Skip to main content

More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
by MAR Iyengar
texts
eye 92
favorite 0
comment 0
ಚತುರ್ಥಾಂಶಂ -- ಎಂ.ಎ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar
texts
eye 123
favorite 0
comment 0
ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯ ಬಿನ್ನಪಂ -- ಎಂ.ಎ. ರಾಮಾನುಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar
texts
eye 88
favorite 1
comment 0
ನಂಜಕವಿಯ ಕಪೋತ ವಾಕ್ಯಂ -- ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar
texts
eye 125
favorite 0
comment 0
ಮಹಾಕವಿ ಕಮಲಭವ ವಿರಚಿತ ಶಾಂತಿಶ್ವರ ಪುರಾಣಂ -- ಎಂ.ಎ.ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar
texts
eye 131
favorite 0
comment 0
ನಂದಿ ಛಂದಸ್ಸು -- ಎಂ.ಎ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar
texts
eye 129
favorite 0
comment 0
ಕವಿಕಾರ್ಯಪ್ರಶಂಸೆ -- ಎಂ.ಎ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar
texts
eye 97
favorite 0
comment 0
ಜೀವಂಧರ ಚರಿತೆ -- ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar
texts
eye 73
favorite 0
comment 0
ಗಯ ಚರಿತ್ರ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಸಂಗರ -- ಎಂ.ಎ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar
texts
eye 100
favorite 0
comment 0
ಮಹಿರಾವಣನ ಕಾಳಗ -- ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar
texts
eye 168
favorite 1
comment 0
ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ -- ಎಂ.ಎ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar
texts
eye 121
favorite 0
comment 0
ಧ್ರುವಚರಿತ್ರೆ -- ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar
texts
eye 168
favorite 1
comment 0
ಕರ್ಣವೃತ್ತಾಂತ ಕಥೆ -- ಎಂ. ಎ. ರಾಜಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar and SG Narasimhachar
texts
eye 128
favorite 0
comment 0
ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಚರಿತಂ -- ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar and SG Narasimhachar
texts
eye 124
favorite 0
comment 0
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಜೀವನಂ -- ಎಂ. ಎ. ರಾಜಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar and SG Narasimhachar
texts
eye 73
favorite 0
comment 0
ವರ್ಷವರ್ದಂತೀ ಶತಕಂ -- ಎಂ. ಎ. ರಾಜಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar and SG Narasimhachar
texts
eye 169
favorite 1
comment 0
ವತ್ಸರಾಜನ ಕಥೆ -- ಎಸ್.ಜಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಮತ್ತು ಎಂ. ಎ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar and SG Narasimhachar
texts
eye 128
favorite 0
comment 0
ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪೀವಿಲಾಸಂ -- ಎಂ. ಎ. ರಾಜಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar and SG Narasimhachar
texts
eye 201
favorite 1
comment 0
ಭಾವಚಿಂತಾರತ್ನಂ -- ಎಂ. ಎ. ರಾಜಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar and SG Narasimhachar
texts
eye 106
favorite 0
comment 0
ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್ -- ಎಂ. ಎ. ರಾಜಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar and SG Narasimhachar
texts
eye 83
favorite 0
comment 0
ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ -- ಎಂ. ಎ. ರಾಜಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL