Skip to main content

Full text of "1973.01.25 PDF Taşova Gazetesi Yıl 2 Sayı 95"

See other formats


Nc 


Mutlu 


Türküm 

İBl 

Diyene 


ATATÜRK TAŞOVA 

Haftalık SIYASI GAZETE 


Cmttmiı fc» lıa 


uymjyı uafcMl ,4^ 


Safıifni; latan memttldi, 


- Iİ! 1 5>yl:95 — Pf}«mbe GÜNLERİ ÇIKAR A. i GÜNAYDIN 


Af4*nuf A*Llİ 


0‘l|' »• tMkl 
T»»o*« rntlutı 


2S / I / 1973 


PERŞEMBE 


MATI : U At- 


Sn salip Jgrun ( u ealan Utmmpeahv! /K. Atif SUSOV 


M.H.P. GENEL BAŞKANI ALPASLAN TÜRKEŞ 

İLÇEMİZE Geldi 


• r\ıy«uq _ T „ 

Hareketin Lideri Sayın Al- 
paslan Türkeş yaptığı kısa 
konulmada Türkiye'nin için, 
dc bulunduğu durumun mey. 
dana 2*lij sebeplerini izah 
etmiş, fikir ve inanç boşlu. 
Junun Türk Milletini nere, 
lere sürüklediğini izah et* 
mistir. 


"Kafaları ve ruhları 
millî ve manevi duygular 
ve yüksek bir ahlakla dol* 


durulmamış insan, netice 
olarak kötü, yıkıcı ve ken- 
(İV-Devamı S. 4 de) 


Trafik Kazası 


I2> 1/1973 cuma günü Şük¬ 
rü Gürel idaresindeki OS AE 
122 plâkalı pancar yüklü 


Kardeşinin Ölümüne Sebep Oldu 


İlçemiz Yemlşen ma¬ 
hallesinde İ 4/1 /1973 gü- 

" n ..I.n kir 

" t 9 J 

disede Ahme» Taş (20) 
evlerinde yemek yerler¬ 
ken kardeşi Mahmut Taş’- 
la (17) munkakaşa etmiş 


boğazını sıkmağa başla¬ 
mış, ve neticede Mahmut 
T*« ölmüştür. 

Yapılan otopside Mah¬ 
mut Taş'ın kalbinde bil- 
(Devamı Sayfa 4 de) 


Tcccırırfttt 


kamyon Yeşilırmak İlkoku¬ 
lu I. sınıf öğrencisi 7 yaşın- 
daki Mahmut Günaydın'a 
çarparak ölümüne sebep ol¬ 
muştur. 

Hadise, ilçe jandarma 
karakol binasının tam kar¬ 
şısında, dörtyol ağzında 
meydana gelmiş şöfor Şük¬ 
rü Gürel tutuklanmıştır, 

TRAFİK KAZASINDA 
1 Ölü 16 yaralı var 


Bir süro önce Samsun 
Bölge toplantısına gelen 
Milliyetçi Hareket Partisi 
Genel başkanı Sayın Alpas¬ 
lan Türkeş, Oradan Ama», 
ya, Turhal, Tokat, Niksar 
Erbaa'da da konferanslar 
vermiş ve bugün (dün) laat 
16 30 da ilçemize gelmişler¬ 
dir. Esençay köprüsünde A- 
masya ve Taşova parti 
mensupları ve gençler ta¬ 
rafından karşılanan Sayın 
Türkeş*e gençler büyük sev- 
gi gösterisi yapmışlardır. 

Köprübaşında arabasın¬ 
dan inerek kendisini karşı¬ 
layan kalabalık arasına gi¬ 
ren TÜRKEŞ oradan hü¬ 
kümet ve belediyenin önün- 
den geçerek Çağpar cadde¬ 
sini takiben Türk Ülkücü¬ 
ler Teşkilâtına gelmiş, 10 
dakika istirahattan sonra 
sine<n* »«donuna inerek i- 
çerisini tıklım tıklım dol¬ 
duran halka hitaben bir ko¬ 
nuşma yapmıştır. 


ve bu arada münakaşa 
kavga halini almıştır. An¬ 
ne ve babaJarının gözitrl 
önünde yaptıkları kavga¬ 
da Ahmet Taş kardeşinin 


İsmail Çakmak hasta- 
haneye sevkedllmiş. tah¬ 
kikata başlanmıştır. 

Camimize Yapılan 
Bağışlar 

Gürsu (TekelÖze) kö- 

y ünden teberruda bulunanlar 

24— Hayri Sayım 100 Ura 

25— Salih Pulur 100 » 

24—Abdullah YıldırımlOO » 
27—Davut Deniz 100 » 
24—Salih üstün 100 » 
24—Tevfik Yavuz «00 » 

30— Hail t Duman 

31— Memiş Erdal 100 * 

3X-|small üstün »00 * 

32— Muharrem Uytal 100 » 
34—Haşan Tahsin 100 » 

Devamı S 4 de) 


TEŞEKKÜR 

•ır tr.ftk kanuni» 7 ya^ndı 
ogl|»m Mab-nut Gıi- 
MfSın’i" (tiMinİM kınlın d#r 4 n 
Kimi htr.» i*»n parU>«'ik Mna 
tttelll rtt%n ilkokul 
rint, ak aba *t donlarımı rt tdra 
Tijcy» halkı»»a ı«)«kWuru bocf 
MUrin». 

Atmsl GUnayd*/» 

Bayram 
günü adam 
vurdu 

Çakjrsu köyünde Kur¬ 
ban Bayramının I. günü 
Mustafa yazıcı (27) Kerim 
Gül (30) isimli şahısı ca¬ 
miden çıkarken vur¬ 
muştur. 

Hadiseye Yazıcının 
ağabeylslnln Kerim Gir¬ 
im karısını kaçırmasın¬ 
dan dolayı aralarındı çı¬ 
kan düşmanlık hisleri 
sebep olmuştur. 

Yaralı, Amasya Devle» 
Hastanesine kaldırılmış 
sanık Musufı Yazıcı ya¬ 
kalanmıştır. 


23/1/1973 salı gürü 
ilçemizden Amasya'ya git¬ 
mekte olan Şoför Ömer 
Polat (19) yönetiminde¬ 
ki Renault marka mınü- 
büs Çan.bükü — Karabük 
arasında rot çıkması ve 
firen patlaması neticesi 
yoldan çıkarak dereye 
uçmuş ve 16 yolcu ağır ve 
hafif olmak üzere yara¬ 
lanmıştır. 

Yaralıların isimleri 
şöyledlr. 

Ömer Polat (ŞÖfor), 
Hanım Bengi (Ballıca) Mus¬ 
tafa Erdem (Tatlıpınar), Ay¬ 
han Demir (Uluköy) Sufı* 
ka Kuzucu (UlukÖy), Kadir 
Güney (Karabük), Oımae 
Onat (Tatlıpınar) Mevjü» 
Kuzucu (Tokat) HUıeyip 
Bengi (Ballıca), Halil Söy 
ler (Ballıca) Hacı Şener (Ya* 
|*ç*n), ZüUiye Deniz (Ba* 
(evi) Fadime Onat (Tatjıpi- 
nar). Hediye Demir (Ulukgy) 
Hikmet Keradere (Niksar) 

Yaralı olarak hasteha 
peye kaldırılan Fa4frpe O 
nac kurtarılamıyarak öl¬ 
müştür» 


Kavga Ettiler 

22/1/1973 günü İlçe¬ 
miz. petrol ofisi karşı¬ 
sında Tatlıpınar köyün¬ 
den Ömer Erdem'le. İs¬ 
mail Çakmak kavga et¬ 
mişler, Ömer Erdem, İs¬ 
mail Çakmağın kulak za¬ 
rını patlatmıştır. 

Donarak Öldü 

Gürau köyü halkından 
akıl hastası İbrahim Onal, 

12/1/1973 günü köyden ay¬ 
rılmış 23/1/1973 günü Al¬ 
paslan'la Gürau köyü ara¬ 
sında Kocadcrc mevkiinde 
4lü elarak bulunmuştur. 

Tahmin olarak orada bu¬ 
lunan pınarda yıkanmış, don 
- gömlek giyerek uykuya yat¬ 
mış ?• denarek ölmüştür. 
X 


İAVfA 1 


T 


TAŞOVA 


PERŞEMBE 25/ I /1973 


-TAŞOVA- 


25 


OSHAN AMCAYA 
H. I. H. MU»ÜAÜ 


3 - İDARİ BÖLÜM : 


f)— ••îvdiyenin Halita 

*« Ş«tm«< fptndU. tokak. 

Uiı ve mvydeftlan şf*r a 

v« düzel <- 


cad da 


•t)— Yalları 
Urı aydınlatmak 

••>-* ifcm*fa, efe, ben- 
#•/* tatar ıfctiyeç mtdde- 
iatina «a yüksek fırt (narh) 
U0*l «tmakıir 

AILC O» T EN İN 
HAKLARI vt İM Tİr AZ- 
» AHİ : 

»eledfyede •turanların 
mriatarak ra madeni ihti- 
fHlarmt karfilıyacak har 
• üMd t*fafc>o»u y aşmak, 
Hm lfiarln hedefine ulaşma- 
». ıhında «mirler varmak, 
;«‘lakları kaymak, tu deVt- 
nk taaitatı kurmak, işlet¬ 
mek, «ant araçları almak 
ra 11 tatmak fb* hak vc im- 
fly af lan rar dı r, 

SİLK DİYENİN 
Of'.İR KAYNAKLARI . 

I — Devlet *• Alt! I- 
daralar tarafından (ahali 

timtn 


))- Ctlir rarglıi, füm- 
t*h «akai verfMJ, 

Vma «arını şayian 

İH Aaldtnm, laf m, 
*V** # * m fevHlectnden alı- 
(M* «•rgnar 

d) daladı yanla yaştığı 
he*» hi .*l » t %*nlar !ı-. 

yararlananlar İştirak şayi 
İH IşMAa ıdkhrtH 
dan tdakşa ş« r . 

İH l*M araçlar» k«. 

f 


RP» 


«H T 


tH-* Hpfsdd 


«h* dö 4 auoan do 4 

t^VAMUDİftC» TAM 
HA fHLHdAM AtkMU 11 
M Ida «a »aaja. ad a r 


4i İH mm» d ıd »d 


den alınan muayene resmi 
3) Dellallık resmt. 

d) Sinema, ücretle ge¬ 
tirilen v« iter türlü diğer 
«flence yerlerinden alınan 
eğlence resmi. 

5) Hafta günleri her 
türlü satıcıdan alınan resmt. 

6) BeleJiyeye alt dük¬ 
kan ve . namadan aldıkları 
kira ücretleri. 

. ;:r,|yp RPjci pp|. 
belediye reisi, beledi- | 
yelerin b.«>» veyürütmeor- 
ganıdır 

bEUuite ntiâİNİN 

İki r )ntO görevi vak- 

DIR 

i) MERKEZİ İDARENİN 
OİR MEMURU OLUŞU St- 

FATİYLE: 

- •- • UMI J w • »tl.bl A , mVO- 

dilerinrrjıhallin en büyük 
mülk» »/amiri t^rafınd.-.n 
tetlı^r ılccak bütün kam n, 
fütük, ; m »nı^lik vn karnr- 

ı>-ınd« I yayımlar ve illin 
cd:r Ayn. limanda diğer 
kanunların kendilerine ver¬ 
dimi devlet hiz netlerini 

görür 

2) Belediye tüzel kişi¬ 
liğinin uır urganı utarak .. 
görev i t 

*;— Belediye meclisinin ? 

• ■- cü m -'•* * bıarknoı » 

uygulamak, yerine getirmek, j 
klo ■ 

. göre» m h z metler i 

v«nm t 


b Bclr 

•aıc «.Unrfc 


ı malarını 


BeicıJ >c nallarını i- 
vc kurumak 

dr deledâventn grl.r vc 
* * afcJürıru takıp, uh*d et* 

m*k 

«/— Yetkili makam vc 
kuidUvt» unarıua bağlı kal* 
«M*k k f ilkti tU eöjlev :<Ur 


I (but %e n u hkem» ’ 
ftasöc l»M ııyı Umul ef¬ 
esek »ra* h« k»TMsöi yetkili 
>«4kkf vermek 
M* Dsmai »m) 


a ***** üaai*u ma*aa* aaaa >. 

İ j ŞİİR ş 


1 


w 


ı ^:>^f^Ki!^İBfilİ^:^KffS}K<535İvSîS^ j 

aAAAMAi AAM|. 

a 

s 

KÖŞESİ! 

a 

UAMAİAAAA A/.A A t- 

Taşovam 


Ufak bir koy idin kaza yaptılar 
Vali'lcr gelip temeller attılar 
Irmak bovuna güzellik kattılar 
Yeşil ırmağın güzel yolun güzel. 

Sonusa, Zuday, Bidcvi köyündür 
Tekke, Destek Çaydibi de öyle 
Cevap ver susma sende söylet 
nahçelerin güzel gülün güzel. 

Dıırucasn'va kadar uzarsın 
Dnğr» *»ıntı v^zsam kırarsın 
Yağmur! ir f.ızia yağar azarsın 
Çamurların güzel telin güzel. 

Imş gelince kar yağmaz kendine 
İklimin ılıktır düşersin engine 
iler yerler kalkınır kendi kendine 
Memleketin güzel iTin güzel. 

Meşhur Faravgaların çakılı 
Konuşmak ta kimseye vermezsin akılı 
Yap Imatnif çok köylerin okulu 
Stvatrftn vilzrl dilin vüzvl. 

Bu yazdıklarıma sözün mü var? 

Sanki bağlarında üzüm mü var? 

Al Elmalarında gözüm mü var? 
Boraboy’un güzel gölün güzel 

Kemal Krgül 
(»okpınar Köyü 


$ 

4 

ü: 

* 

öl 


•Aİ 


1 

İ 

i 

rs 

:vi 

•*" e 

Aİ 

S 

4 

'V? 

A! 

w 

r ı 

-ı 

$ 

J 

3 

I 


Sessizliğe 

Sensiz bir günün sabıhında. 

Saf düzeni Işcimadayım takımda. 

İçime çöreklenen yokluğunu. 

Avuçlarımda namlunun soğukluğunu hisse¬ 
diyorum her an 
Kasaturamı takip sensizliği süngülüyorum 
Bu sessiz ka» aıılık gecelerde yokluğuna üzü¬ 
lüyorum. 

Yoksun ve olmayacaksın benim için 
Geride kaldı bütün mutluluklar 
Şarkılar tatsız aynalar vefasız benim İçin 
Kaybolmaktan korkuyorum bu yalnızlıkta 
Yok olmaktan unutulmaktan 
Sen vofalısındır belki 
Belklde vefasız. 

Tek gayem var. Bundan böyle 
Tüfeğim, süngüm, vatanım. 

Ve göklerde dalgalanan ay yıldızlı bayrağım 
Mukadder Yılmaz 

w "•‘S—* "T 


1 


rAİ 


I 

■ A • Doç. Dr. N. HACIEMİNOĞLU - 

— 22 — 

III. EĞİTİM KURUMLARI 


& 


PERŞEMBE»,' I /1973 | 


ijce bu ilmi hakikat anlatıldıktan tonra, artık 
milli menfaatlere en uygun yolu teçmek zamanı g»l- 
mljtlr. Herkesin okuıııa-yazma bilmesi gaye değildir. 
Gaye, her Türk vatandasın çağın İtap ve ihtiyaçla- 
t rina göre yajayacak bir iktisadi seviyeye yükseltil- 
\ me ‘ ldlr - Türkiye'nin, sanayileşerek, her alanda ileri 
\ ülkelerle boy ölçüşür duruma gelmesidir. O zaman, 
j elbette her ferdimizin okur-yazar olması sağlanacak- 

* tır. Şimdi İse, millî eğitim için ayrılacak tahsisatın 
’ bü y“ k P>y. llk öğretime değil, istihsale doğrudan 
) doğruya müsbet tesiri olan teknik öğretim ile, millî 
\ kalkınmamızın plin pre|c ve programını hazırlayıp 
| tatbik edecek olan araştırmacı uzmanlar yetiştirmeye 
j ayrılacaktır. Çünkü bir ülkeyi ancak birinci sınıf bil- 

* giııier, uzmanUr ve teknik ciemaniar kaikınaıraöıiır. 

\ İlk öğretim konusundaki görüşümüzü böylece 

belirttikten sonra, onun programımızdaki yerini de 
söyleyelim. 

Bugün Türkiye’de 45 bin köy vardır. Bunlardan 
büyük bir kısmında ilk: kul mevcuttur. Ancak bu köy 

URUİulllllll Uir KlSlItl l«l\ V(l«(llU:illls ûll MiMII İKİ 

öğretmenll. bir kısmı da üç ogretmenlidir. Hal¬ 
buki şehir okulları öğretmeni»d*r. Görülüyor 

ki köy vo şehir çocukları eğici n i m kînî bakımın¬ 
dan farklı muamelelere z\b' tutulmaktadırlar. Bu 

* duru.?., ha.T. Urzzz eşitliği prcns;fc!r.c. hem öğrs- 
? timde tecanflsün sağlanması esasına aykırıdır O- 
^ nun için bizim ilk öğretim planımızı, kurmayı ta- 

şarladığımız «tarım kentleri» projesi He bir¬ 
likte düşünmek gerekmektedir. * b-kımdan. yarım 
yamalak öğretim yapan tek öğretmeni! köy okulu 
yerine, «tanın kentlerinde -ç ac-K beş sınıflı ya¬ 
tıl» bölge okullarını geliştireceği? 

likw«wJİ2t:n mûnfredat ;*o & rann da milliyetçi 
v ülkücü görüşün ışığı altında cni baştm elt alına¬ 
caktır. Bir vnndan eksikler tamamlanıp, lüzumsuz 

* nazarî bilgiler ayıklanırken, bir yandan da bilge¬ 
nin ve yakın çevrenin şartları nazarı Itibare alı¬ 
nacaktır. Okul içi eğitimi, radyo, televizyon ve si¬ 
nema vasıtasıyla geniş ölçüde takviye edilecektir. 

S Bu sayede, yatılı bölge okullarının çocukları, göze 
C ve kulağa aynı zamanda hitap eden filimler yar- 
S dimiyle şehir çocuklarının seviyesine ulaşabilecek- ^ 
fj Icrdir. Devamlı radyo neşriyatı da. her bölgedeki V 
Türk çocuklarının Türkçcyl aynı şive ile konuş- ^ 
maların, temin edecektir. Bu netice, zaman zaman ^ 
patlak veren bölgecilik k.şt.rtmas.n. tamamen ön- 
leyecektir. Zira fertleri birbirine bağlayan ve ’on- 
lan aynı soyun çocukları olduklarına İnandıran on 
kuvvetli unsur, dil ve şive birliğidir. 

^ (l*“ Devamı var) 


Kızılay Taşova Şubesi Başkanlığından 

Şubeniz Konfetinin tütsümüzün 52 ncı madde*» 
Çcreğınoc 18/2/1973 pazar günü saat 10.00 da Taşova dm 
Cüretlileri lokalinde olağan toplantın kararlaştırılmıştır. 

Mezkur günde tüzüğün 52.inci maddesi gerekince top. 
üntınm açılabilmesi için şube kurulunun dışında kalan (20) 
üytnm hazır bulunmaması halinde aynı maddiye tefıkan 
trteai güne bırakılır. Burada nisap aranmaz. Onursal, dai¬ 
mi ve aidıdım Ödemi* asli üyelerimizin muayyen gün te 
saatte aynı yerde bulunmaları rica olunur. 

GÜNDEM: 


I* Başkanlık divanı seçimi, 

2- Faaliyet raporunun ve gelir giderinin müzakeresi 

3- 1973 yılı bütçelinin tetkik te kabulü, 

4- 1973 yılı seçimi, 

Başkan 

M. Sabıi Tuna 


Kongre İlânı 


Sınırlı, sorumlu Eaençay kasabası Üretim, p?ırkma 
ve tüketim kooperatifinin yıllık genel kurul toplantısı 
10 2 1973 cumartesi günü, ekseriyet temin edilemedi^ 
tulde 212 1973 cumartesi günü Escnç«y CtUokulunJa 
yapılacaktır. Üyelere duyurulur. 

G ü N D E M 

1- Açılış te yoklama 

2- Divan seçimi, 

3- Yönetim kurulu raporu, 

4- Denetleme kurulu raporu, 

5- Testler vc c:ra-b:, 

6- Yönetim kurulunun ibrası, 

7- Seçimler, 

8- Dilek ve Mmenniltr. 

9- Kapanış. 


ZAYİ 


Amasya tarafik bürosundan aldığım kamyonumun 
05 - AF 597 nolu arka plâkasını kaybettim. 

Hükümsüzdür Ahmat Kuşdil 


TAŞOVA 

HAFTALIK SİYASI GAZİTE 
İLAN TARİFESİ 

Mimi llinların ıtk tütünda *M»ml 17 T.k. 
Tap» taıall va Hra İlanlarının tak ı*t«ndâ 
*»ntfml 4 TL. 

Tiıük İlânları sanalml 4 Tl. 

Kongro İlânları « 4 Tl. 

Doğum vc teşekkür İlânları 40 Tl. 

Zayi! İlânları pazarlığa tabidir. 
ABONE TARİFESİ : 

Yıllık 17.50 TL. 

Altı aylık 9.00 TL. 

Dış Devletler İçin 50.00 TL. , 

Günü Geçmiş Sayılar 50 ^uruşınr^ 
m 


f PERŞEMBE 25/ I / 1973 j 


5ATM 4 


I 


TAŞOVA 


, t iöndJriirüz / Bu yol kİ; HAK yoludur, dİnnn* bil .ıo/iz yürürüz 


CAMİMİZE YAPILAN 
BAĞIŞLAR 

0 #r*M I T♦*•)»«•/ WGyundrn teberruda bulunanlar: 
«İM «tfh I it) 


M.H.P. Genel Başkam 
Alpaslan TÜRKEŞ 
ilçemize Geldi 


M 

M AI'iovtb too lira 

J* 

ŞftfcrO Yalçın 

leo 

• 

V 

AVdelUh Cofkue loe 

• 

M 

Mehmet S»rmı 

loo 

• 

W- t «Ut (Jffia 

leo 

» 

4li 

*«♦<» rik*. 

loo 

• 

41 

•hu OfAftrk 

loo 

» 

4 J 

Malam*, 04ubck M» 

• 

41 

HWer Atıte'mr 

leo 

» 

44— 

AbduÜeh Mpef 

leo 

• 

<U AMutlah A)Mf 

leo 

• 

44 . 

Oe*M« \vıicmu 

loo 

• 

47— 

Mehmet Dümen 

loo 

• 

44 

AMhIUH Uttun 

loo 

s 

4t 

l»ı v İD! t* 

loo 

» 


50— Niyazi öatürk 

51 — Yusuf Sümer 

loo 

loe 

• 

• 

(Bşt. Sayfa 1 de) 

52— Ahmet Çelik 

loo 

s 

dinin olmayan fikirlerin 

53 

Nazım Ozsey 

loo 

» 

yuvası haline gelir. Tür- 

54 

remi Aluy 

loo 

s 

kiyede bu inanç boşluğu¬ 

55- 

Akgül Gcgin 

loo 

t 

nu komünist fikirler dol¬ 

5 . 

Emm Demir 

loo 

• 

durmakta, ailesinden ter¬ 

57. 

Akgül Üzçclik 

loo 

> 

temiz olarak çıkıp yüksek 

5S- 

Durmuş Çakmak 

loo 

s 

tahsile giden gençler bu¬ 

59- 

Almıct Sünmcz 

loo 

• 

rada yabancı ve yıkıcı fi¬ 

60- 

llabib Korkmaz 

loo 

» 

kirlerin fedayisl haline 

61- 

fHmao Uy«tl 

îno 

» 

getirilmektedir. Nitekim 

62. 

Mustafa Uyul 

loo 

• 

bunlar nüfus kâğ'tlarında 

63- 

Mehmet Gcgin 

loo 

t 

yazılı olan "Türk ve Islâm» 

64- 

Nuri Erdal 

loo 

t 

lığı sıkıyönetim mahke¬ 


Devimi var\ 

meleri huzurunda reddet¬ 
mektedirler.» demiştir. 


® 33 S 8£&^2 

UtAMbMİ yonI (««irdiğimiz ALÜMİNYUM 

nvtlftlı «yyolorı PLASTİK v« Naylon çej İt terim iz 

Safi|lar»mı« Toptan v« P«rak«ntodir 

Bol «•«<« «< UCUZ fiatla hlzm«tlnl»de oldu- 

fuftutfu doyururum. 

Solahattin GÜMÜŞOĞLU < 
Çafpar Cad. — TAŞOVA 


M ‘ 


rs* f) 

LLk i 


Yen getirmiş olduğum son sistem 
Atdlyu Makinası ile Rötüşlii VESİKALIK 
vt AtİMye içerisinde 13X18 ebadında 
SOY fotoğrafı çekilmektedir. 

İNt fiaSöz NİŞAN, DÜĞÜN, SÜN¬ 
Nİ 1 merası derinde ve Evlerde Resim 
çekmek için hizmetinizdedir. 

NOf İ A4U AAeeefAu VoakaLk İğ TL 

İ* 0 'J*£) üiLrlL 

Hm U • TAŞOVA 


••Büyük Türkiye'nin 
kurulmasında görcvalmış 
olanların. Türklük gurur 
vu yuunt. Ulam ahlâk ve 
faziletini,, düştür edin¬ 
miş bir kadro oiduğunu, 
şahsı menfaatini toplu¬ 
mun menfaatine feda c- 
decc': şekilde ahlaklın- 
mış milliyetçilerin, her 
geçen gün halkımız için¬ 
de çoğalmasını, "Büyük, 
kimse/e el açmayan, sö¬ 
zü geçer, haysiyetli Tür- 
klyenln en kısa zamanda 
gerçekleşeceğine işaret 
sayan sayın Türkeş ko¬ 
nuşmasını bitirmiş ve 
dinleyicilerden kendisine 
bir milletvekili, parti ge¬ 
nel başkanı ve siyasî bir 
lider olması hesabıyla so¬ 
ru sormak Istoyenlerln 
bulunup bulunmadığını 


sormuş ve bazı dinleyi¬ 
ciler kendisine bazı ko¬ 
nularda soru yöneltmiş¬ 
lerdir. 

Bu sorulardan birisi¬ 
ne verdiği cevapta Tür¬ 
keş: "Bizim anlayışımıza 
göre kendisini samimi o- 
larak Türk sayan Türk 
milletini seven, aleyhin¬ 
de olmayan ve Içlndu baş¬ 
ka milletlerin özlemini 
taşımayan herkes Türk'¬ 
tür." demiştir. 

Bağ-Kur hakkında so¬ 
rulan bir soruya da "Bağ 
- Kur’un Esnafların daya¬ 
nışmasını, sosyal hayatla¬ 
rının garantiye alınması¬ 
nı temin için kurulmuş 
bir teşkilât olduğunu, fa¬ 
kat aksak taraflarının bu¬ 
lunduğunu v e yetersiz 
olduğunu İfade etmiştir. 

Dinleyiciler tarafın¬ 
dan kendisine büyük sev¬ 
gi gösterilen sayın Tür¬ 
keş bundan dolayı mem¬ 
nuniyetini belirterek te¬ 
şekkür etmiş ve minnet 
duygularını belirterek 
konferansı bitirmiş, sine¬ 
ma salonundan büyük 
bir tezahüratla çıkarak 
gençlerin "Başbuğ Tür¬ 
keş, nidalarıyla arabası¬ 
na binmiş, saat 18.00 su¬ 
larında Amasya’ya gitmek 
üzere, İlçemizden ayrıl¬ 
mıştır. 


Kardeşinin Ölümüne Sebep Oldu 


(Bşt. Sayfa I de) 
yümt ve ciğerlerinin de 
yaralı olduğu tesblt edil¬ 
miş, kardeşinin ölümüne 
sebep olan sanık Ahmet 
îaj Ça/dıbl kasabasında 
yakalanmıştır. 

Tevkif edilerek ceza 


evine konan Ahmet Taş, 
teessüründen ceza evin¬ 
de biriktirdiği yanmamış 
kibrit başlarını yutarak 
intihara teşebbüs etmiş, 
midesi yıkanarak mutlak 
bir ölümden kurtarıl* 
mıştır.