Skip to main content

Full text of "1984.06.26 PDF Yeni Taşova Gazetesi Yıl 1 Sayı 96"

See other formats


TAŞOVA 

-2«nl^Siya^Ma ha ıii Gazete 

PAZARTESİ İlAiıif- ... - 


r 


^PAZARTESİ HARİÇ nER gUn ç,^ 

Yıl: 1 -- S avı: 99 


Fiyatı I» Lira 


26/6/1984 Salı 


.J 


Sahibi ve Yan l,|«rlnl Yöneten 

A li RIZA CÜ\AVT»lv 

Sorumlu Müdür : 
Kemal CEYLAN 


Dizgi ve Baskı 

YENİ TAŞOVA MATBAASI 
Hüıeylnaltun Pasa). Kat -1 ^ ; 317 TAŞOVA 


Oaıetemlt Ba., n Ahlâk Y».aa,n» uy m » yl tMhh0t cd „ 


• .—-— ^ \_ ***** “/mayı lAAhhüt öder. 

.5' JcjrututUr; . 

T I 11 1 l'mr’A .. .•*••••♦*•••. ..•.4 


Ulukoy e içme suyu getirilmesinde komşu 
koy Mülkbükü ile ihtilâf çıkıyor. 

’ kasabası’ Illh mnnı I... 


Uluköy knsabosı’nih 
yetersiz olan içme su¬ 
yunun Mülkbükü’nc ait 
köy merasından getiril, 
meşinde bazı pürüzler 
çıkıyor. Geçen yıllarda 
yapılan sondaj çalışma¬ 
larında Mülkbükü köy 
merasında bulunan ye¬ 
terli suyun, çıktığı ye ¬ 
rin Uluköy’e ınnledil- 
mesinde Mülkbükü ko 
vüyle anlaşmazlık l 'lu- 
köy’ün bu yerde 20 dö¬ 
nümlük bir alanı çe¬ 
virmek istemesi nedeni 
ile meydana geliyor. 

Kendileriyle konuş¬ 
tuğumuz bazı Mülkbü¬ 
kü köylüsü < Biz içme 
Huyunun köy meramız¬ 
dan Uluköy’e verilme¬ 
sine karşı değiliz. Alla¬ 
h’ın suyunu mu kıska¬ 
nacağız. Ulukdy’ün a- 


,nac ’i hu arazi parçası¬ 
nı kcıtdilerne ınAlede- 
rvk dalıasonra hayvan* 
larıııı burada otlatmak 
ve meranın tamamında 
hak sahibi olmak iste¬ 
melerinden kaynaklanı¬ 
yor. Yoksa su 150 nı2 
lik bir alanda bulunu, 
yor, biz köylüler ola- 
rnk 50 ın2 lik bir ala¬ 
nı daha gönüllü veriyo¬ 
ruz fakat Uluköylüler 


buna da rûzı olmuyor¬ 
lar. Bizim nüfusumuz 
500 kişidir ve me¬ 
ramız kendi mallarımıza 
bile yetmiyor. 3000 nü¬ 
fuslu Uluköyün büyük¬ 
baş hayvanların da gir¬ 
mesiyle durumumuzun 
ne olacağı göz önüne 
alınarak meseleye bir 
çözüm bulunmasını ilgi¬ 
li ve yetkililerden urzedi- 
yoruz.» dediler. 


idrak 


Merkez cAıniUinde yatsı 
namazından sonra ha¬ 
tim yapılcak ve teshili 
namazı kılınacak. 

Bu mübarek ge¬ 
cenin İslam Alemine 
hayırlar getirmesini di¬ 
li vor uz. 


76a s an <J)o((it 

11 flym Sultanı Ramazan 


Geçen Ramazandan bu Ramazana 
kadar şu bir sene içerisinde Allah-u 
Tcâİa'nın rızas’ına uygun acaba ne yap¬ 
tık? vc ne gibi kıymetli emirleri yap¬ 
mayıp bıraktık? Yahut yapmayınız de¬ 
diklerinden nc kadar haram vc mek¬ 
ruh işlerde bulunduk? Her geçen gün 
hayat defterimizden bir yaprağın 
kapandığının farkında bile ol¬ 
madan ömür hizânı bir son bahar yab- 
rafı gibi sararıp düşmüş. 

Dünya ticaretinde her tüccar, sene 
sonunda o yılın gelirini giderini kârını 
zararınıgösterun bir blinço tanzim e- 
der. Kazar dıyıa kârı artırmak zarar et- 
tiyst bunun sebeplerini gidermek yo¬ 
lunu araştırır. Buna göre yeni sene I- 
çln bir Program hazırlar. Buna göre: 
Ey mu'minlcr. Ihlret ticaretinizin mu¬ 
vazenesi İçin de sene başı Ramazanın 
Uk gönleri İdi, l/ke düşürüp bir se¬ 


nelik hayırlarımı yolunda bulursak 
Rabblmize hamdüsena eder ve öylece 
devam ederiz. Şayet kusurlarımızı, 
borçlarımızı fazla bulursak tevbe et¬ 
mekle ve ödemekle karşılamağa ça¬ 
lışırız. Bu mübarek ayı ganimet bil¬ 
erek gaflet uykusundan uyanmamız 
gerekmekteydi. Bir senenin günah¬ 
ları ile kirlenmiş kalplerimizi vc paslı 
yüreklerimizi bol bol tevbe ve istiğfar 
ederek Rabbl Teâlâ’nın rahmeti ile 
yıkamağa çalışmalıyız. Hele İftar sof- 
rasının başında geçirdiğimiz dakika- 
(ardaki mağfiret dileklerimiz muhak¬ 
kak kabul olunur. 

Düşününüz; su fini dünyanın 
mahkemelerinde muhakeme olunur¬ 
ken İnsan nasıl heyacanlar geçiriyor. 
Bazı imtihan ve teftlş'lerde dc ter 
döken hatta bayılma derecesine ge- 
(Devamı S. 4. de) 


Amasya’ya yeni yapılacak 
Otogar’ın müteahhite yer 
teslimi yapıldı. 

19Sî günü yapılmıştır. 


iller Bankasınca p- 
rojelendirilip ihalesi ya- 
pılan, 142 Milyon keşif 
bedelli otogar inşaatının 
Müteahhide ( Kövmen 
İnşaat Şirketi) yer leşli- 
mi iller Bankası ve bele¬ 
diye yetkililerince 21.6. 


Müteahhit tarafın¬ 
dan en kısa zamanda in¬ 
şaatına başlanacaktır. 
Amasya’mız için hayırlı 
ve uğurlu olmasını dile¬ 
riz. 


Bu gece Kadir Gecesi’ni 
ediyoruz. 

Kur an ı Kerimin 
indirildiği gece olan 
Kadir gececini bıı gece 
idrak ediyoruz. 

Kıır’anı Kerim'- 
de bin aydan hayırlı 
olarak belirlilen bu ge¬ 
ce dolayısıyla, ilçemiz. 


Amasya Karayolu 10 saat 
ulaşıma kapandı. 


Taşova— Amasya 
karayolu üzerindeki I- 
lira köyünde bulunan 
Ilıca köprüsü, İlıca ve 
Kırkhurınun köylerin¬ 
den gelen sel suları yü¬ 
zünden 10 saat ulaşı¬ 
ma kapandı. 

Daha sonra Amas¬ 


ya dan gelen karayolla¬ 
rından hir ekibin çalış¬ 
maları ilo yol dün ı.i- 
balı saat 05.00 de trâ- 
fiğo açılmıştır. 


Bn Aİ/r/çi 8c :a 

YENİ 


Gazete kâğıdı fiyatları 7 yılda yüzde 
2576 oranında arttı 

Bu durumda ülke¬ 
mizde hem haber bası- 


Toptan eşya fiyat¬ 
larında ki artışı geride 
bırakan gazete koğıdı fi¬ 
yatları son 7 yılda % 
2576, 1) oranırda arttı. 


nı hem de kitapçılık ar¬ 
tan maliyetler yüzün¬ 
den ağır bir kriz içine 
düştü. SICAK DENİZ 

Souyot Turun Profesörleri Adcınu’yu ye¬ 
lerek "Bu (obruklunla dalıcı çok ııe kaliteli ü- 
ran elde ölmek işlen hile defli!** demişler uu 
Çukuroua’yu ulun hayranlıklarını ylzloyemo- 
Uerek Imnılan çok he^uııdllderlııi söylemişler. 

Sahi, 'I ûrilılcı Çar Potro'du Uoüu/kırı çok i 
Houıııişil. liûııi yu onun dünya luıkiınlyoii için l 
su ok duıılzo inmesi yorokiyurdu. llerlıoldo P- 
rofesorlor dulıu yeki İd, oıılor sınık denlzıt 
luso ıjolduıı inmok İsliyorlar... 

Si/, o semindim uu/ycçiıı.çdııkuu sıcak, 
uduıııı huşlar, huşlar!.. 

s O. 
S i l R köşesi 


Ramazan 

S«fa («İdin babımızda yerin var, 
ihun etti A!lah seni Ramazan. 
Tutan için (üne; (Jbl nurun var. 
Parlatır îmanı, dîni Ramazan. 

Kadrini tanıyan yürür bu rahta. 
Uyanık durmalı böyle bir mahta. 
Yüzünü ağartır Huzr ullahta. 
Artırır şöhreti, şanı Ramazan. 

Sultanı ibSdct riyadan Sri. 
Korkusundan söner cehennem nirı, 
«Sevabın ben bllirmdcdi ol bSri, 
Lûtfeyledi Alîah seni Ramazan. 

Kar (ibl eritir insanın suçun, 
Nur’u îman ile dordurur için. 
Mahluk’u Halika bağlamak için. 
Vesile yarattı seni Ramazan. 

Günaha kefalet. Halika rıza. 
Bol eder rahmeti ref olur ceza. 
Ne büyük fırsat, ne müjde bize. 
Kim taktir eylemez bunu Ramazan 

Bu ayda Islama hülle biçilir. 
Cehennem kapanır, cennet açılır. 
Leylel Kadir'le rahmet saçılır, 
MevISnın mukaddes (ünü Ramazan. 

Ipdıda Kurban ın geldiği (ece. 

Bir (ünü bin aydır, şerefi yüce. 
Günah (ider kabul olunur rica. 
Mağfiret. bereket Kanı Ramazan. 

Mustafa’ya Kur'an bu ayda indi. 
Hem tla nübüvvet başına kondu* 
Dinî ls!am»n burhanı bendi, 
Muhammet ümmeti şanı Ramazan. 

Aklı olan zayi etmez (ününü. 
Senin ile irşat eder dînini, 
Sûre i Bakara şoyier şanını, 
Ulamın hi: atı. donu Ramazan. 

Cihana nur uçar parlar ışıguı. 
Müminler olmuş hep dertli âşığın, 
tuzu kara uJl bekler eşl(in. 

Kurtar bu b r bağrı Hûnu Ramazan. 


Haşan Polat 


Selâmetle 


A fi* hıra, tabir ver şu biçere kuluna 
m ver k i eeUittrtl* lafa yun huzuruna .. 

Vz*i»»*Umi AKSI 


-tfHp. 

Sosyal-Kültüre! ve Ekonomik yönleriyle S* 


% 


4 #— 


< KAH Alt A, KÖY VK MEZRALAR > 


— 39 — 
Gürsu Köyü 

EĞİTİM DURUMU 


(13) 


Kösümüzde erkek nüfusun *; c ,90’ı. kadınlarda ise \,60ıokunıa 
yazma bilmektedir. Okulumuzdan 1983 84 öğretim yılı sonuna ka¬ 
dar 683 öğrenci mezun olmuştur. Okulumuzdan olan her altı kişi¬ 
den biri çeşitli okulları bitirerek memur olmuştur. Son on yıl 
içinde mezun olanlar aşağıda gösterilmiştir. 

Mezun olanlar Orta okula giden Okuyan Memur olan 
i kişi 


E:29S K:1SS T:376 


57 15 

Köyümüzde öğrenci devamsızlığı diye bir problem yoktur ve 
j okul ailc(Köy halkı) ilişkileri iyidir. Köyümüzde yapılan her türlü 
j devlet ve halk işbirliği ile gerçekleşen hizmetlerde öğretmenler 
i rehber olmuş köye getirilen elektrik, su, yol, okul kooperatif, ca- 
! mii, sulama kanalı, sulama havuzu yapımında öğretmenlerin rolü 
i büyük olmuştur. 

KÖY TOPLULUĞUNUN KÜLTÜRÜ 

Evlerin yapılış tarzları basittir. Daha ziyade iki oda ve bir 
i salondan ibarettir. Her evin tuvaleti mevcuttur ve kapalıdır. 
| Evlerin düzeni basit ve sadedir. Süs eşyası olarak daha çok el 
j işleri ve dokumalardır. Evlerde oturmak amacı ile genellikle sedir 
i mevcuttur. 

\ cni yapılan evler betonarma olup tekniğe uygun bir biçimde ya- 
i pılmakta ve gelişen çağa göre yapısı için evdeki eşyalarla ayakuydur- 
i mada ve zamana uymaktadır 

Köyde giyim medeni ölçüler içinde olmaktadır. Yeni yetişen ne- 
j sil kültüründen kopmamak şartı ile giyimine dikkat etmektedir. Çev- 
J reye ve yöreye özgü genel bir giyim şekli yoktur, Türkiye genelinde 
| ccrayan eden normal giyimi devam ettirmektedir. 
I 

i 

i_ 


( Devamı var) 


Lüzumlu Telefonlar 

Dikkat! 

Kaymakamlık 

1 

ELEMAN ARANIYOR 

Savcılık 

3 

İşyerimizde çalıştırılmak üzere 

Emniyet 

38 

Endüstri Meslek Lisesi Torra-tes- 

Jandarma 

37 1 

viye Bölümü mezona eleman aran¬ 

Sağlık Ocağı 

18 

maktadır. 

İtfaiye 

O 

Müracaat: 

Belediye 

6 

IIA-MIMvA 

Müftülük 

29 

İmalât ve Ticaret Sanayii 

TEK 

213 

MEHMET KARA (HACI USTA) 

Vergi Dairevi 

306 

* ra—T aşova 
U Ayın Sultanı: 

ramazan 


Ramazan Edebiyatı 

/ 

Sibit'in «Rumazaniyosi» i se ,üyle bnçl.yor: 

c,tT'î 5Ck " İ ;'- vetino « ,ra «karken yârım 
Sık boğaz elti baaup sahne-i çehr-i Ramazan 

Çileye vesveseniz girdi kapandı zil,id 
Hubs olur ta Ramazan Alıir olunca şeytan 

Dehen-ü destini mey-hû re yudu sabahdan 
Köze, badeyi ıbrik-i vudu* etti heman 

SAbifin ifadesine bakılırsa 17 . asrın son- 
(arında İstanbul’da Ramazan’, n girişiyle 
l><* Vok değişiklikler oluyor; Ramazan ay, 
sank, bir inzibat gibi, şehri basıp insanlar, 
sıkboğaz ediyor. 

evrn-i şok» Ramazan’m girip girmedi* 
Ö 1 şüpheli olan gündür. 

Zühd ve tavka erbabı dünyanın süsün¬ 
den, Alâyişinden, debdebesinden yüz çevirip, 
ıtikafa uiyot ediyor. Şeytan, Ramazan a- 
yıııın sonuna kadar hapse giriyor ve insanla- 
rın kalbine vesvese veremiyor. 


$ arA P içenler ağız ve ellerini şaraptan 
yıkayıp, içki testisini abdest ibriki halino 
getiriyor; yâni içkiyi terk ederek, abbest a- 
lıp namaz kılmaya başlıyorlar. 

Daha sonra manzume şöyle devam edi- 

| yor: 

| «Döndü bahtı gibi levmi yine ayyaşların 
Şimdi Tevhide giren şeyhlerindir devran 

Alınır m» Ramazan sofilerinden Mushaf 
Rahlenin noşbetini beklemeyince insan 

Kalb-ı ınü‘min gibimeseid müteselli mamur 
Dil i fâsık gibi meyhane lıarAb-u viran 

Dononub al akideyle şeker tabloları 
Etti lıcr kûşe-i Istanbûlu sûk-i mercan 

Ru da bu şehri azımın berekAtıngandır. 
Fukarasında da o reste han elvau 

Matbalı ı rıızeyi miftah ı akideyle açar 
Feth-i r üz ive bakan ağzı mühürlü rindin 

Manzumenin açıklamasını yarın yayın- 
Ijyoruz. 

(Davamı var) 


SERUM 

Ambulans bulunmazsa 
Hasla istemi *sc <Io Uöç 
Haşan Polat 


(Uaftarafı ı. |. d«) 

lenler var. Ya yüce MevIAnuı mu* 
kaddes huzurunda muhakeme ol* 
mak hesap vermek ne kadar güç¬ 
tür. İşte o dehşetli günü dünyada 
çok düşünerek orıa göre davranmak 
icab eder. Ru yüksek düşünce en 
güzel bir ibâdettir. Mahkeme-i 
kübmnın çok zorlu hesap cezaların¬ 
dan kurtulmak dünyadaki kulluk 
imtihanını kazanmakla olur. Yap¬ 
tığımın ibâdetler hep bizim için¬ 
dir. Rahmeti çok olan Mevlâmız 
yapacağımız kullukları bahane ede¬ 
rek biz kullarım bağışlamak ve 
rahmetine gark etmek istiyor. Bu¬ 
nun için namaz, oruç gibi emirler 
vermiştir. Oruç Mevlâ ile kulu a- 
rasında gizli kalan bir ibadet ol- 
duğundan çok kıymetlidir. Rama¬ 
zan gelince içinde bir sevinç duy¬ 
mayan kimse imAneıı ve ruhen 
hastadır. 

Biz mü’minler Ramazandan ka¬ 
na kana zevk alıp dururken bu di¬ 
ni neş’elerden uzak kalan paslı 
gönüllere Genâbı Haktan hidâyet 
dileriz. 

Islâm dininin gönüllere inkişafı 
milletimizin huzur sükûn ve esen¬ 
liği, vatanımızın güzelliği ve refahı 
için Rumuzanımızııı vesile olması 
dileğiyle, yüce Allah’ımıza hamdü 
senalar ederiz. 

•Arv’ıU •!«•« Sür.-l Kahraaa IUı„»ı«aJâ 
KUrtUjryl karimde kurulur fan Jtamaraada 
Clbrili «mJa amrl küda Ua gallrdl 
M Mutiafapa nuiul a r ladl furkaa Kamaaaada 


itmamı 

5! 

solda \joru İmalıdır; 
ucriln,elidir. 

SELİMOGMJ 

MÜSLÜMANLARIN 

İlim ve medeniyete hizmetleri 

MATEMATİK 

Matematik insanların günlük 
hayatında dâirnâ mühim rol oyna- 
> an bir şevdir. İnsanlar alış- verişte 
ona dayanırlar. Miulümanlar bu il- 
me lâyık olduğu önemi vermişler, 
unutulmaz hizmetlerde bulunmuşlar¬ 
dır. Kendilerinden öndeki milletlerin 
bilgilerini almakla kalmamışlar, on¬ 
lara bir çok kıymetli ilâveler yap- 
uıışlur, bu sûretle medeniyet vo um- 
rânın gelişmesine hizmet etmişlerdir. 

Müslümanlar, Hindliterin rakam¬ 
larını alarak hesap işinin kolaylaş¬ 
masını temin etmişlerdir. Ilind rakam¬ 
lar Avruba’y* Endülüs yoluyla Arap- 
lardan geçmiştir. Onun için bu ra¬ 
kamlara Arnbic \umerals namını 
vermişlerdir. Biziın bugün kullandı¬ 
ğımız rakamlar bunlardır. Roma 
rakamlarındaki güçlük gözönünde 
tutulursa, İlimi rakamlarım Avrupa 
ilim âlemine vermek bile büyük bir 
nimettir. Ondalık usûlünü, sıfırın 
bugün kullandığımız mânâda kulla¬ 
nılması tarzını müslümaıılur bulmuş¬ 
lardır! Sıfırı bulan Muhammen b. 
Alımed'dir (-976).) Ondalık kesir 
işAretini kullanmıştır. (9)’ur atmak 
süreliyle mizan usûlünü bulmuşlardır. 
A raplar hem kalem vo kAgıt ile olan 
yazılı hcsAbı ve hem do zihni iıesAbı 
kullanmışlardır. Birinciyi lıesAb-ı 
gııdâri. diğerini lıcaub-ı lıevâi nAnıını 
vermişlerdir. 

Hesap bilmeyen halk,kAgıt,kalem 
bulunmadığı zaman herkes İçin kolay¬ 
lık olsun diye zihni hesap i^in 
birtakım usûl ve kaideler bulmuşlar¬ 
dır. 


I 


i 


26/6/1984 


Yeni TAŞOVA 

Günlük Mahalli Siyasi Gazete 
İlân Tarifesi 

*wml UtnUrın tek , ütun<j> sjntl(n , 3£)0 TL 

T»pv Utfti. ter» ve tûrök Mlnbnntn tek lütun 
it üniteni 150 TL. dlr. 

KtM’jr» f'anUrı 4000 TL. 

Dofum ve tejekkür 7SO TL. 

2J r ı (Unları 750 TL. 

AIIO.NK TAHİlKSt 
Turtlçi 6 «pille 2500 TL. 

« 12 « 4000 TL. 

Yurtdıjı « aplik 4000 TL. 

« 12 aplik 7500 TL. 

Gönderilen yazılar yayınlana» veya 
yayınlanmana geri İade edilmez. 


i)r yur u 

Dörtyol Petrol İstasyonunda sigortalı 
olmak özere İki adet işçi alınacaktır. 
Müracaat : n. IUCKİIİ YÜKHKI, 
“3* •• 21 — TAŞOVA 


İLÇEMİZDEN HERGİİN KALKAN 
OTOBÜSLER 

AMASYA TUR 


Ankara 

Gündüz 

11.00 

« 

Gece 

22.30 

İstanbul 


17.oo 

Buna-Balıkesir 


17.oo 

İzmir 


16.3o 


yİRİ.V-MİSTUR 

Sannun G. 13 

Ankara Gündüz 10.00 

« Gece 22.30 

lzm-r i 7 .oo 

İstanbul 17.30 


I 

:UHAA TI K 


Sarıştım 


7.30 9.00 

Ankara 

Gündüz 

10.00 

« 

Gece 

22.00 

ItuaİNîl 


1G.30 


ۥ< VMN MKYAUAT 

t J IIÜIH t/? Uf lifli 


i 7.00 

22.30 


ÜO% I N( 1 iK'tU 

W 7.30 

• 9.3o 

9w 


Motboamr/du 
<,«lı?cırılmu!c üzoro 
MÜRETTİP o ram yor. 
Tel : 317-TAŞOVA 


Gazetenizi okuyun 
okutan, abone 
olun. 
26 Haziran 1984 Salı 

TAŞOVA ve MINTIKASI 
İMSAKİYESİ : 

İmsak : 3.00 Güne; : 4.58 

öğle : 12.42 İkindi : 16.41 

AKŞAM: 20.16 Yatsı : 22.05 

Bmjün Akşam Namazını ınütcdkip 
Merkez Çarşı Cûmllndo, Mustafa UZUN 
tarafından «Kadir Gecesi» konulu bir 
uuaz urriltYek. 
fi ©II Is 6 II 

Taşova Bayii günün 24 saatinde hizmetinizde 

layova Gıda Pazarı Savın halkımıza böyle bir hizmeti sun. 
maktan mutludur. 

Gaz tüplerinden korkmaya gerek kalmadı. MOBİLGAZ yen 
yeni ve TSE'nc uygun; Piknik, Mutfak ve Sanayi Tüpleri, 

Her türlü Ocak, AUER Ocak, 3'lü Fırınlı nüyük Ocak Şan,- 
lan, bakını ve onarımları ile hizmetinizdedir. 

«EVLERE ANINDA SKHVİS YAPII.IIt.» 

Günün 24 saatinde tüp dağıtımı yapıyoruz... 

Telefon : Gündüz : 223 Gece : 42 

Belediye Caddesi No. 8 TAŞOVA 


Yeni Taşova Matbaası 

Hizmetinizde olmaktan kıvanç dayar. 

Gazete— Dergi — Kitap 


Kartvizit - Kartadres - Ilerlür Hayranı tebl iği Başlıklı Zarf 
Ti\ orrifîRfö) Ti.\ 
Günlük Parekente Satış Fişi — Sipariş Fişi 

Doğunı-Ölüın kâğıtları - Nütus kâğıt örnekleri 
İkametgâh, İyihal kâğıdı 

Dernek ve Kooperatif makbuz ve kâğıtları 

-ve Bilumum matbu evrak tekreuk ve renkli 
olarak itina ile yapılır. 

MATBAAMIZ OTOMATİK BASKI 
MAKİNAI.ARIYI.A K.\IRİNİZDU1 )İR. 

C ADRt.S : ilüscyiııaltun Pasajı Kal: 1 

TEL.: 347 -TAŞOVA J