Skip to main content

Full text of "Greek Government Gazette: Part 3, 1984 no. 32"

See other formats


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΘΗΝΑ ΤΡΥΥΠΣ ΤΡΙΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984 ΙΠίλυΖ 1 Γΐ 1 υ 32 


ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Με 11ροεόρ*..κό Διάταγμα της 30 Ιανουάριου 1964 γίνε- 
τα; αποσεκτή τ ε/. της Υπηρεσία; παραίτηση του ΙΙαρεσρου 
του ΚΛεγκτικού Συνεδρίου ! >ατ: λείου Συκ’ώτη του Λουκά, 
απαλλάσετα: από τα καΔήκοντά του κα: εκφράζετα: τ' αυτόν 
η πλήρη; ευαρέσκεια του 11 ροέόρου τη; Δημοκρατίας γ:α τη 
μ/κρα να; ευόόκ:μη υπηρεσία του. 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 


Μι -η ΑΚ. ·2 λ<ν! /3(Κ I. I ί)8 4 
Κ!/ ν; /.ή ; (); /. ον ου. ία; Π αναγ: ώ τ η 
νόμιμα κα: τη 1310 19.7.82 1 ϊ τ 


απόφ αση του 
Ρουμελιώτη. 7 
άξη τη; Τρ:με 


Υφυπουργού 
:ου εκόόΔηκε 
λούς Επιτρο¬ 


πή; Υπουργών, σ: ορίζοντα: στο Ιδιαίτερο Γραφείο τί 


ου ο; κατω¬ 


τέρω ως μετακλητοί οημόσιο: υπάληλο: κα; με το βαΔμό του 
αναγράφεται σίπλα στο όνομα του καδένα, προ; πλήρωση κε¬ 


νών οργανικών δέσεων, όηλαίή: 

Μπουζάνη; Σταύρο; του Αθανασίου με 2ο όαΔιμό. 

Κ α /, τ α ξ ή ς X ρ ή τ τ ο ; του ΤΙ αν αγ ;ώ τ η με 4 ο 6 αΔμ 6. ^ Λ ? '·Δ. 
; ε:. V ΓΙ’ Ί 1 τ. ίνό ν: κή; < );κονομ α; I 29 I 30.1.84 ϊ. 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Μί την ΗΟΟ/10/620/26.1.1985 «υ Γ-τνργο; 

Δημοσίας Τάξεως. τίΔετα: σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ο 
τελών έκτο; οργανικών δέσεων ΑνΔ/ρχο; Χω: 7 κή; Κωστό- 
πουλοτ Γεώσγ:οτ του Δη,χηπρίου. ; Α.Γ.Μ.Σ. (>0·4(>5 ΐ- ^εν. το 
έτοτ ί 931 ε;; Μερόπη—Μεσσήνη; -Μεσσηνία;, ατό* 30.1, 
1984 επομένη; συμπληρώσεω; μηνό; από της π.ροαγο>γής του 
σ το οαΔμό του ΑνΔ/ρχου κα: συμπληρώσεω; 2ο ε τού; πραγαα- 
::κήτ υπτοεσ:ας κ;:: λόγω σωυ.ατ’.κή; αν»κανότητο;. κατόπιν 
τη; υπ’ α::*. 27 λ79.1.1984 Γνωματεύσεως της Α.Σ.Υ. 
Επιτσοπή; κα: όΦ' εγγράφετα: στο στέλεχος της εφεόρεία;. 

Με την 30 1 7 2 0 39/24.1.198 4 απόφαση του Υπουργού Δη¬ 
μοσία; Ί άξεως 

Ανακαλούνται: 

Το Γ>. Δ'γμα τη; 10.5.1909 ΦΙύΚ I" 1 51 Μ9.5.1909> 
κατα το μέρος αυτού με το οποίο ο Μοίραρχο; Μπαριάμη; Δη- 
υήτριο; του Γεωογίου. προάχΔηκε στο οαΔμό του Ταγμ/σχη 

’ 2;·/ζ·.όττ,τ2. 


IV II. Α τα τη; 14.5.1071). (ΦΚΚ I" 128/14.5.1979) 
/. α: Ο.υ.) 97 9, (ΦΕ]ν I ' 159/19.0.1979) κατά το μέρ ο ; αυ- 
των με το-οποίο ο Συντ/ρχη; Χωρ* κής Μπαριάμη; Δημήτριος 
του I εωργχυ. προάχΔηκε στο οαΔμό του Ταξιάρχου εκτός 
οργανικών Δέσεων κα: τέΔήκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία. 

Ιΐροαγετα:: 

<1 Μοίραρχος Μπαριάμη: Δημήτριος του Γεωργίου, στο 
οαΔμό του Γαγμασαρχη κατ εκλογή, απο 10.5.19139. 

Ο Συν/ρχης Χωρ/κής Δίπαριάμης Δημήτριος του Γεωρ- 
γίου. στο οαΔμό του Ταξιάρχου κατ εκλογή από 14.5.1979, 
χρονολογίας προαγωγής στο 6αΔμό αυτό του νεωτέρου του 

. ·. V* ' ν 

Φτ ε ρ ν: α τ η —πυρ: ο ων α. 

Ο Ταξιαρχο; Χωρ/κής Μπαριάμη; Δημήτριος του Γεωρ¬ 
γίου, στο 5οαΔμό του 1 ποσ/τήγου από 0.13.1980 κα: τίΔετα: 
συγχρονίας εκτός οργανικών Δέσεων. 

ΤίΔετα:: 

Σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία κα: εγγράφετα: στο στελε- 
χ;ς της εφεόρεία; ; Υποστ/τηγο; Χωρ/κής που τελεί εκτό^ 
οργανικών Δεσεων Μπαρ:άμη; Δημήτριος του Γεωργ ού, 
.ΛΓΜΣ. 21009,, γεν. το έτος 1.920 ε:ς Γαργαλιάνους- 
Γ ρ χ υλ ί α ς—Μ ε σσ ην ί <α ς. 

11 αποστρατεία του λογίζεται από 7.7.1980. επομένης συμ- 
πληρώσεως μηνός από της προαγωγής του στο οαΔμό του 
Υποσ/τήγου εκτός οργανικών Δέσεων. 

Με την 300/10/924/20.1.1984 απόφαση του Υπουργού 
Δημόσια; Τάξη;. τίΔετα: σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ο 
τ ε λώ ν ε κ τό ; ο ρ γ α ν: κων Δέσεων Λ νΔ. ρ χο ς X ω ρ / κ ή ς Α λ ε ξ 6* 
'.:ουλος Ιωάννης του Σωτηρίου. (Α.Γ.Μ.Σ. 00297). γεν. το 
έτος 1931 ε:; Κούτελα — Τριφυλυας ·- Μεσσηνίας, απ: 

27.1.1984. που συμπλήρωνε: ένα μή.να από την προαγο^γή του 
στο βαΔμό του ΑνΔ/ρχου κα: 25ετή πραγματική υπηρεσία κα. 
?εν εγγράφετα: στο στέλεχος τη; εφεδρείας. 

Με την 3\>0 · I Τ 923/20.1.1 984 απόφαση του Γπουρ.γου 
ΔημΔσ:α; Τάξης. τίΔετα: σε αποστρατεία, ύστερα από αίτη¬ 
σή το^. ο ΛνΔ/στής Χο):/-κής Μακσάκη; Γεώ:γ:ος του Σταύ¬ 
ρου. (Α.Γ.Μ.Σ. 57849X γεν. το έτος 1935* ε:ς Γούόες - 
!Ιεσ:ά:ος · Ηρακλείου, γιατί συμπλήρωσε τον απα:τούμ·ενο 
γ:α συνταξ:ο:ότη.ση χρόνο υπηρεσίας, προάγετα: αυτός εν απο¬ 
στρατεία στο ταΔμό του Ανθυπομοιράρχου κα: εγγράφετα: στο 
στέλεχος της εφεδρείας. 

Με την 300/10 620 20.1.1984 απόφαση του Γπουργ'υ 
Δτμόσ:ας Τάξης. τίΔετα: σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ο 
τελών εκτός οργανικών Δέσεων ΛνΔ 'ρ/ος Χωρ'κή: ΙΙουλό- 
πουλο; Δημήτρ:ο; του Γρηγορίου. (Α.Γ.Μ.Σ. 00583 . γεν. 
το έτος 1931 ε:; Βούτα.να --- Μεσσήνης - Μεσσηνίας, από 

31.1.1984. που συμπληρώνει ένα μήνα από την προαγωγή του 


κατ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) 


232 


:εν εγγσαρεται 


■το 


Με την 301/2/941.924.1.1984 


ιΦΕΚ I 2.1.1907 τ. Γ) κατά το μέρος αυτού με το οζοίο 
τέθηκε σε αυ·τεζάγγελτη αζοστρατεια ο Αντ/ρχης Χωρ/κής 
Δημογκότσης Δημήτριος το ο Γρηγορίου. ζ:οάγετα: ο ε.α. 
Λ ν τ/ ρχ η ς X ω ρ /.ή ; Λ ημο γ*/. ότ τη: Λ ημή τρίο; τ ο ο Γ ρ η γ ο ρί ο ο. 
ΓΛΓΜΣ 28(>(Γ·. στο σαθμό του Υζοστ.ρατήγου ατό 12.4. 
1971. χρονολογία: τ:ρ οι αγωγής στο Βαθμό αυτό του νεωτέρου 
του Ζάρειρόζου/ ου 1ω·άννου. σύμρωνα με το άρθρο 2 ζαρ. I. 
του X. 1339/1983. τίθεται σε αζοστοατεία με τον χυτό Βαθ- 
/6 ο Υζοστ:άτηγο: Χω:/κή: Δημογκότσης Δημήτριος του 
Γρηγορίου Ε\Ι/ΜΣ 2800V γεν. το έτος 1910 ε:ς Λρτί/.-.ο 
Τριρυλίας Μεσσηνίας και ο εν εγγρ.άρεται στο στέλεχος της 

II αζοστρατεια του λογίζεται αζό 31.12.197-1. 

Με την &(>]/2/042/24.1.1.984 αζόραση του Γζουργού 
Δημόσιας Τάξης ανακαλείται το II.Λ. της 23.0.1981 
ΦΈΙΚ 184/7.7.1981 τ. Γ') λ ατά το .μέρος αυτού, με το 
οζοίο ο Ταξίαρχος Χωρ/κής Λεοά/.ης Δημήτριος του Νικο¬ 
λάου. τέθηκε σε αυτεζάγγελτη αζοστρατεια με τον αυτό Βαθ¬ 
μό αζ6 31.12.1971. ζροάγεται ο ίο:ο: Ταξίαρχος στο Βαθ'μό 
του Γζοστρατήγου αζό 30.4.1974 χρονολογία ζροαγωγής του 
νεωτέρου του Παζανικολάου Ιωώννου. σύμρωνα υ.ε το άρθρο 
2 ζαρ. 1 του Ν. 1339/1983 και τίθεται σε αυτεζάγγελτη 
αζοστοατεία ο Υζοστοάτηγο: Χω: '/ής ΛεΒάκτ·: Δημήτοιο: 
του Νικολάου ■ Λ'ΓΑΙΣ 19743Ε γεν. το έτος 1913 στην Κα- 
μάρ α-Κ ισσσιμόυ-Χ αν ίων υ.ε τον αυτό Βαθμό και ο εν εγγράρεται 
ττο στέλεχος της ερ-εσρείας. 

Η αζοστοατεία του λογίζεται αζό 31.12.1975. 


ζ:αγματική υζηρεσία και 

π:2''·χ2?ί7.ή; 7το 

Σ (·)'./. 2 

-,ύζ Χω:02;λ^7.ής. Λ:■ Ί 

'εδρείας. 

/'.' ί'.ΐυ!·:.. ν.Λ. Τίΐ/,; 

15 ;}.! 

. 1 !!8 5' . ' 

αζόραση του Γζουργου 

υ 

Λ 


το Π.Δ. της 29.12.1999 

ι·:μμ. .μ 

1ΙΡΙ.ΛΛΛΚ11Σ 


Με την 349 <1*. !·72 5 4/4<· 23.1.1 984 


αζοοαση 


του Γιζου: 


διατάξει: τίθεται ο Ανθυζαστυνέ,υος (27Ι7ΓΕ 'Γαρουδάκης 
Γεώργιος του Γυυανο.ηλ. στην ί ατάστατη της ::αν εσ-υότή¬ 
τας. λόγω νοσήματος ΠΓ μακοά αναρρωτκκή άδεια^ για τέτ- 
σειρις 5) χήνες, αζό 3,1.1984. 


Με την 3 1233/1 / 7α/23·. 1.1 98 ί αζόραση του Λ Γζαρ- 
χηγού Χωρορυλακής. ζου εκ:όθηκε σύμρωνα υ.ε τις νόμιμες 
διατάξεις. αζολυεται. υ.ε αίτησή του αζό το Σώμα της .Ελ¬ 
ληνικής Χωροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης Ρήτογλου Ιωάννης 
του Αναστασίου, ο οζοίο: ζιροάγεται εν αζολυσει ο τον ανώτερο 
Βαθμό του ΑνθυζΌσζιστή. 

XΓξ την 3381 ΙΚ'1 /8α»/23.1.1 984 αζόραση του Λ' Γζαρχη- 
γου Χωρορυλακής. ζου εκδόθηκε σύμρωνα υ.ε τις νόυ.ιυ.ες 
διατάξεις. αζολυεται υ.ε αίτησή του αζό το Σώμα της Ελλη¬ 
νικής Χωροφυλακής, ο Ενωμοτάρχης Τσέλιος Δημήτριος του 
Ηλια, ο οζοίος ζρ ο άγεται εν αζολυσει στον ανώτερο Βαθμό 
του Λνθυζασζιστη. 

Με την 320 3 4 /Ί / 7 α 7 2.3 .1.1 98 5 αζορ ασ η του Α V ζ α : - 
χηγου Χωρορυλακής, ζου εκδόθηκε σύμρωνα με τι; νόμιμες 
διατάξεις. αζολυεται με αίτησή του αζό το Σώμα της Ελλη¬ 
νικής Χοκορυλακής. ο Ενωμοτάρχης Σαλωνίοης Βενι'έλος 
του Γρηγορίου. ο οζοίος ζροαγετα: εν αζολυσει στον ανώτερο 
Βαθμό του Αν/υζασζ'στή. 

Με την 30309 Ί 3α / 23.1.!984 αζό ρ στη του Λ ' Γζ αρχη¬ 
γό υ X ω ρ ο ρ υ λ α κή ς. ζου ε κ : ό ύ ηκ ε σ ό»μ ρ ο; να ;; ε τ:; ν: /1 μ: ς 
Βιστάςεις. α;ζο/.υεται υε αίτησή του αζό το Σώμα της Ελλη¬ 
νική ς X ωρ ορυλ ακή ς ο Ενωμοτάρχης Φσρμάκη ς Π αν τ ελή ς 
του Ευάγγελου, ο οζοιος ζροάγεται εν αζολυσει στον ανώτερο 
βαν'υό του ΑνΕυζατζιστή. 


Ε Χ(*]:ο: 


9 

γου 

-Δημόσι 

ιας 

Τ« 

ης. ζου εκδόθηκε συμσωνα με 

τ ι: 

7. 

είμε- 

διατάξ 

νε: 

οιατάξ 


. -16 

εται ο Ανθ -ζαστυνέυος Μ 72 54^ 

Ά 

νθ η ς 

νική: . 

Γερ 

άσιμος 

του 

Αλί 

ξάνδρου. στην κατάσταση της 

δια 


σιμό- 

Αζόστ' 

τητ 

ας. λ6“ 

■·ω 

νοσήματος ( Η' μακ: ά ανα::ωτική 

/ ’ν 

α:ει 

α^ 

για 

Βαθμό 


(Ο) μήνε 

ς. α- 

ή 11.1.198 5. 

Με την 

31 

1 Ί'. 

271 79)/4/23.1.1 985 αζόραση 

του 

Γι 

τουρ- 


γού 

Δτμόσι 

7 ~ 

Τά?Υ 

;ς. ζο-υ εκδόθηκε συμοωνα υε τ 

ις κ 

είυ 

ιενες υ κακής, 
αζολυεται 


8.7 υ3.Ι.Ι!)8', 

αζόραση του Α 

Γζαρχη- 

ζου εκδόθηκε 

συμρουνα με τι 

ς νόμιμε: 

υ.ε αίτκσή του 

αζό το Σώμα τ 

η: Ελλτ 


Με την 3107 Ψ.Α. 2299 24.1.1985 αζόραση του Γζουρ- 
γου Ληυ.όσιας "Γάςης. ζου ΐκ:όν>Γκε συμρων^ με τις κείμε¬ 
νες τιστάςεις. και κατόζιν της 27 Ί0..1.1984 γνωμάτευσης 
τη; Ανώτατης Γγειονομική; Αστυνομική; Εζιτροζής Ε\.Τ. 
Α.Ε/'. τίθεται στη/ κατάσταση της διαθεσιμότητας, λόγω 
νοσήματος ΠΓ μακρά ανσρρωτική άδειαν Βιάρκειας τριών 
(3) μηνών, ο ΙΙ υραγός (22-9ΤΑ Π ετράκης Στυλιανός του 
X:κηρό:ου. αζό 11.1.1935. οηλαδή αζ,ό της εζόμενης της 
χρονολογίας γνωμάτευσης της Ανώτατης Υγειονομικής Αστυ¬ 
νομικής Εζιτροζής (Α.Γ.Α.Ελ). εζειδή ζα:ουσιά’1ει δυσρυ- 
θμία ζαλαιό συγκοζτικό εζεισόδιο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΙΣ 


Α ν ν υ ζ α σ ζ ι στη. 

Ο Α' 1*ζαρχηγός 
Σ 1Ε 11ΑΝΑΓΙΩΤΟΙΙ (>1*Α0Σ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ 

Α1 ε τ ην Α Γ. 2 ί 33 23.12.198 3 α ζο ρ σ σ η τ ου Νομ α ρ χ γ, 
Λιτωλοακαρνανίας. ζ:υ εκδόθηκε συμρουνα με τις κείμενες 
δια.άςεις. ο εξαναγκασνείς σε ζαραίτηση κατά τη διάρ¬ 
κεια της Δικτατορίας και εζαναμεεθεις στην Γζηρεσισ τη: 
Αγρορυλακή: αγρορΰλσκσς Γεώργιος Στάϊκο: το^ Χρήστου. 


, άκων, με 12ο ο αόμό α ζ ο 
τον 11ο οα.θ;.ό. ανά-λογα τε το 


μονιμ 

οζοιειτα' μ 

,ε ::ο::συ.·ο 

σε 

ληλου. Κλάδου 

υιμ 

Λγ: 

1.1. ί 

977 κα: 

ε.ν:ά·;σετα: 

•σ τ 

συνολ 

/.κό χ σ όνο 

.ιζηρεσίας 

το^ 

αζό 

1.1.1081 £ 

ζε::ή κατά 

τη- 


υεωτεροι το·υ στ: :α>μο αυτό.τιθέμενος στη σειρά αρχαιότη¬ 
τά; του. αρού είχε όλα τα τυζικά και ουσιαστικά ζροσόντσ 
κ::ν:;.ενος καλό: υζάλληλο: και ζσοτεινΜ.ενος οις ζεοακτεο:. 

(Α ρ ι ν. 8εΕ ΓΊΣΕ. Γζ. Δημ. Τάξη; 637/1 8.1.1984 · . 

0 Νομάρχης κ.α.α, 

Ο Δ ι· ε Λ υ>ν τής Εσωτε: ι κ ώ ν 

Α Ρ1ΣΤΕΙΔ11 ν ΛΑΜ 11 ΡϋΙΕ »ΓΛ< »Σ 


ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Με την 00931 /I 7>;·'23.1.1984 αζόραση του Αρχηγού 
Χωρορυ·λακής. ζου εκδόθηκε σύμρωνα με τι: ισχυουσες δια¬ 
τάξεις. ζροάγεται αζό 21.1.1984 στο 6σθμο του Ανθυζασζι- 
ζτή Χωρορυλακής. ως υζε:αριθμός, εκτός οργανικών θέ¬ 
σεων. ο ΑΓΜΣΧ 9)0931 Ενωμοτάρχης Γενικών Υζηρεσιών. 
Γΐίυ.ας Ρασίλειος του Κωνσταντίνου, ζου καταλήρθηκε αζό 
το όριο ηλικία: στις 31.12.1983 και διατηρήθηκε, με αίτη¬ 
σή του. στην ενεργό υζηρεσία για να συμζληρώσε; 23 χρόνια 


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Με τη Φ.! 8 '4.1.1 98 5 αζόραση του Νομάρχη Αργολίδας, 
ζο » εκ: όθ ηκ ε σ υρ ιο ν α με τ ι ς κ ε ί υνενε ς διατάξεις, ζ ρ ο ά γ ο ν τ υ ι 
κατ αοχαιότητα οι κατωτέρω υζάλληλοι Αγρορυλακή: Ινλά 
?ου Σ Κ·2 Λ γ ρ ο ρ υλ άκ ων αζό τον 1 I ο σαθ μ ό στο 11) ο. ή τ ο ι: 
Χαραλαμζόζουλον Αθανάσιος του Γεο>:γίου 
Σερέτης Κων Εο: του Δημητρίου 
Α άμ ζ α ς Ν ικόλ::ο: τ:; Τ\ (ι) ν ' ν συ 
Δαυάσκ:: Δη;;η::ο: του Σζ-ρίδων^ 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) 


253 


Τριάντο: Κων, νο: το^ Νικολάου 
Μ::νή; Χρήστος του Γεωργίου 
Λια/.όπουλος Αντώνιο; του Αημητρίου 
Τΐανετος Δημητριο: το^ Ιίοά'/η 
Τσεοό'πουλος ] 1 αναγιωτη: του Δ η μ.ητ: ίου 
Κά'άς ΣΤ.μ:ι:»υν του Ηεοοώρου 
Μποΰρμπουλης II αναγιώτης του Θεο:ώ:ου 
Κ ούγιά; Αναστάσιο; του Κων/νου 
Μυλλη; Διαμαντής του Γεωργίου 
ΓιαννόπΟ'-λος Ευάγγελο; του Γεωργίου 
Κατσίρη; Κυά/'νη; το> Αημητρίου 
Λ::λίτσ α ς Λ ζ ων ι: α ς του Αημητρίου 
Γψηλάνιτη: Δτμήτριος του Παναγιώτη 
Δημά/.ης Δημήτριος του Κων/.νου X :κ.όίλαο; το Σ-.·Λ>2 

Αθανάσιος τ 

ου ιΐλ·υ 


υ<<ν:λης 

Λί αν όσιος 

του Ανάργυρ 

ου 

Κ αν.πόσο 

; Δημήτριο; 

του ΙΓαν.αγ 

ιώτη 

Γ: 27ον;.τ 

,; Λντών.-ος 

του Πέτρου 


Ζί5;·.2ί 

ΚωνΝο; του 

Βασιλείου 


Κ αζ:λ:ί 

; Βασίλειος 

του Παναγ: 

ώτη 

ΥΛζ'7.2 

11 αν αγιώτης 

τ Οο Ιωάννη 


Σ-.τϊί-·. 

υλο; Χρήστο 

τ του Μάρικ 

ου 


ί ·: λ\α/η: I άκωτο : του Ευ.μανουήλ 
ΣταΑόιπουιλο; II αν»αγ:ώτης του Βασιλείου 
Καλοΰίης Δτκήτριος του Γεο) ργίου 
Τούντας Νικόλαο: του Γεωργίου 
Λυ.νιάτης Βασίλει/,ς το·υ Αλέςαν-ορου 
Σελλή; Νικόλαο: το. Δημοσθένη 
Βόγκλη; Αντώνιο; του Χρήστου 
Ααγρές Ανάργυρο; του Αημητρίου 
ϊ"ι α ννΐόπ ου λ ο ; X: κ ό λ αο : το υ Ευ α 77 έλο υ 
Κ:έκα; Στυλιανός του Σπυρίοωνα 
Π απαγεωργυπονλο: Αναστάσιο; του 11 αναγιώτη 
Μπουνος Θεο: όσιος το; Ιωάννη 
ΒεοΝορόπουλο; Γεώργιο; του Ιωάννη 
Καπετανότουλο; Αναστάσιο; του Γεωργίου 
ΙΙετνυεζά; Γεώργιο; του Νικολάου 
I ου : /.ου/η; Αν 7777 . 7 * 0 ; του Ιου αγγέλου 
Α:γυρη: Κων 'νο: του Γεωργίου 
Μητσιου Βασίλειος το^ Γεωργίου 


Μ-ο·1:λ; 

Ινων ' *ος τ 

ου Αντωνίου 


Μ ούγ:ος 

Κων/νο; το 

. φ·: 

λιππα 


11 απασ ;π 

ούλο; Νικόλαός 

του Κων/.ν 

ου 


Γεώργιος 

τ ου 

ΓΙ έτρου 


Δεοματά: 

Αύανάσιο; 

του 

11 αν·αγ;ώ«τ 

η 

Γ·/.λ',άτη; 

Σπυρίίων 

του 

Κων/νου 


ΙΓασπαλ: 

άρης Δηυ.ή' 

- / 'ί ί 

; το:; Σταυρ 

Ου 

Κουρτης 

Βασίλειο; ' 

: ου 

Αθανασίου 


Οικονόυ.ου 

. Γω άν, η ς τ 

ου Κων/νου 


Βλ αχοκυτ 

τάκος Λημή 

τρίο 

: του Γεωργ 

ι 

".ου 

Βασιλείου 

Βασίλειο: 

του 

Μιχαήλ 


Κουρουνό: 

: Γεώ 

του 

Δηυ.η,τρίο'υ 


ΙΤ αναγή; 

Γεώργιος 

του 

Σαράντου 


Τσ:ό:ρας 

Αν αν όσιο; 

του 

Νικολάου 


Καπετάνο 

; Γεώργιος 

του 

Σ πυριτών α 


Ρούμπο; 

Κων/νο ς το 

υ Λ 

υαν ασίου 


Κ απετάνο 

: Γεώργιο: 

του 

' -V 

Σπυρίδωνα 


Μτοζονέλ 

ο: Κων νο: 

; του 

• Γεωργίου 


ί I απαοημ 

.ητρίου Γ υ υ. 

α ν ο ν 

ή λ του Γεω 

ί 

: ν ι 1 

Καζά; Λ 

'.ορέας του 

Λ Ααν ασίου 


Λάμπρο; 

Αηυ.ήτριο; 

του 

ΓΐΜ;γ:ου 


Ν ι-Λολόπο 

υλο; Γεώργ 

’ Ί ~ 

του ΛΑ αν ασ 

ίου 

Γκολέμη; 

Θεόσωρο: 

τ Ου 

Λν* ? ε ζ 


Κο:οών τ : 

: Κυσιάκο: 

του 

Κοσμά 


Χασάπη; 

Αν ανόσιο; 

του 

Ιωάννη Τασσίπουλο: Α-5 7ν77:ο: του Κων/νου 
I ί 777 μά ρ /.ο Ν: κ όλ 7 ο ; το υ Κ ο>ν Λο· υ 
Τ :ι μ. πόν: 7 ; Λ $ α ν ά τι ο; τ ο υ X ρ ή 7 τ ου 
Μπαοέλα; Στ αυρο: του Σπυρίοωνσ 


Μαγ/άοαλης Δημήτριο: του Βατ*.λείου 
Λομ.άζο; Γεώργιο; του Βασιλείου 
!\ απετάνος Ιίέτοο; του Αναστασίου 7.7: 

Μπούγιού: ας Κων/νο: του Ιωάννη. (Α:ιθ. ?εέ. Γ.Γ.Γλ 
ΓΠ.Λ.Τ. ίίΤ/ΊΤ.Ι.ΠΙ^ί·. 

Ο Χθ’λά:χη: 

ΘΩΜΑΣ ΜΒ’ΪΑΞΑΣ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με τη 2/2.1.1984 απόφαση τη; Νομάρχη Διαμερίσματος 
Ανατολικής Αττικής, -ου εκ:6Αηκε συμφο>να με τις κείμενες 
ίιατάςεις, προ άγονται ο: κατώτερο) υπάλληλο: Αγρό;υλακή; 
Κ λάσου ΣΕ2—Αγροφυλάκουν, από τον 11ο στο 1 Οο οαΑμό’ 

ΛΑανασόπουλος Αναστάσιος του Αν αν ασίου. 

Μπατζιάνας Σωτήριος του ΓΙλία. 

Χελ:ώτη; Χρήστος του Βασιλείου. 

Λάμπρου Βασίλειος του Χρήστου. 

Αίαζαράκτς Σωτήριο; του Μιχαήλ. 

Κατής Δημήτριος του Σταυρου. 

Νταοαρίνο; II/.ία; του Αποστόλου. 

Π απαγιαννόπουλος Κων/νος του Αημητρίου. 

Κατσιουπης Λέων.·:ας του Βασιλείου. 

Πασχαλιά; Αντώνιος του Ιωάννη. 

Μ που: κουλά; Λεωνίδας του Σπυρίδωνα. 

Δέοες ΑΑανάσιος του Σπυρίδωνα. 

Μ αν τ άλα; Κων/νο; του Ευαγγέλου. 

Μπίμπας Κων/λ ο; του Χρήστου. 

ΓΙ ε τ ρ άκ η ς Α Γ ά ρ ν.ο ; του I ω άνν η. 

Τριανταφυλλάκη; Αντώνιος του Αημητρίου. 
Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης του Κων/νου. 

Γουσης Αναστάσιος του Αθανασίου. 

Αήσ:ο; Παναγιώτης του Αριστείοη. 

Γλυση; Βασίλε.ος του Αναστασίου. 

Λίγγος Κων/νο; του Αντωνίου. 

ΓΧυγγέλης Ευάγγελος του Σταυρου. 

Αυγερινές Χρηστό; του Σταυρου. 

Βακερλή; ή Καρνά; ίΤαναγιώτης του Αημητρίου. 

Μα:ουρά; Γεώργιος του Χρήστου. 

Τριαντάφυλλου Αριστείοη; του Παναγιώτη. 

Κουλαξιζελη; Παναγιώτης του Μιχαήλ. 

Ρισσαν.η; Βασίλειος του Εμμανουήλ. 

Σταυρό πουλάς Αημήτ.ριος του Κων/νου. 

Κουλαςι'Ιέλητ Ανϊρέας του Γρηγοςΐου. 

Ζερβάκη; Γεώργιο; του Εμμανουήλ. 

Λεβαντέΐο; Π αρασκευάτ του Ευστρατίου. 

Κουκουτσάκη; Εμμανουήλ του Αντωνίου. 

Σπανο-οάκης Χικέλαο; του Γεωργίου. 

Τρισέλλα; Τωάννης του Βασιλείου. 

ΓΙ ρέκας Ευάγγελο; του Εμμανουήλ. 

Μπερτόλης Θεοφάνη; του Αημητρίου. 

Νικοπουλος Αλέξανδρο; του Ζησίμου. 

Ζουμπουρλής Απόστολος του Ευαγγέλου. 

Αέοες Γεώργιος του Κων/νου. 

Μπαλάφα; Νικόλαος του Λνερέοι. 

Μασουρα; Αχιλλέας του Χρήστου. 

Σαμιώτης Νικόλαος του Ελευθερίου. 

Λάμπρου ΚωνΛος του Αθανασίου. 

Μητρέπουλο; Π ^αγιώτης του Γεωργίου. 

Λ^τωνόπουλο; Αθανάσιος του Χρήστου. 

Σανού:ά/.ης Χαράλαμπος του Εμμανουήλ. 

Κόλλια; Φώτιος του Αθανασίου. 

Ντα'ση; Κων/νο; του Γεωργίου. 

Διακουμή; Γεώργιο; του Νικολάου. 

Τσουμα; Γρηγό::ος του Βασιλείου. 

Τ'οβάρα; Θ^οοίορο; του Νικολάου. 

Βεργο; Δημήτριο; του Βασιλείου, 
λίαστ'ράκος Δημήτριο; του Κυριάκου. 
254 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) 


Ηορέττης Πέτρος του Νικολάου. 

1*7-της ίνων/νος του Γεωργίαν, 
ί I α ζ αγάλος Λ >χνάσ ιος του Κων/νου. 
Χρίστο φόρου Ευ:·γγελος του Αημητρίου. 
Λ'' ό: η ς Ωί υ σ - ε α ς του Αν ί ζ τη. (Λ ο ι ν, ρ 
Τάξ^ως 305/12.1.1984). 


Ώ3Ε IX. 


Δημ. 


51 ε την 1)8/24.1.84 ατόφάση της Νομάρχου Διαμερίσμα- 
τος Ανατολικής Αττικής. ττου εκόέΔηκε σύμφωνα με τ: ς κεί¬ 
μενες διατάξεις. μετατάσσεται ο υτάλληλος Αγροφυλακής 


ΣΕ2 Αγροφυλάκων Οόυσσέας Λγσρη: του Λνέστη. με βανμό 
.Μ*ο 7τον εισαγωγικό (1()ο) δέκατο βαύμό του ανώτερου 
Κλάδου 51!X3 Αρχιφυλάκ<.·>ν και το-ο4·ετείται τε αντίστοιχη 
κενή Δέση του Αγρονόμε ίου Κρωτώας Διοινήσεως Αγροφυλα¬ 


κής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής, με 
δικά του έξοδα. (Αρ:&. ο*β. ΓΕΈ Γ.Α.Γ. 1)51 /25.1.8Κ . 


Η Νομάρχης 
ΑΓΛΑΤΑ ΣΊΆΦΤΛΑ 


ΔΙΛ5ΙΕΡ1Σ5ΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5ίε την 7/4.!.! 1)84 ατόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος 
Δυτική: Αττικής, -ου εκδόΔηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια- 
τάξεις. τροάγοντα: οι κατωτέρω υτάλληλοι του Κλάδου ΣΓ2 
Αγροφυλάκων, ατό τον 11ο ττο 10ο βαΔμό. ως ακολούθως: 

Κων 'ν«:ς Καρατάκας Ιωάν. 

Ευστράτιος Χτουλάκης Εμ. 

Γεώργιος Κ.αρατζάς Χρ, 

Δημήτριος Η εο δ όσης Αιον. 

Κων 'ν:ς Αναγνώστου Δημ. 

Δημήτριος Τόλης Ιωάν. 

Κων/νος I κουντής Αν των. 

Γεώργιος Πατά; Ευαγ. 

Νικόλαος Ιΐλατής Αημ. 

Λ ν α τ τ::: ο ς Κ α ρ ?μ άν ο ς Ν ι κ ο λ. 

! ·’■/.: υ·Δ έ::: ς Κ: λ ο κ υ Δ ά ς I ω άν. 
ΐ'εώργιος Μτλέτσας Κων. 

( εωργιος 5Γανουτάκης Νικολ. 

Λτόστολος Χατζής Γεωργ. 

Ιωάννης Στρ·ατθύ:ης Ευαγ. 

Γεώργιος Γαργάλη; Ατοττ. 

Αργυριος Χαλέςτης Πέτρ. 

Κ ω ν Νο ς Γ ι αν ν α κότουλ ο ς Α ημ. 

Ιωάννης Λουκάς Π αναγ. 

Δημήτριος Τζεφαράκος Σταύρου. 

Νικόλαος Π ο μ ώ ν η ς Δ: ο ν. 

Άγγελος Δημητρόττουλος Ιωάν. 

Σω τή ρ ι ο ς Λ το :τολότουλο ς Κ ων. 

ΓΙ αν α γ ι (ο τ η ς Κ α ρ υώ τη ς Τ ω άν, 

Βασίλειος Γιαννακότουλος Θεοο. 

Γεώσγιο: Κουτσιμτίρη; Σωτ. 

Ηλίας Φιλότολος Κων.. και 

Δημήτριος Π ατσ-ούοης Γωάν. ί Α: ιΔ·. £εβ. 1ΈΕ Ττ. Δτν,. 
Τάξεως ΗΟοΊ 2.1.1984Κ 

Ο Νόαάοχη: 

ΗΛΝΛΣΤΤΣ Δ. ΤΣΙ5ΙΠΟΤΚΤΤΣ 


Ν05ΓΛΡΧΙΛ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

51 ε τ ην 3 /5 .1 .84 ατΟ φάση της Ν ομ άρχο υ Ρ»ο ιω τ ί α ς , του 
εζ&οίηκε σύμφωνα ιμε τις κεΆεντς διατάξεις. τροάγονται, 
•κατ’ αρχαιότητα. ο: κατωτέρω υτάλλη/,οι Αγροφυλακής. 
Κλάδου ΣΕ2 Αγροφυλάκων, ατό τον 11ο ττο I Οο οαίαό. του 
εχο-υν- όλα τα αταιτούμενα ατό το Νόμο για τροαγωγή. τυτικά 
και ου τι αττικά -ροσήντα: 

Νικόλαος ΪΤ αταοοτουλος του Αναστασίου 
Κωνσταντίνος Γλυμής του Αημητρίου 
Βασίλειο: 5 Γ αστρογι άννης του ΕυσταΔίου 


Στυλιανός 

Δερβίσης 

του 

1ω άννη 

Γεώογ 

ιο·ς 

Πσσαρης 

του , 

Λγανού 

Σωτήρ 


Π αταόέοίε 

■ς τζ 

;·υ Αθανασίου 

Γεώογ 

ιο ς 

Χάλι μούρο 

ας ο 

;ου Ιωάννη 

ΙΧώργ 


Φλωσονίκος του Χρήστου 

Η εόσω 

:ος 

Κατσάιρας 

του 

Χαράλαμπου 

Λουκά 

ς Σαμτά'/ης - 

"Ου λ 

Χρήστου 


Ευάγγελος Τσαρουχάς του Βασιλείου 
Σεραφείμ Πούλος του Χρήστου 
Α.ρ γύρ ι ο ς Κ α ρ βούν ης του Π λ! α 
11 αναγ ι ώ τ η ς ί ω ά ν ν ου τ ου 1 ω άν ν η 
Δήμος Αντωνίου του Αναστασίου 
Λάμτρος Γαλανός του Λάμτρου 
Χρήστος Τσώρας του Αναστασίου 
Απόστολος Κ ατουλ ας του Στυλιανού 
Δημήτριος Κοντος του ΛΔ-ανασιου 
Αί-ανάσιος Ιγγλέζος του Δήμου 
Βασίλειος Κχρβούνης του 1\ αρ α'ίσκου 
Χρηστός Λυγερής του Νικολάου 
5Ιελέτιος Βασιλείου του Αναστασίου 

Ιωάννης Κουσ/.ούκης του Αημητρίου 
Δημήτριος Λναόιώτης του Βασιλείου 
Αθανάσιος Ιγγλέζος του Ζαχαρία 
Αθανάσιος Μκαμοταλούκας του Σπυρίδωνα 
Σεραφείμ Λουνης του Μελετίου 
Λ ο οκάς Ν ι κ ο λ ίνας του II ε: ι κλή 
Νικόλαος Σιλ: οι στρας του Γεωργ'ου 
Νικόλαος Τσιώλης του Σωτηρίου 
Κωνσταντίνος Βρούζας του Νεοκλή 
Λουκάς Μτούτσης του Παναγιώτη 
Γεώργιος Καρκάνας του Νικολάου 
Παντελής Ιακώβου του Μιχαήλ 
Νικόλαος Κασίτας του Σεραφείμ 
Γεώργιο: Καλομοίρης του Ιωάννη 
Δημήτριος Λύγγος του Στυλιανού 
Ιωάννη: Κατσ'μιχας του Σωτηρίου 
Ιωάννης Ζήση: του Αριστείοη 
ΓΙ αν αγ ι ώ της Θωμάς τ ου Ζ αχ α ρ ί α 
Δ ημ ή τ : ι ο ς Γκ ιού), κ ς του Κ ων 7 τ αν τ ίν ο υ 
Λ4·αν άσιος 11 έ τ τ α ς του Χρ ήσ του 
Ιωάννης Τριανταφύλλου του Αθανασίου 
IΤ αν αγ ι ώ τ η ; 5 ί τ ε), ε 7 ά κ. ο ς τ ου Λ άμτ: ρ ο υ 
Λουκάς Θεοόώρου του Παναγιώτη 
Ηζόσωρος Ρεντίφης του Κωνσταντίνου 
Γεώργιος Πέτρου του Πέτρου 
I ο) άν ν ησ Κ ατνο γ ι άν ν η ς του Π αν α γ ι ώ τ η 
Μιχαήλ Λ τοστ όλου του Γεωργίου 
Λ άμτ: ο ς 5 ίο υστ άκ ας τ ου Παν αγ ι ώ τ η 
Αθανάσιος 5Ιτέτ7ας του ΕυτταΖΓου 
Νικό),αος Κουικος του Αημητρίου 
Αθανάσιο; Ρεντίφης του Κωνσταντίνου 
Άγγελος II ασό εν η ς του Βασιλείου 
Πλίας Ιωάννου του· Κωνσταντίνου 
Γεώργιος Πέτρου του Ευαγγέλου 
1Τ τ^αγιώτης Διώτης του Κωνσταντίνου 
Παναγιώτης Τσέλλος του Γεωργίου 
Γ ε ώ ογ ι ο ς Ρ ετούσ κο ς του Λ ν τ ω ν ι ο υ 
Ευάγγελος Σταμάτης του Νεήστου 
Παναγιώτης Αλεξίου του Αλέξανδρου 
Γ εώ ρ γ ιο ς Κ ι ού 7η ς το υ Λ ου κά 
Ιωάννης Χάνιος του Κιονσταντίνου 
Βατίλειο; Ρούσσης του Σωτποίου 
Σεραφεί;. Το).ιας του Ιωάννη 
ΙΤ).:ας Χρήστου του Τω^νκ 
Λναοταοιος Κόλ).ιας του Χαράλαμπου 
Σπυρίδωνα: Λήυ.-τρου του Γεωργίου 
Κωνσταντίνος Κάττας του Χαρίδημου 
Ιωάννης Δέσε: του Χαράλαμπου 
Κωνσταντίνος ΤΤ ατασταμ'άτη: του Χρήστου 
Δημήτριος Κεφαλάς του Κωνοτοντίνου 
Χρηστός Γεώργας του Κωνσταντίνου 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) 2Γ>5 


Ευάγγελος Αθανασίου του Δηυ.ητρίθυ. (Αοιθ. 3=8. ΥΕΕ 
ΥΙί.Λ.Τ. 447717.1.84). 

11 Νοαάσχης 

ΧΡΥΣΟΥΛΛ X ΑΠΙΣΤΟΥ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 

Με την ΑΓ.6/3.1.84 απόφαση του Xομάρχη Δράμας, που 
ε,κδοθηκε σύμφουνα με τις κείμενες δ ι ατ ά ξ ε ι ς : Γίνεται δεκτή 
0 *“ό 10.3.82 αίτηση, περ-ί επαναφοράς στην Υπηρεσία του 
άλλοτε τακτικού αγροφύλακα Κυπραίου Ιωάννη του Πανα¬ 
γιώτη. επειδή εξαναγκάσθηκε σε παραίτηση αστό τη δικτατο¬ 
ρία το έτος 1971. Ανακαλείται η 15844/3Ό.3.71 απόφαση 
του Νομάρχη Δράμας, περί αποδοχής παραιτήσεώς του και 
επαναφέρεται στην Γττηρεσια, θεωρείται σε αυτός ως ουδέ¬ 
ποτε παραιτηθείς, του χρόνου ατό της παραιτήσεώς (18.3.71) 
με*/:: της επαναφοράς του, λογιζόμενου ως χρόνου πραγμα¬ 
τικής δημόσιας υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες, ττλην του- 
οικακύματος της αναδρομική: λήθεω: αποδοχών. Μονιμοποι- 
είται αυτός με διορισμό στο 12ο εισαγωγικό βαθμό ταυ Κλά¬ 
δου 1»Ε ί Αγροφυλάκων. αναδρομικά ατό 1.1.77. και εντάσσε¬ 
ται στον ί Ι ο βαθμό του ίδιου Κλάδου, αναδρομικά ατό 1.1.82, 
χωρίς δικαίωμα λήθεως αναδρομικών ατοδοχών. Τοποθετεί¬ 
ται αυτός στην κενή θΙέση της περιοχής Κ οργίων του Λγρο- 
νου.ειου Δοααας της Διοίκησης Αγροφυλακή: Δοάαασ. (Λσιθ. 
βεδ. ΤΡΙΚ Ϋ1Τ.Δ.Τ. 416 Ί 7.1.847 

Με την ΑΓ.7/3.1.84 ατό φάση του Νομάρχη Δράμας, του 
ε/δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενε: διατάξει:. ο ε ξ αναγκ,κσθ ε:: 
σε τα:αίτηση κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και ετανα- 
φερΰείς στην Υπηρεσία της Αγροφυλακής τακτικός αγροφύ¬ 
λακα: Τσετίδης Σωτήριος του Απόστολου. μονιμοποιείται με 
διορισμό στο 12ο εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΣΓ2 Αγρο¬ 
φυλάκων. αναδρομικά ατό 1.1.77. και τοποθετείται στη θέση 
του υτηριετεί σήμερα και εντάσσεται στον 11ο βαθμό του ίδιου 
Κλάδου, αναδοου.ικά ατό 1.1.82, χω:ίς δικαίωαα λήθεω: 
αναδεουικών ατοδοχών. (Λ:ιθ. ΓΕΕ ΥΠ.Δ.Τ. 446/ 
17.1.81Κ 

Ο Νοκάοχη: 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ρ0ΓΚΑΚΟΣ 


\ι ΑΙΑ ΡΧΙ Λ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Με την Λ1 1 λ 3.1.11)8 5 α π ; φ αση τη: Νομάρχου Ζακύνθου. 
του εκδόόηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξει:, προάγον- 
ται κατ 5 αρχαιότητα οι κατωτέρω υπάλληλοι Αγροφυλακής 
του Κλάδου ΣΊΕ2 Αγροφυλάκων, της Διοίκησης Αγροφυλακής 
Ζακύνθου. ατό τον ενδέκατο (11ο) στο δέκατο (10ο) βαθμό, 
επειδή συμπλήρωσαν τον ατ αϊτού μεν ο για τρο αγωγή χρόνο 
και συγκεντρώνουν όλες τις υπόλοιπε: νόμιμες προϋποθέσεις, 
ως ακολούθως: 

X αΐκάλη ς X ι κόλ αο ς του Παύλου 
Μαυρίας Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου 
Κλάδη: Νικόλαο: του Ιωάννη 
Ξένος Άγγελος του Παναγιώτη 
Π αρ άσχη ς Α ι ον ύσ ιό ς του Στυ ρ ίσων α 
Μουζάκης Ιωάννης του Ανδρε α 
Θεοδόσης Δημήτριος του Γεωργίου 
Κουτσής Διονύσιος του Σπυρίδωνα 
Πυλαρινό; Νικόλαος του Στεφάνου 
Τ σ ί ρ ι γώ τ η ς Νικόλαος του Λ ν δρ έ α 
Σιδηροκαστριτη; Κωνσταντίνος του Σταματίου 
Αισέρης Διονύσιος του Γρηγορίου 
Λ.αγοπίδη; Χαράλαμπος του Ιωάννη 
Βεντουρής Νικόλαος του Διονυσίου 
Κλαυδιανό: Π αναγιώτης του Σπυρίδωνα 
Γράμψα: Γεώργιος του Μιχαήλ 
Βισόάρδης Ευάγγελο: του Διονυσίου 
Βοξαίτη: Δημήτριος του Διονυσίου 
Ζήδας Δην.ήτριος του Παναγιώτη 
— ένος Γεώργιο: του Δηυ.ητρίου 
Φαραό: Αντώνιο: του Χαραλάτυπου 
Κ αλαυορέζος Διονύσιος του Παναγιώτη 


Κακολύρη: Έκτο:ας του Ιωάννη 
Τυρόγαλας Χαραλαμπ;: του Παναγιώτη 
Ψλάτπουοα; Σπυρίδωνας του Διονυσίου 
Θεοδωρίτση: Διονύσιος του Παναγιώτη 
Ακτύπης Γεώργιος το^ Στυρίδωνα 
Παπαοάτος Διονύσιος του Νικολάου 
Βίτσος Πέτρος του Διονυσίου 
Πήλικα,ς Νικόλαος του Αντωνίου 
Σούλης Ανδρέας του Ιωάννη 
Αρδανιτάκης Αναστάσιος του Νικολάου 
Θεοδόση: Λάμπρος του Σπυρίδωνα και 
Μωοαίτης Δημήτριος του Νικολάου. (Αριθ. 6ε£. Υ,Ε.Ε 
Υ.Δ.Τ. 447/17.1.1984). 

II Νου.άρχη.ς 

ΕΎΦ11 Δ. Μ11ΊΏΣΙΙ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

~>ιε τη Λ.Α. 20 υ8 π.ε./ I. I 984 απόφαση του Νομάρχη 
Θεσσαλονίκης, που ε/-δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις. έγινε δεκτή η από 9.3.19*82 αίτηση περί επαναφοράς 
στην Γπηρεσία του άλλοτ-ε τακτικού αγροφύλακα Νικολάου 
Πετριό η το-ν Π έτρου, ανακληθηκε η ΰΐ Έ9/2.11.1970 από¬ 
φαση περί αποδοχής παραιτήσεώς του και επαναφίρεται στην 
Υπηρεσία. θεωρείται αυτός ως ουδέποτε παραιτηθείς, του 
χρόνου από της παραιτήσεώς μέχρι της επαναφοράς του λο¬ 
γισμένου ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για 
όλες τις συνέπειες, πλην του δικαιώματος της αναδρομικής 
λήψεως αποδοχών, μονιμοποιείται αυτός με ίι: ορισμό στο 12ο 
εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΣΕ2 Λγροφυλάκο)ν αναδρομικά 
από 1.1.1977, εντάσσεται στον 11ο βαθμό του ίδιου Κλάδου 
αν α δ ρ ομ ικ ά από 1.1.1982. χωρίς δ ικ α ίωμ α λήψεω ς αν α δ ρ ο- 
μικών αποδοχών και τοποθετείται στην κενή θέση της πε¬ 
ριοχή: Αρεθούσας του Αγρονομείου Σοχού της Διοίκησης Λ- 
γ: ο ου λ α κή ς Θ.ε σσ αλ ον ίκ η ς. (Λ: ιθ. δε 8. Γ . Ιο . Ε. / Υ I ϊ. Α. Γ. 

446* 17.1.1 984Ε 

Με τη ΔΑ. 12/2.1.1984 απόφαση του Νομάρχη Θεσσα¬ 
λονίκης. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
προάγονται κατ αρχαιότητα οι κατωτέρω υπάλληλο: του 
Κλάδου ΣΙΕ'2 Αγροφυλάκων, Διοίκησης Αγροφυλακής Ν. 
Θεσσαλονίκης, από τον 11ο στο 10ο οαθμό, ως ακολούθως : 
Ζ'ερ'οός Γεώργιο; του Κουν/νου 
Γσούσιας Χριστόφορος του Δημητ,ρίου 
11 ατ σ ι.κο ς Γ·εώ ρ γ ι ο ς του Β α σ ι λ ε ί ου 
Αλ ε ξ α νδ ρ άκ η ς Β α σ ιλε ιο ς του Γ ε ω ρ γ ί ου 
Ασνακίδης Κυριάκος του Αναστασίου 
Λαζαρίδη: Θεόδοκος του Θεοδώρου 
Μηλώσης Χρήστος του Δτμητρίου 
Λ.αρμακόπουλος Ελευθέριος του Ιωάννη 
Γωνίδας Αντώνιος τον Αθανασίου 
X α: ι τ άκ η ; Π αν-αγι ώ τ η ς του Δ ημ ητ: ίου 
Xατξηδημηπρίου Σάδοα: του Λεωνίδα 
Κωστίδη: Χρήστος του Λαζάρου 
Κ αρ α,αάπσκο : I " : εώ ργ ι ο ς του Εμμανουήλ 
11-απαπλούδης Λ,χιλλέα: του Λημητρίου 
Κοιμήσογλου Κυριάκος του Π αρασκευά 
Τσαντ η: Διομήδη: του Δτμητρίου 
Ντοντίδης Χρήστος του Μιχαήλ 
Βαρσαμάς Αθανάσιος του Βασιλείου 
Ντανταρής Φώτιος του Κων/νου 
Κρυστάλλης Χρήστος του Γεοηογίου 
Πλουμή: Βασίλειο: του Ιωάννη 
ΓΙ απαδόπουλος Π αναγιώτη: του Χρήστου 
Μωϋσιάδη: Γεώργιο: του Ιωάννη 
Ζυγούρη: Απόστολο: του Βάϊου 
Κευ.ανετζής Σιταύρο: του Γεωργίου 
Λάτσιο: Γρη-^ριος του Ιωάννη 
Λίτας Υλέξανδρος του Χρήτ*ου 
250 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) 


ΑΙοτχούδτ 

,ς 1ί·2· 

/αγιώτη 

ς του Αημ η* 

τ ρΐΌ υ 

Γεωργιάδ 

η 5 Αν- 

:ων·ιος ' 

:ου Σταύοου 


Κου:ου>7.λ 

ί?τ .5 Γ 

εώργιος 

του Βε-οδώ, 

ρου 

Κοτμίοης 

Γεώρ·. 

'ίος του 

Αν αν α: ίου 


Ιντζόγλο, 

»ϊώ· 

λο: το-·. 

> Πλία 


1 ραμμένο 

ί'ϊ,; 

ττέοιοτ 

του Βεο:ώρ< 

.υ 

Καλλιντέ 

<ρ η ς Ιωάννης 

του Αημητρ 

ίου 

Μ τού//λα 

ς Γεώρ 

γιος το: 

ν Αγγέλου Καλ θύτης Διαμαντής του Χριττο: ούλου 
Τρίωρης Αριττείοης του Βωμά 
ΑΙαγ/.λάρης Γρηγόριος του Χρηττου 
Γαλάτης Άγγελος του Γζ άνετη 
ΙίάτΑ ος Λεω-νίδας του Αττοττολου 
Σ,α.υ’τ θύτης Χρήττος του Αριστοτέλη 
Μη.νττ: θύτης Ιωάννης του ΙΙατχάλη 
Γιοτμάς Γεώργιος του X:λυλάου 
Δουστίρης Γεώργιος του ΝΆολάου 

I ί αλ : τ ε ρ νο ύΐ:η ς Λ ημ·ή*τ ρ: ο ς του Γ ε«ω ρ γ ί ο υ 
Μενεξές Χρήττος του Κων/νου 
Λγγελίοης Αναττάτιος του Παντελή 
ΑΓα: γο·υ τ! της Πέτρος του XI./ αηλ 
Καρούτας Γεώργιος του Τριαντάφυλλου 
Γ Γ άιτ τ: 7. α ς θ<ε>6δ>ω ρ ο : του Αντωνίου 
ΜαυΛης Θεέτωρος του Χρήστου 
Σιτηρότου'λος Γεώργιος του Ιωάννη 

Τ:: αντ α ρ. υι). λ ί·?η ς Ι\ω ν/ν ο ς του X α: ά λ α μτ: ο 
Στα Ήτας Παναγιώτης του Αημητρίου 
Σωτηριάδ'ης Βατίλεΐδς του Σωτηρίου 

II τλ ίτ'τη ς ΑΙ: / α ή λ του Γε ω ργίο υ 

ί I α γ α τό·- ο υ-λ ο· ς Χρήττος τ ο υ Κ ω ν / 
Σισπτ/.άρης Γεώργιο·; του Σωτηρίου 
I ίου ρ τανίνης Σάββας του Θεοοίλου 
Τ::αν.ταουλλίδης Κοσμάς τον Γεωργίου 
Μ»αυρί:ης Λάζαρος του Αν»:ρέα 
Γ'.αλα,ψος Γεώργιος του Σταυ.άτη 
Γν.αζίνας Αλέξανδρος του Γεωργίου 
Ρουμελιώτης Γεώργιος του Χρήστου 
Xατζηιτζία,ας Αττόττολος του Γεωργίου 
Σ’αυ,ι/.'.νίδης Ιωάννης του Νιν.ολάδυ 
Βα’αττεοτζής Στεριανός του Λημητρίον 
Λάσ/.ος Κων Λος του Ευαγγέλου 
Γι/ουντούοης Σωτήριος του Αριττεί'Βη 
Γ'εωργιάίης Βεοδύλα/.ος του Στυλι-ανού 
Μ τ ο ί λ ί α λι ά ς Α ηυ.ο-7 ράτ η ς του Λ λες άινδ ρ ο υ 
Αρετάς Γεώργιος του Γεωργίου 
Χαρινάς Ιωάννης του Αγγέλου 
Καττούφης Παναγιώτης του Ιωάννη 
Β·ε νέτης Θωμάς του Αλεξάνδρου 
Κεχαγιάς Αλέξανδρος του Βεο/άρη 
Δημογλίδης 11 ανάγος του ΠολυδίεΧ/.η 
Ρ ο υ ζ: ο ς Γ εώργιος τ ου I ω άννη 
X ατζη: ημ ητ ρ ί ου Κ ω ν ,Λό ς τ ου Α ημ ητ ρίου 
Βεοχαρττουλος Κων/νος του Σωτηρίου 
Κο7.7.ά:η: Γεώργιος του Ιωάννη 
Λατχ.αράν.ης Αν*αττάσιος του Χρήστου 
Βαιρελάς Κων/νος του Ιωάννη 
17 ι ά ρ α ς Κων. Λ·ο ς του Γε ω ρ γ ί ο υ 
Π α νιαγ-ιω τ ι β η ς Γαβριήλ του Σάββα 
Ζαχαρέγ/να; Κων/νο; του Βο>μά 
Δωρο-βούλης ΑΓιχαήλ του Παναγιώτη 
Γαλνούτης Πλίας του Βασιλείου 
Μττατιούρη; Πέτρος του Γεω:γίου 
Τταμτζίδης Π αναγιώτης του Αβραάμ 
Μττλουχουτζής Φ:λώτα; του Χι/.ολάου 
Συμεωνίιϊης Βεοοάνης του ΕυΔυβούλη 
Αοαμούίης Χ::ττό·?ου/,ο; του Νιν.ολάου 


Πυλιανίοης Ιωάννη* του Δημητρίύυ 
Κ α ρ α γ/.ι ό ζη ς Παντα ζή ς του Στ χύδ ο υ 
Μολόζης Λτόττολος του ΑΙαυρο-υδή 
ΙΙέρττας Β-εόδωρος του Ευαγγέλου 
Πέντζος Δημήτριος του Σταύρου 
Ορφανίοης Φώτιος τον Ισαάι/. 

II α τ α: η τη τ ρ ί ο υ Αη.μ ή τ ρ: ο ς τ ο - Κω ν /' ν ο υ 
Κ ου'ίνογλ ο υ 1 ωάν νη ς του Εμμ α νου ή λ 
ί I α,νόιττουλος Πλίας του Βασιλείου 
Ο υ τ ο 7. ο ύν η ς Ιω ά ν- ν η ς του 11 α τ / άλ η 
Κ ον τ ο ρ ετσα ν< ί: η ς Α ημήτ ρίΐδ ς τ ου Αναστασίου 
Κώττης Χρήττος του Βατ'.λείου 
I 'εο)δγ: άέη ς Γ: μο 1 ^· εο ς το υ Κ ω ν/ν Ου 
Διεμ ττεροέμης Στυλ :ανό»ς του 11 α ν>τε λ ή 
Τα:ο-ουρίδης Γεώργιος του Ιωάννη 
Θ'εοοοτιάδης Ευάγγελος του Ιωάννη 
Χατζόττουλος Δημητριος του Γαβριήλ 
Χ>α:ντούτης Αλανάδ'.ος του Ν./.ολάου 
Ξαν'Τ'.νίίης Χ-.αΑλαος του Χρήττου 
Ττ:ουτας Βιατίλε:ος του Α^αν ι ατΙου 
Διελ'.οιττουλος Αι^ ανάτ:ος του Γρηγορίου 
] -Λα,ραγν,άνηις Αττέρ:ος του 1‘εωργίου 
Καρανέττορας Γεώργιος του Χέττορα 
] 1 ρ α ί "/-ιός X ρ ή ττ ο ς του I Ιέ τ: ου 
θανάτζος Ατόττολος του Αν ανατίου 
Κ> α ρ α μ τ α τ ζ τ /.! :ης Π α ν αγ: ώ της τ ο υ Κυρ: ά ν.ο υ 
Βα7:λά>7.ος Αναττάτιος του Α^αν-ατίου 
Ρίζος Ινων,'νιος του Βατ:λε:ου 
ή^.λτζ',άνης Στ έρανος του Ευαγγέλου 
]':αννα·/.::ης Κυρ:άΐ7.ος του Ν'.α.ολάου 
ί^ερενέδης Χρήατος του Αναττατιου 
Νταβελλάς Αρ:ττείδης του Γεωργίου 
Βλάχος Κων 'νος του Ευ αγγέλου 
Δ'.χάλας Γεώργιος του Δημητρίου 
Μττουλου/άς Γεώργιος του Ιωάννη 
Π α 7χ α λ ί βη ς Δ η μ ήτ ρ: ο ς του Γ ε ω ρ γ* ο υ 
Φ·ω τ' ά.ο η ς Β ε ο χ ά ρ η ς του Γ ε ω ρ γ: ου 
Τ-ετ,ερής Δημήτρ’.ος του Ευάγγελου 
ΥχΚί.ζ :ν:ώ ( της Γεώργιος του Δημητρ'.οο 
Κεχαγιάς Χρήττος του Αττερίου 
ΙΝIη τ ρ ί/. ο ς Βε ό: ω ρ ο ς του 11 ε ρ: τ,λ ή 
Καϊτατζής Ιναριορύλης του Συνο::νού 
Μούδτζιος Βατίλειος του Λ-οττόλου 
Ττ:μίνας Άγγελος του Αττοττόλου 
Ζέρβος Γεώργιος του Χέττοοα 
Γ'αϊτανίίης Ιγνάτι-ος του Νι/.ολάου 
Λαγός Κων Λος του Χρήστου 
Χατζά/.ης Κρυττάλλης του Γεωργίου 
Λιάνιτας Μιχαήλ του Κων /ν ου 
ΖάΓΛ·ας Κουν·Λος του Αργυρίου 
Βαρταμίίης Ελευθέριος του Ατεοττόλου 
Τρ:,7.αλ:ώιτης Λτίττολος του Ιωάννη 
Λμανατίβης Χιχόλαος του Πλία 
Κόνιαρος Αημήτριος του Χρηττου 
Ρίτχος Βεοχάρης του Φωδίου 
X ρ υ τ ίοη ς Κ υ ρ ι ά λ ο ; του Π α ν αγ ι ώ τ η 
Καττ,ανΚης Αήυ.ος του ΔΓέτχου. 7.-α: 
Ττιριαχάιοης Χρήττο-ς του Σταύρου. Λρι·5. β 
Λουρ γε ίο υ Α ημ. Τ ά ξ η ς \ \ 7 Ί 7.1.1 7Χ 7 ι). 

Ο Χομάοχης 

ΛΤΚπνίΤοΣ Λ. ΣΑΚΕΛΛΛΡ1ΙΣ 


ΧΠΑΙΛΓΧΙΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Μ: τη/ ΑΓ. ! 331 ! 3/Λ.ε./?.1.108'ι α-όςατη του Χομάρχν 
Καβάλας. - ου ε ί :Λ5 ν·ι τ ύα-ς ω να με τ 1 ς 7, * ί μ ε νε ; : ι α τ α ς ι ■ : 

ΕΦΗΜΕΡΐΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) 257 


Έγτ,ε Βεκτή η αττό 17.3.11)8:2 αίτητη «περί επαναφορά; 
τ- γ, ν Γπηρετία του άλλοτε τακτικού αγρ/κα Χρήττου Ιΐατα- 
Βοζουκευ του Βύρωνα. 

Λνακλήόη,/ε η ΛΓ. 837 ι 1 / I Τ.1 013 απόςατη, περί απο- 
οεχης ταραιτήτεοίς το; κ7ι επαναοέρίΑηκε 7την Υπηρετία. 
Λεωρηόεί; αυτός ως ουΒέποτε παραιτηθείς. του χρόνου από 
τη; πα: α.τήαεως του μέχρι της επαναφοράς του λογιζομένου 
ως χρονου πραγματικής Βημότιας υπηρετία ς. για 67.ες τις 
χυνεπειες. ττ/,ην του Βικαιώματος της αναΒρομν.κής λήψεως 
μετοχών. 

Μον:μοπ*:ήν ηκε αυτό; με Βιοριτμό ττο I 2ο ειταγωγικό 
ο/λ μ ο του ΚλάΒου ΣΕ2 Λγρ καον. αν-αΒρομιτ/.ά από 1.1.1377 
7.7: εν τάχθ ηκε 7τον 11ο βα-υμό του ίΒι-ο-υ Ελάτου αναΒρομιζΧ 
από 1.1.1382. χωρίς ο :κ7ίων .χ λήψεοις αναΒροαικών απο- 
Β οχών. 

I νπνόετήνην.ε αυτός 7την 7„ενή £έαη της περιοχής Αυ¬ 
λής Μελι.ττεκομείου του Αγρονόμε ίου ΓΓ αγγαίου. της Διοι¬ 
κητής Αγροφυλακής Καοάλας. (Λοι^. 8ε6. Υ,Ε.Ε./Ύ.Α. Τά¬ 
ξη; 458/18.1.1384). 

Ο Χου.άοχης 

ΚΩΣΤΑΣ Μ,ΑΜΕΛΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Με τη λΐ. 1723/30.12.8ο απόφατη του Νομάρχη Καρ-Β'ί- 
τ τ α ς. που ζνέίί/ψ.ζ αυμφωνα με τ:ς ν.είμενες Βιατάξεις τ,αι 
;;ε την ! #3 2.3.83 ατουα-ιη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 
το-υ 1 πουργειου Αημότια-: I άΗη.ς. του άρθρου 12 του Νόμον 
I 252 82. επαν αφόρετα: 7την Υπηρετία της Αγροφυλακής 
7. 7 .: 7 τη ν ετη -ου ανήκε κατά την απόλυτη του. μονίμου οι θυ¬ 
μένος με Βι&ριτμό ττο 12ο βανιμό του ΚλάιΒου ΣΕ2 Αγροφυ¬ 
λάκων. αναΒρομικά ατό 1.1.77, ενταττόμενος ττον 11ο ρα^μ-ο» 
αν 70- ομ .7. ά από 1.1. «8 2 και το τ οΑ ετουμενος 7τ η ν 7 . εν ή νέτ η 
της περιοχής Καρβαιταρα του Αγρονομειου ΚαρΒίττας ΛΑ 
ο άλλοτε τακτικός αγροφύλακας Ντζιός Κωντταντίνος του· 
Ευάγγελου. επειΒή απολύθηκε α.ατά την περίοΒο της Βικτα- 
το:!ατ. λό*'ω τη: αντίνέτεώ: του τ:ο τ χυτή. (Λ:ΐν·. βεβ. 
ΓΕΕ Π1.Α.Τ. 510 Ί 7.1.84Α 


^[ί 

τη Μ. 1 

7·*Γν. 

30.1 2.83 

ατόοατη 

το·ϋ X 

ομάρχη 

Κ αρΒί- 

ττζ;. 

-υ *7.?ς·ί 

• Τ7.Ζ 

τόμο ο; να 

με τις κείμενες 

Βιατάτ 

εις και 

;·; -,-Γ,ν 181/2.9.83 

αττόοατη 

της ττρω 

τοΒάε/μ 

ιατ Ε,γ 

: τροπής 

του V 

τουργείου 

Ατυ 

. Ί'άξτς. 

του άρίρ 

ου 12 

του Ν. 

1232 7 

1382. 

ετανατε: 

ε τα ι 

ττην υτη: 

ιετία τη; 

αγρόου 

λακής 

και ττη 

νέτη ; 

του ανήκε 

ν.ατ 

ά την -αρ 

αιτητή το-υ. μονιο 

ι.ο-οιοόμ 

ενός με 


Βιοριτμό ττο 12ο ταΑ'μό του Κλάοου Σ*Ε2 Αγροφυλάκων, χνχ- 
ο ρ ο·μ:7.ά από 1.1.1377. εντ χττόμενος ττον 11ο 8 α-3μό αν χΒ ρο- 
μ : 7. ά ατό 1.1.1 382 /. αι τοπο^ε του μένος τ τ ην 7 . εν ή *$έτ η τ η ς 
περιοχής Φαναριού του Λγρονομείου Κ αρΒίττας ΛΑ ο άλλοτε 
τυκτικός αγροφύλακας ΛΓ-ουντζιας Γεώργιος του Κων/νου. 
- γγ:: ή εςανα^κάτληκε τε παρ αίτητη 7. ατά την περίοδο της 
Βικτατεεια:. λό^ω τη: αντιίέτεώ: του τοος αυτή. (Λο:$. 
;:εξ. ΥΕΙό Ττ. Δη;;.. Τάξε ως 446/17.1.1384 Α 

Ο Νου.άοχητ 

ΑΓΠΙ, ΚΟΊΓΤίΟΤΛΛΚΙΙΣ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 


Με την ΛΓ. 1 '2.!.Ι38ί ατόςατη του Ν-υάρχη Λευ/.ά- 


Βας. του 

εκοόνηκε τΰνοωνα υ ε τις 

κε 

-’υ.ενε: Βιατάτε 

ις. 7700- 

άγονται 

ο: κατωτέρω υτάλ/.ηλοι τ 

ου 

ΚλάΒου ΣΊο-2 

\γροον- 

λ ;■/.(·>*/ α 

τό τον 1 Ι ο ττο 10ο οαΛμό. 

ως 

ακολουνως: 


Κωντ: 

ιαντίνοτ ΙΓολιτκ; του Θεο 

Βώ: 

ου 


Κ(υντ: 

: αν τίνος Κ α : α ;,γο ίκη; το υ 

ΙΑ 

: ατίυ.ου Χρήττος Κοΰ:της του Νια.ολάου 
Α η; ήτ::ος 1 \ α ρ α;;. γ ο: 7. η ς του Π α ν αγ Ύι τ η 
Στέςανο: Ράττ^ς του Ζώη 
Γεώργιος Μανο^λίττης του Λρ:ττοτέλη 
Ι>ατ!λε:ος Κόγ/.ας του Σο./ράτη 
Γρηγόρ'.ος Ι">ε:α/.ός του ΑημοτΑενη 


Ζώης Γεωργαλόης του Λ-Γοττέλου 
11 ερ',/λής Κρο/.ίΒης του Ηεοοώρου 
Ματ:λε:ος Κ ατωτόοης του Ηεοοώρου 
Ζώης Λα'αρης του ΝΑα.ολάου 
ΤΑαμε:νώνοας Κουρτης του Χρήττου 


Ευγενής 1 

Αντογιάννης του ΘεοΒώρου 

Φώτιος Κ 

αραοο/,υρης 

του Βατιλειου 

Αηιμήτριος 

Λ]εττήνης 

του Αλες άντρου 

Αντώνιος 

ΣκιαΒ.αεέτη 

ς του Παναγή 

Σ'τυριοων 

X αιμο-τςακί: 

; η ς του ΊΑ ι αν τ α ς υλ'λου 

Σττυριοων 

Χαλα. ιόπουλ 

.ος του Ιωάν ν ου 

Πατί λείος 

Γα'ής του 

Αημητρίου 

Σωτήριος 

Σουιμί/,ας τ 

■ου ΣπυρίΒωνος 

Αιονυτιος 

Μ αργέλης 

του ΣτυρίΒωνος 

Ν ικόλαος 

Κοντογι ώ ρ γ η ς του 11 αν αγ ι ώ τ η 

ΣτυρίΒων 

Χχίχζτ,ς τ 

ου Νικολάου 

Βατίλειος 

Βΐρίν.'.ος · 

του Ιωάννου 


Ηωιμάς Αάζαρης του Ζώη 
Λ,αμΓ'ράαης Κοντοτςρίας του ;\γγελο^ 

1\Αονττ αν τίνος Σερ 6 ος του Σ-υρίοοννος 
Γεώργιος Ροντογ:άννης του Κωνατοτ^τίνου 
Κωνττ αν τίνος Ηε,ρμός του Νικολάου 
Σ-υρίοων Αελλαττόρτας του Ευττα^ίου 
Κυττάό'.ος Σ/.λαβενίττ.ς του Γερατίμου 
Ιωάννης Ροντογ: άννης του Ν '.ν.ολάου 
Παναγιώτης IΙουα.ελάτο: του ΑλεξάνΒρο^ 

Σαυρίοων Θεια/Ας του Κωναταντίνου 
ΑριττείΒης ΚονιΒάρης του Γερααίμου 
«Ευάγγελος ΚονίΒάρης του Ιωάννον 
Ιοχάννης ΣολΒάτος του Σ·Γυρ?Βο;να 
Ινυττά'όιος Σ/ληοός του ΣΤυρίΒωνα 
Γεράτινος Ρομποτής του ΑριττείΒη 
1 (ο ά ν ν η ς Σα.λ αΒενίτης του 11 λ ί α 
Αάιμ-,ρος Ι\ατω-όΒης του Γεωργίου 
Ευστάθιος «Ι^υ.ρλάνος του Νικολάου 
Ιωάννης Αργυρός του Αηυ.ητρίου 

ΑΓ;·Γτ:ιοτ 1\α66αΒ’ατ του Ιωάννο^. Α\:ι·5. Βεο. Γ.1Α17. 
Τ.Λ.Τ. 305 Ί2.1.1 384Μ 

() Νομάοχης 

11 ΑΝΑΓΙΩΤΙΙΣ ΣΚΑΛΊ.ΣΆΣ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 

Λ1 ε τ η ν 8430 2/ 2.1 .138 4 α:: ό ς α ; η του Ν ο μ ά: χ η Ξ άν ^ η ς . 
ου ε/Βό'όη/.ε τομέων α με τ: ς /.είμενες Β'ατάςεις. τ ροάγοντα: 
ο: κατωτέρω υζάλ/.ηλο: του Κλ.άΒου ΣΕ2 - - Αγροςυλ'άν.ιον, 
ατό τον 1 I ο ττο 10ο Βα·^μό, ο)ς α//>λουνο)ς : 

Λ1 ά ρ 7. ο υ 1ω ά ν«ν η ς του Βατ: /, ε: ου 
ΛαμττριανίΒης Γεώργιος του Ανέττη 
Κουτμο-ύτης Φωτ:ος το^ ΣτυριΒωνα 
Ατλαν:;ης Αναττά-τιος του Αημητρίου 
Ζαγγίλης Χρήττος του Μ:*/αή7, 

I >ο·υ ρ· 8 ο υ>7. έλ η ς Γεώργιος του Α η μ ητ ρ ί ου 
ΤταλίΒ'ης Κων 'νος του Θεοχα:η 
Κα:αγ«εο>ργ!ου Φραγαουλής του Νικολάου 
ΛιαμαντίΒης ' Αγγελο: του Μόρςη 
Κωττέλης Αόανάτιος του Τρύπωνα 
Ττακο-υρί-Βιης Γεώργιος του Ευθυμίου 
Κ α λ γ α κ ί Β η ς Σ ά 6 6 α ς του Ν: κ ο λ άο υ 
ΛΙτάρλας Γεώργιος του Α^ανατΐου 
Χακκότουλος Θεο·Β·ότιος του Χ::ττοΒθ'>λου 
Αττο-ττολίΒης Ελευθέριος του Κων/νου 
>\ε7.εκ?οης Γεώργιος του Ελευνερ'ίου 
ΜουρτζαρίΒης Αηυ.ήτριος του Κωνλνου 
Α^τ'ΐή Χιλμή του ΡαμαΒάν 
Γτολάκ Σαλή του Χουτεΐν 
Ζιουρκο-υτης Ευάγγελος του Χρήττου 
ΙΓάγγος Αην.ή.τ::ο; του Σοτο/.λή 
258 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) 


Θε-οφυλά:ζ.ης Λημήτρ 'ος του Στεργιου 
Κωνσταντινιοη; Κων/νος του Ιίλια 
II αταστεφάν-ου 0‘θυσσέα; του Στεφάνου 
Λ:αοής Ιωάννης του Αλ/.ιόιά'οη 
ΑΙαλάτ,ης Χ:/.όλαος του Κω// ν·ου 
ΛΙηλλας Σαρίσων του Αναστασίου 
11 αν,τα'ίοης Χι/Αλαος το^ Βαρθολομαίου 
Στεργιεφ Ελευνέριος το7 Νι/.ολάου 
λ I: ε ■/, ή ρ Σ α μ - ο. / το ο μ::ρ ά μ 
Κ ο υρτ’^ά ρ η ς Κ αρ ο ο ρ υ λ λ η ς το ο Κ ο> ν/ ν ο» 
ΧΙτταραΓΑλι ανός Αλεςανόρος του Γεωργίου 
Κυρια/,ου Κυριάκος το ο Ν ν/λ όημου 
λίταλτζής Χρυσόστομο ς του Ιωάννη 
Λρ'οανιτίοης Γεώργιος το ο Νι/.ολάου 
Σερεφιάς Νια-όλαος του Διαμαντή 
ΙνετσετΤοη* Σάοοίας του 11 αν·αγ:ώττ 4 
Γεωργαντζής Παναγιώτης του Ευαγγέλου 
Γουρνανέλης Λημήτριος του Κων/νου 
Ζαρζαν.όιτουλος Ζαοείριος του Παναγιώτη 
Μταλτα τζή X α,σ ά ν του Ν ου ρ ή 
Κιουτσού/. Μουαίν του X ασάν 
Κ αλ ον: */. ίΤη ς Κ ιο ν/ ν; ς του Λ ί ι λ τ: ά·> τ 
Λα'^αρίΤης ΛΤ.λτιάΤης του Γεωργίου 
Γ Γ οχ ου ρ ογ > 'υ Σ ί ο ο λ ς του Αναστάσιο.· 


ΑΙαγγίνας Σταύρος του Θεολόγου 

I αλάνης Χαράλαμπος του Ιωάννη 
Βάνος Χρ ιστός υλλης του Γεωργίου 
ΧαντυΛίοης Κων/νος του Χρήστου 

II αβουλίας Αθανάσιος του Εμμανουήλ 
ϋέτσ&γλου Ιωάννης του Ιορόάνη 

11 υργιώτης Χι/.όλαος του Αρίστου 
ΔΙτουναρτζή Αλή του Σ α ό 
Κυρλίιοης Κυριάκος του Αγαττίου 
Α/.μττατζάίΛη; Χρηστός του Ιωάννη 
Αεληγιάννης ΣτυρΣων του Ιωάννη 
Αντέ,μογλου ΑΙεχμετ του Χαλήλ 
Θεοφανάτ/.’ης Φίλι^ττος του Στεφάνου 
Αμορο.σιά'ίης Κων/νος του Γεωργίου 
Ξανώό’τουλος Κων/νος τ:υ Αθανασίου 
Μαν ωλ α λ οτουλο ς Ευάγγελος του Θεοχάρη 
Κϋ>νσταντινί$ης Φώτιος του Χρήστου 
Γοταλίοης Αημήτριος του Ελευνερίου 
Λχίαρ-ίοης Βασίλειος του Γεωργίου 
Τετελόττουλος Αργυριος του Αναστασίου 
Αςεντοάλης Νι/Αλσος του Ιωάννη. (Αρ’υλ βεβ. Γ.Ε.Κ. 
V τ ου ργε ίου Λ η;;.. Τ ά £ ε«ω ς \ 'ι 7 / 1 7.1.84). 

Ο Νου.άρχης 
ΦΛΧΠΣ ΧΤαΧΑΣ 


ΛΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ