Skip to main content

Full text of "Greek Government Gazette: Part 4, 1984 no. 306"

See other formats


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1003 ΑΡΙΘΜΟ): ΦΥΛΛΟΥ 

306 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


1 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΧΕΙΖ 

Τροτοτοίημη τον ρυμοτομικού σχεδίου Ηρακλείου (Αττι¬ 
κήν)..... 

Τροποποίηση τετν ρυμοτομικού σχεδίου Μεταμόρφωσης (Ατ- 
τιχής) με τον καθορισμό χώρον για ανέγερση Σχολείου. 2 

Χαρακτηρισμός ιδιωτικής παρόδου στο Δ.Ν. Λιοσίων 
Δ/τος Δυτ. Αττικής ως νομίμους οφισιταμόνηις, πριν ατό 
το έτος 1923...3 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΛΠΟΦΛΧΕΙΧ 

Αρ:·&. Γ.32770/1327 


( 1 ) 


Τροτοτοίηση τον ρυμοτομικού σχεδίαν Ηρακλείου (Αττικής). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Έχοντας ιστόψη: 

*·. Τις δίΛ^άξίΐς τον Ν. ΔΛος της 17 Ιουλίου 19β3 
«ικρι σχεδίωι» τόλΙεω*» κλρτν>, άτως με^-αγενέστερα τροτο- 

^ιήδηκαν ναι συμπληρώθηκαν κοκ ειδικότέσα τα άοδνα 3 
και 70. * · · 

2. Το μ’ε σρνύ. 842/1980 Π. Δί/γμχ «ηερί ατλονττεντεως 
’ή» διαδικασία»; κατά τη/ έκδοση δεο^νητικών τινών τρ)άςεων 


ατομικού χαρακτήρος στ! αντικειμένων αρμοδιότητας Ττομρ- 
^08/Α) ίωΐ?ΟΤα ^ 3Γς ’ °' ΧΚφΛ * π& ? ί6άλλ ^ Τ ο?» (ΦΒΚ 

3. Τις διατάζεις του Ν. 947/1979 «τερί οικιστικών ισε- 
ρισχών» (ΦΕΚ 169/Α') και ειδικότερα το ά;-3ρτ> 62 
(σαρ. 1). 

^ 4. Τις διατάξεις τον Ν. 1032/19801 «περί συστάσεως 
1 τουργειου Χωροταξίας, Οικισμόν ν,α: Περιβάλλοντος» 
(ΦΕΚ 57/Α') και ειδικότερα τα ήρ-3·;* 12, 3 χχι 7. 

5. Τις αρι-3. 100/1980 και 167/1981 τ?άξε<ς τον Δη- 
μοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (Αττικής). 

6. Τις αρι-3. 1059/1980 και 694/1982 γνωμοδοτήσεις 
τσν Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (-ϊ)μήμα Οικισμόν) και 
τον Κεντρικόν Συμβουλίου Χωροταξίας. Οικισμού και Πε¬ 
ριβάλλοντος, αντίστοιχα, ατοφασίζουμε: 

1. Εγκρίνφται η τροποποίηση *τον ρυμοτομικού σχεδίου 
Ηράκλειον (Αττικής) με το χαρακτηρισμό· της οδού Ινυν-αι- 
ρωνος ως τεζοόρομαν, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο 
διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000, τον έχει -3εω?η·3εί ατό τον 
Προϊστάμενο της Διενίόνσεως Πολεά:ομικών Εσαρμογών 
με τη» αρι·3. Γ.32770/.1983 τράξη τον. και τον συνοπτικό 
τον αντίτυπο δημοσιεύεται με τη» παρούσα απόςαση. 

..2. Η ισχύς της ταρούσης απόρασης αρχίζει ατό ’τη δη¬ 
μοσίευσή της στη"» Εφημέριοι της Κνβερνήσεως. 

Α-5'ήνα, 8 Ιουνίου 1933 

0 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤΧΗΧ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


2886 

ιΑ*?ϊ·3. Γ.35449/1368 (2) 


Τροχοχοίητη ταο ρομοτομηνού σχε&ίορ Μεταμόρφωσης (Ατ¬ 
τικής) με τον χα·&ορισμό χώρον για> χνεγερση Σχολείον. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Έχοντας νχόψη: 

ί. Τις ΪΊατάξεμς: α) Τον οπτό 17.7.1988 Ν. Α/τος «οοερί 
οχε&δων χό5>εων χλχ.», άτως μετατρενόττερα τοαχαχισ.ήδημα'ν 
χαι σνμχληρώ&ηχΛν χαι ειϊιχότερα το άρ--3ρο 29 χ>ι β) της 
ο*ρ. 2 τον άρθρου 4 τον Νόμον 6221/11977 «χερί—εισχρά- 
ξεως ντο τον Δημοσίου Το με {ον των διά την έχοοτιν οικοδο¬ 
μικών αΒβιών καταβαλλόμενων φόρων χλχν» (ΦΕΚ 174/Α). 

2. Τα «ρ& Φν54465α/14264/7.9.1979, Φ.54&θ5*/ 
8818/19.4;1980, Φ.54{«5Α7,178^0/29νΐΐ .1980 »ατ Φ. 
54465Α|'/1%84/30.12.82 έγγραφα τον Οργανισμόν Σχολι¬ 
κών Κτιρίων. 


3. Την αρι-5. 137/88 γνωμοδότηση τον Κεντρικού Σνμ- 
εονλίον Χωροταξίας, Οικισμού χ)αι Πωι&άλλοντος, αποφα¬ 
σίζαμε: 

Εγκρίνετατ η τρεχ«: οίηση τον ρυμοτομικού σχεόίεμ Μετα¬ 
μόρφωσης (Αττικής) μ* το χαρακτηρισμό τμήματος τον 
αρΐ'3. 439 οικοδομικού τμτραγώνοο μ): στοιχεία ΑΒΓΔΑ ως 
χώρον γνα ανέγερση Σχολείοο, ότως ραίνεται στο οχετν/ό 
τρωτότοτο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000 τον -^αωρή^ηκε 
ατό τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πόλε εθιμικών Εφαρ¬ 
μογών με τη αρν-5. Γ.35449/4983 χράξη τον και χον σννο- 
χτιχό τον αντύτνχ® δημοσιεύεται με την ταρούσα απόφαση. 

Ή ισχύς της χαρεύσης απόφασης αρχόζει απτό τη ίημο- 
σίεναή της στηρ Εφημερίδα της Κι/έρνήσεως. 

Αόήνα, 15 Ιοο/ίοιν 1083 

ο υπουργοί 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


2889 


-Αριδ. 21722/2360/82 (8) 


Χαρακτηρισμός ιδιωτικής χαρόϊον στο Δ.Ν. Λιοσίων Δ/τος 

Δντ. Αχηκής ως νομίμως υφασταμόνης, χριν αχό το έτος 

19 - 43 . 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
'Ε^οντας υχόψη: 

1) Τις διατάξεις της χαρ. 4 τον άρδρον 20 τον αχό 17. 
7.1923 Ν.Δ. «χίρί σχεδίων χόλεων κλχ.». 

2) Τις διατάξεις τον Ν. 3200 «χρεί διοικητικής αχο- 
κοντιρώ-χεως» άχως, συμετίΑ^ώδηΙχ* .καί τ^ρεκχοεήτίτ^ με- 
ταγενεσιτιερ®. 

3) Τις διατάξεις της χαρ. 1 τον άρδρον 5 τον ΝΑ. 
1147/72 «χερί διοικήρεως της μείζατ;ος Πρωτεύοντας». 

4) Τις διατάξεις τον άρδρον 3 τον νχ’ αρ<δ. 805/72 
Β.Δ. (ΐχχρί καδ ορισμού διατηρούμενων νχερ τον Νομάρχου 
Αττικής αρμοδιοτήτων κλχ.». 

5) Τη; αχό 16.3.83 γνωμοδότηση τον Περιφερειακού 
Σνμ'ββνλίον Δημ. Έργων Διαμ. Δντ. Αττικής. 

6) Την αχό 27.10.82 αίτητη τον Αρβανίτη Γρηγορίον με 
την οχοία ζητά το χαρακτηρισμό της χθν βρίσκεται εντός τον 


Ο.Τ. 169 τον χερικλειομένον νχό των οδών Φιλοκτήτον — 
Ικαρον — Μανάκη — Θερσίτου ως νομίμως υφιστάμενης 
χρ:ν αχό το έτος 1923. 

7) Τα νχ’ αριδ. Συμβόλαια: 

α) 637/14.1.59 σνμ/φον Ευγενίας Φωτοχονλον - Καλα¬ 
μαρά. 

β) 37880/16.5.30 σνμδ/φον Ευγενίαν Κοντοχονλου. 

γ) 21797/1906 σνμβ/φον Δημητρίον Βονζίκη. 

δ) 6897/25.5.53 συμβ/φον Καλογεροχονλον Ιωάνναν. 

ε) 3907/1.2.33 σνμβ/φ ον θεοδωροχονλον Γεωργίου. 

στ) 2164/13.2.16 σνμβ/φον Τσελιον Γεωργίου, 
αχό τα οχοία χροκνχτει ότι η οδός εντός τον Ο.Τ. 169 τον 
χερικλειομένον νχό των οδών Φιλοκτήτον - Ικάρου - Μανα- 
κη - Θερσίτου σχηματίστηκε χρ|ιν αχό ν η; ιού τον ανωτέρω 
(χαρ. 1) Δ/τος, αχοφασίζουμε: 

Χαρακτηρίζουμε την ιδιωτική χάροδο στο Δ.Ν. Λιοσίων 
εντός τον Ο.Τ. τον χερικλειομένον νχό των οδών Φιλοκτή- 
τον - Ικάρου - Μανάκη - Θερσίτου ως νομίμως υφιστάμενη. 

Η αχόφαση αυτή να δημοσιενδεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Αιγάλεω, 7 Αχριλίον 1983 

Ο Νομάρχης 
θ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ)