Skip to main content

Full text of "Greek Government Gazette: Part 4, 1984 no. 521"

See other formats


4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


Λ β Η Ν Λ 
X ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 


ΑΡΙβΜΟΧ ΦΥΛΛΟΥ 

521 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

4ΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Τροποποίηση σχεδίου πόλης ΚραΟίου στο Ο.Τ. 16 για τον 
καθορισμό χώρου ανέγερσης πολιτιστικού κέντρου και 
καθορισμός θέσης αυτού.. \ 

Διόρθωση ασυμφωνίας ρυμοτομικού σχεδίου στην οδό Θ. 
Χατζημιχαήλ και Βουτυρά περιοχή Καλλιθέας Μυτι¬ 
λήνης ...;. 2 

Επανέγκριση σχεδίου πόλεως στην οδό Ιάσονος στα 
I ρικαλχ. . .·. 2 

Τρωτοχο^,ιη σχ »81ου Οικισμού Παρκμέρο» Ν. Τρικάλων 4 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΛΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Α'ριθμ. X. 9175 . (1) 

Τροποποίηση σχεδίου πόλης Κραθίου στο Ο.Τ. 16 για τον 
καθορισμό χώρου ανέγερσης πολιτιστικού κέντρου και κα- 
υορισμός ϋεσης αυτού. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΨΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

ί. Ί\ διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής απο- 
κεντρωσεως» και τις ίδιες του από 28.6.55 Β.Δ. «περί εξαι- 
ρέσεως α,.ό της αρμοδιότητος των Νομαρχών μερικών αντι¬ 
κειμένων αρμοδιότητος του Τπουργού Δημ. Έργων. 


δΐατάξ ( ει ’ Τ ° υ Ν ·^' 532 / 70 «**ρί «υμπληρώσεως 
των δ/ξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως». 

3. Τις δ/ξεις του Β.Δ. 712/79 και εκείνες του Β.Δ. 677/71 
«περί τροποποιήσεις και συμπληρώσεως του Β.Δ. 712/70»». 

I ο 1\. 11Μ2/Β0 περί συστασεως του Υπουργείου ΧΟΙΙ». 

5. Το Ν. 1232/82 περί επαναφοράς σε ισχύ τροποποίηση 

και συμπλήρωση των δ/ξεων του Ν.Δ. 4352/64 και άλλε- δ·α- 
ταξεις». ’ * 

6. Τις 13905/721/24.6.82 και 24712/1248/21.6.82 κοινέ- 
αποφάσεις των Ι,.ουργών Προεδρίας και Χ.Ο.Π. 

7. Τις δ/ξεις του Ν.Δ. από 17.7.1923 «περί σχεδίων πό- 
λέων» το άρθρο 1™ Α.Ν. 314/68, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1018/71 και άρθρο 128 του Ν.Δ. 8/73. 

8. Την 26/8.7.84 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Κραθίου, καθώς και τον φάκελλο των δικ/κών σχετικά με το 

9. Το X. ^45/8.8.84 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδο¬ 
μίας στο Συμβούλιο Χ.Ο.Π. Ν. Αχαίας, όπως εκφράζεται η 
άποψη του για το θέμα. 

10. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ Ν. Ανχΐχ- 

που διατυπώθηκε με το 77/8.8.84/ 9 πρακτικό του, αποφασί¬ 
ζουμε : τ 

εγκρίνουμε την τροποποίηση του σχεδίου πόλης Κοαθίου 
στο Ο.Τ. 16 για τον χαρακτηρισμό χώρου της Κοινότητας σαν 
χώρου ανέγερσης πολιτιστικού Κέντρου καθορίζουμε τη θέση 
ανέγερσης του, όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο τυπογρα¬ 
φικό διαγραμμα. 

Πάτρα, 21 Αυγούστου 1984 
Ο Νομάρχης 

ΒΤΡ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ 4619 


ΕφΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


Αριθ. Π. 4988 


Διόρθωση ασυμφωνίας ρυμοτομικού σχεδίου στην οδό Θ. 
Χατζήμιχαήλ και Βουτυρά περιοχή Καλλιθέας Μυτι¬ 
λήνης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ' 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του από 18/17 Οκτωβρίου 1925 ΓΙ. 
Δ/τος «περί τρόπου διορΟώσεως ασυμφωνιών υφισταμένων 
μεταςυ του σχεδίου και επί του εδάφους εφαρμοσΟέντος τοιού- 
του. 

2. Το άρθρο 2 του από 10 Μαίου 1958 Δ/τος. 

3. Το από 29.10.1965 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ Ϊ75Δ/25.11.1965 
με το οποίο εγκρίΟηκε το σχέδιο πόλεως της περιοχής Καλ¬ 
λιθέας Μυτιλήνης. 

, 4. Το τοπογραφικό διάγραμμα των Πολ/κών Μηχ/κών 
Στ. Γδούτο - Α. Αύρα στο οποίο εμφανίζεται η πραγματική 
θέση της ανεγειρομένης οικοδομής Καραπαναγιώτη. 

δ. Την αριθμ. 25/5.7.1984 πράξη γνωμοδοτήσεως υπέρ 
της προτεινομένης διορΟώσεως της ασυμφωνίας του ρυμο¬ 


τομικού σχεδίου όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα μα επειδή η ασυμφωνία αφορά την 
απόκκλιση της Ο.Γ. από Ο εκ στη γωνία των οδών μέχρι 15 
εκατ. στη γωνία (άκρο) του κτίσματος επί της οδού Βουτυ¬ 
ρά. Ως εκ τούτου η Ρ.Γ. έχει υλοποιηθεί σωστά και το πλά¬ 
τος του δρόμου δεν μειώνεται, αποφασίζουμε : 

Διορθώνουμε την ρυμοτομική και κατ’ ακολουθία την 
οικοδομική γραμμή του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μυτι- 
ληνης στη περιοχή Καλλιθέας μπροστά και μόνον στην ιδιο¬ 
κτησία Γ. Καραπαναγιώτη βάση της ήδη διαμορφωμένη; 
κατάστασης,όπως αυτή φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 
των Πολ/κών Μηχ/κών Σ. Γδούτου - Α. Αύρα σε κλίαακα 
1 : 100. 

Η απόφαση αυτή να όημοσιευθεί στην Εφηαερίδα της 
Κυβερνήσεως. 


Μυτιλήνη, 1 Αυγούστου 


Ο Νομάρχης 

Ν. ςηφουνλκης 


1984 4620 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 
ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


4621 


Αριθ. 5151 (3) 


Επανέγκριση σχεδίου πόλεως στην οδό Ιάσονος στα Τρίκαλα. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάςε'.ς : α) Γου Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής 
αποκεντρώσεως και του Ν.Δ. 3620/56 «περί τροποποιήσεω: 
και συμπληρώ σε ως των διατάξεων περί διοικητικής, απο- 
κεντρωσεως». β) Τον Ν.Δ. 532/1970 «περί συμπληρώ- 
σεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσει»:, γ) 
ΤοΒ.Δ. 712/1970 «περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ 
του Υπουργού και των περιφερειακών αρχών διανομαρχιακού 
επιπέδου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων αρμοδιοτήτων 
κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγε¬ 
νέστερα. 

δ) Το Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως Υπουργείου Χ.Ο.ΓΙ.» 

2. Τις διατάξεις που ισχύουν «περί σχεδίων πόλεων». 


3. Τον Λ.Ν. 314/1968 «περί παροχής εις τον Υπουργό 
Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχας αρμοδιότητος επί θεμά¬ 
των εγκρισεως επεκτάφεως ή τροποποιήσεως .σχεδίων .πόλεων 
και κωμών, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.Δ. 1018/1971. 

4. Ιην αριθ. 101/83 απόφαση του Δημοτικού: Συμβουλίου 

Τρικάλων. ·■ ' ·Ε 

5. Την σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.ΙΙ. 
του Νομού που διατυπώθηκε στο με αριθ. 14/3.8:84 πρακτικό 
συνεδρίασής .του, αποφασίζουμε : 

Εγκρίνουμε την επανέγκριση του σχεδίου πόλεως ■ στην 
οδό Ιάσονος στα Τρίκαλα όπως φαίνεται στο τυπογραφικό 
διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της. · · 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τη: Κυ¬ 
βερνήσει»:. 

Τρίκαλα, 16 Αυγούστου 1984 
Ο Νομάρχη: 

X. ΜΛΡΤΙΝΠΣ 
ΙίΟ^ί ΪΛΑΤΟΥί 

Αριθ. 5149 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


4623 


(4) 


Τροποποίηση σχεδίου Οικισμού Παραμέρου Ν. Τρικάλων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις : α) Του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής 
αποκεντρώσεως, και του Ν.Δ. 3620/1956 «περί τροποποιή- 
σεως και συμπληρωσεως των διατάξεων περί διοικητικής 
αποκεντρώσεως, β) Του Ν.Δ. 532/1970 «περί συμπληρώ- 
σεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως», γ) 
Του Β.Δ. 712/1970 «περί καθορισμού των διατηρουμένων 
υπέρ του Ιπουργου και των περιφερειακών αρχών διανομαρ- 
χιακού επιπέδου του υπουργείου Δ.Ε. αρμοδιοτήτων κ.λπ., 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, 
δ) Του Ν. 1032/80 «περί συστάσεως Υπουργείου Χ.Ο.Π.». 

2. Τις διαταςεις που ισχύουν «περί σχεδίων πόλεων». 

3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 «περί παροχής εις 

τον Ιπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχας αρμοδιό- 
τητας επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως 
σχεδίων πόλεων και κωμών» όπως αντικαταστάθτικε αε το 
Ν.Δ. 1018/1971. * 


• 4. Το αρ. 443/9.11.83 Π.Δ. «περί μεταβιβάσεως αρμοδιό- 
τητας στους νομάρχες έγκρισης τροποποιήσεων ρυμοτομικών 
σχεδίων και επιβολής προκηπίων. 

5. Την αρ. 14/1984 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Παραμέρου. 

6. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Ν. 
Τρικάλων που διατυπώθηκε στο με αρ. 14/θέμα 4ο/3.8.84 
πρακτικού συνεδρίασής του, αποφασίζουμε : 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του σχεδίου του Οικισμού 
Παραμέρου με τη δημιουργία οικοδομικού τετραγ. για την 
ανέγερση Κοινοτικού Καταστήματος όπως φαίνεται στο τοπο¬ 
γραφικό διαγραμμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Τρίκαλα, 22 Λυγούστου 1984 
Ο Νομάρ/ης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΛΡΤΙΝΗΣ 


*624 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 7 ΑΧ **»Λ·*τΙ»·* ψ !. σε ^υ