Skip to main content

Full text of "Greek Government Gazette: Part 3, 2007 no. 720"

See other formatsΟί 9 ί(Λΐ 5 ^ 9 ηεοΙ 6γ I 
ΤΗθοϋοΓοε Μουιηαρι 
03 (θ: 2007.09.20η3:10:02 
ΕΕ5Τ 
Ρθ35θπ: 5ίβΠ8α ΡϋΡ 
(θσιΟθΟΟειΙ) | 
ίοθ3ίίοπ: Αϋτβ|5, ΕΙΙίγιϊΚο 
Τ γρ09Γ3ίί0 


5987 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 720 

14 Σεπτεμβρίου 2007 


ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΞΩΤ ΕΡΙΚΩΝ 

Με το από 10.9.2007 προεδρικό διάταγμα που εκδό- 
θηκε στην Αθήνα, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, 
κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Ταγμάτων 
Αριστείας, απεφασίσθη η απονομή των παρακάτω τι¬ 
μητικών διακρίσεων: 

• Τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος 
στους κάτωθι Πληρεξουσίους Υπουργούς Β’: 

Αλέξανδρο Κουγιού 
Ιωάννη Χριστοφίλη 
Δημήτριο Αλεξανδράκη 
Χαράλαμπο Δαφαράνο 
Κωνσταντίνο Χαλαστάνη 
Γεώργιο Πάίζη 
Κωνσταντίνο Κατσαμπή 
Κάρολο Γάδη 
Ελένη Ζορμπαλά 
Βασίλειο Κωστή 
Ελευθέριο Πρώιο 
Δημήτριο Άννινο 
Γ εώργιο Χατζημιχελάκη 
Παναγιώτη Καλογερόπουλο 
Γ εώργιο Πουκαμισά 
Κωνσταντίνο Μπίτσιο 
Θεόδωρο Γεωργακέλο 
Πλάτωνα - Αλέξιο Χατζημιχάλη 
Νικόλαο Κανέλλο 
Δημήτριο Πλατή 
Αλέξανδρο Ράλλη 
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου 
Παναγιώτη Σαρρή 
Αλέξιο - Παύλο Στεφάνου 
Θεμιστοκλή Δεμίρη 
Βασίλειο Μούτσογλου. 

• Τον Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής στον πρώην 
Μητροπολίτη 

Μπουένος Α'ίρες ΓΕΝΝΑΔΙΟ για το έργο του στο 
Μπουένος Α'ίρες και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτίου 
Αμερικής επί 25 έτη. 

• Τον Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος στους: 

- Σωκράτη ΠΑΠΑΠΟΥΛΟ, τακτικό Καθηγητή Ιατρικής 
Πανεπιστημίου ίβίάοη της Ολλανδίας. 

- Τρύφωνα ΚΕΔΡΟ, επιχειρηματία του Λονδίνου με 
επιτυχή δραστηριότητα στον τομέα της ναυτιλίας. 


- Στυλιανό ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗ, Καθηγητή Πανεπιστημίων 
Γενεύης και ύοάπ ΗορΚίπε με εξαιρετική πορεία στα 
ερευνητικά προγράμματα. 

- Φώτη ΜΠΕΡΗ, Καθηγητή αιματολογίας του Πανεπι¬ 
στημίου της Γενεύης. 

- Λεωνίδα ΖΩΓΡΑΦΟ, Καθηγητή στην Πανεπιστημιακή 
Οφθαλμολογική Κλινική της Λωζάνης. 

- Παντελή ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, Διευθυντή Ψυχιατρικού 
Τ μήματος του Πανεπιστημίου της Γ ενεύης και Καθηγητή 
Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης. 

• Τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος 
στους: 

- Ευάγγελο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Καθηγητή Βυζαντινών και 
Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο \Λ/υθΓΐζόυΓ9 
της Γερμανίας. 

- Νικόλαο ΜΑΤΣΑΚΗ, ιατρό στο Σικάγο. 

- Ηρακλή ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ, τακτικό Καθηγητή της Ναυ¬ 
τιλιακής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο ΕΓαεπιυδ του 
Ρόττερνταμ. 

- Παναγιώτη ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ, Πρόεδρο του Ελληνικού 
Τμήματος της Αυστραλιανής Ένωσης Αποστράτων. 

- Σπυρίδωνα ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ, Πρόεδρο της «Ενωσης 
Ελληνο-Αυστραλών Παλαιών Πολεμιστών». 

- Γ εώργιο ΚΑΠΕΤΑ, Επίτιμο Πρόξενο της Ελλάδος στο 
Ντάργουιν. 

- Οδυσσέα ΓΕΩΡΓΑΛΟ, μεγαλοεπιχειρηματία της Αρ¬ 
γεντινής. 

- Αλέξανδρο ΖΥΜΝΗ, μεγαλοεπιχειρηματία της Αρ¬ 
γεντινής. 

• Τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποϊίας 
στις: 

- ΜΑΙΩΕΝ ΙΒΒυ, το γένος Θωμοπούλου, Διευθύνουσα 
Σύμβουλο της μεγαλύτερης εφημερίδας της Νιγηρίας 
“ΟυαιτΙίαη”. 

- Δέσποινα ΒίαΝί-ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ, Πρόεδρος της Ελλη¬ 
νικής Κοινότητος της Βέρνης από το 1986. 

- Ματρώνα ΕΟΟΝ, συνέβαλε οικονομικά στην ίδρυση 
του ΗθΙΙθπιο ΟοΙΙορβ, βοήθησε χρηματικά όλους τους 
ελληνικούς συλλόγους της Μεγ. Βρετανίας και ίδρυσε 
την «ΟγθθΙ< ΑΐΌΐΊαβΙορίοαΙ ΟοοιπίιΙΙθθ υ.Κ.». 

- Μαρία ΠΑΛΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, Πρόεδρος της Φιλοπτώχου 
Αδελφότητος Ελληνίδων Κυριών της Αργεντινής. 

• Τον Αργυρό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος 
στους: 5988 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


- Λεονάρδο ΡΟΥΜΠΕΝΣ, υπάλληλο της Διεθνούς Τα¬ 
χυδρομικής Ένωσης, ιδρυτικό μέλος της ελληνικής κοι- 
νότητος Βέρνης. 

- Κων/νο ΝΙΚΙΑ, βοηθά ποικιλοτρόπως την Ελληνική 
Κοινότητα στην Καμπέρρα. 

- Γεώργιο ΨΑΡΑΔΑΚΗ, οδηγό λεωφορείου των αστι¬ 
κών συγκοινωνιών του Λονδίνου, για την αυτοθυσία που 
επέδειξε κατά τις βομβιστικές επιθέσεις του Λονδίνου, 
τον Ιούλιο του 2005. 

- Θεόδωρο ΧΑΤΖΗ, Αμισθο Πρόξενο της Ελλάδος, ο 
οποίος βοήθησε στη διευθέτηση εκκρεμοτήτων μελών 
της παροικίας με ελληνικές και νεοζηλανδικές αρχές. 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2004 

Ανώτερο Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα 
Ταξίαρχο Στρατολογικού 

1. Κουρκουμέλη Νικόλαο του Κων/νου ΑΜ 40649 
Ταξιάρχη Τάγματος Τιμής 
Συνταγματάρχες 

Στρατολογικού 

2. Βασιλάκη Εμμανουήλ του Γρηγόριου ΑΜ 42524 

3. Δακτυλούδη Ευάγγελο του Παναγιώτη ΑΜ 42527 
Δικαστικό Γραμματέα 

4. Παπαγιάννη Αθανάσιο του Ιωάννη ΑΜ/ΚΣ 187 
Θρησκευτικού 

5. Λαζαρίνη Γρηγόριο του Αθανάσιου ΑΜ/ΚΣ 140 
Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα 
Αντισυνταγματάρχες Στρατολογικού 

6. Τσολακίδη Δημήτριο του Αλέξανδρου ΑΜ 44422 

7. Κουκούτση Δημήτριο του Μιχαήλ ΑΜ 44850 

8. Παπαγιαννόπουλο Κωνσταντίνο του Νικόλαου ΑΜ 
44854 

9. Γηιτσίδη Ευστάθιο του Θεμιστοκλή ΑΜ 44875 

10. Νυφούδη Στέφανο του Χρήστου ΑΜ 44876 

11. Μεσαρετζίδη Ηρακλή του Σπυρίδωνα ΑΜ 44877 
Χρυσό Σταυρό Τάγματος Τιμής 

Τ αγματάρχες 
Στρατολογικού 

12. Κουρμπέτη Γ εώργιο του Κων/νου ΑΜ 47185 

13. Γ ρηγοριάδη Γ ρηγόριο του Αλέξανδρου ΑΜ 47227 

14. Σιούλα Γ εώργιο του Αγγέλου ΑΜ 47584 
Θρησκευτικού 

15. Χατζηβασιλείου Θεόδωρο του Αναστάσιου ΑΜ/ΚΣ 
523 

16. Βράνη Κομνηνό του Παναγιώτη ΑΜ/ΚΣ 483 

17. Εμμανουήλ Βασίλειο του Γεώργιου ΑΜ/ΚΣ 484 
Χρυσό Σταυρό Τάγματος Φοίνικα 

Λοχαγούς 

Στρατολογικού 

18. Φεσατίδου Παρασκευή του Μιχαήλ ΑΜ/ΚΣ 509 

19. Ξεσφιγγούλη Ηλία του Ιωάννη ΑΜ/ΚΣ 510 

20. Σκανδάλη Ιωάννη του Ελευθέριου ΑΜ/ΚΣ 511 

21. Σουφλερό Γ εώργιο του Θρασύβουλου ΑΜ/ΚΣ 512 

22. Κανέλλη Ευστράτιο του Κωνσταντίνου ΑΜ/ΚΣ 
513 

23. Κουμπογιάννη Γ εώργιο του Βάϊου ΑΜ/ΚΣ 514 

24. Κοντοστάνο Παναγιώτη του Βασιλείου ΑΜ/ΚΣ 
515 

25. Καραγιαννίδη Ιωακείμ του Ιωάννη ΑΜ/ΚΣ 516 

26. Γκάλιου Ανθή του Αθανάσιου ΑΜ/ΚΣ 517 

27. Χατζηγιάννη Λουκά του Γ εώργιου ΑΜ/ΚΣ 518 

28. Τζάνερο Χρήστο του Δημήτριου ΑΜ/ΚΣ 519 

29. Ηλιάδου Όλγα του Μιχαήλ ΑΜ/ΚΣ 520 

30. Μαρτίνου Θεοδώρα του Κωνσταντίνου ΑΜ/ΚΣ 
521 

Θρησκευτικού 

31. Πατεράκη Μαρίνο του Εμμανουήλ ΑΜ/ΚΣ 670 

32. Γ κούσκο Γ εώργιο του Σπυρίδωνα ΑΜ/ ΚΣ 761 


33. Χρυσόπουλο Αντώνιο του Λεωνίδα ΑΜ/ΚΣ 762 

34. Καρακατσανίδη Παύλο του Στέλιου ΑΜ/ΚΣ 590 

35. Πλυταριά Παναγιώτη του Θεόδωρου ΑΜ/ΚΣ 591. 
ΕΤΟΥΣ 2005 

Ανώτερο Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα 
Ταξίαρχο Στρατολογικού 

1. Τσελώνη Θωμά του Σωτήριου ΑΜ 41143 
Τ αξιάρχη Τ άγματος Τ ιμής 
Συνταγματάρχες 

Στρατολογικού 

2. Σουσούρα Βασίλειο του Ιωάννη ΑΜ 42843 

3. Δεδελούδη Χρήστο του Γ εώργιου ΑΜ 42844 

4. Παναγιώτου Βασίλειο του Περικλή ΑΜ 40633 

5. Ναθαναήλ Νικόλαο του Αλέξανδρου ΑΜ 42982 

6. Μελανίτη Νικόλαο του Δημήτριου ΑΜ 42983 

7. Μπούρα Περικλή του Κων/νου ΑΜ 42984 

8. Τσαουσίδη Νικόλαο του Ιωσήφ ΑΜ 42985 
Θρησκευτικού 

9. Αντωνούδη Μιχαήλ του Χριστόδουλου ΑΜ/ΚΣ 229 
Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα 
Αντισυνταγματάρχες 

Στρατολογικού 

10. Μπαξεβάνη Κων/νο του Δημήτριου ΑΜ 44490 

11. Νίκου Δημήτριο του Ιωάννη ΑΜ 44878 

12. Κουλέρα Νικόλαο του Σπυρίδωνα ΑΜ 45194 

13. Χονδρογιάννη Ιωάννη του Εμμανουήλ ΑΜ 45214 

14. Ράντζο Κωνσταντίνο του Δημήτριου ΑΜ 45215 

15. Αλεξόπουλο Αθανάσιο του Αναστάσιου ΑΜ 45216 
Δικαστικό Γ ραμματέα 

16. Παπασπύρο Σπυρίδωνα του Χρήστου ΑΜ /ΚΣ 364 
Θρησκευτικού 

17. Βελεγράκη Νικήτα του Ευθύμιου ΑΜ/ΚΣ 479 

18. Τσιμενίδη Κωνσταντίνο (Αθανάσιο)του Εμμανουήλ 
ΑΜ/ΚΣ 480 

19. Κουράκλη Αλέξανδρο-Μιχαήλ (Μελέτιο) του Πανα¬ 
γιώτη ΑΜ/ΚΣ 481 

Χρυσό Σταυρό Τάγματος Τιμής 
Τ αγματάρχες 
Στρατολογικού 

20. Βαρβέρη Βασίλειο του Ιωάννη ΑΜ/ΚΣ 422 

21. Βαδιάκα Αλέξανδρο του Θεοδοσίου ΑΜ/ΚΣ 437 

22. Ντίλιο Μιχαήλ του Αχιλλέα ΑΜ/ΚΣ 438 

23. Φώτη Δημήτριο του Χρήστου ΑΜ/ΚΣ 441 

24. Καραγιάννη Απόστολο του Δημήτριου ΑΜ/ΚΣ 
442 

25. Νεδέλτσο Βασίλειο του Στέφανου ΑΜ/ΚΣ 443 

26. Τζανή-Τζανόπουλο Βασίλειο του Κων/νου ΑΜ/ΚΣ 
444 

Θρησκευτικού 

27. Μαρούλη Δημήτριο (Καλλίνικο) του Ιωάννη ΑΜ/ΚΣ 
549 

28. Μερωνιανάκη Ευστράτιο (Ευμένιο) του Εμμανουήλ 
ΑΜ/ΚΣ 524 

Χρυσό Σταυρό Τάγματος Φοίνικα 

Λοχαγούς 

Στρατολογικού 

30. Αγγελόπουλο Χρήστο του Θεόδωρου ΑΜ/ΚΣ 550 

31. Σκαμνέλο Κωνσταντίνο του Γεώργιου ΑΜ/ΚΣ 551 

32. Δακτυλούδη Παναγιώτη του Γεώργιου ΑΜ/ΚΣ 
552 

33. Δρόσου Αικατερίνη του Αναστάσιου ΑΜ/ΚΣ 553 

34. Τσακίρ ίδη Αναστάσιο του Απόστολου ΑΜ/ΚΣ 554 

35. Μαστοράκη Μιχαήλ του Παναγιώτη ΑΜ/ΚΣ 555 

36. Κοντραφούρη Ευάγγελο του Χαράλαμπου ΑΜ/ΚΣ 
556 

37. Φράσκο Ευάγγελο του Εμμανουήλ ΑΜ/ΚΣ 557 

38. Τριπλή Ηλία του Νικόλαου ΑΜ/ΚΣ 558 

39. Αβραμίδη Γ ρηγόριο του Βασιλείου ΑΜ/ΚΣ 559 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


5989 


40. Πλίτση Ζήση του Μιχαήλ ΑΜ/ΚΣ 560 

41. Καρεσιώτη Βασίλειο του Νικόλαου ΑΜ/ΚΣ 561 

42. Παχούμη Γεώργιο του Κων/νου ΑΜ/ΚΣ 562 
Θρησκευτικού 

43. Ιστρατόγλου Κυριάκο(Αλέξιο) του Στέφανου ΑΜ/ 
ΚΣ 695 

44. Μιχαλόπουλο Δημήτριο του Ηλία ΑΜ/ΚΣ 696. 
ΕΤΟΥΣ 2006 

Ανώτερο Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα 
Ταξίαρχους Στρατολογικού 

1. Καραβασίλη Δημήτριο του Κων/νου ΑΜ 41792 

2. Τζίφρα Ναούμ του Γεωργίου ΑΜ 41813 
Ταξιάρχη Τάγματος Τιμής 
Συνταγματάρχες 

Στρατολογικού 

3. Τσαπνίδη Δημήτριο του Κυριάκου ΑΜ 43271 

4. Κοτζαπαναγιώτη Αντώνιο του Δημητρίου ΑΜ 
43272 

5. Μουράτογλου Νικόλαο του Ιωάννη ΑΜ 43273 

6. Μαρκίδη Νικόλαο του Χρήστου ΑΜ 43274 

7. ΕΥ Κουζέλη Γεώργιο του Κων/νου ΑΜ 43275 

8. Λουράκη Στυλιανό του Γ εωργίου ΑΜ 43276 

9. Χριστιανίδη Δημήτριο του Ιωάννη ΑΜ 43806 

10. Ραμνιοδόπουλο Ιωάννη του Μιχαήλ ΑΜ 43807 

11. Μάνο Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ 43809 

12. Δημητριάδη Ιωάννη του Κων/νου ΑΜ 43836 

13. Ορφανό Αντώνιο του Νικολάου ΑΜ 43837 

14. Φωτακάκη Θεοδόσιο του Σωτηρίου ΑΜ 43838 

15. Παπαλεξόπουλο Αγγελο του Γ εωργίου ΑΜ 43839 

16. Τσορδιά Χρήστο του Δημητρίου ΑΜ 44264 

17. Λεοντή Αλέξιο του Κων/νου ΑΜ 44399 

18. Ηρακλή Νικόλαο του Δημητρίου ΑΜ 44400 
Δικαστικούς Γραμματείς 

19. Παπακώστα Αναστάσιο του Βασιλείου ΑΜ/ΚΣ 249 

20. Κωνσταντάρα Οδυσσέα του Δημητρίου ΑΜ/ΚΣ 
250 

21. Αυτζόγλου Χρύσανθο του Πέτρου ΑΜ/ΚΣ 267 

22. Γ κόγκου Γ εώργιο του Κων/νου ΑΜ/ΚΣ 268 

23. Ιωαννίδη Στυλιανό του Ανθιμου ΑΜ/ΚΣ 271 
Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα 
Αντισυνταγματάρχες Στρατολογικού 

24. Τσαγκαλίδη Αντώνιο του Αμανατίου ΑΜ 45217 

25. Ζαφειρόπουλο Χρυσόστομο του Θεοδώρου ΑΜ 
45218 

26. Κοκόγια Αναστάσιο του Στέφανου ΑΜ 45219 

27. Μαυροειδή Ευστάθιο του Φώτιου ΑΜ 45507 

28. Χατζηστυλλή Δημήτριο του Ιορδάνη ΑΜ 45510 

29. Θεοδοσίου Σπυρίδωνα του Παναγιώτη ΑΜ 45546 

30. Σφυρή Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ 45547 

31. Κουρή Βασίλειο του Παναγιώτη ΑΜ 45548 

32. Κουτίβα Αθανάσιο του Παναγιώτη ΑΜ 45549 

33. Χατζηευθυμίου Σάββα του Γ εωργίου ΑΜ 45550 

34. ΕΥ Σαββόπουλο Αλκιβιάδη του Ίκαρου ΑΜ 45910 

35. Αραμπατζή Δημήτριο του Στέφανου ΑΜ 46085 

36. Φραγκέλη Λεωσθένη του Παναγιώτη ΑΜ 46086 

37. Γ αλατά Αθανάσιο του Γ εωργίου ΑΜ 46087 

38. ΕΥ Πασσά Κύρο του Γ εωργίου ΑΜ 45909 

39. Νικηφορίδη Γεώργιο του Σωκράτη ΑΜ 46107 

40. Μιχελεκάκη Κων/νο του Ορέστη ΑΜ 46108 

41. Ματζαράκη Ιωάννη του Ματζαράκη ΑΜ 46109 

42. Μέριανο Βίκτωρα του Ιωάννη ΑΜ 46478 

43. Γκόγκο Νικόλαο του Σταύρου ΑΜ 46604 

44. Χρηστίδη Γ εώργιο του Πέτρου ΑΜ 46605 

45. Βούρβο Αθανάσιο του Νικολάου ΑΜ 46606 

46. Σπυρόπουλο Αντώνιο του Σπυρίδωνα ΑΜ 46607 

47. Κυριακίδη Γρηγόριο του Δημοσθένη ΑΜ 46608 

48. Γιαννούλη Πασχάλη του Δημητρίου ΑΜ 46650 

49. Μαυρίδη Χρήστο του Δημητρίου ΑΜ 46651 


50. Κούκο Ανδρέα του Γ εωργίου ΑΜ 46652 

51. Καραμούζα Παναγιώτη του Αναστασίου ΑΜ 
46654 

52. Μεσαρετζίδη Χρήστο του Σπυρίδωνα ΑΜ 47030 

53. Καραβίδα Γεώργιο του Δημητρίου ΑΜ 47067 

54. Νικολάΐδη Ιωάννη του Αλεξάνδρου ΑΜ 47068 

55. Γιαννακάκη Σπυρίδωνα του Φραγκίσκου ΑΜ 
47069 

56. Ζαρκάδη Παναγιώτη του Κων/νου ΑΜ 47071 

57. Νόσο Δημήτριο του Σταματίου ΑΜ 47073 

58. Ζαμπέτα Λυμπέρη του Γεωργίου ΑΜ 47074 

59. ΕΥ Κούλα Ιωάννη του Κων/νου ΑΜ 47186 

60. Σολκίδη Κων/νο του Αναστασίου ΑΜ 47177 

61. Οικονομίδη Δημήτριο του Βασιλείου ΑΜ 47178 

62. Αρναουτόπουλο Αναστάσιο του Ευστρατίου ΑΜ 
47179 

63. Κεπεσίδη Ιορδάνη του Αντωνίου ΑΜ 47180 
Δικαστικούς Γ ραμματείς 

64. Μακρή Ευθύμιο του Αθανασίου ΑΜ/ΚΣ 365 

65. Νικολάου Εμμανουήλ του Μιλτιάδη ΑΜ/ΚΣ 366 

66. Χαρένια Στυλιανό του Πανταζή ΑΜ/ΚΣ 367 

67. Σιτσανακλή Χρήστο του Γ εωργίου ΑΜ/ΚΣ 368 

68. Μπίτα Νικόλαο του Βασιλείου ΑΜ/ΚΣ 370 

69. Χατζηνάκη Αργύριο του Βασιλείου ΑΜ/ΚΣ 371 

70. Τσιαμαντά Δημήτριο του Παναγιώτη ΑΜ/ΚΣ 382 

71. Πάτσιου Παρασκευή του Κων/νου ΑΜ/ΚΣ 383 
Θρησκευτικού 

72. Μαρμάρινο Αναστάσιο (Ιουστίνο) του Διονυσίου 
ΑΜ/ΚΣ 482 

Χρυσό Σταυρό Τάγματος Τιμής 
Τ αγματάρχες 
Στρατολογικού 

73. Ξανθόπουλο Γ εώργιο του Παναγιώτη ΑΜ 47184 

74. Ισαακίδη Μιχαήλ του Θωμά ΑΜ/ΚΣ 453 

75. Χατζηαθανασίου Γεώργιο του Δημητρίου ΑΜ/ΚΣ 
454 

76. Τσιτσιπά Κων/νο του Θωμά ΑΜ/ΚΣ 456 

77. Κοντραφούρη Γεώργιο του Χαράλαμπου ΑΜ/ΚΣ 
457 

78. Παπαχρήστου Παναγιώτα του Μιχαήλ ΑΜ/ΚΣ 458 

79. Γ εράση Γ εώργιο του Στέργιου ΑΜ/ΚΣ 459 

80. Χρυσανθόπουλο Θεόδωρο του Σπυρίδωνα ΑΜ/ΚΣ 

460 

81. Γαλανόπουλο Δημήτριο του Σπυρίδωνα ΑΜ/ΚΣ 

461 

82. Τολμαίδη Δημοσθένη του Παναγιώτη ΑΜ/ΚΣ 462 

83. Τσιριπίδη Χαράλαμπο του Δημητρίου ΑΜ/ΚΣ 463 

84. Φεραίο Ιγνάτιο του Εμμανουήλ ΑΜ/ΚΣ 496 

85. Διονυσόπουλο Δημήτριο του Κων/νου ΑΜ/ΚΣ 497 

86. Ζέλιο Παντολέων του Αντωνίου ΑΜ/ΚΣ 498 

87. Ούγκρη Θεόδωρο του Χρήστου ΑΜ/ΚΣ 499 

88. Μιχαλόπουλο Ευάγγελο του Γεωργίου ΑΜ/ΚΣ 
500 

89. Τσιναφορνιώτη Βασίλειο του Κων/νου ΑΜ/ΚΣ 501 

90. Γ εωργιάδη Παναγιώτη του Γ εωργίου ΑΜ/ΚΣ 502 

91. Νικούλη Αχιλλέα του Κων/νου ΑΜ/ΚΣ 503 

92. Πυθαρούλη Εμμανουήλ του Χριστόφορου ΑΜ/ΚΣ 
504 

93. Σαράντο Αθανάσιο του Σάββα ΑΜ/ΚΣ 505 

94. Μπίθα Ευαγγελία του Παναγιώτη ΑΜ/ΚΣ 506 

95. Αθανασίου Ευαγγελία του Ανδρέα ΑΜ/ΚΣ 507 

96. Παπαδόπουλο Σταύρο του Αριστοτέλη ΑΜ/ΚΣ 
508 

Δικαστικούς Γ ραμματείς 

97. Δημητρίου Ευάγγελο του Βασιλείου ΑΜ/ΚΣ 426 

98. Μπαφούνη Αγγελική του Στυλιανού ΑΜ/ΚΣ 428 

99. Κοσμά Μαρία του Αθανάσιου ΑΜ/ΚΣ 429 

100. Παπαγεωργίου Αθανάσιο του Ευάγγελου ΑΜ/ΚΣ 
430 
5990 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


101. Σιδηρόπουλο Μιχαήλ του Ιωάννη ΑΜ/ΚΣ 431 

102. Κόκκινο Κωνσταντίνο του Νικόλαου ΑΜ/ΚΣ 433 

103. Κοντογιάννη Εμμανουήλ του Χρήστου ΑΜ/ΚΣ 
434 

104. Παπαβασιλείου Ιωάννη του Αντώνιου ΑΜ/ΚΣ 435 
Θρησκευτικού 

105. Ζώρζο Δημήτριο του Γεώργιου ΑΜ/ΚΣ 527 

106. Τσιρανίδη Ιωάννη του Θεολόγου ΑΜ/ΚΣ 543 

107. Τζιαχρή Δημήτριο του Παναγιώτη ΑΜ/ΚΣ 544 

108. Πρόνιο Ιωάννη του Γεώργιου ΑΜ/ΚΣ 545 
Χρυσό Σταυρό Τάγματος Φοίνικα 
Λοχαγούς 

Στρατολογικού 

109. Παπαχρήστου Νικόλαο του Ηρακλή ΑΜ/ΚΣ 563 

110. Στρατάκη Παρασκευή του Κων/νου ΑΜ/ΚΣ 565 

111. Μπασδέκη Κωνσταντίνα του Σάλωνα ΑΜ/ΚΣ 566 

112. Σκότη Θωμά του Λάμπρου ΑΜ/ΚΣ 567 

113. Δέλλιο Γεώργιο του Θεόδωρου ΑΜ/ΚΣ 568 

114. Τσελεπίδου Μαρία του Σπυρίδωνα ΑΜ/ΚΣ 569 

115. Μπουλιακούδη Μαρία του Θεοχάρη ΑΜ/ΚΣ 570 

116. Κουκούτση Αθανάσιο του Κων/νου ΑΜ/ΚΣ 571 

117. Ασλανίδη Δημήτριο του Γεώργιου ΑΜ/ΚΣ 572 
Δικαστικούς Γραμματείς 

118. Ουζγουρίδου Θεοδώρα του Ναπολέοντος ΑΜ/ΚΣ 
464 


119. Ντουχανιάρη Σταυρούλα του Θωμά ΑΜ/ΚΣ 465 

120. Σέρρα Κωνσταντίνο του Ιωάννη ΑΜ/ΚΣ 467 

121. Καλογερόπουλο Γεώργιο του Φώτιου ΑΜ/ΚΣ 469 

122. Σιοτρόπου Ευαγγελία του Ιωάννη ΑΜ/ΚΣ 470 

123. Σαχινίδη Αθανάσιο του Αλέξανδρου ΑΜ/ΚΣ 471 

124. Χαριτούδη Χαρίτο του Δημήτριου ΑΜ/ΚΣ 472 

125. Βλαχογιάννη Δημήτριο του Γ εώργιου ΑΜ/ΚΣ 473 

126. Σκριβάνο Γ εώργιο του Δημήτριου ΑΜ/ΚΣ 475 

127. Τσουκαράκη Ανέστη του Δημήτριου ΑΜ/ΚΣ 476 

128. Ηλιόπουλο Νικόλαο του Κων/νου ΑΜ/ΚΣ 477 

129. Μωυσιάδη Νικόλαο του Κων/νου ΑΜ/ΚΣ 478 

130. Αθανασάκο Γ εώργιο του Λουκά ΑΜ/ΚΣ 485 

131. Μοιραδωράκη Χαράλαμπο του Κωνσταντίνου ΑΜ/ 
ΚΣ 486 

132. Κόκκινου Ευπραξία του Νικόλαου ΑΜ/ΚΣ 488 

133. Γ κέτσιο Αστέριο του Γ εώργιου ΑΜ/ΚΣ 489 

134. Καραγκιόζογλου Στυλιανό του Παύλου ΑΜ/ΚΣ 
490 

135. Ζαπουνίδου Μαρίνα του Χρήστου ΑΜ/ΚΣ 491 

136. Πεχλίδη Ελένη του Δημήτριου ΑΜ/ΚΣ 492 

137. Γ ρεβενίτη Γ εώργιο του Αλέξανδρου ΑΜ/ΚΣ 494 
Θρησκευτικού 

138. Μπόλη Γρηγόριο του Κων/νου ΑΜ/ΚΣ 729 


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2004 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 


Α/Α 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΟΠΛΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΜ 

1 . 

Αντγο 

ΠΖ 

Κακουδάκη 

Ιωάννη 

36127 

2. 

Αντγο 

ΠΖ 

Μπισμπίκα 

Κωνσταντίνο 

38670 

3. 

Αντγο 

ΠΖ 

Γ ρετσίστα 

Ευθύμιο 

38676 

4. 

Αντγο 

ΠΖ 

Τουρναβίτη 

Ιωάννη 

38687 

5. 

Αντγο 

ΠΖ 

Αντωνίου 

Νικόλαο 

38721 

6. 

Αντγο 

ΠΒ 

Παναγόπουλο 

Στυλιανό 

38673 

7. 

Αντγο 

ΜΧ 

Γ ιαννόπουλο 

Βασίλειο 

38225 

8. 

Αντγο 

ΜΧ 

Γ κολέμη 

Βασίλειο 

38682 


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2005 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 


Α/Α 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΟΠΛΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΜ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 . 


ΠΖ 

Καλφέλη 

Στυλιανό 

38958 

Ιωάννη 

2. Πέτσα 

Ηλία 

38959 

Ιωάννη 

3. 


ΠΖ 

Μαλατρά 

Γ εώργιο 

38969 

Απόστολου 

4. 


ΠΒ 

Βούλγαρη 

Δημήτριο 

38992 

Σωτήριου 

5. 


ΠΖ 

Καραβά 

Κωνσταντίνο 

39000 

Ελευθέριου ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


5991 


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2006 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 


Α/Α 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΟΠΛΟ 

ΑΜ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 . 

Αντγο 

ΠΖ 

39057 

Γ ιαγκούλη 

Παύλο 

Τρύφωνα 

2. 

Αντγο 

ΠΖ 

39076 

Λαμπαδάκη 

Δημήτριο 

Στυλιανού 

3. 

Αντγο 

ΠΒ 

39078 

Μιχαλολιάκο 

Ιωάννη 

Γ εώργιου 

4. 

Αντγο 

ΠΖ 

39323 

Ζούκα 

Ιωάννη 

Νικόλαου 

5. 

Αντγο 

ΤΘ 

39326 

Στρατάκο 

Ευστάθιο 

Κυριακούλη 

6. 

Αντγο 

ΠΒ 

39329 

Γ ωγουβίτη 

Βασίλειο 

Ξενοφώντα 

7. 

Αντγο 

ΠΖ 

39331 

Τ σαλικίδη 

Πέτρο 

Νικόλαου 

8. 

Αντγο 

ΠΖ 

39345 

Χαντζή 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

9. 

Αντγο 

ΠΖ 

39424 

Ζάρα 

Παναγιώτη 

Κωνσταντίνου 


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2007 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 


Α/Α 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΟΠΛΟ 

ΑΜ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 . 

Αντγο 

ΠΖ 

39944 

Φράγκο 

Φραγκούλη 

Στέργιου 

2. 

Αντγο 

ΠΖ 

39958 

Νάση 

Στυλιανό 

Βασιλείου 

3. 

Αντγο 

ΤΘ 

40007 

Παπαζαχαρία 

Ιωάννη 

Ζαχαρία 

4, 

Αντγο 

ΤΘ 

40073 

Τσακανίκα 

Γ εώργιο 

Αγγέλου 


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΕΤΟΥΣ 2001 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ 

1. 37193 ΜΧ Παναγόπουλο Παναγιώτη Γεωργίου 

ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΕΤΟΥΣ 1996 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ 


2. 

38669 

ΠΒ 

Μπαλάνο 

Κων/νο 

Ιωάννη 

3. 

38769 

ΜΧ 

Κωφό 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 

4. 

38807 

ΥΠ 

Χριστόπουλο 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 

5. 

38810 

ΥΠ 

Αναλογίδη 

Κίμων 

Ιωάννη 

6. 

38811 

ΥΠ 

Κελεγκούρη 

Ιωάννη 

Αναστάσιου 5992 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


ΕΤΟΥΣ 1999 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ 


7. 


39372 ΜΧ Χατζηδάκη 


Αντώνιο Γ εωργίου 


ΕΤΟΥΣ 2002 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ 


8. 

38939 

ΥΓ 

θεοφάνου 

Παναγιώτη 

Δήμου 

9. 

40003 

ΤΘ 

Ηλιάδη 

Ιωάννη 

Ασκληπιού 

10. 

40292 

ΜΧ 

Μπουκουβάλα 

Χαρίλαο 

Δημητρίου 

11. 

40297 

Ε 

Κυριαζόπουλο 

Κων/νο 

Δημητρίου 

12. 

40334 

ΜΧ 

Καρακωσταντή 

Νικόλαο 

Ανδρέα 

13. 

40336 

ΠΒ 

Σταύρου 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

14. 

40338 

ΠΒ 

Κατή 

Κων/νο 

Ιωάννη 

15. 

40339 

ΤΘ 

Μπαρδαμάσκο 

Γ εώργιο 

Αθανασίου 

16. 

40341 

ΠΖ 

Βενέτη 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

17. 

40342 

ΤΘ 

Γ εωργόπουλο 

Θεόδωρο 

Γ εωργίου 

18. 

40343 

ΠΖ 

Δέλλα 

Χρηστό 

Κωνσταντίνου 

19. 

40346 

ΠΖ 

Μανίκα 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

20. 

40349 

ΔΒ 

Γ ρίβα 

Κωνσταντίνο 

Γ εωργίου 

21. 

40350 

ΠΒ 

Βεργουλίδη 

Χρηστό 

Γ εωργίου 

22. 

40353 

ΠΒ 

Ευθυμίου 

Νικόλαο 

Αθανασίου 

23. 

40355 

ΠΒ 

Βαλληνδρά 

Ιωάννη 

Αντωνίου 

24. 

40356 

ΠΖ 

Κωστάκη 

Εμμανουήλ 

Γ εωργίου 

25. 

40357 

ΤΘ 

Παπαποτόλου 

Σεραφείμ 

Αλεξάνδρου 

26. 

40359 

ΤΘ 

Καλαπόδη 

Δημήτριο 

Νικολάου 

27. 

40360 

ΠΖ 

Μπίτζιο 

Δημήτριο 

Μιχαήλ 

28. 

40362 

Ε 

Βαβλιάκη 

Νικηφόρο 

Κων/νου 

29. 

40363 

ΠΖ 

Γ αλανόπουλο 

Σωτήριο 

Αθανασίου 

30. 

40365 

ΠΖ 

Γ ιαμπουρά 

Ιωάννη 

Εμμανουήλ 

31. 

40369 

ΠΒ 

Κολέτσο 

Ιωάννη 

Κων/νου 

32. 

40371 

Ε 

Παπαβασιλείου 

Βασίλειο 

Κων/νου 

33. 

40372 

ΤΘ 

Χαλμούκη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

34. 

40373 

ΜΧ 

Λυμπέρη 

Δημήτριο 

θεοδώρου 

35. 

40374 

ΜΧ 

Χατζηδάκη 

Χαράλαμπο 

Πρόδρομου 

36. 

40375 

ΤΘ 

Καραγιώργο 

Αντώνιο 

Κωνσταντίνου 

37. 

40376 

ΜΧ 

Καταβούτα 

Βασίλειο 

Ευθύμιου 

38. 

40377 

ΤΘ 

Τόσκα 

Νικόλαο 

Στέφανου 

39. 

40378 

ΠΖ 

Παππά 

Κωσταντίνο 

Παναγιώτη 

40. 

40380 

ΠΖ 

Κωστοπέτρο 

Κωσταντίνο 

Πέτρου 

41. 

40381 

ΑΣ 

Πέτσα 

Μιλτιάδη 

Γ εωργίου 

42. 

40382 

ΠΖ 

Ταμουρίδη 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

43. 

40383 

ΠΖ 

Μπούκη 

Μαρίνο 

Πέτρου 

44. 

40385 

ΠΖ 

Οικονόμου 

Βασίλειο 

Χαράλαμπου 

45. 

40387 

ΔΒ 

Πριόβολο 

Ιωάννη 

Καίσαρα 

46. 

40388 

ΔΒ 

Καραγιαννάκη 

Κωνσταντίνο 

Ιωάννη 

47. 

40389 

ΠΒ 

Παρίση 

Ηλία 

Μιχαήλ 

48. 

40394 

ΤΘ 

Ροδίτη 

Θεόδωρο 

Ιωάννη 

49. 

40395 

ΤΘ 

Φιλιππίδη 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

50. 

40397 

ΤΘ 

Πανέρη 

Στέλλιο 

θεολόγου 

51. 

40398 

ΠΖ 

Παπάζογλου 

Ευάγγελο 

Παναγιώτη 

52. 

40399 

ΠΖ 

Ζάννα 

Πέτρο 

Ιωάννη 

53. 

40400 

ΠΖ 

θανασούλα 

Γ εώργιο 

Φώτιου 

54. 

40407 

ΤΘ 

Φιλοθόδωρο 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

55. 

40409 

ΜΧ 

Κατσούλη 

Δημήτριο 

Ηλία 

56. 

40410 

ΠΒ 

Φερεντίνο 

Δημήτριο 

Κων/νου 

57. 

40412 

ΤΘ 

Δημητρόπουλο 

Ιωάννη 

Φώτιου 

58. 

40419 

ΑΣ 

Ανδρεάδη 

Δημήτριο 

Ευαγγέλου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


5993 


40420 

ΠΖ 

Ματθαίου 

Κωσταντίνο 

Δημητρίου 

40421 

ΑΣ 

Καλήμέρη 

Παναγιώτη 

Δη μητριού 

40424 

ΔΒ 

Ρεκλείτη 

Αναστάσιο 

Αντωνίου 

40428 

ΜΧ 

Κόπανο 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

40430 

ΠΒ 

Βήτο 

Νικόλαο 

Χρήστου 

40431 

ΤΘ 

Γ εωργούση 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

40433 

ΠΖ 

Βαιλαντωνάκη 

Κωσταντίνο 

Σταύρου 

40434 

ΠΒ 

Μπομπότη 

Κων/νο 

Ιωάννη 

40442 

ΠΖ 

Μαργαρίτη 

Ευάγγελο 

Βασιλείου 

40447 

ΠΒ 

Τσάλη 

Νικόλαο 

Θωμά 

40448 

ΠΖ 

Μαθιάσο 

Σιμών 

Νικολάου 

40460 

ΠΖ 

Καλτσά 

Γ εώργιο 

Ευαγγέλου 

40474 

ΕΜ 

Μελισσινό 

Στυλιανό 

Δημητρίου 

40475 

ΤΧ 

Αβραμίδη 

Παύλο 

Γ ρηγορίου 

40477 

ΕΜ 

Μερκούρη 

Σωτήριο 

Παύλου 

40478 

ΕΜ 

Τ σούτση 

Ευάγγελο 

Γ εωργίου 

40479 

ΤΧ 

Καρδαρα 

Βασίλειο 

Στεργίου 

40480 

ΥΠ 

Γ ιαννάκου 

Παναγιώτη 

Σταμάτη 

40483 

ΤΧ 

Τ σιχλάκη 

Σταύρο 

Σωτηρίου 

40484 

ΥΠ 

Αρβανίτη 

Χρηστό 

Νικολάου 

40485 

ΕΜ 

Ξυράφη 

Σωτήριο 

Γ εωργίου 

40487 

ΤΧ 

Παπαδόπουλο 

Χρήστο 

Ιωάννη 

40490 

ΕΜ 

Συλιόγκα 

Ευάγγελο 

Χρήστου 

40491 

ΥΠ 

Φλωρίδη 

Δημοθένη 

Βασιλείου 

40492 

ΤΧ 

Χατζηνάκη 

Ιωάννη 

Μιχαήλ 

40493 

ΤΧ 

Σεϊρλή 

Γεώργιο 

Κων/νου 

40498 

ΕΜ 

Ματζιάρη 

Παναγιώτη 

Στεργίου 

40516 

0 

Τόσκα 

Αντώνιο 

Αλεξάνδρου 

40617 

ΥΓ 

Αγγελάκα 

Ιωάννη 

Αχιλλέα 

40622 

0 

Σδρέβανο 

Μαρίνο 

Παναγιώτη 

40625 

0 

Καλατζόγλου 

Χαράλαμπο 

Στυλιανού 

40626 

ΔΕ 

Γ εωργίου 

Παντελής 

Σπυρίδων 

40650 

ΠΒ 

Θεοδωρόπουλο 

Αναστάσιο 

Παναγιώτη 

40651 

Γ 

Καλογεράκη 

Σταύρο 

Ιακώβου 

40652 

ΔΒ 

Γ ερμανό 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

40655 

ΠΒ 

Γ ιαννόπουλο 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

40656 

ΜΧ 

Μπίρο 

Δημήτριο 

Κων/νου 

40657 

ΠΒ 

Χαραλάμπου 

Ευστράτιο 

Αντωνίου 

40658 

ΠΖ 

Μπουρδέκα 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

40659 

ΠΖ 

Νταβέλη 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

40660 

ΤΘ 

Παπαγεωργίου 

Λυμπέρη 

Παναγιώτη 

40662 

ΕΠ 

Κοντεκά 

Νικόλαο 

Φίλιππου 

40665 

ΠΖ 

Χαρανά 

Ιορδάνη 

Ξενοφόντα 

40667 

ΔΒ 

Κωστούλα 

Κωνσταντίνο 

Δημητρίου 

40669 

ΠΒ 

Μίχα 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

40671 

ΠΒ 

Ντόστα 

Γ εώργιο 

Μιχαήλ 

40672 

ΠΒ 

Χιώλο 

Νικόλαο 

Δήμου 

40673 

ΠΒ 

Καμπούκο 

Αθανάσιο 

Σωτηρίου 

40674 

ΠΖ 

Κουτελιδάκη 

Ιωάννη 

Κωνσταντίνου 

40675 

Γ 

Χαρτζουλάκη 

Ιωάννη 

Στυλιανού 

40676 

ΠΖ 

Μπασιούκα 

Σωτήριο 

Χρήστου 

40677 

ΠΖ 

Σταινό 

Ναπολέων 

Ευθύμιου 

40678 

ΤΘ 

Χαριτούδη 

Χρήστο 

Αποστόλου 

40679 

ΠΖ 

Κούκουζα 

Ευάγγελο 

Αντωνίου 

40680 

ΠΖ 

Αλεξάνδρου 

Νικόλαο 

Κλεάνθη 

40681 

ΤΘ 

Μπαλτζώη 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

40682 

ΕΠ 

Κακούτη 

Νικόλαο 

Κων/νου 

40683 

ΠΖ 

Ζιώρη 

Περικλή 

Κωνσταντίνου 

40684 

ΠΖ 

Μουρούτσο 

Γ εώργιο 

Αγγελή 

40685 

ΤΘ 

Ξιφαρά 

Σαμπάτη 

Μιχαήλ 5994 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


119. 

40686 

ΠΖ 

Πουλάκη 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 

120. 

40687 

ΔΒ 

Σταθόπουλο 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

121. 

40689 

ΔΒ 

Ξεκαλάκη 

Κωνσταντίνο 

Πολύχρονη 

122. 

40690 

ΜΧ 

Ανδριώτη 

Αργύριο 

Χρήστου 


40691 

ΕΠ 

Σκρναίο 

Δημήτριο 

Σπυρίδων 

124. 

40693 

ΜΧ 

Τσεκούρα 

Αριστοτέλη 

Μιχαήλ 

125. 

40696 

ΤΘ 

Χρονίδη 

Χρηστό 

Κωνσταντίνου 

126. 

40697 

ΠΖ 

Κόντο 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 


40698 

ΠΖ 

Σουλτάτη 

Σωκράτη 

Κων/νου 


40700 

Ε 

Κοκκινάκη 

Νικόλαο 

Χρήστου 

129. 

40701 

ΤΘ 

Παπαδόπουλο 

Σταύρο 

Δημητρίου 


40702 

ΔΒ 

Βαιλό 

Νικόλαο 

Ηλία 

131. 

40704 

ΜΧ 

Σαλαμούρα 

Ιωάννη 

Δημητρίου 


40705 

ΠΒ 

Σωμαρά 

Γ εώργιο 

Αλεξάνδρου 


40710 

ΜΧ 

Γλυμακόπουλο 

Ιωάννη 

Εμμανουήλ 

134. 

40711 

ΠΖ 

Δαλιάνη 

Δημήτριο 

Ανδρέα 

135. 

40714 

ΤΘ 

Παναγιωτίδη 

Ευάγγελο 

Ζαφείρη 

136. 

40716 

ΠΖ 

Χάρισμα 

Λουκά 

Θεόδωρου 


40717 

ΠΖ 

Πετρά 

Ιωάννη 

Αναστάσιου 

138. 

40718 

ΔΒ 

Εξαρχόπουλο 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

139. 

40719 

ΔΒ 

Καρατζαφέρη 

Κωνσταντίνο 

Ιωάννη 


40721 

ΠΒ 

Πούλια 

Βασίλειο 

Νικολάου 

141. 

40723 

ΠΒ 

Λύτρα 

Σπυρίδων 

Θεοδώρου 

142. 

40725 

ΜΧ 

Σουπιώνη 

Ανδρέα 

Αντωνίου 

143. 

40726 

ΠΖ 

Φινοκαλιώτη 

Γ εώργιο 

Εμμανουήλ 

144. 

40729 

ΠΖ 

Ιωαννίδη 

Ευστράτιο 

Δημητρίου 

145. 

40730 

ΠΖ 

Σπερελάκη 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

146. 

40731 

ΠΖ 

Αντιβάση 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

147. 

40732 

ΤΘ 

Τ ερζίδη 

Χριστόφορο 

Κωνσταντίνου 

148. 

40733 

ΠΖ 

Πλακογιάννη 

Γ εώργιο 

Στυλιανού 

149. 

40734 

ΠΖ 

Παπάζογλου 

Γ εώργιο 

Χρήστου 


40737 

ΜΧ 

Κουρούνη 

Χρήστο 

Σωτηρίου 

151. 

40738 

ΜΧ 

Τετίση 

Σταύρο 

Κων/νου 

152. 

40739 

ΠΖ 

Σκούρα 

Ματθαίο 

Γ ρηγορίου 

153. 

40740 

ΠΒ 

Ιωαννίδη 

Ιορδάνη 

Γ ρηγορίου 

154. 

40742 

ΠΒ 

Παντούλια 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

155. 

40743 

ΠΖ 

Βούλγαρη 

Ιωάννη 

Πέτρου 

156. 

40744 

ΠΒ 

Περβολαράκη 

Σταύρο 

Ιωάννη 

157. 

40747 

ΤΘ 

Δρίβα 

Κωνσταντίνο 

Αποστόλου 

158. 

40748 

ΤΘ 

Θεοφανίδη 

Κωνσταντίνο 

Θεοφάνη 

159. 

40754 

ΔΒ 

Στεφανή 

Ευθύμιο 

Παναγιώτη 

160. 

40755 

ΠΒ 

Νικολέττο 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

161. 

40756 

ΠΖ 

Ασημακόπουλο 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

162. 

40759 

ΤΘ 

Κλειτσάκη 

Βασίλειο 

Αλεξάνδρου 


40760 

ΤΘ 

Καλλιντερίδη 

Κωνσταντίνο 

Σταύρου 

164. 

40761 

ΠΖ 

Κατή 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

165. 

40762 

ΜΧ 

Μπάλλα 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

166. 

40763 

ΜΧ 

Καλικάκη 

Γ εώργιο 

Στέφανου 

167. 

40764 

ΠΖ 

Βαρθάλη 

Στέφανο 

Γ εωργίου 

168. 

40765 

ΠΖ 

Μπόγια 

Λεωνίδα 

Κυριάκου 

169. 

40766 

ΠΖ 

Παλιεράκη 

Αντώνιο 

Αντωνίου 


40767 

ΠΖ 

Καμάργιο 

Σταύρο 

Χριστ 

171. 

40769 

ΠΖ 

Τ σαούλα 

Λεωνίδα 

Γ εωργίου 

172. 

40772 

ΤΘ 

Βατσέρη 

Αθανάσιο 

Κωνσταντίνου 

173. 

40773 

ΤΘ 

Δέδα 

Κωνσταντίνο 

Γ εωργίου 

174. 

40774 

ΠΒ 

Στοϊκό 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

175. 

40775 

ΠΒ 

Σιδέρη 

Βλάσιο 

Ιωάννη 

176. 

40776 

ΠΒ 

Γ κιώνη 

Ευάγγελο 

Κων/νου 

177. 

40778 

ΠΖ 

Λεβειδιώτη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

178. 

40779 

ΠΖ 

Παναγιωτόπουλο 

Νικόλαο 

Αναστάσιου 

179. 

40781 

ΜΧ 

Μαραγκό 

Σεβατιανό 

Αριστείδη 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


5995 


180. 

40783 

ΜΧ 

Μανιά 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

181. 

40784 

Τθ 

Νένο 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

182. 

40787 

ΠΖ 

Περιστεράκη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

183. 

40788 

ΔΒ 

Τ σινάρη 

Ιωάννη 

Κωνσταντίνου 

184. 

40789 

ΔΒ 

Μπίκα 

Γ αβριήλ 

Αλεξάνδρου 

185. 

40792 

ΠΖ 

Κωστάκη 

Πέτρο 

Μιχαήλ 

186. 

40795 

ΠΖ 

θάλασα 

Ευστράτιο 

Δημητρίου 

187. 

40796 

ΠΒ 

Χάρλα 

Κων/νο 

Αθανασίου 

188. 

40797 

Ε 

Στεντούμη 

Ιωάννη 

Χρήστου 

189. 

40798 

ΜΧ 

Κολλίγρη 

Ζαχαρία 

Γ εωργίου 

190. 

40802 

Ε 

θωμόπουλο 

Ηλία 

Ιωάννη 

191. 

40803 

ΔΒ 

Βλάχο 

Θεόφιλο 

Στέφανου 

192. 

40807 

Ε 

Πανταζόπουλο 

Σταμάτιο 

Αντωνίου 

193. 

40808 

ΠΖ 

Αλανίδη 

Μιχαήλ 

Μιχαήλ 

194. 

40811 

Τθ 

Ευαγγελόπουλο 

Περικλής 

Αποστόλου 

195. 

40812 

ΠΖ 

Τζιβάρα 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

196. 

40813 

ΠΖ 

Καντιδάκη 

Ορέστη 

Στυλιανού 

197. 

40817 

Τθ 

Αγγελούδη 

Δημήτριο 

Αγγέλου 

198. 

40819 

ΜΧ 

Κωτούλα 

Θεόδωρο 

Κων/νου 

199. 

40823 

ΤΧ 

Χαριζόπουλο 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 

200. 

40825 

ΥΠ 

Παπαϊωάννου 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

201. 

40826 

ΥΠ 

Φιλιόγλου 

Σπυρίδων 

Δημητρίου 

202. 

40827 

ΕΜ 

Λιακόπουλο 

Παύλο 

Αθανασίου 

203. 

40828 

Ε 

Μπάκα 

Παναγιώτη 

Χρήστου 

204. 

40829 

ΕΜ 

Νταλάκα 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

205. 

40830 

ΥΠ 

Τρομπούκη 

Αλέξανδρο 

Μενέλαου 

206. 

40831 

ΤΧ 

Μακρυγιάννη 

Βασίλειο 

Νικολάου 

207. 

40832 

ΤΧ 

Κομάς 

Παναγιώτη 

Σπυρίδων 

208. 

40833 

ΤΧ 

Κατσαρό 

Σπυρίδων 

Κων/νου 

209. 

40837 

ΥΠ 

Μαρλαγκίτα 

Γ εώργιο 

Φώτιου 

210. 

40838 

ΕΜ 

Χρυσούλη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

211. 

40839 

ΤΧ 

Δημόπουλο 

Ηλία 

Γ εωργίου 

212. 

40842 

ΕΜ 

Τσακίρογλου 

Χρήστο 

Δημητρίου 

213. 

40844 

ΤΧ 

Σαραντόπουλο 

Δημήτριο 

Ηλία 

214. 

40845 

ΥΠ 

Πατσαλά 

Ατέριο 

Γ εωργίου 

215. 

40846 

ΤΧ 

Παυλόπουλο 

Κων/νο 

Πολυνίκη 

216. 

40848 

ΥΠ 

Σαμαρά 

Σίμο 

Βασιλείου 

217. 

40850 

ΕΜ 

Δελημιχάλη 

Αναστάσιο 

Γ εωργίου 

218. 

40853 

ΕΜ 

Μπομπότη 

Κων/νο 

Νικολάου 

219. 

40859 

ΥΓ 

Καρανάσσο 

θωμά 

Ιωάννη 

220. 

40864 

ΥΓ 

Μολυβά 

Επαμεινώνδα 

Δημητρίου 

221. 

40868 

0 

Δεμερδεσλή 

Επαμεινώνδα 

Κων/νου 

222. 

40869 

0 

Κέφα 

Κων/νο 

Αριστείδη 

223. 

41028 

ΔΕ 

Τ σιτνίδη 

Βασίλειο 

Πέτρου 

224. 

41131 

ΥΓ 

Καραθανάση 

Βασίλειο 

Παναγιώτη 

225. 

41132 

ΥΓ 

Αντίοχο 

Χρήστο 

Κων/νου 

226. 

41135 

ΥΓ 

Μαρινόπουλο 

Χριστόφορο- 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

227. 

41137 

ΥΓ 

Παλλάδη 

Ευριπίδη 

Ευστράτιου 

228. 

41150 

ΥΓ 

Μπαμπέ 

Δημήτριο 

Κων/νου 

229. 

41156 

ΥΓ 

Γ υφτοκώστα-Καρκαντό 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

230. 

41163 

ΠΒ 

Δίγκα 

Θεόδωρο 

Αριστείδη 

231. 

41164 

ΠΒ 

Καπετάνο 

Δημήτριο 

Ευρυβιάδη 

232. 

41165 

ΠΖ 

Ζάρα 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

233. 

41167 

ΠΖ 

Ζορμπά 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

234. 

41168 

ΜΧ 

Κωνσταντιάδη 

Δημήτριο 

Αναστάσιο 

235. 

41170 

Τθ 

Ελευθεράκη 

Μιλτιάδη 

Σταύρου 

236. 

41172 

Τθ 

Ζηκάτα 

Δημήτριο 

Ζήση 

237. 

41174 

ΠΖ 

Τσουμελέκα 

Κωσταντίνο 

Γ εωργίου 

238. 

41175 

ΠΖ 

Τσιούρη 

Κωσταντίνο 

Αριστίδη 

239. 

41177 

Τθ 

Αβραμόπουλο 

Κωνσταντίνο 

Προκόπιου 
5996 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


240. 

41178 

ΤΘ 

Παπαζίδη 

Κωνσταντίνο 

Δημητρίου 

241. 

41179 

ΠΖ 

Δημητρακάκη 

Κωσταντίνο 

Μιχαήλ 

242. 

41182 

ΠΖ 

Σιακαβέλλα 

Ηλία 

Νικολάου 

243. 

41186 

ΑΣ 

Πατρινό 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

244. 

41187 

ΠΒ 

Λαζόπουλο 

Σάββα 

Γ εωργίου 

245. 

41190 

ΠΖ 

Ψαλτούλη 

Απόστολο 

Αλεξάνδρου 

246. 

41192 

ΠΖ 

Λαμπράκο 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

247. 

41193 

ΠΖ 

Ανδριανόπουλο 

Φώτιο 

Γ εωργίου 

248. 

41194 

ΠΒ 

Παχαλίδη 

Ιωάννη 

Κων/νου 

249. 

41197 

ΔΒ 

Βασιλάκη 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 

250. 

41198 

ΠΖ 

Ντζιόκα 

Θεοφάνη 

Παναγιώτη 

251. 

41199 

ΜΧ 

Τ σιμέκα 

Χρηστό 

Βασιλείου 

252. 

41199 

ΜΧ 

Λιόλιο 

Κων/νο 

Χρήστου 

253. 

41200 

ΠΖ 

Αρφάνη 

Κωσταντίνο 

Μιχαήλ 

254. 

41201 

ΠΒ 

Κρινή 

Κων/νο 

Βελισάριου 

255. 

41203 

ΠΖ 

Κόλια 

Αντώνιο 

Νικολάου 

256. 

41205 

ΠΖ 

Κούτρα 

Κωσταντίνο 

Αθανασίου 

257. 

41206 

ΠΒ 

Κόντη 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

258. 

41207 

ΜΧ 

Ανδρουλακάκη 

Γ εώργιο 

Μηνά 

259. 

41208 

ΑΣ 

Τσάνο 

Νικόλαο 

Αποστόλου 

260. 

41209 

ΤΘ 

Αθαναιάδη 

Παντελή 

Λάζαρου 

261. 

41210 

ΠΖ 

Μαμαούκα 

Νικόλαο 

Χρήστου 

262. 

41211 

ΜΧ 

Αναστασόπουλο 

Ανδρέα 

Αναστάσιου 

263. 

41212 

ΠΖ 

Ρουσάκη 

Θεόκλητο 

Αριστ. 

264. 

41214 

ΤΘ 

Κατσιούλα 

Αγαμέμνων 

Γ εωργίου 

265. 

41217 

ΤΘ 

Τσολακίδη 

Παναγιώτη 

Μόσχου 

266. 

41219 

ΤΘ 

Μεντεσίδη 

Χαράλαμπο 

Σάββα 

267. 

41220 

ΠΒ 

Ανδρεάκο 

Ηλία 

Νικολάου 

268. 

41221 

ΜΧ 

Νοταρίδη 

Πρόδρομο 

Ανάργυρου 

269. 

41222 

ΠΖ 

Ζούπα 

Κύρο 

Δημητρίου 

270. 

41223 

ΠΒ 

Γ ράψιο 

Αναστάσιο 

Βαρσάμη 

271. 

41225 

ΠΒ 

Σημαντώνη 

Παύλο 

Ιωάννη 

272. 

41226 

ΜΧ 

Σταθιά 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

273. 

41227 

ΠΖ 

Σάλια 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

274. 

41228 

ΠΖ 

Καραγιαννόπουλο 

Αθανάσιο 

Αντωνίου 

275. 

41229 

ΠΖ 

Μποτωνάκη 

Παντελή 

Γ εωργίου 

276. 

41231 

ΠΖ 

Τζιούμπα 

Στέργιο 

Πέτρου 

277. 

41232 

ΠΖ 

Δρίζη 

Θεόδωρο 

Ζήση 

278. 

41234 

ΠΖ 

Μπαιρακτάρη 

Στυλιανού 

Αλεξάνδρου 

279. 

41236 

ΔΒ 

Τ σότρα 

Αριστοτέλη 

Ιωάννη 

280. 

41237 

ΠΖ 

Χουλιαρά 

Αλέξανδρο 

Χρήστου 

281. 

41238 

ΔΒ 

Μερτζιάνη 

Δημήτριο 

Κωνσταντίνου 

282. 

41239 

ΠΒ 

Μπαδάνη 

Ιωάννη 

Σπυρίδω 

283. 

41244 

ΠΒ 

Καρύγιαννη 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

284. 

41245 

ΠΖ 

Κλάδο 

Δημήτριο 

Χρήστου 

285. 

41247 

ΤΘ 

Καλημερίδη 

Κωνσταντίνο 

Δημητρίου 

286. 

41248 

ΜΧ 

Ξηνταρόπουλο 

Θεοδόσιο 

Ευαγγέλου 

287. 

41250 

ΑΣ 

Τ ριανταφύλλου 

Βασίλειο 

Σωκράτη 

288. 

41251 

ΠΖ 

Κατσαρό 

Δημήτριο 

Κωνσταντίνου 

289. 

41253 

ΔΒ 

Μαρκάκη 

Αθανάσιο 

Κωνσταντίνου 

290. 

41254 

ΔΒ 

Γ κοντοσίδη 

Εμμανουήλ 

Αθανασίου 

291. 

41255 

ΔΒ 

Κοζάκο 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

292. 

41260 

ΠΖ 

Κανελλόπουλο 

Αγηίλαο 

Δημητρίου 

293. 

41262 

ΠΒ 

Αζά 

Ανδρέα 

Γ εωργίου 

294. 

41265 

ΜΧ 

Παναγιαννάκη 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

295. 

41266 

ΠΖ 

Τρουλινό 

Εμμανουήλ 

Ιωάννη 

296. 

41268 

ΤΘ 

Θεοχαρίδη 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

297. 

41269 

ΤΘ 

Παραπανήσιο 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

298. 

41270 

ΠΖ 

Πέταλη 

Ευάγγελο 

Παντελή 

299. 

41271 

ΤΘ 

Φιλιππουπολίτη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

300. 

41272 

ΤΘ 

Αγαθονικολόπουλο 

Ευστάθιο 

Δωροθέου ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5997 


301. 

41273 

ΤΘ 

Δέδογλου 

Αθανάσιο 

Αναστάσιου 

302. 

41274 

ΔΒ 

Καλαμαρά 

Νικόλαο 

Λάμπρου 

303. 

41275 

ΔΒ 

Ελεμέ 

Πέτρο 

Αναστάσιου 

304. 

41276 

ΠΖ 

Γ ιώτη 

Απόστολο 

Αναστάσιου 

305. 

41280 

πζ 

Καπάρη 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

306. 

41281 

ΠΒ 

Ξυδιά 

Κων/νο 

Θεοδώρου 

307. 

41282 

ΠΒ 

Γ ρυλλάκη 

Νικόλαο 

Φραγκίσκου 

308. 

41283 

ΠΖ 

Αγγελούδη 

Μιχαήλ 

Αγγέλου 

309. 

41287 

ΠΖ 

Μακρατζάκη 

Ιωάννη 

Στυλιανού 

310. 

41288 

ΜΧ 

Νταούτη 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

311. 

41289 

ΠΖ 

Κοτσίφη 

Ιωσήφ 

Μανούσου 

312. 

41291 

ΔΒ 

Γ καμαράζη 

Σταμάτιο 

Ευαγγέλου 

313. 

41292 

ΠΒ 

Τ ενέντε 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

314. 

41294 

ΔΒ 

Μανωλιό 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

315. 

41297 

ΠΖ 

Μενεγάκη 

Άγγελο 

Ιωάννη 

316. 

41300 

ΤΘ 

Κουτσογιαννόπουλο 

Χρήστο 

Θεόφιλου 

317. 

41301 

ΜΧ 

Λάμπρο 

Ηλία 

Δημητρίου 

318. 

41303 

ΠΒ 

Δαλαμαγκίδη 

Βασίλειο 

Νικολάου 

319. 

41305 

ΠΖ 

Στούμπο 

Γ εώργιο 

Ηλία 

320. 

41307 

ΠΖ 

Ζαχόπουλο 

Κων/νο 

Δημητρίου 

321. 

41308 

ΠΖ 

Δούλου 

Θεολόγο 

Γ εωργίου 

322. 

41309 

ΠΖ 

Μπέρη 

Νικόλαο 

Χαράλαμπου 

323. 

41310 

ΔΒ 

Χρυσικό 

Γ εώργιο 

Στυλιανού 

324. 

41312 

ΜΧ 

Ξένο 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

325. 

41315 

ΜΧ 

Ανασταιάδη 

Σπυρίδων 

Βασιλείου 

326. 

41318 

ΠΒ 

Τέφα 

Κων/νο 

Σταύρου 

327. 

41321 

ΠΖ 

Βαζούρα 

Νικόλαο 

Χρήστου 

328. 

41323 

ΤΘ 

Παπαποστόλου 

Αθανάσιο 

Κωνσταντίνου 

329. 

41326 

ΠΖ 

Κατσικογιάννη 

Κωσταντίνο 

Ιωάννη 

330. 

41327 

πζ 

Σταινό 

Ιωάννη 

Αποστόλου 

331. 

41330 

τχ 

Κυριακάκη 

Ελευθέριο 

Κων/νου 

332. 

41332 

ΥΠ 

Παπακώστα 

Κων/νο 

Χαράλαμπου 

333. 

41334 

ΥΠ 

Μούρμουρα 

Παναγιώτη 

Ευαγγέλου 

334. 

41336 

ΕΜ 

Αβράμη 

Κων/νο 

Νικολάου 

335. 

41341 

ΕΜ 

Τσιαμπά 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

336. 

41359 

ΥΓ 

Ευσταθίου 

Παναγιώτη 

Ανδρέα 

337. 

41361 

ΥΓ 

Μπότση 

Αλέξανδρο 

Ιωάννη 

338. 

41364 

ΥΓ 

Ευσταθίου 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

339. 

41365 

ΥΓ 

Καλτσά 

Ανδρέα 

Ιωάννη 

340. 

41366 

ΥΓ 

Καραλή 

Γ εώργιο 

Χαράλαμπου 

341. 

41368 

ΥΓ 

Ευθυμιάδη 

Πρόδρομο 

Γ εωργίου 

342. 

41371 

0 

Γ ρηγοριάδη 

Αντώνιο 

Ιωάννη 

343. 

41796 

ΥΓ 

Τσιλφίδη 

Ιωάννη 

Χαράλαμπου 

344. 

41823 

ΔΒ 

Κουτσολέλο 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

345. 

41824 

ΠΒ 

Κωσταράκο 

Μιχαήλ 

Δημητρίου 

346. 

41825 

ΠΒ 

Σκαρμαλιωράκη 

Κων/νο 

Αντωνίου 

347. 

41826 

ΤΘ 

Μιχαλακόπουλο 

Αντώνιο 

Αριστείδη 

348. 

41827 

ΔΒ 

Μαυρόπουλο 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

349. 

41828 

ΜΧ 

Καλαμογιώργο 

Αντώνιο 

Φιλήμων 

350. 

41832 

ΠΒ 

Παπαθαναίου 

Γ εώργιο 

Αθανασίου 

351. 

41836 

ΠΖ 

Ματζάκο 

Ανδρέα 

Αντωνίου 

352. 

41837 

ΠΖ 

Ρίντη 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 

353. 

41838 

ΠΖ 

Φιλάγκο 

Γ εώργιο 

Κυριάκου 

354. 

41839 

ΠΖ 

Σεφερλή 

Γ εώργιο 

Αντωνίου 

355. 

41840 

ΤΘ 

Χατζηκωνσταντίνου 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

356. 

41842 

ΑΣ 

Δέδε 

Αναστάσιο 

Σωτηρίου 

357. 

41843 

ΔΒ 

Μεγαδούκα 

Κωνσταντίνο 

Παναγιώτη 

358. 

41844 

ΔΒ 

Σιδέρη 

Ευάγγελο 

Νικολάου 

359. 

41846 

ΠΖ 

Μαρκαντώνη 

Χρήστο 

Δημητρίου 

360. 

41847 

ΤΘ 

Κούστα 

Θωμά 

Θεοδώρου 

361. 

42038 

ΥΓ 

Σακαρίκο 

Γ εώργιο 

Χρήστου 
5998 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


362. 

42044 

ΥΓ 

Κορτέσσα 

Ευάγγελο 

Παναγιώτη 

363. 

42431 

ΥΓ 

Αναστασάκη 

Χρηστό 

Βασιλείου 

364. 

45227 

ΥΓ 

Ιωαννίδου-Δημητριάδου 

Σωτηρία 

Θεοδώρου 

365. 

45232 

ΥΓ 

Γ αλανοπούλου 

Αθηνά 

Φώτιου 

366. 

45233 

ΥΓ 

Δρακίδου-Αποτολοπούλου 

Αθανασία 

Παναγιώτη 

367. 

40757 

ΠΒ 

Γ ιαννημάρα 

Διονύσιο 

Βασιλείου 

368. 

40443 

ΔΒ 

Κομνηνό 

Σπυρίδων 

Θωμά 

369. 

40856 

ΥΙ 

Χατζητεφάνου 

Απόστολο 

Σεραφείμ 
ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΕΤΟΥΣ 1990 


ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ 370. 

40762 


ΜΧ Μπάλλα 

Γ εώργιο 

Κων/νου 
ΕΤΟΥΣ 1995 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ 371. 

44070 


ΜΧ Κόπανο 

Γ εώργιο 

Νικόλαου 

372. 

44128 


ΜΧ Καραγιάννη 

Μιλιτιάδη 

Ευαγγέλου 

ΕΤΟΥΣ 1996 


ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤ ΑΡΧΕΣ 


373. 

42218 


ΠΒ Σοφιανίδη 

Γ εώργιο 

Κων/νου 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ 374. 

43495 

ΠΒ 

Ευθυμιάδη 

Αναστάσιο 

Κων/νου 

375. 

45284 

ΥΓ 

Παπαδοπούλου-Σπαθάρου 

Παρασκευή 

Δημήτριου 

376. 

45285 

ΥΓ 

Βλάχου-Παναγιωτοπούλου 

Ελένη 

Χαράλαμπου 

377. 

45287 

ΥΓ 

Αποστόλου-Σχορετσανίτη 

Αικατερίνη 

Αποστόλου 

378. 

45289 

ΥΓ 

Ξανθοπούλου 

Εύα 

Ανέστη 

379. 

45290 

ΥΓ 

Παπαδημητρίου-Χριστοδού- 

λου 

Ελένη 

Δημήτριου 
ΕΤΟΥΣ 1999 


ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ 380. 

44747 


ΕΜ Μάκρη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 
ΕΤΟΥΣ 2002 


ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤ ΑΡΧΕΣ 


381. 

42312 

ΠΖ 

Κωνσταντόπουλο 

Κωσταντίνο 

Δημήτριου 

382. 

44571 

ΠΖ 

Καλλίνη 

Γ εώργιο 

Περικλή 

383. 

44658 

ΠΖ 

Παγούρα 

Παναγιώτη 

Γ εώργιου 

384. 

44761 

ΕΜ 

Καράσσο 

Θεόδωρο 

Πλάτων 

385. 

44975 

ΠΖ 

Λουπάση 

Ηλία 

Θεοδώρου 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ 
386. 

41093 

ΑΣ 

Σταμπολάκη 

Κων/νο 

Χρήστου 

387. 

41802 

ΑΣ 

Μαυρουδεράκη 

Γ εώργιο 

Μαυρουδή 

388. 

42151 

ΑΣ 

Αργυρίου 

Βραχιώνη 

Αθανάσιου 

389. 

42262 

Ε 

Ματρογιανόπουλο 

Ηλία 

Ευθύμιου 

390. 

42394 

ΕΜ 

Ντάνο 

Κων/νο 

Γ εώργιου 

391. 

42565 

ΑΠΤ 

Παπαγεωργίου 

Βασίλειο 

Δημήτριου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5999 


392. 

42566 

ΑΠΤ 

Αλεξίου 

Γ εώργιο 

Θεοδώρου 

393. 

42570 

ΑΠΤ 

Γ καγκά 

Χρυσόστομο 

Αριστ. 

394. 

42581 

ΠΖ 

Καραϊσκο 

Παναγιώτη 

Σωτηρίου 

395. 

42603 

ΑΠΤ 

Βρατσίστα 

Γ εώργιο 

Ανδρέα 

396. 

42895 

ΜΣ 

Λούτα 

Ελευθέριο 

Νικόλαου 

397. 

42907 

ΜΣ 

Καρασαΐα 

Άγγελο 

Αλέξανδρου 

398. 

42952 

ΤΘ 

Κατσάνο 

Ιωάννη 

Αναστάσιου 

399. 

42954 

ΠΖ 

Χαιντούτη 

Ευθύμιο 

Γ εώργιου 

400. 

42970 

ΑΠΤ 

Χριστογιάννη 

Ιωάννη 

Χρήστου 

401. 

42971 

ΑΠΤ 

Παπαδόπουλο 

Απόστολο 

Ιωάννη 

402. 

42972 

ΑΠΤ 

Γούλα 

Παναγιώτη 

Βασιλείου 

403. 

42989 

Γ 

Κατσέλη 

Γ εώργιο 

Σταύρου 

404. 

42990 

Γ 

Ζιώγα 

Αθανάσιο 

Δημήτριου 

405. 

43020 

ΤΧ 

Γ ιαννακίδη 

Γ εώργιο 

Αριστείδη 

406. 

43025 

τχ 

Καραβίδα 

Θεοδόσιο 

Χαρίλαου 

407. 

43029 

ΤΧ 

Βαρέλη 

Γ εώργιο 

Ελευθέριου 

408. 

43039 

τχ 

Καρακώστα 

Παναγιώτη 

Γ εώργιου 

409. 

43047 

τχ 

Λεβιδιώτη 

Ιωάννη 

Δημήτριου 

410. 

43054 

τχ 

Κουτή 

Χρήστο 

Ιωάννη 

411. 

43063 

τχ 

Προμικυρίδη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

412. 

43065 

τχ 

Παυλή 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

413. 

43068 

τχ 

Γ κουλιώνη 

Κων/νο 

Δημητρίου 

414. 

43070 

τχ 

Ταιάκη 

Αλέξανδρο 

Σωτηρίου 

415. 

43074 

ΕΜ 

Καλλίβουλο 

Αθανάσιο 

Στεργίου 

416. 

43079 

ΕΜ 

Μπεσικιώτη 

Παχάλη 

Βασιλείου 

417. 

43080 

ΑΠΤ 

Κιλιορίδη 

Βασίλειο 

Σταμάτη 

418. 

43081 

ΑΠΤ 

Κουλτούκη 

Ευστράτιο 

Αναστασίου 

419. 

43090 

ΜΣ 

Λούτα 

Ιωάννη 

Νικολάου 

420. 

43136 

ΠΖ 

Κεφαλογιάννη 

Γ εώργιο 

Γ εωργίου 

421. 

43149 

ΤΘ 

Μεταξά 

Δημήτριο 

Χρήστου 

422. 

43153 

ΤΘ 

Φωτοκεχαγιά 

Χαράλαμπο 

Γ εωργίου 

423. 

43158 

ΤΘ 

Μπράτσα 

Νικόλαο 

Χρήστου 

424. 

43173 

ΠΒ 

Παισά 

Νικόλαο 

Χρήστου 

425. 

43179 

ΠΒ 

Αλεξόπουλο 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

426. 

43181 

ΕΠ 

Κουτσοτόλιο 

Θεόδωρο 

Δημητρίου 

427. 

43188 

ΠΒ 

Βάμβα 

Διαμαντή 

Ζήκου 

428. 

43208 

ΔΒ 

Σταματάκη 

Πέτρο 

Κωνσταντίνου 

429. 

43210 

ΔΒ 

Βάκρινο 

Ζαχαρία 

Γ εωργίου 

430. 

43212 

ΔΒ 

Σκαρλάτο 

Άγγελο 

Σκαρλάτου 

431. 

43218 

ΔΒ 

Γούση 

Ναπολέων 

Βασιλείου 

432. 

43220 

ΔΒ 

Πλιάκο 

Γ εώργιο 

Ηλία 

433. 

43231 

ΤΧ 

Καλαμαρίδη 

Γ ρηγόριο 

Ιωάννη 

434. 

43232 

ΕΠ 

Παππά 

Τ ριαντάφυλλο 

Γ εωργίου 

435. 

43237 

ΕΜ 

Γ ράφια 

Χρήστο 

Δημητρίου 

436. 

43241 

ΥΓ 

Γ ιαννακάκη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

437. 

43242 

ΥΓ 

Χονδρογιάννη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

438. 

43280 

ΤΧ 

Τσοβίλη 

Ευάγγελο 

Βασιλείου 

439. 

43281 

ΤΧ 

Γ ιαννούλη 

Νικηφόρο 

Χριστοφόρου 

440. 

43284 

ΤΧ 

Τσικρά 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

441. 

43285 

ΤΧ 

Μαλτεπιώτη 

Κων/νο 

Αντωνίου 

442. 

43287 

ΤΧ 

Ριζογαλά 

Νικόλαο 

Σωτηρίου 

443. 

43296 

ΕΜ 

Καρακωστίδη 

Γ εώργιο 

Πασχάλη 

444. 

43324 

ΠΒ 

Λαγογιάννη 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

445. 

43337 

ΔΒ 

Ανεζάκη 

Στυλιανό 

Βαρδή 

446. 

43362 

ΠΒ 

Χατζόπουλο 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

447. 

43382 

ΤΧ 

Μάλλιο 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

448. 

43385 

ΤΧ 

Ανδρεάκη 

Γ εώργιο 

Ευθυμίου 

449. 

43389 

ΤΧ 

Καραγιάννη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

450. 

43394 

ΕΜ 

Τ σαμπαλά 

Θεόδωρο 

Περικλή 

451. 

43395 

ΕΜ 

Τζίμα 

Πέτρο 

Λάμπρου 

452. 

43684 

ΑΣ 

Βλαχοδημήτρη 

Ανάργυρο 

Ιωάννη 
6000 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


453. 

43702 

ΑΣ 

Θεοδοσιάδη 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

454. 

43705 

ΕΜ 

Γ ρέψιο 

Θεόδωρο 

Αντωνίου 

455. 

43708 

ΠΖ 

Ιωάννου 

Φώτιο 

Ιωάννη 

456. 

43713 

ΜΧ 

Καρατζήμα 

Σπυρίδων 

Αθανασίου 

457. 

43714 

ΜΧ 

Θάνο 

Χρήστο 

Νικολάου 

458. 

43717 

ΤΧ 

Μακρή 

Παναγιώτη 

Θωμά 

459. 

43719 

ΤΧ 

Κοϊνάκη 

Νικόλαο 

Σταύρου 

460. 

43727 

ΤΧ 

Καραγιάννη 

Κων/νο 

Νικολάου 

461. 

43728 

ΤΧ 

Φωτιάδη 

Αναστάσιο 

Βασιλείου 

462. 

43730 

ΤΧ 

Καλαμάρα 

Αθανάσιο 

Αλεξάνδρου 


43732 

ΤΧ 

Νάκο 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 

464. 

43734 

ΤΧ 

Κουκουμτζή 

Ιωάννη 

Σωκράτη 

465. 

43738 

ΤΧ 

Κωστούλα 

Δημήτριο 

Παύλου 

466. 

43740 

ΤΧ 

Μαρκάκη 

Χαράλαμπο 

Δημητρίου 

467. 

43743 

ΤΧ 

Παπαδόπουλο 

Σάββα 

Ελευθερίου 

468. 

43746 

ΤΧ 

Τ σιλιγκίρη 

Δήμο 

Γ εωργίου 

469. 

43750 

ΤΧ 

Ζιώγα 

Ζήση ^ 

Παναγιώτη 

470. 

43753 

ΤΧ 

Μιχαηλίδη 

Αθανάσιο 

Θεολόγου 

471. 

43760 

ΕΜ 

Παπάζογλου 

Νικόλαο 

Λεωνίδα 

472. 

43763 

ΥΓ 

Τασακλάκη 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

473. 

43764 

ΥΓ 

Γκαμπονιέρη 

Μιχαήλ 

Γ εωργίου 


43769 

ΠΖ 

Ελευθεριάδη 

Ιγνάτιο 

Γ εωργίου 

475. 

43770 

ΤΘ 

Νοταρίδη 

Δημήτριο 

Χαραλάμπους 

476. 

43775 

ΤΘ 

Πενήντα 

Στέφανο 

Βασιλείου 

477. 

43782 

ΔΒ 

Αλεβιζάκη 

Γ εώργιο 

Χαριδήμου 

478. 

43810 

ΑΣ 

Κοντορεπανίδη 

Παχάλη 

Γ εωργίου 

479. 

43811 

ΑΣ 

Βράννα 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

480. 

43813 

ΑΣ 

Χαμίτη 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

481. 

43849 

ΠΖ 

Γ ιαννούλα 

Γ εώργιο 

Ευαγγέλου 

482. 

43851 

ΠΖ 

Τσούγκο 

Δημήτριο 

Χρήστου 

483. 

43852 

ΠΖ 

Παντέλα 

Δημήτριο 

Ευστρατίου 

484. 

43853 

ΠΖ 

Δράκο 

Χρήστο 

Κωνσταντίνου 


43866 

ΠΖ 

Παναγής-Γ αρδικιώτη 

Αλέξανδρο 

Γ εωργίου 

486. 

43867 

ΠΖ 

Λαγοπάτη 

Δημήτριο 

Νικολάου 

487. 

43871 

ΜΧ 

Τσιότρα 

Κων/νο 

Δημητρίου 

488. 

43877 

ΤΘ 

Λιμαντζάκη 

Γ εώργιο 

Μιχαήλ 

489. 

43879 

ΠΖ 

Τριανταφυλλίδη 

Κωσταντίνο 

Δημητρίου 

490. 

43881 

ΠΖ 

Φώτη 

Κωσταντίνο 

Ανδρέα 

491. 

43890 

ΤΧ 

Πλευράκη 

Γ εώργιο 

Χριστοφόρου 

492. 

43892 

ΤΧ 

Τόφα 

Αναστάσιο 

Σαράντη 

493. 

43896 

ΤΧ 

Κατανίτη 

Σωτήριο 

Ευαγγέλου 

494. 

43899 

ΤΧ 

Δημητρόπουλο 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

495. 

43901 

ΤΧ 

Μπέτζιο 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

496. 

43904 

ΤΧ 

Γ ιαννακόπουλο 

Γ εώργιο 

Αριστείδη 


43910 

ΕΜ 

Παράσχου 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

498. 

43911 

ΕΜ 

Κοντορεπανίδη 

Αναστάσιο 

Γ εωργίου 

499. 

43912 

ΕΜ 

Νταούλα 

Ιωάννη 

Στεφάνου 

500. 

43914 

ΕΜ 

Χατζάκη 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 

501. 

43915 

ΕΜ 

Αναστασίου 

Δημήτριο 

Αντωνίου 


43917 

ΕΜ 

Μάγια 

Θωμά 

Γ εωργίου 


43918 

ΕΜ 

Πήχα 

Γ εώργιο 

Θεοδώρου 

504. 

43920 

ΕΜ 

Ντόμαρη 

Βλάσιο 

Θεμι 

505. 

43922 

ΕΜ 

Τανάσκο 

Ιωακείμ 

Ιωάννη 

506. 

43924 

ΑΠΤ 

Καρακάση 

Γ εώργιο 

Χρήστου 


43926 

ΥΓ 

Χαραλαμπίδη 

Απόστολο 

Μηνά 

508. 

43927 

ΥΓ 

Μάρη 

Αθανάσιο 

Χρήστου 

509. 

43951 

ΤΘ 

Αντωνόπουλο 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

510. 

43952 

ΤΘ 

Ψύρρα 

Αθανάσιο 

Χαραλάμπους 

511. 

43962 

ΠΒ 

Ζωσιμά 

Νικόλαο 

Αλεξίου 

512. 

43967 

ΜΧ 

Τ σακανίκα 

Θωμά 

Δημητρίου 

513. 

43971 

ΜΧ 

Αρκουμάνη 

Νικηφόρο 

Παναγιώτη ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6001 


514. 

43973 

ΔΒ 

Αναταιάδη 

Χρήστο 

Ιωάννη 

515. 

44005 

ΠΒ 

Μεϊμάρη 

Μενέλαο 

Μαρίνου 

516. 


ΔΒ 

Βολιώτη 

Αργύριο 

Βασιλείου 

517. 


ΠΖ 

Χρονόπουλο 

Ιωάννη 

Πέτρου 

518. 


ΔΒ 

Μαούνη 

Ευάγγελο 

Κων/νου 

519. 

44100 

ΔΒ 

Κολλητήρη 

Παναγιώτη 

Ευθυμίου 

520. 

44123 

ΠΖ 

Αλεξανδράκη 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

521. 

44176 

ΠΒ 

Λάζο 

Ιωάννη 

Κωνσταντίνου 

522. 

44256 

ΤΘ 

Σαμαρά 

Νέστωρ 

Αντωνίου 

523. 

44292 

ΑΣ 

Μωράίτη 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

524. 

44296 

ΑΣ 

Γ καρτζώνη 

Ευάγγελο 

Βασιλείου 

525. 

44307 

ΔΒ 

Λαμπρινό 

Ιωάννη 

Κωνσταντίνου 

526. 

44317 

ΠΖ 

Μακρυγιωργάκη 

Δημήτριο 

Δημητρίου 

527. 

44328 

ΔΒ 

Πελεκούδα 

Νικηφόρο 

Κωνσταντίνου 

528. 

44335 

ΔΒ 

Κόκαλη 

Βασίλειο 

Αποστόλου 

529. 

44337 

ΤΧ 

Καραγιώργο 

Νικόλαο 

Φώτιου 

530. 

44340 

ΤΧ 

Σαμουρκασίδη 

Παρασκευά 

Ιωάννη 

531. 

44342 

ΤΧ 

Καρακούση 

Χαρίτο 

Χαραλάμπους 

532. 


ΤΧ 

Πραπίγκα 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

533. 

44348 

ΤΧ 

Δημητρουλόπουλο 

Κων/νο 

Χαριλάου 

534. 


ΥΓ 

Πετρούδη 

Ιωάννη 

Αγγέλου 

535. 

ϋκΕ·! 

ΤΘ 

Μπέντα 

Νικόλαο 

Δημητρίου 


44366 

ΤΘ 

Τ σιώνο 

Ευάγγελο 

Γ ρηγορίου 

537. 

44367 

ΤΘ 

Κιόρογλου 

Απόστολο 

Δημητρίου 

538. 

44372 

ΠΒ 

Μαμαίδη 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

539. 

44377 

ΜΧ 

Βασιλειάδη 

Μακάριο 

Δημητρίου 

540. 

44378 

ΜΧ 

Μπούρη 

Νικόλαο 

Κων/νου 

541. 

44380 

ΜΧ 

Κατσιαρδάνη 

Χρήστο 

Κων/νου 

542. 

44383 

ΜΧ 

Θάνο 

Πέτρο 

Κων/νου 

543. 

44385 

ΔΒ 

Τζαλαβρά 

Μιχαήλ 

Πέτρου 

544. 

44386 

ΔΒ 

Κοκολάκη 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

545. 


ΑΣ 

Μήτσιο 

Νικόλαο 

Κων/νου 

546. 

44425 

ΑΣ 

Ανάστου 

Θωμά 

Κων/νου 

547. 


ΠΖ 

Αναστασιάδη 

Νικόλαο 

Αναστασίου 

548. 

44436 

ΤΘ 

Θεοδοσιάδη 

Θεοχάρη 

Μιχαήλ 

549. 

44447 

ΠΖ 

Ιωαννίδη 

Αχιλλέα 

Αλεξάνδρου 

550. 

44448 

ΠΖ 

Στιβακτάκη 

Εμμανουήλ 

Γ εωργίου 

551. 

44460 

ΑΠΤ 

Καζαντίδη 

Θεόδωρο 

Μητροφάνη 

552. 

44461 

ΥΓ 

Γ ιαπαλή 

Περικλή 

Ανδρέα 

553. 

44462 

ΥΓ 

Γ αβριηλίδη 

Σωκράτη 

Γ εωργίου 

554. 

44474 

ΠΖ 

Νεντή 

Ευάγγελο 

Γ εωργίου 

555. 

44476 

ΠΖ 

Πούλιο 

Γ εώργιο 

Ευαγγέλου 

556. 

44494 

ΤΘ 

Βαϊτσίδη 

Παναγιώτη 

Κωνσταντίνου 

557. 

44572 

ΠΒ 

Παπακωνσταντίνου 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

558. 

44586 

ΠΒ 

Παπαευαγγέλου 

Ευάγγελο 

Ταξιάρχη , 

559. 

44622 

ΠΒ 

Ακριβό 

Σωτήριο 

Κωνσταντίνου 

560. 

44720 

ΑΣ 

Παπασπύρου 

Δημήτριο 

Σπυρίδων 

561. 

44766 

ΑΣ 

Χατζησαββίδη 

Σπυρίδων 

Σάββα 

562. 

44788 

ΤΘ 

Σαράντη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

563. 

44793 

ΠΒ 

Κετεσίδη 

Αλέξανδρο 

Ευαγγέλου 

564. 

44795 

ΠΖ 

Γ ελασάκη 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

565. 

44808 

ΠΖ 

Κουκάκη 

Στυλιανό 

Γ εωργίου 

566. 

44809 

ΠΖ 

Τ σαλίκη 

Αθανάσιο 

Χρήστου 

567. 

44814 

ΕΜ 

Βαδέκη 

Απόστολο 

Χριστ 

568. 

44815 

ΥΓ 

Μουζά 

Χρήστο 

Αγγέλου 

569. 

44816 

ΥΓ 

Αρβανιτίδη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

570. 

44819 

ΥΓ 

Καραδήμο 

Κων/νο 

Δημητρίου 

571. 

44824 

ΜΧ 

Πάντζο 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

572. 

44825 

ΜΧ 

Μπλίκα 

Νικόλαο 

Θεοδώρου 

573. 

44826 

ΜΧ 

Φαλάγγα 

Νικόλαο 

Κων/νου 

574. 

44827 

ΜΧ 

Βουλγαράκη 

Σάββα 

Δημητρίου 6002 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


575. 

44833 

ΑΣ 

Νίκα 

Στέργιο 

576. 

44858 

ΕΜ 

Βαλιώτη 

Γ εώργιο 

577. 

44860 

ΕΜ 

Παππά 

Βασίλειο 

578. 

44862 

ΥΠ 

Αθανασιάδη 

Νικόλαο 

579. 

44863 

ΥΠ 

Τσοχρίνη 

Θεόδωρο 

580. 

44866 

ΑΣ 

Φιλίππου 

Κωνσταντίνο 

581. 

44881 

ΔΒ 

Μαυρομμάτη 

Απόστολο 

582. 

44885 

ΠΒ 

Τσολάκη 

Κωνσταντίνο 

583. 

44887 

ΠΖ 

Αθουσάκη 

Αντώνιο 

584. 

44896 

ΤΧ 

Τσιολακούδη 

Παχάλη 

585. 

44899 

ΕΜ 

Σαλαβαίδη 

Κων/νο 

586. 

44900 

ΥΠ 

Κυρτσοκώστα 

Κων/νο 

587. 

44901 

ΥΠ 

Δανάμπαη 

Μιχαήλ 

588. 

44906 

ΔΒ 

Φιλίππου 

Παναγιώτη 

589. 

44910 

ΔΒ 

Μπαλλά 

Δημήτριο 

590. 

44920 

ΑΣ 

Βασιλείου 

Ιωάννη 

591. 

44999 

ΤΘ 

Παπαδόπουλο 

Βασίλειο 

592. 

45006 

ΠΒ 

Λιούλη 

Ιωάννη 

593. 

45060 

ΠΖ 

Ιωαννίδη 

Ιωάννη 

594. 

45084 

ΠΒ 

Βάρνη 

Κων/νο 

595. 

45102 

ΤΘ 

Παπαδόπουλο 

Χαράλαμπο 

596. 

45104 

ΜΧ 

Καλιτσουνάκη 

Γ εώργιο 

597. 

45105 

Γ 

Κλαπάνη 

Μιχαήλ 

598. 

45131 

ΜΧ 

Χριστοδουλάκη 

Μιχαήλ 

599. 

45164 

ΕΜ 

Σαϊτη 

Αλέξανδρο 

600. 

45168 

ΕΜ 

Δημητριάδη 

Κων/νο 

601. 

45180 

ΤΧ 

Κρικάκη 

Γ εώργιο 

602. 

45320 

ΥΓ 

Γ εωργοπούλου-Ψωνοπούλου 

Κωνσταντινιά 

603. 

45332 

ΕΠ 

Παπανικολάκη 

Γ εώργιο 

604. 

45335 

ΔΒ 

Φώτη 

Φίλιππο 

605. 

45339 

ΜΧ 

Κοτρώτσιο 

Στάλιο 

606. 

45341 

ΜΧ 

Μαυρίδη 

Αναταιο 

607. 

45343 

ΠΒ 

Κομίδη 

Κυριάκο 

608. 

45354 

ΤΧ 

Φυντάνη 

Γ εώργιο 

609. 

45358 

ΤΧ 

Μανιάτη 

Πολύβιο 

610. 

45360 

ΤΧ 

Ξενάκη 

Γ εώργιο 

611. 

45428 

ΑΠΤ 

Μουτσάκη 

Σωτήριο 

612. 

45429 

ΑΠΤ 

Μαγγίνα 

Κων/νο 

613. 

45431 

ΑΠΤ 

Ταγκαρέλη 

Δημήτριο 

614. 

45432 

ΑΠΤ 

Τραγουδάρα 

Νικόλαο 

615. 

45433 

ΑΠΤ 

Χατζηλάμπρου 

Δημήτριο 

616. 

45436 

ΑΠΤ 

Γ εωργούλα 

Γ εώργιο 

617. 

45437 

ΑΠΤ 

Καλπακίδη 

Ηρακλή 

618. 

45438 

ΑΠΤ 

Λεβέντη 

Νικόλαο 

619. 

45439 

ΠΖ 

Μούλα 

Δήμο 

620. 

45439 

ΥΠ 

Πατσούρα 

Συμεών 

621. 

45442 

ΠΖ 

Κακαράντζα 

Αθανάσιο 

622. 

45446 

ΠΖ 

Ζεκεντέ 

Κωσταντίνο 

623. 

45449 

ΤΘ 

Σαματά 

Κωνσταντίνο 

624. 

45451 

ΤΘ 

Λάσκαρη 

Βασίλειο 

625. 

45452 

ΤΘ 

Αποστολίδη 

Τ ριαντάφυλο 

626. 

45455 

ΤΘ 

Μαλιώρα 

Ιωάννη 

627. 

45461 

ΠΒ 

Χατζάκη 

Εμμανουήλ 

628. 

45463 

ΠΒ 

Πασχαλάκη 

Γ εώργιο 

629. 

45464 

ΠΒ 

Κωνσταντινίδη 

Κων/νο 

630. 

45466 

ΠΒ 

Τ οπάλη 

Δημήτριο 

631. 

45469 

ΠΒ 

Παρούτογλου 

Πέτρο 

632. 

45470 

ΠΒ 

Παππα 

Ιωάννη 

633. 

45471 

ΠΒ 

Παρακευαδάκη 

Ζαφείριο 

634. 

45478 

ΔΒ 

Λιοντήρη 

Σωκράτη 

635. 

45479 

ΔΒΕΥ 

Παπαδόπουλο 

Μιλτιάδη 


Αθανασίου 

Παναγ 

Πέτρου 

Αθανασίου 

Γ εωργίου 

Γ εωργίου 

Ηρακλή 

Ναούμ 

Πολύχρονη 

Αποστόλου 

Ελευθερίου 

Παναγιώτη 

Σταύρου 

Βασιλείου 

Βασιλείου 

Γ εωργίου 

Λεωνίδα 

Αναστασίου 

Νικολάου 

Ρίζου 

Ιωάννη 

Εμμανουήλ 

Αντωνίου 

Κων/νου 

Σπυρίδωνα 

Νικολάου 

Θεοδώρου 

Συμεών 

Αναστασίου 

Χρήστου 

Αντωνίου 

Βασιλείου 

Λεωνίδα 

Στεργίου 

Νικολάου 

Κων/νου 

Βασιλείου 

Γ εωργίου 

Περικλή 

Κων/νου 

Πέτρου 

Ιωάννη 

Νικολάου 

Σταύρου 

Σταύρου 

Κων/νου 

Νικολάου 

Γ εωργίου 

Εμμανουήλ 

Γ εωργίου 

Γ εωργίου 

Γ ερασίμου 

Στυλιανού 

Θεμιστοκλή 

Βασιλείου 

Φώτιου 

Ιωσήφ 

Κων/νου 

Αποστόλου 

Ιωάννη 

Κων/νου 
ΦΕΚ 720 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6003 


636. 

45483 

ΔΒ 

Λημναίο 

Νικόλαο 

Αντωνίου 

637. 

45487 

ΔΒ 

Δόγανο 

Βασίλειο 

Νικολάου 

638. 

45489 

ΕΜ 

Κυπριωτάκη 

Εμμανουήλ 

Αντωνίου 

639. 

45490 

ΕΜ 

Χριστάκη 

Χρήστο 

Ευαγγέλου 

640. 

45513 

ΠΖ 

Γ ιαννακό 

Σωτήριο 

Ρήγα 

641. 

45516 

ΜΧ 

Αβραμίδη 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 

642. 

45517 

ΔΒ 

Μουντζούρη 

Στυλιανό 

Νικολάου 

643. 

45518 

ΔΒ 

Ράϊκο 

Κωνσταντίνο 

Δημητρίου 

644. 

45519 

ΕΜ 

Τ σισμαλίδη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

645. 


ΥΓ 

Γ κορτσίλα 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

646. 

45523 

ΜΧ 

Λάκκο 

Βασίλειο 

Ελευθερίου 

647. 

45524 

ΔΒ 

Παναγιωτίδη 

Παναγιώτη 

Χρήστου 

648. 

45644 

ΤΘ 

Δρίτσα 

Ευάγγελο 

Ανδρίτσου 

649. 

45722 

ΔΒ 

Βάσιο 

Παναγιώτη 

Ανδρέα 

650. 

45724 

ΠΖ 

Μελίδη 

Μιχαήλ 

Ιορδάνη 

651. 

45733 

ΠΒ 

Τρυφωνόπουλο 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

652. 

45801 

ΕΜ 

Παρακευόπουλο 

Αντώνιο 

Παντε 

653. 

45818 

ΜΧ 

Τ ραχανίδη 

Δημήτριο 

Θωμά 

654. 


ΔΒ 

Φουρναράκη 

Μιχαήλ 

Δημητρίου 

655. 


ΠΖ 

Κλημιάδη 

Ηρακλή 

Ισαάκ 

656. 

45825 

ΤΘ 

Αναστασιάδη 

Αντώνιο 

Αναστασίου 

657. 

45857 

ΠΒ 

Αγγελόπουλο 

Αγγελο 

Βασιλείου 

658. 

45858 

ΑΠΤ 

Κουτσιάδη 

Αιμίλιο 

Γ εωργίου 

659. 

^ϊϋΙΙ 

ΑΠΤ 

Παυλόπουλο 

Αχιλλέα 

Ξενοφών 

660. 


ΑΠΤ 

Σολδάτο 

Σπυρίδων 

Κων/νου 

661. 

$1ϋ· 

ΑΠΤ 

Γ αλογάβρο 

Παναγιώτη 

Λαζάρου 

662. 

45864 

ΑΠΤ 

Βρατσίστα 

Δημήτριο 

Πέτρου 

663. 


ΑΠΤ 

Γ αβριηλίδη 

Γ εώργιο 

Θεοδώρου 

664. 

45873 

ΤΘ 

Καπαθανάση 

Αθανάσιο 

Χαραλάμπους 

665. 

45879 

ΤΘ 

Ραπτάκη 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

666. 

45882 

ΜΧ 

Αποστόλου 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 

667. 

45884 

ΜΧ 

Μακρογιαννάκη 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

668. 


ΔΒ 

Αρναουτίδη 

Δημήτριο 

Στεφάνου 

669. 


ΔΒ 

Παππά 

Νικόλαο 

Λάμπρου 

670. 

1Η 

ΔΒ 

Καραβάτσο 

Ευάγγελο 

Φώτιου 

671. 

• — 

ΔΒ 

Δαρόγλου 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

672. 

45899 

ΔΒ 

Τσουρέκα 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

673. 

45967 

ΤΘ 

Νικηφορίδη 

Χρήστο 

Κωνσταντίνου 

674. 

45968 

ΑΣ 

Νικολουδάκη 

Εμμανουήλ 

Παντελή 

675. 

45997 

ΥΓ 

Καψάλη 

Τ ρισεύγενη 

Ευσταθίου 

676. 


ΥΓ 

Τσίκνα-Ντόβα 

Ελένη 

Ιωάννη 

677. 

45999 

ΥΓ 

Βασιλακοπούλου 

Ελένη 

Βασιλείου 

678. 


ΥΓ 

Σκαρμαλιωράκη-Τ σαφαρίδη 

Γ εωργία 

Νικολάου 

679. 


ΥΓ 

Αυγουστίδου-Αρναούτογλου 

Μιχαέλα-Ελένη 

Φώτιου 

680. 


ΥΓ 

Ηλιοπούλου 

Αικατερίνη 

Κων/νου 

681. 


ΥΓ 

Μπαλτζή-Στρατογιαννάκη 

Καλλιόπη 

Χαραλάμπους 

682. 


ΥΓ 

Χρυσοπάθη-Φλεβοτόμου 

Στεφανία 

Δημητρίου 

683. 


ΥΓ 

Κουτσούκη-Πατεράκη 

Νεκταρία 

Παναγιώτη 

684. 


ΥΓ 

Δελημάρκου 

Ουρανία 

Βασιλείου 

685. 


ΥΓ 

Παπαμιχαήλ-Μουστάκα 

Αναταία 

Σταύρου 

686. 


ΥΓ 

Καλαφάτη-Βασιλοπούλου 

Μαρία 

Αστέριου 

687. 


ΥΓ 

Βασιλάκη 

Μαρία 

Εμμανουήλ 

688. 

46011 

ΥΓ 

Γ εωργίου-Κλάδου 

Αικατερίνη 

Ηλία 

689. 

46012 

ΥΓ 

Τ σομπανίδου-Χάίδεμένου 

Φανή 

Ιωάννη 

690. 

46013 

ΥΓ 

Ζέρβα-Σκανδάλη 

Τ ερέζα 

Νικολάου 

691. 

46014 

ΥΓ 

Κλαπάνη-Σεργεντάκη 

Βαιλική 

Αντωνίου 

692. 

46015 

ΥΓ 

Σιβαροπούλου-Παπαδάκη 

Αμαλία 

Ζαχαρία 

693. 

46017 

ΥΓ 

Κομίδου-Χρυσάνη 

Σοφία 

Βασιλείου 

694. 

46018 

ΥΓ 

Ζέρβα 

Ελένη 

Νικολάου 

695. 

46019 

ΥΓ 

Τζέκου-Γ ρουσουζάκου 

Μαρία 

Θωμά 
6004 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


696. 

46020 

ΥΓ 

Λαμπροπούλου-Αργυροπού- 

λου 

Μαρία 

697. 

46021 

ΥΓ 

Κυρίτση -Πάγκαλου 

Βαιλική 

698. 

46031 

ΜΧ 

Κύρκο 

Δημήτριο 

699. 

46034 

ΠΖ 

Αραμπατζή 

Βάιο 

700. 

46035 

ΠΒ 

Καζαμία 

Νικόλαο 

701. 

46036 

ΠΖ 

Τσαβδαρλή 

Αναστάσιο 

702. 

46039 

ΕΜ 

Καπλανίδη 

Γ εώργιο 

703. 

46042 

ΥΓ 

Λιλιόπουλο 

Δημήτριο 

704. 

46043 

ΤΘ 

Σπανάκη 

Ιωάννη 

705. 

46044 

ΤΘ 

Νάσιο 

Ευάγγελο 

706. 

46097 

ΥΓ 

Πέτροβα 

Γ εώργιο 

707. 

46098 

ΥΓ 

Τερψίδη 

Κων/νο 

708. 

46099 

ΥΓ 

Κανούτα 

Νικόλαο 

709. 

46100 

ΥΓ 

Σώτηρα 

Ιωάννη 

710. 

46101 

Ο 

Σιάφα 

Χρήστο 

711. 

46102 

Ο 

Κατζικά 

Βασίλειο 

712. 

46103 

Ο 

Ρόδη 

Κων/νο 

713. 

46105 

Ο 

Κοτσαρίδη 

Ιωάννη 

714. 

46106 

Ο 

Λιάμη 

Νικόλαο 

715. 

46170 

ΥΓ 

Τζουραμάνη 

Φώτιο 

716. 

46190 

ΠΒ 

Γεωργόπουλο 

Αριστείδη 

717. 

46192 

ΠΒ 

Μεσημβρινό 

Δημήτριο 

718. 

46199 

ΜΧ 

Κακαβά 

Λεωνίδα 

719. 

46200 

ΑΣ 

Κωστούλα 

Κωνσταντίνο 

720. 

46201 

ΠΖ 

Φλάρη 

Νικόλαο 

721. 

46202 

ΠΒ 

Κανελλόπουλο 

Πέτρο 

722. 

46205 

ΠΒ 

Καρυδάκη 

Χαράλαμπο 

723. 

46206 

ΠΖ 

Ρόμπολα 

Βασίλειο 

724. 

46207 

ΠΖ 

Καδδά 

Κωσταντίνο 

725. 

46208 

ΠΖ 

Κοτανίδη 

Κωσταντίνο 

726. 

46210 

ΤΘ 

Γάτο 

Χρήστο 

727. 

46211 

ΕΠ 

Αθανασόπουλο 

Παναγιώτη 

728. 

46212 

Γ 

Καγιαδάκη 

Βαρδής 

729. 

46213 

ΠΖ 

Ρέλλια 

Γ εώργιο 

730. 

46214 

ΠΖ 

Παπάλα 

Νικόλαο 

731. 

46215 

ΠΖ 

Αλεξίου 

Αλέξ-Δημ 

732. 

46216 

ΔΒ 

Σαπλαούρα 

Θεόδωρο 

733. 

46217 

ΔΒ 

Αθανασιάδη 

Χρήστο 

734. 

46218 

ΜΧ 

Ντόμαρη 

Ευάγγελο 

735. 

46219 

ΠΖ 

Χαροκόπο 

Ευθύμιο 

736. 

46220 

ΜΧ 

Βλαχούλη 

Βασίλειο 

737. 

46221 

ΠΒ 

Πατενιατζή 

Παύλο 

738. 

46222 

ΠΒ 

Τσίντζα 

Αθανάσιο 

739. 

46223 

ΠΒ 

Γ ρυμπίρη 

Θεμιστοκλή 

740. 

46224 

ΑΣ 

Σαπουντζή 

Γ εώργιο 

741. 

46225 

ΠΖ 

Κολυβά 

Ιωάννη 

742. 

46226 

ΠΖ 

Πουλικάκο 

Πουλίκο 

743. 

46227 

ΤΘ 

Αγρόγιαννο 

Χρήστο 

744. 

46228 

ΠΖ 

Τσιτσικώστα 

Γ εώργιο 

745. 

46229 

ΠΖ 

Παπαδημητρίου 

Κωσταντίνο 

746. 

46230 

ΠΖ 

Γ ουρλή 

Μάρκο 

747. 

46231 

ΠΖ 

Ραχμανίδη 

Γ εώργιο 

748. 

46232 

ΠΖ 

Χατζητέλιο 

Ιωάννη 

749. 

46234 

ΠΒ 

Ρουμάνη 

Γ ρηγόριο 

750. 

46235 

ΜΧ 

Τζουρά 

Ξενοφών 

751. 

46236 

ΜΧ 

Γ ρατσάνη 

Σωτήριο 

752. 

46238 

ΠΒ 

Μαντωνανάκη 

Εμμανουήλ 

753. 

46239 

ΠΒ 

Βερυκάκη 

Αντώνιο 

754. 

46240 

ΠΖ 

Ανδρούτσο 

Αλέξανδρο 

755. 

46241 

Γ 

Λαγουδάκη 

Κωνσταντίνο 


Χαραλάμπους 

Γ ρηγορίου 

Κων/νου 

Δημητρίου 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

Παναγιώτη 

Θωμά 

Εμμανουήλ 

Νικολάου 

Αναστασίου 

Ηλία 

Θωμά 

Μιχαήλ 

Θεοδώρου 

Νικολάου 

Αργυρίου 

Συμεών 

Βασιλείου 

Γ εωργίου 

Αλεξάνδρου 

Σταύρου 

Νικολάου 

Ιωάννη 

Πέλοπ 

Γ ερασίμου 

Εμμανουήλ 

Νικολάου 

Παναγιώτη 

Στυλιανού 

Γ εωργίου 

Κων/νου 

Γ εωργίου 

Νικολάου 

Μαρίνου 

Λυκούργου 

Λάμπρου 

Χαραλάμπους 

Σταύρου 

Ευαγγέλου 

Γ εωργίου 

Λεωνίδα 

Ανδρέα 

Ευαγγέλου 

Ευαγγέλου 

Ευσταθίου 

Γ εωργίου 

Κωνσταντίνου 

Αλεξάνδρου 

Γ εωργίου 

Κωνσταντίνου 

Πέτρου 

Ισιδώρου 

Γ εωργίου 

Γ εωργίου 

Γ εωργίου 

Στυλιανού 

Εμμανουήλ 

Παναγιώτη 

Εμμανουήλ 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6005 6006 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


817. 


ΑΣ 

Ηλιόπουλο 

Χρήστο 

Παναγιώτη 

818. 


ΕΠ 

Κωνσταντίνου 

Χρήστο 

Κων/νου 

819. 


ΠΒ 

Τσιρίδη 

Αλέξανδρο 

Ελευθερίου 

820. 


ΠΒ 

Ιωαννίδη 

Αλέξανδρο 

Στεργίου 

821. 


ΠΖ 

Ιγγλεζάκη 

Ιωάννη 

Στυλιανού 

822. 


ΠΖ 

Ευαγγελίου 

Ηρακ-Άγγ 

Παναγιώτη 

823. 


ΠΖ 

Παναγιωτόπουλο 

Παναγιώτη 

Σταύρου 

824. 


ΠΖ 

Παππά 

Κωσταντίνο 

Φώτιου 

825. 


ΠΖ 

Στάση 

Δημήτριο 

Κωνσταντίνου 

826. 


ΜΧ 

Γεωργίου 

Αλέξιο 

Συμεών 

827. 


ΔΒ 

Φλιάκο 

Απόστολο 

Ιγνάτιου 

828. 


ΜΧ 

Σικαλιά 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

829. 


ΠΖ 

Σταματάκο 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

830. 


ΠΒ 

Γρουσουζάκο 

Δημήτριο 

Κωνσταντίνου 

831. 


ΠΖ 

Ματζηρίδη 

Γ ρηγόριο 

Ευαγγέλου 

832. 


ΠΖ 

Μαγαλιό 

Κωσταντίνο 

Αχιλλέα 

833. 


ΠΖ 

Μέκρα 

Νικόλαο 

Αθανασίου 

834. Πλούμη 

Περικλή 

Ευθυμίου 

835. 

46351 

ΤΘ 

Μόσχο 

Κομά 

Νικολάου 

836. 

46352 


Λέλλα 

Άρη 

Έκτορα 

837. 

46353 

ΜΧ 

Γ ιαννόπουλο 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 

838. 

46355 

ΠΒ 

Μάνο 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

839. 

46356 

ΠΒ 

Γ κούμα 

Αναστάσιο 

Σταύρου 

840. 

46357 

ΠΒ 

Βελιδάκη 

Γ εώργιο 

Εμμανουήλ 

841. 

46358 

ΠΖ 

Γ εροντογιάννη 

Διονύσιο 

Δημητρίου 

842. 

46359 

ΑΣ 

Βοτίκα 

Δημήτριο 

Στεφάνου 

843. Δελαγραμμάτικα 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

844. 

46361 

ΠΖ 

Πολυζώη 

Ηλία 

Νικολάου 

845. Καρατσιβούδη 

Παναγιώτη 

Αθανασίου 

846. 


ΠΖ 

Καλογιάννη 

Δημήτριο 

Ευσταθίου 

847. 


ΕΠ 

Παπαπάνο 

Σπυρίδων 

Θωμά 

848. 


ΠΖ 

Ελευθερίου 

Αντώνιο 

Ιωάννη 

849. 


ΠΖ 

Σελάμη 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

850. 


ΠΖ 

Βαιλάκη 

Κωσταντίνο 

Ευαγγέλου 

851. 


ΔΒ 

Θεοφανόπουλο 

Κωνσταντίνο 

Ζήση 

852. 


ΑΣ 

Ζαγαλίκη 

Γ εώργιο 

Λάμπρου 

853. 


ΠΖ 

Μπαβέλη 

Αναστάσιο 

Αλεξάνδρου 

854. 


ΜΧ 

Ντέτσικα 

Κων/νο 

Αλεξάνδρου 

855. 


ΠΒ 

Μπέλλο 

Αχιλλέα 

Δημητρίου 

856. 


ΤΘ 

Σωτηρόπουλο 

Ηλία 

Νικολάου 

857. 


ΠΖ 

Πορφυρή 

Δημήτριο 

Νικολάου 

858. 


ΠΖ 

Κουφάκη 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

859. 


ΠΖ 

Λαίδη 

Χρήστο 

Βασιλείου 

860. 


ΠΖ 

Περιστεράκη 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

861. 


ΤΘ 

Μανιά 

Παντελή 

Στυλιανού 

862. 


ΠΖ 

Κίτσο 

Θεόδωρο 

Βασιλείου 

863. 


ΠΖ 

Αλοίμονο 

Χρήστο 

Νικολάου 

864. 


ΜΧ 

Βαρσάμη 

Παναγιώτη 

Κοσμά 

865. 


ΔΒ 

Κιουμουρτζή 

Γ εώργιο 

Αλεξάνδρου 

866. 


ΜΧ 

Στεργίου 

Ιωάννη 

Ηλία 

867. 


ΠΒ 

Παυλίτινα 

Ηλία 

Παναγιώτη 

868. 


ΠΒ 

Βώττα 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

869. 


ΠΒ 

Κοκορόγιαννη 

Ευστάθιο 

Κων/νου 

870. 


ΑΣ 

Μαυρίδη 

Χρήστο 

Κωνσταντίνου 

871. 


ΠΖ 

Τζάνη 

Νικόλαο 

Αθανασίου 

872. 


ΠΖ 

Κλάδο 

Ανδρέα 

Αντωνίου 

873. 


ΠΖ 

Ευσταθίου 

Ιωάννη 

Κωνσταντίνου 

874. 


ΠΖ 

Μπατσικώστα 

Χριστόφορο 

Μάρκου 

875. 


ΠΖ 

Τσολακίδη 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

876. 

46402 

ΠΖ 

Μιχαλόπουλο 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

877. 

46403 

ΔΒ 

Κούγια 

Χαράλαμπο 

Γ εωργίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6007 


878. 

46404 

ΜΧ 

Τ ερζάκη 

Γ εώργιο 

Θεοδόσιου 

879. 

46405 

ΜΧ 

Αλεξόπουλο 

Ιωάννη 

Θεοδώρου 

880. 

46406 

ΤΘ 

Μαντά 

Βλάσιο 

Ευθυμίου 

881. 

46407 

ΕΠ 

Κατσούλη 

Σταύρο 

Ιωάννη 

882. 

46408 

ΠΖ 

Βαλμά 

Ιωάννη 

Κωνσταντίνου 

883. 

46409 

ΠΒ 

Κουτσιαρά 

Παναγιώτη 

Κων/νου 

884. 

46410 

ΤΘ 

Χροναίο 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

885. 

46411 

ΠΒ 

Παπακωνσταντίνου 

Γ εώργιο 

Χαραλάμπους 

886. 

46412 

ΠΖ 

Κρυστάλλη 

Δημήτριο 

Κωνσταντίνου 

887. 

46414 

ΠΖ 

Ντότα 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

888. 

46415 

ΠΖ 

Καντεράκη 

Ευστάθιο 

Εμμανουήλ 

889. 

46416 

ΠΖ 

Στασινόπουλο 

Βασίλειο 

Αγαθ 

890. 

46417 

ΠΖ 

Βαλβαζάνη 

Μιχαήλ 

Ευαγγέλου 

891. 

46418 

ΠΖ 

Καλογιάννη 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

892. 

46419 

ΠΖ 

Πάνη 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

893. 

46420 

ΤΘ 

Πανταζή 

Δημήτριο 

Σπυρίδων 

894. 

46421 

ΔΒ 

Αυγερινό 

Ηλία 

Ιωάννη 

895. 

46422 

ΜΧ 

Νταλιάνη 

Πέτρο 

Δημητρίου 

896. 

46425 

ΠΖ 

Δαδίνη 

Παναγιώτη 

Κωνσταντίνου 

897. 

46428 

ΥΠ 

Παπαδόπουλο 

Ελευθέριο 

Θεοδώρου 

898. 

46429 

ΕΜ 

Παπαδόπουλο 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

899. 

46430 

ΕΜ 

Μαρκουτζή 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 

900. 

46431 

τχ 

Δίγκα 

Θεόδωρο 

Δημητρίου 

901. 

46433 

ΥΠ 

Περιβόλα 

Εμμανουήλ 

Σταμάτιος 

902. 

46434 

ΕΜ 

Μαργαρίτη 

Κων/νο 

Κίμωνας 

903. 

46436 

ΥΠ 

Γ αλανό 

Μιχαήλ 

Εμμανουήλ 

904. 

46437 

ΕΜ 

Μαμούκαρη 

Στέφανο 

Θεόφιλου 

905. 

46438 

ΕΜ 

Μοτσάκο 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

906. 

46439 

ΤΧ 

Στελιανό 

Χαράλαμπο 

Θεοδώρου 

907. 

46440 

ΕΠ 

Ζαχαριάδη 

Χριστόφορο 

Παναγιώτη 

908. 

46441 

ΕΜ 

Θεοχάρη 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

909. 

46442 

ΕΜ 

Σάκο 

Βασίλειο 

Πέτρου 

910. 

46444 

ΥΠ 

Βλάχο 

Σπυρίδων 

Ιωάννη 

911. 

46445 

ΥΠ 

Κοντογεώργο 

Παναγιώτη 

Σπυρίδων 

912. 

46446 

ΕΜ 

Γ εωργάκη 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

913. 

46449 

ΕΜ 

Φώκο 

Ανέστη 

Δημοσθένη 

914. 

46452 

ΤΧ 

Ποτσίκα 

Θεοχάρη 

Γ ρηγορίου 

915. 

46454 

ΕΜ 

Βονακίδη 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

916. 

46457 

ΕΜ 

Καλιούπη 

Ευάγγελο 

Ιωάννη 

917. 

46458 

ΕΜ 

Μπρατσιώτη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

918. 

46459 

ΤΧ 

Βιτετζάκη 

Αντώνιο 

Εμμανουήλ 

919. 

46461 

ΕΜ 

Ξηρό 

Ευθύμιο 

Ιωάννη 

920. 

46462 

ΕΜ 

Γ ιόφκο 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

921. 

46471 

ΥΓ 

Νταούλη 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

922. 

46472 

ΥΓ 

Μαμπλέκο 

Γ εώργιο 

Ταξιάρχη 

923. 

46475 

ΥΓ 

Μπαχά 

Κων/νο 

Στυλιανού 

924. 

46476 

ΥΓ 

Χριστοδούλου 

Χριστόδουλο 

Χαραλάμπους 

925. 

46477 

0 

Μακρή 

Γ εώργιο 

Θεοδώρου 

926. 

46509 

ΥΓ 

Μπάρκα 

Χαράλαμπο 

Κων/νου 

927. 

46510 

ΥΓ 

Καίμο 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

928. 

46511 

ΥΓ 

Βίλλια 

Κων/νο 

Αποστόλου 

929. 

46512 

ΥΓ 

Κάρμα 

Παναγιώτη 

Αναστασίου 

930. 

46513 

ΥΓ 

Καλακώνα 

Σπυρίδων 

Σάββα 

931. 

46516 

ΥΓ 

Νέρα 

Χρήστο 

Κων/νου 

932. 

46517 

ΥΓ 

Καρυδά 

Θεόδωρο 

Γ εωργίου 

933. 

46518 

ΥΓ 

Δασκαλάκη 

Ηλία 

Νικολάου 

934. 

46525 

ΥΓ 

Παναγιωτοπούλου-Παπούλια 

Καλλιόπη 

Σταύρου 

935. 

46526 

ΥΓ 

Θωμά-Περιβόλα 

Ανθούλα 

Βασιλείου 

936. 

46527 

ΥΓ 

Πετρίδου-Κουγιουμτζόγλου 

Ανδριανή 

Γ εωργίου 

937. 

46528 

ΥΓ 

Χαριτάτου-Αναγνωστοπού- 

λου 

Ειρήνη 

Γ εωργίου 
6008 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


938. 

46529 

ΥΓ 

Θεοδωρακάκη-Χουδελούδη 

Ευαγγελία 

Ιωάννη 

939. 

46530 

ΥΓ 

Πουρζιτάκη 

Μαρία 

Παναγιώτη 

940. 

46531 

ΥΓ 

Μήτσιου 

Μαρία 

Χρήστου 

941. 

46532 

ΥΓ 

Βράκα-Κομπογιάννη 

Άννα 

Χρήστου 

942. 

46533 

ΥΓ 

Αναγνώστου-Μαρδάνη 

Σταυρούλα 

Ιωάννη 

943. 

46534 

ΥΓ 

Κοκκόλη-Ζαφειρούδη 

Ιουλία 

Χαραλάμπους 

944. 

46535 

ΥΓ 

Σαμαρτζά 

Σουλτάνα 

Θεολόγου 

945. 

46536 

ΥΓ 

Παπασταμάτη-Καφαντόγια 

Αικατερίνη 

Φώτιου 

946. 

46538 

ΥΓ 

Ράμμου-Προκοπάκη 

Πανωραία 

Ιωάννη 

947. 

46539 

ΥΝ 

Καλφόγλου-Τζάστα 

Δέσποινα 

Ανέστης 

948. 

46540 

ΥΓ 

Μιχαλοπούλου-Αβραμίδου 

Παρακευή 

Γεωργίου 

949. 

46541 

ΥΓ 

ΠαπαΝικολάου-Τ σιντίρη 

Χριστίνα 

Παναγιώτη 

950. 

46542 

ΥΓ 

Χατζητεργίου-Βούλγαρη 

Βαιλική 

Στεργίου 

951. 

46543 

ΥΓ 

Κατιώνη-Μπολασίκη 

Ειρήνη 

Χριστ 

952. 

46544 

ΥΓ 

Δέδε 

Αναταία 

Νικολάου 

953. 

46545 

ΥΓ 

Καγιούλη-Αναστασάκη 

Παρακευή 

Ιωάννη 

954. 

46546 

ΥΓ 

Παπαδοπούλου-Δρούγκα 

Αλεξάνδρα 

Γεωργίου 

955. 

46547 

ΥΓ 

Αθανασιάδου-Παπαδοπού- 

λου 

Χρυσή 

Δημητρίου 

956. 

46548 

ΥΓ 

Ζωηρού 

Αναταία 

Δημητρίου 

957. 

46549 

ΥΓ 

Χατζηευφραιμίδου-Ρότσια 

Μαρία 

Κυριάκου 

958. 

46550 

ΥΓ 

Βατζίκα-Κοτανίδου 

Ευαγγελία 

Νικολάου 

959. 

46551 

ΥΓ 

Χρήσταινα-Βερδή 

Σοφία 

Γ ρηγορίου 

960. 

46585 

ΥΓ 

Χρυσανθακόπουλο 

Παναγιώτη 

Ανδρέα 

961. 

46586 

ΥΓ 

Καφαντόγια 

Αλκιβιάδη 

Βασιλείου 

962. 

46587 

ΥΓ 

Φαϊτατζιάδη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

963. 

46588 

ΥΓ 

Λιακώνη 

Κων/νο 

Αθανασίου 

964. 

46590 

ΥΓ 

Ψωμά 

Ευστράτιο 

Φανούριου 

965. 

46592 

ΥΙ 

Πάτρα 

Χρήστο 

Ιωάννη 

966. 

46593 

ΥΓ 

Μπάτσιο 

Κυπαρίσση 

Κων/νου 

967. 

46594 

ΥΓ 

Λυμπερίδη 

Ιωάννη 

Λυμπέρη 

968. 

46595 

ΥΓ 

Μιχαηλίδη 

Απόστολο 

Ιωάννη 

969. 

46596 

ΥΓ 

Χατζηανδρέου 

Αντώνιο 

Ανδρέα 

970. 

46601 

0 

Κασαγιάννη 

Αριστείδη 

Αναστασίου 

971. 

46602 

0 

Κοκκάρη 

Νικόλαο 

Αστέριος 

972. 

46641 

ΥΓ 

Λαμπρινάκο 

Παύλο-Ιωάννη 

Ξενοφώντα 

973. 

46642 

ΥΓ 

Κυριακίδη 

Παναγιώτη 

Γ ρηγορίου 

974. 

46645 

0 

Μπαράκο 

Κων/νο 

Λουκά 

975. 

46646 

0 

Πασχαλίδη 

Ηλία 

Ξενοφώντα 

976. 

46647 

0 

Καδόγλου 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

977. 

46648 

0 

Μοσχόπουλο 

Μιχαήλ 

Ιωάννη 

978. 

46649 

0 

Δασκαλάκη 

Χριστόφορο 

Νικολάου 

979. 

46658 

ΑΣ 

Κύριο 

Κων/νο 

Ανδρέα 

980. 

46659 

ΑΣ 

Δημόπουλο 

Χρήστο 

Παναγιώτη 

981. 

46660 

ΔΒ 

Χούπη 

Δημήτριο 

Χαρίτ 

982. 

46663 

ΠΖ 

Πάτσαλο 

Αναστάσιο 

Κωνσταντίνου 

983. 

46664 

ΠΒ 

Κοντογιάννη 

Μιλτιάδη 

Βασιλείου 

984. 

46666 

ΠΖ 

Κοκινιώτη 

Δημήτριο 

Δημοσθένη 

985. 

46668 

ΠΖ 

Κυριακίδη 

Γ εώργιο 

Λαζάρου 

986. 

46669 

ΤΘ 

Χανό 

Παναγιώτη 

Γεωργίου 

987. 

46670 

ΤΘ 

Κατσαϊτη 

Παντελή 

Γεωργίου 

988. 

46671 

ΠΖ 

Καραντζούλη 

Νικόλαο 

Χρήστου 

989. 

46672 

ΠΖ 

Κατερινάκη 

Ξενοφώντα 

Γεωργίου 

990. 

46673 

ΠΖ 

Δημάκη 

Πολυζώη 

Σταύρου 

991. 

46674 

ΠΖ 

Βιτωράκη 

Χαρίλαο 

Ιωάννη 

992. 

46675 

ΔΒ 

Λυμπέρη 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

993. 

46676 

ΠΖ 

Τσίτι ίδη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

994. 

46677 

ΔΒ 

Πολυχρονάκη 

Μιχαήλ 

Εμμανουήλ 

995. 

46678 

ΜΧ 

Μαλαχιά 

Νικόλαο 

Αποστόλου 

996. 

46679 

ΠΖ 

Κολοκούρη 

Σάββα 

Πέτρου 

997. 

46680 

ΠΒ 

Δρόλλια 

Ιωάννη 

Κων/νου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6009 


998. 

46681 

ΠΒ 

Χατζηδήμο 

Ιωάννη 

Νικολάου 

999. Μπακογιάννη 

Στυλιανού 

Ιωάννη 


46683 

ΠΒ 

Καραγιώργο 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

1001. 

46684 

ΑΣ 

Βεργωτή 

Γ εράσιμο 

Δημητρίου 


46686 

ΠΖ 

Κυρατσάκη 

Χρήστο 

Ιωάννη 


46687 

ΠΖ 

Τ ερζάκη 

Πολύχρονη 

Γ ερασίμου 

1004. 

46688 

ΠΖ 

Κουρής 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

1005. 

46689 

ΠΖ 

Πολυχρονίδη 

Στυλιανό 

Γ εωργίου 

1006. 

46690 

ΤΘ 

Μαραγκάκη 

Ιωάννη 

Αντωνίου ΤΘ 

Πατσιά 

Ιωάννη 

Αναστασίου 

1008. 

46692 

ΔΒ 

Κούτρα 

Νικόλαο 

Ευαγγέλου 

1009. 

46693 

ΠΒ 

Ναζίφη 

Λάμπρο 

Ευαγγέλου 


46694 

ΜΧ 

Οικονομίδη 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

1011. 

46695 

ΜΧ 

Βαγγέλη 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

1012. 


ΠΖ 

Μαυραγάνη 

Σωτήριο 

Διαμαντή 

1013. 

46697 

ΠΒ 

Μπενοβία 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

1014. 

46698 

Γ 

Μπαδέλη 

Ευάγγελο 

Νικολάου 

1015. 

46699 

ΠΖ 

Αθανασόπουλο 

Ανδρέα 

Κωνσταντίνου 

1016. 

46700 

ΤΘ 

Κωστίδη 

Γ εώργιο 

Κυριάκου 

1017. 


ΠΖ 

Αγγελής 

Νικόλαο 

Αλεξάνδρου 

1018. 


ΠΖ 

Γ αβρήλο 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

1019. 


ΤΘ 

Παπαδόπουλο 

Βασίλειο 

Δημητρίου 


46704 

ΠΖ 

Κωσταντάκο 

Δημόκριτο 

Γ εωργίου 

1021. 

46705 

ΠΖ 

Γ ιαννάκη 

Βασίλειο 

Κωνσταντίνου 

1022. 

46706 

ΠΖ 

Κωστάκη 

Αντώνιο 

Αριστ 

1023. 

46707 

ΑΣ 

Φέγγο 

Αναστάσιο 

Βασιλείου 

1024. 

46709 

ΔΒ 

Καλογερόπουλο 

Νικόλαο 

Μιχαήλ 

1025. 

46711 

ΠΒ 

Τζώκα 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

1026. 

46712 

ΜΧ 

Κακάνη 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

1027. 

46713 

ΑΣ 

Ματζουράνη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

1028. 

46715 

ΠΖ 

Ζερβάκη 

Αντώνιο 

Παναγιώτη 

1029. 

46717 

ΠΒ 

Σωτηρόπουλο 

Λυκούργο 

Βασιλείου 

1030. 

46718 

ΠΖ 

Τσιάκο 

Βασίλειο 

Παναγιώτη 

1031. 

46719 

ΠΒ 

Μποζουτζίδη 

Χαράλαμπο 

Γ ερμάν 

1032. 

46720 

ΠΖ 

Φραγκάκη 

Ματθαίο 

Εμμανουήλ 

1033. 

46721 

Γ 

Κοντοδήμο 

Γ εώργιο 

Βύρωνα 


46722 

ΠΖ 

Αλεξόπουλο 

Κωσταντίνο 

Παναγιώτη 


46724 

ΠΖ 

Αντωνιάδη 

Πρόδρομο 

Στεφάνου 


46726 

ΔΒ 

Σάκκη 

Μιχαήλ 

Παναγιώτη ΔΒ 

Σταθόπουλο 

Ιωάννη 

Χρήστου 


46728 

ΜΧ 

Παπαδαντωνάκη 

Βασίλειο 

Εμμανουήλ 


46729 

ΤΘ 

Μαυροειδή 

Γ εώργιο 

Φώτιου 

1040. 

46730 

ΠΖ 

Λειβαδά 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

1041. 

46731 

ΜΧ 

Τσόλη 

Ευάγγελο 

Γ ερασίμου 

1042. 

46732 

Ε 

Μόνο 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

1043. 

46732 

Ε 

Μάνο 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

1044. 

46733 

ΠΒ 

Γ κόλνα 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 

1045. 

46734 

ΠΖ 

Σαλιβουράκη 

Νεκτάριο 

Δημητρίου 

1046. 

46735 

ΠΒ 

Καλογιάννη 

Χρήστο 

Νικολάου 

1047. 

46736 

ΠΖ 

Παπαδόπουλο 

Ιωάννη 

Κωνσταντίνου 

1048. 

46739 

ΠΖ 

Κατσίκα 

Αναστάσιο 

Βάϊου 

1049. 

46740 

ΠΖ 

Αξιώτη 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

1050. 

46741 

ΠΖ 

Βαρούνα 

Σταύρο 

Γ εωργίου 

1051. 


ΠΖ 

Μισόκαλο 

Μαρίνο 

Ιωάννη 

1052. 

46743 

ΜΧ 

Αλέγρα 

Σαραφιανό 

Ιωάννη 


46745 

ΜΧ 

Κυριακουλόπουλο 

Χρήστο 

Κων/νου 

1054. 

46748 

ΠΒ 

Χατζηηλιάδη 

Πρόδρομο 

Χρήστου 

1055. 

46749 

ΠΖ 

Γ εννάτο 

Γ εώργιο 

Σωτηρίου 

1056. 

46751 

ΠΖ 

Δούπη 

Δημήτριο 

Ευθυμίου 

1057. 

46752 

ΠΖ 

Νικολόπουλο 

Αγαμέμνωνα 

Ανδρέα 

1058. 

46753 

ΠΖ 

Χούσο 

Ευάγγελο 

Ευγένιου 6010 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1059. 

46754 

ΠΖ 

Αθανασούλη 

Δημήτριο 

Θεμιστοκλή 

1060. 

46755 

ΠΖ 

Ατσαλάκη 

Ιωάννη 

Γ ρηγορίου 

1061. 

46756 

ΠΖ 

Γ κουτή 

Παναγιώτη 

Αθανασίου 

1062. 

46757 

ΤΘ 

Κοκονέτση 

Αλέξανδρο 

Γ εωργίου 


46758 

ΠΖ 

Φλωράτο 

Ανδρέα 

Λεωνίδα 

1064. 

46760 

ΔΒ 

Πατέρα 

Ιωάννη 

Αναστασίου 

1065. 

46761 

ΜΧ 

Φλώρο 

Δημήτριο 

Λεωνίδα 

1066. 


ΠΒ 

Σταμάτη 

Λάμπρο 

Παναγιώτη ΠΖ 

Μέξα 

Σπυρίδων 

Κωνσταντίνου 

1068. 


ΠΖ 

Μιχαλακόπουλο 

Πέτρο 

Γ εωργίου 

1069. 

46766 

ΠΖ 

Κολοκούρη 

Κωσταντίνο 

Πέτρου 


46767 

ΠΖ 

Γ ιαγλή 

Δημήτριο 

Αριστείδη 

1071. 

46768 

ΠΖ 

Σταυρόπουλο 

Σταύρο 

Σπηλ ΠΒ 

Κώστα 

Κων/νο 

Λάμπρου 

1073. 

46770 

ΠΒ 

Αλεξόπουλο 

Αθανάσιο 

Στεργίου 

1074. 

46771 

ΠΖ 

Γεωργίου 

Νικόλαο 

Μιλτιάδη 


46772 

ΕΠ 

Μπάτζιο 

Ευάγγελο 

Γ εωργίου 

1076. 

46773 

ΠΖ 

Κοκολάκη 

Γ ρηγόριο 

Στυλιανού 

1077. 

46774 

ΠΖ 

Τουζόπουλο 

Σπυρίδων 

Παναγιώτη 

1078. 

46775 

ΤΘ 

Χαρίτο 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

1079. 

46776 

ΤΘ 

Σιγουλάκη 

Δημήτριο 

Ηλία 

1080. 

46777 

ΔΒ 

Μυριδάκη 

Μιχαήλ 

Δημητρίου 

1081. 

46778 

ΜΧ 

Βαιλέρη 

Δημοθένη 

Βασιλείου 

1082. 

46779 

ΜΧ 

Μπινιάρη 

Δημήτριο 

Στυλιανού 

1083. 

46780 

ΔΒ 

Καμαράκη 

Χαράλαμπο 

Χρήστου 

1084. 

46781 

ΑΣ 

Μπουγάδη 

Χρήστο 

Νικολάου 

1085. 

46783 

ΑΣ 

Θεοδωρίδη 

Συμεών 

Χρήστου 

1086. 

46784 

ΠΖ 

Βαλλίδη 

Σπυρίδων 

Γ εωργίου 

1087. 


ΑΣ 

Αλήτσιο 

Ατέριο 

Χρήστου 

1088. 

46787 

ΠΖ 

Τσάκωνα 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

1089. 

46788 

ΠΖ 

Νικολάου 

Νικόλαο 

Βασιλείου 


46789 

ΕΠ 

Κούτσια 

Μύρων 

Γ εωργίου 

1091. 

46790 

ΠΖ 

Κωστή 

Κίμων 

Ιωάννη 

1092. 

46791 

Ε 

Λιναρδάτο 

Κων/νο 

Θεοχάρη 

1093. 

46792 

ΤΘ 

Σαμαρά 

Ατέριο 

Χρήστου 

1094. 

46794 

ΔΒ 

Μαστοράκη 

Γ εώργιο 

Σταύρου 

1095. 

46795 

ΜΧ 

Διαμαντίδη 

Περικλή 

Αχιλλέα 

1096. 

46796 

ΠΒ 

Ανδρικόπουλο 

Ηλία 

Ανδρέα 

1097. 

46797 

ΜΧ 

Σταματόπουλο 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

1098. 

46798 

ΤΘ 

Οικονόμου 

Κωνσταντίνο 

Ιωάννη 

1099. 

46799 

ΠΖ 

Λιόντο 

Κωσταντίνο 

Λάμπρου 

1100. 


ΠΒ 

Γ ούναρη 

Ελευθέριο 

Ζαχαρία 

1101. 

46801 

ΠΒ 

Ντότα 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

1102. 

46802 

ΠΒ 

Γ κουλιαμτζή 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

1103. 

46803 

ΑΣ 

Καπετάνιο 

Θεόδωρο 

Ανδρέα 

1104. 

46804 

ΠΖ 

Πατρικό 

Εμμανουήλ 

Ζαχαρία 

1105. 

46805 

ΠΖ 

Λιόλη 

Ιωάννη 

Παντελή 

1106. 

46806 

ΠΖ 

Μανώλη 

Βασίλειο 

Παρασκευά 

1107. 


ΠΖ 

Γούλα 

Νικόλαο 

Ευαγγέλου 

1108. 

46808 

ΠΖ 

Παπαγρηγοριάδη 

Εμμανουήλ 

Στυλιανού 

1109. 

46809 

ΠΖ 

Κανελλάκη 

Ευάγγελο 

Γ εωργίου 

1110. 

46810 


Δαμουλάκη 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

1111. 

46811 


Παγώνη 

Χρήστο 

Φώτη 

1112. 

46812 

ΔΒ 

Τζίμα 

Βασίλειο 

Θεοχάρη 

1113. 

46813 

ΜΧ 

Τζάβελλο 

Ιωάννη 

Νικολάου 

1114. 

46814 

ΠΒ 

Αλφαντάκη 

Σπυρίδων 

Χρήστου 

1115. 

46815 

ΠΖ 

Κλεφτάκη 

Θεόδωρο 

Μενελάου 

1116. 

46817 

ΠΖ 

Σιγιολτζάκη 

Εμμανουήλ 

Πέτρου 

1117. 

46819 

ΠΖ 

Κατσίκα 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

1118. 

46820 

ΠΖ 

Μαυραγάνη 

Περικλή 

Σταμάτη 

1119. 

46821 

ΕΠ 

Κωστή 

Κων/νο 

Πολυδ. 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6011 


1120. 

46822 

ΠΖ 

Μιχελή 

Γ εώργιο 

Πέτρου 

1121. 


ΠΖ 

Γ εωργιόπουλο 

Γ εώργιο 

Ανδρέα 

1122. 

46824 

ΤΘ 

Κωνσταντινίδη 

Δημήτριο 

Αποστόλου 

1123. 


ΕΠ 

Βάθη 

Αναστάσιο 

Νικολάου 

1124. 

46828 


Καρύδα 

Παναγιώτη 

Χρήστου 

1125. 


ΜΧ 

Κορωνάκη 

Ανδρέα 

Ιωάννη 

1126. 

46830 

ΜΧ 

Καλαντζή 

Κων/νο 

Ιωάννη 

1127. 

46831 

ΠΒ 

Κιμουρτζή 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

1128. 


ΠΖ 

Κορδολαίμη 

Ευθύμιο 

Ιωάννη 

1129. 


ΕΠ 

Φραγκουλόπουλο 

Εμμαν. 

Γ εωργίου 

1130. 

46834 

ΠΒ 

Κοντογιάννη 

Αλέξανδρο 

Ευστρατίου 

1131. 

46835 

ΠΖ 

Χαριτωνίδη 

Στέργιο 

Γ εωργίου 


46836 

ΠΖ 

Ταταρόπουλο 

Βασίλειο 

Αξιώτη 

ΕΙΙ 


ΠΖ 

Δημητρόπουλο 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

1134. 


ΠΖ 

Καρανικόλα 

Γ εώργιο 

Αλεξάνδρου 

1135. 

46840 

ΠΖ 

Γ ερούση 

Γ εράσιμο 

Αλεξάνδρου 

1136. 

46841 

ΤΘ 

Σωφρονά 

Δημήτριο 

Μαρίνου 


46843 

ΠΖ 

Αποστολάκη 

Φίλιππο 

Εμμανουήλ 

1138. 

46845 

ΜΧ 

Φουσέκη 

Διονύσιο 

Ευαγγέλου 


46846 


Δραμουντάνη 

Παναγιώτη 

Σάββα 

1140. 

46847 


Παγουλάτο 

Σάββα 

Ιωάννη 

1141. 

46849 

ΠΖ 

Κεφάλα 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

1142. 

46850 

ΠΖ 

Μόραλη 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

1143. 

46851 

ΠΖ 

Χατζηγεωργίου 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

1144. 

46852 

ΠΖ 

Τριπαλιτάκη 

Στυλιανό 

Κωνσταντίνου 

1145. 

46854 

ΠΖ 

Γ κουγκουλιά 

Δημήτριο 

Αστέρ 

1146. 

46855 

ΠΒ 

Πανταζή 

Ευάγγελο 

Νικολάου 

1147. 

46857 

ΠΖ 

Μαυραντωνάκη 

Εμμανουήλ 

Γ εωργίου 

1148. 

46858 

ΠΒ 

Αθανίτη 

Κων/νο 

Φιλίππου 

1149. 

46859 

ΠΒ 

Ιωαννίδη 

Ιωακείμ 

Κων/νου 

1150. 

46861 

ΤΘ 

Γ αλανό 

Αλέξανδρο 

Κωνσταντίνου 

1151. Λεμούσια 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

1152. 

46864 

ΜΧ 

Βρατσίνη 

Ευστάθιο 

Κων/νου 

1153. 

46865 

ΠΖ 

Τσαλή 

Νικόλαο 

Κωνσταντίνου 

1154. 

46867 

ΠΒ 

Παχωπό 

Εμμανουήλ 

Σπυρίδωνα 
Αρκουμάνη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

1156. 

46871 

ΠΖ 

Ζηργάνο 

Κυριατζή 

Αριστ 

1157. 

46872 

ΠΖ 

Τσίντζα 

Βασίλειο 

Κωνσταντίνου 

1158. 

46874 

ΤΘ 

Καλαϊτζίδη 

Χαρίλαο 

Δημητρίου 

1159. 

46876 

ΤΧ 

Εφεντάκη 

Πάμφιλο 

Μάρκου 

1160. 

46877 

11 

Χρυσοχοϊδη 

Άγγελο 

Νικολάου 

1161. 

46878 

ΈΒΛ 

Καλογερόπουλο 

Κων/νο 

Ιωάννη 

1162. 

46879 

νϋ· 

Χαντιώνα 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 


46880 

ΤΧ 

Ζώη 

Σπυρίδων 

Νικολάου 

1164. 

46881 

ΤΧ 

Ντούμα 

Βασίλειο 

Ευαγγέλου 

1165. 

46882 


Λεμπέση 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

1166. 

46883 


Λαζαρίδη 

Σπυρίδων 

Κων/νου 

1167. 

46884 

ΤΧ 

Μηνά 

Δημήτριο 

Δημοσθένη 

1168. 

46885 

ίΜΜ 

Καραφύλλη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

1169. 

46886 

ηΒΙ 

Ντάλιο 

Αθανάσιο 

Ανδρέα 


46887 


Ζερβά 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

1171. 

46888 

ΚΙ 

Χαριζόπουλο 

Χρήστο 

Αποστόλου 

1172. 

46889 

ΤΧ 

Σπανό 

Κων/νο 

Δημητρίου 

1173. 

46890 


Γ ιαννόπουλο 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

1174. 

46891 

ΒΕΙ 

Κουπλάκη 

Στυλιανού 

Δημητρίου 

1175. 

46893 


Καρταλά 

Γ εώργιο 

Θεοφάνη 

1176. 

46894 

§Ε· 

ΧατζηΝικολάου 

Ιορδάνη 

Ελευθερίου 

1177. 

46895 

■19 

Ματιχίδη 

Ανδρέα 

Χρήστου 

1178. 

46896 

ΤΧ 

Κουμαραμπή 

Αναστάσιο 

Κων/νου 

1179. 

46897 

ΤΧ 

Βασιλόπουλο 

Αθανάσιο 

Κίμων 

1180. 

46898 


Καριεντίδη 

Αθανάσιο 

Χρήστου 

6012 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1181. 

46899 

ΕΜ 

1182. 

46900 

ΤΧ 

1183. 

46903 

ΕΜ 

1184. 

46905 

ΥΠ 

1185. 

46906 

ΕΜ 

1186. 

46907 

ΕΜ 

1187. 

46908 

ΤΧ 

1188. 

46909 

ΥΠ 

1189. 

46910 

ΥΠ 

1190. 

46911 

ΕΜ 

1191. 

46913 

ΕΜ 

1192. 

47004 

ΠΒ 

1193. 

47024 

ΥΓ 

1194. 

47025 

ΥΓ 

1195. 

47027 

ΥΓ 

1196. 

47028 

ΥΓ 

1197. 

47040 

ΠΒ 

1198. 

47046 

ΥΓ 

1199. 

47047 

ΥΓ 

1200. 

47048 

ΥΓ 

1201. 

47049 

ΥΓ ΥΓ ΥΓ 


47053 

ΥΓ ΥΓ 


47057 

ΥΓ 

1207. 


ΥΓ 

1208. 

47060 

Ο 


47061 

Ο 

1210. 


Ο 

1211. 


Ο 

1212. 

47064 

Ο 

1213. 


ΥΓ 

1214. 

47079 

ΥΓ 

1215. 

47080 

ΥΓ 

1216. 


ΥΓ 

1217. 

47083 

ΥΓ 

1218. 

47084 

ΥΓ 

1219. 

47085 

ΥΓ 

1220. 


ΥΓ 

1221. 


ΥΓ ΥΓ ΥΓ 

1224. 

47091 

ΥΓ 

1225. 


ΥΓ 

1226. 


ΥΓ 


47096 

ΥΓ 

1228. 


ΥΓ 

1229. 


ΥΓ 

1230. 

47100 

ΥΓ 

1231. 

47101 

ΥΓ 

1232. 

47164 

ΥΓ 


47166 

ΥΓ 


47167 

ΥΓ 


47168 

ΥΓ 


47169 

ΥΓ 

1237. 


ΥΓ 

η 

47172 

ΥΓ 

Κ 

47174 

Ο 

1240. 

47222 

ΥΓ 

1241. 

47225 

ΥΚ 


Γ αβριηλάκη 

Κουκουσίδη 

Κωνσταντή 

Παπαθανασίου 

Παπαλαμπίδη 

Παπαθανάση 

Κεφαλά 

Καζαμία 

Θεοδωράκη 

Δραμιτινό 

Χρυσοχόου 

Κυρουβίδη 

Λιόλιο 

Κωτούλα 

Χρυσοπάθη 

Μπαλτζόπουλο 

Μάϊπα 

Δανιηλίδη 

Χριστοφυλλάκη 

Δημητρακόπουλο 

Δημητρόπουλο 

Κουριδάκη 

Δούλαλα 

Χατζηντούνα 

Λουκίδη 

Τσαρπαλή 

Κιορτσή 

Καπουκρανίδη 

Τζωίδη 

Γ κιαούρη 

Καλφόπουλο 

Βουρδόγλου 

Γ ιαννοπούλου-Τερψιοπούλου 

Σιάγκρη-Μιχαήλ 

Σπανού-Λαζάρου 

Παπαδοπούλου-Κατσικά 

Μπαρηγουριώτου-Χρήσταινα 

Γ ιοσάκη-Τζερεφού 

Γ ιαννοπούλου-Αϊλαμάκη 

Σφονδυλιά-Μπαδάνη 

Κλάδου-Βλαντού 

Κοτλίδα-Χατζηβίλτσιου 

Παναγοδήμου-Κουτσιάφτη 

Κόντου 

Τζαβαλιά-Δούλη 

Σωτήρκου 

Κυπραίου-Γ ιανούτσου 

Γ ιατζήμπαλη-Παλαιοκρασά 

Πατρινού-Κακούλη 

Δέσκα-Παπαδοπούλου 

Τ σουλφά-Κουτσικοπούλου 

Παπαδάκη 

Καλούδη 

Καρνέση 

Καμπάκη 

Σιούλη 

Ριζόπουλο 

Θεοδωρακάκο 

Βασιλειάδη 

Οικονομάκη 

Εμμανουήλ 


Σταύρο 

Σιδέρη 

Σταμάτιο 

Γ εωργίου 

Χρήστο 

Ίκαρου 

Μιλτιάδη 

Δημητρίου 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

Δημήτριο 

Αποστόλου 

Μιλτιάδη 

Κων/νου 

Ευστάθιο 

Στυλιανού 

Εμμανουήλ 

Κων/νου 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

Αντώνιο 

Δημητρίου 

Ηλία 

Ευριπίδη 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

Σπυρίδων 

Γ εωργίου 

Ιωάννη 

Ευθυμίου 

Λάζαρο 

Λαζάρου 

Χαράλαμπο 

Κων/νου 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

Πέτρο 

Μανούσου 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

Θωμά 

Αντωνίου 

Στυλιανό 

Θεοδώρου 

Κυριακούλη 

Σωτηρίου 

Ευστράτιο 

Νικολάου 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

Σταύρο 

Κων/νου 

Παχάλη 

Αποστόλου 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

Κων/νο 

Νικολάου 

Μαρία 

Αθανασίου 

Βαιλική 

Παναγιώτη 

Στεργιανή 

Αδάμαν 

Όλγα 

Πέτρου 

Φωτεινή 

Χριστίνα 

Δήμητρα 

Κυριάκου 

Λεμονιά 

Σπυρίδωνα 

Μαγδαληνή 

Αποστόλου 

Μανωλία 

Γ εωργίου 

Ελένη 

Νικολάου 

Αικατερίνη 

Ηλία 

Χριστίνα 

Διαμαντή 

Αικατερίνη 

Κων/νου 

Στυλιανή 

Δημητρίου 

Απαία 

Ιωάννη 

Δέσποινα-Πολυτίμη 

Μιχαήλ 

Σπυριδούλα 

Διονυσίου 

Ανδριανή 

Χαραλάμπους 

Νικολέτα 

Κων/νου 

Παύλο 

Θεοφάνη 

Παχάλη 

Παναγιώτη 

Λάζαρο 

Λεωνίδα 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

Χρήστο 

Ευσταθίου 

Θωμά 

Αλεξάνδρου 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

Ιωάννη 

Νικολάου 

Γ εώργιο 

Νικολάου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6013 


1242. 

47226 

ΥΓ 

Καρολίδη 

Συμεών 

Κων/νου 

1243. 

47229 

ΠΒ 

Παπαζαχαρίου 

Γ εώργιο 

Φώτιου 

1244. 

47230 

ΔΒ 

Τσιρίδη 

Κωνσταντίνο 

Ελευθερίου 

1245. 

47231 

ΠΖ 

Γ ούναρη 

Κωσταντίνο 

Γ εωργίου 

1246. 

47232 

ΜΧ 

Ζαφειρόπουλο 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

1247. 

47233 

ΠΒ 

Παπασταθόπουλο 

Σταύρο 

Γ εωργίου 

1248. 

47234 

ΜΧ 

Αρσένο 

Ηλία 

Βασιλείου 

1249. 

47235 

ΠΒ 

Γ εμενετζή 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

1250. 

47236 

ΤΘ 

Βασιλάκη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

1251. 

47237 

ΕΠ 

Μπέλλια 

Νικόλαο 

Σπυρίδων 

1252. 

47238 

ΕΠ 

Μαλανδράκη 

Ιωάννη 

Ευαγγέλου 

1253. 

47239 

ΠΖ 

Αλεξιάδη 

Αναστάσιο 

Κωνσταντίνου 

1254. 

47240 

ΠΖ 

Κουτσούκη 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

1255. 

47241 

ΠΖ 

Χαμεζόπουλο 

Κωσταντίνο 

Σάββα 

1256. 

47243 

ΠΖ 

Καπραβέλο 

Πάρις 

Ευσταθίου 

1257. 

47244 

ΠΖ 

Χατζησαββίδη 

Ιωάννη 

Νικολάου 

1258. 

47245 

ΠΒ 

Πυργάκη 

Γ ρηγόριο 

Κων/νου 

1259. 

47246 

ΔΒ 

Κολιό 

Νικόλαο 

Κωνσταντίνου 

1260. 

47247 

ΕΠ 

Ηλιόπουλο 

Ηλία 

Κων/νου 

1261. 

47248 

ΜΧ 

Αλεξίου 

Αντώνιο 

Γ εωργίου 

1262. 

47249 

ΤΘ 

Μπούφη 

Χρήστο 

Κωνσταντίνου 

1263. 

47250 

ΜΧ 

Κωνσταντίνου 

Ανδρέα 

Στυλιανού 

1264. 

47251 

Ε 

Χατζηγιαννάκη 

Ιορδάνη 

Γ ερασίμου 

1265. 

47252 

ΤΘ 

Καμπουρίδη 

Λάζαρο 

Χρήστου 

1266. 

47253 

ΠΒ 

Σαρικάκη 

Πέτρο 

Ανδρέα 

1267. 

47254 

ΠΖ 

Πολύζο 

Σωτήριο 

Κωνσταντίνου 

1268. 

47255 

ΠΖ 

Παπαθανασίου 

Αθανάσιο 

Παναγιώτη 

1269. 

47256 

ΠΖ 

Κυριακίδη 

Χαράλαμπο 

Παύλου 

1270. 

47257 

ΠΖ 

Πολυχρονίδη 

Θεόδωρο 

Αλεξάνδρου 

1271. 

47259 

ΠΖ 

Τούντα 

Δημήτριο 

Αγγέλου 

1272. 

47260 

ΠΖ 

Κωστόπουλο 

Δημοθένη 

Αντωνίου 

1273. 

47261 

ΔΒ 

Φανιό 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

1274. 

47262 

ΠΖ 

Θεοδώρου 

Εμμανουήλ 

Ιωάννη 

1275. 

47263 

ΜΧ 

Τσιάκα 

Αθανάσιο 

Λάμπρου 

1276. 

47264 

ΠΒ 

Βούζα 

Δημήτριο 

Ευαγγέλου 

1277. 

47265 

ΠΒ 

Γκούσιο 

Αλέξανδρο- 
Γ εώργιο 

Θεμιστοκλή 

1278. 

47266 

ΠΖ 

Δαλάκη 

Κων/νο 

Μιχαήλ 

1279. 

47268 

ΠΒ 

Σαρδέλλη 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

1280. 

47269 

ΠΖ 

Οικονόμου 

Θεόδωρο 

Γ εωργίου 

1281. 

47270 

ΠΖ 

Αγγελάκη 

Ιωάννη 

Λύσανδρου 

1282. 

47271 

ΠΖ 

Σαριδάκη 

Στυλιανό 

Τζαννή 

1283. 

47272 

ΠΖ 

Ελίζογλου 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

1284. 

47273 

ΠΖ 

Χατζηδημητριάδη 

Δημήτριο 

Λαζάρου 

1285. 

47274 

ΤΘ 

Τριάντη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

1286. 

47275 

ΠΖ 

Μπολομύτη 

Δημήτριο 

Σπυρίδων 

1287. 

47276 

ΤΘ 

Γ ιαννόπουλο 

Αναστάσιο 

Ευσταθίου 

1288. 

47277 

ΔΒ 

Κατσίρο 

Αλέξανδρο 

Διονύσιου 

1289. 

47278 

ΜΧ 

Τριανταφύλλου 

Νικόλαο 

Κων/νου 

1290. 

47279 

ΑΣ 

Κουμεντάκο 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

1291. 

47280 

ΠΒ 

Ιντζέ 

Ιωάννη 

Μόσχου 

1292. 

47281 

ΠΖ 

Τσώνη 

Ελευθέριο 

Παναγιώτη 

1293. 

47282 

ΠΖ 

Γ ιοβάνη 

Λεωνίδα 

Αθανασίου 

1294. 

47283 

ΤΘ 

Ιωαννίδη 

Αριστείδη 

Σάββα 

1295. 

47284 

ΠΖ 

Κόλλια 

Ρήγα 

Γ εωργίου 

1296. 

47285 

ΠΒ 

Μάρη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

1297. 

47286 

ΠΒ 

Αποστολάκη 

Παναγιώτη 

Αποστόλου 

1298. 

47287 

ΠΖ 

Μαυραγάνη 

Προκοπή 

Ηρακλή 

1299. 

47288 

ΠΖ 

Κωσταρέλλο 

Δημήτριο 

Νικολάου 

1300. 

47289 

ΤΘ 

Ζαχαρόπουλο 

Ζαχαρία 

Κωνσταντίνου 

1301. 

47290 

ΠΖ 

Αργυρόπουλο 

Θεοφάνη 

Αναστασίου 
6014 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 47291 

ΠΖ 

Σταμπολάκη 

Δρόσο 

Περί 


47292 

ΠΖ 

Τζάστα 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 


47293 

ΠΖ 

Ξανθόπουλο 

Γ εώργιο 

Αμυντ 


47294 

ΜΧ 

Βλάμη 

Ηλία 

Κων/νου 


47295 

ΔΒ 

Δημητρακόπουλο 

Παναγιώτη 

Χριστοφόρου 

1307. 

47296 

ΔΒ 

Ζάκκα 

Αχιλλέα 

Δημητρίου 


47297 

ΠΖ 

Αλευρά 

Αχιλλέα 

Παύλου 


47298 

ΜΧ 

Κλούβα 

Μιχαήλ 

Βίκτωρα 

1310. Παντελούκα 

Ιωάννη 

Σταύρου 

1311. 

47301 

ΠΖ 

Βακεντή 

Δημήτριο 

Αποστόλου 

1312. 

47302 


Κούρτη 

Γ εώργιο 

Αγγέλου 

1313. 

47304 

ΤΘ 

Παπαθεοδώρου 

Θεόδωρο 

Σταύρου 

1314. 

47305 

ΠΖ 

Βουνίσιο 

Δημήτριο 

Κωνσταντίνου 

1315. 

47306 

ΠΒ 

Χιώτη 

Ανδρέα 

Ιωάννη 

1316. 


ΠΖ 

Μπαζιώτη 

Σπυρίδων 

Βασιλείου 

1317. 

47309 

ΔΒ 

Καραβέλη 

Βασίλειο 

Αποστόλου 

1318. 

47310 

ΜΧ 

Μητακίδη 

Κων/νο 

Δήμου 

1319. 

47311 

ΤΘ 

Κρεμμύδα 

Ιωάννη 

Αναστασίου 

1320. 

47312 

ΠΖ 

Ατματζίδη 

Θεόδωρο 

Παύλου 

1321. 

47313 

ΠΖ 

Θεοδωρόπουλο 

Ελευθέριο 

Διονύσιου 

1322. 

47314 

ΜΧ 

Μπουτεράκο 

Κων/νο 

Ιωάννη 


47316 

ΠΖ 

Παπαστεφανή 

Ερμόλαο 

Παναγιώτη 

ϋ * Η| 

47317 

ΑΣ 

Μπαλαφούτη 

Ευάγγελο 

Σπυρίδων 


47318 

ΠΖ 

Λαουρδέκη 

Βασίλειο 

Ιωάννη 


47319 

ΤΘ 

Κασαγιάννη 

Παναγιώτη 

Χρήστου 


47320 

ΠΒ 

Βακλατζή 

Γ εώργιο 

Χρήστου 


47321 

ΠΖ 

Τ σερτσίδη 

Σπυρίδων 

Βασιλείου 


47322 

ΑΣ 

Χριστίδη 

Χρήστο 

Γ εωργίου ΠΖ 

Μπουντούρη 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 

1331. 

47324 

ΜΧ 

Αναγνωστόπουλο 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 


47326 

ΤΘ 

Λιάκο 

Ιωάννη 

Βασιλείου ΠΖ 

Φρύσσα 

Απόστολο 

Σάββα 


47328 

ΔΒ 

Σημαιάκη 

Δημοθένη 

Αντωνίου 

1335. 

47329 

ΠΒ 

Μπρίφα 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

1336. Λογοθέτη 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 

1337. 

47331 

ΤΘ 

Ζάχο 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

1338. 

47332 


Βουρδουμπά 

Κωσταντίνο 

Ανδρέα 

1339. 

47334 

ΠΒ 

Προκοπή 

Χρήστο 

Διονύσιο 

1340. 

47335 

ΠΖ 

Ανεσιάδη 

Θεόδωρο 

Γ εωργίου 

1341. 

47336 

ΠΖ 

Ματοράκη 

Κωσταντίνο 

Δημητρίου 

1342. 

47337 

ΕΠ 

Κουβέλη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

1343. 

47338 

ΠΖ 

Λιακόπουλο 

Φώτιο 

Νικολάου 

1344. 

47339 

ΑΣ 

Γ ιαννούτσο 

Διονύσιο 

Βασιλείου 

1345. 

47340 

ΔΒ 

Αντωνάκη 

Κωνσταντίνο 

Ιωάννη 

1346. 

47341 

ΔΒ 

Ζαβιτσάνο 

Απόστολο 

Γ ερασίμου 

1347. 

47342 


Μπότσαρη 

Ηλία 

Ευαγγέλου 

1348. 

47343 

ΜΧ 

Ραβδά 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

1349. 

47344 

ΠΒ 

Στεφανίδη 

Ευάγγελο 

Κυριάκου 

1350. 

47345 

ΠΒ 

Χατζηγεωργίου 

Θεόφιλο 

Κων/νου 

1351. 

47346 

ΠΒ 

Παπαγρηγοράκη 

Αριστοτέλη 

Γ εωργίου 

1352. 

47347 

ΤΘ 

Παππά 

Δημήτριο 

Κωνσταντίνου 

1353. 

47349 

ΠΖ 

Βαλλιάνο 

Νικόλαο 

Γ ερασίμου 

1354. 

47350 

ΕΠ 

Τζιόρα 

Χρήστο 

Δημητρίου 

1355. 

47351 

ΠΖ 

Αραμπατζή 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

1356. 

47352 


Γ ιαννικόπουλο 

Σωτήριο 

Γ εωργίου 

1357. 

47353 

ΠΖ 

Βερβεράκη 

Στυλιανό 

Μιχαήλ 

1358. 

47354 

ΠΖ 

Φλωρογούλια 

Χρήστο 

Δημητρίου 

1359. 

47355 

ΠΖ 

Παπαδόπουλο 

Αλέξανδρο 

Στυλιανού 

1360. 

47356 

ΔΒ 

Σταυρινό 

Δημήτριο 

Σταύρου 

1361. 

47357 

ΜΧ 

Μάσσο 

Κων/νο 

Γεωργίου 

1362. 

47358 

ΠΒ 

Γ ρίβα 

Αλέξανδρο 

Αριστοτέλη 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6015 


1363. 

47359 

ΜΧ 

Πανουσάκη 

Σταμάτιο 

Σωτήριου 

1364. 

47360 

ΠΖ 

Τριαντάφυλλο 

Θεοδόσιο 

Γεωργίου 

1365. 

47361 

ΠΒ 

Αραμπατζή 

Νικόλαο 

Αγγέλου 

1366. 

47362 


Βούλγαρη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

1367. 


ΠΒ 

Καραμέρη 

Κωνσταντίνο 

Παναγιώτη 

1368. 

47364 

ΠΖ 

Δουκάκο 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

1369. 

47366 

ΠΖ 

Γ κίκα 

Φώτιο 

Ιωάννη 

1370. 

47367 

ΠΖ 

Πανιεράκη 

Νικόλαο 

Εμμανουήλ 

1371. 

47368 

ΠΖ 

Συμεωνίδη 

Δημήτριο 

Συμεών 

1372. 

47369 

ΤΘ 

Μπόγδο 

Ιωάννη 

Κωνσταντίνου 

1373. 

47370 

ΠΖ 

Διβάρη 

Γ εώργιο 

Γ ερασίμου 

1374. 

47372 

ΔΒ 

Χρυσανθίδη 

Αναστάσιο 

Ευσταθίου 

1375. 

47373 

ΜΧ 

Παναγιωτόπουλο 

Γ εώργιο 

Μιχαήλ 

1376. 

47374 

ΜΧ 

Τσόγκα 

Αθανάσιο 

Ευαγγέλου 

1377. 

47375 

ΠΖ 

Ξηρογιάννη 

Λύσανδρο 

Βασιλείου 

1378. 

47376 

ΑΣ 

Αθαναηλίδη 

Χρήστο 

Παναγιώτη 

1379. 

47377 

ΤΘ 

Γ αρίνη 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 

1380. 

47378 

ΠΒ 

Κουτρούμπα 

Ανδρέα 

Δημητρίου 

1381. 

47379 

ΤΘ 

Χρήσταινα 

Γ εώργιο 

Γ ρηγορίου 

1382. 

47380 

ΠΖ 

Χαρισιάδη 

Παναγιώτη 

Αλεξάνδρου 

1383. 

47381 

Γ 

Αλεξίου 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

1384. 

47382 

ΠΖ 

Γ ρηγοριάδη 

Γ ρηγόριο 

Γ εωργίου 

1385. 

47383 

ΠΖ 

Χατζημητάκο 

Δημήτριο 

Διογένη 

1386. 

47384 

ΠΖ 

Κυριακούδη 

Χρήστο 

Δημητρίου 

1387. 

47385 

ΠΖ 

Χρόνη 

Ευάγγελο 

Κωνσταντίνου 

1388. 

47388 

ΔΒ 

Λαουμτζή 

Νικόλαο 

Αθανασίου 

1389. 

47389 

ΔΒ 

Αράπη 

Παντελής 

Ευθυμίου 

1390. 

47390 

ΜΧ 

Καμπανό 

Αριστείδη 

Αλκιβιάδη 

1391. 

47392 

ΠΒ 

Τσάπρα 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

1392. 


ΠΖ 

Καρατζά 

Παναγιώτη 

Ανδρέα 

1393. 

47394 

ΠΒ 

Ανωγειανάκη 

Ευάγγελο 

Αποστόλου 


47395 

ΠΖ 

Κοχλιό 

Ξενοφών 

Γ εωργίου 

1395. 

47396 

ΠΖ 

Ψυρούκη 

Δημήτριο 

Φώτιου 


47397 

ΠΖ 

Παπακωσταντίνου 

Βασίλειο 

Κωνσταντίνου 

1397. 

47398 

ΠΖ 

Τόνα 

Δημήτριο 

Χρήστου 

1398. 

47399 


Χατζηγεωργίου 

Θεόδωρο 

Αδάμ 

1399. 

47401 

ΤΘ 

Ζιωτόπουλο 

Χρήστο 

Δημητρίου 

1400. 

47402 

ΠΖ 

Μπαλαφούτα 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

1401. 

47403 

ΤΘ 

Γεωργακάκο 

Χρήστο 

Ιωάννη 


47404 

ΔΒ 

Μανούσο 

Δημήτριο-Στυλιανό 

Αθανασίου 


47405 

ΜΧ 

Ταιλόπουλο 

Αναστάσιο 

Ευαγγέλου 

1404. 

47406 

ΜΧ 

Κασάρα 

Στυλιανό 

Ηρακλή 

1405. 

47408 

ΠΒ 

Σκαλτσογιάννη 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

1406. 

47410 

ΠΖ 

Κράια 

Κωσταντίνο 

Δημητρίου 

1407. 

47412 

ΠΖ 

Αθανασίου 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

1408. 

47413 

ΠΖ 

Τσαούση 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

1409. 

47416 

ΤΘ 

Χρισταντώνη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

1410. 

47417 

ΠΖ 

Δαρδαγάνη 

Κωσταντίνο 

Ευσταθίου 

1411. 

47419 

ΤΘ 

Κλάψα 

Βασίλειο 

Θεοδώρου 

1412. 

47420 

ΔΒ 

Δήμου 

Ευάγγελο 

Κωνσταντίνου 

1413. 

47421 

ΜΧ 

Νικολόπουλο 

Αντώνιο 

Διονύσιου 

1414. 

47422 

ΜΧ 

Τριανταφύλλου 

Σπυρίδων 

Νικολάου 

1415. 

47425 

ΠΒ 

Βότσιο 

Νικόλαο 

Στυλιανού 

1416. 

47426 

ΕΠ 

Σαράφογλου 

Κων/νο 

Αθανασίου 

1417. 

47427 

ΑΣ 

Ταυρή 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

1418. 

47431 

ΠΖ 

Χατζηαθανασίου 

Ευστάθιο 

Σπυρίδων 

1419. 

47434 

ΠΖ 

Κουτράκη 

Στυλιανό 

Ευαγγέλου 

1420. 

47435 

ΤΘ 

Διαμαντόπουλο 

Στυλιανό 

Δημητρίου 

1421. 

47436 

ΔΒ 

Δελή 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

1422. 

47437 

ΠΖ 

Βακάκη 

Σπυρίδων 

Ιακώβου 

1423. 

47438 

ΜΧ 

Καραμέρο 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

6016 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1424. 

47439 

ΤΘ 

Τσιάρα 

Χρήστο 

Παύλου 

1425. 

47440 

ΠΒ 

Κόκκινο 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

1426. 

47442 

ΠΖ 

Γ απαράκη 

Στυλιανού 

Μίνοα 

1427. 

47444 

ΤΧ 

Παπαδόπουλο 

Σεραφείμ 

Κων/νου 

1428. 

47445 

ΤΧ 

Σιάγα 

Νικόλαο 

Κων/νου 

1429. 

47446 

ΥΠ 

Βελώνια 

Νικόλαο 

Ευαγγέλου 


47448 

ΕΜ 

Κίσσα 

Νικόλαο 

Αλεξάνδρου 

1431. 

47449 

ΕΜ 

Σαπλαούρα 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

1432. 

47450 

ΤΧ 

Κατσαδούρο 

Κων/νο 

Δημητρίου 

1433. 

47451 

ΤΧ 

Χρυσοχοϊδη 

Ευάγγελο 

Νικολάου 

1434. 

47452 

ΥΠ 

Καρατσιβούδη 

Πέτρο 

Μιχαήλ 

1435. 

47454 

ΑΣ 

Τ ερζίδη 

Ιωάννη 

Αχιλλέα 

1436. 

47455 

ΕΜ 

Τ σαμίδη 

Νεκτάριο 

Κων/νου 

1437. 

47456 

ΑΣ 

Κρεατσούλα 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

1438. 

47457 

ΥΠ 

Ζερβόπουλο 

Σπυρίδων 

Χρήστου 

1439. 

47458 

ΥΠ 

Βαβουράκη 

Εμμανουήλ 

Ιωάννη 

1440. 

47459 

ΕΜ 

Αδακτυλίδη 

Παύλο 

Γ εωργίου 

1441. 

47460 

ΕΜ 

Ψαθάκη 

Ιωσήφ 

Ανδρέα 

1442. 

47461 

ΕΠ 

Κανδήρο 

Ανδρέα 

Βαργή 

1443. 

47462 

ΤΧ 

Δελημήτρο 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

1444. 

47463 

ΤΧ 

Κατσουλάρη 

Δημήτριο 

Σπυρίδων 

1445. 

47464 

ΥΠ 

Μαυρογένη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

1446. 

47465 

ΥΠ 

Μουρουζίδη 

Γ εώργιο 

Ισαάκ 

1447. 

47467 

ΕΜ 

Ευαγγελινό 

Ανδρέα 

Μιχαήλ 

1448. 

47468 

ΤΧ 

Γ ιαπιτζάκη 

Εμμανουήλ 

Ανδρέα 

1449. 

47469 

ΤΧ 

Παπαδόπουλο 

Στυλιανού 

Αθανασίου 

1450. 

47470 

ΥΠ 

Μίχο 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

1451. 

47471 

ΕΜ 

Σκάνδαλο 

Κων/νο 

Αθανασίου 

1452. 

47472 

ΕΜ 

Πέταλά 

Πέτρο 

Παναγιώτη 

1453. 

47473 

ΕΜ 

Βουγιουκλή 

Σωτήριο 

Δημητρίου 

1454. 

47474 

ΤΧ 

Βλασόπουλο 

Ηλία 

Αθανασίου 

1455. 

47475 

ΥΠ 

Αλεξανδρή 

Δημήτριο 

Σιδερή 

1456. 

47476 

ΥΠ 

Μυλωνίδη 

Αναστάσιο 

Κων/νου 

1457. 

47477 

ΕΜ 

Δαρμουσλή 

Γ εώργιο 

Αστέριου 

1458. 

47479 

ΕΜ 

Αλγιαννάκη 

Νικόλαο 

Βασιλείου 


47480 

ΤΧ 

Μαρούλη 

Εμμανουήλ 

Γ εωργίου 


47482 

ΠΖ 

Κουρεμένο 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

1461. 

47575 

ΥΓ 

Μαθιουλάκη 

Σταύρο 

Στυλιανού 

1462. 

47576 

ΥΓ 

Πουλακίδα 

Ηλία 

Νικολάου 


47577 

ΥΓ 

Σπανόπουλο 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

1464. 

47578 

ΥΓ 

Ποδαρόπουλο 

Παναγιώτη 

Λουκά 


47579 

ΥΓ 

Βραγγάλα 

Βασίλειο 

Αργύριο 

1466. 

47580 

ΥΓ 

Καπράλο 

Δημήτριο 

Κων/νου 

1467. 

47674 

ΥΓ 

Λουλούδη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 


47676 

ΥΓ 

Σαββίδη 

Ματθαίο 

Σοφοκλή 


47678 

ΥΓ 

Μπίζογλου 

Νικόλαο 

Αργύριο 


47679 

ΥΓ 

Μελαδάκη 

Γ εώργιο 

Στυλιανού 

1471. 

47680 

ΥΓ 

Αλογδιαννάκη 

Ευάγγελο 

Φίλιππο 

1472. 

47683 

ΥΓ 

Ζάγκα 

Ιωάννη 

Χρήστου 

1473. 

47684 

ΥΓ 

Λαζαρίδη 

Παντελεήμων 

Νικολάου 

1474. 

47685 

ΥΓ 

Κουρμπέτη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

1475. 

47686 

ΥΓ 

Παλασόπουλο 

Σπυρίδων 

Ιωάννη 

1476. 

47688 

ΥΓ 

Τ σιπολίτη 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

1477. 

47689 

ΥΓ 

Ζάχο 

Μάριο 

Αλεξάνδρου 

1478. 

47690 

0 

Τ σολάκη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

1479. 

47763 

ΥΓ 

Μαμαρέλη 

Ιωάννη 

Ευθυμίου 

1480. 

47764 

ΥΓ 

Τσαμόπουλο 

Ιωάννη 

Ευαγγέλου 

1481. 

47765 

ΥΓ 

Κατρανιά 

Αναστάσιο 

Αλεξάνδρου 

1482. 

47766 

ΥΓ 

Χριστοδούλου 

Παύλο 

Νικολάου 

1483. 

47767 

ΥΓ 

Αδαμόπουλο 

Σωτήριο 

Στεργίου 

1484. 

47768 

ΥΓ 

Παπαβασιλείου 

Βασίλειο 

Παναγιώτη 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6017 


1485. 

47769 

ΥΓ 

Στάμο 

Στάμο 

Δημητρίου 

1486. 

47770 

ΥΓ 

Μαργαρίτη 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

1487. 

47771 

ΥΓ 

Χριστόπουλο 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

1488. 

47772 

ΥΓ 

Πεντούση 

Ιωάννη 

Πάρι 

1489. 

47774 

ΥΓ 

Παπανώτα 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

1490. 

47776 

ΥΓ 

Ζιάννη 

Ιωάννη 

Κων/νου 

1491. 

47777 

ΥΓ 

Ασίκη 

Χαρίλαο 

Ιωάννη 

1492. 

47778 

ΥΓ 

Βογιατζή 

Δημήτριο 

Αστέριο 

1493. 

47782 

ΔΕ 

Γ εωργούλη 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

1494. 

47783 

ΔΕ 

Παράθυρά 

Βασίλειο 

Κων/νου 

1495. 

47807 

ΥΓ 

Τουρλή 

Θεόδωρο 

Γ εωργίου 

1496. 

47808 

ΥΓ 

Ποστούπνη 

Μιχαήλ 

Αιμίλιου 

1497. 

47811 

ΥΓ 

Τσακίρη 

Αριστείδη 

Γ εωργίου 

1498. 

47812 

ΥΓ 

Ιωαννίδη 

Συμεών 

Παντελεήμων 

1499. 

47814 

Γ 

Καλεντερίδη 

Κίμων 

Αλεξάνδρου 

1500. 

47986 

ΠΒ ΕΥ 

Φαλιά 

Παναγιώτη 

Θεοδώρου 

1501. 

48019 

ΠΒ 

Κυριακίδη 

Χαράλαμπο 

Κωνσταντίνου 

1502. 

48074 

ΥΓ 

Βούρο 

Λεωνίδα 

Εμμανουήλ 

1503. 

48075 

ΥΓ 

Μάρκου 

Κων/νο 

Δημητρίου 

1504. 

48076 

ΥΓ 

Χρίσκο 

Νικόλαο 

Παντελεήμων 

1505. 

48077 

ΥΓ 

Πεντούση 

Δημήτριο 

Πάρι 

1506. 

48078 

ΥΓ 

Βασιλάκη 

Γ εώργιο 

Σπυρίδων 

1507. 

48079 

ΥΓ 

Θωμά 

Θωμά 

Θεοδώρου 

1508. 

48081 

ΥΓ 

Γ ουρτζελίδη 

Παύλο 

Γ εωργίου 

1509. 

48083 

ΥΓ 

Αχταρόπουλο 

Αθανάσιο 

Κων/νου 

1510. 

48087 

ΥΓ 

Βασιλάκη 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

1511. 

48223 

ΥΓ 

Βερνίκο 

Φραγκίσκο 

Γ εωργίου 

1512. 

48224 

ΥΓ 

Τ σιλιγγίρη 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

1513. 

48225 

ΥΓ 

Γ ιαννόπουλο 

Διονύσιο 

Χαραλάμπους 

1514. 

48227 

ΥΓ 

Μπάγγο 

Χρήστο 

Ιωάννη 

1515. 

48399 

ΥΓ 

Κουλαξή 

Δημήτριο 

Στυλιανού 

1516. 

48400 

ΥΓ 

Αλοϊζο 

Σταύρο 

Παναγιώτη 

1517. 

48401 

ΥΓ 

Μπένη 

Απόστολο 

Αστεριού 

1518. 

48402 

ΥΓ 

Ψαθάκη 

Κων/νο 

Εμμανουήλ 

1519. 

48403 

ΥΓ 

Ζώκαρη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

1520. 

48405 

ΥΓ 

Δεληγεωργάκη 

Γ εώργιο 

Αθανασίου 

1521. 

48406 

ΥΓ 

Δημητρόπουλο 

Κων/νο 

Χρήστου 

1522. 

48407 

ΥΓ 

Γ αλήνα 

Αναστάσιο 

Γ εωργίου 

1523. 

48409 

ΥΓ 

Τ απαζίδη 

Βασίλειο 

Ιορδάνη 

1524. 

48410 

ΥΓ 

Μικρό 

Γ εώργιο 

Λουκά 

1525. 

48412 

ΥΓ 

Μηντελή 

Απόστολο 

Ιωάννη 

1526. 

48612 

ΠΒ 

Διδασκάλου 

Σπυρίδων 

Στυλιανού 

1527. 

49011 

ΠΒ 

Βουδρισλή 

Αθανάσιο 

Αλεξάνδρου 

1528. 

49043 

ΠΒ 

Ατάρα 

Κωνσταντίνο 

Ηλία 

1529. 

49088 

ΠΒ 

Μανιό 

Χαρίλαο 

Γ εωργίου 

1530. 

49097 

ΜΣ 

Μαρκόπουλο 

Αντώνιο 

Ορέστη 

1531. 

131/1097202/78 

ΠΖ 

Κωνσταντινούδη 

Ατέριο 

Γ εωργίου 

1532. 

132/98046/75 

ΠΒ 

Σταμπούλη 

Βασίλειο 

Χαριλάου 

1533. 

138/205036/73 

ΠΖ 

Παπαδοπούλου 

Αημίνα 

Χαραλάμπους 

1534. 

148/153745/79 

ΠΒ 

Σαπανίδη 

Γ εώργιο 

Θεοδώρου 

1535. 

148/153703/79 

ΤΘ 

Μ ήλιο 

Παύλο 

Κωνσταντίνου 

1536. 

152/159271/78 

ΠΒ 

Φωτιάδη 

Φώτιο 

Σωκράτη 

1537. 

151/158127/78 

ΥΠ/ΜΑ 

Τ σάνταλη 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

1538. 

149/155100/77 

ΠΖ 

Στουρνάρα 

Γ εώργιο 

Μιχαήλ 

1539. 

147/149055/79 

ΤΘ 

Κουτάλα 

Χρήστο 

Στεφάνου 

1540. 

152/159553/76 

ΠΖ 

Παπαδόπουλο 

Δημήτριο 

Νικολάου 

1541. 

149/154886/76 

ΠΒ 

Παππά 

Δημήτριο 

Νικολάου 

1542. 

148/152820/76 

ΠΒ 

Ταραλά 

Αργύριο 

Χρήστου 

1543. 

148/152142/76 

ΠΖ 

Κούλη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

1544. 

144/142392/79 

ΠΖ 

Βλάχο 

Βασίλειο 

Αλεξάνδρου 

1545. 

145/143160/79 

ΠΖ 

Κολλιάκο 

Νικόλαο 

Ανδρέα 
6018 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1546. 

146/146634/76 

ΠΖ 

Σδρούλια 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

1547. 

145/144259/75 

ΠΖ 

Σκάζα 

Σωτήριο 

Γ εωργίου 

1548. 

142/139281/76 

ΜΧ 

Κατσέλη 

Δημήτριο 

Αγαμέμνωνα 

1549. 

152/146433/74 

ΥΠ/ΜΑ 

Κυρατζή 

Κων/ο 

Στεργίου 

1550. 

141/127388/78 

ΜΧ 

Κολοβό 

Γ εώργιο 

Αθανασίου 

1551. 

152/146158/73 

ΠΖ 

Αλανίδη 

Βλάσιο 

Γ εωργίου 

1552. 

148/137645/74 

ΤΘ 

Ναζλή 

Δημήτριο 

Αποστόλου 

1553. 

151/143524/72 

ΠΖ 

Μυλωνά 

Δημήτριο 

Θεοδοσίου 

1554. 

149/139620/73 

ΤΘ 

Καλπακίδη 

Λάζαρο 

Βασιλείου 

1555. 

149/139758/72 

ΠΒ 

Τσιτουρίδη 

Χαράλαμπο 

Πορφύριο 

1556. 

148/138357/72 

ΠΒ 

Σαραφίδη 

Γ εώργιο 

Σπυρίδων 

1557. 

140/122335/77 

ΠΖ 

Πολυχρονίου 

Ιωάννη 

Κων/νου 

1558. 

150/141675/71 

ΠΖ 

Αραβανή 

Κων/νο 

Αναστασίου 

1559. 

138/118080/78 

ΠΖ 

Θεοδοσίου 

Νικόλαο 

Αγγέλου 

1560. 

138/118009/78 

ΤΘ 

Καριώτη 

Αντώνιο 

Μιχαήλ 

1561. 

138/117764/78 

ΠΒ 

Μπαξεβανίδη 

Απόστολο 

Σταύρου 

1562. 

137/115725/78 

ΤΘ 

Κουκάκη 

Χρήστο 

Καλούδη 

1563. 

153/128298/78 

ΠΖ 

Κάραλη 

Φώτιο 

Χαραλάμπους 

1564. 

138/116971/77 

ΠΖ 

Τσιαγκανά 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

1565. 

145/131370/72 

ΠΖ 

Καραντάνη 

Άγγελο 

Νικολάου 

1566. 

137/114060/78 

ΠΖ 

Κωνσταντίνου 

Νικόλαο 

Ευαγγέλου 

1567. 

138/117786/76 

ΔΒ 

Μπαξεβάνη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

1568. 

136/112671/78 

ΠΖ 

Γ ιαννικόπουλο 

Θωμά 

Δημητρίου 

1569. 

138/117004/76 

ΠΖ 

Τσαμτσουκάκη 

Κων/νο 

Ιωάννη 

1570. 

138/116157/76 

ΠΖ 

Εμμανουηλίδη 

Γ εώργιο 

Φώτη 

1571. 

142/125316/72 

ΕΜ 

Μανάρα 

Σεραφείμ 

Δημητρίου 

1572. 

135/108162/79 

ΠΒ 

Πάσκο 

Άγγελο 

Γ εωργίου 

1573. 

138/116321/75 

ΠΖ 

Αδαμάκη 

Αντώνιο 

Παναγιώτη 

1574. 

136/111276/77 

ΠΖ 

Παντακελόγλου 

Ευστράτιο 

Ευσταθίου 

1575. 

136/112461/76 

ΠΖ 

Παπάζογλου 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

1576. 

135/108293/78 

ΠΖ 

Γ ρηγοριάδη 

Αναστάσιο 

Μιλτιάδη 

1577. 

135/108150/78 

ΠΒ 

Σερπαλίδη 

Νικόλαο 

Οδυσσέα 

1578. 

137/114112/75 

ΤΘ 

Ποκτσούδη-Χριστοδούλου 

Απόστολο 

Ιωάννη 

1579. 

140/117628/74 

ΠΖ 

Βαενά 

Χρήστο 

Χαραλάμπους 

1580. 

134/106178/78 

ΠΖ 

Κόκκο 

Κυριάκο 

Αποστόλου 

1581. 

135/109746/76 

ΠΖ 

Παρίσση 

Δημήτριο 

Κων/νου 

1582. 

140/117713/73 

ΠΖ 

Ιωαννίδη 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

1583. 

135/108478/76 

ΕΜ 

Κιοπτζίδη 

Νικόλαο 

Θεόφιλος 

1584. 

134/105253/77 

ΠΖ 

Σαββόπουλο 

Γ εώργιο 

Θεοδώρου 

1585. 

138/112554/74 

ΤΘ 

Μηρκεζούδη 

Παναγιώτη 

Αθανασίου 

1586. 

138/112546/74 

ΠΖ 

Καραγκιοζούδη 

Χαράλαμπο 

Δημητρίου 

1587. 

134/106392/76 

ΠΖ 

Μπούζιο 

Χρήστο 

Ιωάννη 

1588. 

135/108393/75 

ΠΖ 

Βαβουλίδη 

Στέφανο 

Χαραλάμπους 

1589. 

134/107432/75 

ΠΖ 

Παναγιωτίδη 

Δημήτριο 

Λαζάρου 

1590. 

134/107011/75 

ΠΖ 

Κανόγλου 

Παρασκευά 

Λεωνίδα 

1591. 

134/103231/77 

ΠΒ 

Σφετκόπουλο 

Νικόλαο 

Κων/νου 

1592. 

134/103078/77 

ΠΖ 

Καδέμογλου 

Αλέξανδρο 

Παντελή 

1593. 

134/103717/76 

ΠΖ 

Ρόζη ^ 

Απόστολο 

Κων/νου 

1594. 

136/107547/74 

ΜΧ 

Τσολάκη 

Δημήτριο 

Πολύχρονη 

1595. 

134/104131/75 

ΠΖ 

Κοτρίδη 

Ηλία 

Λαζάρου 

1596. 

138/111669/72 

ΔΒ 

Μουτάφη 

Γ εώργιο 

Χριστοφόρου 

1597. 

132/98180/78 

ΤΧ 

Καϊκη 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

1598. 

136/106915/73 

ΠΖ 

Χαϊτίδη 

Μελέτιο 

Δημητρίου 

1599. 

130/94103/79 

ΠΖ 

Δόντσιο 

Γ εώργιο 

Στεφάνου 

1600. 

135/105236/73 

ΠΒ 

Καράίσαρλή 

Δημήτριο 

Ελευθερίου 

1601. 

131/96129/77 

ΠΖ 

Παππά 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

1602. 

136/108116/71 

ΠΒ 

Βονικόπουλο 

Νικόλαο 

Παυσανία 

1603. 

135/103863/73 

ΠΖ 

Γ ιαραλή 

Συμεών 

Ιωάννη 

1604. 

132/98487/75 

ΠΖ 

Μόσχογλου 

Μόσχο 

Γ εωργίου 

1605. 

134/102632/73 

ΠΒ 

Βλάχο 

Αθανάσιο 

Αποστόλου 

1606. 

137/109232/70 

ΠΖ 

Σαλαμανόπουλο 

Αθανάσιο 

Χρήστου 
ΦΕΚ720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6019 


1607. 

135/103759/72 

ΠΖ 

Κοτανίδη 

Δημήτριο 

Νικολάου 

1608. 

134/99141/73 

ΠΖ 

Μακρή 

Μιχαήλ 

Χριστοφόρου 

1609. 

134/100120/72 

ΠΖ 

Τσιάγκα 

Κων/νο 

Θεοδώρου 

1610. 

134/101839/70 

ΠΖ 

Χατζηγεωργιάδη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

1611. 

132/94540/74 

ΤΘ 

Κυριακίδη 

Νικόλαο 

Θεμιστοκλή 

1612. 

134/102684/69 

ΔΒ 

Χουρίδη 

Σταύρο 

Ανδρέα 

1613. 

132/95569/73 

ΠΒ 

Καλλίνη 

Γ εώργιο 

Τραϊανού 

1614. 

132/94080/74 

ΠΖ 

Γ εωργαντά 

Δημήτριο 

Ανδρέα 

1615. 

133/96673/72 

ΠΖ 

Χρυσίδη 

Κων/νο 

Τριαντάφυλλου 

1616. 

132/94487/73 

ΠΖ 

Μήττα 

Θεόδωρο 

Ζαφειριού 

1617. 

128/85685/78 

ΠΖ 

Βαιλείου 

Γ εώργιο 

Λάμπρου 

1618. 

130/89269/76 

ΠΖ 

Δημητριάδη 

Μαργαρίτη 

Αχιλλέα 

1619. 

130/089422/75 

ΜΧ 

Ιωακειμίδη 

Λάζαρο 

Γ εωργίου 

1620. 

132/94048/72 

ΠΖ 

Νικολαϊδη 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

1621. 

133/97298/70 

ΠΖ 

Γ εωργουλάκο 

Ευάγγελο 

Κων/νου 

1622. 

127/84198/77 

ΤΘ 

Μπαλαδήμα 

Σπυρίδωνα 

Ιωάννη 

1623. 

130/90361/73 

ΠΒ 

Γ ούναρη 

Βασίλειο 

Κων/νου 

1624. 

125/80116/79 

ΠΖ 

Λάκκα 

Αθανάσιο 

Σταύρου 

1625. 

127/83468/77 

ΤΘ 

Καψάλη 

Κων/νο 

Θωμά 

1626. 

130/88286/74 

ΠΖ 

Τόττα 

Ευστράτιο 

Κων/νου 

1627. 

128/85091/75 

ΤΘ 

Κωνσταντίνου 

Θωμά 

Γ ρηγορίου 

1628. 

127/84280/75 

ΠΖ 

Δερβίρη 

Βασίλειο 

Αποστόλου 

1629. 

130/89243/72 

ΠΖ 

Τ ακίδη 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

1630. 

125/80084/77 

ΥΠ/ΜΑ 

Σκαλιστή 

Ζήση 

Δημητρίου 

1631. 

127/83350/75 

ΠΒ 

Μπαθέκα 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

1632. 

130/87105/73 

ΠΖ 

Κάρταλη 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

1633. 

125/78362/78 

ΤΘ 

Μπιδέρη 

Κωνσταντίνο 

Αντωνίου 

1634. 

124/76494/79 

ΠΖ 

Καραβασιλειάδη 

Νεόφυτο 

Γ εωργίου 

1635. 

125/79110/77 

ΠΖ 

Σκότρα 

Γ εώργιο 

Ευαγγέλου 

1636. 

124/76479/79 

ΤΘ 

Καϊσίδη 

Αλέξιο 

Νικολάου 

1637. 

131/93267/68 

ΠΖ 

Μυλωνίδη 

Ατέριο 

Νικολάου 

1638. 

125/78342/77 

ΠΖ 

Θανασιάς 

Βασίλειο 

Αθανασίου 

1639. 

125/78727/76 

ΠΖ 

Σιαράβα 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

1640. 

124/76015/78 

ΥΠ/ΜΑ 

Χαμανιάν 

Σωκράτη 

Νικολάου 

1641. 

128/83776/73 

ΠΒ 

Κούρτη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

1642. 

125/79509/75 

ΤΘ 

Τσόδουλο 

Παναγιώτη 

Σπυρίδωνα 

1643. 

130/87046/71 

ΠΖ 

Κατσάνο 

Άγγελο 

Βασιλείου 

1644. 

130/86613/71 

ΠΒ 

Αϊλαρούδη 

Δημήτριο 

Αχιλλέα 

1645. 

128/84053/72 

ΠΖ 

Έξαρχο 

Σπυρίδων 

Λεωνίδα 

1646. 

122/72450/79 

ΠΖ 

Βλάχο 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

1647. 

123/73806/77 

ΠΖ 

Στολτίδη 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

1648. 

125/78002/74 

ΜΧ 

Μάρκου 

Πέτρο 

Αθανασίου 

1649. 

122/71193/79 

ΠΒ 

Σακκά 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

1650. 

125/77832/74 

ΠΖ 

Γ κόγκο 

Γ αβριήλ 

Μιχαήλ 

1651. 

123/73384/77 

ΤΘ 

Κορδέλα 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 

1652. 

127/81596/71 

ΠΖ 

Στράτο 

Λάμπρο 

Ιωάννη 

1653. 

122/71472/77 

ΠΖ 

Μπούτρα 

Θεόδωρο 

Ιωάννη 

1654. 

123/73688/75 

ΠΖ 

Ψωμιάδη 

Ελευθέριο 

Συμεών 

1655. 

121/68300/79 

ΠΖ 

Τουζόπουλο 

Ευάγγελο 

Παναγιώτη 

1656. 

122/71166/76 

ΠΖ 

Ζωγράφο 

Γ ρηγόριο 

Χρήστου 

1657. 

123/73256/73 

ΠΖ 

Λαζαρίδη 

Λεόντειο 

Ανέστη 

1658. 

123/71291/73 

ΠΖ 

Γ ιολδάση 

Αθανάσιο 

Στυλιανού 

1659. 

122/68316/75 

ΠΖ 

Τσιτσούλα 

Αναστάσιο 

Δημητρίου 

1660. 

121/66904/75 

ΠΖ 

Βαλιώτη 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

1661. 

123/70549/72 

ΠΖ 

Καλαμάτα 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

1662. 

122/68749/73 

ΠΖ 

Τσατσαρώνη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

1663. 

119/61699/77 

ΠΖ 

Καντεμνίδη 

Αναστάσιο 

Δημητρίου 

1664. 

121/66622/72 

ΤΘ 

Μουζά 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

1665. 

121/65918/72 

ΠΖ 

Ζάρρα 

Αθανάσιο 

Κων/νου 

1666. 

121/65875/72 

ΠΖ 

Κιλιργιώτη 

Απόστολο 

Ιωάννη^ 

1667. 

121/64034/74 

ΠΒ 

Τζιμούρτο 

Ιωάννη 

Αντωνίου 

1668. 

120/62944/73 

ΠΖ 

Λουράκη 

Τλέμαχο 

Ιωάννη 
6020 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1669. 

119/60053/74 

ΠΖ 

Γ αρεφαλάκη 

Μηνά 

Κων/νου 

1670. 

119/60187/72 

ΠΖ 

Κορνελάκη 

Γ εώργιο^ 

Κων/νου 

1671. 

116/54681/77 

ΠΖ 

Κανταρά 

Στυλιανό 

Τριαντάφυλλου 

1672. 

116/54800/75 

ΠΒ 

Μπέρδο 

Σταύρο^ 

Νικολάου 

1673. 

117/55036/75 

ΠΖ 

Γ ουνάκη 

Παντελή 

Παντελή 

1674. 

113/50059/79 

ΠΖ 

Σαρλό 

Σωτήριο 

Διονύσιου 

1675. 

113/50155/77 

ΠΖ 

Ματιάτο 

Σπυρίδων 

Διονύσιου 

1676. 

115/52054/75 

ΠΒ 

Βουργάνα 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

1677. 

116/52540/73 

ΠΖ 

Μάρτη 

Ελευθέριο 

Αλεξάνδρου 

1678. 

111/48249/75 

ΠΖ 

Δεναξά 

Ελευθέριο 

Παναγιώτη 

1679. 

114/50062/74 

ΠΖ 

Πιτσόλη 

Ιωάννη 

Στέφανου 

1680. 

109/42152/77 

ΠΖ 

Κουσούλη 

Ζαχαρία 

Κυριάκου 

1681. 

109/42316/76 

ΠΒ 

Παπούλη 

Θεόδωρό 

Δημητρίου 

1682. 

109/41028/77 

ΠΖ 

Κατράδη 

Κων/νο 

Νίκων 

1683. 

107/36207/78 

ΠΖ 

Καλδή 

Φώτιο 

Αθανασίου 

1684. 

107/34195/77 

ΠΖ 

Μπομπόνη 

Ευάγγελο 

Προκόπιο 

1685. 

107/35861/73 

ΠΒ 

Καράμπελα 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

1686. 

108/37576/70 

ΔΒ 

Νικολετόπουλο 

Κωνσταντίνο 

Γεωργίου 

1687. 

106/32209/78 

ΤΧ 

Κατσαϊδώνη 

Ανδρέα 

Επαμεινώνδα 

1688. 

107/33165/76 

ΠΖ 

Τασόπουλο 

Αναστάσιο 

Χαραλάμπους 

1689. 

107/33958/73 

ΠΖ 

Γ ιαννόπουλο 

Βασίλειο 

Κων/νου 

1690. 

107/33219/72 

ΠΒ 

=υδέα 

Κων/νο 

Ευαγγέλου 

1691. 

107/32617/73 

ΤΘ 

Κλείδωνα 

Πιέρρο 

Βασιλείου 

1692. 

107/32929/70 

ΠΒ 

Χειλακέα 

Κων/νο 

Ελευθερίου 

1693. 

105/28496/75 

ΠΖ 

Σαραντόπουλο 

Νικόλαο 

Γεωργίου 

1694. 

105/28479/72 

ΠΖ 

Πετρόπουλο 

Κων/νο 

Ιωάννη 

1695. 

104/24804 Π7 

ΠΖ 

Τρομπούκη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

1696. 

104/23613/79 

ΠΖ 

Ευθυμίου 

Χρήστο 

Ανδρέα 

1697. 

105/25321/74 

ΠΖ 

Καλλίτση 

Χαράλαμπο 

Μιχαήλ^ 

1698. 

104/21498/73 

ΠΒ 

Τ σάντζαλο 

Περικλή 

Αποστόλου 

1699. 

103/20694/75 

ΠΒ 

Παπαναγιώτου 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

1700. 

103/19780/77 

ΠΖ 

Κολιάτο 

Χαραλαμπο 

Παναγιώτη 

1701. 

103/19822/75 

ΠΖ 

Τραή 

Κων/νο 

Γεωργίου 

1702. 

103/19299/76 

ΔΒ 

Φερμελετζη 

Ανάργυρο 

Εμμανουήλ 

1703. 

103/19212/76 

ΠΒ 

Τ σαμαντάνη 

Νικόλαό 

Γ ρηγορίου 

1704. 

103/19232/75 

ΠΖ 

Σακελλάρη 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

1705. 

103/18116/72 

ΠΖ 

Μπρόνη 

Κων/νο 

Γεωργίου 

1706. 

102/16088/76 

ΠΖ 

Κηςύκο 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

1707. 

102/15041/73 

ΠΖ 

Δούκα 

Κων/νο 

Γεωργίου 

1708. 

101/10079/81 

ΜΧ 

Μερτζάνη 

Ευθύμιο 

Δημητρίου 

1709. 

101/11040/73 

ΠΖ 

Σαχτούρη 

Κων/νο 

Ζαχαρία 

1710. 

101/11667/69 

ΤΘ 

Βέργο 

Βασίλειο 

Κωνσταντίνου 

1711. 

101/10463/76 

ΔΒ 

Παπαχριστόπουλο 

Βασίλειο 

Αθανασίου 

1712. 

135/10496/73 

ΠΖ 

Κοτσάηπαη 

Πολύχρονη 

Παναγιώτη 

1713. 

130/9114/78 

ΠΖ 

Αναγνώστου 

Αλέξανδρο 

Ιωάννη 

1714. 

109/5502/78 

ΔΒ 

Χαλούλου 

Ιωάννα 

Δημητρίου 

1715. 

100/2958/76 

ΠΖ 

Ματρογιαννάκο 

Πέτρο 

Γεωργίου 

1716. 

103/2501/75 

ΔΒ 

Παπαχουλιάρα 

Ευφρούνη 

Γεωργίου 

1717. 

100/1858/75 

ΠΖ 

Καρέντζο 

Ιωάννη 

Δημοσθένη 

1718. 

101/1170/76 

ΤΘ 

Σαλεμή 

Δημήτριο 

Νικολάου 

1719. 

122/676/74 

ΤΘ 

Ριζόπουλο 

Γ εώργιο 

Δημητρίου ΑΝΩΤΕΡΟ 

ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ 1720. 

34439 

Ε 

Χειλαδάκη 

Γ εώργιο 

Ευτύχιου 

1721. 

36888 

ΠΖ 

Αρώνη 

Σπυρίδων 

Κων/νου 

1722. 

37142 

ΠΖ 

Μαυρουδή 

Ελευθέριο 

Αντωνίου 

1723. 

37167 

ΠΖ 

Ρούκα 

Δημοθένη 

Ευστάθιου 

1724. 

37322 

ΥΓ 

Τριαρίδη 

Ανδρέα 

Νικολάου 

1725. 

37489 

ΥΓ 

Πετρουτσόπουλο 

Διονύσιο 

Σπυρίδων 

1726. 

38257 

ΥΓ 

Καρρά 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

1727. 

38338 

0 

Ζαρκρόπουλο 

Διονύσιο 

Βασιλείου 

1728. 

38415 

Γ 

Παπαοικονόμου 

Ελευθέριο 

Λεωνίδα 

1729. 

38490 

ΠΒ 

Γ ραβάνη 

Γ εώργιο-Ηλ 

Αντωνίου 

1730. 

38493 

ΔΒ 

Μπενά 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

1731. 

38627 

0 

Σταύρου 

Ιωάννη 

Σταύρου 

1732. 

38682 

ΜΧ 

Γ κολέμη 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

1733. 

38695 

ΕΠ 

Γ καρμπολά 

Δημ. Ελευθ. 

Κων/νου 

1734. 

38739 

ΠΖ 

Παράσχο 

Σπυρίδων 

Γ ερμανού 

1735. 

38754 

ΜΧ 

Ματσούκα 

Βλάσιο 

Βλάση 

1736. 

38765 

ΔΒ 

Μπονάτσο 

Βλάση 

Γ εωργίου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6021 


1737. 

38769 

ΜΧ 

Κωφό 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 

1738. 

38786 

ΠΖ 

Χατζή 

Ανδρέα 

Δημητρίου 

1739. 

38794 

ΕΠ 

Ακριώτη 

Νικόλαο 

Κυριάκου 

1740. 

38798 

ΥΠ 

Υψηλάντη 

Εμμανουήλ 

Ευαγγέλου 

1741. 

38804 

ΕΜ 

Σπανάκη 

Στυλιανού 

Εμμαμουήλ 

1742. 

38807 

ΥΠ 

Χριστόπουλο 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 

1743. 

38808 

ΑΣ 

Καββαλάκη 

Εμμανουήλ 

Ματθαίου 

1744. 


ΥΠ 

Αναλογίδη 

Κίμων 

Ιωάννη 

1745. 

38811 

ΥΠ 

Κελεγκούρη 

Ιωάννη 

Αναστασίου 

1746. 

38901 

0 

Σωτηρόπουλο 

Χαράλαμπο 

Διονυσίου 

1747. 

38906 

ΥΓ 

Ηλιάδη 

Αντώνιο 

Σεραφείμ 

1748. 

38914 

ΥΓ 

Ζαγόρα 

Δημήτριο 

Θεοφάνη 

1749. 

38951 

ΔΒ 

Σαρρή 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

1750. 

38952 

Γ 

Χρήστου 

Γ εώργιο 

Κωνστ. 

1751. 

38954 

ΤΘ 

Ματραντώνη 

Νικόλαο 

Μιναήλ 

1752. 

38957 

ΤΧ 

Αγόρο 

Αθανάσιο 

Χρήστου 

1753. 

38958 

ΠΖ 

Καλφέλη 

Στυλιανό 

Ιωάννη 

1754. 

38959 

ΜΧ 

Πέτσα 

Ηλία 

Ιωάννη 

1755. 

38964 

ΤΘ 

Δερβίση 

Νικόλαο 

Σπυρίδων 

1756. 


ΤΧ 

Φραγκιαδάκη 

Διονύσιο 

Κων/νου 

1757. 

38968 

ΤΘ 

Πετρίδη 

Ιωάννη 

Πέτρου 

1758. 


ΠΖ 

Μαλατρά 

Γ εώργιο 

Αποστόλου 


38970 

0 

Γ κουζή 

Αθανάσιο 

Κων/νου ΔΒ 

Κάπρο 

Σωτήριο 

Παναγιώτη 

1761. 

38971 

ΜΧ 

Τ ρυφωνίδη 

Ευάγγελο 

Κων/νου 


38978 

ΠΖ 

Χασακιοσίλη 

Ιωάννη 

Λαυρέντη 


38979 

ΠΖ 

Κουζέλη 

Ανδρέα 

Μιχαήλ 

1764. 

38981 

ΤΧ 

Καπέλιο 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 


38985 

ΠΖ 

Κάπρο 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

1766. 

38992 

ΠΒ 

Βούλγαρη 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 


38993 

ΠΒ 

Κυριάκου 

Παναγιώτη 

Νικολάου 


38994 

ΠΖ 

Παναγιωτόπουλο 

Κωσταντίνο 

Ιωάννη 


38997 

ΠΖ 

Παρακευά 

Παναγιώτη 

Κωνσταντίνου 

1770. 

38999 

ΠΖ 

Τζαγκαράκη 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

1771. 


ΠΖ 

Καραβά 

Κωσταντίνο 

Ελευθέριου 

1772. 


Ε 

Πολίτη 

Βενετσάνο 

Βασιλείου 

1773. 

39014 

ΠΖ 

Γ κατίδη 

Βασίλειο 

Νικολάου 

1774. 

39016 

ΠΖ 

Γ ενηκομσάκη 

Νικόλαο 

Κωνσταντίνου 

1775. 


ΠΖ 

Πανταζόπουλο 

Βασίλειο 

Παναγιώτη 

1776. 


ΠΖ 

Αντύπα 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

1777. 


ΠΖ 

Νικολόπουλο 

Παχάλη 

Κωνσταντίνου 

1778. 


ΠΒ 

Γ κουγκουστάμο 

Ιωάννη 

Στεφάνου 

1779. 


ΔΒ 

Γ κανίδη 

Στέφανο 

Κωνσταντίνου 

1780. 


ΤΘ 

Παπαργύρη 

Γ εώργιο 

Λουκά 

1781. 


ΜΧ 

Κουρνιώτη 

Κων/νο 

Αθανασίου ΠΖ 

Γ ιαγκούλη 

Παύλο 

Τρύφωνα 

1783. 


ΠΖ 

Μαργαρίτη 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

1784. 

39074 

ΤΘ 

Τετριμίδα 

Ευάγγελο 

Κωνσταντίνου 


39076 

ΠΖ 

Λαμπαδάκη 

Δημήτριο 

Στυλιανού 

1786. 

39078 

ΠΒ 

Μιχαλολιάκο 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

1787. 

39093 

ΠΖ 

Κοττάκη 

Εμμανουήλ 

Κωνσταντίνου 

1788. 

39096 

ΠΖ 

Καραμήτσο 

Κωσταντίνο 

Δημητρίου 


39098 

ΤΘ 

Τόντα 

Χρήστο 

Αθανασίου 

1790. 

39104 

ΔΒ 

Κατσάρη 

Δημήτριο 

Αποστόλου 

1791. 

39112 

ΥΠ 

Καραχάλιο 

Παναγιώτη 

Κων/νου 

1792. 

39114 

ΥΠ 

Βαχαβιόλο 

Παναγιώτη 

Στυλιανού 

1793. 

39115 

ΥΠ 

Παναγιωτόπουλο 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

1794. 

39116 

ΕΜ 

Τ σόλκα 

Ευάγγελο 

Γ εωργίου 

1795. 

39117 

ΕΜ 

Μαργέτη 

Χρήστο 

Ευαγγέλου 

1796. 

39121 

ΕΜ 

Σκουλουδάκη 

Γ εώργιο 

Αριστ 

1797. 

39126 

ΕΜ 

Δράγαζη 

Βασίλειο 

Εμμανουήλ 
6022 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1798. 

39127 


Στερεό 

Μιχαήλ 

Γ εωργίου 

1799. 

39150 


Καλογερόπουλο 

Νικόλαο 

Κων/νου 


39151 


Ματροκωστόπουλο 

Γ εώργιο 

Θεοδώρου 

1801. 

39154 


Παπαδόπουλο 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 


39155 


Στεφανόπουλο 

Θεόδωρο 

Γ εωργίου 


39157 


Κωτσή 

Λεωνίδα 

Κων/νου 

1804. 

39159 


Αυγερινό 

Αντώνιο 

Νικολάου 

1805. 

39199 


Μπουζόπουλο 

Γ εώργιο 

Στεργίου 

1806. Ζήκα 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 
Γηραλέα 

Χαράλαμπο 

Γ εωργίου 

1808. 


ΠΖ 

Ζούκα 

Ιωάννη 

Νικολάου 

1809. 


ΤΘ 

Στρατάκο 

Ευστάθιο 

Κυριάκου 

1810. 


ΠΖ 

Δουρέκα 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

1811. 


ΤΘ 

Βλάχο 

Σπυρίδων 

Νικολάου 

1812. 


ΠΒ 

Γ ωγουβίτη 

Βασίλειο 

Ξενοφών 

1813. 


ΠΖ 

Τ σαλικίδη 

Πέτρο 

Νικολάου 

1814. 


Γ 

Γάτο 

Γ εώργιο 

Κωνστ. 

1815. 


ΠΒ 

Κωστόπουλο 

θωμά 

Επαμεινώνδα 

1816. 


ΜΧ 

Κρασανάκη 

Εμμανουήλ 

Κων/νου 

1817. 


ΠΒ 

Μ πίνα 

Γ εώργιο 

Ευαγγέλου 

1818. 


ΤΧ 

Φερφέλη 

Αναστάσιο 

Παύλου 

1819. 


ΠΖ 

Χαντζή 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

1820. 


ΠΖ 

Χωρινό 

Χρήστο 

Βελησσάριο 

1821. 


ΜΧ 

Μπαρνιά 

Εμμανουήλ 

Γ εωργίου 

1822. 


ΠΒ 

Τσιρογιάννη 

Νικόλαο 

Αντωνίου ΠΖ 

Κουμπή 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

1824. 


ΠΖ 

Ρούγγα 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

1825. 

39372 

ΜΧ 

Χατζηδάκη 

Αντώνιο 

Γ εωργίου 

1826. 

39373 

ΤΘ 

Δερμεντζόγλου 

Λοϊζο 

Θεοδώρου 


39374 

ΤΘ 

Νικολάίδη 

Ηλία 

Γ εωργίου 

1828. 

39375 

ΠΒ 

Δανιά 

Ευάγγελο 

Νικολάου 

1829. 

39378 

ΠΒ 

Δαλιάνη 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

1830. 


ΠΒ 

Νικολάου 

Σπυρίδων 

Ευαγγέλου 

1831. 

39401 

ΠΖ 

Αλεξανδρίτη 

Πέτρο 

Σωτηρίου 

1832. 

39407 

ΔΒ 

Πλεξίδα 

Κωνσταντίνο 

Κυρίτση 


39408 

ΔΒ 

Βορρέ 

Νικόλαο 

Αναστασίου 

1834. 

39410 

ΠΖ 

Παρδάλα 

Ηλία 

Παναγιώτη 

1835. 

39415 

ΠΖ 

Πολύμερο 

Χαράλαμπο 

Ιωάννη 

1836. 

39416 

ΠΒ 

Τριανταφυλλίδη 

Γ ρηγόριο 

Ιωάννη 

1837. 

39421 

ΠΖ 

Μπερβερίδη 

Λάζ-Κίμων 

Ιορδάνη 

1838. 

39424 

ΠΖ 

Ζάρα 

Παναγιώτη 

Κωνσταντίνου 

1839. 

39426 

ΠΒ 

Πετρόπουλο 

Αλέξανδρο 

Σωτηρίου 

1840. 

39432 

ΤΘ 

Αλμπάνη 

Εμμανουήλ 

Δημητρίου 

1841. 

39444 

ΜΧ 

Φράγκου 

Δημήτριο 

Διογένη 

1842. 

39448 

ΜΧ 

Μπόκαρη 

Απόστολο 

Αναστασίου 

1843. 

39451 

ΠΖ 

Χριστοδουλόπουλο 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

1844. 

39455 

ΠΒ 

Μαυροδόπουλο 

Βύρων 

Χρήστου 

1845. 

39459 

ΠΖ 

Ράπτη 

Νικόλαο 

Φώτιου 

1846. 

39461 

ΥΠ 

Γ ιαννάτο 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

1847. 

39465 

ΥΠ 

Καϊντάρη 

Γ εώργιο 

Αργυρίου 

1848. 

39469 

ΥΠ 

Χρυσικό 

Πέτρο 

Βλάση 

1849. 


ΥΓ 

Δροσινόπουλο 

Παναγιώτη 

Δρόσου 

1850. 


ΥΓ 

Γ κάνη 

Γ εώργιο 

Φώτιου 

1851. 


ΠΖ 

Φράγκο 

Φραγκούλη 

Στεργίου 

1852. 


ΔΒ 

Κάλφα 

Παναγιώτη 

Αθανασίου 

1853. 


ΠΖ 

Κονδύλη 

Μιχαήλ 

Ανδρέα 

1854. 


ΠΒ 

Μηλίτση 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

1855. 


ΤΧ 

Κομίδη 

Αντώνιο 

Βοναπάρτη 

1856. 


ΤΘ 

Καλούδη 

Νικόλαο 

Χριστοφόρου 

1857. 


ΠΖ 

Νάση 

Στυλιανό 

Βασιλείου 

1858. 


ΜΧ 

Ντάσση 

Κων/νο 

Χαραλάμπους ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6023 


1859. 

39961 

ΤΧ 

Πελεγρή 

Γ εράσιμο 

Ηρακλή 

1860. 

39965 

ΠΒ 

Σταμούλη 

Γ ρηγόριο 

Ιωάννη 

1861. 

39966 

ΤΘ 

Γ κόνο 

Αντώνιο 

Νικολάου 

1862. 

39970 

ΤΘ 

Γ καβαρδίνα 

Νικόλαο 

Διονυσίου 

1863. 

39971 

ΤΘ 

Λυκοδήμο 

Απόστολο 

Κωνσταντίνου 

1864. 

39972 

ΔΒ 

Γ ραμματικόπουλο 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

1865. 

39973 

ΜΧ 

Κουγιουμτζή 

Ευστράτιο 

Ζαχαρία 

1866. 

39975 

ΠΖ 

Ζήση , 

Αθηνόδωρο 

Ζήση 

1867. 

39985 

ΠΒ 

Ζησιμόπουλο 

Θεόδωρο 

Πέτρου 

1868. 

39990 

ΠΒ 

Κούτρα 

Γ εώργιο 

Αποστόλου 

1869. 

39991 

ΤΧ 

Μαρινόπουλο 

Ηλία 

Μηχαήλ 

1870. 

39992 

ΤΘ 

Τζιάτζιο 

Στέργιο 

Ιωάννη 

1871. 

39996 

ΠΖ 

Μητροκώστα 

Δημήτριο 

Σπυρίδων 

1872. 

39999 

ΠΖ 

Παπαπαναγιώτου 

Χαρίση 

Παναγιώτη 

1873. 

40003 

ΤΘ 

Ηλιάδη 

Ιωάννη 

Ασκληπιού 

1874. 

40006 

ΠΒ 

Πέππα 

Ιωάννη 

Λουκά 

1875. 

40007 

ΤΘ 

Παπαζαχαρία 

Ιωάννη 

Ζαχαρία 

1876. 

40009 

ΤΘ 

Μαλοντζίκη 

Ατέριο 

Εμμανουήλ 

1877. 

40010 

ΠΖ 

Βερβενιώτη 

Ιωάννη 

Χρήστου 

1878. 

40017 

ΠΖ 

Συκά 

Βασίλειο 

Στυλιανού 

1879. 

40018 

ΠΖ 

Πιπερούδη 

Περικλή 

Δημητρίου 

1880. 

40043 

ΜΧ 

Κακαρίμπα 

Ανδρέα 

Ηλία 

1881. 

40067 

Γ 

Κοκορόπουλο 

Χρήστο 

Πάνου 

1882. 

40074 

ΜΧ 

Γ ρυπιώτη 

Στυλιανό 

Ηλία 

1883. 

40118 

ΕΜ 

Χριστιά 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

1884. 

40473 

ΥΠ 

Ψευδοοικονόμου 

Ελευθέριο 

Ιωάννη 

1885. 

40481 

ΥΠ 

Γ αλανάκη 

Σπυρίδων 

Εμμανουήλ 

1886. 

40486 

ΕΜ 

Φραγκιουδάκη 

Μάρκο 

Δημητρίου 

1887. 

40489 

ΕΜ 

Συλλιγαρδάκη 

Νικόλαο 

Μιχαήλ 

1888. 

40494 

ΕΜ 

Κοντόβα 

Ναπολέων 

Γ εωργίου 

1889. 

45224 

ΥΓ 

Καραγιαννίδου-Παναγιωτάκη 

Ιωάννα 

Μιχαήλ 


ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ 


ΕΤΟΥΣ 2002 
ΑΝΤΙΣΥΝΤ ΑΓΜ ΑΤ ΑΡΧΕΣ 


1890. 

40264 

ΜΧ 

Βασιλάκη 

Ιωάννη 

Εμμανουήλ 

1891. 

41034 

ΥΠ 

Λαλόπουλο 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

1892. 

41125 

ΠΒ 

Ράβναλη 

Παχάλη 

Γ εωργίου 

1893. 

41128 

ΜΧ 

Σίσκο 

Βασίλειο 

Αντωνίου 

1894. 

41183 

Γ 

Κουτρουλή 

Δημήτριο 

Νικολάου 

1895. 

41264 

Ε 

Μπέκα 

Λάμπρο 

Αγγέλου 

1896. 

41311 

Ε 

Κώστα 

Νικόλαο 

Χρήστου 

1897. 

41335 

Ε 

Προιστάκη 

Γ εώργιο 

Εμμανουήλ 

1898. 

41337 

ΤΧ 

Μπαλατσούκα 

Χρήστο 

Ιωάννη 

1899. 

41777 

ΠΒ 

Σουρούνη 

Ιωάννη 

Νικολάου 

1900. 

41779 

ΔΒ 

Χατζηκυριακίδη 

Λάζαρο 

Στυλιανού 

1901. 

41781 

ΜΧ 

Τ σάτση 

Κων/νο 

Νικολάου 

1902. 

41784 

Ο 

Ευαγγελόπουλο 

Δημήτριο 

Αποστόλου 

1903. 

42174 

ΠΖ 

Κομπογιαννίτη 

Δημήτριο 

Κίμων 

1904. 

42176 

ΠΒ 

Κουρή 

Ανδρέα 

Σταύρου 

1905. 

42216 

ΕΠ 

Λακασά 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

1906. 

42223 

Γ 

Πλατή 

Δημήτριο 

Αποστόλου 

1907. 

42239 

ΠΖ 

Ιακώβου 

Ανδρέα 

Χριστοφόρου 

1908. 

42245 

ΠΖ 

Καλογερίδη 

Παναγιώτη 

Πολύχρονη 

1909. 

42276 

ΜΧ 

Κουμουνδούρο 

Σωτήριο 

Βασιλείου 

1910. 

42294 

ΜΧ 

Σοφρά 

Ηλία 

Δημητρίου 

1911. 

42299 

ΠΖ 

Πανανά 

Παναγιώτη 

Κων/νου 

1912. 

42331 

Γ 

Λίτσα 

Αθανάσιο 

Νικολάου 

1913. 

42336 

ΜΧ 

Βορρεάκο 

Κυριάκο 

Νικολάου 

1914. 

42352 

ΜΧ 

Αλεπιζάκη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 
6024 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1915. 

42360 

ΜΧ 

Τσιμπούρη 

Θεόδωρο 

Ευθυμίου 

1916. 

42366 

ΠΖ 

ΠαπαΝικολάου 

Νικόλαο 

Βενιζέλου 

1917. 

42370 

ΠΖ 

Μανουσάκη 

Σταύρο 

Εμμανουήλ 

1918. 

42372 

ΠΖ 

Μαρίνο 

Ανδρέα 

Ηλία 

1919. 

42373 

ΠΖ 

Χατζηδάκη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

1920. 

42636 

ΤΘ 

Μανώλα 

Αναστάσιο 

Δημητρίου 


42645 

ΠΖ 

Σταυρακάκη 

Γ εώργιο 

Μιχαήλ 

Π*Τ53·| 

42689 

ΤΘ 

Σαρρή 

Γ εώργιο 

Ηλία 


42706 

ΠΖ 

Σαπέλα 

Βηαρίωνα 

Παναγιώτη 

1924. 

42712 

ΠΖ 

Ιωάννου 

Δημήτριο 

Θεοδώρου 

1925. 

42729 

ΠΖ 

Πόκα 

Χαράλαμπο 

Δημητρίου 

1926. 

42749 

ΠΖ 

Καμπουράκη 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

1927. 

42755 

ΜΧ 

Τζιλάκο 

Διονύσιο 

Ιωάννη 

1928. 

42764 

ΠΖ 

Σκόρδα 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

1929. 

42780 

ΠΖ 

Χαραλαμπίδη 

Κών/νο 

Αργύριου 

1930. 

42791 

ΜΧ 

Μαυρόπουλο 

Δημήτριο 

Νικολάου 

1931. 

42802 

ΕΜ 

Νάκα 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 


42821 

ΥΠ 

Μπαλάση 

Χρήστο 

Αντωνίου 


42855 

ΥΓ 

Ανθόπουλο 

Γ εώργιο 

Χαραλάμπους 

1934. 

43250 

0 

Μιχάλη 

Δημήτριο 

Στέργ 

1935. 

43260 

0 

Καρυότη 

Παχάλη 

Αργύριου 

1936. 

43434 

0 

Σαββίδη 

Πλάτων 

Γ εωργίου 

1937. 

43472 

ΠΖ 

Πέτσα 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

1938. 

43484 

ΠΖ 

Πράττα 

Θωμά 

Αλεξάνδρου 

1939. 

43493 

ΠΖ 

Βούτο 

Ευστάθιο 

Διονυσίου 

1940. 

43501 

ΠΖ 

Καραμπέρη 

Δημήτριο 

Στεφάνου 

1941. 

43511 

ΜΧ 

Τ ραγάρη 

Βασίλειο 

Θεμιστοκλή 

1942. 

43513 

ΠΖ 

Κοντολαιμάκη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

1943. 

43535 

ΠΖ 

Κωτούλα 

Ατέριο 

Γ εωργίου 

1944. 

43540 

ΤΘ 

Λουκόπουλο 

Κωνσταντίνο 

Χρήστου 

1945. 

43546 

ΠΖ 

Κούκο 

Εμμανουήλ 

Πέτρου 

1946. 

43550 

ΠΖ 

Φωτόπουλο 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

1947. 

43557 

ΜΧ 

Πανάγο 

Ιωάννη 

Νικολάου 

1948. 

43568 

ΤΘ 

Σπαθάρο 

Νικόλαο 

Αντωνίου 

1949. 

43609 

ΜΧ 

Βουτέρο 

Βασίλειο 

Νικολάου 

1950. 

43814 

0 

Παπαευσταθίου 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

1951. 

43816 

0 

Βαλσάμη 

Εμμανουήλ 

Κάρυο 

1952. 

43817 

0 

Κατέρη 

Χαρίλαο 

Ευαγγέλου 

1953. 

43818 

0 

Χατζή 

Δημήτριο 

Νικολάου 

1954. 

43823 

ΥΓ 

Τ σελεντάκη 

Μιχαήλ 

Ιωάννη 


43824 

ΥΓ 

Τζωρτζάκη 

Βασίλειο 

Κων/νου 

1956. 

43827 

0 

Δαλβινίδη 

Μαργαρίτη 

Βύρων 

1957. 

43829 

0 

Καρώκη 

Ανδρέα 

Αθανασίου 

1958. 

43831 

0 

Καλιοτζίδη 

Στέφανο 

Θεοδώρου 

1959. 

43833 

0 

Ψάρρα 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

1960. 

43834 

0 

Πρασάκη 

Ζαχαρία 

Δημητρίου 

1961. 

43841 

ΥΓ 

Κουτσουβέλη 

Σπυρίδων 

Χρήστου 

1962. 

43845 

ΥΓ 

Παγουρόπουλο 

Κων/νο 

Παναγιώτη 


43977 

ΔΒ 

Μανωλόπουλο 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

1964. 

43978 

Γ 

Καρδούλα 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

1965. 

43979 

Ε 

Μπρωκούμη 

Μάρκο 

Τ ιμολέων 

1966. 

43981 

ΤΘ 

Μιχαηλίδη 

Γ εώργιο 

Κοσμά 

1967. 

43982 

ΕΠ 

Πιτσόλη 

Νικόλαο 

Αθανασίου 

1968. 

43983 

ΠΒ 

Καλπογιαννάκη 

Γ εράσιμο 

Διονυσίου 


43984 

ΠΖ 

Χριστόπουλο 

Απόστολο 

Γ εωργίου 

1970. 

43985 

ΤΘ 

Θωμαϊδη 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

1971. 

43986 

ΠΖ 

Κασελούρη 

Σωτήριο 

Ηλία 

1972. 

43988 

ΠΖ 

Βαβίτσα 

Αλέξανδρο 

Κωνσταντίνου 

1973. 

43989 

Γ 

Θεοχάρη 

Εμμανουήλ 

Κωνστ. 

1974. 

43991 

ΠΖ 

Μαυράκη 

Ιωσήφ 

Σταύρου 

1975. 

43992 

ΑΣ 

Δήμο 

Βασίλειο 

Λάμπρου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6025 


1976. 


ΔΒ 

Χατζηδήμα 

Ιωάννη 

Σπυρίδων 

1977. 


ΜΧ 

Τ ραμπάκουλο 

Κων/νο 

Σεραφείμ 

1978. 


ΠΖ 

Κοτρώνη 

Ευστάθιο 

Γ εωργίου 

1979. 


ΠΖ 

Μαυρομανωλάκη 

Γ εώργιο 

Εμμανουήλ 

1980. 


ΠΖ 

Κωστόπουλο 

Απόστολο 

Γ εωργίου 

1981. 


ΠΖ 

Μήττα 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

1982. 


ΠΖ 

Κωστούλα 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

1983. 


ΠΒ 

Μπαλαφούτη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

1984. 

44004 

ΠΖ 

Καρκατζούνη 

Στυλιανό 

Ευστρατίου 

1985. 

44006 

ΠΖ 

Παπαπέτρο 

Πέτρο 

Νικολάου 

1986. 

44007 

ΔΒ 

Καρολεμέα 

Νικόλαο 

Χρήστου 

1987. 

44008 

ΠΖ 

Θαλασινό 

Γ εώργιο 

Θεοφίλου 

1988. 

44009 

ΠΖ 

Σώκο 

Ευθύμιο 

Κωνσταντίνου 

1989. 

44010 

ΠΒ 

Αθανασίου 

Παντελής 

Αναστασίου 

1990. 

44011 

ΠΒ 

Βιτετζάκη 

Αντώνιο 

Στυλιανού 

1991. 

44012 

ΜΧ 

Λάγγα 

Δημήτριο 

Μιχαήλ 

1992. 

44013 

ΑΣ 

Καϊμακτσή 

Γ εώργιο 

Μιχαήλ 

1993. 

44014 

ΕΠ 

Παυλίδη 

Αριστοκλή 

Παναγιώτη 

1994. 

44016 

ΠΖ 

Δουρουκλή 

Θεοδόσιο 

Αγγέλου 

1995. 

44018 

Γ 

Μήττα 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

1996. 

44019 

ΤΘ 

Γ κατζογιάννη 

Κωνσταντίνο 

Δημητρίου 

1997. 


ΑΣ 

Σφακιανάκη 

Μηνά 

Εμμανουήλ 

1998. 

44022 

ΠΒ 

Κριθαρέλλη 

Βασίλειο 

Γ αρύφαλλου 

1999. 


ΠΖ 

Βασιλάκο 

Χρήστο 

Δημητρίου 

2000. 

44024 

ΠΖ 

Μηνάγια 

Χρήστο 

Δημητρίου 

2001. 

44025 

ΔΒ 

Βολιώτη 

Αργύριο 

Βασιλείου 

2002. 

44026 

ΔΒ 

Γ κούμα 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

2003. 

44027 

ΠΖ 

Χρονόπουλο 

Ιωάννη 

Πέτρου 

2004. 

44029 

ΤΘ 

Ναλμπάντη 

Πολύχρονη 

Κωνσταντίνου 

2005. 


ΜΧ 

Καπνόπουλο 

Κων/νο 

Δημητρίου 

2006. 

44031 

ΠΒ 

Ρέσκο 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

2007. 


ΠΖ 

Καββαδία 

Χρήστο 

Σπυρίδων 

2008. 


ΑΣ 

Στρούγγη 

Θωμά 

Δημητρίου 

2009. 

44035 

ΠΖ 

Ζερβάκη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

2010. 

44036 

ΠΒ 

Σταμαδιάνο 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

2011. 

44037 

ΔΒ 

Πανταζάτο 

Σπυρίδων 

Δημητρίου 

2012. 

44038 

ΠΒ 

Τζήμα 

Χρυσόστομο 

Παναγιώτη 

2013. 

44039 

ΜΧ 

Πασχάλη 

Γ ρηγόριο 

Θεοφάνη 

2014. 

44041 

ΠΖ 

Παπαγιάννη 

Χρήστο 

Στεργίου 

2015. 

44042 

ΜΧ 

Αλμαλιώτη 

Δημήτριο 

Αναστασίου 

2016. 

44043 

ΠΖ 

Μουστάκα 

Μιχαήλ 

Γ εωργίου 

2017. 

44044 

ΠΖ 

Φλώρο 

Χρήστο 

Δημητρίου 

2018. 

44045 

ΤΘ 

Αντωνίου 

Αγηίλαο 

Ιωάννη 

2019. 

44047 

ΠΖ 

Παπαδέα 

Σωτήριο 

Αλεξάνδρου 

2020. 

44049 

ΠΖ 

Στάμου 

Γ εώργιο 

Σπυρίδων 

2021. 

44051 

ΤΘ 

Τόμκο 

Κωνσταντίνο 

θωμά 

2022. 

44052 

ΔΒ 

Ζέϊκο 

Δημήτριο 

Αλεξάνδρου 

2023. 

44053 

ΜΧ 

Δράμπαλο 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

2024. 

44054 

ΠΒ 

Γ εωργόπουλο 

Δημήτριο 

θεοχάρη 

2025. 

44055 

ΤΘ 

Στεφάνή 

Αλκιβιάδη 

Παναγιώτη 

2026. 

44056 

ΠΖ 

Κουτσοδήμο 

Νικηφόρο 

Γ ρηγορίου 

2027. 

44057 

ΠΒ 

Τ ατσίδη 

Τάκη 

Σωτηρίου 

2028. 

44059 

ΠΖ 

Χριστοδουλόπουλο 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

2029. 

44060 

ΑΣ 

Τ σελώνη 

Στέφανο 

Αθανασίου 

2030. 

44061 

ΠΖ 

Παγάνη 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

2031. 

44062 

ΤΘ 

Μάίόπουλο 

Κυριάκο 

Βασιλείου 

2032. 

44064 

ΠΖ 

Κίτσιο 

Ευάγγελο 

Χρήστου 

2033. 

44065 

ΠΖ 

Γ κόρλα 

Απόστολο 

Θεοφάνη 

2034. 

44066 

ΠΖ 

Κουτούκογλου 

Δημήτριο 

Προδρόμου 

2035. 

44067 

ΔΒ 

Καλογεράκη 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

2036. 

44068 

ΤΘ 

Δαγκόπουλο 

Θεόδωρο 

Αθανασίου 
6026 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2037. 

44070 

ΜΧ 

Κόπανο 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

2038. 

44071 

ΠΖ 

Αλεξέα 

Ιωάννη 

Παράσχου 

2039. 

44072 

ΠΒ 

Ζιώγα 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

2040. 

44073 

ΜΧ 

Λάμπρου 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

2041. 

44074 

ΠΒ 

Τ σιώλη 

Θεόδωρο 

Βασιλείου 

2042. 

44078 

ΠΖ 

Γ εωργίου 

Νάκο 

Νικολάου 

2043. 

44079 

ΠΖ 

Χατζημηχαηλίδη 

Σεραφείμ 

Μιχαήλ 

2044. 

44080 

ΕΠ 

Αθανασίου 

Ευστράτιο 

Γ εωργίου 

2045. 

44083 

ΠΒ 

Κάλλια 

Κων/νο 

Νικολάου 

2046. 

44084 

ΤΘ 

Δαβιτίδη 

Σπυρίδων 

Παναγιώτη 

2047. 

44086 

ΠΒ 

Λουκά 

Ιωάννη 

Λάμπρου 

2048. 

44087 

ΕΠ 

Προκοπάκη 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

2049. 

44088 

ΠΖ 

Μόσχογλου 

Ζαχαρία 

Πασχάλη 

2050. 

44089 

ΕΠ 

Μπαλτζή 

Σταμάτιο 

Τηλεμάχου 


44091 

ΕΠ 

Χουλιαρά 

Ιωάννη 

Χρήστου 

2052. 

44093 

ΜΧ 

Μανούρη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

2053. 

44095 

ΠΖ 

Τζελέπη 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

2054. 

44096 

ΠΖ 

Κάρκουλα 

Βασίλειο 

Χρήστου 

2055. 

44097 

ΔΒ 

Παπαδόπουλο 

Παναγιώτη 

Ευθυμίου 

2056. 

44099 

ΠΖ 

Μαυρίκο 

Χρήστο 

Ιωάννη 

2057. 

44102 

ΤΘ 

Κουλούρη 

Νικόλαο 

Χαραλάμπους 

2058. 

44103 

ΜΧ 

Τσιαγκαβέλη 

Βασίλειο 

Παναγιώτη 

2059. 

44104 

ΠΒ 

Παππά 

Σταύρο 

Ευαγγέλου 

2060. 

44105 

ΠΖ 

Χριστοφή 

Αγγελο 

Χαραλάμπους 

2061. 

44107 

ΠΖ 

Δημητρίου 

Δημήτριο 

Χαραλάμπους 

2062. 

44108 

ΕΠ 

Αποστολόπουλο 

Ανδρέα 

Κων/νου 

2063. 

44109 

ΠΖ 

Χατζησαλάτα 

Χρήστο 

Κωνσταντίνου 

2064. 

44110 

ΑΣ 

Μανιάτη 

Κωνσταντίνο 

Βασιλείου 

2065. 

44111 

ΠΖ 

Σωφρόνη 

Σταύρο 

Παναγιώτη 

2066. 

44113 

ΠΖ 

Κιοέ 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

2067. 

44114 

ΠΖ 

Κόμματά 

Κωσταντίνο 

Νικολάου 

2068. 

44115 

ΤΘ 

Παπαδήμο 

Θωμά 

Μενελάου 

2069. 

44116 

ΠΒ 

Χατζηφωτίου 

Φώτιο 

Κων/νου 

2070. 

44118 

ΠΖ 

Αμπατζίδη 

Κωσταντίνο 

Νικολάου 


44119 

ΜΧ 

Αγγελή 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

2072. 

44121 

ΠΒ 

Μανωλούδη 

Βλάσιο 

Δημητρίου 

2073. 


ΠΖ 

Αλεξανδράκη 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

2074. 

44124 

ΠΖ 

Χονδρογιώργο 

Ιωάννη 

Μιχαήλ 

2075. 

44125 

ΠΖ 

Γ ιαννακόπουλο 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

2076. 

44126 

ΠΒ 

Λιοντάκη 

Εμμανουήλ 

Μιχαήλ 

2077. 

44127 

ΔΒ 

Κασανή 

Ιωάννη 

Σάββα 

2078. 

44128 

ΜΧ 

Καραγιάννη 

Μιλτιάδη 

Ευαγγέλου 

2079. 

44130 

ΠΖ 

Μιχαλακέα 

Ιωάννη 

Παύλου 

2080. 


ΠΒ 

Δέδε 

Σπυρίδων 

Κων/νου ΠΖ 

Τ σουμήτα 

Βασίλειο 

Αχιλλέα 

2082. 

44134 

ΠΖ 

Ροδόπουλο 

Κωσταντίνο 

Γ εωργίου 

2083. 

44135 

ΠΖ 

Παπαχρήστο 

Στέργιο 

Γ εωργίου 

2084. 

44136 

ΠΖ 

Κατσανεβάκη 

Ευτύχιο 

Κωνσταντίνου 

2085. 

44137 

ΤΘ 

Χριστιά 

Λεωνίδα 

Χρήστου 

2086. 

44138 

ΠΖ 

Περήφανο 

Σπυρίδων 

Γ εωργίου 

2087. 

44139 

ΠΖ 

Καίσαρ 

Νικηφόρο 

Σπυρίδων 

2088. 


ΤΘ 

Χατζημιμίκο 

Πανταζή 

Γ εωργίου 

2089. 

44141 

ΠΖ 

Μαθιουδάκη 

Κωσταντίνο 

Νικολάου 

2090. 

44142 


Τ σιάκαλο 

Γ εώργιο 

Ευαγγέλου 

2091. 

44143 

ΔΒ 

Δημητρουλόπουλο 

Χαράλαμπο 

Τρύφωνα 

2092. 

44145 

ΜΧ 

Σιώτο 

Ιωάννη 

Σπυρίδων 

2093. 

44146 

ΤΘ 

Ευτυχίδη 

Αβραάμ 

Μιχαήλ 

2094. 

44147 

ΜΧ 

Μοτσάκο 

Κυριάκο 

Ιωάννη 

2095. 

44148 

ΠΖ 

Κοετσίδη 

Ιωάννη 

Χρήστου 

2096. 

44149 

ΠΒ 

Καμπούρη 

Γ εώργιο 

Ελευθερίου 

2097. 

44150 

ΠΖ 

Καπογεωργάκη 

Παναγιώτη 

Κωνσταντίνου ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6027 


2098. 

44151 

ΠΖ 

Συρίγο 

Δημήτριο 

Στυλιανού 

2099. 

44152 

ΤΘ 

Σιδηρόπουλο 

Νικόλαο 

Ευθυμίου 

2100. 

44153 

ΠΒ 

Σούλη 

Δημήτριο 

Πέτρου 

2101. 

44154 

ΠΖ 

Φραγκογιό 

Θεόδωρο 

Ιωάννη 

2102. 

44155 

ΠΖ 

Κομποχόλη 

Ιωάννη 

Ιωάννη 

2103. 

44156 

ΠΖ 

Πολυζωγόπουλο 

Παναγιώτη 

Αθανασίου 

2104. 

44157 


Φόκο 

Θεόφιλο 

Γ εωργίου 

2105. 

44159 

ΠΖ 

Καμαρότο 

Ζαχαρία 

Γ εωργίου 

2106. 

44161 

ΜΧ 

Σιγάλα 

Αντώνιο 

Χαραλάμπους 

2107. 

44162 

ΜΧ 

Ηλιάδη 

Σταύρο 

Αθανασίου 

2108. 

44164 

ΑΣ 

Βλάχο 

Χρήστο 

Αποστόλου 

2109. 

44165 

ΠΖ 

Λιαπάκη 

Εμμανουήλ 

Μιχαήλ 

2110. 

44166 

ΑΣ 

Παχάλη 

Κωνσταντίνο 

Εμμανουήλ 

2111. 

44168 

ΠΖ 

Χατζή 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

2112. 

44169 

ΠΖ 

Λιάρα 

Παναγιώτη 

Ευαγγέλου 

2113. 


ΠΖ 

Κωσταντάκη 

Γ εώργιο 

Πέτρου 

2114. 

44171 

ΠΖ 

Λάμπρου 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

2115. 

44177 

ΠΒ 

Φωτιάδη 

Βασίλειο 

Ελευθερίου 

2116. 

44178 

ΜΧ 

Δρίτσα 

Περίανδρο 

Ηλία 

2117. 

44181 

ΤΘ 

Βαρδάκη 

Ανάργυρο 

Ευαγγέλου 

2118. 

44183 

ΠΖ 

Σαρέλλη 

Κομάς-Π 

Δημητρίου 

2119. 

44185 

ΠΖ 

Παπασπύρο 

Νικόλαο 

Παντελή 

2120. 

44186 

ΠΖ 

Καρακατσάνη 

Γ εώργιο 

Πέτρου 

2121. 

44187 

ΤΘ 

Ελαφρόπουλο 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

2122. 

44189 


Γ ιαννέλη 

Αναστάσιο 

Θεοδώρου 

2123. 

44190 

ΠΖ 

Κελίδη 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

2124. 

44191 

ΜΧ 

Λινάρδο 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

2125. 

44193 

ΠΖ 

Κορδάτο 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

2126. 

44194 

ΜΧ 

Μπρίκα 

Απόστολο 

Αντωνίου 

2127. 

44197 

ΠΒ 

Μπερτσιάδη 

Ιωάννη 

Νικολάου 

2128. 

44198 

ΠΖ 

Παπασταύρου 

Χαράλαμπο 

Ιωάννη 

2129. 

44199 

ΠΖ 

Σίσκο 

Χρήστο 

Κωνσταντίνου 

2130. 


ΠΖ 

Κανελλόπουλο 

Γ ρηγόριο 

Κωνσταντίνου 

2131. 


ΠΒ 

Κουράκη 

Γ εώργιο 

Εμμανουήλ 

2132. Σιωρά 

Αριστείδη 

Ευθυμίου 

2133. Βούγια 

Κων/νο 

Αριστείδη 

2134. 

44210 

ΤΧ 

Δούκα 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

2135. 

44211 

• ΐνϋ 

Μπεκιαρίδη 

Δημήτριο 

Δημητρίου 

2136. 

44212 


Μητροκώστα 

Φώτιο 

Χρήστου 

2137. 

44213 


Κοντογιάννη 

Νικόλαο 

Ευαγγέλου 

2138. 

44215 

\-·μΒμ 

Κόκκορη 

Σωτήριο 

Χρήστου 

2139. 

44218 

ΤΧ 

Καφφέζα 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

2140. 

44219 

ΤΧ 

Παπαπαρίση 

Απόστολο 

Γ εωργίου 

2141. 

44220 

ΕΜ 

Λακασά 

Απόστολο 

Κων/νου 

2142. 

44221 

ΕΜ 

Μπουραντά 

Ηλία 

Γ εωργίου 

2143. 

44222 

ΤΧ 

Μπερέτη 

Θεόδωρο 

Παναγιώτη 

2144. 

44224 


Κόκκορη 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

2145. 

44225 

18311· 

Βελώνη 

Νικόλαο 

Αθανασίου 

2146. 

44227 


Μπάδρα 

Δημήτριο 

Αντωνίου 

2147. 

44228 


Κωτσίδη 

Αριστοτέλη 

Παναγιώτη 

2148. 

44229 

Μ*®· 

Ελμέζογλου 

Πρόδρομο 

Δαμιανού 

2149. 

44230 

ΤΧ 

Κουνελάκη 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

2150. 

44231 


Ηλιόπουλο 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

2151. 

44233 


Παπαγεωργίου 

Ανδρέα 

Μιχαήλ 

2152. 

44234 

ΤΧ 

Ασβεστά 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

2153. 

44235 

κι 

Όμπαλη 

Κων/νο 

Ιωάννη 

2154. 

44236 


Μάκρη 

Νικόλαο 

Στεφάνου 

2155. 

44237 

- ϋΚ 

Μαμούκαρη 

Γ εώργιο 

Θεοφίλου 

2156. 

44238 

ΤΧ 

Κατσανίδη 

Ευστράτιο 

Παναγιώτη 

2157. 

44239 


Πενίδη 

Βασίλειο 

Φραγκίσκου 

2158. 

44240 


Ζοογάκη 

Δημήτριο 

Ευσταθίου 


6028 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2159. 

44242 

ΤΧ 

Ατζέμη 

Αγγελο 

Κων/νου 

2160. 

44244 

ΕΜ 

Γ εωργακόπουλο 

Σαράντη 

Παναγιώτη 

2161. 

44245 

ΕΜ 

Ζαγανά 

Χαράλαμπο 

Ανδρέα 

2162. 

44247 

ΤΧ 

Ερμείδη 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 

2163. 

44248 

ΤΧ 

Μπουρίκα 

Ηλία 

Παναγιώτη 

2164. 

44249 

ΥΠ 

Δελαγραμμάτη 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

2165. 

44250 

ΥΠ 

Σκουμπουρδή 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

2166. 

44267 

ΥΓ 

Σταυγιανουδάκη 

Γ εώργιο 

Στυλιανού 

2167. 

44268 

ΥΓ 

Τ σολάκη 

Κων/νο 

Κυριάκου 

2168. 

44269 

ΥΓ 

Πανάγου 

Εμμανουήλ 

Βασιλείου 

2169. 

44270 

ΥΓ 

Καραμέρη 

Ανδρέα 

Μάρκου 

2170. 

44271 

ΥΓ 

Καραμήτσο 

Κων/νο 

Βασιλείου 

2171. 

44272 

ΥΓ 

Ηλιόπουλο 

Αλέξιο 

Γ εωργίου 

2172. 

44273 

ΥΓ 

Φιλιππάκη 

Κων/νο 

Νικολάου 

2173. 

44275 

ΥΓ 

Χατζηϊωαννίδη 

Αντώνιο 

Χρήστου 

2174. 

44280 

ΥΓ 

Λαζάρου 

Σπυρίδων 

Περικλή 

2175. 

44281 

ΥΓ 

Παπαβασιλείου 

Ιωάννη 

Σωτηρίου 

2176. 

44282 

ΥΓ 

Αρσενίου 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

2177. 

44283 

0 

Λαφτσόπουλο 

Σταύρο 

Συμεών 

2178. 

44285 

0 

Μαραγκάκη 

Κων/νο 

Αντωνίου 

2179. 

44286 

0 

Σιάφα 

Χρηστό 

Αλεξάνδρου 

2180. 

44287 

0 

Τσιλιγκαρίδη 

Ευάγγελο 

Θεοδώρου 

2181. 

44288 

0 

Ζάγκλη 

Δημήτριο 

Κίμωνα 

2182. 

44289 

0 

Κλημόπουλο 

Αναστάσιο 

Θωμά 

2183. 

44393 

ΥΓ 

Παυλόπουλο 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

2184. 

44394 

ΥΓ 

Γ ιαννακό 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

2185. 

44398 

ΥΓ 

Δεμερτζή 

Δημήτριο 

Νικολάου 

2186. 

44403 

0 

Γ ιακουμή 

Ηλία 

Θωμά 

2187. 

44404 

0 

Χρυσοχοίδη 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

2188. 

44405 

0 

Δάιο 

Κων/νο 

Στεργίου 

2189. 

44406 

0 

Δημάδη 

Αθανάσιο 

Οδυσσέα 

2190. 

44407 

0 

Πεχλιβάνη 

Γ εώργιο 

Πασχάλη 

2191. 

44487 

ΥΓ 

Αρχοντάκη 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

2192. 

44496 

ΥΓ 

Στρατογιαννάκο 

Ιωάννη 

Νικολάου 

2193. 

44497 

ΔΒ 

Παπαθεοδοίου 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

2194. 

44498 

ΠΒ 

Ζερβάκη 

Δημόκριτο 

Ιωάννη 

2195. 

44499 

ΤΘ 

Βασιλειάδη 

Κωνσταντίνο 

Αλεξάνδρου 

2196. 

44501 

ΜΧ 

Μιχαηλίδη 

Φώτιο 

Γ εωργίου 

2197. 

44502 

ΠΖ 

Φαραντάτο 

Παναγιώτη 

Χρήστου 

2198. 

44504 

ΠΒ 

Ψυχογιό 

Παναγιώτη 

Βλάσιου 

2199. 

44505 

ΠΖ 

Μαλισόβα 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

2200. 

44506 

ΤΘ 

Πλακογιάννη 

Φώτιο 

Παναγιώτη 

2201. 

44507 

ΠΖ 

Καλαματιανός 

Νικόλαο 

Αλεξάνδρου 

2202. 

44510 

ΠΖ 

Κωνσταντίνου 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

2203. 

44511 

ΠΖ 

Ματζάκο 

Κωσταντίνο 

Ιωάννη 

2204. 

44512 

ΠΖ 

Τοπούζη 

Θεόδωρο 

Κωνσταντίνου 

2205. 

44513 

ΠΖ 

Αλεβίζο 

Δημήτριο 

Ρήγα 

2206. 

44515 

ΔΒ 

Κουτρουμάνη 

Δημήτριο 

Νικολάου 

2207. 

44516 

ΔΒ 

Φιλοξένη 

Τηλέμαχο 

Κωνσταντίνου 

2208. 

44517 

Γ 

Σιαντίκο 

Γ εράσιμο 

Γ εωργίου 

2209. 

44518 

ΠΖ 

Νομικό 

Αντώνιο 

Νικολάου 

2210. 

44520 

ΠΖ 

Καζαντσίδη 

Χαράλαμπο 

Γ εωργίου 

2211. 

44521 

ΤΘ 

Μπατίκα 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

2212. 

44522 

ΠΒ 

Λειβαδίτη 

Χρήστο 

Δημητρίου 

2213. 

44523 

ΠΖ 

Τ σιάγγο 

Απόστολο 

Πασχάλη 

2214. 

44524 

ΠΖ 

Μανίκα 

Κωσταντίνο 

Ιωάννη 

2215. 

44525 

Ε 

Χέλμη 

Γ εώργιο 

Σταμάτιου 

2216. 

44526 

ΠΖ 

Δαμιανίδη 

Ιωάννη 

Προδρόμου 

2217. 

44527 

ΠΖ 

Καριώτη 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

2218. 

44528 

ΤΘ 

Δοκμετζόγλου 

Βασίλειο 

Νικολάου 

2219. 

44529 

ΠΖ 

Ζορμπά 

Βασίλειο 

Αλεξάνδρου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6029 


2220. 

44531 

ΔΒ 

Πατσέα 

Ευστάθιο 

Γ εωργίου 

2221. 

44532 

ΔΒ 

Καούτσο 

Κωνσταντίνο 

Αλεξάνδρου 

2222. 

44534 

ΠΖ 

Ζυμπερδίκα 

Φώτιο 

Βασιλείου 

2223. 

44535 

ΠΖ 

Γ κιούλτσο 

Αργυρή 

Δημητρίου 

2224. 

44536 

ΠΖ 

Τ σαγγαρά 

Κωσταντίνο 

Σπυρίδων 

2225. 

44537 

ΜΧ 

Βέργο 

Ιωάννη 

Νικολάου 

2226. 

44538 

ΠΖ 

Τσιατήρα 

Μιχαήλ 

Γ εωργίου 

2227. 

44539 

ΜΧ 

Μελέτογλου 

Ανατάσιιο 

Γ ρηγορίου 

2228. 

44540 

ΠΒ 

Τσεβά 

Νικόλαο 

Χρήστου 

2229. 

44543 

ΠΖ 

Κόρκα 

Δημήτριο 

Χρήστου 

2230. 

44544 

ΕΠ 

Βενέτη 

Χρήστο 

Σωτηρίου 

2231. 

44545 

ΠΖ 

Κούρτη 

Κλεομένη 

Γ εωργίου 

2232. 

44546 

ΠΖ 

Πλακούδη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

2233. 

44549 

ΜΧ 

Σκουμπουρδής 

Κων/νο 

Φώτιου 

2234. 

44550 

ΜΧ 

Μπελελή 

Νικόλαο 

Μιχαήλ 

2235. 

44553 

ΠΒ 

Σκυλάκη 

Λάζαρο 

Γ εωργίου 

2236. 

44554 

ΠΖ 

Μεσσάρη 

Φώτιο 

Παναγιώτη 

2237. 

44555 

ΠΖ 

Κλειτσιώτη 

Δήμο 

Δημητρίου 

2238. 

44556 

ΠΖ 

Συμεωνίδη 

Νικόλαο 

Ευαγγέλου 

2239. 

44557 

ΠΖ 

Δημητρουλάκη 

Χαρίτων 

Στυλιανού 

2240. 

44559 

ΠΖ 

Χούπη 

Κωσταντίνο 

Χαρίτων 

2241. 

44561 

ΤΘ 

Μποαϊυάκη 

Αγγελο 

Ζώη 

2242. 

44562 

ΤΘ 

Κούσαντα 

Κωνσταντίνο 

Νικολάου 

2243. 

44563 

ΠΖ 

Ευγενικό 

Τριαντάφυλο 

Δημητρίου 

2244. 

44564 

ΠΖ 

Σούρλα 

Αθανάσιο 

Μιλτιάδη 

2245. 

44565 

ΔΒ 

Καρακαλά 

Κωνσταντίνο 

Γ εωργίου 

2246. 

44566 

ΔΒ 

Γ ιαννόπουλο 

Αθανάσιο 

Κωνσταντίνου 

2247. 

44567 

ΜΧ 

Κυπραίο 

Απόστολο 

Χαραλάμπους 

2248. 

44568 

ΕΠ 

Κωστάκη 

Κων/νο 

Σάββα 

2249. 

44569 

ΠΒ 

Καλογερόπουλο 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

2250. 

44570 

ΠΖ 

Μπίκο 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 

2251. 

44574 

ΠΒ 

Αποστολόπουλο 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

2252. 

44577 

ΕΠ 

Παπασημακόπουλο 

Δημήτριο 

Στεφάνου 

2253. 

44578 

ΠΖ 

Τζούμη 

Λάμπρο 

Βασιλείου 

2254. 

44579 

ΠΖ 

Περβολαράκη 

Ευάγγελο 

Ιωάννη 

2255. 

44580 

ΠΖ 

Λεοντάρη 

Δημήτριο 

Λάμπρου 

2256. 

44581 

ΠΖ 

Νταλκαρανίδη 

Δημοθένη 

Δημητρίου 

2257. 

44582 

ΔΒ 

Μ π όλη 

Κωνσταντίνο 

Ιωάννη 

2258. 

44583 

ΕΠ 

Μανωλόπουλο 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

2259. 

44585 

ΜΧ 

Ξενάκη 

Κων/νο 

Νικολάου 

2260. 

44587 

ΠΒ 

Λαχανά 

Γ εώργιο 

Βάσσου 

2261. 

44588 

ΠΖ 

Γ καντές 

Χρήστο 

Ευαγγέλου 

2262. 

44590 

ΠΖ 

Ευαγγελίδη 

Δημήτριο 

Λάζαρου 

2263. 

44591 

ΤΘ 

Ράυυο 

Νικόλαο 

Χρήστου 

2264. 

44592 

ΠΖ 

Αλευρά 

Γ εώργιο 

Παύλου 

2265. 

44593 

ΠΖ 

Πασχάλη 

Γ εώργιο 

Εμμανουήλ 

2266. 

44594 

ΠΖ 

Γ ενικαλιώτη 

Κωσταντίνο 

Δημητρίου 

2267. 

44595 

ΠΖ 

Βήχο 

Φίλιππο 

Ιωάννη 

2268. 

44597 

ΠΖ 

Παπαχρήστου 

Κωσταντίνο 

Μιχαήλ 

2269. 

44598 

Ε 

Σερέτη 

Νικόλαο 

Αριστείδη 

2270. 

44599 

ΔΒ 

Δεσύπρη 

Αλέξανδρο 

Ιωάννη 

2271. 

44600 

ΠΒ 

Γ εωργόπουλο 

Σωτήριο 

Κων/νου 

2272. 

44601 

ΤΘ 

Ιντζέ 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

2273. 

44602 

ΤΘ 

Γ αυλλάκη 

Νικόλαο 

Νικολάου 

2274. 

44603 

ΠΖ 

Σαλτερή 

Νικόλαο 

Μάρκου 

2275. 

44604 

ΠΖ 

Σταματόπουλο 

Σπυρίδων 

Αθανασίου 

2276. 

44605 

ΠΖ 

Γ ιαννίκο 

Αθανάσιο 

Παναγιώτη 

2277. 

44606 

ΠΒ 

Τ αραντίλη 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

2278. 

44607 

ΠΖ 

Κουκουλομμάτη 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

2279. 

44609 

ΜΧ 

Καραγκιοζίδη 

Χαρίλαο 

Ανέστη 

2280. 

44610 

ΠΒ 

Καλογήρου 

Δημήτριο 

Ευαγγέλου 

6030 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2281. 

44612 

ΠΖ 

Ησαία 

Νικ-Ησαία 

Γ εωργίου 

2282. 

44613 

ΠΖ 

Τσιούτρα 

Αλέξανδρο 

Σωτηρίου 

2283. 

44614 

ΠΖ 

Θεοδώρου 

Κωσταντίνο 

Σπυρίδων 

2284. 

44615 

ΠΖ 

Δάλα 

Γ εώργιο 

θεοδώρου 

2285. 

44616 

ΜΧ 

Πούτιο 

Αθανάσιο 

Μάρκου 

2286. 

44617 

ΔΒ 

Φλεβοτόμο 

Αντώνιο 

Νικολάου 

2287. 

44624 

ΠΖ 

Ζαφείρη 

Κωσταντίνο 

Ηρακλή 

2288. 

44625 

ΜΧ 

Νικολακάκη 

Γ εώργιο 

Παντελή 

2289. 

44626 

ΠΒ 

Σπανόπουλο 

Ηλία 

Επαμεινώνδα 

2290. 

44627 

ΠΖ 

Παπαδόπουλο 

Ηλία 

Σωτηρίου 

2291. 


ΤΘ 

Παπαγοήστου 

Νικόλαο 

Αναστασίου 

2292. 

44629 

ΠΖ 

Αιακόπουλο 

Ευάγγελο 

Γ εωργίου 

2293. 

ΙΕ » τιϋϋϋ 

ΠΖ 

Βαίου 

Αναστάσιο 

Θωμά 

2294. 


ΠΖ 

Μπαλαφούτα 

Γ εώργιο 

Ηλία 

2295. 


ΔΒ 

Σταμούλη 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

2296. 


ΔΒ 

Λαλά 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

2297. 


ΠΒ 

Σπηλιόπουλο 

Κων/νο 

Θεοδώρου 

2298. 


ΠΒ 

Καπετάνου 

Γ εώργιο 

Ευαγγέλου 

2299. 


ΤΘ 

Ποεντουλή 

Αντώνιο 

Δημητρίου 

2300. 

Ε^'ϊΙΙΙΙ 

ΠΒ 

Κομίδη 

Στέφανο 

Γ εωργίου 

2301. 

44640 

ΠΖ 

Γ κίζα 

Σπυρίδων 

Δημητρίου 

2302. 


ΠΖ 

Κράγκαρη 

Αριστομένη 

Αθανασίου 

2303. 


ΠΖ 

Καραμανέα 

Πέτρο 

Ηλία 

2304. 


ΠΖ 

Παπασάββα 

Χρηστό 

Γ εωργίου 

2305. 


ΔΒ 

Σαμαρά 

Δημήτριο 

Πέτρου 

2306. 


ΠΖ 

Παντελαίο 

Γ εώργιο 

Ανδρέα 

2307. 


ΜΧ 

Μπατσικώστα 

Γ εώργιο 

Μάρκου 

2308. 


ΠΖ 

Τουρναβίτη 

Στέφανο 

Αποστόλου 

2309. 

0|?κ7ς7^^^Ηρ|||Ρ| 

ΜΧ 

Τ σίντζο 

Θωμά 

Σπυρίδων 

2310. 

44657 

ΠΖ 

Μπιλάλη 

Ευθύμιο 

Ανδρέα 

2311. 


ΠΖ 

Παγούρα 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

2312. 

44661 

ΤΘ 

Ξανθόπουλο 

Θεόδωρο 

Αμύντα 

2313. 

44662 

ΠΒ 

Κέρογλου 

Στυλιανό 

Ιωάννη 

2314. 


ΤΘ 

Καραντίνο 

Ηλία 

Χρήστου 

2315. 

44664 

ΠΖ 

Χριστάκο 

Σταύρο 

Αναστασίου 

2316. 

44665 

ΠΖ 

Μπέκο 

Δημήτριο 

Αντωνίου 

2317. 

44667 

ΔΒ 

Δεμοιράκο 

Λεωνίδα 

Παναγιώτη 

2318. 

44669 

ΜΧ 

Σπαντίδο 

Αγγελο 

Ευστρατίου 

2319. 

44670 


Πασιά 

Μαυρούδη 

Ξενοφώντα 

2320. 

44671 

ΠΖ 

Ιωάννου 

Επαμειν 

Χρήστου 

2321. 

44672 

ΠΒ 

Παπαδόπουλο 

Αθανάσιο 

Στεφάνου 

2322. 

44673 

ΤΘ 

Πετρίδη 

Κυριάκο 

Ευαγγέλου 

2323. 

44674 

ΠΖ 

Παπαθανασίου 

Προκόπιο 

Παυσανίας 

2324. 

44675 

ΠΖ 

Τόλο 

Νικόλαο 

Κωνσταντίνου 

2325. 

44676 

ΠΖ 

Μπουζέλο 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

2326. 

44677 

ΠΒ 

Αναστασιάδη 

Δούκα 

Βύρωνα 

2327. 

44680 

ΠΖ 

Σίσκο 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

2328. 

44681 

ΤΘ 

Παναγόπουλο 

Γ εώργιο 

Σωτηρίου 

2329. 

44682 

ΠΖ 

Καλογερόπουλο 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

2330. 

44683 

ΠΖ 

Μαντά 

Γ εώργιο 

Σωτηρίου 

2331. 

44686 

ΔΒ 

Αναγνωστόπουλο 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 

2332. 

44687 

ΤΘ 

Πόδα 

Ατέριο 

Γ εωργίου 

2333. 

44689 

ΜΧ 

Αναγνωστόπουλο 

Γ εώργιο 

Χριστόδουλου 

2334. 

44690 

ΜΧ 

Πέτρου 

Ιωάννη 

Ευθυμίου 

2335. 

44693 

ΠΖ 

Δουκάκη 

Στέφανο 

Νικολάου 

2336. 

44694 

ΠΖ 

Γ ιαρμενίτη 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

2337. 

44696 

ΠΖ 

Ιωαννίδη 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

2338. 

44701 

ΔΒ 

Τ σαταλμπασίδη 

Ιωάννη 

Σεραφείμ 

2339. 


ΔΒ 

Μπούτρη 

Σωτήριο 

Παναγιώτη 

2340. 


ΜΧ 

Κορκότζελο 

Θεμιστοκλή 

Κων/νου 

2341. 

44705 

ΠΒ 

Καραβασίλη 

Μαργαζή 

Χρήστου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6031 


2342. 

44706 

ΤΘ 

Σκοπελίτη 

Χαράλαμπο 

Αθανασίου 

2343. 

44708 

ΠΖ 

Δέδε 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

2344. 

44715 

πζ 

Κατσιγιαννάκη 

Κωσταντίνο 

Ευαγγέλου 

2345. 

44720 

ΑΣ 

Παπασπύρου 

Δημήτριο 

Σπυρίδων 

2346. 

44722 

ΥΠ 

Βασίλογλου 

Ιωάννη 

Στεργίου 

2347. 

44722 

ΥΠ 

Παρούση 

Δημήτριο 

Εμμανουήλ 

2348. 

44724 

ΕΜ 

Σκορδά 

Δημήτριο 

Αναστασίου 

2349. 

44725 

ΥΠ 

Κουρκουλάκο 

Στυλιανό 

Αντωνίου 

2350. 

44726 

ΤΧ 

Λαμπρινάκη 

Χρήστο 

θεοδώρου 

2351. 

44728 

ΕΜ 

Παντούλια 

Σπύρο 

Παναγιώτη 

2352. 

44729 

ΕΜ 

Μπερτόλη 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

2353. 

44730 

ΥΠ 

Κιούση 

Παναγιώτη 

Κων/νου 

2354. 

44731 

ΥΠ 

Φακάκη 

Δημήτριο 

Παρασκευά 

2355. 

44732 

ΤΧ 

Λιόλιο 

Χρήστο 

Κων/νου 

2356. 

44733 

ΕΜ 

Τάκο 

Βασίλειο 

Χρήστου 

2357. 

44734 

ΕΜ 

Παπαϊωάννου 

Ιωάννη 

Χρήστου 

2358. 

44735 

ΤΧ 

Κλάρα 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

2359. 

44736 

ΤΧ 

Ράπτη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

2360. 

44737 

ΥΠ 

Μωρα'ΐτη 

Απόστολο 

Αλεξάνδρου 

2361. 

44777 

ΥΓ 

Πουρνάρα 

Κων/νο 

Μιλτιάδη 

2362. 

44781 

ΥΓ 

Τασιούλα 

Χρήστο 

Βασιλείου 

2363. 

44841 

ΥΓ 

Αθανασίου 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

2364. 

44855 

ΥΓ 

Ρεμέντζη 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

2365. 

44856 

ΥΓ 

Παντούλα 

Λάμπρο 

Γ εωργίου 

2366. 

44857 

ΥΓ 

Σταύρου 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

2367. 

44870 

ΥΓ 

Καραμαούνα 

Νικόλαο 

Αριστοτέλης 

2368. 

44871 

ΥΓ 

Μάνο 

Γ εώργιο 

Αναστασίου 

2369. 

44872 

ΥΓ 

Χατζόπουλο 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

2370. 

44921 

ΤΘ 

Σταματιάδη 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

2371. 

44922 

ΠΖ 

Φαραντάτο 

Αναστάσιο 

Χρήστου 

2372. 

44924 

ΠΒ 

Ηλιάδη 

Δημήτριο 

Αριστείδη 

2373. 

44926 

ΔΒ 

Γ ρούμπα 

Ιωάννη 

Ευαγγέλου 

2374. 

44927 

ΠΒ 

Σπιταδάκη 

Στυλ-Εμμαν. 

Σταμάτιου 

2375. 

44928 

ΜΧ 

Κονδύλη 

Αντώνιο 

Στυλιανού 

2376. 

44929 

ΠΖ 

Μεταξά 

Κωσταντίνο 

Ιωάννη 

2377. 

44930 

ΜΧ 

Γ αρμπή 

Βασίλειο 

Στυλιανού 

2378. 

44931 

ΤΘ 

Τσερπέ 

Σταύρο 

Γ εωργίου 

2379. 

44934 

ΠΖ 

Σίμο 

Χρήστο 

Φιλάργυρου 

2380. 

44936 

πζ 

Δαβιώτη 

Λάμπρο 

Γ εωργίου 

2381. 

44937 

ΤΘ 

Λαλούση 

Χαράλαμπο 

Ανδρέα 

2382. 

44938 

ΠΖ 

Πετρόπουλο 

Σπυρίδων 

Παρασκευά 

2383. 

44939 

πζ 

Καραγεωργόπουλο 

Κωσταντίνο 

Αλεξάνδρου 

2384. 

44942 

ΤΘ 

Θυμιανίδη 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

2385. 

44943 

ΔΒ 

Σπύρου 

Θωμά 

Λάμπρου 

2386. 

44944 

ΔΒ 

Ράπτη 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

2387. 

44945 

ΜΧ 

Αναγνωστόπουλο 

Ανδρέα 

Κυριάκου 

2388. 

44946 

ΜΧ 

Δημόπουλο 

Χρήστο 

Δημητρίου 

2389. 

44947 

ΠΒ 

Μοσχονά 

Σταύρο 

Αλεξάνδρου 

2390. 

44949 

ΤΘ 

Ελευθεριάδη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

2391. 

44950 

ΠΒ 

Ζαφειρόπουλο 

Κων/νο 

Διονυσίου 

2392. 

44951 

ΠΒ 

Παππα 

Κων/νο 

Πέτρου 

2393. 

44953 

ΠΖ 

Κουλούρη 

Θεόδωρο 

Νικηφόρου 

2394. 

44955 

ΠΖ 

Γλυμή 

Δημήτριο 

Ευθυμίου 

2395. 

44956 

ΠΖ 

Ισαάκ 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

2396. 

44957 

ΠΖ 

Γ κουρογιάννη 

Γ εώργιο 

Φίλιππος 

2397. 

44958 

ΠΖ 

Καρατζέτζο 

Προκόπιο 

Ιπποκράτη 

2398. 

44959 

ΠΖ 

Καραμπατζάκη 

Σωτήριο 

Γ εωργίου 

2399. 

44960 

ΠΖ 

Ήτουνα 

Γ εώργιο 

Παντελή 

2400. 

44961 

ΤΘ 

Λέτσιο 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

2401. 

44962 

ΠΖ 

Πανέτσο 

Κωσταντίνο 

Θωμά 

2402. 

44963 

ΔΒ 

Μωραϊτάκη 

Χρήστο 

Αγγέλου 

6032 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2403. 

44964 

ΜΧ 

2404. 

44965 

ΠΖ 

2405. 

44967 

ΜΧ 

2406. 

44969 

ΠΒ 

2407. 

44970 

ΠΖ 

2408. 

44971 

ΠΖ 

2409. 

44972 

ΠΒ 

2410. 

44975 

ΠΖ 

2411. 

44976 

ΠΖ 

2412. 

44977 

ΠΖ 

2413. 

44978 

ΤΘ 

2414. 

44980 

ΤΘ 

2415. 

44981 

ΔΒ 

2416. 

44985 

ΠΖ 

2417. 

45190 

ΥΓ 

2418. 

45192 

ΥΓ 

2419. 

45198 

ΥΓ 

2420. 

45199 

ΥΓ 

2421. 

45201 

ΥΓ 

2422. 

45202 

ΥΓ 

2423. 

45204 

ΥΓ 

2424. 

45205 

ΥΓ 

2425. 

45207 

ΥΓ 

2426. 

45209 

ΥΓ 

2427. 

45283 

ΥΓ 

2428. 

45284 

ΥΓ 

2429. 

45285 

ΥΓ 

2430. 

45286 

ΥΓ 

2431. 

45287 

ΥΓ 

2432. 

45289 

ΥΓ 

2433. 

45290 

ΥΓ 

2434. 

45292 

ΥΓ 

2435. 

45293 

ΥΓ 

2436. 

45294 

ΥΓ 

2437. 

45495 

ΥΓ 

2438. 

45496 

ΥΓ 

2439. 

45497 

ΥΓ 

2440. 

45499 

ΥΓ 

2441. 

45532 

ΥΓ 

2442. 

45535 

ΥΓ 

2443. 

45536 

ΥΓ 

2444. 

45537 

ΥΓ 

2445. 

45538 

ΥΓ 

2446. 

45988 

ΥΓ 

2447. 

45989 

ΥΓ 

2448. 

45990 

ΥΓ 

2449. 

45991 

ΥΓ 

2450. 

45992 

ΥΓ 

2451. 

46068 

ΥΓ 

2452. 

46069 

ΥΓ 

2453. 

46070 

ΥΓ 

2454. 

46071 

ΥΓ 

2455. 

46072 

ΥΓ 

2456. 

46074 

ΥΓ 

2457. 

46075 

ΥΓ 

2458. 

44660 

ΠΒ 

2459. 

43515 

ΕΜ 

2460. 

44723 

ΕΜ 

2461. 

43822 

ΥΙ 

2462. 

44276 

ΥΙ 


Αρβανίτη 

Σαρδέλλη 

Παπαδάκη 

Λιακόπουλο 

Παπαμιχαήλ 

Γ ρηγοριάδη 

Μόσχο 

Λουπάση 

Κούρτη 

Τσιτσιμπίκο 

Μπονώρα 

Αλεξανδρίδη 

Σκουρλέτο 

Μάκρη 

Τσοκάνα 

Ανεμούλη 

Λούρμπα 

Ποζιόπουλο 

Καλαφάτη 

Οσα 

Φούσκα 

Τ σιλαλή 

Σταυρόπουλο 

Λάχανη 

Βενέτη-Μπαξεβάνη 

Παπαδοπούλου-Σπαθάρου 

Βλάχου-Παναγιωτοπούλου 

Παναγάκη-Παντελάκου 

Αποστόλου-Σχορετσανίτη 

Ξανθοπούλου 

Παπαδημητρίου-Χριστοδού- 

λου 

Δουρέκα 

Χατζηγεωργίου-Σακαλή 

Κωνσταντοπούλου-Λαγού 

Μπακιρτζή 

Κόκκα 

Τ σιντιρή 

Πατρικό 

Κουκουβή 

Βρέκα 

Κρεμπούνη 

Μπότα 

Κουγιούλη 

Κώττα 

Βοζίκη 

Βασιλόπουλο 

Ζαραβίνο 

Καρλιαύτη 

Παπαθανασίου 

Χαλβατζόγλου 

Παπαδόπουλο 

Διαμαντίδη 

Ζουμπουλίδη 

Καλπάκο 

Γ ιωτάκο 

Παναγόπουλο 

Καυκά 

Ατματζίδη 

Σαρήπουλο 

Αθανασιάδη 


Γ εώργιο 

Σταμάτιου 

Ταξιάρχη 

Δημητρίου 

Μηνά 

Αχιλλέα 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

Βασίλειο 

Νικολάου 

Γ ρηγόριο 

Θεοδόσιου 

Θεόδωρο 

Αντωνίου 

Ηλία 

Θεοδώρου 

Αθανάσιο 

Χαραλάμπους 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 

Πολύχρονη 

Γ εωργίου 

Αριστόδημο 

Ηλία 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

Πολύχρονη 

Κων/νου 

Βασίλειο 

Αργύριου 

Χρήστο 

Αθανασίου 

Ευάγγελο 

Ηλία 

Δημήτριο 

Λεωνίδα 

Δημήτριο 

Αγγέλου 

Θωμά 

Δημητρίου 

Ραφαήλ 

Σταύρου 

Στέφανο 

Βασιλείου 

Δέσποινα 

Αθανασίου 

Παρακευή 

Δημητρίου 

Ελένη 

Χαραλάμπους 

Μαρία 

Ευαγγέλου 

Αικατερίνη 

Αποστόλου 

Εύα 

Ανέστη 

Ελένη 

Δημητρίου 

Άννα 

Ιωάννη 

Άννα 

Δημητρίου 

Αναταία 

Κων/νου 

Χαράλαμπο 

Ηλία 

Σταύρο 

Θεοδώρου 

Κων/νο 

Νικολάου 

Δήμο 

Κων/νου 

Δημήτριο 

Κων/νου 

Χρήστο 

Δημητρίου 

Δημήτριο 

Νικολάου 

Σωτήριο 

Βασιλείου 

Μιχαήλ 

Νικολάου 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

Αλέξανδρο 

Κων/νου 

Σπυρίδων 

Γ εωργίου 

Κων/νο 

Ευθυμίου 

Αντώνιο 

Κων/νου 

Συμεών 

Βασιλείου 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

Ευάγγελο 

Νικολάου 

Αντώνιο 

Γ εωργίου 

Διονύσιο 

Θεοδώρου 

Ορέστη 

Αποστόλου 

Διονύσιο 

Αναστασίου 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

Ιορδάνη 

Δημητρίου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6033 


2463. 

45197 

ΥΙ 

Βακιάνη 

Παντελή 

Παναγιώτη 

2464. 

45500 

ΥΚ 

Πανούλη 

Χρηστό 

Γ εωργίου 

2465. 

45534 

ΥΙ 

Ματίδη 

Νικόλαο 

Κων/νου 

2466. 

44232 

ΕΜ 

Χαρδαλιά 

Δημήτριο 

Κων/νου 
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤ ΑΡΧΕΣ 

ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 


2467. 

ΠΔ 41871 

ΜΧ 

Ρουμελιώτη 

Ρωμαίο 

Ιωάννη 


2468. 

42466 

ΤΧ 

ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ 

ΕΤΟΥΣ 1995 

ΛΟΧΑΓΟΙ 

Τ όμπρα Κων/νο 

Αθανασίου 

2469. 

46355 

ΠΒ 

Μόνο 

ΕΤΟΥΣ 1999 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ 

Δημήτριο 

Γ εώργιου 

2470. 

46642 

ΥΓ 

Κυριακιδη 

Παναγιώτη 

Γ ρηγορίου 

2471. 

47172 

ΥΓ 

ΛΟΧΑΓΟΙ 

Οεοδωρακάκο Νικόλαο 

Γ εώργιου 

2472. 

46297 


ΠΖ 

ΕΤΟΥΣ 2002 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ 

Σπανό 

Αναστάσιο 

Αποστόλου 

2473. 

46741 


ΠΖ 

Βαρούνα 

Σταύρο 

Γ εώργιος 

2474. 

46766 


ΠΖ 

Κολοκούρη 

Κωσταντίνο 

Πέτρου 

2475. 

100/1858/75 


ΠΖ 

Καρέντζο 

Ιωάννη 

Δημοσθένη 

2476. 

107/33958/73 


ΠΖ 

Γ ιαννόπουλο 

Βαίλειο 

Κων/νου 

2477. 

116/52540/73 


ΠΖ 

Μάρτη 

Ελευθέριο 

Αλέξανδρου 

2478. 

116/54681/77 


ΠΖ 

Κανταρά 

Στυλιανό 

Τριαντάφυλλου 

2479. 

122/67629/72 


ΠΖ 

Μαλαβάκη 

Γ εώργιο 

Αθανασίου 

2480. 

122/71472/77 


ΠΖ 

Μπούτρα 

Θεόδωρο 

Ιωάννη 

2481. 

123/73256/73 


ΠΖ 

Λαζαρίδη 

Λεόντειο 

Ανέστη 

2482. 

130/89243/72 


ΠΖ 

Τακίδη 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

2483. 

131/97202/78 


ΠΖ 

Κωνσταντινούδη 

Ατέριο 

Γ εώργιου 

2484. 

132/94487/73 


ΠΖ 

Μήττα 

Θεόδωρο 

Ζαφειριού 

2485. 

134/100522/73 


ΠΖ 

Κατρίλακα 

Δημήτριο 

Γ εώργιου 

2486. 

135109896/76 


ΠΖ 

Παπαδόπουλο 

Παρασκευά 

Αναστάσιου 

2487. 

136/112671/78 


ΠΖ 

Γ ιαννικόπουλο 

θωμά 

Δημήτριου 

2488. 

138/116321/75 


ΠΖ 

Αδαμίδη 

Αντώνιο 

Παναγιώτη 

2489. 

138/116991/77 


ΠΖ 

Σπηλιωτόπουλο 

Ευάγγελο 

Παναγιώτη 

2490. 

103/19730/79 


ΕΜ 

Μαυρογόνατο 

Ευάγγελο 

Ηλία 

2491. 

105/26312/80 


ΕΜ 

Κούτση 

Αγγελο 

Παναγιώτη 

2492. 

111/47907/78 


ΕΜ 

Ραγκούση 

Ιωάννη 

Δημήτριου 

2493. 

128/85603/78 


ΕΜ 

Γ όγολο 

Σπυρίδων 

Ηρακλή 

2494. 

133/101569/77 


ΕΜ 

Τζέκα 

Βαίλειο 

Γ εώργιου 

2495. 

142/125316/72 


ΕΜ 

Μανάρα 

Σεραφείμ 

Δημήτριου 

2496. 

147/135141/70 


ΕΜ 

Παπατολόπουλο 

Ηλία 

©ωμά 

2497. 

42800 


ΥΓ 

ΛΟΧΑΓΟΙ 

Κουτσογιαννοπούλου 

Σωτηρία 

Δημητρίου 

2498. 

42907 


ΜΣ 

Καραα'ΐα 

Αγγελο 

Αλεξάνδρου 

2499. 

43127 


ΜΣ 

Μαζαράκη 

Πολύκαρπο 

Αθανασίου 
6034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2500. 

43129 

ΜΣ 

Κάλλια 

Νικόλαο 

Κων/νου 

2501. 

43739 

ΤΧ 

Καπόλο 

Βασίλειο 

Κων/νου 

2502. 

43793 

ΠΖ 

Ζανιδάκη 

Ιωάννη 

Νικολάου 

2503. 

43928 

ΜΣ 

Κοϊλια 

Ευάγγελο 

Κων/νου 

2504. 

43929 

ΜΣ 

Ουζουνίδη 

Αθανάσιο 

Κων/νου 

2505. 

43930 

ΜΣ 

Βιδάλη 

Γ εώργιο 

Μενελάου 

2506. 

43931 

ΜΣ 

Γ εωργούλα 

Ιωάννη 

Κων/νου 

2507. 

43933 

ΜΣ 

Λυκουρέντζο 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

2508. 

43934 

ΜΣ 

Επιτροπάκη 

Στέφανο 

Γ εωργίου 

2509. 

43936 

ΜΣ 

Παπαβασιλείου 

Αντώνιο 

Αθανασίου 

2510. 

43937 

ΜΣ 

Σταυρούλη 

Κων/νο 

Ευσταθίου 

2511. 

43942 

ΜΣ 

Ζώτο 

Νικόλαο 

Κων/νου 

2512. 

43943 

ΜΣ 

Νεραντζάκη 

Ιωάννη 

Αναστασίου 

2513. 

43944 

ΜΣ 

Μπεσίρη 

Κων/νο 

Πέτρου 

2514. 

43971 

ΜΧ 

Αρκουμάνη 

Νικηφόρο 

Παναγιώτη 

2515. 

44423 

ΑΣ 

Μήτσιο 

Νικόλαο 

Κων/νου 

2516. 

44467 

ΜΣ 

Τριανταφυλλίδη 

Θεόδωρο 

Αναστασίου 

2517. 

44469 

ΜΣ 

Σκιαδόπουλο 

Σπυρίδων 

Στεφάνου 

2518. 

44471 

ΜΣ 

Μπάτζιο 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

2519. 

44827 

ΜΧ 

Βουλγαράκη 

Σάββα 

Δημητρίου 

2520. 

44880 

ΤΘ 

Τζελέτα 

Γ εώργιο 

Χαραλάμπους 

2521. 

45368 

ΤΧ 

Μαντζούτσο 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

2522. 

45371 

ΤΧ 

Κομίδη 

Κομάς 

Στυλιανού 

2523. 

45381 

ΤΧ 

Μπουραντά 

Χρηστό 

Ηλία 

2524. 

45393 

ΤΧ 

Τζέλλο 

Παύλο 

Χρήστου 

2525. 

45396 

ΤΧ 

Χρυσόμαλλο 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 

2526. 

45401 

ΤΧ 

Μπελαή 

Ιωάννη 

Χρήστου 

2527. 

45407 

ΤΧ 

Γ κουβή 

Γ εώργιο 

Ναπολέον 

2528. 

45412 

ΤΧ 

Γ κότση 

Ευστάθιο 

Σταύρου 

2529. 

45418 

ΤΧ 

Αθανασίου 

Χρηστό 

Αλεξάνδρου 

2530. 

45442 

ΠΖ 

Κακαράντζα 

Αθανάσιο 

Νικολάου 

2531. 

45455 

ΤΘ 

Μαλιώρα 

Ιωάννη 

Γ ερασίμου 

2532. 

45483 

ΔΒ 

Λημναίο 

Νικόλαο 

Αντωνίου 

2533. 

45516 

ΜΧ 

Αβραμίδη 

Ανατάσιο 

Ιωάννη 

2534. 

45542 

0 

Παπαδόπουλο 

Ανέστη 

Ηλία 

2535. 

45662 

ΤΘ 

Τρίγκα 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

2536. 

45663 

ΠΖ 

Παπαλεξανδρόπουλο 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 

2537. 

45824 

ΠΖ 

Βλαχοδημητρόπουλο 

Παναγιώτη 

Σωτηρίου 

2538. 

45860 

ΑΠΤ 

Σολδάτο 

Σπυρίδων 

Κων/νου 

2539. 

45865 

ΑΠΤ 

Γ αβριηλίδη 

Γ εώργιο 

Θεοδώρου 

2540. 

45870 

ΑΠΤ 

Πουλούλη 

Δημήτριο 

Ευαγγέλου 

2541. 

45871 

ΑΠΤ 

Βάττη 

Γ εώργιο 

Αναστασίου 

2542. 

45884 

ΜΧ 

Μακρογιαννάκη 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

2543. 

45890 

ΔΒ 

Παππά 

Νικόλαο 

Λάμπρου 

2544. 

45893 

ΔΒ 

Καραβάτσο 

Ευάγγελο 

Φώτιου 

2545. 

45899 

ΔΒ 

Τσουρέκα 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

2546. 

45903 

ΔΒ 

Φαμπρικάνο 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

2547. 

45905 

ΔΒ 

Βαρδάκα 

Θεόδωρο 

Ευθυμίου 

2548. 

45906 

ΔΒ 

Λεβεντούρη 

Δημήτριο 

Δημητρίου 

2549. 

45967 

ΤΘ 

Νικηφορίδη 

Χρήστο 

Κωνσταντίνου 

2550. 

45968 

ΑΣ 

Νικολουδάκη 

Εμμανουήλ 

Παντελή 

2551. 

46036 

ΠΖ 

Τσαβδαρλή 

Ανατάσιο 

Δημητρίου 

2552. 

46090 

ΤΘ 

Εμμανουηλίδη 

Κωνσταντίνο 

Δημητρίου 

2553. 

46092 

ΠΒ 

Δημόπουλο 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

2554. 

46093 

ΜΧ 

Κουμουλίδη 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

2555. 

46121 

ΠΒ 

Αρναούτογλου 

Χρήστο 

Θεοδώρου 

2556. 

46123 

ΠΖ 

Βογιατζάκη 

Εμμανουήλ 

Αντωνίου 

2557. 

46125 

ΠΖ 

Νίκα 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

2558. 

46126 

ΤΘ 

Λιμνιάτη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

2559. 

46128 

ΔΒ 

Δαμουλάκη 

Εμμανουήλ 

Γ εωργίου 

2560. 

46161 

ΥΠ 

Σταυριανάκη 

Μιχαήλ 

Βασιλείου 

ΦΕΚ 720 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

6035 

2561. 

46164 

ΑΠΤ 

Μπότσαρη 

Χρήστο 

Ιωάννη 

2562. 

46165 

ΑΠΤ 

Ηλιόπουλο 

Πέτρο 

Φώτιου 

2563. 

46168 

ΑΠΤ 

Καραγκιοζάκη 

Καριοφύλη 

Δημητρίου 

2564. 

46180 

ΠΖ 

Παπαδούλη 

Βάιο 

Σεραφείμ 

2565. 

46181 

ΠΖ 

Γ ιαννόπουλο 

Αθανάσιο 

Δημόκριτου 

2566. 

46182 

ΠΖ 

Χατζησταματάκη 

Γ εώργιο 

Σταμάτη 

2567. 

46184 

ΠΖ 

Μπαζιργιάννη 

Ιωάννη 

Κωνσταντίνου 

2568. 

46188 

ΤΘ 

Μπεχτσούδη 

Νικόλαο 

Αποστόλου 

2569. 

46196 

ΜΧ 

Παπαδημητρίου 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

2570. 

46198 

ΔΒ 

Παπά 

Γ εώργιο 

Αθανασίου 

2571. 

46260 

ΠΖ 

Γ αβριήλη 

Ευάγγελο 

Παναγιώτη 

2572. 

46465 

ΔΒ 

Πρεντουλή 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

2573. 

46466 

ΔΒ 

Παναγιώτου 

Αθανάσιο 

Κωνσταντίνου 

2574. 

46467 

ΔΒ 

Βουκίδη 

Ευστράτιο 

Ιωάννη 

2575. 

46480 

ΕΜ 

ΡΥ 

Χατζόπουλο 

Αντώνιο 

Κων/νου 

2576. 

46481 

Ε I 

ΕΜ 

Κοντσιλίδη 

Κων/νο 

Στεργίου 

2577. 

46483 

ΔΒ 

Γ κιουλεντζερίδη 

Ηλία 

Γ εωργίου 

2578. 

46485 

ΔΒ 

Βούλγαρη 

Ευάγγελο 

Σωτηρίου 

2579. 

46487 

ΔΒ 

Πρίσκα 

Χριστόδουλο 

Δημητρίου 

2580. 

46490 

ΠΒ 

Τσέπα 

Κωνσταντίνο 

Ιωάννη 

2581. 

46491 

ΠΒ 

Τσιομίδη 

Ανατάσιο 

Γ εωργίου 

2582. 

46492 

ΜΧ 

Ζούντσα 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

2583. 

46519 

ΠΖ 

Σαρρή 

Νικόλαο 

Θεοφίλου 

2584. 

46520 

ΠΖ 

Καλαντζίδη 

Σταύρο 

Ευαγγέλου 

2585. 

46521 

ΜΧ 

Βλαχάκη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

2586. 

46524 

ΥΓ 

Πεππέ 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

2587. 

46570 

ΥΓ 

Παπαδόπουλο 

Βασίλειο 

Κων/νου 

2588. 

46575 

ΔΒ 

Γ εωργιάδη 

Ευστράτιο 

Κωνσταντίνου 

2589. 

46576 

ΠΒ 

Σμυρλή 

Νικόλαο 

Νικήτα 

2590. 

46580 

ΤΘ 

Κούπενο 

Νικόλαο 

Κωνσταντίνου 

2591. 

46583 

ΠΖ 

Φουντή 

Παναγιώτη 

Κυριάκου 

2592. 

46584 

ΕΜ 

Βλάχο 

Ευάγγελο 

Παναγιώτη 

2593. 

46620 

ΔΒ 

Καραγιαννίδη 

Κωνσταντίνο 

Νικολάου 

2594. 

46621 

ΠΒ 

Γ κουντούμα 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

2595. 

46623 

ΥΓ 

Σπύρογλου 

Ηρακλή 

Ιωάννη 

2596. 

46626 

ΠΒ 

Γ ιαννούλη 

Κων/νο 

Στεργίου 

2597. 

46632 

ΥΓ 

Βασιλακόπουλο 

Νικόλαο 

Χαρίλαου 

2598. 

46635 

ΠΒ 

Βασιλειάδη 

Λάζαρο 

Αναστασίου 

2599. 

46687 

ΠΖ 

Τ ερεζάκη 

Πολύχρονη 

Γ ερασίμου 

2600. 

46739 

ΠΖ 

Κατσίκα 

Ανατάσιο 

Βάιου 

2601. 

46760 

ΔΒ 

Πατέρα 

Ιωάννη 

Αναστασίου 

2602. 

46914 

ΤΘ 

Καράλη 

Νικόλαο 

Ευαγγέλου 

2603. 

46915 

ΑΣ 

Καμαριώτη 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

2604. 

46916 

ΠΒ 

Κιορπέ 

Δημήτριο 

Κων/νου 

2605. 

46919 

ΠΖ 

Τζουλάκη 

Γ εώργιο 

Λαζάρου 

2606. 

46920 

ΠΒ 

Τζανάκη 

Ιωάννη 

Νικολάου 

2607. 

46922 

ΠΖ 

Σογιουτόπουλο 

Συμεών 

Σταύρου 

2608. 

46924 

ΜΧ 

Τσουμπερλή 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

2609. 

46926 

ΠΖ 

Σπίνο 

Παναγιώτη 

Διονυσίου 

2610. 

46928 

ΤΘ 

Γλάστρα 

Νικόλαο 

Ευριπίδη 

2611. 

46929 

ΠΖ 

Μπούκουρα 

Γ εώργιο 

Αδαμάντιου 

2612. 

46931 

ΠΖ 

Μαυροθαλασίτη 

Ευάγγελο 

Παναγιώτη 

2613. 

46932 

ΤΘ 

Χρήστου 

Κωνσταντίνο 

Ελευθερίου 

2614. 

46934 

ΤΘ 

Τσορμπατζόγλου 

Ανατάσιο 

Εμμανουήλ 

2615. 

46936 

ΠΒ 

Σκρέκα 

Κων/νο 

Ευαγγέλου 

2616. 

46937 

ΠΖ 

Αθανασίου 

Αθανάσιο 

Κωνσταντίνου 

2617. 

46974 

ΕΜ 

Παπαδημητρίου 

Βασίλειο 

Κων/νου 

2618. 

46975 

ΕΜ 

Κατράνη 

Ηλία 

Αθανασίου 

2619. 

46976 

ΕΜ 

Ζυγούρη 

Φώτιο 

Περικλή 

2620. 

46986 

ΠΖ 

Χατζή 

Βασίλειο 

Αθανασίου 
6036 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2621. 

46988 

ΠΖ 

Γ καιδατζή 

Δημήτριο 

Εμμανουήλ 

2622. 

46992 

ΠΖ 

Τ ογκαλίδη 

Αγγελο 

Κωνσταντίνου 

2623. 

46994 

ΠΖ 

Κωστάκη 

Στέφανο 

Παναγιώτη 

2624. 

46996 

ΤΘ 

Τσιαντούλα 

Δημήτριο 

Ηλία 

2625. 

47003 

ΠΒ 

Παπαγιανόπουλο 

Αθανάσιο 

Νικολάου 

2626. 

47005 

ΠΒ 

Κούτσικο 

Λάζαρο 

Λεωνίδα 

2627. 

47007 

ΠΒ 

Τρίμμη 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

2628. 

47008 

ΠΒ 

Καρασερίδη 

Σπυρίδων 

Κων/νου 

2629. 

47009 

ΜΧ 

Τσουρέκα 

Αθανάσιο 

Κων/νου 

2630. 

47011 

ΜΧ 

Βώσσο 

Αριστείδη 

Χαραλάμπους 

2631. 

47051 

ΥΙ 

Κουριδάκη 

Πέτρο 

Μανούσος 

2632. 

47091 

ΥΓ 

Κοντού 

Χριστίνα 

Διαμαντή 

2633. 

47095 

ΥΓ 

Σωτήρκου 

Στυλιανή 

Δημητρίου 

2634. 

47103 

ΠΖ 

Τζενετίδη 

Φώτιο 

Νικολάου 

2635. 

47106 

ΜΧ 

Κυρίδη 

Απόστολο 

Δημητρίου 

2636. 

47107 

ΔΒ 

Μαστοράκη 

Μιχαήλ 

Εμμανουήλ 

2637. 

47108 

ΤΘ 

Χαρισόπουλο 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου. 

2638. 

47110 

ΠΖ 

Παπαδόπουλο 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

2639. 

47111 

ΜΧ 

Σελμπέση 

Κων/νο 

Ευστρατίου 

2640. 

47112 

ΠΖ 

Μπανταβάνο 

Νικόλαο 

Ζήση , 

2641. 

47115 

ΠΒ 

Κουφάκη 

Ευστάθιο 

Νικολάου 

2642. 

47116 

ΠΖ 

Γ ρηγορίου 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

2643. 

47117 

ΠΖ 

Μηνά 

Ευθύμιο 

Χρήστου 

2644. 

47118 

ΔΒ 

Βασιλειάδη 

Χρήστο 

Κωνσταντίνου 

2645. 

47119 

ΠΖ 

Θεολόγη 

Κωσταντίνο 

Γ εωργίου 

2646. 

47120 

ΤΘ 

Πούλιο 

Βασίλειο 

Κωνσταντίνου 

2647. 

47122 

ΠΖ 

Κάραντο 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

2648. 

47123 

ΠΒ 

Αγκόρτσα 

Κων/νο 

Αθανασίου 

2649. 

47124 

ΠΖ 

Νικολάου 

Αργύριο 

Ιωάννη 

2650. 

47125 

ΠΒ 

Ντούλα 

Κωνσταντίνο 

Χρήστου 

2651. 

47127 

ΠΒ 

Δάνογλου 

Λεωνίδα 

Δημητρίου 

2652. 

47128 

ΜΧ 

Ζησόπουλο 

Παναγιώτη 

Θωμά 

2653. 

47130 

ΠΒ 

Μπεζιργιάννη 

Νικόλαο 

Κων/νου 

2654. 

47132 

ΤΘ 

Θεοδωρακόγλου 

Θεόδωρο 

Χρήστου 

2655. 

47133 

ΤΘ 

Τσάλη 

Αλκιβιάδη 

Θωμά 

2656. 

47135 

ΠΒ 

Μεταλλίδη 

Σταύρο 

Θωμά 

2657. 

47139 

ΥΓ 

Σπυρόπουλο 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

2658. 

47140 

ΥΓ 

Τ ολίδη 

Βασίλειο 

Κων/νου 

2659. 

47142 

ΥΓ 

Θεοδωρή 

Θεόδωρο 

Λάμπρου 

2660. 

47149 

ΠΒ 

Τρίμμη 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

2661. 

47150 

ΠΒ 

Σίβαρη 

Λάζαρο 

Νεόφυτου 

2662. 

47151 

ΠΒ 

Κορέλη 

Κων/νο 

Φιλίππου 

2663. 

47152 

ΠΒ 

Ααϊόπουλο 

Σωτήριο 

Σπυρίδων 

2664. 

47153 

ΠΒ 

Καρανικόλα 

Σταύρο 

Νικολάου 

2665. 

47163 

ΠΒ 

Χριστίδη 

Μιλτιάδη 

Ναούμ 

2666. 

47401 

ΤΘ 

Ζιωτόπουλο 

Χρήστο 

Δημητρίου 

2667. 

47815 

ΠΖ 

Μανουρά 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

2668. 

47845 

ΠΖ 

Δαμιανό 

Στέργιο 

Δαυίδ 

2669. 

47849 

ΕΠ 

Κούρτη 

Χρυσόστομο 

Νικολάου 

2670. 

47858 

ΠΖ 

Τ σακάλη 

Σωκράτη 

Ιωάννη 

2671. 

47861 

ΠΖ 

Τσεκμέ 

Κωσταντίνο 

Δημητρίου 

2672. 

47898 

ΠΖ 

Δέτσικα 

Ηλία 

Βασιλείου 

2673. 

47915 

ΠΖ 

Σπυρίδη 

Ιωάννη 

Παύλου 

2674. 

47921 

ΠΖ 

Παρασκευά 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

2675. 

47946 

ΠΖ 

Κόντη 

Βασίλειο 

Θεοδώρου 

2676. 

47963 

ΠΖ 

Σμύρνή 

Γ εώργιο 

Θεοδώρου 

2677. 

47969 

ΤΘ 

Τσαβδαρίδη 

Λάζαρο 

Γ εωργίου 

2678. 

47973 

ΠΖ 

Παπαδόπουλο 

Γ εώργιο 

Αναστασίου 

2679. 

47975 

ΤΘ 

Αδάμο 

Θωμά 

Βασιλείου 

2680. 

47978 

ΜΧ 

Ζιώγα 

Ανατάσιο 

Αθανασίου 

2681. 

47980 

ΠΖ 

Καρατάση 

Στέργιο 

Κωνσταντίνου 


6038 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2743. 

48439 

ΠΖ 

Κογιάννη 

Σπυρίδων 

Αθανασίου 

2744. 

48440 

ΠΖ 

Καλαϊτζή 

Χρηστό 

Ηλία 

2745. 

48442 

Γ 

Παράσχου 

Χαράλαμπο 

Βασιλείου 

2746. 

48443 

ΜΧ 

Ακριβό 

Χαράλαμπο 

Ευθυμίου 

2747. 

48444 

ΠΒ 

Γαβούρα 

Αχιλλέα 

Χρήστου 

2748. 

48446 

ΠΒ 

Τούντα 

Αθανάσιο 

Νικολάου 

2749. 

48448 

ΠΖ 

Γ ιαπαλάκη 

Αθάνα 

Κωνσταντίνου 

2750. 

48449 

ΠΖ 

Αδάμο 

Αλέξανδρο 

Βασιλείου 

2751. 

48450 

ΠΖ 

Αλεξανδρίδη 

Μιχαήλ 

Αλεξάνδρου 

2752. 

48451 

ΠΖ 

Παναγιωτόπουλο 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

2753. 

48452 

ΠΖ 

Ευθυμιόπουλο 

Κωσταντίνο 

Διονυσίου 

2754. 

48453 

ΠΖ 

Ψύρρα 

Ζαχαρία 

Επαμινώνδα 

2755. 

48454 

ΤΘ 

Μπόγδανο 

Γ εώργιο 

Ρίζου 

2756. 

48455 

ΤΘ 

Γ ερογλή 

Παναγιώτη 

Κωνσταντίνου 

2757. 

48456 

ΔΒ 

Κεσόπουλο 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

2758. 

48457 

ΔΒ 

Παπαθανασίου 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

2759. 

48458 

ΜΧ 

Σακέρογλου 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

2760. 

48460 

ΠΒ 

Λαμπιδώνη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

2761. 

48461 

ΠΒ 

Μουστάκη 

Ιωάννη 

Ηλία 

2762. 

48463 

ΠΖ 

Σάρπα 

Θωμά 

Παναγιώτη 

2763. 

48464 

ΠΖ 

Μηλιόπουλο 

Πέτρο 

Σωτηρίου 

2764. 

48465 

ΕΠ 

Ταλακίδη 

Ηρακλή 

Ευθυμίου 

2765. 

48466 

ΠΖ 

Δημόπουλο 

Θωμά 

Σπάρου 

2766. 

48467 

ΠΖ 

Σιόρεντα 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

2767. 

48468 

ΑΣ 

Τσοτσορό 

Σπυρίδων 

Γ εωργίου 

2768. 

48469 

ΑΣ 

Πολίτη 

Παναγιώτη 

Αστέριου 

2769. 

48470 

ΠΖ 

Μπούτα 

Νικόλαο 

Ηλία 

2770. 

48471 

ΔΒ 

Λεώνη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

2771. 

48472 

ΜΧ 

Τ σακάλη 

Εμμανουήλ 

Ελευθερίου 

2772. 

48473 

ΜΧ 

Κατρίσιο 

Ιωάννη 

Κοσμά 

2773. 

48474 

ΠΖ 

Παπάζογλου 

Νικηφόρο 

Ευστρατίου 

2774. 

48475 

ΠΒ 

Τσουλουβή 

Απόστολο 

Δημητρίου 

2775. 

48476 

ΤΘ 

Δέλλα 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

2776. 

48477 

ΠΖ 

Κορέλη 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

2777. 

48478 

ΠΖ 

Αλευρά 

Μιλτιάδη 

Βασιλείου 

2778. 

48479 

ΠΒ 

Κόπανο 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

2779. 

48480 

ΠΖ 

Αθανασίου 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

2780. 

48481 

ΠΖ 

Πλατράκη 

Ευάγγελο 

Αθανασίου 

2781. 

48482 

ΠΒ 

Δημόπουλο 

Παναγιώτη 

Δαμιανού 

2782. 

48483 

ΠΖ 

Ατρίνη 

Θεοχάρη 

Λάμπρου 

2783. 

48484 

ΤΘ 

Αναγνωστόπουλο 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

2784. 

48486 

ΕΠ 

Παντούλα 

Δημήτριο 

Αναστασίου 

2785. 

48487 

ΜΧ 

Βαγγέλη 

Σπυρίδων 

Θωμά 

2786. 

48488 

ΜΧ 

Παρόγλου 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

2787. 

48489 

ΠΒ 

Κορρέ 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

2788. 

48490 

ΠΖ 

Καλογερόπουλο 

Αλέξανδρο 

Αντωνίου 

2789. 

48491 

ΠΖ 

Καλτσουκαλά 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

2790. 

48492 

ΠΖ 

Γκανέ 

Σπυρίδωνα 

Αναστασίου 

2791. 

48493 

ΠΖ 

Μπεκιάρη 

Μάρκο 

Γ ρηγορίου 

2792. 

48495 

ΠΖ 

Αντωνόπουλο 

Παναγιώτη 

Αθανασίου 

2793. 

48497 

ΑΣ 

Σούκερα 

Δημήτριο 

Βλάσσιου 

2794. 

48499 

ΠΒ 

Μέρα 

Γ εώργιο 

Στεργίου 

2795. 

48500 

ΤΘ 

Πετράκη 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

2796. 

48501 

ΔΒ 

Τζηρίδη ^ 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 

2797. 

48502 

ΜΧ 

Γ ιαννακάκη 

Ευθύμιο 

Χαρίλαου 

2798. 

48503 

ΜΧ 

Σπυρόπουλο 

Νικόλαο 

Μιχαήλ 

2799. 

48504 

ΠΒ 

Αυγερινό 

Κωνσταντίνο 

Σωτηρίου 

2800. 

48505 

ΠΒ 

Παράσχο 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

2801. 

48506 

ΠΒ 

Μιχαλάκη 

Παναγιώτη 

Βύρων 

2802. 

48507 

ΤΘ 

Ροίδο 

Ελευθέριο 

Χρήστου 

2803. 

48508 

ΠΖ 

Ζέππο 

Ιωάννη 

Ευστρατίου 

2804. 

2805. 

2806. 

2807. 

2808. 

2809. 

2810. 

2811. 

2812. 

2813. 

2814. 

2815. 

2816. 

2817. 

2818. 

2819. 

2820. 

2821. 

2822. 

2823. 

2824. 

2825. 

2826. 

2827. 

2828. 

2829. 

2830. 

2831. 

2832. 

2833. 

2834. 

2835. 

2836. 

2837. 

2838. 

2839. 

2840. 

2841. 

2842. 

2843. 

2844. 

2845. 

2846. 

2847. 

2848. 

2849. 

2850. 

2851. 

2852. 

2853. 

2854. 

2855. 

2856. 

2857. 

2858. 

2859. 

2860. 

2861. 

2862. 

2863. 

2864. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6039 ΠΖ 

Παπαντωνίου 

Αντώνη 

Παναγιώτη 

48511 

ΑΣ 

Μουρατίδη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

48512 

ΠΖ 

Αγαπάκη 

Ιωάννη 

Χρήστου 

48513 

ΠΖ 

Αραμπατζή 

Δημήτριο 

Χρήστου 

48514 

ΠΖ 

Μπόχτη 

Νικόλαο 

Ελευθερίου 

48515 

ΤΘ 

Καρυπίδη 

Ευστάθιο 

Δημητρίου 

48516 

ΜΧ 

Μπακόπουλο 

Βασίλειο 

Αριστείδη 

48517 

ΔΒ 

Τσακανιά 

Εμμανουήλ 

Ιωακείμ 

48518 

ΔΒ 

Πόγκα 

Νικόλαο 

Μελέτιου 

48519 

ΠΖ 

Καράγιωργα 

Βασίλειο 

Κωνσταντίνου 


ΠΖ 

Μανουσάκη 

Παναγιώτη 

Αντωνίου 


ΠΖ 

Μωραίτη 

Γ εώργιο 

Στυλιανού 


ΠΒ 

Ευστρατίου 

Κλέαρχο 

Ναπολέων 

48523 

ΠΒ 

Παναγιωτίδη 

Φώτιο 

Κων/νου 

48524 

ΠΖ 

Πατσαρό 

Θεόδωρο 

Χρήστου 


ΠΖ 

Κώτση 

Νικόλαο 

Αριστ 

48527 

ΕΠ 

Διονυσόπουλο 

Χρήστο 

Διονυσίου 

48528 

ΠΖ 

Γ ρίβα 

Σωτήριο 

Αθανασίου 


ΤΘ 

Δασκαλόπουλο 

Γ εώργιο 

Ανδρέα 


ΤΘ 

Αρβανίτη 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

48532 

ΜΧ 

Μπακασούκα 

Σωτήριο 

Ελευθερίου 

48533 

ΜΧ 

Σιέττο 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 


ΠΒ 

Δημουλά 

Ανατάσιο 

Αποστόλου 

48535 

ΠΖ 

Λακάκη 

Αντώνιο 

Νικολάου 

48536 

ΠΖ 

Σουρλή 

Αντώνιο 

Νικολάου 

48537 

ΠΖ 

Κεκάκη 

Ιωάννη 

Ματθαίου 

48538 

ΠΖ 

Καπράλο 

Γ εώργιο 

Σπυρίδων 

48540 

ΠΒ 

Οικονόμου 

Θεοφάνη 

Γ εωργίου 


ΤΘ 

Κουτουβάλα 

Ανδρέα 

Σπυρίδων 


ΠΖ 

Μοδίτση 

Κωσταντίνο 

Αναστασίου 


ΕΠ 

Φράγκο 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 


ΕΠ 

Παναγή 

Θωμά 

Φώτιου 


ΑΣ 

Παυλίδη 

Αθανάσιο 

Σάββα 


ΜΧ 

Χριστοδουλόπολο 

Νικόλαο 

Χαρίλαου 


ΜΧ 

Σίψα 

Ιωάννη 

Κων/νου 


ΠΖ 

Πατέλη 

Αντώνιο 

Φώτιου 

48551 

ΠΒ 

Ακριώτη 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 


ΠΖ 

Λούρα 

Ευστάθιο 

Κυριάκου 

48553 

ΠΖ 

Τ σίμπλη 

Μιχαήλ 

Βαλσάμη 


ΠΖ 

Βασίλαρο 

Νικόλαο 

Ερμόλαου 


ΠΒ 

Καβαλίκα 

Στυλιανό 

Γ εωργίου 


ΤΘ 

Πουτιό 

Χαράλαμπο 

Αριστείδη 


ΤΘ 

Βασιλειάδη 

Γ εώργιο 

Ελευθερίου 


ΕΠ 

Καγιούλη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 


ΔΒ 

Μπόλλα 

Ιωάννη 

Νικολάου 


ΜΧ 

Σπαρή 

Εμμανουήλ 

Αθανασίου 


ΑΣ 

Ζαχαρόπουλο 

Παναγιώτη 

Χρήστου 


ΑΣ 

Δολαψάκη 

Περίανδρο 

Δημητρίου 

48567 

ΠΒ 

Κουτρουλάκη 

Δημήτριο 

Σταματίου 


ΠΖ 

Παπαδόπουλο 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 


ΠΖ 

Κακουριώτη 

Φίλιππο 

Κωνσταντίνου 

48570 

ΠΖ 

Γκόνη 

Νικόλαο 

Κωνσταντίνου 

48571 

ΠΖ 

Πριόβολο 

Αριστοτέλη 

Χριστοφόρου 

48572 

ΠΖ 

Στεφανίδη 

Γ εώργιο 

Χαραλάμπους 

48573 

ΠΖ 

Δεληγιάννη 

Απόστολο 

Χριστοφόρου 

48574 

ΤΘ 

Χωριανόπουλο 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

48575 

ΠΖ 

Λούβρο 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

48576 

ΕΠ 

ΠαπαΝικολάου 

Ιωάννη 

Γ ρηγορίου 

48577 

ΜΧ 

Βιτσαξάκη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

48578 

ΜΧ 

Γ ερανιό 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

48579 

ΠΖ 

Παπαστάμο 

Κωσταντίνο 

Χαραλάμπους 

6040 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2865. 


ΕΠ 

Σβαρνά 

Ηλία 

Κων/νου 

2866. 

48581 

ΠΖ 

Τουμπανίδη 

Ανδρέα 

Ιωάννη 

2867. 

48582 

ΠΖ 

Παπαδόπουλο 

Ευστάθιο 

Δημητρίου 

2868. 

48583 

ΠΖ 

Μητάφη 

Αντώνιο 

Ιωάννη 

2869. 

48585 

ΠΖ 

Αντωνάκο 

Λεωνίδα 

Γ εωργίου 

2870. 

48586 

ΠΖ 

Βλάχο 

Βασίλειο 

Σπυρίδων 

2871. 

48587 

ΠΒ 

Συρμόπουλο 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

2872. 

48588 

ΠΒ 

Καράίσκο 

Διονύσιο 

Ιωάννη 

2873. 

48589 

ΤΘ 

Φελλό 

Δημήτριο 

Εμμανουήλ 

2874. 


ΤΘ 

Λέντζο 

Γ εώργιο 

Ανδρέα 

2875. 


ΜΧ 

Δημητρέλλη 

Ευάγγελο 

Ανδρέα 

2876. 


ΠΖ 

Κολέζα 

Ανατάς 

Δημητρίου 

2877. 


ΠΖ 

Κοσμίδη 

Χρυσόστομο 

Γ ρηγορίου 

2878. 

48597 

ΠΒ 

Παλαιολόγο 

Μιχαήλ 

Ακινδ 

2879. 


ΠΒ 

Κατσικώστα 

Δημήτριο 

Ανδρέα 

2880. 

48599 

ΤΘ 

Πασιά 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

2881. 


ΤΘ 

Κωστάκη 

Ηλία 

Θεοφάνη 

2882. 


ΑΣ 

Σταμνά 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

2883. 


ΠΖ 

Βασιλόπουλο 

Βασίλειο 

Αδάμ 

2884. 


ΠΖ 

Βαρδάκη 

Σταύρο 

Νικολάου 

2885. 


ΠΒ 

Σταμέλο 

Χαράλαμπο 

Γ εωργίου 

2886. 


ΔΒ 

Βλαχούλη 

Θωμά 

Αθανασίου 

2887. 

48607 

ΜΧ 

Βουτσελά 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

2888. 


ΠΖ 

Κοντό 

Αθανάσιο 

Παναγιώτη 

2889. 

48610 

ΠΖ 

Χατζή 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

2890. 

48611 

ΠΖ 

Μπούση 

Σπυρίδων 

Χαρίση 

2891. 

48613 

ΠΖ 

Στάικο 

Κωσταντίνο 

Ευθυμίου 

2892. 


ΠΖ 

Καλαποθαράκο 

Γ ρηγόριο 

Μιχαήλ 

2893. 


ΠΒ 

Μπαντή 

Αθανάσιο 

Δημοσθένης 

2894. 

48617 

ΠΖ 

Τ σαμπάζη 

Ιωάννη 

Χρήστου 

2895. 


ΤΘ 

Αργυρόπουλο 

Ανατάσιο 

Γ εωργίου 

2896. 

ί 25ΒΙ11Ι 

ΔΒ 

Δακλαδά 

Θεόδωρο 

Μιχαήλ 

2897. 

48622 

ΜΧ 

Δούλη 

Ανδρέα 

Παναγιώτη 

2898. 

48623 

ΜΧ 

Θεοδωρόπουλο 

Κων/νο 

Αννίβα 

2899. 

48624 

ΠΖ 

Χαρδά 

Κωσταντίνο 

Ιωάννη 

2900. 

■Μ- 

ΠΒ 

Ζερβά 

Αθανάσιο 

Παναγιώτη 

2901. 


ΑΣ 

Χριστοδουλάκη 

Γ εώργιο 

Εμμανουήλ 

2902. 

48627 

ΠΖ 

Μητσέα 

Στυλιανού 

Γ εωργίου 

2903. 


ΠΒ 

Παπαντωνίου 

Χρήστο 

Θεμιστοκλή 

2904. 

ΒιΜρΒΙ 

ΠΖ 

Μαυρίδη 

Χαράλαμπο 

Νικολάου 

2905. 

■ΒδΚΙΙΙ 

ΠΖ 

Τσαγκαρόπουλο 

Σταμάτιο 

Γ εωργίου 

2906. 

48631 

ΠΖ 

Στεφάνου 

Ιωάννη 

Στεφάνου 

2907. 


ΠΖ 

Καπερώνη 

Γ εώργιο 

Αθανασίου 

2908. 


ΠΖ 

Αργυρή 

Παναγιώτη 

Πέτρου 

2909. 


ΤΘ 

Βαρελά 

Βασίλειο 

Χρήστου 

2910. 


ΤΘ 

Γ εωργοσούλη 

Κωνσταντίνο 

Νικολάου 

2911. 

48636 

ΔΒ 

Μπόσινα 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

2912. 

48637 

ΔΒ 

Γ ουργιώτη 

Δημήτριο 

Θωμά 

2913. 

1Ρ1 I 

ΜΧ 

Χειμάρα 

Θεόδωρο 

Αντωνίου 

2914. 

Β 3191111 

ΠΒ 

Χαρατσή 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

2915. 

48640 

ΤΘ 

Γ αλάνη 

Τ ηλέμαχο 

Θεοδώρου 

2916. 

48643 

ΠΒ 

Τσακιρίδη 

Ιωάννη 

Ηλία 

2917. 


ΠΖ 

Παναγιώτου 

Κωσταντίνο 

Βασιλείου 

2918. 


ΑΣ 

Κλεανθίδη 

Ιωάννη 

Κλεάνθη 

2919. 


ΠΖ 

Ντίλιο 

Ευάγγελο 

Βασιλείου 

2920. 

48649 

ΠΖ 

Παναγοδήμο 

Γ εώργιο 

Ηλία 

2921. 

48651 

ΤΧ 

Σπύρου 

Κων/νο 

Αντωνίου 

2922. 

48653 

ΥΠ 

Κρητσωτάκη 

Μιχαήλ 

Γ εωργίου 

2923. 


ΕΜ 

Αραμπατζή 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

2924. 


ΕΜ 

Πάγκο 

Σταύρο 

Κυριάκου 

2925. 

Ι1Η 

ΥΠ 

Παντελίδη 

Κων/νο 

Παρασκευά ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6041 


2926. 

μμμ 

ΕΜ 

Βαϊδάνη 

Αθανάσιο 

Σιμού 

2927. 

ΒαΒ· 

ΕΜ 

Βλάχο 

Γ εώργιο 

Σπυρίδων 

2928. 

48661 

ΤΧ 

Δόβα 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

2929. 


ΤΧ 

Γρούμπα 

Θωμά 

Ευαγγέλου 

2930. 


ΥΠ 

Χατζητρακόσια 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

2931. 


ΕΜ 

Κωστίδη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

2932. 


ΕΜ 

Μπουλιώτη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

2933. 


ΤΧ 

Ντάντο 

Αχιλλέα 

Θωμά 

2934. 

48667 

ΑΣ 

Υφαντή 

Ευθύμιο 

Κων/νου 

2935. 


ΥΠ 

Ζήκο 

Θεόδωρο 

Σπυρίδωνα 

2936. 


ΕΜ 

Καραηλία 

Ιωάννη 

Στεφάνου 

2937. 

48670 

ΕΜ 

Λιάσκο 

Ευάγγελο 

Παύλου 

2938. 


ΤΧ 

Τρικάζη 

Παναγιώτη 

Αλεξάνδρου 

2939. 

48672 

ΑΣ 

Ζάρρα 

Χρηστό 

Δημητρίου 

2940. 

48673 

ΕΜ 

Στρίκο 

Δημήτριο 

Στεργίου 

2941. 

48674 

ΕΜ 

Αννετούδη 

Δημήτριο 

Αριστ 

2942. 


ΕΜ 

Παπουτσίδη 

Δημήτριο 

Αλεξάνδρου 

2943. 


ΥΠ 

Καραμανίδη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

2944. 

48679 

ΑΣ 

Δράκο 

Σπυρίδων 

Δημητρίου 

2945. 


ΕΜ 

Γ αλάτη 

Αντώνιο 

Δημητρίου 

2946. 

48681 

ΥΠ 

Λαμπαδιάρη 

Ιωάννη 

Νικολάου 

2947. 

48685 

ΕΜ 

Λέκκα 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

2948. 

48686 

ΤΧ 

Μακράκη 

Εμμανουήλ 

Γ εωργίου 

2949. 

48687 

ΤΧ 

Καρακόϊδα 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

2950. 

48688 

ΕΜ 

Μανιώτη 

Χρήστο 

Κων/νου 

2951. 


ΜΧ 

Βασιλείου 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

2952. 


ΠΖ 

Σίμο 

Στέφανο 

Γ εωργίου 

2953. 


ΤΘ 

Μήσιο 

Στέργιο 

Δημητρίου 

2954. 


ΕΜ 

Μαλλιάγκα 

Ηλία 

Σαράν 

2955. 


ΥΓ 

Αραβανή 

Γ εώργιο 

Θωμά 

2956. 


ΥΓ 

Ζέζο 

Πέτρο 

Σιδέρη 

2957. 


ΥΓ 

Παππά 

Περικλή 

Ελευθερίου 

2958. 

48822 

ΥΓ 

Γ κιάλα 

Γ εράσιμο 

Θεοδοσίου 

2959. 


ΥΓ 

Ρουκά 

Νικόλαο-Δημόκριτο 

Κων/νου 

2960. 

48827 

ΥΓ 

Βάσογλου 

Μιχαήλ 

Γ εωργίου 

2961. 

48953 

ΥΓ 

Κωτούλα 

Χριστόφορο 

Σωτηρίου 

2962. 

48961 

ΥΓ 

Καραθάνο 

Χαράλαμπο 

Ιωάννη 

2963. 

48970 

ΥΓ 

Μπαλάσκα 

Δημήτριο 

Κων/νου 

2964. 

48972 

ΥΓ 

Τσάκο 

Λεωνίδα 

Ιωάννη 

2965. 

48973 

ΥΓ 

Στάμο 

Κων/νο 

Αλκιβιάδη 

2966. 

48978 

Γ 

Μιχάλη 

Παντελή 

Νικολάου 

2967. 

48979 

ΠΒ 

Ευδαίμων 

Χρήστο 

Εμμανουήλ 

2968. 


ΜΧ 

Γ κρέτσα 

Νικόλαο 

Παρασκευά 

2969. 

48982 

ΑΣ 

Χειμαριό 

Ιωάννη 

Παντελή 

2970. 

48983 

ΠΒ 

Νίκογλου 

Θεμιστοκλή 

Νικολάου 

2971. 


ΑΣ 

Τ σιγγερλιώτη 

Μιχαήλ 

Ευαγγέλου 

2972. 

48985 

ΑΣ 

Παρασκευόπουλο 

Ανατάσιο 

Νικολάου 

2973. 

48986 

ΠΖ 

Σταθαράκο 

Σαράντη 

Νικολάου 

2974. 

48988 

ΠΖ 

Τσάμη 

Βασίλειο 

Στεργίου 

2975. 

48989 

ΠΖ 

Τσιώτσιο 

Ιωακείμ 

Χαραλάμπους 

2976. 


ΤΘ 

Κωστούλα 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

2977. 


ΠΖ 

Μιχαλόπουλο 

Χρήστο 

Σωτηρίου 

2978. 


ΠΖ 

Τάντο 

Κωσταντίνο 

Τρύφωνα 

2979. 


ΔΒ 

Αντωνόπουλο 

Αλέξανδρο 

Ιωάννη 

2980. 


ΔΒ 

Χολέβα 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

2981. 


ΤΘ 

Γ ιώτη 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

2982. 

48997 

ΤΘ 

Σερίφη 

Γ εώργιο 

Λεωνίδα 

2983. 


ΠΒ 

Τυροπάνη 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

2984. 


ΠΒ 

Γ ουγούση 

Δήμο 

Δημητρίου 

2985. 


ΠΒ 

Καζάκη 

Στέργιο 

Χρυσόστομου 

2986. 


ΠΖ 

Γ κλαβά 

Αθανάσιο 

Κωνσταντίνου 

6042 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2987. 


ΠΖ 

Ελευθεριάδη 

Ανέστη 

Νικολάου 

2988. 


ΠΖ 

Δασκαλάκη 

Πέτρο 

Παναγιώτη 

2989. 


ΔΒ 

Βότση 

Κωνσταντίνο 

Ευρυπίδη 

2990. 


ΜΧ 

Μαυρίκη 

Γ εώργιο 

Ευστάτιος 

2991. 

49010 

ΜΧ 

Αγαλόπουλο 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

2992. 


ΤΘ 

Μουντοκαλάκη 

Βασίλειο 

Νικολάου 

2993. 

49013 

ΠΒ 

Γ αλατά 

Πέτρο 

Φραγκίσκου 

2994. 


ΠΒ 

Δημητράκο 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

2995. 


ΑΣ 

Οικονόμου 

Ελευθέριο 

Βασιλείου 

2996. 


ΠΖ 

Σπόρου 

Δημήτριο 

Θεοφίλου 

2997. 

49017 

ΑΣ 

Κίτσο 

Σπυρίδων 

Δημητρίου 

2998. 


ΑΣ 

Ρούσσινο 

Θεοφάνη 

Νικολάου 

2999. 


ΠΖ 

Γ εωργιάδη 

Παντελή 

Δημητρίου 

3000. 


ΠΖ 

Μητρούτσικο 

Ευάγγελο 

Γ εωργίου 

3001. 


ΠΖ 

Νιβέρογλου 

Γ εώργιο 

Παρας 

3002. 


ΕΠ 

Χάρο 

Ιγνάτιο 

Κων/νου 

3003. 

49023 

ΔΒ 

Νικόπουλο 

Φώτιο 

Κωνσταντίνου 

3004. 

49024 

ΜΧ 

Γ εωργιάδη 

Αλέξανδρο 

Γ εωργίου 

3005. 

§Γ: ϋ^ΙΙΙΙΙΙΙ 

ΑΣ 

Κυριακίδη 

Παναγιώτη 

Πέτρου 

3006. 


ΠΒ 

Ζάρα 

Ιωάννη 

Βάιου 

3007. 

49027 

ΤΘ 

Βάσιο 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

3008. 


Γ 

Χούσο 

Λεωνίδα 

Γ εωργίου 

3009. 


ΠΖ 

Κανταρά 

Τριαντάφυλο 

Ορέστη 

3010. 


ΠΒ 

Μαυρομανωλάκη 

Εμμανουήλ 

Μιχαήλ 

3011. 

49031 

ΠΖ 

Παπαγεωργίου 

Γ εώργιο 

Θεοφάνη 

3012. 

49032 

ΤΘ 

Μπουρουτζίδη 

Απόστολο 

Δημητρίου 

3013. 

49033 

ΠΖ 

Κεχαγιά 

Δημήτριο 

Στυλιανού 

3014. 


ΠΖ 

Δημήτρογλου 

Ροδόλφο 

Ηρακλή 

3015. 

49035 

ΠΖ 

Γ κιουζέπα 

Δημήτριο 

Στυλιανού 

3016. 

49036 

ΑΣ 

Λιόβα 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

3017. 

49037 

ΠΖ 

Ραδά 

Χρήστο 

Ευαγγέλου 

3018. 

49038 

ΔΒ 

Μπουτζικούδη 

Μιχαήλ 

Ιωάννη 

3019. 

49039 

ΑΣ 

Παπαναστασίου 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

3020. 

49041 

ΑΣ 

Καραπαναγιώτη 

Θεολόγο 

Ευστρατίου 

3021. 

49042 

ΑΣ 

Μπινιατίδη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

3022. 


ΠΒ 

Καζάκη 

Χρήστο 

Ηλία 

3023. 

49045 

ΠΒ 

Κουσουντίδη 

Αργύριο 

Δημητρίου 

3024. 


ΠΖ 

Κολοβή 

Ευάγγελο 

Ιωάννη 

3025. 

49047 

ΠΖ 

Κουκάκη 

Εμμανουήλ 

Χαρί 

3026. 


ΠΖ 

Καραγκούνη 

Χρήστο 

Νικολάου 

3027. 

49049 

ΠΖ 

Μπλιούκα 

Θωμά 

Αναστασίου 

3028. 

49051 

ΠΖ 

Δελλή 

Θεοδό 

Παναγιώτη 

3029. 


ΠΖ 

Σεφερίδη 

Βασίλειο 

Θεοφάνη 

3030. 

49053 

ΜΧ 

Σταντίδη 

Δημήτριο 

Ελευθερίου 

3031. 


ΔΒ 

Κιούση 

Βασίλειο 

Κωνσταντίνου 

3032. 


ΠΒ 

Φραγκάκη 

Νεκτάριο 

Εμμανουήλ 

3033. 


ΤΘ 

Λαζάρου 

Γ εώργιο 

Ευαγγέλου 

3034. 

49057 

ΠΒ 

Ραδίτση 

Αλέξανδρο 

Αγγελος 

3035. 


ΑΣ 

Παπάκη 

Μιχαήλ 

Ιωάννη 

3036. 


ΠΖ 

Βεντούρη 

Πέτρο 

Εμμανουήλ 

3037. 

49061 

ΠΖ 

Γ κουτνούδη 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

3038. 

49062 

ΠΖ 

Λιόντο 

Παναγιώτη 

Σπυρίδωνα 

3039. 

49065 

ΠΖ 

Σαλίβερο 

Σπυρίδων 

Μιχαήλ 

3040. 

49067 

ΑΣ 

Βαργεμέζη 

Νέστωρ 

Προδρόμου 

3041. 


ΔΒ 

Αλεξανδράκη 

Μιχαήλ 

Χαραλάμπους 

3042. 

49069 

ΔΒ 

Παπαϊωάννου 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

3043. 


ΜΧ 

Τσαβδαρίδη 

Αλέξανδρο 

Κων/νου 

3044. 

49073 

ΠΒ 

Καραγκιαούρη 

Γ εώργιο 

Μιχαήλ 

3045. 

49074 

ΠΒ 

Τ σιάλη 

Απόστολο 

Γ εωργίου 

3046. 


ΠΖ 

Καταραχιά 

Ανάργυρο 

Λεωνίδα 

3047. 


ΠΖ 

Παύλου 

Δημήτριο 

Αχιλλέα 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6043 


3048. 

3049. 

3050. 

3051. 

3052. 

3053. 

3054. 

3055. 

3056. 

3057. 

3058. 

3059. 

3060. 

3061. 

3062. 

3063. 

3064. 

3065. 

3066. 

3067. 

3068. 

3069. 

3070. 

3071. 

3072. 

3073. 

3074. 

3075. 

3076. 

3077. 

3078. 

3079. 

3080. 

3081. 

3082. 

3083. 

3084. 

3085. 

3086. 

3087. 

3088. 

3089. 

3090. 

3091. 

3092. 

3093. 

3094. 

3095. 

3096. 

3097. 

3098. 

3099. 

3100. 

3101. 

3102. 

3103. 

3104. 

3105. 

3106. 

3107. 

3108. ΤΘ Μητρόπουλο 
Τ Θ Πασχάλη 
ΠΖ Καρέλη 
ΠΖ Κλαουράκη 
ΔΒ Κόμη 
ΜΧ Καρλάφτη 
ΠΒ Τσεκρέκο 
ΠΖ Ιωαννίδη 
ΠΖ Κολοβή 
ΤΘ Ψαρομιχαλάκη 
ΠΖ Σαλαβούρα 
ΠΖ Παπουτσάκη 
ΤΘ Κρίτση 
ΠΒ Μόδα 
ΠΖ Πολίτη 
ΠΖ Σκοτίδα 
ΠΖ Κομόγλου 
ΠΖ Σοφικίτη 
ΜΧ Γ ιαχνή 
ΜΧ Σπυρόπουλο 
ΠΒ Δελήβεη 
ΠΒ Μαθιό 
ΠΖ Κορδούλη 
ΠΒ Αναγνώστου 
ΤΘ Γ ιολτζόπουλο 
Τ Θ Αρχοντή 
ΠΖ Κατσιρμά 
ΔΒ Αγγελόπουλο 
ΠΒ Παπαδόπουλο 
ΤΘ Καραλή 
ΤΘ Φιλλιπάκο 
ΠΖ Σκεπαρνάκο 
ΠΒ Σταματάκη 
ΠΒ Αυδάλα 
ΠΖ Πυρομάγλου 
ΠΖ Βασιλειάδη 
ΠΖ Μαρτίδη 
ΠΖ Μαστρογιάννη 
ΑΣ Φιλιππάτο 
ΑΣ Μανδύλη 
ΔΒ Καούνη 
ΠΒ Γ ιοβανούδη 
ΤΘ Πετρόπουλο 
ΠΖ Ηλιόπουλο 
ΠΖ Λαγογιάννη 
ΠΖ Τ ρακαντζίδη 

ΠΖ Παπαποστόλου 
ΠΖ Κοκκινίδη 
ΠΖ Γ ιαννακόπουλο 

Τ Θ Μπαμπαίτη 
ΔΒ Χρυσανθόπουλο 
ΜΧ Σταματά 
ΜΧ Παπαγεωργίου 
ΠΒ Θεολόγο 
ΠΒ Στρατινάκη 
ΠΖ Κουρλιούρο 
ΠΖ Φωτεινάκη 
ΤΘ Καραπάνο 
ΤΘ Θεοδοσίου 
ΔΒ Σαμαρτζίδη 
ΜΧ Μαντή 


Ξενοφών 

Χριστόφορο 

Δημήτριο 

Εμμανουήλ 

Ιάκωβο 

Ανάργυρο 

Παρασκευά 

Αλέξανδρο 

Νικόλαο 

Μιχαήλ 

Κωσταντίνο 

Ιωάννη 

Κομά 

Ηλία 

Δημοθένη 

Νικόλαο 

Λάζαρο 

Νικόλαο 

Ηλία 

Παναγιώτη 

Χρήστο 

Κων/νο 

Γ εώργιο 

Ροδόλφο 

Σπυρίδων 

Παναγιώτη 

Βασίλειο 

Φώτιο 

Παύλο 

Ιωάννη 

Γ εώργιο 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

Σωτήριο 

Χρήστο 

Αθανάσιο 

Κλεόνικο 

Βασίλειο 

Δημήτριο 

Γ εώργιο 

Θεόδωρο 

Νικόλαο 

Σωτήριο 

Ηλία 

Βασίλειο 

Ευάγγελο 

Νεκτάριο 

Ευστάθιο 

Κωσταντίνο 

Ευστράτιο 

Βασίλειο 

Βασίλειο 

Γ εώργιο 

Ευριπίδη 

Γ εώργιο 

Γ εώργιο 

Σταύρο 

Πέτρο 

Νικόλαο 

Αριστοτέλη 

Κων/νο 


Δημητρίου 

Κωνσταντίνου 

Αντωνίου 

Μιχαήλ 

Γ εωργίου 

Ηλία 

Ανδριανού 

Αναστασίου 

Ιωάννη 

Νικολάου 

Βασιλείου 

Ιωάννη 

Κωνσταντίνου 

Ευαγγέλου 

Βασιλείου 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

Ιωάννη 

Αργύριου 

Βασιλείου 

Δημητρίου 

Ιωάννη 

Σπυρίδωνα 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

Σπυρίδων 

Αθανασίου 

Παύλου 

Αντωνίου 

Παναγιώτη 

Πέτρου 

Χαραλάμπους 

Εμμανουήλ 

Γ εωργίου 

Νικολάου 

Παύλου 

Σάββα 

Αστέριου 

Νικολάου 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

Μόσχου 

Ευσταθίου 

Γ εωργίου 

Γ εωργίου 

Ευθυμίου 

Αναστασίου 

Σοφοκλή 

Δημητρίου 

Αθανασίου 

Παντελή 

Παράσχου 

Ευαγγέλου 

Χρήστου 

Ελευθερίου 

Βασιλείου 

Γ εωργίου 

Κωνσταντίνου 

Κωνσταντίνου 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 


6044 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


3109. 

49162 

ΠΖ 

Γκίκα 

Σπυρίδων 

Ιωάννη 

3110. 

49163 

ΠΒ 

Μαράβα 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

3111. 

49166 

ΠΖ 

Σταυρόπουλο 

Κωσταντίνο 

Γ εωργίου 

3112. 

49167 

ΠΒ 

Δήμου 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

3113. 

49168 

ΤΘ 

Πάγκαλο 

Στέργιο 

Γ εωργίου 

3114. 

49169 

ΠΖ 

Κορδέλα 

Ευάγγελο 

Βασιλείου 

3115. 

49170 

ΠΖ 

Παπαγεωργίου 

Σπυρίδων 

Γ εωργίου 

3116. 

49172 

ΠΖ 

Ζαχαράκη 

Νεκτάριο 

Ιωάννη 

3117. 

49173 

ΜΧ 

Τ σακαγιάννη 

Απόστολο 

Κυριάκου 

3118. 

49174 

ΔΒ 

Τσιμπούρα 

Αντώνιο 

Αθανασίου 

3119. 

49175 

ΜΧ 

Αθανασά 

Θεοδόσιο 

Νικολάου 

3120. 

49176 

ΠΖ 

Παπαχρήστο 

Κων/νο 

Χρυσοστόμου 

3121. 

49177 

ΠΒ 

Σδρόλια 

Απόστολο 

Τριαντάφυλλου 

3122. 

49178 

ΠΒ 

Ζουμπανιώτη 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

3123. 

49180 

ΑΣ 

Σι γάλα 

Ιωάννη 

Νικολάου 

3124. 

49181 

ΠΖ 

Αγγελόπουλο 

Ευθύμιο 

Παναγιώτη 

3125. 

49182 

ΤΘ 

Ράπτη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

3126. 

49183 

ΠΖ 

Τίνανα 

Στυλιανό 

Πασχάλης 

3127. 

49184 

ΤΘ 

Μαραγδούλη 

Σπυρίδων 

Πολύχρονη 

3128. 

49186 

ΠΖ 

Λάμπρου 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

3129. 

49187 

ΠΖ 

Κοτσαγιαννίδη 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

3130. 

49188 

ΔΒ 

Δημητρέλη 

Βασίλειο 

Ανδρέα 

3131. 

49189 

ΜΧ 

Τ σακμάκη 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

3132. 

49191 

ΠΒ 

Συρλαντζή 

Κων/νο 

Δημητρίου 

3133. 

49192 

ΠΖ 

Σπανουδάκη 

Κωσταντίνο 

Χαρίδημου 

3134. 

49195 

ΠΒ 

Λαμπράκη 

Γ εώργιο 

Σταύρου 

3135. 

49196 

ΠΖ 

Ελευθεριάδη 

Θεόδωρο 

Χαραλάμπους 

3136. 

49198 

ΠΖ 

Περδίου 

Μιχαήλ 

Αριστείδη 

3137. 

49199 

ΠΖ 

Ζωγράφο 

Σταμάτιο 

Δημητρίου 

3138. 

49201 

ΠΖ 

Παρακευόπουλο 

Δημήτριο 

Αναστασίου 

3139. 

49202 

ΤΘ 

Μπονώτη 

Αλέξανδρο 

Αποστόλου 

3140. 

49203 

ΜΧ 

Παπαστεφάνου 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

3141. 

49204 

ΠΒ 

Κακοσαίο 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

3142. 

49206 

ΤΘ 

Παυλίδη 

Δήμο 

Μιχαήλ 

3143. 

49208 

ΠΖ 

Αμασιαλίδη 

Κωσταντίνο 

Μιχαήλ 

3144. 

49209 

ΠΖ 

Παππά 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

3145. 

49210 

τχ 

Τσιάμη 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

3146. 

49213 

ΥΠ 

Χιώτη 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

3147. 

49214 

ΕΜ 

Πολυχρονόπουλο 

Πολύχρονη 

Παναγ 

3148. 

49215 

ΑΣ 

Γούση 

Χαράλαμπο 

Χρήστου 

3149. 

49216 

ΤΧ 

Παππά 

Γ ρηγόριο 

Ηλία 

3150. 

49218 

ΥΠ 

Γ ιαννουλάκη 

Εμμανουήλ 

Επαμεινώνδα 

3151. 

49219 

ΕΜ 

Μακρή 

Θεόδωρο 

Δημητρίου 

3152. 

49220 

ΕΜ 

Αργυριάδη 

Ιωάννη 

Χαραλάμπους 

3153. 

49221 

ΕΠ 

Μηλιατζίδη 

Χρήστο 

Αλεξάνδρου 

3154. 

49222 

ΤΧ 

Κορμά 

Δημήτριο 

Θεοδώρου 

3155. 

49224 

ΥΠ 

Τουλουμίδη 

Χρήστο 

Παναγιώτη 

3156. 

49225 

ΥΠ 

Κοτσικάρη 

Γ ρηγόριο 

Νικολάου 

3157. 

49226 

ΕΜ 

Κωστόπουλο 

Μάρκο 

Κοσμά 

3158. 

49227 

ΕΜ 

Λύκο 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

3159. 

49231 

ΥΠ 

Σπυριδάκη 

Εμμανουήλ 

Νικολάου 

3160. 

49232 

ΕΜ 

Παναγόπουλο 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

3161. 

49233 

ΕΜ 

Κουκά 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

3162. 

49235 

ΤΧ 

Γ ιαννίκο 

Παναγιώτη 

Χρήστου 

3163. 

49237 

ΕΜ 

Αρτινόπουλο 

Νικόλαο 

Ηλία 

3164. 

49238 

ΕΜ 

Σίδερη 

Νικόλαο 

Ανάργυρου 

3165. 

49239 

ΕΜ 

Μπαούνα 

Αθανάσιο 

Νικολάου 

3166. 

49241 

ΤΧ 

Μαγγόπουλο 

Ηλία 

Θωμά 

3167. 

49242 

ΥΠ 

Χατζηκομά 

Σταύρο 

Χαραλάμπους 

3168. 

49244 

ΕΜ 

Κυνηγόπουλο 

Χαράλαμπο 

Ιωάννη 

3169. 

49245 

ΕΜ 

Ιστάντσο 

Χαράλαμπο 

Γ εωργίου 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6045 


3170. 

49246 

ΤΧ 

Παπαδόπουλο 

Δημήτριο 

Πέτρου 

3171. 

49247 

ΥΠ 

Βεργίδη 

Γ εώργιο 

Ελευθερίου 

3172. 

49248 

ΕΜ 

Λαδόπουλο 

Στέφανο 

Ιωάννη 

3173. 

49249 

ΥΓ 

Νταλιάνη-Στέφου 

Μαρία-Παρακευή 

Δημητρίου 

3174. 

49250 

ΥΓ 

Αγρογιάννη-Κωτούλα 

Αλεξία 

Αθανασίου 

3175. 

49251 

ΥΓ 

Πατσίδου-Κιμιώνη 

Ιωάννα 

Δημητρίου 

3176. 

49252 

ΥΓ 

Σουπίου 

Όλγα 


3177. 

49253 

ΥΓ 

Μαλλισόβα-Νοδάρου 

Ελένη 

Ελευθερίου 

3178. 

49255 

ΥΓ 

Κρίκη-Κασαγιάννη 

Βαιλεία 

Φώτιου 

3179. 

49256 

ΥΓ 

Αραμπατζή-Χιώτη 

Ευδοξία 

Σωτηρίου 

3180. 

49257 

ΥΓ 

Σαββάκη 

Άννα 

Θωμά 

3181. 

49258 

ΥΓ 

Δρένου-Γ ιάννακα 

Στεφανία 

Χρήστου 

3182. 

49259 

ΥΓ 

Πανταζή 

Ζαφείρια 

Παναγιώτη 

3183. 

49260 

ΥΓ 

Νούλη 

Ζωή 

Γ εωργίου 

3184. 

49261 

ΥΓ 

Αγρογιάννη- Σιμσιρή 

Ευαγγελία 

Γ εωργίου 

3185. 

49262 

ΥΓ 

Κοιλούκου-Γ ιαννάση 

Γ εωργία 

Βασιλείου 

3186. 

49263 

ΥΓ 

Μπίτση-Καραγιάννη 

Γ εωργία 

Γ εωργίου 

3187. 

49264 

ΥΓ 

Πάσχου-Γ εωργιάδη 

Τ ριανταφυλλιά 

Γ εωργίου 

3188. 

49265 

ΥΓ 

Αντωνίου-Γ ιαννακοπούλου 

Δήμητρα 

Εμμανουήλ 

3189. 

49266 

ΥΓ 

Τσαγγάρη- Μαρκούζη 

Αγγελική 

Παναγιώτη 

3190. 

49267 

ΥΓ 

Σπανουδάκη- Χειμάρα 

Μαρία 

Ιωάννη 

3191. 

49268 

ΥΓ 

Ροδοπούλου-Πα- ρακευο- 
πούλου 

Μαρία 

Χαραλάμπους 

3192. 

49337 

0 

Αντώνογλου 

Δημήτριο 

Ευαγγέλου 

3193. 

49338 

0 

Σγουρούδη 

Αριστείδη 

Ιωάννη 

3194. 

49339 

0 

Προφυλλιδη 

Ηλία 

Μελέτιου 

3195. 

49340 

0 

Χατζηαντωνίου 

Παναγιώτη 

Αντωνίου 

3196. 

49341 

0 

Κοεμτζόπουλο 

Τ ηλέμαχο 

Λαζάρου 

3197. 

49342 

0 

Δεληγιάννη 

Βάγια 

Βασιλείου 

3198. 

49343 

0 

Τσερπίσταλη 

Ανατάσιο 

Δημητρίου 

3199. 

49344 

ΥΓ 

Καρατζέτζο 

Χαρίσιο 

Ιπποκράτη 

3200. 

49345 

ΥΓ 

Καρανικιώτη 

Χαρίσιο 

Νικολάου 

3201. 

49346 

ΥΓ 

Μπαϊρακτάρη 

Χρυσόστομο 

Δημητρίου 

3202. 

49347 

ΥΓ 

Γ ιαννακόπουλο 

Στυλιανό 

Θεοφάνη 

3203. 

49350 

ΥΓ 

Σαμπαζιώτη 

Δημήτριο 

Ευσταθίου 

3204. 

49353 

ΥΓ 

Βολιώτη 

Χαράλαμπο 

Χρήστου 

3205. 

49354 

ΥΓ 

Βακάλη 

Ξενοφών 

Γ εωργίου 

3206. 

49355 

ΥΓ 

Μιραχτσή 

Θεόδωρο 

Χρήστου 

3207. 

49356 

ΥΓ 

Σεραφετινίδη 

Ευφραίμ 

Νικολάου 

3208. 

49357 

ΥΓ 

Χαλούδη 

Παντελεήμων 

Αθανασίου 

3209. 

49358 

ΥΓ 

Τ σιαντά 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

3210. 

49359 

ΥΓ 

Λιάτσο 

Χρήστο 

Νικολάου 

3211. 

49360 

ΥΓ 

Μάρκογλου 

Νικόλαο 

Χαραλάμπους 

3212. 

49361 

ΥΓ 

Βασιλάκο 

Ιωάννη 

Στεφάνου 

3213. 

49362 

ΥΓ 

Πλώτα 

Αθανάσιο 

Αγησιλάου 

3214. 

49363 

ΥΓ 

Καραθανάση 

Δημήτριο 

Χρήστου 

3215. 

49364 

ΥΓ 

Καβάση 

Ιωάννη 

Ηλία 

3216. 

49365 

ΥΓ 

Μπελεβεσλή 

Θωμά 

Ευαγγέλου 

3217. 

49367 

ΥΓ 

Νοδάρο 

Κων/νο 

Νικολάου 

3218. 

49371 

ΥΓ 

Κότσιαρη 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

3219. 

49493 

ΥΓ 

Μπουνταλούδη 

Ηλία 

Χρήστου 

3220. 

49494 

ΥΓ 

Βασιλείου 

Βασίλειο 

Κων/νου 

3221. 

49495 

ΥΓ 

Πεχλιβανίδη 

Ανθιμο 

Νικολάου 

3222. 

49496 

ΥΓ 

Φίλιο 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

3223. 

49497 

ΥΓ 

Καρελλά 

Ιωάννη 

Νικολάου 

3224. 

49498 

ΥΓ 

Νικολόπουλο 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

3225. 

49499 

ΥΓ 

Βουνοτρυπίδη 

Περικλή 

Σωκράτη 

3226. 

49500 

ΥΓ 

Καρεκλά 

Μάριο 

Εμμανουήλ 

3227. 

49501 

ΥΓ 

Καραβίτη 

Γ εώργιο 

Μάρκου 

3228. 

49506 

ΥΓ 

Παπαδημητρίου 

Κων/νο 

Νικολάου 

3229. 

134/102632/73 

ΠΒ 

Βλάχο 

Αθανάσιο 

Αποστόλου 
6046 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


3230. 

134/102684/69 

ΔΒ 

Χουρίδη 

Σταύρο 

Ανδρέα 

3231. 

148/1526/9114 

ΕΜ 

Κουτσαντά 

Γ εώργιο 

Λάμπρου 

3232. 

137/114112/75 

ΤΘ 

Ποκστούδη- 

Χριστοδούλου Απόστολο 

Ιωάννη 

3233. 

113/84911/74 

ΠΖ 

Κεφαλληνό 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

3234. 

110/44013/83 

ΜΧ 

Κωτσιαντή 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

3235. 

107/32929/70 

ΠΒ 

Χειλακέα 

Κων/νο 

Ελευθερίου 

3236. 

105/26084/79 

ΠΖ 

Βανδώρο 

Ανδρέα 

Παρασκευά 

3237. 

104/21498/73 

ΠΒ 

Τ σάντζαλο 

Περικλή 

Αποστόλου 

3238. 

102/16473/76 

ΤΘ 

Μπασούκο 

Ηρακλή 

Κωνσταντίνου 

3239. 

132/98180/78 

ΤΧ 

Καϊκη 

Χρήστο 

Γ εωργίου 


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 


Α/Α 

1 ΑΜ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

1 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 


ΕΤΟΥΣ 2005 


ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ Πεόικού 
1 . 

38391 

Κωνσταντόπουλο 

Παναγιώτη 

Θεοφάνη 

2. 

39004 

Σιακαβέλλα 

Ηλία 

Σπυρίδων 


Ιππικού 

- Τεθωοακισυένων 3. 

38954 

Μαστραντώνη 

Νικόλαο 

Μιχαήλ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005 


ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ Πεόικού 
4. 

38112 

Παπασπύρου 

Ανδρέα 

Ζήση 


Ιππικού 

- Τεθωοακισυένων 5. 

40003 

Ηλιάδη 

Ιωάννη 

Ασκληπιού 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ Πεόικού 
6. 

34164 

Γ αλάνη 

Κων/νο 

Βασιλείου 

7. 

39094 

Σπύρου 

Αλέξανδρο 

Ιωάννη 

8. 

40079 

Θεοδοσίου 

Χρήστο 

Αναστασίου 

9. 

40093 

Μαχαίρα 

Βασίλειο 

Κων/νου 

10. 

40347 

Διαμαντίδη 

Κων/νο 

Ιωάννη 

11. 

40664 

Λάζαρη 

Νικόλαο 

Χρήστου 

12. 

41960 

Αξελή 

Βασίλειο 

Παναγιώτη 


Ιππικού 

- Τεθωοακισυένων 13. 

38667 

Μπακλαγή 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 

14. 

41898 

Καρπενησιώτη 

Σπυρίδω 

Αλεξάνδρου 

15. 

41955 

Σιτσανλή 

Ιωάννη 

Αναστασίου 

16. 

41961 

Καρακασίδη 

Σταύρο 

Χρήστου 

17. 

41994 

Γ ιαννακόπουλο 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 


ΠυοοΒολικού 
18. 

39099 

Παπαδόπουλο 

Γ εώργιο 

Αναστασίου 

19. 

40393 

Χήρα 

Στέφανο 

θωμά 

20. 

40721 

Πούλια 

Βασίλειο 

Νικολάου 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6047 


21. 40740 

Ιωαννίδη 

Ιορδάνης 

Γ ρηγορίου 

22. 40744 

Περβολαράκη 

Σταύρο 

Ιωάννη 

23. 40755 

Νικολέττο 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

24. 41158 

Νακόπουλο 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

25. 41189 

Φιλιππαίο 

Γ εώργιο 

Θεοφάνη 

Μηγανικού 
26. 39973 

Κουγιουμτζή 

Ευστράτιο 

Ζαχαρία 

27. 40074 

Γ ρυπιώτη 

Στυλιανό 

Ηλία 

Διαβιβάσεων 
28. 41884 

Κάπη 

Απόστολο 

Κων/νου 

Τεγνικού 
29. 42375 

Λιότσο 

Δημήτριο 

Κυρίτση 

Υλικού Πολέυου 
30. 40835 

Μουρταράκο 

Βασίλειο 

Νικολάου 

Υνειονουικού 
31. 39155 

Στεφανόπουλο 

Θεόδωρο 

Γ εωργίου 

32. 40134 

Αθανασίου 

Λάμπρο 

Γ εωργίου 

33. 40137 

Καλογερόπουλο 

Νικόλαο 

Κωνσταντίνου 

34. 41370 

Κωνσταντίνου 

Θεόδωρο 

Κωνσταντίνου 

35. 45234 

Νάτσου-Κουτσοτάθη 

Σταυρούλα 

Γ εωργίου 

Οικονουικού 
36. 38626 

Σιβένα 

Ιωάννη 

Τ ρύφωνα 

Γ εωνοαωικού 
37. 41173 

Τεκίδη 

Πέτρο 

Μόσχου 


ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ 


Πεύικού 
38. 37477 

Καιδάκη 

Χαρίλαο-Ανδρέα 

Αθανασίου 

39. 39045 

Γ εραμάνη 

Σπυρίδων 

Αθανασίου 

40. 40307 

Άλτη 

Νικόλαο 

Σπυρίδων 

41. 41249 

Πελεκάση 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

42. 41252 

Λαμπρινάκη 

Δημοσθένη 

Στυλιανό 

43. 41304 

Παπαχαραλάμπους 

Γ ρηγόριο 

Κωνσταντίνου 

44. 41306 

Κωστούλα 

Δημήτριο 

Νικολάου 

45. 41328 

Κατρινό 

Χριστόφο 

Στεφάνου 

46. 41822 

Κουτρή 

Σταύρο 

θεοδώρου 

47. 41858 

Τ σονίδη 

Χρήστο 

Τάκη 

48. 41860 

Μπάτζιο 

Διγενής 

Στέργιου 

49. 41861 

Βεδές 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

50. 41865 

Γ κίλια 

Ιωάννη 

Θωμά 

51. 41879 

Κρασάς 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

52. 41890 

Χρητάκη 

Ιωάννη 

Εμμανουήλ 

53. 41892 

Παπαϊωάννου 

Νικόλαο 

Σεραφείμ 

54. 41933 

Γ άτσιο 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

55. 41935 

Βασιλάρα 

Κων/νο 

Χρήστου 

56. 41937 

Νταντή 

Δημήτριο 

Ελευθερίου 
6048 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


57. 

41938 

Παπιώτη 

Παναγιώτη 

Κων/νου 

58. 

41940 

Στούμπο 

Κων/νο 

Ιωάννη 

59. 

41941 

Λαμνάτο 

Αλκιβιάδη 

Κων/νου 

60. 

41950 

Σιδηρόπουλο 

Εμμανουήλ 

Ανέστη 

61. 

41954 

Αποτολίδη 

Αναστάσιο 

Αποστόλου 

62. 

41982 

Ρόζο 

Ιωάννη 

Ευαγγέλου 

63. 

41987 

Καταβέλη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

64. 

42209 

Τζιάκη 

Ιωάννη 

Ευτύχιου 

65. 

42221 

Κεχαγιά 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

66. 

42224 

Λαλαούνη 

Παναγιώτη 

Παντελή 

67. 

42232 

Μπόλη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

68. 

42241 

Μούζουλα 

Θεμιστοκλή 

Κων/νου 

69. 

42243 

Παναγιωτόπουλο 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

70. 

42244 

Ζάχαρη 

Θεόδωρο 

Ιωάννη 

71. 

42245 

Καλογερίδη 

Παναγιώτη 

Πολύχρονη 

72. 

42246 

Κωστούρο 

Αλέξανδρο 

Γ εωργίου 

73. 

42249 

Συναδινό 

Ελευθέριο 

Σοφοκλή 

74. 

42251 

Σιαμήτρο 

Ευστάθιο 

Παναγιώτη 

75. 

42255 

Κρανίτη 

Γ εώργιο 

Αριστοτέλη 

76. 

42264 

Σιδηρόπουλο 

Ευθύμιο 

Σεραφείμ 

77. 

42269 

Μπούταλη 

Αθανάσιο 

Σπυρίδων 

78. 

42272 

Τ σιτσκρύλλα 

Αθανάσιο 

Πασχάλη 

79. 

42279 

Λειβαδιώτη 

Μιχαήλ 

Αστέριος 

80. 

42280 

Πολυμενίδη 

Χρήστο 

Πολυμένη 

81. 

42281 

Σάγγο 

Αθανάσιο 

Χρήστου 

82. 

42282 

Δερμιτζάκη 

Σταύρο 

Γ εωργίου 

83. 

42283 

Τ σέλιο 

Αθανάσιο 

Νικολάου 

84. 

42291 

Μπελεσάκο 

Ευάγγελο 

Αναστασίου 

85. 

42298 

Μαλλιγιάννη 

Παναγιώτη 

Κωνσταντίνου 

86. 

42299 

Πανανά 

Παναγιώτη 

Κωνσταντίνου 

87. 

42302 

Σταυριανάκη 

Κων/νο 

Αντώνιο 

88. 

42311 

Σταμουλάκη 

Ευάγγελο 

Ευστρατίου 

89. 

42312 

Κωνσταντόπουλο 

Κων/νο 

Δημητρίου 

90. 

42315 

Γ ουρζή 

Χαράλαμπο 

Παναγιώτη 

91. 

42316 

Σκλαβούνο 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

92. 

42319 

Παπάίωάννου 

Ελευθέριο 

Αποστόλου 

93. 

42322 

Τ σουλναρά 

Ιωάννη 

Κωνσταντίνου 

94. 

42335 

Παπαδημητρίου 

Αριστοτέλη 

Επαμεινώνδα 

95. 

42337 

Καρκαφίρη 

Δημήτριο 

Μιχαήλ 

96. 

42347 

Πόζο 

Στέλλιο 

Μιχαήλ 

97. 

42353 

Ρουμελιώτη 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

98. 

42354 

Δημητρίου 

Ιωάννη 

Κωνσταντίνου 

99. 

42357 

Χατζηδήμου 

Νικόλαο 

Τ ριαντάφυλλου 

100. 

42358 

Παντούλα 

Ευάγγελο 

Φωτίου 

101 . 

42359 

Ορφανό 

Χαράλαμπο 

Χρήστου ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6049 


102. 

42370 

Μανουσάκη 

Σταύρο 

Εμμανουήλ 

103. 

42371 

Κωνσταντάκη 

Αντώνιο 

Πέτρου 

104. 

42373 

Χατζηδάκη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

105. 

42608 

Κουϊμτζή 

Οδυσσεύ 

Ευστρατίου 

106. 

42613 

Μανωλά 

Χρήστο 

Νικολάου 

107. 

42618 

Χατζηαλεξιάδη 

Αδάμ 

Αλεξάνδρου 

108. 

42622 

Στεφανίδη 

Παύλο 

Ηλία 


Ιππικού 

- Τεθωοακισυένων 109. 

41848 

Παπαναταίου 

Αναστάσιο 

Ευαγγέλου 

110. 

41873 

Τζάτζα 

Δημήτριο 

Πέτρου 

111. 

41876 

Φραγκιά 

Ηλία 

Διονυσίου 

112. 

41900 

Τ σαγκαράκη 

Κων/νο 

Νικολάου 

113. 

41901 

Σολδάτο 

Κων/νο 

Γ ερασίμου 

114. 

41911 

Γ ερακίνη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

115. 

41918 

Γ ατέλα 

Ιωάννη 

Κων/νου 

116. 

41920 

Μαλιαχόβα 

Κων/νο 

Νικολάου 

117. 

41921 

Τζοβλά 

Ηλία 

Ιωάννη 

118. 

41923 

Πανουσόπουλο 

Ανάστασιο 

Γ εωργίου 

119. 

41926 

Ζιαζιά 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

120. 

41949 

Αναγνωστόπουλο 

Δημήτριο 

Κωνσταντίνου 

121. 

41964 

Παπαιδέρη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

122. 

42225 

Παρμάκη 

Δημήτριο 

Θεοδώρου 

123. 

42236 

Φυδανάκη 

Αθανάσιο 

Χρήστου 

124. 

42237 

Θεοδώρου 

Επαμεινώνδα 

Κωνσταντίνου 

125. 

42250 

Περράκη 

Ιωάννη 

Αγαπητού 

126. 

42265 

Μίκο 

Δημήτριο 

Κωνσταντίνου 

127. 

42274 

Ρέπα 

Βασίλειο 

Πάνου 

128. 

42275 

Λαλίδη 

Συμεών 

Βασιλείου 

129. 

42287 

Μεγαρίτη 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

130. 

42295 

Χατζηβγέρη 

Αθανάσιο 

θωμά 

131. 

42309 

Μουντανέα 

Γ εώργιο 

Αναστασίου 

132. 

42318 

Αναγνωστόπουλο 

Θεμιστοκλή 

Αλεξάνδρου 

133. 

42346 

Παντίρη 

Βασίλειο 

Παναγιώτη 

134. 

42365 

Πελτέκη 

Γ εώργιο 

Μενελάου 

135. 

42619 

Τ ελλίδη 

Βασίλειο 

Παναγιώτη 
6050 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Πυροβολικού 

136. 

41851 

Παναγιωτόπουλο 

Αθανάσιο 

Χρήστου 

137. 

41867 

Τζιούτζιο 

Δημήτριο 

Ευθυμίου 

138. 

41877 

Χατζηταύρου 

Πασχάλη 

Ιωάννη 

139. 

41966 

Παπιγκιώτη 

Δημήτριο 

Μιχαήλ 

140. 

41968 

Κασάπη 

Στέφανο 

Λάμπρου 

141. 

41988 

Τζώτζο 

Θεόδωρο 

Κωνσταντίνου 

142. 

42210 

Γ κίνη 

Κων/νο 

Φιλίππου 

143. 

42218 

Σοφιανίδη 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

144. 

42231 

Κάλλια 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

145. 

42234 

Λαγό 

Μιχαήλ 

Χρήστου 

146. 

42256 

Μαλλέ 

Στέφανο 

Ιωάννη 

147. 

42260 

Σταυρέα 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

148. 

42268 

Γκίνη 

Επαμεινώνδα 

Σταύρου 

149. 

42271 

Μπασιακούλη 

Γ εώργιο 

Σωκράτη 

150. 

42273 

Σερλή 

Δημήτριο 

Αντωνίου 

151. 

42277 

Βακάλη 

Θωμά 

Κωνσταντίνου 

152. 

42289 

Καπούλα 

Χρήστο 

Ιωάννη 

153. 

42290 

Ηρειώτη 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

154. 

42305 

Νταλάκο 

Κων/νο 

Μιχαήλ 

155. 

42308 

Μυλωνάς 

Κων/νο 

Δημητρίου 

156. 

42310 

Γ κάλβα 

Σωτήριο 

Χρήστου 

157. 

42327 

Βλάχο 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

158. 

42330 

Περπερίδη 

Γ ερβάσιο 

Δημητρίου 

159. 

42350 

Κλουκίνα 

Θεόδωρο 

Σπυρίδων 

160. 

42364 

Σασόπουλο 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 

161. 

42420 

Πουλόπουλο 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 

162. 

42614 

Μίχα 

Χρήστο 

Κωνσταντίνου 

163. 

42625 

Μπεκιάρη 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

164. 

42628 

Σιγουλάκη 

Ιπποκράτη 

Ηλία 

165. 

42630 

Τζίμα 

Λεωνίδα 

Κωνσταντίνου 

Μηχανικού 

166. 

39073 

Βουγιουκλάκη 

Δημήτριο 

Σταύρου 

167. 

41852 

Οικονόμου 

Θεόδωρο 

Γρηγορίου 

168. 

41931 

Αλεξανδρής 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

169. 

41967 

Οικονόμου 

Ηλία 

Παντελή 

170. 

41973 

Μάνο 

Αργύριο 

Ηλία 

171. 

42227 

Δεβελέγκα 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

172. 

42294 

Σοφρά 

Ηλία 

Δημητρίου 

173. 

42303 

Μιχαλολιάκο 

Πέτρο 

Ιωάννη 

174. 

42336 

Βορρεάκο 

Κυριάκο 

Νικολάου 
ΦΕΚ 720 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6051 


175. 

42341 

Γ εωργουλά 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

176. 

42352 

Αλεπιζάκη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

177. 

42419 

Μπίρμπα 

Δημήτριο 

Αγγέλου 

178. 

42609 

Κουτσιανόπουλο 

Παναγιώτη 

Κωνσταντίνου 

179. 

42612 

Καραμέρο 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

180. 

42627 

Κωνσταντάρα 

Κων/νο 

Βασιλείου 

Διαβιβάσεων 

181. 

41862 

Ψυλλάκη 

Γεώργιο 

Σταύρου 

182. 

41883 

Αλεβετσοβίτη 

Ηλία 

Κωνσταντίνου 

183. 

41906 

Παύλου 

Αντώνιο 

Γεωργίου 

184. 

41924 

Χονδρούλη 

Φώτιο 

Ευαγγέλου 

185. 

42214 

Λυμπέρη 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

186. 

42247 

Σαράη 

Μιχαήλ 

Αποστόλου 

187. 

42286 

Ζέκιο 

Λάμπρο 

Ευαγγέλου 

188. 

42288 

Καβίκη-Παπαμάρκου 

Μάρκο 

Ιωάννη 

189. 

42304 

Δογάνη 

Φιλάρετο 

Κωνσταντίνου 

190. 

42306 

Πλέσσια 

Σωτήριο 

Χαραλάμπους 

191. 

42361 

Κωστούλα 

Κων/νο 

Χαριλάου 

192. 

42418 

Γαλανόττουλο 

Γεώργιο 

Βασιλείου 


Αεροπορίας Στραταύ 
193. 

41875 

Δραμαυντάνη 

Ζαχαρία 

Στυλαινού 

194. 

41897 

Νικαλόπαυλα 

Βασίλεια 

Σπυρίδων 

195. 

42026 

Αυγαυστινάκη 

Εμμαναυήλ 

Νικολάου 

196. 

42222 

Σιαντίκα 

Απόσταλα 

Γεωργίου 

197. 

42258 

Ταιαύδη 

Πόλυχρόνη 

Θεοδώρου 

198. 

42611 

Ταμαυρίδη 

Νικόλαα 

Χρήστου 

Τεννικαύ 

199. 

41337 

Μπαλατσαύκα 

Χρήστα 

Ιωάννη 

200. 

41353 

Μαυρίκη 

Αθανάσια 

Παναγιώτη 

201. 

42000 

Μεντζέλα 

Αγγέλα 

Σωτηρίου 

202. 

42006 

Τσιαυρβόπαυλα 

Δημήτρια 

Γεωργίου 

203. 

42014 

Καρρέ 

Ιωάννη 

Κων/νο υ 

204. 

42020 

Παπαχατζόπαυλα 

Δημήτρια 

Στέργιου 

205. 

42383 

Ψαράκη 

Γεώργιο 

Εμμανουήλ 

206. 

42387 

Μπατόγλαυ 

Κων/νο 

Αθανασίου 

207. 

42395 

Πέλκα 

Κων/νο 

Χρήστου 

208. 

42399 

Πατελάκη 

Μενέλαο 

Σταματίου 
6052 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Εφοδιασμού - Μεταφορών 


209. 

40843 

Χατζητάμου 

Μιχαήλ 

Κων/νου 

210. 

41350 

Ορφανουδάκη 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

211. 

42003 

Ξανθούλη 

Γεώργιο 

Εμμανουήλ 

212. 

42005 

Νικολόπουλο 

Νικόλαο 

Χαραλάμπους 

213. 

42011 

Κατσαβριάς 

Κων/νο 

Ηλία 

214. 

42378 

Χαϊδεμένο 

Κων/νο 

Σωτηρίου 

215. 

42382 

Νικολαράκη 

Φραγκιό 

Μιχαήλ 

216. 

42386 

Ελευθερίου 

Κυριάκο 

Μαυρούδη 

217. 

42394 

Ντάνο 

Κων/νο 

Γεωργίου 

218. 

42398 

Σακελλαρίου 

Κων/νο 

Γεωργίου 


Υλικού Πολέμου 


219. 

41346 

Βασιλάκη 

Νικόλαο 

Ευγενίου 

220. 

41347 

Υψηλάντη 

Αθανάσιο 

Κωνσταντίνου 

221. 

42004 

Μαντές 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

222. 

42008 

Μανώλη 

Δημήτριο 

Εμμανουήλ 

223. 

42022 

Μπουγά 

Χρήστο 

Ηλία 

224. 

42024 

Στίγκα 

Χρήστο 

Γεωργίου 

225. 

42381 

Χρυσό 

Γεώργιο 

Εμμανουήλ 

226. 

42388 

Γ κάγκαρη 

Βασίλειο 

Λουκά 

227. 

42393 

Γ ιακουβάκη 

Μιλτιάδη 

Βασιλείου 

228. 

42396 

Τσιμπρής 

Εμμανουήλ 

Δανιήλ 

229. 

42397 

Παλαμιώτη 

Νικόλαο 

Γεωργίου 


Υνειονουικού 


230. 

42441 

Γ κιζάρη 

Στέργιο 

Νικολάου 

231. 

42587 

Σαλβαρά 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

232. 

43223 

Λαζαρίδη 

Κυριάκο 

Ανδρέα 

233. 

43224 

Ταμττακόττουλο 

Δημήτριο 

Κωνσταντίνου 

234. 

43225 

Κώτση 

Κων/νο 

Χρήστου 

235. 

43227 

Π άλλα 

Δημήτριο 

Πασχάλη 

236. 

43267 

Σιάττκα 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

237. 

43691 

Λειβαδιώτη 

Κάσσανδρο 

Νικολάου 

238. 

43692 

Μόσχου 

Κων/νο 

Αποστόλου 

239. 

43795 

Χριστοδούλου 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

240. 

43796 

Στέφη 

Ιωάννη 

Αριστείδη 

241. 

43797 

Νούλη 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

242. 

43822 

Σαρήττουλο 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

243. 

43823 

Τσελεντάκη 

Μιχαήλ 

Ιωάννη 

244. 

45236 

Ρουκούνη-Φεσσά 

Μαρία 

Εμμανουήλ 

245. 

45237 

Χαντζή-Αθαναοττούλου 

Βασιλική 

Αντωνίου 

246. 

45243 

Τοπαλτζίκη-Βύζα 

Κατίνα 

Παναγιώτη 

247. 

45247 

Τριβουρέα-Ζιούτη 

Σταματούλα 

Σωτηρίου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6053 


248. 

45248 

Βαλασίδη-Σέμπρου 

Θεοδώρα 

Δημητρίου 

249. 

45251 

Βασιλείου-Νικολάου 

Χρυσή 

Γεωργίου 

250. 

45253 

Καλλινιώτου-Χρυσανθοπούλου 

Φωτεινή 

Αντωνίου 

251. 45254 

Έρευνας Πληροφορικής 

Παρδαλοπούλου 

Αγγελική 

Στυλαινού 

252. 

42216 

Λακασά 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

253. 

42624 

Στρωματιά 

Κων/νο 

Ευαγγέλου 

Οικονουικού 

254. 

41784 

Ευαγγελλόπουλο 

Δημήτριο 

Αποστόλου 

255. 

41786 

Αζάς 

Βασίλειο 

Κων/νου 

256. 

42188 

Τζιούτζια 

Χρήστο 

Γ ρηγορίου 

257. 

42521 

Δραγκίνη 

Δημήτριο 

Αιμίλιου 

Ελεγκτικού 

258. 

41218 

Ρουμπάκο 

Κων/νο 

Ευαγγέλου 

259. 

41264 

Μπέκα 

Λάμπρο 

Αγγέλου 

260. 

41311 

Κώστα 

Νικόλαο 

Χρήστου 

261. 

41335 

Προϊστάκη 

Γεώργιο 

Εμμανουήλ 

262. 

41854 

Κρυσταλλίδη 

Κων/νο 

Αθανασίου 

263. 

41856 

Συρογιάννη 

Ανδρέα 

Οδυσσέα 

264. 

41857 

Γ κίγκη 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

265. 

41869 

Μαλισιόβα 

Γεώργιο 

Βασιλείου 

266. 

41894 

Καλούδη 

Κων/νο 

Βενιζέλου 

Γεωγραφικού 

267. 

41859 

Μακρίδη 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

268. 

42253 

Σουλάνδρο 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

269. 

42331 

Λίτσα 

Αθανάσιο 

Νικολάου 

270. 42606 Μαλλή Παναγιώτη 

ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΕΤΟΥΣ 2005 

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ 

Αναστασίου 

Πεζικού 

271. 

43633 

Στρουμττούλη 

Ιωάννη 

Αναστασίου 

272. 

44056 

Κουτσοδήμο 

Νικηφόρο 

Γ ρηγορίου 
6054 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


273. 

44088 

Μόσχογλου 

Ζαχαρία 

Πασχάλη 

274. 

44155 

Κομποχόλη 

Ιωάννη 

Ιωάννη 

275. 

44179 

Οικονόμου 

Αντώνιο 

Αποστόλου 

276. 

44185 

Παπασπύρο 

Νικόλαο 

Παντελή 

277. 

44541 

Ψύχα 

Παναγιώτη 

Αριστοτέλη 

278. 

44959 

Καραμπατζάκη 

Σωτήριο 

Γεωργίου 


Πυροβολικού 


279. 

44553 

Σκυλάκη 

Λάζαρο 

Γ εωργίου 

280. 

44606 

Ταραντίλη 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

281. 

44636 

Σπηλιόπουλο 

Κων/νο 

Θεοδώρου 

282. 

44666 

Λυκούδη 

Νικόλαο 

Αναστασίου 

283. 

44987 

Κοντοράβδη 

Ευστάθιο 

Γ εωργίου 


Μηχανικού 


284. 

44012 

Λάγγα 

Δημήτριο 

Μιχαήλ 

285. 

44550 

Μπελελή 

Νικόλαο 

Μιχαήλ 

286. 

44633 

Φαμέλη 

Ανδρέα 

Ευαγγέλου 

287. 

44690 

Πέτρου 

Ιωάννη 

Ευθυμίου 

288. 

44946 

Δημόπουλο 

Χρήστο 

Δημητρίου 

Τεχνικού 

289. 

39268 

Βασιλάκη 

Ελευθέριο 

Μιχαήλ 

290. 

44755 

Σαϊτη 

Ιωάννη 

Σπυρίδων 

Εφοδιασυού - 

Μεταφορών 
291. 

44734 

Παπαϊωάννου 

Ιωάννη 

Χρήστου 

Υλικού Πολέυου 
292. 

42833 

Χαρβαλάκο 

Φιλήμων 

Μιχαήλ 

Υνειονουικού 

293. 

40511 

Πανάγου 

Παναγιώτη 

Βασιλείου 

294. 

43789 

Φλούδα 

Ηλία 

Νικολάου 

295. 

44776 

Μπερμπερίδη 

Χαράλαμπο 

Αλεξάνδρου 

296. 

44835 

Κολοκυθόπουλο 

Δημοσθένη 

Ιωάννη 

297. 

44838 

Κατσαρός 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

298. 

44854 

Χρυσόπουλο 

Γ ρηγόριο 

Αγγέλου 

299. 

45293 

Χατζηγεωργίου-Σακαλή 

Αννα 

Δημητρίου 

300. 

45500 

Πανούλη 

Χρήστο 

Γ εωργίου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6055 


301. 

46073 

Καραδάκη 

Φώτιο 

Αποστόλου 

302. 

46514 

Λυγερό 

Μιχαήλ-Νικόλαο 

Πάνου 

303. 

46598 

Κουκάρα 

Διονύσιο 

Αποστόλου 

304. 47171 

Έοευναο Πληοοφοοικής 

Κοματόττουλο 

Φώτιο 

Αχιλλέα 

305. 

44091 

Χουλιαρά 

Ιωάννη 

Χρήστου 

306. 

45725 

Κιριμκίρογλου 

Γεώργιο 

Στέργιου 

Ελεγκτικού 

307. 

42262 

Ματρογιαννόττολο 

Ηλία 

Ευθυμίου 

Γ εωνοαφίκού 

308. 

Πεζικού 

44998 

Σπίνο 

Αντώνιο 

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ 

Γ εωργίου 

309. 

43409 

Κριτσίμα 

Σπυρίδων 

Στεφάνου 

310. 

44327 

Σπανάκη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

311. 

44822 

Νιζαμίδη 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

312. 

45966 

Παπαλάμπρο 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

313. 

46123 

Βογιατζάκη 

Εμμανουήλ 

Αντωνίου 

314. 

46180 

Παπαδούλη 

Βάιο 

Σεραφείμ 

315. 

46181 

Γ ιαννόπουλο 

Αθανάσιο 

Δημοκρίτου 

316. 

46182 

Χατζηταματάκη 

Γ εώργιο 

Σταματίου 

317. 

46184 

Μπαζιργιάννη 

Ιωάννη 

Κων/νου 

318. 

46248 

Κουράση 

Αθανάσιο 

Κων/νου 

319. 

46261 

Βενέτη 

Χρήστο 

Γ ρηγορίου 

320. 

46278 

Κοντάκη 

Γ εώργιο 

Σπυρίδων 

321. 

46329 

Νόστο 

Παναγιώτη 

Βασιλείου 

322. 

46334 

Παπαβασιλείου 

Δημήτριο 

Χρήστου 

323. 

46344 

Δεληντζής 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

324. 

46346 

Ντάτο 

Ιωάννη 

Νικολάου 

325. 

46381 

Σαββανίδη 

Χρήστο 

Παναγιώτη 

326. 

46384 

Βέρδη 

Ιωάννη 

Ευαγγέλου 

327. 

46413 

Αδαμόπουλο 

Φώτιο 

Γ εωργίου 

328. 

46426 

Μουστακαλή 

Ιωάννη 

Νικολάου 

329. 

46520 

Καλαντίδη 

Σταύρο 

Ευαγγέλου 

330. 

46583 

Φουντή 

Παναγιώτη 

Κυριάκου 

331. 

46665 

Τσιόπλο 

Ιωάννη 

Κων/νου 

332. 

46685 

Παπαδόπουλο 

Ευάγγελο 

Ιωάννη 

333. 

46708 

Κλιφόπουλο 

Βασίλειο 

Ευριπίδη 
6056 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


334. 

46714 

Βαταρούχα 

Κων/νο 

Χρήστου 

335. 

46716 

Κωστάκογλου 

Σωτήριο 

Ιωάννη 

336. 

46720 

Φραγκάκη 

Ματθαίο 

Εμμανουήλ 

337. 

46750 

Βουτσής 

Δημήτριο 

Νικολάου 

338. 

46786 

Καπούτση 

Βασίλειο 

Ευαγγέλου 

339. 

46826 

Παναγιωτόπουλο 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 

340. 

46923 

Κολοκάθη 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

341. 

46925 

Παπαθαναίου 

Σωτήριο 

Χριστοφόρου 

342. 

46929 

Μπούκουρα 

Γεώργιο 

Αδαμάντιου 

343. 

46937 

Αθαναίου 

Αθανάσιο 

Κωνσταντίνου 

344. 

47116 

Γ ρηγορίου 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

345. 

47122 

Κάραντο 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

346. 

47124 

Νικολάου 

Αργύριο 

Ιωάννη 

347. 

47211 

Κανέλλο 

Ζαχαρία 

Δημητρίου 

348. 

47242 

Κορδούλη 

Παναγιώτη 

Γεωργίου 

349. 

47257 

Πολυχρονίδη 

Θεόδωρο 

Αλεξάνδρου 

350. 

47258 

Χονδρουδάκη 

Ιωάννη 

Κων/νου 

351. 

47300 

Παναγιωτόπουλο 

Χρήστο 

Αναστασίου 

352. 

47303 

Τσίλη 

Παναγιώτη 

Πέτρου 

353. 

47348 

Τόμπρο 

Σπυρίδων 

Χρήστου 

354. 

47365 

Τζανετάκη 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

355. 

47407 

Βασιλειάδη 

Βασίλειο 

Κων/νου 

356. 

47411 

Γ κουτζουρέλα 

Ιωάννη 

Θεοδώρου 

357. 

47414 

Σούφλα 

Γεώργιο 

Ευσταθίου 

358. 

47428 

Βουρλιά 

Νικόλαο 

Κων/νου 

359. 

47429 

Αρμένη 

Αντώνιο 

Λεωνίδα 

360. 

47815 

Μανουρά 

Γεώργιο 

Βασιλείου 

361. 

47823 

Κοτανίδη 

Νικόλαο 

Στυλαινού 

362. 

47824 

Γ κούνη 

Πραξιτέλη 

Ευθυμίου 

363. 

47825 

Χατζηχαραλάμπους 

Κλεόβουλο 

Χαραλάμπους 

364. 

47827 

Συμσιρή 

Παναγιώτη 

Διομήδη 

365. 

47828 

Μπακιρτζή 

Χρήστο 

Παναγιώτη 

366. 

47829 

Χαλβατζή 

Βασίλειο 

Αναστασίου 

367. 

47838 

Ηλιόπουλο 

Αριστείδη 

Ηλία 

368. 

47843 

Καβιδόπουλο 

Παναγιώτη 

Αιμίλιου 

369. 

47844 

Αημάκη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

370. 

47845 

Δαμιανό 

Στέργιο 

Δαυίδ 

371. 

47847 

Μπουντλιάκη 

Γ ρηγόριο 

Παύλου 

372. 

47848 

Μητρόπουλο 

Αναστάσιο 

Νικολάου 

373. 

47857 

Γ κάβαλη 

Νικόλαο 

Σπυρίδων 

374. 

47858 

Τσακάλη 

Σωκράτη 

Ιωάννη 

375. 

47859 

Καζαντζή 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

376. 

47860 

Κιόκια 

Ιωάννη 

Κίμων 

377. 

47861 

Τσεκμέ 

Κων/νο 

Δημητρίου 

378. 

47864 

Μπόσμαλη 

Γεώργιο 

Αθανασίου 

379. 

47877 

Τσιρής 

Αθανάσιο 

Νικολάου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6057 


380. 

47878 

Στάμο 

Απόστολο 

Νικολάου 

381. 

47880 

Νικολόπουλο 

Γεώργιο 

Θωμά 

382. 

47881 

Χατζάρα 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

383. 

47882 

Στασινός 

Κων/νο 

Χριστοφόρου 

384. 

47883 

Χαλκίδη 

Γεώργιο 

Σάββα 

385. 

47895 

Κολοκύθας 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

386. 

47897 

Καραμούτσο 

Σπυρίδων 

Ιωάννη 

387. 

47898 

Δέτσικα 

Ηλία 

Βασιλείου 

388. 

47899 

Αρβανίτη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

389. 

47901 

Παπαδήμα 

Ηλία 

Σπυρίδων 

390. 

47902 

Βλάχο 

Αλέξανδρο 

Παναγιώτη 

391. 

47910 

Τρούλη 

Ιωάννη 

Εμμανουήλ 

392. 

47915 

Σπυρίδη 

Ιωάννη 

Παύλου 

393. 

47916 

Τσάρδα 

Νικόλαο 

Αποστόλου 

394. 

47917 

Κρίθαρη 

Μιχαήλ 

Ιωάννη 

395. 

47918 

Διαμαντόπουλο 

Σπυρίδων 

Χρήστου 

396. 

47919 

Καλαμποκά 

Γεώργιο 

Κων/νο υ 

397. 

47920 

Μάρη 

Γεώργιο 

Ανδρονίκου 

398. 

47921 

Παρασκευά 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

399. 

47928 

Αντωνάτο 

Δημοσθένη 

Νικολάου 

400. 

47929 

Λαγός 

Αναστάσιο 

Νικολάου 

401. 

47930 

Μττίστα 

Σωτήριο 

Χρήστου 

402. 

47931 

Καλογερίδη 

Εμμανουήλ 

Νικολάου 

403. 

47938 

Μαρίνη 

Γεώργιο 

Αθανασίου 

404. 

47946 

Κόντη 

Βασίλειο 

Θεοδώρου 

405. 

47949 

Παναγιωτίδη 

Βασίλειο 

Νικολάου 

406. 

47950 

Καλός 

Ανδρέα 

Βασιλείου 

407. 

47952 

Κοντομττάση 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

408. 

47953 

Γ ραμματικό 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

409. 

47954 

Θεοδωρίδη 

Γ εώργιο 

Κων/νο υ 

410. 

47955 

Ανδρεάδη 

Παναγιώτη 

Μιχαήλ 

411. 

47956 

Μελαχροινό 

Κων/νο 

Χρήστου 

412. 

47963 

Σμύρνή 

Γ εώργιο 

Θεοδώρου 

413. 

47964 

Αλεξάκη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

414. 

47970 

Πασχάλη 

Πέτρο 

Εμμανουήλ 

415. 

47972 

Κατσαντώνη 

Αθανάσιο 

Χρήστου 

416. 

47973 

Πατταδόττουλο 

Γεώργιο 

Αναστασίου 

417. 

47984 

Δούκη 

Χρυσόστομο 

Σπυρίδων 

418. 

47989 

Αδαμόττουλο 

Αναστάσιο 

Σωκράτη 

419. 

47990 

Βιτάκη 

Σωτήριο 

Γ εωργίου 

420. 

47991 

Πατητάς 

Ευάγγελο 

Σωτηρίου 

421. 

47993 

Παλαιολόγο 

Βασίλειο 

Κων/νο υ 

422. 

47998 

Πουλόττουλο 

Ανέστη 

Ηλία 

423. 

48004 

Τυλιγαδά 

Σαράντη 

Δημητρίου 

424. 

48006 

Ζέζο 

Χρήστο 

Κων/νο υ 

425. 

48008 

Σεβεντεκίδη 

Κων/νο 

Δημητρίου 

6058 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


426. 


Πρίτσα 

Λουκάς 

Κων/νου 

427. 

48010 

Τακόττουλο 

Κων/νο 

Μιλτιάδη 

428. 


Αγγελή 

Ευθύμιο 

Ηλία 

429. 


Θεοδωρίδη 

Ευάγγελο 

Κων/νου 

430. 

48024 

Μττοζίνη 

Ιωάννη 

Δη μητριού 

431. 


Ζιώγα 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

432. 

48031 

Μτταρλέτη 

Φίλιππο 

Παναγιώτη 

433. 

48428 

Γάκη 

Κων/νο 

Βασιλείου 

434. 

48435 

Θεοδοσίου 

Θεοδόσιο 

Ιγνάτιου 

435. 

48438 

Καμττουρίδη 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

436. 

48439 

Κογιάννη 

Σπυρίδων 

Αθανασίου 

437. 

48445 

Ροδάκογλου 

Βασίλειο 

Αντωνίου 

438. 


Γ ιαπαλάκη 

Αθανάσιο 

Κων/νου 

439. 

48449 

Αδάμο 

Αλέξανδρο 

Βασιλείου 

440. 

48450 

Αλεξανδρίδη 

Μιχαήλ 

Αλεξάνδρου 

441. 

48451 

Παναγιωτόπουλο 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

442. 

48452 

Ευθυμιόπουλο 

Κων/νο 

Διονυσίου 

443. 

48453 

Ψύρρα 

Ζαχαρία 

Επαμεινώνδα 

444. 


Πατταδόπουλο 

Δημήτριο 

Αντωνίου 

445. 


Σύρπα 

Θωμά 

Παναγιώτη 

446. 


Μηλιόπουλο 

Πέτρο 

Σωτηρίου 

447. 


Δημόπουλο 

Θωμά 

Σπύρου 

448. 

48467 

Σιόρεντα 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

449. 

48470 

Μττούτα 

Νικόλαο 

Ηλία 

450. 

48474 

Παπάζογλου 

Νικηφόρο 

Ευστρατίου 

451. 

48477 

Κορέλη 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

452. 

48478 

Αλευρά 

Μιλτιάδη 

Βασιλείου 

453. 


Αθανασίου 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

454. 

48481 

Πλατράκη 

Ευάγγελο 

Αθανασίου 

455. 


Ατρίνη 

Θεοχάρη 

Λάμπρου 

456. 

0 , ■ 'ΐ&Λ*ίΙ·ΕΧ·ϊ·^·|| 

Αραμπατζή 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

457. 

48490 

Καλογερόπουλο 

Αλέξανδρο 

Αντωνίου 

458. 

48491 

Καλτσουκαλά 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

459. 

48492 

Γ κανέ 

Σπυρίδων 

Αναστασίου 

460. 

48493 

Μπεκιάρη 

Μάρκο 

Γ ρηγορίου 

461. 

48494 

Λαζαρίδη 

Χαράλαμπο 

Δημητρίου 

462. 


Ζέππο 

Ιωάννη 

Ευστρατίου 

463. 


Παπαντωνίου 

Αντώνη 

Παναγιώτη 

464. 

48510 

Καλλέα 

Σεραφείμ 

Νικολάου 

465. 

48512 

Αγαπάκη 

Ιωάννη 

Χρήστου 

466. 

48513 

Αραμπατζή 

Δημήτριο 

Χρήστου 

467. 

48514 

Μπόχτη 

Νικόλαο 

Ελευθερίου 

468. 

48519 

Καράγιωργα 

Βασίλειο 

Κων/νου 

469. 


Μανουσάκη 

Παναγιώτη 

Αντωνίου 

470. 

48521 

Μωραϊτη 

Γεώργιο 

Στυλιανού 

471. 

48524 

Πατσαρό 

Θεόδωρο 

Χρήστου 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6059 


472. 

48525 

Πλουμή 

Μιχαήλ 

Στυλιανού 

473. 

48526 

Κώτση 

Νικόλαο 

Αριστείδη 

474. 

48528 

Γ ρίβα 

Σωτήριο 

Αθανασίου 

475. 


Λακάκη 

Αντώνιο 

Νικολάου 

476. 

48536 

Σουρλή 

Αντώνιο 

Νικολάου 

477. 

48538 

Καπράλο 

Γεώργιο 

Σπυρίδων 

478. 

48541 

Χουσιανίτη 

Ζαχαρία 

Γ εωργίου 

479. 


Μοδίτση 

Κων/νο 

Αναστασίου 

480. 


Πατέλη 

Αντώνιο 

Φωτίου 

481. 

48552 

Λούρα 

Ευστάθιο 

Κυριάκου 

482. 

48553 

Τσίμττλη 

Μιχαήλ 

Βαλσάμη 

483. 


Πρόδρομου 

Χαράλαμπο 

Αντωνίου 

484. 


Βασίλαρο 

Νικόλαο 

Ερμολάου 

485. 


Σιώμη 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

486. 

1|!ρ||εΙ·μϊι·^Η| 

Παπαδόττουλο 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

487. 

48569 

Κακουριώτη 

Φίλιππο 

Κων/νου 

488. 

48570 

Γ κόνη 

Νικόλαο 

Κων/νου 

489. 

48572 

Στεφανίδη 

Γεώργιο 

Χαραλάμπους 

490. 

48573 

Δεληγιάννη 

Απόστολο 

Χριστοφόρου 

491. 

48575 

Λούβρο 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

492. 

48579 

Παπατάμο 

Κων/νο 

Χαραλάμπους 

493. 

48581 

Τουμπανίδη 

Ανδρέα 

Ιωάννη 

494. 

48582 

Παπαδόττουλο 

Ευστάθιο 

Δημητρίου 

495. 

48583 

Μητάφη 

Αντώνιο 

Ιωάννη 

496. 

48584 

Πεγιάδη 

Αθανάσιο 

Λεωνίδα 

497. 

48585 

Αντωνάκο 

Λεωνίδα 

Γ εωργίου 

498. 

48586 

Βλάχο 

Βασίλειο 

Σπυρίδων 

499. 


Αλβανίδη 

Κυριάκο 

Ηλία 

500. 


Κολέζα 

Αναστάσιο 

Δημητρίου 

501. 


Κομίδη 

Χρυσόστομο 

Γ ρηγορίου 

502. 


Αργυρόπουλο 

Γεώργιο 

Αργυρίου 

503. 

48602 

Πετούμενο 

Ηλία 

Φωτίου 

504. 

48603 

Βασιλόπουλο 

Βασίλειο 

Αδάμ 

505. 

48609 

Κοντός 

Αθανάσιο 

Παναγιώτη 

506. 

48610 

Χατζής 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

507. 

48611 

Μπούση 

Σπυρίδων 

Χαρίση 

508. 

48613 

Στάϊκο 

Κων/νο 

Ευθυμίου 

509. 

48614 

Καλαποθαράκο 

Γ ρηγόριο 

Μιχαήλ 

510. 

48617 

Τσαμπάζη 

Ιωάννη 

Χρήστου 

511. 

48619 

Παντζιόκα 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 

512. 

48624 

Χαρδάς 

Κων/νο 

Ιωάννη 

513. 

48627 

Μητσέα 

Στυλιανό 

Γ εωργίου 

514. 

48629 

Μαυρίδη 

Χαράλαμπο 

Νικολάου 

515. 


Τσαγκαρόπουλο 

Σταμάτιο 

Γ εωργίου 

516. 

48631 

Στεφάνου 

Ιωάννη 

Στεφάνου 

517. 

48632 

Καπερώνη 

Γεώργιο 

Αθανασίου 

6060 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


518. 

48633 

Αργύρη 

Παναγιώτη 

Πέτρου 

519. 

48641 

Πατητάς 

Μηνάς 

Βασιλείου 

520. 

48644 

Παναγιώτου 

Κων/νο 

Βασιλείου 

521. 

48645 

Βαλσαμίδη 

Δημήτριο 

Χρήστου 

522. 

48648 

Ντίλιο 

Ευάγγελο 

Βασιλείου 

523. 

48649 

Παναγοδήμο 

Γ εώργιο 

Ηλία 

524. 

48801 

Σίμο 

Στέφανο 

Γεωργίου 

525. 

48986 

Σταθαράκο 

Σαράντη 

Νικολάου 

526. 

48987 

Δρόσο 

Δημήτριο 

Δημητρίου 

527. 

48988 

Τσάμη 

Βασίλειο 

Στέργιου 

528. 

48989 

Τσιώτσιο 

Ιωακείμ 

Χαραλάμπους 

529. 

48991 

Μιχαλόπουλο 

Χρήστο 

Σωτηρίου 

530. 

48992 

Τάντο 

Κων/νο 

Τρύφωνα 

531. 

49000 

Χατζής 

Εμμανουήλ 

Γ εωργίου 

532. 

49002 

Γ κλαβά 

Αθανάσιο 

Κων/νου 

533. 

49003 

Χατζηχαραλάμπους 

Δημήτριο 

Νικολάου 

534. 

49004 

Ελευθεριάδη 

Ανέστη 

Νικολάου 

535. 

49005 

Δακαλάκη 

Πέτρο 

Παναγιώτη 

536. 

49006 

Κοντογιώργη 

Σπυρίδων 

Ιωάννη 

537. 

49007 

Μιχαλάς 

Ευστάθιο 

Παναγιώτη 

538. 

49016 

Σπύρου 

Δημήτριο 

Θεοφίλου 

539. 

49019 

Γεωργιάδη 

Παντελής 

Δημητρίου 

540. 

49020 

Μητρούτσικο 

Ευάγγελο 

Γεωργίου 

541. 

49021 

Νιβέρογλου 

Γεώργιο 

Παρασκευά 

542. 

49029 

Κανταρά 

Τ ριαντάφυλλο 

Ορέστης 

543. 

49031 

Πατταγεωργίου 

Γεώργιο 

Θεοφάνη 

544. 

49034 

Δημητρόγλου 

Ροδόλφο 

Ηρακλή 

545. 

49035 

Γ κιουζέττα 

Δημήτριο 

Αστέριο 

546. 

49046 

Κολοβής 

Ευάγγελο 

Ιωάννη 

547. 

49047 

Κουκάκη 

Εμμανουήλ 

Χαριλάου 

548. 

49048 

Καραγκούνη 

Χρήστο 

Νικολάου 

549. 

49049 

Μττλιούκα 

Θωμά 

Αναστασίου 

550. 

49050 

Αμάνη 

Γρηγόριο 

Ιωάννη 

551. 

49051 

Δελλής 

Θεοδόσιο 

Παναγιώτη 

552. 

49052 

Σεφερίδη 

Βασίλειο 

Θεοφάνη 

553. 

49060 

Βεντούρη 

Πέτρο 

Εμμανουήλ 

554. 

49062 

Λιόντο 

Παναγιώτη 

Σπυρίδων 

555. 

49063 

Πρώϊο 

Πέτρο 

Αριστοτέλη 

556. 

49064 

Πατητά 

Γεώργιο 

Σωτηρίου 

557. 

49065 

Σαλίβερο 

Σπυρίδων 

Μιχαήλ 

558. 

49066 

Πινάκη 

Ελευθέριο 

Αντωνίου 

559. 

49075 

Κίντα 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

560. 

49076 

Καταραχιά 

Ανάργυρο 

Λεωνίδα 

561. 

49077 

Ντίνα 

Δημήτριο 

Στέργιου 

562. 

49078 

Παύλου 

Δημήτριο 

Αχιλλέα 

563. 

49081 

Καρέλη 

Δημήτριο 

Αντωνίου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6061 


564. 

49082 

Κλαουράκη 

Εμμανουήλ 

Μιχαήλ 

565. 

49087 

Κολοβής 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

566. 

49090 

Σαλαβούρα 

Κων/νο 

Βασιλείου 

567. 

49091 

Παττουτσάκη 

Ιωάννη 

Ιωάννη 

568. 

49094 

Πολίτη 

Δημοσθένη 

Βασιλείου 

569. 

49095 

Σκοτίδα 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

570. 

49096 

Κομόγλου 

Λάζαρο 

Γ εωργίου 

571. 

49097 

Σοφικίτη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

572. 

49104 

Κορδούλη 

Γ εώργιο 

Σπυρίδων 

573. 

49110 

Μιχαλάκη 

Αθανάσιο 

Χρήστου 

574. 

49112 

Κατσιρμά 

Βασίλειο 

Αθανασίου 

575. 

49119 

Σκετταρνάκο 

Δημήτριο 

Χαραλάμπους 

576. 

49122 

Πυρομάγλου 

Χρήστο 

Νικολάου 

577. 

49123 

Βασιλειάδη 

Αθανάσιο 

Παύλου 

578. 

49124 

Μαρτίδη 

Κλεόνικο 

Σάββα 

579. 

49125 

Ματρογιάννη 

Βασίλειο 

Αστέριο 

580. 

49127 

Φωτόττουλο 

Βασίλειο 

Αγγέλου 

581. 

49135 

Ηλιόττουλο 

Ηλία 

Γ εωργίου 

582. 

49136 

Λαγογιάννη 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

583. 

49137 

Τ ρακαντζίδη 

Ευάγγελο 

Ευθυμίου 

584. 

49138 

Πατταττοτόλου 

Νεκτάριο 

Αναστασίου 

585. 

49139 

Κοκκινίδη 

Ευστάθιο 

Σοφοκλή 

586. 

49140 

Φραγκάκη 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

587. 

49141 

Γ ιαννακόπουλο 

Κων/νο 

Δημητρίου 

588. 

49149 

Σκιαδάς 

Νικόλαο 

Ευαγγέλου 

589. 

49150 

Κουρλιούρο 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

590. 

49152 

Πουλαδής 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

591. 

49154 

Φωτεινάκη 

Σταύρο 

Γεωργίου 

592. 

49155 

Κατσαντώνη 

Δημήτριο 

Αντωνίου 

593. 

49162 

Γκίκα 

Σπυρίδων 

Ιωάννη 

594. 

49164 

Γκουρμτταλιώτη 

Απόστολο 

Κων/νου 

595. 

49165 

Κατσαμά 

Ιωάννη 

Κων/νου 

596. 

49166 

Σταυρόττουλο 

Κων/νο 

Γεωργίου 

597. 

49169 

Κορδέλα 

Ευάγγελο 

Βασιλείου 

598. 

49170 

Πατταγεωργίου 

Σπυρίδων 

Γεωργίου 

599. 

49172 

Ζαχαράκη 

Νεκτάριο 

Ιωάννη 

600. 

49176 

Πατταχρήστο 

Κων/νο 

Χρυσοστόμου 

601. 

49181 

Αγγελόττουλο 

Ευθύμιο 

Παναγιώτη 

602. 

49183 

Τίνανα 

Στυλιανό 

Πασχάλη 

603. 

49186 

Λάμπρου 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

604. 

49187 

Κοτσαγιαννίδη 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

605. 

49192 

Σπανουδάκη 

Κων/νο 

Χαρίδημου 

606. 

49196 

Ελευθεριάδη 

Θεόδωρο 

Χαραλάμπους 

607. 

49197 

Λιάσκο 

Δημήτριο 

Κων/νου 

608. 

49198 

Περδίου 

Μιχαήλ 

Αριστοτέλη 

609. 

49199 

Ζωγράφο 

Σταμάτιο 

Δημητρίου 
6062 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


610. 

49200 

Τσιλιμπάρη 

Αθανάσιο 

Κων/νου 

611. 

49201 

Παρακευόπουλο 

Δημήτριο 

Αναστασίου 

612. 

49205 

Μάνο 

Τηλέμαχο 

Λαζάρου 

613. 

49207 

Γ ιακμής 

Κων/νο 

Ιωάννη 

614. 

49208 

Αμαιαλίδη 

Κων/νο 

Μιχαήλ 

615. 

49209 

Παττπάς 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

616. 

50623 

Δήμα 

Πύρρο 

Βίκτωρα 

617. 

100002048 

Καλαμάρα 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

618. 

100002958 

Ματρογιαννάκο 

Πέτρο 

Γ εωργίου 

619. 

102015041 

Δούκα 

Κων/νο 

Γεωργίου 

620. 

102016088 

Κηρύκο 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

621. 

103018014 

Αλογά 

Νικόλαο 

Αναργύρου 

622. 

103019232 

Σακελλάρη 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

623. 

103019780 

Κολιάτο 

Χαράλαμπο 

Παναγιώτη 

624. 

103019822 

Τραής 

Κων/νο 

Γεωργίου 

625. 

104023168 

Πατταγιάννη 

Βασίλειο 

Γ ρηγορίου 

626. 

104023613 

Ευθυμίου 

Χρήστο 

Ανδρέα 

627. 

104024804 

Τρομπούκη 

Γεώργιο 

Νικολάου 

628. 

104025602 

Μπακούρη 

Βελισσάριο 

Γεωργίου 

629. 

105028479 

Πετρόπουλο 

Κων/νο 

Ιωάννη 

630. 

105028496 

Σαραντόπουλο 

Νικόλαο 

Γεωργίου 

631. 

107033165 

Τασόπουλο 

Αναστάσιο 

Χαραλάμπους 

632. 

107033958 

Γ ιαννόπουλο 

Βασίλειο 

Κωνσταντίνου 

633. 

107034195 

Μττομπόνη 

Ευάγγελο 

Προκόπιου 

634. 

107035581 

Τσίχλη 

Φώτιο 

Ηλία 

635. 

107036207 

Καλδής 

Φώτιο 

Αθανασίου 

636. 

108038398 

Βέρρο 

Επαμεινώνδα 

Αθανασίου 

637. 

108039029 

Βρόντο 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

638. 

109040047 

Κωστόπουλο 

Γ εώργιο 

Θεοδώρου 

639. 

109041028 

Κατράδη 

Κων/νο 

Νίκων 

640. 

109041054 

Κυριακάκη 

Άγγελο 

Δημητρίου 

641. 

109041216 

Βύνιο 

Ηλία 

Γεωργίου 

642. 

109042152 

Κουσούλη 

Ζαχαρία 

Κυριάκου 

643. 

110044878 

Καραβίδα 

Δημήτριο 

Κωνσταντίνου 

644. 

111048249 

Δεναξάς 

Ελευθέριο 

Παναγιώτη 

645. 

113050155 

Ματιάτο 

Σπυρίδων 

Διονυσίου 

646. 

114050062 

Πιτσόλη 

Ιωάννη 

Στεφάνου 

647. 

116052540 

Μάρτη 

Ελευθέριο 

Αλεξάνδρου 

648. 

116054681 

Κανταρά 

Στυλιανό 

Τριαντάφυλλου 

649. 

117055036 

Γουνάκη 

Παντελή 

Παντελή 

650. 

117056342 

Μαλανδράκη 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

651. 

118058204 

Καλογεράκη 

Σταύρο 

Ιωάννη 

652. 

119060053 

Γαρεφαλάκη 

Μηνάς 

Κωνσταντίνου 

653. 

119060187 

Κορνελάκη 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

654. 

119061699 

Καντεμνίδη 

Αναστάσιο 

Δημητρίου 

655. 

119062002 

Ζωάκη 

Ιωάννη 

Στυλιανού 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6063 


656. 

120062944 

Λουράκη 

Τηλέμαχο 

Ιωάννη 

657. 

120062969 

Ορφανός 

Νικόλαο 

Κωνσταντίνου 

658. 

121011504 

Σουρλη-Πολυμεροπούλου 

Χρυσούλα 

Κωνσταντίνου 

659. 

121065918 

Ζάρρα 

Αθανάσιο 

Κωνσταντίνου 

660. 

121066838 

Τσιανάκα 

Δημήτριο 

Χρήστου 

661. 

121066904 

Βαλιώτη 

Χρήστο 

Γεωργίου 

662. 

122068316 

Τσιτσούλα 

Αναστάσιο 

Δημητρίου 

663. 

122068749 

Τσατσαρώνη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

664. 

122069144 

Καραγιάννη 

Ζήση 

Ευθυμίου 

665. 

122070509 

Δόλγυρα 

Στέργιο 

Αλεξάνδρου 

666. 

122071166 

Ζωγράφο 

Γ ρηγόριο 

Χρήστου 

667. 

122071472 

Μπούτρα 

Θεόδωρο 

Ιωάννη 

668. 

122072059 

Γάζο 

Δημήτριο 

Νικολάου 

669. 

122072450 

Βλάχο 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

670. 

123070549 

Καλαμάτα 

Νικόλαο 

Γεωργίου 

671. 

123070626 

Δήμου 

Αριστοτέλη 

Ιωάννη 

672. 

123071291 

Γ ιολδάση 

Αθανάσιο 

Στυλιανού 

673. 

123073256 

Λαζαρίδη 

Λεόντιο 

Ανέστη 

674. 

123073688 

Ψωμιάδη 

Ελευθέριο 

Συμεών 

675. 

123073806 

Στολτίδη 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

676. 

124074503 

Κουτσουμπίδη 

Ευστράτιο 

Ευαγγέλου 

677. 

124076494 

Καραβασιλειάδη 

Νεόφυτο 

Γεωργίου 

678. 

125077832 

Γ κόγκο 

Γαβριήλ 

Μιχαήλ 

679. 

125078342 

Θανασιάς 

Βασίλειο 

Αθανασίου 

680. 

125078540 

Τζόκα 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

681. 

125078552 

Σιώζο 

Ματθαίο 

Ιωάννη 

682. 

125078562 

Ιωάννου 

Θεόδωρο 

Σωκράτη 

683. 

125079024 

Μάντη 

Θεόδωρο 

Νικολάου 

684. 

125079110 

Σκότρα 

Γ εώργιο 

Ευαγγέλου 

685. 

125079191 

Κάρκαλο 

Χρήστο 

Ευαγγέλου 

686. 

125080116 

Λάκκα 

Αθανάσιο 

Σταύρου 

687. 

125080515 

Παπακώστα 

Σπυρίδων 

Δημητρίου 

688. 

126080410 

Ευθυμίου 

Σταύρο 

Χαραλάμπους 

689. 

126081276 

Ζήτση 

Κων/νο 

Αθανασίου 

690. 

127081596 

Στράτο 

Λάμπρο 

Ιωάννη 

691. 

127081724 

Μπουκουβάλα 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

692. 

127081831 

Παππάς 

Θωμά 

Σπυρίδων 

693. 

127083417 

Κουρκούντα 

Δημήτριο 

Στερεάδη 

694. 

127083442 

Τσινέλο 

Δημήτριο 

Χρυσοστόμου 

695. 

127084280 

Δερβίλη 

Βασίλειο 

Αποστόλου 

696. 

128085632 

Πάνο 

Βασίλειο 

Ευαγγέλου 

697. 

128085685 

Βαιλείου 

Γ εώργιο 

Λάμπρου 

698. 

129087382 

Κουρτέση 

Κων/νο 

Αλεξάνδρου 

699. 

130086614 

Βασιλειάδη 

Ευστάθιο 

Ιωάννη 

700. 

130087046 

Κατσάνο 

Αγγελο 

Βασιλείου 

701. 

130087827 

Μ άγρα 

Νικόλαο 

Γεωργίου 
6064 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


702. 

130088286 

Τόττα 

Ευστράτιο 

Κωνσταντίνου 

703. 

130089243 

Τακίδη 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

704. 

130089269 

Δημητριάδη 

Μαργαρίτη 

Αχιλλέα 

705. 

130091914 

Αναγνώστου 

Αλέξανδρο 

Ιωάννη 

706. 

130094103 

Δόντσιο 

Γεώργιο 

Στεφάνου 

707. 

130094930 

Αποστολίδη 

Απόστολο 

Ιωάννη 

708. 

131093267 

Μυλωνίδη 

Ατέριο 

Νικολάου 

709. 

131096129 

Πάππα 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

710. 

131097186 

Κωνσταντούδη 

Μιχαήλ 

Χρήστου 

711. 

132094048 

Νικολαϊδη 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

712. 

132094080 

Γ εωργαντά 

Δημήτριο 

Ανδρέα 

713. 

132094487 

Μ ήττα 

Θεόδωρο 

Ζαφείρη 

714. 

132098487 

Μόσχογλου 

Μόσχο 

Γ εωργίου 

715. 

133097298 

Γ εωργουλάκο 

Ευάγγελο 

Κωνσταντίνου 

716. 

133100248 

Πανονίδη 

Ξενοφών 

Μιχαήλ 

717. 

133102343 

Θεοδωρίδη 

Γεώργιο 

Νικολάου 

718. 

134099141 

Μακρή 

Μιχαήλ 

Χριστοφόρου 

719. 

134100120 

Τσιάγκα 

Κων/νο 

Θεοδώρου 

720. 

134100522 

Κατριλάκα 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

721. 

134103078 

Καδέμογλου 

Αλέξανδρο 

Παντελή 

722. 

134103598 

Αργυρίου 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

723. 

134103717 

Ρόζη 

Απόστολο 

Κωνσταντίνου 

724. 

134104131 

Κοτρίδη 

Ηλία 

Λαζάρου 

725. 

134105253 

Σαββόπουλο 

Γεώργιο 

Θεοδώρου 

726. 

134106392 

Μττούζιο 

Χρήστο 

Ιωάννη 

727. 

134107011 

Κανόγλου 

Παράσχο 

Λεωνίδα 

728. 

134107040 

Ιωαννίδη 

Βασίλειο 

Νικολάου 

729. 

134107141 

Αραμπατζή 

Παναγιώτη 

Βασιλείου 

730. 

135019002 

Ελεμένογλου 

Ευαγγελία 

Ιορδάνη 

731. 

135103759 

Κοτανίδη 

Δημήτριο 

Νικολάου 

732. 

135103863 

Γ ιαραλής 

Συμεών 

Ιωάννη 

733. 

135104976 

Κοτζαμπάση 

Πολύχρονη 

Παναγιώτη 

734. 

135108293 

Γ ρηγοριάδη 

Αναστάσιο 

Μιλτιάδη 

735. 

135108393 

Βαβουλίδη 

Στέφανο 

Χαραλάμπους 

736. 

135109746 

Παρίσση 

Δημήτριο 

Κωνσταντίνου 

737. 

135109917 

Κορεξενός 

Χρήστο 

Δημητρίου 

738. 

136106915 

Χαϊτίδη 

Μελέτιο 

Δημητρίου 

739. 

136111276 

Παντακελόγλου 

Ευστράτιο 

Ευσταθίου 

740. 

136112671 

Γ ιαννικόπουλο 

Θωμά 

Δημητρίου 

741. 

137109232 

Σαλαμανόπουλο 

Αθανάσιο 

Χρήστου 

742. 

137114060 

Κωνσταντίνου 

Νικόλαο 

Ευαγγέλου 

743. 

137115127 

Φέλλα 

Αναστάσιο 

Γ εωργίου 

744. 

138020503 

Παπαδοπούλου 

Αημίνα 

Χαραλάμπους 

745. 

138112400 

Σιωπίδη 

Γ εώργιο 

Σαράντη 

746. 

138116157 

Εμμανουηλίδη 

Γ εώργιο 

Φώτη 

747. 

138116971 

Τσιαγκάνα 

Κων/νο 

Παναγιώτη 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6065 


748. 

138116991 

Σπηλιωτόπουλο 

Ευάγγελο 

Παναγιώτη 

749. 

138117004 

Τσαμτσουκάκη 

Κων/νο 

Ιωάννη 

750. 

138118080 

Θεοδοσίου 

Νικόλαο 

Αγγέλου 

751. 

138118551 

Ρεϊζη 

Κων/νο 

Ανδρέα 

752. 

140117628 

Βαενάς 

Χρήστο 

Χαραλάμπους 

753. 

140117713 

Ιωαννίδη 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

754. 

140122335 

Πολυχρονίου 

Ιωάννη 

Κων/νου 

755. 

141132232 

Παπαγεωργίου 

Γεώργιο 

Αχιλλέα 

756. 

143141112 

Μαργέλο 

Κων/νο 

Ανδρέα 

757. 

144142392 

Βλάχο 

Βασίλειο 

Αλεξάνδρου 

758. 

145144259 

Σκάζα 

Σωτήριο 

Γεωργίου 

759. 

146132751 

Φουστάνα 

Βασίλειο 

Νέστωρα 

760. 

146146634 

Σδρούλια 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

761. 

146146640 

Καταπίδη 

Απόστολο 

Νικολάου 

762. 

148152142 

Κούλη 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

763. 

149155100 

Στουρνάρα 

Γεώργιο 

Μιχαήλ 

764. 

150141675 

Αραβανή 

Κων/νο 

Αναστασίου 

765. 

151143524 

Μυλωνάς 

Δημήτριο 

Θεοδόσιου 

766. 

151143544 

Μαλαδένη 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

767. 

151157091 

Μήλιου 

Παντελής 

Σπυρίδων 

768. 

152146394 

Ντρόγκουντα 

Νικόλαο 

Χρήστου 

769. 

152159169 

Τσιαπάρα 

Ιωάννη 

Αριστοτέλη 

770. 

152159425 

Σεβίλογλου 

Γεώργιο 

Σάββα 

771. 

152159553 

Παπαδόπουλο 

Δημήτριο 

Νικολάου 

Ιππικού 

- Τεθωρακισμένων 
772. 

43954 

Κατσούλη 

Χρήστο 

Κων/νου 

773. 

44444 

Παπακώστα 

Αθανάσιο 

Κων/νου 

774. 

44880 

Τζελέτα 

Γεώργιο 

Χαραλάμπους 

775. 

45196 

Τσιαφίτσα 

Θωμά 

Ευαγγέλου 

776. 

45454 

Παπαδόπουλο 

Χρήστο 

Ιωάννη 

777. 

46090 

Εμμανουηλίδη 

Κων/νο 

Δημητρίου 

778. 

46188 

Μπεχτσούδη 

Απόστολο 

Νικολάου 

779. 

46625 

Λώλη 

Ανδρέα 

Θωμά 

780. 

46634 

Γ ιαλύτη 

Εμμανουήλ 

Νικολάου 

781. 

46844 

Μεγάλη 

Ιωάννη 

Σωκράτη 

782. 

46914 

Καραλής 

Νικόλαο 

Ευαγγέλου 

783. 

46928 

Γλάστρα 

Νικόλαο 

Ευριπίδη 

784. 

46932 

Χρήστου 

Κων/νο 

Ελευθερίου 

785. 

46996 

Τσιαντούλα 

Δημήτριο 

Ηλία 

786. 

47132 

Θεοδωρακόγλου 

Θεόδωρο 

Χρήστου 

787. 

47133 

Τσαλή 

Αλκιβιάδη 

Θωμά 

788. 

47826 

Ρηγόπουλο 

Σωτήριο 

Δημητρίου 

789. 

47835 

Κάλφα 

Στυλιανό 

Χρήστου 

790. 

47866 

Δημητρέλλο 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 
6066 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


791. 

47867 

Καρλή 

Εύαγγελο 

Βασιλείου 

792. 

47875 

Μανούση 

Στέφανο 

Σταύρου 

793. 

47896 

Μόσχο 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

794. 

47906 

Πατταβαγγέλη 

Χρήστο 

Αθανασίου 

795. 

47914 

Σίμο 

Ανδρέα 

Κων/νου 

796. 

47932 

Πετρόττουλο 

Αριστείδη 

Λεωνίδα 

797. 

47933 

Καραμανίδη 

Κων/νο 

Κοσμά 

798. 

47951 

Αττοτολόπουλο 

Ιωάννη 

Χαραλάμπους 

799. 

47975 

Αδάμο 

Θωμά 

Βασιλείου 

800. 

48001 

Κομίδη 

Θεόφιλο 

Ιωάννη 

801. 

48028 

Φορτούνα 

Ευάγγελο 

Ιωάννη 

802. 

48029 

Αθάνατο 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

803. 

48432 

Θεοδοσιάδη 

Αντώνιο 

Χαραλάμπους 

804. 

48454 

Μττόγδανο 

Γεώργιο 

Ρίζου 

805. 

48455 

Γ ερογλής 

Παναγιώτη 

Κων/νου 

806. 

48476 

Δέλλα 

Ιωάννη 

Κων/νου 

807. 

48484 

Αναγνωστόπουλο 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

808. 

48500 

Πετράκη 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

809. 

48507 

Ρόιδο 

Ελευθέριο 

Χρήστου 

810. 

48515 

Καρυττίδη 

Ευστάθιο 

Δημητρίου 

811. 

48529 

Δακαλόττουλο 

Γ εώργιο 

Ανδρέα 

812. 

48530 

Αρβανίτη 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

813. 

48542 

Κουτουβάλα 

Ανδρέα 

Σπυρίδων 

814. 

48559 

Πουτιό 

Χαράλαμπο 

Αριστείδη 

815. 

48560 

Βασιλειάδη 

Γ εώργιο 

Ελευθερίου 

816. 

48574 

Χωριανόττουλο 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

817. 

48589 

Φελλά 

Δημήτριο 

Εμμανουήλ 

818. 

48599 

Πασιά 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

819. 

48600 

Κωστάκη 

Ηλία 

Θεοφάνη 

820. 

48618 

Αργυρόττουλο 

Αναστάσιο 

Γ εωργίου 

821. 

48634 

Βαρελάς 

Βασίλειο 

Χρήστου 

822. 

48635 

Γ εωργοσούλη 

Κων/νο 

Νικολάου 

823. 

48640 

Γ αλάνη 

Τηλέμαχο 

Θεοδώρου 

824. 

48990 

Κωστούλα 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

825. 

48995 

Γ ιώτη 

Γεώργιο 

Βασιλείου 

826. 

48997 

Σερίφη 

Γ εώργιο 

Λεωνίδα 

827. 

49012 

Μουντοκαλάκη 

Βασίλειο 

Νικολάου 

828. 

49027 

Βάσιο 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

829. 

49032 

Μττουρουτζίδη 

Απόστολο 

Δημητρίου 

830. 

49056 

Λαζάρου 

Γεώργιο 

Ευαγγέλου 

831. 

49079 

Μητρόττουλο 

Ξενοφώντα 

Δημητρίου 

832. 

49080 

Πασχάλη 

Χριστόφορο 

Κων/νου 

833. 

49089 

Ψαρομιχαλάκη 

Μιχαήλ 

Νικολάου 

834. 

49108 

Γ ιολτζόττουλο 

Σπυρίδων 

Δημητρίου 

835. 

49109 

Αρχοντή 

Παναγιώτη 

Σπυρίδων 

836. 

49117 

Καραλή 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 
ΦΕΚ 720 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6067 


837. 

49118 

Φιλλιπάκο 

Γεώργιο 

Πέτρου 

838. 

49134 

Πετρόπουλο 

Σωτήριο 

Ευσταθίου 

839. 

49156 

Καραπάνο 

Πέτρο 

Κων/νου 

840. 

49157 

Θεοδοσίου 

Νικόλαο 

Κων/νου 

841. 

49168 

Πάγκαλο 

Στέργιο 

Γ εωργίου 

842. 

49182 

Ράπτη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

843. 

49184 

Μαραγδούλη 

Σπυρίδων 

Πολύδωρα 

844. 

49202 

Μπονώτη 

Αλέξανδρο 

Αποστόλου 

845. 

49206 

Παυλίδη 

Δήμο 

Μιχαήλ 

846. 

101011667 

Βέργο 

Βασίλειο 

Κωνσταντίνου 

847. 

101011710 

Σαλεμή 

Δημήτριο 

Νικολάου 

848. 

102017501 

Αναγνώστου 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 

849. 

107032617 

Κλείδωνα 

Πιέρρο 

Βασιλείου 

850. 

116053213 

Χλίμπο 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

851. 

117057181 

Τζανάκη 

Γεώργιο 

Στυλιανού 

852. 

122067619 

Ριζόπουλο 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

853. 

122068372 

Νταϊλιάνη 

Χρήστο 

Κωνσταντίνου 

854. 

123073384 

Κορδέλα 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 

855. 

124076479 

Καϊσίδη 

Αλέξιο 

Συμεών 

856. 

125078362 

Μπιδέρη 

Κων/νο 

Αντωνίου 

857. 

125078432 

Βήκα 

Κων/νο 

Δημητρίου 

858. 

125079509 

Τσόδουλο 

Παναγιώτη 

Σπυρίδων 

859. 

127084198 

Μπαλαδήμα 

Σπυρίδων 

Ιωάννη 

860. 

128085091 

Κωνσταντίνου 

Θωμά 

Γ ρηγορίου 

861. 

132094540 

Κυριακίδη 

Νικόλαο 

Θεμιστοκλή 

862. 

134099606 

Βαϊτσίδη 

Βάϊο 

Χαραλάμπους 

863. 

134103537 

Κανέλη 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

864. 

134103826 

Παπαδόπουλο 

Σωκράτη 

Θεοχάρη 

865. 

134106206 

Χασεκίογλου 

Παρασκευά 

Δημητρίου 

866. 

136107341 

Παπαδόπουλο 

Ηλία 

Χαρίτου 

867. 

136107373 

Δημητρακάκη 

Ερωτόκριτο 

Ιωάννη 

868. 

137114112 

Χριστοδούλου 

Απόστολο 

Ιωάννη 

869. 

137115725 

Κουκάκη 

Χρήστο 

Καλούδη 

870. 

138112554 

Μηρκεζούδη 

Παναγιώτη 

Αθανασίου 

871. 

141119644 

Φραγκέα 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

872. 

147149055 

Κούτελα 

Χρήστο 

Στεφάνου 

873. 

148137645 

Ναζλή 

Δημήτριο 

Αποστόλου 

874. 

148153703 

Μήλιο 

Παύλο 

Κωνσταντίνου 

Πυροβολικού 

875. 

43861 

Πράγκατζη 

Δήμο 

Ιωάννη 

876. 

45459 

Παπαδόπουλο 

Αλέξανδρο 

Δημητρίου 

877. 

46092 

Δημόπουλο 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

878. 

46121 

Αρναούτογλου 

Χρήστο 

Θεοδώρου 

879. 

46192 

Μεσημβρινό 

Δημήτριο 

Σταύρου 
6068 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


880. 

46194 

Πατταδόπουλο 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 

881. 

46275 

Προκοπή 

Ιωάννη 

Διονυσίου 

882. 

46276 

Πέτσα 

Αλέξανδρο 

Χρήστου 

883. 

46289 

Καρατσίν 

Κλεάνθη 

Δημητρίου 

884. 

46304 

Παπαπαναγιώτου 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

885. 

46326 

Ταυρή 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

886. 

46375 

Ντέτσικα 

Αθανάσιο 

Νικολάου 

887. 

46491 

Τσιομίδη 

Αναστάσιο 

Γεωργίου 

888. 

46576 

Σμυρλή 

Νικόλαο 

Νικήτα 

889. 

46626 

Γ ιαννούλη 

Κων/νο 

Στέργιου 

890. 

46635 

Βασιλειάδη 

Λάζαρο 

Αναστασίου 

891. 

46662 

Μάσσια 

Ευστάθιο 

Γ εωργίου 

892. 

46710 

Χονδρογιάννη 

Σπυρίδων 

Κων/νου 

893. 

46746 

Ζήση 

Χρήστο 

Σωκράτη 

894. 

46764 

Μιχαηλίδη 

Παναγιώτη 

Χαραλάμπους 

895. 

46782 

Μασαλή 

Απόστολο 

Θεμιστοκλή 

896. 

46869 

Γ αϊτάνη 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

897. 

46916 

Κιορπέ 

Δημήτριο 

Κων/νου 

898. 

46936 

Σκρέκα 

Κων/νο 

Ευαγγέλου 

899. 

47003 

Παπαγιαννόπουλο 

Αθανάσιο 

Νικολάου 

900. 

47004 

Κυρουβίδη 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

901. 

47113 

Σταυρίδη 

Θωμά 

Δημητρίου 

902. 

47115 

Κουφάκη 

Ευστάθιο 

Νικολάου 

903. 

47123 

Αγκόρτζα 

Κων/νο 

Αθανασίου 

904. 

47125 

Ντούλα 

Κων/νο 

Χρήστου 

905. 

47130 

Μπεζιργιάννη 

Νικόλαο 

Κωνσταντίνου 

906. 

47135 

Μεταλλίδη 

Σταύρο 

Θωμά 

907. 

47308 

Ρήγα 

Δημήτριο 

Χρήστου 

908. 

47315 

Χατζηάββα 

Σάββα 

Αδάμ 

909. 

47387 

Κώτση 

Ιωάννη 

Χρήστου 

910. 

47391 

Σεραφειμίδη 

Ευθύμιο 

Πρόδρομου 

911. 

47818 

Τζουμερκιώτη 

Σταύρο 

Χρήστου 

912. 

47819 

Βούρβαχη 

Ιωάννη 

Κων/νου 

913. 

47820 

Χανιώτη 

Αλέξανδρο 

Κων/νου 

914. 

47822 

Ζαφειρέλη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

915. 

47839 

Σωτήρχο 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

916. 

47841 

Τσερτσίδη 

Θεμιστοκλή 

Βασιλείου 

917. 

47842 

Κυριαζής 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

918. 

47853 

Κουκά 

Μιχαήλ 

Νικολάου 

919. 

47854 

Δούκα 

Περικλή 

Παναγιώτη 

920. 

47856 

Σκουφίδη 

Δημήτριο 

Κυριάκου 

921. 

47876 

Νέμτσα 

Αθανάσιο 

Αχιλλέα 

922. 

47891 

Καπριδάκη 

Αλέξανδρο 

Σταύρου 

923. 

47892 

Κακριδά 

Εμμανουήλ 

Ονούφριος 

924. 

47893 

Πατσούρα 

Βασίλειο 

Σπυρίδων 

925. 

47894 

Πολύχρονο 

Αναστάσιο 

Ευθυμίου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6069 


926. 

47909 

Μττουτσικάκη 

Δημήτριο 

Ευαγγέλου 

927. 

47911 

Κλεισιάρη 

Μιχαήλ 

Δημητρίου 

928. 

47912 

Δαμασκηνό 

Δημήτριο 

Αλεξίου 

929. 

47913 

Μπακόλα 

Γεώργιο 

Σταύρου 

930. 

47934 

Ιωσηφίδη 

Σπυρίδων 

Μιχαήλ 

931. 

47935 

Πουλιέζο 

Διονύσιο 

Βασιλείου 

932. 

47944 

Κωλέττη 

Γεώργιο 

Ελευθερίου 

933. 

47945 

Κατακαλίδη 

Βασίλειο 

Κων/νου 

934. 

47959 

Λυμπερόπουλο 

Γ εώργιο 

Σπυρίδων 

935. 

47965 

Γ κοτζαμάνη 

Παναγιώτη 

Γ ρηγορίου 

936. 

47966 

Τάνη 

Πέτρο 

Φωκίωνα 

937. 

47967 

Χανιώτη 

Γεώργιο 

Παρασκευά 

938. 

47982 

Μουρελά 

Ηρακλής 

Κων/νου 

939. 

47986 

Φαλιά 

Παναγιώτη 

Θεοδώρου 

940. 

47999 

Τσεχερίδη 

Ευστάθιο 

Γ εωργίου 

941. 

48000 

Φραγκουδάκη 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

942. 

48002 

Πετρούλια 

Δημήτριο 

Νικήτα 

943. 

48017 

Ευσταθίου 

Γεώργιο 

Χαριλάου 

944. 

48018 

Ζώγκα 

Μιλτιάδη 

Βασιλείου 

945. 

48433 

Βουδούρη 

Μόσχο 

Γ εωργίου 

946. 

48434 

Ζιώρη 

Ιωάννη 

Πέτρου 

947. 

48444 

Γαβούρα 

Αχιλλέα 

Χρήστου 

948. 

48446 

Τούντα 

Αθανάσιο 

Νικολάου 

949. 

48459 

Αθανασούλια 

Λάμπρο 

Ζήσιμου 

950. 

48460 

Λαμπιδώνη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

951. 

48461 

Μουστάκη 

Ιωάννη 

Ηλία 

952. 

48475 

Τσουλουβή 

Απόστολο 

Δημητρίου 

953. 

48489 

Κορρέ 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

954. 

48496 

Ζήση 

Παναγιώτη 

Σωκράτη 

955. 

48499 

Μέρα 

Γεώργιο 

Στέργιου 

956. 

48504 

Αυγερινό 

Κων/νο 

Σωτήριος 

957. 

48505 

Παράσχο 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

958. 

48506 

Μιχαλάκη 

Παναγιώτη 

Βύρων 

959. 

48522 

Ευστρατίου 

Κλέαρχο 

Ναπολέων 

960. 

48534 

Δημουλά 

Αναστάσιο 

Αποστόλου 

961. 

48540 

Οικονόμου 

Θεοφάνη 

Γ εωργίου 

962. 

48551 

Ακριώτη 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

963. 

48557 

Πλατιάς 

Αντώνιο 

Ευαγγέλου 

964. 

48558 

Καβαλίκα 

Στυλιανό 

Γ εωργίου 

965. 

48567 

Κουτρουλάκη 

Δημήτριο 

Σταμάτη 

966. 

48587 

Συρμόπουλο 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

967. 

48588 

Καραϊσκο 

Διονύσιο 

Ιωάννη 

968. 

48597 

Παλαιολόγο 

Μιχαήλ 

Ακίνδυνου 

969. 

48598 

Κατσικώστα 

Δημήτριο 

Ανδρέα 

970. 

48605 

Σταμέλο 

Χαράλαμπο 

Γ εωργίου 

971. 

48612 

Διδακάλου 

Σπυρίδων 

Στυλιανού 
6070 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


972. 

48615 

Μπαντ ή 

Αθανάσιο 

Δημοσθένη 

973. 

48628 

Παπαντωνίου 

Χρήστο 

Θεμιστοκλή 

974. 

48639 

Χαρατσή 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

975. 

48979 

Ευδαίμων 

Χρήστο 

Εμμανουήλ 

976. 

48983 

Νίκογλου 

Θεμιστοκλή 

Νικολάου 

977. 

48998 

Τυροπάνη 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

978. 

48999 

Γουγούση 

Δήμο 

Δημητρίου 

979. 

49001 

Καζάκη 

Στέργιο 

Χρυσοστόμου 

980. 

49011 

Βουδρισλή 

Αθανάσιο 

Αλεξάνδρου 

981. 

49013 

Γ αλατά 

Πέτρο 

Φραγκίσκου 

982. 

49014 

Δημητράκο 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

983. 

49026 

Ζάρα 

Ιωάννη 

Βάιου 

984. 

49030 

Μαυρομανωλάκη 

Εμμανουήλ 

Μιχαήλ 

985. 

49043 

Ατάρα 

Κων/νο 

Ηλία 

986. 

49044 

Καζάκη 

Χρήστο 

Ηλία 

987. 

49045 

Κουσουντίδη 

Αργύριο 

Δημητρίου 

988. 

49055 

Φραγκάκη 

Νεκτάριο 

Εμμανουήλ 

989. 

49057 

Ραδίτση 

Αλέξανδρο 

Αγγελος 

990. 

49059 

Μποχώρη 

Τριαντάφυλλο 

Γεωργίου 

991. 

49072 

Αβατζιάδη 

Αβραάμ 

Παναγιώτη 

992. 

49073 

Καραγκιαούρη 

Γ εώργιο 

Μιχαήλ 

993. 

49074 

Τσιάλη 

Απόστολο 

Γ εωργίου 

994. 

49085 

Τσεκρέκο 

Παρασκευά 

Ανδριανού 

995. 

49088 

Μανιό 

Χαρίλαο 

Γ εωργίου 

996. 

49101 

Δελήβεη 

Χρήστο 

Δημητρίου 

997. 

49102 

Μαθιό 

Κων/νο 

Ιωάννη 

998. 

49105 

Αναγνώστου 

Ροδόλφο 

Ιωάννη 

999. 

49116 

Παπαδόπουλο 

Παύλο 

Αντωνίου 

1000. 

49120 

Σταματάκη 

Ιωάννη 

Εμμανουήλ 

1001. 

49121 

Αυδαλά 

Σωτήριο 

Γ εωργίου 

1002. 

49131 

Κελιαφάνο 

Ιωάννη 

Αποστόλου 

1003. 

49132 

Γ ιοβανούδη 

Νικόλαο 

Μόσχου 

1004. 

49133 

Λιβάνιο 

Δημήτριο 

Σπυρίδων 

1005. 

49146 

Θεολόγο 

Ευριπίδη 

Χρήστου 

1006. 

49147 

Στρατινάκη 

Γ εώργιο 

Ελευθερίου 

1007. 

49163 

Μαράβα 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

1008. 

49167 

Δήμου 

Κων/νο 

Γεωργίου 

1009. 

49171 

Φωτιάδη 

Πέτρο 

Χρήστου 

1010. 

49177 

Σδρόλια 

Απόστολο 

Τριαντάφυλλου 

1011. 

49178 

Ζουμπανιώτη 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

1012. 

49191 

Συρλαντζή 

Κων/νο 

Δημητρίου 

1013. 

49195 

Λαμπράκη 

Γ εώργιο 

Σταύρου 

1014. 

49204 

Κακοσαίο 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

1015. 

103019212 

Τσαμαντάνη 

Νικόλαο 

Γ ρηγορίου 

1016. 

103020694 

Παπαναγιώτου 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

1017. 

104021498 

Τσάντζαλο 

Περικλή 

Αποστόλου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6071 


1018. 

106029226 

Καρνέζο 

Γ ρηγόριο 

Δημητρίου 

1019. 

107032929 

Χειλακέα 

Κων/νο 

Ελευθερίου 

1020. 

107035861 

Καράμπελα 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

1021. 

108040579 

Μετσόπουλο 

Θεόδωρο 

Αντωνίου 

1022. 

109042316 

Παπούλη 

Θεόδωρο 

Δημητρίου 

1023. 

116054800 

Μπέρδο 

Σταύρο 

Νικολάου 

1024. 

120064614 

Χατζάκη 

Γεώργιο 

Εμμανουήλ 

1025. 

121064034 

Τζιμούρτο 

Ιωάννη 

Αντωνίου 

1026. 

121065927 

Σούκια 

Δημήτριο 

Κων/νο υ 

1027. 

122069109 

Καρακαντά 

Βασίλειο 

Θεοδόσιου 

1028. 

122071193 

Σακκά 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

1029. 

125078654 

Πορφύρη 

Κων/νο 

Νικολάου 

1030. 

125079311 

Μπάο 

Απόστολο 

Δημητρίου 

1031. 

127083350 

Μπαθέκα 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

1032. 

128083766 

Κούρτη 

Γεώργιο 

Νικολάου 

1033. 

130091965 

Αξιωτίδη 

Δημήτριο 

Χρήστου 

1034. 

132095569 

Καλλίνη 

Γ εώργιο 

Τ ραϊανού 

1035. 

132098046 

Σταμπουλή 

Βασίλειο 

Χαριλάου 

1036. 

134102632 

Βλάχο 

Αθανάσιο 

Αποστόλου 

1037. 

134103592 

Φλώρο 

Στέργιο 

Χρήστου 

1038. 

135105236 

Καραϊσαρλή 

Δημήτριο 

Ελευθερίου 

1039. 

135108150 

Σερπαλίδη 

Νικόλαο 

Οδυσσέα 

1040. 

135108162 

Πάσκο 

Αγγελο 

Γ εωργίου 

1041. 

136108116 

Βονικόπουλο 

Νικόλαο 

Παυσανία 

1042. 

136111624 

Προκόπουλο 

Μαρίνο 

Ευαγγέλου 

1043. 

136111835 

Κιουπκιόλη 

Αντώνιο 

Φιλοκτίτη 

1044. 

136112646 

Λάτα 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

1045. 

138117764 

Μπαξεβανίδη 

Απόστολο 

Σταύρου 

1046. 

138118487 

Κουτσουμπεϊλη 

Θεόδωρο 

Γ εωργίου 

1047. 

138118826 

Δεληγιάννη 

Αθανάσιο 

Πέτρου 

1048. 

141120812 

Σπάθα 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

1049. 

141124206 

Κατσούλη 

Ελευθέριο 

Δημητρίου 

1050. 

145130066 

Μαχαίρα 

Αθανάσιο 

Παναγιώτη 

1051. 

148137557 

Αλεξανδρόπουλο 

Κων/νο 

Νικολάου 

1052. 

148138357 

Σαραφίδη 

Γ εώργιο 

Σπυρίδων 

1053. 

148152820 

Ταραλά 

Αργύριο 

Χρήστου 

1054. 

148153745 

Σαπανίδη 

Γ εώργιο 

Θεοδώρου 

1055. 

149139758 

Τσιτουρίδη 

Χαράλαμπο 

Πορφύριου 

1056. 

149154886 

Παππά 

Δημήτριο 

Νικολάου 

1057. 

152159271 

Φωτιάδη 

Φώτιο 

Σωκράτη 

Μηχανικού 

1058. 

44450 

Παμπαλιάρη 

Γεώργιο 

Κωνσταντίνου 

1059. 

46037 

Ευδοκίου 

Πασχάλη 

Γ εωργίου 

1060. 

46093 

Κουμουλίδη 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 
6072 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1061. 


Πάγκαλο 

Αθανάσιο 

Μιχαήλ 

1062. 

46286 

Κέλλη 

Γ εώργιο 

Στέργιου 

1063. 


Αγγέλου 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

1064. 

46492 

Ζούντσα 

Γεώργιο 

Νικολάου 

1065. 

46521 

Βλαχάκη 

Δημήτριο 

Κωνσταντίνου 

1066. 

46577 

Κρόκο 

Κων/νο 

Ιωάννη 

1067. 

46918 

Κωνσταντέλλο 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

1068. 


Τσουρέκα 

Αθανάσιο 

Κωνσταντίνου 

1069. 

47011 

Βώσσο 

Αριστείδη 

Χαραλάμπους 

1070. 

47106 

Κυρίδη 

Απόστολο 

Δημητρίου 

1071. 

47816 

Ιωακειμίδη 

Φώτιο 

Κομνηνού 

1072. 

47817 

Αναστασιάδη 

Μιχαήλ 

Στεφάνου 

1073. 

47836 

Κωνσταντούρο 

Βασίλειο 

Αγγέλου 

1074. 

47837 

Παπαλεωνίδα 

Λεωνίδα 

Νικολάου 

1075. 

47851 

Οδοντόπουλο 

Χαράλαμπο 

Γ εωργίου 

1076. 


Κουτσαντά 

Χρήστο 

Θωμά 

1077. 

47871 

Δούπη 

Λεωνίδα 

Γ εωργίου 

1078. 

47873 

Λειβαδίτη 

Αριστοτέλη 

Λουκά 

1079. 

47887 

Κιμιωνής 

Αθανάσιο 

Εμμανουήλ 

1080. 


Μιμίκο 

Δημήτριο 

Νικολάου 

1081. 

47907 

Μπαρμπόπουλο 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

1082. 


Χατζηγιάννη 

Δημήτριο 

Χρήστου 

1083. 

47923 

Βαρούτη 

Δημήτριο 

Βίκτωρα 

1084. 

47924 

Ανδρικόπουλο 

Δημήτριο 

Αναστασίου 

1085. 

Κ1ΒΒΜ 

Μπογιατζόγλου 

Νικόλαο 

Ελευθερίου 

1086. 


Τσαντουλή 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

1087. 

ϋΒϋ 

Μητρόπουλο 

Νεκτάριο 

Δημητρίου 

1088. 

47961 

Νώκο 

Κων/νο 

Χρήστου 

1089. 

47978 

Ζιώγα 

Αναστάσιο 

Αθανασίου 

1090. 

47979 

Ποτολιό 

Θεόδωρο 

Αλεξάνδρου 

1091. 


Μπατιστάτο 

Αριστοτέλη 

Διονυσίου 

1092. 

48015 

Μιχαλακόπουλο 

Πέτρο 

Γ εωργίου 

1093. 

48427 

Πανούση 

Γεώργιο 

Κων/νου 

1094. 

48429 

Προμπονά 

Ιωάννη 

Σταματίου 

1095. 

48443 

Ακριβό 

Χαράλαμπο 

Ευθυμίου 

1096. 

48458 

Σακέρογλου 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

1097. 

48472 

Τσακάλη 

Εμμανουήλ 

Ελευθερίου 

1098. 

48473 

Κατρίσιο 

Ιωάννη 

Κοσμά 

1099. 

||||?|3^ΕΧ·ΕΙ·Τβ8ίΜ 

Βαγγέλη 

Σπυρίδων 

Θωμά 

1100. 


Παρόγλου 

Γεώργιο 

Χρήστου 

1101. 


Γ ιαννακάκη 

Ευθύμιο 

Χαριλάου 

1102. 


Σττυρόττουλο 

Νικόλαο 

Μιχαήλ 

1103. 

48516 

Μπακόττουλο 

Βασίλειο 

Αριστείδη 

1104. 

48532 

Μπακαούκα 

Σωτήριο 

Ελευθερίου 

1105. 

48533 

Σιέττο 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

1106. 


Χριστοδουλόπουλο 

Νικόλαο 

Χαριλάου 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6073 


1107. 

48549 

Σίψα 

Ιωάννη 

Κωνσταντίνου 

1108. 

48564 

Στταρής 

Εμμανουήλ 

Αθανασίου 

1109. 

48577 

Βιτσαξάκη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

1110. 

48578 

Γ ερανιός 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

1111. 

48592 

Δημητρέλλη 

Ευάγγελο 

Ανδρέα 

1112. 

48607 

Βουτσελά 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

1113. 

48608 

Καρυπίδη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

1114. 

48622 

Δούλη 

Ανδρέα 

Παναγιώτη 

1115. 

48623 

Θεοδωρόπουλο 

Κων/νο 

Αννίβα 

1116. 

48638 

Χειμάρα 

Θεόδωρο 

Αντωνίου 

1117. 

48800 

Βαιλείου 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

1118. 

48980 

Γ κρέτσα 

Νικόλαο 

Παρασκευά 

1119. 

48981 

Σιμιτζή 

Δημήτριο 

Ανδρέα 

1120. 

49009 

Μαυρίκη 

Γ εώργιο 

Ευσταθίου 

1121. 

49010 

Αγαλόπουλο 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

1122. 

49024 

Γ εωργιάδη 

Αλέξανδρο 

Γ εωργίου 

1123. 

49040 

Γ αλλιό 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

1124. 

49053 

Σταντίδη 

Δημήτριο 

Ελευθερίου 

1125. 

49071 

Τσαβδαρίδη 

Αλέξανδρο 

Κωνσταντίνου 

1126. 

49084 

Καρλάφτη 

Ανάργυρο 

Ηλία 

1127. 

49099 

Γ ιαχνής 

Ηλία 

Αργυρίου 

1128. 

49100 

Σπυρόπουλο 

Παναγιώτη 

Βασιλείου 

1129. 

49114 

Χατζηαλεξανδρής 

Αλέξανδρο 

Γ εωργίου 

1130. 

49130 

Ζέρβα 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

1131. 

49144 

Σταματάς 

Βασίλειο 

Παρασκευά 

1132. 

49145 

Πατταγεωργίου 

Γ εώργιο 

Ευαγγέλου 

1133. 

49159 

Οικονόμου 

Ιωάννη 

Κων/νου 

1134. 

49160 

Μαντής 

Κων/νο 

Ιωάννη 

1135. 

49175 

Αθανασάς 

Θεοδόσιο 

Νικολάου 

1136. 

49189 

Τσακμάκη 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

1137. 

49203 

Παπατεφάνου 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

1138. 

119010502 

Χρητάκη 

Μαρία 

Εμμανουήλ 

1139. 

122067738 

Παζαρά 

Κων/νο 

Αθανασίου 

1140. 

125078002 

Μάρκου 

Πέτρο 

Αθανασίου 

1141. 

130089422 

Ιωακειμίδη 

Λάζαρο 

Γεωργίου 

1142. 

136107547 

Τσολάκη 

Δημήτριο 

Πολύχρονη 

1143. 

138116769 

Θεοχαρίδη 

Αθανάσιο 

Τριαντάφυλλου 

1144. 

142139281 

Κατσέλη 

Δημήτριο 

Αγαμέμνων 

1145. 

145144303 

Σωτηρόττουλο 

Σπυρίδων 

Μιχαήλ 

Διαβιβάσεων 

1146. 

45888 

Τάτση 

Φώτιο 

Ευαγγέλου 

1147. 

45902 

Ψόχιο 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

1148. 

45903 

Φαμττρικάνο 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

1149. 

45906 

Λεβεντούρη 

Δημήτριο 

Δημητρίου 
6074 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1150. 

46128 

Δαμουλάκη 

Εμμανουήλ 

Γ εωργίου 

1151. 

46198 

Παττπά 

Γεώργιο 

Αθανασίου 

1152. 

46466 

Παναγιώτου 

Αθανάσιο 

Κων/νου 

1153. 

46467 

Βουκίδη 

Ευστράτιο 

Ιωάννη 

1154. 

46483 

Γ κιουλεντζερίδη 

Ηλία 

Γεωργίου 

1155. 

46485 

Βούλγαρη 

Ευάγγελο 

Σωτηρίου 

1156. 

46575 

Γεωργιάδη 

Ευστράτιο 

Κων/νου 

1157. 

46620 

Καραγιαννίδη 

Κων/νο 

Νικολάου 

1158. 

47107 

Ματοράκη 

Μιχαήλ 

Εμμανουήλ 

1159. 

47118 

Βασιλειάδη 

Χρήστο 

Κων/νου 

1160. 

47833 

Καττνάκη 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

1161. 

47850 

Γ κιζάνη 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

1162. 

47868 

Ναλμττάντη 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

1163. 

47869 

Βαλάρη 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

1164. 

47886 

Καρκατζούνη 

Κων/νο 

Δημητρίου 

1165. 

47904 

Τσίρο 

Δημήτριο 

Χρήστου 

1166. 

47905 

Μττούρα 

Ιωάννη 

Ναπολέων 

1167. 

47922 

Καλογιαννίδη 

Θωμά 

Αποστόλου 

1168. 

47940 

Αττοτόλου 

Νικόλαο 

Γεωργίου 

1169. 

47941 

Καρατσικάκη 

Αλέξιο 

Νικολάου 

1170. 

47958 

Μαυρίδη 

Αναστάσιο 

Χρήστου 

1171. 

47976 

Θεοδωρή 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

1172. 

47977 

Λορέντζο 

Πέτρο 

Αντωνίου 

1173. 

47994 

Κυργιάκο 

Γ εώργιο 

Λεωνίδα 

1174. 

48012 

Τσικαλάκη 

Μιχαήλ 

Εμμανουήλ 

1175. 

48013 

Καίμη 

Κων/νο 

Ιωάννη 

1176. 

48456 

Κεσόπουλο 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

1177. 

48457 

Πατταθαναίου 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

1178. 

48471 

Λεώνη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

1179. 

48501 

Τζηρίδη 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 

1180. 

48517 

Τσακανιάς 

Εμμανουήλ 

Ιωακείμ 

1181. 

48518 

Πόγκα 

Νικόλαο 

Μελέτη 

1182. 

48591 

Κυβέλο 

Ανδρέα 

Νικολάου 

1183. 

48606 

Βλαχούλη 

Θωμά 

Αθανασίου 

1184. 

48621 

Δακλαδά 

Θεόδωρο 

Μιχαήλ 

1185. 

48636 

Μττόσινα 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

1186. 

48637 

Γουργιώτη 

Δημήτριο 

Θωμά 

1187. 

48993 

Αντωνόττουλο 

Αλέξανδρο 

Ιωάννη 

1188. 

48994 

Χολέβα 

Νικόλαο 

Γεωργίου 

1189. 

49008 

Βότση 

Κων/νο 

Ευρυπίδη 

1190. 

49023 

Νικόττουλο 

Φώτιο 

Κων/νου 

1191. 

49038 

Μττουτζικούδη 

Μιχαήλ 

Ιωάννη 

1192. 

49054 

Κιούση 

Βασίλειο 

Κων/νου 

1193. 

49068 

Αλεξανδράκη 

Μιχαήλ 

Χαραλάμπους 

1194. 

49069 

Πατταϊωάννου 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

1195. 

49083 

Κόμη 

Ιάκωβο 

Γεωργίου ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6075 


1196. 

49098 

Μουσχάκη 

Ηλία 

Θεοδώρου 

1197. 

49143 

Χρυσανθόπουλο 

Βασίλειο 

Παντελή 

1198. 

49158 

Σαμαρτζίδη 

Αριστοτέλη 

Παναγιώτη 

1199. 

49174 

Τσιμπούρα 

Αντώνιο 

Αθανασίου 

1200. 

49188 

Δημητρέλη 

Βασίλειο 

Ανδρέα 

1201. 

49190 

Παυλίτινα 

Κων/νο 

Δημητρίου 

1202. 

101010463 

Παπαχριστόπουλο 

Βασίλειο 

Αθανασίου 

1203. 

103019299 

Φερμελεντζή 

Ανάργυρο 

Εμμανουήλ 

1204. 

108037576 

Νικολετόπουλο 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

1205. 

138111669 

Μουτάφη 

Γ εώργιο 

Χριστοφόρου 


Αεροπορίας Στρατού 


1206. 

46810 

Δαμουλάκη 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

1207. 

46915 

Καμαριώτη 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

1208. 

47821 

Σαμαράς 

Γ εώργιο 

Ηλία 

1209. 

47830 

Λαμπρικίδη 

Λάμπρο 

Κων/νου 

1210. 

47832 

Μπατιμαρούδη 

Χαράλαμπο 

Θεοχάρη 

1211. 

47846 

Δημόπουλο 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

1212. 

47862 

Στέφο 

Κομά 

Θεοφάνη 

1213. 

47872 

Μαθιουδάκη 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

1214. 

47884 

Γ αϊτανίδη 

Ευστράτιο 

Νεοκλή 

1215. 

47885 

Κράγκαρη 

Παντελής 

Αθανασίου 

1216. 

47937 

Σουλικιά 

Αντώνιο 

Γεωργίου 

1217. 

47939 

Αλεξόπουλο 

Αριστοτέλη 

Ευαγγέλου 

1218. 

47947 

Αφενδρής 

Ευάγγελο 

Μενελάου 

1219. 

48047 

Τσοτσορό 

Παντελής 

Γ εωργίου 

1220. 

48054 

Σουλτανίδη 

Δημήτριο 

Νικολάου 

1221. 

48426 

Λογοθετίδη 

Φωκίων 

Δημητρίου 

1222. 

48430 

Σαραχός 

Θεοφάνη 

Γ εωργίου 

1223. 

48431 

Ρογκάκο 

Γ ρηγόριο 

Στεφάνου 

1224. 

48436 

Κουκούλη 

Ιωάννη 

Νικολάου 

1225. 

48468 

Τσοτσορό 

Σπυρίδων 

Γεωργίου 

1226. 

48469 

Πολίτη 

Παναγιώτη 

Αστέριο 

1227. 

48497 

Σούκερα 

Δημήτριο 

Βλάσης 

1228. 

48511 

Μουρατίδη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

1229. 

48547 

Παυλίδη 

Αθανάσιο 

Σάββα 

1230. 

48565 

Ζαχαρόπουλο 

Παναγιώτη 

Χρήστου 

1231. 

48566 

Δολαψάκη 

Περίανδρο 

Δημητρίου 

1232. 

48601 

Σταμνά 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

1233. 

48626 

Χριστοδουλάκη 

Γ εώργιο 

Εμμανουήλ 

1234. 

48646 

Κλεανθίδη 

Ιωάννη 

Κλεάνθη 

1235. 

48667 

Υφαντή 

Ευθύμιο 

Κων/νου 

1236. 

48672 

Ζάρρα 

Χρήστο 

Δημητρίου 

1237. 

48679 

Δράκο 

Σπυρίδων 

Δημητρίου 

1238. 

48982 

Χειμαριό 

Ιωάννη 

Παντελή 
6076 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1239. 

48984 

Τσιγγερλιώτη 

Μιχαήλ 

Ευαγγέλου 

1240. 

48985 

Παρακευόπουλο 

Αναστάσιο 

Νικολάου 

1241. 

49015 

Οικονόμου 

Ελευθέριο 

Βασιλείου 

1242. 

49017 

Κίτσο 

Σπυρίδων 

Δημητρίου 

1243. 

49018 

Ρούσινο 

Θεοφάνη 

Νικολάου 

1244. 

49025 

Κυριακίδη 

Παναγιώτη 

Πέτρου 

1245. 

49036 

Λιόβα 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

1246. 

49041 

Καραπαναγιώτη 

Θεολόγο 

Ευστρατίου 

1247. 

49042 

Μπινιατίδη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

1248. 

49058 

Παπάκη 

Μιχαήλ 

Ιωάννη 

1249. 

49067 

Βαργεμέζη 

Νέστορα 

Προδρόμου 

1250. 

49126 

Φιλιππάτο 

Δημήτριο 

Νικολάου 

1251. 

49128 

Μανδύλη 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

1252. 

49180 

Σιγάλα 

Ιωάννη 

Νικολάου 

1253. 

49215 

Γούση 

Χαράλαμπο 

Χρήστου 


Τεχνικού 

1254. 

43728 

Φωτιάδη 

Αναστάσιο 

Βασιλείου 

1255. 

45376 

Κληματσούδα 

Απόστολο 

Παντελή 

1256. 

45381 

Μπουραντά 

Χρήστο 

Ηλία 

1257. 

45393 

Τζέλλο 

Παύλο 

Χρήστου 

1258. 

45394 

Κουκορίκο 

Βασίλειο 

Παναγιώτη 

1259. 

45412 

Γ κότση 

Ευστάθιο 

Σταύρου 

1260. 

46427 

Παπαδάκη 

Μιχαήλ 

Ηλία 

1261. 

46432 

Κανδρέλη 

Αλέξανδρο 

Δημητρίου 

1262. 

46443 

Νικολουδάκη 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

1263. 

46455 

Κυρτάσογλου 

Βασίλειο 

Αρτέμιου 

1264. 

48033 

Καλαματιανός 

Κων/νο 

Αλεξάνδρου 

1265. 

48037 

Μαυράκη 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

1266. 

48042 

Καλαϊτζίδη 

Στυλιανό 

Κων/νο υ 

1267. 

48045 

Καούκη 

Ζαφείριο 

Βασιλείου 

1268. 

48049 

Οικονόμου 

Νικόλαο 

Γεωργίου 

1269. 

48053 

Ευμορφίδη 

Νικόλαο 

Χαραλάμπους 

1270. 

48057 

Ουρουμίδη 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

1271. 

48061 

Χατζηγιάννη 

Τρύφων 

Ιωάννη 

1272. 

48062 

Ευθυμιάδη 

Σταύρο 

Χαραλάμπους 

1273. 

48651 

Σπόρου 

Κων/νο 

Αντωνίου 

1274. 

48652 

Σκουρλέτο 

Ιωάννη 

Ευθυμίου 

1275. 

48656 

Μανιατάκο 

Αριστοτέλη 

Ιωάννη 

1276. 

48661 

Δόβα 

Γεώργιο 

Νικολάου 

1277. 

48662 

Γ ρούμπα 

Θωμά 

Ευαγγέλου 

1278. 

48671 

Τρικάζη 

Παναγιώτη 

Αλεξάνδρου 

1279. 

48682 

Τσεκμέ 

Αχιλλέα 

Κυριάκου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6077 


1280. 

48686 

Μακράκη 

Εμμανουήλ 

Γεωργίου 

1281. 

48687 

Καρακόϊδα 

Χρήστο 

Γεωργίου 

1282. 

49210 

Τσιάμη 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

1283. 

49216 

Παππάς 

Γ ρηγόριο 

Ηλία 

1284. 

49217 

Τσίρο 

Σπήλιο 

Νικολάου 

1285. 

49222 

Κορμός 

Δημήτριο 

Θεοδώρου 

1286. 

49223 

Στελιουδάκη 

Ευάγγελο 

Στυλιανού 

1287. 

49228 

Δημόκα 

Χρήστο 

Γεωργίου 

1288. 

49234 

Μαυρόπουλο 

Αλέξανδρο 

Νικολάου 

1289. 

49235 

Γ ιαννίκο 

Παναγιώτη 

Χρήστου 

1290. 

49240 

Ματζιάρη 

Παναγιώτη 

Χρήστου 

1291. 

49241 

Μαγγόπουλο 

Ηλία 

Θωμά 

1292. 

49246 

Παπαδόπουλο 

Δημήτριο 

Πέτρου 

1293. 

132098180 

Καϊκη 

Χρήστο 

Γεωργίου 

Εφοδιασυού 

- Μεταφορών 
1294. 

46584 

Βλάχο 

Ευάγγελο 

Παναγιώτη 

1295. 

46975 

Κατράνη 

Ηλία 

Αθανασίου 

1296. 

46976 

Ζυγούρη 

Φώτιο 

Περικλή 

1297. 

47453 

Χρυσακόπουλο 

Αθανάσιο 

Χρήστου 

1298. 

48036 

Τσακάλη 

Σπυρίδων 

Ιωάννη 

1299. 

48040 

Τσέβη 

Θωμά 

Ζαφείρη 

1300. 

48044 

Παπαδόπουλο 

Ιωάννη 

Χρήστου 

1301. 

48048 

Κουφιδάκη 

Ευτύχιο 

Ιωάννη 

1302. 

48051 

Μανούκα 

Αλκιβιάδη 

Φωτίου 

1303. 

48052 

Ζαφειρόπουλο 

Νικόλαο 

Ευσταθίου 

1304. 

48055 

Αλεξανδρής 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 

1305. 

48056 

Πολίτη 

Κων/νο 

Ιωάννη 

1306. 

48059 

Ταβουλάρη 

Σωτήριο 

Δημητρίου 

1307. 

48060 

Κουζουτζόγλου 

Αλέξανδρο 

Ιορδάνη 

1308. 

48064 

Αθανασιάδη 

Αθανάσιο 

Χαραλάμπους 

1309. 

48066 

Παπαδόπουλο 

Όθωνα 

Κων/νο υ 

1310. 

48067 

Ανανιάδη 

Χρήστο 

Χαραλάμπους 

1311. 

48069 

Θεοδωρακόπουλο 

Ιωάννη 

Κων/νου 

1312. 

48654 

Αραμπατζή 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

1313. 

48655 

Πάγκο 

Σταύρο 

Κυριάκου 

1314. 

48659 

Βαϊδάνη 

Αθανάσιο 

Σίμος 

1315. 

48660 

Βλάχο 

Γ εώργιο 

Σπυρίδων 

1316. 

48664 

Κωστίδη 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

1317. 

48665 

Μπουλιώτη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

1318. 

48669 

Καραηλία 

Ιωάννη 

Στεφάνου 

1319. 

48670 

Λιάσκο 

Ευάγγελο 

Παύλου 

1320. 

48673 

Στρίκο 

Δημήτριο 

Στέργιου 

1321. 

48674 

Αννετούδη 

Δημήτριο 

Αριστείδη 

1322. 

48680 

Γ αλάτη 

Αντώνιο 

Δημητρίου 
6078 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1323. 

48685 

Λέκκα 

1324. 

48688 

Μανιώτη 

1325. 

48804 

Μαλλιάγκα 

1326. 

49219 

Μακρής 

1327. 

49220 

Αργυριάδη 

1328. 

49226 

Κωστόττουλο 

1329. 

49227 

Λύκο 

1330. 

49232 

Παναγόπουλο 

1331. 

49237 

Αρτινόπουλο 

1332. 

49238 

Σίδερη 

1333. 

49239 

Μτταούνα 

1334. 

49244 

Κυνηγόττουλο 

1335. 

49245 

Ιστάντσο 

1336. 

49248 

Λαδόττουλο 

1337. 

103019730 

Μαυρογόνατο 

1338. 

105026312 

Κούτση 

1339. 

111047907 

Ραγκούση 

1340. 

119061356 

Κουντεντές 

1341. 

119061535 

Κωστάκη 

1342. 

121064020 

Χαμός 

1343. 

125080126 

Κολιός 

1344. 

128085603 

Γ όγολο 

1345. 

133101525 

Τσίκο 

1346. 

133101569 

Τζέκα 

1347. 

134099640 

Φακάκη 

1348. 

147135141 

Παττατολόπουλο 

1349. 

148152421 

Παντόπουλο 

Υλικού Πολέυου 


1350. 

42987 

Τσουτσούλη 

1351. 

43396 

Νιούκα 

1352. 

43397 

Καραπαύλο 

1353. 

43925 

Διαμάντη 

1354. 

44902 

Γενικομσάκη 

1355. 

45435 

Τζίμα 

1356. 

45870 

Πουλούλη 

1357. 

45871 

Βάττη 

1358. 

46161 

Σταυριανάκη 

1359. 

46164 

Μττότσαρη 

1360. 

46165 

Ηλιόπουλο 

1361. 

46166 

Αθαναίου 

1362. 

46453 

Λαζαρίδη 

1363. 

46456 

Φράγκο 

1364. 

46460 

Πατταωτηρίου 

1365. 

46901 

Μπέλλο 


Δημήτριο 

Γ εωργίου 

Χρήστο 

Κων/νο υ 

Ηλία 

Σαράντου 

Θεόδωρο 

Δημητρίου 

Ιωάννη 

Χαραλάμπους 

Μάρκο 

Κοσμά 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

Νικόλαο 

Ηλία 

Νικόλαο 

Αναργύρου 

Αθανάσιο 

Νικολάου 

Χαράλαμπο 

Ιωάννη 

Χαράλαμπο 

Γεωργίου 

Στέφανο 

Ιωάννη 

Ευάγγελο 

Ηλία 

Άγγελο 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

Μιχαήλ 

Βασιλείου 

Γ εώργιο 

Εμμανουήλ 

Γεώργιο 

Αποστόλου 

Κων/νο 

Νικολάου 

Σπυρίδων 

Ηρακλή 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

Χριστόφορο 

Παρασκευά 

Ηλία 

Θωμά 

Απόστολο 

Διονύσιου 


Βασίλειο 

Χαραλάμπους 

Δημήτριο 

Ευαγγέλου 

Παύλο 

Χρήστου 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

Νικόλαο 

Μήτρου 

Αχιλλέα 

Θωμά 

Δημήτριο 

Ευαγγέλου 

Γεώργιο 

Αναστασίου 

Μιχαήλ 

Βασιλείου 

Χρήστο 

Ιωάννη 

Πέτρο 

Φωτίου 

Παναγιώτη 

Αγγέλου 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

Νικόλαο 

Διονυσίου 

Δημήτριο 

Γ ερασίμου 

Βασίλειο 

Δημητρίου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6079 


1366. 

46979 

Παπαεμμανουήλ 

Γεώργιο 

Εμμανουήλ 

1367. 

46980 

Δημούδη 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

1368. 

47447 

Ζιάκα 

Κων/νο 

Εμμανουήλ 

1369. 

48041 

Περρή 

Αρίστο 

Παναγιώτη 

1370. 

48043 

Ανδριώτη 

Ιωάννη 

Πέτρου 

1371. 

48050 

Νικητόττουλο 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

1372. 

48058 

Χατζής 

Αναστάσιο 

Γ εωργίου 

1373. 

48065 

Ναζηρίδη 

Ισαάκ 

Φωτίου 

1374. 

48653 

Κρητσωτάκη 

Μιχαήλ 

Γ εωργίου 

1375. 

48657 

Παντελίδη 

Κων/νο 

Παρασκευά 

1376. 

48678 

Καραμανίδη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

1377. 

49212 

Καλογερέα 

Χρήστο 

Σπυρίδων 

1378. 

49213 

Χιώτη 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

1379. 

49218 

Γ ιαννουλάκη 

Εμμανουήλ 

Επαμεινώνδα 

1380. 

49224 

Τουλουμίδη 

Χρήστο 

Παναγιώτη 

1381. 

49230 

Χατζής 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

1382. 

49236 

Βαιλάκη 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

1383. 

49242 

Χατζηκομά 

Σταύρο 

Χαραλάμπους 

1384. 

49243 

Δημητρέλο 

Γ εώργιο 

Βερού 

1385. 

49247 

Βεργίδη 

Γεώργιο 

Ελευθερίου 

1386. 

102015302 

Πριόνα 

Δημήτριο 

Χρήστου 

1387. 

104025641 

Καραϊσκο 

Γεώργιο 

Νικολάου 

1388. 

121069525 

Λούκουτο 

Ζήση 

Αγαθοστέλη 

1389. 

125080084 

Σκαλιστή 

Ζήση 

Δημητρίου 

1390. 

131096210 

Λαμττράκη 

Σταμάτιο 

Νικολάου 

1391. 

136108165 

Ναθαναηλίδη 

Ευάγγελο 

Αναστασίου 

1392. 

141122746 

Μτταφάλη 

Δημήτριο 

Θεοδώρου 

1393. 

146146453 

Παλάσκα 

Ελευθέριο 

Παναγιώτη 

1394. 

147148348 

Λιαττή 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

1395. 

151158237 

Νεστορίδη 

Ευάγγελο 

Νικολάου 

1396. 

152146433 

Κυρατζή 

Κων/νο 

Στέργιου 

Υγειονομικού 

1397. 

44390 

Πατταματθαιάκη 

Ιωσήφ 

Νικολάου 

1398. 

46524 

Πεττττέ 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

1399. 

46537 

Πατταδοττούλου 

Μαρία 

Παναγιώτη 

1400. 

46570 

Πατταδόττουλο 

Βασίλειο 

Κων/νου 

1401. 

46632 

Βαιλακόττουλο 

Νικόλαο 

Χαριλάου 

1402. 

46983 

Μττρεζάτη 

Αναστάσιο 

Ευαγγέλου 

1403. 

47078 

Παττανασταίου 

Ελένη 

Νικολάου 

1404. 

47081 

Μαλέτσικα 

Ελευθερία 

Βασιλείου 

1405. 

47102 

Μιχαλέα 

Μαρία 

Αθανασίου 

1406. 

47139 

Σττυρόττουλο 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

1407. 

47140 

Τολίδη 

Βασίλειο 

Κων/νου 

1408. 

47142 

Θεοδωρή 

Θεόδωρο 

Λάμπρου 
6080 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1409. 

47143 

Σεμσίρη 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

1410. 

47223 

Παλαιοχωρινό 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

1411. 

47677 

Παπακωνσταντή 

Μάρκο 

Δη μητριού 

1412. 

47692 

Μιχαλοπούλου 

Μαρία 

Γεωργίου 

1413. 

47693 

Ρέκκα 

Φανή 

Παναγιώτη 

1414. 

47694 

Τ σαλέμη-Κυρατσάκη 

Σταυρούλα 

Σταύρου 

1415. 

47695 

Ντόντογλου 

Μαρία 

Νικολάου 

1416. 

47696 

Σουβλάκη 

Μαρία 

Σταμάτη 

1417. 

47697 

Αίδονοπούλου 

Βασιλική 

Γ εωργίου 

1418. 

47698 

Μυστριώτη 

Αντωνία 

Γ εωργίου 

1419. 

47699 

Πατρώνη 

Ελπίδα 

Αποστόλου 

1420. 

47700 

Ακογλάνη 

Βασιλική 

Κων/νου 

1421. 

47701 

Παραχάκη 

Πολυξένη 

Νικολάου 

1422. 

47702 

Δημητρακάκη 

Κωνσταντίνα 

Εμμανουήλ 

1423. 

47703 

Χαραλαμττίδου 

Αθαναία 

Πολύχρονη 

1424. 

47704 

Αληγεωργίου 

Ιωάννα 

Δημητρίου 

1425. 

47705 

Χατζηπαυλίδου 

Ελισσάβετ 

Ευσταθίου 

1426. 

47706 

Μιτζέλου 

Μαρία 

Γ εωργίου 

1427. 

47708 

Καρααββίδου 

Μαρία 

Γ εωργίου 

1428. 

47709 

Στεργιάννη 

Παναγιώτα 

Αλεξάνδρου 

1429. 

47710 

Αλμαλιώτου-Δαραβίγκ 

Βασιλική 

Γεωργίου 

1430. 

47775 

Φλαράκο 

Μιχαήλ 

Λεωνίδα 

1431. 

47810 

Πηγή 

Αναστάσιο 

Γ ερασίμου 

1432. 

48088 

Σερέτη 

Ουρανία 

Πασχάλη 

1433. 

48089 

Γ κιώση 

Ελπινίκη 

Μάρκου 

1434. 

48090 

Κωνσταντουδάκη 

Αντωνία 

Νικολάου 

1435. 

48091 

Κατσάρη 

Ιφιγένεια 

Ιωάννη 

1436. 

48092 

Κεχαγιά 

Ιωάννα 

Κων/νου 

1437. 

48093 

Μορίδου-Γουγούση 

Μαρία 

Αποστόλου 

1438. 

48094 

Σόντη 

Αναστασία 

Πέτρου 

1439. 

48095 

Βλάχου 

Ιόλη 

Ευγενίου 

1440. 

48097 

Καρυπίδου 

Ιωάννα 

Θεοχάρη 

1441. 

48098 

Μπέριου 

Ευγενία 

Χρήστου 

1442. 

48099 

Παπάζογλου 

Ανδρεάνα 

Γαβριήλ 

1443. 

48100 

Τακουρίδου 

Κυριακή 

Χρήστου 

1444. 

48101 

Πλώτα 

Χριστίνα 

Αγησίλαου 

1445. 

48103 

Αλεξίου 

Ολγα 

Αστέριου 

1446. 

48104 

Κεραμιδά 

Ευαγγελία 

Ιωάννη 

1447. 

48105 

Μηδιούρη-Βαιλοπούλ 

Σταματία 

Δημητρίου 

1448. 

48107 

Φορμόζη 

Ελένη 

Γ εωργίου 

1449. 

48108 

Πεϊου 

Ελισσάβετ 

Βασιλείου 

1450. 

48220 

Σπυριδάκη 

Δημήτριο 

Μαρίνου 

1451. 

48222 

Σεφερλή 

Χρήστο 

Θεοδώρου 

1452. 

48404 

Τζιλαλή 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

1453. 

48414 

Καψάλη 

Κωννο 

Γ εωργίου 

1454. 

48415 

Ματροκώστα 

Κων/νο 

Αλκιβιάδη 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6081 


1455. 

48418 

Σττυριδόττουλο 

Παναγιώτη 

Διογένη 

1456. 

48419 

Ζιώγα 

Μιλτιάδη 

Κων/νου 

1457. 

48420 

Σαμέλη 

Απόστολο 

Ιωάννη 

1458. 

48421 

Φίτζιο 

Ηλία 

Κων/νου 

1459. 

48422 

Σαλτό 

Λάμπρο 

Χρήστου 

1460. 

48424 

Ράντο 

Σπυρίδων 

Ιωάννη 

1461. 

48425 

Γ εωργιάδη 

Θωμά 

Δημητρίου 

1462. 

48782 

Μαλιαρίτση 

Δημήτριο 

Ελευθερίου 

1463. 

48783 

Νησωτάκη 

Κων/νο 

Θεοδώρου 

1464. 

48784 

Χαλίτσιο 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

1465. 

48785 

Διονυσιάδη 

Ελευθέριο 

Κυριάκου 

1466. 

48806 

Δελαρούδη 

Σιδέρη 

Παναγιώτη 

1467. 

48807 

Τούλιο 

Πέτρο 

Σωτηρίου 

1468. 

48808 

Αραβανή 

Γεώργιο 

Θωμά 

1469. 

48809 

Καρόκη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

1470. 

48810 

Μτπσμτπνά 

Ηλία 

Γεωργίου 

1471. 

48811 

Σταμάτη 

Εμμανουήλ 

Δημητρίου 

1472. 

48812 

Ζέζο 

Πέτρο 

Σιδέρη 

1473. 

48813 

Μέγα 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

1474. 

48814 

Ζαχίδη 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

1475. 

48815 

Αττοτολόττουλο 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

1476. 

48816 

Κατσούλη 

Κων/νο 

Σωκράτη 

1477. 

48818 

Κίκιλα 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

1478. 

48819 

Γ εωργόττουλο 

Χρήστο 

Ιωάννη 

1479. 

48820 

Βακάλη 

Ιωάννη 

Νικολάου 

1480. 

48821 

Παττπά 

Περικλή 

Ελευθερίου 

1481. 

48822 

Γ κιάλα 

Γ εράσιμο 

Θεοδόσιου 

1482. 

48823 

Χρυσικό 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

1483. 

48824 

Κεχαγιά 

Δημήτριο 

Τριαντάφυλλου 

1484. 

48825 

Δελαττόρτα 

Νικηφόρο 

Αντώνιου 

1485. 

48826 

Ρουκάς 

Νικόλαο-Δημήτριο 

Κων/νου 

1486. 

48827 

Βάσογλου 

Μιχαήλ 

Γεωργίου 

1487. 

48953 

Κωτούλα 

Χριστόφορο 

Σωτηρίου 

1488. 

48954 

Τσιμττίρη 

Νικόλαο 

Θεοδώρου 

1489. 

48955 

Καρανάσιο 

Παναγιώτη 

Γεωργίου 

1490. 

48956 

Κουτουλάκη 

Εμμανουήλ 

Γ εωργίου 

1491. 

48957 

Λιάττη 

Γ εώργιο 

Αναστασίου 

1492. 

48958 

Αναγνωστάκη 

Ιωάννη 

Χρήστου 

1493. 

48959 

Μηλιάς 

Κων/νο 

Φωτίου 

1494. 

48961 

Καραθάνο 

Χαράλαμπο 

Ιωάννη 

1495. 

48970 

Μπαλάσκα 

Δημήτριο 

Κων/νου 

1496. 

48972 

Τσάκο 

Λεωνίδα 

Ιωάννη 

1497. 

48973 

Στάμο 

Κων/νο 

Αλκιβιάδη 

1498. 

48974 

Μπραϊμη 

Αναστάσιο 

Δημητρίου 

1499. 

49332 

Στεφανόπουλο 

Παναγιώτη 

Κων/νου 

1500. 

49344 

Καρατζέτζο 

Χαρίσιο 

Ιπποκράτη 6082 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1501. 

49345 

Καρανικιώτη 

Χαρίσιο 

Νικολάου 

1502. 

49346 

Μπάίρακτάρη 

Χρυσόστομο 

Δημητρίου 

1503. 

49349 

Καρδούλα 

Αχιλλέα 

Γεωργίου 

1504. 

49350 

Σαμπαζιώτη 

Δημήτριο 

Ευσταθίου 

1505. 

49351 

Παπαχατζόττουλο 

Στέργιο 

Ιωάννη 

1506. 

49352 

Παρακευόπουλο 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

1507. 

49353 

Βολιώτη 

Χαράλαμπο 

Χρήστου 

1508. 

49354 

Βακάλη 

Ξενοφώντα 

Γ εωργίου 

1509. 

49355 

Μιραχτσής 

Θεόδωρο 

Χρήστου 

1510. 

49356 

Σεραφετινίδη 

Ευφραίμ 

Νικολάου 

1511. 

49357 

Χαλούδη 

Παντελεήμων 

Αθανασίου 

1512. 

49358 

Τσιάντα 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

1513. 

49359 

Λιάτσο 

Χρήστο 

Νικολάου 

1514. 

49361 

Βασιλάκο 

Ιωάννη 

Στεφάνου 

1515. 

49362 

Πλώτα 

Αθανάσιο 

Αγησίλαου 

1516. 

49363 

Καραθανάση 

Δημήτριο 

Χρήστου 

1517. 

49364 

Καβάση 

Ιωάννη 

Ηλία 

1518. 

49365 

Μπελεβεσλή 

Θωμά 

Ευαγγέλου 

1519. 

49366 

Χατζόπουλο 

Εμμανουήλ 

Νικολάου 

1520. 

49367 

Νοδάρο 

Κων/νο 

Νικολάου 

1521. 

49369 

Μάνθο 

Κων/νο 

Δημητρίου 

1522. 

49370 

Ρούμπο 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

1523. 

49371 

Κότσιαρη 

Γεώργιο 

Χρήστου 

1524. 

49493 

Μπουνταλούδη 

Ηλία 

Χρήστου 

1525. 

49494 

Βασιλείου 

Βασίλειο 

Κων/νο υ 

1526. 

49495 

Πεχλιβανίδη 

Ανθιμο 

Νικολάου 

1527. 

49496 

Φίλιο 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

1528. 

49497 

Καρελλά 

Ιωάννη 

Νικολάου 

1529. 

49498 

Νικολόπουλο 

Παναγιώτη 

Γεωργίου 

1530. 

49499 

Βουνοτρυπίδη 

Περικλή 

Σωκράτη 

1531. 

49500 

Καρεκλάς 

Μάριο 

Εμμανουήλ 

1532. 

49501 

Καραβίτη 

Γ εώργιο 

Μάρκου 

1533. 

49502 

Πινιαλίδη 

Διονύσιο 

Ηλία 

1534. 

49503 

Ορφανάκο 

Ηλία 

Παναγιώτη 

1535. 

49504 

Συμεωνίδη 

Σταμάτιο 

Πέτρου 

1536. 

49505 

Χατζηαυγουστίδη 

Πέτρο 

Αναστασίου 

1537. 

49591 

Μπαλάρη 

Χρήστο 

Αριστοτέλη 

1538. 

49592 

Ηλία 

Χαράλαμπο 

Κων/νο υ 

1539. 

49593 

Σταμούλη 

Ευθύμιο 

Στέργιου 

1540. 

49594 

Βλάχο 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

1541. 

49595 

Βαγιάτη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

1542. 

50003 

Αθανασόπουλο 

Ηλία 

Νικολάου 

1543. 

50004 

Ιακώβου 

Ιωάννη 

Θεοδώρου 

1544. 

50005 

Αντωνιάδη 

Δημήτριο 

Ιορδάνη 

1545. 

50006 

Καπαγερίδη 

Κυριάκο 

Κων/νο υ 

1546. 

50007 

Ζαφειράκη 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου ΦΕΚ 720 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6083 


1547. 

50008 

Ράλλη 

Ευστάθιο 

Ανδρέα 

1548. 

50010 

Δαρμανής 

Σπυρίδωνα 

Νικολάου 

1549. 

50011 

Ζωγραφίδη 

Ανδρέα 

Αλεξάνδρου 

1550. 

50012 

Ρήγα 

Αλέξιο 

Ιωάννη 

1551. 

50013 

Γ κουζής 

Κων/νο 

Αθανασίου 

1552. 

50014 

Βαβλιάκη 

Κων/νο 

Ιωάννη 

1553. 

50015 

Αλοϊζο 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

1554. 

50016 

Τσάμη 

Νικόλαο 

Ευαγγέλου 

1555. 

50017 

Μίχο 

Θωμά 

Κων/νο υ 

1556. 

50018 

Βρυζίδη 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

1557. 

50019 

Τ απίνη 

Πέτρο 

Διονυσίου 

1558. 

50020 

Βελούδη 

Γεώργιο 

Βασιλείου 

1559. 

50021 

Οικονόμου 

Δημήτριο 

Ηλία 

1560. 

50022 

Μουστάκα 

Δημήτριο 

Αλεξάνδρου 

1561. 

50023 

Μουράτογλου 

Σωτήριο 

Ευδόκιμου 

1562. 

50024 

Αποστολίδη 

Δημοσθένη 

Νικολάου 

1563. 

50025 

Τσίγκανο 

Γ εώργιο 

Ευσταθίου 

1564. 

50027 

Φιλιούση-Φιλούση 

Γεώργιο 

Προκοπή 

1565. 

50028 

Τσελεπίδη 

Σταύρο 

Θεόπεμπτου 

1566. 

50029 

Βαμβακίδη 

Χρήστο 

Δημητρίου 

1567. 

50030 

Παράσχο 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

1568. 

50054 

Κατσούλη 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

1569. 

50055 

Σαμέλη 

Χρήστο 

Νικολάου 

1570. 

50056 

Καραγεωργόπουλο 

Γ εώργιο 

Μιλτιάδη 

1571. 

50057 

Βακάλη 

Ιωάννη 

Κων/νο υ 

1572. 

50058 

Καλογεράκη 

Σπυρίδωνα 

Γερασίμου 

1573. 

50059 

Μιχαλάκη 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

1574. 

50060 

Ντούρο 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

1575. 

50061 

Ποτούπνη 

Λεωνίδα 

Αιμίλιου 

1576. 

50062 

Κανόπουλο 

Χρήστο 

Νικολάου 

1577. 

50063 

Δωρής 

Μιχαήλ 

Κων/νο υ 

1578. 

50064 

Δουκουμόπουλο 

Ιωάννη 

Σπυρίδων 

1579. 

50066 

Τσέκο 

Αντώνιο 

Αθανασίου 

1580. 

50067 

Πατταγιάννη 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

1581. 

50163 

Κωστόττουλο 

Δημήτριο 

Κων/νου 

1582. 

50164 

Χίτο 

Γεώργιο 

Ανδρέα 

1583. 

50165 

Ξενάκη 

Κων/νο 

Ευαγγέλου 

1584. 

50562 

Μιχαλακέα 

Ηλία 

Ιωάννη 

1585. 

50563 

Μήτσο 

Αριστοτέλη 

Παναγιώτη 

1586. 

50564 

Πλούμη 

Αβραάμ 

Λεωνίδα 

1587. 

50565 

Ελευθεριάδη 

Χαράλαμπο 

Δημητρίου 

1588. 

50566 

Σττυριδάκη 

Εμμανουήλ 

Ιωάννη 

1589. 

50570 

Μτταουκέα 

Σταύρο 

Ηλία 

1590. 

50573 

Μτταρμτταγιάννη 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

1591. 

50576 

Αλεξανδρίδη 

Γ εώργιο 

Ηλία 

1592. 

50577 

Παπαθανασίου 

Μιχαήλ 

Βασιλείου 6084 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1593. 

50580 

Κοβάνη 

ΗΛία 

Δημητρίου 

1594. 

50581 

Βερίγο 

Κομάς 

Εμμανουήλ 

1595. 

50583 

Κοκκινάκη 

Κων/νο 

Αντωνίου 

1596. 

50585 

Καπράλο 

Χρήστο 

Κων/νου 

1597. 

50586 

Φάκα 

Νικόλαο 

Φιλοκτήμων 


Έρευνας Πληροφορικής 


1598. 

47831 

Κυριακίδη 

Γ εώργιο-Σωτήριο 

Μιχαήλ 

1599. 

47849 

Κούρτη 

Χρυσόστομο 

Νικολάου 

1600. 

47879 

Καραδήμα 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

1601. 

47927 

Θεοδώρου 

Δημήτριο 

Ελευθερίου 

1602. 

47992 

Μαρκαντές 

Νικήτα 

Πέτρου 

1603. 

48035 

Παπαδόττουλο 

Σωτήριο 

Χρήστου 

1604. 

48039 

Κολάίτη 

Χρήστο 

Γεωργίου 

1605. 

48063 

Σακελλαρίου 

Μιχαήλ 

Δημητρίου 

1606. 

48465 

Ταλακίδη 

Ηρακλής 

Ευθυμίου 

1607. 

48527 

Διονυσόπουλο 

Χρήστο 

Διονυσίου 

1608. 

48545 

Φράγκο 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

1609. 

48546 

Παναγή 

Θωμά 

Φωτίου 

1610. 

48561 

Μυστίδη 

Κων/νο 

Θεοφίλου 

1611. 

48562 

Καγιούλη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

1612. 

48580 

Σβαρνά 

Ηλία 

Κων/νου 

1613. 

49022 

Χάρο 

Ιγνάτιο 

Κων/νου 

1614. 

49070 

Τσιάκαλο 

Κων/νο 

Σττύρου 

1615. 

49113 

Αγγελόττουλο 

Φώτιο 

Παύλου 

1616. 

49221 

Μηλιατζίδη 

Χρήστο 

Αλεξάνδρου 


Οικονομικού 


1617. 

47029 

Πανέρα 

Κων/νο 

Αδαμάντιου 

1618. 

47059 

Ράτσικα 

Γ εώργιο 

Αθανασίου 

1619. 

47065 

Ιωαννίδη 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

1620. 

49337 

Αντώνογλου 

Δημήτριο 

Ευαγγέλου 

1621. 

49338 

Σγουρούδη 

Αριστείδη 

Ιωάννη 

1622. 

49339 

Προφυλλίδη 

Ηλία 

Μελέτιου 

1623. 

49340 

Χατζηαντωνίου 

Παναγιώτη 

Αντωνίου 

1624. 

49341 

Κοεμτζόττουλο 

Τηλέμαχο 

Λάζαρος 

1625. 

49342 

Δεληγιάννη 

Βάγια 

Βασιλείου 

1626. 

49343 

Τσερττίσταλη 

Αναστάσιο 

Δημητρίου 

1627. 

49996 

Λαναράς 

Αθανάσιο 

Βασιλείου 

1628. 

49997 

Καλιώρα 

Μαρία 

Ιωάννη 

1629. 

49998 

Μόσχο 

Χρυστόστο 

Ευθυμίου 

1630. 

50000 

Αλεντάς 

Μιλτιάδη 

Γεωργίου 

1631. 

50001 

Κονδυλίδη 

Γ εώργιο 

Αθανασίου 

1632. 

50002 

Σκουφάς 

Άγγελο 

Αναστασίου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6085 


Ελεγκτικού 


1633. 

48437 

Καραϊσκο 

Παύλο 

Αναστασίου 

1634. 

48495 

Αντωνόπουλο 

Παναγιώτη 

Αθανασίου 

1635. 

48571 

Πριόβολο 

Αριστοτέλη 

Χριστοφόρου 

1636. 

49037 

Ραδάς 

Χρήστο 

Ευαγγέλου 

1637. 

49106 

Σταύρου 

Ευάγγελο 

Εμμανουήλ 

Γ εωνοαφίκού 

1638. 

42991 

Καλαμπάκα 

Παναγιώτη 

Ηλία 

1639. 

48442 

Παράσχο 

Χαράλαμπο 

Βασιλείου 

1640. 

48978 

Μιχάλη 

Παντελής 

Νικολάου 

1641. 

49028 

Χούσο 

Λεωνίδα 

Γ εωργίου 

Μουσικού 

1642. 

43104 

Νάσιο 

Ηλία 

Βάϊου 

1643. 

43110 

Μπαδόπουλο 

Γεώργιο 

Στέργιου 

1644. 

43115 

Χατζηϊωάννου 

Ελευθέριο 

Χαραλάμπους 

1645. 

43125 

Γ αβαλά 

Αντώνιο 

Θεοφάνη 

1646. 

43126 

Κατσιούλη 

Θεόδωρο 

Βασιλείου 

1647. 

43128 

Δολδούρα 

Θραύβουλο 

Θεοδώρου 

1648. 

43302 

Παππά 

Δημήτριο 

Θεοδώρου 

1649. 

43303 

Σιδερίδη 

Αναστάσιο 

Γεωργίου 

1650. 

43306 

Τσούτσο 

Ηλία 

Σπυρίδων 

1651. 

43312 

Αλεπούς 

Χρήστο 

Δημητρίου 

1652. 

43404 

Κουλυμβάνο 

Δημήτριο 

Αριστοτέλη 

1653. 

43405 

Γ ιουβανά 

Σταύρο 

Νικολάου 

1654. 

43406 

Κοντούδη 

Γ εώργιο 

Ηλία 

1655. 

43936 

Παπαβασιλείου 

Αντώνιο 

Νικολάου 

1656. 

43937 

Σταυρούλη 

Κων/νο 

Ευσταθίου 

1657. 

43940 

Βιδάλη 

Γεώργιο 

Μενελάου 

1658. 

43942 

Ζώτο 

Νικόλαο 

Κων/νο υ 

1659. 

43943 

Νεραντζάκη 

Ιωάννη 

Αναστασίου 

1660. 

43944 

Μπεσίρη 

Κων/νο 

Πέτρου 

1661. 

44467 

Τριανταφυλλίδη 

Θεόδωρο 

Αναστασίου 

1662. 

44469 

Σκιαδόπουλο 

Σπυρίδων 

Στεφάνου 
6086 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


ΑΡΓΥΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 


ΕΤΟΥΣ 2005 


ΛΟΧΑΓΟΥΣ 


Πεζικού 
1663. 

100005858 

Σταμούλο 

Μιχαήλ 

1664. 

105026084 

Βανδώρο 

Ανδρέα 

1665. 

113084911 

Κεφαλληνός 

Παναγιώτη 

1666. 

121068300 

Τουζόπουλο 

Ευάγγελο 

1667. 

134107481 

Σκούπλιο 

Βασίλειο 

Πυροβολικού 
1668. 

145144112 

Ρότσιο 

Παντελής 

Μηχανικού 
1669. 

101010079 

Μερτζάνη 

Ευθύμιο 

Διαβιβάσεων 
1670. 

134102684 

Χουρίδη 

Σταύρο 


Εφοδιασμού - Μεταφορών 

1671. 148152691 Κουτσαντά Γεώργιο 


ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ 


ΕΤΟΥΣ 2005 


Πεζικού 
1672. 

38462 

Γ κίλα 

Ευάγγελο 

1673. 

38510 

Καλαποθαράκο 

Βασίλειο 
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ 

Πεζικού 
1674. 

38112 

Παπασπύρου 

Ανδρέα 

1675. 

38786 

Χατζή 

Ανδρέα 

1676. 

39004 

Σιακαβέλλα 

Ηλία 

1677. 

39076 

Λαμπαδάκη 

Δημήτριο 


Δημητρίου 

Παρασκευά 

Δημητρίου 

Παναγιώτη 

Σταμάτη 


Γ ρηγορίου 


Δημητρίου 


Ανδρέα 


Λάμπρου 


Πίνδαρου 
Γ ρηγορίου 


Ζήση 

Δημητρίου 

Σπυρίδων 

Στυλιανού 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6087 


1678. 

39385 

Πέτσινη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

1679. 

39945 

Ξυδερή 

Εμμανουήλ 

Σαράντη 

1680. 

39984 

Παναγιώτου 

Δημήτριο 

Παντελή 

1681. 

40035 

Ψυκάκο 

Θεόδωρο 

Γ εωργίου 

1682. 

40075 

Κωτούλα 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

1683. 

40080 

Βογιατζόγλου 

Θεμιστοκλή 

Γ εωργίου 

1684. 

40293 

Παπαδάκη 

Σπυρίδων 

Εμμανουήλ 

1685. 

40400 

Θανασούλα 

Γεώργιο 

Φωτίου 

Ιππικού - Τεθωοακισυένων 

1686. 40073 

Τσακανίκα 

Γεώργιο 

Αγγέλου 

1687. 

40291 

Θεοδωρίτση 

Διονύσιο 

Ιωάννη 

Πυροβολικού 

1688. 

37166 

Κρυστάλλη 

Δημήτριο 

Νικολάου 

1689. 

38123 

Στρούζα 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

1690. 

40034 

Μυτιληνάκη 

Αντώνιο 

Εμμανουήλ 


Μηχανικού 

1691. 

39399 

Σκούρα 

Αθανάσιο 

Ευαγγέλου 

1692. 

40020 

Κολιοφούτη 

Λεωνίδα 

Αθανασίου 

1693. 

40292 

Μπουκοβάλα 

Χαρίλαο 

Δημητρίου 

Διαβιβάσεων 

1694. 

39986 

Δημητριάδη 

Παύλο 

Σωκράτη 

Ελεγκτικού 

1695. 

Πεζικού 

40297 

Κυριαζόπουλο 

Κων/νο 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ 

Δημητρίου 

1696. 

36188 

Καλύβα 

Ηλία 

Θεοδώρου 

1697. 

36880 

Δουκάκο 

Θεόδωρο 

Τηλέμαχου 

1698. 

37149 

Βασιλείου 

Γεώργιο 

Φωτίου 

1699. 

37411 

Δέρματός 

Σταύρο 

Κων/νου 

1700. 

38426 

Ράπτη 

Θεόδωρο 

Σταύρου 

1701. 

38470 

Βεζιρτζόγλου 

Μιχαήλ 

Παύλου 
6088 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1702. 

38707 

Τσιμόγιαννη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

1703. 

38727 

Τσαρούχα 

Αριστείδη 

Δημητρίου 

1704. 

39050 

Σαραντινό 

Αχίλλειο 

Ζαχαρία 

1705. 

39059 

Παρλαβάντζα 

Γ εώργιο 

Αθανασίου 

1706. 

39094 

Σττύρου 

Αλέξανδρο 

Ιωάννη 

1707. 

39349 

Στεργίου 

Ιωάννη 

Κων/νου 

1708. 

39394 

Κατσαγούνο 

Δρόσο 

Ηλία 

1709. 

39423 

Κοϊμτζόγλου 

Νικόλαο 

Ηλία 

1710. 

39442 

Τσάκαλο 

Θωμά 

Βασιλείου 

1711. 

39458 

Πετρούλια 

Νικήτα 

Θεοδώρου 

1712. 

39981 

Γουμαλάτσο 

Μιχαήλ 

Πάτροκλου 

1713. 

39994 

Καρακώστα 

Κων/νο 

Θεοδώρου 

1714. 

40022 

Σιάτο 

Αναστάσιο 

Παναγιώτη 

1715. 

40023 

Κοτογλίδη 

Δημήτριο 

Θεοφύλακτου 

1716. 

40037 

Σέρρα 

Δημήτριο 

Νικολάου 

1717. 

40039 

Παναγιωτόπουλο 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

1718. 

40049 

Καλαφάτη 

Γ εώργιο 

Εμμανουήλ 

1719. 

40051 

Καφίκη 

Νικόλαο 

Μάρκος 

1720. 

40062 

Παναρετάκη 

Παντελή 

Μιχαήλ 

1721. 

40072 

Πολέντα 

Μανούσο 

Σπύρου 

1722. 

40078 

Σπανό 

Βασίλειο 

Αναστασίου 

1723. 

40079 

Θεοδοσίου 

Χρήστο 

Αναστασίου 

1724. 

40095 

Ντουμάνη 

Δημήτριο 

Σταματίου 

1725. 

40305 

Βιδάλη 

Ανδρέα 

Εμμανουήλ 

1726. 

40308 

Ρήγα 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

1727. 

40322 

Καναβάκη 

Νικόλαο 

Στυλιανού 

1728. 

40325 

Μπάδρα 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

1729. 

40327 

Δημητρούλη 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 

1730. 

40346 

Μανίκα 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

1731. 

40347 

Διαμαντίδη 

Κων/νο 

Ιωάννη 

1732. 

40363 

Γαλανόπουλο 

Σωτήριο 

Αθανασίου 

1733. 

40365 

Γ ιαμπουρά 

Ιωάννη 

Εμμανουήλ 

1734. 

40378 

Παππά 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

1735. 

40382 

Ταμουρίδη 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

1736. 

40398 

Παπάζογλου 

Ευάγγελο 

Παναγιώτη 

1737. 

40442 

Μαργαρίτη 

Ευάγγελο 

Βασιλείου 

1738. 

40658 

Μπουρδέκα 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

1739. 

40659 

Ντάβαλη 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

1740. 

40664 

Λάζαρη 

Νικόλαο 

Χρήστου 

1741. 

40676 

Μπασιούκα 

Σωτήριο 

Χρήστου 

1742. 

40677 

Σταινό 

Ναπολέων 

Ευθυμίου 

1743. 

40679 

Κούκουζα 

Ευάγγελο 

Αντωνίου 

1744. 

40680 

Αλεξάνδρου 

Νικόλαο 

Κλεάνθη 

1745. 

40684 

Μουρούτσο 

Γεώργιο 

Αγγελής 

1746. 

40698 

Σουλτάτη 

Σωκράτη 

Κων/νου 

1747. 

40716 

Χάρισμα 

Λουκάς 

Θεοδόσιου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6089 


1748. 

40726 

Φινοκαλιώτη 

Γ εώργιο 

Εμμανουήλ 

1749. 

40729 

Ιωαννίδη 

Ευστράτιο 

Δημητρίου 

1750. 

40731 

Αντιβάση 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

1751. 

40739 

Σκούρα 

Ματθαίο 

Γ ρηγορίου 

1752. 

40743 

Βούλγαρη 

Ιωάννη 

Πέτρου 

1753. 

40767 

Καμάργιο 

Σταύρο 

Χριστοφόρου 

1754. 

40779 

Παναγιωτόπουλο 

Νικόλαο 

Αναστασίου 

1755. 

40795 

Θάλασα 

Ευστράτιο 

Δημητρίου 

1756. 

41165 

Ζάρα 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

1757. 

41190 

Ψαλτούλη 

Απόστολο 

Αλεξάνδρου 

1758. 

41192 

Λαμπράκο 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

1759. 

41193 

Ανδριανόπουλο 

Φώτιο 

Γ εωργίου 

1760. 

41200 

Αρφάνη 

Κων/νο 

Μιχαήλ 

1761. 

41203 

Κόλια 

Αντώνιο 

Νικολάου 

1762. 

41205 

Κούτρα 

Κων/νο 

Αθανασίου 

1763. 

41212 

Ρουσάκη 

Θεόκλητο 

Αριστοτέλη 

1764. 

41227 

Σάλια 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

Ιππικού - Τεθώ 

οακισυένων 
1765. 

38439 

Μαντού βαλο 

Σπυρίδων 

Θεοδώρου 

1766. 

38667 

Μπακλαγής 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 

1767. 

40058 

Μουτσάκη 

Αγγελο 

Χαραλάμπους 

1768. 

40339 

Μπαρδαμάσκο 

Γεώργιο 

Αθανασίου 

1769. 

40395 

Φιλιππίδη 

Γεώργιο 

Κων/νου 

1770. 

40412 

Δημητρόπουλο 

Ιωάννη 

Φωτίου 

1771. 

40660 

Παπαγεωργίου 

Λυμπέρη 

Παναγιώτη 

1772. 

40678 

Χαριτούδη 

Χρήστο 

Αποστόλου 

1773. 

40685 

Ξιφαρά 

Σαμπάτη 

Μιχαήλ 

1774. 

40701 

Παπαδόπουλο 

Σταύρο 

Δημητρίου 

1775. 

40732 

Τερζίδη 

Χριστόφορο 

Κων/νου 

1776. 

40747 

Δρίβα 

Κων/νο 

Αποστόλου 

1777. 

40748 

Θεοφανίδη 

Κων/νο 

Θεοφάνη 

1778. 

40760 

Καλλιντερίδη 

Κων/νο 

Σταύρου 

1779. 

40773 

Δέδα 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

1780. 

40784 

Νένο 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

1781. 

40817 

Αγγελούδη 

Δημήτριο 

Αγγέλου 

1782. 

41170 

Ελευθεράκη 

Μιλτιάδη 

Σταύρου 

1783. 

41177 

Αβραμόπουλο 

Κων/νο 

Προκοπή 

1784. 

41178 

Παπαζίδη 

Κων/νο 

Δημητρίου 

1785. 

41217 

Τσολακίδη 

Παναγιώτη 

Μόσχος 

1786. 

41247 

Καλημερίδη 

Κων/νο 

Δημητρίου 

Πυροβολικού 

1787. 

37453 

Πρεζεράκο 

Θεόδωρο 

Γ εωργίου 
6090 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1788. 

38405 

Γεωργιάδη 

Γ εώργιο 

Μενελάου 

1789. 

38526 

Δόβελο 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

1790. 

39060 

Παπαγεωργίου 

Αριστείδη 

Αθανασίου 

1791. 

39099 

Παπαδόπουλο 

Γεώργιο 

Αναστασίου 

1792. 

39430 

Σταχούλη 

Κυριάκο 

Αποστόλου 

1793. 

39947 

Τσαρτσαρή 

Γεώργιο 

Νικολάου 

1794. 

40053 

Κουτσούρη 

Αναστάσιο 

Νικολάου 

1795. 

40055 

Τσιρώνη 

Σπυρίδων 

Αθανασίου 

1796. 

40298 

Κανελλόπουλο 

Αναστάσιο 

Κανέλλου 

1797. 

40311 

Επιτήδειο 

Γεώργιο 

Αθανασίου 

1798. 

40332 

Καψάλη 

Μιχαήλ 

Ιωάννη 

1799. 

40333 

Βέζο 

Γ εώργιο 

Πέτρου 

1800. 

40336 

Σταύρου 

Γεώργιο 

Βασιλείου 

1801. 

40338 

Κατής 

Κων/νο 

Ιωάννη 

1802. 

40350 

Βεργουλίδη 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

1803. 

40369 

Κολέτσο 

Ιωάννη 

Κων/νου 

1804. 

40393 

Χήρα 

Στέφανο 

Θωμά 

1805. 

40430 

Βήτο 

Νικόλαο 

Χρήστου 

1806. 

40434 

Μπομπότη 

Κων/νο 

Ιωάννη 

1807. 

40447 

Τσάλη 

Νικόλαο 

Θωμά 

1808. 

40450 

Γ ιαντζή 

Δημήτριο 

Νικολάου 

1809. 

40650 

Θεοδωρόπουλο 

Αναστάσιο 

Παναγιώτη 

1810. 

40655 

Γ ιαννόπουλο 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

1811. 

40721 

Πούλια 

Βασίλειο 

Νικολάου 

1812. 

40740 

Ιωαννίδη 

Ιορδάνη 

Γ ρηγορίου 

1813. 

40744 

Περβολαράκη 

Σταύρο 

Ιωάννη 

1814. 

40755 

Νικολέττο 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

1815. 

40775 

Σιδέρη 

Βλάσιο 

Ιωάννη 

1816. 

40776 

Γ κιώνη 

Ευάγγελο 

Κων/νου 

1817. 

41158 

Νακόπουλο 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

1818. 

41163 

Δίγκα 

Θεόδωρο 

Αριστείδη 

1819. 

41189 

Φιλιππαίο 

Γεώργιο 

Θεοφάνη 

1820. 

41194 

Παχαλίδη 

Ιωάννη 

Κων/νου 

Μηχανικού 

1821. 

40373 

Λυμπέρη 

Δημήτριο 

Θεοδώρου 

1822. 

40374 

Χατζηδάκη 

Χαράλαμπο 

Προδρόμου 

1823. 

40428 

Κόπανο 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

1824. 

40656 

Μπίρο 

Δημήτριο 

Κων/νου 

1825. 

40704 

Σαλαμούρα 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

1826. 

40798 

Κολλίγρη 

Ζαχαρία 

Γ εωργίου 

1827. 

41226 

Σταθιά 

Γεώργιο 

Βασιλείου 

Διαβιβάσεων 

1828. 

40026 

Ουλής-Ρούση 

Δημήτριο 

Αναστασίου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6091 


1829. 

40066 

Βαγγελινός 

Αντώνιο 

Γ εωργίου 

1830. 

40312 

Ιωάννου-Σιούτα 

Νικόλαο 

Κων/νου 

1831. 

40314 

Κατσαρίκα 

Νικόλαο 

Σπύρου 

1832. 

40329 

Αλούρδα 

Στυλιανό 

Γεωργίου 

1833. 

40424 

Ρεκλείτη 

Αναστάσιο 

Αντωνίου 

1834. 

40667 

Κωστούλα 

Κων/νο 

Δημητρίου 

1835. 

40702 

Βασιλός 

Νικόλαο 

Ηλία 

1836. 

40754 

Στεφάνή 

Ευθύμιο 

Παναγιώτη 

1837. 

40803 

Βλάχο 

Θεόφιλο 

Στεφάνου 

1838. 

41238 

Μερτζιάνη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

1839. 

41884 

Κάπη 

Απόστολο 

Κων/νου 

Αεροπορίας Στοατού 
1840. 

40419 

Ανδρεάδη 

Δημήτριο 

Ευαγγέλου 

1841. 

40421 

Καλημέρη 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

1842. 

41186 

Πατρινό 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

Τεχνικού 

1843. 

40823 

Χαριζόπουλο 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 

1844. 

40833 

Κατσαρός 

Σπυρίδων 

Κωνσταντίνου 

1845. 

41330 

Κυριακάκη 

Ελευθέριο 

Κωνσταντίνου 

1846. 

42375 

Λιότσο 

Δημήτριο 

Κυρίτση 

Εφοδιασυού 

- Μεταφορών 
1847. 

39129 

Καρανόπουλο 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

1848. 

39464 

Ζέρβα 

Κων/νο 

Θεοδώρου 

1849. 

39466 

Φραγκή 

Αντώνιο 

Ευαγγέλου 

1850. 

39467 

Μπράβο 

Αημάκη 

Γεωργίου 

1851. 

39468 

Λέπουρα 

Ποθητός 

Γεωργίου 

1852. 

40112 

Βλάχο 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

1853. 

40125 

Σιδηρόπουλο 

Γ εώργιο 

Στυλιανού 

1854. 

40129 

Ανδρεσάκη 

Χαράλαμπο 

Παναγιώτη 

1855. 

40131 

Θάνο 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

1856. 

40477 

Μερκούρη 

Σωτήριο 

Παύλου 

1857. 

40498 

Ματζιάρη 

Παναγιώτη 

Στέργιου 

Υλικού Πολέυου 
1858. 

40108 

Κατσαφυλλούδη 

Αντώνιο 

Δημητρίου 

1859. 

40491 

Φλωρίδη 

Δημοσθένη 

Βασιλείου 

1860. 

40825 

Παπαϊωάννου 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

1861. 

40826 

Φιλιόγλου 

Σπυρίδων 

Δημητρίου 

1862. 

40835 

Μουρταράκο 

Βασίλειο 

Νικολάου 
6092 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Υνειονουικού 


1863. 

37493 

Κώστα ι να 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

1864. 

38633 

Κοκολό 

Χρήστο 

Αλεξάνδρου 

1865. 

38939 

Θεοφάνου 

Παναγιώτη 

Δήμος 

1866. 

39202 

Θεοδωρίδη 

Θεόδωρο 

Μιλτιάδη 

1867. 

40134 

Αθανασίου 

Λάμπρο 

Γ εωργίου 

1868. 

40135 

Γ κιόκα 

Βλάσιο 

Γεωργίου 

1869. 

40137 

Καλογερόπουλο 

Νικόλαο 

Κων/νο υ 

1870. 

40270 

Βλάχο 

Αθανάσιο 

Γεωργίου 

1871. 

40275 

Παπαγιαννόπουλο 

Νικόλαο 

Μιχαήλ 

1872. 

40288 

Παναγιωτάκο 

Χαρίλαο 

Γ εωργίου 

1873. 

40289 

Παλαιολόγο 

Νικόλαο 

Ηλία 

1874. 

40630 

Πατταγεωργίου 

Παναγιώτη 

Κων/νο υ 

1875. 

41370 

Κωνσταντίνου 

Θεόδωρο 

Κων/νο υ 

1876. 

45234 

Νάτσου-Κουτσοτάθη 

Σταυρούλα 

Γεωργίου 

Έρευνας Πληροφορικής 

1877. 40682 

Κακού τη 

Νικόλαο 

Κωνσταντίνου 

Οικονουικού 

1878. 

38339 

Τσιτίδη 

Νικόλαο 

Μάριου 

1879. 

38622 

Τσαμαντά 

Ιωάννη 

Παύλου 

1880. 

38626 

Σιβένα 

Ιωάννη 

Τρύφωνα 

1881. 

39579 

Χαϊνη 

Κων/νο 

Αλεξάνδρου 

1882. 

40515 

Σιδηρόττουλο 

Μιχαήλ 

Λάζαρος 

1883. 

40622 

Σδρέβανο 

Μαρίνο 

Παναγιώτη 

Ελεγκτικού 

1884. 

40362 

Βαβλιάκη 

Νικηφόρο 

Κωνσταντίνου 

Γεωγραφικού 

1885. 

40651 

Καλογεράκη 

Σταύρο 

Ιάκωβου 

1886. 

41173 

Τεκίδη 

Πέτρο 

Μόσχου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6093 


ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ 

ΕΤΟΥΣ 2005 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ 


Πεζικού 

1887. 

39065 

Φωτόττουλο 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

1888. 

40307 

Άλτη 

Νικόλαο 

Σπυρίδων 

Πυροβολικού 

1889. 

41988 

Τζώτζο 

Θεόδωρο 

Κωνσταντίνου 

Μηχανικού 

1890. 

41288 

Νταούτη 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

1891. 

41315 

Αναστασιάδη 

Σπυρίδων 

Βασιλείου 

Τεχνικού 

1892. 

Πεζικού 

42391 

Δεσττοτόττουλο 

Σωτήριο 

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ 

Χαραλάμπους 

1893. 

41972 

Μανδραλή 

Κων/νο 

Αποστόλου 

1894. 

42648 

Μπουρδέκα 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

1895. 

44015 

Δάγκα 

Χαράλαμπο 

Παύλου 

1896. 

44021 

Αδαμόπουλο 

Βασίλειο 

Αναστασίου 

1897. 

44023 

Βασιλάκο 

Χρηστό 

Δημητρίου 

1898. 

44028 

Σεϊμένογλου 

Θεόδωρο 

Γ εωργίου 

1899. 

44075 

Μπομάλη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

1900. 

44076 

Κουρουβασίλη 

Περικλή 

Νικολάου 

1901. 

44107 

Δημητρίου 

Δημήτριο 

Χαραλάμπους 

1902. 

44172 

Μπελέκο 

Μάνθο 

Γ εωργίου 

1903. 

44174 

Παπαδόπουλο 

Ανδρέα 

Ευσταθίου 

1904. 

44175 

Γ εωργούλα 

Ανέστη 

Σταύρου 

1905. 

44179 

Οικονόμου 

Αντώνιο 

Αποστόλου 

1906. 

44508 

Πιλάλη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

1907. 

44530 

Παύλου 

Δήμο 

Γ εωργίου 

1908. 

44541 

Ψύχα 

Παναγιώτη 

Αριστείδη 

1909. 

44571 

Καλλίνη 

Γεώργιο 

Περικλή 

1910. 

44611 

Δρούγκα 

Αντώνιο 

Γ εωργίου 

1911. 

44620 

Φλώρο 

Κων/νο 

Νικολάου 

1912. 

44623 

Μανωλάκο 

Νικόλαο 

Πέτρου 

1913. 

44632 

Παπούλια 

Νικόλαο 

Φωτίου 

1914. 

44643 

Μαγγίρα 

Μιχαήλ 

Δημητρίου 

1915. 

44652 

Ζυγούρη 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 

1916. 

44697 

Λιάπη 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

1917. 

44932 

Καβούρ 

Στυλιανό 

Χρήστου 
6094 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1918. 

44933 

Βαμβακά 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

1919. 

44940 

Γ καούδη 

Χρήστο 

Ιωάννη 

1920. 

44948 

Παναγιωτάκη 

Σταύρο 

Ιωάννη 

1921. 

44952 

Χαραλαμττίδη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

1922. 

44973 

Δημητρούλη 

Θεόδωρο 

Γ εωργίου 

1923. 

44979 

Ρέγα 

Δημήτριο 

Σταύρου 

1924. 

44989 

Κορδορούμττα 

Ευθύμιο 

Δημητρίου 

1925. 

44990 

Σταμάτη 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

1926. 

44991 

Μόραλη 

Χρήστο 

Αγοραστού 

1927. 

44993 

Μαούρα 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

1928. 

44995 

Μουμούρη 

Γεώργιο 

Σωτηρίου 

1929. 

44997 

Χατζηθεοφάνου 

Γ εώργιο 

Ηλία 

1930. 

45011 

Μαγουλιανίτη 

Ευστάθιο 

Σπυρίδων 

1931. 

45012 

Κουτσομττίνα 

Δημήτριο 

Κων/νου 

1932. 

45013 

Διάκο 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

1933. 

45014 

Ιωάννου 

Ιωάννη 

Θεοδώρου 

1934. 

45017 

Διαμαντάκη 

Δημήτριο 

Νικολάου 

1935. 

45018 

Μττουζάκη 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

1936. 

45019 

Παττατσίμττα 

Κων/νο 

Μιχαήλ 

1937. 

45020 

Νάκο 

Παναγιώτη 

Παυσανία 

1938. 

45023 

Ζαμττετάκη 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

1939. 

45029 

Μτταϊράμη 

Αθανάσιο 

Γεωργίου 

1940. 

45030 

Μτταλντούμη 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

1941. 

45031 

Δρίβα 

Χρήστο 

Κων/νου 

1942. 

45033 

Πανούση 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

1943. 

45034 

Γ ερογιάννη 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

1944. 

45035 

Βαιλόττουλο 

Τ ριαντάφυλλο 

Ελευθερίου 

1945. 

45036 

Γαλανόττουλο 

Αχιλλέα 

Βασιλείου 

1946. 

45038 

Τσακνής 

Ιωάννη 

Κων/νου 

1947. 

45043 

Καραττάνο 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

1948. 

45045 

Παραράς 

Σταμάτιο 

Γεωργίου 

1949. 

45051 

Καραθανάση 

Αντώνιο 

Γ εωργίου 

1950. 

45056 

Κεβεντζίδη 

Συμεών 

Νικολάου 

1951. 

45057 

Αλεξανδράτο 

Πέτρο 

Παύλου 

1952. 

45058 

Σβερώνη 

Χρήστο 

Αθανασίου 

1953. 

45059 

Οικονόμου 

Αλέξιο 

Βλάσιου 

1954. 

45060 

Ιωαννίδη 

Ιωάννη 

Νικολάου 

1955. 

45068 

Καμνής 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

1956. 

45071 

Τσαφαρίδη 

Βασίλειο 

Κων/νου 

1957. 

45072 

Τζιμττιτζίδη 

Σάββα 

Ηλία 

1958. 

45075 

Νικηταϊδη 

Σάββα 

Νικολάου 

1959. 

45076 

Αλμττάντη 

Μιχαήλ 

Παύλου 

1960. 

45077 

Γ κούβρα 

Κων/νο 

Επαμεινώνδα 

1961. 

45078 

Δημητρόττουλο 

Γεώργιο 

Διονυσίου 

1962. 

45079 

Τριχάκη 

Εμμανουήλ 

Αλεξάνδρου 

1963. 

45080 

Μττίθα 

Αναστάσιο 

Νικολάου ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6095 


1964. 

45082 

Πιτούλη 

Μιλτιάδη 

Σπυρίδων 

1965. 

45083 

Ξενοφώντο 

Σόλων 

Ανδρέα 

1966. 

45085 

Χατζόττουλο 

Οδυσσέα 

Νικολάου 

1967. 

45090 

Ποντική 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

1968. 

45094 

Διαμαντή 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

1969. 

45095 

Γ κούζια 

Λεωνίδα 

Σοφοκλή 

1970. 

45096 

Μανωλή 

Δημήτριο 

Ελευθερίου 

1971. 

45098 

Μηλιώνη 

Περικλή 

Πέτρου 

1972. 

45107 

Χουσμεκερίδη 

Στυλιανό 

Ευσταθίου 

1973. 

45110 

Γ αρουφαλή 

Παναγιώτη 

Βασιλείου 

1974. 

45116 

Μαργαρίτη 

Ιωάννη 

Ευσταθίου 

1975. 

45117 

Σιββά 

Παναγιώτη 

Ανδρέα 

1976. 

45119 

Αξιώτη 

Ανδρέα 

Γεωργίου 

1977. 

45124 

Τσιάλα 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

1978. 

45127 

Καζαντζίδη 

Θεμιστοκλή 

Ιωάννη 

1979. 

45128 

Σωτηρίου 

Δημήτριο 

Αναστασίου 


45132 

Ιωσηφέλη 

Γ ρηγόριο 

Αριστείδη 

1981. 

45133 

Μττρόμη 

Παναγιώτη 

Κων/νου 

1982. 

45135 

Πατταγιαννούλη 

Μιλτιάδη 

Γεωργίου 

1983. 

45137 

Σαχινίδη 

Θεόφιλο 

Γεωργίου 

1984. 

45138 

Μαθιουδάκη 

Ιωάννη 

Εμμανουήλ 

1985. 

45139 

Μττίγγο 

Μιχαήλ 

Κων/νου 

1986. 

45140 

Σφατίδη 

Στέφανο 

Κων/νου 

1987. 

45146 

Ζαγκανά 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

1988. 

45149 

Καψούλη 

Νικόλαο 

Στεφάνου 

1989. 

45552 

Μττούνα 

Ευθύμιο 

Κανάρη 


45560 

Κούρτη 

Χρήστο 

Αριστοτέλη 

1991. 

45562 

Πατταπροκοττίου 

Ιωάννη 

Προκοπή 

1992. 

45563 

Τύμπο 

Κων/νο 

Παύλου 

1993. 

45565 

Πέττα 

Σπυρίδων 

Αλεξάνδρου 

1994. 

45566 

Βασιλόπουλο 

Αντώνιο 

Δημητρίου 

1995. 

45572 

Κόμματά 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

1996. 

45578 

Μελέτη 

Πέτρο 

Παναγιώτη 

1997. 

45580 

Χιονής 

Νικόλαο 

Αντωνίου 

1998. 

45583 

Σακαλή 

Βασίλειο 

Ηρακλή 

1999. 

45584 

Τραγαζίκη 

Ευάγγελο 

Ηλία 


45587 

Νταραγιάννη 

Αθανάσιο 

Πέτρου 

2001. 

45588 

Αμίνη 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

2002. 

45589 

Λευθεριώτη 

Σπυρίδων 

Λεωνίδα 

2003. 

45597 

Κωτσιόπουλο 

Δημήτριο 

Αριστείδη 

2004. 

45599 

Παναγόπουλο 

Νικόλαο 

Θεοδώρου 

2005. 

45600 

Δεμέστιχα 

Πέτρο 

Ιωάννη 

2006. 

45602 

Γ καντής 

Στέργιο 

Δημητρίου 

2007. 

45603 

Κοντογιάννη 

Κυριάκο 

Παντελή 

2008. 

45604 

Παπαδόπουλο 

Πρόδρομο 

Στυλιανού 

2009. 

45606 

Τσίπαρη 

Αχιλλεύς 

Αναστασίου 6096 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 45614 

Κούκκο 

Δημήτριο 

Πέτρου 


45617 

Μαρκόπουλο 

Μαρίνο 

Βασιλείου 


45618 

Αρβανιτίδη 

Απόστολο 

Δημητρίου 


45619 

Πλιώτα 

Κων/νο 

Ηλία 


45621 

Τσιττουριάρη 

Γεώργιο 

Ανδρέα 


45622 

Αβραμίδη 

Χαράλαμπο 

Σάββα 

2016. 

45623 

Αβράμη 

Χαράλαμπο 

Αθανασίου 

2017. 

45624 

Μπακογιάννη 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 

2018. 

45625 

Ζαδέ 

Θεοδόσιο 

Χρήστου 


45626 

Κορνελάκη 

Γεώργιο 

Χαραλάμπους 


45631 

Κουντουρά 

Σωτήριο 

Βασιλείου 


45635 

Γ άβρογο 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 


45637 

Μπαγκή 

Δημήτριο 

Πέτρου 


45638 

Βογιατζή 

Σπυρίδων 

Θεμιστοκλή 


45639 

Μυλωνάκη 

Αθανάσιο 

Εμμανουήλ 


45641 

Παπάρα 

Αριστείδη 

Βασιλείου 


45642 

Σουλελέ 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 


45643 

Δημητρούλη 

Γεώργιο 

Μιχαήλ 


45645 

Φωτακίδη 

Πρόδρομο 

Δημητρίου 

2029. 

45648 

Καρλέ 

Πέτρο 

Παναγιώτη 

2030. 

45651 

Καραμούζα 

Δημήτριο 

Αναστασίου 

2031. 

45655 

Αλεξανδρόπουλο 

Κων/νο 

Αλεξάνδρου 


45657 

Γ αλάνη 

Κων/νο 

Λάμπρου 


45658 

Γ κάνη 

Γεώργιο 

Κων/νου 


45659 

Ανατόπουλο 

Παναγιώτη 

Σταύρου 


45661 

Χρυσανθακόπουλο 

Βασίλειο 

Παρασκευά 


45663 

Παπαλεξανδρόπουλο 

Αθανάσιο 

Γεωργίου 

2037. 

45664 

Γ ιοβανόπουλο 

Κων/νο 

Διονυσίου 

2038. 

45674 

Κονιτόττουλο 

Κων/νο 

Σταύρου 

2039. 

45675 

Ζαφειριάδη 

Εμμανουήλ 

Παναγιώτη 

2040. 

45676 

Ιλαρίδη 

Αγγελο 

Αθανασίου 

2041. 

45678 

Παπακώστα 

Αντώνιο 

Ηλία 

2042. 

45679 

Γ ελαδάρη 

Φώτιο 

Κων/νου 


45680 

Κωνσταντινόπουλο 

Γεώργιο 

Ευαγγέλου 


45681 

Μπανάς 

Κων/νο 

Χρήστου 


45682 

Χαϊδεμένο 

Χρήστο 

Σπυρίδων 


45683 

Δεουδέ 

Γεώργιο 

Ιωάννη 


45688 

Σαρδέλη 

Αντώνιο 

Γ εωργίου 


45694 

Σαρήπαπα 

Δημήτριο 

Κων/νου 


45696 

Φρουδαράκη 

Νικόλαο 

Εμμανουήλ 


45697 

Σουρβά 

Ιωάννη 

Ευθυμίου 


45700 

Μάνο 

Δημήτριο 

Αθανασίου 


45701 

Ρότσια 

Θεόδωρο 

Στεφάνου 


45702 

Χριστόπουλο 

Δημήτριο 

Γεωργίου 


45704 

Βλαχόπουλο 

Γεώργιο 

Χρήστου 


45711 

Βασιλά 

Αθανάσιο 

Ευριπίδη 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6097 


2056. 

45713 

Νικολόπουλο 

Δημήτριο 

Ηλία 

2057. 

45714 

Δαμακούδη 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

2058. 

45715 

Χούσο 

Κων/νο 

Ανδρέα 

2059. 

45716 

Σεργεντάνη 

Στυλιανό 

Γ ρηγορίου 

2060. 

45718 

Δήμητρα 

Απόστολο 

Βασιλείου 

2061. 

45720 

Τούμπη 

Σεραφείμ 

Κων/νου 

2062. 

45724 

Μελίδη 

Μιχαήλ 

Ιορδάνη 

2063. 

45728 

Αναστασάκο 

Αναστάσιο 

Παναγιώτη 

2064. 

45738 

Δελήπαλτα 

Παναγιώτη 

Στέργιου 

2065. 

45739 

Ανδρούλη 

Μιχαήλ 

Αποστόλου 

2066. 

45740 

Μπροντίδη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

Ιππικού - Τεθωοακισυένων 
2067. 

44573 

Κυριάκο 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

2068. 

44996 

Χύτα 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

2069. 

44999 

Παπαδόπουλο 

Βασίλειο 

Λεωνίδα 

2070. 

45000 

Αλέξη 

Κων/νο 

Βασιλείου 

2071. 

45010 

Πατούνα 

Δημήτριο 

Μιχαήλ 

2072. 

45016 

Σιρίτογλου 

Αλέξανδρο 

Πέτρου 

2073. 

45037 

Χασιώτη 

Χρήστο 

Ιωάννη 

2074. 

45040 

Τζανιδάκη 

Ιωάννη 

Αποστόλου 

2075. 

45053 

Σεμερτζίδη 

Ευστάθιο 

Αλεξάνδρου 

2076. 

45055 

Καλογερόπουλο 

Χρήστο 

Παντελή 

2077. 

45064 

Τσώνο 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

2078. 

45066 

Ακριτίδη 

Γεώργιο 

Σπύρου 

2079. 

45097 

Αρτουμά 

Παναγής 

Αθανασίου 

2080. 

45099 

Καρτέρη 

Αθανάσιο 

Ευθυμίου 

2081. 

45102 

Παπαδόπουλο 

Χαράλαμπο 

Ιωάννη 

2082. 

45129 

Καραντζίκο 

Ιωάννη 

Κων/νου 

2083. 

45143 

Λαζάρου 

Σταμάτιο 

Κων/νου 

2084. 

45564 

Υφαντής 

Γεώργιο 

Σωτηρίου 

2085. 

45620 

Ευτυχίδη 

Παύλο 

Μιχαήλ 

2086. 

45640 

Μακρής 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

2087. 

45656 

Ρώσση 

Σπύριδων 

Κων/νου 

2088. 

45662 

Τρίγκα 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

2089. 

45673 

Παπαδιά 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

2090. 

45699 

Αττάρδ 

Φανούρη 

Δημητρίου 

2091. 

45717 

Παναγιώτου 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

2092. 

45721 

Κασωτάκη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

2093. 

45727 

Ντόκο 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

Πυροβολικού 

2094. 

44131 

Γαβρίλη 

Διονύσιο 

Παναγιώτη 

2095. 

44500 

Δασκαλάκη 

Ιπποκράτη 

Αθανασίου 
6098 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2096. 

44514 

Καμπά 

Γεώργιο 

Αυγουστή 

2097. 

44519 

Ματζάκο 

Ιωάννη 

Αντωνίου 

2098. 

44533 

Πάτμιο 

Αναστάσιο 

Ευαγγέλου 

2099. 

44621 

Μτταλτζή 

Γεώργιο 

Χαραλάμπους 


44666 

Λυκούδη 

Νικόλαο 

Αναστασίου 

2101. 

44684 

Τσαγκαράκο 

Αντώνιο 

Πέτρου 

2102. 

44968 

Φραγκούλη 

Λεωνίδα 

Κυριάκου 

2103. 

44982 

Κούτρα 

Κων/νο 

Αθανασίου 

2104. 

44987 

Κοντοράβδη 

Ευστάθιο 

Γ εωργίου 

2105. 

45006 

Λιούλη 

Ιωάννη 

Αναστασίου 

2106. 

45007 

Λυμττερίου 

Σπυρίδων 

Κων/νου 

2107. 

45008 

Αλεξίου 

Φώτιο 

Βασιλείου 

2108. 

45021 

Παπαθανασίου 

Βασίλειο 

Αθανασίου 

2109. 

45024 

Τσολάκη 

Χρήστο 

Βασιλείου 

2110. 

45046 

Δημουλέα 

Τζανέτο 

Παναγιώτη 

2111. 

45052 

Βέσκο 

Χρήστο 

Πέτρου 

2112. 

45054 

Γ ρυλλάκη 

Μιλτιάδη 

Γεωργίου 

2113. 

45067 

Τζουβάρα 

Ηλία 

Κων/νου 

2114. 

45069 

Δεληγιάννη 

Κων/νο 

Παύλου 

2115. 

45084 

Βάρνη 

Κων/νο 

Ρίζου 

2116. 

45086 

Σαλτό 

Γ εράσιμο 

Χρήστου 

2117. 

45087 

Σπανό 

Κων/νο 

Λεωνίδα 

2118. 

45088 

Αραμπατζίδη 

Θεόδωρο 

Γεωργίου 

2119. 

45106 

Μουζάκη 

Νικόλαο 

Πέτρου 

2120. 

45109 

Χαλιακόπουλο 

Ιωάννη 

Χαραλάμπους 

2121. 

45112 

Ανδρεάδη 

Δημήτριο 

Σπυρίδων 

2122. 

45125 

Παππάς 

Λεωνίδα 

Βασιλείου 

2123. 

45130 

Ράδο 

Μιχαήλ 

Κων/νου 

2124. 

45553 

Τσουγανάτο 

Αθανάσιο 

Γεωργίου 

2125. 

45555 

Βλαχόπουλο 

Ιωάννη 

Χρήστου 

2126. 

45556 

Βιτετζάκη 

Δημοσθένη 

Στυλιανού 

2127. 

45570 

Αγοράκη 

Δημήτριο 

Θεοδόσιου 

2128. 

45574 

Κακούλη 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

2129. 

45577 

Κοντοπίδη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

2130. 

45590 

Σούμπαη 

Χρήστο 

Βασιλείου 

2131. 

45592 

Γ ιαννόπουλο 

Γεώργιο 

Ευαγγέλου 

2132. 

45596 

Τζουνάκο 

Ιωάννη 

Νικολάου 

2133. 

45609 

Κούτση 

Ευάγγελο 

Θεοδώρου 

2134. 

45610 

Κωστόπουλο 

Ηλία 

Αχιλλέα 

2135. 

45629 

Παύλου 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

2136. 

45632 

Δούλη 

Χρήστο 

Διονυσίου 

2137. 

45634 

Πουλιανίτη 

Χρήστο 

Γεωργίου 

2138. 

45647 

Μπάμπο 

Ευθύμιο 

Φωτίου 

2139. 

45653 

Μαστοράκη 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

2140. 

45654 

Πάντο 

Παναγιώτη 

Αθανασίου 

2141. 

45666 

Κούπενο 

Μιχαήλ 

Δημητρίου ΦΕΚ 720 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6099 


2142. 

45668 

Βασιλόπουλο 

Στέργιο 

Θωμά 

2143. 

45672 

Κοκκά 

Σπυρίδων 

Παναγιώτη 

2144. 

45689 

Δαλιάνη 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

2145. 

45690 

Μυλωνάκη 

Αθανάσιο 

Κων/νο υ 

2146. 

45706 

Χαλκίδη 

Δημήτριο 

Σάββα 

2147. 

45708 

Κονδύλη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

2148. 

45710 

Τζουρά 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

2149. 

45731 

Βαϊραμίδη 

Βασίλειο 

Κων/νου 

2150. 

45732 

Πυλιώτη 

Δημήτριο 

Νικολάου 

2151. 

45733 

Τρυφωνόπουλο 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

2152. 

45743 

Κακογιάννη 

Ιωάννη 

Φιλίππου 

2153. 

45745 

Μαυρογιώργη 

Σταμάτιο 

Εμμανουήλ 

Μηχανικού 

2154. 

42181 

Καραγεώργο 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

2155. 

44090 

Μπούτικο 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

2156. 

44503 

Νάννο 

Προκόπιο 

Κων/νου 

2157. 

44633 

Φαμέλη 

Ανδρέα 

Ευαγγέλου 

2158. 

44984 

Αρμυριώτη 

Αναστάσιο 

Αντωνίου 

2159. 

44988 

Παπαδόπουλο 

Ιωάννη 

Σωτηρίου 

2160. 

45003 

Αγγελετόπουλο 

Αγαμέμνονα 

Κων/νου 

2161. 

45004 

Μόσχο 

Ιωάννη 

Χαραλάμπους 

2162. 

45026 

Αγγελιδάκη 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

2163. 

45027 

Καπελώνη 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

2164. 

45048 

Αμοιρίδη 

Σάββα 

Ιωάννη 

2165. 

45049 

Κριτσέλη 

Ελευθέριο 

Αποστόλου 

2166. 

45093 

Πλιάτσικα 

Παναγιώτη 

Κων/νου 

2167. 

45103 

Μακρόπουλο 

Αντώνιο 

Χρήστου 

2168. 

45104 

Καλλιτσουνάκη 

Γεώργιο 

Εμμανουήλ 

2169. 

45142 

Κομάς 

Ανδρέα 

Κοσμά 

2170. 

45554 

Λάλο 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

2171. 

45576 

Σωτηρόπουλο 

Παναγιώτη 

Σπυρίδων 

2172. 

45595 

Ροβήλο 

Αθανάσιο 

Παναγιώτη 

2173. 

45613 

Λύκο 

Ευάγγελο 

Γ εωργίου 

2174. 

45630 

Οικονόμου 

Κων/νο 

Ανδρέα 

2175. 

45633 

Μαργαρίτη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

2176. 

45652 

Κολοβό 

Χρήστο 

Βασιλείου 

2177. 

45670 

Αποτολόπουλο 

Ιωάννη 

Χρήστου 

2178. 

45671 

Εμμανουηλίδη 

Γεώργιο 

Γ ρηγορίου 

2179. 

45686 

Οικονομόπουλο 

Κλεομένη 

Γ εωργίου 

2180. 

45687 

Μαλογιάννη 

Δημήτριο 

Χρήστου 

2181. 

45707 

Σίμο 

Αντώνιο 

Παύλου 

2182. 

45726 

Δαλδά 

Κλεάνθη 

Ιωάννη 
6100 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Διαβιβάσεων 

2183. 

44548 

Καραβίτη 

Παναγιώτη 

Βασιλείου 

2184. 

45001 

Νταλούκα 

Απόστολο 

Χρήστου 

2185. 

45002 

Μιχαλάτο 

Γεράσιμο 

Νικολάου 

2186. 

45022 

Γ κιώση 

Γεώργιο 

Μάρκου 

2187. 

45041 

Μεσσήνη 

Δημοσθένη 

Αλεξάνδρου 

2188. 

45042 

Φλεριανό 

Ιακώβ 

Ιωάννη 

2189. 

45081 

Κοντοτέργιο 

Γ εώργιο 

Θεοδώρου 

2190. 

45122 

Βελλή 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

2191. 

45571 

Περβολαράκη 

Απόστολο 

Δημητρίου 

2192. 

45573 

Βύνιο 

Γ εώργιο 

Κων/νο υ 

2193. 

45591 

Νταβαρίνο 

Γ ρηγόριο 

Ιωάννη 

2194. 

45608 

Ναλμττάντη 

Θεόδωρο 

Νικολάου 

2195. 

45611 

Κουτσιαύτη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

2196. 

45646 

Μττριόλα 

Ευστάθιο 

Νικολάου 

2197. 

45649 

Καμπούρη 

Κων/νο 

Αντωνίου 

2198. 

45665 

Νικολόπουλο 

Γ εώργιο 

Γ ερασίμου 

2199. 

45684 

Κοντοπύργια 

Αντώνιο 

Νικολάου 

2200. 

45703 

Μπούρλο 

Στυλιανό 

Κων/νο υ 

2201. 

45722 

Βάσιο 

Παναγιώτη 

Ανδρέα 

2202. 

45723 

Μπαϊράμογλου 

Γ εώργιο 

Ηλία 

2203. 

45741 

Βαγγέλη 

Ευθύμιο 

Παναγιώτη 

2204. 

45742 

Αρβανιτάκη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

Αεοοποοίαο Στρατού 

2205. 45557 

Τελωνιάτη 

Θεόδωρο 

Φωτίου 

2206. 

45579 

Δάρα 

Αντώνιο 

Δαίδαλου 

2207. 

45719 

Τσιλικούδη 

Αθανάσιο 

Δήμου 

Τεχνικού 

2208. 

39268 

Βασιλάκη 

Ελευθέριο 

Μιχαήλ 

2209. 

42869 

Μπαλάνο 

Χαράλαμπο 

Παύλου 

2210. 

44226 

Παπαγεωργίου 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

2211. 

44740 

Βαζούρα 

Σπυρίδων 

Χρήστου 

2212. 

44745 

Μαυράκη 

Γ ρηγόριο 

Ευαγγέλου 

2213. 

44750 

Χουλιάρα 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

2214. 

44755 

Σαϊτη 

Ιωάννη 

Σπυρίδων 

2215. 

45157 

Παπαχατζόπουλο 

Στυλιανό 

Κλεάνθη 

2216. 

45160 

Ταμαλάκη 

Ευάγγελο 

Πολύχρονη 

2217. 

45170 

Αντωνόπουλο 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

2218. 

45175 

Λεράκη 

Κων/νο 

Μιχαήλ 

2219. 

45181 

Φώτη 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

2220. 

45778 

Μουσουράκη 

Ιωάννη 

Εμμανουήλ 

2221. 

45785 

Ψυλλάκη 

Εμμανουήλ 

Ιωάννη 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6101 


2222. 

45791 

Τοιλιάνη 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

2223. 

45792 

Λύτρα 

Αθανάσιο 

Σπυρίδων 

2224. 

45796 

Γ ιαννακόπουλο 

Μιχαήλ 

Λουκά 

2225. 

45797 

Παλαιοκατρίτη 

Γεώργιο 

Αλκιβιάδη 

2226. 

45803 

Γύφτο 

Παναγιώτη 

Γεωργίου 

2227. 

45809 

Βλασακίδη 

Απόστολο 

Ζήση 


Εφοδιασμού - Μεταφορών 


2228. 

44739 

Περσίδη 

Δημήτριο 

Αχιλλέα 

2229. 

44741 

Μανώλη 

Σταύρο 

Αλεξάνδρου 

2230. 

44747 

Μακρή 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

2231. 

44749 

Τσίτουρα 

Παντελής 

Παναγιώτη 

2232. 

44754 

Αγγελέτο 

Νικόλαο 

Κων/νο υ 

2233. 

44758 

Σέρτη 

Κων/νο 

Θεοδώρου 

2234. 

44759 

Αναστασίου 

Γεώργιο 

Ελισσαίου 

2235. 

45151 

Αραμπάς 

Ελευθέριο 

Γεωργίου 

2236. 

45154 

Γ εωργίου 

Αναστάσιο 

Δημητρίου 

2237. 

45158 

Παπαπύρου 

Κων/νο 

Βασιλείου 

2238. 

45159 

Κορρέ 

Αντώνιο 

Ιωάννη 

2239. 

45163 

Δακαλάκη 

Εμμανουήλ 

Γεωργίου 

2240. 

45164 

Σαϊτη 

Αλέξανδρο 

Σπυρίδων 

2241. 

45168 

Δημητριάδη 

Κων/νο 

Νικολάου 

2242. 

45169 

Φράγκα 

Κων/νο 

Νικολάου 

2243. 

45172 

Αλεξίου 

Θεόδωρο 

Ναπολέων 

2244. 

45173 

Κλάδο 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

2245. 

45174 

Κογιάννη 

Δημήτριο 

Θεοδώρου 

2246. 

45178 

Τουμπουλίδη 

Νικόλαο 

Κων/νο υ 

2247. 

45179 

Κατρινάκη 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

2248. 

45183 

Μπελαντώνα 

Αναστάσιο 

Αθανασίου 

2249. 

45189 

Παπαδόπουλο 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

2250. 

45782 

Θωμόπουλο 

Θωμά 

Ιωάννη 

2251. 

45783 

Ρεκουνιώτη 

Αθανάσιο 

Γεωργίου 

2252. 

45786 

Δήμου 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

2253. 

45787 

Ζαχαριά 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

2254. 

45789 

Σκαντζουράκη 

Χαράλαμπο 

Αλκιβιάδη 

2255. 

45794 

Τριανταφυλλάκο 

Αντώνιο 

Στυλιανού 

2256. 

45800 

Λογαρνό 

Απόστολο 

Αθανασίου 

2257. 

45801 

Παρακευόπουλο 

Αντώνιο 

Παντελή 

2258. 

45806 

Γεωργακόπουλο 

Γεώργιο 

Χρήστου 

2259. 

45807 

Χατζή να 

Αθανάσιο 

Αριστείδη 

2260. 

45811 

Βανίδη 

Ηλία 

Βαϊτση 

2261. 

45812 

Κριμιώτη 

Πρόδρομο 

Χρυσοστόμου 

2262. 

45813 

Λυμπίκη 

Δημήτριο 

Χρήστου 
6102 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Υλικού Πολέυου 


2263. 

43674 

Φαχαντίδη 

Κων/νο 

Μάξιμου 

2264. 

44216 

Τσιρογιάννη 

Σπυρίδων 

Ιωάννη 

2265. 

44721 

Τσιάλτα 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 

2266. 

44743 

Πανουργία 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

2267. 

44744 

Κατσίκα 

Παναγιώτη 

Κων/νου 

2268. 

44746 

Κόφφα 

Δημήτριο 

Στεφάνου 

2269. 

44753 

Χατζηαββίδη 

Νικόλαο 

Σάββα 

2270. 

44756 

Τσιλιττουνιδάκη 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

2271. 

44757 

Θεοδωρόττουλο 

Αναστάσιο 

Βασιλείου 

2272. 

44760 

Δημητρακόττουλο 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

2273. 

45155 

Τσιμογιάννη 

Απόστολο 

Νικολάου 

2274. 

45162 

Ντουντούκη 

Θεόδωρο 

Κων/νου 

2275. 

45166 

Αγγελάκη 

Ευθύμιο 

Χρήστου 

2276. 

45167 

Δελαλή 

Ελευθέριο 

Στυλιανού 

2277. 

45171 

Κοτανίδη 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

2278. 

45186 

Βαμβακούλα 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

2279. 

45790 

Δόγανο 

Ευάγγελο 

Νικολάου 

2280. 

45799 

Μήλα 

Ευάγγελο 

Χρήστου 

2281. 

45804 

Βιδάκη 

Ευάγγελο 

Στέργιου 


Υνειονουικού 


2282. 

40511 

Πανάγου 

Παναγιώτη 

Βασιλείου 

2283. 

42575 

Γ αλάνη 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

2284. 

43789 

Φλούδα 

Ηλία 

Νικολάου 

2285. 

44854 

Χρυσόπουλο 

Γ ρηγόριο 

Αγγελάκη 

2286. 

44873 

Αξαρλή 

Σταύρο 

Θεοδώρου 

2287. 

45211 

Μακρή 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

2288. 

45262 

Μηργκιζούδη 

Βαια 

Αποστόλου 

2289. 

45291 

Μελαχροινού 

Αθηνά 

Χρήστου 

2290. 

45295 

Χρυσοχόου-Κώστογλου 

Βαρβάρα 

Ιωάννη 

2291. 

45297 

Τάτση-Καλαντζή 

Ελένη 

Βασιλείου 

2292. 

45298 

Κατσέλη 

Αικατερίνη- Ελένη 

Αγαμέμνων 

2293. 

45299 

Σκορδή-Ασβεστά 

Κωνσταντίνα 

Σεραφείμ 

2294. 

45300 

Χατζηευαγγελίδου 

Παναγιώτα 

Βασιλείου 

2295. 

45301 

Νατούλη 

Μαυρέτα 

Γεωργίου 

2296. 

45302 

Λιάρα 

Αγγελική 

Ευαγγέλου 

2297. 

45303 

Σκαλιάρη 

Γ ραμματική 

Εμμανουήλ 

2298. 

45304 

Τσιουτσιουμάκα-Αγγελούδη 

Αικατερίνη 

Ιωάννη 

2299. 

45305 

Μπούρα-Γ κούβρα 

Παναγιώτα 

Αθανασίου 

2300. 

45306 

Παπαδοπούλου 

Λαμπρινή 

Χρήστου 

2301. 

45307 

Μίσκου 

Αθηνά 

Χρήστου 

2302. 

45309 

Ματζάρα 

Τριανταφυλλιά 

Χρήστου 

2303. 

45310 

Σπανού-Μάίπά 

Χριστίνα 

Πασχάλη 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6103 


2304. 

45311 

Κουτσιούμπα 

Πολυδώρα 

Αθανασίου 

2305. 

45314 

Μανωλίδου 

Ζαχαρούλα 

Χρήστου 

2306. 

45315 

Νεονάκη-Καλογεράκη 

Βασιλική 

Κων/νου 

2307. 

45316 

Μιχαηλάκη 

Κυριακή 

Δημητρίου 

2308. 

45317 

Ιωαννίδου 

Ιωάννα 

Ησαϊα 

2309. 

45318 

Παπακωστίδου 

Ιππολύτη 

Γ εωργίου 

2310. 

45319 

Γ κρικίδου-Φλεβοτόμου 

Ελένη 

Χρήστου 

2311. 

45320 

Γ εωργοπούλου 

Κωνσταντίνα 

Συμεών 

2312. 

45321 

Παπαχρήστου-Δημοπού 

Αικατερίνη 

Βασιλείου 

2313. 

45323 

Κατσούρου 

Αικατερίνη 

Θεοδώρου 

2314. 

45325 

Καλαντζή-Κατσαβάκη 

Αικατερίνη 

Ηλία 

2315. 

45326 

Καρπαθίου-Παπαϊωάννου 

Στέλλα 

Θεοφίλου 

2316. 

45907 

Κυριακίδη 

Γ ρηγόριο 

Βασιλείου 

2317. 

45908 

Θεοδωρίδη 

Αγγελο 

Κων/νου 

2318. 

46073 

Καραδάκη 

Φώτιο 

Αποστόλου 

2319. 

46076 

Ντώντη 

Ευάγγελο 

Χρήστου 

2320. 

46077 

Ζούκατα 

Ιωάννη 

Σπυρίδων 

2321. 

46078 

Μιχαηλίδη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

2322. 

46079 

Μυλωνάκη 

Ελευθέριο 

Αντωνίου 

2323. 

46096 

Βογιατζής 

Μιχαήλ 

Κων/νου 

2324. 

46097 

Πέτροβα 

Γ εώργιο 

Αναστασίου 

2325. 

46098 

Τερψίδη 

Κων/νο 

Ηλία 

2326. 

46471 

Νταούλη 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

2327. 

46472 

Μαμττλέκο 

Γεώργιο 

Ταξιάρχη 

2328. 

46509 

Μπάρκα 

Χαράλαμπο 

Κων/νου 

2329. 

46510 

Καίμο 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

2330. 

46511 

Βίλλια 

Κων/νο 

Αποστόλου 

2331. 

46512 

Κάρμα 

Παναγιώτη 

Αναστασίου 

2332. 

46513 

Καλακώνα 

Σπυρίδων 

Σάββα 

2333. 

46514 

Λυγερός 

Μιχαήλ 

Πάνου 

2334. 

46585 

Χρυσανθακόπουλο 

Παναγιώτη 

Ανδρέα 

2335. 

46586 

Καφαντόγια 

Αλκιβιάδη 

Βασιλείου 

2336. 

46587 

Φαϊτατζιάδη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

2337. 

46588 

Λιακώνη 

Κων/νο 

Αθανασίου 

2338. 

46589 

Γ κούβα 

Γεώργιο 

Αθανασίου 

2339. 

46591 

Στεφανογιάννη 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

2340. 

46592 

Πάτρα 

Χρήστο 

Ιωάννη 

2341. 

46593 

Μπάτσιο 

Κυπαρίσση 

Κων/νου 

2342. 

46594 

Λυμπερίδη 

Ιωάννη 

Λυμπέρη 

2343. 

46595 

Μιχαηλίδη 

Απόστολο 

Ιωάννη 

2344. 

46596 

Χατζηανδρέου 

Αντώνιο 

Ανδρέα 

2345. 

46598 

Κουκάρα 

Διονύσιο 

Αποστόλου 

2346. 

46599 

Χομσίογλου 

Ηλία 

Σταύρου 

2347. 

46641 

Λαμπρινάκο 

Παύλο 

Ξενοφών 

2348. 

46642 

Κυριακίδη 

Παναγιώτη 

Γ ρηγορίου 

2349. 

47024 

Λιόλιο 

Αντώνιο 

Δημητρίου 
6104 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2350. 

47025 

Κωτούλα 

Ηλία 

Ευριπίδη 

2351. 

47026 

Τζιτζικώστα 

Κων/νο 

Αλέξανδρου 

2352. 

47027 

Χρυσοπάθη 

Αθανάσιο 

Δη μητριού 

2353. 

47047 

Χριστοφυλλάκη 

Χαράλαμπο 

Κων/νου 

2354. 

47048 

Δημητρακόπουλο 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

2355. 

47049 

Δημητρόπουλο 

Γεώργιο 

Κων/νου 

2356. 

47050 

Σαλεμή 

Νικόλαο 

Σταματίου 

2357. 

47051 

Κουριδάκη 

Πέτρο 

Μανούσου 

2358. 

47053 

Χατζηντούνα 

Θωμά 

Αντωνίου 

2359. 

47054 

Κουτσόπετρα 

Πέτρο 

Ηλία 

2360. 

47056 

Αμοιρίδη 

Ιωάννη 

Θεοδώρου 

2361. 

47164 

Παπαδάκη 

Παύλο 

Θεοφάνη 

2362. 

47166 

Καλούδη 

Πασχάλη 

Παναγιώτη 

2363. 

47167 

Καρνέση 

Λάζαρο 

Λεωνίδα 

2364. 

47168 

Καμττάκη 

Γεώργιο 

Χρήστου 

2365. 

47169 

Σιούλη 

Χρήστο 

Ευσταθίου 

2366. 

47170 

Ριζόπουλο 

Θωμά 

Αλεξάνδρου 

2367. 

47171 

Κοματόπουλο 

Φώτιο 

Αχιλλέα 


Έρευνας Πληροφορικής 


2368. 

44596 

Σκαμαγκούλη 

Αχίλλειο 

Λάμπρου 

2369. 

44642 

Πόθο 

Γ εώργιο 

Παύλου 

2370. 

44644 

Κολομβάκη 

Ιωάννη 

Αρτέμιου 

2371. 

44738 

Κανελλόπουλο 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

2372. 

45070 

Καρλής 

Αθανάσιο 

Παναγιώτη 

2373. 

45073 

Ροκανά 

Ιωάννη 

Προκοπή 

2374. 

45551 

Μώραλη 

Γεώργιο 

Μιχαήλ 

2375. 

45558 

Χαλακατεβάκη 

Αντώνιο 

Ευτύχιου 

2376. 

45568 

Σουλτάνη 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

2377. 

45569 

Βλάχο 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 

2378. 

45582 

Φιαμπόλη 

Παναγιώτη 

Σπυρίδων 

2379. 

45695 

Μαυράκη 

Ελευθέριο 

Κανάκκη 

2380. 

45725 

Κιριμκίρογλου 

Γεώργιο 

Στέργιου 

2381. 

45737 

Κουκέα 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

2382. 

45759 

Παπακουνάδη 

Δημήτριο 

Σταματίου 


Οικονουικού 


2383. 

43828 

Ηλιόπουλο 

Αντώνιο 

Διονυσίου 

2384. 

43830 

Τσελεκίδη 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

2385. 

44409 

Σταυρουλάκη 

Γεώργιο 

Κων/νου 

2386. 

44427 

Παραίδη 

Ιωάννη 

Μιχαήλ 

2387. 

44782 

Πατσιούρα 

Ευάγγελο 

Νικολάου 

2388. 

44783 

Νούσκαλη 

Βασίλειο 

Ευαγγέλου 

2389. 

44784 

Αζναουρίδη 

Ιωάννη 

Χρήστου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6105 


2390. 

44844 

Πέτραυ 

Αθανάσιο 

Γεωργίου 

2391. 

44845 

Τέκα 

Βασίλειο 

Χρήστου 

2392. 

44874 

Φεζούδη 

Νικόλαο 

Κων/νου 

2393. 

45193 

Τζίτσα 

Ζήνων 

Γεωργίου 

2394. 

45212 

Αγγλέζη 

Μαρίνο 

Σωτηρίου 

2395. 

45213 

Μαναυσαρίδη 

Σάββα 

Ευσταθίου 

2396. 

45502 

Ζαχαριάδη 

Ιωάννη 

Αναστασίου 

2397. 

45504 

Μηταρά 

Νικόλαο 

Σάββα 

2398. 

45505 

Πετράκη 

Γεώργιο 

Στυλιανού 

2399. 

45506 

Πλαυμή 

Ανέστη 

Βασιλείου 

2400. 

45540 

Δερμεντζότταυλο 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

2401. 

45541 

Καραγκούνη 

Τριαντάφυλλο 

Δημητρίου 

2402. 

45542 

Πατταδόπουλο 

Ανέστη 

Ηλία 

2403. 

45543 

Χαλκίδη 

Δημήτριο 

Θεοδώρου 

2404. 

45545 

Γ ραμματικόπουλο 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

2405. 

45994 

Γ ραμπά 

Παναγιώτη 

Αβδάλα 

2406. 

45996 

Βαζακίδη 

Ευστράτιο 

Πολύχρονη 

2407. 

46082 

Τζιτζίκο 

Σπυρίδων 

Κων/νου 

Ελεγκτικού 

2408. 

44752 

Λουποπυριδάκο 

Σταύρο 

Γεωργίου 

2409. 

44923 

Πατσογιάννη 

Νικόλαο 

Χρήστου 

2410. 

45152 

Σύρμα 

Νικόλαο 

Παντελή 

2411. 

45188 

Μακρή 

Ιωάννη 

Νικολάου 

2412. 

45567 

Βενάρδο 

Εμμανουήλ 

Παναγιώτη 

2413. 

45685 

Κουναλάκη 

Αλέξανδρο 

Ευαγγέλου 

Γεωγραφικού 

2414. 

44983 

Κόντο 

Ευάγγελο 

Χρήστου 

2415. 

44998 

Σπίνο 

Αντώνιο 

Γεωργίου 

2416. 

45561 

Νινιά 

Χρήστο 

Γεωργίου 

Στρατιωτικών Γραυυατέων 

2417. 41768 

Μπιτινή 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

2418. 

42578 

Βόσιο 

Βασίλειο 

Ευαγγέλου 

2419. 

43791 

Θεοδωρίδη 

Ευθύμιο 

Ιωάννη 

2420. 

43792 

Ζορμπά 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

2421. 

44429 

Κυπριωτάκη 

Όθωνα 

Κων/νου 

Ταγυδρουικαύ 

2422. 

42171 

Βαρδάκα 

Γ εώργιο 

Θεοδώρου 

2423. 

43790 

Καπνιά 

Στέφανο 

Δημητρίου 
6106 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ 


ΕΤΟΥΣ 2005 


ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ 


Πεζικού 


2424. 

43708 

Ιωάννου 

Φώτιο 

Ιωάννη 

2425. 

43866 

Παναγή-Γ αρδικιώτη 

Αλέξανδρο 

Γ εωργίου 

2426. 

46270 

Αττοτολίδη 

Παύλο 

Γ εωργίου 

2427. 

46386 

Κίτσο 

Θεόδωρο 

Βασιλείου 

2428. 

46689 

Πολυχρονίδη 

Στυλιανό 

Γεωργίου 

2429. 

46766 

Κολοκούρη 

Κων/νο 

Πέτρου 

2430. 

46788 

Νικολάου 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

2431. 

46790 

Κωστή 

Κίμων 

Ιωάννη 

2432. 

46806 

Μανώλη 

Βασίλειο 

Παρασκευά 

2433. 

46832 

Κορδολαίμη 

Ευθύμιο 

Ιωάννη 

2434. 

46852 

Τριτταλιτάκη 

Στυλιανό 

Κων/νου 

2435. 

46857 

Μαυραντωνάκη 

Εμμανουήλ 

Γεωργίου 

2436. 

46923 

Κολοκάθη 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

2437. 

46925 

Παπαθανασίου 

Σωτήριο 

Χριστοφόρου 

2438. 

47231 

Γούναρη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

2439. 

47318 

Λαουρδέκη 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

2440. 

47362 

Βούλγαρη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

2441. 

47365 

Τζανετάκη 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

2442. 

47384 

Κυριακούδη 

Χρήστο 

Δημητρίου 

2443. 

47431 

Χατζηαθανασίου 

Ευστάθιο 

Σπυρίδων 

2444. 

47916 

Τσάρδα 

Νικόλαο 

Αποστόλου 

2445. 

47993 

Παλαιολόγο 

Βασίλειο 

Κων/νου 

2446. 

48445 

Ροδάκογλου 

Βασίλειο 

Αντωνίου 

2447. 

48462 

Παπαδόπουλο 

Δημήτριο 

Αντωνίου 

2448. 

48485 

Αραμπατζή 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

2449. 

48494 

Λαζαρίδη 

Χαράλαμπο 

Δημητρίου 

2450. 

48510 

Καλλέα 

Σεραφείμ 

Νικολάου 

2451. 

48525 

Πλουμή 

Μιχαήλ 

Στυλιανού 

2452. 

48541 

Χουσιανίτη 

Ζαχαρία 

Γεωργίου 

2453. 

48554 

Πρόδρομου 

Χαράλαμπο 

Αντωνίου 

2454. 

48556 

Σιώμη 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

2455. 

48584 

Πεγιάδη 

Αθανάσιο 

Λεωνίδα 

2456. 

48593 

Αλβανίδη 

Κυριάκο 

Ηλία 

2457. 

48596 

Αργυρόπουλο 

Γεώργιο 

Αργυρίου 

2458. 

48602 

Πετούμενο 

Ηλία 

Φωτίου 

2459. 

48619 

Παντζιόκα 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 

2460. 

48641 

Παππά 

Μηνάς 

Βασιλείου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6107 


2461. 

48645 

Βαλσαμίδη 

Δημήτριο 

Χρήστου 

2462. 

48987 

Δρόσο 

Δημήτριο 

Δημητρίου 

2463. 

49003 

Χατζηχαραλάμπους 

Δημήτριο 

Νικολάου 

2464. 

49006 

Κοντογιώργη 

Σπυρίδων 

Ιωάννη 

2465. 

49007 

Μιχαλάς 

Ευστάθιο 

Παναγιώτη 

2466. 

49050 

Αμάνη 

Γρηγόριο 

Ιωάννη 

2467. 

49063 

Πρώϊο 

Πέτρο 

Αριστοτέλη 

2468. 

49064 

Πατητάς 

Γεώργιο 

Σωτηρίου 

2469. 

49066 

Πινάκη 

Ελευθέριο 

Αντωνίου 

2470. 

49075 

Κίντα 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

2471. 

49127 

Φωτόττουλο 

Βασίλειο 

Αγγέλου 

2472. 

49140 

Φραγκάκη 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

2473. 

49149 

Σκιαδά 

Νικόλαο 

Ευαγγέλου 

2474. 

49152 

Πουλαδή 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

2475. 

49155 

Κατσαντώνη 

Δημήτριο 

Αντωνίου 

2476. 

49164 

Γ κουρμτταλιώτη 

Απόστολο 

Κων/νου 

2477. 

49165 

Κατσαμά 

Ιωάννη 

Κων/νου 

2478. 

49197 

Λιάσκο 

Δημήτριο 

Κων/νου 

2479. 

49199 

Ζωγράφο 

Σταμάτιο 

Δημητρίου 

2480. 

49200 

Τσιλιμττάρη 

Αθανάσιο 

Κων/νου 

2481. 

49205 

Μάνο 

Τηλέμαχο 

Λάζαρου 

2482. 

49207 

Γ ιακμή 

Κων/νο 

Ιωάννη 

2483. 

50623 

Δήμα 

Πύρρο 

Βίκτωρα 

2484. 

100002048 

Καλαμάρα 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

2485. 

100002958 

Ματρογιαννάκο 

Πέτρο 

Γεωργίου 

2486. 

102016088 

Κηρύκο 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

2487. 

103018014 

Αλογά 

Νικόλαο 

Αναργύρου 

2488. 

103019232 

Σακελλάρη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

2489. 

103019780 

Κολιάτο 

Χαράλαμπο 

Παναγιώτη 

2490. 

103019822 

Τραής 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

2491. 

104023613 

Ευθυμίου 

Χρήστο 

Ανδρέα 

2492. 

105028479 

Πετρόττουλο 

Κων/νο 

Ιωάννη 

2493. 

105028496 

Σαραντόττουλο 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

2494. 

107033165 

Τασόττουλο 

Αναστάσιο 

Χαραλάμπους 

2495. 

107033958 

Γ ιαννόττουλο 

Βασίλειο 

Κωνσταντίνου 

2496. 

107034195 

Μττομττόνη 

Ευάγγελο 

Προκόπιου 

2497. 

107036207 

Καλδή 

Φώτιο 

Αθανασίου 

2498. 

109040047 

Κωστόττουλο 

Γεώργιο 

Θεοδώρου 

2499. 

109041028 

Κατράδη 

Κων/νο 

Νίκων 

2500. 

109041054 

Κυριακάκη 

Άγγελο 

Δημητρίου 

2501. 

109041216 

Βύνιο 

Ηλία 

Γ εωργίου 

2502. 

109042152 

Κουσούλη 

Ζαχαρία 

Κυριάκου 

2503. 

113050155 

Ματιάτο 

Σπυρίδων 

Διονυσίου 

2504. 

116052540 

Μάρτη 

Ελευθέριο 

Αλεξάνδρου 

2505. 

116054681 

Κανταράς 

Στυλιανό 

Τριαντάφυλλου 

2506. 

117055036 

Γουνάκη 

Παντελή 

Παντελή 
6108 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2507. 

118058204 

Καλογεράκη 

Σταύρο 

Ιωάννη 

2508. 

119060053 

Γαρεφαλάκη 

Μηνά 

Κωνσταντίνου 

2509. 

119060187 

Κορνελάκη 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

2510. 

120062944 

Λουράκη 

Τηλέμαχο 

Ιωάννη 

2511. 

121011504 

Σουρλη-Πολυμεροπούλου 

Χρυσούλα 

Κωνσταντίνου 

2512. 

121065918 

Ζάρρα 

Αθανάσιο 

Κωνσταντίνου 

2513. 

121066838 

Τσιανάκα 

Δημήτριο 

Χρήστου 

2514. 

121066904 

Βαλιώτη 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

2515. 

122068316 

Τσιτσούλα 

Αναστάσιο 

Δημητρίου 

2516. 

122068749 

Τσατσαρώνη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

2517. 

122071166 

Ζωγράφο 

Γ ρηγόριο 

Χρήστου 

2518. 

122071472 

Μττούτρα 

Θεόδωρο 

Ιωάννη 

2519. 

122072059 

Γάζο 

Δημήτριο 

Νικολάου 

2520. 

122072450 

Βλάχο 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

2521. 

123070549 

Καλαμάτα 

Νικόλαο 

Γεωργίου 

2522. 

123070626 

Δήμου 

Αριστοτέλη 

Ιωάννη 

2523. 

124076494 

Καραβαιλειάδη 

Νεόφυτο 

Γεωργίου 

2524. 

125077832 

Γ κόγκο 

Γαβριήλ 

Μιχαήλ 

2525. 

125078552 

Σιώζο 

Ματθαίο 

Ιωάννη 

2526. 

125078562 

Ιωάννου 

Θεόδωρο 

Σωκράτη 

2527. 

125079024 

Μάντη 

Θεόδωρο 

Νικολάου 

2528. 

125079110 

Σκότρα 

Γεώργιο 

Ευαγγέλου 

2529. 

125079191 

Κάρκαλο 

Χρήστο 

Ευαγγέλου 

2530. 

125080116 

Λάκκα 

Αθανάσιο 

Σταύρου 

2531. 

126081276 

Ζήτση 

Κων/νο 

Αθανασίου 

2532. 

127081724 

Μπουκουβάλα 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

2533. 

127081831 

Παππά 

Θωμά 

Σπυρίδων 

2534. 

127083417 

Κουρκούντα 

Δημήτριο 

Στερεάδη 

2535. 

127084280 

Δερβίλη 

Βασίλειο 

Αποστόλου 

2536. 

128085632 

Πάνο 

Βασίλειο 

Ευαγγέλου 

2537. 

129087382 

Κουρτέση 

Κων/νο 

Αλεξάνδρου 

2538. 

130087046 

Κατσάνο 

Αγγελο 

Βασιλείου 

2539. 

130087827 

Μάγρα 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

2540. 

130089243 

Τακίδη 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

2541. 

130089269 

Δημητριάδη 

Μαργαρίτη 

Αχιλλέα 

2542. 

130091914 

Αναγνώστου 

Αλέξανδρο 

Ιωάννη 

2543. 

131093267 

Μυλωνίδη 

Ατέριο 

Νικολάου 

2544. 

131096129 

Πάττττα 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

2545. 

131097186 

Κωνσταντούδη 

Μιχαήλ 

Χρήστου 

2546. 

132094080 

Γ εωργαντάς 

Δημήτριο 

Ανδρέα 

2547. 

132094487 

Μήττα 

Θεόδωρο 

Ζαφείρη 

2548. 

132098487 

Μόσχογλου 

Μόσχο 

Γ εωργίου 

2549. 

133096673 

Χρυσίδη 

Κων/νο 

Τριαντάφυλλου 

2550. 

133097298 

Γ εωργουλάκο 

Ευάγγελο 

Κωνσταντίνου 

2551. 

133100248 

Πανονίδη 

Ξενοφών 

Μιχαήλ 

2552. 

134100120 

Τσιάγκα 

Κων/νο 

Θεοδώρου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6109 


2553. 

134103078 

Καδέμογλου 

Αλέξανδρο 

Παντελή 

2554. 

134103717 

Ρόζη 

Απόστολο 

Κωνσταντίνου 

2555. 

134106178 

Κόκκο 

Κυριάκο 

Αποστόλου 

2556. 

134107011 

Κανόγλου 

Παράσχο 

Λεωνίδα 

2557. 

133102343 

Θεοδωρίδη 

Γεώργιο 

Νικολάου 

2558. 

134107040 

Ιωαννίδη 

Βασίλειο 

Νικολάου 

2559. 

134107141 

Αραμπατζής 

Παναγιώτη 

Βασιλείου 

2560. 

134107432 

Παναγιωτίδη 

Δημήτριο 

Λάζαρου 

2561. 

135019002 

Ελεμένογλου 

Ευαγγελία 

Ιορδάνη 

2562. 

135103759 

Κοτανίδη 

Δημήτριο 

Νικολάου 

2563. 

135103863 

Γ ιαραλή 

Συμεών 

Ιωάννη 

2564. 

135104976 

Κοτζαμπάση 

Πολύχρονη 

Παναγιώτη 

2565. 

135108293 

Γ ρηγοριάδη 

Αναστάσιο 

Μιλτιάδη 

2566. 

135108393 

Βαβουλίδη 

Στέφανο 

Χαραλάμπους 

2567. 

135109746 

Παρίσση 

Δημήτριο 

Κωνσταντίνου 

2568. 

135109917 

Κορεξενό 

Χρήστο 

Δημητρίου 

2569. 

136106915 

Χαϊτίδη 

Μελέτιο 

Δημητρίου 

2570. 

136112671 

Γ ιαννικόπουλο 

Θωμά 

Δημητρίου 

2571. 

137109232 

Σαλαμανόπουλο 

Αθανάσιο 

Χρήστου 

2572. 

137114060 

Κωνσταντίνου 

Νικόλαο 

Ευαγγέλου 

2573. 

137115127 

Φέλλα 

Αναστάσιο 

Γ εωργιου 

2574. 

138112400 

Σιωπίδη 

Γεώργιο 

Σαράντη 

2575. 

138116971 

Τσιαγκάνα 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

2576. 

138116991 

Σπηλιωτόπουλο 

Ευάγγελο 

Παναγιώτη 

2577. 

138117004 

Τσαμτσουκάκη 

Κων/νο 

Ιωάννη 

2578. 

138118551 

Ρεϊζη 

Κων/νο 

Ανδρέα 

2579. 

140117628 

Βαενά 

Χρήστο 

Χαραλάμπους 

2580. 

140117713 

Ιωαννίδη 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

2581. 

140122335 

Πολυχρονίου 

Ιωάννη 

Κων/νου 

2582. 

143141112 

Μαργέλο 

Κων/νο 

Ανδρέα 

2583. 

146132751 

Φουστάνα 

Βασίλειο 

Νέστωρα 

2584. 

146146640 

Καταπίδη 

Απόστολο 

Νικολάου 

2585. 

148152142 

Κούλη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

2586. 

149155100 

Στουρνάρα 

Γ εώργιο 

Μιχαήλ 

2587. 

150141675 

Αραβανή 

Κων/νο 

Αναστασίου 

2588. 

151143524 

Μυλωνά 

Δημήτριο 

Θεοδόσιου 

2589. 

151157091 

Μήλιου 

Παντελή 

Σπυρίδων 

2590. 

152146394 

Ντρόγκουντα 

Νικόλαο 

Χρήστου 

2591. 

152159169 

Τσιαπάρα 

Ιωάννη 

Αριστείδη 

2592. 

152159553 

Παπαδόπουλο 

Δημήτριο 

Νικολάου 

Ιππικού 

- Τεθωοακισυένων 
2593. 

44366 

Τσιώνο 

Ευάγγελο 

Γ ρηγορίου 

2594. 

47331 

Ζάχο 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

2595. 

47403 

Γεωργακάκο 

Χρήστο 

Ιωάννη 
6110 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2596. 

101011667 

Βέργο 

Βασίλειο 

Κωνσταντίνου 

2597. 

101011710 

Σαλεμή 

Δημήτριο 

Νικολάου 

2598. 

102017501 

Αναγνώστου 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 

2599. 

107032617 

Κλείδωνα 

Πιέρρο 

Βασιλείου 

2600. 

116053213 

Χλίμπο 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

2601. 

117057181 

Τζανάκη 

Γεώργιο 

Στυλιανού 

2602. 

122068372 

Νταϊλιάνη 

Χρήστο 

Κωνσταντίνου 

2603. 

127084198 

Μπαλαδήμα 

Σπυρίδων 

Ιωάννη 

2604. 

132094540 

Κυριακίδη 

Νικόλαο 

Θεμιστοκλή 

2605. 

134099606 

Βαϊτσίδη 

Βάϊο 

Χαραλάμπους 

2606. 

134103826 

Παπαδόπουλο 

Σωκράτη 

Θεοχάρη 

2607. 

134106206 

Χαεκίογλου 

Παρασκευά 

Δημητρίου 

2608. 

136107341 

Παπαδόπουλο 

Ηλία 

Χαρίτιμου 

2609. 

136107373 

Δημητρακάκη 

Ερωτόκριτο 

Ιωάννη 

2610. 

137115725 

Κουκάκη 

Χρήστο 

Καλούδη 

2611. 

138118009 

Καρυώτη 

Αντώνιο 

Μιχαήλ 

2612. 

141119644 

Φραγκέα 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

2613. 

148137645 

Ναζλή 

Δημήτριο 

Αποστόλου 

2614. 

148153703 

Μήλιο 

Παύλο 

Κωνσταντίνου 


Πυοοβολικού 

2615. 

46194 

Παπαδόπουλο 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 

2616. 

46222 

Τζίντζα 

Αθανάσιο 

Ανδρέα 

2617. 

46234 

Ρουμάνη 

Γ ρηγόριο 

Γεωργίου 

2618. 

46355 

Μάνο 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

2619. 

46717 

Σωτηρόπουλο 

Λυκούργο 

Βασιλείου 

2620. 

46762 

Σταμάτη 

Λάμπρο 

Παναγιώτη 

2621. 

46769 

Κώστα 

Κων/νο 

Λάμπρου 

2622. 

46796 

Ανδρικόπουλο 

Ηλία 

Ανδρέα 

2623. 

47245 

Πυργάκη 

Γ ρηγόριο 

Κων/νο υ 

2624. 

47253 

Σαρικάκη 

Πέτρο 

Ανδρέα 

2625. 

47391 

Σεραφειμίδη 

Ευθύμιο 

Προδρόμου 

2626. 

47392 

Τσάπρα 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

2627. 

48459 

Αθαναούλια 

Λάμπρο 

Ζήσιμου 

2628. 

48496 

Ζήση 

Παναγιώτη 

Σωκράτη 

2629. 

48557 

Πλατιά 

Αντώνιο 

Ευαγγέλου 

2630. 

48616 

Δεριζιώτη 

Διονύσιο 

Παναγιώτη 

2631. 

49059 

Μποχώρη 

Τριαντάφυλλο 

Γ εωργίου 

2632. 

49072 

Αβατζιάδη 

Αβραάμ 

Παναγιώτη 

2633. 

49131 

Κελιαφάνο 

Ιωάννη 

Αποστόλου 

2634. 

49133 

Λιβάνιο 

Δημήτριο 

Σπυρίδων 

2635. 

49161 

Αδαμίδη 

Θωμά 

Νικολάου 

2636. 

49171 

Φωτιάδη 

Πέτρο 

Χρήστου 

2637. 

103019212 

Τσαμαντάνη 

Νικόλαο 

Γ ρηγορίου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6111 


2638. 

103020694 

Παπαναγιώτου 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

2639. 

104021498 

Τ σάντζαλο 

Περικλή 

Αποστόλου 

2640. 

106029226 

Καρνέζο 

Γ ρηγόριο 

Δημητρίου 

2641. 

107032929 

Χειλακέα 

Κων/νο 

Ελευθερίου 

2642. 

108040579 

Μετσόπουλο 

Θεόδωρο 

Αντωνίου 

2643. 

109042316 

Παπούλη 

Θεόδωρο 

Δημητρίου 

2644. 

116054800 

Μπέρδο 

Σταύρο 

Νικολάου 

2645. 

122069109 

Καρακαντά 

Βασίλειο 

Θεοδόσιου 

2646. 

122071193 

Σακκάς 

Κων/νο 

Γεωργίου 

2647. 

125078654 

Πορφύρη 

Κων/νο 

Νικολάου 

2648. 

127083350 

Μπαθέκα 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

2649. 

130091965 

Αξιωτίδη 

Δημήτριο 

Χρήστου 

2650. 

132098046 

Σταμπουλή 

Βασίλειο 

Χαριλάου 

2651. 

134102632 

Βλάχο 

Αθανάσιο 

Αποστόλου 

2652. 

134103592 

Φλώρο 

Στέργιο 

Χρήστου 

2653. 

135108150 

Σερπαλίδη 

Νικόλαο 

Οδυσσέα 

2654. 

136108116 

Βονικόπουλο 

Νικόλαο 

Παυσανία 

2655. 

136111624 

Προκόπουλο 

Μαρίνο 

Ευαγγέλου 

2656. 

138117764 

Μπαξεβανίδη 

Απόστολο 

Σταύρου 

2657. 

138118487 

Κουτσουμπεϊλη 

Θεόδωρο 

Γ εωργίου 

2658. 

141124206 

Κατσούλη 

Ελευθέριο 

Δημητρίου 

2659. 

145130066 

Μαχαίρα 

Αθανάσιο 

Παναγιώτη 

2660. 

145143323 

Διαμαντόπουλο 

Χρήστο 

Κων/νο υ 

2661. 

148137557 

Αλεξανδρόπουλο 

Κων/νο 

Νικολάου 

2662. 

148138357 

Σαραφίδη 

Γεώργιο 

Σπυρίδων 

2663. 

149139758 

Τσιτουρίδη 

Χαράλαμπο 

Πορφύριου 

2664. 

149154886 

Παππά 

Δημήτριο 

Νικολάου 

2665. 

152159271 

Φωτιάδη 

Φώτιο 

Σωκράτη 


Μηχανικού 


2666. 

46251 

Καράπα 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

2667. 

46577 

Κρόκο 

Κων/νο 

Ιωάννη 

2668. 

46745 

Κυριακουλόπουλο 

Χρήστο 

Κων/νο υ 

2669. 

46761 

Φλώρο 

Δημήτριο 

Λεωνίδα 

2670. 

46918 

Κωνσταντέλλο 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

2671. 

47263 

Τσιάκα 

Αθανάσιο 

Λάμπρου 

2672. 

47343 

Ραβδά 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

2673. 

47359 

Πανουσάκη 

Σταμάτιο 

Σωτηρίου 

2674. 

47405 

Ταιλόπουλο 

Αναστάσιο 

Ευαγγέλου 

2675. 

47837 

Παπαλεωνίδα 

Λεωνίδα 

Νικολάου 

2676. 

48608 

Καρυπίδη 

Κων/νο 

Γεωργίου 

2677. 

48981 

Σιμιτζή 

Δημήτριο 

Ανδρέα 

2678. 

49040 

Γ αλλιό 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

2679. 

49114 

Χατζηαλεξανδρή 

Αλέξανδρο 

Γ εωργίου 

2680. 

49159 

Οικονόμου 

Ιωάννη 

Κων/νο υ 
6112 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2681. 

119010502 

Χρητάκη 

Μαρία 

Εμμανουήλ 

2682. 

122067738 

Παζαρά 

Κων/νο 

Αθανασίου 

2683. 

125078002 

Μάρκου 

Πέτρο 

Αθανασίου 

2684. 

130089422 

Ιωακειμίδη 

Λάζαρο 

Γ εωργίου 

2685. 

136107547 

Τσολάκη 

Δημήτριο 

Πολύχρονη 

2686. 

142139281 

Κατσέλη 

Δημήτριο 

Αγαμέμνων 

2687. 

145144303 

Σωτηρόπουλο 

Σπυρίδων 

Μιχαήλ 

Διαβιβάσεων 

2688. 

45902 

Ψόχιο 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

2689. 

46760 

Πατέρα 

Ιωάννη 

Αναστασίου 

2690. 

46828 

Καρύδα 

Παναγιώτη 

Χρήστου 

2691. 

47420 

Δήμου 

Ευάγγελο 

Κων/νου 

2692. 

48591 

Κυβέλο 

Ανδρέα 

Νικολάου 

2693. 

49098 

Μουσχάκη 

Ηλία 

Θεοδώρου 

2694. 

49190 

Παυλίτινα 

Κων/νο 

Δημητρίου 


Αεοοποοίας Στοατού 
2695. 

44425 

Ανάστου 

Θωμά 

Κωνσταντίνου 

2696. 

46684 

Βεργωτής 

Γ εράσιμο 

Δημητρίου 

2697. 

46707 

Φέγγο 

Αναστάσιο 

Βασιλείου 

Τεχνικού 

2698. 

43382 

Μάλλιο 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

2699. 

43728 

Φωτιάδη 

Αναστάσιο 

Βασιλείου 

2700. 

45358 

Μανιάτη 

Πολύβιο 

Νικολάου 

2701. 

45376 

Κληματσούδα 

Απόστολο 

Παντελή 

2702. 

46455 

Κυρτάσογλου 

Βασίλειο 

Αρτέμιου 

2703. 

46884 

Μηνάς 

Δημήτριο 

Δημοσθένη 

2704. 

47451 

Χρυσοχοίδη 

Ευάγγελο 

Νικολάου 

2705. 

47480 

Μαρούλη 

Εμμανουήλ 

Γ εωργίου 

2706. 

48656 

Μανιατάκο 

Αριστοτέλη 

Ιωάννη 

2707. 

48682 

Τσεκμές 

Αχιλλέα 

Κυριάκου 

2708. 

49223 

Στελιουδάκη 

Ευάγγελο 

Στυλιανού 

2709. 

49228 

Δημόκα 

Χρήστο 

Γεωργίου 

2710. 

49234 

Μαυρόπουλο 

Αλέξανδρο 

Νικολάου 

2711. 

49240 

Ματζιάρη 

Παναγιώτη 

Χρήστου 

Εφοδιασυού 

- Μεταφοοών 
2712. 

44858 

Βαλιώτη 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

2713. 

44899 

Σαλαβαίδη 

Κων/νο 

Ελευθερίου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6113 


2714. 

46906 

Παπαλαμττίδη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

2715. 

46911 

Δραμιτινό 

Εμμανουήλ 

Κων/νου 

2716. 

46913 

Χρυσοχόου 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

2717. 

47471 

Σκάνδαλο 

Κων/νο 

Αθανασίου 

2718. 

47477 

Δαρμουσλή 

Γ εώργιο 

Αστέριο 

2719. 

47479 

Αλγιαννάκη 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

2720. 

119061356 

Κουντεντέ 

Μιχαήλ 

Βασιλείου 

2721. 

121064020 

Χαμό 

Γ εώργιο 

Αποστόλου 

2722. 

125080126 

Κολιό 

Κων/νο 

Νικολάου 

2723. 

133101525 

Τσίκο 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

2724. 

134099640 

Φακάκη 

Χριστόφορο 

Παρασκευά 

2725. 

135108478 

Κιοπτζίδη 

Νικόλαο 

Θεοφίλου 

2726. 

148152421 

Παντόπουλο 

Απόστολο 

Διονυσίου 

Υλικού Πολέυου 
2727. 

43397 

Καραπαύλο 

Παύλο 

Χρήστου 

2728. 

44862 

Αθανασιάδη 

Νικόλαο 

Αθανασίου 

2729. 

45788 

Αναγνωστόπουλο 

Ανδρέα 

Αλεξάνδρου 

2730. 

46166 

Αθανασίου 

Παναγιώτη 

Αγγέλου 

2731. 

46448 

Καρακίτσο 

Γ εώργιο 

Στεφάνου 

2732. 

46456 

Φράγκο 

Νικόλαο 

Διονυσίου 

2733. 

46910 

Θεοδωράκη 

Ευστάθιο 

Στυλιανού 

2734. 

46979 

Παπαεμμανουήλ 

Γ εώργιο 

Εμμανουήλ 

2735. 

46980 

Δημούδη 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

2736. 

47476 

Μυλωνίδη 

Αναστάσιο 

Κων/νου 

2737. 

48803 

Μήτση 

Ζώη 

Θεοφάνη 

2738. 

49212 

Καλογερέα 

Χρήστο 

Σπυρίδων 

2739. 

49230 

Χατζή 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

2740. 

49236 

Βασιλάκη 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

2741. 

49243 

Δημητρέλο 

Γ εώργιο 

Βερού 

2742. 

102015302 

Πριόνα 

Δημήτριο 

Χρήστου 

2743. 

104025641 

Καραϊσκο 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

2744. 

121069525 

Λούκουτο 

Ζήση 

Αγαθοστέλη 

2745. 

124076015 

Χαμανιάν 

Σωκράτη 

Νικολάου 

2746. 

131096210 

Λαμττράκη 

Σταμάτιο 

Νικολάου 

2747. 

136108165 

Ναθαναηλίδη 

Ευάγγελο 

Αναστασίου 

2748. 

141122746 

Μτταφάλη 

Δημήτριο 

Θεοδώρου 

2749. 

147148348 

Λιαττή 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

2750. 

151158237 

Νεστορίδη 

Ευάγγελο 

Νικολάου 

2751. 

152146433 

Κυρατζή 

Κων/νο 

Στέργιου 

Υνειονουικού 

2752. 

43927 

Μάρη 

Αθανάσιο 

Χρήστου 

2753. 

46644 

Κιουμουρτζίδη 

Ιωάννη 

Ελευθερίου 
6114 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2754. 

47052 

Δούλαλα 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

2755. 

47143 

Σεμσίρη 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

2756. 

47223 

Παλαιοχωρινό 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

2757. 

47224 

Καρατζαφέρη 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

2758. 

47575 

Μαθιουλάκη 

Σταύρο 

Στυλιανού 

2759. 

47576 

Πουλακίδα 

Ηλία 

Νικολάου 

2760. 

47577 

Σπανόττουλο 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

2761. 

47580 

Καπράλο 

Δημήτριο 

Κων/νου 

2762. 

47581 

Λουκά 

Γεώργιο 

Σπυρίδων 

2763. 

47679 

Μελαδάκη 

Γεώργιο 

Στυλιανού 

2764. 

47683 

Ζάγκα 

Ιωάννη 

Χρήστου 

2765. 

47684 

Λαζαρίδη 

Παντελής 

Νικολάου 

2766. 

47685 

Κουρμπέτη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

2767. 

47686 

Παλασόττουλο 

Σπυρίδων 

Ιωάννη 

2768. 

47687 

Κανιούρια 

Δήμο 

Στεφάνου 

2769. 

47767 

Αδαμόττουλο 

Σωτήριο 

Στέργιου 

2770. 

47772 

Πεντούση 

Ιωάννη 

Πάρι 

2771. 

47777 

Αίκη 

Χαρίλαο 

Ιωάννη 

2772. 

48399 

Κουλαξή 

Δημήτριο 

Στυλιανού 

2773. 

48400 

Αλοϊζο 

Σταύρο 

Παναγιώτη 

2774. 

48401 

Μπένη 

Απόστολο 

Αστέριο 

2775. 

48402 

Ψαθάκη 

Κων/νο 

Εμμανουήλ 

2776. 

48403 

Ζώκαρη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

2777. 

48405 

Δεληγεωργάκη 

Γεώργιο 

Αθανασίου 

2778. 

48406 

Δημητρόττουλο 

Κων/νο 

Χρήστου 

2779. 

48407 

Γ αλήνα 

Αναστάσιο 

Γεωργίου 

2780. 

48408 

Σωτηριάδη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

2781. 

48409 

Ταπαζίδη 

Βασίλειο 

Ιορδάνη 

2782. 

48410 

Μικρό 

Γ εώργιο 

Λουκά 

2783. 

48411 

Γέρου 

Σπυρίδων 

Σωτηρίου 

2784. 

48412 

Μηντελή 

Απόστολο 

Ιωάννη 

2785. 

48418 

Σπυριδόπουλο 

Παναγιώτη 

Διογένη 

2786. 

48419 

Ζιώγα 

Μιλτιάδη 

Κων/νου 

2787. 

48420 

Σαμέλη 

Απόστολο 

Ιωάννη 

2788. 

48421 

Φίτζιο 

Ηλία 

Κων/νου 

2789. 

48422 

Σαλτός 

Λάμπρο 

Χρήστου 

2790. 

48425 

Γ εωργιάδη 

Θωμά 

Δημητρίου 

2791. 

48782 

Μαλιαρίτση 

Δημήτριο 

Ελευθερίου 

2792. 

48783 

Νησωτάκη 

Κων/νο 

Θεοδώρου 

2793. 

48784 

Χαλίτσιο 

Γεώργιο 

Κων/νου 

2794. 

48785 

Διονυσιάδη 

Ελευθέριο 

Κυριάκου 

2795. 

48806 

Δελαρούδη 

Σιδέρη 

Παναγιώτη 

2796. 

48807 

Τούλιο 

Πέτρο 

Σωτηρίου 

2797. 

48809 

Καρόκη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

2798. 

48810 

Μπισμττινά 

Ηλία 

Γ εωργίου 

2799. 

48811 

Σταμάτη 

Εμμανουήλ 

Δημητρίου 
ΦΕΚ 720 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6115 


2800. 

48813 

Μέγα 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

2801. 

48814 

Ζαχίδη 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

2802. 

48815 

Αττοτολόπουλο 

Γεώργιο 

Κων/νου 

2803. 

48816 

Κατσούλη 

Κων/νο 

Σωκράτη 

2804. 

48818 

Κίκιλα 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

2805. 

48819 

Γεωργόπουλο 

Χρήστο 

Ιωάννη 

2806. 

48820 

Βακάλη 

Ιωάννη 

Νικολάου 

2807. 

48823 

Χρυσικό 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

2808. 

48824 

Κεχαγιά 

Δημήτριο 

Τριαντάφυλλου 

2809. 

48825 

Δελαπόρτα 

Νικηφόρο 

Αντώνη 

2810. 

48954 

Τσιμπίρη 

Νικόλαο 

Θεοδώρου 

2811. 

48955 

Καρανάσιο 

Παναγιώτη 

Γεωργίου 

2812. 

48956 

Κουτουλάκη 

Εμμανουήλ 

Γεωργίου 

2813. 

48957 

Λιάττη 

Γεώργιο 

Αναστασίου 

2814. 

48958 

Αναγνωστάκη 

Ιωάννη 

Χρήστου 

2815. 

48959 

Μηλιά 

Κων/νο 

Φωτίου 

2816. 

49349 

Καρδούλα 

Αχιλλέα 

Γ εωργίου 

2817. 

49351 

Πατταχατζόπουλο 

Στέργιο 

Ιωάννη 

2818. 

49352 

Παρακευόττουλο 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

2819. 

49366 

Χατζόττουλο 

Εμμανουήλ 

Νικολάου 

2820. 

49369 

Μάνθο 

Κων/νο 

Δημητρίου 

2821. 

49370 

Ρούμπο 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

2822. 

49502 

Πινιαλίδη 

Διονύσιο 

Ηλία 

2823. 

49503 

Ορφανάκο 

Ηλία 

Παναγιώτη 

2824. 

49504 

Συμεωνίδη 

Σταμάτιο 

Πέτρου 

2825. 

49505 

Χατζηαυγουστίδη 

Πέτρο 

Αναστασίου 

2826. 

49591 

Μπαλάρη 

Χρήστο 

Αριστείδη 

2827. 

49592 

Ηλία 

Χαράλαμπο 

Κων/νου 

2828. 

49593 

Σταμούλη 

Ευθύμιο 

Στέργιου 

2829. 

49594 

Βλάχο 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

2830. 

49595 

Βαγιάτη 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

2831. 

50003 

Αθανασόπουλο 

Ηλία 

Νικολάου 

2832. 

50004 

Ιακώβου 

Ιωάννη 

Θεοδώρου 

2833. 

50005 

Αντωνιάδη 

Δημήτριο 

Ιορδάνη 

2834. 

50006 

Καπαγερίδη 

Κυριάκο 

Κων/νου 

2835. 

50007 

Ζαφειράκη 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 

2836. 

50008 

Ράλλη 

Ευστάθιο 

Ανδρέα 

2837. 

50010 

Δαρμανή 

Σπυρίδωνα 

Νικολάου 

2838. 

50011 

Ζωγραφίδη 

Ανδρέα 

Αλεξάνδρου 

2839. 

50012 

Ρήγα 

Αλέξιο 

Ιωάννη 

2840. 

50013 

Γ κουζή 

Κων/νο 

Αθανασίου 

2841. 

50014 

Βαβλιάκη 

Κων/νο 

Ιωάννη 

2842. 

50015 

Αλοϊζο 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

2843. 

50016 

Τσάμη 

Νικόλαο 

Ευαγγέλου 

2844. 

50017 

Μίχο 

Θωμά 

Κων/νου 

2845. 

50018 

Βρυζίδη 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 
6116 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2846. 

50019 

Ταττίνη 

Πέτρα 

Διονυσίου 

2847. 

50020 

Βελαύδη 

Γ εώργια 

Βασιλείου 

2848. 

50021 

Οικανόμου 

Δημήτρια 

Ηλία 

2849. 

50022 

Μαυστάκα 

Δημήτρια 

Αλεξάνδρου 

2850. 

50023 

Μαυράταγλου 

Σωτήριο 

Ευδόκιμου 

2851. 

50024 

Απατολίδη 

Δημοσθένη 

Νικολάου 

2852. 

50025 

Τσίγκανα 

Γεώργιο 

Ευσταθίου 

2853. 

50027 

Φιλιαύση-Φιλαύση 

Γ εώργιο 

Προκόπιου 

2854. 

50028 

Τσελεπίδη 

Σταύρο 

Θεόπεμπτου 

2855. 

50029 

Βαμβακίδη 

Χρήστο 

Δημητρίου 

2856. 

50030 

Παράσχα 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

2857. 

50054 

Κατσούλη 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

2858. 

50055 

Σαμέλη 

Χρήστο 

Νικολάου 

2859. 

50056 

Καραγεωργόπαυλα 

Γεώργιο 

Μιλτιάδη 

2860. 

50057 

Βακάλη 

Ιωάννη 

Κων/νου 

2861. 

50058 

Καλαγεράκη 

Σπυρίδωνα 

Γ ερασίμου 

2862. 

50059 

Μιχαλάκη 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

2863. 

50060 

Νταύρα 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

2864. 

50061 

Παταύττνη 

Λεωνίδα 

Αιμίλιου 

2865. 

50062 

Κανόπαυλο 

Χρήστο 

Νικολάου 

2866. 

50063 

Δωρή 

Μιχαήλ 

Κων/νου 

2867. 

50064 

Δαυκαυμότταυλο 

Ιωάννη 

Σπυρίδωνα 

2868. 

50066 

Τσέκο 

Αντώνιο 

Αθανασίου 

2869. 

50067 

Παπαγιάννη 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

2870. 

50163 

Κωστόπαυλα 

Δημήτριο 

Κων/νου 

2871. 

50164 

Χίτα 

Γ εώργιο 

Ανδρέα 

2872. 

50165 

Ξενάκη 

Κων/νο 

Ευαγγέλου 

2873. 

50562 

Μιχαλακέα 

Ηλία 

Ιωάννη 

2874. 

50563 

Μήτσα 

Αριστοτέλη 

Παναγιώτη 

2875. 

50564 

Πλαύμη 

Αβραάμ 

Λεωνίδα 

2876. 

50565 

Ελευθεριάδη 

Χαράλαμπο 

Δημητρίου 

2877. 

50566 

Σττυριδάκη 

Εμμανουήλ 

Ιωάννη 

2878. 

50570 

Μπααυκέα 

Σταύρο 

Ηλία 

2879. 

50573 

Μπαρμπαγιάννη 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

2880. 

50576 

Αλεξανδρίδη 

Γ εώργιο 

Ηλία 

2881. 

50577 

Παπαθανασίαυ 

Μιχαήλ 

Βασιλείου 

2882. 

50580 

Καβάνη 

Ηλία 

Δημητρίου 

2883. 

50581 

Βερίγα 

Κομάς 

Εμμανουήλ 

2884. 

50583 

Κακκινάκη 

Κων/νο 

Αντωνίου 

2885. 

50585 

Καπράλο 

Χρήστο 

Κων/νου 

2886. 

50586 

Φάκα 

Νικόλαο 

Φιλοκτίτη 

Έρευνας Πληροφορικής 
2887. 

46323 

Κωνσταντίναυ 

Χρήστο 

Κων/νου 

2888. 

48561 

Μυστίδη 

Κων/νο 

Θεοφίλου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6117 


2889. 

49070 

Τσιάκαλο 

Κων/νο 

Σττύρου 

Οικονομικού 

2890. 

49996 

Λαναρά 

Αθανάσιο 

Βασιλείου 

2891. 

49997 

Καλιώρα 

Μαρία 

Ιωάννη 

2892. 

49998 

Μόσχο 

Χρυσόστομο 

Ευθυμίου 

2893. 

49999 

Τρυφηνόπουλο 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

2894. 

50000 

Αλεντά 

Μιλτιάδη 

Γ εωργίου 

2895. 

50001 

Κονδυλίδη 

Γεώργιο 

Αθανασίου 

2896. 

50002 

Σκουφά 

Άγγελο 

Αναστασίου 

Ελεγκτικού 

2897. 

49106 

Σταύρου 

Ευάγγελο 

Εμμανουήλ 


ΕΤΟΥΣ 1995 

Αεροπορίας Στρατού 

2898. 42151 

Αργυρίου 

ΛΟΧΑΓΟΥΣ 

Βραχιώνη 

Αθανασίου 

ΕΤΟΥΣ 1999 

Εφοδιασμού - 

2899. 

Μεταφορών 

43297 

Παυλάτο 

Ζαχαρία 

Γ εωργίου 

ΕΤΟΥΣ 2002 

Πυροβολικού 

2900. 

47363 

Καραμέρη 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

ΕΤΟΥΣ 2005 

Πεζικού 

2901. 

47126 

Μπουγιουρούκη 

Ηλία 

Κων/νου 

2902. 

47488 

Καραμπάση 

Δημήτριο 

Κων/νου 

2903. 

47495 

Δερμιτζάκη 

Νικόλαο 

Γεωργίου 

2904. 

47599 

Χατζηταυρίδη 

Παρασκευά 

Εμμανουήλ 

2905. 

47600 

Παναγιωταράκο 

Παντελεήμων 

Δημητρίου 
6118 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2906. 

47601 

Αβραμίδη 

Ευάγγελο 

Δη μητριού 

2907. 

47605 

Κάλλη 

Γεώργιο 

Βασιλείου 

2908. 

47606 

Δαλαμαγκίδη 

Δημήτριο 

Νικολάου 

2909. 

47614 

Χατζή 

Ιωάννη 

Κων/νου 

2910. 

47616 

Σερμπέζη 

Ζαχαρία 

Κων/νου 

2911. 

47618 

Μελίρρυτο 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

2912. 

47623 

Γ κόη 

Ηρακλής 

Βασιλείου 

2913. 

47624 

Δανιηλίδη 

Χρήστο 

Αγγέλου 

2914. 

47625 

Φωτεινόπουλο 

Γεώργιο 

Φωτίου 

2915. 

47629 

Ζαγγίλη 

Κων/νο 

Παρασκευά 

2916. 

47632 

Βαλταδώρο 

Ιωάννη 

Ευθυμίου 

2917. 

47634 

Μηνά 

Γ εώργιο 

Αναστασίου 

2918. 

47636 

Χριστοφάς 

Ευάγγελο 

Χρήστου 

2919. 

47639 

Τσιούπρο 

Σωτήριο 

Δημητρίου 

2920. 

47640 

Σταματόπουλο 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

2921. 

47647 

Μπεργιάννη 

Δημήτριο 

Λάμπρου 

2922. 

47650 

Θωμαϊδη 

Κων/νο 

Σταύρου 

2923. 

47653 

Κρητίδη 

Κων/νο 

Ιωάννη 

2924. 

47655 

Τσιρογιάννη 

Ευάγγελο 

Χαριλάου 

2925. 

47657 

Καπετανάκη 

Ιωάννη 

Μιχαήλ 

2926. 

47659 

Χατζηφωτίου 

Ευριπίδη 

Ευαγγέλου 

2927. 

47660 

Νιβορλή 

Θωμά 

Αριστείδη 

2928. 

47661 

Βέλτσιο 

Γεώργιο 

Θεοφάνη 

2929. 

47662 

Παχαλίδη 

Ηλία 

Ιωάννη 

2930. 

47663 

Νικολάου 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

2931. 

47667 

Κατσαούνη 

Θεμιστοκλή 

Αποστόλου 

2932. 

47668 

Κουτσούκο 

Ανδρέα 

Νικολάου 

2933. 

47671 

Κατσαβός 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

2934. 

47672 

Ζηλιακόπουλο 

Χρήστο 

Αγγέλου 

2935. 

47721 

Πάπα 

Σωτήριο 

Τηλέμαχου 

2936. 

47722 

Σάρρο 

Ευστράτιο 

Νικολάου 

2937. 

47724 

Βαγιονάς 

Χρήστο 

Φωτίου 

2938. 

47730 

Σιμιτσής 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

2939. 

47741 

Καραντζούλη 

Αριστείδη 

Δημητρίου 

2940. 

48171 

Μαργαρίτη 

Νικόλαο 

Αναστασίου 

2941. 

48173 

Ζαχαρός 

Νικόλαο 

Κων/νου 

2942. 

48174 

Τρίμμη 

Ευάγγελο 

Θωμά 

2943. 

48176 

Καραπάνο 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

2944. 

48178 

Βασιλείου 

Βασίλειο 

Δημοσθένη 

2945. 

48182 

Καλογιαντσίδη 

Παναγιώτη 

Ηλία 

2946. 

48184 

Χρυσαφίδη 

Γεώργιο 

Αλεξάνδρου 

2947. 

48185 

Τσάμη 

Θεόδωρο 

Γ ρηγορίου 

2948. 

48186 

Αλτάνη 

Κων/νο 

Δημητρίου 

2949. 

48187 

Ιωαννίδη 

Παναγιώτη 

Γεωργίου 

2950. 

48189 

Ζαγκλάς 

Αθανάσιο 

Γεωργίου 

2951. 

48190 

Χατζόπουλο 

Διονύσιο 

Θωμά 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6119 


2952. 

48191 

Αυγέρη 

Θεοχάρη 

Κων/νο υ 

2953. 

48192 

Καπαρός 

Κων/νο 

Δημητρίου 

2954. 

48193 

Κερεστεζόπουλο 

Μιχαήλ 

Νικολάου 

2955. 

48195 

Αλέξη 

Κων/νο 

Χριστόδουλου 

2956. 

48228 

Κανελλόπουλο 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

2957. 

48236 

Τζατζαράκη 

Φραγκίσκο 

Ευαγγέλου 

2958. 

48237 

Ζήση 

Θεοφάνη 

Γεωργίου 

2959. 

48241 

Τίκα 

Χρήστο 

Γεωργίου 

2960. 

48243 

Καλταβερίδη 

Χριστόφορο 

Παύλου 

2961. 

48245 

Στυλιανίδη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

2962. 

48278 

Κουρκουμέλη 

Ελευθέριο 

Διονυσίου 

2963. 

48280 

Βαλαίδη 

Γ εώργιο 

Αγγέλου 

2964. 

48286 

Κουτσαντάς 

Τ ριαντάφυλλο 

Ιωάννη 

2965. 

48287 

Αναλυτής 

Σταύρο 

Χαραλάμπους 

2966. 

48289 

Μακράκη 

Δημήτριο 

Αντωνίου 

2967. 

48291 

Γ εωργίτση 

Κων/νο 

Γεωργίου 

2968. 

48297 

Βαφειάδη 

Χρήστο 

Αποστόλου 

2969. 

48303 

Γ αρεφαλάκη 

Νικόλαο 

Γεωργίου 

2970. 

48304 

Ιατρού 

Ευστράτιο 

Αθανασίου 

2971. 

48305 

Κατικαρίδη 

Χρυσόστομο 

Σταύρου 

2972. 

48312 

Αδαμόπουλο 

Παντελής 

Αργυρίου 

2973. 

48314 

Τσιμπλιαράκη 

Στέφανο 

Θεοδώρου 

2974. 

48367 

Κελγιώργη 

Ηλία 

Δημητρίου 

2975. 

48753 

Πανακούλια 

Κων/νο 

Ευσταθίου 

2976. 

48754 

Σμηλιάνη 

Σπυρίδων 

Χρήστου 

2977. 

48755 

Ντάμττο 

Αντώνιο 

Αθανασίου 

2978. 

48757 

Μττουρέλο 

Μιχαήλ 

Χρυσάφη 

2979. 

48759 

Ηλιάσκο 

Παρασκευά 

Μιλτιάδη 

2980. 

49000 

Χατζής 

Εμμανουήλ 

Γ εωργίου 

2981. 

49316 

Σδάγκα 

Χαράλαμπο 

Αθανασίου 

2982. 

49604 

Σττανίδη 

Χρήστο 

Ιωάννη 

2983. 

49607 

Λαζαρίδη 

Λάζαρο 

Παναγιώτη 

2984. 

49608 

Λουκάς 

Δημήτριο 

Κων/νο υ 

2985. 

49609 

Κουφόττουλο 

Αλέξανδρο 

Δημητρίου 

2986. 

49611 

Οικονομίδη 

Κων/νο 

Αχιλλέα 

2987. 

49612 

Φάρο 

Κων/νο 

Γεωργίου 

2988. 

49613 

Κούρτη 

Στέφανο 

Νικολάου 

2989. 

49614 

Αλεξόττουλο 

Χρήστο 

Βλάση 

2990. 

49623 

Καζάνα 

Δημήτριο 

Ζαφείρη 

2991. 

49624 

Φαιανός 

Ιωάννη 

Χρήστου 

2992. 

49625 

Πατταγεωργίου 

Νικόλαο 

Εμμανουήλ 

2993. 

49628 

Πατταδήμα 

Αναστάσιο 

Χρυσοστόμου 

2994. 

49629 

Παλτίδη 

Γ εώργιο 

Ελευθερίου 

2995. 

49630 

Αθαναιάδη 

Αθανάσιο 

Σάββα 

2996. 

49631 

Κουζούττη 

Δημήτριο 

Νικολάου 

2997. 

49632 

Πανάγο 

Ιωάννη 

Νικολάου 6120 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2998. 

49642 

Δρακόπουλο 

Θεόδωρο 

Ζαφείρη 

2999. 

49643 

Καμπισιούλη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

3000. 

49645 

Βλαχογιάννη 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

3001. 

49647 

Κυριακίδη 

Αναστάσιο 

Ευαγγέλου 

3002. 

49648 

Φωτόπουλο 

Κων/νο 

Βασιλείου 

3003. 

49653 

Μπίτση 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

3004. 

49661 

Γερμανάκη 

Αντώνιο 

Δημάρατου 

3005. 

49662 

Μοχονάς 

Χριστόφορο 

Σταύρου 

3006. 

49665 

Βαιλειάδη 

Περικλή 

Αλεξάνδρου 

3007. 

49667 

Γ ιαννακόπουλο 

Ιωάννη 

Νικολάου 

3008. 

49673 

Γ εωργίου 

Χαράλαμπο 

Νικολάου 

3009. 

49676 

Κελεμένδρη 

Αντώνιο 

Παναγιώτη 

3010. 

49677 

Βαρέλη 

Δημήτριο 

Θεοδώρου 

3011. 

49683 

Παρδάλη 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

3012. 

49685 

Πράγια 

Αντώνιο 

Ευαγγέλου 

3013. 

49686 

ΠαπαμιχαήΛ 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

3014. 

49695 

Μιχελάκη 

Αντώνιο 

Νικηφόρου 

3015. 

49696 

Ματθαίου 

Ιωάννη 

Αριστείδη 

3016. 

49700 

Φωτόπουλο 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

3017. 

49701 

Βαντσίδη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

3018. 

49702 

Μπενέτο 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

3019. 

49708 

Ζουμπούλη 

Κων/νο 

Χρήστου 

3020. 

49712 

Καρατογιάννη 

Αντώνιο 

Μάρκου 

3021. 

49714 

Παρακευόπουλο 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

3022. 

49715 

Τσαλίκη 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

3023. 

49718 

Δημολένη 

Δημήτριο 

Ηλία 

3024. 

49727 

Παπαθεμιστοκλέους 

Δημήτριο 

Ελευθερίου 

3025. 

49733 

Γεραίμου 

Θωμά 

Κων/νου 

3026. 

49734 

Καταγής 

Δημήτριο 

Ζώη 

3027. 

49735 

Καπράλο 

Παντελής 

Παναγιώτη 

3028. 

49736 

Αλεξιάδη 

Αναστάσιο 

Δημητρίου 

3029. 

49737 

Παπαϊωάννου 

Κίμων 

Γεωργίου 

3030. 

49738 

Καλμανίδη 

Κομάς 

Δημητρίου 

3031. 

49739 

Βιτώρο 

Νικόλαο 

Μιχαήλ 

3032. 

49746 

Ξενητόπουλο 

Σταύρο 

Ελευθερίου 

3033. 

49751 

Τσαχάκη 

Νεκτάριο 

Εμμανουήλ 

3034. 

49752 

Βαιλείου 

Βασίλειο 

Χρήστου 

3035. 

49754 

Λιγούδη 

Ευστράτιο 

Πασχάλη 

3036. 

49756 

Παπαθαναίου 

Σπυρίδων 

Κων/νου 

3037. 

49757 

Αραβανής 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

3038. 

49762 

Σοώνη 

Μιχαήλ 

Διογένη 

3039. 

49764 

Τσαούση 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

3040. 

49767 

Γ καβούνο 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

3041. 

49768 

Μπάζιο 

Νικόλαο 

Σπυρίδων 

3042. 

49769 

Τεμπέλη 

Ευστράτιο 

Γεωργίου 

3043. 

49772 

Ανδριώτη 

Γ εώργιο 

Αριστείδη 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6121 


3044. 

49773 

Τσέλκα 

Γεώργιο 

Ηρακλή 

3045. 

49774 

Χατζητεφανίδη 

Αγγελο 

Κων/νου 

3046. 

49784 

Λογοθέτη 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 

3047. 

49785 

Γ αρουφαλλίδη 

Βασίλειο 

Στέργιου 

3048. 

49786 

Αγγέλη 

Κων/νο 

Χαρίση 

3049. 

49788 

Μπιδέρη 

Απόστολο 

Χρήστου 

3050. 

49789 

Λάσκαρη 

Θεόδωρο 

Πέτρου 

3051. 

49791 

Ντάφλο 

Χρήστο 

Μιλτιάδη 

3052. 

49792 

Παττακωνσταντής 

Κων/νο 

Δημητρίου 

3053. 

49798 

Κουμπούρα 

Κων/νο 

Θεοδώρου 

3054. 

49801 

Μέριανο 

Στυλιανό 

Μιχαήλ 

3055. 

49803 

Αδάμο 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

3056. 

49804 

Μαυρουδής 

Εμμανουήλ 

Γεωργίου 

3057. 

49805 

Ιωάννου 

Κων/νο 

Μάρκου 

3058. 

49806 

Ανδρέου 

Λεωνίδα 

Δημητρίου 

3059. 

49807 

Μιχαήλ 

Μάριο 

Ανδρέα 

3060. 

49808 

Μαυρόπουλο 

Στυλιανό 

Χρήστου 

3061. 

49814 

Ανδριώτη 

Εμμανουήλ 

Αριστείδη 

3062. 

49816 

Θεοχαρόπουλο 

Σπυρίδων 

Ανδρέα 

3063. 

49993 

Στραβοπόδη 

Χαράλαμπο 

Ιωάννη 

3064. 

49995 

Γ καβός 

Φίλιππο 

Νικολάου 

3065. 

50172 

Τόπακα 

Κων/νο 

Εμμανουήλ 

3066. 

50175 

Αλατζάς 

Γεώργιο 

Γεωργίου 

3067. 

50176 

Κατωπόδη 

Θεοφύλακτο 

Δημητρίου 

3068. 

50179 

Πελέκη 

Αλέξιο 

Γεωργίου 

3069. 

50182 

Κυριάκός 

Εμμανουήλ 

Περικλή 

3070. 

50183 

Σελάίδινάκο 

Γεώργιο 

Κων/νου 

3071. 

50184 

Ευαγγελίδη 

Κων/νο 

Δημητρίου 

3072. 

50185 

Χαλκίδη 

Χαράλαμπο 

Νικολάου 

3073. 

50193 

Κουλέτση 

Δημήτριο 

Πλάτωνα 

3074. 

50194 

Καλλές 

Ελευθέριο 

Ηλία 

3075. 

50195 

Λέκκα 

Νικόλαο 

Χρήστου 

3076. 

50197 

Ζηέκα 

Γεώργιο 

Ευριπίδη 

3077. 

50199 

Κατσαριώτη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

3078. 

50200 

Σαμαράς 

Κων/νο 

Δημητρίου 

3079. 

50201 

Αντωνάτο 

Κων/νο 

Νικολάου 

3080. 

50212 

Πολίτη 

Ιωάννη 

Κων/νου 

3081. 

50213 

Κολοφώτη 

Κων/νο 

Χρήστου 

3082. 

50214 

Γαρουφαλιάς 

Γ ρηγόριο 

Δημητρίου 

3083. 

50217 

Μακράκη 

Γεώργιο 

Αντωνίου 

3084. 

50218 

Κοτζαϊτση 

Δημήτριο 

Διονυσίου 

3085. 

50219 

Χατζούδη 

Αναστάσιο 

Βασιλείου 

3086. 

50220 

Λυμπερόπουλο 

Γεώργιο 

Βασιλείου 

3087. 

50221 

Μήτση 

Δημήτριο 

Μιχαήλ 

3088. 

50226 

Καίδη 

Γεώργιο 

Βασιλείου 

3089. 

50227 

Πανουργιάς 

Γ ρηγόριο 

Σπυρίδων 
6122 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


3090. 

50229 

Μουστακίδη 

Δημήτριο 

Γ ρηγορίου 

3091. 

50235 

Καλαποθαράκο 

Γρηγόριο 

Κων/νου 

3092. 

50236 

Παπανικολάου 

Γεώργιο 

Αντωνίου 

3093. 

50237 

Κυλιακούδη 

Σωτήριο 

Γεωργίου 

3094. 

50238 

Οικονόμου 

Δημήτριο 

Ευαγγέλου 

3095. 

50239 

Μαγγίνα 

Γρηγόριο 

Ηλία 

3096. 

50247 

Ακράτο 

Νικόλαο 

Κων/νου 

3097. 

50248 

Βαιλειάδη 

Χρήστο 

Παντελή 

3098. 

50249 

Παπούδα 

Κων/νο 

Ευαγγέλου 

3099. 

50250 

Χατζηαθαναίου 

Αργύριο 

Νικολάου 

3100. 

50251 

Βλαχόπουλο 

Παναγιώτη 

Αθανασίου 

3101. 

50252 

Ζυγγιρίδη 

Ιωάννη 

Αναστασίου 

3102. 

50253 

Σαλτσίδη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

3103. 

50254 

Χρήστου 

Ιωάννη 

Νικολάου 

3104. 

50265 

Κορδαλής 

Χρήστο 

Αντωνίου 

3105. 

50271 

Κολέτση 

Νικόλαο 

Κων/νου 

3106. 

50274 

Ξηρουδάκη 

Αντώνιο 

Γ εωργίου 

3107. 

50275 

Σαλονίκα 

Θεόδωρο 

Γ εωργίου 

3108. 

50281 

Βέλλιο 

Στέργιο 

Γ εωργίου 

3109. 

50284 

Μπίχτα 

Αλέξανδρο 

Ευθυμίου 

3110. 

50286 

Δημάκο 

Θεοφάνη 

Χρήστου 

3111. 

50287 

Σακελλάρη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

3112. 

50288 

Κοζανίτη 

Λεωνίδα 

Χρήστου 

3113. 

50289 

Λαμπούση 

Φώτιο 

Γ εωργίου 

3114. 

50292 

Ακριβούλη 

Χρήστο 

Ευθυμίου 

3115. 

50293 

Τσιλφίδη 

Κων/νο 

Βασιλείου 

3116. 

50295 

Κωστάκη 

Νικόλαο 

Εμμανουήλ 

3117. 

50299 

Αθάνατο 

Κων/νο 

Θεοδώρου 

3118. 

50304 

Γουγούση 

Γεώργιο 

Ζαχαρία 

3119. 

50307 

Κοκογιαννάκη 

Ιωσήφ 

Μιχαήλ 

3120. 

50308 

Αναταιάδη 

Στέργιο 

Γεωργίου 

3121. 

50310 

Λέντζο 

Γεώργιο 

Αθανασίου 

3122. 

50311 

Χριστόπουλο 

Χρήστο 

Γεωργίου 

3123. 

50314 

Βαρδάκη 

Γεώργιο 

Κων/νου 

3124. 

50316 

Χαρκιανάκη 

Βαρδής 

Εμμανουήλ 

3125. 

50322 

Ντίνα 

Ατέριο 

Ευθυμίου 

3126. 

50325 

Κωνσταντής 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

3127. 

50327 

Μπακιρτσής 

Θωμά 

Ευσταθίου 

3128. 

50328 

Τσαντουλής 

Ιωάννη 

Εμμανουήλ 

3129. 

50329 

Παρδάλη 

Χρήστο 

Δημητρίου 

3130. 

50338 

Καπότο 

Νικόλαο 

Σωτηρίου 

3131. 

50341 

Μώκο 

Ιωάννη 

Νικολάου 

3132. 

50342 

Ιωαννίδη 

Μιχαήλ 

Κυριάκου 

3133. 

50343 

Κιοσές 

Βασίλειο 

Νικολάου 

3134. 

50344 

Πουλαράκη 

Γεώργιο 

Αναστασίου 

3135. 

50345 

Μόσιο 

Ευάγγελο 

Θωμά 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6123 


3136. 

50346 

Μττουγάς 

Ζώη 

Θεοδώρου 

3137. 

50347 

Μττούρα 

Γεώργιο 

Φωτίου 

3138. 

50352 

Τσίτση 

Μιχαήλ 

Κωνσταντίνου 

3139. 

50357 

Ροϊδούλη 

Δημήτριο 

Χρήστου 

3140. 

50360 

Φαρμάκη 

Ιωάννη 

Κων/νου 

3141. 

50361 

Μιχαλακέλλη 

Γ εώργιο 

Παντελή 

3142. 

50362 

Χριστοβαίλη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

3143. 

50363 

Μότσιο 

Βασίλειο 

Χρήστου 

3144. 

50372 

Τουλουμίδη 

Μάριο 

Παναγιώτη 

3145. 

50373 

Σγουρομάλη 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

3146. 

50375 

Μήτσιο 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

3147. 

50377 

Παπανικολάου 

Παύλο 

Νικολάου 

3148. 

50378 

Βερίγο 

Θεόφιλο 

Εμμανουήλ 

3149. 

50379 

Κουκόπουλο 

Ευστράτιο 

Νικολάου 

3150. 

50380 

Αράπη 

Κων/νο 

Σωτηρίου 

3151. 

50381 

Πατητάς 

Αριστοτέλη 

Ηλία 

3152. 

50389 

Τσαούσογλου 

Κων/νο 

Πασχάλη 

3153. 

50634 

Τσουκαλάς 

Αριστείδη 

Χρήστου 

3154. 

50636 

Παπαδόπουλο 

Βασίλειο 

Παύλου 

3155. 

50640 

Πατταζίδη 

Ματθαίο 

Γεωργίου 

3156. 

50641 

Μεταξάς 

Γαβριήλ 

Τριαντάφυλλου 

3157. 

50642 

Κουτσιβίτη 

Στυλιανό 

Νικολάου 

3158. 

50645 

Τσοτάκο 

Στέφανο 

Ευστρατίου 

3159. 

50655 

Καττόλο 

Κων/νο 

Αθανασίου 

3160. 

50656 

Κούτελη 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

3161. 

50657 

Γ αβρανόττουλο 

Θωμά 

Χρήστου 

3162. 

50658 

Ηλιάδη 

Βασίλειο 

Νικολάου 

3163. 

50659 

Πατταδημητρίου 

Χριστόφορο 

Γ εωργίου 

3164. 

50662 

Λειβαδάς 

Παναγιώτη 

Βασιλείου 

3165. 

50663 

Λυμττερέα 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

3166. 

50671 

Βουζώνη 

Θωμά 

Κυριάκου 

3167. 

50678 

Μττούταλη 

Δημήτριο 

Ευαγγέλου 

3168. 

50679 

Βαμβακάκη 

Μάριο 

Ιωάννη 

3169. 

50680 

Εφαττλωματάς 

Σαράντη 

Κων/νου 

3170. 

50681 

Νίκου 

Οδυσσέα 

Γ εωργίου 

3171. 

50688 

Κακάμττουρα 

Ευστράτιο 

Χαραλάμπους 

3172. 

50689 

Αρμττής 

Φώτιο 

Παναγιώτη 

3173. 

50690 

Σμαλιός 

Ιωάννη 

Δρόσου 

3174. 

50692 

Κατσαρός 

Νικόλαο 

Κων/νου 

3175. 

50695 

Δαλδάκη 

Ανδρέα 

Δημητρίου 

3176. 

50698 

Πανούτσο 

Ιωάννη 

Ευαγγέλου 

3177. 

50699 

Κωνσταντινιάκο 

Κων/νο 

Αναστασίου 

3178. 

50708 

Αττοτολίδη 

Αναστάσιο 

Νικολάου 

3179. 

50710 

Τσάτταλο 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

3180. 

50712 

Σταύρου 

Γεώργιο 

Νικηφόρου 

3181. 

50713 

Ζιάκκα 

Σπυρίδων 

Ανδρέα 
6124 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


3182. 

50714 

Καρακλής 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

3183. 

50715 

Φωτεινόγλου 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

3184. 

50716 

Κόρκο 

Κων/νο 

Ευαγγέλου 

3185. 

50717 

Σαλόγλου 

Μιχαήλ 

Νικολάου 

3186. 

50726 

Κριεμπάρδη 

Σπυρίδωνα 

Βασιλείου 

3187. 

50727 

Αθαναίου 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

3188. 

50732 

Γ εωργοπάλη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

3189. 

50735 

Καλογιαννίδη 

Κων/νο 

Ιωάννη 

3190. 

50743 

Κατσάνο 

Δημήτριο 

Χριστοφόρου 

3191. 

50744 

Αημακόπουλο 

Ανδρέα 

Παναγιώτη 

3192. 

50745 

Καρελάς 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

3193. 

50746 

Λέτσα 

Αλέξιο 

Δημητρίου 

3194. 

50749 

Ανδριάς 

Παναγιώτη 

Κων/νου 

3195. 

50750 

Χατζόπουλο 

Θεόδωρο 

Κων/νου 

3196. 

50753 

Βελνίδη 

Πασχάλη 

Αθανασίου 

3197. 

50762 

Σκάντζικα 

Νικόλαο 

Πλάτωνα 

3198. 

50764 

Ραϊση 

Νικόλαο 

Εμμανουήλ 

3199. 

50765 

Μαυροειδής 

Αδαμάντιο 

Ιωάννη 

3200. 

50766 

Σαφούρη 

Γεώργιο 

Βασιλείου 

3201. 

50768 

Κολιός 

Βασίλειο 

Χρήστου 

3202. 

50769 

Ντολαπτσής 

Ανδρέα 

Θεοχάρη 

3203. 

50770 

Καλέτση 

Σωτήριο 

Ηλία 

3204. 

50771 

Μούντζιο 

Αλέξανδρο 

Σωκράτη 

3205. 

50779 

Πανάγο 

Λεωνίδα 

Κων/νου 

3206. 

50780 

Τούντα 

Κων/νο 

Νικολάου 

3207. 

50781 

Τάτσιο 

Νικόλαο 

Ηλία 

3208. 

50784 

Μεραμβελιωτάκη 

Εμμανουήλ 

Γ εωργίου 

3209. 

50785 

Κανατάς 

Χαράλαμπο 

Νικολάου 

3210. 

50787 

Ξυδιάς 

Διονύσιο 

Κων/νου 

3211. 

50788 

Ταττάσκο 

Αθανάσιο 

Γεωργίου 

3212. 

50789 

Τσικαλάς 

Ανδρέα 

Μιχαήλ 

3213. 

50797 

Τράκα 

Κων/νο 

Δημητρίου 

3214. 

50800 

Τουζόττουλο 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

3215. 

50801 

Λαϊνάς 

Ευάγγελο 

Γεωργίου 

3216. 

50802 

Μακατσέλο 

Ιωάννη 

Κων/νου 

3217. 

50803 

Ντάνο 

Σπυρίδων 

Λουκά 

3218. 

50804 

Γ ιώτη 

Βασίλειο 

Χριστοφόρου 

3219. 

50805 

Κοτσαγιαννίδη 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

3220. 

50807 

Πλεξίδα 

Κων/νο 

Ιωάννη 

3221. 

50812 

Πατταδόττουλο 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

3222. 

50815 

Ματαφιάς 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

3223. 

50818 

Καρδίζη 

Μιχαήλ 

Γεωργίου 

3224. 

50819 

Οικονομάκο 

Γεώργιο 

Ανδρέα 

3225. 

50820 

Γ ιάγκο 

Αντώνιο 

Αναστασίου 

3226. 

50821 

Καλαθάς 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

3227. 

50824 

Πισσανίδη 

Δημήτριο 

Λαζάρου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6125 


3228. 

50825 

Βρανάς 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 

3229. 

50832 

Γ εωργαντάς 

Παναγιώτη 

Κων/νου 

3230. 

50837 

Μανδραβέλη 

Μιχαήλ 

Νικολάου 

3231. 

50838 

Καραακαλίδη 

Γεώργιο 

Παντελή 

3232. 

50839 

Τσούπη 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

3233. 

50840 

Μιχελάκη 

Εμμανουήλ 

Νικηφόρου 

3234. 

50841 

Κεραμιδάς 

Παναγιώτη 

Ανδρέα 

3235. 

50842 

Τσορπαλάς 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 

3236. 

50843 

Ροδάκη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

3237. 

50845 

Σεραφειμίδη 

Κων/νο 

Οδυσσέα 

3238. 

50853 

Παναγόπουλο 

Συμεών 

Χρήστου 

3239. 

50855 

Κοτόπουλο 

Χριστόφορο 

Νικολάου 

3240. 

50856 

Ζανίδη 

Χρήστο 

Ευστρατίου 

3241. 

50857 

Παρθενίου 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 

3242. 

50858 

Σαραντόπουλο 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

3243. 

50860 

Χελάς 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

3244. 

50861 

Χατζόπουλο 

Θεόδωρο 

Κων/νου 

3245. 

50862 

Χατζής 

Νικόλαο 

Χρήστου 

3246. 

51117 

Σκαραμάγκο 

Εμμανουήλ 

Δη μητριού 

3247. 

51118 

Γ κανίδη 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

3248. 

51119 

Ορφανός 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

3249. 

51122 

Καραγιώργο 

Παναγιώτη 

Γεωργίου 

3250. 

51132 

Νικολετόπουλο 

Στυλιανό 

Κων/νου 

3251. 

51136 

Παλατίδη 

Σταύρο 

Ορέστη 

3252. 

51137 

Μπίρη 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

3253. 

51138 

Τσομπάνη 

Θεοχάρη 

Γεωργίου 

3254. 

51139 

Καπαδουκάκη 

Ιωάννη 

Νικολάου 

3255. 

51145 

Χρητάκη 

Νικόλαο 

Κων/νου 

3256. 

51147 

Μανούρα 

Αθανάσιο 

Σωτηρίου 

3257. 

51151 

Παντζαρτζίδη 

Ατέριο 

Σοφοκλή 

3258. 

51152 

Καραάββα 

Βίκτωρα 

Μάριου 

3259. 

51153 

Μυρθιανός 

Κων/νο 

Βασιλείου 

3260. 

51154 

Τριανταφύλλου 

Σωτήριο 

Ιωάννη 

3261. 

51155 

Δεμοιράκο 

Πέτρο 

Παναγιώτη 

3262. 

51156 

Βαλαής 

Κων/νο 

Βασιλείου 

3263. 

51159 

Σίδερη 

Ηλία 

Ιωάννη 

3264. 

51162 

Κοκκινίδη 

Αργύριο 

Βασιλείου 

3265. 

51164 

Αγγελής 

Νικόλαο 

Κων/νου 

3266. 

51165 

Μαρμάρου 

Χριστόδουλο 

Θεράπιου 

3267. 

51167 

Μωραϊτη 

Γεώργιο 

Χρήστου 

3268. 

51168 

Γ ιαλαμάς 

Φίλιππο 

Νικολάου 

3269. 

51169 

Βέλλο 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

3270. 

51180 

Κοκοάλη 

Γεώργιο 

Μιχαήλ 

3271. 

51182 

Τσιατσιάνη 

Σωτήριο 

Ιωάννη 

3272. 

51183 

Δεσπούδη 

Ατέριο 

Ιωάννη 

3273. 

51184 

Ξενουλέα 

Γεώργιο 

Κων/νου 
6126 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


3274. 

51185 

Δήμο 

Στέργιο 

Ευαγγέλου 

3275. 

51186 

Νατούδη 

Δημήτριο 

Νικολάου 

3276. 

51194 

Γ κρέμο 

Αλέξανδρο 

Νικολάου 

3277. 

51196 

Παντελόπουλο 

Κων/νο 

Κυριάκου 

3278. 

51198 

Πατρώνη 

Εμμανουήλ 

Ιωάννη 

3279. 

51199 

Κομήτη 

Δοξάκη 

Δημητρίου 

3280. 

51200 

Λύτρα 

Γεράσιμο 

Γ εωργιου 

3281. 

51201 

Μττουκουβάλα 

Χρήστο 

Γ εωργιου 

3282. 

51204 

Τζήρο 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

3283. 

51211 

Τριαντάφυλλο 

Λάμπρο 

Αθανασίου 

3284. 

51212 

Σενιτζόγλου 

Χρήστο 

Νικολάου 

3285. 

51214 

Πλιάτσικα 

Κων/νο 

Γ εωργιου 

3286. 

51215 

Κασελάκη 

Αντώνιο 

Θεοδώρου 

3287. 

51216 

Σμττυράκη 

Αλκιβιάδη 

Στυλιανού 

3288. 

51218 

Μττλάγα 

Ιωάννη 

Βίκτωρα 

3289. 

51225 

Κουλέτση 

Πέτρο 

Κων/νου 

3290. 

51226 

Βουτσκόγλου 

Χρήστο 

Κων/νου 

3291. 

51228 

Αναγνωστόττουλο 

Βασίλειο 

Στυλιανού 

3292. 

51229 

Κίκιρα 

Παναγιώτη 

Κων/νου 

3293. 

51230 

Ντανταλής 

Φώτιο 

Βασιλείου 

3294. 

51231 

Αττοτόλου 

Νικόλαο 

Χρυσοστόμου 

3295. 

51235 

Πατταδάκη 

Ζαχαρία 

Γ εωργιου 

3296. 

51240 

Γ αλανόττουλο 

Ιωάννη 

Κωνσταντίνου 

3297. 

51241 

Παναγιωτίδη 

Κων/νο 

Αναστασίου 

3298. 

51243 

Παπατσακμάκη 

Ιωάννη 

Αστεριού 

3299. 

51244 

Νάκη 

Κων/νο 

Δημητρίου 

3300. 

51245 

Μαλανδρής 

Ιωάννη 

Πέτρου 

3301. 

51246 

Παπαχρήστο 

Γεώργιο 

Νικολάου 

3302. 

51252 

Αλεξάκη 

Κων/νο 

Δημητρίου 

3303. 

51253 

Δανιήλ 

Αθανάσιο 

Ευθυμίου 

3304. 

51255 

Λαμπαδιάρη 

Στυλιανό 

Σωτήριου 

3305. 

51256 

Μυστράκη 

Εμμανουήλ 

Ιωάννη 

3306. 

51258 

Σαμαράς 

Φώτιο 

Δημητρίου 

3307. 

51259 

Τζαχρήστα 

Κων/νο 

Ιωάννη 

3308. 

51265 

Δοξάκη 

Στέφανο 

Σάββα 

3309. 

51268 

Κόλια 

Κων/νο 

Γ εωργιου 

3310. 

51272 

Λούσιο 

Κων/νο 

Γ εωργιου 

3311. 

51273 

Σουσαμλής 

Μιχαήλ 

Δημητρίου 

3312. 

51274 

Παπαδόπουλο 

Ευάγγελο 

Προδρομου 

3313. 

51275 

Βαϊακόπουλο 

Βίκτωρα 

Κων/νου 

3314. 

51282 

Συγγιρίδη 

Κων/νο 

Γ ρηγορίου 

3315. 

51284 

Πολύμερο 

Δημήτριο 

Νικολάου 

3316. 

51287 

Βλάχο 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

3317. 

51288 

Τρούμπουλα 

Χρήστο 

Γ εωργιου 

3318. 

51289 

Κουλούρη 

Αθανάσιο 

Νικολάου 

3319. 

51290 

Ιντζιγιάννη 

Νικόλαο 

Κων/νου 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6127 


3320. 

51291 

Τάσιο 

Νικόλαο 

Μιχαήλ 

3321. 

51296 

Ευσταθίου 

Γεώργιο 

Κλεάνθη 

3322. 

51297 

Παπαδόπουλο 

Παναγιώτη 

Χρήστου 

3323. 

51300 

Δημητρακόπουλο 

Ηλία 

Κων/νου 

3324. 

51301 

Καλαντζής 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

3325. 

51302 

Ιατρόπουλο 

Ανδρέα 

Δημητρίου 

3326. 

51305 

Λαμπρινάκο 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

3327. 

51311 

Κωνσταντάκη 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

3328. 

51312 

Σουλτάνη 

Ευστάθιο 

Θεοδώρου 

3329. 

51313 

Μπάτζιο 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

3330. 

51316 

Κορέλη 

Κων/νο 

Νικολάου 

3331. 

51318 

Παππάς 

Νικόλαο 

Χρυσάνθου 

3332. 

51319 

Θάνο 

Νικόλαο 

Σωτήριου 

3333. 

51321 

Ραϊλη 

Λάμπρο 

Ηλία 

3334. 

51325 

Πετράκη 

Μενέλαο 

Γεωργίου 

3335. 

51328 

Κορλός 

Στυλιανό 

Αποστόλου 

3336. 

51329 

Κατσαβός 

Χρήστο 

Δημητρίου 

3337. 

51331 

Τσολάκη 

Αθανάσιο 

Θεοχάρη 

3338. 

51332 

Φλώρο 

Κων/νο 

Δημητρίου 

3339. 

51747 

Φουρτούνα 

Αθανάσιο 

Γεωργίου 

3340. 

51748 

Ζιώγα 

Γ εώργιο 

Θεοδώρου 

3341. 

51749 

Κωνσταντέλο 

Νεκτάριο 

Κωνσταντίνου 

3342. 

51754 

Σωττύλη-Μττουγαζιανό 

Ευάγγελο 

Γ εωργίου 

3343. 

51755 

Σκουρέλλο 

Νικόλαο 

Γεωργίου 

3344. 

51756 

Χαραλαμττόττουλο 

Νικόλαο 

Τριαντάφυλλου 

3345. 

51757 

Μακρής 

Βλάσιο 

Γεωργίου 

3346. 

51765 

Μανουσάκη 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

3347. 

51767 

Καρττοντίνη 

Ιωάννη 

Νικολάου 

3348. 

51768 

Τσαττταλής 

Χρήστο 

Χαραλάμπους 

3349. 

51769 

Σκλάβη 

Κων/νο 

Δημητρίου 

3350. 

51770 

Κατόπη 

Βασίλειο 

Στεφάνου 

3351. 

51772 

Αθαναίου 

Κων/νο 

Δημητρίου 

3352. 

51773 

Σταματίου 

Χρήστο 

Πέτρου 

3353. 

51775 

Κοντοφύρη 

Χρύσανθο 

Ευαγγέλου 

3354. 

51776 

Κορώνη 

Αθανάσιο 

Περικλή 

3355. 

51784 

Κεστελίδη 

Αναστάσιο 

Χριστοφόρου 

3356. 

51787 

Βελιώτη 

Κων/νο 

Δημητρίου 

3357. 

51788 

Φλόκα 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

3358. 

51789 

Σκουφάκη 

Πέτρο 

Αγγέλου 

3359. 

51790 

Γ ιαννόπουλο 

Στέλιο 

Νικολάου 

3360. 

51792 

Ζώτο 

Βασίλειο 

Χριστοφόρου 

3361. 

51794 

Χέρα 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 

3362. 

51795 

Στεργιούλα 

Λουκάς 

Ηλία 

3363. 

51798 

Ρίζο 

Δημήτριο 

Κων/νου 

3364. 

51805 

Παπαγεωργίου 

Νικόλαο 

Λουκά 

3365. 

51806 

Πουαρίδη 

Γεώργιο 

Ιωάννη 
6128 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


3366. 

51808 

Στίγκα 

Βασίλειο 

Λάμπρου 

3367. 

51809 

Παντελίδη 

Γρηγόριο 

Ευσταθίου 

3368. 

51810 

Βοϊνάς 

Δημήτριο 

Περικλή 

3369. 

51812 

Ζάχο 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

3370. 

51813 

Γ καραβέλη 

Γ εώργιο 

Αποστόλου 

3371. 

51814 

Αγραφιώτη 

Δημήτριο 

Αριστείδη 

3372. 

51819 

Δημουλιός 

Κων/νο 

Αθανασίου 

3373. 

51822 

Αργυράτο 

Τρύφων 

Γεωργίου 

3374. 

51824 

Τσιρκινίδη 

Μιχαήλ 

Ιορδάνη 

3375. 

51826 

Τσιάντουλα 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

3376. 

51830 

Πατταευαγγέλου 

Οδυσσέα 

Βασιλείου 

3377. 

51831 

Ξενοφός 

Σπυρίδων 

Γεωργίου 

3378. 

51834 

Κάκογλου 

Γεώργιο 

Νικολάου 

3379. 

51842 

Ντόντο 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

3380. 

51845 

Τσάμη 

Ευάγγελο 

Αθανασίου 

3381. 

51846 

Μπεσίνη 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

3382. 

51847 

Σιούτα 

Παρασκευά 

Αποστόλου 

3383. 

51849 

Περδικούλια 

Γ εώργιο 

Περικλή 

3384. 

51850 

Μπαλατσούκα 

Χρήστο 

Στεφάνου 

3385. 

51852 

Καλλές 

Ευάγγελο 

Βασιλείου 

3386. 

51853 

Μαχαιράκη 

Κων/νο 

Εμμανουήλ 

3387. 

51862 

Μωϋσίδη 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 

3388. 

51863 

Ζωγράφο 

Ηλία 

Γ εωργίου 

3389. 

51864 

Πετρίδη 

Κων/νο 

Αποστόλου 

3390. 

51865 

Παττακρίβο 

Χρήστο 

Παναγιώτη 

3391. 

51866 

Αλατζόγλου 

Γεώργιο 

Νικολάου 

3392. 

51867 

Πουτακίδη 

Ιωάννη 

Κων/νο υ 

3393. 

51868 

Παντιώρα 

Χαράλαμπο 

Αριστείδη 

3394. 

51869 

Ντίκο 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

3395. 

51871 

Φίντζο 

Σπυρίδων 

Θωμά 

3396. 

51881 

Μττοτωνάκη 

Αγγελο 

Γ εωργίου 

3397. 

51882 

Καλατζής 

Σπυρίδων 

Παναγιώτη 

3398. 

51884 

Ουζουνάκη 

Χρήστο 

Αθανασίου 

3399. 

51885 

Γ καρέλη 

Αθανάσιο 

Παναγιώτη 

3400. 

51886 

Μπομπόκη 

Απόστολο 

Γ εωργίου 

3401. 

51887 

Οικονόμου 

Δημήτριο 

Τηλέμαχου 

3402. 

51888 

Γάλλο 

Αριστείδη 

Κων/νου 

3403. 

51889 

Κούτρα 

Κων/νο 

Δημητρίου 

3404. 

51892 

Καράίβάζη 

Σάββα 

Γ εωργίου 

3405. 

51899 

Μπονορόπουλο 

Βασίλειο 

Κων/νου 

3406. 

51901 

Γ κότη 

Κων/νο 

Νικολάου 

3407. 

51904 

Θεοδωρίδη 

Μαυρουδής 

Αναστασίου 

3408. 

51905 

Γεωργόπουλο 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

3409. 

51906 

Τσοβίλη 

Θωμά 

Φωτίου 

3410. 

51907 

Βλατουδάκη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

3411. 

51909 

Γ καμαλέτσο 

Επαμεινώνδα 

Δημοσθένη 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6129 


3412. 

51910 

Σιδηρόπουλο 

Ιωάννη 

Ανδρέα 

3413. 

51915 

Σχίζα 

Σταμάτιο 

Δημητρίου 

3414. 

51919 

Λαζάρου 

Βασίλειο 

Μιχαήλ 

3415. 

51921 

Γ κοτζαμάνη 

Ευάγγελο 

Γ ρηγορίου 

3416. 

51922 

Αραμπατζής 

Ειρηναίο 

Παναγιώτη 

3417. 

51923 

Μπάρμπα 

Κων/νο 

Δημητρίου 

3418. 

51924 

Ηλιόπουλο 

Μιχαήλ 

Μιλτιάδη 

3419. 

51926 

Βιολέτη 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 

3420. 

51938 

Σταμέλο 

Μάριο 

Ιωάννη 

3421. 

51941 

Καλλιώρα 

Χρήστο 

Θωμά 

3422. 

51943 

Γ ιαννόπουλο 

Δημήτριο 

Ηλία 

3423. 

51945 

Πάγκαλο 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

3424. 

51946 

Μαύρο 

Σπυρίδων 

Κυριάκου 

3425. 

51948 

Χαρίτο 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

3426. 

51952 

Μαυρεπής 

Ευστάθιο 

Γ εωργίου 

3427. 

51953 

Παλούκα 

Κων/νο 

Ζαχαρία 

3428. 

51954 

Γ ιαννόπουλο 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

3429. 

100005858 

Σταμούλο 

Μιχαήλ 

Δημητρίου 

3430. 

105026084 

Βανδώρο 

Ανδρέα 

Παρασκευά 

3431. 

113084911 

Κεφαλληνός 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

3432. 

121068300 

Τουζόπουλο 

Ευάγγελο 

Παναγιώτη 

Ιππικού 

- Τεθωοακισυένων 
3433. 

44865 

Δέμη 

Σωτήριο 

Παναγιώτη 

3434. 

46997 

Μόνο 

Χρήστο 

Αριστείδη 

3435. 

46998 

Τζαλαβράς 

Νικόλαο 

Αθανασίου 

3436. 

47145 

Τουρπεσλής 

Αγγελο 

Νικολάου 

3437. 

47146 

Σερέτη 

Παρασκευά 

Ηρακλή 

3438. 

47484 

Βούβαλη 

Αθανάσιο 

Στυλιανού 

3439. 

47552 

Νέστωρα 

Μιχαήλ 

Ευριπίδη 

3440. 

47553 

Παπαβαρσάμη 

Αθανάσιο 

Γ εωργίου 

3441. 

47642 

Αντωνίου 

Αναστάσιο 

Ευαγγέλου 

3442. 

47643 

Αποτολίδη 

Αντώνιο 

Χρήστου 

3443. 

47652 

Πανάγο 

Θεόδωρο 

Νικολάου 

3444. 

47723 

Θαναιάς 

Απόστολο 

Γεωργίου 

3445. 

47744 

Σκούρα 

Αθανάσιο 

Αλεξάνδρου 

3446. 

47746 

Παπαδάκη 

Ηρακλής 

Κωνσταντίνου 

3447. 

48197 

Βιτωράκη 

Χαρίλαο 

Κωνσταντίνου 

3448. 

48238 

Δήμα 

Δημήτριο 

Χρήστου 

3449. 

48247 

Παναγιωτίδη 

Δημήτριο 

Ιωσήφ 

3450. 

48290 

Μαντζόλη 

Κων/νο 

Διονυσίου 

3451. 

48299 

Λογδανίδη 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

3452. 

48301 

Παπαϊωάννου 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

3453. 

48315 

Δερδελάκο 

Γ εώργιο 

Λεωνίδα 

3454. 

48368 

Μητρούση 

Ρίζο 

Νικολάου 
6130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


3455. 

48369 

3456. 

49605 

3457. 

49618 

3458. 

49620 

3459. 

49622 

3460. 

49636 

3461. 

49640 

3462. 

49666 

3463. 

49668 

3464. 

49678 

3465. 

49680 

3466. 

49690 

3467. 

49699 

3468. 

49707 

3469. 

49716 

3470. 

49717 

3471. 

49726 

3472. 

49731 

3473. 

49745 

3474. 

49747 

3475. 

49750 

3476. 

49763 

3477. 

49765 

3478. 

49797 

3479. 

49809 

3480. 

49810 

3481. 

49994 

3482. 

50174 

3483. 

50181 

3484. 

50202 

3485. 

50203 

3486. 

50216 

3487. 

50234 

3488. 

50255 

3489. 

50256 

3490. 

50262 

3491. 

50269 

3492. 

50290 

3493. 

50291 

3494. 

50302 

3495. 

50306 

3496. 

50319 

3497. 

50323 

3498. 

50324 

3499. 

50337 

3500. 

50339 


Βουκάντση 

Αλεξανδρής 

Βλάχο 

Αρσονιάδη 

Καβαρλίγκο 

Βαιλειάδη 

Παρασκευά 

Καρατόλιο 

Κόκκωνα 

Τσερβένη 

Μαρινάκη 

Ντρούκα 

Κρέτσο 

Παπακώστα 

Λόη 

Αντωνιάδη 

Βαδάρη 

Φούκα 

Λαμπρόπουλο 

Χάμπα 

Νταγδελένη 

Ιωσηφίδη 

Κλειδαράς 

Τσελεκίδη 

Ζορμπάς 

Καλαττοθαράκο 

Τσαντίλα 

Προκίδη 

Ζαγκοντίνο 

Αυλωνίτη 

Ψωμάς 

Τσεβδός 

Καραττατής 

Νάκο 

Μττάζιο 

Σακαρέλη 

Κοτζακωνσταντίνου 

Πανάγου 

Παντελόπουλο 

Μπλούκο 

Λύγγο 

Γληνός 

Μυλωνάς 

Ματθαίο 

Τσι γαρίδα 

Καλνάκη 


Νικόλαο 

Κων/νο 

Κων/νο 

Βασίλειο 

Αριστείδη 

Παντελεήμων 

Αλέξανδρο 

Απόστολο 

Κων/νο 

Απόστολο 

Εμμανουήλ 

Ιωάννη 

Γεώργιο 

Θωμά 

Γεώργιο 

Στυλιανό 

Ιωάννη 

Δημήτριο 

Βασίλειο 

Νικόλαο 

Πέτρο 

Ιωάννη 

Νικόλαο 

Δημήτριο 

Αθανάσιο 

Γεώργιο 

Ορέστη 

Κων/νο 

Ελευθέριο 

Γεράσιμο 

Ιωάννη 

Ηλία 

Θεοφάνη 

Λάζαρο 

Περικλή 

Σταύρο-Σπυρίδων 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

Αντώνιο 

Ευάγγελο 

Αθανάσιο 

Νεκτάριο 

Παναγιώτη 

Νικόλαο 

Χρήστο 

Σταύρο 


Αθανασίου 

Δημητρίου 

Χαραλάμπους 

Γ εωργίου 

Νικολάου 

Βασιλείου 

Παρασκευά 

Ιωάννη 

Πέτρου 

Γεωργίου 

Γερασίμου 

Γεωργίου 

Ιωάννη 

Χρήστου 

Νικολάου 

Ιωάννη 

Λαζάρου 

Βασιλείου 

Λάμπρου 

Ιωάννη 

Σταμάτη 

Νικολάου 

Δημητρίου 

Αθανασίου 

Ιωάννη 

Μιχαήλ 

Νικολάου 

Δημητρίου 

Γ εωργίου 

Κων/νου 

Νικολάου 

Δημητρίου 

Ιάσονα 

Αθανασίου 

Σπυρίδων 

Γεωργίου 

Παντελεήμων 

Αντωνίου 

Σπυρίδων 

Περικλή 

Λάμπρου 

Νικολάου 

Αντωνίου 

Βασιλείου 

Γ εωργίου 

Νικολάου 
ΦΕΚ 720 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6131 


3501. 

50340 

Μακρής 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

3502. 

50364 

Θωμαίδη 

Θεοχάρη 

Κων/νο υ 

3503. 

50365 

Αντωνίου 

Δημήτριο 

Αριστείδη 

3504. 

50369 

Φιλούση 

Πασχάλη 

Προκόπιου 

3505. 

50382 

Καττόγιαννη 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

3506. 

50383 

Γουργούλη 

Αθανάσιο 

Ευαγγέλου 

3507. 

50388 

Παπαδόπουλο 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

3508. 

50637 

Τουλουπάκη 

Εμμανουήλ 

Ευαγγέλου 

3509. 

50638 

Κοσιώρη 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

3510. 

50639 

Σαραφίδη 

Παντελεήμων 

Αντωνίου 

3511. 

50647 

Πρατικάκη 

Ματθαίο 

Παντελή 

3512. 

50648 

Λυκόπουλο 

Στέφανο 

Ελευθερίου 

3513. 

50661 

Αγριο 

Ηρακλής 

Θεοδώρου 

3514. 

50665 

Ρουμελιώτη 

Βασίλειο 

Χαραλάμπους 

3515. 

50669 

Παππούς 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 

3516. 

50691 

Κωστόπουλο 

Ηλία 

Κων/νο υ 

3517. 

50693 

Τζήκα 

Αθανάσιο 

Κων/νο υ 

3518. 

50697 

Φλέγκα 

Στέφανο 

Αποστόλου 

3519. 

50707 

Κυριακίδη 

Βασίλειο 

Αναστασίου 

3520. 

50725 

Λυμπερόπουλο 

Γ εώργιο 

Σπυρίδων 

3521. 

50729 

Κουτρέτση 

Παναγιώτη 

Βλάσιου 

3522. 

50747 

Βαρουτάς 

Αθανάσιο 

Θεοδώρου 

3523. 

50748 

Αρσενίου 

Χρήστο 

Αχιλλέα 

3524. 

50751 

Μιστριώτη 

Ανδρέα 

Σπήλιου 

3525. 

50759 

Μητσόπουλο 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

3526. 

50761 

Καριώτη 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

3527. 

50763 

Φώτη 

Γ εώργιο 

Λάμπρου 

3528. 

50782 

Μανούκα 

Βάϊο 

Φωτίου 

3529. 

50783 

Μπακιρτζής 

Χρήστο 

Αναστασίου 

3530. 

50786 

Κάνικα 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

3531. 

50793 

Παπαρσένη 

Αντώνιο 

Παύλου 

3532. 

50794 

Τσαρουχάκη 

Παναγιώτη 

Χρήστου 

3533. 

50806 

Μυλωνάς 

Χρήστο 

Αντωνίου 

3534. 

50816 

Χουσιανίτη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

3535. 

50822 

Ελευθερίου 

Νεκτάριο 

Ιωάννη 

3536. 

50847 

Κωστόπουλο 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

3537. 

50854 

Παπανικολάου 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

3538. 

50864 

Γ ιαννούλη 

Ιωάννη 

Αχιλλέα 

3539. 

51120 

Γκουγκούση 

Φίλιππο 

Δημητρίου 

3540. 

51123 

Καραγεώργο 

Νικόλαο 

Αλεξάνδρου 

3541. 

51142 

Γ κορίτσα 

Οδυσσέα 

Δημητρίου 

3542. 

51148 

Φουντόπουλο 

Ελευθέριο 

Κων/νο υ 

3543. 

51166 

Παπανικολάου 

Αλέξανδρο 

Ορέστη 

3544. 

51170 

Κολώνια 

Γ εώργιο 

Κων/νο υ 

3545. 

51171 

Τσελιαγκός 

Θεόδωρο 

Ιωάννη 

3546. 

51174 

Καλκετινίδη 

Κων/νο 

Ιωάννη 
6132 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


3547. 

51179 

Ναιόπουλο 

Ιωάννη 

Χρήστου 

3548. 

51189 

Γ ιαννόπουλο 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

3549. 

51192 

Γουρδομιχάλη 

Χρήστο 

Βασιλείου 

3550. 

51205 

Σταματάκη 

Στυλιανό 

Αναστασίου 

3551. 

51209 

Κατσκρής 

Αθανάσιο 

Κων/νο υ 

3552. 

51222 

Νάτσικα 

Νικόλαο 

Γεωργίου 

3553. 

51223 

Μακροδήμο 

Θωμά 

Κων/νου 

3554. 

51254 

Πατάλα 

Παναγιώτη 

Γερασίμου 

3555. 

51257 

Κουϊμάνη 

Χαράλαμπο 

Μόδεσιου 

3556. 

51260 

Χιντζόγλου 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

3557. 

51269 

Δελλής 

Χαράλαμπο 

Κων/νου 

3558. 

51279 

Σηφάκη 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

3559. 

51285 

Κυρίτση 

Ιωάννη 

Κων/νου 

3560. 

51293 

Ελαιοτριβάρη 

Ιωάννη 

Κων/νου 

3561. 

51304 

Δράκο 

Γ εώργιο 

Θωμά 

3562. 

51306 

Μητσικούλη 

Νικόλαο 

Αποστόλου 

3563. 

51310 

Πεταλάς 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

3564. 

51333 

Γλυνιαδάκη 

Κίμωνα 

Εμμανουήλ 

3565. 

51750 

Νταλιάνη 

Κων/νο 

Νικολάου 

3566. 

51753 

Ζαχαράκη 

Γεώργιο 

Κων/νου 

3567. 

51758 

Καραμήτρο 

Γ εώργιο 

Αλεξάνδρου 

3568. 

51764 

Σέργη 

Χρήστο 

Παντελή 

3569. 

51803 

Κουτούδη 

Στέργιο 

Ιωάννη 

3570. 

51811 

Πυρρής 

Προκόπιο 

Δημητρίου 

3571. 

51815 

Σαλίμκα 

Θεόδωρο 

Αντωνίου 

3572. 

51832 

Βλάμη 

Θεόδωρο 

Κων/νου 

3573. 

51833 

Μττουραντάς 

Ιωάννη 

Θεοφάνη 

3574. 

51839 

Τσαλαβούτη 

Νικόλαο 

Κων/νου 

3575. 

51840 

Παναγιωτάκη 

Μιχαήλ 

Δημητρίου 

3576. 

51861 

Αλττούς 

Γεώργιο 

Κων/νου 

3577. 

51872 

Καρβούνη 

Ηλία 

Γεωργίου 

3578. 

51891 

Γκαλιμαρίδη 

Σάββα 

Ευαγγέλου 

3579. 

51896 

Ντρούκα 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

3580. 

51897 

Θανόττουλο 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

3581. 

51908 

Τσεσμελής 

Νικόλαο 

Συμεών 

3582. 

51912 

Τζερεμάκη 

Βασίλειο 

Αργυρίου 

3583. 

51928 

Τσιγαράς 

Γ εώργιο 

Αντωνίου 

3584. 

51929 

Νίκα 

Γεώργιο 

Δημοσθένη 

3585. 

51940 

Γ ιαγλής 

Βασίλειο 

Αριστείδη 

3586. 

51955 

Χλαττουτάκη 

Εμμανουήλ 

Νικολάου 

Πυροβολικού 

3587. 

47155 

Καπετανίδη 

Γρηγόριο 

Αιμίλιου 

3588. 

47492 

Γ ιαννωτάκη 

Νικόλαο 

Χρήστου 

3589. 

47496 

Αντωνίου 

Νικόλαο 

Ιωάννη 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6133 


3590. 

47556 

Τζήμο 

Μιλτιάδη 

Κων/νου 

3591. 

47557 

Τσεκούρα 

Κων/νο 

Παύλου 

3592. 

47603 

Μιχαηλίδη 

Παντελής 

Γεωργίου 

3593. 

47604 

Ζερζελίδη 

Θωμά 

Νικολάου 

3594. 

47609 

Μούσιο 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

3595. 

47611 

Τοπολίγκα 

Κων/νο 

Ηλία 

3596. 

47646 

Ελμαλιώτη 

Κων/νο 

Φωτίου 

3597. 

47651 

Τσολακίδη 

Αθανάσιο 

Κωνσταντίνου 

3598. 

47664 

Πρεμέτη 

Ευάγγελο 

Απόστολου 

3599. 

47669 

Κάρτσιο 

Αθανάσιο 

Αντωνίου 

3600. 

47715 

Σιαφλιάκη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

3601. 

47719 

Μακρυγιάννη 

Χρήστο 

Αθανασίου 

3602. 

47729 

Μαρκάκη 

Γ εώργιο 

Θεμιστοκλή 

3603. 

47732 

Παπαζήση 

Σωτήριο 

Αποστόλου 

3604. 

47748 

Μπουντάλα 

Λάμπρο 

Αίαντα 

3605. 

47749 

Χρήστου 

Παντελής 

Θεοδώρου 

3606. 

48199 

Ανανιάδη 

Ιορδάνη 

Χαραλάμπους 

3607. 

48200 

Μπατσαράς 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

3608. 

48202 

Λύτη 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

3609. 

48203 

Ζυμταρούδη 

Γ εώργιο 

Στάϊκου 

3610. 

48234 

Εδιρνέλη 

Γ εώργιο 

Μιχαήλ 

3611. 

48242 

Λάμπρου 

Κων/νο 

Χρήστου 

3612. 

48282 

Θωμόπουλο 

Δημήτριο 

Κωνσταντίνου 

3613. 

48307 

Ξανθόπουλο 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

3614. 

48372 

Καλόγηρο 

Στυλιανό 

Ευαγγέλου 

3615. 

48373 

Βαλτογιάννη 

Γ εώργιο 

Σωτηρίου 

3616. 

49600 

Μπούρμπο 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

3617. 

49602 

Καψανάκη 

Παναγιώτη 

Εμμανουήλ 

3618. 

49606 

Ανδρικόπουλο 

Παύλο 

Νικολάου 

3619. 

49621 

Κοτσάνη 

Γ εώργιο 

Παναγιώτη 

3620. 

49626 

Πασχάλη 

Βασίλειο 

Κων/νου 

3621. 

49627 

Φουρνιστάκη 

Αντώνιο 

Ευαγγέλου 

3622. 

49638 

Μακρίδη 

Ιωάννη 

Ευαγγέλου 

3623. 

49639 

Τόγια 

Κυριάκο 

Γ εωργίου 

3624. 

49641 

Χρονόπουλο 

Αντώνιο 

Διονυσίου 

3625. 

49656 

Μιχαλόπουλο 

Χρήστο 

Αποστόλου 

3626. 

49657 

Αραπίδη 

Αθανάσιο 

Γεωργίου 

3627. 

49658 

Γούδα 

Δημήτριο 

Ανδρέα 

3628. 

49672 

Κακάνη 

Θωμά 

Βασιλείου 

3629. 

49675 

Αθαναίου 

Βασίλειο 

Παναγιώτη 

3630. 

49679 

Τσούκαλο 

Κων/νο 

Γεωργίου 

3631. 

49692 

Σίσκα 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

3632. 

49693 

Πακίδη 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

3633. 

49709 

Λαμπρόπουλο 

Παντελής 

Νικολάου 

3634. 

49710 

Φυγετάκη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

3635. 

49711 

Σουβατζόγλου 

Γ εώργιο 

Κων/νου 6134 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


3636. 

49713 

Ζάχο 

Πολύχρονη 

Δημητρίου 

3637. 

49729 

Γ ιάγκο 

Πέτρο 

Παναγιώτη 

3638. 

49730 

Κανίδη 

Θεόδωρο 

Ευαγγέλου 

3639. 

49743 

Χατζόπουλο 

Βλάσιο 

Χρήστου 

3640. 

49744 

Μπεκιάρη 

Χάρη 

Χαραλάμπους 

3641. 

49748 

Κόγκα 

Τ υπάλδο 

Δημητρίου 

3642. 

49766 

Μαρινόπουλο 

Δούκα 

Γεωργίου 

3643. 

49770 

Τσίγκρα 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

3644. 

49771 

Λίγκο 

Αθανάσιο 

Βασιλείου 

3645. 

49780 

Βουρβούλια 

Κων/νο 

Ευαγγέλου 

3646. 

49781 

Ζιάκη 

Δημήτριο 

Σταύρου 

3647. 

49782 

Πέντσα 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

3648. 

49783 

Μπόμπουρα 

Ευάγγελο 

Αθανασίου 

3649. 

49796 

Δουρουντάκη 

Νεκτάριο 

Δημητρίου 

3650. 

49799 

Κρυοβρυσανάκη 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

3651. 

49800 

Καρπούζη 

Κων/νο 

Αντωνίου 

3652. 

49815 

Ντάλλα 

Ευθύμιο 

Βάϊου 

3653. 

50178 

Κωνσταντινίδη 

Παύλο 

Θωμά 

3654. 

50180 

Γ κόβαρη 

Κων/νο 

Αθανασίου 

3655. 

50190 

Μπράχο 

Σταύρο 

Κων/νου 

3656. 

50191 

Καραθανάση 

Χρήστο 

Βλάσιου 

3657. 

50192 

Τσέλεκα 

Αντώνιο 

Γ εωργίου 

3658. 

50207 

Χατζή βαντσίδη 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

3659. 

50208 

Στεφάνου 

Ευστράτιο 

Παναγιώτη 

3660. 

50209 

Κωνστάνταρο 

Ιωάννη 

Αριστομένη 

3661. 

50210 

Μολιός 

Απόστολο 

Ταξιάρχη 

3662. 

50228 

Νιτσιάκο 

Απόστολο 

Γεωργίου 

3663. 

50230 

Γ ιαννόπουλο 

Μιχαήλ 

Σπυρίδων 

3664. 

50231 

Παπαρσενίου 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

3665. 

50233 

Σαλπιγγίδη 

Νικόλαο 

Θωμά 

3666. 

50243 

Κεφαλάς 

Σπυρίδων 

Δημητρίου 

3667. 

50244 

Γ κούζο 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

3668. 

50245 

Κουτσίδη 

Σπυρίδων 

Αθανασίου 

3669. 

50264 

Τούτουζα 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

3670. 

50266 

Γ ιαγτζής 

Ιωάννη 

Κων/νου 

3671. 

50267 

Σιγουλάκη 

Ιπποκράτη 

Εμμανουήλ 

3672. 

50279 

Λάκη 

Αθανάσιο 

Κων/νου 

3673. 

50280 

Ντάλα 

Κων/νο 

Ευαγγέλου 

3674. 

50301 

Αγγέλου 

Παναγιώτη 

Αναστασίου 

3675. 

50303 

Κοτσίνη 

Ραφαήλ 

Ελευθερίου 

3676. 

50305 

Λέρτα 

Δημήτριο 

Τηλέμαχου 

3677. 

50309 

Θωμαδάκη 

Μιχαήλ 

Ευσταθίου 

3678. 

50317 

Δίβαρη 

Αλέξανδρο 

Κων/νου 

3679. 

50318 

Παπαϊωάννου 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

3680. 

50320 

Βαιλόπουλο 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

3681. 

50321 

Τσαγγούρη 

Εμμανουήλ 

Ηλία 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6135 


3682. 

50334 

Σταματόπουλο 

Αιμίλιο 

Αλέξιου 

3683. 

50335 

Βακάκη 

Ιωάννη 

Νικολάου 

3684. 

50336 

Νικολαϊδη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

3685. 

50353 

Θεοφανόπουλο 

Κων/νο 

Δημητρίου 

3686. 

50355 

Μαυρομάτη 

Ζαχαρία 

Γ εωργίου 

3687. 

50356 

Πρινιανάκη 

Μιχαήλ 

Ηλία 

3688. 

50370 

Αυδούση 

Βασίλειο 

Ευσταθίου 

3689. 

50371 

Πατταδάκη 

Αλέξανδρο 

Μιχαήλ 

3690. 

50374 

Πιτσίλκα 

Αθανάσιο 

Αχιλλέα 

3691. 

50632 

Μττλέτσα 

Αναστάσιο 

Θωμά 

3692. 

50635 

Οικονόμου 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

3693. 

50651 

Ταγκαλάκη 

Δημήτριο 

Γ εωργιου 

3694. 

50652 

Νικολακάκο 

Δημήτριο 

Κων/νου 

3695. 

50654 

Κοιλάκο 

Πέτρο 

Γ εωργίου 

3696. 

50670 

Κοκκινάκη 

Νεκτάριο 

Γ εωργίου 

3697. 

50672 

Λαμπρόττουλο 

Ανδρέα 

Κων/νου 

3698. 

50673 

Τουρνόγλου 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

3699. 

50674 

Μηδιούρη 

Ηλία 

Ευαγγέλου 

3700. 

50687 

Κρητικός 

Χαράλαμπο 

Ζαχαρία 

3701. 

50703 

Γ ρηγορίου 

Φώτιο 

Κων/νου 

3702. 

50704 

Λιάμπα 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

3703. 

50706 

Κακούτη 

Γ εώργιο 

Λεωνίδα 

3704. 

50721 

Πιστόλα 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

3705. 

50722 

Κρεβάϊκα 

Στέφανο 

Αθανασίου 

3706. 

50723 

Ξογιάννη 

Δημήτριο 

Ανδρέα 

3707. 

50724 

Καραγιάννη 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

3708. 

50739 

Λώλο 

Χαράλαμπο 

Ιωάννη 

3709. 

50740 

Φωτεινόπουλο 

Χρήστο 

Ιωάννη 

3710. 

50741 

Κωτάκο 

Κων/νο 

Στεφάνου 

3711. 

50742 

Παρακευόπουλο 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

3712. 

50757 

Ανθη 

Νικόλαο 

Σπυρίδων 

3713. 

50758 

Γ οναλάκη 

Αντώνιο 

Εμμανουήλ 

3714. 

50760 

Κεχρής 

Χρήστο 

Κων/νου 

3715. 

50776 

Σιωνίδη 

Αλέξανδρο 

Ελευθερίου 

3716. 

50777 

Λαδάς 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

3717. 

50778 

Γ ιατρός 

Διονύσιο 

Ιωάννη 

3718. 

50795 

Βαιλάκη 

Νικόλαο 

Παντελή 

3719. 

50796 

Κανάκη 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 

3720. 

50798 

Αίμο 

Λάζαρο 

Πολυμνιου 

3721. 

50799 

Αλεξίου 

Ευάγγελο 

Γ εωργίου 

3722. 

50809 

Σεγκούνα 

Γεώργιο 

Αθανασίου 

3723. 

50813 

Σεβατέλλη 

Γεώργιο 

Κων/νου 

3724. 

50814 

Σάρρο 

Γ εώργιο 

Διονυσίου 

3725. 

50834 

Ζαχαρόπουλο 

Γ ρηγόριο 

Δημητρίου 

3726. 

50835 

Τζωρτζής 

Κίμωνα 

Γ εωργίου 

3727. 

50836 

Αλεξόπουλο 

Κων/νο 

Αργυρίου 


6136 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


3728. 

50850 

Πενταράκη 

Δημήτριο 

Στυλιανού 

3729. 

50851 

Βέννο 

Χαράλαμπο 

Θεοδώρου 

3730. 

50852 

Μττακόπουλο 

Χαράλαμπο 

Δημητρίου 

3731. 

50863 

Καλενδέρη 

Κων/νο 

Σεραφείμ 

3732. 

51112 

Νάκο 

Αριστείδη 

Νικολάου 

3733. 

51115 

Νέλλα 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

3734. 

51116 

Κώτα 

Γεώργιο 

Πέτρου 

3735. 

51130 

Μτταιάς 

Κων/νο 

Ευτύχιου 

3736. 

51134 

Ζάρα 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

3737. 

51146 

Κατσαρός 

Γαβριήλ 

Αστεριού 

3738. 

51149 

Γ κρινιάρη 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

3739. 

51150 

Ιορδανίδη 

Δημήτριο 

Μάριου 

3740. 

51160 

Αραμπατζής 

Σταμάτιο 

Ευαγγέλου 

3741. 

51161 

Τιμιάδη 

Δημήτριο 

Θεοφάνη 

3742. 

51163 

Καρβέλη 

Βασίλειο 

Νικολάου 

3743. 

51176 

Ποντικέα 

Αργύριο 

Γεωργίου 

3744. 

51177 

Κουκουβέτσιο 

Χρήστο 

Γεωργίου 

3745. 

51181 

Καταντωνάκη 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

3746. 

51190 

Χατζηγεωργίου 

Γ εώργιο 

Χαράλαμπου 

3747. 

51191 

Γ άίτάνη 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

3748. 

51195 

Μωραϊτη 

Αλέξανδρο 

Γεωργίου 

3749. 

51207 

Ζήκο 

Νικόλαο 

Χρήστου 

3750. 

51208 

Παχαλίδη 

Ιωάννη 

Πασχαλη 

3751. 

51210 

Σμύρνής 

Παναγιώτη 

Στυλιανού 

3752. 

51221 

Παρακευάίδη 

Γ εώργιο 

Μιλτιάδη 

3753. 

51224 

Καλαϊτζίδη 

Νικόλαο 

Θεοφίλου 

3754. 

51227 

Κωνσταντάκη 

Σταύρο 

Ιωάννη 

3755. 

51234 

Κουτσοδήμο 

Ζήση 

Αριστείδη 

3756. 

51236 

Φατόλα 

Κων/νο 

Βασιλείου 

3757. 

51237 

Κώστογλου 

Κων/νο 

Βασιλείου 

3758. 

51238 

Καρούτσο 

Χαράλαμπο 

Νικολάου 

3759. 

51250 

Τσιοκάνη 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

3760. 

51251 

Τερτίπη 

Λεωνίδα 

Δημητρίου 

3761. 

51264 

Παπαθαναίου 

Αθανάσιο 

Θεμιστοκλή 

3762. 

51266 

Λιώτα 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

3763. 

51280 

Ιακωβάκη 

Κων/νο 

Αχιλλεα 

3764. 

51281 

Παπαδόπουλο 

Ορέστη 

Νικολάου 

3765. 

51283 

Γεωργιάδη 

Χρήστο 

Θεοδώρου 

3766. 

51286 

Φλώρο 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

3767. 

51298 

Κουρού 

Χρήστο 

Πέτρου 

3768. 

51299 

Τσεκούρα 

Χαράλαμπο 

Δημητρίου 

3769. 

51315 

Βαζίκα 

Αθανάσιο 

Φωτίου 

3770. 

51317 

Γ άίτάνο 

Αναστάσιο 

Νικολάου 

3771. 

51320 

Τσαγκαλίδη 

Παναγιώτη 

Χρήστου 

3772. 

51326 

Κουγιός 

Γεώργιο 

Βασιλείου 

3773. 

51327 

Νικολαϊδη 

Αργύριο 

Δημητρίου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6137 


3774. 

51745 

Καλαρούτη 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

3775. 

51746 

Αργύρη 

Δημήτριο 

Κων/νο υ 

3776. 

51763 

Δημητρόπουλο 

Κυριάκο 

Κων/νο υ 

3777. 

51766 

Γ κρέτσα 

Πέτρο 

Παρασκευά 

3778. 

51771 

Αρβανίτη 

Ηλία 

Γεωργίου 

3779. 

51782 

Σαμιώτη 

Κων/νο 

Χαραλάμπους 

3780. 

51783 

Κατσιώπη 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

3781. 

51785 

Παπουτσής 

Γεώργιο 

Νικολάου 

3782. 

51786 

Καβούρη 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

3783. 

51801 

Σιλβέστρο 

Κων/νο 

Νικολάου 

3784. 

51802 

Λιοδάκη 

Εμμανουήλ 

Γ εωργίου 

3785. 

51804 

Νικολαϊδη 

Χαράλαμπο 

Θεοδώρου 

3786. 

51821 

Αυλακιώτη 

Ηλία 

Αθανασίου 

3787. 

51825 

Σαββίδη 

Νικόλαο 

Κυριάκου 

3788. 

51827 

Σολωμίδη 

Δημήτριο 

Χρήστου 

3789. 

51829 

Πανταζής 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

3790. 

51838 

Κυρκόπουλο 

Γ εώργιο 

Πασχάλη 

3791. 

51844 

Ταβλαρίδη 

Αντώνιο 

Ιωάννη 

3792. 

51857 

Ζουμπάκη 

Αριστοτέλη 

Γ εωργίου 

3793. 

51858 

Λέκκο 

Χρήστο 

Κων/νου 

3794. 

51859 

Γεωργιάδη 

Χαράλαμπο 

Θεοδώρου 

3795. 

51860 

Μυτιληνάκη 

Εμμανουήλ 

Σταύρου 

3796. 

51877 

Ιορδανίδη 

Φίλιππο 

Ιορδάνη 

3797. 

51878 

Μπάρμπα 

Γ εώργιο 

Παύλου 

3798. 

51879 

Σοφίτη 

Αθανάσιο 

Χρήστου 

3799. 

51880 

Σπανός 

Χριστόδουλο 

Στυλιανού 

3800. 

51902 

Κυριακάκο 

Κυριάκο 

Γεωργίου 

3801. 

51903 

Μυλώση 

Κων/νο 

Αντωνίου 

3802. 

51916 

Θεοδωρίδη 

Κομάς 

Ιωάννη 

3803. 

51917 

Πούλη 

Ιωάννη 

Αντωνίου 

3804. 

51918 

Κλητοράκη 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

3805. 

51920 

Λεπεντσιώτη 

Γεώργιο 

Νικολάου 

3806. 

51933 

Φραγκούλη 

Σταμάτιο 

Μιχαήλ 

3807. 

51934 

Ντούγια 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

3808. 

51935 

Αρχοντάκη 

Ελευθέριο 

Επαμεινώνδα 

3809. 

51937 

Καμπούρη 

Πασχάλη 

Ιωάννη 

3810. 

51951 

Παπαδήμα 

Σπυρίδων 

Σωκράτη 

3811. 

145144112 

Ρότσιο 

Παντελής 

Γ ρηγορίου 

Μηχανικού 

3812. 

47157 

Κάλλια 

Ηρακλής 

Μιλτιάδη 

3813. 

47212 

Παπαδόπουλο 

Παναγιώτη 

Σωτηρίου 

3814. 

47561 

Ραπτοδήμο 

Δαμιανός 

Γ εωργίου 

3815. 

47563 

Καλιάλη 

Μενέλαο 

Αριστείδη 

3816. 

47619 

Δρουμαλιάς 

Απόστολο 

Στέργιου 
6138 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


3817. 

47633 

Μοχόπουλο 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

3818. 

47641 

Κωσταρέλο 

Ευάγγελο 

Χρήστου 

3819. 

47644 

Κότερο 

Ελευθέριο 

Ευστρατίου 

3820. 

47645 

Κουλούρη 

Αθανάσιο 

Παναγιώτη 

3821. 

47803 

Τσακιλιώτη 

Χριστόδουλο 

Αποστόλου 

3822. 

47804 

Γούση 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

3823. 

48204 

Κατσικαρώνη 

Δημήτριο 

Νικολάου 

3824. 

48206 

Παλιάτσο 

Χρήστο 

Αθανασίου 

3825. 

48209 

Γ ιώτη 

Ιωάννη 

Σπυρίδων 

3826. 

48210 

Τριανταφύλλου 

Ευστράτιο 

Χαραλάμπους 

3827. 

48211 

Αραμπατζάκη 

Παντελής 

Βραχ 

3828. 

48213 

Σαμαράς 

Κων/νο 

Πέτρου 

3829. 

48214 

Φαρμάκη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

3830. 

48283 

Δούλδουρα 

Σταύρο 

Παναγιώτη 

3831. 

48374 

Παρασκευά 

Σπυρίδων 

Νικολάου 

3832. 

48375 

Ζαχαράκη 

Ιωάννη 

Εμμανουήλ 

3833. 

48376 

Τσολούφα 

Κων/νο 

Μιλτιάδη 

3834. 

49115 

Θωμόπουλο 

Δρακούλη 

Δημητρίου 

3835. 

49598 

Αμπατζίδη 

Χαράλαμπο 

Χρήστου 

3836. 

49619 

Μττοχώρη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

3837. 

49634 

Αριστείδου 

Ανακρέων 

Ιωάννη 

3838. 

49635 

Κουρκουλάκο 

Δημήτριο 

Αντωνίου 

3839. 

49654 

Κυριακουλόπουλο 

Αντώνιο 

Κων/νο υ 

3840. 

49655 

Αδαμόπουλο 

Γεράσιμο 

Γ εωργίου 

3841. 

49670 

Κουρμπάνη 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 

3842. 

49671 

Αντωνίου 

Ιωάννη 

Δημοσθένη 

3843. 

49687 

Στελλάκη 

Βασίλειο 

Διονυσίου 

3844. 

49705 

Βακλατζής 

Αντώνιο 

Χρήστου 

3845. 

49706 

Σκούρα 

Ιωάννη 

Σταμάτη 

3846. 

49724 

Γ ιοβαννόπουλο 

Μιχαήλ 

Αλεξάνδρου 

3847. 

49742 

Παναγιώτου 

Ιωάννη 

Σπυρίδων 

3848. 

49760 

Ζάρζο 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

3849. 

49761 

Πλατσάς 

Κων/νο 

Δημητρίου 

3850. 

49776 

Χρυσανθακόττουλο 

Ανδρέα 

Διονυσίου 

3851. 

49779 

Κωστόττουλο 

Κων/νο 

Αχιλλέα 

3852. 

49793 

Στταρτιώτη 

Ευστάθιο 

Κοσμά 

3853. 

49795 

Τσέτσα 

Δημήτριο 

Ευαγγέλου 

3854. 

49812 

Γουμενάκη 

Παντελής 

Νικολάου 

3855. 

50171 

Λυμττερέα 

Παναγιώτη 

Γεωργίου 

3856. 

50188 

Γ κιουρτζίδη 

Φιλόθεο 

Κων/νου 

3857. 

50189 

Λιναρδάκη 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

3858. 

50205 

Αημάκη 

Αναστάσιο 

Γ εωργίου 

3859. 

50222 

Διαμάντη 

Σπυρίδων 

Χρήστου 

3860. 

50223 

Καρβουνιάρη 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

3861. 

50240 

Γαβριηλίδη 

Δημήτριο 

Ζήση 

3862. 

50258 

Μαδούρο 

Χρήστο 

Παναγιώτη 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6139 


3863. 

50297 

Γ ιαννόπουλο 

Ιωάννη 

Αναστασίου 

3864. 

50298 

Τσόλη 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 

3865. 

50313 

Ψαρράς 

Αντώνιο 

Γ εωργίου 

3866. 

50332 

Σμαραγδάκη 

Εμμανουήλ 

Ευαγγέλου 

3867. 

50333 

Γ ιαννουλάτο 

Γεώργιο 

Σπυρίδων 

3868. 

50349 

Δαούτη 

Θωμά 

Χρήστου 

3869. 

50367 

Σάσσαρη 

Αναστάσιο 

Θεοδώρου 

3870. 

50386 

Νικολακάκη 

Νικόλαο 

Κων/νου 

3871. 

50630 

Κωστογλούδη 

Κων/νο 

Χαρίση 

3872. 

50649 

Στέψου 

Θεόδωρο 

Στεφάνου 

3873. 

50664 

Λαζαρίδη 

Παναγιώτη 

Κων/νου 

3874. 

50683 

Παχαλίδη 

Κων/νο 

Θεοδώρου 

3875. 

50684 

Στροττωνιάτη 

Κων/νο 

Ευαγγέλου 

3876. 

50701 

Πατταγεωργίου 

Ιάσονα 

Βασιλείου 

3877. 

50702 

Καττόγλη 

Ηλία 

Γ εωργίου 

3878. 

50738 

Βουτσάς 

Βασίλειο 

Αποστόλου 

3879. 

50755 

Αγγελινάκη 

Αλέξανδρο 

Πανορ 

3880. 

50756 

Μαλαβέτα 

Γεώργιο 

Βασιλείου 

3881. 

50774 

Προδρομίδη 

Βασίλειο 

Θεοδώρου 

3882. 

50792 

Σίμο 

Βασίλειο 

Πέτρου 

3883. 

50810 

Αναγνώστου 

Σταύρο 

Γεωργίου 

3884. 

50811 

Αθαναάς 

Θεοδόσιο 

Παναγιώτη 

3885. 

50828 

Ψαρούλη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

3886. 

50829 

Παναγούλια 

Γεώργιο 

Προκόπιου 

3887. 

50848 

Μτταρμτταγιάννη 

Λύσανδρο 

Γεωργίου 

3888. 

50849 

Γ κένο 

Βασίλειο 

Σωτηρίου 

3889. 

51114 

Μέγγο 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

3890. 

51127 

Τσακαλάκη 

Διονύσιο 

Κων/νου 

3891. 

51129 

Καψετζέλλη 

Παναγιώτη 

Μάριου 

3892. 

51143 

Μττέλλο 

Κων/νο 

Αριστείδη 

3893. 

51157 

Αναταιάδη 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

3894. 

51173 

Μπουκουβαλίδη 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

3895. 

51188 

Γ ιοβαννόπουλο 

Γεώργιο 

Αλεξάνδρου 

3896. 

51203 

Χαιώτη 

Θωμά 

Ιωάννη 

3897. 

51220 

Τζανής 

Δημήτριο 

Εμμανουήλ 

3898. 

51233 

Στεφάνου 

Σταμάτιο 

Αργυρίου 

3899. 

51248 

Βαμβακίδη 

Απόστολο 

Δημητρίου 

3900. 

51249 

Μονογιούδη 

Ισίδωρο 

Αθανασίου 

3901. 

51263 

Χατζηαλεξανδρής 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

3902. 

51278 

Παπαϊωάννου 

Μιχαήλ 

Ευαγγέλου 

3903. 

51294 

Βρακατσέλη 

Χρήστο 

Κων/νου 

3904. 

51295 

Τσιρακίδη 

Βασίλειο 

Συμεών 

3905. 

51324 

Γούναρη 

Παναγιώτη 

Παρασκευά 

3906. 

51740 

Σπανάκη 

Αντώνιο 

Μιχαήλ 

3907. 

51741 

Θάνο 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

3908. 

51759 

Κουρόγιωργα 

Ηλία 

Ιωάννη 
6140 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


3909. 

51761 

Αδάμογλου 

Ιωάννη 

Στυλιανού 

3910. 

51779 

Γ καχτίδη 

Αθανάσιο 

Αποστόλου 

3911. 

51780 

Ταγουζής 

Παναγιώτη 

Αγγέλου 

3912. 

51781 

Τσιουμάνη 

Χρήστο 

Δημητρίου 

3913. 

51797 

Μπάζουλα 

Θωμά 

Αναστασίου 

3914. 

51799 

Βελεγράκη 

Ιωάννη 

Ηρακλή 

3915. 

51818 

Μιχαλολιάκο 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

3916. 

51820 

Κίτσιο 

Ανδρέα 

Βασιλείου 

3917. 

51836 

Κατσίκαρο 

Φώτιο 

Γ εωργίου 

3918. 

51837 

Ματοράκη 

Διονύσιο 

Ζώη 

3919. 

51854 

Φλώρο 

Γ ρηγόριο 

Γ εωργίου 

3920. 

51856 

Εμμανουηλίδη 

Ευστράτιο 

Χρήστου 

3921. 

51873 

Παλατσίδη 

Δημοσθένη 

Σταύρου 

3922. 

51876 

Δοξόγλου 

Δημήτριο 

Σταύρου 

3923. 

51894 

Μττέτσο 

Μιχαήλ 

Θεμιστοκλή 

3924. 

51895 

Διάκο 

Δημήτριο 

Ηλία 

3925. 

51898 

Καλυβιώτη 

Παντελής 

Αγγέλου 

3926. 

51913 

Αραμπατζής 

Αθανάσιο 

Κων/νου 

3927. 

51914 

Τρύπα 

Θωμά 

Θεοδώρου 

3928. 

51931 

Τσετσέκο 

Πέτρο 

Αλεξάνδρου 

3929. 

51932 

Παπαδημητρίου 

Δημήτριο 

Θεοδώρου 

3930. 

51950 

Κόμνιο 

Θεολόγο 

Ηλία 

3931. 

101010079 

Μερτζάνη 

Ευθύμιο 

Δημητρίου 


Διαβιβάσεων 


3932. 

47013 

Καρααββίδη 

Μιλτιάδη 

Πολύκαρπου 

3933. 

47018 

Καραβίδα 

Νικόλαο 

Στεφάνου 

3934. 

47023 

Κυμπαρίδη 

Ιωάννη 

Ιορδάνη 

3935. 

47158 

Δοξακίδη 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

3936. 

47159 

Τζινέρη 

Νικόλαο 

Παύλου 

3937. 

47493 

Πούλιο 

Ιωάννη 

Αστέριου 

3938. 

47567 

Ζώη 

Σταύρο 

Θωμά 

3939. 

47568 

Γ εωργαντάς 

Παύλο 

Ιωάννη 

3940. 

47571 

Τάγκα 

Φώτιο 

Δημητρίου 

3941. 

47573 

Πετρόπουλο 

Απόστολο 

Βύρων 

3942. 

47574 

Κολλιός 

Ιωάννη 

Φωτίου 

3943. 

47607 

Μυσερλής 

Απόστολο 

Χρήστου 

3944. 

47612 

Γ ιωτίτσα 

Νικόλαο 

Χαρίση 

3945. 

47615 

Σαββούδη 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

3946. 

47620 

Σγουρός 

Βασίλειο 

Κων/νου 

3947. 

47621 

Κοκολάκη 

Κων/νο 

Ευαγγέλου 

3948. 

47626 

Μανουράς 

Αχιλλέα 

Θεοφάνη 

3949. 

47627 

Ξαντήρο 

Ανδρέα 

Βασιλείου 

3950. 

47630 

Αρβανιτίδη 

Παναγιώτη 

Κωνσταντίνου 

3951. 

47649 

Κιτσάκη 

Γ εώργιο 

Αχιλλέα 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6141 


3952. 

47665 

Τορνικίδη 

Αλέξανδρο 

Παύλου 

3953. 

47717 

Παπαγεωργίου 

Βάϊο 

Γεωργίου 

3954. 

47725 

Μαντζανάς 

Ευάγγελο 

Βασιλείου 

3955. 

47754 

Καρατζόγλου 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

3956. 

47755 

Αδάμ 

Κων/νο 

Γεωργίου 

3957. 

47757 

Καραγιάννη 

Αθανάσιο 

Σωκράτη 

3958. 

48215 

Παπουδάρη 

Αλέξανδρο 

Δημητρίου 

3959. 

48216 

Καψιμάλη 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

3960. 

48217 

Χατζόπουλο 

Γ εώργιο 

Παντελή 

3961. 

48218 

Κωσταρέλο 

Γ εώργιο 

Δήμου 

3962. 

48233 

Πατσούρη 

Γρηγόριο 

Γ εωργίου 

3963. 

48240 

Δρίνη 

Θεόδωρο 

Γ εωργίου 

3964. 

48279 

Λίγκα 

Κων/νο 

Βασιλείου 

3965. 

48378 

Χουτουριάδη 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

3966. 

48382 

Χατζής 

Γεώργιο 

Βενέτη 

3967. 

49597 

Μιχάλη 

Σταύρο 

Νικολάου 

3968. 

49616 

Γ κουβίνα 

Πασχάλη 

Βασιλείου 

3969. 

49633 

Κούκη 

Χαράλαμπο 

Σπυρίδων 

3970. 

49651 

Βαλαλής 

Κων/νο 

Γεωργίου 

3971. 

49688 

Τσιριγωτάκη 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

3972. 

49689 

Δωδέκατο 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

3973. 

49704 

Βαιλαντωνάκη 

Σταύρο 

Μιχαήλ 

3974. 

49759 

Θωμά 

Μιχαήλ 

Θεοδώρου 

3975. 

49777 

Κούμλελη 

Ιωάννη 

Στέργιου 

3976. 

49778 

Μττοτζώρη 

Βασίλειο 

Χαραλάμπους 

3977. 

49794 

Σπάθής 

Διονύσιο 

Θεοδώρου 

3978. 

50186 

Λαμπαδαρίδη 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

3979. 

50187 

Νιάκαρη 

Παναγιώτη 

Νικολάου 

3980. 

50204 

Παπαρούπα 

Σπυρίδων 

Παντελή 

3981. 

50206 

Σιούτα 

Ευάγγελο 

Χρήστου 

3982. 

50224 

Πουλιμενέα 

Δημήτριο 

Σωτηρίου 

3983. 

50225 

Αμανατίδη 

Σωκράτη 

Κων/νου 

3984. 

50242 

Κοκοδρούλη 

Κων/νο 

Ανδρέα 

3985. 

50259 

Τσινιδέλο 

Εμμανουήλ 

Γεωργίου 

3986. 

50261 

Μυλοχαράκτη 

Σπυρίδων 

Παντελή 

3987. 

50276 

Νικητέα 

Γεώργιο 

Νικολάου 

3988. 

50278 

Πάντο 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

3989. 

50294 

Ακουϊλάνο 

Παναγιώτη 

Σωτηρίου 

3990. 

50312 

Βαιλόπουλο 

Δημήτριο 

Χρήστου 

3991. 

50330 

Γ κούτζα 

Θωμά 

Ηλία 

3992. 

50331 

Ζαννίκο 

Μάρκο 

Δημητρίου 

3993. 

50348 

Παπαζήση 

Ιωάννη 

Νικολάου 

3994. 

50351 

Μανωλάς 

Νικόλαο 

Κων/νου 

3995. 

50366 

Τσαγκαράκη 

Ηρακλής 

Πέτρου 

3996. 

50385 

Τσελιπιώτη 

Εμμανουήλ 

Χρήστου 

3997. 

50646 

Βαιλείου 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 
6142 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


3998. 

50667 

Δημανσύδη 

Αγγελο 

Πέτρου 

3999. 

50668 

Παναγιωτίδη 

Ιωάννη 

Νικολάου 

4000. 

50682 

Μυγδάλη 

Ηλία 

Γεώργιος 

4001. 

50700 

Αυγουστόπουλσ 

Στέφανο 

Δημητρίου 

4002. 

50718 

Φραγκάκη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

4003. 

50720 

Σκαπινάκη 

Χρήστο 

Αντωνίου 

4004. 

50736 

Παρακευόπουλσ 

Βασίλειο 

Νικολάου 

4005. 

50754 

Βαιλόπαυλο 

Κων/νο 

Νικολάου 

4006. 

50791 

Ιωακειμίδη 

Θεόδωρο 

Παναγιώτη 

4007. 

50808 

Αλεξόπουλο 

Αργύριο 

Δημητρίου 

4008. 

50826 

Διανελλάκη 

Δημήτριο 

Φιλοθ 

4009. 

50844 

Κωστσύλα 

Στέφανο 

Αριστείδη 

4010. 

50846 

Μπακάλη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

4011. 

51113 

Χαντζής 

Ηλία 

Αποστολου 

4012. 

51128 

Υγειονομάκη 

Μιχαήλ 

Νικολάου 

4013. 

51144 

Μιλής 

Παναγιώτη 

Γεωργίου 

4014. 

51172 

Κουτσυνίδη 

Ιωάννη 

Αριστοτέλη 

4015. 

51187 

Λυμπερόπουλα 

Δημήτριο 

Μιχαήλ 

4016. 

51202 

Ράλλη 

Φώτιο 

Κων/νο υ 

4017. 

51217 

Μπέλλο 

Γ εώργιο 

Αδαμάντιου 

4018. 

51232 

Τσικαλάς 

Ιωάννη 

Μιχαήλ 

4019. 

51247 

Συρλαντζής 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

4020. 

51262 

Μπανίδη 

Περικλή 

Κων/νο υ 

4021. 

51277 

Κοροπούλη 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

4022. 

51307 

Περκρεράκη 

Γ εώργιο 

Εμμανουήλ 

4023. 

51322 

Γ ιαλούρη 

Κων/νο 

Τριαντάφυλλου 

4024. 

51742 

Μπρογκόλια 

Απόστολο 

Χρήστου 

4025. 

51760 

Μαλαχιάς 

Σταμάτιο 

Νικολάου 

4026. 

51762 

Χατζηλευτέρη-Μιχαλ 

Χρήστο 

Βασιλείου 

4027. 

51778 

Χρητάκη 

Χρήστο 

Κων/νου 

4028. 

51800 

Ταούλη 

Ιωάννη 

Ιωάννη 

4029. 

51816 

Φρέντζο 

Ανδρέα 

Παναγιώτη 

4030. 

51817 

Στεργίου 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

4031. 

51835 

Πέτρινος 

Τριαντάφυλλο 

Γ εωργίου 

4032. 

51855 

Πετρόπουλο 

Πέτρο 

Θωμά 

4033. 

51874 

Ζουγανέα 

Ιωάννη 

Νικολάου 

4034. 

51875 

Οικονόμου 

Αναστάσιο 

Ιωάννη 

4035. 

51893 

Αντωνίου 

Αντώνιο 

Παναγιώτη 

4036. 

51911 

Σκλιβάκη 

Εμμανουήλ 

Μιχαήλ 

4037. 

51930 

Κουτσολιάκο 

Βασίλειο 

Λεωνίδα 

4038. 

51949 

Καλτσάς 

Απόστολο 

Σωκράτη 

4039. 

134102684 

Χουρίδη 

Σταύρο 

Ανδρέα 


Αεροπορίας Στρατού 

4040. 48181 Κατσαρός Θεοδόσιο Θωμά 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6143 


4041. 

48230 

Κατσούνα 

Αντώνιο 

Νικολάου 

4042. 

48386 

Πρωτογεράκη 

Ανδρέα 

Ιωάννη 

4043. 

49603 

Ευαγγελίδη 

Βασίλειο 

Ανδρέα 

4044. 

49637 

Στεργίου 

Δημήτριο 

Γ ρηγορίου 

4045. 

49644 

Φαφάνα 

Στέργιο 

Γεωργίου 

4046. 

49646 

Παπουτσάκη 

Νικόλαο 

Εμμανουήλ 

4047. 

49649 

Τσεκούρα 

Παναγιώτη 

Αθανασίου 

4048. 

49660 

Μττουκουβάλα 

Κων/νο 

Γεωργίου 

4049. 

49664 

Κωστόπουλο 

Παναγιώτη 

Βασιλείου 

4050. 

49669 

Παπανικολάου 

Γ εώργιο 

Διονυσίου 

4051. 

49681 

Μακρυγιάννη 

Δημήτριο 

Σπυρίδων 

4052. 

49682 

Ελαφρός 

Ιωάννη 

Χρήστου 

4053. 

49697 

Απιώτη 

Σταμάτιο 

Κων/νου 

4054. 

49721 

Κατεβαίνη 

Ευάγγελο 

Παναγιώτη 

4055. 

49728 

Ρούτση 

Σπυρίδων 

Αναστασίου 

4056. 

49755 

Σπινθάκη 

Κων/νο 

Γεωργίου 

4057. 

49819 

Μακαρίου 

Σταύρο 

Σάββα 

4058. 

49844 

Κίντριλη 

Δημήτριο 

Νικολάου 

4059. 

50168 

Χατζηδάκη 

Εμμανουήλ 

Ιωάννη 

4060. 

50169 

Σκούρα 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

4061. 

50177 

Κωτίτσα 

Λάμπρο 

Αλεξάνδρου 

4062. 

50196 

Ρούτη 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

4063. 

50232 

Μακρογιάννη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

4064. 

50246 

Γ ιάννο 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

4065. 

50263 

Καριπίδη 

Ιωάννη 

Κλεάνθη 

4066. 

50285 

Ζιάκα 

Κων/νο 

Βασιλείου 

4067. 

50399 

Γ κουτσίδη 

Πασχάλη 

Χρήστου 

4068. 

50631 

Λιάπη 

Νικόλαο 

Αθανασίου 

4069. 

50650 

Μεσσήνη 

Διονύσιο 

Γεωργίου 

4070. 

50677 

Φώλα 

Γ ρηγόριο 

Βασιλείου 

4071. 

50719 

Κουκλάκη 

Σταύρο 

Κων/νου 

4072. 

50734 

Σίδερη 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

4073. 

50772 

Καλογερόπουλο 

Ανδρέα 

Φωτίου 

4074. 

50830 

Μπάκα 

Κων/νο 

Αποστόλου 

4075. 

51125 

Δημουλής 

Δήμο 

Κων/νου 

4076. 

51131 

Δερμάρη 

Ανδρέα 

Αλεξάνδρου 

4077. 

51158 

Δημητρίου 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

4078. 

51309 

Λιβαιάνη 

Χρήστο 

Δημητρίου 

4079. 

51744 

Λαμπράκη 

Αλέξανδρο 

Ιωάννη 

4080. 

51751 

Παπαπύρου 

Θωμά 

Ανδρέα 

4081. 

51752 

Παππάς 

Κων/νο 

Αποστόλου 

4082. 

51774 

Κορλός 

Γεώργιο 

Χαραλάμπους 

4083. 

51777 

Σανδραμάνη 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

4084. 

51793 

Καζάκο 

Γ εώργιο 

Λάμπρου 

4085. 

51942 

Βλάχο 

Θεόδωρο 

Παναγιώτη 
6144 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Τεχνικού 


4086. 

45426 

Καρλαύτη 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

4087. 

45512 

Κεμεκενίδη 

Χρήστο 

Παναγιώτη 

4088. 

45526 

Δημητρόπουλο 

Αχιλλέα 

Κων/νο υ 

4089. 

45826 

Τάκο 

Αλέξιο 

Ευαγγέλου 

4090. 

45831 

Μαλτέζο 

Λάμπρο 

Χρήστου 

4091. 

45832 

Βαλαβάνη 

Κων/νο 

Πασχάλη 

4092. 

45833 

Τζήμο 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

4093. 

45834 

Ηλιάκη 

Χρήστο 

Δημητρίου 

4094. 

45847 

Κωνσταντόπουλο 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

4095. 

45850 

Μόραλη 

Απόστολο 

Αναστασίου 

4096. 

46129 

Κίτσο 

Γ εώργιο 

Χρήστου 

4097. 

46132 

Γ εωργαντάς 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

4098. 

46133 

Ρίζο 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

4099. 

46139 

Πακώνη 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

4100. 

46143 

Καραντίνα 

Κων/νο 

Αθανασίου 

4101. 

46145 

Βεντσίδη 

Σταύρο 

Θεοδώρου 

4102. 

46149 

Πλατάρα 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

4103. 

46154 

Τσιβίκη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

4104. 

46938 

Αδαμίδη 

Γ εώργιο 

Αποστόλου 

4105. 

46940 

Κυριάκού 

Μενέλαο 

Βασιλείου 

4106. 

46951 

Γ εωργούση 

Δημήτριο 

Κων/νο υ 

4107. 

46953 

Μαλάμη 

Δημήτριο 

Αχιλλέα 

4108. 

46958 

Κομίδη 

Χρήστο 

Γ ρηγορίου 

4109. 

46962 

Πατταλέξη 

Χρήστο 

Δημητρίου 

4110. 

46964 

Πατταργύρη 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

4111. 

46966 

Κομνηνακίδη 

Χρυσοβέργη 

Σταματίου 

4112. 

46969 

Αραττάκη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

4113. 

46971 

Μτταταργιάς 

Αναστάσιο 

Παναγιώτη 

4114. 

46972 

Πατταττάνο 

Μιχαήλ 

Γ εωργίου 

4115. 

46973 

Κατσίμττρα 

Ιωάννη 

Νικολάου 

4116. 

47197 

Περογιάννη 

Νικόλαο 

Γεωργίου 

4117. 

47198 

Μήτση 

Γ ρηγόριο 

Οδυσσέα 

4118. 

47199 

Καγκελίδη 

Σάββα 

Κων/νο υ 

4119. 

47201 

Τάκο 

Αθανάσιο 

Αστέριο 

4120. 

47502 

Κεσουσίδη 

Ελευθέριο 

Δημητρίου 

4121. 

47503 

Τσιακτσίρα 

Αλέξανδρο 

Στέργιου 

4122. 

47506 

Παρμαξής 

Ιωάννη 

Σωτηρίου 

4123. 

47511 

Κίσσα 

Λάμπρο 

Κων/νο υ 

4124. 

47596 

Κουρματζής 

Θεόδωρο 

Νικολάου 

4125. 

47786 

Μάστακα 

Φίλιππο 

Μιχαήλ 

4126. 

47788 

Σαράντη 

Θωμά 

Αριστείδη 

4127. 

47789 

Φωτιάδη 

Δημήτριο 

Λυκούργου 

4128. 

47791 

Σαβρακίδη 

Κυριάκο 

Ιωάννη 

4129. 

47793 

Σαγιάς 

Γεώργιο 

Αλεξάνδρου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6145 


4130. 

47794 

Μπέσο 

Ευάγγελο 

Στεφάνου 

4131. 

47795 

Ισττικούδη 

Παναγιώτη 

Χρήστου 

4132. 

47797 

Ηλιόπουλο 

Ηλία 

Φωτίου 

4133. 

48109 

Μπερμπερίδη 

Φώτιο 

Γεωργίου 

4134. 

48110 

Ρεμόντη 

Σταμάτιο 

Ιωάννη 

4135. 

48113 

Αλυμάρα 

Κων/νο 

Βασιλείου 

4136. 

48120 

Μιχαλέλη 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

4137. 

48121 

Παπαδόπουλο 

Γ ρηγόριο 

Χρήστου 

4138. 

48125 

Αγγελακόπουλο 

Χαρίλαο 

Γεωργίου 

4139. 

48128 

Κατσάρη 

Αναστάσιο 

Γ εωργίου 

4140. 

48130 

Στεργιάδη 

Στέργιο 

Τ ριαντάφυλλου 

4141. 

48131 

Παπαγιάννη 

Ιωάννη 

Χρήστου 

4142. 

48134 

Τζουβάρα 

Θωμά 

Σταύρου 

4143. 

48136 

Καραμπέτσο 

Αγγελο 

Παναγιώτη 

4144. 

48137 

Λαμπριανίδη 

Απόστολο 

Παναγιώτη 

4145. 

48138 

Παπαττύρου 

Στέλιο 

Θωμά 

4146. 

48139 

Ντίνο 

Νικόλαο 

Σπυρίδων 

4147. 

48141 

Καψιώτη 

Ευάγγελο 

Γεωργίου 

4148. 

48142 

Καλαντζής 

Γ ρηγόριο 

Βασιλείου 

4149. 

48251 

Ζιάκα 

Δημήτριο 

Σπυρίδων 

4150. 

48252 

Μιχαλόπουλο 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

4151. 

48256 

Μητακίδη 

Νικόλαο 

Γεωργίου 

4152. 

48257 

Δερμεντζής 

Βασίλειο 

Ηλία 

4153. 

48259 

Γ κέτση 

Αριστείδη 

Ευαγγέλου 

4154. 

48260 

Ιωάννου 

Δημήτριο 

Παναγιώτη 

4155. 

48261 

Νέστωρα 

Αθανάσιο 

Ορέστη 

4156. 

48263 

Λαχακλιώτη 

Μιχαήλ 

Παντελή 

4157. 

48265 

Κακαβέλη 

Ζήση 

Χρήστου 

4158. 

48266 

Θεργιόττουλο 

Κων/νο 

Αναστασίου 

4159. 

48271 

Καψόπουλο 

Αθανάσιο 

Νικολάου 

4160. 

48273 

Μπαζδάνη 

Κων/νο 

Αλεξάνδρου 

4161. 

48274 

Δημητρίου 

Αναστάσιο 

Δημητρίου 

4162. 

48329 

Φουσκολαγουδάκη 

Ιωσήφ 

Παναγιώτη 

4163. 

48330 

Σλαυκίδη 

Χρήστο 

Στέργιου 

4164. 

48333 

Μπαρούτα 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

4165. 

48335 

Σερέτη 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

4166. 

48336 

Σαλωνίδη 

Ιορδάνη 

Χριστοφόρου 

4167. 

48337 

Κονδυλόπουλο 

Γεώργιο 

Κων/νου 

4168. 

48340 

Μπαρουτάς 

Χρήστο 

Βασιλείου 

4169. 

48343 

Θεολόγη 

Γεώργιο 

Κωνσταντίνου 

4170. 

48346 

Δούκα 

Δούκα 

Ευστρατίου 

4171. 

48347 

Νένογλου 

Γ ρηγόριο 

Σιδέρη 

4172. 

49822 

Τούντα 

Ευάγγελο 

Αθανασίου 

4173. 

49832 

Σακαβέλη 

Δημήτριο 

Πέτρου 

4174. 

49837 

Τσίκο 

Δανιήλ 

Γεωργίου 

4175. 

49842 

Δημητριάδη 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 6146 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


4176. 

49847 

Μπαλκάμο 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

4177. 

49848 

Χαραλαμττίδη 

Λεωνίδα 

Γ εωργίου 

4178. 

50390 

Αλεξίου 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

4179. 

50391 

Κωστούλα 

Περίανδρο 

Ευαγγέλου 

4180. 

50397 

Δόσχορη 

Φώτιο 

Γ εωργίου 

4181. 

50403 

Αργυρόπουλο 

Βάϊο 

Γραμμ 

4182. 

50408 

Βούλγαρη 

Απόστολο 

Γ εωργίου 

4183. 

50414 

Μαϊδάτση 

Ηλία 

Κων/νου 

4184. 

50420 

Πρασάς 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

4185. 

50421 

Ζαφείρη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

4186. 

50865 

Μπάρμπα 

Απόστολο 

Δημητρίου 

4187. 

50869 

Στέκο 

Αθανάσιο 

Παναγιώτη 

4188. 

50873 

Βουλγαρίδη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

4189. 

50878 

Χατζηνικολής 

Χρήστο 

Κων/νου 

4190. 

50885 

Αραπίδη 

Ανάργυρο 

Γεωργίου 

4191. 

50886 

Αργυρόπουλο 

Σωτήριο 

Βασιλείου 

4192. 

50893 

Γ κρέζιο 

Θωμά 

Νικολάου 

4193. 

51334 

Γ κότση 

Ευστάθιο 

Αναστασίου 

4194. 

51340 

Μιχαηλίδη 

Μιχαήλ 

Ευστρατίου 

4195. 

51341 

Ανδρεανίδη 

Νεκτάριο 

Χρήστου 

4196. 

51346 

Δέλτσιο 

Βασίλειο 

Νικολάου 

4197. 

51352 

Πολυχρονίδη 

Αντώνιο 

Θεοδώρου 

4198. 

51353 

Μαδούρο 

Σπυρίδωνα 

Παναγιώτη 

4199. 

51358 

Λαγομιτζής 

Νικόλαο 

Λεωνίδα 

4200. 

51359 

Καπετανάκη 

Αλέξανδρο 

Κων/νου 

4201. 

51370 

Σμύρνής 

Κων/νο 

Θεοδώρου 

4202. 

51371 

Τσικρίκα 

Δημήτριο 

Βάϊου 

4203. 

51376 

Τ σαγαλάς 

Αντώνιο 

Ελευθερίου 

4204. 

51377 

Αραμπατζής 

Πασχάλη 

Σωτηρίου 

4205. 

51957 

Γεραιμόπουλο 

Γεώργιο 

Νικολάου 

4206. 

51958 

Ριζούδη 

Δημήτριο 

Αδάμ 

4207. 

51964 

Αρτεμάκη 

Κων/νο 

Αρτέμιου 

4208. 

51965 

Μπούνταλη 

Γ εώργιο 

Ευαγγέλου 

4209. 

51971 

Ράπτη 

Οδυσσέα 

Νικολάου 

4210. 

51979 

Βαμβακάς 

Κων/νο 

Εμμανουήλ 

4211. 

51985 

Χαιώτη 

Ιωάννα 

Βασιλείου 

4212. 

51986 

Μπλούνα 

Ιωάννη 

Κων/νου 

4213. 

51992 

Πατεράκη 

Νικηφόρο 

Νικολάου 

4214. 

51993 

Λογοθετίδη 

Γ εώργιο 

Δημητρίου 

4215. 

52000 

Γ ανωτής 

Ιωάννη 

Νικολάου 

4216. 

52006 

Δράμη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

Εφοδιασυού 

- Μεταφορών 
4217. 

46977 

Ζηκίδη 

Απόστολο 

Ηρακλή 

4218. 

47136 

Σκαρλάτο 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 
ΦΕΚ 720 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6147 


4219. 

47137 

Τσαμπάς 

Αναστάσιο 

Νικολάου 

4220. 

47138 

Ματρογιωργάκη 

Μύρωνα 

Νικολάου 

4221. 

47527 

Χατζηαντωνίου 

Σωτήριο 

Κωνσταντίνου 

4222. 

47528 

Κουφάκη 

Δημήτριο 

Μιχαήλ 

4223. 

47529 

Χάμο 

Θεόδωρο 

Αποστόλου 

4224. 

47531 

Τσιαφίτσα 

Αχιλλέα 

Δημητρίου 

4225. 

47532 

Τσοπούρογλου 

Σάββα 

Αποστόλου 

4226. 

47736 

Τρικούττη 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

4227. 

47737 

Ζάγκλη 

Αντώνιο 

Γ εωργίου 

4228. 

47738 

Βαιλός 

Αριστοτέλη 

Θωμά 

4229. 

48144 

Κούσκο 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

4230. 

48145 

Χαιώτη 

Δημήτριο 

Αργύριου 

4231. 

48146 

Βαταμίδη 

Αναγνώστη 

Ευαγγέλου 

4232. 

48349 

Νταρλαγιάννη 

Ιωάννη 

Νικολάου 

4233. 

48350 

Κουτζαμάνη 

Ανδρέα 

Κωνσταντίνου 

4234. 

48352 

Ζελενίτσα 

Δημήτριο 

Μιλτιάδη 

4235. 

48354 

Κύρκο 

Χαρίση 

Μιχαήλ 

4236. 

49820 

Ζώη 

Αλέξανδρο 

Αθανασίου 

4237. 

49826 

Δανάλη 

Νικόλαο 

Κων/νο υ 

4238. 

49830 

Τσικούρα 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

4239. 

49831 

Πολίτη 

Ιωάννη 

Σταματίου 

4240. 

49835 

Κωνσταντίνου 

Ιωάννη 

Νικολάου 

4241. 

49836 

Γ κόγκο 

Γ εώργιο 

Μήτρου 

4242. 

49841 

Λαμπάκη 

Στυλιανό 

Χρύσανθού 

4243. 

49845 

Αδάμο 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

4244. 

49846 

Κόνιαρη 

Ευθύμιο 

Γ εωργίου 

4245. 

49851 

Τσαμπάς 

Σωτήριο 

Ευσταθίου 

4246. 

49854 

Συναδινός 

Χαράλαμπο 

Δημητρίου 

4247. 

50394 

Αναταάκη 

Δημήτριο 

Στεφάνου 

4248. 

50395 

Ντερέκη 

Γ εώργιο 

Γ ρηγορίου 

4249. 

50400 

Νούγια 

Αιμίλιο 

Σωκράτη 

4250. 

50401 

Ζαχαράκη 

Σπυρίδωνα 

Βασιλείου 

4251. 

50405 

Κολοβός 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

4252. 

50407 

Γ κέλμπα 

Νικόλαο 

Αχιλλέα 

4253. 

50412 

Κωνσταντέλλη 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

4254. 

50418 

Παπανικολάου 

Γ εώργιο 

Βασιλείου 

4255. 

50419 

Κοπανάς 

Θωμά 

Δημητρίου 

4256. 

50424 

Κατσαούνη 

Κων/νο 

Σωτηρίου 

4257. 

50425 

Γ ιτσούδη 

Δημήτριο 

Ευστρατίου 

4258. 

50428 

Μητσούλη 

Αθανάσιο 

Βασιλείου 

4259. 

50546 

Γ αλάνη 

Βασίλειο 

Κων/νο υ 

4260. 

50867 

Παυλίδη 

Παύλο 

Κων/νο υ 

4261. 

50868 

Προηλιακός 

Διονύσιο 

Χρήστου 

4262. 

50872 

Σκρινής 

Δημήτριο 

Κων/νο υ 

4263. 

50875 

Συμεωνίδη 

Παράσχο 

Γ εωργίου 

4264. 

50876 

Μαργαρίτη 

Νικόλαο 

Κων/νο υ 
6148 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


4265. 

50880 

Ζορμπάς 

Γ εώργιο 

Αλεξάνδρου 

4266. 

50883 

Ψαριανός 

Ευάγγελο 

Σπυρίδων 

4267. 

50884 

Μπούσμπουρα 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

4268. 

50888 

Παπαδόπουλο 

Παύλο 

Αποστόλου 

4269. 

50891 

Σαραντέα 

Αθανάσιο 

Ανδρέα 

4270. 

50892 

Κόκκοτα 

Γ εώργιο 

Εμμανουήλ 

4271. 

50896 

Σιφναίο 

Γ εώργιο 

Κυριάκου 

4272. 

50899 

Ευαγγελινός 

Απόστολο 

Κων/νου 

4273. 

50900 

Τσιάρα 

Αθανάσιο 

Παύλου 

4274. 

50903 

Κυριαζής 

Μιχαήλ 

Αθανασίου 

4275. 

51338 

Νικήτα 

Κων/νο 

Ευθυμίου 

4276. 

51339 

Γ εσουλάς 

Βίκτωρα 

Νικολάου 

4277. 

51344 

Ιωάννου 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

4278. 

51345 

Βούλγαρη 

Αλεξάνδρα 

Πέτρου 

4279. 

51350 

Αδαμίδη 

Αθανάσιο 

Ιωάννη 

4280. 

51351 

Μερμηγκούδη 

Κων/νο 

Αθανασίου 

4281. 

51356 

Φραγκιάδου 

Παναγιώτα 

Ηλία 

4282. 

51357 

Χαντζόπουλο 

Ευάγγελο 

Νικολάου 

4283. 

51362 

Βλάσση 

Σπυρίδωνα 

Ιωάννη 

4284. 

51363 

Γ καβαρδίνα 

Ιωάννη 

Κων/νου 

4285. 

51367 

Χατζηβαιλείου 

Εμμανουήλ 

Ναπολέων 

4286. 

51368 

Μπαιάκο 

Κων/νο 

Αναστασίου 

4287. 

51369 

Καραγιάννη 

Παναγιώτη 

Αθανασίου 

4288. 

51374 

Καραγιώργο 

Ευάγγελο 

Γεωργίου 

4289. 

51375 

Τσάμο 

Νικόλαο 

Αθανασίου 

4290. 

51380 

Μπαλτάς 

Σεραφείμ 

Κωνσταντίνου 

4291. 

51381 

Τσεμπέκη 

Χαράλαμπο 

Παναγιώτη 

4292. 

51961 

Αρετοπούλου 

Αρετή 

Γ εωργίου 

4293. 

51962 

Αρδά 

Στυλιανή 

Σταύρου 

4294. 

51963 

Καρκαντής 

Παναγιώτη 

Αποστόλου 

4295. 

51969 

Καραγιάννη 

Ευάγγελο 

Γ εωργίου 

4296. 

51970 

Μπαρτσιώκα 

Δήμο 

Ανδρέα 

4297. 

51972 

Αγγελοόπουλο 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

4298. 

51976 

Δήμου 

Θεμιστοκλή 

Αντωνίου 

4299. 

51977 

Βαιλειάδη 

Νεκτάριο 

Λουκά 

4300. 

51983 

Καράλλη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

4301. 

51984 

Μαλαμούση 

Στυλιανό 

Χαριλάου 

4302. 

51989 

Δουζίνα 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

4303. 

51990 

Παπάζογλου 

Δημήτριο 

Αντωνίου 

4304. 

51991 

Καλαμάκη 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

4305. 

51997 

Αναταιάδη 

Γεώργιο 

Γ εωργίου 

4306. 

51998 

Καζάση 

Δημήτριο 

Ανδρέα 

4307. 

52003 

Μπάσιο 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

4308. 

52004 

Κονιδάρη 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

4309. 

52005 

Οικονομίδη 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

4310. 

52008 

Σταθόπουλο 

Ιωάννη 

Νικολάου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6149 


Υλικού Πολέμου 


4311. 

46169 

Σαχινίδη 

Αντώνιο 

4312. 

46482 

Γ ιάννη 

Δημήτριο 

4313. 

46522 

Τσεσμελής 

Νικόλαο 

4314. 

46523 

Μακρίδη 

Κων/νο 

4315. 

47216 

Κουρτίδη 

Μιχαήλ 

4316. 

47218 

Αγγο 

Γ εώργιο 

4317. 

47219 

Καραγιάννη 

Γ εώργιο 

4318. 

47220 

Κολλημένο 

Κων/νο 

4319. 

47534 

Σιδηρόπουλο 

Ιωσήφ 

4320. 

47535 

Κατσάνο 

Μάριο 

4321. 

47537 

Μπούκα 

Δημήτριο 

4322. 

47538 

Γ κολφινόπουλο 

Αριστείδη 

4323. 

47539 

Γ ιαννακόπουλο 

Νικόλαο 

4324. 

48149 

Χιωτάκη 

Πολύχρονη 

4325. 

48150 

Ιακωβίδη 

Παύλο 

4326. 

48151 

Λάμπρου 

Χρυσόστομο 

4327. 

48152 

Ηλιάδη 

Δημήτριο 

4328. 

48355 

Σταθάκη 

Αιμίλιο 

4329. 

49298 

Καραπέτσα 

Νικόλαο 

4330. 

49507 

Μπουραντάς 

Πέτρο 

4331. 

49565 

Μπαλατσός 

Κων/νο 

4332. 

49818 

Βαρελάς 

Γ εώργιο 

4333. 

49824 

Μπρότσικα 

Κων/νο 

4334. 

49828 

Μακρής 

Γ εώργιο 

4335. 

49829 

Κατσάρα 

Ευάγγελο 

4336. 

49834 

Αντωνιάδη 

Δημήτριο 

4337. 

49839 

Μαυρομάτη 

Αναστάσιο 

4338. 

49840 

Βλάχο 

Παναγιώτη 

4339. 

49843 

Νικολάου 

Δημήτριο 

4340. 

49849 

Μπούσια 

Σπυρίδωνα 

4341. 

49850 

Μούκα 

Ζήση 

4342. 

49853 

Βαιλόπουλο 

Ιωάννη 

4343. 

50411 

Πολύδωρο 

Παναγιώτη 

4344. 

50423 

Γ ιαννουλάτο 

Ιωάννη 

4345. 

50427 

Παππάς 

Αναστάσιο 

4346. 

50866 

Κλαδάκη 

Αθανάσιο 

4347. 

50870 

Παπαγεωργίου 

Ιωάννη 

4348. 

50874 

Νικηφορίδη 

Θεοχάρη 

4349. 

50879 

Παπαδόπουλο 

Σπυρίδωνα 

4350. 

50890 

Πνευματικός 

Βασίλειο 

4351. 

50894 

Μπονάκη 

Παναγιώτη 

4352. 

50895 

Ράλλη 

Κων/νο 

4353. 

50898 

Παρθένη 

Γεώργιο 


Ιωάννη 

Οδυσσέας 

Αποστόλου 

Παύλου 

Αβραάμ 

Κων/νου 

Αθανασίου 

Χρήστου 

Λάζαρου 

Ιωάννη 

Νικολάου 

Μιχαήλ 

Εμμανουήλ 

Αναστασίου 

Χαραλάμπους 

Χρήστου 

Γ εωργίου 

Γ ρηγορίου 

Δημητρίου 

Λάμπρου 

Δημητρίου 

Χρήστου 

Χρήστου 

Δημητρίου 

Βασιλείου 

Ευθυμίου 

Γεωργίου 

Αναστασίου 

Γ εωργίου 

Ευαγγέλου 

Κων/νου 

Πασχάλη 

Ερωτόκριτος 

Διονυσίου 

Ηλία 

Ηλία 

Θεοδώρος 

Βασιλείου 

Γεωργίου 

Γεωργίου 

Σταύρου 

Φωτίου 

Αθανασίου 
6150 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


4354. 

51337 

Μαραγκοζίδη 

Θεόφιλο 

Αναστασίου 

4355. 

51343 

Γ αλάνη 

Ιωάννη 

Κων/νου 

4356. 

51347 

Ξανθουδάκη 

Ευτύχιο 

Χρήστου 

4357. 

51348 

Αργυρίου 

Χρυσοβαλάντη 

Νικολάου 

4358. 

51354 

Φρυγανάς 

Δημήτριο 

Θεοδώρου 

4359. 

51360 

Σταματάκη 

Ειρήνη 

Ιωάννη 

4360. 

51365 

Παπαδάκη 

Χριστόφορο 

Μιχαήλ 

4361. 

51366 

Τζέλη 

Ανδρέα 

Σωτήριος 

4362. 

51372 

Μαυρομάτη 

Αργύριο 

Ιωάννη 

4363. 

51373 

Ζαχείλα 

Απόστολο 

Θεόφιλος 

4364. 

51382 

Ποντικάκη 

Στυλιανό 

Γ εωργιος 

4365. 

51960 

Τσιγγέλη 

Θεόδωρο 

Βασιλείου 

4366. 

51967 

Παττατσίμττα 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

4367. 

51974 

Σιαμέτη 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

4368. 

51975 

Σαλαμττάση 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

4369. 

51980 

Καυκαλάκη 

Κων/νο 

Αντωνίου 

4370. 

51982 

Γ εωργέλλη 

Κων/νο 

Ευστρατίου 

4371. 

51987 

Μουρατίδη 

Μιλτιάδη 

Φιλίππου 

4372. 

51988 

Τούση 

Εμμανουήλ 

Ανδρέα 

4373. 

51996 

Πατταχρήστο 

Χρήστο 

Αποστόλου 

4374. 

52001 

Πλιάκα 

Γ εώργιο 

Σπυρίδων 

4375. 

52002 

Στούλη 

Θεόδωρο 

Ιωάννη 

4376. 

52007 

Μόσιο 

Δημήτριο 

Θωμά 


Υγειονομικού 


4377. 

47542 

Τοκίδη 

Σταύρο 

Κωνσταντίνου 

4378. 

47543 

Στάμο 

Σωτήριο 

Ηλία 

4379. 

47544 

Γ ιαννακούλη 

Κων/νο 

Περικλή 

4380. 

47545 

Σταυρόπουλο 

Μενέλαο 

Χρήστου 

4381. 

47548 

Ρεμπιτσόπουλο 

Αθανάσιο 

Αντωνίου 

4382. 

47758 

Μαλαμάς 

Ευάγγελο 

Γ εωργίου 

4383. 

47798 

Παρπαλάς 

Ιωάννη 

Νικολάου 

4384. 

47799 

Ζήκο 

Αριστείδη 

Βασιλείου 

4385. 

48153 

Παπαδογεωργόπουλο 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

4386. 

48154 

Κανδυλάκη 

Ταξιάρχη 

Γεωργίου 

4387. 

48155 

Παρακελίδη 

Ευάγγελο 

Κων/νου 

4388. 

48157 

Λιόλιο 

Ιωάννη 

Κων/νου 

4389. 

48158 

Μαλτιπιώτη 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

4390. 

48159 

Καράπαπα 

Βασίλειο 

Παύλου 

4391. 

48161 

Ντόνα 

Ευρυπίδη 

Γ εωργίου 

4392. 

48162 

Ανδρίτσο 

Ηλία 

Φωτίου 

4393. 

48356 

Κωνσταντίνου 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

4394. 

48358 

Πρόντη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

4395. 

48359 

Καραγιαννόπουλο 

Απόστολο 

Γ εωργίου 

4396. 

48360 

Τετράδη 

Στέφανο 

Αθανασίου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6151 


4397. 

48361 

Βάβαλο 

Ζαφείρη 

Αθανασίου 

4398. 


Λάμπρου 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

4399. 


Νικηφορίδη 

Φώτιο 

Κων/νου 

4400. 


Καντζούρα 

Γεώργιο 

Νικολάου 

4401. 


Πανουργιάς 

Μιχαήλ 

Αθανασίου 

4402. 

48416 

Ζάρα 

Βασίλειο 

Θεοδώρου 

4403. 


Μίχου 

Αικατερίνη 

Δημητρίου 

4404. 

49967 

Δερβισοπούλου 

Ευθυμιο 

Κων/νου 

4405. 


Κρικέλλα 

Αλκινόη 

Οδυσσέα 

4406. 

49969 

Αχυροπούλου 

Αικατερίνη 

Συμεών 

4407. 

49970 

Ποιμενίδου 

Αικατερίνη 

Ευστάθιου 

4408. 

49971 

Παπαμιχαήλ 

Μαρία 

Γ ρηγορίου 

4409. 

49972 

Μαρδίκη-Σταθαράκου 

Μαρία 

Τηλέμαχου 

4410. 

49973 

Κούτρα 

Γ εωργία 

Κων/νου 

4411. 

49974 

Κωνσταντινίδου-Σοφι 

Αναστασία 

Νικολάου 

4412. 

49975 

Κουρινάκη 

Αικατερίνη 

Σταματίου 

4413. 

49976 

Αλανίδου 

Αλεξάνδρα 

Ιωάννη 

4414. 

49977 

Σταματοπούλου 

Κωνσταντίνα 

Ευαγγέλου 

4415. 

49978 

Καβακλιώτου-Ράπτη 

Αναστασία 

Ιάσωνα 

4416. 

49979 

Αρχοντίδου 

Σοφία 

Παναγιώτη 

4417. 


Οικονόμου 

Ζωή 

Ευαγγέλου 

4418. 

49981 

Ζλατινούδη-Τ ρούλη 

Ελευθερία 

Νικολάου 

4419. 

49982 

Σαλαπάτα 

Αικατερίνη 

Παναγιώτη 

4420. 

49983 

Λιάκου 

Μαρία 

Δημητρίου 

4421. 


Παπαδοπούλου-Καραγκ 

Αθηνά 

Ηλία 

4422. 

49985 

Ζαφειροπούλου 

Γ ιάννα 

Ανδρέα 

4423. 

49986 

Καπετανίδου-Κοτσογι 

Στέλλα 

Πέτρου 

4424. 

49987 

Αλμαλιώτου 

Κλεοπάτρα 

Γ εωργίου 

4425. 

49988 

Κωνσταντή-Μάγγου 

Χριστίνα 

Θωμά 

4426. 


Κασέτα 

Αγγελική 

Ευριπίδη 

4427. 


Τζαβαλιά 

Νικολέτα 

Κων/νου 

4428. 

49991 

Γ κόλφου 

Σοφία 

Ελευθέριου 

4429. 

49992 

Ζέζου-Χατζηχρυσού 

Αλκηστις 

Σιδέρη 

4430. 


Βαϊνάς 

Ανδρέα 

Δημητρίου 

4431. 


Κηπουρός 

Κων/νο 

Δημητρίου 

4432. 


Αναταιάδη 

Αναστάσιο 

Κων/νου 

4433. 


Μωϋσιάδη 

Παναγιώτη 

Γεωργίου 

4434. 

50429 

Νιάκα-Φούντα 

Χρυσάνθη 

Ιωάννη 

4435. 

50430 

Στραϊτούρη 

Παρακευή 

Σωτηρίου 

4436. 

50431 

Μπρέντα 

Γ εωργία 

Ευαγγέλου 

4437. 

50432 

Πραβίτα-Κουρούπη 

Αναστασία 

Γ εωργίου 

4438. 

50433 

Μιλλερού-Μαργαριτοπ 

Σοφία 

Δημητρίου 

4439. 

50434 

Οικονομοπούλου 

Μαρία 

Ζαχαρία 

4440. 

50435 

Ρούβα 

Αφροδίτη 

Αποστόλου 

4441. 

50436 

Τσαταλά 

Κυριακή 

Σταύρου 

4442. 

50437 

Σμαροπούλου-Κούντρα 

Ευανθούλα 

Αντωνίου 6152 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


4443. 

50438 

Στεργιάννη 

Μαρία 

Βασιλείου 

4444. 

50439 

Μίσιου 

Αγγελική 

Πέτρου 

4445. 

50440 

Σεραφείμ 

Τατιάνα 

Ελευθέριου 

4446. 

50441 

Τσακνάκη 

Μόρφω 

Αριστείδη 

4447. 

50442 

Αλεξοπούλου-Κωτούλα 

Αικατερίνη 

Αναστασίου 

4448. 

50443 

Θωμαϊδου 

Αικατερίνη 

Τριαντάφυλλου 

4449. 

50444 

Μαζηρίδου-Χρυσοτομ 

Στεφανία 

Παναγιώτη 

4450. 

50445 

Βαιλειά 

Ευαγγελία 

Γεωργίου 

4451. 

50447 

Παπαταύρου 

Ευανθία 

Σταύρου 

4452. 

50448 

Φαρμάκη 

Βασιλική 

Αριστείδη 

4453. 

50449 

Μττότσιου 

Βασιλική 

Κων/νου 

4454. 

50450 

Σοφού 

Ολγα 

Νικολάου 

4455. 

50451 

Παραλή 

Ολγα 

Αλεξάνδρου 

4456. 

50567 

Κουκούτση 

Ηλία 

Δημητρίου 

4457. 

50568 

Θεοδοιάδη 

Παναγιώτη 

Δημητρίου 

4458. 

50569 

Μερμίγκη 

Χαράλαμπο 

Μιχαήλ 

4459. 

50571 

Πούσιο 

Δημήτριο 

Στυλαινού 

4460. 

50574 

Κατής 

Κων/νο 

Ιωάννη 

4461. 

50575 

Αντωνίου 

Αντώνιο 

Χρήστου 

4462. 

50578 

Πετκίδη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

4463. 

50579 

Λάμπρου 

Σταύρο 

Δημητρίου 

4464. 

50582 

Μουχαίρη 

Χρήστο 

Ευαγγέλου 

4465. 

50584 

Σπυρόπουλο 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

4466. 

50587 

Γ ιώτα 

Ελευθέριο 

Παύλου 

4467. 

50588 

Χαραλαμπάκη 

Αντώνιο 

Γεωργίου 

4468. 

50589 

Δαραβίγκα 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

4469. 

50606 

Κουρκούτα 

Δημήτριο 

Θεοδώρου 

4470. 

50607 

Φωτιάδη 

Πέτρο 

Κων/νου 

4471. 

50608 

Καραγκιοζόπουλο 

Θωμά 

Κίνωνα 

4472. 

50611 

Περμεκερλής 

Αθανάσιο 

Κων/νου 

4473. 

50612 

Βοϊνιάδη 

Παναγιώτη 

Μιχαήλ 

4474. 

50614 

Χατζούλη 

Γ εώργιο 

Αντωνίου 

4475. 

50615 

Λαδιάς 

Κων/νο 

Βύρων 

4476. 

50616 

Σίσκα 

Νικόλαο 

Αθανασίου 

4477. 

50617 

Τσιρβούλη 

Ιωάννη 

Αντωνίου 

4478. 

50618 

Παπαγιάννη 

Χρήστο 

Γεωργίου 

4479. 

50625 

Χριστοφίδη 

Αριστείδη 

Γεωργίου 

4480. 

50626 

Ευθυμίου 

Η αία 

Διονυσίου 

4481. 

50627 

Τσιμπίρη 

Αθανάσιο 

Θεοδώρου 

4482. 

50904 

Τσερβένη 

Ζωή 

Γεωργίου 

4483. 

50905 

Καλλιμάνη 

Αλεξία 

Ιωάννη 

4484. 

50906 

Παρπούλα 

Μαρία-Αθηνά 

Πέτρου 

4485. 

50907 

Γλάχτσιου 

Ευαγγελία 

Δημητρίου 

4486. 

50908 

Βλάχου 

Δήμητρα 

Πέτρου 

4487. 

50909 

Χαϊδή 

Ελένη 

Σωτηρίου 

4488. 

50910 

Αθαναίου 

Νεκταρία 

Βαϊου 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6153 


4489. 

50911 

Νέτου 

Ευαγγελία 

Παντελή 

4490. 

50912 

Μαραγκού 

Βασιλική 

Σωτηρίου 

4491. 

50913 

Χαντζοττούλου 

Ειρήνη 

Νεόφυτου 

4492. 

50914 

Μπάκα 

Βασιλική 

Βασιλείου 

4493. 

50915 

Μηδιούρη 

Θεοδώρα 

Δημητρίου 

4494. 

50916 

Ιακωβίδου 

Μαρία 

Ιακώβου 

4495. 

50917 

Βαφειάδου 

Βασιλική 

Εμμανουήλ 

4496. 

50918 

Χατζοπούλου 

Κωνσταντίνα 

Δημητρίου 

4497. 

50919 

Κουκλοτίδη 

Γεώργιο 

Χαραλάμπους 

4498. 

50920 

Γ κιόρου 

Καλλιόπη 

Σπυρίδων 

4499. 

50921 

Πολυχρονίδου 

Χρυσάνθη 

Ιακώβου 

4500. 

50922 

Κουτρουλού 

Μαρία 

Γεωργίου 

4501. 

50923 

Γούγου 

Ολυμπία 

Γεωργίου 

4502. 

50924 

Τσατσαρώνη 

Αημίνα 

Ιωάννη 

4503. 

50925 

Πέννα 

Χριστιάννα 

Παναγιώτη 

4504. 

50926 

Γ εωργούλα 

Αγγελική 

Δημητρίου 

4505. 

50927 

Σάββα 

Σοφία 

Ιωάννη 

4506. 

50928 

Τζοδούρη 

Ζαφειρούλα 

Χρήστου 

4507. 

50929 

Ραχάνη 

Μαρία 

Ευστρατίου 

4508. 

50930 

Τσιακμακλή 

Μαρία 

Κων/νου 

4509. 

50931 

Συριοπούλου-Μιχάλη 

Μαρία 

Διονυσίου 

4510. 

50932 

Ιατροπούλου-Πανάγου 

Κλεονίκη 

Γεωργίου 

4511. 

50933 

Ζιώγα 

Θάλεια 

Κωνσταντίνου 

4512. 

51038 

Χουλιάρα 

Ελευθέριο 

Στεφάνου 

4513. 

51039 

Δημέλλη 

Δήμο 

Ιωάννη 

4514. 

51040 

Παναγιωτόπουλο 

Γ εώργιο 

Κων/νου 

4515. 

51041 

Πατούρα 

Παρασκευά 

Παναγιώτη 

4516. 

51042 

Ζερβάκη 

Νικόλαο 

Θεοδώρου 

4517. 

51043 

Τζεράκη 

Παναγιώτη 

Γεωργίου 

4518. 

51044 

Τριχάς 

Μιλτιάδη 

Δημητρίου 

4519. 

51045 

Αναταόπουλο 

Στέφανο 

Αναστασίου 

4520. 

51046 

Λιάζο 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

4521. 

51047 

Μπουρνάκα 

Αλέξη 

Αποστόλου 

4522. 

51049 

Γουργιώτη 

Σταύρο 

Ιωάννη 

4523. 

51050 

Αναταιλάκη 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

4524. 

51051 

Νάκο 

Ηλία 

Αθανασίου 

4525. 

51052 

Παρδάλη 

Κων/νο 

Χρήστου 

4526. 

51053 

Σιαράπη 

Παναγιώτη 

Σπύρου 

4527. 

51054 

Καλλιαμπάκο 

Δημήτριο 

Ηλία 

4528. 

51055 

Ρόιδο 

Βασίλειο 

Χρήστου 

4529. 

51057 

Παπάζογλου 

Λεωνίδα 

Αποστόλου 

4530. 

51058 

Χαμαμτζόγλου 

Τρύφωνα 

Νικολάου 

4531. 

51059 

Καργαδούρο 

Πέτρο 

Ευσταθίου 

4532. 

51060 

Χατζηεφραιμίδη 

Ιορδάνη 

Προδρόμου 

4533. 

51075 

Λουκέρη 

Διονύσιο 

Θεαγένη 

4534. 

51076 

Λευθεριώτη 

Ευστάθιο 

Σπυρίδων 
6154 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


4535. 

51077 

Νατούλη 

Χρήστο 

Ανδρέα 

4536. 

51078 

Τζελέπη 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

4537. 

51079 

Μουγιάκο 

Θεόδωρο 

Θωμά 

4538. 

51080 

Αημομύτη 

Χρήστο 

Μιχαήλ 

4539. 

51081 

Καλα μπούκα 

Κυριάκο 

Στεφάνου 

4540. 

51082 

Καλόγηρο 

Ανδρέα 

Βασιλείου 

4541. 

51083 

Καλιώρα 

Κων/νο 

Φωτίου 

4542. 

51084 

Σαρακατσιάνο 

Ιωάννη 

Χαραλάμπους 

4543. 

51086 

Κιούρη 

Πέτρο 

Βασιλείου 

4544. 

51087 

Χριστοδουλόπουλο 

Κων/νο 

Γεωργίου 

4545. 

51089 

Νικολόπουλο 

Παναγιώτη 

Κων/νο υ 

4546. 

51090 

Λουκέρη 

Σπυρίδων 

Θεαγένη 

4547. 

51091 

Κόνιαρη 

Γ εώργιο 

Θεοδώρου 

4548. 

51092 

Καντουνάκη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

4549. 

51093 

Αγγέλη 

Κων/νο 

Γεωργίου 

4550. 

51094 

Παπαδόπουλο 

Ατέριο 

Γρηγορίου 

4551. 

51095 

Μουταφτσής 

Ευάγγελο 

Αποστόλου 

4552. 

51096 

Μανδαλίδη 

Κρίτωνα - Αναστάσιο 

Χρήστου 

4553. 

51097 

Ξύδη 

Βασίλειο 

Γ εωργίου 

4554. 

51098 

Σιδηρόπουλο 

Νικόλαο 

Υπάτιου 

4555. 

51099 

Πατελάρο 

Εμμανουήλ 

Βασιλείου 

4556. 

51100 

Μουχαίρη 

Απόστολο 

Ευαγγέλου 

4557. 

51101 

Κούκη 

Παναγιώτη 

Σπυρίδων 

4558. 

51102 

Χρόνη 

Ευστάθιο 

Νικολάου 

4559. 

51103 

Νηιανάκη 

Παύλο 

Βασιλείου 

4560. 

51104 

Μιχαηλίδη 

Ευστράτιο 

Αποστόλου 

4561. 

51105 

Μάρκου 

Νικόλαο 

Κων/νου 

4562. 

51106 

Ρηγόττουλο 

Αθανάσιο 

Θεοδώρου 

4563. 

51107 

Μαγόττουλο 

Χρήστο 

Παναγιώτη 

4564. 

51109 

Μττουτσικάρη 

Γ εώργ 

Σωκράτη 

4565. 

51110 

Τσιάρα-Τσιάφο 

Σωτήριο 

Βασιλείου 

4566. 

51576 

Τσιουττλή 

Ελένη 

Κων/νου 

4567. 

51577 

Πατταθαναοττούλου 

Ελένη 

Κυριάκου 

4568. 

51578 

Αναταίου 

Ευαγγελία 

Δημητρίου 

4569. 

51579 

Αλεξοττούλου 

Αρτεμις 

Ευαγγέλου 

4570. 

51580 

Πετρίδου 

Αγγελική 

Αναστασίου 

4571. 

51581 

Στρίγκου 

Αικατερίνη 

Μιχαήλ 

4572. 

51582 

Κατσαρού 

Θωμαή 

Κων/νου 

4573. 

51583 

Μαλαμούση 

Σπυρίδων 

Ιωάννη 

4574. 

51584 

Σωτηριάδου 

Κυριακή 

Στέργιου 

4575. 

51585 

Τρουττή 

Ελένη 

Βασιλείου 

4576. 

51586 

Καρκαντή 

Ιαιμή 

Αποστόλου 

4577. 

51587 

Ράμμου 

Αθηνά 

Γ εωργίου 

4578. 

51588 

Τζουνάκου 

Γ εωργία 

Στυλαινού 

4579. 

51589 

Ζαφειρίου 

Φανή 

Βασιλείου 

4580. 

51590 

Σάλτα 

Ευτυχία 

Βασιλείου ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6155 


4581. 

51591 

Βαιλειάδου 

Βικτωρία 

Προδρόμου 

4582. 

51592 

Ζιάννα 

Μαρία 

Ιωάννη 

4583. 

51593 

Καραθανάση 

Κωνσταντίνα 

Χρήστου 

4584. 

51594 

Γ ιαννούζη 

Μαρία 

Νικολάου 

4585. 

51595 

Τοπαλίδου 

Μαρία 

Πέτρου 

4586. 

51596 

Δανιήλ 

Σοφία 

Ευαγγέλου 

4587. 

51597 

Τσιγάνη 

Γαρυφαλλιά 

Ρίζου 

4588. 

51598 

Μάρου 

Ευανθία 

Θεοδώρου 

4589. 

51599 

Δεϊλόγκου 

Μαρία 

Δημητρίου 

4590. 

51600 

Σπυρίδου 

Χριστίνα 

Αλέξιου 

4591. 

51602 

Τικταπανίδου 

Αντωνία 

Παύλου 

4592. 

51604 

Πατταδοπούλου 

Χρυσούλα 

Νικολάου 

4593. 

51626 

Βότση 

Σεραφείμ 

Ευριπίδη 

4594. 

51627 

Αντωνίου 

Χρήστο 

Δημητρίου 

4595. 

51628 

Σουργούνη 

Άγγελο 

Κων/νου 

4596. 

51629 

Πιπινίκα 

Αλέξανδρο 

Δημητρίου 

4597. 

51630 

Ζαγρής 

Θωμά 

Οδυσσέα 

4598. 

51631 

Πλιάτσικα 

Ιωάννη 

Δημητρίου 

4599. 

51632 

Συμεωνίδη 

Σάββα 

Νικολάου 

4600. 

51633 

Βουρλιωτάκη 

Γεώργιο 

Δημητρίου 

4601. 

51634 

Παχιαδάκη 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

4602. 

51635 

Γ κίνο 

Χαρίλαο 

Σπυρίδων 

4603. 

51637 

Ιακωβής 

Παναγιώτη 

Γεωργίου 

4604. 

51638 

Καράμτταλη 

Χρήστο 

Βασιλείου 

4605. 

51639 

Μουτζούρη 

Βασίλειο 

Ευστρατίου 

4606. 

51640 

Τέντη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

4607. 

51641 

Καραττιττέρη 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

4608. 

51642 

Φαρμάκη 

Δημήτριο 

Θωμά 

4609. 

51643 

Καλώ στο 

Γεώργιο 

Νικολάου 

4610. 

51644 

Ξάνθη 

Δημήτριο 

Γ εωργίου 

4611. 

51645 

Κούκη 

Ιωάννη 

Γεωργίου 

4612. 

51646 

Πιστόλα 

Θέμο 

Μιχαήλ 

4613. 

51648 

Ψάλλα 

Μιχαήλ 

Γ εωργίου 

4614. 

51649 

Σταυρόττουλο 

Κων/νο 

Νικολάου 

4615. 

51650 

Τσιρακίδη 

Γεώργιο 

Φωτίου 

4616. 

51651 

Κατσιρμάς 

Βασίλειο 

Ευαγγέλου 

4617. 

51652 

Καλιώρα 

Βασίλειο 

Παντελή 

4618. 

51653 

Γ κιουρτζής 

Θεόδωρο 

Θωμά 

4619. 

51655 

Κολιός 

Μιχαήλ 

Αστέριου 

4620. 

51656 

Χριστόπουλο 

Χρήστο 

Ευαγγέλου 

4621. 

51657 

Αργυρίου 

Παναγιώτη 

Αργύριου 

4622. 

51658 

Δουλγεράκη 

Δημήτριο 

Εμμανουήλ 

4623. 

51659 

Γ ριβέα 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

4624. 

51660 

Μελισσίδη 

Πέτρο 

Αντωνίου 

4625. 

51662 

Καρανίκα 

Ευάγγελο 

Περικλή 

4626. 

51662 

Συριστατίδη 

Νικόλαο 

Σωκράτη 
6156 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


4627. 

51663 

Κλαδάκη 

Στέφανο 

Ευστρατίου 

4628. 

51664 

Καρούζο 

Γ εώργιο 

Αθανασίου 

4629. 

51665 

Πατρικό 

Δήμο 

Ιωάννη 


51672 

Αλεπάς-Αναταίου 

Περικλή 

Χρήστου 

4631. 

51673 

Κοντοράβδη 

Νικόλαο 

Αντωνίου 

4632. 

51674 

Γ κουλιάμα 

Σωτήριο 

Κρίτωνα 

4633. 

51675 

Γ καναβία 

Λάμπρο 

Κων/νου 

4634. 

51676 

Ντίτσια 

Θεόδωρο 

Κων/νου 

4635. 

51677 

Μελλίδη 

Χρήστο 

Σταύρου 

4636. 

51678 

Μηλιάς 

Στέφανο 

Φωτίου 

4637. 

51679 

Δοντσόπουλο 

Δημήτριο 

Συμεών 

4638. 

51680 

Δηλανάς 

Μάριο 

Γ εωργίου 

4639. 

51681 

Ντρούγια 

Σπυρίδων 

Γ ρηγορίου 


51682 

Σούρλα 

Σωτήριο 

Νικολάου 

4641. 

51683 

Δρακωτός 

Αντώνιο 

Γ εωργίου 

4642. 

51684 

Πλιάκα 

Γεώργιο 

Βαϊου 

4643. 

51685 

Τζιμοτούδη 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

4644. 

51686 

Γ κουμάς 

Φίλιππο 

Αθανασίου 

4645. 

51687 

Παϊτάκη 

Χρυσή 

Γ εωργίου 

4646. 

51688 

Παράσχου 

Βασίλειο 

Γεωργίου 

4647. 

51689 

Τσέλκα 

Ορέστη 

Ιωάννη 

4648. 

51690 

Χατζημάρκο-Συμεωνί 

Μάρκο 

Συμεών 

4649. 

51691 

Γ κανιάτσο 

Γ εώργιο 

Λεωνίδα 


51715 

Μακρυττούλια 

Σωτήριο 

Δημητρίου 

4651. 

51716 

Ανδριτσόττουλο 

Δημήτριο 

Ανδρέα 

4652. 

51717 

Αναταόττουλο 

Νικόλαο 

Χρήστου 

4653. 

51718 

Χαλκιάς 

Αντώνιο 

Χρήστου 

4654. 

51719 

Αρσένογλου 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

4655. 

51720 

Μάνη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

4656. 

51721 

Καρατεργίου 

Παντελής 

Γεωργίου 

4657. 

51722 

Γαρρής 

Βίκτωρα 

Στεφάνου 

4658. 

51723 

Ζυμττιλίδη 

Γεώργιο 

Ζαχαρία 

4659. 

51724 

Συμεωνίδη 

Παναγιώτη 

Λάζαρου 


51725 

Καραμβακάλη 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

4661. 

51726 

Κούτσικο 

Ιωάννη 

Θεοχάρη 

4662. 

51727 

Καραμούτα 

Λουκάς 

Δημητρίου 

4663. 

51728 

Ταμττακόπουλο 

Μάριο 

Ευαγγέλου 

4664. 

51729 

Μπαϊραμίδη 

Ευγένιο 

Γ εωργίου 

4665. 

51730 

Κουμαντάκη 

Πέτρο 

Κίμωνα 

4666. 

51731 

Τσαρουχάς 

Κων/νο 

Ηλία 

4667. 

51732 

Χατζηγιαννάκη 

Χρήστο 

Γ ερασίμου 

4668. 

51733 

Καραβάνη 

Εμμανουήλ 

Νικολάου 

4669. 

51734 

Χονδροδίνη 

Χρήστο 

Βασιλείου 


51735 

Σταυρούλη 

Χρήστο 

Κων/νου 

4671. 

51736 

Κεφαλόπουλο 

Σπυρίδων 

Μενελάου 

4672. 

51737 

Καλαμπαλίκη 

Ευθύμιο 

Ηλία ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6157 


4673. 

51738 

Παζαρακιώτη 

Βασίλειο 

Χρήστου 

4674. 

51739 

Αντωνίου 

Κων/νο 

Γ εωργίου 

4675. 

52250 

Κουκάκη 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

4676. 

52251 

Μόσχο 

Ιωάννη 

Μόσχου 

4677. 

52252 

Βαδικόλια 

Χρυσάνθη 

Μενελάου 

4678. 

52253 

Αναταιλάκη 

Κων/νο 

Δημητρίου 

4679. 

52254 

Χαλεττλής 

Ιωάννη 

Νικολάου 

4680. 

52255 

Λυκουργιώτη 

Νικόλαο 

Αλέξιου 

4681. 

52256 

Γ αληνός 

Ιωσήφ 

Λουκά 

4682. 

52258 

Παττούλια 

Λάμπρο 

Χρήστου 

4683. 

52259 

Ζαρόγιαννο 

Αριστείδη 

Περικλή 

4684. 

52260 

Καραμήτρο 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

4685. 

52261 

Μητσέα 

Παναγιώτη 

Γεωργίου 

4686. 

52262 

Παυλάτο 

Σπυρίδων 

Γ ερασίμου 

4687. 

52263 

Τυλιγάδη 

Γεώργιο 

Κων/νου 

4688. 

52264 

Γ κιομίση 

Αθηνά 

Ιωάννη 

4689. 

52265 

Πατταδοττούλου 

Σμαραγδή 

Ανέστη 


52266 

Καελούρη 

Κων/νο 

Ευαγγέλου 

4691. 

52267 

Κάτσενο 

Σταμάτη 

Ιωάννη 

4692. 

52268 

Στουραϊτη 

Γεώργιο 

Κων/νου 

4693. 

52269 

Καρβέλη 

Ιωάννη 

Αθανασίου 

4694. 

52270 

Στογιαννίδη 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

4695. 

52271 

Γέρμαν 

Βασίλειο 

Ιωάννη 

4696. 

52272 

Παχουνδάκη 

Μάρκο 

Αγαπητού 

4697. 

52273 

Ταραλίδου 

Αναστασία 

Χρήστου 

4698. 

52274 

Ντάσιο 

Νικόλαο 

Κων/νου 

4699. 

52275 

Ζορμττάς 

Σωτήριο 

Βασιλείου 


52276 

Διγόνη 

Πολύδωρο 

Αλεξάνδρου 

4701. 

52277 

Σκιαδάς 

Βασίλειο 

Θεοδώρου 

4702. 

52278 

Μαζαράκη 

Δημήτριο 

Αναστασίου 

4703. 

52279 

Αδαμίδη 

Μιχαήλ 

Βασιλείου 

4704. 

52280 

Δερβισάκη 

Αργύριο 

Στυλαινού 

4705. 

52281 

Αρχοντάκη 

Σταύρο 

Κων/νου 

4706. 

52282 

Τσάχαλη 

Θεόδωρο 

Ιωάννη 

4707. 

52284 

Γιαλούρη 

Γεώργιο 

Κων/νου 

4708. 

52285 

Ευθυμιάδη 

Συμεών 

Ιορδάνη 

4709. 

52286 

Αναταιάδη 

Δημήτριο 

Κων/νου 

4710. 

52287 

Μπαέα 

Διονύσιο 

Παναγιώτη 

4711. 

52288 

Μπακαλόπουλο 

Κων/νο 

Βασιλείου 

4712. 

52289 

Χαλιάσο 

Εμμανουήλ 

Θωμά 

4713. 

52290 

Δούκα 

Μιχαήλ 

Κων/νου 

4714. 

52304 

Σαπάκο 

Ιωάννη 

Σωτηρίου 

4715. 

52305 

Ατματζίδη 

Δημήτριο 

Σάββα 

4716. 

52306 

Πατταδόπουλο 

Σάββα 

Παναγιώτη 

4717. 

52307 

Παπαδόπουλο 

Νικόλαο 

Μιχαήλ 

4718. 

52308 

Τσαουσίδη 

Παύλο 

Χρήστου 


6158 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


4719. 

52309 

Νίκου 

Ευστάθιο 

Δημητρίου 

4720. 

52310 

Παπαδόττουλο 

Δημήτριο 

Μιχαήλ 

4721. 

52311 

Κυρμίζογλου 

Παναγιώτη 

Σπυρίδων 

4722. 

52312 

Κορωνάκη 

Νικόλαο 

Εμμανουήλ 

4723. 

52313 

Καραθανάση 

Απόστολο 

Χρήστου 

4724. 

52314 

Κεραμιδάρη 

Δημήτριο 

Νικολάου 

4725. 

52315 

Αντωνίου 

Αντώνιο 

Ηρακλή 

4726. 

52316 

Μικάλεφ 

Πέτρο 

Ανδρέα 

4727. 

52317 

Βαιλόπουλο 

Χρήστο 

Νικολάου 

4728. 

52318 

Νταφούλη 

Παύλο 

Αχιλλεα 

4729. 

52319 

Λαγουδιανάκη 

Εμμανουήλ 

Ευσταθίου 

4730. 

52320 

Σαράττη 

Βασίλειο 

Χρήστου 

4731. 

52321 

Χαντζαρίδη 

Πέτρο 

Δημητρίου 

4732. 

52331 

Σπανός 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

4733. 

52332 

Τούλα 

Εμμανουήλ 

Δημητρίου 

4734. 

52333 

Ψωμάς 

Ευάγγελο 

Νικολάου 

4735. 

52334 

Κωνσταντίνου 

Κων/νο 

Θεοδώρου 

4736. 

52335 

Μακράκη 

Βασίλειο 

Μαρίνου 

4737. 

52336 

Στεφάνής 

Κων/νο 

Ιωάννη 

4738. 

52337 

Τσιρκινίδη 

Παναγιώτη 

Βασιλείου 

4739. 

52338 

Φωτιάδη 

Παναγιώτη 

Πολύβιου 

4740. 

52339 

Κουτσιούμπα 

Επαμεινώνδα 

Χρήστου 

4741. 

52341 

Τσομπανίδη 

Γεώργιο 

Χριστοφόρου 

4742. 

53088 

Ελευθεριάδη 

Δημήτριο 

Ελευθέριου 

4743. 

53089 

Τσακαλάκη 

Χρήστο 

Κωνσταντίνου 

4744. 

53090 

Κοπανάκη 

Στυλιανό 

Νικολάου 

4745. 

53091 

Παναγιώτου 

Ιωάννη 

Παναγιώτη 

4746. 

53092 

Σίκλη 

Τρύφωνα 

Βασιλείου 

4747. 

53093 

Ζαγαρέλο 

Παναγιώτη 

Γεωργίου 

4748. 

53094 

Καμπισιούλη 

Ηλία 

Γ εωργίου 

4749. 

53095 

Ιβοπούλου 

Όλγα 

Γ εωργίου 

4750. 

53096 

Κουτρουμανίδη 

Κων/νο 

Αθανασίου 

4751. 

53097 

Καρανικόλα 

Δημήτριο 

Χρήστου 

4752. 

53098 

Τσιφουντούδη 

Ιωάννη 

Πέτρου 

4753. 

53099 

Σκούρτη 

Θεοφάνη 

Ιωάννη 

4754. 

53100 

Μπισικλής 

Αλέξανδρο 

Γεωργίου 

4755. 

53101 

Μαζωνάκη 

Εμμανουήλ 

Ματθαίου 

4756. 

53102 

Ρούκα 

Δημήτριο 

Κωνσταντίνου 

4757. 

53103 

Χατζηπαπάς 

Χρήστο 

Νικολάου 

4758. 

53104 

Ψαρογιώργου 

Σοφία 

Γ ρηγορίου 

4759. 

53105 

Παγώνα 

Αναστάσιο 

Νικολάου 

4760. 

53106 

Ρηγόπουλο 

Δημήτριο 

Νικολάου 

4761. 

53107 

Μερκούρη 

Σταμάτιο 

Αθανασίου 

4762. 

53108 

Σφήκα 

Γεώργιο 

Νικολάου 

4763. 

53109 

Κρίκη 

Ναπολέοντα 

Νικολάου 

4764. 

53110 

Μιχαηλόπουλο 

Παύλο 

Χριστόδουλου 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6159 


4765. 

53111 

Χαλκείδη 

Όμηρο 

Γ εωργίου 

4766. 

53112 

Βουρβουλάκη 

Γεώργιο 

Παναγιώτη 

4767. 

53113 

Γ ιαννακούρα 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

4768. 

53114 

Κοπτόπουλο 

Στυλιανό 

Γ εωργίου 

4769. 

53115 

Χαλιάσο 

Νικόλαο 

Θωμά 

4770. 

53116 

Ευαγγελίδη 

Πασχάλη 

Λάζαρου 

4771. 

53117 

Πιερράκο 

Χαράλαμπο 

Νικολάου 

4772. 

53118 

Τσιάμπα 

Ευάγγελο 

Κωνσταντίνου 

4773. 

53119 

Καρύδη 

Χρήστο 

Διονυσίου 

4774. 


Αχτάρη 

Μιχαήλ 

Δημητρίου 

4775. 

53121 

Τζουανόττουλο 

Ανδρέα 

Θεοδώρου 

4776. 

53122 

Λιαγκούρα 

Ιωάννη 

Βασιλείου 

4777. 

53123 

Μπαζιώτη 

Χρήστο 

Βασιλείου 

4778. 

53124 

Γ κουζής 

Ξενοφώντα 

Αθανασίου 

4779. 

53125 

Γ εωργούλη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

4780. 

53602 

Πανταζής 

Νικόλαο 

Παναγιώτη 

4781. 

53603 

Υψηλάντη 

Ιωάννη 

Αριστείδη 

4782. 

53604 

Κυτούδη 

Κυριάκο 

Χρήστου 

4783. 

53605 

Κωνσταντίνου 

Βασίλειο 

Παναγιώτη 

4784. 

53606 

Τ ριανταιρύλλου 

Χρήστο 

Γ εωργίου 

4785. 

53607 

Παττανικολόττουλο 

Κων/νο 

Παναγιώτη 

4786. 

53609 

Τριανταφυλλίδη 

Στυλιανό 

Γεωργίου 

4787. 

53610 

Στροφύλα 

Αλέξανδρο 

Ανδρέα 

4788. 

53611 

Ιωαννίδη 

Κων/νο 

Νικολάου 

4789. 

53612 

Κουλούλα 

Ευθύμιο 

Ιωάννη 

4790. 

53613 

Αυγερινίδου 

Κων/νο 

Νικολάου 

4791. 

53614 

Λαφαζάνο 

Σπυρίδων 

Αριστείδη 

4792. 

53615 

Ευαγγελίου 

Κων/νο 

Ιωάννη 

4793. 

53616 

Κοντογιάννη 

Φώτιο 

Ιωάννη 

4794. 

53617 

Αθαναέλλη 

Χρήστο 

Γεωργίου 

4795. 

53618 

Τριάντη 

Κων/νο 

Νικολάου 

4796. 

53619 

Γ κούμα 

Παρακευή 

Παναγιώτη 

4797. 

53635 

Στούμπο 

Χαράλαμπο 

Σταύρου 

4798. 

53636 

Βαρβαρούση 

Μιχαήλ 

Νικολάου 

4799. 

53637 

Παπαδόπουλο 

Χρήστο 

Ανέστη 


53638 

Μπιρπανάγο 

Χρήστο 

Κωνσταντίνου 

4801. 

53639 

Καζούκα 

Θεόδωρο 

Γεωργίου 

4802. 


Κονδυλίδη 

Νικόλαο 

Ευαγγέλου 

4803. 

53641 

Γ εωργαντάς 

Θεμιστοκλή 

Αναστασίου 

4804. 

53642 

Σημαντηράκη 

Δημήτριο 

Γεωργίου 

4805. 

53644 

Μουρμουρής 

Χρήστο 

Νικολάου 

4806. 

54308 

Πραντσίδη 

Ανέστη 

Αναστασίου 

4807. 

54309 

Πετρόπουλο 

Ιωάννη 

Σταύρου 

4808. 

54311 

Παναγιωτίδη 

Παναγιώτη 

Θεοδώρου 

4809. 

54312 

Καραμπεάζη 

Αθανάσιο 

Δήμου 

4810. 

54313 

Σακελλαρίδη 

Τιμόθεο 

Αιμίλιου 


6160 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


4811. 

54314 

Γ αλανόττουλο 

Ηλία 

Αναστασίου 

4812. 

54315 

Μίγκα 

Απόστολο 

Στυλαινού 

4813. 

54316 

Αρβανίτη 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

4814. 

54317 

Κούρτη 

Νικόλαο 

Δημητρίου 

4815. 

54318 

Σακελλαρίου 

Γ ρηγόριο 

Θεοχάρη 

4816. 

54319 

Χούσο 

Ηλία 

Ανδρέα 

4817. 

54320 

Δημοβασίλη 

Χρήστο 

Δημητρίου 

4818. 

54321 

Σκιάς 

Ιωάννη 

Αντωνίου 

4819. 

54322 

Καπούτση 

Δημήτριο 

Βασιλείου 

4820. 

54323 

Κωνσταντιάδου 

Ιωάννα 

Κωνσταντίνου 

4821. 

54324 

Λιούπη 

Αθανάσιο 

Νικολάου 

4822. 

54325 

Αποστολίκα 

Απόστολο 

Κωνσταντίνου 

4823. 

54326 

Φιλιππίδου 

Μαρία 

Βασιλείου 

4824. 

54327 

Φελέκη 

Κων/νο 

Ευαγγέλου 

4825. 

54328 

Γ ιωτίκα 

Δημήτριο 

Ματθαίου 

4826. 

54329 

Ταχταράς 

Ευάγγελο 

Σωτηρίου 

4827. 

54330 

Τσιούτσια 

Παναγιώτη 

Ιωάννη 

4828. 

54331 

Μπίκα 

Χριστόφορο 

Γ εωργίου 

4829. 

54332 

Πιτταράς 

Γ εώργιο 

Ιωάννη 

4830. 

54333 

Αντίοχο 

Γ εώργιο 

Κωνσταντίνου 

4831. 

54334 

Γ κιντίκα 

Στέργιο 

Αξιώτη 

4832. 

54335 

=πρός 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

4833. 

54336 

Ριζβόγλου 

Ιωάννη 

Γ εωργίου 

4834. 

54368 

Καραβασίλη 

Βασίλειο 

Ευαγγέλου 

4835. 

54369 

Φλώρο 

Δημήτριο 

Αθανασίου 

4836. 

54370 

Πλάκα 

Σωτήριο 

Ιωάννη 

4837. 

54372 

Γ ιαννούση 

Μιχαήλ 

Ιωάννη 

4838. 

54373 

Φυλακτίδη 

Βύρωνα 

Γ εωργίου 

Έοευναο Πληοοφοοικήο 
4839. 

47656 

Μπαλντούμη 

Κων/νο 

Ελευθέριου 

4840. 

48198 

Τσεκούρα 

Αθανάσιο 

Σωτηρίου 

4841. 

48371 

Βερβέρη 

Κυριάκο 

Ιωάννη 

4842. 

48760 

Μιντιούρη 

Στέργιο 

Αποστόλου 

4843. 

49615 

Κανδηλάκη 

Εμμανουήλ 

Χαραλάμπους 

4844. 

49659 

Τριαντάφυλλο 

Αντώνιο 

Ιωάννη 

4845. 

49825 

Νακούλα 

Αγγελής 

Χρήστου 

4846. 

50198 

Χασιώτη 

Τηλέμαχο 

Βασιλείου 

4847. 

50215 

Σιάνα 

Παναγιώτη 

Γ εωργίου 

4848. 

50705 

Μαυρομανωλάκη 

Γεώργιο 

Μιχαήλ 

Οικονομικού 

4849. 

50548 

Λάμπρου 

Στέφανο 

Μιλτιάδη 

4850. 

50549 

Μουτάφη 

Βασίλειο 

Ιωάννη 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6161 


4851. 

50550 

Πολυμένη 

Απόστολο 

Ανδρέα 

4852. 

50551 

Ζαρκάδα 

Δημοσθένη 

Δημητρίου 

4853. 

50552 

Παπαττοτόλου 

Δημήτριο 

Κων/νο υ 

4854. 

50553 

Τσόμπανο 

Απόστολο 

Νικολάου 

4855. 

50554 

Βασάλου 

Νικολέτα 

Βασιλείου 

4856. 

50555 

Τζελεπάκη 

Σταύρο 

Ιωάννη 

4857. 

50556 

Τσιάνταλη 

Βασίλειο 

Δημητρίου 

4858. 

50557 

Μποζατζίδη 

Βασίλειο 

Λεωνίδα 

4859. 

50558 

Ακριτίδου 

Βαρβάρα 

Σωκράτη 

4860. 

50560 

Μπαμπαλώνα 

Γεώργιο 

Θωμά 

4861. 

50561 

Κοκκάρη 

Αργύριο 

Αστέριου 

4862. 

51029 

Γώγου 

Αναστασία 

Ηλία 

4863. 

51030 

Παπαδόπουλο 

Πασχάλη 

Γεωργίου 

4864. 

51031 

Ξυπολιτάκη 

Ευστράτιο 

Εμμανουήλ 

4865. 

51033 

Γ κέρατς 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

4866. 

51034 

Τζουβελέκη 

Θεόδωρο 

Νικολάου 

4867. 

51035 

Ζηνωνίδη 

Αντώνιο 

Στυλαινού 

4868. 

51036 

Γ εωργάκη 

Σωτήριο 

Ζήση 

4869. 

51037 

Μπουρδούκη 

Αποστόλη 

Σωτηρίου 

4870. 

51613 

Νταβουλτζόπουλο 

Κων/νο 

Ιωάννη 

4871. 

51614 

Παναγιωτίδη 

Νικόλαο 

Ιωάννη 

4872. 

51615 

Κωνσταντινίδου 

Ελένη 


4873. 

51616 

Λέων 

Γ ρηγόριο 

Νικολάου 

4874. 

51618 

Χατζηκωνσταντινίδη 

Ευάγγελο 

Κων/νου 

4875. 

51619 

Τσιγάρα 

Πέτρο 

Ιωάννη 

4876. 

51620 

Σαφλιάκη 

Χριστίνα 

Σωκράτη 

4877. 

51621 

Ηλιόπουλο 

Νικόλαο 

Γ εωργίου 

4878. 

51622 

Παπαμέτη 

Αντώνιο 

Χρήστου 

4879. 

51623 

Ταμία 

Γεώργιο 

Νικολάου 

4880. 

51624 

Μαντζαβίνο 

Νικόλαο 

Αθανασίου 

4881. 

51625 

Γ ιαντσούλη 

Βασίλειο 

Σπυρίδων 

4882. 

51713 

Γ ιαννακοπούλου 

Αικατερίνη 

Γεωργίου 

4883. 

51714 

Βλαχοπούλου 

Φωτεινή 

Νικολάου 

4884. 

52241 

Κανάκη 

Δημήτριο 

Πέτρου 

4885. 

52242 

Κατσαβού 

Βασιλική 

Ιωάννη 

4886. 

52244 

Χατζηχαμπέρη 

Ηλία 

Γεωργίου 

4887. 

52245 

Κουβίδη 

Γεώργιο 

Εμμανουήλ 

4888. 

52246 

Παπατάμου 

Αλεξάνδρα 

Αθανασίου 

4889. 

52247 

Πατσιούρα 

Στυλιανό 

Χρήστου 

4890. 

52248 

Τσιτσιπάτη 

Δημήτριο 


4891. 

52249 

Λαγός 

Θεόδωρο 

Γ ρηγορίου 

4892. 

53082 

Πούρου 

Κωνσταντίνα 

Παναγιώτη 

Γεωγραφικού 

4893. 

49599 

Λόί'σιο 

Δημήτριο 

Ιωάννη 
6162 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


4894. 

49601 

Αγγελής 

Ιωάννη 

Σταματίου 

4895. 

50170 

Σαρειδάκη 

Μιχαήλ 

Ιωσήφ 

4896. 

50296 

Δελτσίδη 

Παναγιώτη 

Σταύρου 

4897. 

50653 

Αναγνώστου 

Ευάγγελο 

Δημητρίου 

4898. 

50730 

Χουρδάκη 

Κυριάκο 

Γ εωργίου 

4899. 

51141 

Γ κότση 

Γεώργιο 

Αναστασίου 

4900. 

51178 

Παπαδόπουλο 

Ηρακλή 

Μιχαήλ 

4901. 

51743 

Αντωνίου 

Βύρωνα 

Γεωργίου 

Μουσικού 

4902. 

46171 

Μπούκαλη 

Διονύσιο 

Αντωνίου 

4903. 

46175 

Ντρουμπάλη 

Χρήστο 

Γεωργίου 

4904. 

46177 

Παράσχο 

Κων/νο 

Βασιλείου 

4905. 

47034 

Ρούσσο 

Κων/νο 

Γεωργίου 

4906. 

47038 

Αλβανός 

Δημήτριο 

Ιωάννη 

4907. 

47039 

Ραυτόπουλο 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

4908. 

47144 

Στογιάννο 

Σπυρίδων 

Ιωάννη 

4909. 

47193 

Πούλιο 

Αναστάσιο 

Νικολάου 

4910. 

47202 

Βεζακιάδη 

Ιωάννη 

Χαραλάμπους 

4911. 

47203 

Πολυζωϊδη 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

4912. 

47205 

Σαμαράς 

Σταύρο 

Χρήστου 

4913. 

47206 

Γεωργομάνο 

Σπυρίδων 

Σωτηρίου 

4914. 

47207 

Νινολάκη 

Αθανάσιο 

Εμμανουήλ 

4915. 

47209 

Τ ράγκα 

Ιωάννη 

Σωτήριου 

4916. 

47586 

Μανταφούνη 

Πυθαγόρα 

Πελοπίδα 

4917. 

47588 

Ακριτίδη 

Ιωάννη 

Ηρακλή 

4918. 

47589 

Τσιτσιμίκλη 

Νικόλαο 

Μάρκου 

4919. 

47591 

Κλουβιδάκη 

Γεώργιο 

Ιωάννη 

4920. 

47592 

Αττιώτη 

Δημήτριο 

Σταμάτη 

4921. 

47593 

Καρατζίδη 

Θεόφιλο 

Χρήστου 

4922. 

47594 

Μπέη 

Ευστράτιο 

Γ εώργιου 
ΦΕΚ 720 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6163 


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 


Α/Α 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΟΠΛΟ Ή 
ΣΩΜΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΜ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 


ΈΤΟΥΣ 2002 
1 . 

Τχη 

ΥΝ 

Ψωνοπούλου Ζωή 

46007 


2. 

_Ιχη_ 

ΥΙ 

Χουσίονλου Ηλία 

46599 


ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ 


ΈΤΟΥΣ 2002 
3. 

Λνο 

ΑΥΓ 

ΜποεΕάτη Αναστάσιο 

46983 


4. 

Λνο 

ΥΟ 

Λιόνα Ουοανία 

48106 


ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 


ΈΤΟΥΣ 2002 
5. 

Σχη 

ΥΙ 

Παπαδόπουλο Γοηνόοιο 

41363 


6. 

_Σχη_ 

ΥΙ 

Γοαυυάτη Μιχαήλ 

42039 


ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 


ΈΤΟΥΣ 2002 
7. 

Τχη 

ΑΥΓ 

ΔαναλάκηΙωάννη 

43765 


8. 

Τχη 

ΥΟ 

Κιουυουοτζίδη Ιωάννη 

46644 


9. 

Τχη 

ΥΙ 

Σαλευή Ν ικόλαο 

47050 


10 . 

Τχη 

ΥΙ 

Καοατζαωέοη Αθανάσιο 

47224 


11. 

Τχη 

ΥΙ 

Λουκά Γεώονιο 

47581 


12. 

Τχη 

ΥΙ 

Φωτεινό Δηυήτοιο 

48085 


13. 

_Ιχη_ 

ΥΙ 

Τ ολίδη Λεωνίδα 

48226 


ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ 


ΈΤΟΥΣ 2002 
14. 

Ανχη 

ΥΙ 

Κοτιλέα Πανανιώτη 

44274 


15. 

Ανχη 

ΥΙ 

Παπαδέα ΑλέΕανδοο 

44395 


16. 

Ανχη 

ΥΟ 

Μονονυιό Ιάκωβο 

44397 


17. 

Ανχη 

ΥΙ 

Αντωνονιαννάκη Ευυανουήλ 

45203 

Α/Α 

ΒΑΘ¬ 

ΜΟΣ 

ΟΠΛΟ 

Ή 

ΣΩΜΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΜ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ 

ΈΤΟΥΣ 2002 


18. 

Λνο 

ΥΝ 

Πανονεώονου-Γουλιδάκη Μαοία 

48096 


19. 

Λνο 

ΥΝ 

Τακουοίδου-Παπαδοπουλου Κυοιακή 

48100 


20. 

Λνο 

ΥΝ 

ΑλεΕίου-Χαοαλαυπάκη Ολνα 

48103 
6164 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΕΤΟΣ 2003 

Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα 


Αοΐίπλοίαοΐουο Μάγιυουο 


(1) 

Νικόλαο 

Μανάτο 

του Αλεξάνδρου 

(2) 

Περικλή 

Κυρίτση -Σπυρομήλιο 

του Ελευθερίου 

(3) 

Γ εώργιο 

Ντούνη 

του Σπυρίδωνα 

(4) 

Δημήτριο 

Μούτο 

του Ηλία 

(5) 

Φώτιο 

Καμπέρη 

του Χρήστου 

(6) 

Αθανάσιο 

Κουτσοπέτρο 

του Χρήστου 

(7) 

Νικόλαο 

Λουλούδη 

του Γεωργίου 

(8) 

Σπυρίδωνα 

Δροσουλάκη 

του Γεωργίου 

(9) 

Δημήτριο 

Κουρκούλη 

του Λάμπρου 

(10) 

Χρήστο 

Καραδήμα 

του Ιωάννη 

(11) 

Ηλία 

Μιχαηλίδη 

του Γεωργίου 

(12) 

Γ εώργιο 

Καραμαλίκη 

του Αναστασίου 

Αογιπλοίαογουο Μπγανικούο (13) 

Ευάγγελο 

Μήτρου 

του Σπυρίδωνα 

(14) 

Μιχαήλ 

Χατζή 

του Δημητρίου 

(15) 

Γ ρηγόριο 

Ράπτη 

του Ιωάννη 

Αογιπλοίαογουο Οικονουικού (16) 

Κωνσταντίνο 

Μοσχογιάννη 

του Σωτηρίου 

(17) 

Νικόλαο 

Οικονομάκο 

του Δημητρίου 


Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής. 
Πλοίαογουο Μάγιυουο 


(18) 

Εμμανουήλ 

Κομνηνό 

του Τηλέμαχου 

(19) 

Ιωάννη 

Ζούζια 

του Ευαγγέλου 

(20) 

Γ εώργιο 

Καλόγηρο 

του Προδρόμου 

(21) 

Βασίλειο 

Καββαδία 

του Χρήστου 

(22) 

Δημήτριο 

Παληάτσο 

του Νικολάου 

(23) 

Παναγιώτη 

Φίλιππα 

του Πανταζή 

(24) 

Ιωάννη 

Δεμίρη 

του Ευστρατίου 

(25) 

Ευάγγελο 

Ανδροβιτσανέα 

του Πέτρου 

(26) 

Ιωάννη 

Μόσχοβο 

του Σωτηρίου 

(27) 

Νικόλαο 

Κρυονερίτη 

του Γ εωργίου 

(28) 

Τρύφωνα 

Βολάνη 

του Αντωνίου 

(29) 

Ευάγγελο 

Γ αβαλά 

του Δημητρίου 

(30) 

Ηλία 

Δημητρόπουλο 

του Δημητρίου 

(31) 

Γ εώργιο 

Κασμά 

του Παναγιώτου 

(32) 

Γ εώργιο 

Κασφίκη 

του Μάρκου 

(33) 

Γ εώργιο 

Τρύφο 

του Ευσταθίου 

(34) 

Γ εώργιο 

Τ σαμπίρα 

του Κωνσταντίνου 

(35) 

Άγγελο 

Λιβαθηνό 

του Κωνσταντίνου 

(36) 

Στυλιανό 

Φενέκο 

του Γ εωργίου 

(37) 

Στυλιανό 

Πανάγο 

του Γεωργίου 

(38) 

Αντώνιο 

Παπαϊωάννου 

του Νικολάου 

(39) 

Παναγιώτη 

Βουγιουκλάκη 

του Σταύρου 

(40) 

Γ εώργιο 

Ζιώγα 

του Αθανασίου 

(41) 

Ιωάννη 

Τ σούνη 

του Σιμού 

(42) 

Παναγιώτη 

Λουκόπουλο 

του Ευαγγέλου 

(43) 

Νικόλαο 

Καλαντζόπουλο 

του Γ εωργίου 

(44) 

Επαμεινώνδα 

Χατζόπουλο 

του Αριστείδη 

(45) 

Κωνσταντίνο 

Στουράίτη 

του Δημητρίου 


ΑΜ 

(1431) 

(1424) 

(1399) 

(1421) 

(1403) 

(1418) 

(1433) 

(1446) 

(1455) 

(1442) 

(1467) 

(1459) 

(Μ-519) 
(Μ-520) 
(Μ-532) 


(0-256) 

(0-274) 


(1519) 

(1554) 

(1548) 

(1546) 

(1580) 

(1552) 

(1544) 

(1585) 

(1563) 

(1557) 

(1545) 

(1547) 

(1561) 

(1586) 

(1549) 

(1562) 

(1587) 

(1570) 

(1564) 

(1575) 

(1566) 

(1536) 

(1588) 

(1531) 

(1528) 

(1533) 

(1503) 

(1537) 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6165 


Πλοίαργουο Μηγανικούο 


(46) Διονύσιο 

Αντωνόπουλο 

του Γεωργίου 

(Μ-589) 

(47) Ευστράτιο 

Οικονομίδη 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-583) 

(48) Γ εώργιο 

Παπαθανασίου 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-576) 

(49) Χρηστό 

Δεμερούτη 

του Ελευθέριου 

(Μ-593) 

(50) Θεόδωρο 

Δήμου 

του Νικολάου 

(Μ-580) 

(51) Αναστάσιο 

Μιχάλαρο 

του Χρήστου 

(Μ-563) 

(52) Γ εώργιο 

Μηλιό 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-581) 

(53) Φανούριο 

Διαμαντόπουλο 

του Παναγιώτη 

(Μ-584) 

Πλοίαογο Οικονουικό 

(54) Ανδρέα 

Παστρουμά 

του Κωνσταντίνου 

(0-427) 


Πλοίαρχους Υγειονομικού / Ιατρούς 


(55) 

Βασίλειο 

Γ κιζάρη 

του Νικολάου 

(ΥΙ-220) 

(56) 

Εμμανουήλ 

Χατζόπουλο 

του Θεοδώρου 

(ΥΙ-221) 

(57) 

Κωνσταντίνο 

Παϊβανά 

του Νικολάου 

(ΥΙ-222) 

(58) 

Θεοφάνη 

Τ σιλιγιάννη 

του Γεωργίου 

(ΥΙ-224) 

Πλοίαογο Υνειονουικού / Οδοντίατοο (59) 

Παύλο 

Τσίμα 

του Κωνσταντίνου 

(ΥΘΔ-001) 

Πλοίαογο Υνειονουικού / Φαουακοποιό (60) 

Γ εώργιο 

Δουληγέρη 

του Ιωάννη 

(ΥΦ-205) 

Πλοίαογουο Υνειονουικού / Νοσπλευτικήο (61) 

Ασήμω 

Φράγκου 

του Γεωργίου 

(ΥΝ-80) 

(62) 

Αικατερίνη 

Εξάρχου - Πέππα 

του Δημητρίου 

(ΥΝ-81) 

Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα Αντιπλοίαογουο Μάγιυουο 
(63) 

Παναγιώτη 

Λυμπέρη 

του Χρήστου 

(1799) 

(64) 

Ευάγγελο 

Μαρίνο 

του Παύλου 

(1809) 

(65) 

Γ εώργιο 

Τ σόγκα 

του Χρήστου 

(1802) 

(66) 

Παναγιώτη 

Σακελλαρίδη 

του Εμμανουήλ 

(1812) 

(67) 

Αργύριο 

Γ καμαλέτσο 

του Λάμπρου 

(1810) 

(68) 

Παναγιώτη 

Χατζάκη 

του Αλεξάνδρου 

(1813) 

(69) 

Ιωάννη 

Δρυμούση 

του Ταξιάρχη 

(1823) 

(70) 

Ιωάννη 

Κοντούλη 

του Παναγιώτη 

(1800) 

(71) 

Δημήτριο 

Σαταράκη 

του Παναγιώτη 

(1811) 

(72) 

Γ εώργιο 

Αγραφιώτη 

του Αντωνίου 

(1814) 

(73) 

Βασίλειο 

Κάτσικα 

του Αντωνίου 

(1818) 

(74) 

Βασίλειο 

Αναδιώτη 

του Γεωργίου 

(1801) 

(75) 

Ρευμόνδο-Στέφανο 

Σαλβέτα 

του Φραγκίσκου Γεωργίου 

(1832) 

(76) 

Ελευθέριο 

Τ σισκάκη 

του Ιωάννη 

(1826) 

(77) 

Βελισσάριο 

Παππά 

του Λεωνίδα 

(1816) 

(78) 

Παναγιώτη 

Καραφωτιά 

του Νικολάου 

(1817) 

(79) 

Γ εράσιμο 

Παρίση 

του Γ εωργίου 

(1820) 

(80) 

Χαράλαμπο 

Λέκκα 

του Ανδρέα 

(1833) 

(81) 

Χρήστο 

Παυλούδη 

του Νικολάου 

(1807) 

(82) 

Ιωάννη 

Καλογερόπουλο 

του Πολυζώη 

(1841) 

(83) 

Αθανάσιο 

Σκάρλο 

του Χρήστου 

(1830) 
6166 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(84) 

Χρηστό 

Παπαδημητρίου 

του Δημητρίου 

(85) 

Ιωάννη 

Διαμαντάκη 

του Νικολάου 

(86) 

Γ εώργιο 

Καμπουράκη 

του Ιωάννη 

(87) 

Δημοσθένη 

Αθανασίου 

του Ευαγγέλου 

(88) 

Ιωάννη 

Καμπόλη 

του Σπυρίδωνα 

(89) 

Γ εώργιο 

Μαραγκουδάκη 

του Ευαγγέλου 

(90) 

Χαράλαμπο 

Ζησιμόπουλο 

του Σπυρίδωνα 

(91) 

Κων/ο-Χρήστο 

Δαγκλή 

του Γεράσιμου 

(92) 

Παναγιώτη 

Σταυρόπουλο 

του Νικολάου 

(93) 

Πέτρο 

Γ ιαννόπουλο 

του Αντωνίου 

(94) 

Πέτρο 

Σημαντώνη 

του Ιωάννη 

(95) 

Νικόλαο 

Μαλαχία 

του Γεωργίου 

(96) 

Μενέλαο 

Ανδριανόπουλο 

του Δημητρίου 

(97) 

Αλέξανδρο 

Παλατιανό 

του Μιχαήλ 

Αντιπλοίαογουο Μπγανικούο (98) 

Γ εώργιο 

Μαργέλη 

του Αθανασίου 

(99) 

Αναστάσιο 

Φριτζελά 

του Ευαγγέλου 

(100) 

Μαρίνο 

Δερμεντζούδη 

του Ιωάννη 

(101) 

Εμμανουήλ 

Στελιουδάκη 

του Δημητρίου 

(102) 

Αριστείδη 

Αλεξόπουλο 

του Κωνσταντίνου 

(103) 

Νικήτα 

Θεοδοσίου 

του Ιωάννη 

(104) 

Ηρακλή 

Κωνσταντίνου-Φωτάκη 

του Γεωργίου 

(105) 

Βασίλειο 

Παπανικολόπουλο 

του Παναγιώτη 

(106) 

Ιωάννη 

Κομιώτη 

του Σπυρίδωνα 

(107) 

Γ εώργιο 

Μπαμπλένη 

του Νικολάου-Ιωάννη 

(108) 

Δημήτριο 

Κοντόπουλο 

του Χρήστου 

(109) 

Στέφανο 

Μπάτσικα 

του Γ εωργίου 

(110) 

Δημήτριο 

Σούφρα 

του Βασιλείου 

(111) 

Ιωάννη 

Αγγελόπουλο 

του Νικολάου 

(112) 

Δημήτριο 

Αδάμη 

του Ελευθερίου 

Αντιπλοίαογουο Οικονουικού (113) 

Αθανάσιο 

Πατέλη 

του Ευάγγελου 

(114) 

Ιωάννη 

Αμοργιαννιώτη 

του Μιχαήλ 

(115) 

Νικόλαο 

Γ κλαβίνα 

του Στεργίου 

(116) 

Λάζαρο 

Καραβά 

του Γρηγορίου 

(117) 

Παναγιώτη 

Τσάμη 

του Κωνσταντίνου 

(118) 

Ιωάννη 

Φουσέκη 

του Κωνσταντίνου 

(119) 

Γ εώργιο 

Μαρκεζίνη 

του Θεοδώρου 

(120) 

Κωνσταντίνο 

Τζαμουράνη 

του Αναστασίου 

(121) 

Αντώνιο 

Γρηγορίου 

του Γ ρηγορίου 

(122) 

Νικόλαο 

Χριστόπουλο 

του Παναγιώτη 

(123) 

Αθανάσιο 

Ιωαννίδη 

του Δημητρίου 

(124) 

Κωνσταντίνο 

Παναγόπουλο 

του Αθανασίου 

(125) 

Διονύσιο 

Κουκούλά 

του Ευτυχίου 

(126) 

Αθανάσιο 

Ουζούνη 

του Ευθυμίου 

(127) 

Νικόλαο 

Πέτσο 

του Αποστόλου 


Αντιπλοίαργο Υγειονομικού / Φαουακοποιό 

(128) Ευάγγελο Μπρίνια του Βασιλείου 

Αντιπλοίαργο Υγειονομικού / Νοσηλευτικήο 

(129) Αικατερίνη Καβιδοπούλου του Εμμανουήλ 


(1837) 

(1815) 

(1844) 

(1803) 

(1838) 

(1831) 

(1829) 

(1840) 

(1843) 

(1834) 

(1784) 

(1819) 

(1795) 

(1793) 


(Μ-707) 
(Μ-709) 
(Μ-708) 
(Μ-710) 
(Μ-719) 
(Μ-725) 
(Μ-723) 
(Μ-711) 
(Μ-704) 
(Μ-713) 
(Μ-728) 
(Μ-729) 
(Μ-727) 

(Μ-712) 
(Μ-722) 


(0-532) 

(0-521) 

(0-535) 

(0-534) 

(0-536) 

(0-537) 

(0-538) 

(0-539) 

(0-541) 

(0-542) 

(0-543) 

(0-569) 

(0-571) 

(0-577) 

(0-568) 


(ΥΦ-209) 


(ΥΝ-109) 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6167 


Αντιπλοίαργους Πληρωμάτων Στόλου / Υπηρεσιών 


(130) 

Κωνσταντίνο 

Σύφαντο 

του Γεωργίου 

(30167) 

(131) 

Χρηστό 

Κοτρώνη 

του Κωνσταντίνου 

(30785) 

(132) 

Νικόλαο 

Γ εωργιαννάκη 

του Εμμανουήλ 

(29956) 

(133) 

Νικόλαο 

Χατζόβουλο 

του Δημητρίου 

(29963) 

(134) 

Αλέξανδρο 

Ελευθερίου 

του Ιωάννη 

(29957) 

(135) 

Χρυσόστομο 

Λάππα 

του Παναγιώτη 

(30792) 

(136) 

Παναγιώτη 

Περδικούρη 

του Σταματίου 

(30799) 

(137) 

Βασίλειο 

Σταύρου 

του Ιωάννη 

(30793) 

(138) 

Παύλο 

Κτιστάκη 

του Κωνσταντίνου 

(30802) 

(139) 

Γ εώργιο 

Ντίνια 

του Μιχαήλ 

(30795) 

(140) 

Παναγιώτη 

Σταυρινό 

του Βασιλείου 

(30803) 

(141) 

Γ ρηγόριο 

Μαυρογιώργη 

του Εμμανουήλ 

(29962) 


Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής 


Πλωτάονεο Μάγιυουο 


(142) 

Στέφανο 

Κομμένο 

του Γ εωργίου 

(1857) 

(143) 

Γ εώργιο 

Σταμπολιάδη 

του Λαζάρου 

(1900) 

(144) 

Ευστάθιο 

Κυριακίδη 

του Δημητρίου 

(2085) 

(145) 

Παναγιώτη 

Καραβά 

του Δημητρίου 

(2069) 

(146) 

Αντώνιο 

Γ εωργόπουλο 

του Πολύχρονη 

(2078) 

(147) 

Μιχαήλ 

Σταμέλο 

του Δημητρίου 

(2032) 

(148) 

Κων/νο 

Κοντογιαννάκο 

του Στυλιανού 

(2037) 

(149) 

Αδαμάντιο 

Χριστοδούλου 

του Σπυρίδωνα 

(2048) 

(150) 

Ιωάννη 

Χρήστου 

του Δημητρίου 

(2052) 

(151) 

Ματθαίο 

Γ αβαλά 

του Χαραλάμπους 

(2077) 

(152) 

Σπυρίδωνα 

Καραχότζα 

του Βασιλείου 

(2067) 

(153) 

Σπυρίδωνα 

Τσιαφούτη 

του Θεοδώρου 

(2050) 

(154) 

Κων/νο 

Πιτυκάκη 

του Νικολάου 

(2096) 

(155) 

Στέφανο 

Σαρρή 

του Αδαμάκη 

(2057) 

(156) 

Νικόλαο 

Ασημακόπουλο 

του Παναγιώτη 

(2042) 

(157) 

Αβραάμ 

Λουκίδη 

του Σπυρίδωνα 

(2054) 

(158) 

Αθανάσιο 

Κωνσταντέλο 

του Ιωάννη 

(2103) 

(159) 

Κων/νο 

Καράμπα 

του Δημητρίου 

(2041) 

(160) 

Γ εώργιο 

Χατζή 

του Παναγιώτη 

(2066) 

(161) 

Μιχαήλ 

Αναγνωστόπουλο 

του Εμμανουήλ 

(2043) 

(162) 

Σπυρίδωνα 

Πατρελάκη 

του Δημήτρίου 

(2046) 

(163) 

Ηλία 

Καραμπέτσο 

του Ερρίκου 

(2039) 

(164) 

Προκόπιο 

Χαρίτο 

του Αθανασίου 

(2088) 

(165) 

Ηλία 

Κίτσο 

του Δημητρίου 

(2099) 

(166) 

Ιωάννη 

Αθανασόπουλο 

του Δημητρίου 

(2081) 

(167) 

Ευστάθιο 

Ψαριάδη 

του Ιωάννη 

(2072) 

(168) 

Δημήτριο 

Μπαμπάκο 

του Αθανασίου 

(2094) 

(169) 

Ευάγγελο 

Λιωνή 

του Αλεξάνδρου 

(2059) 

(170) 

Βασίλειο 

Θεοδώρου 

του Ανδρέα 

(2087) 

(171) 

Ευάγγελο 

Καφετζή 

του Κωνσταντίνου 

(2098) 

(172) 

Σωτήριο 

Τρίχα 

του Δημητρίου 

(2049) 

(173) 

Ηλία 

Μπολάνη 

του Ανδρέα 

(2045) 

(174) 

Βασίλειο 

Σπυρόπουλο 

του Ιωάννη 

(2024) 

(175) 

Νικόλαο 

Καραγάννη 

του Κωνσταντίνου 

(2102) 

(176) 

Βασίλειο 

Σμυρναίο 

του Νικολάου 

(2036) 

(177) 

Νικόλαο 

Κασιμάτη 

του Διονυσίου 

(2086) 

(178) 

Παναγιώτη 

Ματσαντώνη 

του Κωνσταντίνου 

(2020) 

(179) 

Ιωάννη 

Καρατζά 

του Ανδρέα 

(2017) 

(180) 

Αντώνιο 

Ασβεστά 

του Παναγιώτη 

(2074) 
6168 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(181) 

Δημήτριο 

Ραφτογιάννη 

του Μιχαήλ 

(2073) 

(182) 

Συμεών 

Τ σαγκαδά 

του Αποστόλου 

(2063) 

(183) 

Μιχαήλ 

Χατζέλη 

του Δημητρίου 

(2068) 

(184) 

Εμμανουήλ 

Μανιό 

του Γεωργίου 

(2100) 

(185) 

Δημήτριο 

Φιλίνη 

του Ιωάννη 

(2095) 

(186) 

Χρήστο 

Γ εωργούλα 

του Γεωργίου 

(2083) 

(187) 

Σωτήριο 

Κοσιάδη 

του Κωνσταντίνου 

(2062) 

(188) 

Ιωάννη 

Σαμοθράκη 

του Γρηγορίου 

(2065) 

(189) 

Αλέξανδρο 

Ρόκα 

του Χρήστου 

(2075) 

(190) 

Χαράλαμπο 

Γ εωργιάδη 

του Θεοδώρου 

(2055) 

(191) 

Ηλία 

Σάββα 

του Σωκράτη 

(2082) 

(192) 

Ιωάννη 

Παπαβλάχο 

του Αγγέλου 

(1998) 

(193) 

Αντώνιο 

Σταυριανόπουλο 

του Νικολάου 

(2018) 

(194) 

Γ εώργιο 

Σκλιά 

του Κυριάκου 

(2076) 


Πλωτάογεο Μηνανικούο 


(195) 

Πιέρρο 

Κοντοδιό 

του Περικλή 

(Μ-803) 

(196) 

Δημήτριο 

Χατζημιχαήλ 

του Παναγιώτη 

(Μ-814) 

(197) 

Θεοφάνη 

Πολύχρονο 

του Ευθυμίου 

(Μ-813) 

(198) 

Σιλβέστρο 

Τιμοθέου 

του Στυλιανού 

(Μ-806) 

(199) 

Κωνσταντίνο 

Μουσώνη 

του Δημητρίου 

(Μ-808) 

(200) 

Κωνσταντίνο 

Λυμπέρη 

του Γεωργίου 

(Μ-802) 

(201) 

Πάνο 

Καπασάκη 

του Ευσταθίου 

(Μ-798) 

(202) 

Μιχαήλ 

Ζαμπάρτα 

του Ιωάννη 

(Μ-807) 

(203) 

Αντώνιο 

Δαλάκο 

του Χρήστου 

(Μ-815) 

(204) 

Γ εώργιο 

Γ ραμμενή 

του Αποστόλου 

(Μ-811) 

(205) 

Ιωάννη 

Κεκάκο 

του Αθανασίου 

(Μ-819) 

(206) 

Σταύρο 

Τ ερπένου 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-824) 

(207) 

Κωνσταντίνο 

Κυριάκού 

του Εμμανουήλ 

(Μ-822) 

(208) 

Αντώνιο 

Βαρελά 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-818) 

(209) 

Βασίλειο 

Αθανασόπουλο 

του Δήμου 

(Μ-816) 

(210) 

Δημήτριο 

Μοναχό 

του Ιωάννη 

(Μ-810) 

(211) 

Ιωάννη 

Γ ύπαρη 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-800) 

(212) 

Βασίλειο 

Λουκοβίτη 

του Γεωργίου 

(Μ-821) 

(213) 

Παναγιώτη 

Χαλαστή 

του Βασιλείου 

(Μ-782) 

(214) 

Χαράλαμπο 

Ευαγγελίδη 

του Παναγιώτη 

(Μ-805) 

(215) 

Παναγιώτη 

Αφεντουλίδη 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-799) 

(216) 

Γ εώργιο 

Δεσύπρη 

του Αλεξάνδρου 

(Μ-825) 

(217) 

Λουκά 

Τ σαρμακλή 

του Αθανασίου 

(Μ-796) 

(218) 

Νικόλαο 

Χατζηκανέλλο 

του Νικολάου 

(Μ-801) 

(219) 

Δημήτριο 

Καπίρη 

του Βασιλείου 

(Μ-809) 

(220) 

Μιαούλη 

Μπούρατζη 

του Ευστρατίου 

(Μ-820) 

(221) 

Βασίλειο 

Παναγιωτόπουλο 

του Γεωργίου 

(Μ-793) 

(222) 

Ελευθέριο 

Καραταπάνη 

του Θεοδώρου 

(Μ-817) 

(223) 

Πασχάλη 

Γ κουνίδη 

του Σιδέρη 

(Μ-792) 

Πλωτάογεο Οικονουικού 
(224) 

Κωνσταντίνο 

Βασιλάκη 

του Ιωάννη 

(Θ-627) 

(225) 

Ιωάννη 

Κυριαζή 

του Κωνσταντίνου 

(Θ-625) 

(226) 

Δημήτριο 

Τζάφο 

του Ιωάννη 

(Θ-623) 

(227) 

Αναστάσιο 

Ντατσούλη 

του Δημητρίου 

(Θ-626) 

(228) 

Θωμά 

Βλαχοστέργιο 

του Αλεξάνδρου 

(Θ-624) 

(229) 

Εμμανουήλ 

Μπριλάκη 

του Ιωάννη 

(0-630) 

(230) 

Παναγιώτη 

Γ ιαννακάκο 

του Ηλία 

(0-611) 

(231) 

Ευστάθιο 

Τ σόπελα 

του Κωνσταντίνου 

(0-629) 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6169 


Πλωτάογεο Υνειονουικού / Ιατοούο 


(232) 

Παναγιώτη 

Τ σουκαρέλη 

του Βασιλείου 

(ΥΙ-291) 

(233) 

Νικόλαο 

Πετρογιάννη 

του Δημητρίου 

(ΥΙ-292) 

(234) 

Εμμανουήλ 

Μουρνιανάκη 

του Χαραλάμπου 

(ΥΙ-293) 

(235) 

Λουκά 

Θεοχάρη 

του Μιχαήλ 

(ΥΙ-294) 

(236) 

Μιχαήλ 

Μάρακα 

του Θρασύβουλου 

(ΥΙ-295) 

(237) 

Σπυρίδωνα 

Παπαϊωάννου 

του Νικολάου 

(ΥΙ-296) 

(238) 

Χρήστο 

Μπίσια 

του Δημητρίου 

(ΥΙ-297) 

(239) 

Δημήτριο 

Λαουλάκο 

του Ηλία 

(ΥΙ-298) 

(240) 

Αθανάσιο 

Μπλίκα 

του Πέτρου 

(ΥΙ-299) 

(241) 

Παναγιώτη 

Πράνταλο 

του Ιωάννη 

(ΥΙ-300) 

Πλωτάογεο Υνειονουικού / Νοσηλευτικήο (242) 

Αικατερίνη 

Κοντζιά 

του Ιωάννη 

(ΥΝ-137) 

(243) 

Κωνσταντίνα 

Γ αϊτάνου 

του Ιωάννη 

(ΥΝ-138) 


Πλωτάογεο Πληοωυάτων Στόλου / Υπποεσιών 

(244) Αντώνιο Ροδακίδη 

του Γρηγορίου 

(18565) 

(245) 

Νικόλαο 

Ζησιμόπουλο 

του Αθανασίου 

(25203) 

(246) 

Αθανάσιο 

Σγουρόπουλο 

του Θωμά 

(32431) 

(247) 

Παναγιώτη 

Μαντάτη 

του Αλεξάνδρου 

(32381) 

(248) 

Νικόλαο 

Σουλελέ 

του Παναγιώτη 

(25362) 

(249) 

Κυριάκο 

Γ άτσινο 

του Ευάγγελου 

(32301) 

(250) 

Βασίλειο 

Δεβεζόγλου 

του Θεοδώρου 

(25191) 

(251) 

Σπυρίδωνα 

Τ σονάκη 

του Ηλία 

(32456) 

Πλωτάρχες Πληρωμάτων 

Στόλου / Τεγνών (252) 

Μηνά 

Καρνέση 

του Γεωργίου 

(25483) 

(253) 

Γ εώργιο 

Πουλάκη 

του Νικολάου 

(44545) 

(254) 

Δημοσθένη 

Ευθυμίου 

του Στυλιανού 

(44547) 

(255) 

Ιωάννη 

Αντωνίου 

του Γρηγορίου 

(44538) 

(256) 

Αλέξανδρο 

Παπαϊωάνου 

του Βασιλείου 

(44552) 

(257) 

Δημήτριο 

Σπέντζα 

του Κων/νος 

(44555) 

(258) 

Θεμιστοκλή 

Μετάλλινο 

του Γεωργίου 

(44541) 

(259) 

Γ εώργιο 

Παναγιωτόπουλο 

του Ιωάννη 

(44548) 

(260) 

Χρήστο 

Χριστοδούλου 

του Ηλία 

(44544) 

(261) 

Δημήτριο 

Σαλισβουράκη 

του Πέτρου 

(44526) 

(262) 

Γ εώργιο 

Μαγιάτη 

του Σπυρίδωνα 

(44528) 

(263) 

Δημήτριο 

Κοντοσταυλάκη 

του Κωνσταντίνου 

(44551) 

(264) 

Κωνσταντίνο 

Αργυρίου 

του Γεωργίου 

(44516) 

(265) 

Γ εώργιο 

Νέζη 

του Σωτηρίου 

(44539) 

(266) 

Ευάγγελο 

Χατζόβουλο 

του Δημητρίου 

(44521) 

(267) 

Σαράντη 

Παχή 

του Πέτρου 

(44534) 

(268) 

Νικόλαο 

Φασουλή 

του Παναγιώτη 

(44535) 

(269) 

Χρήστο 

Κοτσώνη 

του Αλκίνοου 

(44530) 
6170 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(270) 

Μιχαήλ 

Τζάνο 

του Στυλιανού 

(44533) 

(271) 

Κωνσταντίνο 

Αποστολόπουλο 

του Νικολάου 

(32475) 

(272) 

Γ αβριήλ 

Φουντούκη 

του Μιχαήλ 

(32534) 

(273) 

Αργύριο 

Τ σάπρα 

του Αθανασίου 

(32527) 

(274) 

Νικόλαο 

Φρουδάκη 

του Εμμανουήλ 

(32540) 

(275) 

Χρηστό 

Νικολέτο 

του Θεοδώρου 

(32496) 

(276) 

Βασίλειο 

Βενετσάνο 

του Ευαγγέλου 

(32478) 

(277) 

Αθανάσιο 

Αρβανίτη 

του Χρήστου 

(32476) 

(278) 

Νικόλαο 

Ιωαννίδη 

του Χρήστου 

(32485) 

(279) 

Νικόλαο 

Πεχλιβάνη 

του Χρήστου 

(32520) 

(280) 

Νικόλαο 

Ακριώτη 

του Κωνσταντίνου 

(32473) 

(281) 

Βασίλειο 

Τωμαδάκη 

του Προκοπίου 

(32533) 

(282) 

Σπυρίδωνα 

Κουκουλάκη 

του Γεωργίου 

(32492) 

(283) 

Σπυρίδωνα 

Δαφνή 

του Νικολάου 

(32484) 

(284) 

Χρηστό 

Καραβίδα 

του Αθανασίου 

(32504) 

(285) 

Γ εώργιο 

Νικολάου 

του Παναγιώτη 

(25480) 


Πλωτάογη Εδικήο Μονιυότηταο / Χηοιστή Ελικοπτέρων 


(286) 

Γ εώργιο 

Μεϊντάνη του Αντωνίου 


(3662) 

Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα. Υποπλοίαονουο Μάγιυουο 
(287) 

Ηλία 

Σάββα 

του Σωκράτη 

(2082) 

(288) 

Πέτρο 

Μπουτσέλη 

του Σταύρου 

(2240) 

(289) 

Αριστείδη 

Καλφούτζο 

του Λουκά 

(2273) 

(290) 

Ιωάννη 

Τζάνο 

του Αναστασίου 

(2300) 

(291) 

Γ εώργιο 

Λυμπέρη 

του Χρήστου 

(2274) 

(292) 

Ιωάννη 

Λειβαδάρο 

του Γεωργίου 

(2247) 

(293) 

Ιωάννη 

Κανδηράκη 

του Χαραλάμπου 

(2269) 

(294) 

Ιωάννη 

Καρακάση 

του Βασιλείου 

(2286) 

(295) 

Λεωνίδα 

Φουντάνα 

του Νικολάου 

(2210) 

(296) 

Αριστοτέλη 

Βαρσαμίδη 

του Βασιλείου 

(2263) 

(297) 

Θεόδωρο 

Πισκιουλόπουλο 

του Γ εωργίου 

(2282) 

(298) 

Εμμανουήλ 

Ζουμπούλη 

του Χρήστου 

(2252) 

(299) 

Γ εώργιο 

Τρίκολλο 

του Χρήστου 

(2276) 

(300) 

Νικόλαο 

Λαζάκη 

του Εμμανουήλ 

(2294) 

(301) 

Χρήστο 

Μιχαλίτση 

του Γεωργίου 

(2283) 

(302) 

Σταύρο 

Κλαδάκη 

του Χαρίδημου 

(2279) 

(303) 

Βασίλειο 

Μπούρα 

του Γ εωργίου 

(2265) 

(304) 

Ιωάννη 

Παναγιώτου 

του Θεμιστοκλή 

(2256) 

(305) 

Ευθύμιο 

Δομάζο 

του Δημητρίου 

(2243) 

(306) 

Λεωνίδα 

Νησωτάκη 

του Ιωάννη 

(2268) 

(307) 

Νικόλαο 

Φίλια 

του Κωνσταντίνου 

(2299) 

(308) 

Κωνσταντίνο 

Αρβανιτίδη 

του Αναστασίου 

(2295) 

(309) 

Γ εώργιο 

Ζαχαράκο 

του Ιωάννη 

(2292) 

(310) 

Δημήτριο 

Κουμούτσο 

του Ιωάννη 

(2253) 

(311) 

Αντώνιο 

Καλαβρουζιώτη 

του Νικολάου 

(2242) 

(312) 

Ευστράτιο 

Φυντικάκη 

του Ευστράτιου 

(2270) 

(313) 

Βασίλειο 

Λάλη 

του Γερασίμου 

(2244) 

(314) 

Ηλία 

Κουπλάκη 

του Δημητρίου 

(2258) 

(315) 

Αντώνιο 

Γ αβανά 

του Νικολάου 

(2281) 

(316) 

Ευάγγελο 

Εκατομμάτη 

του Σταύρου 

(2260) 

(317) 

Παναγιώτη 

Μαρκόπουλο 

του Βασιλείου 

(2266) 

(318) 

Κωνσταντίνο 

Δαούλα 

του Αθανασίου 

(2289) 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6171 


(319) 

Κωνσταντίνο 

Ξυνό 

του Νικολάου 

(2259) 

(320) 

Ιωάννη 

Μαστρογιαννίδη 

του Τάσου 

(2290) 

(321) 

Αντώνιο 

Γαρρά 

του Γεώργιου 

(2264) 

(322) 

Βασίλειο 

Κουτσουπή 

του Ιωάννη 

(2278) 

(323) 

Δημήτριο 

Κατσούρα 

του Νικολάου 

(2251) 

(324) 

Νεκτάριο 

Γώγο 

του Ανδρέα 

(2277) 

(325) 

Βασίλειο 

Καραλή 

του Κωνσταντίνου 

(2271) 

(326) 

Βασίλειο 

Σταθούλια 

του Κωνσταντίνου 

(2254) 

(327) 

Αντώνιο 

Πεφάνη 

του Γεωργίου 

(2262) 

(328) 

Γ εώργιο 

Μπήτο 

του Θεοδώρου 

(2280) 

(329) 

Γ εώργιο 

Δεληπέτρο 

του Αποστόλου 

(2285) 

(330) 

Δημήτριο 

Κότση 

του Τηλέμαχου 

(2293) 

(331) 

Θεόδωρο 

Ραφαηλίδη 

του Μιχαήλ 

(2226) 

(332) 

Κωνσταντίνο 

Βαρουξή 

του Ευστρατίου 

(2301) 

(333) 

Στέφανο 

Παπαδάτο 

του Χαραλάμπου 

(2239) 

(334) 

Σπυρίδωνα 

Κατσούλα 

του Αλεξάνδρου 

(2185) 

(335) 

Παύλο 

Κούφαλη 

του Ιωάννη 

(2179) 

(336) 

Χρηστό 

Αυγερινίδη 

του Νικολάου 

(2296) 

(337) 

Χαράλαμπο 

Ορφανουδάκη 

του Κωνσταντίνου 

(2297) 

Υποπλοίαογουο Μηγανικούο 
(338) 

Πέτρο 

Κλητοράκη 

του Δημητρίου 

(Μ-905) 

(339) 

Παναγιώτη 

Μιχαλόπουλο 

του Θεοφάνη 

(Μ-924) 

(340) 

Κωνσταντίνο 

Γ κουτανούδη 

του Βασιλείου 

(Μ-915) 

(341) 

Ιωάννη 

Καραγιάννη 

του Αναστασίου 

(Μ-908) 

(342) 

Ευάγγελο 

Αδάμ 

του Αριστείδη 

(Μ-935) 

(343) 

Νικόλαο 

Παναγόπουλο 

του Χρήστου 

(Μ-923) 

(344) 

Κωνσταντίνο 

Καμάρα 

του Γεωργίου 

(Μ-930) 

(345) 

Θεόδωρο 

Καρύδη 

του Ιωάννη 

(Μ-902) 

(346) 

Γ εώργιο 

Κασιμάτη 

του Διονυσίου 

(Μ-926) 

(347) 

Γ εώργιο 

Χατζηχρήστο 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-903) 

(348) 

Νικόλαο 

Ξυνό 

του Ευστρατίου 

(Μ-931) 

(349) 

Μιχαήλ 

Δήμα 

του Ευαγγέλου 

(Μ-909) 

(350) 

Ιωάννη 

Μαρτίνο 

του Δημητρίου 

(Μ-933) 

(351) 

Σάββα 

Ηλιόπουλο 

του Γεωργίου 

(Μ-920) 

(352) 

Βασίλειο 

Θεοδώρου 

του Αθανασίου 

(Μ-918) 

(353) 

Νικόλαο 

Μαρκογιαννάκη 

του Γεωργίου 

(Μ-904) 

(354) 

Γ εώργιο 

Ταραντίλη 

του Ευαγγέλου 

(Μ-913) 

(355) 

Κωνσταντίνο 

Άγα 

του Ιωάννη 

(Μ-912) 

(356) 

Κωνσταντίνο 

Βατικιώτη 

του Αργυρίου 

(Μ-937) 

(357) 

Αντώνιο 

Ρημίκη 

του Μιχαήλ 

(Μ-928) 

(358) 

Κωνσταντίνο 

Θαλασσινό 

του Ιωάννη 

(Μ-932) 

(359) 

Ιωάννη 

Χατζηιωαννίδη 

του Αναστασίου 

(Μ-910) 

(360) 

Σωτήριο 

Αλοίμονο 

του Αλεξάνδρου 

(Μ-901) 

(361) 

Εμμανουήλ 

Αναγνωστόπουλο 

του Διονυσίου 

(Μ-929) 

(362) 

Σπυρίδωνα 

Σάπκα 

του Ιωάννη 

(Μ-917) 

(363) 

Γ εώργιο 

Σφακιανάκη 

του Ηλία 

(Μ-916) 

(364) 

Αναστάσιο 

Βλαζάκη 

του Παύλου 

(Μ-936) 

(365) 

Ευάγγελο 

Δήμου 

του Δημητρίου 

(Μ-934) 

(366) 

Στυλιανό 

Τζιμή 

του Δημητρίου 

(Μ-907) 

(367) 

Αθανάσιο 

Παρίση 

του Γεωργίου 

(Μ-922) 
6172 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(368) 

Απόστολο 

Δημητρίου 

του Γεωργίου 

(Μ-919) 

(369) 

Γ εώργιο 

Πακακωνσταντίνου 

του Παναγιώτη 

(Μ-889) 

(370) 

Ιωάννη 

Καρασαρίνη 

του Παρασκευά 

(Μ-881) 


Υποπλοίαρχους Οικονομικού 


(371) 

Αναστάσιο 

Κόκορη 

του Αποστόλου 

(0-665) 

(372) 

Αθανάσιο 

Νοταρά 

του Γ εωργίου 

(0-672) 

(373) 

Όλγα 

Κου μανία 

του Ιωάννη 

(0-675) 

(374) 

Νίκο 

Κουτσούκαλη 

του Αγγέλου 

(0-676) 

(375) 

Γ εώργιο 

Μπάλτο 

του Χρήστου 

(0-664) 

(376) 

Παναγιώτη 

Παπαδάτο 

του Γ εωργίου 

(0-669) 

(377) 

Νεκτάριο 

Γ κινάκη 

του Παναγιώτου 

(0-671) 

(378) 

Κωνσταντίνο 

Κουτσογιάννη 

του Νικολάου 

(0-667) 

(379) 

Δημήτριο 

Γ ανίδη 

του Νικολάου 

(0-674) 

(380) 

Θεώνη 

Ρομποτή 

του Ζώη 

(0-673) 

(381) 

Νικόλαο 

Καούνη 

του Δημητρίου 

(0-666) 

(382) 

Πέτρο 

Μπουραζάνη 

του Νικολάου 

(0-678) 

(383) 

Σπόρο 

Τζιλιανό 

του Νικολάου 

(0-668) 


Υποπλοίαονουο Υνειονουικού / Ιατοούο 


(384) 

Παύλο 

Βακαλόπουλο 

του Γ εωργίου 

(ΥΙ-322) 

(385) 

Αθανάσιο 

Σταγιόγλου 

του Γ εωργίου 

(ΥΙ-323) 

(386) 

Αναστάσιο 

Καρυστινό 

του Ιωάννη 

(ΥΙ-324) 

(387) 

Φίλιππο 

Πασχαλίδη 

του Θεοδώρου 

(ΥΙ-325) 

(388) 

Παύλο 

Βαβάση 

του Σπύρου-Διονυσίου 

(ΥΙ-326) 

(389) 

Δημοσθένη 

Μπάρμπα 

του Αναστασίου 

(ΥΙ-327) 

(390) 

Νικόλαο 

Γ αβαλά 

του Σπυρίδωνα 

(ΥΙ-328) 

(391) 

Ιωάννη 

Κομνηνό 

του Γεωργίου 

(ΥΙ-329) 

(392) 

Ιωάννη 

Κατσιαδράμη 

του Βασιλείου 

(ΥΙ-330) 

(393) 

Νικόλαο 

Μητσόπουλο 

του Παναγιώτη 

(ΥΙ-331) 

(394) 

Παναγιώτη 

Βαμβακά 

του Φώτη 

(ΥΙ-332) 

Υποπλοίαονουο Υνειονουικού / Οδοντίατοουο (395) 

Ιωάννη 

Μηλίτση 

του Γεωργίου 

(ΥΟΔ-ΙΟ) 

(396) 

Χαράλαμπο 

Φίλια 

του Νικολάου 

(ΥΟΔ-11) 

Υποπλοίαογο Υνειονουικού / Φαουακοποιό (397) 

Δημήτριο 

Βολοβότση 

του Αθανασίου 

(ΥΦ-213) 

Υποπλοίαονουο Υνειονουικού / Νοσηλευτικήο (398) 

Μαρία-Ασπασία 

Καγιαλάρη 

του Αντωνίου 

(ΥΝ-187) 

(399) 

Ευαγγελία 

Αγγελοπούλου 

του Κωνσταντίνου 

(ΥΝ-188) 

(400) 

Χρυσή 

Κολοκοτρώνη 

του Γεωργίου 

(ΥΝ-189) 

(401) 

Άννα 

Δρίβα 

του Ηρακλή 

(ΥΝ-190) 

(402) 

Άννα 

Τζιούρα 

του Γεωργίου 

(ΥΝ-191) 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6173 


(403) 

Σοφία 

Νέδιου 

του Γεωργίου 

(ΥΝ-192) 

(404) 

Ευαγγελία 

Καραγκιούζη 

του Δημητρίου 

(ΥΝ-193) 

(405) 

Ελένη 

Παπάλα 

του Αναστασίου 

(ΥΝ-194) 


Υποπλοίαρχους Πληρωμάτων Στόλου / Υπηρεσιών 


(406) 

Ματθαίο 

Μακρογιάννη 

του Ιωάννη 

38271) 

(407) 

Αναστάσιο 

Βασιλόπουλο 

του Χρήστου 

(44577) 

(408) 

Μιχαήλ 

Κυπριωτάκη 

του Κωνσταντίνου 

(44631) 

(409) 

Αλέξανδρο 

Αμπλιανίτη 

του Χρήστου 

(59830) 

(410) 

Σωτήριο 

Νικόλη 

του Αθανασίου 

(38292) 

(411) 

Ιωάννη 

Παπαργυρίου 

του Κυριάκου 

(44692) 

(412) 

Χρήστο 

Οικονόμου 

του Γεωργίου 

(38300) 

(413) 

Σταύρο 

Σαγαράκη 

του Αθανασίου 

(44708) 

(414) 

Γ εώργιο 

Μπεκρή 

του Αντωνίου 

(50420) 

(415) 

Αναστάσιο 

Αγάθο 

του Νικολάου 

(50317) 

(416) 

Αθανάσιο 

Ντάβαρη 

του Δημητρίου 

(50433) 

(417) 

Στέργιο 

Δημαρά 

του Τρύφωνα 

(50349) 

(418) 

Κομνηνό 

Παντζαρά 

του Χαραλάμπου 

(50443) 

(419) 

Αντώνιο 

Παπασωτήρη 

του Κωνσταντίνου 

(50454) 

(420) 

Δημήτριο 

Δημ ητρίου 

του Ευαγγέλου 

(50352) 

(421) 

Παναγιώτη 

Κουτραφούρη 

του Δημητρίου 

(50381) 

(422) 

Αναστάσιο 

Μάλαμα 

του Αλεξάνδρου 

(50401) 

(423) 

Νικόλαο 

Τριαντάφυλλου 

του Γεωργίου 

(50494) 

(424) 

Μιχαήλ 

Μεγαλακάκη 

του Μιχαήλ 

(50408) 

(425) 

Παναγιώτη 

Πατσαρίνο 

του Ιωάννη 

(50459) 

(426) 

Κωνσταντίνο 

Σπυρόπουλο 

του Φώτη 

(50487) 

(427) 

Νικόλαο 

Παναγιωτάκη 

του Ιωάννη 

(50441) 

(428) 

Αντώνιο 

Ιστιπλή 

του Ευαγγέλου 

(50361) 

(429) 

Ιωάννη 

Κατσιμίχα 

του Αναστασίου 

(50373) 

(430) 

Γ εώργιο 

Χριστιανάκη 

του Νικολάου 

(50510) 

(431) 

Βασίλειο 

Ψαρουδάκη 

του Ευαγγέλου 

(50516) 

(432) 

Κωνσταντίνο 

Κωνσταντόπουλο 

του Βασιλείου 

(50386) 

(433) 

Κωνσταντίνο 

Μαράντο 

του Νικολάου 

(44652) 

(434) 

Παναγιώτη 

Παπαγεωργίου 

του Δημητρίου 

(50444) 

(435) 

Πέτρο 

Ανδρεάκο 

του Ευαγγέλου 

(50321) 

(436) 

Θεοφάνη 

Μακρυπίδη 

του Χρήστου 

(50400) 

(437) 

Κωνσταντίνο 

Τζάνο 

του Γεωργίου 

(50493) 

(438) 

Στυλιανό 

Καστορά 

του Νικολάου 

(50371) 

(439) 

Εμμανουήλ 

Κογιαννάκη 

του Ιωάννη 

(50377) 

(440) 

Βασίλειο 

Χριστόπουλο 

του Δημητρίου 

(44761) 

(441) 

Δημήτριο 

Λεμπέση 

του Ιωάννη 

(50389) 


Υποπλοίαρχους Πληρωμάτων Στόλου / Τεννών 


(442) 

Γ εώργιο 

Παραμάνα 

του Ιωάννη 

(38103) 

(443) 

Ιορδάνη 

Δεληδομανίδη 

του Αναστασίου 

(38123) 

(444) 

Νικόλαο 

Σαρρή 

του Χαραλάμπου 

(38054) 
6174 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(445) 

Κωνσταντίνο 

Σαπρίκη 

του Ευσταθίου 

(44431) 

(446) 

Σταύρο 

Αυγουστινάκη 

του Εμμανούηλ 

(44387) 

(447) 

Μιχαήλ 

Αντωνίου 

του Στυλιανού 

(44392) 

(448) 

Αθανάσιο 

Σκαρλάτο 

του Λαζάρου 

(44385) 

(449) 

Αντώνιο 

Μερκούρη 

του Λάμπρου 

(61100) 

(450) 

Βασίλειο 

Πετρούλια 

του Κωνσταντίνου 

(61101) 

(451) 

Ευάγγελο 

Σωτηρόπουλο 

του Πέτρου 

(61105) 

(452) 

Ιωάννη 

Λουκά 

του Ηλία 

(61112) 

(453) 

Ανδρέα 

Γ αλανάκη 

του Αντώνιου 

(61107) 

(454) 

Γ εώργιο 

Κοφινά 

του Λεωνίδα 

(61106) 

(455) 

Φίλιππο 

Μπούταλη 

του Δημητρίου 

(61108) 

(456) 

Θεοδόσιο 

Παππαδημητρίου 

του Κωνσταντίνου 

(61114) 

(457) 

Αντώνιο 

Κανάκη 

του Ευκλείδη 

(61115) 

(458) 

Γ εώργιο 

Δραμιτινό 

του Μιχαήλ 

(38153) 

(459) 

Δημήτριο 

Κωνσταντινόπουλο 

του Ευαγγέλου 

(44339) 

(460) 

Γ εώργιο 

Πυρένη 

του Στυλιανού 

(50272) 

(461) 

Χρηστό 

Αλεβίζο 

του Φωτίου 

(50203) 

(462) 

Γ εώργιο 

Ζησιμόπουλο 

του Διογένη 

(50214) 

(463) 

Πέτρο 

Κρητικό 

του Γεωργίου 

(139) 

(464) 

Παναγιώτη 

Κοτρολό 

του Αποστόλου 

(50239) 

(465) 

Χρηστό 

Αλεβίζο 

του Γεωργίου 

(50202) 

(466) 

Απόστολο 

Καραθάνο 

του Κωνσταντίνου 

(138) 

(467) 

Γ εώργιο 

Κοκούλα 

του Δημητρίου 

(50230) 

(468) 

Ιωάννη 

Μαμμή 

του Αναστασίου 

(50258) 

(469) 

Βασίλειο 

Μαντά 

του Ιωάννη 

(50252) 

(470) 

Αντώνιο 

Κριθαράκη 

του Εμμανουήλ 

(50240) 

(471) 

Αντώνιο 

Κούσαλη 

του Σταύρου 

(50236) 

(472) 

Γ εώργιο 

Φραντζεσκάκη 

του Ματθαίου 

(50292) 

(473) 

Σταύρο 

Μπουσουλόπουλο 

του Πέτρου 

(50271) 

(474) 

Χαράλαμπο 

Κούτρα 

του Δημητρίου 

(50243) 

(475) 

Ιωάννη 

Αυγουλά 

του Γεωργίου 

(50206) 

(476) 

Γ εράσιμο 

Πλακιά 

του Αθανασίου 

(50279) 

(477) 

Ευστράτιο 

Καραγιαννάκη 

του Νικολάου 

(44408) 

(478) 

Ιωάννη 

Κορακάκη 

του Νικολάου 

(50246) 

(479) 

Αργύριο 

Κορωνιό 

του Ηλία 

(50232) 

(480) 

Σταμάτιο 

Σιτζιμή 

του Μιχαήλ 

(50286) 

(481) 

Ευάγγελο 

Μπρούπη 

του Ιωάννη 

(50269) 

(482) 

Νικήτα 

Κολιτσίδα 

του Αθανασίου 

(50244) 

(483) 

Αλέξανδρο 

Λημνιάτη 

του Ιωάννη 

(50259) 

(484) 

Σταύρο 

Μαραγκάκη 

του Γεωργίου 

(50268) 

(485) 

Νικόλαο 

Μάντζη 

του Ιωάννη 

(50257) 

(486) 

Γ εώργιο 

Κρίτζαλη 

του Ελευθερίου 

(50248) 

(487) 

Γ εράσιμο 

Μαρμαρά 

του Θεοδώρου 

(50266) 

(488) 

Ανδρέα 

Ψαρούλη 

του Βασιλείου 

(50298) 

(489) 

Στέφανο 

Στυλιανίδη 

του Αβραάμ 

(50291) 

(490) 

Αντώνιο 

Χριστοδουλάκη 

του Κωνσταντίνου 

(50309) 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6175 


(491) Ιωάννη 

Σιμάτη 

του Σπυρίδωνα 

(50295) 

(492) Φραγκίσκο 

Καμακάρη 

του Βασιλείου 

(50229) 

(493) Νικόλαο 

Παπασωτηρίου 

του Ευαγγέλου 

(50282) 

(494) Ιωάννη 

Γ κίκα 

του Κωνσταντίνου 

(50219) 

(495) Γ εώργιο 

Τ σαγκάρη 

του Ζήση 

(50316) 

(496) Κωνσταντίνο 

Πιπέρη 

του Ιωάννη 

(50303) 

Αργυρό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα. Ανθυποπλοίαογουο Πληοωυάτων Στόλου / Υπηοεσιών (497) Κωνσταντίνο 

Κουκουζέλη 

του Πέτρου 

(53652) 

(498) Ιωάννη 

Ανέστη 

του Ανέστη 

(44568) 

(499) Παναγιώτη 

Μάλαμα 

του Μαΐστρου 

(50403) 

Ανθυποπλοίαογο Πληοωυάτων Στόλου / Τεγνών (500) Παύλο 

Κωνσταντινίδη 

του Σάββα 

(50311) 


Ανθυποπλοίαρχους Ειδικής Μονιμότητας / Χηριστές Ελικοπτέρων 


(501) 

Στέφανο 

Μπέλλο 

του Ρήγα 

(65971) 

(502) 

Νεκτάριο 

Μεταξάκη 

του Βασιλείου 

(65965) 

(503) 

Σταύρο 

Θωμόπουλο 

του Ιωάννη 

(65964) 

(504) 

Απόστολο 

Χουρλιά 

του Παύλου 

(65966) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΣ 2004 
Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα Αογιπλοίαογουσ Μάγιυουσ ΑΜ 

(505) 

Γ εώργιο 

Μαραγκουδάκη 

του Δημητρίου 

(1381) 

(506) 

Πέτρο 

Πάνου 

του Κωνσταντίνου 

(1473) 

(507) 

Αριστείδη 

Φασούλα 

του Ιωάννη 

(1441) 

(508) 

Γεώργιο 

Λέκκα 

του Αθανασίου 

(1463) 

(509) 

Μιλτιάδη 

Κανάρη 

του Ανδρέα 

(1456) 

(510) 

Ιωάννη 

Αλβέρτο 

του Γεωργίου 

(1449) 

(511) 

Ιωάννη 

Ντουνιαδάκη 

του Ελευθερίου 

(1450) 

(512) 

Νικόλαο 

Φατούση 

του Χρήστου 

(1425) 

(513) 

Ιωάννη 

Καραϊσκο 

του Χρήστου 

(1482) 

(514) 

Δημήτριο 

Ελευσινιώτη 

του Αλεξάνδρου 

(1481) 

(515) 

Αντώνιο 

Καραδημήτρη 

του Γ εωργίου 

(1479) 

(516) 

Παναγιώτη 

Ραδίτσα 

του Στυλιανού 

(1497) 

(517) 

Ιωάννη 

Χρονόπουλο 

του Χρήστου 

(1486) 
6176 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Αρχιπλοίαρχο Μηχανικό 


(518) Παναγιώτη 

Κόλλια 

του Γεωργίου 

(Μ-524) 

Αοχιπλοίαοχουο Οικονουικού 
(519) Χρήστο 

Σαββάλα 

του Δημητρίου 

(0-278) 

(520) Νικόλαο 

Κατσιμίτση 

του Αποστόλου 

(0-436) 

(521) Ελευθέριο 

Αναστασιάδη 

του Ηρακλή 

(0-440) 

Αοχιπλοίαοχο Υνειονουικού / Ιατοό (522) Στέφανο 

Λιμπέρη 

του Κωνσταντίνου 

(ΥΙ-182) 

Αοχιπλοίαοχο Υνειονουικού / Νοσηλευτικής (523) Δαμάσκω 

Γ ραμματικού-Βογιατζάκη 

του Γεωργίου 

(ΥΝ-074) 


Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής 
Πλοίαοχουο Μάχιυους 


(524) 

Ιωάννη 

Μιαρή 

του Χαραλάμπους 

(1543) 

(525) 

Νικόλαο 

Νάννο 

του Ιωάννη 

(1553) 

(526) 

Βασίλειο 

Κυριαζή 

του Σπυρίδωνα 

(1582) 

(527) 

Ιωάννη 

Κωνσταντινίδη 

του Μηνά 

(1583) 

(528) 

Νικόλαο 

Ηλία 

του Αντωνίου 

(1589) 

(529) 

Δημοσθένη 

Φανουργιάκη 

του Κωνσταντίνου 

(1558) 

(530) 

Κοσμά 

Χρηστίδη 

του Γεωργίου 

(1555) 

(531) 

Κωνσταντίνο 

Μαζαράκη-Αινιάν 

του Ιωάννη 

(1594) 

(532) 

Γ εώργιο 

Λαμπρακάκη 

του Δημητρίου 

(1607) 

(533) 

Αθανάσιο 

Παϊδα 

του Αθανασίου 

(1606) 

(534) 

Αλέξανδρο 

Μαδωνή 

του Ιωάννη 

(1605) 

(535) 

Μάρκο 

Τ σολέκα 

του Δημητρίου 

(1608) 

(536) 

Γ εώργιο 

Τζιαγκίδη 

του Θεοδώρου 

(1624) 

(537) 

Ευάγγελο 

Αποστολάκη 

του Ευαγγέλου 

(1630) 

(538) 

Παναγιώτη 

Λίτσα 

του Αναστασίου 

(1631) 

(539) 

Κωνσταντίνο 

Βουλγαράκη 

του Γεωργίου 

(1613) 

(540) 

Χρήστο 

Αργύρη 

του Αντωνίου 

(1579) 

(541) 

Αντώνιο 

Χαλδαίο 

του Παναγιώτη 

(1516) 

(542) 

Αντώνιο 

Κοντομηνά 

του Θεοδώρου 

(1584) 

(543) 

Αθανάσιο 

Παλάσκα 

του Δημητρίου 

(1550) 

Πλοίαοχουο Μηχανικούς 
(544) 

Δημήτριο 

Βασιλογιάννη 

του Νικολάου 

(Μ-564) 

(545) 

Παναγιώτη 

Αλούρδα 

του Γεωργίου 

(Μ-600) 

(546) 

Ηλία 

Δημόπουλο 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-568) 

(547) 

Παντελεήμονα 

Τ σούκα 

του Δημητρίου 

(Μ-604) 

(548) 

Ιωάννη 

Λόρδα 

του Κων/νου 

(Μ-594) 

Πλοίαοχους Οικονουικού 
(549) 

Δημήτριο 

Μποϊλέ 

του Θεοφάνους 

(0-473) 

(550) 

Στυλιανό 

Μάρκου 

του Αγγέλου 

(0-475) 

(551) 

Παύλο 

Περούλη 

του Νικολάου 

(Θ-474) 

Πλοίαοχους Υνειονουικού / Ιατοούς (552) 

Δήμο 

Κουτσιμπάνη 

του Αθανασίου 

(ΥΙ-226) 

(553) 

Ελευθέριο 

Κραββαρίτη 

του Φωτίου 

(ΥΙ-227) 

(554) 

Θεόδωρο 

Γ ρίβα 

του Μιχαήλ 

(ΥΙ-228) 

Πλοίαοχο Υνειονουικού / Οδοντίατοο (555) 

Ιωάννη 

Φακίτσα 

του Χρήστου 

(ΥΟΔ-02) 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6177 


Πλοίαονο Υνειονουικού / Φαουακοποιό 


(556) 

Δημήτριο 

Τ σελώνη 

του Σωτηρίου 

(ΥΦ-206) 

Πλοιάογουο Υνειονουικού / Νοσηλευτικής (557) 

Χαμαιδή 

Κουτσουρέλη-Γ ιαννοπούλου 

του Παναγιώτη 

(082) 

(558) 

Κυριακούλα 

Καλατζοπούλου-Μανωλέα 

του Γεωργίου 

(083) 


Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα. 
Αντιπλοίαογουο Μάγιυουο 


(559) 

Δημήτριο-Ελευθέριο 

Κατάρα 

του Παναγιώτη 

(1846) 

(560) 

Δημήτριο 

Καβουλάκο 

του Γρηγορίου 

(1855) 

(561) 

Ανδρέα 

Βέττο 

του Στεργίου 

(1879) 

(562) 

Βασίλειο 

Σταματόπουλο 

του Χρήστου 

(1869) 

(563) 

Ιωάννη 

Παρτσαλίδη 

του Νικολάου 

(1899) 

(564) 

Παναγιώτη 

Παπαδάτο 

του Στεφάνου 

(1877) 

(565) 

Δημήτριο 

Αντωναράκο 

του Δρακούλη 

(1882) 

(566) 

Φραγκίσκο 

Λελούδα 

του Γεωργίου 

(1857) 

(567) 

Δημήτριο 

Μήλα 

του Λεωνίδα 

(1858) 

(568) 

Γ εώργιο 

Σταμπολιάδη 

του Λαζάρου 

(1900) 

(569) 

Στυλιανό 

Κωστάλα 

του Αποστόλου 

(1854) 

(570) 

Απόστολο 

Βλάχο 

του Παναγιώτη 

(1874) 

(571) 

Αντώνιος 

Παπαδάκη 

του Κωνσταντίνου 

(1893) 

(572) 

Μιχαήλ 

Ναούμ 

του Βασιλείου 

(1892) 

(573) 

Ιωάννη 

Κοστρίβας 

του Διονυσίου 

(1850) 

(574) 

Δημήτριο 

Νικολαϊδη 

του Παναγιώτη 

(1902) 

(575) 

Ιωάννη 

Πάττα 

του Γεωργίου 

(1881) 

(576) 

Αθανάσιο 

Μαυραειδόπουλο 

του Κωνσταντίνου 

(1894) 

(577) 

Θωμά 

Σταυροθανασόπουλο 

του Κωνσταντίνου 

(1856) 

(578) 

Νικόλαο 

Αγγελόπουλο 

του Κωνσταντίνου 

(1861) 

(579) 

Γ εώργιο 

Γάβουρα 

του Χρήστου 

(1875) 

(580) 

Σπυρίδωνα 

Μανωλάκη 

του Ιωάννη 

(1903) 

(581) 

Άγι 

Ρακόπουλο 

του Αθανασίου 

(1867) 

(582) 

Παύλο 

Παναγιωτόπουλο 

του Παναγιώτη 

(1839) 

(583) 

Γ εώργιο 

Ζουμή 

του Ανδρέα 

(1828) 

(584) 

Μιχαήλ 

Γ ατζούνη 

του Σπυρίδωνα 

(1895) 

(585) 

Φίλιππο 

Ανδριανό 

του Γεωργίου 

(1851) 

(586) 

Στέφανο 

Κομμένο 

του Γεωργίου 

(1857) 

(587) 

Σπυρίδωνα 

Μιμικό 

του Νικολάου 

(1904) 

(588) 

Παναγιώτη 

Σουλιώτη 

του Αθανασίου 

(1907) 

(589) 

Μιχαήλ 

Μάγκο 

του Δημητρίου 

(1898) 

(590) 

Δημήτριο 

Ευαγγελίδη 

του Ανδρέα 

(1890) 

Αντιπλοίαογουο Μηγανικούο 
(591) 

Χαρίλαο 

Παπαδημητρίου 

του Ιωάννη 

(Μ-731) 

(592) 

Πλάτωνα 

Βελώνια 

του Μιχαήλ 

(Μ-732) 

(593) 

Νικόλαο 

Πετρή 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-750) 

(594) 

Ελευθέριο 

Κερόγλου 

του Ιωάννη 

(Μ-745) 

(595) 

Ραφαήλ 

Ανέστη 

του Σταματίου 

(Μ-730) 

(596) 

Κωνσταντίνο 

Κολοκούρη 

του Δημητρίου 

(Μ-739) 

(597) 

Εμμανουήλ 

Σακκιώτη 

του Ιωάννη 

(Μ-741) 

(598) 

Γ εώργιο 

Φασουλή 

του Αλκιβιάδη 

(Μ-733) 

(599) 

Κωνσταντίνο 

Μακρή 

του Παύλου 

(Μ-737) 

(600) 

Δημήτριο 

Παπαδημητρίου 

του Γεωργίου 

(Μ-743) 

(601) 

Ορέστη 

Βαρούνη 

του Δημητρίου 

(Μ-738) 

(602) 

Ιωάννη 

Λελάκη 

του Χρήστου 

(Μ-746) 

(603) 

Αθανάσιο 

Αθανασίου 

του Ευτυχίου 

(Μ-736) 

(604) 

Αναστάσιο 

Γ κούφα 

του Ανδρέα 

(Μ-747) 

Αντιπλοίαογουο Οικονουικού 
(605) 

Γ εώργιο 

Πούλιο 

του Στεφάνου 

(0-574) 

(606) 

Απόστολο 

Ζιώγα 

του Σωτηρίου 

(0-565) 
6178 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(607) 

Στυλιανό 

Στυλιανού 

του Ηλία 

(0-580) 

(608) 

Κωνσταντίνο 

Δαρμή 

του Αλεξάνδρου 

(0-573) 

(609) 

Δημήτριο 

Παπαγρηγοράκη 

του Ελευθέριου 

(0-566) 

(610) 

Γεώργιο 

Ζιάκα 

του Σπυρίδωνα 

(0-575) 

Αντιπλοίαονουσ Υνειονουικού / Ιατοούσ (611) 

Χαράλαμπο 

Χριστοφοφίδη 

του Χρήστου 

(ΥΙ-249) 

(612) 

Νικόλαο 

Γ εωργόπουλο 

του Λεωνίδα 

(ΥΙ-266) 

Αντιπλοίαογο Υνειονουικού / Φαουακοποιό (613) 

Δημήτριο 

Διόλατζη 

του Κοσμά 

(ΥΦ-210) 

Αντιπλοίαογουο Πληοωυάτων Στόλου / Υπηοεσιών (614) 

Μιλτιάδη 

Χρυσανθόπουλο 

του Γεωργίου 

(37166) 

(615) 

Μιλτιάδη 

Τ σίγκρη 

του Γεωργίου 

(37300) 

Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής Πλωτάονεσ Μάνιυουσ 
(616) 

Ιωάννη 

Ρέτσα 

του Αθανασίου 

(2143) 

(617) 

Γεώργιο 

Σταυρουλάκη 

του Ιωάννη 

(2109) 

(618) 

Ιωάννη 

Στρατογιάννη 

του Αθανασίου 

(2151) 

(619) 

Κλεάνθη 

Κυριακίδη 

του Δημητρίου 

(2105) 

(620) 

Αντώνιο 

Νίρο 

του Ευαγγέλου 

(2120) 

(621) 

Μιχαήλ 

Παντουβάκη 

του Μηνά 

(2107) 

(622) 

Κωνσταντίνο 

Τ ουρκαντώνη 

του Σπυρίδωνα 

(2127) 

(623) 

Μιχαήλ 

Παρασκευόπουλο 

του Κωνσταντίνου 

(2106) 

(624) 

Μιχαήλ 

Τ σιλιγκάκη 

του Κωνσταντίνου 

(2147) 

(625) 

Αθανάσιο 

Παπακωνσταντίνου 

του Κωνσταντίνου 

(2155) 

(626) 

Διονύσιο 

Μανταδάκη 

του Εμμανουήλ 

(2118) 

(627) 

Παναγιώτη 

Παναγιωτακόπουλο 

του Περικλή 

(2138) 

(628) 

Μιχαήλ 

Λαμπίρη 

του Φώτιου 

(2165) 

(629) 

Γ ρηγόριο 

Νούσια 

του Παναγιώτη 

(2121) 

(630) 

Παναγιώτη 

Μπέρη 

του Σωτηρίου 

(2113) 

(631) 

Ιωάννη 

Σαράκη 

του Βασιλείου 

(2115) 

(632) 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

του Αναστασίου 

(2173) 

(633) 

Σπυρίδωνα 

Πολλάτο 

του Κωνσταντίνου 

(2110) 

(634) 

Χρήστο 

Ελευσινιώτη 

του Αγγέλου 

(2144) 

(635) 

Γεώργιο 

Γ εροντόπουλο 

του Παναγιώτη 

(2119) 

(636) 

Παναγιώτη 

Μαρκομιχάλη 

του Βασιλείου 

(2112) 

(637) 

Δημήτριο 

Λαμπίρη 

του Περίανδρου 

(2125) 

(638) 

Ηλία 

Ζαχαρόπουλο 

του Ζαχαρία 

(2117) 

(639) 

Περικλή 

Πηγή 

του Ιωάννη 

(2079) 

(640) 

Αθανάσιο 

Φώσκα 

του Ηλία 

(2139) 

(641) 

Δημήτριο 

Σπύρου 

του Γεωργίου 

(2040) 

(642) 

Ευάγγελο 

Τζίτζη 

του Κυριάκου 

(2140) 

(643) 

Βασίλειο 

Χαλάτση 

του Λάμπρου 

(2162) 

(644) 

Παναγιώτη 

Οικονομόπουλο 

του Κωνσταντίνου 

(2123) 

(645) 

Σπυρίδωνα 

Κυριακόπουλο 

του Ιωάννη 

(2156) 

(646) 

Γ εώργιο 

Θεοφανίδη-Νικοδήμου 

του Νικολάου- 

(2161) 
Ευαγγέλου 


(647) 

Ανέστη 

Ανέστη 

του Βασιλείου 

(2154) 

(648) 

Ιωάννη 

Παπαπάνο 

του Νικολάου 

(2163) 

(649) 

Βασίλειο 

Σταυρόπουλο 

του Χαραλάμπους 

(2131) 

Πλωτάογεο Μηνανικούσ 
(650) 

Σπυρίδωνα 

Μαντή 

του Δημητρίου 

(Μ-831) 

(651) 

Κωνσταντίνο 

Μιχανετζή 

του Παναγιώτη 

(Μ-840) 

(652) 

Ανδρέα 

Παπανακλή 

του Γεωργίου 

(Μ-834) 

(653) 

Αντώνιο 

Κωβαίο 

του Δημητρίου 

(Μ-846) 

(654) 

Χρήστο 

Κολέτση 

του Δημητρίου 

(Μ-838) 

(655) 

Αθανάσιο 

Κονσολάκη 

του Ευαγγέλου 

(Μ-839) 

(656) 

Σταύρο 

Κοντιζά 

του Νικολάου 

(Μ-849) 
ΦΕΚ 720 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6179 


(657) 

Νικόλαο 

Κορολιό 

του Γεωργίου 

(Μ-835) 

(658) 

Φραγκίσκο 

Μαρτίνο 

του Δημητρίου 

(Μ-861) 

(659) 

Ιωάννη 

Πατρώνο 

του Γεωργίου 

(Μ-855) 

(660) 

Απόστολο 

Σπηλιόπουλο 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-844) 

(661) 

Βασίλειο 

Χρηστίδη 

του Γεωργίου 

(Μ-842) 

(662) 

Κωνσταντίνο 

Πολίτη 

του Βασιλείου 

(Μ-829) 

(663) 

Ιωάννη 

Μαργαρίτη 

του Δημητρίου 

(Μ-826) 

(664) 

Γ εώργιο 

Αναγνώστου 

του Ιωάννη 

(Μ-828) 

(665) 

Αριστείδη 

Κασίδη 

του Ιωάννη 

(Μ-869) 

(666) 

Σπυρίδωνα 

Κολοβό 

του Βασιλείου 

(Μ-848) 

(667) 

Νικόλαο 

Ραυτόπουλο 

του Χρήστου 

(Μ-850) 

(668) 

Ευστάθιο 

Παππή 

του Εμμανουήλ 

(Μ-845) 

(669) 

Σπυρίδωνα 

Παπαγεωργίου 

του Αθανασίου 

(Μ-836) 

(670) 

Σαράντη 

Γ ιαννούτσο 

του Σωκράτη 

(Μ-863) 

(671) 

Γ εράσιμο 

Μίχαλο 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-866) 

(672) 

Παράσχο 

Κουτσούδη 

του Ιωάννη 

(Μ-857) 

(673) 

Άγγελο 

Αναγνωστόπουλο 

του Ευθυμίου 

(Μ-870) 

(674) 

Σπυρίδωνα 

Ανέστη 

του Ιωάννη 

(Μ-864) 

(675) 

Σεραφείμ 

Χριστόπουλο 

του Ευάγγελου 

(Μ-830) 

(676) 

Νικόλαο 

Καρατζούνη 

του Ματθαίου 

(Μ-852) 

(677) 

Γ εώργιο 

Μιχάλη 

του Ελευθερίου 

(Μ-862) 

Πλωτάογεο Οικονουικού 
(678) 

Δημήτριο 

Παλάσκα 

του Βασιλείου 

(0-634) 

(679) 

Ελευθέριο 

Κυριακάκη 

του Διονυσίου 

(0-639) 

(680) 

Γ εώργιο 

Τσομή 

του Βασιλείου 

(0-632) 

(681) 

Ανδρέα 

Μαγειρόπουλο 

του Ιωάννη 

(0-636) 

(682) 

Ιωάννη 

Κουρή 

του Κοσμά 

(0-631) 

(683) 

Παναγιώτη 

Σταθόπουλο 

του Γεωργίου 

(0-635) 

(684) 

Γ εώργιο 

Βλάχο 

του Παναγιώτη 

(0-638) 

Πλωτάογεο Υνειονουικού 

/ Ιατοούο (685) 

Κωνσταντίνο 

Τσιώρο 

του Ιωάννη 

(ΥΙ-301) 

(686) 

Αθανάσιο 

Ευαγγελόπουλο 

του Δημητρίου 

(ΥΙ-302) 

(687) 

Δημήτριο 

Μπορούσα 

του Ματθαίου 

(ΥΙ-303) 

(688) 

Νικόλαο 

Μαζαράκη 

του Βασιλείου 

(ΥΙ-304) 

(689) 

Βασίλειο 

Χρίσκο 

του Παντελή 

(ΥΙ-305) 

(690) 

Παναγιώτη 

Στρέμπελα 

του Γεωργίου 

(ΥΙ-306) 

(691) 

Εμμανουήλ 

Αναστασάκη 

του Δευκαλίωνα 

(ΥΙ-307) 

(692) 

Κωνσταντίνο 

Παπαδημητρίου 

του Αποστόλου 

(ΥΙ-308) 

(693) 

Φώτιο 

Ψαρρό 

του Εμμανουήλ 

(ΥΙ-309) 

(694) 

Νικόλαο 

Κρητικό 

του Βασιλείου 

(ΥΙ-310) 

(695) 

Χρήστο 

Στεργίου 

του Κωνσταντίνου 

(ΥΙ-311) 

Πλωτάογη Υνειονουικού / Οδοντίατοο (696) 

Αντώνιο 

Συκιώτη 

του Παναγιώτη 

(ΥΟΔ-06) 

Πλωτάογεο Υνειονουικού / Νοσηλευτικήο (697) 

Ευτυχία 

Λαζαρίδου 

του Χαραλάμπους 

(ΥΝ-139) 

(698) 

Γ εωργία 

Δάρα-Γ αλιατσάτου 

του Ιωάννη 

(ΥΝ-140) 

(699) 

Όλγα 

Αναγνώστου 

του Εμμανουήλ 

(ΥΝ-141) 

Πλωτάογεο Πληοωυάτων 

Στόλου Υπποεσιών (700) 

Παναγιώτη 

Αγγελή 

του Γεωργίου 

(32274) 

(701) 

Χρήστο 

Δέδε 

του Ευαγγέλου 

(32318) 

(702) 

Δημήτριο 

Νταντάμη 

του Κωνσταντίνου 

(38294) 

(703) 

Γ εώργιο 

Ξάνθη 

του Χρήστου 

(38297) 

(704) 

Νικόλαο 

Ντόνα 

του Γεωργίου 

(38296) 

(705) 

Σπυρίδωνα 

Ουσταμπασίδη 

του Μωϋσή 

(38301) 

(706) 

Γ εώργιο 

Βασιλάκη 

του Ευσταθίου 

(38187) 
6180 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(707) 

Ιωάννη 

Τζιώλα 

του Ζήση 

(38344) 

(708) 

Μιχαήλ 

Ξευγένη 

του Σπυρίδωνα 

(38298) 

(709) 

Χρήστο 

Νταούτη 

του Αθανασίου 

(38295) 

(710) 

Εμμαναυήλ 

Καραγεωργίου 

του Γεωργίου 

(38239) 

(711) 

Κωνσταντίνα 

Βλάχο 

του Φωτίου 

(38192) 

(712) 

Κωνσταντίνα 

Χατζηπανάγο 

του Γεωργίου 

(38363) 

(713) 

Θεόδωρο 

Αβραμάκη 

του Νικολάου 

(38170) 

(714) 

Ιωάννη 

Χατζηγεωργιάδη 

του Παράσχου 

(38449) 

(715) 

Αθανάσιο 

Σκόρδα 

του Πέτρου 

(38336) 

(716) 

Σπυρίδωνα 

Πανουτσακόπουλο 

του Χρήστου 

(38304) 

(717) 

Εμμανουήλ 

Βλάση 

του Πολύχρονη 

(38193) 

(718) 

Χαράλαμπο 

Κανταρέλη 

του Σπυρίδωνα 

(38237) 

(719) 

Αντώνιο 

Γ κίζα 

του Δημοσθένους 

(38205) 

(720) 

Βλάσιο 

Γ ιαννικόπουλο 

του Φωτίου 

(38198) 

(721) 

Αλέξανδρο 

Βασιλόπουλο 

του Χρήστου 

(38188) 

(722) 

Μιχαήλ 

Γ εωργιάδη 

του Κωνσταντίνου 

(38202) 

(723) 

Νικόλαο 

Σωτηρίου 

του Πέτρου 

(38342) 

(724) 

Βασίλειο 

Μελικίδη 

του Μιχαήλ 

(38280) 

(725) 

Γ εώργιο 

Μυλωνόπουλο 

του Πέτρου 

(38290) 

(726) 

Σωτήριο 

Νικολάου 

του Βασιλείου 

(38291) 

(727) 

Γ εώργιο 

Χιώτη 

του Ευθυμίου 

(38365) 

(728) 

Βασίλειο 

Καλλή 

του Αρτεμίου 

(38234) 

(729) 

Σπυρίδωνα 

Τουλουπάκη 

του Ανδρέα 

(32449) 

(730) 

Μύρωνα 

Προγουλάκη 

του Διονυσίου 

(38323) 

(731) 

Ελευθέριο 

Δάβο 

του Κωνσταντίνου 

(38211) 


Πλωτάρχες Πληρωμάτων Στόλου Τεχνών 


(732) 

Ευάγγελο 

Μπακοθανάση 

του Γκίκα 

(50543) 

(733) 

Νικόλαο 

Δυναμίδη 

του Σάββα 

(50519) 

(734) 

Σωτήριο 

Γ αβριήλ 

του Νικολάου 

(50520) 

(735) 

Αγγελο 

Οικονόμου 

του Μαυροειδή 

(50521) 

(736) 

Γ εώργιο 

Ευσταθίου 

του Αθανασίου 

(50538) 

(737) 

Ιωάννη 

Καρνέση 

του Νικολάου 

(50517) 

(738) 

Αθανάσιο 

Δημητρίου 

του Γεωργίου 

(50528) 

(739) 

Χαράλαμπο 

Καπαραλιώτη 

του Παναγιώτη 

(50540) 

(740) 

Παρασκευά 

Κανάκη 

του Γεωργίου 

(50527) 

(741) 

Δημήτριο 

Λουκά 

του Μιχαήλ 

(50522) 

(742) 

Αναστάσιο 

Μανιάτη 

του Σωτηρίου 

(50523) 

(743) 

Στυλιανό 

Σταμπάμπα 

του Δημητρίου 

(50535) 

(744) 

Βασίλειο 

Τ ριάντη 

του Ευαγγέλου 

(50525) 

(745) 

Ιωάννη 

Αλεξανδρόπουλο 

του Χαράλαμπος 

(50531) 

(746) 

Δημήτριο 

Βιλλιώτη 

του Παναγιώτης 

(50539) 

(747) 

Παναγιώτη 

Κανελλόπουλο 

του Κωνσταντίνου 

(50546) 

(748) 

Κυριάκο 

Αποστόλου 

του Ανδρέα 

(44546) 

(749) 

Δημήτριο 

Καρκαλέτση 

του Ευαγγέλου 

(50545) 

(750) 

Παναγιώτη 

Επισκόπου 

του Λεωνίδα 

(38161) 

(751) 

Ευστράτιο 

Βαφειάδη 

του Γεωργίου 

(38131) 

(752) 

Αθανάσιο 

Ζάχο 

του Κωνσταντίνου 

(38137) 

(753) 

Αλέξανδρο 

Μπιτζιο 

του Ευαγγέλου 

(38079) 

(754) 

Παναγιώτη 

Παπαμιχαήλ 

του Νικολάου 

(38107) 

(755) 

Μιχαήλ 

Φοβάκη 

του Γεωργίου 

(38074) 

(756) 

Ιωάννη 

Μακρονικολάκη 

του Εμμανουήλ 

(38091) 

(757) 

Γ εώργιο 

Παρούση 

του Ιωάννη 

(130) 

(758) 

Κωνσταντίνο 

Γ εωργάρη 

του Βλάσιου 

(38132) 

(759) 

Γ εώργιο 

Λυμπέρη 

του Μιχαήλ 

(38069) 

(760) 

Ιωάννη 

Καραμπάτσο 

του Παναγιώτη 

(38139) 

(761) 

Χρήστο 

Μπάντζη 

του Βασιλείου 

(38142) 

(762) 

Μιχαήλ 

Σταυρουλάκη 

του Γεωργίου 

(38148) 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6181 


(763) 

Παναγιώτη 

Κρεμύδα 

του Θεοδώρου 

(38160) 

(764) 

Νικόλαο 

Κουλέτο 

του Γεωργίου 

(38158) 

(765) 

Παναγιώτη 

Πανέτα 

του Δημητρίου 

(38156) 

(766) 

Διονύσιο 

Λαζάρου 

του Παντελεήμονα 

(38078) 

(767) 

Ευριπίδη 

Ηλιόπουλο 

του Δημητρίου 

(38124) 

(768) 

Γ εώργιο 

Κοσμαδάκη 

του Δημητρίου 

(38157) 

(769) 

Ιωάννη 

Βαλμαντώνη 

του Νικολάου 

(38133) 

(770) 

Παναγιώτη 

Χριστοφοράκη 

του Βασιλείου 

(38113) 

(771) 

Γ εράσιμο 

Κονιδάρης 

του Δημητρίου 

(38111) 


Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα. 
Υποπλοι'αογουο Μάνιυουο 


(772) 

Μιχαήλ 

Σέγκο 

του Ιωάννη 

(2308) 

(773) 

Παύλο 

Αγγελόπουλο 

του Αγγέλου 

(2309) 

(774) 

Νικόλαο 

Παπαδόπουλο 

του Γεωργίου 

(2316) 

(775) 

Κωνσταντίνο 

Ευστρατίου 

του Αγγέλου 

(2342) 

(776) 

Αλέξανδρο 

Ορφανάκο 

του Σαμπάνη 

(2361) 

(777) 

Παναγιώτη 

Καλαθά 

του Λεωνίδα 

(2306) 

(778) 

Γ εώργιο 

Μπαράκο 

του Αντωνίου 

(2323) 

(779) 

Ιωάννη 

Βάρδο 

του Μελετίου 

(2349) 

(780) 

Κωνσταντίνο 

Μπάκα 

του Αναστασίου 

(2326) 

(781) 

Γ εώργιο 

Κυπριώτη 

του Βασιλείου 

(2311) 

(782) 

Χρήστο 

Κωστάκη 

του Γεωργίου 

(2337) 

(783) 

Νικόλαο 

Κουνελάκη 

του Ευαγγέλου 

(2310) 

(784) 

Πασχάλη 

Γ εωργακούδη 

του Γεωργίου 

(2314) 

(785) 

Γ εώργιο 

Σταματογιάννη 

του Λεωνίδα 

(2313) 

(786) 

Σταμάτη 

Πελεκάνο 

του Νικολάου 

(2319) 

(787) 

Παντελεήμονα 

Χασάπη 

του Γεωργίου 

(2333) 

(788) 

Στέργιο 

Πούλιο 

του Κωνσταντίνου 

(2355) 

(789) 

Βασίλειο 

Ράπτη 

του Χρήστου 

(2345) 

(790) 

Σπυρίδωνα 

Κατσαούνη 

του Ανδρέα 

(2343) 

(791) 

Ιωάννη 

Παπαγεωργίου 

του Κωνσταντίνου 

(2298) 

(792) 

Κωνσταντίνο 

Τ σάκωνα 

του Βασιλείου 

(2328) 

(793) 

Δημήτριο 

Αλευρά 

του Ηλία 

(2324) 

(794) 

Γ εώργιο 

Ζούρο 

του Ευσταθίου 

(2360) 

(795) 

Ιωάννη 

Τ ρουπτσίδη 

του Δημητρίου 

(2365) 

(796) 

Γ εώργιο 

Καρανικόλα 

του Κωνσταντίνου 

(2334) 

(797) 

Ευάγγελο 

Σπανό 

του Όθωνος 

(2346) 

(798) 

Παναγιώτη 

Ανδριώτη 

του Γεωργίου 

(2344) 

(799) 

Γ εώργιο 

Στεργίου 

του Πέτρου 

(2340) 

(800) 

Βασίλειο 

Αγιομαυρίτη 

του Κωνσταντίνου 

(2320) 

(801) 

Γ εώργιο 

Ορφανάκη 

του Μιχαήλ 

(2332) 

(802) 

Παναγιώτη 

Μήλια 

του Διονυσίου 

(2366) 

(803) 

Χαράλαμπο 

Τσουκαλά 

του Ευαγγέλου 

(2305) 

(804) 

Βασίλειο 

Διαλέτη 

του Φωκίωνα 

(2341) 

(805) 

Εμμανουήλ 

Μαμουζέλο 

του Ιωάννη 

(2351) 

(806) 

Νικόλαο 

Πατσάκη 

του Εμμανουήλ 

(2350) 

(807) 

Αριστομένη 

Τσιώμο 

του Αργυρίου 

(2267) 

(808) 

Ιωάννη 

Αγρόδημο 

του Ηλία 

(2329) 

(809) 

Στέλιο 

Καλπούζο 

του Γ εωργίου 

(2357) 

(810) 

Σταμάτη 

Λαμπρόπουλο 

του Χαραλάμπους 

(2287) 

(811) 

Δημήτριο 

Δανέζη 

του Σπυρίδωνα 

(2331) 

(812) 

Παναγιώτη 

Καβαλιεράτο 

του Αλεξάνδρου 

(2302) 

(813) 

Γ εώργιο 

Σεφέρο 

του Χαραλάμπους 

(2280) 

Υποπλοίαογουο Μηγανικούο 
(814) 

Κωνσταντίνο 

Κατσούλη 

του Θεοδώρου 

(Μ-952) 

(815) 

Αναστάσιο 

Γ αραντζιώτη 

του Διονυσίου 

(Μ-954) 

(816) 

Χρήστο 

Καλόγρηα 

του Αθανασίου 

(Μ-960) 

(817) 

Βασίλειο 

Νίκου 

του Ελευθερίου 

(Μ-938) 

(818) 

Βασίλειο 

Παπαλιάκο 

του Νικολάου 

(Μ-945) 
6182 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(819) 

Ιωάννη 

Κλεόβουλο 

του Νικολάου 

(Μ-942) 

(820) 

Σπυρίδωνα 

Κίντζιο 

του Γεωργίου 

(Μ-939) 

(821) 

Δημήτριο 

Παπασπηλίου 

του Βασιλείου 

(Μ-956) 

(822) 

Παύλο 

Αμυγδαλιά 

του Γεωργίου 

(Μ-947) 

(823) 

Γ εώργιο 

Πετρόπουλο 

του Παναγιώτη 

(Μ-940) 

(824) 

Μιχαήλ 

Λεβεντάκη 

του Παναγιώτη 

(Μ-950) 

(825) 

Κυριάκο 

Πούτο 

του Ευαγγέλου 

(Μ-949) 

(826) 

Σταύρο 

Στρατάκο 

του Ευστρατίου 

(Μ-959) 

(827) 

Γ εώργιο 

Βαρελά 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-941) 

(828) 

Τ ηλέμαχο 

Κατσικά 

του Νικολάου 

(Μ-957) 

(829) 

Αθανάσιο 

Μίχα 

του Ιωάννη 

(Μ-944) 

(830) 

Θεμιστοκλή 

Νικολακάκη 

του Νικολάου 

(Μ-958) 

(831) 

Ανδρέα 

Κρίτσα 

του Αντωνίου 

(Μ-943) 

(832) 

Χαράλαμπο 

Σπυρόπουλο 

του Χρήστου 

(Μ-955) 

(833) 

Σωτήριο 

Γ ιαννακό 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-951) 

(834) 

Γ εώργιο 

Κοκκινόπουλο 

του Σπυρίδωνα 

(Μ-927) 

Υποπλοίαονουο Οικονομικού 
(835) 

Γ εώργιο 

Βασίλα 

του Ηλία 

(Θ-683) 

(836) 

Αγγελική-Ελένη 

Μαγουλά 

του Αλεξίου 

(Θ-680) 

(837) 

Γ αβριήλ 

Σκουφέζη 

του Δημοκρίτου 

(Θ-681) 

(838) 

Δημήτριο 

Μαυρίκη 

του Στεφάνου 

(0-684) 

(839) 

Παναγιώτη 

Τσιτσιριδάκη 

του Ευαγγέλου 

(0-687) 

(840) 

Αθανάσιο 

Φαλέκα 

του Γεωργίου 

(0-685) 

(841) 

Ταξιάρχη 

Μπρακουμάτσο 

του Παναγιώτη 

(0-682) 

(842) 

Αργυρώ 

Καφούρου 

του Ελευθερίου 

(0-679) 

(843) 

Γ εώργιο 

Τσικρικά 

του Κωνσταντίνου 

(0-688) 

Υποπλοίαονουο Υγειονομικού / Ιατοούο (844) 

Γ εώργιο 

Θωμαϊδη 

του Θωμά 

(ΥΙ-333) 

(845) 

Σάββα 

Ιωαννίδη 

του Γεωργίου 

(ΥΙ-334) 

(846) 

Τ ριαντάφυλλο 

Ντόσκα 

του Κωνσταντίνου 

(ΥΙ-335) 

(847) 

Νικόλαο 

Ίβρο 

του Παναγιώτη 

(ΥΙ-336) 

(848) 

Φρειδερίκο 

Σωτηρίου 

του Ευαγγέλου 

(ΥΙ-337) 

(849) 

Εμμανουήλ 

Κωνσταντάκη 

του Γεωργίου 

(ΥΙ-338) 

(850) 

Αχιλλέα 

Ψηφή 

του Πέτρου 

(ΥΙ-339) 

(851) 

Φωκά 

Πετρογιάννη 

του Δημητρίου 

(ΥΙ-340) 

(852) 

Αθανάσιο 

Θεοδώρου 

του Κωνσταντίνου 

(ΥΙ-341) 

(853) 

Δημήτριο 

Τ ραχανά 

του Πέτρου 

(ΥΙ-342) 

(854) 

Νικόλαο 

Βακάλη 

του Γεωργίου 

(ΥΙ-343) 

(855) 

Ζώη 

Μπέχλη 

του Κωνσταντίνου 

(ΥΙ-344) 

(856) 

Ευστράτιο 

Λαμπούση 

του Παναγιώτη 

(ΥΙ-346) 

Υποπλοίαογο Υγειονομικού / Οδοντίατοο (857) 

Κωνσταντίνο 

Κόντο 

του Βάίου 

(ΥΟΔ-12) 

Υποπλοίαογοοο Υγειονομικού / Νοσηλεοτικήο (858) 

Πετρούλα 

Σταματάκη 

του Νικολάου 

(ΥΙ-195) 

(859) 

Μαρία 

Ζώρζου 

του Ευσταθίου 

(ΥΙ-196) 

(860) 

Χριστίνα 

Βούρβαχη 

του Θεοδώρου 

(ΥΙ-197) 

(861) 

Αικατερίνη 

Κάρκα 

του Νικολάου 

(ΥΙ-198) 

(862) 

Άννα 

Ιωάννου 

του Αναστασίου 

(ΥΙ-199) 

(863) 

Ευαγγελία 

Σχίζα 

του Κωνσταντίνου 

(ΥΙ-200) 

(864) 

Σοφία 

Κομποτιάτη 

του Βασιλείου 

(ΥΙ-201) 

Υποπλοίαονουο Πληοωμάτων Στόλου Υπηοεσιών (865) 

Βασίλειο 

Συροκάκη 

του Αντωνίου 

(29961) 

(866) 

Γ εώργιο 

Καρατσιώρα 

του Σταύρου 

(38241) 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6183 


(867) 

Γ εώργιο 

Κοιλάκο 

του Δημητρίου 

(38249) 

(868) 

Δημήτριο 

Γ ραμμένο 

του Χρήστου 

(66854) 

(869) 

Νικόλαο 

Τ σιάνη 

του Γεωργίου 

(55958) 

(870) 

Εμμανουήλ 

Βεδεράκη 

του Κωνσταντίνου 

(55805) 

(871) 

Βασίλειο 

Αλικιώτη 

του Εμμανουήλ 

(55797) 

(872) 

Φίλιππο 

Μπακάλη 

του Νικολάου 

(55893) 

(873) 

Κωνσταντίνο 

Κομονταχάκη 

του Γεωργίου 

(55859) 

(874) 

Ιωάννη 

Κιμιγκέλη 

του Παναγιώτη 

(55856) 

(875) 

Ευστράτιο 

Σταματίου 

του Χαραλάμπους 

(55936) 

(876) 

Αριστείδη 

Καρατζά 

του Θωμά 

(55847) 

(877) 

Ευστράτιο 

Ζουμπαντή 

του Παναγιώτη 

(55838) 

(878) 

Γ ρηγόριο-Νικόλαο 

Πιπερίδη 

του Γεωργίου 

(55923) 

(879) 

Θεόδωρο 

Χρυσοχόου 

του Νικολάου 

(55968) 

(880) 

Σταύρο 

Μπαχαδάκη 

του Νικολάου 

(55895) 

(881) 

Νικόλαο 

Γ ραμμένο 

του Γεωργίου 

(50345) 

(882) 

Παναγιώτη 

Λειβάδαρο 

του Νικολάου 

(55870) 

(883) 

Γ εώργιο 

Μαρτίνο 

του Αναστασίου 

(55883) 

(884) 

Χαράλαμπο 

Μακαρώνη 

του Γεωργίου 

(5587) 

(885) 

Βασίλειο 

Μπρούπη 

του Ιωάννη 

(55903) 

(886) 

Αγγελο 

Λουρίδη 

του Γρηγορίου 

(50396) 

(887) 

Κωνσταντίνο 

Γ εωργακά 

του Ηλία 

(55813) 

(888) 

Γ εώργιο 

Αμερικανό 

του Ευαγγέλου 

(55800) 

(889) 

Αθανάσιο 

Τ σέλλο 

του Παναγιώτη 

(55957) 

(890) 

Ιωάννη 

Σαντουρτζή 

του Ελευθερίου 

(55931) 

(891) 

Δημήτριο 

Μπούνο 

του Κωνσταντίνου 

(55902) 

(892) 

Νικόλαο 

Πουπαλίδη 

του Νικολάου 

(55924) 

(893) 

Ιωάννη 

Μαργανέλη 

του Παναγιώτη 

(55881) 

(894) 

Εμμανουήλ 

Σπυράτο 

του Γερασίμου 

(50485) 

(895) 

Αθανάσιο 

Σταυρόπουλο 

του Σταύρου 

(55937) 

(896) 

Γ εώργιο 

Γ αλαίο 

του Επιφανείου 

(55810) 

(897) 

Χρήστο 

Πιπεριά 

του Θωμά 

(55934) 

(898) 

Εμμανουήλ 

Λαμπαθάκη 

του Μιχαήλ 

(55867) 

Υποπλοίαογουο Πληοωυάτων 

Στόλου Τεννών (899) 

Ιωάννη 

Κακαβούλη 

του Νικολάου 

(65721) 

(900) 

Βασίλειο 

Βλάχο 

του Δημητρίου 

(65732) 

(901) 

Βασίλειο 

Κοτζιά 

του Μιχαήλ 

(65751) 

(902) 

Μιλτιάδη 

Παντελαίο 

του Νικολάου 

(65753) 

(903) 

Ηλία 

Κυριακόπουλο 

του Γεωργίου 

(65710) 

(904) 

Νικόλαο 

Βιλλιώτη 

του Ιωάννη 

(65716) 

(905) 

Φώτιο 

Καπιολδάση 

του Μάρκου 

(65715) 

(906) 

Μιχαήλ 

Περούλη 

του Δανιήλ 

(65712) 

(907) 

Δημήτριο 

Γ κιόκα 

του Μιχαήλ 

(65723) 

(908) 

Κωνσταντίνο 

Γ κιόκα 

του Περικλή 

(65744) 

(909) 

Ιωάννη 

Γ ρατσία 

του Εμμανουήλ 

(65726) 

(910) 

Πέτρο 

Ροζέα 

του Ιωάννη 

(65755) 

(911) 

Ιωάννη 

Μελετίου 

του Στυλιανού 

(65735) 

(912) 

Νικόλαο 

Μάθεση 

του Παναγιώτη 

(65764) 

(913) 

Αθανάσιο 

Ντίβη 

του Παναγιώτη 

(65771) 

(914) 

Γ αβριήλ 

Δολαπτσή 

του Ηλία 

(65759) 

(915) 

Ανάργυρο 

Αργυρίου 

του Ξενοφώντα 

(65739) 

(916) 

Ηλία 

Σχινά 

του Γεωργίου 

(65752) 

(917) 

Κωνσταντίνο 

Τ ακάκη 

του Ιωάννη 

(65766) 

(918) 

Γ εώργιο 

Κανάκη 

του Δημοσθένη 

(65768) 

(919) 

Γ εώργιο 

Τερεφό 

του Αντωνίου 

(65734) 

(920) 

Νικόλαο 

Κρομμυδά 

του Νέστορα 

(50242) 

(921) 

Παναγιώτη 

Μιχαλάκη 

του Αναστασίου 

(66870) 

(922) 

Κωνσταντίνο 

Ανδρικόπουλο 

του Νικολάου 

(66883) 
6184 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(923) 

Μιχαήλ 

Κοντούδη 

του Δημητρίου 

(66877) 

(924) 

Παναγιώτη 

Θεοχάρη 

του Γεωργίου 

(66875) 

(925) 

Αντώνιο 

Κολοφώτη 

του Ηλία 

(66873) 

(926) 

Βασίλειο 

Βάσιο 

του Κωνσταντίνου 

(66886) 

(927) 

Ιωάννη 

Τ σότρα 

του Αριστοτέλη 

(66876) 

(928) 

Γ εώργιο 

Μπούτση 

του Ευαγγέλου 

(66889) 

(929) 

Αθανάσιο 

Βουγιούκα 

του Γεωργίου 

(60919) 

(930) 

Σταύρο 

Καραμένο 

του Ευαγγέλου 

(66887) 

(931) 

Χρήστο 

Φωτόπουλο 

του Ευριπίδη 

(66888) 

(932) 

Δημήτριο 

Παπαμήτρου 

του Κωνσταντίνου 

(66878) 

(933) 

Βασίλειο 

Γ αλουτζή 

του Χαραλάμπους 

(55686) 

(934) 

Ιωάννη 

Φωκά 

του Μιχαήλ 

(50313) 

(935) 

Ανδρέα 

Αντωνόπουλο 

του Χαραλάμπους 

(55704) 

(936) 

Παντελή 

Λιονάκη 

του Ιωάννη 

(55694) 

(937) 

Παναγιώτη 

Σαρρή 

του Αλεξάνδρου 

(55722) 

(938) 

Ιωάννη 

Πλαγιαννάκο 

του Κωνσταντίνου 

(55789) 

(939) 

Νικόλαο 

Λιάπη 

του Γεωργίου 

(55725) 

(940) 

Αντώνιο 

Κράσσο 

του Γεωργίου 

(55698) 

(941) 

Νικόλαο 

Παπαθεοχάρη 

του Σπυρίδωνα 

(55765) 

(942) 

Εμμανουήλ 

Παρτσακουλάκη 

του Δημητρίου 

(55788) 

(943) 

Ευάγγελο 

Γ αρουφαλιά 

του Ευαγγέλου 

(55764) 

(944) 

Ιωάννη 

Σουρτζή 

του Αγγέλου 

(55760) 

(945) 

Χρήστο 

Μπούτση 

του Εμμανουήλ 

(55766) 

(946) 

Νικόλαο 

Σαπουνά 

του Ιωάννη 

(55707) 

(947) 

Ιωάννη 

Κουτσοδήμο 

του Μελετίου 

(55715) 

(948) 

Βασίλειο 

Κισκέα 

του Δημητρίου 

(55739) 

(949) 

Αλέκο 

Περάματζη 

του Παναγιώτη 

(55793) 

(950) 

Νικόλαο 

Μακρινάκη 

του Πλαστήρα 

(55777) 

(951) 

Ιωάννη 

Κρανιδιώτη 

του Βασιλείου 

(55755) 

(952) 

Νικόλαο 

Τσιούλα 

του Γεωργίου 

(50310) 

(953) 

Γ εώργιο 

Ζορμπάνο 

του Παναγιώτη 

(55729) 

(954) 

Εμμανουήλ 

Καλογεράκη 

του Γεωργίου 

(50233) 

(955) 

Γ εώργιο 

Φιλιππίδη 

του Αναστίου 

(55762) 

(956) 

Θεόδωρο 

Τζοτζολάκη 

του Βασιλείου 

(55761) 

(957) 

Νεκτάριο 

Παρθένη 

του Σωτηρίου 

(65779) 

(958) 

Δημήτριο 

Μιχόπουλο 

του Νικολάου 

(50263) 

(959) 

Χρήστο 

Νάννο 

του Αθανασίου 

(65746) 

Αργυρό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα Ανθυποπλοίαογο Πληοωυάτων Στόλου Υπηοεσιών (960) 

Γ εώργιο 

Μπέκο 

του Κωνσταντίνου 

(38286) 

Ανθυποπλοίαογουο Πληοωυάτων Στόλου Τεγνών (961) 

Ιωάννη 

Μαυράκη 

του Γεωργίου 

(55726) 

(962) 

Αντώνιο 

Δερμιτζάκη 

του Ελευθερίου 

(50209) 

Ανθυποπλοίαογουο Ειδικήο Μονιυότηταο / Χειοιστέο Ελικοπτέοων (963) 

Αθανάσιο 

Θανασιά 

του Δημητρίου 

(71053) 

(964) 

Αλέξανδρο 

Λαζαράκο 

του Αντωνίου 

(73438) 

(965) 

Κωνσταντίνο 

Πουρίδη 

του Ιωάννη 

(73434) 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6185 


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΕΤΟΣ 2005 

Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής. 


Αντιναύαογουο Μάγιυουο Α.Μ. 


(966) 

Μαργαρίτη 

Τζαβάρα 

του Νικολάου 

(1331) 

(967) 

Ευάγγελο 

Κοροβέση 

του Κωνσταντίνου 

(1337) 

Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα Αογιπλοιάογουο Μάγιυουο 
(968) 

Κυριάκο 

Κυριακίδη 

του Σταύρου 

(1477) 

(969) 

Νικόλαο 

Πιέτρη 

του Κωνσταντίνου 

(1478) 

(970) 

Αριστομένη 

Λάλη 

του Παναγιώτη 

(1476) 

(971) 

Σταύρο 

Κούβαρη 

του Γεωργίου 

(1485) 

(972) 

Νικόλαο 

Βαζαίο 

του Ιακώβου 

(1483) 

(973) 

Δημήτριο 

Παπαγιαννίδη 

του Βασιλείου 

(1499) 

Αογιπλοιάογουο Μηγανικούο 
(974) 

Ακύλα 

Κατσικογιάννη 

του Δημητρίου 

(Μ-514) 

(975) 

Στέφανο 

Σουβαλιώτη 

του Λουκά 

(Μ-518) 

(976) 

Ιωάννη 

Βορριά 

του Γεωργίου 

(Μ-541) 

Αογιπλοιάογουο Οικονουικού 
(977) 

Κων/νο 

Πετρόπουλο 

του Νικολάου 

(0-445) 

(978) 

Ιωάννη 

Βασιλειάδη 

του Βασιλείου 

(0-448) 

Αογιπλοιάογο Υνειονουικού / Ιατοό 
(979) 

Ιωάννη 

Παναγόπουλο 

του Ανδρέα 

(ΥΙ-192) 

Αογιπλοιάογο Υνειονουικού / Νοσπλευτικήο (980) 

Παυλίνα 

Φωκίτη - Γεώργα 

του Νικολάου 

(ΥΝ-076) 

Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής 
Πλοιάογουο Μάγιυουο 
(981) 

Γ εώργιο 

Ρηγανάκο 

του Ευσταθίου 

(1609) 

(982) 

Πλάτωνα 

Αντωνίου 

του Χρήστου 

(1600) 

(983) 

Αναστάσιο 

Κάτσαρη 

του Σταύρου 

(1619) 

(984) 

Αλέξανδρο 

Θεοδοσίου 

του Γεωργίου 

(1617) 

(985) 

Παναγιώτη 

Καλαμάκη 

του Νικολάου 

(1614) 

(986) 

Γ εώργιο 

Μαρκουλάκη 

του Εμμανουήλ 

(1591) 

(987) 

Κωνσταντίνο 

Κοκολάκη 

του Ελευθερίου 

(1623) 

(988) 

Παναγιώτη 

Δάβαρη 

του Νικολάου 

(1620) 

(989) 

Ορέστη 

Κλεισιούνη 

του Αριστείδη 

(1599) 

(990) 

Βελισσάριο 

Παππά 

του Νικολάου 

(1641) 

(991) 

Γ εώργιο 

Γ ιακουμάκη 

του Χαραλάμπους 

(1646) 

(992) 

Αδριανό 

Πούλο 

του Μιχαήλ 

(1596) 

(993) 

Στέφανο 

Γ κίκα 

του Σωτηρίου 

(1655) 

(994) 

Ιωάννη 

Λεοντακιανάκο 

του Μιχαήλ 

(1697) 

(995) 

Γ εώργιο 

Μπάκο 

του Κων/νου 

(1655) 

(996) 

Ευτύχιο 

Νικολιδάκη 

του Παντελεήμονα 

(1662) 

(997) 

Μιλτιάδη 

Γ κρούγια 

του Γ εωργίου 

(1542) 
6186 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(998) 

Σπυρίδωνα 

Π άλλα 

του Δημητρίου 

(1569) 

(999) 

Αναστάσιο 

Κάλλια 

του Πέτρου 

(1573) 

(1000) 

Κωνσταντίνο 

Παναγιωτίδη 

του Βασιλείου 

(1612) 

(1001) 

Παναγιώτη 

Φανουράκη 

του Γεωργίου 

(1629) 

(1002) 

Δημήτριο 

Σακελλαρίου 

του Αντωνίου 

(1627) 

(1003) 

Αριστείδη 

Καθρέπτα 

του Μιχαήλ 

(1615) 

(1004) 

Χαράλαμπο 

Δημακογιάννη 

του Δημητρίου 

(1659) 

(1005) 

Παναγιώτη 

Καλυβίτη 

του Σπυρίδωνα 

(1625) 

(1006) 

Κωνσταντίνο 

Παπαδόπουλο 

του Ιωάννη 

(1592) 

(1007) 

Αλέξανδρο 

Χείλαρη 

του Ευάγγελου 

(1632) 

Πλοιάονουο Μπνανικούο 
(1008) 

Μαρίνο 

Μαρκόπουλο 

του Παναγιώτη 

(Μ-595) 

(1009) 

Εμμανουήλ 

Ζαγουράκη 

του Νικολάου 

(Μ-6 09) 

(1010) 

Βασίλειο 

Παπαφακλή 

του Νικολάου 

(Μ-601) 

(1011) 

Δημήτριο 

Χατζηγεωργίου 

του Γεώργιου 

(Μ-617) 

(1012) 

Ιωάννη 

Γ αλάνη 

του Γεώργιου 

(Μ-614) 

(1013) 

Ευάγγελο 

Δαρειώτη 

του Αντωνίου 

(Μ-612) 

(1014) 

Μάρκο 

Βασιλικό 

του Νικολάου 

(Μ-619) 

(1015) 

Γ εώργιο 

Μπουγιούκο 

του Θεοδώρου 

(Μ-624) 

(1016) 

Ιωάννη 

Φραγκούλη 

του Παύλου 

(Μ-626) 

(1017) 

Νικόλαο 

Μαρίνη 

του Δημητρίου 

(Μ-634) 

(1018) 

Δημήτριο 

Κωνσταντόπουλο 

του Γεώργιου 

(Μ-622) 

(1019) 

Δημήτριο 

Κάίρη 

του Αρτεμίου 

(Μ-630) 

(1020) 

Χαράλαμπο 

Αντωνιάδη 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-635) 

(1021) 

Κωνσταντίνο 

Μάντζιο 

του Βασιλείου 

(Μ-632) 

(1022) 

Κωνσταντίνο 

Σταθόπουλο 

του Ανδρέα 

(Μ-627) 

(1023) 

Ιωάννη 

Φιλιππή 

του Μιχαήλ 

(Μ-629) 

Πλοιάονουο Οικονουικού 
(1024) 

Αθανάσιο 

Λαγκώνα 

του Δημητρίου 

(0-476) 

(1025) 

Δημήτριο 

Γ ιαννηλόη 

του Αθανασίου 

(0-478) 

(1026) 

Κυριάκο 

Τ αγγαλίδη 

του Ηλία 

(0-477) 

Πλοιάονουο Υνειονοιιικού / Ιατοούο 
(1027) 

Αθανάσιο 

Παπατζιτζέ 

του Ηλία 

(ΥΙ-232) 

(1028) 

Παναγιώτη 

Δημάκο 

του Ευάγγελου 

(ΥΙ-234) 

Πλοιάονο Υνειονοιιικού / Νοσηλευτικήο (1029) 

Σιμέλα 

Σάρδη-Καλεμκερίδου 

του Δημητρίου 

(ΥΝ-086) 

Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα 
Αντιπλοίαονουο Μάνιιιουο 
(1030) 

Απόστολο 

Τ ριβλίδη 

του Γεωργίου 

(1906) 

(1031) 

Δημήτριο 

Μήλιο 

του Αντωνίου 

(1836) 

(1032) 

Νικόλαο 

Φώσκολο 

του Ζαχαρία 

(1908) 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6187 


(1033) 

Νικόλαο 

Γ εωργόπουλο 

του Τηλέμαχου 

(1873) 

(1034) 

Παναγιώτη 

Παπανικολάου 

του Ευάγγελου 

(1901) 

(1035) 

Γ εώργιο 

Μονιάκη 

του Εμμανουήλ 

(1806) 

(1036) 

Γ εώργιο 

Αναστασόπουλο 

του Δημητρίου 

(1862) 

(1037) 

Εμμανουήλ 

Ζερβά 

του Νικολάου 

(1888) 

(1038) 

Αριστείδη 

Παπαποστόλου 

του Ιωάννη 

(1880) 

(1039) 

Αναστάσιο 

Χαϊδεμενάκο 

του Παναγιώτη 

(1909) 

(1040) 

Αριστοτέλη-Σπυρίδωνα 

Κομιανό 

του Αντωνίου 

(1868) 

(1041) 

Αντώνιο 

Μπουμπά 

του Σπυρίδωνα 

(1876) 

(1042) 

Νικόλαο 

Τετραδάκο 

του Γεωργίου 

(1849) 

(1043) 

Δημήτριο 

Τ σιμόγιαννη 

του Θεοδώρου 

(1842) 

(1044) 

Δημήτριο 

Κουτέα 

του Δημοσθένους 

(1946) 

(1045) 

Πολύχρονη 

Κουλούρη 

του Πελοπίδα 

(1912) 

(1046) 

Λουκά 

Τσαρμακλή 

του Λεωνίδα 

(1235) 

(1047) 

Σπυρίδωνα 

Μπρανίκα 

του Γεωργίου 

(1871) 

(1048) 

Αλέξανδρο 

Χριστοφή 

του Στυλιανού 

(1846) 

(1049) 

Γ εώργιο 

Χούντα 

του Αντωνίου 

(1847) 


Αντιπλοίαργούο Μηγανικούο 


(1050) 

Αναστάσιο 

Ραμπίδη 

του Χρυσόστομου 

(Μ-742) 

(1051) 

Γ εώργιο 

Μαρτζούκο 

του Ιωάννη 

(Μ-740) 

(1052) 

Αθανάσιο 

Παπαντωνίου 

του Νικολάου 

(Μ-715) 

(1053) 

Παναγιώτη 

Λέκκα 

του Χαραλάμπους 

(Μ-744) 

(1054) 

Αντώνη 

Κοντοπίδη 

του Ιωάννη 

(Μ-752) 

(1055) 

Λουκά 

Ανδρέου 

του Ανδρέα 

(Μ-751) 

(1056) 

Γ εώργιο 

Παινέση 

του Ευάγγελου 

(Μ-714) 

(1057) 

Χρήστο 

Γ κίκα 

του Ευθυμίου 

(Μ-720) 

(1058) 

Θεόδωρο 

Κοσιάδη 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-721) 

(1059) 

Ευάγγελο 

Κορωνάκη 

του Χαρίτωνα 

(Μ-718) 

(1060) 

Παναγιώτη 

Σταυριανάκο 

του Σταύρου 

(Μ-724) 

(1061) 

Γ εώργιο 

Κυριαζή 

του Ευάγγελου 

(Μ-753) 


Αντιπλοίαργούο Οικονουικού 


(1062) 

Αλέξανδρο 

Αβριωνίδη 

του Αιμίλιου 

(Θ-544) 

(1063) 

Ηλία 

Πετρούτσο 

του Κωνσταντίνου 

(Θ-545) 

(1064) 

Κωνσταντίνο 

Παπαδόπουλο 

του Αντωνίου 

(Θ-546) 

(1065) 

Σταύρο 

Σταυρίδη 

του Σωτηρίου 

(0-547) 

(1066) 

Γ εώργιο 

Τ σιακίρη 

του Παύλου 

(0-548) 

(1067) 

Αστέριο 

Παπαστερίου 

του Φιλίππου 

(0-549) 

(1068) 

Ιωάννη 

Κανελλέα 

του Παναγιώτη 

(0-551) 


Αντιπλοίαργούο Υνειονοιιικού / Ιατοούο 


(1069) 

Σταύρο 

Γ ιαννικάκη 

του Ιωάννη 

(ΥΙ-267) 

(1070) 

Λάμπρο 

Μπιλάλη 

του Νικολάου 

(ΥΙ-268) 

(1071) 

Αναστάσιο 

Αντωνίου 

του Νικολάου 

(ΥΙ-269) 

(1072) 

Ειρήνη 

Βελακούλη-Γ ιαννάκη 

του Σταματίου 

(ΥΙ-100) 
6188 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(1073) 

Σωτήριο 

Μωραΐτη 

του Δημητρίου 

(ΥΙ-270) 

(1074) 

Αθανάσιο 

Παπαδημητρίου 

του Γεώργιου 

(ΥΙ-271) 

(1075) 

Ηλία 

Χατζημιχάλη 

του Γεώργιου 

(ΥΙ-272) 

(1076) 

Ιωάννη 

Σφηνιαδάκη 

του Κωνσταντίνου 

(ΥΙ-273) 

(1077) 

Εμμανουήλ 

Κασωτάκη 

του Νικολάου 

(ΥΙ-274) 

(1078) 

Ιωάννη 

Κυριαζάνο 

του Δημητρίου 

(ΥΙ-275) 

(1079) 

Γ εώργιο 

Μαγκούφη 

του Λουκά 

(ΥΙ-276) 

Αντιπλοίαονουο Υνειονοιιικού / Οδοντίατοούο (1080) 

Σπυρίδωνα 

Αυθεντόπουλο 

του Ευάγγελου 

(ΥΘΔ-03) 

(1081) 

Εμμανουήλ 

Αναστασάκη 

του Μηνά 

(ΥΘΔ-04) 

Αντιπλοίαονουο Υνειονοιιικού / Νοσηλευτικήο (1082) 

Παρασκευή 

Αρβανιτάκου-Παληοπουλου 

του Βάίου 

(ΥΝ-110) 

(1083) 

Ευαγγελία 

Γ εωργαράκη-Τ σουκάτου 

του Θεοδώρου 

(ΥΝ-112) 

Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής Πλωτάονεο Μάνιυουο 
(1084) 

Ιωάννη 

Χάψο 

του Στυλιανού 

(1963) 

(1085) 

Δημήτριο 

Καμάρα 

του Γεωργίου 

(2090) 

(1086) 

Πέτρο 

Δραγκιώτη 

του Νικήτα 

(2111) 

(1087) 

Γ εώργιο 

Καραγεώργη 

του Στυλιανού 

(2091) 

(1088) 

Σωτήριο 

Πουλή 

του Γεωργίου 

(2171) 

(1089) 

Κωνσταντίνο 

Παπαδάκη 

του Εμμανουήλ 

(2142) 

(1090) 

Δημήτριο 

Λυμπεράκη 

του Βασιλείου 

(2126) 

(1091) 

Απόστολο 

Γ αβριελάτο 

του Μάριου 

(2146) 

(1092) 

Ιωάννη 

Ανδρουλάκη 

του Γεωργίου 

(2152) 

(1093) 

Γ εώργιο 

Δουράνο 

του Δημήτριου 

(2145) 

(1094) 

Μιχαήλ 

Λυμπέρη 

του Θεοδώρου 

(2044) 

(1095) 

Μάριο 

Αρβανιτάκη 

του Ξενοφώντα 

(2160) 

(1096) 

Κωνσταντίνο 

Συρόπουλο 

του Νικολάου 

(2097) 

(1097) 

Νεκτάριο 

Λεφάκη 

του Μανούσου 

(2157) 

(1098) 

Νικόλαο 

Γ ούναρη 

του Βασιλείου 

(2122) 

(1099) 

Ζαχαρία 

Βρούβα 

του Κωνσταντίνου 

(2141) 

(1100) 

Άρη 

Γ ρηγοράκη 

του Γεωργίου 

(2168) 

(1101) 

Παναγιώτη 

Πέτρου 

του Μελετίου 

(2133) 

(1102) 

Ιωάννη 

Τ σολάκη 

του Χρήστου 

(2116) 

(1103) 

Νικόλαο 

Μεταξά 

του Αναστάσιου 

(2108) 

Πλωτάονεο Μηνανικούο 
(1104) 

Σπυρίδωνα-Ιωάννη 

Βραχλιώτη 

του Παναγιώτη 

(Μ-858) 

(1105) 

Γ εώργιο 

Παπακώστα 

του Χρήστου 

(Μ-851) 

(1106) 

Αναστάσιο 

Καλαϊτζίδη 

του Χρήστου 

(Μ-843) 

(1107) 

Αριστομένη 

Χρυσοσπάθη 

του Δημητρίου 

(Μ-879) 

(1108) 

Νικόλαο 

Μπεκιάρη 

του Διομήδη 

(Μ-888) 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6189 


(1109) 

Κωνσταντίνο 

Γ αλάνη 

του Παναγιώτη 

(Μ-885) 

(1110) 

Κωνσταντίνο 

Καλογερίδη 

του Δημητρίου 

(Μ-886) 

(1111) 

Ιωάννη 

Μίχο 

του Αναστασίου 

(Μ-897) 

(1112) 

Ιωάννη 

Φαρσάρη 

του Εμμανουήλ 

(Μ-880) 

(1113) 

Ευάγγελο 

Μπίντζιο 

του Γεώργιου 

(Μ-892) 

(1114) 

Βασίλειο 

Πετρογιάννη 

του Μιχαήλ 

(Μ-890) 

(1115) 

Δημήτριο 

Κουπατσιάρη 

του Αγγέλου 

(Μ-876) 

(1116) 

Δημήτριο 

Ζηλούδη 

του Αλεξάνδρου 

(Μ-882) 

Πλωτάονεο Οικονουικού 
(1117) 

Νικόλαο 

Καλιτσουνάκη 

του Δημητρίου 

(0-633) 

(1118) 

Βασιλική 

Ραιρτοπούλου 

του Προδρόμου 

(0-642) 

(1119) 

Νικόλαο 

Παναγιωτούνη 

του Σταύρου 

(0-645) 

(1120) 

Ιωάννη 

Μαυρουδάκη 

του Αλέξανδρου 

(0-649) 

(1121) 

Ανθήλια 

Τζανή 

του Μιχαήλ 

(0-646) 

(1122) 

Πελαγία 

Στείρα 

του Ιωάννη 

(0-651) 

(1123) 

Χαράλαμπο 

Χατζηλάμπο 

του Νικολάου 

(0-648) 

Πλωτάονεο Υνειονοιιικού / Ιατοούο 
(1124) 

Βασίλειο 

Μπέκο 

του Κωνσταντίνου 

(ΥΙ-312) 

(1125) 

Γ εώργιο 

Παπαγεωργίου 

του Νικολάου 

(ΥΙ-313) 

(1126) 

Γ εώργιο 

Κοντό 

του Δημητρίου 

(ΥΙ-314) 

(1127) 

Χρήστο 

Κατσίκα 

του Σταμάτη 

(ΥΙ-315) 

(1128) 

Γ κίκα 

Κατσκρή 

του Ηλία 

(ΥΙ-316) 

(1129) 

Βασίλειο 

Κωστόπουλο 

του Κωνσταντίνου 

(ΥΙ-317) 

(1130) 

Απόστολο 

Καραλέξη 

του Αναστασίου 

(ΥΙ-318) 

(1131) 

Ιωάννη 

Τερζή 

του Σωτηρίου 

(ΥΙ-319) 

(1132) 

Σπυρίδων 

Χρυσουλάκη 

του Ευάγγελου 

(ΥΙ-320) 

(1133) 

Ιωάννη 

Κωτσιάρα 

του Κωνσταντίνου 

(ΥΙ-321) 

Πλωτάονη Υνειονοιιικού / Οδοντίατοο (1134) 

Σταύρο 

Τόμπρη 

του Νικολάου 

(ΥΟΔ-07) 

Πλωτάονεο Υνειονοιιικού / Νοσηλευτικήο (1135) 

Δήμητρα 

Κουτσιούμπα 

του Ευάγγελου 

(ΥΝ-142) 

(1136) 

Ευαγγελία 

Τερζάκη 

του Ιωάννη 

(ΥΝ-143) 

(1137) 

Αναστασία 

Κούση 

του Γεωργίου 

(ΥΝ-144) 


Πλωτάονεο Πληοωιιάτων Στόλου / Υπηρεσιών 


(1138) 

Μιχαήλ 

Ηλιάκη 

του Αλεξάνδρου 

(38226) 

(1139) 

Μιχαήλ 

Βασιλάκη 

του Κωνσταντίνου 

(32293) 

(1140) 

Εμμανουήλ 

Κοντολαιμάκη 

του Γεωργίου 

(38253) 

(1141) 

Νικόλαο 

Βασιλείου 

του Δημητρίου 

(44575) 

(1142) 

Απόστολο 

Κυριακάκη 

του Μιχαήλ 

(44632) 

(1143) 

Χαράλαμπο 

Σταμάτη 

του Φωτίου 

(44721) 

(1144) 

Βασίλειο 

Πασχάλη 

του Χρήστου 

(44695) 
6190 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(1145) 

Ευστάθιο 

Παπανικολάου 

του Ιωάννη 

(44691) 

(1146) 

Γ εώργιο 

Κανάκη 

του Εμμανουήλ 

(44605) 

(1147) 

Ευάγγελο 

Γ αβριλάκη 

του Γεωργίου 

(44580) 

(1148) 

Βασίλειο 

Κουτσιουμάρη 

του Γεωργίου 

(44627) 

(1149) 

Παναγιώτη 

Παπαλαμπρόπουλο 

του Ιωάννη 

(44698) 

(1150) 

Γ κίκας-Νικήτα 

Μπούφη 

του Γεωργίου 

(44679) 

(1151) 

Κωνσταντίνο 

Ελευσινιώτη 

του Μιχαήλ 

(44595) 

(1152) 

Ιορδάνη 

Κοριτσίδη 

του Θεοδοσίου 

(44620) 

(1153) 

Φώτιο 

Τ σόντο 

του Ευστρατίου 

(44740) 

(1154) 

Γ εώργιο 

Μεσσήνη 

του Παναγιώτη 

(44664) 

(1155) 

Ευάγγελο 

Τάμπαση 

του Βασιλείου 

(44727) 

(1156) 

Κωνσταντίνο 

Κουρουμιχάκη 

του Βασιλείου 

(44625) 

(1157) 

Μιχαήλ 

Μπουγάτσια 

του Χαραλάμπους 

(44675) 

(1158) 

Σπυρίδων 

Πουλή 

του Αγγέλου 

(44703) 

(1159) 

Στέφανο 

Ανδρονικίδη 

του Χρήστου 

(44567) 

(1160) 

Βασίλειο 

Μπούτση 

του Δημητρίου 

(44678) 

(1161) 

Γ εώργιο 

Πολλάλη 

του Ευάγγελου 

(38316) 

(1162) 

Κωνσταντίνο 

Ψαρρό 

του Σωτηρίου 

(44762) 

(1163) 

Εμμανουήλ 

Αργυρίου 

του Γεωργίου 

(38181) 

(1164) 

Αναστάσιο 

Μπουρλόκα 

του Παναγιώτη 

(38288) 

(1165) 

Γ εώργιο 

Κοζομπόλη 

του Σωκράτη 

(38248) 

Πλωτάονεο Πληοωιιάτων Στόλου /Τεννών 
Γ εώργιο 

Μπαλτά 

του Ηλία 

(55971) 

(1166) 

Αιμίλιο 

Βιλλιώτη 

του Βασιλείου 

(55974) 

(1167) 

Γ εώργιο 

Κασάμπαλη 

του Θεοδώρου 

(44377) 

(1168) 

Ιωάννη 

Μπίλλια 

του Αναστασίου 

(44328) 

(1169) 

Ανάργυρο 

Περδικούρη 

του Ιωάννη 

(44338) 

(1170) 

Σωτήριο 

Μπούτση 

του Δημητρίου 

(44366) 

(1171) 

Δημήτριο 

Χρονόπουλο 

του Πολύχρονη 

(44405) 

(1172) 

Ιωάννη 

Κωνσταντίνου 

του Νικολάου 

(44409) 

(1173) 

Ιωάννη 

Μηλιώτη 

του Δημητρίου 

(44410) 

(1174) 

Κωνσταντίνο 

Κουτσοκέρα 

του Ιωάννη 

(44355) 

(1175) 

Ιωάννη 

Παπαδομιχελάκη 

του Ροδάμανθης 

(44334) 

(1176) 

Χρήστο 

Ελευσινιότη 

του Ιωάννη 

(44437) 

(1177) 

Ευστάθιο 

Τ σολακίδη 

του Κωνσταντίνου 

(44399) 

(1178) 

Πολύβιο 

Αρτεμιάδη 

του Γεωργίου 

(44406) 

(1179) 

Παναγιώτη 

Σαμαρτζή 

του Φωτίου 

(44427) 

(1180) 

Ηλία 

Ζούμα 

του Λεωνίδα 

(44358) 

(1181) 

Εμμανουήλ 

Δημητροκάλλη 

του Ιωάννη 

(44253) 

(1182) 

Σταύρο 

Αλτίνο 

του Δημητρίου 

(44391) 

(1183) 

Ανδρέα 

Γ εωργακόπουλο 

του Ευάγγελου 

(44412) 

(1184) 

Γ εώργιο 

Μακράκη 

του Ιωάννη 

(44348) 

(1185) 

Μιχαήλ 

Σκουλάκη 

του Αντωνίου 

(44361) 

(1186) 

Νικόλαο 

Καλαμπόκη 

του Δημητρίου 

(44354) 

(1187) 

Αντώνιο 

Σωτηρόπουλο 

του Παναγιώτη 

(44369) 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6191 


Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα 


Υποπλοιάογουο Μάγιιιουο 


(1188) 

Παναγιώτη 

Σέργη 

του Νικήτα 

(2377) 

(1189) 

Κυριάκο 

Σέργη 

του Νικήτα 

(2412) 

(1190) 

Στέφανο 

Σπάρου 

του Στέργιου 

(2429) 

(1191) 

Περικλή 

Πανταλέων 

του Κωνσταντίνου 

(2406) 

(1192) 

Κωνσταντίνο 

Ράπτη 

του Θεοδώρου 

(2376) 

(1193) 

Βασίλειο 

Σαββάτη 

του Σπυρίδωνα 

(2347) 

(1194) 

Αναστάσιο 

Φράγκο 

του Γεωργίου 

(2387) 

(1195) 

Αθανάσιο 

Μουστάκα 

του Παναγιώτη 

(2383) 

(1196) 

Ηλία 

Καρκατζελάκη 

του Σταύρου 

(2373) 

(1197) 

Ηρακλή 

Μίχο 

του Απόστολου 

(2371) 

(1198) 

Αλέξανδρο 

Κοντραφούρη 

του Γεώργιου 

(2393) 

(1199) 

Αντώνη 

Βλαχάκη 

του Γεώργιου 

(2440) 

(1200) 

Σταύρο 

Κοντζόγλου 

του Αναστάσιου 

(2388) 

(1201) 

Αλέξανδρο 

Ξανθουλέα 

του Αχιλλέα 

(2419) 

(1202) 

Γ εώργιο 

Μηλαίο 

του Μάριου 

(2404) 

(1203) 

Ευάγγελο 

Σιμαγιά 

του Γεώργιου 

(2386) 

(1204) 

Ελευθέριο 

Νεράκη 

του Μιχαήλ 

(2398) 

(1205) 

Θεόδωρο 

Παπαδάκη 

του Γεώργιου 

(2411) 

(1206) 

Γ εώργιο 

Κοτσαμπασάκη 

του Ευτύχιου 

(2327) 

(1207) 

Νικόλαο 

Δομουχτσίδη 

του Γεωργίου 

(2417) 

(1208) 

Νικόλαο 

Καρνάβα 

του Τριαντάφυλλου 

(2368) 

(1209) 

Σπυρίδωνα 

Κωτούλα 

του Βασιλείου 

(2408) 

(1210) 

Ιωάννη 

Τρακάδα 

του Αργυρίου 

(2339) 

(1211) 

Αθανάσιο 

Βεζύρη 

του Ευσταθίου 

(2374) 

(1212) 

Θεόδωρο 

Γ ραμμένο 

του Σπυρίδωνα 

(2416) 

(1213) 

Αναστάσιο 

Μιχάλαρο 

του Σταύρου 

(2439) 

(1214) 

Γ εώργιο 

Δεμεντή 

του Θεοδώρου 

(2382) 

(1215) 

Γ εώργιο 

Τ σουτσάνη 

του Αντωνίου 

(2413) 

(1216) 

Φώτιο 

Παρασκευά 

του Χρήστου 

(2389) 

(1217) 

Θεόδωρο 

Κοιλάκο 

του Δημητρίου 

(2384) 

(1218) 

Παναγιώτη 

Γ ιαννουδάκη 

του Δημητρίου 

(2396) 

(1219) 

Χρήστο 

Ψυρρόπουλο 

του Ιωάννη 

(2375) 

(1220) 

Ελευθέριο 

Ζέρβα 

του Εμμανουήλ 

(2390) 

(1221) 

Εμμανουήλ 

Γ εωργακάκη 

του Μηνά 

(2362) 

(1222) 

Σταμάτη 

Σκορδιλάκη 

του Αντωνίου 

(2401) 

(1223) 

Νικόλαο 

Κοκλώνη 

του Μιχαήλ 

(2420) 

(1224) 

Δημήτριο 

Σκίτσα 

του Χαράλαμπου 

(2348) 

(1225) 

Κωνσταντίνο 

Νασσόπουλο 

του Ευστάθιου 

(2395) 

(1226) 

Γ εώργιο 

Φιλίππου 

του Σάββα 

(2402) 

(1227) 

Λεωνίδα 

Πλατανάκη 

του Νικολάου 

(2315) 

(1228) 

Ιωάννη 

Τ σικαλάκη 

του Δημητρίου 

(2322) 

(1229) 

Παναγιώτη 

Τ ριαντόπουλο 

του Αντωνίου 

(2403) 

(1230) 

Χρήστο 

Κοροπούλη 

του Νικολάου 

(2391) 
6192 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(1231) 

Βασίλειο 

Κέτση 

του Γεώργιου 

(2423) 

(1232) 

Χρυσόστομο 

Ράγκο 

του Λάμπρου 

(2381) 

(1233) 

Παναγιώτη 

Βουλγαρόπουλο 

του Νικολάου 

(2409) 

(1234) 

Κωνσταντίνο 

Μασούρα 

του Παναγιώτη 

(2372) 

(1235) 

Μάρκο 

Τ σάχαλη 

του Ιωάννη 

(2352) 

(1236) 

Σωτήριο 

Μασίκα 

του Δημητρίου 

(2426) 

(1237) 

Απόστολο 

Καρώνη 

του Χρήστου 

(2432) 

(1238) 

Στέφανο 

Σουρβίνο 

του Ιωάννη 

(2378) 

(1239) 

Ιωσήφ 

Παπαδάκη 

του Γεώργιου 

(2358) 

(1240) 

Ιωάννη 

Μαθιουδάκη 

του Χριστόφορου 

(2410) 

(1241) 

Παναγιώτη 

Τριπόντικα 

του Ιωάννη 

(2325) 

(1242) 

Κωνσταντίνο 

Καραγκούνη 

του Ευθυμίου 

(2335) 

(1243) 

Στέφανο 

Παπαδημητρίου 

του Νικολάου 

(2354) 


Υποπλοίαργουο Μπγανικούο 


(1244) 

Κωνσταντίνο 

Ψαλλίδα 

του Βασιλείου 

(Μ-964) 

(1245) 

Χαράλαμπο 

Σουλτάτη 

του Κωνσταντίνου 

(Μ-975) 

(1246) 

Φραγκίσκο 

Ζουριδάκη 

του Δημητρίου 

(Μ-965) 

(1247) 

Αριστείδη 

Δαλάκο 

του Χρήστου 

(Μ-987) 

(1248) 

Δημήτριο 

Μπεθάνη 

του Θεοδώρου 

(Μ-973) 

(1249) 

Ιωάννη 

Παπαμάρκο 

του Μιχαήλ 

(Μ-980) 

(1250) 

Γ εώργιο 

Τσαμόπουλο 

του Γεώργιου 

(Μ-968) 

(1251) 

Γ εώργιο 

Μπαλαγιάννη 

του Ιωάννη 

(Μ-946) 

(1252) 

Νικόλαο 

Φούγια 

του Δημητρίου 

(Μ-978) 

(1253) 

Ιωάννη 

Κορμά 

του Παναγιώτη 

(Μ-976) 

(1254) 

Στυλιανό 

Πετράκη 

του Αρτέμιου 

(Μ-972) 

(1255) 

Νικόλαο 

Κουρουτσίδη 

του Βασιλείου 

(Μ-979) 

(1256) 

Ηλία 

Τ αλαιπώρου 

του Αριστοτέλη 

(Μ-984) 

(1257) 

Δημήτριο 

Φιλιάγκο 

του Ευάγγελου 

(Μ-974) 

(1258) 

Πέτρο 

Βρανά 

του Ευάγγελου 

(Μ-977) 

(1259) 

Χαράλαμπο 

Βρούζα 

του Νικολάου 

(Μ-969) 

(1260) 

Γ εώργιο 

Παντελιά 

του Μιλτιάδη 

(Μ-985) 

(1261) 

Στυλιανό 

Χαραρά 

του Κυριάκου 

(Μ-982) 

(1262) 

Ιωάννη 

Κακαβελάκη 

του Νικολάου 

(Μ-963) 

(1263) 

Ιωάννη 

Μοσχάτο 

του Νικολάου 

(Μ-962) 

(1264) 

Σταύρο 

Τζιμέα 

του Δημητρίου 

(Μ-970) 

(1265) 

Ιωάννη 

Κασσαλιά 

του Εμμανουήλ 

(Μ-966) 

(1266) 

Νικόλαο 

Τρουλάκη 

του Γεώργιου 

(Μ-961) 

(1267) 

Στέφανο 

Σπήλιο 

του Αιμίλιου 

(Μ-981) 

(1268) 

Επαμεινώνδα 

Τ ριβήλο 

του Ξενοφώντα 

(Μ-983) 


Υποπλοίαργουο Οικονουικού 


(1269) 

Ελένη 

Μουτσάτσου 

του Σαράντη 

(0-704) 

(1270) 

Αλεξάνδρα 

Μαυρίκου 

του Εμμανουήλ 

(0-705) 

(1271) 

Βασιλική 

Μπερκέτη 

του Κωνσταντίνου 

(0-706) 

(1272) 

Φώτιο 

Μιχαηλίδη 

του Ηλία-Κωνσταντίνου 

(0-689) 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6193 


(1273) 

Νικόλαο 

Βάσσο 

του Βασιλείου 

(Θ-700) 

(1274) 

Παναγιώτη 

Μάντζαρη 

του Σταύρου 

(Θ-698) 

(1275) 

Θεοδώρα 

Τσάκα 

του Παναγιώτη 

(Θ-695) 

(1276) 

Μαργαρίτα 

Μανιάτη 

του Βασιλείου 

(Θ-692) 

(1277) 

Θεόδωρο 

Θεοδώρου 

του Κωνσταντίνου 

(0-691) 

(1278) 

Κωνσταντίνο 

Μάλλιαρη 

του Παναγιώτη 

(Θ-701) 

(1279) 

Αθανάσιο 

Αντωνόπουλο 

του Φωτίου 

(0-699) 

(1280) 

Χαρίλαο 

Παπαγεωργίου 

του Λεωνίδα 

(0-697) 

(1281) 

Φώτιο 

Σταυριανάκο 

του Σταύρου 

(0-694) 

Υποπλοίαογουο Υνειονοιιικού 

/ Ιατοούο (1282) 

Βασίλειο 

Γ κρίνια 

του Κωνσταντίνου 

(ΥΙ-347) 

(1283) 

Κωνσταντίνο 

Παππά 

του Παναγιώτη 

(ΥΙ-348) 

(1284) 

Ιωάννη 

Ζαχαρόπουλο 

του Παναγιώτη 

(ΥΙ-349) 

(1285) 

Κωνσταντίνο 

Κουζούνια 

του Βασιλείου 

(ΥΙ-350) 

(1286) 

Δημήτριο 

Μπούτση 

του Ευάγγελου 

(ΥΙ-351) 

(1287) 

Σπυρίδων 

Σγούρο 

του Νικολάου 

(ΥΙ-352) 

(1288) 

Αντώνιο 

Σερέτη 

του Νικολάου 

(ΥΙ-353) 

(1289) 

Αναστάσιο 

Γ ραμματικόπουλο 

του Χρήστου 

(ΥΙ-354) 

(1290) 

Θεοφάνη 

Γ ρέντζελο 

του Αποστόλου 

(ΥΙ-355) 

(1291) 

Παναγιώτη 

Χουντή 

του Γεώργιου 

(ΥΙ-356) 

(1292) 

Αχιλλέα 

Γ ιακουμάκη 

του Κυριάκου 

(ΥΙ-357) 

(1293) 

Χριστόδουλο 

Γ εωργούλια 

του Βασιλείου 

(ΥΙ-358) 

(1294) 

Κωνσταντίνο 

Μπογούλια 

του Ευάγγελου 

(ΥΙ-359) 

(1295) 

Νεκτάριο 

Βουδικλάρη 

του Θεοδώρου 

(ΥΙ-360) 

(1296) 

Γ εράσιμο 

Ζορμπά 

του Χαρίλαου 

(ΥΙ-361) 

(1297) 

Νικόλαο 

Ζία 

του Μιχαήλ 

(ΥΙ-362) 

Υποπλοίαογουο Υνειονοιιικού / Οδοντίατοουο (1298) 

Εμμανουήλ 

Δασκαλάκη 

του Αγγελή 

(ΥΟΔ-13) 

(1299) 

Γ εώργιο 

Σιάμο 

του Κων/νου 

(ΥΟΔ-14) 

(1300) 

Ανδρέα 

Ταπίνη 

του Διονυσίου 

(ΥΟΔ-15) 

Υποπλοίαογο Υνειονοιιικού / Φαοιιακοποιό 
Νικόλαο 

Αντωνέλο 

του Αγγέλου 

(ΥΦ-214) 

Υποπλοίαογουο Υνειονοιιικού 

/ Νοσηλευτικής (1301) 

Σοφία 

Βιλλιώτη 

του Προκοπίου 

(ΥΝ-202) 

(1302) 

Γ εώργιο 

Καγιαλάρη 

του Αντωνίου 

(ΥΝ-203) 

(1303) 

Πηνελόπη 

Πουλή 

του Ιωάννη 

(ΥΝ-204) 

(1304) 

Ερσιλία 

Γουνοπούλου 

του Κωνσταντίνου 

(ΥΝ-205) 

(1305) 

Γ εώργιο 

Κυρανά 

του Ιωάννη 

(ΥΝ-206) 

(1306) 

Καλλιόπη 

Μετζάκη 

του Δημητρίου 

(ΥΝ-207) 

(1307) 

Δήμητρα 

Γ ιαννούλη 

του Εμμανουήλ 

(ΥΝ-208) 

(1308) 

Φιλίσια 

Χώματά 

του Βασιλείου 

(ΥΝ-210) 
6194 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Υποπλοίαρχους Πληρωμάτων Στόλου / Υπηρεσιών 


(1309) 

Αριστείδη 

Κοντογιώργη 

του Σπυρίδωνα 

(38252) 

(1310) 

Γ εώργιο 

Κοντάλιπο 

του Στέφανου 

(44618) 

(1311) 

Θεόδωρο 

Σιαβίκη 

του Ηλία 

(50482) 

(1312) 

Δημήτριο 

Λασπίτα 

του Κωνσταντίνου 

(50388) 

(1313) 

Νικόλαο 

Σωμαράκη 

του Γεωργίου 

(55943) 

(1314) 

Κωνσταντίνο 

Καλή 

του Σπυρίδωνα 

(55841) 

(1315) 

Γ εράσιμο 

Τσεκούρα 

του Σπυρίδωνα 

(69556) 

(1316) 

Γ εώργιο 

Αναγνωστόπουλο 

του Στυλιανού 

(50319) 

(1317) 

Πέτρο 

Μπουρβάνη 

του Βασιλείου 

(246) 

(1318) 

Ανδρέα 

Καρδαμάκη 

του Ευκλείδη 

(61030) 

(1319) 

Αθανάσιο 

Μπέκο 

του Κωνσταντίνου 

(61062) 

(1320) 

Χαράλαμπο 

Βρώτσο 

του Αντωνίου 

(61008) 

(1321) 

Δημήτριο 

Ζαχαριουδάκη 

του Ματθαίου 

(61021) 

(1322) 

Γ εώργιο 

Βαμβακινό 

του Χρήστου 

(61003) 

(1323) 

Γ εώργιο 

Σταυρόπουλο 

του Δημητρίου 

(61091) 

(1324) 

Αθανάσιο 

Χαλιώτη 

του Ευάγγελου 

(61094) 

(1325) 

Ευγένιο 

Νικάκη 

του Ηλία 

(61065) 

(1326) 

Δημήτριο 

Παπαβραμίδη 

του Γρηγορίου 

(61071) 

(1327) 

Νικόλαο 

Βάίνά 

του Γεωργίου 

(61002) 

(1328) 

Θωμά 

Σταυρίδη 

του Ανδρέα 

(61090) 

(1329) 

Αναστάσιο 

Βιλλιώτη 

του Δημητρίου 

(61005) 

(1330) 

Σπυρίδωνα 

Καββαδία 

του Γεωργίου 

(61024) 

(1331) 

Αθανάσιο 

Καγιούλη 

του Κωνσταντίνου 

(61025) 

(1332) 

Παντελή 

Σιμώτα 

του Αναστασίου 

(61089) 

(1333) 

Παναγιώτη 

Κάννο 

του Ευστρατίου 

(61027) 

Υποπλοίαρχους Πληρωμάτων 

Στόλου / Τεχνών (1334) 

Θεόδωρο 

Πάλλα 

του Παρασκευά 

(65756) 

(1335) 

Θεόδωρο 

Συκά 

του Χρήστου 

(65776) 

(1336) 

Μιχαήλ 

Τσέρτο 

του Αθανασίου 

(65772) 

(1337) 

Βασίλειο 

Διαμαντάκη 

του Γεωργίου 

(65767) 

(1338) 

Δημήτριο 

Πατσόπουλο 

του Ιωάννη 

(143) 

(1339) 

Γ εώργιο 

Μανέτα 

του Κωνσταντίνου 

(142) 

(1340) 

Δημήτριο 

Πουρνάρα 

του Κωνσταντίνου 

(55766) 

(1341) 

Θεόδωρο 

Κωστάκη 

του Γεωργίου 

(71609) 

(1342) 

Γ εώργιο 

Βαρκαρώλη 

του Βασιλείου 

(71620) 

(1343) 

Δημήτριο 

Μουτρά 

του Βασιλείου 

(71626) 

(1344) 

Κωνσταντίνο 

Πρινιωτάκη 

του Γεωργίου 

(71622) 

(1345) 

Κωνσταντίνο 

Πετρόπουλο 

του Δημητρίου 

(71630) 

(1346) 

Παναγιώτη 

Γ εροθανάση 

του Γ εωργίου 

(71625) 

(1347) 

Παναγιώτη 

Αδαμόπουλο 

του Σπυρίδωνα 

(65787) 

(1348) 

Γ εώργιο 

Αλεξόπουλο 

του Σωτηρίου 

(71623) 

(1349) 

Δημήτριο 

Γ ιοβάνο 

του Χαραλάμπους 

(71628) 

(1350) 

Ιωάννη 

Περδικούρη 

του Δημητρίου 

(71634) 

(1351) 

Νικόλαο 

Μπαφούνη 

του Χριστοδούλου 

(69550) 
ΦΕΚ 720 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6195 


(1352) 

Παναγιώτη 

Ζορμπά 

του Γεωργίου 

(65725) 

(1353) 

Αέτιο 

Σταυρουλάκη 

του Ευπρεπίου 

(55712) 

(1354) 

Αναστάσιο 

Κιουμουρτζή 

του Νικολάου 

(60895) 

(1355) 

Μάρκο 

Ράπτη 

του Αθανασίου 

(60894) 

(1356) 

Ανδρέα 

Βιγδιδέλη 

του Αριστείδη 

(60902) 

(1357) 

Πέτρο 

Μερκούρη 

του Λάμπρου 

(60896) 

(1358) 

Κωνσταντίνο 

Αθανασίου 

του Γεωργίου 

(146) 

(1359) 

Εμμανουήλ 

Αναγνωστάκη 

του Ανδρέα 

(60946) 

(1360) 

Δημήτριο 

Μπακοθανάση 

του Κωνσταντίνου 

(60909) 

(1361) 

Γ εώργιο 

Τ σίμπρη 

του Νικολάου 

(60941) 

(1362) 

Κωνσταντίνο 

Μιχάλαρο 

του Ευάγγελου 

(60922) 

(1363) 

Κωνσταντίνο 

Κανδυλάκη 

του Νικολάου 

(60929) 

(1364) 

Ζαχαρία 

Ζαχαρία 

του Λουκά 

(60943) 

(1365) 

Δημήτριο 

Μαντούβαλο 

του Αλεξάνδρου 

(60936) 

(1366) 

Γ εώργιο 

Γναφάκη 

του Αριστείδη 

(60991) 

(1367) 

Αθανάσιο 

Μπάντζη 

του Βασιλείου 

(60986) 

(1368) 

Αναστάσιο 

Ραπαντζίκο 

του Ιωάννη 

(60955) 

(1369) 

Ιωάννη 

Τοχοβίτη 

του Αντωνίου 

(60938) 

(1370) 

Ιωάννη 

Ροδοκανάκη 

του Γ εωργίου 

(60898) 

(1371) 

Δημοσθένη 

Δεδότση 

του Αντωνίου 

(60989) 

(1372) 

Βασίλειο 

Οικονόμου 

του Νικολάου 

(60899) 

(1373) 

Νικόλαο 

Λώλο 

του Χρήστου 

(60905) 

(1374) 

Ηλία 

Νικολακόπουλο 

του Παναγιώτη 

(60912) 

(1375) 

Εμμανουήλ 

Διαμαντάκη 

του Μιχαήλ 

(60935) 

(1376) 

Σπυρίδωνα 

Ξέρα 

του Δημητρίου 

(60948) 

(1377) 

Γ εώργιο 

Αγγελίδη 

του Ιωάννη 

(71616) 

(1378) 

Παναγιώτη 

Ανδριανό 

του Γ εωργίου 

(55743) 

(1379) 

Απόστολο 

Δημητρόπουλο 

του Αλεξίου 

(55780) 

(1380) 

Δημήτριο 

Μουζάκη 

του Παύλου 

(60911) 

Αργυρό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής Ανθυποπλοίαογουο / Μάνιυουο 

(ΕΟΘ) (1381) 

Κωνσταντίνο 

Νικολόπουλο 

του Σπυρίδωνα 

(1746) 

(1382) 

Άγγελο 

Μανουσίδη 

του Χαραλάμπους 

(1798) 

(1383) 

Κυριάκο 

Λιατάκη 

του Χαραλάμπους 

(2035) 

(1384) 

Ιωάννη 

Τριδήμα 

του Δημητρίου 

(2167) 

Αργυρό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα Ανθυποπλοίαογο πληοωυάτων Στόλου/Υπποεσιών 
Ευάγγελο 

Σχοινά 

του Γ εωργίου 

(44725) 

Ανθυποπλοίαογο Πληοωυάτων Στόλου /Τεγνών (1385) 

Ιωάννη 

Καμπουρίδη 

του Χρήστου 

(60903) 
6196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Μόνιιιοι εξ εωεδοείαο Αξιωιιατικοί 
Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα 
Υποναύαονο / Μάγιιιο 


(1386) Ηλία 

Τ σαρπαλή 

του Σωτηρίου 

(1294) 

Αογιπλοίαογουο / Μάγιαουο 

(1387) Γεώργιο 

Στράτο 

του Κωνσταντίνου 

(1318) 

(1388) Σταμάτη 

Βιτάλη 

του Κωνσταντίνου 

(1407) 

(1389) Αριστείδη 

Χρυσικόπουλο 

του Γεωργίου 

(1443) 


Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα 


Αντιπλοιαογουο Πληοωυάτων Στόλου / Υπηρεσιών 

(1390) Γεώργιο Γιαννάκη του Δημητρίου (85273) 

(1391) Ελευθέριο Μαθιουδάκη του Οδυσσέα (91442) 


Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής 


Πλωτάογεο Πληοωυάτων Στόλου / Υπηρεσιών 


(1392) 

Νικόλα 

Πίπλινα 

του Ηλία 

(29952) 

(1393) 

Δημήτριο 

Ευσταθίου 

του Σταμάτη 

(29960) 

(1394) 

Ιωάννη 

Κουλούρη 

του Διονυσίου 

(48467) 

(1395) 

Παναγιώτη 

Χατζηπέρο 

του Μιχαήλ 

(37067) 


Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα 
Υποπλοιαογο Πληοωυάτων Στόλου /Τεγνών 

(1396) Σωτήρη Γκότση του Παναγιώτη (129) 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6197 


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΕΤΟΣ 2006 

Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής 

Αντιναύαογουο Μάγιυουο Α.Μ. 


(1397) Περικλή 

Λιαπάκη 

του Νικολάου 

(1380) 

(1398) Νικόλαο 

Σπηλιανάκη 

του Εμμανουήλ 

(1394) 

Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα Αογιπλοίαογουο Μάγιυουο 
(1399) Ιωάννη 

Γ ραμματικάκη 

του Δημητρίου 

(1484) 

(1400) Αθανάσιο 

Γ κιόκα 

του Γεωργίου 

(1487) 

(1401) Γεώργιο 

Δημητριάδη 

του Νικολάου 

(1506) 

(1402) Εμμανουήλ 

Συμεωνάκη 

του Χρήστου 

(1513) 

(1403) Δημήτριο 

Λάίνά 

του Παναγιώτη 

(1507) 

(1404) Ιωάννη 

Ορφανό 

του Εμμανουήλ 

(1510) 

(1405) Ανδρέα 

Ξενάκη 

του Νικολάου 

(1518) 

(1406) Χρήστο 

Κατσαρό 

του Ζήση 

(1525) 

(1407) Μιχαήλ 

Θηραίο 

του Ιακώβου 

(1538) 

Αογιπλοίαογουο Μηγανικούο 
(1408) Γεώργιο 

Χατζητόλιο 

του Αποστόλου 

(Μ-542) 

(1409) Φωκίωνα 

Χατζηδάκη 

του Ελευθερίου 

(Μ-549) 

Αογιπλοίαογουο Οικονουικού 
(1410) Γεώργιο 

Μετζιδάκη 

του Μιχαήλ 

(0-450) 

(1411) Μελάξιο 

Ζαμπετούλα 

του Μπίνη 

(0-471) 

(1412) Χαράλαμπο 

Παπαγιαννάκη 

του Γεωργίου 

(0-464) 

(1413) Δημήτριο 

Καραλή 

του Ανδρέα 

(0-470) 

Αογιπλοίαογο Υνειονουικού / Νοσηλευτικήο (1414) Ουρανία 

Χατζή-=ηρομερίτη 

του Αλεξάνδρου 

(ΥΝ-078) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΕΤΟΣ 2007 
Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής Αντιναύαογουο Μάγιυουο Α.Μ. 

(1438) Εμμανουήλ 

Χωριανόπουλο 

του Νικολάου 

1397 

(1439) Δημήτριο 

Κουρκούλη 

του Λάμπρου 

1455 

Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα Αογιπλοίαογουο Μάγιυουο 
(1440) Χαράλαμπο 

Παπαπασχάλη 

Του Αθανάσιου 

1512 

(1441) Ανάργυρο 

Πανουργιά 

του Δημητρίου 

1502 

(1442) Αθανάσιο 

Παναγόπουλο 

του Σωτηρίου 

1502 

(1443) Κωνσταντίνο 

Γ κιώνη 

του Πέτρου 

1515 

(1444) Παναγιώτη 

Ευσταθίου 

του Νικολάου 

1527 

(1445) Γ εώργιο 

Σκιαδά 

του Νικολάου 

1541 

Αογιπλοίαογουο Μηγανικούο 
(1446) Στυλιανό 

Ευθημίου 

του Γεωργίου 

Μ-547 

(1447) Κωνσταντίνο 

Αγιατζίδη 

του Γεωργίου 

Μ-558 

Αογιπλοίαογο Οικονουικού 
(1448) Γ εώργιο 

Νιάνια 

του Μιχαήλ 

0-466 

Αογιπλοίαογουο Υνειονουικού / Ιατοούο (1449) Γρηγόριο 

Νούση 

του Ιωάννη 

ΥΙ-194 

(1450) Αλέξανδρο 

Κοκκινίδη 

του Ιωάννη 

ΥΙ-195 

(1451) Λεωνίδα 

Συρμαλή 

του Νικολάου 

ΥΙ-198 
6198 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΕΤΟΣ 2003 Ανώτεοο ΤαΕιάογη του 

Τάνυατοσ του Φοίνικα 

Τ αξιάρχους 
Ιπταμένους 

(1) 

Ταμπακίδη 

Ζαφείρη 

του 

Χαραλάμπου 

9946 

(2) 

Γ ελέκα 

Παναγιώτη 

του 

Γ εωργίου 

9975 

(3) 

Φασιλή 

Γ εώργιο 

του 

Νικολάου 

10000 

(4) 

Κοντούρη 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

10011 

(5) 

Τσόγκα 

Σπυρίδωνα 

του 

Νικολάου 

10418 

(6) 

Ιωάννου 

Ιωάννη 

του 

Χρήστο 

10419 

(7) 

Πουρτουλίδη 

Σταύρο 

του 

Σάββα 

10426 

(8) 

Νταβρή 

Γ εώργιο 

του 

Χαραλάμπου 

10429 


Ελεγκτή Αεράμυνας 
(1) 

Λέκκα 

Ηλία 

του 

Παναγιώτου 

9236 


Εφοδιαστή 

(1) 

Ριτσούδη 

Δημοσθένη 

του 

Μαρίνου 

10039 


Διοικητικό 

(1) 

Φερού-Σέκα 

Μιχαήλ 

του 

Ιωάννου 

11940 


Ιατρό 

(1) 

Παλέρμο 

Ιωάννη 

του 

Γ εωργίου 

8841 


Νοσηλευτικής 

(1) 

Φελέσκουρα-Βαρελά 

Αργυρώ 

του 

Βασιλείου 

14340 


ΤαΕιάογπ του Τάνυατοο τπο Τιυήο 

Σμηνάρχους 

Ιπταμένους 

(1) 

Πέτκο 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

12465 

(2) 

Δασκάλου 

Θεόδωρο 

του 

Βασιλείου 

12466 

(3) 

Μπίκο 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

12467 

(4) 

Δημόκα 

Ιωάννη 

του 

Αναστασίου 

12468 

(5) 

Τσακούμη 

Βασίλειο 

του 

Γ εωργίου 

12469 

(6) 

Χριστοδούλου 

Χρήστο 

του 

Αργυρίου 

12471 

(7) 

Αθανασίου 

Δημοσθένη 

του 

Γ εωργίου 

12473 

(8) 

Λάμπρου 

Χαρίλαο 

του 

Νικολάου 

12474 

(9) 

Σωτηρίου 

Παναγιώτη 

του 

Κωνσταντίνου 

12475 

(10) 

Καραδήμο 

Στυλιανό 

του 

Λαζάρου 

12476 

(11) 

Παπαδάκη 

Σπυρίδωνα 

του 

Εμμανουήλ 

12477 

(12) 

Παπαδόπουλο 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

12478 

(13) 

Κανέλλο 

Δημήτριο 

του 

Κωνσταντίνου 

12479 

(14) 

Αγγέλου 

Σωτήριο 

του 

Κωνσταντίνου 

12481 

(15) 

Αντωνόπουλο 

Κωνσταντίνο 

του 

Αριστοτέλη 

12482 

(16) 

Λυμπέρη 

Γ εώργιο 

του 

Αντωνίου 

12483 

(17) 

Μακρή 

Χαράλαμπο 

του 

Νικολάου 

12484 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6199 


(18) 

Τ σαλίκη 

Αθανάσιο 

του 

Δημητρίου 

12487 

(19) 

Καλήμέρη 

Παναγιώτη 

του 

Γ εωργίου 

12489 

(20) 

Βούζιο 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

12492 

(21) 

Παναγιώτου 

Εμμανουήλ 

του 

Σταύρου 

12493 

(22) 

Βρεττό 

Βασίλειο 

του 

Ανδρέα 

12494 

(23) 

Μπόμπο 

Θεόδωρο 

του 

Παναγιώτου 

12495 

(24) 

Σαραμαντή 

Αντώνιο 

του 

Δημητρίου 

12496 

(25) 

Μάνθο 

Ευάγγελο 

του 

Αθανασίου 

12498 

(26) 

Τσιούτρα 

Λεωνίδα 

του 

Κωνσταντίνου 

12499 

(27) 

Παπαζαχαρία 

Σπυρίδωνα 

του 

Αλεξάνδρου 

12501 

(28) 

Ρεπόρτερ 

Βασίλειο 

του 

Ανδρέα 

12503 

(29) 

Μανιαδάκη 

Ιωάννη 

του 

Μιχαήλ 

12504 

(30) 

Καρκαμπούνα 

Θεόδωρο 

του 

Ιωάννου 

12507 

(31) 

Στέκα 

Δημήτριο 

του 

Νικολάου 

12508 

(32) 

Αντωνόπουλο 

Αγγελή 

του 

Θεμιστοκλή 

12509 

(33) 

Μπελούλη 

Κωνσταντίνο 

του 

Λεωνίδα 

12511 

(34) 

Μιχαλολιάκο 

Δημήτριο 

του 

Αντωνίου 

12512 

(35) 

Καρναχωρίτη 

Μιχαήλ 

του 

Κωνσταντίνου 

12514 


Μηχανικούς 

(1) 

Δίελα 

Δημήτριο 

του 

Ιωάννου 

12530 

(2) 

Καραμάνο 

Ιωάννη 

του 

Δημητρίου 

12531 

(3) 

Φανή 

Νικόλαο 

του 

Γ εωργίου 

12534 

(4) 

Υφαντή 

Βασίλειο 

του 

Χριστόδουλου 

12535 

(5) 

Νικηφοράκη 

Νικηφόρο 

του 

Ιωάννου 

12540 

(6) 

Ζαγγογιάννη 

Κωνσταντίνο 

του 

Νικολάου 

12543 

(7) 

Καρακιόζογλου 

Γ εώργιο 

του 

Σάββα 

18017 

(8) 

Κούτρα 

Ιωάννη 

του 

Πέτρου 

12529 

(9) 

Σκουλούδη 

Ανδρέα 

του 

Ιωάννου 

12532 

(10) 

Παπαγιάννη 

Ιωάννη 

του 

Νικολάου 

12533 

(11) 

Ποντικέα 

Παναγιώτη 

του 

Κυριάκου 

12536 

(12) 

Κουτρουμπή 

Γ εώργιο 

του 

Ιωάννου 

12537 

(13) 

Κόκκα 

Γ εώργιο 

του 

Ιωάννου 

12542 

(14) 

Σιάννα 

Χρήστο 

του 

Λάμπρου 

12544 


Ελεγκτές Αεράμυνας 

(1) 

Μπομποτά 

Κωνσταντίνο 

του 

Δημητρίου 

12036 

(2) 

Μπούφη 

Θεόδωρο 

του 

Ιωάννου 

12039 

(3) 

Ιωάννου 

Νικόλαο 

του 

Δημητρίου 

12040 

(4) 

Μπαρούνη 

Νικόλαο 

του 

Χρήστου 

12041 

(5) 

Γ ιαννούλη 

Αντώνιο 

του 

Περικλή 

12043 

(6) 

Κύρκο 

Θεοχάρη 

του 

Δημητρίου 

12045 


Οικονομικούς 

(1) 

Νταμπάκη 

Δημήτριο 

του 

Αθανασίου 

12414 


(1) 

Εφοδιαστές 

Χωριανόπουλο 

Εμμανουήλ 

του Ευαγγέλου 

12181 

(2) 

Νικήτα 

Ευάγγελο 

του Παναγιώτου 

12182 
6200 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Διοικητικούς 


(1) 

Μπένο 

Ιωάννη 

του 

Αναστασίου 

11950 

(2) 

Βελλίδη 

Θεόδωρο 

του 

Αναστασίου 

11952 

(3) 

Καραμούζα 

Χρυσόστομο 

του 

Νικολάου 

11953 


(1) 

Μετεωρολόγο 

Μπούρα 

Αναστάσιο 

του 

Γ εωργίου 

12318 

(1) 

Ιατρούς 

Σιούρα 

Ιωάννη 

του 

Δημητρίου 

12462 

(2) 

Δεμερούτη 

Ιωάννη 

του 

Αναστασίου 

12637 

(1) 

Οδοντίατρους 

Γ ερογιάννη 

Βασίλειο - 

του 

Πέτρου 

12752 

(1) 

Νοσηλευτικής 

Μπακόλα - Λούρα 

Παρασκευά 

Άννα 

του 

Γ εωργίου 

14353 

(1) 

Υπηρεσιών Υποστήριξης 

Γλυκόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Αθανασίου 

13887 

(1) 

ΤαΕιάονη του Τάνυατοο του Φοίνικα 
Αντισμηνάρχους 

Ιπταμένους 

Κατσάνη Γ εώργιο 

του 

Αγαμέμνωνα 

14876 

(2) 

Αργυρόπουλο 

Κωνσταντίνο 

του 

Διονυσίου 

14877 

(3) 

Τ σιρογιαννίδη 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

14878 

(4) 

Μπράτσιο 

Δημήτριο 

του 

Θεοδώρου 

14879 

(5) 

Τσαίρη 

Λεωνίδα 

του 

Γ εωργίου 

14880 

(6) 

Δημόπουλο 

Παναγιώτη 

του 

Ανδρέα 

14881 

(7) 

Λαϊνόπουλο 

Χρήστο 

του 

Αντωνίου 

14882 

(8) 

Δελήμπαση 

Κωνσταντίνο 

του 

Λεωνίδα 

14883 

0) 

Ντιγκόζη 

Παντελή 

του 

Χαράλαμπου 

14884 

(10) 

Κουτσαντώνη 

Στυλιανό 

του 

Αθανασίου 

14885 

(11) 

Φιλιππίδη 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

14886 

(12) 

Αθανασάκο 

Ιωάννη 

του 

Παναγιώτου 

14887 

(13) 

Παρασκευά 

Γ ρηγόριο 

του 

Στεφάνου 

14888 

(14) 

Χατζήρη 

Πέτρο 

του 

Ιωάννου 

14889 

(15) 

Κελλάρρη 

Κωνσταντίνο 

του 

Βασιλείου 

14890 

(16) 

Σταυρόπουλο 

Σταύρο 

του 

Βασιλείου 

14892 

(17) 

Σωμαράκη 

Ηρακλή 

του 

Ιωάννου 

14893 

(18) 

Ψωμόγλου 

Παναγιώτη 

του 

Τζάνου 

14894 

(19) 

Γ κανά 

Αθανάσιο 

του 

Δημητρίου 

14896 

(20) 

Λάππα 

Κωνσταντίνο 

του 

Παναγιώτου 

14897 

(21) 

Αγγελιδάκη 

Εμμανουήλ 

του 

Δημητρίου 

14898 

(22) 

Γ αβριήλ 

Αθανάσιο 

του 

Δημητρίου 

14900 

(23) 

Φίλο 

Πασχάλη 

του 

Δημητρίου 

14901 

(24) 

Μακρογιάννη 

Ζαχαρία 

του 

Αθανασίου 

14902 

(25) 

Καρβέλο 

Απόστολο 

του 

Βασιλείου 

14904 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6201 


(26) 

Γρίβα 

Ζαχαρία 

του 

Χαραλάμπου 

14906 

(27) 

Τσαλαμιδά 

Γ εώργιο 

του 

Ηλία 

14907 

(28) 

Δρόσο 

Κωνσταντίνο 

του 

Δημητρίου 

14908 

(29) 

Γ εωργιάδη 

Παναγιώτη 

του 

Ιωάννου 

14909 

(30) 

Κεπάπογλου 

Ιωάννη 

του 

Γ εωργίου 

14911 

(31) 

Παναγιωτόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Ανδρέα 

14912 

(32) 

Παπαλέξη 

Γ εράσιμο 

του 

Δημητρίου 

14913 

(33) 

Τ σιλίκα 

Στέργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

14914 

(34) 

Χίνη 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωάννου 

14915 

(35) 

Βέκιο 

Νικόλαο 

του 

Χρήστου 

14917 

(36) 

Σολωμό 

Γ εώργιο 

του 

Αθανασίου 

14918 

(37) 

Παπαβασιλείου 

Ιωάννη 

του 

Γ εωργίου 

14919 

(38) 

Παναγιωτόπουλο 

Κυριάκο 

του 

Ανδρέα 

14920 

(39) 

Φούσκα 

Δημήτριο 

του 

Συμεών 

14921 

(40) 

Κάτσαρη 

Ιωάννη 

του 

Ευαγγέλου 

14923 

(41) 

Παπαδημητρίου 

Κωνσταντίνο 

του 

Νικολάου 

14924 

(42) 

Μαλούδη 

Παναγιώτη 

του 

Αποστόλου 

14926 

(43) 

Πουρσανίδη 

Νικόλαο 

του 

Δημητρίου 

15391 

(44) 

Κιτρινάκη 

Αλέξανδρο 

του 

Αργυρίου 

15392 

(45) 

Βαμβάκο 

Ιωάννη 

του 

Τιμοθέου 

15393 

(46) 

Δημαντώνη 

Γ εώργιο 

του 

Νικολάου 

15394 

(47) 

Μπαχλιτζανάκη 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

15395 

(48) 

Μπόμπολη 

Γ εώργιο 

του 

Βασιλείου 

15396 

(49) 

Δίκαιο 

Αντώνιο 

του 

Κυριάκου 

15397 

(50) 

Πλασσαρά 

Δημήτριο 

του 

Κωνσταντίνου 

15399 

(51) 

Κυριάκου 

Γ εώργιο 

του 

Αθανασίου 

15400 

(52) 

Κουρουμάνη 

Νικόλαο 

του 

Αστεριού 

15401 

(53) 

Τ σιντήλα 

Ιωακείμ 

του 

Αναστασίου 

15402 

(54) 

Μαρίνο 

Αλέξανδρο 

του 

Σταματίου 

15405 

(55) 

Γ ρηγοριάδη 

Δημοσθένη 

του 

Δημητρίου 

15406 

(56) 

Γ ουργουνίδη 

Βασίλειο 

του 

Νικολάου 

15407 

(57) 

Βασιλείου 

Αντώνιο 

του 

Ευαγγέλου 

15408 

(58) 

Κατσαρό 

Κωνσταντίνο 

του 

Νικολάου 

15413 

(59) 

Φαντάκη 

Στυλιανό 

του 

Δημητρίου 

15414 

(60) 

Σκαρπαλέζο 

Επαμεινώνδα 

του 

Γ εωργίου 

15415 

(61) 

Παπαϊωάννου 

Ιωάννη 

του 

Γ εωργίου 

15416 

(62) 

Γ ιαννόπουλο 

Μιχαήλ 

του 

Κωνσταντίνου 

15417 

(63) 

Τσούτσουρα 

Νικόλαο 

του 

Ιωάννου 

15418 

(64) 

Πανίδη 

Αντώνιο 

του 

Χαραλάμπου 

15419 

(65) 

Παπαδονικολάκη 

Μανούσο 

του 

Ιωάννου 

15421 

(66) 

Κάτσαρη 

Μιχαήλ 

του 

Ανδρέα 

15423 

(67) 

Μαλακάκη 

Σπυρίδωνα 

του 

Αριστείδη 

15424 

(68) 

Μόσχο 

Απόστολο 

του 

Βασιλείου 

15426 

(69) 

Αγορογιάννη 

Γ εώργιο- 
Αριστείδη 

του 

Ευαγγέλου 

15427 

(70) 

Μαντέλη 

Σάββα 

του 

Γ ερασίμου 

15428 

(71) 

Παπαχρήστου 

Βασίλειο 

του 

Γ εωργίου 

15430 

(72) 

Πεχλιβανίδη 

Κωνσταντίνο 

του 

Μιχαήλ 

15429 

(73) 

Βαγενά 

Γ εώργιο 

του 

Αθανασίου 

15431 

(74) 

Φούφουλα 

Ιωάννη 

του 

Σεραφείμ 

14512 

(75) 

Κουτουμά 

Γ εώργιο 

του 

Δημητρίου 

14519 
6202 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Μηχανικούς 


(1) 

Καμπιώτη 

Φώτιο 

του 

Ευστρατίου 

14538 

(2) 

Καραδήμα 

Γ εώργιο 

του 

Αναστασίου 

14539 

(3) 

Γ αιτάνη 

Μιχαήλ 

του 

Παύλου 

14540 

(4) 

Καβαλλιέρο 

Δημήτριο 

του 

Νικολάου 

14928 

(5) 

Κόνταρη 

Μιχαήλ 

του 

Σπυρίδωνα 

14534 

(6) 

Μπαβέτσα 

Νικόλαο 

του 

Κωνσταντίνου 

14536 

(7) 

Νταιλάκη 

Ιωσήφ 

του 

Παναγιώτου 

14537 

(8) 

Δρόσο 

Γ εώργιο 

του 

Χαραλάμπου 

14929 


Ελεγκτές Αεράμυνας 

(1) 

Τζανέτο 

Ιωάννη 

του 

Παναγιώτου 

12573 

(2) 

Λαγωνικό 

Ηλία 

του 

Παναγιώτου 

13188 

(3) 

Κουρκουλιώτη 

Άγγελο 

του 

Γ εωργίου 

13204 

(4) 

Γ εωργιάδη 

Θεόδωρο 

του 

Κοσμά 

14158 

(5) 

Μτιάρδα 

Γ αβριήλ 

του 

Χρήστου 

14159 

(6) 

Δεληγιάννη 

Χρήστο 

του 

Νικολάου 

14160 

(7) 

Τζιούβελη 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωάννου 

14161 

(8) 

Καρατζά 

Κωνσταντίνο 

του 

Δημητρίου 

14163 

0) 

Σκληρό 

Μιχαήλ 

του 

Δημητρίου 

14164 

(10) 

Κίτσο 

Δημήτριο 

του 

Νικολάου 

14165 

(11) 

Παπακώστα 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

14166 

(12) 

Βανταράκη 

Ιωάννη 

του 

Σωτηρίου 

14167 

(13) 

Παναγιωτόπουλο 

Βασίλειο 

του 

Νικολάου 

14168 

(14) 

Σαμπράκο 

Νικόλαο 

του 

Θεοδώρου 

14169 

(15) 

Καρβέλη 

Ιωάννη 

του 

Μιχαήλ 

14170 

(16) 

Δαρίδη 

Αβραάμ 

του 

Γ εωργίου 

14171 


Οικονομικούς 

(1) 

Αντρία 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωάννου 

14470 


Εφοδιαστές 

(1) 

Ανδρίτσο 

Χαράλαμπο 

του 

Αθανασίου 

14149 

(2) 

Κωνσταντάκο 

Κωνσταντίνο 

του 

Δημητρίου 

14150 

(3) 

Κώστογλου 

Μιλτιάδη 

του 

Στυλιανού 

14151 

(4) 

Χαριστό 

Κωνσταντίνο 

του 

Αθανασίου 

14153 

(5) 

Σταύρου 

Σταύρο 

του 

Παναγιώτου 

14154 

(6) 

Καραδήμο 

Αθανάσιο 

του 

Χρήστου 

14155 

(7) 

Σεφερλή 

Δημήτριο 

του 

Αναστασίου 

14156 

(8) 

Καφετζόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Αλεξάνδρου 

14157 

(9) 

Καραβάτσιο 

Κωνσταντίνο 

του 

Σταύρου 

14809 


Διοικητικούς 


(1) 

Δεμάγκο 

Χρήστο 

του 

Νικολάου 

14178 

(2) 

Σίσκα 

Βασίλειο 

του 

Νικολάου 

14179 

(3) 

Δαρσινό 

Δημήτριο 

του 

Νικολάου 

14180 

(4) 

Σμαραγδάκη 

Σταύρο 

του 

Χρήστου 

14181 

(5) 

Κριτσίκη 

Νικόλαο 

του 

Σπυρίδωνα 

14182 

(6) 

Ρέτζικα 

Νικόλαο 

του 

Σωτηρίου 

14184 

(7) 

Αγγελόπουλο 

Ιωάννη 

του 

Παναγιώτου 

14185 

(8) 

Κορρέ 

Απόστολο 

του 

Κωνσταντίνου 

14186 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6203 


Ιατρούς 


(1) 

Βασιλάκη 

Θεόδωρο 

του 

Ευγενίου 

14873 

(2) 

Παντελίδη 

Εμμανουήλ 

του 

Παναγιώτου 

14874 

(3) 

Κουρελή 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωάννου 

15137 


Νοσηλευτικής 

Ο) 

Καγιάφα 

Παναγιώτα 

του 

Περικλή 

14376 


Υπηρεσιών Υποστήριξης 


Ο) 

Κλούκο 

Γ εώργιο 

του 

Δημητρίου 

15385 

(2) 

Πισπίρη 

Κωνσταντίνο 

του 

Νικολάου 

15518 

(3) 

Αρσενόπουλο 

Βάιο 

του 

Ευαγγέλου 

15536 

(4) 

Πανταζή 

Χρήστο 

του 

Παντελή 

15539 

(5) 

Θάνο 

Ηλία 

του 

Κωνσταντίνου 

15541 

(6) 

Καρακίτσο 

Ευάγγελο 

του 

Αχιλλέα 

15547 

(7) 

Γιώτη 

Φώτιο 

του 

Γ εωργίου 

15551 

(8) 

Ψαράκη 

Κυριάκο 

του 

Ευτυχίου 

15554 

0) 

Παρασκευόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Παναγιώτου 

15558 

(10) 

Ευαγγέλου 

Βασίλειο 

του 

Σπύρου 

15388 

(11) 

Τζαμπάζη 

Νικόλαο 

του 

Αλεξάνδρου 

15538 

(12) 

Μηνόγλου 

Κυριάκο 

του 

Μηνά 

15544 

(13) 

Οικονόμου 

Νικόλαο 

του 

Δημητρίου 

15545 

(14) 

Ξυνταρλάκη 

Κωνσταντίνο 

του 

Δημητρίου 

15549 

(15) 

Καβαζίδη 

Χρήστο 

του 

Αθανασίου 

15550 

(16) 

Μηνίτσιο 

Αντώνιο 

του 

Αποστόλου 

15543 

(17) 

Χατζόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Ευαγγέλου 

15546 

(18) 

Μακρίδη 

Αντώνιο 

του 

Μηνά 

15553 

(19) 

Γ κουντζή 

Κωνσταντίνο 

του 

Δημητρίου 

15555 

(20) 

Βλήτσιο 

Λουκά 

του 

Κωνσταντίνου 

15603 


Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιιιήο 
Επισμηναγούς 
Ιπταμένους 


(1) 

Κρίκη 

Παναγιώτη 

του 

Νικολάου 

16853 

(2) 

Μπρούμα 

Βασίλειο 

του 

Ανδρέα 

16855 

(3) 

Βιτσεντσάτο 

Σέργιο 

του 

Σταύρου 

16856 

(4) 

Γ καλίτσιο 

Στέφανο 

του 

Φωτίου 

16857 

(5) 

Πετρόπουλο 

Ηλία 

του 

Αντωνίου 

16858 

(6) 

Κυρίου 

Ιωάννη 

του 

Ανδρέα 

16859 

(7) 

Φόρτη 

Γ εώργιο 

του 

Λαζάρου 

16860 

(8) 

Περδικάρη 

Δημήτριο 

του 

Περικλή 

16862 

(9) 

Κατσούδα 

Μιχαήλ 

του 

Ορέστη 

16863 

(10) 

Παυλίδη 

Χρηστό 

του 

Γ εωργίου 

16864 

(11) 

Σιμεωνίδη 

Ματθαίο 

του 

Αλεξάνδρου 

16866 

(12) 

Οικονόμου 

Χρήστο 

του 

Δημητρίου 

16868 

(13) 

Σέρρη 

Ιωσήφ 

Αναστάσιο 

του 

Ιωάννου 

16870 

(14) 

Σκλαβούνο 

Χρήστο 

του 

Νικολάου 

16871 

(15) 

Τζήκα 

Ευάγγελο 

του 

Ηλία 

16873 

(16) 

Γ κλέτσο 

Απόστολο 

του 

Ιωάννου 

16874 

(17) 

Ζαγκουμίδη 

Στυλιανό 

του 

Ορέστη 

16876 

(18) 

Ζαμπουλάκη 

Εμμανουήλ 

του 

Στυλιανού 

16877 
6204 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(19) 

Δημητράκουλα 

Κυριάκο 

του 

Δημητρίου 

16878 

(20) 

Μαρινόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Παναγιώτου 

16879 

(21) 

Κούτσουρά 

Γ εώργιο 

του 

Δημητρίου 

16880 

(22) 

Τουμπέκη 

Σωτήριο 

του 

Βασιλείου 

16881 

(23) 

Καραμπιτιάνη 

Γ ρηγόριο 

του 

Σπύρου 

16882 

(24) 

Ιωάννου 

Χρήστο 

του 

Δημητρίου 

16883 

(25) 

Τόσιο 

Βασίλειο 

του 

Κωνσταντίνου 

16884 

(26) 

Κοκκώνη 

Νικόλαο 

του 

Ρίζου 

16886 

(27) 

Παπαδημητρόπουλο 

Απόστολο 

του 

Εμμανουήλ 

16889 

(28) 

Κακατάτση 

Χρήστο 

του 

Νικηφόρου 

16890 

(29) 

Ασημακόπουλο 

Ιωάννη 

του 

Δημητρίου 

16891 

(30) 

Κατσώρα 

Σπυρίδωνα 

του 

Κωνσταντίνου 

16893 

(31) 

Χριστοδούλου 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

16894 

(32) 

Παπαχρήστο 

Σωτήριο 

του 

Αλεξάνδρου 

16895 

(33) 

Κόμματα 

Ιωάννη 

του 

Δημητρίου 

16898 

(34) 

Ιατρού 

Φώτιο 

του 

Βασιλείου 

16899 

(35) 

Ζέπο 

Ελευθέριο 

του 

Ανδρέα 

16900 

(36) 

Στεργίου 

Ακριβό 

του 

Κωνσταντίνου 

16902 

(37) 

Τ σάμογλου 

Θεόδωρο 

του 

Γ εωργίου 

16903 

(38) 

Μπαντουβά 

Μάριο 

του 

Μιχαήλ 

16904 

(39) 

Κατσαούνη 

Βασίλειο 

του 

Χαραλάμπου 

16905 

(40) 

Τζοβάρα 

Κωνσταντίνο - 
Σάββα 

του 

Ανδρέα 

16906 

(41) 

Ανδρεαδάκη 

Ευάγγελο 

του 

Δημητρίου 

16907 

(42) 

Σαμαρά 

Παναγιώτη 

του 

Αθανασίου 

16908 

(43) 

Ζαχαριουδάκη 

Κωνσταντίνο 

του 

Ηρακλή 

16909 

(44) 

Σαββίδη 

Ελευθέριο 

του 

Αβραάμ 

16911 

(45) 

Καραβλίδη 

Κωνσταντίνο 

του 

Παναγιώτου 

16913 

(46) 

Γ ιαννόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Αντωνίου 

16914 

(47) 

Πουρλιάκα 

Ζήση 

του 

Κωνσταντίνου 

16915 

(48) 

Μαρκόπουλο 

Θωμά 

του 

Δημητρίου 

16916 

(49) 

Πουλιάση 

Νικόλαο 

του 

Αντωνίου 

16917 

(50) 

Τζίμα 

Ιωάννη 

του 

Μιχαήλ 

16920 

(51) 

Κατσίδη 

Γ εώργιο 

του 

Θεοδώρου 

16921 

(52) 

Δήμο 

Μιχαήλ 

του 

Νικολάου 

16922 

(53) 

Μπισμπίκη 

Σοφοκλή 

του 

Βασιλείου 

16924 

(54) 

Μαρίνο 

Ανδρέα 

του 

Ευστρατίου 

16925 

(55) 

Βλάχο 

Μάριο 

του 

Θωμά 

16926 

(56) 

Συμεωνίδη 

Γ ρηγόριο 

του 

Θεοδώρου 

16929 

(57) 

Τσόλη 

Γ εώργιο 

του 

Σωτηρίου 

17019 


Μηχανικούς 


(1) 

Δρίζη 

Κωνσταντίνο 

του 

Αριστοτέλη 

15704 

(2) 

Κυριαφίνη 

Αγγελο 

του 

Βασιλείου 

15705 

(3) 

Τ ελλίδη 

Χρήστο 

του 

Γ εωργίου 

15706 

(4) 

Κλενιάτη 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

15707 

(5) 

Χαλβατζή 

Αναστάσιο 

του 

Γ εωργίου 

15708 

(6) 

Ανδρονή 

Ευάγγελο 

του 

Δημητρίου 

15709 

(7) 

Αθανασόπουλο 

Ευάγγελο 

του 

Γρηγορίου 

15710 

(8) 

Αδαμόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Βασιλείου 

15711 

(9) 

Παγάνη 

Ευστάθιο 

του 

Χαράλαμπου 

15712 

(10) 

Τσούρο 

Ξενοφώντα 

του 

Δημητρίου 

15713 

(11) 

Ποιμενίδη 

Δημήτριο 

του 

Ευσταθίου 

15714 

(12) 

Μπόζνο 

Δημήτριο 

του 

Ηλία 

15715 

(13) 

Καραμπούλα 

Δημήτριο 

του 

Παναγιώτου 

15716 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6205 


(14) 

Πραπιάδη 

Κωνσταντίνο 

του 

Σάββα 

15717 

(15) 

Μπακάλη 

Δημήτριο 

του 

Αριστοτέλη 

15718 

(16) 

Αλεξόπουλο 

Σπυρίδωνα 

του 

Κωνσταντίνου 

15719 

(17) 

Στυλιανού 

Γ εώργιο 

του 

Αλέξανδρου- 

Παναγιώτου 

15720 

(18) 

Σουφλή 

Δημήτριο 

του 

Ευθυμίου 

15721 

(19) 

Μπόσκο 

Ιωάννη 

του 

Αθανασίου 

15722 

(20) 

Υφαντή 

Βασίλειο 

του 

Ιωάννου 

15723 

(21) 

Πεντεδέκα 

Σπυρίδωνα 

του 

Λουκά 

15724 

(22) 

Αργυρίου 

Ανδρέα 

του 

Δημητρίου 

15725 

(23) 

Τσιλιμιδό 

Χριστόφορο 

του 

Παναγή 

15726 

(24) 

Ράλλη 

Δημήτριο 

του 

Ιωάννου 

15727 

(25) 

Ντρέ 

Δημήτριο 

του 

Παναγιώτου 

16933 

(26) 

Ζερβό 

Ξενοφών 

του 

Σπυρίδωνα 

16934 

(27) 

Λαδιέλλη 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ ρηγορίου 

16940 

(28) 

Καλότυχο 

Παναγιώτη 

του 

Ηλία 

16941 

(29) 

Καζίκη 

Ιωάννη 

του 

Νικολάου 

16944 

(30) 

Μαστοράκη 

Νικόλαο 

του 

Εμμανουήλ 

16945 

(31) 

Αγγελόπουλο 

Αθανάσιο 

του 

Δημητρίου 

16946 

(32) 

Παπαγεωργίου 

Ιωάννη 

του 

Κωνσταντίνου 

16947 

(33) 

Αλεβιζόπουλο 

Αντώνιο 

του 

Αλεξάνδρου 

16949 

(34) 

Καράντζαλη 

Κωνσταντίνο 

του 

Ευσταθίου 

16950 

(35) 

Κατσικερό 

Χρήστο 

του 

Ευαγγέλου 

16951 

(36) 

Κωτσίδη 

Θεόφιλο 

του 

Βασιλείου 

16952 

(37) 

Καραμανιώλα 

Ιωάννη 

του 

Χρήστου 

16955 

(38) 

Τσοροβά 

Άγγελο 

του 

Θεοδόσιου 

16956 

(39) 

Χατζηγεωργιάδη 

Φίλιππο 

του 

Ευστρατίου 

16931 

(40) 

Κάλλια 

Ιωάννη 

του 

Πλουτάρχου 

16932 

(41) 

Νικολαΐδη 

Θεόφιλο 

του 

Γ εωργίου 

16935 

(42) 

Ακινόσογλου 

Παναγιώτη 

του 

Ιωάννου 

16937 

(43) 

Δανιήλ 

Νικόλαο 

του 

Ευθυμίου 

16939 

(44) 

Κοσμά 

Ιωάννη 

του 

Κωνσταντίνου 

16942 

(45) 

Σιαλάτη 

Ελευθέριο 

του 

Ευαγγέλου 

16943 

(46) 

Τσολακίδη 

Αθανάσιο 

του 

Χρήστου 

16953 

(47) 

Τ σαντήλα 

Κωνσταντίνο 

του 

Βασιλείου 

16954 

(48) 

Κατσάρα 

Στέφανο 

του 

Παναγιώτου 

16948 

(49) 

Ζαφειρόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Λυμπέριου 

16936 

(50) 

Παπαδόπουλο 

Αθανάσιο 

του 

Αποστόλου 

16957 


Ελεγκτές Αεράμυνας 


(1) 

Μαρινίδη 

Ιωάννη 

του 

Νικολάου 

16515 

(2) 

Μποσδελεκίδη 

Παντελή 

του 

Βασιλείου 

16516 

(3) 

Σι γάλα 

Δημήτριο 

του 

Ιωάννου 

16517 

(4) 

Σουρρή 

Διαμαντή 

του 

Θεοχάρη 

16518 

(5) 

Σαλβαρά 

Ιωάννη 

του 

Γ ρηγορίου 

16519 

(6) 

Γ κανάλα 

Πέτρο 

του 

Σπυρίδωνα 

16520 

(7) 

Οικονόμου 

Αλέξανδρο 

του 

Κωνσταντίνου 

16521 

(8) 

Τ σίκρο 

Διονύσιο 

του 

Ανδρέα 

16523 

Ο) 

Κιουρτσίδη 

Ιωάννη 

του 

Κωνσταντίνου 

16524 

(10) 

Καρακύριο 

Χρήστο 

του 

Στεφάνου 

16526 

(11) 

Σόφιά 

Αντώνιο 

του 

Νικολάου 

16527 

(12) 

Δημητριάδη 

Κωνσταντίνο 

του 

Αναστασίου 

16887 

(13) 

Κεραμιτσή 

Μιχαήλ 

του 

Αντωνίου 

16919 

(14) 

Θεοφάνου 

Θεοφάνη 

του 

Αχιλλέα 

16959 

(15) 

Ρουλάκη 

Σταμάτιο 

του 

Ζαφειριού 

16962 
6206 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(16) 

Νικολάου 

Κωνσταντίνο 

του 

Νικολάου 

16963 

(17) 

Κατσιάρα 

Βασίλειο 

του 

Κωνσταντίνου 

16964 

(18) 

Αρκούδη 

Κωνσταντίνο 

του 

Ηλία 

16965 

(19) 

Καρταλάκη 

Βασίλειο 

του 

Στεφάνου 

16966 

(20) 

Τουφεξή 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

16967 

(21) 

Παναγή 

Ταξιάρχη 

του 

Κωνσταντίνου 

16968 

(22) 

Μπατσή 

Δημήτριο 

του 

Κωνσταντίνου 

16969 

(23) 

Μαραντίδη 

Ιωάννη 

του 

Αριστείδη 

16970 

(24) 

Λιολίτσα 

Γ εώργιο 

του 

Νικήτα 

16973 

(25) 

Σολομωνίδη 

Χαράλαμπο 

του 

Πασχάλη 

16976 

(26) 

Παπαισιδώρου 

Γ εώργιο 

του 

Παντελή 

16977 

(27) 

Παντελίδη 

Σάββα 

του 

Γ ρηγορίου 

16960 

(28) 

Χούτα 

Αθανάσιο 

του 

Βασιλείου 

16971 

(29) 

Κάρμαλη 

Δημήτριο 

του 

Ευθυμίου 

16972 

(30) 

Νικολαϊδη 

Μενέλαο 

του 

Παναγιώτου 

16975 

(31) 

Κύργιο 

Σπυρίδωνα 

του 

Κωνσταντίνου 

16901 


Εφοδιαστές 


(1) 

Παρισσόπουλο 

Κωνσταντίνο 

του 

Σωτηρίου 

16509 

(2) 

Παπανικολόπουλο 

Θεόδωρο 

του 

Αθανασίου 

16510 

(3) 

Βλαχάκη 

Στυλιανό 

του 

Σταύρου 

16511 

(4) 

Πούλη 

Λάμπρο 

του 

Αντωνίου 

16512 

(5) 

Χρυσέλη 

Σωτήριο 

του 

Αθανασίου 

16513 


Διοικητικούς 


(1) 

Ζαχαρούλη 

Δημήτριο 

του 

Ελλάδιου 

16528 

(2) 

Λυμπέρη 

Δημήτριο 

του 

Παναγιώτου 

16529 

(3) 

Δημητριάδη 

Κωνσταντίνο 

του 

Βασιλείου 

16530 

(4) 

Κετέογλου 

Γ εώργιο 

του 

Ευαγγέλου 

16531 

(5) 

Στάμου 

Λάμπρο 

του 

Γ εωργίου 

16532 

(6) 

Πολίτη 

Ευστάθιο 

του 

Παναγιώτου 

16533 

(7) 

Γ κοτζαμάνη 

Γ εώργιο 

του 

Χρήστου 

16534 

(8) 

Γ ιάννο 

Βασίλειο 

του 

Γ εωργίου 

16535 


Μετεωρολόγους 


(1) 

Μ αλλά 

Ιωάννη 

του 

Νικολάου 

15760 

(2) 

Ριζόπουλο 

Θωμά 

του 

Γ ρηγορίου 

16428 

(3) 

Μαρούσο 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ ρηγορίου 

16440 

(4) 

Παπακηρύκο 

Γ εώργιο 

του 

Δημητρίου 

16451 

(5) 

Μαυρουδάκη 

Θωμά 

του 

Αλεξάνδρου 

16464 

(6) 

Χατζούδη 

Χρήστο 

του 

Γ εωργίου 

16471 


Ιατρούς 


(1) 

Παντέ 

Αθανάσιο 

του 

Δημοσθένη 

16745 

(2) 

Καπράλο 

Βασίλειο 

του 

Κωνσταντίνου 

16746 

(3) 

Κόκκορη 

Παναγιώτη 

του 

Αθανασίου 

16747 

(4) 

Λόγιο 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

16851 

(5) 

Λαμπαδίτη 

Ιωάννη 

του 

Μάριου - Φωτίου 

16852 

(6) 

Τέρπο 

Ευάγγελο 

του 

Παύλου 

17034 

(7) 

Ρέβελο 

Κυριάκο 

του 

Ιωάννου 

17035 

(8) 

Σταύρου 

Αλέξιο 

του 

Γ εωργίου 

17036 

(9) 

Καπετανάκη 

Αντώνιο 

του 

Εμμανουήλ 

17038 

(10) 

Δημητριάδη 

Βασίλειο 

του 

Σταύρου 

17039 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6207 


Νοσηλευτικής 


(1) 

Αραμπατζή 

Σοφία 

του 

Δημητρίου 

16252 

(2) 

Παναγιωτίδου 

Ελένη 

του 

Λαζάρου 

16253 

(3) 

Σούφρα 

Μαρία 

του 

Βασιλείου 

16254 

(4) 

Πανανάκη 

Μαρία 

του 

Ιωάννου 

16255 

(5) 

Κάρλου 

Χρυσούλα 

του 

Ιωάννου 

16256 

(6) 

Καρβουνιάρη 

Αλεξάνδρα 

του 

Αθανασίου 

16676 

(7) 

Γ ιαννούλα 

Παναγιώτα 

του 

Αριστοτέλη 

16678 

(8) 

Σκαλιάρη 

Ιωάννα 

του 

Εμμανουήλ 

16679 

(9) 

Κατσίκα 

Αλεξάνδρα 

του 

Γ εωργίου 

16680 

(10) 

Ντίνου 

Πανωραία 

του 

Ναπολέοντα 

16682 

(11) 

Γ ιαννοπούλου 

Αγγελική 

του 

Ιωάννου 

16683 

(12) 

Μίχου 

Βασιλική 

του 

Θεοδώρου 

16684 


Ραδιοναυτίλους 


(1) 

Ευθυμίου 

Βασίλειο 

του 

Γ εωργίου 

16981 

(2) 

Μαραγκάκη 

Ευάγγελο 

του 

Νικολάου 

17040 

(3) 

Χαρέμη 

Ευάγγελο 

του 

Παναγιώτου 

17041 


Τεχνικής Υποστήριξης 


(1) 

Πολύζο 

Ευάγγελο 

του 

Αστεριού 

16759 

(2) 

Αμβράζη 

Δημήτριο 

του 

Αριστοτέλη 

16760 

(3) 

Γ ουγούση 

Αθανάσιο 

του 

Πέτρου 

16761 

(4) 

Κατσίκα 

Κωνσταντίνο 

του 

Αριστείδη 

16764 

(5) 

Μαργαρίτη 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

16770 

(6) 

Χριστόπουλο 

Χρίστο 

του 

Δημητρίου 

16777 

(7) 

Τζατζανά 

Θεόδωρο 

του 

Κωνσταντίνου 

16794 

(8) 

Μαυριγκόπουλο 

Θεόδωρο 

του 

Γ εωργίου 

16809 

(9) 

Παπαχρηστίδη 

Βασίλειο 

του 

Λαζάρου 

16829 

(10) 

Γ αβριήλ 

Ιωάννη 

του 

Χαράλαμπου 

16846 

(11) 

Δούβρη 

Αθανάσιο 

του 

Ιωάννου 

17077 

(12) 

Κατούνα 

Αλέξανδρο 

του 

Χρήστου 

17107 

(13) 

Μάντη 

Ιωάννη 

του 

Θεοδώρου 

17111 

(14) 

Γ ραββάνη 

Πολύκαρπο 

του 

Ιωάννου 

17113 

(15) 

Τσεκούρα 

Κωνσταντίνο 

του 

Αθανασίου 

17122 

(16) 

Ζηκόπουλο 

Θεόδωρο 

του 

Σπυρίδωνα 

17136 

(17) 

Παλιάγκα 

Νικόλαο 

του 

Θουκυδίδη 

17140 

(18) 

Κυριάκου 

Στέφανο 

του 

Μιχαήλ 

16842 

(19) 

Μαντζούνη 

Ιωάννη 

του 

Θεοδώρου 

17090 

(20) 

Μαρκούλα 

Ευάγγελο 

του 

Σταύρου 

17133 

(21) 

Λαχανά 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

17134 

(22) 

Μπουκουβάλα 

Βασίλειο 

του 

Σπυρίδωνα 

16766 

(23) 

Καπνιά 

Ιωάννη 

του 

Σταύρου 

16790 

(24) 

Ποζιό 

Βασίλειο 

του 

Γ ρηγορίου 

16791 

(25) 

Παυλάντη 

Νεοπτόλεμο 

του 

Αριστοτέλη 

16792 

(26) 

Ανδρεόπουλο 

Νικόλαο 

του 

Δημητρίου 

16793 

(27) 

Αυγέρο 

Χρήστο 

του 

Αθανασίου 

16799 

(28) 

Παπαδημητρίου 

Κωνσταντίνο 

του 

Νικολάου 

16802 

(29) 

Σπύρου 

Ιωάννη 

του 

Σπυρίδωνα 

16804 

(30) 

Παναγόπουλο 

Χρήστο 

του 

Σωτηρίου 

16807 

(31) 

Τρίμη 

Ελευθέριο 

του 

Αθανασίου 

16808 

(32) 

Αντωνόπουλο 

Κωνσταντίνο 

του 

Σταύρου 

16810 
6208 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(33) 

Στρωματιά 

Ηλία 

του 

Αθανασίου 

16818 

(34) 

Βουζιανά 

Παναγιώτη 

του 

Νικολάου 

16822 

(35) 

Καλουδάκη 

Χρήστο 

του 

Σπυρίδωνα 

16833 

(36) 

Πανόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Ιωάννου 

16835 

(37) 

Δίπλα 

Ιωάννη 

του 

Ανδρέα 

16839 

(38) 

Τσάμη 

Αναστάσιο 

του 

Ευθυμίου 

16841 

(39) 

Αδάμ 

Ιωάννη 

του 

Ευαγγέλου 

16843 

(40) 

Μαρόκο 

Ταξιάρχη 

του 

Παναγιώτου 

16849 

(41) 

Παπάρα 

Φώτιο 

του 

Γ εωργίου 

17013 

(42) 

Καλογερίδη 

Δημήτριο 

του 

Ιωάννου 

17015 

(43) 

Μάμαλη 

Κωνσταντίνο 

του 

Αριστείδη 

17029 

(44) 

Κουτσοκώστα 

Θωμά 

του 

Αγγέλου 

17033 

(45) 

Σταμόπουλο 

Ιωάννη 

του 

Γ εωργίου 

17047 

(46) 

Αθανασίου 

Νικόλαο 

του 

Δήμου 

17071 

(47) 

Δημά 

Δημήτριο 

του 

Ιωάννου 

17079 

(48) 

Κοντούλη 

Ιωάννη 

του 

Χρήστου 

17085 

(49) 

Βλητσάκη 

Θωμά 

του 

Κωνσταντίνου 

17092 

(50) 

Μαρκαντώνη 

Νικόλαο 

του 

Εμμανουήλ 

17096 

(51) 

Καραμπάση 

Βασίλειο 

του 

Γ εωργίου 

17117 

(52) 

Βασιλόπουλο 

Παντελεήμονα 

του 

Αθανασίου 

17125 

(53) 

Βεζυρόπουλο 

Απόστολο 

του 

Χαράλαμπου 

17126 

(54) 

Κωφόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Ελευθερίου 

17137 

(55) 

Τ σεκμεκίδη 

Αθανάσιο 

του 

Κωνσταντίνου 

16806 

(56) 

Χατζάκη 

Νικόλαο 

του 

Ηλία 

16811 

(57) 

Ελευθερίου 

Ιωάννη 

του 

Αργυρίου 

16814 

(58) 

Τυροβούζη 

Βασίλειο 

του 

Νικολάου 

16826 

(59) 

Δεγλέ 

Ιωάννη 

του 

Γ εωργίου 

16827 

(60) 

Σαμιόγλου 

Νέστορα 

του 

Παναγιώτου 

16836 

(61) 

Τ σιτσώνη 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

16840 

(62) 

Σκυβαλάκη 

Γ εώργιο 

του 

Εμμανουήλ 

17010 

(63) 

Λιμήτσιο 

Κίμων 

του 

Σωτηρίου 

17016 

(64) 

Τσιφετάκη 

Ανδρέα 

του 

Κωνσταντίνου 

17017 

(65) 

Κρικέτο 

Αντώνιο 

του 

Κωνσταντίνου 

17018 

(66) 

Κοτρωνάκη 

Ιωάννη 

του 

Ιωάννου 

17026 

(67) 

Τ σιρώνη 

Αθανάσιο 

του 

Παναγιώτου 

17030 

(68) 

Γ ιαννόπουλο 

Παναγιώτη 

του 

Σωτηρίου 

17031 

(69) 

Μήλιο 

Βασίλειο 

του 

Ιωάννου 

17044 

(70) 

Παππά 

Βάιο 

του 

Αποστόλου 

17049 

(71) 

Φαρμάκη 

Τρύφων 

του 

Δημητρίου 

17054 

(72) 

Πολυχρονόπουλο 

Ευθύμιο 

του 

Κωνσταντίνου 

17081 

(73) 

Καψάλη 

Γ εώργιο 

του 

Ηλία 

17082 

(74) 

Χριστέα 

Παναγιώτη 

του 

Ηλία 

17088 

(75) 

Ναξάκη 

Γ εώργιο 

του 

Κυριάκου 

17099 

(76) 

Τ σατσάκη 

Ιωάννη 

του 

Γ εωργίου 

17104 

(77) 

Κατηγιάννη 

Νικόλαο 

του 

Δημητρίου 

17112 

(78) 

Καργιώτη 

Χρήστο 

του 

Γ εωργίου 

17115 

(79) 

Χατζή 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωάννου 

17129 

(80) 

Λιώρη 

Χρήστο 

του 

Σωτηρίου 

16803 

(81) 

Τζιέκο 

Θωμά 

του 

Δημητρίου 

16812 

(82) 

Κίτσιο 

Αθανάσιο 

του 

Μιλτιάδη 

16816 

(83) 

Κριτσωτάκη 

Γ εώργιο 

του 

Εμμανουήλ 

16832 

(84) 

Λύρα 

Νικόλαο 

του 

Ιωάννου 

17032 

(85) 

Γ κρίτζαλη 

Αριστοτέλη 

του 

Νικολάου 

17075 

(86) 

Παπαδόπουλο 

Μιχαήλ 

του 

Παναγιώτου 

17105 

(87) 

Ζάχο 

Νικόλαο 

του 

Βασιλείου 

17127 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6209 


(88) 

Παπαφίλη 

Γ εώργιο 

του 

Πέτρου 

17132 

(89) 

Αγγελούση 

Γ εώργιο 

του 

Βησσαρίωνα 

17135 

(90) 

Σημαντήρα 

Δημήτριο 

του 

Πολυζώη 

17139 

(91) 

Ρόκκα 

Βασίλειο 

του 

Γ εωργίου 

16763 

(92) 

Θωμόπουλο 

Θωμά 

του 

Ιωάννου 

16772 

(93) 

Φράγκο 

Νικόλαο 

του 

Μιχαήλ 

16776 

(94) 

Λινά 

Κωνσταντίνο 

του 

Χαρίλαου 

16778 

(95) 

Λυμπερόπουλο 

Αθανάσιο 

του 

Αλεξάνδρου 

16779 

(96) 

Περάκη 

Δημήτριο 

του 

Εμμανουήλ 

16781 

(97) 

Ελευθερίου 

Κωνσταντίνο 

του 

Παναγιώτου 

16782 

(98) 

Κακούρη 

Αναστάσιο 

του 

Κωνσταντίνου 

16783 

(99) 

Βογιατζή 

Ευστάθιο 

του 

Αποστόλου 

16801 

(100) 

Χαντέ 

Γ εώργιο 

του 

Δημητρίου 

16825 

(101) 

Νταβλαμάνο 

Ευάγγελο 

του 

Αθανασίου 

16828 

(102) 

Κόρρα 

Σωτήριο 

του 

Ανδρέα 

16838 

(103) 

Ρυζιώτη 

Αθανάσιο 

του 

Γ εωργίου 

17045 

(104) 

Αθανασιάδη 

Γ εώργιο 

του 

Γ ρηγορίου 

17102 

(105) 

Κουτρίδη 

Αντώνιο 

του 

Νικολάου 

17108 

(106) 

Νικολουδάκη 

Μαρίνο 

του 

Γ εωργίου 

17141 

(107) 

Μάίνα 

Γ εώργιο 

του 

Ευαγγέλου 

16831 

(108) 

Κοτσαμίδη 

Γ εώργιο 

του 

Ιωάννου 

17097 

(109) 

Κουβέρη 

Παναγιώτη 

του 

Προκοπίου 

17106 


Υπηρεσιών Υποστήριξης 


(1) 

Κούκο 

Στέργιο 

του 

Ιωάννου 

16365 

(2) 

Τ ερζίδη 

Μιχαήλ 

του 

Γ εωργίου 

16366 

(3) 

Μπανταβάνο 

Αθανάσιο 

του 

Ζήση 

16367 

(4) 

Γ έρμανο 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

16368 

(5) 

Μπακατσή 

Δημήτριο 

του 

Ηλία 

16369 

(6) 

Χαρίση 

Δημήτριο 

του 

Ευαγγέλου 

16371 

(7) 

Λακουμέντα 

Ηλία 

του 

Κωνσταντίνου 

16372 

(8) 

Γ εννάρα 

Ιωάννη 

του 

Λάμπρου 

16374 

(9) 

Σαμπρή 

Ευάγγελο 

του 

Πέτρου 

16557 

(10) 

Γ κίκα 

Βασίλειο 

του 

Αθανασίου 

16558 


Χρυσό Σταυρό του Τάνιιατος του Φοίνικα 
Σμηναγούς 
Ιπταμένους 


(1) 

Μπαλάφα 

Ανδρέα 

του 

Νικολάου 

17782 

(2) 

Κριμιζά 

Σταύρο 

του 

Γ εωργίου 

17783 

(3) 

Θεοδωρόπουλο 

Θεόδωρο 

του 

Αχιλλέα 

17784 

(4) 

Πέταλά 

Μιχαήλ 

του 

Ιωάννου 

17785 

(5) 

Ζυγούρη 

Νικόλαο 

του 

Βασιλείου 

17786 

(6) 

Μπιριντζή 

Δημήτριο 

του 

Βασιλείου 

17787 

(7) 

Σταθερό 

Χαράλαμπο 

του 

Ιωάννου 

17788 

(8) 

Γ ράψα 

Κωνσταντίνο 

του 

Σπυρίδωνα 

17789 

Ο) 

Κουρούση 

Παναγιώτη 

του 

Γ εωργίου 

17790 

(10) 

Μιχόπουλο 

Μιχαήλ 

του 

Θωμά 

17791 

(11) 

Σερβέ 

Σωκράτη 

του 

Βασιλείου 

17792 

(12) 

Αθανασιάδη 

Ιωάννη 

του 

Αντωνίου 

17794 

(13) 

Παπακώστα 

Δημήτριο 

του 

Σπυρίδωνα 

17795 

(14) 

Χρυσικό 

Σωτήριο 

του 

Στεφάνου 

17797 

(15) 

Ανέστη 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

17798 

(16) 

Κοτζαμάνη 

Χρήστο 

του 

Αθανασίου 

17799 
6210 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(17) 

Μήτταρη 

Παναγιώτη 

του 

Νικολάου 

17800 

(18) 

Κολώκα 

Σταύρο 

του 

Παναγιώτου 

17802 

(19) 

Νακίδη 

Στυλιανό 

του 

Γ εωργίου 

17803 

(20) 

Νικηφορίδη 

Χαράλαμπο 

του 

Αναστασίου 

17804 

(21) 

Λυμπερόπουλο 

Νικόλαο 

του 

Μιχαήλ 

17805 

(22) 

Γ κίγκη 

Τ ραϊνό 

του 

Ιωάννου 

17806 

(23) 

Μηνιωτάκη 

Δημήτριο 

του 

Νικολάου 

17807 

(24) 

Φυτά 

Ιωάννη 

του 

Χρήστου 

17808 

(25) 

Σελλιανάκη 

Ιωάννη 

του 

Γ εωργίου 

17809 

(26) 

Μεθενίτη 

Νικόλαο 

του 

Στυλιανού 

17810 

(27) 

Νικολάίδη 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

17811 

(28) 

Καρμανιόλα 

Νικόλαο 

του 

Γ εωργίου 

17812 

(29) 

Φράγκο 

Γ εώργιο 

του 

Αναστασίου 

17813 

(30) 

Τ σιώτση 

Γ εώργιο 

του 

Θεοφάνη 

17814 

(31) 

Κατσίκια 

Κωνσταντίνο 

του 

Κυριάκου 

17815 

(32) 

Καρακώστα 

Ιωάννη 

του 

Ηλία 

17816 

(33) 

Βαλασιάδη 

Παντελή 

του 

Αριστείδη 

17817 

(34) 

Χαζάπη 

Σπυρίδων 

του 

Δημητρίου 

17818 

(35) 

Παπαδόπουλο 

Σάββα 

του 

Δημητρίου 

17819 

(36) 

Σπυρόπουλο 

Χρήστο 

του 

Αθανασίου 

17820 

(37) 

Μπερεδήμα 

Ανδριανό 

του 

Δημητρίου 

17821 

(38) 

Δημητρίου 

Γ εώργιο 

του 

Παναγιώτου 

17822 

(39) 

Κουλουμπράκη 

Μιχαήλ 

του 

Κανάκη 

17823 

(40) 

Ηλιάκη 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωάννου 

17824 

(41) 

Ντάλα 

Δημοσθένη 

του 

Στυλιανού 

17825 

(42) 

Μουμούρη 

Μαργαρίτη 

του 

Μιχαήλ 

17826 

(43) 

Ιντζέ 

Χρήστο 

του 

Ιωάννου 

17827 

(44) 

Συλαϊδη 

Χρήστο 

του 

Δημητρίου 

17828 

(45) 

Χριστοφιλόπουλο 

Θεόδωρο 

του 

Πέτρου 

17829 

(46) 

Σταματελάτο 

Νικόλαο 

του 

Σταύρου 

17830 

(47) 

Καραβίτη 

Κωνσταντίνο 

του 

Σωτηρίου 

17831 

(48) 

Καστρινάκη 

Μαρίνο 

του 

Χαρίδημου 

17832 

(49) 

Ντικούδη 

Χρήστο 

του 

Ιωάννου 

17833 

(50) 

Σεργιαννίδη 

Ελευθέριο 

του 

Χρήστου 

17835 

(51) 

Τσαλταφερίδη 

Ιάκωβο 

του 

Στυλιανού 

17836 

(52) 

Τ σαχτσίρα 

Νικόλαο 

του 

Αθανασίου 

17837 

(53) 

Τ σικαλάκη 

Μιχαήλ 

του 

Ιωάννου 

17838 

(54) 

Παναγιωτόπουλο 

Αλέξανδρο 

του 

Παναγιώτου 

17839 

(55) 

Κυπριανού 

Κυριάκο 

του 

Φυλακτού 

17840 

(56) 

Βέργο 

Δημήτριο 

του 

Ιωάννου 

17842 

(57) 

Καραμάνη 

Χρήστο 

του 

Φωτίου 

17843 

(58) 

Κωτσιάκη 

Παναγιώτη 

του 

Βασιλείου 

17844 

(59) 

Δημητρακάκη 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

17845 

(60) 

Σταυρόπουλο 

Βασίλειο 

του 

Ιωάννου 

17846 

(61) 

Αίβαλιώτη 

Θεόδωρο 

του 

Βασιλείου 

17847 

(62) 

Καραβά 

Αναστάσιο 

του 

Χρήστου 

17848 

(63) 

Δεληγιάννη 

Βασίλειο 

του 

Κωνσταντίνου 

17850 

(64) 

Κουτράκη 

Ζαχαρία 

του 

Μαρίνου 

17851 

(65) 

Βασιλείου 

Κωνσταντίνο 

του 

Χαράλαμπου 

17852 


Μηχανικούς 


(1) 

Καυχίτσα 

Χρήστο 

του 

Λάμπρου 

17853 

(2) 

Σταμούλη 

Κωνσταντίνο 

του 

Πέτρου 

17856 

(3) 

Κρικέλλα 

Δημήτριο 

του 

Οδυσσέα 

17858 

(4) 

Τζέκα 

Νεοπτόλεμο 

του 

Γ εωργίου 

17860 
ΦΕΚ 720 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6211 


(5) 

Ντίσιο 

Αθανάσιο 

του 

Ζήση 

17861 

(6) 

Χατζησταύρου 

Απόστολο 

του 

Κωνσταντίνου 

17865 

(7) 

Καβουράκη 

Μιχαήλ 

του 

Ιωάννου 

17869 

(8) 

Κεφαλά 

Παναγιώτη 

του 

Ιωάννου 

17870 

(9) 

Μουσχάκη 

Ηλία 

του 

Συμεών 

17871 

(10) 

Στεφανίδη 

Ευστάθιο 

του 

Γ εωργίου 

17872 

(11) 

Παπαδόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Προδρόμου 

17875 

(12) 

Χατζηγεωργίου 

Γ εώργιο 

του 

Χαράλαμπου 

17877 

(13) 

Παντελίδη 

Ιωάννη 

του 

Παναγιώτου 

17880 

(14) 

Γούδα 

Τριαντάφυλλο 

του 

Χαράλαμπου 

17883 

(15) 

Πιλάτη 

Αθανάσιο 

του 

Ιωάννου 

17884 

(16) 

Αρβανιτίδη 

Αλέξανδρο 

του 

Ιωάννου 

17859 

(17) 

Πέτρου 

Αλέξανδρο 

του 

Χαράλαμπου 

17862 

(18) 

Σάμπαλο 

Στασινό 

του 

Αλέκου 

17863 

(19) 

Αρχοντή 

Παναγιώτη 

του 

Γ εωργίου 

17864 

(20) 

Μαρινάκη 

Νικόλαο 

του 

Χαράλαμπου 

17867 

(21) 

Παλιατσό 

Γ εώργιο 

του 

Νικολάου 

17868 

(22) 

Μανώλη 

Ηλία 

του 

Αντωνίου 

17873 

(23) 

Ατλάση 

Αντώνιο 

του 

Φιλίππου 

17854 

(24) 

Δελημπαλτά 

Αλέξανδρο 

του 

Παναγιώτου 

17855 

(25) 

Ζηκίδη 

Κωνσταντίνο 

του 

Χριστόφορου 

17857 

(26) 

Γ ουρδούλη 

Θεόδωρο 

του 

Παναγιώτου 

17866 

(27) 

Καραπέτσα 

Κωνσταντίνο 

του 

Χαράλαμπου 

17874 

(28) 

Πέτρου 

Αθανάσιο 

του 

Χρήστου 

17876 

(29) 

Δημητρούση 

Χρήστο 

του 

Γ εωργίου 

17878 

(30) 

Τ αμπουρατζή 

Βασίλειο 

του 

Δημητρίου 

17879 

(31) 

Δινοβίτση 

Δημήτριο 

του 

Κυριάκου 

17881 

(32) 

Ντεκουμέ 

Κωνσταντίνο 

του 

Σπυρίδωνα 

17882 

(33) 

Μήτσιου 

Νικόλαο 

του 

Αντωνίου 

18005 

(34) 

Γ κανούρη 

Βάϊο 

του 

Ιωάννου 

18006 


Ελεγκτές Αεράμυνας 


(1) 

Νικηφοράτο 

Γ εώργιο 

του 

Κυριάκου 

17900 

(2) 

Τ εκέλογλου 

Νεκτάριο 

του 

Ανδρέα 

17901 

(3) 

Κωνσταντόπουλο 

Ιωάννη 

του 

Χρήστου 

17902 

(4) 

Ποδηματά 

Παναγιώτη 

του 

Αποστόλου 

17903 

(5) 

Μπασιούρη 

Δημήτριο 

του 

Βασιλείου 

17904 

(6) 

Παπαδόπουλο 

Αγγελο 

του 

Χρήστου 

17905 

(7) 

Αράπη 

Χρήστο 

του 

Δημητρίου 

17906 

(8) 

Δοξάκη 

Σταύρο 

του 

Ιωάννου 

17907 

(9) 

Γ ρηγορακάκη 

Βασίλειο 

του 

Στεφάνου 

17908 

(10) 

Σταύρου 

Ηρακλή 

του 

Αθανασίου 

17909 

(11) 

Τσαβταρίδη 

Δημήτριο 

του 

Ιωσήφ 

17910 

(12) 

Θεοδουλίδη 

Λεωνίδα 

του 

Ευαγγέλου 

17911 

(13) 

Γ αλάνη 

Δημήτριο 

του 

Αναστασίου 

17912 

(14) 

Σαρρή 

Φραντζέσκο 

του 

Κοσμά 

17913 


Οικονομικούς 


(1) 

Δόντσιο 

Παρθένιο 

του 

Γ εωργίου 

18019 

(2) 

Τ σίγκα 

Βασιλεία 

του 

Κωνσταντίνου 

18020 

(3) 

Ευσταθιάδου 

Ναταλία 

του 

Αντωνίου 

18021 

(4) 

Γ ιαννούση 

Γ εώργιο 

του 

Ιωάννου 

18022 

(5) 

Σπουργίτη 

Απόστολο 

του 

Κωνσταντίνου 

18023 
6212 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Εφοδιαστές 


(1) 

Πικριδά 

Δημοσθένη 

του 

Μενέλαου 

17885 

(2) 

Χατζηαντωνίου 

Ιωάννη 

του 

Δημητρίου 

17886 

(3) 

Αλεξάνδρου 

Εμμανουήλ 

του 

Παναγιώτου 

17887 

(4) 

Δημόπουλο 

Χρήστο 

του 

Γ εωργίου 

17888 

(5) 

Γ ρούτσο 

Αθανάσιο 

του 

Σωτηρίου 

17889 

(6) 

Χοχορέλο 

Αναστάσιο 

του 

Ιωάννου 

17890 

(7) 

Στερνά 

Αθανάσιο 

του 

Δημητρίου 

17891 

(8) 

Κουλούρη 

Άγγελο 

του 

Πελοπίδα 

17893 

(9) 

Μιχόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Κωνσταντίνου 

17894 

(10) 

Πύργο 

Βασίλειο 

του 

Ευαγγέλου 

17895 

(11) 

Δρυμούση 

Παναγιώτη 

του 

Δημητρίου 

17896 

(12) 

Ιατρού 

Μάριο 

του 

Ηλία 

17897 

(13) 

Θωμαδάκη 

Σταύρο 

του 

Νικολάου 

17898 

(14) 

Ανδριάνα 

Γ εώργιο 

του 

Δημητρίου 

17899 


Ιατρούς 


(1) 

Κοντογιαννόπουλο 

Νικόλαο 

του 

Ελευθερίου 

17914 

(2) 

Νησωτάκη 

Χρήστο 

του 

Θεοδώρου 

17915 

(3) 

Ζαρμπή 

Νικόλαο 

του 

Ιωάννου 

18046 

(4) 

Χαιρέτη 

Μανούσο 

του 

Χαράλαμπου 

18047 

(5) 

Μέγγουλη 

Σταύρο 

του 

Γ εωργίου 

18048 

(6) 

Λιάπη 

Δημήτριο 

του 

Κωνσταντίνου 

18049 

(7) 

Τ σοποτό 

Ιωάννη 

του 

Βάϊου 

18050 

(8) 

Τσουνή 

Δημήτριο 

του 

Παναγιώτου 

18051 

(9) 

Καρυστινό 

Γ εώργιο 

του 

Ιωσήφ 

18052 


Οδοντιάτρους 


(1) 

Αλεξίου 

Κωνσταντίνο 

του 

Αγγέλου 

17916 

(2) 

Σώτηρα 

Γ εώργιο 

του 

Αριστείδη 

17917 

(3) 

Χαρχαλιώτη 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

17918 


Νοσηλευτικής 


(1) 

Αλεξοπούλου 

Δήμητρα 

του 

Ιωάννου 

18007 

(2) 

Λιαναρίδη 

Γ εωργία 

του 

Διονυσίου 

18008 

(3) 

Μποτζάκη 

Ελευθερία 

του 

Θεοδώρου 

18009 

(4) 

Μυλωνά 

Παρασκευή 

του 

Ευαγγέλου 

18010 

(5) 

Τζεβελέκου 

Φωτεινή 

του 

Λάμπρου 

18011 

(6) 

Ζαμποπούλου 

Χριστίνα 

του 

Ευριπίδη 

18012 

(7) 

Μπουγιώτα 

Ελένη 

του 

Δημητρίου 

18013 

(8) 

Σαροπούλου 

Αικατερίνη 

του 

Νικολάου 

18014 

(9) 

Λιώρη 

Ραδιοναυτίλους 

Ελένη 

του 

Μελέτιου 

18015 

(1) 

Πατσιώρα 

Κωνσταντίνο 

του 

Λάμπρου 

18056 

(2) 

Τ σουκαλά 

Δημήτριο 

του 

Βασιλείου 

18057 

(3) 

Νίκα 

Χαράλαμπο 

του 

Παναγιώτου 

18058 

(4) 

Ελαιοτριβιάρη 

Λεωνίδα 

του 

Δημητρίου 

18061 

(5) 

Τυρόπουλο 

Ηλία 

του 

Αχιλλέα 

18062 

(6) 

Βελβέ 

Παναγιώτη 

του 

Αχιλλέα 

18063 

(7) 

Ρίνη 

Δημήτριο 

του 

Ηλία 

18068 

(8) 

Ρασάνη 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

18069 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6213 


(9) 

Γ ρηγοράκη 

Παρασκευά 

του 

Κυριάκου 

18070 

(10) 

Σιγανό 

Σταύρο 

του 

Παναγιώτου 

18071 

(11) 

Μωϋσιάδη 

Ευστάθιο 

του 

Μιχάλη 

18072 

(12) 

Μανανά 

Βασίλειο 

του 

Ζαφείρη 

18073 


Τεχνικής Υποστήριξης 


(1) 

Φορλίδα 

Αντώνιο 

του 

Ευσταθίου 

17775 

(2) 

Τσολακίδη 

Δημήτριο 

του 

Μιχαήλ 

17777 

(3) 

Μαγαλιό 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

17955 

(4) 

Φυλακτόπουλο 

Ιωάννη 

του 

Νικολάου 

17963 

(5) 

Μίχο 

Νικόλαο 

του 

Γ εωργίου 

18079 

(6) 

Γ εωργόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Παναγιώτου 

18090 

(7) 

Πέτσα 

Απόστολο 

του 

Κωνσταντίνου 

18101 

(8) 

Μαρκάκη 

Μάρκο 

του 

Βασιλείου 

18106 

(9) 

Κεραμίδα 

Σπυρίδων 

του 

Αποστόλου 

18111 

(10) 

Καφρίτσα 

Παναγιώτη 

του 

Νικολάου 

18126 

(11) 

Τσώνη 

Ιωάννη 

του 

Φωτίου 

18128 

(12) 

Παραδεισανό 

Μιχαήλ 

του 

Γρηγορίου 

17951 

(13) 

Βάτσα 

Γ εώργιο 

του 

Χριστοφόρου 

18028 

(14) 

Μιχαλακόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Ανέστη 

18074 

(15) 

Κουμαντάκη 

Γ ρηγόριο 

του 

Νικολάου 

18082 

(16) 

Σωτηρίου 

Απόστολο 

του 

Ηλία 

18096 

(17) 

Κόφφα 

Βασίλειο 

του 

Γ εωργίου 

18130 

(18) 

Τζάννε 

Βασίλειο 

του 

Θεοδώρου 

18135 

(19) 

Μιδούχα 

Γ εώργιο 

του 

Βασιλείου 

18156 

(20) 

Καρανάσιο 

Βασίλειο 

του 

Ηρακλή 

18163 

(21) 

Ρεντζή 

Ιωάννη 

του 

Ευθυμίου 

17945 

(22) 

Ριζάκο 

Σταύρο 

του 

Παναγιώτου 

17975 

(23) 

Μαρτίνη 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

17978 

(24) 

Μαλλόπουλο 

Ανδρέα 

του 

Περικλή 

17981 

(25) 

Ζαμπίτογλου 

Γ εώργιο 

του 

Παναγιώτου 

18149 

(26) 

Σχωρτσανίτη 

Ιωάννη 

του 

Στεφάνου 

18150 

(27) 

Μάστορα 

Αναστάσιο 

του 

Αθανασίου 

17934 

(28) 

Λαβούτα 

Εμμανουήλ 

του 

Γ εωργίου 

17947 

(29) 

Κατσουλάρη 

Γ εώργιο 

του 

Παναγιώτου 

17953 

(30) 

Χουρδάκη 

Νικόλαο 

του 

Γ εωργίου 

17956 

(31) 

Χαρίση 

Δημήτριο 

του 

Ηλία 

17958 

(32) 

Επισκόπου 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

17959 

(33) 

Γ έρμανο 

Κωνσταντίνο 

του 

Παναγιώτου 

17961 

(34) 

Κλεφτάκη 

Κωνσταντίνο 

του 

Σπυρίδωνα 

17962 

(35) 

Τ ριανταφυλλίδη 

Σπύρο 

του 

Κωνσταντίνου 

17964 

(36) 

Σκουμή 

Χρήστο 

του 

Ευαγγέλου 

17968 

(37) 

Μπέλλο 

Δημήτριο 

του 

Ηρακλή 

17985 

(38) 

Δαβρή 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

17986 

(39) 

Γ ερόλυμο 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

18025 

(40) 

Γούδα 

Ιωάννη 

του 

Χρήστου 

18026 

(41) 

Γ ριβάκη 

Χαράλαμπο 

του 

Νικολάου 

18029 

(42) 

Πεπόνη 

Γ εώργιο 

του 

Δημητρίου 

18030 

(43) 

Κασσωτάκη 

Αγγελή 

του 

Ιωάννου 

18035 

(44) 

Μπόγρη 

Παναγιώτη 

του 

Δημητρίου 

18037 

(45) 

Γ εροκώστα 

Δημήτριο 

του 

Χρήστου 

18038 

(46) 

Κωστόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Νικολάου 

18041 

(47) 

Ντούρα 

Ευάγγελο 

του 

Κωνσταντίνου 

18044 

(48) 

Στάθη 

Ευστάθιο 

του 

Αθανασίου 

18053 

(49) 

Μίχο 

Κωνσταντίνο 

του 

Βάϊου 

18064 
6214 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(50) 

Κανέλλο 

Σταύρο 

του 

Γ εωργίου 

18065 

(51) 

Καρδίτσα 

Μαργαρίτη 

του 

Γ εωργίου 

18075 

(52) 

Φώτη 

Δημήτριο 

του 

Σωτηρίου 

18077 

(53) 

Παπουτσιδάκη 

Εμμανουήλ 

του 

Αντωνίου 

18083 

(54) 

Μπελεγράτη 

Βασίλειο 

του 

Σωτηρίου 

18087 

(55) 

Μπλάτσα 

Αναστάσιο 

του 

Σωτηρίου 

18088 

(56) 

Μόρο 

Αθανάσιο 

του 

Γ εωργίου 

18094 

(57) 

Σταμάτη 

Θεόδωρο 

του 

Νικολάου 

18098 

(58) 

Κουτουμά 

Γ εώργιο 

του 

Σταύρου 

18099 

(59) 

Αποστολάτο 

Αχιλλέα 

του 

Κωνσταντίνου 

18104 

(60) 

Νικολακόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Ηλία 

18105 

(61) 

Ζάχο 

Νικόλαο 

του 

Κωνσταντίνου 

18109 

(62) 

Διάκο 

Ευστάθιο 

του 

Γ εωργίου 

18116 

(63) 

Αλμπάνη 

Χρήστο 

του 

Αστεριού 

18160 

(64) 

Αϊβαλιώτη 

Νικόλαο 

του 

Ανδρέα 

17946 

(65) 

Νάκο 

Ιωάννη 

του 

Ηλία 

17948 

(66) 

Πολύχρονη 

Νικόλαο 

του 

Χαράλαμπου 

17949 

(67) 

Κυριακίδη 

Βασίλειο 

του 

Κυριάκου 

17952 

(68) 

Αγρογιάννη 

Θωμά 

του 

Ευαγγέλου 

17957 

(69) 

Αθανασιάδη 

Γ εώργιο 

του 

Παύλου 

17960 

(70) 

Καραχάλιο 

Δημήτριο 

του 

Κωνσταντίνου 

17965 

(71) 

Ζωγράφο 

Λουκά 

του 

Ιωάννου 

17969 

(72) 

Μουστακάκη 

Κωνσταντίνο 

του 

Εμμανουήλ 

17973 

(73) 

Εμμανουηλίδη 

Απόστολο 

του 

Κωνσταντίνου 

17974 

(74) 

Λεπενιώτη 

Γ εώργιο 

του 

Αναστασίου 

17984 

(75) 

Καλτσογιάννη 

Ιωάννη 

του 

Παρίση 

18027 

(76) 

Παπαγεωργίου 

Δημήτριο 

του 

Χρήστου 

18031 

(77) 

Μέμμο 

Γ εώργιο 

του 

Σοφοκλή 

18032 

(78) 

Κακούρο 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

18034 

(79) 

Κωστόπουλο 

Ιωάννη 

του 

Λάμπρου 

18036 

(80) 

Ψαρουδάκη 

Εμμανουήλ 

του 

Ιωάννου 

18043 

(81) 

Τζάνο 

Προκόπιο 

του 

Δημητρίου 

18085 

(82) 

Κρασανάκη 

Δημήτριο 

του 

Ιωάννου 

18097 

(83) 

Μικελόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Ιωάννου 

18152 

(84) 

Κούρο 

Δημήτριο 

του 

Κωνσταντίνου 

18153 

(85) 

Γ αβαλίδη 

Σάββα 

του 

Πέτρου 

18154 

(86) 

Κασιώπτα 

Σπυρίδων 

του 

Αργύρη 

18155 

(87) 

Πάικο 

Γ εώργιο 

του 

Δημητρίου 

18157 

(88) 

Τ σαγγαρόπουλο 

Αθανάσιο 

του 

Κωνσταντίνου 

18158 

(89) 

Κουτούκα 

Ηλία 

του 

Νικολάου 

18182 

(90) 

Φορλίδα 

Αντώνιο 

του 

Ευσταθίου 

17775 

(91) 

Βασιλάκη 

Γ εώργιο 

του 

Δημητρίου 

17779 

(92) 

Αναστασόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Γ ρηγορίου 

17780 

(93) 

Καρταλάκη 

Ιωάννη 

του 

Γ εωργίου 

17923 

(94) 

Καρακώστα 

Θεόδωρο 

του 

Κωνσταντίνου 

17924 

(95) 

Καραποστόλη 

Νικόλαο 

του 

Αποστόλου 

17925 

(96) 

Πατελάρο 

Νικόλαο 

του 

Ευαγγέλου 

17927 

(97) 

Μιχαλητζάκη 

Ιωάννη 

του 

Νικολάου 

17931 

(98) 

Κιουρκτσή 

Τρύφωνα 

του 

Αριστείδη 

17933 

(99) 

Κυριάκογλου 

Παναγιώτη 

του 

Γ ρηγορίου 

17935 

(100) 

Ντακόλια 

Δημήτριο 

του 

Χαράλαμπου 

17942 

(101) 

Κιούση 

Αναστάσιο 

του 

Ευαγγέλου 

17944 

(102) 

Λουμπαρδή 

Γ εώργιο 

του 

Ευσταθίου 

17966 

(103) 

Κουτσό 

Χρήστο 

του 

Δημητρίου 

17967 

(104) 

Τζουμανίδη 

Ιωάννη 

του 

Δημητρίου 

17972 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6215 


(105) 

Λαυτσή 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

18040 

(106) 

Σιορέντα 

Παναγιώτη 

του 

Ηλία 

18042 

(107) 

Βάλβη 

Παντελεήμων 

του 

Χαράλαμπου 

18067 

(108) 

Πετρογιάννη 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

18091 

(109) 

Κουτουλέα 

Ευάγγελο 

του 

Παναγιώτου 

18093 

(110) 

Καπετάνο 

Ευάγγελο 

του 

Βασιλείου 

18100 

(111) 

Γ ερακάρη 

Αντώνιο 

του 

Ηλία 

18117 

(112) 

Μανιό 

Εμμανουήλ 

του 

Βασιλείου 

18118 

(113) 

Σπυρόπουλο 

Παναγιώτη 

του 

Φωτίου 

18120 

(114) 

Χριστοδούλου 

Νικόλαο 

του 

Δημητρίου 

18123 

(115) 

Νακόπουλο 

Κωνσταντίνο 

του 

Σωτηρίου 

18132 

(116) 

Γ ιακωβάκη 

Ιωάννη 

του 

Αθανασίου 

18134 

(117) 

Σαρβανίδη 

Χρήστο 

του 

Νικολάου 

18136 

(118) 

Παρίση 

Νικόλαο 

του 

Παντελή 

18138 

(119) 

Μπαξεβάνη 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

18139 

(120) 

Χαρώνη 

Αθανάσιο 

του 

Παναγιώτου 

18140 

(121) 

Καλυκάκη 

Εμμανουήλ 

του 

Σοφοκλή 

18141 

(122) 

Γ αλανάκη 

Μάρκο 

του 

Σπυρίδωνα 

18142 

(123) 

Λαβδάκη 

Εμμανουήλ 

του 

Νικολάου 

18143 

(124) 

Γ κικόπουλο 

Σωτήριο 

του 

Τ ριαντάφυλλου 

18161 

(125) 

Λαζανά 

Αθανάσιο 

του 

Γ εωργίου 

18162 

(126) 

Φαλτάϊτ 

Δημήτριο 

του 

Κορνήλιου 

18183 

(127) 

Εξαρχόπουλο 

Σεραφείμ 

του 

Αντωνίου 

18185 

(128) 

Κόκκο 

Γ εώργιο 

του 

Θεοδώρου 

18187 

(129) 

Γ ραβάνη 

Γ εώργιο 

του 

Νικολάου 

18617 


Υπηρεσιών Υποστήριξης 

(1) 

Κολώνη 

Γ εώργιο 

του 

Γ εωργίου 

17991 

(2) 

Παναγάκο 

Ιωάννη 

του 

Κωνσταντίνου 

17993 

(3) 

Χατζόγλου 

Αναστάσιο 

του 

Θεολόγου 

18000 

(4) 

Μαλλέ 

Χρήστο 

του 

Δημητρίου 

18166 

(5) 

Τσιμίγκο 

Δημήτριο 

του 

Ιωάννου 

18167 

(6) 

Γ αλλιόπουλο 

Ιωάννη 

του 

Κωνσταντίνου 

18168 

(7) 

Πετρενίτη 

Δημήτριο 

του 

Βασιλείου 

18171 

(8) 

Μακρή 

Σταύρο 

του 

Νικολάου 

18172 

(9) 

Κοκμοτό 

Γ εώργιο 

του 

Ευθυμίου 

17997 

(10) 

Τ σίτση 

Ιωάννη 

του 

Κωνσταντίνου 

17998 

(11) 

Παπαστεργίου 

Ιωάννη 

του 

Νικολάου 

18002 

(12) 

Μαλλιαρό 

Ευάγγελο 

του 

Αποστόλου 

18045 

(13) 

Κονδυλίδη 

Αναστάσιο 

του 

Αθανασίου 

18169 

(14) 

Διαμαντόγιαννη 

Νικόλαο 

του 

Ζαφειριού 

18173 

(15) 

Ζήση 

Ευάγγελο 

του 

Κίμωνα 

17988 

(16) 

Τσιώτα 

Απόστολο 

του 

Βασιλείου 

17995 

(17) 

Κούτσικο 

Στέφανο 

του 

Δημητρίου 

17999 

(18) 

Παναγιώτου 

Λεωνίδα 

του 

Χρήστου 

18164 

(19) 

Γ αρεφαλάκη 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

18165 

(20) 

Κοντούρη 

Νικόλαο 

του 

Γ εωργίου 

18174 

(21) 

Στεφανόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Νικηφόρου 

17994 

(22) 

Γ κούδελη 

Στέργιο 

του 

Ιωάννου 

18003 

(23) 

Αλεξανδρόπουλο 

Νικόλαο 

του 

Σωτηρίου 

18004 


Μουσικοί 

(1) 

Σπανάκη 

Γ εώργιο 

του 

Γ εωργίου 

17781 

(2) 

Πουλημένο 

Σωκράτη 

του 

Σπυρίδωνα 

18055 
6216 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Ανώτερο ΤαΕιάονη του Τάνυατοο της Τιυήο 

Ιπτάμενοι 

Αντιπτέραρχοι 


(1) 

Αθανασάκο 

Δημήτριο 

του 

Προκοπίου 

8287 


Ανώτεοο ΤαΕιάονη του Τάνυατοο του Φοίνικα 

Ιπτάμενοι 

Ταξίαρχοι (1) 

Τζαμτζη 

Δημήτριο 

του 

Παναγιώτου 

8306 

(2) 

Τ σάλτα 

Νικόλαο 

του 

Καν 

9200 

(3) 

Βασιλόπουλο 

Νικόλαο 

του 

Φωτίου 

9215 

(4) 

Καλουπτσή 

Πολύχρονη 

του 

Αλεξίου 

9980 


ΤαΕιάονη του Τάνυατοο τπο Τιυήο 

Σμήναρχοι 

Ιπτάμενοι 
(1) 

Ρήγα 

Ευάγγελο 

του 

Ιωάννου 

11624 


Ελεγκτές Αεράμυνας 
(1) 

Κλεινάκη 

Κωνσταντίνο 

του 

Φραγκίσκου 

11657 

(2) 

Τζινάκο 

Ιωάννη 

του 

Ανάργυρου 

11650 

(3) 

Καρνιωτάκη 

Εμμανουήλ 

του 

Θεοδώρου 

11667 


Τεχνικής Υποστήριξης 
(1) 

Κουτσουρή 

Ιωάννη 

του 

Παναγιώτου 

12742 


Υπηρεσιών Υποστήριξης 
(1) 

Κυριακίδη 

Εμμανουήλ 

του 

Νικολάου 

13884 

(2) 

Δημητριάδη 

Κωνσταντίνο 

του 

Χαράλαμπου 

14366 

(3) 

Τριπύλα 

Ευθύμιο 

του 

Κωνσταντίνου 

13871 

(4) 

Πεντάρη 

Γ εώργιο 

του 

Διονυσίου 

13876 

(5) 

Μπογιατζή 

Νικόλαο 

του 

Πέτρου 

13859 

(6) 

Ζούμπο 

Άρη 

του 

Αγαμέμνονα 

13881 

(7) 

Τσιούνη 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

13862 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6217 


ΤαΕιάργη του Τάνυατος του Φοίνικα 

Αντισμήναρχοι 

Ιπτάμενοι 


(1) 

Καρύδη 

Δημήτριο 

του 

Ευθυμίου 

13101 

(2) 

Γ ουργουλέτη 

Γ εώργιο 

του 

Νικολάου 

12505 

(3) 

Βαγγόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Χρήστου 

13106 

(4) 

Ριζάκη 

Κωνσταντίνο 

του 

Μιλτιάδη 

14102 

(5) 

Τ σούρτη 

Κωνσταντίνο 

του 

Αντωνίου 

12778 


Υπηρεσιών Υποστήριξης 
(1) 

Καραμικέ 

Ευάγγελο 

του 

Γ εωργίου 

15540 


Χουσό Σταυοό του Τάνυατοο τπο 

Επισμηναγοί 

Ιπτάμενοι 

Τιμής (1) 

Προδρομάκη 

Θεμοστοκλή 

του 

Αντωνίου 

14100 

(2) 

Νικολόπουλο 

Χρήστο 

του 

Ιωάννου 

12797 

(3) 

Ζαχαρόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Ιωάννου 

13097 

(4) 

Λαψάνη 

Αθανάσιο 

του 

Αναστασίου 

13112 

(5) 

Παπαναστασίου 

Βασίλειο 

του 

Αθανασίου 

14093 


Υπηρεσιών Υποστήριξης 

(1) 

Κωνσταντίνου 

Ιωάννη 

του 

Θεμιστοκλή 

15609 
6218 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


ΕΤΟΣ 2004 

Ανώτερο ΤαΕιάονη του Τάνυατοο Φοίνικα 
Ταξιάρχους 
Ιπταμένους 


(1) 

Μελετίου 

Γ εώργιο 

του 

Νικολάου 

9999 

(2) 

Παπαπασχάλη-Ψάλτη 

Αλέξανδρο 

του 

Σωτηρίου 

10007 

(3) 

Τ σακογιάννη 

Γ εώργιο 

του 

Χρήστου 

10410 

(4) 

Καλλιώρα 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωάννη 

10416 

(5) 

Βαμπούλα 

Δημήτριο 

του 

Σπυρίδωνα 

10421 

(6) 

Ντούρμα 

Αθανάσιο 

του 

Παναγιώτη 

10436 

(7) 

Αλεβίζο 

Γ εώργιο 

του 

Βασιλείου 

10437 

(8) 

Μανδύλη 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

10443 

(9) 

Μύθη 

Κωνσταντίνο 

του 

Νικολάου 

10445 

(10) 

Βαρβάτο 

Ιωάννη 

του 

Χρήστου 

10464 

(11) 

Ζαρακιώτη 

Αντώνιο 

του 

Κωνσταντίνου 

10465 

(12) 

Γ κουτζουρή 

Νικόλαο 

του 

Δημητρίου 

10466 

(13) 

Καλαντζή 

Ιωάννη 

του 

Χρήστου 

10471 

(14) 

Γ κιόκα 

Χαρίλαο 

του 

Γ εωργίου 

10477 

(15) 

Βούρη 

Κοσμά 

του 

Κωνσταντίνου 

10771 

(16) 

Βυζάντιο 

Ιωάννη 

του 

Δημητρίου 

10773 


Μηχανικό 

(1) 

Κουνέλη 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωάννη 

10483 


Ελεγκτές Αεράμυνας 

(1) 

Κωστόγιαννη 

Βασίλειο 

του 

Ιωάννη 

10028 

(2) 

Καρανίκο 

Παύλο 

του 

Αναστάσιου 

10029 


Οικονομικό 

(1) 

Ριτσούδη 

Διοικητικό 

Ηλία 

του 

Μαρίνου 

10054 

(1) 

Μαρικάκη 

Οδυσσέα 

του 

Νικολάου 

11941 


Ιατρό 

(1) 

Καβασακάλη 

Οδοντίατρο 

Σταύρο 

του 

Γ εωργίου 

9156 

(1) 

Μαυρομμάτη 

Νοσηλευτικής 

Βαρνάβα 

του 

Βασιλείου 

10053 

(1) 

Κωστούλη 

Αρετή 

του 

Χρήστου 

14341 


β. Ταξιάρχη Τάγματος της Τιμής 
Σμηνάρχους 


Ιπταμένους 

(1) 

Αντωνίου 

Σταύρο 

του 

Αντωνίου 

12517 

(2) 

Κανέλλο 

Δημήτριο 

του 

Κωνσταντίνου 

12519 

(3) 

Βιτσικάνο 

Μιλτιάδη 

του 

Ιωάννη 

12521 

(4) 

Μίχο 

Χρήστο 

του 

Αθανάσιου 

12522 

(5) 

Θεοχάρη 

Νικόλαο 

του 

Παναγιώτη 

12523 

(6) 

Κράβαρη 

Δημήτριο 

του 

Ηλία 

12525 

(7) 

Μαχαιρίδη 

Κυριάκο 

του 

Λάζαρου 

12527 

(8) 

Παπαδόγκωνα 

Παναγιώτη 

του 

Μιχαήλ 

12753 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6219 


(9) 

Τ σίτα 

Ρήγα 

του 

Νικολάου 

12755 

(10) 

Κωστόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

12756 

(11) 

Βλασσόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Ανάργυρου 

12750 

(12) 

Δριτσάκο 

Γ εώργιο 

του 

Ιωάννη 

12758 

(13) 

Ανδρεσάκη 

Βασίλειο 

του 

Χαρίλαου 

12760 

(14) 

Σκαλτσά 

Ηλία 

του 

Γ εωργίου 

12763 

(15) 

Βουκελάτο 

Σπυρίδωνα 

του 

Αντωνίου 

12764 

(16) 

Τ σομπανικολίδη 

Κωνσταντίνο 

του 

Αντωνίου 

12766 

(17) 

Κονταράκη 

Ιωάννη 

του 

Ζαχαρία 

12767 

(18) 

Κουτσουράκη 

Δημήτριο 

του 

Σπυρίδωνα 

12768 

(19) 

Κώνστα 

Ευάγγελο 

του 

Γ εωργίου 

12769 

(20) 

Σιούλα 

Μιχαήλ 

του 

Οδυσσέα 

12770 


Μηχανικούς 

(1) 

Οικονόμου 

Γ εώργιο 

του 

Παναγιώτη 

12837 

(2) 

Γ ουναρόπουλο 

Νικόλαο 

του 

Αλέξανδρου 

12839 

(3) 

Τόγια 

Σταύρο 

του 

Αντωνίου 

12840 

(4) 

Σουλάνδρο 

Δημήτριο 

του 

Παναγιώτη 

12842 

(5) 

Χελά 

Βασίλειο 

του 

Αναστάσιου 

12838 

(6) 

Μανούσο 

Γ εώργιο 

του 

Νικολάου 

12841 


Ελεγκτές Αεράμυνας 

(1) 

Μαυροθαλασσίτη 

Γ ρηγόριο 

του 

Κωνσταντίνου 

12044 

(2) 

Μαργαζόγλου 

Νικόλαο 

του 

Μαργαρίτη 

12050 


Οικονομικοί 

(1) 

Μπισμπίκο 

Σταύρο 

του 

Αθανάσιου 

12415 

(2) 

Κουμάντο 

Χαράλαμπο 

του 

Λουκά 

12416 


Εφοδιαστές 

(1) 

Παρασκευά 

Γ εώργιο 

του 

Ανδρέα 

12183 

(2) 

Γ κρέζιο 

Ιωάννη 

του 

Κωνσταντίνου 

12184 

(3) 

Θεοχαρίδη 

Οδυσσέα 

του 

Θεοχάρη 

12188 

(4) 

Συμεωνίδη 

Παναγιώτη 

του 

Κωνσταντίνου 

12189 

(5) 

Θεοχάρη 

Ελευθέριο 

του 

Θωμά 

12190 


Διοικητικούς 

(1) 

Καλόγερο 

Αθανάσιο 

του 

Νικολάου 

12578 

(2) 

Τόλια 

Παναγιώτη 

του 

Χρήστου 

12577 


Ιατρό 

(1) 

Τολούμη 

Γ εώργιο 

του 

Χαρίλαου 

12638 


Οδοντίατρο 

(1) 

Ζαφειριάδη 

Νικόλαο 

του 

Στέφανου 

12998 


Νοσηλευτικής 

(1) 

Ρουκούνη 

Βαρβάρα 

του 

Θωμά 

14354 
6220 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


γ. Ταξιάρχη Τάγματος του Φοίνικα 

Αντισμηνάρχους 

Ιπταμένους 


(1) 

Κάλφα 

Ιωάννη 

του 

Χαράλαμπου 

13068 

(2) 

Νικολόπουλο 

Νικόλαο 

του 

Σταύρου 

15432 

(3) 

Κάμπαξη 

Γ εώργιο 

του 

Μάρκου 

15435 

(4) 

Βάλσαμο 

Παναγιώτη 

του 

Αντωνίου 

15438 

(5) 

Τ σενεκίδη 

Γ εώργιο 

του 

Χρήστου 

15439 

(6) 

Καραμεσίνη 

Κωνσταντίνο 

του 

Αντωνίου 

15440 

(7) 

Κυκίδη 

Θωμά 

του 

Γ εωργίου 

15441 

(8) 

Καρακασίδη 

Αντώνιο 

του 

Χρήστου 

15442 

(9) 

Γ ιαννουσιά 

Σπυρίδωνα 

του 

Απόστολου 

15445 

(10) 

Μακρυωνίτη 

Αντώνιο-Ισίδωρο 

του 

Ιωσήφ 

15446 

(11) 

Πετράκη 

Νικόλαο 

του 

Βασιλείου 

15447 

(12) 

Σιδερίδη 

Δημήτριο 

του 

Νεοφώτιστου 

15449 

(13) 

Βαλαρούτσο 

Χρυσόστομο 

του 

Δημητρίου 

15450 

(14) 

Κίτσο 

Ευστάθιο 

του 

Κωνσταντίνου 

15451 

(15) 

Βαμβακά 

Μιλτιάδη 

του 

Νικολάου 

15452 

(16) 

Σπανάκη 

Γ εώργιο 

του 

Βασιλείου 

15453 

(17) 

Χονδρογιάννη 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

15454 

(18) 

Θεοχαρ ίδη 

Γ ρηγόριο 

του 

Βασιλείου 

15455 

(19) 

Τ σαντό 

Σπύρο 

του 

Δημητρίου 

15457 

(20) 

Τ σακίρη 

Νικόλαο 

του 

Κωνσταντίνου 

15459 

(21) 

Δουδακμάνη 

Απόστολο 

του 

Χρήστου 

15461 

(22) 

Τουτουδάκη 

Νικόλαο 

του 

Γ εωργίου 

15433 

(23) 

Παπαθανασίου 

Απόστολο 

του 

Παναγιώτη 

15412 

(24) 

Κεφαλά 

Αλέξανδρο 

του 

Μιλτιάδη 

15458 

(25) 

Φαρφαρά 

Παναγιώτη 

του 

Λεωνίδα 

15437 


Μηχανικό 

(1) 

Κυριακίδη 

Μιχαήλ 

του 

Ιωάννη 

14930 


Ελεγκτές Αεράμυνας 

(1) 

Κακλαμάνη 

Μιχαήλ 

του 

Δήμο 

14172 

(2) 

Γ ιαννέλο 

Δημήτριο 

του 

Ιωάννη 

14173 

(3) 

Τουράτζωφ 

Χαράλαμπο 

του 

Μιχαήλ 

14174 

(4) 

Βαγενά 

Γ εώργιο 

του 

Ηλία 

14559 


Οικονομικούς 

(1) 

Πολατίδη 

Νικόλαο 

του 

Παύλου 

14027 

(2) 

Κωτσιόπουλο 

Αντώνιο 

του 

Νικολάου 

14469 

(3) 

Λάμπρου 

Ευάγγελο 

του 

Παναγιώτη 

14678 

(4) 

Τσιουρή 

Κωνσταντίνα 

του 

Γ εωργίου 

17747 


Εφοδιαστές 

(1) 

Τσεμπέρη 

Γ εώργιο 

του 

Ευάγγελου 

14541 

(2) 

Μουστάκη 

Ηλία 

του 

Δημητρίου 

14542 

(3) 

Μακρή 

Δημήτριο 

του 

Αθανάσιου 

14543 

(4) 

Πετράκο 

Σπυρίδωνα 

του 

Μιχαήλ 

14544 

(5) 

Κυριάκο 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

14545 

(6) 

Ιωνά 

Μιχαήλ 

του 

Λάζαρου 

14546 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6221 


(7) 

Τομπούλογλου 

Διοικητικούς 

Κωνσταντίνο 

του 

Λάζαρου 

14547 

(1) 

Γ εωργουλά 

Σπυρίδωνα 

του 

Γ εωργίου 

14187 

(2) 

Κωνσταντινίδη 

Αντώνιο 

του 

Κωνσταντίνου 

14188 

(3) 

Δημητρίου 

Χρήστο 

του 

Απόστολου 

14189 

(4) 

Παναγιωτόπουλο 

Ιωάννη 

του 

Γ εωργίου 

14191 

(5) 

Γ ανιαρή 

Νικόλαο 

του 

Σπυρίδωνα 

14192 

(6) 

Ζαφειρόπουλο 

Αθανάσιο 

του 

Κωνσταντίνου 

14193 

(7) 

Χατζημπαρούτη 

Στυλιανό 

του 

Βασιλείου 

14194 

(8) 

Λεμπέση 

Νοσηλευτικής 

Οδυσσέα 

του 

Δημητρίου 

14582 

(1) 

Κυριάκου 

Τεχνικής Υποστήριξης 

Κωνσταντίνα 

του 

Αθανάσιου 

14374 

(1) 

Δουλουγέρη 

Ηλία 

του 

Διονύσιου 

16003 

(2) 

Καραγκούνη 

Αναστάσιο 

του 

Αλέξανδρου 

16005 

(3) 

Γάκο 

Στυλιανό 

του 

Γ εωργίου 

16006 

(4) 

Ρίνη 

Γ εώργιο 

του 

Ηλία 

16010 

(5) 

Τούτουνα 

Πολύζο 

του 

Ευάγγελου 

16014 

(6) 

Βασιλόπουλο 

Παναγιώτη 

του 

Χαράλαμπου 

16021 

(7) 

Κουρουπάκη 

Εμμανουήλ 

του 

Ιωάννη 

16029 

(8) 

Μακρή 

Ανδρέα 

του 

Χρήστου 

16047 

(9) 

Κασιδάκη 

Σπυρίδωνα 

του 

Ευθύμιου 

16048 

(10) 

Μπιστογιαννάκη 

Λεωνίδα 

του 

Ιωάννη 

16050 

(11) 

Αμουτζόπουλο 

Ιωάννη 

του 

Γ εωργίου 

16054 

(12) 

Δημητριάδη 

Αθανάσιο 

του 

Ευστράτιου 

16058 

(13) 

Σήσιο 

Ιωάννη 

του 

Αριστείδη 

16065 

(14) 

Καραθάνο 

Ιωάννη 

του 

Μιχαήλ 

16075 

(15) 

Σωτηρόπουλο 

Αριστείδη 

του 

Κωνσταντίνου 

16077 

(16) 

Μπουζουνιεράκη 

Ιωάννη 

του 

Κωνσταντίνου 

16079 

(17) 

Τσιτσεράκη 

Δημήτριο 

του 

Νικολάου 

16084 

(18) 

Τ σέλια 

Στέργιο 

του 

Νικολάου 

16086 

(19) 

Κατσιφώτη 

Γ εώργιο 

του 

Παναγιώτη 

16087 

(20) 

Κατσαρέλη 

Γ εώργιο 

του 

Σωτηρίου 

16091 

(21) 

Τόλια 

Γ εώργιο 

του 

Παναγιώτη 

16092 

(22) 

Μπουντούρη 

Ιωάννη 

του 

Χρήστου 

16108 

(23) 

Δρακάκη 

Γ εώργιο 

του 

Αναστάσιου 

16118 

(24) 

Μπρισίμη 

Αθανάσιο 

του 

Γ εωργίου 

16123 

(25) 

Τ αραμόνλη 

Αργύρη 

του 

Εμμανουήλ 

16125 

(26) 

Νάντζιο 

Νικόλαο 

του 

Αθανάσιου 

16131 

(27) 

Χαμαλίδη 

Αθανάσιο 

του 

Ελευθέριου 

16142 

(28) 

Βασιλειάδη 

Δημήτριο 

του 

Ιωάννη 

16151 

(29) 

Κοτσιφάκη 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

16158 

(30) 

Κουκοβίνο 

Ιωάννη 

του 

Βασιλείου 

16169 

(31) 

Οικονόμου 

Γ εώργιο 

του 

Δημητρίου 

16171 

(32) 

Μηλαθιανάκη 

Γ εώργιο 

του 

Αριστείδη 

16174 

(33) 

Σιψή 

Νιφόρο 

του 

Κωνσταντίνου 

16177 

(34) 

Μπελιώκα 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

16181 

(35) 

Μόνο 

Ιωάννη 

του 

Θωμά 

16191 

(36) 

Οτζιακίδη 

Κωνσταντίνο 

του 

Ηλία 

16192 

(37) 

Πατσόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Θωμά 

16198 
6222 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(38) 

Παρασκευόπουλο 

Ανδρέα 

του 

Σωτηρίου 

16208 

(39) 

Αδαμίδη 

Χριστόφορο 

του 

Γ εωργίου 

16078 

(40) 

Παπακοσμόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Παναγιώτη 

16026 

(41) 

Σαλατά 

Στέργιο 

του 

Ιωάννη 

16043 

(42) 

Μιχόπουλο 

Ιωάννη 

του 

Μιχαήλ 

16056 

(43) 

Βλάχο 

Κωνσταντίνο 

του 

Σταμάτιου 

16083 

(44) 

Νιαρχάκο 

Ιωάννη 

του 

Βασιλείου 

16115 

(45) 

Μπακάμη 

Δημήτριο 

του 

Κωνσταντίνου 

16085 

(46) 

Καλαϊτζάκη 

Μύρων 

του 

Ιωάννη 

16166 

(47) 

Τσουβαλά 

Στυλιανό 

του 

Ανδρέα 

15998 

(48) 

Παρασκευόπουλο 

Παναγιώτη 

του 

Νικολάου 

16016 

(49) 

Τ σιβιλή 

Αγάπιο 

του 

Ιωάννη 

16017 

(50) 

Νασόπουλο 

Βασίλειο 

του 

Κωνσταντίνου 

16020 

(51) 

Παδελόπουλο 

Διονύσιο 

του 

Γ εωργίου 

16022 

(52) 

Μακροδήμητρα 

Σπυρίδωνα 

του 

Γ εωργίου 

16023 

(53) 

Βουράκη 

Ιωάννη 

του 

Μιχαήλ 

16030 

(54) 

Μπράτση 

Γ εώργιο 

του 

Αθανάσιου 

16033 

(55) 

Γ αραντωνάκη 

Εμμανουήλ 

του 

Νικολάου 

16038 

(56) 

Δούβαλη 

Αναστάσιο 

του 

Αναστάσιου 

16042 

(57) 

Τ ροχόπουλο 

Ιωάννη 

του 

Αριστείδη 

16052 

(58) 

Χασάπη 

Ιωάννη 

του 

Αθανάσιου 

16061 

(59) 

Νούκα 

Λάμπρο 

του 

Χρήστου 

16073 

(60) 

Παγουντζή 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωάννη 

16082 

(61) 

Βουνισέα 

Αντώνιο 

του 

Κωνσταντίνου 

16089 

(62) 

Ντάνα 

Γ εώργιο 

του 

Χρήστου 

16090 

(63) 

Στίγκα 

Βασίλειο 

του 

Δημητρίου 

16094 

(64) 

Κλιάρη 

Αθανάσιο 

του 

Παντελή 

16097 

(65) 

Νικολάου 

Στέφανο 

του 

Ιωάννη 

16099 

(66) 

Παπαναστασίου 

Παντελή 

του 

Παναγιώτη 

16102 

(67) 

Ζαμάνη 

Παναγιώτη 

του 

Νικολάου 

16104 

(68) 

Σταματάκη 

Εμμανουήλ 

του 

Δημητρίου 

16116 

(69) 

Τάγκα 

Αντώνιο 

του 

Ηρακλή 

16124 

(70) 

Δαρζέντα 

Αντώνιο 

του 

Ματθαίου 

16132 

(71) 

Πετρόπουλο 

Αντώνιο 

του 

Σταύρου 

16137 

(72) 

Δημητρόπουλο 

Αθανάσιο 

του 

Ιωάννη 

16140 

(73) 

Κυμιώνη 

Εμμανουήλ 

του 

Γ εωργίου 

16145 

(74) 

Καραγκούνη 

Αγγελο 

του 

Κωνσταντίνου 

16581 

(75) 

Τριαντάφυλλου 

Κωνσταντίνο 

του 

Παντελή 

16178 

(76) 

Παπαγεωργακόπουλο 

Χρήστο 

του 

Κωνσταντίνου 

16182 

(77) 

Γ κίνη 

Δημήτριο 

του 

Βασιλείου 

16184 

(78) 

Βέρρα 

Ιωάννη 

του 

Οδυσσέα 

16187 

(79) 

Ρέμη 

Ιωάννη 

του 

Ευάγγελου 

16156 

(80) 

Γ κουντή 

Ιωάννη 

του 

Χαδούλη 

16541 

(81) 

Τ αλάντη 

Νικόλαο 

του 

Γ εωργίου 

16000 

(82) 

Σπυρούδη 

Ευάγγελο 

του 

Γ εωργίου 

16004 

(83) 

Χριστοδούλου 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωάννη 

16013 

(84) 

Κιόκα 

Θεόδωρο 

του 

Σωτηρίου 

16044 

(85) 

Ιωάννου 

Γ εώργιο 

του 

Ιωάννη 

16066 

(86) 

Βαμβακούση 

Γ εώργιο 

του 

Εμμανουήλ 

16069 

(87) 

Σταθόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Παναγιώτη 

16101 

(88) 

Καστάνη 

Χρήστο 

του 

Γ εωργίου 

16155 

(89) 

Καραγιάννο 

Δημήτριο 

του 

Αθανάσιου 

16165 

(90) 

Κοκκινάκη 

Βασίλειο 

του 

Αθανάσιου 

16179 

(91) 

Πετράκη 

Ζαχαρία 

του 

Δημητρίου 

16190 

(92) 

Ντούμτα 

Δημήτριο 

του 

Θωμά 

16195 

(93) 

Καντούρο 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

16199 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6223 


(94) 

Μίχα 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

16206 

(95) 

Κόκκοτο 

Δήμο 

του 

Διονυσίου 

16210 

(96) 

Πολίτη 

Γ εώργιο 

του 

Δημητρίου 

16212 


Υπηρεσιών Υποστήριξης 


(1) 

Κουκαλιώτη 

Γ εώργιο 

του 

Αναστάσιου 

15627 

(2) 

Κούρτη 

Αλέξιο 

του 

Χρήστου 

15764 

(3) 

Ζάχο 

Βασίλειο 

του 

Παναγιώτη 

15787 

(4) 

Μπαχτσιαβάνο 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωάννη 

15792 

(5) 

Πλατή 

Γ εώργιο 

του 

Δημητρίου 

16243 

(6) 

Μπαζή 

Ευστάθιο 

του 

Γ εωργίου 

16244 

(7) 

Πανόπουλο 

Νικόλαο 

του 

Ιωάννη 

15620 

(8) 

Χασάπη 

Σταμούλη 

του 

Αθανάσιου 

15628 

(9) 

Μανάκα 

Νικόλαο 

του 

Παντελή 

15768 

(10) 

Φωτίου 

Σεραφείμ 

του 

Φώτιου 

15769 

(11) 

Δεβετζή 

Νικόλαο 

του 

Φίλιππου 

15770 

(12) 

Νερολαδάκη 

Σοφοκλή 

του 

Νικολάου 

15773 

(13) 

Μέμτσα 

Βασίλειο 

του 

Δημητρίου 

15790 

(14) 

Αλαμανιώτη 

Αχιλλέα 

του 

Δημητρίου 

15798 

(15) 

Αυγέρη 

Θεόδωρο 

του 

Κωνσταντίνου 

15625 

(16) 

Σταμάτη 

Δημήτριο 

του 

Νικολάου 

15788 

(17) 

Τ σιμπάκη 

Γ εώργιο 

του 

Θεόδωρου 

15789 

(18) 

Παναγιώτου 

Μαγκριώτη 

του 

Παναγιώτη 

15794 

(19) 

Ζαπνάρη 

Γ εώργιο 

του 

Θησέα 

15799 

(20) 

Χατζηανδρέου 

Σάββα 

του 

Δημητρίου 

15800 


Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής 

Επισμηναγούς 

Ιπταμένους 


(1) 

Γ εωργάκη 

Νικόλαο 

του 

Χρήστου 

16928 

(2) 

Γ ιαπράκα 

Νικόλαο 

του 

Παναγιώτη 

17156 

(3) 

Λαμπρινάκη 

Λαμπρινό 

του 

Γ εωργίου 

17157 

(4) 

Σοφικίτη 

Σπυρίδωνα 

του 

Βασιλείου 

17158 

(5) 

Αθανασόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Θεόδωρου 

17160 

(6) 

Κοντοδιό 

Ηρακλή 

του 

Περικλή 

17161 

(7) 

Κανουπάκη 

Ματθαίο 

του 

Εμμανουήλ 

17162 

(8) 

Βλαζάκη 

Παναγιώτη 

του 

Στυλιανού 

17163 

(9) 

Χάιδο 

Γ εώργιο 

του 

Παναγιώτη 

17165 

(10) 

Καρυωτάκη 

Εμμανουήλ 

του 

Κοσμά 

17166 

(11) 

Διόλατζη 

Γ ρηγόριο 

του 

Παναγιώτη 

17167 

(12) 

Χασούρα 

Ξενοφώντα 

του 

Ιωάννη 

17168 

(13) 

Γ εωργίου 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

17169 

(14) 

Καρούμπαλη 

Σπυρίδωνα 

του 

Ιωάννη 

17170 

(15) 

Χριστοδούλου 

Αντώνιο 

του 

Δημητρίου 

17171 

(16) 

Κανελλάκη 

Μιχαήλ 

του 

Γ εωργίου 

17173 

(17) 

Καλλιγαρίδη 

Αγγελο 

του 

Παναγιώτη 

17174 

(18) 

Κωσταρίδη 

Παναγιώτη 

του 

Κωνσταντίνου 

17176 

(19) 

Γ εωργάλα 

Ανδρέα 

του 

Γ εωργίου 

17177 

(20) 

Χατζηγεωργίου 

Ιωάννη 

του 

Δημητρίου 

17178 

(21) 

Βατάκη 

Παντελή 

του 

Γ εωργίου 

17179 

(22) 

Καραγιώργο 

Ιωάννη 

του 

Χρήστου 

17180 

(23) 

Μιστριώτη 

Ανδρέα 

του 

Πέτρου 

17181 

(24) 

Γ κιώνη 

Γ εώργιο 

του 

Νικολάου 

17182 

(25) 

Τ σαλαμπούνη 

Αντώνιο 

του 

Γ ρηγόριου 

17184 
6224 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(26) 

Αρβανιτάκη 

Σπυρίδωνα 

του 

Βασιλείου 

17185 

(27) 

Νικόπουλο 

Νικόλαο 

του 

Βασιλείου 

17186 

(28) 

Μιχαλούτσο 

Σταμάτιο 

του 

Ιωάννη 

17188 

(29) 

Μπερδένη 

Αλέξανδρο 

του 

Ανδρέα 

17189 

(30) 

Μπάρκα 

Δημήτριο 

του 

Νικολάου 

17191 

(31) 

Τ σίντση 

Αγγελο 

του 

Αντωνίου 

17192 

(32) 

Καμπουρίδη 

Αναστάσιο 

του 

Χαράλαμπου 

17194 

(33) 

Τσένη 

Απόστολο 

του 

Ιωάννη 

17195 

(34) 

Μπουτουρίδη 

Εμμανουήλ 

του 

Νικολάου 

17197 

(35) 

Γ ιαννούλη 

Κωνσταντίνο 

του 

Λάμπρου 

17200 

(36) 

Μπίτση 

Δημήτριο 

του 

Έξαρχου 

17202 

(37) 

Λαμπρόπουλο 

Χρήστο 

του 

Κωνσταντίνου 

17203 

(38) 

Αρκουμάνη 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

17204 

(39) 

Δρακόπουλο 

Παναγιώτη 

του 

Νικολάου 

17206 

(40) 

Ψαλίδα 

Πέτρο 

του 

Ηλία 

17207 

(41) 

Θανόπουλο 

Θωμά 

του 

Βησσαρίων 

17208 

(42) 

Λαουρδέκη 

Βασίλειο 

του 

Κωνσταντίνου 

17209 

(43) 

Παντελάκη 

Νικόλαο 

του 

Αντωνίου 

17210 

(44) 

Δεληγιαννίδη 

Ιωάννη 

του 

Λεωνίδα 

17212 

(45) 

Ταξιαρχόπουλο 

Διαμαντή 

του 

Γ εωργίου 

17214 

(46) 

Βρέντζο 

Εμμανουήλ 

του 

Νικολάου 

17215 

(47) 

Πετράκο 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

17216 

(48) 

Τσουμελέα 

Γ εώργιο 

του 

Βασιλείου 

17218 

(49) 

Γ κουτζουρέλα 

Θεόδωρο 

του 

Δημητρίου 

17220 

(50) 

Χριστοφιλόπουλο 

Κωνσταντίνο 

του 

Παναγιώτη 

17222 

(51) 

Κουγκούλη 

Χαρίλαο 

του 

Φίλιππου 

17223 

(52) 

Πέρρο 

Μιχαήλ 

του 

Χαράλαμπου 

17224 

(53) 

Γ ιαννακέα 

Ηλία 

του 

Σταύρου 

17225 

(54) 

Δημητρίου 

Γ εώργιο 

του 

Χαράλαμπου 

17226 

(55) 

Μαντή 

Σταύρο 

του 

Διαμαντή 

17227 

(56) 

Βέλλιο 

Χρήστο 

του 

Ιωάννη 

17228 

(57) 

Νικολάου 

Νικόλαο 

του 

Αθανάσιου 

17230 

(58) 

Δεληγιάννη 

Απόστολο 

του 

Δημητρίου 

17232 

(59) 

Αμουργιανό 

Γ εώργιο 

του 

Χριστόδουλου 

17233 

(60) 

Αξιώτη 

Αντώνιο 

του 

Παντελή 

17234 

(61) 

Βοντζαλίδη 

Γ εώργιο 

του 

Αριστοτέλη 

17235 

(62) 

Θεοδωρόπουλο 

Ευγένιο 

του 

Διονύσιου 

17239 

(63) 

Μουστρούφη 

Αργύριο 

του 

Δημητρίου 

17240 

(64) 

Κολοκάθη 

Δημήτριο 

του 

Κωνσταντίνου 

17241 

(65) 

Τρύφο 

Σπυρίδωναα 

του 

Στέφανου 

17242 

(66) 

Χριστόπουλο 

Νικόλαο 

του 

Δημητρίου 

17243 

(67) 

Παπαδόπουλο 

Ηλία 

του 

Σάββα 

17244 

(68) 

Κυριζάκη 

Πασχάλη 

του 

Γ εωργίου 

17246 

(69) 

Τζώρτα 

Αθανάσιο 

του 

Στέφανου 

17248 

(70) 

Πλιάτσικα 

Θεόδωρο 

του 

Βασιλείου 

17249 

(71) 

Σωτηρόπουλο 

Ανδρέα 

του 

Λεωνίδα 

17251 

(72) 

Καούνα 

Αχιλλέα 

του 

Κωνσταντίνου 

17252 

(73) 

Κρόκο 

Ιωάννη 

του 

Δημητρίου 

17253 

(74) 

Γ κέλη 

Δημήτριο 

του 

Αθανασίου 

17255 

(75) 

Γ ιαννόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

17260 

(76) 

Πορτοκάλη 

Δημήτριο 

του 

Πέτρου 

17347 

(77) 

Χαρούση 

Χαρίτωνα 

του 

Αναστάσιου 

17348 

(78) 

Στερνά 

Στέφανο 

του 

Δημητρίου 

17349 

(79) 

Ροζή 

Δημήτριο 

του 

Σπυρίδωνα 

17164 

(80) 

Μπουλιόπουλο 

Αντώνιο 

του 

Θωμά 

17172 

(81) 

Λαμπαθάκη 

Νικόδημο 

του 

Ανδρέα 

17238 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6225 


(82) 

Θεοδοσίου 

Παναγιώτη 

του 

Ιωάννη 

17258 

(83) 

Θεοδωρούλη 

Ευθύμιο 

του 

Βελισσάριου 

17199 

(84) 

Ντάση 

Γ εώργιο 

του 

Αλκιβιάδη 

17254 

(85) 

Κουραντή 

Δημήτριο 

του 

Μάρκου 

17526 

(86) 

Σταμούλη 

Μηχανικούς 

Ανδρέα 

του 

Σταμούλη 

15662 

(1) 

Γ κούμα 

Νικόλαο 

του 

Βασιλείου 

17265 

(2) 

Βαλάση 

Αθανάσιο 

του 

Νικηφόρου 

17268 

(3) 

Λευκόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Αριστείδη 

17270 

(4) 

Αγγελόπουλο 

Παναγιώτη 

του 

Βασιλείου 

17271 

(5) 

Πήτα 

Ζήση 

του 

Νικολάου 

17272 

(6) 

Καλτσονούδη 

Χρήστο 

του 

Ιωάννη 

17274 

(7) 

Δαλάκη 

Φώτιο 

του 

Μιχαήλ 

17275 

(8) 

Δεδούση 

Βασίλειο 

του 

Γ εωργίου 

17279 

(9) 

Δημητριάδη 

Θεόφιλο 

του 

Λεωνίδα 

17264 

(10) 

Δήμου 

Παναγιώτη 

του 

Θεόδωρου 

17267 

(11) 

Ανδρίτσο 

Χρήστο 

του 

Αθανάσιου 

17273 

(12) 

Μαλλέ 

Βασίλειο 

του 

Αθανάσιου 

17281 

(13) 

Δαρζέντα 

Αντώνιο 

του 

Ιωάννη 

17282 

(14) 

Δούκουρη 

Βασίλειο 

του 

Γ εωργίου 

17400 

(15) 

Δεληγιάννη 

Ιωάννη 

του 

Νικολάου 

17284 

(16) 

Σαλή 

Ανδρέα 

του 

Γ εωργίου 

17266 

(17) 

Διαμαντίδη 

Ιωάννη 

του 

Δημητρίου 

17276 

(18) 

Τζινίκο 

Παντελή 

του 

Αριστείδη 

17277 

(19) 

Παντελή 

Ηλία 

του 

Παρασκευά 

17278 

(20) 

Σιρλαντζή 

Κίμωνα 

του 

Δημητρίου 

17280 

(21) 

Σαρτζετάκη 

Ελεγκτές Αεράμυνας 

Νικόλαο 

του 

Ελευθέριου 

17283 

(1) 

Καραθεοδώρου 

Οικονομικούς 

Ιγνάτιο 

του 

Δημητρίου 

14658 

(1) 

Συλεούνη 

Κωνσταντίνο 

του 

Ηλία 

17363 

(2) 

Σταματίου 

Συραγώ 

του 

Δημητρίου 

17364 

(3) 

Θεοδοσίου 

Ιωάννη 

του 

Ευάγγελου 

17365 

(4) 

Βέλλιο 

Ιωάννη 

του 

Δημητρίου 

17366 

(5) 

Μεντώνη 

Παντελεήμων 

του 

Δημητρίου 

17367 

(6) 

Λιακούλη 

Δημήτριο 

του 

Κωνσταντίνου 

17368 

(7) 

Δρακόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Ιωάννη 

17369 

(8) 

Παλαιοχωρινό 

Απόστολο 

του 

Γ εωργίου 

17370 

(9) 

Αναστασιάδη 

Δημήτριο 

του 

Χρήστου 

17371 

(10) 

Παπαμέτη 

Γ εώργιο 

του 

Χρήστου 

17372 

(11) 

Βερέμη 

Ιωάννη 

του 

Αναγνώστη 

17373 

(12) 

Μερτζεμεκίδη 

Διοικητικούς 

Αθανάσιο 

του 

Ευάγγελου 

17374 

(1) 

Κουρτέση 

Γ εώργιο 

του 

Αθανάσιου 

16865 

(2) 

Μπιρσιάνη 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

16897 

(3) 

Κατωπόδη 

Γ εώργιο 

του 

Παναγιώτη 

16912 

(4) 

Παυλίδη 

Κυριάκο 

του 

Εμμανουήλ- 

Ευαγγέλου 

16923 
6226 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Μετεωρολόγους 


(1) 

Καμπεράκη 

Νικόλαο 

του 

Χαράλαμπου 

16888 

(2) 

Σάρρα 

Χρήστο 

του 

Παύλου 

16910 


Ιατρούς 

(1) 

Κουρεμένο 

Ευάγγελο 

του 

Ηλία 

17154 

(2) 

Μανουσάκη 

Ευάγγελο 

του 

Εμμανουήλ 

17383 

(3) 

Δούμπλη 

Δημήτριο 

του 

Αθανάσιου 

17384 

(4) 

Κουργιαννίδη 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

17385 

(5) 

Δριτσάκο 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωάννη 

17387 

(6) 

Αλευρογιάννη 

Σταύρο 

του 

Απόστολου 

17388 

(7) 

Σιαφάκα 

Ιωάννη 

του 

Ξενοφώντα 

17389 

(8) 

Τσαγκαρόπουλο 

Αντώνιο 

του 

Ανδρέα 

17390 

(9) 

Κουγιουμτζιάν 

Αναστάσιο 

του 

Νικολάου 

17391 

(10) 

Αναργύρου 

Κωνσταντίνο 

του 

Αθανάσιου 

17392 

(11) 

Κουμουστιώτη 

Βασίλειο 

του 

Στέφανου 

17393 

(12) 

Χατζηφωτιάδη 

Δανιήλ 

του 

Νικολάου 

17438 

(13) 

Παπασπύρου 

Σπυρίδωνα 

του 

Γ εωργίου 

17439 

(14) 

Μελισσηνό 

Μιχαήλ 

του 

Νικολάου 

17440 

(15) 

Μαγγιώρο 

Δημήτριο 

του 

Παναγιώτη 

17386 

(16) 

Συριστατίδη 

Χαράλαμπο 

του 

Σωκράτη 

17441 


Τεχνικής Υποστήριξης 

(1) 

Καλαμπόκη 

Σωτήριο 

του 

Παναγιώτη 

18952 

(2) 

Μουτεβέλη 

Περικλή 

του 

Παντελή 

17147 

(3) 

Καλότυχο 

Ανδρέα 

του 

Βασιλείου 

17317 

(4) 

Κορόμηλά 

Αντωνίου 

του 

Ιωάννου 

17318 

(5) 

Γ εωργίου 

Κωνσταντίνο 

του 

Ευαγγέλου 

17322 

(6) 

Παναγιώτου 

Παντελεήμων 

του 

Κωνσταντίνου 

17330 

(7) 

Ζορμπά 

Παναγιώτη 

του 

Εμμανουήλ 

17418 

(8) 

Βαϊτσάρα 

Δημήτριο 

του 

Αντωνίου 

17296 

(9) 

Κανάρα 

Κωνσταντίνο 

του 

Στέργιου 

17300 

(10) 

Δογκούρη 

Νικόλαο 

του 

Παναγιώτη 

17307 

(11) 

Μαλιώρα 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

17311 

(12) 

Κότσιφα 

Αλκιβιάδη 

του 

Σωτηρίου 

17402 

(13) 

Στεργιόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Δημητρίου 

17420 

(14) 

Κοϊνά 

Σωτήριο 

του 

Γ εωργίου 

17304 

(15) 

Σταματάκη 

Νικόλαο 

του 

Εμμανουήλ 

17310 

(16) 

Ψήτο 

Αριστοτέλη 

του 

Λουκά 

17313 

(17) 

Κυπαρίσση 

Ευάγγελο 

του 

Γ εωργίου 

17314 

(18) 

Λιότσικα 

Αθανάσιο 

του 

Παρασκευά 

17919 

(19) 

Πανταζή 

Σωτήριο 

του 

Νικολάου 

17325 

(20) 

Αρδαβάνη 

Νικόλαο 

του 

Γ εράσιμου 

17409 

(21) 

Λάτσιο 

Μιχαήλ 

του 

Παναγιώτη 

17425 

(22) 

Γ κιτέρσο 

Ευθύμιο 

του 

Χρήστου 

17302 

(23) 

Λαφτσή 

Σεβαστό 

του 

Χρήστου 

17308 

(24) 

Γ ίαμά 

Ιωάννη 

του 

Δημητρίου 

17323 

(25) 

Γ κανά 

Χρήστο 

του 

Μέλανδρου 

17327 

(26) 

Σολανάκη 

Νικόλαο 

του 

Αγγέλου 

17403 

(27) 

Γ ιαλαμούδη 

Κωνσταντίνο 

του 

Παναγιώτη 

17405 

(28) 

Φάρκωνα 

Βασίλειο 

του 

Ιωάννη 

17408 

(29) 

Ζεγκίνη 

Νικόλαο 

του 

Παναγιώτη 

17413 

(30) 

Κοτρώτσιο 

Αργύριος- 

Δαμιανό 

του 

Γ ρηγόρη 

17416 

(31) 

Καροφίλη 

Γ εώργιο 

του 

Σταύρου 

17149 

(32) 

Μάγγο 

Αθανάσιο 

του 

Σωκράτη 

17305 
ΦΕΚ 720 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6227 


(33) 

Καραβέργο 

Ιωάννη 

του 

Χρήστου 

17309 

(34) 

Γ εωργέα 

Γ εώργιο 

του 

Ηλία 

17312 

(35) 

Νούκο 

Δημήτριο 

του 

Θωμά 

17332 

(36) 

Ψαρό 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωάννη 

17377 

(37) 

Δραμισιώτη 

Δημήτριο 

του 

Αντωνίου 

17423 

(38) 

Κάλπινο 

Κλειόφορο 

του 

Νικολάου 

16407 

(39) 

Αγγελόπουλο 

Κωνσταντίνο 

του 

Αθανάσιου 

17426 

(40) 

Δασκαλόπουλο 

Αθανάσιο 

του 

Δημητρίου 

17427 

(41) 

Μπακόλα 

Ιωάννη 

του 

Κωνσταντίνου 

17429 


Υπηρεσιών Υποστήριξης 


(1) 

Καπάτο 

Αναστάσιο 

του 

Νικολάου 

16687 

(2) 

Σταυρόπουλο 

Νικόλαο 

του 

Σταμάτιου 

16689 

(3) 

Χατζηαβανίδη 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

16691 

(4) 

Τουλιά 

Ανδρέα 

του 

Απόστολου 

16693 

(5) 

Τουλιά 

Θωμά 

του 

Δημητρίου 

16692 

(6) 

Δήμου 

Χρήστο 

του 

Δημητρίου 

16751 

(7) 

Ζορμπά 

Γ εώργιο 

του 

Ιωάννη 

16752 

(8) 

Σταυρόπουλο 

Νικόλαο 

του 

Ιακώβου 

16753 

(9) 

Τ σιουπλή 

Δημήτριο 

του 

Βασιλείου 

16559 

(10) 

Γ εωργιάδη 

Γ εώργιο 

του 

Λάζαρου 

16639 

(11) 

Γ αλιλαίο 

Νικόλαο 

του 

Αθανάσιου 

16641 

(12) 

Ντόγα 

Χρήστο 

του 

Γ εωργίου 

16642 

(13) 

Μάνο 

Χρήστο 

του 

Δημητρίου 

16690 


Χουσό Σταυρό του Φοίνικα 

Σμηναγούς 

Ιπταμένους 


(1) 

Παπαδάκη 

Μιλτιάδη 

του 

Νικολάου 

18474 

(2) 

Γ ρεβεντόπουλο 

Ευθύμιο 

του 

Ζήση 

18446 

(3) 

Ζιάκκα 

Δημήτριο 

του 

Ευάγγελου 

18447 

(4) 

Χαλίδα 

Παλαιολόγο 

του 

Κωνσταντίνου 

18448 

(5) 

Ζερβό 

Δημήτριο 

του 

Βασιλείου 

18450 

(6) 

Κάλλια 

Νικόλαο 

του 

Φώτιου 

18449 

(7) 

Πέτρου 

Γ εώργιο 

του 

Ιωάννη 

18451 

(8) 

Μπεκιαρόπουλο 

Παντελεήμων 

του 

Πολύκαρπου 

18453 

(9) 

Κουσάκη 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

18452 

(10) 

Αναγνωστόπουλο 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

18458 

(11) 

Στασινόπουλο 

Στέφανο 

του 

Σαράντου 

18455 

(12) 

Κοκώνη 

Δημήτριο 

του 

Ιωάννη 

18454 

(13) 

Βασιλάκη 

Ιωάννη 

του 

Βασιλείου 

18456 

(14) 

Μπισμπίκη 

Μάριο 

του 

Ιωάννη 

18457 

(15) 

Πολυχρονίδη 

Ευάγγελο 

του 

Ιωάννη 

18459 

(16) 

Προεστάκη 

Εμμανουήλ 

του 

Γ εωργίου 

18460 

(17) 

Χατζημελετίου 

Χρήστο 

του 

Ιορδάνη 

18462 

(18) 

Σιαράβα 

Σπυρίδωνα 

του 

Χριστόφορου 

18463 

(19) 

Σακελλαρίου 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωάννη 

18466 

(20) 

Γ κανάτσιο 

Δημήτριο 

του 

Αργύριου 

18461 

(21) 

Τ σατσαρώνη 

Αθανάσιο 

του 

Δημητρίου 

18464 

(22) 

Καράνταλη 

Παντελεήμων 

του 

Ηλία 

18470 

(23) 

Αναδιώτη 

Σπυρίδωνα 

του 

Ανδρέα 

18468 

(24) 

Ράπτη 

Κωνσταντίνο 

του 

Χαράλαμπου 

18467 

(25) 

Κρουστάλη 

Βασίλειο 

του 

Γ εωργίου 

18465 

(26) 

Δαβή 

Παναγιώτη 

του 

Ναπολέων 

18469 

(27) 

Δήμο 

Γ ρηγόριο 

του 

Γ εωργίου 

18477 
6228 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(28) 

Ψαλτόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Αντωνίου 

18479 

(29) 

Γ κουμάτση 

Κωνσταντίνο 

του 

Ευάγγελου 

18476 

(30) 

Βαγενά 

Ευστάθιο 

του 

Νικηφόρου 

18484 

(31) 

Κοσμίδη 

Δημήτριο 

του 

Παύλου 

18472 

(32) 

Λουράκη 

Εμμανουήλ 

του 

Ιωάννη 

18473 

(33) 

Τζάκα 

Ζήση 

του 

Αστεριού 

18483 

(34) 

Νικολουδάκη 

Αλέξανδρο 

του 

Γ εωργίου 

18486 

(35) 

Κωστούρο 

Αργύριο 

του 

Κωνσταντίνου 

18478 

(36) 

Δραγουδάκη 

Γ εώργιο 

του 

Αναστάσιου 

18488 

(37) 

Ξουλεή 

Χαράλαμπο 

του 

Φίλιππου 

18482 

(38) 

Λιακόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Κωνσταντίνου 

18475 

(39) 

Αντωνακάκη 

Αθανάσιο 

του 

Χρήστου 

18485 

(40) 

Δανιήλογλου 

Στυλιανό 

του 

Γ εωργίου 

18487 

(41) 

Μαρτάκη 

Δημήτριος-Θαλα 

του 

Μιχαήλ 

18481 

(42) 

Δορδοκίδη 

Παναγιώτη 

του 

Απόστολου 

18495 

(43) 

Μαυρίδη 

Βασίλειο 

του 

Παύλου 

18480 

(44) 

Γ ανέλλη 

Ευστράτιο 

του 

Δη μητριού 

18491 

(45) 

Τόγια 

Χρήστο 

του 

Ευθύμιου 

18499 

(46) 

Φυτσιλή 

Δημήτριο 

του 

Θεόφιλου 

18497 

(47) 

Παπαδόπουλο 

Χαράλαμπο 

του 

Εμμανουήλ 

18490 

(48) 

Νουλόπουλο 

Ιωάννη 

του 

Σωτηρίου 

18492 

(49) 

Κορδό 

Δημήτριο 

του 

Αθανάσιου 

18489 

(50) 

Γ ύπαρη 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωσήφ 

18496 

(51) 

Δριβάκο 

Παναγιώτη 

του 

Δη μητριού 

18502 

(52) 

Τερζή 

Λεωνίδα 

του 

Τ ριαντάφυλλου 

18500 

(53) 

Τ οπάλογλου 

Αναστάσιο 

του 

Θεόφιλου 

18501 

(54) 

Τερζή 

Απόστολο 

του 

Βασιλείου 

18503 

(55) 

Παπαδόπουλο 

Νεκτάριο 

του 

Γ εωργίου 

18512 

(56) 

Περνιεντάκη 

Νικόλαο 

του 

Ιωάννη 

18504 

(57) 

Τ σιρτσή 

Κωνσταντίνο 

του 

Δημητρίου 

18508 

(58) 

Χατζηιωάννου 

Εμμανουήλ 

του 

Γ εωργίου 

18506 

(59) 

Γ ιαννακίδη 

Ιορδάνη 

του 

Αλέξανδρου 

18516 

(60) 

Καράμπελα 

Μιχαήλ 

του 

Παναγιώτη 

18509 

(61) 

Καλογερία 

Νικόλαο 

του 

Δημητρίου 

18507 

(62) 

Βλαστάκη 

Γ εώργιο 

του 

Χρήστου 

18511 

(63) 

Τ σιτούμη 

Ιωάννη 

του 

Ευάγγελου 

18510 

(64) 

Πατσούρα 

Δημήτριο 

του 

Κωνσταντίνου 

18514 

(65) 

Λέκο 

Αθανάσιο 

του 

Επαμεινώνδα 

18513 

(66) 

Περδικάκη 

Απόστολο 

του 

Εμμανουήλ 

18515 

(67) 

Παυλίδη 

Ιωάννη 

του 

Κοσμά 

18519 

(68) 

Μαρτίδη 

Αναστάσιο 

του 

Χρήστου 

18520 

(69) 

Πουγαρίδη 

Δημήτριο 

του 

Κωνσταντίνου 

18522 

(70) 

Παλούκα 

Ιωάννη 

του 

Ζαχαρία 

18521 

(71) 

Καρατόλιο 

Απόστολο 

του 

Κωνσταντίνου 

18524 

(72) 

Παπαγιάννη 

Ιωάννη 

του 

Παναγιώτη 

18523 

(73) 

Μανσόλη 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ ιακουμή 

18525 

(74) 

Συκά 

Δημήτριο 

του 

Χαράλαμπου 

18529 

(75) 

Βαρσαμή 

Δημήτριο 

του 

Φώτιου 

18528 

(76) 

Τζινιέρη 

Νικόλαο 

του 

Απόστολου 

18526 

(77) 

Τ σαλούχο 

Κωνσταντίνο 

του 

Σπυρίδωνα 

18527 

(78) 

Φρούσσο 

Παναγιώτη 

του 

Κωνσταντίνου 

18531 

(79) 

Γάλλο 

Λεωνίδα 

του 

Πέτρου 

18533 

(80) 

Ευαγγελίδη 

Αθανάσιο 

του 

Αργύριου 

18532 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6229 


Μηχανικούς 


(1) 

Παπαδόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Θεόφιλου 

18537 

(2) 

Βουρλόκα 

Αλέξανδρο 

του 

Δημητρίου 

18539 

(3) 

Γ ιακουμάκη 

Ανδρέα 

του 

Ανδρέα 

18540 

(4) 

Βουσβούνη 

Παναγιώτη 

του 

Νικολάου 

18542 

(5) 

Δημητριάδη 

Ιωάννη 

του 

Δημητρίου 

18545 

(6) 

Δερζέκο 

Ηλία 

του 

Χρήστου 

18555 

(7) 

Βούκα 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωάννη 

18556 

(8) 

Σταυρίδη 

Παύλο 

του 

Σταύρου 

18557 

(9) 

Σι γάλα 

Αρτέμιο 

του 

Νικολάου 

18535 

(10) 

Σαμπροβαλάκη 

Μιχαήλ 

του 

Κωνσταντίνου 

18536 

(11) 

Φουρναράκη 

Νικόλαο 

του 

Κωνσταντίνου 

18541 

(12) 

Σωτηριάδη 

Παναγιώτη 

του 

Χρήστου 

18546 

(13) 

Μητσοτάκη 

Αδαμάντιο 

του 

Εμμανουήλ 

18547 

(14) 

Φλώρο 

Ιωάννη 

του 

Κωνσταντίνου 

18548 

(15) 

Τζώτζη 

Μιχαήλ 

του 

Παναγιώτη 

18549 

(16) 

Σατολιά 

Κωνσταντίνο 

του 

Βασιλείου 

18552 

(17) 

Σαράφογλου 

Γ εώργιο 

του 

Δημητρίου 

18553 

(18) 

Σαλαγιάννη 

Στέφανο 

του 

Γ εωργίου 

18554 

(19) 

Σερέτη 

Γ εώργιο 

του 

Παναγιώτη 

18558 

(20) 

Στουρνάρα 

Αθανάσιο 

του 

Αντωνίου 

18562 

(21) 

Κολοβό 

Αλέξανδρο 

του 

Θεόδωρου 

18563 

(22) 

Αργυρόπουλο 

Ιωάννη 

του 

Γ ραμμένου 

18565 

(23) 

Διακοστεφανή 

Μιχαήλ 

του 

Αντωνίου 

18567 

(24) 

Λαχανά 

Λάμπρο 

του 

Δημητρίου 

18569 

(25) 

Παπαβασιλείου 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

18570 

(26) 

Μελέα 

Δημήτριο 

του 

Ηλία 

18534 

(27) 

Στράγκα 

Τ ρύφων 

του 

Ηρακλή 

18538 

(28) 

Αραμπατζή 

Αναστάσιο 

του 

Θεοχάρη 

18543 

(29) 

Φλέσσα 

Χρήστο 

του 

Γ εωργίου 

18544 

(30) 

Παπαδόπουλο 

Θεμιστοκλή 

του 

Θεοχάρη 

18550 

(31) 

Δασούλα 

Αδαμάντιο 

του 

Ιωάννη 

18551 

(32) 

Αναστασόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Ηλία 

18559 

(33) 

Δημητρίου 

Αθανάσιο 

του 

Παναγιώτη 

18561 

(34) 

Τ σομπόλη 

Θωμά 

του 

Απόστολου 

18564 

(35) 

Πυλούδη 

Κωνσταντίνο 

του 

Χρήστου 

18566 

(36) 

Μπατζάκη 

Νικόλαο 

του 

Ευστράτιου 

18568 

(37) 

Κομπογιαννόπουλο 

Χρήστο 

του 

Βασιλείου 

18571 

(38) 

Βλάχο 

Χρήστο 

του 

Τ ηλέμαχου 

18572 

(39) 

Μ πόνο 

Δημήτριο 

του 

Θαλάσση 

18573 


Οικονομικούς 

(1) 

Κεσισικλή 

Ηλία 

του 

Ιωάννη 

18597 

(2) 

Φακή 

Θωμά 

του 

Νικολάου 

18598 

(3) 

Ασκονίτου 

Λασκαρούδα 

του 

Απόστολου 

18599 

(4) 

Βουλγαρίδη 

Αντώνιο 

του 

Γ εωργίου 

18600 

(5) 

Καλφόγλου 

Αναστάσιο 

του 

Παύλου 

18601 

(6) 

Φόβο 

Δημήτριο 

του 

Νικολάου 

18602 

(7) 

Χατζηδημητρίου 

Κωνσταντίνο 

του 

Αριστομένη 

18603 

(8) 

Καλενδέρη 

Αθανάσιο 

του 

Αγγελή 

18604 

(9) 

Μουρατίδη 

Γ εώργιο 

του 

Ευστάθιου 

18605 

(10) 

Κόκκαλη 

Γ εώργιο 

του 

Αθανάσιου 

18606 

(11) 

Γ ιάχο 

Ιωάννη 

του 

Ζήση 

18607 

(12) 

Χουλιαρά 

Κωνσταντίνο 

του 

Δημητρίου 

18608 

(13) 

Νούσκαλη 

Γ εώργιο 

του 

Ευάγγελου 

18610 
6230 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Εφοδιαστές 


(1) 

Αγγελικούση 

Στυλιανό 

του 

Γ εωργίου 

18574 

(2) 

Βασιλόπουλο 

Χρήστο 

του 

Βασιλείου 

18575 

(3) 

Απόκοτο 

Νικόλαο 

του 

Ιωάννη 

18576 

(4) 

Σπυριάδη 

Χρήστο 

του 

Λάζαρου 

18578 

(5) 

Καραθάνο 

Κωνσταντίνο 

του 

Δημητρίου 

18580 


Διοικητικούς 


(1) 

Κουτρούλη 

Γ εώργιο 

του 

Νικολάου 

18581 

(2) 

Παράσχη 

Δημήτριο 

του 

Λάμπρου 

18582 

(3) 

Καρακύργιο 

Κωνσταντίνο 

του 

Χαράλαμπου 

18583 

(4) 

Μαρτίδη 

Πέτρο 

του 

Βασιλείου 

18584 

(5) 

Γ ιαννακόπουλο 

Σπήλιο 

του 

Νικολάου 

18585 

(6) 

Κιτσάκη 

Δημήτριο 

του 

Νικολάου 

18586 

(7) 

Λειβαδιτάκη 

Στυλιανό 

του 

Φραγκίσκου 

18587 


Μετεωρολόγους 


(1) 

Αλεξάκη 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

18588 

(2) 

Παππά 

Αχιλλεύ 

του 

Χρυσόστομου 

18589 

(3) 

Τ σάκαλο 

Σπυρίδωνα 

του 

Χρήστου 

18590 

(4) 

Πλή 

Νεκτάριο 

του 

Κωνσταντίνου 

18591 

(5) 

Αρμένη 

Γ εράσιμο 

του 

Νικολάου 

18592 

(6) 

Μιχαλόπουλο 

Στυλιανό 

του 

Αθανάσιου 

18593 

(7) 

Γ ουστέρη 

Γ εώργιο 

του 

Δημητρίου 

18594 

(8) 

Σερμπή 

Βασίλειο 

του 

Δημοσθένη 

18595 

(9) 

Σανδραβέλη 

Χρήστο 

του 

Παναγιώτη 

18596 


Ιατρούς 

(1) 

Κυριακόπουλο 

Νικόλαο 

του 

Χαράλαμπου 

18175 

(2) 

Λαουτάρη 

Γ εώργιο 

του 

Ανάργυρου 

18176 

(3) 

Μπαντιά 

Χρήστο 

του 

Αντωνίου 

18430 

(4) 

Μάκρα 

Πολυζώη 

του 

Αγγέλου 

18611 

(5) 

Δουλγεράκη 

Νικόλαο 

του 

Στυλιανού 

18612 

(6) 

Χοζό 

Κωνσταντίνο 

του 

Θεόδωρου 

18613 


Φαρμακοποιούς 

(1) 

Αραβανή 

Ευστάθιο 

του 

Γ εωργίου 

18614 


Νοσηλευτικής 

(1) 

Δημητριάδου 

Ελένη 

του 

Σάββα 

18431 

(2) 

Γ ιαννίτσα 

Μαρία 

του 

Ιωάννη 

18432 

(3) 

Μπαλωμένου 

Σοφία 

του 

Λουκά 

18433 

(4) 

Σταυράτη 

Ελένη 

του 

Σπυρίδωνα 

18434 

(5) 

Δάλλα 

Δημήτριο 

του 

Ιωάννη 

18435 

(6) 

Μπουρδάκη 

Ειρήνη 

του 

Ιδομενεύ 

18436 

(7) 

Βασιλοπούλου 

Πολυξένη 

του 

Παναγιώτη 

18437 

(8) 

Κατωπόδη 

Θεοδώρα 

του 

Σπυρίδωνα 

18438 

(9) 

Σουρρή 

Φλώρα 

του 

Πολύχρονη 

18439 

(10) 

Μάλιου 

Σοφία 

του 

Σπυρίδωνα 

18440 

(11) 

Ραγκούση 

Ευσταθία 

του 

Βασιλείου 

18441 

(12) 

Βερώνη 

Ιωάννα 

του 

Στέφανου 

18442 

(13) 

Καραβασίλη 

Αννα 

του 

Ευστράτιου 

18443 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ραδιοναυτίλους 

Τ σιντσάρη 

Παναγιώτη 

του 

Γ εωργίου 

I 

Παπαδάκο 

Νικόλαο 

του 

Χρήστου 

(1) 

Τεχνικής Υποστήριξης 

Φρατζάκη 

Ιωάννη 

του 

Χαράλαμπου 

(2) 

Δραγανίδη 

Κωνσταντίνο 

του 

Σωτηρίου 

(3) 

Πιπελιά 

Παναγιώτη 

του 

Ταξιάρχη 

(4) 

Τ σιομπανίδη 

Κωνσταντίνο 

του 

Βασιλείου 

(5) 

Τοπούζη 

Δημήτριο 

του 

Αθανάσιου 

(6) 

Ανδρεόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

(7) 

Τ ριανταφύλλου 

Πέτρο 

του 

Ιορδάνη 

(8) 

Τ σιάκαλο 

Γ εώργιο 

του 

Σεραφείμ 

(9) 

Κότσιαρη 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

(10) 

Σπετσιέρη 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

(11) 

Γ ιαννακούντζο 

Γ εώργιο 

του 

Δη μητριού 

(12) 

Καλορίτη 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

(13) 

Μπούσια 

Χρήστο 

του 

Αλέξανδρου 

(14) 

Κατσικαβέλη 

Ευάγγελο 

του 

Δημητρίου 

(15) 

Καμπάνταη 

Ιωάννη 

του 

Αλέξανδρου 

(16) 

Μουρατίδη 

Αλέξιο 

του 

Λαζάρου 

(17) 

Δουρδουβέλα 

Αθανάσιο 

του 

Σπυρίδωνα 

(18) 

Κουρουπάκη 

Ολύμπιο 

του 

Ιωάννη 

(19) 

Μαριόλη 

Γ εώργιο 

του 

Ιωάννη 

(20) 

Κούκο 

Γ εώργιο 

του 

Νικολάου 

(21) 

Δολαπτσή 

Ιωάννη 

του 

Βέργου 

(22) 

Μούσιο 

Σωκράτη 

του 

Ιωάννη 

(23) 

Κάη 

Αριστομένη 

του 

Νικολάου 

(24) 

Μουστάκα 

Νικόλαο 

του 

Μιχαήλ 

(25) 

Ευσταθίου 

Θεοφάνη 

του 

Ευάγγελου 

(26) 

Μιχάλη 

Βάϊο 

του 

Βασιλείου 

(27) 

Δρακάκη 

Εμμανουήλ 

του 

Νικολάου 

(28) 

Ζωγραφινάκη 

Γ εώργιο 

του 

Εμμανουήλ 

(29) 

Μπεμπόνη 

Ιωάννη 

του 

Γ εωργίου 

(30) 

Σταφυλή 

Θεμιστοκλή 

του 

Χρήστου 

(31) 

Μπάρδα 

Γ ρηγόριο 

του 

Σπυρίδωνα 

(32) 

Γ εράση 

Δημήτριο 

του 

Γ εωργίου 

(33) 

Σταυρόπουλο 

Σωτήριο 

του 

Δημητρίου 

(34) 

Πορτοκαλά 

Ευάγγελο 

του 

Χρήστου 

(35) 

Σταυρουλάκη 

Παντελή 

του 

Γ εωργίου 

(36) 

Θεοφίλου 

Παναγιώτη 

του 

Ευάγγελου 

(37) 

Μελισσό 

Νικόλαο 

του 

Ναπολέων 

(38) 

Παντελίδη 

Παντελή 

του 

Νικολάου 

(39) 

Σιορφανέ 

Γ εώργιο 

του 

Βλάσιου 

(40) 

Κεφαλά 

Νικόλαο 

του 

Αριστόδημου 

(41) 

Παρασκευά 

Στέργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

(42) 

Σαββόπουλο 

Ευστάθιο 

του 

Κωνσταντίνου 

(43) 

Γ αλάνη 

Αργύριο 

του 

Βάϊου 

(44) 

Οικονομίδη 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

(45) 

Πολυχρονίδη 

Βασίλειο 

του 

Γ εωργίου 

(46) 

Δημτσιούδη 

Παύλο 

του 

Σταμάτιου 

(47) 

Κοσκινιώτη 

Θωμά 

του 

Αθανάσιου 

(48) 

Μαθιουδάκη 

Ιωσήφ 

του 

Ιωάννη 


6231 


18181 

18444 


18198 

18223 

18230 

18240 

18249 

18311 
18316 
18324 
18327 
18336 
18343 
18366 
18381 
18385 
18400 
18622 

18647 

18648 
18664 
18673 
18676 
18681 
18693 
18705 
18708 

18715 

18716 
18720 
18193 
18201 
18205 
18215 
18243 
18255 
18257 
18268 
18282 
18288 

18312 
18384 
18390 
18393 
18397 
18402 

18404 

18405 

18406 
18414 
6232 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


(49) 

Κανάκη 

Δημήτριο 

του 

Βασιλείου 

18413 

(50) 

Παπαγγέλο 

Κλεάνθη 

του 

Δημητρίου 

18650 

(51) 

Μποντίλα 

Απόστολο 

του 

Νικολάου 

18757 

(52) 

Γ κρίτ ζουλά 

Βασίλειο 

του 

Μιλτιάδη 

18686 

(53) 

Θεοδοσόπουλο 

Χαράλαμπο 

του 

Νικολάου 

18195 

(54) 

Παπακώστα 

Νικόλαο 

του 

Ιωάννη 

18232 

(55) 

Μονιάκη 

Μιχαήλ 

του 

Ιωάννη 

18238 

(56) 

Σωτηρίου 

Μιχαήλ 

του 

Γ εωργίου 

18256 

(57) 

Παπαμικρουλέα 

Ιωάννη 

του 

Σωτηρίου 

18754 

(58) 

Ρουκλιώτη 

Νικόλαο 

του 

Ιωάννη 

18270 

(59) 

Κατσή 

Γ ρηγόριο 

του 

Γ εωργίου 

18278 

(60) 

Ξηρουχάκη 

Ιωάννη 

του 

Αντωνίου 

18281 

(61) 

Κλέτσα 

Νικόλαο 

του 

Γ εωργίου 

18304 

(62) 

Λαμπρινάκο 

Παύλο 

του 

Νικολάου 

18330 

(63) 

Χατζησπυρέλλη 

Σπυρίδωνα 

του 

Θεόδωρου 

18378 

(64) 

Τζωρτζάκη 

Στέφανο 

του 

Τ ριαντάφυλλου 

18388 

(65) 

Τ σίρτση 

Γ εώργιο 

του 

Αγγέλου 

18389 

(66) 

Καναβάκη 

Θεοφάνη 

του 

Εμμανουήλ 

18410 

(67) 

Λάζο 

Δημήτριο 

του 

Σταμάτιου 

18412 

(68) 

Τ σαντόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Ευάγγελου 

18645 

(69) 

Βογιατζή 

Δημήτριο 

του 

Νικολάου 

18758 

(70) 

Ιωαννίδη 

Μιχαήλ 

του 

Αρίσταρχου 

18192 

(71) 

Νικολόπουλο 

Γ εώργιο 

του 

Σπυρίδωνα 

18194 

(72) 

Κατσίβελο 

Χρήστο 

του 

Κωνσταντίνου 

18199 

(73) 

Δρούγο 

Αθανάσιο 

του 

Γ εωργίου 

18206 

(74) 

Γ καραγκούνη 

Σταύρο 

του 

Νικολάου 

18207 

(75) 

Ψαρό 

Γ εώργιο 

του 

Νικολάου 

18208 

(76) 

Μπάλλα 

Ιωάννη 

του 

Ανδρέα 

18218 

(77) 

Ηλιόπουλο 

Αναστάσιο 

του 

Ιωάννη 

18219 

(78) 

Γούση 

Στέργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

18221 

(79) 

Σφιλτσέρη 

Σωτήριο 

του 

Δημητρίου 

18225 

(80) 

Ζαχαράκη 

Ιωάννη 

του 

Ευστάθιου 

18228 

(81) 

Μιγγούση 

Κωνσταντίνο 

του 

Γ εωργίου 

18233 

(82) 

Ντίνη 

Βασίλειο 

του 

Απόστολου 

18235 

(83) 

Κεφαλά 

Ιωάννη 

του 

Δημητρίου 

18237 

(84) 

Σπανουδάκη 

Ανδρέα 

του 

Ελευθέριου 

18241 

(85) 

Ράμμο 

Σπυρίδωνα 

του 

Βησσαρίων 

18247 

(86) 

Γ ιακουμάκη 

Γ εώργιο 

του 

Αντωνίου 

18253 

(87) 

Σοφογιάννη 

Ιωάννη 

του 

Κωνσταντίνου 

18260 

(88) 

Αστάρα 

Βάϊο 

του 

Απόστολου 

18261 

(89) 

Καρατάσιο 

Λάμπρο 

του 

Κωνσταντίνου 

18272 

(90) 

Σωτηρόπουλο 

Αθανάσιο 

του 

Γ εωργίου 

18275 

(91) 

Μπαρμπάτσαλο 

Γ εώργιο 

του 

Λάμπρου 

18277 

(92) 

Δόλια 

Μιχαήλ 

του 

Ανδρέα 

18283 

(93) 

Αγγελή 

Γ εώργιο 

του 

Απόστολου 

18284 

(94) 

Παληά 

Θωμά 

του 

Βασιλείου 

18285 

(95) 

Κονταξή 

Αδάμ 

του 

Αλέξανδρου 

18286 

(96) 

Χριστοδούλου 

Γ εώργιο 

του 

Κωνσταντίνου 

18287 

(97) 

Τ αρανά 

Αθανάσιο 

του 

Βασιλείου 

18295 

(98) 

Κατσίφη 

Σπυρίδωνα 

του 

Αντωνίου 

18296 

(99) 

Ξύδη 

Δημήτριο 

του 

Μιχαήλ 

18299 

(100) 

Σκυλουράκη 

Νικόλαο 

του 

Ιωάννη 

18300 

(101) 

Ζαγγογιάννη 

Αθανάσιο 

του 

Δημητρίου 

18307 

(102) 

Μπούρμπα 

Βασίλειο 

του 

Χρήστου 

18308 

(103) 

Πουσουλίδη 

Ιωάννη 

του 

Κοσμά 

18309 

(104) 

Μαλανδράκη 

Κωνσταντίνο 

του 

Ιωάννη 

18320 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


6233 


(105) Σιώνα 

Ευάγγελο 

του 

Δημητρίου 

18326 

(106) Κόρδαλη 

Γ εώργιο 

του 

Ευάγγελου 

18333 

(107) Σπηλιωτόπουλο 

Σπυρίδωνα 

του 

Κωνσταντίνου 

18340 

(108) Δέσικο 

Γ εώργιο 

του 

Θεμιστικλή 

18355 

(109) Αβραμίδη 

Αναστάσιο 

του 

Νικολάου 

18356 

(110) Δημόκα 

Βασίλειο 

του 

Αθανάσιου 

18358 

(111) Καλκούνη 

Δημήτριο 

του 

Ιωάννη 

18359 

(112) Παπαδάκη 

Νικόλαο 

του 

Γ εωργίου 

18360 

(113) Λουτραγιώτη 

Ευστράτιο 

του 

Χρήστου 

18361 

(114) Σαριδάκη 

Γ εώργιο 

του 

Ιακώβου 

18363 

(115) Σχοινά 

Μιχαήλ 

του 

Γ εωργίου 

18367 

(116) Σαρδελή 

Μιχαήλ 

του 

Σωτηρίου 

18368 

(117) Μπαρζούκα 

Αριστοτέλη 

του 

Χρήστου 

18370 

(118) Δρούκα 

Παναγιώτη 

του 

Χρήστου 

18371 

(119) Οικονόμου 

Δημήτριο 

του 

Σπυρίδωνα 

18373 

(120) Κατσίκα 

Γ εώργιο 

του 

Αντωνίου 

18374 

(121) Τσόχα 

Βασίλειο 

του 

Απόστολου 

18375 

(122) Γατσία 

Θεόδωρο 

του 

Αναστάσιου 

18376 

(123) Γεώργιζα 

Αθανάσιο 

του 

Παναγιώτη 

18377 

(124) Σαραβάνο 

Γ εώργιο 

του 

Μιχαήλ 

18383 

(125) Μπακρυνιώτη 

Αθανάσιο 

του 

Ελευθέριου 

18396 

(126) Μαραντίδη 

Σταύρο 

του 

Ανέστη 

18398 

(127) Σπιτιέρη 

Παναγιώτη 

του 

Μιχαήλ 

18401 

(128) Σανταμούρη 

Ματθαίο 

του 

Πέτρου 

18407 

(129) Σιόντα 

Θεοχάρη 

του 

Ζήση 

18411 

(130) Παπαευαγγέλου 

Ευάγγελο 

του 

Φώτιου 

18213 

(131) Αναστασάκη 

Νικόλαο 

του 

Ελευθέριου 

18756 

(132) Βαλαή 

Ιωάννη 

του 

Ζήση 

18625 

(133) Λυμπερόπουλο 

Δημήτριο 

του 

Ανδρέα 

18631 

(134) Τσιωτάκη 

Κωνσταντίνο 

του 

Ευθύμιου 

18639 

(135) Τσιάρα 

Νικόλαο 

του 

Στυλιανού 

18642 

(136) Αλεξόπουλο 

Κωνσταντίνο 

του