Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


USABP 


I 


im 


) 


insdag 3 januari 1989. 


burg 


s 71e jaargang nr. 2 


itgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nufnmers ƒ1,40 


4 


Dienstcommissie wil tussenkomst van rechter 

Maastrichtse agenten 
laken korpsbeleid 


door servé overhof 

% MAASTRICHT - Een dertigtal hooi'dagenten en agenten van 
Jf Maastrichtse gemeentepolitie heeft maandagmiddag rnas- 
i aa l geprotesteerd tegen het beleid van de korpsleiding door 
Waarnemend korpschef commissaris G. van Schaik tijdens het 
ntspreken van zijn nieuwjaarsrede onverwacht een pamflet in 
landen te duwen. De tekst luidde: ,,Met deze actie wil de BPF- 
[roep zijn ongenoegen uiten over het huidige korpsbeleid 
|ees: wanbeleid) dat direct een totaal gefrustreerde orgamsa- 
* e tot gevolg heeft”. De letters BPF vormen de afkorting van 
^asis Politie Funktie, de zogenaamde eerstelijns zorg op poli- 
le gebied. 


Scheepsramp 
bij Guatemala: 
fceker 59 doden 

GUATEMALA CITY Tt ?n minste 
>J mensen zijn zondagavond omge- 
c °men toen een passagiersschip 
Tmk voor de Caribische kust van 
^uatemala. Er worden nog 17 men- 
,en vermist, 4(i mensen konden 
borden gered. Dit heeft een woord¬ 
eerder van het Guatamalaanse le 
p ei gisteren verklaard. 

^olonel Loonei Leon zei dat de 
1 J Usto Itufino Barrios II' naar huis 
• ei 'ugkerende vakantiegangers ver 
eerde van Livingstuit naar Puerto 
4 ° arr ios. Het schip had onderweg 
r :nu(, fnneproblemen gekregen en de 
1 au lp ingeroepen van de Guetama- 
_ ^aanse marine, aldus de kolonel. 
i W°Jgens hem raakten de passagiers 
n Pimiek omdat het schip een enor- 

- yv ruk kreeg toen een marineboot 

- U P sleeptouw nam. Dc pas >a- 
3 J ors ‘enden allemaal naar één kant, 

1 ^ aa rdoor het schip kapseisde en 

- ' 0n k zei Leon. Volgens hem was de 
^assagiersboot veel te zwaar bela¬ 
den. 

Busongelukken 
China eisen 
41 levens 

^ëKING - Bij twee ongelukken 
m et autobussen in China zijn 41 
Jbensen om het leven gekomen, zo 
hebben officiële Chinese media gis¬ 
pen bekend gemaakt, 
benendertig passagiers kwamen 
toen een autobus op weg naar 
° n bruiloft op een spoorwegover- 
gang gegrepen werd door een goe- 
e rentrein. Even buiten Shanghai 
e ed een bus met 46 inzittenden in 
ijskoude rivier, waardoor tien 
Personen om het leven kwamen. 


Het weer 

AP kn toe zon 

‘«et een zwakke tot matige 
*uidoostelijke wind wordt 
u^ht aangevoerd waarin 
uaast wolkenvelden ook op¬ 
klaringen voorkomen. In de 
vroege ochtend zijn er plaat- 
Se,| jk mistbanken en op be¬ 
schutte plekken kan in een op- 
klaringsgebied nachtvorst op¬ 
iaën. In de middag neemt de 
Wln d toe tot matig en draait 
haar het zuidwesten. De mid- 
Qa Stemperatuur wordt niet 
|jUeer dan 5 tot 6 graden. 

oor actuele informatie be¬ 
seffende het weer in Limburg 
ku ut u bellen 06-91122346. 

y A NDAAG: 

zon op-, 08.48 onder: 16.41 
m aanop: 04.33 onder: 12.43 


n 


riminaliteit stijgt Het conthct had een zeer discipli¬ 
nair verloop en werd door commis¬ 
saris Van Schaik met een laconiek 
gebaar beantwoord. Met hun actie 
verscherpten de politiemensen een 
geschil dat tussen dienstcommissie 
en korpsleiding is ontstaan over één 
punt in een op stapel staand reorga¬ 
nisatieplan. De dienstcommissie wil 
in de nieuwe structuur tenminste 
twaalf brigadiers zien belast met het 
begeleiden van zes surveillance- 
ploegen. de korpsleiding daarente¬ 
gen acht een formatie met ten hoog¬ 
ste tien brigadiers op een totaal van 
acht ploegen alleszins verantwoord. 

Het geschil is inmiddels voorgelegd 
aan burgemeester mr Ph. Houben 
in diens hoedanigheid van 'korps¬ 
beheerder'. Deze nu heeft zich in¬ 
middels geconformeerd aan het 
standpunt van de korpsleiding. In 
een uiterste poging dit besluit als¬ 
nog te doen herroepen, overweegt 
de dienstcommissie, te vergelijken 
met een ondernemingsraad, een uit¬ 
spraak aan de rechter te vragen. De¬ 
finitieve stappen in die richting 
wachten nog op advies van de twee 
ponm v .ikijui ,.eii. 


Zie verder pagina 1 5 


(ADVERTENTIE) 


UITVERKOOP 

20 tot 70% korting 


/?) 

.. mAffo mak ! n t«^ 


motie mei n maatje meer 


tommatea 46 t.rn 68 

Gefeenstraat 74, Heerlen 
Telefoon; 045-7 i 8030 t m* 


PARIJS - Een Frans : a- 
diostation heeft gemeld 
dat afgelopen zaterdag 
■toch nog 17 mensen le¬ 
vend onder de puinho¬ 
pen vandaan zijn ge¬ 
haald in Armenië. Het 
radiostation Europe 1 
citeerde een verpleeg¬ 
ster van de hulporgani¬ 
satie 'Artsen zonder 
Grenzen’. 

De vrouw, die niet bij 
naam genoemd werd, 
werd vanuit Parijs tele¬ 
fonisch geïnterviewd. 
Zij zei dat de 17 mannen 


Frans radiostation Europe 1: 

’Na 24 dagen nog 
overlevenden onder 
puin in Armenië’ 


en vrouwen w T erdén ge¬ 
vonden in een graansilo 
in de stad Spitak. 

Zij lagen 24 dagen on¬ 
der het puin en hielden 


zich in het leven door 
het eten van graan en 
het drinken van ge¬ 
smolten sneeuw. Zij 
verkeerden in een rede¬ 
lijk goede gezondheid. 


De overlevenden wer¬ 
den ontdekt, aldus de 
verpleegster, toen een 
een bulldozer begon 
aan het verwijderen van 
het puin. Een woord¬ 
voerster van 'Artsen 
zonder Grenzen’ in Pa¬ 
rijs zei het bericht niet 
te kunnen bevestigen. 

Ook het Armeense pers¬ 
bureau Armenpress en 
een woordvoerder van 
de hulpcentrale in de 
Armeense hoofdstad 
Jerevan verklaarden 
nog van niets te weten. 

Financiers KEF vrezen kans op schadeclaim te verspelen 

Minister zet banken onder 
druk in paspoortkwestie 


Van onze Haagse redactie 

DEN HAAG - Minister Van den 
Broek (Buitenlandse Zaken) heeft 
dc banken die het paspoortproject 
hebben gefinancierd (NMB en NIB) 
onder druk gezet om nu snel de 
overeenkomst tussen het ministerie 
en de SDU-uitgeverij te onderteke- • De Nederlandstalige probleerngemeente Voeren ten zui¬ 
den van Mergelland heeft een nieuwe burgemeester. In het 
gemeentehuis van 's-Gravenvoeren werd gisteren tijdens 
een zitting van de voltallige raad Nieo Droeven (rechts) 
geïnstalleerd als eerste burger. Droeven legde de eed af in 
handen van zijn omstreden voorganger, José Happart, die 
de nieuwe burgemeester daarna ook met de sjerp tooide. 
Ter symbolisering van hun verbondenheid knoopte Droe¬ 
ven op zijn beurt de sjerp om beider middel. En beiden von¬ 
den toen dat het wel snor zit. 


FOTO: WIDDERSHOVEN 


Zie verder pag. 13. 


nen. Met deze overeenkomst kan de 
SDU met behoud van de appara¬ 
tuur en de kennis van KEP het nieu¬ 
we paspoort gaat produceren. 

De banken zijn eind vorige week 
mondeling akkoord gegaan met de 
tekst van de principe-overeen- 
komst. Tot gisteren weigerden zij 
echter die overeenkomst te onderte¬ 
kenen. Zij vrezen namelijk daarmee 
de mogelijkheid tot een schade¬ 
claim bij de overheid te verspelen. 
Wel zijn zij bereid het stuk voor 'ge¬ 
zien' te tekenen, maar niet voor 'ak¬ 
koord’ 

Minister Van den Broek schrijft in 
een gisteren bij de Tweede Kamer 
bezorgde brief, dat hij met de over¬ 
eenkomst 'de banken een kans wil 
bieden om - in weerwil van de evi¬ 
dente wanprestatie van KEP - hun 
belangen in een nieuwe opzet in te 
brengen’. Van den Broek noemt de 
weigering van de banken schrifte¬ 
lijk akkoord te gaan met de over¬ 
eenkomst 'inconsistent en onge¬ 
wenst’. 

Om de onderhandelingen op een 
zinvolle wijze voort te kunnen zet¬ 
ten, heeft Van den Broek de beide 
banken gisteren schriftelijk ge¬ 
vraagd de principe overeenkomst 
nu toch te tekenen. 

'/elf betalen' 

Minister Ruding (Financiën) heeft 
inmiddels gedreigd het ministerie 
van Buitenlandse Zaken niet finan¬ 
cieel te hulp te zullen schieten als de 

Venlo wil 
straatverbod 
criminelen 

VENLO - Venlo wil binnen enkele 
maanden een straatverbod voor 
sommige groepen criminelen invoe¬ 
ren. Burgemeester Van Graafeiland 
heeft dat maandag aangekondigd. 
Hij hoopt daarmee de» criminaliteit 
in Venlo beter te kunnen bestrijden. 
Van Graafeiland wil met name ge¬ 
bruikers van hard drugs, dealers 
van verdovende middelen en orga¬ 
nisatoren van het gokspel „balletje 
balletje” aanpakken. 


afwikkeling van de paspoort-affaire 
mislukt. De financiers van het in¬ 
middels failliet verklaarde KEP 
overwegen een schadeclaim bij Bui¬ 
tenlandse Zaken in te dienen, die 
kan oplopen tot circa 90 miljoen. 
Dat bedrag moet Van den Broek 
maar uit eigen middelen betalen, zo 
heeft Ruding laten weten. 


# In verband met de wij¬ 
zigingen in het BTW-ta- 
rief werden gisterochtend 
in veel levensmiddelenza¬ 
ken de prijzen aange¬ 
past. Hier is een mede¬ 
werker van de Edah bezig 
in een winkel in Land¬ 
graaf. Voor veel artikelen 
daalt het tarief van 20 
naar 18.5 procent en dat 
is dus gunstig voor de 
consument. Van de ande¬ 
re kant zijn een aantal 
produkten van het lage 
naar het hoge BTW-tarief 
overgebracht. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


(ADVERTENTIE) 


PEEN, UIEN 
EN SLAVINKEN 


Elke dinsdag en woensdag 
hebben we groente en vlees 
in de aanbieding. 

Winterpeen, zak ± 1 kilo, 

en uien, 1 OfT 

net ± 1 kilo, samen 

Slavin ken, 

100g4r391.19 in on 

kilo <2*MX5> ±230 IU.3U 


’s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. n 


Naam: Adres 
Postc. + P' aats 


Westduitsers moeten 
sinds zondag 'beleefd' 
rijden op de autobahn. 
Anders volgen forse 
boetes. 

pagina 5 

Avro-voorzitter Wallis 
de Vries gekwetst 
door kritiek: „Ik ben 
met meer dan een 
waakhond" 

pagina 9 

ABP wil meer vrijheid 

pagina 13 


# Roberto Lanckohr 
ruikt zijn kans. 

# Voorwaardelijke 
celstraf voor Etienne 
de Wilde. 

# Echtpaar Tijsterman 
marcheert door de 
woestijn. 

Kantoor in Vhiludclphia 

ABP investeert 
250 miljoen in 
Verenigde Staten 

HEERLEN - Het ABP heeft in prin 
cipe is besloten tot een tweede grote 
buitenlandse belegging. Het gaat 
om het Three Mellon Building in het 
centrum van de stad Philadelphia in 
de Verenigde Staten. De investering 
geschiedt in samenwerking met het 
Pensioenfonds voor de Metaalnij¬ 
verheid, dat eind deze maand nog 
over de aankoop moet vergaderen. 
Voor ongeveer 125 miljoen dollar 
(250 miljoen gulden) wordt het ABP 
voor 65 procent eigenaar van het 
kantoorgebouw, het andere pen¬ 
sioenfonds neemt een aandeel van 
20 procent en de resterende 15 pro¬ 
cent blijft in handen van de huidige 
Amerikaanse eigenaar. In de laatste 
vergadering van het ABP-bestuur 
in het oude jaar is het principe-be- 
sluitjot aankoop genomen. 

Het is de tweede grote buitenlandse 
belegging van het ABP, dat na een 
wetswijziging vorig jaar voor het 
eerst over de grens mocht investe¬ 
ren. In oktober vond de eerste bui¬ 
tenlandse acquisitie plaats. Toen 
werd in een groot kantoorpand in 
Londen aangekocht. 

(ADVERTENTIE) Dagblad 2 weken 


t 


Giro banknr.- h et Limburgs 

abonneert zich en ontvangt 

en wenst daarna eta , ing per maand 

n een abonnement met automat 

° ^ tn^enTnvelop SeSS” ? 

Deze 000 naJla^ntwoordnummer 46, 6400 
Limburgs Dago><» 
.plfWPté 

imburys agblail 
Brunssummer van alle theatermarkten thuis 

Frans Keulen veertig 
jaar in ban van toneel 


BRUNSSUM - Frans Keulen 
(61) uit Brunssum viert zater¬ 
dag 7 januari zijn 40-jarig jubi¬ 
leum als amateur-toneelspe- 
ler. Het begon in Weert, tijdens 
zijn gymnasiumtijd. Sinds¬ 
dien heeft Keulen in ruim 70 
verschillende rollen meer dan 
1000 keer voor het voetlicht 
gestaan. 

In feite heeft Frans Keulen op to¬ 
neelgebied alles gedaan wat er te 
doen was. Hij heeft geregisseerd, 
maar evengoed decors opgedouwd 
en afgebroken. In ieder geval, to¬ 
neel heeft in het leven van de jubila¬ 
ris - gehuwd, 4 kinderen - een be¬ 
langrijke rol gespeeld. Het heeft 
trouwens niet veel gescheeld of 
Keulen had er zijn beroep van ge¬ 
maakt. Hij heeft zich daar ernstig op 
beraden toen hij in 1968-69 geduren¬ 
de een seizoen verbonden was aan 
het Groot Limburgs Toneel. In ver¬ 
band daarmee nam hij voordrachts- 
lessen bij de directrice van de To¬ 
neelacademie Maastricht, Antoinet- 
te de Visser. 

Niet hare! 

Mevrouw De Visser was echter van 
oordeel dat Keulen niet hard ge¬ 
noeg van karakter was om zich als 
zuiderling in toneelkringen in het 
Noorden een weg te banen. 

„Toen ik uiteindelijk die stap zou 
moeten zetten was ik getrouwd en 
had kinderen ", vertelt de jubilaris. 
„En kijk eens hoe het met het GLT 
is afgelopen!” 

Frans Keulen is dus toneel blijven 
spelen naast zijn dagelijks werk. 
Met gevolg dat hij zelden of nooit 
thuis was. Met een pakje brood op 
zak spoedde hij zich rechtstreeks 
van kantoor naar repetities en uit¬ 
voeringen elders in Limburg. Was 
hij wèl thuis, dan zonderde hij zich 
af om zijn rollen van buiten te leren. 
Meestal als de kinderen naar bed 
w'aren. 

Tweede natuur 

Toch was toneelspelen aanvanke¬ 
lijk geen bewuste keuze van Keu¬ 
len. Toen hij door een van de gym¬ 
nasiumleraren werd overgehaald, 
begon hij er met tegenzin aan, over¬ 
lopend van angst en zenuwen. Maar 
al gauw kreeg hij de smaak te pak¬ 
ken, toneel werd zijn tweede na¬ 
tuur, hij kon er niet meer buiten. Na 
zijn middelbare school kwam de ac¬ 
teur in de jeugdbeweging terecht. 

Daar speelde en regisseerde hij to¬ 
neel en cabaret. Als dienstplichtige 
in militaire dienst verleende hij me¬ 
dewerking aan cabaretvoorstellin¬ 
gen. Van 1950 tot 1953 was hij jeune 
premier bij toneelvereniging Ons 
Genoegen in Brunssum. In dezelfde 
periode regisseerde hij een toneel¬ 
vereniging in Merkelbeek. Van 1950 
tot begin 1957 was hij tevens de jeu¬ 
ne premier bij het Zuid Limburgs 
Toneel. Hij speelde in stukken als 
'De meesterknecht’, 'Hotelratten', 
'Emigranten’, 'Notaris Grijp'. Met 
'Gezworen kameraden' veroverde 
het ZLT in 1953 de 2e prijs in het 
Toernooi der Maasgouwen in Els- 
loo. Frans Keulen en Hub Consten 
vervulden de hoofdrollen. Tussen 
1954 en 1956 was Keulen regisseur 
en belangrijke speler bij jeugdto- 
neelgroep 'Patmos'. Een aantal 
stukken werd speciaal voor deze 
groep geschreven door de auteur- 
dichter Yvo van Dinther. Met Pat¬ 
mos trad Keulen in 1955 bij een een¬ 
akterfestival voor de Nederlandse 
TV op in 'De woesteling', van Tsje- 
ehov. Tezelfdertijd speelde de ac¬ 


I i * i - H&iü 


61® tSS: 
,'&ent£b-. 
£ 

y v : # T, 

si v * •** •*’**'*!' 

t -Hl 

isiissr» 
TH» 
, : =1L: vr • jj 


teur als gast bij toneelvereniging 
Vondel. Schinveld, De Narrenkap, 
Hoensbroek en De Flierefluiters, 
Heerlen. Twintig keer werkte hij 
mee aan hoorspelen voor de ROZ. 

Speelgroep Gel re 

Van 1956 tot 1966 was hij regisseur 
en doorgaans ook acteur bij Speel- 
groep Gelre, Roermond. Van 1957 
tot de dag van vandaag is Frans 
Keulen lid, de laatste jaren ook be¬ 
stuurslid, van toneelvereniging St. 
Ardalion, Hoensbroek. Hier speelde 


deze groep speelde hij bij gelegen¬ 
heid van zijn 25-jarig jubileum ’Wals 
der Toreadors’, van Anouihl. Met dit 
stuk ook werd M’46 in 1975 Lim¬ 
burgs winnaar in de voorronde van 
het Koninklijk Landjuweel. Frans 
Keulen kreeg voor zijn hoofdrol de 
acteursprijs. Tussen 1962 en 1964 re¬ 
gisseerde en speelde Keulen bij de 
Dramatische Kunstkring in Heer¬ 
len, in 1974 en 1975 was hij gastspe- 
ler bij Speelgroep Expressie, Heer¬ 
len. In de loop der jaren trad hij ook 
nog vele malen solistisch als voor¬ 
drachtskunstenaar op. Keulen is be- 


kunst en kuituur 


hij belangrijke rollen in ’Het lege stuurslid van het Koninklijk Land- 
Graf, 'Driekoningenavond', ’Kat op juweel en sinds enkele maanden lid 
een heet zinken dak’, Antigone’, van het Algemeen Bestuur van de 
’De vrouwen van Troje’. LFA. 


In 1967-68 behaalde St. Ardalion in 
het toneeltoernooi van Elsloo even¬ 
eens de tweede plaats. Als ’Sir Win- 
fried’ in 'Getuige a charge’ ontving 
Keulen tevens de prijs voor de beste 
acteursrol. 

Met ’Oog om oog’ van Schaeffer 
kreeg Keulen tijdens een eenakter¬ 
festival in Stem (1969) de regieprijs, 
de eerste acteursprijs en de prijs 
voor de keuze van het beste stuk. En 
passant regisseerde hij de Philipsto- 
neelveremging Heerlen en de perso¬ 
neelsvereniging van het St. Lauren- 
tiusziekenhuis Roermond. Tussen 
1957 en 1967 speelde hij bovendien 
als gast bij de Speelgroep Limburg, 
het bekende beroepstoneel onder 
leiding van de Beekse arts acteur 
Gabriël Beckers. Sinds 1969 is Keu¬ 
len lid, thans ook bestuurslid, van 
de Stichting M’46, Maastricht. Met 


Onderscheiding 

In december 1980 ontving Frans 
Keulen voor zijn verdiensten op 
toneelgebied de hoogste onder¬ 
scheiding van het Nederlands 
Centrum voor het Amateurto¬ 
neel (NCA), de zilveren Rederij- 
kersspeld. 

Terugkijken op 40 jaar toneelin- 
spanning levert voldoening op, 
maar maakt ook een beetje triest. 
Keulen: „Eindjarenvijftig, begin 
jaren zestig ging het bergaf¬ 
waarts met het toneel. De televi¬ 
sie bracht er de klad in. Sinds het 
begin van de jaren tachtig is het 
amateurtoneel weer gaan 
groeien. De belangstelling om 
zelf te spelen is groot, iedere 
plaats, elk dorp heeft nu zijn 


eigen speelgroep, eigen aan¬ 
hang.” 

„Toneel is dne-dimensionaal”, 
verklaart Keulen. „Er is een stuk, 
er zijn spelers, er is publiek, hoe¬ 
wel we best meer publiek kun¬ 
nen gebruiken. Of het publiek de 
weg naar het toneel terug zal vin¬ 
den is een grote vraag. Met het 
dialecttoneel gaat het echter al 
steeds beter.” 

Het dialecttoneel mag best van 
Keulen, mits het niet synoniem 
is met lolbroekerij. „Veel spelers 
drukken zich natuurlijker uit in 
hun eigen dialect, maar ik geef 
zelf de voorkeur aan Nederland¬ 
se teksten.” 

Keulen: „Als acteur heb je een 
onverklaarbare drang om jezelf 
te uiten, het is een extravert bele¬ 
ven. In een interessante rol vind 
je jezelf, of een ander mens, te¬ 
rug. Een mens is ongrijpbaar, elk 
personage is een stukje van je 
eigen legpuzzel. Als acteur heb je 
van elk type iets,je moetje kun¬ 
nen inleven in de emoties van je 
personages." Bovendien is Keu¬ 
len ervan overtuigd dat er ook 
wel een stuk ijdelheid mee ge¬ 
moeid is. „Waarom zou je anders 
voor een zaal met mensen gaan 
staan, en aannemen dat deze 
mensen voor jou komen? Dit is 
echter tevens de oorzaak van je 
zenuwen en angsten. Je kunt im¬ 
mers afgaan als een gieter!” 

Voorkeur voor blijspel of trage¬ 
die heeft Keulen niet. „Als het 
maar goede stukken zijn.” Maar 
lievelingsrollen heeft hij beslist 
wèl. Een daarvan was de rol van 
psychiater in ’De Gevangene', 
van Bridget Boland, een stuk dat 


Frans Keulen: 
„In een 

interessante rol 
vind je jezelf 
terug.” 

Foto: FRANS RADE 

Landgraaf krijgt 
nieuwe galerij 


Burgemeester 
J.L.J.M. Coenders 
opent zondag aan¬ 
staande in Land¬ 
graaf de nieuwe 
kunstgalerij Ipomal. 
Ipornal staat voor 
'International Pro¬ 
motion of Modern 
Arts Limburg’ en is 
een initiatief van 
Heerlenaar Brando 
Vallinga. 

Verdere medewer¬ 
kers zijn Vallinga’s 
echtgenote Marijke, 


zijn zus Ine Paliska 
en Gwen Petit. De 
galerij bevindt zich 
aan de Kerkberg 2 te 
Ubach over Worms. 
In eerste instantie 
zal in galerij Ipomal 
werk van internatio¬ 
nale kunstenaars 
tentoongesteld wor¬ 
den. Dat houdt ech¬ 
ter niet in dat Neder¬ 
landse kunstenaars 
niet aan bod komen. 
Het is de bedoeling 
dat er jaarlijks negen 
tot tien maal gedu- 


I 


rende vier weken 
werk van internatio 
nale schilders en 
schilderessen zal 
worden getoond en 
verkocht. 

De eerste tentoon¬ 
stelling omvat werk 
van een Amerikaan¬ 
se schilderes, Kristi- 
ne Stiles, die tevens 
professor in de 
kunstgeschiedenis 
is. 


De openingstijden M 
van Ipomal zijn als V 
volgt: ^ 

woensdag, donder¬ 
dag en zaterdag van 
14 tot 17 uur, vrijdal 
van 14 tot 20 uur en 
zondag van 12 tot 16DEÏ 
uur. en d 

--vallt 

. Dat 

m humor (cr 


Show rol stijl, charme en humor (cr 

Hoge amusementswaard^ 
van ’Wien bleibt Wienvt 


in 1961 door heel Limburg, en 
daarbuiten, onder regie van An- 
dré van den Heuvel, 150 maal 
werd opgevoerd. „Toneelspelen 
is een ensemble-kwestie. Het is 
de groep die het verhaal speeltje 
soleert niet. De ene acteur heeft 
meer talent dan de andere, maar 
het verschil tussen kleine en gro¬ 
te rollen zit alleen in de hoeveel¬ 
heid tekst. Met goede tegenspe¬ 
lers kun je niveau bereiken. 
Vroeger was de beste speler ge¬ 
woon ook de regisseur. De huidi¬ 
ge opleiding drama aan de Maas¬ 
trichtse toneelschool levert nu 
voldoende regisseurs op, de si¬ 
tuatie is veranderd. Persoonlijk 
speel ik liever dan dat ik regis¬ 
seer.” 

In de VUT 

Per juli 1987 is Keulen als Hoofd 
van de Afdeling Burgerzaken, ge¬ 
meente Brunssum, ’afgezwaaid’. Hij 
ging met de VUT. Geen reden om te 
stoppen met toneel. Integendeel, de 
jubilaris heeft zin er tegenaan te 
gaan zolang hij fit is. Daarnaast 
blijft hij functioneren als secretaris¬ 
penningmeester van het Rode 
Kruis, algemeen bestuurslid van de 
Bloedbank Zuid-Limburg, vice- 
voorzitter van de Stichting Vrije 
Uren en bestuurslid Comité Zieken- 
triduum, alles in zijn woonplaats en 
omgeving. 

Zaterdag om 20 uur treedt Frans 
Keulen in de Brikkeoave in Bruns¬ 
sum op. Met Jan van Heteren als te¬ 
genspeler, brengt hij zijn glansrol in 
’Het Knalfeestje’ van Guy Foussy, 
onder regie van Staf de Beuker. Na 
afloop wordt deze dynamische to¬ 
neelpersoonlijkheid gehuldigd. 

Mya Maas 


HEERLEN - ’Wien bleibt Wien’ is 
volwassen geworden. Het gees¬ 
teskind van André Rieu, die vorig 
jaar een groepje jonge musici 
rond zich verzamelde en rond 
nieuwjaar de Limburgse theaters 
met Weense melodieën vulde, 
heeft zich in het tweede jaar van 
zijn bestaan ontwikkeld tot een 
volwaardige theatershow. Die 
ontwikkeling kan samenvattend 
het best worden omschreven met 
'meer aandacht besteed aan het 
visuele aspect zonder het auditie¬ 
ve te verwaarlozen’. 

Zag ’Wien bleibt Wien’ er vorig jaar 
verre van feestelijk uit door de sobe¬ 
re en kleurloze aankleding, ditmaal 
is er wel degelijk sprake van een 
sprankelend Wenen, van een show 
vol stijl en charme, vol kleur en 
sfeer en zeker ook vol humor. En 
dat laatste niet alleen door de in¬ 
breng van Stehgeiger Rieu, die met 
zijn vlotte babbel de diverse pro- 
gramma-onderdelen aan elkaar 
praat, maar zeker ook door het aan¬ 
deel van de Johann Strauss Dan- 
cers, die lichtvoetig, gracieus, maar 
soms ook met een 'komische noot’ 
een belangrijke schakel in het ge¬ 
heel vormen. De timing tussen de 
diverse onderdelen is uitstekend, de 
decors en de belichting sfeervol en 
functioneel en de repertoirekeuze - 
waarin bekende en minder bekende 
composities en ’de lach en de traan’ 
voortdurend worden afgewisseld - 
uitstekend van opbouw. Soepeltjes 
wisten André Rieu c.s. het publiek 
via de muziek van Nico Dostal en 
Emmerich Kalman mee te nemen 
van Wenen naar Boedapest en van¬ 
daar naar Parijs, waar accordeonist 


Jean-Louis Sauvage voor de juïy*-- 
sfeer zorgde. Het Johann Straat¬ 
orkest speelde de Weense m^, 
dieën met flair en in stijl met de p 
dige rubati en tempoversnelling 1 ^ *1 

en -vertragingen. le 

nis e 

Alleen de Roemeense sopraan Jr. e 
xandra Voda, die de kroon op r 1 * r 
werk moest zetten, slaagde daar 
helemaal in. Zij had - ondanks hc erte 
prachtige japonnen - met die iMen 
straling, die je van een zangeres f^rie 
een dergelijke stem en uiterlijk z^ele 
verwachten, aangezien zij zich njeers 
echt vrij, maar geremd in haar Fmfc 
wegingen en expressie, op het tPell 
neel voortbewoog. Dat deed echtrect 
niets af aan de hoge amusemeii na d 
waarde van dit Weense programmeet 
dat deze maand nog 23 keer wof en 1 
uitgevoerd. non 

Jos Frusfgj; 

..- Jrab’ 

■ | en: I Cor 

. was 

I .2 Na 

' 9| ged 

■J. MM me 


c -p---m-d 

<D 

5 piramide 

- s o i r e e - 

o> 

c -tt--zet 

co 

q O a I - e I i 

O) 

••= altaar-m 

u> 

(/) 

o -eis-ego 

n -te-snor puzzel van de dag 


pi. op 
Cuba 


Europees 

land 

beroep 

klooster¬ 

zuster 

bosgod 

▼ 

T 

op die 
manier 

baksel in 
blader¬ 
deeg 

► ▼ 
zeker 

persoon 

het in¬ 
rijden 

► 


brand¬ 

bare 

staaf 

► 

klein 

kind 

► 


► 

sine 

anng 

groet 

► 


meisjes¬ 

naam 

domina 

► 


zonnegod 

en 

anderen 

► 


ons 

inziens 


pl. in 0- 
verijssel 

IJslandse 

literatuur 

► droog 

► 

T 


r~ 
vorde- 

rino 

► 
de komieke coco panda en de roddeltante recept 


Limburgs Dagblad bJ 

Directie: 

J. Drost 

mr. F.A.M. van Hellemondt 

K. J. Verwer 
Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 BS Heerlen 
Bank: ABN Bank Heerlen 

rek.no. 57 75 35 935 
Giro: 10 35 100 
Tel.: abonnementen: 
045-739881 
advertenties: 
045-739886 
Rayonkantoren: 
Brunssum 045-2563^ 

Geleen 04490-4688 

Hoensbroek 045-2185» 

Heerlen-Centrum 045-71771- 
Kerkrade 045-452932/45558 
Maastricht 043-2544»' 


iCj Standaard Uitgeverij n v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions bv s Gravenhage 


Paté met 
mangocompote 

Benodigdheden voor 4 personen: 1 
mango, 100 g roompaté, 3 el crème 
fraiche, zout en peper, 1 el citroen¬ 
sap, 1 el Calvados of cognac, 1 tl 
kerriepoeder, 2 tl bruine basterd¬ 
suiker, 150 g Ardenner paté, 150 g 
peperpaté, 1 doosje tuinkers, 2 sja¬ 
lotjes. 


Schil de mango en snijd in blokjes. 
Pel de sjalot en snipper ze. Maak 
van de roompaté, crème fraiche een 
gladde crème en breng op smaak 
met zout en peper. 

Doe in kommetje, mango, citroen¬ 
sap, Calvados of cognac en 2 el crè¬ 
me fraiche. Schep alles goed door 
elkaar en breng op smaak met ker¬ 
riepoeder, basterdsuiker, zout en 
peper. 


Verdeel de Ardenner paté en de pe¬ 
perpaté in vier gelijke repen. Spuit 
op ieder bord een toef van de room¬ 
paté. 

Leg de Ardenner en peperpaté erbij. 
Verdeel de mangocompote over de 
bordjes. Garneer met tuinkers en 
serveer er vers knapperig stokbrood 
bij. 

hub meijer 


043-2544* 

Schaesberg 045-3117^ 

Roermond 04750-1848; 

Sittard 04490-1557 

Valkenburg 04406-150* 

F aX ” 

redactie 045-73928 

Advertenties 045-7393* 

Telex: 

redactie 561? 

overige afdelingen 5607 

Abonnementsprijzen 1 
bij vooruitbetaling te voldoen 
per kwartaal ƒ 73.8 

gpr maand ƒ 24," 

irtf 


limburgs dagblad en 


?rk 

an- 

sti 

■ns 


Is 


Vorig jaar wel minder overvallen en autodiefstallen 

Kunstroof, vals geld en 

;i r^mem >i hwwwbwmmb ■/ ( J 

tijgende lijn 


r 


Dinsdag 3 januari 1989 # Pagina 3 


biimen/buitenland s m s 


PEKING - Een Chi¬ 
nese reddingsploeg 
is er in geslaagd een 
groep gestrande toe¬ 
risten, die in Tibet 
waren ingesneeuwd 
op de hoofdweg naar 
Nepal, te bevrijden. 
Qe meesten waren 
door de extreme 
koude bevangen. 
Ook een Nederland¬ 
se toeriste, die na 
een bezoek aan het 
klooster Ganden in 
de omgeving van 
Lhasa overvallen 
werd door de 
sneeuwstorm, is ge¬ 
red maar zij lijdt aan 


Toeristen in 
Tibet gered uit 
sneeuwstorm 


bevriezingsver¬ 

schijnselen. 

Een Nederlandse 
toerist meldde het 
Westduitse persbu¬ 
reau DPA vanuit 
Lhasa dat reizen 
over de landweg tus¬ 
sen Tibet en Nepal 
door de hevige 
sneeuwval voorlopig 


niet mogelijk is. Een 
woordvoerder van 
het Tibetaanse mi¬ 
nisterie van Buiten¬ 
landse Zaken ver¬ 
klaarde dat alle 28 
toeristen, afkomstig 
uit Europa, Japan en 
de Verenigde Staten, 
in veiligheid zijn ge¬ 
bracht. 


ïfiDEN HAAG - Meer kunstdiefstallen, valse snippen, cocaïne 
e n doden door illegaal vuurwapengebruik, maar minder over- 
-A'allen en - voor het eerst in tien jaar - minder autodiefstallen, 
^at is de balans die de Centrale Recherche Informatiedienst 
(CRi) opmaakt over 1988. 

^fOverleg tussen 
' VS en PLO gaat 
S zaterdag verder 

;T^kIJS - De Verenigde Staten en 
ilT e Palestijnse Bevrijdingsorganisa¬ 
tie (PLO) beginnen zaterdag in Tu- 
J) ls een tweede gespreksronde over 
]ffe toestand in het Midden-Oosten. 
pit meldde de Franse radio gisteren 
iPnder aanhaling van een hoge PLO- 
h^ertegenwoordiger in Cairo. 
iMen gaat er van uit dat deze ronde 
rtfirie dagen duurt. De Amerikaanse 
delegatie staat, net als tijdens het 
n^erste gesprek, onder leiding van de 
Ambassadeur in Tunesië, Robert 
IPelletreau. Washington opende een 
Rechtstreekse dialoog met de PLO 
rt'nadat haar voorzitter Yasser Arafat 
rfhet bestaan van Israël had erkend 
)fen ondubbelzinnig afstand had ge- 
ftornen van het terrorisme. 

jfDe PLO-delegatie werd in het eerste 
gesprek geleid door Yasser Abder- 
Robu, die lid is van het Uitvoerend 
Comité van de PLO. Dat gesprek 
was vooral van symbolisch belang. 

N a afloop ervan werd slechts mee¬ 
gedeeld dat men 'open en direct’ 
met elkaar had gesproken. 


Celstraf voor 
dreigen met 
besmette naald 

AMSTERDAM - De Amster¬ 
damse rechtbank heeft een 29-ja- 
n ge Italiaan veroordeeld tot acht 
[taanden gevangenisstraf voor 
beroving. 

Samen met een vriend beroofde 
hij in de binnenstad een West¬ 
duitse toerist die hij bedreigde 
me t een bebloede injectienaald 
met de woorden ’pas op, ik heb 
Aids’. De buit bedroeg 44 mark. 
De rechtbank zei zwaar te tillen 
aan de gehanteerde methode 
waardoor ’de rust en de veilig¬ 
heid op straat in gevaar is ge¬ 
bracht’. De officier van justitie 
had een jaar cel tegen de man 
geëist maar de rechtbank heeft 
in haar strafmaat meegewogen 
dat de dreiging van geweld uit- 
gmg van de medeverdachte en 
de Italiaan nog niet eerder in Ne¬ 
derland was veroordeeld. 

De medeverdachte moet zich 
deze week voor de rechtbank 
verantwoorden. 


De CRI heeft tot medio december 
vorig jaar een opsomming van mis¬ 
drijven in ons land gemaakt. De co¬ 
caïnehandel werd een gevoelige 
slag toegebracht met de inbeslagna¬ 
me van 513 kilo cocaïne. De vangst 
van 140 kilo die de politie vlak voor 
Kerst in Eindhoven deed is hierin 
meegerekend. De aanvoer van her¬ 
oïne naar Nederland lijkt stabiel, al¬ 
dus de CRI. Vorig jaar werd minder 
in beslag genomen (393 kilo) dan in 
’87 (516 kilo). Hasj en marihuana 
worden nog steeds op grote schaal 
aangevoerd, respectievelijk 36.996 
kilo (31.998 in ’87) en 21.750 kilo 
(16.619 in ’87) werden in beslag ge¬ 
nomen. 

'Liefhebbers’ 

De kunstdiefstallen, vooral die van 
bekende doeken uit musea, trokken 
vorig jaar nogal de aandacht. Acht¬ 
tien kunstwerken werden uit Ne¬ 
derlandse musea ontvreemd, maar 
in totaal werden 900 schilderijen ge¬ 
stolen. De kunstdiefstallen verto¬ 
nen een stijgende lijn, aldus de CRI. 
Er is een exlusieve markt ontstaan 
voor 'liefhebbers’, waardoor de 
vraag naar dure en zeldzame kunst¬ 
werken is toegenomen. 

Van de snip (biljet van honderd gul¬ 
den) werd maar liefst 32.000 keer 
een valse versie gevonden. Het is 
hiermee het tot nu toe op grootste 
schaal verspreide Nederlandse fal- 
sificaat. De CRI kan de aanvragen 
om assistentie van lokale politie¬ 
korpsen niet meer bijbenen. 

Voor het eerst in tien jaar is het aan¬ 
tal autodiefstallen in ons land enigs¬ 
zins gedaald. Over de eerste tien 
maanden bedroeg het aantal signa¬ 
leringen 19.000. Hiervan werd 62 
procent teruggevonden.Het aantal 
overvallen is vorig jaar gedaald. Er 
waren 1.183 gewapende overvallen 
(1.400 in ’87), waarbij zes doden en 
81 gewonden vielen. 

Bankovervallen werden ongeveer 
evenveel gepleegd als het jaar daar¬ 
voor, 310 keer tegen 308 in ’87. Het 
aantal overvallen op beroepsmatige 
geldtransporten was aanzienlijk 
minder 26 in ’88 tegen 75 een jaar 
eerder. Overige objecten als wonin¬ 
gen, benzinestations en winkels 
werden vorig jaar 745 keer overval¬ 
len, terwijl dat in ’87 nog 901 keer 
gebeurde. 

Doden 

Het aantal dodelijke slachtoffers als 
gevolg van illegaal vuurwapenge¬ 
bruik is vorig jaar met negen toege¬ 
nomen tot 63 slachtoffers. 


• Terwijl de 
Westduitse 
luchtmacht 
gisteren weer 
toestemming 
gaf om 
trainings- 
vluchten 
op hoogten van 
minder dan 
3.000 meter uit 
te voeren, 
kwamen 
inwoners van ■ 
de stad 
Remscheid 
bijeen op de 
plek waar 8 
december jl. 
een 

Amerikaans 

militair 

vliegtuig 

neerstortte. 

Ter 

nagedachtenis 
van de 
slachtoffers 
van dit 
ongeluk - er 
kwamen zes 
mensen om het 
leven - zal een 
monument 
worden 
opgericht. ’Verhouding CBR-rijscholen moei heter’ 

Ministerie wil stoppen 
met afnemen rijexamens 


DEN HAAG - Het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat wil in de na¬ 
bije toekomst ophouden met het af¬ 
nemen van rijexamens aan kandida- 


(ADVERTENTIE) 
?rdam 28 juli 1977 Wie voor een ziektekostenverzekering meer betaalt 
dan nodig is - en dat is vaker het geval dan u denkt - 
kan dat veranderen. Wilt u een ziektekostenverzekering 
waarbij u niet struikelt over de hoogte van de premie,dan 
is VGZ de aangewezen maatschappij. Want bij VGZ bent 
u tegen een aantrekkelijke premie zorgeloos verzekerd. 

VGZ heeft tevens een nieuwe,unieke verzekerings- 
vorm voor u ontwikkeld: de Instappolis. Bij deze polis 
kunt u kiezen uit wel 8 verschillende mogelijkheden voor 
een eigen risico. Daarbij heeft u ook nog het recht om 
de hoogte van uw eigen risico te veranderen, ongeacht 
uw leeftijd of gezondheidstoestand. 

Uiteraard is het pakket van VGZ te veelzijdig om hier 
volledig op te sommen. Maar met één gratis telefoontje 
naar 06 - 0199 of met de ingevulde coupon krijgt u een 
uitgebreid informatiepakket en een geheel vrijblijvende 
offerte toegestuurd. Ook voor meer informatie kunt u 
ons altijd op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur bereiken. 


Zorgdoosyei^d^erd hij VGZ. 

Of GRAAG ONTVANG IK MEER INFORMATIE 1 
I EN EEN GEHEEL VRIJBLIJVENDE OFFERTE. t 


I 


Naam:_ 

Adres: _ 
Plaats: 
Beroep: _ 


. m/v 


. Postcode:. 
-Tel.:._ 


Geboortedatum man:_ 

Gewenst eigen risico: f . 
Aantal kinderen:_ 


.vrouw:. 
_ Klasse:. 


| Huidige verzekeraar:. 


_ waarvan boven de lb jaar:. 


j Bon in een ongefrankeerde envelop opsturen aan VGZ, 
1 Antwoordnummer 292,6500 VC NIJMEGEN. 

I VOLKSGEZONDHEIDSZORG-VGZ ONDER- 
■ LINGE WAARBORGMAATSCHAPPIJ UA 

^Of bel gratis 06- 0199. ten die bij het Centraal Bureau Rij¬ 
vaardigheidsbewijzen CBR gezakt 
zijn. Dit blijkt uit een brief aan de 
Tweede Kamer, die minister Smit 
vorige week dinsdag heeft ver¬ 
stuurd, maar die nog niet vrijgege¬ 
ven is. 

Deskundig 

De minister vindt dat het CBR - be¬ 
halve militaire - alle rijexamens 
moet afnemen omdat het heeft be¬ 
wezen een deskundige en betrouw¬ 
bare instantie te zijn. Zij wil haar 
ambtenaren die nu nog rijexamens 
afnemen aan gezakte kandidaten, 
bij het CBR in dienst laten treden. 
Binnen het CBR moet een aparte, 
onafhankelijke afdeling komen, die 
de examens ’in beroep’, zoals ze he¬ 
ten, gaat verzorgen. Voorwaarde om 
daar examen te doen wordt dat een 
kandidaat minimaal vijf keer gezakt 
is bij het ’gewone’ CBR. 

Het ministerie neemt nu elk jaar 
20.000 examens af aan kandidaten 
die bij het CBR gezakt zijn. Die 
(praktijk)examens duren langer dan 
bij het CBR om de kandidaat op zijn 
gemak te stellen. 


De Bovag (rijschoolhouders) kan 
zich wel vinden in dit plan van de 
minister, maar deze ‘organisatie 
meent dat het nog beter had gekund 
door gezakte examenkandidaten 
’een echte beroepsmogelijkheid’ te 
bieden. Dat is volgens de woord¬ 
voerder van de Bovag ook in het be¬ 
lang van de rijscholen. De minister 
is immers ook van plan om het CBR 
de slagingspercentages van rij¬ 
schoolhouders te laten publiceren. 
Als een kandidaat eerst vijf keer 
moet zijn gezakt om in beroep te 
kunnen gaan bij het 'speciale’ CBR, 
kan dat een vertekend beeld geven 
van de kwaliteiten van de rij-in- 
structeur. 


Over de verhouding CBR-njscholen 
schrijft de bewindsvrouw dat die zo 
snel mogelijk moet worden verbe¬ 
terd. Het CBR heeft onder veel rij in¬ 
structeurs geen beste naam. Exami¬ 
natoren zouden kandidaten soms 
ten onrechte laten zakken. De mi¬ 
nister is het daarmee niet eens, zo 
blijkt uit haar brief, maar dat neemt 
niet weg dat het imago van de exa¬ 
minatoren een poetsbeurt nodig 
heeft. 


Alarm bi] SAS 
na dreiging 
mei sabotage 

STOCKHOLM - Drie bommeldin¬ 
gen hebben de Scandinavische 
luchtvaartmaatschappij SAS ge¬ 
dwongen tot een van de grootste 
veiligheidsoperaties uit haar ge¬ 
schiedenis. Haar hele vluchtschema 
liep in de war. Een Engelsspreken¬ 
de man belde de SAS op met de me¬ 
dedeling dat een binnenlandse 
vlucht vanuit Gothenburg in West- 
Zweden gisterochtend zou worden 
gesaboteerd. Het was het derde 
dreigement waarvan de luchtvaart¬ 
maatschappij melding maakte. 

Ofschoon alle SAS-vluchten vertra¬ 
ging opliepen als gevolg van de ver¬ 
scherpte veiligheidsmaatregelen, 
werd er tot dusverre niets aange¬ 
troffen dat duidde op sabotage. 
„Maar wij nemen alle dreigementen 
serieus en op al onze vliegvelden 
zijn er strenge veiligheidsmaatrege¬ 
len getroffen,” zei een SAS-woord- 
voerder. 

Zaterdag ontving de maatschappij 
een brief waarin gedreigd werd met 
een aanslag op een binnenlandse 
vlucht van SAS als vergelding voor 
de Zweedse bemiddeling bij het tot- 
standbrengen van contacten tussen 
de Verenigde Staten en de Pales¬ 
tijnse Bevrijdingsorganisatie PLO. 

Dit dreigement werd gevolgd door 
een tip van Interpol dat een onbe¬ 
kende groep van plan was een aan¬ 
slag te plegen op een van de SAS- 
vliegtuigen. Na de waarschuwing 
werden alle SAS-kantoren overal 
ter wereld in verhoogde staat van 
paraatheid gebracht. 

Van den Bos 
eerste kandidaat 
lijsttrekker D66 

DEN HAAG - Oud-senator Van den 
Bos is door middel van een schrifte¬ 
lijke stemming onder de leden van 
D 66 aangewezen als de eerste kan¬ 
didaat voor het lijsttrekkerschap 
van de democraten bij de Europese 
verkiezingen in juni van dit jaar. De 
verkiezingscommissie van D 66 
heeft dit gisteren bekendgemaakt. 

De uit Maastricht afkomstige am¬ 
bassadeur J.W. Bertens staat als 
tweede op de voorlopige lijst. De de¬ 
finitieve kandidatenlijst w T ordt door 
het congres van D 66 op 17 en 18 fe¬ 
bruari vastgesteld. Van den Bos 
kreeg voor een plaats op de kandi¬ 
datenlijst ruim 1600 stemmen méér 
dan Berteps, maar Bertens werd va¬ 
ker als nummer één genoemd. Van 
den Bos is werkzaam bij het insti¬ 
tuut voor Internationale Betrekkin¬ 
gen Clingendael. Hij is vier jaar lang 
vice-voorzitter van D 66 geweest. 
Bertens is ambassadeur voor inter¬ 
nationale culturele betrekkingen. 

Werkzaam vaccin 
zeehondenziekte 

TEXEL - Er lijkt een vaccin te zijn 
ontwikkeld tegen de zeehonden¬ 
ziekte, die afgelopen voorjaar de 
zeehondenstand in de Noordzee 
voor meer dan de helft reduceerde. 

Uit een experiment op de zeehon¬ 
dencrèche EcoMare in Texel blijkt 
dat ingeènte zeehonden antistoffen 
produceren tegen het virus. Het on¬ 
derzoek is nog niet afgerond, maar 
de verwachting is dat de met dit 
vaccin ingeente zeehonden komend 
voorjaar kunnen worden teruggezet 
in de Waddenzee. Het onderzoek 
naar het vaccin is half september 
gestart. 


Muiden Chemie wijst beschuldiging af: 

’Geen kruit geleverd aan 
Irak, wel aan Griekenland 


Van onze corrrespondent 

MUIDEN - President-directeur W. 
de Vries van Muiden Chemie ont¬ 
kent met klem iedere beschuldiging 
van wapenleveranties aan Irak via 
het Griekse staatsmunitiebedrijf 
Hellenic Arms. „Wij hebben niet ge¬ 
leverd aan Irak, maar aan het Griek¬ 
se staatsmunitiebedrijf, in nauw 
overleg met het ministerie van Eco¬ 
nomische Zaken. Alle benodigde en 
verlangde verklaringen hebben wij 
daarbij overlegd,” aldus De Vries. 

Met deze verklaring reageerde hij 
op de beschuldiging, gisteren geuit 
in de VARA-actualiteitenrubriek 
Achter het Nieuws, dat behalve Iran 
ook Irak gebruik zou hebben ge¬ 
maakt van kruit van het Muidense 


concern. Vorige week woensdag 
werd Muiden Chemie wegens de le¬ 
veranties aan Iran veroordeeld tot 
een boete van 3 miljoen gulden boe¬ 
te, waarvan 2,1 miljoen voorwaarde¬ 
lijk. 


land gingen, en wij hengelden naar 
een order voor marinefregatten. U 
begrijpt dat dit alles met volledige 
instemming en medeweten van 
Economische Zaken is gegaan,” al¬ 
dus De Vries. 


De Amsterdamse officier van justi¬ 
tie mr De Wit benadrukt dat er se- ’Norilltttll' 
dert het vonnis van vorige week 
geen misverstand meer bestaat. Zo¬ 
wel de exporteur als het ministerie 
van Economische Zaken moeten 
zich vergewissen van de definitieve 
eindbestemming van iedere wapen- 
leverantie. 


De levering van het kruit aan Grie¬ 
kenland vond plaats in 1987. „Dat 
was in een periode waarin Neder¬ 
landse straaljagers naar Grieken- 


Hij wijst erop dat Muiden Chemie 
regelmatig aan via het staatsbedrijf 
levert aan het Griekse leger. „Het 
ging om een order ter waarde van 16 
miljoen dollar. Voor een behoorlijk 
actief leger, zoals het Griekse, is dat 
een' normale leverantie voor artille¬ 
rie kruit. Het Duitse leger, bijvoor¬ 
beeld, zou blij zijn als het aan 
oefenmunitie voldoende had aan 
het tienvoudige.”. punt 


uit 

• Executies 

De Iraanse oppositiebeweging 
Moedjahedien-Khalq heeft de 
Verenigde Naties opgeroepen 
een VN-missie te sturen naar 
Iran om een onderzoek in te 
stellen naar de executies van 
politieke gevangenen. Volgens 
de Moedjahedien heeft het 
Iraanse regime sinds de onder¬ 
tekening van het bestand met 
Irak in augustus vorig jaar 
12.000 gevangenen geëxecu¬ 
teerd. Vorige week maakte de 
beweging een lijst bekend met 
700 namen van slachtoffers. 

• Ontploffing 

Een tankwagen met 32.000 liter 
benzine is, toen hij trachtte te 
keren, ontploft in de buurt van 
een zeer druk bezochte markt 
bij de Ethiopische .hoofdstad 
Addis Abeba. Bij de brand die 
daarop uitbrak zijn 21 mensen 
omgekomen, 18 mensen ge¬ 
wond geraakt en meer dan 200 
mensen hun huis kwijtgeraakt. 

• Centrale 

Als regering en parlement tot 
de bouw van een nieuwe kern¬ 
centrale besluiten, is de kans 
groot dat gekozen wordt voor 
hetzelfde type centrale als nu in 
Dodewaard staat. Volgens de 
directeur van het Arnhemse 
onderzoekinstituut Kema, ir J. 
Wijmans, zijn deskundigen het 
er nationaal en internationaal 
over eens dat de zogenaamde 
passieve koeling van de kern in 
Dodewaard een essentieel vei- 
ligheidselement is. 

• Vogelsterfte 

Een chemische analyse heeft 
afgelopen weekeinde aange¬ 
toond dat de honderden be¬ 
smeurde vogels die vorige 
week op de stranden van Cam¬ 
perduin tot de Waddeneilanden 
werden gevonden, zijn getrof¬ 
fen door tankerspoelingen van 
visolie, palmolie, kokosolie en 
een geringe hoeveelheid mine¬ 
rale olie, mogelijk stookolie. 
Het departement zal geen po¬ 
gingen doen de vervuiler(s) te 
achterhalen, omdat het spoelen 
van tanks met plantaardige 
oliesoorten binnen bepaalde 
hoeveelheden met strafbaar is. 

• Visfraude 

Het gerechtshof in Arnhem 
heeft gisteren de directeur van 
de gemeentelijke visafslag in 
Urk veroordeeld tot een voor¬ 
waardelijke gevangenisstraf 
van twee weken en een geld¬ 
boete van 10.000 gulden. Vol¬ 
gens het gerechtshof is de 61-ja¬ 
rige W.J. de B. schuldig aan het 
laten vervalsen van besom- 
mingsbrieven en uitbetalmgs- 
staten. De procureur-generaal 
had op 19 december een boete 
van 10.000 gulden en twee 
maanden voorwaardelijke ge¬ 
vangenisstraf geëist. De B. had 
de vangsten van de Urker vis¬ 
sers op naam laten stellen van 
een Westduits bedrijf. Daar¬ 
door vielen de vangsten niet 
onder de Nederlandse vangst- 
quotaregeling en konden de 
vissers de beperkingen over¬ 
schrijden. 


Veldslag 


Opstandelingen in Noord- 
Ethiopië hebben gisteren ver¬ 
klaard dat zij in twaalf dagen 
durende gevechten met het re¬ 
geringsleger in de provincie Ti- 
gray meer dan 2.000 soldaten 
gedood of gewond hebben. De 
clandstiene zender van het 
Volksbevnjdings Front van Ti- 
gray (TPLF), die werd opge¬ 
vangen door de Britse BBC, 
meldde dat de regeringstroe¬ 
pen trachtten op te rukken van¬ 
uit de stad Inda Selassië. 

• Gestolen 

Eén of meer onbekenden heb¬ 
ben in de nacht van zondag op 
maandag voor circa 10.000 gul¬ 
den aan electronica gestolen uit 
het politiebureau van Edam- 
/Volendam. De dieven kwamen 
het bureau binnen door de 
voordeur in te trappen. De poli¬ 
tie mist nu een portofoon met 
oplader, een semafoon vooi 
brandalarmering en een alco- 
hol-tester. Een halfjaar geleden 
werd uit hetzelfde bureau ook 
al een portofoon gestolen. Die 
diefstal werd destijds opgelost 
met de aanhouding van twee 
jongens van 15 jaar. 

• Strijd Burma 

Meer dan 400 soldaten en op¬ 
standelingen zijn de afgelopen 
maanden om het leven geko¬ 
men tijdens zware gevechten 
tussen het Burmaanse rege¬ 
ringsleger en opstandelingen 
van de Karen-stam in het ge¬ 
bied aan de grens met Thai¬ 
land. Dit heeft een legerwoord- 
voerder in Rangoon bekendge¬ 
maakt. Het leger verloor 242 
man, onder wie 12 officieren, en 
aan de zijde van de Karens 
kwamen 204 mensen om het le¬ 
ven. Het regeringsleger slaagde 
er op 22 december in de stad 
Methawaw op de Nationale 
Unie van Karens (KNU) te her¬ 
overen, aldus de woordvoerder. 
In kringen bij de KNU wordt 
deze versie van de gebeurtenis¬ 
sen tegengesproken. Volgens 
de Karens hebben zij slechts 
lichte verliezen geleden 
L imburgs Dagblad _ 

Sfeervoi restaurant vraagt ter uitbreiding 

van de 

Auberge Oasis keukenbngade 

zelfstandig werkend kok 

aankomend kok 
en leerling kok 

met erva r :ng in goede restaurants. 

* Datum indiensttreding: 14 februari 1989 

* 5-daagse werkweek, wisseidiensten 

Schriftelijke sollicitatie zenden aan: 

Auöe r ge Oasis 

Stationstraat 215 6361 BH Nuth 


LEZERSSERVICE 

Limburgs Dagblad 

ERNST MOSCH 

und seine 

Orlginal Egerlander Mus ik anten 


zaterdag 18 februari 1989 
Rodahal - Kerkrade 

Entree ƒ 35,- en ƒ 40,—. 

Kaartverkoop bij alle kantoren van het 
Limburgs Dagblad en de VVV Vaals. 92139 


MET CARNAVAL OP REIS 

VERTREK 3, 4 EN 5 FEB. 1989 


I NICE-MONACO 
I ZWITSERLAND 
I BERLIJN 
I BERLIJN 
I LONDEN 
I LONDEN 
I PARIJS 
f PARIJS 
PARIJS 
OBER-HARZ 
LUGANO 
OOSTENRIJK 


7 dagen 
5 dagen 

3 dagen 

4 dagen 

3 dagen 

4 dagen 

3 dagen 

4 dagen 

5 dagen 
5 dagen 
7 dagen 

0 dagen j 


1 ƒ599 

1 ƒ499 

ƒ299 
ƒ419 
ƒ 339 
ƒ449 
ƒ 279 
ƒ 399 
ƒ499 
ƒ499 
ƒ749 
ƒ795. 


G 


Gemeenschappelijk 

Administratiekantoor 

Heldevierlaan 11, Heerlen 

Wegens 

nieuwjaarsreceptie 
is ons kantoor 
heden vanaf 15.00 
uur gesloten. 

De direktie 


SMITH CORONA 


Als het goed én goedkoop moet zijn. 

Elektron schrijfmachine XL 1000 met correctie, 
woordcorrectie en autom. centreren. 

ƒ 495,- incl. BTW. 


Leufkens-Dubois 


Sittarderweg 58a 
6412 CH Heerlen 
045-722315 


1D 

Eigen parkeerplaats 


Aangeb. betrekkingen Het,. zuiden 

anir ^^Touringcars 

04406-15252 

/^|\\ Plenkertstraat 44, Valkenburg 

kyfc/7 Dagelijks geopend ook in 't weekend tor 20 uur. 

Onze folders zijn ook bij elk reisburo verkrijgbaar. 


Ga je graag met mensen 
om'.’ Stichting Gez. Lich. 
zoekt een MEDEWERK¬ 
STER, r 20-30 jr. Soll. 045- 
352044. ___ 

Huisvrouw zoekt HUIS¬ 
VROUW 7 voor pnvevverk, 
tel. 045-228481. 

KAPPER KAPSTER gevr. 
i.b.v. bediende- of’ vakbe- 
kwaamheidsdiploma voor 
nieuw te openen kapsalon, 
omg. Kerkrade/Heerlen. tel. 
043-432286. 

SCHOONHEIDSSPECIA¬ 
LISTE gevr. i.b.v. diplo¬ 
ma's om zelfstandig te kun¬ 
nen werken in nieuw te 
openen kapsalon. Omg. 
Kerkrade Heerlen, tel. 043- 
432286. ______ 

Gevr. part-time FRITURE- 
HULP. Inl. 045-272554. 

CLUB PARIS vr. barda¬ 
mes. v. middag avondu¬ 
ren. Provincialeweg 31 A 
Noord, Oirsbeek. Tel. 
04492-1873. _ 

Gevr. HULP i.d. huish. 
voor donderdagochtend. 
Tel. 718092 na 18 uur. 

KINDEROPPAS gevr. 
voor min. 35 u. per week. 
Moet ook bereid zijn tot sla¬ 
pen blijven. Info tussen 14 
en 17 u. 04490-44348. 

Parttime VERKOOPSTER 
gevraagd met ervaring, v. 
vrijd. en zat. Slagerij Suij- 
len. van Weerden Poel- 
manstr. 2. Heerlen, tel. 
415702. _ 

MEt spoed gevr. parttime 
AUTOMONTEUR. Seat- 
dealer ACH, Jeugrubben- 
weg 20, Hoensbroek. 045- 
222455. 


Gevr. betrekkingen 


NEW LOOK B.V., Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154/- 
312709. _ 

Dakdekkers bedrijf M. Haas 
is en blijft het vertrouwde 
adres voor al uw DAK¬ 
WERKZAAMHEDEN. Tel. 
045-451862. 

TV VIDEO-REPARATIÊ 
Görgens. Tel. 045-314122 

OPRITTEN, erfverh. etc. 
vlgs. nwe. stabilisatiemeth. 
Kallen Stabilisaties, Kerk¬ 
rade. Tel. 045-457415. 

TRAP BEKLEDEN, rails 
hangen, gordijnen maken. 
Voordeelprijzen en vak¬ 
manschap. Gratis prijsop¬ 
gave. Senillmgs Interieur, 
Sunplein 39, Nieuwenha- 
gen- Tel. 045-312613. 

HANS LIPS voor timmer-, 
dak- en zinkwerk met ga¬ 
rantie. Vr. vrijbl. advies/of¬ 
ferte. Bel 045-453818. 


Te koop aangeboden 


Bankstelkussens 

Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen 
kleuren, complete set a 10 stuks incl. vulling vanaf 
ƒ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf 
ƒ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één 
stuk, dus geen geschuif meer, ƒ 395,- per stuk. Fuhren 
Discount, Ganzeweide 84, Heerien-Noord (Heerlerhei- 
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740- 
4383. _ 

Te k. gerev. WASAUTO- Te huur mooie gemeubi- 
MATEN met 6 mnd. ruil- leerde KAMERS met tele- 
recht. AEG, Zanussi, Bau- foon, gebr. van keuken, jvc 
knecht. Philips bovenlader en douche, te Kerkrade. 
850T. KTV 55 cm, 1 gevel- Tel. 045-452128. 
kachel 4000kcal. Huishoud¬ 
beurs Kerkstr. 111 Bruns- KEUKENS, keukenappa- 
ratuur. Laag in prijs, met 

§ arantie. R/J Handelson 
ernemmg, Stationstraa' 
294, Nuth. Tel. 045-242602. 

KANTELDEUREN, rol 
deuren, sectiedeuren met 
of zonder afstandbediening 
in 23 maten direkt lever¬ 
baar. Afstandbediening. 
• computergestuurd. ge¬ 
schikt voor alle soorten ga¬ 
ragedeuren compl. met 
zender voor in uw auto. Fa. 
Straten. Eijkskensweg 18, 
Geulle. Tel. 043-641044! 


Bontmantels 

Dames, ruil nu uw oude 
bontmantels of lammy’s in 
voor een nieuwe. Ze zijn bij 
ons nog honderden gul¬ 
dens waard. Onze nieuwe 
collectie 1988 is enorm: 
edelbont, lammy’s, gevoer¬ 
de regenmantels. 

Inez Bont 

Grote Gracht 87 Maas¬ 
tricht. tel. 043-252259. 


Grote 

apparatuurshow 

van topmerken inbouwap- 
paratuur. Koken op gas, op 
licht en in de magnetron- 
oven mogelijk. Kom er 
eens kijken bij: Vossen 
Keukens, Eikenderweg 77, 
Heerlen. Tel. 045-717555. 

Keuken-aktie 

In wit/beige 2.70 tot 3 m 
kompl. m. app. (3 dlg. van¬ 
af ƒ 3100,-. In eiken land¬ 
huis, 3 kleuren v.a. 
ƒ 3990,-. Vossen Keu¬ 
kens, Eikenderweg 77 en 
Glaspaleis, Kerkplein 

Heerlen. _ 

Een wereld vol 

keukendromen 

vindt u in het Glaspaleis, 
Kerkplein te Heerlen, in de 
nieuwe Design-keuken- 
studio van Vossen Keu¬ 
kens Heerlen. 


KACHELS opruiming 10- 
70% korting nieuw en ge¬ 
bruikt De Kachelsmid Wa- 
lem 21, Klimmen tel. 04459- 
1638. 

Goede KLEUREN-TVS 
met garantie. Philips groot¬ 
beeld va. ƒ 145,-. Zeer grote 
sort. tv’s. Occasioneentrum 
Geel. Grasbroekerweg 25, 
Heerlen. Tel. 045-724760. 

Te k. ANTRACIETKO- 
LEN. Tel. 045-752819. 

VLOERBEDEKKING, 
gordijnen en karpetten, 
grote voorraad en voordeli¬ 
ge prijzen. Vele coupons 
met hoge korting. Woning- 
inr. Grooten, Kloosterstr. 
22. Simpelveld. Tel. 045- 
441346. _ 

TAFEL en 6 stoelen afm. 
165x80 cm. passend bij alle 
meubelen, als nieuw, wit af- 
wasbaar blad. Massief wen- 
ge hout, moet weg weg. 
plaatsgebrek. Tel. 045- 
710154! 

RESTAURANT te koop 
omgeving Heerlen, ge¬ 
schikt voor 2 echtparen, 2 
etagewoningen aanwezig. 
Br. o.nr. HK 627 Limburgs 
Dagblad, Postbus 3100, 
6401 DP Heerlen. _ 

Te k. weg. verh. 4-drs. VI- 
TRINE-HÖEKKAST 2-dlg. 
ƒ 850,-; 8-arms smeedijze¬ 
ren hanglamp ƒ 195,-; kin¬ 
derwagen ƒ 150.-; el. orgel 
merk Siel met stoel ƒ 995,-, 
alles a.nw. Tel. 04490-10169. 

Te koop eiken WAND- 
MEUBEL in prima staat. 
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-443100. 

Speciale AANBIEDING: 
vfoerplanken 20 mm dik 
ƒ l,lo p.m. excl. Alle maten 
lichtkoepels. Houthandel 
Rinkens, Eygelshovener- 
weg 60, Ubacn over Worms. 
Tel. 045-319846. _ 

Scherpe 

prijzen 

Vloerplanken en schroot¬ 
jes. Tevens alle balkhout, 
plaatmateriaal, lichtkoe¬ 
pels etc. Tevens bezorgen. 
Houthandel Rinkens 
Eygelshovenerweg 60 
Ubach over Worms 
Tel. 045-319846 

Te k. electr. GITAAR, merk 
Ibanez, ï.pr.st. ƒ 850,-. Tel. 
045-457239. 

Geïmpreg. TUINHOUT, 
palen, planken, eiken bal¬ 
ken, spoorbielsen, enz., op 
maat en thuis bezorgd. 
Houtzagerij/impregneerbe¬ 
drijf Windels, Bouwberg, 
Brunssum, tel. 045-270585. 

OPENHAARDHOUT, 
eiken, op maat en thuis be¬ 
zorgd, f85.- p./m J . Tel. 045- 
270a85. _ 

Te k. grote kollektie Neder 
landse POSTZEGELS en 
automaatboekjes. 045- 
217963. 


Onroerend goed 


Wegens de enorm gestegen 
vraag met name bij ons 
kantoor, zoeken wij drin¬ 
gend woningen te k. tot 
ƒ 450.000,- in Geleen/Sit- 
tard. Stein- Beek,' Bom e.o. 
N.W.M. QUADEN, make- 
laar-taxateur o.g. Lid NVM, 
Gelrestr. 4 Munstergeleen, 
04490-19644. _ 

Te k. in Spaubeek 3000 m2 
GROND, waarvan 1000 m2 
bouwgrond, landelijk gel. 
Tel na 18 u. 04493-1919. 


Bouwvak 


DAMOISEAUX Heerlen 
verkoopt en verhuurt meer 
dan u denkt! (Verhuur zon¬ 
der borg). Tel. 045-411930. 


HONDENTRIMSALON 
Cobbenhaegen, Grasbroe¬ 
kerweg 42, Heerlen, tel. 045- 
725260. 

TECKELS, lang- en ruw¬ 
haar. Tel. 04459-1237. 

Te k. YORKSHIRE terner- 
riertjes, zeer klein, tel. 
04490-71833. 


Auto’s 


1978. Garage SCHAEP- 
KENS. Tel. 04405-2896. 

Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADEAUTO’S. Ik be¬ 
taal de hoogste prijs in Lim- 
burg! 045-254049. _ 

Voor schade-, sloop-, loop- 
auto’s en onderdelen moet 
je bij STIBA Autosloperij 
Joep Wolters zijn. Sportstr. 
14, Kerkrade-West. Tel. 045- 
411480. _ 

SEAT-DEALER A.C.H. 
Jeugdrubbenweg 20 (bij 
Randweg) te Hoensbroek. 
Tel. 045-222455 biedt met 
gar. te k. aan; Seat-Malaga 
I.5GLX ’88; Seat-Ibiza 
1.2GL ’87; Seat-Ronda 

1.2GL '85; Subaru 18004WD 
'88; Subaru 1800 '85; Suba¬ 
ru Mini '87; Subaru 1300 
'80; Seat-Ibiza Van diesel 
'86; Seat-Ibiza Van '85, Peu¬ 
geot 305 GR ’79; R5TL ’85 
en ’81; Fiat Panda '81; Lada 
2105GL '83 en '82; Honda 
Civic '80 en '76; Mazda 323 
’81 en '78; Opel Kadett '77; 
Austin Allegro '78; Horizon 
GL '78; VW Derby '77; Sun- 
beam 1000 '79; Talbot Sola- 
ra 1.6GLS '81; Citroen Visa 
GT '83; Alfa Sud 1.5GL '81; 
Fiat 127 '78; Renault R18 
'79; Mazda 1000 '76; Fiat 133 
’80. Inr. en fin. mog. Dond. 
koopavond. _ 

Schade Nissan BLUE- 
BIRD 1.6 v. onderdelen ’83, 
tel. 457145. _ 

Wij geven het meeste voor 
uw AUTO. U belt, wij ko¬ 
men direct. Tel. 045-422610, 


Te k. FORD Escort 1.3 bwj. 
’81, APK, gas, 5-gang bak 
sunroof, bl.met. ƒ o350,-: 
Tel. 045-728454. _ 

Audi 80 18S ’87; Mitsubishi 
Colt GLX '87; Ford Escort 
1300 CL '87; Opel Kadett 13 
S '85; Fiat Uno 55 '84; VW 
Golf 1600 ’83; Peugeot 305 
met schuifdak ’82; Ford 
Taunus 2 L GL '79; Passat 
stationcar CLD '84; BMW 
524 TD '85; BMW 318i ’85; 
BMW 316 4-drs. autom. '85; 
BMW 316 '87. AUTOBE¬ 
DRIJF REUBSAET, Op de 
Vey 47-49 Geleen. Inruil, 

e arantie, financiering. Tel. 

4490 44944. Uw adres voor 
APK-keunng en alle auto- 
reparaties. 

T.k.a. VW KEVER in red. 
st, orig. toest.. 23 jr. oud, 
schuifdak, USA-bumpers, 
APK Lm okt. '89. Pr. 
ƒ 2000,-. Tel. 04490-37249. 

Opel KADETT bj. '78 
ƒ750.-, APK; Ascona ‘78 
f 1100, , APK: Renault 5 bj. 
'80 I' 1250,-. APK; VW Der¬ 
by ' bj. '80 GLS ƒ 2850,-, 
APK. Inruil mogelijk. Hee- 
renweg 248, Heerlerheide. 

Te k. gevraagd loop-, sloop- 
en SCHADEAUTO'S van 
50 tot 4000 gld. Tel. 04490- 
19679 of 25611. _ 

Gebr. AUTO-ONDERDE- 
LEN van o.a. BMW, Ford, 
Opel, VW, enz. Robby’s 
Auto-onderdelen, Akerstr. 
Nrd. 350. Tel. 045-224123. 

DATSUN Cherry 1200, bj. 
'79, met APK, ï.z.g.st. 
ƒ 1650-, Tel. 045-720951. 

Te k. LADA 1600 GL, APK- 
gek. '89, bj. '80, le eig., 
ï.z.g.st., iets moois, prijs 
ƒ 1500,-. Tel. 045-423785. 

Te k. Ford TAUNUS Com¬ 
bi 2 1, i.z.g.st, APK '90, dea¬ 
ler pnderh. ƒ 1950,-. Tel. 
045-352673. _ 

Hallo, opgelet, wij betalen 
de hoogste prijs voor alle 
merken AUTO’S, ook 
sloop. Tel. 045-416239. 

Te k. Opel REKORD 2.0, 
4-drs., bj. '80, perfect in 
orde. ƒ4250,-. Tel. 045- 
316940. 

Te k. Opel MANTA, 3-drs., 
bj. 10-78, APK 10-’89, 
i.z.g.st., met radio, ƒ 2250,-. 
Tel 045-316940. _ 

TALBOT 1510 SX Executi- 
ve, bj. '81. 80.000 km, APK 
9-’89, nw. banden en div. ac- 
cess. ƒ 1450,-. Tel. 045- 
352964. _ 

Prachtige Ford ESCORT 
XR3. Moet weg!! T.e.a.b. 
Houwer 28, Landgraaf. Tel. 
045-322123. _ 

Te k. 3 goed lopende 
AUTO’S met garantie. Nis¬ 
san 160 B, radio, trekhaak, 
bj. '80, ƒ 1950,-; Volvo 343, 
bj. '80, met LPG-install., 
schuifdak, ƒ 1750,-. Olds- 
Mobile Cutlass Kruiser 8 
cyl., autom., type '81. Alle 
auto’s APK Lm ’89. Tel. 045- 
323178. 

VW SCIROCCO GL. bj. '80, 
APK. 5-gang, extra’s. 
Heemskerkstraat 66, Heer-. 
len-Meezenbroek. 

Te k. Ford SIËRRA 1.6 L, 
5-drs., bj. ’83, 62.000 km, 
i.st.v.nw'. Mgr. Hanssen- 
straat 6, Nieuwenhagen. 

HONDA Civic, 5-drs., eind 
’80, APK 7-’89, als nieuw, 
ƒ 3750,-. Tel. 045-453572. 

MITSUBISHI Colt Deluxe, 
bj. ’80, bordeauxmet., 
3-drs., APK l-’90 86.000 

km, ï.z.g.st. Vraagpr. 
ƒ3850-. Tel 045-319328. 


SPECIALE AANBIEDING 

BEDRUKTE 

CARNAVALSSTOFFEN 

80 cm breed 

SLECHTS | _ 


Dinsdag 3 januari 1989 • Pagina 

______ - 

K GROOT ASSORTIMENT l 

Lk STOFFEN 150 CM. BREE0 


p. mtr 


V 

TTïJT 


o.a. ruitjesflanel en 
wolpolyester 
miten NU 


3 ,- 


p. mtr 


Ff 


»1 • 


GEWATTEERDE 

MANTELSTOFFEN 


«Stol ran 
derMaesenstraat3 


2 -zijdig te verwerken 
140 cm breed 
Normaal 26,95 

NU p. mtr 


10 ,- 


tel. 045-74 0 7 35 

mond, Sittard en Ven/o 


SPECIALE AANBIEDING 

MEUBELSTOFFEN 


140 cm breed 
pracht 
kwaliteit om 
te bekleden 
NU p. mtr 


10 ,- 


Partners-Trust. HUWE- 
LIJKSRELATIEBURO 
info 045-461235. 

ALLEENSTAANDEN har 
telijk welkom vanavond in 
dancing Gorissen, Kerk¬ 
straat 49, Brunssum. Orkest 
Bonjour. Tel. 045-252304. 

Zoekt u een serieuze RE¬ 
LATIE, bel dan Huw. Rel. 
Bemidd. Buro „Levensge¬ 
luk”. Tel. 045-211948. 

Dame, 60 jr., blond en 
slank, zoekt gedistingeerde 
PARTNER. Br.o.nr. 

RO 542, LD, postb. 46, 
6040 AA Roermond. 


RTV/muziek 


PIANO’S en vleugels in alle 
prijsklassen. Stemm. rep., 
verh., transp. H.J. Schet- 
ters. Ford Willemweg 28, 
Maastricht. 043-217700. 

PIANOS te huur, spec. 
huursysteem voor begin¬ 
ners, van 1 tot 36 mnd.. voor 
ƒ 600.-. Inl. 04490-45033. 


SLECHT 

HOREND? 


DESKUNDIGE 
BEGELEIDING * 
EN UITSTEKENDE 
SERVICE BIEDT U 
speciaalzaak in boorapparaten j 


P 
el 

Sittard Maastricht Geteen Heerlen Kericrade g r < 

Rijksweg Noord 88-90, Grote Gracht 31, Rijksweg Centrum 22, Geerstraat 24, Mozartstraat 2, 

tel. 04490-14234 tel. 043-212731 tel. 04490-43213 tel. 045-714090 tel. 045-463241 • 


REZA REZA 

PERZEN 

• PERZEN Ut 


Landbouw 


SILO-verharding, erfverh. 
etc. vlgs. nw. stabilsatie- 
meth. Kallen Stabilisaties 
Kerkrade. Tel. 045-457415. 


Diversen 


GEBIT gebroken? Klaar 
terwijl u wacht. Borsboom 
en Moers, Streeperstr. 29, 
Schaesberg. 045-315921. 

TV - RE PA R ATI E zonder 
voorrijkosten. Z.-Limburg 
tv-service. Tel. 045-314122. 

Voor alle koelkast- en diep¬ 
vriesreparaties VROKÖ. 
Tel. 045-441566 of 461658. 

Uw DIEPVRIES, koelkast, 
wasautomaat, ook bedr.-in- 
stall., video- stereo- audio- 
app., ktv of computer de- 
fektü! Garantie op de repa¬ 
ratie. Geen voorrijkosten en 
korting op onderd. Bel di- 
rekt. 045-726206. _ 

De massage van VERONI- 
QUE is uniek!!! Tel. 045- 
228481 (geen sex). 

Koelkast- en DIEPVRIES¬ 
REPARATIE zonder voor¬ 
rijkosten. Bel Geleen 04490- 
45230. Service binnen 24 
uur. 

STOELMATTERIJ ^ 
nieuw! rieten, biezen en ro¬ 
tan stoelen met gar. 045- 
418820. 


TOTALE 

BALANS-LEEGVERKOOP 


Alle oosterse en óók perzische kleden 
worden nu verkocht tegen prijzen met 

20-40-70% 

korting 

• alle maten voorradig! 

• enorme keuze, ook in zéér grote maten 

• met certificaat van oorsprong 


jlekoof^evraagdl 


Goud, ZILVER, munt. 
postz. etc. cont. bet. vrijbl. 
tax. Groenstr. 109, Geleen. 

Gevr. KOELK. gasforn., 
diepvr., prof. hanengrill, 
kasten, eeth., banlstel. Tel. 
045-725595. 


Hobbyist vr. def. KTV, vi¬ 
deo, stereo. Tel. 045-424981. 


Wij kopen GOUD, briljan¬ 
ten enz. Contant geld. Ver- 
seveld, Saroleastr. 80a, 
Heerlen, tel. 045-714666, leg. 
verplicht. _ 

Te k. gevr. oud IJZER en 
metalen, sloop- en schade¬ 
auto’s. Tel. 045-272216, 
(272516 ook ’s avonds). 

Te k. gevr. TOERCARA- 
VANS van recent bouw¬ 
jaar. contant geld. Tel. 045 -1 
323178. _ 

Te k. gevr. NIKON of Ca¬ 
non FOTOTOESTEL. Tev. 
lenzen hiervoor. 045-218633. 

Wij kopen VIDEO’S VHS, 
stereo-torens en kleurentv’s 
V.A. 12 kan. defect geen be- 
zw'aar 04406 12875. Te k. gevr. sloop- en SCHA¬ 
DEAUTO’S van f 100,- tot 
ƒ5000,-. 04490-43481. 

OPEL Omega 2.0 I 88; Ka¬ 
dett 1.3 LS Sedan ’86; Ka¬ 
dett 1.3 LS ’85; Kadett 1.2 
LS ’85; Kadett 1.2 S HB ’83; 
Kadett Caravan 1.2 S '84 en 
'81; Fiesta 1.1 L ’83; Peu¬ 
geot 305 GL 82. Automo¬ 
bielbedrijf J. Denneman, 
Raadhuisstr. 107 Hulsberg. 


Te k. BMW 323-i bwj. ’85 
met veel extra’s J 33.000,-. 
Tel. 045-726840 of 313823. 

Toyota COROLLA 1.3 DX 
Sedan bwjr. '84, nw. mod. 
’85. kl. gnjsmetal. in st. v. 
splinternw. met keurings- 
rapp. f7950.-. Inl. 043- 
254462. _ 

Te. k. OPEL manta GTI bj. 
'82. ƒ6500,-. Tel. 045-316435. 

RENAULT 5 te super bj. 
’86. le eigen. Tel. 045- 
228469. _ 

Eindelijk te k. MINI Spe¬ 
cial bwj. ’79, APK-gek. 
Vr.pr. ƒ 750,-; Tel. 04490- 
47407. _ 

Te k. VW Kever bwj. '74 
met gas/benzine, APK tot 
nov. '89. Tel. 045-716123. REZA 

GELEEN 

Rijksweg-Zuid 193 
tel: 04490-55052 


REZA 

SITTARD 

Kerkstraat, Stad 1, 
tel: 04490-15259 


GUNSTIGE LENINGEN 


Daf 46, bj. ' '76. 
257371. 


el. 045- 


Huwelijk/ 

kennismaking 


Alleen 

op vakantie 

Alleen 

naar concerttheater 
hoeft niet 

Bel contactpunt 

ma., di., do., vrij. 10-15 uur 
en woe. 17-20 uur. Tel. 
043-255501. 
HUISBEZITTERS: 
EXTRA LAGE LASTEN 
le, 2e EN 3e 
HYPOTHEKEN 


KREDIET- LOOPTIJD 

BEDRAG IN MAANDEN 

le hyp 2e hyp 2e hyp 
360x 240x I80x 

10.000,- 69,- 97,- 107, 

15.000,- 103,- 145,- 161, 
25.000,- 172,- 242,- 269, 
40.000,- 275,- 356,- 431, 
75.000,- 514,- 727,- 609, 


75.000,- 


Afhankelijk van de waarde van uw 
woning kunnen de tarieven variëren 


PERSOONLIJKE 

LENINGEN 


Persoonlijke Leningen, zonder 
onderpand verstrekbaar en meestal 
kwijtschelding bij overlijden 
Krediet- 

bedrag 72 x 54 x 42 x 

5.000 ■ 121,- 147,- 

10.000 199,- 238,- 290,- 

15.100 284,- 352,- 431,- 

20.000 376,- 467,- 571,- 

25.000 470,- 583,- 714,- 

30.000 564,- 700,- 857,- 

50.000 934,- 1161.- 1423,- 

L Eli rente vanal O.öl'lt per maand 


DOORLOPEND 


P mnd 
incl rente 


5.000,- 

1 1.000,- 


100,- 0,97 9b 69 
220,- 0,87 9b 66 


20.000,- 400,- 0,53 9b 65 
30.000,- 600,- 0,83 9b 65 
40.000,- 800,- 0,81 % 65 


0,81 % 65 


FINANCIERINGSKANTOOR 


O 043-636200* 

Dagelijks van 9 tot 21 uur. 


Scharnerweg 108 Maastricht 

Bijkantoor: 

Hoofdstraat 9, Hoensbroek 


Lid Ned. Ver. Financierings Adviseurs N.V.F. 
Meer dan 25 jaar vertrouwd kredietbemiddelaar. 


Heerlijk Hema 
Voordeel Hmmm Boerenwit- of 
boerenbrumbrood. 
Gratis gesneden. 


F 


Pepermunt Zak è 500 gram. 

_-W5-1.50 

Riesling Hochgewachs. 

_ AS5r 2 voor 8.25 

Jonge Goudse kaas. 1 kg. 

Vers van ’t mes_ 9.50 


Boerensmjworst 
100 gram_ 

Abrikozenvlaai_ 


_ lêÜ 1.30 
9£5 6.95 


Aanbiedingen i\\n geldig t/m 7 (afmar 1989 h88 260 3- 1 


HEMA 

Echt Waar Voor Je Geld. 


Te huur aangeboden 


LANDGRAAF te h. vrijge 
zellenapartement h.s.m. 
Tel. 045-320079. _ 

Gemeub. KAMER gebr. 
keuken, douche. w.c. 
Schaesbergerw. 152 Heer- 

len. _ ' 

ZIT SLAAPK. met gebr. v. 
keuken, douche, wc, cv 
w.k. water op kamer, te¬ 
vens studio/app. all-in. 
Heisterberg te Hoensbroek 
na 14 uur: 045-229654. 


Te h. in K’rade-Chèvre- 
mont (5 min. v.a. station), 

f estoff. en gemeub., 
-km.app., w.k. keuken, 
slpk. bad, w.c.. berg, tel., tv- 
aansl. Huursub. mog. 045- 
457406. _ 

Gemeub. zitslaapk., c.v.. 
douche, keuken. Pannes- 
heiderstr. 1 of 19 K’rade. 


Te h. BOVENWONING, 
aparte ingang, centr. 
Eygelshoven voor rustige 
mensen. Br. ond. nr. KE 049 
LD, Markt 42, 6461 ED 
Kerkrade. 


1 pers. APPARTEMENT te 
Kerkrade, woonslpk, eig. 
keuk, douche, w.c. geh. ge¬ 
meub. ƒ380,-, p. mnd. Tel. 
045-461282. 


KAMER te h. in Voeren- 
daal. Inl. na 19 u. 045- 
750229. 


Te h. in centr. Hrl. en Spek- 
’heide gem. KAMERS m. 
gebr. v. Keuken, c.v. en dou¬ 
che. Tel. 045-71*7525. 


KAMER te huur aan de 
markt in Sittard, direct te 
aanvaarden, tel. 045-724690. 


KAMER te huur, nabij cen¬ 
trum Kerkrade. Tel. 045- 
461870/452269. 


Te h. gemeub. APPARTE¬ 
MENT. Pappersjans 40, 
Heerlerheide. 


WE BEGINNEN 1989 MAAR METHN 

MET DE OPRUIMING VAN HET JAAR. JUS A M Rinck ruimt op en daar profiteert uvaa In de 

bijvoorbeeld dit prachtige heren montuur van 138,- \ 

Ü/HDTIÉI#* ■■ M aanbiedingea Kortom, kom snel kijken want zo’n 

IVwIml IInW IVI aanbod mag u niet aan uw neus voorbij laten gaan 

RINCK LAAT OGEN BETER ZIEN EN MOOIER SPREKEN. 


Rinck ruimt op en daar profiteert u van. In de maand januari geeft Rinck kortingen tot 50%. Neem 
bijvoorbeeld dit prachtige heren montuur van 138,- voor 69,-. En zo heeft Rinck nog veel meer prachtige 
aanbiedingea Kortom, kom snel kijken want zo’n 

aanbod mag u niet aan uw neus voorbij laten gaaa JLjmm H BRILLEN 

I tl I tlH Li& LENZEN 


RINCK HEERLEN: Akerstraat 2,045 - 711456. 

Dinsdag 3 januari 1989 • Pagina 5 


biiuien/buitenland 

4 

* Agressieve rijstijl bestuurders kost veel mensenlevens 

i Westduitsers moeten 
' beleefd* gaan ri j den 


• Een rampzalig beeld 
uit februari 1987. Bij een 
zware kettingbotsing bij 
Eschweiler kwamen drie 
mensen om het leven en 
waren er vele gewonden. 
De Westduitse regering 
probeert nu haar onder¬ 
danen een beleefder rijge¬ 
drag op te leggen om het 
aantal van dergelijke on¬ 
gelukken terug te drin¬ 
gen. 


Britse regering verzweeg kernongeluk 

Radioactieve melk 
werd toch verkocht 


Van de redactie buitenland 

I iONN - Iedereen die zich tij- 
ens een rit op de Westduitse 
mtobahn heeft geërgerd aan 
snelle auto’s op de linker 
ystrook die het langzamere 
vrkeer opjagen met knippe- 
end groot licht kan enigszins 
'Pgelucht zijn: dergelijk ge- 
| r ag is sinds 1 januari verho¬ 
len krachtens een nieuwe wet 
'P het 'beleefd rijden’. De wet- 
e lijke maatregel bevat een 
groot aantal, veelal overigens 
^loeilijk afdwingbare of con¬ 
troleerbare ge- en verboden, 
|ie erop gericht zijn de West- 
iiiitse automobilist een be- 
eefder weggegedrag bij te 
hengen. 

wet, die officieel de wet op ’lntel- 
jgent Weggebruik’ heet, aar reeds 
*oor iedereen wordt aangeduid als 
et op het Beleefd Autorijden, is 
^ en Poging van de regering een 
-ompromis te vinden tussen de in¬ 
voering van en maximumsnelheid 
n onvoorwaardelijke overgave aan 
e belangen van de auto-industrie 
oor de zaak op zijn beloop te laten. 

e re gering stond onder grote druk 
m iets ondernemen gezien het 
^rote aantal verkeersslachtoffers 
at ieder jaar in het verkeer valt. 
eel , var > dergelijke ongelukken 
orden geweten aan de agressieve 
Ustijl van veel Westduitsers, die tot 
1 lr *g komt in het genoemde knip- 
e ren met groot licht, maar ook in 
et opjagen van een medewegge¬ 
bruiker door op de linkerrijstrook 
ak achter hem te gaan rijden of 
iem rechts in te halen. In 1988 ge- 

«*S en er ‘ n de Bondsrepubliek 
uu.üOO verkeersongelukken waar- 
oy 8.000 doden n tienduizenden 
gewonden vielen. Ofschoon het aan- 
. al ongelukken de afgelopen tien 
jaar geleidelijk was gedaald, is het 
aantal botsingen in 1988 met meer 
uan tien procent gestegen en het 
■ antal verkeersovertredingen steeg 
^et meer dan 28 procent. 

fte hard 

Ben oorzaak hiervoor is gelegen in 
,Qe twee achtereenvolgende zachte 
.Winters, waarin harder kon worden 
■ Streden, en de dankzij de harde 
mar k relatief goedkope benzine die 
^hiet aanzet tot zuinig gebruik. Dit 
§ gevoegd bij de goed draaiende eco¬ 
nomie, waardoor velen zich een 
au to kunnen veroorloven, heeft ge- 
ei d tot een situatie waarin te veel 
■ auto’s op te weinig wegen te hard 
hlden. Bovendien hebben de West¬ 
duitsers volgens Andreas Zimmer- 
man, een regionaal hoofd van de 
verkeersdienst van de Westduitse 
a.utombielvereniging ADAC, zich 
aen soort Amerikaanse ,’tijd is geld- 
rne ntaliteit’ aangemeten. 

^°lgens de gegevens van de ADAC 
tin meer dan een miljoen van de 28 
miljoen auto’s die in de Bondsrepu- 
9Uek rondrijden in staat om lange 
Ju met een snelheid van meer dan 
'yeehonderd kilometer per uur te 
IJden. Sommige politici van de so- 
dteal-demcratische SPD en de frak- 
iéa Van de Groenen dienen ongeveer 
der jaar wetsvoorstellen in om 
°°r de Autobahnen een maximum- 
delheid van honderd kilometer per 
Uur in te voeren. Zij zijn echter stee- 
I X^t weggestemd door de CDU/C- 
f en door SPD-ers die bevreesd 
■’T»! 

m 


zijn voor stemmenverlies onder het miljoen mark investeren in verbete- 
kilometersverslindende kiesvolk. ring van de signalerings- en waar¬ 
schuwingssystemen langs de Auto- 
Uit opiniepeilingen blijkt steevast bahn, waarmee men volgens Dieter 
dat de overgrote meerderheid van Schultze, een hoge ambtenaar van 
de bevolking voorstander is van het ministerie van Vervoer, tevens 
handhaving van de status quo, dat de geluidhinder en de milieuvervui- 


wil zeggen geen snelheidsbeper¬ 
king, en alleen hier en daar aandui¬ 
dingen voor een ’richtsnelheid’ van 
130 kilometer per uur. 


Wijzigingen 


De nieuwe wet behelst meer dan 
honderd wijzigingen van de ver¬ 
keerswet van 1971, waardoor een 


• vuil lot x, vvaaiuoui ccil , , - . i i • i ■ ■ • \ 

aantal gedragingen strafbaar wordt ^ n t het rybeW & S ' 


die tot dusverre alleen als onbeleefd 
golden. Zo wordt het ook verboden 
om medeweggebruikers te snijden, 
een geliefde ’straf die wordt uitge¬ 
deeld door lieden die zich eraan er¬ 
geren dat ze van rijbaan moeten ver¬ 
anderen om in te halen. Rechts in- 


der obstakel gewaar wordt. 

Verder zal de regering meer dan 400 

(ADVERTENTIE) 


3.300 meter hoogte te verbieden. 


TJA, ALS 
HETU NIET 

OP DE RUG o v 
NEDERLANDSE STAATSLOTERIJ 
^ & 

•M Wie slim is koopt meteen een lot. Want ook deze maand zijn er meer dan 1 miljoen prijzen te winnen tegenover 
zo’n 2 miljoen loten. Verdeeld over 3 trekkingen. Alles bij elkaar ruim 33 miljoen gulden aan prijzen. Van een tientje 

fiïKX; MÉÉR KANS IN DE STAATSLOTERIJ 


*?P*k-* Van de redactie buitenland 

LONDEN - De melk gepro¬ 
duceerd op minstens acht¬ 
honderd Britse boerderijen 
werd in 1957 door een onge¬ 
luk bij de nucleaire opwer¬ 
kingsfabriek Windscale in 
Cumbria besmet met stron- 
tium 90. Ondanks deze voor 
de volksgezondheid uiterst 
gevaarlijke radiactieve be¬ 
smetting werd de melk ge¬ 
woon verkocht, zonder dat 
het publiek werd gewaar¬ 
schuwd, zo valt te lezen in de 
persoonlijke papieren van 
de toenmalige Britse pre¬ 
mier MacMillan. De Britse 
regering hield het ongeluk 
geheim. 

Excerpten van de papieren van 
M^cMillan werden zondag door de 
Observer gepubliceerd. Dit was mo¬ 
gelijk geworden krachtens een rege¬ 
ling inzake vertrouwelijke docu¬ 
menten die publicatie na dertig jaar 
toestaat. 

Het ongeluk bij Windscale gebeur¬ 
de in het voorjaar van 1957. Pas 18 
maanden later werd enige informa¬ 
tie over het gebeurde naar buiten 
gebracht. De volledige toedracht 
werd echter geheim gehouden. 


enkele boerderijen vele malen ho¬ 
ger zijn dan het landelijk gemiddel¬ 
de". 

Hare stelde Macmillan ook op de 
hoogte van het feit dat „geen actie 
was ondernomen om te voorkomen 
dat de melk uit de regio zou worden 
geproduceerd en geconsumeerd". 

Directeur 

De Observer citeerde John Dun- 
stan, voormalig directeur van de 
Nationale Raad voor Radiologische 
Bescherming, die verklaarde dat 
pas in 1986 volledige openheid van 
zaken werd gegeven over de hoe¬ 
veelheid radioactiviteit die destijds 
bij Windscale was vrijgekomen. 
Deze informatie werd uiteindelijk 
gegeven in verband met een onder¬ 
zoek naar het hoge aantal gevallen 
van leukemie bij kinderen in de om¬ 
geving van de opwerkingsfabriek, 
die inmiddels Sellafield was gaan 
heten. 

Verleden jaar werden overheidsdo¬ 
cumenten vrijgegeven waaruit 
bleek dat Macmillan het zwaarste 
nucleaire ongeluk uit de Britse ge¬ 
schiedenis geheim had gehouden. 
Dit ongeluk deed zich voor op 10 ok¬ 
tober 1957, eveneens bij Windscale. 


Reputatie 


tvviucm. YOllCUltL. IVCVU UCIU UT' T 1 , A _ _ 

werd echter geheim gehouden. mdscale gmg open in 1950. Voor 

zover bekend hebben zich daar 
sindsdien meer dan driehonderd 
JVleilK) ongelukken voorgedaan. Het be¬ 

drijf kreeg in de loop der jaren zo’n 
Op 12 september 1958 richtte de slechte reputatie dat de regering be- 


toenmalige minister 


Land- sloot de naam te veranderen in Sel- 


bouw, John Hare, een memo aan lafield. Aan de stroom van ongeluk- 
Macmillan, waarin het vermoeden ken en ongelukjes kwam daarmee 
werd uitgesproken dat „achthon- geen eind. Macmillan was premier 
derd of meer boerderijen mogelijk van januari 1957 tot oktober 1963. 
besmet zijn” met de strontium 90 en Hij stierf in december 1986 op de 
dat „de niveaus van besmetting op leeftijd van 92 jaar. 


Dertig jaar na revolutie opnieuw ernstige problemen 


ling hoopt terug te dringen. 

Het meest wordt echter toch ver¬ 
wacht van de invoering van een 
puntensysteem voor het strafblad 
van de automobilist. Daarbij levert 
agressief gedrag dat voorheen hoog¬ 
stens met een boete bestraft kon 
worden, nu ook een aantal punten 
op. Een bepaald aantal punten leidt 


Uiteindelijk zal het succes echter af¬ 
hangen van de bereidheid bij de 
snelheidsduivels om een socialer 
gedrag ten toon te spreiden. De re¬ 
actie van een BMW-rijder, die alleen 
met ’Rudolf w r enst te worden aan¬ 
geduid, belooft echter weinig 


Cuba maakt weer 
crisisperiode door 


halpn waVai . goeds:,.Natuurlijk zal ik beleefd 

halen was al verboden, maar levert zolang di v raf . h tauto’s en treu 

nu punten op voor het strafblad, dat J , ’ 1 g die vrachtauto s en treu- 

uiteindelijk kan leiden tot intrek- zelaar , s maar van de ,mker baan 
kine van het rnh«»«iic wegblijven. 


king van het rij bewijs. 

Vrachtauto’s met een gevaarlijke la- I III RRI) 

ding moeten voortaan de eerste de Lürt^tlIlpUI 111 Ulll./ 

beste parkeerplaats opzoeken als OwmvocI *i ii 

het zicht minder dan vijftig meter VYtCr lOlglblddll 

wordt. Een tamelijk curieuze bepa- BONN - De Westduitse luchtmacht 
iing voor het stadsverkeer wil dat de heeft sinds gisteren weer toestem- 
eerste bestuurder in een rij auto’s ming om trainingsvluchten op 
die allemaal een parkeerplaats zoe- hoogtes van minder dan 3.300 meter 
ken nu een wettelijk recht kan laten uit te voeren. Laagvliegen was ver- 
gelrlen op een vrije plaats. Hij be- boden sinds het ongeluk in Rem- 
houdt dit recht, ook als hij er eerst scheid op 8 december vorig jaar, dat 
per ongeluk voorbij is gereden. aan zes mensen het leven kostte. 

In de hoop om de dramatische ket- De onoositie die hetreurde dat het 


per ongeiuK vooroy is gereden. aan zes men sen het leven kostte. 

In de hoop om de dramatische ket- De oppositie, die betreurde dat het 
tingbotsingen te voorkomen die verbod op laagvliegen slechts voor 
vooral bij mist of slecht zicht snel een beperkte tijd gold, heeft op¬ 
voorkomen, is iedere automobilist nieuw aangedrongen op een alge¬ 
nu verplicht zijn kmpperinstallatie meen verbod. Ook binnen de rege- 
m de schakelen als hij een file of an- ringspartijen gaan stemmen op om 
der obstakel gewaar wordt. trainingsvluchten op minder dan 


HAVANA - Op 1 januari 
1959 kwam in Cuba een ein¬ 
de aan het corrupte dictato¬ 
riale bewind van president 
Fulgencio Batista en werd 
op het eiland het eerste 
communistische regime in 
de beide Amerika’s geves¬ 
tigd. Maar bijna dertig jaar 
na de revolutionaire 
machtsovername door Fi- 
del Castro heeft het land nu 
opnieuw te maken met ern¬ 
stige problemen van econo¬ 
mische en politieke, maar 
ook van ideologische aard. 
Castro wordt door velen een 
te starre houding verweten. 
Vorige week nog deed een 
honderdtal Cubaanse bal¬ 
lingen in een open brief een 
beroep op Castro een refe¬ 
rendum uit te schrijven. Zij 
vinden dat de Cubaanse be¬ 
volking moet uitmaken of 
Castro, afgelopen zondag 
precies dertig jaar lang aan 
de macht, nog langer moet 
aanblijven. 

De Cubaanse revolutie was er 
één van gemakkelijk herkenbare 
helden als de toen 32-jarige Fidel 
Castro, Ernesto ’Che’ Guevara en 
Camilo Cienfuegos, die als de 
’Barbudos’ (bebaarden) de ro¬ 
mantische dromen vervulden 
van radicaal links in de jaren ’60. 
Na een twee jaar durende guer¬ 
rillastrijd onder de zinspreuk 
'Revolutie Ja, Staatsgreep Nee’ 
waren zij er in geslaagd het 
20.000 man sterke, door de Ver¬ 
enigde Staten gesteunde, rege¬ 
ringsleger te verslaan. 

Na jarenlang een Amerikaanse 
satelliet te zijn geweest, werd 
Cuba een bondgenoot van de 
Sovjetunie en één van de leiders 
van de beweging van niet-gebon- 
den landen. 

Castro werd de leider van een 
land waarvan het inkomen per 
hoofd van de bevolking in 1959 
hoger was dan van ieder ander 
land in Zuid-Amerika op Argen¬ 
tinië en Venezuela na. Maar de 
sociale ongelijkheid was oneven¬ 
redig groot. Voor de armen en 
landloze boeren, een derde deel 
van de eilandbewoners, was 
geen toekomst. 

Vooruitgang 

Zelfs de felste tegenstanders van 
Cuba kunnen nu, dertig jaar la¬ 
ter, niet ontkennen dat Castro 
enorme vooruitgang heeft ge¬ 
boekt op het sociale vlak. Zo is 
de levensverwachting van de Cu¬ 


banen momenteel bijna 74 jaar, 
terwijl die in de jaren ’50 nog 
rond 50 jaar lag. De kindersterfte 
is in de afgelopen 30 jaar afgeno¬ 
men van 60 per 1.000 geboren 
kinderen tot nog geen 13 per 
1 .000, een cijfer dat nog lager is 
dan dat van bijvoorbeeld de VS. 
En daarnaast komt bijna geen 
analfabetisme meer voor en zijn 
er sociale voorzieningen voor 
iedereen vanaf de geboorte tot 
aan de dood. 


strojka (herstructurering) en 
glasnost (openheid) waarmee de 
Sovjetrussische partijleider en 
president, Michaïl Gorbatsjov, 
de staatscontrole op de econo¬ 
mie en de vrijheid van menings¬ 
uiting in zijn land heeft versoe¬ 
peld. 

Voor de Cubaanse bevolking 
houden Castro’s marxistisch-le- 
ninistische beginselen dan ook 
aansporingen in om harder en ef¬ 
ficiënter te werken en de sober¬ 


Castro: y Revolutie 
zal nog voortduren * 

SANTIAGO - De revolutie in Cuba, die zondag precies dertig jaar 
oud was, zal „nog minstens honderd jaar” duren. Dat heeft de Cu¬ 
baanse leider, Fidel Castro, gezegd in zijn herdenkingstoespraak. 
Castro sprak van hetzelfde balkon van waar hij dertig jaar geleden 
zei: „De revolutie begint nu.” 

Volgens de 62-jarige Castro valt de revolutie in zijn land niet te ver¬ 
slaan. De leider meent dat de „socialistische en marxistisch-leni- 
nistische” revolutie in Cuba voor veel landen in de Derde Wereld 
een voorbeeld is. 

Castro besloot zijn één uur en 45 minuten durende toespraak met: 
„Socialisme of de dood, marxisme-leninisme of de dood.” 


Ondanks alle vooruitgang ne¬ 
men de problemen voor de Cu¬ 
baanse regering de laatste tijd 
echter enorm toe. Buitenlandse 
diplomaten schrijven die moei¬ 
lijkheden voor een groot deel toe 
aan de starre ideologische hou¬ 
ding van staatshoofd Fidel Cas¬ 
tro. 

Deze moet volgens hen niet al¬ 
leen strijd leveren tnet de eigen 
bevolking, maar ook met de lei¬ 
ders van de Sovjetunie, wier eco¬ 
nomische en politieke liberalise¬ 
ring ingaat tegen de Cubaanse 
pogingen de centrale macht te 
versterken en privé-initiatieven 
te verbieden. 

Castro gaf onlangs weliswaar toe 
dat zijn land het ergste schulden¬ 
probleem kent sinds 1959, maar 
blijft desondanks vasthouden 
aan zijn marxistisch-lenistische 
principes. „Wij hebben niets aan 
instrumenten die rieken naar ka¬ 
pitalisme als we willen dat de re¬ 
volutie overleeft”, zei hij onlangs 
in een toespraak. „De revolutie 
moet de meest pure marxistisch- 
leninistische beginselen volgen 
en marxistisch denken in plaats 
van te spelen en te flirten met ka¬ 
pitalistische zaken”. 


heid na te streven van de revolu¬ 
tionaire held Che Guevara. Diens 
marxistische geest was zo puur 
dat hij zijn moeder op een rondrit 
over het eiland meenam in een 
bus in plaats van in een hem aan¬ 
geboden auto. 

„Wees als hem” staat dan ook 
overal in Cuba onder aanplakbil¬ 
jetten met foto’s van Guevara te 
lezen. „Dit is het uur van de opof¬ 
fering. De eerste plicht is werk”. 
Maar waarnemers zeggen dat 
deze oproepen worden gericht 
tot dovemansoren, omdat de le¬ 
vensomstandigheden in Cuba de 
afgelopen drie jaar enorm zijn 
verslechterd. Volgens hen ont¬ 
staat op economisch gebied dan 
ook steeds meer onvrede over 
het gebrekkige aanbod van goe¬ 
deren. 


Woning 


Gorbatsjov 


Weinig Cubanen twijfelen er aan 
dat Castro met die „kapitalisti¬ 
sche zaken” doelt op de pere- 


„De Cubanen komen niet om 
van de honger, maar willen ge¬ 
woon een ander dieet. Zij heb¬ 
ben een woning, maar willen een 
betere woning en zij willen toe¬ 
gang toe meer consumptiegoe¬ 
deren”, aldus één van hen. 

De situatie in het land is zelfs zo 
slecht dat Castro onlangs zei dat 
het voor zijn land momenteel ge¬ 
makkelijker is een vijandelijke 
invasie af te slaan dan een einde 
te maken aan ondeugdelijke ar¬ 
beid, onachtzaamheid, ongedis- 
ciplineerdheid en middelmatig¬ 


heid. Volgens waarnemers ging 
hij bijna zo ver toe te geven dat 
hij had.gefaald in het creëren van 
de ’nieuwe’ Cubaan, één van de 
hoofdbegmselen van de revolu¬ 
tie. 

Maar ook de andere uitgangs¬ 
punten van de revolutie zijn vol¬ 
gens buitenlandse diplomaten 
nog lang met bereikt. „Men stel¬ 
de de bevolking een samenle¬ 
ving in het vooruitzicht die vrij 
zou zijn van misdaden, privileges 
en bureaucratie", aldus één van 
hen. „Maar de Cubanen zijn het 
wachten daarop moe". 

„Wat de Cubanen willen is een 
beetje verlichting van hun leven, 
meer mogelijkheden om zichzelf 
uit te drukken, meer speelruim¬ 
te. Zij willen het systeem met 
veranderen, zij willen het slechts 
verbeteren”. 

Verbod 

Maar Castro heeft met zijn huidi¬ 
ge orthodoxe koers het liberali- 
seringsprogramma verlaten dat 
begin jaren ’80 begon met de ge¬ 
deeltelijke opheffing van het uit¬ 
reisverbod. Meer dan 125.000 Cu¬ 
banen namen toen de wijk naar 
de VS. 

Vervolgens werd het de Cubaan¬ 
se boeren onder meer toegestaan 
kleine vrije landbouwmarkten 
op te zetten, waarop zij hun pro- 
dukten tegen vrije prijzen recht¬ 
streeks aan de bevolking moch¬ 
ten verkopen, in plaats van die 
tegen vastgestelde prijzen te le¬ 
veren aan staatsbedrijven. 

Deze markten zijn echter op last 
van Castro weer gesloten toen 
werd ontdekt dat verscheidene 
boeren ’bourgeois-winsten’ 

maakten en meer verdienden 
dan bij voorbeeld chirurgen en 
ingenieurs. 

Zo schijnt Castro woedend te 
zijn geweest toen hij hoorde van 
een knoflookteler die meer dan 
100-.000 gulden per jaar verdien¬ 
de en van een rijstboer die zelfs 
meer dan 300.000 gulden maakte, 
terwijl het gemiddelde inkomen 
op Cuba op zo’n 5.000 gulden per 
jaar ligt. 

Arrestaties 

Nog iedere dag maakt de Cu¬ 
baanse pers dan ook melding 
van de arrestaties van profiteurs, 
hamsteraars en handelaars op de 
zwarte markt, die volgens Castro 
door de revolutie zullen worden 
Verpletterd’. Zelfs het aannemen 
van geld om voor een ander in 
een rij voor een voedselwinkel te 
gaan staan, wordt in het huidige 
Cuba gezien als een economi¬ 
sche misdaad. 

Volgens critici van Castro is het 
echter niet aannemelijk dat de si¬ 
tuatie in Cuba spoedig zal verbe¬ 
teren. Zij menen dat de Cubaan¬ 
se leider is teruggekeerd op het 
ultra-orthodoxe pad omdat hij 
bang is zijn bijna absolute con¬ 
trole over het land kwijt te raken 
door een andere weg te kiezen. 
„Cuba is een one-man show”, al¬ 
dus één van hen. „Castro’s show. 
Hij is een ’caudillo’ (bendeleider) 
in de klassieke Zuidamerikaanse 
zin van het woord en hij is voor 
niets zo bang als machts- en ge¬ 
zichtsverlies”. 
Limburgs Dagblad 


Dinsdag 3 januari 1989 # Pag» 


SCHAESBERG 


Wij wensen onze leerlingen en oudleerlïngen, familie, vrienden en kennissen 

» ‘ ri^SRïT.H EEN VOORSPOEDIG 1969 

kt! AUTORIJSCHOOL 


Pijler 104 

i72 MN Schaesberg 

el. 045-311594 


’ T 

fe 


en 


BLAAUW 

Berkelplein 148 
6301 ZJ Valkenburg a/d Geul 
Tel. 04406-12788 


KLIMMEN 


Taxi ■ KLEINBUS- EN ROLSTOELVERVOER ) 


Craubekerstraat 35, 6343 RC Klimmen. Telefoon 04405-1603 

ZALIG NIEUWJAAR 


HEERLEN 


Wij wensen al onze clientèle, 
tevens familie en bekenden een 
in alle opzichten 

ZALIG EN VOORSPOEDIG 
NIEUWJAAR 

VERZEKERINGS CONSULENT 
AMEV 

F.L. KOCHEN 

GELEENSTRAAT 103, HEERLEN 


Aangeb. betrekkingen 


Ga 

om 


je graag met mensen 
? Stichting Gez. Lich. 
een MEDEWERK- 
u a «u,é ± 20-30 jr. Soll. 045- 
352044. 


KINDEROPPAS gevr. 
voor min. 35 u. per week. 
Moet ook bereid zijn tot sla¬ 
pen blijven. Info tussen 14 
ai 17 u. 04490-44348. 


KAPPER/KAPSTER gevr. 
Lb.v. bediende- of vakbe- 
kwaamheidsdiploma voor 
nieuw te openen kapsalon, 
omg. Kerkrade/Heerfen, tel. 
043-432286. 


SCHOONHEIDSSPECIA¬ 

LISTE gevr. i.b.v. diplo¬ 
ma’s om zelfstandig te kun¬ 
nen werken in meuw te 
openen kapsalon. Omg. 
Kerkrade/Heerlen, tel. 043- 
432286. 


HEERLERHEIDE 


Wij danken u voor het genoten ver¬ 
trouwen in het jaar 1988 en wensen u 
een gelukkig en voorspoedig 1989 

Assurantiekantoor 
Guus Thielens 

KAMPSTRAAT 170 A 
HEERLERHEIDE 


Gevr. HULP i.d. huish. 
voor donderdagochtend. 
Tel. 718092 na 18 uur. 


Huisvrouw zoekt HUIS¬ 
VROUW voor priveWerk, 
tel. 045-228481. 


Gevr. part-time FRITURE- 
HULRInl. 045-272554. 


Parttime VERKOOPSTER 
gevraagd met ervaring, v. 
vrijd. en zat Slagerij Suü- 
len, van Weerden Poel- 
manstr. 2, Heerlen, tel. 
415702. 


CLUB PARIS vr. barda¬ 
mes. v. middag/avondu- 
ren. Provincialeweg 31* 
Noord, Oirsbeek. Tel. 
04492-1873. 


MEt spoed gevr. parttime 
AUTOMONTEUR. Seat- 
dealer ACH, Jeugrubben- 
weg 26, Hoensbroek. 045- 
;55. 


Gevr. betrekkingen 


NEW LOOK B.V., Schaes- 312709. 


Dakdekkers bedryf M. Haas 
is en blijft het vertrouwde 
adres voor al uw DAK¬ 
WERKZAAMHEDEN. Tel. 
045-451862. 


HANS UPS voor timmer-, 
dak- en zinkwerk met ga¬ 
rantie. Vr. vrijbl. advies/of¬ 
ferte. Bel 045-453818. 


Netto* 

hinden 

lf «oo¬ 
it 6.000- 

IflIJOOO.- 

Im5.ooo.- 

IfMJOOO.- 

Itsaooo.- 

40.000. 


ppx^ ONLUKE l&riN Ggl 


renUbH 

I «lle loopt 
WJKEH VERGELIJK 


« !£5 i möi .177Z7 

' 37W * , «7« » 282.01 IJ3M2 

1 f 510.50 I f SS”® 3S4 . 7 1 1322^* 
I 696,14 « «604 (53M3 


12.54b 

125 % 

11 . 1 % 

11 . 1 % 

11 . 1 % 

11 . 1 % 

11,1* 


TELEFOON 045-251043. 

Van 17.00-21.00 uur en zaterdags van 
9.00-13.00 uur.06-0227272 (gratis) 
VOORDELIG, DISCREET ÈN SNEL OOK 
VOOR AL UW VERZEKERINGSZAKEN. 


CMV BANK - BRUNSSUM - KERKSTRAAT 3 

m ©KDW BANI 

Uw krediet waart 


TVAHDEO-REPARAHE 
Górgens. Tel 045-314122 

OPRITTEN, erfverh. etc. | 
vlgs. nwe. stabilisatiemeth.. 
Kallen Stabilisaties, Kerk- 
rade. Tel. 045-457415. 

TRAP BEKLEDEN, rails 
hangen, gordijnen maken. 
Voordeelprijzen en vak¬ 
manschap. Gratis prijsop¬ 
gave. : Scnillings Interieur, 
Siinplein 39,Nieuwenha- 
gen. Tel. 045-312613. 


Te koop aangeboden 


KANTELDEUREN, rol¬ 
deuren, sectiedeuren met 
of zonder afstandbediening 
in 23 maten direkt lever¬ 
baar. Afstandbediening, 
computergestuurd, ge¬ 
schikt voor alle soorten ga¬ 
ragedeuren compl. met 
zender voor in uw auto. Fa. 
Straten, Eykskensweg 18, 
Geulle. Tel 043-64104C 


I Te k. gerev. WASAI 
| MATEN met 6 mnd. 
recht. AEG. Zanussi, 
knecht, Philips bove; 
850T. KTV 55 cm, 1 - 
kachel 4000kcal. Huisf 
beurs Kerkstr. 111 Br 
sum. _ 

KACHELS opruiming! 
70% korting nieuw enf 
bruikt De Kachelsmid ] 
lem 21, Klimmen tel. i 
1638. 


ALDI informeert.. 
-voordeel volledig 


^ Mi Mdi vdtedm doorgegeven 

De B.T.W.- vertagiRfl 

aan dekonsument. gerond, vaker naaf 

Enkele keien # ^*£j5deid over het hele 

verklaring- u w»fcDanleuvrepnizen, e 

Vergelijktu ” dekwame jtl _ 

S19891 

\r / J f: H z'\j H ó 3 r o 


! Clips, ..OK 

J . itetuteUpuprika, baai 200 gram 

j Jeoenae oinda’s. 

<r kna pperi g e pinda’s mat deftcate 4. et 

oosterse smaak zakje 150 gr. ...jL99 |p#«J 

Knabbcteootjes Duyvis, OQ 
geme n gd 2S0 gram .. JhSa fcpMvJ 


B T W van 20°o naar 6° 


B.T W van 20 o naar 6°o 


f 


Voorgebakken frites 

vers, smaakt beduidend lekkerder dan « M 
d i ep v n ea(rites. 750 gmm >89 I pO f 

Golden Wonder ketchup 

525 mL 600 gram .. 

Frietsaus, Gokten Wonder 


-,49 


70 gram .. 9 JS5 

Ï****-- ^1,19 


•■n 

*90 gram 


Mbb-itrings, 'IOC 

> nalurei/paprika. 100 grem .>49 IpiK# 


4^1 


V* 


1.79 


1 venco gemengoe drop/ 
>m 1,29 

j*r2,45 


Ketjap Benteng 

25Qmr.,....,._...:..,. 

Vteesjus, Pottkteker ^ _ Afl 

pakje, 0.3 liter . . . . Jkté . p*Hff 


r, voor spgzen en soep 
•afje200mL. 


Aardappelpuree 

«ereed produkt, 250 gram . 

krokant Müsli 

zonder kleurstoffen of kunstmatige 
konservenngsmiddelen, 454 
gram . 

Keukenzout • 

w» - -..... S># t' 

Honig Mix 

Voor macaroni/spaghetti, 61 gram 
voor nasi, 53 gram 

-Voor bami, 47 gram ....':.4*ie r l^s 

Suikervrije kauwgom v ' 

fresb-life, diverse smaken, f PC 

3 pak è 12 stuks .. J I pOU 

div. smaken 3 pack è 16 gram ;*1,75 
Garnalen kroepoek f en 

gebakken 60 gram ............... 1^1*9 

Nasigroenten B4 

50gram ... .>«f "fWfc 

>39lpl9 Heinz Tomatenketchup OIO 

450 ml. 513 gram ..*. ZM éLf\U 

Luycfcs, franse mosterd ^ 07 

250 gram .^.....^.. pOf 

^2srl f 15 


B.T,W van 20°o naar 18.5 ( 


Rodiaz Sherry 

Medium, Medium dry of cream ' ff QQ 
Spaanse bötteling, 0.7 liter.§A5" 

Beaujolais 

Een frisse, fruitige, droge wijn C Cf) 
0.7 liter... 

Bonini Vermouth 

Zoete gekruide rode wijn Q OO 

0.7 liter .^rOpOwf 

Duitse Spattese Q6A, 

Rheinhessen, zoete wijn 
0.7 titer ....i.... 

Rode zoete Port ‘ 

Captain Andrews 

fine pld red dotiro, 0.7 liter ^75“ 
a f slu itbare glazen pot 
pot 300gram ...,^ v ... 


A 

(• 01 - 

n t c i IV. S H i 

' ?• ."1' : ' i ) 
' 1 

'=n 


350 oram e xtra orPteoot 
div. smaken 


250inl .... 

VnnBci Bukte r 

10 x 8 gram ........... 

Tompoezen 

6 séika, 22 Sgram.. 

Knabbels 

luchtig, knapperig zoutje 
met tuinkruiden, 90 gram 


pittige baconsmaak, 80gram 

Pinda’s fr> dop 

250gma ...... . 

Kiistalstriksr 

Ün 

W* ...... 


Oeloitte 
Dijker Van Dien 

accour\tants 

Hiermede verklaren vrij, dat. 
dootr de directie van Aidi 
dé consumentenprijzen per 
artikel per 2 januari j!989 
gemiddeld zo zijp vaat-' 
gesteld, dat de verlaging 
van de BTW-tarieven 
volledig aan de consument 
wordt doorgegeven; 

2 Januari 196V' •' 


.... yniï 


u 


laan,'-' •• 

jsk, douchebad 


1,1 idlo 

WWtoibratM basterd ■ ■ 

SOOgmn f. - )».; ? • 'v ■ f/g- 

n. . . - 

MMOUKOT 

ulo .. ^ 

aas 

• t (LB4 

a.7» 't. -• SuMMÉr gis. 

^ «Hj» asmrmatJDSaT.SL Echta Balgisctia pralines 

in luxebaHotin 
400 gram . ... 

Schotefta chocoiadatabiat 

voH» melk. puur, of vo tfe me lk 
met hazelnoten. TOOgram ......... 9 S/S jAKF 

• / ;: t i • »’ 

Aivta flu hoastbonbons - 

««dfo p^ofmOThoi 125 Tissue ToiMMoier 

• MC * ln ** ,75,ram Zlii«r9C9l8K*«0ld99lpak 4 OO 

2-iaags, 12 x 200 vei ....... ^9Sr“fjpVw 


Brouwmeester Pfts 

Gotdhom ■ Q QJÈ 

krat è 24«esjec 403 liter ^6 

Shampoo, Mikteen 

vet/normaal, anti-roos 
eike dag, flakon 300. ml. 

Badschuim 

Lavaé, 1000 ml ... 

Douchabad, Mttda 

nstuurfris, brènfris óf mus 
en shampoo ineen, ' . - 
tekort 300 mi 

¥ 

Nicola Parfum Deo 

in de geuren MuslCRomantique en 
Oriëntal. 100 mj...»....:. 

Luxe Toüetzaap 

Eldena, fijn geparfumeerd 
3x100 gram .. . 

Toplt Dinar 

kompfete warme maaitijd 
voor de hond, 3 kilo.. 

Top vteasbaUetjes 

voor de hond,«mt eiwitrijke brokken . \ ; 

en merg, bfik820 gram .. jjSGT I jUv 

Topil 

volledige maattijd voor de hond, A 
doos 91500 gram ..^75 'HylKI 

NaturelToShtpapiar 

crêpe. 4x400 vel 

Tissue zakdoekjes 

Ooucei, 4-taags 
10x lOmuks x<6 1,95 
><1,45 


Choc. toffees 

200 gram . 

Spekken 

•18 et ca 120 gr. 


Uk 


B.T.W van 20°u naar 6°o 


Reeds op 14 december 
in prijs verlaagd 

Zoute pinda’s qc 

zakje 250 gram .^95 "pIKJ 

Geroosterde pinda’s 

Duyvis, zonder olie of vet geroosterd f QQ 
zakje 150 gram .‘ I yOö 

Cocktail nootjes 

Gezouten pinda’s, Tropical mix Q 4D 
en amandelen, 300 gram 3*8fT 


eert. 


Perzik/banaan nektar | ■ 

literpak .. IJiS' I f 1 

Druivesap 

100% zuiver sap S i 

literpak ... yjté I pl 

Tweedrank 

Abrikoos/sinaasappelsap \ \ 

literpak . I pt 
Ananassap 

100% zuiver sap 
literpak .. 

Zwarte bessen nektar 

Vruchtgehalte min. 30% 
literpak ... 


1 


ur1,15 Persn wktar 

Caoïden wonder, 2üügram ... ■ p ■ w y jt geconcentreerd vruchtensap 

Huzarenslaatje CQ Vruchtgehalte: tenminste 50%, 

150 gram.>7$ "pW literpak ... 


1 pl 


Waldorfsalade 

Een salade gevuld met kip, vruchten, 
walnoten en hazelnoten in een 
fris romige saus, 300 gram ..... 

Kip kérrysatade 

150 gram .. 

Tonijn in groente 

met pikante saus 185 gram. yó f 


*<1,75 


^4ys d’Orange \ 

100% zuiver sap, iiterpak I 

Mayonaise I 

tube 170 ml..JX71H 

Mayonaise 

Gteuda’s Glorie 

650 ml .... % 

Kruidenketchup 

Golden Wonder, met veel kruiden 
extra pittig. Statube. 


075 »?- d ??. e :— .,98 Cahré vleessauzen 

Bonbons ^ AQ 

.box 400 gram .. Üflv 

Kersen bonbons Q QQ 

doos 250 gram..VpDv 

Chateau chocolade 

Hele hazelnoten in puree O OR 

chocolade tablet 200 gram >.^65 fapüü 


Whiskey/cocktail-, knoflook | 

of chilisaus 0.25 liter ..J&T I 

Sauzen 

Jacht-, pikante vlees-, kerrie 
of romige pepersaus . CS] 

pakje voor 025 liter ."pOf 

Satésaus * , è 

Gouda’sGlorie,250gram >89 lp* 

Vbor wasnniiddeten geldt een r \ NoriRB-bont 
. verhoging van de atW van 6% naar> lost de vlekken op * 

18,5%, Aldi houdt de volgende niet de kleuren -1,5 kilo ........ 

artikelen nog op de oude prijs tot ( ) ■j_ rLI I U -. 

14 januari. „ , /tv ^ 

«ologisch Una Q. 

voorhand- ofmimwas 1 ESQ ^ . 

ipPSI .. 

IJna^afwas-citroen 

500 ml. 

9 

litgr :L.Z..S..Ui* ... 

Twido bleekmiddel 

verdikt ..V....... 


SOOgram^. 

Vrioeib^Wasmiddel 

4,95 Comete vloeibare zeep 

met 9fOer)2egetT 2'kiloT... AfgMl ' * 

SBSt, . 

fe^ere temperaturen - 2 kilo.Cfp 141 

Prim waspoeder , . U)'L 

2 kilo ... J..:. 

Biologisch Una ? 

met groen?eg^ ,^,Z . 1 ..,- 

Una fosfaatvrij «» 

2kilo ... V,4p' 


Welkom in meer dan 250 filiaien in Nederland 


..^ — l 3 . 09 
t 2,73 

. I 2,75 


Werther’8 Echte 

< mm, 

3 rol & 56 grem ... ytA IpOlif 1 
MOSKOU (RTR/UPI) - Vanaf 1 
februari mogen buitenlandse 
bezoekers aan de Sovjetunie be¬ 
paalde goederen niet meer mee 
naar huis nemen. Het betreft on¬ 
der meer kaviaar, koffie, televi¬ 
sietoestellen, koelkasten, diep¬ 
vriezers, wasmachines en kin¬ 
derkleding. 

De maatregel geldt tot eind 
1990. Dit is bekendgemaakt 
door het Russische persbureau 
Tass. Verder wordt een expor- 
theffïng van twintig tot honderd 


Rusland verbiedt 
export schaarse 
consumptiegoederen 


procent gelegd op andere pro- 
dukten zoals radio’s, mixers, 
strijkijzers, camera’s en auto-on- 
derdelen. 


Tenslotte mag één persoon niet 
voor meer dan honderd roebel 
(ruim 300 gulden) consumptie¬ 
goederen exporteren. De reden 


voor het nemen van de nieuwe 
maatregelen is niet bekendge¬ 
maakt. Waarschijnlijk houdt het 
verband met soortgelijke beslui¬ 
ten die in andere Oosteuropese 
landen zijn genomen. 

Tussen de verschillende landen 
bestaat een druk grensover¬ 
schrijdend verkeer van mensen 
die op zoek zijn naar goederen 
die in eigen land niet of nauwe¬ 
lijks zijn te krijgen. Veel van die 
goederen worden vervolgens op 
de zwarte markt verhandeld. 


Zachte winter oorzaak grote tegenvaller 

Omzet Gasunie daalt 


bijna drie miljard 


Acties dreigen in 
metaalnijverheid 


beurs en valuta 

Advieskoersen 


LEERSUM - In de metaalnijver¬ 
heid (bij voorbeeld garages, lood¬ 
gieters) dreigen (harde) acties als er 
met de werkgevers geen zaken 
kunnen worden gedaan over een 
nieuwe cao. 

De Industriebond FNV heeft er een 
hard hoofd in dat men er aan de on¬ 
derhandelingstafel uitkomt. De 
bond gaat daarom alvast acties 
voorbereiden in de 270.000 werkne¬ 
mers tellende bedrijfstak, zo kon¬ 
digde bondsvoorzitter B. van der 
Weg maandag aan op de nieuw¬ 
jaarsbijeenkomst van zijn bond in 
Leersum. 

De bondsvoorzitter hield zijn per¬ 
soneel voor dat eventuele acties in 
'de metaalnijverheid grote inspan¬ 
ningen zullen vergen van de hele 
bond. De bedrijfstak telt duizen¬ 
den kleine bedrijljes met een hand¬ 
jevol werknemers en relatief wei¬ 
nig grote bedrijven. 

Door die versnippering zijn acties 
niet makkelijk van de grond te krij¬ 
gen. De bond gaat dan ook de ko- 


Van onze redactie economie 

GRONINGEN - De omzet van de Nederlandse Gasunie is in 
1988 - volgens voorlopige cijfers - gedaald tot 12,3 miljard gul- 
t de n. In 1987 bedroeg de omzet nog 15,1 miljard gulden. De om¬ 
zetdaling is voornamelijk het gevolg van een lagere afzet: die 
faalde van 74,8 miljard kubieke meter in 1987 tot 66,9 miljard 
| kubieke meter afgelopen jaar. Dat maakte de hoofddirecteur 
Ivan de Gasunie, drs. A.H.P. Grotens, maandagmorgen bekend 
tydens nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel. 

I v olgens Grotens is de lagere afzet het geplande niveau voor de ko- 
voor een deel toe te schrijven aan mende jaren bereikt, aldus Gro- 
, d oor Gasunie voorziene vermin- tens, die verwacht dat dit niveau 
i horde export. Die liep terug van zich bij ongewijzigd beleid tot in 
biljard kubieke meter in 1987 het midden van de jaren negentig 
°t ruim 26 miljard kubieke meter zal handhaven. 

! n ^988. D e afzet aan het binnen¬ 
land liep terug van 44,1 miljard ku- Verder deelde hij mee dat de her- 


bieke 


meter in ’87 tot 40,1 miljard 


1 1 , «Vi Ui u I i/W O UlllJUl M 

ubieke meter in ’88. Hoewel Gas- 
lagere afzet had verwacht, 
oet uiteindelijk resultaat toch 
j Ulm 1 miljard kubieke meter on- 
, er he prognose. Oorzaak was de 
oge wintertemperatuur. 

Met de export van ruim 26 miljard 
ubieke meter heeft Gasunie nu 


het geplande niveau voor de ko¬ 
mende jaren bereikt, aldus Gro¬ 
tens, die verwacht dat dit niveau 
zich bij ongewijzigd beleid tot in 
het midden van de jaren negentig 
zal handhaven. 

Verder deelde hij mee dat de her- 
onderhandelingen over de contrac¬ 
ten met de meeste buitenlandse af¬ 
nemers in de Bondsrepubliek 
Duitsland en Italië zijn afgerond. 

„De vooruitzichten op nieuwe 
prijsafspraken met Gaz de France 
(Frankrijk) en Distrigas (België) 
zijn bemoedigend”, aldus de 
hoofddirecteur. 


Samenwerking zeven 
beveiligingsbedrijven 


UDEN - Zeven beveiligingsbedrij- 
gaan samenwerken. Het zijn 
(OSU Beveiliging, Nederlandse Se- 
j T u , rit y e n Security Control, alle in 
i '“hen, de Nachtwacht van Rotter¬ 
dam (NWR, met vestigingen in Rot- 
' er ham in Amsterdam), Beveili- 


W overzicht \ 

Opgewekt 

AMSTERDAM - Het Beursplein 
heeft gisteren na een behoedza- 
me opening de draad weer opge- 
Pakt, waarmee 1988 werd afge¬ 
sloten. De koersen van de be- 
langrijkste aandelen stegen 
vooral in de middag over de volle 
breedte bij een omzet die met 
ee h half miljard gulden op het ni¬ 
veau van de voorgaande dagen 

H® 

noewel de dollar duidelijk lager 
Doteerde dan op de voorgaande 
beursdag, zouden ook de inter- 
hationals in de loop van de dag 
aantrekken. „Amsterdam” 
jhoest het op eigen kracht doen. 
Belangrijke beurzen als die van 
Jokyo, New York en London 
bleven dicht. De optiebeurs was 
eveneens optimistisch gestemd. 
lh een geanimeerde markt was 
vooral vraag naar calls of wel 

koopopties. 

■Terwijl de obligatiemarkt een 
lichte tendentie tot daling liet 
2 le h, verlieten de aandelen de 
ma rkt op duidelijk hogere koer- 
se.h: 137 sloten hoger, 35 lager. 
By de meest verhandelde aande¬ 
lf 0 bedroeg de gemiddelde waar- 
aes tijging ongeveer anderhalf 
Procent: De (opnieuw geijkte) 
femmingsindex steég 2,4 pun- 
}?h naar 159,6. 

nieuwe koersindex (verge- 
ykbaar met de oude beurswaar- 
Qe index), die alle aandelen om- 
liet een meer beperkte stij- 
jhng zien van 1,7 punt op 167,5. 
Ue eveneens nieuwe herbeleg- 
ÉPhgsindex (die van dag tot dag 
opnieuw berekend wordt naar 
verhouding van de marktwaarde 
^ an de fondsen) steeg 2 punten 
2 aa r 209,3. 

‘? lat * Rotterdam verwelkomde 
e beursbezoekers met het mel- 
j®h van record-cijfers over 1988. 
a ook op de voorgaande beurs- 
a g al te zijn gestegen won deze 
er zekeraar f 2,50 op f 155,50. Na- 
Ohale-Nederlanden, die liet we¬ 
lf 1 * de winstverwachting te 

handhaven, klom f 1,20 naar f 
ö ’'0- Amev, die de ^andeelhou- 
hers pijnlyk trof door een be- 
chermingsconstructie, moest 
aanvankelijk terug, maar verliet 
r fhiarkt toch nog f 0,30 hoger op 

* 58 , 30 . 

^dlloyd hield evenals vorig jaar 
bhd deze tijd de gemoederen 
Tffr volop bezig. Het transport- 
°nds staat de laatste dagen weer 
oiop i n de (internationale) be- 
hgstelling en klom dit keer f 14 
2f ar f 292,50. 


gingsbedryf West-Brabant (BWD, 
Bergen op Zoom), Beveiligings Or¬ 
ganisatie Drechtsteden (BOD, 
Zwijndrecht) en de Friese Bewa¬ 
kingsdienst (Leeuwarden). 

De centrale stafdiensten zullen 
vanuit Uden worden verricht, maar 
de eigen identiteit van de bedrijven 
in de regios zal blijven bestaan. Er 
wordt een marktonderzoek ver¬ 
richt naar een mogelijk nieuwe 
naam voor de combinatie, die tot 
stand is gekomen door de verwer¬ 
ving van meerderheidsbelangen 
door CSU Total Care of C.P. van 
der Heijden, die algemeen direc¬ 
teur is. 

Volgens de combinatie komen de 
zeven op een goed redenerende 
omzet die hen op de zesde plaats mende weken de achterban al vast 
opwarmen voor het geval de onder- 
handelineen vastlopen. 

Op 11 januari is er weer een onder¬ 
handelingsronde. Bonden en werk¬ 
gevers liggen tot nu toe ver uit el¬ 
kaar: terwijl de bonden een looneis 
stellen van 2 procent willen de 
werkgevers op de nullijn blijven 
zitten. 

Ook willen ze de eerste twee ziekte¬ 
dagen korten op vrije dagen en 
moet bij voorbeeld de VUT (nu 59 
jaar) op de helling, allemaal voor¬ 
stellen die voor de bonden onver¬ 
teerbaar zijn. 

Nixdorf schrapt 
duizend banen 

PADERBORN - Het Westduitse 
computerconcern Nixdorf wil tot 
eind 1989 rond de 1.000 arbeids¬ 
plaatsen schrappen. Deze maatre¬ 
gel vindt plaats in het kader van 
herstructurering van de bedrijfsak- 
tiviteiten. Ontslagen zullen zoveel 
mogelijk worden voorkomen. Er 
wordt gebruik gemaakt van na¬ 
tuurlijk verloop, zo heeft het con¬ 
cern maandag bekendgemaakt. 
Voor de Nederlandse vestiging 
heeft de maatregel geen gevolgen, 
aldus een woordvoerster van Nix¬ 
dorf in Vianen. 

De personeelssterkte van het con¬ 
cern vermindert door deze maatre¬ 
gel tot 29.400 werknemers, hetzelf¬ 
de niveau als eind 1987. Met deze 
mededeling ontkracht het bedrijf 
een eerder bericht in het Westduit¬ 
se weekblad 

„Der Spiegel”, waarin werd ge¬ 
meld dat het computerbedrijf on¬ 
geveer 5.000 arbeidsplaatsen wilde 
opheffen. 


(ADVERTENTIE) 


Er is méér in het geding dan 
uw aangifte over 1988 


I AMSTERDAM - Advieskoersen bui- 

tenlands bankpapier 

van gisteren: 

Amer.dollar 

1,94 

2,06 

Brits pond 

3.48 

3,73 

Belg. frank (100) 

5,21 

5.51 

Duitse mark (100) 

111,00 

115,00 

It. lire ( 10 . 000 ) 

14,65 

16,05 

Port. esc. (100) 

1,27 

1,45 

Can. dollar 

1.61 

1,73 

Franse fr. (100) 

31.85 

34,35 

Zwits. fr. (100) 

131,00 

135,50 

Zweedse kr. (100) 

31,25 

33,75 

Noorse kr. (100) 

29,00 

31,50 

Deense kr. (100) 

27,75 

30,25 

Oost.schill (100) 

15,80 

16,40 

Spaanse pes (100) 

1.68 

1,83 

Griekse dr. (100) 

1.20 

1,40 

Finse mark (100) 

46,50 

49,50 

Joeg. dinar (100) 

0,01 

0.06 

Iers pond 

2.89 

3.14 

Jap. yen (10.000) 

157,00 

162,00 


Wisselmarkt Amsterdam 

AMSTERDAM - 

Noteringen op de | 

Amsterdamse wisselmarkt per gister¬ 
middag: 

Amer. dollar 

1,99425-99675 

Brits pond 

3.6080-6130 

Duitse mark 

112.860-910 

Franse franc 

33.040-33.090 

Belg. franc 

5.3815-3865 

Zwits. franc 

133,245-295 

■ Japanse yen 

160.01-160.11 

Ital. lire 

15.280-330 

Zweedse kroon 

32.670-720 

Deense kroon 

29,175-225 

Noorse kroon 

30,545-595 

Canad. dollar 

1.67325-67575 

Oost. schil! 

16.0450-0550 

Iers pond 

3.0100-0200 

Spaanse pes 

1,7630-7730 

Gr. drachme 

1,3100-4100 

Austr.dollar 

1,7275-7375 

Hongk.dollar 

25.50-25.75 

Nieuwz.dollar 

1.2525-2625 

Antill.gulden 

1,1025-1325 

Surin. gulden 

1,1025-1425 

Saudische rial 

53,00-53.25 

Ecu gulden 

2.3415-3465 


INDEX Amsterdam ANP/CBS 


Eb 


AMSTERDAM 

- De 

jongste 

ANP - | 

CBS-indiees over de Amsterdamse Ef- 

fectenbeurs per 

dato 

gisteren 

luiden 

(eerste kolom vorige index, laatste ko- 

lom index van gisteren, e.e.a. volgens 

1979 = 100): 
algemeen 


287,2 

289.3 

alg.-lokaal 


281.5 

283.5 

internationals 


293.3 

295.4 

industrie 


251,5 

252,8 

scheep/luehtv. 


262,2 

268,3 

banken 


352,8 

357,4 

verzekering 


614.0 

616,1 

handel 


468.4 

469.1 

ebs obl.index 


115.5 

115.5 

rend. staatsl. 


6.24 

6.24 

waarvan 3-5 jr 


6.16 

6,14 

waarvan 5-8 jr 


6.26 

6.27 

waarv.5 langst 


6,43 

6.44 

rend. bng-len. 


6.66 

6.62 

rend. bankien. 


6.29 

6.32 


ROTTERDAM - De beleggings- 
groep Robeco heeft het beheerde 
vermogen vorig jaar zien toenemen 
van f 31,6 miljard tot f 40,4 miljard. 


leur is. Robeco meldt, dat gunstige tot zeer 

gunstige beleggingsresultaten zijn 
Volgens de combinatie komen de behaald bij alle produkten. Vooral 
zeven op een goed redenerende het onroerend goed fonds Rodam- 
omzet die hen op de zesde plaats co, het vastrentende fonds Rorento 
brengt van de 92 aanbieders die de en het spaarfonds Roparco lieten 


Nederlandse beveiligingsmarkt 
rijk is. Omdat de combinatie reke¬ 
ning houdt met een sterke groei in 
1989 zal het aantal personeelsleden 
(nu ruim 220) sterk worden uitee- 
breid. 


een stekre groei zien. Het aantal re¬ 
keningen bij Rogiro nam toe van 
488.000 tot 506.000. 

Het vermogen van Rodamco steeg 
van f 4,3 miljard tot f 7,2 miljard en 


Half miljoen rekeningen 

Robeco boven 
veertig miljard 

dit fonds behaalde in het kalender¬ 
jaar een beleggingsresultaat van 
14,5 procent, tegenover 9,9 procent 
in 1987. Het vermogen van Rorento 
steeg van f 4,6 miljard tot f 6,2 mil¬ 
jard en dit fonds was goed voor een 
beleggingsresultaat van 12,2 pro¬ 
cent (1987: 8 procent). Het vermo¬ 
gen van het aandelenfonds Robeco 


groeide van f 9,5 miljard tot f 11,3 
miljard en het beleggingsresultaat 
was 22,2 procent (1987: -10,9 pro¬ 
cent). 

Rolinco, eveneens een - aandelen¬ 
fonds, zag het vermogen groeien 
van f 4,5 miljard tot f 5,4 miljard en 
het beleggingsresultaat bedroeg 28 
procent (-11,4 procent). Het vermo¬ 
gen van Roparco nam toe van f 4,1 
miljard tot f 4,9 miljard en dat van 
Rotrusco, welke maatschappij ver¬ 
mogens beheert voor institutionele 
beleggers, van f 4,6 miljard tot f 5,4 
miljard. Het resultaat van de RÓ- 
Totaal rekening was 14,2 procent. 


Om hal even of hal nu gaat om uw privé- 
■ituatia of om uw rakelijk leven: atappen 
die u vandaag neemt, hebben morgen 
fiscale effecten. Vaak worden de fiscale 
gevolgen van uw beslissingen pas na 
lange tijd merkbaar. Daarom doet uw 
Federatie-belastingconsulent méér dan 
op professionele wijze uw aangiften 
veiïorgen. 

De Federaue-belastingconsnlent 
verzorgt uw 'taxplanning' tot in de verre 
toekomst. Begeleidt u met veel zorg. 

En vertegenwoordigt u natuurlijk bij al 
uw contacten met de fiscus. 


U vindt de Federatie-belastingconsulent bij 

■ Adriaansen Belastingadviseurs 

Kruisstraat 103 

6411 BS Heerlen 

Telefoon 045-71 34 02 / 24 40 55 

I Belastingadviesbureau A. Th. Deckers 

Bongaertslaan 24 
6417 BB Heerlen 
Telefoon 045 - 71 69 65 

I Accountantskantoor W. Kousen B.V. 

Akerstraat Noord 292 

6431 HW Heerlen/Hoensbroek 

Telefoon 045 - 22 01 65 

I Accountantskantoor Partouns 
ƒ. B. Partouns 

Accountant-Administratleconsulent 

Federatie-belastingconsulent 

Hertogsmgel 20 
6214 AD Maastricht 
Telefoon 043-21 76 55 


Vooruitzichten 
goed voor 
kapitaalmarkt 

AMSTERDAM - De voortekenen 
op de kapitaalmarkt lijken voor 
1989 niet ongunstig. Dat zei de voor¬ 
zitter van de Amsterdamse effecten¬ 
beurs, drs. B. F. Baron van Ittersum, 
gisteren in zijn nieuwjaarstoe¬ 
spraak. Hij wees daarbij echter wel 
nadrukkelijk op drie internationale 
risico’s. 

Ten eerste, zal Amerika erin slagen 
de tekorten op de begroting en de 
betalingsbalans geloofwaardig te¬ 
rug te dringen onder vermijding 
van een recessie? Zullen, in de 
tweede plaats, de grote handels¬ 
blokken in de wereld een handels¬ 
oorlog weten te voorkomen? En ten 
slotte, zal de inflatie in de hand ge¬ 
houden kunnen worden? 

Volgens Van Ittersum zijn dit geen 
geringe problemen. De wijze waar¬ 
op het afgelopen jaar is verlopen, 
met een stijging van de algemene 
koersindex in Nederland met 38 
procent, biedt naar zijn mening toch 
wel perspectief op een verstandige 
aanpak. 


beurs van amsterdam 


Hoofdfondsen 

AEGON 9 

Ahold 81 

Akzo 15' 

A.B.N. 41 

Alrenta 15i 

Amev 51 

Amro-Bank 8 

Ass. R’dam 151 

Bols 14- 

Borsumy W. lil 

Bührm.Tet. 5 ' 

C.S.M.cert. & 

Dordtsche P. 211 

Elsevier 8 

Fokker eert. 21 

Gist-Broc. c. 3! 

Heineken 14; 

Hoogovens 7! 

Hunter Dougl. 8 ] 

Int.Müller 8 ( 

KLM 4 ; 

Kon.Ned.Pap. 4 ; 

Kon. Olie 221 

Nat. Nederl. 8 ; 

N.M.B. 18; 

Nedlloyd Gr. 271 

Nijv. Cate 71 

Océ-v.d.Gr. 274 

Pakhoed Hold. 107 

Philips 34 

Philips div89 31 

Robeco 97 

Rodamco 151 

Rolinco 92 

Rorento 61 

Stork VMF 25 

Unilever 11S 

Ver.Bezit VNU 94 

VOC 35 

Wessanen 81 

Wolt Kluwer 145 

Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 2! 

ACF-Holding 54 

Ahrend Gr. c 151 

Alg.Bank.Ned 
Asd Opt. Tr. 24 

Asd Rubber 8 

Ant. Verff. 340 

Atag Hold c 67 

Aut.Ind.R'dam 55 

BAM-Holdmg 237 

Batenburg 69 

Beers 117 

Begemann 68 

Beündo 422 

Berkel’s P. 4 

Blyd.-Will. 22 

Boer De, Kon. 286 

de Boer Winkelbedr. 58 
Boskalis W. 11 


Boskalis pr 

Braat Bouw 

Burgman-H. 

Calvé-Delft c 

Calvé pref.c 

Center Parcs 

Centr.Suiker 

Chamotte Unie 

Cindu-Key 

Claimindo 

Cred.LBN 

Crown v.G.c 

Desseaux 

Dordtsche pr. 

Dorp-Groep 

Dorp v.div.89 

Econosto 

EMBA 

Enraf-N.c. 

Eriks hold. 

Frans Maas c. 
Fumess 

Gamma Holding 

Gamma pref 

Getronics 

Geveke 

Giessen-de N. 

Goudsmit Ed. 

Grasso’s Kon. 

Grolsch 

GTl-Holding 

Hagemeyer 

H.B.G. 

HCS Techn 
Hein Hold 
Hoeks Mach. 
Holdoh Hout 
Holec 

HA L Tr. b 
Holl.Am.Line 
Heineken Hld 
HoU.Sea S. 

HoU. Kloos 
Hoop en Co 
Hunter D.pr. 

ICA Holding 
1GB Holding 

1HC Caland 
Industr. My 
Ing.Bur.Kondor 
Kas-Ass. 

Kempen Holding 
Klene’s Suik. 
KBB 

KBB (eert) 
Kon.Sphmx 
Koppelpoort H. 
Krasnapolsky 
Landré & Gl. 
Macintosh 
MaxweU Petr. 
Medicopharma 
Melia Int. 

MHV Amsterdam 


3070,00 3020,00 
772,00 780,00 

4220,00 4220,00 


995,00 990,00 

12800,00 12850,00 


6900,00 6900,00 
600,00 600,00 


1440,00 1455,00 
1445,00 1458,00 


1260,00 1260.00 


Moeara Enim 
M.Enim OB-cert 
Moolen en Co 
Mulder Bosk. 
Multihouse 
Mynbouwk. W. 
Naeff 
NAGRON 
N1B 

NBM-Amstelland 

NEDAP 

NKF Hold.cert. 

Ned.PartMü 

Ned.Sprmgst. 

Norit 

Nutricia 

Omnium Europe 

Orco Bank c. 

OTRA 

Pal the 

Polynorm 

Porcel. Fles 

Ravast 

Reesink 

Riva 

Riva (eert.) 

Samas Groep 
Sanders Beh. 
Sarakreek 
Schuitema 
Schuttersv. 

Smit Intern. 

St. Bankiers c. 
Telegraaf De 
TextTwenthe 
Tulip Comp. 
Tw.Kabel Hold 
Ubbink 
Union Fiets, 
Ver.Glasfabr. 
Verto 

Volker Stev. 
Volmac Softw. 
Vredestein 
VRG Gem.Bez. 
Wegener Tyl 
West Invest 
Wolters Kluwer 
Wyers 


Beleggingsinstellingen 


Aegon Aand.f, 
ABN Aand.f. 
ABN Beleg.f. 
ALBEFO 
Aldollar BF $ 
Alg.Fondsenb. 
AlUance Fd 
Am ba 

America Fund 
Amro A.in F. 
Amro Neth.F. 
Amro Eur.F. 


Am va bel 

Snüï 

95,30 

AsianTigersFd 

51,00 

51,00 

Bemco Austr. 

62,00 

62,50 

Berendaal 

99,40 

99,40 

Bever Belegg. 

26,50 

26,50 

BOGAMIJ 

116,30 

117,00 

Buizerdlaan 

35,60 

35,60 

Delta Lloyd 

38,30 

38,30 

DP Am. Gr.F. 

20,90 

20,90 

Dp Energy .Res. 

30,00 

30,00 

Eng-HoU.B.T.1 

1120,00 

1120,00 

EMF rentefonds 

72,00 

72,20 

Eurinvestd) 

105,00 

105,00 

Eur.Ass. Tr. 

5,10 

5,10 

EurGrFund 

49,30 

49,30 

Hend.Eur.Gr.F. 

152,20 

152,50 

Henderson Spirit 

67,70 

67,00 

Holland Fund 

61,00 

60,50 

HoU.Obl.Fonds 

121,50 

121,40 

HoU.Pac.F. 

102,00 

101,80 

Interbonds 

600,00 

600,00 

Intereff.500 

31,20 

31,30 

Intereff.Warr. 

224,20 

224,50 

Japan Fund 

37.00 

37,50 

MK Int.Vent. 

65,00 

64,70 

Nat. Res. Fund 

1300.00 

1285,00 

NMB Dutch Fund 

34,20 

34,00 

NMB Obtig.F. 

36,60 

36,60 

NMB Rente F. 

101,80 

101,80 

NMB Vast Goed 

37,80 

37,90 

Obam, Belegg. 

190,50 

190,20 

OAMF 

15,80 

16,15 

Orcur.Ned.p. 

46,90 

46,90 

Prosp.lnt.H.1. 

10,50 

10,40 

Rentalent Bel. 

1357,60 

1357,90 

Rentotaal NV 

31,10 

31,10 

RoUnco cum:p 

102,00 

102 , 00 b 

Sci/Tech 

17,70 

17,70 

Technology F. 

18,50 

19,00 

Tokyo Pac. H. 

240,00 

239,50 

Trans Eur.F. 

64,70 

64,90 

Transpac.F. 

515,00 

523,00 

Uni-Invest 

116.00 

117,00 

Unico Inv.F. 

82.00 

81.70 

Umfonds 

25,80 

25,60 

Vast Ned 

121.40 

121.40 

Venture F.N. 

38,50 

38,50 

VIB NV 

84.60 

84.60 

WBO Int. 

76,00 

76.00 

Wereldhave NV 

203,00 

203,00 

Wereldh.div89 

200,00 

200.00 

Orig. n.amerik. 

aandelen 

Allied Signal Ind 

32.80 

32,50 

Amer. Brands 

66,50 

65.70 

Amer. Expres 

27.10 

26,00d 

Am.Tel.& Tel. 

28,60 

28.70 

Ameritech 

95.30 

95.70 

Amprovest Cap. 

130,00 

130.00 

Amprovest Ine. 

230,00 

230.00 

ASARCO Ine. 

28.10 

27,30 

Atl. Richf. 

79,50 

80.20 

BAT Industr. 

4,45 

4.50 slotkoersen/optiebeurs ESeU Atlantic 
BellCanEnterpr 
Bell Res.Adlr 
Bell South 
BET Public 
Bethl. Steel 
Boeing Comp. 
Chevron Corp. 
Chrysler 
Citicorp. 
Colgate-Palm. 
Comm. Edison 
Comp.Gen.El. 
Control Data 
Dai-Ichi Yen 
Dow Chemical 
Du Pont 
Eastman Kodak 
Elders IXL 
Euroact.Zw.fr. 
Exxon Corp. 

First Paclnt 
Fluor Corp. 

Ford Motor 
Gen. Electric 
Gen. Motors 
Gillette 
Goodyear 
Grace 4 Co. 
HoneyweU 
Int.Bus.Mach. 
Intern.Flavor 
Intern. Paper 
ITT Corp. 

Litton Ind. 
Lockheed 
Minnesota Mining 
Mobil Oil 
News Corp Aus$ 
Nynex 

Occ.Petr.Corp 
Pac. Telesis 
P.& O. ® 

Pepsico 

Philip Morris C. 
PhiU. Petr. 
Polaroid 
Privatb Dkr 
Quaker Oats 
RJR Nabisco 
St.Gobm Ffr 
Saralee 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Southw. BeU 
Suzuki (yen) 
Tandy Corp. 
Texaco 
Texas Instr. 

T.I.P Eur. 

Toshiba Corp. 
Union Carbide 
Union Pacific 
Unisys 


70,60 

71,10 

37,20 

37,20 

1,60 

1,60 

40.10 

39,80 

2,22 

2,22 

23,10 

23,20 

59.50 

60,60 

46,30 

- 

25.50 

25,30 

25,80 

25,80 

45,70 

47,00 

32,70 

32,70 

400,00 

400.00 

20,40 

20.00 

1380,00 

3380,00 

86,50 

87.50 

88,50 

88,30 

45,70 

45.30 

2,70 

3,40 

221,00 

222,00 

45,10 

44,00 

uo 

- 

22,75 

23.40 

50,60 

50,50 

44,70 

44,60 

85,30 

83,60 

32,80 

33.20 

51,50 

51,00 

26,00 

26.00 

59,50 

59,75 

122,00 

121,50 

50,00 

49.40 

45,10 

46,30 

50,50 

50,10 

71,70 

71,70 

42,00 

41,20 

62,50 

62,00 

45,70 

45,50 

9,70 

9,70 

65,80 

66,10 

25,70 

25,60 

30,50 

30,80 

5,10 

5,80 

39,00 

39,80 

100,90 

101,50 

19,10 

19,50 

35,70 

36,80 

318.00 

320,00 

51.50 

53,20 

90,20 

91,30 

588.00 

- 

44,30 

42,00 

33.00 

32,70 

40.70 

40,70 

40.20 

40.30 

725,00 

725,00 

41,00 

41.00 

50,60 

51,00 

40.00 

40.60 

1,65 

1.65 

010,00 

1010,00 

25,70 

25.60 

64,50 

64,50 

27,80 

28.10d 


USX Corp 29,00 

US West 57,50 

Warner Lamb. 76,40 

Westinghouse 52,10 

Woolworth 51,30 

Xerox Corp. 59,10 

Certificaten buitenland 

AMAX Ine. 44,00 

Am. Home Prod 160,00 

ATT Nedam 56,00 

ASARCO Ine. 44,00 

AU. Richf. 159,00 

Boeing Corp. 120,00 

Can. Pacific 33,50 

Chevron Corp. 93,50 

Chrysler 47,50 

Citicorp. 51,30f 

Colgate-Palm. 91,00 

Control Data 35,00 

Dow Chemical 174,00 1 

Eastman Kodak 91,50 

Exxon Corp. 89,00 

Fluor Corp. 43,00 

Gen. Electric 88.50 

Gen. Motors 171,50 1 

GiUette 67.00 

Goodyear 103.00 1 

Inco 66,00 

I.B.M. 239.00 : 

Int. Flavors 99,00 

ITT Corp. 99,50 I 

Kraft Ine 200,00 1 

Kroger 17,00 

Lockheed 82,50 

Merck & Co. 113,90 ! 

Minn. Mm. 124,00 1 

Pepsi Co. 74,50 

Philip Moms C. 201,00 5 

PhiU. Petr. 36.20 

Polaroid 67,00 

Procter 4 G. 170,00 

Quaker Oats 100,00 1 

Schlumberger 65,50 

Sears Roebuck 81,00 

SheU Canada 67.50 

Tandy Corp. 81,50 

Texas Instr. 79,50 

Union Pacific 129.00 1 

Unisys Corp 53,50 

USX Corp 59,00 

Varity Corp 4,10 

Westinghouse 104,00 1 

Woolworth 101,00 1 

Xerox Corp. 113,00 1 


Warrants 

Akzo 

AMRO warr. 
Asia Pac Gr F. 
Bogamij 


39.20 41,00 

3,30 3,50 

5,80 5,90 

10.20 10.20 


Falcons Sec. 
Honda motor co. 
K.LM. 85-92 
Philips 85-89 
St.Bankiers a 
St.Bankiers b 


10Vt Aegon 85 
Aegon warr 
IOV 2 ABN 87 
13Amev 85 
13Amev 85 

10 Amev85 

11 Amev 86 
14‘/4Amro87 

13 Amro-Bank82 
10‘/2 Amro 86 

10 Amro 87 
5Y 4 Amro 86 
Amro Bank wr 
Amro zw 86 

9 BMH ecu 85-92 
7 BMH 87 

11 CC Rabo83 
9 CCRabo 85 
7 CCRabo 84 
lOVsEEG-ecu 84 
9*«EIB-ecu 85 
12>/2 HIAiri.F 

12 NIB(B) 85-90 
11V«NGU83 
10NGU83 

2V« NMB 86 
NMB warrants 
8*4 PhU. 86 
6*4 PhU.83 
14‘/4Un.Becumy 86 
12*4 Unü. 


Parallelmarkt 

Alanheri 
Berghuizer 
Besouw Van c. 

CB Oblig.F.1 
CB Obhg.F.2 
CB ObligF.3 
De Dne Electr. 
Dentex Groep 
Dico Intern. 
DOCdata 
Geld.Pap.c 
Gouda Vuurv c 
Groenendijk 
Hes Beheer 
Highl.Devel. 
Homburg eert 
Infotheek Gr 
Interview Eur. 
Inv. Mij Ned. 
KLM Kleding 


11.90 

12.10 

2330,00 

2350,00 

127.50 

127,50 

27,00 

27,50 

2.80 

2,70 

3.00 

2.90 

& conv. 

101,00 

_ 

13,40 

13,40 

98,25 

98,25 

98,50 

98.50 

97,40 

97.50 

101,50 

101.50 

98,80 

98,80 

99,00 

99.20 

102.25 

102,25 

96,80 

96.80 

97,80 

- 

102,00 

102,00 

25,60 

26.20 

68,50 

68,50 

102,25 

102,25 

98,25 

98.25 

101,00 

101.00 

105,00 

105.00 

108,30 

108.30 

102,00 

102,00 

106,35 

106,35 

94,75 

94.75 

102,00 

102,00 

102,00 

101,50 

100,00 

100,50 

87,00 

87.00 

32,00 

33.20 

95,10 

95.10 

95.35 

95,35 

99,90 

99.90 

97,75 

97,75 

18,00 

17.00 

46,50 

46.70 

35,80 

36.20 

101,70 

101,70 

101,80 

101.90 

103,30 

103.30 

28,20 

27.90 

26,40 

26.50 

82,00 

82,00 

31,50 

31.501 

69,70 

70.60 

62,50 

63,00f 

26,20 

26,20 

239,00 

240.00 

11,30 

11,30 

3,40 

3,60 

19.00 

19.70e 

6.80 

7.20 

39.70 

39.20 

25.00b 

26.90 


Kuehne+Heitz 
LCI Comp.Gr 
MeUe 

Nedschroef 
Neways Elee 
NOG Belfonds 
Pie Med 
Poolgarant 
Simac Tech. 

Text Late 
Verkade Kon 
Weweler 

OPTIEBEURS 


317 3,70b 
1327 0,60 
801 4.80 

915 1.80 

479 0.60 
324 2,60 
384 3,40 
241 6,00 

301 1,50 

230 6,60 
245 1,60 

603 1,75 

1003 13.50a 
310 1.30 

250 I4.00a 

829 3.70 
659 1,70 

255 14,50 
460 10.50 
1208 6.30 

734 3.20 
550 1,50 
359 6,90 
476 4,60 
214 3,30 
949 4,80 

218 2,20 
227 3.30 

219 5,30 

267 3,00 
354 9,40 

1500 0.60a 
500 1.80a 

500 2.60a 
694 3.10 
210 0,40 

251 2.40 

295 2.90 

303 4.20 
884 1.90 

220 2,30 

383 9.60 
927 2.70 
309 4,80 
1011 3.00 

380 1,80 

274 2.10 

338 5.70 
322 2.40 Dinsdag 3 januari 1989 % PaginaJ 


dagblad 


programma’s dinsdag 


Nederland 1 


13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

NCRV 

15.30 James Herriot. Engelse serie. 
Ad.: Vooruit met de geit. Herh. James 
en Helen zijn in een duur restaurant 
als James geen chequeboek meer 
heeft 

16.20 (TT)Rondom tien. Praatpro¬ 
gramma. Vandaag: De man van zes 
miljoen op komst, over nieuwe techni¬ 
sche hulpmiddelen voor gehandicap¬ 
ten. Presentatie: Hans Sleeuwen- 
hoek. Herh. 

17.10 *«U zij de glorie. Fragmenten 
uit het oudejaarsprogramma. 

17.30 Journaal. 

17.45 Kids. 13-delige Canadese 
jeugdserie. AfI.: Eggbert. Spike is 
zwanger en Stephame heeft spijt haar 
sexy image over boord gegooid te 
hebben. 

18.11 De kikker. Oostduitse tekenfilm. 

18.18 Ducktales. Tekenfilmserie van 
Walt Disney. Afl.: Diepvries eenden. 

18.40 Alex. Tekenfilmserie. 

18.44 Kleine Isar. 18-delige geteken¬ 
de serie naar het gelijknamige boek 
van Bertus Aafjes. Afl.: Een aanhou¬ 
ding in de bergen. Herh. 

19.00 Journaal. 

19.19 (TT)Drempels weg. Actiejour- 
naal. Presentatie: Dick Passchier. 

19.29 Bull’s eye. Speiprogramma. 
Presentatie: Guido Jonckers. 

19.54 Cosby show. Amerikaanse co- 
medy-sene. Sandra en Elvin krijgen 
een kindje, dus Cliff en Clair worden 
opa en oma. (2 afleveringen). 

20.52 Murder she wrote. Detective- 
serie. Afl.: Oorlogsver! Op een jaar¬ 
lijkse gedenkdag in Cabot Cove ver¬ 
schijnt er onverwacht een Indiaan. 

21.37 Hier en nu. Actualiteitenrubriek. 

22.30 Journaal. 

22.40 Entree. Cultureel magazine. 
Presentatie: Dons Baaten. Scene uit de serie 'Kids’. (Nederland 1 - 17.45 uur) 


Nederland 2 


13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

TROS 

15.00 Tita tovenaar. Kinderserie 
Afl.27: Betovergrootmoerder- 

saankleedboek. 

15.26 Suske en Wiske. Poppenserie. 
Afl.: Suske en Wiske en de Mimlotten 
0 ). 

15.50 Heathcliff & Co. Tekenfilm 

16.22 • «Muzieklessen in het con¬ 


certgebouw. Commentaar: Jaap van 
Zweden. 

16.52 De James Last en Berdien 
Stenberg Show. Muziekprogramma. 
Herh. 

17.30 De bal is rond. Serie over 
jeugdvoetbal. Vandaag: DSV 33 uit 
Ermeio. Presentatie: Walter Tiemes- 
sen en Margriet Zegers. 

18.00 ••Popformule. Muziekpro¬ 
gramma gepresenteerd door Marlijn 
Krabbé en Mariska van Kolck. 

18.40 Toekomst in telecommunica¬ 
tie. 8-delige cursus over telecommu- 


Duitsland 1 


09.45 ZDF-info Gesundheit. Van¬ 
daag: 1. Ziekenverzorging aan huis. 
2. Vier jaargetijden-kuur: ballaststof- 
fen. 

10.00 Tagesschau und Tagesthe- 
men. 

10.23 Oh Gott, Herr Pfarrer. Herh. 

11.15 Umschau. 

11.25 Königshauser. Neuer Glanz 
auf alten Kronen, portret van het 
Zweedse koningshuis. Herh. 

12.55 Persoverzicht. 

13.00 Tagesschau. 

13.15 BHallo, Taxi. Oostenrijkse 
speelfilm uit 1958 van Hèrmann Ku- 
gelstadt. met Hans Moser, Gerlinde 
Locker, Paul Horbiger e.a. 

14.45 Die Trickfilmschau. 

15.00 Tagesschau. 

15.05 Sinha Moca - die Tochter des 
Sklavenhalters. Braziliaanse serie 
naar de roman van Maria Dezonne, 
Pacheco Fernandes, met Lucelia 
Santos, Rubens de Falco, Marcos 
Paulo e.a. Afl.64. 

15.30 Neu gesehen. Sterns Stunde - 
Bemerkungen über die Spinnen. 
Afl.2: Leben am seidenen Faden. 
Herh. 

16.15 Spass am Dienstag en Flip- 
Flop. Speiprogramma voor kinderen. 

17.15 Tagesschau. 

17.25 Solo für 12. Speiprogramma 
met Leska Kaufmann. 

18.00 Wenn Kuli kommt. Serie. Afl.: 
Die Reise ans Meer. 

18.26 Tagesschau. 

18.30 Hier und Heute. 

18.52 Immer, wenn sie Krimis 
schrieb. Amerikaanse detectivese- 
rie. Afl.: Die falsche Witwe. 

19.58 Programma-overzicht. 

20.00 (TT)Tagesschau. 

20.15 Sketch Parade. Sketches met 
Otto Schenk. 

21.00 Report. Baden-Baden. • Felix Dvorak en EddiArent in 'Sketch-parade. (Duitsland 1 
- 20.15 uur) 


21.45 Dallas. Amerikaanse serie met 
Barbara Bel Geddes, Patrick Duffy, 
Lmda Gray e.a. Afl.: Ende einer Ehe? 

22.30 Tagesthemen. 

23.00 Rückblick auf 88. Prognosen 
auf dem Prüfstand. 

00.00 Tagesschau. 

00.05-00.10 Nachtgedanken. Be¬ 
schouwingen door Hans Joachim Ku- 
lenkampff. 


Duitsland 2 


09.45 Zie Duitsland. 1. 

13.15 Wo die Erde Feuer speit. Do- 

cumentaireserie over vulkanen. Afl.: 
Vulkanen op Ijsland en Lancarote. 
13.45 Effendi. Chinese tekenfilmse¬ 
rie.Afl.: Wer ist der Klügste? 

14.10 Lolek und Bolek. Afl.: Sturman- 


TV-KANALEN, 

GOLFLENGTEN 

KaDei- en CAi-aDonnees 

voer kanalen zie schema exploitant 

■ = zwart wit programma 
• • = stereo geluidsweergave 
oo = tweetalig bij stereo-app 
TT = teletekst ondertiteling 

TELEVISIE 

Nederland 1: 5 2b 29 46 5i 53 en 57 


Nederland 2: 31 33. 35 49 54 56 en 60 
Nederland 3: 23. 32. 34 43. 48. 52 en 59 

Duitsland 1:9 12. 24 en 46 
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37 
Duitsland 3 WEST: 39. 48, 50. 55 en 58 

Duitsland 3 (SWF): 40 55 en 56 

BelgiëTV 1 : 10 en 44 

België TV 2: 25 en 47 

België RTBF 1 : 3 en 8 

België Tele 21: 28 en 42 

RTL Plus: 7. 26. 36,46 en satelliet 

Sat 1 : satelliet 

3 Sat: satelliet 

SSVC: 33. 40, 49 en 59 

Sky Channel: satelliet 

Super Channel: satelliet 

TV 5: satelliet 


RADIO 

Radio 1 : 95 3 en 100 3 t'Hz 747 kHz |402 m) en 
1251 kHz (240 mi 

Radio 2: 92 1 en 88 2 rr.Hz ivan 19 00-7 00 ook 

frequenties AM- er FM-zenders Radio 1i 

Radio 3: 103 9 er 90 9 mHz 

Radio 4: 98.7 en 94.5 mhz 

Radio 5: 1008 kHz i 298 m ; en 891 kHz (337 mi 

Omroep Limburg: 95 3 er 102 i mHz 

BRT 2: 555 m (540 kHz. FM 22 36 en 39 (93.7- 

97 5 en 97 9 kHzi 

Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45 

RTL: 208 m ,1440 kHz van 5 30-19 00> - FM 6 er 

33 (88 9 en 97 mhz, KG 49.26 m (6090 kHz) 

WDR 4: 93 9 e^ 91 9 mhz 


België/TV 1 


15.00 Zonen en dochters. Australi¬ 
sche serie met Pat MacDonald, Tom 
Richards, Rowena Wallace e.a. 
Afl.646 

15.25 Horizon. Herh 

15.55 Klim op. Herh Afl.20. 

16.40 Kameleon. Vandaag: Huisraad. 
Herh. 

17.05 Moonjumper. 7-delige Nieuw- 
zeelandse jeugdserie van Huntly 
Eliott. Afl.: De biecht. 

17.30 Snorkels. Amerikaanse teken¬ 
filmserie. Afl.: Speciale voorstelling; 
Flip en Flap. 

17.55 Nieuws. 

18.00 Tik Tak. Ammatieserie. Afl.248. 

18.05 Prikballon. Kleutermagazine. 
Presentatie: Francis Verdoodt. 

18.20 Carios en Co. Magazine waarin 
poppen vertellen wat kinderen willen 
weten. Afl.: Ik ben gestoken door een 
wesp. Herh. 

18.35 De Papegaai. 6-delige serie 
voor kinderen. Afl.: Groene vogels 
aan de macht. Met Miriam de Boer, 
Maarten Pinxteren, Ineke Holchaus 


20.20 Fanclub. Ben Crabbé presen¬ 
teert nieuw talent. Vandaag: Nancy 
Randell met Een knalgele kanarie. 

20.30 Wij en de andere dieren. 12- 
delige Britse documentaire reeks. 
Afl.: Wolven in schaapskledmg. 

20.55 Oogappel. Maandelijks magazi¬ 
ne voor ouders over alles wat te ma¬ 
ken heeft met kinderen en hun opvoe¬ 
ding. Presentatie: Jos van Hemeirijck 
en Lea van Hoeymissen. 

21.30 The Chance Orchestra in con¬ 
cert. Swingend totaalspektakel met 
soul en blues uit de 60er en 70er ja- 
ren. Orkest o.l.v. Patrick Lannes. 
Herh. 

22.15 Ouilie, ouille, ouille. Documen¬ 
taire over de mime-artiest Dimitri. 

22.25 Kunst-zaken. 

22.30 Nieuws. 

22.45 Midzomernachtsconcert uit 
Holmenkollen. Openluchtconcert 
door het Filharmonisch Orkest van 
Oslo o.l.v. Mariss Jansons. 

23.45-23.50 Coda. Valse retro, van F. 
Engelen en K. Costy, uitgevoerd door 
het Brussels Saxofoonkwartet. 


Showprogram- 
als echte gast 


e.a. 

19.00 The Muppets. 

ma met poppen en 
Elke Sommer. 

19.25 Mededelingen en programma- 
overzicht. 

19.30 Nieuws. 

20.00 Buren. Australische serie met 
Francis Bell, Dasha Blahova, Peter 
O'Brien e.a. Afl.37. 


België/TV 2 


19.00 Zonen en dochters. Australi¬ 
sche serie. Afl.647. 

19.23 Tweemaal zeven. Kort tv-spel- 
letje met twee kandidaten. 

19.30 Nieuws. 


20.00 De drie wijzen. Quizprogram- 
ma waarin twee kandidatenduos 
moeten raden wie van de drie panel¬ 
leden een juist antwoord geeft. Van¬ 
daag spelen Frans Verhaeghen uit 
Turnhout en Margot Proost uit Beerse 
tegen Pascal Declerq uit Kortrijk en 
Willy Messiaen uit Harelbeke. Panel¬ 
leden: Myriam Thys, Mark Uytterhoe- 
ven en Guy Mortier. Presentatie: Da¬ 
niël van Avermaat. 

20.50 Uitzending door derden. Pro¬ 
gramma van de Socialistische Om¬ 
roep. 

21.35-22.05 Soepel werken. Werken 

in crisistijd, 3-delige serie. Afl.2. 


België/BTBF 1 

16.00 L’écran des vacances. 16.25 Ali- 
ce au pays des merveilles. 16.50 Ma¬ 
dame Peperpote. 17.00 Croc notes. 
17.05 Noel au théatre: Crasse Tignas- 
se. 17.10 De Smurfen. 17.35 Tao Tao. 
18.00 Nouba nouba, met Edouard et 
ses amis en l Enfant de la chance, te¬ 
kenfilms. 18.30 Jamais deux sans toi, 
gevarieerd informatief programma. 
19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir. 
Waalse actualiteiten. 19.25 Lotto en Jo¬ 
ker. 19.30 Journaal. 20.00 Actualité a la 
.une. 20.05 Obsédé par une femme ma- 
née. Engelse tv-film uit 1985 van Ri- 
chard Lang, met Jane Seymour, Tim 
Matheson, Richard Masur e.a. 21.40 


nicatie gepresenteerd door Chriet Ti- 
tulaer. Afl.: Zakelijke telecommunica¬ 
tie. 

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Het in- 
terbosse florapark. 

19.00 Familie Oudenrijn. Nederland¬ 
se serie. Afl.: De nul vasthouden. De 
ontvangst v^n Noekie verloopt an¬ 
ders dan verwacht. Juffrouw Dücker 
is druk bezig voor haar stukjes in 
huis-aan-huis-bladen. 

19.25 Linda. Gevarieerd magazine. 
Presentatie: Linda de Mol. 

20.00 (TT)Journaal. 

20.29 Dierenmanieren. Dierenpro¬ 
gramma gepresenteerd door Leonie 
Sazias en Martin Gaus. 

20.55 Simone & Friends. Special 
rond Simone Kleinsma. 

21.55 TV-show. Ivo Niehe presenteert 
zijn 100e show. 

22.55 Marblehead manor. Serie met 
Paxton Whtiehead, Linda Thorson, 
e.a. Afl.: Etikette. Rick zet per ongeluk 
mevr. Stonehill voor schut. Albert 
moet Rick de regels van de etikette 
leren. 

23.20 Alles in de hand. Serie over 
handlijnkunde. Presentatie: Ralph ln- 
bar en Edo Sprong. 

00.00-00.05 Journaal. 
satelliet 


Nederland 3 


NOS 

09.00-09.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

14.30-15.00 Het verhaal. Les 7. 

17.15 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

17.30 Journaal. 

17.45 Sesamstraat. 

18.00 Medelanders, Nederlanders. 

18.30 You’re welcome! Cursus En¬ 
gels. Les 10. 

19.00 (TT)Het klokhuis. Afl.: Stem¬ 
mingen. 

19.15 (TT)Jeugdjournaal. 


• Ivo Niehe presenteert de 
100e TV-show. (Nederland 2 - 
21.55 uur) 


19.25 TV-3. Gevarieerd magazine. 

20.00 Journaal. 

20.29 Van Gewest tot Gewest. Re¬ 
portages uit de regio. Vanavond: 1. 
De landschappen van Patrick 
Creyghton. 2. Drenthe tussen de bei¬ 
de wereldoorlogen. 

21.10 Uit het NOS-Archief. Actus 
Tragicus. Cantate Actus Tragicus, 
BWV 106, van Bach, uitgevoerd door 
het Collegium Vocale Gent en Musica 
Antiqua Amsterdam o.l.v. Güstav 
Leonhardt m.m.v. Mieke van der 
Sluis, sopraan, René Jacobs, alto, 
Marius van Altena, tenor, Max van 
Egmondt, bariton, Frans Bruggen, 
blokfluit en Ton Koopman, orgel. 

21.32 Cities fit to live in. Deel: Toron- 
to. Te zien is wat voor invloed de ma¬ 
nier van leven heeft op de samenle¬ 
ving. 

22.30 Journaal. 

22.40-22.45 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


ley, James Farrentino, e.a. Afl.: An- 
thea und die roten Reiter. 

18.58 Programma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.30 Die Reportage. Neues Spiel - 
neues Giück? Reportage over goR- 
verslaving. 

20.15 J agerblut. Duitse speelfilm uit 
1967 van Hans H.König, met Edith 
Mill, Elisabeth Terval, Helmuth 
Schneider, e.a. 

21.45 Heute-Journal. 

22.10 Die aktuelle Inszenierung. On¬ 
kel Wanja. Toneelstuk van Tsjechov, 
met Rolf Boysen, Elisabeth Augustin, 
Friederike Kammer, e.a. Regie: Hans 
Lietzau. 

00.20-00.25 Heute. 


19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal 
magazine met nieuws en sport. 

19.40-19.55 Raamprogramma van 
de regionale studio's. 

20.00 Weltweit. 

20.45 Nonstop nonsense. Sketches 
van en met Dieter Hallervorden met 
Rotraud Schindler, Gerhard Wollner, 
Kurt Schmidtchen, e.a. Afl. 12: Diddi 
als Gigolo. 

21.30 West 3 aktuell. 

21.45 Plus 3. Economisch magazine. 

22.15 Landesspiegel. Die Krahen 

von Krefeld, amateur-cabaret. 

22.45 Vorgestellt. 

23.00 Deutschlandbilder. Talentsch- 
miede, documentaire over de kleine 
show-business. 

23.45-23.50 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 West Duitsland 3 SWF 


grift aufs Tor. 

14.20 Das Wasser des Lebens. 

Sprookje van de gebroeders Grimm. 
Met Michael König, Nikolas Vogel, 
Michèle Melega, e.a. 

15.50 Programma-overzicht. 

15.55 Heute. 

16.00 Siebenstein. Der Winter 
kommt. 

16.25 Peter Lustig immer ’mitten- 
drin’. 

16.30 Bas-Boris Bode. 12-delige se¬ 
rie van Harry Baer, met Mikael Martin, 
Franz Buchrieserd, Diana Körner, 
e.a. Afl. 1: Der Junge, den es zweimal 
gab. 

16.55 Heute. AansL: Aus den Lan- 
dern. 

17.10 ••Tele-lllustrierte. Actualitei¬ 
ten, sport en amusement. 

17.45 Das Geheimnis der Sahara. 

Serie met Michael York, Ben Kings- 


15.20 Teletekstoverzicht. 

15.45 Western in West 3. Der grosse 
Zug nach Santa Fe. Amerikaanse 
speelfilm uit 1950 van Kurt Neumann, 
met Joel McCrea, Dean Stockweil, 
Chili Wils, e.a. 

17.00 Sport im Westen extra. Ijshoc¬ 
key: Bondsrepubliek Duitsland - All- 
star team. Commentaar Fritz von 
Thurn und Taxis en Jochen Sprent- 
zel. 

17.30 Korkmazlar. Serie over een 
Turkse familie in Duitsland. Afl.: Los, 
Pembe. 

18.00 Telekolleg II. Cursus wiskunde. 
Les 27: Kwadraten. 

18.30 Sesamstraat. • Ruth Drexel en Hans von 
Borsody in ’Jdgerblut’. 
(Duitsland 2 20.15 uur) 


08.30 Telekolleg II. Cursus algebra. = 
Les 27. H 

14.15 Ebbes unterwegs. Mannheim - = 

eine Nachtwanderung. Herh. == 

14.40 Kismet. Amerikaanse speelfilm E= 
uit 1944 van William Dieterle, met = 
Mariene Dietrich, Ronald Colman, == 
Edward Arnold e.a. = 

16.15 Friedrich Wolf. Landarzt in ==S 

Schwaben t.g.v. zijn 100e geboorte- == 
dag. Herh. = 

17.00 Hinter der Sonne-nebem dem ||| 
Mond. Sprookjes van Terry Jones. = 
Afl.: Dask Schloss der Ferne; Die drei = 
Regentropfen. == 

17.25 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.: = 

Schlauschlagerei. = 

17.30 Telekolleg II. Cursus algebra, 

Les 27. Herh. = 

18.00 Jakub, der Glasmacher. 13- = 
delige Tjeschische serie. Afl.: Die Di- = 
rektorenvilla. =EE 

19.00 Abendschau Bliek ins Land. = 

19.30 Weisse Traume. Die unglaubli- = 

che Geschichte des Fotomodells Do- == 
ris Weiss, documentaire. = 

21.00 Südwest aktuell - Neues um = 
Neun. == 

21.15 BSchwabische Geschichten. = 

Afl.: Das Rathauskind. Herh. = 

22.00 Die Miserabelen. Franse speel- 
film uit 1958 in twee delen van Jean- ^= 
Paul !e Chanois. Deel 1. Met Jean == 
Gabin, Bernard Blier, Bourvil e.a. 

23.25 Dokumentarfilm als ’Zeichen eee 

der Zeit’. Symposium van de SDR en = 
SWF met schrijvers en cameralieden = 
van de Stuttgarter Schule over ar- = 
beidsvoorwaarden in de 60er jaren = 
aan de Hogeschool voor Televisie en 
Film te München. Gespreksleiding: == 
Hannelore Gadatsch. == 

00.25-00.30 Laatste nieuws. = 


llllilll 


Nouvelles chroniques. 22.30 Laatste 
journaal. 23.00-00.45 Ciné Club de mi- 
nuit: Les années lumtères. Zwitsers- 
Franse speelfilm uit 1981 van Alain 
Tanner, met Trevor Howard, Mick Ford, 
Bernice Stegers e.a. 


België/Télé 21 

19.00 Tribune économique et sociale. 
19.30 Journaal met simultaanvertaling 
in gebarentaal. 20.00 Ciné-Club de 
l'Europe: Adieu Bonaparte, Frans/E¬ 
gyptische speelfilm uit 1985 van Yous- 
sef Chahme, met o.a. Michel Piccoli. 
21.30-22.45 Secrèt diplomatique, 6-de¬ 
lige serie. Afl.6 (slot): Le diplomate sé- 
raphique. e Leprince, Remo Remotti 
e.a. 


TV5 


16.05 Bréves. 16.10 Pour le plaisir. 
16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00 Ré- 
création. 17.30 Des chiffres et des let¬ 
tres. 17.55 Brèves Météo Européene. 
18.00 L'homme qui aimait deux fem- 
mes. 19.30 Papier glacé. 20.00 Sports 
magazine. 21.00 Ciel Mon Mardi. 22.00 
Journal télévisé. 22.30 Météo Europée¬ 
ne. 22.35 La vie heureuse de Léopold 
Z. 23.40 Du cöté de chez Fred. 00.30- 
01.00 Apos. 


Radio 1 

Elk heel uur nws. 7.03 Echo-maga¬ 
zine 7.15 Hel levende woord 7 33 
Echo-magazine. 8.05 KRO-pro- 
gramma overzicht. 8.09 ECHO- 
maagzine 8.45 Kruispunt. 9 05 
Met de KRO, met Anne 10.05 M/V- 
Magazine. 11.05 Echo-magazine 
12 05 KRO's Schone Kunsten. 
12 56 Meded. voor land- en tumb. 
13.08 Echo-magazine 14 06 Vero- 
mca Nieuwsradio extra. 20.02 BO¬ 
RAT, gespeld B.O.R.A accent aigu 
T. 21 02 De radiovereniging 22 02 
De Vlaamse connectie 23.05 Met 
het oog op morgen. 0 02-7.00 De 
nacht klinkt anders: 1.02 Muziek in 
de nacht; 5.02-7.00 VARAs Och¬ 
tendhumeur. 


Radio 2 

Elk heel uur nieuws. 7.03 AVRO's 
radiojournaal met 7 30 en 8 30 
Nws overz. 8 04 Actual. 8.25 Fi- 
nanc. nws 9.04 De muzikale fruit¬ 
mand. 10.04 Vrouw zijn 11.30 Ik 
zou wel eens willen welen 12.04 
Lunchtime-magazine 13.04 Tijd¬ 
sein. 13.30 Als mensen verande¬ 
ren 13.54 EO-Metterdaad hulpver¬ 
lening. 14 04 De plantage met om 
14.04 Soortgenoten; 15 04 Het 
spoor terug, 15.50 Margreet Dol¬ 
man: 16.04 Hel grand gala du 
Ischa, 16 53 Vrije geluiden. 20.02- 
07 00 Zie Radio 1 


Radio 3 

Elk heel uur nieuws. 6 00-24 00 
VARA s verrukkelijke dinsdag 6 00 
Holland wordt wakker! 9.04 Ri< 


RTL Plus 


06.00 Hallo Europa. 

09.10 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie, (herh.), 

09.55 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Ak- 
tion Panda. 

10.05 Ein Schicksalsjahr. Ameri¬ 
kaanse serie. Herh. 

11.00 Die Sphngfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie. Herh. 

11.40 Sketchhotel. 

11.50 Tekenfilm. 

12.00 Du schon wieder. Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: Schrille Liebe. herh. 

12.30 Klassik zu Mittag. Met het RTL- 

Orkest. 

13.00 Heute bei uns. 

13.10 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Ak- 
tion Panda. Herh. 

13.30 Ein Schicksalsjahr. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Anders als erwar- 
tet. 

14.15 Schatten im Glas. Pilotfilm van 
de serie Crime Story. Herh. 

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft Heute. 
Economisch magazine. 

15.55 RTL Aktuell. 

16.05 Die Springfield Story. Serie. 
Af1.657.• 

16.55 RTL aktuell. 

17.00 Du schon wieder. Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: Der Kavalier. Herh. 

17.25 ■ Flash Gordon. Amerikaanse 
serie. Afl.: Gefangene von den Hai- 
mannern. 

17.55 RTL Aktuell. 

18.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Ein Millionar hat's 
schwer. Herh. 

18.45 RTL aktuell. 

19.02 Karlchen. 

19.10 Knight rider. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.: K.I.T.T. (herh.). 

20.00 Weerbericht. 

20.10 Der Chef. Amerikaanse serie. 
Afl.: Dynamit und Bobby. 

21.55 Crime Story. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.: Draht ins Jenseits: 

22.00 RTL aktuell. 

22.25 Sexy Follies. Erotisch magazi¬ 
ne. 

23.00-00.25 Breaker, breaker. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1977 van Don 
Hulette. 


SSVC 


13.05 Children’s SSVC. Afl.: The 
Raggy Dolls. 

13.20 Rainbow. Serie. 

13.35 Physical Persuits. 

14.00 News and weather. 

14.30 Neighbours. Serie. Daphne 
veronderstelt het ergste omdat men 
in het ziekenhuis haar de baby niet wil 
laten voeden. 

14.50 International Pro-celebrety 
Golf. Nieuwe serie. 

15.40 Children’s SSVC. Afl.: Playbox. 

16.00 The Sooty Show. Sooty, 
Sweep en Soo willen gaan schaat¬ 
sen. 

16.20 Simon and the witch. Sally 
wordt spion en de heks wordt schoon¬ 
maakster. 

16.35 Bad Boyes. Afl.: The casino. 

17.05 The watch house. 

17.30 The Blockbusters. Gepresen¬ 
teerd door Bob Holness. 

17.55 The flying doctors. Afl.: Accep- 
tance. 

18.45 News and weather. 

19.00 Wish you were here....? Pro¬ 
gramma met Judith Chalmers in New 
York, John Carter in La Rochelle en 
Anneka Rice in Wales. 

19.25 Blankety Blank. Show met Les 
Dawson. 

20.00 Tomorrow.s world. 

20.30 Eastenders. 

21.00 Nofrills. 

21.30 Alexei Sayle’s stuff. 

22.05 News and weather. 

22.30 Whose line is it anyway..? 

22.55-23.50 Rugby special. 


Sky Channel 


06.30 European Business Channel. 
07.00 Good Morning Scandinavia. 
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club. 
08.05 The DJ Kat Show. 

09.00 Dennis. 

09.30 The Littles. 

10.00 • «Soft and Romantic. Muziek¬ 
programma. 

11.00 ««The Nescafe UK Top 40. 

Muziekprogramma. 

12.00 • «Countdown. Muziekpro¬ 

gramma. 
SAT 1 


06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09. 
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-ov 
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Sindbi 
09.35 Mr. Magoo. Tekenfilmserie. ^ 
Paul Reverse. 10.00 SAT 1 Bliek. 10. 
General Hospital. Afl.: Unterschlagi 
und legale Geschafte. 10.50 Koel 
mit SAT 1 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 f 
renade. Amerikaanse muziekfilm til 
van Anthony Mann. 13.00 Telebörl 
14.00 Programma-overzicht. Aansl.:" 
Horoskop. 14.05 Jackie und Jill. 
Barenkinder vom Berg Tarak. 
Schlage für Pedro und Faco.14. 30| 
Lassie. Afl.: Die Kaninchen. 14.55 
Goldene Schuss. 15.05 General HoSl 
tal. Afl.: Enneuer Auftrag für Joe. 15* 
Teletip Natur. 16.00 ■ Meine drei 
ne. Afl.: Die groBartige Idee.. 16.25 0 
Goldene Schuss. 16.35 Die Leute 'f 
der Shiloh Ranch. Afl.: Alptraum in 
Killman. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45? 
zaubernde Jeannie. Afl.: Die ScNj 
heitscreme. 18.15 Glücksrad. I8ij- 
SAT 1 Bliek. 19.00 Weerbericht. Aart, 
Gewinn in SAT 1. 19.10 Cannon. 
Das Wunderkmd. 20.00 SAT 1 Bl^ 

20.10 Stingray Afl.: Rückkehr na 
Saigon. 21.05 SAT 1 Bliek. 21.10 
Zirkus der drei Manegen. Amerikaaf 
film uit 1954 van Joseph Pevney. 23. 
SAT t Bliek. 23.10 Geheimzentrale t 
sabon. Amerikaanse detective uit l£. 
van Ray Milland. 00.40-00.50 Progral J 
maoverzicht. IV 


3 SAT 
ii 


$ 


16.15 Programmaoverzicht. 14.30 
nard Bernstein in der Berliner Filharn 
nie. 16.01 Weltsprache Musik. 17J 
Musik zum Traumen. 17.20 VorschtfO 
Mini-ZiB. 17.30 Sport-zeit-Extra. Sfr 
Weltcup. 18.00 Bilder aus der Schw* 
19.00 Heute. 19.22 3-sat Studio. I9j\i 
RingstraBenpalais. Afl.: Der groBe Ufc 
bekannte. 21.00 Ausiandsjourijz 

21.45 Kulturjournal. 21.53 sport-4z 
Nachrichten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22jc 
'Die Zukunft hat schon begonnen, rj 
bert Jungk in gesprek met Peter ri( 
lowsky. 23.20 3sat-Schlagzeilen. Pete\ 


# Rebecca Gibney en j 

O'Brian in 'The Flying Do < { 
tors'. ( SSVC - 17.55 uur) < 

13.00 Another World. * 

14.00 City Lights. ; 

14.30 Mobil Motor Sports News- | 
15.00 Ritters Cove. 

15.30 Castaway. i' 

16.00 ««The Coca-Cola EuroclV 1 

Top 50. Muziekprogramma. { 

17.00 The DJ Kat Show. 1 

18.00 Gidget. j 

18.30 I Dream of Jeannie. 

18.57 The Uniroyal Weather Rep 0 * J 
19.00 The Ghost and Mrs. Muir. 

19.30 Gemini Man. j 

20.30 Alex the life of a child. Filrt 

21.58 The Uniroyal Weather repO* 1 
22.00 N.F.L. American Football- 
23.00 Paris to Dakar rally. 

23.15 ««Pop Formule. Muziekp! 


gramma. 


00.25 • «Canada Calling. Muziekfi 
gramma 1 

The Uniroyal Weather Rep^ 

‘cH 


00.57 

01.00 

bert. 

02.00 

02.30 

03.30 

04.00 


Rudolf Serkin plays Sc 1 ! 

Chillingirian Quartet. 
Scarlatti Sonatas. 

Guitarra. 

Landscape Channel. 


Super Channel 

07.00 World news and business- 
08.00 Entertainment mix. 

16.30 Hot Line live show. 

18.30 Series. j 

20.00 Sportsnight. t 

21.45 World News. i 

22.00 Super Sports Night. 
00.00-03.00 Entertainment mix. 


i 


radio 


iigter 


11.04 Angeltque 12 04 VARA's 
Steen & Been Show. 14 04 Twee 
meter de lucht in 16 04 De verruk¬ 
kelijke vijftien 18 04 Driespoor. 
19 03 Dubbeiiisjes 20.03 Pop- 
krant. 21 03 VARAs Vuurwerk. 
22 03 VARA's Poppodium 23 02- 
24 00 Tracks 


Radio 4 

7 00 Nws 7 02 Een goede morgen 
met Herman Krebbers. (8 00 Nws.) 
9 00 Continu klassiek. 11.00 TROS 
Concertzaal Werken van Vieux- 
temps en Prokofjev. 12 15 Nieuwe 
klassieke platen 13 OO Nws 13.02 
Klassieke top tien 13 30 Belcanto- 
rium 16.00 Het Kunstbedrijf 17.00 
The consort ol Musicke olv Antho¬ 
ny Rooley mmv sol 18 00 Nws. 
18 02 Lied van de week 18 15 Le¬ 
ger des Heilskwartier 18.30 Eras- 
mus Muziek Concours 88 Strijktrio 
Ter Haar-Van Els en het Mare van 
Roon Quartet. 19 25 Kamermuziek 
uit de barok Rien Voskuilen, klave¬ 
cimbel. 20.00 Nws 20.02 Avond¬ 
concert. Werken van Mendelssohn 
en Gossec 21 30 Literama 22 30 
Historische orgelopnamen: Jeanne 
Demessieux 23.01-24 00 Kamer¬ 
muziek van Berio en Peter Maxwell 
Davies 

Radio 5 

6.30-6 49 Scheepv - en marktbe¬ 
richten en uitgebreid weerber 9.00 
Nws 9 02 NOS Sportief. 9 25 Wa¬ 
terstanden. 9.30 De creatie. 10.00 


De wereld zingt Gods lof. 10.50 
Tekst en uitleg 1100 Studio 55. 
12.00 Nws. 12.05 De verdieping. 

13 00 Nws 13.10 Nederland en 
zi|n buren. 13 30 Rondom het 
woord. 14 00 NCRV-Leerspiegel, 
met om 14.00 NCRV-Leerhuis. 

14 10 Dagvaardlg; 14 30 Zelf mode 
maken 15.00 Schone wereld. 
16 00 Op de rand van het recht 

16 30 NOS Ombudsman IN- 
FORM VD. RIJKSOVERHEID: 

17 35 Postbus 51 17.55 Meded. 
en Schippersbenchten 18.00 Nws 

18 10 Vers op vijf. 18.20 Uitz. van 
de PSP 18 30 Vertel me wat. 18 40 
Taal en teken. 19.00 Progr. voor 
buitenl. werknemers 20 30 Oude- 
renwijzer 21 00 Ca va? 21.30- 
22 00 Latijn. 

Omroep Limburg 

7 15-7.59 Ochtendmagazine: Lim¬ 
burg aktueel, gast van de dag en 
muz. 8.05, 9 02, 10.02 en 11.02 
Kort nws 12.05-12 56 Middagma- 
gazine: Limburg aktueel. Ruilbeurs, 
agenda en muz 13.05. 1402, 

15 02 en 16.02 Kort nws 17.02 
Reg.weerber. 17.05 Limburg aktu¬ 
eel: Agenda en muz. 17.25 Bijblij¬ 
ven: volwasseneneducatie. 17.55 
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi¬ 
gingen. 

BRT 2 

5 30 Sjapoo. (6.00, 7 00 Nws , 7 30 
Nws en RVA-ber.) 8.00 Nws 8 12 
NV hoop doet leven. 10.00 Nws 
10 03 Broccoli. 11.55 Mediatips. 
12.00 Limburg 1988. 13,00 Nws 


13.10 Onvergelelijk. 13.45 Org 
cital Ivan Guilini 14.00 De 
pende man 17.00 Focus, f' 
Het algemeen belang. 18 00, 
orgeltje van Yesterday. 19.00J 

19.10 Rockgolf. 22 00 Nws 
Je weet het maar nooit. 23.30-^ 
Twee tot Twee. (0.00 Nws ) 

Belg. Rundfunk 

6 30 Radiofrühstuck. 7 15 Wun4 
kasten. 7 45 VeranstaltungsK*J 
der 9.05 Musikexpress. lO OO 11 
Aulgelegt. 11.05 Gut Aufg^ 
12 00 Musik bei Tisch. 12.15 
anstaltungskalender. 13 00 
schaul. 14 05 Musikzeil Heutë 
cheslerklange aus aller Welt ’ . 
Spotlight. 17.05 Oldiekiste 
20.00 Musik|ournal. 
Luxemburg/RTL 

5 30 Guten Morgen! 9 00 EiF . 
wie kein anderer. 11.00 Tref! J 1 
elf. 12 00 Is ja n Ding 14.00 • 

16 00 Entenjagd. 17.00 MusiWj 

17 50 Sportshop 18 00Musikf' 
19 00 Prima 20.00-01.00 Eifl 
ges Musikprogramm. 

WDR 4 

4 05 Radiowecker 6.05 MOW 
melodie 9 05 Musikpavillon. *5 
Gut aufgelegt 14.05 Auf def . 
menade 15 00 Café-KoH* 
16 05 Heimatmelodie 17 ( ^j 
sik-Express. 20.05 ZwiS^ 
Broadway und Kudamm. 21.001 
sik zum Traumen. 22.30-* 
Nachtexpress 

show Dinsdag 3 januari 1989 • Pagina 9 


09. 

-ov 

dbf 

!. A 

10 l 

agi 

ocf| 

15 

Dor| 

s'-. 

'I 

30 
5 I 
Hoi 

15 


Van onze rtv-redactie 

HEERLEN - Met een ledenaan¬ 
tal van 549.151 heeft de NCRV de 
hoogste stand in haar geschiede¬ 
nis bereikt. Het ledental van de 
omroep nam in de voorbije 
twaalf maanden toe met 16.855. 
De NCRV schrijft de groei toe 
a an, ondermeer, de vernieuwing 
van de gids, de toenemende 
waardering voor het program¬ 
mapakket en de toetreding van 
de ’NCRV-jongeren’. 

De AVRO is de grote verliezer 
geworden in de strijd om de le¬ 
dentallen. De Algemene, die 
sterk in opspraak is geraakt, zag 
Z1 m aanhang het afgelopen jaar 
slinken van 806.705 tot 795.023, 
en raakte daarmee in één klap de 


Meeste eer lies voor A VRO — Veronica grootste om roep 

NCRV: record aantal leden 


vorig jaar geboekte winst weer 
kwijt. Het is voor het eerst sinds 
vele jaren dat de AVRO een le¬ 
denverlies moet erkennen. 

TROS en Veronica sloten 1988 af 
met winst. Veronica klom met 
139.000 naar 1.016.000 leden: 
925.000 abonnees en 91.000 Club 
Veronica-leden en tientjes-leden. 
De TROS zag na het ’rampjaar’ 
1987 (verlies van bijna 22.000 le¬ 
den) het ledental groeien met 


9.537 tot 710.782. De winst wordt 
vooral, aldus directeur Cees den 
Daas, geboekt onder jongeren. 

Van de Nederland 1-omroepen 
boekte behalve de NCRV (plus 
17.000. totaal 549.151 leden) ook 
de VARA een grote winst. Zij 
klom met 10.244 leden naar een 
totaal van 528.909. De winst 
wordt grotendeels toegeschre¬ 
ven aan het vernieuwde omroep¬ 
blad. 


De KRO heeft 1988 afgesloten 
met 639.125 begunstigers (eind 
1987: 641.422). „We hebben in het 
geweld van ledenwerving door 
omroepen en van dumpprijzen 
voor omroepbladen onze positie 
weten te handhaven, ondanks 
een lichte daling van 2297 begum' 
stigers ten opzichte van eind '87. 

Toen hadden we met 641.422 be¬ 
gunstigers de hoogste leden¬ 
stand in onze geschiedenis, na 


een vrijwel gestaag opgaande lijn 
sinds 1973," aldus voorzitter Ben 
Schmitz in zijn nieuwjaarswens. 

Het aantal abonnees op het 
KRO-programmablad 'Studio' 
bedroeg 286.968 (-4635 t.o.v. 

1987), dat op 'Mikro Gids’ 347.764 
( + 1493 t.o.v. 1987). De twee klei¬ 
ne partijen bleven allebei ruim 
boven de 300.000-grens. een 
noodzaak voor B-omroepen. De 
VPRO kwam op 337.628, een 
winst van 7.958 leden. Een verbe¬ 
tering van de programma-gids 
ligt ook hier aan het succes ten 
grondslag, aldus een woordvoer¬ 
der. Ondanks een verlies bijna 
drieduizend leden bleef ook de 
EO ruim tien procent boven de 
'gevarenzone' en staat nu op 
326.397. 


A VRO-voorzitter Wallis de Vries gekwetst door persoonlijke kritiek 

’ Mijn funktie is die 
van een waakhond’ 


. Dat 
en ziel,” zegt 


lil: 


Sf 

50 
e v 

5 f 

V an 

onze rtv-redactie 

aov^VERSUM - Eigenlijk wil 
^AVFtO-voorzitter Gerard Wal- 
Biie ls de Vries helemaal niet rea- 
nageren op door AVRO-topmen- 
Lfkr ? 1 gedane beweringen, dat 
>3) t een vee ^ na drukkelijk 
^tempel drukt op de organisa- 
ig jiie en de programma’s van de 
ira< Algemene’. Een fax-berichtje 
van vijftien regels, waarin 
■f staat Hat deze berichten ’kant 
•Hoch wal raken’ is aanvanke- 
JMhk de enige reactie. „Mijn 
l^unctie is die van waakhond 
r/ïni de identiteit en de statuten 
7 ;V an He AVRO te bewaken 
:hjdo e ik met hart 
Snij. 

N» 

de Vries zegt ronduit ver- 
irrtyi - 0 en onaangenaam verrast te 
_ 2 -J n v ? ver He beschuldigingen, als 
2 J u nij zich te veel bemoeien met de 
pj A ga , n . lsa he en de programma’s, 
f’kn n gmgen noemt hij het. En de 
m P e 6 u^ e vraa g die hem op dit mo- 
en d “ ez ighoudt is: wie doen hem 
d , AVRO dit aan, en vooral waar- 
u:- A , is hij van goede wil, zegt 
J er een kloof bestaat, wil de 
oorzitter die graag overbruggen: 
dilumr. van mijn kant alleen maar 
‘^kjkheid scheppen. Ik sta open 
te P rat - e n met mensen, die hoge 
d^^Hyoordelijkheden krijgen van 
d ^ VRO, om te kijken wat er aan 
o hand is. Maar dan moeten ze wel 
D1 J mij komen.” 

j^ijn naaste medewerkers weigert 
lin va *len. Zonder enige aarze- 
rig zegt de 51-jarige Hagenaar: „Ze 
Jn mijn referentiekader. Daarop 
M K 0et \ en w d ik kunnen vertrouwen. 

^ o oiet, dan houdt het voor mij 

,P' Maar boos is hij wél op de lie- 
em die uit de school hebben ge- 
. a Pt. Het nieuws in de krant over 
Persoon heeft hem verrast. Dat 
' duidelijk. Het heeft hem verrast, 
dij, omdat hij in de berichtge- 
‘ ln S veel details voor het eerst ver- 
Over de contacten van de 
VRO met een headhuntersbureau 
«voorbeeld. Een door een hoge 
VRO-functionaris ingeschakeld 
Ureau , dat op zoek moest gaan naar 
a en interim-manager als opvolger 
an Wibo van de Linde. „Daar weet 
K niets van. Dat is me totaal onbe- 
(rt e hd. Welk bureau, dat weet ik ook 
, jj le d Ik wil wel weten wie dat is. 

e eft een hoge AVRO-functionaris 
■ °^ a ct gezocht met een headhun- 
Er zijn hier mensen kennelijk' 
y Vree md bezig.” 

j Minimale rol 

ï a P e nieuwe interim-manager zou 

s voorwaarde stellen, dat de rol A o„ art hA# ... 

an de voorzitter van de AVRO * reen^dafAVRoT 2 * 41 " da " geen 
jv°rdt geminimaliseerd 9 Dat hééft * ol ^ en > dat A VRO-topmensen naar 

^heleiTnTet alfvoorwaarSe te tïlïln'' deSeIijk ° ïer henl 

stellen. De rol van de voorzitter is 8 
ï t 2 , U ?dtate qua’ een minimale. Dat is VprveJ^nH n-u , 

buishoudl L n de i StatU t ten wT h S ieuk ' Want daarmee wordende 
ü? ish° u dehjk reglement. Wat zegt langen van de AVRO 

■ rs mijn rol helemaal niet mmi- 

naal? Dan wens ik dat te horen van • GERARD WALLIS DE VRIES 
Jn Hilversum zijn ze nog niet van me af. Ze krijgen een harde 

kluif aan mij”... 


gen nog eens tegen mij verklaard, 
dat er niets aan de hand is. Wordt er 
gezaagd aan m’n stoel, zegt u? Ik 
krijg andere dingen te horen. Ik 
krijg zelfs uitermate waarderende 
woorden te horen, zowel van het be¬ 
stuur als van mensen die in dit be¬ 
drijf geplaatst zijn”. 


rl V 

e directie. ’Quod non’, en niet uit 
e krant op deze manier.” 

] * Heeft niemand hem ooit recht- 
re eks gezegd, dat hij een be- 
' °eial wordt gevonden? 

• !’.P ee - nooit. De statuten zijn duide- 
I .Ik. Als men vindt dat ik mij niet 
f “ an de statuten houd, dan staat mijn 
i^eur open. Dan moet men het zeg- 
m tegen me. Dan moeten ze naar 
1 e * oe komen. De enigen die dat be- 
°orlijk tegen me kunnen zeggen, is 
e directie. En die hebben vanmor- 


van ae avku ernstig ge¬ 
schaad. Die van de voorzitter ook 
Dat is punt twee, maar ook niet 
leuk. En als mijn belangen daarmee 
met worden gediend, worden de 
AVRO-belangen er niet mee ge 
diend.” 

Wallis de Vries 
kers. 


verfoeit medewer- 
die hem en anderen naar bui¬ 


ten toe in een kwaad daglicht stel¬ 
len. Het halve brilletje verschuift 
met driftige gebaren van beide han¬ 
den op en neer over de neus. 

Ledenverlies 

• Geen vuiltje aan de AVRO- 
lucht, waar een paar keer per week 
een vlucht regenwulpen over het 
scherm langs komt scheren, zelfs 
tussen de speelfilms door? Het is 
toch bekend dat deze omroep dit 
jaar onder de 800.000 leden komt te 
zitten? Dat geeft toch zorg? 

De voorzitter denkt na. Kijkt rond 
en zegt: „We hebben inderdaad zorg 
over ons amusementspakket. Dat 
zit nog niet helemaal goed bij de 
AVRO. Het bestuur uit die zorg ook 
consequent bij de programmama¬ 
kers. Maar we beseffen terdege dat 
zoiets niet zomaar kan, dat moet ge¬ 
leidelijk gebeuren. Er moet meer 
gelachen worden in AVRO-pro- 


gramma’s. Er moet meer lol komen, 
lol van eigen produkties. Hollandse 
lol, ja. Maar dat kost vreselijk veel 
geld. En dat terwijl we juist nu met 
z’n allen in grote financiële proble¬ 
men zitten. De overheid is gaan be¬ 
zuinigen en gaan snijden, dus komt 
er minder geld naar de omroep toe, 
en dat merken we. We hebben de or 7 
ganisatie moeten inkrimpen, met 
minder mensen moeten werken. 
Anders zouden we het financieel 
niet hebben kunnen bolwerken. 

Het is volkomen terecht, dat we 
eerst alle aandacht zijn gaan geven 
aan de informatieve sector. Dat is 
van oudsher een AVRO-sector. Dat 
moetje per definitie met eigen men¬ 
sen doen, dat moeten volledig eigen 
produkties worden. Weet u wel hoe¬ 
veel dat kost? Als we destijds, vijf 
jaar geleden toen Wibo van de Linde 
hier kwam, besloten hadden om te¬ 
gelijk ook alle aandacht aan het 
amusement te geven, en om niets te 
doen aan de omvang van ons perso¬ 
neel, dan waren we volstrekt onver¬ 
antwoordelijk bezig geweest. Wie 
denkt, dat zoiets kan, die heeft er 
geen idee van hoe je bij de omroep 
met geld moet woekeren.” 

Wibo 

Het botert niet meer tussen voorzit¬ 
ter en voormalig directeur Van de 
Linde, maar een kwaad woord komt 
niet over de lippen van Wallis de 
Vries. „Ik ben erg op Wibo gesteld.” 

• Waarom hebt u dan niets onder¬ 
nomen om hem in functie te laten? 

„We hebben meteen bij zijn komst 
hier afgesproken, dat we na vijfjaar 
wel eens verder zouden zien. Het is 
nu vijfjaar verder. Toen hij zei, dat 
hij wel weer programma’s wilde 
gaan maken, heb ik gezegd: joh, dat 
leggen we dan gewoon aan het be¬ 
stuur voor. En het bestuur heeft er 
ja tegen gezegd.” 

• Dat kwam u dan goed uit. De cij¬ 
fers vallen tegen, de oppositie bin¬ 
nen het bedrijf nam verder toe. U 
vond het sinds de zomer echt tijd 
dat Wibo nu zijn terugtreden aan¬ 
bood? 

„De cijfers vallen niet zo tegen. Het 
initiatief is geheel van Wibo uitge¬ 
gaan.” 

• En u hield hem nu niet tegen. 
Maar wat had u gezegd, als Wibo 
na een nachtje slapen met de mede¬ 
deling was gekomen, dat hij toch 
maar een poosje aanbleef? Er zijn 
immers pas twee jaar van het lo¬ 
pende vijfjarenplan verstreken. 
Nog drie jaar erbij, en de boel was 
afgerond? 


„Ik denk niet in termen van als, als, 
als. Het is niet aan de orde. Wibo 
heeft gezegd dat hij ermee wilde 
stoppen, dat is alles.” 

# Maar toch, zou u dan gezegd 
hebben: fijn Wibo, ik ben blij dat je 
aanblijft om het karwei af te ma¬ 
ken? 

„Het is niet aan de orde.” 


# Vindt u niet, dat zo’n antwoord 
al veelzeggend genoeg is? 

Wallis zwijgt en kijkt in het krantek- 
nipsel. Hij loopt het bericht nog 
eens door en gaat op een ander on¬ 
derwerp over. „Als mensen iets over 
mij dwars zit, dan moeten ze naar 
mij lopen. Waarom gebeurt dat toch 
niet? Daar heb ik geen verklaring 
voor.” • WILLEM NIJHOLT & SIMONE KLEINSMA in een scène 
uit de tv-show van vanavond. 

’Simone and Friends’ 

HEERLEN - Simone Kleinsma staat vanavond centraal in de 
show ’Simone and Friends’ die de TROS om 20.55 uur op Neder¬ 
land 2 uitzendt. Ze zingt een aantal nummers met Ron Brandste¬ 
den Robert Long en Willem Nijholt en is te zien in sketches met 
Hans Otjes en met een aantal acteurs uit 'Medisch Centrum West". 
Simone Kleinsma studeerde aan de Kleinkunstacademie en werd 
in 1978 onderscheiden met de Pisuisseprijs. Met Gerard Cox was 
ze te zien in 'Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet’, ze speelde 
in de musicals 'Maskerade’, 'Amerika. Amerika’ en 'Evenaar' met 
Jos Brink en werkte mee aan de André Van Duin Revue. 


brand in schakelkast 

Opnieuw 
storing 
bij omroep 
Limburg 

Van onze rtv-redactie 
MAASTRICHT - Geen nieuws 
«dsterochtend tijdens de eerste 
, Rzendingen van Omroep Lim- 
, Ur g in Maastricht. Opnieuw had 
e omroep te kampen met tech- 
ai sche problemen nadat een paar 
ek en geleden een schakelkast 
oiiedig uitbrandde. In die kast 
, ^vindt zich het computerge- 
, e bgen waarmee wordt geregeld 
a t de landelijke programma’s 
"'Radio 1 op bepaalde tijden 
orden onderbroken voor die 
t an Omroep Limburg. Deze 
Tonische overschakeling vond 
. Plaats en in plaats daarvan 
re gen de luisteraars o.a. om 8.00 
J) om 9.00 uur het reguliere ra- 
oioprogramma van de NCRV. • RIKA ZARAI 

...haar ’kruiden - en verse groenten’-theorie slaat in als een bom... 


Limburgse 
omroep in stereo 

Van onze rtv-redactie 

MAASTRICHT - De uitzendingen 
van Omroep Limburg zullen in de 
loop van juni in stereo te ontvangen 
zijn. Directeur-hoofdredacteur Jan 
Tieland deelde gisteren desge¬ 
vraagd mee dat de ingangsdatum 
samenvalt met de opening van het 
Wereld Muziek Concours in Kerkra- 
de. Alle uitzendingen van het WMC 
zullen via de zenders Hulsberg en 
Roermond in stereo te ontvangen 
zijn. Radio West startte gisteren als 
eerste regionale omroep in Neder¬ 
land met uitzendingen in stereo. 

Humperdinek: 
50 miljoen 
schadevergoeding 

LOS ANGELES - Zanger Engel- 
bert Humperdinek heeft een eis tot 
schadevergoeding van 50 miljoen 
dollar ingediend tegen het week¬ 
blad National Enquirer omdat dit 
blad ten onrechte zou hebben ge¬ 
meld dat de zanger aan AIDS lijdt. 
Het boulevardblad bracht een ver¬ 
haal onder de kop „Engelbert heeft 
het AIDS-virus”, met daarin een 
smeuïg verslag van de moeder van 
Humperdincks 12-jarige onwettige 
dochter, die verklaarde dat de 52-ja- 
rige zanger een strijd op leven en 
dood tegen zijn AIDS-besmetting 
levert. Humperdinek lijdt niet aan 
AIDS en is evenmin ooit sero-posi- 
tief bevonden, zo valt te lezen in de 
aanklacht die hij tegen de National 
Enquirer heeft aangespannen. 


Ex-zangeres verdient in Parijs schatten geld 

Rika Zarai: alternatieve geneeswijzen 


Van onze showpagina-redactie in Jerusalem, maar ontpopte zich la- 
PARIJS — Wat Rika thuis eet is een a I s zan geres met een krachtig en 


mythe. Pruimen, honing en zeme 
len worden afgewisseld met zeme¬ 
len, honing en pruimen. Daarbij 
drinkt Rjka kopjes kamille-, rosma¬ 
rijn en menthe-extract. De aanhan¬ 
gers van Rika Zarais terug-naar-de- 
natuurcultuur zijn op straat en in de 
kantoren te herkennen. Ze zeulen 
thermoskannen met zich mee waar¬ 
in heilzame kruidendranken warm 
worden gehouden. Een enkeling 
posteert zich voor een venster, 
werpt dat open en inhaleert een 
kwartier lang met diepe, gretige teu¬ 
gen de buitenlucht. Afzonderlijke 
kwalen zyn aan het wellicht wat 
vreemde gedrag van de Zarai-adep- 
ten af te lezen. Wie tijdens zijn werk 
op zijn stoel zittend plotseling zijn 
rug recht, het hoofd in de nek werpt 
en daarbij twintig maal de 'interne 
en de externe anus-spier samen¬ 
trekt’ ontpopt zich zonder meer als 
een lijder aan impotentie, maar dan 
wel als een lijder op weg naar de ge¬ 
nezing. 

Rika Zarai was ooit sergeant in het 
Israëlische leger. Ze studeerde als 
pianiste af aan het conservatorium 


toch fluweel geluid. Ze zong voor de 
soldaten en ging naar Parys, waar ze 
werd opgemerkt door Jacques Brei. 

Haar artistieke carrière werd in het 
begin van de jaren '80 afgebroken 
toen de auto waarin ze zat hardhan¬ 
dig tegen een muur botste. Rika 
raakte in coma. Haar rugwervels 
waren zo beschadigd dat ze wel 
nooit meer zou kunnen lopen. Als 
de doktoren de hoop tenslotte opge¬ 
ven, schrijft Rika haar vriend Dex- 
treit, die zo’n zestig boeken over na- 
tuurgeneeskunst op zijn naam heeft 
staan. Dextreit raadt haar aan alle 
naast haar bed staande pillen in de 
prullemand te werpen. En ze begint 
een kruidenkuur. „Die kuur reinig¬ 
de mijn lichaam van alle giftige stof¬ 
fen en medicamenten”, aldus 
schreef Rika later. Ze kon weer op¬ 
staan en liep drie maanden met een 
gipscorset. In dat corset was ze in 
staat tot een hernieuwd optreden in 
het Parijse ’Olympia’, de tempel van 
de Franse chansonniers. Na drie 
jaar was de ellende van het auto-on- 
geluk verleden tijd. 


In 1985 publiceerde Rika Zarai haar 
eerste boek, dat ’Mijn natuurlijke 
geneeskunst’ heette. Al binnen een 
paar maanden waren er honderd¬ 
duizenden exemplaren van ver¬ 
kocht. Op het ogenblik bedraagt de 
totale oplage van ’Mijn natuurlijke 
geneeskunst’ twee en een half mil¬ 
joen. Een paar maanden geleden 
lanceerde Rika een nieuwe best-sel- 
ler. Hij heet ’Myn natuurlijke gehei¬ 
men om beter te worden en te sla¬ 
gen in het leven’. De eerste oplaag 
beliep 450.000 exemplaren. 

Terwijl in een land als Frankrijk de 
geleerden elkaar nog steeds in de 
haren vliegen over vragen of ho¬ 
meopathie oplichterij is dan wel een* 
alternatieve geneeswijze, bleek 
Rika Zarais’ kruiden- en verse- 
groenten-theorie als een bom in te 
slaan. Het ontwikkelde zich niet al¬ 
leen een tot sociologisch, maar ook 
tot een economisch verschijnsel. Er 
bleken immers bij lange na geen 
kruidenwinkels genoeg om de plot¬ 
selinge aanstorm van kruidenzuch- 
tige Zaraianen het hoofd te bieden. 
Rika zag het gat in de markt en be¬ 
gon een eigen kruidenhandel, die 
over het ganse land zijn vertakkin¬ 


gen heeft. Met haar vegeratische 
theorieën ze eet vlees noch vis be¬ 
dreigde ze een kort ogenblik het 
machtigste bolwerk aller Fransen: 
de restaurants met de goed-burger- 
lijke keuken. 

’ Charlatan’ 

Na de publicatie van haar tweede 
boek laait de strijd om Rika nog veel 
hoger op dan na de verschijning van 
haar eerste. Toen al was de zangeres 
die geen tijd meer voor zingen had 
al bijna iedere dag op de TV-scher- 
men te zien, gewikkeld in verhitte 
discussies met haar medische te¬ 
genstanders. De inhoud van ’Mijn 
natuurlijke geheimen’ heeft niet 
meer alleen tot stil hoongelach, of 
tot een nauwelijks hoorbaar tanden¬ 
geknars geleid. Ditmaal zijn de offi¬ 
ciële medici echt boos. Ze noemen 
Rika voortaan met van woede ver¬ 
stikte stem een levensgevaarlijke 
charlatan en kunnen tijdens de nog 
steeds voortgaande TV-discussies 
van razernij nauwelijks op hun stoe¬ 
len blijven zitten. 

Het is inderdaad de vraag of Rika 
Zarai met ’Mijn natuurlijke gehei¬ 


men’ zich niet in al te woelig water 
heeft gemanoevreerd. En of ze met 
de manier waarop ze de wonderwer- 
king van haar kruidenthee en haar 
regels van zelfdiscipline tot in het 
absurde trekt, haar boodschap niet 
regelrecht ongeloofwaardig heeft 
gemaakt. Haar tweede boek wordt 
opnieuw door honderdduizenden 
naar gezondheid snakkende Fran¬ 
sen gekocht. Of ze er beter van wor¬ 
den valt nog meer te betwijfelen dan 
na de bestudering van het eerste. 

Alles begint bij Rika immers met 
haar 'mentale bioscoop’. Enige ma¬ 
len per dag dienen zieken zich te 
concentreren op het scherm van 
hun verbeelding en daarop de wens¬ 
droom te projecteren van hoe de 
wereld er na hun genezing weer blij 
en zorgenvrij uit zal zien. Ze moeten 
hun geest als het ware met 'blijheid’ 
vullen. Het lichaam volgt dan van¬ 
zelf. Bij het citeren van deze wijs¬ 
heid werd een kankerspecialist tij¬ 
dens weer zo’n televisie-debat met 
Rika bijna onpasselijk van razernij. 
„Wat denkt u van patiënten met ter¬ 
minale kanker, of van aids-patiën- 
ten die zweven op de rand van de 
dood?”, vroeg de specialist, terwijl 


hij een gebaar maakte of hij Rika's 
’Mijn natuurlijke geheimen’ met 
een botte bijl op het punt stond te 
klieven. 

Het is waar dat Rika Zarai ditmaal 
beweert dat ook kanker en aids met 
haar methode niet alleen kunnen 
worden voorkomen, maar zelfs ge¬ 
nezen en daarmee begeeft ze zich 
daadwerkelijk in het mijnenveld 
van de charlatanerie. Haar tweede 
basis-raad is die van de 'korte mot¬ 
to’s’. Net als ridders vroeger in hun 
blazoen een wapenspreuk voerden, 
dient iedereen voor zichzelf nu zo’n 
zinnetje in de trant van Tk worstel 
en kom boven’ te bedenken. De 
'mentale bioscoop’ dient met dat 
zinnetje de hele dag door mompe¬ 
lend dan wel luid en krachtig uitge¬ 
sproken te worden afgewisseld.Wie 
gezond is van geest en zijn lichaam 
niet afpijnigt met pillen, vlees of vis, 
is al een heel eind op de goede weg, 
vindt Rika. Bovendien raadt ze haar 
adepten aan niet onder een hoog- 
spanningsleiding te gaan wonen, op 
vijf meter van de televisie te blijven 
en bijvoorbeeld op te passen met 
een magnetron-oven als je zwanger 
bent. 

Limburgs Dagblad 


Te koop aangeboden 


Bontmantels 

Dames ruit nu uw oude 
bontmantels of lammy's in 
voor een nieuwe. Ze zijn bij 
ons nog honderden gul¬ 
dens waard Onze nieuwe 
collectie 1988 is enorm: 
eaeibont. lammy's. gevoer¬ 
de regenmantels. j 

Inez Bont 

Grote Gracht 87 Maas¬ 
tricht, tei. 043-252259 

Grote ' 

apparatuurshow 

van topmerken mbouwap- 
paratuur. Koken op gas. op 
licht en in de magnetron- 
oven mogelijk. Kom er 
^ eens kijken bij: Vossen 
Keukens. Eikenderweg 77, 
Heerlen. Tel. 045-717555. 

Keuken-aktie 

In wit beige 2.70 tot 3 m 
kompl. m. app. (3 dig. van-; 
af ƒ3100,-. In eiken land- 1 
huis 3 kleuren va. 
ƒ3990- Vossen Keu-j 
kens. Eikenderweg 77 enj 
Glaspaleis. Kerkplein 
Heerlen. 

Een wereld vol 

keukendromen 

vindt u in het Glaspaleis. 
Kerkplein te Heerlen, in de 
nieuwe Design-keuken- 
studio van Vossen Keu 
<ens Heerlen. 


Bij privehuis YVONNE zijn 
8 lieve sexy meisjes die u 
ontv. in lingerie 7 dg. 


in 


IM 


De Live-Afspreek-Lijn 
Bel: 06-320-320-55 

(50cpm) Direct S-E-X-con- 


SELFKANT Manneke 
0949-2456-1 053. 

Buro ELVIRA bemidd. v. 


Haar waanzin 
grijpt je naar 


Bel als je de hele 
nacht aan mij wilt 


CONTACTBURO Lucie 
voor bemiddeling v. adres¬ 
sen, tel. 04490-50921 Ge- 


geop v iw4 u. pr. va. 
ƒ 75,-. 045-425100. Nu 

tact. 

Be! nulzes 

pour toi 

_. pnve-adress. adr. ƒ 25,-. 

j045-419384. 

de keel! 

SM-Maniac 

denken... 

üErotifoonü 

Club 2000 

weer 2 nwe. klasse meisjes 
aanw. 

I 

Sex Society 

Heren opgelet' Nu 7 dagen 

Standje 555 

320.320.05 

06-320.330.60 

06-320.320.12 

in de week open ma. t m vr. 
11-24 u.. zat. en zond. 14- 


-Spt'c-iale AANBIEDING: 
vïocrplanker. 2u mm dik 
I 1.1.5 p.m. fxcl. Alle maten 
lichtkoepels. Houthandel 
Kuikens. Eygelshovener- 
w eg 60. Ubach over VVorms. 
T el 045-3111646. _I 

Scherpe 

prijzen 

V.oerpianken en schroot¬ 
jes Tevens aile balkhout, 
p'aatmateriaal, lichtkoe¬ 
pels etc Tevens bezorgen. 
Houthandel Rinkens 
Eygeishovenerweg 60 
Ubach over Worms 
Tei 045-319846 I 

Te k electr GITAAR, merk 
Ioanez. ï.pr.st. t linü.- Tel? 
U45■45 7239_ 

Geiinpreu TUINHOUT.! 
palen, planken, eiken bal - j 
ken. spoorbielsen, enz., op! 
maat en thuis bezorgd. 
Houtzagerij impregneerde- j 
dn;!’ Windels. Bouwberg.i 
Brunssum. tel. U45 27U585. 

ÜPEN'HAARDHÜUT. 

eiken, op maat en thuis be¬ 
zorgd. ! 35. p m Tel. 045-: 
2 . 'i5ö5 I 


06- 

320.325.55 

50 ct. p. min. 

Privéhuis 
Club Exclusief 

Lieve en sexy meisjes aan¬ 
wezig vanaf 18 jaar, zelf 
verwennen of u laten ver¬ 
wennen. Bij ons is het mo- 
gelijk. Geopend maandag 
t m zaterdag van 11,00 tot 
23.00 uur. Industriestr. 13, 
Kerkrade, tel. 045-423634. 
Contactburo MAAS¬ 

TRICHT Bemiddeling in 
prive-adressen. Tel. 043- 
635264 _ 

Hardsexü 

Bel eens als je durft' 

50 ct. p.m. 24 uur 06- 

320.325.35 

320.325.35 

Topsex 

The Best! 

50 ct. p.m. 24 uur 06- 

320.325.25 
320.325.25 1 

Joyce 

zit er oovenop 
06 

320.321.65 

_ 50 ct. p.m. 

DeTNATIONALE Life Lijn. 
tel. 013-321395 7 dagen 

per week geopend. _ 

Club RUSTICA v.d. 
Weyerstr. 9. Kerkrade- 
West, tel. 045-412762. 

Ik begin het jaar goed!! 
Gay' Date' Live! Bel: 06- 
320.330.18 (50 ct m). 

Je stem is heel opwindend 
06-320.320.33 (50cpm) 
Fiirt-Line 33, sexy 


320.320.28 

heat line 

320.322.30 

standje 68 

320.320.68 

real live sex 

320.324.05 

i j i heet; j j 

320.325.02 

macaber 

320.325.03 

50 ct. p m 


Live 


Live I 


Live - Live 

Sex-Box 

50 ct. p. min. 06- j 

320.325.06 

Live - Live - Live - Live : 

i 

Meester 

Martin 

Luister mee ... naar wat 
onderdanige slaven graag 
met zich laten doen door 
Nederlands bekendste 
homomeester 

06-320.323.05 

50 ct. p.m. Dag & nacht 

Ook jij kunt vanavond je 
; wensen aan de meester 
kenbaar maken van 
; 19.00-24.00. Bel gratis. 

Bel 020-204998 


jonge meisjes 

v.a. 18 jaar. 06- 

320.321.21 

2 shows per dag 

’s nachts live 

320.321.21 

Haagse bluf 

320.325.21 

Let it beizar 

320.324.21 

Kabinet knoeit 

320.324.31 

50 cent per minuut 
Nieuw Nieuw 

Club 

Merci 

Rijksweg-Zuid 241, 
Geleen, 04490-45814. 
Geopend ma. lm vr. van 
11.00 tot 23.00 uur. 
Tevens meisjes gevraagd. 


Soms is ze streng, soms 
vernederend. Maar 
schokkend is ze altijd!' 
Luister zelf! 50 ct. m. 


Luisteren naar meisjes die 
zich nergens voor 
schamen. 50 ct. p. min. 
Viditel pag. 3690 


124 u. Altijd leuke jonge 
i meisjes aanw. Rijksweg 
|Nrd. 22a, Geleen, 04490- 
j 42315. 

i 


Joyce Tieners Provinciebox 


is ondeugend 
06 

320.321.65 

50 ct. p.m. 

Schaamrood 

en 

bloot 

Nombre 

Hombre 

06- 

32032023 

50 ct. p.m. 


Nieuw - 06 - Nieuw 

320.321.10 

Bel voor gratis 
tienerposterkalender 1989, 
aansteker en stickers 
Nieuw - 06 - Nieuw 

320.323.10 

10 meisjes, 100 verh. p.d. 
Viditel p. 34010, 50 c. p.m. 


Diana Escort 
045-215113/ 

| 320905 321038 

! Iedere dag van 9.00 tot 
02 00 uur. 

Ook in het weekend. 


G 

A 

y 


Joyce 

is sexi 
06 

320.321.65 


Mmmm... 
Lekker!! 

06- 

320.325.11 

’t 

Stoeipoesje 

50 ct. p.m. _| 

ëCÓNTACTENBUREAU.. I 

L'Amour, prive-adresbe-j 
middeling Heerlen. 045 
225237 


ZAKENMENSEN kiezen 
bij Buro Venus voor prive- 
adressen. Zowel regio alsj 
landelijk. Inschr. v. gast- 


06-sex 

50 ct. p. min. 

Relax-Line 

Betty *** Gratis foto's 

06-320.320.06 
★★★★★★★★★★★★★ 
Zevende hemel 

Gratis surprisepakket 

06-320.320.07 

★★★★★★★★★★★★★ 

Sex Non Stop 

Amanda vertelt 
200 verhalen per dag 

06-320.320.08 

★★★★★★★★★★★★★ 

!!! Live !!! 


Waarom verre afstanden 
als het ook zo kan' Iedere 
provincie z'n eigen 
nummer. Alle nummers 
beginnen met 

06- 

320.330 

Groningen .23 

Friesland .24 

Drenthe .25 

Overrijsel .26 

Gelderland .27 

1 Utrecht .28 

Noord-Holland.29 

7u.c-ftol.ana .83 

Brabant .84 

Limburg.86 

Het is wel de bedoeling dat 
je je eigen provincienum- 
mer belt. We kunnen uiter¬ 
aard niet verbieden dat je 
op 'visite' gaat bij een an¬ 
dere provincie. 

0.50 p.m. Viditel pag. 611 


JUAN (mnl.) privé en es¬ 
cort vanaf 10.00 uur. Tel. 
045-25 728 3. 

Voor het vuurwerk 
zorgen wij wel. 

De meisjes van 

Club 

Bubbles 

Rijksweg-Zuid 131, Ge¬ 
leen. 04490-42313. Geop. 
ma. t.m vrij. 10-24 uur, zat. 
10-18 uur. Tev. meisje 
gevr. 


XANDRA en Joyce, tot 
03.00 uur, privé en escort: 
tev. meisje gevr. 045- 
228975. 


SANDERS 


1 TNERRUUCLUB 

.ji.-ii tii-i -i ,j 

16-320^2^^^^ 

-DMNADf«ü« l .' ,u 

IJ-ir . .. L,tJ ' 

. 

BUURMN-BUUKVKUu# mof un pioaunum r t < 


50 ct, p.m. 


escort 

Heb je zin .. bel dan: 

06-320.323.04 

en bepaal zelf wie je bij je 
thuis laat komen. 

Dag & nacht 50 ct. p.m. 


HEREN van harte welkom 
, bij Wendy en Saskia af 10 
'u. Tel. 045-721759. 


I Oooohh! 

| 06-320.320.66 

M mh sex. _ 50 ct. p.m. 


VIUUVVCII V¥L-ir\UI 1 1 . II II. . 

Brunssum, 045-257191. 

Sex Relaxbox 

Joyce 

is heet 

06 


Superheet 

Strikt volwassenen 

06 

320.321.65 

320.324.06 

50 ct. p.m. 


Privéhuis MICHELLE. The 
best of the best for the 
best! Ook in 1989! Verom- 
que, Melame. Conny, Joy¬ 
ce, Diane en Claudia. Tel. 
045-228481. 

Escort-service all-in 
326191 ma. t m vrijd. 
tot 04.00 u. Alle 
aanw. 

045- 

14.00 

mog. 


Over echte erotiek gesproken ., 

Eroslijn: 06-320.321.22 

_ 50 ct. p.m 


En als zo’n lekker ding te intiem 
wordt, neem je toch een lijntje 
met z’n tweeën... 

Babbellijn 

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar 
een avontuurtje, ’s Nachts alleen voor volwassenen. 
(Alleen luisteren mag natuurlijk bok) 

50 ct min 

06-320.330.03 

Grijp je kans en laat je eens 
opwarmen door 9 frisse jongens! 

Bobby’s Gay Box 

Dollen met 9 jongens die maar een gedachte hebben. 
50 ct min. 

06-320.323.01 


Dinsdag 3 januari 1989 9 Pagina Ij 


Privé CORINA, Ivon, An- 
gela, Petra, Chamilla en 
Elly Tel. 045-227734. 


Privé Bnggit, Suan, Tracy, 
Cindy, Maria, Vanesssa en 
Margo. RIJKSWEG-ZUID 
131B, Geleen. 04490- 
48448. Tevens ass gevr. 


Nieuw NOENDA + assis 
tentes, ook SM + slavin 

Tel. 04492-5605.__ 

PRIVÉ bij Anita. Ook 's za¬ 
terdags. Tel. 045-352543^ 
KATJA privé en escort va 
ƒ 50,-. Tev. dringend as 
sistente gevr. 045-423608 


BIGGY’S escortservice 
van ma.-zat. 11 uur...? Tel. 
045-410034. 


CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u., 
zat. 11-18 u. Tel. 045- 
420042. 


Escortservice tel. 04490 
23730. Ma. lm zat. v 
20.00-5.00 uur. 


Privé ISA v. ƒ 75,-. Ooi 
zondaf (zaterdag geslo¬ 
ten). Tel. 043-214000. 

Gelukkig nieuwjaar! 

Ook in het nieuwe jaar staan wij voor uw wensjes klaa f 
Afzender: de meisjes 
van de Riverside-Club 

Dijk 2, Ohe en Laak, E9 afslag Echt Ohe en Laak. 
100 meter voorbij camping De Maasterp 
Open van ma. t m vrijd. v. 14.00 l m 02.00 uur 
Tel. 04755-1854 


Zwanger via 
de Babbelbox? 

Morgen zijn Peter en Ria 
óók bekende Nederlanders. 

Bel de Babbelbox als je óok van een avontuurtje houd! 
(50 ct/min.) 

Babbelbox 

06-320.330.02 


GELD NODIG? 

Fin.kantoor JORISSEN 


■Ti 'iiiiij ,n 

ïKÜLËIsi 


M H i l 1 9ü f i iJfS 


ëSiM Ml* 9 


HlslsiBiiÉ 


i^rf*r!Pn 

■jTjTtl 
■«yj/i Effect, rente vanaf 0,81% per maand 
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf 

Zeer goedkope tarieven 

Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag tussen 
ƒ 1000- en ƒ 100 000 - mogelijk. 

Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever. 
Overli|densrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel¬ 
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook 
vaak kwijtschelding bij invaliditeit ot WAO (vraag hiervoor 
vrijblijvend prijsopgave) 

Doorlopend krediet 2% aflossing 

Voordelige Ie, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30 
jaar. woes 

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd 
(gediplomeerd) kredietintermediair A 


Schelsberg 54, Heerlen 
Tel. 045-721781/724132 

Lid. Ned. Ver. Financierings Adviseurs N.V.F. 


Ti' rl grote Kollektle Neder¬ 
landse POSTZEGELS en 
autumautboekjes. 045- 
217963_ 

Goede KLEUREN TV S 
met garantie. Philips groot¬ 
beeld va. ƒ 145,-. Zeergrote 
Soit. tv's. Occasioneentrumj 
Geel Grasbroekerweg 25.j 
Heerlen. Tel. 045-724700. 

ïë k. ANTRAOETKO- 
LEN Tel. 045-752819. | 

VLOERBEDEKKING, 
gordijnen en karpetten, 1 
grote voorraad en voordeli¬ 
ge prijzen. Vele coupons 
met hoge korting Wuning- 
ïnr Gruoten. Kluosterstr. i 
22. Simpel veld. Tel. Ü4o-, 
441 346. _ 

TAFEL en b stoelen alm. 
165 «80 crn. passend bij alle 
meubelen, als nieuw, wit at’; 
wasbaar blad. Massief wen j 
ge hout. moet weg weg. 
plaatsgebrek Tel. 04o-l 
,10154. I 

RESTAURANT te koop, 
omgeving Heerlen. ge¬ 
schikt voor 2 echtparen. 2 
etagewoningen aanwezig. 
Br o.nr HK 627 Limburgs 
Dagblad. Postbus 31Ü0J 
641)1 DP Heerlen. I 

Te k weg. verh. 4-drs. VI¬ 
TRINE HOEKKAST 2-dlg.i 
t 8o0.-. 8-arms smeedijze-j 
ren hanglamp (195.-; kin¬ 
derwagen t 150.-: el. orgel 
merk Siel met stoel f 995,-. 
alles a.nw. Tel. 04490-10169. 

Te koop eiken WAND-! 
MEL'BEI. in prima staat. 1 
Pr.n.u.t.k Tei. 045-443100. 

KEUKENS, keukenappa-J 
ratuur. Laag in prijs, met, 
garantie RJ Handelson-j 
derneming. Stationstraat 
294. Nuth. Tel. 045 242602. ; 


Contacten/clubs 


Bij privehuis YVONNE zijn 
8 lieve sexy meisjes die u 
ontv. in lingerie. 7 dg. 
geop v. 11 -24 u. Pr. va. 
ƒ 75.-. 045-425100 Nuj 

weer 2 nwe. klasse meisjes 
aanw i 

Club 06 

Special Sex 

Lolita 06-320.320.40 i 

S.M 06-320.320.25 ; 

Meesteres 06-320.320.46 i 
Lesbisch 06-320 320.45 ! 
Hetero 06-320 320.26 1 

Wet-Sex 06-320.320.47 
Live 06-320.320 60 
Fanmail 06-320.320 48 
Viditel pag. 611, 
_ 0,50 p.m. 

PRIVÉ Nathaiie. Anita. Tel 
045-723029 

„DE JACHTHUT”, Haan 
rade-K rade, Grensstr. 23. 
Gabi. Regina. Karin, Heike, 
Maria en Matina. Ma.-zo. v. 
20-4 uur. 045-463943. 

06-320 330 07 Non-stop 
EROTISCHE verhalen 
ƒ 0.50 per minuut 
Non-stop SEXVERHALEN 

Retmafoon 06-32032103, 

50 ct . per min. _ 

KIJKOTHEEK Videoclub 
vr. met spoed leuke meis¬ 
jes Tel 045-718067. 

PRÏVE bij Jolanda met 6 
sexy meisjes vanaf ƒ 75,-; 
04492-3198 i 


s- 

n 

a- 

a 

S' 


V 

* 

y 


Limburgs1 1 T 

agblad 


voor 
het LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDAKTEUR: RON BROWN CHEF-EDITIEREDAKTIE: HANS TOONEN 

HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, MARKT 42 TEL. 045-455506; 6431 HE HOENSBROEK, KOUVENDERSTRAAT 215, TEL. 045-218555: 
6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719. It 


Pikant 


® Gisterochtend liep een aan- 
jat marechaussees nogal opval- 
j^ nd le surveilleren rond het ge¬ 
bouw van het Ministerie van 
Oe/ensie in Kerkrade. Desge¬ 
vraagd zeiden ze te patrouille- 
ren als voorzorgsmaatregel in 
r? r P an d ’>iet het bekladden van 
e fensie-eigendommen elders 
- «en lande. Pikant natuur- 
k)k. Bijna jammer dat er geen 
, e ’bkraadse 'dwarsliggers’ op 
ot idee waren gekomen om te 

eni °nstreren, al dan met met 
verf 


Pikant (2) 

* „Hoe komen jullie daar nou 
J . zegt de verantwoordelijke 
. * an °P het marechausse-kan- 
or in Heerlen: „O, zeggen ze 
K Nou, bij Defensie in 

lep™ ra ^ z *3 n onze mannen al- 
14 om de extra toeloop van 
len sen in verband met de 
0 'P l f,] lw 3aarsreceptie op te van- 
, 1 Communicatiestoornisje 

waarschijnlijk. 


Duur 

® Het begin van 1989 is voor 
n inwoner van Kerkrade een 
• Jj re aangelegenheid gewor- 
I n - Cisteren werd hij door po- 
i ler echter mr Seelen veroor- 
eetd tot vijftienhonderd gul- 
, en boete en een voorwaardelij- 
e antzegging van de rijbe- 
aegdheid gedurende negen 
acinden met een proeftijd van 
mee ja ar, maar met als bijzon- 
ere Vü arwaarde dat hij de eer- 
e vegen maanden niet in het 
Weekend mag rijden. Voorts 
horderde de rechter ook de ten- 
atvoerlegging van een eerdere, 
v a°rwaardelijk opgelegde 
s traj. On i s ee7l boete van 1200 
dulden en vier maanden voor- 
Waardelijke ontzegging van 
ri Jb evoegdheid. 


Duur (2) 


He verdachte verdiende deze 
Ta f omdat hij verleden jaar 
‘Tft een alcoholpromillage van 
■h2 door Kerkrade reed. De eis 
ban de officier van justitie mr 
, er t>aas, week niet ver af van 
et vonnis. Zij eiste echter wel 
^ e 9.en maanden onvoorwaar- 
e hjke ontzegging van de rijbe- 
, 0e 9dheid. De politierechter 
Wld echter rekening met het 
J- 11 dat de verdachte zijn rijbe- 
l Js voor zijn werk nodig heeft. 


D, 


daT~ l 9 e beurde ons in 1988 en 


ag 

• Dat ..... 

at zal ons in 1989 ook nog wel 
e P n paar keer gebeuren, on- 
«anfcs dat we er alles aan doen 
j at het niet gebeurt. We hebben 
let o ver het noemen van een 
e rkeerde dag. We moeten in dit 
nie uwe jaar namelijk nog even 
e 2r n foutje uit 1988 rechtzetten. 
fP één van de laatste dagen 
wnd er in de koffiekolom na- 
Welijk het bericht dat de Hoei- 
9 e et i n Schinveld op asmoens- 
a 9 wordt opgelaten. Als je 
a ar goed over nadenkt weet je 
zoiets niet kan. Op aswoens- 
Tpd ligt heel Schinveld op één 
r > nee het oplaten van de hoei- 
aeet is op dinsdag. Dat dateren 
e nooit meer fout. 


Kortingen 

? denkt dat de fees 
orbij z ij n h ee ft pech. C 
c Ua n i s het Drie Koi 
bwpar, Melchior en Ba i 
nbidden de kleine Jez 
out 9 k dan allemaal erg v 
s bed gebeurd zijn, de i 
hPi^ en belandden uitein 
Vnf niaa * n * et ver van ° 

°VerbH f e 7 legend f w 
n - öll 3fselen van de d 

Ua en door d e Heilige 

ar Constantinopel t 

2 - ac id. Na diverse lotg< 

tal debeenten van lu 

}n Milaan terechtgt 

ov vond een pl 

sel er ° ren 9ing van de ov 

Va en Van Milaan naar < 

£) r n Heulen plaats en dat 

zi Wkoningenschrijn nu 

n - Zo komt een gebe 

vf Plbatsgevonden heeft 

ijJJP land Judea aardit 

, Q e buurt, althans als 

m a ( ^de van de Heilige . 

b ei 9en geloven, want na 

de rten * ssen omtrent de I 

prm an Turijn weet je h 

l niet meer. 


Dienstcommissie 
weer in functie 


Van onze 
verslaggever 

HEERLEN - De ko¬ 
mende donderdag 
door burgemeester 
P. van Zeil te instal¬ 
leren Dienstcommis¬ 
sie (soort onden*e- 
mingsraad) zal in de 
korpsleiding ’een 
coöperatieve ge¬ 
sprekspartner vin¬ 
den'. Deze belofte 
sprak de Heerlense 
politiecommissaris 
A. Van Berge Hene¬ 
gouwen gistermid¬ 
dag uit tijdens zijn 


Nieuwjaarstoe¬ 

spraak. 

De verkiezing van 
een nieuwe Dienst¬ 
commissie was no¬ 
dig, omdat de vorige 
in de vroege zomer 
van 1988 na een even 
heftig als langsle¬ 
pend conflict met de 
korpsleiding en 
korpsbeheerder/bur¬ 
gemeester Van Zeil, 
was opgestapt. Door 
tussenkomst van 
vooral de voorzitters 
van de twee landelij¬ 
ke politievakbonden 


zijn de fel tegenover 
elkaar staande par¬ 
tijen tenslotte nader 
tot elkaar gekomen. 
Overigens sleept het 
conflict alleen nog 
na voor hoofdagent 
J. Bol, de voormali¬ 
ge voorzitter van de 
Dienstcommissie. 
Gesteund door zijn 
vakbond, de ACP, 
heeft hij namelijk 
beroep aangetekend 
tegen de disciplinai¬ 
re maatregel van 
burgemeester Van 
Zeil, waardoor hij in 
functie werd terug¬ 
gezet van brigadier 
tot hoofdagent. Eind 
januari zal deze 
kwestie dienen voor 
het Ambtenarenge¬ 
recht in Roermond. 


Keuken uitgebraad 

Vlam in 
de pan 

BRUNSSUM - De vlam in de pan, dat was de oorzaak 
van een keukenbrand gistermiddag even na twee uur 
in een woning aan de Martinusstraat in Brunssum. 
Een friturepan die op het fornuis stond raakte over¬ 
verhit en vatte vlam en de brand sloeg vrijwel onmid¬ 
dellijk over naar de afzuigkap. In een mum van tijd 
stond de keuken in brand. De vrijwilliger brandweer 
van Brunssum bluste de brand maar kon niet voorko¬ 
men dat de keuken behoorlijke schade opliep. 

# Brandweerlieden van de vrijwillige brand¬ 
weer Brunssum halen verkoolde resten uit de 
keuken. Foto: FRANS RADE # Leo en Jeroen in hun 
’betrokken’ pand, dat ze 
gisteren noodgedwongen 
moesten verlaten. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


► Heerlen minder crimineel • Commissaris bitter over drughandel 

Elke dag auto gestolen JG6ZAG cOfeWClT) 

\i 

’Kraker’ Leo de Groot van het Vredesburo: 

’ Kantoor nodig voor 
grootse plannen...’ 


HEERLEN - Half twaalf gistermid¬ 
dag. Met een opmerkelijk gevoel 
voor understatement verhaalt vre¬ 
desactivist Leo de Groot over de 
eerste actie in 1989 door leden van 
het Vredesburo in Heerlen: het kra- A/r . 
ken van de kelder in het voormalige Ma . ar . bovendien - wachtend op 
KWJ-gebouw aan de Heerlense Pas ontwaken van de Kemeente H 
sage. 


„Gekraakt? Laten we dat even 
nuanceren. Schrijf maar op dat we 
dit leegstaande pand betrokken 
hebben. Kraken is immers zo’n be¬ 
laden term”, zegt hij met een blik 
alsof dat het smerigste woord is in 
het vocabulaire van de vredesacti¬ 
vist. „Iedereen denkt daarbij met¬ 
een aan geweld, aan vandalisme. 
Maar niets van dat alles heeft zich 
voorgedaan toen we dit pand hier 
eergisteren betrokken. We zijn ge¬ 
woon door de deur naar binnen ge¬ 
wandeld. Just like that. Ik had van¬ 
wege mijn vroegere besognes met 
de KWJ’ers namelijk nog een sleu¬ 
tel...” 

Leo de Groot uit Heerlen en zijn me¬ 
destrijder Jeroen Kluter uit Leeu¬ 
warden zetten gistermorgen hun 
tanden in een pretentieloos ontbijt: 
kleverige jam en dito pindakaas op 
bikkelhard bruinbrood, dat enigs¬ 
zins verteerbaar wordt gemaakt 
door een pikzwarte sloot koffie. 

Een dag geleden, zondag, stapten ze 
hier in dit uitgewoonde Passage- 
pand naar binnen. Terwijl andere 
vredesactivisten op de vliegbasis 
Woensdrecht straaljagers met ’vre- 
desbijlen’ te lijf gingen en de rest 
van Nederland katterig het nieuwe 


jaar binnenrolde, installeerden zij 
zich voor één nacht op de ijskoude 
betonvloer. Zichzelf daarbij lavend 
aan de troost, dat alle ongerief voor 
de goede zaak is, die vrede heet. 

Maar bovendien: wachtend op het 
ontwaken van de gemeente Heer¬ 
len, eigenaresse van het pand en gis¬ 
teren druk doende om gestalte te 
geven aan de Nieuwjaarsborrel voor 
het personeel. 

„Wat we nu precies gaan onderne¬ 
men tegen deze krakers, is nog niet 
duidelijk. De verantwoordelijke he¬ 
ren zijn momenteel afwezig”, vertelt 


een woordvoerder van de gemeente 
Heerlen om kwart voor vier, half op 
weg naar de Nieuwjaarsborrel. 

Nog geen tien minuten later wordt 
het gekraakte pand door gemeente¬ 
lieden dichtgetimmerd. Leo en zijn 
compaan worden op vredelievende 
wijze buiten de deur gezet. Met al 
hun hebben en houden. Bovendien 
wordt het slot van de deur eruit ge¬ 
sloopt zodat Leo in de nabije toe¬ 
komst het pand ook niet meer met 
zijn sleutel kan 'betrekken’. 

Toch houdt Leo de Groot na de te¬ 
leurstelling vast aan z’n kraakmotie- 


ven. „Voorheen was het Vredesburo 
in het Baanlozencentrum aan de 
Grasbroekerweg in Heerlen geves¬ 
tigd. We zaten daar echter veel te ver 
weg van de Heerlense binnenstad. 
Slechts enkelen wisten het Baanlo¬ 
zencentrum voor vredeszaken te 
vinden. Aangezien we als vredesbu¬ 
ro heel wat op de agenda voor dit 
jaar hebben staan en die grootse 
plannen vanuit een centraal gelegen 
en voor iedereen gemakkelijk be¬ 
reikbaar pand willen realiseren, zijn 
we gaan uitkijken naar een nieuw 
onderkomen.” 

„Toen de KWJ (Katholieke Werken¬ 
de Jongeren) onlangs dan ook we¬ 
gens gebrek aan leden werd opge- 
doekt en dit pand leeg kwam te 
staan, lag de keuze voor de hand. En 
omdat ik een sleutel had, zijn we 
eergisteren naar binnengestapt. 
Geld om huur te betalen hebben we 
niet.” 

Leo was eergisteren dus in een 
handomdraai binnen (ook vanwege 
de perfecte timing), maar ook zo 
weer buiten. Maar hij laat zich niet 
een-twee-drie uit het veld slaan. Hij 
besloot gistermiddag namelijk om 
met Jeroen voor het dichtgetimmer¬ 
de pand te blijven bivakkeren, tot¬ 
dat de gemeente overstag gaat. 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Elke dag wordt er in Heerlen een auto gestolen: 
368 in 1988 tegenover 287 een jaar eerder. Met dit lokale record 
steekt deze stad ongunstig af bij de rest van Nederland. Want 
landelijk is er juist sprake van een stevige daling van het aantal 
autodiefstallen. 


Positief is dat Heerlen minder cri¬ 
mineel is, tenminste in het voorbije 
jaar. Het aantal misdrijven is name¬ 
lijk teruggelopen van 10.145 naar 
9.580 ofwel een daling van vijf pro¬ 
cent. „Daarmee slaan we een goed 
figuur, want landelijk steeg de cri¬ 
minaliteit met vijf procent”, glun¬ 
derde gistermiddag de Heerlense 
politiecommissaris Van Berge He¬ 
negouwen tijdens zijn Nieuwjaars¬ 
toespraak. Gunstig is ook de daling 
van het aantal inbraken in wonin¬ 
gen: van 1.135 naar 980. 

Meer controle 

Over het terugdringen van rijden 
onder invloed en de aanpak van de 
handel in drugs, het oplossen van de 
parkeerchaos was de commissaris 
beduidend minder vrolijk. 

Omdat het aantal dodelijke onge¬ 
lukken is gestegen, namelijk van 
zes naar twaalf, en ook het aantal ge¬ 
wonden (490 tegenover 472) bij aan¬ 
rijdingen is toegenomen, wil Van 
Berge Henegouwen dat vooral meer 
gecontroleerd wordt op het rijden 
onder invloed. Sinds begin dit jaar 
heeft de politie een adem-analyse- 
apparaat in huis, waarmee beter en 
goedkoper op alcoholgebruik in het 
verkeer kan worden getest. Een de¬ 
zer dagen zal de Heerlense politie 
met het appargat, dat zij overigens 
moet delen met de politie in Kerkra¬ 
de, letterlijk langs de weg timme¬ 
ren. 

Beetje bitter was Van Berge Hene- 
gouwens toen hij terugblikte op de 
handel in en gebruik van drugs in 
deze ex-mijnstad. 

De commissaris betreurt het name¬ 
lijk dat de politie niet over dezelfde 
mogelijkheden (volop geld en man¬ 
kracht) mag beschikken, waarover 
de professionele misdaad wel be¬ 
schikt. Volgens hem tiert de drug¬ 


handel welig. Pas na anderhalf jaar 
geconcentreerd speuren door man 
en macht is de Heerlense politie er 
volgens hem in geslaagd een inter¬ 
nationaal opererende groep hande¬ 
laren op te rollen. De commissaris 
vraagt zich echter af of deze inzet, 
die bovendien miljoenen guldens 
heeft gekost, straks bij de rechter 
zijn rendement zal opleveren. 

Op klachten vanuit de burgerij over 
overlast als gevolg van het drugpro¬ 
bleem (kop Sarool en Akerstraat- 
Noord) kan volgens hem vanwege 
te weinig agenten niet altijd snel en 
effectief worden gereageerd. Blij 
was hij dat de Heerlenaren via het 
beleidsplan Bestuurlijke Preventie 
bewmst worden van het feit. dat het 
opsporen en voorkomen van crimi¬ 
nele feiten niet alleen een zaak van 
de politie is. 

Bescheiden was zijn vreugde dat 
zijn korps, mogelijk al in februari, er 
eindelijk meer agenten bij krijgt. 
Toch zal de uitbreiding onder de ge¬ 
wenste maat blijven, zodat het nog 
altijd op de plank liggende reorgani- 
satierapport Taak & Toekomst zal 
moeten werden bijgesteld. 

Blij was Van Berge Henegouwen 
met de start van het geautomati¬ 
seerde, zogeheten Mutatie Registra¬ 
tie Systeem. Dank zij dit MRS-sys- 
teem, waar Kerkrade, Brunssum en 
Landgraaf ook gebruik van maken, 
kan elke politieagent in een hand¬ 
omdraai zien welke misdrijven w r aar 
en in w T elke periode zijn gepleegd. 

Overigens benadrukte de Heerlense 
politiecommissaris de noodzaak 
van een 'grenzeloze' samenwerking 
tussen de politiekorpsen in Ooste¬ 
lijk Zuid-Limburg. Hij vindt het 
'zeer teleurstellend’ dat die samen¬ 
werking niet of nauwelijks van de 
grond komt als er een financiële in¬ 
spanning van een korps zelf mee ge¬ 
moeid is. 


Aanvrager niet van 'onbesproken gedrag' 

Naar rechter voor 
wapenvergunning 


DEN HAAG/LANDGRAAF - De 
advocaat van een in 1985 veroor¬ 
deelde man uit Schaesberg vroeg 
zich gisteren bij de rechtspraakaf- 
deling van de Raad van State af hoe 
lang het verleden van zijn cliënt 
hem nog blijft achtervolgen. De 
Schaesberger had bij de Raad van 
State beroep aangespannen omdat 
de Limburgse Commissaris van de 
Koningin hem vanwege zijn eerdere 
veroordeling een wapenvergunning 


Van onze verslaggeefster 

HEERLEN - In samenwerking 
met het Zuidlimburgs Avondcol¬ 
lege en het Sintermeertencollege 
houdt filmhuis De Spiegel een 
cursus Film en Literatuur. Met 
de cursus, die acht weken in be¬ 
slag neemt, wordt beoogd de re¬ 
latie aan te tonen die er bestaat 
tussen de film als kunstvorm en 
de literatuur. Het programma 
omvat acht films en een tweetal 
lezingen. 

In het project is gekozen voor 
films met een overeenkomstig 
thema, te weten een relationele 
stoornis, Achtereenvolgens ko¬ 
men de volgende films aan de 


Cursus over film 
en literatuur 


orde: Hannah and her sisters 
(Woody Allen), Havinck (Frans 
Weisz), Vroeger is dood (Ine 
Schenkkan), Kiss of the spider- 
woman (Hector Babenco), Zoe¬ 
ken naar Eileen (Rudolf van de 
Berg), Another way (Karoly 
Makk), The unbearable lightness 
of being (Philip Kaufman) en 
Menuet (Lili Rademakers). 

Bij de verfilming van de roman'is 


een belangrijke rol weggelegd 
voor de scenario-schrijver. Hij 
heeft de moeilijke opgave de taal 
van de roman om te vormen tot 
taal die dient als ondersteunings- 
punt van dat wat in de film te 
zien is. Over de problemen waar 
fvy mee te maken krijgt zal op 
vrijdag 13 januari om 20.30 uur 
theater-regisseur/auteur en sce¬ 
nario-schrijver Ger Thijs een in¬ 
leiding houden in het Zuidlim¬ 


burgs Avondcollege. Eind fe¬ 
bruari is, naar aanleiding van de 
film Menuet, een lezing gepland 
door Jos Muyres, een Boon-ken- 
ner bij uitstek. 

Voor geïnteresseerden van bui¬ 
ten de organiserende scholen 
verzorgt De Spiegel openbare 
voorstellingen van de films op 
iedere dinsdagavond tussen 3 ja¬ 
nuari (vanavond) en 28 februari; 
aanvangstijden 20 en 22.30 uur. 
'De toegangsprijzen zijn ƒ4.50 
voor leden van het filmhuis en 
ƒ6.- voor niet-leden. Passepar- 
tout voor films en lezingen: le¬ 
den ƒ 30.- en niet-leden ƒ 40.-. 
Een syllabus is tegen kostprijs te 
koop in filmhuis De Spiegel en 
op beide scholen. 


voor de schietsport heeft gewei¬ 
gerd. 

De man is in 1985 opgepakt omdat 
hij betrokken is geweest bij het in¬ 
lassen van chassisnummers in ge¬ 
stolen auto’s. Advocaat Van Heug- 
ten voerde aan dat zijn cliënt slechts 
een klein aandeel had in het geknoei 
met auto’s. Na zijn veroordeling 
heeft de Schaesberger volgens Van 
Heugten geen contact meer gehad 
met Justitie. 

De woordvoerder van de Commis¬ 
saris van de Koningin stelt dat de 
provincie geen vertrouwen heeft in 
de man omdat hij ooit in het crimi¬ 
nele milieu verkeerde. Staatsraad 
L. Barendsen Cleveringa voegde 
hieraan toe dat een wapenvergun¬ 
ning slechts wordt afgegeven aan 
personen die van 'onbesproken ge¬ 
drag’ zijn. „Dat is bij uw cliënt dus 
niet het geval”, aldus de staatsraad 
tegen Van Heugten. Barendsen Cle¬ 
veringa deed de suggestie dat de 
Schaesberger een nieuwe aanvraag 
voor een wapenvergunning moet in¬ 
dienen om er achter te komen of het 
strafbare feit uit 1985 is ’uitge- 
werkt’. 

De beroepszaak die gisteren werd 
gevoerd richtte zich tegen de afwij¬ 
zende beslissing op een aanvraag 
uit 1987. 

De staatsraad doet over enkele we¬ 
ken uitspraak. 
Limburgs Dagblad 


Dinsdag 3 januari 1989 • Pagina 

•Bartefgk gefeliciteerd 
•met juHie 

* 25-jarig huwelijk 
Paul en 

_Greet Lindelaufm * ■ 1 

iï 


nige en algemene kennisgeving 

t 

■oefd, doch dankbaar voor wat hq voor ons be¬ 
hoeft, (éven wq u kennis, dat vrq plotseling 
voorzien van de h. sacramenten der zieken, in 
z iek enhu is te Maastricht op de leeftijd van bq- 
B jaar is overleden, onze vader, schoonvader, 
opa en . ov er gro otvader, broer, schoonbroer. 
Pieter Hubert 
Florentius Aarts 

echtgenoot van wijlen 

Emerentia de Vries 

e cht g e noot van wqlen 

Clorinda Theresia Carolus 
Giesendorf 


Vilt: EnuayLejea 
Boy Lejeane 
Maastricht: Fletje Roos» 


Roussean- Aarts 


Mechelen: Han Ronken-Aarts 
Martin Ronken 
en njn kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 
. Familie Aarts 

Familie de Vries 
Familie Giesendorf 

Valkenburg a/d Geul, 1 januari 198» 

Berkelplein 34 

Coit .adres: Postkaan 21,6218 HS Maastricht 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
donderdag 5 januari om 13.00 uur in de paro¬ 
chiekerk vap O.L. Vr. van Altijddurende Bijstand 
te Valkenburg a/d Geul, waarna de crematie zal 
.plaatsvinden om 1A30 uur in bet crematorium te 
/Heerlen, Imstenraderweg 10. 

'Overtuigd van uw medeleven is er geen condole- 


Voor de zielerust van de overledene zal woensdag ,4 
januari om 19.00 uur de avondwake gehouden wor¬ 
den in voomoemde kerk. 

De dierbare overledene is opgebaard in mortua- 
'rium Sm e e t » , Spoorteen 29. Bezoek dagelijks van 
18.00 tot 19.60 uur. 


Eiice en tlc^aene kennisgeving 


Zoals zij getoefd heeft 
hebben wij afscheid van 
haar genomen. 

'Op woensdag 28 december 1968 overleed bed vre- 
'dig, voorzien van het h. sacrament der rieken, na 
een fiefdevoBe verpleging in de Hambosldiniek, op 
J7-jarige leeftijd mijn schoonmoeder en lieve oma 

Clara van Dee-Stevens 

weduwe uit het eerste huwelijk van 

Winand Rinkens 

mj bevelen haar in uw gebed aan uit aDer naam. 

T. Rinkens Kèrver 
Carla en Hans Junggeburt 

Ingevolge de wens van de overledene heeft de cre¬ 
matie, voor afg e g aan door de uitvaartdienst, in be- 


Dankbaar dat moeder zo lang in ons midden heeft 
mogen zqn, delen wij u mede dat heden, op nieuw¬ 
jaarsdag, in de gezegende leeftijd van 90 jaar van 
ons is heengegaan, na voorzien te zqn van het h. sa¬ 
crament der zieken, onze goede en zorgzame moe¬ 
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder 

Maria Schafer 

weduwe van 

Mathieu Struver 

Kerkrade: Anna en Jan DijcKs-Struver 
Kerkrede: Mia en Wim Offermans-Strnver 
Kerkrade: Lisa en Frits Klerekx-Struver 
Kerkrade: Mia Struver-Hansen 
Brunssum: Wiel eü Mia Struver-Schoeberichts 
Kerkrede: Mathieu en Tiny Forst 

klein- en achterkleinkinderen 
Familie SchAfer 
Fapiilie S traver 

6466 AL Kerkrade, 1 januari 1989 
HeiVeldstraat 76 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op 
donderdag S januari as. om 11.00 uur in de paro¬ 
chiekerk St-Jozef te Kerkrade-KaalheSde, waarna 
aansluitend begrafenis op het oude kerkhof van 
Kaalheide. 

Bijéénkomst in voomoemde kerk. 

Overtuigd van uw medeleven is er geen condole¬ 
ren. ' , 

Woensdag 4 januari zal moeder bijzonder worden 
herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in bo¬ 
vengenoemde kerk. 

Moeder is opgebaard in het streekmortuarium, ge¬ 
legen op het terrein van de Lückerheidekliniek, 
St-Heterstraat 145 te'Kerkrade-Chèvremont. 
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 19.30 
uur. 

Wilt u, indien wq vergeten zqn u een kennisgeving 
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou¬ 
wen. 
In ons hart stoot hij geschreven 
als een boom, boogwaarts gedreven, 
als zijn'hout heeft hij zijn leven 
zowel aan tvieg als zerk gegeven. 

Met droefheid geven wq u kennis dat geheel onver¬ 
wacht van ons is heengegaan, in de leeftijd van 74 
jaar, mqn lieve man, onze zorgzame vader, schoon¬ 
vader en opa 

Jan Pieter Mathijs 
(Sjeng) Daemen 

echtgenoot van ’ 

Anna Gertrud Heinen 

Ubachsberg: A.G. Doemen-Heteesi 
Bocholtz: Jo Doemen 


Spaubeek: Enige en algeme 

Na een langdurig lqden overleed hedeh m^tfieve 

" U " • ' : ' .y-ï -v 

Franz Joseph dè-Vries 

echtgenoot van 

Agnes Hubertina Janssen 

op de leeftijd van 73 jaar. 

Sittard: AJL és Vries laatsrn 

6131 GR Sittard, 1 januari 1989 
Odasingel 207 

De gedachtendienst, geleid door ds» G. Verschre- 
gen. hervwrhd predikant te Sittard, zal worden ge¬ 
houden in de aula van crematorium ’*N«dermaa* > ’, 
Vownhof 1 te Geleen, op donderdag 5 januari om 
1*00 uur. 

Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid om schriftelijk 
uw deelneming te betuigen in de wachtzuiibte van 
hgt crematorium. 

Aansluitend aan de dienst vindt de crem ati e plaats. 
De overledene Js opgebaard in de rouwkapel van 
het Maasteadriekenhuis te Sittard aan de Heinse- 
weg, 

Bezoekuren dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur. ■ 
Liever gqen bezoek aan huis. # Enige en algemene kennisgeving 

f 

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, maar be¬ 
droefd om het moeten scheiden, delen wij u mede, dat na een rqk leven in 
Gods vrede is overleden, onze zorgzame vader, schoonvader, grootvader, 
overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en neef 

Franciscus Andreas 
Vogten 

weduwnaar van 

Maria Margaretha Geelen 

Hq werd 86 jaar. 

Buchten: Mia en No Helgers-Vogten 
Maastricht: Mientje en Pierre Swillens-Vogten 
Bom: Jack en Mia Vogten-Gobelet 
Schinveld: Jean en Leny Vogten-lmpelmans i 
Guttecoven: Harry en Mia Vogteu-Spaetgens 
Limbricht: Chrit en Jeronne Vogten-Widdershoven 
Zijn klein- en achterkleinkinderen 
Familie Vogten 
4 Familie Geelen 

8121 LA Bom, 31 december 1988 
Kerkstraat 21 

De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats¬ 
hebben op woensdag 4 januari as. om 10.30 uur in de parochiekerk van 
St-Martinus te Bom. 

Daar wq overtuigd zqn van uw medeleven is er geen condoleren. 

In de avondmis van dinsdag 3 januari om 19.00 uur zullèh wq vader bij¬ 
zonder gedenken in voomoemde kerk. 

De overledene is opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis te Sit¬ 
tard. Gelegenheid tot afscheidnemer! van 17.30 tot 19.00 uur. 


... Miene Gabrièl dat woar móéder 
veerentwintig oèr per daag. 

Alle goots... nieks woar schoener 
weg is ze . wat enne slaag... 

Zacht en kalm, maar toch nog vrij plotseling is heden, na een langdurige 
ziekte van ons heengegaan, voorzien van de h. sacramenten der zieken, 
mqn altijd zorgzame moeder, schoonmoeder, omie, zuster, tante en nicht 

Maria Hélène (Lene) 
van Poll 

* 19-12-1907 t 31-12-1988 

Wij danken God, dat wij deze laatste weg samen met haar, die zoveel we¬ 
gen alleen is moeten gaan, temidden in ons gezin hebben mogen volbren¬ 
gen. 

In dankbare herinnering: 

•Llly en Jozef 
Walther 

Liesbeth Brammelkamp 

31 december 1988 
In den Daal 26 
6438 JL Oirsbeek 

De plechtige requiemmis zal plaatsvinden op woensdag 4 januari om 
11.00 uur in de St Lambertuskerk te Oirsbeek, waarna wij haar te rusten 
leggen op de algemene begraafplaats te Heerlerheide. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condoléances. 
Heden, dinsdag om 19.00 uur avondwake in de dagkapel van voomoemde 
kerk. 

Zq die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als 
zodanig te beschouwen. Enige en algemene kennisgeving 


Dankbaar voor het vele goede dat wq van haar 
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden 
van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra¬ 
menten, onze goede en zorgzame moeder, schoon¬ 
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder 

Maria 

Rataj czak-Pa wlak 

Weduwe van 


Jan Ratajczak 


op de leeftijd van 85 jaar. 

In dankbare herinnering; 
Kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen 

2 januari 1989 
. de Gqselaar 45 
6436 AS Amstenrade 

' t \ • - • 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
vrqdag 6 januari om 11 uur in de parochiekerk van 
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade, 
gevolgd door de begrafenis op de r.-k. begraaf¬ 
plaats aldaar. 

Bijéénkomst in de kerk. 

Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole¬ 
ren. .},..■■■ 

Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van 
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. 
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 14- 
15 uur en van 19-20 uur. 


Énige en 


Wij geven wet grote droefheid kennis van het plot¬ 
seling overijlden van mqn levensgezel . 

Johan Lebbinck 

levensgezel van 

Annie Boeken 

V* Urmond:, A. Boeken 1 

Familie Lebbinek 
6129 CE Urmond, 30 december 1988 

De gebedsdienst, gevolgd door de crematie heeft. 
Op wensVan de overledene, 2 januari jL in naaste fa¬ 
miliekring plaatsgevonden in het crematorium Ne- 
dermaaate Geteén. >•: 


Na een moedig gedragen, slopende ziekte ontsliep 
heden in gelovend vertrouwen in de mensgewor- 
den Heer en mét de ziekenzalving als onderpand 
onze trouwe mede-zuster, onze zuster en onze lieve 
tante 


zuster Thea Tripels 

Theodora Wilhèlmina Maria 

Medische Missiezuster 

Ze werd 3 april 1922 geboren. 

”Imstenrade” Medische Bftestesaatere 
r Heerlen •> 

Namens de familie: 
Hilversum: L Beukers-Tripels 
Maastricht: FJLG. Tripels 

’ F. Tripels-Cantrel 
Maastricht: MJ.M. Tripels 

B. Tripels-Mutsaerts 
Neven en nichten 

1 januari 1089 
CorrespondentieadresBen: 

Imstenrade 5; 6419 PL Heerlen 
Brusselsestraat 36, 6211PG Maastricht 

Thea ligt Opgebaard in haar kamer óp "Imstenra- 
de". " . ;• " 

Donderdag 5 januari om 14.00 Uqr vindt de eucha¬ 
ristie als uitv«aiT| plaats In de kapél van dè Paters 
van de ILH. Harten, Pater Damiaanstraat SB in Sim-' 
pèhreld; daarna leggen wij haar ter ruste op het 
kloosterkerkhof van de Medische Missiezusters in 
"Irristenrade". 


m 


Hongaren massaal voor 

: • - .. r:\V, 

referendum Donaudam 

BOEDAPEST - Meer .dan 7&.000 Hollaren heb- 
bot een petitie getekend waarin wordt apgeróe- 
pen. tot het houden van,een referendum over dn 
houw van om* reusachtige stuwdam in dë Danati. 
Het ofRciéte Hongaarse persbureau MTI meldt 
dat de petitie is opgesldd door de milieubewe¬ 
ging ’Donau Ciritely die haar zal aanbieden aan de 
regering. De tegenstanders van de dam . zijn van 
mening dat dte de llocaueii fauna aaidast en dr 
grootste wato-voorzienkig in Centraal-Europa 
vervuilt, aldus het pasbureau. Het Hongaarse 
parlement sprak zich ih november uit voor het 
doorgaan van het pregect . 


Alleen doctoraalstudie Verplegingswetenschapen bijna ro 

RL nog niet ver met 
kort HBO-programm 


MAASTRICHT - De Tweede Ka¬ 
mér en minister Deetman van 
Onderwijs vinden dat de univer- 
siteiten korte tweejarige docto¬ 
raalprogramma’s moeten maken 
voor afgestudeerde HBO-ers. Die 
hebben zodra de harmonisatie¬ 
wet ingaat nog maar zes jaar 
recht op studiebeurs en geredu¬ 
ceerd collegegeld. Op de rijks¬ 
universiteit in Maastricht wordt 
nog druk nagedacht over moge- 
Iqke verkorte studieprogram¬ 
ma’s. De faculteit gezondheids¬ 
wetenschappen is het verst met 
de opzet en uitwerking van plan¬ 
nen. De andere faculteiten heb¬ 
ben alleen plannen in studie. 

Een verkorte opleiding verple¬ 
gingswetenschappen is nage¬ 
noeg rond, aldus, dr E. Drenthe, 
hoofd Planning Ontwikkeling en 
Beleid van de Rqkuniversiteit 
Limburg (RL). Verder is de fa¬ 
culteit gezondheidswetenschap¬ 
pen vrq ver met de opzet van een 

SSha^p3I!lte facndteitm' 
ventariseert ook of er andere af¬ 


studeerrichtingen zqn waar veel 
HBO-ers op af komen en waar 
een verkorte opleiding zinvol 
zou zijn. 

De faculteit economie bekqkt of 
de bestaande vervolgstudie ac¬ 
countancy op de RL omgezet 
kan worden in een tweejarig pro¬ 
gramma voor HBO-ers. Andere 
tnogelqke universitaire vervolg¬ 
opleidingen voor HEAO-ers zqn 
nog in studie. De rechtenfacul¬ 
teit zal op korte termijn komen 
met een voorstel voor een twee¬ 
jarig programma voor HEAO-ers 
die de juridische richting hebben 
afgerond. Bij Geneeskunde 
speelt het opzettén van een doc¬ 
toraalprogramma niet daar het 
HBO-onderwjjs geen, adequate 
vooropleiding biedt 


Vanuit het hoger onderwijs 
wordt al jaren aangedrongen op 
universitaire programmes die 
^bete^^^^ges^md^^gestu- 

volgen aan het WO. Ze worden 


onderwijs 


behandeld alsof ze zo van 
middelbare school komen., 
kunnen alleen enige voorspri 
krqgen door vrijstellingen - 
door soVnmige faculteiten U 
den gegeven. 

Met de komst van de Harino 
tiewet zullen HBO-ers die in i 
jaar hun beroepsopleiding 1 
ben afgemaakt slechts twee 
de tqd hebben voor een univi 
taire (vervolg)studie. Door 
enkele uniyersiteit wordt 1 
gezet achterde ontwikkeling 
verkorte doctoraalstudies, 
voorbeeld de landbouwunivi 
teit in Wageningen. De tec 
sche universiteit in Delft s 
daarentegen zeer sceptisch 
genover tweejarige studies v 
HBO-ers. De rest zit daar tusa 
in. Het komt er eigenlijk op O 
dat elke universiteit zqn 
beleid ontwikkelt. HBO-stu 
ten die willen doorstuderen 2 
len straks heel wat werk m 
v er richte n om uit te zoeken 
ke vervolgstudie waar gegei 
wordt. len aan weduwnaars zal naar ver¬ 
wachting niet ongemoeid wor¬ 
den gelaten. President-directeur 
Schaafsma van de Sociale Verze¬ 
keringsbank verwacht dat er 
spoedig een wetsontwerp komt 
ter beperking van de AWW-uit- 
gaven, zo zei hq in zijn nieuws- 
j aarsrede gisteren in Amster¬ 
dam. 


Kort voor de jaarwisseling be¬ 
sloot de SVB ook weduwnaars 
een pensioen toe te kennen, na- 
dat de Centrale Raad van Beroep 
twee weduwnaars die hier om 
vrüegen in hef gelijk stelde. Het 
alleen aan vrdüwen toekennen 


nng van alle 40.000 daarvoor in 
aanmerking komende weduw¬ 
naars zou een half miljard gulden 
per jaar kosten. 

Staatssecretaris De Graaf werkt 
aan voorsteden» terwijl .ook de - 
ongeduldig géworden - Kamer 
iets wil doen voor de weduw¬ 
naars. De voorstellen gaan echter 
lang niet zover als ..waartoe de 
SVB nu op grond wan de rechter¬ 
lijke uitspraken heeft besloten. 

Schaafsma liet weten dat hét 
aantal mensen met een AOW- 
pensioen dit jaar de twee miljoen 
zal overschrijden. De bank keer¬ 
de vorig jaar ruim 33 milj ard gul-. 
den uit aan AOW-, AWW- en kin- 


miljoen, stond een daling vai 
aantal weduwen (171.800 
1987 tegen 170.400 eind 19 
kinderbqslaggerechtigden 
1.931.000 totX898.500). 

De SVB-directeur v 
het personeel dat de ingrii] 
reorganisatie van dé bank 
ontslagen tot gevolg zal hel 
voor het personeel in 
dienst. Door de reorganisa 
de samenvoeging met de 
malige Raden van Arbeid 
automatisering van de kin 
slagadministratie, zullen 
nieuw enkele honderden f 
tieplaatsen verdwijnen bij 
hoofdkantoor en dis* ‘ 
ren. 


KERKRADE - Het Euregio 
Maas-Rijn Jeugdharmonieorkest 
bereidt zich voor op het komend 
Wereld Muziek Concours te 
Kerkrade. Via een reeks vakan- 
tie-stages studeren 77 talentvólle 
instrumentalisten, in de leeftijd 
van U tot 22 jaar en afkomstig uit 
de Euregio Maés-Rjjfi (Neder¬ 
lands- én Belgisch Limburg, pro-, 
vincie Luik en ’Kreis Aaéhen’) 
aan het programma dat z|j onder 
leiding van Alex SchiUings in 
juni tijdens hét WMC zullen uit¬ 
voeren. De keratstage werd afge¬ 
lopen, vrijdagavond afgesloten 


abdij Rolduc. Het in 1986 gefor- 
meeide orkest liet er een veelbe¬ 
lovende aanzet van hun WMC- 
programma horen. Dirigent en 
musici kunnen best tevreden 
rijn met het fris van de levW klin¬ 
kende resultaat van deze # vier¬ 
daagse werkstage. 

Uiteraard zijn dë diverse compo¬ 
sities, deels origineel voor har¬ 
monieorkest geschreven, deels 
bewerkingen van symfonische 
'werken, niét :allemaal van het¬ 
zelfde technische én muzikale 
kaliber en was men bij het ené 
werk hoorbaar vader gevorderd 
dan bq het andere stuk. Het als 
een boeiende compositie overko¬ 


mend ’Arachne’ van Wemer van 
Cleemput zal een van de meest 
interessante stukken van ditpro- 
gramma kunnen worden als 
Alex $chillings erin slaagt het 
werk helemaal uit de grondverf 
te halen en de diversé onderde¬ 
len van het Arachne-verhaal mu¬ 
zikaal minutieus laat schildoen. 
Bij het voortreffelijk door Martin 
Koekelkoren voor harmonieor¬ 
kest gearrangeerde 'Divertisse¬ 
ment’ van Jacques Ibert mag het 
geestige karakter b?st wat meer 
benadnikt worden, al moet men 
4an wel oppasse^dat de ’Valse’ 
piet vals gaat klhuten en de 'Pa¬ 
rade’ , geen ordinaire hoempa- 
muziek wórdt. Het is jammer dat 
dit werk, waar zowat achter elke 
maat éen glimlach steekt, zó se¬ 
rieus gespeeld werd; mogelqk 
zqn de jongelui nog niet zo va 
dat ze de typische franse humor 
ook letterlijk kunnen tonen. Het 
leek mft overigens heel verstan¬ 
dig dat dé dirigent de klarinetsoli 
ih de groep liet rouleren waar¬ 
door ze niet door slechts een kla¬ 
rinettist vertolkt werden. In de- 
door Jos Moefënhout bewerkte 
'Fantasia' uit de Concerfsuite 
van Peter Benoit mogen de 
warmbloedig-romantische regis¬ 
ters van ëen vrijuit spelend or- 


rmome 

kestapparaat gerust wat 
opengetrokken worden. 

Qua samenspel en het 
van een eigen ’sourid’ leek j 
jeugdorkest het verst gevora 
in de 'First Suite’ van Ah 
. Reed. Het vierdelige werk sf 
weliswaar muzikaal hooibal 
onder 220 Volt, maar in he£ 
voel Van 'dat loopt wel leldri 
de bekende jeugdige oyermoi 
moet men oppassen dat deel 
niet té populair-swingend 
klinken en de finale door gra 
als de uitsmijta van dit coii 
(een herhaling van dit deel, t 
dan ’as fast as possiblé’) aanj 
zikalé substantie verliest 1 
neer Aléx SchHlings c.s. in di 
mende repetities tevens de di 
se oneffenheden in ’Jupito 1 
Gustav Holst’s The Plu 
rechtstrij ken, het spirituelej 
rakter van Leohard Bemsi 
ouverture ’Slava’ instrumeq 
nog ihea uitpuren - en wét 
betreft 'Windharp’ van Jol 
Hórowitz in de prullebak dj 
heren of aan de zure régen bl 
stellen - zou het Ewregio Mj 
Rijn Jeugdhsrmonieorkestjj 
het WMC voór eén hele fis 
muzikale wind kunnen zorg* 

Peter F. GiJ 


f 


Dinsdag 3 januari 1989 # Pagina 13 


Pijnlijke sprong jumping jack’ 


Van onze 
verslaggever 

GELEEN - Een ze¬ 
ven maanden oude 
baby uit Geleen 
heeft kort voor de 
jaarwisseling door 
rondvliegend vuur¬ 
werk zware brand¬ 
wonden aan handen 
en gezicht opgelo¬ 
pen. 

De moeder van het 
kind liep afgelopen 
zaterdag met haar 
zoontje over de Anje- 
lierstraat in de Ge- 
leense wijk Linden¬ 
heuvel. Plots kwam 
een stuk vuurwerk 
in de kinderwagen 
terecht. Volgens om¬ 
standers was het een 
zogenaamde jum¬ 
ping jack, een snel 
ronddraaiende 


Gezicht baby 
verbrand door 
siervuurwerk 


gloeiende vuurbol, 
die door kinderen in 
een plantenbak was 
gelegd en aangesto¬ 
ken. 

Een deel van dit sier¬ 
vuurwerk sprong 
weg en raakte de 
baby in het gezicht. 
Het kind sloeg met¬ 
een de handen voor 
zijn gezicht, wat niet 
verhinderde dat het 
gelaat tot in de derde 


graad werd ver¬ 
brand. Aan de han¬ 
den liep het jongetje 
tweedegraads 
brandwonden op. 
Een vrouw die juist 
in de buurt liep, 
sprong in haar auto 
en bracht de moeder 
met haar kind ijlings 
naar het ziekenhuis. 
Daar moet hij nog ze¬ 
ker twee weken blij¬ 
ven. 


Goede resultaten 


Limburgs 

Van onze verslaggever 

HEERLEN - De Uitgeversmaat¬ 
schappij Limburgs Dagblad BV 
heeft financieel gezien een prima 
1988 achter de rug. Zowel het 
aantal abonnementen als het 
aantal advertenties is verder ge¬ 
stegen. Het Limburgs Dagblad 
heeft op dit moment bijna 80.000 
abonnees. 

„We zijn in ieder geval de snelst 
groeiende krant van Limburg”, 
aldus Limburgs Dagblad-direc- 
teur J. Drost gisteren tijdens de 
nieuwjaarstoespraak voor het 
personeel. 

Hij constateerde tevreden dat, 
ondanks minder rooskleurige 
verwachtingen, het advertentie¬ 
volume aanzienlijk is toegeno¬ 
men. Mede door een gewijzigde 
aanpak van de acquisitie werden 


Dagblad 

in 1988 enkele honderden adver¬ 
tentiepagina’s méér verkocht. 

Een extra compliment was weg¬ 
gelegd voor de personeelsleden 
die tijdens de Olympische Spe¬ 
len iedere dag voor een speciale 
middageditie zorgden. „Een 
voorbeeld van coöperatieve sa¬ 
menwerking tussen alle afdelin¬ 
gen van het bedrijf’, aldus Drost. 

Mede door flinke investeringen 
en enige opstartperikelen bleven 
de resultaten voor de afdeling 
’Eldee Offset’ nog beneden de 
verwachting. De vooruitzichten 
voor dit jaar zijn daarentegen 
gunstig. 

Directeur Drost liet zich ook in 
optimistische bewoordingen uit 
over de Trompetter, het grootste 
huis-aan-huis-blad van de pro¬ 
vincie Limburg. 


AZM verwacht na 1992 grote toeloop van Belgeti 

’ZZL belemmert groei 


ziekenhuis 

Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - In zijn Nieuw- 
jaarsspeech spreekt voorzitter 
J. Verhey van het bestuur van het 
Academisch Ziekenhuis Maastricht 
zijn ongenoegen uit over de belem¬ 
mering die de houding van het Zie¬ 
kenfonds Zuid-Limburg (ZZL) voor 
de uitgroei van het ziekenhuis in fei¬ 
te betekent. Ook voorspelt hij een 
toeloop van Belgische patiënten als 
in 1992 de EG-grenzen worden ge¬ 
sloopt. 

Academische ziekenhuizen krijgen 
van het ministerie van WVC een ho¬ 
ger budget dan algemene zieken¬ 
huizen van vergelijkbare grootte. 
Ook financieren de ziekenfondsen 
en particuliere verzekeraars voor 
een deel de ziekenhuizen. 

Doordat het ZZL zich niets aantrekt 
van de maatregelen van de minister, 
voelt het Maastrichtse ziekenhuis 
zich financieel zwaar in de tang ge¬ 
nomen. Volgens Verhey is dit des te 
navranter omdat het ZZL, gezien de 
herkomst van de patiënten, voor 
hen niet meer representatief is. 

Er zal nu een breder overleg met de 
financiers noodzakelijk zijn, gezien 
de provinciale en landelijke functie 
van het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht. Ook hoopt de voorzitter 
dat de interne problemen binnen 
het ZZL spoedig zijn opgelost en 
dat er weer reëel overleg tot stand 
zal komen. 

Vervolgens richt voorzitter Verhey 
de blik op het jaar 1992, als de gren¬ 
zen van de EG open zullen gaan en 
Maastricht zijn centrumfunctie in 
westelijke en zuidelijke richting 
kan 'hervatten’. Precies 150 jaar ge¬ 
leden ging Maastricht tot Neder- 
lands-Limburg behoren en sinds¬ 
dien hebben de verschillende tak¬ 
ken van bedrijvigheid daarvan de 
gevolgen ervaren. Voor de gezonds- 
heidszorg is de Belgische grens 
zelfs hermetisch gesloten, maar zal 
kan in 1992 verandering in komen. 
Momenteel bestaat het personeels¬ 
bestand van het AZM al voor 14 pro¬ 
cent uit werknemers van Belgische 


Maastricht’ 

nationaliteit. Maar slechts 1,25 pro¬ 
cent van de patiënten is uit België 
afkomstig. 

'Retour' 

'Wellicht wordt zelfs voor de Voer¬ 
streek het Retour a Maestricht een 
steviger fundament dan het huidige 
labiele evenwicht, dan recentelijk 
bereikt werd. De Belgische gemeen¬ 
ten die direct aan Maastricht gren¬ 
zen, zullen zich geleidelijk op ons 
ziekenhuis gaan richten,' aldus Ver¬ 
hey in zijn visie op toekomst van het 
AZM. 

C uracaogangers 
onder huisarrest 
en in bewaring 

LANDGRAAF - De twee mindeija- 
rige jongens uit Landgraaf die on¬ 
langs met 32.000 gulden van een van 
de ouderparen aan de haal gingen 
en naar Cura^ao vlogen zijn respec¬ 
tievelijk onder huisarrest gezet en 
in bewaring gesteld door de kinder¬ 
rechter te Maastricht. De jongens 
verbleven daar enkele dagen in een 
luxe hotel en werden uiteindelijk 
overvallen en van 18.000 gulden be¬ 
roofd. 

Over de concrete motieven van de 
beide jongens om tussen Kerst en 
Nieuwjaar de benen te nemen is 
voorlopig niets bekend. Volgens de 
politie te Landgraaf schuilen achter 
de vlucht van de beide jongens so¬ 
ciaalmaatschappelijke problemen. 
Justitie te Maastricht is even spaar¬ 
zaam met informatie. Volgens een 
woordvoerder is het mogelijk dat 
een van de jongens opgenomen 
wordt in een jeugdtehuis. 

Wat met de ander gebeuren gaat 
moet nog bezien worden. De gezins¬ 
situatie van beide jongens speelt bij 
de overwegingen van justitie een 
belangrijke rol. 


• President-directeur mr. drs. M. 
Snijders wil een vereenvoudiging 
en vermindering van regels. 

klaagde het ABP zich over de voort¬ 
durende kortingen door de over¬ 
heid op de pensioenbijdragen. 

Druk op vangen 

Over 1988 is pensioenpremie afge¬ 
dragen tegen 9,7 %; in 1987 was dit 
nog 11,6 %. Premiereducties, priva¬ 
tiseringen, afslankingen en VUT- 
maatregelen, ze drukken allemaal 
op de vermogensvorming van het 
ABP. Snijders: „De jaarlijkse toene¬ 
ming van de beleggingsopbreng- 
sten (in 1988 circa ƒ 200 miljoen) kan 
die druk slechts ten dele- opvan¬ 
gen.” 


Om flexibelere bedrijfsvoering mogelijk le maken 


Nijpels geeft Groote 
Peel extra bescherming 


DEN HAAG/MEIJEL - Minister 
Nijpels (Ruimtelijke Ordening en 
Milieu) heeft gekozen voor een ver¬ 
gaande bescherming van natuurge¬ 
bied ’De Groote Peel’ tussen Asten 
en Nederweert. De bewindsman 
schaart zich daarmee aan de zijde 
van de Werkgroep Behoud de Peel, 
die verdergaande bescherming be¬ 
pleitte. Hij heeft adviezen van de 
Raad van State hierover overgeno¬ 
men. 

Het betrokken gebied is uiterst ge¬ 
voelig voor oververzadiging van wa¬ 
ter (vaak door mest) waardoor over¬ 
matige algengroei ontstaat. Die 
groei kan plant en dier verstikken, 
zo laat Nijpels’ ministerie maandag 
weten. 

In de bestemmingsplannen van de 
gemeenten moet een bufferzone 
van 600 meter rond het natuurge¬ 
bied worden opgenomen. De Kroon 
heeft bepaald dat de maatregelen 
die in de Koninklijke Besluiten zijn 
opgenomen onmiddellijk van 
kracht worden. Het komt zelden 
voor dat de Kroon op deze manier 
van haar bevoegdheden gebruikt 
maakt. 

De bufferzone - waarin beperkin¬ 
gen gaan gelden voor agrarisch ge¬ 
bruik en voor werkzaamheden die 
van invloed zijn op de grondwater¬ 
stand - en het natuurgebied vormen 
geen zogeheten waterstaatkundige 
eenheid. Dat is volgens de Konink¬ 
lijke Besluiten - in afwijking van 


vroegere uitspraken voor het ne¬ 
men van maatregelen ter regulering 
van de waterstand - geen beletsel. 
Daarom kan volgens Nijpels de2e 
uitspraak van invloed zijn voor de 
beschermingsmogelijkheden van 
andere, soortgelijke gebieden. Eer¬ 
der is door minister Braks van 
Landbouw een procedure gestart 
tot de aanwijzing van de Grote Peel 
als beschermd natuurmonument, 
maar Braks bindt de drainage en be¬ 
regening van het aangrenzende 
landbouwgebied niet aan vergun¬ 
ningen. Onderzoek heeft uitgewe¬ 
zen dat dit niet belastend is voor het 
grondwaterpeil in het natuujge- 
bied. De Stichting Natuur en Milieu 
heeft echter bezwaar tegen Braks’ 
voornemen aangetekend. 


Samenhagend 

Volgens een woordvoerder van het 
minister van Landbouw en Visserij 
is het echter zo dat buiten een be¬ 
schermd natuurmonument geen 
maatregelen mogen worden geqo- 
men die van invloed zijn op het aan¬ 
gewezen gebied zelf. Dat spoort met 
Nijpels’ bufferzone-beleid. De 
woordvoerder sprak dan ook van 
’samenhangend regeringsbeleid’. - 
Braks gaat dan ook gewoon dqor 
met zijn voornemen de Groote Peel 
als beschermd natuurmonument 
aan te wijzen. 


PLEM wapent 
zich tegen 
concurrentie 


ABP wil grotere 


Minister neemt adviezen Baad van State over 


Limburgs dagblad 


• Dode bomen in de Groote Peel Minister Nijpels heeft gisteren maat¬ 
regelen getroffen om dit natuurgebied extra te beschermen. 

(archieffoto) 


provincie 


■jt* 
Van onze verslaggever 

HEERLEN - Het ABP wil meer zeggenschap krijgen over het eigen func¬ 
tioneren. In zijn nieuwjaarsrede pleitte president-directeur mr. drs. 
M- Snijders gisteren voor een vergaande decentralisatie en deregulering, 
zodat het pensioenfonds minder gebonden wordt door allerlei regel3w„Al- 
leen dan kan de leiding van het ABP zorgen voor een flexibele, bedrijfs¬ 
matige en cliëntgerichte bedrijfsvoering,” aldus Snijders. 


Omdat de interne reorganisatie bij 
het ABP voor een groot deel is afge¬ 
rond, legde Snijders gisteren de na¬ 
druk op verbetering in het functio¬ 
neren naar buiten toe. Onder meer 
moet de afhandeling van pensioe¬ 
nen veel zorgvuldiger. „1989 wordt 
net jaar van de kwaliteit,” betoogde 
^nijders, die en passant aankondig- 
de dat het ABP onder druk van de 
concurrentie in de loop van 1989 
°ok een spaarhypotheek gaat invoe¬ 
ren. 

Het pensioenfonds van het ABP on¬ 
derging gisteren overigens een flin- 
e financiële aderlating. Als gevolg 
van de privatisering van de PTT 
m oest zo’n 3 miljard gulden worden 

fond^ ragen aan ^TT-pensioen- 

Deregulering 

Volgen s ABP-directeur Snijders 
an z yn instelling door de huidige 
wetgeving niet slagvaardig inspelen 
op snel veranderende behoeften en 
pn ° rite iten. De activiteiten worden 
vertraagd door de lange en formele 
esluitvorming, meent Snijders, 
eel regels omtrent de pensioenen 
wm ambtenaren zouden uit het for- 
ele wetgevingscircuit kunnen 
orden gelicht en in een reglement 

ondergebracht. 

heeft Snijders kritiek op de 
ioedgolf van veranderingen die 
worden voorgesteld of doorgevoerd 
, n ’J'cnmgen die' worden geventi- 
Ard over ac Hviteiten waarmee het 
bezig is. „Ik zal de laatste zijn 
^ te bepleiten dat wij gezapig 
moeten doorsjokken over de een¬ 


maal gebaande wegen, zonder ons 
af te vragen of een afslag naar links 
of rechts wellicht nieuwe en betere 
vergezichten kan opleveren. Maar 
het moet wel met mate gebeuren, 
anders arriveert men letterlijk ner¬ 
gens. Ik constateer dat men heden 
ten dage in één jaar meer overhoop 
denkt te kunnen halen dan vroeger 
in tien jaar.” 


Beleggingen 


Op beleggingsgebied is 1988 geen 
slecht jaar geweest, vond de direc¬ 
teur. Het belegde vermogen nam in 
het afgelopen jaar met ƒ 7,3 miljard 
toe tot ongeveer ƒ 147 miljard. Het 
rendement op deze belegging is ver¬ 
geleken met vorig jaar opnieuw ge¬ 
daald, tot 8,1 procent. Snijders weet 
dat gisteren aan de concurrerende 
hoge rente op de kapitaalmarkt. 

Het ABP is overigens van plan iets 
meer variatie te brengen in de sa¬ 
menstelling van het totale fondsver¬ 
mogen. In 1988 werd nog meer dan 
85 procent belegd in obligaties en 
leningen. Het is de bedoeling meer 
de aandacht te richten op aandelen, 
onroerend goed en hypotheken. 

In het afgelopen jaar werd 8 miljard 
aan netto vermogen gevormd. Dat 
was liefst ƒ 900 miljoen minder dan 
in 1987. Net als een jaar eerder be- 


Van onze verslaggever 
MAASTRICHT - De stroomleve- 
ancier PLEM (Provinciale Lim- 
, U , rg f. e Elektrieiteits-maatschappij) 
wu dit jaar klantgerichter en effi¬ 
ciënter werken. Dit ter voorberei- 
mg van de komende, nieuwe Elek- 
ri citeitswet die een einde maakt 
aa n de monopoliepositie van het be- 
Pri Jf. De PLEM moet door de nieu- 
e wet gaan concurreren met ande- 
e energieleveranciers u it binnen- 
er > buitenland. 

Bovendien overweegt de PLEM 
Welke nieuwe activiteiten kunnen 
worden ondernomen waar het gaat 
m kleinschalige energie-opwek- 
lr ig en milieutechnieken. 
n de nieuwe Elektriciteits- en Ener- 
ëiedistributiewet krijgen de bijzon¬ 
es grootverbruikers en de ge- 
eentelijke energiebedrijven de 
mogelijkheid om hun stroom ook 
. andere dan hun eigen regionale 
odrijf te betrekken. Grote indu¬ 
tteen zoals DSM kunnen dan zelfs 

r °om in het buitenland gaan ko- 
Pen. 

Resultaat 

J? e . clektriciteits-maatschappij heeft 
n m88 overigens een goed resultaat 
ëeboekt en ook dit jaar wordt een 
oorspoedige gang van zaken ver¬ 
wacht. De stroomprijzen daalden in 
Pet afgelopen jaar met circa 5 pro- 
en de PLEM Verwacht dat die 
Pbjzen in 1989 op hetzelfde lage ni- 
Vea u blijven blijven. 

P e Plem verkocht in het afgelopen 
Jaar 1,6 procent meer stroom. Voor- 
. de Limburgse industrie heeft vo- 
rië jaar weer meer stroom verbruikt. 
net grootverbruik steeg met 4,9 pro- 
^ en t- Alleen de gigantep, zoals DSM 
namen in het afgelopen iets minder 

Bet stroomverbruik in de huishou- 
Qens bleef in het afgelopen jaar be- 
noorlijk stabiel. Het particuliere 
erbruik steeg weliswaar met 1,4 
Procent, maar dat kwam vooral 
°°r een groeiend aantal aansluitin¬ 
gen. 

jL r G. Prieckaerts, voorzitter van de 
directie van de PLEM, concludeer- 
e gisteren in zijn jaarrede dat de 
t p ^ r giebewuste consument zich de 
atste jaren ondanks de dalende 
bergieprijzen niet laat verleiden 
m naeer energie te gebruiken. 

Dvernames 

P e samenwerking tussen de Lim- 
Ur gse energiebedrijven vordert in- 
iddels gestaag. Het is de bedoe- 
,mg dat met uitzonderihg van Heer- 
en en Maastricht alle gemeentelijke 
®P er giebedrijven in het nieuwe sa- 
enwerkingsverband opgaan. In 
et afgelopen jaar werd het gëmeen- 
bfijk elektriciteitsbedrijf van 
ttJnssum overgenomen en per 1 ja- 
bari hebben formeel ook Kerkra- 
e > Venlo en Tegelen hun elektrici¬ 
ens bedrijf aan de Plem overgedra- 
gen. Met de overname van de vier 
genoemde GEB’s is een bedrag ge- 
moeid van ƒ 170 miljoen. 


Burgemeester Droeven in Voeren geïnstalleerd ning in Voeren.... Eerste sche¬ 
pen José Happart houdt het 

^ A stoffen beestje vast, terwijl 

j i. i A I I j burgemeester Droeven over het 

“1 (VQ O T vachtje strijkt. Even later zal 

I vJL €jL€jL l Vy|""JL Droeven de egel door het open 

■ raam naar beneden keilen, 

midden in een horde joelende 


door frits schils 

VOEREN - Het tijdperk Happart lijkt voorgoed voorbij. Sinds 
gisteren heeft de Nederlandstalige gemeente Voeren officieel 
een nieuwe, Franstalige burgemeester: Nico Droeven (35) uit 
St.-Martensvoeren. In het gemeentehuis te ’s-Gravenvoeren 
werd de nieuwkomer gisteravond officieel geïnstalleerd. Tij¬ 
dens de eerste raadsvergadering onder zijn voorzitterschap 
legde Droeven de eed als burgemeester af. Hij deed dat ten 
overstaan van zijn controversiële voorganger, thans eerste 
schepen José Happart. Droeven sprak de eed in onberispelijk 
Nederlands uit, maar voegde er onmiddellijk manifest aan toe: 
„La lutte continue!” (de strijd wordt voortgezet). Daarna om¬ 
gordde Happart zijn opvolger met de zwart-geel-rode burge- 
meesterssjerp. 


Eerder op de dag was Droeven op 
het Limburgse provinciehuis in 
Hasselt door gouverneur H. Van- 
dermeulen in zijn nieuwe ambt be¬ 
vestigd. Na afloop van die plechtig¬ 
heid verklaarde Droeven dat in Voe¬ 
ren voortaan alles in orde zal verlo¬ 
pen, maar dat de strijd van de Re- 
tour-a-Liège-beweging onvermin¬ 
derd doorgaat. 

Droeven was tot dusver fractielei¬ 
der van de Retour-a-Liège, de 
Franstalige meerderheidsfractie in 
de raad van Voeren en vervulde tot 
nu toe ook een leidende rol in de lo¬ 
kale Action Fouronnaise. Beide be¬ 
wegingen streven naar heroverhe- 
veling van de onder Limburg res¬ 
sorterende Voerstreek naar Luik, 
waaruit de enclave in 1962 losge¬ 
weekt werd. 


Behalve Droeven legden alle vijf¬ 
tien Voerende gemeenteraadsleden 
in de handen van de burgemeester 
de eed af. Zes Nederlandstaligen en 
negen Franstaligen zwoeren „ge¬ 
trouwheid aan de koning en gehoor¬ 
zaamheid aan de grondwet en aan 
de wetten van het Belgische volk.” 
Nadien deden dat ook nog eens de 
drie schepenen van het Voerense 
college: José Happart, Huub Broers 
(Vlaamse oppositie) en Norbert 
Lang. 


Voor een humoristisch intermezzo 
zorgde het nieuwe raadslid van 
Voerbelangen, Yvonne Schillings, 
onlangs nog werkzaam als verpleeg¬ 
ster in Boeroendi en momenteel ac¬ 
tief in de verpleegstersopleiding te 
St. Truiden. In rap Voerens dialect 


deed zij een oproep tot vreedzame 
samenwerking in de gemeente en 
als teken van verzoening bood zij 
burgemeester Droeven een stoffen 
egel aan, die de hoop uitsprak dat 
Voeren niet langer in een ongunstig 
daglicht blijft staan, maar zich zal 
ontwikkelen tot een gewest waar 
weer gewerkt wordt. 

Happart nam de egel aan en tooide 
hem met de sjerp van Droeven. Die 
smeet het beest na afloop van de 
raadsvergadering door het open 
raam naar beneden, midden in een 
groep joelende aanhangers. 

Verbond 

Droevens inauguratie in Voeren 
heeft al één ding duidelijk gemaakt. 
Happart blijft de gewaardeerde 
strijdmakker van de nieuwe burge- 


Luiksgezinden. 

Foto: WIDDERSHOVEN 


meester, em Droeven heeft de sym¬ 
pathie van de afgezette Waal. 

Die wederzijdse genegenheid de¬ 
monstreerde het Duo van de Avond 
tijdens en na de raadszitting osten¬ 
tatief en bij herhaling met begrip¬ 
volle knipoogjes en amusante on¬ 
deronsjes. 

„De scherpe kant is van het Voer- 
conflict,” zei bij het scheiden van de 
markt, de Waalse derde schepen 
Norbert Lang desgevraagd. „Hap¬ 
part sprak geen Nederlands, Droe¬ 
ven zal dat wel doen. De rust zal te¬ 
rugkeren. Daar zat het probleem.” 
De Rijkswacht die met zo’n hon¬ 
derd man ter plekke was, had een 
kalme avond. 


(ADVERTENTIE) 


De kleine zaak 
met de 

grote service i 
en grootste È 

collectie ■ 

20 meter ■ 
in de M 
Emmastraat ^ 
voorbij 

Algemene Bank 
Nederland 


Niet te zien, toe 
aanwezig 
# n contactlens 

C.L.-specialist 
^ (A.N.V.C.) dagelijks 
aanwezig. 


|gjgg^gj|| 

toch I 

fns J 


zelfstandi gheid 
ERHUISBER 


Limburgs Dagblad 


Dinsdag 3 januari 1989 • Pagina 1“ 


OPRUIMING BU PIET KLERKX MAASTRICHT. 

EENMAAL, ANDERMAAL... VER 


!♦♦♦ 

eerste serie aanbiedingen, 14 dagen lang extra laag geprijsd!! Dat is pas 
echt opruimen!!! 


Witte slaapkamer, 

bestaande uit twee¬ 
persoons ledikant 
(140 x 200 cm) met 
achterwand en 
2 aangebouwde 
nachtkastjes. Het 
geheel - als afge- 
beeld - geenJJÖSr, 
maar nu 


Een bijpassende lin¬ 
nenkast is als extra leverbaar 


Reiskosten. Vanwaar u ook komt 
uit Nederland: wanneer u voor 
f 1,500.- of meer koopt, dan 
betaalt Piet Klerkx uw reis- of 
benzinekosten terug! ( 


1 ] 


i 


Stoffen bankstel in eigentijds design. U zit er uitstekend in; zowel 3- als 2-zitter zijn lekker ruim uitgevoerd. 
Alleen bij Piet Klerkx voor ónmogelijk lage prijs. 


PIET KLERKX 


In verschillende kleuren leverbaar. 


M 

gr 

sp 

ze 

b« 

kt 

m 

vi 

ve 

E< 

aa 

d< 

N 


MAASTRICHT 


Sint Jacobstraat 4. in het centrum bij het Vrijthof. 
Parkeergarage aanwezig. Tel. 043-210944. 


* spreiding betaling mogelijk * ook op maandag en zaterdag geopend 

* donderdag koopavond tot 9.00 uur * gratis thuislbezorgd in Nederland. r LET OP! Wegens verhuizing in SITTARD - van Steenweg nr 10 naar Paradijsstraat nr 3 
houden wij gedurende de maand januari, in al onze filialen, een grootse 

STOFFEN 
OPRUIMING 

ONZE TOTALE WINTERCOLLECTIE MET PRACHTIGE 

KWALITEITSSTOFFEN VOOR O.A. 

QEURCKENS MPfcstpffen 

daar ga je met plezier mee aan de slag! 


Maastricht Wycker Brugstraat 57, tel.: 043-251504 • Scharnerweg 79, tel.: 043-625706 • Roermond Ch. Ruysstraat 31, tel.: 04750-15683 
• Sittard Steenweg 10, tel.: 04490-13578 • Heerlen Winkelcentrum 't Loon Homerusplein 6, tel.: 045-711676 

Geleen Rijksweg Zuid 76 (naast Albert Heijn), tel. 04490-53343. _ 


Oud-legeraalmoezenier en Amsterdamse arts 'sloegen toe 

Zeven ton schade door 


H 

Li 

Bi 

Zl 


inhakken op straaljagers 


Met minder BTW 
valt u nog beter in de 
prijzen bij de Hema. 95 


1 ; 


Chocolade tabletten, 

200 gram. In wit 
melk of puur. 

_2^35 nieuwe prijs 

Zak drop, 500 gram. Zacht/zoet, 
zacht/zout of Engelse melange. 

__3£5meuwe prijs 2,90 

Gezouten of ongezouten pinda’s, 
250 gram. _l£ö'nieuwe prijs 1.35 

Zak borrelkroepoek. 

-1*65 nieuwe prijs 1.45 

Vruchtensiropen, Sinaasappel of 
citroen_4r?5 nieuwe prijs 4.25 

Kersenbonbons. Zakje è 200 gram. 
__nieuwe prijs 3.25 

HEMA 


H89.261 3/1 .Echt Waar Voor Je Geld J Voor VOEREND AAL vragen wij 

bezorg(st)ers 

die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur 
’s ochtends onze krant te bezorgen. 


Aanmelden tel. 717719 


Limburgs Da gblad 


van onze correspondent 

WOENSDRECHT - De twee 
oudere academici die zondag¬ 
morgen op de luchtmachtbasis 
Woensdrecht het nieuwe jaar 
met enkele goed gerichte bijlsla¬ 
gen inluidden, hebben de lucht¬ 
macht voor minstens zeven ton 
schade toegebracht. Dat hebben 
technici van de luchtmacht, die 
de twee beschadigde NF-5B 
straaljagers gisteren hebben on¬ 
derzocht, becijferd. 

De romp van beide kisten is be¬ 
hoorlijk beschadigd. De actie¬ 
voerders hakten op de NF-5's in, 
omdat Nederland de toestellen 
aan Turkije wil verkopen. En dat 
leger onderdrukt de Koerden, zo 
luidt de motivatie van de twee. 
Het schadebedrag kan nog meer 
oplopen, legt basisvoorlichter 
majoor L. Baltussen uit. „Zo’n 
koepel van plexiglas heeft toch 
al gauw de prijs van een midden- 
klasse-auto. Het is allemaal 
hoogwaardig materiaal. Keer op 
keer getest. Een gewoon boutje 
van 4 cent kost dan al snel bij wij¬ 
ze van spreken 4000 gulden. Daar 
komt bij dat de reparaties door 
burgers moet worden uitge¬ 
voerd. De luchtmacht heeft daar 
geen capaciteit voor.” 

De twee verdachten, de voorma¬ 
lige legeraalmoezenier Kees Ko- 
nings (60) uit Eindhoven en de 
Amsterdamse arts Ko van Melle 
(61), zitten in een cel van de Ma¬ 
rechaussee in Putte. Ze maken 
deel uit van de Nederlandse af¬ 
deling van de North Atlantic De- 
fence Movement, die zich tot 
doel stelt oorlogsmateriaal ’om te 
smeden tot ploegscharen’. 

Harde kern 

In Westbrabantse politiekringen 
wordt gezegd dat de mannen tot 
een ’harde kern’ anti-militairis- 
ten behoren en al jaren actief zijn 
in Woensdrecht en op andere ba¬ 
ses. Ze zouden lid zijn van de 
groep Eindhoven, in militaire 
kringen gevreesd vanwege het 
doortastende en onberekenbare 
karakter. 

Adjudant G. Ketellapper van de 
rijkspolitie kent ze al jaren van 
de maandelijkse blokkades voor 
de hoofdpoort van de basis. Een 
ook voor luitenant R. Moens van 
de marechaussee in Putte zijn ze 
geen onbekenden. Konings is de 
laatste maanden regelmatig op¬ 
gepakt na acties op de basis. In 
de nacht van 27 november be¬ 
kladde hij samen met anderen 
enkele straalvliegtuigen met 
verf. En op 9 december hanteer¬ 
de Konings een enorme moker in 
een poging om de bunkers op de 
basis aan gruzelementen te 
slaan. 

De in corduroypak geklede oud- 


aalmoezenier noemt zich overi¬ 
gens 'vredesactivist in dienst van 
werkgever Jezus Christus’. Mili¬ 
tairen op de luchtmachtbasis 
denken er wat anders over. „Had 
zo’n man niet eerst z’n hakbijl 
om moeten smeden tot ploegje 
inplaats van er mee op een straal¬ 
jager te hakken,” zegt een van 
hen. De algemene gedachte op 
de basis is dat men andermans 
mening moet respecteren. Het 
vernielen van kostbare vliegtui¬ 
gen gaat veel te ver, vinden de 
militairen. „Het is een pure anti¬ 
militaristische actie,” vindt ma¬ 
joor Baltussen. 

De Marechaussee weet niet zo 
goed raad met de twee hoogge¬ 
leerde vredesapostelen, die op 
elke vraag van de verhorende 
marechaussees een getypte ver¬ 
klaring tevoorschijn halen waar¬ 
op hun standpunt verwoord 
staat. Aan de justitie is gevraagd 
om de gevangenschap van de 
twee ouderen te verlengen met 
minstens nog twee dagen. 

Niet alleen luchtmacht, politie 
en marechaussee hebben met 
verbijstering kennis genomen 


Gepakt 


van de actie van Kees en Ko. Oö 
de echtgenote van de Amst 
damse arts Van Melle neemt 
afstand van. „Ik zit zelf heel di^e ( 
in de vredesbeweging, maar <J*o] 
gaat me te ver. Vernielingen keta, 
ik af. Ko moet echter zelf wet^ti 
wat hij doet.” Ze zegt na de arrej s< 
tatie van haar man geen conta‘rr 
meer met hem gehad te hebbe#Q 

JL 

h 

jli 

De grote vraag is natuurlijk h% 
het mogelijk is dat twee seni*^ 
actievoerders ongemerkt de * 
zwaar bewaakte en met camera. ~ 
en hekken beveiligde baS» 
Woensdrecht op konden sluipe* 1 
De ruigbebaarde Konings is ei 
man van bijna twee meter, m 1 
een schoenmaat 46. Ge< 
kleintje dus. „Ho ho,” corrigefi 
majoor Baltussen, „het gebeurt 
niet ongezien. In de tijd tu£S< 
het signaleren en het uitrukk* 
sloegen ze hun slag. Toch zijn * 
erin geslaagd de verdachten ai 
te houden. Maar ons 500 hectaj 
grote terrein is amper te bevei* 
gen. We moeten prioriteiten sta 

_ J 


Start campagne electorale hervormingen 

Polen pleiten voor 
ander kiessysteem 


WARSCHAU - Een groep van 
100 bekende Poolse intellectue¬ 
len heeft opgeroepen tot een her¬ 
vorming van het kiessysteem 
met het oog op de komende alge¬ 
mene verkiezingen. Deze zullen 
naar verwacht in oktober plaats¬ 
vinden. De petitie van de 100 be¬ 
kende schrijvers, kunstenaars, 
professoren en journalisten werd 
op 30 december overhandigd aan 
de nationale ombudsvrouw Ewa 
Letowska. De verklaring werd 
gisteren verstrekt aan westerse 
journalisten. De oproep wordt 
gezien als het startschot voor een 
grootscheepse campagne voor 
electorale hervormingen in 1989. 

„Ik, als ondergetekende, ben van 
mening dat iedere burger die een 
redelijke mate van steun krijgt 
van de kiezers - zeg maar één 
procent van de kiesgerechtigde 
personen in een kiesdistrict - in 
staat zou moeten worden gesteld 
kandidaat te staan in de parle¬ 
mentsverkiezingen,” zo staat in 
de petitie. Er wordt niet aangege¬ 
ven hoe moet worden vastge¬ 
steld of iemand genoeg steun 
heeft om zich kandidaat te stel¬ 
len. 

Tot de ondertekenaars behoren 


de regisseur Andrzej Wgjda,^ 
schrijvers Stanislaw Lem en '1- 
deusz Konwicki, de Warschaw 
hoogleraar Andrzej Stelh 1 * 
chowski en Jerzy Turowicz, U>' 
gever van het katholieke we^ 
blad Tygodnik Powszechw 
Verder staan er op de lijst de l** 
men van 32 leden van het 
gercomité, dat geleid wordt && 
Lech Walesa, de leider van W 
verboden vakverbond Solida^ 
teit. Tot de ondertekenaars behf 
ren ook 54 professoren, van WjJ 
er 21 lid zijn van de AcaderPj 
van Wetenschappen. Walesa 4 
andere leiders van Solidarit* 
hebben niet getekend. Maar VjJ 
hen is wel bekend dat zij vov 
stander zijn van electorale h^ 
vormingen. , 

De communistische autoritei^ 
hebben een democratisering 
het kiessysteem beloofd. In ZV 
nieuwjaarsboodschap zei ' 
Poolse leider Wojciech Jaruzel 
ki dat de samenstelling van P 
parlement ’de natuurlijke v* 
scheidenheid aan standpunt 
en meningen in de maatschapP* 
moet weergeven. Partijfuncb| 
narissen hebben echter duideU), 
gemaakt dat de partij niet ber«‘ 
is haar leidende rol op te geve» 1 

Dinsdag 3 januari 1989 • Pagina 15 


Limburgs dagblad 


Contract met Landgraaf wordt binnenkort getekend 

Pink po p zes i aar lan g 
naar draf- en renbaan 
door peter hamans 

GELEEN - Binnen twee weken zal de gemeente Landgraaf en 
de draf- en renbaan een contract tekenen dat het Pinkpopfesti- 
val voor zes jaar aan Landgraaf zal binden. Dientengevolge 
zullen investeringen in de infrastructurele sfeer worden ge¬ 
daan. Buro Pinkpop zal dit jaar toch behoorlijk van zich doen 
spreken. Er is al een aantal concerten gepland met vanzelf¬ 
sprekend als hoogtepunt het Pinkpopfestival, dat dit jaar extra 
cachet krijgt omdat het de twintigste editie wordt. Over de al¬ 
daar optredende artiesten kan Jan Smeets nog niet veel zeg¬ 
gen. 


Van onze verslaggeefster 

KERKRADE - De Algemene In¬ 
spectie Dienst (AID) zal zich 
voor de werving van staffunctio¬ 
narissen in eerste instantie blij¬ 
ven richten op Zuid-Limburg. 
Die toezegging deed H.W. de 
Boer, directeur van de AID, in 
zijn nieuwjaarstoespraak. „Het 
feit dat ons hoofdkantoor in 
Kerkrade is gevestigd brengt 
verplichtingen met zich mee.” 
De resultaten van de werving in 
Zuid-Limburg zijn tot op heden 
zeer bemoedigend volgens De 
Boer. Er zijn in 1988 negen Lim¬ 
burgers aangenomen, waarvan 
het merendeel in hogere func¬ 
ties. De AID-directeur wees er 


AID blijft 
personeel 
werven in 
Zuid-Limburg 

ook op dat zes jeugdige werklo¬ 
zen inmiddels arbeidservaring 
opdoen bij de AID in Kerkrade 
in het kader van het jeugdwerk- 
garantieplan. 

De Boer verwacht dat de contro¬ 
le op de mestregelgeving zich dit 
jaar qua belangstelling zal kun¬ 


nen meten met de vissenjcontro- 
le. Daar was in het afgelopen jaar 
sprake van incidenten, waarbij 
bedreiging, intimidatie en her¬ 
haald politieoptreden niet ont- 
bi aken. 

Wat de toekomst betreft signa¬ 
leert de AID-dii;ecteur dat de in¬ 
ternationale fraude-onderzoeken 
de inspectiedienst dwingen het 
oog te richten op 1992. Er doen 
zich volgens De Boer regelmatig 
juridische complicties voor bij 
grensoverschreidende fraude. 
Hij vindt aansluiting van de EG- 
regelgeving bij de bevoegdheden 
van opsporingsambtenaren en 
de competenties van de vervol¬ 
gende instanties van de lidstaten 
dringend gewenst. 


Maastricht te halen, maar wel pas 
nadat de carnavalsstorm is gaan lig- Van Qnze verslaggever 

g ' MAASTRICHT - Over enkele we- 

Op dinsdag 9 mei begint in het Pro- ken kan het Limburgse midden- en 
vinciehuis een tentoonstelling waar kleinbedrijf vragen en problemen 


alles draait om het thema ’20 jaar 
Pinkpop’. De expositie zal drie we- 


op het terrein van informatisering 
en automatisering voorleggen aan 


Start adviescentrum 
voor automatisering 


ken duren en behelst een bont en het Adviescentrum Automatisering O 

kleurig overzicht van hetgeen Pink- Limburg in Maastricht. Het een- Vermoedelijk komt er op korte ter- vullende voorlichting en begelei 
pop gedurende twee decennia voor trum wordt beheerd door een stich- mijn ook een steunpunt van het Ad- ding van ondernemers bij het voor- 
Limburg heeft betekend. Om de ting waarin een groot aantal organi- viescentrum in Noord- of Midden- bereiden, invoeren en toepassen 
opening van de tentoonstelling saties, instellingen en bedrijven zijn Limburg. van automatisering. De behoefte 

kracht bij te zetten is Jan Smeets vertegenwoordigd. De oprichting daaraan blijkt het grootst bij indu- 

van plan om bekende figuren uit de beoogt de concurrentiekracht van De realisatie is mogelijk gemaakt strie, bouw, groothandel en zakelij- 


i Randy Newman 
...naar Sittard... 


Pinkpop zal zich de komende maan¬ 
den met name gaan storten op de zo¬ 
genaamde ’schouwburgconcerten’. 
In dit verband staat optredens ge- 
pland*van Tanita Tikaram en Randy 
Newman, op respectievelijk de 


popwereld naar Maastricht te halen, het midden-en kleinbedrijf in deze rnet bijdragen van onder anderen ke dienstverlening 


woensdagen 25 januari en 22 februa- Hij denkt hierbij aan namen als Ke- provincie te versterken. 


ri in de Sittardse schouwburg. 
In september ti'eedt zeer v 


vin Coyne en Steve Harley. 


schijnlijk Earth, Wind & Fire op in nuhlioLr 

het MECC te Maastricht. Geruchten ’ * C-IlnLIl [JUIJllCK 


Autodiefstallen rijzen de pan uil 

Maastrichtse politie 
vraagt hulp bevolking 


Van onze verslaggever 


respectievelijk de als zou U2 daar concerteren, ver- Smeets is nog erg zwijgzaam wat 

wijst Jan Smeets linea recta naar betreft de artiestenstal van Pinkpop 

in uit be * r *j k her, fabelen. „Die praatjes 1989. Zeker is in ieder geval dat de 

worden inderdaad rondgestrooid viering van het jubileumjaar ook op 

maar daar klopt dus niets van”, al- d e affiches zal zijn af te lezen. Pro- 

■ dus Smeets. „Allereerst treedt U2 grammatisch zal de lijn van de afge- 

11 I I I voorlopig met meer op en als dit wel lopen jaren worden doorgetrokken 

^ zou gebeuren dan kwam ze zeker e n dit betekent dat er wederom ar- 

# niet naar Maastricht . tiest van de oude garde a la Joe Coc- 

w I 1 ^^ ker zullen optreden. 

Kaliber „Maar ook natuurlijk aandacht voor 

de zogenaamde ’hitparadegroepen’ 
•+ j _Een noviteit in Smeets’ aktiviteiten- en dan denk ik dat we zeker reke- 


Uit een enquête onder zevenhon¬ 
derd Limburgse bedrijven is geble¬ 
ken dat 63 procent van de onderne¬ 
mers de oprichting van een onaf¬ 
hankelijk adviescentrum toejuicht 
en dat bijna 45 procent het nieuwe 
instituut „waarschijnlijk tot zeer 
waarschijnlijk” zal inschakelen. 


het ministerie van Economische Za- Tot de toepassingsgebieden die nog 
ken, de Provincie Limburg, het weinig zijn geautomatiseerd beho- 
LIOF en het Limburgse bedrijfsle- ren externe communicatie postbe- 


ven. Een aantal partijen heeft zich 
bereid verklaard de aanloopverlie¬ 
zen van in totaal 1,7 miljoen voor 
zijn rekening te nemen. 

Het nieuwe adviescentrum gaat 
zich voornamelijk toeleggen op aan- 


handeling en archivering, electronic 
mail, alle vormen van industriële 
automatisering, planning en voort¬ 
gangsbewaking. De grootste stij¬ 
ging wordt voor de komende jaren 
verwacht op het terrein van plan¬ 
ning. 


Kaliber 


dad de criminaliteit de pan uitrijst. 


^AASTRICHT - De belangrijkste De jaarcijfers over ’88 tonen dat 
k ° e P mensen die daders kan op- overduidelijk aan. Het aantal mis¬ 


sporen 


Maastrichtenaren 


overduidelijk aan. Het aantal mis- 
y 1 —j * * vjv- iiiuaou iviutuui uil drijven is gestegen met 7 procent en 

■ • burgerij zal zich veel meer komt uit op een totaal van bijna 
kend 15 * moe t en worden van afwij- 9700 misdrijven. „Auto-criminali- 
ae gebeurtenissen en vreemde teit”, bezorgt de politie steeds meer 
v - nse j^ m hun directe woonomge- werk. Het aantal diefstallen door 
v ?• bevolking moet daarom middel van braak uit auto’s is geste- 
1 meer de politie informeren, gen met 9 procent. 
en oproep van de gemeentepolitie 

an het adres van de inwoners van .« . 

ae stad Maastricht, waar volgens de OnrilStbareild 

leuwjaarsboodschap van Herman- „ ,„ ,, , 

„Onrustbarend wordt de stijging 
I ’ » . . genoemd met maar liefst 52 procent 

' oor Oewegingsonder ZOek I van het aantal diefstallen van auto’s. 
^ I - . In 1987 werden er 297 auto’s gesto- 

OCll0OKlI12f VOO!* ^ en en * n waren er dat 452. 

■ Diefstallen uit woonhuizen stegen 

universiteit van 999 naar 1354 hetgeen een toe¬ 

name van 35 procent betekent. Er 
Van onze verslaggever komt ook steeds vaker geweld te 

HEERLEN - De Rijksuniversiteit pas bi J diefstallen; dit cijfer steeg 
Limburg (RL) en het Instituut voor ™ e } 14 tot 128 gevallen. 

Sportgeneeskunde Limburg (ISL) ° ok de zedendelicten zyn gestegen 
zullen een geldbedrag toegewezen van 68 naar 115 ‘ En by de categorie 
Inrijgen van de stichting ’Het Zieke drugscriminaliteit hetzelfde liedje: 
fKind in Beweging’ Deze stichtine een sti jging van het aa ntal misdrij¬ 
ft Zlch in voor betere bewegings ven waarbij hard drugs een rol 
^gelijkheden voor langdurig zieke speelden met 85 procent en wel van 
^kinderen in Nederland. Het bedrag 47 zaken naar 87 zaken m 1988 - 
( |Zal besteed worden aan onderzoek 
Jiaar chronische ziekten. p 

.(Haast de RL en het ISL delen nog 

Ck aantal and ere instellingen in de „De groei van Maastricht gaat de po- 
igj Dren gst mee. Het geld is middels litie eerder voor méér dan voor min- 
^tip a oo ie Nationale Sportmanifesta- der problemen stellen. Maastricht 
I « 88 door zo’n honderdduizend als economisch centrum, winkel- 
fjJ'polieren uit het hele land ingeza- stad, universiteitsstad, studenten- 

stad, congresstad, toeristenstad, 
ion- de actie nog doorloopt tot cultureel centrum en als uitgaans- 
hn 1 Van dlt J aar is nog niet bekend stad is er mede de oorzaak van dat 
liilf Veel de RL en het ISL uiteinde- de lokale politiezorg veel complexer 
W ^f Ullen ontvangen. Verwacht van aard wordt”, aldus commissaris 
*de t dat de totale opbrengst rond van gemeentepolitie G.van Schaik 
1 e tWee miljoen gulden zal liggen. in zijn nieuwjaarstoespraak. 


Een noviteit in Smeets’ aktiviteiten- en dan denk ik dat we zeker reke- 
pakket is een reeks popconcerten in ning houden met de wensen van het 
het Maastrichtse Staargebouw. publiek. De onlangs in het Lim- 
Daar vindt voortaan elke maand een burgs Dagblad gepresenteerde el- 
optreden plaats. Smeets heeft hier- pee top -10 is in dit kader een richt- 
toe opdracht gekregen van het Cul- lijn”, aldus Jan Smeets. Op die lijst 
tureel Centrum Maastricht. Pink- prijkten onder anderen Tracy Chap- 
pop is vast van plan geregeld pop- man, Pet Shop Boys, R.E.M. en 
groepen „van enig kaliber” naar Toto. 


Maastrichtse dienstcommissie wil verantwoorde begeleiding 

Surveillanten krijgen 
ook recherchetaken i vm jaai 11D5 met ocncuu 

noeveel de RL en het ISL uiteinde- 
Zu Uen ontvangen. Verwacht 
jWordt dat de totale opbrengst rond 
f ae Lvee miljoen gulden zal liggen. 


• Drukte van Duitsers in het centrum van Heerlen. Met de nieuwe wet kan beter tegen verkeers¬ 
overtredingen van buitenlanders worden opgetreden. 

( archieffoto) 


(ADVERTENTIE) Buitenlandse 
’wegpiraten’ 
beter aangepakt 


gen die veertig tot vijftig kilometer 


Vervolg van pagina 1 

MAASTRICHT - Zowel brigadier 
John Ploum, onlangs voor drie jaar 
herkozen als voorzitter van de 
dienstcommissie bij de Maastricht¬ 
se gemeentepolitie, als commissaris 
G. van Schaik, waarnemend korps¬ 
chef nadat hoofdcommissaris P. 
Brugman afgelopen zaterdag werd 
opgenomen in het ziekenhuis, wil¬ 
len niet spreken van „een conflict” 
maar van een „zakelijk verschil van 
mening”. Dat weerhoudt voorzitter 
Ploum er echter niet van ernstige 
verontrustheid uit te spreken over 
de naar zijn mening „heel vergaan¬ 
de consequenties” die de door bur¬ 
gemeester Houben gesanctioneerde 
maatregelen zullen hebben. 

Naar het oordeel van de dienstcom¬ 
missie waarborgt alleen een forma¬ 
tie met twee brigadiers per surveil- 
lanceploeg een verantwoorde bege¬ 
leiding van de geüniformeerde 
dienst die straks in Maastricht zijn 
normale taken zal zien uitgebreid 
met deeltaken uit het werkgebied 
van specialistische afdelingen als 
recherche en ongevallendienst. 

Nieuwe dienstenschema’s, afge¬ 
stemd op voorgenomen structuur¬ 
wijzigingen, zullen naar de mening 
van de dienstcommissie en haar 
achterban leiden tot extra belasting 
van het personeel, vooral vanwege 
een te groot aantal ’zware’ diensten 
dat ieder voortaan zal moeten draai- 


boven de toegestane snelheid liggen en - Dat a ^es wordt dan omwikkeld 
ook buitenlandse automobilisten ae vrees dat één brigadier per 
aan en wordt een officier van justitie p . e ^> zoals door de korpsleiding in 
ingeschakeld. Als zo’n bestuurder feite voorgestaan, te weinig zal zijn 
weigert te betalen heeft de politie voor een verantwoorde begeleiding 
echter geen poot om op te staan. van Let surveillancepersoneel. 


De aanhouding-ter-plekke van bui¬ 
tenlandse ’wegpiraten’ is overigens IVIon 
niet nieuw. Op dit moment kan dat 

echter alleen bij zwaardere overtre- ïn he t stadium waarin het verschil 


dingen zoals met 200 km over de 


mening zich thans bevindt, grootste én gezelligste reis- en vakantiebeurs in de 
gehele Euregio (meer dan 90 stands). 

■ Presentatie van alle vertrouwde Ned. reisorganisaties. 

■ Interessante informatie over populaire maar ook min¬ 
der bekende reisbestemmingen en vakantielanden. 

■ Promotie van o.a. VVV’s, hotels. 

■ Doorlopend film- en multidia-voorstellingen; zang, 
folklore en entertainment. 

-.Maastrichts Expositie & Congres Centrum 


ZONDAG 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT/UTRECHT - De op 
stapel staande Wet Administratieve 
Afdoeningen biedt straks betere 
mogelijkheden om snelheids- en 
parkeerovertredingen van buiten¬ 
landers in Nederland aan te pakken. 
Dat vindt de Utrechtse officier van 
justitie mr j. Spee. Justitie in Maas¬ 
tricht is blij met de geplande nieuwe 
wet. „Nu worden alle gegevens naar 


de Duitse autoriteiten opgestuurd. 
Die maken geen haast, waardoor 
enorme verwerkingsachterstanden 
ontstaan”, aldus een woordvoerder. 

„Bij zo’n delict kan met de nieuwe 
wet een buitenlander, worden aan¬ 
gehouden met het verzoek direct te 
betalen. Bij weigering kan het voer¬ 
tuig in beslag worden genomen”, al¬ 
dus de woordvoerder. 

Nu houdt de politie bij overtredin- 


snelweg of 100 door de bebouwde s t a at volgens voorzitter Ploum de 
kom. De auto wordt dan bij niet-be- vraag centraal welke mandaten de 
taling in beslag genomen. burgemeester als korpsbeheerder 

heeft toegekend aan de hoofdcom- 
Bij de nieuwe wet kan de buiten- missaris als korpschef. In de onder- 
landse automobilist, die tot 30 km havige zaak heeft de burgemeester 
per uur te hard rijdt, ter plekke het zelfstandig een beslissing genomen 
procesverbaal betalen. Buitenlan- zonder te rade te gaan bij een voor 
ders die tussen 140 en 170 kilometer alle Zuidlimburgse korpsen van ge- 
per uur rijden, krijgen een acceptgi- meentepolitie in het leven geroepen 


rokaart thuisgestuurd. Zij die wei¬ 
geren te betalen worden gedag¬ 
vaard. Blijvende weigeraars komen 


regionaal adviescollege. Dat is sa¬ 
mengesteld uit zowel overheids- 
funktionarissen van uiteenlopende 


in het opsporingsregister en worden signatuur als vertegenwoordigers 


aan de grens aangehouden 


mecc 


VRIJDAG JAN UARI 

EEljHE 


ZATERDAG JANUARI 

T.w.i.st-ro: JANUARI 


Om afvalwater verder te zuiveren 

WZL investeert 
half miljard 

Van onze verslaggever WZL 36 miljoen gulden investeren. 

Rnp-Rivirnurï TT „ ttt Het werk zal worden uitgevoerd on- 

RUEnMUND - Het Waterschap der nieuwe bestuurlijke leiding. Dit 
Zuiveringschap heeft in de afgelo- jaar vindt namelijk de verkiezing 
pen tien jaar ongeveer een half mil- voor een nieuw algemeen bestuur 
jard gulden geïnvesteerd in de zui- plaats, 
vering van afvalwater. In de komen- 

jaar za ^.. n °g e ens een half Dit betekent ook de verkiezing van 
miljard nodig zijn om fosfaten, ni- een nieuw dagelijks bestuur. De 
traten uit het afvalwater te halen en voorzitterswisseling zal per 1 de- 


van politievakbonden. Meer duide- 


(ADVERTENTIE) 


lijkheid over de mandaten van de 
korpsleiding acht de dienstcommis¬ 
sie onontbeerlijk voor het overleg 
dat binnenkort moet worden ge¬ 
opend over de nieuwe dienstroos¬ 
ters. 


Taakwijziging 

Commissaris G. van Schaik betwist 
dat het inzetten van niet méér dan' 
tien brigadiers onverantwoord laag 
zou zijn door er op te wijzen dat 
voor de Basis Politie Funktie in 
Maastricht ook nog vijf adjudanten 
en .twee inspecteurs beschikbaar 
zijn en in andere onderdelen van de 
algemene dienst nog eens zeven bri¬ 
gadiers. Liever dan van een taakver¬ 
zwaring spreekt hij van een taakwij- 
ziging. „De politieman van 1989 kün 
meer en is ook meer waard. We moe¬ 
ten terug naar de allround politie¬ 
mens die ook zelfstandig een een¬ 
voudige mishandeling, winkeldief¬ 
stal of verkeersongeval kan afhan¬ 
delen”, aldus de commissaris. Gis¬ 
termiddag toonde hij er zich van 
overtuigd dat voor het Maastrichtse 
korps dienstroosters opgesteld kun¬ 
nen worden „waarmee wij het alle¬ 
maal eens zullen zijn”. Naast één 
week nachtdienst per acht weken 
kunnen de 'straatagenten’ straks in 
diezelfde periode rekenen op vijf 
dagen méér avonddienst. 


Recherche 

Waarnemend korpschef Van Schaik 
beklemtoont nog dat „veel energie 
wordt gestopt in de opleiding”. Zo 
zal iedere surveillant binnenkort 
een recherche-basiscursus van drie 
weken gaan volgen. Bij de nationale 
rechercheschool in Zutphen zijn 
daartoe op dit moment enkele kern- 
instructeurs in opleiding. 

In de basisopleiding komen diverse 
gespecialiseerde politietaken aan de 
orde. Voor de toekomst voorziet 
commissaris Van Schaik een orga¬ 
nisatie waarin ad hoe samengestel¬ 
de teams van twee rechercheurs jen 
twee surveillanten gezamenlijk eep 
onderzoekproject ter hand nemen. 

„Wij streven naar méér integratie in 
het politiewerk. We moeten af van 
de verkokering en verzuiling waar¬ 
mee wij vanuit het verleden zijn op¬ 
gezadeld. Dat is hard nodig om fle¬ 
xibeler te kunnen werken”, aldus de 
waarnemend korpschef van Maas¬ 
tricht. 


LSO-concert met Limburgse solisten 


UUR 10.00-20.00 UUR 


1440-20 


Entree: volwassenen 5,-/65+ ers 4,-/ kind. t/m 11 jaar gratis 


r>- reisburo Organisatie 

'choenmaeckers 3 


om het rioolslib te verwerken. 

Dit heeft voorzitter ir B. Janssen 
van het Waterschap Zuiveringschap 
Limburg gisteren in zijn nieuw¬ 
jaarstoespraak laten weten. 1989 


cember aanstaande plaatsvinden. 

Binnen afzienbare tijd wordt gestart 
met de grote rioolwaterleiding door 
Valkenburg en met het project ber¬ 
ging Caumerbeek/rioolwaterzuive- 


Dirigent: Wolfgang Trommer 
Solisten: Tonie Ehlen, piano 
Cecile Huynen, viool 
Programma 

Samuel Barber • Adagio voor strijkers 

Wolfgang Amadeus Mozart • Pianoconcert in Es. K.V. 271 .Jeunehomme” 

Ernest Chausson - Poème voor viool en orkest 

Antonin Dvorak - Symfonie nr. 8 in G 

De Maastrichtse Tonie Ehlen behoorde tot de 
laureaten van het eerste Nationaal Cum Lau- 
de Concours. Zij is een internationaal concer¬ 
terend pianiste met een breed opgezet reper¬ 
toire, waarin ook werk van Limburgse compo¬ 
nisten een natuurlijke plaats vindt. Sinds 1977 
is zij tevens hoofdvakdocente aan het Maas¬ 
trichts conservatorium. 

Cecile Huynen, afkomstig uit Heerlen, debu¬ 
teerde op 12-jarige leeftijd bij het LSO met het 
vioolconcert in a van Vivaldi. In 1986 maakte 
zij haar internationale orkestdebuut en in 1987 

was zij winnares van het Oskar Back Concours. Tonie Ehlen Ce< 


Het afgelopen 
jaar was zij so¬ 
liste bij verschil¬ 
lende orkesten, 
werkte zij sa¬ 
men met Theo 
Olof en gaf zij 
een aantal reci¬ 
tals. Do. 5 januari Eupen (B) 
20 uur Jünylingshaus 


retsburo van hulst 


wordt volgens hem voor het WZL ringsinstallatie Hoensbroek. 


een belangrijk jaar in verband met 
de voorbereiding van het beheer in 


de negentiger jaren. Dit jaar zal het sen. 


dat laatste werk is een gemoeid van 
16 tot 20 miljoen gulden, aldus Jans- Vr. 6 januari Kerkrade 
20 uur Wijnarachttheater 
res. (045-454141 
Za. 7 januari Maastricht 
20 uur Staargebouw 
res. (043) 293828 


Cecile Huynen 


Ma. 9 januari Roermond 

20 uur C C de Oranjerie 
res (04750}-34724 
Dl. 10 januari Heerlen 
’ 20 uur Stadsschouwburg 
res (045)-716607 


Dinsdag 3 januari 1989 # Pagina 16 


limburgs dagblad 
\m 


loscopen 
• HEERLEN 

Royal: Willow, dag. 15 18.15 en 21 uur. 
Rivoli: Scrooged, dag. 16 19 en 21.30 
uur. De Reddertjes, dag. 14.30 uur. Beet- 
lejuice. dag. 15 17 19.15 en 21.30 uur. H5: 
Moonwalker, dag. 14 16 en 19 uur. Who 
framed Roger Rabbit. dag. 14.30 16.30 
18.45 en 20.45 uur. Frank en Frey, dag. 

14.15 en 16.15 uur. Pippi Langkous, dag. 

14 en 16 uur. Coming to America, dag. 14 
16 18.45 en 21 uur. Die Hard, dag. 18.15 
en 21 uur. Buster. dag. 19.15 en 21.15 
uur. Made in Heaven. dag. 21 uur. De 
Spiegel: A month in the country, vrij en 
zo tm ma 21 uur. Kinderfïlmhuis De 
Spoel: Rasmus en de vagebond, wo 15 
uur. 

• SCHAESBERG 

Autokino: Die Hard, do vrij zo 20 uur. 
Beetlejuice, do vrij zo 22.15 uur. Bambi, 
zo 18 uur. 

• KERKRADE 

Wijngracht theater: L’Innocente, di 20- 
uur. 

• MAASTRICHT 

Mabi: Willow, dag. 14.30 18.30 en 21 uur. 
De Reddertjes, dag. 14.30 uur. Beetlejui¬ 
ce, dag. 19 en 21.30 uur. Coming to Ame¬ 
rica, dag. 14.30 18.30 en 21.15 uur. Big, 
dag. 14.30 18.45 en 21.15 uur. Cinema- 
Palace: Moonwalker, dag. 14.15 16.45 en 
19 uur. U2, Rattle and Hum, dag. 21.30 
uur Who framed Roger Rabbit, dag. 14 

16.15 18.45 en 21.15 uur. Frank en Frey, 
dag. 14 uur. Pippi Langkous, dag. 16.15 
uur. Action Jackson, dag. 18.45 en 21.15 
Qur Palace 2: Pomoprogramma, dag. 
beh. za doorl. v.a. 13.30 uur, zo v.a. 16 
uur. Ciné-K: Spoorloos, dag. beh. za 20 
en 22.15 uur Lumière: Un Ragazzo di 
f alabria. dag. 20 uur. Tampopo, dag. 21 
uur. Dr. Strangelove, dag. 22 uur. 

• GELEEN 

Roxy: WUlow, dag. 20.30 uur, zo wo ook 

15 uur. Studio Anders: Big, dag. 20.30 
uur. Bambi. zo wo ook 15 uur. 

• SITTARD 

Forum: Moonwalker, dag. 20.30 uur, vr 
tm zo ook 15 uur. Coming to America, 
dag. 20 30 uur My httle pony, vr t/m zo 
15 uur. 

• ECHT 

Royal-MicroRoyal: Coming to Ameri¬ 
ca, do t/m di 20.30 uur, zo ook 18 uur. Die 
Hard, do t m di 20.30 uur, zo ook 18 uur. 
Junglebook. ma 15 uur. 

• ROERMOND 

Royal: Who framed Roger Rabbit. dag. 
20.30 uur. wo ook 14.30 uur. Royaline: 
Moonwalker. dag. 19.30 en 21.30 uur, wo 
ook 14.30 uur. Filmhuis: The Name of 
the Rosé, vrij 20.30 uur 

• VENLO 

OOC Zienema: A month in the country, 

wo 20.30 uur. 


yi exposities J 


• HEERLEN 

Welterhof, Kennedylaan. Werk van An- 
dré Offermans. T/m 15/1, open dag. 9-21 
uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein. Werk 
van Peter Wehrens. T/m 8/1, open di t/m 
vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur. De Spie¬ 
gel. Akerstraat 40. Werk van Ingeborg 
Meulendijks. T/m 12/1. Thermenmu- 
seum, Coriovallumstraat 9. Jan Stuyt. 
T/m 8/1, open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 
14-17 uur. Signe, Akerstraat 82 a. Werk 
van Marianne Aartsen. Van 4/1 t/m 28/1, 
open wo t/m zo 14-17 uur. 

• KERKRADE 

Galerie Hoogh Anstel, Kasteel Eren- 
stein. Thema 'Natuur’. T/m 4/1, open za 
en zo 14-17 uur. 

• HOENSBROEK 

• ABN-bank. Werk van Stan Caudron. 
T m 15/1, open 9-16 uur. Bibliotheek, 
Pastoor Schleidenstraat 39. Werk van 
Nol Pepermans. Tot 15/1, open ma, wo 
en do 10-18 uur, di en vr 10-20 uur. 

• BRUNSSUM 

D’r Brikke-oave, Lindeplein 5a. Werk 
van Wim Meys. Van 8/1 t/m 29/1, open 
ma t m vr 9.30-12.30 uur, 13.30-17 uur en 
10-21 uur, zo 14-17 uur. 

• VOERENDAAL 

Gemeentehuis. Werk van Jacqueline 
Klinkers en Kees Verhoeve. T/m 31/1, 
open op werdagen 8.30-12.30 (di ook 
13.30-16.30 uur). 

• AMSTENRADE 

Galerie To Crijns-Beckers, Hoofdstraat 
58-60. Werk van Marlies Prieckaerts, 
Dörte Ahrenkiel en To Crijns-Beckers. 
T/m 8/1, open do t/m zo 14-17 uur. 

• SITTARD 

Venster, Steenweg 86. Werk van Hans 
Smeekes. Van 4/1 t/m 28/1, open do t/m 
za 12-17 uur. Kritzraedthuis. Werk van 
Jos Hameleers. T/m 7/1, open di t/m vr 
10-17 uur, za en zo 14-17 uur. Den Tem¬ 
pel, Gruizenstraat 27. Tempelschatten. 
489 nieuwe aanwinsten. T/m 22/1, open 
di tm vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur. 

• GELEEN 

Maaslandziekenhuis. Werk van Osabel 

Langen. T/m 31/1. 

LIMBRICHT 

Volkskundig museum. Allee 1. Het 
kerstgebeuren. T/m 15/1, open di t/m vr 
13-17 uur, za en zo 14-17 uur. 

• MAASTRICHT 

Bonnefantenmuseum. Accademia, ba¬ 
siscollectie. T/m 8/1. Het postmoderne. 
T/m 3/2. Open di tm vr 10-17 uur, za en 
zo 11-17 uur. Galerie Schuwirth en Van 
Noorden, Rechtstraat 64. Werk van Ma- 
ryke Stultiens. Marco Jurien, Guusje 
van Noorden en Gerrad Schuwirth. T7rn 
10/1, open wo tm za 14-18 uur, do 14-20 
uur Galerie Feiix, Wijcker Brugstraat 
16. Werk van Josée Lips-Besselink. Van 
6/1 tm 28/1, open ma tm za op winkeltij¬ 
den Galerie Artisart, Grote Gracht 43. 
Werk van Will Eggen. T/m 8/1. Werk van 
Jean Kamps. Van 12/1 tm 19/2, open do 
tm zo 13.30-17.30 uur, do tot 20.30 uur. 


Regioredactie 
Oostelijk Zuid-Limburg 

Voor klachten 
over bezorging 

0 045-739881 

Kantoor Heerlen 

S 045-739284 
Wim Dragstra 
S 045-710317 
Emile Hollman 
0 045-422345 
Hans Rooijakkers 
0 045-714876 
Hans Toonen, chef 
0 045-425335 
Richard Willems 
0 04406-15890 

Kantoor Kerkrade 

0 045-455506 

Joos Philippens 

0 04455-2161 


'Totaalvisie’ werkgroep over park medio 1989 klaar 

Steinderbos wil meer 
halen uit attracties baan vrij 


Van onze verslaggever 

STEIN - Een speciale werk¬ 
groep van de gemeente Stein 
is een studie gestart naar de 
mogelijkheden om meer ren¬ 
dement te halen uit de attrac¬ 
ties in het recreatie-oord Stei- 
nerbos. Deze brengen nu ge¬ 
middeld 109.000 gulden bruto 
per jaar op. Volgens het colle¬ 
ge van b en w is echter meer 
winst te halen uit de attracties 
middels een creatieve aanpak. 

Op dit moment heeft de gemeente 
een viertal attracties in eigen be¬ 
heer, de andere zijn geprivatiseerd. 
Tegenover de bruto-inkomsten 
staan niet alleen de kapitaallasten 
en de beheerskosten, maar tevens 
de vele investeringen door de ver¬ 
vanging van onder meer waterfiet¬ 
sen, roeiboten, trampolines en skel¬ 
ters. 

Het enkele jaren geleden aangeleg¬ 
de treintje, de ’bos-express’, begint 
overigens sinds vorig jaar winst op 
te leveren. In de raad werd toender- 
tijd nog hevig gedebatteerd over het 
financiële succes van het treintje. 
Besloten werd om de attractie eerst 
te ’leasen’. Dat bracht jaarlijks 
23.706 gulden aan kosten met zich 
mee, hetgeen niet vergoed werd 
door de inkomsten. Vorig jaar liep 
het lease-contract af en sinds die tijd 
maakt de bos-express de eerste 
voorzichtige winsten. 

Totaalvisie 

De werkgroep, waarin ambtenaren 
en bestuurders zitten, richt ook de 
aandacht op de andere ontwikkelin¬ 
gen in het recreatie-oord. Zo zal het 
buiten- en binnenzwembad hele¬ 
maal worden doorgelicht, het tarie¬ 
venstelsel onder de loep worden ge¬ 
nomen en worden er plannen ont¬ 
wikkeld voor eventuele nieuwe at¬ 
tracties. Die worden gepland op de 
braakliggende terreinen. Vooral de 
voormalige ’De Ster’-velden hebben 
de aandacht van de werkgroep. 
Daar werd voorheen de bouw van 
de evenementenhal gepland, maar 
nu de particuliere exploitant heeft 
afgehaakt gaat de gemeente op zoek 
naar een andere bestemming voor 
di& plciflts 

Dat totale pakket dient Steinerbos 
in de toekomst nog aantrekkelijker 
te meiken voor het grote publiek. In 
eerste instantie zou de werkgroep 
nog voor de jaarwisseling een rap¬ 
port gepresenteerd hebben, maar 
die streefdatum kon niet worden ge¬ 
haald wegens de omvang van het 
projekt. Het is nu de bedoeling om 
de 'totaalvisie’ medio 1989 wereld¬ 
kundig te maken. 


Expositie 

Hameleers 

SITTARD - Onder de titel ’Land- 
schap’ is in het Kritzraedthuis in 
Sittard een expositie te bezichtigen 
van Jos Hameleers. Deze kunste¬ 
naar uit Maastricht maakt tekenin¬ 
gen en grafieken volgens een mid¬ 
deleeuwse techniek. De werken zijn 
soms opgebouwd uit wel 20 tot 30 
verflagen. 

Jos Hameleers studeerde aan de 
Stadsakademie in Maastricht en 
werkt sinds 1973 als free-lance kun¬ 
stenaar. In 1982 won hy de pu¬ 
blieksprijs Koninklijke Subsidie. 
Zyn werken zijn onder andere te 
zien in het museum Van Bommel 
Van Dam, het Provinciehuis, het ge¬ 
meentehuis van Beek, DSM en het 
ABP. • Het AZM moet alle zeilen bijzetten om de ruim 2000 specialistenverzekeringen te kunnen 
verwerken. „Aan deze geldverspillende situatie moet nu maar eens een eind komen”, vin¬ 
den J. Stroeks (links) en directeur J. Kamsma. Foto: JpRlEPOOT/FRANS RADE 

AZM ziet de patiënt als verliezer 

Onbegrepen conflict 
met de specialisten 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Negen 
werknemers van het 
Heerlense AZM hebben een 
contract met een wat 
merkwaardige looptijd. ’Tot 
het einde van het 
specialistenconflict’ luidt 
de betreffende clausule. Dat 
conflict (waarover zo 
meteen meer) kan bij wijze 
van spreken nog jaren 
duren, maar voor hetzelfde 
geld staat er volgende week 
op de voorpagina dat 
specialisten en 
ziekenfondsen tot een 
akkoord zijn gekomen. 

Onzekerheid troef dus, maar 
niet alleen bij de tijdelijke 
medewerkers. Ook de directie 
van het AZM is de overlast zat. 
En de patiënt last but not least: 
die snapt er niks van. 

De ziekenfondsen vinden dat 
de specialisten te hoge 
bedragen opvoeren als 
onkosten voor verrichte 
handelingen. Al vanaf 1 juli 
1987 bestaat er geen contract 
meer met de 

specialistenvereniging LSV. 
Rechtstreeks overmaken van 
geld is daarom niet meer 
mogelijk. Het gevolg is dat alle 


I ^ HU wü v„ 7 


Tonnen aan extra kosten door specialisten 

AZM is conflict beu 


Vin onze vertil £iev*r 

met de specialisten heefthj- 
tot 400.OOG fuldejya|| 

* n dienst 


Limburgs Dagblad van zaterdag 31 december 1988. 


ziekenfondspatiënten voor 
elke behandeling door een 
specialist een aparte rekening 
meekrijgen. Die declareren ze 
bij het ziekenfonds, dat hun de 
betreffende som overmaakt. 
Daarbij wordt doorgaans de 
eigen bijdrage van 25 gulden in 
mindering gebracht, daar de 
specialist die zelf moet innen. 
Dat leidt tot verwarring omdat 
de patiënt een declaratie van 
bijvoorbeeld ƒ26,98 indient en 
dan welgeteld ƒ1,98 krijgt 
overgemaakt. Maar goed, dat 
bedrag moet de patiënt dan 
weer bij de specialist in de 
portemonnee bezorgen. 


Maar liefst 36.000 rekeningen 
komen maandelijks via een 
apart loket en per post bij het 

AZM binnen, t-, . 

Die moeten een 

voor een gecheckt worden 
door de negen tijdelijke 
werknemers die het AZM in 
dienst heeft genomen. Een fout 
in de aanvrage betekent dat de 
hele procedure opnieuw 
begint. „Normaal duurt dat 
drie weken, maar dan gaan er 
minstens zes weken 
overheen”, zegt J. Stroeks, 
hoofd van de sector 
Verstrekkingen. En tegen die 
tijd is de betalingstermijn van 


De vrijwilligers centrale Heerlen 
zoekt vrijwilligers voor de volgen¬ 
de activiteiten. 

• Wijkblad: Een buurtvereniging 
in Heerlen vraagt vrijwilligers 
voor haar wijkblad. Taken zijn: 
het werven van adverteerders, het 
helpen met de samenstelling van 
het blad, eventueel helpen met de 
verspreiding. Het blad komt een 
keer per twee maanden uit. 

• Meubelhulp: Een organisatie in 
Heerlen voor het ophalen en ver¬ 
kopen van gebruikte meubels, 
vraagt vrijwilligers voor het opha- 


30 dagen waar de specialisten 
vanuit gaan inmiddels al ruim 
verstreken. 

En laat daar geen misverstand 
over bestaan: er. is sprake van 
een bijna Kafkaiaanse situatie. 
De argeloze buitenstaander 
voelt zich van het kastje naar 
de muur gestuurd. 

De gang van zaken in een 
notedop, zoals die door patiënt 
X ervaren wordt. De specialist 
verwijst hem naar het AZM. 
Meneer X dient zijn rekening 
dan in bij het AZM, met als 
consequentie dat hij 30% kfins 
heeft dat hij zijn aanvrage weer 
retour krijgt omdat bepaalde 
gegevens niet kloppen. Tijdens 
deze procedure ontvangt hij 
dan weer een aanmaning van 
de specialist dat de 
betalingstermijn is verstreken. 

Het AZM kan niet helpen, 
omdat de zaak ’in procedure’ 
is. Meneer X krijgt vervolgens 
een brief in de bus dat de 
specialist hem niet meer 
behandelt zolang de rekening 
niet is betaald (als hij pech 
heeft...) In paniek belt X het 
AZM weer op, maar de betaling 
is nog steeds niet rond. 
Uiteindelijk krijgt X het geld 
overgemaakt. Maar het duurt 
dan vaak nog dagen voordat hij 
zich ervan bewust is dat het 
geld op zijn bankrekening 
staat. „Kortom: een hoop 
rompslomp, waarvan de reden 
meneer X volledig duister 
blijft”, schetst Stroeks. 

Na een reprimande van het 
AZM is het gelukkig afgelopen 
met de ’wij behandelen u 
voorlopig niet meer’-brief. 
„Maar als u nu een specialist 
belt, dan loopt u het risico dat 
de juffrouw vraagt of u het 
geeltje van de eigen bijdrage 
vooral niet wilt vergeten mee te 
brengen. Er worden zelfs 
mensen naar huis gestuurd om 
dat geld op te halen,” meldt 
Stroeks, die van mening is dat 
de verzekerde zich niet moet 
laten intimideren, maar zich 
veel beter bij de 
klachtencommissie van het 
AZM kan melden. 

De laatste ontwikkeling in dit 
.toneelstuk met een nog 
onbekend aantal bedrijven is 
ook pikant. „De specialisten 
hebben de akte van cessie 
ontdekt. De patiënt tekent een 
machtiging, waardoor het 
ziekenfonds verplicht is om de 
specialist rechtstreeks te 
betalen. Op een kunstmatige 
manier zitten we dan weer in 
de oude situatie. Het kost ook 
nog veel geld, want er komt 
een deurwaarder aan te pas”, 
legt AZM-directeur Kamsma 
uit. 

Wat het ziekenfonds betreft 
wordt de strijdbijl dan ook snel 
begraven. „Kijk, vorige week 
heeft de overheid definitief 
besloten dat de onkosten van 
specialisten in fasen omlaag 
moeten. Feitelijk zijn wij dus in 
het gelijk gesteld. Wij gaan 
daar niet triomfantelijk over 
doen. We willen alleen dat dit 
geldverspillend conflict tot een 
einde komt. Dat is zeker in het 
belang van de verzekerde”, 
concludeert de AZM-directeur. 


len en transporteren van de aan¬ 
geboden meubels, sorteren, hel-{ 
pen met de verkoop. Dit op vrij-f 
dag van 09.00-18.00 uur. Ze zoe¬ 
ken hiervoor ’Vutters’ die licha¬ 
melijk fit zijn. 

• Taalprojekt: Buurtwerk in 

Heerlen vraagt vrijwilligers vooi 
het begeleiden van buitenlands* 
jongeren bij het maken van hui ; 
huiswerk Nederlandse taal ei \ 
eventueel andere vakken op LB( f 
en MAVO-niveau. Dit op maan | 
dag en donderdagmiddag. f 

• Poppenkast: Een cultureel caf | 

in Heerlen vraagt vrijwillige! | 
voor het begeleiden van de kil | 
dermiddagen op de woensda | 
Taken zijn: het organiseren en b | 
geleiden van de activiteit, po | 
penkast spelen en doen van kla g 
sewerk. | 

• Maandagavondclub: Een org | 
nisatie voor het opzetten van ac I 
viteiten voor verstandelijk geha 1 
dicapten in Heerlen, vraagt vr 1 
willigers voor de maandagavon |§ 
activiteit. De bezoekers zijn tu § 
sen de 16 en 50 jaar. Taken zij % 
het begeleiden bij het maken vi | 
werkstukken van hout, begel j 
den in de omgang met elektrisc I 
apparatuur, doen van gez p 
schapsspelen. 

• Kinderopvang: Buurtwerk i 

Heerlen zoekt een vrijwillig 1 
voor de opvang van kinderen tot 
jaar terwijl hun moeders deelfl 
men aan activiteiten. Verder w% 
den er kinderen opgevangen V [2 
moeders die op deze ochtend g 
len gaan winkelen. Dit op vrijd ( 
van 9.15-11.30 uur. \\ 

• Public Relations: Een organi gf 
tie voor belangenbehartiging a || 
gehandicapten en arbeidsonf^ 
schikten vraagt een vrijwillig 
voor het doen van p.r.-werk 
Kerkrade. Taken kunnen zijn: t 
verspreiden van informatiema 1 
riaal, het fungeren als contaetp 1 
soon, verzorgen van publicit* 
opzetten van spreekuur. Werldï 
den kan men zelf invullen. jl 
Voor meer informatie: Vrijwil®' 
gerscentrale Heerlen, telefo* 
045-713971, Burgemeester V 1 
Grunsvenplein 2. Openingstijd 1 | 
op werkdagen van 9-12 en van 1 1 
17 uur. 

n 

De vrijwilligersvacaturebank na; 
Landgraaf zoekt vrijwilligfcn 
voor de volgende taken: hulp Vii 
recreatieve activiteiten bij beja^i 
den, mensen begeleiden naar ZHj 
kenhuis en dergelijke, oefenbibe 
ker voor popgroepen, geestelijke 
gehandicaptenzorg, kinderdjkc 
verblijven, kind en ziekenhiJfe 
kinder- en jeugdtelefoon, cri£a 
opvangcentrum. tv 

Voor meer informatie: vrijwijn 
gersvacaturebank Landgraaf, lij 
lefoon 045-323816. Adres: l2k/ 
laan 1 te Nieuwenhagen. Geope*i( 
op werkdagen van 10-12 uur. 


ï 


’Drossaerthuii 
op stempel 
PTT Geleen 

Van onze verslaggever 


GELEEN - Burgemeester 1 )) 
Hans Lurvink van Geleen zal Vl h 
middag een ornamenteel steitil u 
in gebruik stellen dat op initiaj * 
van de PTT is ingevoerd om 
bezoek van klanten aan een filah 1 
lieloket aantrekkelijk te maken ^ 
om het verzamelen van bijzon* 1 
re postzegels te stimuleren. ^ 

Als ornament voor het stempel ^ 
Geleen is in overleg met on<Tj 
meer de filatelistenvereniging 
kozen voor het ’Drossaerthüfc 
dat op dit moment gebruikt wo%r 
als huisvesting voor de fainti 
Lurvink. 1 

Het in 1751 gebouwde Drossa* > 
huis werd in 1970 compleet gei* * 
taureerd. In de stempel is naast ^ 
afbeelding van het DrossaertW * 
een verstelbare dagtekening, ; 
plaatsnaam en de tekst ’filateli^ 
ket’ opgenomen. L 

i Vallende 


sterren 


HEERLEN - Zodra er een vuurbal 
te zien is in de lucht, krijgt Jan-Wil- 
lem Souren, directeur van de Lim¬ 
burgse Volkssterrewacht in Heerlen 
het zeer druk. In voorkomende ge¬ 
vallen neemt hy per melding tussen 
de twintig en de honderdvijftig keer 
de telefoon op. 

Vanavond gaat dat anders. Dan ver¬ 
wacht hij dat tientallen mensen hun 
weg naar de Sterrewacht op Schrie- 
versheide zullen vinden om hun 
ogen op te slaan naar de sterrehe- 
mel. 

Dan is namelijk de meteorenzwerm 
’Boötes’ goed te zien. „Die 'vallende 
ster’ kun je vanaf elke plaats op de 
wereld zien”, legt Souren uit, „maar 
je moet wel weten waar je precies 
naar moet kijken”. By de sterre¬ 
wacht staat vanavond een gemakke- 
lyke stoel klaar. Nadat een ieders 
ogen gewend zijn aan de hemel, zijn 
de meteoren zichtbaar, en zal Jan- 
Willem Souren precies vertellen hoe 
een en ander in het heelal in zyn 
werk gaat. 

Overigens duiken er steeds weer 


kerstboomverbranding gehouden. 
Na afloop is er voor ieder kind een 
versnapering. • Peuterspeelzaal ’t Pieëpelke 
zoekt een vrijwilligster/invalster, 
die direct inzetbaar is. Belangstel¬ 
lenden kunnen zich van maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 
uur aan melden bij de achteringang 
van de Henkhof. 


• De W Voerendaal houdt zon-, 
de winterwandeltocht. Men 
tussen 12.00 en 14.00 uur aan de *7 
tine. Het inschrijfgeld is f 2,50. jc 

i 


Hoensbroek 


Bingelrade 


• Jan-Willem Souren verwacht vanavond weer enkele tiental¬ 
len bezoekers. Foto: FRANS RADE 


nieuwkomers op tijdens dit soort 
avonden. De laatste keer toen er iets 
was waar te nemen, althans bij goed 
weer, waren honderdvijftig belang¬ 
stellenden naar Schrieversheide ge¬ 
komen. 

Natuurlijk zijn er alleen hemellicha¬ 
men te zien wanneer het een beetje 


helder is. Hoewel op dit moment de 
tentoonstelling ’De sterrenhemel in 
de winter’ te zien is. Er ligt in een 
van de kasten bijvoorbeeld een 
stukje steen afkomstig van de Ari- 
zona-krater in de Verenigde Staten. 
Deze krater heeft een doorsnede 
van ongeveer 1300 meter. 


• De basisschool haalt vandaag 
vanaf 17.00 uur oud papier op. 

• Alle 6 tot 11-jarigen zyn vrijdag 
vanaf 19.00 uur welkom op de 
nieuwjaarsdisco van SJOB. Jonge¬ 
lui vanaf 12 jaar zijn om 20.30 uur 
welkom. De entree is gratis. 


• Het Optochtcomité Hoensbroek 
vertoont vrijdag om 20.11 uur een 
film over de optocht van vorig jaar. 
Plaats van handeling is de foyer van 
kasteel Hoensbroek. Tijdens de 
voorstelling wordt zwartbrood met 
zult geserveerd. Tevens kan men in¬ 
schrijven voor de komende optocht. 


Schinveld 


• The Happy Singers luistere!»" 
terdag om 19.00 uur de mis op & 
St. Gregoriuskerk te Brunssum- » 


Treebeek 


Jubilaris 


Vaesrade 


• In de speeltuin te Vaesrade 
wordt vrijdag om 18.30 uur een 


# In het Jeugdhuis aan de Maan- 
straat vindt zaterdag de traditionele 
nieuwjaarsbegroeting plaats. Het 
gemengd zangkoor IVO, het jeugd¬ 
orkest en de grote harmonie Con- 
cordia verzorgen het concertgedeel- 
te. De dansmuziek wordt verzorgd 
door het orkest ’de Medleys’. Tus- 


Vandaag is het 25 jaar geleden , 
de heer G. van Breugel in difi 
trad bij garage Vencken B.V- 
Heerlen. De jubilaris is chef rfl* 
zijn van het filiaal te Kerkrade^ 
officiële huldiging en de rece? 
vinden vrijdag van 18.00 tot L 
uur plaats in ’A Gene Bek’, ™ 
Schrynenstraat 20 in Heerlen. 
Ififlll Iwiii 

■K i . .. - . .... : i 

S| 

ei..-, . : ‘ • 

: ' ■/ ... : : rmwAWK&i .v. .<•• SS < • ■: • :• ••■ 

mburgs Dagblad ANTWERPEN - De correctionele rechtbank van Ant¬ 
werpen heeft de wielrenner Etienne de Wilde giste¬ 
ren veroordeeld tot een gevangenisstraf van een 
maand voorwaardelijk en een geldboete van 330 
gulden. De Belgische kampioen werd tijdens de 
Zesdaagse van Antwerpen, begin oktober, op do¬ 
ping betrapt door ambtenaren van Vlaamse Ge¬ 
meenschap, verbonden aan het Belgische Ministe¬ 
rie voor Volksgezondheid. In zijn urinemonster 
werden sporen van neo-testosteron aangetroffen. 

Het is voor het eerst in jaren dat de Belgische justitie 
tot bestraffen van een sportman overgaat. De 
’Vlaamse Gemeenschap’ controleert sinds drie jaar 


Overheid grijpt in hij dopinggebruik 

Bittere primeur 
voor De Wilde 

- naast de sportbonden - allerlei sportlieden op do¬ 
pegebruik. De opzet was, dat de betreffende sport¬ 


bonden hier op zouden inspringen om de doping in 
te dammen. De sportbonden deden tot nu toe niets 
met de bevindingen van de ’Vlaamse Gemeen¬ 
schap’. De ambtenaren ondervonden eerder tegen¬ 
werking van de sportofficials. 

Driejaar lang konden de betrapte sporters de positie-' 
ve gevallen van de overheid negeren. Hun bond 
deed er niets mee en bij de rechtbanken werden ze 
geseponeerd. Etienne de Wilde, die in 1988 een top¬ 
jaar doormaakte, werd in het nieuwe jaar de eerste, 
voor wie zo’n zaak een gevolg had. Hij was niet bij 
de uitspraak van de rechter aanwezig. Wel reageer¬ 
de hij nijdig op de veroordeeling. „Ik ben er het er 
niet mee eens. Er zijn procedurefouten gemaakt.” 


Roberto Lanckohr werkt doelgericht aan zijn toekomst 

‘I lalt jaar Haarlem 


belan grij ker dan 
drie seizoenen PSV 


Van onze sportredactie 

EINDHOVEN - „Een overgang met perspectief’. Voor de 19- 
jarige rechtervleugelspits Roberto Lanckohr uit Nieuwenha- 
gen zit er duidelijk toekomstmuziek in de tijdelijke transfer 
van het reserveteam van PSV naar de hoofdmacht Haarlem. 
„Bij PSV moet al een groot aantal spelers geblesseerd zijn, wil 
ik op de bank terecht komen. Bij Haarlem kan ik, mits ik me 
uiteraard op de trainingen bewijs, wellicht meteen aan de 
bak”. 


$ Reeds 136 opgevers in Parijs-Dakar 

Echtpaar Tij sterman 
megeert ontberingen 


FERMIT-KAOBOUL - De Frans- 
Patlac k Tambay bij de auto’s 
’P 1 c * e Italiaan Franco Picco bij de 
ptoren waren gisteren de dag- 
'jvinnaars in de woestijnrally Pa- 
■Us-Dakar. De vijfde etappe etap- 
gtng over 535 kilometer door 
l(? e w oestijn van Teneré van Dir- 
?ou naar Termit-Kaoboul in Ni- 
5p r - Be enorme droogte en de 
-andstormen hebben reeds een 

t are tol geëist in het deelne- 
^sveld. Reeds 136 van de 396 
Iers zijn uitgevallen en dat ter- 
,t de grootste moeilijkheden 
'*°g moeten komen. 

£? eS i? n Mieke Tijsterman slaat zich 
^PPvallend kranig door de ontberin- 
heen. In het algemeen klasse¬ 
ment van de auto’s steeg het Neder- 
^ndse echtpaar naar de zesde 
m aa ts. Na afloop van de vijfde etap¬ 
pe* .waarin zij op de tiende plaats 
■mdigden, sloegen de Tijsterman- 
en echter ook een zucht van ver¬ 
achting. „ik heb wel tweehonderd 
amelen dood in het zand zien lig- 
> en ’, gaf Kees Tijsterman een im- 
cessie van het kerkhof dat de 
°ogte veroorzaakte. Levensgezel- 
1 n Mieke remde hem trouwens een 
I Ir' 6 ^ 6 ln de optelsom: „Niet over- 
t yven man. Het waren er beslist 
ifttinder”. 

< ^ Nederlanders hebben reden tot 
ehen, want zonder dat Kees de 
ent Pajero echter moest la- 
i J* 1 kreunen nemen zij een vooraan- 
j? a £de plaats in het klassement in. 
fcJMf op voorzichtigheid rijden”, 
£ ®t hy. „Dat is me hier altijd goed 
gallen”. Het echtpaar weet drom- 
jL ® , goed dat de pechduivel in elke 
lj ®k kan zitten. „Want wat denk je 
t rne zondagavond overkwam? 
? ut 9. werd volgetankt by een 
’ j aa tselijk stationnetje, vierhon- 
liter. Toen ik startte bleek dat 
j m iese l in plaats van benzine had- 
ipf £ e ^ ever d. Konden we twee keer' 
/a , en en dat bij die woekerprijzen 
Tin * ® golden per liter. Bovendien 
feerf’ Sten We ade l ei di n g en reini- 

het autoklassement behield de 
fr. 6 Jacky Ickx de leiding. Hij fi¬ 
nishte gisteren evenals zijn Finse 
ploeggenoot Ari Vatanen in dezelf- 
rj e tijd als Tambay. De motoren had- 
grote navigatieproblemen. Pic- 
, sloeg zich veruit het beste door 
ij Problemen, arriveerde met vijf 
, inuten voorsprong bij de finish en 

NclükV leiding in de al ê emene rang ' 

Fransman Peterhansel, die bij 
t Start n °g de leiding had, raakte 
ÜUr achterop door een gebro- 
/l. s chokbreker. By de talloze val- 
Cv -n en Was ook de Franse favoriet 
Veert- Neveu betrokken. Hij viel 
Verl *g kilometer voor het einde en 
°or eveneens twee uur. 


Zoekaktie 

naar 

motorrijders 

JERmit - De hulptroepen van 
2. e organisatoren van Parijs - 
u akar zochten gisteren ver- 
goefs naar twee Franse motor- 
mders. Gisteravond waren 
° er nard Lebon en Patrick Bas- 
ty al 36 uur zoek. Beiden waren 
voor het eerst in de woestijnral- 
‘y gestart. 


Klassementen: auto’s: 1. Ickx/Tarin (Bel) 
Peugeot 405 Turbo 10; 2. Vatanen/Berglund 
(Fin/Zwe) Peugeot 405 Turbo 16 op 4.17; 3. 
Zaniroli/Andrié (Fra) Range Rover op 
2.01.04; 4. Tambay/Lemoyne (Fra) Mitsubis¬ 
hi 2.04.19; 5. Fontenay/Mxismar (Fra) Mitsu¬ 
bishi 3.13.18; 6. Kees en Mieke Tijsterman 
(Ned) Mitsubishi 3.51.44. Motoren: 1. Picco 
(Ita) Yamaha; 2. Laley (Fra) Honda op 53.45; 
3. Teruzzi (Ita) Cagiva 1.15.47; 4. Magnaldi 
(Fra) Honda 1.18.26; 5. Morales (Fra) Honda 
1.19.28; 6. Orioli (Ita) Cagiva 1.23.10. 


Roberto Lanckohr, drieëneenhalf 
jaar geleden door de scouts van 
PSV weggeplukt uit de jeugdselec- 
tie van SVN, hunkert al lang naar 
een hernieuwde kennismaking met 
de eredivisie. „Vorig seizoen speel¬ 
de ik met PSV in Rotterdam tegen 
Feyenoord. Een geweldige ervaring. 
Helaas is er nooit meer een vervolg 
gekomen. Om de simpele reden dat 
PSV genoeg vedetten achter de 
hand heeft”. Over het aanbod van 
Haarlem heeft Lanckohr ‘'daarom 
niet hoeven twijfelen. „Het is een 
stap vooruit. Bovendien kom ik in 
een jong en goed elftal terecht, dat 
niet voor niets meedraait in de sub¬ 
top van de eredivisie”. 

Op de schouders van aanvaller 
Lanckohr, die de naar Beveren ge¬ 
transfereerde Peter van Velzen 
moet doen vergeten, rust een zware 
last. „Het komende half jaar in 
Haarlem, wordt waarschijnlijk be¬ 


langrijker dan al die seizoenen bij 
PSV”, is Lanckohr zich bewust. 
„Nu ik de kans krijg, zal ik me ook 
moeten bewijzen. Mijn contract bij 
PSV loopt af en er is dus nogal wat 
onzekerheid wat betreft de toe¬ 
komst”, aldus de Nieuwenhagenaar, 
die zijn belangen laat behartigen 
door Jef Blatter van de WCS. 
Lanckohr heeft er totaal geen pro¬ 
blemen mee om van een topclub te 
verkassen naar een provincieclubje 
als Haarlem. „Ik heb vooral in het 
laatste anderhalf jaar, dat ik met het 
eerste team meetrain, veel geleerd. 
Maar in de komende zes maanden 
kan ik me ongetwijfeld beter ont¬ 
wikkelen dan in het reserveteam 
van PSV of bij het eerste op de 
bank. Uiteraard blijft een vaste 
plaats in de PSV-selectie mijn grote 
droom. Natuurlijk zal ik straks ook 
dat Europees voetbal missen en 
glipt er mogelijk een kampioen- 


• Roberto Lanc¬ 
kohr schiet met 
scherp. Niet al¬ 
leen in militaire 
dienst maar bin¬ 
nenkort ook bij 
Haarlem. 

Foto: PETER 
SMULDERS 


schap langs mijn neus, maar bij 
Haarlem kan ik tenminste voetbal¬ 
len en ruiken aan de eredivisie. Die 
ervaring is ook heel wat waard”. 

De transfer werd in een mum van 
tijd afgerond. Lanckohr, momen¬ 
teel dienstplichtig militair, zal der¬ 
halve naar een kazerne in de omge¬ 
ving van Haarlem overgeplaatst 
moeten worden. „En dat is nog een 
probleem. Ik hoop dat er via Haar¬ 
lem of PSV iets te ritselen is. Anders 
zal ik elk weekend op een neer moe¬ 
ten blijven pendelen en eventueel 
bij PSV de trainingen blijven vol¬ 
gen”. Over de toekomst maakt Ro¬ 
berto Lanckohr zich totaal geen zor¬ 
gen. „Eerst hoop ik lekker te preste¬ 
ren bij Haarlem. De rest komt dan 
wel vanzelf’. MVV-interesse 
in vier spelers 
van Excelsior 


MAASTRICHT/ROTTERDAM 
MW schijnt interesse te hebben 


voor doelman Carlo 1’Ami van Ex-, 
celsior. Scouts van de Maastrichtse 
eredivisieclub zijn al enkele keren 
bij de wedstrijden van Excelsior ge¬ 
signaleerd en bij het duel Heracles^ 
Excelsior zat ook trainer Frans Kör- 
ver op de tribune. Toen Excelsior- 
trainer Joop van Daele hem op de 
man af vroeg voor wie hij kwam, 
antwoordde Körver dat hij vier spe¬ 
lers van Excelsior op het oog heeft. meettciiifk* tMing 


(ADVERTENTIE) 


OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING 

KORTINGEN 

TE VEEL OM OP TE NOEMEN 

modeshop Wiel Eijssen • RodaJC nam reeds een voorproefje op een voorspoedig 1989. V.l.n.r. Wilbert Suvrijn, Gé¬ 
ne Hanssen, Ernie Brandts en Jan Reker. Foto: DRIES LINSSEN 


1 De nieuwe gezichten bij Fortuna: Eric Meijer (links) en John Franssen. 

Foto: PETER ROOZEN 


Uit de startblokken 


SITTARD - De Limburgse clubs 
in het betaald voetbal hebben de 
draad weer opgepakt. Na een 
korte winterpauze bereiden 
Roda JC, Fortuna Sittard en 
MW zich vanaf gisteren voor op 
de tweede helft van de competi¬ 
tie, die op 21 januari begint. 


t 

4K%; 
I 

* ^ * 


Wi : , jür.' «w«. "on. ‘ 

,,f . * 


>th- 3 '* ‘ 


*• ' * - • . 

■: ’ ^ .«V ■; . *'7- 0-Svt.Yt.3U. C :.? 1 V'»* ^ vT„ * ■ : 

. •*’ s i - > 


* , . i^ - 


Ondanks het degradatiegevaar ziet MW de toekomst aïleshalve donker. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Roda JC moest uitwijken naar 
een van de bijvelden van het. 
sportpark Kaldeborn in Heerlen ■ 
omdat de eigen trainingsaccom- 
modatie nog altijd een troostelo¬ 
ze aanblik biedt. De Kerkradena- - 
ren kwamen zowel ’s morgens 
als ’s middags in aktie. Een luxe 
die MW zich niet kan permitte¬ 
ren. De semi-profs uit Maastricht 
konden pas opdraven voor de 
herstart toen de duisternis reeds 
was gevallen. 

Fortuna Sittard presenteerde 
gisteren twee jeugdige nieuwko¬ 
mers in de selectie. John Frans¬ 
sen en Eric Meijer trainden met 
de hoofdmacht mee en moeten, 
het vertrek van Pier Tol en de 
blessures opvangen. Mario Ele- 
veld herstelt van een achilles¬ 
peesoperatie, terwijl Richard 
Custers inmiddels de looptrai¬ 
ning heeft hervat. Overigens 
moet voor Eric Meijer nog een re¬ 
geling worden getroffen opdat 
hij met de hoodmacht kan mee¬ 
trainen. De jonge Maastrichte¬ 
naar werkt in de zaak van zijn 
ouders. 


Hans van Doorneveld, trainer 
van de hoogst geklasseerde Lim¬ 
burgse club, durfde in zijn voor¬ 
uitblik niet al te ver te gaan. „Als 
we de tweede competitiehelft. 
eenzelfde serie als voor de pauze 
kunnen realiseren, zou dat formi¬ 
dabel zijn. Het kan echter van het 
ene moment in het andere om¬ 
slaan. VW en Willem II zijn 
twee duidelijke voorbeelden. 
Verleden seizoen goed preste¬ 
rend en nu vechtend tegen de¬ 
gradatie”. Dinsdag 3 januari 1989 3 Pagina 


Limburgs Dagblad 


b:j beschikking van cie Ar- 
ri/ndisscmtT.tirw!;'.buii k ’ l- 
Roermond d.Ö 22 deeem- 
ber 1938, verzuilden 2. 
amber 1988. weza .uiu-.-r 
curatele gesteld N'icole Kli- 
sabeth Anna Wilhelmina 
Kostons, geboren te Maas¬ 
tricht op 13 augustus 1987, | 
verblijvende ::i uc _ IV- • 
pijnkUnieker. aan -.ie P-y: 
nusbrug 4 te Eer.:. muie-r 
benoeming van Wilhel¬ 
mus Christianus Huber- 
tus Kostons, •.vorienav te 
8245 GR Eijsden aan >ie 
Legipontstraal 14 en Anna 
Maria Nicolle Kostons- 
Vranken e.v. YV.Ch.H. Kos¬ 
tons, wonende te 624 t GR 
Eijsden aan de Legip-.ml- 
straat 14. respectfeveluk 1 
tot curator er. tuez.en : du- 
ratrice. 

Mr. H G M H LiKc!iS. 

advocaat er. p:\-curt ur. 

Stat.onsweg "7. 

8101 HK Ecltt 


Te koop gevraagd 


Goud. ZILVER. munt.i 
postz. etc. cont. bet. vrijbl. 
tax. Groenstr. 109. Geieer. 

Gevr. KOELK. gasforn.. 
diepvr . prof. hanengnll.l 
kasten, eeth.. banlstel."Tel. ! 
045-725595, 

Hobbyist vr. def KTV. vi- 
deo. stereo. Tel. ü4o-424981.j 

Wij kopen GOLD cüüT’ü• ü* 
ten enz. Contant geld Ver¬ 
neveld. Saruieastr. oua, | 
Heerlen, tel. 045-714063, leg. 
verplicht. _ 

Te k. gevr. oud IJZER en 
metalen, sloop- en schade-1 
auto's. Tel. 045-272216. | 
(272516 ook 's avonds;. ! 

Te k. gevr. TOERCARA- 
VANS van recent bouw-, 
jaar, contant geld. Tel. U45- j 
323178. _| 

Te k. gevr. NIKON of Ca-! 
non FOTOTOESTEL. Tev. i 
lenzen hiervoor. 045-218633. | 

.Wij kopen VIDEO'S VIÏS.' 
stereo-torens en kleurenlvV 
V A. 12 kan. defect geen bv -. 
zwaar 04406 12875 ■ 


Te huur aangeboden 


LANDGRAAF te h vrrge- 
zellenapartement h s m 
Tv!. 04o 320079 _ 

Gemeub KAMÉR gebr 
keuken. doucr.e •/ z 
Schaesbergerv.. la'2 Ht vr 
len. _ 

KAMER te h ;n Voeren - 
daal Ini na 19 u. Ü45- 
750229 _ _ 

ZIT SLAAPK met gebr. v 
keuken, douche, wc 
w k. water op kamer te¬ 
vens studio-app al. m 
Heisterberg te tioensurovk i 
na 14 uur: 045 229654. 

Te h .n K'ra1e-C;u-v:e- ■ 
munt .5 min. v.a. stat.< ; 

f estolT. en gemeub.. 

-km.app . w k. keuken. ! 
slpk. bad. w.c.. berg. te:., tv 1 
aar.sl. Huursub nt g 045- 
4574o6 

Gemeub zitslaapk . >z v . 
douche, keuken Pann.- 
heiderstr 1 of 19 K'rade. 

TV h. BOVENWONING, 
aparte mgar.g et-nfr 
.Eygelshoven v.<or ru.'tiue 
mensen. Br or.d nr KE 49 
LD. Markt 42, 6461 F.D 
Kerkrade 

T pers. APPARTEMENT te 
Kerkrade. woonslpk 
keuk. douche, w.z g-.-u w 
meub. f38u.-. p. rund Tel 

045-461282. _ 

Te h. in centr. Hri en Spek- 
‘heide gein. KAMERts :n. 
gebr. v keuken, c v en :!')■; 
c-he. Tel. 04a-717525 _ 

KAMER te nuur aan -u- 
markt in Sittard. direct te ; 
aanvaarden, tel. 045-724690 

'KAMER te huur. nabij een- ! 
trum Kerkrade. Tel. 045- 
461870 452269 _ 

Te huur mooie getr.eub»- ; 

leerde KAMERS met tele¬ 
foon, gebr. van keuken, wc 
en douche, te Kerkrauv. 
Tel. 045-452128 

Te h. gemeub APPARTE¬ 
MENT. IPcip pt-'i'Sjui i l 4 

1 Iverlerheide. 


Onroerend goed 


Wegens de enorm gestegen 
vraag met name bij or.si 
kantoor, zoeken wij urm 1 
gt-nd woningen te k tol ; 
;450 000,- in Geleen Sit- 
tard Stem Beek Bom e.o. 
N.W.M. QUADEN. make- \ 
laar-taxateur o.g. Lid NVM. | 
Gelrestr. 4 Munstergeleen. | 
04490-1964 4._j 

Te k. in Spaubeek 3000 rn2 j 
GROND, waarvan lOoO m.2 j 
bouwgrond, landelijk gel.' 
Tel. na 18 u 04493-1919 


Bouwvak 


DAMOISEAUX Heerien 
verkoopt en verhuurt rn-er 
dan u denkt! i Verhuur z< n-! 
•der borgt Te! 045-411936’ ! 


Dieren 


i ION DENTRIMSALON 
. Cobbenhaegen. Grasbroe 
kerweg 42. Heerlen, tel "45 
725260. 

TECKELS. lang~“--,7777 1 
haar. Tel. 04459-1237 J 

Te k. YORKSHIRE temen • 
-riertjes. zeer klein. tei. 
04490 71833. 


Auto’s 


Te k. gevr. auto's vanaf, 
1978. Garage SCHAEP-. 
KENS. Tel. 04405-2896. I V:: 4. 

1 

L dfl 'v 


r Curry 

Jewbrz 

Xetchup 

i» h-<ni y DO mt 

XerryKeuJHtf 

dOOmU^d 

’ «•WAM* • • 

• W. n.-:- Hela curryketchup 

flacon 800 ml. Sr29' ... Nibb-it cocktail 

zak 80 gram Sun-O-Sun 

sinaasappelsap 

pak 1 liter XSrt _ Anta flu 
rood of groen 

zak 175 gram X&r Huzarensalade 

bak 1000 gram -^49" 
Remia fritesaus 

emmertje 600 ml. 4r7fT i i i 


Pommes frites f 

* . 7; , b' >w- \ 

Pacate pref ritte surgelate )■ 
prefrltes iurgeleesy Hf 
i pref ried quickfroxien 

"N z h," f/m 

A. Is'> /< iui-xj 1 

*/ ■ \ y V Flevofood 

1000 ^ 2.2 lbG 


l. 


N 

1 U£ 
en v 
?n t 
thol 

D .00 

pele 

itre: 

> BI 
it E 
iridj 
lilve 

jk \ 

ijk- 

‘ieh 

»C( 
ewi 
iee 
trij ( 
ïari 
£oo 
'ieti 
Der 
!en) 
ie) < 
’P c 
alb« 

i A 

>oy 
eup 
)e 
eor 
'an 
’an 
»el 
ota 
:ch 
ien 
ing 
/ar 
te 1 
loc 

12 

ie t 
lUc 
£w 
ne 
{er 

Sh 

/e. 

:ac 

A/O 

Ml 

•ijs 

:wi 


»] 

ïn 

3e 

3o 

pai 

ge’ 

ko 

de 


Pommes frites 

zak 1000 gram -diepvries- 

.... _ Mona gezinspudding 
met saus 


2 x 125 gram 4r?(r. Capri reep 
melk/puur/noot/wit 

80 gram &7 ___ 


'Te k. gevr. loop-, sloop en 
'SCHADEAUTO'S Ik be¬ 
taal de hoogste prijs in Lim 
b urg! 045-254049 . __ 

Voor schade-, sloop-, loop ' 
auto's en onderdelen moet' 
ie bij STIBA Autosloperij i 
Joep Wolters zijn. Sportstr.; 
14, Kerkrade-West. Tel. 045-- 
, 411480 _ 

Gebr. AUTO-ONDERDË- 
LEN van o.a. BMW Ford 
'Opel. VVV', enz. RobbyN 
Auto-onderdelen. Akerstr 
Nrd 350 Tel. u45 224123 

DATSUN Cherrv 12UU byi 
'79. met APK. ï.z g.st. 
(1650 Tel 045-720951 

Te kGLADA 1600 GL. APK ; 
’ gek '89. b.i '80 !e --n 
H.z.g st.. let.i mooi.-. :;-r: 

. I IdOO. Tel o45 42378/) 

Te k. Ford TAUNÜS C-m 
■ bi 2 1, i z.g.st.. .-\PK 90 ie. 
Ier onderh. / l9óiz . Tl 
(*4a-352673 

- MITSUBISHI CÖFfDÜi u \« 
bj. '80, bordeauxmet 
3-drs , APK 1 '90. 86 00 
km. ï.z.g st. Vraag; 
ƒ3850.-. Tel 045 319328.' 


Hallo, opgelet, wij betalen 
de hoogste prns voor alle 
merken AUTO’S. ook 
sloop. Tel 045-416239 _ 

VOLVO 343 bj. '79. trekh. - I 
iwe. schokbr.. alai’minst.J 
; !; APK nov. '89 ï 1856. . Tel. 
"' ,l )45-222762. 


T k. Opel ASCONA 2.0 SR 
30. i z.g.st. APK 7 '89. Tel. 
)4469-37,35 

Toyota COROLLA’ i 3 DN 
Sedan bvvjr. '84. n\v ri.oii. 
'85. kl. grijsmetal. in v. 
O! .'phntermv _ met keuring.-’ 

[ rapp. ! 79;j0. In! 048 
254462 


Op Edah kan je rekenen. 


EDAH HEEFT ’N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag tm vrijdag s -norgers .ar 10 tet 12 en s middags van 2 tot 4 uur kunt u gratis bellen met de mensen van onze service afdeling Teletoonnumrre' udOn -• |v.\y: j ■ g 

Prijzen geldig t/m zaterdag 7 januari 1989 Zolang de voorraad strekt 


cu t g v i.vrrN'ids er/ol labMkantfnn..i.il'f*ijf*»,.r ■. ■ilM , »n..-oden Epilepsie en Werk: "Als je 't weet, is 't heel normaal" I Wat leuk, Gerard heeft zijn eerste baan! Terwijl hij toch epilepsie 

heeft.Steun de epilepsie-bestrijding. Dan kunnen wij nog meer 

doen aan wetenschappelijk onderzoek, individuele hulp en die zo 

noodzakelijke voorlichting. 


&tv 


mT&i NATIONAAL EPILEPSIE 
= EONDS/DE MA( HT 
| V AN HET KLEINE 

ƒ Postbus 21, 

Pinn AA HppmAtprlp 


BANGLADESH 

GIRO 800800. DEN HAAG 

Dinsdag 3 januari 1989 # Pagina 19 


limburgs dagblad 
sport 


Sport kort 


' UBACH OVER WORMS - Mor¬ 
en wordt in sporthal Ter Waerden 
en tafeltennistoernooi voor basis- 
j-holieren gehouden. Aanvang 
J 00 uur. Om 13.00 uur zal Roda JC- 
peler Eugene Hanssen de prijzen 
itreiken. 

| BUNDE - Het paar Vrieze-Kolen 
Eindhoven heeft de Expo Nacht 
■ndgedrive in Bunde gewonnen. 

ver en brons waren respectieve- 
Jk voor het Sittardse koppel Oost- 
JJk-Van der Zwan en het Maas 
'chtse paar Narinx-Bouvrie. 

* COLLALBO - Een groep van zes 
ewestelijke rijders doet deze week 
’ ee aan de tweede en derde wed- 
J n jd van het Driebanentoernooi. 
Parcel Hogervorst (Lisse), Wijnand 
‘Ooirnan (Bergambacht), Pieter 
leterse (Noorden), Margo van Dijk 
Uen Bosch), Lisette Kansen (Ber- 
dn) en Jeanette Udema (Kropswol- 
le ) starten woensdag en donderdag 
'P de nieuwe kunstijsbaan in Col- 
albo, Noord-Italië. 

f ARNHEM - Alexei Drejev uit de 
>°vjeutunie is in Arnhem Europees 
^ugdkampioen schaken geworden. 

18-jarige speler uit Stavropol 
J'on in de slotronde overtuigend 
’ an de Nederlandse kampioen Loek 
an Wely. Titelverdediger Boris 
»elfand behaalde hetzelfde punten- 
°taal als zijn landgenoot. Hij werd 
lc hter de dupe van de regel, dat bij 
: en gelijk aantal punten het onder¬ 
zo 6 resultaat de doorslag geeft. 

■ ar ? Wely werd met een elfde plaats 

e beste Nederlander van het toer- 
1001. 

^ ZOETERMEER - De Nederland¬ 
se tafeltennisbond heeft op 7 en 8 ja- 
uari bij de jeugd top-twaalf in de 
" 1 .erse plaats Wadenswil als het 
eez A zelfs twee vertegenwoordi- 
*■ Banny Heister van Scylla is als 
Sht . uit ë en °chgd en Trinko Keen 
/e °l^nïngen) als eerste reser- 
\ ^0 de top-twaalf voor meisjes- 
’ h en °P 5 en 6 januari in Verona 

Veel verwacht van Melissa 
j- . der > die op de Europese rang- 
J t m haar leeftijdscategorie de 
■weede pl aa ts bezet. 

HAAG - Mojzin, Botskaijov 
- Korotkov, de drie schaatsers uit 
e Sovjetunie die dit seizoen mee- 
17 „ en , aan de marathonwedstrijden 
n de KNSB, hebben een sponsor 
eevonden. Varta Batterijen zal de 
oorrnalige langebaanrijders voor 
e rest van de competitie steunen. 


Yvomie, 

beeldig 

^ Bij het uitluiden van het jaar 
daarin zij furore maakte tij* 
«.ens de Olympische Winter¬ 
spelen heeft Yvonne van Gen* 
m P een plaats gekregen in de 
«■egalerijj van het wassen beel¬ 
denmuseum van Madame Tus- 
saud in Amsterdam. Het dupli- 
?^at van de schaatster werd ge¬ 
kneed door de Londenaar Ste- 
v e Swales. 


ADELAIDE/WELLINGTON- 
/BRISBANE - De Nederlandse 
delegatie die bij het tennistoer¬ 
nooi van Adelaide is neergestre¬ 
ken ter voorbereiding op de open 
Australische is de eerste dag met 
wisselend succes doorgekomen. 
Tom Nijssen toonde tegen de on¬ 
bekende Zuidafrikaan Neil 
Broad alleen de eerste twee sets 
inspiratie en vaardigheid, maar 
dat was onvoldoende voor een 
plaats in de volgende ronde: 5-7, 
6-3, 1-6. Mark Koevermans was 
de surprise van de eerste ronde. 
De tennisser uit Bergschenhoek 
speelde onbevangen tegen de in¬ 
ternationaal veel hoger aangesla¬ 
gen Australiër Simon Youl en 
won overtuigend: 6-4, 6-2. 

Menno Oosting heeft de beproe¬ 
vingen in de eerste ronde van het 
tennistoernooi in Wellington - 
ook als voorbereiding op de open 
Australische kampioenschap- 


Training voor ’Open Australische 

Tom Nijssen 
uitgeschakeld 
in Adelaide 


pen, later op de maand in Mel- 
bourne - vrij gemakkelijk door¬ 
staan. De Brabander versloeg de 
Amerikaan Michael Kures met 
twee keer 6-3. 

Overigens bleef Koevermans 
niet de enige verrassing in Ade¬ 
laide. Voor de organisatoren was 


de volgende evenwel een onpret¬ 
tige: zowel Andrej Tsjesnokov, 
de favoriet, als de Australiër Dar¬ 
ren Cahill, als tweede geplaatst, 
werden namelijk al in de eerste 
ronde uitgeschakeld. 

Brenda Schultz heeft de tweede 


ronde bereikt van het tennistoer¬ 
nooi in Brisbane als training van 
de Nederlandse damesploeg op 
die Australische kampioen¬ 
schappen. De als negende ge¬ 
plaatste Nederlandse versloeg de 
Francaise Emmanuelle Derly 
met moeite. Schultz besliste het 
duel pas in de tiebreak van de 
derde set. 

Carin Bakkum had het bedui¬ 
dend gemakkelijker tegen Ma- 
rianne Werdel. Ze stond haar 
Amerikaanse opponente slechts 
twee games toe. Manon Bollegraf 
drong eveneens door tot de vol¬ 
gende ronde. Dat ging ten koste 
van een andere Nederlandse 
deelneemster, Hester Witvoet. 
Bollegraf won met 6-3, 7-5. Nico- 
le Jagerman redde het niet tegen 
de als zestiende geplaatste 
Australische Dianne Balestrat, 
maar dwong haar wel tot het spe¬ 
len van drie sets. 


Hapoel domineert 


Drie Limburgers in Oranje-selectie 


Nederland gewapend 
voor WK zaalvoetbal 


HAARLEM - Hapoel Tel Aviv 
heeft op superieure wijze de eer¬ 
ste wedstrijd in de fmalepoule 
van de Haarlemse Basketbalweek 
gewonnen. Bij het eindsignaal be¬ 
droeg het verschil met Marathon 
Oil Chicago slechts vijf punten 
(108-103), maar de Israëlische zege 
was nooit in gevaar. Hoe gemak¬ 
kelijk de Amerikanen werden te¬ 
gengehouden blijkt wel uit het 
feit, dat Hapoels coach Adler pas 
acht minuten voor tijd de eerste 
spelerswissel toepaste. 

Den Bosch verloor de tweede 
wedstrijd van de avond. De Ne¬ 
derlandse deelnemer aan de bas¬ 
ketbalweek was in de poule om de 
plaatsen 4 tot en met 7 niet opge¬ 
wassen tegen Statyba Viljnoes 
(Sovjetunie), 93-106 (49-63). Heel 
even wekte Nashua Den Bosch de 
illusie Statyba Viljnioes een slag 
toe te kunnen brengen. De 1-3-1 
zone stelde de Litouwse ploeg 
voor problemen: 5-13. Na een 
time-out van coach Girskis stond 
het binnen een minuut 13-13 en 
was de Nederlandse kampioen 
verder kansloos. 


Toto/lotto 


• Lotto 52: le prijs: geen winnaar; 2e prijs: 
geen winnaar; 3e prijs: 58 winnaars f. 
6,473,40; 4e prijs: 3.694 winnaars f. 101,60; 5e 
prijs: 59.103 winnaars f. 5,00. Toto 52: le 
prijs: geen winnaar; 2e prijs: 2 winnaars f. 
4.238,00; 3e prijs: 117 winnaars f. 184,90. To- 
to-gelijk 52: le prijs: geen winnaar; 2e prijs: 
geen winnaar; 3e prijs: 7 winnaars f. 230,00; 
4e prijs: 238 winnaars f 10,40. 


Van onze medewerker 
JOHN BANNIER 

HEERLEN - Donderdag gaat het wereldkampioenschap zaal¬ 
voetbal van start. Nederland is, ter gelegenheid van het 100-ja- 
rig bestaan van de KNVB, organisator van dit evenement, 
waarvoor zestien landen hebben ingeschreven. Naast gelouter¬ 
de voetbalnaties als Nederland, Brazilië en Argentinië zijn bij¬ 
voorbeeld ook Australië en Zimbabwe present. Het Oranje¬ 
team is ingedeeld in poule A met Denemarken, Paraguay en 
Algerije. 


De Nederlanders moet eerste of 
tweede worden in die groep, wil de 
formatie doordringen tot de volgen¬ 
de ronde. De nummers een en twee 
van de vier poules strijden om de 
overwinning en de ereplaatsen. 

De Limburgse inbreng in het Ne¬ 
derlands team is bepaald niet kin¬ 
derachtig. Vic Hermans, Marcel 
Loosveld en Ed Demandt zijn gese¬ 
lecteerd en daarvan hebben beiden 
eerstgenoemden een basisplaats. 
Het sterkste vijftal wordt gecomple¬ 
teerd door Jeffrey Foree, André 
Bakker en doelman Ton Bakhuis. 
Voor Ed Demandt is slechts een 
plaats op de reservebank weggelegd 
maar het is waarschijnlijk dat hij tij¬ 
dens het toernooi toch aan de bak 
komt. 

Het WK zaalvoetbal wordt gespeeld 
van 5 tot en met 15 januari. Een gun¬ 
stige periode voor de publieke be¬ 
langstelling omdat de veldcompeti- 
tie dan stilligt. De verwachtingen Arsenal loopt uit 


a L fPNDEN - Arsenal nam gisteren 
^ stand van mede koploper Nor- 
, cn City in de league door een dui- 

tenh 6 zege (2-0) te behalen op Tot- 
i . n f 1 am Hotspur. Norwich kwam 
' p. le ^ v erder dan een gelijk spel tegen 

dat een ' s Par k Hangers, 1-1. Arsenal, 
at een recordaantaal toeschouwers 
°P Highbury (45.000), had zijn 
verwinning vooral te danken aan 
aul Merson. Hij maakte het eerste 
°elpunt, zyn achtste van dit sei- 
° en > en bereide het tweede kort 
oor tijd voor. Michael Thomas gaf 
uetndelijk het beslissende tikje. 

Pe n doelpunt van de veteraan Alan 
aylor bezorgde Norwich City een 
| e *jk spel tegen Queen’s Park Ran¬ 
ser s. De 35-jarige aan- en invaller, 
le sinds het voorjaar van 1980 niet 


meer in de hoogste afdeling had ge¬ 
speeld, maakte het enige doelpunt 
van zijn ploeg. Het was niet vol¬ 
doende voor de winst. Enkele minu¬ 
ten voor het eindsignaal maakte 
Mark Falco voor de thuisclub gelijk. 

Uitslagen: Coventry - Sheffield Wed. 5-0; 
Luton - Southampton 6-1; Middlesbrough - 
Man. United 1-0; Millwall - Charlton 1-0; 
Newcastle - Derby 0-1; Nottingham - Ever- 
ton 2-0; Queen’s PR - Norwich 1-1; West 
Ham - Wimbledon 1-2; Arsenal - Tottenham 
2 - 0 . 

Stand; Arsenal 19-40; Norwich 20-38; Mill¬ 
wall 19-33; Coventry 20-30; Everton 19-30; 
Derby 19-29; Liverpool 19-28; Nottingham 
20-28; Manchester 20-27; Southampton 20- 
26; Tottenham 20-25; Wimbledon 19-25; 
Middlesbrough 20-25; Queen's-PR 20-24; 
Luton 20-23; Aston Villa 19-23; Sheffield 19- 
21; Charlton 20-17; Newcastle 20-17; West 
Ham 20-14. 


Alles uit de kast, Frans van Scho- 
onderwalt, uitgeverij Kempen¬ 
pers,f 49,50 

Van Jacques Anquetil tot Joop 
Zoetemelk, van Amstel Gold 
Race tot de Ronde van Zwitser¬ 
land. „Alles uit de kast” brengt 
het nationale en internationale 
profwielrennen helemaal in 
kaart. Wielersportjournalist 
FRANS VAN SCHOONDER- 
WALT heeft talloze archieven ge¬ 
raadpleegd om te komen tot dit 
standaardwerk over de wieler¬ 
sport. Biografische gegevens, ka¬ 
rakteristieken en erelijsten van 
ruim 950 beroepswielrenners uit 
heden en verleden zijn verza¬ 
meld in een fraai boek. Van Vit- 
torio Adomi tot Albert Zweifel. 
Daarnaast bevat dit naslagwerk 
de uitslagenlijsten en historische 
facetten van 550 profwedstrijden 
op baan en weg. Van Aalter- 
Brussel-Aalter tot Zaragozza-Sa- 
binanigo. Men kan van een wie- 
lerencyclopedie spreken, die is 
bij gewerkt tot en met het zojuist 
beëindigde wegseizoen. 

Over de wielersport zijn de laat¬ 
ste jaren heel wat boeken ver¬ 
schenen. Toch is Frans van 
Schoonderwalt erin geslaagd om 
een uniek werk af te leveren, 
waarbij uiteraard keuzes ge¬ 
maakt zijn. Het is nu eenmaal on¬ 
mogelijk om alle profs te vermel¬ 
den, want dan zou het boek min¬ 
stens tien maal zo dik zyn gewor¬ 
den. In 384 pagina’s komen alle 
winnaars van grote rondes en 
klassiekers aan bod. Maar ook 
renners, die in dergelijke wed¬ 
strijden opvallend en regelmatig 
presteerden zonder tot winst te 
komen. Nationale en internatio¬ 
nale titels telden in de selectie 
zwaar, evenals het winnen van 
een aantal zesdaagsen. Voor de 
Nederlandse profs uit heden en 
verleden zyn de toelatingseisen 
wat versoepeld. 

Frans van Schoonderwalt, die 
voor de Volkskrant dertien maal 
de Tour de France volgde, mag in 


Ér 


m | x * 


van de organisatie met betrekking 
tot de toeschouwersaantallen zijn 
dan ook hoog gespannen. Een injec¬ 
tie die het zaalvoetbal broodnodig, 
want de voorbije jaren liep de inte¬ 
resse - ook in Limburg - sterk terug. 
Dit wereldkampioenschap is dan 
ook een ideale mogelijkheid om het 
gedeukte imago op te vijzelen. 
Coach Ron Groenewoud is zich 
hiervan terdege bewust. Niet voor 
niets komt hy al meer dan een half 
jaar wekelijks met zijn selectie bij 
elkaar. Toch lijkt het er op dat de 
Oranje formatie pas de laatste we¬ 
ken in normale doen is. Dat is hard 
nodig want het team wordt donder¬ 
dagavond in sportpaleis Ahoy al 
meteen zwaar op de proef gesteld in 
het duel tegen Denemarken. Op 7 
januari treedt Nederland in Amster¬ 
dam aan tegen Algerye en op 8 ja¬ 
nuari tegen Paraguay in Arnhem. 


Oranje-selectie: Bakhuis (Ceverbo), Foree 
(Bax Zeefdruk), Tielens (Brezan), Hermans 
(Comdes), Loosveld (Bouwfonds Geleen), 
Van de Heuvel (Natte Keek), Van Vyfeijken 
(Bunga Melati), Faber (Bax Zeefdruk), De¬ 
mandt (Bouwfonds Geleen), Van Leeuwen 
(Bax Zeefdruk), Bakker (’t Hoornse Veer- 
huys), Seitner (Hovocubo) en Wentzel (Ho- 
vocubo). 

Speelschema voorrondes: 5 januari: groep 
A: Rotterdam 20.15 uur Nederland-Dene- 
marken; 21.30 uur Paraguay-Algerije. 6 jan.: 
groep B: Leeuwarden: 19.15 uur Hongarije- 
Brazilië; 20.30 uur: Saoedi Arabië-Spanje. A . 

1 Vic Hermans, routinier in Oranje-dienst. 


Groep C: Den Bosch: 19.45 uur Japan-Bel- 

Ê ië en 21.00 uur Canada-Argentinië. Groep 
>: Amsterdam 19.45 uur Italië-Zimbabwe; 
21.00 uur Verenigde Staten - Australië. 7 
jan.: groep A: Amsterdam 19.45 uur Dene- 
marken-Paraquay; 21.00 uur Nederland - 
Algerije. Groep B: E)en Bosch: 19.45 Brazi- 


sportboeken 


Nederland gerekend worden tot 
een van de prominentste wieler- 
journalisten. Eerder schreef hij 
„Doping en sport” (met Matty 
Verkammen) en in opdracht van 
de KNWU „Hormonale invloed 
op sportprestaties”, de populaire 
versie van een dopingonderzoek 
van professor J. Hueting. 
Jarenlang heeft hij zorgvuldig 
gewerkt aan „Alles uit de kast”. 
In deze documentatie worden 
veel renners aan de hand van 
fraaie foto’s nader aan de lezer 
voorgesteld. In totaal treft men 
in het boek 700 zwart-wit foto’s 
aan. Het fraai uitgevoerde boek 
bevat bovendien 32 pagina’s full- 
color, waarbij de onder meer 
voor het Limburgs Dagblad wer¬ 
kende fotograaf Cor Vos zijn 
vakmanschap toont. 

Men kan het boek bestellen door 
ƒ 49,50 over te maken op postgiro 
1092893 t.n.v. de Kempenpers te 
Hapert. „Alles uit de kast” is ook 
verkrijgbaar in de boekhandel. 

Schaatsalmanak 1989, Hans de 
Bruijn/Philip Detmar/Huub 
Snoep/Eric Stolwijk, uitgeverij 
M&P Weert, ƒ 19,90. 

Een handig naslagwerk voor zo¬ 
wel de actieve als de passieve 
schaatsliefhebber. De schaatsal¬ 
manak 1989 bevat een schat aan 
informatie voor de beginnende 
en geroutineerde schaatsers met 
veel nuttige wenken op het ge¬ 
bied van techniek,, uitrusting, 
training en voeding. Bovendien 
bevat het boek veel informatie 
over toertochten, langebaanrij- 
den, marathonschaatsen evenals 
een overzicht van open en over¬ 
dekte kunstijsbanen. Vanzelf¬ 
sprekend wordt er ook ruim¬ 
schoots aandacht besteed aan de 
Olympische Spelen van Calgary. 
Het deel statistiek bestaat uit 
geactualiseerde records, ranglij¬ 
sten nationaal en internationaal, 
schema’s en tijden van de huidi¬ 
ge wereldrecords en grafieken 
van de ontwikkelingen van die 
records. 


bë- Saoedi Arabië; 21.00 uur Hongarije- 
Spanje. Groep C: Leeuwarden: 18.00 uur 
België-Canada; 19.15 uur Japan -Argenti¬ 
nië. Groep D: Arnhem: 19.45 uur Zimbab- 
we-Verenigde Staten; 21.00 uur Italië- 
Australië. 8 jan.: Groep A: 14.30 uur Arn¬ 
hem Nederland-Paraquay. Amsterdam: De- 


Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 

nemarken-Algerije. Groep B: 14.30 uur 
Leeuwarden: Hongarije-Saoedi Arabië; 

Den Bosch: Brazilië-Spanje. Groep C: 15.45 
uur Leeuwarden: Japan-Canada; Den 
Bosch: België-Argentimë. Groep D: 15.45 
uur Arnhem: Italië-Verenigde Staten; Am¬ 
sterdam: Zimbabwe-Australië. 


Misverstand rond 
schaatsrace Knol 


DEN HAAG - Olympisch kampioe¬ 
ne Monique Knol heeft verbaasd en 
boos gereageerd op het bericht van 
de organisatie van de alternatieve 
elfstedentocht in Oostenrijk, dat ze 
zich zou hebben ingeschreven voor 
het evenement. De wielrenster weet 
niets van die aanmelding en wil ook 
niets weten van een elfstedentocht. 
Ze heeft volgens haar trainer en 
vriend Willem Kruijs in geen vier 
jaar meer op schaatsen gestaan en is 
ook niet van plan dat te gaan doen. 

Het misverstand kwam in de wereld 


toen de ploegleider van Knols for¬ 
matie, met de naam van de Olympi¬ 
sche kampioene op de achtergrond, 
bij de organisatie van de alternatie¬ 
ve elfstedentocht een trainings¬ 
kamp probeerde te regelen voor zijn 
andere pupillen. Organisator Aart 
Koopmans: „We zaten vol. Er was 
alleen nog plaats voor vedetten. 
Voor Monique en haar ploeg heb ik 
iets kunnen regelen. Ik was te goed¬ 
gelovig, ik had eerst persoonlyk 
contact met haar moeten opnemen. 
Net als zij voel ik me behoorlijk be¬ 
donderd.” 


Ledenvergadering KNWU 

HEERLEN - Donderdag wordt in café restaurant Oud Limburg, Kerkweg 
32 in Puth-Schinnen de algemene ledenvergadering (KNWU) voor de sec¬ 
tie amateur-wielrennen gehouden. Tevens wordt deze avond het Lim¬ 
burgs districts-bestuur gekozen. Gegadigden hiervoor kunnen zich tot 
voor aanvang van deze vergadering schriftelijk kandidaat stellen. Alle 
club-bestuurders en licentiehouders van de KNWU zijn op deze avond 
van harte welkom. Mede omdat het Limburgse districts-bestuur momen¬ 
teel demissionair is, zoals in alle districten in Nederland, wordt de algeme¬ 
ne ledenvergadering in Puth voorgezeten door bonds-bestuurslid en te¬ 
vens voorzitter van het FCIP, Hein Verbruggen. 


Sibenka won voorts met 80-75 van 
Brisbane Bullets. 

Tsjechische 
ijshockeyer 
glijdt uit 

ANCHORAGE - Een speler van 
het Tsjechoslowaakse yshockey- 
team is bij het toernooi om del 
wereldtitel voor junioren in An* 
chorage betrapt op winkeldief¬ 
stal. De achttienjarige Roman 
Kontsek, een van de succesvol¬ 
ste schutters van het evenement 
in Alaska, werd in een warenhuis 
door de bedrijfsrecherche in de 
kraag gevat, nadat hij twee fles¬ 
jes parfum in zijn zak had gesto¬ 
ken zonder te betalen. Na ver¬ 
hoor door de politie werd de ys- 
hockeyer naar zijn hótel ge¬ 
stuurd. De leiding van de Tsje¬ 
choslowaakse selectie schorste 
Kontsek onmiddeüyk voor de 
resterende wedstryden. Volgens 
chef d’equipe Josef Taraba hangt 
Kontsek thuis een schorsing van 
anderhalf jaar boven het hoofd 
wegens dit vergrijp. Op 23 de¬ 
cember werd de Sovjetrus Sergej 
Gomoliako ook al aangehouden 
wegens 'proletarisch winkelen’. 
Zijn ploegleider zag af van be¬ 
straffing. 


Jaspers favoriet 
voor crosstitel 

TEGELEN - Atletiekvereniging Te- 
gelen kreeg in verband met het 
veertigjarig jubileum de organisatie 
toegewezen van de Zuidnederland- 
se crosskampioenschappen, die 
aanstaande zondag in het gemeente¬ 
lijk sportpark Snelle Sprong zullen 
worden afgewerkt. Bij de heren 
doet Roger Jaspers van Unitas op¬ 
nieuw een gooi naar de titel, die hij 
verleden jaar in Best veroverde. Een 
van zijn voornaamste concurrenten 
tijdens de 10,5 km lange race is Mi- 
chel Franssen, die hem in 1987 in 
Brunssum van een overwinning af¬ 
hield. In totaal zullen circa 300 he¬ 
ren aan de start verschijnen in Tege- 
len. Bij de dames wil Rita Delnoye 
uit Vaals het abonnement op de titel 
verlengen. Het weerwoord moet ko¬ 
men van de plaatselijke favoriete 
Liesbeth Thurlings. De dames krij¬ 
gen 4200 meter voor de voeten ge¬ 
schoven. Voorafgaand aan de kam¬ 
pioenschappen is er startgelegen- 
heid voor trimmers. Afstanden: 2.5, 
4 en 8 km. 

Programma: 11.00 uur: trimlopen; 12 00 
start voorprogramma, 13.15 uur meisjes B, 
13.25 uur jongens B, 13.45 uur meisjes A, 
14.00 uur dames en dames veteranen, 14.20 
uur jongens A, 14.50 uur heren veteranen, 
15.30 uur heren. 


# PARIJS - Ook volgens de statis¬ 
tieken van de IAAF is Florence 
Griffith-Joyner de beste atlete van 
1988. De drievoudige Olympische 
kampioene bleef met 1118 punten 
haar schoonzusje Jackie Joyner- 
Kersee en de Oostduitse speerwerp- 
ster Petra Felke royaal voor. Bij de 
heren is Carl Lewis eerste gevolgd 
door Sergej Boebka en zijn landge¬ 
noot Harry „Butch” Reynolds. 

• BAZEL - Max Rinkenburger, §e- 
cretaris-generaal van de Internatio¬ 
nale Handbalfederatie, is vrijdag op 
69-jarige leeftijd overleden. Rinken¬ 
burger was sinds 1954 bestuurslid 
van de IHF. 

# HELDEN - Voor de vijfde keer in 
successie organiseert de V.V.Hel¬ 
den zondag een nieuwjaarsloop in 
en rond de Heidense Bossen. De te 
lopen afstanden variëren van 3600 
tot 9000 meter. De eerste loop begint 
om 13.30 uur. Start en finish zijn bij 
de kantine van het sportpark Kerke- 
buske. 

• TEGELEN - In Tegelen organi¬ 
seert de A.V.Tegelen zondag de 
Zuid-Nederlandse crosskampioen¬ 
schappen onder auspiciën van de 
KNAU. Het parkoers is uitgezet on 
het natuurreservaat de Holmühle 
met start en finish in het sportpark 
’De Snelle Sprong’, gelegen aan de 
weg Roermond-Venlo. Daarnaast 
zijn er vanaf 11.00 uur diverse trim¬ 
lopen. De wedstryden om de titels 
beginnen om 13.15 uur. 


f ƒ trainerscarrousel 


• URMOND - Hub van Weyde 
traint volgend seizoen Urmondia. 
Hij neemt dan na twee seizoenen af¬ 
scheid van MHD. 


oefenvoetbal 


Morgen 19.30 uur: 

Obbicht-SCG 
MHD-Heerlen Sport 


Turbo's Tob sport 


door dik 
bruynestyn *iïï*Tr*'jZt ilRR 

HhBïqSmm SS 
' SVy ^ -v^ 


i I m m 
Action reis- en vrijetijdstassen wËÊÈêm 

Van lichtgewicht nylon, in de 

kleuren zwart, marine, fuchsia en paars 
Reporter met schouderriem A A 


5S53» 


ggjjpi^ Ca rol 

autostoelhoes 

Universeel passend op 
\vrijwel iedere 


» e, Pees en Sottin 
f ^als Heilhaver 

f ëo. Discant drums 
Adios ArS ety ° U 

enz 5 - elpee 
box 

s/echts 1 O __ 


VROOMS DREESMANN 

Aanbieding geldig t/m za. 14 jan. '89 of zolang de voorraad strekt. 'Niet verkrijgbaar in vestiging Oss. 


V&D RUIMT OP! 

Volg de pijlen. 


MODE 


Compacte oplaadbare zaklantaarn 

Oplaadbaar in elk stopcontact. 

In diverse kleuren. rr ^s^ Êm 

w* 12.95 

Badschuim ■T’ 

tonnetje N 

2 Liter. In 3 geuren. 

** 3.25 


Baddoeken en douchelakens per kilo 

Uni en gedessineerd met kleine 
schoonheidsfoutjes. 4 tot 6 Baddoeken 
of 2 tot 3 douchelakens per kilo. ^ m 

25- C 
Herenshirt 

In diverse dessins. Met en 
zonder button-down 

boord. JSr 1 15- 

Heren tennisanklets 

Katoen/acryl/polyamide. 
40-45. Q ^ 

Nü 3 paar voor ö*“" 


Sportieve damesblouse 

Met een geweven streep in diverse modieuze 
kleuren:groen/wit, rood/wit . ja __ ifö 

en blauw/wit. 38 t/m 48 29^5 iy«"“ % 

% 

Damespyjama Katoenen flanel met satijnbies : : 

garnering. Ook verkrijgbaar in een streep- ^ 
dessin. Rosé, bleu en mint. 40 t/m 54 39-95' Zy.~A 


r Lakenflanel 

Hagelwitte donsachtige flanel jgggÜ 

| per meter. Katoen. 

$ 240 cm breed 

-jgk &&> IJ _ 

ÖÜMI ■*>§ 200 cm breed 10.- 

^" fÜÜ Ü§ 150 cm breed ^95" 8 .- 


Dames tennisanklets 

Katoen/polyamide. 35-42 
Nü 3 paar voor o _ 


VRIIETIID 


Ancona luxe piramide tent Met vaste voorbouw extra. 

Katoen, jW/ 

Bijpassende voorwand.^W9^ 79.- Bijpassend grondzeil 39.95 


Cashmink sjaals 


28 x 130 cm. 


In verschillende uni 


kleuren of met diverse 


prints, J,9^5 Q 


WONEN 


Zwemslip Met kleurige vlakverdeling. Polyester/elasthan. 
5 t/m8 „ 152t/mi76 19^515. 


Badpak in diverse kleurcombinaties 
Polyester/elasthan. ^ c 

38 t/m 44 9b 3 3 


116 t/m 140 19 


Arena 


volkunststofstoel 


Verstelbaar en plat in 


klappenj69^ 49 


Restanten tuinmeubelen o.a. 


fauteuils en tuintafels tegen 


weggeefprijzen. 


Witte babykamer Ledikant met in hoogte AAC% 

verstelbare bodem. Kommode met royale opzetkast. T , T , y#“" 

Ook verkrijgbaar in wit laqué. 549.- 

Weefstoffen In div. uitvoeringen Br. 140 cm. 

Gratis voor u gemaakt, (excl. band en haken) 

Per meter. 39^5 Z/.DU 


Handgeweven dhurries Zuiver wol in tal van 

dessins, passend in een moderne of klassieke om¬ 
geving. Omkeerbaar, ca. 160 x 230 cm. 

Spiegelverlichting 399T- ZVV. 

Compleet met buis en ingebouwde 
schakelaar. 60 Watt. 29r9? 3 A QK / \ 

35 watt. 16.95 

Losse buis: 60 Watt. 8.95 r* ÉH ^ 

35 Watt. A5CT6.95 


Reporter 
met voorvak 
en afneembare 
schouderriem .2935 19.- 
Reis/weekendtas 4935 29- 
Reis/sporttas met zijritsvak 49^9? 29.- 
Dekbedovertrek . 

i-persoons. Met sloop. Strijkvrij katoen Tweezijdig 

gebruiken. Geel, grijs en blauw. 39^5 25 


autostoel. Stretch 


achterzijde. In grijs 
blauw en camel 


Ook 


verkrijgbaar 
voor stoelen met 


doorlopende 
hoofdsteun en 


achterbank. 


J&5T- 75. 


Apple automatten 

4-Delige set in grijs, blauw of beige. 
Universeel passend in vrijwel m q 
iedere auto. 10