Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


Dol fijn 


imburas 

Woensdag 4 januari 1989. ^ W 


a 


Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


71e jaargang nr. 3 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1.40 


Effect van de 
BTW-verlaging valt 
voor de consument 
tegen. pagina 8 

Organisatoren 
doen er alles aan 
om het 

'leedjeskonkoer' 
een volksfeest te 
laten blijven. 

pagina 9 

Maasbrachtse 
ouders halen 
kinderen massaal 
van openbare 
school af. 

pagina 15 


• Oranje-coach kiest 
voor reputaties. 

• Financiële injectie 
voor Smoke Eaters. 

• SVN breekt met 
trainer Vleugels. 

• Zware val 
schansspringer 
Eddie Edwards. 

Boeing verliest 
tijdens start 
reddingsglijbaan 

SCHIPHOL- Een Boeing 747 van 

Indonesische luchtvaartmaat¬ 
schappij Garuda heeft gistermiddag 
tijdens de start op Schiphol éen van 

glijbanen, waarmee passagiers in 
Noodsituaties het toestel kunnen 
Verlaten, verloren. 

Het gevaarte werd opgerold uit het 
daarvoor bestemde luik geslingerd 
en belandde in onopgeblazen toe¬ 
stand naast de baan waarvan het 
vliegtuig vertrok. Het toestel be¬ 
vond zich op dat moment halverwe- 
ë e de baan. Het vliegtuig heeft de 
£ois naar Frankfurt voortgezet. 

Hoe het mogelijk is dat de glijbaan 
u it het luik is geraakt staat nog niet 
vast. De KLM, die het groot onder¬ 
houd van de Garuda 747-vloot ver- 
ncht, onderzoekt het onderdeel. 


Het weer 

vanmiddag regen 

beginnen de dag met wol¬ 
kenvelden maar ook flinke 
z °nnige perioden. In de loop 
v an de dag gaat de bewolking 
toenemen en dikker worden 
in de middag valt er af en 
toe regen. Vanavond klaart 
het weer op en kan er een licht 
huitje vallen. De temperatuur, 
Nie de afgelopen nacht ge¬ 
daald is tot onder het vries- 
Punt, loopt geleidelijk op tot 6 
S r aden in de middag. De wind 
*s matig uit zuidwestelijke 
fichting, neemt vanmiddag 
ie ts in kracht toe om van¬ 
avond te draaien naar meer 
Westelijke richtingen. Van¬ 
nacht daalt de temperatuur 
lot dicht bij het vriespunt. 
Voor actuele informatie be¬ 
seffende het weer in Limburg 
kunt u bellen 06-91122346. 

VANDAAG: 


in op; 
aan op: 

ORGEN: 
>n op: 
aan op: 


08.48 onder: 16.42 
05.52 onder: 13.09 

08.47 onder: 16.44 
07.09 onder: 13.47 


PTT wordt 
klantgerichter Bedrijf wil klantvriendelijker worden 

Zelfstandige PTT gaat 
3,5 miljard investeren 


HAARLEM - De per 1 januari 
dit jaar opgerichte PTT Neder¬ 
land NV gaat in 1989 3,5 mil¬ 
jard gulden investeren. Dat is 
zo’n 20 procent meer dan de 
PTT in 1988 als staatsbedrijf 
deed. Dat heeft ir W. Dik, voor¬ 
zitter van de raad van bestuur 
van de PTT, gisteren bekend¬ 
gemaakt op een persconferen¬ 
tie in Haarlem. 


Van de geplande investeringen 
neemt PTT Telecom BV het groot¬ 
ste deel voor haar rekening: 3,25 
miljard gulden. Het geld zal worden 
gebruikt om het telecommunicatie¬ 
net aanzienlijk te verbeteren en uit 
te breiden. De tweede werkmaat¬ 
schappij van de PTT, het Postbe¬ 
drijf, gaat een kwart miljard gulden 
investeren aan vooral nieuwbouw. 

e 

Winst 

Volgens ir. Dik heeft de PTT in 1988 
globaal eenzelfde bedrijfsresultaat 
behaald als in 1987: een winst van 
een kleine 1,2 miljard gulden. Overi¬ 
gens gaat het om voorlopige cijfers. 
Het exacte resultaat wordt komend 
voorjaar bij de presentatie van het 
jaarverslag bekend. Eerder was 
voorspeld dat de PTT in 1988 een 
bescheiden winst zou boeken ten 
opzichte van 1987. Die voorspelling 
is volgens Dik niet uitgekomen om¬ 
dat het proces naar zelfstandigheid 
enkele tientallen miljoenen duurder 
is uitgevallen dan verwacht. 

De PTT verwacht dit jaar wel een 
bescheiden winst te kunnen boe¬ 
ken. Weliswaar zal de PTT als zelf¬ 
standige onderneming een deel van 
de markt verliezen, maar dat zal vol¬ 
gens Dik ruimschoots worden goed¬ 
gemaakt door de groei die er in de 
telecommunicatiemarkt zit. 

Als zelfstandig bedrijf wil de PTT 
de dienstverlening aan de consu¬ 
ment aanzienlijk verbeteren. Zo 
wordt het binnenkort mogelijk om 
bij een speciaal loket op het post¬ 
kantoor een telefoonaansluiting aan 
te vragen. Binnen veertien dagen 
moet die aansluiting voortaan zijn 
geregeld. Nu is dat nog veertig da¬ 
gen. 

Ook het postbedrijf wil meer servi¬ 
ce verlenen. Zo wordt het voor be¬ 
drijven straks mogelijk zakelijke 
post tegen een redelijke vergoeding 
te laten ophalen. Alle veranderin¬ 
gen die de nieuwe PTT voor ogen 
heeft, staan vermeld in een brief die 
vandaag bij zes miljoen Nederland¬ 
se huishoudens in de bus rolt. 


Over voorschotten 19 S9 

PLEM berekent 
verkeerde BTW Van onze 
verslaggever 

HEERLEN - De 
PLEM heeft op voor- 
schot-nota's over ja¬ 
nuari 1989 het oude 
BTW-tarief van 20 
procent berekend. 
Dit tarief is met in¬ 
gang van 1 januari 
echter verlaagd tot 
18,5 procent. Aange¬ 
zien het om voor¬ 
schotten gaat, zal de 
PLEM bij de jaarlijk¬ 
se afrekening het te¬ 
veel berekende in 


korting brengen. 
Diverse mensen die 
de nota ontvingen 
reclameerden bij de 
PLEM in Maastricht. 
„Het gaat weliswaar 
om maar kleine be¬ 
dragen, maar veel 
van die kleine bedra¬ 
gen levert de PLEM 
toch een fikse winst 
op," aldus één van de 
reclamanten. 

„Pas de laatste da¬ 
gen van het jaar wis¬ 
ten wij officiéél dat 
het tarief zou wor¬ 
den verlaagd van 20 


naar 18.5 procent 
Onze voorschotno- 
ta's waren toen al ge¬ 
maakt. Het aanma¬ 
ken van nieuwe no¬ 
ta’s zou veel meer 
kosten dan het be¬ 
drag waar het om 
gaat. Het gaat om 
voorschotnota’s, dus 
het teveel berekende 
kan verrekend wor¬ 
den als de jaarafre- 
kening komt.” aldus 
een woordvoerder 
van de PLEM. 

De jaarafrekenmg 
volgt niet aan het 
einde van 1989, maar 
op voor de hele pro¬ 
vincie verschillende 
tijdstippen. Een en 
ander hangt samen 
met de rayonmde- 
ling van de provincie 
door de PLEM. 


Slagers beschuldigd van duistere praktijken 

Hormonen gevonden 
in Belgisch vlees 


BRUSSEL - Juist op het moment 
dat de EG in een ernstig conflict 
met de VS is gewikkeld over de im¬ 
port van met hormonen behandeld 
vlees blijkt vlees in België op geen 
stukken na hormonenvrij te zijn. 
Dat is aangetoond door een onder¬ 
zoek dat de Belgische consumen¬ 
tenbond heeft ingesteld. Bij een fors 
aantal steekproeven, aldus het con¬ 
sumentenblad Test Aankoop, trof 
men één op de vier keer kunstmati¬ 
ge hormonen aan in gehakt rund¬ 
vlees. In de EG is de verkoop van 
met hormonen behandeld vlees al 
een jaar verboden. 

Maar hormonen, zo bleek uit de test, 
vormen niet het enige probleem. 
Elke Belg eet per jaar gemiddeld 70 
kg vlees. En dat vlees blijkt tamelijk 
vaak niet te zijn waar het voor ver¬ 
kocht wordt. „Slagers houden er 
duistere praktijken op na waardoor 
ze de gezondheid van hun klanten 
schaden," zo luidt dan ook de con¬ 
clusie waartoe Test Aankoop komt. 


Bacteriën 


o t ei 

Postzegel 

Ter gelegenheid van het zelfstandig Van onze verslaggever 

worden van de PTT is een speciale winrR t m + ♦ 

postzegel van 75 cent uitgegeven. Ir — N j T ^ ee ben ^ me stations 

Dik overhandigde gisteren de eerste S^den B ^terei^eVrii?TOOT wnT 
exemplaren van die zegel aan de : aa ® a n gisteren de prijs voor een h- 

werkgeversvoorzitters C. van Lede super-benzine met twaalf cent. 

(VNO) en J. Andriessen (NCW) Zl} • hoo p tei } hiermee een algehele 

' /• nrncnnr oa Antlrotzinön rtiA intnm 


Stunts om af te rekenen met rit naar Duitse pomp 

’Benzine-oorlog’ in 
Heerlen uitgebroken 


De nieuwe, lage benzineprij- 
’.n aan de Beersdalweg. 
Foto: CHRISTA HALBESMA 


Zes op de zeven keer troffen de on¬ 
derzoekers van de consumenten¬ 
bond varkensvlees aan in hambur¬ 
gers die werden aangeprezen als te 
zijn gemaakt van 'zuiver rundvlees’. 
Acht op de tien keer vond men scha¬ 
delijke bacteriën in gehakt. Eén op 
de vijf keer vond men sulfiet. Dat 
bewaarmiddel is al jarenlang verbo¬ 
den, maar slagers blijken het deson¬ 
danks te blijven gebruiken omdat 
het gehakt er verser door lijkt. Niet 
alleen vond men sulfiet. Er werd 
ook verscheidene malen het uiterst 
schadelijke nicotinezuur aangetrof¬ 
fen. 


(ADVERTENTIE) 


Dolfijnen 
redden surfer 

SYDNEY - Dolfijnen hebben 
gisteren voor de kust van Ballina 
in New South Wales in Australië 
een surfer gered van een aanval¬ 
lende haai. 

De haai beet bij zijn eerste aanval 
een grote stuk uit de surfplank 
van de 17-jarige Australiër. Bij de 
volgende aanval liep de jongen 
zware verwondingen op in de 
buikstreek. 

Na de tweede aanval kwam een 
groep dolfijnen opdagen die de 
haai verdreef, zo verklaarde de 
surfer later. Hij wist zwemmend 
de kust te bereiken. Zijn toe¬ 
stand is bevredigend. 


Van onze verslaggever cent goedkoper geworden, de diesel 

drie cent. 

HEERLEN — Twee benzinestations j os Brouwers van het één maand 
aan de Beersdalweg in Heerlen ver- oude Mobil pompstation zei giste- 
laagden gisteren de prijs voor een li- ren de acde gestart te zijn in de hoop 
ter super-benzme met twaalf cent. dat Nederlanders niet meer naar 
Zij hoopten hiermee een algehele Duitsland gaan om te tanken. „De 
prijsoorlog te ontketenen die uitem- consument betaalt in Duitsland dan 
delijk moet leiden tot de doodsteek no g maar negen cent per liter min- 
voor het benzinetoerisme naar der D a t j s iets meer dan drie en een 
ui s and. Dat is ook gelukt, want halve gulden per tank” rekent hij 
gisteravond al hadden een aantal ud Daar doet niemand het meer 
andere tankstations in Heerlen ge- V oor”. 

en j hun benzineprijs Hij hoopt de huidige prijs twee wè- 
fors rlaagd. Op sommige plaatsen ken vasthouden, 
in Heerlen kan de consument nu 
een liter super krijgen voor ƒ1,45 
Ook de normale benzine is twaalf 


(ADVERTENTIE) 


Engels 


Calligrafie 


Zie verder pagina 15 


Boekhouden 


Advies- en Studiecentrum 


3 van de 63 cursussen die in februari starten 
Open dag 

8 januari Diepenbrockstraat 15 

13.00-16.00 uur Heerlen, 712106/712856 Hebje’n 

jaartje voor 
je carrière 
over? 


Als je HAVO- of VWO-opleiding hebt, is ’n jaartje TIO 
college zonder meer een goede investering in je toekomst. 
Dit zijn onze Toeristische Informatie Opleidingen: • Uit¬ 
gaand (buitenlands) toerisme • Inkomend/binnenlands 
toerisme ■ Hotelmanagement 

Kom naar onze voorlichtingsdag: 
zaterdag 7 l anuari in ’s-Herto aenbosch van 11.00 tot 15.00 
uur in het tijdelijk collegegebouw, Dode Nieuwstraat 40. college HET JAAR VOOR JE CARRIÈRE. 

TlO college Aid Centrale Administratie, 
Goudenregenstraat 45, 7552 AM Hengelo (Ov), tel. 074-42118! 


De conclusie in Test Aankoop luidt: 
België heeft een duidelijke wetge¬ 
ving maar veel te veel slagers lap¬ 
pen die aan hun laars. De consu¬ 
mentenorganisatie vindt dat een 
aanzienlijke versterking van de 
overheidscontrole op kwaliteit de 
enige manier is om de 'vleessector 
te saneren'. 


Zie ook pog.3 en 


Groeiend aantal 
bommeldingen 
legen vliegtuigen 


JAKARTAGENEVE - Een 
Indiase Boeing 747 met 281 
mensen aan boord boeit giste¬ 
ren een onvoorziene tussen 
landing gemaakt in Depas^r 
op het Indonesische eiland 
Bali, nadat de verkeerstoren 
van Singapore had gewaar¬ 
schuwd dat het vliegtuig mo¬ 
gelijk een bom aan boord had. 
Dat heeft een woordvoerder 
van de luchthaven bekend ge¬ 
maakt. Het vliegtuig van Air 
India voerde een vlucht uit 
van Sydney in Australië naar 
Singapore. 

Sedert de ramp met de Boeing 747 
van PanAm in het Schotse Locker- 
bie worden de luchtvaartmaat¬ 
schappijen in Europa overstelpt 
met bommeldingen. Maandag en in 
de nacht van maandag op dinsdag 
kwamen op drie plaatsen in Europa 
bommeldingen binnen tegen passa¬ 
giersvliegtuigen. Afgelopen week¬ 
eind moest de Scandinavische 
luchtvaartmaatschappij SAS al drie 
vluchten afgelasten wegens bom¬ 
meldingen. 

In Génève moest een vliegtuig van 
de Britse chartermaatschappij Dan 
Air enige tijd aan de grond blijven 
wegens een bommelding. Een 
vlucht van een toestel van de Ame 
rikaanse luchtvaartmaatschappi. 
PanAm naar Turkije werd na eei 
bommelding afgelast. Een toeste 
van de Itliaanse luchtvaartmaa 
schappij Alitalia, dat op weg we 
van Parijs naar Venetië, moe 
maandagavond wegens een bor 
melding een tussenstop maken 
Zürich. 

Een vliegtuig van de Tunesisc 
luchtvaartmaatschappij Tunis A 
dat op weg was van Génève naar n 
nis, moest in nacht van maanc 
op dinsdag een tussenstop mal 
in Milaan. Ook ditmaal was < 
bommelding de oorzaak. 

Inmiddels heeft de Sovjetunie 
medewerking toegezegd aan 
jacht op de terroristen die vei 
woordelijk zijn voor de bomaan 
op de PanAm-Boeing. 
Kwantum ruimt weer ouderwets op. 


Zoals OPGESCHUIMD VINYL-BEHANG. In aantrekkelijk dessin 
en de kleuren grijs en beige. Maar u moet er wel snel 
bij zijn! Normaal per rol 45^0" 

Nog veel meer van deze fantastische aanbiedingen vindt 
u In de kwantum 
oprulmlngskrant. 


Naam:-- 

Adres:- 

Poitc. + plaats. 
KWANTUM 


Waarom zullen we duur doen. n een kwartaalabonnement e l) zenden aan 

■„ .en open envelop (w«lHEERLEN. 
-voorrw 

imburgs agblaih 

Woensdag 4 januari 1989 • Pagina 


Limburgs dagblad strips en in gesprek 

# Gedeputeerde Mastenbroek 
was een dag bejaardenverzor¬ 
ger. ■ Foto: PETER ROOZEN 

• Van Abraham tot 
Ben Coerion 

Ik weet met wie ik populair gezegd, 
op de vingers moet tikken, de ver¬ 
slaggever van het Limburgs Dag¬ 
blad of de auteur van het boekje A. 
tot B. 

Citaat uit het Limburgs Dagblad 
van 17-12- 88: dat' de exemplaren 
van Steinens 'Israelboek' als zoete 
broodjes over de toonbank gaan. 
heeft alles te maken met het feit dat 
er nooit eerder een populair-weten¬ 
schappelijke verhandeling over de 
joodse geschiedenis is verschenen. 
De verslaggever van het LD en de 
auteur van het boekje A. tot B. zijn 
slecht geïnformeerd als zij dit dur¬ 
ven beweren. 

Er zijn in de loop van dejaren diver¬ 
se boeken over de geschiedenis van 
Israël izeg joodse volk) verschenen. 
Het beste en belangrijkste werk ver¬ 
scheen in 1980 van Dr. J. Buiten¬ 
kamp en van Abraham B. Jehoshua, 
lector aan de universiteit van Haifa, 
om van anderen nog maar te zwij¬ 
gen 

Ik bewonder de moed die de heer 
Sternen aan zijn publicatie besteed 
heeft, (ondanks de grote hiaten die 
er in voorkomen) maar te beweren 
de enigste te zijn een verhandeling 
over de geschiedenis van Israël te 
hebben geschreven gaat te ver. 

Er zijn veel auteurs die zich met de 
geschiedenis van het joodse volk 
hebben beziggehouden en het nog 
doen en de heer Sternen mag m zich 
in deze rij aansluiten, meer niet. 


BRUNSSLM 


C. van Dijk 


in gesprek 


In deze rubriek neemt de redactie brieven van lezers op. De re¬ 
dactie hoeft het met eens te zi|n met de inhoud. De brieven dienen 
betrekking te hebben op publikalies in deze krant. Ztj dienen kort 
en zakeli|k te zi|n Brieven die te lang zijn worden ingekort of gere¬ 
tourneerd. Discussies tussen lezers via bneven in deze rubriek wor¬ 
den niet toegestaon 


Gedeputeerde één dag 
als bei aarden verzorger 


Gaarne wil 
het artikel, 
beschreven 


ik reageren op 
waarin wordt 
hoe de heer 
Mastenbroek werkte in het 
St. Joseph Rustoord te 
Heerlen. Het is een goede 
zaak dat deputé Masten¬ 
broek een dag in een verzor- 
gings- bejaardentehuis 
meeloopt. In principe is één 
dag te kort om een volledi¬ 
ge indruk te krijgen van de 
vele werkzaamheden die op 
een afdeling voorkomen. 
Maar beter één dag dan 
geen. 


Het bejaardentehuis anno 1988 is 
met meer het bejaardentehuis van 
pakweg vijf tot zes jaar geleden. 

De bewoners worden steeds moei¬ 
lijken enerzijds door de hoge opna- 
me-indicatie en anderzijds doordat 
meer mensen vanuit de verpleegkli- 
nieken worden opgenomen, door¬ 
dat de AWBZ-indicatie is gestopt. 
De bewoners zijn lichamelijk en 
geestelijk moeilijker te behandelen. 
Hiermee wil ik niet zeggen dat dit 
verkeerd is, maar er wordt door ver¬ 
schillende instanties geen rekening 
mee gehouden, dat er steeds meer 
wordt bezuinigd op het personeel. 

Er ontstaan steeds meer samenwer¬ 
kingsverbanden tussen de bejaar¬ 
dentehuizen en de verpleegklinie- 
ken. 

Hoeveel bejaardentehuizen zijn er 
niet, waar veel mensen wonen die 
daar met op de plaats zijn, omdat ze 
ergens anders niet kunnen worden 
geplaatst. Deze trent is niet meer te¬ 
gen te gaan, maar de werknemers 
vragen wel duidelijkheid en open¬ 
heid waar ze recht op hebben. De 
bejaardenzorg wordt steeds meer 
gezien als het sluitstuk op de begro¬ 
ting in de gezondheidszorg. Slechte¬ 
re arbeidsvoorwaarden, minder per¬ 
soneel, meer vrijwilligers, door in¬ 
voering van de FUWA, slechtere be¬ 
taling (f 1.600,- bruto achter op de 
verpleegkliniek). Zo zijn er nog en¬ 
kele voorbeelden aan te geven. 

Ik hoop van harte dat de heer Mas¬ 
tenbroek meer duidelijkheid krijgt 
omtrent de ontwikkelingen in de 
Limburgse bejaardentehuizen. 


KERKRADE 


M.J.A. Wijnen 


Vergoeding thuiszorg 


Bij deze wil ik reageren op het ar¬ 
tikel van woensdag 21 december 
’88 waarin staat dat de Limburg¬ 
se ziekenfondsen de thuiszorg 
gaan vergoeden. Negentig pro¬ 
cent van de kosten nemen de 
fondsen voor hun rekening, tot 
een maximum van 180 gulden 
per dag. Maar als die ziekenfond¬ 
sen slechts zes weken uitbetalen 
en de gezinszorg maar vier we¬ 
ken nachtdienst doet dan zijn de 
mensen daar nog niet mee gehol¬ 
pen. Dan moeten wij, de groep 
hulpverleners nieuwe stijl, de 
rest weer opknappen. Wij doen 


dit werk al zes jaar. Sinds april 
hebben wij met Het Groene 
Kruis samengewerkt. Het Groe¬ 
ne Kruis heeft nu zelf dag- en 
nachtdienst las ik in een artikel 
in een andere krant. Dat kost 
maar liefst f200,- voor dag en 
nacht. Wie kan dat betalen?. 

Herhaalde malen hebben wij van 
oudere mensen gehoord dat als 
ze lid wilden worden van het 
Groene Kruis eerst f 100,- moes¬ 
ten betalen. Wij, de groep hulp¬ 
verleners nieuwe stijl en zieken¬ 
verzorgsters geven ook wasbeur¬ 


ten aan zieke bejaarden zonder 
voorwaarden. Die bureaus zijn 
goed voor mensen die het kun¬ 
nen betalen maar wij werken 
voor de mensen met de smalle 
beurs. Meestal betalen de kinde¬ 
ren mee. Liever dan dat ze hun 
ouders naar het bejaarden- en 
verpleegtehuis sturen. Ik vind 
dat oude mensen recht hebben 
om zelf te kiezen, maar in een 
laatste krantenbericht stond dat 
ook andere bejaarden recht heb¬ 
ben op thuiszorg. Wij zijn erkend 
door het Ministerie van Volksge¬ 
zondheid. 

MAASTRICHT 

Groep hulpverleners 
nieuwe stijl. ® 043-433396 
(tussen 12.00 en 15.00 uur). Mijnwerkers in de Limburgse mijnen: lage lonen, grote risisco’s en stoflongen. 


IV lij nsl uiting 


Ik werd reeds als jonge knaap in de 
jaren dertig geconfronteerd met het 
kolenstof van de mijnen. Vader af¬ 
gekeurd, te laat na 28 dienstjaren. 
Een maand pensioen telde ƒ 33,00 
aan harde guldens. Moeder maakte 
17 harde jaren door. In '47 stierf va¬ 
der, veel te vroeg voor zijn leeftijd. 

Als nummer zoveel kwam ook ik na 
de school op de mijn terecht. Er was 
in de jaren niets anders met briefjes 
van de pastoor. Wat een tijd. Ik werd 
leerjongen, met een zakdoek voor 
het gezicht. Ik kwam ondergronds. 
Oranjemijn. Leerjongen. Veelal 
Duits toezicht. Stof. Mei veertig, mi¬ 
litair. Ik was even in Duitsland. Via 
het arbeidsbureau terug naar de 
mijn. Opgepakt voor sabotage. Naar 
Duitsland. Ik zat daar 4 jaar. Bevrij- 
ding door de Russen. Terug naar 
Nederland. Daar was alles op bon¬ 
nen en punten. Weer terug naar de 
mijn. Daar kreeg ik een conflict met 


de opzichter. Veel kolen, maar te 
weinig verdiensten. Ik ging terug 
naar de staatsmijnen; veel veiliger 
en meer verdiensten. Tot ook daar 
het jaagsysteem kwam. Veel Neder¬ 
landers die niet wisten waar Lim¬ 
burg lag of bestond kwamen op een 
slof en klomp naar de mijnen. Velen 
gingen ondanks de armoede weer 
naar huis. Alleen de geharde kerels 
bleven in het stof wroeten. Na 15 en 
20 jaar hadden zij al stoflongen, 
maar de keuring was niet zo streng. 

Te laat kwamen zij in de WAO te¬ 
recht. Dat ik geen stoflongen heb is 
te danken aan mijn huisarts. Veel 
melk drinken, dat neemt het stof op. 
De sluiting heeft veel collegas kom¬ 
mer gebracht. Sinds 1974 zijn de 
pensioenen iets omhoog gegaan, 
maar later weer flink omlaag. En 
sinds de bezuinigingen zijn die ex- 
mijnwerkers een vergeten groep. 
Eens de trots van heel Nederland. 


NUTH 


W. Vos 


Management aan het Bell College 


Directeur-generaal Van Staveren 
van het ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen deed op 15 
oktober, tijdens het congres 'Ma¬ 
nagement in balans m.v’, enkele 
uitspraken met betrekking tot de 
positie van vrouwelijke mana¬ 
gers. Teneur van het relaas was 
een groeiend percentage van 
vrouwelijke studenten op nave¬ 
nante opleidingen. Een belang¬ 
rijke managementopleiding te 
Maastricht kent echter explosie¬ 
ve cijfers waaruit de gangbare 
evolutie een 'ware revolutie’ 
blijkt te zijn. 


Pleitte een tijd geleden een top¬ 
man van het ministerie voor 
méér vrouwehjke managers; 
thans voel ik mij geroepen hier¬ 
op vanuit een particuliere mana¬ 
gementopleiding te reflecteren. 


Als coördinator van het Bell Col¬ 
lege is het zaak bepaalde recente 
ontwikkelingen in het bedrijfsle¬ 
ven op te vangen, te analyseren. 
Nog beter is anticiperen op mo¬ 
gelijke evoluties. Gesteld mag 
worden dat pas afgestudeerde 
meisjes’ niet meer de vroegere 
elan kiezen voor een louter secre¬ 
tariële opleiding. Ze willen méér! 
Zij willen niet slechts uitvoeren¬ 
de werkzaamheden voor een 
baas doen doch zij willen met die 
baas meedenken! Modern als zij 
zijn, zijn zij zich bewust gewor¬ 
den van nieuwe mogelijkheden 
als vrouw. Thans is de tijd rijp 
om daar gebruik van te maken. 

Reeds jaren geleden speelde het 
Bell College in op deze doorge¬ 
zette nieuwe maatschappelijke 
tendens en kwam met aanvullen¬ 
de secretariële opleidingen: aan¬ 


gevuld met een vakkenpakket 
overgewaaid uit de USA, daar 
waar het managementaspeet in 
een opleiding eerder in de pictu¬ 
re is komen te staan. 

Doch de tendens in de maat¬ 
schappelijke evolutie naar an- 
derssoortig onderwijs noopte het 
Bell College met een nóg mar¬ 
kantere marketing en manage- 
mentcursus te komen. Inmiddels 
groeide deze cursus uit tot een 
gretig bezochte opleiding. Waren 
het overwegend studenten van 
het mannelijk geslacht die aan 
het Bell College deze studie volg¬ 
den reeds menig cursusjaar 
wordt de meerderheid evenwel 
gevormd door studenten van 
vrouwelijke kunne. En gelijk 
hebben ze! 

Deze opleiding tot marketing 
manager of middle manager stelt 


hen in de gelegenheid carrière te 
maken in het bedrijfsleven. Een 
carrière-mogelijkheid niet 

slechts beperkt tot de Neder¬ 
landse grenzen. Vanwege een 
uitgebalanceerd en op de Euro¬ 
pese eenwording inspelend pak¬ 
ket is een internationale carrière 
mogelijk. 

Wat heb je verder nodig? Enor¬ 
me wilskracht, doorzettingsver¬ 
mogen en flexibiliteit natuurlijk 
edoch bovenal een persoonlijke 
uitstraling en veel flair. 

Met bovenstaande moge evident 
zijn dat er in het zuiden van Ne¬ 
derland een particuliere oplei¬ 
ding bestaat die de verspilling 
van vrouwelijke talenten reeds 
jaren bestrijdt en ook doet ver¬ 
minderen. 


ROERMOND Mr A.H.L.S. Smets 


• Inval in drugcafc 

Met groot vertoon wordt in het L.D. 
van zaterdag 17-12-88 uit de doeken 
gedaan, dat de politie een inval 
heeft gedaan in een drugcafé aan de 
Pappersjans te Heerlen. Er wordt 
bij gemeld, dat in het café al 2Vi ge¬ 
handeld werd in verdovende mid¬ 
delen. Als de politie dan eindelijk na 
2‘/2 jaar optreedt, dan moet dat aan 
de burgerij gepresenteerd worden 
als een huzarenstukje van de boven¬ 
ste plank. Maar waarom lezen we 
niet, dat het godgeklaagd is, dat de 
politie 2 V‘2 jaar hiertegen niet opge¬ 
treden is? Waarvoor hebben we 
eigenlijk nog politie? 

Enkele weken geleden stond in de 
krant, dat bij de Heerlense politie 
100 adressen bekend waren, waar in 
verdovende middelen gehandeld 
wordt. Maar de politie had geen tijd 
om daar iets aan te doen! Om te de¬ 
monstreren tegen de regering en om 
te ruziën met de burgemeester en de 
commissaris heeft de politie de 
voorbije maanden echter volop tijd 
gehad! 

Opvallend is dat je bij deze verloe¬ 
dering van Heerlen als drugsstad 
nooit iets hoort van de gemeente¬ 
raad. Over de werkelijke Heerlense 
problemen praat de gemeenteraad 
blijkbaar niet. De gemeenteraad 
keuvelt alleen maar over de finan¬ 
ciën van de Schouwburg. Die is de 
heilige koe van Heerlen! 

HEERLEN P.A.J. van den Upwich 


• PLEM-boilers 

De gebruikers van een huurboiler 
van de Plem hebben een schrijven 
ontvangen waar hen in 408 woorden 
en een hoop cijfers werd medege¬ 
deeld dat de huurprijs per 1-1-1989 
stijgt met ƒ 0,89 per maand. En dan 
te bedenken dat er geen woord over 
service gesproken is. Het is toch te 
veel van het goede of niet? 


VAALS 


Joep Jacobi 


Roda JC bestolen 


ji 

m 

ki 

zi 

o\ 

v; 

m 

Pi 

A 

n 

Cl 

d 

ai 

v 

A 

e 

S' 

ti 

V 

c 

F 

c 

/ 

\ 


Weer eens is maar al te goed geble¬ 
ken hoe de Limburgse voetbalculbs 
worden bestolen en besodemieterd. 
Dit naar aanleiding van de wed¬ 
strijd Feyenoord-Roda JC, die on¬ 
langs werd gespeeld. Volgens de ra- 
dio-verslaggever in 'Langs de lijn’ 
heeft de grensrechter wel degelijk 
gevlagt bij of vóór dat tweede doel¬ 
punt van Feyenoord. Thans schijnt 
men daar niets meer van te weten. 
Die mijnheer Egbertsen heeft wis 
en waarachtig in opdracht van de 
KNVB aldus gehandeld. Dat was 
toch aan alles voelbaar, twee be¬ 
lachtelijk gele kaarten en dan dat 


• Zaligverklaring 

In Uw krant van woensdag 21 de¬ 
cember j.1. maakt de heer H. Bost 
bezwaar tegen de vele heiligverkla¬ 
ringen en in het bijzonder de zalig¬ 
verklaring van Pater Carolus Hou- 
ben en de eerbiedwaardigverkla- 
ring van Mgr Savelberg. Hij be¬ 
schuldigt de paus ervan dat hij niet 
zorgvuldig met de theologie zou 
omgaan. Nu is dat een bewering die 
gemakkelijk gedaan kan worden, 
maar de bewijzen ontbreken. 

In het artikel van de heer Bost ont¬ 
breekt iedere positieve gedachte. 
Het zou toch een goede zaak zijn als 
men iets afbreekt men er iets beters 
voor in de plaats kan aanbieden. 
Misschien kan de heer Bost aange¬ 
ven welke positieve visie hij te bie¬ 
den heeft. Overigens behoeft hij 
niet bevreesd te zijn, de kans dat 
paus Johannës Paulus II hem zalig 
zal verklaren is uiterst gering en ook 
dat hij op een niet natuurlijke, won¬ 
derbare wijze van een ziekte gene¬ 
zen zal raken zal niet gebeuren zo¬ 
lang hij niet gelooft, immers in de H. 
Schrift lezen wij dat Jezus na een 
wonderbaarlijke genezing zegt: Uw 
geloof heeft U gered. 

Door niet te geloven kan de heer 
Bost de wonderen buiten de deur 
houden. Dit laatste tot zijner gerust¬ 
stelling. 


KERKRADE 


Drs P.J. Frantzen 


zeer omstreden doelpunt, gescoof 
toen er niet meer gevoetbald diend 
te worden. 

De tweede helft kende geen blessi 
res en die blessuretijd van de eersl 
helft was reeds gespeeld. Is het nk 
zo, dat Feyenoord deze competiti 
al aan heel wat puntjes is geholpé 
door zeer dubieuze beslissingef 
Denk ik aan Feyenoord-Groningel 
deze laatsten zijn daar ook bestolé 
op een barbaarse manier. Is het nk 
zeer bevreemdend, dat uitgerekefl' 
de wedstrijd tegen een cupfightf 
met een zelfde aantal punten op d 
ranglijst, daar en nog wel in de Kuil 
geen televisie aanwezig was. Ik kk 
mij niet heugen, dat de TV bij eé 
wedstrijd in de Kuip, gespeeld doe 
Feyenoord, niet aanwezig was. B( 
nu was dat opeens wel het gevk 
Had de KNVB niet iets te verbei 
gen? Ten koste van de club Roda Jfo] 
zingt men in Rotterdam 'Hand jU 
hand, kameraden’, maar dat zal ni^ 
van lange duur zijn ook al wil d' n 
KNVB dat nog zo graag. De KNVS’a 
ziet liever een volle Kuip als 70Öfeij 
toeschouwers bij Roda JC. Ma3te: 
ach, de waarheid is, dat men op ed 
geniepige manier die waarheid pre 
beert te verdoezelen al is dat teVo 
koste van de man in het zwarte pakïcl 
kie. Feit is wel dat op deze manitfol 
Koning Voetbal langzaam ter zieldel 
gaat, wanneer is de jaardienst? ge' 

HEERLEN H.J. Vestjeflj^ 

_M 

pn 

-t---na- 

D € 

- r i s s o I e da 

Tu 

-i emand-ge 

m; 

i n r i t - u k m< 

ne 

h i ! d e - s a be 

on 

-da-ra-avr 

lir 

-ane-dorsc 


c 

o 

o 

w 

'5> 

c 

(O 

> 

o> 

c 

ê/5 

(/> 

o 

Q. 

O 


e d d a - e i s 
puzzel van de dag 


aan¬ 

wensel 


klooster¬ 

ling 

veilige 

haven 


bijbel 

deel 


pl. in 
Celderl.^ 

blad- 

metaal 

wind¬ 

richting 

gelijk 

maken 

1 

► 


▼ 

door¬ 

woelen 

doelpunt 

► L 
vervoer¬ 

middel 

zangnoot 

► 


■ artikel 

aan¬ 

tekening 

omlaag 

► _ 

moeder 

bijwoord 


telegraaf 

restant 

lidwoord 

► 


riv. in N . 
Brabant 

► 
■ 


leed 

► 


Pe 

w 

v 

Ja 

re 

vi 
vs 
g< 
v< 
Sc 
te 

g] 

w 

rr 

d 

o 


de komieke coco 


panda en de roddeltante 


Limburgs Dagblad*.* 


* i 

icj Siandaard Uitgeverij n * Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions D v s Gravenhage 
recept 


Russische 

bietensoep 

Benodigdheden voor 4 personen: 8 
dl water, 500 g runderschenkelvlees 
(blokjes), 3 gekookte rode bieten 
(plakken), 2 fijngehakte wortelen, 1 
fijngehakte ui, 1 bleekselderijsten- 
gel, 1 laurierblad, 2 tl zout, 5 el toma¬ 
tenpuree, l */2 tl suiker, V 2 kleine wit¬ 
te kool, 1 el (cider)azijn, 1 dl zure 
room. 


Breng het vlees, de wortelen en het 
water met 2 rode bieten, de gehakte 
ui, de bleekselderijstengel, het lau¬ 
rierblad en 1 theelepel zout aan de 
kook. 

Doe het deksel op de pan en laat het 
geheel ruim 2 uur sudderen. 

Rasp de laatste rode biet, voeg dit 
samen met de tomatenpuree, de sui¬ 
ker en 1 theelepel zout aan de bouil¬ 
lon toe. 


Laat alles nog 20 minuten pruttelen. 
Verwijder het laurierblad en laat de 
soep afkoelen. 

Laat de soep tot 15 minuten voor het 
opdienen in de koelkast staan. 
Ontvet de soep eerst en breng ze op¬ 
nieuw aan de kook. 

Laat de reepjes kool er 10 minuten 
in meekoken. 

Voeg de (cider)azijn toe en garneer 
met de zure room. 

hub meijer 


Directie: 

J. Drost 

mr. F.A.M. van Heilemondt 
. K.J. Verwer 


Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 
Bank: ABN Bank Heerlen 
rek.no. 57 75 35 935 
Giro: 10 35 100 


Tel.: abonnementen: 
045-739881 
advertenties: 
045-739886 


Rayonkantoren: 

Brunssum 045-256363 

Geleen 04490-46866 

Hoensbroek 045-218556 

Heerlen-Centrum 045-71771® 

Kerkrade 045-452932/45550® 


Maastricht 

Schaesberg 

Roermond 

Sittard 

Valkenburg 

Fax: 

redactie 

Advertenties 


043-25447J 
045-31171® 
04750-1848j 
04490-1557' 
04406-1504» 

045-73926* 

045-739364 


Telex: 

redactie 5612 ï 

overige afdelingen 560?» 

Abonnementsprijzen! 
bij vooruitbetaling te voldoen 
per kwartaal ƒ 73,80 

per maand ƒ 24,6*1 


jiua WÏm 


Woensdag 4 januari 1989 # Pagina 3 


JERUZALEM - De Israëlische 
tnmister van Buitenlandse Za¬ 
ken, Moshe Arens, heeft gisteren 
^ijn teleurstelling uitgesproken 
over de stappen van de landen 
van de Europese Gemeenschap 
roet betrekking tot het vredes¬ 
proces in het Midden-Oosten. 
Arens, die sinds tien dagen mi¬ 
nister is, uitte op zijn eerste pers¬ 
conferentie met name kritiek op 
oe houding van Nederland ten 
aanzien van de Palestijnse Be¬ 
vrijdingsorganisatie PLO. 

Arens erkende dat tussen de EG 
on Israël meningsverschillen be¬ 
staan over de problemen in het 
Midden-Oosten. „Wij zijn vooral 
teleurgesteld door de erkenning 
van de Palestijnse Bevrijdings¬ 
organisatie PLO door veel Euro¬ 
peanen; ook als zij dat goed be¬ 
doelen,” aldus de minister. 
Arens noemde in dit verband 
vooral Nederland dat van 8 tot 10 


Israël teleurgesteld 
over Nederlandse 
toenadering tot PLO 


januari een ambtelijke delegatie 
voor overleg met de PLO naar 
Tunis zal sturen. 


Israël zal ook het EG-initiatief 
voor het Midden-Oosten dat de 
Spaanse minister van Buiten¬ 
landse Zaken Francisco Fernan- 
dez Ordonez maandag in Parijs 
aankondigde, afwijzen. Spanje 
nam aan het begin van dit jaar 
het voorzitterschap van de EG 
over. Uit Franse bronnen is ver¬ 


nomen dat binnenkort vertegen¬ 
woordigers van de EG zeven bij 
het conflict betrokken landen 
zullen bezoeken om een nieuw 
voorstel uit te werken. 


De nieuwe regering van nationa¬ 
le eenheid van Israël zal ’nog in 
dit jaar’ het vredesproces een 
nieuwe impuls geven, zo zei 
Arens. De ’diepe kloof tussen Is¬ 
raël en de Arabische landen kun¬ 
nen door een tussenoplossing 


overbrugd worden. Deze Tussen¬ 
oplossing’ betreft volgens de mi¬ 
nister alleen autonomie voor de 
door Israël bezette Westelijke 
Jordaanoever en de Gaza-strook. 

„Daarna kan een definitieve vre¬ 
desregeling voor het Midden- 
Oosten volgen,” aldus Arens. De 
minister wilde daarover echter 
geen bijzonderheden kwijt. 


Arens voorspelde tijdens zijn 
eerste ontmoeting met buiten¬ 
landse journalisten betere be¬ 
trekkingen met de Sovjetunie. 
Hij dankte Moskou voor de ver¬ 
soepeling van de emigratie van 
joden uit dat land en bood de 
Sovjetunie een volledige dialoog 
aan indien het Kremlin de be¬ 
trekkingen met de joodse staat 
herstelt. De Sovjetunie verbrak 
alle banden met Israël na de Zes¬ 
daagse oorlog van 1967. 


ISlN’S* 1 biimen/buitenland 


Justitie wil exact bedrag niet kwijt 

Forse beloning voor 
informatie kunstroof 


ARNHEM - Justitie heeft een zeer 
fors bedrag beschikbaar voor infor¬ 
matie die leidt naar de oplossing 
van de diefstal van de drie Van 
Gogh’s die in december zijn gesto¬ 
len uit het Kröller-Müllermuseum 
op de Hope Veluwe. Dat heeft de lei¬ 
der van het onderzoek naar de 
kunstroof, de Arnhemse officier van 
justitie mr E. Gelderman, gisteren 
bevestigd. 

Mr Gelderman wilde niet zeggen 
'hoeveel geld er beschikbaar is. „De 
schilderijen zijn tussen de 200 en 


Amnesty: foltering en sterfgevallen in gevangenschap 

Ernstige schending van 


ghte 
>p ó 
Kuil 
: kaï 
i ee' 
doe 
;. B 
eva 


mensenrechten Turkij 


5 


d HAAG - De internationale mensenrechtenorganisatie 

n i/*mnesty International heeft Turkije beschuldigd van ’wrede 
1 <£ n systematische schending van de mensenrechten’. In een 
70te^H >Or * vandaa S wordt gepubliceerd schrijft Amnesty dat 
daat^ • a f§ e l°P en maanden vrijwel dagelijks berichten over fol- 
ee i erin g van gevangenen in Turkije heeft ontvangen, 
pro 

pafcchf?P S Amnesty zijn de afgelopen zelfs berichten dat minderjarigen 
ni^olt^ra duizenden gevangenen ge ' gefolterd zijn.” 
netoer!^ en z ^ n ^00 mensen vermoe- 

eevan ten g ev °lge van marteling in Amnesty schrijft dat zij de Turkse 
i Jclaapl g a nSChap gestorven. Verder regering de namen van 229 mensen 
diike de organisatie over de oneer- die in gevangenissen zijn gestorven 
~^proces eChtSgang blJ Veel pohtieke heeft voorgelegd, maar dat de rege- 
SerL bng voor 144 gevallen geen enkele 

^ verklaring heeft gegeven. 

a H at m ® nse nrechtenorganisatie zegt 
" j. 1 Z1 J vorig jaar tweemaal bij de 
- Ben Se re S erin S heeft aangedron- rYoCeSSeil 
151 °P maatregelen om een einde te .. , 

“•aken aan dg schendingen van de Volgens Amnesty zijn zeker 60.000 
< 'Mensenrechten. Maar volgens Am- P oli tieke gevangenen veroordeeld 
Pe f. ty heeft de Turkse regering ken- na oneer lijke processen. „Hoewel 
3 nelijk geen maatregelen genomen de noodtoestand in juli 1987 werd 
om verandering te brengen in 'de opgeheven, vinden er nog steeds 
3 Vreselijke werkelijkheid van marte- Politieke processen plaats voor mili- 
F lr *gen, sterfgevallen in gevangen- taire rechtbanken die niet aan de in- 
tnrmtfKï 


'Lth 


^ *t/§5 


* ju " 


m 


Volgens Amnesty zijn zeker 60.000 
politieke gevangenen veroordeeld 
na oneerlijke processen. „Hoewel 


m verandering te brengen in ’de 
3 ]i rese ^jke werkelijkheid van marte- 
- t ngen ’ sterfgevallen in gevangen- 


# 


L okciigcvdiicn ui gevangen- -onv. mei aan uc in- 

pchap, politieke arrestaties en on- ternationale maatstaven voor een 
p er lijke processen’. eerlijk proces voldoen,” aldus Am- 

> nesty. 

Jb* . 

I 1 tl SI (‘O In totaal zijn sinds de militaire coup 

VoWnc . , , van 1980 250.000 politieke gevange- 

ja?en " ,^ mneSty Zljn de afg ^!?.Pf n nen vastgezet ’en vrijwel allen zijn 
r eden^ der om pohtie ke Z1 j gemarteld’, aldus Amnesty. Vol- 

aangehouden ’ maa " ls er gens de mensenrechtenorganisatie 
van ! n u het aan de macht ko t me f komt het vaak voor dat gevangenen 
an een burgerregering nog steeds worden geslagen elektrische 

v eranH Prake V n n t eer f wezenli -j ke schokken krijgen toegediend of 
schenH ermg m het patroon van de seksueel worden misbruikt. Am- 
ten’ n f n Van H de mense ^ h - nesty maakt ook melding van kin- 
ëronrll’i f ? , ♦°u P * polltieke deren die moesten toezien hoe hun 

worden va stzit loopt het risico te ouders werden gefolterd of zelf ge 
orden gemarteld, schrijft de marteld werden. 


% 


Lil 

* 


# Chinese studenten eisen tijdens hun demonstratie bij het taleninstituut van Peking bestraf¬ 
fing van Afrikaanse studenten wegens ’vernedering van Chinese vrouwen’. 


* * gviuui uouiijxi V4V 

mensenrechtenorganisatie. „Onder 
de slachtoffers van marteling zijn 
o°k gewone criminelen en er zijn 


VS: zaterdag geen 
gesprek met PLO 

ANGELES (RTR) - Wat de 
er enigde Staten betreft zijn er 
geen pi annen voor een bespreking, 
ar J? rda g, tussen de Amerikaanse 
mbassadeur in Tunis en vertegen- 
0ord iger s van de Palestijnse Be- 
„^'Jdingsorganisatie (PLO) van Yas- 
r Arafat. Dat heeft Roman Popa- 
J uk, woordvoerder van de Ameri- 
p aa nse president, meegedeeld. 
°Padiuk reageerde daarmee op 
en verklaring van een PLO-zegs- 
an i n Cairo, die meldde dat zater- 
a 6 de tweede gespreksronde zou 
maatsvinden. Het eerste onder- 
. 0u d, dat vooral van symbolisch be- 
, n 8 was, vond drie weken geleden 
p T a ^ s - Over de verklaring van de 
LO-woordvoerder werd bericht 
oor de Franse radio. 

Antwerpenaren 
betogen tegen 
Vlaams Blok 

® r USSEL - Ongeveer 1.200 inwo- 
ers van Antwerpen hebben gister- 
v °nd betoogd tegen de installatie 
i an hen leden van het Vlaams Blok 
»q de gemeenteraad van die stad. 
V ,e on facisten in de gemeenteraad’ 
ti as het motto van deze demonstra¬ 
nt uiterst rechtse Vlaams Blok dat 
Penlijk ijvert voor het wegsturen 
an alle (gekleurde) buitenlanders 
an België, kreeg bij de gemeente¬ 
raadsverkiezingen van oktober vo- 
*8 jaar tot schrik van de Antwerpse 
tii latlde lijke politici ineens tien ze- 
m de Antwerpse gemeenteraad, 
at betekende een winst van acht 
e tels. Het Vlaams Blok werd daar- 
jO° r de op twee na grootste partij in 
jV: faad. De groei van het Vlaams 
01 °k was één van de grote verras- 
b^. geri de ver ki ez i n 8 en i n okto- 

^steravond werd de nieuwe ge- 
e ente raa d geïinstalleerd. De voor- 
e a histe Belgische vakbonden en 
eri aantal socio-culturele vereni- 
s'ngen vonden die installatieverga- 
ering een goede gelegenheid voor 
s en Protestdemonstratie tegen ras- 
n - en vreemdelingenhaat. 


(ADVERTENTIE) UITVERKOOP 

'SKI. Mm 


PEKING - In de Chinese hoofdstad 
Peking gingen gisteren ruim twee¬ 
honderd Chinese studenten de 
straat op om te protesteren tegen de 
aanwezigheid van Afrikaanse stu¬ 
denten. De demonstranten eisten 
strafmaatregelen tegen een Afri¬ 
kaanse student die het afgelopen 
weekeinde een Chinees meisje zou 
hebben verwond. Dat hebben wes¬ 
terse studenten meegedeeld. De an- 
ti-Afrikaanse rellen in China brei¬ 
den zich steeds vérder uit, aldus 
buitenlandse ooggetuigen. 

Vorige week kwam het in de zuide¬ 
lijk gelegen stad Nanjing tot botsin¬ 
gen tussen Afrikanen en Chinezen. _ WHME 
PRIJIEH! MOSKOU - Het opperste gerechts¬ 
hof van Armenië heeft zes Arme¬ 
niërs wegens plunderingen na de 
zware aardbeving op 7 december 
veroordeeld tot straffen variërend 
van drie tot acht jaar strafkamp, al¬ 
dus meldde de krant Soyjetskaia 
Rossia gisteren. 

Een chauffeur uit de hoofdstad Je¬ 
revan, kreeg acht jaar wegens het 
stelen van levensmiddelen ter waar¬ 
de van ruim 5.000 gulden uit een de¬ 
pot in Leninakan. Drie reddings¬ 
werkers moeten zes jaar uitzitten 
omdat ze een kluis onder het puin in 
een graanfabriek in Spitak hadden 
gestolen. Het was volgens de krant 
dat de kluis leeg bleek, anders had¬ 
den ze een veel zwaardere straf ge¬ 
kregen. De twee anderen kregen 
respectievelijk vijf en drie jaar cel. 

Volgens het persbureau Armen- 
press zijn zaterdag in Leninakan 
nog zes doden gevallen als gevolg 
van een van de vele nabevingen die 
het gebied sinds 7 december heb- 


Anti-Alrikaanse 
rellen in China 
breiden zich uit 

„Dit soort dingen gebeuren overal 
in China,” aldus een westerling , die 
een Chinese student citeerde. De 
demonstratie in de Chinese hoofd¬ 
stad werd gehouden na een incident 
op de vrouwenslaapzaal van de uni- 
versiteit in Peking. Een Afrikaanse 
student zou een Chinees meisje zijn 
achternagelopen, die vervolgens 
schrok en viel waarbij zij zich ver- 


5 Armenië zv 


ben getroffen. Een woordvoerder 
van hetzelfde persbureau heeft gis¬ 
teren ontkend dat er 24 dagen na de 
catastrofale aardbeving nog 17 men¬ 
sen levend uit de puinhopen zijn ge¬ 
haald. 


wondde. 

Het incident in de Chinese hoofd¬ 
stad volgde op een week van onrust 
in de studentenstad Nanjing, ruim 
900 kilometer ten zuiden van Pe¬ 
king. Hier eisten Chinezen de be¬ 
straffing van Afrikanen die even¬ 
eens betrokken waren bij een bot¬ 
sing tussen Afrikaanse en Chinese 
studenten in verband met een Chi¬ 
nees meisje. De Chinezen zijn ver¬ 
bolgen over het feit dat sommige 
Afrikaanse studenten een verhou¬ 
ding hebben met Chinese meisjes. 

Ook worden de Afrikanen er ten on¬ 
rechte van beschuldigd het AIDS- 
virus bij zich te dragen. 


„De laatste keer dat een persoon le¬ 
vend uit het puin is gehaald was op 
30 december toen in Spitak een nog 
levende vrouw werd gevonden. Zij 
overleed echter een dag later,” al¬ 
dus de woordvoerder. 


Rara-activist vrijgelaten 


AMSTERDAM - Het gerechtshof in 
Amsterdam heeft gisteravond de 
voorlopige hechtenis van Rara-acti- 
vist R.R. met onmiddellijke ingang 
opgeschort en'hem in vrijheid ge¬ 
steld. 


De vice-president van het gerechts¬ 
hof, J.Cremer, overwoog dat de 
huiszoeking in de woning van R. on¬ 
rechtmatig is geweest 'omdat niet is 
gebleken dat deze huiszoeking is 
geschied onder leiding van de rech- 
ter-commissaris; in het bijzonder is 
niet gebleken van zodanige controle 


en instructie door de rechter-com- 
missaris, als ware hij ter plaatse aan¬ 
wezig’. De bewijslast van zes aansla¬ 
gen was op die huiszoeking geba¬ 
seerd. Het gerechtshof moet zich 
nog uitspreken over de vraag of R. 
schuldig is aan de brandstichting 
bij drukkerij Elba in Schiedam, 
'maar dan moet er ernstig rekening 
gehouden worden met de mogelijk¬ 
heid dat bij verdere ten uitvoer leg¬ 
ging van het thans lopend bevel tot 
voorlopige hechtenis de verdachte 
langere tijd van zijn vrijheid be¬ 
roofd zal blijven dan de duur van de 
te verwachten straf, aldus Cremer. 


BRUSSEL — De EG-commissie 
in Brussel komt morgen met een 
lijst van maatregelen die eeri ant¬ 
woord moet vormen op de im- 
portbeperkingen die de Ver¬ 
enigde Staten met ingang van 1 
januari voor een aantal Europese 
produkten hebben getroffen. 
Een woordvoerder van de Com¬ 
missie heeft dat gisteren meege¬ 
deeld. 

De lijst van Europese tegenmaat¬ 
regelen zal dan besproken wor¬ 
den in het comité van permanen¬ 
te vertegenwoordigers van de 
EG-Iidstaten in Brussel. Of de 
ambassadeurs daadwerkelijk 
zullen besluiten tot tegenmaatre¬ 
gelen is nog niet bekend. Het Ne¬ 
derlandse standpunt is steeds ge¬ 


Als antwoord op Amerikaanse iniportbeperkingen 

EG bezint zich op reeks 
tegenmaatregelen tegen VS 

J-i. . . .. • i . . . , , 


weest dat er niet automatisch 
Europese tegenmaatregelen op 
Amerikaanse importbelemme- 
ringen moesten volgen. 

Sinds 1 januari leggen de Ameri¬ 
kanen een extra heffing van 100 
procent op de import van een 


aantal Europese produkten. Die 
heffing treft de Europese export 
van ongeveer 100 miljoen dollar 
per jaar. Washington besloot 
daartoe omdat er sinds 1 januari 
geen met hormonen bewerkt 
Amerikaans vlees meer in de Ge¬ 
meenschap binnen mag. 


Tegen die Amerikaanse maatre¬ 
gel heeft de EG inmiddels een 
klacht ingediend bij de GATT 
(de Algemene Overeenkomst in¬ 
zake Handel en Tarieven) in Ge- 
nève. Maar ze heeft ook een lijst 
van Amerikaanse produkten sa¬ 
mengesteld die bij wijze van ver- 


250 miljoen gulden waard, dus het is 
duidelijk dat het geen bedragen van 
enkele tientjes zijn,” aldus mr Gel¬ 
derman. 

Volgens de officier van justitie 
wordt het beschikbaar stellen van 
tipgeld vooralsnog niet aan de grote 
klok gehangen. „Er verschijnen in 
ieder geval geen raambiljetten met 
de mededeling dat er een beloning 
wordt uitgeloofd,” aldus de leider 
van het onderzoek. Volgens hem is 
het voldoende dat het in kringen 
waar men mogelijk meer van de 
schilderijenroof afweet, bekend is 
dat er tipgeld beschikbaar is. 

Mr Gelderman benadrukt dat in ge¬ 
val van grote misdrijven justitie al¬ 
tijd tipgeld tot haar beschikking 
heeft. In het geval van de Van Gogh- 
roof is in overleg tussen het recher- 
chebijstandsteam dat de diefstal on¬ 
derzoekt en het ministerie van justi¬ 
tie enige tijd geleden al besloten om 
tipgeld te reserveren. 

Nederland 

Het recherchebijstandsteam heeft 
geen enkele aanwijzing dat de schil¬ 
derijen zich in het buitenland bevin¬ 
den. Volgens een woordvoerder van 
de Edese politie richt de aandacht 
van het team zich vrijwel uitslui¬ 
tend op Nederland. 

Turkije opent 
archieven over 
’ Armeense 
genocide’ 

ANKARA - Turkije zal Ottomaanse 
archieven ontsluiten om historici in 
staat te stellen te onderzoeken of er 
tijdens de Eerste Wereldoorlog in¬ 
derdaad sprake was van een genoci¬ 
de onder de Armeense bevolking. 
De Armeense kwestie 'behoort niet 
langer onderwerp van politieke ex¬ 
ploitatie te zijn’, aldus de Turkse mi¬ 
nister van Buitenlandse Zaken, Me- 
sut Yilmaz, op de televisie. 

De Armeniërs zeggen dat Turkije 
verantwoordelijk is voor de dood 
van circa 1,5 miljoen van hun men¬ 
sen in Oost-Turkije in 1914-1915. De 
volkerenmoord werd volgens hen 
indertijd goedgekeurd door de Otto¬ 
maanse heersers, die aan de kant 
stonden van de Duitsers. Turkije 
wijst deze beschuldiging van de 
hand. Veel Armeniërs alsmede Tur¬ 
ken zijn indertijd gedood toen het 
Russische leger vanuit het oosten 
binnenviel, aldus de Turkse lezing. 
„Wij hopen dat na de opening van 
de archieven Turkije de middelen 
zal hebben om ten overstaan van de 
wereld de Armeense beschuldigin¬ 
gen over genocide te ontzenuwen,” 
aldus een woordvoerder van het 
Turkse ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 

NIB en NMB vol 
hoop op akkoord 
in paspoortzaak 

DEN HAAG - De Nationale Inves- 
terings Bank NIB en de Nederland¬ 
se Middenstands Bank NMB blij¬ 
ven optimistisch over hun financië¬ 
le deelname in de paspoortproduk- 
tie door de Staatsdrukkerij. Dit 
heeft een woordvoerder van de 
NMB en de NIB, de beide financiers 
van de failliete paspoortfabrikant 
KEP, gisteren verklaard. 

Minister Van den Broek van Buiten¬ 
landse Zaken betichtte de banken 
maandag in een brief aan de Tweede 
Kamer van woordbreuk. Op het al¬ 
lerlaatste moment weigerden de 
banken het akkoord tussen de Staat 
en de Staatsdrukkerij over de pas- 
poortproduktie te ondertekenen. 
De NIB en de NMB willen eerst vol¬ 
ledige schadeloosstelling voor hun 
investeringen in KEP, die naar 
schatting negentig miljoen gulden , 
bedragen. 

Dat Van den Broek de hele kwestie 
via een brief aan de Tweede Kamer 
in de openbaarheid heeft gebracht, 
is bij de banken in slechte aarde ge¬ 
vallen. „Het heeft weinig zin als par¬ 
tijen elkaar zo openlijk gaan be¬ 
schuldigen over een puur zakelijke 
kwestie. Het is dan ook alleszins de 
vraag of wy ons antwoord op de 
brief van Van den Broek in de publi¬ 
citeit zullen brengen. Zoals altijd 
blijven wij optimistisch over een 
goede afloop van de onderhandelin- 
gen,” aldus de woordvoerder. 


gelding door Europese import- 
belemmerende maatregelen ge¬ 
troffen kunnen worden. 

Uit die lijst van produkten gaat 
de EG-commissie nu een keus 
maken en die keus legt ze voor 
aan de ambassadeurs van de EG- 
lidstaten in Brussel. Het is name¬ 
lijk aan de EG-landen om te be¬ 
slissen of er tegenmaatregelen 
genomen worden en zo ja, welke 
en wanneer. Op de Europese lijst 
staan produkten als walnoten, 
honing, materiaal voor het ma¬ 
ken van bloemstukken, ge¬ 
droogd fruit, maiszaad en mais in 
blik, bietenpulp, hormonen en 
vruchtensappen. 


# Zie ook pog. 5 
iFTtmw 

\ uit \ 


Onrust 


De grondwetswijzigingen van 
Sovjetleider Michail Gorbats- 
jov hebben vorig jaar novem¬ 
ber ook in de Sovjetrepubliek 
Georgië tot grote beroering ge¬ 
leid. In november vonden er 
zitstakingen en protestdemon¬ 
straties van meer dan 120.000 
mensen plaats. Enige honder¬ 
den jongeren waren in de stad 
Tbilisi in hongerstaking ge¬ 
gaan. Meer dan honderd van 
hen moesten in een ziekenhuis 
worden opgenomen. De voor¬ 
stellen van Gorbatsjov hebben 
ook in de Oostzee-republieken 
Estland, Letland en Litouwen 
tot grote onrust geleid. 


• Voedsel 

In de Sovjetunie zijn circa 250 
fabrieken die onder het minis¬ 
terie van Defensie ressorteren, 
aangewezen om tevens een bij¬ 
drage te leveren aan de land- 
bouw-voedselindustrie. Ook 
200 militaire planbureaus zul¬ 
len worden ingeschakeld voor 
het project, dat erop is gericht 
verbeteringen aan te brengen 
in het voedselverwerkende 
deel van de Sovjetrussische in¬ 
dustrie. In deze sector is mo¬ 
menteel sprake van een cata¬ 
strofale situatie. 

• Akkoord 

Het geschil tussen de directie 
en de werknemers bij de Phi- 
lips-vestiging in het Belgische 
Leuven is nu geheel van de 
baan. Gisteren zijn de kaderle¬ 
den en het administratief per¬ 
soneel van deze onderneming 
akkoord gegaan met de nieuw r e 
regels voor ontslag die de bon¬ 
den na lange en harde onder- 
handelingen wisten te bedin¬ 
gen. Voor de feestdagen al 
stemden de arbeiders daarmee 


Neergelegd 


De rector van de Katholieke 
Theologische Universiteit 
Utrecht (KTUU), prof. dr H. 
Wegman, heeft het priester 
ambt neergelegd. Hij is tevens 
afgetreden als rector van de 
universiteit. Wegman (58), 
hoogleraar in de kerk- en litur- 
giegeschiedenis en priester van 
het aartsbisdom Utrecht, heeft 
de intentie zijn hoogleraar¬ 
schap voort te zetten, maar of 
het bestuur van de KTUU daar¬ 
mee zal instemmen is hem nog 
onduidelijk. 


Opgepakl 


De politie in Chili heeft vier lei¬ 
ders van de verboden commu¬ 
nistische partij gearresteerd en 
voorgeleid voor de rechter. On¬ 
der de gearresteerden zij n twee 
voormalige ministers uit de re¬ 
gering van Salvador Allende, 
de man die in 1973 het veld 
moest ruimen na de staatsgreep 
van de huidige machthebber, 
generaal Augusto Pinochet. 


Afgewezen 


Het Opperste Gerechtshof 
heeft het hoger beroep van Ke- 
har Singh, een van moorde¬ 
naars van Indira Gandhi, afge¬ 
wezen. De Indiase president, 
Ramaswamy Venkataraman, 
had eerder al een gratieverzoek 
afgewezen. Door de uitspraak 
van het hof vervalt automatisch 
het uitsel van de terechtstel¬ 
ling. Het doodsvonnis wordt 
doorgaans binnen een week na 
de uitspraak van de rechter vol¬ 
trokken. 

• Aangehouden 

Een neef van wijlen de Egypti¬ 
sche president Nasser, Gamal 
Ghawki Abdel Nasser die me¬ 
deplichtig zou zijn aan anti-Is- 
raëlische en anti-Amerikaanse 
moordaanslagen, is gisteren op 
de luchthaven van Cairo gear¬ 
resteerd. 

• Potdicht 

Het verkeer op rijksweg A-16' 
uit de richting Dordrecht heeft- 
gisterochtend bijna drie uur’ 
voor een potdichte Van Brië- 
nenoordbrug gestaan. De klep 
van de brug en later ook de 
slagbomen weigerden dienst 
waardoor het autoverkeer van 
kwart over vijf tot acht uur 
muurvast stond. 

• Fraude 

De rechtbank in Utrecht heeft 
gisteren de 32-jarige B. N. uit 
Apeldoorn veroordeeld tot drit 
jaar gevangenisstraf waarvar 
drie maanden voorwaardelijl 
en een proeftijd van twee jaa 
wegens verduistering in ovei 
heidsbetrekking. In 1982 tra< 
N. in dienst bij het ministeri 
van Landbouw en Visserij i 
Utrecht. Als hoofd financië 
van de directie beheer lanc 
bouwgronden had hij bet 
lingsbevoegdheid voor het aai 
en verkopen van landbouv 
grond. Zes jaar lang diende 1 
gefingeerde rekeningen in d 
hem zo’n 3.3 miljoen gulden o 
brachten. Drijfveer achter zi 
verduisteringen was zijn zuc 
naar aanzien en macht. 
Limburgs Dagblad 


Woensdag 4 januari 1989 • Pagin D 


ié 


ij 
viA'! 1 .'! -I-!••■•• • 


mm 


j PHI 


Milde Shampoo, 
flakon a 500 ml-i^ 

99 


MAX. 3 FLAKONS PER KLANT 


ioo 

HTda 


,DE 

IPCX 


inc-l 

,uc 

IPÖQ 
EL < 


ffe. tt 


5.69 


Wella Haarlak, SKM 

bus a 333 ml S&ï c/.Ul/ 

Lavona, —7 /^\ 

shampoo of crèmespoeling, //IU 
2 flakons a 250 ml 98" 

Fa Deodorant, r\r^\ 

stick a 40 ml, roller a 1 Uü 

50 ml, per stuk 


'WmmiM élSS '*sr£L& >»W. 

•»g# ' - ' tFvJVrEm'tf’ 

' , ;v 3 r^. 5 wsl 
. ** ^ 


Aqua Fresh Tandpasta, 

4 tubes a 50 ml && w 

- 4 TUBES HALEN. 3 BETALEN 

Head & Shoulders, 
iedere dag shampoo, 
flakon a 150 ml 

MET GRATIS MONSTERFLESJE 
CRÈMESPOEUNG_ 


3.99 

4.49 


KikiZeep, ^ 

3 stukken a 90 gr 

Etos Rozenglycerine, 
pot a 100 gr . 


149 

169 


Demak’up 
Wanenschijfjes, 
2 x 80 stuks 


5.90 MET GRATIS FLAKON DEMAK’UP 
REINIGINGSMILK A125 ML Tempo Zakdoekjes, 

18 hersluitbare pakjes 
a 10 stuks 105 


Canderel Zoetjes, 

300 stuks 


1Z49 


Bij Etjos wond je pas echt verwend 


(ieleen, R.i;nliuiiwr,iui 10. Heerlen, lSonitcrd ]. Kerkradc. \iersprinksiraai il '. Maastricht, (irote Staat 40 . Scharnerwcg 112 .Sittard, I.imbrichterstraat 26 , Roermond, Steenweg Uk. 


n'TÏIWÏKW* 


fr*w*m 

> ,#*''■ : -V 

^ - 

yr$mm 

UWL 2 


^SSüi n"> r 


o 


% ** MIAUW 

7 soorten, blik 400 gram, 
4 halen - 3 betalen. Nü 


MO 


SÉLECTION 
ST. PIERRE 

Fles 0.7 liter 
„ - 5 , 

I? I V f' , Ê 
s. 


% 


g HONIG 
I M0MENTS0EP 

m 10 soorten, 4 zakjes 
* + 1 zakje gratis 


MamniMH 
.... iii 

:t, 

2 x •’ • i \ & " 


GOUDSE JONGE KAAS 

Vers van ’t mes of 
vacuüm verpakt, Q C, 
kilo 1130 Z/.*/ 1 


LADY COMFORT 
INLEGKRUISJES 
30 stuks 


> • •• v 

HAMBURGERS 
Ongepaneerd, kHol%90 


1L90 


MAGERE VARKENS¬ 
LAPPEN 


639 


VARKENSROLLADE Q AA 

Kik) US9 Z7.Z/Z7 


V UIT ONZE EIGEN BAKKERIJ 
:*■; KRENTENBOLLEN -| j 
-h : d 60 gram, 5 stuks JL> 


mW *■«#» 

L99 


PISTOLETS WIT OF BRUIN 
d 50 gram, *1 £\Q 

6 stuks L90 AUGURKEN ZOETZUUR 

Pot 720 ml 1 A 9 1.29 

GEPELDE TOMATEN 

400 gram 0*8? 0.69 


WINTERONDERHOUD VOOR 
UW AUTO: 

SLOTFREE C OC 

Set è 2 stuks MS 


SLAGROOMTAART 


HELE KIP 

2 op schaaf, ±1700 gram Nü 


6.95 


KIPKLUIFJES 

Küo 


ram Nü 10 .- 

539 4.99 


400 gram 039 V/iV^ 

BRONWATER n CA 

Fles 1 liter 0 ,70 U.v9 

HAZELNOOTCRÈME , 

pot700gram4^49' &79 

LENOR WAS- 
VERZACHTER ULTRA 
BLAUW 1 AA 

Flacon 1 liter 229 1.99 


ICE-FREE MET 
SCHRAPER 

539 


6.95 


RUITENSPROEIER 
ANTI VRIES Cl 7C 

J3 r O./O 

SCHEP ZELF, BESPAAR GELD: 
ZACHTE NOUGAT PUUR 


100 gram J039 


0.85 *01: 

f§&4 

M 

Hf •' -4- 

UIT ONZE NOTENBAR: 
VLIESPINDA’S 
Gezouten of ongezouten, 

250 gram 139~ 1.29 

VOGEL BROOD 
Gesneden, A CC 

800 gram 285 L.Ud 


ZONNATURA GEPOFTE 
RIJSTWAFELS A AA 

90 gram 1A9 V/.09 

TURBANA 

SÈÏ BANANEN 1 AA 
W Kito l.*rï> 


BLOEMKOOL 

Perstuk 


1.75 


UIT DE BEDIENINGSAFDELING: 

JOHMATAUGÉ/ 
KIPSALADE 1 CQ 
100 gram 139 1.99 


HOLLANDSE GOLDEN 

DELICIOUS 0.99 


NESQUIK 
CACAOFANTAS IE 

Met gratis puzzel, t 
239 \ 


IN ONS RESTAURANT: 
ZIGEUNERSCHNITZEL 
MET FRIET, GROENTE 
EN EEN IJSJE NA 


6.35 


10 .- 


I ak onder één dak. 


1 $*^ 1 binnerv/buitenland 

>v ' j M ■ ■ — 


Woensdag 4 Januari 1989 


lina^L Mogelijkheid om internationaal prestige op te vijzelen 

Voorzitterschap van ÉG n g voor Spanj e 


mm.- -■ 


■'ïkï- 
t 

':-ï- * m i 

I 


Van onze correspondent 

BRUSSEL - Het halfjaarlijks wisselende voorzitterschap van 
de Europese Gemeenschap wordt door elk van de lidstaten be¬ 
schouwd als een mogelijkheid om het internationale prestige 
wat op te krikken. Maar zelden zal er zo naar toegeleefd zijn als 
de voorbije maanden in Spanje het geval was. 
# 


, ! -k"* 

*= ■- \ u, 

^ ^ 2U V-~ * - 


*, a 7- :.y *■ I 4 mm 


$ Jll|'ꧧ 
ILI* 1 » * ** v * *.i4 ** - 4 
• Rob van Zaane: Jk hoop dat de moordenaar ooit nog eens gepakt wordt” 

’lk wil gewoon dat iedereen weet wat er kan gebeuren’ 

Boek Rob van Zaane 
over paskamermoord 


Van onze verslaggever 

ZAANDAME AMSTERDAM - De 
36-jarige Rob van Zaane uit 
Zaandam schrijft een boek over 
de paskamermoord. Bijna vijf¬ 
tien maanden lang zat hij vast op 
verdenking van moord op de 21- 
jarige verkoopster Sandra van 
Raai ten, op 30 november 1984 in 
de boetiek Manouk aan de West- 
zóde in Zaandam. 

Uitgeverij Het Spectrum in 
Utrecht brengt bet boek om¬ 
streeks september op de markt 
onder de rubriek thrülér/avontu- 
renroman. Maar vooral de feiten 
rond deze zaak waarin een 'on¬ 
schuldige’ is ingesloten, zoals 
Van Zaane zelf zegt, vormen de 
inspiratiebron „voor het boek. 
Het boek, met als werktitel ’De 
Paskamermoord’, wordt op basis 
van het drieduizend pagina’s tel¬ 
lende gerechtelijk dossier over 
Rob van Zaane en zijn dagboek¬ 
notities mede samengesteld door 
de auteurs Peter Elbersen en 
Dick Nierop. 

„Ik wil gewoon dat iedereen in 
heel Nederland weet wat er kan 
gebeuren. Negenennegentig van 
de honderd mensen die dit over¬ 
komt, gaan er psychisch onder 
door”, vertelt Rob van Zaane in 
zijn nieuwe Amsterdamse fiet- 
senhandel. 

Hoger beroep 

Hij beschouwt zich het slachtof¬ 
fer van valse getuigenissen en zat 
482 dagen op verdenking van 
doodslag c.q. moord op de ver¬ 
koopster Sandra van Raalten in 
de gevangenis. Hij werd uitein¬ 


delijk veroordeeld tot twaalf jaar, 
maar in hoger beroep vrijgespro¬ 
ken. 

De paskamermoord heeft de toe¬ 
komst van Van Zaane in één klap 
veranderd. Vooral zakelijk ge¬ 
zien is de fietsenhandelaar veel 
goodwill en geld kwijtgeraakt. 
Op de dag van zijn vrijlating 
sprak Rob van Zaane over emi¬ 
gratie naar Duitsland. Uiteinde¬ 
lijk verhuisde hij zijn handel 
naar Amsterdam. 

Tijdens zijn gevangenschap 
maakte Van Zaane dagboeknoti¬ 
ties, waarin hij op zakelijke wijze 
zijn ervaringen beschrijft Voor 
gevoelens is in deze dagboeken 
weinig of geen plaats. „Ik schreef 
mijn vriendin iedere dag en in 
die brieven kon ik mijn privéle- 
ven beter kwijt”. 

Politie 

Wat in het boek zeker zal worden 
vermeld, is het politie-optreden 
tegen Van Zaane. „De politie 
twijfelt misschien nog steeds aan 
mijn onschuld. Maar dat is hun 
zaak. Als de politie dezelfde ca¬ 
paciteiten zou hebben als de 
rechters die mij vrijgesproken 
hebben, dan zou hun twijfel mis¬ 
schien gegrond zijn. Maar het is 
een stelletje boerenkneuters. Ik 
ben in Haarlem in anderhalve 
dag tijd veroordeeld. En bij het 
gerechtshof-in Amsterdam vrij¬ 
gesproken na zes dagen zitting. 
Zou je er nog aan twijfelen dat 
het onderzoek niet goed is ge¬ 
weest als drie van de hoogste 
rechters dat zeggen? Zo’n burge¬ 
meester Lems, wilde die zeggen 
dat het onderzoek goed is ge¬ 


weest? Kom nou. Dit heeft de 
staat miljoenen gekost. Ik heb dè 
eerste dag al tegen ze gezegd: 
Jullie zijn een flat aan het bou¬ 
wen, maar vergeten een funde¬ 
ring te slaan. En bij elke verdie¬ 
ping .die er bij komt, wordt de 
klap steeds groter.” 

Het gaat Van Zaane bij zijn mo¬ 
gelijke bestseller niet direct om 
het geld. Maar als het boek 
winstgevend wordt, heeft Van 
Zaane daar alle recht op, meent 
hij. 

Vindingrijk 

„Ik heb nooit eraan getwijfeld 
dat ik vrij zou komen’, zegt hij. 
„Dat kun je ook zien als je het 
hele dossier hebt gelezen. Ik heb 
het zelf drie keer helemaal uitge- 
plozert. Je bent in de rechtsgang 
niet helemóél afhankelijk van je 
advocaten’, je kunt er zelf ook 
nog wat aan doen. Op zo’n mo¬ 
ment gaan je hersenen op top¬ 
kwaliteit werken. Het is nét als 
wanneer je in het water ligt en 
verzuipt. Moet je zien hoe vin¬ 
dingrijk je in zo’n situatie 
wordt”. 

Zeker twee elementen van de 
paskamermoord vragen volgens 
Van Zaane om een oplossing. Al¬ 
lereerst mogen ze van hem het 
hele pand, waarin Manoek was 
gevestigd, verbouwen. „Want het 
doet je toch wel wat als je er 
langs komt, omdat het nog 
steeds precies hetzelfde uiterlijk 
heeft Het blijft een spookpand. 
En een ander element is natuur¬ 
lijk de oplossing van de moord 
zelf. „Ik hoop dat de moordenaar 
ooit nog eens gepakt wordt 


Madrid neemt voor het eerst sinds 
de Spaanse toetreding tot de EG in 
1986 de voorzittershamer over (van 
de Grieken). En dus zullen de 
Spaanse ministers de EG-minister- 
raden leiden, wordt het ambtelijk 
overleg door Spaanse diplomaten 
voorgezeten en zal Spanje een half 
jaar lang de EG naar buiten verte¬ 
genwoordigen. 

De Spaanse regering heeft haar EG- 
voorzitterschap uiterst grondig 
voorbereid. Waar het voor ’oude rot¬ 
ten’ als Frankrijk, Duitsland of Ne¬ 
derland min of meer een routi¬ 
neklus is geworden, is het voor Ma¬ 
drid een grote uitdaging. Een kans 
om te bewijzen dat Spanje meetelt 
in de wereld. 

Spanje behoort zonder meer tot de 
grote naties van Europa, maar in de 
internationale beeldvorming staat 
het nog te vaak in de hoek van de 
economisch zwakke landen. Dat ligt 
gevoelig bij de van nature zo trotse 
Spanjaarden. Als EG-voorzitter 
wordt Madrid nu misschien einde¬ 
lijk serieus genomen. 

Het kan zich er op laten voorstaan 
dat de Spaanse economie sinds de 
toetreding tot de Gemeenschap 
enorm is gegroeid. De Spaanse han¬ 
del met de andere EG-landen maakt 
een ongekende bloei door. Maar aan 
de keerzijde van die medaille staat 
de werkloosheid, die met 20 procent 
de hoogste is van de hele EG. 

De Spaanse regering krijgt meteen 
een zeer zwaar programma voor de 
boeg, zoals een dreigende handels¬ 
oorlog met de Verenigde Staten, 
een Europese bemiddelingsrol in 
het vredesproces in het Midden¬ 
oosten en interne EG-problemen 
over belastingharmonisatie en mo¬ 
netaire samenwerking. 

De rol van een EG-voorzitter in al 
die processen is niet altijd even dui¬ 
delijk. Het is in elk geval niet do dat 
het land dat het voorzitterschap be¬ 
kleedt, bepaalt wat er in Europa ge¬ 
beurt Het kan discussies sturen, be¬ 
middelen bij interne conflicten en 
compromissen bedenken, en vooral 
het tempo erin houden. 

Grenzen 

Dat laatste is vooral nodig bij de be¬ 
sluitvorming over de interne markt 
het vrijmaken van de Europese han¬ 
del zodat in 1992 de grenzen figuur¬ 
lijk zijn weggevallen. De afgelopen 
twee jaar zijn ruim 100 besluiten ge¬ 
nomen, maar er liggen er nog meer 
dan 150 te wachten en dat zijn niet 
de makkelijkste. 

Tegen de (sombere) verwachtingen 
in is het Griekse voorzitterschap er 
in geslaagd de afgelopen maanden 
zp’n dertig besluiten door de EG- 
ministerraad te jagen. Dat was een 
flinke stap vooruit, maar het was 
meteen ook het enige echte wapen¬ 
feit van Athene gedurende de zes 
maanden dat het de EG leidde. 

De moeilijke 'dossiers’ komen ech- 
ter nog , zoals het gelijktrekken van 
de BTw-tarieven en accijnzen in de 
EG, en het vergroten van de mone¬ 
taire samenwerking tussen de 
twaalf. Twee onderwerpen die zo 
controversieel zijn, dat het nog 
maar de vraag is of er voor eind 1992 
een oplossing voor is gevonden. 


Tijdens het Spaanse voorzitter¬ 
schap zal dat zeker niet gebeuren, al 
zal op de EG-topconferentie die in 
juni in Madrid wordt gehouden, een 
eerste rapport van een speciale 
commissie op tafel moeten liggen 
over de monetaire samenwerking 
(een Europese munt, een Europese 
centrale bank, een Europees mone¬ 
tair beleid). 


Frankrijk 


Als er over dit soort lange-termqn- 
kwesties dit jaar al besluiten vallen, 
dan zal dat eerder gebeuren in het 
najaar, wanneer Frankrijk het Euro¬ 
pese roer ovemeemt. De Spaanse 
premier Felipe Gonzales kan nu 
eenmaal niet tippen aan de invloed 
en ervaring van de Franse president 
Mitterrand. 

De Spaanse accenten zullen in de 
komende zes maanden dan ook el¬ 
ders liggen. Op sociaal terrein bij¬ 
voorbeeld, waar de socialist Gonza¬ 
les van plan is meer inhoud te geven 
aan de discussie over de sociale di¬ 
mensie van Europa dan de Grieken 
ondanks alle beloften het afgelopen 
halfjaar hebben gedaan. 

Spanje weet zich gesteund door de 
Europese Commissie in het streven 
om *1992’ niet alleen een zaak voor 
de ondernemers te laten worden. De 
werknemers moeten ook van de 
vrije Europese markt profiteren, via 
Europese afspraken over sociale 
voorzieningen, meer inspraak en 
betere arbeidsomstandigheden in 
de bedrijven. 

De beste kansen voor Spaans suc¬ 
ces liggen de komende maanden 
echter in de buitenlandse politiek. 
Onder Spaanse leiding gaat de EG 
praten met Israël en de PLO, tenein¬ 
de een dialoog tussen die twee tot 
stand te brengen. De kansen voor 
een Europese inbreng ig. het vres- 
desproces zijn groter daif ooit. 

Ook wil Madrid de relatie tussen de I 
EG en Latijns-Amerika, waarmee 
het historische banden heeft, verbe¬ 
teren. Zuid- en Midden-Amerika 
zijn voor de EG nu nog teveel een 
witte vlek, waar verreweg het groot¬ 
ste deel van de economische hulp 
naar Afrika, Azië, de Pacific en het 
Caribisch gebied gaat 

De combinatie van het Spaanse EG- 
voorzitterschap met het feit dat de 
relatie met Latijns-Amerika in de 
nieuwe Europese Commissie in 
handen is van de Spanjaard Abel 
Matutes staat er borg voor dat op dit 
terrein de komende tijd de nodige 
initiatieven verwacht kunnen wor¬ 
den. 

De Cftiekse premier Papandreou be¬ 
loofde een half jaar geleden een ac¬ 
tieve rol te zullen spelen in de relatie 
tussen de EG en Oost-Europa, maar 
daarvan is vooral door zijn ziekte en 
door binnenlands-politieke redenen 
weinig terecht gekomen. Van Gon¬ 
zales mag op dit punt meer worden 
verwacht 

Dit voorjaar komt Sovjetleider Mi- 
chail Gorbatsjov in Madrid op be¬ 
zoek en ook gaat Gonzales als een 
van de eerste Europese leiders naar 
de nieuwe Amerikaanse president 
Bush. Spaanse diplomaten hopen 
dat tegen die tijd de handelsoorlog 
met de VS over de hormonen zal 
zijn bijgelegd. 
M 

i 


Joegoslavië 


Onvoldoende steun van de 
gevestigde politieke orde in 
het land voor de moeizame 
overheidspogingen om de 
binnenlandse* economische 
crisis te beteugelen, heeft er¬ 
toe geleid dat in Joegoslavië 
de regering van premier 
Bronko Mikulic onderuit is 
gegaan. Een uniek feit, want 
het was voor de eerste maal 
sinds de proclamatie van de communistische staat, nu 44 jaar gele¬ 
den, dat een Joegoslavische regering voortijdig derailleerde. Het 
kabinet viel, doordat het pp riem ent een veto uitsprak over een 
wetsontwerp betreffende een loonstop in de gezondheidszorg en 
de onderwijssector. 

De afgetreden minisfer-president Mikulic is in zijn land zwaar geat¬ 
taqueerd. Pers en politici zijn over hem heen getuimeld, omdat hij 
niet in staat is geweest de economische aftakeling tot staan te 
brengen. 

Inderdaad is de situatie in de staathuishouding sinds de komst van 
de econoom Mikulic in 1986 verslechterd. Het land heeft een bui¬ 
tenlandse schuld van 21 miljard dollar, het werkloosheidspercenta¬ 
ge steeg naar 15 procent en de inflatie beweegt zich rond 230 pro¬ 
cent. Belgrado is niet in staat zijn verplichtingen na te komen jégens 
het Internationale Monetaire Fonds, dat invoering van een verso¬ 
bering swet als absolute voorwaarde had gesteld voor de terbe¬ 
schikkingstelling van een overbruggingskrediet. Joegoslavië heeft 
dit geld nodig om schulden af te lossen en anderszins orde op fi¬ 
nanciële zaken te stellen. Het algehele voiksprotest over de mise¬ 
rabele gang van zaken kwam in 1988 tot uiting in 1400 (I) stakin¬ 
gen. 

Toch zou het te simpel zijn alle schuld voor de economische malai¬ 
se bij Mikulic te leggen of bij diens voorganger Milka Ptaninc. Want 
in Joegoslavië gaat het er al veel langer zeer beroerd aan toe. Pfa- 
ninc en Mikulic kan verweten worden dat zij er niet in geslaagd het 
getij te keren; onder hun beleid denderde de Joegoslavische trein 
verder bergafwaarts. 

Een fors deel van de problematiek in deze scharnier tussen Oost en 
West vindt zijn oorzaak in het ontbreken van nationale eenheid en 
consensus. Ook Tito is er in zijn tijd niet in geslaagd het land homo¬ 
geen samen te smeden. Er is onverminderd sprake van ernstige 
economische en sociale ongelijkheid tussen de zes deelrepublie¬ 
ken met de twee autonome gebieden Vojvodina en Kosovo. Te¬ 
genover betrekkelijke welvaart, bijvoorbeeld in Slovenië en Kroa¬ 
tië, staan hoge werkloosheid en armoede op grote schaal, onder 
andere in Montenegro en Macedonië. Tal van beslissingen wor¬ 
den genomen op basis van proportie. ^ v 

Voortzetting van de versobering spolitiek ter sanering van de bin- 
nenlandse economie is geboden, wil het land aanspraak blijven 
maken op ondersteuning uit het buitenland. Want het kan natuurlijk 
nooit zo zijn dat bijvoorbeeld de EG geïnteresseerd blijft in een 
land, dat alleen maar schulden maakt. 

De keerzijde van de medaille is dat veel Joegoslaven nu al tegen of | 
onder de armoedegrens leven. De vraag is dus of aanhoudende _ \ 
drastische verèoberingsmaatregelen maatschappelijk nog wei 
aanvaardbaar zijn. Een waar dilemma voor het kabinet dat straks 
aantreedt. 

F.S. 


Bankrover weer vrij. 

SCHIEDAM- Een 26-jarige man uit Capelle aan den Ussel, die op Nieuw-* 
jaarsdag heeft bekend in 1986 de Rabobank ioJE|gyej|am te hebben oifer-l 
vallen, is gisteren door de politie op vrije voeten* gesteld. Hg mocht nietj 
langer worden vastgehouden in verband met internationale regels op heb 
gebied van uitlevering van verdachten. Bjj de overval maakte de man 
28.000 gulden buit. 

De man was na zjjn beke nte nis door de Capelse politie overgedragen aan 
het Schiedamse korps. De Schiedamse commissaris Van Hoff: „Wg heb¬ 
ben het onderzoek echter gestaakt toen bleek dat de man nog geen 45 da¬ 
gen geleden was uitgeleverd aan Nederland. Dat was echter niet voor dit 
feit en dan is het niet toegestaan om betrokkene toch te vervolgen”. : 


(ADVERTENTIE) I 


SEASON SINGLE THE 

SOCiETY S 

iHOP 

:NüIa' 6«* lürt * & sW&A'lCi ito 1 m 


Amt erd— » Alk—w » Ai w nto o rt » 
Dm Bosch • Den Haag frtrihnw 
Hitversmn • MaattrtcM • NUamm • 1 


• Arahea • Breda 

• Haart mi • Haart— 

• Utrecht 


Van onze correspondent 

ASHINGTON - Iets meer dan de helft van alle 
^erikaanse koeien en stieren krijgt, vier maan- 
en voor de droevige enkele reis naar het abattoir 
~oet worden ondernomen, eén kleine capsule in 
t oor ingeplant 

die capsule sijpelen stóffen als testosterone, 
traditol, progesterone en zeranol, groeihormo- 
n. Die hormonen zijn een zegen voor de Ameri- 
ï veehouders: ze sparen er met z’n allen 650 
n dollar por jaar mee uit 

®nt één enkele capsule - kosten: één dollar - 
r gt ervoor dat een rund minder voer nodig 
ft, sneller groeit en bovendien dat gewicht 
t in mager vlees, en niet in vet Daar komt nog 
U dat de hormonen een kalmerend effect heb- 
~h» zodat er meer dieren op één stuk grond kun- 
n worden gezet 


. ■ . s - .Ja- 

‘©zelfde kleine capsules echter hebben de Ver¬ 
gde Staten en de Europese Gemeenschap een 
'elsoorlog bezorgd waarvan het verloop nog 
moet worden afgewacht, maar die zeer em- 
ge gevolgen zou kunnen krggen. 


Amerikanen vrezen Europa zonder grenzen 


kan 


uit 


en K>St 

eerste schermutselingen zijn al achter de rug. 
Europese Gemeenschap heeft vanaf 1 januari 
grens voor Amerikaans rundvlees gesloten, 
adepost voor de vleesexporteurs in de States: 
migoen dbllar. 

Y°or precies dat bedrag heeft de Amerikaanse re- 
ering wraak genomen. Europese produkten als 
’ geblikte tomaten, vruchtensappen, dierenvoer 
oploskoffie hebben vanaf 1 januari invoertarie- 


ven van 100 procent opgelegd gekregen. Daarmee 
zgn ze twee keer zo duur geworden, en dus onver¬ 
koopbaar. 

. En dat is nog maar het begin. De EG heeft al van 
t? voren laten weten represailles met contra-re- 
pressailes te zullen treffen. Waarop het Ameri¬ 
kaanse ministerie van handel weer met weder- 
weder-wraak dreigde. - 

Kortom: met vliegende vaandels en roerende 
trom hebben de VS en de EG het oorlogspad ge¬ 
kozen. En als er niet snel vredeaon derhanHpiin - 
gen beginnen, dan wacht ons nog een boeiend 
jaur met als centrale vraag: welk deel van het 150 
miljard dollar per jaar waard zijnde trans-Atlanti- 
sche handelsverkeer zal worden getroffen? 

Hoe is het allemaal zo ver gekomen? De oor¬ 
sprong van de huidige vleesoorlog is onder meer 
het DES-schandaal van de beginjaren *80. DES is 


waarvan vast staat dat het gezondheidsproble¬ 
men veroorzaakt 

Landen als Australië, Nieuw Zeeland, Brazilië en 
Argentinië, die ook rundvlees naar de EG uitvoe¬ 
ren, hebben inmiddels ervoor gezorgd dat hun 
voor Europa bestemde vlees vrg van hormonen 
is. Maar de Amerikanen hebben halsstarrig ge¬ 
weigerd daaraan mee te doen. 

Waarom? Het zou een koiid kunstje zgn om alleen 
hormoon-vrü vlees naar Europa uit te voeren. Dat 
is ruim voorhanden, en het enige dat zou moeten 
gebeuren is dat de Amerikaanse overheid een 
keuringsinstituut in het leven zou moeten roepen 
dat. het voor de Europese markt bestemde rund¬ 
vlees op hormoonresten onderzoekt 

Nee, zeggen de Amerikanen, dat is ons te duur, en 
bovendien gaat het hier om een principieel ge¬ 
vecht Daarbij worden in de eerste plaats medi¬ 
sche argumenten aangevoerd. Volgens de Ameri¬ 


kanen leveren de gebruikte hormonen geen van 
alle ook maar enig gevaar voor de volksgezond¬ 
heid op. • 

En niet alleen dat, de hoeveelheden hormonen 
die uiteindelgk in het biefstukje terechtkomen 
zijn zo gering, aldus het Amerikaanse verweer, 
dat het menselijk lichaam dagelijks zelf vele hon¬ 
derden malen zoveel hormoon aanmaakt, als zelfs 
bij een vleesconsumptie van een kilo per dag naar 
binnenkomt 

De Amerikanen zgn zo overtuigd van dit gelgk, 
dat zij de EG hebben voorgesteld, een team we¬ 
tenschappen het eindoordeel in het geschil in 
handen te geven. Maar dat is door de Europese 
Commissie geweigerd. 

Dat is nogal zwak, zou je nu kunnen zéggen, maar 
het Europese argument om niet de wetenschap¬ 
pers te laten beslissen is tweeledig. In de eerste 
plaats wordt nergens in de internationale han¬ 
delsregels een dergefijk soort bemiddeling ver¬ 
plicht gesteld. 

En bovendien, aldus de EG, zelfs al zou je kunnen 
bewijzen dat de gebruikte stoffen de gezondheid 
niet schaden, dan nog hebben wij het recht hor- 
moon-vlees te verbieden. Zolang wg van Ameri¬ 
kaanse, Braziliaanse, Australische boeren hetzelf¬ 
de verlangen als van onze eigen veehouders, is er 
geen sprake van protectie, van handelsdiscrimi¬ 
natie. 


Thuismarkt 

Er zijn een paar achterliggende redenen waarom 
de Amenkanen de zaak van het hormoon-vlees zo 
hoog opnemen dat zij er een handelsoorlog voor 
overhebben. In de eerste plaats is er de zorg voor 
de thbis-inarkt 


Immers, bg de Amerikaanse consument zou g«è 
makkelijk de indruk kunnen ontstaan dat hg m 
vaarlgk rundvlees voorgeschoteki krggt („Kp 
maar, ons vlees mag in Europa niet”). Consumml 
tenorganisatie» zijn weliswaar nog niet met qisaf 
pagnes tegen hormoonvlees begonnen, iMM 
sommige onder hen raden hun leden nl wél Mm ij 
de winkels naar hormoonvrg vlees te vrageflcjTc^ 

De Amerikaanse rundveehouders, die toch et tè§ 
gen een dalende vraag aankijken vanwege dri 
wijdverspreide angst voor cholesterol in dierïjjpp 
vet, zjjn als de dood voor een anti-honnoon cam¬ 
pagne. Zij hebben Washington dan ook zwaar on¬ 
der druk gezet met de eis de harde lgn tejgag 
Europa te volgen. • - 

Daar komt dan nog bq dat andere landen zoals Ja¬ 
pan (dat jaarlijks voor 670 miljoen dollar aai 
Amerikaans rundvlees invoert) wel eens M 
Europese voorbeeld zouden kunnen volgen alt df 
EG zijn zin zou krggen. 


Angst 

Maar de zwaarst wegende reden waarom doVS 
confrontatie kiest, is angst voor Europa ’EKJWf 
Europa zonder grenzen. De Amerikanen itiin M 
toenemende mate wantrouwig tegenover dejesag 
wording van Europa omdat zij denken dm ar 
Europeanen dan hun grenzen voor buiteftispdgi 
produkten zullen sluiten. v * : 

Wat de Amerikanen vrezen is een „Fort Europa' 
en het hele gedoe rond-het hormoon vrije vlees 
wordt daarbij als een eerste maar belangrijk voor 
hoedegevecht gezien. De uiteindelijke gedacht* 
is: als we nu niet onze poot stgfhouden, dan faas 
de Europese grenzen straks ook voor al onze uk 
dere landbouWprodukten dicht 

Limburgs Dagblad 


Woensdag 4 januari 1989 • Pagina t_ LOK 


Snowremover. 

Verwijdert spuitsneeuw 
en restanten van 
stickers en tape. 
inhoud 200 ml. 

Nu slechts Spotkoopje! 

Stevige kunststof 
afwasborstel 
m diverse kleuren 
Handig en 
voordelig. 
Triorol-houder voor plastikfolie, 
aluminiumfolie en een keukenrol. 
Met 2 speciale smj-schuifjes. 

Adviesprijs 45,- 


Refresh Air. Filtert en verfrist de 
lucht in korte tijd. Met elektro¬ 
statisch filter tegen rook en 
stofdeeltjes 

Adviesprijs 47,50 


Soep laat zich goed serveren in 
deze royale soepkoppen van wit 
porselein. 

Per stuk 2,95 


stuks 

voor Ledikantrek "Nachtwacht”. 

Beschermt klem en groot tegen 
uit bed vallen. Het rek wordt 
onder het matras bevestigd. 

Lengte 75 cm. Uitschuifbaar tot 
125 cm. 

2435 


■5 £ 


MS Commissie Beheer 
Landbouwgronden 


l 1 


r I 

1 | 

v ! 

1 ! 


Het hoofd Beheer Landbouwgronden m de provincie 
Limburg maakt namens de Commissie Beheer Land¬ 
bouwgronden iBBLj bekend dat op 9 juni 1988 ten 
behoeve van de toepassing van de Beschikking 
beheersovereenkomsten 1983 en voor de toepassing 
var de Beschikking bedragen probleemgebieden (de 
zogenaamde bergboerenregeling) de kadastrale 
omschPjvirg ;s vastgesteld van de percelen cultuur¬ 
grond n net beneers- en reservaatsgebied Roerdal 
gelegen binnen de ruilverkaveling "Roerstreek". 

Oc 3 december 1988 heeft de CBL het beheersplan 
Roerdal gewijzigd vastgesteld. Dit betekent dat het 
beheersplan Roerdal, welk reeds per 1 januari 1987 
voor net beheers- en reservaatsgebied buiten de ruil¬ 
verkaveling "Roerstreek" was vastgesteld, per 1 januari 
1939 tevens van toepassing is voor het beheers- en 
-eservaatsgeb'ed binnen de ruilverkaveling "Roer¬ 
streek" De aanvang van de lopende beheersperiode 
b"]ft bepaald oc 1 jaruan 1987. 

Voorts s net reservaatsgebied binnen de ruilverkaveling 
Roerstreek" ook aankoopgebied van het Bureau 
Beheer Landbouwgronden. 

Het bovenstaande betekent dat de ondernemers die 
gronden n eigendom en/of gebruik hebben in dit gebied 
per i januari 1989 de mogelijkheid hebben om op vrij¬ 
willige Dasis een beheersovereenkomst en/of een berg- 
boerenovereenKomst te sluiten met het Bureau Beheer 
Landbouwgronden. 

Aanvraagformulieren hiervoor zijn verkrijgbaar op het 
/oigende adres 

■ Kantoor van de directeur Landbouw, Natuur en Open¬ 
luchtrecreatie 

Bureau Beheer Landbouwgronden 
Postbus 965 
6040 A2 ROERMOND 
teiefcon 04750-34251. 

Een afschrift van de betreffende besluiten van de CBL, 
de Dijbenorende kaarten alsmede een lijst met kada¬ 
strale oercelen en net beheersplan ligt ter inzage op het 
bovengenoemde Kantoor, alwaar eveneens nadere 
niichtingen verkrijgbaar zijn (Bureau Beheer Land¬ 
bouwgronden. de heer B. Lebbink, telefoon 04750- 
3425’ toestem 339 

RoermonC, 2 januari 1989. 

riet Hoofd Beheer Landbouwgronden. 

ir W j. ten Woide. 


!_ 


Dringend leuk BARMEIS¬ 
JE gevraagd voor exclusie¬ 
ve club te Kerkrade. Tel. 
04490-52942, na 18.00 uur 
tel. 045-457927. 

lAangeb. betrekkingen! 

Ga je graag met mensen 
om 1 Stichting Gez. Lich. 
zoekt een MEDEWERK¬ 
STER, ± 20-30 jr. Soll. 045- 
352044. 

Club Exclusief te Kerkrade 
vraagt GASTVROUW. Tel. 
045-423634. 

In de Edah-slagerij in 

Geleen zoeken wij een Randstad 
heeft volop 
werk 

Tekstverwerkster 

U Kunt gaan werken bij een bedrijf in Vaals als 
tekstverwerkste' WordPerfect. U verzorgt de correspondentie 
m 3 talen uw t>pevaardigheid is goed. Het werk zal op 
oproepbasis zijn, gemiddeld 3 a 4 dagdelen per week, in 
overleg met u 3e opdracht is voor lange tijd 

Natuurlijk zi|n mannen en vrouwen welkom. 

informatie bij Esther ünders, tel. 045-45 15 00, 
kerkrade Hoofdstraat 35a 

-v randstad uitzendbureau 


FAILLISSEMENT 

Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Arnhem 
d.d. 28 december 1988 is het volgende faillissement 
OPGEHEVEN WEGENS GEBREK AAN BATEN: 
Anja Bijou* B.V., statutair gevestigd te Doetinchem en 
aldaar voorheen zaakdoende, eveneens voorheen 
zaakdoende te Heerlen. 

Faillissementsnr. 151/1987. Uitgesproken: 12-8-1987. 
Curator was: Mr. l.G.H. Aarts-Mulder te Heerlen. 

De Griffier. 


Huisvrouw zoekt HUIS¬ 
VROUW voor privewerk. 
tel. 045-228481. 


CLUB PARIS vr. barda¬ 
mes. v. middag avondu¬ 
ren. Provincialeweg 31 A 
Noord, Oirsbeek. Tel. 
04492-1873. 


Gevraagd: HULP in de 
huishouding, van maandag 
tm vrijdag van 8.30 tot 
12.30 uur. Leeftijd boven 35 
jaar; moet zelfstandig kun¬ 
nen werken. Inl. tel. 045- 
241776, na 19.00 uur. 


Parttime VERKOOPSTER 
gevraagd met ervaring, v. 
vrijd. en zat. Slagerij Suij- 
len, van Weerden Poel- 
manstr. 2, Heerlen, tel. 
415702. 


- - - 

Ie slager 

Tevens zoeken wij in de Edah-slagerij in Geleen en 
Brunssum slagerijmedewerkers. U kunt telefonisch rea¬ 
geren bij dhr. Cremers, Edah-slagerij Geleen, Rijksweg- 
Zuid 87, tel. 04490-49393. 


Meertens en Zn. Versmarkt 
[ Traiteur vraagt: CAISSIȬ 
RE, wmkelverkoopster - 
part-time verkoopster. 
Kerkplein 3-5. Schin op 
Geul. tel. 04459-1893. 


Nette TAXICHAUF¬ 

FEURS gevr. voor dag en 
nacht, fulltime, Heerenweg 
267, Heerlen. 


Gevr. betrekkingen 


Gevraagd 

ervaren chauffeur 

voor internationaal veetransport. 

Fa. Wiel Brasse. Stationsstraat 155, Nuth, 
tel. 045-241410. 


NEW LOOK B.V.. Schaes- 
berg. Gevelremiging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154/- 
312709. 


Eigenbouwer vraagt MET¬ 
SELAAR event. met handl. 
Inl. na 17 uur 04492-2413. 


Gevr. flinke zelfst. WERK¬ 
STER boven 35 jr. v. don¬ 
derdag v. 10 tot 3 u. Bellen 
tussen 2 en 4 u, Hoens- 
broek, 045-213789. 


Gevr. MEISJE of vrouw' 
voor rijdend kaasbednjf (op 
de markt), voor enkele da- 

§ en per week, ook ’s zater- 
ags. De Kaasspecialist van 
Limburg, tel. 045-312318. 


tihon 

zoekt een jonge, energieKe, 
zelfstandig werkende KOK, 
met ervaring. Tel. 045- 
711563. Gevraagd voor spoedige in¬ 
diensttreding RESTAU- 
RANTKELNER. ± 18-20 

jaar, met ervaring. Soll. na 
tel. afspraak: 04490-16815, 
restaurant Rachèl, Markt 4, 
Sittard. _ 

CONTROLEUSE-STRIJK 
STER gevraagd met atelier 
ervaring. Inl. 04492-4890. 


KOMPAKTE 

ELEKTRONISCHE 

SCHRIJFMACHINE 

brother AX-15 

Door ingebouwd geheugen ’n 
groot aantal mogelijkheden 
Keuze uit div. margnetschijven. 
Incl 1 jaar garantie 


Voor VAKBEKWAME be¬ 
hang- en schilderwerk- 
zaamheden: tel. 045-210020. 


Dakdekkersbednjf M. Haas 
is en blijft het vertrouwde 
adres voor al uw DAK¬ 
WERKZAAMHEDEN. Tel. 
045-451862. 


TV VIDEO-REPARATIE 
Gorgens. Tel. 045-314122 


STUCADOOR kan no 
werk aannemen. Tel. 
462428. Na 18.00 uur. 


OPRITTEN, erfverh. etc. 
vlgs. nwe. stabilisatiemeth. 
Kallen Stabilisaties, Kerk- 
rade. Tel. 045-457415. 


TRAP BEKLEDEN, rails 
hangen, gordijnen maken. 
Voordeelprijzen en vak¬ 
manschap. Gratis prijsop¬ 
gave. Scmllings Interieur, 
Sunplein 39, Nieuwenha- 
gen. Tel. 045-312613. 


HANS LIPS voor timmer-, 
dak- en zinkwerk met ga¬ 
rantie. Vr. vrijbl. advies/of¬ 
ferte. Bel 045-453818. 


DAKDEKKERSBEDRIJF 
De Nok, voor al uw dak¬ 
werkzaamheden, met de 
langste schriftelijke garan¬ 
tie. Bel voor vrijblijvende 
offerte. Tel. 045-224459. 


Te koop aangeboden 


KEUKENS, keukenappa- 
ratuur. Laag in prijs, met 

§ arantie. RJ Handelson- 
ememing. Stationstraat 
294, Nuth. Tel. 045-242602. 


Te k. ANTRACIETKO- 
LEN. Tel. 045-752819. 


Te k. COMPRESSOR: Tel. 
045-241776. 


Tapijttegels! 

Altijd speciale partijen en 2e keus, o.a. Esco, Heuga, 
Desso, b.v. Feit of Flor, van ƒ 18,95 voor ƒ 6,95. Gratis 
stalenbezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad le¬ 
verbaar uit 20.000 m 2 , boven 50 m 2 gratis leveren. Leg¬ 
gen mogelijk. Tapijttegeihuis, 013-436903 (diverse filia¬ 
len)^_ 


Fotocopieerapparaten 

Nieuw en gebruikt, vanaf ƒ 350,- 
R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz 


Te koo 
il. 


compi. S l Or r EERUr 
INVENTARIS, bnv.: 
rollen stof, skai, vele n 


wegens omstand. 
TEERDERIJ- 
vele 

. mooie 

rompen, Louis XIV, enz., 
naaimachine dubbel-trans- 
port, Pfaff; knopenmachi- 
ne, compr. en 2 tackers 
Senco, kasten vol mate¬ 
riaal. Alleen in één koop 
mogelijk. Br.ond.nr. HO 
659 Limburgs Dagblad, 
Kouvenderstraat 215, 6431 
HE Hoensbroek. 


TAFEL en 6 stoelen afm. 
165x80 cm, passend bij alle 
meubelen, als nieuw, wit af- 
wasbaar blad. Massief wen- 
ge hout, moet weg weg. 
plaatsgebrek. Tel. 045- 
710154. 


Te k. grote kollektie Neder¬ 
landse POSTZËGELS en 
automaatboekjes. 045- 
217963. 


3-2-1-zits ribcord donker¬ 
bruin BANKSTEL, in rede¬ 
lijke staat, ƒ 225,-. Wilhel- 
mmastraat 56, Nieuwenha- 
gen. _ 


KANTELDEUREN, rol¬ 
deuren. sectiedeuren met 
of zonder afstandbediening 
in 23 maten direkt lever¬ 
baar. Afstandbediening, 
computergestuurd, ge¬ 
schikt voor alle soorten ga¬ 
ragedeuren compi. met 
zender voor in uw auto. Fa. 
Straten, Eijkskensweg 18, 
Geulle. Tel. 043-641044. 


40 tot 70% KORTING van 
de nieuwpr.! Diepvriezers, 
koelkasten, was- en droog- 
automaten, kooktoestellen, 
video, audio, stereoapp. 
incl. volle garantie, eigen 
techn. dienst + gratis thuis- 
bez. Alleen bij Vriesko, Sit- 
tarderweg 132/136. Heerlen. 
Tel. 045-7^6206/72^342. 


KACHELS opruiming 10- 
70% korting nieuw en ge¬ 
bruikt De Kachelsmid Wa- 
lem 21, Klimmen tel. 04459- 
1638. 


Te k. SALONKAST en 
bankstel. Patronaatstraat 
80, Kerkrade-West, tel. 045- 
410264. 


GELD NODIG? 

Fin.kantoor JORISSEN 


I 


Netto in 
handen 

96x 

Terugbetaling (rente + afl 
72x 60x 54x 

•) 

36x 

6000 

— 

118,- 

132- 

143,- 

198,- 

12000 

186,- 

229,- 

257- 

279,- 

389- 

18000 

278- 

337,- 

386,- 

418,- 

584,- 

24000 

370- 

448,- 

515,- 

559,- 

779,- 

28000 

432,- 

526,- 

601,- 

653,- 

909,- 

42000 

644,- 

784,- 

898- 

973,- 

1364,- 


In 


Effect, rente vanaf 0,81% per maand 
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf 

Zeer goedkope tarieven 

Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag tussen 
ƒ 1000,- en ƒ 100.000,- mogeli|k. 

Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever. 
Overlijdensnsico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijsters g 
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ocL_ 
vaak kwijtschelding bi| invaliditeit of WAO (vraag hiervoO' 
vrijblijvend prijsopgave). 

Doorlopend krediet 2% aflossing 

Voordelige ie. 2e en 3e hypotheken Hierin looptijd tot 30 
jaar. 990# 

Reeds meer dan IS jaar vertrouwd 
(gediplomeerd) kredietintermediair jr 


Schelsberg 54, Heerlen 
Tel. 045-721781/724132 

Lid. Ned. Ver. Financierings Adviseurs N.V.F. 
Piccolo’s. 
zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om ie 
te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. en 


Waar... 


kunt u deze advertenties opgeven? Bij alle kantoren vf 
het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adresse^N 

Heerlen n j 

Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 

Heerlen ^ 

Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22 i0 g 

Sittard & z 

Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23 ori 

Vaals ' hi 

VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47 


>es 


Stalmeier Musie 

'Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253 en 

Voordelige aanbiedingen 

en occasions op allerlei gebied. 

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken, 
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz. 

Eigen service- en reparatiedienst. 


Nu of nooit! Alles moet weg. Dus profiteer van de 
ongelófelijke prijzen. Kom wel snel, want op=op! JACtöl 

Voor kinderen valt 

SJSewflüsis 


TDincu 1 DAMES VESTEN 
I»w/£N EHPOÜyg ~ss 

’hpRUS*^ 


Voor kinderen. 


Geruit flanel- 
\00% Katoen. 


aarts&co 1 

voor school en kantoor 

Maastricht Munstraat 26 
Tel. 043-215347 
Showroom: 

Wycker Grachtstraat 32 
Geleen Raadhuisstraat 2 
Tel. 04490-42380 


ROKKEN^ 

Gebreid of van sweatstof. 
Diverse kwaliteiten. 

O.a. 100% Katoen. 


Nu of nooit. Van 

oersterk corduroy 


Van 100% katoen. 

jLs<r 

SKJTASJES JAAR IN, JAAR UIT 
LEKKER VOORDELIG! 


SPEKLAPPEN 

RUNDERHART 

HALSCOTELET 

STEELCOTELET 

FILETCOTELET 


nuAESfANTALONpTHEEDOEKEN HERENPÖW 

imo/. ■■ w D^ ailerlaatsten 

fes? u» 


Van denim of nylon. 
En toilettasjes. 


Jx95T 


KILO 5 

KILO 8 
KILO 


KLEUTERSKI BAKKEN 

Bijna te geef! ■hh 

tfeffusl5 


inde 

textielSupers 
hebben we 1 . 
nog veel meen 
SOEPVLEES Z/BEEN kilo 9 
KIPFILET KILO 10 

SUCADELAPPEN kilo 13 


i stuks - 


ames. 


V 


Donderdag koopavond 
(behalve tn Smard) 

HEERLEN: Heerlerbaan 106 
BRUNSSUM: Jullanastraat 24 
SITTARD: (Sanderbout). Veeatraat 42 


/^LTTr JS\ 


AMBY-MAASTRICHT: 
Undeplein 1 

GEOPEND VANAF 
WOENSDAG 12 UUR 


r 


SLAGERIJEN 


ME AT PACK Ruim 340 textielSupers 


Ook bij u in de buurt. 

Het voordeel bij de hand. Woensdag 4 januari 1989 # Pagina 7 


W DJAN - Het Franse han- 
36x ^ e lsconcern Sucres et Denrees 
I 98 _ van Ivoorkust 400.000 ton 

>ggj_ ^ acao gekocht. De hoeveelheid, 
>84!- !? le ru i m driekwart van de jaar- 
'79,- i O^se cacao-export van het land 
109,- J v °rmt, is de grootste die ooit in 
jMj-Jjeen keer is afgenomen. De presi- 
jdent van Ivoorkust, Felix Hou- 
:hal Phouet-Boigny, wilde bij de be¬ 
kendmaking van de transactie 
in n iet kwijt hoeveel geld ermee is 

gemoeid. 

3r j n dingen van de cacaohandel 
vrijsters gezegd dat Frankrijk met de 

en 00 L ___ 

hiervocf " 


Complete 
cacao-oogst 
opgekocht 


aankoop zijn vroegere kolonie 
van de financiële afgrond wil 
redden. Er zijn maanden van ge¬ 
heim overleg aan de transactie 
voorafgegaan. Houphouet-Boig- 
ny verklaarde dinsdag dat hij 


maatregelen heeft genomen om 
zijn land te behoeden voor spe¬ 
culanten die de cacaoprijzen 
omlaag hebben gehaald. 

Sinds Ivoorkust in 1960 onaf¬ 
hankelijk is geworden heeft het 
land nog nooit in zulke grote fi¬ 
nanciële problemen verkeerd 
als op het ogenblik. Cacao is 
goed voor veertig procent van 
de exportinkomsten en vier mil¬ 
joen van de tien miljoen inwo¬ 
ners van het land zijn voor hun 
levensonderhoud afhankelijk 
van cacao. 


Bureaucratie kost 
Rusland 18 miljard 


MOSKOU - De dagelijkse pa¬ 
pierwinkel die de burgers in de 
Sovjetunie krijgen te verwerken 
van hun ambtenaren kost de 
staat jaarlijks 5,25 miljard roebel 
(tegen de officiële koers 18 mil¬ 
jard gulden). Dit heeft de Russi¬ 
sche econoom Wladimir Klejn 
dinsdag gezegd in de in Moskou 


om \6 
nz. en 


ren vf Van onze redactie economie 

resseEiy HAAG - De Nederlandse zuivelindustrie moet investe- 
in het milieu, onderzoek, de gezondheid van haar produk- 
r. 80* 11 en het ontwikkelen van nieuwe produkten. De huidige 
5 ge prijs die de boeren voor hun melk krijgen en de inko- 
lt 22 ' ens P°sitie van de melkveehouderij maken investeringen 
‘Ogelijk. De concurrentiepositie van de melkveehouderij en 
5 zuivelindustrie kunnen daardoor voor de toekomst veilig 
23 orden gesteld. Voorzitter drs. H. Schelhaas van het Produkt- 
-‘hap voor Zuivel heeft dit gisteren gezegd in zijn nieuwjaars- 
47 >e spraak. 


Om concurrentiepositie veilig te stellen 

uivelindustrie moet 


investeren in milieu verschijnende krant „Moskows- 
kij Komsomolez”. 

Klejn heeft berekend dat elke 
Sovjetburger gemiddeld vijfen- 
eenhalf document per jaar in¬ 
vult. „In de loop van zijn leven 
betekent dat 390 verschillende 
papieren”, zei Klejn. Met het 


• De Clenet Tiffani, een 
zeseneenhalve meter lan¬ 
ge protserige wagen, is 
een van de bijzondere 
auto’s die deze week te 
zien zijn op een tentoon¬ 
stelling in het Autotron in 
Rosmalen. In totaal zijn 
ongeveer tachtig speciale 
auto’s te bezichtigen met 
een waarde van 25 mil¬ 
joen gulden. De Clenet- 
Tiffany wordt in de VS 
gebouwd, mag ook in Ne¬ 
derland op de weg en kost 
175.000 gulden. 


♦ I CtJ ^ aren tachtig van de superhef- 
1 .p kor nen volgens Schelhaas de 
1253 en ne gentig van de milieuproble- 

Belasting op 
plastic tassen 

~ De producenten van 
iVit* i boodschappenzakken 
moeten per 1 februari 
ht?ft taande een . belasting gaan 
plu ien van dr * e stuivers voor 
bl astlc za ^ die zij produce- 
zau'u Mibeuvriendelijke plastic 
akk en en za kk en (jj e niet ge _ 

uikt worden voor het vervoer 
an boodschappen vallen bui- 
en de belastingheffing. Italië 
wu m januari 1991 het gebruik 
den a ^ e ^ ast * c za kken verbie- 


| U overzicht \ 
Stapje terug 

^STERDAM - De lagere op - 

» ' nin ë van Wall Street gooide gis- 
er middag flink roet in het eten 
?P de Amsterdamse effecten- 
ueurs. Het Beursplein was de 

J dag in een zeer voorzichtige 
stemming geopend, maar de 
poersen trokken allengs aan om 
ater weer terug te vallen. 

^anvankelijk noopten de lagere 
uollar en de lagere opening van 
Uonden tot voorzichtigheid om 
v^“ rs t maar eens te kijken wat 
V'all Street op haar eerste beurs- 
ag van het jaar zou gaan doen. 
at viel tegen. De Dow Jonesin- 
uex bleef de eerste uren van de 
handel ruimschoots onder het ni- 
yeau van het oudejaar en het op- 
hhisme dat zich rond het mid¬ 
daguur op het Beursplein ver¬ 
taalde in aantrekkende aande- 
cnkoersen ebde weg. Uiteinde- 
I J k sloten 86 fondsen hoger, 85 
,a ger en 69 onveranderd. De om- 
zet was hoog: f 840 miljoen in 

aandelen. 

algemene stemmingsindex 
sloot 1 punt lager op 158,9 en ook 
de nieuwe CBS-herbeleggingsin- 
dex gaf een punt prijs op 208,3. 
u e oude ANP/CBS-index, waar- 
m voor een deel het koersniveau 
van de vorige dag nog is ver¬ 
kerkt, steeg echter 2,3 punt naar 
*91,6 en kwam daarmee voor het 
eerst weer op het niveau van 
vóór de beurskrach van oktober 
1987. 

de obligatiemarkt, waar een 
•hzet werd gehaald van f 692 
yhljoen, noteerden de belang- 
Jkste staatsleningen 0,1 tot 0,2 
Punt lager. Vrees voor rentestij- 
| ln g in Duitsland is daar volgens 
i®h handelaar de oorzaak van. 

y de belangrijkste aandelen 
,PJongen Nedlloyd en NMB in 
e t oog. De eerste schoot in het 
, e 8in van de middag 8,50 om- 
°°g naar f 301, maar daarmee. 
Y as het plafond bereikt en 
o r °ogde de vraag op. Het slot lag 
P f 285, wat een verlies inhield 
Va h f 7,50. 

jyiB, op maandag eveneens een 
? r se stijger, voegde op f 500 een 
entje aan de koers toe. 
Jphninklijke Olie zakte onder 
ruk van de lagere dollar f 1,90 
. dar f228,20. Akzo werd in het 
e gin van de middag wat duur- 
er maar moest later terug naar 
. en slot van f 154,40, wat een ver- 
les betekende van f 1,10. Hoogo- 
ln e ^s volgde een zelfde patroon: 
f 7 » m * dda ë liep de koers op tot 
o,50, maar in de laatste uren 
t an „^ e handel zakte de prijs in 
1 f76,50, een verlies van f 0,80. 


matiek. „De milieuproblematiek 
beschouw ik op dit moment als de 
ernstigste uitdaging voor de zuivel¬ 
sector”, aldus de PZ-voorzitter. 
Naar zijn mening bestaat er nog veel 
onduidelijkheid over de mate waar¬ 
in de veehouderij aan de verzuring 
bij draagt en kan die veehouderij 
een veel zorgvuldiger standpuntbe¬ 
paling eisen, zodat er evenwichtige 
en afgewogen maatregelen kunnen 
worden genomen. Anderzijds moet 
de veehouder zich volgens hem rea¬ 
liseren dat aan vrij ingrijpende 
maatregelen niet meer valt te ontko¬ 
men. 

Voor de Nederlandse zuivelindus¬ 
trie is 1988 een jaar van records ge¬ 
worden. De uitvoer van kaas in een 
jaar tijd passeerde net voor de jaar¬ 
wisseling de grens van 400.000 ton. 
De melkveehouder kreeg gemid¬ 
deld 78,65 gulden voor 100 kilogram 
melk. De waarde van de uitvoer van 
zuivelprodukten steeg van 7,3 mil¬ 
jard gulden in 1987 naar 8,6 miljard 
vorig jaar. De netto-opbrengst van 
de zuiveluitvoer (na aftrek van de 
invoer) steeg van zes miljard in ’87 
naar 7,5 miljard gulden vorig jaar. 
De stijging is grotendeels toe te 
schrijven aan de stijging van de prij¬ 
zen. 

De Europese zuivelmarkt is voor 
het eerst sinds vele jaren schoon, zo¬ 
als Schelhaas het noemt. Dat leidde 
in de loop van 1988 tot het aantrek¬ 
ken van de prijzen op de wereld¬ 
markt. 

De veranderingen in de zuivelin¬ 
dustrie waren volgens Schelhaas 
niet opzienbarend in 1988. Het aan¬ 
tal ondernemingen daalde met twee 
tot 33. Samen hadden zij met 104 
drie bedrijven minder dan in 1987. 
De werkgelegenheid in de zuivel 
daalde met 100 arbeidsplaatsen tot 
19.200. Sinds de invoering van de 
superheffing is de werkgelegenheid 
in de zuivel met 2.000 arbeidsplaat¬ 
sen teruggegaan. Succes Havelaar-koffie 
bedreigt Wereldwinkels 


GRONINGEN - Een kwart van 
alle (Derde) Wereldwinkels in 
ons land wordt bedreigd met 
sluiting als gevolg van het succes 
van de Max Havelaar-koffie. Dat 
heeft de overkoepelende organi¬ 


satie van de Wereldwinkels be¬ 
cijferd. 

Deze ideële zaken worden ge¬ 
rund door vrijwilligers. Een 
grpot deel van de onkosten 


wordt gedekt uit de opbrengst 
van de zogeheten zuivere koffie, 
waarvan de winst terecht komt 
bij de verbouwers in plaats van 
de tussenhandelaars. 

Sinds enkele weken wordt onder 
leiding van de organisatie Soli- 
daridad ook zuivere koffie, voor¬ 
zien van een Max Havelaar-keur- 
merk, via normale winkels en su¬ 
permarkten verkocht. De We¬ 
reldwinkels dreigen op den duur 
hun klandizie te verliezen. 


UTRECHT - De Neder¬ 
landse Spoorwegen krij¬ 
gen een nieuwe topstruc¬ 
tuur. Momenteel bestaat 
de NS-top uit president- 
directeur drs. L.F. Ploe¬ 
ger als enig statutair be¬ 
stuurder en vijf directeu¬ 
ren. In de loop van dit 
jaar wordt die top omge¬ 
vormd tot een statutaire 
hoofddirectie met zes le¬ 
den waarbij Ploeger als 
directievoorzitter zijn 


Topstructuur 
NS verandert 


statutaire bestuurlijke 
verantwoordelijkheid 
met zijn vijf collega’s 
deelt. 

De wijziging in de top¬ 
structuur maakt deel uit 


van een totale reorgani¬ 
satie bij NS die in januari 
1990 zijn beslag moet 
hebben gekregen en 
waarbij de spoorwegen 
zich nadrukkelijker op 


de markt gaan oriënte¬ 
ren. Zo worden de be¬ 
staande vijftien rayons 
omgezet in acht regio’s 
onder leiding van even 
zovele regiodirecteuren. 

De verschillende dien¬ 
sten en bedrijfsonderde¬ 
len gaan zelfstandiger 
opereren en krijgen meer 
bevoegdheden en verant¬ 
woordelijkheden. 


wachten in de ambtelijke gangen 
en kamertjes zijn de inwoners 
van de Sovjetunie elk jaar 1,7 
miljard uur kwijt. Ambtenaren 
hebben voor het verwerken van 
de papieren nog eens 27,8 mil¬ 
joen uur nodig. 


Klejn telde deze aantallen bij el¬ 
kaar op en maakte een vergelij¬ 
king. „In deze tijd zou men 157 
miljoen ton graan kunnen zaaien 
en oogsten, 216 miljoen televisie¬ 
toestellen kunnen bouwen of 
1,44 miljard paar dameslaarzen 
kunnen vervaardigen.” 


Winst NIB 
valt mee 

DEN HAAG - De winst die de Na¬ 
tionale Investeringsbank in 1988 
heeft behaald overtreft de verwach¬ 
tingen. In het eerste halfjaar was er 
sprake van een winststijging van 8 
procent tot f 34,2 miljoen. Over het 
hele jaar echter zal de winstgroei 
boven 8 procent uitkomen, terwijl 
bij de publikatie van de halfjaarcij¬ 
fers nog een lichte winststijging 
werd verwacht.De stijging is vooral 
te danken aan het participatiebe- 
drijf, dat zich in de tweede helft van 
het jaar gunstiger heeft ontwikkeld 
dan verwacht. Daarnaast leverden 
de activiteiten op het terrein van de 
effectenbemiddeling een belangrij¬ 
ke bijdrage dank zij de gunstige 
gang van zaken bij het commissio- 
nairshuis Strating, waarin de NIB 
sinds begin 1988 een meerderheids¬ 
belang heeft. De kredietverlening 
bleef op het peil van 1987, terwijl de 
rentemarge iets beter was. 

Venberg-Venlo 
onderdeel Atag 

ULFT-VENLO - Venberg in Venlo 
is definitief onderdeel geworden 
van Atag in Ulft. Venberg is de moe¬ 
dermaatschappij van Metaalwaren- 
fabriek Venlo (ruim 100 medewer¬ 
kers, omzet f 20 miljoen per jaar), 
die kranen maakt voor badkamers 
en keukens. 

Als een van de redenen voor de 
overneming werd bij een bekend¬ 
making in oktober over de onder- 
handelingen genoemd dat Venberg 
een sterkere financiële basis nodig 
had. 

Dollar bijna 
cent omlaag 

LONDEN - De dollar is dinsdag 
met bijna een cent in koers gedaald. 
Op de wisselmarkt van Amsterdam 
werd de handel beëindigd met een 
koers van 1,9895 gulden tegen een 
slotkoers van 1,9990 gulden op 
maandag. Dinsdag was de eerste 
dag van het nieuwe jaar dat er in 
Europa weer op grote schaal in dol¬ 
lars kon worden gehandeld. 

De dollarkoers opende dinsdag al 
lager. De daling werd toegeschre¬ 
ven aan technische factoren en aan 
het verschijnsel dat er in een perio¬ 
de van vrije dagen de economische 
situatie goed onder de loep wordt 
genomen. Vooral de ontwikkelin¬ 
gen in de Amerikaanse economie en 
de twijfels over de aanpak van Bush 
zouden tot de daling hebben bijge¬ 
dragen. 

Dinsdag werd ook bekend dat de 
Bondsrepubliek in november vorig 
jaar een fors overschot op haar han¬ 
delsbalans heeft geboekt, waaruit 
kan worden afgeleid dat de Ameri¬ 
kaanse handelsbalans voorlopig 
nog wel een groot tekort zal verto¬ 
nen. Ook dat deed de dollar geen 
goed. 


beurs en valuta 


Goud en zilver 


AMSTERDAM - Voorlopige noterin¬ 
gen goud en zilver op 3-1-1989 om 
14.30 uur bij de fa Dryfhout, alles in 
kg: 

GOUD: onbewerkt ƒ 26.200-/ 26.700, 
vorige ƒ 26.660-/ 27.160) bewerkt ver¬ 
koop ƒ 28.300, vorige ƒ 28.760 laten. 

ZILVER: onbewerkt ƒ 350-/ 420, vori¬ 
ge ƒ 355-/ 425; bewerkt verkoop ƒ 460 
laten, vorige 470 laten. 


Advieskoersen 


AMSTERDAM - Advieskoersen bui¬ 
tenlands bankpapier van gisteren: 


Amer.dollar 

1,93 

2.05 

Brits pond 

3,50 

3.75 

Belg. frank (100) 

5,21 

5.51 

Duitse mark (100) 

111.00 

115,00 

It. lire (10.000) 

14.60 

16,00 

Port. esc. (100) 

1,27 

1.45 

Can. dollar 

1.61 

1.73 

FVanse fr. (100) 

31,85 

34,35 

Zwits. fr. (100) 

131,00 

135,50 

Zweedse kr. (100) 

31,25 

33.75 

Noorse kr. (100) 

29,00 

31.50 

Deense kr. (100) 

27.75 

30.25 

Oost.schill (100) 

15.80 

16.40 

Spaanse pes (100) 

1.68 

1.83 

Griekse dr. (100i 

1.20 

1.40 

Finse mark (100) 

46,50 

49,50 

Joeg. dinar (100) 

0.01 

0.06 

Iers pond 

2,89 

3.14 

Jap. yen (10.000) 

157,75' 

162.75 


Wisselmarkt Amsterdam 


AMSTERDAM - 

Noteringen op de 

Amsterdamse wisselmarkt per gister¬ 
middag: 

Amer. dollar 

1,98725-98975 

Brits pond 

3,6285-6335 

Duitse mark 

112,870-920 

Franse franc 

33.030-33.080 

Belg. franc 

5.3815-3865 

Zwits. franc 

133,295-345 

Japanse yen 

160,60-160,70 

Ital. lire 

15.285-335 

Zweedse kroon 

32,685-735 

Deense kroon 

29.165-2H5 

Noorse kroon 

30.585-635 

Canad. dollar 

1.67025-67275 

Oost. schil! 

16.0450-6550 

Iers pond 

3.0120-0220 

Spaanse pes 

1.7660-7760 

Gr. drachme 

1.3050-4050 

Austr. dollar 

1.7175-7275 

Hongk.dollar 

25.45-25.70 

Nieuwz.dollar 

1,2525-2625 

Antill.gulden 

1,1000-1300 

Surin. gulden 

1.1000-1400 

Saudische nal 

52.90-53.15 

Ecu gulden 

2.3440-3490 


INDEX Amsterdam ANP/CBS 


AMSTERDAM 

- De 

jongste 

ANP - 

CBS-indices over de Amsterdamse Ef- 

fectenbeurs per 

dato 

gisteren 

luiden 

(eerste kolom vorige index, laatste ko- 

lom index van gisteren, e.e.a. \ 

olgens 

1979 = 100): 
algemeen 


289,3 

291,6 

alg.-lokaal 


283,5 

287.5 

internationals 


295.4 

295,9 

industrie 


252.8 

256.2 

scheep/luchtv. 


268.3 

273.0 

banken 


357,4 

362,7 

verzekering 


616,1 

626.4 

handel 


469,1 

475.5 

ebs obl.index 


115,5 

115,2 

rend. staatsl. 


6,24 

6.27 

waarvan 3-5 jr 


6,14 

6,17 

waarvan 5-8 jr 


6,27 

6,30 

waarv.5 langst 


6.44 

6.48 

rend. bng-len. 


6,62 

6.63 

rend. bankien. 


6,32 

6,31 


Avondkoersen Amsterdam 


AMSTERDAM - In het telefonisch 
avondverkeer kwamen dinsdagavond 
de volgende koersen tot stand (tussen 
haakjes de laatste notering van dezelf¬ 
de dag): 

Akzo 154.00 (154.40) 

Kon Olie 227.10-228,00 (228,20) 

Philips 34,50gb-34.80 (34.80) 

Unilever 116.50-117.80 (117,80) 

KLM 42.40-42,70 (42.70) 


NEW YORK Dow Jones 


NEW YORK - De beursgemiddelden 
van gisteravond te^New York luiden 
volgens de Dow Jones Index (achter¬ 
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20 
spoorwegen en overig transport. 15 
nutsbedrijven, gevolgd door het geza¬ 
menlijke gemiddelde: 


Begin 

Hoogst 

Laagst 

Slot 

Winst 

verlies 


2163.21 

2168.39 

2127.14 

2144.64 

- 23.93 


965.95 
970.01 
951.36 

959.95 


186.34 
186.58 
183 44 
184.15 


823 86 
826.11 
810.62 
816.95 


beurs van amsterdam 


Hoofdfondsen 

AEGON 

Ahold 

Akzo 

ABN. 

Alrenta 
Amev 
Amro-Bank 
Ass. R’dam 
Bols 

Borsumij W. 
Bührm.Tet. 
C.S.M.cert. 
Dordtsche P. 
Elsevier 
Fokker eert. 
Gist-Broc. e. 
Heineken 
Hoogovens 
Hunter Dougl. 
Int.Müller 
KLM 

Kon.Ned.Pap. 
Kon. Olie 
Nat. Nederl. 
N.M.B. 

Nedlloyd Gr. 

Nijv. Cate 

Océ-v.d.Gr. 

Pakhoed Hold. 

Philips 

Philips div89 

Robeco 

Rodamco 

Rolmco 

Rorento 

Stork VMF 

Unilever 

Ver.Bezit VNU 

VOC 

Wessanen 
Wolt Kluwer 


Binnenl. aandelen 


Aalberts Ind 
ACF-Holding 
Ahrend Gr c 
Alg.Bank.Ned 
Asd Opt. Tr. 

Asd Rubber 
Ant. VerfT. 

Atag Hold c 

Aut.Ind.R'dam 

BAM-Holding 

Batenburg 

Beers 

Begemann 

Belindo 

Berkel's P. 

Blyd.-Will 

Boer De. Kon. 

de Boer Wmkelbedr. 


152.00b 152,00 


Boskalis W. 
Boskalis pr 
Braat Bouw 
Burgman-H. 
Calve-Delft c 
Calvé pref.c 
Center Parcs 
Centr.Suiker 
Chamotte Ume 
Cindu-Key 
Claimmdo 
Cred.LBN 
Crown v.G.c 
Desseaux 
Dordtsche pr. 
Dorp-Groep 
Dorp v.div.89 
Econosto 
EMBA 
Enraf-N.c. 

Eriks hold. 

Frans Maas c. 
Furness 

Gamma Holding 

Gamma pref 

Getronics 

Geveke 

Giessen-de N. 

Goudsmit Ed. 

Grasso’s Kon. 

Grolsch 

GTl-Holding 

Hagemeyer 

H.B.G. 

HCS Techn 
Hem Hold 
Hoek’s Mach. 
Holdoh Hout 
Holec 

H.A.L. Tr. b 
Holl.Am.Line 
Heineken Hld 
Holl.Sea S 
Holl. Kloos 
Hoop en Co 
Hunter D.pr. 

ICA Holding 
IGB Holding 

IHC Caland 
Industr. My 
Ing.Bur.Kondor 

Kas-Ass. 

Kempen Holding 
Klene's Suik. 
KBB 

KBB (eert.) 
Kon.Sphmx 
Koppelpoort H. 
Krasnapolsky 
Landre & Gl. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 
Medicopharma 
Melia int. 


slotkoersen/optiebeurs 


3020.00 3020.00 
780,00 775,00 

4220.00 4230.00 


16.00b 16.60 

990.00 990.00 

12850,00 12950,00 


6900,00 6900.00 
600,00 600,00 


1455,00 1435.00 
1458,00 1447,00 


MHV Amsterdam 
Mueara Enim 
M.Enim OB-cert 
Moolen en Co 
Mulder Bosk. 
Multihouse 
Mynbouwk. W 
Naeff 
NAGRON 
N1B 

NBM-Amstelland 

NEDAP 

NKF Hold.eert. 

Ned.Part.Mij 

Ned.Spnngst. 

Norit 

Nutricia 

Omnium Europe 

Orco Bank c. 

OTRA 

Pal the 

Polynorm 

Porcel. Fles 

Ravast 

Reesink 

Riva 

Riva (eert.) 

Samas Groep 
Sanders Beh. 
Sarakreek 
Schuitema 
Schuttersv. 

Smit Intern. 
St.Bankiers c. 
Telegraaf De 
TextTwenthe 
Tulip Comp. 
Tw.Kabel Hold 
Ubbink 
Union Fiets. 
Ver.Glasfabr. 

Verto 

Volker Stev. 
Volmac Softw. 
Vredestein 
VRG Gem.Bez. 
Wegener Tyl 
West Invest 
Wolters Kluwer 
Wyers 


Beleggingsinstellingen 

Aegon Aand.f. 34,40 

ABN Aand.f. 67,50 

ABN Beleg.f 51.40 

ALBEFO 50,60 

Aldollar BF $ 20,90 

Alg.Fondsenb. 221.00 

Alliance Fd 12.70 


1050,00 1050,00 


Amro Eur.F. 
Amvabel 
AsianTigersFd 
Bemeo Austr. 
Berendaal 
Bever Belegg 
BOGAMIJ 
Buizerd Laan 
Delta Lloyd 
DP Am. Gr.F. 

Dp Energy.Res. 
Eng-Holl.B T.l 
EMF rentefonds 
EunnvesUl) 

Eur Ass Tr 
EurGrFund 
Hend.Eur.Gr F. 
Henderson Spirit 
Holland Fund 
HoU.Obl.Fonds 
Holl.Pac.F 
Interbonds 
lntereff.500 
Intereff.Warr. 
Japan Fund 
MK Int. Vent. 
Nat.Res.Fund 
NMB Dutch Fund 
NMB Oblig.F. 
NMB Rente F. 
NMB Vast Goed 
Obam, Belegg. 
OAMF 
Orcur.Ned.p. 
Prosp.Int.H.I. 
Rentalent Bel. 

Ren totaal NV 
Rolinco cum.p 
SciiTech 
Technology F. 
Tokyo Pac H. 
Trans Eur.F. 
Transpac.F. 
Uni-lnvest 
Uruco Inv.F. 
Urufonds 
Vast Ned 
Venture F.N. 

VIB NV 
WBO Int. 
Wereldhave NV 
Wereldh.div89 


62,50 

95.30 
51,00 

62.50 
99,40 

26.50 
117,00 

35.60 

38.30 

20.90 
30,00 

1120.00 

72,20 

105.00 

5.10 

49.30 

152.50 
67,00 

60.50 

121.40 
101.80 
600.00 

31.30 

224.50 

37.50 

64.70 
1285,00 

34,00 

36.60 
101,80 

37.90 

190.20 
16,15 

46.90 

10.40 
1357.90 

31.10 

102,00 

17.70 
19.00 

239.50 

64.90 
523.00 
117.00 

81.70 

25.60 
121.40 

38.50 

84.60 
76,00 

203.20 

200,00 


63.00 

95.00 

50.90 
62.80 

98.90 

26.50 
118,00 

35.60 
38,00 
21.10 
30,00 

1120.00 

72,00 

105,00 

5,10 

49.50 

152.50 

67.80 
60,30 

120.50 
101,60 
600,00 

31.20 

225,00 

38.50 

64.70 
1280,00 

34,00 

36.60 
101,80 

37.90 

190.20 

15.80 

46.50 
10,40 

1357.50 
31,10 
102,00 b 

17.70 
16,00 

237.00 

64,00 

510,00 

117.20 

81.70 

25.80 

121.50 

38.60 

84.60 
76,00 

203.80 

200.50 


Am ba 

America Fund 
Amro A.in F. 
Amro Neth.F. 


Orig. n.amerik. aandelen 

Allied Signal Ind 32,50 32 

Amer. Brands 65,70 66 

Amer Expres 26.00d 

Am.Tel.A Tel. 28,70 

Amentech 95,70 

Amprovest Cap, 130.00 130 

Amprovest lnc. 230,00 230 

ASARCO Ine. 27,30 27 

Atl. Richf. 80.20 80 


BAT Industr. 

Bell Atlantic 
BeliCanEnterpr 
Bell Res.Adlr 
Bell South 
BET Public 
Bethi. Steel 
Boeing Comp. 
Chevron Corp. 
Chrysler 
Citicorp. 
Coigate-Palm. 
Comm. Edison 
Comp.Gen.El. 
Control Data 
Dai-Ichi Yen 
Dow Chemical 
Du Pont 
Eastman Kodak 
Elders IXL 
Euroact.Zw.fr. 
Exxon Corp. 

First Paclnt 
Fluor Corp. 

Ford Motor 
Gen. Electric 
Gen. Motors 
Gillette 
Goodyear 
Grace & Co. 

Honeywell 
lnt.Bus.Mach. 
Intem.Flavor 
Intern. Paper 
ITT Corp. 

Litton Ind. 
Lockheed 
Minnesota Mining 
Mobil Oil 
News Corp Aus$ 
Nynex 

Occ.Petr.Corp 
Pac. Telesis 
P.& O. ® 

PepsiCo 

Philip Morris C. 
Phill. Petr. 
Polaroid 
Privatb Dkr 
Quaker Oats 
RJR Nabisco 
StGobin Ffr 
Saralee 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Southw. Bell 
Suzuki (yen) 
Tandy Corp. 
Texaco 
Texas Instr. 

T.I.P Eur 
Toshiba Corp. 
Union Carbide 
Union Pacific 


4,50 

71.10 

37.20 
1,60 

39.80 

2,22 

23.20 
60,60 

46.30 

25.30 

25.80 
47,00 

32.70 
400,00 

20.00 

3380,00 

87.50 

88.30 

45.30 
3,40 

222,00 

44,00 

1.30 

23.40 

50.50 

44.60 

83.60 

33.20 
51,00 
26.00 

59.75 

121.50 

49.40 

46.30 

50.10 

71.70 

41.20 
62,00 

45.50 

9.70 

66.10 

25.60 

30.80 
5.80 

39.80 
101,50 

19.50 

36.80 
320,00 

53.20 

91.30 
588,00 

42.00 

32.70 

40.70 

40.30 
725,00 

41,00 

51.00 

40.60 
1.65 

1010,00 

25.60 

64.50 


53,20 

90.50 
602,00 

44,00 

32.70 

40,90 

39.70d 

725.00 

41.00 

51.00 

41,00 

1,65 

1010,00 

25,60 

64.50 


Unisys 28,10d 

USX Corp 29.20 

US West 57.70 

Warner Lamb. 76,40 

Westinghouse 52,60 

Woolworth 51,50 

Xerox Corp. 58,30 

Certificaten buitenland 

AMAX Ine. 44,50 

Am. Home Prod. 160,00 

ATT Nedam 60,00 

ASARCO Ine. 43.00 

Atl. Richf. 159.00 1 

Boeing Corp. 121.00 1 

Can. Pacific 34.00 

Chevron Corp. 93,50 

Chrysler 48,00 

Citicorp. 51,00 

Colgate-Palm. 92,50 

Control Data 35,00 

Dow Chemical 172,50 1 

Eastman Kodak 89,00 

Exxon Corp. 89,20 

Fluor Corp. 43.00 

Gen. Electric 87.50 

Gen. Motors 166,50 1 

Gillette 66,50 

Goodyear 101.00 1 

Inco 66.00 

I.B.M. 241.00 2 

Int. Flavors 99,00 

ITT Corp. 101.00 1 

Kraft Ine 198,00 

Kroger 17.00 

Lockheed 82.00 

Merck 4 Co. 113,00 1 

Minn. Min. 123.00d 123,00 

Pepsi Co. 76,00 

Philip Morris C. 202.50 2 

Phill. Petr. 36.20 

Polaroid 68,00 

Procter & G. 170,00 

Quaker Oats 100.00 1 

Schlumberger 65.50 

Sears Roebuck 80,00 

Shell Canada 68,00 

Tandy Corp. 80.50 

Texas Instr. 80.00 

Union Pacific 127.00 1 

Unisys Corp 55.00 

USX Corp 59,00 

Vanty Corp 4.10 

Westinghouse 104.00 1 

Woolworth 102.00 1 

Xerox Corp. 113,00 1 


Warrants 

Akzo 

AMRO wan 1 . 
Asia Pac Gr F, 


2350,00 2380,00 
127,50 127,50 


Bogamy 
Falcons Sec. 
Honda motor co. 
K.L.M. 85-92 
Philips 85-89 
St.Bankiers a 
St.Bankiers b 


Euro-obligaties & ennv. 

10'/4 Aegon 85 

Aegon warr 13,40 

10‘5 ABN 87 98,25 

13Amev 85 98,50 

13Amev 85 97,50 

10 Amev85 101,50 

11 Amev 86 98,80 

14WAmro87 99,20 

13 Amro-Bank82 102,25 

10‘/ 2 Amro 86 96,80 

10 Amro 87 97,80 

5*4 Amro 86 102,00 

Amro Bank wr 26,20 

Amro zw 86 68,50 

9 BMH ecu 8592 102,25 

7 BMH 87 98,25 

11 CC Rabo83 101.00 

9 CCRabo 85 105,00 

7 CCRabo 84 108,30 

lOVsEEG-ecu 84 102.00 

9^EIB-ecu 85 106,35 

12'/2 HIAirl.F 94,75 

12 N1B(B) 8590 102.00 

ll'/« NGU 83 101,50 

10 NGU 83 100,50 

2V 4 NMB 86 87,00 

NMB warrants 33.20 

8% Phil. 86 95,10 

6 3 A Phil.83 95,35 

H'AUn.Becumy 86 99.90 

12V* Uml. 97,75 

Parailelmarict 

Alanhen 17,00 

Berghuizer 46,70 

Besouw Van c 36,20 

CB Oblig.F.1 101.70 

CB Oblig.F.2 101,90 

CB Oblig.F.3 103.30 

De Dne Electr. 27,90 

Dentex Groep 26.50 

Dico Intern. 82.00 

DOCdata 31.50f 

Geld Pap.c. 70.60 

Gouda Vuurv c 63,00f 

Groenendijk 26,20 

Hes Beheer 240,00 

Highl.Devel 11.30 

Homburg eert 3,60 

Infotheek Gr 19,70e 

Interview Eur 7,20 

Inv. Mij Ned. 39.20 

KLM Kleding 26.90 


Kuehne-fHeitz 
LCI Comp.Gr. 

Melle 

Nedschroef 
Neways Elec. 

NOG Belfonds 
Pie Med 
Poolgarant 
Simac Tech. 

Text Lite 
Verkade Kon. 
Weweler 

OPTIEBEURS 
sene 

■ omzet 

V.K. 

S.k 

abn 

c 

jan 

40,00 

354 

5,00 

4.60 

abn 

c 

jan 

45.00 

788 

1.00 

0.60 

aegn 

c 

jan 

90.00 

316 

3.60 

3.10 

akzo 

c 

jan 

150,00 

925 

7.20 

5.80 

akzo 

c 

jan 

160,00 

375 

1.90 

1.30 

akzo 

c 

apr 

160,00 

782 

7,40 

6,30 

amro 

c 

jan 

80.00 

642 

2,30 

1.80 

dr'Fl 

c 

feb 

205.00 

350 

0,80 

0.80 

cLFl 

p 

jan 

195,00 

700 

0,80 

0,80 

d'Fl 

p 

st*p 

190.00 

312 

5,00a 

5.50 

eoE 

c 

jan 

245,00 

43! 

18.00 

17.50 

eoE 

c 

jan 

255.00 

311 

9.00 

7.90 

eoE 

c 

jan 

260,00 

545 

5.60 

4,50 

eoE 

c 

jan 

265.00 

503 

3.20 

2.40 

eoE 

c 

jan 

270,00 

305 

1.90 

1.20a 

eoE 

c 

mrt 

270.00 

309 

6.20 

5.50 

eoE 

p 

jan 

255.00 

322 

1.40 

1.50 

eoE 

p 

jan 

270,00 

466 

8,50 

9,00b 

eoE 

p 

mrt 

260.00 

412 

7,00 

7,80 

eoE 

p 

apr 

260.00 

552 

8.50 

9.00b 

hoog 

c 

jan 

70.00 

1065 

7.90 

7.00 

hoog 

c 

jan 

75.00 

639 

4.20a 

3.60 

hoog 

c 

jan 

80.00 

520 

2,00 

1.70 

hoog 

c 

apr 

65.00 

301 

14,80 

14.00a 

hoog 

c 

apr 

80.00 

543 

5.40 

5.00 

kim 

c 

jan 

40,00 

547 

3.40 

3,00 

kim 

c 

jan 

45,00 

320 

0,50 

0.30 

knP 

c 

jan 

42.50 

470 

5,60 

5.00a 

knP 

c 

jan 

45.00 

537 

3.50 

2.70 

knP 

c 

jan 

47.50 

415 

1.20 

1.10 

knP 

c 

apr 

47,50 

455 

3.10 

2,80 

knP 

c 

apr 

50,00 

324 

1.90 

1.70 

nedl 

c 

jan 

280.00 

472 

19.00 

15.00 

natn 

c 

jan 

65.00 

449 

4.00 

3.60a 

natn 

c 

jan 

70.00 

594 

0,80 

0.80a 

natn 

c 

apr 

70.00 

460 

2,90 

2.60 - 

obl 

p 

aug 

100,00 

500 

1.40 

1,55 ■ 

phil 

c 

jan 

27,50 

316 

7.00 

7,50 

phil 

c 

jan 

30,00 

705 

4.60 

4.80 

phil 

c 

jan 

35.00 

970 

0,70 

0.70 - 

phil 

c 

apr 

30,00 

421 

5,30 

5.50 * 

phil 

c 

apr 

35,00 

1026 

2.10 

1.90 - 

phil 

c 

jul 

35.00 

799 

2,50 

2,60 • 

phil 

c 

jul 

40.00 

358 

1.10 

1.00 

phil 

p 

apr 

35.00 

551 

2.50 

2.50 - 

phil 

p 

o93 

30.00 

321 

4.20 

4.10 

olie 

c 

jan 

230.00 

427 

3.50 

2.4# 

olie 

p 

jan 

230.00 

652 

2.80 

3.50 

uml 

c 

jan 

120.00 

458 

2.3(1 

1.40 limburgs dagblad |r—:-^p 

Woensdag 4 januari 1989 • Pagin 

'cmn 

EEESa 

| consument 

■ Begin volgende week wordt, tijdens de Hore- 
ca-vakbeurs in Amsterdam, een nieuwe cd 
gepresenteerd rhet een speelduur van acht 
uur. Deze cd, ook lpd (long playing disc) ge¬ 
noemd, is voorlopig alleen voor de horeca en 
bedrijfsleven bestemd en zal niet in de gewo¬ 
ne platenzaken te koop zijn. Voor het afspe¬ 
len van de lpd is speciale apparatuur nodig, 
die is ontwikkeld door een Japans bedrijf. De 
Ipd-speler kost 3500 gulden. 

De lpd is ontwikkeld door het Naardense be¬ 
drijf Reditune dat ondermeer is gespeciali¬ 
seerd in achtergrondmuziek. Aan de produk- 
tie van de nieuwe cd zijn lange onderhande- 


Nieuwe CD bevat 
acht uur muziek 

lingen met Philips voorafgegaan, zo zegt Re- 
ditune-manager J.W.W. Seibert. „Philips 
heeft een patent op de cd-schijf]es en is zelf 
voortdurend op zoek naar nieuwe toepas¬ 
singsmogelijkheden. Daarom hebben ze zeer 
nauwkeurig onderzocht of deze nieuwe vin¬ 
ding hun bedrijf niet zou schaden.” 

Op dit moment zijn ruim twintig lpd’s in pro¬ 


ductie. Seibert: „Als je gewone cd’s op gewo¬ 
ne afspeelapparatuur elke dag gedurende 
acht uur gebruikt, dan kun je de zaak na een 
jaar wel afschrijven. De schijfjes en appara¬ 
tuur die nu zijn ontwikkeld zijn op dat zeer 
intensieve gebruik berekend. De nieuwe cd’s 
zitten ook in plastic ’cady’s’ zodat ze ook, 
zonder dat ze beschadigd worden, met natte 
of vuile handen vastgepakt kunnen worden." 

Om de lpd te mogen produceren heeft Redi¬ 
tune een bepaald bedrag aan Philips moeten 
betalen. Hoeveel geld met deze zogenaamde 
'royalty’s’ is gemoeid wil het Naardense be¬ 
drijf niet bekend maken. 


5 Laten we de mensen maar wakker maken ? 

Eff ect BTW-verlaging 
niet voor consument 


Voordelig voor de beurs, 
maar bepaald niet profijte- 
lijk voor het banksaldo - dat 
is in het kort het effect van 
het nieuwe BTW-tarief op 
de economie van het huis¬ 
houdboekje. Allerlei levens¬ 
middelen zijn drastisch in 
prijs verlaagd, maar de 
duurdere duurzame ge¬ 
bruiksgoederen worden zel¬ 
den afgeprijsd. Het gaat om 
auto’s, meubilair, video- en 
CD-spelers, foto- en tv-toe- 
stellen. 

„In hoeverre de ondernemers dat 
direct of op korte termijn naar de 
klant toe vertalen, valt buiten 
ons bereik", zegt drs. José van de 
Wouw, voorlichter van het minis¬ 
terie van Financiën, „Het is aan 
de consument om dat wel of niet 
in de gaten te houden. Maar het 
blijft natuurlijk een kwestie van 
dubbeltjes en kwartjes. Toen de 
BTW-verlaging werd aangekon- 
digd, voorzag men dat een moge- 
lijke inflatie met prijsstijging van 
grondstoffen hierdoor zou wor¬ 
den gecompenseerd. Met die mo¬ 
gelijkheid is zwaar rekening ge¬ 
houden. Dus in zoverre verbaast 
het ons niet.” 

Hoe weet Financiën dat de prij¬ 
zen van alle grondstoffen dit jaar 
precies met 1,5 procent zullen 
stijgen? „Je kunt op een gegeven 
moment een algemene tendens 
bespeuren. Maar wij roepen niet 
’Ah, de aardolie is iets duurder 
geworden dus alle produkten 
waarin plastic zit verwerkt zullen 
ook duurder worden. Zo werkt 
men hier met. Men zegt hier: Uit¬ 
eindelijk wordt het tóch terug 
gegeven aan de consument want 
die hoeft geen prijsverhoging te 
betalen.” 

„De BTW-verlaging wordt dus 
gebruikt om een mogelijke infla¬ 
tie op te vangen. Een andere re¬ 
den voor het lager BTW-tarief, is 
1992, met het oog op de interne 
markt. Nederland heeft een stap 
willen zetten in de goede richting 
door het verkleinen van de band¬ 
breedte. Want de Europese Com¬ 
missie heeft afgesproken dat er 
een marge mag zijn van zes pro¬ 
cent. Nu kent onze buurman 
Duitsland een algemeen BTW-ta¬ 
rief van veertien procent. Als u 
een auto wilt kopen, wordt dat in 
1992 natuurlijk veel aantrekkelij¬ 
ker om het in Duitsland te doen. 
Dat scheelt echt een slok op een 
borrel. Met onze BTW-verlaging 
willen we zeggen: kijk eens 
Duitsland, nu zou het toch heel 
erg aantrekkelijk zijn als jllie met 
je BTW iets omhoog gingen om 
zo die bandbreedte tussen de 
buurlanden te verkleinen. Daar 
ziet de consument vanuit die 
context niets van terug. Maar wij 
kijken verder dan dat dubbeltje 
op die fles limonade...” 

Prijzenpannel 

Konsumenten Kontakt contro¬ 
leert of de prijzen van een aantal 
produkten inderdaad omlaag 
zijn gegaan. Zij vragen de consu¬ 
ment om prijsveranderingen die 
ze niet helemaal vertrouwen aan 
hen door te geven. Ook is het 
Pnjzenpanel van Konsumenten 
Kontakt ingeschakeld. De resul¬ 
taten daarvan worden eind deze 
week verwacht. De consument 
moet zelf goed opletten omdat er 
feitelijk geen controle op BTW- 
veranderingen is. 

Konsumenten Kontakt vestigt 
de aandacht op het feit dat in 
1988 gesloten contracten voor le- 
venng van goederen in 1989 in- 
houden, dat over die goederen 
het nieuwe verlaagde BTW-tarief 
wordt betaald. Reden: de BTW 
wordt geheven op het moment 
van levenng en dat geldt zélfs 
voor goederen die in 1988 reeds 
zijn betaald maar in 1989 worden 
geleverd. Bij levering van een 
auto is het verschil aanmerkelijk. 

Volgens P. van Rosse van de 
Consumentenbond wordt de 
gang van zaken nauwlettend in 
de gaten gehouden. Hij is het 
eens met de stelling dat de BTW- 
verlaging slechts voor een deel 
bij de consument terecht komt. 
Een deel komt zeker ten goede 
aan de middenstand. Het effect 


van de maatregels is met direct 
zichtbaar te maken, dat is pas 
over enkele maanden het geval. 

Typische voorbeeld van de boch¬ 
ten waarin de middenstand zich 
wringt om te voorkomen dat het 
BTW-voordeel bij de klant komt, 
is de recente brief van een meu- 
belimporteur aan zijn relaties: 
„Het gewijzigde BTW-tarief zou 
een kleine prijsverlaging tot ge¬ 
volg moeten hebben, wanneer de 
fabrieksprijzen hetzelfde zouden 
blijven. De afgelopen weken be¬ 
reiken ons echter diverse prijs¬ 
aanpassingen. Wij zien ons he¬ 
laas genoodzaakt om vanaf 1 ja¬ 
nuari een prijstoeslag te facture¬ 
ren van 1,5 procent op de thans 
gehanteerde inkoopprijzen, zo¬ 
lang nog geen nieuwe 1989-prijs- 
lijst is verschenen. Daarom advi¬ 
seren wij u ook dezelfde ver¬ 
koopprijzen als in 1988 te hante¬ 
ren waardoor uw marge feitelijk 
hetzelfde blijft.” 

De tarieven in de werkplaatsen 
en op onderdelen in de autobran¬ 
che zijn volgens een autodealer 
aangepast. Het nieuwe BTW-ta¬ 
rief wordt alleen verdisconteerd 
in de inruilprijs waardoor de 
consument meer voor de inruil¬ 
auto krijgt. De nog in voorraad 
zijnde auto’s zijn met 20 % BTW 
ingekocht maar daar wordt 
straks 18,5 % voor afgedragen. 
Een tijdelijke winstmarge. De 
autobranche zit ook nog met de 
Nijpels-toestand van wél of niet 
katalysator. Omdat importeurs 
veel auto’s hebben ingekocht 
moeten ze die tot maart zien te 
verkopen en daar heeft de consu¬ 
ment geen voordeel van. 

Ikea 

De artikelen bij woonwinkel 
Ikea zijn 1,5 % in prijs verlaagd 
en volgens commercieel mana¬ 
ger Wim van Haaften blijft dit zo 
tot de nieuwe catalogus op 1 
augustus uitkomt, omdat de prij¬ 
zen bij dit Zweeds bedrijf voor 
een jaar vaststaan. De vraag is in 
hoeverre het zal lukken om door 
deze BTW-verlaging koopkracht 
te scheppen. Alle publiciteit gaat 
naar de verschuiving van 20 naar 
6 procent. Dat de chocolade 
goedkoper en de zeep duurder 
wordt, weet volgens Van Haaften 
iedereen. Op het totaal van de 
Nederlandse consumptie is die 
1,5 procent natuurlijk een veel¬ 
voud van het kleine deelbedrag 
waar de publiciteit nu over gaat. 
Door middel van een grote ad¬ 
vertentie willen zij de mensen 
wakker schudden en precies ver¬ 
tellen hoe het zit. 


Het is al lang niet vanzelfspre¬ 
kend meer, dat ouders bepalen 
wat hun kinderen moeten doen 
en laten. Al in een vroeg stadium 
van het leven gaat een kind zijn 
eigen weg. Pa en ma mogen 
hooguit van advies dienen, maar 
beslissen is er al gauw niet meer 
bij. 'Moeders wil is wet’ is niet 
meer. 

De wetgever en de rechtspraak 
zijn niet voorbijgegaan aan het 
rappe wordingsproces van de 
minderjarige. Vooral de recht¬ 
spraak volgt maatschappelijke 
ontwikkelingen op de voet. Het 
is opvallend dat met name in het 
familierecht belangrijke door¬ 
braken zijn gerealiseerd op 
grond van de toenemende mon¬ 
digheid, niet alleen van kinde¬ 
ren, maar ook van partners en ex- 
partners. 

Nu per 1 januari 1988 de meer- 
deijarigheidsgrens is verlaagd 
naar 18 jaar, eindigt dus bij het 
bereiken van deze leeftijd de 
ouderlijke macht over het kind. 
De ouders hebben tot dat tijdstip 
wel nog enige bevoegdheden, zij 
het niet steeds afdwingbare. 
Vroeger was bepaald, dat min¬ 
derjarigen, die vóór hun meer¬ 
derjarigheid wensten te trouwen, 
daartoe de toestemming van hun 
ouders nodig hadden. Werd deze 
toestemming geweigerd, zo kon 
de minderjarige zich tot de kan¬ 
tonrechter wenden, om alsnog 
de vereiste goedkeuring te krij¬ 
gen. Volgens de letter van de wet 
mocht de kantonrechter deze 


: Dit wuft u 

Dooken 


♦ 


.25sl 60c * 

1 HET «OW»*» «OUI> 

vwr 
Bolintla 


IV, 


Definitieve tekst relamecode nog niet vastgesteld. 


Sigarettenfabrikan¬ 
ten houden zich van¬ 
af 1 januari aan 
strengere reclamere¬ 
gels. Zo zullen zij 
een waarschuwings- 
tekst op affiches, in 
advertenties en in 
bioscoopreclame 
vermelden. In disco¬ 
theken zal geen re¬ 
clame voor sigaret¬ 
ten meer gemaakt 
worden en in recla¬ 
meboodschappen 
zullen geen perso¬ 
nen jonger dan 25 
jaar worden afge- 
beeld. 


Vorig jaar maart be¬ 
reikten de staatsse¬ 
cretarissen van Eco¬ 
nomische Zaken en 
Welzijn, Volksge¬ 
zondheid en Cultuur 
overeenstemming 


Naleving 

reclamecode 

sigaretten 


met de industrie 
over de punten waar¬ 
op de huidige recla¬ 
mecode voor sigaret¬ 
ten en shag zou wor¬ 
den gewijzigd. Mo¬ 
menteel wordt nog 
overleg gevoerd met 
de Stichting Recla¬ 
me Code over de de¬ 
finitieve tekst van de 
nieuwe regels. 

Hoewel de definitie¬ 


ve tekst dus nog niet 
vaststaat, houdt de 
industrie zich aan de 
eerder overeengeko¬ 
men datum van 1 ja¬ 
nuari 1989. Voor het 
aanpassen van be¬ 
staande reclame- 
uitingen en het nale¬ 
ven van contractuele 
verplichtingen geldt 
een overgangster¬ 
mijn van drie maan¬ 
den. 


door Mr. E. Prickartz, advocaat 


Ouderlijk gezag 


goedkeuring niet geven, indien 
een der ouders bezwaren bleef 
maken. Echter heeft de Hoge 
Raad in 1982 uitgemaakt dat bij 
een niet of niet-redelijk gemoti¬ 
veerde weigering van een toe¬ 
stemming, dit vetorecht van de 
ouders in strijd was met het 
Europees Verdrag van de Rech¬ 
ten van de Mens, met name tegen 
het beginsel dat mannen en 
vrouwen van huwbare leeftijd 
het recht hebben om te huwen en 
een gezin te stichten. De wetge¬ 
ving op het punt van huwelijks¬ 
toestemming is inmiddels zo ver 
gevorderd dat sedert 1987 het ve¬ 
torecht van de ouders zelfs zoda¬ 
nig is uitgehold, dat bij weige¬ 
ring van toestemming door de 
ouders de kantonrechter de toe¬ 
stemming tot het huwelijk zal ge¬ 
ven. De ouders kunnen dus een 
huwelijk van hun mindeijarig 
kind niet meer tegenhouden. 

Een ander vetorecht kennen wij 
bij het stiefouderschap. Het 
komt geregeld voor dat een moe¬ 
der na een echtscheiding her¬ 
trouwt. Haar nieuwe partner zou 
graag, als feitelijk opvoeder, haar 
kinderen adopteren. Nu kan de • Nederlandse kaas krijgt zowel van consument in Nederland als in het buitenland een 
ruime voldoende. 


ex-echtgenoot daar een stokje 
voor steken, hij is immers wetti¬ 
ge ouder. Nog is het zo dat de ge¬ 
scheiden ouder de adoptie van 
zijn eigen kind door de nieuwe 
partner kan tegenhouden. Indien 
echter zijn bezwaren kennelijk 
onredelijk zijn en ook kennelijk 
niet in het belang van het kind, 
zou de rechter deze bezwaren 
terzijde mogen leggen en wordt 
dus het vetorecht ontkracht. En 
zeker als het kind 15 jaar of ouder 
is en uitdrukkelijk te kennen 
geeft door de nieuwe levenspart¬ 
ner te willen worden geadop¬ 
teerd, zal de biologische ouder 
dit niet meer kunnen tegenhou¬ 
den. 

In het Burgerlijk Wetboek is be¬ 
paald dat de moeder een abso¬ 
luut vetorecht heeft voor de er¬ 
kenning van haar natuurlijk 
kind. Met andere woorden: als 
uit een niet-huwelijkse relatie 
een zoon wordt geboren, en de 
vader zou dit kind graag als het 
zijne erkennen (door bij de Amb¬ 
tenaar Burgerlijke Stand een 
akte van erkenning te laten op¬ 
maken), kan de moeder zich te¬ 
gen die erkenning verzetten. In 


Boek 


’ Koken met 
pruneaux’ 

Uitgeverij Bosch & Keunig in 
Baarn bracht een boekje op 
de markt waarin niet alleen 
een stuk geschiedenis maar 
ook de plaats van herkomst 
van de gedroogde pruim 
wordt beschreven. 

De gerechten bereid met prui¬ 
men worden in Nederland 
steeds populairder. In Frank¬ 
rijk wordt de Prune d’Ente 
(de Nederlandse benaming 
pruimedant) volop gebruikt 
bij het bereiden van sauzen, 
soepen, desserts en taarten en 
pruimen bij vlees- en wildge- 
rechten. 

De pruneau is niet alleen ge¬ 
zond maar ook licht verteer¬ 
baar en heeft veel invloed op 
de spijsvertering. De laxeren¬ 
de werking en de hoge voe¬ 
dingswaarde worden in de 
medische wetenschap al vele 
eeuwen benut. Een vrucht die 
energie, vitaminen en minera¬ 
len levert. 

Verder vindt de lezer in de pa¬ 
perback een aantal wenken 
en richtlijnen waarop bij aan¬ 
koop gelet moet worden. 

Een door Wim Mey geschre¬ 
ven boekje met veel onbeken¬ 
de receptuur die wel uitno¬ 
digt tot proberen. Van zijn 
hand verschenen eerder: het 
zuurkoolboek; het puddin- 
genboek en een boek over 
sherry. 

De winkelprijs bedraagt 
ƒ 17,90. 

Bij dezelfde uitgeverij ver¬ 
scheen van de hand van De- 
borah Vlak een boekje over 
beschuit. Een stukje geschie¬ 
denis van dit voedzaam en 
duurzaam voedingsmiddel en 
het produktieproces. 

In de loop van de eeuwen 
werd de harde beschuit van 
vroeger tot knapperige brosse 
beschuit zoals wij die van¬ 
daag de dag kennen. Talloze 
Nederlanders beginnen hun 
dag met het eten van een be¬ 
schuitje. 

Het boekje maakt van het be¬ 
schuitje meer dan een 'onder¬ 
legger’ voor kaas en jam. Het 
bevat een heleboel originele 
overheerlijke recepten. 

De winkelprijs bedraagt ook 
ƒ 17,90. 


een voorkomend geval had een 
Rechtbank al te kennen gegeven 
dat tussen de verwekker en het 
kind sprake is van een ’amily- 
life’ in de zin van het Europees 
Verdrag van de Rechten van de 
Mens. Het vetorecht van de moe¬ 
der kan onder omstandigheden 
in strijd zijn met dit Verdrag, met 
name als moeder geen redelijk 
belang heeft bij een weigering en 
erkenning juist in het belang van 
het kind kan zijn. 

Ook de ouders van een mindeija¬ 
rig meisje, dat tegen hun zin was 
gaan samenwonen, kregen van 
de rechter ongelijk, toen zij haar 
postgirorekening hadden laten 
blokkeren, zodat het meisje niet 
over haar studietoelage kon be¬ 
schikken. Bij de kantonrechter 
vroeg het meisje handlichting 
om over haar studietoelage te 
kunnen beschikken. De ouders 
weigerden hun medewerking; 
ondanks deze wettelijke be¬ 
voegdheid tot weigering, kreeg 
de dochter in hoger beroep van 
de rechtbank gelijk, omdat de 
belangen van de dochter hier 
zwaarder moesten wegen. 

Misbruik van ouderlijke be¬ 
voegdheden wordt door de 
rechtspraak dus niet gehono¬ 
reerd. De rechter kiest in dat ge¬ 
val de zijde van het kind. Echter 
alleen als het belang van het kind 
daarmee is gediend, zodat ener¬ 
zijds de ouderlijke bevoegdhe¬ 
den worden ingedamd, maar an¬ 
derzijds jeugdige onbezonnen¬ 
heid geen kans krijgt. 


Nieuw record 
kaasexport 


er 


Kaas, het Nederlandse zui- 
velprodukt bij uitstek, heeft 
in 1988 toch nog voor een 
nieuw record gezorgd. De 
export bereikte de mijlpaal 
van 400.000 ton. 
Aanvankelijk zag het er niet 
naar uit dat deze grens over¬ 
schreden zou worden. In de 
eerste helft van 1988 kwam 
de kaasexport - o.m. als ge¬ 
volg van de melkproduktie- 
beperking door de super¬ 
heffing en de hogere prijzen 
- nauwelijk boven het ni¬ 
veau van vorig jaar uit. 
Sinds de afgelopen zomer 
begon een 'inhaalmanoeu¬ 
vre’ en mede dank zij inci¬ 
dentele exporten werd de 
gang van zaken omgebo¬ 
gen. 

Drs. H. Schelhaas, voorzitter van 
het Produktschap voor Zuivel, 
maakte vorige week op de kaas- 
beurs te Leeuwarden ook be¬ 
kend dat in 1988 een omzet werd 


gerealiseerd van meer dan drie ^ 
miljard gulden. 

Het Nederlandse aandeel in de ^ 
wereldhandel als kaasexporteu* S( 
bedraagt 22 %. Als exporteur z 
van gecondenseerde melk is het 
aandeel 52 %, bij vol melkpoe- r 
der 22 % en bij boter 25 %. 

Een belangrijk deel van de kaas- | 
produktie, namelijk ± 30 % blijft 
in eigen land; de rest wordt geëx- 
porteerd naar landen als de Ver¬ 
enigde Staten, Japan, Egypte, 
Polen, De Nederlandse Antillen, 
Angola, Venezuela en Belize als 
belangrijkste landen. j 

Ruim 5.000 mensen vinden di¬ 
rect werk in de kaasindustrie; in 
de kaasgroothandel werken dan 
nog eens 2.500 personen. 

Een verder groei van de vraag 
naar kaas is te verwachten. Op*■ 
vallend daarbij is dat bijna overal 
ter wereld in zowel landen mót 
een reeds hoge consumptie pet 
hoofd bevolking als in landen 
met een nog laag verbruik, de 
consumptie van kaas toeneemt. 


Richtlijn voor 
zuigelingenvoeding 


Staatssecretaris Dees 

(Volksgezondheid) wil in 
Europees verband komen 
tot een richtlijn voor zuige¬ 
lingenvoeding. De richtlijn 
zal voorschriften bevatten 
voor samenstellling en eti¬ 
kettering van het produkt 
en regels voor reclame en 
voorlichting daarover, ook 
bij export. 

Dees kondigt de richtlijn aan in 
antwoord op schriftelijke vragen 
van de Kamerleden Beckers 
(PPR) en Jabaay (PvdA) over het 
schenden van een code van de 
Wereld Gezondheidsorganisatie 
voor het op de markt brengen 
van vervangingsmiddelen voor 
moedermelk. 

Dees bevestigt dat onder de 
twintig belangrijkste leveran¬ 
ciers van babyvoeding, die zich 


geen van allen volledig aan d® 
code zouden houden, zich ool* 
drie in ons land gevestigde on¬ 
dernemingen bevinden. In d* 
vragen werden in dit verband ge¬ 
noemd de Coöperatieve Coh' 
densfabriek Friesland, Lijemp»' 
Wessanen en Nutricia. 

Op een vraag van beide KamerlC 
den naar maatregelen tegen be¬ 
trokken bedrijven zegt Dees wei¬ 
nig of niets te kunnen döefl' 
Slechts als er sprake zou zijn va* 1 
overtreding van in ons land gel¬ 
dende voorschriften zoude* 1 
maatregelen kunnen worde* 1 
overwogen, zo stelt hij. 

In het antwoord vestigt Dees e* 
de aandacht op dat hij van in oPjj 
land gevestigde fabrikanten va* 1 
baby-voedingsprodukten op¬ 
nieuw de verzekering heeft éf 
kregen dat zij de international 
gedragscode volledig onder¬ 
schrijven. 


Gebruik zoetstof 
nu op verpakking 


Fabrikanten van levens¬ 
middelen moeten in de toe¬ 
komst op het etiket de tekst 
'gezoet met zoetstof af¬ 
drukken, wanneer het arti- 

(ADVERTENTIE) 


AVIS 


AUTOVERHUUR 


Aanbieding tot 
9 januari 1989: 

Alle kilometers 
vrij vanaf ƒ 44,- per dag. 

Akerstraat-Noord 20 
6431 HM Hoensbroak 
Tel. 045-229540 


kei kunstmatig zoet is g^! 
maakt. Bovendien moe* i 
worden vermeld welk® 1 
zoetstof is gebruikt. De m 1 '; 
nisterraad is onlangs ak”; 
koord gegaan met een voof'j 
stel van staatssecretaris 
Dees (Volksgezondheid* j 
voor een WarenbeslUh 
Zoetstoffen. 

Een adviescommissie zal eise£ 
stellen aan de zoetstoffen die ** 
eten gebruikt mogen worden. V 
bewindslieden van WVC en Ec 
nomische Zaken moeten vas 
stellen in welke produkten z° e 
stoffen verwerkt mogen worde ' 
Dat kan alleen wanneer er t>« 
voorbeeld een technologisch 
noodzaak toe is, of wanneer n 
produkt niet schadelijk is vo 
het gebit. 
igini 


limburgs dagblad 


show 


Gewone buurt wordt smeltkroes van intriges 

’Spij kerhoek’: nieuwe 
tv-serie bi j Yeronica 


Van onze rtv-redactie 

^EERLEN - In co-produktie met Joop van den Ende, wiens 
«ee het ook was, heeft Veronica voor het eerst in haar bestaan 
en Nederlandse soap-serie opgenomen. Vanavond zendt deze 
mroep om 20.30 uur op Nederland 2 de eerste aflevering van 
e v o° r l°pig dertiendelige serie uit. Mocht ’Spijkerhoek’ onder 
■et Nederlandse volk gaan leven dan volgen ongetwijfeld meer 
Ueveringen. De plannen zijn er in ieder geval al wel. 

Epijkerhoek’, waarvan de buiten¬ 
opnamen op een lokatie in Amers- 
zijn gefilmd, speelt rond een 


? e *ntje in een niet nader genoemd 
^ ovinciestadje. Twee gezinnen met 
der twee kinderen, een louche za- 
. ^d^dn, de stamgasten van een 
dckbar en de eigenaar van de 
paatselijke disco, bevolken de se- 
ïip ( v er deze personages zal de ko- 
nde weken alle maar enigzins 


voorstelbare ellende uitgestort wor¬ 
den. Het op het eerste gezicht zo ge¬ 
wone buurtje blijkt in een smelt¬ 
kroes van intriges, afgunst, drugs¬ 
smokkel, verslavingen en verbro¬ 
ken liefdes te veranderen. 

Kwade genius 

Oorzaak en kwade genius is zaken¬ 
man Gerard Verlinden, ooit gebo¬ 
ren aan het pleintje en daarna uitge- 


Zoon voor Dennie 
en Roswitha 


drk 


^ an °nze 

sbowpagma-redactie 

&NBURC1/ 
^EERLEN - Aljo- 
* cha Althoff heet de 
° 0n en het tweede 


kind van de populai¬ 
re zanger Dennie 
Christian (32) en 
diens vrouw Roswi¬ 
tha (31). De spruit 
werd maandag¬ 
avond laat, om 22.02 • Foto's van de zojuist geboren zoon 
huize van Dennie Christian en 
diens vrouw Roswitha Zijn er nog niet. 
Dp dit ’ kiekje’ het echtpaar met hun 
eer $te kind en dochtertje Romina. 


uur, in het zieken¬ 
huis van Oldenburg 
geboren, is 53 centi¬ 
meter lang en weegt 
3780 gram. 

De band tussen de 
familie Althoff (dat 
is de eigenlijke naam 
van de in Bensberg 
bij Keulen geboren 
Dennie Christian) en 
Limburg is bijzon¬ 
der groot. Niet alleen 
treedt de zanger hier 
zeer frequent op en 
presenteert hij jaar¬ 
lijks in Kerkrade het 
schlagerfestival, 
maar in Heèrlen trad 
hij in 1981 ook in het 
huwelijk. Bij die ge¬ 
legenheid waren 
15.000 mensen op de 
been om de bruids¬ 
stoet in de binnen¬ 
stad te kunnen vol¬ 
gen. Het eerste kind 
van de familie Alt¬ 
hoff, woonachtig in 
Wardenburg (zes ki¬ 
lometer van Olden¬ 
burg), werd in 1983 
geboren: een doch¬ 
tertje dat de naam 
Romina meekreeg. 
De fanclub van Den¬ 
nie Christian, die 
honderden leden 
telt, is van meet af 
aan ook in Limburg 
gevestigd. Voorzit¬ 
ster is Fredine Logis- 
ter. 


so, 

»*»*! 

de 

<e\ 

O'i 


vlogen om rijk te worden met zaken 
die niet geheel het daglicht kunnen 
verdragen. Zijn terugkeer naar het 
plaatsje waar hij een appartement 
bewoont met uitzicht op het plein 
brengt de gemoederen in beweging. 
Zeker bij garagehouder Van de Ak¬ 
ker en zijn vrouw, die in het verle¬ 
den al eens met Verlinden te maken 
hebben gehad. Binnen het gezin 
van Van de Akker is het toch al 
hommeles met een zoon die niet in 
pa’s garage wil werken en een doch¬ 
ter die graag wil studeren maar waar 
de centjes voor ontbreken. 

Centraal punt in ’Spijkerhoek’ is de 
snackbar van de Italiaan Mario 
Chaiavelli, een soort buurtcafé waar 
de meesten een patatje kornen eten 
of een pilsje drinken. Achter zijn 
eetgelegenheid woont Mario samen 
met zijn Nederlandse vrouw Anke 
en haar twee doel .ters, Monique en 
.Patty. Beiden twee ambitieuze 
meisjes die meer van het leven ver¬ 
wachten dan patat bakken voor de 
clientèle. Monique droomt van een 
luxueus bestaan en rijke minnaars, 
maar behelpt zich ondertussen met 
de eigenaar van de plaatselijke dis¬ 
co, terwijl Patty werkt aan een pro¬ 
fessionele zangcarrière. 


bewijzen dat je in Nederland een 
langlopende serie kunt maken. „Er 
zijn hier vakmensen genoeg die het 
aankunnen om vol waardig Neder¬ 
lands drama te maken. Het is zelfs 
mogelijk dagelijks afleveringen te 
maken zolang er maar een budget 
is.” 

Of dat budget er komt is de vraag. 
Een woordvoerder van Veronica: 
„We wachten eerst de kijkcijfers af 
voordat we beslissen met de serie 
door te gaan. De ervaring leert ons 
dat series nooit zo lang lopen bij Ve¬ 
ronica.” De makers hebben in ieder 
geyal hun best gedaan om ’Spijker¬ 
hoek’ geheel op Veronica toe te snij¬ 
den. De afleveringen duren niet lan¬ 
ger dan dertig minuten en zijn opge¬ 
bouwd uit korte elkaar snel afwisse¬ 
lende scènes met typische Veroni- 
ca-ingrediënten als motorcross en 
disco-bezoek. Veel nieuwe gezich¬ 
ten ook in ’Spijkerhoek’, Alleen de 
wat oudere acteurs als Hidde Maas, 
Adrienne Kleiweg, Marijke Veuge- 
lers en Michiel Kerbosch zijn vaker 
te zien geweest op televisie of film. Woensdag 4 januari 1989 • Pagina 9 


• Adrienne Kleiweg (als Will van de Akker) en Pim Peters 
(Rein van de Akker) zoals ze vanavond te zien zijn in de nieuwe 
tv-serie ’De Spijkerhoek’. 


Vakmensen 


Dat zijn de gegevens voor een serie 
die net als Coronation Street of Eas- 
tenders lang door kan lopen, al¬ 
thans dat meent mede-producent 
Joop van den Ende. Tijdens de 
voorvertoning voor de pers sprak 
hij de hoop uit nu eens te kunnen 


Wim Dirks in finale 
van Surpriseshow 


NUTH - In de laatste ‘Surprise¬ 
show’ van dit seizoen (maandag 9 ja¬ 
nuari, Nederland 1 - 20.15-21.25 uur) 
Hffa 

Wim Dirks te gast in de ’Surpriseshow ’ van Henny Huisman. 
staat Wim Dirks uit Nuth meteen na 
de begintune oog-in-oog met pre¬ 
sentator Henny Huisman. Een bete¬ 
re surprise had Marjan, de echtge¬ 
note van de 44-jarige Makro-mede- 
werker, haar man niet kunnen 
schenken. Het balletje kwam aan 
het rollen nadat Marjan in augustus 
een brief had gestuurd naar Henny 
Huisman. Wim wist daar niets van. 

In het schrijven aan de bekende 
presentator stond dat Wim Dirks al 
negen jaar voor een duizendtal men¬ 
sen in bejaardencentrum Op den 
Toren een ’Playbackshow’ samen¬ 
stelt en presenteert. De brief eindigt 
met de wens dat Henny Wim een 
keer als een soort verrassing zou op¬ 
bellen. 

„Dat laatste heb ik geweten”, zegt 
Wim Dirks. „Op een zaterdagmid¬ 
dag nam ik de telefoon op. ’Met 
Henny Huisman’, klonk het aan de 
andere kant van de lijn. Ik dacht aan 
een grap en was een tijdje sprake¬ 
loos. Mijn eerste reactie kwam dan 
ook niet al te best over. Ik accep¬ 
teerde daarna de uitnodiging van 
Henny naar de opnamestudio in 
Aalsmeer te komen”. 

Schmink kamer 

Woensdag 21 december werd ’de 
grote dag’ voor Wim Dirks. „In de 


schminkkamer had ik een lang ge¬ 
sprek met Henny Huisman. Er werd 
gepraat over de opzet van Playback- 
show in Nuth en over ons gezamen¬ 
lijk optreden in de finale van de Sur¬ 
priseshow”. 

Qua uiterlijk lijkt Dirks niet op 
Huisman, maar wel de manier van 
lopen, bewegen en presenteren 
komt met hem overeen. Utrechte¬ 
naar Willem Verbruggen was om 
dezelfde reden uitgenodigd door de 
organisatie. Qua profiel toont hij 
wel gelijkenis met Huisman. 

„Onze bijdrage was uniek”, zegt 
Wim Dirks. „Om toch een beetje op 
Henny Huisman te lijken, moest 
mijn snor er aan geloven. Tja, daar¬ 
na ging het gebeuren”. 

Op welke manier Henny, Henny en 
Henny zich aan het publiek presen¬ 
teren, houden wij geheim. Als een 
soort 'surprise'. Feit is wel Wim 
Dirks een kostelijke dag beicetue 
met zijn grote fan, de ’echte’ Henny. 


Limburg 
troef in RVU 
Muziekrevue 

Van onze rtv-redactie 

MEERS/HEERLEN - Tien 
afleveringen telt de ’RVU 
Muziekrevue’, die bij de RVU 
Educatieve Omroep weke¬ 
lijks op donderdagochtend 
tussen 9.30 en 10.00 uur op 
Radio 5 te beluisteren zijn. 
Wie deel uit maakt van een 
koor, zijn partijtje meeblaast 
in de fanfare of in de harmo¬ 
nie hoeft zich niet tot een 
minderheid te rekenen. Met 
die wetenschap stelde Michel 
van Bergen Henegouwen, 
zelf musicus van huis uit, ra¬ 
dioprogramma’s over ama- 
teurensembles en hun ge¬ 
schiedenis samen. 


In de zesde aflevering van mor¬ 
gen, donderdag, is de fanfare St. 
Joseph uit Meers/Elsloo te gast. 
Binnen de blaasmuziek is St. Jo¬ 
seph (met koperinstrumenten), 
die in januari 1988 voor de vijfde 
maal Nederlands kampioen 
werd, een ondergeschoven kind¬ 
je. Presentator Michel van Ber¬ 
gen Henegouwen praat met Ed 
Gerits, producer muziek bij Om¬ 
roep Limburg en de dirigenbar- 
rangeur Alex Sehillings over de 
charme van fanfaremuziek. 

Beiden geven ook een toelich¬ 
ting over de in 1923 opgerichte 
harmonie St. Jozef uit Kaalhei- 
de/Kerkrade (met koper- én 
houtinstrumenten), die volgende 
week donderdag 12 januari haar 
opwachting. St. Jozef heeft zo’n 
negentig leden, waarvan onge¬ 
veer een kwart vrouwen, en is 1 
meermalen kampioen geweest. 

Het ensemble dat centraal staat 
in de negende aflevering van de 
RVU Muziekrevue is op 26 ja¬ 
nuari het strijkorkest ’Musica 
Mosa’ uit Heerlen. Dit ensemble 
bestaat uit 18 muzikanten en is 
deels amateur- en deels een pro¬ 
fessioneel orkest. Musica Mosa 
treedt in de regio veel op als be- 
geleidingsorkest van artiesten. 

Tijdens het prograsmma speelt 
men werken van Telemann en 
J.S. Bach. Andere gast in het 
programma is de dirigent René 
Gullikers, tevens docent aan het 
Maastrichts Conservatorium. Hij 
belicht de geschiedenis en de 
ontwikkeling van het strijkor¬ 
kest. 


Secund Line Jazzband in 
Casino van Treebeek 

BRUNSSUM - In originele bezetting (zonder trompet) treedt The 
New Orleans Secund Line Jazzband zaterdag 7 januari vanaf 21.00 
uur op in Casino Brunssum aan het Treebeekplein 133. De band met 
solistische medewerking van zangeres Linda van Helden kreeg het 
predikaat ’Preservation Hall New Orleans Jazz’ omdat men dit muzi¬ 
kale genre zo goed weet te vertolken. Hoewel de zes leden van The 
New Orleans Secund Line Jazzband’ onder leiding van Tom Bade 
'blank' zijn, is hun muziek zo creools als maar mogelijk. De band, die 
geen poging doet tot een nerveuze ’drive’ maar tevens zorgt voor een 
typisch ontspannen 'swing’ is in Treebeek/Brunssum op uitnodiging 
van de 'Oude stijl’ Jazzclub Zuid-Limburg. 


p 6, 13 en 20 januari schifting en ontknoping via Omroep Limburg 


Ie ; 

te 

?i'! 

K 

ft 

»l'i 


Alf 


moet volksfeest blij 


Leedjeskonkoer 


I^aastricht- „Het Limburgs Vasteloavesleedjes Konkoer van de ee- 


nu definitief verlost van al die bobos 
en hotemetoten”. 


-- - - —--'-- Vet II ue P0- 

ritwè^ m f ge Stichtin ê’ dat nu aan zl J n dertiende editie toe is en dat voor de 
< tief 6 keer door Omroep Limburg via het verstrekken van faciliteiten ak- 

Wor dt begeleid en ondersteund, moet een volksfeest blijven”. Dat is He Mlnnu n _i* 

‘ n ! r j® nin g van presentator Alf Poell van Omroep Limburg. „Die popularise tMlCUWC GOIlstl UCtic 

£!de?wL bas + ls Va - de formu1 ^ van ^ 1Limbu rgse hedjesfestival zal straks na Alf Poell, carnavallist in hart en nie- 
^!l8on Vl tzendm g en van 6 en 13 januari (te beluisteren tussen 17.15 en ren, heeft zich met de Stichting ’t 
. Uiikp i Ur) hon derden supporters, sympathisanten en wat meer onafhanke- Limburgs Vasteloavesleedies Kon 

r '■ ~ e luisteraars in de nen doen klimmen om hun viif —- koer schrap gezet om de traditie van 

deze wedstrijd te behouden. Een 
uur brainstormen in het programma 
„Speulentère” en een stimulerende 
pot bier na afloop deden wonderen 
en leidden tot een hecht samenwer¬ 
kingsverband. Met de Stichting als 
organisator en Omroep Limburg als 
participant. Er zijn goede afspraken 
gemaakt. De nieuwe constructie, 
die vorig jaar nog niet haar vaste 
vorm had gevonden en toen nog 
vier Speulentère-uitzendingen met 
telkens zes liedjes besloeg, verraadt 
Alf Poells ludieke hand. Hij houdt 
ervan het spel op de wagen te zet¬ 
ten. Compleet met sponsoring en 
’voor wat hoort wat’-filosofie. Zo 
zorgt de Culturele Raad voor enige 
ondersteuning. Voor de winnaar is 
er een wisseltrofee-bronsplastiek 


'lijkt* 1 r'"' **«**^viw-n uu wen. meel uil<linanK6- 

'soo Ulsteraars in de P en doen klimmen om hun vijf favorieten in een per- 
‘der § ekozen volgorde te klasseren. Een spannende afvalrace dus on- 
*;bpL n ? taneel toezicht van notaris Van Slijpe, die vanuit de huiskamer 
flvloed kan worden.” 

!kA ein delijk zullen tweemaal vijf zo professioneel mogelijk voor de 
: ge /f es en één door de vakjury toe- dag komen, hoewel dat niet ons uit- 
; taal°a gbe carna valsschlager - in to- gangspunt is. Inmiddels is duidelijk 
i ri _ aus het carnavalseetal elf - tij- dat de Hollandse schlagers in dit 

wingewest geen kans van slagen 
meer hebben. Er is een stevige dam 
tegen de onzin uit het westen, waar 
je een meterslange sik van krijgt 
opgeworpen. En de Hollandse pla¬ 
tenindustrie die geen rooie cent 
meer achter een struik ziet liggen 
weet inmiddels dat de korte perio¬ 
de, die hausse van enkele weken 
commercieel gestimuleerd door het 
idiote playbacken op tv, alleen nog 
maar verlies kan opleveren. We zijn 


dus het carnavalsgetal elf - ti> 
din S re chtstreekse fmale-uitzen- 

■de h vr Üdagavond 20 januari om 

lzetoi+° gste eer strijden. De vakjury 
ge, * de Hanenhof in Geleen. In 
] e(J ^ n de rivaliteit zal hopelijk het 
•' en heste liedje nummer één 

, Li^Eoell, chef-sport bij Omroep 
to r burg ’ ex-Speulentère-presenta- 
i; Pl en JP U ook voor het programma 
'. steen Eweg” in de weer, zegt nog 
I ds niet te begrijpen waarom zijn 
I dit Di m burg nooit eerder op 
; )t £ ^edjeskonkoer’ is ingestapt. 

'; k en n blinde had het kunnen beden- 
ee ' Zeker, vroeger moet er ooit 
dr a s door Pierre Huyskens in op- 
Goh* Van de R-D-Z. een trofee ’De 
2 ach en 9*^ er ' ( men proeve de twee 

‘ bleef K g s ^ Zljn in S ezet ’ maar het 
i de 1 u blJ de uitroep van de winnen- 

bu/n' ager van D° ermans ‘D uxem - 

;t er j g Woeë gon ver her?’ Onze ach- 
] q u Ogende gedachte was om ade¬ 
llijk at ln te spelen op al die plaatse- 
!den 6 jr carnav alsschlager-wedstrij- 
i tw • Een provinciale promotie van 
I v an E lrn burgse lied, waarbij we tal 
,'k 0m geluidsstudio’s aan extra in- 
m sten helpen, want iedereen wil 


van Appie Drielsma beschikbaar, 
plus de zekerheid dat de schlager 
dagelijks vanuit de Bankastraat te 
Maastricht de Limburgse huiska¬ 
mers bereikt. Alle harmonieën en 
fanfares in Limburg zijn inmiddels 
in het bezit van een arrangement 
van de winnende schlager 1988 
„Minse wie weej”, een compositie 
van Frans Boermans en Giel Aerts 
uit Venlo. Wellicht dat een dergelij¬ 
ke geste verderreikt dan een ama¬ 
teuristische plaatopname. Het LSO 
zal de winnende compositie 1989 in 
een speciaal arrangement tijdens 
haar carnavalstoernee in de provin¬ 
cie ten gehore brengen. Alle liedjes 
zullen tenslotte compleet met tekst 
en notennotatie in cassettevorm aan 
het Volkskundig Instituut in Lim- 
bricht worden afgestaan. 

Alf Poell heeft er echt zin in om op 
20 januari vanuit de eivolle Hanen¬ 
hof als centrale presentator te fun¬ 
geren, aldaar genomineerde compo¬ 
nisten en tekstschrijvers te intervie¬ 
wen en tussen de spannende bedrij¬ 
ven door over te schakelen naar de # Voorselectie ’Limburgs Vasteloaves Leedjes Konkoer’ door de jury in de studio van Omroep 
Limburg in Maastricht. Foto: WIDDErshoven 


22 kanshebbers 


Vrijdag 6 januari 

L Druime van Vastelovend (St.Joost) 

2. Napoleon (Geleen) 

3. D’r Piezeloog (Kerkrade) 

4. Oliede gillie d’n Oliën Ok (Venray) 

5. Alles noa veure (Blerick) 

6. Ich höb ’t (Maastricht) 

7. Neet zuuver (Roermond) 

8. Waat ik merge wer mot doon (Arcen) 

9. Klooneswing (Bocholtz) 

10. De Knappe(rikke) (Venlo) 

11. Wie eine houte klaos (Geleen) 


Vrijdag 13 januari 

1. Normaal (Blerick) 

2. Jonk en Aajt (Maastricht) 

3. Eederein is op de vasteloavenstoer (Geleen) 

4. Piëlhaas werd wakker (Venray) 

5. Gaef mer gaas (Stramproy) 

6. Miene niksefiks (Maastricht) 

7. Kieke is genog (Koningsbosch) 

8. Vrueger kos ut neet (Blerick) 

9. ’t Mopje (Kerkrade) 

10. Zutjes aan (Venlo) 

11. De ganse Zjiep-sjaf (Roermond) 


speciale verslaggevers ’te velde', 
d.w.z. naar de vier horeca-etablisse 
menten in de provincie: café , 

Trompet” in Weert, „Engenia” _ 

Venlo, „Ludwickzak” in Brunssum 
en „’t Pintje” in Mechelen. Alwaar 
op vier historische uitbaterslokaties 
de jury’s, aangevuld met vier 'stam¬ 
gasten of voorbijgangers’, hun ’vo- 
tes’ de ether zullen injagen. De in¬ 
breng van de vakjury in de Hanen¬ 
hof is gereduceerd en rekenkundig 
gelijk (20%) aan die van de regio- 
specialisten, die ongetwijfeld door 
de supportersaanhang van de 


De 

in 


kanshebbers 

worden... 


11 


gesouffleerd zullen 


\ oorselektie 

Bij de geheime voorselektie van de 
151 schlagers (vorig jaar waren er 
nog 170 inzendingen) in Omroep 
Limburg-studio 88 heeft een vakju¬ 
ry in twee groepen haar oordeel ge¬ 
geven. Lettend op originaliteit van 
tekst en muziek en vooral op de 
combinatie van beide factoren. Nu 


al kan gesteld worden dat de kwali¬ 
teit van de inzendingen dit jaar niet 
tegenvalt. Vorig jaar domineerde de 
liedjescultuur uit Noord- en mid- 
den-Limburg. Dit ten koste van de 
regio Maastricht en de Oostelijke 
Mijnstreek, die compleet onderge¬ 
sneeuwd werden. Dit jaar is er van 
enig herstel sprake. Elke tekst- 
schrijver-componist ontvangt bo¬ 
vendien bij zijn bedenksels en her¬ 
senspinsels persoonlijke aanwijzin¬ 
gen en opbouwende kritiek om daar 
een volgende keer zijn voordeel 
mee te doen. Dit heeft naast het kri¬ 
tischer kennersoordeel ook het 
voordeel dat de horizon der inzen¬ 
ders verbreed wordt. Bovendien is 
er nog een ander effect te verwach¬ 
ten: wie nu bijvoorbeeld een uitste¬ 
kende tekst afleverde.maar qua 
compositie daar geen gelijke tred 
mee kon houden, zou op de gedach¬ 
te gebracht kunnen worden toena¬ 
dering tot een betere componist te 
zoeken, en omgekeerd. 

Werd vorig jaar de extra gulden aan 


postzegels van de publieksjury 
thuis nog besteed aan instrumenten 
voor de band van Huize Watersley. 
een tehuis voor geestelijk gehandi¬ 
capten in Sittard, in 1989 gaat de op¬ 
brengst naar een identiek doel: een 
versterker en instrumenten voor 
Kinderdagverblijf De Kaanjel in 
Limmel-Maastricht. 

Men mag van mening verschillen 
met de winnaar 1988, Frans Boer¬ 
mans uit Venlo, die zich onmiddel¬ 
lijk na zijn uitverkiezing voor de 
Omroep Limburg-microfoon sym¬ 
pathiek liet ontvallen: „De beste 0 
Ach, de beste schlager is die toch 
nog altijd uit eigen dorp... 

Dan wordt spontaan over het hoofd 
gezien, dat de krachtmeting en kwa- 
liteits-vergelijking met 150 concur¬ 
renten ook zijn inspiratieve waarde 
heeft. Bovendien heeft de triomfa¬ 
tor van het Teedjeskonkoer’1989 de 
garantie dat hij als 'profeet' buiten 
het eigen dorp geëerd zal worden.. 

Limburgs Dagblad 


Woensdag 4 januari 1989 • Pagina 


4Éjë> f» 


w I 

j Sjander 

Meubelstad nuj 

te, 


begint ’t 


nallen! 


// \ e gillende keukenmeiden mogen dan 
inmiddels uitgegild zijn: van Sanders kunt 
u nog een heleboel vuurwerk verwachten. 

Op 5 januari begint bij ons namelijk een knallende 
uitverkoop! Met kortingen tot wel 50% op een 
groot gedeelte van de collectie: van leren banken 
tot en met slaapkamers en van eethoeken 
tot en met linnenkasten. En dan bezorgen we alles 
nog gratis bij u thuis ook. Eén waarschuwing: 
op is op. Wilt u zeker zijn van een ruime keus, dan 
schiet u dus zo snel mogelijk één van onze elf 
showrooms binnen. Als u ’t nieuwe jaar al zó 
voordelig begint, dan kan ’t toch niet meer stuk? 

U TREFT T BU SANDERS 


DONDERDAG KOOPAVOND. AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TEL. 020 - 
184733 BEVERWIJK, PARALLELWEG 120, TEL. 02510 - 20816. GRONINGEN, 
PROTONSTRAAT 8, TEL. 050 - 184022. KERKRADE, VALKENHU1ZENER- 
LAAN 20, TEL 045 - 415990. UTRECHT, WINTHONTLAAN 4, TEL. 030 - 
889144. VRIJDAG KOOPAVOND. BERKEL / RODENRUS, INDUSTRIE¬ 
WEG 19, TEL. 01891 - 13855 DUIVEN, NIEUWGRAAF 4, TEL. 08303 - 15151. 
HATTEM, INDUSTRIEWEG 2, TEL. 05206 - 41131. OOSTERHOUT-ZUID, 
BENELUXWEG 3, TEL. 01620 - 50154. SON, EKKERSRUT 237, TEL. 04990 - 
72065 VLAARDINGEN, HARINGBUISWEG 33, TEL. 010 - 4359800. 


Te koop aangeboden 


Te k WOONKAMER- 
KAST. middel eiken, 1.70 
m breed en 50 cm diep. Tel. 
045-323931 _ 

Te k. eiken 2-zits BANKJE 
en 2 clubs, zo goed als 
nieuw. Op den Toren 16. 
Nuth. 


Te k. grote PAPEGAAIE- 
KOOI, ƒ 200.-. Houwer 45. 
Schaesberg, tel 045-323179. 

Te k. mooi voiglas AQUA¬ 
RIUM. Afm.: 1.25 m lang, 
hoogte 40 cm. diep 35 cm. 
Met lichtkap. onderstel, 
Eheim-filterpomp. thermo¬ 
staat. Prijs ƒ 27o.-. Tel. 045- 
310012 (wo tm vrij. na 18 
u.. za. gehele dagi._ 


Goede KLE URE N -T VS 
met garantie, Philips groot¬ 
beeld va. ƒ 145.-. Zeer grote 
sort. tv's. Occasioncentrum 
Geel, Grasbroekerweg 25. 
Heerlen. Tel. 045-724760. 

KLEURENTELEVISIES 
Philips. Blaupunkt. ITT, 
vanaf ƒ 95.- Radio, tv Frank 
B V'., Bokstr. 33. Heerler- 
heide. Tel. 045-213432. 


Geimpreg. TUINHOUT, 
palen, planken, eiken bal¬ 
ken, spoorbielsen, enz., op 
maat en thuis bezorgd. 
Houtzagerii/impregneerbe- 
dnjf Windels, Bouwberg, 
Brunssum, tel. 045-270585. 

OPENHAARDHOUT, 
eiken, op maat en thuis be¬ 
zorgd, ƒ 85,- p./m J . Tel. 045- 
270585. 


Te k. nieuw eiken BANK¬ 
STEL, ƒ1175,-. Tel. 045- 
256639. 


Pracht zwaar eiken BANK¬ 
STEL. vr.pr. ƒ 875,-; mas¬ 
sief eiken wandmeubel, als 
nieuw, vr.pr. ƒ 1225,-• eiken 
salontafel, vr.pr. ƒ 275,-; 
eiken tv-/videomeubel, 
vr.pr. ƒ 225,-. Tel. 045- Maten 
35 - 39 


geldig t/m zaterdag 14 januari 


HEERLEN: Hoogeweg 2 - 4 

(zljrtrut Scliriibtrg). 1(1. 045-722388 

MEERSSEN; koopcentrum Au Ciel 

Kullen (trut 75. Td. 043-641064 
KERKRADE; Nullanderstraat 102 
(Mj hd MlkimOAumMt). Td. 045-455919 

SITTARD; winkelcentrum den Tempel 

Ttmpdptdn 9. Td 04490-17080 
Donderdag KOOPAVOND tot 21.00 uur 


Gebruikte KLEURENTE¬ 
LEVISIES te koop vanaf 
ƒ 100,-; nieuwe kleurentele¬ 
visies vanaf ƒ 398,-. R.T.V. 
Van Voorst, Ganzeweide 
48, Heerlerheide. Tel. 045- 
213879. _ 

Te k. BANKSTEL eiken 
375,-; eethoek 190,-; mod. 
kast (wit) 475,-; slaapk. (wit) 
550,-; barok eeth. (6 stoel.) 
Kouvenderstr. 208, Hoens- 
broek. _ 

Te k. KOELKAST 75,-; eas- 
fom. 75,-; wasaut. 225,-; 
diepvr.kast 350 ltr. 325,--in- 
bouw-koelkast 150,-. Tel. 
045-725595. _ 

Te k. Biedermeier SPIE¬ 
GELKAST vr.pr. ƒ 850,- tel. 
045-713657. 


Te k. barok EETHOEK, 
ƒ 725,-; leren bankstel, 
ƒ 1250,-; noten wandmeu- 
bel, ƒ350,-. Tel. 045-415181. 

UITKNIPPEN!!! Te k. su¬ 
per antracietkolen, no. 3 en 
4. Tel. 045-319784. _ 

Te k. VIDEO, Betamax, 
met draadl. afst.bed. en 
banden, prijs f 300,-. Tel. 
045-416973. _ 

Te k. zwart essen WAND¬ 
MEUBEL, 4-delig; zwart 
essen salontafel, zwart es- 
sen tv-kast. Tel. 045-459834. 

Te k. zeer mooie ant. eiken 
TOOGKAST, 2-drs. Tel. 
045-422088. _ 

Te k. eiken BANKSTEL en 
Yamaha DT MX 50, i.z.g.st. 
Tel. 045-256793. _ 

Te k. noteh. KAST met in 
kast ingeb. eenpers. op- 
klapbed; 17-delige Ooster- 
hoek encyclopedie. Tel. 
045-256491. 


Te koop gevraagd 


Wij kopen GOUD, briljan¬ 
ten enz. Contant geld. Ver- 
seveld, Saroleastr. 80a, 
Heerlen, tel. 045-714666, leg. 
verplicht. 


Te k. gevr. oud IJZER en 
metalen, sloop- en schade¬ 
auto’s. Tel. 045-272216, 
(272516 ook ’s avonds). 


Gevr. EETHOEK, bankstel, 
kast, slaapk. yskast, diep- 
vr.. wasaut., gasfom. enz. 
045-725595. _ 

Wij kopen VIDEO’S VHS, 
stereo-torens en kleurentv’s 
V A. 12 kan. defect geen be¬ 
zwaar 04406 12875. 


Te huur aangeboden 


LANDGRAAF te h. vrijge- 
zellenapartement h.s.m. 
Tel. 045-320079. 


1 pers. APPARTEMENT te 
Kerkrade, woonslpk, eig. 
keuk, douche, w.c. geh. ge¬ 
meub- ƒ380,-, p. mnd. Tel. 
045-461282. 


Gemeub. KAMER gebr. 
keuken, douche, w.c. 
Sehaesbergerw. 152 Heer¬ 
len. 


Gemeub. zit/slaapk., e.v., 
douche, keuken. Pannes- 
heiderstr. 1 of 19 K’rade. 


Te huur gevraag 


APPARTEMENT te. h. 
voor alleenst. of paar. in 
Kerkrade-Vink. Tel. 045- 
725667. 


KAMER te h. in Voeren- 
daal. Inl. na 19 u. 045- 
750229. 

.- 1 ie n. gevr. voor s 

Te koop/te huur aangeboden BROODJESZAAK in cen¬ 
trum van Heerlen. Br.ond.nr. HE 062 LD, Geerstraat 5,1 omg. Beek/Maastricht 
6411 NM Heerlen. 1 


Heerlen-Nrd., kl. KAMER 
met balkon te huur, gestoff. 
en gemeub,. ƒ269,- p.mnd. 
Inl. tel. 044^9-1305. 


Te h. in centr. Hrl. en Spek- 
’heide gem. KAMERS m. 
gebr. v. keuken, c.v. en dou¬ 
che. Tel. 045-717525. 


KAMER te huur aan de 
markt in Sittard, direct te 
aanvaarden, tel. 045-724690. 


KAMER te huur, nabij cen¬ 
trum Kerkrade. Tel. 045- 
461870/452269. 


Te huur mooie gemeubi¬ 
leerde KAMERS met tele¬ 
foon, gebr. van keuken, wc 
en douche, te Kerkrade. 
Tel. 045-452128. 


MENT! Pappersjans 40, 
Heerlerheide. 


Te h. BOVENWONING. 
Inl. 04457-1548. 


BEDRIJFSPAND Bleyer- 
heide begane grond 300 m2 
met rolpoorten en kantoor¬ 
ruimte; le verd. 150 m2, ter¬ 
rein 600 m2, omheind met 
beperkte hinderwet, tel. 
04459-2277. 


RTVmuziek 


Te k. LES-ORGEL 
■ 1600 ± 10 ir. ƒ250- 

Te h. 2-pers. APPARTE-1 Tel. 045-461222. 
MENT, kamer, keuken, 
douche en wc, aparte in¬ 
gang. Te bevr. Anj Gier¬ 
straat 48, tel. 045-213308. 


Te koop eike 
MEUBEL in p 
Pr.n.o.t.k. Tel. 0' 


eiken WAND- 
in prima staat, 
el. 045-443100. 


Te k. Queen Ann EET¬ 
HOEK, ƒ375.-; eiken bank¬ 
stel, ƒ 275,-: eiken salonta¬ 
fel. ƒ 100,-. Tel. 045-415181. 


Te k. zo goed als nieuwe 
HERENFIETS. Boerha¬ 
venstraat 11, Heerlen, tel. 
721990, na 18 uur. 


( 


GUNSTIGE LENINGEN 

IEZITTERS: WW PERSOONLIJKE 'WW DOORIOI 


HUISBEZITTERS: 1 
EXTRA LAGE LASTEN 
ie, 2e EN 3e 
HYPOTHEKEN 

KREDIET' LOOPTUO 
BEDRAG IN MAANDEN 

1i hyp 2* hyp 2a hyp 
360* 240x 180x 

10.000,- 69,- 97,- 107,- 

15.000,- 103,- 148,- 161,- 
25.000,- 172y 242,- 269,- 
40.000,- 275,- 388,- 431,- 
78.000,- 514,- 727,- 809,- 

Afhankelijk van da waarde ven uw A 

woning kunnen de tarieven vaniran M 


Meestal in 4 uur geregeld! 


Persoonlijke Leningen, zonder 
onderpand verstrekbaar en meestal 
kwijtschelding bij overlijden. 
Kr«di«t- 

bedrag 72 X 54 X 42 X 

8.000 • 121 ,- 147 ,- 

10.000 199 ,- 238 ,- 290 ,- 
18.100 284 ,- 382 ,- 431 ,- 

20.000 376 ,- 467 ,- 871 ,- 
28.000 470 ,- 583 ,- 714 ,- 
30.000 684 ,- 700 ,- 867 ,- 
80.000 934 ,- 1161 ,* 1423 ,- 

Eff rente vanaf 0,61% per maand 


nïïlï 


Krediet- P mnd Rente Theo* 

bedrag Ine! rente per mnd loop!- 

5.000,- 100,- 0,97% 99 
11.000,- 220,- 0,87 % 66 
20.000,- 400,- 0,83% 66 
30.000,- 600,- 0,83 % 66 
40.000,- 800,- 0,81 % 66^ 

FINANCIERINGSKANT00R 043 - 636200 * 

Dagelijks van 9 tot 21 uur. 


Scharnerweg 108 Maastricht 

Bijkantoor: 

Hoofdstraat 9, Hoensbroek 


Lid Ned Ver Financienngs Adviseurs NV F 
Meer dan 25 |aar vertromvd kredietbemidde!^ 1 ' 
Woensdag 4 januari 1989 • Pagina 11 limburgs dagblad 


'derland 1 programma’s woensdag 

televisie en radio 
0 Vrouw zijn. Tv-magazine voor 

>uwen. Presentatie: Marjan Moole- 
ar. 

5-11.00 TV-Fruitmand. Program- 
f 11161 geestelijke liederen. Presen- 
Heleen van Dijk. 

^"13.05 Nieuws voor doven en 
*chthorenden. 

® ,n beeld... Henk Helmantel, por- 

' v an kunstschilder Helmantel, 
srh.) 

® Kindermusical: De tijd van te- 
nwoordig. Kinderprogramma. 

*0 De natuur van Noord-Ameri- 

• Natuurserie. Afl.: De dikhoorn- 
hapen. 

'5 Lassie. Amerikaanse serie. Afl.: 

* Paardenrace. Casey breekt zijn 
[ en en nu wil zijn kleindochter aan 
[Paardenrace meedoen. 

K* OT) Kinderkrant. Kinderpro- 

amma. 

Kl Journaal. 

*4-18.00 Tijdsein-Buitenland. Ac- 

aliteitenrubriek. 

0 Jody en het hertejong. Teken- 
hserie. Afl.: De dans ontsprongen. 
Journaal. 

'8 Highlight. Gospelmuziek van 
Jdrae Grouch. 

15 Bunkeren. Sir Geoffry en Smyr- 
1 praten met een bekende Neder- 
nder. 

55 De Campbells. Amerikaanse 
^ ne - Afl.: De jonge vluchteling. Een 
®9gelopen jongen hoopt dat hij uit¬ 
mocht wordt om zo van zijn contract 
[ te komen. 

20 Taalslag. Spelprogramma. Pre- 
rl ta ^ e: Bert van Leeuwen. 

06 Ze zagen me niet zitten. Docu- 
•entaire over de ouders van een ge- 
fndicapte jongen, die tegen alle ad- 
ezen in samen met vrijwilligers zelf 


•uitstand 1 


af ^D-Ratgeber: Het Internatio- 
jV-Kookboek: De Hongkongse 

Ten ^ a ^ essc bau und Tagesthe- 

■30 Jagerblut. Speelfilm. Herh. 
r? Umschau. 

■10 Report. 

iar ARD * s Port extra: Skiën - Inter- 
' l0na al Vierschansentoernooi te 
Jisbruck. Commentaar: Gerd Ru- 
•«nbauer en Waldemar Hartmann. 

Tagesschau. 

;J5 Sinha Moga - die Tochter des 
„’ aven halters. Braziliaans serie. 

00 Die Trickfilmschau. 

’ 15 Rallo, hier ist Jochen. Kinder- 
ir °gramma. 

Links und rechts vom Aqua- 

® r - Reportages voor kinderen. 

>15 Tagesschau. 

•25 • • Niir keine Hemmungen. 

; 6 ttergreepraadsels met Michael 
^chanze. 

•26 Tagesschau. 

•30 Hier und Heute. Actualiteiten. 
•52 Zirkus Humberto. Serie. Afl.: 
-* le Flucht. 

•30 Programma-overzicht. 

■00 (TT) Tagesschau. 

: 15 (TT) Peter Strohm: Tod eines 
' reu ndes. Tv-film van Ilse Hofmann. 
^ et; Klaus Löwitsch, Burghart 
^aussner, Gerhard Garbers e.a. Pe- 
Strohm staat aan het hoofd van 
en commissie ter bestrijding van de 
Beorganiseerde misdaad in Ham- 
org. Onder zijn mannen bevindt zich 
penter een verrader... 

3n Brenn P unkt - 
rr Tagesthemen. Actualiteiten. 

ir Pao, ° Conté in Concert. 

i!a ^ a 9®sschau. 

«üfh 3-55 Nachtgedanken. Be¬ 
bouwing door Hans Joachim Ku- 


TV-KANALEN, 

golflengten 

Vo^rt en CA| -abonnees: 

^analen zie schema exploitant 

zwart, wit programma 
~ stereo geluidsweergave 
o - tweetalig bij stereo-app. 
= teletekst ondertiteling 


televisie 

^Werland 1 : 5 26 


*■ 


JfJ 


<4i : > •*» 


• De Amsterdamse schrijver en rechercheur A.C. Baantjer is 
te gast in ’Vrouw zijn’. (Nederland 1 - 10.00 uur) 


hun kind gaan helpen. 

21.50 Muzikale ontmoeting. Eeuwe 
de Jong, orgel, en Luburtus Leut- 
scher, trompet, spelen werk van Han¬ 
del, Balaffsare, van Twillert e.a. 

22.05 Zoals Mozes. Bijbelstudieserie. 
Afl.: Een andere Mozes. 

22.30 Journaal. 

22.40 Tijdsein. Actualiteitenmagazi- 
ne. 

23.10 Het zwaard van de Islam. En¬ 
gelse documentaire over de funda¬ 
mentalistische moslimbeweging. 
Afl. 1. 

23.50-23.55 Tenslotte. Slotwoord. 


Nederland 2 


13.00-13.05 Nieuws voor doven en 


slechthorenden. 

VERONICA 

16.00 Seabert. Tekenfilmserie. Afl.: 
De verschrikkelijke eerbiedwaardige 
sneeuwman. 

16.10 •• Mijn eerste keer. Program¬ 
ma waarin ervaringen en emoties van 
kinderen die iets voor het eerst mee¬ 
maken centraal staan. Vandaag: De 
kapper. 

16.35 •• B.O.O.S.! Kinderprogramma 
gepresenteerd door Bart de Graaff. 

17.00 De Fabeltjeskrant. Afl.: Het vij- 
verplan. 

17.05 Buck Rogers. Serie met Gil Ge- 
rard, Wilma Deering e.a. Afl. 1: Het 
ontwaken. Astronaut Rogers raakt 
bevroren en ontwaakt in de 25ste 
eeuw. Er is inmiddels heel wat veran¬ 
derd. 

17.50 Call to Glory. Amerikaanse se- 


Duitsland 2 


29 46. 51. 53 en 57 


09.45 Zie Duitsland 1. 

12.55 Persoverzicht. 

13.00 Tagesschau. 

13.15 Die Katze und der Tiger. Chi¬ 
nese tekenfilm. 

13.30 König Drosselbart. Sprookje 
naar de gebroeders Grimm. Met: 
Adriana Tarabkova, Lukas Vaculik, 
Marian Labuda, e.a. 

15.05 '...lieber mit oder ohne No¬ 
ten?’ Scholieren stellen vragen aan 
de pianist Justus Frantz. 

15.50 Programma-overzicht. 

15.55 Heute. 

16.00 Wind den Weiden. Poppen¬ 
spel. 

16.20 Roobarb. Afl.: Katzenjammer. 

16.25 ’Hals über Kopf’ ins neue 
Jahr. Vooruitblik op deze serie. 

16.55 Heute. Aansl: Aus den Landern. 

17.10 •• Tele-lllustrierte. Sport, ac¬ 
tualiteiten en amusement. 

17.40 Das Geheimnis der Sahara. 
Serie met Michael York, Ben Kings- 
ley, James Farrentino, e.a. Afl.: Das 
Geheimnis und die toten Augen. (om 

18.10 uur onderbroken voor lottotrek- 
king A.) 

18.54 Lottotrekking B. 

18.58 Programma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.30 •• Doppelpunkt. Lust oder 
Laster. Programma over gokverslaaf¬ 
den. 

20.15 Kennzeichen D. Nieuws uit 
Oost en West. 

21.00 Fatman oder Der Dicke und 
ich. Amerikaanse detectiveserie. Afl.: 
Weibliche Logik. Met: William Con- 
rad, Joe Penny, Alan Campbell e.a. 

21.45 Heute-Journal. 

22.10 Der liebe Gott - wie sieht er 
aus? ...wie ein Kind. Uit de serie Kon- 
text. 

22.40 Ein Berg auf der Rückseite 
des Mondes. Zweedse speelfilm uit 


Nederland 2: 31.33, 35, 49, 54. 56 en 60 

Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59 

Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46 

Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37 

Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58 

Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56 

België/TV 1: 10 en 44 

België/TV 2: 25 en 47 

België/RTBF 1 : 3 en 8 

België/Télé 21: 28 en 42 

RTL Plus: 7, 26, 36.46 en satelliet 

Sat 1: satelliet 

3 Sat: satelliet 

SSVC: 33. 40. 49 en 59 

Sky Channel: satelliet 

Super Channel: satelliet 

TV 5: satelliet 


1983 van Lennart Hjulström. Met: Gu- 
nilla Nyroos, Thommy Berggren, Bibi 
Andersson, e.a. Stockholm 1894: Ma¬ 
xim Kowalewski en Sonja Kowalews- 
ki, geen familie, hebben beiden om 
uiteenlopende redenen Rusland 
moeten verlaten. Maxim is een mar¬ 
xistisch socialoog; Sonja is de eerste 
professor voor wiskunde in West- 
Europa. Al snel bloeit er een romance 
tussen hen op. 

00.15-00.20 Heute. 

Duitsland 3 West 

16.05 Teletekst-overzicht. 

16.30 Der Mann aus Virginia. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1946 van Stuart 
Gilmore. Met: Joel McCrea, Brian 
Donlevy, Sonny Tufts e.a. 

18.00 Telekolleg II. Cursus Engels. 
Les 1: The hotel. 

18.30 Sesamstraat. 

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal 
magazine met sport en nieuws. 

20.00 Abenteuer Natur. Natuurserie. 
Afl.: De ijsvogel. 

20.45 Schauplatz NRW. 

21.30 West 3 Aktuell. 

21.45 Hobbythek. Vrijetijdsmuziek. 
Vandaag: Zelf muiekinstrumenten 
maken. 

22.30 Rückblende: Das Ende des 
Kaisers von Südamerika. Portret van 
generaal Lopez, dictator van Para¬ 
guay, 120 jaar geleden. 

22.45 Auf Liebe und Tod. Franse 
speelfilm uit 1983 van Franpois Truf- 
faut. Met: Fanny Ardent, Jean-Louis 
Trintignant, Philippe Laudenbach e.a. 
Jacques Massoulier wordt bij de een- 
denjacht s ochtends vroeg doodge¬ 
schoten. Hij was één van de vele min¬ 
naars, met wie Madame Vercel haar 
man bedroog. Wanneer zij korte tijd 
later ook dood wordt gevonden, ver¬ 
denkt men haar man van een dubbele 
moord uit jaloezie. 

00.32-00.37 Laatste nieuws. 


RADIO 

Radio 1 : 95,3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en 
1251 kHz (240 m) 

Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 19 00-7 00 ook 
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1) 

Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz 

Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz 

Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m) 

Omroep Limburg: 95,3 en 102,1 mHz 

BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22, 36 en 39 (93.7- 

97.5 en 97,9 kHz) 

Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45 
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en 
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz) 
WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz 


rie met Craig Nelson, Cindy Pickett, 
Keenan Wynn e.a. Afl.: Eén fout kan 
fataal zijn. Door een fout van generaal 
Reilly’s zoon verongelukt een van 
Raynor’s beste piloten. 

18.35 •• Countdown - Europe’s No. 
1 Rockshow. Popprogramma gepre¬ 
senteerd door Wessel van Diepen. 

19.25 Family Ties. Amerikaanse co¬ 
medyserie. 

20.00 (TT) Journaal. 

20.29 De Spijkerhoek. Nederlandse 
serie met Adrienne Kleiweg, Wilfred 
Klaver, Pim Peters e.a. Afl. 1: Het 
plein. In een rustig provinciestadje 
laaien de gemoederen hoog op door 
de komst van een man. 

21.05 Veronica Film & Video. Maan¬ 
delijks filmmagazine. 

21.50 Nieuwslijn. Actualiteitenru¬ 
briek. Presentatie: Jaap van Meekren 
en Ruud Hendriks. 

22.15 China Beach. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.7: Gevonden en verloren. De 
bom barst als McMurphy ontdekt dat 
Natch getrouwd is. Lila heeft de lei¬ 
ding van de basis in handen en moet 
KC wegwerken. 

23.05 De Heilige Koe. Auto- en motor- 
magazine. 

23.45-23.50 Journaal. 


19.15 (TT) Jeugdjournaal. 

19.25 TV-3. Gevarieerd magazine. 

20.00 Journaal. 

20.29 Het Verjaardagsfeest. Tv-spe! 
van Kenneth Ives. Met: Robert Lang, 
Joan Plowright, Kenneth Granham 
e.a. In het pension van Stanley ko¬ 
men twee heren die het op hem voor¬ 
zien hebben. Niemand durft iets te¬ 
gen hen te ondernemen. 

22.30 Journaal. 

22.45 Studio Sport. 

23.10-23.15 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. RTL Plus 


A 


* 


H 


. 4 - l 
Nederland 3 


NOS 

09.00-09.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.15 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

17.30 Journaal. 

17.45 Sesamstraat. 

18.00 Hollandse Nieuwe: Succesvol¬ 
le jongeren in 1988. 

18.30 (TT) De Jaren Dertig. Les 5. 

19.00 (TT) Het Klokhuis. Afl.: Red¬ 
dingsboot. 


• Gil Gerard en Pamela 
Hensley in ’Buck Rogers’. 
(Nederland 2 - 17.05 uur) 


Duitsland 3 SWF 

08.30 Telekolleg II. Cursus Engels. 
Les 1. 

14.25 Ebbes unterwegs. Greffern 
zwischen Rgeun und Chemiefabik. 

14.50 Koyaanisquatsi. Amerikaanse 
speelfilm. Met: Ron Fricke, Godfrey 
Reggio, Michael Hoenig e.a. Op een 
speciale manier zijn ongerepte na¬ 
tuur, milieu-afbraak en civilisatie in 
beeld gebracht. 

16.15 Fischerin am Bodensee. Do¬ 
cumentaire over het dagelijks leven 
van een jonge vrouw in een -traditio¬ 
neel mannenberoep, (herh.) 

17.00 Hinter der Sonne - nemen dem 
Mond. Sprookjes van Terry Jones. 
Afl.: Die Insel der Purpurfrüchte; Ein 
Flug in der Nacht. 

17.25 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.: 
Blumen bringen Freude. 

17.30 Telekolleg II. Cursus Engels. 


Les 1. (herh.) 

18.00 Jakub, der Glasmacher. Tsje¬ 
chische serie. Afl. 11: Das Warenzei- 
chen. Met: Ludek Munzar, Barbara 
Svobodova, Petr Kostka e.a. (herh.) 

19.00 Abendschau. 

19.30 Der Mafia-Krieg. Documentai¬ 
re. 

21.00 Südwest aktuell - Neues urn 
Neun. 

21.15 ■ Schwabische Geschichten. 

Afl.3: Ortsschild. Vanwege een stads¬ 
bord ontstaat er onenigheid tussen de 
burgemeester en de gemeenteraad. 

22.10 Die Miserablen. Franse speel¬ 
film uit 1958 in twee delen van Jean- 
Paul Le Chanois. Deel 2. Met: Jean 
Gabin, Bernard Blier, Bourvil e.a. 

23.45 Vom Ansehen der Wirklich- 
keit im Fernsehen. Symposium van 
de SDR en SWF met ARD-redacteu- 
ren en filmmakers over de documen¬ 
taire. Gespreksleiding: Hannelore 
Gadatsch. 

00.45-00.50 Laatste nieuws. 


06.00 Hallo Europa. 

09.10 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie, (herh.) 

09.55 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Das 
Energieloch. (herh.) 

10.15 Ein Schicksatsjahr. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Anders als erwar- 
tet. (herh.) 

11.00 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie, (herh.) 

11.40 Sketchhotel. 

11.50 Tekenfilm. 

12.00 Du schon wieder. Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: der Kavalier. (herh.) 

12.30 Klassik zu Mittag, met het RTL- 
Orkest. 

13.00 Heute bei uns. - 

13.10 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Das 
Energieloch. (herh.) 

13.30 California Clan. Amerikaanse 
serie. Afl.1. 

14.10 Knight Rider. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.: Killer K.I.T.T. (herh.) 

15.00 Der Chef. Amerikaanse serie. 
Afl.: Dynamit und Bobby, (herh.) 

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute. 

15.55 RTL Akuell. 

16.05 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie. 

16.55 RTL aktuell. 

17.00 Du schon wieder. Amerikaan¬ 
se serie. Afl.3: Die Arbeitswelt. 

17.25 ■ Flash Gordon. Amerikaanse 
serie. Afl.3: Die Hitzestrahlen. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Ihr AUftritt, Al Mundy. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.3: Empfang in der 
Botschaft, (herh.) 

18.45 RTL aktuell 

19.02 -Karlchen. 

19.10 Der Mann aus Atlantis. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Sturz in die Ver- 
gangenheit. 

20.00 Weerbericht. 

20.10 Opération Vietnam. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.1: Geschichten aus 
dem Untergrund. 

21.05 L.A. Law - Staranwalte, Tricks, 
Prozesse. Amerikaanse serie. Afl.: 
Roxannes Zorn. 

22.00 RTL aktuell. 

22.25-23.55 Die schwarze Serie bei 
RTL plus: 1966. Franse speelfilm uit 
1986 van Marcel Bluwal. Met: Ber- 
nard-Pierre Donnadieu, Daniele Le¬ 
brun, Andre Dussolier e.a. Rege¬ 
ringsambtenaren worden door 
moordaanslagen gedood. De politie 
staat machteloos. Solinas, een man 
die alleen uit politiek idealisme moor¬ 
den pleegt, lost de zaak tenslotte op. 


SSVC Sky Channel ’Paolo Conté in Concert’. (Duitsland 1 - 23.00 uur) 


SAT 1 


06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00 
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over- 
zicht. 09.10 ■ Lassié. Afl.: Die Kanin- 
chen. 09.35 Jackie und Jill - Die Baren- 
kinder vom Berg Tarak. Afl.: Schlage ff 
Pedro und Faco. 10.00 SAT 1 Bliek. 
10.05 General Hospital. Afl.: Ein neuer 
Auftrag für Joe. 10.50 Kochen mit SAT 
1 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Die 39 Stu- 
fen. Engelse spionagefilm uit 1978 van 
Don Sharp met Robert Powell, David 
Warner, Eric Porter e.a. 13.00 Tele- 
Börse. 14.00 Programma-overzicht. 
Aansl.: Ihr Horoskop. 14.05 Dr. Dolittle. 
Afl.: Dr. Dolittle und Bill, der Buffel. 

14.30 Die Cowboys. Nieuwe serie. Afl.: 
Der neue Job. 14.55 Der Goldene 
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.: 
Der Traum von Eigenheim. 15.50 Tele- 
tip Gesundheit. 16.00 ■ Meine drei 
Söhne. Afl.: Das Traumbuch. 16.25 Der 
Goldene Schuss. 16.35 Die Leute von 
der Shiloh Ranch. Afl.: Der Verlorene 
Bruder. 47.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Be- 
zaubernde Jeannie. Afl.: Hochzeitsge- 
schenke. 18.15 Das Glücksrad. 18.45 
SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter. Aan¬ 
sl. Programma-overzicht. 19.10 Hotel. 
Afl.: Krankheiten. 20.00 SAT 1 Bliek. 

20.10 Spenser. Afl.: Nicht schon wie¬ 
der, Sammy. 21.05 SAT 1 Bliek. 21.10 
Treffpunkt Hongkong. Amerikaanse 
speelfilm uit 1955 van Edward Dmytryk 
met Clark Gable, Susan Hayward, Mi¬ 
chael Rennie. 22.55 SAT 1 Bliek. 23.05 
Der Disco-Killer von New York. Ameri¬ 
kaanse tv-film uit 1983 van Bill Persky 
met George Segal, Alan North, Shelley 
Hack e.a. 00.35-00.45 Programma- 
overzicht. 


3 SAT 


14.15 ZDF Musikkanal, met o.a.: Volks- 
musik, programma-overzicht, Die Su- 
perhits der Volksmusik, ’Glei bei Blau- 
beura, leit a Glötzle Blei...', ’...und die 
Tuba blast der Huber. 17.15 Heute 
Abend in 3-sat. 17.20 Mini-Ziss. Jeugd¬ 
journaal. 17.30 Sport-zeit extra. 18.00 
Bilder aus Deutschland. 19.00 Heute. 
19.22 3sat-Studio. 19.30 Das Dorf an 
der Grenze. Serie. Afl.: Karnten 1920. 

21.20 Begegnungen: Ein Bekannter 
Unbekannter. 21.53 Sport-zeit Nach- 
richten. 22.00 Kulturjournal. 22.10 100 
Jahre Burgtheater am Ring. Documen¬ 
taire van Helmut Schwarzbach. 23.40 
Medium. '88. 00.10 3sat- 

Schlagzeilen. 


13.050 Children’s SSVC. 

13.20 Puddle Lane. 

13.35 Physical Pursuits. 

14.00 News and Weather. 

14.30 Neighbours. 

14.50 Heirloom. 

15.15 Take the High Road. 

15.40 Children’s SSVC. 

16.00 He-man and the Masters of 
the Universe. 

16.20 Simon and the Witch. 

16.35 Dangermouse. 

17.00 Doudicca. 

17.30 Blockbusters. 

17.55 Prove it. 

18.20 Emmerdale Farm. 

18.45 News and Weather. 

19.00 This is your Life. 

19.25 Coronation Street. 

19.50 Des O’Connor Tonight. 

20.40 Executive Stress. 

21.05 Game, Set and Match. 

22.00 News and Weather. 

22.30 Clive James Postcard from 
Rio. 

23.00-23.50 Crimewatch File. 


05.30 European Business Channel. 
06.00 Good Morning Scandinavia. 
07.00 The DJ Kat Wake-Up Club. 
07.05 The DJ Kat Show. 

08.00 Dennis. 

08.30 The Littles. 

09.00 The Best of Countdown ’88. 

10.30 •• The Coca Cola Eurochart 
Top 50. 

11.30 •• Soft and Romantic. 

12.00 Another world. 


13.00 Canon Fashion TV. 

13.30 Ask Dr. Ruth. 

14.00 Ritters Cove. 

14.30 Castaway. 

15.00 •• Pop Formule. 

16.00 The DJ Kat Show. 

17.00 Gidget. 

17.30 I dream of Jeannie. 

17.57 The Uniroyal Weather Report. 
18.00 The Ghost and Mrs.Muir. 

18.30 Special Friends. 

19.30 Whispering Smith hits Lon- 
don. 

21.02 The Uniroyal weather report. 
21.05 Shell International Motor 
Sports 1988. 

22.10 Ford snow report. 

22.15 Thailand Panorama. 

22.45 Paris to Dakar Rally 1988. 
23.00 •• New Music. 

23.57 The Uniroyal weather Report 
00.00 Eduardo Chillida. 

01.00 Playing Shakespeare (5). 
02.00 National Gallery (10). 

02.30 Guitarra (2). 

03.00-05.30 Landscape Channel. 


Super Channel 


07.00 World News and Business. In¬ 
ternationaal nieuws. 

08.00 The Mix. Entertainment. 

16.30 Hot Line. Live show. 

18.30 Captain Power and the Sol- 
diers of the Future. Serie. 

19.00 Wanted dead of alive. Serie. 

19.30 Kate and Allie. Serie. 

20.00 Life with Father. Film. 

21.45 World news. In de talen Engels, 
Duits en Nederland. 

22.00 Action and Adventures. Se¬ 
ries. 

00.00-03.00 The Mix. Entertainment. 


|e|dië/TV 1 


i1t° h 0 2o "en en dochters. Australi- 
03 o-® Ser 'e met Pat McDonald, Tom 
(herï^ ) dS ’ Rowena Wallace e.a. 

'Is Ke Soe P®l werken. Deel 2. (herh.) 
y6 on Julte Box ’ 

dfov Cand y Candy. Tekenfilmserie 
* w er de lotgevallen van een klein 
to ® SrT,e ' s i e - Afl.8: De binnenste-bui- 

L envel °p. 

yf na Sm urfen. Tekenfilmserie 

‘ st d6 verhalen van de Belgische 
J mkt ^ enaar Peyo. Vandaag: -Het 
Mc .^“hoeras; -Vermenigsmurftiging. 

Aüst ;3 ° Spit McPhee - Vierdelige 
Ja .1 ralische serie naar de roman van 
Joh 6S Aldrid 9 6 - Afl.4 en slot. Met: Sir 
Bach Phil 'P Hancock, John 

vB Oo ^. ieuws - 

M 0s ï k Tak ' Anim a ties6rie - (herh.) 

F kina ** er,ir >a. Detective-reeks voor 
I n B | eren - Afl.: De vloek van Villa de 
I o. 6 *! 3 ^ 0 - Paul Ricour, Lea 

P® 3o Z llr ; .^ Ieke e a (herh.) 

F voo Kiliman i aro - Nieuwsmagazine 
I ,jl? r jongeren. Vandaag: Jaarover- 
j Wefjjg 98 ®- Presentatie: Manuela van 

Tq 8s Uitzending door derden: pro- 
I or, R 1 ™ 3 van de Katholieke Televisie- 

l9 2s Radio 0mroe P- 
, 0 ' 5 Mededelingen, programma- 
erzicht en paardenkoersen. 

> io'So 2 leu " s - 

luT* ten zaak voor twee. Duitse po- 
f a u S ® rie - Afl.: Dood kapitaal. Meubel- 
kra!r ant Kunze heeft dringend een 
ed| et bij de bank nodig. De bank 
flllllllliiiiiii....... 
weigert omdat Kunze een lening bij 
een andere bank zou hebben verzwe¬ 
gen. Kunze weet echter van niets. 

21 .00 I.Q. Quiz met denk- en weetvra- 
gen, gepresenteerd door Herman van 
Molle. Vandaag spelen Ronny Swig- 
gens en Peter Vandenbossche tegen 
Werner van Assche en Dirk Ver- 
meirsch. 

21.30 Krokant. Culinaire serie. Maan¬ 
delijks wordt er een thema volledig 
uitgediept met warenkennis, materia¬ 
len, recepten, wijn- en dranktips. The¬ 
ma: Ronde Noordzeevis. Presentatie: 
Nest Mertens. 

22.25 Kunst-zaken. Aansl.: Nationale 
Loterij. 

22.30 Nieuws. 

22.45 Verwant. Kunstmagazine. 

23.35-23.40 Coda: Alle dingen. Dich¬ 
ter onbekend. 


België/TV 2 


1 r I 


• Manuela van Werde pre¬ 
senteert ’Kïlimanjaro’. (Bel¬ 
gië/TV 1 - 18.30 uur) 


19.00 Zonen en dochters. Australi¬ 
sche serie. Met: Pat McDonald, Tom 
Richards, Rowena Wallace e.a. Way- 
ne’s alcoholverslaving heeft nare ge¬ 
volgen. Alison neemt de zaken in 
eigen handen. 

19.23 Tweemaal zeven. Kort tv-spel- 
letjes met twee kandidaten. 

19.30 Nieuws. 

20.00-22.00 Sportavond. Aansl.: Ver- 
keerstips. 


België/BTBF 1 

16.00 L’écran des vacances. Kinder¬ 


programma. 17.15 Nouba nouba, in- 
derprogramma. 18.30 Jamais deux 
sans toi, gevarieerd informatief pro¬ 
gramma. 19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03 
Ce soir, Waalse actualiteiten. 19.30 
Journaal. 20.00 C’est a voir. Vandaag: 
Israël en de bezette gebiedsdelen. 
21.05 Chouans, 4-delige serie naar de 
film van Philippe de Broca. Met: Philip¬ 
pe Noiret, Sophie Marceau, Lambert 
Wilson e.a. Afl.1. 22.00 Coup de film, 
filmmagazine. Presentatie: Terry Fo- 
cant. 22.20 CArgo de nuit. Met: Jiana 
Nanini, Salt 'n pepa e.a. Aansl.: Uitsla¬ 
gen van de Nationale Loterij. 23.00 
Journaal. 23.35-23.45 Le coeur et l'E- 
spót, katholiek magazine. 


België/Télé 21 

19.00 Le coeur et l’esprit, katholiek ma¬ 
gazine. 19.30 Journaal. (Met simul- 
taanvertaling in gebarentaal). 20.00 
Challenge. 22.00-22.50 La cité sans 
voiles. Serie. Afl. 18. TV5 


16.10 Agence interim. 16.30 Bonjour, 
bon appétit. 17.00 Récréation. 17.30 
Des chiffres et des lettres. 18.00 Les 
Cinq dernières Minutes. 19.30 Papier 
Glacé. 20.00 Viva. 20.40 Case ouverte, 
film. 21.30 Musique classique. 22.00 
Journal télévisé. 22.35 Champions 
olympiques. 00.30-01.00 Papier 
glacé. 


Radio 1 

(Elk heel uur nieuws ) 7.04 VARA 
Radio I Woensdageditie 12.56 Me- 
ded. voor land- en tuinbouw 13.09 
TROS Aktua. 13 25 Journalistenfo- 
rum. 14 06 Binnenl. Zaken. 14.30 
TROS Klantenservice. 15 45 Hallo 
met de TROS. 16.06 Tijdsein. 
18.45 Waar waren we ook al weer? 
Vervolgverh 18 58 EO-Metterdaad 
Hulpverlening. 19 03 Hobbyscoop. 
19 30 Akkoord. 20.02 Langs de lijn. 
22 02 Podium van de Nederlandse 
Licht Muziek. 23.05 Met het oog op 
morgen. 0 02 Volgspot 1.02 Ro¬ 
mance. 2 02 Claire-Obscur. 4.02 
Nachtexpress. 6.02 In 't voorbij¬ 
gaan 6.07-7 00 Vandaag don¬ 
derdag. 

Radio 2 

(Elk heel uur nieuws) 7.04 Ook 
Goeiemorgen 9.04 Muziek terwijl u 
werkt. 11.04 Tineke. 12.04 Will wil 
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15 04 
Nederland Muziekland. 17.04 Hier 
en nu 18 04 De wereld zingt Gods 
lof. 18.54 In ’t voorbijgaan. 19.04 
Water en vuur. 20.02-7.00 Zie Ra¬ 
dio 1. 

Radio 3 

(Elk heel uur nieuws.) 6.04 De mor¬ 
genstond 7.04 Ronduit Music- 
time. 9.04 Muziek motief 10.04 Ex- 
presso 11.04 Country traif 12 04 
Praise. 13.04 Toga Party 14.04 
Nozems-a-gogo. 16.04 Janssen & 
Jansen 17.04 Ronflonflon met Jac¬ 
ques Plafond. 18.04 Driespoor 


19.03 De Wereldontvanger. 21.03 
Het front 22.03 La Stampa. 23.03- 
0.00 Stompin. 


Radio 4 

7.00 Nws 7.02 Preludium 8.00 
Nws. 8 02 Het levende woord 8 10 
Platennieuws 8 45 Te Deum Lau- 
damus. 9.15 Onder de hoogtezon, 
pastoraal-muzikaal programma. 
10.00 Orkestpalet: I. Limburgs 
Symfonie Orkest o.l.v Ed Span¬ 
jaard m m v. Abbie de Quant, fluit. 
II Orchestre de Capitole de Tou- 
louse o.l.v. Michel Plasson m.m.v. 
Jean-Philippe Coflard, piano. 11.15 
Pianomuziek: David Kuyken, pia¬ 
no. 12.00 C.Ph.E Bach herdacht 
(18. 12 25 Promenade: Luxem¬ 
burgs Radio-Orkest o.l.v. Louis de 
Froment m.m.v. Patnee Fontanaro- 
sa, viool 13.00 Nws 13 02 Lunch¬ 
concert. 14.00 Songs of praise. 
14.30 Solisten 1988: Susan Milan, 
fluit, en lan Brown, piano. 15.00 In 
de kaart gespeeld. 17 00 Jacco’s 
keus, operette- en musical. 18.00 
Nws. 18 02 CeDéa CD s rond een 
thema. 20 00 Nws 20,02 Franz 
Liszt marathon in Muziekcentrum 
Vredenburg te Utrecht. 22.00-0 00 
Voor het stil wordt en wat later 


Radio 5 

6.30-6.49 Scheepv - en marktbe¬ 
richten en uitgebreid weerbericht. 
9.00 Nws 9.02 NOS sportief 9.25 
Waterstanden 9:30 De passie voor 
een land 10.00 TROS Postbus 270 


- Mieke Telkamp. 11.00 De duvel is 
oud 12 00 Nws. 12 05 Het oog van 
de naald. 13.00 Nws. 13.10 NOS 
Wereldwijzer. 14 00 Wijzer op 5 
15.00 Meer over minder. 16.00 
TROS Schlagerfestival. 17.00 
TROS Huiswerklijn op vakantie. 
17 40 Basiscode 3 17.45 Postbus 
51. 17 55 Meded. en Schippersbe- 
richten. 18.00 Nws. 18 10 TROS 
Kinderforum op vakantie 18.20 
Uitz. van de VVD. 18.30 Temp» 
Doeloe. 19.00 Progr. voor buitenl. 
werknemers 20.30 Trojaanse oor¬ 
logen. 21.00 Latijn. 21.30 Qa va? 
22.00-22.30 You're welcome. 

Omroep Limburg 

7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim¬ 
burg aktueel, gast van de dag en 
muziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 
Kort Nws. 12.05-12.56 Middagma- 
gazine: Limburg aktueel, de buren, 
agenda en muz. 13.05, 1402, 
15.02 en 16.02 Kort nws 17 02 
Reg weerbericht. 17.05 Limburg 
aktueel, agenda en muz 17 25 De 
ronde van Limburg: doorpraten 
over aktuele kwesties. 17.55 Kort 
nws. 18.05-18.07 Aankondigingen. 

BRT 2 

5.30 Goede morgen, Morgen 
(6 00-6 30-7 00 Nws., 7.30 Nws en 
R V.A.-ber.) 8 00 Nws 8 12 Koffers 
en compagnie. 10.00 Nws. 10.03 
Het schurend scharniertje 10.08 
Het eerste bedrijf. 1 1 .55 Mediatips 
12.00 Limburg 1989. 13 00 Nws. 
13.10 Made in Germany 14.00 Di¬ 


lemma 17.00 Focus. 17.10 Rtjs- 
wijckfoon. 19 00 Nws. 19.10 Dans- 
vergunning. 22.00 Nws. 22.10 Jazz 
Kaffee 23.30-2 00 Twee tot twee 
(0.00 Nws.) 

Belg. Rundfunk 

6.30 Radiofrühstuck. 7.15 Wunsch- 
kasten. 7.30 Regionalmagazin 
7 45 Veranstattunqskalender. 8 10 
Presseschau. 8.30 Für die Kran- 
ken. 9 00 Regionalmagazin. 9 05 
Musikexpress. 10 00 Gut Aufge- 
•legt 12.00 Veranstaftungskalen- 
der: Musik bei Tisch. 12.30 Presse¬ 
schau. 13 00 Frischauf. 14 05 Mu- 
sikzeit heute: Lieder, Chansons 
und Folk. 15 00 Nachmittagsstudio 
16 05 BRF-Intern. 18.00 Regional- 
nachrichten: BRF-Aktuell. 18.40- 
20 00 Orgel- und Chormusik. 

Luxemburg/RTL 

5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag 
wie kem anderer 11 00 Treft nach 
elf 12 00 Is ja 'n Ding 14 00 Viva. 

16 00 Entenjagd. 17.Ó0 Musikduell. 

17 50 Spx>rt-Shop. 18.00 Musik- 
duell 19 00 Prima. 20 00-1 00 Ein 
junges Musikprogramm. 

WDR 4 

4.05 Radiowecker. 6 05 Morgen- 
melodie 9.05 Musikpavillon. 12 07 
Gut aufgelegt. 14 05 Auf der Pr»-; 
me na de 15.00 Cafe-Konzert- 
16 05 Heimatmetodie. 17.00 Mu-* 
sik-Express. 20.05 Zwischen 
Broadway und Kudamm 21 00 Mu¬ 
sik zum Traumen. 22 30 Nachtex¬ 
press. ejdllc 


Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad 


AUTOGARANT Subaru Heerlen 

Schelsberg 128, 725588. APK-keu- 
ringsst., off. Subaru-dealer Heerlen 
e.o. Let op spec. APK-aanbieding! 

Autobedrijf Sondagh-Citroën 

Uw actieve Citroën-dealer, De Koumen 
34, ing Wijngaardsweg, Heerlen. 045- 
223300. Degelijke APK-keuring alle 
merken. 

APK-keuringen Bremen B.V. 

APK-keuring ƒ 50,-. Automaterialen, 
autobanden, accu's, uitlaten. Kamp¬ 
straat 59, Landgraaf, tel. 045-311784. 

Citroen APK van Leeuwen 

APK gratis bij grote beurt. Herkeuring 
gratis. Tel. 045-453555, Strijthagen- 
weg 129, Kerkrade. 

Hensgens B.V. Nieuwstadt 

Kruisweide 3. APK-keuring in vooruit¬ 
zicht, alle reden snel afspr. te maken 
voor klantvr. keuring. 04498-53055. 

Opel Bergsteyn 

APK-keuringsstation. Rijksweg 61, 
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700. 

Garage Sebregts en Co. 

Off. APK-keurmgsstation 1 en 2, dealer 
iveco bedrijfsauto's. Lindelauferge- 
wande 8, Voerendaal, 045-752888. 

Autobedrijf Kwarten V.O.F. 

Kastanjel. 148, Hoensbroek, 045- 
214171. Gratis bij APK-keuring: C.0. 
4 - koplampen afstellen en voorkeuring. 

Seat Auto Aarts 

Hamstr. 211, Kerkrade, 045-412545. 
* APK-keuringen * LPG-inbouw * Alle 
reparaties * Bandenservice. 

Coumans Beek B.V. 

Bij een grote beurt APK-keuring gratis. 
DSM-straat 7, Beek, tegenover Maka- 
do, naast Praxis, tel. 04490-71243. 

Autobedrijf Bos Heerlen B.V. 

Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045- 
724545: Suzuki-dealer. 


Nic. Dassen aanhangwagens 

Verk., verh , repar, speciaalbouw 
Qnderd voor alle merken. Stationsstr. 
6 Kerkrade Tel 045-455088. 

Aanhangwagens Jo Knops 

100 stuks in voorraad Tevens alle on¬ 
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid 
195 Sittard Tel. 04490-12718. 

W. Dabekaussen B.V. 

043-632510 Levert torsie-assen en 
aanh wagenonderd. voor zelfb + rep 
Gunst prijzen Punterw 7 M’trich* 


J. Verwijmeren. 04490-15011 

Div antennes, radio- en tv versterkers, 
splitsers, koppeldzn., muurbeugels 
enz. Wilhelminastr. 8 Sittard. 


1600 m 2 antiek. Pierre Coumans BV 

Verk. v antiek. Verk. en verh. excl. 
automobielen. Heerstr. N. 144, Indu- 
striew. 15 Stein. Tel. 32355/27770 

Antiekhal Cor. Dabekausen 

Speciaal Biedermeier. Ook ink. van an¬ 
tiek. Tevens stofferen wij ook uw meu¬ 
bels. Pr. Mauritsln. 84B Beek. 04490- 
76811. 


frankort assurantiën b.v. 

Voerendaal, Heerlerweg 146, tel. 045- 
751871. Al meer dan 40 jaar vakman¬ 
schap in verzekeringen. 


SAS Autoshop „De Specialist” 

Voor auto-accessoires, car-Hifi, alarm, 
inbouwcenter Scherpe prijzen. Nobel- 
straat 61, Heerlen, tel. 045-712113. 


Autobanden Thijssen B.V. 

* Uitlaten * schokdempers * sportvel- 
gen * balanceren * uitlijnen * accu s. 
Tunnelstr. 30 Geleen. 04490-45100. 


Autobanden Jur Koerts 

H. Hermansl. 576 Geleen. 04490- 
49647. Alle merken banden leverbaar. 
Ma. t/m vr. 9-18, za. 9-15 u. 

Autobanden van Son 

Uitlaten * schokdempers * sportvelgen 
* balanceren * uitlijnen * Haefland 16 
Brunssum. Tel. 045-253741. 


Rotor B.V. 

Honda-dealer, Heerlerbaan 229, 6418 
CE Heerlen, tel. 416900. 

Mitsubishi Gelissen 

Voor onderh., reparatie, schade-afh. 
1 e-kl. occas. m. gar. Hubertusstr., 
Gr.Genhout-Beek, 04490-71054. 

Autobedrijf Rob v. Emmerik 

Voltastraat 2 Schaesberg/Landgraaf. 
Tel 045-317593. Tien jaar service met 
een grote S. 


Bosch Service J. Borkowitz 

Verk. rep alle tye accu’s, startmoto¬ 
ren, dynamo's, bedrading, diesel en 
bezine inspuitsystemen. Niersprinkstr. 
68 Kerkrade 045-453926. 


Autoglas Service Burlet 

Napoleonsbaan 6, Geleen. 04490- 
45192, 44416, 51227. Alle merken, ty¬ 
pen. Tevens ruitreparatie, harsinjectie. 

Novus autoglasreparatie 

Tel. 04498-52529. Ster in voorruit? 
Laat dit kosteloos (extra of all-risk 
verz.) aan huis met gar. repareren. 


Auto Vencken B.V. Sittard-Beek 

Leasing VW, Audi, VW bedr.-wag. Sit¬ 
tard, Leyenbroekerweg 27, 15777*. 
Beek, Pr. Mauritslaan 171, 72882*. 

Ecolease 

Least alle merken, zowel zakelijk als 
privé. Economiestraat47, Hoensbroek, 
tel. 045-217863. 

Canton Reiss Lease 

Spec. op het gebied van operationele 
leasing. Alle merken. Tel. 045-718040. 
Fax: 045-718581. 

Autocentr. Coilaris-Europcar 

Leasing voor korte en lange termijn 
24-uur-service. Schelsberg 45, Heer¬ 
len 045-720202 


Canton Reiss Parts Center 

Originele GM-onderdelen, access. 
scherp afgeprijsd voor iedereen! Val- 
kenburgerw. 34, Heerlen, tel. 718040. 

Automaterialen Bremen B.V. 

Autobanden, accu’s, uitlaten, APK- 
keuringen ƒ 50,-. Kampstraat 59, 
Landgraaf, tel. 045-311784. 

Bovo Carrosseriedelen 

Uitbouwsets, verlagingsveren etc. 
Nieuw: ’Zoig" autowassen zonder wa¬ 
ter. Locht 48E, Kerkrade. 

Haros autoshop 

Groot ass. autoacc., autoradio’s, auto- 
alarmen, accu’s en andere automat. 
Parallelw. 251, Heerlen. 045-716983. 


Autorijschool Sjef Dörenberg 

Bovag-erk. rijschool vracht-, pers.au¬ 
to, autom. Al 25 jr. uw vertrouwd adr. 
Sparstr. 7 Heerlen. 045-213735. 

Sjaak Huisman, 045-423728 

Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520, 
Heerlen, kaderschool, rijksgediplo¬ 
meerd. 

Chris Adams 

ANWB erkende auto- en motorrij¬ 
school Mirbachstraat 14, 6367 CW 
Voerendaal. Tel. 045-751718. 


Autoschadebedrijf Jan Vrancken 

Nagelbeek 1, Schinnen, 04493-1832. 
Uitdeuken * spuiten * expertiserappor- 
ten. 


Autoservice Haleco b.v. 

Daelderweg. 27, Nuth, tel. 242192, 
t.o. Makro. Uw adr. voor div. topmer¬ 
ken autoradio’s en CD-spelers. Tevens 
inbouwcentr. voor prof.auto-alarmsys. 


Autop Autoverhuur Sittard BV 

Verh. van pers.auto’s, bestelauto’s, 
busjes, kampeerauto’s en autoambu- 
lance. leasing, long-rent en groepsver- 
voer. Nusterweg 88a Sittard. 04490- 
22424. Zandstraat 58 Montfort. 
04744-2345. 

Autocentr. Coilaris-Europcar 

Pers.auto’s, pers.busjes, bestelauto’s 
en zelfverhuizers. Schelsberg 45 Heer¬ 
len. 045-725666. 

Happy Rent 

Voordelig Opel huren al voor ƒ 48,- 
p.d. 200 km vrij, incl. BTW + verz. 
Valkenburgerw. 34, Heerlen. 718040. 


Steenmarkt Van Erp B.V. 

Ca. 200 soorten bestratings- en gevel¬ 
stenen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat 
17, Sittard, tel. 04490-12481. 

Novater handelsmij b.v. 

Kastanjeln. 82, 6431 GM Hoensbroek. 
Vertegenwoord. Feb-produkten voor 
bouw en dak. Tel. 045-226663, 


Bouwmachines Damoiseaux 

Verkoopt en verhuurt méér dan u 
denkt! Industrieterrein de Beitel 108 
Heerlen. Tel. 045-411930. 


Diabo B.V. 

Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton. 
Adres: Industriesterrein de Beitel 108 
Heerlen. Tel. 045-414151. 


Bruidshuis Dora Bijsterveld 

Rosmolenstraat 6, Sittard, tel. 04490- 
19244. Geopend: di. t/m vr. 13-18 uur, 
za. 10-17 uur, dond. koopavond. 


Camping Cars Ridderbeks 

Verh., verk. en onderhoud van cara¬ 
vans en vouwwagens. Prinsenbaa.n 
135, Koningsbosch. 04743-2213. Lid 
Bovag. 


BORSU Limburg 

Budgetvriendelijke bedrijfsautomatise¬ 
ring. Telefoon 045-210419, Ganzewei- 
de 127, 6413 GD Heerlen. 


Opl. Instit. voor Schoonh.spec. 

Opl. Instituut voor Schoonheidsspec. - 
Pedicure - Manicure. Jenny Smeets, 
Meerssenerweg 216, Maastricht, 043- 
623643. 


mm 

üËfiL 

.*.v.vWXW!ww 


Drukkerij L’Ortye b.v. 

Kettingform., drukwerk voor handel en 
industrie, familiedrukw. Kouvenderstr. 
35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij 
L’Ortye drukken, het scheelt u stukken. 

Drukkerij Schreurs 

Handels-, fam - en textieldrukwerk, fo- 
tocopie, stickers en kant.boekh. Gra- 
verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045. 

Studio Kerdel zeefdruk/offset 

Voor al uw drukwerk... van klein tot 
groot, in iedere oplage. 

Mauritslaan 114 Geleen. Tel. 42964. 


H.J. Crombach B.V. 

Techn. isolaties + dakbedekkingen. 
Van Besouw pvc kunstst. dakbedekk. 
Colmont 10a, Ubachsberg, 751818. 

Dakdekkers/loodg.bedr. Ed Cals 

Hoolstr. 46, Beek. 04490-76892. Alle 
voork. dakbedk., lood, koper, zink. 
Bekl. v. goten m. kunstst. daklijsten. 


Boumans Brunssum 

Hout, board, triplex, ijzerw. en 1001 
andere doe-het-zelf art., zagen en 
schaven op maat. Pers. bediening. Gr. 
bezorg. Dr. A. Kuyperstr. 8A. 045- 
252688. 


drukkerij eima b.v. 

drukwerk voor handel en industrie, 
vouersweg 90, 6161 ag geleen, tel. 
04490-48282. 


Filmpost 

Brunssum 045-254166; Geleen 04490- 
46089; Heerlen 045-719484; Kerkrade 
045-451598; M’tricht 043-620770; Sit¬ 
tard 04490-25363; Weert 04950- 
32464. Uw adres voor betere foto’s. 


G.V.L. Restauratie, 045-226000 

Spec. gevelreiniging, renov., kelderaf- 
dichting, voegw., vochtwering 10 jr. 
schrift, garantie. Stralen van meubels, 
autoplaatwerk, velgen, chassis etc. 


Aarts Glashandel 

Dorpsstr. 46a, Maastricht-Heer. Tel. 
043-610199. Levering en herstellen 
van alle soorten glas. 

Cornelissen-Jonkers 

045-258944. Glasservice: 24 u. ook re¬ 
paraties, isolatie-, spiegelglas, etalage¬ 
ruiten, glasslijpwerk, glas-in-lood of 
-koper. Vijverstr. 48, Brunssum. 


Orenstein & Koppel-Stessen BV 

Sourethweg 10, Heerlen, 045-417876. 
Het vertrouwde adres voor al uw hy- 
drauliek, slangen en toebehoren voor 
o.a. industriële machines enz. 


Houben 24-uurs service Geleen 

Techn. inst. gas, water, sanit., c.v.- 
onderh., ontkalken geisers, boilers. 
Asterstr. 53, 04490-43252, 43366. 
Wocom Interieurkeukens 

Emmastr. 1, Heerlen. 045-711864. Ita¬ 
liaanse keukens - Interieurdesign. 

J. Pepels 04490-33377 

Snaidero Italiaans topdesign; 

De Doors schuifdeur wandkasten. 
Nijverheidsweg 25 Stein. 

Van Mulken B.V. - Poggenpohl 

Den Hoekstraat 4, Stein, tel. 04490- 
33536. Complete montage van keu¬ 
kens. 


L. Bezemer Keukentechniek 

Stationsstraat 51, Schinnen, tel. 
04493-2162. Keukens en badkamer- 
meubelen. 

CEMA 

Geleen, Burg. Lemmensstr. 216, 
04490-47575, keukens - badmeubelen 
- sanitair - c.v. 


Hoonhout Tandtechniek 

Voor alle kunstgebitreparaties, klaar 
terwijl u wacht. Akerstraat-Noord 328, 
Hoensbroek, tel. 045-228211. 


Glashandel Voerendaal V.O.F. 

Kunstst. ramen, deuren, alle figuur, 
enkel en isolatieglas. Lindelauferge- 
wande 1,* Voerendaal, 045-753258. 


„From Castle of Beauties” 

Rijksgedipl. en rasspecialist van yorks- 
hire, west highland white terrier. Inl.' 
M. Claassens. Tel. 04404-1439. 


Van Thoor b.v. 

Kunstmatig gedroogd Frans eikenhout 
in div. diktes. Tel. 04458-1818. 
Holstraat 33, Margraten. 


Carrosseriebedrijf Auto-Tasco Drukkerij Vliegen 


Voor schade en spuitwerk van alle mer¬ 
ken. Economiestr. 47, H’broek, bij sta¬ 
tion, 045-220955, 212539. 


Plein 14, 6466 GG Kerkrade-West. Tel. 
045-411432. Voor drukwerk wat de 
aandacht trekt en indruk maakt. 


Energiecentrum Minli b.v. 

24 uur totalshop en tankservice 

Bokstraat 6, Heerlen. 045-229755. 

Uw vloeibare energie-specialist. 

Uw kachelspecialist. Streeperstraat 60, 
Landgraaf. 045-318170. 

De Kachelsmid, tel. 04459-1638 

Koop bij de vakman, gas-, kolen-, 
hout-, olie- en ant. kachels. Nieuw en 
gebr. Ook repar. Walem 21, Klimmen.. 


Bijsmans kantoormachines 

Grispenstr. 23, 6367 HN Ubachsberg. 
Tel. 045-752432. Het adres voor al uw 
kantoormachines en kantoormeubelen. 


Kappersbedrijfsschool Sittard 

Daar kunt u ook voor behandeling aan 
uw haren terecht. Gruizenstraat 18, 
Sittard, tel. 04490-28529. 


Kellerhuis keukens Geleen 

Ringovenstr. 1. 04490-47905. Aan- 
bouwkeukens + apparatuur, event. 
met compl. verbouwingen. Toonaan- 
fievend in keukens. 


Feijen’s leesportefeuilles 

Absbroekstraat 3, Munstergeleen. 
Goedkoop en nooit verplichtingen. Bel 
voor informatie 04490-11212. 


H. Hoeppermans C.V. 

Sanitair, c.v., dakwerk, gas, water, 
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8 
Heerlen. Tel 045-713265. 
Naaimachinehandel H. Wijnen 

Geleen, Rijksw. Z. 112. 04490- 
468076. Sittard, Rijksw. N. 3. 04490- 
23336. M’tricht, Stationsstr. 43. 043- 
216000. Dealer v. Pfaff, Husqvarna, 
Toyota. Ook industriemach. Rep. alle 
merken binnen 24 u. 


Gaswacht Limburg. 045-227676 

Specialisten voor alle soorten gastoe¬ 
stellen. Ontwerp, onderhoud, installa¬ 
tie en verkoop. Litscherveldweg 5 
Heerlen. 


Makelaardij Roebroek 

Bemiddeling aan - verkoop huur en ver- 
huur-taxatie-hypotheken. Parallelweg Z 
15, Hulsberg, 04405-1707. 


Manege Galop 

Rijlessen in groepsverb. en indiv., on¬ 
der deskund. leiding. Instr. F.N.R.S. 
Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872. 


Flecken Meubelen Susteren 

Oude Rijksweg Nrd. 20. Tel. 04499- 
1260. Meubel- en woninginr., luxe en 
huishoudelijke art. Eigen parkeerpl. 


Frissen Tuin en park BV. 

Honda motormaaiers, tuinfrezen, Stihl 
motorzagen. Vroenhof 86, Valkenburg 
aan de Geul. Tel. 04406-40253. 


VAB Vaals, tel. 04454-1993 

Verkoop van Deutz motoren 1-12 cil. 
en onderdelen, versn. bakken, tussen- 
bakken, aandrijfassen, kompressoren. 


Siebreco Muurcoating 

Voor muurcoating, gevelreiniging en 
vochtwering met garantie. Siebreco, 
Ten Esschen 38, Heerlen. Tel. 045- 
752069. 


Van Troost Muurveredeling 

Geen baksteen, geen steenstrip, toch 
schoonmetselwerk. Lindelaufergewan- 
de 5, Voerendaal. Vraag vrijbl. prijs- 
opg. Tel. 045-753249. 


Boosten Parket Hoensbroek 

Alle soorten klassiek en modern parket. 
Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.- 
voorw. Cons.bond. 5 jr. gar. Weusten- 
raedtstr. 45, Hoensbr. 045-214395. 

Joop’s Massief Parket 

Vakw., serv., rep., schuren en borste¬ 
len, 30 jr. erv. in parket. G. Gezelleln. 
31, Geleen. 04490-41604. 

„Aster” parket en kurk 

Groothandel met de beste kwaliteiten. 
Laagste prijs. Parket ƒ 18,- m ? , kurk 
ƒ 10,- m 2 . Boschstr. 81, Maastricht. 
043-219717. 

Kurkcentrum 

De specialist in kurkparket. Akerstraat 
32a, Heerlen. Tel. 045-718562. Ma. 
gesloten * open va. 13 uur * za. va. 
9.30 uur. 


Plafond- en keukencentrum 
Zambon 043-642535 

Div. systeemplafonds, altijd een 
pasklare oplossing voor plafondproble- 
men. Al onze syst. zijn eenv. zelf aan te 
brengen. Kruisberg 46 Meerssen. 

Wand- en plafondstudio 
Plafondbouw Kerkrade B.V. 
Landgraaf 

Sperwerweg 28, 045-455635. Show¬ 
room v. part. Lindelaan 4, Kerkrade' 
(Chevremont); geopend va. 13.00 uur. 


C. de Wit B.V. 

Postzegelhandel, Nobelstraat 41, 6411 
EK Heerlen, tel. 045-710571. 


Veldman naai- en breimachineh. 

Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100; 
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045- 
213538; Geleen, Raadhuisstr. 14, 
04490-46480. Rep. alle merken, geen 
voorrijkosten. Roermond, Neerstr. 62, 
04750-31012. 


P. Vaassen Schoenen 

Pedro, Bunny’s damessteunschoen 
Tevens alle schoenreparaties. H 
straat-C. 169, Stein. 04490-31871 

De Gast Schoonmaakbedrijf B 

Hoofdkantoor: De Boelelaan 7, 10 
HJ Amsterdam. Tel. 020-443912. T' 
lex: 10526. Telefax: 020-443454 


1B 


Math. Linssen. Tel. 045-241 

Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-ve 
Gesp. in Radson en Nefit ketels, 
water-install. Erk. schoorst.vegersbedf 


G.V.L. Restauratie, 045-2260 

Stralen van meubels, autoplaatwe 
velgen, chassis etc. Spec. gevelrei 
ging, renov., kelderafdichting, voeg 
vochtwering 10 jr. schrift, garantie 


Buckx Sittard 04490-11301 

Rolluiken, zonwering of onderdelen. 
Aan het Broek 41 Sittard. 

Laumen rolluiken-zonwering 

Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus 
21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045- 
423848/442129. 

Vanhommerig 

Rolluiken ** Zonwering. Benedictij- 
nenstr. 15, Vijlen. Tel. 04454-3198. 

Mithra-Heroal b.v. 

Het vertrouwde adres voor al uw rollui¬ 
ken of onderdelen, kunststof schroten, 
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ 
Kerkrade. 045-413049. 

Raleigh Cycle-Center Helgers 

Rumpenerstraat 62-50 Brunssum. 
252709. Raleigh Mountainbikes 625,— 
Sport- en stadsfietsen + reparaties. 
Gespreide betaling mogelijk. 

Hupkens BV Maastricht 

Markt 53-54, 043-215868 voor excl. 
fietsen van Koga Miyata. Giant Specia- 
lized en Cycle Tech. 

Rijwielzaak Beckers 

Barrier 81, 6343 RA Klimmen. Tel. 
04405-3422. 


EDG-textielgroothandel 

Het adres voor vrijetijdskleding. Gf' 

sortering jogging-/trainingspakken e- 

043-251013, Franssensg. 65, M’tricn 


Novascreen 04498-58623 

Als het om bedrukken gaat! Mo 
sport, promotietextiel. Ook loono 
tot 6 kleuren. Mik 7a Grevenbicht 


Lektuurhal Michiels 

Stationsstr. 21 Sittard. 04490-150? 
Speciaalzaak in tijdschriften, buite 
dagbladen en stripboeken. 


Mesterom Bunde B.V. 

043-645959. Verandadakpl., Le 
Thermoclear, gegar. tegen hagelsc 
blijvend helder. Pr. Ireneweg 6, Bun 


■ 


Harreman Verhuizingen 

Gespec., internat, erkend verhui 
Event. opslagruimte. De Koumen 
6433 KD Hoensbroek, 045-218342. 

Bern Willems Verhuizingen 

Erkend verhuizer. Opslag inboed® 
verhuiswinkel. Sittard, Industriest 
16, tel. 04490-12697. 


Sjra Vleeshouwers-Hermans 

Excl. verlichting en antiek. B. v. 
telstr. 4 Limbricht. Tel. 15502. 
broekstr. 5 roermond. Tel. 11772- 


Vicaf’s „Eroland Videotheken 

Gespecialiseerd in verhuur, verk 
van erotische videofilms. Sittard,* 
tionsstr. 31, 04490-1Ó987. M 
tricht, Via Regia 105, Brusselsepo 


üü 

RH 


Van Houtum Videoverhuur 

Verh. v. video - camera - record^ 
films - k.t.v., bruidsrep. Overzetten 
deobanden - S 8mm films en alle re 
raties. Markt 26, Sittard, tel. 2610' 


Tegelstudio BK ’87 

Rijksweg 51, 6269 AB Margraten 
Tel. 04458-2664. 


Baderie John Lemmerlijn 

Specialisten in sanitair, ontwerp, in¬ 
stallatie en verkoop. Rijksweg 70, Mar¬ 
graten, 04458-1609. 

r 

Lufra b.v. 043-210670 

Verf-, behang- en schildergereed¬ 
schap! Heugemerweg 22 Maastr. Uw 
partner voor vakman en doe-het-zelver. 

V.S.M. Driessens-Niessen 

Schildersbedrijf b.v. Ankerkade 127, 
6222 NL Maastricht. 043-630353. 
Voor alle voorkom, schilderwerken. 


Venetian Blinds b.v. 

zonweringskonstrukties, jalouz* 
markiezen en roll. in alu., staal + j; 
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045 


Sportprijzencentrum Heerlen 

Stickers - vaantjes - bedrukken 'jj. 
T-shirts en sportkleding, naampje, ii| 
Geleenstr. 53, Heerlen, 045-7133' 


Zonnestudio Voerendaal J 

Zonnekuur: 12x voor ƒ 75,- J 
tend via afspr. ’s Avonds ook geop' 
Hoolstr. 43 Voerendaal. 045-7504' .4 


Limburgs] I ] 

agbiad voor 


os 


telijk 


ui 


Woensdag 4 januari 1989 • Pagina 13 


^ LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDAKTEUR: RON BROWN. CHEF-EDITIEREDAKTIE: HANS TOONEN 

^OFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5. TEL. 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, MARKT 42, TEL. 045-455506: 6431 HE HOENSBROEK, KOUVENDERSTRAAT 215, TEL. 045-218555; 
"43CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719. 


ij 

jj|| 


>interklaas 


I ij de politie in Brunssum 
het gisteren tijdens de 
iwjaarsborrel heel even 
erklaas. Na de toespraak 
r c ommisaris Buyink (zie el- 
'• in deze krant) regende het 
■ de Brunssumse politie- 
inen namelijk geschenken, 
reerst kwam de korsplei- 
1 met een merksetje op de 
3pe?i, waarmee men bezit- 
en kan merken of graveren. 
a ter werd in de toch al fraai 
edoste kantine van het fon- 
ieuwe politiebureau aan de 
is Hendriklaan een beeld¬ 
ig y^iowerk van oud-hoofdagent 
ile belt uit Brunssum onthuld. 

vnbrekers 

beeld, met de hand gesne- 
T* 1 uit eerlijk eikehout, stelt 
inbrekers voor die vlak na 

1 ^ inbraak hun buit verdelen, 
achter dit houtgesneden 
een bepaalde symboliek zit, 
a 0 voor de hand liggen. Maar 
e ^e gedachtengang achter de 
bering van beide inbrekers 
1 de politiekantine schuilt, 
**d gisteren bij de onthulling 
het beeld door kunstenaar 
*belt en commisaris Buyink 
helemaal duidelijk. Vast 
wel dat het beeld een ver¬ 
ding betekent voor de korps- 
Xr dine en dat het misschien 
de moeite loont om er eens 
br in te breken... 


L Inbrekers in het politie- 
eau 


'amflet 


mooiste geschenk dat de 
•^P sleiding de politiemannen 
kieren cadeau deed, was (hoe- 
C. immaterieel) echter zonder 
Sji/ei een stuk tekst dat sinds 
i n st. Paulskerk van 
jr'timore te lezen valt. 

tekst, in het Nederlands 
L^aaid, werd gisteren door 
in de kantine verstrekt, 
een beklemmende stilte 
J r ad. Op het pamflet staan 
jjhelijk wijsheden, waar 
^Teen, politieman of niet, een 
n tje aan kan zuigen. 


%lectie 


d*Ven een greep uit die ont- 
. levensfilosofieën: geniet 
f ^ je prestaties en je plannen 
, blijf geïnteresseerd in je 
f ffiv. ontwikkeling, hoe be- 
t^iden die ook mag zijn, want 
K^oor- en tegenspoed is dat je 
, b l 9e echte bezit. 

jezelf. Doe nooit alsof je 
1/ünd aardig vindt, maar 
ook niet cynisch over de 
wanl bij alle domheid en 
leerstelling bloeit zij steeds 
e r op, net als gras. 
pepteer goedmoedig het ge- 
ïfbt V an je jaren en doe zon- 
j. u>rok afscheid van de din- 
: uit je jeugd. Maak je geest 

fcf, zodat deze als schild kan 
' wanneer het ongeluk je 

üe Thoeds kan treffen. 

jitsmijter 

• dan deze nog, waar we 
ti, kinderen van deze wereld 
(yronderuit komen: Of het nu 
ilj/^aai duidelijk voor je is of 
tty*'’ het heelal ontvouwt zich 
bjjöens plan. Leef daarom in 
fy/k met God, wie, of wat hij 
j* v oor je mag betekenen. Wat 
li Jverkzaamheden of aspira- 
tlf ook mogen zijn: leef in vre- 
kirf let je ziel temidden van de 
\^uchtige verwarring van 
|| I feven. Met al zijn valsheid, 

11 toeter en kapotgeslagen dro- 
is het toch een mooie we- 
Wees voorzichtig en pro- 
^ gelukkig te worden. Je bent 
^ M n d van het heelal, evenals 
O 0 men en de sterren: je hebt 

VÜ ° m er te zijn... 

wijs voor een vervlogen 

e euu;. 


Rijk neemt verantwoordelijkheid over 

Sanering Hopel kost 
meer dan tien miljoen 


van onze Inzake 9 eenannise bandieten’ 

verslaggever “ 

““ ’Casino-zaak bij 

graaf hoeft niet naar j 1 1 119 

de Raad van state in verstek beoordelen 

Den Haag om haar 
besluit inzake de 

'eenarmige bandie- hij uitspraak zal ten opruimt. Die 
ten’ van het Land- doen zonder regu- zouden daar staan 
graafse Casino aan liere behandeling in strijd met de 
de Moltweg toe te van de zaak. Hij zal plaatselijke Alge- 
lichten. zeer spoedig uit- mene Politieveror- 

De Staatsraad heeft spraak doen. dening. Tegen dit 

na enkele telefoni- besluit vroeg het 

sche gesprekken De gemeente wil dat Casino schorsende 
met Casino en ge- het Casino de ruim werking aan bij de 


lichten. zeer spoedig uit- mene Politiev 

De Staatsraad heeft spraak doen. dening. Tegen 

na enkele telefoni- besluit vroeg 

sche gesprekken De gemeente wil dat Casino schors 

met Casino en ge- het Casino de ruim werking aan bi 

meente bepaald dat twintig gokautoma- Raad van State. 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - De sanering van 
de met PAK’s vervuilde grond 
in de Kerkraadse wijk Hopel 
gaat meer dan tien miljoen gul¬ 
den kosten. De provincie heeft 
het ministerie van VROM daar¬ 
om gevraagd de verantwoorde¬ 
lijkheid voor de sanering over te 
nemen. Er wordt zelfs rekening 
mee gehouden dat de totale kos¬ 
ten nog veel hoger gaan uitval¬ 
len. 


Voorzitter Vic Snijders van de be¬ 
wonersbelangenvereniging PAK’s 
schat dat de kosten ergens tussen de 
twintig en tweehonderd miljoen 
gulden zullen bedragen. „Tenmin¬ 
ste als de Interimwet Bodemsane¬ 
ring op een correcte wijze uitge¬ 
voerd wordt”, legt hij uit. 

„Dat houdt in dat alle PAK’s (ook 
onder de huizen) weg.moeten. Ter 
vergelijking: in Boxtel werd de 
grond bij zestig huizen tot op een 
halve meter afgegraven. Dat kostte 
al 22 miljoen. Hier gaat het maxi¬ 
maal om 319 percelen. De afgraaf- 
diepte moet hier ongeveer een me¬ 
ter bedragen. Reken maar uit! Exact 
valt er niks te zeggen, behalve dat 
de eerdere schattingen hierbij byna 
in het niet vallen”, aldus Snijders. 

In een groot aantal van de gevallen 
in het oostelijke deel van het vroe¬ 
gere Laura-mijnterrein ligt de ge¬ 
constateerde vervuiling tussen de 
waarden B en C. Dit houdt in dat 
nog nader bepaald moet worden 
welke stukken grond wél en welke 
niet gesaneerd worden. 

Eind januari zullen GS het aanvul¬ 
lend onderzoeksrapport vaststellen. 
„De begeleidingscommissie zal dan 
de verschillende saneringsvarian- 
ten gaan bekijken. Tenminste, als 
de bemoeienis van het rijk het func¬ 
tioneren van die commissie niet we¬ 
zenlijk gaat beïnvloeden. Daarover 
bestaat nog volstrekt geen duide¬ 
lijkheid”, vermoedt Vic Snijders. 

Minister Ed Nijpels heeft toegezegd 
zich persoonlijk met de zaak te gaan 
bemoeien. Op vragen van het PvdA- 
kamerlid Melchert beloofde hij hier 
nog in januari nog op terug te ko- 


Naar verwachting zal de provincie 
nog deze week een circulaire in bus 
van de bewoners laten bezorgen, 
waarin nadere uitleg wordt gege- 


In elk geval zal de provincie het be¬ 
gin november gehouden wateron- 
derzoek helemaal opnieuw laten 
doen. In een deel van gebied werd 
het water namelijk door de gemeen¬ 
te te laat afgesloten, waardoor de 
onderzoeksresultaten niet volledig 
betrouwbaar zijn. Eind februari 
worden bovendien de resultaten 
van het door het RIVM gehouden 
luchtonderzoek verwacht. 

De gemeente Kerkrade houdt zich 
nog even op de vlakte. Wethouder 
André Coumans: „De rapportage 
nog niet defintief, en daarom wil ik 
nog niet ingaan op de hoogte van 
het saneringsbedrag. Dat is ook niet 
het wezenlijke eerst moet het pro¬ 
bleem voor de bewoners opgelost 
worden, daarna kunnen we over de 
schuldvraag gaan praten.” 


Vredeskraker 

opgepakt 

HEERLEN — Leo de Groot van het 
vredesburo Heerlen, die op nieuw¬ 
jaarsdag met een medestander een 
ruimte van de Luciushof kraakte, is 
gistermiddag om drie uur door de 
politie opgepakt en voor verhoor 
meegenomen naar het politiebu¬ 
reau. In de loop van de avond is de 
vredeskraker weer op vrije voeten 
gesteld. 


De Groot kraakte de ruimte aan de 
Passage omdat hij vindt, dat het 
Vredesburo recht heeft op een goed 
bureau in het centrum van de stad. 
De gemeente, eigenaresse van het 
pand, zette de beide krakers eergis¬ 
teren met al hun spullen op straat en 
timmerde het pand dicht. De Groot 
en zijn compaan bleven voor het 
pand slapen en zetten er gisteren 
een stand op. De politie vroeg naar 
de vergunning voor de stand. Die 
was er niet, daarom werd De Groot 
meegenomen. Hem wordt het op¬ 
zetten van een stand zonder vergun¬ 
ning, verzet tegen aanhouding en 
kamperen op de stoep, ten laste ge¬ 
legd. Er is proces verbaal opge¬ 
maakt. Voortbestaan 
belastingkantoor 
Kerkrade onzeker 

Van onze verslaggever 
KERKRADE/MAASTRICHT - De 
toekomst van het belastingkantoor 
in Kerkrade is uiterst onzeker. Vol¬ 
gens J. Havenith, voorzitter van de 
CFO-districtsraad in Limburg, zijn 
er plannen om de belastingdienst 
om bedrijfseconomische redenen te 
sluiten. Die plannen zijn onderdeel 
van de grootscheepse herstructure¬ 
ring van de belastingdiensten, die 
deze maand door de Tweede Kamer 
gaat. 

In het akkoord dat onlangs over de 
herstructureringsoperatie werd be¬ 
reikt komt de naam van het belas¬ 
tingkantoor in Kerkrade niet meer 
voor. Ook het kantoor in Valken¬ 
burg wordt niet meer genoemd. Dat 
betekent dat de kantoren op termijn 
slechts de status van steunpunt (van 
het kantoor in Heerlen) resteren. 
Maar Havenith vreest dat Valken¬ 
burg en Kerkrade zelfs geen steun¬ 
punt blijven. Hij zegt dat hiervoor in 
de hogere geledingen van de belas¬ 
tingdienst duidelijke signalen le¬ 
ven. Havenith wijst er ook op dat de 
inwoners van de betrokken ge¬ 
meenten gemakkelijk in Heerlen te¬ 
recht kunnen en dat geldt volgens 
hem zeker voor Kerkrade. 

Havenith denkt dat het leed in de 
Oostelijke Mijnstreek gecompen¬ 
seerd zal worden door de uitbrei¬ 
ding van andere taken, onder meer 
bij de inspectie buitenlanders in 
Brunssum en de dependances in 
Heerlen, Kerkrade en Brunssum 
van belastinginspecties uit het wes¬ 
ten en door de komst van een nieuw 
’clearing’-instituut voor inkomende 
goederen in de Mijnstreek. 


Terug in stamslot 


Van onze verslaggever 
HOENSBROEK - Om precies te 
zijn 64 nazaten van ridder Her¬ 
man Hoen, de eerste heer van 
Hoensbroek en één van de eerste 
bewoners van het kasteel aldaar, 
waren gisteren terug in het 
stamslot. De familiebijeenkomst 
werd gehouden in het kader van 
de herdenking 600 jaar Heerlijk¬ 
heid Hoensbroek. 

De graven en markiezen Von 
und Zu Hoensbroech die giste¬ 
ren in kasteel Hoensbroek te gast 
waren, zijn feitelijk afstammelin¬ 


gen van Frans Egon von und Zu 
Hoensbroech, een kleinzoon van 
Lothar Frans. Deze was de laat¬ 
ste heer van Hoensbroek die bij 
de inval van de Fransen in 1795 
het kasteel verliet en met zijn fa¬ 
milie naar kasteel Haag in Duits¬ 
land vertrok, maar een jaar later 
terugkeerde en in Hoensbroek 
overleed. De familie bleef echter 
in Duitsland. Er zijn inmiddels 
twee takken. Eén tak, die de titel 
markies en rijksgraaf voert, 
woont nog steeds in de gebou¬ 
wen rond het vroegere kasteel 


# De familie Von und Zu 
Hoensbroech, in totaal 64 perso¬ 
nen, die gistermiddag een be¬ 
zoek bracht aan het vroegere 
stamslot kasteel Hoensbroek. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 

Haag, de andere tak (alleen rijks¬ 
graaf) woont in de buurt van 
Keulen. De Von und zu Hoens- 
broechs luisterden gistermorgen 
naar een voordracht van de heer 
Salden over de geschiedenis van 
Limburg. Ze zagen een dia-serie 
over de renovatie van hun vroe¬ 
gere stamslot en er werd een 
rondgang gemaakt door het in¬ 
middels gerenoveerde slotge¬ 
bouw. In de vroege namiddag 
vertrok het gezelschap weer. 


Krappe besluiten in raad Heerlen 

CDA stemt tegen 

coalitievoorstellen 


Van onze verslaggever 

HEERLEN — Tot twee maal toe 
heeft de CDA-fractie in de Heerlen- 
se gemeenteraad gisteren een zeer 
duidelijk ’nee’ laten horen op voor¬ 
stellen van het college. Zowel een 
voorstel tot reorganistie van de Werkgroep: geen geld voor verder onderzoek 

Eeuwenoude muur 
blootgelegd bij 
kasteel Kerkrade 


• Een medewerker van de archeologische werkgroep bij de 
oude muur in Kerkrade. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


Van onze verslaggever 

KERKRADE - Bij het aan¬ 
leggen van de elektriciteits- 
lijn van Terwinselen naar 
Duitsland (de bekende mil¬ 
joenendeal van de PLEM) is 
men vlakbij kasteel Eren- 
stein gestoten op een muur 
van enkele eeuwen ouder¬ 
dom. 

De Archeologische Werkgroep 
Kerkrade heeft de vondst gis¬ 
teren in kaart gebracht en ge¬ 
merkt. Om de hele muur uit te 
graven en zo te bepalen waar¬ 
voor hij heeft gediend, ont¬ 
breekt het de vrijwilligers ech¬ 
ter zowel aan geld als aan tijd. 
De muur is in totaal 1.80 meter 
breed, maar bestaat uit twee 
delen van verschillende ouder¬ 
dom. Waaraan valt nu te zien 
wanneer de muur gemetseld 
is? Hans Thissen, bijna afge¬ 
studeerd historicus met als 
specialisme archeologie, legt 
uit dat de gevonden stenen 
veel groter zijn dan tegenwoor¬ 
dig gebruikelijk is: „Het zijn 
kleine kloostermoppen”, legt 
Thissen uit. „Verder hebben 


we op een trancheau-kaart uit 
1806 gezien dat hier een ge¬ 
bouwtje heeft gestaan, dus het 
moet van voor die tijd zijn. Ik 
schat zo zestiende eeuws.” 
Deze vondst staat niet op zich. 
„Kerkrade is rijk aan archeolo¬ 
gie, maar er is geen geld voor 
opknapwerk. Een positief sein 
daargelaten, want we krijgen 
van de gemeente alle materia¬ 
len vergoed voor het opknap¬ 
pen van de Romeinse villa aan 
de Trichelstraat in Kaalheide.” 
Maar ook de werkgroep zelf 
heeft het moeilijk. „De kern be¬ 
staat uit drie of vier man, met 
mij als constante factor. Als ik 
werk krijg, ben ik bang dat de 
groep ten dode is opgeschre¬ 
ven”, vreest Thissen. 

Een laatste ontboezeming be¬ 
treft de mensen die de omge¬ 
ving doorstruinen met een de¬ 
tector, op zoek naar kostbare 
metalen voorwerpen uit een of 
andere oudheid. „Dat moesten 
ze verbieden”, zegt Hans This¬ 
sen spontaan: „Ze graven 
dwars door oude muren heen. 
Wij lezen zo’n muur als het 
ware als een boek. Maar als zij 
er bladzijden uit scheuren, 
wordt dat haast onmogelijk...” 


openbare bibliotheek alsook de op¬ 
richting van openbare MLK- en 
LOM-school kon de goedkeuring 
van de sociaal democraten — on¬ 
danks het feit dat men mede de coa¬ 
litie vormt — niet wegdragen. 

De verdeeldheid binnen de coalitie, 
zorgde gisteravond voor spannende 
stemmingen in de raad. CDA en 
PvdA bleken het totaal niet eens te 
zijn over toch vrij belangrijke za¬ 
ken. De voorstellen van PvdA-wet- 
houder Jos Zuidgeest werden door 
coalitiegenoot CDA zeer kritisch be¬ 
naderd. 

Inzake de reorganisatie van de 
Openbare bibliotheek nam het col¬ 
lege tenminste nog een eensgezind 
standpunt in. CDA en Groepering 
Heerlen Noord en Klein Links en 
Geurts, samen goed voor 17 van de 
35 stemmen konden die reorganisa¬ 
tie niet tegenhouden. College, WD 
en PvdA stemden voor de reorgani¬ 
satie. 

Maar bij de oprichting van twee 
nieuwe openbare scholen, kozen de 
CDA-wethouders de zijde van de 
CDA-fractie. 

CDA, Groepering Heerlen Noord en 
Geurts kwamen toen samen weer 
tot 17 stemmen, maar 18 raadsleden 
van PvdA, VVD en Klein Links, 
maakten de weg voor oprichting 
van een openbare LOM- en MLK- 
school vrij. 

Beleid 

Toen het onderwerp betreffende de 
twee scholen aan de orde was, stel¬ 
de CDA-Woordvoerder Jo Evers dat 
zijn partij niet tegen openbaar on¬ 
derwijs is, maar wel tegen de proce¬ 
dure zoals nu gevolgd. Procedureel 
waren er volgens Evers geen fouten 
gemaakt, maar beleidsmatig wel. 

Wethouder Zuidgeest zag dat alle¬ 
maal niet zo. Hij zei in tweede in¬ 
stantie: „Als het om openbaar on¬ 
derwijs gaat krijg je altijd weer de¬ 
zelfde discussie en wel over de 
vraag: is er wel behoefte aan. Dat is 
nou net erg goed in de wet geregeld. 
Wij voeren alleen de wet uit GS toet¬ 
sen dat, dus als we hebben voldaan 
aan de wettelijke voorwaarden dan 
wordt de stichting van de scholen 
toegestaan.” Overigens heeft Zuid¬ 
geest er het volste vertrouwen in dat 
dat gebeurt. 
Limburgs Dagblad 


Woensdag 4 januari 1989 • Pagin In dankbare h e rin n er ing geven wy u kennis, dat na 
«cn langdurige ziekte en met geduld gedragen lij¬ 
den, toch nog onverwacht van ons is heengegaan, 
onze zorgzame zus, schoonzus, tante en nicht 


Maria Gertrudis 
Jongen 

ov erl eed op 75-jarige leeftijd in het StJozefirie- 
te Kerkrade,voorzien van het h. sacrament 


m haar in uw gebed aan. 

Venraij: Sater Safeine-A, Jongen Simpelvefcfc Familie E. 
Btejerheid e: Familie F, 


•1*4 CN kerkrade, 2 januari 1969 
'Hoofdstrast 45 F 

,De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden 
op saterdag Tjenuavi as. om 10.00 uur in de dekena¬ 
le kerk van St-Lambertus te Keikrade-centntin, 
amnma a ansluit end de crematie zal plaatsvinden in 
het cremetortum te Heerlen, Imstemw^éi^g 10. 
in de kerk. 


ia Elisabeth 
Menten 


Peter Hubertus Peerebooms 


Qoleilct ddotr het h*i 


t der zieken overleed 


r *H* v : W r*i 

Qpmirvim 

‘t'litW»," 


d, 2jenuari 1989 

pnrJdnc Rosmolenstraat 36 H, 6131 HZ Stttarift 


idbben op vrijdag 6 januari as. om 
pa rochiek erk van St-Martmuste 


condoleren. 


dtÊi ten de begrafenis 


e&eskui 


fifia Gülikers-Consten 


wq van 


L. Galiken 

kfafe t g en kléfok i Éd dw i 

• ■ ’ i ^ i' 

Undjngt januari 1989 

De p le chti ge zeswekendienst zal worden 
gdbouden op zaterdag 7 januari 1989 om 
l9.60 iitiriii de kerk van de H. Michaél te De liefste vrouw va o de wereld 
is er niet meer, 

We hadden gehoopt dat ze 
onsterfelijk was. 

* I Ons verdriet is groot. 

We zullen proberen in haar geest 
door te gaan. 

Wü geven u kennis, dat op de leeftijd van 69 jaar, 
geheel onverwacht van ons is heengegaan, mijn lie¬ 
ve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder 
en oma 

Marie Verheijen 

echtgenote van 

Stefan Kowalezijk 

voorzien van het h. oliesel. 

Treebeek: Stefan Kowalcsijk 
Marianne en WUly 
Betty en Henk, Nollie 
Tonny en Louleu, Nicky 
Joke en Jan, Steffan, Midas 

6446 AH Brunssum, 2 januari 1989 
ABCstraat 30 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op 
vrijdag 6 januari om 10.30 uur in de parochiekerk 
van de H. Barbara te Treebéek-Brunssum, waarna 
om 12.00 uur de'crematieplechtigheid is in het cre¬ 
matorium te Heerlen, Irostenraderweg 10. 
Gelegenheid tot schriftelük condoleren, achter in 
de kerk. 

Avondmis, donderdag om 19.00 uur in de kapel bij 
de zusters aan de Zonnestraat 3 te Treebeek. 
Mama is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela, 
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijks be- 
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur, 

Wilt u, indien wü vergeten zün u een kennisgeving 
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen. 


Enige en algemene kennisgeving 

t • 

Hand in hand zijn wij gegaan, 
tot cum de laatste drempel. 

Onze liefdeschonk ons kracht, 
te accepteren wat niet te aanvaarden is. 

Bedroefd, delen wü u mede, dat héden, toch nog 
onverwacht, voorzien van het h. sacrament der zie¬ 
ken in de leeftijd van 83 jaar van ons is heengegaan, 
mün lieve en zorgzame man, onze broer, schoon¬ 
broer, oom en neef -v . 

Hein Martens 

echtgenoot van 

Leentje Molin 

Heerlen: MJEL Martens-Molln 

Familie Martens i 

Familie M0U11 j 

6412 CE Heerlen, 3 januari 1989 I 

Sittarderweg 163 & >' . 

De plechtige eutearistifiviering zal gehouden wor¬ 
den op vrijdag 6 januari om 12.00 vjïr in de parat: 
chiekerk van de RJH. Martelaren vanGbrcum, Sit¬ 
tarderweg te Heerlen, waarna dé crematie zal 
plaatsvinden in het crematorium Imstenrade te 
Heerlen. J,-. 

Voor vervoer heen en tenigiagezorgd. 

Geen beztekaanhuis. ' ' 

Bije en k om st in de kerk, alwaar gelegenheid is tot 
schrifteiük condoleren vanaf 11.40 uur. 

Het rozenkransgebed, tot intense van de overlede¬ 
ne, zal gehouden worden op donderdag 5 januari 
om 19tO0 uur in voorrioémde kerk. 

Er is gelegenheid tot. afscUm^mmm in het uit- 
vaartoaitmin van Dela, GrSshrtiekep^ 20 te 


Dankbar eopr wet rij voor ons heeft betekend, ge¬ 
venwü u mét drbéflted kennis dat héden na een 
UeMevoBe verzo rgin g in verpleegtehuis Agneten- 
berg ven‘sas is heengegaan onze lieve móéder, 
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, 
ashponzuster, tante en 


t v?- - *■ 

Met grote droefheid delen wü u mede. dfet heden, in 
de leeftijd van 35 jaar, van ons is heengegaan, voor¬ 
zien van het sacrament der zieken, mün lieve 
vrouw, dochter, schoondochter, zus, schoonzus, 
tante en nicht V..,. 

Wiïma Renssen 

echtgenote van 

Wemer Gorissen 

De bedroefde familie: 
BochoKZ: W.B. Gorismn / 


Familie Gorissen 

Bocholtz, 3 januari 1989 

Comadres: Hinsbrig 1, 6351 GX Bocholtz 
fénis, zal plaatsvinden op'zaterdag 7 januari as. om 
: 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus.de 
Meerdere te Bocholtz. 

Bijeenkomst in dé kerk. 

Daar wü overtuigd zijn van uw medeleven, is er 
geen condoleren. 

De rozenkrans wordt vrijdag 6 januari as. gebeden 
om 18.45 uur, waarna aansluitend de avondmis ter 
harer intentie in Voarnoónde kerk. 

De overledene ligt opgebaard in het mortuarium, 
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; bezoekuren van 
18.00 tot 19.00 uur. 

Zü die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven dezé annonce 'als zodanig te beschouwen. 


te wijze dan ook* 
md bij betoyerlü- 
van myn dierbare 
Ier, schoonmoeder 


Bedroefd, maar dankbaar vóór alles wat hü voor 
ons heeft betekend, geven wü u kennis, dat geheel 
(«verwacht, op 60-jarige leeftijd, van ons is heen¬ 
gegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef 

Jack Vromen 

echtgenoot van ■ . ‘ 

LenyMeyennk 

Hoensbroek: Leny Vronen Meijerink 

Venkf: Amde es Leo Dijkstra-Vromen 
I3sloo:. Hans en Jeannié 
Vromea-UbachS 

Hoenabroek: José en Hub Meisters-Vromen 
Brunssum: Peter Vrocn at Marlies 
Bru n ss um ; Loehle en M a ri a nne 
Vrornen-Wiermaas 
Sittard: Jeannet en Hub 
■ Smééts-Vronw» 
enal si|n kleinkinderen 
' Familie Vraaien - 

Familie Mdjeiink 

6431 AN Hoensbroek,'3 januari 1989 
Weijenbergstraat 138 

De ptecbtigp uitvaartdienst zal plaatsvinden op za¬ 
terdag 7 januari om 11.00 uuran de parochiekerk 
van het H. ‘|lar4 van Jezus tè Mariarade-Hoens¬ 
broek, waarna de begrafenis is op de algemene be¬ 
graafplaats Mn de Randweg. 

Daar wü overtujfjBdizga van uw medeleven, is er, 
■ geen condoleren. \ 

Avondmis, vrijdag {m*'19.00 uur in de crypte van 
voomoemde.Kerit. ; , 

. Jack is opgebaard *ia het uitvaartcentrum Dela, 
Grashroekerweg 20 toUegrleo, alwaar ^ yljj kii h», 
zoekgelegenheid Is van I8.00 tot 19.00 uur. 

Wilt u, indien wü vérgeten zün u een kennisgeving 
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen. 


Rust nu maar, je strijd is gestreden. 

Wie weet hoe je hebt geleden. 

Wie weet wat je hebt doorstaan. 

Rust nu maar uit, je lijden is gedaan. 

Vandaag is vrij plotseling, voorzien van het h. sacrament der zieken, in de 
leeftijd van 64 jaar van ons heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoe¬ 
der, oma, zus, schoonzus, tante en nicht 

* Tiny Ekermans 

weduwe van 

• Louis Schaeken 

Sittard: Phil Schaeken 

Hannie Schaeken-Jetten 
Ralph, Cyriel 
Sittard: Wil Schaeken 

Jacky Schaeken-Breukers 
Geleen: Meriam Smeets-Schaeken 
Frits Smeets 
Rick, Vera 
Familie Ekermans 
Familie Schaeken 

Sittard, 3 januari 1989 

Verpleeghuis St. Agnetenberg 

Corr.adres: Karolingenstraat 25, 6132 GJ Sittard 

De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op vrijdag 6 januari 
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Petrus (Grote kerk) te Sittard, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan 
dl Wehrerweg aldaar. 

Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelük condoleren 
achter in de kerk. 

De avondmis, waarin moeder herdacht zal worden, wordt gehouden op 
donderdag 5 januari om 19.00 uur in voomoemde kerk. 

Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het Maaslandziekenhuis te Sit¬ 
tard. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 19.00 
uur. 

Wilt u, indien wü vergeten zün u een kennisgeving te zenden, deze annon¬ 
ce als zodanig beschouwen. 


Volstrekt enige en algemene 
kennisgeving 


Bedroefd delen wü u mede dat na een leven van 
hard werken, gevolgd door een lange pdjnlüke ziek¬ 
te, toch nog onverwacht van ons is heengegaan, 
onze 1 zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus¬ 
ter, schoonzuster, tante en nicht 

Anna Catharina 
Paumen 

> weduwe van 

Mathieu Vaassen 

Zü overleed voorzien van de h. sacramenten, op de 
leeftijd van 68 jaar. 

Venlo: JoséenNac 


Stockem (B): 
Sten: 


Venlo: José en Nac 

Naccie, Nadia, Nanne 
Sten; letenMlcliel 
/ Carmen, Danny 
Elsioo: Chrit en Annemie 
Stefan, Andrey 
•- Sten: Ellie en Chrit 
'■ Bjam, Sven 
tockem (B): Ante en Emiel 
Taó> Veerle 
Stein: Thea en Jan . 

Jamie, Diego 
Berg: Henriette en Wil 
Patrick 

Dilsen (B): Martha en Jean-Plerre 
.Hmn t, Vicky, Daisy ,.. 


■ Gtmnt «tam Martel 1 
Dé&nis 

-V’ Geleehf Math en Carina ' 

(Seleen: Jelaada en Hnnb 
Kevin en Debby 
Geleen: Tvènné én Mlchel 
Familie Paumen 
Familie Vaassen 

6163 EP Geleen, 3 januari 1989 
Oleanders traat 23 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvindeh op 
vrijdag 6 januari om 10^0 uur in de parochiekerk 
van Onze Lieve Vrouw van Altyddurende Bijstand 
te Geleeh-Lindenheüvel, waarna crematie om 11.45 
yur in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te 
Geleen, 

Samenkomst in de kerk. 

Overtuigd van uw medeleven is er geen condoléan¬ 
ce. ■ ; ... , 

Avondmis mede tot intentie van de overledene 
donderdag om 18.00 uur in voomoemde kerk. 

De dierbare overledene is opgebaard in het Uit¬ 
vaartcentrum Dela, Vouershof 1 te Geleen. Bezoek 
dagelyks van 18.00 tot 49.00 uur. 


In plaats van kaarten 


Voor de véle blüken van belangstelling ondervon¬ 
den bü het overlijden en de begrafenis van mün on- 
vergetehjke echtgenoot 

Sjaak Crombach 

betuig ik u allen müh oprechte dank. 

Catharina Crombach-Hendriks 

6461 CN Kerkrade, januari 1989 
Hoofdstraat 43B , : 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden 
op zaterdag 7 januari as. om 19.00 uur in de dekena¬ 
le kerk St-Lambertus, Kerkrade-Centrum. 


Daar het ons onmogelük is een ieder persoonlijk te 
bedanken voor Mei medeleven ons betoond bü het 
overlüden en dé begrafenis van mün zorgzame 
man, onze lieve vader, schoonvader en opa 

Jacob Lambert 
Sodermanns 

willen wü u langs deze weg harteyk danken. 

AJi. Sodermanns-Senden 
kinderen en kleinkinderen 


Kerkrade, januari 1989,, 

jgp iuswskfta 
zondég 8 januari afc m 
kerk van St.-Martinus tl 


t st zal plaatsvinden op 
30 uur in de parochie- 
Spekholzerheide. Dankbetuiging 

De grote belangstelling en de vele troostrijke brie¬ 
ven, bloemen en h. missen bü het heengaan van 
onze dierbare moeder, schoonmoeder en Ueve oma 

Anna 

Cremers-N ies wand 

hebben ons getroffen. Al deze blüken van medele¬ 
ven en de wettenschap dat rij door zovelen werd 
geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen. 

Kinderen en kleinkinderen 

Landgraaf-Schaesberg, januari 1989 

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op 
zaterdag 7 januari as. om 19.00 uur in de parochie-. 
kerk van de H< Familie, Veldstraat te Schaesberg. 


ons medeleven gaat uit naar haar familie ëzt mede¬ 
zusters. ■ •>- , . 

Namens de Raad van Kerken van Limburg, 
ét. LJL Ptefesr, voerritta' 
da. AJi A-néi», vice-voenitter 


kindérai en kleinkinderen 

Schinnen, januari^1988 

ceswekendienst zal plaatshebben Itf plaRts van kaarten 

Voor de door u bétoonde deelneming na het overle¬ 
den van onze lieve schoonvader, schoonbroer en 
oom 

J ohaim Cremers 

betuigen wy langs deze weg aan allen onze hartelü- 
ke dank. 

Sèlfkant-Wehr pi.: Familie Cremers 
Merkelbeek: familie Senden 

Posterholt, janumi 1989 

De zeswekendiehst wordt gehouden op zaterdag 7 
januari om )v.00 uur in de parochiekerk van St-Se- 
verinUs te Wehr. ' t 


Voor Uw valt medeleven na het overlüden 

en voor uw aanwerigheid bü de; uitvaartdienst en 
érematiepleehtigheid van myn onvergetetyke man, 
onge goede en zorgzame vader, schoonvader en opa 

* :Karel Maessen 

xeggenwü u harteükriank. 


t^Scmnnen 


willen wü u harteijk dahken. 
Hoensbroek, januari 1989 
Nassaustraatll 

De zeswekendienst zal worden gehouden op zater¬ 
dag 7 januari as. om 19.00 uur in de kerk van de H. 
Montfortparochie in Nieuw-Lotbroek. 


WOONHUIZEN 
gevraagd, tot ƒ IS 
Achterstallig: A 0“cj 
geen bezwaar. Anm 
via notaris temen 


koop 


U wilt een huis kopte? 

U wilt uw hüte verkopte?; 
■ Vraag vrtjbfl|v#nd info . 1 

Onroerend Goed 
Maatschappij , 
Jac Stel 

Verzekeringen, financierin¬ 
gen, hypotheken. 
Schetsberg 132 Meteen 
Tet. 045-721866 


■ Ysi a ■ 1 , 


j- r , waarvan 1000 m2 

bouwgrond, landehik gei 
Tel. na 18 u. 044984919. 


„Wie hem goed kende hield van 
Intens verdrietig maar ook dankbaar voor alles 
hü ons gegeven heeft, geven wü u kennis dat h 
geheel onverwacht van ons is heengegaan nujn 
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader en li 
opa 

Thei Jacobs 

echtgenoot van 

I 

Anna Gelissen 

Voorzien van het h. sacrament der rieken overk 
hü op 82-jarige leeftüd. 

Hü was begiftigd met de eremedaille in brons v 
bonden aan de orde van Oranje Nassau. ^ 

Geleen: Anna Jacobs-Gelissen 
Geleen: Gerda Liebregts-Jacobs 
Albert Liebregts 
Geleen: Tiny Roels-Jacobs 
. Jos Koels 
Geleen: Jong Jacobs 
Hub Schaaks 
en al zijn klein¬ 
en achterkleinkinderen 

6161 BW Geleen, 2 januari 1989 ï 

Rijksweg Zuid 182 ' 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb! 
zaterdag 7 januari as. om 11.00 uur in de Verrij 
niskerk, potterstraat te Geleen, waarna 4e begrij 
nis op de begraafplaats Vouersveld te Geleen. : 
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid 1 
schriftelük coildoleren vanaf 10.30 uur. i 

Tot intentie van de dierbare overledene zal '4 
avondmisworden opgedragen vrijdag 6 januari 4 
19.00 uur in de rouwkapel van het Maaslandrieka 
huis te Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek % 
17.30 tot 18.30 uur. ï 

Zü die geen kennisgeving mochten hebben dj 
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te u 

len beschouwen. y 
Heel veel mensen toonden hun medeleven 
het overlüden van onze pa, schoonvader en' 

Stefan Schoffelen 

Wy kunnen jullie onmogelük allemaal pe 
lijk bedanken. Daarom doen wij dit op deie 
nier. Hartelijk dank voor al uw bemoe 
woorden, uw aanwezigheid, bloemen enz 

Familie Boelema-Schoffc 
Familie Schoffelen 

Hoensbroek, januari 1989 

De zeswekendienst zal worden gehouden op 
terdag 7 januari as. om 19.00 uur in de parool 
kerk De BUjde Boodschap te Kerkrade. 


Het is een jaar geleden dat wü afscheid moestent 
men van haar die ons zo dierbaar was, nujn go* 
vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma j 

Liesbeth 

Alberts-Knops 

Gustave Alberts 
kinderen en kleinkindert 

Welten-Heerlen, januari 1989 

Prof. v. Itersonstraat 38 'ï 

De eerste jaazdiensLzal worden gehouden eP 
dag 8 januari as. om 12:00'uéF te de parochie 
St-Martinus te Welten. 


Het is alweer een jaar geleden dat wij 
scheid hebben' genomen van oiize 
der en oma 

Finie van Buggen 

echtgenote van wülen ' 

Peter Homstra j 

Kinderen en kleinkinderen Hornsl 

Wij gedenken beiden in een h. euchs 
tievieiing op zaterdag 7 januari om 1 
uur in de St.-Gregoriuskerk te Br 
sum. OVERLEDEN 


t Petronella Cox, ?l jaar. Cöit.adres: Ker* 

20,6042 LLrAsenray. De pieterige ui_ 

zal worden gehouden op vrijdag 6 j anuar i dra 
uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw 
Goede Raad en Heilige Jozef te Asenray. 

t Jan Smeets, oud 73 jaar, echtgenobt van 
Wintracken, Kuileinders traat 1, 6231 KD 
sen. De uitvaartdienst vindt plaats dond ' 
nuari as. om 11.00 uur in de parochiekerk van 
Agnes te Bunde/ Er is geen condoleren. 

4* Johannes Hubertus Loo, oud 82 jaar, ech 
1 van Agnes Elie, Dtdohof 61a, 6215 RJ 
tricht De uitvaartdienst vindt plaats donde 
januari as. om 11.30 uur in de San Salva 
Daalhof-Maastricht Er is geen condoleren 

4» Plerre Mares, oud 79 jaar, echtgenoot van 
1 bella Theunissen, Pletzersstraat 16a, 621. 
Wolder-M^astricht De uitvaartdienst vindt, 
donderdag 5 januari as. om 11.00 uur in de 
chiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te ... 
Maastricht Er is geen condoleren. 


lhtt» ? n.TnrrT: 


O vT-T 'TJ 


jaar, weduwnaar van Maria Hubertina S 
RÜksweg 9, 624? AA Gronsveld. De uitvaart 
vindt plaats donderdag Sianuari as. om 10.30 
de parochiekerk van dé H. Martinus te Gror 


& Aanb. aan Wilman & Part- Te k. WOONHUIS te Bo¬ 
nos Vastgoed, taxaties, hy- choltz, met 2 slaapkamers, 
potheken, teL 045-728671 of garage en ld. turn. TeL 045- BMW 320 6 cyt, 
S 5250,-. TeL C ‘ 


W' 

Bk RHKÉHHlHHHiliHfeÉÉHi Tm' j. Mmburgs dagblad 


Vakbond opgelucht over herstructurering belastingtaken 


mm 


Woensdag 4 januari 1989 • Pagina 15 provincie 

vei 


We hebben hard voor 


Limburggev ochten ’ 


Van onze verslaggever 

J^MlSTRICHT - De situatie bij de Limburgse belastingdien- 
I n ziet er een stuk rooskleuriger uit. Als de Tweede Kamer er 
, e ze maand mee akkoord gaat, krijgt Maastricht de fel begeer- 
® belastingeenheid voor grote ondernemingen. Aanvankelijk 
deze taak Eindhoven toebedeeld worden. In dat geval, zegt 
'*0-districtraads voorzitter J. Havenith, zou Maastricht ruim 
banen kwijt zijn geraakt. 


de dienstleiding als de vak¬ 
delen gaan ervan uit dat in de Ka- 
er tegen de aanwijzing van Maas- 
jj c ht als eenheid voor grote onder¬ 
gingen geen noemenswaardige 
F'varen zullen rijzen. „De druk is 
v* de ketel af. Vooral in Zuid-Lim- 
^■g zag het er lange tijd problema- 
!? c n uit”, aldus Havenith van de 
dstelijke bond voor overheids- 
rsoneel. 

'j luidde een jaar geleden de 
°dklok en vreesde dat door de 
^structurering van de belasting- 
•dst in Maastricht harde klappen 


gingen vallen. Havenith, tevens 
voorzitter van de dienstcommissie 
in Maastricht: „We zaten in Maas¬ 
tricht ook nog eens aan de ruime 
kant wat personeel betreft. We wa¬ 
ren gezegend met nogal wat rijksin¬ 
stellingen, dus als die herverdeeld 
gingen worden zou Maastricht een 
behoorlijke veer moeten laten.” 


Lobby 


Volgens Havenith is in Limburg een 
eendrachtige lobby op gang geko¬ 
men, om te voorkomen dat de pro- 


Over vergunningaanvraag deel rubberfabriek 

Vredestein wacht 
beslissing GS af 


Van onze verslaggever 

STRICHT - Vredestein gaat 
° r een deel van de oude regene- 
i (rubber)fabriek in Maastricht 
zogeheten revisie-vergunning 
^Vragen. Het bedrijf heeft daartoe 
s Lten na overleg met het provin- 
^estuur. Dat moet binnenkort 
, n Uitspraak doen over het verzoek 
1 1981 van de samenwerkende be¬ 
iers- en milieugroepen om de 
J de regeneraat-afdeling te sluiten. 
--- 

Lagere straf 
5 in "antieke’ 

' beroepszaak 

f Van onze correspondent 
1 bEN BOSCH - Een boete van 
1 250 en een voorwaardelijke I 
.Utzegging van de rijbevoegd¬ 
heid gedurende zes maanden 
1 !?et een looptijd van een jaar. 
!jbt is wat een nu 29-jarige stu- 
?®ht medicijnen uit Maastricht 
/•gen zich hoorde eisen in een 
j^el zeer 'antiek’ beroep. Hij was 
ft Immers in 1981 veroordeeld voor 
rijden onder invloed en weer- 
vinnigheid. 

™ . e zaak heeft zo lang op zich la- 
S‘ ,/d wachten omdat de Maas- 
' c htenaar op een gegeven mo- 
4 j/ en t van België naar Nederland 
^ruggekomen is. Hij had zich 
4 Mjes laten inschrijven in Lim- 

| iï rg ’ maar was vergeten zich te I 
?^h uitschrijven in België. Jus- 
^tie stuurde daarom braaf alle 
^Pieren naar het belgische 
3 Fes - Zij kreeg ze echter even 
aj v°lijk weer terug omdat de post 
s .^bestelbaar was. 

10 h*gëlopen dinsdag was het dan 
J 1 jover. Het langverwachte beroep 
plaats in Den Bosch. De 
,e L.Vdent bestreed geenszins dat 
>' °p 18 april 1981 onder invloed 
)- rieden had, maar wel dat er 
\ ^ r ake was geweest van weer¬ 
spannigheid. Zijn raadsman stel- 
t 3 vast dat weerspannigheid niet 
! ^er te bewijzen was. 

'j J" 0 cureur-generaal mr. J. Jan- 
„ vond echter dat hij de zaak, 
v bdanks het antieke karakter er- 
{3 1 . niet kon laten overwaaien. 
r 3) eiste ƒ 250 boete of zes dagen 
‘ een voorwaardelijke ontrek- 
5 fl JPg van de rijbevoegdheid met 
l '|?b looptijd van een jaar. De uit- 
' l^aak volgt op 17 januari. 

ï Straatverbod 
dreigt voor 
> g°kspelspelers 

1 i>;~ Lo - ’Balletje-balletje’ spelers 
^ " e n zich niet meer vertonen in 
< v3 a ulde straten van de binnenstad 
Venlo. Dit besluit van de ge- 
i hu bte werd dinsdagmiddag door 
■E/gerneester J. van Graafeiland 
iV^licht. 

J <1^ gaat bij dit besluit om mensen 
j jaar geleden ook al zijn op- 
i wegens het spelen van het 

! |&^ s Pel in de binnenstad. Worden 
®3°or de politie nogmaals gepakt, 
'vordt hen de toegang tot een 
'«hi straten in de binnenstad van 
gedurende een periode van 
Vernaai vier weken ontzegd. Het 
t^3°d geldt dan van negen uur ’s 
^K* ens tot negen uur ’s avonds. 

ür gemeester merkte nog op dat 
StL spelen van ’balletje-balletje’ 
nieer overlast gaat veroorza- 

1 ^ i Bezoekers en kopers worden in 
%j ln nenstad geterroriseerd en be- 
door spelers. Ook worden 
V, toegangen tot woningen en 
kels geblokkeerd. 


Het is nog niet bekend wanneer Ge¬ 
deputeerde Staten een beslissing 
zullen nemen. Onlangs droeg de 
Raad van State, na een beroepspro¬ 
cedure tegen de weigering van de 
provincie om op dit besluit in te 
gaan, GS op toch een uitspraak te 
doen. Volgens een woordvoerder' 
van de provincie wachten GS nu tot 
de schriftelijke uitspraak binnen is. 
Bedrijfsdirecteur ir J. Laumans van 
rubberfabrikant Vredestein maakte 
gisteren duidelijk dat de situatie 
eigenlijk achterhaald is. Sinds de in¬ 
gebruikname van de nieuwe rege- 
neraatfabriek is er volgens hem 
geen sprake meer van milieuhinder 
voor de omgeving. 

Hij begrijpt ook de vrees van de om¬ 
wonenden niet voor hergebruik van 
oude installaties, buiten die voor de 
mechanische nabewerking (het deel 
van de oude regeneraatfabriek dat 
wel nog in gebruik is). „De oude in¬ 
stallaties zijn al meer dan twee jaar 
niet gebruikt. Het zou wettelijk al 
niet meer mogelijk zijn om ze op te 
starten. Bovendien zou overplaat¬ 
sing naar de nieuwe fabriek zeer 
kostbaar zijn,” aldus ir Laumans. 

Bij Vredestein was de uitspraak van 
de Raad van State wel binnen, maar 
ze voelt zich niet geroepen iets te 
ondernemen. Volgens Laumans 
blijft er weinig anders over dan af te 
wachten hoe GS erop reageren. 

Sluiting van de oude afdeling zou 
Vredestein overigens veel geld gaan 
kosten. Een deel van de nieuwe re¬ 
generaat-afdeling komt dan stil te 
liggen, terwijl in de nieuwe installa¬ 
ties miljoenen guldens zijn geïnves¬ 
teerd. „Dat gaat ons ook nog eens 40 
procent van de omzet kosten,” aldus 
Laumans. 


Ontmoetingsdag 

diabetici 

HEERLEN - Het Gewest Limburg 
van Diabetes Vereniging Nederland 
organiseert op zaterdag 22 april een 
regionale ontmoetingsdag voor dia¬ 
beten in de stadsschouwburg in Sit- 
tard. De kosten bedragen per per¬ 
soon vijftien gulden, 65-plussers 
ƒ12,50, en kinderen tot twaalf jaar 
vijf gulden. Aanmelding kan ge¬ 
schieden door het betreffende be¬ 
drag over te maken op postrekening 
144.81.09 ten name van 'Leef met 
Diabetes’, Schubertstraat 40, 6137 
RD Sittard. 

De dag, met als thema 'leef met dia¬ 
betes’, wordt officieel geopend door 
professor Dr. C. Greep van het Aca¬ 
demisch Ziekenhuis Maastricht. 
Naast een apart kinderprogramma 
en een jongerenprogramma is er 
ook een informatiemarkt. Deze dag 
is ook toegankelijk voor niet DNV 
leden. 


Informatieavonden 

astrologiecursus 

HEERLEN — Onder de titel 'Astro¬ 
logie en zijn moderne toepassingen’ 
organiseert de Academie voor Prak¬ 
tisch Toegepaste Moderne Astrolo¬ 
gie in de week van 9 tot en met 13 ja¬ 
nuari drie lezingen en informatie¬ 
avonden. Aan vang zal steeds zijn 
om 20.00 uur en wel op 9 januari te 
Nieuwenhagen (Landgraaf), Prak¬ 
tijk Alternatieve Therapieën, Rot- 
scherweg 4, 10 januari te Sittard in 
het Gemeenschapshuis Ooskaan, 
Gelderstraat 43 en 11 januari te 
Maastricht, Stichting St. Martinus- 
ziekenhuis, Hogebrugstraat 42. Tel. 
info. onder nummers 043-252458 
Astrologiecentrum Virgo, 043-‘ 
648768 Academie voor Praktisch 
toegepaste moderne Astrologie en 
045-326323 Praktijk Alternatieve 
Therapieën. 


vincie enkele wezenlijke taken zou 
verspelen. Gemeenten en provin¬ 
cies hebben hard voor gevochten 
om voor heel Limburg belangrijke 
taken te behouden. 

Niettemin betekent de herstructu¬ 
rering, die de komende jaren zijn 
beslag moet krijgen, een behoorlij¬ 
ke omschakeling voor de belasting¬ 
diensten, ook in Limburg. Door een 
wijziging van de topstructuur, komt 
de regiodirectie te vervallen. De af¬ 
zonderlijke inspectie Vennoot¬ 
schapsbelasting en de Rijksaccoun¬ 
tantsdienst komen in Maastricht te 
vervallen. En een deel van de doua¬ 
nediensten (Invoer & Accijnzen) 
verhuist van Maastricht naar Heer¬ 
len. Maastricht behoudt echter een 
omvangrijke douanepost. 

Heel discutabel was, aldus Have¬ 
nith, ook de aanwijzing van Venlo 
als district-douane. „Het was heel 
verleidelijk om die taak bij Eindho¬ 
ven te voegen, uit geografisch oog¬ 


punt. En ook de Brabantse politici 
hebben niet stil gezeten,” zegt de 
CFO-man. 

Rommelen 

Hij verwacht overigens dat het 
voorlopig nog wel blijft rommelen 
binnen de gelederen van de belas¬ 
tingen en de douane. Havenith wijst 
erop dat de belastingdiensten niet 
aan de door de politiek opgelegde 
personeelsafslanking ontkomen. 
Verder zijn de belastinghervormin¬ 
gen in zicht, die zijn voorgesteld 
door de commissie Oort en die in 
1990 van kracht moeten worden. 
Tankhouders 
wachten af 

vervolg van pagina 1 

HEERLEN - Andere tankstation¬ 
houders in Zuid-Limburg zeiden 
gisteren niet van plan te zijn hun 
benzineprijzen drastisch te verla¬ 
gen. Hoewel sommigen niet uitslo¬ 
ten dat zij op den duur gedwongen 
zouden zijn mee te gaan doen aan de 
'prijsoorlog’. De heer J. Huntjens 
die twee Shell-tankstations in Heer¬ 
len exploiteert noemt overigens de 
reden voor de prijsdaling ’onzin’. 

„Ik vermoed dat het Mobil te doen is 
om de publiciteit. De zaak is pas 
open en heeft nog een lage omzet- 
."Desondanks zei Huntjens gisteren 
zijn collega’s te bellen om de prijs¬ 
daling ongedaan te maken. „Als we 
niet op éen lijn kunnen komen ver¬ 
dienen we niets meer”. 

De heer R. Worseling, eigenaar van 
een aantal Esso-stations, zei rustig 
te willen wachten op wat komen 
gaat. „Als iedereen de prijs omlaag 
schroeft dan gaan wij zeker mee”, zo 
zei hij. „De actie kan alleen maar tij¬ 
delijk zijn. Dan kan de omzet wel 
wat stijgen, maar die zakt later toch 
weer naar het oude niveau. We moe¬ 
ten als Heerlense pomphouders 
overeenstemming bereiken. Lukt 
dat niet, dan gaan de maatschappij¬ 
en er zich mee bemoeien, en dan zal 
er grof geschut gebruikt worden”, 
voorspelt hij. 

In andere delen van Zuid-Limburg 
wordt nog helemaal niet gereageerd 
op de ontwikkeling in Heerlen. 


V oetganger 
tweemaal 
geschept 

Van onze correspondent 

AKEN - Een 21-jarige voetganger is 
eergisteren in Stolberg bij Aken le¬ 
vensgevaarlijk gewond geraakt toen 
hij tot twee keer toe geschept werd 
door een auto. 

Volgens de politie had een taxi¬ 
chauffeur de gewonde man op de 
weg zien liggen en direct alarm ge¬ 
geven. Op het moment dat hij dat 
deed, werd de gewonde door een 44- 
jarige automobilist geschept en nog 
eens 100 meter meegesleept. Het ge¬ 
volg waren levensgevaarlijke ver¬ 
wondingen aan het hoofd, diverse 
fracturen en groot bloedverlies. 

De politie vermoedt dat de 21-jarige 
man ook de eerste verwondingen 
heeft opgelopen, doordat hij door 
een auto geschept werd. 


• De ouders togen gisterochtend naar het gemeentehuis van Maasbracht om hun kinderen mas¬ 
saal voor de openbare school af te melden. Foto: JAN PAUL KUIT 

Nog drie leerlingen bij openbaar onderwijs Maasbracht 


Leerlingen massaal 
van school gehaald 


Van onze verlaggever 

MAASBRACHT - De enige openba¬ 
re school in het Middenlimburgse 
Maasbracht telt sinds gisterochtend 
nog slechts drie leerlingen. De 
ouders van 21 kinderen hebben gis¬ 
teren aan de receptie van het ge¬ 
meentehuis in Maasbracht hun 
kroost laten uitschrijven. In de loop 
van de dag werden de meesten van 
hen bij de twee andere bijzondere 
basisscholen te Maasbracht inge¬ 
schreven. 

De ouders lieten hun kinderen uit¬ 
schrijven, omdat zij geen vertrou¬ 
wen hebben in de huidige directeur 


H. Bakker (39). Zij voelden er niets 
voor om hem in tegenstelling tot 
wat de de meerderheid van de raad 
op 22 december jl. besloot, tot Pasen 
respijt te geven. Dit besluit werd ge¬ 
nomen tegen het advies in van de 
bestuurscommissie dat is samenge¬ 
steld uit ouders en raadsleden. Bak¬ 
ker werd destijds na inspraak en 
goedkeuren van de ouders aange¬ 
steld als directeur. Hij was gisteren 
niet bereikbaar voor commentaar. 


Laag niveau 


De eerste klachten over incompe¬ 
tentie en een te laag onderwijsni¬ 


veau dateren al vanaf oktober van 
het vorig jaar, nog geen twee maan¬ 
den na de feestelijke opening van de 
school. Rond Sinterklaas werden de 
eerste drie van de 31 kinderen van 
de school genomen. 

De kritiek is niet gericht tegen de 
andere vaste kracht en atv’er. Beide 
gaven wegens ziekte de laatste we¬ 
ken voor de kerst geen les. De twee 
weken voor de kerstvakantie zagen 
de kinderen vier invallers komen en 
gaan. 

Nog acht jaar 

Volgens onderwijsinspecteur drs 
J. Corstjens kan de school wettelijk 
gezien gedurende acht jaar zelfs met 
nul leerlingen blijven voorbestaan. 
„Er kunnen namelijk altijd aanloop¬ 
problemen zijn. Onderwijskundig is 
er ook geen probleem”, aldus Corst¬ 
jens die er aan toevoegt dat het nu 
aan de gemeenteraad is om eventue¬ 
le stappen te ondernemen. 


Bureaus voor 
slachtofferhulp 
ook in Limburg 


Van onze verslaggever 

HEERLEN — In iedere regio in Ne¬ 
derland moet in de nabije toekomst 
een bureau voor slachtofferhulp ko¬ 
men. Die bureaus moeten met elke 
burger die slachtoffer is van een 
ernstig misdrijf of van een verkeers¬ 
ongeval, contact opnemen. Dit 
schreef Dr. J. van Dijk, voorzitter 
van het bestuur van de Landelijke 
Organisatie Slachtofferhulp (LOS) 
dit in het decembernummer van het 
blad Justitiële Verkenningen van 
het Wetenschappelijk Onderzoek en 
Documentatiecentrum (WODC). 
Ook in Limburg zouden een aantal 
van dergelijke bureaus gehuisvest 
moeten worden. 

Volgens de heer Fangman, woord¬ 
voerder van de arrondissements¬ 
rechtbank in Roermond verkeert 
het gehele project nog in de 'ideefa- 
se’. Waar de bureaus in Limburg ge- 


Limburg op vijfde plaats wat onveiligheid betreft 

V erkeerseampagne 
in maart van start 


■ 


Van onze verslaggeefster 

MAASTRICHT - Limburg is de 
vijfde meest onveilige provincie 
van Nederland. In 1987 vielen er 
3.699 verkeersslachtoffers, waar¬ 
onder 112 doden. In het eerste 
kwartaal van 1988 is dat aantal 
landelijk met 20 procent geste¬ 
gen. Een belangrijke uitdaging 
voor het Regionaal Orgaan Ver¬ 
keersveiligheid Limburg 

(ROVL) die op woensdag 1 maart 
het startsein zal geven voor haar 
eerste verkeersveiligheidscam- 
pagne. De campagne is opgezet 
in samenwerking met de Vereni¬ 
ging Bescherming Voetgangers 
en is op de snelheidsmatiging 
binnen de bebouwde kom in de 
Limburgse gemeenten. 

Dezelfde dag, woensdag 1 maart, 
wordt de ROVL ook officieel 
geïnstalleerd in het provincie¬ 
huis in Maastricht door minister 
Smit-Kroes van Verkeer en Wa¬ 
terstaat. De taak van de ROVL is 


om door middel van acties en 
projecten het aantal verkeers¬ 
slachtoffers in Limburg in 2000 
met een kwart terug te brengen. 

De installatie van de ROVL zal 
gepaard gaan met de onderteke¬ 
ning van een convenant tussen 
de provincie en het ministerie 
waarin de regionalisatie van het 
verkeersveiligheidsbeleid wordt 
geregeld. Daarin wordt onder 
meer de instelling van een secre¬ 
tariaat, dat officieus overigens al 
in oktober vorig jaar van start is 
gegaan, geregeld. 


Overlegorgaan 

Het ROVL is een onafhankelijk 
overlegplatform van alle organi¬ 
saties die zich binnen de provin¬ 
cie actief bezig houden met ver¬ 
keersveiligheid, zoals rijkswater¬ 
staat, provincie, gemeenten, het 
openbaar ministerie, belangen¬ 
organisaties, onderwijs, politie 


en marechaussee. Het ROVL 
heeft nu al zeventien vertegen¬ 
woordigers aangetrokken. Het 
platform wordt - op persoonlijke 
titel - voorgezeten door gedepu¬ 
teerde Hilhorst. 

Het ROVL krijgt van het rijk een 
budget van twee ton. De beman¬ 
ning van het secretariaat, geves¬ 
tigd in het provinciehuis, wordt 
deels betaald door het provincie 
en deels door het rijk. Beiden be¬ 
talen de loonkosten van twee 
ambtenaren. Het verkeersveilig- 
heidsorgaan in Limburg is het 
achtste in Nederland. 

Tijdens de installatie op 1 maart 
zal ook een verkeersveiligheids- 
markt worden gehouden en gou¬ 
verneur Kremers zal prijzen uit¬ 
reiken aan zes Limburgse perso¬ 
nen, bedrijven of instanties die 
hebben meegedaan aan een 
ideeënbus-actie in het kader van 
de actie ’min 25 procent’: 25 pro- 

• Gedeputeerde Hilhorst 
wordt op persoonlijke titel 
voorzitter van het nog offi¬ 
cieel op te richten Regionaal 
Orgaan Verkeersveiligheid. 

cent minder verkeersslachtof¬ 
fers in het jaar 2000. 


Prijzen 


De ideeën, van een particulier, 
een belangengroep, een bedrijf, 
een politiecorps, een basisschool 
en een school uit het voortgezet 
onderwijs, zijn door een landelij¬ 
ke jury gehonoreerd met geld¬ 
prijzen variërend van tweehon¬ 
derd gulden tot enkele duizen¬ 
den gulden. 


vestigd zouden moeten worden is 
onbekend. 

Landelijk zouden er 70 bureaus 
moeten worden opgestart. De stan¬ 
daardbezetting zal moeten bestaan 
uit minstens één beroepskracht en 
een team van vrijwilligers die geza¬ 
menlijk zo’n 500 tot 1.000 slachtof¬ 
fers hulp kunnen bieden. Voor de 
instandhouding van het landelijke 
netwerk is een budget van minstens 
tien miljoen gulden nodig. Dit be¬ 
drag wordt dan gedeeltelijk door 
het rijk en de gemeenten betaald, 
terwijl ook donateurs zullen worden 
geworven. 

Gemoedsrust 

De Eerste Hulp bij Misdrijven 
wordt aangeboden aan ieder die er 
prijs op stelt. De hulp bestaat uit 
een combinatie van hulp bij emo¬ 
ties, praktische en elementaire juri¬ 
dische hulp en deskundige verwij¬ 
zing. Belangrijkste doel van dit alles 
moet volgens Van Dijk echter zijn 
de bestrijding van de „alom aanwe¬ 
zige menselijke neiging om het 
slachtoffer de schuld te geven van 
hetgeen hem/haar is overkomen, ter 
instandhouding van de eigen ge¬ 
moedsrust”. 

Van Dijk vindt dat voor een zo goed 
mogelijke uitvoering van het slacht - 
offerbeleid een schadevergoedings- 
straf moet worden ingevoerd. De in¬ 
ternationale praktijk wijst volgens 
hem uit dat een strafrechtelijk opge¬ 
legd bevel tot het betalen van scha¬ 
devergoeding aan een slachtoffer de 
enige bestaande rechtsweg is die er¬ 
toe leidt dat een aanmerkelijk deel 
van de slachtoffers daadwerkelijk 
schadevergoeding ontvangt. 


Filiaal Haags 
adviesbureau 
in Maastricht 

MAASTRICHT - Het adviesbureau 
Pauw en Partners uit Den Haag 
heeft een vestiging geopend in het 
MECC Euro Business Center in 
Maastricht. Het bedrijf zegt gebruik 
te willen maken van de mogelijkhe¬ 
den voor het Limburgse bedrijfsle¬ 
ven in het Europa van 1992. 

Het adviesbureau ziet brood in een 
groeiende behoefte bij bedrijven 
aan contacten met EG-overheden. 
Daarnaast denkt het adviesbureau 
bedrijven te kunnen helpen bij een 
verdere profilering in verband met 
een toenemende concurrentie uit 
het buitenland. 

Limburgs Dagblad 


Woensdag 4 januari 1989 # Pagina 


| Voor iedereen, voor groot en klein 

GOED SLAPEN SHOW’ 

IN LIMBURGS GROOTSTE SLAAPADVIES-CENTRUM 


Alfa GIULIETTA 2.0 ’81. kl. 
ivoor, in nw.st. ƒ 4250,-. 045- 
454217. _ 

CITROEN BX 14 RE '85, le 
eig., kl. zilvergrijs, 5-ver- 
sn.bak. ƒ 10.750,-. 045- 

420650. 


Te k. goed uitziende RE¬ 
NAULT 14, ƒ 1400,-. Hoge- 
wcg 12, Voerendaal, tel. 
712483 of 751566, na 18.00 
uur. 


Opel REKORD 2.0 S, tn, 

kl. champagne, LPG. 80.000 

km. n0.750,-: Tel. 04492- 

3234. _ 

SUZUKI jeep 410 Q. ’83, kl. 
grijs, soft top, ƒ8750,-. Tel. 
04492-3234. Te k. Opel KADETT D 12 S, 
bj. ’80, APK 9-l-’90, vr.pr. 
f3500.-; inruil mogelijk. 
Tel. 045-218507. 


Voor liefhebber VOLVO 
164 E Injeetion, luxe uit¬ 
voering, prima in orde, ach¬ 
terkant iets beschadigd. 
Tel. 045-217948. 


mnxef 

hülsta 5! 


Sloop-, loop- en SCHADE- 
WAGENS tegen redelijke 
prijs, gratis arnalen. ook ’s 
avonds, tel. 04405-1602. 


Te k. Opel ASCONA 1.6, 
APK 9-’89, bj. '76. Emma- 
straat 34. Hoensbroek. 


Honda Prelude '80 ƒ 5500,-; 
Honda Civie '81 5 drs. 

ƒ3900,-; Renault 5 GL ’81 
ƒ 2950,-; Mitsubishi Galant 
'80 ƒ2950,-; Sapporo 1600 
'79 ƒ 2500,-; Datsun Sunny 
Coupé '79 f 2900,-; Opel ka- 
dett 1200 N ’80 ƒ 4500,-; Ka- 
dett Caravan '78 ƒ 1950,-; 
Rekord 1900 N '79 ƒ2400,-; 
VW Golf D’79 ƒ 3900,-; 
Toyota Celica '78 ƒ2100,-; 
Mazda 323 '78 ƒ 1300,-; Ford 
Taunus Ghia '80 6 cyl. 
ƒ 2900,-; Oude Landgraaf 
101 Schaesberg-Landgraaf, 
tel. 045-311078. 


Fietsen/bromfietsen 


le k. weg. rijbew. PUCH 
Maxi XI Peariy bj. '88 met 
helm en slot + zw. Puch 
maxi bj. '86 60 cc verz. 
helm, en slot pr. n.o.t.k. Tel. 
045-753653. 


Zoekt u een serieuze RE¬ 
LATIE, bel dan Huw. Rel. 
Bemidd. Buro „Levensge¬ 
luk”. Tel. 045-211948. 
Diversen 


Poolse MEISJES leren 
kennen? Adverteert u zelf 
in Poolse krant. Inl. tel. 045- 
461282. 


Lessen/onderwijs 


Te k. CHIROCCO en Golf 
diesel bj. '78 APK ï.z.g.st. 
tel. 04499-3398. 


Te k. ï.z.g.st. VW KEVER 
en Opel Kadett APK tel. 
04499-3398. 


Te k. OPEL Ascona 2.0 bj. 
'79 , type '80. APK mooie 
auto pr. ƒ 2350,- tel. 04490- 
23619. 


Te k. MAZDA 626 bj. '79 
APK '89 op gas automatic, 
in red. st. Vr.pr. ƒ 2500,-, tel. 


/1qL14DROON\ 


in red. st. Vr.pr. ƒ 2500,-, tel. 
045-713657. 


Te k. MITSUBISHI Lancer 
GLX autom., bj. eind '84, 
APK tot 11-89, vr.pr. 
ƒ 15.000-, Tel, 045-32107T 

Student vraagt te k. 3-drs. 
FIAT 127, voor onderdelen. 
Tel. 045-322460. 

ROVER 2600, bj. '78, met 
APK sept. '89, ï.z.g.st., veel 
nw. onderdelen, mooi en 
goed, ƒ 1650,-; inruil mog. 
Bloemenweg 2, Sittard. 

Toyota CARINA, bjï '81, 
LPG, APK '90, t.e.a.b., 

ï.z.g.st. Tel. 045-463364, na 
16.00 uur. 


Welkom in Limburgs meest kompleet centrum voor gezond slapen. Het Slaapadvies-Centrum heelt 
een uitgebreide kollektie goede en gezonde siaapsystemen; orthopedisch optimaal verantwoord. Onze 
slaapadviseurs tonen u in een grote showroom het volledig programma: de betere boxsprings, 
compenserende lattenbodems, waterbedden, matrassen en zeer fraaie slaapkamers. Het Slaapadvies- 
Centrum vertegenwoordigt o.a. Auping, Zevenslaper, Beka, Norma, Vredestein, Hulsta, Irisette, Moser, 
Rumat, Dunlop. Hen bezoek aan het Slaapadvies-Centrum is méér dan de moeite waard! Tot Kijk! 


Te k. FIAT Panda bj. aug. 
'85 APK aug. '88, div. ex¬ 
tra’s in nw.st. tol. 045-751627 
na 18 uur. 


Alfa Romeo GIULIETTA 
2.0 Lusso, '84, kl. bruin, 
ï.z.g.st., f8750,-. Tel. 04492- 
3234. 


Te k. SAAB 99 GL, bj. '81, 
le eig., prijs ƒ 4900,-. Tel. 
| 045-453757. 


Te k. Volkswagen TRANS- 
PORTER met ruiten, grijs 
kent.. i.z.g.st., bj. '82, 
ƒ 3250,-. Tel. 045-228278. 

Te k. CITROEN Dyane, '80, 
55.000 km, APK 8-’89, i.g.st., 
ƒ 1050,-. Tel. 045-252947. 


SLAAPADVIES 


N T R U M 


Méér dan een leuke attentie! 

Bij aannoop van een slaapkamer tijdens de 'GOED SLAPEN 
SHOW' Krijgt u de matrassen gratis; Pij aankoop van een 
siaapsysteem of een kompmatie. krijgt u een dmer-voor-twee in 
een gerenommeerd restaurant aangeboden 


Opel SENATOR 2.5 E aut., 
’84, kl. groenmet., in nw.st., 
ƒ 14.750,-. Tel. 04492-3234. 


FIESTA 1.1 L, 69.000 km, 
sportw., zeldzaam mooi, 
ƒ1250,-. Hamerstraat 37-39, 
Heerlen. 


SITTARD, Industriestraat 4, tel. 04490-21839 

(donderdags geopend tot 21.00 uur) 


Auto’s 


Carrosseriedelen 


ROVER 2300 S. '82. kl.! 
olauwmet.. LPG. in nw.st., 

’ 7250.-. Tel. 04492-3234. 


Origineel - imitatie - overzet 
Alle Europese en Japanse automobielen 


3MW315 '81 Opel Corsa 13 
sr. '84. Innoeiento '80. Alfa 
>ud '80. Auto Bianci '78. 
D.H.Z. garage de Kissel. 
Kissel 42 Heerlen. 


Geevers Nuth 


/OLVO 340 GL, '81, 
'3750,-; Peugeot 504 
Break, '80, ƒ 3i 50,-; Opel 
Ascona. '78, ƒ 1750.-: Re¬ 
nault 4 GTL, '80, ƒ 1500,-; 
Fiat 131, '81. ƒ2500,-; Lada 
2105, '85, ƒ 5750,-; Mazda 
626, '80, ƒ 2000,-; Renault 4 
GTL, '82, ƒ 2750,-; VW Golf 
LX, '83, ƒ 7750.-; Toyota 
Corolla, '8ü, ƒ 3750,-; Volvo 
240 GL, '81. ƒ 7250,-; Volvo 
264 GLE. '80, ƒ5500.-; Ci¬ 
troen GSA Pallas, ’81, 
f 1750,-; Honda Prelude, 
'80, ƒ 3500,-; Mini Special, 
80, ƒ 2250,-; Ford Granada. 


_ Tel. 045-244242 ______ 

Wij bet. dir. contant geld 500 tot 50.000 gld. voor alle 
type auto’s. 045-414372, ook 's avonds. Gespec. in 
Mercedes. 


Opel KADETT 1.3 S '81. kl, 
met.blauw, le eig. ƒ 5750,-. 
04490-27578. 


Opel COMMODORE aut. 
dee ’80, LPG, kl. blauw 
ƒ4750,-. Tel. 045-421207. 


Te k. FORD Escort 1.3 bwj. 
’81, APK, gas, 5-gang bak, 
sunroof, bl.met. ƒ 6350,-; 
Tel. 045-728454. 


ij geven het meeste voor 


uw AUTO. U belt. wij ko¬ 
men direct. Tel. 045-422610, 
ook s avonds. 


Eindelijk te k. MINI Spe¬ 
cial bwj. ’79, APK-gek. 
Vr.pr. ƒ / 50,—; Tel. 04490- 
47407. 


82, f6750.-; Ford Transit, 
80. ƒ 1750,-. Oirsbekerweg 
27. Oirsbeek. 04492-3582. 


AUTO'S hallo opgelet! Wij 
betalen ƒ 300,- tot ƒ 20.000,- 
voor uw auto, ook bedrijfs- 
wagens. 045-411572. _ 

Te k. gevr. sloop- en SCHA¬ 
DEAUTO’S van ƒ 100,- tot 
ƒ 5000,-. 04490-43481. 


OPEL Omega 2.0 I ’88; Ka¬ 
dett 1.3 LS Sedan ’86; Ka¬ 
dett 1.3 LS ’85; Kadett 1.2 
LS ’85; Kadett 1.2 S HB ’83; 
Kadett Caravan 1.2 S ’84 en 
’81; Fiesta 1.1 L ’83; Peu¬ 
geot 305 GL ’82. Automo¬ 
bielbedrijf J. Denneman. 
Raadhuisstr. 107 Hulsberg. 


litiacbu 


Litrac B.V. 


Ver. Internationale Expeditie- en Transportbedrijven 


Voor de H.R.C -containerterminal te Heerlen vragen wij voor 
spoedige indiensttreding 


KRAAN-/HEFTRUCKMACHINIST 


Naast het dagelijkse onderhoud van de containerheftrucks en -kraan, 
verzorgt de nieuwe buitendienstmedewerker oek de overslag van de 
volle en/of lege containers vanaf spoorwagon op autochassis en 
omgekeerd 

Wij bieden een afwisselende baan m een sterk groeiende 
containermarkt 


Profielschets: 

- ervaring met rijden met oplegger (Kiaus kraan), 

- kennis van dieselmotoren; 

- kennis van hydrauliek: 
kunnende lassen (elektrisch): 

gevoel voor omgang met technische apparatuur; 

- geen bezwaar tegen onregelmatige dienst 


Geïnteresseerden dienen schriftelijk te solliciteren. 


Litrac B.V., postbus 680, 5900 AR Venlo. 


NIEUWJAARS- 
CS KNALLERS 


ni lÉPi pi mBÊbtÊÊÊÊÈÊÊ 


iB1 * f 
* i § * 1 

' .1 V. V 

tö: +.- ï .• ƒ 
Textiel Centrale 
Simpelveld 


Bocholtzerweg 15, Simpelveld 

op het industrieterrein, tel. 045-442553 


Ford FIESTA, type ’78, zeer 
zuinig, ƒ 500,-. Haesenstraat 


zuinig ƒ 500,-. Haesenstraat 
34, Schaesberg. 


Ford FIESTA 1.1 L Bravo, 
’82, zeldzaam mooi. Rotter- 
damstraat 24, Heerlen. 


MAZDA 626 Noblesse uitv., 
magn. velgen ’85 ƒ 16.900,-; 
Mazda 323 de L. 4-drs. en 
3-drs. ’84 en ’85 vanaf 
ƒ 8750,-; Ford Scorpio 20 
CL ’87 ƒ 27.900,-; Ford Siër¬ 
ra 1800 Laser nov. ’86 
ƒ 18.250,-: Ford Orion 1600 
GL nov. ’85 ƒ 13.900,-; Ford 
Escort 1400 CL ’87 
ƒ 17.250,-; Ford Escort 1100 
Laser ’84 ƒ 10.900,-; Ford 
Fiesta 1100 GL dec. ’85 
ƒ 11.800,-; Opel Kadett 1200 
LS ’85 ƒ 13.900,—; Fiat Pan¬ 
da 45 CL ’85 ƒ 8400,-; Hon¬ 
da Jazz ’85 ƒ 10.750,-; Asco¬ 
na 1600 de L. ’82 ƒ6500,-; 
Ford Taunus Bravo ’81 
ƒ 4900,-; Ford Escort 1300 L 
’79 ƒ 1650 -; Garantie. Fi- 
nanc. APK en Inruil. Auto¬ 
bedrijf P. Veenstra, Rotter- 
damstr. 98 Heerlen, tel. 
725806 na 18 uur 312059. 

Audi 80 18S '87; Mitsubishi 
Colt GLX ’87; Ford Escort 
1300 CL ’87; Opel Kadett 13 
S '85; Fiat Uno 55 ’84; VW 
Golf 1600 83; Peugeot 305 
met schuifdak ’82; Ford 
Taunus 2 L GL ’79; Passat 
stationcar CLD ’84; BMW 
524 TD ’85; BMW 318i ’85; 
BMW 316 4-drs. autom. ’85; 
BMW 316 ’87. AUTOBE¬ 
DRIJF REUBSAET, Op de 
Vey 47-49 Geleen. Inruil, 
garantie, financiering. Tel. 
04490-44944. Uw adres voor 
APK-keunng en alle auto- 
reparaties. _ 

Te k. gevraagd loop-, sloop- 
en SCHADEAUTO’S van 
50 tot 4000 gld. Tel. 04490- 
19679 of 25611. 

Gebr. AUTO-ONDERDE- 
LEN van o.a. BMW, Ford, 
Opel, VW, enz. Robby’s 
Auto-onderdelen, Akerstr. 
Nrd. 350. Tel. 045-224123. 


Ford, type ESCORT L Bra¬ 
vo, ’82, zeldzaam mooi. 


vo, ’82, zeldzaam mooi. 
Kerkraderweg 166, Heer¬ 
len. 


Wegens autoschade te k. 
B1V1W-MOTÓR 3-serie, ver¬ 
snellingsbak en div. onder¬ 
delen. Tel. 045-410344. 


Te k. LADA 1600 GL, APK- 
gek. ’89, bj. '80, le eig., 
ï.z.g.st., iets moois, prijs 
ƒ 1500,-. Tel. 045-423^85. 

Te k. Ford TAUNUS Com¬ 
bi 2 1, i.z.g.st., APK ’90, dea¬ 
ler onderh. ƒ 1950,-. Tel. 
045-352673. 


Hallo, opgelet, wij betalen 
de hoogste prijs voor alle 
merken AUTO’S, ook 
sloop. Tel. 045-416239. 

VW SCIROCCO GL, bj. ’80, 
APK, 5-gang, extra’s. 
Heemskerkstraat 66, Heer- 
len-Meezenbroek. 

Te k. Ford SIËRRA 1.6 L, 
5-drs., bj. ’83, 62.000 km, 
i.st.v.nw. Mgr. Hanssen- 
straat 6, Nieuwenhagen. 

VOLVO 343 bj. ’79 trekh. + 
nwe. schokbr., alarminst, 
APK nov. ’89 ƒ 1850,-. Tel. 
045-222762. 


VW GOLF diesel, bj. eind 
'81, ï.z.g.st., ƒ6750-. Tel. 
045-316940. 


Te k. Opel KADETT 12 S, 
bj. ’78, APK 7-’89, i.z.g.st., 
ƒ 1650,-. Tel. 045-316940. 


Let op! Let op! Als nieuw, 
na 9 jan. '89, voordeelkoop. 
Deze VOLVO 360 GLS, 5 
speed, met.kleur, 5-deurs, 
bj. '85, ANWB en APK-gek., 
ƒ 14.750,-. Reeds te bezich¬ 
tigen. Marijkestraat 28, 
Nieuwenhagen. 


DATSUN Cherry 1200, bj. 
'79, met APK, i.z.g.st. 
ƒ 1650,-. Tel. 045-720951. 


Nieuwenhagen. _ 

Ford ESCORT 1600 Sport 
Luxe, bj. '78, zilvermet., 
APK l-l-’90, bijzonder 
mooi, i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ 1950,-. Tel. 045-259809. 


Sport, bj. '81, f4750,-. 10091 
mooi. 04490-15431. 

Autobedrijf E. CUSTERS, 
Verlengde Lindelaan 23, 
Oirsbeek, tel. 04492-5261, 
biedt te koop aan: Ford Es¬ 
cort, 5-deurs, 1.6 CL Aut., 
1988; Ford Siërra 1.6 EM, 
log, '86; 2x Opel Ascona 
Hatchback 1.6 S, t. '83, 
ƒ 8900,-; Toyota Cressida 
Diesel, nw. mod., t. '83, 
ƒ 6900,-; Opel Ascona 1.6 S, 
t. '84, ƒ8900,-; Opel Kadett 
1.2 S, t. '81, ƒ 5900,-; 2x Re¬ 
nault 5 TL, t. '83, ƒ5900,-; 
Ford Taunus, t. '81, i.z.g.st., 
ƒ 3750,-; Lada Jeep, t. '83, 
ƒ5900,-; Citroen GS, t. '81, 
ƒ 2100-; 2x Renault 5 GTL, 
t. '81, ƒ 1900,-; Fiat 128, t. 
'79, ƒ 1750,-; Audi 80 GLS, 
t. '80, ƒ3900,-; Honda Ac- 
cord, t. '80, ƒ 2400,-; Mazda 
626 Hardtop Coupé. t. '80, 
ƒ3900,-. Fiat Uno 55 S, t. 
'86, ƒ 10.500,-; Renault 18 
TL, lpg, t. '82, ƒ 3900,-: Opel 
Manta, t. '77, ƒ 1900,-; Toyo¬ 
ta Starlet State., t. *80, 
ƒ 2900 ,-; Fiat Ritmo 75 CL, 
t.’81, ƒ2900,-; Opel Ascona 
1.2, t. '79, ƒ2900,-: Ascona, 
ƒ 2600,-; Mitsubishi Celes- 
te, t. '81, ƒ2900,-; Mazda 
616, t. '78, ƒ 1900,-; Chrysler 
Talbot 1510, t. ’8L ƒ2250,-; 
Opel Manta GTE, bj. ”75, 
i.z.g.st., ƒ7000,-; Renault 4 
verh., verl. chass., t. '83, 
ƒ 3400,-; Honda Civic, t. '80, 
ƒ2700,-; Chrysler Aut., t. 
'82, ƒ 1900,-; Volvo Expres¬ 
se, ’71, uniek in Ned. Div. 
goedkope inruilers. Alle 
auto’s met APK. Verlichte 
showroom, geop. ma t/m 
vrijd. van 10 tot 19 uur, zat. 
tot 17 uur. Inruil en finan¬ 
ciering mogelijk. 

Gebr. DOMINIKOWSKI 
biedt aan: Opel Kadett 1.3 
GS, div. extra’s, wit, '86; 
Kadett 1.2,'lpg, groenmet., 
'85; Kadett 1.2, div. extra’s, 
rood, lpg, ’82; Kadett 1.2, 
i.st.v.nw., '80; Manta 2.0 
GTE, zilvermet., ’81; Asco¬ 
na 2.0 Autom., als nieuw, 
”78; BMW 316, als nw., div. 
extra’s, rood, ’85; Ford Es¬ 
cort XR 3, zeer mooi, zilver 
+ blauwmet., ’81; Escort 1.3 
Ghia, 5-drs., groenmet., ’82; 
VW Golf CL, 3-drs., div. ex¬ 
tra’s, groenmet., '82; Honda 
Quintet Autom., met of zon¬ 
der lpg, ’82; Toyota Corolla 
DX, rood, ’80; Datsun Cher¬ 
ry, goudmet., t. ’80; Mazda 
929 Coupé, zilvermet., 
i.z.g.st., ƒ1250,-. Autobe¬ 
drijf Gebr. Dominikowski, 
Kantstr. 48, Uhaeh o. 
Worms-Landgraaf. 045- 
326016. _ 

Verloren gegaan sinds 3 
maanden tussen Heerlen en 
Hoensbroek 10 j. POES, 
langharig witte bui en 
voorp. Achterp. onder 
zwart, over rug en dikke 
staart donker. Tel. 045- 
216752 of 714039. 


20 JAAR ZWARE KWALITEIT 

BERBER 

200x140 
van 650 

Jnbileumpriji 

399,- 

240x170 
van 950,- 

Jnbilenmprljs 

599,- 

300x200 
van 1380,- 

JubUrampriji 

CO 

CO 

VJi 

1 


FIJNGEKNOOPTE 

TAPIJTEN 

300x200 

uitzoeken 

JubileoinprJja 

vanaf 

1290,- 

240x170 

uitzoeken 

Jubilemnprijs 

vanaf 

1 

VN 

O) 

00 

200x140 

uitzoeken 

Jnbileumprjjs 

vanaf 

CJ1 

co 

%a 

1 


PERZENHUIS TEHERAN 

PROMENADE 143, HEERLEN 


Alle tapijten vrijblijvend op zicht, reservering mogelijk. 


Alfa GUILLIETTA 1.6 
Grand Turismo ’85 kl. 
bruin, lpg ï.z.g.st. ƒ 9250,- 
04492-3234. 


Goed gerichte bijles (18 
vakken) ook in uw omge¬ 
ving. STUDIEBEGELEI¬ 
DING in Heerlen, Hoens¬ 
broek, Sittard en Maas¬ 
tricht. Inl.: E.C. De Horizon. 
Tel. 045-210541. 


Echtpaar 40+ zkt. ECHT¬ 
PAAR voor vriendschap. 
Br. o nr. GE 807 LD, Markt 
3, 6161 GE Geleen. 


Landbouw 


DATSUN Cherry 1200 GL 
Nissan blauw bj. 23-5-’79 
APK 23-12-89 pr. ƒ 1850,- 
tel. 045-314774 Begijn- 
hofstr. 19 Ubach over 
Worms. 


Huwelijk/ 

kennismaking 


SILO-verharding, erfverh. 
etc. vlgs. nw. stabilsatie- 
meth. Kallen Stabilisaties 
Kerkrade. Tel. 045-457415. 


GEBIT gebroken? Ki 
terwijl u wacht. BorsbcX 
en Moers, Streeperstr. 
Schaesberg. 045-315921- ^ 

TV-REPARATIE iön< 
voorrijkosten. Z.-Limbi 
tv-service. Tel. 045-3141j j 

Voor alle koelkast- en dj) 
vriesreparaties VROÏ 
Tel. 045-441566 of 4616# 

De massage van VERÖ 
QUE is uniek!!! Tel. 0 
228481 (geen sex). _, 

STOELMATTERIJ V 
nieuwt rieten, biezen en 
tan stoelen met gar. 0 
418820. 


„PARTNERS-TRUST”. 
huwelijks-relatiebureau. 
Info: 045-461235. 


Te k. MESTVERSPREI- 
DER, 3 ton, met 2 walsen. 
Tel. 045-241776. 


Diepvries- en KOELKA> 
REPARATIE zonder vo 
rijkosten. Bel GeW 
04490-45230, service biiU 1 
24 uur. 


RENAULT Fuego ’80 en ’81 
ƒ3250,- en f3950,-; Kadett 


FIESTA 1100, origin. Super 
Sport, bj. ’81, ƒ4750,-. 100% 


ƒ3250,- en ƒ3950,-; Kadett 
Station lpg ’80 ƒ 3950,-; Vol¬ 
vo 245 GL ’79 ƒ 3750,-; MB 
240 D aut. ’78 ƒ5500,-; MB 
280 S aut. ƒ 4500,-; Konda 
Civic aut. ’81 ƒ3250,-; Olds- 
mobile Omega aut. ’82 
ƒ3750,-; VW Golf D ’77 
ƒ 1950,-. Hoge inruil. Tel. 
045-211071, Overbroekerstr. 
54, Hoensbroek. 


Het STRALEN van auto- 
plaatwerk, velgen, chassis 
e.a. (meubels). Bel voor in¬ 
formatie: tel. 045-226000. 


Voel jij je ook zo alleen on¬ 
danks zoveel mensen om je 
heen. En ben je net zo als ik 
27 jr„ ongehuwde man met 
flat en auto, niet uit op een 
avontuur, maar hou je wel 
van uit-eten, wandelen en 
de natuur. Ben jij die 
J.VROUW die ik kan ver¬ 
trouwen, van kan houden 
en samen een leuke toe¬ 
komst mee op kan bouwen. 
Schrijf me dan list. met ’n 
foto als ’t kan. Br. o.nr. HO 
653 aan Limb. Dagblad, 
Kouvenderstr. 215, 6431 HE 
Hoensbroek. 


Samen kun je meer 
Stichting Relatievorming Limbur! 
Stichting Landelijk Centrum (LCï 

werken samen om met minder kosten meer mogelijtf 
den te bieden aan mensen, die een partner zoeken. 
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 0 
412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23* 
Maastricht: 043-435231. 

St, Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-4352 
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door Ftë 
van Toezicht. 


Polen krim pt 


er e 


defensie-budget in 


WARSCHAU - Als gevolg van 
het gunstige politieke klimaat in 
Europa en economische overwe¬ 
gingen zal Polen zijn leger in¬ 
krimpen en de militaire uitgaven 
beperken. Dit heeft de Poolse 
minister van Defensie, Florian 


Siwicki, in een gisteren gepubli¬ 
ceerd interview met het Poolse 
persbureau PAP gezegd. 


een Oostblokland, werd op 21 
eember genomen door het POjft 
se comité van defensie dat wOmiu 
geleid door de Poolse leider Wvj 


De beslissing om te kerten op het 
400.000 man sterke leger, na de 
Sovjetunie het grootste leger van 


ciech Jaruzelski. 


Strijd tussen 
Libanese sji’ieten 
steeds heviger 


De bezuinigingen zijn ingegeV 
door het gunstige politieke & 
maat in Europa, het 'defensie 
karakter’ van de Poolse milita* 
doctrine en de economische: 
tuatie in Polen. Siwicki zei fl 1 
hoeveel manschappen Polen * 
schrappen, hij gaf alleen aan » 
het aantal legereenheden klei* 1 
zal worden. De defensie-uitë 
ven zullen van 3,8 procent ^ 
het nationaal inkomen in 1* 
worden teruggebracht tot ^ 
procent in 1989. 


BEIROET - De machtsstrijd tus¬ 
sen de Libanese sji’ietenmilities 
Amal en Hezbollah is gisteren in 
hevigheid blijven toenemen. De 
respectievelijk door Syrië en 
Iran gesteunde milities gingen 
elkaar met artillerie en machine¬ 
geweren te lijf in de zuidelijke 
sloppenwijken van Beiroet en de 
dorpen nabij de Israëlische vei¬ 
ligheidszone in Zuid-Libanon. 
Volgens de Libanese politie eiste 
de strijd dinsdag negen doden en 
19 gewonden. 


Sinds de gevechten op 31 decem¬ 
ber uitbraken, zijn volgens de 
politie 29 doden en 66 gewonden 
gevallen. De twee sji’ietische 
groeperingen hadden in novem¬ 
ber ook al zes dagen lang strijd 
met elkaar geleverd, waarbij 


Ford SCORPIO 2.0 GL aut. 
nov. ’85 kl. groenmet. lpg, 
veel access. in nw.st. 
f 19.250,- tel. 04492-3234. 


Iran stuurt 
delegatie naar 
Sovjetunie 


NICOSIA - De geestelijke en fei¬ 
telijke leider van Iran, ayatollah 
Chomeini, heeft een delegatie 
naar Moskou gestuurd met een 
boodschap voor de Sovjetrussi- 
che leider Michail Gorbatsjov. 
Dit heeft het Iraanse persbureau 
IRNA bekendgemaakt. Wat er in 
de boodschap staat werd niet 
meegedeeld. 


toen 40 doden en 67 gewonden 
waren gevallen. 

De pro-Iraanse Hezbollah zei een 
aanval van de door Syrië ge¬ 
steunde Amal in Hgjjaj in Zuid- 
Beiroet te hebben afgeslagen. 
Volgens Amal bereidde Hezbol¬ 
lah ’een groot offensief voor. De 
Iraanse onderminister van Bui¬ 
tenlandse Zaken Larijani werd 
dinsdag in Beiroet verwacht om 
te helpen een staakt-het-vuren 
tot stand te brengen. Het officië¬ 
le Iraanse persbureau IRNA 
meldde echter dat Larijani naar 
Moskou was vertrokken. 

De Syrische troepen in Zuid-Bei- 
roet hebben zich tot dusver afzij¬ 
dig gehouden. Volgens een inwo¬ 
ner van de wijk Shiyahid, Abu 
Ali Jouma, maanden de Syriërs 
de vechtenden alleen maar met 
luidsprekers om de strijd te 
beëindigen. „Zodra de Syriërs de 
hielen lichten, begint het vech¬ 
ten opnieuw,” aldus Jouma. In 
mei stuurden de Syriërs een 
4.500 man sterke troepenmacht 
de zuidelijke sloppenwijken van 
Beiroet in om een einde te ma¬ 
ken aan een drie wekende duren¬ 
de slachtpartij tussen Amal en 
Hezbollah, die bijna 300 doden 
en 1.000 gewonden had gekost. 


Eerste land V( 

Polen is het eerste land dat Ru 
zuinigt op het leger sinds Som: 1 
leider Michail Gorbatsjov 7 Ry 
cember aankondigde dat de 
jetunie in de komende twee jkj 
de 2 miljoen man sterke Sovjv 
troepen met 500.000 man zal 1 V| 
duceren. Als de NAVO-landj. 
het voorbeeld van het OostbW®J 
niet volgen is dat volgens Si'VjKj 
ki ’een ernstige terugslag voor^ 
internationale detente’. * 


" " ’ •’+i 

Europarlement: J 


’Chauffeurs j 
gevaarlijke 
stoffen l)CU‘f 

• jli 

opleiden’ 


Gewonden 
bij brand in 
verpleeghuis 


DEN HAAG - Het Europese fi 
lement wil strengere eisen Srijj 
len aan de opleidingen 
chauffeurs die gevaarlijke sm 
fen vervoeren. Volgens de 
voerscommissie van het P^J\ 
ment zijn de huidige, per landlfL 
regelde opleidingen niet v u 
doende en doen sommige lidSnf 
ten nauwelijks wat aan de s c” 
ling van chauffeurs. 


De delegatie staat onder leiding 
van de persoonlijke afgezant van 
Chomeini, ayatollah Abdullah 
Javadi Amoli. Ook onderminis¬ 
ter van Buitenlandse Zaken Mo- 
hammad Javad Larijani en het 
vrouwelijke parlementslid Mar- 
ziyeh Hadidehchi maken van de 
afvaardiging deel uit. Het is voor 
het eerst dat de 86-jarige Cho¬ 
meini een buitenlandse leider 
een boodschap stuurt. De Iraan¬ 
se leider spreekt de afgelopen ja- 
ren, in navolging van zijn betite¬ 
ling ’het criminele Amerika’, 
vaak over ’de agressieve Sovjet¬ 
unie’. In tegenstelling tot andere 
Iraanse leiders die zich positief 
hebben uitgelaten over de her¬ 
vormingen van Gorbatsjov heeft 
Chomeini tot nu toe hierover het 
stilzwijgen bewaard. 


AMSTERDAM - Zestien bewo¬ 
ners van het verpleeghuis Vreug¬ 
dehof in Amsterdam Buitenvel- 
dert zijn gistermorgen vroeg met 
ademhalingsproblemen opgeno¬ 
men in een ziekenhuis als gevolg 
van een brand in het verpleeg¬ 
huis. De brand brak uit in een zo¬ 
geheten zusterpost op de achtste 
verdieping. De brandweer, die 
binnen vier minuten ter plekke 
was, was het vuur binnen een 
half uur meester. Vermoed 
wordt dat een omgevallen kerst¬ 
stukje de oorzaak was. Volgens 
de directeur van het verpleeg¬ 
huis is de rook- en waterschade 
op de verdieping groot en zullen 
de 36 bewoners van de afdeling 
elders in het huis ondergebracht 
worden. Het verpleeghuis telt 
185 bewoners. 


Dat dat een probleem is, b i$ 
onder meer uit een recent 
gisch onderzoek. Daarbij t>l*j 
dat 85 procent van alle onë e j 
len bij het transport van geV^ 
lijke stoffen het gevolg is T 
menselijke fouten. WerkgeV Ê J 
organisaties hebben zich in ctëj 
gelopen tijd verzet tegen 
voering van een Europese ^ 
ling voor de opleidingen. ZÜ U 5 
ren aan dat de huidige intern^ i 
nale afspraak, die het aan d® ju ( 
den zelf overlaat de opleidifl® (j 
regelen, voldoende is. u j 

Maar volgens Ben Visser, lid ^ , 
de socialistische fractie vanT 
Europese Parlement, ontbr^ 


er nog veel aan de opleiding^ n 


Mogelijk 

verkoopverbod 

verfspuilbussetf 


Organisatie 
wil uitstel 

asielwetje 


Van onze Haagse redactie 


een groot deel van de rechtvaar¬ 
diging van de keuze van de rege¬ 
ring voor het wetsvoorstel te ver¬ 
vallen. De minister van justitie 
gaat er in de memorie van ant¬ 
woord aan de Eerste Kamer van 
uit dat het enige alternatief voor 
de vrijheidsbeneming op Schip- 
hol-Oost zou zijn terugzending 
naar de transitruimte. 


aan imndeijarig e 

nWirr'iA _: __ 1 


DEN HAAG - Vluchtelingen¬ 
werk Nederland heeft de Eerste 
Kamer verzocht om de regering 
nog voor de behandeling van het 
’Schipholwetje’ op 10 januari, 
een reactie te vragen op de uit¬ 
spraak van de rechtbank in Haar¬ 
lem van afgelopen vrijdag. In 
deze uitspraak bepaalde de pre¬ 
sident van de rechtbank dat ook 
het gedwongen verblijf van asiel¬ 
zoekers in de transitzone op 
Schiphol moet worden gezien als 
vrijheidsbeneming waarvoor een 
wettelijke grondslag ontbreekt. 


Door deze uitspraak komt ook 


De regering zou volgens Vluch¬ 
telingenwerk moeten aangeven 
hoe zij nu oordeelt over de aan¬ 
gedragen alternatieven voor de 
voorgestelde regeling. Volgens 
Vluchtelingenwerk moet de re¬ 
gering een beleid kunnen voeren 
dat enerzijds tegemoet komt aan 
de wens van een adequate grens¬ 
bewaking en anderzijds voor¬ 
komt dat asielzoekende vreem¬ 
delingen van hun fundamentele 
mensenrechten worden beroofd. 
Dat kan met gebruikmaking van 
de controlemiddelen die de be¬ 
staande vreemdelingenwet 
biedt. 


BREDA - De Vereniging vaJ 
derlandse Gemeenten (VNGj ^ 
kijkt of het mogelijk is in het j 1 
der van de strijd tegen graffina : 
de plaatselijke algemene I 
verordeningen op te neme* 1 J | 
er geen verfspuitbussen j 
verkocht mogen worden aan y 
sonen onder de 18 jaar. D e h i 
meente Breda werkt in dit ofl I 
zoek samen met de VNG. ! 


Het Bredase CDA-gerneej , 
raadslid J. van de Wijnë^y j 
heeft het college schriftelij^ 4 | 
maatregelen tegen graffiti ^ | 
vraagd. Hij noemt de visuele p , 
lieuvervuiling door het bek^j ^ 
den van gebouwen en muren » 


ucrji vcui gcuuuweii tril mui*'- ^ 

ergerlijke vorm van vandab 5 : fi I 


De gemeente Breda heeft toy 

toe geen geld uitgetrokken ^ 1 

plekken die voor op graffit* (j 
luste jongeren interessant ' 

voorzien van een coating wa 31 I < 
verf niet goed op houdt. * 
limburgs dagblad 
Woensdag 4 januari 1989 # Pagina 17 


provincie 


■45 


'egengestelde 
reacties op 
maatregelen 
Groote Peel 

^EIJEL - Boeren uit de omge- 
nge 

van de Groote Peel vinden 
„Jt ze de dupe worden van het 
?beleid van minister Nypels, die 
'ten bufferzone van 600 meter 
■bnd het natuurgebied wil, waar¬ 
vanen niet gedraineerd mag 
borden. Dit om de grondwater¬ 
stand in het natuurgebied niet 
.verder te beïnvloeden, 
f*'© actiegroep die strijdt voor het 
^behoud van de Peel vindt daar¬ 
entegen dat de maatregelen niet 
Ver genoeg gaan. Zij wü een buf- 
jferzone van minstens twee kilo¬ 


meter. De provincie Limburg is 
het grotendeels met de actie¬ 
groep eens. Steun vindt N ij pels 
bij de Vogelwacht, die dik tevre¬ 
den is met de door de minister 
getroffen maatregelen. 

Volgens wethouder P. Aarts van 
Asten, zelf boer in het betreffen¬ 
de gebied, is een bufferzone van 
600 meter te ruim. Het is naar zün 
mening voor een goede bedrijfs¬ 
voering nodig om het overtollige 
water af te voeren. De boeren 
voelen zich overvallen en verrast 
door de maatregelen van Nljpels, 
aldus Aarts. 

De actiegroep Behoud Groote 
Peel-is juist van mening dat zes¬ 
honderd meter buffer veel te 
weinig is. Volgens de actiegroep 
is een bufferzone van twee kilo¬ 
meter absoluut noodzakelijk om 
het hoogveen in de Groote Peel 
een kans te geven. De provincie 
liet, gisteren weten het daar in 
grote lijnen mee eens te zijn. 


Bundeling van Limburgse en Brabantse activiteiten 

Gezondheidsdiensten voor 

* 

dieren onderzoeken fusie 


7 onnis zonder motivering uitgesproken 

Twaalf en tien 
jaar cel voor 
doden kapster 


Van onze verslaggeefster 

HEIJTHUIJSEN - De Limburgse Gezondheidsdienst voor 
Dieren in Heijthuijsen en de Noord-Brabantse dierengezond¬ 
heidsdienst in Boxtel gaan onderzoeken of een verdergaande 
bundeling van hun activiteiten zinvol is. Directeur drs J. van 
Lipzig van de Limburgse gezondheidsdienst verwacht dat de 
bestaande samenwerking inderdaad zal worden uitgebreid en 
dat die integratie over een jaar of drie zal uitmonden in een vol¬ 
ledige operationele en bestuurlijke fusie. 


JERMOND - Met twaalf jaar gevangenisstraf moet Jan J. (29) uit Klim- 
n boeten voor doodslag op de 29-jarige kapster Ans Delsing op 23 april 
1 vorig jaar in Venlo. De uit Den Haag afkomstige en laatstelijk in Stol 
" (BRD) wonende mededader Martin van der K. (26) werd dinsdat 
‘ de Roermondse rechtbank veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf 
’ at een psychiater hem wegens een ziekelijke stoornis van zijn gees¬ 
tvermogens verminderd toerekenbaar heeft geacht wordt van der K. na 
\ Uitzitten van de straf voor verpleging ter beschikking van de regering 
jteld. Tegen beide mannen heeft officier van justitie mevr. mr 
[Echaap op 20 december jongstleden achttien jaar gevangenisstraf 
Bt. 


De consequenties voor het perso¬ 
neel en de gevolgen van een moge¬ 
lijke fusie voor de afnemers zijn 
twee belangrijke zaken die nog door 
de twee gezondheidsdiensten moe¬ 
ten worden bekeken. Het eerste ge¬ 
sprek tussen Van Lipzig en de 
Noord-Brabantse directeur drs 
T. de Ruijter zal op een nog nader te 
bepalen datum plaatsvinden. Dat is 
in ieder geval met deze maand. „Er 
zit geen druk op de ketel. We kun¬ 
nen deze zaak rustig voorbereiden,” 
aldus Van Lipzig. 


van de voorwaarden is dat in Lim¬ 
burg een werkplek blijft bestaan om 
een goede dienstverlening aan de 
veehouders te waarborgen en goed' 
bereikbaar te zijn voor hen.” 


De Limburgse gezondheidsdienst 
voor dieren heeft als belangrijkste 
taak dierziekten georganiseerd te 
bestrijden. Daarnaast houdt de 
dienst zich bezig met diagnostisch 
laboratoriumonderzoek naar ^ziek¬ 
ten bij individuele dieren. 


f Voorwaarden 


De directeur weet nog niet hoe die 
verregaande samenwerking er uit 
zal gaan zien. „Maar dat zal zeker 

niet inhouden dat de vestiging in _ r __ _ 

| Heijthuijsen wordt opgeheven. Een schappen Vee en Vlees en Pluimvee 


De dienst wordt voor 30 procent ge¬ 
financierd door het ministerie van 
Landbouw en Visserij. De rest van 
het geld - het jaarbudget bedraagt 6 
tot 7 miljoen gulden - komt via het 
Landbouwschap en de ^produkt- 


en Eieren binnen en wordt opge¬ 
hoest door de veehouders zelf. 


Geringe omvang 

De gedachten om nog nauwer te 
gaan samenwerken (voor 30 procent 
van de activiteiten wordt dat al ge¬ 
daan) zijn min of meer ingegeven 
door de geringe omvang van de 
dienst in Limburg en door de ver¬ 
moedens dat een Limburgs en Bra¬ 
bant samengaan in een later sta¬ 
dium wel eens van hogerhand opge¬ 
legd zou kunnen worden. 


De dienst in Boxtel is met haar 165 
man personeel veel groter dan die in 
Heijthuijsen waar 58 mensen wer¬ 
ken. Daar komt nog bij. dat over een 
jaar of drie vijf stafleden van de 
Limburgse dienst met de VUT zul¬ 
len gaan. 


Voor het aannemen van opvolgers 
voor hen is het belangrijk om te we¬ 
ten of de dienst zelfstandig blijft 
voortbestaan. 


«ft,.- <■ 

m ' r' 


«% 1 I 


# fpr 


* . yt Jf 


'k. 
lip? • Drs. J van Lipzig, links, op het laboratorium in Heijthuijsen, 
(archieffoto) 


itter mevr. mr Meljer-Dellaert 
‘de meervoudige strafkamer van 
^Roermondse rechtbank volstond 
ag in dit geruchtmakende 
fproces met het uitspreken van 
bewezenverklaring en de opge- 
’3e straffen. Zij voegde daar geen 
ele motivering aan toe. 
niet aan de mededeling dat het 
ifeer van raadsman mr. M. Mosz- 
icz verworpen is. Hij had op 20 
amber betoogd dat Martin van 
‘ K. op beschuldiging van moord 
k de Westduitse autoriteiten aan 
ïrland is uitgeleverd en daarom 
J>ns land niet wegens doodslag 
>lgd had mogen worden. 

van der K. zocht begin 1988 
*enlo zijn vroegere vriendin Ans 
_ weer op en maakte daarop 
plan om de vrouw haar spaar¬ 
den voor het beginnen van een 
ten kapsalon afhandig te maken. 
^ 23 april trok hij er daarvoor sa- 
~ met Jan J. heen. 

poging om de vrouw door mid- 
van bewusteloos makende 
. -k-out-druppels’ in een flesje 
idendrank buiten bewustzijn te 
^gen mislukte. Daarop beraam- 
ze het plan Ans Delsing door 
ring bewusteloos te maken. Dat 
uit de hand doordat ook nog 
‘snoer van een electrische deken 
om de hals werd getrokken. 

wat persoonlijke spullen van 
‘ Delsing, maar zonder de spaar- 
jjten gevonden te hebben, ver¬ 
ten de twee nadat ze hun 
atoffer ook nog bevuild en be- 
' hadden. 


*zel Limagas flink gedaald 

Veel minder 
is verbruikt 
in Limburg 

SUWENHAGEN - Vanwe¬ 
ge zeer zachte winter is in 
afgelopen jaar veel minder 
Verbruikt. In totaal namen 
huishoudens in Limburg 
fntien procent minder gas 
tan een jaar eerder. Daar- 
^ daalde de totale gasafzet 
Limagas tót iets minder 
1,1 miljard kubieke meter 
■jde omzet daalde met bijna 
^biljoen tot 387 miljoen gul- 


ïtdaling is tevens het ge- 
[van de verlaging van de gas- 
aldus directeur mr. R. Jo- 
)s van Limagas NV gisteren 
)n nieuwjaarstoespraak. 

lijjfsresultaat van Limagas 
verwachting ruim 15 mil- 
gulden bedragen, dat is 6,6 
, an gulden minder dan het 
daarvoor. 

aantal aansluitingen in Lim- 
8 is met 6500 gestegen tot 
W00. En ook het aantal ver- 
warm watertoestellen 
rit nog gestaag.. Inmiddels 
Limagas meer dan 95.000 
verhuurd, 
de groei in aansluitingen en 
lurde warm watertoestellen 
het personeelsbestand 
ien tot 655 medewerkers. 

9 

januari is de gasprijs met 3,4 
gedaald tot veertig cent per, 
ke meter, dat is bijna dertig 
minder dan twee jaar gele- 


«•lilÉeasws». » i ..4$* j, 

i - 

W .v. 

. ■ . 

: t§: 


0 A, 
*, >Jt a* ' ., i. ♦ Ai ... 

' ' * ■* 1F 1KW »* •* #" ÏW . {.< » 

« ' -- ' • ■ ■r-'T-yyww» , *■ . *sf. 


• Ook bij de CAO-onderhandelingen twee jaar geleden organiseerden de vakbonden ac¬ 
ties. Tóen ging het vooral om arbeidstijdverkorting, zoals hier bij de Verenigde Buizen Fa¬ 
briek in Maastricht, (archieffoto) 


Van onze 
verslaggever 

SITTARD - De Indus¬ 
triebond FNV district 
Limburg bereidt op 
grote schaal acties voor 
in de metaalnijverheid 
(onder andere garages 
en loodgieters) in deze 
provincie. De bond 
loopt daarmee vooruit 
op het vastlopen van de 
landelijke CAO-onder- 
handelingen die nog in 
de loop van januari wor¬ 
den gevoerd. ' Waar¬ 
schijnlijk zal de Indu¬ 
strie- en Voedingsbond 
CNV district Limburg 
zich aansluiten bi$ ac¬ 
ties. De Industriebon¬ 
den betwijfelen of men 
aan de onderhande- 


FNV-draaiboek ligt klaar 

Bonden bereiden 
acties voor in 
metaalnijverheid 


lingstafel nog tot over¬ 
eenstemming komt 
Vanaf volgende week 
dinsdag worden bij de 
toegangen van bedrij¬ 
ven in de metaalnijver¬ 
heid poortacties gehou¬ 
den en pamfletten uit¬ 
gedeeld. Op dit moment 
is \ie Industriebond 
FNV nog bezig met het 


maken van een selectie 
van de bedrijven waar 
actie zal worden ge¬ 
voerd. 

Bij de Industriebond 
CNV is nog geen beslis¬ 
sing over eventuele ac¬ 
ties genomen. „Ik kan 
me echter niet voorstel¬ 
len dat we achter blij¬ 
ven als de FNV bij de 


poorten gaat staan,” al¬ 
dus districts bestuurder' 
Bert Visser. 

Volgende week woens- 
* dag gaan de landelijke 
bonden en de werkge¬ 
vers weer om de tafel 
zitten. Tot nu toé liggen 
de voorstellen van bei¬ 
de partijen ver uit el¬ 
kaar. De werkgevers 
willen de eerste twee 
ziektedagen korten op 
de vrije dagen en zien 
graag de VUT op de hel¬ 
ling. De bonden vinden 
die voorstellen onaan¬ 
vaardbaar. Ze zien daar¬ 
entegen graag een loon¬ 
eis van twee procent in¬ 
gewilligd, maar daar 
willen de werkgevers 
niet aan. 


Te weinig carrièrekansen voor jonger personeel 


Rijkspolitie 


■ :<[ ME LICK - Het uitzicht van jonge 
mensen bij de rijkspolitie op een 
job in een hogere rang is vertroe¬ 
beld doordat in de lanen *60 grote 
aantallen adspiranten zijn opge¬ 
leid die inmiddels rond de veertig 
jaar oud de beste posten bezetten. 
Jongeren die nu aan een politie¬ 
loopbaan zijn begonnen moeten 
nog minstens twintig jaar wachten 
eer ze in de rangen van opper¬ 
wachtmeester of adjudant terecht 
kunnen. * 

In Limburg speelt het probleem te 
meer omdat daar dóór het sluiten 
van de opleidingsschool in Hom- 
/Baexem en door dè samenvoeging 
van de districten Roermond en 


Maastricht elders in de provincie al 
nieuw emplooi voor veel aT langer 
fungerende 'oppers' en adjudanten 
moest worden gevonden waardoor 
promotiekansen werden afgesne¬ 
den. 

Algemeen Inspecteur generaal 
W. Frackers van het Korps Rijkspo¬ 
litie heeft gisteren gepleit om vanaf 
nu toe het jaar 2005 elk jaar honderd 
extra banen bij de rijkspolitie te 
creëren. In de vijftien jaren daarna 
kan het aantal banen dan weer wor¬ 
den verminderd. Hij dénkt dat daar¬ 
door pieken in leeftijdsopbouw bij 
het korps kunnen worden genivel¬ 
leerd en er na 2020 mem- evenwich- 
. tigheid in de leeftijd van het politie¬ 
personeel zal zijn bereikt 


Directie roert eigen voorstellen door 

CAO-onderhandelingen 
bij Hoechst mislukt 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Het ziet er naar 
uit dat Hoechst Holland NV, 
met ruim 900 werknemers'in 
Weert, een tijdperk zonder 
CAO tegemoet gaat De onder- 
handelingen over een nieuwe 
CAO zijn mislukt, zo heeft de 
directie van het chemische be¬ 
drijf dinsdag bekend gemaakt 
De oude CAO is op 1 mei vorig 
jaar afgelopen. 

Belangrijkste breekpunt tijdens de 
ondernandelingen was het plan van 
de Hoechst-directie de vut-leeftjjd 
eind 1992 te verhogen tot 60,5 jaar 
voor medewerkers in volcontmu- 
dienst en tot 61 jaar voor de overige 
medewerkers. De vut-leeftijd bij 
Hoechst is nu 60 jaar. De Industrie¬ 
bonden van FNV en CNV hebben 
de voorstellen van Hoechst na over¬ 
leg met hun leden, afgewezen. 


Hoechst ziet geen brood in verder 
onderhandelen en zal zijn CAO- 
voorstel nu eenzijdig uitvoeren, al¬ 
dus de mededeling van het bedrijf- 

Behalve verhoging vaq de vut-leef¬ 
tijd betekent dat in totaal 2,5 pro¬ 
cent loonsverhoging tot mei 1990. 
Bovendien ontvangen de werkne¬ 
mers in diezelfde periode twee een¬ 
malige uitkeringen voor in totaal 3 
procent 

De vakbond Unie BLHP (midden¬ 
kader) is wel akkoord met de voor¬ 
stellen van Hoechst Bestuurder R. 
van Beveren zei dinsdag dat hij- het 
zou betreuren als er definitief geen 
cao tot stand zou komen. „De direc¬ 
tie zegt nu wel dat ze haar eigen cao- 
voorstel zal uitvoeren, maar daar 
kunnen ze over drie weken wel weer 
anders over denken”. Van Beveren 
zei te hopen dat de andere bonden 
alsnog hun goedkeuring aan het 
eindvoorstel van Hoechst zullen ge¬ 
ven. 


Onenigheid in Vlaamse fractie van Voeren 

Al twee klachten tegen door Frits Schil* 

VOEREN - De kans op verzoe¬ 
ning in Voeren is gisteren voor 
een groot deel de bodem inge¬ 
slagen. Nog geen dag na zijn in¬ 
stallatie ais burgemeester heeft 
Nieo Droeven twee klachten 
aan zijn broek. Nadat eerst het 
Vlaamse raadslid Vic Renkens 
tegen de kersverse eerste bur- 
gèr in het geweer kwam, dien¬ 
den ’s avonds vier andere raads¬ 
leden van Voerbeiangen ook een 
klacht in bij de gouverneur van 
Belgisch Limburg, dr. H Van- 
dermeulen. In beide gevallen is 
de klacht niet alleen tegen 
Droeven gericht, maar heeft zij 
ook betrekking op diens voor¬ 
ganger, de huidige schepen José 
Happart. 

De actie van de vier Vlaamse po¬ 


litici staat los van het initiatief 
van CVP’er Renkens en duidt op 
openlijke onenigheid binnen de 
Vlaamse raadsoppositie. De vier 
zijn er met name niet over te 
spreken dat Renkens met zijn 
klacht op de solotour is gegaan 
en zij beschuldigen hem en ex- 
fractieleider, thans tweede sche¬ 
pen Broers van eigenmachtig op¬ 
treden. Het dreigende conflict 
binnen het Vlaams-Voerense 
kamp is vanavond onderwerp 
van gesprek op een vergadering, 
waarop de nieuwe Vlaamse frac¬ 
tieleider aangewezen moet wor¬ 
den. 

Raadslid Renkens beklaagt zich 
bij de gouverneur erover dat 
Happart maandagavond korte 
tijd het voorzitterschap van de 
gemeenteraad heeft vervuld. Dat 
gebeurde tijdens een besloten 
gedeelte. De raad moest toen 


stemmen over een' vergoeding 
voor dé telefoonkosten van bur¬ 
gemeester en wethouders. Toen 
de vergoeding voor Droeven ter 
sprake kwam, moest de burge¬ 
meester de zaal verlaten. Hap¬ 
part nam op dat moment de lei¬ 
ding van de gemeenteraadsver¬ 
gadering over en fttngeerde dus 
feitelijk als dienstdoend burge¬ 
meester, hetgeen wettelijk niet 
toegestaan is. 

De gouverneur kan nu het ongel¬ 
dig uitspreken over dat deel van 
de vergadering, dat door Hap¬ 
part werd voorgezeten. 

In een toelichting op zijn klacht 
verwees Renkens naar het arrest 
van de Raad van State van 30 
september 1986, waarin is neer¬ 
gelegd dat Happart op grond zijn 
ontoereikende kermis van het 
Nederlands niet kan optreden als 
burgemeester in Voeren. • Vic Renkens 
...toe zijn gewaarschuwd... 

Renekens: „Happart heeft welis¬ 
waar hooguit vijf minuten voor 
burgemeester gespeeld, maar dat 


doet niet ter zake. Alvorens naar 
buiten te gaan, had Droeven 
tweede schepen Broers of derde 
schepen Lang als plaatsvervan¬ 
gend voorzitter moeten aanwij¬ 
zen. Dat heeft hjj niet gedaan.” 

De klacht van de vier overige 
raadsleden is van identieke aard. 
Zij kwamen in actie, nadat zij 
volgens hun zeggen via de radio 
hadden vernomen dat Renkens 
zich tot de gouverneur had ge¬ 
wend. Het viertal zegt gegriefd te 
z|jn, omdat zij niet vooraf inge¬ 
licht zijn. 

Vorige week al had het raadslid 
Duijsens er zijn beklag over ge¬ 
daan, dat hij niet tijdig over het 
Voer-akkoord ingelicht was. 
Broers: „Dat kon met, ik was ge¬ 
bonden aan geheimhouding tot 
het tijdstip van ondertekening. 

Pikant aspect: in tegenstelling 
tot de zes Vlaamse raadsleden 
van Voerbeiangen die unaniem 
akkoord gingen met een jaarlijk¬ 
se telefoonvergoeding van 8000 
frank voor Droeven «1 de twee 
Luiksgezinde schepenen, sprak 
de Franstalige meerderheids¬ 
fractie zich bij monde van Hap¬ 
part en bloc uit tegen een soort¬ 
gelijke tegemoetkoming voor de 
Vlaamse tweede schepen, Huub 
Broers. 


Generaal Frackers zei verbaasd te 
zijn dat vergrijzing van peraoïieél 
geen aandacht hee$ gekregen tö 
het onderzoek naar de werkdfijk 
van de politiekorpsen. Als resultaat 
van dat onderzoek is voorgesteld djp 
grote schaal met politiepersoneel '}e 
schuiven. Vooral yan df kleine ge- 
méentelijke korpseb naarde grotinë 
en onder andere ook met ongeveer 
1200 man van de rijkspolitie naar dé 
gemeentepolitie. s - , 

Voelbaar 

De Algemeen Inspecteur van 4e 
rijkspolitie signaleert dat de effec¬ 
ten van de stagnatie in de carrière- 
gang nu al voelbaar zijn. De huidige 
jongere politiemannen en -vrouwen 
blijven te lang het werk op straat 
doen waardoor de politie een ima^e 
van grijsaards zal krijgen. 

I 

Hij vroeg zich af waarom er wel aan¬ 
dacht is voor de veroudering van 
materieel en niet voor de vergrijzing 
van het personeel J 


te nc*- 

ng gfc- 
aanl^g 


offjcaële mededelingen 

GEMEENTE NUTH 

OPENBARE BEKENDMAKING: 
Onttrekking aan de openbaarheid: 
Voetpad Op de La Hey. ; 

t 

Het college van burgemeester c£i 
wethouders maakt bekend dat het 
voornemens is aan de raad voor te 
stellen, in het kader van de Wege^- 
wet, over te gaan tot opheffing van 
een gedeelte van het voetpad Op de 
La Hey. » 

Het gaat hierbij om een gHBeelte tér 
lengte van circa 70 meter vanaf de 
Hellebeukerweg in westelijke rich¬ 
ting. De bedoelde opheffing 
schiedt in het kader van de 
van een fietscrossbaan. t 

Het voetpad zal tegelijkertijd' woe¬ 
den omgelegd langs de zuidzijde en 
westzijde van perceel kad. 
gem. Hulsberg sectie B nr. 
dat de bereikbaarheid van de 
ge langs dit pad liggende 
verzekerd blijft. 

Het plan en de tekeningen 
voor eenieder van 6 januari tot 6 
bruari 1989 ter inzage bij de recej 
in het gemeentehuis, 

1 te Nuth tijdens de kantoor 
Belanghebbenden kunnen hun 
zwaren tegen dit voornemen 
telijk ter kennis brengen van de j 
meen te raad binnen de 
genoemde termijn. 

Nuth, 5 januari 1989 
Burgemeester en wethouders 
Nuth, 

De burgemeester, 

E.F.M. Coenen-Vaessen 
De secretaris, 

RJ.C. Vaessen VAALS 

BEKENDMAKING 

De burgemeester van Vaals 
ter voldoening aan het bef 
artikel 22 van de Wet op de' 
lijke ordening bekend, dat de 
van die gemeente in zijn 
ring van 19-12-1988 heeft besl 


verklaren dat wordt voorberekL 
wijziging van het best 
voor het industrieterrein 

Rrialrlfinn p n 

Het voorbereidings besluit eri,J 
daarbij behorende tekening 
vanaf 5-1-1989 ter gemeent 
rie, afdeling Grondgebiedzakcri, 
von Clermontplein 15 te Vaals, v®or 
eenieder ter inzage. |- 

Vaals, 4 januari 1989 * ■. ■ j 

De burgemeester voomoemd^ 
w.g. M.P.A. Damen •’ 


V 

limburgs dagblad 

Woensdag 4 januari 1989 # Pagina 


oostelijke mijnstreek 
Tfb 


loscopen 


i 


• HEERLEN 

Royal: Willuw. dag 15 18.15 en 21 uur. 
Rivoli: Scrooged. dag 16 19 en 21.30 
uur De Reddertjes. dag 14.30 uur. Beet- 
lejuiee. dag 15 17 19.15 en 21.30 uur. H5: 
Moonwalker. dag 14 16 en 19 uur. Who 
framed Roger Rabbit. dag. 14.30 16.30 

18 45 en 20 45 uur Frank en Frey. dag. 
14 15 en 16 15 uur Pippi Langkous, dag 

14 en 16 uur Coming to America, dag. 14 
16 18 45 en 21 uur Die Hard. dag. 18.15 
en 21 uur Buster. dag. 19.15 en 21.15 
uur Made in Heaven. dag. 21 uur. De 
Spiegel: A month in the country, vrij en 
/.o tm ma 21 uur Kinderfilmhuis De 
Spoel: Rasmus en de vagebond, wo 15 
uur 

• SCHAESBERG 

Autokino: Die Hard. do vrij zo 20 uur. 
Beetlejuice. do vrij zo 22.15 uur. Bambi. 
zo 18 uur 

• KERKRADE 

Wijngrachttheater: L’Innocente, di 20 

uur. 

• MAASTRICHT 

Vlabi: Willow. dag. 14.30 18.30 en 21 uur. 
De Reddertjes. dag. 14.30 uur Beetlejui¬ 
ce dag 19 en 21 30 uur Coming to Ame¬ 
rica. dag 14 30 18 30 en 21.15 uur Big. 
dag 14 30 18 45 en 21.15 uur. Cinema- 
Palace: Moonwalker. dag. 14.15 16.45 en 

19 uur L'2. Rattle and Hum. dag. 21.30 
uur Who framed Roger Rabbit. dag. 14 
16 15 18 45 en 21,15 uur Frank en Frey. 
dag 14 uur Pippi Langkous, dag. 16.15 
uur Actiun Jaekson. dag. 18.45 en 21.15 
uur Palace 2: Pornoprogramma. dag. 
beh. za doorl v a. 13.30 uur. zo v a. 16 
uur Cine-K: Spoorloos, dag. beh. za 20 
en 22 15 uur Lumière: Un Ragazzo dl 
Calabria. dag 20 uur. Tampopo. dag, 21 
uur Dr Strangelove. dag. 22 uur. 

• GELEEN 

Roxy: Willow. dag. 20.30 uur. zo wo ook 

15 uur Studio Anders: Big. dag. 20.30 
uur. Bambi zo wo ook 15 uur. 

• SITTARD 

Forum: Moonwalker, dag. 20.30 uur. vr 
tm zo ook 15 uur. Coming to America, 
dag 20 30 uur My little pony, vr Lm zo 
15 uur 

• ECHT 

Royal-.MicroRoyal: Coming to Ameri¬ 
ca. do t m di 20 30 uur, zo ook 18 uur. Die 
Hard. do Lm di 2ü 30 uur, zo ook 18 uur 
Junglebook, ma 15 uur 

• ROERMOND 

Royal: Who framed Roger Rabbit, dag. 

20 30 uur. wo ook 14.30 uur. Royaline: 
Moonwalker. dag 19 30 en 21 30 uur, wo 
ook 14 30 uur Filmhuis: The Name of 
the Rosé. vrij 20 30 uur 

• VENLO 

OOC Zienema: A month in the country, 

wo 20 30 uur 


F I exposities I 


• HEERLEN 

Welterhof, Kennedylaan. Werk van An- 
dre Offermans T m 15/1. open dag. 9-21 
uur Stadsgalerij, Raadhuisplein. Werk 
van Peter Wehrens. T m 81, open dl Lm 
vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur. De Spie¬ 
gel. Akerstraat 40 Werk van Ingeborg 
Meulendijks Tm 12/1 Thermenmu- 
seum, Coriüvallumstraat 9. Jan Stuyt. 
T m 8/1. open dl t m vr 10-17 uur. za en zo 
14-17 uur Signe, Akerstraat 82 a. Werk 
van Marianne Aartsen. Van 4/1 Lm 28/1, 
open wo Lm zo 14-17 uur 

• KERKRADE 

Galerie Hoogh Anstel, Kasteel Eren- 
stein Thema 'Natuur' Tm 4/1, open za 
en zo 14 17 uur 

• HOENSBROEK 

• ABN-bank. Werk van Stan Caudron 
Tm 15,1. open 9-16 uur Bibliotheek, 
Pastoor Schleidenstraat 39 Werk van 
Nol Pepermans Tot 15/1, open ma, wo 
en do 10-18 uur. dl en vr 10-20 uur. 

• BRUNSSUM 

D’r Brikke-oave, Lindeplem 5a. Werk 
van Wim Meys. Van 8.1 Lm 29/1, open 
ma tm vr 9.30-12.30 uur, 13.30-17 uur en 
10 21 uur. zo 14-17 uur. 

• VOERENDAAL 

Gemeentehuis. Werk van Jacquehne 
Klinkers en Kees Verhoeve. T/m 31 1. 
/.pen op werdagen 8.30-12.30 (dl ook 
13 30 16.30 uuri 

• AMSTENRADE 

Galerie To Crijns-Beckers, Hoofdstraat 
58 60 Werk van Marlies Prieckaerts, 
Dorte Ahrenkiel en To Crijns-Beckers 
T m 8 1. open do Lm zo 14-17 uur. 

• SITTARD 

Venster, Steenweg 86 Werk van Hans 
Smeekes Van 4 1 Lm 28.1, open do Lm 
za 12-17 uur Kritzraedthuis. Werk van 
Jos Hameleers Tm 7 1. open dl Lm vr 
10 17 uur. za en zo 14-17 uur Den Tem¬ 
pel, Gruizenstraat 27 Tempelschatten. 
489 nieuwe aanwinsten. Tm 2271, open 
di tm vr 10-17 uur. za en zo 14-17 uur. 
Galerie Zabawa, Ophoven 183 Schilde¬ 
rijen van Rene Reynders. Van 8/1 Lm 4/2 
en van 13 2 L m 26 2 Open woe Lm vr 16- 
20 uur. zo 14-17 uur. 

LIMBRICHT 

Volkskundig museum. Allee 1. Het 
kerstgebeuren. Tm 15.1, open di Lm vr 
13-17 uur. za en zo 14-17 uur. Galerie 
Voorburght Kasteel Limbricht, Allee 1 

Fotu-expositie Gerard Jansen 'Wonen 
en werken in West-Afrika'. Van 8/1 tm 
3 2 Open di Lm za 10-23 uur, zo 12-23 


• VAALS 

Kopermolen, Van Clermontplem 11. 
Wat aarde bewaarde, archeologische bo¬ 
demvondsten Permanente expositie. 
Open za. zo 14-17 uur. Kopermolen, Von 
Clermontplem 11 Werk van Dons Bec- 
ke. T m 8,1 

• VENLO 

Goltziusmuseum, Golziusstraat 21. De 
openstelling, de vroegste foto's van Ja¬ 
pan T m 26.2, open dl Lm vr 10-16.30 
uur. za en zo 14-17 uur. 


Regioredactie 
Oostelijk Zuid-Limburg 

Voor klachten 
over bezorging 

S 045*739881 

Kantoor Heerlen 

S 045-739284 

Wim Dragstra 
S 045-710317 
Emile Hollman 
S 045-422345 
Hans Rooijakkers 
S 045-714876 
Hans Toonen, chef 
S 045-425335 
Richard Willems 
S 04406-15890 
Kantoor Kerkrade 
S 045-455506 
Joos Phiiippens 
S 04455-2161 


Opperwinkbuul Frits Pelt: ’Repertoire aan vernieuwing toe’ 

Klumpkes Blumkes niet welkom 
wj revue Winkbülle Heerlen 


# De Blumkes in 
carnavalsstemming. 
Misschien dit jaar 
wel minder dan 
voorheen. 


Van onze correspondent 

HEERLEN - „Ik geloof dat het goed is de Winkbüllerevue 
een keertje over te slaan”, zo formuleert Klumpkes Blum¬ 
kes-voorzitter Jo Janssen als een geroutineerd diplomaat 
de afwezigheid van zijn jubilerende zanggroep bij de jaar¬ 
lijkse carnavalsshow van de Heerlense narren. 


Wat misschien een nieuw 
hoogtepunt had kunnen zijn 
voor de Blumkes, die zich toch 
elf jaar op een fantastische wij¬ 
ze hebben ingezet voor het 
Heerlens en Limburgs carna¬ 
val, wordt nu wellicht een te¬ 
leurstelling. De Winkbülle wil¬ 
len de Blumkes dit jaar niet in 
hun grote revue op 20 januari 
in de schouwburg erbij heb¬ 
ben. 

„Daarom ben ik blij dat wij ons 
nooit geconformeerd hebben 
aan welke carnavalsvereniging 
dan ook”, zegt Jo Janssen, die 
in 1982 het voorzitterschap van 
mede-oprichter Wiel Lagarde 
overnam. „Want voor je het 
weet word je te pas en te onpas 
voor de kar van een vereniging 
gespannen en dat kan de be¬ 
doeling niet zijn.” 

Jubileum 

Wat de bedoeling dan wel is 
van zijn groep? Dat wordt dui¬ 
delijk bij het openslaan van het 
jubileumboekje, dat komende 
zaterdag in een oplage van 500 


exemplaren verschijnt. „De 
vereniging heeft tot doel het 
beoefenen in verenigingsver¬ 
band van de vocale muziek.” 
Verder wil men op muzikaal 
gebied dienstbaar zijn aan de 
Limburgse camavalsminnen- 
de gemeenschap, staat er op de 
eerste bladzijde te lezen. Dus 
niet alleen het Heerlense car¬ 
naval. Hoezeer nieuwe sjlagers 
uit eigen koker hier ook nodig 
blijven. 


Afwijzing 


Over de oorzaak van de afwij¬ 
zing door de Winkbülle hult 
Janssen zich in nevelen. Hij 
noemt een reeds van tevoren 
vastgestelde datum voor een 
optreden tijdens de uitreiking 
van de Gouden Cramignon te 
Eijsden. Terwijl toch het pro¬ 
gramma van de Winkbülle 
reeds half oktober bekend was. 

„Maar ze hebben niets van zich 
laten horen”, kenschetst Jo 
Janssen de onderlinge verhou¬ 
ding met de Winkbülle. De 
maskers blijven aan beide zijde op. Geen onvertogen woord. 

Hoewel Opperwinkbuul Frits 
Pelt desgevraagd voorzichtig 
laat weten dat het repertoire 
van de Klumpkes Blumkes 
eigenlijk aan vernieuwing toe 


Dit jaar brengen de Blumkes 
alleen 'evergreens’ op de zittin¬ 
gen. Misschien ook omdat er 
veel energie is gaan zitten in 
het samenstellen van het ge¬ 
denkboekje door enkele leden 
van de groep. Burgemeester 
Van Zeil zal zaterdag om 16.30 


uur in de Ambassade van de 
Vroeëzin, (café Schuttershof) 
het eerste exemplaar ontvan¬ 
gen. Op de zondagen 22 en 29 
januari geven de Blumkes jubi- 
leum-concerten in de stads¬ 
schouwburg, die beide om 
10.30 uur beginnen. 


Korpsen in Brunssum, Landgraaf en Kerkrade tevreden over 9 88 

Alledaagse misdrijven nemen af Van onze verslaggever 

BRUNSSUM/LANDGRAAF/KERKRADE - De politiekorp¬ 
sen in Brunssum, Landgraaf en Kerkrade hebben gistermid¬ 
dag, tijdens hun traditionele Nieuwjaarsborrels, met gematig¬ 
de tevredenheid teruggekeken naar 1988. Belangrijkste reden 
hiervoor is dat de criminaliteitscijfers, net als in Heerlen, er in 
totaliteit beter uitzien dan in 1987 en de jaren daarvoor. 


• Vlnr: Theodora Blom-Spa, Jozef Jongen en Javier Spits. 

Foto: WIDDERSHOVEN 

Oudste en jongste 
in Banneux-tocht 
krijgen oorkonde 


Van onze verslaggever 

KERKRAD E/VALKENBURG - 
Jozef Jongen (81) uit de Kerkraad- 
se wijk Bleijerheide en Javier 
Spits (7) uit Valkenburg hebben 
deze week een oorkonde uit han¬ 
den van mevrouw Theodora 
Blom-Spa, de verzorgster van de 
grote stimulator achter de Ban- 
neuxtocht Florent Eijssen, ont¬ 
vangen omdat zij dit jaar respec¬ 
tievelijk de oudtste en jongste 
deelnemer aan die traditionele 
voettocht naar Banneux waren. 

Voor Jozef Jongen was het de ne¬ 
gentiende keer dat hij de tocht 
over 48 km voltooide. „De laatste 
was wél de zwaarste”, zegt Jon¬ 
gen. „Het regende bijna de hele 


dag. Bij aankomst in Banneux 
was ik door en door nat en kon ik 
de mis niet bijwonen. Mijn zoon is 
me komen ophalen.” 

De krasse Kerkradenaar loopt 
veel. „Onderweg hoor ik regelma¬ 
tig ’Opa, gaat het nog’. Dat doet 
mij altijd goed. Als ik gezond blijf, 
neem ik in december van dit jaar 
voor de twintigste keer deel.” 

De jonge Javier Spits heeft in de 
jaren daarvoor steeds enkele stuk¬ 
jes van de totale afstand gelopen, 
maar bewees nu de afstand hele¬ 
maal aan te kunnen. Hij deed er 
samen met zijn broertje Lieven en 
andere familieleden precies 
twaalf uur over. 


Voetbaltoernooi scheidsrechters 

WEERT - De Limburgse voetbalscheidsrechters gaan zondag 8 ja¬ 
nuari in Weert de zaal in om eikaars krachten te meten in een zaal- 
voetbaltoernooi. Dit wordt gehouden in sporthal Leuken in Weert 
en begint om 11 uur. 

De Limburgse scheidsrechtersverenigingen zijn ingedeeld in 
twee poules van vier teams, die in wedstrijden van twintig minu¬ 
ten gaan uitmaken, wie uiteindelijk voor de prijzen gaan spelen. 
De indelingen zijn: poule A: De Mijnstreek, Sittard-Geleen, Maas¬ 
tricht en Horst-Venray; poule B: Kerkrade, Weert, Venlo en Roer¬ 
mond. 


In Kerkrade liep het aantal geregis¬ 
treerde misdrijven in ’88 zelfs met 
tien procent terug. In Landgraaf 
was dat dik twee procent, terwijl in 
Brunssum nog geen concrete cij¬ 
fers voorhanden zijn. Maar ook in 
deze oud-mijnstad viel een terug¬ 
gang in het aantal alledaagse mis¬ 
drijven te noteren. 

Kerkrade 

De daling van het aantal misdrijven 
in Kerkrade staat haaks op een stij¬ 
ging van het aantal kleine overtre¬ 
dingen. Het betreffende korps 
'boekte’ afgelopen jaar namelijk 
5800 overtredingen, tegen 5500 in 
’87. 

Ook het aantal dronken bestuur¬ 
ders dat In Kerkrade werd verbali- 
seerd, steeg. Werden in 87 nog 86 
chauffeurs bekeurd, afgelopen jaar 
waren er dat 124. Voorts steeg het 
aantal diefstallen uit auto’s en win¬ 
kels, terwijl het oplossingspercen¬ 
tage met 1 procent omhoog ging tot 
23 procent. Dat wil zeggen dat de 
Kerkraadse rechercheurs bijna een 


OOSTELIJKE MIJNSTREEK - 
Het langverwachte is nog maar 
drie nachten verwijderd. Want 
komend weekeinde worden in 
een groot aantal gemeenten car¬ 
navalsprinsen uitgeroepen. De 
ontmaskering der prinsen is on¬ 
der meer in Heerlen, Kerkrade, 
Brunssum, Nuth, Simpelveld, 
Klimmen en Schimmert. Daar¬ 
naast zijn er nog tal van andere 
carnavalsactiviteiten. In het kort 
worden alle evenementen hier¬ 
onder weergegeven. 

• De nieuwe stadsprins van 
Heerlen wordt zaterdag om 22.11 
uur aan de bevolking gepresen¬ 
teerd in de Stadsschouwburg. 
Tegen 22 uur nemen de Wink- 
buule afscheid van prins Pedro I. 
Het orkest The Philomena Boys 
verzorgt vanaf 21 uur de muzika¬ 
le klanken. 

• Kerkrade haalt de nieuwe 
stadsvorst op dezelfde dag en 
tijd binnen. Dat gebeurt zaterdag 
tijdens een door de Kirchroatsjer 
Vasteloavends Verein gehouden 
avond in het Hubertushuis aan 
de Hoofdstraat. Eerst wordt af¬ 
scheid genomen van prins Mar- 
tien II. Aanvang 20.11 uur. Een 
dag eerder is de aanmelding voor 
de grote optocht. Vanaf 19.30 uur 
kan men terecht in lokaal Goeb- 
bels aan de markt. 

• De Molmuus presenteren hun 
nieuwe prins zaterdag 7 januari 
in narrentempel Hans Claessen 
te Klimmen. Alvorens de 35ste 
prins van Klimmen tevoorschijn 
komt, wordt er een bont pro¬ 
gramma afgewerkt. Aanvang 
20.11 uur. Na de proclamatie 
volgt de prinsereceptie. 


vierde van het aantal misdrijven in 
het afgelopen jaar wisten op te los- 


Landgraaf 


Het cijfermateriaal van Landgraaf 
ziet er feitelijk even rooskleurig uit, 
hoewel de aantallen en percentages 
logischerwijs nogal schommelen 
met die van de andere gemeenten. 
Opmerkelijk in ieder geval is een 
fikse stijging van het aantal overtre¬ 
dingen in deze grensgemeente: van 
2039 in ’87 tot 3010 afgelopen jaar. 
Daar tegenover staat een even fra- 
pante daling van het aantal diefstal¬ 
len uit woningen, winkels en be¬ 
drijven. Drong het gilde van de in¬ 
brekers in ’87 nog op 268 plaatsen 
binnen; afgelopen jaar gebeurde 
dat ’maar’ 198 keer. Zorgen baart, 
zo liet de korpsleiding gisteren we¬ 
ten, de ontwikkeling op het gebied 
van de verdovende middelen in 
Landgraaf. Maar om dat weer te re¬ 
lativeren werd aan het cijfermate¬ 
riaal toegevoegd dat men in Land¬ 
graaf 50 procent minder kans loopt 
om slachtoffer van een misdrijf te 


Ontmaskering der 
Carnavalsprinsen 


• In Brunssum 'brandt zaterdag 
ook de lamp’. Op de vraag ’Wie 
de opvolger van stadsprins René 
I wordt’, geven de medewerken¬ 
de carnavalsverenigingen om 
22.15 uur een antwoord in zaal 
Keulen aan de Schinvelderweg. 
Aanvang 20.15 uur. 

• CV De Nachuule uit Nuth blijft 
niet achter bij haar zustervereni¬ 
gingen in de regio. Zaterdag om 
22.11 uur wordt de opvolger van 
prins Ton I bekend gemaakt tij¬ 
dens het Uulebal in het Cultureel 
Trefcentrum. Aanvang 20.15 uur. 

• In Schimmert is het zaterdag al 
niet anders. De carnavalsvereni¬ 
ging De Taarbreuk, die dit jaar 
haar 3x11 jarig bestaan viert, 
roept om 22.11 uur de nieuwe 
prins uit in het Gemeenschaps¬ 
huis. Op de avond, die om 20 uur 
begint, treden artiesten en groe¬ 
pen op. 

• Carnavalsvereniging De 
Woeësjjoepe Simpelveld heeft 
een aantal activiteiten dit week¬ 
einde. Zaterdag 7 januari prinse- 
proclamatie, zondag 8 januari 
jeugdprinseproclamatie. Beiden 
in zaal Dackus, Irmstraat. Maan¬ 
dag 9 januari: Gala-bal in zaal 
Frijns. Aanvang 20.11 uur. Op 
deze avond is Freddy Breek pre¬ 
sent. 

• CV De Wespelle uit Rimburg 


houdt zaterdag 7 januari vanaf 
20.11 uur de galazitting met prin- 
seproclamatie in zaal D’r Eek. De 
avond wordt verzorgd door 'ar¬ 
tiesten’ uit eigen dorp. 

• Ook de nieuwe prins van De 
Kemphane uit de Heerlense wijk 
Beersdal wordt zaterdag uitge¬ 
roepen. De proclamatie-avond is 
in café ’t Bokske, Ganzeweide 38, 
Heerlerheide. 

• Zaterdag 7 januari is de bejaar¬ 
denmiddag van ’De Schwelmen- 
nekes’. Aanvang 14.11 uur in 
Trefcentrum ’t Loon te Heerlen. 

• Zondag zijn er twee prinsere- 
cepties. Van 17-20 uur van prins 
Theo VII in zaal ’t Heukske, Pre¬ 
sident Rooseveltstraat in Schin- 
veld. Prins Paul I van De Zeem- 
plekkesj houdt receptie van 11- 
13 uur in gemeenschapshuis de 
Henthof in Merkelbeek. 

• Maandag 9 januari houdt 
Ouderen-carnavalsvereniging 
’De Uule’ Onderbanken de prin- 
seproclamatie. Aanvang 19.30 
uur in ’t Kloöester te Scninveld. 
Medewerking verlenen Pierre 
Cnoops en Beppie Kraft. 

• Zaterdag is ook de prinsepro- 
clamatie van CV De Nonnevotte 
in Treebeek. Aanvang 20 uur in 


worden, dan in Heerlen, drugstad 
bij uitstek. 

Brunssum 

Zoals gemeld heeft Brunssum nog 
niet alle cijfers op een rijtje. Vast 
staat in ieder geval dat 1988 voor 
het Brunssumse korps een turbu¬ 
lent jaar was, met ingrijpende ont¬ 
wikkelingen, zoals de verhuizing 
naar het nieuwe onderkomen aan 
de Prins Hendriklaan en het plaats¬ 
vinden van de negende Internatio¬ 
nale Folkloristische Parade. 

Korpschef Buyink, die in zijn toe¬ 
spraak beide gebeurtenissen me¬ 
moreerde, toonde zich daarnaast 
uitermate content over het oplos¬ 
sen van diverse (zware) misdrijven 
in het afgelopen jaar door zijn 
korpsleden, waaronder vier ver¬ 
krachtingen, vijf incest-zaken, vier 
drugzaken (oprollen lijnen), meer¬ 
dere geweldsdelicten en een serie 
brandstichtingen in de verpleeg- 
stersflat bij het Gregorius-zieken- 
huis. 

Daarnaast benadrukte de commis¬ 
saris dat in het komend jaar doel¬ 
matiger en gerichter gewerkt zal 
moeten worden en dat het stellen 
van duidelijke prioriteiten een 
steeds dringender eis zal worden. 
Met het oog op die wenselijke ver¬ 
beteringen liet Buyink weten dat er 
binnen het korps al gewerkt wordt 
aan een nieuw informatiesysteem 
en de financieël/organisatorische 
mutaties, die daaraan vastkleven. 


College Nu 
blijft tege 
zwemscho* 


NUTH - Het college van I 1 
blijft, ondanks een positief a<^ J 
van de commissie Ruimtelijk! 
dening, tegen de komst van 
privézwemschool aan de Val |; 
burgerweg. De argumenten v [ 
om het college ook in tweed | 
stantie niets voor het plan vo f 
wilde men niet prijsgeven. ï 

Het voorstel van de twee ir > 
tiefnemers Liesbeth Peters f ' 
Leen Kiers werd tijdens de rs | 
vergadering van november f 
door de raad terugverwezen ^ 
de commissie voor nadere b< \ 
dering. Liesbeth Peters greef |;i 
gelegenheid aan het plan n \ 
uit de doeken te doen. Die u I 
maakte kennelijk indruk of Ij 
commissieleden. Een positie! k 
vies aan het college volgde, l \ 
toch blijven B en W in Nuth t< f 
de komst van een privézt* I 
school op de geplande lokatU fff 

Hardleerse 11, 

Brunssummc 

BRUNSSUM - Een 21-jd 
Brunssummer die net drie rtfK 
den gevangenisstraf erop n 
zitten vanwege het rijden zo® 
rijbewijs, is nieuwjaarsdagpf 
nieuw door de politie opgeKf 
omdat hij in een auto reed. m'. 

De Brunssumse politie col 1 
teerde herhaaldelijk dat de jo* 
man, hoewel hij geen geldig rk— 
wijs heeft, in een auto reed. 1 
straf van drie maanden werdf'ta 
deel. Amper vrij overtrad hl B 
regels gistermorgen weer. B 
werd achter het stuur van de! B 
gen van zijn vader aangetrö B 
terwijl pa ernaast zat. Hij 
meegenomen naar het buj^ 
waar hij werd verhoord en ar^ 
maal proces-verbaal tegen he! 
opgemaakt. 

Rechter woeden 
op aanrander 

SITTARD - „Hoe haalt u het ii 1 
hoofd op straat zomaar een vlj 
lastig te vallen”, zei kantonred 
mr. Becker, bij het aanhoren hjj 
het verhaal van een SittardelL 
die na een knallende ruzie mef f 
vriendin op 19 augustus 198?*^ 
over zijn toeren was dat hij op s**U 
een wildvreemd meisje tegen «eh 
hek drukte en haar probeerden 
kussen. Deze verzette zich en 
te gillen. aJ 

Officier van justitie mr K. V * 
had net als de kantonrechter 
goed woord over voor het 
van verdachte. Hy eiste twee W f he 
voorwaardelijke gevangenis 
met een proeftijd van twee jaS ^ 
een geldboete van 400 gulden. * j. 
tonrechter mr Becker was het 1 1 
gedeeltelijk mee eens, maar 
de Sittardenaar geen stappen 
ondernomen zijn daad goed te Vq 
ken, verhoogde hij de geldboet*^ 
600 gulden. 

Verbrandend 
kerstbomen 

BRUNSSUM - Op het voorrn 
mijnterrein bij de bocht a 
Wenckebachstraat/Spoorstra# 1 
Treebeek worden op 6 jan 
met Driekoningen, kerstbo 
verbrand. Tussen 16 en 18, 
moeten de bomen ingeleverd 1 S 6 * 
den. Deze zullen een half ui* 1 ^ 
ter, onder toeziend oog vaJ*^ 
brandweer, in de fik gaan. Vo° ^ 
deelnemende kinderen is ^ 
tractatie beschikbaar. 

- 

het KAJ-gebouw aan de Sterre* 1 Wj 
straat. „ 

• Tevens wordt zaterdag in 

Böschpieterijk de nieuwe pri*; JU» 
uitgeroepen. Tijdens een boH- 
en gezellige avond vanaf 20 *. Ua 
uur in het gemeenschapshijj 
Residentie in AbdissenboS^ 
volgt om 22.11 uur de proclan)' JU 
tie. Zondag is om 15 uur de *£Ut 
stallatie van de wijkprins eve*j^ 
eens in de Residentie. J 

• De Jonge Bock proclameert W JV 

terdag de nieuwe prins van ^ 
Heerlense wijken Nieuw-Ein^ 
Vrieheide, Weggebekker, fj 
Stak en Versilienbosch. De 
kendmaking van de Böck-vofj « 
is om 23.11 uur in café-restaura* 1 £ 
Varenbeuk. / J* 

• Kerkrade-West krijgt zaterd^ * 

een nieuwe heerser. De proef, J* 
matie van VV Kirchroa-West U 
in het VerenigingsgeboO i , 
’Heidsjer Tref, Patronaatstr*\ ^ 
19. Aanvang gala-avond met * 
tiesten: 20.11 uur. j r 

• Om de Winkbuule niet in L 
vaarwater te zitten, roept CV K 
Eekheuëre uit Eikenderveld \ ^ 
nieuwe prins zondagmiddag JL 
Er is een uitgebreid program^ 
vanaf 12.11 uur. Om 15 uur is , 
proclamatie in het HKB-geboü 
Pater Beatusstraat, Heerlen. 

• De bekende Hedsjer Herren 5 ^ 

zung in het Corneliushuis * 
Heerlerheide begint zaterdw j 
morgen om 11.11 uur. De 1 
leumzitting is groots aangep 3 ^, ] 
De zaal gaat open om 9.30 ] 

Alle 800 entreekaarten zijn * j 
middels uitverkocht. u i 


vasteloavend 
m, 

3 

f 

üjk( 

van 


imburgs Dagblad 


Seppi boekt eerste Italiaanse etappezege 

Echtpaar Tijsterman 
op vierde plaats 


AGADES - De Italiaan Klaus Seppi 
heeft gisteren voor de eerste Ita¬ 
liaanse etappezege in auto-categorie 
van Parijs-Dakar gezorgd. Mercedes 
knoopte aan met een ver verleden. 
Jacky Ickx bezorgde Mercedes in 
1983 de laatste ritzege. De tocht 
door de woestijn van Ténére naar 
Agades was er een vol verrassingen. 
Allereerst was daar de verschijning 
van de Franse motorrijders Bernard 
Lebon en Patrick Basty. Zij werden 
twee etmalen vermist. 

Het Nederlandse duo Kees en Mie- 
ke Tijsterman bleef het verba¬ 
zingwekkend goed doen in Parijs- 
Dakar. Zij werden zesde in de etap- 


geot 405 Turbo leken de concurren- ten. De ’ 
tie de eerste vijf dagen op definitie- de zesde 
ve achterstand te hebben gezet. Bij Vandaal 
de finish in Agades (Niger) waren rustdag, 
beiden niet meer zo zeker van de 

emdZe ê e - Klasseme 

Ickx verloor drie kwartier op Tam- Peugeot 4 


ten. De Fransman Gilles Lalay won 
de zesde etappe met overmacht. 

Vandaag is er in Parys-Dakar een 


Klassementen: auto's: 1. Ickx/Tarin (Bel) 
Peugeot 405 Turbo 16; 2. Vatanen/Berglund 


pe en rukten daarmee op naar de een achterstand van een uur en ne- 
vierde plaats in de algemene rang- gentien minuten op Ickx. 
schikking. 

In het zog van Seppi deed de Franse Ook in de motoren-klasse waren en- 
ex-Formule 1-rijder Patrick Tam- kele verrassingen. De Italiaanse lei- 
bay in zijn Mitsubish Pajero een der Franco Picco, winnaar van de 


bay, Vatanen zelfs een uur. De Belg iP'n/Zwe) Peugeot 405 Turbo op 23.04 ; 3. 

kon het grote verlies moeilijk bevat- Tl£ l !?? y i L, tJ noyne „ Mj . tiublshl / . T °P 

_._ e _. , 1.19.21; 4. Kees en Mieke Tijsterman (Ned) 

ten. „Gezien de comfortabele voor- Mitsubishi 3.29.46; 5. Colsoul/Symens (Bel) 
sprong heb ik niets geforceerd”, Mitsubishi 4.08.56; 6. Sarrazin/Fenouil (Fra) 
sprak hij zonder al te veel overtui- Peugeot 205 Turbo 16. 
ging. Vatanen gaf toe navigatiefou- Motoren: 1. Picco (lta)i Yamaha; 2. Lalay 

f _ _ *„ _, . t-, “ j. (Fra) Honda op 9.54; 3. Morelles (Fra) Honda 

ten te hebben gemaakt. Bovendien j 31 2 g ; 4 . Peterhansel (Fra) Yamaha 1.35.18. 
kreeg hy dertig kilometer voor het 
einde mechanische problemen. Na 
de zesde etappe had Tambay nog 


aanval op de topposities van de Belg 
Ickx en de Fin Vatanen. De vedet- 


vijfde rit maandag, kwam al vroeg 
ten val en zag zijn comfortabele 


Woensdag 4 januari 1989 • Pagina 19 


ten van het fabrieksteam van Peu- voorsprong slinken tot tien minu- 

John van Loen 
vanmiddag in de 
basis tegen Israël 


Bondscoach Libre gts 

zwicht voor namen 


Jan Vleugels 
weg bij SVN 


LANDGRAAF - Jan Vleugels zal 
hoofdklasser SVN op het eind van 
dit seizoen alweer gaan verlaten. 
Ongetwijfeld zijn de tegenvallende 
resultaten van SVN hier debet aan. 
Vleugels, die bij SVN nog een optie 
van een jaar had, wil echter niets 
van degradatie horen. Toch kan ook 
hij niet om de realiteit heen, want 
SVN staat op dit moment met zes 
punten uit twaalf duels troosteloos 
op de laatste plaats. 


„Als je degradatie weet te ontlopen, 
ben je de gevierde man, maar als dit 
niet mocht lukken, is de teleurstel¬ 
ling des te groter. Ik zou dit dan ook 
geen basis vinden voor een eventu¬ 
eel volgend seizoen. Mijn vertrek is 
echt het beste voor beide partijen,” 
aldus Vleugels. 


SVN-voorzitter Hein Steinen 
meent, dat de zwakke prestaties van 
SVN een te grote druk op zowel de 
trainer, als ook het bestuur uitoefe¬ 
nen. „Hierdoor ben je wel gedwon¬ 
gen om nu al een beslissing te ne¬ 
men. Daarom wordt het‘dienstver¬ 
band met trainer Vleugels, die ove¬ 
rigens ons volste vertrouwen geniet, 
op een correcte wijze aan het einde 
van dit seizoen beëindigd." 


V* 

re c! Van onze verslaggever 

AVIV - Het respect voor 
ie t^rnen weegt in het topvoetbal 
9#Unetelijk zwaar. Daaraan 
(S^tkomt vrijwel geen coach, 

^Pfhalve dan erkende autoritei- 
als Rinus Michels en Ernst 
^j^ppel. De voormalige trai- 
V le rs van het Nederlands elftal 
r lebben lak aan reputaties en 
?ë&ten onder geen enkel beding 
tf^et zich sollen. Een afzegging 
li [? 0r een interland bleef onder 
1 Echels niet zonder gevolgen, 
t tegen een dat de betrok- 
oH^h speler voor de eerstvol- 
n jkftde ontmoeting niet zou 
^?rden opgeroepen of op z’n 
' j^ifist moest plaatsnemen op 
p reservebank. Al was het al- 
maar om te laten merken 
(pie de baas in huis is. 

ffi., 

I tVrJ JS bibregts is een heel ander 
jJPe. De charmante opvolger van 
ïv e * s heeft die hardheid niet en 

bovendien van nature het ge- 
en daardoor het overwicht om 
, Moveerde voetbalprofs hun 
o) Va s * e w Ü zen - Onder Michels zou 
ph Breukelen het niet in z’n hoofd 
“ben gehaald om stiekum een 
.(I ^conferentie af te luisteren, zoals 
^■doelman van PSV gisteravond 

II in het Hilton-hotel in Tel Aviv. 

Michels het trio Bosman-Er- 
Koeman-Wouters ook heel wat 
V Q rder aan de tand zou hebben ge- 
* over de afzegging medio no- 
.jita ber voor de interland in Rome 
Italië. 

(i ^ kwam daarom eigenlijk ook 

een verrassing, dat twee van . 

1 Ik drie Oranje-debutanten in de lta- ® Het Nederlands elftal trainde gisteren in het stadion in Tel Aviv. 
se hoofdstad (Reekers, Eykel- Bondscoach Libregts geeft tekst en uitleg. Uiterst links luistert John 
vanmiddag in de vriend- van Loen aandachtig, 
t njl^Ppelijke interland tegen Israël 

irL‘ Voorkomen in de basisopstel- onbetwiste smaakmaker in het ver- PSV’ers deze stage niet volledig 
(i Het trio afzeggers plus Van loren duel met de Italianen. „In kunnen meemaken, toch heeft deze 
}e en Van Tiggelen, die destijds Rome heb ik Huistra aan het werk trip wel degelijk zin, hoe schamper 
jj w^esseerd waren, daarentegen gezien met Reekers”, was de uitleg vaak ook wordt gedaan over vriend¬ 
in i>3 Op zich valt er weinig aan te van Libregts, „nu wil ik wel eens schappelijke wedstrijden” • Drie nieuwe gezichten bij Smoke Eaters. Tim Driscoll (links) 
en Kim Bosch flankeren de belangrijkste aanwinst, sponsor In- 
tercai, hier in de persoon van directeur Henk Kivits. 

Foto: PETER ROOZEN 

Intercai BV shirtsponsor met tachtig mille 

Ijspret bij 
Smoke Eaters door harry muré 

GELEEN - De op glad ijs schaat¬ 
sende Geleense club Smoke Eaters 
is voorlopig uit de brand. Vlak voor 
de start van de zogenaamde ’play- 
offs’ grijpt Intercai BV de ijshoc- 
keyclub onder de schouders met 
een bedrag van tachtig mille. Het 
contract loopt tot het einde van dit 
seizoen. Intercai treedt op als shirt¬ 
sponsor en zet daarmee het puntje 
op de financiële i. Smoke Eaters, dat 
dreigde weg te zakken in een ’wak’ 
van honderdduizend gulden, kan 
onbekommerd de eindronde om de 
nationale titel uitschaatsen. Vol¬ 
gens voorzitter Piet Keulers ’kun- 
nen wij de toekomst nu een stukje 
geruster tegemoet zien.’ 

Met de komst van Intercai zijn de fi¬ 
nanciële perikelen tot en met het 
einde van dit seizoen uitgebannen. 
Als de play-offs goede sportieve en 
daarmee ook florissante recette-re- 
sultaten opleveren, haalt de club 
schuldenvrij de finish. Bestuurslid 
Boy Schepers: „Het is zelfs moge¬ 
lijk dat we met een kleine financiële 
plus eindigen.” Smoke Eaters draait 
op zesenveertig ’kleine’ sponsors, 
die de club steunen met bedragen, 
variërend van 2.000 tot 10.000 gul¬ 
den. ’Hoofdsponsor’ is het publiek, 
dat de begroting voor vijftig procent 
dekt. Boy Schepers: „Voor een be¬ 
taalde tak van sport is dat een unie¬ 
ke omstandigheid. In de meeste an¬ 
dere gevallen is die verhouding veel 
ongunstiger.” 

Toch verzeilde Smoke Eaters, bij 
gebrek aan een grote sponsor, in 
ernstige liquide problemen. Intercai 
BV biedt soelaas op korte termijn. 
Smoke Eaters hoopt die adempauze 
te benutten om het Geleense ijshoc¬ 
key voor de toekomst veilig te stel¬ 
len. Voorzitter Keulers: „Wij zoeken 
verder naar een sponsor voor vol¬ 
gend seizoen." 


Intercai BV is een ingenieursbu¬ 
reau, gespecialiseerd in telecommu¬ 
nicatie- en telematicaprojecten. Ge- 
leen is hoofdzetel van het bedrijf 
met zeven vestigingen in Neder¬ 
land. Volgens directeur Henk Kivits 
is er een duidelijke parallel tussen 
zijn bedrijf en ijshockey: „Beide zyn 
flitsend en dynamisch.” Ijshockey 
is voor Kivits geen nieuw terrein. 
Hij is oud-voorzitter van Smoke 
Eaters. „Het doel van Intercai is 
uiteraard het verwerven van naams¬ 
bekendheid, al heb ik zelf natuurlijk 
ook nog emotionele banden met de 
Eaters.” 

Samen met de geldschieter presen¬ 
teerde Smoke Eaters gisteren ook 
de twee nieuwe aanwinsten. Tim 
Driscoll en Kim Bosch, 'waarmee 
wij’ - aldus Piet Keulers - 'in de 
gloednieuwe accommodatie van 
Glanerbrook de Nederlandse titel 
hopen te veroveren'. Driscoll is een 
23-jarige Amerikaanse aanvaller. 
Daarnaast tikte trainer Mike Daski 
de Canadees Kim Bosch (27) in 
Duitsland op de kop als goaltjes- 
dief. 

Eerstvolgende sportieve opdracht 
voor Smoke Eaters is de thuiswed¬ 
strijd van donderdag (20.00 uur, 
Glanerbrook) tegen landskampioen 
Nijmegen, een duel voor de nationa¬ 
le bekereompetitie. De play-offs be¬ 
ginnen voor Smoke Eaters op zater¬ 
dag 14 januari: thuis tegen Rotter¬ 
dam Turbana’s. 


Programma play-offs Smoke Eaters; zater¬ 
dag 14 januari Smoke Eaters-Rotterdam 
Turbana's, zondag 15 januari Agpo Trap- 
pers-Smoke Eaters. vrijdag 20 januari Spit- 
man Nijmegen-Smoke Eaters; zondag 22 ja¬ 
nuari Smoke Eaters-BP Oilers. zaterdag 28 
januari Fix Amsterdam-Smoke Eaters; zon¬ 
dag 29 januari Smoke Eaters-Fix Amster¬ 
dam: donderdag 2 februari Smoke Eaters- 
Agpo Trappers; zondag 5 februari Rotter¬ 
dam Turbana s-Smoke Eaters; zaterdag 11 
februari BP Oilers-Smoke Eaters; zondag 
12 februari Smoke Eaters-Spitman Nijme¬ 
gen 


Roda spioneert in Sofia 


frikken op de terugkeer van dit zien hoe het functioneert tussen 
t (j7{htet, zeker nu het Milan-trio hem en Erwin Koeman”. 
i Rij kaard-Van Basten niet be- 

t Rekbaar is, toch lijkt de conclusie Thys Libregts heeft heel andere zor- 
f ^chtvaardigd dat Libregts is ge- gen aan z’n hoofd. In de wetenschap 
tZ lc ht voor namen. Als gebaar en dat de Europese titel verplichtingen 
| Si. “hdersteuning van zijn eigen vi- inhoudt, beschouwt de bondscoach 

f kdat oefeninterlands wel degelij- het bereiken van de WK 1990 in lta- _ 

‘ hun waarde hebben, zou het ech- lië als het onbetwiste hoogtepunt getreden met Ruud Gullit, Marco 

( hiet hebben misstaan als Li- van de eeuwviering. „Met de Euro- van Basten en Frank Rijkaard was 

I Is» Bts de spijtoptanten zou hebben pese titel en de verovering van de de Israëlische voetbalbond bereid 

' N voelen dat er met hem niet te Europa Cup door PSV heeft Neder- 
w °Uen valt land het afgelopen jaar laten zien, 

( h dat wij als voetbalnatie weer mee- 

Iw'rttige uitzondering maakte de tellen. Die successen scheppen ver- 
dscoach voor Pieter Huistra, de plichtingen. Dat lukt echter alleen 


hem en Erwin Koeman”. Geld kost het de voetbalbond in elk 

.. _ , geval niet. Na aftrek van de kosten 

Thys Libregts heeft heel andere zor- speelt de KNVB minimaal quite en 
gen aan z’n hoofd. In de wetenschap wordt de trip naar Israël zelfs moge- 
dat de Europese titel verplichtingen lijk afgesloten met een licht over¬ 
inhoudt, beschouwt de bondscoach schot. Alleen in het geval de Euro- 
het bereiken van de WK 1990 in lta- pees kampioen in Tel Aviv was aan- 


Van onze sportredactie 

KERKRADE - Roda JC krijgt als¬ 
nog de gelegenheid om Sredits So¬ 
fia, kwartfinale-tegenstander in de 
Europacup 2, voor het eerste duel 
op 1 maart aan het werk te zien. 


Morgen vriendschappelijk tegen EHC 

Roda JC speelt morgen de eerste Limburgia om 19.00 uur gastheer 
oefenwedstrijd als voorbereiding op van de Kerkradenaren. Zondag 15 


pees kampioen in Tel Aviv was aan- Trainer Jan Reker gaat op 18 fe- 
getreden met Ruud Gullit, Marco bruari, als Sofia een bekerwedstrijd 


de tweede competitiehelft. Tegen 
stander is in Hoensbroek hoofdklas 


januari ontvangst Roda op Kaalhei¬ 
de om 14.30 uur het Belgische Beer- 


speelt, of op 25 februari, als de Bul¬ 
gaarse competitie begint, op spiona- 


ser EHC en het duel begint opm schot onder leiding van Barry Hug- 
19.00 uur. Het betekent een weer- hes. 
zien met Roger Raeven, die by de 

Hoensbroekse club meetraint. Rae- Bij de hervatting van de competitie 


Europa Cup door PSV heeft Neder- geweest wat dieper in de geldbuidel gereis naar het Oostblokland. In- ven staat nog onder contract van het op zondag 22 januari met de uitwed 


land het afgelopen jaar laten zien, 
dat wij als voetbalnatie weer mee¬ 


tellen. Die successen scheppen ver- af te reizen, terwijl de PSV’ers Van 
plichtingen. Dat lukt echter alleen Breukelen, Ronald Koeman, Van 


te tasten. Het drietal kreeg geen toe- middels is de Kerkraadse club al 
stemming van AC Milan naar Israël flink wat wijzer geworden over de 
, terwijl de PSV’ers Van speel wy ze van de Bulgaarse topper. 

Ronald Koeman, Van Begin deze week arriveerden uit 
Vanenburg donderdag- Griekenland videobanden met beel- 


Belgische AA Gent. Hy wil echter strijde tegen Volendam kan Roda 


Liverpool 
loopt in 

li^RPOOL - In de hoogste afde- 
Van het Engelse voetbal won 


als alle neuzen dezelfde kant opwij- Aerle en Vanenburg donderdag- Griekenland videobanden met beel 
zen. Niet alleen van de trainers en morgen met de eerste machine naar den van de twee wedstrijden die So 
de spelers, maar alles om het Neder- München vliegen. De belangen die fia in de vorige ronde tegen Panathi 
lands elftal heen. Ook de pers. Het voor titelverdediger PSV (lees: Phi- naikos afwerkte, 
chauvinisme dat ik in andere lan- lips) in het zaalvoetbaltoernooi op __^ 
den zie, mis ik bij ons nog wel eens”. het spel staan, wegen aanmerkelijk 


bij ÉHC aan de slag gaan, maar zijn 
Belgische werkgever weigert hem 
voorlopig vrij te geven. 

Zaterdag (16.00 uur) speelt Roda JC 
in Doetinchem tegen De Graaf¬ 
schap. Volgende week dinsdag is 


zwaarder dan de belangen van de 
In zijn emotionele maar net een tik- vandaag jarige Thijs Libregts. 
keltje te theatrale beroep op saam¬ 
horigheid pleit Libregts voor een Het volgende elftal zal beginnen: 
goede samenwerking tussen ’Zeist’ Van Breukelen (PSV), Van Aerle 
en de clubs. Daarbij doelt hij met (PSV), Van Tiggelen (Anderlecht), 


l^ëfpool gisteren van Aston Villa, e n de clubs. Daarbij doelt hij met (PSV), Van Tiggelen (Anderlecht), 
Ver P°°l klom naar de vierde name op AC Milan en PSV, de twee Ronald Koeman (PSV), Silooy (Ra- 
De landskampioen heeft ne- hofleveranciers van Oranje. „De 100 cing Paris). Wouters (Ajax), Erwin 


De landskampioen heelt ne- 
V(v Punten achterstand op lijstaan- 
er Arsenal. De overige wed- 
in de league werden reeds 
^ da g gespeeld. 


hofleveranciers van Oranje. „De 100 cing Paris), Wouters (Ajax), Erwin 
procent zullen wij nooit halen, maar Koeman (Mechelen), Vanenburg 
in goed overleg met de clubs kun- (PSV), Bosman (Mechelen), Van 
nen we veel bereiken. Natuurlijk, Loen (Roda JC) en Huistra (Twen- 
het is niet ideaal dat vier van de zes te). 


Willem II test Fairclough 

TILBURG - Het met degradatie bedreigde Willem II, dat zich onlangs ver¬ 
sterkte met de komst van Werdekker (Ajax) en Jaspers (FC Antwerp), gaat 
een derde ervaren kracht uitproberen. Het is de 31-jarige linkerspits Da- 
vid Fairclough, die op proef meegaat naar het trainingskamp, dat van 5 
t/m 12 januari in Cannes wordt gehouden. Fairclough heeft tien jaar lang 
(1973-1983) bij Liverpool gespeeld. Via Zwitserland belandde hij bij SK 
Beveren, waar hij na de komst van Eric Viseaal op de bank kwam te zitten. 
Beveren is bereid de Brit voor de rest van het seizoen aan Willem II uit te 
lenen. 


overigens geen beroep doen op 
Pierre Blattler en Raymond Smeets. 
Beiden ondergingen vlak voor de 
kerst een operatie (Blattler aan de 
achillespees, Smeets aan de knie) en 
zijn daardoor zeker anderhalve 
maand uitgeschakeld. 

MVV oefent 

MAASTRICHT - MW speelt ko¬ 
mend weekeinde twee oefenwed¬ 
strijden ter voorbereiding op de her¬ 
start van de competitie, op zaterdag 
21 januari in De Geusselt tegen 
landskampioen PSV. Zaterdag om 
11.00 uur oefenen de Maastrichtena¬ 
ren tegen MKC op het terrein van de 
amateurclub. Zondag, eveneens om 
11.00 uur, is Mheerder Boys gast¬ 
heer van de eredivisieclub. 


• VENLO - Zaterdagmiddag om 
14.00 uur fungeert de vierde klasser 
SVVH uit Heibloem als sparring- 
partner voor VW, dat tijdens de 
winterstop in totaal vier oefenwed¬ 
strijden speelt. VVV speelt zondag 
in België tegen Waregem. 


Belgische 
rail vrij ders 
verongelukt 


STOCKHOLM - Twee Belgische 
rallyrijders die zich in Zweden voor¬ 
bereidden op een wedstrijd, zijn tij¬ 
dens een trainingsnt met hun auto 
op een onbewaakte overweg gegre¬ 
pen door een trein en overleden. Het 
zijn Georg Fernand José Mignot (40) 
en Bernard Charles de Lathuy (28). 
Het is het eerste dodelijke ongeval 
uit de 39-jarige geschiedenis van de 
Zweedse rally, die vrijdag begint en 
zondagmiddag eindigt 

Limburgs Dagblad 


LA DILIGENCE 

<5* * Vanavond 

PARADISE 


EROTISCHE 7 verhalen! Madson Men’s Club 

ƒ 0,50 per minuut. ^ 

vwcdü ai ' cij De zaak voor de meest verwende gast!!! 

Retinafoorr 06-32032103,- f -‘ * ^ aCte ' - . ... 

Topsex is 2 handen vol! 


50 ct. 

E 


Beat in Town, BOYS voor 
twen» privé en eecort Tel 

t «interport _- 

te K vak*vro- ICONTAGTBURO Um- 

945-410353 ’* avonds. \ burg. Bemidd. pnvéedr., 

trio’s en p.nü. Kamerverti. 
Maaspeviljoen aM. Maas, 
brug Rooeteren-Maaaeik, 
ook damee aanw. 04499* 
3003. 


n "ten 
llJL* 


Sttterd. ƒ 1 
| Sexlijn 14 
Debbte 14? 

5 06- 

■320.320.14 50 CL p. min. 


Contact-dub 

Mwwwfi, W OP 200K Zfl 

naar een retaMe kunt u ba* 
luisteren via......... 

06-320.322.07 
Contact advertenttee kun- 
nen vandaag gratis opge- 


12.00-17.00 uur. 


- G 
A 
Y 

ANONIEM 

Luister mee... naar wed 
mannen verteken aan 
Maroei & André 

06-320.320.21 

en nacht 0,50 p.m. 


H( De Uve-Afspreek-Ujn !!f 
(SOcpm) Direct S-E-X-con- 
tacL.. 


Bel nulzes 

pourtol 

320.320.05 

leebi 28 

320.320.28 

r* h i»W *— — 

novum 

" 320.322.30 

standje 68 

320.320.68 

reütivesex 

320.324.05 

Hl***»! 

320.325.02 


320.325.03 

50 et pén 


Privé bij TANYA, dag. v. 
12-24 uur ook zaL en zond. 
tel: 046-456375. 


Gelukkig nieuwjaar wen¬ 
sen u de meisjes van privé- 
huis CLUB EXCLUSIEF. 
Meisjes aanwezig v.a. 18 
jr. Kerkrade-West, Indus- 
triestr, 13, te). 045-423634. 
Tevens meisjes gevr., in¬ 
tern gratis mogelijk. 


J.man biedt zich aan om 
leuke DAMES te verwen¬ 
nen (uitsluitend dames). 
Br. 0. no. MA 531 LD, Sta¬ 
tionsstraat 27, 6221 BN 
Maastricht. 


Vreemd gaan moet kun¬ 
nen!! WH je met iemand af¬ 
spraken? Gaat ’t om sex? 
Bel de JEUKBOXH 06- 
32032516 50 c 


mm 


06-sex 

50'ct. p. min. 

Relax-Line 

Betty *** Gratis toto’s 

06-320.320.06 
Zevende hemel 

Gratis 8urprisepakket 

06-320.320.07 

★★★★★★★★★★★★★ 

Sex Non Stop 

Amanda vertelt 
200 verhalen per dag 

06-320.320.08 

★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ 

!!! Live !!! 

Sex Relaxbox 

* Superheet 
Stilkt volwassenen 

06 

320.324.06 


De NATIONALE Lte Mjn, 
013*321395 7dagen 

KkJKOTHEEK Videoclub 
vr. met spoed leuke meis¬ 
jes. Tel. 045-718067. 


PRIVÉ bij Jolanda met 6 
sexy meisjes vanaf ƒ 75,-; 
04492-3198. 


Club 2000 

Heren opgelet! Nu 7 dagen 
inde week open ma. t/m vr. 
11-24 u., zat. en zond. 14- 
24 u. Altijd leuke jonge 
meisjes aanw. Rijksweg 
Nrd. 22a, Geieen, 04490- 
42315. 


Privé Briggit, Suan, Tracy, 
Cindy, Maria, Vanesssa en 
Margo. RIJKSWEG-ZUID 
131B, Geieen, 04490- 
48448. Tevens ass. oevr. 


BIGGY’S escortservice 
van ma.-zat 11 uur...1 Tel. 
045-410034. 


CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.. 
zat. 11-18 u. Tel. 045- 
420042. 


Voor het vuurwerk 
zorgen wij wel. 


06 - 320 - 325-25 

50 ct p.m. 24 uur p. dag 

Hardsex, keihard de lekkerste! 


06 - 320 - 325-35 Privéhüis MICHELLE. The 
best of the best for the 
best! Ook in 19891 Veroni- 
qüe, Melanie, Conny, Joy- 
ce, Diane en Claudia. Tel. 
045-228481. 


Escort-service all-in 045- 
326191 ma. t/m vrijd. 14.00 
tot 04.00 u. Alle mog. 
aanw. 


PARADISO, Europaweg- 
Nrd. 158, Landgraaf, 045- 
317032, ma. t/m vrijd. van¬ 
af 14 u. 


Contactburo MAAS¬ 
TRICHT Bemiddeling in 
privé-adressen. Tel. 043- 
635264. 


„DE JACHTHUT”, Haan- 
rade-K’rade, Grensstr. 23. 
Gabi; Regina, Karin, Heike, 
Maria en Matina. Ma.-zo. v. 
20-4 uur. 045-463943. 


Sex Royal 

06-nr voor 50 cent p.m. 

320.320.24 


Woensdag 4 januari 1989 + Pagina 


Een oorstretend geluid... 

Eroslijn: 06-320.321.22 

50 ct. p.m. 


Nieuw Nieuw 


De meisjes van 

Club 

Bubbles 

Rijksweg-Zuid 131, Ge¬ 
ieen. 04490-42313. Geop. 
ma. t/m vrij. 10-24 uur, zat. 
10-18 uur. Tav. meisje » * a . I « T 


weyerwr 

WeetftBt, 
str. 9, Kerkrede- 

H 345 ^ 412752 . ;; 


Tieners 

Nieuw - 06 - Nieuw 

320.320.10 

Bel voor gratis 
tienerpoéterkaiehder 1989, 
aansteker en stickers 
v Nieuw • 06 • Nieuw 

320.323.10 

. 10 meisjes, 100 verh. p.d. 
Vkitiei p. 34010,50 & p.m. 


En als zo’n lekker ding te intiem 
wordt, neem je toch een lijntje 
met z’n tweeën... 

Babbeliijn 

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar 
een avontuurtje, ’s Nachts alleen voor volwassenen. 
(Alleen klisteren mag natuurlijk óók) 

50 ct/min. 

06-320.330.03 


Grijp je kans en laat je eerïs 
opwarmen door 9 frisse jongens! 

Bobby’s Gay Box 

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben. 
50 ct/min. 

06-320.323.01 


Gelukkig nieuwjaar! 

Ook in het nieuwe jaarbtaan wij voor uw wensjes klaar! 
Afzender: de meisjes 
van de Riverside-Club 

Dijk 2, Ohé en Laak, E9 afslag Echt Ohé en Laak. 
100 (heter, voorbij camping De Maasterp 
Open van ma. t/m vrijd. v. 14.00 t/m 02.00 uur 
Tek 04755-1854 


Wie weet, misschien maak je wel 
een afspraakje... 

Bel snel de 

Babbelbox! 

Op de Babbetoox ontmoet je mensen die vrijuit praten 
over ’t weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bellen 
met de Babbelbox doe je met z’n tienen of, wanneet; je 
daar behoeft» aan hebt, intiem metz’iv tweetje» 

4'' V (druk op de ORoets). ;.G- 
S ’ • fs Nachts aHeen voor votwaésenen) 

50 Ct./min. 06-320.330.02 Sex Hotline 

06-320-320-22 

Hot News 

06-320.323.66 

50 ct. per min. 

Men 

Connèction 

, 06-320.324.14 
Men Meet Men 


'pAKTNiRRUILCLlW 

.320.32M1 


Ook in het week 


PRIVÉ Nathalfe, Anita. Tel. 
045-723029. Club PARIS. Ma. t/m vr. 
va. 14.00 uur. Provincie¬ 
weg 31 A Noord, Oirsbeek. 
Tel. 04492-1873. 


Bij privóhuis YVONNE zijn 
8 lieve sexy meisjes die u 
ontv. in lingerie. 7 dg. 
geop. v. 11-24 u. Pr. va. 
ƒ75,-; 045-425100. Nu 
weer 2 nwe. klasse meisjes 
aanw. 


Nieuw NOENDA + assis¬ 
tentes, ook SM + slavin. 
Tel: 04492-5605. 

KATJA privé en escort va. 
ƒ60,-. Tev. dringend as¬ 
sistente gevr. 045-423608. 


Escortservice lel. 

23730. Ma. t/m zat. v. 
20.00-5.00 uur. 


Privé ISA v. ƒ 75,-. Ook 
zondaf (zaterdag geslo¬ 
ten). Tel. 043-214000. 


Privé ANQEUQUE van 
11.00 „tot; 18.00 yur. Tel. 
043-633204. 


TH 
IBUüMA 

ChirtnBlIiehe^bumt 

E« numm«r om yoorO,u ,. leWivm 

08-320 


c M . V A M A 

K Ldktkt nur ittMoori Mf***"’ 


CLJ. 


Six K0HTAKT ClUI 

CgtfSBSS»: 


rttfll fitl|(II«ll M 41311, 1(33 13 l'IM 


..CONTACTENBUREAU.. 
L’Amour, privé-adree be¬ 
middeling Heerlen. 045- 
225237. 


ZAKENMENSEN kiezen 
bij Buro Venus voor privé- 
adressen. Zowel regio als 
landelijk. Inschr. v. gast¬ 
vrouwen welkom. Ini.: 
Brunssum. 045-257191. 


Gaat ze nou r 
te ver met hei 

SM-Mania 

06-320.330.6 


Soms is ze streng, 
vernederend. M 
schokkend is ze 
Luister zelf! 50 


I is heet 

320.321.65 

50 ct. p.m. 


Black Por 

Zoenbab 

06- 


W 

1 i i 


I 
60 ct. p.m. 

Black Porno 


>. .(.'o ut Ui. 
* jL 


:si rfois c 


nnn 
Sex 

BekentenissÉ 

06- 

320.323.55/ 

Iets te bekennet. 
Bel onze tape! 
010-4297065. 


S 


«L, 


Ook goede voornemens gsOiaakt?Bijvoort)eetd sn nu ga ik eindelijk - / 

een» sparen”? Niet terten schieten den, want wij heipen u een Kantig bij de uitvoering. Met een 

— k MM _ Li _ iJ.i : - j _ - i i ' . igjk ... 
of variabele 


serie spearmogeiijkhdden waarin met zeer uiteenlopende wensen rekening, is gehouden. En'stuk voor 
stuk.metflinl»rerrtes-wantdaarstaM.weoiy)ekendid^uw^elt^Ai^jf;„; ■ 

Dus u zegt het maar lage of hognerste storting, vastS-lief^dJpfjwès, vaste of variabele 
rente, bijechrijving per maand of jaar en wat tde verdere verlangens zijn.- na een kori gesprek vinden , 
we altijd de spaarvorm die uuilsAekandvanpm komt! ^ . 

.. . .! %fkx. ' ■.!•. A- ' ' 


-; V U. ;* Ugc, .i’-sUW- 
ik'adfc T' ■ 


.„jcë&t-r" 

-?■•>/ //./•* 
SJy // ’ ; 


1 « 7 -AM. •*/ 

^ 

. V. ■■■* ■ ■ ■** 


A- ~..a\ 


«ttogsiBnlo 


geschreven; aardig 
—"’U Wasteen 


opnemen of 
stoppen mogelijk. 

Uw rentepercentage 


voor langere tijd missen en 
kiest zelf de periode: 1 t/m 
5 of 7 jaar. De rentejs vaat 
eerste inleg minimaal ' •*. 
f500.-. 

Uw rentepercentage 


■ v*. , 

U : & . . v. 

< 

r' 1 ^ A * • 


* 4 * . , "v J 

*g} ' - i .* * 


Mil# 


• • * ' • i» ' ’ 

Hoo Mze é et k 
eek» Berg en 


Markt 14-20, tolofa on 043- 296606. DMriktskantoor Spoorstraat 38, wnto, telefoon 077 - 541212 
Hlckf Bor^iaren, Bunde, Cacfler en Keer, Eijsden, Gronsveid, fleer, Maem ^n,Roermond, Sittard,1 


. .. •. , A' H «k •: »».••*•.'• - .e. a'. ♦ •• a. 

I H I • 


dagblad Woensdag 4 januari 1989 # Pagina 21 


sport 


door harry muré 

^TMANDU/HEERLEN - Een 
toots opgezette, peperdure Belgi- 
the expeditie is er niet in geslaagd 
P top van de Mount Everest te be¬ 
kken. Om met helemaal met lege 
Pnden thuis te komen voerde een 
de uit zeventien leden bestaan- 
groep alsnog een geslaagde be- 
jjteirning uit van de driehonderd 
Tteter lagere Lhotse. Die ’troost- 
• Ns’ werd overigens niet binnenge¬ 
beld door een Belgische klimmer, 
löaar door de 38-jarige Pool Krzys- 
1 ö ‘Wielicki, die zich met twee ande- 
! landgenoten als gast had aange- 
°ten bij het Belgische gezelschap. 
e t beklimmen van de Verkeerde 
&r g’ betekent een grote tegenvaller 
® 0r de expeditie, die zes ton kostte, 
tr ee jaar voorbereiding vergde en 
P doel had de eerste Belg op de 
o£°gste top van de wereld te bren- 
In de aanloop naar het ambi- 


Winterne Mount Everest ongenaakbaar 

Belgen beklimmen 
verkeerde berg 


tieuze avontuur in de Himalaya ge¬ 
noot de expeditie veel publiciteit en 
belangstelling van sponsors, omdat 
de Belgen de Mount Everest (8.848 
meter) in de winter wilden beklim¬ 
men. Een ’winterbeklimming’ geeft 
extra reliëf aan een alpinistische 
prestatie. De condities zijn ’s win¬ 
ters extremer, waardoor de uitda¬ 
ging groter is. Wegens de toenemen¬ 
de objectieve gevafen, lawines en 
grote koude zijn ’winterbeklimmin- 


gen’ zeer riskant. Ofschoon de Bel¬ 
gen de Everest langs de gemakke¬ 
lijkste kant, de Zuidcol, probeerden 
te veroveren, was het doel bij voor¬ 
baat (te) hoog gegrepen. 

Nadat een van de sherpa-gidsen op 
de flanken van de berg was veron¬ 
gelukt, besloot expeditieleider Her¬ 
man Detienne de onderneming af te 
blazen. De ploeg bestond niettemin 
uit ervaren klimmers, die zich in 


eerste instantie sterk maakten om 
Lut Vivijs als eerste Belgische 
vrouw op de top te krijgen. Lut Vi¬ 
vijs (31) was in 1982 de eerste alpi- 
niste op de Dhaulagiri (8.167 meter). 
Twee jaar geleden bedwong ze, sa¬ 
men met onder meer Heerlenaar 
Hans Lanters, de Nanga Parbat 
(8.125 meter). 

Ofschoon de omstandigheden 
slecht waren, wisten de drie Polen, 
die in het basiskamp met de Belgi¬ 
sche expeditie 'fuseerden’, van geen 
opgeven. Wielicki en zijn 34-jarige 
landgenoot Leszek Cichy verkozen 
als alternatief de Lhotse, de veel 
toegankelijkere, 8.511 meter tellen¬ 
de 'buurman' van de Everest. Ter¬ 
wijl Cichy op 7.400 meter uitgeput 
moest omkeren, bereikte Wielicki 
zonder gebruik te maken van kunst¬ 
matige zuurstof afgelopen zaterdag 
de Lohtse, de op drie na hoogste 
berg van de wereld. # Lut Vivijs, 
wie de Mount 
was. 


de vrouw 
Everest te 


voor 

hoog 
sport kort 


I 


) 


j 

3 


3 


. 


) 


• DOETINCHEM - Pim Ver¬ 
bek heeft zijn contract met eer¬ 
ste divisieclub De Graafschap 
jhet twee jaar verlengd. De voet¬ 
baltrainer uiit Nieuwerkerk aan 
'ten IJssel is momenteel aan zijn 
tweede seizoen bezig bij de ver- 
ei kging uit de Achterhoek. 

® MADRID - Vicente Belda 
beeft besloten in het nieuwe wie- 
terseizoen niet meer aan de start 
te verschijnen. Het Spaanse wiel- 
r ennen zal in 1989 een van zijn 
Populairste coureurs missen, 
öelda is 34 jaar. Hij was van plan 
Pog minimaal een jaar door te rij- 
jten. Zijn sponsor, de schoenfa¬ 
brikant Kelme, weigerde zijn lu¬ 
cratieve contract te verlengen, 
ttij fietste negen jaar aaneenge¬ 
sloten voor deze sponsor. 

• FLORENCE - Elf voetbalsup¬ 
porters uit Italië zijn door de 
techtbank van Florence veroor- 
'teeld tot een gevangenisstraf va¬ 
derend van acht maanden tot 
driejaar en vier maanden. Ze zijn 
v orantwoordelijk gesteld voor de 
tellen, die zich afspeelden na de 
Wedstrijd Fiorentina - AS Roma, 
iri december 1983. De vechtpar¬ 
tijen tussen aanhangers van bei- 
'te clubs leidden tot verscheide- 
fte gewonden aan Romeinse 

ttant. 

• GLASGOW - Glasgow Ran- 
8 ers heeft in de Schotse voetbal¬ 
competitie de derby tegen Celtic 
jtewonnen, 4-1. Rangers bleef 
daardoor koploper. De ploeg liep 
jten punt verder uit op nummer 
‘Wee Dundee United, dat gelijk 
s Peelde tegen Aberdeen, 1-1. 

® LOMMEL - In het A-dames- 
tepnistoernooi in het Belgische 
bommel is Evelyne Dullens pou- 
j e 'Winnaar geworden. De Sit- 
terdse won van Nadine Soons uit 
^teuwstadt met de cijfers 6-1; 
b~l en van de Brabantse Sandra 
de Aa met 4-6; 6-4; 6-1. Door 
boze resultaten heeft Evelyne 
b'ullens zich geplaatst bij de laat- 
s te negen dames. 


I ter buitenlanders per club 

Portugal sluit 
Voetbalgrenzen 

j^SSABON - Het Portugese 
/tetbal heeft de grenzen geslo- 
tep- Tijdens een buitengewone 
». er gadering van de Portugese 
oetbalbond is besloten, dat 
*Pds 1 januari van het pas be¬ 
lonen jaar in de competitie per 
*Ub nog slechts vier buitenlan¬ 
ds in actie mogen komen, 
baarbij werd vastgesteld dat 
J^azilianen, die tot dusverre van- 
rtege de koloniale historie ge- 
cakkelijk naast hun oorspron¬ 
kelijke nationaliteit ook het Por- 
kj Eese staatsburgerschap kon- 
verwerven, in het vervolg als 
(Pbitenlanders’ worden gekwali- 

r teeer d . 

de zaken niet op de spits te 
r.yjven gelden de nieuwe regels 
teen voor spelers, die na 1 ja- 
Pari van vereniging verande- 
^ te De Portugezen sluiten zich 
tparbij aan bij de regeling van de 
kjMropese Voetbal Unie (UEFA), 
jj.p in de wat verdere toekomst 
J Europa-cupwedstrijden per 
hooguit vier buitenlanders_ 
r b toestaan. Het woord buiten- 
ï bder wordt overigens in de 
^tementen van de UEFA zorg- 
^Idig vermeden, omdat men 
in strijd zou komen met het 
[^Pt op vrij arbeidsverkeer, dat 
Europese gemeenschap geldt. 
f^P spreekt van 'spelers, die 

^fta VOOr verte S enwoorcl * gen ^ e 


Doldwaze Brit gewond na mislukte sprong 


Eddie ’The 


is vleugellam INNSBRUCK - The Eagle has landed. De adelaar is geland. Na 
een zevenvoudige salto voorover plat op zijn gezicht. Eddie 
’The Eagle’ Edwards raakte gisteren in Innsbruck gewond na 
een volkomen mislukte trainingsprong van de Olympische 
schans. De gebrilde Brit werd met een gebroken linker sleutel¬ 
been, ernstige schaafwonden in zijn gezicht en een hersen¬ 
schudding opgenomen in het universiteits-ziekenhuis. Vol¬ 
gens de behandelende geneesheer blijft Edwards minimaal 
twee maanden buiten de competitie. Eddie zelf was optimisti¬ 
scher. Vanaf zijn ziekbed liet hij telefonisch weten; „Over en¬ 
kele weken spring ik weer. In februari neem ik zeker deel aan 
de wereldkampioenschappen. Niks einde loopbaan”. 


# Ondanks de verwondin¬ 
gen na een zwax val ziet 
Eddie Edwards de toe¬ 
komst zonnig tegemoet. 


De toeschouwers bij de training 
voor de derde wedstrijd van het 
vierschansentoernooi volgden met 
ontzetting de capriolen van de po¬ 
pulaire Edwards. De kippige ex- 
bouwvakker, die zichzelf het 
schansspringen aanleerde op hel¬ 
lende weilanden, raakte uit balans, 
haakte met zijn ski’s in elkaar en 
maakte voorover de ene salto na de 
andere. Hij bleef korte tijd bewuste¬ 
loos liggen. „Het was de schok van 
een goede sprong”, analyseerde Ed¬ 
wards in het hospitaal. „Ik raakte in 
paniek, mijn knieën knikten en ik 
sloeg voorover. Ik landde op mijn 
gezicht.” 

Gevraagd naar zijn gezondheidstoe¬ 
stand, antwoordde hij: „Ik ben o.k., 
tenminste zoiets. Hoe mijn gezicht 
er uit ziet, weet ik niet want ik heb 
nog geen spiegeltje kunnen vin¬ 
den.” Hij herinnerde zich voor het 
ongeval zeer goed bezig te zijn ge¬ 
weest. „Mijn eerste sprong was uit¬ 
stekend. Bij de tweede leunde ik 
mocji voorover tot ik ontdekte hoe 
goed het wel ging. Die vaststelling 
bracht me van mijn stuk.” 

Edwards ontkende reeds voor de af¬ 
sprong in moeilijkheden te hebben 
verkeerd. Volgens ooggetuigen 
raakte hij met zijn rechter ski het 50- 
meterpunt en rolde hij van de 
schans af. „Zo was het helemaal 
niet”, bestreed Edwards, „ik vloog 
al door de lucht toen het gebeurde.” 
Na dit ongeluk zullen opnieuw 


stemmen opgaan 'krabbelaars' als 
Eddy ’The Eagle’ de start in grote 
wedstrijden te ontzeggen. In de 
prestaties van Edwards zit namelijk 
geen enkele vooruitgang. Hij heeft 
de laatste plaats vast in bezit en cul¬ 
tiveert zijn aanwezigheid in de grote 
toernooien met clownerieën. Met 
schansspringen heeft het niets te 
maken. Een van de vele verhalen 
rond zijn persoon wil, dat hij het 
springen kon leren, omdat bij zijn 
eerste sprongen zijn helm steeds 
voor zijn ogen viel als hij door de 
lucht zweefde. 

Voor de Olympische Winterspelen 
in Calgary van vorig jaar was hij 
slechts twee maanden actief ge¬ 
weest als schansspringer in de wed¬ 
strijden voor de wereldbeker. Hij 
werd de lieveling van het publiek en 
voor de afloop van de Winterspelen 
stroomde het grote geld reeds bij 
Edwards binnen. Hij was op slag 
een veel gevraagde vedette. Het af¬ 
lopen jaar sloot de Engelse schans¬ 
springer commerciële contracten 
voor drie kwart miljoen gulden af. 
Het geheim van zijn populariteit 
kon hij simpel verklaren. „Ik ben 
een eenvoudige jongen en een hoop 
mensen zien een klein stukje Eddie 
in zichzelf.” Of d«ze adelaar ooit nog 
zal vliegen? Zola Budd: ’geen 
politieke pion’ 


JOHANNESBURG - De Zuidafri- 
kaanse middenafstandloopster Zola 
Budd, die sinds 1984 over de Britse 
nationaliteit beschikt, heeft zich gis¬ 
teren verdedigd voor haar weige¬ 
ring om zich openlijk tegen de 
apartheid in Zuidafrika uit te spre¬ 
ken. In een verklaring, die de 22-ja- 
rige Budd vanuit haar huidige 
woonplaats Bloemfontein de we¬ 
reld instuurde, ontkende de tengere 
hardloopster dat zij een aanhang¬ 
ster van de regerende Nationale 
Partij van president Botha is. 


Haar weigering om zich in een tele 
visie-interview expliciet tegen de 
Zuidafrikaanse apartheid uit te 
spreken, had volgens haar alles te 
maken met het feit dat zij er weinig 
voor voelt „om als een politieke 
pion” te worden gebruikt. Budd 
herhaalde haar eerdere standpunt 
dat zij een atlete is en niets met poli¬ 
tiek te maken wil hebben. 


Ate.r Vrancken al zeker van zilveren medaille 

NK kunstrijden: 
Limburg promotion 


Schapers 

onderuit 

WELLINGTON - Michiel Schapers 
is zijn Oceanische tournee niet goed 
begonnen. Hij verloor in de eerste 
ronde van het met 145.000 dollar ge¬ 
doteerde Grand-Prixtoernooi van 
Wellington met 3-6, 4-6 van David 
Lewis, de jongere broer van de 
Wimbledonfmalist van 1983: Chris 
Lewis. 

Schneider 

superieur 

MARIBOR - In het Joegoslavische 
Maribor heeft de Zwitserse Vreni 
Schneider haar vijfde overwinning 
in het skiseizoen behaald. De twee¬ 
voudig Olympisch kampioene bleef 
zodoende ongeslagen op de techni¬ 
sche skinummers dit seizoen. Na de 
eerste manche was Schneider twee¬ 
de achter de Francaise Patricia 
Chauvet. Deze was in de tweede 
manche, waarin ze achter Schneider 
startte, zo nerveus dat ze een poortje 
miste en werd uitgeschakeld. Gewichtige huldiging 

KERKRADE - In de burgerzaal van het Kerkraadse stadhuis werd giste¬ 
ren wereldkampioen gewichtheffen Jan Janssen door wethouder van 
sportzaken Cap Schroeder in het zonnetje gezet. Jan Janssen, lid van KSV 
Helios, is, zo memoreerde de wethouder, na gehandicapte sportman Soed- 
jiman Dipowidjojo de tweede sporter die deze eer te beurt viel. De ge- 
wichtheffer werd in Amerika wereldkampioen bij de veteranen in de cate¬ 
gorie tot 90 kilo. De eerste wereldkampioen die Nederland totnutoe voort¬ 
bracht. Op de foto van CHRISTA HALBESMA het stralende echtpaar 
Gertie en Jan Janssen na de lofrede in het stadhuis. 


De Vries valt 
van vliegtuigtrap 

GRONINGEN - Voorzitter Renze 
de Vries van FC Groningen verblijft 
voor onbepaalde tijd met ernstige 
verwondingen in het Diakonessen- 
huis in Groningen. Na een val van 
een vliegtuigtrap in West-Berlijn 
heeft De Vries vorige week vrijdag 
onder meer een verbrijzelde elle¬ 
boog en een op verschillende plaat¬ 
sen gebroken rechterarm opgelo¬ 
pen. Twee operaties in West-Berlijn 
vergden liefst zes uur. Zondag¬ 
avond is De Vries per ambulance 
overgebracht naar Oost-Berlijn om¬ 
dat in West-Berlijn geen vliegtuigen 
uit Nederland mogen landen. 


Van onze sportredactie 

GELEEN - Axels, Rithbergers, 
drievoudige sprongen, pirouettes 
en andere acrobatische hoogstand¬ 
jes zijn vrijdag en zaterdag te be¬ 
wonderen in het splinternieuwe 
sportcentrum Glanerbrook in Ge- 
een. Twee dagen lang staat de mo¬ 
derne ijshal in het teken van de Ne¬ 
derlandse kampioenschappen 

kunstrijden en ijsdansen. Een eve¬ 
nement dat de organiserende 
schaatsclub Geleen alleen maar 
geld kost, 'maar dat tegelijkertijd 
van onschatbare promotionele 
waarde is voor het schaatsen in 
Limburg en meteen ook een kracht¬ 
proef voor Glanerbrook’, meent 
voorzitter Grachten van de 25-jarige 
schaatsvereniging. 

Het peil van het kunstrijden in Ne¬ 
derland lag een groot aantal jaren 
ver beneden het vriespunt. Lang, te 
lang werd er geteerd op de vergane 
glorieperiode 1956-1964 van Sjoukje 
Dijkstra en Joan Haanappel en veel 
te laat ontwaakten de verantwoor¬ 
delijken uit de roes. Onder het mot¬ 
to 'waar kinderen zijn, is ook talent’ 
werd drie, vier jaar geleden pas een 
nieuwe weg ingeslagen. „Er zit nu 
duidelijk een stijgende lijn in de 
sport. Het zou me niets verbazen als 
het NK in Geleen een van de beste 
en spannendste kampioenschappen 
van de laatste jaren wordt”, meent 
Daniëlla Roymans (16), een van de 
deelneemsters. „Maar we zijn er nog 
lang niet. Er zal nog veel werk ver¬ 
zet dienen te worden om in Europa 
een woordje mee te spreken”. 

Een goed NK zou het eerste concre¬ 
te resultaat zijn van het beleid zoals 
dat drie jaar geleden door de zoge¬ 
naamde Ad Hoe Commissie, een 
vervangend lichaam voor de na een 
conflict voorlopig verdwenen LTC, 
werd opgesteld. Doelstellingen van 
die commissie zijn onder meer het 
opkrikken van het niveau in Neder¬ 
land en het promoten van de sport 
bij de kinderen. „En daarin lijken 
we aardig te slagen”, zegt Willem 
Schenk, voorzitter van de Ad Hoe 
Commissie. „Over twee tot vier jaar 
hopen we aansluiting te hebben ge¬ 
vonden met de subtop van Europa. 
Onze grootste wens is het echter om 
iemand te kunnen afvaardigen naar 
de Olympische Spelen van Albert- 
ville in 1992”. Het NK in Geleen zou 
dus als een soort graadmeter gezien 
kunnen worden. 

In totaal nemen 54 kunstrijd(st)ers 
deel aan het nationaal kampioen¬ 
schap, dat voor het eerst in de ge¬ 
schiedenis in Limburg plaatsvindt. 
Verheugend is vooral het groeiend 
aantal inschrijvingen uit Limburg: 
dit jaar vijf. „Stilaan beginnen we 
nationaal mee te tellen. Zowel kwa¬ 
litatief als kwantitatief zitten we in 
de lift. Ik verwacht dat we ditmaal 
zeker enkele medailles halen”, 
meent voorzitter Grachten van de 
schaatsclub Geleen. 

Omdat de belangstelling bij de he¬ 
ren senioren minimaal is, kan Alex 
Vrancken uit Bunde bij voorbaat al 
rekenen op een zilveren plak. Goud 
lijkt voor Vrancken nog te hoog ge¬ 
grepen. De junioren A-kampioen 
van verleden jaargang treft in Al- 
cuin Schuiten immers een meedo¬ 
genloze concurrent, die al heel wat 
internationale ervaring in zijn baga¬ 
ge heeft. 


„Schuiten en Winkelman zijn ouder 
dan ik en hebben meer ervaring. 
Daarentegen hebben de jongere 
meisjes minder problemen met bij¬ 
voorbeeld de drievoudige spron¬ 
gen”, zegt Roymans, die zich voor 
eigen publiek per sé wil waarmaken 
en derhalve beslagen ten ijs komt. 
„Ik heb de laatste drie weken alles 
opzij gezet voor het schaatsen. Ik 
wil echt iets leuks laten zien en 
daarom train ik dagelijks zes tot ze¬ 
ven uur op het ijs”. 

Roymans hoopt vooral tijdens de 
lange Kür voor wat vuurwerk te 
kunnen zorgen. „Die telt ook het 
zwaarst. Het maakt niet uit als ik 
met de verplichte figuren, die ze 
overigens over enige tijd willen af¬ 
schaffen, onderaan eindig. Pas- als 
de korte en lange Kür aan de beurt 
zijn, moet ik de zenuwen in be¬ 
dwang houden, want dan telt elk 
foutje dubbel”. 


Programma 

Donderdag: 

7.00-17.'40 uur trainingen. 

Vrijdag: 

7.00-14.40 uur verplichte figuren, 
16.55-17.25 uur verplicht dans, 17.40- 
23.05 uur korte Kür, 23.20-23.35 uur 
ijsdansen OSPD. 

Zaterdag: 

7.00-11.10 uur training vrije Kür, 
11.25-11.45 uur training vrije dans, 
14.00-19.25 uur vrije Kür junioren, 
19.30-19.45 uur vrije dans, 20.00-21.35 
uur vrije Kür senioren heren en da¬ 
mes. 


Bij de dames senioren (acht deel¬ 
neemsters) wordt heel wat meer 
spektakel verwacht. Huizehoge ti¬ 
telkandidates zijn Jeltje Schuiten, 
dit seizoen al zeker van EK-deelna- 
me, en Astrid Winkelman, regerend 
kampioene. De Sittardse Daniëlla 
Roymans geldt als een van de outsi¬ 
ders. De nummer zes van verleden 
jaar denkt niettemin een gooi te 
doen naar de medailles. „Maar dan 
mag er niet veel misgaan”. 


Goed herstel 
Mini ware Weert 

Van onze medewerker 

HAARLEM - Gisteravond heeft de 
Limburgse eredivisionist Miniware 
Weert in de Haarlemse basketbal- 
week een overwinning weten te be¬ 
halen op het Joegoslavische Siben- 
ka Sibenik: 74-69. Miniware kende 
een slechte start. De aanvalsopzet 
was goed maar de afwerking liet te 
wensen over. Slechte schoten mis¬ 
ten doel zodat de Joegoslaven de te¬ 
genaanval konden opzetten. 

De tegenstander verwierf na vier 
minuten spelen een voorsprong van 
4-14. In de twaalfde minuut maakte 
Chris van Dinten met een dunk de 
stand voor de eerste maal gelijk. De 
Weertenaren namen het heft in han¬ 
den en gingen rusten met een voor¬ 
sprong van 40-36. In de tweede helft 
moest Van Kempen de sterspeler 
Slavica in de ban houden. Deze Joe¬ 
goslavische international, normaal 
goed voor dertig tot veertig punten, 
had daar veel moeite mee. In twintig 
minuten kwam hij niet verder dan 
zeven punten. 

De voorsprong die Sibenka in de 
dertiende minuut had (57-58) ver¬ 
dween als sheeuw voor de zon door 
het goede spel van onder meer 
Banks. Hij werd later uitgeroepen 
tot man van de wedstrijd. Vlak voor 
tijd gaf Weert de tegenstander de 
doodslag. 

Vandaag speelt Miniware in een uit¬ 
verkochte Kennemer sporthal de 
laatste wedstrijd tegen het Australi¬ 
sche Brisbane Bullets, dat eerder 
van Sibenka verloor. 

Den Helder won met 94-85 van Den 
Bosch. 


Trainerscarrousel 


• HOENSBROEK - Wim Hendriks, 
bezig aan zijn eerste jaar bij vierde 
klasser Kaspora, zal ook de komen¬ 
de seizoenen bij de Hoensbroekse 
vereniging werkzaam zijn. 


Turbo's Tobsport 


f door dik 
bruynestyn 
u'tet Z.L. v.d. KNVB 

jNen 

{Wljhuip 

oh d G : ,jz ^ r 

Keuzer 
üY°lksliuis 
X'.WoKVath 
. Sh - Apollu 

§l« 

HJ«ïn-Voik.li. 

'Kantje 

Volkshuis 
(SC teSchuextxTK 

V/^V K n nt - K ‘ 

(> lkshuis 

V**. h 

K s k 

rV „t'Kantje 
C *Ce b -.Cebest 


■lel» 


VïyTl 


■stu 


0-7 

0-7 

7-0 

2-5 

7-0 

5-2 


2-5 

5-2 


5-2 

7-0 

2- 5 

3- 4 
5-2 
5-2 
5-2 

4- 3 

2-5 

5- 2 
2-5 


Vink-W'rade 
Voerend.-Treffers 
Kantje-Vink 

IA 

Voerend.-Volksh. 
Wolfrath-Schaesb. 
Benelux-Waubach 
St. Bavo-Born 
Vaals-Societt. 
Schaesb.-Benelux 
Volksh.-Societt. 
BBC-Voerend. 
Waubach-St. Bavo 

1B 

BG-Sehaesb. 

N Klossen BCH 
GONA-BBC 
Societt.-Volksh. 
Maasb.-Kantje 
Volkshuis-BVG 
Schaesb.-Maasb. 
Academie-Societt. 
BCH GONA 

2A 

Quick-Maas band 
Eikeb.-Holtum 
BVG-Wolfrath 
Schaesb -TI-F 


5-2 

7-0 

7-0 

5-2 

0-7 

7-0 

5-2 

2-5 

0-7 


5-2 

2-5 

7-0 

0-7 

2-5 

4-3 

7-0 

2-5 

7-0 


7-0 

2-5 

2-5 

2-5 


Societt.-HGK 

TIP-Sanderbout 

Wilhelm-Bluf 

Sanderb.-BVG 

HGK-Holtum 

Eikeb.-Maasb. 

Wolfrath-Bluf 

2B 

Quick-Eikeb. 

Soeiett.-Holtum 

TI-Kempke 

Stein-Benelux 

Heukske-Wilze 

Eikeb.-Heukske 

Wilza-Tjoba 

Quick-Benelux 

3A 

Eikeb.-HGK 
Heukske-Meers 
Statie-Maasb. 
Maurits-Volksh. 
Wilhelm.-Wilza 
Volksh.-Heukske 

3B 

Born-TIP- 
HGK-Baandert 
Wolfr.-Heukske 
Volksh.-Tjoba 


2-5 

0-7 

7-0 

4-3 

2-5 

7-0 

2-5 

2-5 


3- 6 
7-2 
2-7 
5-4 

4- 5 
0-9 


0-9 

4-5 

6-3 

4-5 


Kempke-Eikeb. 
Baandert-Kampke 
TIP-HGK 
Heukske-Volksh. 


4A 

Wolfrath-Tjoba 2-7 

GONA-Baandert 2-7 

Maasband-Born 6-3 

Bluf-Holtum 0-9 

Born-Wolfrath 7-2 

Holtum-GONA 9-0 

4B 

Butting-Hoger 5-4 

Maurits-Baandert 3-6 

Societt.-O. Oms 4-5 

Banadert-Bluf 5—4 

O.Ons-Butting 9-0 

5A 

O.Ons-BVG 3-6 

Heukske-Stein 2-7 

Tjoba-Baandert 9-0 

Eikeboom GONA 6-3 

District Maastricht e.o. 

IA 

Berceuse-KOT 2-5 

Vnendenkr.-Sjaan 2-5 

MBV 2-Klossers 2-5 


1B 

BCM-Heer 3 2-5 

Vilt-Keizer 6-1 

Heer 2-Geulle 2-5 

2A 

Haverput-Bunde 2-5 

Vollere 2-Itteren 5-2 

Ulestr. 2-MBV 3 5-2 

Concordia-A. Wolder 3-4 

Keizer 2-Wolder 2-5 

Ridder-Nazareth 7-0 

2B 

Bunde 2-Haverput 2 2-5 

Itteren 2-Volière 0-7 

Klossers 2-Ulestr. 3 2-5 

Klos 2-A. Raak 5-2 

Duuker-Rheingold 2 5-2 

MBV 4-Gerlach 5-2 


2C 

Eijsden-DOT 5-2 

Heer4-Gronsveld 7-0 

KOT 3-Ulestraten 4 7-0 

Keer-KI os 3 3-4 

Rheing. 3-Banholt 4-3 

Vilt 2-L. Band 0-7 


2D 

DOT 2-Eijsden 2 
Gronsveld 2-K1. Vier 
KOT 4-Heer 5 
L. Band-Klos 4 
Rheingold 4-Sjaan 2 
Heer-Vriendenkr. 2 


3A 

BCM 2-A. Wolder 2 7-2 

Geule 2-Duuker 2 2-7 

Keizer 3-Heukske 4-5 

Itteren 3-Klossers 3 7-2 

Sport-Rheingold 5 4-5 

3B 

A. Wolder 3-Banholt 2 5—1 

BCB 2-Bookvink 2 2-7 

Eendracht-Ketsers 5—4 

Voliere 3-MBV 5 4-5 

3C 

Banholt 3-L. Band 2 2-7 

Eijsden 3-DOT3 4-5 

Ketsers 2-Keer 2 2-7 

KOT 5-A. Raak 2 2-7 

Noorbeek 2-Mergell. 7-2 

4A 

Haverput 3-Bookvink 3 7-2 


Keemel 2-Heukske 2 5—4 

A. Wolder 4-Berceuse 2 2-7 

Itteren 4-Klossers 4 2-7 

MBV 6-Rheingold 6 5—4 

4B 

Bookvink 4-Haverput 4 2-7 

Heukske 3-Keemel 3 7-2 

Duker3-BCB 3 2-7 

Wapen v. B.-Waalsen 5—4 

Rheingold 7-Wolder 3 4-5 

4C 

Keer 3-DOT 4 9-0 

L. Band 2-Heer 6 7-2 

KI. Vier 2-Ketsers 3 8-1 

Noorbeek 3-L. Band 3 0-9 

Sjaan 3-Oost 2 7-2 

4D 

Eijsden 4-Concordia 2 4-5 

Klos 5-Heer 2 9-0 

Ketsers 4-K1. Vier 3 4-5 

L.Band 4-Noorbeek 4 5-4 

Vietorie-Heugem 3 9-0 

5A 

Mergell. 2-Bereeuse 3 5—4 

Vnendenkr. 3-Eijsden 5 2-7 

L. Band 3-Heer 3 4—5 

Noorbeek 5-Victorie 2 4-5 


5B 

Berceuse 4-BCB 4 
Heukske 4-Diekske 
Heugem 3-Bookvink 5 
A. Wolder 5-DES 
Sjaan 4-Keizer 4 

5C 

L. Band 5-DES 2 7-2 

DOT 5-Concordia 3 7-2 

Ulestraten 5-K1. Vier 4 7-2 

Keemel 4-Keizer 5 5—4 

Mergelland 3-Vilt 3 1-8 

DRIEBANDEN Klein 
Groep A 

Ulestraten-BCM 2-5 

Heukske-Gronsveld 2 4-3 

KOT-Heer 2-5 


Interpolis Drive te Heerlen: 
Groep A: 1. Meijs-Spaay 


48.33% 

56.25% 

53.75% 


2. Crapels-Huijnen 
3. Meijer-Wolters 


Groep B: 1. Bakker-Bakker jr. 
61,25%; 2. echtp. Postma 

59.17%; 3. v.d. Peppel-Tim- 
mers 58.33%; 

Groep C: 1. echtp Weisscher 
59:58%; 2. echtp. Durville 

55.83%; 3. dms. Hamers-Snie- 
kers 55.42%; 

Groep D: 1. Dabekousen-Mul- 
ler 65.10%; 2. Diederen-Snie- 
kers 59.38%; 


Hoeve de Aar trio-league 

Pin Up-BMN V/2-3 V 2 

Raadsel-Laatste Mom. 3-2 
Internationals-DDD 4-1 
’t Boebelke-Joemi 0-5 

Hoeve de Aar dubbel-ieague 1 
Returns-Pm Ups 
Malgrat-The Katz'.'ï-3'.'i: 

W C.-Lustige Zwei 
Knakkers-Lav. Team 
Val Om-Bingo's 
Midways-Bowl. Ang. 

SOS.-Blind 


Vriendenkr. 2-Vriendenkr. 
MBV 2-Nazareth 

5-2 

5-2 

1 I Bowling 1 B.C. Hoeve de Aar Heerlen 

Groep B 


B.B.H. dubbel-league 


BCM 2-Noorbeek 

2-5 

Hodaar-MPG 

2-2 

Gronsveld-Heer 

• 5-2 

Ladies First-Stap In 

3-1 

Vriendenkr. 3-KOT2 

3-4 

Sn. Aarveld-de Fontein 

2-2 

Heer 3-Heer 2 

4-3 

BT Kameleon-Twihght 

2-2 

Sjaan-Wapen v. B. 

2-5 

Kever Freaks-B.E.H.A. 

4-0 

MBV 3-MBV 

2-5 

VOG-Strike and Spare 

2-2 


1-3 

1-3 

0-4 

0-4 

3- 1 

4- 0 


Hoeve de Aar dubbel-league 2 

Puppies-Riefie 1-3 

Madonna's-A.B. 0—4 

B.Z.N.-Anco 4-0 

Optimisten-Blind 4-0 

Missers-Lablo's 1-3 

Volhouders-Snoopy 3-1 

Good Luck-Pinhunters 3-1 

B.B.H. trio-league 
Pinfall positions-day 
Teddies-Brown Bears 0-4 

Camp. Girls-Spoilers 0-4 

Kodiaks-Master Bears 4—0 

HPL/Golob-Birmangs 3-1 

Obies-de Meisjes 1-3 

Koala’s-U.D. 1 0-4 

Polar Bears-Wombats 3-1 

U.D. 2-Blind 4-0 
V 
Dies ist nur eine kleine Auswahl aus über 40.000 E0Gllï]0ffl0"Qualitëtsartikeln aus . 

15 mEI DOBlEUBl 3-Fachabteilungen wie Maschinen/Werkzeuge, Eisenwaren, Leuchten/Elektrc | 
Installation Autozubehör, Farben/Tapeten, Sanitar, Hoiz, Fliesen, Bauelemente, Garten etc. 

Paneele Eiche-naturwuchs 

echtholzfurniert, oberftachenbehandelt, 
Rundumnutung mit loser Feder, 12mm stark. 
260x12,5 cm, 260x20cm 1 C95 

m 2 I3i 

Dekor-Paneele 

kunststotfbeschichtet, Sterke 12 mm, 

260 x 12,5 cm mit loser Feder, 

Dekor Eiche heil Nachbildung, 

Dekor Esche weiB Nachbildung 


Fertigparkett 
Eiche Schiffsboden 

wohnfertig versiegelt, ideal für Renovierung, 
zur schwimmenden Verlegung. 

180 x 30 cm, 8 mm stark, OQ95 

0,3mm Nutzschicht m 2 fcw» 


tieo Karcher Hochdruckreiniger 455 

Für die mühelose Reinigung rund urn Haus, Hof, Auto und Garten. 

Der preiswerte Hochdruckreiniger mit der starken Leistung von 50 bar, 
mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Handspritzpistole, Düse umschaltbar 

auf Hoch-und Niederdruck, _ 

11 kg leicht 


Innendispersionsfarbe 

weiB, matt, waschbestandig, deckkraftig, 
WeiBgrad 88,9%, Deckkraft 98,8%, 
Scheuerzyklen 500 
7,5-l-Eimer 


o.» 


Erfurt-Anaglypta 

Ein reines Naturprodukt mit dem blauen 
Umweltengel und hoher Pragestabilitat. 
Pragetapeten in 5 putzartigen und ornamen- 
talen Strukturen. Der plastische Effekt bleibt 
auch nach dem Überstreichen 
erhalten. Rolle ca. 10,05 x 0,53 m J • Vii 


0 


Cutterkant-Jetroller 

Der neue Farbroller mit groBem Farbtank im 
Griff. Eine Füllung reicht für ca. 6-10 m 2 an 
Wand und Decke. Einmal füllen, viele Male 
rollen. Einfacher kann streichen nicht sein. 
Füllvorrichtung paBt auf jeden Farbeimer^ 
Automatisches Füllventil, 
einfache Reinigung U 


Exclusivim] 


w-m- 


arnpimtar ^ 

es 


_ëqgqqqqis 

Wagner Farbspritzpistole 
Sondermodell „Everspray 250” 

Stufenlos regelbare Spritzleistung 0-250 g/ 
min. durch Sinterhartmetallzylinder, auchfü^^ 
abrasive Medien geeignet. 

Viskositat bis 80 Din/Sek., ’ I 

1 Jahr Garantie ■ • 


^pinaplus Wandfof^ 


Ihr Spezialist für Werkstatt Haus und Garten 


Alpinaplus-Wandfarbe 

weiB, gut deckend, waschbestandig nach 
DIN 53778, umweltfreundlich OQ95 

10-l-Eimer mm w» AKO Schnellheizer 
S 240 LS/LSU 

1000/2000 Watt, vielseitig einsetzbar in 
Wohnraum, Küche oder Bad, als Wand- ode f 
Standgerat, superieise mit Überhitzungs- 
schutz mit Rückschaltsperre 
für höchste Sicherheit 


Prazisionsgehrungssage 

Made in Germany zum Superpreis, 
gebrauchsfertig, komplett montiert und ein- 
geschnitten, mit Universalblatt für Holz, 
Leichtmetall und Kunststoff. Schnittiefen- 


einstellung, Langsanschlag, automatische i 
Schnittwinkeleinrastung. Schnittbreite^^^J 
125 mm, Schnitthöhe 120 mm, 

Blattiange 550 mm J I T • 


5100 Aachen, Krefelder Str. 216, gegenüber Tivoli, Tel.: 02 41/150 23 

Zufahrt auch über Goebbelgasse - Autobahnabfahrt Aachen Zentrum/Würselen 

0 raEimiïiHmB -Kunden parken kostenlos 


.mehr o 1 *. 

ein Boun^l