Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


Verknold 


4\ 


«ff*? 


im 


burg 


s 


a 


r, Jdag 6 januari 1989. 


JSieversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


71e jaargang nr. 5 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,40 


f oorlopi**' verbod: 

hrinonclenaren 
mogen niet 
uit eigen 
tuin eten 

Van onze verslaggever 

^RMOND/STEIN - De eigena- 
v an de volkstuintjes in Oud- 
rrnond nabij de slikvijvers 
de Maas' mogen voorlopig 
et^ n Ze ^ S e ' tee lde groenten meer 

^ en bodemonderzoek van de 
r ovincie in het kader van de In- 
er imwet Bodemsaneringen naar 
v entuele verontreinigingen 
,°° r de aanwezigheid van de 
, ^vijvers heeft uitgewezen dat 
grondwater in de buurt ver¬ 
kild is. 

r kon echter nog niet vastge- 
l ^ld worden of de grond in de 

u mtjes eveneens verontreinigd 
is. 

^ a arnaar wordt binnenkort een 
leuw onderzoek gehouden. In 
pachting daarvan acht de pro- 
ln cie het verstandiger dat er 
°orlopig niet meer uit de volks- 
r/htjes geconsumeerd wordt om 
* risico uit te sluiten. 


Wég vrij voor 
hieuw overleg 
conventionele 
bewapening 

lehk^ “ De Sovjetunie en Turkije 
ij °ben een compromis bereikt dat 
Weg vrijmaakt voor een nieuw fo- 
b e m voor onderhandelingen over 
Parking van de conventionele 
thHkrachten. Volgens de diploma- 
gj 1 z Ün de Sovjetunie en Turkije het 
v Ps geworden over de vraag hoe- 
c ei van de grensgebieden van Tur- 
ije betrokken zouden moeten wor- 
ll n bij de de nieuwe onderhande¬ 
len over conventionele bewape- 
hing 

Ty 

Was een van de laatste punten. 
Il i een begin van de onderhande¬ 
len tot nu toie in de weg stond. 
„Hfkije wilde delen van zijn grond- 
e b *ed langs de grens met Iran, Irak 
b Syrië buiten de besprekingen 
r °Pden, maar dat stuitte op bezwa- 
n van de Sovjetunie. 
e CST-onderhandelingen, waar- 
«h de zestien NAVO-landen en de 
v en Warschaupact zullen deelne- 
v ” en . moeten in de plaats komen 
j a an de MBFR-besprekingen die al 
e h in het slop zitten. 


Het 


weer 


Èti? PSTACHTIG 
Kist neer slaggebied dat ons 
i„^ er avond bereikte zal ons 
(j e Qe ochtend en het begin van 
biddag nog periodes met 
den* brengen. De hoeveelhe- 
ojjj bonnen plaatselijk hoog 
(jj^Ppen, Na het passeren van 
y- heerslaggebied houden we 
Itjfl bewolking met maar een 
^ *he kans op wat zon en in 
\yj ^ v °nd een lichte bui. De 
nijd is matig tot vrij krachtig 
tj r .het zuidwesten maar 
tot 11 ‘ n de mi ddag naar west 

l har°° rdwest en neemt af tot 
0 J l g- De temperatuur loopt 

Vo l °t 6 graden in de middag, 
trefr ac tuele informatie be- 
ifu len de het weer in Limburg 
Vi nt u bellen 06-91122346. 

iOh NDA AG ; 

in a °P ; 08.47 onder: 16.45 

‘* a n op; 08.16 onder: 14.43 

^*G EN: 

o°p. 08.47 onder: 16.47 

a bop: 09.07 onder: 15.58 


Veel milieu¬ 
specialisten bij 
‘-innburgse politie 


MOSKOU - De Russische burgerrechtenactivist en kern¬ 
geleerde Andrej Sacharov is gisteren kandidaat gesteld 
voor het nieuwe Sovjetparlement dat binnenkort geko¬ 
zen moet worden. Dit heeft het Sovjetnieuwsagentschap 
TASS bericht. 

De 67-jarige Sacharov, de nestor van de dissidente bewe¬ 
ging in de Sovjetunie, werd met een 'overweldigende 
meerderheid’ voorgedragen door het wetenschappelijk 
personeel van het Ivan Pavlov Instituut voor natuurkun¬ 
de in Moskou. Sacharov staat kandidaat voor één van de 
75 zetels die in het nieuwe Congres van Volksafgevaar- 
digden zijn gereserveerd voor wetenschapslieden. 


Sacharov kandidaat 
Snvj etparlement 


Sacharov, die wel bekend staat als de ’vader’ van de Sov- 
jetrussische waterstofbom, speelde in de jaren zeventig 
een belangrijke rol in de dissidente beweging. In 1980 


werd hij verbannen naar Gorki. Pas zes jaar later mocht 
hij op voorspraak van Sovjetleider Michail Gorbatsjov te¬ 
rugkeren uit zijn ballingsoord. Na zijn terugkeer in Mos¬ 
kou vatte Sacharov zijn activiteiten voor de eerbiediging 
van de mensenrechten in de Sovjetunie weer op. 

Maar tegelijkertijd ontpopte hij zich tot een fervent aan¬ 
hanger van Gorbatsjovs hervormingsprogramma. Sacha¬ 
rov werd in oktober in het presidium van de Sovjetakade- 
mie van Wetenschappen gekozen, een organisatie die 
hem ooit wegens zijn dissidente activiteiten had ge¬ 
royeerd. een maand later kreeg hij toestemming voor een 
reis naar de Verenigde Staten. 


* 

Minister Deetman komt studenten onverwacht tegemoet 

Harmonisatiewet versoepeld 


Van onze parlementaire redactie 

DEN HAAG - Minister Deetman van Onderwijs is bereid tot 
een aanzienlijke versoepeling van de omstreden Harmonisa¬ 
tiewet. Daarin wordt het studeren met een beurs en lage colle- 
gelden beperkt tot maximaal zes jaar. Deetman wil studenten 
die van het HBO doorstromen naar de universiteit één studie¬ 
jaar extra geven, op voorwaarde dat ze hun HBO-opleiding 
binnen de vier jaar hebben afgerond. Eerstejaars die afhaken, 
mogen voortaan een nieuwe studie beginnen, zonder dat ze 
daarmee een jaar verspeeld hebben. 


Dat zijn de belangrijkste resultaten 
van het gisteravond gehouden over¬ 
leg tussen minister Deetman en de 
studenten. De Landelijke Studen¬ 
tenvakbond ging onder voorbehoud 
akkoord met de voorstellen, maar 
toonde zich niettemin enthousiast 
over de concessies van Deetman. 
,,Met deze voorstellen zijn de werke¬ 
lijk pijnlijke punten uit de Harmo¬ 
nisatiewet gesneden,” concludeer¬ 
de Maarten van Poelgeest, voorzit¬ 
ter van de Landelijke Studenten¬ 
vakbond. Het extra jaar voor men¬ 
sen met een tweede studie gaat min¬ 
stens 10 miljoen kosten. Duidelijk 
dat het geld uit de onderwijsbegro¬ 
ting gehaald moet worden. 

Constructief 

De onderhandelingen voltrokken 
zich in een opmerkelijk constructie¬ 
ve sfeer. Het eerste overleg tussen 
de minister en de studenten na de 
massale studentenacties in novem¬ 
ber mislukte compleet. De studen¬ 
ten liepen toen kwaad weg. Dit keer 
boekten de studenten naar hun 
eigen zeggen een fikse overwinning. 

Na langdurig aandringen van de 
studenten beloofde Deetman uni- 
versiteiten niet langer te dwarsbo¬ 
men als ze vervolgopleidingen sa¬ 
menstellen die langer duren dan 2 
jaar. Deze korte opleidingen zijn be¬ 
doeld voor doorstromende HBO- 
studenten. Volgens de studenten¬ 
bonden is het in sommige studie¬ 
richtingen - uit onderwijskundig 


oogpunt - noodzakelijk daarvoor 
minstens drie jaar te reserveren. 


Beurzen 


Ook met betrekking tot de over¬ 
gangsregeling voor studenten die 
komend studiejaar aan hun tweede 
studie willen beginnen, toonde 
Deetman souplesse. Minister Deet¬ 
man hoopt deze maand van zowel 
het kabinet als het parlement het 
groene licht te krijgen voor zijn con¬ 
cessies. 


Zaïre wijst 
ex-dictator 
Idi Amin uit 

NAIROBI - Zaïre heeft de voorma¬ 
lige dictator van Oeganda, Idi Amin, 
uitgewezen. Amin, die in 1979 als 
president van Oeganda werd afge¬ 
zet. was vanuit zijn ballingoord Sa- 
oedi-Arabië met een valse pas op 
reis in West-Afrika. 

Dinsdag kwam hij vanuit Nigeria 
via een omweg door Liberia in Zaïre 
aan. Amin, toonde bij aankomst in 
de hoofdstad Kinshasa een Zaïrees 
paspoort. Veiligheidsagenten iden¬ 
tificeerden de lange, gezette man 
echter snel als de gevreesde ex-pre- 
sident van Oeganda. • In een onverwacht 
vriendschappelijke 
sfeer begon gisteren het 
overleg tussen minister 
Deetman en de studen¬ 
tenbonden. Na afloop 
bleek het overleg tegen 
de verwachting in suc¬ 
cesvol te zijn verlopen. 


Washington: Libische MiG’s waren bewapend 

Moskou noemt Amerikaanse 
actie ’staatsterrorisme’ 

WASHINGTON/MOSKOU - De 

Verenigde Staten hebben blijk ge- Vil . ^ !j 'A, ‘ r 

geven van politiek avonturisme. B «i ; %. jp ro y 

Daarnaast maakten zij zich schul- H f y! 

dig aan staatsterrorisme. Dit is de Hl# , if , # " |;’'® OMfl 

eerste officiële reactie van de Sov- ■ Jp1 ^ffff$ jgL 

jetunie op het luchttreffen woens- ff * Ê < • > #j^ffff" t :.*fc1 

dag boven de Middellandse Zee, fff . * ^Ks MS» J|jl 

waar twee Libische straaljagers iMi i - ,«*• ■■**» ff; IL , 

neerstortten nadat zij getroffen . ^H- 

waren door Amerikaanse raketten. f 

De piloten van de Amerikaanse 
straaljagers beschikten, op het mo- i TM! I 

ment dat zij hun raketten afscho- , ff J f ^H|j|||jp||l 

ten, niet over concrete aanwijzin- ff| JL " 

gen dat de Libische MiG’s hen op ffpjrff ^^^^^ff|ffj^^Hfffffflf *y' 

de radar hadden. Dit heeft de 

woordvoerder van het Amerikaan- |J| Jff jy 

se ministerie van Defensie, Dan ff', | lET 

Howard, meegedeeld. [ffr ifc ^ / 
(ADVERTENTIE) 


WEEKAANBIEDING Philips/lg nis, 
wasdroger f 

4,5 kg droogtijd tot 120 mm. instelbaar. 
Keuze voor twee warmtestanden. 
Elektrische deurbeveiligmg. 

Adviesprijs 806- ^ 


499 ,- 


Voll. eigen techn. dienst. Geen 
voorrijkosten. Alleen bij 

EXPERT KEULEN 

Markt 19, Simpelveld, 
tel. 045-443344. 


Zeven doden bij 
treinongelukken 
in Joegoslavië 

BELGRADO - In Joegoslavië zijn 
gisteren ten minste zeven doden en 
een honderdtal gewonden gevallen 
toen de exprestrein van München 
naar Belgrado in dichte mist op een 
tankauto botste op een onbewaakte 
overweg ter hoogte van de plaats 
Golubmci. Dit heeft de Joegoslavi¬ 
sche televisie gemeld. 

De locomotief en zes wagons ont¬ 
spoorden en sloegen deels over de 
kop. Ongeveer 30 zwaargewonde 
passagiers zijn naar ziekenhuizen 
gebracht. Naar verluidt zaten rond 
400 mensen in de trein ten tijde van 
het ongeluk. 

De sneltrein van Zagreb naar Bel¬ 
grado was eerder gisteren bij Novs- 
ka (in Croatië) op een bus ingere¬ 
den. Daarbij raakten zeven mensen 
gewond. 


(ADVERTENTIE) De Sovjetunie kan niet aanvaarden 
dat ’de Verenigde Staten zich het 
recht voorbehouden als agent van 
de wereld op te treden. Het gaat niet 
aan dat Washington een soeverein 
land als rechter vonnist. Dergelijke 
acties, die een bewijs vormen van 
politiek avonturisme en staatsterro¬ 
risme, kunnen ernstige gevolgen 
hebben,” waarschuwde woordvoer¬ 
der Gennadi Gerasimov van Buiten¬ 
landse Zaken. 


• De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van De¬ 
fensie, Dan Howard, terwijl hij tot op de seconde precies het 
verloop van het incident met de Libische MiG’s beschrijft. 


H A W E Int 

ernational 

Groothandel m meubelen tap 

i/ten gordijnen en zonwering 


Akerstraat-Noord 54 - Hoensbroek - Tel. 045-216655 

Tot 80% korting 

wegens brand 

grote partij meubelen, tapijten en gordijnen met 
lichte brand-, water- of rookschade. 

Verkoop: vrijdag 6-01, zaterdag 7-01, maandag 9-01, 
dinsdag 10-01, woensdag 11-01 van 10.00 tot 16.00 uur. 

In koelbedrijf gelegen Breitner (bij 2e overweg) te Schinnen. 

Voor info tel. 045-216655 


Vijandig’ 


■ ■„sorry, ik ben 
milieuspecialist"... 


Volgens de lezing van de VS ge¬ 
droegen de Libische vliegtuigen 
zich op een vijandige manier toen 
de F-14’s ze neerschoten. Video-op- 
namen die zijn gemaakt door came¬ 
ra’s aan boord van de Amerikaanse 
F-14 gevechtsvliegtuigen bewijzen, 
dat de Libische MiG’s gewapend 
waren en vijandige bedoelingen 
hadden. Aldus Howard, die ver¬ 
klaarde dat de opnamen duidelijk 
maken dat Libië heeft gelogen toen 
het woensdag zei dat de MiG’s het 
slachtoffer waren van een voorop¬ 
gezette aanval en geen raketten aan 
boord hadden. 

De Amerikaanse en Italiaanse auto¬ 
riteiten hebben de veiligheid opge¬ 


voerd rond een militair complex bij 
het Zuiditaliaanse Napels waar bij¬ 
na 9.000 mensen wonen. Dit gebeur¬ 
de uit voorzorg voor een mogelijke 
vergeldingsactie voor het neer¬ 
schieten van de Libische straalja¬ 
gers. 

KG oneens 

De Europese Gemeenschap is het 
gisteren niet eens geworden over 
een gezamenlijk communiqué naar 
aanleiding van het Amerikaans-Li- 
bische incident van woensdag. Een 
woordvoerder van het Spaanse mi¬ 
nisterie van Buitenlandse Zaken 
volstond met de mededeling dat ’er 
geen consensus was’. 

Inmiddels zou de Amerikaanse pre¬ 
sident Reagan is er niet langer voor¬ 
stander van zijn, de omstreden che¬ 


mische fabriek in West- Libië aan te 
vallen. Aldus de Washington Post 
op gezag van regeringsfunctionaris¬ 
sen. Volgens de krant is de presi¬ 
dent, die nog maar enkele weken 
gelegen verklaarde militaire acties 
tegen de fabriek niet uit te sluiten, 
van mening veranderd vanwege het 
’grote internationale oproer’ dat van 
zo’n aanval het gevolg zou zijn. 


Gisteren is de Veiligheidsraad be¬ 
gonnen met een speciale zitting 
over het incident. Die zitting werd 
bijeengeroepen op verzoek van Li¬ 
bië, dat een veroordeling wil van 
wat wordt genoemd ’de Amerikaan¬ 
se agressie’. Maar zo’n resolutie 
maakt geen kans, al was het alleen 
maar, omdat de VS in de Veilig¬ 
heidsraad over een vetorecht be¬ 
schikken. 


(ADVERTENTIE) 


Naam:. 


Tanita Tikaram: 
nieuwe ster aan het 
firmament. 

pagina 2 

Simon van Collum 
denkt nog niet aan 
stoppen. 

pagina 7 

Snel platzak door 
’Balletje-Balletje’. 

pagina 16 


# Koeman-gekte 
verdrijft 

Cruijjf-aanbiddmg in 
Spanje. 

# Dopmgbekentenis 
Hans Kraay jr. zorgt 
voor opschudding. 

# Zaalvoetballers 
moeizaam langs 
Denemarken (4-2). 

# Lucien Loyens eerste 
Limburgse 
tnathlonprof. 

België legt 
vrije verkoop 
van geweren 
aan banden 

BRUSSEL - De Belgische re¬ 
gering heeft besloten met in¬ 
gang van vandaag de vrije ver¬ 
koop en het bezit van de zoge¬ 
naamde 'riot-guns' aan ban¬ 
den te leggen. Deze geweren 
zullen voortaan alleen nog 
maar gekocht mogen hebben 
met een vergunning van de 
plaatselijke politie. Wie er nu 
al een heeft moet een vergun¬ 
ning aanvragen. 

Tot vandaag kon een not-gun - een 
geweer met verkorte loop en een 
zwaar kaliber - in de Belgische wa- 
penwinkels net zo gemakkelijk wor¬ 
den gekocht als een pakje boter in 
de supermarkt. De laatste jaren zijn 
in België dan ook duizenden van 
deze vervaarlijke wapens over de 
toonbank gegaan. 

Riot-guns golden tot vandaag, net 
als .22 'long nfles’ als jachtgeweren 
en in België waren die altijd vrij te 
koop. Volgens niet officiële cijfers 
zouden er in België ongeveer 
800.000 geweren in omloop zijn, of¬ 
wel een op elke twaalf Belgen. Na 
Frankrijk is dat een record in Euro¬ 
pa. 

Al jaren is door politie en politieke 
partijen aangedrongen op wettehj 
ke maatregelen, maar die bleven 
steeds uit. De grootste aandrang 
ontstond na 1985, het jaar waarin de 
beruchte Bende van N ij vel met riot¬ 
guns een reeks bloedige overvallen 
op supermarkten uitvoerde waarbij 
zestien mensen werden vermoord. 
Ook wordt de not-gun vaak ge¬ 
bruikt bij overvallen. Het afgelopen 
jaar zelfs 62 maal. Door de korte 
loop van het wapen en het zware ka¬ 
liber hagel (tien kogels per patroon) 
bestrijkt men met zo'n geweer een 
grote ruimte. Een schot met een 
riot-gun van niet te grote afstand is 
daardoor vrijwel altijd raak en vaak 
dodelijk. 

Het verbod geldt ook voor andere 
wapens met verkorte loop en op¬ 
vouwbare of uitneembare kolf die 
makkelijk te verbergen zijn. Maar 
nog niet voor de long rifles. Dat 
komt omdat die als jachtwapens te 
boek blijven staan, terwijl de riot¬ 
gun nu als ’verweerwapen’ geldt, zo¬ 
als de al verboden pistolen en revol¬ 
vers. 
t 


Postc. + plaats: - ^ _ _-—- 

2 " eke " 

n een kwartaalabonnem c t 7 eael) zenden aan 

kT n »<■" ««*» V°TJ°8S$B W*RLÊN. imburqs agblad Vrijdag 6 januari 1989 • Pagiri 


limburgs dagblad popmuziek en strips 


Tanita Tikaram is nieuwe ster aan het firmament 

Pas negentien, maar 
al jaren volwassen 


# Tanita 
Tikaram: „Ik 
ben gewoon 
geen meisje dat 
liever iets met 
anderen op 
touw zet”. 


Tanita Tikaram begint plotseling heftig te steunen en te puf¬ 
fen. „Wat jammer nou! Ik had echt de hoop dat we dit keer aan 
dit vervelende onderwerp voorbij zouden gaan. Kennelijk is 
het dan toch onvermijdelijk”, jammert ze. 


Aanleiding tot haar oprechte klaag¬ 
zang is de (verplichte) vraag of ze 
zich verwant voelt met de andere 
vrouwelijke singer-songwriters, die 
inmiddels hun stempel op het voor¬ 
bije popjaar 1988 hebben gedrukt. 
„Nee!", blaast de zangeres van Good 
Tradition en Twist In My Sobnety 
vervolgens met haar handen aan de 
mond in de microfoon van de cas¬ 
setterecorder. ..Er is geen sprake 
van een stroming. Hooguit van toe¬ 
val. maar zelfs dan nog vónd ik het 
overdreven om die paar meiden, die 
dit jaar zijn doorgebroken, apart te 
nemen. Alsof er verder mets ge¬ 
beurd zou zijn! Kijk je naar de pla¬ 
tenverkopen dan stelt die hele zoge¬ 
naamde vrouwenbeweging mets 
voor. In verhouding tot de werkelij¬ 
ke belangstelling is al die publiciteit 
rond Tracy Chapman en noem ze 
maar op zwaar overdreven”. 


popmuziek 


Redokiie Peter Hamons 
Markt 3. 6161 GE Geleen 
Teietoon 04490-46868 


Met eenzelfde nuchterheid bena¬ 
dert Tamta Tikaram haar eigen 
doorbraak. Dat ze op 19-jange leef¬ 
tijd al het opvallend volwassen de¬ 
buutalbum Ancient Heart heeft af¬ 
geleverd vindt ze zelf minder bij¬ 
zonder dan alom wordt gesugge¬ 
reerd. „Zo jong is dat toch met' 7 Van 
Morrison, Bob Dylan, Jackson 
Browne: die zijn ook allemaal nog in 
hun tienerjaren met schrijven en 
zingen begonnen. Wat die toen de¬ 
den was evenmin kinderachtig. En 
wat mijn stem betreft: die is welis¬ 
waar zwaar, maar daarom nog niet 
ouwelijk Tenminste, dat vind ik". 

In plaats van vroegrijp ziet het exo¬ 
tische Britse talent (haar vader is af¬ 
komstig van de Fiji-eilanden en 
haar moeder uit Borneo) zichzelf 
veel eerder als leeftijdloos. Zodoen¬ 
de begon Tamta Tikaram al snel met 
het schrijven van liedjes, die ze nu 
bestempelt als lullige popsongs. Op 
haar veertiende raakte ze helemaal 
in de ban van theater en literatuur, 
waarna ze haar gitaar aan haar broer 
gaf. Twee jaar later echter vroeg ze 
dat instrument weer terug, zo ingrij- 


Tanita Tikaram 
naar Sittard 

Op woensdag 25 september 
treedt Tanita Tikaram op in 
de stadsschouwburg van 
Sittard. Het concert begint 
om 20 uur. Momenteel zijn 
nog kaarten a 27 gulden in 
de voorverkoop te krijgen 
bij de bekende adressen. 
Voor zover voorradig kosten 
ze aan de avondkassa 30 
gulden. De produktie is in 
handen van buro Pinkpop. 

Van Tanita Takiram ver¬ 
schijnt binnenkort een nieu¬ 
we single , getiteld Cathedral 
Song. Op haar nieuwe CD- 
single komen twee live-ver- 
sies. te weten Let’s Make 
Everybody Smile Today en 
Over You AU. 


pend was voor haar de kennisma¬ 
king met het werk van Joni Mit- 
chell, waarna Tom Waits, Leonard 
Cohen en Van Morrison volgden. 
Achteraf beschouwd is Tanita („M’n 
moeder heeft voor de alliteratie ge¬ 
woon een T aan Anita toegevoegd”) 
nog steeds verbaasd over die ont¬ 
wikkeling. „Ik ben namelijk hele¬ 
maal niet met dat soort pure muziek 
opgegroeid. Thuis draaiden mijn 
ouders alleen maar het gangbare 
werk: Elvis, The Beatles, Otis Red¬ 
ding, Wilson Pickett. En ik vond dat 
allemaal hardstikke leuk”. 

i 

Anderzijds is er altijd die hang naar 
soleren geweest. „Bij alle artistieke 
experimenten, die ik achter de rug 
heb, ben ik altijd alleen van mezelf 
uitgegaan. Ik ben gewoon geen 
meisje, dat liever iets met anderen 
op touw zet. In zo’n geval ben ik al 
gauw bang voor gebrek aan vrijheid 
en voor de politieke verwikkelin¬ 
gen, die het samen werken vanzelf 
met zich meebrengt. Kortom, ik wil 
totale controle. Moet ik compromis¬ 
sen sluiten, dan voel ik me schuldig. 
De keerzijde van het alleen zijn is 
weer datje in feite niets met iemand 
anders kan delen. Dat is best wel 
eens zwaar”. Worden poëtische Ein- 
zelganger zoals zij nu geboren of 
door hem omgeving gevormd? Ta¬ 
nita Tikaram zegt over die kwestie, 
die ze zelf omschrijft als Nature ver¬ 
sus Nurture, geen uitspraak over te 
durven doen. „Waar we ook woon¬ 
den is mijn opvoeding altijd zeer 
Brits geweest. Heel strak dus, ge¬ 
heel in het teken van de school. Mijn 
mazzel was echter altijd dat ik me 
toch nooit zo druk hoefde te maken 
om de hoogste cijfers te halen”. 

Haar ontdekking plus aansluitende 
opmars heeft ze voor een belangrijk 
deel te danken aan haar manager 
Paul Charles, die eerder jarenlang 
de belangen van Van Morrison be¬ 
hartigde en nog altijd toerpromotor 
is voor onder anderen Tom Waits, 
John Hiatt, Elvis Costello en Jack¬ 
son Browne. Deze Ierse Londenaar 
hoorde Tanita Tikaram vorig jaar 
december voor het eerst tijdens een 
optreden- voor amper twintig man 
en was meteen verkocht. Door zijn 
bemiddeling kwam ze onder con¬ 
tract bij Warner Brothers, werd het 
duo Peter van Hooke-Rod Argent 
overgehaald om haar te produceren 
en verleenden onder anderen David 
Lindley, Paul Brady, Brendan Cro- 
ker en Mark Creswell als gastmuzi¬ 
kanten hun medewerking aan An¬ 
cien Heart. Anders gezegd, vanuit 
het niets komend was Tanita Tika¬ 
ram ineens omringd door vele tien¬ 
tallen jaren internationale vakken¬ 
nis, die ze naar eigen zeggen heel 
vriendelijk en subtiel naar haar 
hand heeft gezet. Een kwestie van 
geluk of van berekening en/of door¬ 
zettingsvermogen? „Elvis zei: ik 
was er op het juiste moment en op 
de juiste plaats", lacht Tanita, die 
uiterlijk best veel op de jonge Pres- 
ley lijkt. „Nee, in dergelijke theo¬ 
rieën geloof ik niet. In mijn geval ge¬ 
beurt dit soort dingen gewoon. Ik 
bedoel, ik jaag niets fanatiek na, het 
overkomt me allemaal. Dat vind ik 
ook het spannende van het artiest 
zijn. Ik ga de studio in zonder te we¬ 
ten met wat er zal komen. Ik zit wat 
te tokkelen op mijn gitaar, vind 
daarbij wat woorden en ik heb een 
liedje. Niets staat vantevoren vast, 
ik kan alle kanten op. Verwacht van 
mij daarom ook geen uitspraken 
over de toekomst. Die is volledig 
open”. 
popagenda 


JANUARI 

• 6: Effenaar Eindhoven: Inner Circle en Revelation Time 

• 6: Cultureel centrum Maaseik: Jazznight met o.a. Katty Robert 

• 7: High Chaparral Berg a/d Maas: Fietsefreem 

• 7: S’61 Roermond: De Wauze 

• 7; Apollo Deurne: The Run 

• 7; Walhalla Sevenum: Sugar Mama 

• 8: De Taphoeve Stramproy: Fietsefreem 

• 8: S’61 Roermond: Elkie Deadman 

• 8: Geelen Haelen; The Run 

• 8: De Kachel Brunssum: Action In D.C. 

• 8: Boerderij Geleen: Candy Dulfer & Funky Stuff (14 uur) 

• 13: Muziekcentrum Utrecht: Big Country (1) 

• 13: Effenaar Eindhoven: Gore en Negazione 

• 14: De Haverput Bunde: Fietsefreem 

• 14: De Sjörk Maastricht: Les Stones Acoustiques 

• 14: White Horse Eijsden: The Run 

• 14: Noorderligt Tilburg: Jimmy Johnson Band 

• 15: De Gijsbrecht Maastricht: Fietsefreem 

• 15: ’t Kubke Helden: The Run 

• 15: Effenaar Eindhoven: Lights In A Fat City 

• 17: Ahoy’ Rotterdam: Bros & The Global Push (1) 

• 18: Dilligence Heerlen: The Run 

• 20: P.O.C. Eindhoven: Jimmy Johnson Band 

• 20: Dilligence Heerlen: The Run 

• 21: Harmoniezaal Heugem: Fietsefreem 

• 21: De Boskar Peer: Risky Blues 

• 21: Maaspoort Den Bosch: Slayer (1) 

1 kaarten verkrijgbaar bij alle VVV-theaterbespreekburo’s 

2 bel voor kaarten naar Kasjmir Productions S 04499-1592 

3 bel voor kaarten naar Make It Happen S 09-3232338774 

4 bel voor kaarten naar Buro Pinkpop S 04490-52500 
Aanvullingen voor deze agenda? Bel vóór donderdag S 04490-46868 
(tijdens kantooruren). 


Klachten over de 
bezorging op 
zaterdag? 


Bel dan 

alleen het hoofdkantoor 

045-739911 

tussen 8 en 12 uur kort na overlijden zanger 

Nieuwe single 
Roy Orbison 


Deze week is een nieuwe single 
verschenen van de onlangs over¬ 
leden Roy Orbison. De plaat heet 
You Got It en is gecomponeerd 
door Tom Petty, Jeff Lynne en 
Orbison tijdens het werk dat ze 
deden voor The Traveling Wilbu- 
rys. In eerste instantie wilde de 
platenmaatschappij geen platen 
meer uitbrengen maar dit ge¬ 
beurt nu toch op uitdrukkelijke 
wens van Orbisons weduwe. 

Op 12inch komt daar nog eens 
zijn grote hit Crying bij. Binnen¬ 
kort verschijnt Orbisons nieuwe 
elpee, waaraan Bono Vox (U2) en 
Bruce Springsteen bijdragen 
hebben geleverd. • Van de onlangs overi 
den ’Big O’ is nu een nieuV 
single uit. 


Weer talentenjacht 
Stichting popmuziek t 

De Stichting popmuziek Limburg (SPL) gaat ook dit jaar weer een 1 
lentenjacht organiseren. Het uiteindelijke doel hiervan is om d 
overzicht te krijgen van wat er in Limburg op het gebied van de art 1, 
teurpop loos is. Er zijn vier selectieronden gepland in maart en a P5jor Ql 
In elke ronde spelen vier amateurpopgroepen en elke ronde lev^-uo 
een winnaar op. De vier winnaars gaan in mei en juni op tournee nH6f \ 
de speciale touringcar van de Stichting popmuziek Limburg. e^lg 

-----w 


quote 


„Wij zijn varkens. Amerikanen 
zijn varkens! Ik haat Amerika. 
Wij zijn veranderd in zulke 
egoïstische bastaards. Als 
Adolf Hitler terugkwam en zou 
zeggen ’lk verhoog de belastin¬ 
gen niet meer’, dan zou hij bij 
de eerstvolgende Amerikaanse 
verkiezingen een geweldige 
overwinning behalen” 

PETER BUCK 

(R.E.M.) 


Kerkraad se 
band bij 
NCRV-radio 

De Kerkraadse popgroep X-Ample 
is morgenmiddag tussen 12 en 14 
uur via Radio 3 te horen in het 
NCRV-programma Paperclip-radio. 
De groep bestaat uit zanger Jo Foe- 
kens, gitarist Kees Roos, Albert 
Buck op keyboards, bassist Richard 
v.d. Hoeven en drummer Paul Hol¬ 
landers. Speciaal voor dit radio-op- 
treden is saxofonist Geert Bormans 
aan de groep toegevoegd. 


-ton 

Zes jaar cel James Brownibe 

J Anti 

James Brown, de 55-jarige Godfather Of Soul, is door een rechtbank, 
in South Carolina tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rech' 
bank achtte bewezen dat Brown poging tot doodslag heeft gepleeg* 
op twee politie-agenten. Zij hadden de soulzanger een stopteken f&eke 
geven maar Brown was in volle vaart op hen ingereden. Brown n 
ten overstaan van de rechtbank de hem ten laste gelegde beschuld|tter 
gingen toe. De rechters lieten zich echter niet vermurwen door hWl e 
feit dat hij berouw toonde en in de rechtszaal met een bijbel stond ^ 
zwaaien. 

__UTV 

_J°od: 

II I I Ulle ’ 

- s - o - p - f gel ' 

-cent au 

'Ple\ 

-heeste f. 

q i n-as-H 

kek 

- e d d a - o *e ga 

- i - a r - o '|em 

kn. 

b ij n a - o r "toig 

- k a r - o d 

-pn 

* 8 , 

Pei 
C 

0) 

l_ 

0) 

■*-> 

(O 

O) 

c 

ra 

> 

O) 

c 

'<7> 

(0 

o 

o. 

O 
puzzel van de dag 


herhaling 
van het 
misdrijf 


slotrede 


muziekin¬ 

strument 


ver¬ 

strooiing 


r 


dominee P’ 


naam 


tamme 

dieren 


te horen 
krijgen 


Egyp¬ 

tische 

munt 
boom 


telwoord 


kortaf 


eet¬ 

gerei 


lofdicht 


voor¬ 

zetsel 


riv. in 
Honga¬ 
rije 


Reveren- 
de Pater 


lidwoord 


-C 1 ' 


godin 
van 
aarde 


V 


schrijf 

gerei 


-r\ 


5 ’ 


< 

Mc 

he 

on 

°P 

v a 

ge 

gi 

ge 

tv 

© 

0 \ 


H 

HS 

\ le 
d 


J 


de komieke coco 


panda en de roddeltante 
recept 


Limburgs Dagbladd 

Directie: 

J. Drost M 

nu. F.A M. van Hellemond 
K J. Verwer 
Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 
Bank: ABN Bank Heerlen 
rek.no. 57 75 35 935 
10 35 100 
abonnementen: 
045-739881 
advertenties: 
045-739886 

Rayonkantoren: , 

Bmnssum 045-255? 

Geleen 

Hoensbroek 045-2 vrj 

043-25jjJ 
045-31 ^ 


Giro: 

Tel.: 


IVr-A 
04490-46? 

045-21 

Heerlen-Centrum 045-71 

Kerkrade 045-452932/45^ 
Maastricht e 


Gemarineerde prei 

Benodigdheden voor 6 personen: 6 
preien, 4 dl kippebouillon, blaadjes 
sla. Voor de marinade: 1 kleine 
groene paprika, 75 g gehakte rode 
pepers, U /2 dl witte wijnazijn, V 2 dl 
plantaardige olie, 1 tl suiker, 1 tl 
zout, 1 tl gemalen mosterdzaad, V 2 tl 
peper. 


(c) Standaard Uitgeverij n v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b v s Gravenhage I Snijd de worteltjes af en verwijder 


de buitenste bladeren. 

Halveer ze in de lengte en was ze 
meerdere malen goed. 

Breng de kippebouillon aan de 
kook, voeg de prei toe en kook ze 
ongeveer 30 minuten beetgaar, 
d.w.z. knapperig. 

Maak intussen de marinade. Verwij¬ 
der uit de paprika het zaad en de 
zaadlijsten en hak het vruchtvlees 
fijn en vermeng met de andere in¬ 
grediënten voor de marinade. 


Laat de prei uitlekken en leg een en¬ 
kele laag in een schaal en wentel ze 
door de marinade. 

Laat ze afgedekt afkoelen en draai 
ze af en toe om. 

Serveer de prei op borden, bedekt 
met blaadjes sla. 

Leg hierop 2 helften van de prei en 
schenk er de marinade over. 

hub meijer 


04750-loj! 
04490 - 15 *^ 
04406-1 


045-73! 

045-73! 


Schaesberg 
Roermond 
Sittard 
Valkenburg 
Fax: 
redactie 
Advertenties 

Telex: 

redactie 

overige afdelingen 
Abonnementsprij*®**' 

bij vooruitbetaling te voldo«^ j 
per kwartaal / 'J'j 

per maand / 2 ' 


S* 

66<> dagblad 
Vrijdag 6 januari 1989 # Pagina o 


bumen/buitenland 


Haag - De NIB en NMB ho- 
1 dat de intentieverklaring tus- 
. de Staat en de Staatsdrukkerij 
H) om de paspoortproduktie 
er te brengen bij de SDU tot 
definitief akkoord zal leiden, 
hten de Staat en de SDU het 
■, ee ns worden op een voor de 
acceptabele wijze, dan zit- 
alle partijen nog volop in de 
flemen. 

u s NIB en NMB, de financiers 
de failliete paspoortfabrikant 
gisteren in hun antwoord op 
brief die minister Van den 
e * van Buitenlandse Zaken 
tisdag naar de banken stuurde. 


Problemen rond 
paspoortproduktie 
nog niet opgelost 


Een woordvoerder van de banken 
verklaarde dat ’het nog bepaald te 
vroeg is om een begin van blijheid 
te hebben’. 


Van den Broek liet woensdag de 
eis vallen dat de banken de inten 
tieverklanng tussen de Staat en de 
Staatsdrukkerij (SDU) om de pas¬ 


poortproduktie volgens het KEP- 
procedé onder te brengen mede 
moeten ondertekenen. Buitenland¬ 
se Zaken neemt nu genoegen met 
de brief die de banken dinsdag¬ 
avond naar de minister stuurden. 

De woordvoerder van de banken 
wilde niet ingaan op de conclusies 
die Van den Broek aan de brief van 
de banken verbindt. Uit de brie! 
blijkt volgens Van den Broek dat 
de banken zonder voorbehoud po¬ 
sitief staan tegenover de intentie¬ 
verklaring en dat de banken bereid 
zijn onverkort medewerking te ver¬ 
lenen aan de uitvoering van de in¬ 
tentieverklaring. 


1 tekelenburg: A TV koppelen aan verlenging bedriifstiid 

Nieuw FNV-offensief 
larbeidstii d verkorting 


>en 
n e( 

Van onze redactie economie 

ïev^MSTERDAM - De FNV start dit jaar een nieuw offen- 
e 111 voor verdergaande arbeidstijdverkorting (ATV). Vol- 
FNV-voorzitter Johan Stekelenburg is dat nodig, 
^T^dat de milieuproblemen in Nederland grenzen aan de 
onomische groei stellen. Het zal niet onbeperkt moge- 
IlrK kijven werkgelegenheid te scheppen door nieuwe 
beidsplaatsen te creëren, terwijl er op dit moment het 
mensen dat een baan wil of heeft ieder jaar met 1,5 
?ch' r °cent stijgt. 

i f^^ e ^ en burg zei dat gisteren in 
jjdj t t n,eu wjaarsrede. De FNV-voor- 
hfj r verwacht dat men hem in den 
id t a | ® tot 'nieuwe Don Quichotte’ 
bestempelen, maar herverde- 
—-iTv Van werk door middel van 
, Q , is volgens hem absoluut 
—zakelijk. Als dat niet gebeurt. 


Geen bewijs voor betrokkenheid in Libië 

Wel Duitse hulp bij 
bouw giffabrieken Irak 


Van onze correspondent 

BONN - De Westduitse regering 
heeft geen aanwijzingen gevonden 
dat het chemisch bedrijf Imhausen 
Chemie in Lahr op illegale wijze be¬ 
trokken is geweest bij de bouw van 
een fabriek voor chemische wapens 
in Libië. Ook zijn er geen bewijzen 
dat het bedrijf via derden aan Libië 
heeft geleverd. Het in opdracht van 
het minsiterie van Economische Za¬ 
ken ingstelde onderzoek, dat zich 
uitstrekte over de periode van 1984 
tot 1988. leverde niets op. De rege- 
nng-Kohl bevestigde wel dat in met 
Duitse hulp gebouwde chemische 
fabrieken in Irak 'hoogst waar¬ 
schijnlijk’ chemische wapens kun¬ 
nen worden gemaakt. 

Bonn baseert zich daarbij op de 
prognoses van deskundigen die 
zich hebben verdiept in de moge¬ 
lijkheden van de in aanbouw zijnde 
chemische fabrieken in Samarra. 
Volgens bronnen in Bonn kreeg de 
regermg-Kohl het voorlopig rapport 
over deze zaak al op 16 november, 
een dag nadat de kanselier in Was¬ 
hington op de hoogte was gesteld 
van de Amerikaanse verdenking dat 


» en alle werkgelegenheidsmaat- 
lee en a ** een maar leiden tot het 
lh n en Weer schuiven van gelden, 
J »tii ar ^eindelijk geen echte banen 

Pieveren. 


economie en werd ATV veelal ge¬ 
bruikt om met inlevering van loon 
nog meer ontslagen te voorkomen. 
Nu bloeit de economie, nu zijn er 
dus kansen om ATV in positieve 
zin aan te wenden en een offensief 
in te zetten tegen de massawerk¬ 
loosheid.” 


Loonstijging 
nilair 

jiip^) en burg erkent daarbij dat de 
Verw eVe gevolgen die ATV bij de 
Lj^ evers zo impopulair hebben 
j^aakt, voorkomen moeten wor- 
ij . ' De arbeidstijdverkorting zou 
. §ens hem gepaard kunnen gaan 


«het 


ver, enging van de bedrijfs- 
^ Hij denkt daarbij bijvoorbeeld 
vier werkdagen van 9 uur per 
s- terwijl de bedrijven vijf dagen 

zijn. 

^er|^k ns °* e FNV-voorzitter is er 
i belangrijk verschil met de eer- 
^vTV-golf. ,,Toen kwakkelde de 


Stekelenburg zei verder dat gezien 
de groeicijfers van de ondernemin¬ 
gen de vakbeweging geen genoe¬ 
gen zal nemen met 1 procent loon¬ 
stijging. Dat is het percentage 
waarmee de lonen volgens minister 
De Koning (Sociale Zaken) om¬ 
hoog mogen. In dat geval wil deze 
ervoor zorgen dat ambtenaren en 
uitkeringsgerechtigden ook een 
procent meer krijgen. 

Volgens Stekelenburg zijn de bon¬ 
den onder éen voorwaarde bereid 
de extra loonruimte te laten zitten. 
Dan moet de overheid een deel van 
de winst van de bedrijven afromen 
en dat geld investeren in meer 
werkgelegenheid in de gezond¬ 
heidszorg en in milieuverbetering, 
infrastructuur en scholing. 


V 
t erivijl Soijel/niiilairen in legerblad: 

Westen tegen controle 
op chemische wapens’ 


het ~ De Sovjetunie verwijt 


i^OSK 

‘iet \lr ~ uuvjciuiiu; vui wij., 

°Hd Westen dat het dwarsligt in de 

op ^handelingen over een verbod 

W B „. c h er nische wapens. Sommige 
esters^ i _ 


v an 


erse landen willen niets weten 
g e j Ver regaande controlemaatre- 
(gistp 1 Deze beschuldiging stond 
jg er ui ren * n het Sovjetrussische le- 
‘t\v e a< ^ Krasnaja Zvezda. Zij komt 
,(g ro , e dagen voor het begin van een 
o v&r e internationale conferentie 
r vhernische wapens in Parijs. 

, ta^J e ë er blad schrijft dat een aan- 
t e „ es terse regeringen zich verzet 
i^h v s Hingente controlemaatrege¬ 
ls ° or Particuliere chemische be- 
, reijj en -.Bepaalde landen probe- 
te a he macht de mogelijkheid 
ch^höuden om de aanmaak van 
Uit j 1Sc he wapens te hervatten. 
be Sc L° en onder het mom van het 
lan„ errnen van commerciële be- 
nger V’ aldus het blad. 


ificatie) is een van de belangrijkste 
problemen in de onderhandelin- 
gen die in Genève worden gevoerd 
over een verbod op de produktie en 
opslag van gifgaswapens. Met 
name de chemische industrie in 
het Westen volgt de onderhande- 
lingen met argusogen. 


Spionage 


Het 


Vr aagstuk van de controle (ver- 


Een verificatieregime zou ook be¬ 
trekking hebben op hun activitei¬ 
ten, omdat zij stoffen produceren 
die ook gebruikt kunnen worden 
bij de vervaardiging van chemi¬ 
sche wapens. De westerse chemie¬ 
bedrijven zijn bang dat de controle¬ 
maatregelen de weg zullen vrijma¬ 
ken voor geïnstitutionaliseerde’ 
bedrijfsspionage. 

Op de vijfdaagse conferentie in Pa¬ 
rijs zal vooral gesproken worden 
over een herbevestiging van het uit 
1925 daterende verbod op het ge¬ 
bruik van strijdgassen. (ADVERTENTIE) 

’t BABYHUIS 

v. Helden b.v. 

SITTARD 


Groot assortiment baby- 
en doorgroeikamers 


I A Hes uit voorraad leverbaar I 


Meer dan 500 m2 showroom 


Stadswegsk* 17 
tal. 04490-26651 
Open: dl. Vm vr. 13JXM8.00 uur 
zet. 13.0M7.00, dood, 13.00*21.00 uur 


KINDERWAGENS - BOXEN • VER- 
ZORGINGSART1KELEN EN KLEDING 
Limbrichtaratraat 45*47 
Sttlard-tal. 04490*15218 
Twee arrestaties 
wegens ncpbommeii 

NEW YORK - Een Fransman en 
Amerikaan zijn op Kennedy-airport 
in New York gearresteerd toen zij 
trachtten nepbommen binnen te 
smokkelen in vliegtuigen. Het twee¬ 
tal zou de veiligheid hebben willen 
testen. De mannen, die werken voor 
het Frans tv-station TV-1, hadden 
de bommen verborgen in gebouwen 
van Pan American, Air France en 
Trans World Airlines (TWA). 


Werkgevers positief — vakbeweging afwijzend 

Visie Rutten op economie 
oogst woede en instemming 


Werk HAAG - Werkgevers- en 
Sist nerner sorganisaties hebben 
geerrj en sterk tegenstrijdig gerea- 
rg e °P de ter gelegenheid van het jVIillCIl 
s C h e We i aar uitgesproken economi- 
Hutt ana * yse van secretaris-generaal 
We rk e _ n Van Economische Zaken. De 


breuk. Ik hoop dat hij een roepende 
in de woestijn blijft.” 


Over Ruttens uitspraken over het 
milieu dat de economische groei 


z ich 8eVersorganisaties ’ schaarden niet ma 8 bedreigen, was Hofstede ai 
b evv ac hter zijn visie, maar de vak- *’*''• tJ “* ,o D,,t 

VoI egin g reageerde afwijzend. 

*°OhH ^-■NV. Dat vakverbond 

op ro de z ' c h 'woedend’ over Ruttens 
lo n *P af te zien van koppeling van 
0 [) m n uitkeringen en over diens 
erkingen over het milieu. 

CNv 

°Ver ^° 0rzitter Henk Hofstede zei 
tUss ko Ppeling, de afspraken 
ip ’. en kabinet en sociale partners 
p en , et najaar in herinnering roe- 
..Rutten roept op tot woord- 


even fel: „Het is duidelijk dat Rut¬ 
ten de afgelopen twee jaar in een 
wel zeer beschermd milieu heeft ge¬ 
zeten en geen moment uit het raam 
heeft gekeken. Hij mag dan profes¬ 
sor zijn, zijn uitlatingen zijn onver¬ 
standig en onbegrijpelijk.” Volgens 
het CNV is de huidige staat van het 
milieu zo zorgwekkend dat Neder¬ 
land daar flink tegenaan zal moeten. 
Dank zij de forse winsten is daar 
volgens het CNV ook geld voor. 

De FNV haalde de schouders op 


over de uitspraken van Rutten: „We 
vinden het onzin om te reageren op 
elke kreet van een ambtenaar.” 

De werkgevers lieten overwegend 
tevreden geluiden horen. De organi¬ 
satie van de grotere bedrijven VNO 
benadrukte dat het inderdaad de so¬ 
ciale partners zijn geweest die, 
naast het kabinetsbeleid, de basis 
voor de door Rutten geschilderde 
rooskleurige situatie hebben ge¬ 
legd. Ook onderschrijft het VNO de 
visie van de topambtenaar van het 
ministerie van Economische Zaken 
dat behoud en groei van de koop¬ 
kracht in de komende jaren vooral 
gerealiseerd zal moeten worden 
door lastenverlichting (belastingen 
en premies) en in mindere mate 
door een stijging van lonen en uit¬ 
keringen. 


# Een diepbedroefde Steven Flanagan achter de baar van 
zijn zusje Joanne die bij de vliegramp het leven verloor. 
Steven verloor ook zijn ouders. 

Eerste slachtoffers 
vliegramp begraven 


LOCKERBIE - In besloten kring 
zijn donderdag de eerste twee 
slachtoffers van de vliegramp bij 
Lockerbie begraven. Het waren 
de tienjarige Joanne Flanagan en 
de 81-jarige Mary Lancaster. Zij 
behoren tot de elf inwoners van 
Lockerbie die om het leven ge¬ 
komen zijn. 

Twee weken na de vliegramp 
zijn pas drie lichamen geborgen 
van de elf inwoners die gedood 
werden bij de ramp. Van het ge¬ 
zin waartoe Joanne Flanagan be¬ 
hoorde. is alleen haar broertje 
Steven (14) nog in leven. 
Woensdag werd er in Lockerbie 
een rouwdienst gehouden ter na¬ 
gedachtenis van de slachtoffers. 
Aanwezig waren de Britse pre¬ 


mier Margaret Thatcher en de 
Amerikaanse ambassadeur 

Charles Price. 


kritiek 


In de Britse pers was er scherpe 
kritiek aan het adres van het ko¬ 
ningshuis omdat geen van de le¬ 
den van de koninklijke familie 
bij de rouwdienst aanwezig was. 
Woordvoerders van zowel de 
conservatieve regeringspartij als 
van Labour waren van mening 
dat een of meer leden van het 
Britse koningshuis hun vakantie 
hadden moeten onderbreken om 
naar Lockerbie te komen. Vol¬ 
gens Buckingham Palace woont 
de koningin nooit herdenkings- 
diesten bij. 


Westduitse bedrijven ook aan Libië 
dergelijke apparatuur hadden gele¬ 
verd. 

* Bewust* 

Voorzitter Tilmann Zulch van de 
Westduitse Maatschappij voor Be¬ 
dreigde Volkeren, toonde zich des¬ 
gevraagd niet verrast door deze con¬ 
clusie van Bonn. Hij stelde verder 
dat Bonn het onderzoek bewust ol 
uit laksheid buitengewoon ^traag 
heeft uitgevoerd. 

Een feit is, dat de Westduitse justitie 
pas vijf jaar nadat Amerikaanse 
bronnen melding maakten van deze 
leveranties met een tussenrapport 
kwam. De organisatie van Zulch be¬ 
weert al jaren dat Irak met Duitse 
hulp gifgas kan maken. 

Volgens de regering-Kohl zal het 
moeilijk zijn te bewijzen dat de ap¬ 
paratuur in de zin van de exportwet 
geschikt was voor de produktie van 
chemische strijdmiddelen. Tot nu 
toe zijn 38 mensen in staat van be¬ 
schuldiging gesteld. 

De Verenigde Staten hebben diver¬ 
se malen gesteld dat er Westduitse 
bedrijven betrokken zijn geweest 
bij de bouw van de fabriek voor che¬ 
mische wapens in Libië. In Bonn 
verlangden politici van alle partijen 
een totale opheldering. Waarne¬ 
mend CDU-fractieleider Ruhe 
noemde het echter 'absoluut onaan¬ 
vaardbaar’ dat er in Amerikaanse 
kranten wordt gesproken over een 
mede met Duitse hulp gebouwd 
’Auschwitz in de woestijn'. 


EG-besluit in 
handelsoorlog 
met VS later 
deze maand 

BRUSSEL - De EG-ministers van 
Buitenlandse Zaken zullen pas op 
23 januari beslissen over eventuele 
vergeldingsmaatregelen in de han¬ 
delsoorlog met de Verenigde Sta¬ 
ten. De Europese Commissie heeft 
gisteren voorgesteld forse heffin¬ 
gen te leggen op Amerikaanse no¬ 
ten en gedroogd fruit. 

De handelsoorlog brak zondag uit 
toen de Amerikanen heffingen van 
100 procent legden op de invoer 
van een hele reeks landbouwpro- 
dukten uit de EG. Daarmee protes¬ 
teert de VS tegen het EG-besluit 
om met ingang van 1 januari geen 
met groeihormonen bewerkt Ame¬ 
rikaans vlees meer tot de EG toe te 
laten. 

De Europese Commissie heeft gis¬ 
teren als vergelding voorgesteld 
om de Amerikanen in dezelfde om¬ 
vang te treffen door invoerheffin¬ 
gen van 100 procent. De Europese 
Commissie wil dat de heffingen zo 
snel mogelijk na 23 januari ingaan. 

Maar of de ministers inderdaad tot 
vergeldingsmaatregelen zullen be¬ 
sluiten staat nog niet vast. Al eer¬ 
der is door enkele landen, waaron¬ 
der Engeland en Denemarken, aan¬ 
gedrongen op uitstel van het ook in 
Europa niet onomstreden hormo¬ 
nenverbod. Maar daarop is vorige 
maand met ingegaan. 

Meer landen, waaronder Neder¬ 
land, zouden er echter voor voelen 
om niet meteen met eigen vergel¬ 
dingsacties te reageren. Die willen 
eerst afwachten of de nieuwe Ame¬ 
rikaanse regenng-Bush, die op 20 
januari aantreedt, dezelfde harde 
lijn kiest als de huidige regering- 
Reagan. 


(ADVERTENTIE) 


& 


HOELANG 

AARZEUU & 


Wie shm is koopt meteen een lot. Wam ook deze maand zijn er meer dan 1 miljoen prijzen te winnen tegenover 
zo'n 2 miljoen loten. Verdeeld over 3 trekkingen. Alles bij elkaar ruim 33 miljoen gulden aan prijzen. Van een tientje 
tot het half miljoen. Eerste trek- _ _ ' 

kmg volgende week woensdag. MEER KANS IN DE STAATSLOTERIJ punt 


_uit 

Protest 


Rond vijfhonderd Tibetaanse 
vluchtelingen hebben gisteren 
in het centrum van New Delhi 
gedemonstreerd. Zij schreeuw¬ 
den slogans tegen de Indische 
premier Rajiv Ghandi en eisten 
dat er een vredesmacht van de 
Verenigde Naties naar Tibet 
wordt gestuurd. De Tibetanen 
bekritiseerden de verklaringen 
van Ghandi vorige maand in 
Peking. Ghandi zei toen de on¬ 
lusten in Tibet als een interne 
Chinese zaak te beschouwen. 

• W indcentrale 

Het Provinciaal Elektriciteits¬ 
bedrijf van Noord-Holland 
(PEN) heeft bij het gemeente¬ 
bestuur van Texel de vergun¬ 
ningen aangevraagd voor een 
wmdcentrale op een dijk bij 
Oudeschild. Het bedrijf wil op 
Texel vier turbines van 40 me¬ 
ter hoogte met een gezamenlijk 
vermogen van een megawatt 
(1.000 kilowatt) plaatsen. 

• Eisen 

Officier van justitie mr H. Vos 
heeft gisteren bij de rechtbank 
van Den Haag gevangenisstraf¬ 
fen van tien en vier jaar geeist 
tegen twee verdachten van 
bankovervallen De hoogste 
straf werd geeist tegen de 31-ja¬ 
rige K.. zonder vaste woon- of 
verblijfplaats. Hij zou op 5 ok¬ 
tober 1988 een bediende van 
een bank in Delft met een vuur¬ 
wapen hebben bedreigd en 
hem zo een kleine 60.000 gui- 
den hebben afgetroggeld. De 
straf van vier jaar hoorde de 26 
jarige Amsterdammer G R. te¬ 
gen zich eisen. Hij zou K. bij de 
bankoverval in Delft hebben 
geassisteerd. 

• Overleden 

Van de zestien bewoners die in 
de nacht van maandag op dins¬ 
dag na een brand in het Am¬ 
sterdamse verpleeghuis Vreug¬ 
denhof met ademhalingsmoei¬ 
lijkheden in ziekenhuizen wer¬ 
den opgenomen, is er een over¬ 
leden. 

• Aansla»» 

Een hevige bomexplosie heeft 
het huis van de Zuidafnkaans- 
Indische politicus Salem Abra¬ 
ham Mayet in Johannesburg 
zwaar beschadigd. De bom om- 
tplofte kort nadat Mayet thuis¬ 
kwam na een politieke verga¬ 
dering. De kleefbom, die zijn 
auto ruïneerde, was van een 
type dat vaak gebruikt wordt 
bij guerrilla-aanvallen var: 
zwarte activisten, zo zei Mayet 
tegen verslaggevers. Mayet is 
voorzitter van de Indische Ka¬ 
mer van het Zuidafrikaanse 
parlement. Zwarte nationalis¬ 
ten plegen regelmatig aansla¬ 
gen tegen Indische en kleurlin¬ 
gen politici sinds in 1984 in 
Zuid-Afnka een dnekamer- 
parlement werd ingesteld met 
aparte Kamers voor de afge¬ 
vaardigden van blanken, kleur¬ 
lingen en Indiërs 

• Ontkend 

De Turkse premier. Turgut 
Ozal. heeft woensdag gezegd 
dat er de afgelopen twee jaar 
'vrijwel geen berichten' over 
martelingen in Turkse gevan 
genissen zijn geweest. Hij rea¬ 
geerde daarmee op een rapport 
waarin Amnesty International 
zei bijna dagelijks berichten 
over foltering van Turkse ge 
vangenen te krijgen. Ozal zet 
dat zijn burgerregering niet 
verantwoordelijk kan worden 
gesteld voor het folteren van 
gevangenen kort na de militaire 
coup van 1980. Volgens de pre¬ 
mier heeft zijn regering in alle 
gevallen van marteling die haar 
ter ore zijn gekomen, gerechte- 
lijke stappen ondernomen. 

• Stroom 

President Raul Alfonsm van 
Argentinië heeft woensdag in 
het gehele land de ‘noodtoe¬ 
stand’ afgekondigd in de voor¬ 
ziening van elektriciteit en een 
aantal drastische bezuinigings¬ 
maatregelen bekendgemaakt. 
Naar de tv kan voorlopig maar 
vier uur per dag gekeken wor¬ 
den. De huidige krapte kent 
een aantal oorzaken. Zo zijn 
sommige centrales onvoldoen¬ 
de onderhouden. Waterkracht¬ 
centrales hebben te lijden van 
de droogte en enkele kerncen¬ 
trales kampen met technische 
problemen. De huidige ener¬ 
gievoorziening bedraagt 

slechts een kwart van de nor¬ 
male. 

• Aanklacht 

Een 21-jarige Westduitse heeft 
haar ouders voor de rechter ge¬ 
daagd omdat ze haar op achtja¬ 
rige leeftijd hebben laten steri¬ 
liseren. Zij eist circa 66.000 gul¬ 
den smartegeld. Volgens de 
jonge vrouw was de operatie, 
waarover zij op haar 14e werd 
ingelicht, medisch niet nodig. 
Volgens de rechtbank hadden 
de ouders haar laten sterilise¬ 
ren omdat ze vroegrijp was en 
moest worden beschermd te¬ 
gen de psychologische en so¬ 
ciale gevolgen van een zwan¬ 
gerschap op jonge leeftijd. Limburgs Dagblad __ 

Onderstaande bedrijven realiseerden het nieuwe 
* sport- en fitnesscentrum 

•" i -t i 'T' 11 n _ 


Vrijdag 6 januari 1989 • Pagj 


Body Talk” te Elsloo RUTTEN 
RECREATIE BV 


«MW 

8544*20 


Een specialist 
op het gebied 
van zwembaden 
en sauna 
★ ★ ★ 

Wij wensen Body Talk 
veel succes toe!!! 


u 

UHUF 


VerKoop-vwtwur-fcfuiWwn-tease: 
- KoftaMOppantuur 

• E$pn$sonachinH 

• Koffie tn 


Uacaf «V 

H-!--> A 

nWMOSVMl 4 

6181 CK Stoüi-Elsloo 

TsL M4M-73M 
Santa 24 


- Snoepautomaten 

Wij wensen de Jam. Prooy en 
medewerkers succes met hun 
fantastische onderneming 

„Body Talk” 


Me machinale timmerwerk 
werd ook hier uitgevoerd door: 

Timmerbedrijf 


Bert Diederen 


MEUBELFABRIEK WUNEN-PLOEHEN 


Rijksweg 107 
6271 AD Gulpen 
*04450-1221/1623. 

Wij leverden hier 
het meubilair 


Drankenhandel 
Rekko Elsloo 
wenst 

„Body Talk” 

Veel succes 


ScfaqttMOMt 18, Elsloo, tel 04480-78710 

b^g. 38404 

Voor al uw machinaal timmerwerk, 
deuren, trappen, kozijnen enz. 


De bewegwijzering 

en de apparatuur voor de 

geplastificeerde 
abonnementkaarten. 

werden geleverd door 

De Wit’s PD Systemen 

Hoogstraat 361B, .5654 NC Eindhoven, 
045-550637 

* Wij wensen Body Talk veel succes toef * 


3 JAN 

I v'p.'n 


. w é-> 


Jan van Erp ^ 


ALLE TEGELS 

van het grootste en 
goedkoopste adres. Enorme 
keus en kwaliteit en absoluut 
de laagste prijzen. 


Houtstraat 5 - Grevenbicht 
Tel. 04496-57629 


Alle voorkomende verven bij sport - en 
fitnesscentrum Body Talk 4e Elsloo werden 
geleverd door 

VERFGR00THANDEL 
VAN ALPHEN B.V. Heerlerweg 4, Voerendaal 
tei. 045-751272 
fax. 045-753906 


- Bouwverven 


Wij wensen „Body Talk" veel succes 


Raadhuisplein 38 STEIN-URMOND-BERG BA Tel. 04490-33030 


Baby-Paradies 


i 


Kleinmarschierstr. 40-46 

5100 AACHEN^ 


S\ ^^^TeL0949-241-33186 Stalmeier Music 

Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253 

Voordelige aanbiedingen 

en occasions op allerlei gebied. 

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken, 
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz. 

Eigen service- en reparatiedienst. 


„Piccolo’s...” 

zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets 
te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz. 

Waar... 

kunt u deze advertenties opgeven? Bij alle kantoren van 
het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen: 

Heerlen 

Sigarenhandel N.J. van Verneveld, Saroleastr. 80* 

Heerlen 

Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22 

Sittard 

Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23 

Vaals 

WV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47 


Tapijttegels! 

Altijd speciale partijen en 2e keus, o.a. Esco, Heuga, 
Desso, b.v. Feit of Flor, van ƒ18,95 voor ƒ 6,95. Gratis 
stalenbezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad le¬ 
verbaar uit 20.000 m*, boven 50 m* gratis leveren. Leg¬ 
gen mogelijk. Tapijttegelhuis, 013-436903 (diverse filia¬ 
len). 


BALKEN, planken, troit- 


Topkwaliteit VLOERTE¬ 
GELS, StonerbelL le keus, 
ƒ 32,50 p.m’, incl. BTW, lijm 
en voegsel; diverse kleuren. 
De Hut 7, Gulpen, tel. 
04450-1970. _ 

Te k. KOELKAST 75,-: gas- 
fom. 75,-; wasaut. 225,-; 
diepvr.kast 350 lb\325,-Lin 


I •TO* vvfl. \• I yi ir ; 1 JLri. 045-725595. 


HOUT-/KO 
CHEL heel zuinig z 
tevens te gebr. als 
cue, merk Efel. Pr. 
Tel. 045-270744. 


el en con 


Te k. barok EETHOEK, wastafel, keuken, m 
<• 70 * . Knnirotj nen. Fabr. 


ƒ 725.-; leren bankstel, nen. FaL.. *-»« 
ƒ 1250,-: noten wandmeu- ne. Van ƒ 1298,- 
tó, ƒ Sè0,-. Tel. 045-415181. TeL 045-752383. 


r,> a 

■rag l 


S 3 


voor 


[ijïïi!ïIÏT33 


Te k. zeer mooie ant eiken Te k. MERCED 
TOOGKAST, 2-drs. TeL 306 D Opel Bli 


Te k. COMMODORE 84, 
diskdrive, disks + softw., 
dataset + tapes, cartr., joyst 


■■■jij 


Deutz crorhpessor 
kachels, 1 gashaard, 
brander, caravan 4-6 
hogednikreiniger, I 
warm water, tel. 
12233. 


Vele tientallen KLEUREN 
TELEVISIES, in orde, van 
af ƒ 99,-. Bh de echte expert! 
Expert Keulen, Markt, 
Simpelveld, tel. 045-443344. 
Voll. eigen techn. dienst en 
géén voorrijkosten. 
>) 1 f K ( 9 F:T.l ■« | jt# ren etc. Bouw 
tr. 100 Brunssum. Tel. 
964. 


40 tot 70% KORTING van 
de nieuwpr.'. Diepvriezers, 
koelkasten, was- en droog- 
automaten, kooktoestellen, 
video, audio, stereoapp. 
incl. volle garantie, eigen 


FRITUURINVENTARIS. 
Anjelierstr. 131. TeL 214246. 
Na 18.00 uur. 


KOELKAST Baukftecht 
tafelmodel ƒ150,-; gaüf! 
Etna met oven ƒ 100. 
compr. met 101. tank ƒ 150 
; crossmotor Puch Mag 
num X 50 cc autom. 7-12 jr. 
ƒ 250.-. Waalstr. 3 Beersdal- 
Heerlen. 


KLEUREN-TV, 12 tiptoet- 
sen, zeer goed. 045-270083. 


VIDEO VHS, stereo + afst 
te koop. 045-727669. J T.k. eiken KAST ±2.45 mtr. 
Pr. n.o.tk. Tel. 045-454995. 


zwaar eiken met 
bankstel ƒ995,-; div 
mooie eiken wandm 
va. ƒ395,-; noteh. e 
stijl Wiener bied— 
ƒ 395,-; eiken eeth 
ƒ 195,-; moderne e 
idem. Verder schitt 
bankstel en eethoek. 
me keuze, alles spot 
Inruilen mogelijk. O. 
Agnes Printnagenstr. 
Geleen-Centrum ( 
Alb. Heün). 


To huur gevraJ 

£ 


Te k. ZONNEBANK en vete 

-hemel (Zanders Intematip- 


LEN, raam- en zaaldecora- 
ties. Bel 045-753412 en 
maak een afspraak. 


? 1 T ' f ' « 1* *1 I 1 f i 


1 AL xr 1 


met Ervaren THUISNAAI- 
erkt ISTEKS gevraagd voor het 
confectioneren van kleding 
voor dames boetiek omg. 
Geleen. TeL 18.00-20.00 uur. 
04490-73568. 


Wordt RUINSTRUCTEUR 
(m/v) of rijschoolhouder 
(m/vj. Haal het enige door 
Ministerie erkende kader- 
schooldiploma. In januari 
starten in Utrecht ei Best, 
nieuwe dag-, avond- en za- 
terdagopledingen. Na drie 
maanden kunt u al aan de 
slag. Méér dan 250 vacatu¬ 
res. Dus vast en zeker werk. 
Wih u echt een Ajne baan 
en een prima toekomst? 
Bel dan nu (ook ’s-avonds) 
een gratis studiegids 
kaderëchool: 04998- 

Voor al uw bouw- en TUIN¬ 
HOUT enz. Houthandel 
Landgraaf, Buizerdweg 8 , 
ind.terrein Abdissenbosch. 
TeL 045-318518. 


GEZOCHT (be 
ruimte. Min. 100 m* 

17 uur. 045-210061. ‘ 


m 


Kunst antiek 


Ö, 


Panklare HALVE VAR- 
52J S , W. ! ANTIEKHANDEL m 

r' 
ARATTE 


Voor VAKBEKWAME be¬ 
hang- en schüderwerk- 
zaamheden: tel. 045-210020. 


pAKDEKKERSBEDRUF 
De Nok, voor al uw dak¬ 
werkzaamheden, met de 
langste schriftelijke garan¬ 
tie. Bel voor vrijblijvende 
offerte. Tel. 045-224459. 


Zelfst huisvr. zkt WERK 
in de huish. voor 1 è 2 halve 
dag. p.w. TeL 04459-2459. 


TV-, 
all-ii 

reparaties door geh. Lim¬ 
burg. Géén voorrijkosten! 
Kochen, 045-44169S 


Voor al uw n ieuwbouw en 
VERBOUWINGEN: bouw¬ 
bedrijf Baburek, tel. 045- 
216969. 


nieuw, vr.pr. ƒ 1225,-; e__ 
salontafel vr.pr. ƒ 275 
eiken tv-mdeomeubel, 
vr.pr. ƒ225,-. Tel. 045- 
3m30. 


Te k, m biedt zich aan 
voor enkele uren per dag. 
045-217612, v. 13 tot 17 u. 


Weg, omst te koop bande 
EETHOEK. Italiaanse stijl. 
Prijs n.o.Lk. Kflinpstrd&t 42, 
Heerlerheide. 


Te k. STEREOTOREN 
merk Akai, surround Sys¬ 
tem. incl. CD-speler. " 
214136. 


Scherpe 

prijzen 

Vloeiplanken en schroot¬ 
jes. Tevens alle balkhout, 
plaatmateriaal, lichtkoe-' 
pels etc. Tevens bezorgen. 
Houthandel Rinkens 
Eygelshovenerweg 60 
Ubach over Worms 
Tel. 045-319846 


KANTELDEUREN, rol¬ 
deuren. sectiedeuren met 
of zonder afstandbediening 
in 23 maten direkt lever¬ 
baar. Afstandbediening, 
computergestuurd, ge¬ 
schikt voor alle soorten ga¬ 
ragedeuren compL met 
zender voor in uw auto. Fa. 
Straten, Eijkskensweg 18, 
Geulle. TeL 043^41044. 


Paardelappen 

1 kg ƒ10,75 

Runderlappen 

500 gr ƒ 7,95 

Hamworst 

p.st. ƒ 1,95 

Martien Arts, Dorpsstr. 86, 
Brunssum, tel. 252823. 


Heroal rolluiken 

Zeer voordelig. Tel. 045-252494, 317344. 


_de betere meu 

Te k. leren CHESTER- laagst mogelüke prij 
FIELD bankstel, barokstijl kennis + service + » 
eethoek, enkele Perzische Dorpstraat 45a, Nuu 
tapijten, alles als nieuw. derdag< koopavond 
ANTRACIETKO-I Tel. 045-223094 of 323751. 045-243437. 


Te k. ANTRACIE 
LEN. TeL 045-752819. 


Dorpstraat 45a, JNuu 
derdag< koopavond 
045^43437. 
maat en 

Brunssum. tell 045-270585 8 


looi volglas AQUA- 
Aftn.: L25 m lang, 


Met lichtkap, onderstel 
Eheim-filterpomp, thermo¬ 
staat Prijs ƒ275,-. Tel. 045- 
310012 (wo. t/m vrij. na 18 Halve prijzen 

de grootste keuze en ... 
weer nieuwe collecties! 

Mode Haan 

Hoogstr. 98, Landgraaf 
200 m bij winkelcentr. 


Te k. w 
ƒ 1200,-. Heerlerweg 19, 
Hoensbroek. 


k. 18 st uks k leine ther¬ 
mopane RUTTEN 325x265 
mm x 20 mm bronskL gas- 
Tel. 04459-2028. 


Rode MULDEp4**i*i«wi, 
veldbrandstenen, vloerpL, TROMBO- 

W4oK?4 S l/ 300" T el - 


043 63620 


T.k. VIDEORECORDER 
Aristona 20VR23, VCC-sys- 
teem (koppen defect), met | Te k 
afstandsbediening + 6 ban¬ 
den. Te-ab. 04490-40802. 


KACHELS, grandioze ver 


' lila i e '' 1 11 1 

■ m ! 1 l iVi 


nieuw en 
bruikt. De Kachelsmid, 
lem 21, Klimmen, 04459- meer dan 25 laar ve: 
kredietbemiGde ! 

Pagi}.. 


limbuxgs dagblad 
Vrijdag 6 januari 1989 0 Pagina 5 


economie 


ÏRECHT - Het afgelopen jaar 
Ös voor de Nederlands Spoor- 

( e gen een recordjaar. Er is voor 
‘ni vijftig miljoen gulden meer 
11 treinkaartjes verkocht. De 
brengsten stegen tot iets meer 
1.200 miljoen gulden. Het 
Intal reizigerskilometers steeg 
p 9,3 miljard tot bijna 10 mil- 
fd. Volgende week dinsdag zal 
tesident-direeteur L. Ploeger 
cijfers op zijn traditionele 
f e üwjaarspersconferentie na- 
fer toelichten. 


Uer de 


winst van de Spoorwe- 


1988 recordjaar 
voor Spoorwegen 


gen over vorig jaar valt nu nog 
niets te zeggen, aangezien het 
nog niet duidelijk is hoeveel de 
kosten zijn gestegen. „Als die 
nieuwe klanten allemaal in de 
dal-uren reisden, dan hebben we 


minder kosten dan wanneer ze in 
de spits reizen”, zegt een woord¬ 
voerder. „Dit komt omdat de 
spits eigenlijk onrendabel is. De 
drukte in die paar uur bepaalt 
voor ons de omvang van de pro- 


duktie-middelen. En die worden 
dan alleen in de spits ten volle 
benut.” 

Naast opbrengsten uit de ver¬ 
koop van kaartjes krijgt de NS 
van de overheid jaarlijks circa 
1.350 miljoen gulden als bijdrage 
in de exploitatiekosten. Dat be¬ 
drag is ook dit jaar gehandhaafd. 

„Maar als onze opbrengsten zo 
blijven stijgen, dan is het natuur¬ 
lijk niet uitgesloten dat de over¬ 
heid de hoogte zal heroverwe¬ 
gen,” aldus de woordvoerder. 


Beursbestuur en bedrijven bereiken akkoord 

Beschermiii gconstructies 
worden niet aangetast Eindhoven Airport 
gaat uitbreiden 


beurs en valuta 


EINDHOVEN - Eindhoven Airport 
gaat de komende vier jaar fors uit¬ 
breiden. Eén van de uitgangspun¬ 
ten daarbij is de overeenkomst die 
het vliegveld heeft gesloten met het 
rijk. Daarin is een aantal beperkin¬ 
gen opgenomen om te voorkomen 
dat de lawaai-overlast boven een be¬ 
paalde, tevoren vastgestelde norm 
uitkomt. Eindhoven Airport maakt 
voor een deel gebruik van de facili¬ 
teiten van de militaire vliegbasis 
Eindhoven. 

In de loop van dit jaar zal op het 
vliegveld nieuwe kantoorruimte 
worden gebouwd, evenals een cate- 
ringgebouw. De KLM overweegt de 
lijndienst op Schiphol uit te breiden 
met een extra ochtendvlucht die 
aansluiting geeft op intercontinen¬ 
tale lijnen naar Afrika en het Mid- 
den-Oosten. Daarnaast wordt ko¬ 
mende zomer de al bestaande lijn¬ 
dienst naar Parijs uitgebreid met 
een avondretour en staat een nieu¬ 
we lijndienst naar Blackpool op sta¬ 
pel. 

Ook de belangstelling om vracht via 
Eindhoven Airport te versturen 
groeit. In verband daarmee wordt 
de bestaande vrachtloods op korte 


Van onze redactie economie 

STERDAM - De effectenbeurs en de Vereniging van Effec- 
—^ Uitgevende Ondernemingen (VEUO) zijn het eens gewor- 
jwe" 1 over de mate waarin ondernemingen zich tegen ongewen- 
stxa» B °vernemingen mogen beschermen. De regeling houdt in 
lijnen in dat ondernemingen die al genoteerd zijn, de ko- 
j^J e hde drie jaar alle bescherming mogen houden die zij heb- 
Tel6ri -Voor nieuw te noteren ondernemingen worden wat be¬ 
dingen ingevoerd. DSM wordt daar waarschijnlijk echter 
door getroffen. 


LElj 

z. 

Is .. 
r. ƒ* 


wordt verschil ge- 
ondernemingen die al 


t t re ê elin g 

' nv h & tussen oi 
doi, genoteerd en ondernemingen 
nefl ,/heuw op de beurs komen. On- 
ch ‘‘einingen die al zijn genoteerd, 
JF a ^ e beschermingsmaatrege- 
—^ handhaven die zij hebben. Voor 
geljt f e overnemingen geldt dat 
J 2 g| fondsenreglement een verbod 
Esl Urriu latie van meer dan twee be- 
f ^fhingsmaatregelen zal gaan 
2 graten. 

. 1 * 

6 k 

«ft beurs zal dan onder bescher- 
Ssrnaatregelen verstaan prefe- 
—aandelen, prioriteitsaandelen, 
-aandelen met be- 


I20irkt mg van 

—royementsmogelijkheden, 
j/orechtbeperking en gemeen- 
aPPelijk-bezitconstructies. beurs- evendig 

g f^STERDAM - Op een levendi- 
* ef<> en Vr iendelijke Amsterdamse 
b p f cten beurs ging donderdag de 
jj R n fi n g s telling vooral uit naar 
v ls rnidn Ver ‘ voedings- en was- 
Velenfonds voerde met een 
Van f miljoen (dubbel- 
deld ^ de Ujst van meest ver ban- 
aa kn ae loodsen aan, ruim boven 
M Olie, die gewoonlijk 

e naan de lijst prijkt. 

fcever werd op haar hoogte- 
tha? Ver handeld op f 121,50, 
vj on Ver b et de markt iets lager 
^raok* 1 ’^^’ wat de winst op f2,40 
m De beurs was in het alge- 
nf> 

d 

V 

t 


A\ 


1 


v r j n bij een drukke handel 
aantal el '^ k gestemd, hoewel een 
fien koersen tegen het schel¬ 
le van de markt wat inzakte. 
st Prv , r vaste dollar en de goede 
den ming °P Wall Street ston- 
„ . 1 garant voor een groot aantal 

v£ naars 

d e totaal sloten 132 fondsen 
on i ag °P hogere koersen af, 45 
al agere en 64 bleven gelijk. De 
rï ene stemmingsindex steeg 

koe 0,4 punt to 160 ’ 2 - De CBS ' 
Uir ?" Sln dex kwam 1 punt hoger 
gin P ^8,9 en de CBS-herbeleg- 
honl Slndex Sing 1,2 punt om¬ 
lag 8 na ar 211,1. De totale omzet 
f 82 o° P f UI 8 mifjard, waarvan 
Op , m iljoen in aandelen. 

Do,Jr e obligatiemarkt, waar een 
® re f359,7 miljoen werd om- 
lpr,;hoteerde een aantal staats- 
etll n gen l age r. 

‘Üps blijft nog steeds stijgen. 
dri e ' Verd bet electronika-aandeel 
35 c n dubbeltjes duurder op f 
lip’ Op de optiebeurs was Phi- 
^°hd mees t verhandelde 

f i,io 


, bet 

■ ds. Koninklijke Olie sloot 


^n s 


boger op f231,70. Hoogo- 
bë"f' rnoest f 0,40 terug naar f77. 
Win l nanciél e sector toonde een 
NMr Van f2 op f194.50 voor 
op , ö . rnaar dit fonds was eerder 
f 197 o ag verhandeld geweest op 
s tan Rotterdam moest een 

l eru g! het verzekerings- 
VpH- ee ^ s l°°t op f 159,50, wat een 
Ues inhield van f 2,80. 

Ita^boyd zag aanvankelijk nog 
jp a s door te stoten naar f289, 
v'Vakte later in naar een slot 
kpn / 2 ® 1 , wat een verlies bete- 
Ude van f5. Bols was f2 beter 
Van* l44 ' VNU moest de winst 
Prr de vor ige dag ruimschoots 

f 95& even en sloot f 2 ’ 50 lager op 
ent Sobers Kluwer was daar- 

f2,50 duurder op 

lagen de papierfondsen 
Gelfhuizer Papier en Crown van 
f Q der. Ook voor de electronika- 
tenk Sen Hcs en Getronics en de 
st bnische installateur GTI be- 
st ellin een behoorlijke belang- 


Kort gezegd zal voor nieuw te note¬ 
ren ondernemingen tot 1 januari 
1992 de grens liggen bij 50 procent 
van het bedrag van de overige ge¬ 
plaatste aandelen, terwijl voor reeds 
genoteerde fondsen, die nieuwe be¬ 
schermingsmaatregelen willen in¬ 
voeren, deze grens zal liggen bij 100 
procent, indien er geen andere be¬ 
scherming bestaat, of alleen in com¬ 
binatie met prioriteitsaandelen. 

DSM 

F. Hoogendijk, bestuurslid van de 
Amrobank die de beursgang van 
DSM begeleidt, is niet bang dat 
DSM door de beursmaatregelen ge¬ 
troffen wordt. „We hebben met het 
beursbestuur de afspraak gemaakt 
dat DSM dezelfde positie krijgt als 
reeds genoteerde ondernemingen.” 

DSM heeft naast de mogelijkheid 
tot het uitgeven van 100 procent 
preferente aandelen, nog twee be¬ 
schermingsconstructies. Het is een 
structuurvennootschap, waarin de 
directie wordt benoemd door de 
raad van commissarissen. Daar¬ 
naast zijn vijf prioriteitsaandelen 
uitgegeven. Uitgifte 


De stichting die deze viif stukken 
beheert, mag als enige de statuten 
veranderen, de uitgifte van nieuwe 
aandelen bepalen en een deel van de 
jaarwinst reserveren. De stichting 
wordt voorlopig bestuurd door drie 
mensen die door het ministerie van 
Economische Zaken zijn benoemd. 

(ADVERTENTIE) 


SOMA 

ROGGEBROOD 


• Sinds kort beschikt de 
afdeling falsificatie van 
de Kon. Marechaussee 
op Schiphol over deze 
zogenaamde 
Photophone. Het te 
onderzoeken document 
wordt onder de camera 
(rechts) gelegd en 
verschijnt dan op het 
beeldschermpje. Zo 
nodig kunnen details 
worden uitvergroot of 
met een pijltje 
aangewezen. Via 
telefoonlijnen kan het 
beeld dan naar een 
ontvangend station 
worden overgeseind. 

Ook voor het overzenden 
van vingerafdrukken is 
de Photophone zeer 
geschikt. 


Vendex Food met 
Belgen en Duitsers 
in Europees bedrijf 


HELMOND — Vendex 
Food Groep, de le¬ 
vensmiddelendivisie 
van Vendex Interna¬ 
tional (Vroom en 
Dreesmann-concern), 
hebben met het oog 
op Europa 1992 sa¬ 
men met de Rewe- 
Centrale in Keulen en 
GB-Inno-BM in Brus¬ 
sel een onderneming 
opgericht. Eén van de 
doelstellingen van het 
nieuwe bedrijf, Euro- 
group, is de bunde¬ 
ling van inkoop bin¬ 
nen de EG en import 
uit landen in de Derde 
Wereld, aldus Ven¬ 
dex. 


Eurogroup wil verder 
komen tot de uitwis¬ 
seling van kennis en 
ervaring in de detail¬ 
handel, verbetering 
van kwaliteit van goe¬ 
deren en diensten, 
ontwikkeling van pro- 
dukten onder eigen of 
Europees merk en 
verbetering van logis¬ 
tieke processen en 
automatisering. 

De officiële vesti¬ 
gingsplaats van Euro¬ 
group wordt Brussel, 
maar het kantoor 
wordt voorlopig ge¬ 
vestigd in Keulen. 
Vendex Food exploi¬ 


teert in Nederland 400 
winkels en in België 
84. Bekende namen 
zijn Edah, Torro, Ba- 
sismarkt en Autora- 
ma. Verder ontwik¬ 
kelt de groep groot- 
handelsactiviteiten 
voor de levensmidde¬ 
lenafdelingen van V 
en D. Zij heeft ook 
eigen produktie- en 
verwerkingsbedrij¬ 
ven. De totale omzet is 
f3,8 miljard per jaar. 

GB-Inno-BMheeft in 
België onder meer 148 
supermarkten, een 
warenhuisketen en 
horeca-activiteiten. 

De omzet was in 1987 
141 miljard frank 
(f755 miljoen). Tot 
Rewe behoren 7000 
winkels in de Bonds¬ 
republiek met een ge¬ 
zamenlijke omzet van 
24,5 miljard mark 
(f27,7 miljard). 


termijn verdubbeld. 

Eindhoven Airport verwacht overi¬ 
gens dit jaar meer dan 200.000 pas¬ 
sagiers. Het vorig jaar steeg het pas- 
sagiersaanbod met ruim 14 procent 
tot bijna 190.000. Eindhoven Airport 
viert dit jaar het eerste lustrum. Het 
vliegveld onderhoudt met tien be¬ 
stemmingen in binnen- en buiten¬ 
land een lijndienst. 


Tuinbouw 
in de lift 


DEN HAAG - De produktiewaarde 
van de Nederlandse tuinbouw is vo¬ 
rig jaar in vergelijking met 1987 met 
3 procent gestegen tot 9.975 miljoen 
gulden. De uitvoerwaarde van tuin- 
bouwprodukten steeg met 8 pro¬ 
cent tot 12.085 miljoen gulden. 
Voorzitter ir J.E.C. Spithoven van 
de produktschappen voor groente 
en fruit en voor siergewassen heeft 
deze cijfers donderdag bekendge¬ 
maakt. 

De stijging van de produktiewaarde 
is te danken aan de sector sierge¬ 
wassen (bloem- en boomkwekerij- 
produkten en bloembollen). De 
waarde steeg vorig jaar met zeven 
procent tot 6.075 miljoen gulden. De 
produktiewaarde van de voedings- 
tuinbouw (verse groenten, vers 
fruit) daalde daarentegen met twee 
procent tot 3.900 miljoen gulden- 
.Spithoven waarschuwde overigens 
tegen het steken van de loftrompet 
over de behaalde successen in de 
tuinbouw. Deze beeldvorming is 
eenzijdig en gevaarlijk. Eenzijdig 
omdat deelsectoren van tijd tot tijd 
ook slechte j aren meemaken en her¬ 
stel slechts kan worden bereikt ten 
koste van grote offers en het ge¬ 
dwongen afhaken van onderne¬ 
mers. Gevaarlijk omdat zij kan lei¬ 
den tot overmoed of hoogmoed, die 
de hechte basis van de 'Nederlandse 
Tuinbouw BV’ kan ondermijnen, al¬ 
dus Spithoven. 

GAK keert 20 
procent meer 
uit aan WW 

AMSTERDAM — Het Gemeen¬ 
schappelijk Administratiekantoor 
GAK heeft in 1988 2,4 miljard'gul¬ 
den uitgekeerd aan werklozen. Dat 
is 20 procent meer dan in 1987. 

Het aantal werklozen dat zich vorig 
jaar meldde voor een uitkering we¬ 
gens ontslag is gestegen tot 256.000, 
9.000 meer dan in het jaar daarvoor. 
Aan 85 procent van hen is daadwer¬ 
kelijk een werkloosheidsuitkering 
gegeven. 

Ook het aantal WAO’ers en zieken is 
vorig jaar gestegen. Het GAK kreeg 
ruim 8.000 aanvragen om een WAO- 
of AAW-uitkering meer te verwer¬ 
ken dan in 1987. Eind van het jaar 
waren er 477.000 mensen bij het 
GAK in de WAO/AAW. Aan hen is 
10,5 miljard gulden uitgekeerd. Het 
aantal ziekmeldingen steeg licht tot 
2,6 miljoen. Ook het aantal dagen 
dat men ziek thuis of in ziekenhuis 
was, liep licht op tot ruim 33 mil¬ 
joen. 

Het GAK kon vorig jaar van 144.000 
werklozen de uitkering beëindigen 
omdat zij weer een baan vonden. In 
1987 waren dat er 113.000. Per saldo 
had het GAK rond de jaarwisseling 
ruim 100.000 werklozen in zijn be¬ 
stand. 


Goud en zilver I 

AMSTERDAM - 

Voorlopige noterin- 1 

gen goud en zilver op 5-1-1989 om j 

14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in GOUD: onbewerkt ƒ 26.250-/26 750 

vorige ƒ 26.320-/ 26.820) bewerkt ver- 

koop ƒ 28.350, vorige ƒ 28.420 laten. 

ZILVER: onbewerkt ƒ 350 / 420, von- 

ge ƒ355-/ 425; bewerkt verkoop ƒ 460 

laten, vorige 470 laten. 

Advieskoersen 1 

AMSTERDAM - 

Advieskoersen bui- 1 

tenlands bankpapier van gisteren: i 

Amer.dollar 

1,96 2.08 

Brits pond 

3,52 3.77 

Belg. frank (100) 

5,21 5.51 

Duitse mark (100) 

111,00 115,00 

It. lire (10.000) 

14,60 16,00 

Port. esc. (100) 

1,27 1.45 

Can. dollar 

1,63 1,75 

Franse fr. (100) 

31,85 34,35 

Zwits. fr. (100) 

131,00 135.50 

Zweedse kr. (100) 

31,25 33,75 

Noorse kr. (100) 

29.25 31.75 

Deense kr. (100) 

27.75 30.25 

Oost.schill (100) 

15.80 16,40 

Spaanse pes (100) 

1,70 1.85 

Griekse dr. (100) 

1,20 1,40 

Finse mark (100) 

46.50 49,50 

Joeg. dinar (100) 

0,01 0.06 

Iers pond 

2.89 3.14 

Jap. yen (10.000) 

158.00 163.00 

Wisselmarkt Amsterdam I 

1 AMSTERDAM - 

Noteringen op de I 

Amsterdamse wisselmarkt per gister- 1 

middag: 


Amer. dollar 

2,01775-02025 

Brits pond 

3,6395-6445 

Duitse mark 

112.845-895 

Franse franc 

33,035-33.085 

Belg. franc 

5.3805-3855 

Zwits. franc 

132.935-985 

Japanse yen 

161,12-161,22 

Ital. lire 

15,330-380 

Zweedse kroon 

32.760-810 

Deense kroon 

29.220-270 

Noorse kroon 

30.665-715 

Canad. dollar 

1.69475-69725 

Oost. schill 

16.0430-0530 

Iers pond 

3.0110-0210 

Spaanse pes 

1,7770-7870 

Gr. drachme 

1,3050-4050 

Austr.dollar 

1,7550-7650 

Hongk.dollar 

25.80-26.05 

Nieuwz.dollar 

1.2825-2925 

Antill. gulden 

1,1175 1475 

Surin. gulden 

1,1175-1575 

Saudische nal 

53,65-53,90 

Ecu gulden 

2,3460-3510 

INDEX Amsterdam ANP/CBS 

I AMSTERDAM - 

De jongste ANP/- I 

I CBS-indices over de Amsterdamse Ef- | 

1 feetenbeurs per 

dato gisteren luiden I 

(eerste kolom vorige index, laatste ko- 

lom index van gisteren, e.e.a. volgens 

1979 = 100): 


algemeen 

291.4 293.8 

alg.-lokaal 

286,8 288.7 

internationals 

296.4 299.4 

industrie 

256.1 258.3 

scheep/luchtv. 

267,9 266.8 

banken 

360,6 363.2 

verzekering 

624.6 626.3 

handel 

475.1 476.9 

ebs obl.index 

115,1 115.2 

rend. staatsl. 

6,29 6,28 

waarvan 3-5 jr 

6,18 6,17 

waarvan 5-8 jr 

6.32 6,31 

waarv.5 langst 

6,49 6,49 

rend. bng-len. 

6,63 6,63 

rend. bankien. 

6.31 6,31 

j Avondkoersen Amsterdam 

I AVONDVERKEER \ 

| AMSTERDAM 

In het telefonisch | 

avondverkeer kwamen donderdag- 

avond de volgende koersen tot stand 

(tussen haakjes de laatste notering van 

1 dezelde dag): 


Akzo 154.50-155,90(154.70) 

Kon Olie 231,50-232.30 (231.70) 

Philips 35,50gb-35,90 (35.80) 

Umlever 121.00-121,90 (121.20) 

KLM 43.60-43,80 (43,60) 

1 NEW YORK Dow Jones 

NEW YORK - De beursgemiddelden 

van gisteravond te New York luiden 

volgens de Dow Jones Index (achter- 

eenvolgens 30 fondsen industrie, 20 

1 spoorwegen en 

overig transport. 15 1 

nutsbedrijven, gevolgd door het geza- 

menlijke gemiddelde: 

g e 8 ,n 2184.29 

977.95 186 76 831.59 

Hoogst 2205.18 

985.89 187.71 838.65 

2173.04 

972.92 185.46 827.08 

S) ot 2190.54 

978.11 186.34 832.71 

Winst' 


verlies + 12 86 

+ 0 65 - (j.42 + 2.37 


beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs 


Hoofdfondsen 

AEGON 

Ahold 

Akzo 

ABN. 

Alrenta 

Amev 

Amro-Bank 
Ass. R'dam 
Bols 

Borsumij W. 
Bührm.Tet. 
C.S.M.cert. 
Dordtsche P. 
Elsevier 
Fokker eert. 
Gist-Broe. c. 
Heineken 
Hoogovens 
Hunter Dougl. 
Int.Müller 
KLM 

Kon.Ned.Pap. 
Kon. Olie 
Nat. Nederl. 
N.M.B. 

Nedlloyd Gr. 

Nijv. Cate 

Océ-v.d.Gr. 

Pakhoed Hold. 

Philips 

Philips div89 

Robeco 

Rodamco 

Rolinco 

Rorento 

Stork VMF 

Umlever 

Ver.Bezit VNU 

VOC 

Wessanen 
Wolt Kluwer 


v.k. 

92.70 

89.40 

154.80 

44.40 

156.80 

57.60 

81.30 

162.30 
142,00 
118,00 

58.70 

68,10 

212.40 

63.60 
28,90 

40.30 
143,00 

77.40 
81,00 
79,00 

43.20 

47.10 
230,60 

68.80 

192.50 
286,00 

80.50 
277,00 

106.40 

35.50 

34.20 

97.40 

156.70 

92.70 
61,00 
28,00 
118,80 
98,00 

35.10 

83.20 
147,00 


s.k. 

92,80 


Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 30,40 

ACF-Holding 56,30 

Ahrend Gr. c 152,00 

Alg.Bank.Ned 45,30 

Asd Opt. Tr. 24,90 

Asd Rubber 7,80 

Ant. VerfT. 340,00 

Atag Hold c 74,00 

Aut.Ind.R'dam 53,00 

BAM-Holding 240,00 

Batenburg 70,50 

Beers 116,50 

Begemann 74,00 

Beündo 422,00 

Berkel's P. 5,60 

Blyd.-Will. 24,20 

Boer De, Kon. 284,00 

de Boer Winkelbedr. 58,80 
Boskalis W. 12,40 


154.70 

44.50 
157,00 

57.60 
81,80 

159.50 
144,00 

117.50 
59,00 

67.60 

213.20 
64,00 

29.60 
40,10 

144.20 
77,00 

81.20 
80,00 

43.60 
47,30 

231.70 
68,70 

194.50 
281,00 

82,00 

280,00 

106.50 
35,80 

34.40 

98.40 
156,80 

93.60 
61,00 

27.50 

121,20 

95.50 

35.60 

83.50 

149.50 


30.20 
57,70 

154,00 

45,30 

24,80 

7,90 

73,40 

53,00 

240,00 

70,50 

116.50 

73.50 
421,00 

6,00 

24.20 
290,00 

59.20 

12,00 


Boskalis pr 

Braat Bouw 

Burgman-H. 

Calvé-Delft c 

Calvé pref.c 

Center Parcs 

Centr.Suiker 

Chamotte Unie 

Cindu-Key 

Claimindo 

Cred.LBN 

Crown v.G.c 

Desseaux 

Dordtsche pr. 

Dorp-Groep 

Dorp v.div.89 

Econosto 

EMBA 

Enraf-N.c. 

Enks hold. 

Frans Maas c. 
Furness 

Gamma Holding 

Gamma pref 

Getronics 

Geveke 

Giessen-de N. 

Goudsmit Ed. 

Grasso’s Kon. 

Grolsch 

GTl-Holding 

Hagemeyer 

H.B.G. 

HCS Techn 
Hein Hold 
Hoek’s Mach. 
Holdoh Hout 
Holec 

H.A.L. Tr. b 
Holl.Am.Lme 
Heineken Hld 
Holl.Sea S. 

Holl. Kloos 
Hoop en Co 
Hunter D.pr. 

ICA Holding 
IGB Holding 
1HC Caland 
Industr. My 
Ing.Bur.Kondor 
Kas-Ass. 

Kempen Holding 
Klene’s Suik. 
KBB 

KBB (eert.) 
Kon.Sphinx 
Koppelpoort H. 
Krasnapolsky 
Landré& Gl. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 
Medicopharma 
Melia Int. 

MHV Amsterdam 


9.90 
895,00 

3030,00 

781,00 

4250,00 

52.70 

67.30 

13.60 

94.50 
410,00 

68,00 

71.50 
182,00 
209,00 

45.80 

44,00 

184.00 

116,00 

46,00 

286,00b 

61.30 

78.50 
65,20 

5,80 

25.60 

39.10 

79.50 
175,00 

87.00 

108,80 

144,00 

78,00 

171,00 

14,00 

127.80 
173,00 
445,00 

15.60 
1447,00 
1458,00 

127,80 

1,26 

304,00 

11.70 

1.90 

17.50 
38,00 
20,00 

153.00 

560,00a 

33.80 
15,40 

1270,00 

71,00 

70.50 

67.10 
255.00 
144,50 
41,00 
43,90 

569,00 

74.50 
5,80e 

16.60 


9,70 

840,00a 

3030,00 

795,00 

4300,00 

53.30 
67,00 

13.70 

94.50 
410,00 

67.80 

74.50 
185,00 
210,10 

44,20 

184,00 

110,00a 

46.10 

294.20 

62.50 

80.50 

65.10 

5.80 

26.10 
39,00 
81,00 
181,00 

85.50 
109,00 

145.50 

78.70 
170,00 

14,40 

128.50 
173,00 
445,00 

17,00 

1464,00 

1468,00 

128,50 

1,28 

295,00 

12.20 

17.50 

37.20 

20.30 
153;00 
560,00b 

34.20 

15.80 
1270,00 

71.50 

71.50 

67.50 
255,70 

144.50 
42,00 

46.80 
569,00 

74,10 

5,90 

16,60 Moeara Erom 

990,00 

995,00 

M.Enim OB-cert 

12950,00 13000,00 

Moolen en Co 

33,90 

34,30 

Mulder Bosk. 

37,50 

37.80 

Multihouse 

9,80 

9,90 

Mynbouwk. W. 

412,00 

413.00 

Naeff 

225,00 

_ 

NAGRON 

45,50 

45,50 

N1B 

503,00 

502,00 

NBM-Amstelland 

14,10 

14,00 

NED AP 

263,00 

263,00 

NKF Hold.cert. 

235,00 

230,50 

Ned.Part.Mo 

30,50 

30,80 

Ned.Springst. 

6900,00 

6900,00 

Norit 

600,00 

610,00 

Nutricia 

239,50 

242,00 

Omnium Europe 

19,00 

19,20 

Orco Bank c. 

80,60 

80,70 

OTRA 

458,00 

464,00 

Pal the 

148,00 

147,00 

Polynorm 

84,20 

85,50 

Porcel. Fles 

124,00 

124,00 

Ravast 

54,00 

54,00 

Reesink 

59,30 

59.00 

Riva 

50,00 

52,00 

Riva (eert) 

49,50 

51,00 

Samas Groep 

55,50 

55,50 

Sanders Beh. 

81,00 

81,00 

Sarakreek 

34,40 

36,80b 

Schuitema 

1070,00 

1100,00b 

Schuttersv. 

86,50 

86,50 

Smit Intern. 

26,00 

26,80 

StBankiers c. 

31,20 

30,60 

Telegraaf De 

391,00 

390,00 

Text.Twenthe 

216,00 

216,00 

Tulip Comp. 

61,50 

61,20 

Tw.Kabel Hold 

115,00 

117,00 

Ubbrnk 

81,00 

82,50 

Union Fiets, 

15,80 

15,70 

VerGlasfabr. 

217,00 

217,00 

Verto 

66,10 

65,50 

Volker Stev. 

43,00 

45,50 

Volmac Softw. 

79,90 

80.00f 

Vredestein 

18,70 

18.40 

VRG Gem.Bez. 

169,20 

168,70 

Wegener Tyl 

166,00 

164,50 

West Invest 

19,00 

19,00 

Wolters Kluwer 

147,00 

149,50 

Wyers 

59,00 

59,00 

Beleggingsinstellingen 


Aegon Aand.f. 

34,70 

34,90 

ABN Aand.f. 

67,30 

68,00 

ABN Beleg.f. 

51,30 

51,70 

ALBEFO 

50,60 

50,70 

Aldollar BF $ 

20,80 

20,80 

Alg.Fondsenb. 

222,00 

222,00 

Alliance Fd 

12,60 

12,60 

Am ba 

42,50 

42,80 

America Fund 

253,00 

259,00 

Amro A m F. 

90,30 

90,50 

Amro Neth.F. 

67,40 

69,20 

Amro Eur.F. 

63,40 

64,20 


Amvabel 
AsianTigersFd 
Bemco Austr. 
Berendaal 
Bever Belegg. 
BOGAMIJ 
Buizerd laan 
Delta Lloyd 
DP Am. Gr.F. 

Dp Energy.Res. 

Eng-HoU.B.T.1 

EMF rentefonds 

Eurmvestd) 

EurAss. Tr. 

EurGrFund 

Hend.Eur.Gr.F. 

Henderson Spirit 

Holland Fund 

Holl.Obl.Fonds 

Holl.Pac.F. 

lnterbonds * 

InterefT.500 

Intereff.Warr. 

Japan Fund 
MK Int. Vent. 
Nat.Res.Fund 
NMB Dutch Fund 
NMB Oblïg.F. 

NMB Rente F. 
NMB Vast Goed 
Obam, Belegg. 
OAMF 
Orcur.Ned.p. 
Prosp.Int.H.1. 
Rentalent Bel. 
Rentotaal NV 
Rolinco cum.p 
Sc i/Tech 
Technology F. 
Tokyo Pac. H. 
Trans Eur.F. 
Transpac.F. 
Um-lnvest 
Umco Inv.F. 
Umfonds 
Vast Ned 
Venture F.N. 

V1B NV 
WBO Int. 
Wereldhave NV 
Wereldh.div89 


95,00 

50.90 
63,00 

98.40 

26.50 
118,00 

35.70 
38,00 
21,10 
30,00 

1120,00 

72.20 
105,00 

5.10 

48.50 

154.20 

67.50 
60,60 
121,00 

101.70 
600,00 

31,30 

224,00 

38.90 

64.70 
1285,00 

33.80 

36.60 

101.80 

37.90 

190.70 

16.10 

46.50 

10.40 
1357,20 

31,10 

102.50 

17.50 
17,00 

236.50 

64.50 
515,00 

116.50 

81.70 
26,00 

121.50 

38.60 

84.60 
76,00 

204,00 

200,70 


95.30 

51.10 
63,00 
100,00 

28,00 

118,00 

35.70 

38.10 

21.40 
30.00 

1120,00 

72.40 
105,00 

5,10 

49.40 

156.30 

68.10 
60,80 
121,00 
101.20 
600,00 

31.20 
225,00 

39.50 

64.70 
1285,00 

34.10 

36.60 
101,80 

37.90 

190.30 
16,30 
47,00 

10.40 

1357.50 

31.10 

103.30 

17.10 

17.50 
233,00 

66.60 
520,00 

116.50 

81.90 

26.20 
121,60 
39,00 

84.70 
76,20 

204,00 

200,70 


Orig. n.amerik. aandelen 


Allied Signal Ind 
Amer. Brands 
Amer. Expres 
Am.Tel.& Tel. 
Ameritech 
Amprovest Cap 
Amprovest Ine. 
ASARCO Ine. 
AÜ. Richf. 

BAT Industr. 


33.30 

66,50 

26,90 

28.40 
94,00 

130,00 

230,00 

27.40 
80,20 

4,50 


34,00 

64,00 

27,20 

28.50 
94.00 
130,00 
230,00 

27.60 

80.50 
4,50 


Bell Atlantic 
BellCanEnterpr 
Bell Res.Adlr 
Bell South 
BET Public 
Bethl. Steel 
Boeing Comp. 
Chevron Corp. 
Chrysler 
Citicorp. 
Colgate-Palm. 
Comm. Edison 
Comp.Gen.El. 
Control Data 
Dai-Ichi Yen 
Dow Chemical 
Du Pont 
Eastman Kodak 
Elders IXL 
Euroact.Zw.fr. 
Exxon Corp. 

First Paclnt 
Fluor Corp. 

Ford Motor 
Gen. Electric 
Gen. Motors 
Gillette 
Goodyear 
Grace & Co. 
Honeywell 
Int.Bus.Mach. 
Intem.Flavor 
Intern. Paper 
ITT Corp. 

Litton Ind. 
Lockheed 
Minnesota Mining 
Mobil Oil 
News Corp Aus$ 
Nynex 

Occ.Petr.Corp 
Pac. Telesis 
P.& O. ® 

PepsiCo 

Philip Morris C. 
Phill. Petr. 
Polaroid 
Pnvatb Dkr 
Quaker Oats 
RJR Nabisco 
St.Gobin Ffr 
Saralee 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Southw. Bell 
Suzuki (yen) 
Tandy Corp. 
Texaco 
Texas Instr. 

T.I.P Eur. 

Toshiba Corp. 
Union Carbide 
Union Pacific 
Unisys 


69.80 
37,00 

1,60 

39,00d 

2,24 

22.90 

59.60 

46.30 

25.50 

25.20 

45.50 
32,25 

398,00 

19.80 
3320,00 

87.50 

85.90 

44.30 
3,40 

222,00 

43.50 
1,30 

22.90 

50.30 

43.70 

82.20 

33.20 
51,00 

25.60 
60,00 

121.30 

49.50 

46.50 

50.20 

71.50 

41.20 

61.50 

45.30 

9.70 

65.70 

25.70 

30.50 
5,80 

39,10 

100.30 

19.20 
37,00 

321,00 

53.50 
90,00 

602,00 

43,75 

32.20 

40.40 

39.40 
711,00 

40.60 
51,00 

41.30 

1.70 
1040,00 

25.60 

63.80 
28,00 


69.40 

37.20 
1,60 

38.30 
2,24 

23,00 

59.50 

26.75 
26,00 
46,00 

32.75 
400,00 

20.50 
3370,00 

87,00 

88,25 

45,00 

3,40 

220,50 

44,00 

23,00 

51.30 
45,00 

83.50 

34.20 
51,00 

25.60 

60.30 

122.20 

49.50 

47.50 
51,00 
73,00 
42,00 
62,00 

45.50 
9,70 

64.80 

25.70 

30.70 
5,80 

39.75 

101.60 

19.70 
36,60 

323,00 

53.80 

90.50 
610,00 

44,90 

32.30 

40.80 

38.50 
715,00 

41,00 

52,00 

41.80 
1,70 

1040,00 

26.40 

64.50 

28.70 


USX Corp 
US West 
Warner Lamb. 
Westmghouse 
Woolworth 
Xerox Corp. 


29,00 

57,20 

76,40 

52,00 

50,80 

57,25 


29,70 

56,60 

76,00 

53,40 

51,30 

58,25 


Cartificaten buitenland 


AMAXInc 
Am. Home Prod. 
ATT Nedam 
ASARCO Ine. 
AÜ. Richf. 
Boeing Corp. 
Can Pacific 
Chevron Corp. 
Chrysler 
Citicorp. 
Colgate-Palm. 
Control Data 
Dow Chemical 
Eastman Kodak 
Exxon Corp. 
Fluor Corp. 

Gen. Electric 

Gen. Motors 

Gillette 

Goodyear 

Inco 

IBM. 

Int. Flavors 
ITT Corp. 

Kraft Ine 
Kroger 
Lockheed 
Merck & Co. 
Minn. Mm. 

Pepsi Co. 

Philip Moms C. 
Phill. Petr. 
Polaroid 
Procter & G. 
Quaker Oats 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Shell Canada 
Tandy Corp. 
Texas Instr. 
Union Pacific 
Unisys Corp 
USX Corp 
Vanty Corp 
Westmghouse 
Woolworth 
Xerox Corp. 


Warrants 

Akzo 

AMRO warr. 
Asia Pac Gr F. 
Bogamij 


44.50 
160,00 
57,00 
43,00 
158,00 
119,00 

33.50 

93.50 
49,00 
51,00 
90,00 

34.50 
173,00 
89,00 
88.20 
43.00 
86.60 
165,00 
67,00 
101,00 

67.00 

237.00 

99,00 

99.50 
198,00 

17.00 

82,00 

110,20 

123,00 

77,00 

202.50 
36,20 
69,00 
170,00 
100,00 

64.50 
80.00 
68,00 

80.50 
80,00 
127.00 

55,00 

59,00 

4,10 

103,00 

101.00 

113,00 


40.50 

3,70 

6.50 

9.50 


44.50 
160.00 

57,00 

162,00 

117,00 

34,00 

50,00 

51,00 

91.00 

37,00 

174,00 

89.80 

89,00 

88,00 

168,10 

67,00 

103,00 

68,00 

240,00 

102,00 

19.30 
84,00 
115,00 
125,00 

80.50 
204,00 

36.50 

69.50 
167,00 
100,00 

65,00 

84.00 

69.00 

81.50 
82.00 
127.00 

57.00 

58,00 

105.30 
102,00 
110,00 


40.30 

3.50 
6,35 

9.50 


Falcons Sec. 
Honda motor co. 
K L M 85-92 
Philips 85-89 
St.Bankiers a 
StBankiers b 


10 Aegon 85 
Aegon warr 
lOVs ABN 87 
13Amev 85 
13Amev 85 

10 Amev85 

11 Amev 86 
14V.iAmro87 

13 Amro-Bank82 
10^2 Amro 86 

10 Amro 87 
5V< Amro 86 
Amro Bank wr 
Amro zw 86 

9 BMH ecu 8592 
7BMH87 

11 CC Rabo83 
9 CCRabo 85 
7 CCRabo 84 
10‘/»EEG-ecu 84 
9%EIB-ecu 85 
12Vi HlAtrl.F 

12 NIB(B) 8590 
11V<NGU83 
10NGU83 

2'/« NMB 86 
NMB warrants 
8V 4 Phit. 86 
6 3 4 Phil.83 
14'ZiUn Becumy 86 
12V« Unil. 


Paralletmarkt 

Alanhen 
Berghuizer 
Besouw Van c. 

CB Oblig.F.1 
CB Oblig.F.2 
CB Oblig.F.3 
De Dne Eleetr. 
Dentex Groep 
Dico Intern. 
DOCdata 
Geld.Pap.c. 

Gouda Vuurv c 
Groenendijk 
Hes Beheer 
Highl.Devel. 
Homburg eert 
Infotheek Gr 
Interview Eur 
Inv. Mij Ned. 
KLM Kleding 


12,10 

12,05 

2430,00 

2420,00 

128,50 

129.00 

25.00 

20,10 

2,60 

2,70b 

2.80 

2,90 

& conv 


101,00 

101,00 

13,60 

13,60 

98.25 

97.70 

98.50 

98.50 

97.50 

97,50 

101.50 

101,50 

98,80 

98.80 

99,20 

99,00 

102,25 

102,25 

97,75 

97,75 

97,80 

97,80 

102,00 

102.00 

26,50 

28,00 

68,50 

68.50 

102,50 

102.50 

98,25 

98,25 

100,50 

100.50 

105,00 

105.00 

108,30 

108.30 

102,00 

102,00 

106,35 

106,35 

94,75 

94,75 

102,00 

102.00 

101,50 

101.50 

100,50 

100.50 

87,00 

87,00 

34.50 

36.00 

95,10 

95.10 

95,35 

95.35 

99,90 

99.90 

97,75 

97,75 

16,60 

16.60 

47,00 

49,00 

37,50 

37,70 

101,70 

101.70 

101,70 

101.80 

103,20 

103.20 

27.30 

27,30 

26,00 

25.80 

82,00 

82,00 

31.00 

30.00 

72.80 

72.50 

63,00 

63.00 

28,00 

28.90 

225,00 

220.00 

11,30 

11.30 

3,60f 

3.70 

19,90 

19,90 

7,00 

7.20 

40.30 

40.60 

27,30 

27,90 


Kuehne+Heitz 
LCI Comp.Gr. 
Meile 

Nedschroef 
Neways Elec. 

NOG Belfonds 
Pie Med. 
Poolgarant 
Simac Tech. 

Text Lite 
Verkade Kon 
Weweler 

OPTIEBEURS 


24.30 

33.60 
300.00 

64,00 

9,40 

29,80 

10.60 
10.15 
15.20 

4,50 

281,50 

77.40 


25.00 

31.50 
300.00 

64.00 

10.00e 

29.90 

10.90 
10,15 

15.50 

' 4,90f 
280.00 

76.90 
serie omzet 

v.k 

s.k 

abn 

c 

jan 

40,00 

351 

4.40b 

4.40 

abn 

c 

jan 

45.00 

419 

0,50 

0.60 

abn 

c 

apr 

45,00 

382 

2,10 

2,00 

akzo 

c 

jan 

150.00 

369 

6,20 

6,28 

akzo 

c 

jan 

160,00 

485 

1,30 

1.10 

amev 

c 

apr 

60,00 

331 

2.50 

2.40 

eoE 

c 

jan 

260.00 

389 

5.10 

5,00 

eoE 

c 

jan 

270,00 

1144 

U0b 

1,30 

eoE 

p 

jan 

260,00 

354 

2,30 

2,30 

goud 

c 

mei 

500,00 

1000 

0,90a 

0,90 

hoog 

c 

jan 

70,00 

338 

7,90 

7.30 

hoog 

c 

jan 

75,00 

363 

4.20 

3.80 

hoog 

c 

jan 

80,00 

598 

1,90 

1,70 

hoog 

c 

apr 

80,00 

349 

5.60 

5.10 

hoog 

p 

jan 

75.00 

431 

1.50 

1.80 

kim 

c 

jan 

40,00 

851 

3,20 

3.60 

kim 

c 

apr 

40,00 

553 

4.80 

5.00 

kim 

c 

apr 

45,00 

423 

2.20 

2.20 

knP 

c 

jan 

42,50 

517 

5,00a 

4.90 

nlw 

c 

aug 

100.00 

1010 

1,60a 

U5 

nlw 

p 

aag 

100,00 

2400 

1.50a 

1.25 

nlw 

p 

aug 

102.50 

750 

3,00a 

3,00 

nly 

p 

mei 

100.00 

2250 

1.40a 

1.10 

nly 

p 

n91 

102.50 

550 

4,60a 

4,20 

nlz 

p 

nov 

100.00 

510 

1.90a 

1,60 

obl 

p 

aug 

100,00 

2000 

1.60a 

1,55 

obl 

p 

nov 

100.00 

500 

1.75 

1.75 

phil 

c 

jan 

30.00 

456 

5.50 

5.90 

phü 

c 

apr 

30,00 

349 

6,00 

6.20 

phil 

c 

apr 

35,00 

1549 

2.40 

2.60 

phil 

c 

apr 

40,00 

1522 

0,70 

0,90 

phil 

c 

jul 

35.00 

370 

2,70 

3,20 

phil 

c 

jul 

40.00 

814 

1,20 

1,20 

phil 

c 

o93 

30,00 

889 

10.50 

11,00b 

phil 

p 

apr 

30,00 

404 

0,50 

0.40 

phil 

p 

apr 

35.00 

456 

2,10 

2,00 

olie 

c 

jan 

230.00 

613 

3.30 

3.50a 

olie 

c 

jan 

240.00 

366 

0.50 

0.40 

olie 

c 

apr 

230.00 

355 

9.80 

10,80 

olie 

c 

apr 

240,00 

469 

5,40 

5.70 

olie 

p 

jan 

230.00 

363 

2,10 

1.80 

olie 

p 

apr 

220,00 

367 

2.30 

2.10 

olie 

p 

apr 

230,00 

335 

6.00 

5.50 

uml 

c 

jan 

110.00 

571 

8.80b 

11.10 

unil 

c 

jan 

120.00 

2256 

1,50 

2.80 

urn) 

c 

apr 

120,00 

652 

5,60 

6.80 

unil 

c 

apr 

130,00 

610 

2.20 

2.60 

uml 

c 

apr 

140.00 

404 

1.00a 

1,00 

uml 

p 

jan 

120.00 

421 

2.50 

1.50 


limburgs dagblad 


programma’s vrijdag 


Nederland 1 


13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

KRO 

15.35 Centennial. Amerikaanse serie. 
Afl i De pelshandelaar. Serie over 
de ontwikkeling van een Amerikaan¬ 
se stad vanaf de tijd van de Indianen. 

16.25 Ring of Fire. Documentaire se¬ 
rie over de Indonesische archipel. 
Afl De binnenlanden van Borneo. 
< herh.) 

17.30 Journaal. 

17.44 Jim Henson presenteert. De 

wereld van het marionettenspel. Afl.: 
poppenspeler Albrecht Moser. 

18.40 Solo. Kan er uit Nazareth iets 
goeds komen 9 Ooggetuigen vertellen 
over gebeurtenissen die hun leven 
veranderen Afl Zacheus. 

19.00 Journaal. 

19.20 Tekenfilmfestival. 

19.35 Waku waku. Spelshow waarin 
het dier de hoofdrol speelt. Presenta¬ 
tie Rob Fruithof. 

20.05 Volmaakte vreemden. Come- 

dy-sene Afl. Dromen. 

20.30 De zaak S-R. 6-delige thriller se¬ 
rie Afl. 1. Moord, intriges en een erfe¬ 
nis spelen een rol bij de ontvoering 
van een machtige miljardair. 

21.25 Brandpunt. Actualiteitenmaga- 
zine 

22.30 Journaal. 

22.40 Vrijdagavond met Van Willi¬ 
genburg. Hans van Willigenburg 
praat met nationale en internationale 
sterren uit de wereld van film, theater, 
showbusiness en televisie 

23.20-01.08 Gebroken spiegels. Ne¬ 
derlandse speelfilm uit 1984 van Mar¬ 
leen Gorris, met Lineke Rijxman, 
Hennette Tol, Edda Barends e.a. Een • Isabella Lacamps in 'L'af- 
faire St.Romans'. (Nederland 
1 - 20.30 uur ) 

huisvrouw wordt bij haar "huis ont¬ 
voerd. Haar lot is verweven met die 
van de meisjes van een sexclub. 


Nederland 2 


13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

TROS 

15.00 ••Dennie Christian. Muziek- 
special met Chris Roberts, Freddy 
Breek en Danny de Munk. 

15.40 Tita Tovenaar. Kinderserie. 
Afl.: Klavertje vier. 

16.05 Suske en Wiske. Serie. Afl : 


Suske en Wiske en de minilotten. (2). 

16.28 Heathcliff & Co. Tekenfilm. 

16.50 Bassie en Adriaan en de ver¬ 
dwenen kroon. Serie. Afl.1: Een toe¬ 
vallige ontmoeting. 

17.15 Mini stars. Muziekprogramma, 
(herh). 

17.40 Diamond Award Festival. Uit¬ 
reiking voor de muzikale prestaties 
van Desireless, Sam Brown, Huey 
Lewis and the news. Presentatie: Lin- 
da de Mol. 

18.20 Sport. Presentatie: Walter 
Tiemssen. 

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Bevan¬ 
gen door de kou. 

19.00 Kijk-tv. Populair wetenschap¬ 
pelijk magazine. 

19.25 Kieskeurig. Consumentenru¬ 
briek. Presenatie: Wim Bosboom en 
Mireille Bekooy. 

20.00 (TT)Journaal. 

20.29 Alf. Amerikaanse comedyserie. 
Afl.: Belofte maakt schuld. Alf ver¬ 
raadt Lynn's geheim en dat kan ze 
hem niet vergeven. 

21.00 ••Ron’s honeymoon quiz. 

Spelprogramma gepresenteerd door 
Ron Brandsteder. 

22.30 Jongbloed en Joosten. Talk¬ 
show. 

23.00 Dempsey and Makepeace. Se¬ 
rie. Afl.: Fascinerende vijand. Een 
roofovervaller weet op spectaculaire 
wijze uit handen van de politie te blij¬ 
ven. Dempsey wil deze man per se 
oppakken. 

23.55-00.00 Journaal. 


Nederland 3 


NOS 

08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

09.00-10.00 Schooltelevisie. 


Duitsland 1 


10.00 Tagesschau und Tagesthe- 
men. 

10.03 Der ehrbare Bigamist, (herh ). 

10.50 Ski-Weltcup. 

13.15 Wo man Traume baut. Der 

Friedrichstadtpalast. een doorsnee 
van de geschiedenis van de Berlijnse 
revu. (herh.). 

14.00 Flickerl und Fleckerl. Kinder¬ 
serie Afl : Ist Tante Irmgard eine 
Hexe 9 

14.30 Ali und der Hexenmeister. Ani¬ 
matiefilm. 

14.50 Die Braut mit den schönsten 
Augen. Tsjechische sprookjesfilm. 

16.10 Tagesschau. 

16.15 ARD-Sport extra. Festival auf 
dem Eis te Garmisch-Partenkirchen. 

17.15 Tagesschau. 

17.25 Hart aber herzlich. Amerikaan¬ 
se serie Afl Morderische Kamera. 

18.26 Tagesschau. 

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten. 

18.52 ••WWF-Club. Live-program- 

ma. 

19.58 Programma-overzicht. 

20.00 (TT)Tagesschau. 

20.15 (TT)Der Brumbar. Italiaanse 
spelfilm uit 1987 van Castellano Pipo- 
lo, met Adnano Celentano, Debra 
Feuer Jean Sorel e.a. 

21.55 Gott und die Welt. Experiment 
Bergpredigt - Die Christen von Wulfs- 
hagenerhutten 

22.30 Tagesthemen met bericht aus 
Bonn. 

23.00 ••Heut’abend. ARD-Talkshow 
met Joachim Fuchsberger. Gast: 
Ramhard Fendrich. 

23.45 Die unglaubliche Geschichte 
der Mrs. K. Amerikaanse speelfilm 
uit 1981 van Joel Schumacher, met 
Lily Tomlm. Charles Grodm, Ned 
Beatty e.a 

01.10 Tagesschau. 

01.15-01.20 Nachtgedanken. Be¬ 
schouwingen van Hans Joachim Ku- 
lenkampff. # Ralf Wolter, Grit Bottelier en Harald Juhnke in ’Lach mal 
wieder’. (Duitsland 2-21.15 uur) 


Duitsland 2 


10.00 Zie Duitsland 1. 

13.00 Internationaal Vierschanzen- 
toernooi. Ski-sprmgen te Bischofs- 
hofen. Commentaar: Rüdeger Lu- 
dmg. (Eurovisie-uitzendmg) 

15.20 Warum Christen glauben. Do¬ 
cumentaire over religie. Afl.1: Em 
Stück Holz zum Festhalten.? (herh ). 

15.50 Programma-overzicht. 

15.55 Heute. 

16.00 Waldheimat. Die Jugendiahre 
des Peter Rosegger, serie met Chlod- 
wig Haslebner, Fritz Holzer, Willy 
Harlander e.a. Afl.: Ein reisender 
Handwerksbursch. 

16.25 Freizeit... und was man da- 
raus machen kann, Vrijetijdsmaga- 
zine. 


16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan- 
dern. 

17.10 Umwelt. Milieumagazine. Pre¬ 
sentatie: Felix Tolxdorff. 

17.35 Geschichten von nebenan. 

Reportages. 

18.05 Das Geheimnis der Sahara. 

Serie met Michael Vork, Ben Kings- 
ley, James Farrentino e.a. Afl.: Tod in 
der Oase. 

18.58 Programma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.30 Auslandsjournai. Reportages 
van buitenland-correspondenten. 

20.15 Derrick. Duitse politieserie. Afl.: 
Wie kriegen wir Bodetzki? 

21.15 Lach mal wieder. Scenes en 
sketches m.m.v. Harald Juhnke, Grit 
Boettcher, Dieter Hallervorden e.a. 

21.45 Heute-Journal. 

22.10 Aspekte, cultureel magazine. 


TV-KANALEN, 

GOLFLENGTEN 

KaDei- en CAi-aoonnees 

voor kanaien z>e screma exploitant 

■ - zwart wit programma 
• • = stereo geluidsweergave 
oo - tweetalig btj stereo-app. 
TT teletekst ondertiteling 

TELEVISIE 

Nederland 1:5 2b 29 4 o 51 53 e n 57 


Nederland 2: 31. 33 35. 49. 54. 56 en 60 

Nederland 3: 23 32 34. 43, 48 52 en 59 

Duitsland 1:9 12. 24 en 46 

Duitsland 2: 21. 29 35 en 37 

Duitsland 3 WEST: 39 48 50. 55 en 58 

Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56 

België TV 1: 10 en 44 

Belgie TV 2: 25 en 47 

België RTBF 1: 3 en 8 

Belgie Tele 21: 28 en 42 

RTL Plus: 7 26 36 46 en satelliet 

Sat 1 : satelliet 

3 Sat: satelliet 

SSVC: 33 40 49 en 59 

Sky Channel: satelliet 

Super Channel: satelliet 

TV 5: satelliet 


RADIO 

Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz 747 kHz 1402 mi en 
1251 kHz (240 m) 

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook 
frequenties AM- en FM-zenoers Radio 1) 

Radio 3: 103.9 en 90 9 mHz 

Radio 4: 98 7 en 94 5 mHz 

Radio 5: 1008 kHz 1298 mi en 891 kHz (337 m) 

Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz 

BRT 2: 555 m |540 kHz). FM 22 36 en 39 (93 7- 

97 5 en 97 9 kHz) 

Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45 
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 OOi - FM 6 en 
33 188.9 en 97 mHzi - KG 49.26 m (6090 kHz) 
WDR 4: 93 9 en 91.9 mHz Vrijdag 6 januari 1989 # Pagifj 


televisie en radio • Ron Brandsteder presenteert 'Honeymoon Quiz'. (Neder¬ 
land 2 - 21.00 uur) 


13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.15 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

17.30 Journaal. 

17.44 Sesamstraat. 

18.00 Paspoort. Magazine in het 
Turks en het Nederlands. 

18.30 Latijn. Taal en cultuur van de 
Romeinen. Les 6. 

19.00 (TT)Het klokhuis. Afl.: Echo. 

19.15 (TT)Jeugdjournaal. 

19.25 TV-3. Gevarieerd magazine. 

20.00 Journaal. 

20.29 Meestercursus Elisabeth 

llllllllllllllllllllllllllllll 

22.50 Die Sport-Reportage. 

23.20 Kalter Engel. Misdaadfilm van 
Peter Vogel, met Petra Barthel, Wil- 
fried Pucher, Ernst Kahler e.a. 

00.50-00.55 Heute. 


Duitsland 3 West 

16.05 Teletekstoverzicht. 

16.30 Western in West 3. Ein Engel 
mit den zwei Pistolen.Amerikaanse 
speelfilm uit 1948 van Norman Z. 
McLeod, met Bob Hope, Jane Rus¬ 
sen, Robert Armstrong e.a. 

18.00 Telekolleg II. Cursus geschie¬ 
denis. Les 14: De republiek Weimar. 

18.30 Hallo Spencer. 

19.00 Aktuelle Stunde. Nieuws, ac¬ 
tualiteiten en sport. 

20.00 Globetrotter. Serie reisreporta¬ 
ges. Vandaag: de Sinai. 

21.00 Auslandreporter. Estland im 
Aufbruch, reportage. 

21.30 West 3 aktuell. 

21.45 ZAK. 

22.30 Beerdigungszeremonie. Ja¬ 
panse speelfilm uit 1984 van Juzo Ita- 
mi, met Tsutomu Yamazaki, Nobuko 
Miyamoto, Kin Sugai e.a. 

00.30-00.35 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


08.30-09.00 Telekolleg II. Die Weima- 


Schwarzkopf. Vier letzte Lieder, van 
R. Strauss. m.m.v. het Radio Symfo¬ 
nie Orkest o.l.v. Stephen Barlow. 

21.39 ««Dans in Amerika. Tramlijn 
Begeerte, ballet van Valerie Bettis 
naar Tennessee Williams' toneelstuk, 
met Virginia Johnson, Lowell Smith, 
Julie Felix en Donald Williams. 

22.30 Journaal. 

22.40 Gesprek met de Minister-Pre- 
sident. 

22.50 Studio Sport. NK Schaatsen in 
Heerenveen. 

23.20-23.25 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


rer Republik, cursus geschiedenis. 
Les 14 

14.00 lm Ulmer Münster: gorsk. Het 

monnikenkoor van Sagorsk zingt lie¬ 
deren uit de Russisch-Orthodoxe li¬ 
turgie. 

14.45 Tranen im Kakao. Speelfilm in 
twee delen met Eleonore Allerdings, 
Martin Schwab, Angeia Schmid e.a. 
Deel 2 (slot). 

16.00 Berlin-Kulturhauptstadt Euro¬ 
pas 1988. reportage 

16.45 Die Tasche des Postboten. 

Tsjechoslowaakse speelfilm van Jo- 
sef Pinkava. 

17.15 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.: 
Zauberhafte Malstunde. 

17.20 Telekolleg II. Die Weimarer Re- 
publik, cursus geschiedenis. Les 14. 
(herh.). 

17.50 Jakub, der Glasmacher. 13- 

delige Tsjechische serie. Afl. 13 (slot): 
Das Jubilaum. 

19.00 Abendschau Bliek ins Land. 

19.30 Ein bunter Hund bellt. Portret 
van de voetbaltrainer Rudi Gutendorf. 
(herh.). 

20.15 Abenteuer Eisenbahn. Repor¬ 
tage over de Glacier-Express. 

21.00 Südwest aktuell - Neues um 
Neun. 

21.15 Agrippina. Opera van Handel 
uitgevoerd door Die Wiener Philhar- 
momker und Staatsopernchor en de 
London Baroque Players o.l.v. Arnold 
Östman. 

23.50-23.55 Laatste nieuws. Ij 


RTL Plus 


06.00 Hallo Europa. 

09.10 Die Springfield Story. (Herh.). 

09.55 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Das 
goldene Schwert des Julius Casar. 

10.15 California Clan. Amerikaanse 
serie. Afl.2: (herh.). 

11.00 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie. (herh ). 

11.40 Sketchhotel. 

11.50 Tekenfilm. 

12.00 Du schon wieder. Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: der Blinde und der Lah- 
me. (herh.). 

12.30 Klassik zu Mittag met het RTL- 
Orkest. 

13.00 Heute bei uns. 

13.10 Mask. Tekenfilmserie, Afl.: das 
goldene Schwert des Julius Casar. 
(herh.). 

13.30 California Clan. Amerikaanse 
serie. Afl.3. (herh.). 

14.10 Der Unsichtbare. Amerikaanse 
serie. Afl.: Experiment mit Folgen. 
(herh.). 

15.00 Der Engel kehrt zurück. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Verliebt in einen 
Geist. 

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute. 
Economisch magazine. 

15.55 RTL Aktuell. 

16.05 Die Springfield Story. Serie. 
Afl.: 660. 

16.55 RTL-aktuell. 

17.00 Du schön wieder. Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: lm Kaufrausch. 

17.25 ■ Flash Gordon. Amerikaanse 
serie. Afl.: der Kampf mit dem feuer- 
drachen. 

17.55 RTL Aktuell. 

18.00 Ihre Auftritt, Al Mundy. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Champagner für 
die Damen. (herh.). 

18.45 RTL aktuell. 

19.02 Karlchen. 

19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar- 
Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Der 
Einzelkampfer. 

20.00 Weerbericht. 

20.10 Kommando Leopard. Engels/I- 
taliaanse speelfilm uit 1985 van An- 
thony M. Dawson. 

21.55 RTL aktuell. 

22.05 Link - der Butler. Amerikaanse 
speelfilm uit 1986 van Richard 
Franklin, met Terence Stamp, Elisa¬ 
beth Shue, Locke e.a. 

23.50 RTL Aktuell. 

00.05-00.40 Mannermagazin M. 


SSVC 


Sky Channel 


• Lily Tomlin in 'Die unglaubliche Geschichte der Mrs.K.'. 
(Duitsland 1 - 23.45 uur) 


06.30 European Business Channel. 
07.00 Good morning Scandinavia. 
07.45 Paris to Dakar Report. 


satelli& 


SAT 1 


06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Telej 
09.30 Programma-overzicht. 

Anne mit den roten Haaren. Afl.: 
in der Schule. 10.00 SAT 1 Bliek, 
General Hospital. Afl.: Der Herzi 

10.50 Kochen mit SAT 1. 11.00 
Bliek. 11.05 Die Liebesabenteui 
Don Juan, Amerikaanse speelfil 
1948 van Vincent Sherman, met 
Flynn, Viveca Lindfors, Robert D' 
e.a. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Pr 
ma-overzicht. 14.05 Superkater. 
Verstarkung für Tippel. 14.30 
Nachste bitte. Afl.: Das Auge des] 
setzes wacht. 14.55 Der Gol' 
Schuss. 15.05 General Hospita^ 
Enterbtü. 15.50 Teletip Geld 
SAT 1 - Teleshop. 16.25 Der G 
Schuss. 16.35 Die Leute von der 
Ranch. Afl.: Zwei feine Damen. 

SAT 1 Bliek. 17.45 Bezaubernde 
nie Afl.: Ein treues Madchen. 
Glucksrad. 18.45 SAT 1 Bliek. 

Sat 1 Wetter. 19.10 Ein Duke ki 
selten allein. Amerikaanse actiefü 
1979 van Rod Amateau met Tom 
pat, John Schneider e.a. 20.00 
Bliek. 20.10 Love Boat. Afl.: Hob 
satze. 21.05 SAT 1 Bliek. 21.10 
groGe Wagnis. Amerikaanse ad 
uit 1960 van Richard Fleischnef. 
Stephen Boyd, Juliette Greco, 
Wayne, Came Sybil Throndike 

22.55 SAT 1 Bliek. 23.05 Hitte, 
liebt eine Jungfrau. Duits/Franse 
film uit 1969 van Arthur Maria Ral 
met Gundolf Willer, Yvonne ten 
Jacques Bezard, Veronique Ve^/o’ 
e.a. 
3 SAT 


13.00 Children’s SSVC. Fingermou- 

se. 

13.20 Rainbow. Met Geoffrey, Zippy, 
George and Bungle. 

13.35 Hudson and Halls. Hoe moet je 
een feestdiner voorbereiden met als 
gast Eve Ferrett. 

14.00 News and Weather. 

14.30 Neighbours. Jim voelt zich aan¬ 
getrokken tot Beverly en Jane ziet dat 
Mike en Meagan elkaar kussen. 

14.50 Family Fortunes. Presentatie: 
Les Dennis. 

15.15 Take the High Road. 

15.40 Children’s SSVC. Bertha. 

15.55 Thomas the tank engine and 
Friends. 

16.10 Hartbeat. Tony Hart, Joanna 
Kirk en Margot Wilson met ongebrui¬ 
kelijke ideeën over het maken van fo¬ 
to's 

16.40 Count Duckula. 

17.05 The Blue Peter. Met Mark Cur¬ 
ry, Caron Keatmg and Yvette Fiel- 
ding. 

17.30 Blockbusters. Presentatie: Bob 
Holness. 

17.55 Scarecrow and Mrs. King. Afl.: 
Utopia Now. 

18.45 News and Weather. 

19.00 Dr. Who. Afl.: The Happiness 
Patrol. 

19.25 A question of Sport. 

19.55 Fwalty Towers Nieuwe serie. 

20.25 Forty Minutes. Afl.: Dolebuster. 

21.05 A Taste tor Death. 

22.00 News and weather. 

22.30-00.40 Film. The outlaw Josie 
Wales. Een film uit 1976, met Clint 
Eastwood in de rol vanjosey. 


13.40 Programmaoverzicht. 13.45JHI 
Fledermaus. Operette van JCHOn 
Strauss met Hermann Prey, Kri Tejlui 
nawa o.l.v. Placido Domingo. 
Kinderszenen. 17.30 sport-Zeit Ëfda 
18.00 Deutschland - Ein Wintert 
chen. 19.00 Heute. 19.15 3sat-Skj 1 

19.30 Ritter, Dene, Voss. 22.30 \ 2 
drich Gulda und die Münchener \ 
harmoniker spielen Werke von n 3 
drich Gulda. 1. 'Concerto for mirt 4 
2.'Konzert für Violoncello und 0lrt 5 
chester. 00.00 3sat-Schlagzeilen. ( 

? 

08.00 The DJ Kat Wake-Up Clul> u 
08.05 The DJ Kat Show. j- 

09.00 Cisco Kid. u 

09.30 The Littles. j‘ 

10.00 *»The Nescafe UK Top 40 j] 
11.00 ««Soul in the City. . ji 
12.00 ««The Coca-Cola Eurort j] 
Top 50. j 

13.00 Another World. j 

14.00 City Lights. \ 

14.30 Thailand Panorama. 2 

15.00 Ritters Cove. 2 

15.30 Starcom. 2 

16.00 • «Countdown. 2 

17.00 The DJ Kat Show. 2 

18.00 Gidget. 2 

18.30 I Dream of Jeannie. l 2 
18.57 The Uniroyal Weather Rep 2 
19.00 The Ghost and Mrs. Muir- 2 

19.30 Spiderman. j 2 

20.27 The Uniroyal Weather Rep" ; 

20.30 Canon Fashion TV. 2 

21.00 Arts Channel Special. 

22.38 Ford Snow report. J 

22.45 NFL American Foo* 
1988/89. 

23.45 Paris to Dakar Rally. 1 
00.00 • «Countdown. Muziek 

gramma. . 

00.57 The Uniroyal weather refM 
01.00 Preservation Hall Jazz 0* 
Live from Wolftrap. l 

02.00 James Baldwin Project Li'v' 
03.10 Jazz with Art Blakely. . 
03.40 Science and Technology ^ 
Phillips. 

03.55-06.45 Landscape Chflrt 
Programmes from Sky. 


Super Channel 
07.00 World News and Busines* 
08.00 Entertainment Mix. 

16.30 Hot Line. 

18.30 Series. 

20.00 Magazine. 

21.00 Music. 

21.45 World News. 

22.00 Music Specials. 
00.00-00.30 Entertainment Mix. België/TV 1 


15.00 Zonen en dochters. Australi¬ 
sche serie Afl.649. (Herh ). 

15.25 I.Q. Vandaag spelen Ronny 
Swiggens en Peter Vandenbossche 
tegen Werner van Assche en Dirk 
vermeirsch (herh.). 

15.55 ■ Comedy Capers. Een gezel¬ 
lig avondje uit, korte komische film 
met Charly Chase en Oliver Hardy. 

16.10 Scouts! Canadese documentai¬ 
re van Michael Murphy over Baden 
Powell en het ontstaan van de scout- 
bewegmg. 

17.05 Moonjumper. Afl 7 (slot): Het 
rode lint. 

17.30 Snorkels. Amerikaanse teken¬ 
filmserie Afl.4: Toeter is verliefd op 
Tadah 

17.55 Nieuws. 

18.00 Tik Tak. Ammatieserie. Afl.251. 
(Herh.) 

18.05 Bis. Humoristisch jeugdpro¬ 
gramma Presentatie: Frank Dinge- 
nen en Bert de Pauw. (herh ). 

19.00 Uitzending door derden. Pro¬ 
gramma van de Socialistische Om¬ 
roep. 

19.25 Mededelingen, programma- 
overzicht en paardenkoersen. 

19.30 Nieuws. 

20.00 Buren. Australische serie. 
Afl 38 

20.20 Fanclub. Ben Crabbe presen¬ 
teert nieuw talent en de kijker mag 
kiezen wie een vedette wordt. Van¬ 
daag De winnaar van vorige week. 

20.30 Wereldoorlog II. Het Verzet. 
Afl 15 slot De prijs van de vrijheid. 

21.45 Pianosonates. Sonate nr.12. 


opus 26 en sonate nr.14, opus 27.2. 
-Moonlight- van Beethoven, uitge¬ 
voerd door Daniël Barenboim, piano. 

22.25 Kunst-zaken. 

22.30 Nieuws. 

22.45 Weerbericht. 

22.50 Dood van een handeisreizi- 
ger. Amerikaanse tv-film van Volker 
Schlöndorff naar het toneelstuk van 
Arthur Miller, met Dustin Hoffman, 
Kate Reid, John Malkovich e.a. 

00.55-01.00 Coda. Op het stokske van 
Johan van Oldenbarnevelt, vader des 
vaderlands, van Joost van den Von¬ 
del. 


18.00 Nouba nouba. 18.30 Jamais 
deux sans toi, gevarieerd informatief 
programma. 19.00 Nieuwsoverzicht. 


België/TV 2 


18.45 Babel. Tweewekelijkse nieuws¬ 
brief voor Marokkaanse migranten. 

19.00 Zonen en dochters. Australi¬ 
sche serie. Afl.: 650. 

19.23 Tweemaal zeven. Kort tv-spel- 
letje met twee kandidaten. 

19.30 Nieuws. 

20.00 Première. Filmnieuws met Jo 
Ropcke. 

20.30 Gloria. Amerikaanse speelfilm 
uit 1980 van John Cassavetes, met 
Gena Rowlands, Buck Henry, John 
Adams e.a. 

22.30-23.00 Filmspot. Achtergrondin¬ 
formatie bij de filmactualiteit. 


België/RTBF 1 

16.00 Lecran des vacances. 17.25 
No'el au théatre: Crasse Tignasse. 

17.30 Tao Tao. 17.55 Mimi Craca. 19.03 Ce soir, Waalse actualiteiten. 

19.30 Journaal. 20.00 Le bonheur d en 
face. Afl.12. 20.30 Henry Ford, l'Hom- 
me et la machine, Amerikaanse serie in 
twee delen naar de best-seller van Ro¬ 
bert Lacey. Deel 1. 22.10 Ne pas pren- 
dre le nord, documentaire over het 
noorden van Frankrijk. Aansl.: Paar¬ 
denkoersen. 22.26-23.05 Laatste jour¬ 
naal. 


België/Télé 21 

19.00 Le crédit a court temps. 19.30 
Journaal met simultaanvertalmg in ge¬ 
barentaal. 20.00 Vietnam privé, docu¬ 
mentaire. 21.00 Miami Vice, Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.8: Le soleil de la mort. 
21.55 Coup de film, filmmagazine. 
22.15-23.35 ■ Cycle Fred Astaire et 
Ginger Rogers: Care free, Amerikaan¬ 
se speelfilm uit 1938 van Mark Sand- 
rich. Met: Ralph Bellamy, Ginger Ro¬ 
gers, Fred Astaire e.a. 


TV5 
# Gena Rowland en John 
Adams in 'Gloria'. (Belgiè/TV 
2 - 20.30 uur) 


16.05 Brèves. 16.10 Agence Interim. 

16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00 Ré- 
création. 17.30 Des chiffres et des let¬ 
tres. 17.55 Breves et Météo Europee- 
ne. 18.00 Une Visite a L'Expo de 1889. 

19.30 Papier Glacé. 20.00 Montagne. 

20.30 Portrait de Patrick Dupond 21.25 
Musique. 21.40 Le Divan. 22.00 Jour¬ 
nal télévisé. 22.30 Météo Europeene. 
22.35 Le Magazine Culturel Ócéam- 
ques. 23.00 Sports Loisirs. 00.00-01.00 
Santa a la une. 


= Radio 1 

S5 leder heel uur nieuws 7 04 Het Ge- 
ï=E bouw. met Afdeling Binnenland; 
= Dorrestijns Persagentschap; De ta- 
== lel van NL: Radio 747; Nederland 
=5 buitenland-reportage; De bovenka- 
mer en informatie voor de vissers 
= 12 56 Meded voor land- en tuin- 

bouw 13 09 Hier en nu 13 35 Kerk 
ss vandaag 14 06 NCRV-VIP-roem. 

16 06 VARA Radio 1 Vrijdagedilie 
=== (1630, 17.30 Nieuwsoverzicht.) 

= 18 30 Nieuwsoverzicht 19 30 

= NCRV-bulletin 20.02 Weekend 
blues 2102 Jazztime 22 02 
NCRV-vrijdag-sport NOS 23 05 
= Met het oog op morgen 0 02-7 00 
Veronicas Oh. wat en nacht, met 
^s om 0 02 Stemband, 2 02 Oh, wat 
= een nacht; 5 02-7 00 Ook goeie- 
- morgen 


=s Radio 2 

= leder heel uur nieuws. 7 04 Het le- 
^5 vende woord 7 13 Echo 7 20 
ss KRO s Ontbijtshow met om 8 03 
= Echo 8 50 Postbus 900 9,04 

- Adres onbekend 10.04 In ant- 

s woord op .11 50 Postbus 900 
= 12 04 Van twaalf tot twee (13 04- 

= 13.15 Echo) 14 04 Ratel 15 04 

= KRO-Cameretten 1988 15 30 Ge- 
rard de Vries draait op verzoek 
17 04 Nederlands hitwerk 18 04 
=1 AVROs radiojourn 19.03 Hobbyvi- 
taminen 20 02-7 00 Zie Radio 1 


Radio 3 

leder heel uur nieuws 6 04 Ook 
goeiemorgen 9 04 Goud van oud 

11 04 Van Diepen draait door 

12 04 D Rob ol d onder 13 04 Erik 
de Zwart 15 04 De Top 40 18 04 
Driespoor 19 03 Stenders en van 
Inkwl 22 03-24 00 Countdown ca¬ 
fé Radio 4 

7 00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon- 
cert Werken van Bach en Haydn 
(8 00 Nws ). 8 02 Vroeg ochtend- 
concert Werken van Brahms 9 00 
Internationaal Concerlcircuit Het 
Hilliard Ensemble 10 20 Muziek 
voor Blazers Werken van Mozart 
en Stravinsky 10 55 VARA Mati¬ 
nee Het Orlando Kwartet. 1230 
Jazz-op-vier-concert. 13 00 Nws 

13 02 Operette: Ein Walzer muss 
es sein 14 00 Orgelbespeling 

14 30 Klein bestek 15 30 Uit de 
schat der eeuwen 16.00 Creme du 
Baroque 17 30 Cantates van 
Bach 17 40 The best of brass 
18 00 Nws 18 02 Aspekten van de 
Kamermuziek. 19 00 De Boven¬ 
bouw, hedendaagse muziek Van¬ 
daag: Club Moral 20 00 Nws 
20 02 Musica Nova Special: Henri 
Duttileux 22 00 Horizon 23 00- 
24 00 Reproductie verboden (2) , 
hoorspel 


Radio 5 

6 30-6 49 Scheepv - en marktbe¬ 
richten en uitgebreid weerber 9.00 
Nws 9 02 NOS Sportief 9 25 Wa¬ 
terstanden 9 30 Het overzicht. 
10 00 Meer dan muziek 11 00 Een 
leven lang 12 00 Nws 12 05 Toe¬ 
gift 12 15 Vrijzinnig Vizier 13 00 
Nws 13 10 Het gebouw, met om 

13 10 Buitenland en Euroburo 

14 00 De stofzuiger 14 25 Twee 
violen 14 45 Zelfacceptatie 15 00 
Het gebouw, met om 15 00 Radio 
747, 15 03 Het spoor. 16 00 Radio 
747, 16 03 Muziek uit het gebouw; 
16 20 Afdeling binnenland; 16 45 
Welingelichte kringen. INFORM 


V D RIJKSOVERH : 17.45 Land- 
bouwrubriek 17.55 Meded en 
schippersberichten. 18 00 Nws 
18 10 Euroburo 18.20 Uitzending 
van hel PvdA. 18 30 Euroburo 
19.00 Programma voor buitenland¬ 
se werknemers 20 30 De bijbel 
open 20.55 België totaal 21 05 
Schoolagenda 21 20 Zicht op Is¬ 
raël 21 40-22.00 Theologische 
verkenningen 


Omroep Limburg 

7 15-7 59 Ochtendmagazme: Lim¬ 
burg aktueet, Gast van de dag en 
muziek 8 05. 9 02, 10.02 en 11.02 
Kort nws 12 05-12 56 Middagma- 
gazine: Limburg aktueel, Uit in Lim¬ 
burg. agenda en muziek 13.05, 
14 02, 15 02 en 16 02 Kort nws. 
17 02 Reg weerber. 17.05 Limburg 
Aktueel: Agenda en muziek 17 25 
Licht Limburgs: muziek van en in- 
lorm over Limburgse musici. 17 55 
Kort Nws 18 05-18 07 Aankondi- 


Twee lot twee (om OOÖ 
Nieuws ) 


Belg. Rundfunk 

6 30 Radiolrühstück 7 15 
kasten 7 30 Regionaim^j 

7 45 Veranstaltungskalender J 


Presseschau 8.30 Besi^l 
Worte 9 00 Regionalmagazi'Vjj 
Musikexpress 10 00 Gut 
legt 12 00 VeranstaltungSjDj 
der, Musik bei Tisch 12 30 F | rj l | 
schau. 13 00 Frischauf. H-OJy 
zikzeit heute: Klassik leicht 
15 00 Nachmittagsstudio. J) 
Spotlight: Eurotops. 17 05 ‘ 

kiste 18 00 BRF-Aktuell 
20 00 Konzertabend 


1 * 


gingen. 


BRT 2 

5 30 Dag en Dauw. 7.00 Nieuws 
8 00 Nieuws. 8 12 Brussel X 10 00 
Nieuws 10 03 Platenpoets. 11.55 
Mediatips 12.00 Limburg 1988 
13 00 Nieuws. 13 10 Goed op Vrij¬ 
dag 14 00 Pluche en Plastiek 
16 00 Abraham al gezien? 17 00 
Focus 17 05 Pa, zing eens A! 
18 00 Moe, hoor eens hoe! 19 00 
Nieuws 19 10 Hitriders 21 00 Wat 
zijn dat voor toeren? 22.00 Nieuws 
2205 Country-Side. 23 30-2.00 


Luxemburg/RTL ^ 

5 30 Guten Morgen! 9 00 
wie kein anderer 11 00 
scher Apentif 12 00 Is ja ? hl 
14 00 Viva 16 00 Entenjagd 
RTL-Musikduell. 17.50 
schop 18 00 RTL-Musil'y 
19 00 Prima 20.00-1 00 EihF 
Musikprogramm. 


WDR 4 j 

4 05 Radiowecker 6.05 
melodie 9 05 Musikpavilloh pf 
Gul aufgelegt 14 05 Auf 
menade 15 00 Café-KJvy 
16 05 Heimalmelodie 17 dyjy 
sik-Express 20 05 jjl 

Broadway und Kudamm 21 
sik zum Traumen. 22 3" 
Nachtexpress. -'agiij 


ml. 

Vrijdag 6 januari 1989 • Pagina 7 


L Umburgs dagblad 


show 

■ 


ÏTÏ 


tri 


T7t 


eden 


5 


Nederlandse top veertig 


j 0 Ü 0rp ^LEN - Oók in het nieuwe jaar vliegen de platen je weer om de 
ri Te luiH* Nederlandse top veertig blijft in ’89 hetzelfde vertrouwde ge- 
3 Ihzw^ a ^ s van voorbije jaar. Met goede en frisse moed gaan de 
>it ek arte sc hijven dus op deze vrijdagmiddag weer op de draaitafel en 
nterf, n maar luisteren vanaf 15.03 uur op Radio 3. 

3 qV 2 i ^ First time - Robin Beek 

... f> 1 6 ) Can’t stay away from you - Gloria Estefan & Mjami Sound 
3n f| 3 , Machine 

m yjj ^ ' 1) Smooth criminal - Michael Jackson 
glgf c | Never trust a stranger - Kim Wilde 
fi ^ Twist and shout - Salt ’n Pepa 
' i ? Two hearts - Phil Collins 
illllll s ,, 1 Tonight - Tina Turner & David Bowie 
l 12) Angel ofHarlem-U 2 
'\ul jq 1 2) Orinoco flow - Enya 

Ij 1) Life’s just a ballgame - Womack & Womack 
jp 118) The way to your heart - Soulsister 
13 fi Good life - Inner City 
P 40 14 Take me to your heart - Rick Astley 

i 113) p u t a little love in your heart - Annie Lennox & Al Green 

roC' 18) Till I loved you - Barbra Streisand & Don Johnson 

121) Come out to play - UB40 

1~~~) Somethings gotten hold of my heart - Mare Almond 
19 t ^ Don’t worry, be happy - Johnny Camaro 
2 q lp) Especially for you - Kylie & Jason 
2 j lp) Left to my own devices - Pet Shop Boys 

22 130) Sneeuwwitte bruidsjurk - Henk Wijngaard 

23 lp) Bring me edelweiss - Edelweiss 

24 /o Lovin’ whiskey - Rory Block 

25 !i H es P e ct - The Real Roxanne 

J 2r n i l^'sslug a fooi - George Michael 
ter 27 Wee rule - Wee Papa Girl Rappers 
ir. 2 g , ) Love house - Samantha Fox 
J 29 Say a little prayer - Bomb the Bass 
lefr 3 0 125) Enchanted lady - The Pasadenas 

3 j 128) Handle with care - Traveling Wilbury’s 
3 P lp) I know him so well - Whitney & Cissy Houston 
J 33 (9 The souud of C - The Confetti’s 
>o* 3 4 123) Zijn het je ogen - Koos Alberts 

35 Kiss _ The ^ rt Noise & Tom Jones 
J 3 6 lp) Gelukkig kerstfeest - Artiesten voor Ronald McDonald Huis 
3? ) As long as you follow - Fleetwood Mac 

, 3 g lp) 9 a.m. - London Beat 
3 q lp) Something so strong - Jim Capaldi 
6 * 4n /o ^ Awaka boy - Tatjana 
i 131) The dream - The Nits Van onze showpagina-redactie 

AMSTERDAM - „Ik heb Peter 
Sellers geïnterviewd, een dag 
na zijn trouwen in februari 
1964; zijn eerste huwelijk met 
Britt Eklund. Het was ergens 
in een stulpje op het platteland 
van Engeland in het dorpje 
Brookfield waar hij woonde. 
Het was met een Engelse ca¬ 
meraploeg en het vond plaats 
om vijf uur. Ik zit met hem te 
praten, zijn vrouw zat erbij, 
want dat had hij bedongen. Ik 
vond dat goed. En ik vraag 
hem over zijn imitaties waar¬ 
mee hij zo beroemd geworden 
is. ’Dat doe ik alleen voor 
English Television’, zei hij. 
Maar Britt Eklund vroeg het 
hem toch te doen. Toen deed 
hij Churchill in de ’Slag om' 
Engeland’. 

De cameraploeg had zwevende 
beelden gemaakt. Onbruikbaar dus. 
Sellers was pissig en ging als een 
wilde tekeer tegen de ’crew’. Imite¬ 
ren wilde hij niet meer en uiteinde¬ 
lijk praatte hij nog maar twee minu¬ 
ten over film. Dat was heel drama¬ 
tisch. Achteraf heb ik die ploeg ge¬ 
vraagd waarom ze niet eerder ge¬ 
waarschuwd hadden. Ze hoopten 
dat het zich vanzelf zou herstellen. 
Vreselijk jammer.” 

Achter een ’Eghte Haaringsalade’ in 
Restaurant Schiller op het Amster¬ 
damse Rembrandtsplein ventileert 
Simon van Collem geestdriftig, tus¬ 
sen twee happen door, zijn grote on¬ 
genoegen. Het mislukte interview 
met Sellers is niet het enige wat de 
filmkenner zich kan herinneren. 
Onlangs nog schreef hij een boekje 
vol over 30 jaar filmjournalistiek. 
Daarin staat echter niet het Sellers- 
verhaal en nog veel meer niet. 

Van Collem: „Vinden de mensen 
dat wel leuk, vraag ik me af. Ik heb 
nog wat vreemde verhalen van re¬ 
gisseurs, maar ik weet niet of dat 
wel interessant voor de mensen is. 
Bijvoorbeeld over schuldcomple- 
xen van Duitse acteurs en regis¬ 
seurs. Eén vreemd verhaal staat mij 
bij. Dat gaat over baron von Münch- 
hausen, eén jubileumfilm van de 
Duitse UFA uit 1943. Die gaat door 
voor een nazifilm, maar er spelen al¬ 
lemaal anti-nazi’s in. Erich Kastner, 
die het scenario schreef, wiens 
naam in die tijd niet mocht worden 
gebruikt, Josef von Baky, de regis¬ 
seur, die in die tijd geen films mocht 
maken en hoofdrolspeler Hans Al- 
bers, die een joodse vrouw had. 
Maar er zat een bloedmooi blond 
meisje in die film, ingezet door 


i * 

I 


& 


Q Q> 


l *■ 


• SIMON VAN COLLEM 

,,fiet enige waar ze op tv op letten is of ik wel aan mijn tijd zit”... 


Goebbels. Salomons heette ze, ge¬ 
loof ik. Ze was van joodse afkomst 
en toch een spionne. Terry Gilliam 
van Monty Python maakt op dit mo¬ 
ment in Rome ook een film over 
Von Münchhausen. 

Toen ik zei dat er al een film over ge¬ 
maakt was, riep hij: ’Maar dat is een 
nazifilm’. Dat is toch vreemd dat dat 
misverstand bestaat. Maar om het 
Gilliam nou uit te leggen heeft geen 
zin. Ik dacht toen wel: ’dat is niet 
zo’. Maar of dat nu informatie is 
waar de mensen op zitten te wach¬ 
ten...?” 

Simon van Collem werd 68 jaar ge¬ 
leden geboren in Amsterdam. Zijn 
vader was chef van ’Goudvisch’, een 
diamantfabriek aan de Nieuwe Kei¬ 
zersgracht. Het was een sociaal-de- 
mocratisch gezin waarin lezen de 
enige vorm van cultuur was. „Mijn 
ouders gingen sporadisch naar de 
film,” zegt Van Collem. Maar kleine 
Simon was al ras onder de indruk 
van bewegende beelden. „Ik werkte 
na het behalen van mijn HBS-diplo- 
ma als jongste bediende op een ate¬ 
lier en later nog als magazijnbedien¬ 
de bij een stoffeerderszaak. Ik wilde 
echter graag bij de film. Als jongetje 
van vijftien ging ik in een vrij week¬ 
einde naar twee hoofdfilms. Voor 
een kwartje in de ene bioscoop en 
voor vijftien cent in de andere.” 


Zijn hobby werd uiteindelijk zijn 
werk: „Een nichtje van mij was be¬ 
vriend met de moeder van Jeroen 
Krabbé, Greetje Reiss. Zij werkte 
als filmvertaalster op het filmver¬ 
huurkantoor Nova, dat later Tu- 
schinski werd. Die zei op een gege¬ 
ven moment tegen mij: ’We hebben 
een jongste bediende nodig’. Daar 
ben ik toen komen te werken. Het 
bedrijf verhuurde de eerste Hitch- 
cockfilms als 'Sabotage’ en ’De man 
die teveel wist’ en Franse films als 
’Le jour s’élève’ met Jean Gabin.” 

Maar bij films verhuren bleef het 
niet. Op 9 februari 1958 maakte hij 
zijn tv-debuut met de rubriek ’De 
Oude Draaidoos’. „Ik had in de jaren 
vijftig een verhaal geschreven over 
de oude Nederlandse stomme film 
in een boek van Friso Endt, dat 
heette ’Weet je nog wel’. Naar aan¬ 
leiding daarvan vroeg Jack Dixon, 
die indertijd regisseur bij de VPRO 
was, me of ik uit dat boek een frag¬ 
ment voor de televisie wilde doen. 
Daarover kreeg ik een heleboel brie¬ 
ven want dat waren de mensen niet 
gewend van de VPRO. Toen zeiden 
ze: wil je dat nog eens doen en dus 
de volgende maand weer. Zo is het 
begonnen. Dat waren dus live-uit- 
zendingen van een half uur. Eén 
keer liep een uitzending twintig mi¬ 
nuten uit. Een gast praatte en praat¬ 


Commercieel 
ATV-net niet 

vóór ’90 

u it ijskast 


Van onze rtv-redactie 

j^LVERSUM - „Natuurlijk 
op een gegeven moment 
e hnarkt verzadigd. Ik denk 
a t met heel veel moeite Ve- 
°nica anderhalf miljoen le- 
i en kan halen, maar dat is 
e t absolute einde. Op een 
® e geven moment houdt het 
P. Niet het komende jaar, 
a arvoor zijn de reacties op 
o Werving nog te onstui- 
)§• Maar het is maar de 
, ra ag of we weer een winst 
£ a len van 139.000 leden. Het 
~* at natuurlijk afnemen. Ik 
r^ e ot in ieder geval niet 
aar de grens ligt. Tot nu 
,° e komt onze groei van on- 
af, we oefenen een enor- 
• e aantrekkingskracht op 
Jongeren uit. Maar die grens 
’ de groei zou ook wel 
e Os te maken kunnen kun- 
hebben met het gerom- 
binnen de andere om- 
r °epe n .” 

Out, directeur van de groot- 
j e etl nog steeds snelst groeien- 
e omroep van Nederland - met 
rf n winst van 139.000 telt Vero- 
znt nu 10 16.000 leden - is op 
j-, naar ’de nieuwe uitdaging’. 
* e gang van radiopiraat naar 
'°mroep heeft hij gemaakt, de 


magische grens van een miljoen 
leden is gepasseerd en hij heeft 
zich op de uitgeversmarkt met 
het Veronica-blad (oplage 
1.117.000, „het grootste weekblad 
van Nederland”), Club Veronica 
Blad (82.000 stuks) en Bodyline 
(75.000) een redelyk aanzien ver¬ 
worven. „Die bladen heb je op de 
markt gebracht en daar zit een 
team achter dat het verder runt. 
En ik zal natuurlijk nooit zo 
groot worden als VNU of Else- 
vier.” 

Aruba 

Nee, de nieuwe uitdaging ligt 
voor Out in de 'grensverleggende 
activiteiten’, zoals hy eerder deze 
week cryptisch en verder zonder 
in details te treden in de open¬ 
baarheid bracht. Out heeft plan¬ 
nen, internationale plannen, die 
zeker nog niet concreet zijn, 
maar wel al ’in ontwikkeling’, zo¬ 
als hij zelf zegt. „Vrij logisch, ge¬ 
zien 1992”, vindt hy zelf. En als 
die plannen niet onder de vlag 
van Veronica kunnen, dan maar 
onder de noemer Rob Out Inter¬ 
national. 

„We hebben gezien wat de moge¬ 
lijkheden vanaf Aruba zijn. Je 
kunt urenlang rechtstreeks in¬ 
stralen op Nederland zonder 
technische problemen. Als je 
daar dan bijvoorbeeld een televi¬ 
siestation zou hebben, kun je ge¬ 
lijk een stuk Caraibisch gebied 
meenemen, en zelfs een stuk 
Noord-Amerika.” „Verder denk ik aan grotere sa¬ 
menwerking binnen Europa met 
tv-stations ,en dan noem ik de 
commerciële stations van Ber- 
lusconi, Murdoch, Maxwell, de 
Scandinaviërs, met wie je een sa¬ 
menwerking kunt opbouwen. 
Maar ook denk ik aan samenwer¬ 
king met de Amerikaanse net- 
works. En die samenwerking 
kan op veel fronten: niet alleen in 
programma’s, maar ook op het 
gebied van merchandising en 
sponsoring, zelfs in bladen.” 

Laten we eerlyk zijn, besluit Rob 
Out. „Mijn historie ligt gewoon 
in de commerciële radio. Vanaf 
het eerste moment dat commer¬ 
ciële televisie mogelijk wordt ge¬ 
maakt, duik ik erin. Dat is niet 
echt brandend nieuws. Als het 
niet in Nederland kan, dan maar 
daarbuiten, vanwaar je kunt pe¬ 
netreren in de Nederlandse 
markt. Satellietschoteltjes kun je 
nu al in Engeland kopen voor 
nog geen vijfhonderd gulden. 
Murdoch en.Maxwell zitten daar¬ 
achter. Die willen af van de ka¬ 
belexploitanten. Niemand kan je 
verbieden zo’n schoteltje op je 
dak te zetten, en Berlusconi en 


• ROB OUT 

...„Vanaf het moment dat 
commerciële tv mogelijk 
is, duik ik erin”... 


te maar over één en hetzelfde onder¬ 
werp. 

De floormanager, Leen Timp, gaf 
met ha ndbewegingen een teken dat 
het afgelopen moest zijn. Die gast 
zegt tegen mij: ’Wat heeft die man? 
Waarom zwaait ’ie? En even later: ’O 
sorry... het is een doofstomme, hij 
gebruikt gebarentaal. Dat zou bij de 
radio nooit gekund hebben.’ Dat 
was een grote lacher.” 

In 1970 maakte Van Collem de over¬ 
stap natar de AVRO: „Het was in de 
tijd dat er bij de VPRO een aantal 
veranderingen plaatsvonden. Het 
waren de jaren zestig, nieuwe stijl, 
Kleywegt, veel kritiek en ze wilden 
meer geëngageerde films. Ik vond 
het niet leuk meer, daar. De AVRO 
heeft mie gevraagd en ik ben gegaan. 
Daar heb ik tot ’75 met plezier ge¬ 
werkt, maar het was wel de omroep 
waar met alles kon. Ik herinner me 
een filmfragment waarin ’Bastard’ 
geroepen werd. Dat werd vertaald 
met: 'klootzak’. Dat moest er uit van 
de AVRO-leiding. Het heeft me nog 
heel wat uurtjes gekost om dat frag¬ 
ment zonder dat de mensen het za¬ 
gen te laten verdwijnen. Die be¬ 
moeizucht heeft de TROS waar ik 
daarna en tot op heden mijn film¬ 
programma verzorg, totaal niet. Het 
enige waar zij op letten is of ik wel 
aan mijn tijd zit.” 


Murdoch hebben niet voor niets 
vijf en vier kanalen gehuurd op 
die nieuwe Astra-satelliet.” 

Vlaanderen 

„Waar het me om gaat is een 
commercieel station, waarmee je 
niet alleen Nederland, maar ook 
Vlaanderen bereikt. Dan heb je 
een enorm bereik. Als dat niet 
lukt dat ga ik ergens in Europa 
zitten met een consortium achter 
me, leg contacten met de media¬ 
giganten over programma- 
ideeën, noem maar op.” 

„Je moet eens weten welke gi¬ 
gantische mogelijkheden er zijn. 
Denk alleen al eens aan een 
Europese nieuwsvoorziening, 
hoe fantastisch dat zou kunnen 
worden. Een soort Europese 
CNN. Ik ben geen spelletjesma¬ 
ker als Joop van den Ende, maar 
ik kan wel goed organiseren en 
ben betrokken bij nieuws en in¬ 
formatie. Ik zou zo’n Europese 
nieuwszender heel goed kunnen 
opzetten, ook in samenwerking 
met Ted Turner, directeur van 
Cable News Network CNN. Ik 
ken hem, hij zou daar achter 
staan.” 

De nog weinig concrete plannen 
lijken vooral voortgekomen uit 
frustratie. Frustratie, om het uit¬ 
blijven van politieke besluitvor¬ 
ming over commerciële televisie 
in Nederland. Want nog steeds 
liggen plannen van AVRO, 
TROS en Veronica en vier uitge¬ 
vers in Den Haag te wachten op 
het groene licht. 

Rob Out: „De wijze waarop deze 
regering aan het draaien is om te 
zorgen dat er niets van de grond 
komt, leidt ertoe dat je gaat zoe¬ 
ken naar compensatie. De kan¬ 
sen op commerciële omroep in 
Nederland, waarvoor die plan¬ 
nen in Den Haag liggen, worden 
steeds kleiner. Ik weet natuurlijk 
niet wat er na de verkiezingen 
van 1990 gebeurt. Misschien 
komt er een nieuwe regering die 
gewoon stelt dat dat commercië¬ 
le net er moet komen. Ik twijfel 
er niet aan dat die plannen al in 
Rijswijk leven. Maar de ijskast, 
waar onze plannen nu liggen, 
gaat niet voor 1990 open.” 


show/rtv 


redactie: 
harrie cremers 


★ Tv-pastoor 

MEERSSEN - Thei Dols, die 
via het satirische Verona-pro- 
gramma landelijk bekend werd 
als de tv-pastoor die over melk¬ 
bussen struikelt en alsmaar uit¬ 
roept ’godmiljaar’, laat weer 
van zich horen. Letterlijk wel te 
verstaan, want vandaag ver¬ 
schijnt een eerste carnavals- 
plaatje van deze aan de scho¬ 
lengemeenschap ’Stella Maris' 
in Meerssen verbonden leraar. 
De titel (in het Limburgs): 'Alle 
zege kump va bove’. „Speciaal 
voor de Hollanders", zegt Dols. 
„heb ik ook nog een Nederland¬ 
se versie op de b-kant van de 
plaat volgezongen”. De titel ligt 
ook voor de hand: 'Alle regen 
komt van boven'. En nog iets: 
op aswoensdag is Dols op tv 
weer aktief in de 'Pin Up Club’. 
Als 'zingende pastoor' geeft hij 
een nabeschouwing over hét 
onderwerp ’de zwijnerij van 
carnaval'. 

★ Plat Eweg 

MAASTRICHT - In ’Plat Eweg’ 
zal Omroep Limburg komende 
zaterdagochtend tussen 9.00 en 
10.00 uur aandacht besteden 
aan deel 2 van het boek ’50 Mar¬ 
kante Dorpsfiguren’. Jef Bon¬ 
ten, de schrijver, zal dan naar 
aanleiding van het verschijnen 
van zijn zesde en 360 pagina’s 
tellende boek worden geïnter¬ 
viewd. De vraag naar dit fraai 
uitgevoerde Limburgensia- 
boekwerk is inmiddels zo groot 
dat de uitgever een tweede op¬ 
lage zal laten drukken. 

De auteur blijft geïnteresseerd 
in tips en fotomateriaal over 
markante figuren. Tips en we¬ 
tenswaardigheden over onver¬ 
getelijke, merkwaardige en in¬ 
trigerende typen kan men kwijt 
bij Jef Bonten, Stampstraat 38, 
6369 BD in Simpelveld, @ 
045-441714. 

★ Ernst Mosch 

KERKRADE - Met zijn inmid¬ 
dels wereldvermaarde Egerlan- 
der Musikanten komt Ernst 
Mosch voor de tiende maal naar 
Limburg. Een jubileum dus en 
voor de liefhebbers van gezelli¬ 
ge volksmuziek en folklore een 
feestelijke happening. Voor 
een avondvullend programma 
zorgen die Onginal Egerlander 
Musikanten met zang van 
Franz Bummerl op zaterdag¬ 
avond 18 februari in de Roda- 
hai van Kerkrade. Voor kaarten 
(35 en 40 gulden) kan men tij¬ 
dens de kantooruren terecht bij 
de kassa van het Wijngracht- 
theater in Kerkrade, alle kanto¬ 
ren van het Limburgs Dagblad 
en de VW van Vaals. 


O • Ernst Mosch 

★ Nieuw duo 

HOENSBROEK - Met een re¬ 
pertoire van aktuele en popu¬ 
laire muziek, afgewisseld met 
evergreens en ander standaard¬ 
werk stelt zich in Limburg een 
nieuw duo voor. ’Heartware’ is 
de naam en via deze kolommen 
wil men hieraan ruchtbaarheid 
geven. Voor meer info: L. Hen- 
drix, Nieuwstraat 91, 6431 KR 
in Hoensbroek, @ 045-216139. 

★ Marathon 

STEIN - Voor de jaarlijkse 
feestmarathon van de ’Steinder 
Bok’ kan men vanaf volgende 
week donderdag 12 tot en met 
woensdag 18 januari weer in 
het feestpaviljoen nabij het 
Steinerbos terecht. Een greep 
uit het rijkelijke aanbod van 
showattracties. Donderdag: 
Milli Vanilli, VOF de Kunst, 
George McCrae, Confetti’s, mr. 
Dixons, Smooth Criminal. Vrij¬ 
dag: Piet Veerman, Twee Pin¬ 
ten, Ton Jorna. Zaterdag en 
zondag (frühschoppen): Ober- 
vellacher Buam en Dirgelander 
Buam. Maandag: Holzberger 
Band. Dinsdag: Daisy Chain, 
Pierre Cnoops, Nico Haak, 
George Baker Selection, Irene 
Lardy, Frank en Mirella en 
Berb en Gradus. Woensdag 18 
januari AVRO Disco Show met 
richenel en René Shuman. 


Limburgs Dagblad Vrijdag 6 januari 1989 • Pagit—- 

I AUTO’S IN ALLE KLASSEN 


• Opel Corsa 

• Opel Kadett 

• Opel Ascona 


• Opel Manla 

• Opel Omecja 

• Opel Senator 


Sneeuwberglaan 34 
Tel. 04454-3141 


’n jong bedrijf 
met 

ouderwetse 

service 


Auto Mergelland 
VAALS 

van ƒ 7000 - tot ƒ 70.000- 

Goede service 

Keurcollectie inruilwagens 

Ruime voorraad onderdelen en accessoires 


OPEL BERGSTEYN 

staat altijd achter U, in geheel Zuid-Limburg 
en nog verder ook 

Verkoop - Service - Garantie 

Gespecialiseerd in alle Opel-sportartikelen 
ZOals: ^ w«-k e:» w ■ c 


r 


□ 


OPVOERKITS 

SPORTWIELEN 


'S- 

OPEL UtH(, IN IIHUii:' 


OFFICIEEL OPEL DEALER 
Rijksweg 61 • Berg en Terblijt - Telefoon 04406-41700 Uw Peugeot-dealer met de meeste service 

■hbs] Reeds 25 jaar Peugeot-ervaring. 

ESpB Zeer grote onderdelen voorraad. 

mX>1 Grote Peugeot-accessoiresshop. 

i ~y 0 7 25 man vakbekwaam werkplaats-personeél. 

i nbö^'89 R Grote voorraad nieuwe en occasion-auto's. 

J 50 nieuwe huurauto 's (Europcar Autoverhuur). 

SCHELSBERG 45 TELEFOON 720202 HEERLEN 


BEKENDMAKING 
HYUNDAI - VERKOPEN 

Wegens uitbreiding is 
onze showroom 
met ingang van 9 januari 1989 
verplaatst naar 

Wattstraat 20, Landgraaf, tel!. 

045-321088 

Nabij draf- en renbaan 


Automobielbedrijf 
E.A. Kozole B.V. 

Geevers Auto Carrosserie-delen: 
origineel, imitatie en overzet. Saab select occasions 


9000 T, ACC, ATS-vel- 
gen, lederen bekleding, 
electr. schuifd., 65.000 km, 
nov. 85. 

9000 i, alu. velgen, electr. 
schuifd., electr. ramen, 
electr. spiegels, 68.000 
km, bj. '87. 

9000 i, electr. ramen, 
electr. spiegels, 87.000 
km, bj. '86. 

900 4-drs. M 5, Ipg, spoiler 
alu. velgen.bj. '86. 

900, 5-drs., LPG, 60.000 
km, bj. '87. 

900 T, 5-drs. SR I, S-pak- 
ket '85 

900 i, 4-drs., S-pakket. CL 
metall , alarm, 68.000 km, 
6-'85 


Saab occasions 


900, 4-drs. Ipg '81, 
ƒ10.500,- 

99 GL, 2-drs. M5, d.blauw, 
zeer mooi, 83 
99 GL, LPG ƒ 6500,- 82. 
900 turbo autom. 81 
ƒ 10.500,-. 

900 4-drs., LPG 84 


Lancia occasions 


Prisma Monte Carlo 1.6, 

35.000 km, 31-12- 86 . 

Delta 1600 GT, 84 


Overige occasions 


Peugeot 305 GL diesel, 
105.000 km, ƒ 6500 - '83. 
Ford Escort 1100 C 87, 

21.000 km, ƒ 16.000,- 

Autobedrijf 

Boy Heijnen 

Wilhelminalaan 5, 
6042 EK Roermond 
Tel. 04750-27645 

Officieel Saab - en 
Lancia-dealer voor . 
>10402 Midden-Limburg. 


Voor schade-, sloop-, loop- 
i auto’s en onderdelen moet 
j je bij STIBA Autosloperij 
Joep Wolters zijn. Sportstr. 
14, Kerkrade-West. Tel. 045- 
411480. _ 

T.k. zeldzaam mooie 
ROVER 3500, APK eek. 
dec. ’89, z.g.a.n. bj. ’80. Vas¬ 
te pr. ƒ 5500,-. Inr. kleinere 
auto mog. 04490-38119. 


T.k. OPEL Rekord 20S 
4-drs. grijsmet., mooie auto, 
’81. f3500,-. Tel. 04498-' 
54651. 


I T.k. TALBOT Jubileum 
I 1308 S ’79, i. uitst. st. Vr.pr. 
i ƒ 3500,-. 04490-50993. 


Wegens ontvangst bedrijfs¬ 
auto t.k. zeer mooie PEU¬ 
GEOT 205 XS rood, 5 mnd. 
oud, km.st. 17.000. Pr. 
n.o.t.k. Tel. 045-224165. 


Saab 

99 LPG zilver. '82 

99 4-drs. groen. ’83 

900i wit LPG. '84 

900i 5-drs. blauw. '85 

900 turbo 16S zilver. '84 

900 4-drs. zilver. '86 

900 turbo zilver arrow... '86 
900turbo 16S + leer.... '86 

Lancia 

i 

: Prisma 1600 wit. '85 

Prisma 1600 inj. zwart.. '87 
Thema V6 aut. bruin. ’86 

Overig 

Ford Siërra 6 cyl. '85 

Fiat Croma turbo diesel ’87 

Volvo 360 GLS. '85 

Mitsubishi Colt rood.'87 

Kompier 

Off. SAAB-LANCIA-dealer 
Heerlen 045-717755 
Maastricht 043-632547 


SAAB 900 GLS bwj. ll-’83. 
Dorpsplein 17. Ransdaal. 
Tel. 04459- 


-2720. 


CARROSSERIE-DELEN 


NUTH VELDHOVEN 

045-244242 040-531900 


VIANEN ALMELO 

03473-76474 05490-72125 


IBLAUPUNKT - Auto-Hifi. Compl. programma uit voor- 
|raad leverbaar. Een echte Blaupunkt vanaf ƒ129,-. 
Kerp, In de Cramer 31. Heerlem_ 


I Wij bet. dir. contant geid 500 tot 50.000 gld. voor alle 
i type auto’s. 045-414372, ook ’s avonds. Gespec. in 
! Mercedes. 


Auto’s 


MERCEDES 250. 
schuildak, bj. 1976, / 
mei. Tel. 045-712070 


Te k Opel CORSA Swing. j 
bir. ukt. '87. Prijs n.o.t.k. I 
Tel 04492-5105, na 16.30 
uur. ] 

Te k. Opel KADETT 1.2 S I 
bjr '83, wit-zilv.metal. Pr. 
f6700,. Tel. 043-430491. ! 

Autobedrijf M. HOGEN- j ï.g.st., prijs 
HOUT biedt te koop aan: | 04405-3682. 
Pontiac Sunbird Hatch¬ 
back bj. '83, 2-drs. schakel. 6 
cyl, kl. model. Ie eigen. 

48.000 km; Opel Kadett 12S 
Hatchback 84, 53.000 km. 

Ie eigen.; Citroen 2CV6 
30.000 km. bi. ’84; BMW 525 
met LPG 80; Opel Ascona 
16S 83. Ie eig.; Ford Tau- 
nus 1600 4-drs. Inruil. ga¬ 
rantie. financ, inruil mog. 
Wilhelminastr. 146, Hoens¬ 
broek. _ 

AUTOMAAT Renault 5 '97 


Te k. MITSUBITSHI Colt 
5-drs, 1.8 diesel, bwj. ’ 86 . 
Inruil mog. Tel. 045 224510. 

Te k. Simca Talbot SOLA- 
RA 4-drs, bwj. '80. APK 
/ 750,-. Tel. 045-218925. 


Te koop FIAT UNO 70 SL 
’87. Centrale vergr. wit. km- 
stand 28000. Prijs f 16.750.-. 
Tel. 045-711675 


Te k. Ford ESCORT, bj. ’79. 
st, prijs / 2200 ,, Inl. 


Te k. ALFA GTV. bj. '80. 
prijs f 4500,-. Tel. 045- 
243352. 


GOLF GLD m. 81, APK 
2-’90 met rev. motor, div, 
extra's f 4250-, Tel. 045- 
455778. 


VW. GOLF MX type ’80. 
APK, z. mooi, f 2.750,-. Tel. 
045-454087. _ 

Te k. TOYOTA Carina sta¬ 
tion, bwj. ’78, APK. Tel. 045- 
272381. __ 

nyldak. bjr. 6 e mncf. '81. 1 Te k. SCIROCCI 1.6. GT. 

' .. A bwj. '79. Klmgbemden 33, 

Brunssum. 


Te k. aangeb. OPEL Manta 
sopt. 1980 met gasinstall, 
4-drs, ÏOOO m orde. pr. 
ƒ 1950,-; Tel. 04492-1260. 


Te k. FIAT Panda 34. nov. 
'84 45000 km. ML garantie 
ƒ6500,- 04406-40183. 


Balansopruiming inruilauto’s 
Gebruikte Fiats duizenden guldens 
in prijs verlaagd 

i Fiat Panda 45 Cl 1986 van 10900,- voor.9500,- 

Fiat Panda 45 Cl 1986 van 10900,- voor.9500,- 

Fiat Panda 750 CL 1987 van 11500,- voor. 10500,- 

Fiat Panda 34 1986 van 9900,- voor. 8900,- 

Fiat Uno 45 1985 van 11900,- voor. 10500,- 

Fiat Uno 45 S 1986 van 145000,- voor. 12900,- 

Fiat Uno 45 1984 van 10500,- voor.8900,- 

Fiat Uno 45 1985 van 12000,- voor. 10500,- 

Fiat Uno 60 S 1986 van 15900,- voor. 13900,- 

Fiat Ritmo 60 Cl 1983 van 9900,- voor. 7900,- 

Fiat Ritmo diesel 1983 van 9000,- voor. 7900,- 

Fiat Sittycar Sittard 

Pr Kftnnfidysinrjftl 8 12 tel 04490-17844 _ 


■ b i r - 

APK l-aO. zeer mooi. 
i.z.g.st. Vr.pr. f3950,-. Tel. 
04o^259809. 

SEAT-DEALER ACH, 
Jeugrubbenweg 20 (bij 
Randweg] te Hoensbroek; 
Tel. 045-222455 biedt met 
gar te KOOP aan: Seat-Ma- 
laga 15 GLX 88 : Malaga 
121 87; Seat-Ibiza 1.2 GL 
'87; Ibiza Del Sol '87;Seat- 
Ronda 1.2 GL 85; Subaru 
1800 4WD 88 ; Subaru 1800 
’85; Subaru 1300 '81; Suba- 
ru-Mini '87; Seat-Ibiza Van 
Diesel ' 86 ; Seat-Ibiza Van 
'85; Peugot 305 GR '79; 
Mazda 323 '81; Fiat Panda 
’81: Renault R5 '85 en '81; 
Lada 2105 GL '83: en '82; 
Honda Accord '79. VW Der¬ 
by '77; Opel Kadett '77;! 
Opel Kadett 1.2. LS '84: 
Opel Ascona 21tr 80; Mazda! 
1300 '77; Talbot-Soiara 1.61 
GLS '81; Citroen Visa GT : 
'83; Alfa-Sud 1.5 81; Fiat 
127 '78; Seat 133 '80; Honda : 
Civic '80; Sunbeam 1000 
'79. Inr. en fin. mog. dond. 
koopavond. 


V.W. JETTA LS m. 83, 
APK 2-’90. gas, elke keur. 
toegest. 100 % in orde 
ƒ 5i50,-. Tel. 045-455778. 

Te k. TOYOTA Corolla bwj. 
'79, autom. f2500.-. vrijd. 
tuss. 17.00-19.00 uur. Tel. 
045-257469. 


Roadstar biedt aan: SCHA¬ 
DEAUTO'S: Ford Escort 
1.6 aut. ƒ 4950,-, Opel Corsa 
12 TR ƒ4750- zonder scha¬ 
de: Opel Ascona '79 op gas 
f2250.-, Datsun Cherry ö 0 
ƒ 1750,-. Ford Escort aut. 
’78 ƒ850,-. De Koumen 60. 
Industrieterrein. Hoens¬ 
broek. 


MITSUBISHI Colt GLX 
’ 86 , rood, veel acc. 33.000 
km. pr.n.o.t.k. Tel. 045- 
21320L 


AUDI 80 GLS bwj. 79, 
APK 10-89, nieuw model, 
t.i.a.b. Vorstenstr. 26 Heer¬ 
len. 


Te k. OPEL Ascona 16 S 
nw. model '85. 4 drs. 65000 1 
km. schuildak, 5 versn 
ƒ 13500, 04406-40183. 


Te k. BMW 728 aut. bj. 1978 
APK 2-6-89. vr.pr. ƒ 3500,- 
04490-24317. 


Ford SCORPIO 2.0, 5-bak, 
’ 86 , ƒ 25.500,-; Honda Prelu¬ 
de 1.8. 5-bak. 86 , div. acc, 
f 23.500,-; Ford Siërra 2.3 
diesel. 5-bak. ' 86 . ƒ 18.000,-: 
Ford Siërra 1.8 Laser. ' 86 , 
ƒ 18.000,-. Ford Siërra 2.0 
GL. 5-bak, LPG, '83, 
f 12.500.-; Ford Siërra 1.6 
Laser, LPG. '85. ƒ 15.500,-; 
Opel Kadett 1.2 LS. ' 86 , 
f 15.750.-; Opel Corsa 1.3 LS 
Hatchback. '87. ƒ 14.750.-; 
Opel Corsa 1.2 LS, 2-drs, 
'80 f 14.750.-; Opel Ascona 
1.6 LS Hatchback auto¬ 
maat. '85. ƒ 16.500.-; Mazda 
626 1.6. 83. sedan; Renault 
9 GTS. ‘83, div. acc, Mazda 
626 1.6 LX coupé, ’85, 

f 15.000,-; Mitsubishi Ga¬ 
lant 1.6 GL, ' 86 , ƒ 17.000,-; 
Renault 25 GTS, 5-bak, ' 86 , 
ƒ23.500,-; Renault 11 1.4 
Broadway. 5-drs, ' 86 , 
ƒ 13.500.-; Peugeot 505 Se¬ 
lect. 5-bak. ' 8 a, ƒ 15.500,-; 
Nissan Bluebird 2.0 GL 
autom, LPG. '85, ƒ 13.500,-; 
Nissan Stanza 1.8 GL, 
5-bak, '83. ƒ 9500.-; Toyotra 
Camri 2.0 GLI autom, 
5-drs, '85. Inruil, financie- 
en Bovag garantiebe- 
Autobednjf P. van 
Dijk en Zn, Hompertsweg 
33, Landgraaf (Schaesberg- 
Kakert). tel. 045-311729. 
Alle keuringen toegestaan. 


MITSUBISHI Pajero turbo 
diesel 34000 km bwj. 1986. 
Rover 213 SE automatic 
1987. Rover 216 SE 5 bak 
1985. Rover 2600 S dec. 

11984. Austin Montego 1600 
LS 1985. Austin Montego 2 
j liter turbo MG uitvoering 
1 1986. Austin Metro Sun 
11985. Austin Metro Sport 
, 1300 jan. ’ 88 . Fiat Uno 45 
11986. Mini 25 jubileum uit¬ 
gave 1984. Opel Kadett City 
1978. Suzuki Jeep SJ 413 
1987. Citroen BX 1900 GT 

1985. Honda Civic 1500 GL 

1986. Austin Rover dealer 
Havé, Industriestraat 31, 
Sittard. Tel. 04490-15195. 
Inruil Financ. Bovag-garan- 
tie bewijs. Tevens APK- 
keuringsstation voor alle 
merken. Dus tot ziens. 

MITSUBISHI Colt GLX 
’87. Ford Escort CL 1300 
'87. Audi 80 18S '87. Opel 
Kadett 13S '85. Passat sta¬ 
tioncar CLD '84. VW Golf 
1600 '83. Toyota Corolla '83. 
Ford Taunus 21 GL '79. 
Peugot 305 '82. Fiat Panda 
'84. BMW' 524 TD '85. BMW 
316 '87. BMW 316 4-drs. 
autm. '85. BMW 318i '85. 
Autobedrijf Reubsaet, Op 
de Vey 47-49, Geleen. Inruil 
garantie. Financiering. Tel. 
04490-44944. Uw adres voor 
APK-keuring en alle auto- 
reparaties. _ 


Te k. Ford SIËRRA 1.6 GL 
met Ipg m. '83 metalic 
blauw, zeer mooie uitv. 
sehuifkanteldak. spoilers 
tel. 045-326210. _ 

Te k. MERCEDES 207 ver¬ 
hoogd bj. '85 i.z.g.st. draaib. 
stoelen geïsol. en bekleed, 
gesch. om camper van te 
maken ƒ 22500,- Vogelzank- 
weg 230, Landgraaf 045- 
320440. 


Te k. CAPRI '79 gek. 1990 
Mgr. Lemmenstr. 36, Nieu- 
wenhagen. 


Te k. PEUGEOT 104 GR 
1980 Gijzenstr. 11, Land¬ 
graaf. TeU^SHHTö^^ 


ren 

wijs. 


Te k„ Opel ASCONA 16 S 

f njs met, bj. '83 vr.pr. 
8500,-, 045-461106. 


Directiewagen 

Volvo 740 GL diesel 24-11- 
'87 met BTW rekening, inl. 
045-461162. 


FORD Escort 13 L bj. ö 
5-drs. ƒ 6450,-, 04490-26047 


81 


Opel KADEITT Berlina 4 
drs. i.z.g.st. bj. '78 te bevr. 
Kleingravers.tr. 36. Kerkra¬ 
de-West. 


Te k. Ford ESCORT XR 3 I 
bwj. okt. '85 kl blauwmet, 
i.z.g.st. pr. n.o.t.k. tel. 045- 
324320. _ 

FORD Orion 1600 GL, '85; 
Ford Scorpio 20 CL, '87; 
Ford Escort Laser, '84; Ford 
Taunus 1600 Bravo, '81; 
Opel Kadett 12 LS, 3-drs.. 
'85; Opel Ascona 1600 S. 
type '82; Fiat Panda 45 S, 
'85; Honda Jazz, '85; Mazda 
323 DCL, 3-drs, '85; Mazda 
626 DCL, '79, ƒ2000,-. Ga¬ 
rantie, APK, financ. en m- 
ruil. Autobedrijf P. Veen- 
stra, Rotterdamstraat 98, 
Heerlen, tel. 725806, na 
18.00 uur tel. 045-312059. 

T.k. VOLVO 343 DL bjr. 
'80. Pr. ƒ 3250., Te bevr. tel, 
045-320310, na 18.00 uur. 

Te k. NISSAN King-Cap 
bjr. ' 86 , le eigenaar, en VW 
Kever. bjr. 15-6-’71. Tel. 045- 
224614 of 252198. _ 

Te k. 2 CV 6 Eend Charles¬ 
ton, bjr. '84. Valkenburger- 
weg 44, Voerendaal. _ 

Te k. GOLF GL in uitste¬ 
kende staat, bjr. eind '77, 
APK tot dec. '89. 045- 
224252. 


Ford FIESTA de luxe APK, 
z. mooi, type '80 ƒ 2450,- tel. 
045-454087. 


Te k. Ford TAUNUS Sta¬ 
tion 2 L. i.z.g.st. APK '90, 2e 
eig. bruinmet, vr.pr. 
ƒ 1750.- 045-352673. 


RENAULT 5 bjr. '80, APK 
ƒ 1250,-; Opel Ascona bj. 
'79. APK ƒ 950,-; VW Derby 
GLS bjr. '80, APK f 2750,, 
Inruil mogelijk. Heerenweg 
248, Heerlerheide. 


BMW 525 1 '82, 92.000 km 
i.z.g.st. veel extra's. Tel. 
2903. 


OPEL Ascona 16 s, bwj. '80. 
Steinderweg nr. 9, Stem. 


Te k. Lancia BÈTA '80, 
i.z.g.st. ƒ 1950,, Nieuw- 
wijkstr. 48, Schinveld. 

Zeer mooie Ford TAUNUS 
1.6, APK '89, bjr. '81. Pr. 
ƒ 2750,-. Dorpsstr. 22, 
Brunssum. _ 

Gebr. ONDERDELEN van 
jonge schadeauto’s, alle 
merken. Tevens te k. auto’s 
met schade. Deumens, 
Haefland 20, Brunssum, tel. 
045-254482. _ 

Wij geven het meeste voor 
uw AUTO. U belt, wij ko¬ 
men direct. Tel. 045-422610, 
ook ’s avonds. 

Te k. gevr. sloop- en SCHA¬ 
DEAUTO'S van ƒ 100.- tot 
ƒ 5000,-. 04490-43481. 


Het STRALEN van auto- 
plaatwerk, velgen, chassis 
e.a. (meubels). Bel voor in¬ 
formatie: tel. 045-226000. 

Honda Prelude '80 ƒ 5500,-; 
Honda Civic '81 5 drs. 
ƒ3900,-: Renault 5 GL '81 
ƒ2950,-; Mitsubishi Galant 
'80 ƒ 2950,-; Sapporo 1600 
'79 ƒ 2500,-; Datsun Sunny 
Coupé '79 ƒ 2900,-; Opel ka¬ 
dett 1200 N '80 ƒ 4500,-; Ka¬ 
dett Caravan '78 J 1950,-; 
Rekord 1900 N '79 ƒ2400-; 
VW Golf D’79 ƒ3900-; 
Toyota Celica '78 ƒ 2100,-; 
Mazda 323 '78 ƒ 1300,-; Ford 
Taunus Ghia '80 6 cyl. 
I 2900,-; Oude Landgraaf 
101 Schaesberg-Landgraaf, 
tel. 045-311078. 


4 Autobedrijf E. CUSTERS, 

I Verlengde Lindelaan 23, 

1 Oirsbeek, tel. 04492-5261, 

| biedt te koop aan: Ford Es¬ 
cort, 5-deurs, 1.6 CL Aut., 
1988; Ford Siërra 1.6 EM, 

‘ Ipg, ’ 86 ; 2 x Opel Ascona 
Hatchback 1.6 S, t. '83, 
f 8900,-; Toyota Cressida 
! Diesel, nw. mod., t. '83, 
f 6900,-; Opel Ascona 1.6 S, 

! t. '84, ƒ8900,-; Opel Kadett 
1.2 S. t. '81. f5900,-; 2 x Re- 
; nault 5 TL, t. '83, ƒ5900,-; 

\ Ford Taunus, t. '81, i.z.g.st., 

! ƒ 3750,-; Lada Jeep, t. '83, 

! ƒ5900,-; Citroën GS, t. '81, 

! f2100,-; 2 x Renault 5 GTL, 

! t. '81, f 1900,-; Fiat 128, t. 

I '79, ƒ 1750,-; Audi 80 GLS. 
t. '80, ƒ3900,-; Honda Ac¬ 
cord, t. '80, ƒ 2400,-; Mazda 
626 Hardtop Coupé. t. '80, 
f3900,-; Fiat Uno 55 S. t. 
' 86 , ƒ 10.500,-; Renault 18 
TL, Ipg, t. '82, f 3900,-; Opel 
Manta, t. '77. f 1900,-; Toyo¬ 
ta Starlet Stat.c., t. *80, 
ƒ 2900,-; Fiat Ritmo 75 CL, 
t.'81, ƒ2900,-; Opel Ascona 
1.2, t. '79. ƒ2900,-: Ascona, 
ƒ2600.-; Mitsubishi Celes- 
i te, t. '81, ƒ2900,-; Mazda 
! 616, t. '78, ƒ 1900,-; Chrysler 
! Talbot 1510, t. '81, ƒ2250,-; 
j Opel Manta GTE, bj. '75, 
i.z.g.st, ƒ 7000,-; Renault 4 
vern.. verl. chass., t. '83, 
ƒ 3400,-; Honda Civic. t. '80, 

I ƒ 2700,—; Chiysler Aut, t 
! '82, ƒ 1900,-; Volvo Expres- 
1 se, '71, uniek in Ned. Div. 
goedkope inruilers. Alle 
i auto’s met APK. Verlichte 
| showroom, geop. ma t'm 
vrijd. van 10 tot 19 uur, zat. 
tot 17 uur. Inruil en finan¬ 
ciering mogelijk. _ 


Te k. FORD Escort bwj. '85 
met vele extra’s o.a. LPG + 
striping, org. km.st. 50.000, 
i.z.g.st., als 2 e auto gebruikt, 
moet weg! Tel. 045-425084. 


RENAULT Fuego ’80 en ’81 
f3250,- en ƒ3950,-; Kadett 
I Station Ipg ’80 ƒ 3950,-; Vol- 
j vo 245 GL ’79 ƒ 3750,-; MB 
240 D aut. '78 ƒ 5500,-; MB 
j 280 S aut. ƒ 4500,-; Honda 
I Civic aut. ’81 ƒ3250,-; Olds- 
; mobile Omega aut. ’82 
ƒ3750.-; VW Golf D ’77 
ƒ 1950.-. Hoge inruil. Tel. 
045-211071, Overbroekerstr. 
54, Hoensbroek. 


Te k. FORD Fiesta 1.1 bwj. 
'77. APK 11-89, ƒ 1250,-; 
Tel. 04406-12766. 


Te k. FORD Escort 14 CL 
bwjr. 5-’86, wit, 24.000 km, 
sport, uiterlijk ƒ 17.000,-. 
045-252357. 


Te koop Opel ASCONA 
bwjr. 80, met. bruin, 
i.z.g.st., LPG, APK gek. 
Prijs f3800.-. Tel. 04455- 
1594. 


Sloop-, loop- en SCHADE- 
WAGENS tegen redelijke 
prijs, gratis ainalen ook ’s 
avonds, tel. 04405-1602. 

Te k. CHIROCCO en Golf 
diesel bj. ’78 APK i.z.g.st. 
tel. 04499-3398. 

Te k. i.z.g.st. VW KEVER 
en Opel Kadett APK tel. 
04499-3398. _ 

Te k. goed uitziende RE¬ 
NAULT 14, ƒ 1400,-. Hoge- 
weg 12, Voerendaal, tel. 
712483 of 751566, na 18.00 
uur. 


Gebr. DOMINIKOWSKI 
biedt aan: Opel Kadett 1.3 
GS, div. extra’s, wit, ’ 86 ; 
Kadett 1.2, Ipg, groenmet., 
’85; Kadett 1.2, div. extra’s, 
rood, Ipg, ’82; Kadett 1.2, 
i.st.v.nw., '80; Manta 2.0 
GTE, zilvermet., '81; Asco¬ 
na 2.0 Autom., als nieuw, 
'78; BMW 316, als nw., div. 
extra’s, rood, '85; Ford Es¬ 
cort XR 3, zeer mooi, zilver 
+ blauwmet., ’81; Escort 1.3 
Ghia, 5-drs., groenmet, ’82; 
VW Golf CL, 3-drs., div. ex¬ 
tra’s, groenmet., ’82; Honda 
Quintet Autom., met of zon¬ 
der Ipg, ’82; Toyota Corolla 
DX, rood, ’80; Datsun Cher¬ 
ry, goudmet, t. ’80; Mazda 
929 Coupé zilvermet., 
i.z.g.st, ƒ 1250,-. Autobe¬ 
drijf Gebr. Dominikowski, 
Kantstr. 48, Ubach o. 
Worms-Landgraaf. 045- 
326016. 


Eindelijk te k. MINI Spe¬ 
cial bwj. ’79, APK-gek. 
Vr.pr. ƒ750,-; Tel. 04490- 
47407. 


Te k. gevraagd loop-, sloop- 
en SCHADEAUTO’S van 
50 tot 4000 gld. Tel. 04490- 
19679 of 25611. 


Gebr. AUTO-ONDERDE- 
LEN van o.a. BMW, Ford, 
Opel, VW, enz. Robby’s 
Auto-onderdelen. Akerstr. 
Nrd. 350. Tel. 045-224123. 


Hallo, opgelet, wij betalen 
de hoogste priis voor alle 
merken AUTO’S, ook 
sloop. Tel. 045-416239. 


Te k. Opel MANTA. 3-drs., 
bj. 10- r 78, APK 10-’89, 
i.z.g.st., met radio, ƒ 2250,-. 
Tel 045-316940. 


_ _ _ ■ ■ 

!••••< 

I • • ■ ■ ' 

* * ~ ■ I 

I ■ • 


1 • ■ a 1 


■ t • r * “ ■ 

• • 

1 • < 

• * 


* • • • 

J • L - 

“-laaaaaaw» 

■ • • • 

■ •!•*•••* • a 

a ■ aaaaaaaaa 
a a a a 


a a a a 
a a a a a 

a ■ • a • a~a 
• ■ • • r - - ■ 
a a a a 
a • a a 1 

■ a m a 


• a 
m a < 

• a 


a a 
1 a - 
• a 1 
a a 


« • a 
a a 
a • 
a a 
a • 
a • 

a a 

• a a 
a a 

a a a 
a • 

• a a 


I 

Veel automobilisten laten - 
het knokken voor goed schadti 
herstel liever aan ons over. 

Volgens ons is goed schadeherstel: dat uw auto 
weer net zo veilig ts als voor de schade en dat uitslui- > 
tend originele onderdelen worden gebruikt. 

Wij regelen alles met de verzekering. 

En ondertussen krijgt u van ons 'n gratis 
leenauto mee. 


eigen sleepdienst 
moderne spuit- en richtapp., 
schuif- en zonnedaken 
inzetbaar 


alle merken voorruiten 
1 leenauto beschikbaar 
> makkelijk bereikbaar 
autoschade de Vries bt 


Grasbroekerweg 28 - HEERLEN - Telefoon 045-722463 


lij 

re 


voor schadeherstel zonder nasleep. J* 'hn 

b] 

di 

b. 

b: 


ALLE MATEN EN MERKEN 
NIEUW EN GEBRUIKT. 

■ Concurrerende prijzen. 

■ Specialist in het 

BALANCEREN ÈN UITLIJNEN 

van uw wagen. 

ROUWETTti 

autobanden 


k; 

ki 

M 

hi 

si 

Putweg 49 KLIMMEN Tel. 04405-128* 
_ 


Toyota 
APK tot 5-'89, i.z.g.st., vr.pr. 
ƒ2100,-. Meteoorstraat 10, 
Brunssum, tel. 045-222817. 


Te k. MAZDA 626 bj. '79 
APK 89 op gas automatic, 
in red. st. Vr.pr. f 2500,-, tel. 
045-713657. 


Te k. Opel KADETT D Ca¬ 
ravan. 5-drs., bj, '80, APK 
2-’9ü, i.g.st., prijs f 4750,-. 
Tel. 045-322220. 


Koopje! TALBOT Horizon 
1.5 GLS, '79, i.z.g.st., 5-drs. 
Tel. 045-324419. 


Te k. CITROEN Dyane, ’80, 
55.000 km, APK 8-’89, i.g.st., 
f 1050,-. Tel. 045-252947. 


FIESTA 1.1 L. 69.000 km, 
, sportw., zeldzaam mooi, 
i ƒ 3250,-. Hamerstraat 37-39, 
Heerlen. 


Te k. Alfa Romeo Alfetta 
1800 Lusso, bj. '80, stereoin- 
stall., nwe. uitlaat + grote 
beurt, APK '89. f 1250,-. Tel. 
04405-1688. 


PASSAT stationcar, op gas, 
i bj. '77, APK gek. Vr.pr. 


oop 

versnellingen, ƒ 875Ö.- 
nieuw. 04406-12875. 


Als 


T.k. OjDel CORSA bj. '87. Pr. 


ƒ 15.5C„ . 
Kerkrad e. 


Ursulastr. 192, 


VOLVO 343 DL 
'79, APK, i.z.g.st. Tel. 
412510. 


CITROEN GSA als nieuw 
'81, APK 2e mnd. '90. 
ƒ2450,-. 045-415528. 


T.k. GOLF diesel bj. '78, 
APK gek. Kasteellaan 58F, 
Heerlen-Meezenbr. 


Te k. RENAULT veewagen 
voor 1 paard i.z.g.st. APK 
2-’90. Tel 045-452129. 


Ford Orion 1.6 L met Ipg, 
'85; Opel Kadett Caravan 
Diesel, 5-drs., '85: Opel Ka¬ 
dett Diesel, '83; Ford Siërra 
1600, 4-drs.; Opel Kadett 1.3 
LS, ' 86 ; BMW 316, 4-drs„ 
' 86 ; Opel Kadett 1.2 S, '80; 
Opel Rekord Berlina 2 L, 
’ 8 §; Ford Taunus 1600 Bra¬ 
vo, '81; VW Golf 1300, '80; 
Suzuki Carry Minibus, grijs 
kent., '83; Ford Taunus, '79, 
apk, ƒ 1000,-. Auto’s met 
Bovag-garantie. Inruil en fi¬ 
nanciering. APK-keunngs- 
station. Autobedrijf STAN 
WEBER, Baanstr. 38. 
Schaesberg. 045-314175. 


AUTO’S hallo opgelet! Wij 
betalen ƒ 300,- tot f 20.000,- 
voor uw auto, ook bedrijfs¬ 
wagens. 045-411572. 


Voor al uw AUTO-ON¬ 
DERDELEN moet u zijn 
bij Stiba-autosloperij Ra- 
pie. Tevens schade- en ge¬ 
bruikte automobielen. In- 
en verkoop. Locht 70, Kerk¬ 
rade-West. Tel. 045-423423. 
j V. grensovergang Locht. 


ƒ1150,-. Kasteellaan 
Heerlen-Meezenbr. 


gek. Vr.pr. 
Nlaan 58F, 


T.k. van le eigen. Ford ES¬ 
CORT 14 Bravo '87 S 6 , 
schone uitvoering, zeer zui¬ 
nig, extra's, achter rs spoi¬ 
ler '85, 60HR14 rs velgen 4 
koplampen. Tevens 2 Heila 
verstralers 100 watt ƒ 200 ,-. 
Theresiastr. 25, Pey. 04754- 
1992. 


Te k. Ford ESCORT 1.3 L 
autom. bj. '77. APK 7-’89, 
mooi en gaaf, techn. 100 %. 
Vaste pr. f 1250,-. Tel. 
04451-2375. 


Te k. van Volvo-medew. 
VOLVO 340 DL autom., bj. 
jan. ' 88 , km.st. ± 14.500, kl. 
lichtgroenmet, pr 

ƒ 18.900,-. Tel. 045-271845 


rijs 


Senator 3L 1 . 1988; Merce¬ 
des 190 E, '85; Kadett 13 N, 
3-drs., '87; Kadett 16 S. 
3-drs., '87, Kadett 16 S 
autom., 5-drs., '85: Corsa 12 
S TR, ' 86 ; Corsa 15 D, 3-drs., 
' 88 ; Escort Caravan 16 D, 
'85; Kadett 13 N, 5-drs., ' 86 . 
Inruil en financ. mogelijk, 1 
jaar garantie. Autohandel J. 
BUISMAN, Stenenbrug 1, 
Schaesberg-Landgraaf', tel. 
045-323800. 


Te k. Ford .ESCORT 1.4 
Bravo, wit, hj. ’87, ƒ 17.500,-. 
Broekhuizenstraat 53B, 
Rimhurg, tel. 045-320229. 


Te k. HONDA Quintet, 
5-drs., bj. '81, kl. blauwmet., 
5-gang, enz., ƒ3550,-. Arien- 
straat 2, Kakert-Schaes- 
berg. _ 


Te k. AUDI 80 16 GL, 4-drs., 
type '80, kl. zilvergrijsmet., 
ƒ 5850,-. Dr. Poelsstraat 42, 
Kakert-Sehaesberg. 


VW PASSAT LS Variant 
stationcar, bj. ’80, vr.pr. 
ƒ2500,-, of event. inruil te¬ 
gen busje. Tel. 045-324246. 


Ford FIESTA 1.1 L|’l 
’82, zeldzaam mooi. R c ’1 
damstraat 24. Heerleg ^ 

Ford, type ESCORT \ n 
vo, ’82, zeldzaam J ^ 
Kerkraderweg 166, r , 
ten. _ b 

Wegens autoschade c 
BmW-MOTOR 3-serie. c 
snellingsbak en div. t 
delen. Tel. 045-410344 , \ 

Wegens omstandighe^. 1 
k. FORD Siërra L 6 J* s 
5-drs. bwj. 1985, 68.0W 
Vr.pr. f 
442125.’ 


yj . 1985, bH-UW 

13.500,-; Tel- 
Te k. AUDI 80 GTE , 
part. 1800 I, 5-bak. kl - 1 
liet. sportvelgen, 
schuifd. Tel. 04490-19 % 

MERCEDES 240 D 
wit automaat, trek 11 
Tel. 045-750743. 


éSl 


Van part. FORD Sief . 
ghia, bwj. ’85, 42.00<h 
Auto als nw. 045-7522^ 

NISSAN Patrol bwj-' 
met gas onderbouW-f 
access. Vaste pr. ƒ lo ’ 1 
Tel. 045-219687! 1 

BMW 728 i.z.g.st. ’79,j 
vele extra’s, moet . 
ƒ 5600,-. Tel. O45-72620JI 

Te k. FIAT Panda no*J 
km.st. 16.500, z.g.a.n- 
045-216538. _ 

Te k. SUBARU 1.6 DW 
.car. + trekh. bj. ’ 8 S- 
319742. 


4 


KADETT 12 h.bacK 
sch./kant.dak, als nW- 
longstr. 43 Heerlerba ^ 

Te k. CHEVROLET ^ 
met apk. pr. f 1850,- 
045-22^198 b.g.g. 
728414. A 


Te k. RENAULT 5 CaH 
bj. ’ 8 -’ 88 , div. acc., ze«'J 
mg, km.st. ± 4500. ƒ> 
ƒ 15.500,-. Tel. 045-410 


ip Honda 

5-bak, Dwj. 81, trekj 
sunroof, apk 6-'89, i-P 
Te bevr. 045-243542 


Te k. JEEP Lada Niva 
hoge en lage gearing-’ 
dif, scheel stoelen, d£j 
Vr.pr. ƒ 2950,-. 045-45j% 


COR?Ü 


Te k. Toyota 
SXL bwjr. juni ’87, 
15.000, z.g.a.n. Te «1 
Breedstr. 4 Hoensbrojh Vandaag neemt 
Op 7 januari is er een AUTOSCHADE 


mooRS 

OPEN DAG 


haar nieuwe pand op het bedrijfsterrein „De Valkenberg” in gebruik. 


van 10.00 tot 16.00 uur 
MET VERSCHILLENDE 
DEMONSTRATIES 


AUTOSCHADE 


iyioorS 


— Een gratis lakcontrole van uw auto door de fa. Impolak te Utrecht. 

— Een demonstratie van een design-spuiter. 

— Een striping-demonstratie door 3M om uw auto te verfraaien. 

— Een leuke attentie voor groot en klein. Wij heten u van harte welkom! R*tto Partiw 


Pagir 


limburgs dagblad 
Vrijdag 6 januari 1989 • Pagina 9 


auto lapanse merken Ford komt met ’Europese’ Thunderbird en Cougar 

Het * s importeur Hessing met de Duitse sector. De auto's hebben 

*■ ft ■ É-ft ■ I Elft ftÉ ftif introductie van de Ford Thun- onafhankelijke wielophanging, 

k-JAvVA-B- \>yü J-l-derbird en Cougar voor de derde een grotere spoorbreedte en 

CT • keer gelukt een Europese pri- wielbasis. „Met een lengte van 
•1 opiniepeilingen onder de 
i ^hsument blijkt meer dan 
N' ns dat de Japanse auto hoog 
igoort. Hij wordt niet alleen 
gekocht, maar blijkt later 
de praktijk ook goed te vol- 
^ )en - In de Verenigde Staten 
Jvoorbeeld wordt bij testen 
#der het koperspubliek Hon- 
^ v aak nummer één en komen 
f^hts mondjesmaat Europese 
|| er ken op de lijst voor. 

c ^angs heeft het West-Duitse 
\ a d ’Autobild’ ook weer een 
a : r ëolijk onderzoek gehouden, 
j ler bij ging het om auto’s in de 
I hhpaete klasse en midden- 
! asse , waarvoor men cijfers 
jan geven van 1 t/m 6. Met het 
l a gste cijfer zat men als auto- 
fterk zeer goed in de markt, 
fWijl een 6 onvoldoende te- 
y^denheid van het publiek be¬ 
ende. Er werd gekeken naar 


roestvorming, technologie, al¬ 
gehele tevredenheid, kwalitiet 
van de werkplaats, vakman¬ 
schap van het personeel en of 
men de auto opnieuw zou ko¬ 
pen. Honda won met de Civic 
bij de compacte auto’s met 1,3 
punten. Verder luidde de sco¬ 
re: Mazda 323 (2), Opel Corsa 
(3), VW Polo (3,3), Peugeot 205 
(3,7), Ford Fiësta/Renault 5 (4) 
en Fiat Uno (4,7). 


Bij de middenklasse auto’s 
won Mazda met de 626 door het 
cijfer 1 te halen. Daarna volg¬ 
den Mercedes 190 (1,7), BMW 
3-serie/Audi 80 (2), Honda Ac- 
cord, Mitsubishi Galant, Audi 
80/oud model, Nissan Bluebird 
en Citroen BX kregen allemaal 
2,3 punten en VW Passat (3,7). 
Aan het onderzoek deden niet 
minder dan 50.000 lezers mee. 


■ ■ s - m*w$m 
Mercurey Cougar. 


Het is importeur Hessing met de 
introductie van de Ford Thun¬ 
derbird en Cougar voor de derde 
keer gelukt een Europese pri¬ 
meur in huis te halen. Na de Mer- 
cury Sable. de Ford Taurus en de 
Lincoln Continental is het thans 
de beurt aan nog meer Europees 
gelijnde auto’s. Vooral de inte¬ 
rieurs van het nieuwe Ameri¬ 
kaanse duo zijn duidelijk gericht 
op de oude wereld’. 

De mooiste van het stel is wel de 
Thunderbird. die met de nieuwe 
super- gestroomlijnde koets dui¬ 
delijk tegenover de BMW 6-serie 
staat. Hij heeft ontegenzeggelijk 
meer raffinement en zal door de 
prijs van rond de 75 mille voor 
een kleine groep mensen aan¬ 
trekkelijk zijn. Er wordt gemikt 
op een doelgroep, die nu eigen¬ 
lijk een beetje in de kou staat. In 
deze prijsklasse is momenteel 
geen vergelijkbare coupé voor¬ 
handen. Ditzelfde geldt voor de 
Cougar waar de Thunderbird 
vanaf is geleid. Die is met een 
prijs van ongeveer 70 mille dui¬ 
delijk concurrerend voor de 


Duitse sector. De auto's hebben 
onafhankelijke wielophanging, 
een grotere spoorbreedte en 
wielbasis. „Met een lengte van 
ruim vier meter staat er een forse 
coupé voor de deur”, zegt Piet 
Hessing. „Ford heeft met deze 
twee auto's duidelijk willen ma¬ 
ken dat men in de onderscheiden 
divisies in de modellen toch een 
herkenbare lijn wil aanbrengen". 


De auto's hebben een V6 van 3,8 
liter, die afhankelijk van de uit¬ 
voering tussen de 140 en bijna 
200 pk kunnen leveren. Een van 
de versies die nog uit zal komen 
maakt gebruik van een 'super- 
charger' waardoor een Thunder¬ 
bird ver over de grens van 200 
km/uur komt. Het is vrijwel ze¬ 
ker dat er binnen afzienbare tijd 
ook een convertible van de 
Thunderbird leverbaar is. De 
voorwielaangedreven Cougar en 
Thunderbird hebben standaard 
onder meer een 4-traps auto¬ 
maat, tal van zaken elektrisch te- 
bedienen, een stuurbekrachti¬ 
ging en een airconditioning. 


icw Mager mengseV pakl probleem vervuiling door verbranding aan 

l Toyota MM-motor, 

ÉS i # • • 

g stil en zuinig 

5 O 


• Toyota Carina met 
MM-motor , muisstil en 
zuinig 


e MM-motor van Toyo- 
|i 9 ls een prima geval. Ze- 
Dvfjj als men hem verge¬ 
et met een aantal moto- 
7T waarbij het kwaad 
ehteraf wordt bestreden 
r^P°° r de katalysator. De 
y^ager- mengsel-motor 

N td n r ^°y°^ a pakt het pro- 
- ee m van de vervuiling 
°or verbranding van de 
, e nzine echter bij de 
bf on aan. 

^hiH° s d * e op l°°dvrije benzine 
•■u J< r en en dus een (on)geregelde 
^ko * ysator kunnen gebruiken, 
vaak wat traa g °P gang. 
1 name in de koudfase wil het 
■ " s , ® Wel eens haperen bij de 
-m/leTT grootste nadeel blijft 
ter het milieuprobleem. Er 

—Al° rdt immers met kunst en 
i n[’ai e ® V/er k niet bijster schoon 
pf >] Sc oord’. Het principe van 
ï^k? n ~ burn ’ komt neer op het af- 
T hi TpPen van de lucht-brandstof- 


„.■* >WW.v.. 
■ ■ ■'' ""Zi : ' 0m • - ■ , 
De Maserati 2.24V , voorzien van een katalysator. 


Nieuw Maserati-trio op de RAI 


Maserati --de sinds 1924 met zeer gerenommeerde 
modellen opererende Italiaanse autofabrikant - 
komt met een drietal nieuwe versies op de Perso- 
nenauto-RAI: de 2.24V, de 222E en de Spyder E. Ze 
worden slechts in beperkte aantallen geprodu¬ 
ceerd. Ze vallen met hun prijzen (rond een ton) ook 
beslist niet in de modale prijsklasse. 

Het nieuwe drietal volgt de Biturbo-reeks op. die 
werd gekenmerkt door de dubbele turbocompres¬ 
sor. De 24-kleppen motor is nu alleen met een in- 
houd van twee liter verkrijgbaar en beschikt tevens 
over twee 'vermogen verhogende blazers’. Die zit¬ 
ten ook in het 2.8 litermodel van de Maserati 2.24V. 
De V6 heeft vier bovenliggende nokkenassen, 245 


pk in huis en haalt binnen zes seconden vanaf stil¬ 
stand 100 km/uuur. Op alle Maserati's is standaard 
een sperdifferentieel aangebracht. De 2.24V gaat 
rond de honderdveertig mille kosten, voor de Karif 
en de daarvan afgeleide coupé Spyder E betaalt 
men ongeveer 147 en 125 mille. 

De 222E heeft een 2.8 hter-motor van 224 pk, het is 
de 40 mille goedkopere uitvoering van de luxueuze 
228 die 162 mille kost. Alle auto's zijn zonder meer 
goed uitgerust. Standaard onder meer leer en al- 
cantara bekleding afgewerkt met dure houtsoor¬ 
ten, elektrische bediening van stoelen, ramen, bui¬ 
tenspiegels en airconditioning. 


T **) vdii ut: lut-iii-uicuiusiui- 

i <jh ngSe ^ s - Normaal is een ver- 
>. v an 14 delen lucht op 1 

—\ tot brandstof. Dit wil nog we! 
e . Pi,. on tbranding komen in een 
te \ nder - De MM-motor in onze 
44, bjj uto Toyota Carina II gaat 
ie$ ho 3 tot bet dubbele bij die ver- 
Spl Udin g- Het zeer schrale meng- 
m Sn r Y an 25:1 komt normaal ge- 
6 - p ° ken niet tot ontbranding. 
rrfji v ° 0r echter zeer krachtige wer- 
kM en 4 rorne n in de inlaatkanalen 
r* D b °v en de cilinder, meer com- 
^ c ess ie (9,5:1) en een dubbele 

V Vont Cbeit van be ontsteking- 
’ komt het mengsel wel tot 
J branding. 

erft 


De ruimte in deze uiterlijk niet 
zo opmerkelijke auto is goed 
voor vijf personen, met hun va- 
kantiebagage die zonder meer 
in de van binnenuit te openen 
royale kofferbak past. Deze Ja¬ 
panner is gebouwd met logica, 
iets dat bij Ford. Opel en VW 
ook hoog in het vaandel staat. 
Toch hebben die drie Duitse 
merken een eigenlijk niet te dui¬ 
den meer Europees imago en 
liggen daardoor beter in de (in- 
ruibmarkt. Zegt men, want het 
blijkt dat een Toyota-rijder be¬ 
hoorlijk merkentrouw is. Ge¬ 
zien de inspanningen om tot 
steeds betere en vooral verant¬ 
woorde technieken te komen 


staat dit merk haast op eenzame 
hoogte. Na een testperiode van 
vele honderden kilometers mag 
men dit produkt van 31 mille 
klasseren in • de rangorde van 
'bijzonder goed’. Het is een pro¬ 
bleemloze auto, die met de 
nieuwste techniek onder de mo¬ 
torkap heel plezierig rijdt en 
verbluffend zuinig is. 

Rijden met deze Carina II is dan 
ook een plezierige bezigheid. 
Het ding slaat direct aan en hij 
loopt ook met lagere toerental¬ 
len vlekkeloos ’rond’. Hij is sta¬ 
tionair nauwelijks hoorbaar. Als 
men buiten staat twijfelt men 
zelfs of hij nog wel loopt. Zuinig 


is de auto ook. Bij normaal ge¬ 
bruik is het niet bijzonder om 
1:17 te halen en wordt ei iets 
meer aan getrokken dan is het 
gemiddelde nog altijd 1:15. Deze 
Toyota rijdt eigenlijk net zo 
makkelijk als alle andere model¬ 
len van dit Japanse merk. Soe¬ 
pel schakelen, duidelijk han¬ 
teerbaar dashboard, verzorgd 
interieur, goede stoelen en geen 
overdaad aan snuisterijen. De 
1.6 liter-motor met vier kleppen 
per cilinder geeft 100 pk vermo¬ 
gen af. ruimschoots voldoende 
om de auto vlotweg naar 120 
km/uur door de 5-bak te schake¬ 
len. Zijn top ligt rond de 170 
km/uur. 


KNAC-protest vergoeding 
zakelijke kilometers . 


De Koninklijke Nederlandse 
Automobiel Club heeft ernstig 
bezwaar tegen de voorgenomen 
lastenverzwaring via de loon- en 
inkomstenbelasting van het za¬ 
kelijke autogebruik. Volgens de 
kabinetsvoorstellen wordt de 
vergoeding voor zakelijke auto- 
kilometers drastisch beperkt tot 
slechts 44 cent per kilometer. De 
KNAC heeft daartegen bij Twee¬ 
de Kamer en kabinet geprotes¬ 
teerd. 

Het kabinet heeft onlangs het 


wetsvoorstel ter vereenvoudi¬ 
ging van aftrekposten (volgens 
het zogeheten plan-Oort voor be¬ 
lastinghervorming) ingediend. 
Daarin staat dat boven de 44 cent 
per kilometer gegeven vergoe¬ 
dingen voor- zakelijk autoge¬ 
bruik als inkomsten worden be¬ 
schouwd en dus onderworpen 
worden aan de loon- en inkom¬ 
stenbelasting. 

Met deze maatregel zouden hon¬ 
derdduizenden werknemers 
worden getroffen, die hun auto 


in hoofdzaak voor hun bedrijf 
moeten gebruiken. Volgens de 
KNAC is een beperking van de 
vergoeding tot 44 cent 'volslagen 
onwerkelijk'. Ook de calculaties 
die de FIOD (Fiscale Inlichtin¬ 
gen- en Opsporingsdienst) toe¬ 
past, gaan uit van minimaal 40 
tot 45 cent per kilometer bij zake¬ 
lijk gebruik van een auto in de 
prijsklasse van 20.000 tot 24.000 
gulden, op basis van 25.000 zake- 
lijke kilometers per jaar. Dit be¬ 
tekent 50 cent per kilometer voor 
een auto in de prijsklasse van 
40.000 gulden en 40.000 zakelijke 
kilometers. De KNAC consta¬ 
teert dat dit plan het bedrijfsle¬ 
ven en het zakelijk autoverkeer 
op een oneigenlijke manier op 
hogere lasten jaagt. 


(ADVERTENTIE) 1 Opel Vectra, voor GM 'n bestseller met honderdduizend bestellingen in acht weken tijds. 


Eaton van Gene- 
(„i Motors Europa om- 
j 2 r,jf ; t het afgelopen 
r ec ais wederom een 
aar voor onze 
ba a rf c h a Ppij in Euro- 
en \ 6 h>tale produktie 
v ah ^op (een stijging 
h Q hHo procent) was 
WewT ^ an 00 h- In totaal 
deli en 1 -424.000 mo- 
haii en van Opel/Vaux- 

a anJ erkocht ' Van dlt 

ihet c neem t de Kadett 
hef ,^ 000 registraties 
ziin e eu wendeel voor 
jn rekening. De Vec- 

v er lt m aarvoor nu al le ' 
rriaJ J j n van ruim vijf 
ha 9 j den golden, had 
ac i ae introductie in 
1 weken tijd al 


GM-topman: 
1988 weer 
recordjaar 


100.000 bestellingen op 
zijn naam staan. 
General Motors dat in 
Europa fabrieken in 
België, Portugal, West- 
Duitsland, Spanje en 
Engeland heeft, is in 
vier landen marktlei¬ 
der. In Nederland staat 


Opel al twintig jaren bo¬ 
venaan, in Zwitserland 
zeven, in België zes en 
in Denemarken vier ja¬ 
ren. Momenteel zoekt 
men naar expansie van 
produktie en verkoop. 
Zo zal volgend jaar de 
Vectra in Turkije wor¬ 


den geassembleerd en 
dit jaar start de verkoop 
van Opeis via Isuzu- 
dealers in Japan. 

Eaton vindt dat Europe¬ 
se leiders geen nieuwe 
belemmeringen moeten 
opwerpen om daarmee 
de ontplooiing van de 
eigen markten te verze¬ 
keren. 'Het wordt tijd 
voor politieke moed en 
leiderschap. Importbe- 
perkingeh bieden geen 
bescherming tegen Ja¬ 
pan. Die zijn niet alleen 
in staat om fabrieken in 
Europa te bouwen, 
maar ook om hun pro- 
duktiemethoden te ex¬ 
porteren’. 


De Zwolsche Algemeene, de verzekerings¬ 
maatschappij met de meest complete ziekte¬ 
kostendekking, heeft haar ziektekostenpre¬ 
mies fors verlaagd. Terwijl bij de concurrentie 
overwegend sprake is van verhogingen. 

Met deze opzienbarende premieverlaging 
anticipeert de Zwolsche Algemeene op de 
invoering van het Plan Dekker, in welke vorm 
dit plan straks ook ten uitvoer zal worden 
gebracht. 

Als u precies wilt weten hoe de vork in de 
steel zit - en hoe groot uw voordeel is - neem 
dan contact op met uw assurantieadviseur. 


U kunt ook de bon naar ons opsturen, of 
ons bellen: 03402-77888. 

Wij vergoeden alle ziektekosten. 

ITtuur ae?e Don voo'gratis mformaT.e over ae ZieKteKOStenverzekenng m eeTl 
| enveiop zonder postzegei naar Z-woische AlgemeeneVerzeisenngen.Afd 34 | 
Antwooranjmme' 4000, 3430 P C Nteuwegein 

1 Naam_TSZ 1 

I Adres_I 

| Postcode Plaats:_ | 

Aanta' te verzekeren personen_ 

' Leeftijd mar_ Leeftijd vrouw___ I 

| Mijn assurantieadviseur_| 

^Acceptatie uitsluitend lm 49 aar en na Deoomeiingdoor de Maatschappij._| 

Zwolsche Algemeene ^ 

VERZEKERT COMPLETER. DUS BETER. Limburgs Dagblad 


Vrijdag 6 januari 1989 # Pagy*% 


VAN UDEN 


WIJ RUIMEN OP! WIJ RUIMEN OP! 


Zonnehemels 


Port. Kleuren TV 
Nu Mi* 

Samsung 42 cm met rist. 
bed. 

k M* 

UT 511005 met afst. bed. 

Nu 995,- 

KTV 56 cm 

stereo + teletekst 1395,- 

UT stereo + teletekst 
monitor mod. k 1M* 
Ptiips Matchkne 70 cm LB 
k 2295,- 


Samsung VHS video 
Nu 799,- 

Sharp VHS video 
Nu M- 

Philips VHS video 
Nu 999,- 

Blaupunkt VHS video 
Nu 1149,- 

Sharp Hi-Fi stereo video 
Nu WK,- 

Philips COV 475 
Nu 1495,- 


Frontech radio piek en 

dubt). cass. u 
Nu 

Philips F1275 
Nu 

Fisher stereo set 
Nu 

Akai stereo toren 
Nu 

Compactdisc 
Nu extra voordelig 
Sharp stereo met CO 
Nu 


Gasfornuizen + 
Afwasmachines 

Zonnehemel op statief 
1.80 mtr lampen 
Nu M- 

Zonnehemef extra lang en 
gebogen 

Nu M* 

Zonnehemel op statief 
verrijdbaar M* 

Riko 11 lampen extra lang 
2.00 mtr 1599,- 

Pliiips Suncar 1915,- 

t onze klantenkaart, wij accepteren ook ander* klantenkaarten 


Magnetron Nu M* 
Kompleet gasfornuis met 
oven 445,* 

Indesjt vaatwasser 
Nu M- 

Bosch vaatwasser 
Nu 985,* 

Bauknecht 

Nu 1145,- 

Luxe gasfornuis met gril 
Nu 748,- 


| Wasmachines + Wastirogers 

Indestt 5 kg wasm. 

558,- 

Philips-lgnis «asm. 

698,- 

Extra sm^ie Philips «asm. 

1158,- 

Creda 5 kg wasdroger 

499,- 

Rondo-BBC 5 kg wasdroger L.B. 

399,- 

| Koelkasten + Diepvriezers 

Tafeimodel 120 Itr toeft. Nu 

299,- 

145 Itr taleftnod. toeft. 

949,- 

160 Itr Gooier 

498,- 

' 240 Itr Philips-lgnis D.D. 

699,- 

Diepvrieskast 

399,- 

215 Itr kist Philips-lgnis 

599,- 


c 

3' 

CD 

3 

O 

~o 


EIGEN TECHNISCHE DIENST - ROYALE PARKEERPLAATS VIA DE ZANDSTRAAT ACHTER ONZE ZAAK - DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR 


c 

3 

CD 

3 

O 

T3 


Te k. prac 
reu, weg. 
315333. 


HOND fok- 
e. TeL 045- 

M -~\4 \ ,T :1 ■ ij [• i5SJ <• 'I 


[.Mi. ut 'V-ttiÊmËm 

i: i aTVjrsrt 1 Ai 


Landbouw 


SILO-verharding, ‘ erfverh. 
etc. vlgs. nw. stabilsatie- 
meth. Kallen Stabilisaties 
Kerkrade. Tel. 045-457415. 

\ -* • ■ %»* 1 & •'^ I' -»■ 


*rV: v> 


(i. 
uiit 


XANDRA en Joyce, tot 
03.00 uur, privé en escort; 
tev. meisje gevr. 045- 
228975. 


HB* *4IPrivé CORtNA, fvon, An¬ 
gels, Petra, Chamilla en 
EUv. Tel. 045-227734. 


Nathal ie, Anrta. Tel. 
045-723029. 


Usve gezeMge dame komt 
bij u op visite 

045-311895 
PARIS. Ma. t/m vr. 
va. 14 jOO uur. Provinctate- 
weg 31* Noord, Oirsbeek. 
Tel. 04492-1873. 


Bli prrvéhu» YVONNE zfn 
8 lieve sexy meisjes die u 
ontv. in lingerie. 7 dg. 
geop. v. 11-24 u. Pr. va. 
ƒ75,-. 045-425100 Nu 
weer 2 nwe. klasse meisjes 
aanw. 


Nieuw NOENDA + assis¬ 
tentes, ook SM + slavin. 
Tel. 04492-5605. 


Esco rtservice tel. 04490- 
23730l Ma. t/m zat v. 
20.00-5.00 uur. 


Privé ISA v. ƒ 75,-. Ook 
zondaf (zaterdag gesio- 
TeL 043-214000. 


BUTTERFLY en 
supergirts. Hommert 
24, Vaesrade, kruispunt 
ScMnnan. Open va. 14.00 


06 -sex 

50 ct. p. min. 

Relax-Line 

Betty *** Gratis foto's 

06-320.320.06 

★★★★★★★★★★★★★ 

Zevende hemel 

Gratis surprisepakket 

06-320.320.07 

★★★★★★ -kirkirirkit 

Sex Non Stop 

Amanda vertelt 
200 verhalen pér dag 

06-320.320.08 

!!! Live !!! 

Sex Relaxbox 

Superheet 
Strikt volwassenen 

06 

320.324.06 Nieuw! Nieuw! TANJA en 
Deslrée. Tel. 045-229718. 
ESCORTSERVICE. Angie, 
Bianca, Peggy en Chantal- 
Ie komen bij u thuis of in 
hotét, 100% discr. verz. 
Dag en nacht 045-716086. 
J.man z. vaste VRIEND ± 
18 jr. TeL bereikb. op 6/1, 
7/1 + 0/1 van 20 tot 24 u. 
04492-5433, geh. verz. 
NIEUW. Stephanie en Ro- 
sitta vanaf 10 u. 045- 
721759. Tev. meisje gevr. 

COUNTRY CLUB open 
vanaf 14.00 uur, Provinda- 
leweg 144 Zuid, Oirsbeek, 
’s Zaterdags vahaf 20.00 
uur. TeL 04492-1260. 
KATJA en Micky privé en 
escort v.a. ƒ 50,- tev, ass. 
gevr. 045-423608. 
ESCORTSSERVICE Leu¬ 
ke meisjes komen bij u 
thuis of in hotel. Tel. 045- 

728577. _ 

VERA privé. Tel. 04754- 
5818. _ 

Voor het vuurwerk 
zorgen wij wel. 


De meisjes van 

Club 

Bubbles 


Sex Society’s 

Jonge meines 06-320.321.21 
houden van kopjes geven, vanaf 7/15 en 15/23 uur 
’s Nachts Live Sex 06-320.321.21 
vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jaar) 

Harde taal 06-320.325.21 
alleen voor tuig 
Let it be-zar 06-320.324.21 
dit is toch waanzinnig 
Sex schandaal 06-320.324.31 
Neelie houdt de boel nat 50 ct. per minuut 


Madson Men’s Club 

De zaak voor de meest verwende gast!!! 
Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372. 


Club RUST1CA v.d. 
Weyerstr. 9, Kerkrade- 
West, tel. 045-412762. 


Ik begin het jaar goed!! 
Gay! Date! Live! Bel: 06- 
320.330.18 (50 ct/m). 


Je stem is heet opwindend 
06-320.320.33 (50cpm) 
Flirt-Line 33, sexy 


!!! De Uve-Afspreek-Lijn !!! 
Bel: 06-320-320-55 

(50cpm) Direct S-E-X-con- 
tact... 


CONTACTBURO Lim¬ 
burg. Bemidd. privéadr., 
trio’s en p.ruil. Kamerverh. 
Maaspaviljoen a.d. Maas, 
brug Roosteren-Maaseik, 
ook dames aanw. 04499- 
3003. 


Pussy Cat 
06- 


Fttksweg-Zuid 131, Ge- 
Escort-service all-in 045- leen 04490-42313. Geop 
326191 ma. t/m vrijd. 14.00 "Jf-Wn vnj. 10-24 uur, zat. 
tot 04.00 u. Alle mog. 10-18 uur. Tev. meisje 
aanw. 9 evr. 


Sexlijn 14 
Debbie 14? 
06- 

320.320.14 

50 ct. p. min. 


CLUB MIRABELLE, Burg. 
Franssenstr. Kerkrade. 
045-419823. 


CLUB TROPICAL te Kerk¬ 
rade. Industriestr. 74, va. 2 
jart. zijn wij geopend va. 
14.00 u. TeL 045-421641. 


PfUVE bij Anita. Ook zat. 
Tel. 045-352543. 


DAVID & Jürgen. Boys 
voor boys. Dagel. geop. va. 
14 uur. 045-326370. 


Diana Escort 045- 

320905 - 321038 

7 dagen in de week 


Nieuw escortservice 

045-215113 


320.320.09 


Hou je van verrassingen? 
Bei Gina. 50 ct. p. min. 


Club 2000 

Heren opgelet! Nu 7 dagen 
in de week open ma. t/m vr. 
11-24 u., zat. en zond. 14- 
24 u. Altijd leuke jonge 
meisjes aanw. Rijksweg 
Nrd. 22a, Geleen, 04490- 
42315. 


Privé Briggit, Suan, Tracy, 
Cindy, Maria, Vanesssa en 
Margo. RIJKSWEG-ZUID 
131B, Geieen, 04490- 
48448. Tevens ass. gevr. 


BIGGY’S escortservice 
van ma.-zat. 11 uur...? Tel. 
045-410034. 


CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u., 
zat. 11-18 u. Tel. 045- 
420042. 


Bel nulzes 

pourtoi 

320.320.05 

lesbi 28 

320.320.28 

heat line 

320.322.30 

standje 68 

320.320.68 

real live sex 

320.324,05 

jliheetiii 

320.325.02 

macaber 

320.325.03 


De NATIONALE Life Lijn, 
teL 013-321395 7 dagen 
per week geopend. 
'xr 
nieuwjaar wen¬ 
sen (i de meisjes van privé- 
huis CLUB EXCLUSIEF. 
Mei flj e a aanwezig v.a. 18 
jr. Kerkrade-West, Indus- 
Irtestr. 13, tel. 045-423634. 

.. in- 


irPi'.LTTi 
vreemd gaan moet kun¬ 
nend Wh je met iemand af¬ 
spreken? Gaat 1 om eex? 
Bei de JEUKBOXI! 06- 
32032516 50 c p/m. 


Verneder ’ns iemand!!! 
Maak ’ns ruzie of scheld 
'na iemand uit!!! 06- 
32032534 50 ct. p.m. Bot¬ 
vier ook jouw frustratied! Live show 

vrijd., zat, zond. van 20.00 
tot 21.45 uur en van 22.00 
tot 23.45 uur. 

Jenfri B.V., Grote Gracht 
95, Maastricht. Let op de 
paimen in de etalage. Don- 


NRBJW, Sytvte, EBy, S*na, 
KMh, Regina. Club Cinde- 
reia. Oude fifreweg-Nrd 
56, Sus te ran . Naast ten- Hëb je zin., bal dan: 

-mio- 


airho^dnd 


Tel. 020-6041111 


4.-8.2.1961 
ia hotels, gmmm ei 
i af JUMMtoWMroaax 


vriftiiatnm 
tOnösnn zÈfn Erboiea • Gcsundm - Erietoe* 


i u suH Usn: rntf staan garant voor aan 
MHfc utt naar Bad SaUacNkt to *«n#fi an 
Komfort-Bijzondere aanbieding 


Prijzen sH-in voor 5 degen 


4 Vam. ju. 

Anom-ijonwrmWB en oponnom 


Gasthof Jur Krone * Tal. 2004 
kanrnWtXJfWC, ontbijt 


Haua Haurich 
Haus Klam 
Haus Lang 


Haue Schwarza 
Haus WaN 


en bepaal ze » wie je bij je 
étuis laaft komen. 

& nacht 50 ct. p.m. 320.320.10 Ba ndo r 1960, 
en stickers 


320.323.10 

10 m e i a j aa, 100 verh. p.d 
Viditel p. 34010,50 c. 


Privéhu» IBCHELLE. The 
beet of the best lor the 
beat! Ook in 1969! Veroni- 
que, Metanie, Conrry, Joy¬ 
ce, Diane en Claudte. TeL 
045-228481. Haua Faun 
Haus Martanna 

Haue Sc hman a . 

Haué S t Opptar 


Busreizen ven 4.-7^.1909 bij 


TeL 84406-1 «161 en 


TeL 043-25 15 56. 

.VB* 1969 Maastricht 
Stand Nr 49 Bad SaizschHf 
UK de juiste inzencSngen worden 
de winnaars e*e dag bij de .VB* 
om 17 uur bekend gemaakt 

VW Bad SaizechlirtRMn 
tourist-i nfc xmeU e 

RadhuW - Tel. 09 49-66 48-22 66 
06427. Bad Saizachkri/Rhön 


TeL 520. kamers/DU/WC/Bar/TV/Tei. 
Tennishal, binnenbad, sauna,dandng-bar 
Halperwion M 


Tel. 2238 kareera/OÜABC. ontbijt M1M<- 

♦ Tel. 2870 kamefWOM/WC, ontbijt W 124^ 

TeL 2639 kamare/DÜtfWC, ontbijt M112^ 

Tat. 2091-6645-372 , 

kamers/Bad/WC, ontbtt MI1SL- 

Tei. 1570 kamers/DU/WC, ontbijt bil 112,- 

Tel. 2244 kamers w/k water, ontbijt bfllSIr- 

Hahpension MIMi- 

Tei. 2680 kamers/DU/WC, ontbijt hB 1K- 

TeL 2177 kamers/DU/WC, ontbijt Ml 124r- 

Téi. 2238 5 appartemente n Ml 1BL- 

voor 2-5 pere. Mt 276r- 

TeL 1570 1 appartement 

- voor 2 pers. Ml 24lt- 

Tei. 2680 2 appartementen Ml 216r- 

voor 2-4 pers. tel 279^- 

Tei. 2349 6 appartementen Ml 14lr- 

voor 1-6 pare. tst 345 r- 


1 I. i. * 


1) . Hoe vsr is hst tthr. vanaf Masatrichtnaar Bsi 

SaizSchNrt/reiOn? 

- 95 km - 340 km - 610 km 

2) . Hoe hoog is de watertemperatuur in het 

thermale bed van Bad Seizachfct/Rhön? 

- 18* - 37* - 33* 

3) . Weer kunt u in Limburg informatie krijgen en 

- boeken voor een uitatreie, weekend of 
vakantie? 

- bij Neckermann Reizen-bf KLM - bij alle 
ANVR-reisbureau’s in Limburg 

. Naam: 

Voornaam: 

Straat: 


(Gelieve in btol detl e n te schrijven) 


OP VAKANTIE??? 

en midden in de nacht van/naar 
SCHIPHOUBRUSSEUMAASTRiCHT 
AiRPORT enz.? 

Den natuurlijk met 

A1BV0IS - TRAVU. - fflföfïGl 

Informeer bi\ uw reisbureau of bel 
tel. 043-644747 (24 uur A.T.S.-eeiv|ce) 
(VB’89 stand 71) 


// Voor oen sportieve zonvakantie I 

VAKANTIES ; . 

TEN^BEL 
TENERIFE 


INFORMATIE 

020-795379/795365 


Topsex is 2 handen vol! 

06-320-325-25 

50 ct p.m. 24 uur p. dag 

Hardsex, keihard de lekkerste! 

06-320-325-35 


Met hoeveel tegelijk kan jij het? 

Eroslijn: 06-320.321.22 

50 ct. p.m. _ 


En als zo’n lekker ding te intiem 
wordt, neem je toch een lijntje 
met z’n tweeën... 

Babbellijn 

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar 
een avontuurtje, ’s Nachts alleen voor volwassenen. 
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók) 

50 ct/min. 

06-320.330.03 


Joycel 

is sexi ■ 
06 

320.321; 

_ 50 ct. p.m. 

Aaaan 


[f ;1 


Haar mac 
onweerstaar 

SM-Mar 

06-320.33 


1 

s Grijp je kans en laat je eens 
opwarmen door 9 frisse jongens! 

Bobby’s Gay Box 

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben. 
50 ct/min. 

06-320.323.01 


Wie weet, misschien maak je wel 
een afspraakje... 

Bel snel de 

Babbelbox! 

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten 
over ’t weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bellen 
met de Babbelbox doe je met z’n tienen of, wanneer je 
daar behoefte aan hebt, intiem met z’n tweetjes 
(druk op de 0-toets). 

(’s Nachts alleen voor volwassenen) 

50 ct./min. 06-320.330.02 


Soms is ze strer 
vernederend, 
schokkend is z 
Luister zelf! - 


Joyce 

is ondeuge 
06 

320.321. 

50 ct. p.m. 


G ! 
a 

y 

contact-cl 

mannen, die op zi 
naar een relatie 
beluisteren v 

06-320.32 

Discretie verzeke 
m 


* 


6-7-8 januari 
MECC MAASTRICHT 


VRIJDAG 6 JANUARI: beyrs geopend . 

van 14.00 tot 20.00^ür. ; \ 

ZATERDAG 7 JANUARI: beurs 
geopend van 10.00 tot 20.00 uur. 

ZONDAG 8 JANUARI: beurs geopend 
van 10.00 tot 20.00 uur. / 

Entreeprijs 5 gulden per persoon, 

65-plussers 4 gulden, kinderen tot en met 

11 jaar gratis. 


HET ARUBAANS 
VERKEERSBUREAU 
.WENST U GELUKKIG NIEUWJAAR 


Arwa 

VOOR ALLE INFORMATIE TIJDENS VJB. MAASTRICHT 
STAND NR. 19 ■ 


Met ’n auto van Budget 
bent n beter uit...! 

+ Zeer aantrekkelijke programma’s 
(all’in!) voor autohuur vanaf uw 
vakantiebestemming. 

Hr Speciale weekend-en 

vakantie-arrangementen vanuit één 
van onze vestigingen in Nederland. 

+ Plus automatisch sparen voor een 
gratis weekend autohuur in 
Nederland. 

Kom voor meer informatie naar onze 
stand op de VIB ’89 of bef met onze 
nieuwe vestiging in Beek/Maestildlt, fel. 
04490-77686. k, 


* ■ 


PCSTROJKA 


IIIIHOVIN 


Uw specialist voor reizen naar de Sovjet-Unie 
presenteert: live optreden van 

SASKIA EN SERGE 

tijdens de VIB ’89 te Maastricht 
zondag 8 januari 13.30 uur 


SMitd|jlMSW«fl*Z. 260, Bllthoven 
tol. 030-280314/286234 


UNIEKE AANBIEDING 
Sex! Sex! 

Beurtlij 

06- 

320325 

50 Ct. p.m. 

Sex! Sex! 


Black Por 

Zoenba 

06- 

320325 

50 ct. p.m. 

Black Por 


Schaamro 

en 

bloot 

, Nombr 
Homb 
06- 

320320 

50 ct. p.m: 


Lolita! 

Cailcu 

06- 

320320 


i "V 

V ^ 

1 


*<*i 

t & 

•i m 

f 

f 


9 £ 

u 


I 

S 50 ct. p.m 

Lolital 


8 


intiuikf 
k) ctrivsi 

8 dagen 4 m 

voor I m 


ISSr-.ss 


DUMA7! 


3 3 pMMiw In Nll ww ƒ 50,- mm »4- 
2 wnom in Mn tmmj 100.- tart* p p. 
□ OhMcM Mci/MMMO ƒ 3#.-p.p. 

□ DwMMBngM dn Lmp ƒ 15,- 
□ OwMcM Cara, / w t - 
□ DMocM «.-Trapa M. boottocM ƒ 30- 

CONTACTBURO 

vóór bemiddeiing 
sen, tel 
leen. Bwnuwe 

wee» va. 

eire.- ; 

3M,- hp.- 4ttr,va 

oosrrumm 

TVoWMt 

TboUObwflMc 

Mn59ffM9Mlll 

flatatauf09flind/Qf3Mng 

MztxwgwHwnftVRohrmooe 

N9d9VD0fl9nr./W9nwn 

8/10 dO-vjL 

6/10 da va 

6 da va 
ii da 
io da va 
10 da 

o/io da va 
B da 

eoeriw 

«00,-hp- 

oee-iia 

•ift-ha 
888,-hp- 
742,- ha 

«re-re. 

ees,-te 

879,. va 
68#,-va 

•28,-va 

•#•i-va 

•32.-va 
67#.-va 

ITAUt: 

RManVrenM 

10 da va 
17 da va 

11 da va 

' 40#,- hp. 
89#,-te 
79#,- te 

•##,-va 

jonoeijKWft^^^ 

io da va 

dte-na 


eppxje 

T7 da va 
buwdtourtd 

io da va 

•00,-te 

218.- 

sas,-- 30/17 da va 

va 


UontrdnMnr 

IQritdaVA 
iiviTdavA 
buMdtoudld 

Ste- va 
sre-te 
196,- 

Hubeitue-AlachRalzeri 


Loysonstret 86.6471 VMCyaMshoven 
TeL 046-362871 

Ook zijn wij aanwezig op de VIB '89 
Vakantiebeurs 6 - 7 - 9 januari MECC 
Maastricht, stand no. 50. 

;e 


XI 


4 

.m. 

hk 


LimburgsJ 1 I 

agblaa voor 


os 


telijk 

Vrijdag 6 januari 1989 # Pagina 11 


l 

LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDAKTEUR: RON BROWN. CHEF-EDITIEREDAKTIE: HANS TOONEN 
2ir DKANT00R: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5. TEL. 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, MARKT 42, TEL. 045-455506; 6431 HE HOENSBROEK. KOUVENDERSTRAAT 215, TEL. 045-218555; 

^CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719. 

50 L_ _ 


tchf 

anb 4 


m. 


ech 


. och triest wat Theo Hen- 
r Cs onlangs is overkómen. 
r* ter en huiver. 

. jaar en dag haalt de 
e jlenaar voor scouting 
jr. Joris de lotto op. Dus ook af- 
Pen woensdag. Tegen half 
Ze t hij zijn fiets tegen de flat 
J\de Schrieversheideweg. In- 
■'lilfet • at ^’ even later * s zijn fiets 
* Voor wie mee wil zoe- 

zo&a ^ et ls een damesfiets, merk 
Ki, T \ a ’ kleur bruin. Met een 
vifllie H 6 voor aan het stuur. 

L d e fiets weet te staan, kan 
lCn me£ ^beo Hendriks: 

rd ; 4 ' 


4 


ij* 


das 

fr et 


■nhae aei nut van vergade- 
)3ien/ n vee£ te ze 99 en • Deze 
h(U an9e discussie wordt al 
i. s mensenheugenis in cafés 
< V Q 0rt 9elijke etablissementen 
_J> r i erc * Maar dat de gemeente 
nla rac te oproept voor een 
' ^fej ct ' C0Tnm issie (!) cultuur, dat 
jLf, t0c ^ enige verwondering. 

171671 n u openlijk toe dat er 
OrdtV^efy^ geraaskald 

vnde stug. Het wordt ko- 
k er e dinsdag ongetwijfeld 

2®ee ^ en u£ters£ gecultiveerde 


vf 


randweer 

tj brandweercommandant 
■adoht erlen hee f l de a fgelopen 
v/i^ari sleeht geslapen. Dat 
! uf} door een verkeerd cijfer 
6 )j Nummer dat in de koffie- 


b r Van gisteren stond. Op 
fan Utleve nu7nr ner is de tele- 
i Q aan g es loten die de com- 
9êeft nt naast pal zijn bed 
^je J s J aa n. De telefoon rinkelde 
a f9elopen nacht geregeld, 
?0.nri° Or de brandweercom- 
‘icht nt nauwelijks een oog 
(qq beeft gedaan. Hopelijk 
ïfaar 1 c£e man vannacht een 
V leiri Uur langer als de brand- 
jj. ers het correcte nummer 
Ucu e«; 045-764185. 
\P de bon 


bbJ nTn ^ e automobilisten 
■ • n e en waas voor hun ogen 

yp 3 een stoplicht naderen dat 
n üa k°^ staat Die chauffeurs 
Oei)'. l . kennelijk niet uit 
nstfr - Ur wor dt aangegeven. 
en$ middag bleek dat weer 
r °o rj l r Brunssum. Tijdens een 
C 5 jj. lc ht’-controle tussen 13 en 
U lu ton> r , Werden liefst veertien 
iet yPolisten bekeurd wegens 

< -Unnevu door rood licht Zi 3 
* l ir Q i < . n binnenkort een accept- 

y^cich? Clr( 111 de brievenbus ver- 
■' ^khiffn Hosten: 80 gulden. Ge- 
ijfa 9 deden zich geen persoon- 
:r Ui s ° n 0 e lukken voor op het 

e 9eln, Unt Waar bet rode licht 
matig werd genegeerd. 


de bon (2) 

/ ^w^ er op de dag hield de 
I :t ra af Su mse politie in de Aker- 
* VbL ■en snelheidscontrole. 
ig ri v ° rd 3 e maximum 50’ moet 
■ijn ee£ a utomobilisten voorbij 
■0errip e9aan - Binnen twee uur 
z eurd n e ^ automobilisten be- 
n > degens het overschrijden 
maximumsnelheid. De 
tot j-)n etes varieerden van 35 
120 Gulden. 


\ a *ofoon 


hig 3 27-jarige man heeft wei- 
j/oo n P 62ïe r beleefd aan de saxo- 
Uit ' dle bij gistermiddag stal 
H.erkV 1 rnuz i e kzaak aan de 
eet} n traat 771 Brunssum. Met- 
de e j ü a de diefstal alarmeerde 
kei P e naar van de muziekwin- 
9eti^ e po litie. Met de hulp van 
Brn n ^ en kon de politie de in 
i SUrn moonachtige dader 
foo n Later arresteren. De saxo- 
Ö Uldl^ e l een waarde van 2000 
te Uer ” ad bij nog vlug weten 
st °Ppen. Achter het zwem- 
mem ^ er d het muziekinstru- 
st Qat bevonden. De saxofoon 
et aia TlU Weer te pronken in de 


Manifestatie over 
sociale veiligheid 

LANDGRAAF - De stichting Vrouwenraad Landgraaf houdt op 
17 januari een manifestatie in het pand aan het Sunplein 19, met 
als thema 'Sociale veiligheid en het recht van vrouwen om zich 
buitenshuis veilig te kunnen bewegen’. Aanleiding is de gehou¬ 
den enquête 'Landgraaf Sociaal Veilig voor Vrouwen’. 

Tijdens de manifestatie, die om negen uur in de ochtend begint, 
zullen zullen de enquête-resultaten opnieuw aan de orde komen 
en worden onveilige plekken tijdens een dia-vertoning aan het 
publiek voorgesteld. Ook is er een foto-tentoonstelling over dit 
onderwerp. Daarnaast zal de gemeentepolitie haar aangiftebeleid 
toelichten. Mevrouw Reynders gaat tenslotte in op mentale en fy¬ 
sieke weerbaarheid van vrouwen. 


Enquête wijst uit: 
512 ’enge’ plekken 

Vrouwen in # Een van de ’enge’ plekken in 
voelen. 


de gemeente Landgraaf waar vrouwen zich ’s avonds niet veilig 

Foto: CHRISTA HALBESMA 
Van onze verslaggever 

LANDGRAAF - Veel vrouwen in Landgraaf zijn bang 
om ’s avonds alleen de straat op te gaan. Dat blijkt uit een 
enquête die de stichting Vrouwenraad Landgraaf in die 
gemeente heeft gehouden. Daarbij kwam boven water 
dat de grensgemeente ruim 500 ’enge’ plekken telt, waar 
vrouwen tijdens de avonduren niet in hun eentje durven 
komen. 


’Zappa Flight’, net tot staan gebracht op de Kerkraderweg. 


Van onze 
verslaggever 

HEERLEN - ’Zappa 
Flight’, net zeven jaar 
en bijna altijd bij de eer¬ 
ste drie, ligt dik drie we¬ 
ken uit de race. Want 
gistermiddag sloeg de 
topdraver op hol tijdens 
een training op de ren¬ 
baan in Landgraaf. 
Blind van schrik liep de 
ruin op de Kerkrader¬ 
weg richting Heerlen te¬ 
gen een geparkeerde 
auto op. Iets voorbij ca¬ 
fé Wilhelmina wist de 
Heerlense agent Kleij- 
nen de als een rund 
bloedende ruin tot 
staan te brengen. 

Trillend en vol bloed 
van de doorstane dolle 
draf bleef het renpaard 
wachten op zijn baas, 
Rob de Vlieger. Geluk- 


’Zappa Flight’ 
dik drie weken 
uit de race 


kig kwam er nog meer 
assistentie opdraven 
vanuit de draf- en ren¬ 
baan, zodat agent Kleij- 
nen en zijn collega de 
teugels van de schichti¬ 
ge ’Zappa Flight’ aan 
anderen konden overla¬ 
ten. 


Hechten 


Eenmaal bevrijd van 
het meegesleurde tuig 
kon het paard in een zij - 


straat worden verzorgd 
door dierenarts Wiel 
Cremers, die de handen 
vol had aan het hechten 
van de diepe vleeswond 
bij het linker voorbeen. 


Uiteindelijk kon ’Zap¬ 
pa’, voorzien van een 
stevig verbonden voor¬ 
been en een kanjer van 
een injectie tegen de 
pijn, in een paardenop- 
legger worden afge¬ 
voerd. 


Foto: DRIES LINSSEN 


Rob de Vlieger (24) 
heeft geen idee waar 
zijn paard plotseling zo 
hevig van moest schrik¬ 
ken. „Dat weet jij bij 
Zappa nooit. Het is en 
blijft een, wat wij noe¬ 
men, kijkerig paard. 
Oogkleppen!... Nee 
hoor, daar wordt hij 
heel driftig van. Van¬ 
middag was het raak. 
Ineens schrok hij en 
nog geen tel later sloeg 
mijn sulkie om. En weg 
was Zappa...” 

Voor de fors gedeukte 
auto is De Vlieger ver¬ 
zekerd. De strop met 
’Zappa Flight’ zelf valt 
ook mee. Het renpaard, 
dat het afgelopen jaar 
goed was voor een prij- 
zenpot van een halve 
ton, is toch toe aan een 
winterstop. 


Inzet Woongemeenschap voor ouderen beloond 

Raad Nuth steunt 


plan seniorenhof 


Van onze verslaggever 

NUTH - Alle raadsfracties feli¬ 
citeerden gisteren tijdens een 
informatie-avond in de ’Smeij- 
sterhoek’ in Nuth de Woonge¬ 
meenschap voor ouderen met 
haar plan. De Woongemeen¬ 
schap wil achttien tot twintig 
woonunits creëren in de vorm 
van een ’seniorenhof op het 
terrein dat vrijkomt na de 
sloop van de nu leegstaande 
Agnesschool, op de hoek van 
de burgmeester Cremersstraat 
en de burgemeester Beckers- 
straat. „De opzet is zelfstandig 
wonen, maar in één complex 
met een ontmoetingsruimte. 
En elkaar helpen waar dat mo¬ 
gelijk is”, aldus Harrie Vroe- 


men, voorzitter van de Woon¬ 
gemeenschap. 

Wethouders Kerkhofs was en¬ 
thousiast over de plannen: „Na 
vele afwijzingen in de voorbije ja- 
ren komt binnenkort wél ruimte 
vrij om het plan van de Woonge¬ 
meenschap te realiseren. Het pro¬ 
bleem blijft de toewijzing van het 
contingent sociale woningen door 
de provincie.” 

Kerkhofs doelde daarmee op de 
reeds geplande bouwactiviteiten 
in de Doorekoel in Hulsberg. 
„Daar moet dit jaar worden ge¬ 
bouwd, anders is de gemeente be¬ 
zig met kapitaalsvernietiging. 
Maar voor 1990 zijn er met een 
beetje passen en meten nog moge¬ 
lijkheden.” 


Het terrein van de Agnesschool is 
niet de enige lokatie waar de 
Woongemeenschap terecht 

kwam. Raadslid Lenoir: „Nu de 
verhuisplannen van de Nuinhof- 
school niet doorgaan, blijft de 
huishoudschool aan de Keel- 
kampstraat leegstaan. Ook daar 
voorzie ik mogelijkheden.” 

De opmerking van CDA-raadslid 
Goffïn (’Wij moeten terug naar de 
dertiger jaren; toen hielp iedereen 
elkaar’) was een schot in de roos. 

De twintig leden van de Woonge¬ 
meenschap trakteerden het Nu- 
ther raadslid op een luid applaus. 

Ondanks de vele complimenten 
die de initiatiefnemers kregen, 
waakte CDA-raadslid Malken- 
horst voor een vroegtijdige ’hot- 
ra-stemming’. „Het verkrijgen van 
contingent via de provincie wordt 
het grootste struikelblok. Dit jaar 
is bouw zeker onmogelijk. Voor 
de jaren 1990 tot 1992 heeft Nuth 
in de sociale sector slechts be¬ 
perkte bouwmogelijkheden. Maar 
door de krachten te bundelen 
moet het mogelijk zijn dit plan 
spoedig te realiseren.” 


De enquête werd gehouden om 
na te gaan hoe groot de angst is 
bij vrouwen om ’s avonds de deur 
uit te gaan. Concrete aanleiding 
voor het onderzoek waren echter 
persoonlijke ervaringen van le¬ 
den van de Vrouwenraad, die bij 
hun zoektocht naar een nieuwe 
vergaderruimte in Landgraaf 
voortdurend op lokaties stuitten, 
waar ze zich niet veilig voelden. 

Schrikbarend 

De onveilige plaatsen kenmerken 
zich voornamelijk door een tekort 
aan goede verlichting. Vooral bij 
bushaltes en op fiets- en voetpa¬ 
den voelen de vrouwen zich niet 
veilig. De Vrouwenraad, onder 
aanvoering van voorzitter Vos- 
sen-Cartigny, eist dan ook van de 
gemeente dat er op korte termijn 
maatregelen getroffen worden. 
„Onze opzet was in eerste instan¬ 
tie de zaak onder de aandacht te. 
brengen. Maar nu gebleken is dat 
de onveiligheid in Landgraaf toch 
schrikbarende vormen heeft aan¬ 
genomen, moet er gewerkt wor¬ 
den aan concrete oplossingen.” 

Daarbij denkt de Vrouwenraad 
voornamelijk aan het plaatsen 
van meer straatlantaars, het lan¬ 
ger laten branden van die Verlich¬ 
ting en het snoeien van te hoge of 
te dikke begroeiingen. Ook zou 
bij nieuwbouw beter gelet moe¬ 
ten worden op het onstaan van 
’enge’ plekken. 

Weerbaarheid 

Volgens wethouder Gybels, be¬ 
last met Emancipatiezaken in 
Landgraaf en gisteren aanwezig 
tijdens het bekendmaken van de 
enquête-resultaten, is het echter 
ook van belang dat veel bange 
vrouwen een mentaliteitsveran¬ 
dering ondergaan; „De vrouw 
moet zich bewust worden van 


haar eigen kunnen. Natuurlijk, 
enge plekken minder eng maken 
is belangrijk en moet zeker ook 
gebeuren. Maar in de eerste 
plaats moet een vrouw zich men¬ 
taal en fysiek kunnen weren. Als 
zij dat kan, heeft zij meer zelfver¬ 
trouwen en kan ze beslist beter 
met haar angsten omgaan.” Over 
concrete oplossingen liet Gybels 
zich gisteren niet uit. Ook de poli¬ 
tie in Landgraaf ging amper in op 
de affaire. 


Na 17 januari komt de Vrouwen¬ 
raad weer bij elkaar om de pro¬ 
blematiek verder te bespreken. 
Dan zal bekeken worden hoe men 
samen met de gemeente iets aan 
de onveilige plekken kan doen. 


Duo stal op 
bestelling 
van helers 

Van onze verslaggever 

KERKRADE - De 27-jarige T.W. en 
zijn 21-jarige vriendin C.K., beiden 
uit Kerkrade, hebben tegenover de 
Geleense politie bekend dat zij in de 
afgelopen maanden voor 20.000 gul¬ 
den aan goederen op bestelling heb¬ 
ben gestolen uit winkels. 

Het betreft huishoudelijke artike¬ 
len, kleding en geluidsapparatuur. 
Het criminele duo sloeg zijn slag in 
Heerlen, Brunssum, Geleen en 
Maastricht. 

De zaak kwam aan het licht toen vo¬ 
rige week vrijdag twee Kerkradena¬ 
ren goederen stalen uit een groot¬ 
winkelbedrijf in Geleen. De poging 
van de bedrijfsrecherche het duo en 
een derde persoon in de kraag te 
grijpen, mislukte. In samenwerking 
met de Kerkraadse gemeentepolitie 
volgde ’s avonds de aanhouding en 
werden de daders voor verhoor 
overgebracht naar het politiebureau 
in Geleen. 

Daar bleek dat W. en K. in de afgelo¬ 
pen anderhalve maand reeds drie 
keer eerder werden aangehouden 
wegens het plegen van winkeldief¬ 
stallen. Zij deden dit in opdracht 
van de 37-jarige Kerkradenaar B.F. 
en zijn 35-jarige echtgenote G. van 
L. Het echtpaar trad op als heler van 
de door W. en K. gestolen goederen. 
Die werden doorverkocht aan vijf¬ 
tien inwoners varï Kerkrade. Op 
drachtgever F. is na te zijn voorge¬ 
leid aan de officier van justitie op 
vrije voeten gesteld. 

De Kerkraadse recherche heeft te¬ 
gen meerdere helers proces-verbaal 
opgemaakt. 

Chauffeur beboet 
wegens slingeren 

Van onze verslaggever 

HEERLEN - Duizend gulden boete, 
een halfjaar niet rijden en twee we¬ 
ken voorwaardelijke gevangenis¬ 
straf. Deze straf deelde politierech¬ 
ter mr G. Hermesdorf gisteren uit 
aan een inwoner van Brunssum die 
op 12 april ’88 werd aangehouden op 
de Veldhofstraat in Kerkrade nadat 
hij had geslingerd met zijn wagen. 
Vervolgens weigerde hij de bloed¬ 
proef. 

De man beweerde maar twee pilsjes 
te hebben gedronken. Dat hij over 
de weg had geslingerd gaf hij toe, 
maar dat zou niet van de drank zijn 
gekomen. Hij was met een vriend in 
de auto ’aan het dollen’ daar ze een 
tentamen hadden behaald. 


Terugloop basisscholing volwassenen 

College Kerkrade 
maant instellingen 


Van onze verslaggever 

KERKRADE - De basiseducatie 
voor volwassenen heeft in 1987 in 
Kerkrade veel minder deelne- 
mers-uren kunnen noteren dan 
werd verwacht. Men ging uit van 
bijna 18.000 uren. maar er werden 
nog geen 12.000 uren gerealiseerd. 
Dat komt neer op ongeveer 60 
procent. 

Bovendien worden de laagste ni¬ 
veaugroepen (met name analfabe¬ 
ten en woonwagenbewoners) ook 
nog eens minder bereikt. „En dit 
terwijl deze juist het meeste be¬ 
lang bij basiseducatie hebben”, 
vindt het college van B en W. 

Het college maant de betreffende 


instellingen (SCEW en het Ad¬ 
vies- en Studiecentrum) dan ook 
om meer aandacht te besteden 
aan het bereiken van deze groe¬ 
pen. Het maatschappelijk werk, 
huisartsen, tandartsen en apothe¬ 
ken moeten meer gemotiveerd 
worden om mensen door te ver¬ 
wijzen. 

Het college wil in de toekomst 
ook meer zicht krijgen op de uit¬ 
stroom van deelnemers naar ver¬ 
volgopleidingen. De instellingen 
hebben beloofd dat de jaarevalua- 
tie van de basiseducatie in de toe¬ 
komst door alle betrokkenen in 
Oostelijk Zuid-Limburg geza¬ 
menlijk wordt samengesteld. 


Deining rond direcde 
’ Kapelhof en ’Hambos’ 


Van onze verslaggever 
KERKRADE - Het voornemen van 
het bestuur om directeur Mulder 
van de Hamboskliniek ook de lei¬ 
ding over het bejaardentehuis Ka¬ 
pelhof te geven, stuit op felle tegen¬ 
stand van de ondernemingsraad 
van de stichting Verpleegtehuizen 
en Bejaardenzorg. Volgens het be¬ 
stuur is de stichting organisatorisch 
uit haar jas gegroeid. 

Als eerste aanzet voor integratie wil 
men directeur Mulder van de Ham¬ 
boskliniek ook de scepter over de 
nabij gelegen Kapelhof laten zwaai¬ 
en. Volgens een woordvoerder ligt 
dat voor de hand, omdat 'hij vanuit 
zijn eigen kliniek voortdurend men¬ 
sen aan Kapelhof levert’. 

In het algemeen zou de integratiege- 
dachte de heersende tendenzen in 
den lande volgen. „In de hele ge¬ 
zondheidszorg zal de komende ja¬ 
ren alles op z’n kop komen te liggen, 
en dat heeft natuurlijk ook bij ons 
zijn gevolgen”, aldus de zegsman. 
De ondernemingsraad laat weten 


alle juridische middelen aan te zul¬ 
len grijpen om het voorgenomen af¬ 
scheid van directeur Berns van Ka¬ 
pelhof (hij is tevens directeur van 
bejaardenhuis Vroenhof) tegen te 
houden. „De onderhandelingen 
hierover met de directie hebben 
steeds in confrontatiesfeer plaatsge¬ 
had. We vinden het voornemen niet 
in het belang van de medewerkers 
en de bewoners. We overwegen om 
desnoods zelfs een kort geding aan 
te spannen.” 

Meer in het algemeen heerst een 
meningsverschil tussen directie en 
ondernemingsraden over het tijd¬ 
stip waarop de laatsten worden 
geïnformeerd. De directie vindt dat 
een formele opstelling en procedu¬ 
rele argumenten de slagvaardigheid 
aantasten. De ondernemingsraden 
vinden dat ze door die opstelling 
voor voldongen feiten worden ge¬ 
steld. Er bestaat met name grote be¬ 
hoefte aan informatie over mogelij¬ 
ke plannen tot verdergaande inte¬ 
gratie van de betrokken instellin¬ 
gen. 


Automobilist 
rijdt in 
geopende put 

Van onze verslaggever 

MERKELBEEK - Een 26-jari- 
ge automobilist uit Doenrade ijs 
woensdagavond, om 18 uur in 
Merkelbeek gewond geraakt 
toen hij met zijn auto in een ge¬ 
opende rioolput reed op de 
Steenweg. Vermoedelijk heb* 
ben onbekenden het deksel 
van de put gelicht. 

De chauffeur verloor daarbij de 
macht over het stuur, ramde 
een lantaarnpaal en een ver¬ 
keersbord en kwam tegen een 
muur tot stilstand. Hij werd 
met nierklachten opgénomen 
in het Gregorius-ziekenhuis 
van Brunssum. De auto raakte 
overigens totalloss. De rijkspo¬ 
litie van Schinnen stelt een on¬ 
derzoek in. 
Limburgs Dagblad 


Vrijdag 6 januari 1989 


(0)pi en (o)ma 
itedok-üftea 

- proficiat met 

jullie lljirii 


van al juJbe 
kinderen en 
kleinkinderen 


PROFICIAT 

Tante Annie 

bij het zien 
van Sara. 
Sven. Bedroefd maar dankbaar voor al xtfn verdiensten 
wttluniifevdn het overlijden van onze mede- 
en erebestuurslid 

Jos Lompens 


4e «fincmiag was h^ voor ooj» wAn ipng 
ote mea opa—r «ia secretaris, pe famngm e és - 
voóristter. 

ertMódnhéid met de fimfére was zo intens,' 
xe da nk jegens hem, onuitsprekelijk is. jafr"sne4 grafenis, zal plaatsvinden op maandag 9 januari 
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. 
Eligius te Schinveld. 

Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo¬ 
leren. 

De avondwake is zaterdag 7 januari om 18.45 
uur in voomoemde kerk. 

Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig të beschou- 


Wij zijn getroffen door het plotselinge overle¬ 
den van de heer 

H.W.J. Janssen 

oud-lid van de Raad van Toezicht 
Wjj zullen hem nog lang blijven gedenken en 
wensen zen kinderen veel sterkte toe. 

, *h*ï ; Bestuur en Raad van Toezicht 

4 Direkteur en medewerkers(sters) 
van de Rabobank Schinveld 

Schinveld, 4 januari 1989 


Je t dos iemand om nooit te vergeten. 

Groot is de leegte die je achterliet. 

Alleen de herinnering blijft over. 

Met pijn in ons hart zullen wij verder leven 
en altijd denken aan wat jij voor ons betekende. 
Intens verdrietig en dankbaar voor het vele goede 
dat hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven, berich¬ 
ten wij u dat heden, op 79-jarige leeftijd, is overle¬ 
den, voorzien van het h. sacrament der zieken, mijn 
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, 
overgrootvader, broer, zwager, oom en neef 

Pierre Pijls 

echtgenoot Van 

' Clara Römling 

Brunssum: C.S., Pijlg-RömHng 
Brunssum: H. Pijls 

M.Mulder 

Brunssum: M. Snoek-Pijls 
J. Snoek 

en zijn kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 
Familie Pijls 
Familie Rdmling 

6441 AP Bnanssum, 5 januari 1969 
Pastoor Savelbergstraat 44 

Gelegenheid om van onze overledene afscheid te 
nemen dagelijks in het mortuarium van het zieken- 
huiste Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur. 
Avondwake zondag as. om 18.00 uur in de hierna te 
nonnen kerk. j 

In de St.-Gregoriuskerk te Brunssum zalde plech¬ 
tige .uitvaartdienst worden gehouden op maandag 
9 januari om J 1.00 uur. r ,- j 

Samenkomst-in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
schriftelijk condoleren. 

De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge¬ 
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. 


Bedroefd, maar in gtote dankbaarheid voor datge¬ 
ne wat hij met zijn UefdevoUp zorg, zijn innemende 
goedheid én voorbeeldige levenswandel vóór ons 
heeft betekend, gpven wjj $ kennis, dat God tof 
Zich heeft geroepen, myn lieVe man, onze dierbare 
broer, zwager, oom en neef.. 

Joseph Wilhelmus 
(Joep) Róelofs 

echtgenoot van 

Trees Haenen * 

Hij overleed op 63-jarige leeftijd in het Academisch 
Ziekenhuis te Maastricht, voorzien van het h. sa¬ 
crament der zieken.. 

Wij bevelen hem in uw gebed aan. 

Nieuwenhagen: Trees RadoMtann . 
Familie Roelob 
' Familie Haenen 

6873 KB Landgraaf, 4 januari 1989 
Prins Hendrikstraat 32 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden 
Opmaandag 9 januari;a.s. om 12.00 uur.in de pwo- 
e hi ahe rk van het H. Hart vah Jezus te Nieuwrirth»- 
gerheide, waarna aansluitend de crematie zal 
. plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im- 
atenraderweg 10. ■■ ■' 

Bijeenkomst in de kerk- Geen condoleren. 

Joep wordt bijzonder herdacht in de eucharistie- 
viering van zondag 8 januari om 11.00 uur in voor- 
noemdé parochiekerk. 

Gelegenheid tot afscheidnemén in de rouwkapel 
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te 
Nfeuwénhagen, dagelijks van 18.15: tot 18.30 uur. 
Voor vervoer naar het crematorium en terug is ge¬ 
zorgd. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou¬ 
wen. 


Met verslagenheid ontvingen wij het bericht van 
het overlijden van de heer 

Rinus Jans 

Wij verhezen in hem een fijne collega, een harde 
werker en zeer gewaardeerd medebestuurslid. 

Klos *86, weidefeesteomtté, collectanten 
en jkerkhestuurvande parochie OnzéLieve 
Vrouw van Altijddurende Bijstand 


als teven lijden wordt, 
is sterven een verlossing 

“ - heden hebben wij afscheidgenomen van onze lieve moe¬ 

der, schoonmoeder, 'oma, overgrootmoeder, zuster, 
schoonzuster en tante 

louise 

salden-routheut 

'» weduwe van 

harrie salden 

zij overleed in de leeftijd van 70 jaar. 

schaesberg: jan en annie salden-krings 
karen en sandra 

udeh: andré en marianne salden-krings 
tania en torn 

gracht: martien en ellemien salden-slangen 
kitty, andrew en kelly 
raymond en myriatn 
brunssum: ton eh corrie salden-smeets 
rené, irie en jenny 
kerkrade-west: gertie salden 
■ r ■ familie routheut 
j familie salden 

kerkrede, 5'januari 1989 

corr.adres: kennedyplantsoen 50, 6372 tl landgraaf 

de plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden 
' op dinsdag 10 januari a.s. om 11.00 uür in de parochiekerk st.-jozef te kaal¬ 
heide. 

bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren, 
moeder zal bijzonder worden herdacht tijdens de avondmis op maandag 9 
januari a.s. om 18.30 uur in de parochiekerk te kaalheide, 
er is gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmortuarium, gelegen op 
het terrein van de lückerheidekliniek te kerkrade, bezoekuren van 18.00 
tot 18.30 uur. 

zij dié geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven - deze aankondi¬ 
ging als zodanig te beschouwen. ■ . 


Lat i»; ’" 

w 


Met verslagenheid en droefheid hebben wij 
nis genomen van het overlijden van 


Jo Simons 


Hij was mede-oprichter van het steunfonds 
onze club. . j 

Door zijn manier van optreden maakte hij v^ 
vrienden in onze vereniging. 

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar 
familie. 

Club van honderd V.V. Sitt 
bestuur en leden V.V. Stttar 


Samen willen wij u bedanken voor uw medeleven bij het afscheid 
van 

■ "i 

Peter Hubert Jussen 

M.M. Jussen-Delnoye 
kinderen en kleinkinder 

Meerssen, januari 1989 

• 1 

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 8 januari om 11.00 uul 
de basiliek van het Heilig Sacrament te Meerssen. 


ü 
r Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons be¬ 
tekend heeft, geven wy u kennis, dat na een kort¬ 
stondige ziekte, voorzien van de h. sacramenten 
der zieken, in het De Weverziekenhuis te Heerlen, 
pp de leeftijd van 82 jaar is overleden, mijn dierbare 
echtgenote, onze zorgzame moeder, schoonmoe¬ 
der, lieve oma en overgrootmoeder, schoonzus, 
tante en nicht 

Anna Hubertina 
Loubêle 

echtgenote van 

Joseph Hubertus Johannes 
Pluymen 

Valkenburg a/d Geul: J.H J. Pluymen 
Hoensbroek: Jean Pluymen 
Valkenburg a/d Geul: Jos en Riet 

Pluymen-Strijbosch 
Valkenburg a/d Geul: Ineke Pluymen t 
Valkenburg a/d Geul: Marlet Pluymen 

en al haar kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 
Familie LoUbéle 
Familie Pluymen 

6301 BT Valkenburg a/d Geul, 4 januari 1989 
Cauberg 10 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra¬ 
fenis, zal plaatshebben maandag 9 januari a.s. om 
14.00 uur in de parochiekerk van de H.H. Nicolaas 
en Barbara te Vakenburg a/d Geul. 

Overtuigd van uw medeleven is er geen condole¬ 
ren. * : 

Voor de zielerust van de overledene zal zondag 8 ja¬ 
nuari tot mede-intentie de h. mis van 17.00 uur op* 
. gedragen worden in voomoemde kerk. 

De dierbare overledene is opgebaard in mortua¬ 
rium Smeets, Spoorlaan 29. Bezoekuren dagelijks 
van 18.00 tot 19.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou¬ 
wen. 


Met groot verdriet, maar ook met grote dankbaar¬ 
heid Voor hetgeen zij voor ons gedaan en betekend 
heeft, geven wij u kennis dat vrij onverwacht van 
ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel, op 
de leeftijd van 92 jaar, onze lieve moeder, schoon¬ 
moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zuster, 
schoonzuster, tante en nicht 

Elisabeth Wirtz 

' Weduwe' van i 

Josephus Hubertus 
Leenders 

« 

Valkenburg: 'Billa Drissen-Leenders 
Louis Drissen 

Schin op Geul: Jo Leenders 

Lies Leenders-Thoma 
Valkenburg: Kathij Ortmans-Leenders 
Harrie Ortnums 
Heerlen: Wiel Leenders 

Corry Leenders-Rousehop 
Valkenburg: Corry Rasenberg-Leenders 
Jan Rasenberg 
en al hadr kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 
Familie Wirts 
Familie Leenden 

6301; WX Valkenburg, 4 januari 1989 
Hortensiastraat 11 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za¬ 
terdag 7 januari om 10.30. uur in de parochiekerk 
van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 
te Valkenburg, waarna begrafenis op het r.-k. kerk¬ 
hof aldaar. 

Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole¬ 
ren. 

Avondmis vrijdag otn 19.00 uur in voomoemde 
kerk. > 

Moeder is opgebaard in de rouwkapel aan de 
Spoorlaan 29 te Valkenburg; gelegenheid tot af¬ 
scheid nemen van 18.00 tot 19.00 uur. 

Wilt u, indien wyzyn vergeten u een kennisgeving 
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwd. 


Enige en algemene kennisgeving 


Daar het niet mógelijk is u allen persoonlijk te be¬ 
danken, betuigen wij u langs deze weg onze dank 
voor uw blijken van medeleven betoond bij -het 

overlijden van .. 

Antoni Willem 
Henricus (Harry) 
Dortu 


Mevrenw Dortu-de la Haye 
NoéL Jasette . 
VlscatmBarhni 

Heerlen, Zomerstraat 17- 

De plechtige zeswekendienst Zal plaatsvinden op 
zaterdag7 januari 1989 óm 18.30 uur in dé St.-Pan- 
cratiuskerk te Heerlen. 


Dankbaar voor alle liefde en zorg die zij ons tijdens 
haar leven gaf, moesten we afscheid nemen van 
onze lieve moeder, oma, overgrootmoeder en zus¬ 
ter 

Berendina H. Eillert 

weduwe van 

Derk Bethlehem 

op de leeftijd van 87 jaar. 

In dankbare herinnering: 
Kinderen, 
kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

Brunssum, 5 januari 1989 
Corr.adres: Dr. A. Kuyperstraat 53 
6444 XR Brunssum 

De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 9 ja, 
nuari as. op de algemene begraafplaats aan de Mer¬ 
kelbeekerstraat te Brunssum. 

Bijeenkomst aan het bejaardenhuis De Kruisberg, 
Kruisbergstraat 47 te Brunssum, vanwaar veittek 
naar voomoemde begraafplaats om 14.30 uur* r 
Moeder is opgebaard in het mortuarium van hét be¬ 
jaardenhuis De Kruisberg. :~. 


Dankbetuiging 

Mam (oma) was voor ons heel bijzonder ... 
Haar plotselinge overlijden heeft een grote 
doen ontstaan, waarmee wy moeten leren U 
Daarom heeft ons uw aller medeleven, in 
vorm dan ook bétuigd, een eerste steun ge 
onze moeilijke start van een leven zonder 
Het zal ongetwijfeld anders zyn ... 

Woorden schieten eigenlijk te kort, maar 
len wy u allen langs deze weg van harte 
voor uw bloemen, uw kaartje, uw pers 
woord of gewoon uw aanwezigheid bij het 
den eri de begrafenis van 

Ella Ubachs-Wetzé 
Zij was kennelijk niet alleen voor ons 2 
zonder ... i 

Haar kinde 
en U 

De zeswekendienst zal worden gehouden o 
dag 8 januari 1989 om 10.00 uur in de paroc 
van de H. Nicolaas te Guttecoven. 
Na een leven dat getekend werd door eenvoud eh 
liefde, hebben wij afscheid genomen van mijn goe¬ 
de echtgenote, onze zorgzame moeder, schooiünoe- 
i der én oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht 

Anna Maria S,egers 

[ ï*. . ^fchtgenote van V 

p ^ 1 i^Sdries Vö 

Zij overleed voorzien van het h. sacrament der zie- , 
ken na een liefdevolle verpleging in het verpleegte¬ 
huis Invia te Sittard, in de leeftijd van 82 jaar. 

, Obbicht: A. Vos 
Delft: 16. Vos 

A. Vos-de Kok 
Obbicht: H. Vos 

M. Vos-Op Den Kamp 
Schiedam: A. v.d. Bergh-Vos 
J. v.d. Bergh 
Sittard: L. L.’EspohvVos 
J. L’Espoir 
Bom: T. Kneors-Vos 
H. Knoprs 

Obbicht M. Schmitz-Vos 
J. Schmits 

en al haar. kleinkinderen 
. Familie Segers 
Familie Vos 

6125 AP Obbicht, 4 januari 1989 . 

Harrecoven 28 

Dp plechtige eucharistieviering gevolgd door de 
begrafènis zal plaatsvinden op maandag 9 januari 
as. in de parochiekerk van de H. Willibrordus te 
Obbicht om 11.00 uur. 

Gelegenheid, tot schriftelyk condoleren in voor- 
npemde kerk vanaf 10.30 uur- 
Wy zullen haar gedenken in de h. mis van zondag 8 
januari tis. om 11.00 uur in voomoemde kerk. 

De overledene is opgebaard in het mortuarium van , 
bet ziekenhuis te Sittard. 

Bezoek dagelijks van 17.30 -19.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. . 


Voor uw zeer gewaardeerde, blijken van 
ming ons betoond bij het overlijden en de 
nis van myn lieve echtgenoté, moeder, gi 
der en overgrootmoeder 

Maria Wilhelmina 
. Peters 

-A\. r 't- ■ 

echtgenote van 

H.M. van Broeckhuyse 

betuigen wy hierbij onze hartelyké dank. 
Onze speciale dank gaat uit naar het gehele 
neel van huize Ter Eyck en de verpleeg! 
Schuttershof afd. de Berk. 


HJH van Broeckhuysen Met verslagenheid namen wij kennis v 
overlijden yan ons gewaardeerd lid en 
secretaris, de heer 

Joseph Dortants 

Hü zal in onze herinnering blijven voo 
als een goede vriend. 

Bestuur, dirigent, leden 
en damescomité 
Fanfare Victoria Rimburg 


1 

% 


Het is een jaar geleden dat wij afscheid moes 
men van myn man, vader en opa 

Sjeng van Wersc 

De jaardienst zal worden gehouden op zo: 
nuari om 10.00 uur in de parochiekerk van 
Theresia te-Ransdaal. , 

Mevrouw A.M. van Wersch- 
- kinderen en kleinkinderen 


In plaats van kaarten 

' t >■ 

Daar het ons ónmogelijk» ieder persoonlijk te be¬ 
danken voor de vele blijken van medeleven ons be¬ 
toond bij het overlijden en de begrafenis van onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma' y 

Marie 

; Bouwmah-van Erp 

betuigen wy hierbij onze hartelyke dank. 

Kinderen, kleinkinderen 
■ $ .. -v : - :j. «n achterkleinkinderen 

Brunssum, ’jahuari 1989 •- 1 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden 
op zondagB januari as. om 11.15 uur in de parochie¬ 
kerk St-Vincentius k Paulo te Rumpen-Brunssum. 


De plechtige eerste jaardienst voor myn 
re echtgenoot, vader, opa en overgrootv 

Rein Havenith 

v f . '*■ v 

zal plaatshebben op zondag 8 januari 
11:00 uUr in de parochiekerk van de H. J 
Heerlerbaan. 

Mevrouw F. Havenith 
kinderen en kleinkinde 


De plechtige eerste jaardienst voor 

Billa Hendriks 

zal plaatshebben op zondag 8 januari i 
11.30 uur in de parochiekerk van Onze 
Vrouw, yan Altijddurehdè Rijstand te 1 

de. ; ' • : • ■ • . . 

Familie Hendrt 
Familie Schipp 


£ 


T 

Voor uw deelneming en medeléyhn pns be¬ 
toond bij het overlijden en de begmbins van' 
ónze dierbare broer, schoonbraer, oom en 
neef ' ’ ; • " - •' 


danken wy u allen zeer hartelijk. ' 

Familie Maessen 
en verloofde 

Schin Op Geul, januari1989 

De plechtige zeswekendienst zal plaatsheb¬ 
ben op zaterdag 7 januari as. bm 19.00 uur in 
de r.-k. kerk van de H. Mauritius te Schin óp 
Geul. : ' - • • ■ ■ ^ : 


OVERLEDEN 


Dicks, 59 jaar r weduwe van Frans 
f Corradre^ Mauritsstraat 25,6043 EJ 
De pfephtige uitvaartdienst z^ wórden 
op zaterdag 7 januari om 11,00 uur in de 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bij 
Róerinond. 

4* Sef V<mck, 79 jaar. Matthlasweg 12 P 
ï Corr.adre3rHoofdstra*t 115,6061CCP 
De plechtige uitvaartdienst zal worden g 
pp maandag 9 januari om 13.30 uur inde 
kerkban, de H- Matthias te PpsterholL 

t Maria CuiÉen, 88 jaar, weduwe yan 
Corstjens. Laurierstraat 11, 6101 ! J ‘ 
plechtige uitvaartdienst 'zal worden geh 
dinsdag 10 jantiari om 10.30 uur in dé p 
Vtti dé H. Pius X te Echt ^ 

Vrijdag 6 januari 1989 • Pagina 13 


limburgs dagblad 

& 


provincie 


Van onze verslaggever 

^STRICHT De Kamer van 
'Phandel (KvK) voor Maastricht 
^streken vindt dat provincie en 
yafyelland-gemeenten een potje 
!teri vormen, van waaruit de eco- 
ïische ontwikkeling in de regio 
yefmiüeerd ^ an wor den. KvK- 
tzuter H. Versteegh maakte zich 
voor sterk in een toespraak die 
z ijpteren in Maastricht hield tij- 

^^ traditionele meuwjaarsbij- 

J> e meenten zouden vanaf 1990 
afpninimaal 50 duizend gulden vrij 
rd val'u maken. Van de provincie 
^i ac ht Versteegh een evengrote 
als initiatiefneemster van 
—^gionale ontwikkelingsplannen 
^* aarmee zou het fonds vol- 
jaar over een bedrag van min- 
l ac ht ton kunnen beschikken, 
eeft Versteegh becijferd. Na 
zou de bijdrage jaarlijks met 


Ivigcu budget voor stimulering economie 

KvK Maastricht pleit 
voor regio-steunfonds 


minstens 50 procent moeten 
groeien. 

Voorzitter Versteegh verwacht dat 
dit idee de provincie en zeker ook 
de gemeenten zal aanspreken. Hij 
wees erop dat de financiële steun 
vanuit Den Haag jaarlijks afneemt 
en na 1990 is het nog maar de vraag 
of de overheid nog extra gelden in 
Zuid-Limburg pompt. 

In zijn toespraak erkende de Ka¬ 
mervoorzitter dat de regio met acht 
ton niet erg veel kan doen. „Het is 
echter een eerste aanzet voor een re¬ 


latief groot veranderingsproces, 
waarbij de regio budgetten vrij¬ 
maakt voor lokaal ontwikkelingsbe¬ 
leid,” aldus Versteegh. 

Volgens hem zal het voor de ge¬ 
meenten 'slechts’ een kwestie van 
keuze zijn, om voor de regionale 
ontwikkelingen toch geld vrij te ma¬ 
ken binnen de krappe begrotingen. 
„Gemeenten en provincie dienen 
hun prioriteiten te verleggen om 
projecten een duw in de rug te kun¬ 
nen geven.” 


Daarnaast kunnen gemeenten de 
komst van nieuwe bedrijven stimu¬ 
leren door op eigen kosten allerlei 
voorzieningen aan te leggen, zoals 
wegen, hekken, riolering en stroom. 
Allemaal instrumenten van be¬ 
scheiden omvang, aldus Versteegh, 
maar voldoende om een positief 
vestigingsklimaat te creëren. Een 
klimaat ook, dat volgens de Kamer¬ 
voorzitter vertrouwen schept tussen 
bedrijfsleven en overheid. Gemeen¬ 
ten zijn zodoende ook in staat beter 
te concurreren met goedkope grond 
bij de buren, waarbij Versteegh met 
name doelde op België. 

In dezelfde toespraak riep hij de ge¬ 
meenten verder op 'representatieve' 
lokaties beschikbaar te stellen voor 
woningen in de vrije sector, ten be¬ 
hoeve van mensen die in de regio 
komen werken. Vooral de gemeente 
Maastricht moet zorgen voor huis- 
vestingsmogelijkheden voor perso¬ 
neel bij lokale bedrijven. 


r 'Al acties tegen proefdierencentrum Onderbanken aangekondigd 

Grootte riiksbijdrag e 

2 le • 

g nog niet vas tgesteld vervolg van pagina 1 

i£ d ERb anken - Hoe groot de rijksbijdrage aan de Ameri- 
P roe fdterenfokkers gaat worden, is echter niet duide- 
• volgens de NBBV zou de overheid van plan zijn voor HSD 
10 Sh Waa ^ m ilj° en °P hoesten. Een woordvoerder van het 
e drijf ging gisteren met veel tegenzin in op die geruchten: 
^ w aalf miljoen halen we zeker niet. Hou het maar op de 
le £ er * kom achteraf niet zeuren als blijkt dat we een miljoen 
>p, r °f minder hebben gekregen.” 


Ook met informatie over de fok- 
plannen van de Amerikanen in de 
Onderbankse vestiging, is de 
woordvoerder niet scheutig. „We 
weten momenteel nog niet hoe HSD 
zich in Onderbanken zal manifeste¬ 
ren. Ook is nog onduidelijk wan¬ 
neer we in Onderbanken gaan be¬ 
ginnen. Vast staat in ieder geval dat 
we zo snel mogelijk willen starten.” OW*»» 1 *". 


w,.«2JST 


nl ‘tv 


Di< «je™ 


fi'0 


- f ... -v.' 

ft: S&Sè 
W\ 


ÖSM - r 


j ls JJJ de gemeenschap Onderbanken niet staat te popelen om een fokcentrum, bleek al in augus- 
jèn teen de eerste berichten over de mogelijke komst van een fokcentrum in de pers versche- 
^ en tientallen inwoners voor het gemeentehuis protesteerden. Rechts burgemeester Ritzer. 
'’sw Archieffoto 


(ADVERTENTIE) 
r Vakantie Info Beurs 

grootste én gezelligste reis- en vakantiebeurs in de 
9ehele Euregio (meer dan 90 stands). 

* Presentatie van alle vertrouwde Ned. reisorganisaties. 

■ Interessante informatie over populaire maar ook min¬ 
der bekende reisbestemmingen en vakantielanden. 

■ Promotie van o.a. VVV’s, hotels. 

■ Doorlopend film- en multidia-voorstellingen; zang, 
folklore en entertainment. 


i VANDAAG 

' opehim® 


0 , Maastrichts Expositie 

w%. & Congres Centrum 

w 

mecc 


VRIJDAG JANUARI 
ZATERDAG JANUARI 


ZONDAG JANUARI 

E3 


UUR 10.00-20.00 UUR 


Entree: volwassenen 5,- / 65+ ers 4,- / kind. t/m 11 jaar gratis 

RtisBuno Organisatie. 

choenmaeckers retsburo van hulst 


Uitstel 

beslissing 

OW-baan 

bevestigd 

Van onze verslaggever 

DEN HAAG/HEERLEN - Het mi¬ 
nisterie van Verkeer en Waterstaat 
heeft officieel toegegeven dat het 
nog maanden zal duren voordat een 
beslissing over de uitbreiding van 
vliegveld Beek wordt genomen. 

Een woordvoerder bevestigde giste¬ 
ren de hardnekkige geruchten die al 
enige tijd in kabinetskringen circu¬ 
leren dat de regering eerst een uit¬ 
spraak van het Haagse Gerechtshof 
af wil wachten. Het Hof buigt zich 
deze maand over een procedure die 
de Vereniging Geen Uitbreiding 
Vliegveld Beek heeft aangespannen 
tegen twee door minister Smit- 
Kroes afgegeven nachtvluchtbe- 
schikkingen. Een uitspraak valt niet 
voor medio maart. „Het heeft geen 
enkele zin om nu al een principe-be- 
sluit te nemen over aanleg van de 
Oost-westbaan. Het kabinet zou dan 
vooruit lopen op de rechterlijke uit¬ 
spraak. 

Los daarvan hebben onze juristen 
veel meer tijd nodig voor het bijstel¬ 
len van de verschillende procedures 
dan aanvankelijk werd gedacht. De 
eerste maanden hoeft nergens op 
gerekend te worden”, aldus de 
woordvoerder van Verkeer en Wa¬ 
terstaat. Saillant detail: de slechte 
boodschap van het ministerie 
kwam uitgerekend op de dag dat in 
twee Limburgse en twee landelijke 
kranten een paginagrote adverten¬ 
tie verscheen van de Vereniging 
Vrienden Maastricht Airport. 

Tweehonderd vijftig bedrijven en 
honderd particulieren riepen daarin 
regering en Tweede Kamer op met 
spoed een beslissing te nemen over 
aanleg van de Oost-westbaan. 


Volgens de anti-vivisectiebeweging 
zijn de plannen van HSD echter wel 
degelijk bekend en wil men in On¬ 
derbanken kleine proefdieren, zoals 
ratten en muizen, gaan fokken. Dit 
mede vanuit de filosofie dat in Lim¬ 
burg weinig weerstand tegen het 
fokken van kleine dieren te ver¬ 
wachten valt en dat het buitenland¬ 
se afzetgebied dicht in de buurt is, 
aldus de dierproevenbestrijders. 


Eerder 

In een eerder stadium liet de NBBV 
ook weten dat zeker actie onderno¬ 
men zal worden tegen de realisatie 
van een fokcentrum voor proefdie¬ 
ren in Limburg. „Het maakt geen 
verschil of er in Zeist of in Onder¬ 
banken met ratten, muizen of apen 
geknoeid wordt. Die Amerikanen 
vergissen zich, wanneer ze ervan 
uitgaan dat ze in Limburg rustig 
hun gang kunnen gaan.” 

De HSD-woordvoerder ging giste¬ 
ren voorbij aan deze uitlatingen van 
de dierproevenbestrijders: „Er 
wordt momenteel gewerkt aan een 
privaatrechtelij ke overeenkomst, 
waarin condities en voorwaarden 
tussen de overheid en HSD moeten 
worden vastgelegd. De overheid wil 
namelijk zekerheid wat betreft het 
welzijn van de proefdieren en de 
rentabiliteit van een Limburgse fok- 
vestiging. Voordat die overeen¬ 
komst op tafel ligt, kan er niets con¬ 
creets gezegd worden over het ge¬ 
zicht van HSD in Onderbanken. Wel 
mag worden aangenomen dat, wan¬ 
neer die overeenkomst binnen nu 
en een half jaar op tafel ligt, HSD 
nog voor het einde van 1989 begint 
te bouwen in Onderbanken.” 


Problemen 

Dat men in het kleine Onderbanken 
niet echt staat te trappelen voor een 
fokcentrum, bleek gisteren uit de 
reactie van D66-burgemeester Vin¬ 
cent Ritzer. „We staan in onze ge¬ 
meenschap niet handenwringend te 
wachten op» HSD. Een fokbedrijf 
voor proefdieren, ook al brengt dat 
nieuwe banen met zich mee, is en 
blijft een aangelegenheid met veel 
haken en ogen. Politiek gezien ligt 
dit onderwerp zelfs bijzonder ge¬ 
voelig. De raad van Onderbanken 
staat dan ook geen gemakkelijke 
beslissing te wachten, wanneer zij 
over de komst van HSD en de rand¬ 
voorwaarden moet beslissen.” 

Op papier is Onderbanken al enigs¬ 
zins voorbereid op de komst van het 
fokcentrum. Over de situering van 
het bedrijf wil Ritzer echter niets 
kwijt. „Dat zou de prijzen van de 
grond alleen maar onnodig opdrij¬ 
ven. We hebben natuurlijk wel en¬ 
kele lokaties op het oog, maar daar 
ga ik niet op in. Ik moet eerst nog 
eens zien of dat bedrijf wel naar On¬ 
derbanken komt. Er circuleren na¬ 
melijk veel tegenstrijdige berichten 
hierover. En bovendien blijkt uit de 
formulering van de minister (’in be¬ 
ginsel bereid’) dat men in Den Haag 
nog een slag om de arm houdt.” 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Ambtenaren van 
het ministerie van VROM wil¬ 
len binnenkort met het pro¬ 
vinciebestuur gaan praten 
over het storten van verontrei¬ 
nigd baggerslib in de Midden- 
limburgse grindgaten. De 
overheid heeft plannen om na 
1990 slib uit heel zuid-oost-Ne- 
derland in Limburg te dum¬ 
pen. Volgens deskundigen 
zijn de grindgaten daaivoor 
uitstekend geschikt. 

Het Limburgse slib wordt nu nog 
gestort in het Lateraalkanaal bij 
Roermond. Na 1990 moet daar een 
einde aan komen. De overheid wil 
dan in Nederland vijf stortplaatsen 
aanwijzen. Eén daarvan is in Lim¬ 
burg gepland. Dat men daarbij het 
oog heeft laten vallen op de grindga¬ 
ten heeft vooral een milieutechni- 


Mom-directeur: 'Ondernemen niet moeilijk' 

Gouden legpenning 
voor M. Mourmans 

• Marcel Mourmans ontvangt de gouden penning uit han¬ 
den van KvK-voorzitter Versteegh. 

Foto: WIDDDERSHOVEN 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - De bekende 
Maastrichtse industrieel Marcel 
Mourmans is gisteren onder¬ 
scheiden met de gouden legpen¬ 
ning van de Kamer van Koop¬ 
handel. Dat gebeurde tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst in een 
bomvolle stadsschouwburg. 
Mourmans, directeur van de 
Mora Groep, kreeg de onder¬ 
scheiding omdat hij door tijdige 
vernieuwingen het bedrijf tel¬ 
kens opnieuw wist uit te breiden. 

De legpenning wordt op onregel¬ 
matige tijden uitgereikt aan 
mensen die zich bijzonder ver¬ 
dienstelijk hebben gemaakt voor 
de regio Maastricht. Sinds de in¬ 
stelling in 1969 is de penning ze¬ 
ven keer vergeven. De voorlaat¬ 
ste keer (in 1983) viel aalmoeze¬ 
nier Frans Sampers de eer te 
beurt. 

De Mora Groep heeft zich gespe¬ 
cialiseerd in diepvriesprodukten 
(snacks). Het bedrijf werd in 1960 
opgericht en had toen een omzet 
van ƒ 90.000. Vijftien jaar later 
was de omzet opgelopen tot ƒ 20 
miljoen en nu beloopt die ƒ 150 
miljoen. De Groep biedt werk 
aan 600 mensen. 

Voorzitter H. Versteegh van de 
Kamer van Koophandel roemde 
de inzet van directeur Mourmans 
tijdens de moeilijke jaren. Zijn 
bijzondere verdienste, aldus Ver¬ 
steegh, is dat herstructureringen 


nooit gepaard zijn gegaan met 
ontslagen. 

In de afgelopen tien jaar heeft 
Mora in Maastricht meer dan ƒ 50 
miljoen geïnvesteerd. Ook bui¬ 
ten Maastricht startte de Mora 
Groep activiteiten. In België, 
waar een van de vier bedrijfseen¬ 
heden is gevestigd, is inmiddels 
een bedrag van ƒ 14 miljoen geïn¬ 
vesteerd en in Veldhoven (bij 
Eindhoven) nog eens ƒ 5 miljoen. 

In 1986 ontving Marcel Mour¬ 
mans de Van Lanschotprijs, die 
het bankiershuis al enkele jaren 
ter beschikking stelt ter stimule¬ 
ring van bijzonder ondernemer¬ 
schap in Limburg. Toen zei 
Mourmans dat het krijgen van de 
onderscheiding ook te danken is 
aan de inzet van het personeel en 
die uitspraak herhaalde hij gis¬ 
termiddag nog eens. 

Mourmans noemde zijn presta¬ 
ties niet bijzonder. Ondernemen 
is volgens de Maastrichtse za¬ 
kenman helemaal niet zo moei¬ 
lijk als sommige mensen den¬ 
ken. „Het is een kwestie van op 
de juiste momenten de juiste be¬ 
slissingen nemen,” zei hij na ont¬ 
vangst van de legpenning. Mour¬ 
mans benadrukte wel het belang 
van investeringen in de ontwik¬ 
keling van nieuwe produkten. 

De Kamer van Koophandel kon¬ 
digde gisteren dat de penning 
voortaan wat regelmatiger uitge¬ 
reikt zal worden. 


\ ereniging mist controle 

’RLD meldt 
metingen 
te laat' 


Van onze verslaggever 

SCHIMMERT - De Vereniging 
Geen Uitbreiding Vliegveld Beek 
wil dat de Rijksluchtvaartdienst 
haar voortaan tijdig uitnodigt voor 
het bijwonen van de periodieke ge- 
luidmetingen rond de luchthaven. 
Het gerechtshof in Den Haag be¬ 
paalde destijds dat die metingen in 
samenwerking met de vereniging 
moesten worden verricht, om de ge- 
luidproduktie van vliegtuigen tij¬ 
dens nachtvluchten te controlen. 

De vereniging beklaagt zich er in 
een brief aan minister Smit-Kroes 
over dat de RLD de laatste tijd na¬ 
laat datum en tijdstip van de metin¬ 
gen tijdig aan te kondigen. Zo ook 
tussen Kerstmis en Nieuwjaar, toen 
de metingen pas een halve dag.van- 
tevoren telefonisch werden aange¬ 
kondigd. De vereniging zag geen 
kans meer tijdig een vertegenwoor¬ 
diging naar de meetpunten te stu¬ 
ren. 

Ze vraagt Smit-Kroes nu ervoor te 
zorgen dat de metingen uiterlijk 
drie dagen vooraf worden aange¬ 
kondigd. 


Onbekende buit 
bij bankoverval 

MAASTRICHT - Met een nog onbe¬ 
kende buit zijn gisteravond twee ge¬ 
wapende mannen in een VW Golf 
weten te ontkomen na een overval 
op het kantoor van de Spaarbank 
Limburg aan de Ambyerstraat- 
Noord in Maastricht. Tegen slui¬ 
tingstijd, om half zeven bedreigden 
ze de bankbedienden met een vuur¬ 
wapen. Er stonden toen nog enkele 
klanten aan het loket. 

De daders vluchtten met de auto die 
naar later bleek een vals kenteken 
had. De recherche van de Maas¬ 
trichtse gemeentepolitie was gister¬ 
avond laat nog bezig met het onder¬ 
zoek. 

Verkrachting 
in Maastricht 

MAASTRICHT - Een bewoonster 
van de flat aan de Quinnaalhof in 
Maastricht is in de nacht van woens¬ 
dag op donderdag, terwijl zij haar 
hondje uithet aan de kant van de 
Keurmeesterdreef ter hoogte van de 
kinderboerderij, door een nog onbe¬ 
kende persoon verkracht. Dat ge¬ 
beurde rond 24.00 uur. De vrouw 
heeft enkele malen geschreeuwd, 
maar niemand heeft het klaarblijke¬ 
lijk gehoord. De rijkspolitie bezig met het buurtonderzoek na de gewapende overval in St. Joost. 

Foto: JAN PAUL KUIT. 


Van onze 
verslaggever 

ST. JOOST - Twee ge¬ 
wapende mannen heb¬ 
ben gisterochtend een 
80-jarige alleenstaande 
vrouw in St. Joost over¬ 
vallen. Gewapend met 
een mes en een hand- 
vuurwapen drongen de 


Bejaarde overvallen 


twee de woning van de 
bejaarde binnen en 
dwongen haar het in 
huis aanwezige geld te 
overhandigen. 

Nadat de twee de be¬ 


woonster hadden vast¬ 
gebonden, gingen ze in¬ 
huis op zoek naar geld 
en kostbaarheden.De 
buit bedroeg enkele 
honderden guldens. De 


grootscheepse zoekak- 
tie naar de daders die de 
politie even later inzette 
leverde weinig op, 
evenals het buurtonder¬ 
zoek. De daders hebben 
een Zuideuropees uiter- 
lijk. Opvallend is, vol¬ 
gens het slachtoffer, dat 
de beide mannen sterk 
op elkaar lijken. 


VROM wil praten 
over opslag giftig 
slib in grindgaten 


sche oorzaak. 

Onderzoek heeft namelijk uitgewe¬ 
zen dat de giftige stoffen zich veel 
minder snel verspreiden als het slib. 
onder water wordt gestort. Om die 
reden wordt tot nu tot ook het Late¬ 
raalkanaal gebruikt. Een ander 
voordeel is dat de grindgaten vaak 
tientallen meters diep zijn, waar¬ 
door er veel meer slib kan worden 
opgeslagen dan op een zelfde opper¬ 
vlakte op het vaste land. 


Toen de plannen om de grindgaten 
eventueel voor de opslag van giftig 
slib te gaan benutten enkele maan¬ 
den geleden uitlekte, leidde dat tot 
verontwaardigde reacties van ver¬ 
schillende milieugroeperingen. De 
Stichting Milieufederatie Limburg 
deed al meteen een klemmend be¬ 
roep op het provinciebestuur om 
aan die plannen onder geen beding 
mee te werken. 

Volgens de provincie zal het zo’n 
vaart echter allemaal met lopen. 


„Het is met meer dan een ideetje”, 
aldus een woordvoerder van de pro¬ 
vincie, die niet op de hoogte was 
van het voornemen van het ministe¬ 
rie van VROM om in Maastricht te 
gaan praten. „Een afspraak is in 
ieder geval nog niet gemaakt”. 

Ook het ministerie van VROM ggeft 
toe dat de plannen bepaald nog niet 
vastomlijnd zijn. „Het storten van 
slib in grindgaten is een mogelijk¬ 
heid. Maar we moeten nog onder¬ 
zoeken of het ook in de praktijk kan 
worden gebracht. 


Informeel 


Daarover willen we informeel met 
het provinciebestuur van gedachten 
wisselen. Feit blijft echter wel dat 
minister Nijpels in zijn vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening heeft aange¬ 
geven dat in Limburg een van de 
vijf geplande stortplaatsen moet ko¬ 
men”, zegt een woordvoerder van 
VROM. Limburgs Dagblad 


Vrijdag 6 januari 1989 • PagiftH£! 


plechtige eerste jüurdienst voor onze lieve va- 
i'*r. grootvader en overgrootvader 

Antoon van Leuken 

,:ai wurdur. sji-huuden op zondag 8 januari om 11.15 
uur :r. do St.-VTncentiuskerk te Rumpen-Bruns- 


Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


Brunssum. utruian 1989 


tleder. :s hel eer. jaar geleden dal w;j plotseling af- 
eie.d hebber, moeten nemen van onze goede va¬ 
ler en lieve opa 

Hub Eurlings 

Tot zijn intentie zal de plechtige eerste jaardienst 
plaatsvinden aanstaande zondag, 8 januari, om 
ld.OU uur m de kerk van O.L. Vrouw van Altijddu¬ 
rende Bijstand te Kunrade. 

Pierre, Yvonne, Mark en Harm 
Harry, Marij, Lotte en Thomas 

Voerendaal. 8 januari 1080 


COMMUNIESHOW 

op zondag 15 januari om 14.00 uur ter opening van ons 
communieseizoen in het motel te Heerlen. 

Wij showen ±100 verschillende communiejurkjes en 
jongenspakjes. 

Na afloop is er gelegenheid tot kopen. 

Kaarten & ƒ 5 - verkrijgbaar bij: 

COMMUN1EHUIS PEREBOOM 

Oranje Nassaustraat 27, Heerlen, 045-712131 

(bruidsshow = 21 februari) 


Onze tape-toppers 


116633 


IEDEREEN HEEFT ZO Z N 
SPECIALISME. 


SONY 


HG 

«i'XSX' sXOX«SK« «V-VFS*?:* Maxell XL II90. De beste super- 
chroomcassettes, uiterst geschikt 
voor digitale opnames. Totale speel 
duur 3 uur. Nü 2 pack 950 

Ook verkrijgbaar: 

Maxell XL II60. Totale speelduur 
2 uur. Nü 2 pack 9.” 


Wjrfmmmn* 

i 


BRUIDS- en 
COMMUNIESHOW 

18 januari in d‘r Brikke Oave 
Schitterende collectie 
Aanvang 20.00 uur 

BRUIDSMODE 

FRANQUSE 

Kerkstraat 292, Brunssum 
Kaarten a ƒ 7,50 aan de zaak Promenade 
Telefonisch 045-251575 


Bij ons bent u voor komplete uitvaartverzorging aan het 
juiste adres. Tot en met 
bidprentjes, rouw- 

circulaires en dank- djjjÊl\ Lindeman 

betuigingen. . ■ _ 

’n Gratis advies geven KL Uitvaartcentra 

wij ook u graag. Bel: R 


Stationsstraat 6, 6372 GS Landgraaf. 

Spoorsingel 4, 6464 AA Heerlen. 
Emderstraat 53, 6461 EM Kerkrade. 
Telefoon (045) 724808/31 31 97/4631 41. 


•x >'. ?.* C* «Cv« 

CORSTENS- 
jBjT VERSCHUREN 
i Helmond koopt 

i 

| zat. 7 jan. mankanaries lieh-1 
| te kleuren 9 popjes alle j 
kleuren 5 rode & roodzalm 
man 14 popjes 12 kneu- & 
sijsbast. 10 putterbast. 25 
p.st. kopen ook glostors. 
witte & kuifkanarics. d.dui¬ 
ven 10 park. 7 pp. brengen: 
SITTARD 11.30-12.30 u 
Putste 10. TERBLIJT 2-3 u ! 

Stichting 

Opleidingen 1 
KOCHES 


Stichting Koches, in de regio een begrip voor het 
Vakbekwaamheids- en Handelskennisonderwijs, start in de 
week van 23 januari as. met de volgende opleidingen: SMITH CORONA 

Als het goed en goedkoop moet zijn. 

Elektron, schrijfmachine XL 1000 met correctie, 
woordcorrectie en autom. centreren 

ƒ 459,- incl. BTW 


Leuffkens-Dubois 


Nü 5 stuks 12. 95 


u\ 


Sittarderweg 58a 
6412 CH Heerlen 
045-722315 


Eigen parkeerplaats 


: \ HIGH COLOR 

IX'E-210 DIPLOMA 

CAFÉBEDRIJF 

BASISKENNIS 

BOEKHOUDEN 


lessen op maandag-, dinsdag- 
of donderdagavond en op 
dinsdag- of woensdagochtend 
en op zaterdagochtend. 


Lessen op dinsdagavond. 


Alle curussen worden gegeven aan kleine groepjes, waarbij het 
persoonlijke en individuele een heel belangrijke plaats innemen, 
hetgeen er toe leidt dat het slagingspercentage van onze 
cursisten ver uitsteekt boven het landelijk gemiddelde. Voor 
beide cursussen is betaling per les mogelijk. Voor 
aanmeldingen en inlichtingen kunt u zich dagelijks wenden 
tot het 

secretariaat: Toupsbergstraat 50, 6463 EC Kerkrade, tel. 045-455674. 


Modern 16-i bedden note< m bet zuideioke Zwarte Woud. tonder 
Neder,ancese teid.ngi zoent voor spoedige indiensttreding op 
,aarcontract 

- serveersters (praktijk in gerenommeerde hotels) 

- kelners (trancheren-voorleggen-wijnkennis) 

- leerling-kok (afgesloten opleiding) 

- receptioniste (afgesloten opleiding) 

- kamermeisjes (ervaring in grote hotels) 

0n$ note rr net a'ge-osen aar vergreet e- s: a contractpartner mei de 

jong Tours vr. o: a.smede Djise r Zrv.iserse .-«.ssureaus 

0'Ce’ ~et gers znet neersl een 'ar. a re sfeer *e <e * De'OuOei en 

riet toteicor-^er Destaai u.t eer. We.nsti.De spec a. te.tenrestaL.rant zaai voor 130 
gerso-e" <eCe!ar en enfee met recept e en hote'Dar 2 keunens en fle «amers 
verdeea :ve.’ -t geaou*r 

W11 bieden: 

jaarcontract 

- Kost- en fAcr: ng *assen en str ,nen 

- rteeserscoisumers Sao *z tv 

- £a ans naar ervaring en g-esta' e 

Wij vragen: 

- .ue.te ■-1 P*ft* e". u :sie«e"üe ;irgangsv 0 'me-i onze gaste" ver*acr,ten een 
5erv.ee we «.e n «e"ioud.r.g staat tot net sctiitterencfe comgex 

- Ervaring en u.ste scnoo-cp'e.d.ng 

- .eet ;d Va n 13 tet 25 aar 

So ctates met evensoos en 'ecente gasfoto te rente', aan f löotel 
S. jwcrrracljrieb J 


AlpenblickstraBe 22 
Postfach 60 
D-7881 Herrischried 
Niedergebisbach 


EUROPA’S GROOTSTE DISCO-USBAAN 


Caravans/ 

tenten/boten 


gezellig wlnter-terras 
sfeervol café-restaurant a & 30 

.van 1 9 ’ ^ 


ook zaterdagavond en 
zondagavond 

DISCO 


TEL. 04406-15700 


GEULHAL-VALKENBURG 


Erkende relatiebemiddelingsbureaus 


Samen kun je meer 
Stichting Relatievorming Limburg 
Stichting Landelijk Centrum (LCH) 

werken samen om met minder kosten meer mogelijkhe¬ 
den te bieden aan mensen, die een partner zoeken. 
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045- 
412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450, 
Maastricht: 043-435231. 

St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231; 
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door Raad 
van Toezicht. t 


Huwelijk/kennismaking 


i 

Iedere vrijdag, zaterdag, zondag en maandag dansen 
voor alleenstaanden en paren, 's Maandags 10 con- 
sumptiebonnen voor ƒ14,-. Waar? Bar-dancmg De 
Fontein, Schandeierboord 7, Heerlen. 


Zoekt u een serieuze relatie, 
bel dan huw.-rel.bem. burol 
LEVENSGELUK. Tel. 045- 
211948. __ 

Caté-dancme WINDROSE, I 
Akerstr.-Nrd. 150, Hoens-j 
broek De zaak met sfeer en j 
gezelligheid voor het iets 
oudere publiek. , 

Jongeman, 26 jr . sportief,! 
veelzijdige interesse, ro¬ 
mantisch aangei . muzikaal, 
goede baan. zoekt jonge; 
VRUL’W 1 1'it 30 jaan. om sa j 
men van hel leven te genie 
ten Schrijf Br.ond.nr. HK 
6,35 Limburgs Dagblad, 
nostbus .3100. 6401 DF 

Heerlen 

Eenzaam’’ Bel HUWE 
LIJKS RELATIEBU- 
KEAL .Geluk”, tel. 04498 
3 4604 __ 

.PAKTNERS-TRUST”. 
nu wehjks-relatie bureau. 

Info 045 461235 I 


Alleen 

op vakantie 

Alleen 

naar concert, theater 
hoeft niet 

| Bel contactpunt 

ma., di., do , vrij 10-15 uur 
i en woe 17-20 uur. Tel 
1043-255501 


Een advertentie is ano¬ 
niem. een brief' meer per¬ 
soonlijk. Ben ie een sponta¬ 
ne MAN van 35-40 jaar. hou 
je van kinderen en heb je 
een vaste baan’.’ Dan wacht 
een lieve en in huis creatie¬ 
ve vrouw van 36 jaar samen ! 
met haai' zoontje op jouw 
brief. Br o no. HK 628 
Limb. Dugbl.. Postbus 
3100, 6401 DF fJeerlen. 


Lessen/onderwijs 


Dansen 

leer je pas goed bij 

Danscentrum Weisscher 

F D O.-gediplomeerd 

Lid van F.D.O., N.B.D., B.U.L.D.O, N.fl.R.A, N A.D B 
Wij starten half januari in 

Geleen, Sittard, Nuth, 
Treebeek, Brunssum 

met cursussen in: 
stijldansen, rock n roll, disco 
Ook 40-1- (gehuwde) parencursus stijldansen 

Onthoudnummer: 04493-4343 
Balletstudio ”Karin Schmeets” 

Gedegen klassieke balletopleiding Inl. 045-455301. 


ANWB auto- -t- motorrij- I 
school Wischmann & Zn., 
Europaweg Zuid 337, 
Ubach over Worms. Tel. 
045-321721. Voor alle njbe- : 
wijzen A B C D E. Chauf -1 
feursopleidmg goed.ver- j 
voer, pers.vervoer, bederfe¬ 
lijke goed . gevaarlijke stof¬ 
fen. Vrachtautolessen Mer¬ 
cedes 1217 of Daf 2800 Spa- 
ce Cap. Start cursus chauf 1 
feursmploma 07-01-89. j 
Start cursus gavaarlijke 
stoffen 08-01-89. _ 

ROCK & ROLL CLUB GE 
LEEN start op zondag 15] 
jan. weer met cursussen! 
Rock & Roll en Boogie in 
Eldorado Bongerd 5 te 
Spaubeek. Inschrijven kan 
op dinsdag 10 en woensdag 
1 ijan. tussen 19.00 - 21.00 u. 
op bovenstaand adres. 
Voor inl. 04490-41790. , 


Fietsen/bromfietsen 


T.k. ZUNDAPP KS 50, 2de 
eigen., met dub. schijfr. vo¬ 
ren, gasv. achter, waterk, en 
vele andere acc. 

Yamaha RD 50 MX bwj. ’86. 
kl. zw. met parkl. pr.n.o.t.k. 
Tel. 045-442381. _ 

Te k. PUCH Maxi grijsmet., 
ï.z.g.st pr. 1450,-, tel. 045- 
352963. 


Te k. grote sortering ge¬ 
bruikte BROMFIETSEN 
en onderdelen. Maasstraat 
3, Beersdal-Heerlen. tel. 
045-725309. 

Te koop HONDA MTX bjr. 
’86. kleur wit-rood. 
Vraagpr ƒ 1950, . Tel. 045- 
211034/ 

Prima ZUNDAPP GTS 50. 
coekp . sterw. -r verz. Pan- 
nenberg 61. Hoensbroek. 


V.a. 27 dec. L m 7 jan. van de 
oerdegelijke en stijlvolle 
Nederlandse Walker vouw¬ 
wagens 4-6-8-10 pers. Zwa¬ 
re kwaliteit van tentdoek en 
uniek eenvoudig opbouw¬ 
systeem Kleuren, sunny- 
groen. doublette-rood en 
grijs. Olympigue-beige. 
Voor kwaliteit en service 
naar: De OLDE CARA- 
j VAN BV Sittard. Langs de 
! Hev 7 ind. park nref tel. 
13634. _ 

'V.a. 27 dec. Lm 7 jan. 
NIEUWJAARSSHOW van 
de nieuwe 1989-modellen 
Wilk luxe en Safari tourca¬ 
ravans. Voor hen die oog 
i hebben voor kwaliteit, luxe 
en betrouwbaarheid. Een 
i oerdegelijke Duitse cara¬ 
van. voorzien van alle kom¬ 
fort die een winter- en zo- 
merkampeerder zal waar¬ 
deren. Tevens een uitge¬ 
breide onderdelen- en acce- 
soires-shop. Voor kwaliteit 
en service naar de Olde Ca- 
i ravan B.V., Sittard, Langs 
: de Hev 7. ind. Park Nrd. 
[ Tel. 13634. __ 

1 V.a. 27 dec. lm 7 jan. 
NIEUWJAARSSHOW van 
de uniek ABI Beverland ca¬ 
ravans. O a. dè stijlvolle 
luxe Award en de moderne 
met grijs exterieur en keuze 
in gnis of hout interieur 
Beverland, Quartz- Vitesse 
en Sprinter. Tevens een uit- 
gebreide onderdelen- en ac- 
cesoiresshop. Voor kwali- 
1 teit en service naar de Olde 
! Caravan B V., Sittard. 

I Langs de Hev 7. ind. Park 
Nrd. Tel. 13634. 


Diversen 


GEBIT gebroken? Klaar 
terwijl u wacht. Borsboom 
en Moers, Streeperstr. 29. 
Schaesberg. 045-315921. 

I 300.- BELONING gezocht 
huurhuis Heerlen of 
Hoensbroek, slechte staat- 
’achterstallig onderhoud 
geen bezw. Tel. 04490-54256 
na 18.00 uur. _ 

STOELMATTERIJ ver¬ 
nieuw! rieten, biezen en ro¬ 
tan stoelen met gar. 045- j 
418820. _j 

i Diepvries- en KOELKAST- 
REPARATIE, zonder voor- 
njkosten. Bel Geleen:. 

I 04490-45230. service binnen 
24 uur. _ 

Vanavond dansen in café 
EDELWEISS. Orkest Hen- 
ny Lubbers, Waldfeuchter- 
baan 28 Mana Hoop. _ 

, Voor carnavalsoptocht gro¬ 
te KOETS met koetsier, ge¬ 
trokken door 2 paarden, 
voor groep max. 16 pers. 
Inl. koetserij Jan Plezier, 
tel. 045-227684. 


TV-REPARATIE zonder ; De massage van VERONI- 
voornjkosten. Z.-Limburg ; QUE is uniek!!! Tel. 045- 
tv-service. Tel. 045-314122. j 228481 (geen sex). _ 

Heden OPENING kapsalon Beekhuyzen, Julianastraat 
3, Geleen. De nieuwe eigenaar Wilfried Beekhuyzen 
j wenst ai zijn toekomstige klanten een voorspoedig en 
verzorgd 1989. _ 


Wapens en auto’s 
Securitas-bende 
I uit kanaal gehaald 

HASSELT/ZOLDER - Het onderzoek naar de Se- 
: curitas-bende in Belgiseh-Limburg is weer een 
• | stap verder gekomen. De politie van Hasselt heeft 
■ met behulp van duikers in Zolder auto’s uit het Al- 
j bertkanaal gehaald, die vermoedelijk bij een van de 
J overvallen zijn gebruikt, die van afgelopen vrijdag 
; 30 december in de buurt van Luik. Bij die overval 
werd ongeveer vijf miljoen gulden buitgemaakt 
Ook werden machine-pistolen, twee riot-guns, 
kraaiepoten, maskers en een bivakmuts boven wa- 
j ter gehaald. In de Spaanse plaats Figueiras is dins- 
! dagavond een vijfde vermoedelijke dader aange- 
| houden. Het gaat hier om om een 31-jarige voorma¬ 
lige rijkswachter uit Lommel. De Belgische justitie 
, heeft om uitlevering van de man gevraagd. 

! Bij de auto’s, die in het Albertkanaal werden opge¬ 
doken ging het om twee donkerblauwe Mercedes- 
sen, die waren gestolen in Maaseik en Zwijndrecht. 
Daarmee week de bende wel af van de gebruikelij- 
j ke ’misdaad-auto', snelle BMW’s. 

Beide auto’s waren aangepast voor het doel, het 
j snel kunnen plegen van hold-ups, waarbij uit alle 
' hoeken en gaten geschoten kon worden. De achter¬ 
banken waren eruit gehaald en de deuren konden \ 
extra ver open. De auto’s hadden beide een schuif- 
dak, waaruit snel gevuurd kon worden op de auto’s 
van Securitas 

Benzineprijs weer normaal 


Ondernemers niet 
gauw tevreden 
over rendement 


i HEERLEN - Bij de twee tankstations aan ae 
i Beersdalweg in Heerlen, die enkele dagen geleden 
' de benzineprijs met 12 cent per liter verlaagden, 
! moet nu weer tegen het normale tarief worden ge¬ 
tankt. 

Gisteren kostte een liter superbenzine bij beide 
pomphouders weer gewoon 1,57 gulden. Volgens 
de exploitanten is de prijsverlaging ongedaan ge¬ 
maakt op last van hun oliemaatschappijen, respec¬ 
tievelijk Mobil en Fina. 

j De pomphouders verlaagden begin deze week hun 
| prijzen in de hoop dat andere tankstations hun 
I voorbeeld zouden volgen om zo het benzine-toeris- 
me naar Duitsland in te dammen. 


de twee tankstations aan de 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Ondernemers in 
de regio Maastricht zijn minder 
gauw tevreden over het rendement 
van hun investeringen. Met andere 
woorden: ze vinden dat ze er te wei¬ 
nig mee terugverdienden. Maar 
liefst een op de drie ondernemers 
vindt het rendement in 1988 op de 
geïnvesteerde gelden involdoende. 
Dit aantal ligt zowel bij de grote als 
de kleine bedrijven in de regio 
Maastricht hoger dan in de provin¬ 
cie of de rest van het land. 

Voorzitter H. Versteegh van de 
Maastrichtse Kamer van Koophan¬ 
del schrijft de ontevredenheid toe 
aan gewijzigde opvattingen onder 
de ondernemers. „De verwachtin¬ 
gen waren waarschijnlijk hoog ge¬ 
spannen. Een paar jaar geleden, 
toen het de ondernemers wat beter 
ging, waren ze misschien sneller te¬ 
vreden over de resultaten. De eisen 
zijn nu wellicht wat hoger,” aldus 
Versteegh. 

Niettemin heerst er onder de onder¬ 
nemers over het algemeen redelijke 
tevredenheid over de winsten. Op¬ 
vallend is dat vooral de grotere be¬ 
drijven hun nettowinsten konden 
opschroeven. In die categorie nam 
tevens het aantal verlieslijdende be¬ 
drijven af. Ook bij dertig procent 
van de kleinere bedrijven verbeter¬ 
de de winstpositie. Hier was echter 
sprake van een geringe toename 
van het aantal verliesgevende on¬ 
dernemingen. 

Dubbel 

De bedrijven in Maastricht en om¬ 
streken hebben overigens opnieuw 
een goed jaar achter de rug. De om¬ 
zet groeide met zes procent, een 


spectaculaire stijging die twee ' 
zo hoog boven de rest van LirtK 
en Nederland uitkwam. De Vh 
terde positie van de onderne^i 
kwam naar voren in de regionaal 
qüete (ERBO) die de Kamers i 
jaar houden. Daarmee heeft dePj 
tieve ontwikkeling van de ^ 
gaande jaren zich in 1988 vw 
voortgezet. Daarnaast werd d e ) 
portpositie weer versterkt, dooR 
groei met zeven procent, nads'i 
uitvoer van goederen in 1987 * 
teruggevallen was. » 

Het aantal bedrijven dat vortéj 
investeerde bleef nagenoeg 
Wel nam de omvang van de inV^ 
ringen bij grote bedrijven aa 11 /] 
lijk toe. De werkgelegenheid *1 
zowel bij de grote als de klein^ 
drijven toe, met twee procent ] 
grootste deel van de nieuwe ba 1 ? 
600 in totaal, kwam terecht biU 
midden- en kleinbedrijf. Niettaj 
bleef de werkgelegenheidsgroei 
achter bij de rest van de proyj 1 ^ 
maar bleef ze gelijk aan de natie" 
ontwikkeling. 

Verwachting 

Ook voor dit jaar zijn de ver^J 
tingen optimistisch gestemd. 
een kwart van de kleine en rth^ 
helft van de grote bedrijven ’ 
wacht een omzettoename. 
naast vermindert het aantal 
ven dat denkt verlies te lijden j 
percentage investerende beddH 
blijft opnieuw constant, terwijl,^ 
weer een deel van de bedf!^ 
denkt dit jaar meer te gaan i nvr a 
ren. De grote bedrijven verwa c L(' 
dit jaar een uitbreiding van h^L 
soneelsbestand. Het midden-. 
kleinbedrijf echter is tenslott ^ 1 
rughoudend gestemd omtrent 
eventuele groei van banen. > 


Raad Volksgezondheid doel beroep op bewindsman 

Zwakzinnigen wachten 
te lang op opname 


De raad noemt het 
vaardbaar dat zwakzih 1 ^ 
zorg zou worden onth^ | 
op basis van puur plan^ 
gegevens, zoals de hist^, 
gegroeide 'normatieve j 
bedding’ in Noord-Lih» D ( 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Zwak¬ 
zinnigen in de hoogste 
urgentieklasse wachtten 
vorig jaar in Limburg ge¬ 
middeld negen tot elf 
maanden op opname in 
een aangepaste inrich¬ 
ting. Het jaar daarvóór 
schommelde de wacht¬ 
tijd tussen acht en tien 
maanden. 


Met deze cijfers onderhouwt 
de Provinciale Raad voor de 
Volksgezondheid Limburg 
een brief aan staatssecretaris 
Dees van WVC waarin hem 
wordt gevraagd speciale aan¬ 
dacht aan dit probleem te 
schenken bij de komende 
verdeling van gelden voor het 
realiseren van plaatsen in 
dagverblijven en gezinsver¬ 
vangende tehuizen. De be¬ 
windsman wordt tevens ge¬ 
vraagd op korte termijn een 
tijdelijke uitbreiding met 29 


bedden mogelijk te maken. 

De Provinciale Raad houdt 
de staatssecretaris voor dat 
het bij de bestaande regelge¬ 
ving en financiering niet 
meer mogelijk is een 
groeiend aantal zwakzinni¬ 
gen de zorg te geven die ;yj 
nodig hebben en waar zij wet¬ 
telijk recht op hebben. On¬ 
danks extra inspanningen 
van de betrokken instellin¬ 
gen is in deze provincie een 
noodsituatie gegroeid. 


Per 1 december van vof M> ; 
stonden in Limburg ^ 
zwakzinnigen op de ^ ft. 
lijst voor opname. 
moeten er 88 worden oPJ^, 
men jn een zwakzinn»»^ 
richting, 98 in een 
vangend tehuis en 79 1 
dagverblijf voor oudere* 1 ' ^ 


In eerstgenoemde c °\iei 
wachtte 67 procent ree< Le' 
jaar of langer op opna^j 
41 procent zelfs nog 1 , 

Bij gezinsvervangende ^ 

zen bedroegen deze p® r 
ges respektievelijk 45 ^ 

bij dagverblijven voor 
burgs Dagblad 


Vrijdag 6 januari 1989 # Pagina 15 ^(Tf 
Aus der gröflten 
Kleinmöbelsdwu im Raum Aadien 
ï • j ; 

n : l ■■■ 

j i ' 'r 

i Mm 
MS ffil tÉËI 


■ ms u 

k# k Ifpft % 
dimirnm^ 

- ■ . „_',r ,.,h. 

jff 


UUUUkUU Uk fi 

- w» - •- c 4 .*• 
Abholpreis 
Schuhtruhe jl i| 

Eiche rustikal, ca. 88 cm^ |||j 
breit, ca 55 cm hoch, ca > m^|^ 
43 cm tief p* 

Abholpreis 69.- 

Abholpreis 

ü(/5 dem gröflten 
Spiegelkabinett 
im Raum 
Aathen Sammlervitrine 

nuBbaumfarbig, 
ca. 84x183x38 cm 

Abholpreis 399.- 


spiegel 

Kristallgias mit 
massivem 
Eiche-Rahmen. 
ca. 58x98 cm 

Abholpreis 65.- 


Abholpreis 

Sekretör 

nuBbaumfarbig. ca. 
90 cm breit, ca. 92 
cm hoch, ca. 36 cm 
tief 

Abholpreis 199.- 


Abholpreis 


Abholpreis 


mit Massivholzrahmen, 
vergoldet, achteckig, ca. 
50x73 cm 

Abholpreis 49.- Verschonert jede 
Wohnung: 

Spiegel 

mit Massivhoizrah- 
men. vergoldet und 
echtem Facett- 
Schiiff. ca. 38x48 cm 

Abholpreis 39- Abholpreis 


Abholpreis 


ÉM'V 
I ;■ '■ . 1 , *' i'- 

l'|Ö Vi'im - yf \ 

■■ V 0UU:% uil: uiuiftu 


■ 7 7 .i ViVui V 

l'liiiiiu /.fi-u-Vu 

U &\ '■■■ /V- Telefonschrank 

nuBbaumfarbig, 
ca. 40 cm breit, 
ca 80 cm hoch 

Abholpreis 85.- Servierwagen 

Gestell verchromt, Tabletts 
Kunststoff-NuBbaum-Nach- 
bildung, ca 66 cm breit, ca 
80 cm hoch. ca. 41 cm tief 

Abholpreis 49.- Abholpreis 69. pv®* 

. 

////;/ƒƒ//''..»•/ ■’ ' v. .• \iUul 

uh 


fc »'l ts ilü m nuBbaumfar¬ 
big, ca. 32 cm 
breit, ca. 91 
cm hoch 

Abholpreis 


imu _ 

hmM lf 

I 

i'Süii' 


Abholpreis 
> 


Aus dem 10 000-Lampen- I mêmm Aus der Super - 
Haushaltsboutiaue Kaffee-Automot 

weiB. für 2-8 Tassen 


Dampf- 

bügeleisen 

teflon- 
beschichtet 
bei uns nur 


Pendelleuchte 

mit Zug, Glas weiB, 
Rand dekoriert, 

42 cm 0, 1-flg., 

je 35.- 


Halogen- 

Hochvolt-Pendel 

incl. 75 Watt Halogen. 
50 cm 0. in Schwarz 
oder WeiB, je 179.- f 


Nv. aus Glas Hochwertige 

Gummibaum- 

Holzbretler 

Steakbrett, 

oval, 

31x20 cm, 9.- 

Tranchier- 

brett, 

36x25cm, 12.- 

Schneidbrett 

mit Griff, 
46x26cm, 15.- 


Halogen- 

Stehleuchte 

150 cm hoch, 
incl. 50 Watt Halo 
gen, weiB oder 
schwarz, je 99.- 


Handkörbchen 

aus Hostalen, in 
verschiedenen 
Farben und 
GröBen-der prak¬ 
tische Helfer für 
den geordneten 
Haushalt, z.B. 
34x22 cm 


Herzchen* 

Eimer 

aus Hostalen, 
in zwei Grb 
Ben, 6 .-/ 8 .- 


Sektglas 

Stück -.50 


schies 

aus hoch- 

wertigem 

weichem 

Kunststoff- 

material, 

Stück 5.- 

Formschöne 

Keramik- 

übertöpfe 

mit Schleifen- 
dekor, in versch 
GroBen, ab 2.- i 


J 


presse 

aus Kunst- 
stoff, leicht zu 
reinigen, 3.- 


Fissler 


Pfannen 


Rustica 


20 cm 0 39. 


24 cm 0 49 


28 cm 0 59. 
Praktischer 

Klemmspot 

aus Metall, lackiert in ver¬ 
schiedenen Farben, je 6 .- 


Das gröBte Wohnkaufhaus im Raum Aachen 
ê 


-Broichweiden Kaninsberg, am Autobahn-Kreuz Aachen - Tel. (0 24 05) 60 20 


Geschaftszeiten: 9.00-18.30 Uhr, Samstag 9.00-14.00 Uhr, 
Langer Samstag 9.00-18.00 Uhr 


limburgs dagblad 
Vrijdag 6 januari 1989 # PagiijtrrL 


provincie Amerikanen zoeken springplank naar EG-landen 

Mammoet-architectenbureau 

stri jkt in Roermond neer # P. van der Hij den. 

P. van der Hij den 
verlaat Staten 

MAASTRICHT - Paul van der 
Hijden uit Heerlen heeft aan 
gouverneur dr J. Kremers zijn 
ontslag aangeboden als lid van 
Provinciale Staten. Sinds fe¬ 
bruari 1981 had hij daarin zit¬ 
ting voor de PPR. In de thans 
lopende zittingsperiode vorm¬ 
de hij een eenmansfractie. 

Als beweegreden voor zijn af¬ 
treden voert de heer Van der 
Hijden aan, dat de werkdruk te 
groot is geworden om uit ge¬ 
zondheidsoverwegingen nog 
verantwoord te zijn. Hij ver¬ 
wijst daarbij naar zijn persoon¬ 
lijke wijze van werken „die 
wordt ingegeven door het be¬ 
lang dat ik hecht aan de verant¬ 
woordelijkheid van de Staten”. 
Van der Hijden zal worden op¬ 
gevolgd door drs W. de Heer, 
die reeds eerder vijf jaar ziting 
heeft gehad in de Limburgse 
Staten. 


(ADVERTENTIE) De kleine zaak 
met de 
grote service 
en grootste 

collectie 

20 meter 
In de 

Emmastraat 
voorbij 
Algemene Bank 
Nederland 


contactlenzen¬ 

brillenspeciaalzaak 


Speciale juniorserie 
voor modebewuste 
jongens en 
meisjes. 

{met onze bekende 1 jaar 
garantie) P. HOPPENBROUWER 1 
EMMAPLEIN 11 
HEERLEN. Tel. 71198* 

Met onze bekend; 
garanties 


door jan a. c. de klerk 

ROERMOND - Het op een na grootste architectenkantoor in 
de wereld - Hellmuth, Obata and Kassabaum - opent volgende 
week een bijkantoor in Roermond. Bij het bedrijf met hoofd¬ 
kantoor in St. Louis in de Amerkaanse staat Missouri werken 
ongeveer 1000 architecten over de hele wereld. De vestiging in 
Roermond zal vooral ook moeten dienen als sprinkplank naar 
alle landen van de Europese Gemeenschap en in het bijzonder 
naar de Bondsrepubliek West-Duitsland. Hellmuth, Obata en 
Kassabaum (HOK) heeft in de Verenigde Staten tien vestigin¬ 
gen, een in Hong Kong en sinds maart van vorig jaar ook een in 
Londen. Behalve in Roermond wil het mammoet-bouwbedrijf 
over enige tijd ook een EG-vestiging in Brussel openen. 


Verbaal voor 
chauffeurs 

MAASTRICHT - Bij een controle 
op de naleving van het Rijtijdenbe¬ 
sluit heeft de Rijksverkeersinspec¬ 
tie op de A-2 ter hoogte van De 
Geusselt in Maastricht zes van de 
gecontroleerde 45 chauffeurs gever¬ 
baliseerd. 

Vijf bestuurders kregen een rijver¬ 
bod Zij hadden slechts vijf tot zes 
uur gerust, in plaats van de wettelij¬ 
ke negen uur. 


Vanwege de betere mogelijkheden 
om internationaal aan het werk te 
kunnen gaan heeft HOK Roermond 
boven Maastricht verkozen. Het 
nieuwe HOK-kantoor wordt voor- 
hands gevestigd in een groot heren¬ 
huis aan de Willem-2-singel in Roer¬ 
mond. 

Niet uitgesloten is dat over enige 
tijd nieuwe huisvesting in Roer¬ 
mond gebouwd zal worden. Vanaf 
de start zullen er meteen tien man - 
ontwerpers en aquisiteurs - aan de 
slag gaan. Met deze vestiging is een 
eerste investering van ongeveer 3 
miljoen gulden gemoeid. Twee top¬ 
architecten van het hoofdkantoor in 
St. Louis zullen de leiding van deze 
eerste vestiging op het Europese 
vasteland op zich nemen. 

Hellmuth, Obata en Kassabaum - 
genoemd naar de drie oprichters 
van het bedrijf - heeft gebouwen 
van de meest uiteenlopende soort in 
de hele wereld ontworpen. Het gaat 
daarbij onder andere om vernieu¬ 
wing van complete stadscentra, gro¬ 
te winkelcentra en kantoortorens, 
complete luchthavens, fabrieken, 
kerken, laboratoria, hotels, univer- 
stiteiten, musea en ook het Olypisch 
Dorp in 1980 in New York. 

De vestiging in Londen leidt mo¬ 
menteel de verbouwing van de Na- 
vo-vestigingen in en om Frankfurt 
in West-Duitsland. De totale omzet 
van HOK beliep vorig jaar 160 mil¬ 
joen gulden. Behalve het ontwerpen 
van bouwwerken houdt HOK zich 
ook bezig met de technische inrich¬ 
ting van fabrieken, landschapsin- 
richting en interieur-architectuur. 
Bij alle ontwerpen wordt gewerkt 
met behulp van speciale ’computer- 
aided-design’-systemen. 


Noch bij de Bond van Nederlandse 
Architecten (BNA) in Amsterdam, 
noch bij de Nederlandse Architec- 
ten-Vereniging in Utrecht zijn tot 
nu toe signalen opgevangen dat gro¬ 
te bureau’s uit andere werelddelen 
voet aan wal zoeken binnen de lan¬ 
den van de Europese gemeenschap. 

„Van zo’n poging om in het 'grenze¬ 
loze’ Europa van na 1992 te penetre¬ 
ren was ons niets gebleken”, aldus 
de heer van Rijn van de Nederland¬ 
se Architecten-Vereniging. Dertig werknemers bij Kerkruads bedrijf weg 

Vakbonden akkoord met 
ontslagregeling Farmo 


Van onze redactie economie 
KERKRADE - De voedingsbond 
FNV en de Algemene Bond van 
Werknemers zijn akkoord met een 
'sociaal plan’ bij de fabrikant van 
diepvries-aardappelprodukten Far¬ 
mo in Kerkrade. Op 1 mei sluit Far¬ 
mo op het industrieterrein Dent 
chenbach in Kerkrade de poorten, 
om te verhuizen naar het Belgische 
Lommel. In Kerkrade worden 
maximaal dertig werknemers ont¬ 
slagen. Een tiental personen zal met 
het bedrijf mee verhuizen naar Bel¬ 
gië. 

Bij het bedrijf werken nu nog onge¬ 
veer zestig mensen, waarvan een 
deel een tijdelijk contract heeft. 
Voor dertig mensen is ontslag aan¬ 
gevraagd bij het gewesteltjk ar¬ 
beidsbureau. Het aantal gedwongen 
ontslagen blijft beperkt omdat de 
noodlijdende situatie waarin Farmo 
verkeert al geruime tijd bekend is 
en inmiddels verscheidene werkne¬ 
mers hun heil elders hebben ge¬ 
zocht. 

De belangrijkste elementen van het 
sociaal plan zijn de inschakeling 
van een ’outplacement-bureau’ voor 
het herplaatsen van hoger perso¬ 
neel. extra verlofmogelijkheden 
voor sollicitatiebezoek en een aan¬ 
vulling op de uitkering tot 90 pro¬ 
cent van het laatstverdiende loon. 
Die aanvulling duurt tussen de drie 
en aeht maanden, afhankelijk van 
leeftijd en dienstjaren. De betrok¬ 
ken werknemers kunnen kiezen 
tussen een periodieke uitbetaling 
van deze aanvulling of een uitbeta¬ 
ling ineens bij het einde van het 
dienstverband. 

De secretaris van de Algemene 
Bond van Werknemers ABW Henk 
van den Berg vindt dit sociaal plan 
„zeker niet riant. Dat was gelet op 
de economische positie van het be¬ 
drijf ook met haalbaar,” aldus Van 
den Berg. De bondssecretaris ver¬ 
wacht echter dat gezien het vak¬ 
manschap van de mensen bij Farmo 
de meesten van hen redelijk snel el¬ 
ders in de regio aan de slag kunnen 
komen. 

Farmo Kerkrade is pas in oktober 
1985 ontstaan door de overname 
van het failliete bedrijf Bremers 
Feinkost. Sinds de start heeft het 
bedrijf geen enkel jaar winst kun¬ 
nen maken. In augustus vorig jaar 
waren de verliezen tot vier miljoen 
gulden opgelopen De huisvesting 
en inboedel die waren overgeno¬ 
men van Bremer bleken dermate 
verouderd, dat Farmo met meer te¬ 


gen de modem uitgeruste concur¬ 
renten op kon. 

Een tweede reden voor de sluiting 
zag de directie in de steeds scherper 
wordende milieu-eisen. 


Hilversumse casino's dicht na uitspraak 

Justitie wacht met 
spanning op arrest 
omtrent Golden Ten 


Van onze verslaggever 
HEERLEN/HILVERSUM - Offi¬ 
cier van justitie mr Fangman in 
Roermond zou het 'revolutionair’ 
vinden als door een recent arrest 
van de Hoge Raad de Limburgse 
Golden Ten-casino’s gesloten kun¬ 
nen worden. Op grond van dit arrest 
werden gisteren in Hilversum twee 
van die casino’s gesloten. De Hoge 
Raad bepaalde dat Golden Ten een 
kansspel is, en geen behendigheids¬ 
spel. Kansspelen zijn volgens de 
wet verboden. 

Zowel het Openbaar Ministerie in 
Maastricht als dat in Roermond wa¬ 
ren gisteren nog niet op de hoogte 
van het arrest. Persofficier Nabben 
uit Maastricht zei desalniettemin 
daar met veel interesse naar uit te 
zien. Collega Fangman in Roer¬ 
mond nam dezelfde woorden in de 
mond. Fangman: „Op een dergelij¬ 
ke uitspraak zitten we wel te wach¬ 
ten. Maar ik betwijfel of de uit¬ 
spraak op alle Golden Ten-casino’s 
in Nederland van toepassing is. Er 
liggen namelijk al wat uitspraken 
die slechts betrekking hadden op 
een bepaald casino”. 

Bij de Hoge Raad in Den Haag kon 
men gisteren de tekst van de uit¬ 


spraak niet vinden. Die was in ge¬ 
bruik. Derhalve kon ook de datum 
van de uitspraak niet precies ge¬ 
noemd worden. 

In Hilversum besloten de officier 
van justitie, de politie en de burge¬ 
meester om over te gaan tot actie na 
de uitspraak. De beide casino’s 
moeten binnen een maand dicht 
zijn. De advocaat van Casino Club 
Hilversum heeft inmiddels laten 
weten niet zonder slag of stoot toe te 
geven aan de sluiting. Hij vindt de 
termijn waarop dat moet gebeuren 
te kort. 

In Limburg zijn Golden Ten-casi¬ 
no’s in Landgraaf en Maasbracht. 
Will Janssen, eigenaar van beide ca¬ 
sino’s heeft in het verleden altijd ge¬ 
zegd dat Golden Ten een behendig¬ 
heidsspel is, en geen kansspel. In 
het verleden heeft justitie tot twee 
maal toe geprobeerd zijn casino in 
Maasbracht te sluiten. Hij schakel¬ 
de toen TNO in om te onderzoeken 
of Golden Ten wel of niet een kans¬ 
spel is. TNO gaf Janssen gelijk. Het 
casino aan de Landgraafse Moltweg 
heeft overigens meer dan achtdui¬ 
zend leden. Bij beide casino’s wer¬ 
ken meer dan honderd mensen. 


Van onze 
verslaggever 

MAASTRICHT 
Een tweetal geiten 
koesterde zich gis¬ 
termiddag in het 
winterzonnetje. Niet 
in het weiland, waar 
ze enkele uren daar¬ 
voor door de sterke 
arm van Maastricht 
waren weggehaald, 
maar op de parkeer¬ 
plaats van het poli¬ 
tiebureau aan de Hu- 
bertuslaan. 

De dieren hadden al 
drie weken geleden 
de aandacht van de 
politie getrokken 


Politie hoedt geiten 


omdat ze ernstig ver¬ 
waarloosd waren. 
Hun hoeven waren 
geruime tijd niet 
meer geknipt en 
daardoor kreeg de 
eigenaar een proces 
verbaal wegens ver¬ 
waarlozing van zijn 
geiten aan de broek. 
Gistermorgen brach¬ 
ten de mannen van 
Hermandad een con- 
trole-bezoek aan de 
geiten en constateer¬ 
den daarbij dat zich 
eczeem had ge¬ 
vormd op de plaats 


waar de hoeven wa¬ 
ren bijgewerkt. Voor 
de politie was daar¬ 
mee de maat vol en 
dus werden de die¬ 
ren in beslag geno¬ 
men en op transport 
gesteld naar het bu¬ 
reau waar een die¬ 
renarts van de veteri¬ 
naire dienst zich 
over de mekkerende 
viervoeters ontferm¬ 
de en voor hen een 
apart hok zocht, zo¬ 
dat ze andere dieren 
niet konden besmet¬ 
ten. 


Handige schuivers straffen argeloosheid af 

Snel platzak met 
balletje-balletje 


Van onze verslaggeefster 

VENLO - „Heb je het wel eens ge¬ 
zien? Achthonderd, negenhonderd 
gulden zijn ze zo kwijt.” De winke¬ 
lier op de hoek van de Lomstraat in 
de Venlose binnenstad ziet het bijna 
dagelijks gebeuren: het grote bal- 
letje-bailetje bedrog. Het lijkt kin¬ 
derspel, maar wie meedoet merkt 
dat winnen niet mogelijk is. In Ven- 
lo is balletje-balletje ’big business’. 
Door het onnavolgbaar geschuif 
zijn al heel wat mensen platzak ge¬ 
raakt. De laatste tijd wordt het 
steeds erger. Winkels worden ge¬ 
blokkeerd, de klanten worden op 
straat bedrogen en het imago van de 
stad dreigt een deuk op te lopen. De 
winkeliers in de Noordlimburgse 
'koopstad’ zijn het spuugzat. 
Anderhalf jaar geleden is het bal¬ 
letje-balletje spel uit Amsterdam 
overgewaaid naar Venlo. Vooral de 
aanwezigheid van de vele Westduit- 
se kooptoeristen trok de handige 
jongens naar Noord-Limburg. Zes è 
zeven van hen staan inmiddels gere¬ 
gistreerd bij de gemeentepolitie. 
Hun gezichten zijn echter ook maar 
al te bekend bij de plaatselijke win¬ 
keliers. Die kunnen ook precies ver¬ 
tellen waar ze vandaan komen: uit 
Oss, Helmond en Amsterdam. 

„Rond twaalf uur heb ik er een paar 
gezien. Ze kwamen van het station. 
Maar ze hebben tot nu toe nog niet 
op het plein gestaan.” Informatie 
van een jongeman uit een winkel 
aan de Markt, een favoriete stek van 
de balletje-balletje spelers. „Ik zie ze 
elke dag. Soms staan ze er een paar 
uur, soms heel even. Als de politie 
er een paar keer heeft gesurveil¬ 
leerd, zie je ze niet meer.” 

Posteractie 

De balletje-balletje spelers concen¬ 
treren hun activiteiten in drie stra¬ 
ten: de Vleesstraat, de Markt en de 
Lomstraat. De winkeliersvereni¬ 


ging van de laatste straat kon het vo¬ 
rige week niet langer werkloos aan¬ 
zien. De vereniging liet een aantal 
posters drukken met daarop een 
waarschuwing tegen de balletje-bal¬ 
letje spelers. Driekwart van de eta¬ 
lages in de Lomstraat wordt nu op¬ 
gesierd met het affiche. 

De vice-voorzitter van de winke¬ 
liersvereniging: „De politie kan 
maar weinig doen. De spelers heb¬ 
ben jongens op de uitkijk staan. Die 
fluiten als ze politie zien aankomen 
en de hele groep stuift dan uit el¬ 
kaar. Af en toe wordt er een gegre¬ 
pen, maar ze blijven terugkomen. 
Daarom hebben we nu zelf maar 
eens actie ondernomen. We willen 
de mensen waarschuwen dat ze niet 
aan die spelletjes moeten mee¬ 
doen.” Het spel wordt aanlokkelijk 
gemaakt door een van de handlan¬ 
gers eerst wat geld te laten winnen. 
In het kluitje mensen dat er in een 
mum van tyd omheen staat is altijd 
wel een argeloze ziel die het dan ook 
een keer wil proberen. 

Ook het Venloos gemeentebestuur 
is er nu van doordrongen dat er een 
eind moet komen aan de overlast 
van de balletje-balletje spelers. Bur¬ 
gemeester Van Graafeiland heeft 
enkele dagen geleden een straatver¬ 
bod aangekondigd voor balletje- 
ballelje spelers die ondanks een eer¬ 
dere veroordeling weer worden aan¬ 
gehouden. Brigadier Vink van de 
Venlose politie: „We hopen dat met 
deze maatregel de overlast kan wor¬ 
den verminderd. Om deze activitei¬ 
ten te stoppen hebben we echter de 
medewerking nodig van de burgers 
en de toeristen. Ze moeten begrij¬ 
pen dat balletje-balletje een handig¬ 
heidje is waarmee kwaadwillenden 
hen grote geldbedragen uit de zak 
willen kloppen.” 

Twijfel 

Er bestaat wel enige twijfel of de 


A-9 


DË DIE 

POLITIE POLIZEI 


WAAR¬ 

SCHUWT 

II 

WINT 

NOOIT 

f 


WARNT 

SIE 

GEWINNEN 

NIE 

1 # De poster is vrij klein en springt 
niet zo in het oog. Enkele winke¬ 
liers menen dat een opvallender 
affiche wel op zijn plaats zou zijn 
geweest. De winkeliersvereniging 
heeft dan ook al plannen om een 
groot spandoek op te hangen in de 
Lomstraat. 

posteractie en het straatverbod wel 
tot succes zullen leiden. De vice- 
voorzitter van de winkeliersvereni¬ 
ging: „Gisteren waren ze er weer. 
Niet in de Lomstraat maar een stuk¬ 
je verderop. Maar de hele straat is er 
tegen en dat willen we laten zien 
ook.” Een ander: „Een balletje-bal¬ 
letje speler uit Oss heeft al eens een 
straatverbod gekregen maar dat 
weerhield hem er niet van hier te 
komen én een van zijn kennissen 
het foefje te leren”. 

Een derde verwacht echter dat de 
actie succes zal hebben en de spe¬ 
lers hun boeltje zullen pakken om 
naar andere grenssteden verkassen. 
Een stad als Heerlen bijvoorbeeld? 
Politievoorlichter A. Ramaekers 
meldt dat Heerlen tot nu toe alleen 
heel incidenteel last heeft gehad 
van de balletje-balletje spelers. 

„Venlo rs de zuidelijkste plaats waar 
het balletje-balletje wordt gespeeld. 
We houden er wel rekening mee dat 
het verder naar het zuiden zou kun¬ 
nen komen. Dan zullen we het met¬ 
een de kop indrukken.” 
nieuws 


1 anoTyse 


De miljarden van DSM 


TWEE MOTIEVEN worden 
meestal gehanteerd om aande¬ 
len van bedrijven te kopen. Men 
kan zo’n aankoop zien als een 
serieuze belegging van geld dat 
men op dat moment niet nodig 
heeft. Of men kan aandelen spe¬ 
culatief kopen in de hoop dat de 
waarde ervan snel zal stijgen zo¬ 
dat men ze met winst kan verko¬ 
pen. Als serieuze belegging wor¬ 
den aandelen vooral gekocht 
door instellingen die veel geld 
hebben om te beleggen. Het 
meest aansprekende voorbeeld 
in Nederland is het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds 

(ABP), dat 147 miljard gulden 
rijk is en dat geld op verant¬ 
woorde wijze moet beleggen zo¬ 
dat er maximaal rendement te¬ 
gen minimaal risico verkregen 
wordt. 

AANDELEN als speculatie kan 
een hobby zijn van particulieren 
met wat los geld, al is de animo 
daarvoor door de beurskrach 
van oktober 1987, toen heel wat 
kleinere aandelenbezitters veel 
geld hebben verloren, sterk ver¬ 
minderd. De meeste particulie¬ 
ren die hun spaargeld deels in 
aandelen willen beleggen zoe¬ 
ken aansluiting bij het een of an¬ 
dere fonds, meestal van een gro¬ 
te bank, waarin door een sprei¬ 
ding van aandelen de risico’s zo 
klein mogelijk worden gehou¬ 
den. 

VOOR WELKE groep aandeel¬ 
houders of potentiële aandeel¬ 
houders zullen de aandelen van 
het (nu nog) staatschemiebedrijf 
DSM interessant zijn? Aandelen 
die, zo werd woensdag bekend, 
rond de 110 gulden per stuk zul¬ 
len gaan kosten en die, zo heb¬ 
ben beursanalysten inmiddels 
uitgerekend, in het eerste jaar 
een rendement zullen gaan ople¬ 
veren van minder dan vijf pro¬ 
cent. Niet meer dus dan een 
beetje uitgekiende spaarreke¬ 
ning op de bank ook biedt. 

DE PARTICULIERE beleggers 
moeten bij voorkeur in staat ge¬ 
steld worden om de aandelen 
van DSM te kopen’, heette het 
woensdag tijdens de perspre¬ 
sentatie van DSM en Amro 
Bank, waarop de beursgang van 
DSM nader werd toegelicht. Dat 
streven is loffelijk, maar lijkt 
weinig gevoel voor realiteit te 
hebben. Een particuliere beleg¬ 
ger zal, wanneer hij zekerheid 
zoekt, zijn geld spreiden via 
meerdere aandelen en komt dan 
al snel bij eerder genoemde 
fondsen terecht. Wil hij - met in¬ 
gecalculeerde risico’s - snel 
geld verdienen, dan kiest hij ze¬ 
ker voor andere aandelen dan 
van DSM. Immers, de prijs die 
de staat voor haar chemiebedrijf 
wil hebben is aan de forse kant. 
De aandelen, nu in de boeken 


van minister Ruding nog 20 gul¬ 
den per stuk waard, moeten tus¬ 
sen de 105 en 118 gulden per 
stuk gaan opbrengen. Dat vin¬ 
den beursdeskundigen een for¬ 
se prijs en het is niet waarschijn¬ 
lijk dat de aandelen DSM na de 
introductie op 6 februari snel de 
hoogte in zullen gaan. 

SNEL RIJK worden met de aan¬ 
delen DSM is er dus niet bij. Het 
is wel een redelijk zekere beleg¬ 
ging, zeker op langere termijn. 
Vandaar dat de meeste interesse 
voor de DSM-aandelen getoond 
zal worden door de grote, insti¬ 
tutionele beleggers. Die trou¬ 
wens, zoals niet ongebruikelijk, 
voorafgaande aan de introductie 
van een zo belangrijk fonds als 
DSM zal worden, via allerlei in¬ 
formele circuits gepolst zijn 
over wat zij voor een DSM-aan- 
deel willen gaan betalen. 

SNEL RIJK worden aan de aan¬ 
delen van hun eigen bedrijf zit 
er ook niet in voor de werkne¬ 
mers van DSM, die in de gele¬ 
genheid worden gesteld ook 
aandelen van hun Firma te ko¬ 
pen. Het enige waar zij zich mee 
kunnen troosten is dat zij, als 
aandeelhouder, een heel klein 
beetje zeggenschap zullen heb¬ 
ben in hun eigen bedrijf. Al is 
die zeggenschap van een paar 
duizend aandelen, afgezet tegen 
de twaalf miljoen die bij de eer¬ 
ste plaatsing uitgegeven zullen 
worden, zeer marginaal. 

DE ENIGE die wel een veel rij¬ 
ker wordt aan de beursgang van 
DSM is de Nederlandse Staat. 
Nu staat DSM nog voor 700 mil¬ 
joen gulden in de boekhouding. 
Bij de eerste 'tranche’, waarbij 
iets meer dan een derde van de 
aandelen van DSM worden uit¬ 
gegeven, wordt al gehoopt op 
een opbrengst van tussen de 1,2 
en 1,4 miljard gulden. Wanneer 
bij alle drie de geplande uitgif¬ 
tes (de tweede waarschijnlijk 
nog dit jaar) de Staat in staat 
blijkt dezelfde uitgiftekoers te 
handhaven dan zal DSM de 
schatkist bijna vier miljard gul¬ 
den opleveren. En dat is ruim 
vijfmaal zoveel als de boekwaar¬ 
de van de Limburgse chemiegi- 
gant nu. 

HAMVRAAG op het Binnenhof 
is nu waar dat extra geld aan zal 
worden uitgegeven. Aan de ver¬ 
mindering van het financie¬ 
ringstekort, zoals minister Ru¬ 
ding wil. Of aan 'leuke dingen’ 
voor de mensen, waar alle politi¬ 
ci van links en rechts op zullen 
aandringen. Zeker is intussen 
dat die miljarden niet speciaal 
aan Limburg zullen worden be¬ 
steed. 

Martin Huppertz 


officiële mededeling 

WATERSCHAP . 
ZUIVERINGSCHAP LIMBll 

BEKENDMAKING 

Het dagelijks bestuur van 
terschap Zuiveringschap LiöJ 
maakt, gelet op artikel 24, t* 
lid, onder c van de Wet algemei* 
palingen milieuhygiëne, bekeflj 
het voornemens is om op d*j 
vraag om vergunning ingevoli 
Wet verontreiniging oppervj 
wateren van de gemeente V<f 
daal voor het lozen van overst® 
ter, afkomstig van het riolerii'J 
bied kern Klimmen, op de Ir 
beek te Voerendaal (ingescm 
onder nummer V88-285), postf 
beschikken onder een aantal 
schriften. 

De ontwerp-beschikking, als 1 : 
de aanvraag en andere ter zak f ' 
de stukken liggen vanaf 9 j* 
1989 tot en met 8 februari 1$ 
inzage en wel: 

- op het kantoor van genoemj 
veringschap, Kapelaan Sarsj 
2 te Roermond, op werk<| 
van 9.00 tot 12.00 uur en van, 
tot 16.00 uur (afdeling alg^ 
zaken); 

- ter gemeentehuize van d ( . 
meente Voerendaal, Raa^ 
plein 1 te Voerendaal, elkej 
dag tijdens de werkuren 
vendien elke vrijdagavond 
17.00 tot 20.00 uur in de op& 
bibliotheek, p/a Hogeweg 
Voerendaal, alsmede tijden 
kantooruren na bovengen^ 
datum op het kantoor va* 
noemd zuiveringschap en W 
meentehuis van de geiflv 
Voerendaal tot het einde v# 
termijn waarbinnen beroep, 
worden ingesteld tegen d f 
schikking op de aanvraag. • 

De aanvrager, alsmede degen^ 
bezwaren hebben ingebracht, 
aanleiding van de aanvraag et 
ieder die aantoont dat hij daaftjj 
delijkerwijs niet in staat is ge'* 7 , 
kunnen tot bovengenoemde d) 
gemotiveerde schriftelijke W 
ren inbrengen naar aanleiding 
de ontwerp-beschikking. D®, 
die een bezwaarschrift indiefl'i 
verzoeken zijn persoonlijke » 
vens niet bekend te maken. 
Een bezwaarschrift dient te 
gericht aan het dagelijks 
van het Waterschap Zuivering 5 ) 
Limburg, postbus 314, 6040 
Roermond. 

Roermond, 6 januari 1989 

Het dagelijks bestuur vn c , 
ir. B.C.E. Janssen, voor# 
mr. C.Th. Smit, secreta#* 

Gemeente Brunssv 

Openbare vergaderingen 
vaste raadscommissies | 

De vaste raadscommissies vo? 1 ! 
vies en bijstand vergaderen i* 1 ) 
openbaar in het bestuurscentra 
Brunssum op de volgende tijd 
pen. 

Dinsdag 10 januari 
18.30 uur 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Openbare Werken- 

Agenda: * 

- aanpassing van de regeling 
huis- en herinrichtingskosteni J 

- vaststelling bestemming* 

Emma. 

Woensdag 11 januari 
19.00 uur 

Welzijn en Onderwijs. 

Agenda: 

- toekenning krediet ten bef' 
van algehele aanpassing en *■ 
pend onderhoud van basis 5 * 7 


Ged 
¥ 


Rumpenerhof: 

- toekenning subsidie aan 
schapshuis ’ln ’t Ven’; 

- toekenning krediet ten 
van toerisme en recreatie. 

Donderdag 12 januari 

18.30 uur 

Financiëen. 

Agenda: 

- verstrekking kredieten ten 
ve van onderhoud en aan] 
gen in diverse basisscholen; 
verstrekking voorschotten ^ 


bé 


zang^ 

ging de Bronsheimers en 
eniging Ontwaakt. 


showband Parcifal, zang c ’^ 


Woensdag 18 januari 
17.00 uur 

Algemene Bestuurlijke 
Aangelegenheden. 


nrroncratf <D * 

kijker 


WriTiis i 'louiii N'l.r)f i .ii ' ■''• 

EXTRA 

VOORSTELLING 

MAIo,.„, .’() DO 

STADSSCHOUWBURG 

MAASTRICHT 


tl 


043-293828 


burgs Dagblad 


Vrijdag 6 januari 1989 • Pagina 17 


Wit 


langer Samstag 


0. 


ft 


I Aus der groBen 

I Orient-Teppich-Schau 


Bettwasthe and Bettwaren 

die grofie Auswahl im Raum Aathen 


Spannbettücher 

100 x 200 cm, 

in 7 aktuellen Farben. 

Stuck 14- 


Indien 


Persien 


Echte Heriz 
aus Indien 
■k. ■ .jm 


ca. 270 x 70 cm 


Echter Ghom 
aus Persien 

beste Korkwolle. 
superfeine Knupfung 
ca. 160x105 cm 
ca 185x125 cm 11** 

f r' » .. >■ 


Echte Tcibriz aus Indien 

mit dichtem Flor. robuste 
Knupfung, florreme Wolle 

ca 245x170 cm 


ca. 290 x 190 cm 


ca. 350 x 250 cm 


■ vs jMSS 


E^êsk 
Echter Bidjar 

aus Persien 

beste Strapazierqualitat 
ca. I60x 110 cm 
mmm 


[Kopf kissen 

■ 80 x 80 cm, Füllung: 
1000 g rein weides 
Ffochbausch- 
Polyester. 18.- 


Kopfkissen 
mit Biese 

80 x 80 cm, Fullung: 
1000 g onginal Enten- 
federn 29 - 
.__ 
y > i ■:" « 


Marokko 


Echte Berber aus Marokko 

solide Quahtat, reine Wolle, 
handgeknüpft 

ca. 60x120 cm 

ca. 70x140 cm 

ca. 180 x 120 cm 

0 ca. 250 cm 


0 ca. 200 cm 


•VeVV' 


cVv® 


& 


^ * ó ^' eA 


Echte persische 
Brücken 

in verschiedenen 
Provenienzen 
ca. 165x110 cm 

ca. 195x110 cm 

ca. 230x140 cm 

ca 260 x 150 cm 

Echter Moud 


aus Persien 


klassische Zeichnung 


Flor 100% reine 


Schurwolle 


ca. 300x200 cm 


Lammflor- 

Kopfkissen 

beidseitig Lammflor. 
mit Fleidverschlud. 
Fullung: rein 
gewaschene 
Schafschurwolle. 

80 x 80 cm 49 - 
\ 40 x 80 cm 25 - 

Lammflor- 

Einziehdecke 

einseitig Lammflor 
natur, mit 100% 
Schurwolle im Flor, 
135 x 200 cm. 89- 

Federkernmotratze 
PLAN PLUS 

Uberzeugende Quahtat 
aus vergutetem Bonnell- 
Federkern und dauer- 
elastischen Form- 
polstern Eine Traum- 
matratze zum Traum-^ <(iir ^ 
preis. Abholpreis,99* ;rrf,,< ^ 
mi -<4' i r * ■ K . *1* 

r <* , <> Vt, rj^nfanO- *.»♦»/*, <1 

. o o O 4 — 

S'V'L <* ■ O : •O' -. .. 

k \ ^ ^ > / 

*> / O'.^.V./ 

> ■ * ? V.-' v <C> V r * O <ƒ 

O ' T *•> v 'tv?> 

* v \ o H ; <;> ^ y 

; V /»' S: V O L ^ V \ <. > 

. o,*;.--- • 


F# 


KopfkissemP^i^ 

50 QlgTr e i nï w e i B e sM 


' '■ Luxusmatratze 
PLUS_ 


llll 


',A ? v 

- . -« s»' 


i ^ 0 V* '-**' ' ' t ^ . -*> ' 

""• <r. 
E.3 51 ^20 OJc ritif E uil 'un a'MIMI 
I^OOMongma! Entenfedenl 

esiiiitei* 


PIP 


aus vergutètem’Bonneli^ 
Federkem Formpolster : 
t aus Poiyatherschaum'. 
Bezüg* Winter.- 1 .Sommet. 
se'te mit Drell vèrsteppt-« 
Abhoipreis 149 - 


t . 

Federkernmatratze 
1III ll~ i n 

"Vérguteter Bonneii-5-Gang- -1 
Federke^n Luftdurchlassige 
^und temperaturausgieichen- 
■'de*Liegenachen fur Sommer 
und Winte^Abholpreis 1 99 - 


i dk$ 

u sii'iii ! ttffi hs: i«#r 


Karo’Steppbett BI 

135 x 200 cm, Füllung: 

100 % rem weides (1200 g) 
Hochbausch-Polyester. 35 - China 


. .. . ., v;: 

b . . v ».. v 

^ v. V . . NV .^ 
v'S)M«V’«*N^»Ax' y 


Hstr:0 


i. ^ :* l Lattenrostrahmen 

c nri a w 


100 x 200 cm. mit 


Metallrahmen und 


Federholzlatten 


Abhoipreis 49 


|H Federkernmatratze 

BIO BS’pTÜh 

Hervor-ragende Quahtat' 
durch Bonnefl-Federkern. 
—Mit khmaregulierender 
Schafwqhauf'age fur den 
Sommer uncTl 00~%^Baum- ; ' 
wollauflage fur den"wihter^ 
^ Beidseitig mit Drell 
versteppt. Abhoipreis 249.- iysHÏ: «ut Richlg. 
Dutaeldorf 
Julich 
Aktenhoven 
Atedorf 


Autotoahnkreuz 
Aechon / 
•us Richtg Hottend 


n 
^Abfahrt 

wertautenhetóe 


aus Richtg 
Belgian 
Eynatten 
Eu pen 


Original 

China-Teppich 

prachtvolles 
florales Dessin, 
100% reine 
Schurwolle, 
handgeknüpft 
ca. 

240x 170 cm 


Sie linden uns 


am bersten 


wenn Sie uber 


die Autobahn 


anfahren Ob aus 


Richtung 


Dus&eldort. Koln 


Belgien oder 


Holland immer 


Autobahnkreuz 


Aachen Rtchlung 


Aachen-Centrum 


die Abfahri 


Wurselen 


Verlautenheide 


Lattenrostrahmen 
RELAX PLUS 

100 x 200 cm, Kopf- und 
Fudteil verstellbar. mit Metall 
rahmen und Federholzlatten 
Abhoipreis 69 - 


Aus dem Studio für 

Frottee-Bademöntel 

im Kimono-Stil, in verschiedenen 
Umfarben. weid abgesetzt, 
in den Gröden S, M, L. XL. 

100 % Baumwolle, je 25 - 


I— 


und Stoffe 


Stoffe 

aus 100 % reiner 
Baumwolle, in vie¬ 
len aktuellen fri- 
schen Farben und 
Mustern. m den 
Breiten 140 cm 
und 160 cm, 
bereits ab 8.50 nr 


-Broichweiden Kaninsberg, 


am Autobahn-Kreuz Aachen - Tel. (0 24 05) 60 20 


Geschëftszeiten: 9.00-18.30 Uhr, Samstag 9. 

Langer Samstag 9.00-18.0C 


.00 Uhr, 
limburgs dagblad Vrijdag 6 januari 1989 # Pagina 


oostelijke mijnstreek TT* 


loscopen 


i 


• HEERLEN 

Royal: Willow. dag 18.15 en 21 uur. do 
Lm zo en wo ook 15 uur. Rivoli: Big. 
dag 19 en 21.30 uur, do tm zo en wo ook 
16 uur De Reddertjes. za zo wo 14.30 
uur Maxim: Scrooged, 19.15 en 21.30 
uur. do Lm zo en wo ook 15 en 17 uur. 
H5: Moonwalker. dag 14 en 19 uur. do 
t/m zo ook 16 uur. Who framed Roger 
Rabbit. dag 14 30 18 45 en 20.45 uur. do 
t/m zo ook 16.30 uur. Frank en Frey. dag. 

14.15 uur, do tm zo ook 16.15 uur. Pippi 
Langkous, dag. 14 uur. do t/m zo ook 16 
uur. Coming to America, dag. 14 18.45 en 
21, uur, do L m zo ook 16 uur. Die Hard, 
dag. 18.15 en 21 uur. Buster. dag. 21 uur. 
White mischief. dag 19.15 en 21.15 uur. 
©é Spiegel: A world apart, vrij Lm ma 21 
uur. 

«SCHAESBERG 

Autokino: Big Business, vrij Lm zo 20 
uur. Die hard. vrij Lm zo 22.15 uur Beet- 
iejuice. zo 18 uur. 

• MAASTRICHT 

M*bi: Willow. dag 14.30 en 21 uur, do 
Vin zo ook 18.30 uur De Reddertjes, do 
t/m zo en wo 14.30 uur. Coming to Ame¬ 
rica, dag 14 30 en 2115 uur, do Lm zo 
Ook 18.30 uur. The Milagro Beanfield 
SWr, do Lm zo 14.30 en 21.15 uur, ma Lm 
wp 21.15 uur. Big. dag. 14.30 en 21.15 
uur, do Lm zo ook 18.45 uur. Cinema- 
Palace: Moonwalker, do Lm zo 14.15 
16.45 en 19 uur, ma Lm wo 19 uur. U2, 
Rattle and Hum. dag. 21 30 uur Who fra- 
jned Roger Rabbit, do Lm zo 14 16.15 
J8.45 en 21.15 uur, ma Lm wo 18.45 en 

21.15 uur. Frank en Frey, do Lm zo 14 
uur Pippi Langkous, do Lm zo 16.15 
uur Action Jaekson. dag. 18.45 en 21.15 
uur Palace 2: Pomoprogramma. dag. 
doort. v a. 13.30 uur. zo v a. 16 uur Ciné- 
K: Spoorloos, dag 20 en 22.15 uur. Lu- 
mière: Distant voices. still lives. dag. 20 
uur Yeelen. dag 21 uur. Babette's feast, 
dag 22 uur Kinderfilmhuis Zoem: Pes- 
si en Illusia. zo 14 uur. 

• GELEEN 

Roxy: Willow, do Lm dl 20.30 uur. zo ook 
15 uur. Studio Anders: Beetlejuice, do 
Lm di 20 30 uur Bambi. zo 15 uur. 

• SITTARD 

Forum: Moonwalker. do Lm dl 20.30 
uur. zo ook 15 uur Coming to America, 
do Lm di 20 30 uur. zo ook 15 uur 


f ƒ exposities J 


• HEERLEN 

Welterfaof, Kennedylaan Werk van An- 
drë Offermans T m 15/1. open dag. 9-21 
uur Stadsgalerij, Raadhuisplein. Werk 
van Peter Wehrens. T m 8.1. open dl Lm 
vr 11-17 uur. za en zo 14-17 uur De Spie¬ 
gel. Akerstraat 40 Werk van Ingeborg 
Meulendijks. Tm 121. Thermenmu- 
seum, Coriovallumstraat 9. Jan Stuyt. 
Tm 8/1, open dl Lm vr 10-17 uur, za en zo 
14-17 uur. Signe. Akerstraat 82 a. Werk 
van Marianne Aartsen. Van 4/1 Lm 28/1, 
open wo Lm zo 14-17 uur. 

• HOENSBROEK 

• ABN-bank. Werk van Stan Caudron. 
Tm 15.1, open 9-16 uur. Bibliotheek, 
Pastoor Schleidenstraat 39 Werk van 
Nol Pepermans. Tot 15/1. open ma. wo 
en do 10-18 uur. di en vr 10-20 uur. 

• BRUNSSUM 

D’r Brikke-oave, Lindeplem 5a. Werk 
van Wim Meys. Van 8/1 Lm 29/1, open 
ma Lm vr 9.30-12.30 uur, 13.30-17 uur en 
10-21 uur, zo 14-17 uur 

• VOERENDAAL 

Gemeentehuis. Werk van Jacqueline 
Klinkers en Kees Verhoeve. T/m 31/1, 
open op werdagen 8.30-12.30 {di ook 
13 30-16.30 uur). 

• AMSTENRADE 

Galerie To Crijns-Beckers, Hoofdstraat 
58-60. Werk van Marlies Pneckaerts. 
Dorte Ahrenkiel en To Crijns-Beckers. 
T m 8/1, open do Lm zo 14-17 uur 

• SITTARD 

Venster, Steenweg 86 Werk van Hans 
Smeekes. Van 4/1 Lm 28/1. open do Lm 
za 12-17 uur. Kritzraedthuis. Werk van 
Jos Hameleers. T/m 7.1. open di Lm vr 
10-17 uur, za en zo 14-17 uur. Den Tem¬ 
pel. Gruizenstraat 27 Tempelschatten. 
489 nieuwe aanwinsten. T/m 22/1, open 
di Lm vr 10-17 uur. za en zo 14-17 uur. 
Galerie Zabawa, Ophoven 183. Schilde¬ 
rijen van René Reynders Van 8/1 Lm 4/2 
en van 13/2 t m 26/2 Open woe Lm vr 16- 
20 uur, zo 14-17 uur 

• GELEEN 

Maaslandziekenhuis. Werk van Osabel 
Langen Tm 311 

• MAASTRICHT 

Bonnefantenmuseum. Accademia. ba¬ 
siscollectie T m 8/1 Het postmoderne. 
Tm 3/2. Open di tm vr 10-17 uur, za en 
zo 11-17 uur. Galerie Schuwirth en Van 
Noorden, Rechtstraat 64. Werk van Ma- 
rijke Stultiens, Marco Junen, Guusje 
van Noorden en Gerrad Schuwirth. T/m 
10/1, open wo Lm za 14-18 uur, do 14-20 
uur. Galerie Felix, Wijcker Brugstraat 
16. Werk van Josee Lips-Bessehnk. Van 
6/1 Lm 28/1. open ma Lm za op winkeltij¬ 
den- Galerie Artisart, Grote Gracht 43. 
Werk van Will Eggen. T/m 8/1 Werk van 
Jean Kamps. Van 121 Lm 19/2, open do 
Lm zo 13 30-17 30 uur, do tot 20.30 uur. 
Galerie Fah, Brusselsestraat 80. Werk 
van Sam Parabirsmgh T/m 121 Kleur 
en ets. Van 6/1 t/m 4/2. open do Lm zo 13- 
17 uur Perroengalerie. Vrijthof 35. 
Werk van Henk Speth en Mieke De- 
nckx. Van 7/1 Lm 10/2. open woe Lm za 
13-18 uur of op afspraak. Galerie Anny 
van den Besselaar, Tafelstraat 6 Werk 
van Mike van den Besselaar. T/m 15/1, 
open do Lm zo 11-17 uur. Galerie Dis, 
Tafelstraat 28, Werk van Hans Giesen. 
T/m 22/1. open wo Lm zo 13-18 uur. Ka¬ 
mer van Koophandel, Het Bat 2. Werk 
,van Franscz Witte. T/m 121, open ma 
Lm vr 8.30-16 uur 

• VAALS 

Kopermolen, Van Clermontplein 11. 
Wat aarde bewaarde, archeologische bo¬ 
demvondsten. Permanente expositie. 
Open za. zo 14-17 uur Kopermolen, Von 
Clermontplein 11 Werk van Dons Bec- 
ke T m 8.1, 


Regioredactie 
Oostelijk Zuid-Limburg 

Voor klachten 
over bezorging 

S 045-739881 

Kantoor Heerlen 

« 045-739284 

Wim Dragstra 

® 045-710317 

Emile Hollman 

® 045-422345 

Hans Rooijakkers 

® 045-714876 

Hans Toonen, chef 

S 045-425335 

Richard Willems 

® 04406-15890 

Kantoor Kerkrade 

® 045-455506 

Joos Philippens 

« 04455-2161 


Verwerken nota’s 
specialisten blijft 
grote uitzoekerij 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Na de aanvankelij¬ 
ke warboel toen de specialisten 
ineens iedere ziekenfondspa¬ 
tiënt een rekening mee moesten 
geven (gevolg van in 1987 begon¬ 
nen conflict met het ziekenfond¬ 
sen) heerst nu in de poliklinie¬ 
ken van het Heerlense De Wever- 
ziekenhuis relatieve rust. 

*Het onbegrip en de scheldwoor¬ 
den hebben bij de vaste patiën¬ 
ten weer plaats gemaakt voor de 
dagelijkse routine. De specialis¬ 
ten staken ook allang niet meer. 
Maar achter de schermen moe¬ 
ten de administraties op volle 
toeren werken. 

De betaalwijzen bij de verschil¬ 
lende specialisten lopen nogal 
uiteen. Bij chirurgie, longziek¬ 
ten, interne ziekten en hart- en 
vaatziekten krijgt de patiënt na 
behandeling de rekening thuis¬ 
gestuurd, terwijl men bij oog¬ 
heelkunde, orthopedie en reu¬ 
matologie toch wel graag contan¬ 
te betaling ziet. 

De reden hiervoor is dat de 
meeste patiënten bij deze laatste 
poliklinieken meestal slechts 
één of twee keer behandeld wor¬ 
den, waardoor de controle veel 


moeilyker is. Ook gaat het hier¬ 
bij om relatief kleine bedragen. 


Hartpatiënt 


Een hartpatiënt daarentegen is 
meestal een ’vaste klant’, die na 
verloop van tijd persoonlijk aan¬ 
gesproken kan worden. „Daarbij 
zijn we overigens wel voorzich¬ 
tig”, verzekert een medewerk¬ 
ster: „Want teveel opwinding bij 
de hartpatiënt is ook weer niet 
goed...” 

Er zijn drie ’hoofdstromingen’. 
De patiënt wordt dringend 
(’maar steeds vriendelijk’) ver¬ 
zocht om contant te betalen. Of 
hij krijgt een rekening. Of er kan 
een handtekening ter ’cedering’ 
worden gezet. Deze zogenaamde 
akte van cessie hanteert men on¬ 
der meer bij neurologie en bij de 
röntgenafdeling: de patiënt on¬ 
dertekent in dit geval een verkla¬ 
ring waarmee hij de specialist 
machtigt het ziekenfondsgeld te 
innen. Daar komt dan een deur¬ 
waarder aan te pas. „Deze proce¬ 
dure is zowel voor ons als voor de 
patiënt gemakkelijk. Dure oplos¬ 
sing? Welnee, dat kost ons 600 
gulden per maand. Een incasso¬ 
bureau inschakelen is duurder”, 
aldus dr Lamers. 


Kerkradenaar krijgt vier maanden 

Zware straf 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Een radiopiraat uit 
Kerkrade is gisteren in Heerlen 
door politierechter mr G. Hermes- 
dorf veroordeeld tot een gevange¬ 
nisstraf van vier maanden. De man 
kreeg deze forse straf niet alleen 
omdat hij in juni van dit jaar met 
een zender illegaal in de lucht was, 
maar ook omdat hij vanaf 1982 jaar¬ 
lijks betrapt werd op het illegaal uit¬ 
zenden. Bij de eerdere veroordelin¬ 
gen had hij te horen gekregen dat 
bij herhaling de rechter hem een 
half jaar zou opsluiten. De rechter 
toonde zich wat minder streng. Hij 
veroordeelde de hardleerse hob¬ 
byist tot vier maanden cel. 

Twee opsporingsambtenaren peil¬ 
den op vier juni de illegale zender. 

Eén van hen herkende de stem van 
de Kerkradenaar. Nadat ze de poli¬ 
tie hadden gewaarschuwd, vielen ze 
de woning binnen en troffen er nog 
warme voedingselementen en een 
eveneens warme ventilator aan. Bo¬ 
vendien lag in zijn huis de grammo¬ 
foonplaat ’Vuile huichelaar’ van Re¬ 
né de Haan. Dat lied hadden ze even 
tevoren in de uitzending gehoord. 


Opnemen 


De verdachte beweerde dat hij 
grammofoonplaten aan het opne¬ 
men was. Hij verklaarde niet te we¬ 
ten hoe de zendapparatuur die de 
ambtenaren in een kast vonden, in 
zijn huis terecht was gekomen. Ook 
over de uitzending wist de Kerkra¬ 
denaar iets te vertellen: het kwam 
volgens hem regelmatig voor dat 
andere piraten zijn programma’s 
van vroeger hadden opgenomen en 
die de ether in slingerden zonder 
dat hij het zelf wist. 

Een der PTT-opsporingsambtena- 
ren die als getuige-deskundige ter 
zitting aanwezig was, zei dat hij iets 
dergelijks in zijn elfjarige carrière 
nog nooit had meegemaakt. 


Simpelveld 


mey 'i i- m 

I 


I - 


' ■'“//'; S j \ //'£,/ 

/ ■ v v' ■ ' v ," - ■', # De specialisten staken allang niet meer. De absolute rust zoals op deze archieffoto heeft 
weer geplaatst gemaakt voor het bekende beeld van poliklinieken met volle wachtkamers. 

(Archieffoto) 


Verwarring 


Maar stel dat de patiënt na een 
röntgenfoto naar de polikliniek 
reumatologie moet. „Dan komen 
de mensen hier binnen met de 
vraag waar ze moeten tekenen. 

Leggen wij hun uit dat zoiets hier 
niet kan, dan levert dat verwar¬ 
ring op”, verklaart administratri¬ 
ce Babs Slangen. Zij voelt zich 


overigens nogal tekort gedaan 
door de uitspraken van de AZM- 
directie, vorige week in deze 
krant. 

„We helpen écht zoveel mogelyk 
en dat is met name nodig bij 
oudere mensen, die al dertig jaar 
ziekenfondspatiënt zijn. Vaak 
denkt men dat alles achter de rug 
is wanneer ze het geld van het 
AZM op de bankrekening heb¬ 
ben”, vertelt Slangen. 


Het is een hele uitzoekerij voor 
de administraties, die naar ver¬ 
luidt de nodige overuren kost. 
„Ik wel er op wijzen dat we hier 
regelmatig met oude besjes de 
giro-afschriften zitten ha te plui¬ 
zen om te kijken waar de fout 
zit”, betoogt administratrice 
Slangen, die, net als haar colle¬ 
ga’s, midden tussen de strijden¬ 
de partijen in zit. Met mappen 
vol rekeningen. 


door gemma wildenberg 


• Jared Rushton en Tom 
Hanks in de verrassend 
plezierige komedie ’Big’. Volgens officier van justitie mr 
L. Ummels deugden de ontkennin¬ 
gen van de Kerkradenaar van geen 
kant. „Op 27 juli ’87 werd hij veroor¬ 
deeld tot een voorwaardelijke ge¬ 
vangenisstraf van zes maanden. Dat 
was de laatste waarschuwing.” De 
officier eiste vier weken cel voor de 
uitzending in juni en de tenuitvoer¬ 
legging van de zes maanden voor- 
waardelyk, alsmede de inbeslagna¬ 
me van de zendapparatuur. 

Luchtvaart 

Advocaat mr J. Goltstein liet zich 
daarop ontvallen dat zeven maan¬ 
den wel erg veel was: „Het gaat hier 
toch niet om een halsmisdrijf. Elk 
gevoel voor verhoudingen is zoek”, 
aldus de raadsman. 

Reden voor mr Hermesdorf om de 
opsporingsambtenaar te verzoeken 
de ernst van het illegaal zenden uit¬ 
een te zetten. 

Deze liet weten regelmatig door 
Eurocontrol en Airport Maastricht 
te worden gebeld omdat er muziek 
te horen is op de luchtvaartband. 
„Soortgelijke zenders als die van 
deze verdachte kunnen storen tus¬ 
sen 108 en 116 megahertz. En juist 
op die frequentie zitten de naviga- 
tie-bakens van de luchtvaart. Die 
moeten goed functioneren om de 
veiligheid voor het luchtverkeer te 
garanderen”, aldus de getuige-des¬ 
kundige. 

„Er moet iets ziekelijks aan de hand 
zijn met mijn cliënt”, concludeerde 
de advocaat na de uitleg van de des¬ 
kundige. „Het is een soort neurose 
als je voor zenden een celstraf ris¬ 
keert.” Hij verzocht de politierech¬ 
ter de voorwaardelijke straf niet ge¬ 
heel ten uitvoer te brengen. 

Mr Hermesdorf gaf aan dat verzoek 
gehoor, en veroordeelde de man tot 
vier weken cel. Verder moet de man 
de helft van zijn voorwaardelijke 
straf nog uitzitten. De proeftijd voor 
de overige drie maanden voorwaar¬ 
delijk verlengde hij met een jaar. De 
man is zjjn zender kwyt. 


BUSTER/ENGELAND 1988 

Regie: David Green; met: Phil 
Collins, Julie Walters, Larry 
Lamb e.a. In: H5 Heerlen. 

De Grote Treinroof van 1963 in 
Engeland heeft bij zeer veel men¬ 
sen nog lang tot de verbeelding 
gesproken. De omzwervingen 
van het brein achter de overval 
op de posttrein, de na een veroor¬ 
deling tot 30 jaar uit de gevange¬ 
nis ontsnapte Ronald Biggs, en 
de lang gezochte Ronald ’Buster’ 
Edwards werden in de pers 
breed uitgemeten. Over de lotge¬ 
vallen van de laatste gaat ’Bus¬ 
ter’, met popzanger Phil Collins 
in de hoofdrol. 

Buster Edwards is in 1963 een 
werkloze die met zwangere 
vrouw en dochtertje in een naar¬ 
geestige huurkazerne in Londen 
woont. Hij houdt zichzelf en zijn 
gezin in leven met de opbrengst 
van kruimeldiefstalletjes, tot zijn 
kompaan Ronald Biggs plannen 
uitbroedt voor die éne grote slag, 
die aan alle misère een eind zal 
maken: beroving van de post¬ 
trein van Glasgow naar Londen, 
met aan boord een gigantische 
lading oude bankbiljetten ter 
waarde van 14 miljoen gulden. 
Scotland Yard is de gelegen - 
heidsbende al gauw op het spoor 
en rekent de een na de ander in. 
Buster en zijn familie weten zich 
nog geruime tijd schuil te hou¬ 
den op het platteland, maar als 
hun ook daar de grond onder de 
voeten te heet wordt vluchten ze 
naar Mexico. Het luxe-leventje in 
Acapulco bevalt de Edwards 
maar matig. Als typische xenofo¬ 
bische Britten missen ze Good 
Old England al snel. Ze spreken 
de taal niet, lusten het eten niet, 
en begrijpen niet dat er met al 
hun geld niet eens een biefstuk 
met friet te krijgen is. Vooral 
Buster’s vrouw (Julie Walters) 
kan niet wennen, en alle geld van 
de wereld kan daar niets aan ver¬ 
anderen. Tot verbijstering van 
Buster gaat ze met haar doch¬ 
tertje terug naar huis en haar 
moeder. 

Zonder zijn familie heeft het le¬ 
ven voor Buster geen zin meer en 
ook hij besluit terug te gaan naar 
Engeland, en zijn straf op de 
koop toe te nemen. 

Wie uit het bovenstaande de con- 


klein journaal 


clusie trekt dat ’Buster’ zwaar- 
op-de-hand is vergist zich. Hoe¬ 
wel het verhaal tragisch genoeg 
is, valt er genoeg te (glim)lachen, 
en dan vooral om het gedrag van 
die toch altijd wat rare Britten in 
het buitenland. Phil Collins mag 
als acteur een ontdekking heten. 
Hij zet een in alle opzichten ge¬ 
loofwaardige ’Buster’ Edwards 
neer. 

BIG/VS 1988 

Regie: Penny Marshal; met: 
Tom Hanks, Jared Rushton, Eli- 
zabeth Perkins e.a. In: Rivoli 
Heerlen. 

Elke dertienjarige verzucht wel 
eens „Ik wou dat ik groot was!". 
Zo ook Josh Baskin, en hij uit 
zijn wens bij een vreemde wens- 
machine op de kermis. Als hij de 
volgende morgen wakker wordt 
schrikt hij zich wild van het vol¬ 
wassen gezicht dat hem vanuit 
de spiegel aankijkt en vlucht het 
huis uit. Geholpen door zyn 
vriendje Billy (Jared Rushton) 
duikt Josh (Tom Hanks) voorlo¬ 
pig onder in New York, tot er een 
identieke machine gevonden is 
om hem terug te wensen in zijn 
eigen lijf. 

Omdat er toch geleefd moet wor¬ 
den neemt Josh een baantje aan 
bij een speelgoedfabriek. Daar 
maakt hij in no-time carrière, 
omdat hij zo goed aanvoelt wat 


verenigingen aan deel. De zaal gaat 
om 19.30 uur open. 


kinderen van speelgoed ver¬ 
wachten; veel beter dan alle 
knappe koppen van het manage¬ 
ment samen. Zijn salaris groeit 
navenant en hij kan verhuizen 
van het goedkope hotelkamertje 
naar een riant appartement, dat 
hij als een droom-jongenskamer 
inricht. 

Op kantoor trekt hij de aandacht 
zijn collega Susan (Elizabeth 
Perkins), die valt op zijn kinder¬ 
lijke frisheid. Josh mag dan wel 
het uiterlijk van een vijfendertig- 
jarige hebben, hij blijft dertien, 
en als Susan na het personeels¬ 
feest voorstelt te blijven slapen, 
deelt hij vrolijk zijn stapelbed 
met haar, maar dat was nou ook 
weer niet de bedoeling. Groot 
zijn is toch moeilyker dan je 
denkt, en Josh krijgt heimwee 
naar zijn familie. 

Het thema oude-geest-in-een- 
jong-lijf-en-omgekeerd lijkt een 
rage te worden. Eerder dit jaar 
waren al ’Like father, like son’ 
(vader en zoon) en T8 Again’ 
(grootvader en kleinzoon, zelfs) 
te zien. Van deze drie is ’Big’ ver¬ 
reweg de leukste. Dat dankt de 
film vooral aan het onnadrukke¬ 
lijke en natuurlyke spel van Tom 
Hanks als Josh. Hanks actéért 
niet, hij laat de lichaamstaal van 
een dertienjarige het werk doen. 

Dat het verhaaltje dan misschien 
wat flauw en voorspelbaar is, 
neem je op de koop toe. 


Schaesberg 


weekendagench • De schaakclub Het Kasteel 
houdt zaterdag vanaf 14.00 uur een 
open schaakmiddag in het Jeugd¬ 
centrum aan de Irmstraat. Men kan 
er schaken met clubleden en met 
computers. Bovendien kan men 
deelnemen aap een simultaan. 

• Het Kindervakantiewerk houdt 
vanavond een kerstboomverbran¬ 
ding aan het einde van de Stamp- 
straat. 


oostelijke mijnstreek S redactie: 739282 \ Brunssum 


Jabeek 


hold aan de Valkenburgerweg 72. 

• De harmonie T.O.G. Welten, die 
dit jaar 70 jaar bestaat, houdt zater¬ 
dag vanaf 20.00 uur een bijzonder 
nieuwjaarsconcert in de St. Marti- 
nuskerk. Medewerking verlenen 
het Kon. Heerlens Mannenkoor St. 
Pancratius, en de harmonie Flos 
Carmeli. Entree gratis. 

• Spaarclub ’Os Ströatje’ houdt 
vanavond vanaf 21.00 uur een toep- 
toemooi in café Teerling te Welten. 


Hoensbroek 


• De fanfare St. Caecilia haalt za¬ 
terdag oud papier op. 

• Wie spullen te missen heeft voor 
de rommelmarkt, kan deze zaterdag 
buiten klaarzetten. Ook kan men 
bellen naar S 2858 of 2299. 


Voerendaal 


# Zondag zijn alle Hoensbroekse 
ouderen en alleenstaanden weer 
welkom op het koffie-uurtje, dat 
van 14.00 tot 16.30 uur gehouden 
wordt in dienstencentrum De Kof¬ 
fiepot. 

• De harmonie St. Cecilia houdt 
zondag vanaf 14.30 uur in zaal Ami- 
citia een nieuwjaarsconcert. Toe¬ 
gang gratis. 


# De expositie van Wim Meys in de 
Brikke-oave wordt zondag om 20.00 
uur officieel geopend. De expositie 
duurt tot 30 januari. 

• De Unie BLHP houdt maandag 
om 20 uur in gemeenschapshuis De 
Kepper een thema-avond over CA 
O’s. Gespreksleider is de heer M. 
Fransen. 


Nuth 


Landgraaf 


Heerlen 


• Het NIVON Zuid Oost Limburg 
houdt zondag van 10.00 tot 13.00 uur 
nieuwjaarsreceptie in lokaal Eik- 


• Op zaterdag 7 en zondag 8 januari 
brengt de Voerendaalse toneelver¬ 
eniging, onder regie van Wil Maas- 
sen, de dialectklucht ’D’r Sjmoeke- 
leer’ (De smokkelaar) door Leo Das¬ 
sen. De uitvoeringen in het Voeren¬ 
daalse ’Laurentiushuis’ beginnen 
beide avonden om 20.00 uur. Entree 
is f 6,-. In de voorverkoop (bij Rabo¬ 
bank en café In de Kroon) en voor 
bejaarden f 4,-. 


Kerkrade 


• In het Wijngrachttheater wordt 
zaterdag om 20.00 uur voor de zesde 
keer de openbare slotuitvoering ge¬ 
houden van de Kerkraadse Jeugd 
Play In. Er nemen ruim 100 muzi¬ 
kanten uit 10 Kerkraadse muziek- 


# In het Grandtheater, Kerkberg 4 
te Waubach wordt zondag om 16.00 
uur een neiuwjaarsconcert verzorgd 
door het mannenkleinkoor Koor 
'72. Entree vijf gulden. 

• De vereniging van computerge¬ 
bruikers houdt vanmiddag om 13.00 
uur een demo-middag in de O.L. 
Vrouweschool aan de Lindesttraat 
in Ubach over Worms. Voor infor¬ 
matie: André van Sint Feijth, 
S 045-313717. 


Merkelbeek 


APOTHEKEN 


De avond-, weekend- en zonds 
diensten beginnen op vrijdagaV< 
en eindigen de volgende week v 
dagochtend om 8.30 uur. 
BRUNSSUM. Bel TIGH S 71140 
HEERLEN. Ritzen, Stationstf 
24b,S 713269. 

B.g.g. TIGH S 711400. I 

LANDGRAAF. Landgraaf, PaS* 
6 Schaesberg, ® 321967.V 
spoedgevallen dag en nacht bed 
baar. 

KERKRADE - EYGELSHOV 

Schönefeld, Hoofdstraat 2 Kerli 
de, S 452523. 

KERKRADE-WEST. Kerkrt 
West, Akerstraat 79, S 415440. V 
spoedgevallen dag en nacht 
opend. Snijders Kerkrade w 
Kampstraat 114, S 420777. Dal 
nacht geopend. 

BLEIJERHEIDE. Bleijerheide, 
Bleijerheidestraat 52, ® 460923. 
terdag van 10.30 tot 16.00 uuf 
zondag van 12.00 tot 13.00 uur 
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spC 
gevallen dag en nacht geopend. 
SIMPELVELD - BOCHOL 
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Sim 
veld, ® 441100. Zaterdag van 1* 
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 
15.00 uur. Voor spoedgevallen 
men terecht van 22.00 tot 22.30 A 
HOENSBROEK. Janssens, 
venderstraat 90, ® 225677. 
NUTH. Voor spoedgevallen ei 
apotheek (bgg TIGH S 711400). 

TIGH - HEERLEN. 

® 711400 

(Informatie over avond- en w 
einddiensten van artsen, tan 
sen, apothekers en het Gr 
Kruis.) j 


GROENE KRUIS 


HEERLEN. Wachtdienst 
spoedgevallen tijdens avond , 
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Wej 
enden 24 uur doorlopend ® 711* 
Werkdagen, tijdens werkun - 
S713712. , 

NUTH - VOERENDAAL - SIMP* 
VELD. Wachtdienst voor spoed» 
vallen ® 04405-2995. , 

BRUNSSUM - SCHINVELD 
BEEK. Wachtdienst voor spoed! 
vallen ® 259090. w 

HOENSBROEK - MERKELBE®’ 
BINGELRADE. Wachtdienst v* 
spoedgevallen ® 225588. . 

KERKRADE. Voor spoedgeval 
is de dienstdoende verpleegkui' 0 
ge bereikbaar onder S 462222. 

EYGELSHOVEN - LANDGRAj 
Wachtdienst voor spoedgeval 1 * 

S 323030. ^ 

ARTSEN _^ 

HEERLEN. Voor spoedgevajj 
TIGH (brandweercentrale) be^ 

S 711400. 

BRUNSSUM - HOENSBROJU 

Voor spoedgevallen eigen huis*]), 
bellen. J * 

KERKRADE-WEST. Voor sV<n !J 
gevallen eigen huisarts bellen. u 1* 
SCHIMMERT. Voor spoedgeval" ft 
eigen huisarts bellen. « d 

KERKRADE-OOST. Tot zatetf g 

12.00 uur vlg. telefoonbeantwoor® ^ 
van eigen huisarts. Van zatef? 
12.00 uur tot zondagmorgen jv ^ 
uur Goebbels, Bosweg 28 Eygd 5 5 
ven, ® 351464. Van zondagmorlj d 
10.00 tot maandagmorgen 8.00 'jjl 1, 
Vluggen, Bleyerheiderstraat \ 

SIMPELVELD - BOCHOLTZ. f 

ne, Dr. Ottenstraat 48, S 440333') * 
SCHAESBERG. Zaterdag < 
Pasweg 97, ® 311322 en zon^J \ 
Eussen, Brikkebekker 2, ® 320^3 } 
UBACH OVER WORMS - NI* , 
WENHAGEN. Eigen huisarts * , 

VOERENDAAL. Praktijk j 

huisplein 4 S 751322. * 

a < 

Patiënten gezondheidscen^ i 

Hoensbroek-Noord kunnen dal 1 
nacht bellen, ® 214821. > 


TANDARTSEN 


• Prins René I van Groot Schaes¬ 
berg houdt zondag van 11.11 tot 
13.11 uur receptie in zaal Het 
Streeper Kruis. • De toneelvereniging St Donatus 
voert zondag om 20.00 uur in zaal 
’Griezegrubbe’ de dialektklucht 
’Zo’ne Kabeijer’ op. 

• Duivenvereniging ’De Lucht- 
gids’ houdt komende zondag een 
duivenshow in lokaal Hamers. Inzet 
is van tien tot twaalf. Opening show 
om drie uur. 


• Omdat de huidige leidster in bly- 
de verwachting is, zoekt het bestuur 
van de peuterspeelzaal ’t Pieëpelke 
in Merkelbeek naarstig naar een 
nieuwe leidster. Voor meer informa¬ 
tie: mevrouw Schepers, 04492-4985. 


SOS-HllLPDIENST _ 


Dag en nacht bereikbaar, ® 71- 

Geslachtsziektenbestrijding: 
24-uurs infolijn S 740136. 
Papegaai | 
bezweken 

MAASTRICHT - De Amazonrff 
pegaai die dinsdag door een 
trichtenaar ernstig werd mis ^ 
deld, heeft de aanslag niet ° $ 
leefd. De zorgen van dierenan*^ 
politie ten spijt is de vogel $ 
bezweken aan de verwonding eI 
hij kreeg toegebracht. , g f 

De exotische vogel werd door ^ 
meentepolitie van Maastricht Kypl 
slag genomen nadat de Stu: ^ 
Dier in Nood de papegaai had 
haald. Tegen de bezitter van <* ^ 
gel die het dier in een 
woede had toegetakeld is P 
verbaal opgemaakt. Clubbestuur reageert 


geschokt en stelt onderzoek in 


I j ** • - i 

■ Hans Kraay jr. 

.1 11 l # _jI \T 4 r< 

imburas Dagblad beschuldigt NAC 
«RSHiiMKï» $van dopinggebruik 


>>' ‘y ' v »>" ~ /f 

. 

■ ■ •• •. ■ 

' 
Van onze verslaggever 


Éj| \ 

? “■ 

ir * ♦ *.m k 

•W A* \ W ’ 


S -r-" •■ • ■• 5 

''//' •'••.. 

's." v 

■ :■ 
' f: <j$ 


BREDA - „Wat ben ik toen toch een 

ontzettende idioot geweest”. Hans Johnny Dusbaba was in dezelfde 
Kraay jr. kan zich nóg wel voor de periode een ploeggenoot van Kraay 


leen valt nu iedereen over die passa- jaar geleden hoeven aan te trekken, 
ges over doping”. Niettemin vat het huidige bestuur 

de zaak erg hoog op en wordt ge- 
Johnny Dusbaba was in dezelfde schokt gereageerd. 


kop slaan. En het is maar de vraag of bij NAC. De ex-Ajacied woonde Dat blijkt uit de woorden van Jop 
de ’schopper’ van weleer zichzelf toen in België. Volgends Kraay was Messbauer, het enige bestuurslid 
niet definitief uitgerangeerd heeft hij het die ’het spul’ meenam naar dat niet voor vakantie of zaken in 
na uitlatingen in het weekblad de trainingen en de wedstrijden, het buitenland vertoeft: „Ik heb 

Kraay: „Gelukkig geeft Johnny dat eens her en der naar collega-be- 


niet definitief uitgerangeerd heeft 
na uitlatingen in het weekblad 
Voetbal International over doping¬ 
gebruik in zijn NAC-periode. Zes 
jaar geleden degradeerde NAC van 
de ere- naar de eerste divisie. Hans 


nu zelf ook toe. Het spul kun je in 
België vrij gemakkelijk krijgen. Ik 


stuursleden gebeld, maar dit muisje 
heeft nog wel een staartje. Onze 


Kraay was er bij en zegt over die tijd noemen. Johnny doet dat kennelijk 


wilde de naam van de verzorger niet naam is bezoedeld en geen enkel be- dat er bekertjes vloeistof klaarston 
den met een andere, dan gebruike 


wel en zegt zelfs dat hij in opdracht 
van Geert van der Wiel heeft gehan- 


lijke, inhoud en kleur. „Dronk je de ld. Dat weet ik niet, maar het zal 
dat, dan wist je nauwelijks meer wat best wel”, 
je deed of kon je het je niet herinne¬ 
ren”, zegt hij nu, nadat hij de eerste Van der Wiel is deze dagen overi- 
reacties op het interview al over zich gens niet bereikbaar voor commen- 
heen heeft gekregen. taar. Hij is als tegenwoordige ver¬ 

zorger van het in degradatienood 
Een dag nadat VI het geruchtma- verkerende Willem II met de selec- 


kende vraaggesprek met Kraay jr. tie 


trainingskamp 


heeft gepubliceerd, neemt de tegen- Frankrijk vertrokken. Van der Wiel 
woordige Eindhoven-speler geen , s jaren verzorger in Breda geweest, 
enkel woord terug van de afgedruk- meldde zich ineens bij NAC ziek en 


\J T teksten in het voetbalweekblad, dook vorig seizoen in Tilburg op. 


Wel is er in die 24 uur al wat twijfel 
bij hem binnen geslopen. Kraay: 
„Ze vroegen me of ik eens wilde ver- 


Zodat op dit moment bij NAC, dat 
de afgelopen jaren niet alleen de se- 


.. ... _ . ■ * r\nr\ a in r ustig speelde en zo weinig kaarten pend wijzigde, nog weinig mensen 

Vrijdag 6 januari 1989 • Pagina 19 kreeg. Dat heb ik eerlijk verteld, al- z i c h de eventuele toedracht van zes 


Barcelona steekt Real de loef af met bod van 24 miljoen 

’ S paanse oorlog ’ 
om Ronald Koeman 


stuurslid zal dat zo maar accepte¬ 
ren. We hebben maandag bestuurs¬ 
vergadering en zullen ons bezinnen 
over een onderzoek of rapportage. 
Afhankelijk daarvan zullen we 
eventueel maatregelen nemen. Te¬ 
gen Kraay of tegen wie dan ook”. 

Twee van de betrokkenen uit die 
tijd, zijn trainer Jo Jansen en speler 
Hans van den Dungen. Jansen is nu 
oefenmeester van het ambitieuze 
Vlissingen en Van den Dungen de 
enige nog overgebleven NAC-speler 
uit die periode. Van den Dungen: 
„Ik heb nauwelijks trek om te rea¬ 
geren op de woorden van Hans 
Kraay. Die zijn voor Hans’ eigen re¬ 
kening. Ik wil alleen zeggen wat ik 
toen heb meegemaakt en dat zijn in 
feite heel onschuldige zaken”. 

„Als de r in de maand was, konden 
we, op vrijwillige basis, bruistablet- 
ten nemen. Normale vitaminenta¬ 
bletten, niets bijzonders en niks 
geen doping. Ik ken zelfs het merk, 
omdat het wikkeltje er altijd heel • Hans Kraay jr. zorgde voor veel opschudding met zijn aan¬ 
tijgingen over doping. 

Oud-Ajax-voorzitter ten dele verlamd 

Ton Harmsen geveld 
door herseninfarct 


Van onze sportredactie 


openlijk werd afgehaald, we ston- AVENHORN - De voormalige 
den er zelf met de neus bovenop. Ajax-voorzitter Ton Harmsen blijkt. 
Het heet Supradine en er zitten vita- naar nu pas bekend is geworden, op 
minen a, b, c, d en e in of zoiets. Je oudejaarsdag in zijn woning in 


J Van onze verslaggever " 

’^AHCELONA - Ze spreken Zeven miljoen 
jjp naam nog verkeerd uit, die \.. 

>kt zoiets als Kowéjman, VOOr CrUljjl 
■ *«*ar verder weten de Span- 

joelen zo ongeveer alles van BARCELONA - Johan Cruijff 
J°hald Koeman. Althans dat zou reeds een akkoord hebben 
*hken ze, de lezers van de vijf bereikt met Barcelona-praeses 

Qap ö i; ; , ’ . ••_, Nunez. Nunez bood de Nederlan- 

11^J~ 'yks verschijnende sportr der een sa iaris van 400.000.000 

1 j/ a hten in Madrid en Barcelo- peseta’s voor twee seizoenen, I 
.-.En zelfs de mensen die de een slordige zeven miljoen gul- 
^uzere algemene dagbla- den. Daarmee wordt Cruijff zon- 
kopen, zeker die in Barce- der twijfel de best betaalde voet- 

baltramer ter wereld. Cruijff zelf 
kfcp J wor< ^ en minimaal d ie reageerde nogal laconiek op het 
|j yPer week op de hoogte ge- aanbod. „Een overdreven be- 
. Oden van de verloving tus- drag. Geen voetballer ter wereld 
ij b Voetbalclub Barcelona en is zo’n salaris waard. Een trainer 
libero van PSV Een ding dus ook niet, want die heeft zelfs 
allen, lezers en kranten, «een beslissctie invloed op het 

het huwelijk wordt bin- resultaat ' _ 

v ^kort gesloten, op een basis 

" miljarden peseta’s. aartsriV aal nog wat verder op te 

het de Koeman-gekte, die schroeven. En die ligt al op een be- 
^"^nierhand de Cruyff-aanbid- hoorlijk niveau. Volgens enkele in- 
begint te verdrijven. De laat- gewijden zou Koeman de club van 
(<l e ’ c * ie zijn bijnaam van El Salvador Cruijff in totaal zo’n 1,3 miljard pe- 
r edder) het laatste halfjaar in se ta’s (24 miljoen gulden) kosten: 
^elona aardig heeft waarge- dik 16 miljoen gulden voor de trans- 
st^kt, kan in de Catalaanse hoofd- f er e n de rest voor het contract van 
helemaal geen kwaad meer v j er seizoenen. 

^ h. Als de trainer nou ook nog 
{j*tald Koeman kan bewegen naar 
j^.^lona te komen, dan ziet het 

hjj h e k al oude tijden herleven, Het tweede front is dat van de ver- 
tien jaar nadat diezelfde kiezingen, komend voorjaar, die het 
met Rinus Michels en Johan bedrijf FC Barcelona een nieuwe 
h. s kens in Barcelona voor sfeer voorzitter moeten brengen. De hui- 
'Su ccess ynrtrrie dige 'presidente’, José Luis Nunez, 

V zorgue. st | lt zich opnieuw kandidaat maar 

gte° r de Catalanen is er inmiddels heeft voor het eerst in zijn tienjarige 
Uw 1 betere voetballer ter wereld bewind met serieuze tegenstand te 


aartsrivaal nog wat verder op te kon ze nemen en zelf je bekertje vul- Avenhorn te zijn getroffen door een 
len”. herseninfarct. De 64-jarige Harmsen 

is sindsdien aan de linkerzijde van 
Woorden van gelijke strekking bij zijn lichaam verlamd, zo liet zijn 
Jo Jansen, die ook nauwelijks zin echtgenote gistermorgen weten, 
heeft zich de materie aan te trekken. Vooralsnog is onbekend of de ver- 
„Ik denk dat Hans Kraay zich een lammingen van blijvende aard zijn. 
beetje schoon wil praten voor zijn De ex-praeses wordt thuis ver- 
gedrag, dat die tijd natuurlijk alle pleegd. 
perken te buiten ging. Het is alleen 

vervelend dat er nu dingen in een Een infarct is een storing in de 
kwaad daglicht worden gesteld, die bloedsomloop, waarbij adertjes 
er volgens mij niet eens zijn ge- worden afgesloten en een bepaald 
weest. In de kleedkamer, waar ik bij gedeelte van in dit geval de herse- 
ben geweest, is in elk geval nooit nen geen bloed krijgt. Het gevolg 
iets gebeurd, dat weet ik zeker. We daarvan is dat weefsel afsterft, 
namen bruisjes, meer niet, onschul- Stress zou één van de oorzaken van 


iets gebeurd, dat weet ik zeker. We daarvan 


namen bruisjes, meer niet, onschul- Stress zou één van de oo 
dige tabletten met vitaminen, niet een infarct kunnen zijn. 
alleen vóór een wedstrijd, maar ook 
wel na een training of ’s zondags na 


zeggen omdat hij herhaaldelijk door 
het meest fanatieke deel van de 
eigen tribuneklanten was bedreigd. 

Drie weken geleden belandde hij, in 
het kader van een grootscheeps 
FIOD-onderzoek naar frauduleuze 
handelingen bij de transfers van di¬ 
verse Ajax-spelers, voor een paar 
dagen achter slot en grendel. Harm¬ 
sen heeft altijd luidkeels verkon¬ 
digd ten onrechte in staat van be¬ 
schuldiging te zijn gesteld. 


Smoke Eaters 
straft 

Nijmegen af 

GELEEN - Smoke Eaters heeft zich 
gisteravond laten inspireren door 


, , . , . . het vinden van een shirtsponsor. De 

de sauna. Als dat doping is, dan lust Ton Harmsen trad eind september Ge]eendenaren WO nnen voor 800 


ik er nog wel een paar”. 


af als voorzitter van ’s: lands meest r oes ^ oT) 


vermaarde voetbalclub, naar eigen 


Limburgse triatleet in Belgisch Rider-team 


F J 


.-■ff, Iatt - 


MM? 

m : 


Lucien 

Loyens 

professional 


W rdan Ronald Koeman. In plaats maken. Nu heeft Nunez twee enor- 
Vg/ te klagen over het ontbreken me pijlen op zijn boog, en als hij hier 
C^n Spamaard in de top van het raak schiet is zijn prolongatie als 
W Ss ement van Europees voetbal- voorzitter zo goed als zeker. De eer- 
v- v an het jaar, spraken verslagge- ste is Cruijff, wiens contract na dit 
slA s , er schande van dat Koeman eerste seizoen afloopt. Nunez heeft 
<k:, ht s een vyfde plaats had toebe- er heel veel geld, en dat zijn miljoe- 
Vakl gekregen. De eerste plaats nen guldens, voor over om de Vin- 
C Marco van Basten, dat kon er kevener voor nog eens of desnoods 
lit 8 hiee door maar spelers als Gul- twee jaar vast te leggen. De tweede 
k«h en Rijkaard zijn toch wel in de pijl heet Ronald Koeman, maar die 
van de b i on de Koeman wil El Presidente met afschieten 
ne n te staan, zeggen ze in Spapje. voordat Cruyff zyn contract heeft 
u ’ verlengd. 

LS el °na lykt na Milaan de tweede __ 

^<1 Voeten van een P aar Neder- ~ 

^ voetballers komt te liggen. i, 

r >Q t n °g voordat Ronald Koeman . fii 

één handtekening heeft 
‘tl f e , da t zal deze maand, of hooguit WÊ J. 

^ | Dr uari zeker gebeuren, volgens 
% f aan se pers is hij al inzet van BS 
^r s J Ue strijd op twee fronten. De 
wordt geleverd tussen de 

°QHf r n Madrid en Barcelona, een f 

v yiil9 n tatie waarbij de eeuwige ri- {Af 

Wfcig 1 tussen Amsterdam en Rot- M .cMÊÊÊt ■ ' T % Tfi 

*Ükt m slec hts een kussengevecht M ^ ^ 

Vhl aar ^ un je zo’n duel beter uit- 
b^daji op het voetbalveld, of 

s.°Qr^ ard geen waanzinnig bedrag 
Toeu^e PSV’er op tafel te leggen. 

^*ai ’ den ^en ze in Barcelona, blijft 

Va h k tneedi ngen naar de gunsten £ Ronald Koeman, gouden tij- 

^ di^ man - al was het alleen maar den in Spanje. 

e hs prijs voor de Catalaanse 


• Limburgs feestje tijdens het WK-zaalvoetbal. Vic Hermans 
juicht in de armen van Marcel Loosveld nadat hij de vierde 
Oranje-treffer voor zijn rekening nam. Links André Bakker. 


Van onze 
sportredactie 

MAASTRICHT 
Lucien Loyens is de 
eerste Limburgse 
triatleet, die als pro¬ 
fessional aan de slag 
gaat. De Gronsvel- 
denaar, die vorig 
jaar zowel in de na¬ 
tionale- als interna¬ 
tionale triathlons 

uitstekend presteer¬ 
de, werd voor zijn 
veelbelovende re¬ 
sultaten beloond 


met een profcon- 
tract. Loyens teken¬ 
de deze week een 
contract bij het Bel¬ 
gische Rider-team, 
dat door rijwielfa- 
brikant Diamant ge¬ 
sponsord wordt. 

Behalve Loyens 
verdedigen ook de 
Belgische specialist 
Karei Blondeel en 
de Britse kampioe¬ 
ne Sarah Coope in 
het nieuwe seizoen 


de kleuren van het 
Rider-team. Blon¬ 
deel, tweevoudig 
Belgisch kampioen, 
veroverde vorig jaar 
onder andere de zil¬ 
veren medaille bij 
het Europese Kam¬ 
pioenschap halve 
triathlon, dat in 
Stein werd gehou¬ 
den. Sarah Coope is 
vijfvoudig Euro¬ 
pees kampioene 
triathlon. 

Op het programma 
van het Rider-team 
staan dit jaar alle be¬ 
langrijke Belgische- 
en Nederlandse 
wedstrijden. Boven¬ 
dien nemen Loyens, 
Blondeel en Coope 
op 10 juni deel aan 
EK kwarttriathlon 
in Portugal en op 6 
augustus staat het 
eerste officiële we¬ 
reldkampioenschap 
in Avignon op hun 
programma. 


van Nijmegen. Na twee perioden 
stond het zelfs 7-1. Meest productie¬ 
ve spelers was Dnscoll met twee 
treffers. In de slotfase lieten de 
Eaters de teugels enigzms vieren en 
kon Nijmegen nog drie keer tegen- 
scoren. Scheidsrechter Douwes zag 
zich genoodzaakt in de derde perio¬ 
de royaal te zijn met strafminuten. 
Nadat Williamson (Nijmegen) een 
twee minutenstraf had gekregen, 
ging de Geleense aanvoerder Rob 
van Steen in de fout. Hij sloeg de 
puck keihard in de richting van de 
strafbank waar Williamson zat. 
Scheidsrechter Douwes legde dit 
uit als het schieten op officials en 
zond Van Steen van het ijs. Hier¬ 
door kan hij aanstaande zondag niet 
meedoen in de belangrijke wed¬ 
strijd tegen Heerenveen. Wint Smo¬ 
ke Eaters dit duel is het zeker van de 
derde plaats. 


Scoreverloop: 1-0 Dnscoll: 2-0 Dnscoll; 
3-0 Vorstenbosch: 4-0 Nelson; 4-1 Vos. 5-1 
Bosch: 6-1 Meeks; 7-1 Hartogs. 7-2 Vos; 7-3 
Cuomo, 7—4 Ten Bult 


Havelange: 
volgende WK 


officieel 


Stroeve zege op Denen in openingsduel WK zaalvoetbal 


Van onze medewerker 
JOHN BANNIER 

ROTTERDAM - In de openings¬ 
wedstrijd van het eerste Fifa-we- 
reldkampioenschap won het Neder¬ 
lands zaalvoetbalteam gisteravond 
in een bomvol sportpaleis Ahoy met 
4-2 van Denemarken en verwierf 
zich hiermee een goede uitgangspo¬ 
sitie om door te dringen tot de slot- 
ronden. Dit eerste wereldkam- 


ronde overleven. Zou dat niet zo zijn 
Van onze medewerker • j • • dan is dat catastrofaal voor dit WK. 

JOHN BANNIER fl m U~~M Tl ■ Vandaar ook het voorzichting 

B V I g-U lil W I I I I schuiven van ons in de wedstrijd. Je 

ROTTERDAM - In de openings- ® m. I V/ k_7 kunt wel flink gaan drukken maar 

wedstrijd van het eerste Fifa-we- v v een uitval kan dan funest zijn”, 

reldkampioenschap won het Neder- -■ 

lands zaalvoetbalteam gisteravond ^ ww Oranje opende in de twaalfde mi- 

in een bomvol sportpaleis Ahoy met %/ ft V I II I I I I I I nuut uit een vrije trap van Mario Fa- 

4-2 van Denemarken en verwierf * B-B/-I--I- M -▼ ▼ X»y.l--I ber de score. Vlak na rust kon Lars 

zich hiermee een goede uitgangspo- Olsen, na een fout van Loosveld, 1-1 

sitie om door te dringen tot de slot- )>Hadden we in die openingsfase me esten normaal gesproken voor .aantekenen. Vijf minuten later, op¬ 
ronden. Dit wereldkarn- maar gescoord”, merkte Marcel amper vijftig mensen voetballen. nieL, w uit een vrije trap, was h t 

pioenschap zaalvoetbal, Nederland Loosveld na afloop op. „Dan speel je Nu voor zo’n zevenduizend. Dat is weer Faber die.scoorde. Tien mmu- 
S ** organisatie omdat de een heel andere ha J. we i even wennen. Ze gaan dan dom- l ? n . V °H.Ï g I"5 t 

KNVB ditjaar honderd jaar bestaat, den drie goede mog ehjkheden. me dingén doen. We hebben tussen stekende keepende Ton Bakhuis in 
heeft een tweeledig doel voor Oran- Gaan ze er in dan kunnen we vrijuit de tiende en veertigste minuut ge- de K fout Uit de toegekende straf- 
je Voorop staat natuurlijk de pres- spelen. Is de druk van de ketel In woon slecht gespild. Natuurlijk schop scoorden de Denen de gelijk- 
tatie van het Nederlands team maar die eerste vijf mmuten hadden de telt in zo>n eerste wedstrijd het re- ma ^ er ' deze Q lfde min, i ut was |! et 

i„„ + echter alweer 3-2 voor Oranje. Vic 
üe «n helzLCetbï 1 WatTÊÏÏÏS' Ds ’ I ' e ? l » e i, de Smotste moe.te met sultaat. Een geluk dat we in die laat ^;“' an T D ïïltste ™ ‘comer7uwer 

h zaalvo ® tbah «at dat laat- ons Het fl ltsen de van ons zat er ste tien minuten nog wat goed kon- Wermans P laalste een corner zuiver 

ste betreft sloeg Oranje gisteravond toen du j de hjk in. Na die openings- den maken en twee keer wisten te 

duidelijK de plank mis. f ase hadden ze de oplossing gevon- scoren. Dat blijft de mensen bij’”. 

den en werd het voor ons een stuk 


duidelijk de plank mis. 


voor de voet van André Tielens. Vic 
Hermans maakte er in de slotmi¬ 
nuut zelf 4-2 van. 


ga 

m 


Op de eerste en laatste vijf minuten moeilijker”. Inderdaad had Oranje Al vanaf twee april traint dit Neder- y , h 0ranie een rustda£J 
van de wedstrijd na kon het duel de Denen in de beginfase al op een lands zaalvoetbalteam wekelijks. jy[ orgen S peelt Nederland ziin twee- 
nauwelijks boeien. Niet zo verwon- ™V ale achterstand moeten zetten. Op stilstaande situaties na, hieruit , * eds Z. d in Amsterdai teeen 

, . J_t L i. _Het leek OraniP's tPffPTTïtanH^r scnncHe MpHprlanH rlrie maal wac ae weuSinja in Z\mSieruam tegen 


van de wedstrijd na kon het duel ae , en in ae oegmrase ai op een 
nauwelijks boeien. Niet zo verwon- royale achterstand moeten zetten, 
derlijk dat het vaak akelig stil was in alsof Oranjes tegenstander 

Ahoy en de speaker meer dan eens P as voor de eerste keer samen speel¬ 
de mensen moest oproepen om de ’ zo s l ec ht liep het. 

Oranje aan te moedigen. Overigens ..... ^ 

was Ahoy voor de somma van 25.000 Vic Hermans, Oranjes meest gelou- 


Het leek alsof Oranjes tegenstander scoorde Nederland drie maal, was 
pas voor de eerste keer samen speel- hier gisteravond niet veel van te 


owuiut iicuci lanu uiiu maai, w ao a i _ • ■ i 1 , 

hier gisteravond niet veel van te Alger J je ' Deze ploeg verloor gister- 
—t avond in het tweede duel van de 


gulden weer in gereedheid ge¬ 
bracht, nadat supporters van Feyen- 
oord de hal twee dagen eerder had¬ 
den toegetakeld. 


terde speler, vindt dat de hele publi¬ 
citeit rond dit WK voor een aantal 
spelers funest is. „Zij staan bol van 
de zenuwen. Vergeet niet dat de 


merken. Loosveld hierover: „We dVUI1 “ 111 " Cl „ 

hebben inderdaad heel veel energie avond met van Paraquay. 

in dit WK gestoken. Ron Groene- 

woud, onze coach, heeft ons op het Nederland - Denemarken 4-2 (1-0) - Score: 

hart ppdrukt dat allppn het nlopphp 14 Faber 10 ' 28 ° lsen 1_1 ’ 33 Faber 21 ’ 40 
nan gearuKi aat aneen nei ploegoe- Jörgensen (strafschop) 2-2, 41. Tielens 3-2, 

lang telt. Niet het persoonlijk suc- 50. Hermans 4-2. Scheidsrechter. Silva Arce 

ces. We moeten namelijk die eerste (Chi) Toeschouwers 7000 


ROTTERDAM - Voorzitter Joao 
Havelange van de wereldvoet- 
balfederatie FIFA heeft ver¬ 
klaard dat het volgende toernooi 
om het WK zaalvoetbal een offi¬ 
cieel karakter zal hebben. Het 
eerste evenement van dit niveau, 
dat donderdag in Rotterdam is 
begonnen, is officieus. De zes¬ 
tien deelnemende landen zijn 
geinviteerd. Het ideaalbeeld dat 
Havelange over het internationa¬ 
le zaalvoetbal heeft, is een groot 
internationaal toernooi om de 
twee jaar. 

Olympische 
elftallen 
tot 23 jaar 

ROTTERDAM - Op de Olympi¬ 
sche Spelen van Barcelona, in 
1992, zullen de deelnemende 
voetbalelftallen met spelers tot 
23 jaar in het veld komen. Na het 
Olympische voetbaltoernooi van 
Seoel, dat openstond voor spe¬ 
lers die nooit aan kwalificatie¬ 
wedstrijden voor het WK hadden 
deelgenomen, liet het IOC blij¬ 
ken voortaan met normale’ lan¬ 
denteams verder te willen. De 
FIFA. dat zijn eigen wereldkam¬ 
pioenschap zo veel mogelijk wil 
beschermen, heeft zich hiertegen 
vanaf het begin gekant maar 
ging akkoord met voornoemde 
leeftijdsbepahng. Limburgs Dagblad 


Vrijdag 6 januari 1989 • Paginf 

Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie het streeperkruis zondag receptie 

i ” 19 PRINS RENÉ 

van 11.11-13.00 uur 


D.J. MAURICE 


Iedere zaterdag 
geopend 
In ons café 
frühschoppen: orkest 

THE BANJO'S 


DISCOTHEEK 


Las Vegas 

NIEUWENHAGEN ^ 

Zaterdag en zondag vanal 20.00 uur veel 
gezelligheid met 

DJ TOTO 

Sunplein 2 - Nieuwenhagen Landgraaf 
29 januari 

PRINSEPROCLAMATIE 

Dancing Las Vegas 


7 DE SMID 

dancing Reijmerstok 

Zaterdag 7 januari: 

LOU AND THE NEW STARS 

niOr'rA (bovenzaal) 

UIvvU (benedenzaal) 

De Smid, 2 onder 1 dak 

Iedere zaterdag disco met live muziek 

To.aensin DISCO-DANCING DE SMID 

- Telefoon 04457-1321 


□E GouDEn Gids 

OMAMITV Dit jaar beginnen we met 

DE SPIKES zaterdag 7 januari 
Een goed begin dus ... 


Café -dancing-kelderbar 

Elhite Horse 

Kerkstraat 4, Eijsden, 

tel. 04409-1334 Zaterdag 7 januari 


BAR-DANCING 
PARTY CENTER 
KEGEL CENTEB 


& «Sjft \ 

* A P'Tï* f" 


THE WINNERS 


Bongerd 5, Spaubeek 
• 04493-4193 
9 / Vt 

5 i • * ' 

ü <, 


E? rn Zondag 8 januari 

Vv i Cometo 
r; § Where the Music is 
" 1 Come to 
; c the White Horse 

- Aanvang 20.00 uur 


VIDEO 

DISCO 


Cadieren Keer 


Mi 

i i i jrm 


Te koop gevraagd 


Wij kopen GOUD. bril. 


nijan- 
. Ver¬ 


ten enz. Contant geld. 
seveld. Sarolcastr 80a. 
Heerlen, tel. 045-714666. leg 
verplicht. 

Te k. gevr oud IJZER en 
metalen, sloop- en schade- 
auU/s. Tel. 045 272216. 
272516 ook sdviindsi. 


hoogste prijs 

cipier en MUTALE N Ink 


P’appersjans 
04O-212913, 
253209 


36. H'heide. 


na 18 u. 


045- 


Gevr EETHOEK. bankstel, 
kast. slaapk. ijskast, diep¬ 
er , vvasaut.. gaslbrn. enz. 
045-7255 95 _ 

Hoogste prijs voor alle 
MUNTEN. postzegels, 
goud en ansichtkaarten. 
Stamps and coins. Kastei- 
iaan 102. Heerlen iMeezen- 
broeki Tel. 045-726789 

Goud. ZILVER. munt. 
postz. etc. cont. bet vrijbl. 
tax Groenstr. 109, Geleen. 

Wij kopen VIDEO'S VHS. 
stereo-torens en kleurentv's 
V.A 12 kan. defect geen be¬ 
zwaar 04406 12875. 


Te h. BOVENWONING. 

Inl. 04457-1548. __ __ _ 

Te h. 2-pers. APPARTE 
MENT. kamer, keuken, 
douche en wc. aparte in¬ 
gang. Te bevr. Anjeher- 
straat 48. tel. 045-213308. 

STUDENTENKAMERS te 
h. centr. Heerlen. Kruisstr. 
22 vanaf f285.- all-in o.a. 
6x4 m met tuindeuren. 4x4 
m met balkon 6x2% Tel. 
045-244544. _ 

Te h. of te k. aangeb. 
WOONHUIS 160 m2 - win- 
: kelpand mei. mag., kan¬ 
toorruimtes. 200 m2. goede 
ligging in Hrln. Incl. c.v. 
Huunndicatie ƒ IdoO. p.m. 
Van 1 febr vrij te aanvaar¬ 
den. Inl. 04o-413074. 

Te huur EENGEZINSWO¬ 
NING. gel nabij centr. te 
Sittard. c.v., terras en tuin. 
Br o. nr. GE 811 LD. Markt 
3. 6161 GE Geleen. _ 

Te h. per 1-2- 89 nabij centr. 
Geleen WN UN. I a 2 pers. 
tl slpk i - garage. Goed ge- 
meub - gestoff., all-in va. 
; 775.- p.mnd. (geen huur- 
subs.) v. 10-18 u. 04490- 
47218. 


As. zaterdag CRUYFF DISCO SHOW 
As. zondag DISCO met Walter K. 


Open Huis 

De laatste 4 woningen te koop in Vaals, 

Ir. E. Melottestraat. 

Markante door JAWA verzorgde modelwoning 
met unieke indeling. 

Woonk. keuken ca. 40 m2, inp. garage, 3 slaapk., luxe 
badk., goede isolatie. Prijzen vanaf ƒ 160.974,- v.o.n. 
(excl. max. ƒ 15.000,- subsidie). 

Netto maandlast ca. ƒ 716,- 

Zondag 8 januari 
van 14.00 - 16.00 uur 

Inl. Stienstra Makelaardij b.v. 

Tel. 045-712255. 


BRUNSSUM, Leeuwerikstraat 5: halfvr. woonhuis met 
garage. 3 slaapkamers, grote tuin. Vr.pr. ƒ 144.000,- 
k.k. Van Oppen B.V., Lindeplein 5, Brunssum, tel. 045- 
254543, vraag de infofolder.__ 


HEERLEN, Hunzestraat 25: halfvr. woonhuis met c.v., 
garage en gr. tuin, kelder, 3 slaapkamers. Bij 100% fi- 
nanc. ƒ 440,- netto per maand. Van Oppen B.V., Linde¬ 
plein 5. Brunssum, 045-254543, vraag de infofolder. 


Alle hypotheken 

Van Oppen B.V., Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543 


Te huur aangeboden 


KAMER te h. 
daal Inl. na 
750229 


Te k. of te h. WINKEL- \ 
PAND Streeperstr. Schaes- 
berg, tel. 045-322134. _ 

Te h. 2 aantrekkelijke i ge¬ 
in Voeren \ stoffeerde) KAMERS voor 
19 u. 045- i studentes te Treebeek. Tel. 
_ 045-227365. _ 

Te koop te huur aangeboden BROODJESZAAK in cen¬ 
trum van Heerlen Br ond.nr. HE 062 LD, Geerstraat 5, 
6411 NM Heerlen 

Te huur 

Oirsbeek, Romenkamp 28 en 32 

vrijst woningen met hal. toilet, woonk , keuken, 3 slpk., 
badk met ligb. en 2e toilet, garage en aan drie zijden 
tuin. kale huurpr. ƒ 850,- per mnd 

Nuth, Parklaan 9 en 22 

flatwoningen met hal, toilet, woonk., keuken. 3 slpk., 
douche en berging, huurpr. ƒ 509.50 per mnd. excl. 
voorschot, energie- en servicekosten 
Inlichtingen en bezichtigen: 

Peter van Bruggen 

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen 
Tel. kantoor 045-417085. 

Te huur 

studentenappartementen 

aan de Weltertuynstraat 67 te Heerlen. Ind.: woon- 
siaapk., kitchenette, douche en toilet, huurpr. ƒ308.95 
per mnd. excl. voorschot, stook- en servicekosten. 
Inlichtingen en bezichtigen: 

Peter van Bruggen 

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen 
Tel. kantoor 045-417085. 


Geen verkoop, geen kosten 

Van Oppen B.V., Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543 


Te k. gevr. WONINGEN in alle prijsklassen. Wist u dat 
wij in Brunssum en omg. de meeste bestaande huizen 
verkopen. Geen verkoop, geen kosten. Haal de infofol¬ 
der op kantoor: Van Oppen B.V., Lindeplein 5, Bruns¬ 
sum. 045-254543. 


HOENSBROEK, Emmastraat 67: woonhuis met c.v., 
kelder, woonkamer, keuken, gr. achtertuin, 3 slaapka¬ 
mers, douche. Vr.pr. ƒ 96.000,- k.k. Van Oppen B.V., 
Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de infofol¬ 
der. 


BRUNSSUM, Molenstraat 70: halfvr. woonhuis met ga¬ 
rage en c.v. Bij 100% financ. netto ƒ 525,- per maand. 
Van Oppen B V., Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, 
vraag de infofolder._ 


HEERLEN, Lokerstraat 50: woonhuis met c.v. en 3 
slaapkamers. Bij 100% financ. ƒ 575,- netto per maand. 
Van Oppen B.V., Lindeplein 5. Brunssum, tel. 045- 
254543, vraag de infofolder._ 


SITTARD, Merovingen- 
straat 54: in nieuw projekt i 
De Lahrhof. premie-wo-! 
ning met carport, voor- en 
achtertuin, 3 slaapkamers, 
grenzend aan speelweide, i 
Normale prijs ƒ 145.000,-, 
eenmalige premie j 30.000.- 
Thans aanbieding: 
ƒ 115.000, v.o.n. Zonder 
aanbetaling komt de netto 
maandlast op ca. j 505, 
Wijman & Partners Vast¬ 
goed. tel. 045-728671 of 
04750-15135. 


Gemeubileerde KAMERS. 
Anjeherstr. 131. Tel. 214246. 
Na 18.00 uur 

KAMERS te huur. Hoog¬ 
straat 17. Landgraaf, tel. 
045- 319 878_ 

3 KAMERS of appartem. te 
huur Geleen centr. Na 6 uur 
‘e. 0449U-41207 

KAMERS te huur Hartje 
f foensbroek vuur oudere en 
rustige mensen. Te melden 
na ! ‘ V '' 11 


ZIT SLAAPK. met gebr. v. 
keuken, douche, wc, cv 
w k. water op kamer, te¬ 
vens studio app. all-in. 
Heisterberg te Hoensbroek 
na 14 uur: Ó45-2296o4 

Aangeb. grote KAMER bij 
particulier met volledig 
pension. 04406-42189. 


Onroerend goed 


Bouwvak 


DAMOISEAUX Heerlen 
verkoopt en verhuurt meer 
dan u denkt! (Verhuur zon¬ 
der borg). Tel. 045-411930. 


WOONHUIZEN te koop 
gevraagd, tot ƒ 150.000,-. 
Achterstallig onderhoud 
geen bezwaar. Afwikkeling 
via notaris binnen 24 uur. 
Aanb aan Wilman & Part¬ 
ners Vastgoed, taxaties, hy¬ 
potheken, tel. 045-728671 of 
04750-15135. 

Vooroorl. HERENHUIS te! 
koop Pr. ƒ 105.000.- k.k. 
Eikenderweg 127 Heerlen. 
Tel. na 1 uur 715659. 


Meer dan 1000 soorten 
STEENSTRIPS vanaf 
ƒ 9,50 per m2; stenen vanaf 
ƒ 0,35 p.st. Het meeste uit 
voorraad leverbaar. Frepa 
Staringstr. 123-125, Heer- 
len-MMenberg (achter Phi- 
lipsfabriek) Tel. 045-423641. 


KANTELDEUREN en rol¬ 
luiken bestellen ? Straten 
Voerendaal bellen (ook 
voor industrie). Tenelen- 
weg 8-10, tel. 045-750187. 


12 00 u. Tel. 045-224509 


Te huur. eventueel te Koop 
op mooie stand Rijksweg 
Centrum Geleen 'promena 
degedeelte». groot dubbel 
WINKELPAND 400 m 
verkoopruimte - div bo¬ 
venwoningen. Lage huur ul 
kooppr Tel. 04490 43950 
Lietst na 18 uur. 


landelijk gel. half- 
WOONHLTS omg. 


tuin 

AH 


Te k 
v rijst. 

Heerlen, met grote 
Postbus 305. 6430 

Hoensbroek 


Te k WOONHUIS te Bo- 
ehoitz. met 2 slaapkamers, 
garage en ki tuin. Tel 045- 
444283 


Maastricht riant geh. vnjst. 
HERENHUIS inh. 620 m J , 
pr. f 298.000,-. Tel. 043- 
630545. 


Gr. geren BOERDERIJ 
won. z. Maastr. m. gr. bin.pl. 
en tuin 335.000,- Veldbr.st. 
schuur v. 2 won. en of kant. 
bedr.r. extra bouwer. 
155.000.-. Samen 465.001 
04409-3228 


CENTRALE VERWAR¬ 
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8 
rad., ketel en alle aansluit- 
mat., I' 2850,- incl. BTW. 
Tel. 045-313239. 


RTV muziek 


PLANOS te huur, spec. 
huursysteem voor begin¬ 
ners. van 1 tot 36 mnd., voor 
ƒ 600-, Inl 04490-45033. 


Te k. knoporgel ELKA 119, 
13-621437. 


tel. 043-62143 


Gevraagd TOETSENIST.- 
ZANGER bij soundmix- 

f roep met veel optredens 
nl. 04'. 


DANCING HOUSMANS M0NTF0RT 
ZATERDAG 7 jan. SPRING 
ZONDAG 8 jan PRINSEMATINEE 

vanaf 14.30 tot 19.00 uur. Vrij entree. Orkest Family 


DE TRENDSETTER VAN LIMBURG u 

CAFÉ - BISTRO - COCKTAILBAR - DISCOTHEQUE 

Het eerste weekend in het nieuwe jaar starten wij met onze 


SURPRISE NIGHT 


VRIJDAG 6 januari 


Burg. Janssenstraat 26, Beek (t.o. kerk), tel. 04490-79297 


Dancing 

Gorissen 

Brunssum 

Zaterdag DANSEN met 
orkest 

PROMOTION 

Dinsdag GEZELLIGE 
AVOND voor 

alleenstaanden met orkest 

PROMOTION 


BERG a/d MAAS THE HIGH 

cHAPmai' Zaterdag 7 januari 

FIETSEFREEM j 

aanvang 20.00 uur 
Zondag 8 januari 

HERMENIEKES TREFF 

aanvang 14.00 uur 


:la 
rlan 
3 noi 
nOi 
skei 
teler: 


H 


GEMEEN¬ 

SCHAPSHUIS 

SCHIMMERT 

zondag 

DISCO 


Dancing Laumei 

Zaterdag 7 januari ROCk tllB HOtti 

Zaterdag 14 januari The Game 
Zaterdag 21 januari Rew Spikes 

Putstraat 86, Sittard 


DISCO-DANCING 

WHITE HORSE 


LA DILIGENCE 


045-213386. 


een begrip in Limburg 


Vanavond 
de echte attraktie 

THE CINDY NELSON BAND 

A.s. woensdag 

MONTE CARLO 


HULSBERG 


Zaterdag 


DISCO 


Zondagmiddag ! 

DISCOMATINEf 


••V-X 


MONP ILEPER HEET NUl 
LEPERLA^^^^^H 


Daarom vragen we ’n beetje 
hulp bij de opruiming. 

Twee leerspecialisten zijn samen het 
nieuwe jaar ingegaan. Mondileder, waar kwali 
teit en vakmanschap voorop staan, en Lederland, 

’s werelds grootste specialist in lederen zitmeubelen 
Een nieuw begin betekent ook een nieuw 
collectie. Maar daar is ruimte voor nodig, véél 
ruimte zelfs. Daarom houden we nu onder het 
motto ’inpakken en wegwezen’ een ongekend grote 
opruiming in al onze vestigingen. Komt u ons een 
handje helpen? 

De meest uiteenlopende stijlen en 
combinaties gaan tijdens onze opruiming 
voor een prikje van de hand. 


KORTINGEN TOT 40% 


Niet voor niets wordt Nederland Lederland. 

1 Omdat Lederland voor de volle 100% gespeciali 
seerd is in leer. 

2 Omdat niemand anders zo groot inkoopt. 
(250.000 Huiden per jaar!). 

3 Omdat u nergens anders zo n gigantische keus 
vindt. (Pakweg 100 verschillende lederen zit- 
combinaties in 250 verschillende tinten leer!). 

4 Omdat Lederland t werelds grootste specia¬ 
list in lederen zitmeubelen is. (85 Vestigingen 
in Europa en Amerika!). 

5 Omdat Lederland u tevens s werelds grootste 
zekerheid geeft dat u leer van topkwaliteit hebt 
gekocht. (5 Jaar Lederland Garantie èn een 
Certificaat van Echtheid!). 


Lederland Heerlen 


Homeruspassace 13, 
045-71 8883, 
Donderdag 

koopavond. 


NEDERLAND WORDT LEDERLAND 

gin*- 


limburgs dagblad Thijs Libregts gaat z 'n eigen weg in Israël 

Ik heb weinig krediet’ Vrijdag 6 januari 1989 • Pagina 21 


sport 


1 ‘L AVIV - Thijs Libregts ziet de trainingsstage van het Ne- 
yands elftal in Tel Aviv niet als een lege dop. Integendeel. 
’ noemt het zelfs aanzienlijk meer dan een half ei. De coach 
1 Oranje is, dat is duidelijk, een tevreden mens, ook al ont¬ 
ken sinds gisterochtend zeven man van zijn kern, zeven 
&lers van zijn basisploeg in feite. 


• Het Nederlands elftal 
maakte gisteren een toeris¬ 
tisch uitstapje naar Jeruza¬ 
lem. Een bezoek aan de 
klaagmuur lieten de spelers 
zich niet ontgaan. Witschge, 
Eijkelkamp, Ellerman, Ree¬ 
kers en Huistra (v.l.n.r.) na¬ 
men daarbij enkele gebeds- 
boekjes door. 


I 


Bommelding 
bemoeilijkt 
| v ertrek PSV’ers 

L AVIV - Het vertrek van de 
'V’ers Van Breukelen, Vanen- 
|. Ur g, Koeman en Van Aerle is 
tóteren enigszins bemoeilijkt 
° 0r een bommelding op de 
lc hthaven Ben Goerion. „Het 
as voor ons een opmerkelijke 
| e Waarwording”, vertelde Li- 
' re gts. „Op het moment dat wij 
® vertrekhal binnen wilden 
7 3 * 1 . kwam een massa mensen 
P ons af. Wij vonden dat wat 
e rdreven, want zo bijzonder. 
as die overwinning van woens¬ 
dagavond toch ook weer niet.” 

bleek echter dat de hal ont- 
l |nd werd, omdat er een bem¬ 
oeiing was. Nieuw voor ons, 
aar niet. voor de Israëli’s, die 
s voor het eerst iets lieten 
®even van hun veiligheids¬ 
maatregelen. Toen wij weer naar 
•pi en konden, hebben wij de 
kiende volgorde in de rij wach- 
kden misschien enig geweld 
fkgedaan, maar de spelers wa- 
J? ^n ieder geval op tijd weg. Ik 
Ja tenminste geen van de vier 
gezien.” Van Breukelen 
tkiar ziekenhuis 

NCHEN - Hans van Breukelen 
gisteravond naar een Münchener 
[ e e nhuis gebracht met een knie¬ 
ën 81 ^ Van Breukelen kwam tij- 
kiu van PBV tegen VfB 

■ kgart voor het zaaltoernooi van 
m harde aanraking met de 
fin lc ^ u ‘ tse aanvaller Maurizio Gau 
y 0 ’Na een eerste onderzoek door 
SV jadhovense clubarts werd de 
fc- 'doelman naar de Bogenhau- 
^ 'kliniek gebracht voor een 
^keurige diagnose. 


( v is niet alleen de wisselbeker 
e ^!geraakt, maar bij de start van 
o 0 - late rnationale zaalvoetbaltoer- 
i e Dp München ook zijn prestige. 
ipp/Jttdhovenaren verloren in de 
,i kingswedstrijd met 0-3 van de 
(j p e üjke amateurclub Türk Gü- 
herstelde zich later op de 
p r sla ^oor VfB Stuttgart met 4-3 te 

hébben; Groep 1: PSV - Türk Gucü Mün- 
‘Sy Stuttgart - l.FC Köln 5-3 (4-1); 

lih- stuttgart 4-3; Köln - Türk Gücü 2-4. 
1 Turk Gueu 2-4 (7-2); 2. Stuttgart 
3 - PSV 2-2 (4-6); 4. Köln 2-0 (5-9). 
4r i Bi 1 Nürnberg - Werder 2-2 (1-0); Parti¬ 
jlij 81 ^ 0 - Bayern 2-4 (2-2); Nürnberg - 
Belgrado 4-3; Werder - Bayern 4-1. 
1- Werder 2-3 (6-3); 2. Nürnberg 2-3 
«ayern 2-2 (5-6); 4. Partizan 2-0 (5-8). 


^Uilens strandt 

% 

'h kwartfinale 

Sit^JEL - Evelyne Dullens uit 
^ heeft in de kwartfinale van 
lo^mes-toernooi in het Belgische 
een nederlaag geleden. Te- 
Brabantse Rieneke Kusters 


WbT c * e door een griepaanval ge 
p; Dullens tegen de verwach 
s *0 met 3-6; 6-4; 6-0. 


sport kort 


be^STEREN - In manege Kats- 
^ Susteren wordt dit weekein¬ 
de^ e jnr c °ncours-hippique gehou- 
Vfö gen komen de paarden 
j k.00 uur in actie. Zondag ko- 
l3.nl. de 


‘Oo" c Pony’s 

u Uu r . 


aan bod. Aanvang 


- Programma zaal- 
a l heren eredivisie zaterdag; 
[Stgj Sittardia-Swift Arnhem 
der s s JP 0 rthal, 19.45 uur). Zondag: 
kV en L-E en O (Glaner- 
Dames: OSC-Her- 
j L (14.10); PSV-Vonk/Mo- 
^5)- Eerste divisie heren: 
tyftfi-P^-Loreal (13.50); Holbox/S- 
e ;i-0dv e Gazellen (Jo Gerrishal, 
| ’ VGZ Sittardia 2-Seijst 

f! 'Aj 0 “ s Porthal, 13.10); EDH-Bevo 
| Dames: Caesar-Hercules (De 
3 (h n ,’ 14 25 ); EMM-VGZ Sittar- 
ïl^'30)- ‘ Velo-Auto Caubo/Iason 
“oib pVC-Bevo (14.30);Hermes- 
ux/ Swift (14.50). 

'd Ma a ASTRlC H T - In Terminus’ 
N-J^icht wordt zondagmiddag 
v a ? n om de bekers van district 
de KNKB. De kegelbonden 
L lt Wo ht ’ Heerl en, Valkenburg, 

nr* IVAirl/I^n T imKlirfT 


een en Midden-Limburg 
k'* lv tift 1 , ec * er een dames- en een he- 
afvaardigen, die in hun 
e beker hebben gewonnen. 

^graaf - De voetbalvere- 
*ori(jp on * a or 6aniseert komen- 


V? 8 Kol 


ee n onderling zaalvoet 
« 1r kraH° oi met de Z VV Tristar uil 
h drif, ^ ei de clubs laten de eer- 
k°°> be • ams opdraven. Het toer- 
orn 17-00 uur in sporthal 
^2l do 8 Schaesberg en duurt 
' uu Uur. 


Libregts is ook tevreden omdat hij 
ervan overtuigd is in zes maanden 
afstand gekregen te hebben van de 
sinds Duitsland heilige combinatie 
Michels-Oranje. „Ik ben niet vrien¬ 
delijk ontvangen. Ik heb heel wei¬ 
nig krediet gekregen, nauwelijks 
een eerlijke kans. Men is eraan voor¬ 
bij gegaan dat de vorige en de huidi¬ 
ge coach gewoon mensen zijn, dat 
succes van de één niet uitsluit dat 
ook de ander zijn werk kan doen. 
Michels staat nu voor Bayer Lever- 
kusen en het Nederlands elftal on-, 
der Libregts draait ook door. Met 
drie punten uit twee wedstrijden is 
er een basis gelegd voor het wereld¬ 
kampioenschap in Italië”. 

„Niet meer dan een basis overigens. 
Er is tijd nodig geweest om elkaar te 
Ieren kennen, ik heb die tijd ge¬ 
bruikt. Pas als je het gewicht van 
twee zaken op de schaal legt, kun¬ 
nen er afwegingen worden ge¬ 
maakt. Er stond een huis, ik heb dat 
opnieuw moeten inrichten en daar¬ 
bij heb ik de hulp van anderen no¬ 
dig. Want in het geval dat wij ons 
niet zouden kwalificeren voor het 
wereldkampioenschap van 1990 is 
ook niet alleen Thijs Libregts de 
verliezer, maar het hele Nederland¬ 
se voetbal.” 

Libregts ziet het niet als een verlies- 
punt dat een aantal sleutelfiguren 
uit zijn groep in Israël ontbreekt. 
„Wanneer je steeds de beschikking 
hebt over je eerste keus, zul je auto¬ 
matisch minder gebruik maken van 
de mogelijken van de aanvullings¬ 
lijst. Dat echter is wel noodzakelijk. 
Het zou bijvoorbeeld best denkbaar 
zijn dat ik bij een volgende oefenge¬ 
legenheid een aantal Vasten’ niet 
gebruik om anderen beter binnen 
de groep te kunnen brengen.” 

„In dat beeld ook is zo’n oefenstage 
uniek. Je geeft spelers opnieuw het 
idee dat zij bij de Nederlands elftal- 
club behoren. Je kweekt sfeer en 
saamhorigheid, die zwaarder weegt 
dan de resultaten die je behaalt. Het 
grote winstpunt hier is dat het aan¬ 
tal afzeggingen veel minder is dan 
voor de wedstrijd van Rome. De af¬ 
wezigheid van de Milanezen stoi*d 
immers al lang vast.” 

Libregts zal op zijn weg voortgaan 
en hij voorziet vier selecties. „Naast het A-elftal een bondsploeg van spe¬ 
lers die dicht bij de eerste keus 
staan, die meekunnen met Oranje 
als het nodig is, maar die op 15 fe¬ 
bruari best gekozen zouden kunnen 
worden voor de wedstrijd tegen 
Frankrijk-B. Daarnaast Jong Oran¬ 
je, waarvoor incidenteel ook een be¬ 
roep kan worden gedaan op een dis- 
pensatiespeler uit de bondselftal- 
groep en tot slot de Olympische se¬ 
lectie.” 

„Die zal er komen. In mijn opzet 
moet dat een ploeg zijn van spelers 
van rond de negentien jaar. Als wij 
mikken op Barcelona 1992 en er 
vanuit gaan dat bij de Spelen een 
leeftijdsgrens van 23 is, bouwen wij 
nu aan een elftal dat over bijna vier 
jaar aan die te verwachten voor¬ 
waarde voldoet.” 


Oefenvoetbal 


Morgen: 

RKVVL-Sittard (15 uur) 

Zondag: 

Limburgia-RKONS (13.30) 
Sittard-Heer (14.30) 


Tijdstraf zet Tarnbay op grotere achterstand 

Vatanen jaagt op 
teamgenoot Ickx 


TAHOUA - In de 325 kilometer lan¬ 
ge etappe van Agades naar Tahoua 
is de algemene rangschikking van 
de woestijnrally Parijs-Dakar nau¬ 
welijks veranderd. De Fin Ari Vata¬ 
nen finishte gisteren als eerste, 
maar hij maakte op zijn grote rivaal, 
de Belgische oud-formule 1-coureur 
Jacky Ickx minder dan twee minu¬ 
ten goed. Kees en Mieke Tijsterman 
schaarden zich niet bij de beste tien, 
maar doordat de verschillen zo 
klein waren, kan het Waddinxveen- 
se echtpaar nog steeds bogen op een 
knappe vierde plaats in het alge¬ 
meen klassement. Ze hebben een 
uur achterstand op de Fransman 
Patrick Tarnbay, maar een bijna • De openingstreffer van Roda in de maak. In een poging de bal voor de loerende Huub Smeets 
te ruimen, knalt Jo van Wijnen (uiterst rechts) de bal via de vergeefs uitvallende Dick Veldman 
in het eigen doel. Foto; WIM k üsters 


Na rust figurantenrol voor EMC 

Roda JC klapt 
uit de school 


Van onze medewerker 
WILLY WINGEN 

HOENSBROEK - Het eerste optre¬ 
den van Roda JC na een kortstondi¬ 
ge kerstvakantie kan uiteindelijk 
toch geslaagd worden genoemd. Lo¬ 
gisch als er na afloop van het duel 
tegen hoofdklasser EHC 1-6 op het 
scorebord staat. Desondanks was er 
geen uitbundige stemming bij Roda 
JC-trainer Jan Reker, die het in dit 
duel zonder de geblesseerden Trost, 
Nöllgen, Blattler en Brandts en de 
met het Oranjeteam in Israël vertoe¬ 
vende Van Loen moest doen. „Het 
belangrijkste voor mij was gewoon, 
dat de opbouw goed verliep.” 

Over die opbouw had Reker zeker 
geen reden tot klagen; daarentegen 


wel over het gezapige spel van Roda 
in de eerste helft. Combinaties wer¬ 
den vaak veel te lang doorgevoerd 
en de eindpass kwam maar zelden 
aan, waardoor EHC, mede door een 
goede organisatie, probleemloos 
overeind bleef. Debet aan het klun¬ 
gelige Roda-optreden voor rust was 
volgens Reker ook ’de te zachte bal 
en het feit, dat Roda wind tegen 
had’. Slechts één keer ging het bij 
EHC echt mis, maar daar kon 
Smeets niet van profiteren. Hij liet 
het karwei over aan Van Wijnen, die 
in paniek onbeholpen zijn eigen 
doelman passeerde: 0-1. Vier minu¬ 
ten later was het al weer gelijk, toen 
Duijf Nederburgh geen schijn van 
kans gaf: 1-1. 

Het EHC-verweer was na rust vrij 


snel gebroken, omdat Roda de za¬ 
ken heel wat resoluter wenste aan te 
pakken. EHC raakte vermoeid en 
kon het tempo niet bijbenen. Twee 
doelpunten in evenveel minuten 
braken definitief het EHC-verweer. 
Eerst haalde Sanchez Torres van 20 
meter uit en blunderde EHC-doel- 
man Veldman (1-2), waarna Hans- 
sen even later voor 1-3 zorgde. 

EHC kwam nog maar amper op de 
Roda-helft, mede ook omdat EHC’s 
spelmaker Adam overduidelijk con- 
ditiegebrek had en Roger Raeven, 
vorig seizoen nog redder in de nood 
bij Roda, in het geheel niet opviel. 
De drie resterende Roda-treffers 
waren alle schoolvoorbeelden van 
het afronden van prima combina¬ 
ties. 


EHC - RODA JC 1-6 (1-1). 34. Van Wijnen 
(eigen doel) 0-1; 38. Duijf 1-1; 55. Sanchez 
Torres 1-2; 57. Hanssen 1-3; 75. Groenendijk 
u-4; 81. Boerebach 1-5; 89. Sanchez Torres 
1-6. Scheidsrechter Janssen. Toeschouwers 
200 . 

EHC: Veldman, Van den Donk (46. Van Til¬ 
burg), Krul, Ingenbleek, Van Wijnen (61. 
Quadackers). Derez, Adam, Loontjes, Wij¬ 
nen, Duijf, Raeven. 

Roda JC: Nederburgh. Broeders, Fraser (46. 
Polman), Diliberto, Boerebach, Suvrijn, 
Groenendijk, Hanssen, Sanchez Torres, 
Smeets, Van de Luer (61. Janssen). 


even grote voorsprong op hun con¬ 
current Gérard Sarrazin. 

Bij de motoren ging de dagzege naar 
Alessandro de Petri. De Cagiva-cou- 
reur hield Mare Morales en Gilles 
Lalay achter zich. De eerste plaats 
van de Italiaan Franco Picco in het 
algemeen klassement kwam niet in 
gevaar. Wel werd zijn voorsprong 
op Lalay teruggebracht tot slechts 
zeseneenhalve minuut. 

Tijdens de rustdag in Agades kon¬ 
den de deelnemers aan de rally Pa¬ 
rijs-Dakar woensdag bijkomen van 
de verschrikkingen in de Ténéré- 
woestijn, tijdens de etappe van gis¬ 
teren konden ze dat nog steeds. Op 
het traject naar Tahoua had nie¬ 
mand last van een aaneenschake¬ 
ling van zandduinen, eenzaamheid 
en desoriëntatie. De route was zelfs 
zo platgetreden, dat motorcoureur 
Gilles Lalay na afloop uitriep: „Het 
was geen enkel probleem. Ik heb 
van begin tot eind op kop gereden. 
Alleen bij het eerste dorp moest ik 
in de remmen knijpen, omdat er een 
radarcontrole stond.” 

Lalay kreeg geen bekeuring van de 
politie wegens te hard rijden. Op 
veel punten werd de snelheid ge¬ 
temperd tot maximaal 70 kilometer 
per uur, ter bescherming van de be¬ 
volking. Door deze ingrepen en de 
relatief gemakkelijke route bleven 
de verschillen klein. Slechts Patrick 
Tarnbay, derde in het klassement, 
verloor tijd. Hij arriveerde te laat bij 
het vertrek. Nog tien minuten later 
aankomen, had diskwalificatie be¬ 
tekend. „Nu kwam ik er nog af met 
een tijdstraf van zeventien minu¬ 
ten”, zei Tarnbay. 

Etappe-uitslae: auto’s: 1. Vatanen (Fin) 
Peugeot 405 36.28; 2. Wambergue (Fra) Peu¬ 
geot 205 op 1.29; 3. Ickx (Bel) Peugeot 405 
op 1.53; 4. Frequelin (Fra) Peugeot 205 op 
6.12; 5. Shinozuka (Jap) Mitsubishi op 10.56. 
Motoren: 1. De Petri (Ita) Cagiva 2.31.50; 2. 
Morales (Fra) Honda op 1.23; 3. Lalay (Fra) 
Honda op 2.01; 4. Peterhansel (Fra) Yamaha 
op 3.63. Algemeen klassement: auto’s: 1. 
Ickx 11.36.58; 2. Vatanen op 21.11; 3. Tam- 
bay (Fra) Mitsubishi op 1.49.39; 4. Kees en 
Mieke Tijsterman (Ned) Mitsubishi op 
3.49.09; 5. Sarrazin (Fra) Toyota 4.39.21; 6. 
Fontenay 4.43.25; 7. Frequelin op 4.58.51; 8. 
Shinozuka op 5.18.52; 9. Prieto (Spa) Nissan 
Petrol op 5.28.15; 10. Servia op 5.46.19. Mo¬ 
toren: 1. Picco (Ita) Yamaha 26.38.06; 2. La¬ 
lay op 6.34; 3. Morales op 1.27.31; 4. Peter¬ 
hansel op 1.33.44; 5. Magnaldi (Ita) Honda 
op 1.44.22; 6. Orioli (Ita) Cagiva op 2.10.02; 7. 
Néveu (Fra) Yamaha op 2.11.18; 8. Mas (Spa) 
Yamaha op 3.00.53; 9. Mariponi (Ita) Yama¬ 
ha op 3.04.40; 10. Findanno (Ita) Yamaha op 
3.05.01. 


• BRISBANE - Na de uitschake¬ 
ling van de als tweede geplaatste 
Pascale Paradis door Brenda 
Schultz raakte het damestoernooi 
van Brisbane ook bijna de nummer 
één van het schema kwijt. Dianne 
Ballestrat-Fromholz was namelijk 
tegen Helena Sukova slechts twee 
slagen van de overwinning af, alvo¬ 
rens een paniek-aanval van de Tsje¬ 
chische leidde tot een nederlaag in 
drie sets: 3-6, 7-5, 6-2. 


BA RCELONA - 
Mochten door het 
opnieuw uitbreken 
van de gevreesde 
Afrikaanse paarde- 
pest de hippische 
sportonderdelen in 
1992 niet in Barcelo¬ 
na kunnen worden 
gehouden, dan 

vreest IOC-baas 
Juan Antonio Sama- 
ranch voor het voort¬ 
bestaan van de 
Olympische Spelen 
voor ruiters. Dat 
blijkt uit een brief 
van Samaranch aan 
de organisatoren van 
de volgende Zomer¬ 
spelen. 

Samaranch wil dat 
alles in het werk 
wordt gesteld om de 
Olympische ruiters 
en hun paarden vei¬ 
lig aan de start te 
krijgen in Barcelona. 
Het veterinaire on¬ 
derzoek is inmiddels 
toevertrouwd aan de 
Westduitse dieren¬ 
arts Peter Cronau, 


Olympische 

ruitersport 

in gevaar 


die de Spaanse ploeg 
al bij verscheidene 
kampioenschappen 
bij stond. 

Volgens Cronau 
wordt het onmoge¬ 
lijk de Olympische 
paardensport in 
Spanje af te werken, 
als dit Jaar opnieuw 
dieren de ziekte op¬ 
lopen. In dat geval 
moet gekozen wor¬ 
den voor een andere 
locatie. Op voorhand 
hebben Rome, Fon- 
tainebleau, Hick- 
stead en Aken zich al 
bij het IOC aange¬ 
meld als mogelijke 
organisator van dit 


gedeelte van het 
Olympische pro¬ 
gramma. 

In Spaanse ruiter- 
kringen circuleren 
momenteel geruch¬ 
ten dat het helemaal 
met om de Afrikaan¬ 
se paardepest gaat, 
maar om een andere 
ziekte, aangezien 
ook ingeënte dieren 
het slachtoffer zijn 
geworden. Er gaan 
ook steeds meer 
stemmen op, die zeg¬ 
gen dat geinfecteer 
de paarden zijn be¬ 
handeld met een se¬ 
rum waarvan de ga- 
rantiedatum allang 
was verlopen. 


Dynamo Kiev 
echte profclub 

MOSKOU - Dynamo Kiev, de voor¬ 
naamste leverancier van het Russi¬ 
sche voetbalelftal en Europacup- 
winnaar in 1975 en 1986 volgt het 
voorbeeld van Dnjepr Dnjeprope- 
trovsk en zal in de toekomst even¬ 
eens op professionele wijze gaan 
werken. Een dergelijke verandering 
staat - op termijn - alle voetbalclubs 
uit de hoogste divisie in de Sovjet¬ 
unie te wachten. Volgens het rege- 
ringsblad Izvestia gaat de aanpas¬ 
sing van Dynamo Kiev aan de idea¬ 
len van Gobatsjovs perestrojka ver¬ 
der dan bij Dnjepr. 

Dynamo zal met zijn talrijke ster¬ 
voetballers geheel zelfstandig gaan 
opereren met alle in het westelijke 
profvoetbal gebruikelijke bronnen 
van inkomsten. Naast de normale 
kaartverkoop gaat het daarbij om 
sponsoring, shirtreclame en zelfs 
een loterij. Daarnaast rekent men 
erop dat de talrijke gastoptredens in 
het buitenland en spelerstransfers 
met het westen veel meer zal op¬ 
brengen dan in het verleden. 


Dynamo Kiev is al enigszins opge¬ 
nomen in de Westeuropese spelers- 
markt door de transfers van Oleg 
Blochin (naar Vorwaerts Steyr in 
Oostenrijk) en Alexander Zavarov 
(naar Juventus Turijn). Daarbij 
komt dat Sergei Baltasja binnen¬ 
kort vertrekt naar Ipswich Town in 
Engeland. In Italië staan sterren als 
Oleg Protassov of Alexei Michailits- 
jenko op het verlanglijstje van enke¬ 
le grote clubs. 


Volleyballers 

ongeslagen 

STOCKHOLM - Het Nederlands 
heren volleybalteam heeft gisteren 
oo"k de tweede wedstrijd van het 
vierlandentoernooi in Stockholm 
gewonnen. Joegoslavië, dat de 
avond tevoren het gastland Zweden 
had verslagen, werd met 3-0 ge¬ 
klopt. De setstanden: 15-7, 15-3, 15- 
10. Bondscoach Arie Selinger deed 
alleen een beroep op zijn basis: 
Zwerver, Blangé, Benne, Grabert, 
Posthuma en Zoodsma. 


Andere uitslag: Zweden - Polen 3-0 (15-10, 
15-3, 15-11). Stand: Nederland 2-4; Zweden 
en Joegoslavië 2-3; Polen 2-2. 


• BREMEN - Het Nederlands da- 
mesvolleybalteam heeft zijn tweede 
wedstrijd in het internationale toer¬ 
nooi van Bremen gewonnen. Giste¬ 
ren werd Canada met 3-0 verslagen. 
De setstanden waren: 15-3,15-13, 15- 
7. Europees kampioen DDR verloor 
met 2-3 van de Chinese jeugdselec- 
tie. 


Noors voetbal weigert 
Shell als sponsor 

OSLO - De Noorse voetbalbond 
heeft onder druk van anti-apart- 
heidsgroeperingen afgezien een 
sponsor-contract aan te gaan met 
Norske Shell A.S, een onderdeel 
van het Shell-concem. Via het con¬ 
tract zou de Noorse voetbalbond in 
driejaar vijf miljoen gulden binnen¬ 
krijgen. 

De anti-apartheidsgroeperingen in 
Noorwegen protesteerden tegen de 
banden, die de olie-gigant onder¬ 
houdt met Zuid-Afrika. Er ging een 
oproep uit naar de spelers van de 
Noorse eerste divisie zich terug te 
trekken, mocht het tot een contract 
met Shell komen. Volgens het 
Noorse dagblad Dagbladet vond 
deze oproep bij de spelers gehoor. 


KNWU-bestuur 

herkozen 

SCHINNEN - Op de algemene le¬ 
denvergadering (KNWU) van het 
district Limburg werd gisteravond 
in Puth het demissionaire districts- 
bestuur, dat in 1987 fungeerde, her¬ 
kozen. Alleen Paul Jacobs uit Ge- 
leen stelde zich niet meer herkies¬ 
baar. Onder voorzitterschap van 
Hein Verbruggen werden de navol¬ 
gende personen herkozen: Edy 
Beurskens (Geleen). Gerrit Scholte 
(Munstergeleen), Toine Smets (Ge¬ 
leen), Bert Roy van Zuydewijn 
(Heerlen) en Leo Damëls (Schin- 
veld). Edy Beurskens werd als dis- 
trictsvoorzitter van Limburg herko¬ 
zen. De 52 aanwezige stemgerech¬ 
tigde personen wezen Beurskens, 
Scholte en Smets aan als vertegen¬ 
woordigers bij de landelijke sectie¬ 
vergaderingen. 

Verlies 

Besseins 

ROTTERDAM - Jean Bessems, we¬ 
reldkampioen kunststoten, over¬ 
leefde de eerste ronde van de nieu¬ 
we editie van het Grand Pnx-circuit 
driebanden niet. In Rotterdam ver¬ 
loor hij met 50-36 (44 beurten) van 
Ruud Nieuwenburg, deelnemer bij 
het NK driebanden ereklasse. In de 
andere wedstrijd won Schuman 
met 50-30 van Steures. 

Allround-finale 
in Schaesberg 

SCHAESBERG - Het bestuur van 
de Hilversumse drafbaan zag zich 
genoodzaakt, de voor de eerste dag 
van het jaar geprogrammeerde 
koersen te annuleren, maar Schaes- 
berg heeft vooralsnog geen hinder 
van gebrek aan belangstelling. Het 
door manager Frank Kemperman in 
het leven roepen van een allround- 
kampioenschap blijkt ook deze 
week nog lonend. De eind vorig jaar 
verreden series voor genoemd kam¬ 
pioenschap hadden als resultaat dat 
zich ook paarden uit de stallen van 
Wagenaar, Ruygrok, Van Stam en 
Kooyman plaatsten voor de finale, 
die vanavond op de rol staat. Deze 
pikeurs komen natuurlijk niet met 
ëén draver naar Limburg. Gevolg: 
Schaesberg heeft met negen drave¬ 
rijen en drieënzeventig combinaties 
weer een alleszins redelijke bezet¬ 
ting. Voor het slot van het Allround- 
kampioenschap is aan prijzengeld 
ƒ 12.000,- beschikbaar. 

LD-tips: 

Aarde-prijs (2100 meter, tien paarden): j. 

Commercie; 2. Crysta Signa!. 3. Duka van 
Ludwig. Outsiders; Dalida Belvedere en 
Balthazar R. 

Mars-prijs (2100 meter, zes paarden): 1. Ca¬ 
mee Guapa; 2. Bartje Dakota; 3 Bonnamo 
re. 

W. V. van BELLEN CUP (2100 meter, zes 

paarden): 1. Wanda Volo; 2. Utje Klokhoe- 
ve; 3. Amor O. 

Pluto-prijs (2100 meter, acht paarden, W5- 

I): 1. Zanzibar; 2. Bardana; 3. Wayne Ex¬ 
press. Outsider: Yen R. 

Uranus-prijs (2100 meter, zeven paarden, 
W5-II): 1. Bngitta R, 2. Avance Attaqueur: 8 
Yvette Nubar. Outsider: Anna V. 
Satumus-prijs (1609 meter, negen paar¬ 
den, W5-III, kwartet ): 1. Celente d'lvens; 2. 
Cay van Hoafer; 3. Another Star; 4. Charlol- 
ta V. 

Jupiter-prijs (1609 meter, negen paarden. 
W5-IV): 1. Ydelheid Fortuna; 2. Yke Baker; 
3. Do Lor Als Sassy. Outsider: Wicardo Pe¬ 
ter. 

ALLROUND KAMPIOENSCHAP (Finale, 
2100/2120 meter, tien paarden, W5-V): 1. 

Brigitte G; 2. Bavonora; 3. Zyea More Biuff. 
Outsiders: Volomite S en Britta. 
Melkweg-prijs (2100 meter, acht paarden, 
kwartet): 1. Bianca Petrosia; 2. Caresse Hel 
dia; 3. Brutus ter Lune; 4. Cas Buitenzorg 


Trainercarrouset 


KELPEN - Trainer Tom 
nowski, bezig aan zijn derdi 
KOC uit Kelpen-Oler. stopl 
einde van het seizoen bij c 
emging. 


Turbo's Tobsport 


F door dik 
bruynestyn 
UAAPNIër 

eo\r meel vo&aup 
limburgs dagblad 
Vrijdag 6 januari 1989 # Pagij 1 


sport met arno henzen 


Wervelende show met wereldberoemde artiesten in Rodahal 

Kerkrade kiest beste sporters 


Van onze sportredactie 

KERKRADE - Een keur van internationale sportcoryfeeën 
draagt bij aan de omlijsting van de twaalfde sportman, -vrouw 
en -ploeg verkiezing die Kerkrade op volgende week vrijdag 
(13 januari) aan vang 20 uur, houdt. Onder de ogen van diverse 
wereldkampioenen en Olympische medaillewinnaars zullen 
de vele kampioenen, die Kerkrade ook in 1988 rijk was, hun 
hennnermgsmedaille afhalen op het podium in de Rodahal. • De titelverdedigers van verleden jaar: judoka Jacqueline Langen en tafeltennisser Jochem Ge- 
rards. Op de achtergrond een gedeelte van de dai7iesploeg van Achilles Top, die het beste sport- 
teamwerd. Foto: WIMKÜSTERS 

Tafelvoetbalkoppel uil Vijlen bondskampioen zuid-oosthoek 

Piet en Math Wenders 
uit juiste hout gesneden 


Kerkrade pakt weer uit tijdens het 
traditionele sportgala. Onder ande¬ 
re maken het kanoduo Annemiek 
Derks en Annemarie Cox. tienkam- 
per Robert de Wit en paralympic- 
ganger Marcel Poulisse deel uit van 
de afvaardiging Nederlandse top¬ 
sporters. Naast hun aanwezigheid 
heeft de Stichting Sportraad Kerk¬ 
rade zorggedragen voor een attrac¬ 
tief programma. Onderdeel van 
deze sportshow vormen onder an¬ 
dere de acht Limburgse voetbalta- 
lentjes die nu nog in het oliesjeik- 
dom Doebai verblijven voor video- 
opnames rond het voetbalproject 
van Wiel Coerver. 

Door de diverse circusachtige en 
acrobatische optredens zal de toe¬ 
schouwer zich in 'n piste wanen. Dit 
onderdeel zal worden verzorgd door 
het Nijmeegse circus Caprioli met 
in haar gelederen vuurspuwers, fa- 


• EYS - Morgen houdt tafelvoetbal¬ 
club Blauw Wit '62 een toernooi in 
café Sport, Grachtstraat la te Eys. 
Zowel NTVB- als ZOH-spelers kun¬ 
nen inschrijven onder 04451-1565. 
Het toernooi begint om 20.30 uur. 

• HEERLEN - Dit weekeinde 
wordt in café De Nor aan de Geer¬ 
straat in Heerlen een Go-toernooi 
gehouden waaraan zestig spelers uit 
Nederland. België en Duitsland 
deelnemen. De organisatie is in han¬ 
den van de Go-club Heerlen. Go is 
een Chinese denksport, die de laat¬ 
ste jaren steeds populairder is ge- 
w'orden in ons land. 

• SCHAESBERG - Wandelsport- 
verenigmg SOS Schaesberg houdt 
zondag een wandeltocht. De te lo¬ 
pen afstanden zijn 5. 10, 15 en 20 ki¬ 
lometer. Startplaats, vanaf 8.00 uur, 
is café The Corner aan de Oranje 
Nassaustraat 40. 

• HEERLEN - Morgen staat in de 
eerste klasse van de landelijke dam- 
competitie voor het Heerlense Eure- 

Volleyballers 

1 

weer actief 

HEERLEN - De volleybalcompeti- 
tie gaat morgen, na een korte win¬ 
terstop, weer van start. VC Voeren- 
daal speelt om 15.45 uur in de sport¬ 
hal De Joffer van tegen Polaris. De 
dames van Datak. VCL 2 kruisen om 
14.00 uur (Sporthal Baneberg, 
Landgraaf) de degens met Nuvo, 
om 16.00 uur gevolgd door de ont¬ 
moeting Datak,VCL 1 contra Bach 
SV. De mannen van Furos zijn om 
17.00 uur in de sporthal Rolduc van 
Kerkrade gastheer van FacopaWC 
Weert. De volleybalselectie van Fa- 
copaVC Weert (dames) komt om 
17.00 uur in de microhal Noesel in 
actie tegen PancratiusbankVCH 2. 
In de sporthal De Heeg staat om 
17.30 uur de damestopper tussen 
Jokers VC en Pancratiusbank/VCH 
3 op het programma. 

Indoor 

softbal 

HEERLEN - Ter overbrugging naar 
het zomerseizoen, dat medio april 
weer van start gaat, wordt in de re¬ 
gio Limburg een indoor softbalcom- 
petitie afgewerkt. Een en ander 
vindt plaats met aangepaste spelre¬ 
gels. 

Met ingang van komend weekeinde 
(openingsdag vanaf 15.30 uur), is de 
sporthal Rumpen van Brunssum ze¬ 
ven zondagen lang strijddecor. Ge¬ 
speeld wordt met een zachtere soft¬ 
bal, terwijl de afstand werpplaat- 
thuisplaat is beperkt tot 9,75 meter 
en de onderlinge honkafstand tot 14 
meter. Gespeeld wordt volgens de 
zogenaamde slow-pitch regels. 

Zes teams van vijf verenigingen 
hebben ingeschreven. In poule A 
komen de damesploegen van Sama- 
cols Kerkrade. Two Rivers Roer¬ 
mond en Sphinx HSCM tegen el¬ 
kaar. Poule B wordt gevormd door 
de mixed teams van Cheetahs Beek, 
Sittard Condors en Samacols. 

NK-cross 
in Limbricht 

LIMBRICHT - Onder auspiciën van 
de Motorsport Organisatie Neder¬ 
land worden dit weekeinde in ma¬ 
nége De Klipper te Limbricht in¬ 
door motorcross-wedstrijden ge¬ 
houden Morgen komen de Lim¬ 
burgse rijders tn actie. Zondag staat 
een wedstrijd meetellend voor het 
Nederlands kampioenschap indoor 
in de klasse 125, 250 en 500 cc. op het 
programma. Beide dagen wordt er 
gereden van 12.00 tot 19.00 uur. 


kirs etc. Arno Deckers en Aggie 
Wiertz zullen de toeschouwers ver¬ 
baal door het programma leiden. 

In dat programma past de acrobati¬ 
sche act van de drie Engelse wereld¬ 
kampioenen trampoline perfect. 
Het springlevende, doldwaze trio 
onder leiding van de heer Pittaway 
gaat een act opvoeren die een klein 
half uur in beslag zal nemen. Met 
deze voorstelling is genoemd trio 
wereldberoemd geworden en heeft 
in Europa op alle grote sportgala’s 
en in vele tv-uitzendmgen furore ge¬ 
maakt. Zangeres Sonja Koch, die 
onlangs tijdens de Vara-talenten- 
jacht nog de publieksprijs verover¬ 
de, zorgt voor het muzikale gedeelte 
in de show. Dansgroep Cadence on¬ 
der leiding van mevrouw Van 
Rooyen completeert het Kerkraad- 
se sportgala, volgende week vrijdag 
20 uur in de Rodahal. 


ka de belangrijke uitwedstrijd tegen 
mede-degradatiekandidaat Den 
Haag op het programma. Een wed¬ 
strijd die Eureka moet winnen, wil 
de vereniging zich handhaven in die 
eerste klasse. 

• HORST - Het komende weekein¬ 
de wordt in het zwembad De Berkel 
in Horst de eerste reeks van de Lim¬ 
burgse winter-zwemkampioen- 
schappen gehouden. De wedstrij¬ 
den beginnen om 14.45 uur. Het 
tweede gedeelte van deze kam¬ 
pioenschappen zal in hetzelfde 
zwembad plaatsvinden in het week¬ 
einde van 28 en 29 januari. 

• LANDGRAAF - Zondag bokst 
een versterkt team van de BC Land¬ 
graaf in Kuringen (B) een wedstrijd 
tegen de Belgische club BC Trudo 
uit St.-Truiden. Deze wedstrijd 
vormt een onderdeel van de voorbe¬ 
reiding op de Zuidnederlandse 
kampioenschappen, die in februari 
beginnen. In het Landgraaf-team 
zullen onder andere de Maastrichtse 
boksers Memeth Surmeli en Ali Ak- 
baba hun debuut maken. Verder zal 
het team versterkt worden met bok¬ 
sers van BAT Tilburg en de Pugilist 
(Eindhoven) alsmede Nederlands 
kampioen De Klerk van Kaaike 
Bove uit Roosendaal. 

• HEERLEN - Zondag om 10.00 
uur gaat vanaf het Emmaplein in 
Heerlen een trimloop van start. Het 
parcours is gelijk aan dat van de Te- 
lematicaloop en heeft een lengte 
van 10,155 kilometer. Deelname 
kost slechts een gulden en de gel¬ 
den komen ten goede van het Rode 
Kruis. Inlichtingen bij de afdeling 
Sport en Recreatie, 3 045-764559. 


MAASTRICHT - Dit weekeinde 
wordt door ZW Sphinx een inter¬ 
nationaal zaalvoetbaltoernooi ge¬ 
houden. Dit toernooi vindt plaats in 
de nieuwe Maastrichtse sporthal 
Randwyck. In deze accommodatie 
is het mogelijk om twee wedstrijden 
te laten plaatsvinden. 

In totaal nemen 24 teams uit bin¬ 
nen- en buitenland hieraan deel. De 
belangrijkste zijn het Berlijnse 
BSC - VAC, dat tot een van de sterk¬ 
ste teams in Duitsland gerekend 
mag worden, het Belgische Arkan 


Van onze medewerker 
LEO JASPERS 

VIJLEN - Piet (32) en Math (35) 
Wenders hebben hun 'levenswerk’ 
voor elkaar. Uit een select groepje 
van 136 tafelvoetbalkoppels kwam 
het Vijlense broersduo als sterkste 
uit de bus en mocht zich met het 
aureool bondskampioen zuid-oos¬ 
thoek tooien. 

Math Wenders glundert er nog 
steeds van: „Dit maak je maar een 
keer in je leven mee. Je moet ge¬ 
woon een superdag hebben”. Een 
extra dimensie aan het grote succes 
gaf wel het feit dat de titel in het zil¬ 
veren bestaansjaar van de tafelvoet- 
balbond zuid-oosthoek en in het hol 
van de leeuw (café Het Palet in 
Kaalheide, clublokaal van het 
schier ongenaakbare Petit Boys) be¬ 
haald werd. 

Voorwaar een echt huzarenstukje. 
Math en Wiel Wenders zijn al res- 


Internationaal 
zaalvoetbal 
in Maastricht 

MZVK, dat bovenaan staat in de 
Belgische competitie, en de meer¬ 
voudig Nederlandse kampioen Kras 
Boys uit Volendam. Belangrijke 
kandidaat voor de eindzege is ook 
ZVV Monopool 2000, dat onlangs 


pectievelijk 19 en 17 jaar lid van ta¬ 
felvoetbalclub Bergzicht Boys, de 
tafelvoetbaltrots van Vijlen. Math 
was tevens mede-oprichter en 
vormde 17 jaar lang een koppel met 
voorzitter Wiel Thewissen, die 
merkwaardig genoeg de laatste 
twee jaren aan broer Piet gekoppeld 
is. 

Wiel Thewissen over het succesduo: 
„Die twee bezitten een voorbeeldige 
wedstrijdmentaliteit en beoefenen 
de sport met een aandoenlijke ge¬ 
drevenheid. Beiden zijn zowel aan¬ 
vallend als verdedigend keien en 
dat maakt hen zo sterk. Als het even 
niet loopt, wisselen ze gewoon van 
positie en verrassen daarmee de te¬ 
genstander compleet”. 

Die laatste truc pasten Piet en Math 
ook tijdens de uiterst enerverende 
bondsfmale toe. Na een 0-3 en 3-6 
achterstand werden de rollen omge¬ 
draaid om tenslotte met 10-9 aan 


bij een gelijkwaardig toernooi in Pa¬ 
rijs tweede werd en winnaar was 
van het koperen Euromast-toernooi 
in Rotterdam. En natuurlijk mag 
niet voorbij gegaan worden aan de 
kansen van het organiserende team 
ZVV Sphinx. 

Het toernooi wordt zaterdag om 
10.00 uur geopend door wethouder 
van sportzaken Frits Corten. Deze 
zal ook zondagavond de prijzen uit¬ 
reiken aan de winnaars. De finales 
vinden plaats zondagmiddag om 
15.30 uur. 


het langste eind te trekken. Math 
schijnt overigens over de sterkste 
zenuwen en de grootste motivatie te 
beschikken. Zijn hart bonkt haast 
alleen maar voor tafelvoetbal en hij 
droeg het virus ook over op broer 
Piet, die thans thuis over een eigen 
apparaat beschikt en dagelijks min¬ 
stens een uur het kleine balspel be¬ 
oefent. „Een noodzaak als je aan de 
top wilt meedraaien”, vindt Piet. 
„Je moet dan altijd bezig zijn om je 
balgevoel op te voeren en de waar¬ 
genomen nieuwe trucjes uit te pro¬ 
beren”. 

Math en Wiel hopen met hun eigen 
tafelvoetbalclub Bergzicht Boys in 
de toekomst eens een keertje bij de 
eerste drie in de hoofdklasse te ein¬ 
digen. Ze hebben daar wel vertrou¬ 
wen in, want na hun jongste bonds- 
succes bespeuren ze duidelijk een 
fanatieke instelling bij de aanstor¬ 
mende jeugd. Een ontwikkeling die 
beide broers met genoegdoening 
aanschouwen. Het illustreert tevens 
hoe bloedserieus de sport beoefend 
wordt en er dus geen sprake is van 
'alcohol gedrogeerde’ spelers die 
met houten popjes pretentieloos 
een balletje slaan, Voorzitter Wiel 
Thewissen hierover tot slot: „We 
wensen met dat vooroordeel nu de¬ 
finitief eens te hebben afgerekend”. 

Sterk toernooi 
tafeltennisclub 
Seinpre Avanti 

VOERENDAAL - Tafeltennisclub 
Sempre Avanti uit Voerendaal 
houdt zondag van 9.00 tot 18.00 uur 
in sporthal De Joffer een toernooi. 
In de hoogste herenklasse ontbre¬ 
ken de spelers van Kluis, Bartok en 
Megacles. Daardoor blijft er niet 
veel meer over dan een driekamp 
met Leon Houben van Schimmert- 
/Moonen als grote favoriet. Bij de 
dames is de belangstelling groter. 
Favorieten voor de eindzege zijn Jo¬ 
sé Baumler van Kluis en Marlie 
Crommentuyn van Destatec. Er ko¬ 
men 244 spelers aan 32 tafels in ac¬ 
tie, die in totaal 615 partijen zullen 
spelen. 

Simson vecht 
voor laatste 
kans op titel 

SCHAESBERG - Worstelvereni- 
gmg Simson Schaesberg vecht mor¬ 
genavond in sporthal De Baneberg 
voor haar laatste kansje op de Ne¬ 
derlandse titel tegen runner-up 
Simson-KDO uit Den Haag. Alvo¬ 
rens de mannen van coach Ad Post- 
ma in actie komen, treden om 20.00 
uur de reserves van Simson in het 
strijdperk tegen de reserves van 
Simson KDO. De Schaesbergena- 
ren kan het kampioenschap bijna 
niet meer onteaan. # De nieuwe bondskampioenen van de zuid-oosthoek Piet (linksJ en Math Wenders met in het 
midden voorzitter Wiel Thewissen van TVC Bergzicht Boys. Foto: widdershoven 


In de stelling: Wit: Kei, Db3, Tal, Thl, 
Lg5. Pd2, Pf3, a2, b2, c3, d4, f3, h6. 
Zwart: Kg8, Da6, Ta8, Te8, Ld3, Le7, 
Pf6, a7, b7, d5, e6. 17, g6 dacht de wit- 
speler met 20P:f6,L:f6 21Pd7 op mate- 
riaalwinst te kunnen spelen. De loper 
op f6 is aangevallen er dreigt verve¬ 
lend Pc5. De simpelste manier van pa¬ 
reren bestond in 21... Le7, waarna wit 
waarschijnlijk niet beter heeft dan 
weer 22Pe5 te spelen en het de vraag is 
voor wie de ruil loper paard gunstig 
was. In de partij koos de zwartspeier 
echter voor het agressievere 21...Lg5! 
en na 22Pc5 volgde 22...Dd6!. Na 
23P:d3 Dg3+ 24Kdl (24Pf2,L:d2 + 
25K:d2,D:f2 + ) 24...Dg2; dreigt mat op 
d2 en valt de toren aan. Wit is nu ge¬ 
dwongen ’t stuk weer terug te geven. 
25Pf2,D:f2 26Dc2 en nu kan zwart op 
drie maniern ’n pion winnen, alle drie 
goed. 26...L:h6 27T:h6?,Dgl + ,26...Dg2 
27Tel,L:h6 of zoals in de partij 

26...L:d2 27D:d2,D:f3+ 28Kc2 en nu 
was De4+ ’t sterkste geweest. 

Het is duidelijk dat 20L:f‘6,L:f6 21 Pd7 
voorbarig was. Het is echter niet een¬ 
voudig aan te geven hoe ’t dan wel 
moet. Wit heeft aanvalskansen maar 
kan z’n stelling moeilijk versterken. 
Tot slot nog ’n wat langer partijfrag- 
ment waarin de zwartspeier ogen¬ 
schijnlijk zonder voorbereiding plot¬ 
seling een alles overrompelende mat- 
aanval kan inzetten. 

Bovenstaande stelling geeft de stel¬ 
ling weer na de 14e zet van zwart, uit 
een partij tussen R. v. Gooi en R. Merx 
(Limburgse kampioenschappen 1988 
6e ronde). De clubschaker herkent in 
de stelling waarschijnlijk nog de eon 
touren van een Svesjnikov. Ter com¬ 
pensatie van de nodige pionzwaktes en gaten in z’n stelling heeft 'bui 
open lijnen en 't loperpaar; kjj Yqi 
aanvalskansen. Hoe dun de set 
lijn tussen winnen en verliet 
wordt goed geïllustreerd aan de! pelt 
van de rest van de partij. Comiw 
is van de zwartspeier. 

Er volgde 15Khl? Op algemene! 
den een logische zet, gezien de st* »V( 
een blunder waarna hij gefo^ 
verliest. Beter was volgens de f ^ 
speler 15P:e7,D:e7 16c:b5 met' 
deel voor wit. 15...Lh4! 16c:b5il Pa 
17Pc7 + . Op 17h3 volgt 17-! 
18g:h3,Dh4 19Kg2,Lel+ 20Kh2.K • 
21Khl,D:h3 mat. 17...D:c7 1 

(18Dc2,Dd8! 19D:c6 + ,Kf8 en { 
wint of 18h3,L:h3! 19g:h3,ï 

18.. .f:g3 19f4,Tg4. Een alternatie! 

19.. .De7 20Dh5,Tg4 21 Kg 1 ' 

22Df3,Thl+ gevolgd door Dh4‘ * 
Dh2 mat. 20D:g4,L:g4 21F5,De7 ej jk 
gaf op. Nog net op tijd aangezi^ lW 
na 22f6,Df8 gevolgd door Dh6-lw/« 


met john van den borst 


In de hoofdklasse van de nationale 
clubcompetitie maken dit jaar de twee 
teams de dienst uit die ook vorig jaar, 
los van de rest, om de eerste plaats 
streden: het tiental van Denk en Zet- 
/De Lelie uit Westerhaar en de heer¬ 
sende landskampioen Huissen uit de 
gelijknamige Gelderse plaats. 

Ten opzichte van vorig jaar zijn de rol¬ 
len echter omgedraaid. Wat het toen 
Huissen dat voortdurend aan de lei¬ 
ding ging met D.E.Z. in de achtervol¬ 
ging, nu is het D.E.Z. dat van meet af 
aan de kop heeft gepakt. Met twee 
punten voorsprong en nog vier rondes 
voor de boeg lijkt de eerste landstitel 
de spelers van Westerhaar (onder hen 
Scholma, Wesselink, Boom, Rigterink 
en Miska) niet meer te kunnen ont¬ 
gaan. 

De overige tien clubs spelen nog indi¬ 
rect een rol voor de eerste plaats ter¬ 
wijl drie van de tien (Utrecht, Drents 
Tiental en Eindhoven) verwikkeld zijn 
in de strijd tegen degradatie. 

Hier een partij uit de lopende hoofd¬ 
klasse: (Vroeger heette de afdeling 
trouwens, analoog aan het voetbal, 
ereklasse, wat toch eigenlijk mooier 
klinkt. Een Limburgs tiental drong er 
nog nimmer toe door - hopelijk lukt 
het nog eens). Maar nu naar die partij. 
Oud-wereldkampioen Ton Sijbrands, 
die uitkomt voor Twente’s Eerste, 
speelt met wit tegen Fred Passchier, 
een van de kopmannen van de Philips 
Damclub uit Eindhoven: 

Snijbrands-Passchier 
1.33-28 De klassieke Hollandse ope- 
ning is nog steeds een van Sijbrands’ 
favoriete ouvertures. 1... 18-23 2.39-33 
12-18 3.31-27 17-21 4.37-31 7-12 5.44-39 
21-26. Een interessant alternatief is de 
Molimard-variant: 5...23-29 6.34x23 

18x29 7.33x24 20x29. 

6.49-44 26x37 7.42x31 20-24 8.41-37 14- 
20 9.47-42 10-14 10.34-29 23x34 11.40x29 20-25 1.29x20 15x24 1 
5-10 14.43-39 10-15 15.48-43 14-20 
40 1-7 17.46-41 18-23 18.50-44 

19.31- 26 7-12 20.37-31 12-17 2l' 

9-14 22.34-29! 23x34 23.40x29. | 

Met doelgericht spel heeft wit eeC 
delijk eentrumoverwicht verkret |>, 

23.. .8-12 24.27-21! 16x27 25.!'^ 

18x27 26.32x21 Zet koers naar hduec 
valsobject: de kwetsbare reehtetve<^ 
gel van zwart. 0r , r 

26.. . 3-8 27.37-32 13-18 28.42-37 . ur 

Natuurlijk met de bedoeling < 
maar een schijnoffér slaat de wa* ^ër 
zwarte stelling verder uit het 
29.29-23! 18x29 30.44-40 Zwart 
plusschijf binnen afzienbare tijJi 
toegenomen nadeel, weer moetfi 1 é (( 
leveren. ïeg 

30.. .11-16 31.37-31 16x27 32.31xll lou, 

33.32- 27 29-34 34.39x30 (!) 25x*'lij v 
40x29 12-18 36.36-31 8-13 37.27-2L j üt 
nog één minuut bedenktijd voor 1 ^ 
tien zetten gaf zwart het hier oPti Ul 
recht. Het enige dat hij nog kan‘»p 
is een combinatie naar 48 bede*] ^ 
Maar die zit er niet in. Na 37... 


U( 

forv 


38.21x12 heeft zwart geen temp* 1 , 
tot (13-18) en (19x48) te komen e ’ 
direct 38... 13-18 slaat wit natu 11 ,'h 
39.28x17. Een korte maar erg kr* |Us 
ge zege van Sijbrands. 

Oplossingen. £ iri! 

Twee weken geleden. Wit 16, 25,3; n 
39, 40, 43, 44, 48, 50 Zwart 13, 14.1‘ % 
24,26,27,29,35. ten 

Winst via 1.16-11 29x49 2.11x31 \ , 

3.48-42 37x48 4.50-45 48x34 5-4 1 g 
49x1 6.30-24 19x30 7.25x34 v et 

8.45x34 oppositie. Auteur: L. de P 
Vorige week. wit 16, 21, 30. 32, ’ l , 
39, 42/44, 47 zwart 7, 9, 10, 12, 13, 1’n 1 
9S/97 “tl 

Oplossing L47-41! 36x29 2.16-H $ f* 1 
3.11x22!! de clou 3... 26x28 ^ 

31x42 en de witte dam slaat achtej Sl e 
volgens over 12, 42, 43, 13, 7, 27,' 

10 het bord leeg! Auteur: (mij) ,Wi 
kend. 


I 


In een van de laatste artikelen van 
verleden jaar werd reeds melding 
gemaakt van de heruitgave van 
Förch’s „Tegenspelen voor gevor¬ 
derden”. Tegenspel is, volgens de 
meesten in deze edele tak van sport, 
het moeilijkste deel ervan. Voor nog 
geen ƒ 25,- wordt u door Förch bin¬ 
nen geleid in de geheimen van dit 
onderdeel, zoals uitkomen, signale¬ 
ren, eindspelfiguren en andere za¬ 
ken, die voor een effectief tegenspel 
van belang zijn. Jaren geleden 
kocht ik het boek van Simon, geti¬ 
teld „Why you lose at bridge?”, om¬ 
dat ik die vraag wel eens afdoend 
beantwoord wilde zien. Een van de 
zaken die mij toen het meest opvie¬ 
len was dat Simon aanbeval azen op 
te houden, ook tegenover een 
singleton. Tegen SA-contracten doe 
je zoiets min of meer spontaan, 
maar tegen troefcontracten stuit het 
je van nature tegen de borst. De 
angst dat je die aas niet meer terug ( 
ziet is zo groot dat je min of meer' 
automatisch opstapt als er op tafel 
een singleton ligt. Maar de redene¬ 
ring moet zijn dat het niet zo zeer 
gaat om die ene slag die jij minder 
maakt, maar meer om de twee of 
meer slagen die de leider minder zal 
maken. Jezelf benadelen is niet erg 
als je de tegenstanders maar meer 
benadeelt. Het zal iedereen duide¬ 
lijk zijn dat zoiets voordelig moet 
zijn, ook al is niet altijd zonder meer 
aantoonbaar hoe. Förch behandelt 
dit interessante principe eveneens: 

Tegen 6K1 te spelen door Zuid, 
komt West uit met hartenheer. De 
leider wint met het aas, gaat met 
troef naar de tafel en speelt van 
daaruit schoppen. Oost, die jaren 
geleden een boekje kocht over het 
ophouden van azen en eindelijk wel 
eens voordeel van die investering 
wil zien, legt een kleine schoppen! 


met wiel gielkens 


01062 

CPHV103 

OV742 

djb53 


05 ’ 

C?B752 

OB9863 

djbHV6 


N 

W O 

z 


OAB83 

Q9864 

0105 

cSjbB74 


z 

Ê 

P 

ci 

ti 

h 

o 

o 

ó 

t 

l 

l 

1 

1 

1 


OHV974 
OA 
OAH 
djbA 10982 


Zuid wint en troeft een schopPj 
dummy. Hij gaat daarna met t 
naar de hand om weer schopPj,, 
troeven. (Als u iets beters weet 
u het vooral zeggen). Weer na . 
hand om klaver te slaan bttr^ 
boer niet te vallen en gaat het , 
tract 1 down. U ziet natuurlij*^ 
klein slem klaver, hoewel oP ^ 
een contract van ondernebLi 
geesten, gewoon wordt gernaa'O 
Oost in slag 3 schoppenaas 
Er hoefst daarna nog slecht 4 
kleine schoppen in dummy ie A 
den getroefd en de rest 
bakker. Bij goed tegenspel ed 1 ^, 
het contract niet te maken, ee U 
ken dat het inderdaad aan de A 
kant is. Hopelijk neemt u 
even het volgende goed in ach jf 
om ongemakken te voorkornety: 
duiken van een aas moet u J 
lijk niet doen als u kort bent >ï 
kleur. Stel dat u in bovenSjé 
voorbeeld slechts een doub^ 
schoppen hebt. Het ophouden.^ 
nu geen positief effect, want ^ 
volgende ronde wordt uw aas ^ 
getroefd zonder dat daar enigst 1 , 
pensatie tegenover staat. U h 1 jyjpj 
dus wel uw hoofd bijhouden- ^ 
ja, het is uiteindelijk ook een 
voor gevorderden.