Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


ize 


Rh e denlijk 1 


s 


a 


ag 7 januari 1989. 


eversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


71e jaargang nr. 6 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,40 


Penland 


gjg^ico Droeven, de 
nieuwe 

heen burgemeester van 

Heil'* 

de sef 0e ren 

’erliez f 

*an de pagina 5 

ommf 

1 de St f Gereld zonder 
s g de°z gifgas is nog ver weg 

met 

6c: P Pagina 7 Dr. Géne Janssen 


)Kh2> 
c7 l' 


Dr. Géne Janssen: doping 
en topsport 

pagina 22 

Bettine Vnesekoop: nooit 
meer tafeltennis 

pagina 22 

Van Breukelen rest van 
seizoen uitgeschakeld. 

pagina 18 

Scheidsrechter in de 
clinch met 'baas' Van der 
Kroft. 

pagina 19 


Turkse familie na 
remigratie weer 
snel terug 
pagina 15 


Een brandvertrager 
die echt werkt 

pagina 33 

Voorlichting overheid 
weinig effectief 

pagina 35 • Yvonne Bergsma, schrik van 
de casino’s 


Lubbers wil problemen met buurlanden omzeilen 


st 


Aanvullend milieu-rapport 

j 

pver aanleg Oost-westbaan 


• Badschuim-actnce 
werd 

Black-Jack-konmgirr 

pagina 23 

• Limbourg, vervallen 
lieflijkheid 

pagina 29 

• Het elfde gebod 

pagina 25 

Rheden betaalt 
bioscoopkaartje 
voor de minima 

RHEDEN - De gemeente Rhe¬ 
den gaat het bioscoopkaartje 
voor de minima betalen. Volgens 
een woordvoerder van de Gel¬ 
derse gemeente is de bestaande 
reductieregeling van de gemeen¬ 
te uitgebreid om minima meer fi¬ 
nanciële mogelijkheden te ge¬ 
ven. Dat heeft de gemeente giste¬ 
ren meegedeeld. Rheden heeft al 
een reductie- en kwijtschel¬ 
dingsregeling waardoor minima 
een beroep op de gemeente kun- 


Van onze verslaggever 


‘«WNT 

^ ^AA-G - Het kabinet wil dat er een aanvullende milieu- 
, t ^trappoitage (MER) komt voor de aanleg van de Oost- 
(o s fbaan op vliegveld Beek. Dat besluit is gisteren genomen, 
-37 |jls ° rn amehjk om problemen te ontzeilen die kunnen ontstaan 
'•a(*Vf» er Seen overeenstemming komt over de aanvliegroutes 
{jpLBelgisch en Westduits grondgebied. De oorspronkelijke 
•t zi was juist geschreven voor die situatie. 

L iem Weecle ’ red ■) aanvullende MER Gedeputeerde staten van Limburg 
[lHorJi voc r het geval België en/of de reageerden gisteren verheugd op de 
ixSNjj Sre Pubhek Duitsland bezwaar mededeling van de minister-presi- 
'2l ; 0m en Ir >aken tegen de aanvlieg- dent. „Met instemming hebben wij 
° r 7at ' Premier Lubbers sprak in vernomen dat de minsterraad he- 
op Ku Verband over het 'betonnen den de impasse in de procedures 
utL r-eoneept'. Daarmee doelde hij rond de aanleg van de Oost-west- 
leikjen denkbeeldige betonnen baan heeft doorbraken. Wij waren 
•• iom r ' n de zijnde strakke en zijn van mening dat een aanvul- 

lp £ev]n Uren waarbinnen boven Beek lend MER-rapport noodzakelijk is. 
1 JSi ® en moes t worden. Daartoe is thans opdracht gegeven”, 

ra«Us n f n dl ° 'betonnen muur' zal, al- aldus een verklaring van GS. 
tiD Rubbers, de geluidsproblema- Wim Willems, de voorzitter van de 
°P Nederlandse bodem enigs- Vereniging Geen Uitbreiding Vlieg- 


or'j| at les - Premier Lubbers sprak in 
op hu Ver b an d over het 'betonnen 
mSp r -eoncept'. Daarmee doelde hij 
leG,. ee n denkbeeldige betonnen 


lp tó l ° Uren w’aarbinnen boven Beek 
1 uB io ë e n moest worden. 

dl ° betonnen muur’ zal, al- 
Bubbers, de geluidsproblema- 
b; °P Nederlandse bodem enigs- 

US Irwvv-,_ t-\ „ i 


a - U - --O * 

, l °enemen. De geluidhinder zal veld Beek, was stomverbaasd over 
1'WD aanvullende MER volgens de uitlatingen van Lubbers. „Dit 
jw n dan ook kritisch bezien moe- kan hij niet menen. Ik denk dat hij 
' v °*'den. Ook wordt bekeken of zich vergist. Een aanvulling op het 
'l^d ° 8 iets aan aantal vluchten MER is immers helemaal niet moge- 
JvD a an kan worden. Met het schrij- lijk, omdat er helemaal geen beroep 
Van ecn aanvullende milieu-ef- meer tegen kan worden ingesteld. 

, ’kei nra PPort zullen ten hoogste en- Minister Smit-Kroes trok eind vorig 
' e .,ü„ jaar terecht de conclusie dat het 


baanden gemoeid zijn 


e en °°rspronkelijke MER werd is al noodzakelijk was de aanwijzingsbe- 
hfia a . an gevuld, op verzoek van de schikking voor het vliegveld aan te 
si delijke MER-toetsingscommis- vullen. Wat het kabinet nu wil, kan 

echt niet”, aldus Willems. 


Net 


weer 


fci CH T WEER 

ji^ s 2vv akke rug van hogedruk 
c 'e nL rt vandaag onze provin- 
tfeicL betekent dat na het op- 
ket 14611 Van de ochtendnevel 
o^ d eei1 redelijke dag wordt 
o 0 j. Qat naast wolkenvelden 
tjD Perioden met zon optre- 
t e a ' gaat een matige wes- 
cj r waaien en het wordt 
a 8 graden. Vanavond 
v ah ^ de bewolking toe en 
ttg ac bt kan het enige tijd 
t senen. Minimumtempera- 
^o h H komende nac bt 4 graden, 
ligdag wordt zachte oceaan- 
aangevoerd, waarin veel 
.°*king voorkomt, waaruit 
blo»' 11 de ochteod af en toe kan 
t u lre &enen. Middagtempera- 
Hif j" 10 graden. De wind komt 
V 0 het westen en is matig. 
t r JJ acfocle informatie be- 
kiih* nde het weer in Limburg 
nt U bellen 06-91122346. 


^sstduitsers moeten 
beleefd gaan rijden 

KARAKTER IN WONEN 


Ruim 2000 m2 

exclusieve 

topcreaties 


Interieurverzorging 

Frons Eurlings bv 


' l k zei, ga uw gang' 


Valkenburgerweg 43. 
6367 GT Voerendaal 
Tel. 045-751212 U :U 

1 7»' 


Ui 


fTD 

-H % I 

- * • i ff. 

è' -JiÉÉfe* .. 
F 


r m\ 

... ' i A 1^1 


) fiiurt’ni’ Iwiidstlollieul 

Aanlijngehoti 
blijft gelden 

DEN HAAG/MERGELLAND - Vo¬ 
rig jaar zijn in Zuid-Limburg in to¬ 
taal zes vossen, een das, een rund en 
een kat met hondsdolheid (rabiës) 
aangetroffen. De laatste tijd zijn er 
geen nieuwe gevallen geweest, 
maar een woordvoerder van het mi¬ 
nisterie van Landbouw en Visserij 
wijst er op dat het aanlijngebod en 
de verplichte inenting van honden 
tegen rabiës nog steeds geldt in het 
gebied ten zuiden van de autoweg 
Geleen-rijksgrens (A76). 

Toen de maatregelen op 27 juni van 
het vorig jaar ingingen, werd ervan 
uitgegaan dat de maatregel voorlo¬ 
pig voor vier maanden zou gelden. 
De resultaten van de grote orale 
vaccinatiecampagne die in het 
weekeinde van 17 en 18 september 
is gehouden - voedsel met een vac¬ 
cin tegen rabiës werd over heel 
Zuid-Limburg verspreid - zijn ove¬ 
rigens nog niet i bekend. Aan de 
hand van dode vóssen en steenmar¬ 
ters wordt nu onderzocht of dieren 
het vaccin ook daadwerkelijk heb¬ 
ben opgenomen. 

(ADVERTENTIE) 

v,. ' 

W.i 


KV'- 
mi 

d&... ' ‘. «1 
• De kersttijd 
is weer voorbij. 
Gisteren, met 
Driekoningen , 
gingen overal 
in Heerlen, 
maar ook in 
andere Lim¬ 
burgse plaat¬ 
sen, de kerstbo¬ 
men het raam 
of de deur uit 
en de kerstver¬ 
siering weer 
naar zolder. 
Gisteravond 
werden op di¬ 
verse plaatsen 
kerstboomver¬ 
brandingen ge¬ 
houden. Op 
deze foto, geno¬ 
men in de Ge- 
leenstraat in 
Heerlen, is 
openbare wer¬ 
ken bezig met 
het opruimen 
van de ontta¬ 
kelde kerstbo¬ 
men. 

Foto: 

DRIES 

LINSSEN. 


J^hVERTENTIE) 


Autronic S 


9 Washington zoekt zondebok voor eigen fouten' 

Bonn boos na beschuldiging 
door VS over gifgasfabriek 


(ADVERTENTIE) 


BRgSFOL 

2 ‘ 4 - Meerstan : Au CM’ Kuilenstraat 75 
-•rinkfllcentrum Den Tempel - Kerkrede : Nullanderstraat 102 

MIlVlER DAN DE HELFT A 

met sterke profielzool. 

Maen 06 - ^ Adviesprijs 49.95 éjgBSmsm. 


BONN - De aanhoudende Ameri- van de betrekkingen tussen Bonn 
kaanse beschuldigingen dat West- en Washington, 
duitse bedrijven betrokken zijn ge- Ongewoon scherp liet de regerings- 
weest bij de bouw van een chemi- woordvoerder weten dat kanselier 
sche fabriek in Libië, waar gifgas Kohl kwaad is over de aard en wijze 
zou kunnen worden gemaakt, heeft waarop de Amerikanen de Bondsre- 
geleid tot een duidelijke verkoeling publiek beschuldigen. Indien er on- 

_danks alles bewijzen zijn over een 

Duitse verwikkeling moeten die nu 
op tafel komen, zei Kohls woord¬ 
voerder Ost. „De kanselier verzet 
zich er tegen als met vermoedens en 
verdachtmakingen wordt gewerkt. 
Tot op dit moment heeft de VS be¬ 
wijzen voor de in november in Was¬ 
hington geuite beschuldigingen 
niet geleverd.” 

In de Bondsrepubliek neemt bin¬ 
nen alle politieke partijen de irrita¬ 
tie over de Amerikanen snel toe. 


Open wordt gezegd dat de Ameri¬ 
kaanse regering achter de anti-Duit- 
se campagne van de media staat. In 
de meeste krantecommentaren 
wordt gesteld, dat de VS een zonde¬ 
bok voor de eigen fouten zoekt en 
daartoe de Bondsrepubliek heeft 
gekozen. 

In Amerikaanse ogen, aldus de 
commentatoren, is Bonn de drijven¬ 
de kracht achter de handelsoorlog 
met de VS, stelt West-Duitsland 
zich te weer tegen de modernisering 
van de nucleaire wapens, liggen de 
Duitsers dwars bij de militaire duik¬ 
vluchten, geniet Gorbatsjov een 
grotere populariteit dan zijn tegen¬ 
voeter in het Witte Huis en groeit de 
anti-Amerikaanse stemming in het 
land. 


allóó 

vandag bij 

Bristi 

steelt 


19. 


I 


__ (ADVERTENTIE) 

Wiskunde 

AMBI/PDI 

Advies l studiecentrum Mém 


Belastingen 


Adres;.--—- __ 

Postc. + p'» ats; — _ 

__Tel. — --—' ""TT 

Giro bartknr.:-- Limburgs Dagblad 2 weken 

_...anct dssrni 


Radio- en 

tv-overzichten voor het 
weekend. 

pagina’s 41 en 43 

Kees Brusse als De 
wandelaar’. 

'Rust roest'; tv-serie 
rond belevenissen m 
een bejaardenhuis. 
Sandra Kim 'toerf naar 
de V.S. 
pagina 44 


nen doen als ze gemeentelijke 
belastingen niet meer kunnen 
betalen. De gemeente was ook al 
bereid om een deel van het lid¬ 
maatschap voor de bibliotheek 
te betalen. De nieuwe regeling 
houdt in dat de gemeente meer 
reductie voor een groter aantal 
zaken gaat verlenen. Minima 
kunnen in het vervolg een be¬ 
roep doen op de gemeente voor 
bioscoop- en schouwburgbe¬ 
zoek, telefoonkosten, abonne¬ 
menten op kranten en tijdschrif¬ 
ten en kabeltelevisie. 

Per gezin is de maximale vergoe¬ 
ding 400 gulden per jaar. De re¬ 
geling is een initiatief van de 
PvdA in de Rhedense gemeente¬ 
raad. 


Keizer 

Hirohito 

overleden 


TOKIO - Keizer Hirohito van Japan 
is afgelopen nacht overleden. Zijn 
overlijden werd officieel bevestigd 
door een woordvoerder van het kei¬ 
zerlijke paleis. Kroonprins Akihito 
heeft onmiddellijk na het overlijden 
zijn vader opgevolgd. 

Gisterochtend al maakten de keizer¬ 
lijke lijfartsen bekend, dat inwendi¬ 
ge bloedingen de conditie van de 87 
jai ige Hirohito ernstig hadden ver¬ 
zwakt en dat hij geen bloedtransfu¬ 
sies meer zou krijgen toegediend 
Keizer Hirohito, hoofd van de oud¬ 
ste regerende dynastie ter wereld, 
was ’s werelds langst levende vorst. 
Hij besteeg op 24 december 1926 de 
troon. 

Veel kritiek 
in V-raad op 
Washington 

WASHINGTON - Een groot aantal 
landen die in de Veiligheidsraad 
zijn vertegenwoordigd, hebben gis¬ 
teren kritiek geuit op het optreden 
van Amerika rond het neerschieten 
van twee Libische MiG's. 

De Sovjet-ambassadeur bij de VN, 
Aleksandr Belonogov, verwierp in 
een harde toespraak het Ameri¬ 
kaanse verweer, dat de twee F-14 
straaljagers die de Libische toestel¬ 
len neersehoten, hadden gehandeld 
uit zelfverdediging. De Amerikaan¬ 
se militaire aanwezigheid in de Mid¬ 
dellandse Zee is er volgens Belono¬ 
gov mede de schuld van, dat het 
treffen plaats vond. Hij zei dat de 
Sovjetunie bereid zou zijn z n mari¬ 
ne uit die zee weg te halen, als de VS 
hetzelfde zouden doen. 

# Zie ook pag. 7 
DE LIMBURGSE* W 
PERSONEELS & GIDS 

Vandaag op de pagina’s 
16-24 -26 - 28 - 30 - 31 
3 van de 63 cursusst. 

Open dag ' e feb ™ari starten 

8 januari V , 

13.00-16.00 uur ^fPfnbroc kstraat 15 

- —-den, 71.2106/712856 
aDOnnee v — — 

D rr‘ 1 " lp sszar 


imburgs agbla> 

limburgs dagblad 
K 
kunst 


Installatie van Patrick Raynaud in Aken 


Kunst met een pakkist 


De vertrouwde Neue Galerie 
in Aken, een eiland in het ver¬ 
keer tegenover het warenhuis 
Horten, gaat met 1989 vermoe¬ 
delijk het laatste jaar in van de 
activiteiten in zijn Kurort-ach- 
tige behuizing. Om ze groot¬ 
schaliger voort te zetten in een 
nieuw museum buiten het 
centrum. De maquette daar¬ 
van prijkt in het midden van 
de entreehal: een verlaten fa¬ 
briek, die voor het doel wordt 
omgebouwd voor dertig mil¬ 
joen overheidsgeld. Een aar¬ 
dig bedrag, naar de mening 
van sommigen, voor de huis¬ 
vesting van een privé-collec- 
tie, bijeengebracht op basis 
van persoonlijke smaak en in¬ 
teresse. 


Van de veelzijdigheid van die inte¬ 
resse getuigt inmiddels een groot 
aantal musea in Europa, waaronder 
het Ludwig-museum in Keulen en 
niet op de laatste plaats de volge¬ 
pakte zalen en trappenhuizen van 
de Neue Galerie. 

Voor een entreeprijs waarvoor men 
nog geen uur zijn auto kan parkeren 
bieden zij een kaleidoscopisch over¬ 
zicht van hedendaagse kunst uit alle 
windstreken. De wereldmachten 
hebben de sterkste inbreng: naast 
de Amerikaanse pop-art waar de 
collectie bekend door is geworden. 
Staat ook de kunst uit de Sovjetunie 
regelmatig in de schijnwerpers. 


Perestrojka 


# De kisten 
van Raynaud 
in de Neue 
Galerie. De 
bezoeker van 
deze galerie 
vindt hier de 
fameuze 
kroonluchters 
geheel of 
gedeeltelijk 
verdwenen in 
vijftien 
professionele 
pakkisten. Een eerste tentoonstelling van 
kunst van achter het Ijzeren Gor¬ 
dijn. verzameld door Ludwig, da¬ 
teert van 1982. Het Ijzeren Gordijn 
is sindsdien door de perestroika 
doorlaatbaarder geworden. „Wij ko¬ 
pen veel in Moskou," bevestigt de 
directeur van de Neue Galerie; hij 
onthult daarbij met een glimlach 
dat een deel van de groeiende col¬ 
lectie Ludwig wordt aangeboden 
aan Gorbatsjov als aanzet voor een 
Moskous museum voor Westerse 
kunst 

In het teken van deze activiteiten 
staat een ruime presentatie van Sov- 
jetkunst in de grote museumzaal. 
Op veelzijdigheid tenslotte wijst 
een tentoonstelling van naïeve 
kunst, gevonden op een der eilan¬ 
den van Griekenland, 
pen Franse kunstenaar kreeg de be¬ 
schikking over de balzaal, die het 
karakter van het gebouw' zozeer be¬ 
taalt met zijn neo-barokke interieur 
|n zijn vele kroonluchters. De zaal is 


nauwelijks herkenbaar na de ingre¬ 
pen van Patrick Raynaud. 

Hij bracht hier op uitnodiging van 
het museum en van het Akense In- 
stitut Francais een installatie tot 
stand in de geest van zijn eerdere 
verrichtingen, onder meer op de 
Biënnale van Venetie, die ten doel 
hadden 'e'en aspect van het kunst¬ 
werk bij uitstek te onderzoeken: 
zijn verplaatsing. 


Kroonluchters 


Op soortgelijke wijze onderzocht 
Christo de visuele en psychologi¬ 
sche effekten van de verpakking 
van schrijfmachines - een voor¬ 
beeld van dit parallelle onderzoek 
staat in een zijzaal - tot bruggen, ge¬ 
bouwen en hele kunstgebieden toe. 
Hier vindt de verbijsterde bezoeker 
de fameuze kroonluchters geheel of 
gedeeltelijk verdwenen in vijftien 
professionele pakkisten. 

„Het Vraagstuk van de In Situ 2 of 


Reizen en Onderdelen” luidt de uit¬ 
voerige titel van dit intrigerende 
voorbeeld van conceptuele kunst. 
Het vraagstuk van In Situ 1 werd 
ooit gesteld in Ottawa. En Middel¬ 
burg. 

Vier kisten geven hun geheim niet 
prijs. Zij zijn dichtgeschroefd. „Fra- 
güe - Open Here” is de enige aanwij¬ 
zing. In zeven andere zijn de kroon¬ 
luchters neergelaten. De rest toont 
met liggende dia’s van groot for¬ 
maat de oorsprong van het concept: 
een schilderij van Watteau, dat de 
verzending verbeeldt van een por¬ 
tret van de Zonnekoning in een kist, 
door de kunsthandelaar Gersaint. 


Mobiliteit 


Twee anderen hebben betrekking 
op meer alledaagse aspecten van 
het transport met afbeeldingen van 
paperassen, geld, en de modieuze 
keurig opgevouwen garderobe van 
Patrick Raynaud. 


Een omvangrijke materie komt hier 
stilzwijgend aan de orde: de al of 
niet gewenste ofwel noodzakelijke 
mobiliteit van het kunstwerk. Zijn 
veranderende uitstraling of beteke¬ 
nis bij veranderende opstellingen. 
De mobiliteit van de kunstenaar 
zelf, niet langer aan zijn atelier ge¬ 
bonden maar - als Raynaud - creë¬ 
rende ter plekke of ’ln Situ’. 

En tenslotte de kunde en de extre¬ 
me verantwoordelijkheden van de 
transportbedrijven. 

De kunstenaar is in de veertig en af¬ 
komstig uit Carcassone. Hij woont 
in Parijs, maar is, zoals al aange¬ 
duid, meest al creërende onderweg. 
Zijn installatie lijkt te preluderen op 
de komende verhuizing van de Ga¬ 
lerie, maar dat is zuiver toeval: na 22 
januari, einde van de presentatie, 
hangen de kroonluchters weer op 
de juiste hoogte - om nieuwe pre¬ 
sentaties te belichten. 


Internationale 
Opera Tosea 
in Bonn 


De Stichting Opera Limburg 
organiseert zaterdag 14 ja¬ 
nuari aanstaande een busreis 
naar Bonn. waar onder regie 
van Gianfranco del Monaco 
de opera ’Tosca’ van Puccini 
wordt uitgevoerd. 


pieter defesche 


Solisten zijn de Amerikaanse 
sopraan Grace Bumbry, de 
Italiaanse tenor Mario Malag- 
nini en de Hongaarse bariton 
Lajos Miller. Michael Schön- 
wandt dirigeert het Sympho- 
nieorkest van de Beethoven- 
halle in Btonn. SITTARD - In galerie Zabawa 
w'ordt morgen een tentoonstel¬ 
ling geopend met werk van de 
schilder René Reynders. De ex¬ 
positie loopt van 8 januari tot en 
met 4 februari en vervolgens van 
13 tot en met 26 februari. De ope¬ 
ningstijden van galerie Zabawa 
zijn woensdag tot en met zater¬ 
dag van 16.00 tot 20.00 uur en 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur. 


schilder. In zijn werken experi¬ 
menteert hij met abstracte en 
geometrische elementen die op¬ 
tisch vervreemdend werken. 


In galerie Zabawa zijn naast olie¬ 
verfschilderijen ook kleinere 
werken van René Reynders te 
bezichtigen. 


Rene Reynders werd in 1953 in 
Herten geboren en volgde zijn 
opleiding aan de Stadsacademie 
Maastricht. Van 1980 tot 1982 
werkte hij aan de Jan van Eyk- 
academie in Maastricht, waar hij 
zich vooral bezighield met on¬ 
derzoeken op het gebied van de 
fotografie, grafische technieken 
en de toepassing van de fotogra¬ 
fie in de schilderkunst. 

Het fotografische element is in 
de laatste jaren in zijn werk 
steeds meer op de achtergrond 
geraakt en Reynders heeft zich 
ontwikkeld tot een autonoom 


MAASTRICHT - In de Perroen- 
galerie exposeren vanaf vandaag 
Henk Speth en Mieke Derickx 
met schilderijen, werken op pa¬ 
pier en skulpturen. De tentoon¬ 
stelling loopt tot en met 10 fe¬ 
bruari en is voor het publiek toe¬ 
gankelijk woensdag tot en met 
zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur. 
Tevens is het mogelijk de exposi¬ 
tie op afspraak te bezoeken. 

Het werk van Henk Speth be¬ 
staat voornamelijk uit grote 
schilderijen waarbij het gebruik 
van aardkleuren kenmerkend is. 
Zijn werk heeft een sterke bin¬ 
ding met de omgeving waarin 
het ontstaan is. Olieverfschilderij van René Reynders 


Veel van de tekeningen en goua¬ 
ches van Mieke Derickx zijn 
eveneens uitgevoerd in 
aardkleuren en vallen op door 
het gebruik van abstracte vor¬ 
mentaal. 


burght Kasteel Limbricht vanaf 
morgen tot en met 3 februari fo¬ 
towerken van Gerard Jansen. 


LIMBRICHT - Onder de titel 
’Wonen en werken in West-Afri- 
ka’ exposeert Galerie Voor- 


Werkzaam voor de Universiteit 
van Utrecht voerde Gerard Jan¬ 
sen van 1964 tot 1984 vele expe¬ 
dities uit naar West-Afrika. Tij¬ 
dens deze reizen legde hij zijn in¬ 
drukken en impressies vast op 
de gevoelige plaat. 


De prijs voor zowel busreis 
als ook de uitvoering zelf be¬ 
draagt ƒ 95,-. De bus vertrekt 
zaterdag 14 januari om 15.15 
uur uit Roermond, om 16.00 
uur uit Maastricht en om 
16.30 uur uit Heerlen. 


Voor verdere inlichtingen: 
043-615390. 


Oplossing van gisteren 


- r - b - k 


- e p i I o ° 9 


- c i ter 


d i a s p o r a 
-ds-esP - 


t i tel - -- P 


- v e e - o c 


v e r n e m e 


XI 


kunst en cultuut 


Dën 

redactie: ios frusd 1 

1 . Um«./ 


Trio Verhey/Slagter/ 
Meinders geen eenheid 


HEERLEN - Een ad hoc-trio, ge¬ 
vormd door drie bekende Neder¬ 
landse instrumentalisten, con¬ 
certeerde woensdagavond in de 
nieuwe, akoestisch meer voor to¬ 
neel dan voor muziek geschikte 
kleine zaal van de Heerlense 
stadsschouwburg. Emmy Ver- 
hey (viool), Jacob Slagter (hoorn) 
en Frédéric Meinders (piano) 


(j 

nonootjes 'toevallig’ bijeen pr herr 


brachten voor slechts weinig pu¬ 
bliek twee originele trio-werken 
voor hun specifieke bezetting, 
voorafgegaan door de sonate 
voor hoorn en piano opus 17 van 
Beethoven. 

Concerten van kamermuzieken- 
sembles, die al jaren in een vaste 
bezetting spelen, worden meest¬ 
al gekenmerkt door een homo¬ 
geen samenspel, in de trant van 
’allen voor één, één voor allen’. 
Bij ad hoc-groeperingen is het 
muzikaal veelal ’ieder voor zich’, 
zodat hun uitvoering als een 
soort optelsom van de individue¬ 
le interpretaties beschouwd 
moet worden. Van een violiste en 
een pianist, die elk als solist(e) 
alle hoeken van de wereld reeds 
gezien hebben, plus de eerste 
hoornist van ons nationaal topor¬ 
kest, kan moeilijk verwacht wor¬ 
den dat zij zich tesamen ad hoe 
als een onverbrekelijke muzikale 
eenheid (kunnen) presenteren. 
Dat was dus ook niet het geval. 
De uitvoering van Beethovens 
sonate voor hoorn en piano had 
zelfs iets weg van een solisten- 
concours-optreden, waarbij de 
lyrisch vertolkte hoornpartij en 
de rustig voortkabbelende pia- 


ten. non 

Als hommage aan Johanrtf 
Brahms en diens hoorntrio opV Lut 
40 schreef de Hongaars-Durt* kon 
componist György Ligeti in lfl®" in o 
een merkwaardig stuk voor mili 
zelfde bezetting: viool, hoorn W wer 
piano. Het tweede deel lijkt m e ' ; de 

het voortdurend herhaald IMI _ 

tietje uit de minimal music-^ 
reld te stammen. In het Alla msf! 
eia spelen viool- en pianopaft* { 
als het ware nalopertje en het P 
mento wijst romantisch-drarP 
tisch naar de geëerde Noorddui' _ 

se meester. Elk van de drie getf m 
nomineerde solisten speelt] J 
zijn/haar partij weliswaar ï&\ 
(vak)kundig, doch van enige é e 
zamenlijke vervoering was ub# 
haupt geen sprake. ■ 

Bij het Trio opus 40 van Brahfl 11 
ontstond gedurende meerde^ 
passages, vooral in het derf* 
deel, zoiets als een intuïtief 
menspel, waardoor de drie 
strumentalisten muzikaal hooj 
baar naar elkaar toegroeiden; PR 
laas net niet genoeg om de 
kende, fraaie Brahms-f < |^fc 
taalkleur aan de oppervlakte “ 
brengen. Natuurlijk, 1 + 1 + D' 
maar dat gaat in de muziek ni^ 
altijd op; daar komt nog ’das é 
wisse etwas’ bij, waardoor e e 
(h)echt trio zich muzikaal onde f ' 
scheidt van een drietal toéval} 1 
samenspelende solisten. En jui- 
dat ’mag het iets meer zijn’ heb 1 * 
daardoor bij dit concert gemist 


peter p. grave 


I1HI 

□ 

■ 

n 
ca — n 

mm I ■ ii iw 


□ 

■ 

□ 


Horizontaal: 

1 Veroorzaakt vader een opschudding door 
moeder een sieraad te geven? 5. Geef ons de 
peilstift eens aan. 8. Ik vond ’m aan zee, hele¬ 
maal in zn eentje. 9. Een hele troep als ’k u de 
500 dieren toon. 10 Op het idee komen van 
het instorten. 11. Het is aandoénlijk hoe de 
vertaling luidt van een scheepsstuurslot. 12. 
Als je dat ruikt, zit het lot n beetje tegen. 15. 
ik ken éen gewricht. 17. Hebt gij senior n 
keer lachen? 19. Vel 'n eik door hem te 
sp'Vgen 20. 'j baalt al van een kleinigheid. 
22. Ik staak en begin met een kaartspel. 23. Ik 
zak door het water naar uc bodem als metaal. 
25 Als je er 50 eet, wordt het hara in je han¬ 
den. 28. Het is heel erg voor een Ier 't spel te 
moeten leiden. 30. Je kunt dan al met het ver¬ 
stelwerk beginnen. 31. Kent E. elke weg in de 
stad? 32. Kan een regeringsreglement u 
kwaad maken? 33. Is die loot daar pas één 
jaar? 34. Stop het stoomschip in het Rijnvaar¬ 
tuig, dan kun je er meteen af rekenen. 
Verticaal 

1. Het smaakt zout als 'k door het Brabantse 


moerasland ga. 2. Wat was de oorzaak <$ 
met de auto gingen? 3. Zo luidt het stelsel 
het looien. 4. Ge zijt de reeks jaartallen i" 
vroege historie vergeten 5. Het staal is 
meter na decimeter door hem verwerk^ 
Heeft een onbekende het vee ingepikt, om 


ren dat familieleden? 7. De nobele verNfl^, 


naar Drenthe 13. Om de zaak weer goe fl 2'tn 
gang te brengen werkte de Pool met de ll *j| 
se vorst samen. 14. De eerste lijkt me 
wat. 15. Moet het ventje de kleren drafl?J^ 
16. Als het mogelijk is dat Eva ’n gil ten lij 
re brengt. 17 Het is erg voor de vervoeg ^ 
derneming dat ze niet verder kunnen óm hj 
18. Geeft de dokter ’t sein om te begiflmji m 
21. Neem een dikke draad om de ingen 1 ®! (i ( 
het gehalte te laten bepalen. 23. Het is Pj 
mer als de dozen omvallen 24. We blii ven i v 
terzijde staan. 26. Hij heeft geen leus f}°u 
om de wind eronder te houden. 27. Als j e ^ 
moeder vraagt, geeft ze wel een onderweg jj, 

28. Neem de slee om een ertslaag te zoe* ■ \ 

29. Ik kan 'r echt sierlijk noemen. 


de komieke coco 


panda en de roddeltante Limburgs Dagblad* * 


recept 


Directie: 

J. Drost .. 

mr. F.A.M. van Hellemond' 

K. J. Verwer 
Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 
Bank: ABN Bank Heerlen 

rek.no. 57 75 35 935 
Giro: 10 35 100 
Tel.: abonnementen: 
045-739881 
advertenties: 
045-739886 

Rayonkantoren: , 

Brunssum 045-2 >63 

Geleen 04490-45“®: 

Hoensbroek 045-216® JJ 

Heerlen-Centrum 045-71 77 

Kerkrade 045-452932/4555“ 
Maastricht 043-2544' 


Gevulde 
groene kool 


Benodigdheden voor 4 personen: 1 
middelerote eroene kool, 500 g gehakt 


(c) Standaard Uitgeverij n v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. s Gravenhage 


middelgrote groene kool, 500 g gehakt 
half-om-half, 2 eieren, 4 
brppdkruim, 4 el melk en wat za*" 

boter. - 1 de 

Verwijder buitenste bla^erenran de 
kool en neem grootst d blade- 
stronk weg. Doe het^ de 

ren aan elkaa r blij'' 1 


in n• v koker d water met een 
7 < '• T ^ ook ni> t veel langer dan 
a min- ' Laat de mol daarna goed 
“\ en en afltoeler. Snij het hart uit 
tóol en snijd dat in uiterst smalle 
d/pjes of hak het in snippers. Roer in 
xom eieren los, voeg broodkruim en 

??jp Q k * en e nkele minuten staan. 

, oe .® f™ mengsel met gesnipperde 
Kool bij het gehakt en strooi er naar 
smaak zout, peper uit de molen en 
nootmuskaat of gemalen foeli over. 
Werk alles goed door elkaar. Vouw 
koolbladeren naar buiten. Leg het ge¬ 


hakt in het leegheaalde hart en vouwt 
de bladeren er om heen, zodanig dat er 
niets meer van het gehakt te zien is. 
Beboter een groot dubbelgevouwen 
blad aluminiumfolie en verpak daarin 
de gevulde kool. Leg deze lVi uur in 
het midden van een op 175°C. - stand 3 
- voorverwarmde oven. 

TIP: Serveer hierbij royaal knapperig 
stokbrood en kruidenboter. Voor de 
liefhebber aangevuld met tomatenket¬ 
chup en mosterd. 


Schaesberg 

Roermond 

Sitlard 

Valkenburg 

Fax: 

redactie 

Advertenties 


043-2544'! 
045-311 
04750-18**- 
04490-U*, 
04406-150 45 


045-73926* 

045-73936* 


hub meijer I per maand 


Telex: - 

redactie 5612 

overige afdelingen 560 

Abonnementsprijzen 
bij vooruitbetaling te voldoen 
per kwartaal ƒ ^ 

per maand f 2 *’ 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 3 


binnen/buitenland 


f 


JJ Van onze parlementaire redactie 

i ^EN HAAG - Premier Lubbers denkt dat de 
SU milieuvervuiling alleen doeltreffend kan 

_U ' v °rden aangepakt, als de loonontwikkeling 

m ons land gematigd blijft. Na afloop van de 
ministerraad zei Lubbers gisteren dat hij de 
3anpak van het milieu belangrijker vindt dan 
ae toename van de individuele comsumptie. 

De premier reageerde daarmee op het tradi- 
L°nele nieuwjaarsartikel van prof. dr F.W. 
dutten, de secretaris-generaal van Economi- 
jmhe Zaken. Ook Rutten pleitte voor een 
jachtige aanpak van de vervuiling. Volgens 
•mm hoeft dot geen nadelig effect op de eco¬ 
nomische ontwikkeling te hebben. 

Lubbers meent dat het bij een gematigde in¬ 
komensontwikkeling mogelijk is het milieu 
ln ons land krachtig aan te pakken. „Waar de 
milieumaatregelen schadelijk zijn voor de 
^erkgelegenheid, kun je dan compenseren¬ 
de maatregelen nemen. Bovendien kunnen 


d 


P* 

nnf 
opn 
ui^ 
I9«i 
- ck 
n* 
rn f: 
m 1 

■-«ff 

m3 f 
■arf 
t V 

irflf 

luit 

el^t 

zet 

é ( 

bet 

lei» 

>rd‘ 


Lubbers: milieu 
belangrijker dan 
hogere inkomens 


de milieumaatregelen beter worden gefinan¬ 
cierd, wanneer de inkomens niet te hard stij¬ 
gen.” 

De premier waarschuwde voor wat hij noem¬ 
de 'een toenemend consumentisme’. Volgens 
hem dreigt er in ons land, doordat het beter 
gaat met de economie, een sfeer te ontstaan 
dat we allemaal wel wat meer kunnen uitge¬ 
ven. Verhoging van de consumptie-uitgaven 
leidt volgens de premier gemakkelijk tot een 
verdere aantasting van het milieu. „We zou¬ 
den er spijt van krijgen als we de milieu-aan- 


pak uitstellen voor verdere groei van de con¬ 
sumptie,” aldus Lubbers. 

De premier meent dat bij toekomstig beleid 
kwaliteitsaspecten van de economie voorop 
moeten staan. Hij doelde daarbij naast het 
milieu ook op de werkgelegenheid. „Als door 
een geslaagd beleid het aantal werkenden 
sterker groeit dan het aantal uitkeringsge¬ 
rechtigden, dan kunnen de sociale premies 
omlaag. Ook dat leidt tot inkomensverbete¬ 
ring.” 

Lubbers was het op dit punt oneens met prof. 
Rutten, die stelde dat verlaging van belasting 
en premies gebruikt moet worden als instru¬ 
ment van inkomensverbetering. „Bij mij is 
lastenverlichting geen doel op zichzelf, maar 
het effect van beleid dat gericht is op een la¬ 
gere werkloosheid en een verbetering van 
het milieu”, zei de premier. „Als je de belas¬ 
tingen en de premies verlaagt roep je bij de 
mensen een beeld op dat er weer ruimte is. 
Als je dat confronteert met de eisen die het 
milieu stelt, kom je in moeilijkheden.” 


Onderzoek: cijfers nota Volkshuisvesting onjuist 

Huur forser omhoog 
Han Heerma beweert’ 


Van onze Haagse redactie 

haag 


lif 
Aw 

HAAG - De cijfers waar 
j]Xj staatssecretaris Heerma 
ïisïjr 1 n °ta Volkshuisvesting in 
’90 heeft gebaseerd, 
onjuist. Als de plannen 
de staatssecretaris door- 


Jaren 

% 

L’ n » zullen huurders er in het 
"A r 2000 veel slechter aan toe 
^ y 1 } dan zijn nota voorgeeft. 

, 1 blijkt uit een onderzoek 
1 J 1 het Onderzoeksinstituut 
Or Technische Bestuurkun- 
djpOTB) van de TU Delft naar 
jvoonlastenontwikkeling in 
tornende iaren. 


' 01 , 


jaren 

f e ns onderzoeker drs J. 


onderzoeker drs J. Conijn 
itif Heerma in zijn nota onju 
fl e ° rr natie verstrekt als het gaat 


om 

c °nsequenties van zijn beleid 
r de huurders. In zijn berekenin- 
L Leeft hij namelijk een aantal za- 
6] ^Luiten beschouwing gelaten die 
al een fors huurverhogend ef- 


Lebben. 


£q : 


Leeft Heerma geen rekening ge- 
huurverhogingen als 
woningverbetering en 
onderhoud. Ook de stijging 


jijden met 
o} 6 Van 


iïj )ri de, huren van nieuwbouwwo- 
itt] ,Sen, 1,5 procent bovenop de nor- 
huurstijging telt hij in zijn be- 
,(klingen niet mee. Datzelfde 
V a dt v°° r het huurverhogend effect 
de huurharmonisatie voor wo- 


^gen die volgens het puntensys- 
^ te goedkoop zijn en daarom 
dan gemiddeld in huur stij 


iii 

\h 


^Ursubsidie 

4^ naast ëaat de nota er van uit, 
de huursubsidie in 2000 op het- 
Hf^ de niveau zal zijn als in 1985. In 
y Lelijkheid is de huursubsidie nu 
Winder en inmiddels zijn er al 
lk(U r , nieuwe bezuinigingen aange- 
11 n digd, 

al deze maatregelen zal het 
? ëo^dkope huurwoningen 

een Duur van minder dan 450 
u (^jd^n) in de komende jaren sneller 
f dan Heerma voorspelt. De 
Jj lj|U ts secretaris gaat uit van een da- 
- Van zes procent. In dat geval 
hij,, ln 2000 nog 58 procent van de 


>-■ 

^•woningen in de categorie goed 
, Vallen. In werkelijkheid is dat 
•I ® Tiaar 53 procent. 

I tl it , 

j ne t onderzoek van Conijn blijkt, 
} *6 procent van de huurders in 

1 Jaar 
meer dan eenvijfde 
inkomen aan huur 


2000 
van zijn 
Za l zijn. Nu is dat 25 procent 
errna was er in zijn nota vanuit 
^Jpan dat dat aan het eind van de 
^ 32 procent zou zijn. 


L, 


VliulseiMl’ 

r„ 8 t e zamenlijke huurdersorganisa- 
* LOBH, LOS en NVH noemen 
w Onderzoeksresultaten ’onthut- 
Volgens hen blijkt dat de nota 


tl 


s 


, Heerma 
>d: 


op drijfzand is ge- 


„De woonlastenvoorstellen 
drastisch aangepast moeten 
v 0q n ‘ Dit geldt in het bijzonder 
tij h r de huren van nieuwbouwwo- 

tJVn. 


de jaarlijkse huurverhoging 
ti fll , n , e t huurbeleid bij groot onder- 


h, 

en woningverbetering. Ook 
L„ Vangnet van de individuele 
i.u’subsidie 
_moet verbeteren,” al- 

de belangenorganisaties. 


V;, Lebben daarom gisteren aan de 
Kamercommissie van Volks- 
^o e ? Ve sting gevraagd de onder- 
W^ s gegevens zo snel mogelijk te 

preken. • Niet alleen in India protesteerdeii Sikhs tegen de executie van de moordenaars van Indira 
Gandhi , ook in Londen gingen Sikhs de straat op om tegen de ophanging te demonstreren. 

Situatie in noorden van India gespannen 


Sikhs 


moord 


op 


wegens 

Gandhi opgehangen 


Van onze correspondent 

NEW DELHI - De doodstraf is vol¬ 
trokken op de twee moordenaars 
van de Indiase premier Indira 
Gandhi. Satwant Singh (24) en Ke- 
har Sing (57) zijn gisterochtend in 
de centrale gevangenis in New Del¬ 
hi opgehangen. De situatie in de 
hoofdstad en in Punjab alsmede een 
aantal andere noordelijke staten 
van India is gespannen na de execu¬ 
tie van de twee sikhs. De Sikhs in 
Punjab streven al jaren naar een on¬ 
afhankelijke staat. 

De advocaten van het tweetal heb¬ 
ben donderdag, na een slepend pro¬ 
ces van driejaar, nog een laatste po¬ 
ging gedaan om hen van de strop te 
redden. Het Hooggerechtshof wees 


Ondertekening van 
intentieverklaring 
nog niet in zicht 

DEN HAAG - De intentieverklaring 
tussen de Staatsdrukkerij (SDU) en 
de Staat om de paspoortproduktie 
onder te brengen bij de SDU wordt 
niet Vandaag of morgen’ onderte¬ 
kend, zoals een woordvoerder van 
de SDU gisterochtend had ver¬ 
klaard. 

„We hebben toch wat meer tijd no¬ 
dig om de zaak op een rij te zetten,” 
aldus de woordvoerder van de SDU 
gistermiddag. Hij wilde niet zeggen 
of en wanneer de intentieverklaring 
wordt ondertekend. Een woord¬ 
voerder van Buitenlandse zaken 
verklaarde vrijdag dat wat het mi¬ 
nisterie betreft de intentieverkla¬ 
ring ’rond is’. „De zaak ligt nu bij de 
SDU,” aldus de woordvoerder. 


Nederlandse ambassade beklad 

y?jfENHAGEN - Onbekenden hebben gisterochtend de Nederlandse 
^Lassade in Kopenhagen met verf beklad. De actie was volgens een 
cj‘ 0tl ieme brief aan het dagblad Politiken gericht tegen de behandeling 
V» r de Nederlandse justitie van de Shell-activist R. R. Deze tegenstander 
hu Let apartheidssysteem werd voor vermelmgsacties tegen een Shell- 
tfih tation en branden bij de Makro tot vijf jaar veroordeeld. Hij werd 
(jLsdag, wegens juridische vormfouten, op vrije voeten gesteld. Volgens 
^Deense politie gaat het om een voorbarige wraakactie. „Dat de veroor- 
njjde niet langer gevangen zit is schijnbaar nog met tot de Deense sym- 
Ha Lisanten doorgedrongen,” meent een woordvoerder van de Kopen- 
a gse politie. 


echter hun verzoek tot uitstel van 
executie van de hand. 


Kalm 

Satwant Singh, de lijfwacht die vijf 
jaar geleden mevrouw Gandhi 
doodschoot, werd als eerste opge¬ 
hangen. Daarna volgde Kehar Sang, 
een klerk bij de overheid, die het 
moordcomplot op touw zou hebben 
gezet. Beiden gingen kalm hun 
dood tegemoet, zo vertelden hum 
familieleden, die de laatste uren in 
de dodencel van de gevangenis Ti- 
har mochten doorbrengen. 

In verband met mogelijke vergel 
dingsacties van de kant van de 
Sikh-bevolking, zijn intussen uitge- 
breide veiligheidsdmaatregelen ge¬ 
nomen. In New Delhi wordt extra 
gepatrouilleerd door leger en poli 
tie; rond de centrale gevangenis is 
een sterke politiemacht samenge¬ 
trokken. In Punjab en de aangren¬ 
zende deelstaat Haryana zijn de 
troepen in staat van verhoogde pa¬ 
raatheid gebracht. Scholen en uni- 
versiteiten in Amritsar en andere 


steden in Punjab zijn gesloten. 

De uit vijf leden bestaande Panthic- 
commissie van de Sikh-militanten, 
heeft gisteren verklaard, dat zij de 
executie ’niet zal tolereren’. Zij 
waarschuwde, dat zij als vergelding 
regeringsfunctionarissen en hin- 
does zou doden. „Wij zullen het land 
in brand steken,” aldus het dreige¬ 
ment van de militante Sikh-com- 
missie. 


1 1nspanningen richten op totaal verbod ’ 

Van den Broek wil alle 
chemische wapens weg 


DEN HAAG/PARIJS - Che¬ 
mische wapens moeten van de 
hele aarde worden uitgeban¬ 
nen. Zolang dat nog niet het 
geval is, dienen de internatio¬ 
nale normen tegen het gebruik 
van chemische wapens te wor¬ 
den versterkt. Dit zei minister 
Van den Broek (Buitenlandse 
Zaken) tijdens de internatio¬ 
nale conferentie over deze wa¬ 
pens, die vanmorgen in Parijs 
is begonnen. 

Om in afwachting van een totaal 
verbod van chemische wapens, 
deze toch vast terug te dringen, 
moeten volgens Van den Broek lan¬ 
den die nog geen lid zijn van de con¬ 
ventie van Genève, worden aange- 
moedigd toe te treden. Bovendien 
zouden de bevoegdheden van de se¬ 
cretaris-generaal van de VN om 
schendingen van het protocol van 
Genève tegen de verspreiding van 
chemische wapens vast te stellen, 
moeten worden versterkt. 

„In voorkomende gevallen zou het 
nuttig zijn dat staten verklaren dat 
zij geen chemische wapens hebben 
of van plan zijn te maken,” aldus 
Van den Broek in Parijs. „Zou er 
twijfel bestaan over zo’n verklaring, 
dan zou verlening van toestemming 
door de betrokken staten voor inter¬ 
nationale verificatie zeer welkom 
zijn en bijdragen aan meer door¬ 
zichtigheid en vertrouwen op dit 
terrein.” 

Van den Broek toonde zich bezorgd 
over recente berichten over het ge¬ 
bruik van chemische wapens, zoals 
in Irak. „Dat zijn zorgelijke ontwik¬ 
kelingen die de Geneefse onderhan- 
delingen over een totaal verbod 
compliceren. Alle inspanningen 
moeten erop gericht zijn een chemi- 


Saoedische krant: 

’Arafat heeft 
informatie over 
aanslag Boeing’ 

RIAD - PLO-leider Arafat 
heeft gezegd dat hij ’heel wat 
belangrijke informatie’ heeft 
over de bomaanslag van 21 de¬ 
cember op een vliegtuig van 
Pan Am, zo berichtte de Saoe- 
dische krant Al-Madina giste¬ 
ren. In een interview zou Ara¬ 
fat hebben gezegd dat de PLO 
samenwerkte met een aantal 
Europese landen en de VS om 
de daders van de aanslag op te 
sporen. 


Twee dagen eerder had Arafats 
naaste medewerker Salah Khalaf 
nog gezegd dat de PLO bereid was 
met de VS samen te werken, maar 
daartoe nog geen verzoek had ge¬ 
kregen. Khalaf zei ook dat volgens 
hem de Israëlische geheime dienst 
Mossad de hand had gehad in de 
bomaanslag om de toenadering tus¬ 
sen het westen en de PLO te onder¬ 
mijnen. 

In het westen is geopperd dat de 
aanslag het werk was van extremis¬ 
tische Palestijnse groeperingen, die 
tegen Arafats vredesinitiatief zijn. 

De VS besloten vorige maand met 
Arafat te gaan praten, toen hij terro¬ 
risme had afgezworen en het Israëli¬ 
sche bestaansrecht erkende. 


sche-wapens-verdrag zo spoedig 
mogelijk gereed te maken. Dat is in 
essentie de politieke boodschap van 
deze conferentie,” aldus de minis¬ 
ter. 

# Zie ook pag. 7 


Werkgevers . 
tegen ATV en 
prijscompensatie 


DEN HAAG - De werkgeversorga¬ 
nisaties VNO en NCW vinden dat 
tijdens de komende cao-onderhan- 
delingen over verdere arbeidstijd¬ 
verkorting (ATV) en prijscompen¬ 
satie niet meer moet worden ge¬ 
sproken. 


Dit staat in een gezamenlijke notitie 
van VNO en NCW waarmee de be¬ 
drijfstakken de onderhandelingen 
in kunnen. 

De werkgevers vinden verdere ar¬ 
beidstijdverkorting een onterecht 
wapen tegen de werkloosheid. 

Ook vrezen de werkgevers aantas¬ 
ting van de concurrentiepositie met 
andere landen. „In Nederland en de 
Bondsrepubliek Duitsland wordt 
per jaar het minst aantal uren ge¬ 
werkt. 

Daarmee is wel een grens bereikt”, 
aldus een VNO-woordvoerder. De 
werkgevers staan ook op het stand¬ 
punt dat prijscompensatie niet aan 
de orde is, omdat is thans geen infla¬ 
tie is. „In sommige cao’s is de rege¬ 
ling voor prijscompensatie al afge¬ 
schaft. Wij zien geen reden in die si¬ 
tuatie weer verandering te bren¬ 
gen”, aldus de woordvoerder. 


(ADVERTENTIE) Heerlerbaan 273, HEERLEN 

I i r i IV»*'*, t'D Sd'Uh'f'. M»\;t M'Sf.Kl» 


(ADVERTENTIE) 


Opruiming 

oosterse 
tapijten 

uit oude collecties 
voor 

extra lage 
prijzen 

HUB DOLS £r CO| 

Markt 31, Sittard 
tel. 04490-12605 

Een vertrouwd adres 
sinds 1905 


Advocaat: niemand schade toegebracht 

Specialisten bepleiten 
rechtmatigheid acties 


AMSTERDAM - Tijdens de behan¬ 
deling van het hoger beroep dat de 
Landelijke Specialisten Vereniging 
(LSV) had aangespannen tegen het 
gerechterlijk verbod op haar acties, 
heeft de LSV gisteren opnieuw de 
rechtmatigheid van haar actie be¬ 
pleit. De medisch specialisten voer¬ 
den eind oktober vorig jaar actie te¬ 
gen de verlaging van hun normin- 
komen en praktijkkostenvergoe- 
ding. Zij draaiden continue zon¬ 
dagsdiensten. 

Het Landelijk Patiëntenieonsumen- 
ten Platform en de Nationale Zie¬ 
kenhuisraad spanden eind oktober 
een j^ort geding aan om de specialis¬ 
ten te bewegen hun acties te staken. 
De president van de rechtbank mr 
C.L. baron Van Harinxma thoe 
Slooten was van mening dat artsen 
moeten aanvaarden dat hun beroep 
een bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid met zich 
meebrengt. Hij sprak van een ’ge- 
vaarscheppende actie’ en verbood 
het uitvoeren van continue zon¬ 
dagsdiensten. 

De LSV, die ongeveer 4.000 specia¬ 
listen vertegenwoordigt, is van me¬ 
ning dat vrijgevestigde specialisten 
het recht hebben om collectieve ac¬ 
ties uit te voeren. Mr A.G. Maris, ad¬ 
vocaat van de LSV, sprak van een 


'politieke actie’. Hij vergeleek de 
positie van de medisch specialist 
met die van een ambtenaar. Ook zij 
zijn gerechtigd collectieve acties te 
voeren en op die manier invloed uit 
te oefenen op regeringsbesluiten. 

Hij ontkende dat er sprake geweest 
zou zijn van een gevaarscheppende 
actie. Gevaar is niets anders dan de 
kans op schade. De advocaat be¬ 
aamde dat de actie wellicht onge¬ 
makken voor de patiënten met zich 
mee had gebracht, maar zeker geen 
schade. Bovendien richtte de actie 
zich niet alleen op de inkomstenver¬ 
laging van de specialisten, maar 
meer in het algemeen tegen het re¬ 
geringsbeleid, aldus mr Maris. 

De advocaat van het Landelijk Plat¬ 


form, mr N.S.J. Koeman, was echter 
van mening dat de enige actiereden 
voor de specialisten de pijn in de 
portemonnee’ was. De stelling van 
het Landelijk Platform luidde dat 
de medisch specialisten geen recht 
heben op collectieve actie. De advo¬ 
caat wees erop dat gezondheidszorg 
iets heel anders is dan de behande¬ 
ling van spoedgevallen. Hij vond 
dat de actie een prematuur ant¬ 
woord was op een overheidsmaatre¬ 
gel waar het laatste woord nog niet 
over gezegd was. Overigens memo¬ 
reerde hij dat de tarieven van de 
specialisten met ingang van 1 janua¬ 
ri weer met zes procent zijn geste¬ 
gen. 


De uitspraak in het 
volgt op 2 februari. 


hoger beroep 


(ADVERTENTIE) 


NOVELL 
NETWERKEN 

1 ▲TOLOGK 

A «sMo^oncioPMMrav voor een optimale 
"• automatisering. 

Handelsweg 30, 6114 BR Susteren, 04499-3825. punt 


- a 

Kernenergie 


De DDR zal het aantal kerncen¬ 
trales de komende tien jaar aan¬ 
zienlijk uitbreiden. Vijf van de 
acht geplande kerncentrales 
met elk een vermogen van 400 
megawatt moeten komen bij de 
stad Greifswald in het noorden 
van de DDR. 

• Wrak 

Het Zuidkoreaanse vracht¬ 
schip Reijin dat in april van het 
vorig jaar met 5.500 auto's aan 
boord voor de kust van Porto in 
Noord-Portugel standde, is ge¬ 
zonken. Enkele dagen geleden 
brak het vaartuig onder de 
kracht van de golven in drieën. 
Op het strand zijn de afgelopen 
dagen restanten van het schip 
en de lading aangespoeld. 

• Apartheid 

In de openbare parken van het 
mijnstadje Carleton. ten zuid¬ 
westen van Johannesburg, zijn 
opnieuw ’Slegs vir blankes’- 
bordjes verschenen. Inwoners 
van Carletonville hebben giste¬ 
ren gemeld dat de verkeerspoli¬ 
tie de parken controleert om te 
verzekeren dat de bordjes ge¬ 
respecteerd worden. Carleton¬ 
ville is één van de Zuidafri- 
kaanse steden waar de ex¬ 
treemrechtse blanke Conser¬ 
vatieve Partij CP bij de ge¬ 
meenteraadsverkiezingen in 
oktober een meerderheid heeft 
behaald. 

• Vrij 

De 24-jarige S. uit Utrecht is 
gisteren door de rechtbank in 
die stad vrijgesproken van 
doodslag op haar tien maanden 
oude baby. De rechtbank acht¬ 
te niet bewezen dat de vrouw 
vorig jaar augustus haar kind 
zou hebben gewurgd met een 
telefoonsnoer. Uit onderzoek 
bleek dat het strottehoofd van 
het kind volkomen gaaf was 
hetgeen wurging hoogst on¬ 
waarschijnlijk maakt. 

• Mazelen 

Van de 1.666 aangegeven pa¬ 
tiënten met mazelen tijdens de 
epidemie die duurde van eind 
1987 tot medio 1988, was 8 pro¬ 
cent wèl en 90 procent niet 
(vaak om principiële redenene) 
tegen mazelen ingeënt. Van 2 
procent was de vaccinatietoe- 
stand onbekend. 

• Akkoord 

De rechtse Franse oppositie¬ 
partijen hebben gisteren aange- 
kondigd dat zij een eerste natio¬ 
naal stembusakkoord hebben 
gesloten voor de gemeente¬ 
raadsverkiezingen die in maart 
dit jaar worden gehouden. De 
linkse partijen zijn vooralsnog 
verdeeld. De gaullistische 
RPR, van oud-premier Jacques 
Chirac, en de coalitie van libe¬ 
ralen en centristen UDF, geleid 
door voormalig president Valé- 
ry Giscard d'Estaing, hebben in 
220 steden met meer dan 30.000 
inwoners een gecombineerde 
lijst opgesteld. 


Aanslag 


Bij een aanslag met handgrana¬ 
ten op een politiebureau in een 
zwarte woonstad bij Johannes¬ 
burg in Zuid-Afrika is een 
zwarte politieman om het leven 
gekomen en hebben 31 anderen 
verwondingen opgelopen. Het 
is de laatste terreurdaad van 
een reeks van aanslagen tegen 
zwarte politiemensen. 


Gijzeling 


De ontvoerders van twee Ame¬ 
rikaanse protestantse zendelin¬ 
gen in het zuiden van Colombia 
hebben de vrijlating geëist van 
de beruchte handelaar in ver¬ 
dovende middelen, Carlos Leh- 
der. Lehder zit gevangen in de 
VS. De twee zendelingen, Roy 
Libby en Richard Grover, wor¬ 
den sinds dinsdag vermist. 


Opgerold 


De Haagse politie heeft gister¬ 
morgen rond half zes een labo¬ 
ratorium opgerold waar de 
nieuwste drug 'ecstasy’ of ’xtc’ 
werd vervaardigd. Bij de inval 
zijn drie personen aangehou¬ 
den. Ecstasy werkt hallucine¬ 
rend, oppeppend en maakt 
overmoedig 


Fiets 


De regering van Nicaragua gaat 
proberen het nijpende pro¬ 
bleem van het openbaar ver¬ 
voer in de steden te verlichten 
door de aanschaf, in de Sovjet¬ 
unie, van 12.000 fietsen. De 
helft van de fietsen zal aan par¬ 
ticulieren worden verkocht. 


Gevonden 


In de Indische Oceaan is een 
bandrecorder gevonden van 
het Zuidafrikaanse vliegtuig 
dat in november 1987 neerstort¬ 
te. De band met de gesprekken 
tussen de bemanningsleden 
zou aanwijzingen kunnen be¬ 
vatten over de oorzaak van de 
ramp, waarbij alle 160 inzitten¬ 
den om het leven kwamen. 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pag) 


Auto’s 


Te k. gevr auto's vanaf 
1978. Garage SCHAEP- 
KENS. Tel. 04405-2896. 

en 
be- 


Te k. gevr. loop-, sloop- 
SCHADEAUTO’S. Ik __ 
taal de hoogste prijs in Lim¬ 
burg! 045-254049. 

Wij geven het meeste voor 
uw AUTO. U belt, wij ko¬ 
men direct. Tel. 045-422610. 
ook s avonds. 

Te k. gevT. sloop- en SCHA¬ 
DEAUTO'S van ƒ 100,- tot 
ƒ5000,-. 04490-43481. 

Te k. FORD Escort bwj. '85 
met vele extra's o.a. LPG + 
stnping. org. km.st. 50.000, 
i.z.g.st., als 2e auto gebruikt, 
moet weg! Tel. 04o-425084. 

Te k. FORD Escort 14 CL 
bwjr 5-'86. wit. 24.000 km, 
sport, uiterlijk ƒ 17.000,-. 
045-252357. _ 

Te koop Opel ASCONA 
bwjr. 80. met. bruin, 
ï.z.g.st.. LPG, APK gek. 
Prys ƒ3800,-. Tel. 04455- 
1594. 

T.k. opel MANTA GTE 1.9. 
bj. '77. apk. 7-89, vr.pr. 
ƒ1.800,-, 045-444051. _ 

Eindelijk te k. MINI Spe- 1 
cial bwj. '79, APK-gek. 
Vr.pr. ƒ750.-; Tel. 04490- 
47407. _ 

Te k. gevraagd loop-, sloop- 
en SCHADEAUTO'S van 
50 tot 4000 gld. Tel. 04490- 
19679 of 25611. 

Gebr. AUTO-ONDERDE- 
LEN van o.a. BMW. Ford, 
Opel. VW, enz. Robby’s 
Auto-onderdelen, Akerstr. 
Nrd. 350. Tel. 045-224123. 

Hallo, opgelet, wij betalen 
de hoogste prijs voor alle 
merken AUTO'S. ook 
sloop. Tel. 045-416239 

Te k. Opel REKORD 2.0, 

4- drs., bj. '80, perfect in 

orde. f 4250.-. Tel. 045- 
316940. _ 

Prachtige Ford ESCORT 
XR 3. Moet weg!! T.e.a.b. 
Houwer 28. Landgraaf. Tel. 
045-322123 _ 

Te k. 3 goed lopende 
AUTO'S met garantie. Nis¬ 
san 160 B. radio, trekhaak, 
bj. '80. ƒ 1950.-; Volvo 343. 
bj. '80, met LPG-install-, 
schuifdak, f 1750,-. Olds- 
Mobile Cutlass Kruiser 8 
cyl.. autom., type '81 Alle 
auto’s APK t m 89. Tel. 045- 
323178. 

T.k. Opel ASCONA 2.0 SR 
'80. ï.z.g.st. APK 7- 89. Tel. 
04409-3/35. 

Te k. Ford ESCORT 14 CL. 

5- drs., bj. 11 '86, km.st. 

19.000. ƒ 16.500,-. Inruil 
event. mogelijk. Tel. 045- 
316940. _ 

Te k. Ford FIESTA XR 2, 
eind '82, nw. kopp., rem¬ 
men, enz. ƒ7250,-. Event. 
inruil mog. Tel. 045-316940. 

VW GOLF diesel, bj. eind 
81. ï.z.g.st., ƒ6750,-. Tel. 
045-316940. 

Te k. Opel KADETT 12 S. 
bj. '78. APK 7-’89, ï.z.g.st., 
ƒ 1650,-. Tel. 045-316940. 

Let op! Let op! Als nieuw, 
na 9 jan. '89, voordeelkoop. 
Deze VOLVO 360 GLS. 5 
speed, met.kleur, 5-deurs, 
bj. '85, ANWB en APK-gek., 
ƒ 14.750,-. Reeds te bezich¬ 
tigen. Manjkestraat 28, 
Nieuwenhagen. _ 

Te k. MITSUBISHI Lancer 
GLX autom., bj. eind 84, 
APK tot 11-89, vr.pr. 
f 15.000.-. Tel. 045-321073^ 

Student vraagt te k. 3-drs. 
FIAT 127. voor onderdelen. 
Tel. 045-322460. _ 

Autobedrijf E. CUSTERS, 
Verlengde Lindelaan 23, 
Oirsbeek. tel. 04492-5261, 
biedt te koop aan; Ford Es¬ 
cort, 5-d^urs, 1.6 CL Aut., 
1988; Ford Siërra 1.6 EM, 
lpg, 86; 2* Opel Ascona 
Hatchback 1.6 S, t. ’83, 

1 8900,-; Toyota Cressida 
ïesel, nw. mod.. t. ’83. 
f 6900,-; Opel Ascona 1.6 S, 
t. '84. ƒ 8900,-; Opel Kadett 
1.2 S, t. '81. ƒ5900.-; 2x Re¬ 
nault 5 TL, t. '83. f 5900.-; 
Ford Taunus, t. '81. ï.z.g.st., 
ƒ3750,-; Lada Jeep, t. 83, i 
ƒ5900.-; Citroën GS, t. '81, 

/ 2100,-; 2 x Renault 5 GTL, i 
t. '81, ƒ 1900,-; Fiat 128, t. 
'79, ƒ 1750.-. Audi 80 GLS, 
t. '80, ƒ 3900,-; Honda Ac¬ 
cord t. '80, ƒ 2400,-; Mazda 
626 Hardtop Coupé. t. '80, 
ƒ3900,-; Fiat Uno 55 S, t. 
‘86. ƒ 10.500,-: Renault 18 
TL, lpg, t. '82, ƒ 3900,-; Opel 
Manta, t. '77, ƒ 1900,-; Toyo¬ 
ta Starlet Stat.c.. t. 80, 

I 2900,-; Fiat Ritmo 75 CL, 
t.’81. ƒ 2900.-; Opel Ascona 
1.2, t. '79, ƒ2900,-; Ascona, 
ƒ 2600,-; Mitsubishi Celes- 
te, t. '81. ƒ 29CMj,-; Mazda 
616, t. '78, ƒ 1900.-; Chrysler 
Talbot 1510. t. '81. ƒ2250.,-; 
Opel Manta GTE, bj. 75, 
ï.z.g.st.. ƒ 7000.-; Renault 4 
vern,, verl. chass., t. '83, 
f 3400.-; Honda Civic, t. '80, 
ƒ 2700,-; Chrysler Aut., t. 
'82, ƒ 1900,-; Volvo Expres¬ 
se, '71, uniek in Ned. Div. 
goedkope inruilers. Alle 
auto’s met APK. Verlichte 
showroom, geop. ma t/m 
vnjd. van 10 tot 19 uur, zat. 
tot 17 uur. Inruil en finan- 
cienng mogeljjk. _ 

DATSUN Cherry 1200 GL 
Nissan blauw bj. 23-5-’79 
APK 23-12-89 pr. ƒ 1850,- 
tel. 045-314774 Begijn- 
hofstr. 19 Ubach over 
Worms. 


Uitlaat kapot? 

dan snel naar snelservice Auto Sport, Schetsberg 175, 
Heerlen, 045-725507. Dealer van originele Romax uitla¬ 
ten en alle topmerken schokbrekers. Ook ’s zaterdags 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

APK-keuringsstation 

Wij bet. dir. contant geld 500 tot 50.000 gld. voor alle 
type auto’s. 045-414372, ook 's avonds. Gespec. in 
Mercedes. _ . _ 

Exclusief en kosteloos bij 

6 sterren Opeldealer 

Canton Reiss 

Waar u auto’s met service koopt! 

3 jaar garantie op nieuwe auto's 
2 jaar garantie op gebruikte auto’s 
6 jaar garantie tegen doorroesten 
alles zonder kilometer-lemiet! 

Canton-Reiss, zekerheid voor alles! 
Valkenburgerweg 28-34 Heerlen 
tel. 045-718040 


Wegel 

BMW-MOTOR 3-serie, ver¬ 
snellingsbak en div. onder¬ 
delen. Tel. 045-410344. 


Wegens omstandigheden te 
k. FORD Siërra 1.6 Laser 
5-drs. bwj. 1985, 68.000 km. 
Vr.pr. ƒ13.500,-; Tel. 045- 
442125. 


Te k. BMW Touring 1600. 
Tel. 045-241783. 


Te k. AUDI 80 GTE 1985 v. 
part. 1800 I, 5-bak, kl. gra¬ 
fiet, s 
schuifd 


sportvelgen, radio, 
1. Tel. 04490-19901. 


Te k. TOYOTA Carina 
4-drs. nw. banden, koppe¬ 
ling, remmen, bj.’ 78. Audi 
80 LS 2-drs. bj. '78. Tel. 
04490-28612. 


Te k. CROSSMOTOR Ka- 
wasaki KX 2560 bj. '88 
i.z.g.st. 04493-1654. 


MERCEDES 240 D '77, kl. 
wit automaat, trekhaak. 
Tel. 045-750743. 


Te k. VW Golf 1300 wit, 
sept. ’86, 39.000 km. Tel. 
045-752624. 


Van part. FORD Siërra 2.0 
ghia, bwj. '85, 42.000 km. 
Auto als nw. 045-752215. NISSAN 


urgen Special 


NORMAAL f 18.624.- 
Standaard Jurgan Spaclal Incl. 

★ speciale grille 

★ speciale striping 
wieldoppen 

★ vloermatten 

★ rechterspiegel 

★ stootstrips 

★ Blaupunkt radiocassetterecorder 


UW NISSAN DEALER 


Uw voordeel 

f1.500.- 

' zolang de voor raad strekt 


Spotgoedkoop SIMCA Ho¬ 
rizon bwj. ’79, APK tot '90 
ƒ 500.-; tevens BMW 60/7. 
Tel. Ó45-322650. __ 

BMW 525 bwj. '81, vele ex¬ 
tra’s. APK 7-89, t.e.a.b. Tel. 
04490-53319. 

Te k. BMW 316 bwj. "84 kl. 
wit z.m., elke keuring toe- 
gest., veel extra’s, mr. evtl. 
mag. Tel. 04490-26256 of 
51467. 


OPEL Omega 2.0 I '88; Ka¬ 
dett 1.3 LS Sedan ’ö6; Ka¬ 
dett 1.3 LS '85; Kadett 1.2 
LS '85; Kadett 1.2 S HB '83; 
Kadett Caravan 1.2 S; Fies- 
ta 1.1 L '83; Peugeot 305 GL 
'82. Automobielbedrijf J. 
Denneman, Raadhuisstr. 
107 Hulsberg. 


Te koop onder garantie en 
service: Ford Escort Ca¬ 
briolet n.t. uitgevoerd ’84; 
Opel Ascona, 4-drs.. '84; 
Opel Ascona 16 diesel bwj. 
'82, div. acc.; Ford Escort 
XR3I, div. extra’s, bj. '84; 
Mazda 323 Aut., bj. '78; Por¬ 
sche 944, ’85; Citroën Visa, 
’86’ Fiat Ritmo, ’82; Mitsu¬ 
bishi Galant, ’81; Mitsubis¬ 
hi Sapporo, ’79 en ’78; Opel 
Kadert Diesel, ’83' Ford 
Mustang, ’80, 4 cyl.; Datsun 
Sunny, ’84. Div. inruilers. 
AUTO P. FRANKEN Gan- 
zeweide 59, Heerlerheide. 
Inruil, financ. en garantie. 
Tel. 045-727711 of 216475. 


Balansopruiming inruilauto’s 
Gebruikte Fiats duizenden guldens 
in prijs verlaagd 

Fiat Panda 45 Cl 1986 van 10900,- voor.9500,- 

Fiat Panda 45 Cl 1986 van 10900,- voor.9500,- 

Fiat Panda 750 CL 1987 van 11500,- voor. 10500,- 

Fiat Panda 34 1986 van 9900,- voor. 8900,- 

Fiat Uno 45 1985 van 11900,- voor. 10500,- 

; Fiat Uno 45 S 1986 van 145000,- voor. 12900,- 

Fial Uno 45 1984 van 10500,- voor. 8900,- 

Fiat Uno 45 1985 van 12000,- voor. 10500,- 

Fiat Uno 60 S 1986 van 15900,- voor. 13900,- 

ï Fiat Ritmo 60 Cl 1983 van 9900,- voor. 7900,- 

Fiat Ritmo diesel 1983 van 9000,- voor. 7900,- 

Fiat Sittycar Sittard 

Pr. Konnodysingel 8/12 tel 04400-17544 _ 


Te koop div. gebruikte ON¬ 
DERDELEN van recente 
personenauto’s. Ook moto¬ 
ren. 045-216475 of 727711. 


AUDI coupé GT ’81, mars¬ 
rood, quattro-look, lpg, div. 
extra’s ƒ 11.000,-. Tel 045- 
210007. 


PlJURGEN AUTOCENTRUM 

^^ langheckweg 36-40 - KERKRADE ind.terr. Dentgenbach, 045-452570 


Te k. BMW 316 1800 cc 
ï.z.g.st. Bj. eind ’81, div. ex¬ 
tra's. moet weg weg. omst. 
Bellen na 18.00 u. 04490- 
27084. 


Te k. MERCEDES 350 SE 
blauwmett. bwj. ’75, geheel 
gerestaureerd, ƒ 4500,-; Tel. 
04405-1688. 


Te k. FIAT 127 bwj. '75, 
zonder APK, ƒ 250,-: Tel. 
04405-1688. 


Te k. FIAT Panda wit bwj. 
’86, apk tot 1990 ƒ8900,-. 
Tel. 045- 


-419157. 


FORD Fiesta 1.1 L bravao 
'82 als nieuw. Rotterdamstr. 
24 Heerlen. 


fc' 


Ford ORION 1.6 irjectie, 
gnjsmet. 11- 83, div. extra’s, 
844)00 km. Vrjpr. ƒ 12.950.-. 
Tel. 045-213208^ 


Te k. Toyota COROLLA 
SXL bwjr. juni '87, km.st. 
15.000, z.g.a.n. Te bevr. 
Breedstr. 4 Hoensbroek. 


VOLVO 360 GLT 2.0 inj., 

5- drs. züverm., schuifdak 

6- '85. 47.000 km ƒ 12.500,-. 
Tel. 04490-44074. 


Te k. FORD Escort ’79 1600 
Sport excl. ƒ 3250,-. Tel. 045- 
254618. 


Toyota COROLLA, '79, 
APK tot 5-’89. ï.z.g.st., vr.pr. 
ƒ2100,-. Meteoorstraat 10, 
Brunssum. tel. 045-222817. 


Te k. Opel KADETT D Ca¬ 
ravan, 5-drs., bj. '80, APK 
2-’90, ï.g.st., prijs ƒ 4750,-. 
Tel. 045-322220. 


ajpie! T 
1.5 GLS, '79, i.z.g.st„ 5-drs. 
Tel. 045-324419. 


Te k. SAAB 900 turbo, bj. 
’78, i.z.g.st., gereviseerde 
motor, prijs ƒ 4500,-. Tel. 
04490-53743. 


Te k. Alfa Romeo Alfetta 
1800 Lusso, bj. '80. stereoin- 
stall., nwe. uitlaat + grote 
beurt, APK '89. ƒ 1250,-. Tel. 
04405-1688. prys, gratis 

avonds, tel. 04405-1602. 

Te k. CHIROCCO en Golf 
diesel bj. '78 APK ï.z.g.st. 
tel. 04499 


9-3398. 


Te k. i.z.g.st. VW KEVER 
en Opel Kadett APK tel. 
04499-3398. 


GOLF diesel te koop '83, 5 
versnellingen, ƒ 8750,-. Als 
04406- 


nieuw. 


-12875. 


T.k. Opel CORSA bj. ’87. Pr. 
ƒ 15.500,-. Ursulastr. 192, 
Kerkrade. 


VOLVO 343 DL Special, bj. 
'79, APK, i.z.g.st. Tel. 045- 


412510. 


CITROËN GSA als nieuw 
'81, APK 2e mnd. '90. 
ƒ2450,-. 045-415528. 


T.k. van le eigen. Ford ES¬ 
CORT 14 Bravo '87 S6, 
schone uitvoering, zeer zui¬ 
nig, extra's, achter rs spoi¬ 
ler '85. 60HR14 rs velgen 4 
koplampen. Tevens 2 Hella 
verstralers 100 watt ƒ 200,-. 
Theresiastr. 25, Pey. 04754- 
1992. 


Mazda 626 HB 1.6 GLX '86; Mazda 626 HB 2.0 GLX '83, 
'85; Mazda 626 Sedan 1.6 + 2.0 '81, '83; Mazda 626 
Coupé 2.0 SDX 82; Mazda 929 Sedan 2.0 '85; Mazda 
323 HB Sport 1 3 87; Mazda 323 HB 1.5 GLX '83; Maz¬ 
da 323 HB 1.3 LX 82, '86; Mazda 323 Sedan 1.6 Inj. 87; 
Mazda 323 Sedan 1.3 GLX '82, '83, '86; BMW 316 1.8 
'81; Citroen Visa RE I11.0 '87; Ford Escort 1.3 L '82; Nis¬ 
san Sunny 1.5 GL 85; Nissan Sunny 1.7 diesel '85; VW 
Golf 1 6 diesel 84; VW Passat 1.6 HB '83; VW Jetta 1 6 
NB 87; Volvo 360 GLS '86; Opel Kadett S 1.6 HB ’85; 
Toyota Celica Coupé 1.6 83; Mazda-Kroon-garantie. 
AUTOBEDR. LEYMBORGH B.V., Bomerweg 2-8 Lim- 
bncht, tel. 04490-15838. 


OPEL Ascona 16 S ’79. Pr. 
ƒ 1400,-. Tel. 045-722743. 


BMW 728 i.z.g.st. ’79, Ipg, 
vele extra’s, moet weg 
ƒ 5600,-. Tel. 045-726207. 


Te k. FIAT Panda nov. ’85, 
km.st. 16.500, z.g.a.n. Tel. 
045-216538. 


Te k. SUBARU 1.6 DL stat- 
.car. + trekh. bj. ’85. 045- 
319742. 


KADETT 12 h.back ’83, 
sch./kant.dak, als nw. Her- 
longstr. 43 Heerlerbaan. 


Te k. CHEVROLET Monza 
met apk. pr. ƒ 1850,-. Tel. 
045-222198 b.g.g. 045- 
728414. 


Te k. OPEL Kadett Hatch¬ 
back 13N bwj. ’80, blauw- 
met. ƒ2750.-; 3 mnd. gar. 
Bellen na 18 u. 04490-52697. 


Te k. mooie MITSUBISHI 
bwj. 5-80, APK 1-90, 5-bak, 
trefch., nw. banden. Vr.pr. 
ƒ 2900,-; Tel. 04490-49606. 


Auto Landgraaf 

biedt aan: 

Audi Coupé GT 

Quattro-model 15.000 km, stuurbekr., gekl. glas, sport¬ 
velgen enz 1987, meuwpr. ƒ53.000,- 
nu voor ƒ 34 900,-; 

Heerlerbaan 74-76 Heerlen, tel. 045-424268/424231. 


1000% 

Zijn onze auto’s en 100% is 
genoeg! 

Auto van de week! 
Toyota Carina 11 gas!.. '85 
Opeis: 

Kadett HB1.3 LS.... 2x '87 

Kadett HB 1.2 LS. '86 

Kadett HB 12 S.'83' 

Kadett 13N.'81 

Commodore 2.5 S aut. '81 

Ascona 16 S.'82 

Ascona 16S met gas.... '82 

Ascona 16 S aut. '80 

Audi 90 Quattro 155 pk '85 
Audi 80 Quattro 136 pk '83 

Audi 100 CC 118 pk.'85 

Citroen Axel 11.'86 

Toyota's: 

Supra Targa 3.0 I. ’86 

Corolla 1.3 DX aut. 83 

Fiat Uno 55 S.'83 

Ford Fiesta 1100 L.. 2x '83 

Lada 1200 S. '84 

Honda Civic L 3d.'80 

Mitsubishi Colt GL. '82 

Renault 5 Alpine Turbo '83 
Subaro Minijumbo SDL '87 

VW Polo C 33KW. '86 

VW Golf C diesel... '79.'83 

Volvo 240 DL. '85 

Volvo 345 GLS. . '81 

Volvo 66 DL.'78 

Div. inruilkoopjes, 

Lada Combi enz. 

Inruil en fin. 100% moge¬ 
lijk, (rente fiscaal volledig 
aftrekbaar) 
Bovaggarantie: 

3, 6, 12 mnd. 
Donderdag koopavond. 

Auto- en APK- 
Centrum 
Keulartz b.v. 

Locht 42 B3, Kerkrade 
Tel. 045-419905. 

CITROEN BX 14 RE '85 zil 
vergrijs, 5-bak, bijz. mooi 
ƒ 10750,-; 04492-3234. 


VW-BUS '76 21, grijs k„ 
dubb. schuifdeur. Pr. 
n.o.t.k. 04405-1438. 


Te k. RENAULT R5 Alpine 
turbo, bwjr. '80, apk 12.89. 
Inr. mog. Vr.pr. ƒ 3500,-. 
Scheldeslraat 14, Heerlen. 


Z. m. PEUGEOT 305 SR bj. 
’80, apk 7-’89 ƒ 1750,-. Evt. 
inr. 045-713883. 


Te k. MAZDA 323 bwjr. '79, 
apk jan. ’90. Pr. ƒ 1500,-. Tel. 


Te k. FORD Escort 13 L 
bwjr. '81, 5-drs. in pr. st. m. 
trekh. en apk t/m '90. Kl. 
groenmetal. Pr. ƒ 5650,-. 
Tel. 045-259228. 


Gebr. DOMINIKOWSKI 
biedt aan: Opel Kadett 1.3 
GS, div. extra’s, wit, ’86; 
Kadett 1.2, lpg, groenmet., 
'85; Kadett 1.2, div. extra’s, 
rood, lpg, '82; Kadett 1.2, 
i.st.v.nw., '80; Manta 2.0 
GTE, zilvermet., '81; Polo 
GT coupé, bj. '83, div. ex¬ 
tra’s, rood; BMW 316, als 
nw., div. extra’s, rood, ’85; 
Ford Escort XR 3, zeer 
mooi, zilver + blauwmet., 
’81; Escort 1.3 Ghia 5-drs.. 
groenmet., ’82; VW Golf 
CL, 3-drs., div. extra’s, 
groenmet., ’82; Honda 
Quintet Autom., met of zon¬ 
der lpg, ’82; Toyota Corolla 
DX, rood, '80; Datsun Cher¬ 
ry, goudmet., t. ’80; Mazda 
929 Coupé, zilvermet., 
i.z.g.st, ƒ 1250,-. Autobe¬ 
drijf Gebr. Dominikowski, 
Kantstr. 48, Ubach o. 
Worms-Landgraaf. 045- 
326016. 


PEUGEOT 504 Break, ’80, 
ƒ 3750,-; Opel Ascona, ’78, 
ƒ 1750,-: Renault 4 GTL, 
’80, ƒ1800,-; Fiat 131, ’81, 
ƒ2500,-; Lada 2105, ’85, 
ƒ5750,-; Mazda 626, ’80, 
ƒ2000,-: Renault 4 GTL, 
’82, ƒ2750,-; VW Golf LX, 
’83, ƒ 7750,-; Toyota Corol¬ 
la, ’80, ƒ3750.-; Volvo 240 
GL,'81, ƒ7250,-; Volvo 264 
GLE, ’öO, ƒ 5500,-; Citroën 
GSA Pallas, '81, ƒ1750,-; 
Honda Prelude, '80, 
ƒ 3500,-; Mini Special, ’80, 
ƒ 2250,-; Ford Granada, ’82, 
ƒ6750,-; Ford Transit, ’80, 
ƒ 1750,-. Oirsbekerweg 27, 
Oirsbeek. 04492-3582. 


Te k. FORD Escort 14 CL 
rood, 3-d. mei ’87, 38.000 
km, nw. band. in uitst. st. le 
eig. 045-319763. _ 


Te k. RENAULT 5 Campus 
bj. ’8-’88, div. acc., zeer zui¬ 
nig, km.st. ± 4500. Vr.pr. 
ƒ f8.500,-. Tel. 045-410727. 


Vencken Specials 

Demonstratie-auto 

Audi 100 2.0 E, bwjr. 4-88, kl. zermattzilver, div. extra’s 

Audi Avant 100 cc 

2.2 liter november 1985, diverse extra’s o.a. Airco- 
/schuifdak 

Audi lOOcc 

2.3 liter 1987 blauw 

BMW 316 1800 cc 1987 

bvlauwmett., div. extra’s, alu. velgen/mistlampen 

Ford Fiesta 1100 CL 

1987 blauwmett. 

ford Escort 1300 CL 

wit 1987 

VW Golf CL 

3-drs. 1300 cc 1987 
diverse extra’s jadegroen/wit 

VW Jetta 1600 cc 

4-drs. 1987 blauw 

Volvo 360 Sedan 

2.0 liter beige-mett. 

Verkoopcentrum 

Vencken 

Peter Schunckstraat 10 (hoek Heerlerbaan) Heerlen, 
tel. 045-412641, geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 
u., zat. van 10.00 tot 17.00 uur, donderdag koopavond. 


Te k. sportieve MAZDA 818 
coupé m. ’78, in pr. st. m. 
trekh. en apk t/m ’90. Pr. 
ƒ 1250,-. Tel. 045-259228. 


Te k. sportieve VELGEN v. 
Mercedes 190, 230, 300 enz. 
Nw. type. Vaste pr. ƒ 750,-. 
Tel. 045-259228. 


MITSUBISHI Colt GLX 
’87. Ford Escort CL 1300 
’87. Audi 80 18S ’87. Opel 
Kadett 13S '85. Passat sta¬ 
tioncar CLD '84. VW Golf 
1600 ’83. Toyota Corolla '83. 
Ford Taunus 21 GL ’79. 
Peugot 305 '82. Fiat Panda 
'84. BMW 524 TD '85. BMW 
316 '87. BMW 316 4-drs. 
autm. '85. BMW 318i '85. 
Autobedrijf Reubsaet, Op 
de Vey 47-49, Geleen. Inruil 

e arantie. Financiering. Tel. 
4490-44944. Uw adres voor 
APK-keuring en alle auto- 
reparaties. _ 


OPEL Ascona 16 s, bwj. '80. 
Steinderweg nr. 9, Stem. 


SAAB 900 GLS bwj. ll-’83. 
Dorpsplein 17, Ransdaal. 
Tel. 044- 


4459-2720. 


Te k. RENAULT veewagen 
voor 1 paard i.z.g.st. 

2-’90. Tel 045-452129. 


AUTO’S hallo opgelet! Wij 
betalen ƒ 300,- tot ƒ 20.000,- 
voor uw auto, ook bedrijfs- 
wagens. 045-411572. 


Te k. klassieker AUTO- 
BIANCHI A 111, opknap¬ 
per ƒ 400,-. Tel. 045-272802. 


Te koop Honda QUINTET 
5-bak, Dwj. '81, trekhaak, 
sunroof, apk 6-’89, i.z.g.st. 
Te bevr. 045-243542. 


Te k. JEEP Lada Niva 4x4, 
hoge en lage gearing, sper- 
dif, scheel stoelen, cfec. '80. 
Vr.pr. ƒ 2950,-. 045-459415. 


Alfa Romeo GIULIETTA 
1.6 Grand TOrismo '85 kl. 
met.bruin LPG ƒ 9250,-; 
04492-3234. 


Te k. OPEL Senator 3.0 E 
CD 
TS b’ 

045-41 _ 

Te k. FORD Siërra bwi. '83, 
pr. n.o.t.k. Tel. 045-455102 
na 16 uur. 


T.k. TALBOT Jubileum 
1308 S ’79, i. uitst. st. Vr.pr. 
ƒ 3500,-. 04490-50993. 


Directiewagen 

Volvo 740 GL diesel 24-11 - 
'87 met BTW rekening, inl. 
045-461162. 


GOLF GLD m. ’81, APK 
2-’90 met rev. motor, div, 
extra’s ƒ4250,-. Tel. 045- 
455778. 


Te k. TOYOTA Carina sta¬ 
tion, bwj. ’78, APK. Tel. 045- 
272381. 


Te k. SCIROCCI 1.6. GT, 
bwj. ’79. Klingbemden 33, 
Brunssum. 


V.W. JETTA LS m. 83, 
APK 2-’90, gas, elke keur. 
toegest. 100% in orde 
ƒ 5750,-. Tel. 045-455778. 


T.k. VOLVO 343 L, bwj. ’80, 
met radio. Tel. 04451-1439. 


Roadstar biedt aan: SCHA¬ 
DEAUTO’S: Ford Escort 
1.6 aut. ƒ 4950,-, Opel Corsa 
12 TR ƒ4750,- zonder scha¬ 
de: Opel Ascona ’79 op gas 
f 2250,-, Datsun Cherry ^80 
ƒ 1750,-, Ford Escort aut. 
'78 f 850,-. De Koumen 60, 
Industrieterrein, Hoens¬ 
broek. 


n.. LLil—j OCIlcHUi O.VJ 

bwj. '78, tev. Renault 3 
bwj. '81, pr. n.o.t.k. Tel. 
-461861 na 16 u. 


MITSUBISHI Colt GLX 
’86, rood, veel acc. 33.000 
km. pr.n.o.t.k. Tel. 045- 
213201. 


Te koop FIAT UNO 70 SL 
’87. Centrale vergr. wit. km- 
stand 28000. Prijs ƒ 16.750,-. 
Tel. 045-711675. 


Auto LANDGRAAF biedt 
aan: kijk en vergelijk: Audi 
Coupé GT m.z.v. ace., 
15.000 km, d.blauw, nw.st. 
'87 ƒ 34.900,-; BMW 732 I m. 
abs., 5-bak, enz. Auto is als 
nw. groenmet. ’84 
ƒ23.900,-: BMW 525 E m. 
div. acc. kl. wit als nw. '85 
ƒ21.900,-; BMW 316 m. 
5-bak, 62.000 km kl. lapis- 
blauw '87 ƒ23.800,-; Ford 
Scorpio 2.0 CL 5-bak 
blauwmet. '86 ƒ 22.800,-; 
Ford Siërra 2.0 Laser m. 
div. acc. kl. roodmet., 58.000 
km '86 ƒ 17.950,-; Ford Es¬ 
cort XR3 I m. div. acc. kl. 
wit 72.000 km '84 ƒ 15.750,-; 
Ford Escort 1.3 Bravo 5-drs. 
kl. goudmet. 72.000 km '84 
ƒ 12.900,-; Citroen BX 16 
TRS zilvermet. v. acc. 
49.000 km '86 ƒ 18.500,-; 
Mazda 323 GLX Hatchback 
nw. st. mod. 39.000 km ’87 
ƒ17.500.-; Renault 21 TS 
5-bak kl. wit 57.000 km ’86 
ƒ 19.750,-; Lancia Y 10 Tur¬ 
bo z. aparte auto, 40.000 km 
'86 ƒ 15.800,-; Honda Prelu¬ 
de EX autom. 1.8 m. stuurb. 
goudmet. '85 ƒ21.900,-; 

Volvo 240 GLE autom. m. 
alle acc. kl. blauwmet. '83 
ƒ18.900,-; Volvo 340 GL 
diesel Sedan luxe uitv. 
grijsmet. '85 ƒ 14.900,-; 
Opel Senator 2.5 e m. 5-bak 
LPG, CD-uitv., blauwmet. 
’84 ƒ 19.750.-; Opel Aseona 
16 S 4-drs. kl. zilver als nw. 
’84 ƒ 10.750,-; Opel Rekord 
2.0 S GL uitv. m. LPG kl. 
wit '83 ƒ 11.500,-; VW Golf 
C 1.3 kl. roodmet. km 32.000 
km '87 ƒ 19.500,-; VW Golf 
GTI 5-bak sportv. enz. kl. 
zwart ’81 ƒ9800,-; Datsun 
Stanza 1.8 GL autom. 4-drs. 
blauwmet. '83 ƒ 8750,-; Alfa 
Giulietta 1.6 m. sportv. z. 
mooi kl. rood ’81 ƒ 5750,-; 
Jeep 4*4: Aro jeep 243 die¬ 
sel nardtop kl. rood 79.000 
km '85 ƒ 8.750 -; Inruilers: 
Saab 900 GLS Sedan m. 
schuifd. kl. bruinmet. '81 
ƒ 6.950,-; Mitsubishi Galant 
GL Station 1.6 zilvermet. 
'81 ƒ3250.-; Ford Taunus 
2.0 L 6-cyl. m. LPG blauw 


'80 ƒ 1950,-; Volvo 244 DL 
m. LPG kl. groen ’80 
ƒ 5750,-; Pontiac Sunbird 
6-cyl. aut. kl. groenmet. ’79 
ƒ 2750,-• VW Golf 1.3 m. nw. 
motor 5-drs. kl. groen ’80 
ƒ 2950,-' Toyota Starlet 
3-drs. kl. blauwmet. mooie 
auto ’79 ƒ 2750,-; * Erkend 
Bovagbedrijf. * Inruil mo¬ 
gelijk. * Eigen werkplaats. 
* Keuze uit 12-3 mnd. ga¬ 
rantie. * Financiering zon¬ 
der aanbet. mog. * WN- 
keuringsstation. * Alle keu¬ 
ringen toegestaan. * Garan¬ 
tie boven ƒ 10.000,-; Kom 
vrijblijvend kijken en ver¬ 
gelijken bij Auto Land¬ 
graaf. Het adres voor de be¬ 
tere gebruikte auto. Auto 
Landgraaf Heerlerbaan 74- 
76 Heerlen. Tel. 045- 
424268/424231. 


Te k. EEND 2 cv 6. APK 
bwj. '82. ƒ2200,-. Tel. 045 
412225. 


Opel REKORD 2.0 S '84, kl 
champagne, LPG, 85.000 
km ƒ 10.750,-; 04492-3234. 


Opel COMMODORE aut. 
dec. '80 kl. blauw, LPG, 
ƒ 4750,-; 045-421207. 


Opel KADETT 1.3 S ’81 kl. 
met.blauw i.z.g.st. ƒ5500,-; 
045-420650. 


Lucar! Lucar! Exclusieve 
cars! Peugeot 205 GTI type 
'88 130 pk, echte topsnel¬ 
heid 225 km antraciet, uit- 

f ebouwd, schuifdak, rial 
5” velgen, lederen bekl., 
electr. ramen enz iets ap¬ 
arts, nieuwpr. ƒ 45.000,- nu 
voor ƒ 27.500,-; exclusief! 
Corvette sportcar, uitge¬ 
bouwd, verbreed, verlaagd, 
verlengd, zwartmet., zeer 
zeldzaam, mooiste van Ne¬ 
derland; Porsche 928 S type 
'84, parlemoer, wit, uitgeb.; 
Mitsubishi Stationcar tur¬ 
bo, topsnelheid 225 km/h, 
zilvermet.. lederen bekle- 
ding& sehuifd.. nieuwst, 
koopje: Mercedes 200 '87 
rood, div. acc., 28.000 km 
gelopen; Mercedes 190 E 
type '87, wit, verbreed, ver¬ 
laagd, getuned, lederen be¬ 
kleding enz.; Renault R5 
Turbo '87, zwart; Renault 
R5 Turbo Alpine wit '83 
ƒ9.750,-; Audi 80D wit 9 
mnd. oud, schuifd., stuur¬ 
bekr. enz. nieuwpr. ƒ 45.00,- 
nu voor ƒ29.000,-; Merce¬ 
des Sport 2x 350 SLE; Golf 
GTI '86 wit 40.000 km gel.; 
Golf wit 5-drs. 1600 s 86; 
Audi Sportcoupé Quattro 
uitv.; Toyota Celica '85 
26.000 km gel., nieuw 
ƒ 14.750.-; Audi 100 zilver 
'86 origineel 12.000 km gel. 
nieuw ƒ27.000,-; Honda 
Accord laatste nieuwe type 
EX uitv. alle extra’s, nieuw¬ 
pr. ƒ 42.500,- nu voor 
ƒ 22.500,-: Honda Prelude 
’85 EX 4 WLD, duurste uitv. 
geh. compl. optiepakket 
roodmet. ƒ 18.750,-; BMW 
320. 316 ’85, ’86, } 84 vanaf 
ƒ 16.750,-• ± 20 inruilauto’s 
aan opruimingsprijzen o.a. 
Citroen CX M ƒ2.000,-; 
Sapporo ’79, ’80 ƒ 2.000,-; 
Mustang ’81 Coupé 100% 
ƒ3750,-; Mazda Coupé ’81 
ƒ2750,-; Peugeot 504 GTI 
ƒ 2750,-; div. jeeps, cara¬ 
vans, stationcars enz., alle 
onderdelen o.a. bandenaan¬ 
bieding: winterhanden 4 x 
175/14 ƒ395,-; merkaecu's 
vanaf ƒ45,-; Tevens betere 
auto’s te k. gevr. Lucar, 
Holzstr. 67 Kerkrade, tel. 
045-456963. 


£fa Mazda Loven, Pt 
boord 401, Heert 
045-722451. MA2*- 

HB 1.3, bj. '81, '& 

323 HB 1.5 GT, bj 
da 323 HB 1.3, '8T 
323 HB 1.3 GLX,’ 

323 Sedan 1.3, '81, 

’84, ’86; Mazda 3Z 
1.5, ’83, ’86; Mazda 
2.0 GLX, bj. ’84; M 
HB 2.0 GLX, bj. 

626 HB 1.6 GL 
Mazda 626 HB 2. 

'87; Opel Kadett 
’82; Opel Kadett 
’83; Opel Kadett 
'84; Opel Ascona 
’84; Opel Manta 1 
bj. ’83; Ford Sk 
LPG. bj. ’85; Ford 9 
Laser, bj. ’85; Fort 
1.3 3 + 6. bj. ’82; Fo: 

1.1 L, bj. ’85‘ Hondi 
Autom. 1+7, bj. ’8 
bishi Colt 1-GL, bj. 
san Cherry 1.3 Gl 
Toyota Corolla 1.3 
VW Jetta C, 4-drSi^fc_ 
koop + ƒ 50.000,- 
nieuwprijs; Merced 
SE, 25-8-’87, 37.1», A - 
donkerblauwmetalr Vj -rv 
eigenaar, alarm in- Schc 
antenne- + luidspr^gu 
centrale deurverj K 
ling, buitentemp® en 
meter, velours beb K P , 
klapschuifdak (elef 
A.B.S. Autobedrijf* die 
Heerlen B.V., Pahvoo 
boord 401, Heerk. 
045-722451. _ƒ r< 

Wegens ontvangst 2 
auto t.k. zeer moofieiec 
GEOT 205 XS roodL pri 
oud, km.st. 17-OJL; n ' 
n.o.t.k. Tel. 045-224rig T.k. MINI special 1100, bwj. 
’79, pr. ƒ 1000-, Heerenweg 
340, Heerlen. 


Te k. ALFA GTV, bj. ’80, 
rijs ƒ 4500,-. Tel. 045- 


T.k. FORD Taunus station¬ 
car 1.6, bwi. ’79, ƒ 1.000,-. 
Tel. 045-461134. 


T.k. OPEL Kadett station 
1.6 d.. bwj. ’86, wit 3-drs., 
ƒ 15.000,-. Tel. 045-461134. 


MINI te k. gevr. vanaf ’78, 
ook zonder APK., Tel. 045- 
444481. 


Opel ASCONA 19 N, bj. ’79, 
APK ’90, vr.pr. ƒ 1900,-; div. 
extra’s. Tel. 045-717081. 


Te k. Ford SIËRRA Sedan 
2.0 CL, met LPG-install. en 
trekhaak, 7 mnd. oud, 
15.000 km, fabr.garantie tot 
juni ’89. Alleen ser. gegadig¬ 
den, prijs n.o.t.k. Einder 
Coolhof 67, Puth; zaterdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur en 
zondag tussen 10.00 en 
12.00 uur. 


MERCEDES 250, gas, 
schuifdak, bj. 1976, APK tot 
mei 


uiiaaK, dj. ïyvö, A 
. Tel. 045-7 120l0. 


OPEL Kadett 16 diesel 
Hatchback, bwj. 6-’84, grijs 
met. sportvelg. APK (f’89, 
vr.pr. ƒ 9250,-. inr.mog. Tel. 
045-319328. 


els n 

Saafc 

ir g e , 

99 LPG zilver. üepu 

99 4-drs. groen.w T 

9001 wit LPG.- I, 1 

900i 5-drs. blauw. 

900 turbo 16S zilve£ me < 
900 4-drs. zilver 
900 turbo zilver arrö* a rts 
900 turbo 16S + leggen 
■ *, fan 

Lancia 

Prisma 1600 wit....-F 
Prisma 1600 inj. zvn/ u [e: 
Thema V6 aut. bruiflj^^ 

Overij 

Ford Siërra 6 cyl. - s 
Fiat Croma turbo di^ ^ r 

Volvo 360 GLS.w c 

Mitsubishi Colt roodfe ^ 

Kompiet'^ 

OH. SAAB-LANClAfOtn 
Heerlen 045-71 1 d e 
Maastricht 043-6^ ar '• 
ntëed 


AT-DEALEK 
agrubbenweg * u 
ndweg) te Hoenf 


Te k. FIAT Bambino 126, 
bwj. ’78, vr.pr. ƒ 1250,-. Tel. 
045-272802. 


Voor al uw AUTO-ON- 
DERDELEN moet u zijn 
bij Stiba-autosloperij Ra- 
pie. Tevens schade- en ge¬ 
bruikte automobielen. In- 
en verkoop. Locht 70, Kerk- 
rade-West. Tel. 045-423423. 
V. grensovergang Locht. 


Voor schade-, sloop-, loop- 
auto’s en onderdelen moet 
je bij STIBA Autosloperij 
Joep Wolters zijn. Sportstr. 
14, Kerkrade-West. Tel. 045- 
411480. De nieuwe klasse voor de nieuwe eigenaar 


MAASTRICHT: 


Merk 

Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
BMW 
Renault 
Opel Senator 
Alfa Romeo 


Type 
380 SE 
200 D 
190 E 
190 E 
190 D 2.5 
190 D 
324 0 
25 V6i 
2.5 E 


Bwj. 

’85 

'85 

’87 

’85 

’86 

’84 

’86 

’86 

’86 


Guilletta 20066 


Nieuwpr. 

ƒ 148.000,- 
ƒ 71.000,- 
79.000,- 
72.000,- 
75.000,- 

62.500, - 

52.500, - 

66.500, - 
62.000,- 

36.500, - 


Onze pr. 
ƒ 75.000,- 
ƒ 37.500.- 
ƒ 55.000 - 
ƒ 40.000,- 
ƒ 47.500,- 
ƒ 29.500,- 
ƒ 29.900,- 
ƒ 32 500 - 
ƒ 31.500 - 
ƒ 15.750,- 


HEERLEN: 


Merk 

Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Renault 
Seat 


Type Bwj. Nieuwpr. Onze pr. 


300 0 
300 E 
300 D 
230 E 
190 0 
190 0 
190 D 
190 D 
25 TS 
Ibiza 1.2 L 


'87 

'85 

'86 

'87 

'86 

'86 

'85 

'85 

'86 

’86 


96.700,- 
104.000,- 
113.000,- 
86.500 - 
64.400,- 
65.800,- 
64.400,- 
62.000 - 
41.000- 
17.00.- 


ƒ 72.500,- 
ƒ 55.000,- 
ƒ 67.500,- 
ƒ 59.750,- 
ƒ 42.500 - 
ƒ 41.500,- 
ƒ 32.500 - 
ƒ 32,500,- 
ƒ 23.500,- 
ƒ 9.500,- 


GELEEN: 


Merk Type Bwj. Nieuwpr. Onze pr. 

Mercedes Benz 190 0 '86 ƒ 65.000,- ƒ 42.500 - 

Mercedes Benz 190 D ’86 ƒ 64.000,- ƒ 38.500,- 

MercedesBenz 190 E '83 ƒ 66.000,- ƒ 24.500,- 

Volvo 740 GLE ’87 ƒ 68.500,- ƒ 42.000,- 

Volvo 360 '86 ƒ 33.000,- ƒ 17.500,- 

Audi 100 cc '85 ƒ 61.000,- ƒ 28.750,- 

BMW • 524 TD '86 ƒ 69.000,- ƒ 29.750,- 

Ford Escort 1.3 CL '86 ƒ 24.000,- ƒ 16.900,- 

Opel Rekord 2.0 S '87 ƒ 34.000,- ƒ 25.500,- 

Opel Kadett 1.2 LS ’85 ƒ 23.500,- ƒ 14.750- 


SMEETS 


De enige officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg met vestigingen in 

MAASTRICHT - Akersteenweg 10 - Tel. 043-613200 
HEERLEN/HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - Tel. 045-224800 

GELEEN - Rijksweg Nrd. 125 - Tel. 04490-46333_ _ 


Te k. HONDA Civic, 5-drs., 
5-gang, eind ’80, APK 7-’89, 
vr.pr. ƒ 3750.-. als nieuw. 
Tef 045-453571 


Senator 3L i, 1988; Merce¬ 
des 190 E, ’85; Kadett 13 N, 
3-drs., ’87; Kadett 16 S, 
3-drs., ’87: Kadett 16 S 
autom., 5-ars., ’85, Corsa 12 
S TR ’86; Corsa 15 D, 3-drs., 
’88; Escort Caravan 16 D, 
’85; Kadett 13 N, 5-drs., ’86. 
Inruil en financ. mogelijk, 1 
jaar garantie. Autohandel J. 
BUISMAN, Stenenbrug 1, 
Schaesberg-Landgraaf, tel. 
045-323800. _ 


Te k. Ford ESCORT 1.4 
Bravo, wit, bj. ’87, ƒ 17.500,-. 
Broekhuizenstraat 53B, 
Rimburg, tel. 045-320229. 


Te k. HONDA Quintet, 
5-drs., bj. '81, kl. blauwmet., 
5-gang, enz., ƒ 3550,-. Arien- 
straat 2. Kakert-Schaes- 
berg 


Te k. AUDI 80 16 GL, 4-drs., 
tvDe '80, kl. zilvergrijsmet., 
1850,-. Dr. Poelsstraat 42, 
;ert-Schaesberg. 


VOLVO 360 GLT, wit. 1983, 
veel extra’s, apart mooi, 
ƒ 10.800.- . Tel. 045-222947. 


AUTOMATIC KadeTt City 
'77, APK, zeer mooi, 
ƒ2250,-; Tel. 04459-1263. 


FORD Taunus 1.6 GL '78 
trekhaak. APK, i.z.g.st. 
ƒ 1750,-; *161. 04459-1263. 


CABRIOLET Cadillac de 
Ville '66, alles eleetnsch 
ƒ 16.500,-; Tel. 04459-1263. 


Te k. MAZDA 1000 '76 mo¬ 
torisch 100% in orde. 
ƒ450.-; Tel. 04450-1889. 


MITSUBISHI Colt de 
Luxe, bj. '80, bordeauxmet., 
3-drs., APK l-’90. 86.000 
km, i.z.g.st., VT.pr. ƒ3850,-. 
Tel. 045JJ19328’. 


T.k. FORD Taunus 2.0 Bra¬ 
vo aut. '82. i.z.g.st. get. glas, 
schuifdak. Tr. haak, met. 
rijs. Div. extra’s 7500,-. 
’el. 04490-21089. 


Nieuw model FIAT 127 su¬ 
per, bwj. '82, APK l-’90, 
34.000 km. 5 speed enz. 
vr.pr. ƒ 3850,-. Tel. 045- 
319328. 


T.k. VW Scirocco GTX 1.8 
bwj. '85. Alle opties zeer 
snel en mooi. Tel. 04490- 
22693. 


T.k. CITROEN GSA mod. 
'82 m prima staat met APK 
ƒ 1500,-. Tel. 043-633951. 


T.k. MAZDA 626 21 '81 LPG 
APK nw model, i.z.g.st. 
ƒ4900,-. Tel. 043-614518. 


Te k. BMW 316 bwj. '78 
LPG, APK-gek. stereo inst. 
i.g.st. vr.pr. ƒ 3450,-. Tel. 


ï.g.st. vr.pr. 
045-241882. 


Te k. pracht GOLF 1600 
GLS compl. uitgeb. 70.000 
km zilver metall. Schuifd. 
stereo sp. wielen, alarm. 
APK '90. mod. '82. ƒ 6950,-. 
inr. mog. Tulpenstr. 21, 
Kerkrade-West. 


MITSUBISHI Pajero turbo 
diesel 34000 km uwj. 1986. 
Rover 213 SE automatic 
1987. Rover 216 SE 5 bak 

1985. Rover 2600 S dee. 

1984. Austin Montego 1600 
LS 1985. Austin Montego 2 
liter turbo MG uitvoering 

1986. Austin Metro Surf 

1985. Austin Metro Sport 
1300 jan. '88. Fiat Uno 45 

1986. Mini 25 jubileum uit¬ 
gave 1984. Opel Kadett City 
1978. Suzuki Jeep SJ 413 

1987. Citroen BX 1900 GT 

1985. Honda Civic 1500 GL 

1986. Austin Rover dealer 
Havé, Industriestraat 31, 
Sittard. Tel. 04490-15195. 
Inruil financ. Bovag-garan- 
tie bewijs. Tevens APK- 
keurmgsstation voor alle 
merken. Dus tot ziens. 


T.k. zeldzaam mooie 
ROVER 3500, APK gek. 
dee. '89, z.g.a.n. bj. '80. Vas¬ 
te pr. ƒ 5500,-. Inr. kleinere 
auto mog. 04490-38119. 


Ford SCORPIO 2.0, 5-bak, 
'86, ƒ 25.500,-; Honda Prelu¬ 
de 1.8, 5-bak, '86, div. acc., 
ƒ 23.500,-: Ford Siërra 2.3 
diesel, 5-bak, '86, ƒ 18.000,-; 
Ford Siërra 1.8 Laser, '86, 
ƒ 18.00Q,-; Ford Siërra 2.0 
GL, £bak, LPG, '83, 
ƒ 12.500,-; Ford Siërra 1.6 
Laser, LPG, '85, ƒ 15.500,-; 
Opel Kadett 1.2 LS, '86, 
ƒ 15.750,-; Opel Corsa 1.3 LS 
Hatchback, '87, ƒ 14.750,-; 
Opel Corsa 1.2 LS, 2-drs., 
'87, ƒ 14.750,-; Opel Ascona 
1.6 LS Hatchback auto¬ 
maat, '85, ƒ 16.500,-; Mazda 
626 1.6, '83, sedan; Renault 
9 GTS, '83, div. acc.; Mazda 
626 1.6 LX coupé, ’85, 

ƒ 15.000,-; Mitsubishi Ga¬ 
lant 1.6 GL ’86, ƒ 17.000,-; 
Renault 25 GTS, 5-bak, ’86, 
ƒ23.500,-; Renault 11 1.4 
Broadway, 5-drs., ’86, 

ƒ 13.500,-; Peugeot 505 Se¬ 
lect, 5-bak, ’85, ƒ 15.500,-; 
Nissan Bluebird 2.0 GL 
autom., LPG, ’85, ƒ 13.500 -; 
Nissan Stinza 1.8 GL, 
5-bak, ’83, ƒ9500,-; Toyotra 
Camri 2.0 GLI autom., 
5-drs., ’85. Inruil, financie¬ 
ren en Bovag-garantiebe- 
wijs. Autobedrijf P. van 
Dijk en Zn.. Hompertsweg 
33, Landgraaf (Schaesberg- 
Kakert), tel. 045-311729. 
Alle keuringen toegestaan. 


Te k„ Opel ASCONA 16 S 
grijs met., bj. '83 vr.pr. 
ƒ8500,-, 045-461106. 


Te k. MANTA 2.0 HB. bj. 
’80 85.000 km zeer mooi, 
div. acc. vr.pr. ƒ 4000,-, tel. 
045-460605. 


Te k. uniek mooie MERCE¬ 
DES 230 C couDé bj. 79, 123 
mod. elektr. scnuifd., radio 
045-457624. 


Te k, Simca CHRYSLER 
1308 S met LPG, bj. 79, 
i.z.g.st. Hoofdstr. 214, 
Hoensbroek. 


Te k. FIAT 127, bjr. ’80, 
APK 4-3-’90, i.z.g.st. Vr.pr. 
ƒ 1250,-. Irmstraat 57. Sim- 
pelveld. _ 


Te k. Ford TAUNUS combi 
1.6 bj. 79, i.g.st. LPG, trekh. 
Tel. 04492-1967. 


Te k. Ford CAPRI bj. 77, 
APK tot 6-’89, i.g.st. J650,-. 
Middelste Wehr 46, Hoens¬ 
broek. 045-215554. 


■UI iJ » i . 

Te k. gevr. AUTO’S en be¬ 
drijfsauto’s. Sloop of scha¬ 
de geen bezw. 045-723076, 
b.g.g. 045-727742. 


Te k. CITROEN GS 1978, 
APK tot sept. ’89, igst. 
ƒ 700,-; Tel. 045-420697- 


Te k. aangeb. OPEL Manta 
sept. 198Ö met gasinstall., 
4-drs., 100% in orde. pr. 
ƒ 1950,-; Tel. 04492-1260. 


FORD Escort 13 L bj. ’81 
5-drs. ƒ 6450,-, 04490-26047. 


Te k. FIAT Panda 34, noy. 
’84 45000 km. ML garantie 
ƒ6500,- 04406-40183. 


Te k. OPEL Ascona 16 S 
nw. model ’85, 4-drs. 65000 
km. schuifdak, 5 versn. 
ƒ 13500,- 04406-40183. 


Te k. v. part. BMW 731 I aut. 
’80 en lpg alle extra’s en Re¬ 
nault 5 super car ’84. beide 
auto’s in pracht staat. 
Event. inr. mog. (liefst jeep). 
04490-25839/50693. 


Te k. MITSUBITSHI Colt 
5-drs.. 1.8 diesel, bwi- ’86. 
Inruil mog. Tel. 045-224510. 


Te k. MAZDA 626 coupé 2.1. 
LPG. bwj. ’81. APK. 
f1500,-. Tel. 045-412225. 


3x VW Transportersü! (57 
k.w.) 2x gas, lx automaath., 
lx transporter diesel pick- 
up met huif, allen met ga¬ 
rantie, keuring, enz. Crom- 
bag Auto’s, Rijksweg Zuid 
236-240 Geleen, tel. 04490- 
46260. 


SUZUKI Jeep SJ 410 ’83 kl. 
grijs, softtop, ï.g.st. ƒ 7750,-; 
04492-3234. 


W(j wonnen ’n Opel en wil¬ 
len onze FIAT 60 S bwj. ’86 
verkopen. Irenestr. 8, 
St’weert, 04755-1313. 


’81. Inruil mog. 04748-21 


S?/ 


HONDA Accord 4-drs. bwj. 
’81 i.z.g.st. Pr. ƒ3100,-; Tel. 
04490-26923. 


Opel SENATOR 2.5 i ’84 kl. 
met.groen, autom, LPG, 
i.st.v.nw. ƒ 14.750,-; 04492- 
3234. 


S.M.A.S. ruimt op! Talbot 
1510 LS Monthery bwj. ’84 
ƒ 5300,-; Mini Metro LS 
bwj. ’84 ƒ 5300,-j Ford Tau¬ 
nus Kombie LPG Bwj. 78 
ƒ 1150/-; Mitsubishi Lancer 
bwj. 77 ƒ850,-; Opel Ka¬ 
dett Station bwj. 78 
ƒ 1050 Fiat 133 de luxe 
bwj. ”79 ƒ850.-; Ford Tau¬ 
nus 1600 bwj. 76 ƒ500.-; 
Mazda Sedan 1.6 LPG bwj. 
79 ƒ 1950,-; Alle auto’s zijn 
APK-gekeurd en verkeren 
in zeer goede staat, voor inl. 
tel. 04704-4411. 


MERCEDES 280 S ’83 don¬ 
kerblauw, LPG, i.st.v.nw. 
ƒ21.750,-; 04492-3234. 


l bwj. 

nieuwst, ƒ4500,-; APK (bij 


RDW). l/oofdstr. 36 Am 
stenrade, 04492-2601 (na 14 
u.). 


MITSUBISHI L 300 D ’85 
lang, verhoogd. Aanne- 
mersuitvoering ƒ11.500,-; 
ex. BTW. Crombag Auto’s 
04490-46260, Rijksweg Zuid 
236 Geleen. 


Alfa Romeo GIULIETTA 
2.0 Lusso ’84 kl. bruin, 
i.z.g.st. ƒ 8750,-; 04492-3234. 


FIAT Panda type 1000CL 
’87 ƒ 8750,-; nw. mot., pas 
gekeurd. 6-1-89, 04490- 

14427. 


FORD Fiesta 1100 S vele 
ext. bwj. eind ’81 zr. mooie 
auto ƒ 4650,-; 04490-15431. 


OPEL Kadett diesel bwj. 
’83 Hatchback 100% motor, 
ƒ 6900,-; 04490-24937. 


Te k. MAZDA 323 ES kl. 
rood, bwj. 79. APK tot 02- 
01-89, pr. ƒ 1750,-; Tel. 
04498-52956. 


MAZDA 323 HB 1.3 bwj. 
’81, i.g.st. ƒ 4000,-; Hoofa- 
str. 36 Amstenrade, 04492- 
2601 (na 14 u.). 


SEAT-DEALER 
Jeu£ 

Randweg) __ . 

Tel. 045-222455 bi$ Li 
gar. te KOOP aan: 

Iaga 1.5 GLX ’88; P u 
1.21 ’87; Seat-Ibiza ji 
’87; Ibiza Del Sol 
Ronda 1.2 GL ’85; SM| 
1800 4WD ’88: Suba4 n 
’85; Subaru 1300 ’8l> c ° 
ru-ivüni ’87; Seat-Ibt -U. 
Diesel ’86; Seat-lW !arv 
’85; Peugot 305 G 7 e i 
Mazda 323 ’81; Fiat j *- 
’81; Renault R5 ’85 . , le 
Lada 2105 GL ’83,! 
Honda Accord 79; y -t 
by 77; Opel Kad^itin, 
Opel Kadett 1.2. Jtga, 
Opel Ascona 21tr ’80j ^ 
1300 77; Talbot-Soi > 
GLS ’81; Citroën V 
’83j Alfa-Sud 1.5 ’8 ^dt 
127 78; Seat 133 ’80é w 
Civic ’80; Sunbea^w 
79. Inr. en fin. moé‘ r 0o 
koopavond^_ y 1 


Mercedes pg- 

demonstratieaut 13 in ; 
met fabrieksgara f ^ 

560 SEC coupé."pk 

500 SL Sport. h 

190 E 16 kleppen ..-po 

500 SE.'85*y*di 

380 SEC blauw.^ 

380 SE antraciet 

280 S en SE.’80' 

280 E LPG. 

280 SLE coupé.‘ tu 

300 E 7000 km.•£' 

300 D groen. 1 

230 E autom. 

250 GD jeep. 

250 zeer mooi. 

200 D zilver. 

190 E. 

BMW 635 GSI. 

BMW 3251. 

Opel Kadett. 

Opel Corsa ST. 

Porsche 944 turbo.• 

Jan v. Crud 1 ' 
exclusieve 

auto’s 

Tel. 045-72284/727 
Schandelerstraat 1 
_ Heerlen _ _ 

Ford SCORPIO ÏüQ 
’85 kl. met.groen. At 5 ' 
pomaat, centr. 
electr. bed., ramen 
76.000 km, LPG,. 1 
ƒ 19.250,04492-3234; 

Te k. MERCEDES , 
uitgebouwd tot 16 


uiiatuuuwu vut 1V - 

bvp. '83. Tel. 043-633 » 

Te k. i.st.v.splinterh'fi 
TROEN Axel 11 ViSf 
bwn. ’86, 3-drs. kri 
ƒ6750,-; Pas gekeU^a 
05-0 l-é9. Inl. 0^-254^ 

85- 


Te k. FORD Fiesa, 
lichte schade, bwj- 
043-633923. 


CHERRY 


Nissan 
bwj. ’84 

Hoofdstr.__ 

04492-2601 (na 14.00 


i.z.g.st. 
36AmsteJ 


Fiat Klankstad 


I 11JUUI I vi IVI IJ ■ •*» 

Renault 4 -9 TL '8 1 


biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen: 

Panda 34 - 45 ... ’81 t/m ’87 Nissan Cherry 1.3 

Uno 45-55 .’83 t/m ’88 

Uno Diesel .’84, '86, '87 

Ritmo .’84 t/m '86 

Ritmo 70 S, 5-drs.'86 

Ritmo 70 CL 5-drs. aut. '85 

127 Super 900.’82 

1271050 .'86 

Regata 85 S, 100 S.'84 

Fiat 238, zeer mooi.79 Toyota Corolla Aut 

Mini 1000 E .’85 Volvo 345 DLS . 

Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag*^ 1 
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045- 4 - 


Renault 11 TXE •••%' 
Opel Ascona 1600 51 
5-drs, Hatchback 

Opel Corsa TR .* 

Suzuki Atro GL. 

Skoda 120 LS. 

Jetta 
4 

Pagi 


r en, B 
Heer! _ 
MAZkJ^ 
’8i, 

JT, bj. 

1.3, ’sr 
ïLX, T 

1.3, *81, 
zda 32 
Mazda 1 
’84; U 

W 

CB 2. 
idett 
idett 
idett 
cona 


limburgs dagblad bmnen/buitenland 


fet credo van Happarts opvolger Nico Droeven 


Onze strijd inVoeren 
kent nog geen einde ’ 


inta 1 
d Sii 
Ford 9 
j; Fort' 

12; Foli 
Honda 
bj. ’8J 
ÏL,bp 
.3 GL, 
la 1.31 

4- drSi 
i.OOOr 

Vlercej 

mXr^ARTENS VOEREN - 
^^schoonhêid van de Voer- 
ê^ ek is alom bekend. Dich- 
itemp® en schrijvers hebben 
: S (eld 1 beste beentje voorgezet 
ledrijfj die pracht bloemrijk te 

HeerfoV 0Or< ^ en ' Maar w i e er °P 
a regenachtige winter- 
ngst'pnd zijn weg zoekt, is bijna 
roodbf^rï h e t tegendeel aan te 
en> De wegen zijn smal, 

5 - 224 j hg verlicht en verkeren 

els nog in een miserabele 
O P' De streek lijkt wel tijt¬ 
el korven. Wegwijzers zijn 
: r geen betrouwbare oriën- 

,.’^ e Punten. Al lang niet 

."..... ter ‘ veel gevallen is over 

.. Plaatsnamen zwarte verf 

zilvei^eerd, elders hebben on- 
!r ••■••T en den de borden een 
r ardFartslag gedraaid. Stille ge- 
+ leggen van een bij tijd en wij- 
_ 'i. fanatiek gevoerde taal- 

Ct Jd 

t • ••■■£ een vertraging van twintig 
. zWF^ten arriveren we op de plaats 
bruifT het rendez-vous. Een fraai 
^huis, ietwat afzijdig van de 
de Village, pardon, Dorps- 
' a t> in Fourons Saint-Martin, 
beter bekend als St. Mar¬ 
ineren. 

I.j e salon wachten we op de pas 

O diy° ert ïde, beëdigde en reeds vol- 

.j Actieve burgemeester. Dat 

oodj rteven - Tijd om te observeren. 
■ lnr ichting is degelijk en gezel- 
)I6 j’?° k Belgisch. Veel koperwerk. 

. ' bor ite verlichting in de kerst- 
J* 1 gaat voortdurend aan en uit. 
^ aaa °P en baard ligt geen hout, 
T69 r staat wel een fiere, in rood 
‘ p|, e d°ste kerstman met snor. Op 
t \ »de kranten van de dag, 
Heil ? euse ’ La Wallonië, Le Soir, 
v 9 l ard bre ^ e ^ lc l ue en De Stan- 

ïj _ 

Thiw) 0 ^ roeven was even opgehou- 
t vus L' Rb verontschuldigt zich 
0 & >or. 

"iat } begint hij, „ik heb er niets 
'85 |e i e gen dat u uw vragen in het 
■V an d s stelt, maar ik zal ze in 
adé tin rans beantwoorden.” Een 
Ihcr Van stijikoppigheid, van ar- 
80; ëa htie? 

W j2 even: „Ik heb niets tegen Vla- 
’8l eH gen ’ al helemaal niets tegen 
30; iaj lan ders en de Nederlandse 
ïart w ’ b'aar als ik er nu op sta dat ik 
oé■ l00 v , ra gen in het Frans beant- 

_'itj’' a > moet u dat zien als een 

-c t\„ ® Van mijn politieke opvat- 
^ ^ awe b ik spreek principieel 
tut% ? tegen collega’s en journalis- 
i ral j ^ over politieke zaken be- Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 5 


r| W r 


zeker als het dan 


over Voeren gaat.” 

a<L Ven ’ bijna 37, is getrouwd en 
e d 7 Van twee kinderen. Hij heeft 
ir A°°b> Marcial (10) en een doch- 
e p ais (5). Dat zijn kroost niet 
v be 2o ra bstalige school ter plekke 
" ti t .t, maar op een basisschool 
Ü e u Ul k zit, heeft volgens hem 
’arit te maken met het gehalte 
- s (j at e ^.lokale schooltje. Wèl waar 
• lcti e p Zl J n vrouw, Ariane, in Luik 
^°et * S a ^ s onderwijzeres. Zij 
"" ?0 Qr dagelijks heen. Het is dus 
hand liggend dat de kin- 
n bteegaan. 

le Uwe ’bourgmèstre’ is meer 


dan tweetalig. Behalve Frans en 
Nederlands beheerst hij ook En¬ 
gels en spreekt hij een aardig 
mondje Duits. Hij was eens leraar; 
nu is hij zelfs hoogleraar, aan het 
Hoger Instituut voor Economi¬ 
sche Wetenschappen in Jemeppe- 
sur Meuse, onder de rook van 
Luik. Daar doceert hij vier dagen 
in de week. Vrijdag steekt hij zich 
in een ander jasje, in dat van „atta¬ 
ché de kabinet” in dienst van de 
Waalse socialistische gemeen¬ 
schapsminister Valmy Féaux. 

Ken heid 

Niet zo extrovert en opvliegend 
als Happart, wel minstens zo sluw, 
en in elk geval veel intelligenter 
dan zijn van de troon gestoten 
voorganger. Die indruk maakt 
Nico Droeven op het eerste ge¬ 
zicht. Naar woorden hoeft hij niet 
te zoeken. Hij is een makkelijke 
prater en weet verduiveld goed 
waarover hij het heeft. 

Tijdens zijn installatie, afgelopen 
maandag in het van journalisten 
en tv-ploegen uitpuilende ge¬ 
meentehuis te ’s-Gravenvoeren, l nn„ aan <lag 2 januari tegen 20 uur: de eerste raadsvergade 
Vn ° r }der het voorzitterschap van Nico Droeven zit er op. 
Qj. h-cie voor het open raam in het vergaderzaaltje, laten de 
ïioh t Tvüe e> José Happart (links) en de nieuwe bourgmèstre 
de ° e 3Uichen door Francofone bewonderaars, die zich voor 
^®o*t van het gemeentehuis verzameld hebben. 


knoopte hij, staande naast José 
Happart, demonstratief de zwart- 
geel-rode burgemeesterssjerp om 
beider middel. 

Droeven legt uit waarom hij dat 
deed: „Happart en Droeven zijn 
één. Happart en Droeven voeren 
dezelfde strijd. Dat hebben we al 
jaren gedaan en dat zullen we blij¬ 
ven doen. Wij strijden ’pour la li- 
berté de Fourons”, jawel, voor de 
vrijheid van Voeren en hebben 
eigenlijk maar één doel voor ogen, 
retour a Liege, terug naar Luik.” 
Het is deze hartewens die als een 
rode draad door het hele gesprek 
loopt. 

„In 1963 is de meerderheid van de 
Voerense bevolking tegen haar 
uitdrukkelijke wil van Luik naar 
Limburg verplant. LH wel, tegen 
beug en meug. En nog steeds voe¬ 
ren wij, dat wil zeggen ik, Hap¬ 
part, onze raadstiuctie van de Re- 
tour-a-Liège, de Action Fouron- 
naise en alle andere Franstaligen 
in de streek oppositie tegen dit on¬ 
zalige akkoord. Onze strijdleuze 
blijft: terug naar Luik!” 


Paradoxaal 

Droeven vindt dat de Vlamingen 
in de raad van de gemeente en 
naar hij steeds weer benadrukt, 
vooral oppositieleider Huub 
Broers, eindelijk eens moeten op¬ 
houden door te drammen, omdat 
hun beschuldigingen 'bezijden de 
werkelijkheid’ zijn. 

„D’accord, statutair maken wij 
deel uit van Vlaanderen. Ik erken 
het bestaan van deze toestand, ik 
restecteer de wet, maar dat is nog 
iets anders dan genoegen nemen 
met de situatie. Wat ik wil, wat 
Happart wil en wat alle Francofo- 
nen willen, is erkenning van de 
realiteit in Voeren. Niet meer en 
niet minder.” 

En hij somt op: er wonen bedui¬ 
dend meer Franstaligen in de ge¬ 
meente dan Nederlandstaligen, 
Retour-a Liège domineert van¬ 
ouds in de raad, nu met negen te¬ 
gen zes. Economisch en sociaal is 
Voeren ook nu - bijna 26 jaar na de 
gedwongen overheveling - gro¬ 
tendeels nog op het Waalse achter¬ 
land georiënteerd. Dat valt toch 
niet te loochenen.” 

Droeven erkent volmondig dat de 
strijd die de Francofonen ter plek¬ 
ke strijden een moeizame is, waar¬ 
van de gewenste uitkomst een 
kwestie van jaren kan worden. 
Toch ziet hij al lichtpunten. 

Groot gewicht kent hij toe aan een 
vorige week woensdag in Brussel 
geëffectueerde overeenkomst, 
waarvan de totstandkoming paral¬ 
lel liep roet het inmiddels bekende 
Voer-akkoord, dat op die dag door 
José Happart en zijn Vlaamse te¬ 
genspeler Huub Broers onderte¬ 
kend werd. 

Droeven: „ Let wel hè, ik praat nu 


over een pact tussen de regering 
en ons, de Franstaligen in Voeren. 
De Vlamingen staan daar hele¬ 
maal buiten.” 

'Winstpunten* 

Met nauwelijks verholen voldoe¬ 
ning memoreert de spikspmter- 
nieuwe burgemeester uit ’zijn’ ak¬ 
koord met Martens VIII: de Voer¬ 
streek krijgt een Franstalige ad- 
junct-regeringscommissaris (deze 
is reeds in functie en heet Harmel 
Wynants, red.), de Franstalige la¬ 
gere school in St.-Martensvoeren 
ondergaat binnenkort uitbreiding, 
er komt in Voeren een Franstalig 
cultureel centrum en punt 4: 
Droeven wordt burgemeester als 
opvolger van Happart. Voila, 
monsieur, vier winstpunten. 

Volgens Droevens meest manifes¬ 
te politieke tegenstander in de ge¬ 
meente, de reeds gememoreerde 
Vlaamse oppositieleider, thans 
ook tweede schepen, Huub 
Broers, komt er in Voeren géén 
Franstalig cultureel centrum. Het 
eentalige Voerstatuut laat zo’n 
voorziening niet toe. Nooit. „Als ze 
de stenen ervoor op elkaar gaan 
metselen, ben ik persoonlijk in 
staat de boel af te breken”, aldus 
Broers. 

Reactie van burgemeester Droe¬ 
ven: „Te gek om waar te zijn. 
Sinds jaar en dag vormen wij, de 
Francofonen, hier een ruime 
meerderheid, maar op het culture¬ 
le vlak bezitten wij niets, rien. Als 
Broers zich opwindt over deze 
volslagen logische en gerechtvaar¬ 
digde toezeggingen aan ons, dan 
zeggen wij: Broers, hou je mond, 
daar heb je absoluut niets mee te 
maken. Als het aan die man lag, 
werden alle faciliteiten van de 
Franssprekenden in Voeren afge¬ 
schaft., Daar streeft hij werkelijk 
naar.” 

Geen beletsel 

Burgemeester zijn over Vlamin¬ 
gen en Waalsgezinden en tegelij¬ 
kertijd het voortouw nemen in de 
strijd om heroverheveling van de 
gemeente naar Luik. Is dat über¬ 
haupt mogelijk? 

Droeven zegt geen enkel beletsel 
te zien. „Onder mijn verantwoor¬ 
delijkheid zal Vlamingen en Fran¬ 
cofonen een gelijkaardige bejege¬ 
ning ten deel vallen. Wat ik even¬ 
wel niet zal nalaten, is proberen 
aan te tonen dat veel van wat op 
bestuurlijk gebied in Voeren ge¬ 
beurt, niet door de beugel kan. 

„Bij mijn beëdiging ten overstaan 
van de gouverneur van Limburg 
heb ik tegen hem gezegd, ik citeer: 
ik respecteer de taalwet, Vlamin¬ 
gen en Walen zijn voor mij in dat 
opzicht gelijk aan elkaar, maar op 
het politieke vlak praat en doe ik 
niet als burgemeester. En weet je 


wat de gouverneur toen zei. Hij 
zei: Droeven, dat is uw probleem.” 

Het burgemeesterschap van Voe¬ 
ren betekent dat Droeven niet lan¬ 
ger kan fungeren als voorzitter 
van de Action Fouronnaise. Dit is 
een naast de politieke stroming 
Retour-a-Liège opererende, af¬ 
scheidingsbeweging met een ge¬ 
registreerd aantal leden van zo’n 
zeshonderd. Ieder lid betaalt 350 
frank contributie per jaar. Wel 
maakt de nieuwe burgemeester 
nog deel uit van de bestuursraad 
van de Action, die 22 leden telt. In 
de Action Fouronnaise, een Ver¬ 
eniging zonder winstoogmerk’, 
waarvan dertien jaar geleden het 
statuut in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd werd, zijn alle lagen 


# ,fiappart is Droeven. 
Droeven is Happart. We 
vormen een eenheid en 
blijven gezamenlijk de 
strijd voortzetten. het ge¬ 
vecht voor een rechtvaar¬ 
dige zaak." Woorden van 
de spiksplinternieuwe 
burgemeester van Voe¬ 
ren. Nico Droeven, in een 
gesprek te zijnen huize in 
St.-Martensvoeren. waar¬ 
in hij uitvoerig het licht 
laat schijnen op al het¬ 
geen hem in de zaak Voe¬ 
ren beweegt en dwarszit. 

Foto's: WIDDERSHOVEN 


Francofone leuze 
’Retour-a-Liege’ 
leeft nog volop 


van de Franstalige bevolking van 
Voeren vertegenwoordigd. 

Een militante club? „Da’s juist, 
maar voorzichtig hè? Onder mili¬ 
tant versta ik geen straatterreur. 
Daar ben ik faliekant tegen. Mili¬ 
tant wil zeggen dat wij op elk mo¬ 
ment van de dag bereid zijn te 
vechten voor onze zaak. Vechten 
met aanhalingstekens, begrijpt u 
wel?” 


Prioriteiten 

In het 5169 hectaren grote Voeren 
met z’n ruim 4.000 inwoners moet 
intussen wel het een en ander ge¬ 
beuren. Urgent acht Droeven de 
voortgang van de verbetering en 
de modernisering van het streek- 
wegennet. Niet minder dringend 
is het aanbrengen van een deug¬ 
delijke verlichting langs de we¬ 
gen. Die is over het algemeen ge¬ 
brekkig, plaatselijk heerst ’s 
avonds volslagen duisternis in de 
meest letterlijke zin van het 
woord. 

„Voeren”, licht Droeven verder 
toe, „doet veel voor de instand¬ 
houding van een proper milieu.” 
Telkenjare worden er in de bossen 
op de glooiende heuvelruggen 
tienduizend tot vijftienduizend 
bomen bijgeplant. Die operatie 
wordt voortgezet. 

Voor de econoom Droeven is het 
een uitgemaakte zaak dat de Voer¬ 


streek haar landelijke karakter zal 
behouden. Dus zal het econo¬ 
misch proces zich voornamelijk in 
agrarische zin blijven voltrekken. 

Uitvloeisel daarvan is dat tal van 
Voerenaren werkzaam zijn en blij¬ 
ven buiten de gemeente (Luik, Vi- 
sé, Herstal, Tongeren, Maastricht). 

Droeven zet zijn stekels op als het 
woord industrialisering valt. Hij 
zegt: „Wij zijn natuurlijk niet te¬ 
gen de komst van bedrijven en on¬ 
dernemingen naar Voeren, zoals 
op het industrieterrein in Moelin- 
gen. Zij verschaffen immers hoog- 
noodzakelijke werkgelegenheid. 
Wij hechten wel grote waarde aan 
het milieuvriendelijke aspect.” 


Pijn 


De 'pijn van Droeven zit hem in de 
omstandigheid dat de industriële 
bedrijvigheid een puur Vlaams 
stempel draagt. „Alles”, zegt hij, 
„wordt door Vlamingen vanuit 
Vlaanderen geregeld. En waar¬ 
om? Omdat het statuut zegt dat 
wij in een Vlaams gewest leven. 
De paradoxale realiteit is u echter 
bekend.” 

Waalse bedrijven zouden daarom 
in principe ook toegang tot de 
Voerstreek moeten hebben, vindt 
Droeven. Maar hij is wel zo nuch¬ 
ter om in te zien dat zoiets onder 


de bestaande wetgeving absoluut 
onmogelijk is. 

Klachten 

Nog geen dag na zijn inauguratie 
als burgemeester in Voeren had 
Droeven twee klachfen aan zijn 
broek. Bij de behandeling van een 
agendapunt nopens het voorstel 
om de eerste burger een jaarlijkse 
telefoonvergoeding van 8.000 
frank toe te kennen, verliet be¬ 
trokkene tijdens de bewuste zit¬ 
ting van de raad de vergaderzaal 
voor de duur van vijf minuten. 
Terwijl Droeven op de gang stond, 
speelde Happart de rol van voor¬ 
zitter. 

Het Vlaamse raadslid Vic Ren- 
kens en onmiddellijk na hem nog 
drie van zijn collega's dienden 
daarop een klacht in bij de gouver¬ 
neur van de provincie. Want, zei¬ 
den de vier, toen Happart Droeven 
verving, trad hij op als dienst¬ 
doend burgemeester en dat mag 
niet meer. 

Renkens putte zijn argumentatie 
voor de indiening van de klacht 
uit het arrest van de Raad van Sta¬ 
te van 30 september 1986, waarin 
neergelegd is, dat Happart geen 
burgemeester meer kan zijn in 
Voeren, ook geen waarnemend of 
dienstdoend, omdat hij het vertikt 
Nederlands te spreken dan wel 
niet bij machte is zich in die taal 
uit te drukken. 

De Vlaamse klachten hadden ook 
betrekking op Droeven, aangezien 
deze Happart tot zijn plaatsver¬ 
vanger had aangewezen en niet, 
zoals volgens de Vlamingen had 
moeten gebeuren, tweede sche¬ 
pen Broers of de derde in de rij. 
Norbert Lang. 


door frits schils 


Droeven zegt niet wakker te lig¬ 
gen van de 'Vlaamse voortvarend¬ 
heid' hem en zijn vriend Happart 
onderuit te halen. Het deert hem 
niet, want er is - vindt hij - niets 
onregelmatigs gebeurd. 

„Ik heb gehandeld overeenkom¬ 
stig de wet. Happart heeft me ver¬ 
vangen, met als burgemeester, 
maar als voorzitter van de raad.” 
Ter staving van zijn zienswijze 
duikt de burgemeester in artikel 
107 van de Gemeentewet en tovert 
hij en passant nog enkele, in een 
onlangs geratificerde wet neerge¬ 
legde bepalingen op, die hem - 
naar zijn volle overtuiging - in het 
gelijk stellen. 

Intolerantie 

Verdraagzaamheid is een woord 
dat in het lokale vocabulaire niet 
voorkomt. Al houdt Nico Droeven 
staande dat hij tolerant is, als men 
tolerant jegens hem is. 

Droeven en de Waalse schepenen 
hebben hun 8.000 frank gekregen: 
ook de Vlamingen zeiden ja tegen 
het betreffende voorstel. Maar 
toen er gestemd moest worden 
over een soortgelijke tegemoetko¬ 
ming voor de Vlaming Broers, zei¬ 
den alle Luiksgezinde raadsleden 
zonder blikken of blozen nee. 

„Noemt u zoiets verdraagzaam¬ 
heid?” 

Droeven, voor de eerste en enige 
maal in ons gesprek zoekend naar 
woorden: „Iedereen kon zelf be¬ 
slissen, er was sprake van een ge- 
heimë stemming. Ik sta daarbui¬ 
ten”. 

„Werkelijk?” 

Dan komt de aap uit de mouw. 
„Wij hebben Broers duidelijk wil¬ 
len maken dat wij de baas zijn in 
Voeren, niet hij. Kan best zijn dat 
hij dadelijk zijn vergoeding krijgt, 
maar op dat moment hebben wij 
hem aan zijn verstand willen bren¬ 
gen dat wij de dienst in Voeren 
uitmaken, dat wil zeggen: ik, José 
Happart en de Retour-a-Liège. 
Soit. Broers moet dat eindelijk 
eens begrijpen. Wij vormen een 
ruime meerderheid. Dat is al jaren 
zo.” 

„Sinds 1982 heeft Broers geen en¬ 
kel bewijs van verdraagzaamheid 
geleverd. Hij weigert koppig de 
realiteit te erkennen. Als het aan 
hem ligt, worden alle faciliteiten 
voor de Franstaligen in Voeren 
ondergespit.” 

'Jammer' 

Strijdmakkers heeft Droeven in 
overvloed, maar onderhoudt hij 
ook nog vriendschappelijke con¬ 
tacten met Vlamingen? 

Droeven, diep nadenkend: „Nee. 
aan die kant heb ik geen echte 
vriend meer. Dat is jammer. Ik 
meen het. Ik heb er wel gehad. Na 
dat ellendige jaar 1963 is het alle¬ 
maal anders geworden. Trouwens, 
ik constateer ook dat ’onze’ (Fran¬ 
cofone, red.) jongeren niet meer 
tweetalig zijn zoals vroeger. Debet 
hieraan is de politieke polarisatie 
in de streek. Dat betreur ik op¬ 
recht." 

Wanneer Voeren weer Luiks is, 
weet Droeven niet. Maar ’la lutte 
continue’, de strijd gaat door. „Wie 
weet”, besluit hij het gesprek 
haast filosofisch, „ligt er voor onze 
gemeente wel een Europese op¬ 
lossing in het verschiet. Na 1992. 
Maar hoe die er dan uitziet? 
Hadden we voorlopig maar een 
tweetalig statuut voor Voeren. 
Dan waren we al een eind op weg. 
Daar moeten we per se naar toe. 
Alvast.” 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pagi 


' »1 


Op weg naar één basisverzekering voor iederéén 1 


VOOR B^CUUER EN 


U hebt er wefficht al van gehoord: stap 
voor stap komt er in ons land een ander 
verzekeringssysteem voor ziektekosten. 
Dit systeem moet degezondheidszoig 
voor iedereen toegankebjken betaalbaar 
houden. Geleidelijk worden de verschil¬ 
len tussen ziekenfonds- en particuliere 
ziektekostenvankering opgeheven. 
Daartoe wordt nu de eerste stap gezet 

—Waar is het om begonnen?-—- 
In 1992 moet er één basisverzekering 


zijn voor iedereen. Daaruit wordt het 
overgrote deel van de noodzakelijke zorg 
betaald. Iedereen betaalt dan voor dat 
basispakket een premie die zal bestaan 
uit een voor ieder gelijk percentage 
van het inkomen plus een vast bedrag. 

Daarnaast zal men zich voor aan¬ 
vullende voorzieningen apart kunnen 
bijverzekeren. 

Het nieuwe verzekeringssysteem wordt 
straks intgevoerd door ziekenfondsen en 
particuliere ziektekostenverzekeraars. 


JANL 


Het onderscheid tussen hen komt 
dan te vervallen: zij worden allemaal 
zorgverzekeraars. 

Op 1 januari 1989 wordt de eerste 
stap gezet naar het nieuwe systeem. 
Regering en parlement hebben besloten 
dat om te beginnen de premiebetaling 
voor het ziekenfonds verandert Iegelijk 
worden uit het ziekenfonds en de 
particuliere polis de psychiatrische hulp¬ 
verlening en de kunst- eri hulpmiddelen 
overgeheveld naar de Algëmene Wet 


Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Die 
wet dekt nu al voor iedereen een aantal 
bijzondere zorgvoorzieningen. 

-Wat verandert er in 1989?- 

Geen van deze maatregelen heeft invloed 
op de wijze waarop u verzekerd bent 
Als u nü in het ziekenfonds zit dan blijft 
U dat gewoon. 

En als u nü particulier verzekerd 
bent, dan blijft dat ook zo. Daarin ver¬ 
andert dus niets. 


* 

> 


"■I 


I 

% 


1 


i 


% 


W VERANDERT ER NOOR Ü 


Voortaan gaat U een deel van de premie 
zelf r e chtst re ek s aan het ziekenfonds be- 
talen. Die vaste premat bedraagt voor een: 

xnebilk f13;— pcr i—irf 

wwl CT l m m«i«W M(w l« ri UBd f ItSQpcr —«nd ■ 
vcraekcide met twee sf meer mcc- 

renekenle kinderen f24,— pernaU 


pacfrHejofpMmcr 

«enekewte met meew 
ge»oM*> °f partner 


grootome) ofpartner en twee of ■ 
muwic lier at kiwfatn _ 

♦ Uw nrkn^nnr* bericht u over dt 
kunt voidoen. 


f24,— permmad 
f24,— paiaiwT 

f 32^0 per mxod 

\ .f .. 

f39,— per maand 


Tegelijkertijd gaat de premie die van uw 
loon, pennoen óf uitkering wordt, 
ingehouden, flink omlaag. Kinderbijslag 
en AOW worden verhoogd. 

U zuk in de prakrijk niets merken 
van de overheveling naar het AWBZ- 
pakket van de psychiatrische hulpverie- 
ning en de kunst- en hulpmiddelen 
(prothesen, gehoorapparaten, incontP 
nentiematerialen, pruiken e.d). 

Uw ziekenfonds zorgt ervoor dat u er ge¬ 
woon aanspraak <^> kunt Uqven maken. W VKANDKT ER NOOR Ü 
AIS FARnCUUER N/ERZe®DEÏ 


199 » 


De belangrijkste verandering voor parti¬ 
culier verzekerden is, dat de verstrek¬ 
king van kunst- en hulpmiddelen, zoals 
prothesen, gehoorapparaten, inconti- 
nenriematerialen, pruiken ed vanaf nu 
onder de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) vallenT 

Hetzelfde geldt voor. psychiatrische 
hulp. Uw verzekeraar blijft al deze zaken 
gewoon voor u regelen. 

VWri moet uVóörtaan in een aantal 


gevallen op grond van de nieuwe wet 
uw verzekeraar om toestemming vragen. 

Uw verzekeraar zal u tijdig infor¬ 
meren over alle mogelijke consequenties. 

Hebt u dan toch nog vragen, 
dan zal uw verzekeraar of assurantie¬ 
tussenpersoon u daarop een antwoord 
kunnen geven.' 

Ook staat de mogelijkheid open 
rechtstreeks vragen te stellen bij onder¬ 
staand informatienummer. 


% 


■7/i JFT ■K!" > ‘. '-f .4'af ; .V T* 


Hebt u nog vragen ? 

^ Neem dan k o tu ek r op met m 


Informatienummer KLOZ 03403 -92585 

(t^demkantooruren) ' ( 


* 1 4 .^ << ’ V t 
►, /. , .. w.V nJ**»}) i '* 
tNadukmér 7itkei^mdim te Zeist (VNZ) 


en van het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars te Houten (KLOZ). 


KLOZ 


k. VW Golf, APK 89, 
Van part wegens ranst te 
koop ALFA Bomto 33 1.7 
QVL, bj. *87, krast 11.000, 
aeer mooi TeL 046-716434. 


mst te Te k. Forel ESCORT XR 31 Tk. alu. VELGEN met 
Sari* bwj. okt *85 kl blauwmet, nwe. banden voor Toyota/- 

}jg£- **. SSjT/JTV? W W len biedt 
GENS en 
sen Inter Font SIËSTA de hixe APK, 
*80 ƒ2450,-teL 
Tb k. Ford TAUNUS Sta- ïtond TAUNUS nov. 1 
bon 2 L. ÜLUt APK ’90,2e 1* 6 ciL met trekken 
— —. banden. 


TeL 046422214. 


Te k. BMW 318 i kat, fcj.’ 87, 
diamantzwart, shMowline, 
access., BBS-velgen, BBS- 
spoilers, verlagingsset, toe- 

1600 

TeL 045425691. Na 17.00 ($£'257651 * 

UUr Te k. GOLF GTI oud mo- 

deL Inr. event mog. TeL 
045-251675. 


FORD Taunus 1600 L *78, 
k l-l-’89. AAA-winkeL 


FORD Siërra 2.0 CL met MINI 1100 Special bwi. 79. 
koffer bj. ’88, garantie tot apk 7- 89. TeL 045-273340 
mei ’89. 18.000 km. Vr.Dr. Brunssum. 

-. 045312129 - 


M o t o t o: i 1 bd 

rrw 

n~i 

tthstr. 18. 


m 
ƒ1950, 


MONZA aut Bjr. 79. 


2.0 SR wit 

79, div. acc M APK tot 1- 
04490-15518. 


.k. HONDA Civic, z. mooi, 
APK tot 2-’90. bi 79. Pr. 
ƒ 1300,-. Tri. 
R«W?X iTOTiJi, J 


1 r .< M o mtf § H 
... _ Escort 13 L&^ira. M. i SS? 1 ™! SMS 0 . 


EiScon. J-i a-urs. uj. — AV)n 

’81. Pr. n.o.tk. Europaln. 3?*,«o 1 * 4300 »~ 
721 Brunssum. TeL 257381 315188 


Te k. NISSAN 300 ZX bj. 
’84, kl. rood, 57.000 km. Dhr. 
extra’s. Als nw. TeL 04k5- 
457008. 


Te k. BMW 316 kL rood. 
Yr.pr. ƒ2250,-. TeL 0 


Honda Jazz, *85 
mbi bjr 


Te k. TOYOTA Carina 1.6 
DX ’82, Ipg metzilv., — 
nwe. rem., uitL^schokd 
chefmonteur. 


AUSTEN 1300 SpedaL bwj. 


Te k. VOLVO 343 DL 
autom. bj. 78, «pk. LzJLSt 
Vr.pr. ƒ 1 


E 
18.00 en 21,00 uur. 

ƒ 1800,-. 


mmmm FDSSTA LI L 69J»0_kp», jVOLVDW4 GLraodel^75, 


Te k. MANTA2.0 GTE p* 
relmourwtt; mód. 400 
*83. Pr. n.o.t.k. Na 18.00 
uur. Aan de Verver^ 45 
Vaals. ' >V Tes k VW LT. Pr. aatk. 
‘ 54 Landgraaf 
COLIRRI 


'88 '89 

Moor dan uw vertrouwen waard 


1 JAAR GARANTIE 


op al ouzo Uepnkaof iccasioiis vaoaf ƒ 7 

rass* 

nJi 

^«R«i 

MükkNCaRfiLX, S-bak, Hl, mNMi 


IMflIlinijP VifKbf Wif MmWMIli 

^«KÉt.HHIka . 

54 rt nÉa Inarifer 

wwV#*y ivnV) leassmt. 


3 M 8 L 1 JHn., 5 bak 
Hhaj S4t S4iÉ.fiM 

MUM rim| veeSf 


ttrhelertarn 4S. Haèrten. Tel 


r \ 


KOM NiET TE LAAT OP OP! 

OPRUIMING 

MIK 


LOCHT 2 KERKRADE 


W : -9 W 
limburgs dagblad 


j Een groot aantal landen tekende in 
j*925 in Genève een protocol, waarbij 
plechtig beloofden ook in tijden 
^an oorlog geen gifgassen te zullen ge¬ 
bruiken. 

Het was een rechtstreekse reactie op 
^ afschuwelijke gebeurtenissen van 
de Eerste Wereldoorlog, toen tiendui- 
^nden soldaten in en buiten de loop- 
paven krepeerden door het royale ge¬ 
bruik van mosterdgas. De meeste lan¬ 
den van de wereld hebben inmiddels 
sinds 1925 het Protocol van Genève 
JJ^el getekend, maar het kan geen 
kwaad hen daaraan nog maar weer 
i *ens te herinneren. 


' v ] I binnen/buitenland 


Zaterdag 7 januari 1989 # Pagina 7 


Met name de gebeurtenissen in de 
Golfoorlog hebben duidelijk gemaakt, 
dat er landen zijn die het gebruik van 
zenuw- en mosterdgas te rechtvaardi¬ 
gen vinden. Een land als Irak kan met 
reden zeggen dat chemische wapens 
voor het einde aan de slopende oorlog 
met Iran zorgden. 

De Sovjetunie en de Verenigde Sta¬ 
ten zijn de enige landen die ruiterlijk 
toegeven chemische wapens te bezit¬ 
ten. De Sovjetunie heeft naar verluidt 
gifgassen gebruikt in Afghanistan, Li¬ 
bië in Tsjaad. Amerikaanse experts 
zeggen dat onder meer ook Syrië, Is¬ 
raël, Egypte, Noord-Korea en Vietnam 


de beschikking over gifgassen heb¬ 
ben. 

Het is om al die redenen de hoogste 
tijd dat het Protocol van Genève 
nieuw leven wordt ingeblazen. Pre¬ 
cies dat gebeurt vandaag in Parijs, als 
meer dan 130 landen gedurende vijf 
dagen vergaderen over het Protocol. 

Het zijn vooral de Amerikanen ge¬ 
weest, die de afgelopen 1,5 jaar sterk 
op zo’n internationale bijeenkomst 
hebben aangedrongen. In september, 
tijdens een rede voor de VN, vroeg 
president Reagan opnieuw om een 
conferentie, en sindsdien is het snel 
gegaan. 


^dndaag begin conferentie over bestrijding chemische wapens 

I Gi fgas vrije wereld 
is nog altijd ver weg 


! Van onze correspondent 

^SHINGTON - De confe¬ 
ctie over de bestrijding van 
gebruik van chemische 
^Pens in Parijs wordt op een 
*tje noemt passend tijdstip 
•Houden. Juist de laatste we- 
b is de Amerikaanse rege¬ 
ls een campagne begonnen 
een chemische fabriek 
t-ibië die haar voltooiing na- 
Volgens de Amerikanen 
p het om een fabriek waar 
i&jssen zullen worden ge- 

ontkent dat, en zegt dat het 
i*®n fabriek van geneesmiddelen 
j VVolgens de Amerikanen zijn er 
! bet complex batterijen lucht- 
J^Keschut aanwezig, hetgeen erop 
dat er iets gevaarlijkers wordt 
woduceerd dan geneesmiddelen. 
Hat ook zij, de spanning tussen 
landen is inmiddels zo hoog 
«lopen, dat de Amerikanen 
rpsdag twee Libische straalja- 
j?hit de lucht schoten, 
jipleel (gesproken hoort dp Libi- 
fabriek niet op de conferentie 
/[ Parijs thuis. Die conferentie 
als doel de bevestiging van het 
Upve Protocol, en dat protocol 
alleen over het gebruik van gif¬ 
fen. 4ië 


I iïien kan er vergif op innemen 
^er de fabriek en de controver- 
‘hë-VS gepraat gaat worden. Is 
iet door de Amerikaanse mi- 
‘ Shultz (Buitenlandse Zaken), 
indaag spreekt, dan is het wel 
Libië zelf. 

tan de conferentie opleveren? 
5 tisch gesproken niet veel. De 
rentie immers gaat niet over 
ïrbeeld sancties tegen landen 
'ifgassen gebruiken, en gaat 
iet over een verbod op de aan- 
van chemische wapens. Het is 
°nferentie zonder tanden, 
tteest dat direct bereikt kan 
-n, is dat de deelnemende lan- 
iog maar weer eens beloven 
gifgassen te zullen gebruiken, 
is een betrekkelijk vrijblij- 
Soort formaliteit. 

(sten 

S Spanier waarop de conferentie 
8 aran deert bovendien een 
t^bigzeggend resultaat. De confe- 
^ tamelijk kan alleen by con- 
. Us besluiten, wat wil zeggen dat 


• De wereld reageerde vorig jaar in maart hevig verontwaardigd op de schokkende beelden uit 
de Iraakse grensplaats Halabaja, waar na een Iraakse gifgasaanval zeker vijfduizend Koerden 
om het leven kwamen en nog eens duizenden ernstig gewond raakten. Het bombardement was de 
hevigste aanval met chemische wapens tijdens de Golfoorlog tussen Iran en Irak, dat Koerdische 
guerrillastrijders ervan beschuldigde het regime in Bagdad te bestrijden. 


alle landen het met een besluit eens 
moeten zijn. Zoiets leidt per defini¬ 
tie tot de meest slappe en waterige 
teksten. 

Mogelijk zal er een resolutie uit de 
bus komen, waarbij secretaris gene¬ 
raal Perez de Cuellar van de VN 
meer bevoegdheden worden toege¬ 
zegd om beschuldigingen over het 
gebruik van gifgas te onderzoeken. 
Vorig jaar vroeg De Cuellar aan Irak 
de grenzen te openen, zodat kon 
worden nagegaan of de Irakezen in¬ 
derdaad gifgassen tegen hun Koer¬ 
dische bevolking hadden ingezet. 
Maar Irak zei platweg nee, en dat 
was dan dat. 


Geen sancties 

Van de VS en Frankrijk staat het 
verder vast, dat zij pogingen zullen 
steunen om de VN het recht te ge¬ 
ven, economische sancties uit te 
vaardigen jegens landen die toch 


gifgassen gebruiken. Maar de confe¬ 
rentie van Parijs kan hierover, nog¬ 
maals, geen echte besluiten nemen. 
Die discussie hoort in de VN thuis. 

Dat wil niet zeggen dat er niet best 
ruzie in Parijs kan optreden. Ameri¬ 
kaanse functionarissen zijn onder 
meer bang dat landen als Libië en 
Syrië erop zullen staan, dat een ver¬ 
oordeling van gifgassen gekoppeld 
wordt aan de veroordeling van alle 
massaal vernietigende wapens. Dat 
zou dan slaan op de kernwapens die 
Israël zo goed als zeker heeft. 

Sommige landen zullen verder ze¬ 
ker niet de verleiding kunnen weer¬ 
staan om te zeggen dat Amerika - 
het land met de grootste mond in 
deze zaak - zelf over chemische wa¬ 
pens beschikt. Nog vorig jaar werd 
met een 46 miljoen dollar kostend 
programma voor de aanmaak van 
zogenaamde binaire chemische wa¬ 
pens gestart. 


Protest afgraving Plateau Margraten Spanningen centraal in 
relatie Libië en de YS 


Dat is waar, zullen de Amerikaanse 
vertegenwoordigers op de confe¬ 
rentie dan antwoorden. Maar wij 
hebben al in 1925 gezegd dat wij de 
beschikking willen blijven houden 
over chemische wapens om terug te 
slaan als andere landen ze eerst te¬ 
gen ons gebruiken. 


Verificatie 

Het schiet in Genève niet erg op, 
omdat een van de grote problemen 
is: hoe verifieer je of landen zich aan 
zo’n verbod houden? Want het is 
een koud kunstje om een chemi¬ 
sche fabriek zo op te zetten dat die 
op het ene moment landbouwver¬ 
giften maakt, en niet veel later ze¬ 
nuwgas. 

Een gifgasvrije wereld is dan ook 
nog ver weg, en het is zeer de vraag 
of de conferentie van Parijs zo’n we¬ 
reld zelfs maar een klein beetje na¬ 
derbij brengt. 


LONDEN - De betrekkingen 
tussen Libië en de Verenigde 
Staten worden gekenmerkt 
door een lange reeks van 
spanningen. Deze zijn gewor¬ 
teld in het Amerikaanse ge¬ 
loof dat het Noordafrikaanse 
land de belangrijkste 'spon¬ 
sor’ is van terrorisme en in de 
Libische overtuiging dat 
Washington voortdurend een 
rechtvaardige oplossing in de 
weg staat van het Arabisch- 
Israëlische conflict. 

Door de Amerikaanse president 
Ronald Reagan ooit gebrand¬ 
merkt als de ’dolle hond van het 
Midden-Oosten’ en door diens op¬ 
volger George Bush een ’gek’ ge¬ 
noemd, weet de Libische leider 
Muammar al-Gaddafi zich als geen 
ander steeds weer de woede van 
de VS op de hals te halen. 

Het neerschieten van twee Libi¬ 
sche gevechtsvliegtuigen door de 
VS woensdag is dan ook een 
nieuw incident in een onderlinge 
relatie die vooral gedurende de af¬ 
gelopen tien jaren enorm is ver¬ 
slechterd. 

De problemen tussen de twee lan¬ 
den geraakten in een stroomver¬ 
snelling toen een menigte Libiërs 
in 1979 de Amerikaanse ambassa¬ 
de in Tripoli in brand stak. In mei 
1981 gelastten de VS daarop de 
sluiting van het Libische Volksbu- 
reau (ambassade) in Washington 
en in augustus van dat jaar scho¬ 
ten twee Amerikaanse F-14’s twee 
Libische gevechtsvliegtuigen uit 
de lucht boven de Golf van Syrte. 
Deze werd door Libië geclaimd als 
deel uitmakend van zijn territoria¬ 
le wateren. 

Nog altijd in 1981 versterkten de 
VS hun veiligheidsmaatregelen, 
nadat zij berichten hadden ont¬ 
vangen als zou Libië ’terreurcom- 
mando’s’ naar Noord-Amerika 
hebben gestuurd om een aanslag 


te plegen op Reagan, Bush en ver¬ 
scheidene _ andere Amerikaanse 
topfunctionarissen. 

In maart 1982 verbood Washing¬ 
ton vervolgens de import van 
ruwe olie uit de voormalige Ita¬ 
liaanse kolonie. Dit was een voor¬ 
teken van een reeks vergaande 
economische maatregelen en han¬ 
delssancties. De laatste daarvan 
werden in januari 1986 uitgevaar¬ 
digd (en onlangs verlengd) nadat 
Reagan al-Gaddafi er van had be¬ 
schuldigd het internationale terro¬ 
risme te steunen. 

Twee maanden later, in maart 
1986, vuurden de Libische strijd¬ 
krachten raketten af op een Ame¬ 
rikaans vliegtuig boven de Golf 
van Syrte. Deze aanval werd door 
de VS beantwoord met vergel¬ 
dingsacties tegen verscheidene Li¬ 
bische patrouilleschepen en een 
raketbasis in de plaats Syrte. 

De volgende stap in het conflict 
was dat Reagan in april van het¬ 
zelfde jaar zei Libië ervan te ver¬ 
denken achter de bomaanslagen te 
zitten op een discotheek in West- 


Berlijn en op een Amerikaans lijn¬ 
vliegtuig boven Griekenland. 
Daarbij kwamen in totaal zes men¬ 
sen om. 

Deze aanslagen waren de directe 
aanleiding voor bombardementen 
van de Amerikaanse luchtmacht 
op de Libische steden Tripoli en 
Benghazi later die maand. Ten 
minste vijftien mensen vonden 
daarbij de dood. Al-Gaddafi had 
kort daarvoor nog verklaard tegen 
alle terroristische acties te zijn. 
maar had daaraan toegevoegd dat 
zijn land Amerikaanse nucleaire 
bases in Europa zou aanvallen als 
het zelf zou worden getroffen. 

In september 1988 verklaarde het 
Amerikaanse ministerie van bui¬ 
tenlandse zaken dat Libië de ken¬ 
nis en middelen bezat om chemi¬ 
sche wapens te maken en dat het 
land op het punt stond de produk- 
tie daarvan ook daadwerkelijk te 
starten. En in december vorig jaar 
maakte president Reagan bekend 
dat zijn land verschillende opties 
overwoog om in actie te komen te¬ 
gen een vermeende fabriek voor 
chemische wapens in Rabta, aan 
de Libische kust. 


(ADVERTENTIE) 


De kleine zaak 
met de 

grote service A 
en grootste Ë 

collectie ■ 

20 meter ■ 
in de M 
Emmastraat ' 
voorbij 

Algemene Bank 
Nederland 


' Multifocaal- 
glazen 

ons specialisme 

Technologische eisen die dezi 
moeilijkste 
glazen vragen. 


, J 

lie deze 


6 Van onze correspondent 

Ga PORE - De antipathie van de Chinezen te- 
8U Afrikaanse studenten is onderdeel van een 
H^ene afkeer in China tegen buitenlanders. 
4jjj^ ^ China de marxistische broederschap pre- 
6n een van de belangrijkste medestanders is 
Afrikaanse landen, vindt men onder de 
Cf«n een al eeuwen bestaande, ingeboren 
HjL ^gens vreemdelingen. Het Chinese Midden¬ 
in Heeft honderden jaren lang de poorten geslo- 
W V ^or buitenlandse invloeden. De Chinese kei- 
1 bouwden, vyf jaar voor de Christelijke jaar- 

li begon, de 6000 kilometer lange Grote 

Ü Vreemdelingen, e n vooral zwarten, worden 
J e H &ls 'barbaren’ en 'vreemde duivels’. 

1 1368 en 1644 werd onder de Ming-dynastie 

s *erk isolationistisch beleid gevoerd en werd 
Y c hntact met de rest van de wereld verbroken, 
iuj Benzin werden tussen 1861 en 1900 buiten- 
handelaren in het land toegelaten. Ze kre- 
handelsconcessies in grote havensteden als 
A^j/^hai, Tianjin en Xiamen. 

^ Heze Engelse, Franse en Duitse kolonialen 
de Chinezen bepaald geen prettige herin- 
8- Zy verfoeiden hun kolonale levensstyl. In 
$W®® s tyds door de Engelsen aangelegd park in 
|hai, aan zo geheten Bund, de Wall Street 
hangt nog altyd een bord waarop staat 
H°den voor Chinezen en honden’. 

Nck- 

hezen beschouwen de verdragen van Nan- 
Nri 42) en Tientsin (1860), waarby Hongkong 
e Britten werd afgestaan, als een diepe ver- 
Flri g. Deze verdragen waren de eerste van 
van overeenkomsten, waarin onder 
* an Fransen, Engelsen en Duitsers, speciale 
XftfJ^kpnvileges werden gegeven. Bovendien 
u *°®gestaan om in China te opereren vol- 
^ hun eigen wetten. China bleef onder party- 


Afkeer van Afrikaanse studenten heeft meer racistische inslag 

Vreemdelingen in China 
zijn niet bepaald geliefd 


leider Mao Zedong een gesloten gebied. Pas der¬ 
tig jaar later, in 1980, kwam het weer in contact 
met de buitenwereld. 


Aanleiding 


Het incident in Nanking, waarbij Afrikaanse stu¬ 
denten het middelpunt vormden, is slechts de 
aanleiding om zich af te zetten tegen de buiten¬ 
landers die zijn binnengestroomd nadat de Chine¬ 
se leiders de deuren naar het Westen hadden 
opengezet, in het kader van de economische her¬ 
vormingen. 

Maar in tegenstelling echter tot de houding tot de 
blanke vreemdelingen, die zich in de praktijk be¬ 
perkt tot het mijden van contacten, lijkt de anti¬ 
pathie van de Chinezen jegens de Afrikanen meer 


een racistische inslag te hebben. De Chinezen 
noemen de Afrikanen openlijk ’beesten’, ’apen’ of 
'zwarte duivels’. 

Er is sprake van openlijke discriminatie van zwar¬ 
ten, die zich niet alleen uitstrekt tot de studenten, 
maar ook tot de Afrikaanse diplomatieke kolonie 
in de Chinese hoofdstad. Afrikaanse diplomaten 
in Peking klagen er over dat taxichauffeurs wei¬ 
geren om hen te rijden. Afrikaanse gezinnen ko¬ 
men ook moeilijk aan huishoudelijke hulp. Chi¬ 
nese vrouwen weigeren voor hen te werken. 


Verklaring 


De Afrikanen hebben in een verklaring de Chine¬ 
zen ervan beschuldigd ’hun menselijke waardig¬ 
heid te hebben geschonden’. In dezelfde verkla¬ 


ring wordt het racisme in China vergeleken met 
de apartheid in Zuid-Afrika. „Wij worden in Chi¬ 
na geconfonteerd met een nieuwe apartheid die 
voor ons ondraaglijk is”. 

De Organisatie van Afrikaanse Staten (OAS) 
noemde in een protestnota de behandeling van de 
studenten Verbijsterend’. De vrees voor besmet¬ 
ting met Aids zou het racisme onder de Chinese 
bevolking ook hebben aangewakkerd. In Hang- 
zhou werden de Afrikaanse studenten beschul¬ 
digd deze ziekte te hebben. 

In het algemeen heeft men geen weet van wat 
Aids is en hoe het zich verspreidt. De meeste Chi¬ 
nezen menen, dat als een Afrikaan of een buiten¬ 
lander in een taxi heeft gezeten, de volgende pas¬ 
sagier ermee besmet wordt. Chinese meisjes wor¬ 
den gewaarschuwd om zich niet met Afrikanen in 
te laten. Vrouwen die dat toch doen, wprden ge¬ 


ïsoleerd omdat men op voorhand al aanneemt dat 
zij met het Aids-virus zijn besmet. 

Taboe 

Sociaal contact met Chinese meisjes is voor de 
Afrikaanse studenten taboe. Vorig jaar kreeg een 
Marokkaanse student een pak rammel van een 
Chinees omdat hij in gezelschap van een vrouw 
vertoefde. Later bleek deze dame echter geen 
Chinese te zijn, maar een Japanse. 

In Tianjin gingen Afrikaanse en Chinese studen¬ 
ten op de vuist nadat een neger het had gewaagd 
om met een Chinese te dansen. Sommige Afrika¬ 
nen in deze stad vluchtten naar Peking om daar 
bescherming te zoeken bij hun ambassade. Ze 
moesten acht uur lopen naar de hoofdstad, omdat 
ze niet in de treinen en bussen werden toegelaten. 
De Chinese autoriteiten weigeren vooralsnog 
commentaar te geven. Een verzoek van de Afri¬ 
kaanse diplomaten om een ontmoeting met func¬ 
tionarissen van buitenlandse zaken, is tot op he¬ 
den niet ingewilligd. Ook is nog niet gereageerd 
op het protest van de Afrikaanse landen, via de 
OAS. De Chinese regering wil kennelijk zo weinig 
mogelijk aandacht geven aan de kwestie om te 
voorkomen dat het zich uitbreidt tot een interna¬ 
tionaal incident. 

Beleid 

Maar de Afrikaanse diplomaten zien achter de 
rassenrellen een ommekeer in het beleid van Chi¬ 
na ten aanzien van de Derde Wereld-landen. Vol¬ 
gens hen is Peking bezig om zijn traditionele hulp 
aan de Afrikaanse landen af te bouwen. China 
heeft deze week in elk geval aangekondigd, dat zij 
in de nabije toekomst geen directe hulp meer kan 
verlenen omdat het de fondsen nodig heeft voor 
de ontwikkeling van zijn eigen economie. 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 7 januari 1989 • Paginf JNr 


ET CARNAVAL OP REIS 

'ERTREK 3. 4 EN 5 FEB. 1989 


NICE-MONACO 

ZWITSERLAND 

BERLIJN 
BERLIJN 
LONDEN 
LONDEN 
PARIJS 
PARIJS 
PARIJS 
OBER-HARZ 

lugano 

OOSTENRIJK 1 


7 dagen 
5 dagen 

3 dagen 

4 dagen 

3 dagen 

4 dagen 

3 dagen 

4 dagen 

5 dagen 
5 dagen 
7 dagen 
0 dagen 


ƒ599, 
ƒ 499, 
ƒ299,- 
ƒ419,- 
ƒ 339,- 
ƒ 449, 
ƒ 279,- 
ƒ399,- 
ƒ 499.- 
ƒ 499,- 
ƒ 749,- 
ƒ 795, 


##er 

iaat 

” "> i 

/ 

£ Overijssel 


VAK.OORD 'DE LINDENBERG’. Let op: speciale aan- 
biedlngt T.h. bosrijk gel. comf. bung.'s met k.t.v., incident, 
video, wasserette, sportveld, speeltuin en verw. zwembad. 
Bep. per. ƒ 150.- p.w., weekend of midw., andere per. (buiten 
het hoogseizoen) 50+'ers extra korting. Vr. gr. folder 1989: 
Postweg 1 - 7451 TS Holten of bel 05483 - 6 13 64._ 


v , zuiden 

Touringcars ! _ / 

04406-15252 

Plenkerrsrraat 44, Valkenburg 

Djgeli/ks geopend ook in 't weekend tot 20 uur. 

On/e folders zijn ook hg eik reisburo verknjybuor. 


Waddeneilanden 


«MELAND en 

asKachel. str 
e nd ) 


TERSCHELLING te h caravans met 1 en 2 slaapk.. 
water en w c Vol! mger Tel ; 05180-1206 (niet op 


ERSCHELLING: bungalows (5 pers.) en appartemen- 
sn (4 pers ). Inl. folder Knop bungalows, tel. 050- 
,46865 


'ERSCHELLING. T.h. stacar, 2 slpk., toilet, douche, 
.oelk., verw., k.t.v., voll. inger. Huur min. ƒ 260 -, max. 
575.-. Hoogseiz. nog enkele weken vrij. Tel. 05620-2562. 


Friesland 


3 AM PING 'HET GOUDMEER’, uniek gel. rondom een meer 
j/d rand v/h natuurgebied Fochterloërveen, zwem-vis-roei- 
vater, kantine, snackbar, jeugdhonk. Gratis vervoer sta¬ 
caravan. 8431 RL Oosterwolde, 05160 - 82 81. 

-RIESE MEREN. Bij het huren van een bungalow, 24-3 
1-5, 19-5/ 7-7. 11-8 / 31-10, een visboot met b.b. of 
jen zeilboot gratis erbij. De zeilboot, met dekzeil, is ook 
deaal voor het maken van trektochten. Vraag kleuren- 
older. Sjerp de Vries, TERHERNE, 05668 - 2 65. 


RUST, RUIMTE, PRIVACY 

BUNGALOWPARK WICO 

Schoonoord: comf. vrijst. bungalows a.d. bosrand. Prijs f 210 
:ot ƒ685 p.w. all-in. Inl. H. Lampe, tel. 05918-1336_ CAMPING-BUNGALOWPARK 
,,HESSENHEEM” - MARKELO 

Natuurlijke. .. rust, 

ruimte en recreatie 

Gelegen in natuurrijke, rustige omgeving. Bossen en wei¬ 
landen wisselen elkaar af. U kunt eindeloze fiets- en wandeltoch¬ 
ten maken door het Twentse platteland. Het terrein is ca. 35 ha, 
kampeergedeelte ca. 15 ha en ligt 2 km buiten Marketo 
U kunt kiezen uit ruime schaduwrijke bosplaatsen of zonnig gele¬ 
gen open plaatsen. 

Kinderen kunnen hier naar hartelust spelen. 

Op een apart terrein staan de bungalows, die het gehele jaar ver¬ 
huurd worden. Nog enkele te huur in het hoogseizoenl Ruime 
stacaravan- en hoogseizoenplaatsen beschikbaar. Trekkershut¬ 
ten aanwezig. 

• In het hoogseizoen geleide recreatie 

• Openlucht- en overdekt zwembad t.o. ons terrein. 

Toegang GRATIS! 

• Kinderbad op het terrein. 

• Pizzeria annex restaurant en kantine. 

• Kampwinkel en wasserette. 

Spec Hemelvaart en Pinkster arr. van 3-5 / 15-5 / 185 - all-in. 
Bel voor meer informatie of een folder naar: 

Fam. Wallenburg • Potdljk 8 - 7475 SL Markalo - 
Tal. 05476 - 12 00. 


OMMEN t.h. luxe stacaravans, volledig ingericht op va- 
kantiecentrum 'Besthmenerberg' in de bossen met ver¬ 
warmde zwembaden. Int. (05274) 12 67. _ 


CAMPING HEINO, 05729 - 15 64. Gezinscamping. verw. 
(kinder)zwemb., waterglijbaan, tennisb., modern toiletgeb 


Te h in de bossen van MOOI HOLTEN rustig en vri] gel comf 
bung s 4, 6. 8 pers 

Veel fiets- en wandelmog Inl Postweg 84, Holten. 05483-63592 


camping Modem ingerichte gezinscamping 

o.a.: 


met 


Zuid-Holland 


NOORDWUK AAN ZEE, Vakantiehotel 'De Instuif'. uniek fam.ho- 
tei, riante ligging, eigen parkeerterrein, tennis/sportb., volpension 
v a. ƒ 265.- p.p.p.w. Vr. folder: fam. P. Zonneveld, Duinweg 14, 
(01719)1 54 62. 


Zeeland 


RENESSE - BUNGALOWPARK 'DUINOORD’ voor een 
fijne en rustige vakantie, 4- en 6-pers. ""bungalows te 
huur op 500 mtr van strand en dorp. Inl. 01116 - 12 36. 


Recreatle-centr. 'HET EIBERNEST, EIBERGEN. 

Verh. v. 2-11 pers. bungalows/stacaravans en kamp.pl. 
Inl. + gr. folder: Kerkdijk 1,7152 DB Eibergen, 05454 - 
7 12 68 / 7 12 69. Nieuwe jaarpl. '89 ƒ 500.- korting. 


mmk 


OTTERLO. Royaal vrijgelegen Finse chalets en eenv. vakan¬ 
tiebungalows, midden in de bossen. 2 of 3 slaapk., c.v., open 
haard, douche of ligbad, kl.t.v., tel., op wandelafstand van groot 
natuurbad, openb. vervoer, winkels en Nat. Park 'De Hoge 
Veluwe', tel. 08382 - 17 57. 


GROENLO, GELDERSE ACHTERHOEK 

T.h.: 4-6-8 pers. bungalows of chalets op recr.centr., o.a. verw. 
openlucht zwemb. met 38 m. lange waterglijb., tennis¬ 
banen, vis- en roeivijver, supermarkt. VANAF 1 MEI 1989: 
Subtropisch zwemb., sauna, solaria, fitness, bar/bowling en 
rest. Recreatiecentrum Marveld, Elshofweg 6, Groenlo, 
(05440) 61638. Folder op aanvr. Tevens uw ideale gezins- 
vak.camping. 


cn iond°9 


CAMPING ’DE HOOGE VELUWE’ 

OPEN WEEKEND 

U bent van harte welkom op 14 en 15 januari. 
Ons adres: Koningsweg 14 - 6816 TC ARNHEM 
Tel. 085 - 43 22 72. Tegenover het Nationale Park. 


HOENDERLOO - VELUWE: 'DE WOESTE HOOGTE’. 

T.h. vakantiehuisjes, nwe. luxe stacaravans v a. ƒ 265.- p.w. 
Direct a/h staats wildreservaat, zwembad. Folder: 05768-1600. 


GUM* 

-■ïgSfe-- 


Geen 


VantefrgS. 


895: 

rtote\0^ ? ^°’ 9 ° )95« 


NECKERMANN REIZP 


Vraag ons speciale programma 

Aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. 

Boeking en informatie bij uw reisburo of bank met het Neckermann-vignet of bel 020-998811. 


HET WITTE HUIS AAN DE BOSRAND. Voll. inger. bungalows 
en caravans, 4-6-10 pers. v.a. ƒ 350.-, 4 pers. all-in. In de bos¬ 
sen met verwarmd zwembad nabij Veluwemeer, Doornspijk bij 
Nunspeet. Honden toegestaan. Tel. 05258 - 14 71. 


Denemarken 


23000 VAKANTIEWONINGEN te huur in Denemarken. 05975- 
14 16 Dansk Feriehus Bookmgburo Holland - Hoofdweg 99 - 9681 
AC Midwolda 


Noord-Brabant 1 


I Belqie 
Havelteweg 59 - 5423 VV Handel - Tel. 04922 - 
18 52. 3 zwembaden, sportvelden, kantine, 
disco en snack. Groot zomerprogramma voor 
groot en klein. Caravans te huur en te koop, 
jaar- en seizoenplaatsen. IMS 


1MAKT»ÖKrÏA 


RECREATIE-OORD DE PEEL 

Hutten 5, 5763 PL Milheeze. Ideale gez eamp , gelegen in uniek natuur¬ 
gebied. T.h.: vrijst. stenen bung.’s *** en **** 4/6-pers., toer-, seiz - en 
jaarpl. op weide of in bos. Gratis verw. zwem- en kleuterbad, kant., win¬ 
kel, wass., speelt., midgetgolf, Dutch tennis, voet- en volleybalv., 500 m 2 
recf.plas. In hoogs, recr.team aanw. Kom eens kijken of bel voor gr. inl.: 
04924 - 12 25. Ook s avonds en in het weekend staan wij voor u klaar. 
Gratis vervoer van uw stacaravan vanuit heel Nederland. 
sext (dr.) 


LiQ RECRON 

Annerweg 3, 
9483 TA Eext, 
tel 05822-1292 


Buiten- en verwarmd binnen¬ 
bad (28 gr.) 

Recreatiebegelerding gehele seizoen. 
Arrangementen met Hemelvaart en 
Pinksteren. 

Stacaravans te huur. 

Vraag folder aan of kom zelf langs om 
te kijken. 


T.h. 6-pers. STACARAVANS met koelkast, verwarming en t.v. 
op CAMPING te WALCHEREN bij bos/zee en strand. Mooie 
omg. Vrij van 24-3 t/m 30-9, Paas-, Hemelvaart of Pinkster¬ 
weekend of week. Tel. 01180 - 2 71 34. 


Zeilen/surfen 


Gezocht: goede ZEILERS m v 21-40 jr die opgeleid willen worden 
tot mstrukteur Vraag info-pakket Zeilschool Heegermeer, 05154- 
2363 ANWB VZN erkend 


BAARLE-NASSAU. Vakantie-oord 'De Steppe', t.h. in bosr. 
omgev. 6- en 12-pers. huisjes f 250,- p.w. Ook in krokus- en 
paasw. nog enk. vrij, hoogs. ƒ 475.- p.w. Inl. + tel. (04249) 246. 


Belgie 


ARDENNEN. Te huur: BUNGALOWS / CHALETS / 
STACARAVANS per week en weekend. 

NATUURREIZEN - Tel. 043 - 61 70 44. 


WEDDEN DAT uw zomervakantie geslaagd is als u nu reser¬ 
veert op onze 4-sterren ANWB-camping 'HOHENBUSCH'? 
Ook verh. v. nieuwe 4-pers. Adria Caravans met voortent voor 
slechts ƒ 495.- p. w. alles inbegr. Vr. gratis kleurenfolder aan. 

Fam.camplng 'Hohenbusch’, St. Vlth, Tel. 09 - 32 8022 7523. 


Si 


GARDAMEER / ADRIA: Div. parken villa/appjJ 
zwemb./tennis. Op div. ANWB-campings complet 
gerichte stacaravans, bung. tenten en kampeerpl.. 
Intergarda, Beeklaan 262, Noordwijk, 01719 - 1 94^ 

. K* 


Oostenrijk 


HOTEL-GARNI RAMSL****, A-5440 GOLUNG bij SALZI 

tel. 09-4362446045. Comf. hotel, app. v.a. DM 70. Kamer 
VbalkVontb.buffet v.a. DM 35. Hallenb./sauna/solarium/ alp. 
langlauf in omg. 


LZ01 

,b*e’ 


ie 

} 


STACARAVANS te huur in de ARDENNEN 
vanaf ƒ 200.- p.w. all-in. Inl.: dhr. van Dijk, 

tel. 04459 -15 98. 


CARAV. t.h. Pracht, natuur bij La Roche (Ardennen) 

op kl. camp., 100 km v. Maastricht. Ook m. eig. tent of 
caravan. Fold.: 01172- 14 46, b.g.g. 09 - 32 8441 1488. 


Start bouw jan. '89. TE KOOP: STENEN RECR.BUNG.'S, 

voll. geïsoleerd, te ZWIGGELTE (gem. Westerbork). Prijzen 
v.a. / 117.000.- v.o.n. Bel voor een afspraak met (05920) 
40313, (05933) 4 63 96 of kom langs. Wij zijn aanw.: elke don¬ 
derdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 


Op de bosrijke Hondsrug ligt vlakbij Emmen 
CAMPING en BUNG.PARK DE FRUITHOF. Vrijst. 
oung.'s, gez. fam. camping. Vr. gratis kl.fold. 05919-12427. 


WESTERBORK, vak centr „De Pieterberg" bung en app aan rand 
>os en hei, naasl verw zwemb . 5 min. van dorp, recr.progr. Tel.: 
;5933-3l 471 


Diversen buitenland 


Portugal / zomer ’89 

De nieuwe Rent a Casa gids is uit! Boordevol met zonnig ge¬ 
prijsde Portugalvakanties naar o.a. de Algarve, Lissabon, Cos- 
ta Azul, Costa de Prata, Costa Verde, Madeira en de Azoren. 

Rent a Casa 

weet er meer van ... 

Bei nu: 079 - 41 60 31 (SGR/ANVR) of haal 'm bij uw reisburo. 


Diversen buitenland 


CIRKEL: de bétere 

jeugdvakanties 

in net buitenland. 

8 t/m 17 jr. Brochure? 
Tel. 080-773999. 

PRAAG, i.v.m. grote belang¬ 
stelling extra hotelaccommo¬ 
datie ter beschikking voor 
1989 voor school-, jeugd- en 
studentengroepen. Vraag een 
offerte bij Teener Twen 
Tours, Bilthoven, 030-287034, 
lid ANVR/SGR. 


Voordelig WINTERARRAN- 
GEMENT: Moskou en Le¬ 
ningrad, 8-daagse vliegreizen, 
voll. verz. Vertr. 4/2, 11/2, 
18/2, 25/2, 4/3. Vanaf ƒ 1295.- 
p.p. Bel PERESTROJKA 
REIZEN, 030 - 28 03 14 / 

28 62 34 of uw ANVR reisbur. 
Ud ANVR/SGR. 


Diversen buitenland 


c&i Hongarije Tours 

^ ZOMERGIDSEN 89 

campings, vakantiewoningen, hotels, auto- bus- en vliegreizen 
Boekingen: bij uw ANVR-reisbureou of bij Gé Gé 085-435050 


Waddeneilanden 


TEXEL. Chalets op cam¬ 
ping, d/wc/tv + kort. 50%. 
Zw. paradijs. 02220- 
17728, b.g.g. 17819. 


TEXEL: eenv. app. en bung Tel : 
de Koog 02220-17477_ 


POESTA REIS WINKEL la Mn specie Hst voor HONGARIJE. Naast 
vakantiehuizen, campingplaatsen en hotels bieden wij ook div. paardrij¬ 
den- en fietsprogr. aan. Buapendel naar Boedapest ƒ 245.- (kind. 
korting). Bel onze Hong. agent: 065 - 41 21 14. 


VAN VLIELAND TOT DE ORIËNT... 

VRAAG ONS TOUR ’89 PROGRAMMA. 

VLIELAND. v.a. ƒ 295.- all-in 

CHINA/HONGKONG. v.a. ƒ 3875.- 

15 dagen THAILAND/HONGKONG. ƒ 4250.- 

VONK REIZEN üd ANVR/SGR 

05178 - 1 67 44 / 020 - 6 64 70 11 / 

077 - 73 03 70 / 040 - 45 50 80 


TEXEL. Te huur luxe 
vrijst. bungalow + staca¬ 
ravan a.d. rand v/h bos. 
Inl. 02220-13653. 


Friesland 


PIAAM bij makkum lande¬ 
lijk gelegen vrijst. 4 pers. 
zomer woning alle comfort 
tv. + radio geen huis die¬ 
ren viswater naast woning. 
Foto op aanvraag 05158- 
1529. 


>11 
ff 

^ a 


HEEFT U DE VAKAHTIEBEURZEN GEMIST? f 

GEEN ZORG! 


BIJ REISBUREAU SOLAIR 
vindt u ALLES terug ... en zelfs MEER!!! 


Uw vertrouwd adres voor 

NECKERMANN-REIZEN 


AZIË-SPECIALIST 

met kantoor in Bangkok 

Vervoerservice naar alle omliggende luchthavens. 
Bij boeking van een vliegreis ontvangt u 
een leuke attentie. 

Voor deskundig en attent advies: 


REIS- EN PASSAGEBUREAUS ÖJ 

In 

hei 

ion 

f o 
tiei 

N 


!V e 

N 
je, 
h r 


u 

*h 

[w 

K 

* r k 

Ê 

garantiefonds 

REISGELDEN 


Bongerd 9 

HEERLEN 

045-715453 


Stationsstraat 52 Nieuwstraat 19 

MAASTRICHT MAASTRICHT 

043-211515 043-211451 


Approved Agents 

Steenweg 36 

SITTARD 

04490-11155 


Wij zijn ook gevestigd in: VENLO, EINDHOVEN, WEESP ’LARO’, uw Spanje—specialist biedt aan 
in heel Spanje en de rest van Europa: 
Bungalows - Appartementen - Villa’s. 

Alles direct aan het meer gelegen. 

Wij zijn ook na de koop van uw eigendom uw 
verdere partners. 

Belt u ons op! Wij vliegen met u naar Spanje, 
Portugal, Frankrijk. Vlucht en hotel zijn bij 
aankoop kosteloos. 

Wij verhandelen en corresponderen in vijf 
talen voor u. 

LARO, een eerste klas adres voor u! 

’LARO' - 1947 HH Beverwijk - Tel. 02510 - 
1 25 90 - Fax: 02510 - 1 25 90. 


MALEISIË - INDONESIË - HONGKONG 

16 dgn Kuala Lumpur - Tobameer - Penang ...v.a. / 2950.- p.p. 
16 dgn Kuala Lumpur - Hongkong - Penang ...v.a. / 3450.- p.p. 

23 dgn Kuala Lumpur - Java - Bali.v.a. / 3750.- p.p. 

Vertrek elke zaterdag bij deelname van minimaal 2 personen. 
NfTOUR INTERNATIONAL BV 
Tal. 020 - 44 09 23 / 44 62 54 (zaterdags gesloten) 


VER VAN HET NERVEUZE^ 
VAKANTIE GEWOEL? © 
KIES DAN DE RUSTIGE DDR! 

Voor een ontspannende vakantie bevelen 
wij u de DDR aan. U bent dan echt weg uit 
het drukke Westerse gewoel. Zowel in 
Berlijn als in het kunstcentrum Dresden, 
het bosrijke Thüringen of aan de schone 
Oostzeekust is het aangenaam verblijven. 

In 1989 bestaat de DDR 40 jaar. Een goede 
gelegenheid om er eens heen te gaan. Er 
zijn overal schitterende musea en goede 
theatervoorstellingen. Kijk rond m de leuke —■—-— *- 
middeleeuwse plaatsjes in Thüringen, of reserveer aan de helder brede 
, r , n i, zandstranden van de Oostzee. Wij 

verzorgen uw individuele boekingen in alle 
hotels, op campings en bieden verzorgde 
reizen. Ook maken wij uw familie-, 
zaken- en vakantievisum in orde en 
uw vlieg- en treinbiljetten. Vraag met 
de bon de speciale DDR-reisgids of 

t>el (020) 23 47 71 Ja. ik wil graag meer weten over reizen 
naar de matige DDR. Stuur mij uw speciale 
DDR-reiagida zo snel mogelijk toe. , 

Naam 


Adres 


I Postcode 


Plaats 


Telefoon 


Stuur de bon in een open enveloppe naar 
Kontakt International, Antwoordnummer 791, 
1000 RA Amsterdam. Postzegel is niet nodig. 


KONTAKT 

INTERNATIONAL 

Prins Hendrikkade 104 - Amsterdam 


Unieke vakanties vind je niet alleen in het Westen 


Indonesië Tours '89 

De nieuwe brochure van de échte Indonesiëspecialisten 
ligt voor u klaar! 68 pagina's kleurige informatie over onze 
VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen, inklusief alle 
maaltijden, excursies en Nederlandse misleiding. 

16-, 22-, 23-, 26-, 29- en 32-daagse rondreizen 
naar Singapore, Sumatra, Java, Bali en Sulawesi, 
evt. in combinatie met Bangkok of Hongkong/Peking. 

INDONESIË-RONDREIS vanaf ƒ 3850,- 

* 

Apart Aziö programma met eveneens alles-inklusief 
rondreizen India, Nepal, Thailand en Sri Lanka. 

INFORMATIEVE DIAPRESENTATIES INDONESIË 

Iedere zaterdag diapresentaties in Heemstede. 

Ook komen wij in het land met onze diashow en wel in: 
Utrecht 7/1, Eindhoven 21/1, Maastricht 22/1, 
Heerlen 10/2, Eindhoven 19/2, Arnhem 26/2 

Komt u ook? Bel ons even: 023-339151. 

Vraag de brochure aan bij uw ANVR-reisburo of bij: 

De Boer & Wendel BV 

de échte Indonesiëspecialisten 

Raadhuisstraat 53 2101 HD Heemstede 

023-339151 Lkf ANVR/Gar.fonds/IATA 

Standnr. 4028 vakantiebeurs Utrecht 


DRIESUM, „Camping Bos- 
zicht". Gezel, rustige cam¬ 
ping. Te h. vanaf 1 4 cara¬ 
van + voortent. Inl. 05111- 
4349 lid S.V.R. 


Drenthe 


MIDDEN-DRENTE, 

ruime vrijst. vak.bung's, 
c.v., kl.tv., open haard, 
vlakbij bos en viswater. 
Tel. 05910 - 2 35 58. 


RDP-VAKANTIERU BRI EK 

Nu de grootste combinatie van Nederland 
ook present op de vakantiebeurs Utrecht 

STANDNUMMER 2101 (Julianahai-parterre) 


Sommige dingen kun je niet beschrijven, 
die moet je ervaren. 


De 


SOVJET-UNIE 


bijvoorbeeld. 

Unieke reisavonturen: Leningrad, Moskou, Kiev, Jalta, 
Sotsji - Russische Rivièra, Centraal Azië. 

8- en 15-daagse vliegreizen. 

EIGEN CHARTERS, 
DIRECT VANAF SCHIPHOL 

Bel voor een full-colour reisgids: 

PERESTROJKA REIZEN 

Bilthoven, 030 - 28 70 34 / 28 62 34 
of uw ANVR reisadviesbureau. Lid ANVR/SGR. 


Belgie 


RENT A TENT 

Compl. inger. bung .tenten 
op campings in Ardennen- 
/Luxemburg. 

Inl.: 05765 - 10 71 of post¬ 
bus 19, 7370 AA Loenen. 


Frankrijk 


GERS. Onontd. vak geb bij 
dorpje. AIGNAN. Schaduwr. 
CAMPING region. keuken, 
zwemb , tenn., restaurant, 40 
st.pl. Inl 05109-1617. 

Chalets Sites. App. en sta¬ 
car. in 14 depart. in Oost¬ 
en West-Frankrijk. Zomer- 
brochure „DE ZWALUW”, 
tel. 04927-64457. 


Spanje 


Costa Brava - Blanes 

vakantiewoningen te huur 
Info: ook ‘s avonds 
050 - 415210 codab reizen 


Afrika 


EGYPTE, rondreis, 8-daagse 
kombinatiereis Cairo en Luxor, 
inkl. vlucht, halfpension en 
ekskursies, vertrek op 4/2 en 
5/2/’89 (krokusvakantie) van¬ 
af / 1.595.- p.p. 

SGT Reizen, 030 - 28 70 34, 
lid ANVR/SGR. 


Caravans tenten/ 
boten 


Avontuurlijke vakantie 

HUUR EEN CAMPER. 

Folder 01182-2965 

ma. t/m zat. 9.00-20.00 uur. Kies deze 
winter voor| 
'.“Ski a la 


Srh.nopOoü ]! r .- ; 

^ — -----—— y— - .1 

16|lil ii'm 1 »! M' 1 WJ* jr 

PorRcampinfl 

. I -- 


(M«l 


De RDP- 
vakantierubriek 
verschijnt elke 
zaterdag In 34 
regionale 

dagbladen met ee* 
gezamenlijke 
oplage van 

805.000 

exempl. 

Een unieke kans 
om uw 

vakantieboodsclw 
bij meer dan 2,26 
miljoen 

geïnteresseerde 
lezers onder de 
aandacht te 
brengen. 


Informatie voor adverteerders: 


advertentiecombinatie rdp 

Postbus 2 - 1800 AA Alkmaar Tel 072 - 196314 19629? 
limburgs dagblad 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 9 


economie - 

,# CT DNden - Roüs Roy- 
Motor Cars Ltd, de 
hyfttse producent van 
f «F e automobielen, 
** * if^t' vorig jaar over de 
fa wereld meer auto’s 
■■W’kocht dan in 1987. 
I Jp k in Noord-Amerika, 
i de meeste Europe- 
LiM fa bnkanten van luxe 
terrein verlo- 
pljB 1 » wist de onderne- 
meer auto’s aan 
IJ^Fkian te brengen, zo is 
'jklerdag in Londen 
j ‘^endgemaakt. 

^3F r koopdirecteur Mal- 
Hart verklaarde 
r de afzetgroei in 
°ord-Amenka een be- 


Vooral in Amerika populair 

Rolls Royce 
verkoopt goed 


langrijke prestatie is ge¬ 
weest en dat 1989 we¬ 
derom een geslaagd jaar 
zal worden. In totaal 
werden er het afgelopen 
jaar 2801 auto’s van de 
modellen Rolls Royce 
en Bentley verkocht te¬ 
gen 2784 in 1987. De 


verkoop in Noord-Ame¬ 
rika nam toe met der¬ 
tien procent tot 1269 
stuks. 

De groei van de ver¬ 
koop in Noordamerika 
was voor een belangrijk 
deel te danken aan de 


introduktie van de 
Bentley Rurbo R in de 
Verenigde Staten in ok¬ 
tober. De verkoop van 
Bentleys in de VS nam 
toe van 190 in 1987 tot 
323 in het afgelopen 
jaar. In Groot-Brittan- 
nië zelf verkocht Rolls 
Royce ook meer auto’s. 
De verkoop groeide van 
842 tot 861 stuks. In Ja¬ 
pan werd een verkoop¬ 
record geboekt, aldus 
Rolls Royce. Zonder 
aantallen te noemen liet 
de onderneming weten 
dat de verkoop daar vo¬ 
rig jaar ten opzichte van 
1987 is gegroeid met 
dertien procent. 


•n 


Raffinaderij beperkt uitstoot 

■ Shell verleent 


inilieu voorrang 

Verdam - Shell heeft voor de eerste keer het produktie- een verhoogde stoom-injectie toe te 
fas van haar raffinaderij in Pernis aangepast om de voor het passen. Door deze aanpassing 
le U schadelijke uitstoot van stikstofoxyden te verminde- rendement yan de gastur- 

^ Het gaat hier om een compenserende maatregel nadat Volgens' een V woo?dvoJrd?r C van 
vorige week van de provincie Zuid-Holland uitstel had Shell lijkt deze rendementsverla- 
^gen voor de geëiste vermindering van stikstofoxiden van ging gering, maar moet deze toch als 
ander deel van de raffinaderij in Pernis. 'aanzienlijk’ worden gezien. 


Hestaurants 
Alliance’: 
Ntizet 80 mln 

[J? Haag - De 36 restaurants die 
L ^Werken in de Alliance Gast- 
r kiique Neerlandaise, waaron- 
L°°k enkele Limburgse horeca- 
j!‘‘heiningen, hebben in 1988 een 
Lyf behaald van ruim tachtig mil- 
f* balden. 

fajgelijking met 1987 is de omzet 
J "i5 procent gestegen. Het be- 
s fa v an de Alliance heeft dit giste- 
^eegedeeld. 

J 98 ? bedroeg de omzetstijging 
ufa één procent. Voor dit jaar 
jj achten de restaurateurs een ge- 
j^lde omzetstijging van 7 pro- 
fb doelstelling van het samen- 
^yhgsverband is het handhaven 
aar mogelijk uitbreiden en ver- 
5 van de culinaire cultuur in 
: *and met behoud van ieders 
n karakter en zelfstandigheid. 


X "beurs - 1 


[{ overzicht \ 

fHie 

ft S TERDAM - {oninklijke Olie 
da,^ eer de vrijdag op de Amster- 
effecten beurs in een vaste 
kfid i n £- De olie-aandelen verlie- 
aitpfa mar kt op f 234, wat een voor- 
betekende van f2,30. Ook 
Olifa optiebeurs was Koninklijke 
het meest verhandelde fonds 
fah omzet van 8.900 contrac- 
lr > de meeste gevallen werd 
"hhst genomen door de ver- 
É faest van callopties, waarbij de 
* actieve serie, de call/janua- 
faf R ln premie opliep van f3,50 
^ Mo. 

S^Hectenbeurs wist over het al- 
y vooruitgang die de af- 

v ast t n wee k werd geboekt goed 
y fak bouden. De CBS-koersin- 
ifahni ‘ g ^,7 Punt tot 169,6 en de 
^ ?h q^Singsindex 0,8 punt tot 
ble^f- Exclusief Koninklijke Olie 
°p koersindex echter gelijk 
fa* q en steeg de herbeleggingsin- 
aie v,’ 1 Punt. De stemmingsindex, 
faairf Uur uur wordt opge- 
fa 0 ’ sloot 0,3 punt lager op 159,9. 
rfae h 61 m aandelen bedroeg het 
fa cjp e faag van f 667 miljoen, 
fag °bligatiemarkt was het bui- 
1 iy° on De omze f kwam 

b inzakkende koersen niet 
fan. een totaal van f413 mil- 
Ve hom° gens een handelaar blij- 
hen h» niet goed te verklaren rede- 
fas fa VVe l ^e institutionele beleg- 
faii* 5. de beroepshandel aan de 
: Wellicht speelt onzekerheid 
e richting die de rente zal in- 

},h n 6 en ro1 - 

, aa ndelensector moest Ned- 
n e lln k achteruit. Aanbod van- 
jfa hPtiebeurs en winstnemin- 
% s i , ten de koers f 7 lager naar 
fag oifa van f274, maar in de mid- 
fa e«L n f rïit transportaandeel zelfs 
fa hana^Pfepunt van f263,50 van 
faUarT’ lakhoed werd f 1,50 mee 
fafavifaV^kken naar f 105. 
faoue grote winnaar van de 
faijs 6 fa n d e dag, gaf een dubbeltje 
f 121,10. Philips sloot on- 
N t^fjd op f 35,80. Hoogovens 
f g f aan de koers toe te 
bfao ] °P f 77,80 en Akzo werd 
ffaker ger verhandeld op f 154,30. 
ih, >20 J} ot , eer de f 0,40 lager op 
pfcVttpo Rotterdam moest f 3 
J d e ^ n .°P f 156,50. 

ph^ale sector lagen onder 
fas-As,? nier Parcs, Holec, KBB, 
«Om >sociati e en Volker Stevin 

8 de markt. Textlite werkte 
^kwartjes op tot f 5,40 en 
' s werd een tientje meer 
°P f 230. Nedschroef zag 
! winstcijfers beloond met 
Ul lgang van f 4 op f 68. 


Volgens nieuwe, scherpere milieu¬ 
regels had Shell op 1 januari van dit 
jaar de stikstofoxyde-uitstoot van 
de stoomketels moeten terugbren¬ 
gen van 1150 milligram per kubieke 
meter tot 700 milligram. Door pro¬ 
blemen met de nieuwe branders 
van deze installatie kan aan de nieu¬ 
we wettelijke eisen niet worden vol¬ 
daan en was de provincie om twee 
jaar respijt gevraagd. De provincie 
had Shell slechts een half jaar uit¬ 
stel gegund onder de voorwaarde 
dat het bedrijf op een ander terrein 
compenserende milieu-maatrege- 
len zou treffen. 

Shell gaat nu de uitstoot van stik¬ 
stofoxyden van de gasturbines van 
de raffinaderij in Pernis verminde¬ 
ren. Dit gebeurt door in dit proces 


De stoomketel-installatie is onlangs 
uitgerust met nieuwe branders. Pro¬ 
blemen met deze branders leidde er 
toe dat de installatie op 1 januari 
van dit jaar niet aan de nieuwe wet¬ 
telijke eisen kon voldoen. Shell ver¬ 
wacht in nauwe samenwerking met 
de leverancier van de branders nog 
ongeveer een halfjaar nodig te heb¬ 
ben om het mankement op te los¬ 
sen. Het duurt dan nog zeker ander¬ 
half jaar voordat ook de andere 
branders zijn aangepast. 

• Hillsdown International (verwer¬ 
king en distributie van levensmid¬ 
delen) heeft het vleesverwerkend 
bedrijf Robu uit Twello overgeno¬ 
men. De omzet van Robu bedraagt f 
80 miljoen en er werken honderd 
mensen. 


Telefoorwerkopers 
starten acties 
tegen ministerie 


DEN HAAG - Be¬ 
drijven, die telefoon- 
randapparatuur ver¬ 
kopen, willen Verre¬ 
gaande acties’ voe¬ 
ren tegen Verkeer en 
Waterstaat als dit mi¬ 
nisterie blijft weige¬ 
ren bepaalde appara¬ 
tuur toe te laten. De 
Verenigde Telecom¬ 
municatie Bedrijven 
(70 ondernemingen) 
heeft dit aangekon- 


digd. De mogelijke 
acties houden ver¬ 
band met de gewij¬ 
zigde omstandighe¬ 
den op het gebied 
van telecomappara- 
tuur per 1 januari. 
De PTT is nu gepri¬ 
vatiseerd en er is te¬ 
gelijk een nieuwe 
wet op de telecom¬ 
municatievoorzie¬ 
ningen in werking 
getreden. Volgens 


die wet - die ook voor 
de PTT geldt - mag 
geen apparatuur 
meer worden ver¬ 
handeld of aangeslo¬ 
ten die niet voldoet 
aan de gestelde tech¬ 
nische eisen en als 
zodanig door de 
KEMA in Arnhem is 
gekeurd. De VTB 
zegt nu dat handela¬ 
ren onvoldoende ge¬ 
legenheid hebben 
gehad om de door 
hun verkochte appa¬ 
ratuur te laten keu¬ 
ren. Minister Smit- 
Kroes vindt dat die 
gelegenheid er vorig 
jaar ruim voldoende 
was. 
• De nieuwe EG-commïssie is gisteren in Brussel in geïnstal¬ 
leerd. De commissie is voor de EG, wat het kabinet voor Neder¬ 
land is. De leden worden benoemd door de regeringen van de 
bij de EG-aangesloten landen. Voor ons land zit deze periode 
wederom Frans Andriessen, derde van commissie. 


Diamantverkoop 
weer op record 


_ (ADVERTENTIE) _ 

. • . Multivers ... 

Een compleet programma voor 
■ ATnlLOCsK automatiserinq van uw 

RESEARCH A OtVEUOPMCNT B V • ^ ww 

A m verkoopadministratie en 

• boekhouding. 

Handelsweg 30, 6114 BR Susteren, 04499-3825. 


LONDEN - Evenals in 1987 heeft de 
verkoop van diamanten op de we¬ 
reldmarkt in het afgelopen jaar een 
record bereikt. De waarde van de 
verkoop steeg van 3,1 tot 4,2 miljard 
dollar, zo heeft Central Selling Or- 
ganisation (CSO), de verkoopmaat¬ 
schappij van de Zuidafrikaanse 
mijnbouwgigant De Beers, donder¬ 
dag bekendgemaakt. 

Woordvoerder Andrew Lamont van 
CSO verklaarde dat 1988 een uitzon¬ 
derlijk goed jaar is geweest dat zich 
dit jaar waarschijnlijk niet zal her¬ 
halen. Volgens hem is de sterke 
groei in de verkoop een gevolg van 
de omvangrijke vraag in een 
groeiende economie en heeft ook de 


relatief lage koers van de dollar een 
positief effect op de verkoop gehad. 
Vooral Japan en de landen in Euro¬ 
pa waren actieve kopers op de we- 
relddiamantmarkt. 

Lamont verklaarde verder dat er al 
tekenen zijn die wijzen op een ver¬ 
mindering van de groei in de ver¬ 
koop. Veel hangt daarbij volgens 
hem af van de ontwikkeling van de 
rentetarieven en de wisselkoersen. 
De Beers heeft vrijwel een monopo¬ 
liepositie in de wereld als het gaat 
om de verkoop van diamanten. Lan¬ 
den die hun stenen via de CSO aan¬ 
bieden zijn onder andere Zuidafri- 
ka, de Sovjetunie, Australië (sinds 
kort ’s werelds grootse producent) 
en Botswana. 


Pensioenfonds 
DSM neemt deel 
in joint-venture 

HEERLEN - Het pensioenfonds 
van DSM neemt deel in een donder¬ 
dag opgerichte participatiemaat¬ 
schappij. Onder de naam P & L Par¬ 
ticipaties BV gaat het nieuwe be¬ 
drijf risicodragend vermogen ver¬ 
strekken aan bestaande bedrijven 
met een stabiel winstverleden. 
P & L wil bijvoorbeeld geld steken 
in ondernemingen met opvolgings- 
problemen of bij verzelfstandiging 
van ondernemingen. 

De participaties kunnen zowel wor¬ 
den gerealiseerd door het verstrek¬ 
ken van nieuw aandelenkapitaal afs 
door de overname van bestaande 
aandelenpakketten. Maar het blijft 
ook mogelijk om bedrijven te hel¬ 
pen met achtergestelde of in aande¬ 
len converteerbare leningen. 

P & L Participaties start met een 
kapitaal van ƒ 20 miljoen. Behalve 
de NV Pensioenverzekeringsmaat¬ 
schappij DSM nemen aan de joint- 
venture ook deel het pensioenfonds 
van de Marsfabrieken, Amev Le¬ 
vensverzekeringen en F van Lan- 
schot Bankiers. 

Lezing over 
optiehandel 

MAASTRICHT - Om geïnteresseer¬ 
den en particuliere beleggers in¬ 
zicht te verschaffen in de handel op 
de optiebeurs, vindt op 24 januari 
een lezing daarover plaats in Hotel 
Maastricht. De lezing, die om 19.30 
uur begint, wordt gehouden door 
een vertegenwoordiger van de Op¬ 
tiebeurs in Amsterdam. De optie¬ 
handel, elf jaar geleden gestart, 
heeft in de afgelopen jaren een grote 
vlucht genomen. 

Een optie vertegenwoordigt het 
recht om een bepaalde hoeveelheid 
aandelen, obligaties, indices, valu¬ 
ta’s of edelmetalen gedurende een 
bepaalde tijd tegen een vooraf sa¬ 
mengestelde prijs te kopen of ver¬ 
kopen. 

De lezing in Hotel Maastricht is be¬ 
doeld voor geïnteresseerden die nog 
geen of slechts geringe kennis van 
de optiehandel hebben. Belangstel¬ 
lenden kunnen zich aanmelden bij 
de Optiebeurs, S 020-5504542. De 
toegangsprijs bedraagt ƒ 30,-. 


Goed jaar VNU 

HAARLEM - Voor het uitgevers¬ 
concern VNU is 1988 een goed jaar 
geweest. De stijgende winstlijn van 
de laatste vijf tot zes jaar werd door¬ 
getrokken. 

Volgens de eerder uitgesproken 
verwachting zou de winst per aan¬ 
deel over 1988 met 17 pocent stijgen 
van f 4 tot f 4,71. De dagbladen heb¬ 
ben een zeer belangrijke bijdrage 
aan het resultaat geleverd; zij draai¬ 
den uitstekend „op een beduidend 
hoger niveau dan in 1987”. 


AMSTERDAM - Voorlopige noterin¬ 
gen goud en zilver op 6-1-1989 om 
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in 
kg: 

GOUD: onbewerkt ƒ 26.450-/ 26.950, 
vorige ƒ 26.250 / 26.750) bewerkt ver¬ 
koop ƒ 28.550, vorige ƒ 28.350 laten. 

ZILVER: onbewerkt ƒ 355-/ 425, vori¬ 
ge ƒ 350-/ 420; bewerkt verkoop ƒ 470 
laten, vorige 460 laten. 


AMSTERDAM - Adv 

ïeskoersen bui- 

tenlands bankpapier v 

an gisteren: 

Amer.dollar 

1.97 

2,09 

Brits pond 

3.51 

3,76 

Belg. frank (100) 

5,21 

5,51 

Duitse mark (100) 

111,00 

115,00 

lt. lire ( 10 . 000 ) 

14,60 

16,00 

Port. esc. (100) 

1.27 

1,45 

Can. dollar 

1,64 

1,76 

Franse fr. (100) 

31,85 

34.35 

Zwits. fr. (100) 

129,25 

134,75 

Zweedse kr. (100) 

31,25 

33.75 

Noorse kr. (100) 

29,25 

31.75 

Deense kr. (100) 

27,75 

30,25 

Oost.schill (100) 

15,80 

16.40 

Spaanse pes (100) 

1,70 

1,85 

Griekse dr. (100) 

1,20 

1.40 

Finse mark (100) 

46,75 

49,75 

Joeg. dinar (100) 

0,01 

0,06 

Iers pond 

2.89 

3.14 

Jap. yen (10.000) 

158,00 

163,00 

AMSTERDAM - Noteringen op de 
Amsterdamse wisselmarkt per gister¬ 
middag: 


Amer. dollar 
Brits pond 
Duitse mark 
Franse franc 
Belg. franc 
Zwits. franc 
Japanse yen 
Ital. lire 
Zweedse kroon 
Deense kroon 
Noorse kroon 
Canad. dollar 
Oost. schill 
Iers pond 
Spaanse pes 
Gr. drachme 
Austr.dollar 
Hongk.dollar 
Nieuwz,dollar 
Antill. gulden 
Surin. gulden 
Saudische rial 
Ecu gulden 


2.03275-03525 

3.6385-6435 

112.850-900 

33.045-33,095 

5,3815-3865 

132,330-380 

161,22-161.32 

15,350-400 

32,825-875 

29.205-255 

30,740-790 

1,70725-70975 

16,0450-0550 

3,0190-0290 

1.7820-7920 

1,3100-4100 

1,7550-7650 

26,00-26,25 

1,2875-2975 

1.1250- 1550 

1.1250- 1650 
54.05-54,30 
2.3460-3510 


AMSTERDAM - De jongste ANP- 
CBS-indices over de Amsterdamse Ef¬ 
fectenbeurs per dato gisteren luiden 
(eerste kolom vorige index, laatste ko¬ 
lom index van gisteren, e.e a. volgens 
1979 = 100): 

algemeen 293.8 292,8 

alg.-lokaal 288.7 286,4 

internationals 299,4 299,7 

industrie 258.3 256,8 

scheep/luchtv. 266,8 258,1 

banken 363,2 360,4 

verzekering 626,3 622,1 

handel 476.9 473,8 

cbs obl.index 115,2 114,8 

rend. staatsl. 6,28 6,31 

waarvan 3-5 jr 6,17 6,21 

waarvan 5-8 jr 6,31 6,35 

waarv.5 langst 6,49 6,52 

rend. bng-len. 6,63 6,63 

rend. bankien. 6,31 6,33 


• De Nederlandse Participatie Maat 
schappij (NPM) heeft een belang vai 
30 procent genomen in Ankersmit t< 
Maastricht. Ankersmit wint, verdeel 
en distribueert verschillende minera 
len in binnen- en buitenland, die wor 
den toegeleverd aan industrie en land 
bouw. Bij Ankersmit werken in totaa 
300 mensen. De omzet bedroeg in 1981 
f 115 miljoen. 


beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs Hoofdfondsen 

AEGON 92 

Ahold 9 ( 

Akzu 154 

A.B.N. 44 

Alrenta 151 

Amev 51 

Amro-Bank 81 

Ass. R’dam 159 

Bals 144 

Borsumij W. 117 

Bdhrm.Tet, 59 

C.S.M.cert. 67 

Dordtsche P. 213 

Elsevier 64 

Fokker eert 29 

Gist-Broe. c 40 

Heineken 144 

Hoogovens 77 

Hunter Dougl 81 

Int.Muller 80 

KLM 43 

Kon.Ned.Pap. 47 

Kon. Olie 231 

Nat. Neder! 68 

N.M.B. 194 

Nedlloyd Gr. 281 

Nijv. Cate 82 

Océ-v.d.Gr. 280 

Pakhoed Hold. 106 

Philips 35 

Philips div89 34. 

Robeco 98 

Rodameo 156 

Rolinco 93, 

Rorento 61. 

Stork VMF 27, 

Unilever 121 

Ver.Bezit VNU 95, 

VOC 35, 

Wessanen 83, 

Wolt Kluwer 149, 

Binnenl. obligaties 
(staatsleningen) 


92.60 
90,00 

154.30 

44.60 

157.50 

57.60 
81,80 

156.50 

144.30 
118,00 
58,90 

67.70 
215,00 

64.20 

29.20 

39.70 
145,00 

77.80 

81.80 
79,00 

43.30 

47.30 
234,00 

69,40e 

194,00 

274,00 

82.20 
280,00 
105,00 

35,80 

34,40 

98.50 
157,00 

94.30 
61,10 

27.50 

121,10 

94,00 

36,00 

83,00 

149,30 


12b NL 86-96 

130,70 

130,40 

12b NL 81-91 

111,70 

111,60 

12b NL 81-91 

110,20 

110,00 

12 NL 81-91 

107,00 

106,90 

11 b NL 81-91 

108,65 

108,55 

11b NL 80-90 

104,20 

104,10 

11 b NL 81-91 

106,80 

106,70 

11b NL 81-92 

109,95 

109,85 

11 b NL 82-92 

107,80 

107,80 

111/4 NL 81-96 

114,40 

114,30 

11 b NL 82-92 

108,10 

108,00 

11 NL 82-92 

109,10 

108,90 

10b NL 80-95 

109,50 

109,50 

10b NL 81-91 

105,05 

104,95 

10b NL 80-00 

121,50 

121,50 

10b NL 82-92 

107,20 

107,10 

10b NL 82-89 

102,80 

102,75 

10‘/4 NL 80-90 

105,60 

105,30 

101/4 NL 86-96 

118.40 

118,40 

10b NL 82-92 

107,40 

107,40 

10>/4 NL 87-97 

120,00 

119,90 

10 NL 80-90 

103,90 

103,80 

10 NL 82-92 

107,70 

107,70 

10 NL 82-89-1 

101,50 

101,45 

10 NL 82-89-2 

103,30 

103,30 

9b NL 80-95 

105,15 

105,15 

9b NL 83-90 

103,20 

103,20 

9 b jtL 86-93 

108,85 

108,70 

9b NL 79-89 

103,00 

102,95 

9 NL 79-94 

103.85 

103.85 

9 NL 83-93 

106,95 

106.8U 

8 b NL 79-94 

103,25 

103,25 

8 b NL 79-89 

102,25 

102,25 

8 b NL 84-94 

107,85 

107,80 

8 b NL 78-89 

100,10 

- 

8 b NL 79-89 

100,80 

100,80 

8 b NL 83-94 

106,15 

106,15 

8 b NL84-94-1 

106,25 

106,25 


m NL84-94-2 
8 !'a NL84-91-1 
8 V 2 NL84-91-2 
8 V 2 NL84-91-3 
8 '. ii NL87-95 
8 Vi NL 77-92 
8 V< NL 77-93 
8 ‘/« NL 79-89 
8 V 4 NL 83-93 
8 ‘A NL 84-94 
8‘/4 NL 85-95 
8 NL 83-93 
8 NL 85-95 
7% NL 77-97 
7 3 /i NL 77-92 
744 NL 82-93 
744 NL 85-00 
V/2 NL 78-93 
V/2 NL83-90-1 
V/2 NL83-90-2 
V/2 NL 84-00 
V/2 NL 85-95 
V /2 NL 85-2 95 
V /2 NL 86-93 
7 NL 66-91 
7 NL 66-92 
7 NL 69-94 
7 NL 85-92/96 
7 NL 87p93 
644 NL 78-98 
644 NLl -2 85-95 
644 NL 86-96 
64 4 NL 88-98 
6‘/2 NL68-93-1 
6‘/2 NL68-93-2 
6‘/2 NL 68-94 
6>/ 2 NL 86-96 
6 V 2 NL 87-94 
6 V 2 NL 88-96 
6 V 2 NL 88-98 
6 V 2 NL 89-99 
6 NL 87 
6‘/4 NL 66-91 
6 ‘A NL 67-92 
6V4NL86-92/6 
6 V 4 NL 86/96 
6V4 NL86p95 
6V4 NL87-3p95 
61/4NL87-1/95 
61/4NL87-2/95 
6V4NL88-94 
6'/4NL88-98 
6 NL 67-92 
6 NL 87-94 
6 NL 88-94 ' 

6 NL 88-95 
6 NL88-96 
54 4 NL65-90-1 
544 NL65-90-2 
544 NL64-89-1 
5‘/4 NL64-89-2 
5 NL 64-94 
4‘/2 NL 59-89 
4'/2 NL 60-90 
4'/2 NL 63-93 
4‘/4 NL 60-90 
4V 4 NL 61-91 
4V4 NL63-93-1 
4‘/4 NL63-93-2 
4 NL 62-92 
344 NL 53-93 
3V4 NL B48-98 
3‘/4 NL 50-90 
3‘/4 NL 54-94 
3V4 NL 55-95 


Binnenl. obligaties 
bng-leningen 

12 BNG 81-06 116, 

11 BNG 81-06 112 , 

8‘/2 BNG84-09-1 110 , 

8 V 2 BNG84-09-2 111 , 

7.60 BNG 73-98 101, 

644 BNG 67-92 100, 


644 BNG 68-93 
642 BNG67-92-1 
6 1 4 BNG 67-92 
6 BNG 65-90-1 
6 BNG 65-90-2 
54 4 BNG65-90-2 
5 '2 BNG 65-90 
5'/4 BNG 64-89 
5V 4 BNG 64-90 
5 BNG 64-89-1 
4 '2 BNG 62-92 
4' 2 BNG 62-93 


Beleggingsinstellingen 


Converteerbare obligaties 


5 ABN 85-95 

104,10 

104,50 

8 Asd.R.84-92 

100,00 

99.20 

8 b A.I.R.85 

108,00 

108,00 

6 b Bobel 86 a 

92,20 

92.20 

6bBr.Mol85 

1,05 

1,05 

6bBuhrm.73 

220,00 

225,00b 

6 b Cham 86 

89,50 

93.00 

5 Enraf-N .86 

97,50 

97.70 

6 Hoogov. 85 

120,00 

119,50 

8bHolec85 

95,00 

98.00 

5Huop Co 87 

89,50 

89,50 

8 b KNSM 75 

150,00 

149,00 

7b Nutr.72 

340.00 

340.00 

6 b Nijv.85 

125,00 

125.00 

6 b Rol.67 

98,90 

98.90 

14 SHV 81 

154.00 

154.00 

8 b Stevm76 

102,50 

102.50 

8 b Volker78 

102,50 

102.50 

Binnenl. aandelen 


Aalberts Ind 

30,20 

30,20 

ACF-Holding 

57,70 

58,00 

Ahrend Gr. c 

154,00 

156.00 

Alg.Bank.Ned 

45,30 

45,50 

Asd Opt. Tr. 

24,80 

25.40 

Asd Rubber 

7,90 

7.90 

Ant. Verff. 

340,00 

_ 

Atag Hold c 

73,40 

73,00 

Aut.Ind.R'dam 

53,00 

54,00 

BAM-Holding 

240,00 

242,00 

Batenburg 

70,50 

70,00 

Beers 

116,50 

116.50 

Begemann 

73.50 

69.00 

Belindo 

421,00 

421.80 

BerkeTs P. 

6,00 

5,95 

Blyd.-Will. 

24,20 

24,50 

Boer De. Kon. 

290,00 

304,00 

de Boer Wmkelbedr. 

59,20 

59,40 

Boskalis W. 

12,00 

11,80 

Boskalis pr 

9.70 

9,60 

Braat Bouw 

895,00 

825.00 


Burgman-H. 
Calve-Delft c 
Calvé pref c 
Center Parcs 
Centr.Suiker 
Chamotte Unie 
Cindu-Key 
Claimindo 
Cred.LBN 
Crown v.G.c 
Desseaux 
Dordtsche pr. 
Dorp-Groep 
Dorp v.div.89 
Econosto 
EMBA 
Enraf-N.c. 

Eriks hold. 

Frans Maas c. 
Furness 

Gamma Holding 
Gamma pref 
Getromcs 
Geveke 
Giessen-de N. 
Goudsmit Ed. 
Grasso's Kon. 
Grolsch 


3030,00 

795.00 

4300,00 

53,30 

67,00 

13.70 

94.50 
410,00 

67,80 

74.70 
185,00 
210,10 

44,20 

44,00 

184,00 

110 , 00 a 

46.10 
294,20 

62,00 

80.50 

65.10 
5,80 

26.10 
39,00 
81,00 

181,00 

85.50 
109,00 


Aegon Aand.f. 
ABN Aand.f. 

ABN Beleg.f. 
ALBEFO 
Aldollar BF $ 
Alg.Fondsenb. 
Alliance Fd 
Am ba 

America Fund 
Amro A.m F. 
Amro Neth.F. 
Amro Eur.F. 
Amvabel 
AsianTigersFd 
Bemco Austr. 
Berendaal 
Bever Belegg. 
BOGAMIJ 
Buizerdlaan 
Delta Lloyd 
DP Am. Gr.F. 

Dp Energy.Res. 
Eng-Holl.B.T.1 
EMF rentefonds 
EunnvestU) 
Eur.Ass. Tr. 
EurGrFund 
Hend.Eur.Gr.F. 
Henderson Spirit 
Holland Fund 
Holl.Obl,Fonds 
Holl.Pac.F. 
Interbonds 
Intereff.500 
Intereff.Warr. 
Japan Fund 
MK Int.Vent. 

Nat.Res.Fund 
NMB Dutch Fund 
NMB Oblig.F 
NMB Rente F. 
NMB Vast Goed 
Obam, Belegg. 

O AM F 
Orcur.Ned.p 
Prosp.Int.H.I. 
Rentalent Bel. 
Rentotaal NV 
Rolinco cum.p 
SciTech 
Technology F. 
Tokyo Pac. H. 
Trans Eur.F. 
Transpac.F. 
Uni-Invest 
Umco Inv.F. 

Um fonds 
Vast Ned 
Venture F.N. 

V1B NV 
WBO Int 
Wereldhave NV 
Wereldh.div89 


35.10 

68,00 

51.70 

50.80 
20,90 

223,00 

12.60 

42.80 
260,00 

90.70 

68.20 

64.20 

96.50 

51.30 

63.30 

100.00 

28.40f 

118.50 

35.60 
38.50 

21.30 
30,00 

1120,00 

72.40 
105.00 

5.20 

49.70 

157.50 

69.50 
61.00 

121.30 
102,00 
600,00 

31.20 

226.30 

40.50 

64.20 
1290,00 

34.20 

36.60 
101.80 

38.10 

190.80 
16,00d 

46.80 

10.40 
1357,80 

31.10 

103.30 

17.50 

17.80 
239,00 

66.80 
515,00 
117,50 

81.80 

26.30 
121,60 

39.00 

85.10 

76.40 
204,00 
201.20 


Chevron Corp. 
Chrysler 
Citicorp. 
Colgate-Palm. 
Comm Edison 
Comp.Gen.El. 
Control Data 
Dai-lchi Yen 
Dow Chemical 
Du Pont 
Eastman Kodak 
Elders IXL 
Euroact.Zw.fr. 
Exxon Corp. 

First Paclnt 
Fluor Corp. 

Ford Motor 
Gen. Electric 
Gen. Motors 
Gillette 
Goodyear 
Grace & Co. 
Honeywell 
Int.Bus.Mach. 
Intern.Flavor 
Intern. Paper 
ITT Corp. 

Litton Ind. 
Lockheed 
Minnesota Mining 
Mobil Oil 
News Corp Aus$ 
Nynex 

Occ Petr.Corp 
Pac. Telesis 
P.& O. ® 

PepsiCo 

Philip Morris C. 
Phill. Petr. 
Polaroid 
Privatb Dkr 
Quaker Oats 
RJR Nabisco 
St.Gobm Ffr 
Saralee 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Southw Bell 
Suzuki (yen) 
Tandy Corp. 
Texaco 
Texas Instr 
T.l.P Eur. 

Toshiba Corp. 
Union Carbide 
Union Pacific 
Unisys 
USX Corp 
US West 
Warner Lamb. 
Westmghouse 
Woolworth 
Xerox Corp 


46.30 

26.75 
26,00 
46,00 

32.75 
400.00 

20.50 
3370,00 

87,00 

88.25 
45.00 

3.40 

220.50 

44.00 

1,30 

23.00 

51.30 
45,00 

83.50 

34.20 
51.00 

25.60 

60.30 

122.20 

49.50 

47.50 
51.00 
73.00 
42.00 
62.00 

45.50 

9.70 
64.80 

25.70 

30.70 

5.80 

39.75 
101,60 

19.70 

36.60 
323,00 

53.80 

90.50 
610.00 

44,90 

32.30 

40.80 

38.50 
715.00 

41.00 

52.00 

41.80 

1.70 
1040,00 

26.40 

64.50 

28.70 

29.70 

56.60 
76.00 

53.40 

51.30 

58.25 


2420,00 2430,00 


Orifl. n.amerik. aandelen 

Allied Signal Ind 34,00 34 

Amer. Brands 64,00 62 

Amer. Expres 27,20 27 

Am.Tel.& Tel. 28.50 28 

Ameritech 94.00 94 

Amprovest Cap. 130.00 130 

Amprovest Ine. 230,00 230 

ASARCO Ine. 27,60 27 

Atl Richf. 80,50 81 

BAT Industr. 4,50 4 

Bell Atlantic 69,40 69 

BellCanEnterpr 37,20 37 

Bell Res.Adlr 1,60 1 

Bell South 38,30 38 

BET Public 2,24 2 

Bet hl. Steel 23,00 23 

Boeing Comp. 59,50 60 


Certificaten buitenland 

AMAX Ine. 44,50 

Am. Home Prod. 160,00 

ATT Nedam 57,00 

ASARCO Ine. 43.00 

Atl. Richf. 162,00 

Boeing Corp. 117,00 

Can. Pacific 34,00 

Chevron Corp. 93.50 

Chrysler 50,00 

Citicorp 51,00 

Colgate-Palm 91,00 

Control Data 37,00 

Dow Chemical 174,00 1 

Eastman Kodak 89.80 

Exxon Corp. 89,00 

Fluor Corp. 43,00 

Gen. Electric 88,00 

Gen. Motors 168.10 1 

Gillette 67.00 


Goodyear 

Inco 

I.B.M. 

Int Flavors 
ITT Corp. 

Kraft Ine 
Kroger 
Lockheed 
Merck & Co. 
Minn, Mm. 

Pepsi Co. 

Philip Morris C. 
Phill. Petr 
Polaroid 
Procter & G 
Quaker Oats 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Shell Canada 
Tandy Corp. 
Texas Instr. 
Union Pacific 
Unisys Corp 
USX Corp 
Varity Corp 
Westmghouse 
Woolworth 
Xerox Corp. 

Warrants 

Akzo 

AMRO warr. 
Asia Pac Gr F 
Bogamij 
Faleons Sec. 
Honda motor co. 
K.L.M. 85-92 
Philips 85-89 
St.Bankiers a 
St.Bankiers b 


Euro-obligaties & conv. 

10* 4 Aegon 85 101.00 1 

Aegon warr 13,60 

10‘d ABN 87 97,70 

13Amev 85 98.50 

13Amev 85 97.50 

10 Amev85 101.50 1 

11 Amev 86 98.80 

14*'4AmroB7 99,00 

13 Amro-Bank82 102,25 1 

10!'z Amro 86 97,75 

10 Amro 87 97.80 

5 3 /4 Amro 86 102,00 1 

Amro Bank wr 28,00 

Amro zw 86 68,50 

9 BMH ecu 85-92 102.50 1 

7 BMH 87 98.25 

11 CC Rabo83 100.50 1 

9 CCRabo 85 105,00 1 

7 CCRabo 84 108.30 1 

lC-sEEG-ecu 84 102.00 1 

9 3 4 EIB-ecu 85 106.35 1 

12>/2 HIAirl.F 94.75 

12 NIB(B) 85-90 102.00 1 

IU/ 4 NGU 83 101.50 1 

10 NGU 83 100.50 1 

2‘/4 NMB 86 87.00 

NMB warrants 36,00 

8 b Phil. 86 95.10 

6 b Phil.83 95.35 

HbUn.Becumy 86 99.90 

12V« Uml. 97,75 


Parallelmarkt 

Alanhen 
Berghuizer 
Besouw Van c 
CB Oblig.F.1 
CB Oblig.F.2 
CB Obhg.F.3 
De Drie Electr 


Dentex Groep 

25.80 

26,30 

Dico Intern. 

82.00 

82,00 

DOCdata 

30,00 

30,00 

Geld Pap c 

72.50 

72,00 

Gouda Vuurv c 

63,00 

63.00 

Groenendijk 

28.90 

29,00 

Hes Beheer 

220.00 

230.00 

Highl.Devel. 

11.30 

11.30 

Homburg eert 

3.70 

3.70f 

Infotheek Gr 

19.90 

20,50 

Interview Eur. 

7,20 

7.70 

Inv. Mij Ned. 

40.60 

41.00 

KLM Kleding 

27.90 

28.50 

Kuehne+Heitz 

25.00 

26.00 

LC1 Comp.Gr. 

31.50 

32.80 

Melle 

300.00 

300,00 

Nedschroef 

64.00 

68.00 

Neways Elec. 

10 . 00 e 

10,30 

NOG Bel.fonds 

29.90 

- 

Pie Med 

10.90 

10.70 

Poolgarant 

10,15 

10.20 

Simac Tech. 

15.50 

17,30 

Text Lite 

4.90f 

5.40 

Verkade Kon 

280.00 

283.00 

Weweler 

76.90 

75.10 


101,70 101,70 

101,80 101.80 


OPTIEBEURS 

abn c jan 

45,00 

324 

0,60 

0.40 

akzo 

c 

jan 

150,00 

431 

6.20 

5,40 

akzo 

c 

jan 

160,00 

336 

1.10 

1.00 

akzo 

c 

apr 

160,00 

302 

6,40 

6,40 

d/Fl 

c 

jan 

200,00 

490 

2,50 

4,90 

dFl 

c 

mrt 

205.00 

349 

2,20 

3,00 

eoE 

p 

jan 

260,00 

424 

2.30 

1,90 

goud 

c 

mei 

400,00 

370 

24,50 

26,00 

giSt 

c 

jan 

40,00 

297 

1,00 

0,80 

hoog 

c 

jan 

65,00 

333 

12,00 

12,70 

hoog 

c 

jan 

70.00 

316 

7,30 

8,00 

hoog 

c 

jan 

75,00 

427 

3,80 

4,30 

hoog 

c 

jan 

80.00 

685 

1,70 

2,00 

hoog 

c 

apr 

70,00 

313 

10.50 

11,50 

hoog 

c 

apr 

80.00 

576 

5,10 

5,50 

kim 

c 

jan 

45,00 

380 

0,50 

0,50 

nedl 

c 

jan 

270.00 

252 

15,10 

10,00 

nedl 

c 

jan 

280.00 

499 

10,00 

6,10 

nedl 

p 

jan 

260,00 

465 

1,40 

3,00 

nedl 

p 

jan 

270,00 

450 

3,30 

630 

nlw 

c 

aug 

100,00 

1200 

1,35 

1,30 

nlw 

p 

aug 

100.00 

950 

1,25 

1,20 

natn 

c 

jan 

65,00 

847 

3.90 

4,40 

natn 

c 

apr 

70,00 

543 

2,70 

3,10 

natn 

c 

apr 

.75,00 

401 

1,10 

1.10 

natn 

c 

jul 

75,00 

345 

1,70 

1,70b 

obl 

c 

feb 

100.00 

1000 

0,10 

025 

obl 

c 

aug 

97,50 

650 

1,60 

1,60 

obl 

c 

nov 

97,50 

1015 

1,80a 

1,60 

obl 

c 

nov 

100,00 

500 

0,65a 

035 

obl 

p 

aug 

100,00 

500 

1,55 

1.75 

phü 

c 

jan 

30,00 

284 

5,90 

5,80 

phil 

c 

jan 

35,00 

1039 

1,20 

1,20 

phil 

c 

apr 

30,00 

288 

6.20 

6,40 

phil 

c 

apr 

35,00 

560 

2.60 

2,70 

phil 

c 

apr 

40,00 

817 

0,90 

0,90 

phil 

c 

jul 

40,00 

300 

1,20 

1,30 

phil 

c 

o93 

30,00 

328 

11,00b 

11,00 

olie 

c 

jan 

220,00 

409 

11,90 

14.00 

olie 

c 

jan 

240,00 

788 

0,40 

1.00 

oüe 

c 

apr 

230,00 

315 

10,80 

11,80 

olie 

c 

apr 

240.00 

995 

5,70 

6,80 

olie 

p 

jan 

230,00 

527 

1.80 

1,40 

olie 

p 

jul 

230,00 

633 

9,50 

8,00 

uml 

c 

jan 

110,00 

414 

11,10 

11,20 

uml 

c 

jan 

120,00 

1651 

2,80 

2,60 

unil 

c 

apr 

120,00 

448 

6,80 

6,90 

uml 

c 

apr 

130,00 

887 

2,60 

2,70 

uml 

c 

jul 

130.00 

335 

3,90 

4,00 
Limburg 


cara a nr taan- ir vumtibuuts 

- of huur 5- of 6-pers. stacaravan. Geopend tot 30-10. 

DE MOOIST GELEGEN CAMPING IN ZUID-UMBURG 

• met kantine, kampwinkei, frituur, wasserette, speettuintjes, 

zwem- en Meuterbad. Vraag folder: 

TBtRA8SENCAMPMQ GULPERBERG PANORAMA B.V. 

* BBWHB 11 - POSTBUS 54 - «270 AB GULPEN 

TEL 04450 - 23 30 


#§ DIT IS HET HELEMAAL IS 

voor oon gezadiga vakantie met veel kinderpret. 

CAMPING De Schotberg te SEVENUM 

GazaMoe en oaetvrie camping, spec. ook voor gezinnen met oudere kinderen. Gra- 
tTgSjik zS, mMgoi. WSarfleteen etc. Voetbal-, voüeybel-. tennanmider, 
en Mrtpias. Dieco en bowKng. Zeer actief recree-teem. Ook prima geschild voor et- 
te 'n eeeknnr|n eruit'. Spec. HemeivTPinketew. Greti» folder 04767 • 1756. 


CAMPING HIGH CHAPARREL OIRSBEEK, 12 km van 
Valkenburg, 4-6 pers. stacaravans t.h. Extra aanbieding: van 
1 t/m 15 juli v.a. ƒ 495.- voor 2 wk. alMn. Eigen tent of car. vóór 
15 juli en nó 19 aug. Gezinspr. ƒ 14.- p. nacht, min. 7 nachten. 
Vr. folder 04492 - 20 44. 


u/vrvi DrvM iun aam v/iokhii Ha kardaaltuinan Week- VALKENBURG „De Heek” 2/4 pers. app., verw. zwembad, spee 
HOTEL ROOLAND, ARCtN. ViakDij de Kasteeltuinen, vveex Vraag folder: app. „de Heek”, Hekerweg 5, lei 

end arr.: 2 ovem., 2x optb., 2 drie-gangen diners, welkomst- “ïïj™®", 9 *' vraag 

cocktail ƒ 135.- p.p. Midw. air. ƒ 270.- p.p. Kamers met douche 

en tollet, kl. Lv. en telef. Bosrijke omg. a/d Maas. 04703 - 21 21. 


EINDELIJK GEVONDEN! 

Een gezel lépe camping voor jong en oud. Zonnige kampeerpiaatsen en 
comfort stacaravans Lh. Leuk actMteitenprogr. Folder + inl.: Camping 
Beringenand, Hakte 5. 5881 NX Penningen, tel. 04760 - 7 20 95. 


'HUIZE HEERKUIL’, ST. GEERTRUID (Z.L.), app. max. 
5 pers. Douche, w.c., 2 slaapkamers, k.t.v., c.v., speelveld, kin¬ 
derbad. Hele jaar geopend. Inlichtingen: 04408 - 29 68. 


Duitsland 


Ontspanningsoord Dachsberg (Zuid-Schwarzwald) 750- 
1000 m. Gezellige- Schwarzwaldvakantie in uniek landschap. 
Uitgestr. bossen. Goed verz. wandelwegen. Gunstig uitgangs¬ 
punt voor uitstapjes naar Feidberg, Schluchsee, Bodenmeer 
en Zwitserland. De hemelse rust waar men naar verlangt. 
Info: Verkehrsamt D-7821, Dachsberg, tel. 09-49 7672 2075. VAKANTIEBEURS UTRECHT 


11 - 15 JAN .1989 U JAARBEURS UTRECHT/HOLLAND Duitsland 


BERNER-OBERLAND. Te h. in Matten bij Lenk (Sim 
vak.huis met tuin en garage. Heerl. wandel- en skigebi 
Jenni, Flugbrunnen, CH-3065 Bollingen, tel. 09.41.31-5841: 


Vakantie bij ons tussen Bodensee en het romantisch 
ontspannende belevenis in elk jaargetijde. Vraag de 
Fam. E. Kopp. Röschberg 7, D-7769, Hohenfels 1. tel. 09-497 


Vakantie bij ons tussen Bodensee en het romantische Donaudal. 
nende belevenis in elk jaargetijde. Vraag de gratis folder: fam. E. 
berg 7, D-7769. Hohanlels 1, tel. 09-497557304. _ 

fSfcimily*6amping*Bl 

Een droomvakantie voor het hele gezin! Ga met 

■ luxe touringcars (of eigen auto) naar ons mooie, 
ge vakantiepark a.d. Moezel bij Cochem (Dtsl 
schitterend inger, bungalowtent met o.a. vloer 

■ king, koelkast en elektrisch licht staat voor u klaar 
Ned. leiding zorgt ervoor dat uw vakantie pnverg 
wordt. Ons rekr.progr. (zie folder) is uniek én de 

■ ving is een stukje paradijs op aarde. Veel zon! Nat 
hebben we een zwembad, fietsen en kano’s. En 
onze prijzen) Ja, u leest het goed) Hoogseizoen: 
■ ken inclusief busreis ƒ 395,- p.p., kind ƒ 325,-. En 
■ eigenaars van caravan of tent zijn prachtige plaats* 
elektr. en water. Ook pensions / vak.won. Bei direkt 

\ gratis inform. (ook ’s av. + weekend) tel. 02502 - 
■ Family Camping Club - Spierlngweg 1047 - Zwaan* ■OERDEHU mt «kim» nt.emiatM mi karart, Uatfwtn tn tttraa na I 


11 -1»ii« '.'.ii ■;. * :a!iM. iie t ? 


WADDENEILANDEN 


STICHTING VW TEXEL PROMOTIE 

POSï8 lis 3. 1/90 AA DEN BURG 02220 14/4! 


DIV. BINNENLAND 


FRANKRIJK 


Kamperen en logeren 
op de boerderij 

Ruim 1.200 kampeer- en 
tog oo tboerderijen in 
Nederland. 

Gratis informatie bij: 
socnung vnj# nwrimv 
Broekseweg 77 
4231 VD Meerkerk. 

Tel. 01637 - 27 41 / 15 16 j VAKANTIEREIZEN VAN FRANTOUR NAAR FRANKRIJK 

■ Korte trips naar Parijs en goed verzorgde zomer- en wirrter- 
vakanttes in Frankrijk per trein, vliegtuig of eigen vervoer. 
Vraag (te nieuwe brochures van de reisspecialtst voor 
Frankrijk bij uw reisagent of Frantour, Roten 128,1012 LC 


Amsterdam. M. 020 - 23 68 00. Bezoek on# op da VAKANTIEBEURS 
In de JAARBEURS te UTRECHT, etend nr. 350 M e rgrtethn L 


De nieuwe vakantiegidsen 
van Texel zijn uit!!! 


FRIESLAND 


1 


HUBUUE BIKFUESE WADDENEILANDEN, 
» KB VU GEZONDE, FRISSE LUCIT! 


FRIESLAND biedt u ALLES voor een geslaagde 
vakantie, zoals: 

• weer dan 3.000 km* rust en ruimte 

-• ruim 10.000 ha walerin meren, sloten en kanalen 

• 4 eilanden met eindeloze zandstranden: 

- VLIELAND, TERSCHELLING, AMELAND en 
SCHIERMONNIKOOG 

• 8.500 ha boe in de Friese Wouden 

• 11 steden met veie bezienswaardigheden 

• unieke musea, zoals Planetarium en Mummiekelder 

• vele toeristische accommodaties, van hotels tot 
Jachthavens 

• ... en nog zoveel meer! 

VRAAG de GRATIS VAKANTIEREISGIDS in de 
Lekker Weg in Eigen Landstand op de 
Vakantiebeurs bij de balie van VW Friesland of 
VRAAG HEM AAN BU: 


SPANJE/PORTUGAL 


Z0MERPR06RAMIU ü IS UIT!!! 


10-daagse reizen met luxe touringcar 
ROYAL CLASS (Toeslag / 50.-). 
Vertrek: 10-17-24 febr. / 3 -10 mrt. 

SALOU: Hotel Belvedere*** 

Centrum, 110 m van zee, binnen/buitenzwemb., 

IfAUZAfTIAni I 

INCL 3 EXCURSIES. VOLP. ƒ349.- 

LLORET DE MAR: Hotel Dex** VOLP. ƒ279.- 


VOLP. ƒ 279.- 
L/O. ƒ239.- 
H.P. ƒ 299.- 


Hotel Dex** 
Hotel Samba* 


AZUL TOURS 

Tei. 045 - 32 22 24 / 013 - 42 77 77 

020 - 13 74 59 / 05735 - 35 12 

Dagelijks boeken van 09.00-22.00 uur (ook zondags) 
Standnr. JP 4042 Vakantiebeurs Utrecht DENEMARKEN-vakantieland voor het hele gezin! 
Maar liefst keuze uit meer dan 4000 betaalbare 
vakantiewoningen verspreid door geheel Denemar¬ 
ken, alsmede bootcharters, appartementen en hotel- 
arrangementen. Deze vindt u verzameld in 1 reis¬ 
gids, DanCenter, ook wel de 
"Dikke Deen” genoemd. Vraag 
deze reisgids met uitvoerige 
Nederlandse beschrijving aan 
bij Troll Travel bv. 

Troll Travel is lid van ANVR en 
aangesloten bij SGR. 


TROLL TRAVEL 

troelstraplein 8 - 3332 JB ZWIJNDRECHT - nederland 

postbus 360 • 3330 AJ ZWIJNDRECHT - nederland 

telefoon 078 195955-191700 telex 29138 troll nl telefax 078 191549 


1 f! 


1—anepteln 1, «Bil AC LEEUWARDEN, 

M. 069 - 13 22 24. 


COSTA BLANCA 
komt naar da 
VAKBEURS UTRECHT 
11-15 jan. 

Aanbietflnoen apedèal fri 


OVERIJSSEL 


SLAGHAREN voor aan onvergetohjke vakantie! 
VHMnOahuteje* voor waak-, m idw eek- en weekendverhuur 
met graMa gebruik van ruim 40 fantastische attrakbes, gezeitige 
frwma avonden en het Fujibergbad, een uniek zwemparadijs 
voor Jong on oud. Ga langs uw postkantoor of postagentschap 
on haal da n ie u we vakantiefoider. Of bal 05231 • 30 00. Ons 
standnr. op da vakantiebeurs Utrecht is: Marg ri at h al 1100 en 
MmrMhM 2100. KUNST & CULTUUR 


MUSEUM BOOT ‘AFVAART CS AMSTERDAM ELKE DAG VANAF 10.00 UUR TEL: 020-256464/222181. 


OOST-EUROPA 


Joegoslavië, 

moetje heen! 


PITTORESKE HAVEN¬ 
TJES. V1SSERSUCHT- 
JES IN DE NACHT. 
DUIZEND ELANDEN 
VERKENNEN IN HET 
HELDERE WATER VAN 
DE ADR1ATISCHE ZEE. 
DAT IS JOEGOSLAVIË. Vader Rozema (1.98 m.) gaat met vrouw, 3 kinderen en de 
trouwe Mini voor een miniprijs naar Engeland. 


Klein en groot. 
Met Olau voordelig 
naar Engeland. 

Wie voordelig naar Engeland wil, kan niet om Olau heen. 
Want VUssingen-Sheemess (vlakbij Londen) is de snelle file¬ 
vrije route eri de overtochtprijzen zijn uiterst scherp. 

U kunt profiteren van de minitarieven (1-5 personen + 
personenauto) v.a. f 239,- enkele reis of één van de vele 
andere, speciale prijzen. 

Vraag uw ANVR-reisadviesburo of reizenverkopende 
bank naar de Olau Tours ’89 Engeland brochure met daarin 
o.a. ook hotel- en campingcheques, de nieuwe Country House 
Hotelreizen en de Olau treinspedals. 

7 Of bel Olau: 01184-88000. Doen! 


DMCW 


JOEGOSLAVIË 

EN mmVc VAKANTE 
AANDE ADRIAHSOEZE 


EENS OLAU-ALTIJD OLAU 


SKANDINAVIE 


Noorwegen: 

Bij Heemstede rechtsaf. 

U kunt Noorwegen tot-in-de-ziel leren kennen. 

Kijk maar in het nieuwe zomerprogramma van 
Norske Tunst Service: informatie over iedere streek 
en ieder dorp. routebeschrijvingen en een lijst van de 
belangrijkste bootverbindingen, die NTS gratis voor u 
reserveert!. 

Zó kunt u pas écht genieten van de adembenemende 
vergezichten, de imponerende fjorden, 
de komfortabele hotels en pensions, de bungalows en 
kampeerhutten. U moet er alleen even voor 
naar Heemstede komen, of bellen met 
Norske Turist Service. Noorwegenhuis, 

Herenweg 64, 2101 ML Heemstede, 
tel. 023 - 28 98 56. standnr. 1013 

Jaarbeurs (Utrecht) 


VAKANTIE MET KINDEREN - VU 

Bungalows, alleenstaande houten huisjes met tuin en f 
plaats, compleet ingericht met keuken, douche/toilet, < 
pers., aan mooiste Eifelsee Putvermaar: Strandbad - 
speelplaats - kinderverzorgd - mozelromantik. W< 
Hfl. 200 tot 500. Folders: Fetten-Ferienparks, Fring 
D 406 Viereen 11, T. 0949-2162-55543 voorm. 


FICHTELGEBERGTE, Warmens!etnacIvFleckl, voor snelle 
achter het huis, l/O 28 - 36 DM. Tel. 09.49.9277-297. 


Sauerland/Biggesee 

Vakantiewon. 50 m2, DM 35 p.d. Wintersport-la 
en U. Grammel, Thieringhauserstr. 38, 5960 Ol 
ringhausen, tel. .09-49-2761 -65691. 


Noorwegen zie je met Norske Turist Service. Heerlijke vakanties 
in Zweden en Noorwegen 

Scandinavië-specialist info Skandic kent Zweden en Noorwe¬ 
gen als geen ander. Kan u daardoor een grote keuze aan va¬ 
kantiemogelijkheden bieden. Bijvoorbeeld: 

e bungalows in vakantiedorpen 
e rondreizen met Skandic hoteicheques 
e camping arrangementen 
e rondreizen naar o.a. de Noordkaap 
e avontuurlijke houtvlot- en kanovakanties 
En met de comfortabele hotefschepen van Stena Une vaart u 
snel en voordelig naar het vakantieland van uw keuze. U kunt 
kiezen uit maar liefst 77 afvaarten per week - het hele jaar door! 
Vraag de gratis Scandlnaviè-bfochure 1969 bij: 

Info Skandic 

Postbus 1304 • 9701 BH Groningen - Tel. 050 -14 32 00. 
Wij zijn aangesloten bij de ANVR en SGR. 

KOM NAAR ONZE STAND OP DE VAKANTIEBEURS IN 
UTRECHT: 

Info Skandic - stand 1030 in de Julianahai. 

Stena Une • stand 1034 in de Julianahal. 


rGRIEKENLAND/CYPRUSj 


DTT JAAR BEGINT DE ZOMER VROEG OP CYPRUS. Div. 
hot/eppJvWa‘a/ny-drive, vakantie op maat, enz. Brochure? Bel 1U08 
TRAVEL, de Cypruakenner bij uitstek. Tei. 075 - 17 94 17. Lid SGR. 
Standnr. 6047 Vakantiebeurs Utrecht 


Frankrijk 


ST. AYGULF - CÓTE D’AZUR. Profiteer van voor* 
seizoen storting en v. 30-50% voor staanpl. of huur 
stacaravan op mooi gelegen Ned. (ANWB-erkende) 
ping op 2.5 km v. Middell.Zee. Voor folder en info bd 
'LES LAURIERS ROSES’, Route de Roquebrune, 
SAINT-AYGULF, teL 09-33-9/811026 / 94812 


PARIJS - 3 dagen v.a. ƒ 179.-1 
HOTEL PULLMAN**** 

Gezellig naar de lichtstad met een uitstekend hotel, 
iedere vrijdag. Ind. luxe Lear, kamers met alle fadlit 
leiding, ontbijt, ind. 5(1) excursies of Ie klas metr 
KROKUSVAKANTIE : extra 5-daagse reizen v.a. ƒ 
alle excursies, enz. Vele opstapplaatsen. 
Gratis kteurenbrochure: bel 070 - 52 27 09. 
AIROPA REIZEN 


STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZE 
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Itali 
m. zwemwater. Vecansoleil, SGR/ANVR • Esp 51 
NJ Son. BEL 04990 * 7 46 77 (GRATIS BROC 


KAMPEREN IN FRANKRUK Dordogne. Camping de la F 
drie mogelijkheden. Camptng-Buereuen, 16 dgn., compi. 
tont staat klaar of neem eigen kamp.uttruating mee, v.a. f 
Bung-tant vertMMir, kom met eigen vervoer en huur compt. 
tont, f 349.- p.w. Camping pi., voor eigen caravan of tentfc.- 
m*. Info.fokter, Postbus 81, 9500 AB Stadskanaal, tal. 05994- Spanje ’EGYPT INTERNATIONAL’ 

ONZE NIEUWE EGYPTE-REISQIDS IS UITI 
Vraag ernaar bij uw reisbureau. 
Rondreizen v.a. f 1386.-. Vluchten v.a. ƒ 810.-. 
TOT ZIENS OP DE VAKANTIEBEURS. 

Tei. 070 - 45 13 02. Ud ANVR/SGR 


DIV. BUITENLAND CLUB MÉDITERRANÉE 
ZOMER 1989 

ALLES INKLUSIEF EN TOCH NIET DUURt 

Steeds meer mensen ontdekken dat de speciale 
ALLES-INKIUSIEF-FORMULE van CLUB MÉDITER¬ 
RANÉE helemaal niet duur Is. Surfen, zeilen, tennissen, 
duiken of één van uw andere favoriete sporten beoefe¬ 
nen of leren. Allee kan en zonder extra kosten. 

Maaltijden zijn altijd een feest: ontbijt, lunch en diner. 
Uiteraard ook inklusief de wijn. 

Voor de avonduren biedt de Club wervelende shows. 

CLUB MÉDITERRANÉE is er voor iedereen. Jong of 
oud, families of mensen die alleen reizen. CLUB MÉDI¬ 
TERRANÉE staat garant voor een INKLUSIEVE zomer¬ 
vakantie. 

Ontdek de CLUB MÉDITERRANÉE en vraag het kleur¬ 
rijke programma zomer 1989 aan: 

CLUB MÉDITERRANÉE 

Postbus 303 • 2100 AH H ee mst ede • Tel. 023 - 20 03 66 

Standnr. 5029 Vakantiebeurs Utrecht. 


UITNODIGING 

Meer dan 20 reisorganisaties, verhuurbedrijven en verkeersbu¬ 
reaus hadden er ruim 20.000 km réizen voor over om u uitge¬ 
breid te informeren over alle aspecten van reizen naar en door 

AUSTRALIË & NIEUW-ZEELAND 

(11-15 Jan. ‘89 - Jaarbeurs Utrecht) 

Holland Link Travel nodigt u uit tijdens uw bezoek aan 
'VAKANTIE ‘BB 1 kennis te komen maken met onze spectacu¬ 
laire DOWN UNDER’ manifestatie met zijn vele attrakties. 
Ons nieuwe AUSTRALIË/NIEUW-ZEELAND MAGAZINE kunt 
u nu al aanvraoan. 

HOLLAND LINK TRAVEL NUNSPEET 

TEL 03412 - 6 66 64 - PB 111 • 8070 AC NUNSPEET 

Paraoonkfkar kan het niet. 


ZEEZEILEN met 'DE HILDE BAUDlNE’, 
meer dan zeilen alleen. 

Info: Y. C. Kammlnga - DronrIJp - 05172 -19 38. 
Stand 7016 Vakantiebeurs Utrecht. 


2x PER WEEK NAAR SPANJE 

In januari verschijnt de nieuwe zomerfolder div. ho 
appartementen. Campjngretour al v.a. ƒ 209.-. 
Royal Class toeslag ƒ 50.-. INLICHTINGEN: 030 - 62 


UITSTEKENDE BUSREIZEN SPANJE 
Vanaf Pasen '89 uw vakantie Spanje écht goed 

Aardige chauffeurs en misleiding e Lid SC 
Kinderkorting tot 50% • 50 opstapplaatsen. 

Uoret: Hotel Dalla, tO v.*. 259.-. App. Fenate, LG va. 
Btenee: App. Lotus, LG v.a. 249.-. Hotel Eaptendid v.a 
CaèeSa: Hotel Fragatte, LO v.a. 299.-. Continental, VP va 
M e tgr e t : Hotel Loe Ptos, HP v.a. 319.-. Don Angel, VP vj 
Vraag SUN TOUR8 gids bij uw reisbur. of bel 078 - 


Iberbus. 

Nu 6 dagen per week per royai dass-bus naar 
(020) 24 10 10, (010) 4 13 09 78. * 


COSTA BRAVA 

VRAAG ONZE NIEUWE QIDSI 
BOORDEVOL HEERLIJKE VAKANT! 
Zonnig geprijsd en perfecte kwaliteit. 
10-daagsa LUXE BUSREIZEN al v.a.7 1 
incl. prachtig appartement. 

VONK REIZEN u«anv 

Tel. 05178 - 1 55 15 

(meer dan 18 Jaar ervaringl) ) 


ONZE SPANJE-GIDS ZOMER 1989 IS UIT. 
GRATIS aan te vragen. KROKUSREIS, vertrek 3-2; 

1989: Uoret v.a. f 299.- v.p.; Benkkxm v.a ƒ 360<j 
BESTA TOURS HOLLAND, tel. 045 - 32 22 22 / 32 
of via Touringcarbedrijf Boosten, tel. 045 • 21 3Z 
Dagelijke boeken van 09.00-22.00 u, zondag van 12.00-1 


Engeland 


VAK.HUISJES te h. Ook Londen. Int.: en gratis 89 
thor Hoiidays b.v.. Van Bijenrodeweg 893, 1081 BH 
020-442161. 


Noord-Holland 


ST. MAARTENSZEE. T.h. bungalows, 
privé-woningen aan zee. Gratie subtropisch 
paradijs. Tel. 02246 -15 96. 


DE FIJNSTE 
VAKANTIETRIP! 


«BEIERSE ALPEN 
fBRUNNEN 
fUJGANO 
ffDIANO MARINA 
f NICE-MONACO 
«PARIJS 2.3. 

| LONDEN 
«BERLIJN 
«KOPENHAGEN 
f PORTOROZ-ADRIA 
fMERANO-DOLOMIETEN 
■TORBOLE-GARDAMEER 
ffZELL AM SEE 
fVELDEN-WORTHERSEE 
«WENEN 

■ROME-FLORENCE 

LOURDES 

ARNSBERG-SAUERLAND 
NORMANDIE-LOIRE 
NOORSE FJORDEN 


7 dg 
5 en 10 dg 
7 dg 
10 dg 

7 en 10 dg 
2, 3,4 en 7 dg 

4 dg 
3 en 4 dg 
3 en 4 dg 
10 dg 
rEN 10 dg 
-ER 10 dg 
8 dg 
EE 10 dg 
7 dg 
10 dg 
7 dg 

ND 5 dg < 
5 dg 49! 

8 dg 1289, 


Het m zuiden 

amr 

04406 15252 

f' , •; t. r ,r • ‘ '.) j! ‘f-J V j ■’ k Ii!)U ■'' 


Simmenf 
ikigebiec 
-L84139 

-1 

:h Don3 
de gra 
J-497557 


audal r>- 

m E Ktt- 


Limburgs1 1 1 

agblaa 


voor 


os 


telijh Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 11 


r/u 

a met c 
Die, ge; 
Dtsl.). 
ioerbef 
klaar ef 
iverget 
i de op 
! Natui 
's. En 
oen: 2 
,-. En' 
'laatsei 
direkt» 
>02 
inshoek] 


Limburgs dagblad voor oostelijk zuid-limburg is de plaatselijke en regionale editie van het Limburgs dagblad voor het gebied oostelijk zuid-limburg hoofdredakteur: ron brown. chef-editieredaktie: hanstoonen 

* ANTOOR 6411 RS HEER LEN, IN DE CRAMER 37, TEL 045-739911 SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5. TEL. 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, MARKT 42, TEL. 045-455506: 6431 HE HOENSBROEK, KOUVENDERSTRAAT 215, TEL. 045-218555 
p CB BRUNSSUM. RUMPENERSTRAAT 81, TEL.045-256363; 6371 GV SCHAESBERG. FR ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719 )or gn' 
rg/Wil, 

■ yr *?OUW 

37/60 

" rte Ji’ het ook ec.ns in een 

_ -}f e bjkc krant terug, waar je 

r .y£ maanden geleden koud 
lAllf 11 hebt gedaan. Namelijk dat 
ienp^ er ^ e,( half Nederland op slel- 
ilet, vfi heeft gezet met zijn besluit 
iad -1? Vaorlaaii strengere eisen te 

■ Wefhen bij het verlenen van ye- 
ngsal^ntego rantie op hypotheken. 

A 1 dagblad Trouw bericht dat 
ueshssSp l1il ~cu wereld zich boos op 
storl Financiers, zoals 
fken. krijgen meer risico. En 
' huizenkoper moet zich wat 
er zijn centen tellen. Vovr- 
-lan(r Q?, G'fe reden van Heerlen is 
Olpr l de gemeente miljoenen heeft 

_? e£eï| bijlappen toen huizen 

apenbare executies moesten 
t^r >r den verkocht. 


)f 'Srouw (2) 


oor- 
ur 

j beL^^iet dal Heerlen wakker ligt 
• ipw kritiek. Zijn financieel 
^werker F. van den Bos 
L * n Trouw: .Mensen kopen 
pukkel ijk een huis en denken 
. als het fout gaat. de ge- 
,8 |- i e?1£(J wel het verlies draagt. 
te *t*T 2 an 'aduurlijk niet." Toch 

°r»aSbni l i een vraa 9 ons prangen: 
30 - s het niet ook de 


I eer len 
Ie?; 


( 

die. net 
, Jande, haar 
',‘ae om het 
te *t im uier 


gemeente 
als elders in 
garantie ver- 
eigen woning be¬ 
aat? Ook en vooral 


die zonder een gemeen 
1 4) P garantie alleen maar 
‘ een eigen huis 
e 7t " Moet je deze 
Hort Bedachte met 

ngei'mVeu > 

/3f, 

n ge f 

)Zltt^> 


mogen dro- 
1 onderliggen- 
beter trouw 


iZlttfk- 


0s 

Bi 


l i het ter perse gaan van 
)(i f krant was de nieuwe prins 
[q 1 de Veltkretzers in Wij- 

iteW'Oc/ ra( ^ L ' no 9 luet Bekend. 

fOf 1 daagden wij erin om 
32®ti e rtlJc ^9 Be naam van de 

_ \ j ilü bakken vorst aan de weet 

Jq 0r nen. Nadat Jos Curfs vorig 
fegeerde over het Kret- 
'■ heeft Wijnandsrade 

L er et?l 3us ( B- S prins. Gelukkig 
2&fjJ 1 de nieuwe Carnavalsvorst 
ee,i andere achternaam. 
a • eravu 'id laat werd Jos de 
4 f geproclameerd in het 

e tischapshuis. De nieuwe 
i Tl antiquair van beroep en 
njtkypbuaudsrade bekend als 
’ j»-Q r Zijn achternaam? 


Ge- 


ls Natuurlijk. 


. 4 , 


■$■ <ar dvas 

mhik u ' id < nigebrui- 

5-% r J,c e diefstal moest een inwo- 
Born gisteren voor poh- 
JMq 0 c lt er mr Berg mans in 
l9 l i( l( .i Htri( 'hl verschijnen. De ver- 
Ja ar lte had gedurende vier 
' ln zijn woning, de gasme- 
Jh>ij Zl jn kop gezet en op deze 

^ant ult vergelijking s- 


ge 2 

■, StoC acir dgas van Limagas ge- 

- C£ J/e ^ ant 

r(j nstateerde het gasbe- 

cnJ di 


/O ffL aat i>r gas ontvreemd was. 
I®:»ne n l F r V(l >i justitie mr Eau 
cJJcJqj hou echter niet bewijzen 
OerrtQ Ver Bachle zich schuldig 
en e j a ^ £ heeft aan een misdrijf 
le ryj sle vrijspraak. Politierecht 
e?- lr Bergmans merkte op dat 
expert iserappo rt ont- 
% r : daarin duidelijk moest 
^hi' 1 Wut ,,( ’ u gasmeter wel 
St(l >irT C ^° et ander bepaalde om - 
cte ^jQhedeu. De rechter sprak 
^erm r da ( ‘hte eveneens vrij. De 
I hiiy^hte blijft er komende 


er 

is nog even warmpjes 


^°dder 


b ij wonen 
1 'u voor 
plezier 


• iVi 

(ff. denkt dal het oiji 
r dg^w l( 'iele plechtighede 

Iqifden alleen maar plezier 
*ieh * er eten en drinken met 
^lo ee f*B )r engt, denkt fout. Dat 
f Bij het heien van de eer- 
^dsk Vüor HoUd Vaalsbroek 
J^Qj- e l d Rietje Vermeereu. Met 
hjk S7 f erac hting voor het moge- 
te Sch eUVidi ’ 11 van haar elegan- 
de m 0 n e f ltJeii ' stortte ze zich in 
? e eej < * er 07 n de heiploeg voor 
Bet lVl 9heid vast te leggen. 
f^ r d Tllet ~ a dedaagse karwei 
?h probleemloos geklaard. 
s io/r> Ur w erd na afloop een 

°P gedronken. 


p 0 ti eert 

h^n 2ff fociogebouw in Schin- 
d p r , ,l zuil dag de sterren 
h^t tr Qc/ hemel geblazen tijdens 
9 e rt v a l onele nieuwjaarscun- 
3 °h9ere n , Janfare St Caecilia, 
^ s iuvV n haor Jekeas en het Dio- 
h *tSaw H,r V anaf 11A5 ui 
*° Cl agebo uw. 


Kinderen in 
koningsrol 

HEERLEN Kinderen uit de 
Heerlense wijk Douve Weien 
speelden gisteren op de dag van 
driekoningen de rol van Gaspar, 
Balthasar en Melchior. 

Begin deze week bereidde de 
groep kinderen dit stuk geschie¬ 
denis voor door gezamenlijk een 
koYiingskoek te bakken, waarin 
een boon was verstopt. Degene 
die in zijn stuk koek de boon te¬ 
rugvond, werd zwart gemaakt en 
stelde de 'negerkoning’ Caspar 
voor. 

„De kinderen gingen vervolgens 
gehuld in oude doeken op pad en 
belden op verschillende adres¬ 
sen aan”, vertelt initiatiefneem¬ 
ster Yvonne van Meegeren. 

De tekst van het liedje luidde: 
'Geef mij een nieuwe hoed, de 
oude is versleten. Mijn moeder 
mag het niet weten. Mijn vader 
heeft geen geld. Het is slecht ge¬ 
steld”. 

# De kinderen in de rol van 
Drie Koningen. Op de achter¬ 
grond initiatiefneemster Yvon¬ 
ne van Meegeren. 

Foto: DRIES LINSSEN ff inkbülle moet na afwijzing garage de straat op 

Horeca Heerlen boycot 
massale carnavalsbals 


HEERLEN - Het Heerlens carna¬ 
valsfeest zal dit jaar in het centrum 
voor een belangrijk deel op straat 
moeten plaatsvinden. En dat is voor 
de stad vrij ongewoon. De geopteer¬ 
de lokatie van het garagebedrijf 
Canton-Reiss, waar ongeveer 6.000 
personen in kunnen, is niet langer 
beschikbaar. De directie van het 
autobedrijf besloot tot de stap nadat 
deze week, tijdens een vergadering, 
bekend werd dat de meeste horeca¬ 
ondernemers in het hart van Heer¬ 
len nog altijd het gemeentelijk voor¬ 
stel om concurrentieredenen boy¬ 
cotten. 

„Ik betreur het zeer dat wat beoogt 
is, niet kan plaatsvinden”, verklaar¬ 
de burgemeester Van Zeil tijdens 
een persconferentie in het stadhuis. 
Hiermee toegevend dat het initiatief 
uit handen van de gemeente is ge¬ 
nomen door het besluit van Canton- 
Reiss. Een alternatief voor een an¬ 
dere hal of grote ruimte is er niet. 
„Maar ik blijf me inzetten om het ge- 


Directeur wijt oorzaak aan besluite loosheid ministers 

Politieschool loopt leeg 


Van onze verslaggever 

HEERLEN De Heerlense politieschool draait momenteel op 
minder dan de helft van haar opleidingscapaciteit. Directe aan¬ 
leiding voor deze spectaculaire terugval zijn de bezuinigings¬ 
plannen van de overheid. Zoals bekend willen de beide politie¬ 
ministers Van Dijk (Binnenlandse Zaken) en Korthals Altes. 
(Justitie) het politiebestand binnen nu en enkele jaren inkrim¬ 
pen. Dat betekent dat er onherroepelijk banen zullen verdwij¬ 
nen. De kans is groot dat in 1991 al 2.000 politiebanen minder 
in Nederland te vergeven zijn. 

de kop af elf aspiranten. Normaal 
gesproken starten per lichting veer¬ 
tig leerlingen aan de basis politie¬ 
opleiding. Op dit lYioment studeren 
welgeteld 102 aankomende politie¬ 
mensen op het Zuidnederlands in¬ 
stituut voor politie-opleidingen te 
Heerlen. Vorig jaar waren er dat nog 
240. 

Schooldirecteur/politiecommissaris 
Dirksen wijst zonder aarzeling met 
de beschuldigende vinger naar de 
personen van Van Dijk en Korthals 
Altes in politiek Den Haag. Volgens 
Dirksen is de teruggang van het 
aantal leerlingen niet zozeer te wij¬ 
ten aan de bezuinigingsplannen die 
op de plank liggen, maar eerder aan 
de besluiteloosheid, waarmee beide 
bewindsmannen op dit moment be¬ 
hept lijken te zijn. 

„Kijk, we weten dat er op termijn 
politiebanen moeten verdwijnen. 
Dat is ons jaren geleden al via aller¬ 
lei rapporten duidelijk gemaakt. 
Maar de pijn is dat men in Den Haag 
tot op heden niet weet hoe, wanneer 
en bij welke korpsen precies die in¬ 
krimpingen doorgevoerd moeten 
worden. Logisch toch dat het poli¬ 
tiekorps, dat je moet zien als onze 
klant (afnemer van studenten, red.), 
de adem voorlopig inhoudt. Want 
waarom zou een korps momenteel 
bij een politie-opleiding een poten¬ 
tieel aan nieuwe politiemensen la¬ 
ten kweken, als straks blijkt dat 
daarmee een overschot gecreëerd 
werd, waar de overheid bovendien 
geen cenj aan meebetaalt..?” 

Factoren als te hoge werkdruk, 
slechte salariëring en weinig pro¬ 
motiekansen, zoals ze afgelopen 


Om nu te voorkomen dat het politie¬ 
apparaat in de toekomst met een 
overschot aan opgeleide mensen 
komt te zitten, terwijl de overheid 
daar extra geld voor weigert uit te 
trekken, heeft men op de politie¬ 
scholen als het ware een 'plaatsings- 
stop’ afgekondigd. 

In Heerlen is die radicale verande¬ 
ring hard aangekomen. Het leerhn- 
genbestand liep binnen een tijdsbe¬ 
stek van één jaar met meer dan vijf¬ 
tig procent terug. Ter illustratie: de 
nieuwe lichting die per 1 januari dit 
jaar aan de opleiding begon, telt op 


Meer bedden in 
verpleeghuis 
van Brunssuin 

Van onze verslaggever 

BRUNSSUM Het verpleeghuis 
Schuttershof in Brunssum ver¬ 
wacht er dit jaar 26 bedden bij te 
krijgen voor bejaarden met psychi¬ 
sche problemen. Tot 1996 krijgt 
Schuttershof er een zestigtal plaat¬ 
sen bij, zo heeft de provincie be¬ 
paald. Gezien de toenemende be¬ 
hoefte (lange wachtlijsten) stelt 
Schuttershof zich het komende jaar 
actief op. Zo gaat het verpleeghuis 
uitbreiding van de dagbehandeling 
aanvragen. Daarnaast wil men in¬ 
tensievere samenwerking met huis¬ 
artsen en verzorgingshuizen. Ook 
gaat men experimenteren met ande¬ 
re zorgvormen. • ’ Leegloop' bij de Heerlense politieschool: half gevulde lokalen tijdens een rollenspel over alco¬ 
holmisbruik. 


Foto: DRIES LINSSEN 


maanden nadrukkelijk door een de¬ 
monstrerende politiemacht op 
straat geventileerd werden, spelen 
bij de terugloop van het aantal leer¬ 
lingen volgens Dirksen helemaal 
geen rol. 

„De stroom aanmeldingen laat niet 
na. Mensen die bij de politie willen, 
zijn er volop. Het woord leegloop is 
in deze context dan ook niet van 
toepassing. Punt is dat niemand 


weet hoe en wanneer er ingekrom¬ 
pen moet worden. Vandaar dat de 
korpsen het niet meer aandurven 
om tegen ons te zeggen: leidt er 
maar zoveel op. want over 21 maan¬ 
den kunnen we ze allemaal plaat¬ 
sen. Die zekerheid is weg.” 


Zie ook ontmoeting 
Dirksen, pagina 1 7 Van onze correspondent 

SCHINVELD - Dat het gedach¬ 
tengoed van Michail Gorbatsjov 
nog niet tot Polen is doorgedron¬ 
gen, mag blijken uit het weige¬ 
ren van een uitreisvisum aan de 
twintigjarige Waldemar Florc- 
zyk. Hij zou in gezelschap van 
zijn zus Henrica in Schinveld 
carnaval gaan vieren. Op uitnodi¬ 
ging van het Hoej-Hoej-eomité. 
Waldemar is namelijk de vinder 
van de Hoej-Geet, die elk jaar op 
dolle dinsdag vanaf de ’Platz’ ge¬ 
lanceerd wordt. 

Waldemar moet zijn ogen niet ge¬ 
loofd hebben toen hij vorig jaar 
in zijn woonplaats Karlino het 

• De teleurgestelde Walde- 
mar Florczyk. 


Poolse vinder van 
Hoej-Geet krijgt 
geen uitreisvisum 

kartonnen geitebeest zachtjes 
zag landen. De bijgevoegde brief 
leek voor hem dë mogelijkheid 
om met eigen ogen het voor hem 
volslagen onbekende carnavals¬ 
feest mee te vieren. 

Samen met het comité onder¬ 
nam hij de nodige stappen voor 
de afreis in februari. Samen met 
zijn zusje zou hij acht dagen in 
Nederland blijven. De ambassa¬ 
de in Den Haag en de Consul-Ge- 
neraal voorzagen geen proble¬ 
men. Helaas gooit het Poolse le- 

ifnr mi /-v+ L _ Tir i i 


moet binnenkort zijn dienst¬ 
plicht vervullen en mag daarom 
van de legerleiding niet het land 
uit. Waarschijnlijk toch bang dat 
hij de weg met meer terug zal 
vinden. 

Natuurlijk grote teleurstelling 
bij de jonge Pool. Na de afwijzing 
van het leger probeerde hij nog 
iets te regelen bij de provinciale 
overheid, doch deze instantie 
verwees hem weer terug naar de 
legerleiding. „Jammer voor al 
uw moeite”, schrijft de mistroos-’ 
tige jongeman. Het Hoej-Hoej- 
comité heeft inmiddels een 
nieuw gesprek aangevraagd met 
de Consul-Generaal. Mocht dat 
niets opleveren dan wenden de 
Schinveldse carnavalisten zich 
rechtstreeks tot generaal Jaru- 


Nieuw bedrijf 
in SOS-winkel 
Kerk rade 


KERKRADE - De voormalige 
SOS-Wereldwmkel aan de Holzs- 
straat in Kerkrade. die bijna twee 
jaar leeg staat, krijgt een nieuwe 
bestemming. Het nieuwe bedrijf, 
technische groothandel Beltrans, 
gaat de enorme ruimtes voor een 
deel opvullen. Voor de toekomst 
verwacht eigenaar Kempers dat 
het bedrijf voor deze regio werk¬ 
gelegenheid oplevert. 

In de afgelopen twee jaar was het 
SOS-pand een behoorlijke doorn 
m het oog voor de buurt. Een dis¬ 
cotheek, sportzaak, technische 
dienst van de gemeente Kerkrade 
afdeling Centrale Antenne Instal¬ 
latie en de stichting SCEW werd 
tussentijds als oplossingen ge¬ 
noemd. Zo ver kwam het met. 

In de opbouwfase van het nieuwe 
bedrijf gaan vier mensen bij dit 
bedrijf werken. Later wordt uitge- 


sprek met de horeca op gang te hou¬ 
den om volgend jaar wel de hal van 
Canton-Reiss te kunnen gebrui¬ 
ken". verklaarde Van Zeil als een 
soort pleister op de wonde voor de 
Heerlense carnavalisten. 

Zoals bekend is de stadsschouw¬ 
burg door het gemeentebestuur en 
brandweer voor een grote mensen¬ 
menigte als te onveilig gekwalifi¬ 
ceerd. Door verscherpte brandvoor- 
schriften blijken de nooduitgangen 
hiervan volstrekt onvoldoende om 
bij calamiteiten de enkele duizen¬ 
den bezoekers een veilig heenko¬ 
men te garanderen. Met name Van 
Zeil ging daarna op zoek naar een 
andere gelegenheid waar groepen 
na de optocht hun eindstation kon¬ 
den vinden. Door de negatieve be¬ 
slissing van de Canton- Reissdirec- 
tie zal ook het Ezelkesbal (kinder¬ 
carnaval op maandag) nu elders 
moeten plaatsvinden. 

De voorzitter van de Winkbulle. 
Thijs Hansen. toonde zich eveneens 
teleurgesteld. „Ik vind het jammer 
dat de horeca zich zo heeft opge¬ 
steld. Naar mijn mening zijn zij wat 
kortzichtig. Zij gaan aan een aantal 
belangen voorbij die verder reiken 
dan die van hun zelf. Maar wij zullen 
blijven streven naar de kaders waar¬ 
binnen carnaval gevierd kan wor¬ 
den." Hij denkt daarbij in de eerste 
plaats aan een hotel in het centrum 
waar de kinderen samen kunnen 
komen voor het Ezelkesbal. 


Bewoners Laura- 
terrein willen 
belasting (erug 

Van onze verslaggever 

KERKRADE - De gemeente Kerk¬ 
rade blijft bij het standpunt dat zij 
de bewoners van het vervuilde Lau- 
raterrein geen onroerend goed-be- 
lasting terug kan geven. Ook een 
laatste gesprek van wethouder Her¬ 
mans van financiën en met de 
PAK’s-veremging heeft gisteren 
niets opgeleverd. 

Volgens een woordvoerder van de 
bewoners acht hun advocaat de 
kans groot dat het beroep bij de be¬ 
lastingkamer in Den Bosch succes 
zal hebben, aangezien 'er van woon¬ 
genot geen sprake meer is’. Volgens 
de zegsman bedraagt het terug te 
vorderen bedrag ongeveer 160.000 
gulden. 


ïnfo-ochtend 

steunpunten 

vrouwenwerk 


ROERMOND - De Stichting Lim¬ 
burgse Vrouwenraad (LVR) houdt 
volgende week woensdag in de 
Oranjerie een bijeenkomst waar di¬ 
verse instellingen op het gebied van 
vrouwenwerk zich zullen presente¬ 
ren. De informatie-oehtend is be¬ 
doeld voor de besturen van organi¬ 
saties die bij de LVR zijn aangeslo¬ 
ten. vrouwelijke statenleden en 
voor besturen van plaatsehjke vrou¬ 
wenraden. 

De reden voor de LVR om deze pre¬ 
sentatie te beleggen is de verwar¬ 
ring die bestaat over de verschillen¬ 
de taken en werkwijzen van de Lim¬ 
burgse steunpunt-mstellingen, zo¬ 
als het Steunpunt Vrouw en Werk. 
Vrouw en Werkwinkel, Vurore, 
SPEL en Stichting BOWL. 

Er is de laatste jaren nogal wat ver¬ 
anderd bij die steunpunten omdat 
de provincie het welzijnswerk heeft 
geherstructureerd. Daarnaast heeft 
de provincie onlangs besloten een 
nieuw instituut te formeren waarin 
een aantal instellingen worden op 
genomen. Het is gebleken dat de be¬ 
sturen van de negentien bij de Lim¬ 
burgse Vrouwenraad aangesloten 
vrouwenorganisaties vaak niet we¬ 
ten welke specifieke ondersteuning 
ze kunnen verwachten van de 
steunpunt-mstellingen. 

De informatie-oehtend duurt van 
09.30 uur tot 12.40 uur. De diverse 
steunpunt-mstellingen houden pre¬ 
sentaties en hebben ook informatie¬ 
stands ingericht. Voor informatie 


Dio- 
ur in 


| 1 - 1 || Hpn r | kan men terecht bij ® 04750-32491. 

(ADVERTENTIE) 

1889-1989 

f ioo^ 

HENNEN 

HEERLEN 

HONDERD 

Uw vertrouwde adres voor: 
huisbrandolie, haardolie, 
diesel, benzine, motorolie, 
wegenzout, Broxo-zout 

Parallelweg 47, Heerlen, 
tel: 045-713442 

1889-1989 

jT 1 00% 

% • ^ 

^3* 

Limburgs Dagblad 


Proficiat voor de 
liefste 

BOMMEKEvan 
de hele wereld. 

Hdamth, Majda, 
J»WKm, ÜMb f t h , 


Mare, Ju, Tc 


Met vreugde en dankbaarheid geven wij u 
kennis van de geboorte van onze zoon en 
broertje 


CHRIS 


Josien en Cyriel Lebens 

Jacques 

Sevricn 

Loc 


Bochten, 5-1-1989 

6122 BK Buchten, Bettinumstr. 96 
Tijdelijk adres: ziekenbuis Sittard, kamer 501 


Ë een werkzaam en liefdevol leven voor haar ge¬ 
dut alles voor haar betekende, geven wij met 
. ^ efheid kennis, dat toch nog onverwacht van ons 
is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante 
en nicht 


Mia Knuth-Smeets 

echtgenote van 

Jan Knuth 


Zij overleed op 67-jarige leeftijd in het St-Jozefzie- 
kenhuis te Kerkrade, voorzien van het h. sacrament 
der zieken. 

Wij bevelen haar in uw gebed aan. 


Terwinselen: Jan Knnth 
Heerlerbaan: Els Kohlen-Knuth 
Math Kohlen 
Norbert 

Heilust: Jo Knnth 

Mia Knutb-Clermonts 
Familie Smeets 
Familie Knnth 


; 9467 CD Kerkrade, 6 januari 1989 
Callistusstraat 72 


i De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden 
ion woensdag 11 januari as. om 11.00 uur in de paro- 
hbniekertc van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te 
Terwinselen, waarna aansluitend de begrafenis zal 
plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar. 
^Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren. 
Avondmis dinsdag 10 januari om 19.00 uur in voor- 
noemde parochiekerk. 

Gelegenheid tot afscheidnemer! in het streekmor- 
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei- 
«dekliniek, St-Pieterstraat 145 te Chèvremont, da- 
«gelijks van 18.00 tot 19.30 uur. 

Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge* 
«lieven deze annonce als zodanig te willen beschou- 
»weft. 


Mia Knuth-'Smeets 


Jaa Kaath 


Kerkrade, 6 januari 1989 


Edemondus 

Geemaert 

eedvwnaar uit het le huwelijk van 

Anna Maria 
Elisabëth Mertens 


Petronétla Geertruida 
Schaap 


Anthony Fokkentraat 51 
Gilberte Jeanne 
Swelsen-Simons 


wij hierbij onze harteijjke dank. 

a SwtUm 

Langs deze weg willen wij graag huisarts dr. 
JJJlC.L'vd. Ploeg, doctoren en verplegend per¬ 
soneel van het St-Jozefziekenhuis, hartelijk be¬ 
danken voor de grote steun en hulp, die wij moch- 
*tefr ontvangen qjdens de ziekte en het overlijden 
van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en 
'thria 


Ns een hefdevolle verzorging in Huize Tobias over¬ 
leed heden plotseling in zijn 95e levensjaar, onze 
heve vader, schoonvader, grootvader, overgrootva- 

Pap is vanmorgen thuis gestorven, na een geduldig 
gedragen lijden. Vol stilte heeft hij afscheid geno¬ 
men van het leven, na liefdevol door zijn echtgeno¬ 
te té zijn verzorgd. 


Victor Jamin 

echtgenoot van 

Loes Loenders 


geboren te Maastricht op 13 juni 1924 

Heerlen: L. Jamin-Loendere 
Heerlen: Jacqneline Hupperetx-Jamin 
Jos Hupperetz 
Familie Jamin 
Familie Loenders 


6 januari 1989 

Eymaelstraat 14, 6412 AM Heerlen 


Liever geen bezoek aan huis. 

De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op 
woensdag 11 januari as. om 12.00 uur in de dekena¬ 
le kerk St.-Pancratius te Heerlen, waarna aanslui¬ 
tend begrafenis op de algemene begraafplaats te 
Imstenrade. 

Gelegenheid tot schriftelijke condoléance achter in 
de kerk vanaf 11.40 uur. 

Avondmis dinsdag 10 januari as. om 18.30 uur in 
voomoemde kerk. 

Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten 
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo¬ 
danig te willen beschouwen. 


Met verslagenheid namen wij kennis van het over¬ 
lijden van de heer 


Vic Jamin 


len en Henk 

Marjet, Emille en Ronald 
Marjo, Maurice en Martine 
Margarette, Jos, Celine en 
Guioo 


Met verslagenheid vernamen wij dat op 6 januari 
1989 plotseling is overleden onze zeer gewaardeer¬ 
de oud-directeur, de heer 


Victor Jamin 


Wij zullen hem met dankbaarheid blijven geden¬ 
ken. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze voor 
hen moeilijke dagen. 

Directie en personeel 
NV Bouwmaterialen 
Van de Venne van der Sluis 


Met grote droefheid vernamen wij het overlijden 
van onze voorzitter 


Vic Jamin 


Zijn sympathie en warme vriendschap, alsmede 
zijn grote inzet voor onze vereniging, zullen bij ons 
'ia dankbare herinnering blijven. 


Biljartvereniging Union TO 


Wij zijn erg bedroefd u te moeten berichten dat 
vandaag j& overleden, in de leeftijd van 82jaar, onze 
lieve vaden schoonyader, opa, broer, zwager, oom 

enAeef * ** '■ '■ , r; *■.. •*. 


■' * ■ -i v;.t 

r' t ;• 


Fïans Antoon 
, Theunissen 

' weduwnaar van y 

Maria Philömena Leerssen 


Vosrendaal: Frans en Miny 

Theunissen-Steijns 
Ton, Miriam •' 
Maastricht: té en Miet 


Voe&ndaal: 


HseenMttk 
'Sittard: GertakBI* 
Monique 

Familie Theunissen 
Familie Leerssen 


Voerendaal, 6 januari 1989 
Core.adres: Molenbeekstraat 12 
6367 XX Voerendaal 


De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de 
begrafenis, zal plaatshebben op dinsdag 16 januari 
as. om ll.oio uur in dé parochiekerk van de H. Lau- 
rentius te Voerendaal. 

Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.. 
Maandag om 19.00 uur zal er tot zijn intentie een 
avondmis worden opgedragen in voomoemde 

Vader is opgebaard in het mortuarium van de be¬ 
grafenis- on crematievereniging Voerendaal, Kerk¬ 
plein 43; dagelijks bezoek van 18.00 tot 19.00 uur en 
op zondag van 11.00 tot 12.00 uur. 

Zij die' geen kennisgeving mochten hebben ont¬ 
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be¬ 
schouwen. 


Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor 
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat onver- 


onze lieve zuster, tante en nicht 

Leonie Gertruda 
Louisa Trienekens 


Heerlen: 


Kerkrade: Kt 
Rosmalen: K 


Anny Trienekons 


6461 VZ Kerkrade, 6 januari 1989 
Böcksfraattt 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pagi 


”God plukte een roos in de bloei 
van haar leven 


Omringd door iedereen die haar lief had is heden van ons 
heengegaan, mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder, 
dochter, schoondochter, zuster, schoonzuster, tante en.' 
nicht 


Yvonne 
van Weersch 


echtgenote van 

Theo Keijdener 


Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed zij op 
51-jarige leeftijd. 


Neerbeek: Theo Keijdener 
Limbricht: Anita en Kees 
Neerbeek: Patrick en Marion 
Schimmert: Mevr. A. van Weersch-Knels 
Neerbeek: Dhr. M. Keijdener l- 
Familie van Weersch 
Familie Keijdener 

6191 EW Neerbeek, 5 januari 1989 
Kampweidestraat 23 

De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben maan¬ 
dag 9 januari as. om 11.00 uur in de parochiekerk St-Cal- 
listus te Neerbeek, waarna aansluitend de crematie in het 
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen. 
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrifte¬ 
lijk condoleren vanaf 10.30 uur. 

Tot intentie van de dierbare overledene zal een avondmis 
worden opgedragen heden, zaterdag 7 januari, om 19.00 
uur in voomoemde kerk. 

De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het 
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot 
bezoek van 17.30 tot 18.30 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te willen beschouwen. 


Ofschoon we reeds lang bezorgd haar ziekbed volgden werden wij toch 
nog overvallen door het bericht van het overlijden van ons bestuurslid 


Yvonne Keijdener-van Weersch 


Door haar manier van optreden maakte zij veel vrienden in onze vereni¬ 
ging. 

Ons medeleven gaat uit naar Theo, haar kinderen en oma en opa. 

Vrouwen van het NKV, afdeling Neerbeek 

6 januari 1989 


PER MARIAM 


M 


isF 

IL 


ADJESUM 


Dankbaar voor het vele goede dat hij aan zovelen heeft gegeven en g< 
troost door zijn rotsvast geloof in de verrijzenis, en de Heilige Maagd Ma 
ria, delen wij u mede dat, na een moedig gedragen lijden, uit dit leven i 
heengegaan, in de leeftijd van 87 jaar 

de zeereerwaarde heer 


Joseph Haan Waarom al dat vechten. 
Waarom al die pijn. 

Hij wilde hier niet weg. 

Hij wildé bij ons zijn. 

De stijjd ivas oneerlijk en 
geheel niet terecht. 

Hij wilde graag nog verder. 
Maar verloor dit gevecht. 

Na een werkzaam en liefdevol leven voor zijn gezin, 
is vanmorgen thuis gestorven, mijn lieve man, onze 
zorgzame vader, schoonvader en opa. Vol stilte 
heeft hij afscheid genomen van het leven, na liefde¬ 
vol door zijn echtgenote en kinderen te zijn ver¬ 
zorgd. 


Louis Simons 

echtgenoot van 

Elly Vermeer 


op de leeftijd van 56 jaar. 

Heerlen: È. Simons-Vérmeer 
Hoesnbroek: Irene Saive-Simons 
Jan Saive 
Simone en Laura 
Heerlen: Raymond Simons 

Monique Simono-Lemmen» 
Familie Simons. 

•/ Familie Vosmeer ; 

6 januari 1989 , 

Peter Schunckgtraat 1130, 8418 VK Heerlen 

De plechtige uitvaartmis as? worden gehouden op 
dinsdag lOjariuari ag. om U.00 uur in de gérochie- 
kerfc St-Joaèph te Heerierbaan, waarna aanslui¬ 
tend begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar- 
Gelegmneidtot schriftelijke condoléanceiiphter in 
de kerk Vadaf 10.40 uur> 

Avondmis maandag 9 januari om 19,00 uur in voor- 
'noemde kent 

Pap is opgebaard in de rpuwkamef van het uit¬ 
vaartcentrum v/h Qrombarih, OBemolenstraat 30, 
Heerlen (ingaftg St-Antoniusweg); gelegenheid tot 
afscheid nemen aldaar, dagelijks van 18.30 tot 19.00 
uur. 

Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten 
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo¬ 
danig te willen beschouwen. 


Hij overleed, gesterkt door het sacrament der zieken, en na een liefdevolk 
verzorging in het kloosterbejaardenoord St. Franciscus, in het 60e jak 
van zijn priesterschap, hetgeen hij heeft vervuld als: 

kapelaan te Epen 
kapelaan te Brunssum 
rector te Haanrade 
bouwpastoor te Brunssum 
pastoor te Mechelen 
em.-pastoor te Hoensbroek 

Familie: 

G. P.J, Haan 

H. Haan-Folmer 
P.J.H. Janssen 

en al zijn neven en nichten 

Corr.adres: 6371 VZ Landgraaf, 5 januari 1989 
Dormigstraat 14 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gèbouden op dinsdag 10 januar 
a.s. om 11.00 uur in de Fatimakerk te Brunssum, waarna de begrafenis za 
plaatsvinden op het r.k. kerkhof van de parochie Maria Hulp der Christe 
nen te Nieuwenhagen. * 

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk. 
Maandagavond 9 januari om 19.00 uur is er een avondwake in de Fatima 
kerk te Brunssum. 

De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel, Beuteweg 32 te Nieuwe 
hagen, alwaar gelegenheid tot afscheidnemen is dagelijks van 18.30 t 
18.45 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce all 
zodanig te Willen beschouwen. % Dankbetuiging 


Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden 
bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van 
onze lieve zus, tante en nicht 


Erna Klein 


betuigen wij u langs deze weg onze welgemeende 
dank. 

Familie Klein 


| OVERLEDEN | 


t Antonius Voeten, oud 94 jaar, echtgenoot 
Maria Comes. 6224 AZ Maastricht, Old Hickoj 
plein 87 B. De uitvaartdienst zal gehouden word 
op maandag 9 januari om 11.00 uur in de parochj 
kerk van de H. Familie, Öld Hickoryplein, Mai| 
tricht. Er is geen condoleren. i 

t Hendrikus de Brouwer, oud 65 jaar, echtgen 
van Johanna van Woensel. 6218 RX Maastrü 
Arkebusruwe 48. De uitvaartdienst is heden za 
dag 7 januari om 14.00 uur in de kerk van het 
Hart van Jezus te Oud-Caberg Maastricht. Ef 
geen condoleren. 


t Ttaei Peetere, 75 jaar, echtgenoot van Lena Finc- 
ken. Eiland 1,6107 CA Stevensweert De plechti¬ 
ge uitvaartdienst zal gehouden worden op dinsdag 
10 januari om 10.30 uur in de parochiekerk van St- 
Stephanus te Stevensweert. 


4» Sophia Peulen, 81 jaar. Molenweg 85, 6104 RH 
T Koningsbosch. De plechtige uitvaartdienst zal 
gehouden worden op maandag 9 januari om 11.00 
uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen te Koningsbosch. • 


t Hubertina Roijakkers, 92 jaar, weduwe van An¬ 
toon Monnens. Corr.adres: Mevr. Heltzel-Mon- 


T toon Monnens. Corr.adres: Mevr. Heltzel-Mon- 
nens, Peyerstr. 27D, 6101 GA Echt De plechtige 
uitvaartdienst zal gehouden worden op dinsdag 10 
januari om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. 
Pius X te Echt. 


t Maria Claessen, oud 94 jaar, weduwe van 1 
dorus Pleumeekers, Maastricht. Corr.adres: 
mileslaan 78, 6229 VW Heugem-Maastricht. 
eucharistieviering is heden, zaterdag 7 januari 
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Michai 
Heugem. Er is geen condoleren. 
t Marie Bolssens, oud 
87 jaar, Maastricht; 


T 87 jaar, Maastricht; 
Hertogsflhgel 21 A. Cor¬ 
r.adres: St. HubqrtOa- 
laan 53, 6212 BPjEmaas- 
tricht Euchariitievie- 
ring in de St. Lamber- 
tuskapel, Victor de 
Stuersstraat 17, Maas¬ 
tricht, heden zaterdag 7 
januari om 11.00 uur. Er 
is géén condoleren. 


UIVAART-EN CREM^nEVERZ^QNG 

SINDS 1923 


DE UNIVERSELE BV 


•fci 


t Eduardus van den 
Brnle, oud 91 jaar, 
echtgenoot van A. Jan¬ 
ken,. eerder weduwnaar 
van E.H. Heymann. 
6213 AP Maastricht, St. 
Gerlachusweg 15 D. 


t Johanna Roemam- 
bie, oud 77 jaar, we¬ 
duwe ven C oen raad De- 
rez. 6221 VS Maastricht, 
Jhr. Ruysstraat 97. De 
uitvaartdienst is heden 
zaterdag 7 januari om 
11.00 uur in. de kerk van 
Joannes Bosco te Aker- 
poort-Maastricht. Gele¬ 
genheid tot condoleren 
vanaf 10.45 uur in de 
kerk. 


Met droefheid geven wij kennis van het overlijden 
van oiis trouw en gewaardeerd lid 


Louis Simons 


Zijn enthousiasme, inzet en opgewektheid zullen 
altijd in onze herinnering blijven voortleven. 

Dirigent, bestuur en leden 
Mannealwor Potyhymnia Dankbetuiging 


HCXDFDSTf^AT XX) 6432GH HOENSBROEK 

045-212 9 2 B 


MEDJUGORJE 


10-daagse bedevaart 10 + 23 maart ’89 
met medewerking van opera- en 

ion uit Qlmnok/ol^ 


concertzanger MfSchcyen uit Simpetveki 

PRUS ƒ 700,- 


Inl. Dautzenbergstr. 44, 6411 LC HeeHen, 
tel 045-740999. 


Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoon¬ 
lijk te bedanken voor de overweldigende blijken 
van medeleven, welke wij mochten ontvangen bü 
het overlijden van mijn echtgenote, onze moeder, 
oma en overgrootmoeder 


Anna Maria 
Catharina Caelen 

echtgenote van 

Albert Carl Coenen alle dames- en Voor het opgeven van 
ovërlijdensadvertenties voor de krant 
van maandag, bestaat gelegenheid 
zondagmiddag tussen 15 en 16 uur 
ons hoofdkantoor, of telefonisch 
uisluitend op 045*739886. 


Limburgs Dagb 


In de Cramer 37, Heerlen. 


betuigen wij onze oprechte duik. 
Het was voor ons een grote troost 


Familie Coenea-Caelen 

Valkenburg a/d Geul, januari 1989 

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 12 
februari as. om 10.00 uur in de parochiekerk van de 
H. Joseph te Broekhem-Valkenburg a/d Geul. Hadfeb ia het een jaar geleden wij plotseling af- 
achg ld hebban moeten nemen van onze goede va¬ 
der «niieve opa 


Hub Eurlings 


Ttot zijn mtontig zal de plechtige eerste jaardienst 
piMtsviyidea aanstaande zóneng, 8 januari, om 
10.00 uur in de herig vén OL. Vrouw v*n Altijddu¬ 
rende Bijstaod Xjsnnde. ... 

Pierre, Yvomne, M«k e» Harm 

Harry, Marij, Latte e» Thomas 


Voerendaal, 6 januari 1989 en crematieverzo 1 


R 1 


ie 

7 

Vh. CROMBACl '01 


Zekerhe^ voor een Waardig 

lijtvoüe en zorgvuldige begeleiding, 
igè opbaar- en ontvangniimten- 
verzorglne van komplete 


Tévens verzorging van komplête kc 
Ruime parkeergelegenheid op eigen 
Becafenb» en cremaöeverzekeringen. 


-i.+. -1 


. t i . J 


5 ; 

limburgs dagblad 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 13 

m 

provincie i 

Van onze verslaggever 

A ÏAASTRICHT - De komende 
0f her zal Maastricht een nieuwe 
n ge-: >erisbscbe trekpleister rijker 
1 Ma 1 '' 11 ' Br komt een kunsthoek op 
en is?* Vrijthof waar het publiek 
,c h door kunstenaars voor een 
^Paald bedrag kan laten por- 
fetteren of een artistiek soevenir 
j°Pen. Het Vrijthof krijgt daar- 
l°or het allure van het Parijse 
'ace du Tertre en daarmee 
zulle c haart Maastricht zich in de rij 
jaar'an cultuursteden van wereld¬ 
faam zoals Parijs, Wenen, Am- 
terdam, Berlijn, en andere. 

man achter het initiatief is 
°s Houben uit Maastricht, de¬ 
lfde die ervoor gezorgd heeft 


Plaats voor portret-kunstenaars 

Vrijthof wordt 
Place du Tertre 


dat het Maastrichtse schilder¬ 
huisje (wachthuisje) bij de 
Hoofdwacht in ere werd her¬ 
steld. De kunsthoek wordt ge¬ 
dacht links naast de Hoofdwacht 
waar momenteel de ingang is 
naar de schatkamer van de 
St.Servaas. Daar is ruimte ge¬ 
noeg voor zo’n 15 tot 20 kunste¬ 


naars om gezeten aan ezeltje de 
toerist of andere belangstellende 
te portretteren. 

De gemeente Maastricht moet 
nog officieel toestemming geven 
en in dat geval voor de nodige fa¬ 
ciliteiten zorgen. Volgens Jos 
Houben slaan zijn plannen in be¬ 
stuurlijke kringen aan en met de 


nodige medewerking zal er in de 
zomer gestart worden met een 
experimentele week. Dan zal een' 
gasttekenaar uit Bulgarije de te- 
ken-activiteiten in de kunste¬ 
naarshoek in gang zetten. 

De Maastrichtse kunsthoek moet 
dezelfde sfeer krijgen als die in 
andere steden, een monumentale 
ambiance met ietwat primitieve 
omstandigheden, zonder over¬ 
dekking en reclame. 

Als de initiatiefnemer naar spon¬ 
sors zoekt is dit alleen om de or¬ 
ganisatie die nu eenmaal kosten 
met zich meebrengt een solide 
basis te geven, zodat de kunst¬ 
hoek tot in lengte van jaren een 
welkome aanwinst zal blijven 
voor toeristisch Maastricht. 


aan 
; zal 
ste- 


Verdere uitbreiding niet-keramisch assortiment 

S phinx samen met tot 


als 


k 


n 


tofb door han brinkmaiv zich steeds verder op kunst- 
. stoffen produkten. Het Maas- 

^ASTRICHT - De kerami- trichtse bedrijf gaat een sa- 
,fle industrie Sphinx richt menwerkingsverband aan met 

Siltardse wint kort geding 

^Reisbureau mag 


rde» 

la*» ; 


at* 

Hl 


vakantiekrant 
niet uitgeven 


Van onze verslaggever 


i oVsTRICHT - Het Limburgse 
elL bureau Van Hulst, dat verschil- 

tmctiirirwinn in n rvrmnnniö 


vestigingen in de provincie 
Eam mag van de rechter de vakan- 
a ht van december jl. niet meer 
-1 kz’Pfeiden. Dat is gebeurd op ver- 
L* v an de vrouw die op de voorpa- 
fim Van de k ran t staat afgebeeld, 
i st °he van de Ven uit Sittard. Zij 
|e r e Van het reisbureau een schade- 
jL'^ding van 20.000 gulden, om- 
hin z °nder haar toestem- 

; ® is geplaatst, 

ju 

ïchm a ë Jl vond bij de Maastrichtse 
ntbank een kort geding plaats, 
^spannen door de Sittardse. De 
0o ü ^as vier jaar geleden gemaakt 
r ha» Wee kblad Aktueel, toen ze 

S rijfsleidster was van een 

ien maanden 
vegens incest 

^an onze verslaggever 

J^Rmond - De 41-jarige 
b ’ gisteren door de Roer¬ 
est Se rec htb an k wegens in- 
, htet zijn inmiddels 21-jari- 
»^° c hter veroordeeld tot een 
i^hgenisstraf van vijftien 
V^den waarvan vijf voor- 
i met een P roe f t iJd 

I itil lWee jaar. Officier van jus- 
htf E. van der Bijl had 
' w cken geleden twaalf 
O den cd waarvan zes 
^aardelijk geëist. 

Ütig r j C htbank vond in haar toelich- 
de 0 ff lc i er in haar vordering 
Tv?° enc * e rekening heeft gehou- 
het onmetelijke leed dat 
ac htoffer is aangedaan’. 

^ 4fi • 

i'0o r fJ ar ige echtgenote P.R. werd 
k ar geringer aandeel in de 
, estraft met een geheel voor¬ 
op tf ijke celstraf van twee maan- 
1^Ui n ^ et echtpaar heeft ter terecht- 
iWeeg^^i-kend incest te hebben ge- 

heeft zijn dochter tussen 
few! en 18e regelmatig en met 
Bedwongen tot geslachtsge- 
g |1 L tla P- In enkele gevallen zou 
V grjjfurd zijn terwijl de moeder 
De dochter die enkele jaar 
In het huwelijk trad deed in 
aa ng jfte van incest. 

Sittardse 
optocht op 
televisie 

^ a n onze verslaggever 

- Op zondag 5 fe- 
strell* br engt de NOS een recht- 
reportage van de Sit- 


carnavalsoptocht op Ne- 


ïrl and 


l5.i5 lt2enc hng, die van 14.15 tot 
duurt, wordt van com- 
ar v °orzien door Huub 


discotheek op het Spaanse eiland 
Ibiza. Van de Ven is nu bedrijfsleid¬ 
ster van een bekende kledingzaak 
in haar woonplaats en vindt dat de 
foto - waarop ze is afgebeeld in 
badkleding, met een glas bier in de 
hand, leunend tegen de pilaar van 
de discotheek nu schadelijk is 
voor haar loopbaan. Haar baas eiste, 
nadat hij klachten over de publica¬ 
tie had gekregen, dat ze alles in het 
werk zou stellen om verdere open¬ 
baarmaking van de foto te voorko¬ 
men. 

Gisteren stelde rechtbankpresident 
mr P. Broekhoven de bedrijfsleid¬ 
ster in het gelijk, omdat Van Hulst 
verzuimd heeft haar vantevoren toe¬ 
stemming te vragen. De foto was 
destijds gemaakt voor het genoem¬ 
de weekblad en niet voor de nu ver¬ 
schenen vakantiekrant. Het reisbu¬ 
reau had, aldus de rechtbankpresi¬ 
dent, kunnen weten dat Simone van 
de Ven nu, na vier jaar, anders zou 
leven dan toen. Het bureau kon 
daarom niet zonder meer overgaan 
tot publicatie van de betreffende 
foto, temeer daar Van Hulst bij de 
fotograaf het adres van Van de Ven 
gemakkelijk had kunnen achterha-, 
len. 

Tijdens het kort geding had de pre¬ 
sident het reisbureau al gevraagd 
om de reeds bij de kantoren ver¬ 
krijgbare exemplaren - volgens op¬ 
gave van Van Hulst zo’n 35.000 
stuks - terug te halen. 

Voorschot 

Hoeveel schadevergoeding de Sit¬ 
tardse krijgt zal de rechtbank later 
moeten uitmaken, maar vooruitlo¬ 
pend daarop heeft de rechtbankpre¬ 
sident alvast een voorschot van 
2.500 gulden toegekend. De raads¬ 
man van de Sittardse, mr R. Wage- 
mans, toonde zich hiermee gisteren 
ingenomen. „De vaststelling van de 
omvang van de geleden schade is al- 
tyd een ingewikkelde zaak, die tijd 
kost. 

Over de uiteindelijke schade zal dan 
ook nog een procedure volgen, 
maar vaak wordt in een uitspraak 
van een kort geding niet eens een 
voorschot toegekend,” aldus mr Wa- 
gemans. 


door peter bruijns 

HEERLEN - Steeds meer star¬ 
tende ondernemers in Limburg 
hebben problemen met het vin¬ 
den van geschikte huisvesting. 
De beschikbare bedrijfsgebou¬ 
wen zijn voor starters veelal te 
groot en te duur. De huisves- 
tingsperikelen staan nu op de 
derde plaats bij de problemen 
die startende ondernemers ont¬ 
moeten. De grootste moeilijkhe¬ 
den hebben starters nog altijd 
met hun financiering en het ma¬ 
ken van een ondernemingsplan. 
Dat blykt uit gegevens die Ka¬ 
mers van Koophandel in Lim¬ 
burg hebben verzameld over de 
startende ondernemers in de 
provincie. 

De meeste beginnende bedrijven 
hebben vaak slechts behoefte 
aan een beperkte bedrijfsvloer- 
oppervlakte. Bovendien kan de 
huur- of koopprijs niet te hoog 
zijn. De beschikbare bedrijfsge¬ 
bouwen zijn echter te groot en te 
duur. 


een nieuwe kunststofprodu- 
cent in het buitenland, dat 
voor Sphinx kunststoffen ba¬ 
den en douchebakken gaat 
maken. De samenwerking 
moet uiteindelijk leiden tot 
een deelname van Sphinx in 
het kunststofbedrijf. Sphinx- 
topman B. Kaptein wilde gis¬ 
teren niet zeggen met welk be¬ 
drijf zijn bedrijf de samenwer¬ 
king aangaat. 

Het is de tweede keer in korte tijd 
dat Sphinx de kunststofactivitei- 
ten gaat uitbreiden. Vorig jaar 
maakte de onderneming de over¬ 
name van Wisa bekend, waarmee 
Sphinx als keramisch producent 
de wereld van kunststof betrad. 
Die stap was al geruime tijd tevo¬ 
ren aangekondigd en is volgens 
Kaptein ook een logische. 

De vraag naar kunststof produk¬ 
ten in de badkamer neemt toe; bo¬ 
vendien kan Sphinx door de 
kunststoffen onderdelen (deels) 
in eigen beheer te vervaardigen 


gemakkelijker aansluiting zoeken 
bij het bestaande assortiment. 

/elf ontworpen 

De kunststoffen produkten die 
Sphinx eind dit jaar op de markt 
gaat brengen zijn bij Sphinx zelf 
ontworpen. Ze maken deel uit van 
een nieuw gamma luxe sanitair. Het 
Maastrichtse bedrijf zal de komen¬ 
de jaren nog meer nieuwe produk¬ 
ten introduceren. 

Vrouw (70) 
verongelukt 

NEDER WEERT - Bij een onge¬ 
val, gistermiddag rond twee uur, 
is de 70-jarige mevrouw P. P. uit 
Weert verongelukt. Op de door¬ 
gaande weg van Nederweert 
naar Heythuysen stak zij met 
haar fiets ter hoogte van de 
Houtsweg de weg over en werd 
aangereden door een personen¬ 
auto, bestuurd door de 31-jarige 
J. U. uit Heythuysen. 


• De Belgische miss Goedele Liekens poseerde tijdens haar rondgang na de opemng even 
in de stand van het Poolse informatiebureau. Dat deed zij met de directeuren van reisbu¬ 
reau Schoemnaekers (rechts) en Van Hulst (geheel links) en directeur ir.Stapel van het 
MECC (links van haar). 

Foto: W1DDERSHOVEN 


Van onze 
verslaggever 

MAASTRICHT - ’lk 
heb geen pistool en ook 
geen champagne, dus 
open ik deze tweede va¬ 
kantiebeurs maar zó,' 
zei gisteren Goedele 
Liekens, waarna de Bel¬ 
gische ex-miss even in 
haar handen klapte. 
Daarmee was de VIB'89 
(Vakantie Info Beurs) in 
de hallen van het MECC 
in Maastricht geopend. 

Aan belangstelling 
weer geen gebrek. Zes- 


VIB’89 na uur 
al gezellig vol 


tig minuten nadat de 
poorten voor dit evene¬ 
ment waren openge¬ 
gaan, waren al 2175 be¬ 
talende bezoekers langs 
de kassa gepasseerd. 
Voor Frans van Hulst 
en Math Schoenmaec- 
kers, de hoofdorganisa¬ 
toren van de VIB, reden 


om opnieuw een massa¬ 
le op vakantie beluste 
menigte welkom te he¬ 
ten en alvast een ge¬ 
slaagde vakantie toe te 
wensen, en de stand¬ 
houders een 'goede 
beurs. 

Omdat het vorig jaar 
bijna 28.000 bezoekers 


kwamen opdagen, is dit 
jaar de beurs niet twee 
maar drie dagen ge¬ 
opend. Behalve giste¬ 
ren vrijdag, ook nog 
vandaag en morgen van 
10.00 tot 20.00 uur. In 
een 90-tal stands wordt 
een keur gepresenteerd 
van alle denkbare vor¬ 
men van vakantie met 
een grote diversiteit aan 
bestemmingen. De pre¬ 
sentatie wordt met dia¬ 
voorstellingen toege¬ 
licht met exotische 
dans- en zanggroepen 
opgevrolijkt. 


Even ter hoogte van die kruising 
stak vlak voor de automobilist 
een auto de weg over. Deze had 
echter voldoende snelheid, om 
veilig de overkant te bereiken. 
Tegelijk stak de Weertse de weg 
over die door U. op het laatste 
moment pas is opgemerkt omdat 
ze achter de overstekende auto 
verscholen ging. 

De man uit Heythuysen heeft 
nog geprobeerd de vrouw te ont¬ 
wijken, maar tevergeefs. De 
vrouw werd door de auto in de 
flank geschept en overleed ter 
plaatse. 


(ADVERTENTIE) 


ft 

i De grootste én gezelligste reis- en vakantiebeurs in de 
gehele Euregio (meer dan 90 stands). 

■ Presentatie van alle vertrouwde Ned. reisorganisaties. 

■ Interessante informatie over populaire maar ook min¬ 
der bekende reisbestemmingen en vakantielanden. 

■ Promotie van o.a. VVV’s, hotels. 

■ Doorlopend film- en multidia-voorstellingen; zang, 
folklore en entertainment. 

.Jrlk . . Maastrichts Expositie & Congres Centrum 


m€cc ,m'i 


ZATERDAG! ZONDAG 
!* «I 


JANUARI 
ES 


10.00-20.00 UUR 10.00-20.00 UUR 


JANUARI 


L 


Entree: volwassenen 5,- / 65+ ers 4,- / kind. t/m 11 jaar gratis 

wnsauwo Organisatie: 

m mchoenmaeckers retsburo van hulst i De gewonde wordt door de GGD afgevoerd. 


MAASTRICHT - Een Belgische Crtl-* ■ i|irA|* 
automobilist heeft gistermiddag O CO UI V Cl UU 
een schuiver gemaakt op de Kenne- 1 

dybrug jn Maastricht, die hem voor irv 

observatie in het ziekenhuis deed JVGOO0CIVOiUil 

belanden. J O 

hem wat dicht passeerde, rukte de 
Geschrokken door een wagen die Belg plotseling aan het stuur waar- 


Bedrijfsruimte twee keer te duur 

Starters hebben 
meer problemen 
met huisvesting 


De Kamers van Koophandel pro¬ 
beren nu zo snel mogelijk het 
aantal bedrijfsverzamelgebou¬ 
wen uit te breiden. Daarin kun¬ 
nen meerdere ondernemers op 
een beperkte en goedkope be- 
drijfsoppervlakte hun eerste 
schreden zetten. 

Hoewel nog niet alle cijfers be¬ 
kend zijn, lijkt het er op dat in 
het afgelopen jaar meer onderne¬ 


mers zijn begonnen dan in 1987. 
Alleen al in de Mijnstreek ont¬ 
stonden in het afgelopen jaar 700 
nieuwe bedrijven. Dat is een on¬ 
verwachte opleving, aldus star- 
terscoördinator Martin Berkhoff 
van de Kamer van Koophandel 
voor de Mijnstreek. 

Hij constateert dat ook de status 
van de startende ondernemers i$ 
verbeterd. Steeds meer mensen 
beginnen aan een nieuwe onder- 


Foto:PETER DE JONG 


na hij tegen de vangrail botste en 
vervolgens tegen de vangrail aan de 
overzijde belandde. Zijn wagen 
kwam in tegengestelde richting tot 
stilstand. 

De bestuurder sloeg bij die manoeu¬ 
vre met zijn hoofd zo hard tegen de 
voorruit dat opname in het zieken¬ 
huis wenselijk werd geacht. 


neming terwijl ze zelf al een baan 
hebben. Over het algemeen is de 
kans groot dan die starters het 
ver schoppen, omdat ze met eco¬ 
nomische motieven een bedrijf 
beginnen. Het betreft dan veelal 
werknemers die denken: wat 
mijn baas kan, kan ik ook. Ze we¬ 
ten dan wat ze willen en zijn be¬ 
ter gemotiveerd. Daar komen de 
meer duurzame bedrijfjes uit 
voort. 

De ervaring leert overigens dat 
in het eerste jaar na de start onge¬ 
veer dertig procent van de begin¬ 
nende ondernemers afhaakt. Na 
twee jaar is dat percentage geste¬ 
gen tot vijftig. 

Met ingang van vandaag begint 
in de zaterdagse bijlage VRIJ¬ 
UIT een rubriek over starters. 
Onder de titel 'Ondernemend be¬ 
ginnen’ worden de eerste jaren 
van succesvolle of originele star¬ 
ters beschreven. 


Zie oolc pagina 32 


Voorwaarden moeien nog worden uiige werkt 

Deetman akkoord 
met fokcentrum 
in Onderbanken 


Van onze verslaggever 

ONDERBANKEN - Het ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen 
heeft in beginsel ingestemd met de 
bouw van een fokcentrum voor 
proefdieren in Onderbanken. Deet¬ 
man heeft dit aan het parlement ge¬ 
schreven, waar de vaste Kamercom¬ 
missie voor het Wetenschapsbeleid 
zich nog over de principe-uitspraak 
van de bewindsman moet buigen. 

Over de bouw van een fokcentrum 
in Onderbanken is jaren gespecu¬ 
leerd. Ook de media hebben zich 
hierin niet onbetuigd gelaten. Nu 
eens was de bouw van een fokcen¬ 
trum in de grensgemeente helemaal 
definitief; dan weer zouden de Ame¬ 
rikaanse fokkers van Harlan Spra- 1 
que & Dawley (HSD) in Austerlitz- 
/Zeist volledig hebben afgezien van 
de bouw van een Zuidlimburgse 
fokdependance. 


Vlak voor het einde van dit jaar ver¬ 
zekerde een woordvoerder van de 
Nederlandse Bond tot Bestrijding 
van de Vivisectie (NBBV) echter dat 
er in de Tweede Kamer vertrouwe¬ 
lijke stukken circuleerden, waarin 
sprake was van subsidie voor de 
Onderbankse nieuwbouw van HSD. 
Daaruit kristalliseerde de NBBV 
dat de realisatie van de fokdepen¬ 
dance een feit was. Die veronder¬ 
stelling lijkt nu, met de bereid¬ 
verklaring van Deetman, bevestigd, 

i - 

Door een misverstand ter redac¬ 
tie is dit bericht gisteren niet in 
druk op de voorpagina van het 
Limburgs Dagblad verschenen, 
hoewel het vervolgbericht wel 
op de pagina 13 stond. Vandaar 
dat wij dit bericht alsnog onder 
de aandacht van de lezers wil¬ 
len brengen. 

REDACTIE. Limburgs Dagblad 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 


^tlke zaterdag ^ 

cb vakantierubriek 

van 34 Nederlandse regionale dagbladen 
voor informatie en reservering: 

TINEKE MENGERINK en LUDEWEE GOOTJES 

. Postbus 2 - 1800 AA Alkmaar 

S 072-196314/196292 


ski-dakKofters v a 290,- 

ski impenals alsiuitt v a 34,- 
ook voor aulo s zonder gooi 
langloopsKi va 99 

donzen ski ,acks v a 190.- 

Skihandschoenen va 14 

AJpme A sKiset v a 290- 

Kruisberg 50, Meerssen 

Geopend iedere namiddag, 
dinsdag gesloten 
S 043-643500 


Ver. Staten/Canada 


U.S.A.-REISGENOTEN 

gez Privé en goedkoop 
Tel. 01646-12620. 


Gevr. betrekkingen 


NEW LUUK B V. Schaes- 
berg Gevelreiniging. uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur Tel 045-312154 - 
B12709 


STL'CADUOR kan nog 
werk aannemen. Tel. 04o- 
402428. Na 18.00 uur. 

OPRITTEN. ert'verh. etc. 
vlgs. nwe stabihsatiemeth. i 
Kallen Stabilisaties. Kerk- 
rade. Tel. 045-457415. 


'TRAP BEKLEDEN, rails 
| hangen, gordijnen maken. 
Yoordeelpnjzen en vak- 
i manschap. Gratis prijsop¬ 
gave. Schillings Interieur. 
Sunplein 39. Nieuwenha- 
gen. Tel. 045-312613. 

HANS LIPS voor timmer-, 

; dak- en zinkwerk met ga 
I rantie Vr. vnjbl. advies, of- 
! t'erte Bel 045-453818. _ 

,! SCHILDERS kunnen nog 
. behang- en schilderwerk- 
zaamheden aannemen. Tel. 
I 045-210020. 

. DAKDEKKERSBEDRIJF 
De Nok. voor al uw dak- 
' | werkzaamheden, met de 
I langste schriftelijke garan¬ 
tie. Bel voor vrijblijvende 
- offerte. Tel. 045-2244o9. 


i Dakdekkersbedrijf M. Haas 
I is en blijft het vertrouwde 
I adres voor al uw DAK¬ 
WERKZAAMHEDEN. Tel. 
045-451862. 

TV VIDEO-REPARATIE 
Görgens. Tel. 045-314122 

Let op! Uw dak is ons vak! 

I Dakdekkersbedrijf Peters, 
Groenstr. 21, Ubach over 
Worms. Tel. 045-325793. Te¬ 
vens ZINKWERK en PVC- 
i dakgootbekleding. Gratis 
! offerte. 

Jongeman zoekt BIJVER¬ 
DIENSTE als chauffeur of 
iedere andere bijverdienste. 

! Br.o.nr. KE 051 L.D. Markt 
42. 6461 ED Kerkrade. 

TV-ANTENNES ƒ 395-, 
all-in 5 jr. garantie. Gok alle 
reparaties door geh. Lim¬ 
burg. Géén voorrij kosten! 
Koenen, 045-441693. _ 

j Aangeb. HORECA diplo- 
! ma's voor cafébedrijf. Te 
I bevr. tel. 045-441157. 

Voor al uw nieuwbouw en 
VERBOUWINGEN: bouw¬ 
bedrijf Baburek, tel. 045- 
2169631. _ 

Voor al uw METSEL¬ 
WERK en steenstrips. 
Goedkoop. Tel. 045-316436. 

i Heer 50 + rijbewijs BE 
zoekt BEZIGHEID voor ± 
12 uur per week. Br. o. nr. 
HK 637 Limburgs Dagblad. 
Postbus 3100. 6401 DP 

Heerlen. 

‘Welke SCHILDER wil m 
' zijn vrije tijd mijn woning 
schilderen, tel. 045-721976. 

Dubbele BEGLAZING) 
voor renovatie en nieuw¬ 
bouw. Glashandel Van- 
kann. Heerlen. Frankenin. 
23. Tel. 045-719 329. _ 

Voor ieder KARWEI in- en 
om huis. tuinsnoei enz. Tel. 
045-272093. 


Stalmeier Music 

Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253 

Voordelige aanbiedingen 

en occasions op allerlei gebied. 

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken, 
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz. 
_ Eigen service- en reparatiedienst. _ 

Hobbymachines 

voor hout- en metaalbewerking, grootste sortering in 
Limburg, o.a. Robland, Scheppach. Emco, Elektra, 
Toolmac, Huvema, elektromotoren 2 pk 220 V ƒ 198,-; 
lintzaagmachine ƒ 695,-: 

Naebers 

Ganzeweide 181, Heerlen-Noord (Heerlerheide). 
_ Tel. 045-211941. Geen koopavond . 

Fotocopieerapparaten 

Nieuw en gebruikt, vanaf ƒ 350- 
R. Spoor Kantoormachines, 045-443961. Bocholtz 


Design Kantoormeubelen 

Uit het faillissement van Millman Products kochten wij £ 
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen t 
waaronder de befaamde ƒ 

Laguna Collection ! 

ontworpen door jƒ 

Jan des Bouvrie c 

I rp 

zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus,; ^ 
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels, t( 
stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 34B, Sittard. d 
Tel. 04490-23738 of 04498-54510. ^ 

Ook verkoop aan particulieren. _T 

KEUKENS. Ikeukenappa- T.k. VIDEORECORDER 3 
rutuur. Laag in prijs, met Anstona 2ÜVR23, VCC-sys- 
garantie. R J Ilandelson- teem (koppen defect), met , 
derneming. Stationstraat I afstandsbediening + 6 ban- L 


VIDEORECORDER VHS 
gebr. .1375- ƒ475-, HiFi- 
combinatie tv-verst. P.V.- 
cass.deck f95- ƒ 150. 


294, Nuth. Tel. 045 242602. den. T.e.a.b 


liening 
. 04490- 


40802. 


Let op 


Let op 


Te koop aangeboden 


Als beheerder met Gawal- 
do DIPLOMA'S voor in¬ 
stallatiebedrijven enot 
loodgietersbedrijven. Br. o. 
no. HK 630 Limb. Dagbl.. 
Postbus 3100. 6401 DP 

Heerlen. 


ANTWOORDAPPARAAT 
Compur, nieuw en ge¬ 
bruikt Tel. 09-492409103o. 

j - 

! Nederlandse kampioen 
met Tesoro METAALDE- 
DECTORS. Gesink tel. 053- 
300512. 

Carnavalsgroepen en on¬ 
dernemers opgelet: vele 
guldens voordeel op alle 
CARNAVALSARTIKE- 
LEN. raam- en zaaldecora- 
ties. Bel 045-753412 en 
maak een afspraak. 


W,f 


i De besffc manier 
van afwillen is 
j pok a snelste. 

•| mT M Met het totaal nieuwe 

ff Quick Success Programma 

4 Sk Ji van VVeight VVatchers val je 

l'V JÊm sneller af en kan je toch lekker 

Hf blijven eten. Dat ontdek je 
vrijblijvend tijdens een 
f|^B "open huis"-bijeenkomst 

volgende week, op een van de 
onderstaande adressen. Wie 
zich vóór februari 
krijgt bovendien 10,- korting. 

WEIGHT WATCHERS 

s 06-8360 

Beek, 't Kaar, Stationsweg 126, woensdag 19.30 uur; Blerick, Wijkcentrum De Staay, 
Witherenstraat 68, maandag 19.30 uur; Brunssum, Casino Treebeek, Treebeekplem 133, 
maandag 19.00 uur; Echt, Stichting H. Pius X., Mussenstraat 6, donderdag 19.30 uur; 
Geleen, Plenkhoes, Bachiaan 2, donderdag 19.30 uur; Heerlen, H.K.B.-gebouw, Pater 
Beatusstraat 3, dinsdag 09.30 en 19.30 uur; Hoensbroek, Ons Huis, St Jozefstraat 21, 
woensdag 09.30 uur; Horst, Restaurant de Oude Linde, Venrayseweg 93, dinsdag 19.30 uur; 
Kerkrade, Café Rolduc, Zonstraat 33, woensdag 19.00 uur en donderdag 09.30 uur; 
Maastricht, Heliport, Griend 9-11, dinsdag 10.00,13.30 en 19.30 uur; Het Ruweel, Schildruwe 
55. donderdag 19.30 uur; Panningen, In Kepel, Raadhuisplein 4, maandag 19.30 uur; Roer¬ 
mond, Wijkhuis de Vlonder, Florasmgel 38, woensdag 19.30 uur; Gemeenschapshuis 
Dondene, Donderbergweg 47, donderdag 09.30 uur; Sittard, Hotel Auveleberch, Wiele- 
waatstraat 2, maandag 19.30 uur en dinsdag 13.30 uur; Stein, Trefcentrum Kerensheide, 
Schmeksstraat 11, dinsdag 13.30 uur; Venlo, Hotel Maagdenberg, Leutherweg 1, maandag 
13 30 uur en woensdag 19.30 uur; Weert, Buurthuis Fatima, Nieuwstraat 11, woensdag 19.30 


OJ 


Te koop uit faillissement 

diverse soorten buros, burostoelen, tekentafelstoelen, 
diverse soorten dossierkasten, materiaalkastën en la- 
j denblokken voor hangmappen, houten directiemeubels, 
(diverse soorten tafels en scheidingswanden, werkban¬ 
ken en heteluchtkanonnen. 

Een enorme sortering 
in bedrijfsinventaris 
tegen ongekende lage prijzen. 

Dit moet u zien. 

Rockmart 

Kissel 46A Heerlen, tel. 045-723142 
Geopend ma. Lm do. 10.00 tot 18.00 uur 
vrijdag 10.00 tot 19.00 uur 

j_ zaterdag 10.00 tot 16.00 uur _ 

Te koop goed lopende 

bloemenzaak 

regio Genk, België. Omzet ± ƒ 330.000,- tot ƒ 375.000,- 
per jaar. Overname inventaris handelsvoorraad. Good¬ 
will verplicht n ƒ 50.000,- huurpand. Zonder voldoende 
geldmiddelen onnodig te reageren. Br.ond.nr. HK 633 
Limburgs Dagblad, postbus 3100, 6401 DP Heerlen. 

Frituurwagen 

compleet ingericht. 3 friteuzen, au bain marie, grillplaat, 
koelkast en grill, electrische apparaten, goed onderh. 
Vr.pr. ƒ 8000,-; Tel. 09-492452-61286. _ 

Schrijfmachines 

IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti-ko- 
gelkopmachines met correctie, vanaf ƒ 295,- excl. btw. 
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510. _ 

Kantoormeubelen 

Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en 
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van 
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson¬ 
derneming, Handelsstraat 34B, Sittard. Tel. 04490- 
23738, b.g.g. 04498-54510._ 


IKANTELDEUREN, rol¬ 
deuren, sectiedeuren met 
of zonder afstandbediening 
in 23 maten direkt lever 
baar. Afstandbediening, 
computergestuurd. ge-, 
schikt voor alle soorten ga- 
| ragedeuren eompl. met j 
zender voor in uw auto. Fa. j 
Straten. Eijkskensweg 18. 
Geulle. Tel. 043-641044. 

Echte Franse ambachtel. 

! stijlkeukens 

in massief eiken beuken, 
noten, dennen. Geloogd en 
antiek oud-eiken. 

Vossen stijlkeukens, 

Eikenderweg 77 Heerlen. 

Tel. 045-717555. _ 

De mooiste 

keukens 

van Leicht, Lagor, Mape,) 
1 Moretuzzo, Nobilia. Topde- j 
[ sign uit Duitsland, België! 
| en Italië vindt u bij Vossen 
| keuken design, Glaspaleis I 
Kerkplein Heerlen. 

Nog enkele 

showkeukens 

i 3 m eiken-wit m. tegelbl. + 
app. van ƒ 8345 voor 
ƒ 4790,-. Uw keuken in 
Olm - wit mass. blad Noor -\ 
se stijl v. ƒ 8800,- v. 
ƒ 4400,-. L. Keuken mas¬ 
sief wit gekalkt v. 
ƒ 14.400,- v. ƒ 6900,-. 
Vossen Keukens, Eiken¬ 
derweg 77, Heerlen. 045- 
717555. _ 

Goede KLEUREN-TVS 
met garantie. Philips groot¬ 
beeld va. ƒ 145.-. Zeer grote 
sort. tv's. Occasioneentrum 
Geel. Grasbroekerweg 25, 
Heerlen. Tel. 045-724760 

Te k. VRACHTWAGEN ge- i 
schikt voor 4 paarden. Tel. 

| 04454-5428. 


Een vrijstaande luxe vakantie 
bungalow aan de mooiste 
_ duinen van 
Nederland 


OOiNMH VA* 


excl. grond en aan- ƒ *** 
sluitkosten nutsvoor- i/WV/N/' 

zieningen. ^ v v 

DEZE SPLINTERNIEUWE BUNGALOWS 
WORDEN UITGEVOERD MET O.A.: 


- 3 Slaapkamers - Centrale verwarming 

- Ruime woonkamer - Hardhouten kozijnen 

- Open keuken - Berging enz. 

- Complete badkamer 

Zeer ruime verhuur mogelijkheden aanwezig 


Te k. partij DUB -1 
BELGLAS div. maten j 
180x100. 260x32, 85x72. Tel. j 
045-753377. j 

! Te k. ANTRACIETKO- 
j LEN. Tel. 045 752819. 

.1 SHARP PC - 7000 Portable 
computer 640 KB 2 x 5.25 
LCD scherm ƒ 1800,-; Tel. 
045-422047. 

Te k. BRUIDSJURK uit 
collectie ' 88 , mt. 38-40, pr. 

/ 650,-: Bellen na 18 u. 045 -1 
740064. 

! VLOERBEDEKKING. ; 
. gordijnen en karpetten,; 
| grote voorraad en voordele 
j ge prijzen. Vele coupons 
met hoge korting. Womng- 
j inr. Grooten, Kloosterstr. 
22, Simpelveld. Tel. 045- 
441346. _ 

STOOKHOUT droog popu¬ 
lieren 4 m J ƒ 240,-: 4 m 1 ge- 
i mengd ƒ 280,-. Tel. 045- 
j 318518. _ 

! Speciale AANBIEDING: 
vloeiplanken 20 mm dik 
f 1,15 p.m. excl. Alle maten 
lichtkoepels. Houthandel | 
Rinkens, Eygelshovener-; 
weg 60, Ubach over Worms. 
Tel. 045-319846. 

Pracht eiken KEUKEN- 
! BUFFETKAST, als nieuw, 
vr.pr. ƒ 775.-; zwaar grenen 
keukenbuffetkast. iets 
moois, vr.pr. ƒ 875 - (nw.pr. 
ƒ 2400,-). zw'aar eiken 2-zits 
bank met leren kussens, 
vr.pr. ƒ 525,-. Tel. 045- 


ANTIEK te koop: prachtige 
L-15 kast. commode, zware 
bronzen hanglamp. Mech. 
salontafel, Moreau klok- [ 
kenstel, enz: Tel. 04490- 
34127. 

I Te k. eiken BANKSTEL en 
eiken eethoek, l 1500.-. Tel. 

I 045 310546. __ 

Topkwaliteit VLOERTE 
GELS. Stonerbell, le keus, 
ƒ32,50 p.m-, mcl. BTW. lijm 
en voegsel; diverse kleuren. I 
De Hut 7. Gulpen, tel. 
04450-1970. 

Te k. VW KEVER 1975 aut. 
APK kompressor 220 V, da¬ 
mesfiets m. trommelremm- 
men, tel. 04490-27465. 

Te k. Dewalt SCIIAAFM. 
dubbel slijpmach. kom¬ 
pressor gecombineerde 
snelstarters acculaders al¬ 
les 220 V. ijzer draaibank 
: 380 V na 12 uur 045-717914. 

! Te k. BABYKAMER bedje 
| en 2 kastjes, tel. 045-752663. 

■ Te k. z. mooie massief eiken 
' ant. Eng. VITRINEKAST 
h. 1.70, br. 1.55. diep 50, 

1 vr.pr. f 2000.- tel. 045-251053 
| dag. tussen 10 en 18 uur. 

Te k. ZONNEBANK en 
-hemel (Zanders Internatio¬ 
nal) 3 jr. oud. vr.pr. ƒ 1400,- 
Sponserf 7. Heerlen. 045- 
223570. 

Te k. prima WASMACH1- 
NECOMBINATIE Zanker 
! of AEG met garantie, tel. 
045-314914 __ 

Weg. omst. te koop barok 
EETHOEK. Italiaanse stijl. 
Prijs n.o.t.k. Kampstraat 42, 
Heerlerheide. 

VLOERKLEDEN, wol of 
katoen, div. maten kleuren. 
Leon Jansen. Kerkstr. 30, 
Brunssum. tel. 254818. 

Parketteur 

zoekt werk. Ik leg alle soor¬ 
ten parketvloer en tegen 
i concurrerende prijzen. 
Ook opknappen van be¬ 
staande vloeren. Houkes 
! Parket, Voerendaal, tel. 
[045-750305; Sittard, tel. 

; 04490-25157. __ 

INTERART: antiek Sim¬ 
pelveld. Een van de mooi¬ 
ste collecties v.h. zuiden in 
strakke eiken en grenen 
meubelen o.a. 1- + 2-drs. vi¬ 
trines, ecthoeken, salonta¬ 
fels, secretaires, cylinder- 
bureaus enz. alle meubelen 
puntgaaf weg. eig. restaura- 
[tie en logerij. Irmstr. 64 
Simpelveld. Tel. 045- 
! 443161. _ 

Te k. barok BANKSTEL m. 

I tafeal. Pr. f 1000,- Tel. 045- 
! 325910. _ _ 

Voor al uw bouw- en TUIN¬ 
HOUT enz. Houthandel 
Landgraaf. Buizerdweg 8, 
ind.terrein Abdissenbosch. 
[ Tel. 045-318518. _ 

T.k. ZAAGMACHINE 8 
mnd. oud, merk Elcctro 
Beckem tvpe PK 250, 220 

! t r nr r~» is* r-»,. r 1 Ann 


f 175-, boxen 120 W 
I 140.-. tun.verst. 2x30 W 
ƒ 95. ƒ 125- 2x40 W 

/ 125,-, cass. decks va. 
f99-, verst. 2x100 W 
ƒ 198 - 2x40 W ƒ125.-. F. 
Mever. Verzetstr. 15. Hrln. 
045-417651. 

Te k. Tiroler CARNA¬ 
VALSKOSTUUMS met 
toebeh.. 10 heren. 8 dames, 
div. maten. Inl. 045-312335. 
Na 18.00 u. 045-753118. 

Te k. mahonie BED 90-190 
m. met matras. Tel. 045- 
311397. Na iÓ uur. 

T.k. HONDENAANHAN- 
GER f250,-. Tel. 045- 
719254. 

T.k. GASFORNUIS, was¬ 
machine, tafel, salontafel . 1 
2 -pers. bed. schommelstoel,! 
ktv tafel, tapijt, 3 zitelemen -1 
ten. Tel. 04498-54934. I 

Te k. ALLESBRANDER 
'75. gevelkachel 75, schilde¬ 
rij 35. 04742-1501. 

Te k. SCHOENMAKERS- 
MACH. poets-schuurmach. 
merk Raffenbul 220. Vr.pr. 
ƒ 1000.-; Tel. 04498 52956. 

GASHAARDEN: oliehaar- 
den, kolenhaarden, grote 
voorraad, flinke korting. 
Jac Köhlen Rijksweg N. 
104 bij ziekenhuis Sittard, 
04490-13228-14862. 
BUDERUS Intergas, Rad- 
son, Nefit cv-keteis, scher¬ 
pe prijzen, goede service. 
Jac Köhlen. Rijksweg N. 
104 bij ziekenhuis Sittard. 
04490-13228-14862. 
SIEMENS, Bosch, Zanker, 
AEG, Miele, wasmachines, 
drogers, koelkasten, vrie¬ 
zers, vaatwassers. De 
laagste prijs. Jac Köhlen, 
Rijksweg N 104 bij zieken¬ 
huis Sittard, 04490-13228- 
14862. _ 

PIANO te k. Fuchs en Mohr 
i.z.g.st. Te bevr. tel. 045- 


Kachels 

Grandioze verbouwingsop- 
ruiming 10-70% korting, 
nieuw en gebruikt. 

De Kachelsmid, Walem 21, 
Klimmen, tel. 04459-1638. 

Te k. v. part. 9-ann. klassie¬ 
ke bronzen KROONLUCH 
TER m. 2 bijbeh. wandap- 
plieken. Prachtige bronzen 
kandelaar h.i. 37 cm. Jugen- 
stillamp m. prachtige bron¬ 
zen voet en glazen kap, v. 
Muller-Luneville France 
noteh. salontafel m. inleg¬ 
werk, mt. 110 x 58 cm h 60 
cm. Alleen na tel. afspr. 
04454-1446. _ 

Te k. BANKSTEL 4-1- 
1 zits. tevens gr. kamerkast 
(eiken). 045-254953. 


Tek. SOUNDMIXER. Ö? 
zenradei'weg 93. Tel. 
710943. _^ 

Te k. Hitachi VIDEO : 
ICORDER VHS. Tel. < 

[ 414827. ___^ 

iTe k. ALLESBRANDEI 
jr. oud. Torenstr. 60 Brt 
sum. _, 

Ter overname aangebek 
goedlopi-nd Turkse } 
VENSMIDDELENWIN: 
KEL in Zuid-Limburg, 
benodigde kapitaal v 
overname, inventaris 
goederen is ƒ 50.000- 
kan gedeeltelijk gefrt 
eierd worden. Huur Pj 
incl. mooie woning ƒ 11 

E er maand. Br.o.nr. HK' ) 
imburgs Dagblad. 
bus 3100. 6401 DP Heem 


Wegens omstandigh. echt 
BANkf- 


RtCHARD BROERS 


Warson meubelen rundleder BANKSTEL, 
3-1-1. iets moois, vr.pr. 
ƒ 2750,- (6 mnd. oud, nw.pr. 
ƒ 4600,-); pracht zwaar 
eiken salontafel, vr.pr. 
ƒ 475,-. Tel. 045-323830. 

KACHEL voor kolen/hout, 
90 cm hoog, tegen elk aann. 
bod. Tel. 045-315169. 

3-2-1-zits ribeord donker¬ 
bruin BANKSTEL, in rede¬ 
lijke staat, ƒ 225,-. Wilhel- 
minastraat 56, Nieuwenha- 
gen. _ 

’ Te k. mooi volglas AQUA¬ 
RIUM. Afm.: 1,25 m lang, 
j hoogte 40 cm, diep 35 cm. 
I Met lichtkap, onderstel, 
Eheim-iilterpomp, thermo¬ 
staat. Prijs ƒ 275,-. Tel. 045- 
310012 (wo. Lm vrij. na 18 
1 u., za. gehele dag). 

: KLEURENTELEVISIES 
i Philips. Blaupunkt, ITT, 
vanaf ƒ 95.-. Radio/tv Frank 
B.V., Bokstr. 33. Heerler- 
. heide. Tel. 045-213432. 

Gebruikte KLEURENTE¬ 
LEVISIES te koop vanat 
ƒ 100 ,-; nieuwe kleurentele¬ 
visies vanaf ƒ 398,-. R.T.V. 
I Van Voorst, Ganzeweide 
48, Heerlerheide. Tel. 045- 
213879. _ 

UITKNIPPEN!’! Te k. su¬ 
per antracietkolen, no. 3 en 
4. Tel. 045-319784. 

1 Te k. partij HETELUCHT¬ 
KANONNEN i.pr.st. Mas- 
ters vanaf ƒ525,- p.st.; Mas- 
ters 225 B. 60.000 kilo kal. 
f 1195, p.st.; Custers K 245, 
5000 kilo kal, ƒ 995,- p.st. 
Rockmart, Kissel 46A 
Heerlen. Tel. 045-723142. 


Te k. COMMODORE 64, 
diskdrive, disks + softw., 

[ dataset + tapes, eartr., joyst.j 
ƒ 720,-. MPS 803 printer 
[ ƒ300,-; monitor f200.-. Al- 
! les z.g.a.nw. Tel. Ö45-223128. 

! FRITUURINVENTARIS. 
Anjelierstr. 131. Tel. 214246. 
Na 18.00 uur. _ 

Te koop prachtige WINKE- 
LINVENTARIS in prima 
staat. Tel. 045 711627 (bez. 
alleen op afspraak). 

KLEUREN-TV. 12 tiptoet- 
sen, zeer goed. 045-270083. 

VIDEO VHS, stereo + afsL 
te koop. 045-727669. 

Koopje 3-1-1 BANKSTEL 
met salontafel, i.z.g.st. 
ƒ300.-. 045-452189. _ 

T.k. eiken KAST ±2.45 mtr. 
Pr. n.o.t.k. Tel. 045-454995. | 


[ V. verm. 2,5 PK. Pr. ƒ 1990,- 
nu voor f 1400,-. Tel. 045- 
| 212887. 

; Te k. BRUIDSJURK Sisi- 
model ’88 - 1 - toebehoren, 
mt. 38. Tel. 045-226681. 

Te k. leren CHESTER¬ 
FIELD bankstel, barokstijl 
eethoek, enkele Perzische 
tapijten, alles als nieuw. 
Tel. 045-223094 of 323751. 

Te k. diverse FITNESSAP 
PARATUUR. Tel. 045- 
325859. _ 

Te k. KINDERWAGEN, 
beige, met losse bak (te ge¬ 
bruiken als reiswieg), wan¬ 
delwagen, donkerblauw en 
buggy. Tel. 045-257213. 

Te k. 2 CARNAVALKOS- 
TUUMS „Wuppiepoppen” 
optocht Kerkrade. 60-er ja- 
ren radio’s. Tel. 045-459434. 

Te k. 18 stuks kleine ther¬ 
mopane RUITEN 325x265 
mm x 20 mm bronski, gas- 
vulling. Tel. 04459-2028. 

Rode MULDEPANNEN, 
veldbrandstenen, vloerpl., 
balken, kepers, gezaagd po- 

E ulierenhout 10 nrf ƒ425,-, 
randhout van afbraak 10 
trf f 150,-. Tel. 045-715477 of 
740112. __ 

Te k. prachtige manou 
KINDERKAMER met 
eommodekast, kleerkast en 
ledikantje ƒ 1500,-; Tel. 045- 
257213. __ 

T.k. VENTIELTROMBO- 
NE prijs f300,- i.g.st. Tel. 
04405-1413. __ 

Te k. eleetro HEFTRUCK 
(Still) ƒ 6000,-. hefverm. 
1500 kg, compl. met accu + 
acculader, tel. 04492-3552. 

Leren BANKSTEL. W 
dern, 2-3-zits, cremekleur, 
i.nw.st., vr.pr. ƒ 1650,-. Tel. 

| 045-717081. __ 

[ Te k. DRAAISTOEL 
„Oistervyijk" en grote meis- 
i jesfiets. Tel. 045-242386. 

I T.k. een AANHANGWA- 
! GEN 200 lang, 110 breed 
ƒ 875,-. 1 jongensfiets ± 8 jr. 
ƒ 60,-. J. v. Maerlantstr. 59, 
Heerlen. __ 

Tl Alno-INBOUWKËÏL 
KEN, wit. 2.70, ijskast, 
diepvries, gasfornuis, bak¬ 
oven, afzuigkap, 3 jr. oud, 
i pr. f 4.500,-. Tel. 045- 
I 461134. 


T.k. INZETKACHEL met 
ventilator br. 70, h. 50. d- 35 
cm, pr. f 350,-. Tel. 045- 

462248. _ _ 

T.k. Ned. POSTZEGELS 
1960 Lm nu, PTT. map- nr. 1 
Lm nu, 50G cat. Tel. 045- 
352344. __ 

Wiener HARMONIKA^nP 
er b.ES.AS.Des, Karnter- 

land tel. 045-454087. _ 

Nieuw BANKSTEL LÜcïm 
wijkstijl + 2 losse fauteuils. 
Julianastraat 6, Nieuwen- 
hagen. _ 

JUKE-BOX Roek-eola in 
zeer goede staat. Tel- 045- 
311201. 


Te k. nieuwe HETE- 
LUCHTKACHEL 20.000 
kilo'kal. op gas. 045-315979. 

Stoffenzaak TUMMERS 
excl. bruids-, dames com- 
muniestoflen, Kerkstr. 302 
Brunssum. 

Te k. 2 KANTELPOOR 
TEN 3 x 3 m compl met 
electromotor, div. zaagta- 
fels va. ƒ300,-. AAA-winkel, 
Brunssum. _ 

WEDSTRIJDSKELTER 
100 cc compl. met werkbok 
en onderdelen. Vr.pr. 
ƒ 1750,-. AAA-winkel 

Brunssum. 

AARDAPPELEN kïëü 
bintjes v a. 30 ct. p. kg. Fri- 
tesaardappelen 100 kg ƒ35,- 
; uiten 5 Kg ƒ 2,50, wortels 5 
kg ƒ 2,50. Veendrick, in- 
gang kaste el Amstenrade. 

Grote partij WASMACIII- 
NE-ONDERDELEN o.a. 
motoren, klokken enz. 
AAA-winkel, Rumpenerstr. 
Brunssum. 

Te k. eiken TV-KAST. Tel. 
045-210290. 

Te k. AANHANGER + 
autostoeltje. Wilhelmina- 
straat 153 Hoensbroek. 

Eiken BANKSTEL 375,-; 
slaapkamer ƒ550.-; leef- 
hoek manou .I 375,-; eiken 
wandmeubel f375.-; barok ! 
bankstel; barok eethoek 6 
stoel. Kouvenderstr. 208 
Hoensbroek. 

Te k. PRINCESS kinder- 
wagen d.blauw, z.g.a.n. 
ƒ 350,- en wandelwagen 
i.z.g.st. f 200,-. Tel. Ö45- 
229770. _ 

Te koop blank eiken 
WANDMEUBEL. Tel. 
04492-1143. _ 

COMMODE uit oma's tijd 
met en zonder spiegel, mar¬ 
meren blad. 045-221268. 

Te k. MERCEDES-BUS 
306 D Opel Blitz, 4-cil. 
Deutz crompessor, 2 gcvel- 
kachels, 1 gashaard, 1 alles- 
brander, caravan 4-6 pers., 
hogedrukremiger, koud en 
warm water, tel. 04406- 
12233. 

Te k. JUKEBOX Rowe 
Arm ƒ550,-, 04459-2120. 

Topclass rundl. 3-2-1 
BANKSTEL ƒ995.-; zeer 
zwaar eiken met rundl. 
bankstel ƒ995,-; div. bijz. 
mooie eiken wandmeubels 
va. ƒ395,-; noteh. eethoek, 
stijl Wiener biedermeier 
ƒ 395,-; eiken ecthoeken va. 
ƒ 195,-; moderne ecthoeken 
idem. Verder schitt. barok 
bankstel en eethoek. Enor¬ 
me keuze, alles spotgoedk. 
Inruilen mogelijk. O.K. Hal, 
Agnes Printnagenstr, 22-24, 
Geleen-Centrum (vlakbij 
Alb. Heijn). _ 

te k. KTV merk Philips 12 
tiptoetsen, lOOCc, ƒ250,-; 
04406-15719. 

Wiener HARMONIKA 
4 -rijer B.es, As., Des., Karn- 
terland. Tel. 045-454087. 

Te k. KOELKAST 75,-; gas- 
forn. 75.-; wasaut. 225,-; 
diepvr.kast 350 ltr. 325,--in- 
bouw-koelkast 150,-. tel. 
045-725595. _ 

Het allernieuwste van: 

Denon 

JVC 

Yamaha 

Revox 

Wij leveren alle 
Top-Hifi-apparatuur 
tegen de laagste prijs 
Electronic service 

Jo 

Kreutz 

Kerkplein 39 
Landgraaf (Schaesberg) 
Tel. 045-313815 
Donderdag koopavond 
tot 21.00 uur 
’s Maandags gesloten 


! Dame 32jr., geseh., 2 kind. 
zoekt HEER voor ser. rela¬ 
tie Br.o.nr. KE 052 L.D. 
Markt 42, 6461 ED Kerkra 
de. _ 

Alleenstaanden zaterdags 
en zondags gezellige dans¬ 
en CONTACTAVOND in 
de kelderbar La Chalet in 
treebeek. D.J. Wim. Chalet 
Treebeek, Komeetstr. 25a. 
045-211375. _ 

Man 35 jr. 1.70, auto, huis, 
vaste baan, zkt. VROUW 
voor vaste relatie. Tel. 045- 
726028 na 19 uur. 

„PARTNERS-TRUST”. 
huwelijks-relatiebureau. 
Info: 045-461 235. _ 

Poolse MEISJES leren 
kennen? Adverteert u zeil 
in Poolse krant. Int. tel. 045- 
461282. _ 

Symp. j.man 38 jr., 1.78 m 
zkt. goeduitziende VROUW 
(65-70 kg) Graag br. m. foto 
en tet.nr. worden o.c.r. be- 
antw. Br. o. no. MA 530. LD. 
Stationsstr. 27, 6221 BN 
Maastricht. _ 

Nette goeduitziepde 

j.vrouw 30 jr. zoekt Ren- 
nism. met zorgzame, serieu¬ 
ze ZAKENMAN of leiding¬ 
gevende functie. Br. liefst 
m. foto. Br. o. no. HK 629 
Limb. Dagbl., Postbus 
3100, 6401 DP Heerlen. _ 

Een advertentie is ano¬ 
niem, een brief meer per¬ 
soonlijk. Ben je een sponta¬ 
ne MAN van 35-40 jaar, hou 


Partner Consü 

Adviesbureau v. 

partnerkeuze 
Zuid-Nederland. , 
H.B O. Academisch 
vergelijkbaar niveau,; 
Postbus 443 Heerleü M. Schiks | 

Tel. 045-740088 
Goede voornemens- 
Informeer: meer rnenSj' 
dan u denkt zijn in '88 $ 
onze eigentijdse, 
gespecialiseerde eiv 
stijlvolle aanpak aan W 
gelijkgestemde partTO 
gekomen. Brochui' e '| 
beschikbaar. 

Zoekt u ’n reisgenoot, fa 
ner of (pon)vriend(in)? 
tis folder: INTERCOM”' 
Postbus 15, EindhO'* 


je van kinderen en heb ie K°ntaktblad kost J 7,^ >« 
een vaste baan? Dan wacht HOMO, liesbies, bi-sek$‘ 
een lieve en in huis creatie- zoek naar een relatie. 
ve vrouw van 36 jaar samen Correct helpt diskreet. 
met haar zoontje op jouw' tis inschrijven. 045-451^ 
brief. Br. o. no. HK 628 w .— 7 ^ 7 ^-mrTiïtf' 


Dagbl. Postbus Voel jij je ook zo allee^ 
1 rftj u M ,vi«,n danks zoveel mensen op 


! Limb. Dagbl., Pos 
3100, 6401 DP Heerlen. 


3100, 6401 uf Heerlen._ heen. ErVben jë nefzó ^ 

Zaterdag 7 januari de gezel- 27 jr„ ongehuwde man ^ 
hge dansavond voor AL- fiat en auto. met uit op \ 
LEENSTAANDEN in café avontuur, maar hou je , 
The Corner, Sittarderweg van uit eten, wandelen] 
114 Heerlen. Aanvang 20.30 de natuur, Ben jij J 
uur. Bewijs verplicht. Het J.VROUW die ik kan £ 

bestuur. _ _ trouw'en, van kan 

Dames v. 20-30 jr., zoekt u ? n samen een leuke Jj 
een serieuze relatie! Tot 1 komst mee op kan boU^ 
febr. betaalt u alleen de in- Schrijf me dan list. rn a 
schrijfkosten. De kans van ^t.° a ^ s f kan. Br. o.nn ^ 
slagen is zeer hoog. Huw- aan Limb Dag <j 


reL-bern.buro ‘TÉVENS: Kouvenderstr. 215. 6431 


GELUK. 045-211948. 


Hoensbroek. 


Jongeman, 26 jr„ sportief. Nette zakenman 40 J 
veelzijdige interesse, ro- charrn., eerl. open karaSj 
niantiseh aangel., muzikaal, zkt. ’n leuke sport. M*l 
goede baan, zoekt jonge tut 35 jr. om samen doofl 
VROUW (tot 30 jaar), om sa leven te gaan. Ben je aó! 
men van het leven te genie- vrolijk en trouw. Schril 1 , 
ten. Schrijf! Br.ond.nr. HK dan. Liefst met oen fot° i(( 
635 Limburgs Dagblad, 't kan. Br.o.nr. HK 639 Wv 
postbus 3100, 6401 DP burgs Dagblad. PoS l,> 

Heerlen. __ 310Ó, 6401 DP Heerlen ^ 

Iedere vrijdag, zaterdag, zondag en maandag da 1 ^ 
voor alleenstaanden en paren, 's Maandags 10 ^ 
sumptiebonnen voor ƒ14,-. Waar? Bar-dancing 
Fontein, Schandelerboord 7, Heerlen. 


Landbouw 


Wees de winter een slag voor en koop of huur & 

Master heteluchtkanon 

daarvoor. Ook 

infraroodstralers, bouwdrogers 

en gebruikte kanonnen in voorraad. 

G. Cornelissen, Mill. 

08859-51072 J 


Erkende relatiebemiddelingsbureaus 


Woont u in Limburg? , 

en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands g r ° 0 j 
relatieburo geeft u natuurlijk ook een grote kans var 1 ") 
gen. Wilt u meer weten over de unieke werkwijz 0 7 
kunt geheel vrijblijvend bellen met onze medewet 
in uw omgeving, (ook 's avonds weekend). 

Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort, 045-740730 
Heerlen e.o., mevr. Willemse, 045-215481 
Maastricht, mevr. Savelberg,. 043-612291 
Roermond, mevr. Cremer, 04750-10554 
Roermond e.o., mevr. v. Asten, 04759-2184 
Weert, mevr. Janssen, 04950-36337 

De Relatielijn ^ 

Een nieuwe service van Nederl. grootste relatie^; 
Vrouwen bellen mannen: 06-320.322.54 
Mannen bellen vrouwen: 06-320.322.55 ^ 

Als u vandaag belt, hoort u misschien wel de sten 1 
uw partner van morgen (50 ct. p/m.) 

Stichting Centrum Europa a 

Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, vajij^u 

Stichting Mens en Relatie 

Postbus 5050, 6401 GB Heerlen 
Tanja, 45 jr., aantrekkelijke en spontane vrouw, 1-L» 
slank, heldere blauwe ogen, creatief en onderne^ 
eigen zaak, interesse voor kunst en cultuur, 9 eS y 
kindr., zkt. man met persoonlijkheid, cosmopoliti sC 
gesteld, voor vaste relatie. 045-726539- 
Sander, 27 jr., aardige j.man, knap uiterlijk, d.blond i 
snor, grijsgroene ogen, 1.70 m, stevig postuur, kë'y 
aardige meisjes, maar is die ene sportieve, sp°|Lf 
vrouw met wie hij z'n leven wil delen nog niet teg6 n *J 
men. Zijn hobby's zijn o.a. badminton, tennis, stijld%$ 
en film kijken. Evtl. 1 kindje geen bezwaar. 045-72^ 
Richard, 40 jr., aantr. man, goed gekleed (vlot 
tuiniert graag, houdt v. muziek en films, af en t o*j 
gaan, zou graag vrouw ontmoeten met lief zacht ** 
ter. Hij wil geen kinderen. 045-726539- ^ 

Trudie, 62 jr., gezellige vrouw, gesch., r.k., rooK j 
houdt v. winkelen, handwerken, wandelen met 
(bos), een etentje en televisie, zkt. man. 045-72^ 
Deze en vele andere ingeschrevenen uit Zuid- en 
Nederland zoeken een partner voor een duufZd 
relatie. Reacties en info: 

045-726539 

(mevr. Luchtman) of 

043-644362 

(mevr. de Jong) 

043-620886 

(mevr. Wagelaar) * 

Stichting Mens en Relatie is erkend RvT, een e*‘ r 
kerheid voor een zorgvuldige werkwijze- ^ 
Persoonlijke bemiddeling. Hoog slagingspercggL^ limburgs dagblad 
Zaterdag 7 januari 1989 # Pagina 15 


provincie 


Familie Erbay kan niet meer wennen aan de Zwarte Zeekust 

Kleumend langs de lijn in 
België en Turkije 


Van onze verslaggever 
Kibar Erbay woont weer in 
Belgisch Limburg. Met zijn 
vrouw Melek en zijn zeven 
kinderen is hij teruggekeerd 
kaar zijn 2,5 kamer woning in 
Leringen. In juni vertrok de 
iamilie Erbay na twaalf jaar in 
oelgië gewoond en gewerkt te 
nebben 'definitief naar Tur¬ 
kije. In een bestelbusje volge¬ 
stouwd met allerlei in België 
verw 0rven huisraad reisden 
*Vibar Erbay en zijn gezin te- 
naar Arakli aan de Zwarte 
f ee in Noord-Oost Turkije, 
imburgs Dagblad-mede- 
erkster Marleen Daniels 
Raakte de helse reis mee en 
eed daar in woord en beeld in 
eze krant verslag van. Na een 
ag ot tien namen zij - intus- 
en vrienden geworden - af- 
cheid. Voorgoed leek het. 
aar in september waren Ki- 
. ar Erbay en zijn gezin al weer 
r ug. De Erbays konden niet 
1 e ^ r w ennen in hun vader- 

dere En dan met name de kin ' 

J'° e ‘k°mst van de kinderen was 
Hat een van de redenen geweest 
at vader Kibar besloot naar Tur- 

zn te keren - Hij was bang dat 

tw i Turken m België altijd als 
eederangs burgers gezien zouden 

hooï en Worden - Zeker nu hij zelf ar- 
hsongeschikt was verklaard, 
eei bindingen met België had het 

tenw toch al niet In Turkije wacht 
I " hovendien een eigen flat 
A , a jToel en det mo °ie huis 
w ^ kh - De definitieve terugreis 
ercl daarom aanvaard. Maar wat is 
definitief in dit leven? 


in 

in 


Mijnwerker 


Kibar Erbay nu 34 jaar oud kwam in 
december 1975 op 21-jarige leeftijd 
naar Belgie. In de eerste plaats om 
e trouwen met Melek (nu 32), die 
et haar ouders al een jaar in Berin- 

Wed^ 00 ? de - Dat was 20 nl door de 
eelH ^‘ Jdse ouders in Turkije gere- 
u , en beslissing waarover Kibar 

Ii?oir^ elek iets te ze gë en hadden, 
u, J aar tijd kreeg het paar zeven 

inü deren - De oudste is nu 12 jaar, de 
JOn gste net één jaar. Het gezin Erbay is weer terug in België. Voorgoed.... 


Begin ’76 vond de Turk werk in de 
mijn van Beringen. De eerste vier 
jaar werkte hij als sjouwer aan het 
kolenfront. Daarna werd hij hou¬ 
wer. Het lichaam van Kibar kon het 
zware en ongezonde werk diep on¬ 
der de grond niet aan: „Mijn rug is 
kapot en ik heb ook veel last van 
mijn maag. Ieder jaar opnieuw 
maagzweren. Veel ziek geweest", 
zegt hij met handen en voeten en de 
paar woorden Vlaams die hij in de 
afgelopen jaren meester is gewor¬ 
den. 

Vier jaar geleden wilde hij zich toch 
definitief vestigen in België. Hij 
probeerde zijn schamele huurwo¬ 
ning te kopen. Dat ging uiteindelijk 
niet door. 

Tot begin dit jaar heeft hij in de mijn 
van Beringen gewerkt. Toen werd 
hij arbeidsongeschikt verklaard en 


kreeg hij recht op 1800 gulden inva¬ 
liditeitspensioen per maand. In die 
som is ook de zogeheten EGKS-pre- 
mie begrepen. Een afkoopsom voor 
mijnwerkers die de noodlijdende 
industrie vrijwillig de rug toe keren. 
Bij de sluiting van de mijn mocht hij 
het huisje wel kopen. 

Maar in de afgelopen jaren had Ki¬ 
bar llink gespaard. Geld verdienen 
voor later is tenslotte het hoofddoel 
van de meeste buitenlandse werk¬ 
nemers, die in West-Europa hun ge¬ 
luk komen beproeven. De vier ka- 
merflat in Instanboel en de vier hec¬ 
tare grond plus huis en hazelnoten¬ 
plantage aan de Zwarte Zeekust zijn 
daar het bewijs van. Kibar en zijn 
gezin kunnen in dat opzicht dus ge¬ 
slaagd worden genoemd. De toe¬ 
komst lag daarom in Turkije zo 
werd besloten. 


Geslaagd man 

Na zijn terugkeer in Arakli, bleek hij 
inderdaad in de ogen van zijn fami¬ 
lie, vrienden en kennissen een ge¬ 
slaagd man te zijn geworden. Voor 
Turkse begrippen was hij met zijn 
pensioen en spaargeld een vermo¬ 
gend man. De 2400 gulden kinder¬ 
bijslag die hij in Belgë kreeg, maar 
waarop hij volgens de wetten van 
onze zuiderburen in Turkije geen 
recht had kon hij best missen. 

De eerste weken in Turkije verlie¬ 
pen dan ook gladjes. „De familie 
was erg blij ons weer te zien. Ieder¬ 
een hielp mee ons huis op te knap¬ 
pen en in te richten. Het huis werd 
geschilderd en opnieuw behangen." 
Kortom het goede leven leek dan 
ook voor de familie Erbay aange¬ 
broken zijn. 


Na een maand begonnen de kinde¬ 
ren echter te klagen. De vakantie 
had nu wel lang genoeg geduurd, 
morden vooral de oudsten. Ze had¬ 
den geen vriendjes in Arakli en mis¬ 
ten hun kameraadjes uit Beringen. 
Bovendien zou de school weer be¬ 
ginnen. Dat bracht Kibar aan het 
twijfelen. „Hadden zijn kinderen 
wel een betere toekomst in Turkije 
als in België? Naar welke school 
moet ik ze sturen?. Zijn de Belgi¬ 
sche scholen niet beter? Waar kun¬ 
nen ze later een baan vinden met de 
enorme werkloosheid hier?” Alle¬ 
maal vragen die door het hoofd van 
Kibar spookten als hij ’s avonds 
over de Zwarte Zee uitkeek. 

Knoop door^ehakt 

Hij wilde zelf in Arakli blijven, maar 
de toekomst van de kinderen ligt 
ondanks alles in België, zo hakte hij 
begin september de knoop door. In 
hoeverre zijn vrouw Melek bij die 
beslissing is betrokken wordt niet 
duidelijk. In ieder geval draagt Ki¬ 
bar naar buiten de verantwoorde¬ 
lijkheid voor die beslissing. 

Op 10 september stond de familie 
Erbay weer in Beringen. Bijna zon¬ 
der spullen, want het meeste was in 
Arakli achtergebleven. Wel konden 
ze hun huis aan de Gouden Jubi 
leumstraat weer betrekken. Kibar 
had in zijn onwetendheid, zo zegt 
hij. Vergeten’ huur, electriciteit en 
gas op te zeggen. De woning stond 
dus op hen te wachten. 

Nu is woning eigenlijk een te groot 
woord. De naam van de straat mag 
dan veelbelovend klinken, de wo¬ 
ning zelf is weinig meer dan een kip¬ 
penhok. Een benedenverdieping 
bestaande uit een woonkamer van 
vier bij vier, één kleinere slaapka¬ 
mer, voor negen personen dus en 
een keukentje. In Nederland zou 
een dergelijke woning ongetwijfeld 
onbewoonbaar verklaard zijn. 

De ontbrekende huisraad was weer 
snel aangevuld. Vrienden hebben 
de familie aan het hoogstnodige ge¬ 
holpen. 

Gigen huis 

Kibar heeft besloten een huis te ko¬ 
pen. Voor 90.000 gulden. Misschien 
wel om zichzelf te bewijzen dat hij 
nu echt voor België heeft gekozen. 
„Een groot huis, helemaal in orde”, 
zo zegt hij. Maar haast onvermijde¬ 
lijk, zo lijkt het, zijn er op het laatste 
moment toch weer problemen gere¬ 
zen en is de koop nog even uitge¬ 
steld. De feestdagen brachten de Er- 
bay’s dus door aan de Gouden Jubi- 
leumstraat. 

En gedeeltelijk in de moskee. Want 
het leven van Kibar, maar ook dat 
van zijn vrouw en kinderen is on¬ 
danks dat zij voor België hebben ge¬ 
kozen helemaal op Turkije gericht. • Gouden Jubileumstraat. het klinkt veelbelovend. Maar het 
huisje van de Turkse familie zou eigenlijk al lang onbewoon¬ 
baar moeten zijn verklaard. Foto's: marleen DANIELS 


Als hij niet thuis is, is hij in de mos¬ 
kee of in een ontmoetmgruimte, 
waar hij alleen met andere Turken 
in contact komt. Nu hij weg is bij de 
mijn, hoeft hij helemaal geen woord 
Nederlands meer te spreken. Zijn 
toch al amper bestaande kennis van 
die taal verdwijnt in een rap tempo. 
Hij woont in de Beringse 'Turkse 
buurt’, doet zijn inkopen in Turkse 
winkels. Zijn kinderen zitten op een 
lagere school, waar verleden jaar de 


laatste met-Turkse-leerling is ver¬ 
dwenen. 

De enige band die hij met zijn gast¬ 
land heeft is eigenlijk de voetbal¬ 
club FC Beringen. Zijn oudste zoon 
Tamer speelt daar bij de kadetten. 
Kibar is bij iedere wedstrijd langs 
de lijn te vinden. Een verkleumde 
Turk. die niet hier, maar ook met 
meer in Turkije zijn draai kan vin¬ 
den. 


(ADVERTENTIE) 


SPECIALISTEN IN OPTIEK 


Eeiee 
Jongen i 

• gedipt. opticien 

• gedipt, optometrist o.v. 

• gedipt, contactlensspec. ANVC 

Heerlen 
Akerstraat 18a 
Telefoon 045-714856 20 - 50 % 

korting op de laatste 
stuks van o.a. 


Rodenstock 
Menrad 
Zeiss 
Chri Dior 
Nina Ricci 
Metzler 
etc. In een vergadering van de provinciale commissie 
Ruimtelijke Ordening klonken onlangs bezorgde 
geluiden over het schoolverzuim van woonwa¬ 
genkinderen. De decentralisatie lijkt voor hen 
fnuikend uit te pakken. Vroeger konden ze van 
’de wieg tot het graf worden onderricht aan de 
Woonwagenkampscholen. Die scholen zijn gro¬ 
tendeels verdwenen. 

De aansluiting van woonwagenkampschool of 
basisschool op het voortgezet onderwijs blijkt een 
grote hindernis voor veel van de woonwagenkin¬ 
deren. De kinderen komen van een kleinschalige 
gemeenschap in een grote scholengemeenschap 
terecht en lopen daar verloren. De kinderen wor¬ 
den te weinig gestimuleerd omdat de ouders zelf 
het nut van vervolgonderwijs niet inzien. 

Het onderwijs ziet van haar kant soms weinig in 
de woonwagenkinderen omdat ze ’het zo al moe¬ 
lijk genoeg hebben’ en ’woonwagenkinderen de 
problemen alleen nog maar vergroten’. Wat 
U)ordt er aan gedaan? Een overzicht. ® P e P nze Lieve Vrouwe van Banneux school in Maastricht heeft nu nog ruim zeventig leerlingen. Hoe de toekomst van deze 
schooi er uit gaat zien is nog onzeker. 

Foto: WIDDERSHOVEN 


Woonwagenkinderen moeten 
extra begeleiding krijgen 


door ans bouwmans 

^astricht - „Zonder spe- 
^ale begeleiding haken woon- 
a genkinderen af in het ’ge- 
, °ne’ basis- en voortgezet on- 
j^rwijs,” stelt directeur W. 
jokers van de Onze Lieve 
j r ° u we van Banneuxschool 
Maastricht. „Wij zijn er om 
1 brug te slaan tussen scho- 
, n enerzijds en woonwagen- 
^deren en -ouders anders- 
Jc \s,” benadrukt G. Peterink, 
li ( | dewer ker van het Katho- 
Pedagogisch Centrum. 

Tu 

d reacties die aangeven 
at het aanbod van het regulie- 
onderwijs en de behoeften 
an de schoolgaande woonwa- 
^ojeugd nog niet 100 procent 
P elkaar aansluiten. 

cw Wordt voora l duidelijk bij de 
na r ë an g van het basisonderwijs 
str r , et voortgezet onderwijs. Daar 
Oikelen veel van de kinderen. Op 


twee fronten wordt nu geprobeerd 
daaraan iets te doen: via het zoge¬ 
naamde symbiose-onderwijs op 
woonwagenkampscholen en via 
projecten voor de begeleiding van 
woonwagenkinderen in het voort¬ 
gezet onderwijs van het Katholiek 
Pedagogisch Centrum. 

Rond 1990, als het tot nu toe gevoer¬ 
de beleid wordt geëvalueerd, zijn er 
bovendien beleidsmaatregelen van 
het ministerie van Onderwijs te ver¬ 
wachten. Er bestaan plannen om 
'aandachtsfunctionarissen’ aan te 
stellen die de woonwagenkinderen 
moeten begeleiden in het basison¬ 


derwijs, het voortgezet onderwijs en 
bij de intrede in de arbeidsmarkt. 

Kanipscholen 

Eens waren er 34 woonwagenkamp¬ 
scholen in Nederland. Nu zijn er 
nog acht, maar ook die zullen op een 
gegeven moment wel verdwijnen. 
In Limburg zijn er twee: de Chris- 
toffelschool in Stein en de Onze Lie¬ 
ve Vrouwe van Banneuxschool in 
Maastricht. Op beide scholen wordt 
symbiose-onderwijs gegeven; in 
Maastricht al een jaar of drie en in 
Stein sinds oktober van dit jaar. 
„Het symbiose-onderwijs is bedoeld 


om het vervolgonderwijs te promo¬ 
ten bij de woonwagenkinderen,” 
verklaart W. Beckers, hoofd van de 
Banneuxschool. De kinderen (van 
12 tot 16 jaar) mogen vier tot twaalf 
uur onderwijs per week volgen in 
praktische vakken aan het lager be¬ 
roepsonderwijs. Dat is bedoeld als 
springplank naar het vervolgonder¬ 
wijs. Beckers: „Ze doen dat een jaar 
en gaan dan daadwerkelijk over 
naar het lbo.” Op de Banneuxschool 
zitten nu 76 kinderen, waarvan er 
twaalf het symbiose-onderwijs vol¬ 
gen. Het ministerie vergoedt de 
huur van de vaklokalen, de persone¬ 
le kosten, het vervoer en de mate¬ 


riaalkosten (max. 100 gulden per 
kind). 

De eerste resultaten zijn bevredi¬ 
gend, aldus Beckers. Alle veertig 
kinderen die tot nu toe symbiose- 
onderwijs hebben gevolgd zijn naar 
het voortgezet onderwijs gegaan. 
Een kwart van hen heeft op een la¬ 
ter tijdstip toch nog afgehaakt. 
„Dan vonden ze het symbiose-on¬ 
derwijs prachtig, maar kwamen ze 
in de eerste jaren van het lbo te wei¬ 
nig praktijklessen tegen.” Ook de 
motivatie, de onwetendheid van de 
ouders met het onderwijs, het ge¬ 
brek aan kennis van de leerkrach¬ 


ten met de levensstijl van woonwa¬ 
genkinderen en de huiswerkbege¬ 
leiding spelen de afhakers parten, 
weet Beckers. 

„Als je woonwagenkinderen met 
kunt blijven begeleiden in het ver¬ 
volgonderwijs dan blijven ze afha¬ 
ken,’’ is de stellige overtuiging van 
Beckers. Datzelfde geldt eigenlijk 
ook voor het reguliere basisonder¬ 
wijs waarin nu veel woonwagenkin¬ 
deren terecht zijn gekomen. „De 
woonwagenkinderen tellen zwaar¬ 
der mee (voor 1,7) maar ik betwijfel 
of dat er in extra begeleiding uit¬ 
komt. Ik heb eerder het idee dat de 


klassen daarmee wat kleiner wor¬ 
den gemaakt." 

Er is op dit moment nog geen onder¬ 
zoek gedaan naar het spijbelen en 
afhaken van woonwagenkinderen 
in het gewone basisonderwijs. Bec¬ 
kers: „We weten wel dat veel kinde¬ 
ren niet naar school gaan.” Als de 
speciale scholen zijn opgeheven 
valt er volgens hem vaak een gat 
omdat ook de begeleiding van de 
kinderen na drie jaar ophoudt. Als 
het woonwagenkamp in Maastricht 
wordt opgeheven, kan ook de Ban¬ 
neuxschool wel worden opgedoekt. 
Wat moeten de woonwagenkinde¬ 
ren in de regio Maastricht dan 9 

„Persoonlijk zou ik de school liever 
willen uitbouwen tot een streek¬ 
school met speciale onderwijsvoor¬ 
zieningen voor woonwagenkinde¬ 
ren in het basisonderwijs, symbiose 
onderwijs en voortgezet onderwijs," 
aldus Beckers. Of zo'n idee werke¬ 
lijkheid kan worden, hangt af van 
het ministeriële beleid. Het jaar 
1990 wordt wat dat betreft een be¬ 
langrijk jaar. Dan zal een evaluatie 
plaatsvinden van het gevolgde be¬ 
leid. Een commissie die wordt inge¬ 
steld door het ministerie van Onder¬ 
wijs zal zich daarover buigen. 

Chrislolïelseliool 

Ook directeur W. Brouns van de 
Chnstoffelschool heeft zijn plannen 
voor de toekomst al klaar. De Chns- 
toffelschool is een zigeunerschool 
en de onderwijzers hebben een spe¬ 
cifieke know-how over taal- en ge¬ 
dragsstoornissen. Brouns zou de 
school daarom op termijn (een jaar 
of vijf) walen omvormen tot een in¬ 
stelling voor speciaal onderwijs. 
Dat ondanks de plannen van de ge¬ 
meente Stein om de school lang¬ 
zaam af te bouwen. 

Van de negen projecten van het 
KPC voor begeleiding van woonwa¬ 
genkinderen in het voortgezet on¬ 
derwijs is er geen enkele in het zui¬ 
den des lands. Dat is geen opzet, al¬ 
dus G. Peterink. die deze projecten 
coördineert bij het KPC. Er is ge¬ 
woon nog niemand in Limburg ge¬ 
vonden. De begeleiding moet wor¬ 
den verzorgd door iemand met een 
sterke affiniteit met het onderwijs 
en die tevens als vertrouwensman 
van de woonwagenbewoners kan 
fungeren. De lopende projecten la¬ 
ten een deelname van 87 procent 
zien. „Een hoog cijfer”, aldus Pete¬ 
rink. De begeleiding van KPC past 
volgens Peterink ook in het zich 
ontwikkelende beleid van het mi¬ 
nisterie van Onderwijs: de jongeren 
aan de hand meenemen naar het 
vervolgonderwijs. 


, Limburgs Dagblad 

> -■ ' ■>«: 


10% • 20% • 30% - 40% 

korting op. 

BANKSTELLEN - BERGMEUBELS - EETKAMERS 

yL Speciale siaapKamerafdelmg in onze zaak 
HeenerOdan 23o Heerlen 
EIKEN MEUBELEN: Honigmanstraat 47, Heerlen 


SLAAPKAMERS : Heerlerbaan 235, Heerlen 


• Het produceren van relatief kleine series van steeds wijzigende medisch elektronische apparatuur is een 
complex proces. Pie Medical besteedt de arbeidsintensieve produktie daarvan, waaronder 
printboord-fabricage en -assemblage, uit aan toeleveringsbedrijven. De kwaliteitsbepalende delen van het 
. logistieke proces, zoals inkoop, procbktievoorbereiding en testen van half- en eindfabrikaten, worden 
< verricht in eigen beheer. 

' Ten gevolge van voortdurend toenemende kwaliteitseisen en uitbreiding van de activiteiten, is er binnen de 
afdeling logistiek een vacature ontstaan voor de functie van 

test-engineer (m/v) 

Gedacht vtardt aan eèn jonge, enthousiaste medewerker die het als een uitdaging ziet om in een 
'high tech'-bedrijf werkzaam te zijn. 


FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIE-EISEN: * 

No een inwerfcperiode zal hij verantwoordelijk zijn - HTS elektronica of gelijkwaardige opleiding; 

voor: - kennis op het gebied van microprocessoren en 

- het testen, afregelen en controleren van de digitale en analoge techniek; 

halffabrikaten en eindprodukten; - ervaring met fabricage van medische apparatuur 

- de kwaliteit van het eindprodukt, waarbij met of elektronische test- en controlewerkzaamheden 

name beeldkwaliteit van de strekt tot aanbeveling, 

ultrageluidsapparatuur van groot belang is; 

- het uitvoeren van reparaties of correcties als 1 

afwijkingen geconstateerd zijn; 

- bet in samenwerking met de afdeling 
produktontwikkeling en -engineering 
wijzigingsvoorstellen opstellen ter verbetering van 

1 de appardtuur; 

- het mede ontwikkelen van efficiënte testmethodes 
en hulpmiddelen. 

Noast een bij de zwaarte van de functie passend salaris, bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
en mogelijkheden om door te groeien. 

Geïnteresseerden worden verzocht om binnen twee weken na het verschijnen van deze advertentie, hun 
schriftelijke sollicitatie te richten aan de afdeling personeelszaken. Nadere inlichtingen over deze functie kunt 
u inwinnen bij de heer F. Anrba. 

Medical is een innovatief bedrijf dat zich toelegt 
w>p de ontwikkeling en de produktie van 
geavanceerde medisch elektronische apparatuur. __ 

Intensieve research en de ontwikkeling van nieuwe [-/AA |«^| i 

imoging technieken hebben geleid tot een eigen ^ y I I ¥ 

programma van unieke diagnostische systemen. 

Voornamelijk op het gebied van ultrasone Pïe Medical Eauipment b.V. 

onderzoekmethoden (echografie) heeft Pie Medical Philipsweq 1, 6227 AJ Maastricl 

specifieke kennis ontwikkeld. Via een groeiend tö i 0 Win fnZ'Tt A19191 

aantal eigen verkoopkantoren bestrijkt Pie Medical Teietoon jWJj o i ZIZI 

l een belangrijk g ede e lte van de internationale ! e P^, a , a n 

medische marlet fax 043 616711 


Pie Medical 


Pie Medtcal Eguipment b.v. 
Philipsweg 1, 6227 AJ Maastricht 
teleroon (043) 612121 
telex 56363 pdata nl 
fox (043) 616711 


Utb 


BOERENBOND 

WULREfcO. 

PttrattefweglS 
6321 BA W|*er 
parkstraat 2A 
6367 JE Ubachaberg 


Voor spoedige tndtensöredtag wordt gevraagd: 


- 4wt met grote mate van zeiManelgheid verzorgen 
van de winkel inkopen en voorr aa dbeheer; 

- het geven van deskundig advies op het gebied 

van het winkeiassortknent; , 

- het verzorgen van de magazgraverkopen. V 


goede hontaktuele en co mm e rc iële 

eigenschappen bezitten; 

zaMstanrflg en nauwkeurig kunnen werken. 


QchrifteMjk* eo U dta tie e met c.v. kunt u richten aan 
da B e cr ete r t a - re akvoe rd e r , de heer E. Vroemen, 
Haaoeaaat 9A. 6333 EP Schimmert MAATSCHAP 

HIYNEIM-WOLTING 


Accountancy' 

Schaesbergerweg 338 - 
•415 AB HEERLEN * 


One kantoor is een snel groetende organisatie op het 
gebied van administratieve dienstverlening, fiscale 
advisering, alsmede betirijfsbegeleiding. 

Wij hebban plaatsingsmogelijkheden voor een: 

ERVAREN LOON- 
ADMINISTRATEUR/TRICE 

Kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking 
strekt tot aanbeveling. 


Optekfing MBA. c.q. 
loonadministratie; 
Leeftijd 25-35 jate. 


Wij bieden: 

- Studiefaciliteiten; 

- Toekomst¬ 
mogelijkheden gezien 
de ontwikkeling van 
het kantoor; . 

- Ruime salariëring en 
secundaire 
voorwaarden. 


In Zuid-Nederland wint de Jumbo-supenmarktketen met veel succes terrein. 
Een super die een allesomvattend assortiment biedt vqor uiterst scherpe 
prijzen. 

Het is er goed kopen en de medewerkers maken er de zaak. 

Meer zaken worden binnenkort geopend of worden vergroot, dus 

kansen voor 


supermarktmanagers 


voor supers van ƒ 150. OCX),- tot ƒ 400.000,- per week. 

In uw functie geeft u leiding aan alle afdelingen in uw supermarkt en u heeft 
reeds bewezen dit goed te kunnen. 

Uw brede belangstelling voor het levensmiddelenvak, ook voor verse 
produkten, maakt dat u voortdurend bouwt aan de verbetering van de 
exploitatie en dé sfeer van uw zaak. 

U gaat gemakkelijk met uw personeel om en voor uw klapten bent u een 
altijd behulpzame gastheer. 

Voor wié is deze oproep bestemd? 

Voor de man of vrouw die al in een dergelijke positie werkzaam is geweest 
of die nu de stap wil maken deze post te gaan bekleden., 

Naast motiveren, delegeren en goed organiseren weej u wat het betekent 
om verantwoordelijk te zijn voor uw personeel, de omzet en 
brutowinstmarche, kortom, het resultaat van uw bedrijf. 

Een opleiding op middelbaar niveau, aangevuld met gerichte vakopleiding 
en managementervaring, is vereist 

Onnodig te zeggen dat het salaris voor deze functie in overeenstemming is 
met het belang van deze functie. 

Hebt u interesse? 

Schrijf ons dan een brief met opgave 
van opleiding en ervaring aan: 

Jumbo-supermarkten, 
afd. personeelszaken, 
postbus 8, 5460 AA Veghel; 
telefoon 04130-43600. LApG. B.V. 

Groothandel in bouwmaterialen te 
Geleen, vraagt voor spoedige 
indiensttreding een 


VERTEGEI 
liefst met ervaring. 


Belangstellenden wordt verzocht 
hun schriftelijke sollicitatie te 
richten aan: 

L.A.G. B.V., 

postbus 90, * . 

6160AB Geieen. 
st. pietersrade 

De woningbouwvereniging St-Pietereradé beheert en exploiteert ca. 
'2500 woningen en garages in de gemeente Kerkrede. 

UMbreidmg is in de nabije toekomst niet uitgesloten. Op dk moment 
werken 16 meneen bij de woningbouwvereniging. 

Htf bestuur wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten 
voor de ontstane vacature van 


M Vi l. MM 


0NDERH0UDS0PZICHTER (M/V) 


Onder leicting van het hoofd 
technische dtorat te de bouwkundig 
onderhoudso p ac h tar. naast het 
toezicht op de werkzaamheden van de 
technische dienst (3 vakfledsn), 
verantwoordelijk vpor de afwHdwIing 
van onderhoudsklachten, de 
techni s c h e begefekkng van woningen 
b# mutaties, het rapporteren over de 
d wd a rhou d sto a stan d van de woningen 
a ls mede de woonomgeving en het 
voeren van de bij genoemde 
warkraamhe d on behorende 
adMnteferada. Bovenden (Sent Njftij 
aorg te dragen voor het aanieveren 
van gegevens, j nciue ie f rtdni a t a e. t 
0.v. jaarbegroting, m ee nsron plan e.d. 


Naast deze min of méér technische 
teken wordt verwacht dat hg/zij 
frequent in overleg met 
huurders/bewoners zal treden, ter 
advisering m.txt bouwtechnische en 
woontechnteche problemen (o.a. 
vsrbouwingspiannen). 


rUnCuB W0fi. 

- minimaal een afgeronde 
MTS-B-opteiding of 
diploma opzichter BNA; 

- leidinggevende en 
organisatorische 
kwaflteiton; 

- goéde contactuele 
eigenschappen en 
redactionele vaardigheden; 

- toottytain dicatie 35 Tot 45 
jaar; :.x 

- ervaring in een soortgaijtre 
functie, rrwv. het 
systematisch beheer en 
onderhoud van woningen; 

• j . • ■ ’ * • 

- bereid lot hot volgen van 
noodzaketijk geachte 
Vakcursussen; . 


woontechnteche problemen (o.a. - kennis van automatisering 

varbouwingspiannen). strekt tot aanbeveling. . 

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van leeftijd, 
optokfng en ervaring, zijn overeenkomstig de CAO woningcorporaties. 

Informatie mi>.t. opgemelde vacature kunt u verkrijgen bij ir. E.M.E.M. 
Goor. hoofd technische dienst van de woningbouwvereniging (privé 
04489-3778). 

S o N c f tat ie a. uitsluitend ander vermelding van «soH. opz. T.D.” op de 
enveloppe, binnen 7 dagen te rich te n aan de secretarie van de 

o §L-Pietersrade. postbus 80, 6460 AB Kerkrede, 
Aangeb. betrekkingen I 


Jong dynamisch bouwbe¬ 
drijf vr. voor direkt en indi- 
rekt PLOEGEN metse¬ 
laars, timmer- en aftunmer-: 
lieden, constructieschilders 
jzervlechters. Voor inl. 
Gevr. voor spoedige indiensttreding 

chauffeur kraantjeswagen 

- voorzien vap vereiste papieren 

- op nieuwe Mercedes 4x4 kieper 

Gelieve te reflecteren bij 

Kunicon b.v. 

Postbus 814, 6300 AV Valkenburg, tei. 04406-13095. 


DE MAASTRICHTSE TOELEVERINGSBEDRIJVEN De stichting 

Maastrichtse 
• Toeleveringsbedrijven Ie 
belast met de uitvoering 
van de Wet sociale 
werkvoorziening in de 
gemeenten Maastricht, 
Margraten, Meerssen 
en ëijsden. 

Zij beheert daartoe een 
industrieel, een 
cultuur-dvieltechriisch 
en een administratief 
werkverband 


roept sottekanten op voor de functie van 

boekhoudkundig 

medewerk(st)er 

die z£ worden ingezet in een 
geautomatiseerde a dmintefratie. waarin 
momenteel negen personen werkzaam z$n. 

De werkzaamheden van hem/haar zuilen 
bestaan uit het ukvoeren van vaste deeltaken 
binnen de afdeling financiële administratie, 
waarnaast betrokkene zich tijdens de daarvoor 
geëigende feiwerkperiode een dusdanige 
kennis van het administratieve gebeuren 


te maken dat bij afwezigheid van andere 
functionarfesèn onderlinge vervanging kan 
plaatsvinden. 


- met een voltooid MBO-optekfing 
(adminte a atief/aconomtech); 

- die bereid zijn om in teamverband te werken; 

- met enige praktische ervaring. 

Wij Meden: 

- afhanketijk van leeftijd, opleiding en ervaring, 
een salaris tot max. ƒ 3271,-; 

- opname in het Algemeen Burgerlijk 
' Pensioenfonds; 

- goede secu n daire arbeidsvoorwaarden. 

Inlic h tingen omtrent deze functie kunnen 
worden verkregen bij de chef financiële 
administratie, de heer L.J. Herben, tei. 
043-636300, toestel 423. 


Schrifteiijke soiiicitatiee binnen 14 dagen na 
heden Ie richten aan de directeur van de ■ 
Maastrichtse Toeleveringsbedrijven, postbus 
383,6200 AJ Maastricht. 


Atro Heerlen BV, deel uitmakende van een 
kombinatie va» autobedrijven in Limburg, met 
dealerschappen van Europese merken, een 
personeelsbestand van ih totaal ca. 40 
medewerkers en een omzet van 550 nieuwe 
personen- en lichte bedrijfswagens, zoekt een 

ERVAREN 

AUTOVERKOPER 

Hij die op basis van een gezond enthousiasme 
en ondernemingslust op een vanzelfsprekende 
en overtuigende rrjanier met particulieren en 
bedrijven kan omgaan in de regio Heerlen. 
Voor een kandidaat van ca. 25 tot 35 jaar, die 
kan bogen op aantoonbare verkoopresultaten 
in de branche en die graag wil werken in een 
informele sfeer in een relatief klein team, ligt 
hier een aantrekkelijke uitdading. 

Zonder ervaring onnodig te reageren. 

Gefnteresseerden kunnen hun schriftelijke 
sollicitaties, strikt yertrouwelijk, voorzien van 
een curriculum vitae, richten aan de directie 
van 


ATRO HEERLEN B.V. 


Postbus 3061 
6401 DN Heerlen 


Tennisvereniging in Kerkrade vraagt 

BEHEERDERSECHTPAAR 

voor het runnen van de kantine in 
het zomerseizoen (1 april tot 1 
oktober). 

Horecadiploma vereist. , 
Tel. 045-458051, na 18.00 uur. n 


STICHTING 
KATHOLIEK 
ONDERWIJS 
ST.-JOSEPH 

Hét bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs St. 
■Josephschool zoekt kv.m. zwangerschapsverlof 
gegadigden voor de tijdekjke dienstbetrekking van 
S0H 

GROEPSLEERKRACHT (M/V) 

voor groep 2 

aan de r.-k. basisschool St-Joeeph. Geenstraat 43 te 
Geleen. 


Er » sprake van een duobaan en de beschikbare vacature 
omvat 20 uur per week. Kandidaten die de gehele week 
beschikbaar zijn genieten o.g.v. da huidige urenverdeling de 
voorkeur. Dé benoeming gaat in op 14 februari. 

Kandidaten dienen bereid te zijn vanuit een katholieke 
levensovertuiging mede gestake te geven aan de katholieke 
identiteit van de school, enthousiast mee te willen (kaaien in 
het teem, zich ook builen de lesgebonden tijden positief ki te 
zetten voor de school en met ooiega's en overige 
geledingen goede contacten op te bouwen en te 
onderhouden. 

B ei an gst e B s nden worden uitgenodigd hun sotteitakebrief 
binnen 10 dagen na verschijnen van deze advertentie te 
richten aan da benoemingsadviescommissie, p/a r.-k. 

Stichting Katholiek Onderwijs St-Joseph, postbus 2030, 

6166 AE Geleen. M 


Stadttheater und Muslkdirektion Aachen 
In Zuaammenarbalt mit dam \5PI3 Köln 1 

Sonntag, 22. Januar 1989,23 U 

Stadttheatar GroBaa Haus 

i 

3. Jazz-Nacht lm Stadttheater . 

The Jazz Societ 

Mopty Aiexander, p - Daa Daniels, voc • Othallo 
neaux, at dr - Robert Thomaa jr, h dr - Jaf f Hamllt 
Wjiïföl Blg-Band: Andy Haderer, Rob Bruynen, 
Osterloh, Rick Kiefer, Jon Eardley, Heiner Wi 
Harald Rosensteln, OHvier Peters, Roif Römer, 
Peucker, Dave Horler, Hennlng Berg. Bernt Lauk 
Roy Deuvail, Milan Lulic, Bora Rokovic, Jean Warli 
Leltung: Jarry van Rooyan - John Clayton 

Elntrltt: 12.-/8,- DM (ermOBigt). Karten lm Vorverkauf an < 
tenkasse und an der Abendkasse eins halbe Stunde 
ginn, Tel. 0241/22006. 


i 


M 


I 


Dinsdag 3 januari 1989 

VOOR ONZE HOND SANDY 

Het leek alsof je sliep, 
maar je ogen waren al dood. 
Jouw lichaam is niet meer bij ons, 
maar vergeten zullen wij je nooit. 

lieve Sandy, bedankt 
voor alle vreugde en geluk. 

Elly, Nicolle, Nathalie. 


SISAL UITLATEN 

Nu met 40% korting en 1 jaar volledige * 
garantie. 

SCHOKBREKERS 

Nu met 45% korting. 

Tevens kunnen alle onderdelen bij ons 
voordelig worden gemonteerd. 

GRUISEN 

AUTOMATERIALEN 

Akerstraat-Noord 350 
Hoensbroek, tel. 045-212902 

mmm 


r 


Aangeboden betrekkingen 


ORA-Hotel 

Auberge dur Limbourg, 

Ganzeweide 125, 6413 GO Heerlen, tel. 045- 
vraagt per 1 april 1989: 

zelfstandig werkend kok 
of instellingskok m/v 
leerling-kok m/v 

De eerstgenoemde cuisinier zal gedurende de 
april tot november zelfstandig voor de varzo> 
ca. 60 gasten moeten kunnen staan. 
Bekekendheid met dieet-keuken strekt tot aan 
Voor een snel contact kunt u bellen 
045-225400 en vragen naar de 


|T> * 


Wij vragen bekwame MACHINISTEN voor 
rupsgraafmachines, voor grond- en sloopwerken 
ters & Zn., Maastricht, 043-632433. ^ 


Kivit Staalbouw f .;| 

vraagt met spoed zelfstandig werkend^ 

constructiebankwerkers A 

Tel. tijdens kantooruren 04490-38383. Zonder ^ 
onnodig te solliciteren. 4. 


3 
l! 


MET KORTINl I 
IN VORM. 


Sloggi slips, gemaakt van fijn kat 
met Lycra*. Ook na eindeloos wass 
ze perfect in vorm. 

Ze zijn er voor dames en herert. 
En op allebei krijgt u nu i 

ook nog’s, zolang de voor- 
raad strekt, een bijzonder 1 
aantrekkelijke korting. v 

* Ge dep. handelsmerk van Du Pont 

Met alleen op 3 Sloggi slips limburgs dagblad Zaterdag 7 januari 1989 # Pagina 17 


oostelijke mijnstreek 


bioscopen 


HEERLEN 

»yal: Willow, dag. 18.15 en 21 uur. do 
m zo en wo ook 15 uur. Rivoli: Big, 
' a 8- 19 en 21.30 uur, do t/m zo en wo ook 
b uur. De Reddertjes, za zo wo 14.30 
lur - Maxim: Scrooged, 19.15 en 21.30 
do t/m zo en wo ook 15 en 17 uur. 
f 5: Moonwalker, dag. 14 en 19 uur, do 
rn zo ook 16 uur. Who framed Roger 
Pbbit, dag. 14.30 18.45 en 20.45 uur, do 
11° 20 °ok 16.30 uur. Frank en Frey, dag. 
|4.15 uur, do tm zo ook 16.15 uur. Pippi 

I angkous, dag. 14 uur, do t/m zo ook 16 
Un Coming to America, dag. 14 18.45 en 
1 uur, do t/m zo ook 16 uur. Die Hard, 
nf- en 21 uur. Buster, dag. 21 uur. 
uute rrnschief. dag. 19.15 en 21.15 uur. 
pur ^ wor ' d apart, vrij t/m ma 21 

SCHAESBERG 

j U * ,0 ^l no: Big Business, vrij t/m zo 20 
'ur. Die hard. vrij t'm zo 22.15 uur. Beet- 
e Juice, zo 18 uur. 

jj Maastricht 

Mabi: Willow, dag. 14.30 en 21 uur, do 
ifp zo °°k 18.30 uur. De Reddertjes, do 
jon zo en wo 14.30 uur. Coming to Ame¬ 
na, dag. 14.30 en 21.15 uur, do t/m zo 
°k 18.30 uur. The Milagro Beanfield 
ar, do t/m zo 14.30 en 21.15 uur, ma t/m 
21 15 uur. Big. dag. 14.30 en 21.15 
IE» , do t/m zo ook 18.45 uur. Cinema- 
Moonwalker, do t/m zo 14.15 
“ en 19 uur, ma tin wo 19 uur. U2, 
l^jattle and Hum. dag. 21.30 uur. Who fra- 
1 aft as Roger Rabbit, do t/m zo 14 16.15 
en 21.15 uur, ma tm wo 18.45 en 
f(lC u ur. Frank en Frey, do tm zo 14 
ijk r ' Bippi Langkous, do tm zo 16.15 
rtiun n 'on Jackson, dag. 18.45 en 21.15 
r ' Balace 2: Pornoprogramma, dag. 
^R-q ' v ' a ' 12 -80 uur, zo v.a. 16 uur. Ciné- 
- spoorloos, dag. 20 en 22.15 uur. Lu- 
Kii]ii €r fr' Bistant voiees, still lives, dag. 20 
r ' *eelen, dag. 21 uur. Babette's feast, 
ë. 22 uur. Kinderfilmhuis Zoem: Pes- 
en Rlusia. zo 14 uur. 


£ 


jj GELEEN 

oxy: Willow. do tm di 20.30 uur, zo ook 


15 


,, rvi übr Studio Anders: Beetlejuice, do 
ni 20.30 uur Bambi, zo 15 uur. 

• SITTARD 

^nrurn; Moonwalker, do tm di 20.30 
r , zo ook 15 uur. Coming to America, 
0 Lm di 20.30 uur, zo ook 15 uur. 
exposities 


I 


! 5 Heerlen 

J a . Kennedylaan. Werk van An- 

u '-iftermans T/m 15/1, open dag. 9-21 
J Va '^^dsgalerij. Raadhuisplein. Werk 
y 1 } Beter Wehrens. T/m 8/1, open di tm 
1 tel * 7 Uur ’ 2a en 20 14-17 uur. De Spie- 
Me’ Akerstraat 40. Werk van Ingeborg 
s ei , enc **jks. T/m 12/1. Thermenmu- 
T/rnö’ Goriovallumstraat 9. Jan Stuyt. 
14 1-7 ' °P en dl Lm vr 10-17 uur, za en zo 
v " 1 uur - Signe, Akerstraat 82 a. Werk 
; Marianne Aartsen. Van 4/1 tm 28/1, 
wo tm zo 14-17 uur. 

‘•hoensbroek 

''r,"‘®l' i ‘bank. Werk van Stan Caudron. 
p 1 ” 18/1, open 9-16 uur. Bibliotheek, 
stoor Schleidenstraat 39. Werk van 
er° .Bepermans. Tot 15/1, open ma, wo 
1 do 10-18 uur, di en vr 10-20 uur. 

/ 5 ÖRUNSSUM 

r Brikke-oave, Lindeplein 5a. Werk 
an Wim Meys. Van 8/1 tm 29/1, open 
I vr 9 30-12.30 uur, 13.30-17 uur en 

t lu "2l uur, zo 14 17 uur. 

•VOERENDAAL 

(.^eentehiiis. Werk van Jacqueline 
0 nkers en Kees Verhoeve. T/m 31/1, 
op werdagen 8.30-12.30 (di ook 
^ -lü-16.30 uur). 

•amstenrade 

58 Rn F ' e ^ ° Crijns-Beckers, Hoofdstraat 
-60. Werk van Marlies Pneckaerts, 
,orte Ahrenkiel en To Crijns-Beckers. 
01 8/1, open do tm zo 14-17 uur. 

•Maastricht 

si “^fantemnuseum. Accademia, ba- 
•j>/6°Heetie. T/m 8/1. Het postmoderne. 
2 Q 11 ? 8/2. Open di tm vr 10-17 uur, za en 
No* 117 uur Galerie Schuwirth en Van 
„“'«•en. Rechtstraat 64. Werk van Ma- 
Va e . Btultiens, Marco Jurien, Guusje 
lO/i ^ oord en en Gerrad Schuwirth T/m 
Uur 2, pen Wü Lm za 14-18 uur, do 14-20 
lg - Galerie Felix, Wijcker Brugstraat 
6/1 »/ er ,k van Josée Lips-Besselink. Van 
den Ti 28/ T °pen ma tm za op winkeltij- 
Wp , Galerie Artisart, Grote Gracht 43. 
J es J an Wl11 Egge» T/m 8/1- Werk van 
Lm* 1 Katp Ps. Van 12/1 tm 19/2, open do 
Ga| Z °- ^8.30-17.30 uur. do tot 20.30 uur. 
v ar , e o* e Eah, Brusselsestraat 80. Werk 
ene. bam Barabirsingh. T/m 12/1. Kleur 
17 ts - Van 6/1 tm 4/2, open do tm zo 13- 
Wei-T Ur ' B err *>engalerie, Vrijthof 35. 
hek Van Benk Speth en Mieke De- 
13 Van 7/1 tm 10/2, open woe tm za 
Van j ur of °P afspraak. Galerie Anny 
Van Besselaar, Tafelstraat 6. Werk 
ühe^ Milte van den Besselaar. T/m 15/1, 
Taf i do Vm zo 11-17 uur. Galerie Dis, 
T/m lo raül 28 Werk van Hans Giesen. 

22/p open wo tm zo 13-18 uur. Ka- 
v an Ü an koophandel. Het Bat 2. Werk 
try, tra nscz Witte. T/m 12/1, open ma 
8.30-16 uur. 

J vaals 

Wa? erm °* en ’ Van Clermontplein 11. 

aar de bewaarde, archeologische bo- 
0 D r Vondst en. Permanente expositie. 
CL n 2a - 20 14-17 uur. Kopermolen, Von 
ke i^ on tplem 11. Werk van Dons Bec- 
• % 8 / 1 . 

gJJPERMOND 

’89f* e Wansink, Neerstraat 76. Winter 
op„ eter de aanwinsten). Van 7/1 tm 5/2, 
Gen, Wo t m 2a 11-17 uur, zo 14-17 uur. 
tn er , een 4emuseum, Andersonweg. Vor- 
17 ‘h glas. T/m 29/1, open di tm vr 11- 
Uüf . za en zo 14-17 uur. 

Ga£?L-HERTEN 

H u ^u e R “elle, Kleine Kemp. Werk van 
T'oon o tü Wouters, George Devlin, 
D 0 if ,., si egers. Wijnand Thönissen en 
17 Uu Won g- T/m 15/1, open vry tm zo 14- 


Regioredactie 
kostelijk Zuid-Limburg 

Voor klachten 
over bezorging 

S 045-739881 

^ntoor Heerlen 

^ 045-739284 

ï 1 *» Dragstra 

p 045-710317 

tmile Hollman 

^ 045-422345 

Rooijakkers 

® 045-714876 

To °nen, chef 

J 045-425335 

'chard Willems 

® 04406-15890 

» n!, 00r Kerkrade 

, 045-455506 

Philippens 

^04455-2161 


’ Wat hebben wij de politie 
vroeger een onzin geleerd’ 


door rickard willems 

HEERLEN - „Vroeger 
kreeg je een tien als je ’n 
rapport opmaakte zonder 
tikfouten. Of wanneer je 
zonder stotteren de wet van 
voor naar achteren kon op¬ 
dreunen. Dat is veranderd. 
Goddank.” 

In het licht van de fikse terug¬ 
gang van het aantal leerlingen op 
de Heerlense politieschool, is het 
opmerkelijk hoe enthousiast 
Dirksen vertelt over de oplei¬ 
ding. Met een beetje fantasie zou 
je haast kunnen denken dat de 
plaatsingsstop, die werd afge- 
kondigd naar aanleiding van de 
bezuinigingsplannen door de 
overheid, hem bijzonder goed in 
zijn opleidingskraam te pas 
komt. 

„Tegenwoordig werken we als 
opleiders veel meer aan de indi¬ 
viduele houding va» de politie¬ 
man, zijn omgang met de bur¬ 
gers, zijn lichamelijke en geeste¬ 
lijke weerbaarheid, flexibiliteit, 
betrouwbaarheid, inlevingsver¬ 
mogen en zijn besef dat hij in dat 
uniform een machtige positie be¬ 
kleedt. 

Vandaag de dag rollen dan ook 
andere politiemensen van de ep- 
leidingsband dan we tot voor 
kort nog gewend waren. Mensen 
met veel meer sociale vaardighe¬ 
den. Met meer inzicht in sociaal¬ 
maatschappelijke patronen en 
problemen. Zeg maar: mensen 
met veel meer nuance.” 

Of korter, maar dan met enige 
ironie, menselijke politiemen¬ 
sen. 

Klein 

Adempauzes hebben zeldzaam- heidswaarde bij Dirksen, als hij 
het heeft over ’zijn’ politie-insti- 
tuut. Terwijl hij spreekt, vlamt 
het elan uit zijn ogen. 

Eigenlijk is Dirksen voor een 
ambtenaar, want dat is ie, opmer¬ 
kelijk fel en openhartig. Van 
hem geen blabla. Alles recht op 
de man af. En als het moet. gaat 
ook ’Den Haag’ over de knie. 

„Je kunt geen trein over de rails 
laten lopen, als er geen dwarslig¬ 
gers zijn....” 

Kennelijk heeft de man een 
gloeiende hekel aan verstop¬ 
pertje spelen. 


„Wat hebben we de politiemen¬ 
sen vroeger een hoop onzin ge¬ 
leerd,” doet hij zijn uitspraak van 
zonet eer aan. „Te veel aan het 
handje gehouden en teveel be¬ 
stookt met wetten, regels en pro¬ 
cedures. Nu is die ontwikkeling 
veel breder, veel volwassenener 
en vooral veel praktijkgerichter. 
De mensen die hun examen ha¬ 
len en de straat op gaan, zijn dan 
ook veel zelfstandiger. Kunnen 
meer en grotere problemen aan. 
Staan steviger in hun schoenen 
en worden door de burger eerder 
serieus genomen. 

Oke,' de huidige politieman dient 
ontmoeting 


t 


op zaterdag 


# Directeur/commissaris 
Dirksen in de 
praktijkstraat van de 
politieschool te Heerlen. ,Je 
kunt geen trein over de rails 
laten lopen , als er geen 
dwarsliggers zijn. 

Foto: Dries Linssen 


ook de wet te kennen. Maar niet 
meer zoals dat vroeger vereist 
was. Tegenwoordig laten we de 
aspirant even snuffelen aan die 
ambtelijke zaken, zoals wetge¬ 
ving en proceduretechnieken. en 
dient hij zich vervolgens met al 
zijn concentratie en motivatie te 
storten op de praktijkvorming.” 

Niet alleen de inhoud van de op¬ 


leiding bij de Heerlense politie¬ 
school is momenteel onderhevig 
aan nieuwe, trendmatige ontwik¬ 
kelingen. Ook wordt vanuit de 
school gewerkt aan verandering 
van de poespas, die van oudsher 
bij de politie-hierarchie zit inge¬ 
bakken. 

Dirksen: „Vroeger kromp de ge¬ 
wone politieman in elkaar als er 
een officier voorbij kwam. Heet¬ 
te het ja en amen als er iets van 
bovenaf gezegd werd. Hier in 
Heerlen hebben we dat betreft al 
een andere route ingeslagen. 
Onze leerlingen zijn mondiger. 
Nemen qiet klakkeloos bevelen 
in ontvangst. Staan open voor 
kritiek en durven zelf kritiek te 
leveren. Ook naar boven toe.” 

Bedrijfsleven 

Dirksen komt aan het einde van 
zijn verhaal over de metamorfose 
van de opleiding automatisch bij 
het bedrijfsleven uit. Want daar 
zijn nieuwe trends zichtbaar, die 
je evengoed over het vaderland¬ 
se politie-apparaat zou kunnen 
leggen. 

„Zoals bijscholing. Ieder zichzelf 
respecterend bedrijf stuurt haar 
kaderleden regelmatig naar een 
bijseholingscursus. Het perso¬ 
neel moet immers ’up tot date’ 
blijven. Zoiets ontberen we nog 
bij de politie. Maar ook daar gaat 
mogelijk verandering in komen 
als de zogenaamde B-cursus 
(voor het middenkader) vervalt 
en vervangen wordt door de 
VOV-opleiding. Deze voortgezet¬ 
te opleiding en vorming is uiter¬ 
mate geschikt om de politieman 
voortdurend bij de tijd te hou¬ 
den. Kan best dat het nog een 
poos duurt, voordat we met die 
vorming kunnen beginnen. In 
ieder geval is aan het ministerie 
met klem gevraagd de B-cursus 
te schrappen en die te vervangen 
door de VOV-opleiding. En wie 
zou in Den Haag nu iets tegen 
verdergaande kwaliteits-verbe- 
tering van de politie kunnen heb 
ben...?” 


in gesprek 


Olyinpia 


Het is te gek om los te lopen. Nau¬ 
welijks zijn er in Landgraaf mensen, 
die in deze nog jonge gemeente iets 
heel bijzonders willen organiseren, 
of’t Vrouwenappèl is tegen. Zo ook 
nu weer. (LD 31 december) 

Het gaat nu om gymnastiekvereni¬ 
ging Olympia die in mei van dit jaar 
voor de derde keer een internatio¬ 
naal turngala zal organiseren en 
hiervoor een, in verhouding met de 
te maken kosten, geringe bijdrage 
vraagt. 

Aan deze voor Zuid-Limburg be¬ 
langrijke gebeurtenis nemen 3 
Deense, 2 Zwitserse, 1 Engelse, 1 
Portugese, 1 Duitse. 1 Belgische en 
3 Nederlandse verenigingen deel. 
Daaronder ook de Schaesbergse 
Prins Hendrik. 

Verder geeft de showgroep van de 
Duitse turnbond een extra dimensie 
aan dit feest, dat ongetwijfeld vele 
duizenden naar Landgraaf zal trek¬ 
ken. De gymnastiekverenigingen 
van Landgraaf steunen dit initiatief. 
Moge het Vrouwenappèl toch be¬ 
grijpen. dat het op deze manier veel 
enthousiasme bij de mensen van 
Olympia wegneemt. 

LANDGRAAF, Wiel Ringens 

Boete voor 
Uronken Duitser 

Van onze verslaggever 

HEERLEN - Politierechter mr 
G. Hermesdorf heeft gisteren in 
Heerlen een man uit Alsdorf veroor¬ 
deeld tot een boete van 1240 gulden 
omdat hij in mei van het vorig jaar 
met veertien glazen pils achter de 
kiezen en met een snelheid van 110 
kilometer per uur over de Dominia- 
le Mijnstraat in Kerkade reed. Bo¬ 
vendien mag hij zes maanden lang 
zijn auto alleen gebruiken voor 
woon/werkverkeer. 

De man toonde zich gelukkig dat hij 
zijn rijbewijs met kwijtraakte. Hij 
verklaarde zijn auto nodig te heb¬ 
ben voor zijn werk in Geleen. Om¬ 
dat het de eerste keer was dat hij 
met een slok op achter het stuur was 
gekropen, mocht hij zijn rijbewijs 
behouden. Overigens was de poli¬ 
tierechter bereid de man een tip 
door te spelen. „In Duitsland mag u 
gewoon rond blijven rijden, daar is 
de voorwaarde niet geldig.” De 
Kerkradenaar bedankte de politie¬ 
rechter beleefd. Het vonnis was 
J conform de eis van de officier. 


Schoolbestuur stapt naar Raad van State 

’ Schoolstraat moet 
veiliger voor kind ’ 


Van onze verslaggever 

KERKRADE - Het schoolbe¬ 
stuur Spekholzerheide wil via 
een uitspraak van de Raad van 
State de gemeente Kerkrade 
dwingen om een aantal maat¬ 
regelen te nemen om éle ver¬ 
keersveiligheid op en rond de 
Schoolstraat te verbeteren. 

Het schoolbestuur vindt de ver- 

Brutale overval 
op oudere dame 

ALSDORF - Op brutale wijze heb¬ 
ben twee jongens in Alsdorf een 
oudere dame behandeld, toen ze 
haar tasje wilden stelen. 

Het duo had de vrouw met haar ge¬ 
zicht in een doornenheg gedrukt om 
zo het handtasje mee te krijgen. Het 
gevolg was dat de vrouw in shock¬ 
toestand en me* verscheidene snij- 
wonden naar het ziekenhuis overge¬ 
bracht werd. 

Ooggetuigen van het gebeurde zet¬ 
ten de achtervolging in op het duo 
en wisten hen te pakken te krijgen, 
waarna ze werden overgeleverd aan 
de politie. 

Slok op: 
boete en 
ontzegging 

Van onze correspondent 

MAASTRICHT - Politierechter mr 
Huurman heeft gisteren in Maas¬ 
tricht een man uit Hoensbroek ver¬ 
oordeeld tot een boete van ƒ1200, 
negen maanden ontzegging van de 
rijbevoegdheid en twee weken 
voorwaardelijke hechtenis met een 
proeftijd van twee jaar. 

De verdachte was verleden jaar be¬ 
trokken bij een verkeersongeluk in 
Schinnen. Na onderzoek door de 
politie bleek hij een alcohol-promi- 
lage van 1.83 in zijn bloed te hebben. 
Officier van justitie mr Kolkert wil¬ 
de de man twee weken achter slot 
en grendel zetten en hem een jaar 
lang het rijden verbieden. 


keersveiligheid in die straat onvol¬ 
doende. Temeer omdat sinds mei de 
MLK-school De Cirkel tegenover 
basisschool Dur Durpel gevestigd 
is. Men wil dan ook dat er in de 
Schoolstraat eenrichtingsverkeer 
(alleen toegankelijk vanuit de Spek- 
hofstraat) en een gedeeltelijk par¬ 
keerverbod wordt ingesteld. Bij de 
kruising Schoolstraat- Graverstraat 
moet een verkeerslicht komen en 
men wil graag een fietspad langs de 
Spekhofstraat. 

De onderwijsinspectie steunt het 
schoolbestuur voor wat betreft de 
eis tot eenrichtingsverkeer volledig 
en adviseert de gemeente ook drin¬ 
gend om een stopverbod in te stel¬ 
len. De andere maatregelen acht de 
inspectie ’een perfectionering van 


de bovengenoemde minimale maat¬ 
regelen’. 

De gemeente is echter een andere 
menig toegedaan. Men laat het bij 
het plaatsen van hekjes bij de uit¬ 
gangen, waardoor kinderen niet 
rechtstreeks de straat op kunnen 
rennen. Alle andere voorgestelde 
maatregelen zijn te duur gezien de 
intensiteit van het verkeer. Boven¬ 
dien is men van mening dat eenrich¬ 
tingsverkeer uitnodigt tot nog har¬ 
der rijden (geen tegenliggers im¬ 
mers). De gemeente speelt de bal 
ook terug door te stellen dat de vei¬ 
ligheid van de kinderen in de eerste 
plaats een taak van de ouders is. 

Het bestuur heeft onlangs haar be¬ 
roep ingediend bij de Raad van Sta¬ 
te. 


Geen rechtstreekse 
verkiezingen bij 
Roer en Overmaas 


Van onze verslaggever 

SITTARD - Voorzitter drs Frans 
Laarakker van het Waterschap Roer 
en Overmaas voelt niets voor een 
rechtstreekse verkiezing van het 
waterschapsbestuur. Dit is volgens 
hem organisatorisch en financieel 
geen haalbare kaart. 

Eind vorig jaar werden de hoofdin¬ 
gelanden ’gebouwd’ (naam voor de 
bestuursleden die afgevaardigd zijn 
namens dorpen, steden en plaatsen) 
voor het eerst door de raadsleden 
van de gemeenten in het beheersge¬ 
bied gekozen. Laarakker is van oor¬ 
deel dat daarmee het waterschaps¬ 
bestuur voldoende ’opengegooid’ is. 
Voorzitter Laarakker zei dit tijdens 
de beëdiging van het nieuwe college 
van Hoofdingelanden gisteren in 
Sittard. Met zijn uitspraken reageer¬ 
de hij op de kritiek dat het nieuwe 
'kiesstelsel’ veel te ondoorzichtig en 
te ingewikkeld is. 

Verrassingen zoals vroeger, toen de 
vertegenwoordiging van het ’ge¬ 
bouwd’ door de colleges van b en w 
werden gekozen, behoren welis¬ 
waar tot het verleden. 

Daar staat volgens Laarakker tegen¬ 
over dat de pluriformiteit van de ge¬ 


meenteraden nu ook in het water¬ 
schapsbestuur tot uitdrukking 
komt. 

„Daardoor wordt meer aansluiting 
gekregen bij het politieke beeld van 
de regio. De vertegenwoordiging 
van het ’gebouwd’ is immers een 
vertegenwoordiging vanuit het al¬ 
gemeen belang.” 

Het waterschapsreglement voorziet 
alleen in rechtstreekse verkiezingen 
voor de categorieën 'ongebouwd’ en 
Natuur, Landschap en Milieu 
(NLM) als meer dan één kandida¬ 
tenlijst wordt ingediend. Maar daar¬ 
aan moet volgens de voorzitter van 
het Waterschap gezien de hoge kos¬ 
ten en het geringe opkomstpercen¬ 
tage van de kiezers een einde aan 
gemaakt worden. 

Het Waterschap Roer en Overmaas 
is het enige waterschap in Neder¬ 
land met vertegenwoordigers van 
Natuur, Landschap en Milieu. Sinds 
gisteren heeft zelfs vertegenwoordi¬ 
ger A. Lenders van NLM zitting in 
het dagelijks bestuur. Tot lid van 
het dagelijks bestuur werden verder 
gekozen: J. Custers, J. van der Lin¬ 
den en J. Janssens (allen namens 
ongebouwd) en W. Bos, J. Vriese- 
ma, W. Janssen en M. Smeets (ge¬ 
bouwd). 


beurtelings 


Carnaval voor 
gehandicapten 

KERKRADE - Wie al veertig 
jaar optreedt als buuttereedner 
weet wel zo ongeveer wat carna¬ 
val is. Wiel Hendriks doet het nu 
op de bühne wat rustiger aan, 
maar is achter de schermen des 
te actiever. En het sympathieke 
van de zaak is dat hij het volks¬ 
feest carnaval combineert met 
acties voor het goede doel. Vrij¬ 
dag 13 januari is het weer zover. 
In het Cultureel Centrum de 
Jreets aan de de Kaalheider- 
steenweg treden talloze bekende 
artiesten op tijdens het Karne- 
vals Artiesten Festival. Ten bate 
van de stichting Gehandicapten 
Kmderzorg De Kabouters regio 
Kerkrade en dat doen ze... geheel 
belangeloos. 

„Vaak wordt gezegd dat artiesten 
zo weinig doen. Maar dat valt 
heel erg mee. Als ik Pierre 
Cnoops wil, dan krijg ik ’m. En 
dat geldt voor ze bijna allemaal, 
als ze vrij zijn natuurlijk”, vindt 
Wiel Hendriks, die van mening is 
dat we veel te weinig an de mede¬ 
mens denken. „En tegen omgang 
met gehandicapten kijken we al 
helemaal op!”, betreurt hij. 
Positief in dit verband is dat vol¬ 
gende week vrijdag twee blinde 
jongens (onder de naam ACK 
Boys) zullen optreden temidden 
van hun bekende collega’s. „Ze 
wisten niet wat ze hoorden, toen 
ik ze vroeg. Ze waren dolblij”, • Wiel Hendriks stond veertig jaar in de 'buut'. Nu is hij 
actief achter de schermen. Foto: CHR1STA HALBESMA 


glimlacht Hendriks. - 
Vrijdag 13 januari treden vanaf 
acht uur de volgende artiesten 
op: orkest De Wiellies, ballet¬ 
groep Tiffany, De Bleerheidsjer 
Junge. ACK Boys, Weerwaas, 
Los Catastrofos. Frans Haselier, 
der Schelleboomkloeb, der An- 
gerhoave, Ummer der Neaver en 
het Vennootschap van Toonkun¬ 


stenaars Leider kein Preis. Pre¬ 
sentator is Jan Brouns. 

Kaarten a 6 gulden 50 zijn in 
voorverkoop verkrijgbaar bij: De 
Jreets Kaalheide, Sigarenzaak 
Finy Otten Bleyerheide, Wiel 
Hendriks Pancratiusstraat 28 
Kerkrade (® 457221), H. Pijpers 
456757 en J. Lataster & 
453286. 


Koninklijk 
brons roor 
Theo Seetsen per persoon 


HEERLEN - Burgemeester 
Van Zeil overhandigde gister¬ 
morgen in het gemeentehuis 
de bronzen eremedaille, ver¬ 
bonden aan de Orde van Oran¬ 
je Nassau, aan Heerlenaar Theo 
Seetsen. 

De heer Seetsen, die 23 januari 
60 jaar wordt, werkte ruim 
veertig jaar mei grote inzet als 
sleeschaver. gereedschapma- 
ker bij de firma Vlietjonge in 
Heerlen, die in 1974 de aktivi- 
teiten overnam van ’Profiel- 
werk Jowi’. 

Na de overname deed Vlietjon¬ 
ge een beroep op Theo Seetsen 
zijn vakkennis over te dragen 
aan de jongere werknemers. 
Hij leverde daarbij een wezen¬ 
lijke bijdrage aan de continuï¬ 
teit van het bedrijf. 

# Burgemeester Van Zeil 
speldt Theo Seetsen de bron¬ 
zen eremedaille op. 

Foto: DRIES LINSSEN 


HERZOGENRATH - De achtste 
klas van het gymnasium van Her- 
zogenrath heeft 998 handtekenin¬ 
gen verzameld tegen het laagvlie¬ 
gen in Duitsland. De scholieren 
hebben de handtekeningen ge¬ 
stopt bij een protestbrief die zij 
geschreven hebben aan het minis¬ 
terie van defensie van de Bonds¬ 
republiek. 

Aanleiding tot de brief was het 


Handtekeningen 
tegen oefeningen 
laagv liegen BRD 

ongeluk dat op 8 december ge¬ 
beurde in Remscheid. Daar kwa¬ 
men zes mensen om, toen een 
Amerikaanse straaljager tijdens 


een laagvliegoefening neerstortte. 
De scholieren van het gymnasium 
in Herzogenrath werden gesteund 
door de leraren van de school. De 
leraren hadden in de lessen het 
thema behandeld: ’Waar stort de 
volgende neer?’ 

De Duitse regering heeft inmid¬ 
dels weer toestemming gegeven 
de laagvliegoefeningen boven 
Duits grondgebied te hervatten. 

l- 


Alex Vrancken geen partij voor Alcuin Schuiten 

Daniëlla Roymans 

imburgs agblad op inedaiRekoers 


& 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 18 


door trans dreissen 

GELEEN - Met haar schaatsende 
interpretatie van het Spaanse Mala- 
gueha heeft Daniëlla Roymans uit 
Sittard zich fier op de been gehou¬ 
den op de eerste dag van het NK- 
kunstnjden in Geleen. Zowel op het 
onderdeel verplichte figuren als tij¬ 
dens de korte Kür, maakte de Sit- 
tardse kunstrijdster indruk, al kon 
ze nog niet tippen aan het niveau 
van Jeltje Schuiten en Astrid Win¬ 
kelman. 

„Op de korte Kür was het alles of 
niets. Na de deels mislukte ver¬ 
plichte figuren, moest ik alle risico’s 
nemen en mijn opzet is redelijk ge¬ 
slaagd. Met de lange Kür nog voor 
de boeg, maakt ik nog alle kans”, al¬ 
dus Roymans. 

Met acrobatiek, gepaard aan show, 
uitstraling en make-up kregen 
Schuiten en Winkelman de circa 
honderdzestig betalende toeschou¬ 
wers aan hun voeten. Jeltje Schui¬ 
ten maakt in de ogen van de insiders 
vandaag echter de grootste kans op 
de nationale titel. De wedstrijden 
gisteravond liepen overigens flink 
uit. Even na half elf begaf de ge¬ 
luidsinstallatie het op het moment 
dat de laatste junior-A Angelique 
Visser op het ijs stond. 

Ondanks haar fraaie prestatie op de 
korte Kür wist de 16-jarige Daniëlla 
Roymans slordigheidjes en onze- 


Seizoen voorbij voor Oranje-doelman 

Chirurg schrok van 


ravage 


in 


knie 


Van Breukelen 


kerheden tijdens de verplichte stof 
niet te vermijden. Met het eerste fi¬ 
guur scoorde de Sittardse (gem. 3.24 
van maximaal 4 punten) zelfs beter 
dan de favoriete Jeltje Schuiten 
(3.12), doch kwam ze net iets tekort 
om Astrid Winkelman (3.30) van de 
eerste plaats af te houden. 

„Het eerste figuur lukte prima; een 
grote verrassing. Zeker omdat ik 
pas sinds kort de seniorenfiguren 
oefen”. Spanning en nervositeit la¬ 
gen aan de basis van een matige 
tweede serie boogjes, waardoor ze 
uiteindelijk als vierde eindigde. 
„Die oefening heb ik grotendeels 
verprutst door een misstap en niet 
door een bibbertje in de knieën. In 
totaliteit ben ik echter dik tevreden 
met de verplichte figuren”, die in de 
periode van Olympisch kampioene 
Sjoukje Dijkstra (in 1964) overigens 
veel zwaarder telden dan tegen¬ 
woordig. 

De tinteling uit het kunstrij-duel 
tussen Alex Vrancken uit Bunde en 
titelverdediger Alcuin Schuiten, de 
enige senioren heren, was gisteren 
al snel weg. Schuiten, die een inter¬ 
naat in Duitsland bezoekt, was heer 
en meester. Met een virtuose en 
vlekkeloze lange Kür zou Vrancken 
de schade weliswaar nog kunnen 
beperken, maar daar gelooft nie¬ 
mand meer in. Het was tekenend 
dat de Limburger in de eerste de 
beste oefening al met zichzelf in de 
knoei kwam. Nerveus en een tik¬ 
keltje krampachtig werd de Lim¬ 
burgse ’ijsheilige’ al met de realiteit 
geconfronteerd: punten van gemid¬ 
deld 2.9 tegen gemiddeld 3.5 van 
Schuiten. „Hij is gewoon nog een 
maat te groot”, moest Vrancken 
over zijn tegenstander kwijt. 

Vandaag, vanaf 14.00 uur is de af¬ 
sluitende vrije Kür aan de beurt (se¬ 
nioren na 20.00 uur). 


NK-uilslagen 

Verplichte figuren: senioren dames: 1. 

Astrid Winkelman 0.4 strafpunten, 2. 
Jeltje Schuiten 0.8, 3. Marion Krijgsman 
1.2, 4. Daniëlla Roymans 1.6, 5. Linda 
van Andel 2.0. Heren: 1 Alcuin Schui¬ 
ten 0.4, 2. Alex Vrancken 0.8. Junioren A 
dames: 1 Angelique Visser 0.4 strafpun¬ 
ten, 2. Monique van de Velden 0.8, 3. 
Chouw Lan Chan 1.2, 6. Marsha Jamin 
(Maastricht) 2.4, 9. Ilse Jacobs (Neder- 
weert) 3.6. Heren: 1. Martijn Nas 0.4. 2. 
Marcus Deen 0.8. Junioren B dames: 1. 
Annelies Bodewes 0.4, 2. Nanda van de 
Berg 0.8. 3. Rebecca van de Berg 1.2, 7. 
Nicolle Goossens (Valkenburg) 2.8. Ju¬ 
nioren C dames: 1. Melanie Carnngton 
0.4, 2. Belinda Postma 0.8, 3. Tamara 
Eikemans 1.2. 

Korte Kur: junioren B dames: 1. Wendy 
Ammerlaan 0.6, 2. Nanda van de Berg 
1.2, 3. Rebecca van de Berg 1.8, 6. Nicol¬ 
le Goossens 3.6. Gecombineerd (figuren 
en korte Kur): 1. Nanda van de Berg 2.0, 
2. Wendy Ammerlaan 2.6; 3. Rebeca van 
de Berg 3.0, 7. Nicolle Goossens 6.4. Ju¬ 
nioren C dames: 1. Georgina de Wit 0.6, 
2. Melanie Carrington 1.2, 3. Sabrina van 
de Veeke 1.8, 4. Katje Kossmayer 2.4. Ge¬ 
combineerd: 1. Melanie Carrington 1.6, 
Sabrina van de Veeke 3.4, 3. Tamara 
Eikemans 4.2. Junioren C heren: 1. Lau 
rens Geurts 0.6. Gecombineerd: 1. 
Geurts: 1.0. 

Daniëlla Roymans ligt nog goed in de race. , s 

Foto; PETER ROOZ*'* 

___ S' 


• LEVERKUSEN - Arnold Van- 
derhjde en Silvio Mezzenga komen 
vanavond in aktie voor hun Duitse 
club Leverkusen in de thuiswed¬ 
strijd tegen BC Berlin. Vanderlijde 
moet het opnemen tegen de Duitser 
Cleve. De wedstrijden beginnen om 
20.00 uur. 


# Hans van Breukelen 
gistermiddag op weg 
naar de operatietafel. 


’Mijn werk zit erop ’ 

Kees Rijvers 
verlaat Twente 


voorzitter Henk Kesler gisterav'° ( i 
tijdens de druk bezochte ni^' 
jaarsreeeptie van FC Twente. c 
we respecteren zijn beslissing,^ 
het met weemoed dat we wed^ 
afscheid nemen van de 


vakfj' 


nemen van 
Kees Rijvers. Hij vindt echter 
zijn werk er bij ons opzit”. 


I 


Van onze sportredactie 

ENSCHEDE - Kees Rijvers gaat 
aan het eind van dit seizoen weg bij 
FC Twente. De 61-jarige Brabander 
heeft het bestuur van de nummer 
drie van de eredivisie te kennen ge¬ 
geven geen gebruik te willen maken 
van de mogelijkheid om zijn na dit 
seizoen aflopende contract met 
twee jaar te verlengen. De ex- 
bondscoach, die zich dit seizoen 
voornamelijk bezig hield met de 
coördinatie van het nieuw in het le¬ 
ven geroepen Talenteninstituut, 
acht zijn taak in Enschede vol¬ 
bracht. Persoonlijke motieven lig¬ 


gen echter ook ten grondslag aan de 
beslissing van Rijvers om zijn werk 
bij FC Twente na drie seizoenen te 
beëindigen. 

De Enschedeërs hebben vlak voor 
de Kerstdagen een gesprek gehad 
met de Brabander. „Beide partijen 
waren het er na afloop over eens dat 
we er beter aan deden de verbinte¬ 
nis niet te verlengen. We hadden het 
liever anders gezien”, vertelde vice- 


Het opvullen van de vacature 
Rijvers geniet op dit moment 11 ; 
de hoogste prioriteit bij FC Twejjj t 
Dat geldt wel voor het bijna voet£ < 
onvriendelijke stadion waar de ' ( 
schedeërs hun thuiswedstrijden ' j 
werken. Als het aan de dageUlG 
bestuur ligt, komt er zo snel m ö ' < 
lijk duidelijkheid over de bou^Jt 
nieuw stadion. Mocht dat op *.i 
voor manier dan ook niet haalt’' t 
zijn dan overweegt men een iëp‘) 
pende renovatie van de huidig e .< 
commodatie. Het gaat FC TW^J 
met uitzondering van de pubjk t 
belangstelling, namelijk in vrtr 1 
alle opzichten voor de wind. 1 


Van onze sportredactie 

EINDHOVEN/MUNCHEN - Voor 
PSV-doelman Hans van Breukelen 
is het voetbalseizoen waarschijnlijk 
voorbij. Chirurg dr. Cees-Rein van 
den Hoogenband is gistermiddag 
danig geschrokken van, zoals hij het 
jioemt „de ravage in de knie van 
Hans van Breukelen. Bij de bot- 
aing”, aldus Van den Hoogenband, 
„is het kapsel aan de achter- en de 
buitenkant van de knie gescheurd. 
Bovendien is de voorste kruisband 
ingescheurd”. De chirurg die verze¬ 
kerde dat de PSV-doelman dit sei¬ 
zoen in elk geval met meer in actie 
.zal komen zag, ondanks die ravage, 
nog lichtpunten. „De meniscussen 
zijn puntgaaf en een groot voordeel 
is het dat die voorste kruisband niet 
afgescheurd is. Operatie-technisch 


Burgemeester over 
accommodatie: 

"Geen geld om 
Roda te helpen’ 

KERKRADE - De gemeente Kerk- 
rade ziet vrijwel geen mogelykhe 
den om Roda JC te helpen bij het 
verbeteren van de accommodatie 
„Wy hebben geen geld, dus het 
wordt dinsdag een moeilijk ge 
sprek”. Met deze uitspraak loopt 
burgemeester Jan Mans vooruit op 
het onderhoud dat hij dan met een 
Roda JC-delegatie heeft. 

Roda heeft zoals bekend een plan 
ingediend dat voorziet in een ver¬ 
betering van het trainingsveld en 
de terreinafrastenng. Ook wil men 
een permanente sponsorruimte 
bouwen op de plaats waar nu de 
sponsortent staat. In totaal zou dit 
tonnen gaan kosten. 

Een bykomend probleem voor 
Kerkrade is dat de organisatie van 
het WMC (met name met betrek¬ 
king tot de afrastering) juist heel 
andere wensen heeft. De gemeente 
zal beide partijen raadplegen alvo¬ 
rens een beslissing te nemen, zo 
belooft Mans. 

Oranje vindt ' 
sparring- partner 

TEL AVIV - Het Nederlands elftal 
zal de Israëlische trip zaterdag om 
12.00 uur plaatseiijke tijd toch nog 
besluiten met een oefenwedstrijd 
Als tegenstander werd ter elfder ure 
Hapoel Petachtikva, de nummer 
drie van de nationale ranglijst, ge 
vonden dankzij de medewerking 
van competitieleider Jacob Erel, die 
een wedstrijd van Hapoel vervroeg¬ 
de naar vrijdag. Aanvankelijk be¬ 
stonden er grote bezwaren vanuit 
totoknngen tegen een duel tussen 
een Israëlisch clubteam en Oranje. 
De wedstrijd wordt zaterdag 20 kilo¬ 
meter buiten Tel Aviv afgewerkt I 
zonder publiek. I 


is er voorlopig evenwel weinig aan 
te doen. Je kunt het alleen maar er¬ 
ger maken als je nu ingrijpt. Van¬ 
daar dat ik heb gekozen voor een 
soortgelijke behandeling als Joop 
Hiele onlangs onderging”. 

Met andere woorden: Hans van 
Breukelen zal de komende drie a 
vier weken aan het ziekenbed ge¬ 
kluisterd zijn in een soort slee. „Een 
motor zal regelmatig zijn kniege- 
wricht ietsjes buigen en strekken, 
zodat littekenvorming voorkomen 
kan worden. De rest moet de natuur 
doen. Met het oog op herstel durf ik 
geen uitspraken te doen. Op derge¬ 
lijke blessures wordt doorgaans 
nogal fatalistisch gereageerd. Voor¬ 
al ook omdat de stabiliteit van het 
gewricht in het geding is. Als de na¬ 
tuur zijn werk heeft gedaan, kan ik 
eventuele rest-instabiliteit mogelyk 
wel operatief verhelpen”. 

De 32-jarige doelman raakte don¬ 
derdagavond tijdens het zaalvoet- 
baltoernooi in München ernstig ge¬ 
blesseerd aan zijn linkerknie na een 
grove overtreding van Vfb Stutt- 
gart-speler Gaudino. Volgens de on¬ 
gelukkige doelman was Gaudino 
met gestrekt been op hem ingeko¬ 
men. 

De blessure van Van Breukelen 
heeft grote gevolgen voor de Bra¬ 
bantse formatie, die volgende week 
voor een oefentrip naar Zimbabwe 
vertrekt. Dr. Van den Hoogenband 
had enkele weken geleden ook de 
reserve-doelman van PSV, Patrick 
Lodeweijks, onder het mes. „Ook 
hij had problemen met zijn knie. In¬ 
middels traint hy echter weer volop 
en gaat Lodewijks mee op trainings¬ 
kamp in Zimbabwe. Hij zal in elk 
geval fit zijn voor de competitie”. 
PSV heeft Jan Formannoy, de trai¬ 
ner van de keepers, nog achter de 
hand voor eventuele noodgevallen. 
Twee maanden voor de belangrijke 
Europa-Cupwedstrijden tegen Real 
Madrid zit PSV diep in de proble¬ 
men. Naast Van Breukelen kampen 
Heintze, Kieft, Lerby en Gerets met 
kleine blessures. Linskens en Niel- 
sen zijn al geruime tijd uitgescha¬ 
keld. Ook voor het Nederlands elftal 
komt de blessure van Van Breuke¬ 
len ongelegen. Bondscoach Thijs 
Libregts zag in korte tyd zijn beide 
doelmannen wegvallen, want eer¬ 
der raakte Feyenoorder Joop Hiele 
zwaar geblesseerd. Stanley Menzo 
van Ajax lijkt de voornaamste kan¬ 
didaat de plaats onder de lat in te 
nemen. PSV laatste 


MÜNCHEN - PSV 
heeft gisteravond 
niet meer de motiva¬ 
tie op kunnen bren¬ 
gen de laatste plaats 
bij het zaalvoetbai- 
toernooi van Bayern 
München te ontlo¬ 
pen. De Nederlandse 
landskampioen ver¬ 
loor in de strijd om 
de zevende plaats 
met 2-4 van Partizan 
Belgrado. De Eind¬ 
hovenaren hielden 
een helft stand: 1-1. 
De Eindhovenaren, 
vorig jaar met ver¬ 
toon van technische 


macht winnaar, wer¬ 
den veroordeeld tot 
spelen om de voor¬ 
laatste plaats na een 
2-3 nederlaag tegen 
1. FC Köln met 2-3. 

Arie Haans VfB 
Stuttgart won de eer¬ 
ste prijs van 20.000 
mark. De Stuttgar- 
ters bleef Werder 
met 4-2 de baas. Na 
het incident op de 
eerste dag met Hans 
van Breuekelen 
werd het toernooi 
opnieuw overscha- 
duwd door een ern¬ 


stig ongeval. Nu was 
VfB Stuttgart zelf 
het slachtoffer. In de 
finale tegen Werder 
Bremen bleef verde¬ 
diger Alexander 
Strehmel na een 
duel op het kunst¬ 
gras liggen. Hij 
moest ook worden 
afgevoerd naar het 
ziekenhuis met 
waarschijnlijk een 
gebroken scheen¬ 
been. 


Uitslagen: zevende 

plaats: PSV - Partizan 
Belgrado 2-4 (1-1). Vijfde 
plaats: Köln - Bayern 6-3 
(4-0): derde plaats: Turk 
Gücü - Nürnberg 5-3 
(n.s.): Finale: Stuttgart - 
Werder 4-2 (2-1). 


Eerste rode kaart 
in WK zaalvoetbal 


LEEUWARDEN - Het wereldka- 
mioenschap zaalvoetbal is op de 
tweede dag in alle hevigheid losge¬ 
barsten met een enorme verrassing 
en de eerste rode kaart. Hongarije 
versloeg in Leeuwarden de techni¬ 
sche grootmeesters uit Brazilië met 
3-2. Brazilië stond al snel met 2-0 


voor, waande zich toen zeker van de 
overwinning maar kwam plotseling 
nog met lege handen toen Szadanyi 
een schitterende vrije trap nam. 

De eerste rode kaart van het toer¬ 
nooi werd in de Bossche Maaspoort 
uitgedeeld aan de Argentijn Vala- 


rin. Een gele kaart hielp niet, zodat 
de Nederlandse scheidsrechter 
Oortman rood voor hem trok. Ar¬ 
gentinië versloeg desondanks Cana¬ 
da met 3-1. De grootste overwinning 
werd geboekt door Spanje tegen 
Saudi Arabië: 8-2. Italië had het 
eveneens gemakkelijk tegen Zim¬ 
babwe: 5-1. 


Uitslagen: Poule B: Hongarije - Brazilië 3-2 
(1-2); Saudi Arabië - Spanje 2-8 (2-5). Poule 
C: Japan - België 0-3 (0-1); Canada - Argepti- 
nie 1-3; Canada - Argentinië 1-3 (0-2). Poule 
D: Italië - Zimbabwe 5-1 (3-0); Verenigde 
staten - Australië 1-1 (0-0). 


Glasgow Rangers 
aast op Vel ten 

GLASGÓW - Glasgow Rangers wil 
Volkert Velten van Heracles in 
dienst nemen. De suceesvolle spits 
was deze week drie dagen te gast bij 
de Schotse lijstaanvoerder. De tech¬ 
nische leiding van Rangers raakte 
onder de indruk van Veltens kwali¬ 
teiten. Binnenkort worden bespre¬ 
kingen over een transfer geopend. 
Velten debuteerde dit seizoen bij 
Heracles in het betaalde voetbal. Uit 
geloofsovertuiging weigert hij op 
zondag te voetballen. In de zater¬ 
dagse wedstrijden van Heracles 
maakte hij veertien doelpunten. On¬ 
langs tekende hij een nieuw con¬ 
tract bij Heracles voor vijf en een 
half jaar. 

Arbeidszaken: 

groen licht 
voor Chovanec 

EINDHOVEN - De Stichting Ar¬ 
beidszaken Betaald Voetbal 
(SABV) heeft een positief advies 
aan het ministerie van Sociale Za¬ 
ken en Werkgelegenheid uitge¬ 
bracht over de komst van de Tsje- 
choslowaakse international Jozef 
Chovanec naar landskampioen 
PSV. „Chovanec geldt als een Euro¬ 
pese topspeler. Zijn kwaliteiten zijn 
bekend. 


Jac. Opgenoord 
manager Fortuna 


SITTARD - Na lang zoeken kan 
Fortuna Sittard volgende week de 
nieuwe manager presenteren. Het 
betreft de 29-jarige Jac. Opgenoord, 
die als fysiotherapeut in 1987 in vas¬ 
te dienst kwam van de Sittardse 
club. Met de promotie van de (nog) 


onervaren Opgenoord heeft F 'o@ 
na Sittard ervan afgezien de vacj*. 
re die Joop Castenmiller in de 
bije zomer achterliet, met een P, 
minente voetbalkenner op te vUlL 


Nadat het touwtrekken om 'pst 
Huub Stevens niet het gewenst^ 


Roda-fans 
naar Sofia 

KERKRADE - Roda JC organiseert 
voor haar supporters een volledig 
verzorgde vliegreis naar Sofia, waar 
op 1 maart de eerste wedstrijd in de 
kwartfinale van de Europacup voor 
bekerwinnaars wordt gespeeld. 
Roda JC doet dit in samenwerking 
met reisbureau Solair (Heerlen- 
Maastricht). Vertrek en terugkeer 
van deze driedaagse reis is op Maas¬ 
tricht Airport. Het vertrek is op 
dinsdag 28 februari, ’s morgens. 
Deelnemers aan deze trip zijn don¬ 
derdagmiddag weer terug op 
'Beek’. De vliegreis naar Sofia, 
hoofdstad van Bulgarije, is een 
rechtstreekse vlucht. 

In Sofia wordt gelogeerd in het 
4-sterrenhotel Novotel Sofia. Tij¬ 
dens het verblijf daar wordt niet al¬ 
leen de wedstrijd tegen Sredets So¬ 
fia bezocht, maar is ook tijd voor 
verschillende excursies. De prijs 
van deze supportersreis is 825 gul¬ 
den. Aanmelden kan gebeuren bij 
reisbureau Solair, S 045-715453 in 
Heerlen of S 043-211515 in Maas¬ 
tricht. 

rienkamper De Wh 
in de bobslee 

EINDHOVEN - Tienkamper Ro- 
bert de Wit van Unitas uit Sittard 
gaat op de bobsleetoer. De Eindho¬ 
venaar zal zich volgende week sa¬ 
men met Rob Geurts, een bekende 
naam uit het vaderlandse bobsleec- 
ircuit, voorbereiden op de Europese 
en wereldkampioenschappen. „Ik 
probeer om zowel de atletiek als het 
bobsleeën met mekaar te combine¬ 
ren, al zal dat niet meevallen. De 
eerste afdalingen met de bobslee 
heb ik al achter de rug en het viel me 
best mee”, luidde de reactie van 
krachtpatser De Wit. „Alleen ben ik 
de eerste keer dat ik afdaalde verge¬ 
ten te remmen”. 

Jean Houben , 

veelgevraagd 

STEIN - Internationaal UCI-jurylid 
Jean Houben uit Stein is wedstrijd- 
strijdcommissaris in de jury van het 
WK veldrijden dat op 28 en 29 fe¬ 
bruari in het Franse Pont-Chateau 
wordt gehouden. Houben zal tevens 
als voorzitter van de jury fungeren 
tijden de Tour de France voor da¬ 
mes. 


sultaat opleverde, besloot het 
bestuur de manager uit eigen 
deren te recruteren. 

Oefenduels 

• SITTARD - Fortuna Sittard 

gint vanavond in Helmond ( J ji 
uur) tegen Helmond Sport aak 
oefencampagne in de aanloop 
tweede seizoenshelft. Hans 
Doorneveld zal vooralsnog geek 
roep kunnen doen op de twee bj*> 
selectie gevoegde jeugdsp^ 
Meerssenaar Eric Meijer heeft y 
van een enkelblessure, terwijl J- 
Franssens conditionele achterSkh 
nog te groot is om al deel uit te 3 
ken van de hoofdmacht. Ook ™ 
Jalink (dijbeenblessure) is nog 
van de partij. . 

Voor de start van de tweede cof 
titiehelft heeft Fortuna, naaS 1 
ontmoeting vanavond nog 
oefenduels op het progra' 
staan: dinsdag in Grevenbicht t ^ 
Armada (19.30 uur), aanstaand^ 
terdag in Nijmegen tegen ,ji 
(14.30 uur) en dinsdag 17 janu a y 
Brunssum tegen Limburgia 1 
uur). 

• DOETTNCHEM - Roda JC J 
vandaag naar Doetinchem at, ^ 
het om 16.00 uur aantreedt 1 
eerste divisieclub De Graafscb a r 


cK 


VVV gaat vanm$ 
bezoek bij ^ . 
speelt morgej^i 


• VENLO 
(14.00 uur) op bezoek bij 
(Heibloem) en speelt morg 
dag om 15.00 uur tegen het 
sche Waregem. 


(ADVERTENTIE) a mi» m ÊtStk 

VERANDA 9 

RAMEN* 

DEUREN 


telefoon 045 - 24 19 17 
Dorpsstraat 7 

_NUTH 


üntburgs dagblad 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 19 


()1 sport noiüeme enquete arbiters fnuikend voor scheidsrechterscommissie 


Egbert Mulder leidt frontale 


[aanval op Leo van der Kroft 


door fred sochacki 


Graf te duur 
als mannequin 


STEINHAGEN - De Westduitse 
modemaker Gerry Weber heeft 
het contract met tennisster Steffi 
Graf opgezegd. Hij vindt haar te 
duur geworden. Graf werkte vijf 
dagen per jaar voor het mode¬ 
huis als model. Zij kreeg hier¬ 
voor 100.000 D-Mark per dag, to¬ 
taal dus 500.000 D-Mark. Het 
contract liep dit jaar af. De vader 
van Steffi onderhandelde over 
een nieuw. Hij stelde voor dat 
Steffi nog slechts twee dagen 
hoefde te poseren voor een be¬ 
drag van 800.000 D-Mark. 


h Ë ERLEN - De landelijke scheidsrechterscommissie (LSC) 
bij monde van Ben Hoppenbrouwer stelling genomen te- 
\L n * ron tale aanval die gisteren door de BSBV de Belangen- 
teniging Scheidsrechters Betaald Voetbal werd gelanceerd. 
jCheidsrechterbaas’ en voorzitter van de LSC Leo van der 
het° ft Wercl dictatoriaal bewind verweten. „De arbiters hebben 
J:: gevoel in de Middeleeuwen te leven”, verwoordde de voor- 
her van de BSBV, oud-scheidsrechter Egbert Mulder. De 
an varing is het direct gevolg van het uitlekken van een ano- 
enquete onder de scheidsrechters, die anderhalf jaar ge- 
Uen werd gehouden. In die enquete zouden de scheidsrech- 
rs de vloer hebben aangeveegd met Leo van der Kroft. 


har ^^ben inderdaad ruim een 
rn 0 ® e teden een lijst met vragen 
Sch /n beantwoorden”, bevestigt 
;Rechter Frans Houben. „Vra- 


s le j:\ n de trant van: m welk commis- 
?c 0m a heb je vertrouwen; in welk 
'Wprv^^d heb je geen vertrou- 
jgoed t 6 vra S en herinner ik me nog 
ifgev ' ^ kon er amper antwoord op 
i'v 0et ^' °nidat ik toen net betaald 
<d en ^scheidsrechter was gewor- 
e hqu resultaat van die anonieme 
^aakt* l»' s echter nooit bekend ge- 
lvi a h riet bevreemdt me dat ik die 
1 e krant moet vernemen” 


hadden, liep dat steevast op ruzie 
uit. Ik kan het niet bewijzen, maar 
ik heb het gevoel dat Van der Kroft 
me daar op heeft gepakt tijdens 
mijn actieve carrière. En er zijn veel 
meer scheidsrechters die dat gevoel 
hebben. Maar straks komt het mo¬ 
ment dat we tegenover elkaar staan. 
Houden de scheidsrechters dan ook 
nog hun mond, dan stap ik op als 
BSBV-voorzitter”. 


^hddels hebben gedachten over 
de K eVentuele staking postgevat in 
echt* em van de BSBV. „Ik kan 
als n ^ as een staking uitschrijven 
! r eeh» e ^ erdl 8 procent van de scheids- 
s Uarw r a °bter de kritiek blijft 
oud ’ aldu s Egbert Mulder. De 
jgQ^i^heidsrechter weet maar al te 
(dir e n t Wat er gebeurt als het op een 

% cte confrontatie aankomt. In 

1 ar*»;- ■ , i. 


Een moment dat voor Ben Hoppen¬ 
brouwer, lid van de LSC en enkele 
jaren voorzitter van de BSBV, niet 
snel genoeg kan komen. Hij noemt 
Egbert Mulder „Een non-valeur die 
niet weet hoe je met elkaar omgaat. 
Op de eerste plaats gaat het niet om 
Leo van der Krofts verantwoording 
maar om die van de hele scheids¬ 
rechterscommissie. In het anderhal¬ 
ve jaar nadat die anonieme enquete 
is gehouden, hebben de commissie 
en de scheidsrechters regelmatig 
rond de tafel gezeten. Nooit heeft 
iemand zich beklaagd. Vorige week Ben Johnson 
voor rechter 


Jongen ’ allround’ 


£ actieve periode, kwam er ook ieman ° zlcn ^K.aagm vorige weeK 
§ÏM- eree n onvertogen woord over Geen wanklank Ik begrijp 

i lippen ^ -- j- i_i:_best wel uit welke hoek He kritiek 


• Marieke Stam genoot met volle teugen van het succes en haar handtekening was 
gewild bij de fans. 


°P de beslissende 
( v 00r k° os altijd iedereen eieren 
i*eif 2 b n geld. „Inderdaad. Ik heb 
jhe^ 11 . 00 '! iets gezegd. Ik zat toen in 
Jter$ e * de bootje als de scheidsrech¬ 
te ? U ' Ifc altijd het gevoel een een 


best wel uit welke hoek de kritiek 
komt. Ik denk dat iemand of meer¬ 
dere mensen uit zijn op persoonlij¬ 
ke wraak”. 


Stam onttroont 


Die iemand wordt door Hoppen- 


* te zijn. Nu zit ik er wat verder brouwer niet met naam genoemd, 


.v^n I **jn. in u zu ik er war veraer 
l(Ji q at ’ dan is het makkelijker de 
Scn bij de naam te noemen”. 


Vol Qers relatie met Van der Kroft is . . ... , - 

‘sfths de Groninger 'bijzonder tonale hjst werd afgevoerd. En, die 

4 “Cht’ a i _ _ _ . i m K & hort Mn Hor m mor! OctrnrJr\f 


maar ongetwijfeld duidt de woord¬ 
voerder van de LSC op scheidsrech¬ 
ter Jaap van der Niet, die onlangs te 
horen kreeg dat hij van de interna- 


Van Gennip 


ne vormde voor de kernploeg het 
doelwit. Van Gennip maakte op 
de eerste dag een matte indruk. 
Haar sprint miste elke vorm van 
explosiviteit, zevende in 42,74, 
haar pronkstuk, de 3000 meter, 
ontbeerde snelheid. 


Ykema 


„Als we een gewoon gesprek 

in Egbert Mulder in medestrijder 
heeft. Mulder verwijt de commissie 
dat de leden te krampachtig vast¬ 
houden aan die bestuurszetel. Dat 
er geen doorstroming is en dat daar¬ 
door vakkundige krachten buiten 
de deur worden gehouden. De Gro¬ 
ninger maakte zich in dat opzicht 
vooral sterk voor Charles Corver en 
Jan Keizer. 


HEERENVEEN - Yvonne van 
Gennip heeft op de openingsdag 
van nationale afstandskam- 
pioenschappen twee nederlagen 
geleden. Haar verlies op de 500 
meter was voor 3000 toeschou¬ 
wers op het ijs van Thialf in Hee- 
renveen normaal, dat op de 3000 
meter verrassend en veelzeg¬ 
gend. 


Marieke Stam werd de koningin 
van de avond. Ze werd tweede op 
de 500 meter, 1/lOOe seconde ach¬ 
ter winnares Herma Meijer, en 
ontfutselde Van Gennip de titel 
op de 3000 meter. Haar eindtijd 
van 4.27,56 was voor Van Gennip 
(4.27,96) net niet haalbaar. De 
drievoudig Olympisch kampioe- 


De 500 meter bij de heren werd 
gewonnen door Jan Ykema. 
Ondanks een misslag dertig 
meter voor de finish noteerde 
de Fries als enige een tijd on¬ 
der de 38 seconden: 37,97, het¬ 
geen hem zijn eerste Neder¬ 
landse titel opleverde. Boels- 
ma werd tweede, Noyens der¬ 
de. 


>ert Mulder. 


„Er zijn kennelijk mensen”, ver¬ 
volgt Ben Hoppenbrouwer, „die be¬ 
hoefte hebben om zitting te gaan ne¬ 
men in de commissie. Om zich een 
positie te verwerven. De campagne 
die nu gestart is, is echter niet de ge¬ 
schikte weg om die posities vrij te 
krijgen. Daar zijn verschillende gre- 
mia voor. Zoals het nu gebeurt, zo 
ga je niet met elkaar om. In mijn tijd 
als BSBV-voorzitter zou dat nooit 
gebeuren. Ik heb altijd de stille 
hoop gehad dat men zich eens zou 
realiseren waar het eigenlijk om te 
doen is. Over tien jaar hebben we 
ook nog arbiters nodig. Van mensen 
die jarenlang aan de top hebben ge¬ 
staan, had ik meer verantwoorde¬ 
lijkheidsgevoel verwacht”. 


Limburg: zestien 
A-tennissers 


trainerscarrouseI 


Van onze tennismedewerker Bij de heren komen uit Limburg 

een paar opvallende nieuwe namen 
HILVERSUM - Op A-lijst die voor voor onder de negen Limburgse 


aan zijn derde seizoen bezig is bij 


koppel 30,40; trio 28,90. 

ALLROUND KAMPIOENSCHAP; 1. Abba 


nieuwe seizoen 


kracht A-spelers. Stefan Ehritt uit Roer- 


derdeklasser PSV '35, heeft voor het do R (J. Jongen) km.tijd 1.19.7; 2. Brigitte G 
volgend seizoen zijn handtekening 3. Britta;4. Zyca More Bluff. Winn. 11,60; pl 

. ** ° C cn 1 r»A n I A. i_ __1 Af» AA, _ AAA r»A 


wordt, staan in totaal zestien Lim- mond is er dit jaar eindelijk in ge- 


burgse tennissers .en tennissters. 
Dit zijn er vijf meer dan vorig jaar. 


PROFITEER VAN 

aktie-voordeel BIJ 
gehlen in born 


Volleybalteam 

weggespeeld 


Bij de dames zijn volgens de ver¬ 
wachtingen Evelyne Dullens uit Sit- 
tard en Caroline Houben uit Beek 


slaagd de hoogste categorie te berei¬ 
ken. Dat de namen van Rob van Op¬ 
pen uit Heerlen en Maurice van den 
Donk uit Venlo op deze lijst prijken 
mag een verrassing heten. Van Op¬ 
pen staat momenteel 140e op de Ne- 


van de 4e klasser SV Langeberg 
heeft zijn contract met een jaar ver¬ 
lengd. 


tot de hoogste Nederlandse catego- derlandse ranglijst en Maurice van 


STOCKHOLM - Het Nederlands 


rie toegelaten. Voor Caroline Hou¬ 
ben is het op het nippertje geweest. 
De eerste vijftig dames van de eind- 
Audi-rancking van ieder jaar komen 


Specialisten in 
Zonweringen, rolluiken 
, en vertikale lamellen. 


volleybalteam heeft gisteren bij het voor het volgend jaar op de A-liist 

_^ 1 ~ ---• • . . II_U_. , , r J 


en2“°°' P r '|S-opgave 

C^wweer 


K a n aVlS€u,s 

O vnibhjvend 


: z z*t *** 

vakkundige montage 
* Pnma service. 


internationale toernooi in Stock¬ 
holm een gevoelige nederlaag gele¬ 
den tegen Zweden, later dit jaar ook 
de gastheer van de Europese titel¬ 
strijd. De selectie van bondscoach 
Arie Selinger kwam er tegen de ge¬ 
motiveerde Scandinaviërs in geen 
van de drie sets echt aan te pas en 
kwam alleen in de tweede boven de 


Houben bezet net deze vijftigste 
plaats. 


Dat Evelyne Dullens A-speelster 
zou worden daaraan had niemand 
getwijfeld. De A-lijst wordt nog m 
twee stukken gesplitst. Op het bo¬ 


den Donk in het geheel niet. Door 
hun goede resultaten in de B-toer- 
nooien zijn zij toch tot A-speler ge¬ 
promoveerd zodat zij nu niet meer 
aan de B-toernooien mogen mee¬ 
doen. De gevestigde namen die op 
de A-lijst voorkomen zijn Nijssen 
(Sittard), Custers (Hoensbroek), 
Janssen (Stramproy), Koch (Her¬ 
ten), Hoek (Venlo) en Theelen (Ven¬ 
lo). Voor Custers was er nog een 
kleine promotie. Hij is tot de A-I-ca- 
tegorie toegelaten. 


OBBICHT - Harrie van Wijlick ver- 


SCHWARZENBERG 


, na een se i z °en tweede klasser Schneider laat dit seizoen weinig 
Obbicht. . - e 


oefenvoetbal J 


Vandaag 14.30 uur; 

Kaspora-Noord wijk 


Morgen 13.30 uur: 

Treebeek - Sylvla 


tien punten: 7-15, 11-15, 6-15. Door vens *- e dee * komt alleen Mara Eij- rojl 

'Ü 

l jj 


de zege won Zweden het vierlan- 
dentoernooi door een iets beter set- 
saldo. 


ww*uÊÊ 


kenboom uit Maasbracht voor. Eve- 
line Hamers uit Meerssen die vorig 
jaar ook A-I-speelster was, staat nu 
op de A-II-lijst. Verder staan daarbij 
de dames Jolanda Schreurs (St.- 


Uits^gen: Polen - Joegoslavië 3-2 (4-15, de dames Jolanda Schreurs (St - 

sa itf 


Zweden 3-4 (7-3); 2. Nederland 3-4 (6-3); 3. 
Joegoslavië 3-2 (5-7); 4. Polen 3-2 (3-8). 


tard) en Pascalle Druyts (Maas¬ 
tricht) op. 


Opnieuw dagzege ia tanen 

Motorrijder 
over de kop 


Si^P'S 


RTV/muziek 


Gevraagd TOETSENIST/- ALLEENSTAANDEN: Zoek(t) u/jij een « uilN- 

ZANGER bij soundmix- Ver. Rumperlinde Bruns- D(IN)? Word(t) lid van de 
groep met veel optredens, sum. Iedere zondag ont- Christelijke Korresponden- 
-yo , , n fnl 045-213386. moetingsavond. v.a. 21 uur! b e Klub. Voor meer infor- 

S en vleugels in aUe —— PA 700 29 januari playback en rnatie: Postbus 392, 2130 AJ 

dssen. Stemm rep., MENGPANEEL P-A. /UU soun dmixwedstrijd, met Hoofddorp. 

transp. H.J. Sc het- S, 120 watt,7 kanaals, mer rnooie prijzen. Aanmelden Welke A TT FFNSTAAN 

; ord Willemweg 28. Peavy. 10104^752 259. bi ; het bestuur. Vr. uitn. be- d * LLEENSTAAN ' 


hriioY., en vleugels in alle 
v ërK Klassen - Stemm., rep.,| 
teJG transp. H.J. Schot-1 
, °rd Willemweg 28, 
^glfjc ht. 043-217700. 

/l50o°’ S . u - koop va. 
hun». tevens pianover- 
ƒ6O0 V ' .I"36 mnd voor 
Wid ''„..Pianohandel Wie- 
’ Rijksweg Noord 13, 
t el, 04490-54140. 

kMNos o. u.. 


^L h ^±,t U ^ r ' Vr - uiln - ¥e - DÈ“ dame L o L f E S? T wn^t 


wijs verplicht. 


Huwelijk/ 

kennismaking 


Eenzaam? Bel HU WE 
LIJKS/RELATIEBU- 
REAU „Geluk”, tel. 04498 
54604. 


_ vriendschap met nog spor-, 

tieve weduwe 65 jr. Br. o. 
HUWE- nr. HE 063 LD, Geerstraat 5, 
U- 6411 NM Heerlen. 


; iNooru 10,1 „ , co ■ 1 oc „ 54604. _Jongeman, 25 jr., alleenwó- 

90-54140. Gesch. MAN, 53 jr„ 1.85 m, U k d nend, zoekt k.m. goed uit- 

sportief, zoekt langs deze |°ea mtz MAN 32 zlC nde jonge VROUW, 21- 

..^ci/mnafhieke wee slanke Jf„ mona, slank,.zoekt spor- ir. mot 


te huur, spec. onsympathieke weg slanke {D v “ 10I | a -slank zoekt 

tër^^teem voor begin- sport, vrouw van 48 tot 52 rnnr} rolaov, Vl nl nd m, 


spor- 26 jr., met baan, voor een 


ƒ 60n Van 1 tut 36 mnd., voor jr. voor duurzame relatie. 
T5>?iCjnl. 04490-45033. Reacties liefst met foto, op 


^vV/ duur^è"^ gu-^je. l & »«ÏS n fe , 3: 

b Cti S. 1,e oS V KE0°5§ Markt 3, 6161 GE'cfeleen 0 ’ ^EGeleen_- 

LD.Ma* 1 42 - 6461 ED y [so D (l OSE ’ huwd 47 jr ,™et HBÖ-opIt 

-- broek f De.z/ak met steen mlfSteïe,re’jönel 

ALLEENSTAANDEN. Sl!i 8 S le v k oor h " ‘« s VROUW die „tóf rooit !n 
werkgroep t Guliks Hoes, -P--geen bartype is. Bij voor¬ 

hoek Agricolastraat - Upno- Jongeman, 37 jr., zoekt ser. keur ongehuwd ot wed. 
ven 1 , Sittard, organiseert relatie met j. VROUW, kin- zonder kinderen of met jon- 
iedere zondag een dans- en deren geen bezwaar, ge kinderen, leeftijd ± 35-45 
contactavonJ; Bewijs ver- Br.ond.nr. HK 634 Lim- ir. Br. on. nr. HK 636 Lim- 
plicht. Inl. 04490-42064 of burgs Dagblad, postbus Durgs Dagblad, Postbus 
47962. _ 3100, 6401 DP Heerlen. 3106, 6401 DP Heerlen. 


tel-Q^noporgel ELKA 119, 


. -k. 


„TROMPET merk Ama- 
±250,-. Tel. 045- 


êrew ret. ond. nr. KE 053 ‘O™ ™ ^ 

LD Markt 42, 6461 ED Café-dancin, 
Kerkrade. _ Akerstr-Nrc 


Tel ' ° 45 - AL! 

-—-- wer 

Mg^Ptineerde DRUM- hoe 
W e L Zae kt aansluitnig bij ven 
SU-SI- Tel. 045-225284. iod» 


Jboti(. an - rockband zkt. ge- 
2445o^:rde ZANGER. Tel. 
(Gaston). 


NIAMEY - In de korte negende 
etappe van Parijs-Dakar heeft Kees 
Tijsterman de vierde plaats in de al¬ 
gemene rangschikking behouden. 
De rit werd gewonnen door de Fin 
Ari Vatanen. De Belg Jacky Ickx 
behield zonder problemen de eerste 
plaats in de auto-categorie. Bij de 
motoren ging de Fransman Stepha- 
ne Peterhansel door met zijn inhaal¬ 
race op de Italiaan Franco Picco, die 
voorlopig eerste bleef. Bij de moto¬ 
ren deed zich gisteren weer een on¬ 
geluk voor. De Italiaan Giampiero 
Findanno sloeg over de kop, was 
twee uur bewusteloos en werd met 
een armbreuk en een gekneusde 
nek naar het ziekenhuis overge¬ 
bracht. 


SINT MICHIELSGESTEL - Dit 
weekeinde worden in Sint Michiels¬ 
gestel de Nederlandse kampioen¬ 
schappen veldrijden gehouden. Op 
het plaatselijke golfterrein is spe¬ 
ciaal voor deze gelegenheid een par¬ 
koers uitgezet. Vandaag komen de 
liefhebbers, nieuwelingen (plus 
vrouwen) en amateurs in actie, mor¬ 
gen is het de beurt aan de veteranen, 
junioren en profs. 


Stamsnijder 
favoriet 
NK-veldrijden 


In de laatste categorie is Hennie 
Stamsnijder ook nu weer de toren¬ 
hoge favoriet. Samen met Frank 
van Bakel heeft de titelverdediger 
dit seizoen de beste indruk ge- 


Amerikaanse 
sensatie b 'j 
schansspringen 


BISCHOFSHOFEN Voor het 
eerst in de geschiedenis van het tra¬ 
ditionele vier-schansen-toernooi 
heeft een Amerikaan een onderdeel 
van het evenement winnend afge¬ 
sloten. Mike Holland zegevierde gis¬ 
teren bij de afsluitende wedstrijd in 
Bischofshofen. De eindzege van het 
toernooi ging naar de 21-jarige Fin 
Risto Laakonen. Zijn landgenoot 
Matti Nykanen en de Oostduitser 
Jens Weissflog deelden de tweede 
plaats. 


Uitslag; 1. Holland (VS) 218.5; 2. Nikkola 
(Fin) 217,5; 3. Bokloev (Zwe) 215,0; 4. Kjó- 
rum (Noo) 214.5; 5. Thoma (W-Dld) 214. 
Eindstand: 1. Laakonen 841; 2. Nykanen en 
Weissflog 838.5: 4. Thoma 836. Stand we¬ 
reldbeker: 1. Thoma 131; 2. Bokloev 130. 


TORONTO - Volgende week begint 
de Canadese Royal Commission het 
onderzoek naar het dopingschan- 
daal rond Ben Johnson en naar het 
gebruik van doping in het algemeen 
in de Canadese amateursport. De 
openbare verhoren beginnen 
woensdag. Het kan wel een jaar du¬ 
ren en de belastingbetalers miljoe¬ 
nen dollars kosten. Het onderzoek 
wordt geleid door de plaatsvervan¬ 
gend opperrechter van Ontario 
Charles Dubin, die de bevoegdheid 
heeft getuigen onder ede te horen. 
Men verwacht niet dat Johnson v 
óór maart wordt opgeroepen als ge¬ 
tuige. De kosten van juridische bij¬ 
stand kunnen Johnson een vermo¬ 
gen kósten. Zijn Canadese verte¬ 
genwoordiger Glen Calkins denkt 
dat elke cent, die de atleet heeft ver¬ 
diend, erin zal gaan zitten. Johnsons 
trust fund - het geld dat binnen¬ 
kwam uit sponsorcontracten - is 
naar schatting een half miljoen dol¬ 
lar waard. Hij heeft toestemming 
dat geld aan te wenden om de kos¬ 
ten van zijn advocaten te betalen. 


Brenda Schultz 
in halve finale 


ADELAIDE - Brenda Schultz heeft 
zich geplaatst voor de halve finales 
van de Australische kampioen¬ 
schappen verharde banen in Adelai- 
de. De als negende geplaatste Ne¬ 
derlandse versloeg de twee plaatsen 
lager ingeschaalde Amerikaanse 
Gretchen Magers met 6-3, 7-6 (10-8). 
In de halve finales zal Brenda 
Schultz uitkomen tegen Jenny Byr- 
ne. De Australische is de enige niet- 
geplaatste speelster en nog nooit 
verder gekomen dan de derde ronde 
van een groot toernooi. De 21-jarige 
kwalificatiespeelster kon zichzelf 
nauwelijks geloven, toen zij de de 
als vierde geplaatste Anne Minter 
uitschakelde: 6-0. 3-6, 6-3. # ST. JOOST - Zaterdag houdt de 
voetbalvereniging St. Joost haar 
maandelijkse trimloop. Start in 
sportpark Tussen de Berken in St. 
Joost om 15.00 uur. Afstanden: 3, 6, 
9, 12 en 15 km. 


SCHAESBERG - Jac Jongen heeft 
gisteravond als gastrijder flink uit¬ 
gehaald in de finale van het All¬ 
round Kampioenschap op de 
Schaesbergse drafbaan. De met een 
handicap van twintig meter gestarte 
Zyka More Bluff had een bliksem- 
start en nestelde zich vanuit de 
tweede band meteen op kop. Jon¬ 
gen, die met Abbado R van Lei Reu- 
ten uit Koningsbosch in de eerste 
band was gestart, koos direct voor 
de tweede positie. Dat bleek uitein¬ 
delijk genoeg voor het in de wacht 
slepen van de zes mille die voor de 
eerste plaats beschikbaar was. 


Uitslagren: 

Aarde-Prijs: 1. Commercie (H. Grift) 
km.tijd 1.23.6; 2. Balthazar; 3. Crysta Signal. 
Winn. 1.80; pl. 1,10, 1.40, 1.20; koppel 6,00; 
trio 18.50. 

Mars-Prijs: 1. Bartje Dakota (J. Dragt) 
km.tijd 1.23.7; 2. Challancetrans R; 3. Clic- 
quot. Winn. 6,60; pl. 3,30, 5,50; koppel 41,80; 
trio 583,10. 

W.V. VAN BELLEN CUP: 1. Wanda Volo (J 
Ruijgrok) km.tijd 1.20.4; 2. Amor O; 3. Utje 
Klokhoeve. Winn. 2,30; pl. 2,00, 1,80; koppel 
3.80; trio 13,40. 

Pluto-Prijs: 1. Zanzibar (H. Grift) km.tijd 
1.20.8; 2. Zarenco; 3. Wayne Express. Winn. 
2,20; pl. 1,20, 1,90, 1,40; koppel 15.10; trio 
95.00. 

Uranus-Prijs: 1. Zoe (W. van Buytene) 
km.tijd 1.22.1; 2. Yvette Nubar; 3. Babesia. 


• TEGELEN - Circa 600 licentie¬ 
houders en 400 recreanten hebben 
zich aangemeld voor de Zuidneder- 
landse veldloopkampioenschappen 
in Tegelen, zondag Ruim 160 heren 
lopen om 15.30 uur 10,5 met onder 
meer Jack van Bladel, Roger Jas¬ 
pers en Marcel de Veen. Ook van de 
partij is Luc Krotwaar, die meteen 
tot grote favoriet is bestempeld. 
Rita Delnoye is de grote kansheb¬ 
ster bij de dames. 

• BEEK - Vandaag en morgen 
wordt in het ruitersportcentrum te 
Beek een dressuurwedstrijd geor¬ 
ganiseerd door de landelijke rij vere¬ 
niging Het Edele Ros. Op zaterdag 
begint de wedstrijd om 14.00 uur 
met de begmnersklasse waarna de 
midden-I en -II combinaties in de 
dressuurring hun opwachting ma¬ 
ken. Hoogtepunt van deze wedstrijd 
is ongetwijfeld de strijd om de over¬ 
winning in de klasse zwaar-I en -II 
die zaterdagavond vanaf 21.45 uur 
op het programma staat. Zondag 
staan vanaf tien uur opnieuw de be- 
ginnersklassen en daarna de klas¬ 
sen licht-I en -II op het programma. 


Winn. 6,70, 3,00, 2,90; koppel 22,90; trio 
202 , 20 . 

VALKENBURG - Eed Beckers uit Satumus-Prijs: 1. Celerite d'Ivens (J. 

Beek verlaat aan het einde van dit Ru^rokjkmUjdl.^l.Z Charlotte Ha- 
■ , , - , lr , nover; 3. Another Star; 4. Charlotta V. Winn. 

seizoen vierdeklasser Walram. Hij 2 ,10; pl. 1,00, 1.20, 1,60; koppel 3,70; trio 
heeft dan vier jaar bij de Valken- 22,50; kwartet 62,90. 

burgse club gewerkt. Jupiter-Prijs: 1. Yke Baker (T. Kooyman) 

km.tijd 1.19.6; 2. Worthy Hollandia; 3. Do 

POCTPRunr t T vi* __i* Lor Als Sassy. Winn. 3,50; pl. 1,20, 2,20, 1,10; 

I OSTERHOLT - Jos Klingen die 4n :' trin ,« Qn 


• WEERT - Nadat de nationale 
springtop het hippisch centrum van 
dressuur- en springstal De Ijzeren 
Man hebben verlaten nemen de lan¬ 
delijke springruiters vandaag en 
morgen bezit van deze accomodatie. 
De landelijke rijvereniging Weert 
organiseert op beide dagen haar 
jaarlijkse springwedstrijd waarvan 
de deelnemers uit geheel Limburg 
komen. Op beide dagen begint de 
wedstrijd om 10.00 uur. 


gezet onder een nieuw contract van 1 v7o’nV?ico^£ pel 27,00; 1110 620 ' 70; 
de Posterholtse club. SeTkte^rU l Caresse Heldia (H. Grift) 

km.tijd 1.25.0; 2. Cas Buitenzorg; 3. Bianca 
BRUNSSUM — Trainer W. Baltus Petrosia; 4. Anais de Hamal. Winn. 2,20; pl. 


<ADVERTENTIE) 

KELA WONINKRIJK 
SHOWROOM 


1,10, 1,70, 1,30; koppel 6,50; trio 56,30; kwar¬ 
tet 493,80. 

De totalisatoromzet bedroeg f 184,478,- 


Vreni vwww 

4 %'% % *'* *. «*:■>. 

a g PEg* 


hoofdprijzen voor haar concurren¬ 
ten liggen. De Zwitserse ski-vedette 
behaalde in Schwarzenberg haar ze¬ 
vende seizoenzege in de strijd om de 
wereldbeker. De 24-jarige Schnei¬ 
der zegevierde in het Oostenrijkse 
plaatsje op de reuze-slalom vóór de 
lokale favoriete Ulrike Maier en de 
Zwitserse wereldkampioene Maria 
Walliser. 


Chesterfields exclusief 
geïmporteerd uit Engeland, tax-free 
buying possible 
Piet van Heugten tapijttegels 
rechtstreeks van fabriek. 
Alleen zaterdag s geopend van 10.00 
tot 16.00 u. ol na telefonische 
afspraak 

Hoensbroek, Kouvenderstraat 136. 
Telefoon 045-222947 
Exclusief voor Limburg 


'i 


# ECHT - De NWB cyclo-crossers 
strijden komende zondag om het 
veldritkampioenschap 1989. De ju¬ 
bilerende (derde lustrum) TWC Oos- 
trum uit Echt heeft met het par¬ 
cours 'Boshuizen' een van de beste 
NWB-circuits weten uit te zetten. 


maakt. Reden voor de keuzeheren 
van de KNWU het duo al voor het 
NK aan te wijzen voor het wereld¬ 
kampioenschap, over drie weken in 
het Franse Pont Chateau. De andere 
toppers zullen een plaatsje moeten 
afdwingen in Sint Michielsgestel, 
waar nog twee tickets zijn te verge¬ 
ven. 


De titelhouder van vorig jaar, Peter 
van de Laar, start weer als de te 
kloppen man, temeer daar aartsri¬ 
vaal Wil Brouwers gestopt is. Bui¬ 
ten de kampioenstrui en ere-medail- 
les worden de crossers ook nog met 
het normale prijzenschema be¬ 
loond. 


door dik 
bruynestyn 


ALLEENSTAANDEN: 


47962. 


)P Heerlen. 


Klassementen: auto’s: 1 lckx,Tarin <Bl>1) 
'Peugeot 405 Turbo 16; 2. Vatanen/Berglund 
(Fin/Zwe) Peugeot 405 op 10.25; 3. Tambay- 
/Lemoyne (Fra) Mitsubishi 1.56.48, 4. Kees 
en Mieke Tijsterman (Ned) Mitsubishi 
4.10.20; 5. Frequelin/Fenouil (Fra) Peugeot 
205 Turbo 16 4.54.49. Motoren: 1. Picco (Ua) 
Yamaha; 2. Lalay (Fra) Honda 7.39; 3. Mora- 
les (Fra) Honda 1.28.14;.4. Peterhansel (Fra) 
Yamaha 1.32.42; 5. Magnaldi (Fra) Honda 
1.46.53. 


Tekstverwerking 

WordPerfect 

Typen 

Notuleren 

dBase 

Lotus 

Msdos 

Ambi 88 

Stanrcursus P.C. 


Bel 045-211733 


' 
euro aca<lenue 

landelijk secr postbus 307, 
5600 AH EINDHOVEN 
' Pt •k* ! ^ ! 

'<■■■' ’ v': ’*/>.•.. i, j OjOjS 


v 4*;i *1 

ij 

I 


-W 


£5. ■£*** 

' r p| 

' •'■;•«•'.; f 

' - [/. - Vv!- '■ '.41 

; ;. fc ' - , ' : ‘ 

.* ■' ’a» . *'; . ' , *#•] 


Zoek je een opleiding met niveau? 
Wil je uitzicht op vast werk? 

Dan moet je zeker eens komen kijken op onze 

OPEN DAG 

woensdag 18 januari a.s. 
van half vier tot half negen 

MTS-MEAO Sittard 

Valkstraat 10, tei. 04490-14943 


5J/UDGO 


G 0 „MAASTRICHT" KIES JE EXACT 


■ S :: J P L11DIN G 

OPEN DAG 


zateraag 14 lan-jar 
1 0 00 tot 1 3 00 wor 


SjfV'** ' 't'-v 


f . 


A.W. AGOGISCH WERK 
C.C.D. CIVIELE EN 

CONSUMPTIEFTECHNISCHE 

DIENSTEN 

M K. MODE EN KLEDING 
U V UITERLIJKE VERZORGING 

V.P. VERPLEGING 
V 2 VERZORGING 
iN T AS *NTERIM ALGEMENE 
SCHAKELOPLEIDING 
h A V O. M.B.O. een h.a.v.o.-top 


Staatspraktijkdiploma voor 
bedrijfsadministratie SPD 


P." • leeman .r. slatten weer te Maastricht, 
Sittard • - Weert uo mondelinge nnn 11 

,i. ; dupi<nget'i voor Or L/~M. 


fri.it:? ,:.jn .oufefioe SPD-I opleidingen te Heerlen 
’.V.,.s!\,.h! Roermond Sitt.iru Tegeien en Weert 

in. prosp en aanmelding 

Limburgse SPD-opleidingen 

di r 0:? S J M Brouwers 

ü.ufie' 'o 

bi ; 4/ BB Uronsveid 
te; 04408 3304 


<ii,:n ■ K.ui'i 


Fietsenbromf ie tse J 


Lessen/onderwijs 


te; 04408 3304 •< iMAFiF.TS 'i.am • 1 G; 

i jei.l ii : , ,i ' ti.r ("'! ' [|4' 

- ! >.,i n; !, vt; TH , 

---- - - ‘JaViiï 1 - 

i4i.II.KS N.-.i ! j < i.. i* r ti< . : Uif.sD.v MT :> \ eiHO.^ 

i'•••.*• !. i i > 11 I i! e!..i ;-J;, veel .iis •• . • /-‘j* 1 {V? 

"■n 'iiM-i-üt o4;>81ï!ul • KS :.ii. I>! :M T.' 1 / 

_ 4(>U'.i I 

Drin^Pn Tk ZfMlAPP KS : G 

CU I O tV I 1 j t . L' el. 1 1 .1 't i i 111 

l,,i, ...hoi ^ 

,eer ,e P as goed b" V.aCTuGl'MiMlX l’AT 

Danscentrum Weisscher M;y'VgMTMGM " 1 1,1 " ; 

. -x 

F Ij u -gediplomeerd T, K.,.ip /.i 1 )Al ’i' ,* s pP 

; o F- U ü M B [) B IJ l 1)0. NHHA, NAlJB . i', ■ i f ’.'*n 11*’*-' 1 ' 11 _/ 

Wi staden ha f januari in 1 1:1 lllHl ’ t " 1 ' lv , u £!; 


Dansen 


,ee-r je pas goéd bi| 

Danscentrum Weisscher 


Geleen, Sittard. Nuth, 
Treebeek, Brunssum 

me' CL.rsussen in 
sti Ourrser' ror>. n ro!I disco 


11:.:i k 11 i:i;< AH'fiAjK 

cli • il.il. 11 li lel. M' u ‘' ' l 

:; h. l it-.-i-U'"' / 

04: i i 2, 1,(00 /'pi; 

1 l'i k.M.|> I i( i.\ 1 G-i’e 

. 4u ki-u: 


Ui - igehuwdei patencursus stijldansen . V t 1 :* >«». ^ 

I /X A A rv A A I . 1 H 1 . ' • 1,1 


Onthoudnummer: 04493-4343 j ; r!- l k«"..,c vksda 
B alletstudio "Karin Schmeets" m... o,T!!m ,, 

UeUenen klassieke n.'ii'etopleiciincj Ini 043 433301 PI i’llMaxiteh 1,1 jj.-T 

••teiSS llir! k.H-Kt'lt. 1 , tll'V 

s.d . .i-.oSr-è. i' I .l'ii "I ia .1 AWUi ...4" • r ■ \ i |)i' 

1 ' • 1 ".V Zli . K.et.-elki.u, M 1 ' 1 '* ,/ 

- ■:' , 11. i*. .: . >i .s’-a . - i 1 /.. i u i 4.0 , | It-t-ilt*!. 

■ I '4. 4.047! l'l-.i.il ..'.el Wnl'lli:. Tei | , n H' 1 >' 

I. Ti GG l . 1! 1 Dml allf ITlIiP ,* ^ ,I ‘'. " r ,^n l ..p' 

M" n b iT'M.GU 1 > < i K v. Al’.f 1)K OiarH' w ; rU ' 1L kl rh ‘!!w 1 U^ 

- p.: .. I'.'i-. i’i'.. .ei. t u ■< i * ■: t«• , j 1 i! 1 ;»;>"■ lU ^ 

I . ■ ... ,V lil •. . 1 . i I... >0.1 . ,; ;,M ■ lV .el I , j;i A .l.il li |ki- : .tul i 111 ' 1 ‘ j’l 

i .. ■: .. : B - u i . !. I. i. \ i a> ’hl ,n 1 1. o. - i. Mer Wit 1 .. 111 -, t, u ui ml' , v , 

. . . h ■- 131. .|' I ),t! LtüUll Sjia 11 lel -tei W ,P : j 

: .. * ï.i. a '.V -e!.. .1.1,1 .... (\,I! Sl.il‘1 lill'.U: i-tiauf tinilkle het;.. II 'T.j.Ji'-s 

. : 4i el' . s j,...i:i,i u’i 01 k.0 i'icuAe !'u 1"‘‘' 

.i.ir.'i Si .ui rni u. i;.t\'.iat 11 jke \c..| inunleii (r4; > 4 1 

■. .i44:»<i 4.00 ,sn;-; iii ;-::i 1 j nu 


,v rt. i. . :. i .■ u',. 


kim ] 


Zaterdag 7 januari 1989 # Pagina 21 


*•/ 


sport 


Jlicli Kikken: 'Spelers zullen 'n keuze moeten maken' 

Cosmos geaard in 
zaalvoetbalwereld 


’familie-bestuur’ van Cosmos’78, met in het midden voorzitter Mariene Hoeppertz. De se- 
tle Van Cosmos kijkt toe. Foto: CHRISTA HALBESMA 


Handhaven staat voorop in Bocholtz 

Sportclub’25: 
hoog rendement 


Van onze medewerker 
LEO JASPERS 

KERKRADE - De bestuurssa¬ 
menstelling van de zaalvoetbal- 
vereniging Cosmos’78 oogt niet 
alledaags. Mariene Hoeppertz 
hanteert met verve de voorzit¬ 
tershamer, vader Hein beheert 
de financiën en oom Hub be¬ 
mant het secretariaat. Een echt 
familie-bestuur dus, maar wie 
daaruit mocht concluderen dat 
er sprake is van een familie- 
clubje waar het op zijn boere- 
fluitjes aan toe gaat, heeft het 
danig mis. Cosmos’78 blijkt een 
solide vereniging met vele en¬ 
thousiaste leden (drie senioren¬ 
en een jeugdteam) en stelt wel¬ 
doordachte beleidsdaden. 

Woordvoerder Hub Hoeppertz: 
„Die bestuurssamenstelling is 
noodgedwongen zo geboren. Er 
blijken tegenwoordig weinig 
mensen te porren om bestuurs- 
verantwoordelijkheid te dragen. 
Dat kan ons er niet van weer¬ 
houden in goed democratisch 
overleg met onze leden een be¬ 
leid uit te stippelen en conform 
die uitkomst te handelen met in¬ 
zet van alle krachten”. Dat be¬ 
leid van Cosmos’78 is erop ge¬ 
richt ooit nog eens terug te ke¬ 
ren naar het zaalvoetbal-Mekka; 
nu de districtsklasse. Van 1981 
tot 1984 acteerde de club al eens 
op het hoogste zaalvoetbalplat- 
vorm. 

Anno 1989 vertoeft het eerste 
team in de hoofdklasse Zuid en 


zit daar in de middenmoot (zes¬ 
de plek) met als selectie-spelers 
Eric Kaczorowski (doel), Robert 
Horbag, Hans Laeven, Frank 
Deguelle, Frank de Meij, John 
Carlitz, John Hollanders, Ton 
Schutte en de jeugdspelers Pa- 
trick Hoeppertz en Roger Schut¬ 
te. 

Technisch verantwoordelijk 
man is Rich Kikken. Kan hij aan 
de vurigste Cosmos-wens tege¬ 
moet komen? Kikken: „Als 


het familiebedrijf 


iedereen zo hard werkte als de 
bestuurders en alles voor het 
zaalvoetbal opzij zou zetten, zou 
promotie wel tot de mogelijkhe¬ 
den behoren. Nu denk ik echter 
dat er op korte termijn geen pro¬ 
motie in het verschiet ligt. De 
veld en zaalvoetbalbelangen 
botsen bij de meeste spelers te 


Kikken vindt dat laatste gege¬ 
ven ook debet aan de terugloop 
bij het aantal toeschouwers bij 
de zaalvoetbalwedstrijden. In 
zijn optiek zou een voetballer 
een keuze moeten maken tussen 
veld of zaal en zich dan met zijn 
hele ziel en zaligheid van jongs 
af aan op die gekozen voetbaltak 
moeten gooien. Een utopie mis¬ 
schien, maar Cosmos’78 heeft 
inmiddels toch al drie spelers 
(Frank de Meij, Patrick Hoep¬ 
pertz en Roger Schutte) die die 
keuze hebben durven maken. 


L Van onze medewerker WILLY WINGEN 

KjHOLTZ - Met beperkte middelen kan in het hedendaagse 
yoetbal blijkbaar toch een acceptabele prestatie worden 
IVer d. Dat bewijs levert ZVV Sportclub ’25. De ploeg, die 
j^lang in de eerste klasse van het zaalvoetbal acteerde, kon 
^ e t eind van vorig seizoen via een derde stek een plaats in 
duidelijke hoofdklasse claimen, nadat de Toppers’ uit die 
I. Se waren doorgestroomd naar de Districtsklasse Zuid II. 

Knvb stelt echter als eis, dat wordt redelijk succesvol aan de 
(J^ofdklassers op maandag- diverse competities deelgeno- 

(normaliter de trammgs- men. Sportief succes streeft 

van Sportclub) hun com- Sportclub ’25 ook na. Jo: „Uiter- 

.f, ^Wedstrijden moeten spe- aard hebben we ambities, maar 

!|Z btndat er in de kleine Bo- het is niet zo, dat we koste wat 
ii per gemeenschap meerdere kost hogerop moeten spelen. Al- 

kvens grotere verenigingen lereerst denk ik, dat sfeer een erg 

sas*?". en handbal) van de belangrijke factor is. Als je hoger- 
H^hal gebruik maken, was het op wil, zul je dat ook in overleg 

L° 0r kort niet mogelijk om een met de ’grote’ vereniging moeten 

trainingsavond te vinden. doen. Op de tweede plaats moetje 

' binder prettige gevolg hier- naar het spelerspotentieel kijken, 

j Was dus, dat de Bocholtzer Gezien de dagtaken, de reisaf- 

°etballers slechts inciden- standen, de kosten, denk ik, dat 

broodnodige spelpatronen zoiets heel moeilijk te realiseren 
pen oefenen. is. Op dit moment zitten we aan 

’„ 0r >danks mogen we met kla- ons plafond. Zo eerlijk moet je 
°ordeelt Larry Gulpen (35), zijn." 

*Uds het begin van dit seizoen 

„Maar gelukkig kunnen we nu 
ook wat aandacht aan de training 
gaan schenken, want met ingang 
van afgelopen week kunnen we 
op woensdagavond een uurtje in 
de sporthal terecht," zegt Larry 
Gulpen. 


~ 


de realisten 


c °ach op de bank zit. „Veer¬ 
ponten uit dertien duels is 
.slecht. Onze doelstelling is 
e haven, maar aangezien er 
• warns uit de hoofdklasse de- 
t er en, en dat is dan ook nog af- 
, f el Ük van de degradanten uit 
^Sionale hoofdklasse, moetje 
eind van de rit toch zeker 
V^hten hebben.” 

VjUctuur van de vereniging is 
!Vu * e noemen. Er is in Bo- • De spelers van ZVV Sportclub ’25, Jo Lux, Ben Elzakkers, StefWithag, Ritchie Janssen, Jac 
Pelzer , Roger Scheren, Wien Bergmans en Eric Muyrers, coach Larry Gulpen flinks) en secreta¬ 
ris John Hodiamont (rechts) pauzeren even op één van de schaarse trainingsavonden. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


Peters Geluidsbanden op zoek naar hoofdklasse 

Weert in ban van de zaal 


<• een club die Sportclub ’25 
V ”fhe bestaat uit een semo- 
jW junioren-, een zaal-, een. 
\ es - en een veteranen-afde- 
’VV Sportclub ’25 is dus 
a nders dan één van de vijf 
Missies’ van de totale vereni- 
SL 1 ?* dagelijks bestuur van 
commissie’ vormt het be- 
pan de vereniging Sport- 
*0L 25,” aldus ZW-secretaris 
hodiamont. 

^lt e zaalafdelmg floreert,” 
1 voorzitter Jo Cransveld, 
htet drie seniorenteams, een 
”henteam en een jeugdteam Van onze medewerker 
TJEU STEMKENS 

WEERT - In Weert is het zaal¬ 
voetbal de laatste jaren enorm 
gegroeid. In de hoogste dis¬ 
trictsklasse spelen FC Wierts 
en Posno/Facopa, terwijl Alt- 
weertheide als enige ploeg 
Weert vertegenwoordigt in de 
hoofdklasse noord. Peters Ge¬ 
luidsbanden, medekoploper 
in de eerste klasse D, wil na de 
titel van het afgelopen jaar nog 
een trapje hoger op de ladder 


komen. Coach Jo Geven: „Het 
gaat alleen nog maar tussen 
ons en FC Donderberg. We 
zijn nagenoeg even sterk. Zou¬ 
den we het echter dit jaar niet 
redden, dan doen we volgend 
jaar een nieuwe poging. Het 
team blijft zeker bij elkaar.” 


Peters Geluidsbanden, een club 
met maar twee teams, recruteerde 
zijn sterkste spelers van veld vere¬ 
niging Megacles, ondanks het feit 
dat deze club ook een zaalvoetbal- 11 ut 


tilt! 

i i 


^ Ambitieuze team van Peters Geluidsbanden. 


Foto: JAN PAUL KUIT 


afdeling heeft. Peters Geluidsban¬ 
den werd afgelopen jaar al kam¬ 
pioen met dat team in de tweede 
klasse. Nu gaat de ploeg, samen 
met Donderberg aan de leiding, 
vijf punten voor een ander Weer- 
ter 'concurrent’ Megacles. 

Coach Jo Geven heeft de verkla¬ 
ring voor het succes: „De basis 
speelt al enkele jaren samen, maar 
in de beginfase zonder coach. Er 
werd ontzettend aanvallend ge¬ 
speeld, dus veel gescoord, maar 
ook geïncasseerd. In het eerste 
tweedeklassejaar werd het team 
de titel afgesnoept door het iets 
geroutineerdere FC Oda. Er werd 
toen een beroep op mij gedaan. Ik 
had ervaring in de Budelse zaal- 
voetbacompetitie. We werden af¬ 
gelopen jaar kampioen en ook dit 
jaar doen we weer een gooi. Het 


ƒ de geduldigen J 


team is er in geslaagd om nu ook 
te verdedigen, hetgeen zijn resul¬ 
taten al heeft afgeworpen. Onze 
kracht ligt echter toch in de aan¬ 
val. Ieder duel houden we de te¬ 
genstander onder druk, alleen te¬ 
gen concurrent Donderberg wer¬ 
den we in de counter gedwongen.” 

Het wordt een race tussen^ FC 
Donderberg en Peters Geluids¬ 
banden om één plaatsje in de 
hoofdklasse noord. De Weertena- 
ren wonnen het eerste duel in 
Roermond, maar verspeelden 
twee punten tegen andere tegen¬ 
standers. Geven: „Het wordt 
moeilijk. Je mag geen punten 
meer verspelen. De twee verlies- 
punten kwamen door blessures 
van onze basis. Die is eigenlijk wat 
klein. Ik ben dan ook blij dat Erik 
Neeskens van Wilhelmina onze 
gelederen komt versterken. Het 
duel thuis tegen Donderberg 
wordt het sleutelduel. Beide 
teams horen eigenlijk in die 
hoofdklasse thuis.” 


Van onze medewerker 

GELEEN - Wat pleit al jaren voor 
Cross Pass? Simpel raadseltje 
voor de leden van de Geleense 
zaalvoetbalvereniging. Iedereen 
kent hem, iedereen weet wat hij 
zoal voor de club doet: Hans Moo- 
nen, geboren Hoensbroekenaar, 
maar volledig geïntegreerd in Ge- 
leen, waar hij het beroep van ad¬ 
vocaat uitoefent. Hans (37) is voor¬ 
zitter, redaktielid van het club¬ 
blad, begeleider van het eerste 
team, grensrechter, invaller, rege¬ 
laar van het vervoer, mede-organi- 
sator van het eigen toernooi, enzo¬ 
voorts. Wat betekent dat werk 
voor hem? 

Hij: „Ik vind het fijn dat ik kan 
meewerken in een organisatie 
waarin veel mensen actief zijn. 
Cross Pass verschaft me plevier, 
mede door de goede samenwer¬ 
king met mijn vier collega-be- 
stuursleden”. Dat 'Cross Pass’ 


doelgroep 


redactie: arno römgens • ODV Yerna heeft pas op de plaats moeten maken. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 

De groeiproblemen 
van ODV Yerna 


Van onze medewerker 
PIERRE FRAMBACH 

MAASTRICHT - Slechts zes len¬ 
tes telt de Maastrichtse zaalvoet- 
balclub ODV Yerna. Een te gerin¬ 
ge tijd om over historie te spreken, 
maar desalniettemin speelt de 
club in de onlangs ingestelde dis- 
trictsklasse. Het ging allemaal 
snel in de afgelopen jaren. Het ene 
kampioenschap werd probleem¬ 
loos gevolgd door het volgende. 
De problemen dienen zich echter 
nu aan, want binnen de club voelt 
men dat het groeiproces iets te 
snel verlopen is. 

„Na elk kampioenschap moest je 
je weer in die betreffende klasse 
aanpassen; eer dat gebeurd was. 
zat je weer in de volgende”, oor¬ 
deelt Jo Bex. „Nu we in die dis¬ 
trictsklasse spelen, merkje dat die 
andere teams vaak toch over iets 
meer ervaring beschikken. Het 
ging te snel bij ons.” 

Jo Bex speelt al vanaf de oprich¬ 
ting bij Yerna. Op het veld speelt 
hij al veertien seizoenen in de 
hoofdmacht van de derde klasser 
Rapid. Hij bleef dit seizoen, samen 
met aanvoerder Nico Duckers 
over van het oude team. Secretaris 
Theo Eerens: „W. Tilly, naar 
Sphinx, en E. Pinckaers, naar De 


Haantjes, vertrokken. Beiden spe¬ 
lers. die in het Limburgse team 
onder 21 jaar speelden. Anderen 
kwamen weer in de knoei met 
werk en studie. Zo hielden we uit¬ 
eindelijk slechts twee man van de 
oude formatie over. Gelukkig heb¬ 
ben we andere spelers erbij gekre¬ 
gen zoals Hugo Habets. Math Diz¬ 
zy. Jos Knolmuller. Theo van Hel- 


de vernieuwden 


vert. Marcel Reijnen en Lei Rem¬ 
mers. Zo’n nieuw team moet de 
tijd hebben om te groeien. Die on¬ 
ervarenheid is er de oorzaak van 
dat w T e nu in de onderste regionen 
zijn beland. Toch beginnen de re¬ 
sultaten nu een stijgende lijn te 
vertonen. We hebben goede hoop 
dat we ons kunnen handhaven.” 

Verrassend is de mening van Jo 
Bex over het niveau van de dis¬ 
trictsklasse. „Het is iets minder 
geworden dan in de hoofdklasse", 
oordeelt hij. „Ik zoek het meer in 
de richting van het tactisch voet¬ 
bal. Geduld opbrengen en op de 
exacte momenten toeslaan. Daar 
missen wij ervaring in en dat komt 
tot uitdrukking in het feit dat we 
de meeste wedstrijden met slechts 
een doelpunt verschil verliezen.” 


Hans Moonen vreest voor spel verruwing 

Cross Pass wil 

uit anonimiteit 


klopt overigens niet helemaal 
meer: „Zonder sponsor gaat het 
tegenwoordig niet. We hebben de 
steun van het lichtreclamebednjf 
Letro uit Susteren. De club heet 
nu CP Letro. Die naamsverande¬ 
ring heeft wel pijn gedaan. Cross 
Pass was -en is- een begrip in de 
Limburgse zaalvoetbalwereld". 

De laatste opmerking is geen ge¬ 
wichtigdoenerij. Secretaris Peter 
Brouns (22): „Wij zijn de oudste en 
grootste Geleense zaalvoetbal- 
club. De oprichtingsdatum is 1 Hans Moonen: De regelneef van Cross Pass. 

Foto: PETER ROOZEN 


april 1974. De initiatiefnemer was 
Laurens Schumacher". 

Een begrip, jawel, maar het niveau 
waarop CP speelt, valt met mee: 
eerste klas. De voorzitter: „Eén 
seizoen kwamen we uit in de 
hoofdklasse. Dat was toen te hoog 
gegrepen. Maar we willen terug. 
In de eerste klas ben je volslagen 
anoniem. De tribunes zijn en blij¬ 
ven leeg. Er is totaal geen ambian¬ 
ce”. Kampioen worden dus, er zit 
niets anders op. „Dat is een vrese¬ 
lijk moeilijke opgave. FC Egor 
heeft halverwege de competitie al 
twintig punten. Wij trapten er vijf¬ 
tien bij elkaar. Tussen de leider en 
ons team staan nog PSM, De Kei- 
gel en Knoteraer”. 

De Geleens club krijgt vaak com-. 
plimenten voor het beleid. Dat is 
met alleen gericht op ’het eerste’. 
Bij CP Letro wordt niet alleen ge¬ 
praat over jeugdopleiding. Er 
wordt, onder leiding van fanaticus 
Joop Willems, aan gewérkt. Type-' 
rend gegeven in dit verband: aan 
de Limburgse juniorencompetitie 
nemen slechts tien ploegen deel, 
maar de Geleendenaren zijn erbij.' 
Zoals het trouwens opvallend is, 
dat er ook door de senioren stevig 
getraind wordt onder het regime 
van Sjef van Vlodrbp (ex-MVVj. 

Bekendste spelers in CP 1 van dit 
moment zijn aanvoerder Ger 
Geurts (39) en Sanderboutenaar 
Henk Thijssen (38). Onvermijde¬ 
lijk onderw r erp van gesprek in 
deze dagen, het WK zaalvoetbal. 
Moonen: „Ik hoop enerzijds op 
iets meer toeloop van publiek en 
jonge spelers na de kampioen¬ 
schappen. Anderzijds houd ik 
mijn hart vast voor de effecten van 
de voor ons land nieuwe spelre¬ 
gels. Die laten lichamelijk contact 
toe. Ik vrees voor verruwing". 
Limburgs dagblad 
Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 


sport De knellende vraag van 
dr. Gene Janssen 

door fred sochacki 

HEERLEN - Geen sportjaar heeft ooit zoveel stof doen opwaaien als 1988. 
Nooit is er meer gediscussieerd over zin of onzin van de sportbeoefening. De 
belangrijkste wedstrijd in 1988 was de bikkelharde confrontatie tussen de 
hoogtepunten en de schandalen. Een duel waarbij de verliezer bij voorbaat al 
vast stond: de topsport. De successen van Gouden Yvonne, Fast Flo en 
Oranje konden de nederlagen slechts gedeeltelijk verbloemen. De doden in 
Parijs-Dakar, de anabolica die Ben Johnson en Gert-Jan Theunisse tot 
eeuwige roem moesten brengen of de in elkaar geslagen scheidsrechters op 
de voetbalvelden. 1988. Wat hebben we ervan geleerd en wat doen we ermee 
in 1989 en verderop. Dr. Géne Janssen, atleet, trainer en wetenschapper, 
verbonden aan de Rijksunivërsiteit Maastricht, beschouwt. 

Welke injectie 


De quadnceps van Florence Grif- 
fith barsten bijna uit haar boven¬ 
benen. Staalkabels, die de Ameri¬ 
kaanse van het ene naar het ande¬ 
re succes doen snellen. Met name 
in Seoel. „Een gigantische presta¬ 
tie", zegt fysioloog Géne Janssen. 
„Of... als ik de progressie zie, dan 
grenst die, puur fysiologisch ge¬ 
zien, bijna aan het onmogelijke. 
En op dat moment begint de twij¬ 
fel te knagen. Zou zij ook...?" 

Natuurlijk heeft’ ze met. Ze zou 
het uiteraard in alle toonaarden 
ontkennen, als ze de vragensteller 
niet tevoren al met haar kmg-size 
nagels haar verontwaardiging in 
het gezicht had gegrift. En de do¬ 
pingcontrole wees in Seoel even¬ 
min op sporen van anabolica. 
Dus? „Dat zegt nog mets", vindt 
Géne Janssen. „Net zo min als 'ge¬ 
pakt worden' iets zegt over al dan 
met gebruik van verboden midde¬ 
len. Mij persoonlijk gaat het er he¬ 
lemaal niet om achteraf te bewe¬ 
ren dat iemand fout is geweest. Ik 
beschik bevondien niet over be¬ 
wijsmateriaal. Waar ik me steeds 
meer op betrap, is de onzekerheid. 
Je reageert euforistisch op elke 
uitstekende sportprestatie en met¬ 
een na die euforie stel bij jezelf de 
vraag: kan dat wel? Of zou er do¬ 
ping in het spel zijn? En als er al 
sprake is van doping, zou het uit¬ 
lekken tegen het licht van de vele 
miljoenen Amerikaanse televisie- 
dollars? Geld dat terugverdiend 
moet worden aan de hand van 
kijkdichtheid en reclamespots als 
de ster over de finish flitst. Dit 
soort vragen worden, zeker na het 


heeft sport 
nodig? 


afgelopen sportjaar, steeds fre¬ 
quenter gesteld. En dat wederom 
is een indicatie van de ernst van 
de ziekte waaraan de sport in zijn 
algemeenheid lijdt”. 

Sportbedrijf of sport bedrijven. 
Een wereld van verschil. Cory¬ 
feeën als Bons Becker, Carl Le- 
wis, Ruud Gullit, Florence Grif- 
fith, Alain Prost of Severiano Bal- 
lesteros zijn geïnstitutionaliseerde 
sportbedrijven geworden. Mega¬ 
sterren waarvan het talent geëx¬ 
ploiteerd wordt. ’Ben Johnson 
Ltd.’ is een profesioneel werkend 
bedrijf, dat expandeerde naarma¬ 
te de prestatie groter werd en dat 
nu omzetten moet bereiken om de 
peperdure huishouding in stand 
te houden en winst te boeken. De 
sportieve Wall Street lag wat dat 
betreft verleden jaar op het Olym¬ 
pisch ovaal in Seoel. Daar moest 
worden gepresteerd; daar moes¬ 
ten de aandelen in waarde stijgen. 
Koste wat kost. 

„En dat kan escaleren tot doping- 
gebruik”, zegt Géne Janssen. „Wat 


begint als een ontspanning, re¬ 
creatie, groeit bij gebleken talent 
snel uit tot bijvoorbeeld wed¬ 
strijdsport. Sporten in wedstrijd- 
vorm is een legale manier van dis¬ 
criminatie, waarbij het vermogen 
van de sterkste wint. Door het 
winnen komen er meer mogelijk¬ 
heden om de trainingsomstandig- 
heden uit te breiden. Persoonlijke 
trainer, hoogtestages, trainings¬ 
kampen etcetera. Het winnen 
wordt daardoor gecontinueerd. 
Medische begeleiding wordt mo¬ 
gelijk, zelfs noodzakelijk, terwijl 
sponsors zorgen voor de benodig¬ 
de pecunia. Op dat moment is er 
sprake van topsport. De stap naar 
een sportbedrijf is dan niet groot 
meer. Met de nodige publiciteit en 
een kundig manager is de keten 
rond; kan er geëxploiteerd wor¬ 
den. Startgelden, winstpremies, 
reclame-inkomsten groeien naar¬ 
mate de prestatie nog beter wordt. 
De hele groep die dat mogelijk 
maakt, trainers, medische begelei¬ 
ding, sponsors, managers etc. is 
dus ook mede verantwoordelijk 
dat de grenzen van het toelaatbare Géne Janssen: 'Dopinggebruik is oneerlijke concurrentie.’ 


niet worden overschreden. Nie¬ 
mand kan zich dus achter de dok¬ 
ter verschuilen bij dopinggebruik. 
En de sporter zelf? Dat is in mijn 
optiek de laatste schakel in een 
ketting van oneerlijkheden”. 

In oorsprong is sport zuiver. De 


emotie die de recreatieve sporter 
beleeft, geïnspireerd door de top¬ 
sporter, is waarachtig. Het plezier 
dat de toeschouwer kan hebben 
bij een sportevenement is positief. 
Het gezondheidsaspect speelt een 
belangrijke rol. Het is immers aan¬ 
getoond dat iemand die sport be- 


Foto: DRIES LINSSEN 


oefent, minder vaak zijn huisarts 
consulteert. Minder lang in het 
ziekenhuis verblijft en minder 
werkverzuim kent. Ook het eco¬ 
nomische aspect is niet te ver¬ 
waarlozen. Enkele miljarden gul¬ 
dens gaan er in sportland Neder¬ 
land om. 


Met de strijd om het eremetaal 
vooral met de commercie zijj! 
negatieve kanten aan het da & 
gekomen. Een sportprobl^ 
Die twijfelachtige eer eist desj 
niet alleen voor zich op. De nö r 
vervaging gaat veel verder. 
een maatschappelijke kweS> ^ 
aldus Géne Janssen. „DopW -. 
bruik is oneerlijke concurrel 1 
gericht op winstbejag. In c 
ogen is dat nauwelijks versl 
lend van zaken als het uitlefl 
van de stopzetting van de T 
premies, als RSV, ABP of ^ 
maar nog wat affaires”. 

10 ) 

Het sluiten van de ogen voo| 
problematiek werkt misbrui* in 
de hand. IOC-voorzitter Juan ng 
tonio Samaranch noemde de 3 klj 
lopen Olympische Spelen in ê Zi( 
lijnen clean. Ex-topatleet D tn 
Jenkins, die onlangs tien ja^ laj 
gen zich hoorde eisen wegenS' p r 
aandeel in het smokkelen van J 0) 
bolen, beweerde daarentegen He 
meer dan de helft van alle Olyjj M 
sche atleten doping gebruik ^ 


De waarheid zal, zoals zo vaak. 
ergens in het midden liggen- 

„Hoe je de vicieuze cirkel $ 
breekt? De acceptatie van he l 
geven dat dopingmisbruik op£ 
te schaal plaatsvindt, kan hef 
gin van de gezondmaking A 
meent Géne Janssen. „De 
waarop de sporters nu nog aa®j 
schandpaal worden genageld, 
tuigt niet van die acceptatie, 
pingcontroles op elk gewenst' 
ment en elke willekeurige pkjj 
kan gebruikers afschrikken. * 
ter alleen dan als het gebeun 
integere wijze. En alleen dan 
sprake is van een goede con^ 
en niet alleen de schijn ge^ 
wordt, dat er wordt gecontrol^ 
En zolang er kwalijke zaken 3' 
de laatste Tour kunnen plaats! 
pen, zet ik mijn vraagtekens 
dopingcontrole in het algefl 1 ® 
Tijdens die Tour werd bij de l 0 

s> 


winnaar, Pedro Delgado, va: 
steld dat hij probenicide gebri 
te. Een middel, dat het onmog^ & 
maakt testosteron op te sp oI l 
De vrijspraak was een klap ltl , ? 
gezicht van de sport. Terecht 0 * 
ter voor de sporter. Er is op afl" ® 
lica gecontroleerd en dat 
niet aangetoond in de ver\v3^ 
verhoogde concentratie. De j 
werd desondanks een klucht 


Een sluitende oplossing voor 
probleem is niet voorhanden- *j 
in de sport en ook niet op 
maatschappelijke vlak. Dof 
zal blijven bestaan evenals . 
maatschappelijke affaires. Alq 
zullen de beestjes in de toekojï 
naar andere namen luisteren- * 
kan de grootschaligheid vaP 
dopingproblematiek aang^R 
worden. Discreet en integer , ( 
ping mag nooit een zogenaamd 
valiersdelict worden. De enk e , 
zal altijd wel door de mazen 
het net weten te glippen. Fj 
dat, en dat geldt zeker in de SP 
het echte talent zal winnen vaR 
middenmoter. Welke mido e 
deze middenmoter ook zal g e ' 
ken. 
J Bettine Vriesekoo p, 'verslaafd aan tafeltennis’, kickt af. 
Gestopt met de sport waaraan zij zestien seizoenen ver¬ 
slingerd was, probeert zij zich een positie te verwerven 
in de maatschappij. Maar het leven zonder tafeltennis 
gaat Vriesekoop nog niet gemakkelijk af. Nu de grote 
toernooien (Top-12 en het WK) aanstaande zijn, be¬ 
kruipt de 27-jarige Hazerswoudse soms het verlangen 
'om er weer bij te zijn’. De streep die zij evenwel onder 
haar glanzende carrière heeft gezet, is definitief. „Voor 
mij is het tafeltennis een gesloten boek. Laat ik mezelf 
nu eerst maar eens bewijzen in de maatschappij”. Een 
vaste betrekking is bepaald niet de ambitie van Vriese¬ 
koop. Ze pakt links en rechts wat financiële graantjes 
mee, geeft zo nu en dan een pingpong-demonstratie en 
heeft plannen om in de nabije toekomst 'iets in de zake- 
lijke sfeer te gaan doen’. Bettine Vriesekoop, het af- 
scheidsverhaal van een verbeten topsportster. 


Van onze verslaggever 

HAZERSWOUDE - Het is even wennen, een Top-12 zonder 
Bettine Vriesekoop. Elf keer mengde de Hazerswoudse zich 
in de twaalfkamp tussen de beste tafeltennissters van Euro¬ 
pa. Twee keer werd ze eerste, vijf keer tweede. Charleroi heeft 
volgende maand de primeur van een Top-12 zonder Vriese¬ 
koop. „Dat is best wel wennen. Normaal gesproken trainde ik 
nu hard. Een vreemde gewaarwording dat ik er nu niet bij 
ben”. # Bettine Vriesekoop: ’lk heb in mijn carrière heel wat toneelstukken opgevoerd.’ 


Het ’afkicken’ gaat Bettine Vriese¬ 
koop moeilijk af. De voortgang 
van het proces wordt daarbij be¬ 
moeilijkt door de bemoeienissen 
die ze nog heeft met de sport. Als 
tramster bij haar club Avantie be¬ 
geleidt ze momenteel een groep 
talentjes. „Hartstikke leuk. Er is er 
eentje bij, die het in de vingers 
heeft. Maar om zo’n talent op de 
juiste manier op te leiden, zou je 
hem alle aandacht moeten geven. 
Zoals Gerard Bakker dat met mij 
heeft gedaan. Maar als je zoiets 
doet, moet je wel zeker zijn van je 
zaak. Want je laat de anderen aan 
hun lot over. Dat is uiterst gevaar¬ 
lijk”. 

Naast het geven van training ver¬ 
zorgt Vriesekoop demonstratie- 
partijtjes. Het is de bedoeling dat 
ze samen gaat optreden met het 
nationaal volleybalteam, dat ter 
promotie van de sport clinics geeft 


in elke uithoek van Nederland. In 
de pauze mag Vriesekoop haar 
nummertje doen. „Het heeft iets te 
maken met de show die Secretin 
en Purkart opvoeren. Maar we 
doen het dan wel op onze eigen 
manier”. 

Een vaste betrekking ambieert ze, 
voorlopig niet. „Ik denk dat ik 
daar ook niet geschikt voor ben. 
Als je aan topsport hebt gedaan, is 
het moeilijk om je in een keurslijf 
te stoppen. Ik zie me al zitten van 9 
tot 5 achter een bureau. Ik zou het 
daar heel moeilijk mee hebben. Ik 
doe van alles en nog wat. Laatst 
belde iemand van de NSF of ik zin 
had om wat administratieve zaken 
te doen. Zulke dingetjes pak ik al¬ 
lemaal mee”. 

Het is heel wat anders dan de trai¬ 
ning van Gerard Bakker, de coach 
met wie zij lief en leed deelde. Ze 
werden beschimpt en bejubeld. 


De roddels over een 'onfrisse’ ver¬ 
houding werden aan de lopende 
band de wereld ingeslingerd. 
Vriesekoop nam er aanvankelijk 
met ergernis kennis van, maar na¬ 
derhand wapende zij zich tegen de 
stroom aantijgingen. „Er zijn in 
mijn carrière hele moeilijke perio¬ 
des geweest. Twee keer heb ik 
daadwerkelijk overwogen te stop¬ 
pen. De eerste keer na die kop- 
stootaffaire met Ron van Spanje, 
toen Gerard voor twee jaar werd 
geschorst. De tweede keer na die 
toestand met het trainingskamp 


in Polen, vlak voor het EK in Mos¬ 
kou”. 

Ze heeft geen spijt van haar han¬ 
delingen, maar geeft wel toe dat 
de ruzies haar sportieve loopbaan 
nadelig hebben beïnvloed. „Ik 
was op mijn best rondom m’n 
21ste. Ik behaalde de Europese 
titel in Hongarije en won zo nu en 
dan van Chinezen. Als ik toen 
door had kunnen gaan, had ik mis¬ 
schien wel wereldkampioen kuh- 
nen worden. Maar rond die perio¬ 
de was het voortdurend homme¬ 


les. Ik heb het altijd jammer ge¬ 
vonden dat ik het maximale er 
niet heb kunnen uithalen”. 

Botsingen met de Nederlandse ta- 
feltennisbond verstoorden de pro¬ 
gressie van haar talent. De hals¬ 
starrigheid in hun optreden tij¬ 
dens de confrontaties werd het 
duo Vriesekoop/Bakker niet altijd 
in dank afgenomen. Ze werden 
soms hard aangevallen, maar de 
relatie tussen de pingpongfanaten 
heeft er in die woelige periode 
nooit onder geleden. „Eerlijkheid 


heeft ons op de been gehouden”, 
beseft Vriesekoop nu. „Anders 
hadden we toch nooit zo lang met 
elkaar kunnen samenwerken. Ik 
zag Gerard eerst als een soort va¬ 
derfiguur, maar dat is logisch voor 
een meisje dat haar eigen vader op 
jonge leeftijd verloor. Maar we zijn 
snel onze eigen weg op jgegaan. 
Gerard had zijn gezin en kinderen 
en ik had ook m’n eigen leven. 
Tussen ons was niets anders dan 
een normale trainer-speelster ver¬ 
houding.” 

Het was niet altijd koek en ei tus¬ 
sen die twee. Gerard kon aan de 
kant soms verschrikkelijk tekeer 
gaan. Dan moest ik hem af en toe 
tot de orde roepen. Maar ik had 
hem gewoon nodig. Hij kon me op 
de juiste momenten motiveren. 
Die duwtjes in de rug bepalen 
soms het verschil tussen winst en 
verlies, maar wat Gerard en ik ook 
samen hebben bereikt, de waarde¬ 
ring van de bond was nihil. Het 
werk wat Gerard deed, ging ten 
koste van zijn gezin en zijn zaak. 
Er stond nauwelijks een redelijke 
vergoeding tegenover. Na al die 
tijd dat ik met hem heb samenge¬ 
werkt, is Gerard afgescheept met 
een fooi. Een schande”. 

Met vallen en opstaan leerde Bet¬ 
tine Vriesekoop leven met ruzies 
en bovenal de Chinese suprematie 
in de tafeltenniswereld. Soms was 
er voor haar een succesje wegge¬ 
legd in open toernooien. Bij een 
wereldkampioenschap stuitte zij 
steevast op een Aziatische muur, 
in casu Ni Xialian, de dame die 
Vriesekoop twee keer vroegtijdig 
het WK uitwerkte. „Dat moest mij 
natuurlijk weer overkomen. Twee 
keer 'toevallig’ tegen die Ni Xia¬ 
lian. Wat dat betreft heeft de toe¬ 
valligheid altijd een voorname rol 
gespeeld bij mij. De eerste keer 
verloor ik kansloos, maar de twee¬ 
de keer in Gothenburg was ik er 
heel dicht bij. Wat een partij was 
dat. Psychologische oorlogsvoe¬ 
ring van de bovenste plank. Punt 
voor punt hetzelfde ritueel opvoe¬ 
ren. Pauze nemen, handdoek pak¬ 
ken, balletje langzaam terugwer¬ 
pen en haar maar blijven aankij¬ 
ken. Ze werd er gek van, maar het 
mocht uiteindelijk niet baten. 
Jammer, want als ik op 2-2 was ge¬ 
komen, had ik gewonnen.” 

De tegenstander 'psychologisch’ 
bewerken is een belangrijk wapen 
geweest van Vriesekoop, die de 
gave had met haar dodelijke blik 


'dwars’ door een tegensta 11 , 
heen te kijken. Het fanatisme , 
evenwel het belangrijkste W 0 K 
waarmee ze haar tegensta^ 0 
bestreed. Vriendschappen 
daarom aan haar niet besj 
„Het fanatisme maakte vef, 
procent uit van mijn spel. 
mijn vuist balde en j 
schreeuwde, waren de meeste, 
verslagen. Samen met Gerard , 
ik heel wat toneelstukken °f 
voerd”. 

Een stijlvol afscheid in Seoel^ 
de droom van Vriesekoop-.. j) 
één keer zette ze alles opzif a 
sponsor liet een Chinese trai jji 
(Yang Ying) overkómen en af? ^ 
pen zomer werd een traih 1 * 
kamp in China belegd. De in s % 
ningen leverde haar volgens ej 
zeggen een bloedvorm op. Z- e ^ 
in staat om de sterkste tafelte 11 f 
sters ter wereld te verslaan- 
maal in Seoel beleefde V j 
koop evenwel een nachtmefri 

. , é 

„Op de dag dat ik er moesi u 
was ik er niet. Ik had pap in d ^ 
nen en het batje leek wel een j ( 
ijzer. Ik zag de bui ’s morg e ° jl 
hangen. De vorige avond ^ 
om een uur of zeven met mij 11 p 
ningspak aan in slaap gevall en lJ ii 
andere dag werd ik om zeS tf! 
wakker en voelde me verschrijf 
lijk moe. Misschien was het 0 jl 
vermoeidheid. Dat gevoel hjrf 
de gehele dag bij me gehob jjf 
Tegen Urban won ik nog,ma j !>* 
kostte me veel moeite. Ik k° jji 
die partij nauwelijks meer l°js* 
Toen ik tegen Hrachova j ^ 
had ik totaal geen gevoel. H® jf' 
niks te maken met faalangst f 
heb ik vaak genoeg gehad, h* J 
Seoel kon ik gewoon niet m^ 

Het was een onbevredigend 
van een toch glanzende cao 
Geen moment kwam het in ^ r 
op om de loopbaan toch na 0 $r 
verlengen, nu een P asse {]f ^ 
scheid was uitgebleven. l' 

geestelijk uitgeblust. Ik bW ^ 
nog steeds bij dat ik een ë° e ? e \> * 
slissing heb genomen. Wat. b g 
eraan als ik een jaar was do ^ 
gaan?” Bettine Vriesekoop» jjif 
topsporter die beweert dat 
gen in Nederland méér voo A 
sport hebben over gehad of . ji 
Misschien was ze beter aan h 
nanciële trekken gekomen, M 
een andere sport had gekozen^ jl 
antwoord is veel betekend 
het over mocht doen, zou ik 
niet voor het tafeltennis km 

na 

f 


aal 

igH 

lee 

no 

,S< 

est] 

in 

•et 

H 

rs« 

“k 

* 

n< 


•of 

n 

aij 

ISJ 

SI 


?tj 

ï 


4 
I emand voor wie deze feeërieke 
droom al lang geen bedrog 
meer is maar de 'harde' reali¬ 
teit van alledag, is Yvonne 
■ Bergsma. Vijf en dertig jaar 
qU» is ze, geboren en getogen in 
. e |een en momenteel woonachtig 
z 1 Munstergeleen. Voor wie haar 
aam niet bekend in de oren mocht 
anken, Yvonnes gracieuze ge- 
.‘ c ht en bevallige uiterlijk hebben 
a nienige Nederlandse en buiten¬ 
ge huiskamer al voor heel wat 
hakkelend spraakwater gezorgd. 

P 19-jarige leeftijd, ze werkte toen 
?°g als doktersassistente, werd de 
rjünstergeleense gekroond tot 
jj Ss Holland, een titel die haar in 
aar verdere leven bepaald geen 
indeieren zou leggen. Zo mocht 
^ acteren’ in een aantal even 
Praakmakende als lucratieve tv- 
l°hirnercials. Waaronder de niet al- 
ee h in ons land razend populaire 
Pot voor een merk doucheschuim 
an een tot dan toe ongekende Wil- 
y e Frisheid, veelbekeken vanwege 
v onnes voor die tijd nogal ge¬ 
ragde zeescene. 


4 
^rau Antje 

^anaf die tijd ook, we schrijven be- 
j”Pjaren zeventig, stroomden de 
i , ee st uiteenlopende aanbiedingen 
'■j Yvonne binnen en ging de we- 
, op stormachtige wijze voor 
open. Zo pendelde ze als top- 
«annequin (als kapstokje zeg ik 
vHjd, een loodzware en zenuwslo- 
^nde job’) tussen alle belangrijke 
Uropese modesteden en was ze 
wn begeerd fotomodel voor tal van 
s a Uonale en internationale tijd- 
197 ten van diverse pluimage. In 
'3 trok ze. naar eigen zeggen, het 
fste grote lot uit de loterij door 
^Pge tijd als Frau Antje kris kras 
°°r Duitsland Hollandse kaas te 
, r °tnoten. Een groots opgezette 
Urnee die haar ’een waanzinnig 
^ësalaris' opleverde. 
ari moeders rokken hing de Mun- 
er geleense in die tijd al lang met 

t ' eer ; het avontuur bekoorde haar 
toet 

^en 

R mv v iiumv 

Zanger in München te hebben 
^ P^engewoond, vertrok ze rond 
, aa r 21-ste naar het Spaanse Beni- 
, 0r m om daar samen met haar 
i e hrnalige vriend een bruine 
°ëg te beginnen. 


al mateloos. Na een tijdje met 
"" niet met name genoemde Duit- 


Croupier 


e P jaartje of wat later en de nodi- 
levenservaring rijker besloot ze 
met dezelfde vriend weer naar 
* ederland terug te keren om er bij 
P Haarlemse bank de ’militaristi- 
He’ (want door Spartaans ïnge- 
0 | de Duitsers op touw gezette) 
Pleiding tot casino-croupier te 
Man volgen. Een cursus met een 
garandeerd rendement, omdat 
1 ^ geslaagden direct aan de slag 
v °fiden in de allereerste (medio ze¬ 
stiger jaren geopende) staatsca- 
Po’s van ons land. In een ware af- 
s a kace bleven er van de 1025 ge- 
s , ar fe croupiers in spé uiteindelijk 
J^-'hts 65 gediplomeerden over, 
der wie de Munstergeleense. 
e t croupiersvak heb ik daar in 
j^arlem inderdaad perfect ge- 
er er d, maar vraag me niet hoe het 
t 0 aar > toe ging. Als je schoenen 
j e ev allig een dag met glommen of 
l Piascara was wat uitgelopen, 
p ee gje zonder pardon een min- 
v ^Pt. Bij drie minpunten kon je 

croupiers-opleiding bleek 
Vin era ^ ë e71en een geniale inge- 
S 8 te zijn geweest. In het gla- 
re ? Urr ijk e Zandvoortse casinowe- 
(Jdje deed Yvonne een schat aan 
, Peel)ervaring op. Vooral het gok¬ 
spelletje Black Jack (’een-en- 
mtigen’) oefende op haar een bo- 
^Pmodale aantrekkingskracht uit 
e] ,P a f het moment dat aan haar 
s C L U .Piertafel eenzelfde jongeman 
(j P'Jnbaar moeiteloos kapitale be- 
„b 8en m de wacht wist te slepen. 
JL °° r zijn spel raakte ik geïrriteerd 
bn ^ gelijk ook nieuwsgierig. Ik 
bij °ot met die jongen, Ruud heet 
’ intact op te nemen. Toen 
^PPk dat hij met een perfect telsys- 
K speelde met zeventig procent 
tr 0 ns °P succes. Ruud beschikt 
Loeris over een onwaarschijn- 
W ^°^°g ra tisch geheugen, getal- 
Vq Van honderd cijfers kan hij bij- 
V ar beeld onthouden. Op een uni- 
, Slt eit heeft men hem eens ge- 
> daar stonden ze echt perplex.” 


Üi 


°utloos 

^ bun eerste kennismaking vloei- 
^ Al gauw een 'zakelijke samen- 

V king’ voort, te meer daar ook 
Vai? ntles geheugen veel weg heeft 
tep een zakjapanner en een sys- 
üpjdispeler zich altijd dient te ver- 

V ^ ren van een compagnon aan 
ty boxen’ van de Black Jack-tafel. 
b 0 dt in tegenstelling tot hetgeen je 

dan ook zou verwachten, is een 
ljjb ee mspeler kennelijk nauwe- 
s afhankelijk van geluk, en re- 
s Vsi er ln £cval niet op. „Ons 
s ,^em moet je met zijn tweeën 
| n > je hebt iemand naast je aan 
Het n<J dig,” wil Yvonne wel kwijt. 
tip v Sfheim achter de uiterst lucra- 
Q fri ° handigheid’ wenst ze echter 
tij v ° or de hand liggende redenen 
Idh Pr H s te g even - Zelfs de verlok- 
Van de niet misselijke bedra- 
rj e die haar in ruil voor enkele se- 
'Veef 0 a d v 'czen al geboden zijn, 
W 1 Ze tc, t nu toe met gemak te 
rs taan. Toch licht ze een, zij het 


imburgs agblad Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 23. 


• Yvonne 
Bergsma, 
zondags¬ 
kind uit 
Munsterge- 
leen, de 
schrik van 
de casino’s. 


Het nationale gokwereldje met zijn 
zeven legale casino’s en naar schatting 
minstens tweehonderd illegale Golden 
Ten ’speel’clubs heeft het afgelopen 
jaar bepaald niet over belangstelling te 
klagen gehad. Noch van de kant van het 
grote publiek - het aantal goklustige Ne¬ 
derlanders dat aan de roulettetafels aan¬ 
schuift, groeit gestaag - noch van de zijde 
van justitie (al dan niet optreden tegen Gol¬ 
den Ten-praktijken) en de politiek (preventie 
en bestrijding van het groeiende probleem 
van de gokverslaving). 

Ook in deze contreien hoeft de verstokte gok¬ 
ker dan wel ’speler’ tegenwoordig niet meer te 
wanhopen. Niet alleen in het statige Valkenburg- 
se Holland (staats)Casino kan hij of zij terecht 
maar ook in de in steeds meer gemeenten gedoog 
de Golden Ten-speelclubs, met als exponenten de 
riante ’casino’s’ in Landgraaf en Maasbracht. Clubs 
overigens die qua professionaliteit, amusementsaan- 
bod en publiciteit de reguliere casino’s in ons land al 
bijna naar de kroon steken. 

De bizarre spelingen van het fortuin en de hang naar 
glamour en avontuur lokken steeds meer landgenoten 
in weerwil van hun calvinistische ’handicap’ uit hun 
huisje, zo tonen de statistieken aan. En, laten we eerlijk 
zijn, wie droomt er bij het haardvuur nou niet af en toe 
eens weg bij het horen of zien van zulke illustere plaats¬ 
namen als Las Vegas, Monte Carlo, Cannes, Aruba of de 
Bahama’s. En wie koestert zich nou niet graag voor 
even in de prikkelende fantasie dat de wereld aan je 
voeten ligt dankzij dat ene rouletteballetje of die aller¬ 
laatste Black Jack-kaart. 


YVONNE 
BERGSMA, 
DE SCHRIK VAN 
ALLE CASINO’S 


Van badschuim-actrice tot Black Jack- koningin 


voor de hand liggend, tipje van de 
sluier door in vakjargon uit te leg¬ 
gen dat het syteem in essentie 
neerkomt op het foutloos tellen 
van elke gespeelde kaart in 'aantal 
plussen en minnen’. Omdat de 
stock bij Black Jack in de regel be¬ 
staat uit 312 (6 maal 52) speelkaar¬ 
ten, een op het oog bovenmenselij¬ 
ke opgave. 


Intelligent 


„Of ik daarom superintelligent 
moet zijn of een fotografisch ge¬ 
heugen heb? Dat antwoord moeten 
anderen maar geven, daar heb ik 
zelf geen oordeel over. Wat ik wel 
weet is dat ons systeem door ieder¬ 
een te leren is die een goed geheu¬ 
gen heeft en over een bepaalde 


mate van intelligentie beschikt. En 
je moet uiteraard foutloos en snel 
kunnen tellen. Systeemspelers 
blijken vaak wel de nodige aanleg 
voor wiskunde te hebben.” 

De grondlegger van dit Black Jack- 
spelsysteem (Yvonne: 'absoluut 
een winstkans van 70 procent’) is 
de tijdens zijn leven al legendari¬ 
sche Amerikaanse professor Wong. 
Deze goeroe van de internationale 
Black Jack-scene is ook de auteur 
van het alom begeerde maar in Ne¬ 
derland nauwelijks verkrijgbare 
standaardwerk met de alleszeggen¬ 
de titel ’How to Count the Cards’. 
Wong geeft daarin een gedetailleer¬ 
de uiteenzetting van de basisprin¬ 
cipes van zijn ’tel-uit-je-winst’-sys- 
teem. Yvonne: „Iemand die dat 
boek wil aanschaffen, moet het uit 


Amerika importeren. Het kost on¬ 
geveer driehonderd gulden.” 

Overigens is het een publiek ge¬ 
heim dat mister Wong een uiterst 
gevoelige neus heeft voor super- 
Black Jack-talent, dat hij vervol¬ 
gens een tijdje in zijn eigen kweek¬ 
vijver dompelt. Na hoogstpersoon¬ 
lijk van de prof alle kneepjes van 
het vak te hebben geleerd, lijkt 
niets het goudomrande sprookje 
van koning Midas nog in de weg te 
kunnen staan. Als een van de zeer 
weinige vrouwen weet ook de 
Munstergeleense zich opgenomen 
in de selecte Wong-gemeenschap 
van zo’n tachtig hoogbegaafde 
Black Jack-spelers uit de hele we¬ 
reld. Bij wijze van vast ritueel ver¬ 
zamelen de leden zich trouwens 
één maal per jaar in een aange¬ 


naam etablissement ergens in 
Amerika rond hun goeroe in Ame¬ 
rika. „Als een soort trainingsstage 
en gewoon om wat bij te praten 
over een en ander, maar wel vrese¬ 
lijk gezellig.” 


Sun City 


Dat Wongs systeem bepaald geen 
zeepbel of gebakken lucht is, be¬ 
wijst de Munstergeleense spontaan 
aan de hand van een indrukwek¬ 
kende hoeveelheid foto-albums. 
Honderden zo niet duizenden kiek¬ 
jes from all over the world, steevast 
voorzien van eigen onderschrift en 
commentaar, tonen de ex-miss in, 
voor of in de buurt van vrijwel elk 
casino dat er op deze aardbol te 
vinden is. Van de mondaine, 


uiterst exclusieve ’jet set-casino’s’ 
in Las Vegas, Monaco, Cannes, de 
Antillen, Barbados en - God betere 
haar - het Zuid-Afrikaans^ Sun 
City tot de wat minder sprookjes¬ 
achtige, maar daarom niet minder 
illustere speelzalen in Hong Kong, 
Seoul, Chamonix. Singapore, Di- 
vonne-les-Bains, Gran Canaria en 
noem maar op. Om maar eens een 
onbeduidende greep met de natte 
vinger te doen, want het onder¬ 
maanse telt meer casino’s dan me¬ 
nige puritein lief is. En dan hebben 
we het hier nog alleen over de lega¬ 
le, want alleen daar wenst Yvonne 
haar favoriete spelletje te spelen. 

Om alles te verduidelijken rolt 
Yvonne, die zich in eigen land ver¬ 
plaatst in een oogverblindende 
witte Mercedes Sport, op de vloer 


van haar knusse huiskamer een 
reusachtige wereldkaart af. „Ik heb 
de gewoonte om alle plaatsen in de 
wereld waar een casino staat en 
waar ik zelf gespeeld heb met een 
speld te markeren. Dat zijn er in¬ 
derdaad heel wat. Geen eiland ter 
wereld waar ik nog met gespeeld 
heb,” lacht ze haar witte tanden 
bloot, zonder ook maar een zweem 
van arrogantie. Vanwege haar 
voortdurende drang naar reis- en 
speelavontuur is de 'huisje- 
boompje-beestje’-mentaliteit haar 
volstrekt vreemd. Zelf realiseert ze 
zich dat maar al te goed. „Een nor¬ 
male relatie met een partner is op 
dit moment inderdaad uitgeslo¬ 
ten,” ontneemt ze de ongetwijfeld 
grote schare aanbidders bij voor¬ 
baat alle hoop. 


Hilton 


Zijn deze exclusieve casino-/va- 
kantietrips voor de doorsnee bur¬ 
ger financieel onbereikbaar, voor 
Yvonne gaat het om met meer dan 
een alledaagse ’job’ waarvoor ze al¬ 
lang niet meer wakker ligt. „Over 
een heel jaar gezien ben ik gemid¬ 
deld minstens een paar maanden 
van huis. Want als ik ergens in de 
wereld naar een casino ga om te 
spelen, knoop ik er meestal meteen 
een lange of kortere vakantie aan 
vast. Ja, elke trip betaal ik hele¬ 
maal van mijn winst in het casino. 
Sterker nog, ik neem zelfs een aar¬ 
dige cent mee terug,” pareert ze op 
voorhand ieder ongeloof. 

Een publiekelijke opgave van haar 
jaarlijkse 'vangstquota' in de diver¬ 
se casino's laat Yvonne wijselijk 
achterwege. Met zulke zaken loop 
je zeker niet te koop, is haar begrij¬ 
pelijke devies. „Hoeveel ik nu pre¬ 
cies met spelen verdien, is ook met 
zo belangrijk. Ik ben zeker met 
door geld geobesedeerd of zo. Ik 
speel zo veel als ik nodig denk te 
hebben en nooit tegen mijn zin. 
Daarnaast heb ik ook een moeder 
voor wie ik zorg. Nu is het mijn 
beurt om voor haar te zorgen, vind 
ik.” 


Klein 


Een tweede vluchtige inspectie 
van enkele foto-albums laten wei¬ 
nig ruimte voor twijfel aan haar 
meesterschap: het breeduit lachen¬ 
de zondagskind uit Munstergeleen 
vertoevend in verre en bovenal pa¬ 
radijselijke casmo-oorden omge¬ 
ven door hagelwitte zandstranden, 
kraakhelder zeewater of onderge¬ 
sneeuwde berglandschappen. 
Uiteraard 'inclusief exclusiviteit’ 
van vijf sterren-hotels als Hilton, 
Sheraton, Carlton en verwante 
slaappaleizen of al even luxueuze 
cruiseschepen met - uiteraard - een 
Black Jack-tafel aan boord. 
„Maar,” voegt ze er onmiddellijk 
aan toe, „ik geniet zeker zoveel van 
een primitieve campingvakantie. 
Of van een avontuurlijke zwerf 
tocht op zee met een klein zeil¬ 
jacht. samen met mijn vrienden. 
De kleine, gewone dingen in het le¬ 
ven, daar zal ik altijd van blijven 
houden.” 


Black list 


Hoe dan ook, de verbazingwekken¬ 
de voortvarendheid waarmee 
Yvonne dankzij Black Jack aan 
vermogensuitbreiding doet, begint 
ook de ene na de andere casmo-ex- 
ploitant op te vallen. Met als onver¬ 
mijdelijk gevolg dat de Munsterge¬ 
leense inmiddels in een hele serie 
casino’s tot persona non grata is 
verklaard. Anders gezegd, een hele 
waslijst aan gereputeerde casino’s 
heeft haar op de black list geplaatst 
en weigert haar pertinent de toe¬ 
gang tot de speeltafels. „De casi¬ 
no’s die elke bezoeker met een 
computer registreren en waar je je 
paspoort moet laten zien, daar hoef 
ik echt niet meer aan te komen. In 
Las Vegas bijvoorbeeld krijg ik 
geen schijn van kans meer om te 
spelen. Maar geloof me, er zijn echt 
nog een hoop casino's in de wereld 
die helemaal niet met zo’n registra¬ 
tiesysteem werken. Als ik daar met 
te vaak kom en zo weinig mogelijk 
de aandacht trek, kan ik er rustig 
blijven komen. Nee, ik ben vast 
van plan om zo nog een hele tijd 
door te gaan,” klinkt het monter. 

Van haar komende programma 
maakt ze geen enkel geheim. Zo 
staat een dezer dagen een trip naar 
Israël op stapel en niet te vergeten 
haar jaarlijkse wintertour langs die 
Zwitserse en Franse casino’s waar 
ze nog steeds 'welkom' is en boven¬ 
dien met alle égards wordt ontvan¬ 
gen. Of zomaar even een weekend¬ 
je er tussenuit, vliegend vanuit 
Brussel naar de Canarische eilan¬ 
den om wat te spelen en te zonnen. 


Sinds kort heeft de gedreven Mun¬ 
stergeleense in dat opzicht echter 
beduidend minder 'speelruimte'. 
Ze was immers, zoals ze zelf zegt, 
hard toe aan een nieuwe uitdaging 
en heeft die inmiddels gevonden in 
de vorm van een energieverslin¬ 
dende nachtelijke job in de twee 
eerder genoemde Golden Ten- 
speelclubs van Landgraaf en Maas¬ 
bracht. Aan de andere kant van de 
tafel wel te verstaan: als opleidster 
van de croupiers en bouleurs, be¬ 
drijfsleidster en ’trouble shooter’.... 

Laurens Schellen Èimburgs Dagblad DE UMBURGS^^H 
PERSONEELS g GIDS m Staff Planning zoekt % 
als oogmerk een vaat 


men weixen 
beter werk 


oor 4MI» funktiM of HjMiJko funkVM mot 
dlwiil—ifcand m/V kandktoton: 
Voor onzerelatie, «enk 
tekenaar-konstrukteur. ( 
relevante ervaring. 


f, zijn wij op zoek 5 naar een 
HTS-WTB met enige jaren 


administratief medewerker financiën 

Voor een bedrijf in de omgeving van Sittard zijn wij op zoek naar 
een administratief medewerker die voor de duur van een projekt de 
financiële verslaglegging kan verzorgen. Ervaring is naast een 
MBO-opleiding een must. 

elektrotechnisch tekenaar 

Voor een tweetal relaties zijn wij op zoek naar een elektrotechnisch 
Elektrotechniek. 


projektmanager 


L "i£ : 


Voor een relatie in Maastricht zijn wij op zoek naar een 

mét een HTS-Elektrotechniek opleiding. Naast 
kapaciteiten is kennis van automatisering/- 
ring en de moderne talen een voorwaarde. 


Wij hebbën diirakté plaatsingsmogelijkheden voor een zelfstandig 
werkend sékrstarésse. Opleiding op MBO-nivo, daadkrachtige 
stress-bestendige instelling. Leeftijd ca. 25 jaar. 


account manager 


Voor or&te relatle. een gerenommeerd bedrijf o.g.v. automatisering zijn 
wij op zoek naar een Account Manager. Kenn&yari PC/MS-dos 
systemep. netwerken, ÜNIX-systemen wordt verondersteld. U 
onderhandelt op hoog nivo en bent bereid pm te reizen. Opleiding: 
HBO-ntoo. ; - „ 


V V ‘W;- / t- 


kemiff van hét administratieve procés, 
beheerst de Engelee taal «fibent vertrouwd met het systeembeheer 
v£n tijstWerken. Opleiding op HBO-nivo en relevante ervaring. 


accountant 


Voor onze opdrachtgever, Accountant-Belastlngadvieskantoor, zijn 
wij op zoek naar mogelijke kandidaten voor de funktie van assistent 
accountant. Wanneer u een opleiding op SPD^nlvo genoten heeft 
’ en erwulng heeft in de accountancy pent u wetöcht de kandidaat 
we zoeken. ' 


*-V * **i; ... 
Wij zijn op korte termijn op zcx 
verwarming en ludtfbéhandetir 
u on mvdUAasvu rwoww wiwm ■ *■ • 

en berekenen van de systemen. Opleiding: MTS <met 
MITjofHTS. 


Zoeken 


dJ MBA/SPD-ers met ervaring in 
met apl. MEAO 


. ColL/Schoevers/CAVy 


undig 


STREEK6EWEST WESTOJJKÉ MURSTttEEK 


> W«tSj van da gezondheidszorg tan behoeve van 
SaSai an jnsw en p s n van 7 ga m aa n w n in da W s f Mp » 


da on 

la van 


(CPA) 


-M — - 

snip os 


MNmmtumJimÊMBimm 


24 uura-rooatar 
Zaterdag 7 januari 1989 0 Pagirt 


zal. bedrijven 

zijn werkzaam in een groot aantal Limburg 
gemeenten in het kader van de Wat Soek 
Werkvoorziening; ca. 3000 medewerkers 
vinden emplooi in 5 bedrijfsunits, elk met 
een gevarieerd aktiviteitenprogramma. 


Wij zoeken op korte termijn kontakt met kandidaten voorde 
funktie van 

BOEKHOUDKUNDI 


m q a q M Hl 


ten behoeve van de afdeling Bedrijfsadministratie van de 
Financieei-Econoftiische Dienst De afdeling Bedrijfs¬ 
administratie heefttottaak het verzamelen, kontroleren en 
registreren van de methet beheer en de produktie samen¬ 
hangende boekhoudkundige en financiële aktiviteiten. 
Daarnaast is zij belast met de toepassing van voor¬ 
geschreven administratieve procedures en het geven van 
bedrijfseconomische adviezen. 

De te benoemen funktionaris zal onder verantwoordelijkheid 
van de chef bedrijfsadministratie bela$t worden met o.a. 
faktuurkontrole en de boekhoudkundige verwerking 
daarvan. 

Voor de funktie wordt vereist 

- Bezit van hetM.EAO.-diploma, bedrijfsadministratieve 
richting danwel HAV.O.-opleiding aangevuld 

met M.BA 

- Analytisch vermogen. 

- Enkele jaren ervaring in een soortgelijke funktie strekt tot 
aanbeveling. 

Een psychologisch en medisch onderzoek maken deel uit 
van de8elektieprocedure. 

De bijdeoverheid gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn , 
vantoepaaaing, ' 

S -ST' • f: 

Aan deze funktie is, afhankelijk van opleiding, ervaring en 
funktievérvuiling eoRfwpris verbonden tot maximaal 
f 3.284,— bruto per maand. 

Sollicitaties- onder vermelding van vakaturenummer 
FED/891 inde iinkerbpvehhoek van de enveloppe - binnen 
14 dagen te richten aan het Hoofd van de Dienst Personeel en 
Organisatie van deZQL^Bedrijven, Postbus330 te 6400AH 
Heerlen. ' , . - ! 3 v 

, :-*m è> _ 


Voor ons filiaal t* 


„X ■ < 


k«i wti een: 


kViici :i Diftui :•! o m of mwiMM 


Je bentbevoorjader, etaleur en organisator tegelijk. 

Je ziet «tap toe dqtèrgton lege. vakken ontstaan in de 
winkel. Maar jé zgi^t^Dok voor'eéq goede 
produktpresentato, hét ntuijwgózét prijzen van de artikelen 
en voor een nette winkel.Bövendien ben je behulpzaam en 
vriendeUjk tegen de klanten. 

Kortom.de sfeer en de presentatie in de Jac. Hermans 
supermarkt hangen voorbeen grorft deel van jou af. 

En ais je hét In jf/yröi^hebt, w zijn er prima 
doorgroeimogelijkhaaen. ■ 

Wij kennen een prima beloningssysteem, met de 
mogelijkheid op een extra waarderingstoeslag en waar 
nodig een reiskostenvergoeding. Bovendien krijg je 8% 
vakantietoeslag, koopavondtoeslag en extra vrije tijd voor 
het werken op zaterdagmiddag. Ons bedrijf beschikt tevens 
over een uitgebreide studiekostenregeling. 

Ben je tussen de 16 en 20 jaar jong en heb je minimaal 
V eeni^/M«iitoH>p»ei<te*g en kan je 40 fwr paf vyeek f , 
werken, dan kun je söfticitereri bij de bedrijfsleider van ons 
filiaal te Elsloo, adres: Stationsstraat 110. n«s 7 

AL EENS NAGEDACHT OVER DE MOGELIJKHEID OM 
PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE 
TE WERKEN IN DE PSYCHIATRIE? 

. In samenwerking met andere instellingen, werkzaam op het gebied van de 
Geestelijke Gezondheidszorg, draagt de Stichting Psychiatrisch Centrum 
Wetterhof de zorg voor intra- en semJmurale psychiatrische hulp in de r 
Zuid-Oost Lintburg. 

Het Psychiatrisch Centrum omvat ruim 470 medewerkers en heeft een 
klinische kapaciteit van 349 bedden en 73 dagbehandelingspiaatsen. 

Begin september 1989 start P.C. Wetterhof mei een nieuwe cursus voor 

OPLEIDING TOT B-VERPLEEGKUNDI 

Vindt u kontakten met mensen stimulerend, vooral het kontakt met 
die hulp nodig hebben, mensen die het alleen niet meer aankunnen? 

Op Wetterhof heeft u als psychiatrisch verpleegkundige prima ontplooi 
ingsmogelijkheden. 

Wanneer u dit aanspreekt, kunt u aan de slag als leerling Bwerpleeg- 
kundige in september 1989. 

U moet echter minimaal 17 Jaar zijn en in principe maximaal 20 jaar. 
Tevens (tient u te beschikken over een MAVO- (me t alle v akken op 
D-niveeu) MDGO- of HAVO/VWO-diploma of een vergelijkbaar opleidings¬ 
niveau hebben. 
tetoese 


ie het 


lOdéganle 


kunnen werdsn ingewonnen bf het hoofd 


rdmm fandi sdcÉMfriin. h oavt n nwt oonémv Mn 


OAZAN MODE v oor betaalbare 
dames- en herenkleding zoekt 
voor haar filiaal Heerlen, 
Promenade 145. 


ENKELE VERKOOPSTERS 


voor ±3 mnd. 


Leeftijd van 18 tot 30 jaar. Heeft u 
interesse, dan kunt u beden 
v , 04&zi7972: yragen na#r Jhr-, ^ * 


QOiaS DBCOR B.V. ta Nutti is een bedrijf dat 


Voor deco werkzaamheden zonken 
wij een handige jongeman, die na een 
hiperlgMiiode, zelfstandig werkt 
Leeftijd on gev eer 18 jaar. 

Téms noeken wti vopr 
inp s k we r k zaamheden, handige 
m e hffee in de leéft^d van ongeveer 18 
iaat 


-Dtokt uin de» warknamliadasi ooed te 
hnm tmdö&men, wikudan schriftekjk 

s o tedt er én bij: D1NGS DECOR B.V. 
Handelstraat 1 
8361 KC Nüth 


Het diploma voii 


respfeto' 


tend, is 


Saloriëring en overige 
- arbeidsvoorwdaiden zijn conform 
de CAO bejaardentehuizen. 

informatie kon ingewonnen worden bij-mevr. 
M. Vervaart, odjunct-rfirectrice (telefoon 
04490-24240). 

Schriftetijke soüidtaties kunnen binnen 14 
dogen word» gericht aan de directie van 
bejaardencentrum De Baenje, Schuttestroat 2, 
Ó131 JK SiMord. oplekUngs- 


De opleiding duurt 3 jaar en 4 maanden en start met eer\. voorbereidende | 
periode van 7 maanden. 1 m 

Tijdens deze periode ontvangt u een zakgeld van R. 396,-. m 

Ajs u deze periode succesvol afsluit wordt u een vaste baan aangeboden J 
ais leeriingwar^eegkurxtige met een bij CAO vastgesteld salaris. ^ 

Wetterhof organiseert op vrijdag 27 januari 1989 van 15.30 uur tot 
17.30 uur de eerste BEROEPSvOOkUCHTINGSBUEENKOMST. Vê 

Er zal een film worden vertoond over de psychiatrie, waarna in een . v? 
korte forumdiscussie ingegaan wordt op de opleiding erf het werk. rfj 
Tevens zal de soiRcttatie-pocedure uiteen gezet worden. /ft 


sltatie-pocedure uiteen gezet worden. 


Deelname aan deze informatle-bfjeenkomst is de beste manier om tot \ 
de setektie te worden tqegelpten. 4 

Heeft u beiangstemng Voor dato informatiemiddag, vul dan onderstaande^ 
.bon in en stuur dit aan G. Desemo. personeelskonsulente stafafdeling .q 
Personeelszaken, P.C. Wetterhof, J.fv Kennedylaan 301,6419 XZ HeeriepJ 

Wilt u nadere informatie, bel dan met genoemde funktioparis, J 

teL 045-718180, toestel 2086. ' ,1 
vrijuit 


limburgs dagblad 


Stichting 

V.S.K. 


Limburg 

Sinds een paar jaar is een 
aantal Limburgse vrouwen 
actief binnen de landelijke 
Vereniging tegen Seksuele 
Kindermishandeling bin¬ 
nen het gezin’. De V.S.K.- 
Limburg is door de jaren 
heen zo autonoom gewor¬ 
den, dat in december beslo¬ 
ten werd om over te gaan tot 
een stichting. De vrouwelij- 
ke leden van deze stichting 
zijn allemaal ex-slachtoffers 
die in hun jeugd de dupe 
werden van seksueel mis¬ 
bruik in het gezin. Binnen 
het team van zeven vrouwen 
van de provinciale werk¬ 
groep zijn de taken ver¬ 
deeld. Sommigen hebben 
zich gespecialiseerd in de 
individuele hulpverlening 
slachtoffers seksuele kin¬ 
dermishandeling, anderen 
houden zich bezig met de 
overige activiteiten, zoals 
onder andere: 


-het doorbreken van het ta¬ 
boe rondom incest, 


' begeleiding, voorlichting 
en informatie geven aan 
hulpverlenende instanties 
die beroepshalve met dit 
Probleem te maken hebben 
(scholen, politie, enz.) 

-het verzamelen van litera¬ 
tuur over seksuele kinder¬ 
mishandeling. 


Iedereen die daar behoeft* 
3311 heeft kan contact opm 
•hen met de Stichting 
V -S.K. Limburg, tijdens 
werkdagen van 9.00 en 17.( 
dur en op maandag- en doi 
^dagavond van 19.00 tot 
“L00 uur via de nummers: 
* 04709-5419 of «04780- 
88224. 
♦ 


I 


I n die vijfjaar dat wij bestaan 
is aangetoond dat we hard 
nodig zijn. Jammer, maar 
net is wel de wèèrheid. Zolang er 
"lensen zijn die menen dat zij 
vanuit hun machtspositie kinde- 
r^n seksueel kunnen misbrui¬ 
ken, zullen wij ook noodzakelijk 
' kï Ven - Daarom is een van onze 
peiangrijkste doelstellingen het 
taboe rond seksuele kindermis¬ 
handeling binnen het gezin te 
doorbreken. En dan kijk ik even 
j®ar het grotendeels katholieke 
rjhiburg en de toepassing van 
^n van de tien geboden: ’eert uw 
vader en uw moeder’. Laten we 
"aar het elfde gebod ’eert uw 
*underen’ aan toevoegen.” 

het woord is een dertigjarige 
^oord-Limburgse, vervangend 
dordinator van de provinciale 
* •'b-K. (Vereniging tegen Sek- 
uale Kindermishandeling bin- 
. 5 n het gezin). Als woordvoer- 
u* r praten over de vereniging is 
ding. Als lid hiervan met 
en toenaam genoemd wor- 
„ w eft is echter heel iets anders. Ze 
k^t uit ervaring dat het pro- 
teem van ex-slachtoffers van se- 
fhdel misbruik niet door ieder- 
' op de juiste waarde geschat 
, °rdt. „De maatschappij is he- 
■ ^®s nog niet zover dat ze incest 
aanvaardt. Voor de meeste men- 
heeft het nog zoiets als een 
I er van mijn hed show’. Ik verte- 
eÜ*!) Voordi S nu alleen de V.S.K. 
s«u h^bij wil ik mijn familie be- 

; ^hermen.” 

] december ging de vereni- 
j PJg over in een stichting. By het 
< /jhalen van deze mijlpaal wil ze, 
I [^. Jaren enigszins in de anonimi- 
i * n gewerkt te hebben, naar bui- 
s treden. De V.S.K. nu is dus 
■ j J? stichting waarvan sommige 
zich, naast een andere 
I' jT*' vele uren bezig houden met 
® dpvang van slachtoffers van 
] a^uele kindermishandeling en 
haKu Fe activiteiten. Niet uit üef- 
j, dbbery zo zal in dit verhaal blij* 
; 0ft b> maar omdat ze aan den lijve 
j dciervonden hebben wat incest 
en K^ n ’ Een goede opvang 
^begeleiding in het verwer- 
^gsproces zijn belangrijker 
duizend troostende woor- 
n is hun ervaring. 


>roep 

d geleden plaatste een 
'toffer van seksuele kinder- 
umdeling in het maandblad 
b’ een oproep. Ze wilde 
g met vrouwen, die dezelfde 
ri dg hadden opgedaan, pra- 
>,Daar kwamen 16 reacties 
®{dus A. „Tijdens diverse ge- 
•pen bleek dat wij niet al- 
iotgenoten waren, maar dat 
uidelijk-in tegenstelling tot 


ELFDE GEBOD: 

’EERT UW 
KINDEREN’ 


V.S.K.: ’Taboes rond seksuele 
kindermishandeling doorbreken’ 


al die jaren van miskenning - er¬ 
kenning bij elkaar vonden. En 
juist die onderlinge band heeft 
tot een landelijk vereniging ge¬ 
leid. Nu telt de landelijke vereni¬ 
ging 600 leden en heeft iedere 
provincie een eigen werkgroep. 
Limburg heeft 45 leden waarvan 
7 vrouwen zich actief bezig hou¬ 
den met de doelstelling van de 
V.S.K. Wij zijn niet alleen een 
werkgroep voor vrouwen; we 
wensen dat ook mannen over 
hun ervaring met seksueel mis¬ 
bruik binnen het gezin gaan pra¬ 
ten. Zeker voor de toekomstige 
hulpverlening zou dat een aan¬ 
winst betekenen, want wij zijn er 
vast van overtuigd dat ook veel 
jongens misbruikt worden. Al¬ 
leen durven velen nog niet met 
hun probleem voor de dag te ko¬ 
men. Het is ook geen lolletje als 
je ermee in aanraking bent ge¬ 
weest.” 

Deskundigheid 

Jarenlang bleef de V.S.K. in ze¬ 
kere mate op de achtergrond. 
„We wilden eerst als vereniging 
heel sterk worden; weten waar 
we mee bezig waren en of wij vol¬ 
doende kwalitatieve hulpverle¬ 
ning konden geven. Daarbij heb¬ 
ben we samenwerking gezocht 
met andere hulpverlenende in¬ 
stanties. Een samenwerking die 
uitstekend verloopt Wij leren 
veel aan die instanties en omge¬ 
keerd ontvangen wij goede ad¬ 
viezen. Nu wij een stevig funda¬ 
ment hebben,.willen we naar 
buiten treden zodat iedereen die 


daaraan behoefte heeft weet 
waar wij te vinden zijn.” 

Het is duidelijk dat alle hulpver¬ 
leensters ex-slachtoffers zijn die 
- hoe kan het ook anders - hun 
ervaring grotendeels helemaal 
verwerkt hebben. „Dat is een 
voorwaarde die wij stellen aan 
degene die aan hulpverlening wil 
doen. Dan pas kun je slachtoffers 
goed opvangen. Je moet weten 
hoe het is om misbruikt te zijn; 
de machteloosheid om je daarte¬ 
gen te verzetten; de angst dat het 
weer gebeuren zal en de weten¬ 
schap dat er niemand is die je 
durft te vertrouwen. Je moet er¬ 
varen hebben hoe vies je je kunt 
voelen. Het wantrouwen naar 
volwassenen toe, waarin jij al je 
vertrouwen verloren hebt. Dat 
hele diepe dal moet je kennen, 
om degene die bij jou aanklopt 
goed op te vangen. En al die 'er¬ 
varingsdeskundigheid’ wordt 
binnen onze stichting uitgebreid 
door middel van cursussen en 
opleidingen. Daardoor beschik¬ 
ken we over gespecialiseerde 
hulpverleensters. Voor ons is dat 
een kwaliteitswaarborg, want te 
hooi en te gras werken betekent 
alleen maar nog meer ellende 
voor het slachtoffer.” 


Kracht 

De reguliere hulpverlening in 
Nederland, waar de V.S.K. mee 
samenwerkt, heeft veel deskun¬ 
digheid in huis. De vraag rijst 
dan ook waarom er een vereni¬ 
ging van ex-slachtoffers moest 


komen. Bjj die vraag schiet A. in 
de lach. „Ja, ik lach wel, maar 
niet om de hulpverlening op 
zichzelf. Ik heb een enorm res¬ 
pect voor datgene wat die men¬ 
sen op heel veel gebieden doen. 
Maar er is gebleken dat slachtof¬ 
fers binnen die hulpverlening 
kunnen vastlopen, bijvoorbeeld 
door verkeerd gestelde vragen of 
onjuiste adviezen. Wij praten 
niet over incest, want dat woord 
sluit een eventuele vrijwilligheid 
bij seksueel contact tussen fami¬ 
lieleden niet uit Onze kracht is 
hulp bieden op een veel breder 
vlak, dus alle gebieden waarop 
meisjes binnen een gezin seksu¬ 
eel lastig gevallen kunnen wor¬ 
den. Zoals strelingen die zij net 
iets te ver vinden gaan, pogingen 
van mannen om met hen te vrij¬ 
en, aanranding en verkrach ting 
Maar ook de angst en de dreiging 
dat zoiets kan gebeuren, de psy¬ 
chische mishandeling. Feitelyk 
alles wat binnen de gezinsstruc¬ 
tuur gebeurt, heeft onze aan¬ 
dacht. En heel belangrijk is dat 
wij stellen dat onder daders van 
seksuele mishandeling, niet al¬ 
leen familieleden horen, maar 
ook bijvoorbeeld de buurman of 
een heel goede huisvriend. Ieder¬ 
een die regelmatig bij een gezin 
over de vloer komt, het vertrou-, 
wen krijgt van een kind en dit 
misbruikt is in onze ogen een da¬ 
der of daderes.” 

Agressie 

Het blijkt dat de hulpverleen¬ 
sters soms geconfronteerd wor¬ 


den met extra problemen die 
door ondeskundige begeleiding 
veroorzaakt werden. „Onlangs 
kreeg ik een mevrouw aan de te¬ 
lefoon die van haar hulpverlener 
het advies had gekregen om on- 
middellijk met de agressie die ze 
voelde iets te doen. ’Ga direct 
naar de dader toe, ga een con¬ 
frontatie aan’, luidde dat advies. 
Helemaal verkeerd natuurlijk. 
Met een dergelijke agressiviteit 
bereik je op dat moment niets. In 
eerste instantie moetje zorgen 
voor een goede, individuele op¬ 
vang. Wy weten uit ervaring dat 
het beter is om die confrontatie 
pas aan te gaan als de gepleegde 
incest grotendeels verwerkt is. 
Als afronding van het verwer¬ 
kingsproces dus. Die ondeskun¬ 
digheid blijkt ook uit de vragen 
die in het begin van een begelei¬ 
ding aan een slachtoffer kunnen 
worden gesteld. ’Wat deed jouw., 
vader of die vriend nu precies, 
leg me dat eens uit Wat bedoel je 
precies?’ Op zo’n moment klapt 
het slachtoffer dicht Want dat is 
nu juist hetgene waar ze nèg niet 
over kunnen praten. Wy benade¬ 
ren de vrouwen dusdanig, dat zij 
zich by ons veilig blijven voelen. 
Ze treden pas in details als ze dat 
zelf willen.” 

Taboesfeer 

Volgens A. vangt de reguliere 
hulpverlening slachtoffers in de 
regel goed op. Ondeskundigheid 
zou meer een gebrek aan een 
goede basiskennis van bepaalde 
hulpverleners zijn. „En dat komt 
mede door het feit dat de incest 
nog te zeer in de taboesfeer ligt 
Nu komen de meldingen pas los, 
nu durft menigeen te zeggen ’ik 
was ook slachtoffer’. Oké, het feit 
ligt er, maar wat dan? De reactie 
valt eigenlijk te raden: *We pro¬ 
beren het eerst zelf om te kijken 
hoever we met onze hulp ko¬ 
men’. Maar intussen hebben die 
bewuste hulpverleners nog geen 
enkele ervaring op dit gebied 
kunnen opdoen.” 

Slot 

De V.S.K.-vertegenwoordigster 
stelt dat iedereen - ook binnen 
de stichting - die slachtoffers wil 
begeleiden, er rekening mee 
moet houden dat degene die om 
hulp vraagt op slot zit, zowel li¬ 
chamelijk als geestelijk. „Vaak is 
dat veroorzaakt door opmerkin¬ 
gen van volwassenen ais ’och, 
doe toch niet zo moeilijk’ of 'zie 
je wel, je bent naar de dokter ge¬ 
weest en je mankeert niets’. Af¬ 
wijzingen die vooral by een kind 
dubbel hard aankomen. Als je 
ouder bent kun je dit relativeren, 
waardoor zo’n opmerking zach¬ 
ter wordt Maar een kind van 7 of 


Zaterdag 7 januari 1989 # Pagina 25 

r 8 jaar beseft dat nog niet Dat £ 
kind leert al heel jong dat overle¬ 
ven betekent: gevoelens weg- > 
stoppen en alles verstandelijk 
benaderen. Want gevoel levert 
steeds weer pijn op en daar kan 1 
het kind heel moeilijk mee om- ; 
gaan. Vaak lopen relaties op late- * 
re leeftijd hier steeds weer op 
stuk. De vrouwen zoeken hulp . 
omdat ze bijvoorbeeld een echt¬ 
scheiding niet kunnen verwer- ]; 
ken en wat blykt naderhand: in- i 
eest is het probleem. Nou, als je ï 
daar niet goed op inspeelt, volgt 1 
er alwéér een afwijzing van die t 
gevoelens!” ‘ 

Komt een vrouw met haar pro- ; 
bleem by de V.S.K. terecht, dan 
betekent dat niet dat alle proble- j 
men direct opgelost worden. ? 
„Wy bekijken eerst waar hulp ge¬ 
boden moet worden. Elke vrij¬ 
willigster is gespecialiseerd op ; 
haar eigen ervaringsgebied. Met j 
die ervaring en onze opleidingen | 
hebben wy de mogelijkheden 
om goed met die vrouwen om te f 
gaan. Maar laat ik duidelijk stel- j 
len, ook wij hebben niet alle wijs¬ 
heid in pacht” ; 

Radar [ 

> 

Het stilzwijgende ’weten’ tussen i 
de vrijwillige hulpverleenster en 1 
het slachtoffer omschrjjft A. als ■; 
een radar. „Symbolisch zou je je : 
kunnen voorstellen dat iedereen | 
die slachtoffer is of was met een * 
hele grote schotel op het hoofd ; 
rondloopt. Feitelyk een sterk 1 
ontwikkelde intuïtie die je ge- I 
leerd heeft om te overleven in al * 
die jaren dat je die schrijnende 
pijn voelt. Want die radar vertelt \ 
jou - zonder enige aanwijzing - 
of de mishandeling opnieuw gaat f 
gebeuren, of je iemand vertrou- ’ 
wen kunt en, zoals dus in de , 
hulpverlening, dat er iemand te- \ 
genover je zit die wéét waar je ■ 
over praat. Feitelyk kun je daar j 
een simpel voorbeeld van geven, t 
Wel eens geluisterd naar twee « 
mensen die beiden zweetvoeten ■ 
hebben? De een zegt tegen de an- ] 
der ’ik heb last van zweetvoeten’, i 
De enige reactie ’oh, ik ook’ geeft ; 
een stuk herkenning. Meer hoeft * 
er door beiden niet gezegd of uit- jj 

gelegd te worden.” ) 

> 

Onderwij sproj eet 

Naast de doelstelling van de \ 
V.S.K. om het taboe rondom de j 
seksuele kindermishandeling te ; 
doorbreken, het steunen en op- l 
vangen van mensen en het geven | 
van indivuduele hulpverlening 
houdt zy zich ook nog bezig met 
allerlei andere activiteiten. „We 
geven informatie aan hulpverle¬ 
nende instanties waar we mee sa¬ 
menwerken. Daarnaast doen we 
aan preventie, zoals onder ande¬ 
re voorlichting op scholen. Vori¬ 
ge jaar kregen wy van GS geld 
om, in samenwerking met diver¬ 
se instanties, het Onderwijs 
Voorlichtings Project (OVP) op 
te starten. We benaderen scholen 
om het probleem by de kern te 
kunnen aanpakken. Want kinde¬ 
ren die misbruikt zyn zenden 
signalen uit in de hoop dat 
iemand die opvangt en een hel¬ 
pende hand toesteekt. Docenten 
kunnen leren die signalen zoals 
bijvoorbeeld extra opvallend ge¬ 
drag, overdreven verantwoorde¬ 
lijkheidsgevoel, keihard werken, 
agressiviteit, plotselinge ge¬ 
dragsveranderingen, depressivi¬ 
teit, eenzaam-voelen tussen leef¬ 
tijdsgenoten, wegdromen in de 
klas of concentratiestoomissen 
te onderscheiden. En dan kan tij¬ 
dig bekeken worden of het hier 
om seksuele mishandelde kinde¬ 
ren gaat. Ik moet er wel duidelijk 
by stellen dat een combinatie 
van die signalen niet expliciet in¬ 
cest hoeft te betekenen, maar het 
kén.” 

Lokatie 

Vorig jaar wezen Gedeputeerde 
Staten de subsidie-aanvraag van 
de V.S.K. af. Dit jaar wil de stich¬ 
ting opnieuw proberen om aan 
geld te komen. „Ik weet dat GS 
ook niet meer geld kunnen uitge¬ 
ven dan ze hebben, maar het zou 
jammer zyn als we weer buiten 
de boot vallen. Tot nu toe wisten 
we het hoofd boven water te hou¬ 
den door geld van WVC - via de 
landelijke organisatie - en van 
sympatisanten, zoals wy ze noe¬ 
men. Maar we hebben bewezen 
dat de V.S.K. hard nodig is, dus 
hopen we nu op subsidie. Nu ge¬ 
beurt de hulpverlening nog aan 
huis en worden alle activiteiten 
vanuit heel Limburg georgani¬ 
seerd. Niet alleen het privéleven 
lydt eronder, het werkt ook niet 
preventief. Vanuit een vaste lo¬ 
katie kun je directer, zichtbaar¬ 
der en vooral drempelverlagend 
werken. Feitelijk zou het zo moe¬ 
ten zyn dat wy door de maat¬ 
schappij betaald worden. Want 
die maatschappij zorgt ervoor 
dat wy nodig zyn, niet wijzelf.” 

Annemie Smeets Blij 

gevoel 

Het is een heerlijk iets wanneer je op 
de eerste dag van het nieuwe jaar by 
een vriend, een goede bekende of een 
collega direct bespeurt dat de goede 
voornemens in de daad worden om¬ 
gezet Hoe vaak gebeurt het immers 
niet dat men gewoon geen nieuwe en 
goede voornemens voor een nieuw 
jaar meer maakt omdat de voorne¬ 
mens van het vorig jaar nauwelijks of 
niet uitgevoerd wonden. 


Verfrissend is het daarom wanneer 
iemand de eerste de beste dag van het. 

nieuwe jaar al de koe by de horens’ 
vat en daden stelt Zoals dat gebeur-* 
de by een Limburgse krant, die in] 
Maastricht gemaakt en gedrukt* 
wordt, maar waarvan de winst t&t 
recht komt by een heel grote uitgever' 
rij in Haarlem. De redactie van dif[ 
krant maakte maandag aan de lezers, 
bekend de krant nog beter, nog toe-; 
gankelyker en nog aantrekkelijker te* 
maken. En dat doet ons, krantenma*! 
kers van professie, natuurlijk erg ved] 

deugd., 

f 

Wat houden die verbeteringen, die in’ 
de Wolfsstraat in Maastricht werden* 
uitgevonden, feitelyk in ? Een] 
nieuwsgierige vraag, maar gezonde; 
nieuwsgierigheid siert de moderne* 

mens.* 

Welaan, de krantenmakers uit Maas-! 
tricht hebben na ampel beraad en- 
lange discussie besloten om op de’ 
tweede pagina van hun blad iedere] 
dag een puzzel te plaatsen. Een her-, 
senbrekertje om by het eitje en de be¬ 
schuit de dag goed te begumen. Op» 
diezelfde pagina komen in de Maas-* 
trichtse krant vanaf dit jaar ook] 
iedere dag de strips te staan. Strips, 
zyn ook een gewild onderdeel van, 
elke kranten zyn vooral bedoeld voor 
de mensen die ’s morgens by datzelf-] 

de eitje geen gezeur aan de kop willos. 

hebben en alleen plaatjes willen k$-, 
ken in plaats van lezen. Nóg een gro-, 
te, opmerkelijke verandering die in 
Maastricht werd uitgebroed is het ge-] 
ven van een vaste ruimte aan de, 
kunstrubriek. En ook daarvoor is ge-, 
kozen voor de pagina twee van de 
krant En tot slot, het houdt niet op, 
hebben ook de overzichten van radio-] 
en tv-programma’s een eigen, vaste] 
plek gevonden in die krant, waarbij 
de aandacht voor wat zich op en rond 
de buis afspeelt aanmerkelijk werd 

uitgebreid] 


De trouwe en tevreden lezers van dé¬ 
ze krant zullen nu ongetwijfeld door¬ 
hebben waarom we zo bly zyn met] 
deze goede voornemens van de kran¬ 
tenmakers in Maastricht Precies! 
Het feit namelijk dat nu ook in die 
Limburgse krant eindelijk gebeur^ 
wat het Limburgs Dagblad al lang ge¬ 
leden heeft ingevoerd. Een puzzel eh 
strips op pagina twee, veel aandacht 
voor de kunst in vaste rubrieken op 
pagina twee en overzichtelijke prol 
gramma’s van tv en radio en ruime 
aandacht voor alles wat zich in de we» 
reld rond 'Hilversum' afspeelt] 


Het is toch begrijpelijk dat het een 
fijn gevoel geeft wanneer collega’s op 
een dergelyke ondubbelzinnige wyxS 
er blijk van geven dat zij het spreek; 

woord 'Goed voorbeeld dc 
volgen’ niet alleen begrepen I 
maar ook in daden willen 1 
Het komt uitemdelyk ten goede t 
de lezer, of die nu de ene krant of d§ 
andere in zyn bus krygt De lenf 
moet goed bediend worden, moet eet 
aantrekkelijke krant krijgen, waar 1 
les o verachtelijk in te vinden is. D 
vonden de makers van déze krant 1 
heel lang en het is vreugdevol dat 1 

nu ook elders wordt begrepe m 


Op dit pad van goede voornemen! 
verder gaande zal het ongetwjjfelq 
niet zo heel lang meer duren of ook d* 
krantenmakers in Maastricht gaan 
beseffen dat we in deze kleurige we* 
reld niet meer kunnen volstaan mef 
het weergeven daarvan in grauwe* 
gryze beelden. Het kleurrijke, joyeu» 
ze, feestvierende, Bourgondisch# 
Zuiden laat zich niet vastleggen id 
zwart en wit, maar verdient kleur; 
Dat het mogelijk is dit sprankelende; 
genietende, van )evensvreu£)e taai 
stende deel van Nederland in klets 
ryke krantenfoto’s weer te geve 
wordt dagelijks in deze krant bewt 
zen. Het is een kwestie van beheene 
van de techniek en, gesterkt door d 
wyze waarop de andere goede vooi 
beelden gevolgd zyn, mag men all 
vertrouwen hebben dat ook Maai 
tricht te gelegener tyd een krant nu . 

kleur kriig^. 

Toch mag men uit het voorgaand^ 
niet de conclusie trekken dat er duf 
nauwelijks nog verschil is tussen dit 
beide kranten die in het aantrekke¬ 
lijkste deel van Limburg verschijnen. 
En dat het dus niets uitmaakt of mep 
nu de ene of de andere leest Het btyft 
toch een verschil of men door de kat 
of door de hond gebeten wordt, c.q. aa 
men de kat of de hond mag aaien. Hef 
kiezen van de juiste krant (u, lezer 
hebt die keuze dus gemaakt) is epé 
heel belangrijk iets waarover nké 
licht gedacht mag wordof. 

1 1 

Een klein voordeeltje hebt u wanneer 
u trouw blyft aan deze krant U blijs 
op de hoogte van veranderingen eé 
verbeteringen, die op een later tijd¬ 
stip ook in bijvoorbeeld Maastrichtse 
kranten worden doorgevoeni 

'Limburgs Dagblad 


Zaterdag 7 januari 1989 • P Hal 3t Lauremk» Ziekenhuis te Roermond is een algemeen streek¬ 
ziekenhuis met 450 bedden en vrijwel ede specialismen. 


Binnen de afdeling Hygiëne is op korte termijn plaatsingsmogelijkheid 


ziekenhuishygiënist(e) 


Hat betreft een part-time functie voor 32 uur per week. 


De functionaris bevordert en bewaakt de microbiëto hygiëne in onze 
t nstaWhg in sam e n werking me| en onder supervisie van de arts- 
microbioloog in het kader van het door de Infectiecommissie uKgestip- 


• het (fipioma A-verpieegkundige; 
e enige Jaren ervaring in de patiënt e nzorg; 
e goéd» contactuele eigenschappen en redactionele vaardigheden; 
e het vermogen zelfst an dig initiatieven re nemen en uit re voeren; 
e bereid h eid opieidi n g o n re volgen. 


zijn conform de CAO voor het Zieken- 


De kanc 

- 

Qpmmmw, 

FWQ in 


■daten zuëen bij indtansttreding, afhankelijk van leeftijd, 

) en ervaring, worden ingedeeld volgens de richtlijnen van de 
f un ctiegroep 45. 


a oë teilati es kunt u, binnen 14 dagen, richten aan het hoofd 
taken, bij wie u ook nadere informatie kunt inwinnen. 


t|. Lfuréntlus Ziekenhui». Postbus 820 • 6040 AX Roermond. Tal. (04750) 82222 DE LIMBURGSE 
PERSONEELS ff GIDS 


verkoop/promotie 
medewerkers v/m 

Brabant/limburg 


Nutricia Nederland 
zoekt verkoop/promotie 


Da werkzaamheden zullen 
Bestaan uit treft verkopen van 
d e b e k e n d o Nutricia produk- 


Nutrix. Almiron. Chocomel 


e inri ch ten van schappen 


pro deze 
kunnen* 


id te 
voor 


deze funktie jonge 
vrouwen van 20 tot 40 jaar in 
aanmerking komen, die hun 
hutehoudetgke taken willen 
afwtaeelen met een boeiende 
part-time verkoopfunktie. 
Opleiding HAVO/MEAO. 
Kandidaten dienen over eén 
eigen auto te beschikken. 

Ata u meent aan het voor¬ 
gaande te voldöën, zend dan 
uw schriftelijke sollicitatie 
met een recente pasfoto en 
opgave van uw leeftijd, 
opleiding en eventuele prak¬ 
tijkervaring vóór 21 januari 
as. aan dg afdeling Personeels¬ 
zaken vkn' 

Nutricia Nederland BV. 

Tzlv. de heer H.Th. Borat. 
Poetbust, * 

2700 MA Zoetermeer. iIuihU; ; 


i- ut 1 ■ iil j * ■ * i i'-HM !» - ill.il. 

j ivëw k re re i re taiwj 

i * - 1 x- I" : I \ K i " t- r'. ^ tVj | ►; i i \ w'xJTi 81 j j 


4 i . ; » l tl • ; 


i i 11 • ; * i ' * - j! I i 
yViAV/UW. 

; f .-Si r * 1;) . -f'- - ll -- . .I.i - ij.- . I i . -1 1 —~ 


i 


kond 


Ik 9 ^— 
T 
D i G 


N G 


D 


In de B enel ux tot de 
ifdn en management 
i op c B ën te n In alle • 


s e cto re n van het maatachappeipi 


leven. De 


van onze m 
ngtolBDO 


Binder waarin meer dan 154100 


Voor het groepsoriderdeel 


willen we voor de vesd^jngep CELEEN en 
SITTARD in contact een 


ERVAREN 

BELASTING- 


een onlangs afgestudeerde fiscaaHurisV 
econoom, die carrière wil maten binnen 
eehbelastfngaclviespraktijk. De werk¬ 
zaamheden omvatten het voorbereiden en 
samenstellen van adviezen op fiscaal 
gebiéd. Doorgroei tot een “ 
zelfstandig adviseur 
behoort tot de^nogelijk- 


■••• - .r'r- 


caaljuristft 
tot 35 jaar. die e 
heeft opgedaan 
de belastingcpé 

*» ■’ 'f?:-' 

zijn geheel 

1 ■ • \ .'Ay. r . 

W.-f 

■fs». >?•-> 

mmn en goede iaSST 


der uit te breiden. De juiste kandidaat bie- .._ vtoö**en bukmand 

Moor nadere intor- Antwerpen Luxemburg 

den wij interessante perspectieven. 'SïïS- 

■ matie over de functie en mtemaaonaaiBoo ander 


den wij interessante perspectieven. 
Daarnaast zoeten wij een 


w«vi <nfv</4i>»r\ bi > folofAnlc/'h i 

riemen met drs IPH J. Meertens. tel: ^ 


^11 


NG- 


^ 04990-45439 (tijdens kantooruren) of 
04990-49072 (privé). 


Vbof deze functie denken wij aan 


Schriftelijke sollicitaties kunt u rich 

- . 1 

ten aan: BDOCampsObers Belasting¬ 
adviseurs, ta.y. drs. RHJ. Meertens, 5 
Geleenbeeklaan 80,6166 GR Geleen. 


. "'Wi-. 


BDO 

CAMP9 


mpsObersGroep 


Het De Wever Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een ca 
van ca. 800 bedden èn ruim 1900 medewerkers. 


Binnen de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) bestaat een 
re voor een 


Leerling Klinisch Neuro¬ 
fysiologisch Laborant (m m. 


Functie-inhoud: 

Gedurende een 3-jarige inservice-opleiding, d w z. dat theorie en pri 
direct gekóppeld zyn, wordt de leerling opgeleid tot het beroep van 
nisch neurofysiologisch laborant. 

Het theoretisch gedeelte wordt verzorgd door de LOI, de praktijk wol 
leérd onder begeleiding van onze gediplomeerde laboranten. 

Tot de taak vaneen KNF-lhborant hoort het zelfstandig verrichten 
het assisteren bjjjkludsch neurofysiologisch onderzoek, o.a, EEG’s, 
en Dopplere; daantiri^t het verzorgen van bijkomende administra 
werkzaamheden , t $.?> •;itv * 


Functie-eieen: 

— ininiTwwl diplemahevugiet wis- en natuurkunde in het examenp 

I ' . " g: 

in teamverband 


i r - 

3 

S "Al 3 i U \ 


mms* mat 


IS P-\\ r)M\.A\r; 

mSmïïmmm 


STICHTING 

BEJAARDENCENTRUM 
SINT-MAARTEN fiÓRN 


Het bestuur vak Sint-Maarten zoekt contact met kandidaten voor de functie 

van . />y ; ? 


ADJUNCT-DIRECTEUR M/ 

~. . , (40 uur per week) ; H ; ’* 


biedt aan 101 ouderen huisvestingen verzorging. Het instituut verkeert in een 
veranderingsproces, met ontiér nrê» kt» nabije toekomst een renovatie van 
venQrgingscapadtèit. Het neemt.vrat de Mfddsontwikkeling betreft actief deel aan de 
afstamming tehuis en thuissituatie via het flankerend beleid. 

HM aantal formatiM^^A bedraagt45 (70 personeelsleden). De bestuursvorm is u« adjunct-directeur is verantwoordeliik voor het financieel-economische en 
civief-technische befetd in mime zin. De werkzaamheden worden onder 
verantwoordelijkheid van de directeur verricht. 


Bwtoktovoorbaraldend: 

t voorbereidende werkzaamheden op financieel-economisch gebied; 

- ontwikkeling van methodes en procedures voor verdere uitbouw van financüHe 
f- organisatie, planning en controle; 

- vmm4.sap aaalyseÉG yan ; finarektie oegwens ten behoeve van beleidsevaluatie; 


- houdt zich op de hoogte van wetgeving en regelingen van de overheid betreffende 
subsidiëring en administratieve procedures. 

Beleidsuitvoerend: 

- opstelen van ontwerpbegrotingen, mes»jarennniingen en jaarrakéning niet toetiditing daarop; 

- toezien op begrotingsuitvoering, in nauw overleg met de directeur. Hiertoe is affiniteit met 
zorgvMentag aan de oudere mens noddzakaUjk; 

- kostenbewtidng door middel van periodteke budgetoverzichten. - 

Leiding geven > 

Verdeling en coördinatie van de werkzaamheden met verantwoordelijkheid voor kWiHtsft 
en voortgang van de beheerstaken. v 1 

Externe contacten 

met provincie, gemeenten, accountant en leveranciers. Dit in nauw overleg met de 
directeur. ;• ; 

Vervanging directeur 
in voottomende gevallen. 


voor kkttofgevende ro rteffunktks in 
r^Bstiwide ch hMcnrerionele borece, dvide dienstal 
m Qodaraizorg, toerisme ai congrcsindtatrie. - HBO-opleiding; 

- basiskennis informatica; 

- managementkwaliteiten en ervaring; 

- bereid in de directe werkomgeving te wonen; 

- leeftijd vanaf ±35 jaar; 

- bereidheid tot deelname aan psychologisch onderzoek; 
4 v r.-k. levensovertuiging. • 


sdafiMngen 

btjrtM'MV 


conform CAO bejaardentehuizen; maximale schaal: 9; 
ikheid daarvoor, behoort opvolging van de directeur tot de 
ttirmijn van 2 jaar madmaie schaal: 11; 


. •••'.••'Hoge- v 

hotelschool 

MAAS.tr IGHT 


Bij de setectieprocedyre worden de bewonerscommissie en de ondernemingsraad ' 
bMrokken. 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer W. Kisseis (04490-12833) tussen 
18.00 uur en 19.00 uur. 

Sollicitaties, vóór 23 januari 1989, te richten aan 

het t?estuur van Sint-Maarten, Rijksweg Zuid 20,6131 APSittard. . 


Als gevolg van 


Hogeschool voor 

. ■; .... /:v 'ff V 


een ■ ,• --''■KV;.-. ■ 

• •• l-.v f. ’• 


»/VT ■ * t' ,L 


! M O C ? ! 


UBEL B V. te gOÉpodaltaeerd op fret gsbtad van 
iTMMt-on regettëphrMk, ataktitoratirt- 


j # ■. e 


«!?!*,^y?Px.T« TT»! iTiir; ;iR ■ I- ,««I IiIl JLlL I-.ii 

■s'4^51 

-, i *. . , * m 


frt Amaterdam, Dordrecht, Antwerpen 
*<--fT ,— 1-; t *itb- 
Hh' ■ 


■iienÉteli'iwjrewi 


ww vw i * 

•- • • 'V- ■ • -ta ■ 


i 

BdangsteOeoden kunnen een 


w 4 e venorftagvan de jipancible adnüniscratie, a 
4 de verzocgiogrynn tie personeels- en satorisadrmnistratic, 
★ de adminïstreticve organisatie en autewnatisefing 


over de Hotelschool aanvragen btf 
het secretariaat van het Collie 
van Bestour. 


Verwacht wordC dat hij of zij een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de 
ontwücketing van een addkweat functionerend Mamgement-lnfbrnuuie- 


Tclcfontsche informatie; kont o 
inwinneh by dé heer F j.H, 


pocieiteiL heeft. 


telefpon (043) 68.72. L4. 
Sollicitaties kunnen Vertrouwrigk 


(MBA-MEAO), 


van Bestuur vu dé Stichting 
Katholieke Hoge Hotelschool. 


: ^1^4Ja ? ••» . ?*.[yf - *' 

•’:■? ;•>.* *'o 

-A^>. 4 h ii 


AKnd Benz on R.V. seCTsterkfro^^ 

oipn ca te , woarvan het moederbedrijf « Oenarrsintan^B gav^tigl 

Ataed Benzon KV. houdt zich bezig met defvtofatiRgeritorkoDP'vaR 

Ironsranoitenproduktea In Nederland worden aa de bekende merken 

Bnib»- r 8**i8asdenNatusan*«r^^ 

35 yaktandlge medewerkers behoort Affred Benzon BV. tot de toon- 


*, f * ^ ' t v-^v. 
★ ervaring in een modeiTte bedrijfsadministratie, 

★ goede uitdrukkingsvaardigheid, 
4'ótguèp^riachBtaiBlit,- 

★ eóOnnale en open wtritinsbriling. 


Postbus 3900 
6202NX Maastricht 


utibrekting ven oroe «etivtoNèn iri de 
snet v6ui 06 asopmg eppencregee zoenen 
voor het rayon Uraoufg en 


• Netst verkoopervering op het gebied ven 
appendages In een getijkweerdlge functl 


l!.Mi~[ï!iiirni T .| t:aVi 


oprekting min 
e goed* kennis ven d# Duitse en Engetee taal; 
• bij voorkeur woonachtig in het werkgebled. 


Vopr deze belangrijke functie bieden wij een 
uitstekend salaris met prime secundaire condities, 
waaronder «on aantrekkelijke eutoragoüng. 


SoHldlttittas, mét vermelding '‘solilcltetie" op de 
envetap» tf richten aan: 
de directie van UBEL B.V., L*.v. mevrouw 
P. Hpogerwerf, directieeecretoreeee. < 


Kasteel Bethiéhem 
Bethlehemweg 2 
6222 BM Maastricht 


★ het salaris zal maximaal f. 3616,- per maand bedragen 
(schaal 7 BBRA). , 


Telefoon (043) 68.72.72 


Postbus 8484,1006 AL Amsterdam 

( . . ,i ■ Zaterdag 7 januari 1989 # Pagina 27 1 ct 


aH 

kt 


■dl 


D 

ie i : 


auline Wolters is beheer¬ 
der van de kinderboerderij 
in de Maastrichtse wijk 
daalhof. „Deze boerderij was 
tier al voordat de huizen en flats 
kwamen. Door de verstedelij- 
^ng kreeg dit gebouw een ande- 
’ e functie en dat is die van kin¬ 
derboerderij. Veel mensen uit 
Maastricht en daarbuiten vinden 
tier nog iets terug van wat vroe¬ 
ger heel gewoon was en waar 
edereen voor de industrialisatie 
^gelijks mee te maken had, na- 
tü^elijk het agrarisch bedrijf.” 

£e waren hierop aangewezen 
; oor hun groenten, zuivel en 
dees. Op de kinderboerderij tref- 
en we de gangbare boerderij- en 
i *eine huisdieren aan. Een koe 
^gt tevreden in het stro, een haan 
iraait het hoogste lied en de var- 
iens verorberen hun maaltijd. 
^Vaar eens de hooizolder was, is 
au een klaslokaaltje ingericht. 
-^ e t is duidelijk dat hier voor elk 
Jpül wils is. 

•>Het is een kinderboerderij waar 
kinderen iets vertellen over 
Jf e landbouwhuisdieren, hun 
functie en hoe zij er mee kunnen 
^ttgaan. Veel kinderen doen hier 
5en belangrijk stukje praktijker¬ 
varing op. Ze melken geiten en 
Staken er kaas van. Ook worden 
üe dieren door hen gevoerd en 
m aken de kinderen hun stallen 
«Schoon. Het contact tussen mens 
i/ Ên dier wordt op deze manier op 
® een speelse, maar educatief ver¬ 
antwoorde wijze bevorderd. We 
Eeven ook praktijkgerichte les¬ 
sen. Het geleerde kan dan ook 
Meteen in de praktijk uitgevoerd 
gorden,” aldus Pauline Wolters. 
Veel kinderen zien bij haar voor 
het eerst hoe dieren geboren 
gorden en hoe een koe gemol¬ 
ken wordt. Ook wordt er uitvoe- 
F?g stil gestaan bij de bio-indus- 
he. Waarom is deze er, hoe wordt 
gewerkt en hoe ziet de toe¬ 
komst er voor onze landbouw¬ 
huisdieren uit? Maar ook wordt 
er de opkomst van de scharrel- 
v arkens en -kippen uitgelegd. 


Kinderboerderij verrijking 
van verstedelijkte omgeving 


Ouders mee 

Veel kinderen worden enthou¬ 
siast en komen vaker naar de 
kinderboerderij en nemen hun 
ouders mee. Pauline Wolters: 

„Zij komen hier en worden ook 
vaak voor het eerst geconfron¬ 
teerd met levende have, die zij 
mogen aanraken en waar ze vra¬ 
gen over kunnen stellen. Want 
als volwassene loop je niet zo¬ 
maar een boerderij binnen. Hier 
kan dat wel. Een kinderboerderij 
is laagdrempelig. Er wordt geen 
entree gevraagt en iedereen is 
welkom. Vaak zie je hier dan ook 
oudere mensen met of zonder 
hun kleinkinderen de dieren 
voeren.” 

Vaak komt het echter ook voor 
dat ongenode gasten de kinder¬ 
boerderijen bezoeken en daar 
slachtingen aanrichten. De emo¬ 
tionele schade die zij aan de kin¬ 
deren aanrichten, die met de die¬ 
ren een speciale band hebben, is 
dan ook groot. 

Slachten 

„Het slachten van deze dieren 
door vandalen is in mijn ogen ab¬ 
normaal gedrag. Die mensen we¬ 
ten niet wat ze doen. In feite zou 
je met zo iemand moeten kunnen 
praten. Dan kun je hem of haar 
vragen waarom heeft hij dit ge¬ 
daan en hem dan kennis laten 
maken met de dieren. Hun dui¬ 
delijk maken dat ze geen mens 
kwaad doen en een functie heb¬ 
ben. Als je respect hebt voor die¬ 
ren, krijg je dat ook voor mensen. 
Het is dan ook een goede zaak 
om kinderen zo jong mogelijk in 
contact te brengen met de leven¬ 
de natuur,” zegt een entousiaste 
Pauline Wolters. 

Om dit voor een stukje te kunnen 
doen, halen veel mensen een ko¬ 
nijn of cavia in huis. Bij velen is 
er dan snel de lol vanaf. De die¬ 
ren stinken en de verzorging laat 
te wensen over. In veel gevallen 
gaan de eigenaren dan met een 


# Ook 
ouders ko¬ 
men steeds 
vaker mee, 
en worden 
dan, vaak 
voor het 
eerst in hun 
leven, gecon¬ 
fronteerd 
met levende 
have. 

• Pauline 
Wolters met 
kinderen en 
dieren. „Wij 
zijn echter 
geen dieren¬ 
asiel 

Foto: 

WIDDERSHO- 

VEN Kinderboerderijen zijn 
een verrijking van de 
omgeving die door de 
verstedelijking meer 
en meer veranderen in 
grauwgrijze buurten 
van huizen, winkels, 
bedrijfsgebouwen en 
flats. Kinderboerderij¬ 
en zijn in de drukbe¬ 
volkte woonbuurten 
vaak een rustpunt. Ze 
hebben een recreatie¬ 
ve, maar ook educatie¬ 
ve functie. Het is dan 
ook niet verwonderlijk 
dat veel mensen, ge¬ 
middeld acht miljoen 
per jaar, een bezoek 
brengen aan een van 
de ruim tweehonderd 
geregistreerde kinder¬ 
boerderijen die ons 
land rijk is. 


smoesje naar de kinderboerderij 
om van hun dier af te komen. 
Pauiline Wolters: „Wij zijn geen 
dierenasiel en nemen dan ook 
geen dieren aan. We verwijzen de 
mensen wel door en zeggen hen 
waar ze Flappie onder kunnen 
brengen. In Den Haag nemen de 
kinderboerderijen wel konijnen 
en kippen aan, maar deze verko¬ 
pen ze aan de poelier. Ook ma¬ 
ken we de mensen duidelijk dat 
ze goed moeten nadenken voor 
ze zich een huisdier aanschaffen. 
Wij voorzien in onze levende 
have door het fokken van eigen, 
varkens, geiten kippen en konij¬ 
nen. Het overschot wordt, verge¬ 
zeld van goed advies, verkocht 
aan derden”. Om de kinderboer¬ 
derij nog meer bekendheid te ge¬ 


ven worden er door het jaar een 
groot aantal activiteiten georga¬ 
niseerd. Zo zijn er huisdieren¬ 
keuringen, wordt dierendag ge¬ 
vierd, en komt een schaapsher¬ 
der de schapen scheren. 

Volgens Pauline Wolters neemt 
de vraag naar kinderboerderijen 
nog steeds toe omdat de kinde¬ 
ren bijna geen praktische band 
meer met de natuur hebben. Ook 
bij de volwassenen wordt dit 
steeds minder. Door de komst en 
uitbreiding van kinderboerderij¬ 
en en de aandacht die zij krijgen, 
wordt er gewerkt aan een stuk 
natuurlijk normbesef. Iets dat in 
deze tijd hard nodig is. Opval¬ 
lend is dat we op de kinderboer¬ 
derij in hoofdzaak dieren aan¬ 
treffen. Er is geen akker waar ge¬ 
ploegd of gezaaid wordt. Maar 
hier is inmiddels ook een oplos¬ 
sing voor gevonden. De kinder¬ 
en schooltuinen zijn, in het ver¬ 
lengde van deze behoefte, in het 
leven geroepen. 

Schooltuinen 

Naast de kinderboerderij is er in 
Maastricht ook een werkgroep 
schooltuinen. Dit is een afdeling 
van het Natuur Historisch Mu¬ 
seum dat zich bezig houd met na- 
tuureducatie. De medewerkers 
van de werkgroep bezoeken de 
basisscholen en geven daar, in de 
tuinen van de school, les aan de 
kinderen. Ze brengen hen in aan¬ 
raking met een stukje levende 
natuur. Ze leren hen systema¬ 
tisch het verzorgen en bij houden 
van een groenten en planten. 
Van aardappelen poten en oog¬ 
sten tot het planten van bloe¬ 
men. 

Frans van den Broek De computer gaat nu ook 


stenen bakken 
Roermond - vier 

Middenlimburgse 

steenfabrieken noemen 
zich voortaan steenboe¬ 
tieks. Reden daarvoor 
v onden ze in het om¬ 
vangrijk en gevarieerd 
Aanbod van hun pro- 
dukten. Het toch al ge¬ 
automatiseerde en elek¬ 
tronisch gestuurde pro- 
duktieproces wordt stil¬ 
aan vervangen door nog 
Modernere computer¬ 
systemen. Goed voor 
ee n produktie van 100 
biljoen gevelstenen van 
uiteenlopende kleuren 
e n formaten per jaar en 
e un goed belegde boter¬ 
ham voor rond 100 man 
Personeel. Iets meer dan 
een derde van die pro¬ 
duktie gaat naar het bui¬ 
tenland. 


Hl Ie tijd heeft in de baksteen- 
industrie lang stilgestaan, 
ji Twintig jaar geleden was 
s n °g handwerk. Aan de pro- 
lana van een miljoen stenen 
aai n ^ oen drie mensen een 
ip F an 6 dag-in-dag-uit de han- 
iv n v °i De laatste decennia 

Ï ' envv el is er veel geïnvesteerd 
automatisering. Nu is er nog 
a -één man nodig om in een 
fba t ^ een m dj oen stenen op de 
^kt te kunnen brengen. 

len^ 6 Steenfabriek Thorn rege- 
L c °mputers al het ovensys- 
ly ^ en is een tweede computer- 
I te em in aanbouw om een • Henk Jeronymus leidt het gezamenlijke verkoopkantoor van vier Midden- • Limburgse klei voor winkel- en woningbouw in het Duitse Hiddinghausen. 
hmburgse steenfabrieken. 

Foto: JAN-PAUL KUIT 


groot deel van het overige pro- 
duktieproces uit mensenhanden 
weg te nemen. Dat heeft onder 
andere tot gevolg dat voor elk 
weekeinde rijen wagons halffa¬ 
brikaat gereed kunnen worden 
gezet die dan zonder tussen¬ 
komst van personeel naar belie¬ 
ven netjes de oven in kunnen 
worden gereden. De computer 
houdt er ook een oogje op dat die 
ovens constant op een tempera¬ 
tuur van 1100 graden worden ge¬ 
houden. 

De vier Middenlimburgse steen¬ 
bakkerijen Thorn in Thorn, Co- 
rubona in Haelen, Joosten in 
Wessem en Joosten in Kessel 
hebben in Roermond gezamen¬ 
lijk een kantoor voor admistratie 
en verkoop. Dat heet Baksteen 
Roermond en het is gevestigd in 
Roermonds enige en uit 1904 da¬ 
terend baksteenpand in Jugend¬ 
stil ’Marie-Louise’ aan de Kapel- 
lerlaan in Roermond,. genk Jero¬ 


nymus leidt dat kantoor. Bijna 
vanzelfsprekend heeft hij daarbij 
ook de hulp van computer en 
moderne communicatie-appara- 
tuur. 

Sanering 

De vier steenfabrieken zijn tus¬ 
sen 1904 en 1918 gebouwd en 
maakten deel uit van in totaal 
een stuk of vijftien steenbakke¬ 
rijen in Midden-Limburg. Die 
maakten met zijn allen tussen 
1945 en 1950 net iets meer dan de 
helft van wat de vier nu produce¬ 
ren. Al vóór zich in de jaren zes¬ 
tig een sanering in de Nederland¬ 
se baksteenindustrie voltrok ver¬ 
dwenen de fabrieken Evers in 
Roermond, Bremmers/Wackers 
en Joosten in Maasniel, Bugge- 
num en Sint Jozef in Beegden. 

De teruggang in de bouw aan het 
begin van de jaren tachtig bete¬ 


kende opnieuw een grote slag 
voor de baksteenindustrie. Op 1 
januari 1980 telde Nederland nog 
104 steenbakkerijen die samen 
zorgden voor 2500 miljoen gevel¬ 
stenen en nu zijn er nog 60 fabrie¬ 
ken met een produktie van 1600 
miljoen stuks. In de bouwwereld 
beroemde fabrieken zoals Belvé¬ 
dère in Maastricht en Sint Rosa 
in Sittard hebben in die periode 
ook het loodje moeten leggen. 

Zwering 

De vier van Baksteen Roermond 
zworen de afzet te verleggen naar 
buitenlandse markten om bij te¬ 
ruggang in de bouw op de ene 
plek ergens anders op te kunnen 
vangen. Dat heeft geleid tot een 
export in 1987 van 35 miljoen ste¬ 
nen naar Groot-Brittannië, West- 
Duitsland en België en een 
beetje ook al naar Oostenrijk, 
Zwitserland en Frankrijk. „Bij 


het instorten van de markt op de 
ene plaats blijft de afzet elders 
onaangetast. Dat is de les die wij 
uit 1980-1985 hebben geleerd. 
Gezien de nadering van het ma¬ 
gische jaar 1992 gaan we ons nog 
meer inzetten voor de export. De 
baksteenindustrie in andere lan¬ 
den zal dan ook meer op Neder¬ 
landse markt penetreren. Er is 
nu al sprake van import van ste¬ 
nen in de lichtere kleuren uit 
België en West-Duitsland,” zegt 
Henk Jeronymus tussen een aan¬ 
tal autotelefoongesprekken 
door. 

Belangrijkste grondstof voor het 
maken van bakstenen is klei en 
die wordt vooral in Midden-Lim¬ 
burg uit de grond weggehaald. 
Eenmaal gestort op ’de bult’ bij 
de fabriek begint het automati¬ 
sche produktieproces. Dat bete¬ 
kent: mengen met zand en water, 
doorvoer naar de fabiekshal, vor¬ 
men en opslag in droogruimten. 


Ook de latere verwerking om de 
’groene stenen' panklaar voor 
het bakken bij de ovens neer te 
kunnen zetten geschiedt bijna 
geheel zonder dat er mensenhan¬ 
den aan te pas komen. Via hon¬ 
derden branders wordt een 
mengsel van gas en lucht in de 
ovens geblazen. In die door de 
computer bewaakte kolossale 
vuurzee bakken de stenen 76 uur 
lang. Afvoer uit de ovens en op¬ 
slag is met ingenieuze zelfden¬ 
kende wagons volledig geauto¬ 
matiseerd. 

Waren het vroeger alleen Lim¬ 
burgse stenen die gemaakt wer¬ 
den; er wordt nu een ver uiteen¬ 
lopend pakket produkten ge¬ 
maakt. Allerlei in Nederland 
gangbare standaardformaten en 
ook afwijkende maten voor on¬ 
der andere kolom- en pilaar- 
bouw. In de fabriek in Thorn zijn 
voor de restauratie van een toren 
in Straatsburg even grote brok¬ 


ken baksteen gemaakt ais eeu¬ 
wen geleden voor de bouw van 
die toren zijn gebruikt. En ook 
steen naar speciale wens voor de 
universiteitsgebouwen in Mainz. 

Noodzaak 

„Omdat wij overal in duiken is 
het noodzaak nieuwe produkten 
te te ontwikkelen en de oude 
soorten opnieuw, maar dan in 
een geautomtiseerd proces, te 
maken”, zegt Henk Jeronymus. 

Niet alle klei is baksteenklei. 
Voor rode stenen is klei uit de 
Limburgse Maasuiterwaarden 
nodig, voor gele steen wordt de 
klei in Zuid-Limburg weggegra¬ 
ven en voor witte stenen wordt 
de klei uit het Duitse Westerwald 
aangevoerd. Belgische wetge¬ 
ving staat niet toe dat klei aan 
buitenlandse fabrieken wordt 
verkocht. De verre aanvoerlijnen 
van de grondstof, hogere stook¬ 
kosten omdat tussen 100 en 1200 
graden celsius wordt afgestookt 
en de produktie van een geva¬ 
rieerd pakket maken het pro- 
dukt van de vier boetieks in Mid¬ 
den-Limburg wel wat duurder. 

Trendsetter 

„Omdat wij ietwat aan de dure 
kant zijn wordt weinig Midden¬ 
limburgse steen besteed aan so¬ 
ciale woningbouw. Veel meer 
aan premie/vrijesectorbouw en 
utiliteitsbouw. De afzet gaat 
vooral naar de driehoek Alk- 
maar-Utrecht-Rotterdam. Daar 
zitten de trendsetters in de archi¬ 
tectuur. Helaas komen maar wei¬ 
nig van onze stenen - nog geen 
vijf procent van de produktie - in 
Limburg terecht”, aldus Jerony¬ 
mus. 

Als enige baksteenleveranciers 
in het land wordt het produkt 
wel met een garantiebewijs gele¬ 
verd. Een garantie dat vorstvrije 
steen is geleverd van hoge kwali- 
teitsklei en met uitzonderlijke fy¬ 
sische kenmerken. Die garantie 
blijft 30 jaar lang gelden. 

Jan A, C. de Klerk 

t r 


Limburgs Dagblad In het huis van bewaring te Roermond, 
met een opnamecapaciteit voor 112 gedetineerden, 
biedt de afdeling arbeid de gedetineerden mogelijkheden om te werken. 
Deze afdeling bestaat uit 7 medewerkers die gedetineerden instrueren 
en begeleiden bij verschillende soorten werk. 

Binnen deze afdeling, waar opdrachten van zowel overheidsinstanties 
als van het particuliere bedrijfsleven worden uitgevoerd, neemt het 
grafisch bedrijf een belangrijke plaats in. Het grafisch bedrijf bestaat uit 
een afdeling voorbereiding/zetterij, een drukkerij en 
een afdeling binderij/drukkerij-afwerking. 

Voor de afdeling voorbereiding/zetterij vragen wij een: 


grafisch geschoolde medewerker m 

31 m perweek 


de grafisch geschooide medewerker 

- geeft leiding aan een groep gedetineerden 
die zich bezighoudt met het voorbereiden van 
dr uk w er k, tw. het vervaardigen van drukplaten 
(doka) en handeetten/montage 

- verricht het dageöjks onderhoud aan de 


- leeftijd vanaf 30 jaar 

- goede contactuele eigenschappen , 

- bereidheid: 

. interne penitentiaire cursus(sen) te volgen 
. in Roermond of omgeving te wonen 
. mee te werken aan een vaktest en aan een 
psychologisch, medisch en antecedenten¬ 
onderzoek. 
ACADEMISCH 

ZIEKENHUIS 

MAASTRICHT 


Binnen de Diwwt Opleidingen), bestaande uit twee sectoren 
tw. A-opieidinfl en Vervolgopleidingen, bestaat momenteel 
pla a t si ng sm ogelijkheid voor een 


docent 
bijscholing m N 

Lb.v. de sector Vervolgopleidingen 

Vacaturenummer624/3 Zaterdag 7 januari 1989 9 Pag 


DE LIMBURGSE 
PERSONEELSGIC Tafc s a i het ver z orgen ven lostaken ten behoeve van bijecho- 
Rng; het ontwttcfcefen van nieowe bijscholingsactiviteiten in 
OMrtegmet het eectorhootd vervol go plei di ng on . 


VWwtelawi t weedegr a ads ondorwqabevoegdheid voor het 

vak verpleegkunde; affiniteit met votwaseenen educatie; aan- 
toonbammuW-fan o tto n el e i n za t b ear hek j optBverseWiadio- 
kngeterrekien binnen het vakgebied ve rp le e gkunde; leeftijd 

minimaal CAQR Ua» 

nwmmaai jüsjo 


•atartwaftwnke^k van oplekSng en ervaring, maximaal 
1L 4.115,-bruto permaand, conform schaal B08 BBRA’84. 


- verricht a dmin istratieve werkzaamheden. 


^Ss-diploma grafisch technicus 

- ervaring in handzetten en montage en bekend¬ 
heid met do ka w or kzaamheden 

- kennis van offsetdruk strekt tot aanbeveling 

- aantoonbare ervaring in een leidinggevende 
functie 


Wij bi e de n: 

- een aanvangssalaris van minimaal ƒ2.273,- en 
maximaal ƒ 2.972,- bruto per maand, afhankelijk 
van ervaring 

- een doorgroeimogelijkheid in deze functie tot 
een maximum van ƒ 3.284,- bruto per maand 

- 8% vakantietoeslag. 


MMMaseat kunnen worden Ingewonnen bjj de heer 
J. Arats, Hoofd Dienet Optokangen, te le fo on 043-862195,' of 
bijde heer R BtoW, pa r ao n eatao nau l on t, t elefoo n 
043-862193. ' 


Hat Aeadanriéeh Zfafcanhuie Maeslikhl verricht oo de 


Sollicitaties binnen 14 dagen, onder vermelding van vacaturenummer 8-0135/1172 richten aan: 
de directeur van het huis van bewaring te Roermond, Postbus 137, 

6040 AC Roermond. ‘ 


l ï j i ii jn si 'i lijf i ■ ” -f,' ' . ‘ V** * * 

' - 1 i 'w i’ i if > ■ n iy 


Telefonische inlichtingen over de functie worden verstrekt door: 
de heer P. Fbkkema, hoofd arbeid, onder nummer 04750-8U48. 


deel uil van desa prooadura. Voor elke fUncSe komen zo¬ 
wel mannen els wouwen in aanmerking. U kunt UwaolS- gemeent e 

landgraaf 


ÜPBOI! 


•111 M I l II li | 
5 »J-I! II t IV IS I 
1 I ■ * V I 


ilOBBBBBBBIBflQBSII 

!■■■ BB ■■ ■ ■ ■ SISMIlMigi 

__ I ™ I I I I MMSSI* ^ ^ ■«••• H IS 1 • ■ 1 

ff°WB | 6 | MsgiiiiiiiiiimjayiB «iwwuii| 

!Üïi! 111:135: 


I 11 II ■ II BB BB 
i iiii*ii ii en * ■ mm 
lil II II II 18 
Mllllllll 
|ll II II II II 


*-—■■11 1!Il = 


»II 


I 


NV 


JF HEERLEN 


N.V. Nutsbedrijf Heerlen heeft tot taak te voorzien in een veilige en ongestoorde levering van 
elektriciteit en gas, alsmede van televisie- en radiosignaal aan ruim 30.000 aansluitingen in 
Heerlen en heeft een jaaromzet van ƒ 130 miljoen. In het bedrijf zijn circa 130 personen 
werkzaam. 


Bij de afdeling Projekten, betast met het projekteren, ontwerpen en vastleggen van bedrijfsnetten 
met bijbehorende installaties, is binnen de sektie gasprojekten de funktie vakant van 


ONTWERPER/TEKENAAR (m/V] 


(vakaturanummer 01.89) 


Da aait te trekken medewerker zal als taak 

krijg**: 

- het ontwerpen,-construeren en berekenen 
van netuitbreidingen, evenals van de 
bijbehorende meet- en regelstations; 

- het maken van kostencalculaties; 

- het vervaardigen en wijzigen van 
tekeningen ten behoeve van het 
leidlngenregistratiebestand; 

- het zonodig verrichten van 
opmeetwerkzaamheden. 


psychologisch onderzoek kunnen deel * 
uitmaken van de selektieprocedure. 

N.V. Nutsbedrijf Heerlen biedt een uitstekend 
pakket van primaire en sekundaire 
i arbeidsvoorwaarden, waaronder ook de 
pensioenvoorziening van het ABP en de 
ziektekostenvoorziening van de gemeente 
Heerlen. 


Tan aanzien van kandidaten stellen wij de 


- MTS-werktuigbouwkunde; 

- enige jaren ervaring in een vergelijkbare 
funktie; 

- enige kennis van en ervaring met 
automatisering; 

- goede kontaktuele eigenschappen; 

- leeftijd tot 30 jaar. 

Voor déze funktie geldt dat kandidaten in het 
bezit dienen te zijn van het diploma 
behorende bij de cursus middelbare 
gastechniek, danwel de bereidheid moeten 
hebben deze cursus te volgen. 

Een medisch en een op de funktie gericht 


De salariëring zal, afhankelijk van leeftijd, 
opleiding en ervaring liggen tussen ƒ 2.562,- ; 
en ƒ 3.949,- per maand. Een verdere 
doorgroei behoort tot de mogelijkheden, e.e.a.' 
is afhankelijk van de ontwikkeling van de 
funktie en de wijze waarop deze wordt 
vervuld. 


Voor verdere informatie omtrent de funktie, 
kunt u zich richten tot de afdelingschef 
Ir. W.F.H. Pleumeekers, tel. (045) 764315. 


Kandidaten worden uitgenodigd om hun 
sollicitatiebrief binnen 10 dagen onder 
vermelding van vakalurenummer, zowel 
de brief als enveloppe, te richten een 
mevrouw G. Reljnen, 
personeelsconsulente N.V. Nutsbedrijf 
H eerl en , Postbus 58,6400 AB H ee r le n . 


Ruim 40.000 i nwoners en zesde ga moento van Limburg. Met een prettig woonktimaat, rijk aan 


n bewe 

volop ft» 


n uitstekende vestigingBmogelijkhederi voor bedrijven van ’standeartf. 
ite. Zichtbaar én markant bouwend aan de toekOmèt Op aüe terreinen 
ie gemeente. Op aNe konten. Ook de eigen ge m ee ntd i jko or gan taafte Ie 
mensen een uitdaging daar mee de schouder* onder te zetten. 


WH hebben wéikvoör mSV 


calculator/ LOMMAERT/o.d.8. B.V. te Bom (L.). 


ƒ 3616,- per maand; 


in ervaring maximaal bruto 


voor de hoofdafdeNn 
a fd eti n g grondzaken 


4 | ■■■ 


waarbij da 
•mfifTEpV) 

functienummar 4.4.04 (futi-time functie). 


ie Meet met rieverwé r vii vi van onroerend ooed (w. 

a arMoeninoi door daaemsénie: 


n^w^SeBSSSMSSSeMwérwieiwWawl 


XQ 


behoeve van stadsontwRtheting en ronHpefing 


xr.yaaaaaEBi 

m t mI .i,! M 4 ylékitv êfafa 

.7,7, 


wvn M ■ 4 ■ ti itft wriaitoftWMgj 
rJwFwwiw«*A <i a'MéMMévIewieRi 
r op hattanwinvan da 


nama da opWdbig 
apMeuaaaaacwaïw sav- 
pg «ft watzgnazDfg); 

voor een ouerheidsinsteMng in 
Heeden. Wij vragen een kandidaat 
met een MTS- of HTS-opiekting, 
lichting bouwkunde. De werkzaam¬ 
heden zulen bpataan uN het maken 
van inschrijf- én werkbegrotingen, 
het opstallen van bestekken en het 
verstrekken van gegevens ten be- , v % 
hoeve van de calculatie en de kos¬ 
tenbewaking. Gezien de aard van 
de functie ie het noodzakeljjk dat da 
kandidaat representatieve kwalitei¬ 
ten heeft en zelfstandig kan werken. 

Alleen kandidaten die aan boven¬ 
staande eisen voldoen worden uit¬ 
genodigd te reageren. 


Vraag vrijblijvend voor meer infor¬ 
matie over bovenstaande vacature 
naar Harry HoHanders, afd. tech¬ 
nisch paraoneel, tal. 045-7 19 04 0 . 
pf kom tanga. 
Groothandel in walserijprodukten, maakt deel uit van 
de Luxemburgse ARBED-Groep en is als zodanig een 
nationaal- en internationaal opererende organisatie. 


Wij hebben in onze buitendienst een vakature voor: 

VERTEGENWOORDIGER 


liV het rayon; Limburg. 

* , L ’-x. v ' ' ‘ ' .. .. 

De betéftgrijfcstir taken van de funktie zijn: 

»: het onderhouden ven kontakten met bestaande relaties; 

- het bewerkstelligen van groei in ons afnemersbestand; 

- het adviseren van onze relaties, eventueel met ondersteuning van onze technische 
medewerkers; 

- verantwoordelijkheid voor de omzet in het eigen rayon. 


Voor deze funktie zoeken wij kandidaten met: - 

- een middelbare opleiding, aangevuld met commerciële kennis; 

- verkoopervaring, liefst in ijzer- en stealbranche of aanverwant; 

- goede kontaktuele eigenschappen; 

- leeftijd tussen 30 en 40 jaar; 

- woonachtig in het rayon of bereid zich daar te vestigen. 


een aaf*rekketijké,%al 
arhektevQOrwaardin. 


.afwisselende baan met uitstekende primaire en secundaire 


2jj dtebeteflöW'g^ing^vcior deze. baan hebben, verzoeken wij hun schriftelijke sollicitatie te 
dóhtenaan; ^ • r :$. 

- -Ldwimataft/o.d.s. B.V. 

if&cfr " ' v f . -t .; ' ta.v. Mctto 
■J' Postbus 1$ 

: f 6120 AA Bom voorde functte van 

n i»TCT j* b nEjiKBaïE rain b m ntiree ervarin g op hel gtibtad 
adminieiratWiurkAKh wericvi 


van hal 


en denkniveau; 


WhertuRk van opiakNng en ewaring mwdmaai bruto 
/ 5253.- per maand. 


Aialof 8% vakanée-uiikering en de aftrek van da voor het ovatftejdaperenneöl voorge- 
Landgreaf is momenteel en havitaBW>airieringa|wu ei li ae gestart, derhalve zijn de aa¬ 


it dB g a nteen te •. geb ru B te ap re r a rftf ap n attte regrtte gan zijn van to e pa ssi ng; 
N fck j n ga n ovar hrw a n g ann a Birt i i functies kunt u kwdrman b| m a v re u w C. HoHanders, medewerksteraf- 
ddtoa pereonat i'o»ntaaia.laL 045-325222. toeatel 330; 

acMMIke aota dtette e v6dt 11 januari 1900 zanden aan bt u ga m aidta r en w el h oud orB van Landgraaf, 
pOÊ/bm 31000, 0370 Aft Landgraaf. Op de enveloppe tinkabpven uawnaHen tipt befreftonda tonctienum- 
mar waarop u refcetoert. ... tm* 


In het kader van hef gemeentelijk emancipatiebeleid, 
wordt vrouwen met nadruk verzocht te solliciteren. 


- Viappocteertaandemaficeting 
manager/phr. directeur marketing & 
verkoop. U bent lid van een team waarin 
de volgende activiteiten vertegenwoor¬ 
digd zijn: newbnsiness, product 
man^gément industrie, (geautomati¬ 
seerde) informatie voorziening, 
marktontwikkeling lange termijn, 
marktonderzoek & planning en 
reclame. • : * j- : . \ 

Ü bent verantwoordelijk voor hét 
ontwikkelen en introduceren van 
nieuwe produkten voor bestaande 
markten en het vergroten van de markt 
voorbestaande produkten. Derhalve 
bent u actief op hetterreinvan madce- 
ting en vedeoenpondemeuning. 

U werkt inde BenBlux-bouwmarkt(alle 
bouwtoepaasingen exclusief daken 
en plafonds) en weet behoeften 
van uftde markt te vertalen 


naar produktontwikkeiing, produktie, 
reclame en salesi U bent daarom 
indsect verantwoordelijk voor de ontzet 
enwinstbijdrage. 


Een minimiun leeftijd van rondde • 

30 jaar. 

De bereidheid om binnen een straal van 
60 km van Roermond te gaan wonen. 


Een opleiding op tenminaté H.B.O.- 
niveau inde commerciöle ofbouw- 

Viinri i n » ri chting . 

EenOx>uw)technische ervaring als uw 
opleiding commercieel gericht ia of een 
canuBèrcift Wmarkèting ervaring als 
uw opleiding (boüw)technischi8. 
Kennis en ervaring als produkt 
manager, bij voorkeur in de bouw¬ 
wereld, zo mogeMjk internationaal. 


Rockwool waardeert ondernemende 
mensen. In het kader van management- 
development programma’s zult u speci¬ 
fieke trainingen en opleidingen gaan 
volgen. Bij de functie horen een goed 
salarisen uitstekende secundaire, 
arbeidsvoorwaarden. 


Mercuri Urval 


Heeft U erzinm? Stuur dan uw sbUicita- 'JÏk 
tiebrief met c. v. onder vermelding van Jfl 
retnr. 23.7103aan: Jr : \ 

Mercun Urval B.V., 

Vrijthof 8081, 

6211LE Maastricht. Vvl 

Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 29 


ia 


limburgs dagblad 
vrijuit 
Een kat sloop langzaam langs de hui¬ 
zen. Onhoorbaar. De diepe stilte van 
het vredige, piepkleine en eeuwen¬ 
oude stadje -weggedompeld in een 
omgeving als een arendsnest- bleef 
onaangetast. De kat bewoog zich le¬ 
nig voort. Poeslief. 

Lief is ook Limbourg. Bekoorlijk. 
Dromend boven de vallei van de Ves- 
dre. Een snelstromend riviertje op 
weg naar Chênée, aldaar uitmondend 
in de Ourthe. Limbourg is roman¬ 
tisch, ouderwets, nostalgisch. Lim¬ 
bourg is levende historie. Ééns was 
ze de hoofdstad van het hertogdom 
Limburg. Thans voorgoed neerge¬ 
vlijd in de schoot van een rijk verle¬ 
den. Het stadje schonk Limburg zijn 
naam. Beide Limburgen. De provin¬ 
cies schoten in Limbourg wortel. Im¬ 
pressie van een fundament. # Lim¬ 
bourg: 
Levend 
museumpje. 


DE BAKERMAT VAN LIMBURG 
anaf de ruïnes van wat 
eens, tachtig meter boven 
k - Vesdre en Dolhain, een 
°tse burcht was glijdt het oog 
,j n ene kant over het glooien- 
(j ^nd van Herve en aan de an- 
d/* z Ü de over d e uitlopers van 
4.® Ardennen. Rond elfhonderd 
.aakte Walram de Eerste van 
van de burcht een cen- 
C 11 * 1 van de Luikergouw. De 
j. Ur cht is geheel vervallen nu. 
v °s markeert de stenen resten 
het kasteel dat eens kruis- 
l^arder Hendrik de Vierde her- 
u\ r gde en, tijdens verwoestende 
d;slagen, door onder anderen 
k dog Alessandro Farnese en 
dog John Marlborough bele- 
” er d werd. 

Oewel de tand des tijds gretig 
Limbourg geknaagd heeft, 
ent ^ et st dle stadje (pak wég, 
J^kele duizenden inwoners) 

. nog steeds gestalte aan een 
jjjhenlevinkje de dato twee a 
r? e honderd jaren geleden. Daar 
de grote hobbelige keien van 
jj* Place St. Georges, het oude 
*d van Limbourg. Men ver- 
j., ac ht er geluiden te horen van 
^terende paardehoeven en ra- 
tende karrewielen. Helaas gaat 
^fcrklank van voetstappen ge- 
^«ard met rumoer van draaiende 
Utornotoren. Dagelijks staat er 
Q ook blik-op-rubber op het 
blende plein. Detonerend. 

j ®ar i s verder de gothische St. 
(j^hskerk, eens burchtkapel uit 
. *aatste jaren van de twaalfde 
yj.’f'v. Later, in de veertiende en 
.Ruiende eeuw, vergroot. Het 
"J*huis bezit een romaanse 
J7bte. Het overleefde verwoes- 
C^en, beeldenstorm en de grote 
6r a hd op 21 juni 1834. Het staat 
als een waar historisch monu- 
v e ht. Het middeleeuws ’me- 
t^hto’ echter schittert niet, het 
f .°nt zyn historie schraal en ka- 
J»- Niet voor niets leest men bij 
Q n offerblok in het Nederlands: 

zegene de hand die ons 
u,Dt deze arme kerk te verr. 


v en. 


vernieu- 


zijn de oude, met onder 
k ®er zwerfstenen opgetrokken, 
aize n Verweerd en vergrijsd, 
(U 11 buiten af gezien vrij goed ge- 
0 ^serveerd. Daar zijn tenslotte 
het plein zélf de oude pomp, 

* standbeeldje en de bomen. 


Vergrauwd in de voortschrijden¬ 
de tijd, vegeterend in vredigheid. 
In weldadige rust. Net als vroe¬ 
ger toen er nog poorters rondlie¬ 
pen. Thans zijn het citoyens, bur¬ 
gers van de gemeente Dolhain- 
Limbourg, een gemeente in de 
provincie Luik. Een achttal kilo¬ 
meter van Verviers en Eupen 
verwijderd. 

Koffie 

De eerste burger van Limbourg, 
burgemeester André Charpen- 
tier, maakt zich momenteel méér 
zorgen over de wijze waarop het 
vuilnis wekelijks in het stadje 
dient te worden opgeruimd (en, 
elders, verwerkt) dan over de pas 
door de Historische Kring Val¬ 
kenburg geventileerde ongerust¬ 
heid. De Kring namelijk deed het 
Limburgs Geschied- en Oud¬ 
heidkundig Genootschap een 
schrijven toekomen waarin van 
Limbourg anno 1988 een triest 
beeld wordt opgehangen. Lim¬ 
bourg zou aan verval ten prooi 
zijn. Zo ver echter is het nog lang 
niet en zal, als het aan de inwo¬ 
ners van het stadje ligt, nooit ko¬ 
men ook. De Kring noemt bij¬ 
voorbeeld de bewegwijzering 
van en naar Limbourg slecht. 
Deze mening strookt niet met de 
realiteit. Het stadje is aan alle 
kanten duidelijk gemarkeerd. 
Met borden waarop aanduidin¬ 
gen te lezen staan als Limbourg 
ville historique en Limbourg Ca- 
pitale de Landen Duché. 

Vanuit benedenstad Dolhain zou 
de toegang Tegenvallen’. Het be¬ 
gin van de oude, klimmende weg 
vanuit Dolhain naar Limbourg is 
inderdaad smalletjes. Nou en? Er 
zou, aldus de Kring, nauwelijks 
gelegenheid zijn om een kopje 
koffie te drinken, om even te 
pauzeren na een wandeling over 
ongemakkelijke stenen. In Lim¬ 
bourg zélf echter, op de rotsach¬ 
tige heuvel dus, bevindt zich het 
café Taverne du vieux Limbourg 
en aan het St. Georgesplein het 
lunchroompje Au salon Gour¬ 
mand. En bovendien ligt aan dat¬ 
zelfde plein het voortreffelijke 
restaurant Le Dragon Limbourg 
waarin men desgewenst ook zon¬ 
der te maaltijden aan de koffie 
kan gaan. De mogelijkheid om 
bezoekers te ontvangen is voor • Limbourg. Hobbelige keien, met zwerfstenen opgetrokken huizen. 


Foto’s: PETER DEJONG 


zo’n piepklein plaatsje als Lim¬ 
bourg dus ruimschoots aanwe¬ 
zig. 

Uniek 

„Op het moment dat ze hier een 
souvenirstalletje met ansicht¬ 
kaarten en stomme snuisterijen 
en een frietentent gaan neerzet¬ 
ten, is Limbourg Limbourg niet 
meer. Dan wordt Limbourg toe¬ 
ristisch verpest. Dat willen we 
niet. Limbourg moet blijven zo¬ 
als het is”, stelt Joseph Cabodi 
met klem. Hij, patron-cuisinier 
van Le Dragon Limbourg, wijst 
wel met afschuw naar geparkeer¬ 
de auto’s op het St. George¬ 
splein. „Die moeten verdwijnen. 
Een parkeerplaats even buiten 
de kern van het stadje kan mak¬ 
kelijk aangelegd worden. Het 
plein dient weer alleen maar 
voor voetgangers te zijn. Zoals 
dat vroeger was. In dat geval 
blijft Limbourg wat het is: een le¬ 
vend museumpje. Auto’s op het 
plein verstoren de sfeer. Toch 
jammer voor zo’n unieke plek”. 

Monsieur Cabodi geeft het toe: 
beneden in Dolhain worden vaak 
op gemeentelijk niveau zaken 
voor Limbourg bedisseld. „Door 
mensen die beneden wonen, die 
niet leven als wij. Die ook weinig 
gevoel hebben voor de wijze 
waarop wij in Limbourg met el¬ 
kaar en met het stadje omgaan. 
We leven hier nog zo’n beetje als 
tweehonderd jaren geleden, als 
je begrijpt wat ik bedoel. We 
houden van Limbourg maar niet 
van veranderingen, modernitei¬ 
ten, toeristische troep. Iedereen 
is hier van harte welkom, ieder¬ 
een die van rust en stilte 
houdt....”. 


Publiciteit 

De citoyens van Limbourg, zij 
die op de heuvel midden in le¬ 
vende historie wonen, willen 
zich roeren. Joseph Cabodi: „Wij 
zijn doende een buurtcomité in 
het leven te roepen. Waarin men¬ 
sen zitting hebben die daadwer¬ 
kelijk in het oude stadje wonen. 
Die van Limbourg houden en 
een levend verweer moeten vor¬ 
men tegen veranderingen die, 
beneden in Dolhain, worden uit¬ 
gedacht en vervolgens uitge- 


voérd. We hebben in principe 
niets tegen veranderingen, zo¬ 
lang maar het oude, échte karak¬ 
ter van Limbourg behouden 
blijft. Mijn restaurant annex ho¬ 
tel, ingencht in een van de eerste 
privéhuizen die Limbourg ken¬ 
de, staat thans onder monumen¬ 
tenzorg. Men is doende ook an¬ 
dere huizen en gebouwen te klas¬ 
seren. Waarom heeft men heel 
Limbourg niet éérder onder mo¬ 
numentenzorg ondergebracht? 
Persoonlijk heb ik de indruk dat 
ze dat niet gedaan hebben om de 
verbouwing van de school te 
kunnen doorvoeren. Niets tegen 
die verbouwing, maar het had 
wel geheel dienen te passen in 
stijl en karakter van het oude ge¬ 
bouw. Dit nu is niet gebeurd....”. 

Hoewel Joseph Cabodi in zijn 
restaurant over gasten waar óók 
vandaan niet klagen mag, voert 
hij geen enkele publiciteit en 
staat ook niet in gangbare restau¬ 
rantgidsen genoemd. Zijn gast¬ 
ronomische faam is er beslist 
met minder om. Joseph wijt dit 
aan de „kwaliteit van ons werk”. 
En zegt vervolgens: „Zij die re¬ 
gelmatig terugkeren, komen óók 
omdat Limbourg niet veranderd. 
Ze hebben er kennelijk behoefte 
aan onder te gaan in de rust en in 
de stilte en om in die sfeer te tafe¬ 
len”. 

Fijnproevers 

Limbourg dient dus onbekom¬ 
merd te blijven slapen in de 
schoot van een oud verleden? 
„Ach", reageert Joseph Cabodi, 
„schrijven over het stadje is na¬ 
tuurlijk goed. Zo lang het maar 
realistisch is, zolang de waarheid 
geen geweld wordt aangedaan. 
Zolang andere mensen maar ge¬ 
meld wordt dat het hier geen ker¬ 
mis en geen circus is, dat ze hier 
alleen maar dingen aantreffen 
die er waren en dus nog zijn. 
Limbourg was en is een bijzon¬ 
der stadje waarvan de inwoners 
gelukkig zijn met stilte, rust en 
liefst weinig veranderingen. 
Limbourg wil Limbourg blijven. 
Een levend museumpje. Een 

stadje voor fijnproevers.”. Zó 

koesteren citoyens, daar boven 
de vallei van de Vesdre, de ba¬ 
kermat van Limburg. 

Nino Tomadesso 


h 

| 

| ■ edereen heeft het over Aids, maar vlak ook 
l\U Herpatitis B niet uit.” Dat zei vorige week 
heen van de directeuren van Smith Kline 
L: een farmaceutische industrie in Rixensart 
zuiden van Brussel, waar sinds kort een vac- 
fP tegen Herpatitis B wordt gemaakt. Engerix 
, is het eerste vaccin dat wordt gemaakt met be- 
Kjj‘P van genetische manipulatie. Uiteraard 
K ^ftte die directeur een beetje in zijn eigen 
dp i n & maar ook Aids heeft zijn aandacht; in 
j. laboratoria in Rixensart wordt van ales be- 
A.^afd, ook een drietal mogelijke vaccins tegen 
i us. Al heeft men, realist als men is, er weinig 
°°P op dat er meteen een voltreffer bij zal zijn. 

I Va 

Herp a titis B merken wy in West-Europa be- 
thM e 4ik weinig, omdat onze streken samen 
Noord-Amerika en nog wat andere regio’s 
wereld relatief vrij zijn van de ziekte. In de 
«fcjdelyke helft van Afrika, in Zuid-Oost-Azië, 

5 tho ee * van Brazilië en het noorden van Alaska 
L Groenland komt de ziekte veel meer voor dan 
Va’ en totaal zijn 300 mijjoen mensen drager 
j* 1 het virus. Per jaar sterven twee miljoen 
ns en aan Herpatitis, en het is de meest voor¬ 
wende leverziekte ter wereld. 


bj °nze streken zijn het vooral mensen die met 
K ®d werken in gevaar, uiteraard ook drugge- 
ajirWers. Vooral nu vaststaat dat het virus niet 
iv^ n door bloed wordt overgebracht, maar ver¬ 
is ij met alle vloeistoffen uit het lichaam, 

Qe besmettelijkheid nog aanzienlijk toegeno- 


EERSTE VACCIN DOOR 
GENETISCHE MANIPULATIE 


men, en is het feitelijk ook een geslachtsziekte. 
Herpatitis B is hoe dan ook aanzienlijk besmet¬ 
telijker dan Aids. Weliswaar geneest een deel 
van de patiënten na een langdurig ziekbed, maar 
menigeen houdt er een chronische aandoening 
aan over, en sterft veel eerder dan normaal ver¬ 
wacht kan worden. Bovendien speelt een door¬ 
gemaakte Herpatitis een rol bij het ontstaan van 
levefcirrhose en leverkanker. 

Alle aanleiding dus om een vaccin te zoeken 
waarmee risicogroepen ingeënt zouden kunnen 
worden. Sterker nog, er was al een vaccin, dat 
gemaakt werd op de klassieke wijzem namelijk 
uit het bloedplasma van chronische ziektedra- 
gers. Dat heeft echter twee grote nadelen. Om te 
beginnen is er onder het publiek een niet geheel 
ongerechtvaardigde angst dat in het vaccin spo¬ 
ren van andere ziekten, bijvoorbeeld Aids mee 
zullen ’reizen’, hoe klein die kans ook is bij de 
huidige stand van zuiveringstechnieken; en 


daarnaast is er een goede kans dat elke hoeveel¬ 
heid geproduceerd vaccin enigszins afwijkt van 
de 'standaard’, omdat niet elke drager precies 
hetzelfde virus bij zich heeft. 

Bij de nu toegeaste recombinant DNA-techniek 
wordt uiteraard ook uitgegaan van het bloed 
van een drager, maar dat behoeft in principe 
maar een keer te gebeuren. Uit het bloedplasma 
wordt het virus geïsoleerd, en daarvan het DNA, 
dat dus het genetisch materiaal bevat, genomen, 
Dat wordt vermenigvuldigd door het in te bou¬ 
wen in een veel voorkomende bacterie, Escheri- 
chia coli; uit het aldus verkregen virale DNA 
wordt het gen gehaald dat de ziekte veroorzaakt 
(beter gezegd: waardoor het menselijk lichaam 
wordt aangezet het antigen te maken waarmee 
het de ziekte bestrijdt), en dat wordt weer - op 
een heel wat ingewikkelder manier dan hier kan 
worden weergegeven - in gebouwd in gistcellen 
van het type Saccharomyces cerevisiae; het 


klinkt geleerd, maar het is gewoon gist dat ge¬ 
bruikt wordt voor het doen rijzen van brood. 

In enkele dagen tijd groeit in een roestvrijstalen 
kuip van 1200 liter een enorme massa van het 
antigen. Via diverse zuiveringsprocédé’s (o.a. 
door malen) worden antigen en gist weer ge¬ 
scheiden en uiteindelijk blijft er één liter vaccin 
over dat weer wordt verdund met een zoutwa- 
teroplossing die het ook nog 'actief houdt. 
Daarna wordt het vaccin verdeeld over kleine 
dosisflesjes en is het geschikt voor gebruik. 


Overigens niet voordat een bijna overdreven lij¬ 
kende kwaliteitscontrole heeft plaats gevonden. 
Het produkt moet aan een aantal zeer strenge 
eisen voldoen, waaraan diverse onderzoeken te 
pas komen, die uiteindelijk een lijstje oplevert 
met cijfers. Is een van die cijfers 'onvoldoende’, 


dan wordt de gehele partij afgekeurd. 

De gehele wereldproduktie vindt plaats in de fa¬ 
briek in Rixensart,' in een zeer gecompliceerde, 
geheel roestvrijstalen en eigenlijk opvallend 
kleine unit. Het is overigens de bedoeling om de 
technologie ook te verkopen aan andere landen; 
met de Sovjetunie en China worden al bespre¬ 
kingen gevoerd. 

Intussen wordt bij Smith Kline gewerkt aan an¬ 
dere vaccins, al is daar niet allemaal de recombi- 
nant-DNA-techniek bij nodig of mogelijk. Zo 
wordt momenteel een vaccin tegen malaria be¬ 
proefd, oa. in het academisch ziekenhuis in Nij¬ 
megen, is er een vaccin tegen diverse typen her¬ 
senvliesontsteking; men werkt ook aan vaccins 
tegen Herpatitis A, tegen non-A/non-B, al staat 
men daarbij nog maar aan een pril begin, want 
het virus is nog niet geïsoleerd, laat staan te 
kweken. In het geval van Herpatitis B was het 
betrekkelijk gemakkelijk het antigen te isole¬ 
ren, omdat het aan het oppervlak van het virus 
ligt. Dat is bij andere virussen vaak het het ge¬ 
val. 

In landen waar Herpatitis B feitelijk een perma¬ 
nente epidemie is wordt nu gewerkt aan massa¬ 
le vaccinatie met Engerix B. Het is niet uitgeslo¬ 
ten dat in West-Europa het vaccin zal worden 
toegevoegd aan de normale vaccinering van zui¬ 
gelingen. 


Santé Brun 
: ''li 


t\ Frepa Decoraties c.v. 

Bakstenen en steenstras 

LEVEN 


Mora B.V. te Maastricht is ee n jon g 
en dynamisch bedrijf met meer dan 370 
medewerkers (m/v) en een'jaaromzet van 
ruim 90 miljoen gulden. 

Een van de topfebrikanten van 
diepvriessnacks in Nederland. 

Het totale assortiment bestaat uit 60 
verschillende produkten. 

Voortdurend worden nieuwe produkten 
ontwikkeld ter versterking van de tot nu 
toe verworven marktpositie in binnen- en 
buitenland. Om een konstante kwaliteit te 
kunnen waarborgen investeert Mora niet 
alleen in produkten en markten ntfear ook 
en vooral in goed personeel. ELENTECHNOLOOGMZV 


Voor de afdeling 

Produktontwikkeling/Kwaliteitsdienst 
van een Produktie-Unit zoeken wij een 

UEVENSMI1NNQJENTECHNOLOOG 

M/V. 

De funktie bevat een drietal 
hoofdtaken: 

- ondersteunen en begeleiden van de 
produktie bij invoering van nieuwe of 
gewijzigde recepturen/processen, 
alsmede het verbeteren van 
bestaande produkten binnen een 
Produktie Unit. 

- verantwoordelijkheid voor 
kwaliteitsbewaking met inbegrip van 
de kwaliteitscontrole in 0e Unit. 


- leiding geven aan de afdeling binnen ingewonnen bjj 1 

de Unit en de coördinatie met de Ir. R.L de Fiellietaz Goethart ■ ’ 

centrale afdeling Produkt Tfelefoon 043 - 68 62 62 toestel 

ontwikkeling/Kwaliteitsdienst. 

Belangstellenden voor deze funktie { 

Voor deze funktie zoeken wij kunnen hun sollicitatie richten aan :j 
een creatieve man of vrouw met een onderstaand adres t.a.v. de heer 
HBO-opleiding op het gebied van LD.G.P. Coninx- Unit Manager. 

levensmiddelentechnologie. 

Ruime ervaring op 
ontwikkelings-, kwaliteitszorg-, 
pfoduktie- en organisatiegebied. 

Een goede uitdrukkingsvaardigheid in 
woord en geschrift. 

Leeftijd van 27 tot 35 jaar. 

Nadere informatie kan worden Fregatweg 53. 6222 NZ Maastricht, 

Welke vooruit str evende keukenverkoper durft een 
n ie uw e uitdaging aan? 

Voor onze geheel gemoderniseerde keuken-design-studèo in har$e 
centrum Heerlen, zoeken w? op korte termi)n een: 

FILIAAL-MANAGER 

Qedecht wordt een een Mis to ndig en representatief persoon, met 
j arenlange ervaring in en kennie ven de keukenbranche en gewend 
zynos on» omcppfpaii • wvren. 

Geboden wordt een goed verkoopbaar en ukgekiend 
IcsutMnprogramrea in eSe prijssegmenten van maar Nefet 7 
kwMMtiwnaifcan. gepresenteerd door een zaak met een aoNde raam. 

Voor de juiste p e rsoon is v enzelleprekend een prime salarie, 
onkoetenvergoeclng en winetdelng al provisie voorzien. 

Dooigroei tot gehete zoifstnrxtghoirl in een eigen zaak op gunstige 
vóórmaanden mogeiijPc 

Bent u g e ïn t er essee rd ? 

Neem dan per omgaande kontakt op ol achrp aan: Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de.volgende instellingen: 


• MMttUndziekenhuis op de lokades Sittard en Gateen (957 bedden) 

• V erpl ee gh ui» St. Jamga tecn , Gateen (200 bedden) 

• Ver ple eghuis St. OdiUa. Gdeen (148 bedden) 

• Verpleeghuis Invie, Sittard (118 bedden) 

• Ve r plee g huis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden) 


I HERHAALDE OPROEP 

Téri behoeve van de Linnendienst/wasserette Verpleeghuis St. Jansgeleen, 
lokatie Geleen, zoeken wij kontakt met belangstellenden voor de funktie 
van 

hoofd 

linnendienst/wasserette 

vakaturenr. Hvft07. 

funktle-informatie: • betrokkene geeft leiding aan de'linnendierKt/wasserette St. Jansgeleen 

en de linnendienst in de personeeisflat; * 

• in voorkomende gevallen verricht betrokkene uitvoerende 

werkzaamheden; . .... 

• betrokkene onderhoudt kontakten met andere afdelingen. 

. Het betreft een fuli-time funktie 

funktie-eisen: • diploma op M.BO.-niveau; . 

• beschikken over leidinggevende kapaaterten; 

• beschikken over relevante ervaring; 

• minimale leeftijd is 25 jaar; 

i , . ...... • 

arbeidsvoorwaarden: Salariérlng vindt plaats overeenkomstig FWX5. .funktiegroep 35. . 

De overige arbeidsvoorwaarden zijn gerégeld in de C.A.O. voor het 
Ziekenhuiswezen. 

inlichtingen: Nadere informatie omtrent de inhoud van d* fuhkti* wordt gaarne 
tcmtngen. jioor inawouw M, Swaak, assistent hóófd Civiele Dienst lokatie 

Galeen, telefoon 04490 46666 tst. 1152. , 


. ' i v -;—”. ' .. t 

AM» funkties staan In principe open voor zowel mannen als vrouwen. 

Scftriffjh» sollicitaties binnen 10 dagen richten aan: 

Dienst Personeel en Organisatie 
Stichting Ziekenzorg WMeMjke Mijnstreek 
Postbus 5500, 6130 MB Sittard' 

k> de Unher-bovenhoek yen brief én enveloppe het vekaturenummer vermelden. 


dgd 


Dlstrictsgezondheidsdienst 
Zuidelijk Zuid-Limburg 

De Districtegezondheidsdienst Zuidelijk Zuid-Umbu 
verricht een veelheid van taken op het gebied van u- 
bastegezondheidazorg, bedrijfsgezondheidszorg en 
ambulancevervoer, ten behoeve van inwoners, 
organisaties en instellingen in de gemeenten Eijsden, 
Maastricht, Margraten, Meeresen en Valkenburg aan 
de Geul. 
Bij de centrale administratie komt op korte termijn de functie vacant van: 

MEDEWERKER FINANCIEEL BELEI 
EN BEHEER (M/V) 

Functie-Informatie 
Alpom—n: 

de dienst maakt gebruik van Unisys computerapparatuur, die werkt onder UNIX 't 
en MSDOS. De financiële administratie maakt gebruik van het pakket Flnl-Vtey, 
terwijl voor meer algemene toepassingen een aantal standaard 
kantoorautomatiseringspakketten (übraiy, WordPerfect, Lotus 123, e.d.) 
beschikbaar zijn. Verder wordt er nog gebruik gemaakt van Mapper, waarmee ,. 
andere applikaties ontwikkeld worden. 

De centrale administratie verricht verschillende ondersteunende taken, 
waaronder de financiële registratie en planning. De taken zijn zodanig verdeeld v 
over een viertal medewerkers dat de continuïteit is gewaarborgd. 

Taken 

Deze veelzijdige en afwisselende functie omvat in hoofdzaak werkzaamheden 
inzake het: * 

- beheer van de (geautomatiseerde) financiële administratie; 

- opzetten', wijzigen en bewaken van administratieve procedures; 

- mede zorgdragen voor de samenstelling van het financieel jaarverslag en da 
opstelling van de begrotingen (daaronder begrepen meerjarsh-ramingen en 
liquiditeitsplanningen); 

- op basis van analyses en inzichten ondersteunen van de financieel , 

economische bedrijfsvoering middels deelrapportages. > 

Functlo cJton: 

- tenminste een afgeronde middelbare beroepsopleiding (MEAO/MBA/SPD I). .> 
aangevuld met relevante applieatiecuraussen; 

- goede contactuele eigenschappen en aantoonbare redactionele vaardigheden; 

- analytisch inzicht in economische bedrijfsvoering; 

- ervaring met bovengenoemde standaardprogrammatuur en geautomatiseerde < 

b oeNKwd0tikbiM ti B >> Mn**' ï>- ■ 

. - gedegen kennis en ervaring met automatiseringsprocessen ter ondereieuning $ 
van decentrale automatiseringsdeskundige; 

-flexibiliteit; 

- bekendheid met overhektewetgeving terzake financiële vastlegging ie gewenst 


Arbeidt voorwaarden/aalarte: 

het aan deze functie verbonden maximale salaris bedraagt vooralsnog ƒ 4115,- 
bruto per maand. Het aanvangssalaris is afhankelijk van opiekfing dn ervaring. 
De rechtspositieregeling Is gelijk aan die van ambtenaren in dienst van dé 
gemeente Maastricht. 

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 


nadere informatie kan worden ingewonnen bij dra. A. Roebroeck, 
adjunct-direoteut finan c ie rt economische zaken, tel.: 043-293217. 

Oulllu Halles 

belangstellenden die aan de gestelde eisen voldoen, worden utat 
sollicitatie binnen 14 dagen te richten aan de directie van de DGC 
Zuid-Limburg, postbus 3973,6202 NZ Maastricht. 

S-ers, Rockwool nodigt jullie uit voor 


een Open Dag op zaterdag 28 januari a 


, ' ytfyV.. . ■ V‘- . . 

t.' ~ w- ïx'- ar 


Heb je kitenaMijn een baan bijRtoCÉwooI?Kom dan eens kijken en praten op onze Open 
Vervoerkan in óf bel mij, (Marly Stoffels, tel. 04750 - 886 

88562) als je wilt deelnemen of meer informatie wilt hebben. Graag voor 18 januari a.s. 

Wie en wat is Rockwoot? ^ ___ 

Rockwool is !s werelds grootste producent Vanuit het verkoopkantoor te Brussel wordt de r _ A 

van steertwolpfodökten. Rockwool is van Benduxmarkt bewerkt. In totap heeft Rockwool P IJ M P Ij 

oorsprong een Deens bedrf. Nog steeds zo'n 1400médewerkers,diesamenêenomzet ' ^ on ^.Y ohi J inMIMIs r\ 
bevindt ziedaar de (pofdzetei van het Rock- van ruim 4Q0 miljoen realiseren. Meer dan 50% 0pw0 * 8 \ 

woolconcém. ^®|k)cltw^: Wfernatkwil vaftéeérnretwtf^geéxpQfteerd. , I 

werken in totaal zo'iiSOOO mensen, Het is een I 

dynamisch bedrijf en opereert met groot ' I Naafn ———■ ^ 

succes. Het heeft in 9 Europese landen en in • J Leeftüd ■ __' ', ' " ’ '' 

verkoop-en researchafdefingen. Een grote . | Adfes ——— 

verscheidenheid aan isolatiematerialen, es- | H B I Postcode 

thetisch en akoestisch hoogwkardige | - 

plafonds, een uniek groeimeëium voor de ♦ woonplaat 

gbshiinboaWen eenspeci^etqepsissing,die 
aa. asbestkanverVar«en,vqrroen devoor- 
naamste produktgroepen. In Nederland hééft ‘ 

Rockwool een tweetal bedrwen: Rockwool ’ 

Lapinus bvenfiockwoolGrodanbv. Hoofdkan- .. .... ,i DU4U vt) ftoennona. 

toor. prodtAtiecentrwn en verkoop- én mar-.. I 

lertémcs «Meier an v tin »VvWUli/ ' t_' — — — .jü'N 

, V -;^ 


r. 

?r !■. ■ :v. . 


0- 

*- 
Opsturen naar Roc)N»ooj Upirius BV, • ./• 

] ta.v. Marly Stoffels, 

I AntvtfoorèiuoWM$9 ... . 

.1 6040 VB Roèrtnond. 
I i 


W r 

^ stichting maatschappelijke 
J dienstverlening zuidelijk zuid-limburg 

bied: gemeenten Eijsden, Gulpen, Margraten, Meerssen, Vaals, 

<*g ati Geul, Wittem. Ruim 350 uitvoerende krachten geven hulp aan 
1 gezinnen . 

► afd. Gezinszorg zoeken wij enthousiaste en behulpzame 

lezinshelpenden/verzorgendmt 
van huishoudelijke werkzaamheden, al dan niet in ^ 
met verzorgende- entof sociaal begeleidende taken, 
wordt verleend: overdag tussen 8.00 en 18.00 uur, 

Savonds. weekends en in uitzonderlijke situaties zelfs 's nacht*. 

•VU 


in omgang met (bejaarde) mensen, 
ng in huishoudelijk werk. 

kunnen werken al.v. een leidinggevende, 
in werkgebied (Mergelland). 

kandidaten 1989 Verzorgende beroepen’ zijn welkom, alsook 
kundigen A. kontrakturen minimaal 15 uur per week en verder in ondsrUhQ overleg 
CAO-Gezinsverzorging / Algemeen Maatschappelijk Werk mat 
e salarisregeling is van toepassing, 
ratekostenvergoedingsragoling. 


m 


ijke sollicitaties vóór 17 januari as. richten aan: 

MADi ZZL, ts.v. de heer H. Friebel, direkteur; Postbus 60, 
Gulpen. Internationaal transportbedrijf gevesögjd ^ 
te Geleen, met vestigingen in het/ ^ 
buitenland, zoekt in verband met 
uitbreiding van zijn activiteiten: _ 

* CHAUFFEURS # H 

voor internationaal vervoer 

* VRACHTAUTOMONTCUBS 

«planner 

met gedegen kennis van de Franse.tiÉtl ^ 

Aan sollicitanten met ervaring wordt #é' 
voorkeur gegeven. 


Kandidaat-chauffeurs en -monteurs 
kunnen zich dagelijks aanmelden op 
onderstaand adrea 
Kandidaat-planners wordt verzocht 
schriftelijk te reageren. 

Internationaal Transportbedrijf 
A.L. Langen B.V., 

Borrekuilstraat 70, 6163 AE Geleen. 

EDE VOORNEMENS VOOR 19891 
NU NAAR KESER UITZENDBURO 


n nu langdurig lijdelijk werk met k8n*op**n vaste baan 
.van de werkzaamheden:, * montagewerk 1 

★ het bedienen van machine* 

* sleutelwerk etc. 


ï 
—rtaaam heden vinden plaats in twee ploegendienst en worden 
betaald. . .. 
kan geregeld worden. 

meer Informatie over bovenstaande vacatures, meldt je dan snel 
dichtstbijzijnde Keservestigingen! 

Sitard Aosmotonstréte 9 tol. 04490-22279 

Gtetesn Rpaweg CteUW12 tel. 04490-53000 

Haatten dr. Postetentet 16 tel. 948-713120 

Maastricht StelionsskastSS tej. 043-216151 

KaritNKte Hook|slrssl 39 tel.04W63700 

Roermond Mterictetra* 8-7 tel. 04399*94441 

Wssrt MSMPO0H34 tel 04960-96989 
' 
wksuksns én badkamaj*. 

ÉouNbrskHhg vandaafcMb 
3ehh*n pon: 


f 


Wil 


KEUKENS - SANITAIR - TEGELS 


vanmódérho 


en tegels vragen w* op 


/WiT- 


In vérkoop van sa ntlWr sn 

i technische gegevens van 
"Wr wmMm ofnonnoi wj 


9°*d* 


■K, 


rijbewijs BE; 
*5 


u n e 

rijbewijs BE; 
contactuele 
in oraahte 


iVwaterkinovanon<montepateamvra(tenwyopkprtetea»ii<**n 

MONTEUR M/V 


ptewino- ^SÈL*SS!!& ^ i 

iï£!pLteino verai* - ***** "•*»**'• 

jaar; . - 

I BE. 

mat curricMtem y«aa an raoante pasfoto kunt u storan naar 


Da utehenlopanda werkzaamheden van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds sQn 
varschülendeesgaiüsatte e enh ed en toevertro u wd: het Abp telt sas bedrij faeenhe d en , te weten gespecialiseerds Centrale Staven. Het Abp heeft in 12 plaatsen in het land vestigingen- Van de ruizn 
3900 medewerken is het merendeel in in het hoofdkantoor ie Hoeden oodergebracht 
CENTRALESTAF 

HOOFDDIRECTIESECRETARIAAT 


ae van de Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 3t. 


Gemeente 
Voerendaal 

■ < ! 

Behoudens de goedkeuring door öedeputedr-. 
de Sleten ven Limburg, zei op 1 eug us trn 1999-4 
in de gemeente Voerende* de eerste apenbe f 
re schoot ven,start geen. 

In deze gemeente zijn daarnaast nog vijf trijeoh* 
den basisscholen gevestigd. 

Burgameastar en wethouders als bevoegd gezag 
nodigen betangetatlenden uit te eoMtetteren naar de 
funktie van 1 , 

DIREKTEUR (m/v) 

van date tbphtsn openbare b as isschool 


De direkteur dient in ■amenwertcing met onder n 
bevoegd gezag en het onderwijzend team, de nk 
echoot geëteke te geven. Hij/zij geeft lehSng aan 
echoot en geeft aamen met het onderwijzend tea 
een het onderwijs volgens de door het bevoegd 
vaat te «teken profiele chete. 

De eensielUng van de direkteur zal g ee ch teden p 


kt staat en bereid zijn een nieuwe beaiaachool op te 
bouwen en daarin onderwijs te geven volgens de 
uitgangspunten ven de Wet op het baateondewteja er 
de beginselen van het openbaar onderwijs; 
kennis van de ni e u we ontwft&eftngen in hst 


ruime onde r wi j se r varing, bij v o er ke ur in i 

leidinggevende hinkte; 

goede organieatDriache, koht e k tue i e en StWtrie^enoYettee^arbeidsvoorwaarden zijn conform het 

Een medisch en een psychologisch onderzoek zuilen deel 
uftmakan ven de e etektieprocedure. 


Sollicit a tiebrieven dienen binnen veertien degen na het 
verschijnen ven dit blad te worden gezonden een 
burgem eester en wethouders ven Vo e re nde si. postbus 
23000.6367 ZG Voerendaal, onder ve rm e l d in g van 
-sollicitatie" in de linkerbovenhoek van de enveloppe. 


Bij dit bureau ontstaat oen full-timP vacature voor een 
Iflylsi afbankeliPc van leeftijd. opleiding en ervaring 
majömaal/2.972,-per maand; uiticwp op grond van 
.^iensttijd ie te zijner tijd mogelijk. 


.-'v ri TV' 


IteaaMedébiNb notuleren van besprekingen; verzor- h Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van 
ging van corraspondeMie (itt riuiiof bewaking); type- • de aateebeprooedura. 
werkzaamheden; vervanging van twüega's verzoi- v ^ 

gendeanregekmeie taken; tewoordstaan vancüénten. NédeiB informatie over de functie kan desgewenst te- 

lefooteob worden iixjewonnm bii mevrouw C.WJL 
Tiactii *tee«:dipk>maHAVOofgeüjkwaaidiqniveoü Vos, boo&i aec xa teaie e l bureau, t^oon045-798014. 
aangevukiaiBt <^aecretarièleopieiding(bijvoca:- 

be^dMEAO); aantoonbare ervaring op het onachre- Sdmf|piip3» aoBiciilaites , wvwriwn wmmn mirrinihim 
venfantSiegehM^iwxn^ van takstverwerkendeap- , vitaé,kumt«ibinDèn2wekenwoa:dengerïciitaanhe( 
peratuur (bij voorkeur Wang); goede taalvaardi^3»d; * Abp, centrale staf Sociale Zaken, Postbus 4914, 
cüiftntgegicfafeeid en fl e xibilite it; zelfstandig en onder 6401^Hèerïan, onder vermelding van "Secr.HDS” op 
druk kunnen Werken. de envelop. JR 1M AUTOGLAS M DE BENELUX! 

AUTOGLAS - ZONNEDAKEN ' 
AUTOGLASREPARATIE bedrljfsreteUm rullen een 


teneinde de stérkepositltf dk de 
ttefik in het bedrijfsleven I nn eemt 
té bbhouden en waar mogéHJk te 
versterkén. Als lid ven het. 
msnapementteern levert het 
hoofd Bedrijven een belangrijke 


, telefoon 045- 

comme rcl tleelgensdiatyen. 214242.■,; 

Oókcreetlvttett,represents vltelt• v' 

en een goed orgsftteatoftoch Uw ■ c hrlfte M j ka selUdtetie wordt 

inzicht behoren tot do eisen. v met b e le ngs t e H I i^ ver w ac h t door 

de directeur ven da bank, Postbus 
Dé Rabobank biedt een goede 59,6430 AB ho a ubi o sk . 

honorering en uitstekende 


mM 

■npMm 


baan endr 

eW- Vraag vrijMfvekd vaeryWeer 


bb'itebnsi n itiiirnn'iiii ‘i 


Zaterdag 7 januari 1989 • PaginaJ 
POPGROEP 
ZINATRA 
SPEELT 
HOOG SPEL 


* $ 

■illi W aar andere pogroepen. 
struikelend over de 
drempel van kelder en 
patronaat, slechts van 
kunnen dromen, is de Limburgse 
formatie Zinatra gelukt. Een 
maand lang fungeren als voorpro¬ 
gramma van het Amerikaanse fe¬ 
nomeen David Lee Roth, de 33-jari- 
ge spektakelmaker van de heden¬ 
daagse rockmuziek. Vijf Limburg¬ 
se popmusici, afkomstig uit Weert, 
Sittard, Stem, Geleen en Maas¬ 
tricht, die kris kras door Europa 
reisden en voor vele tienduizenden 
toeschouwers speelden in Enge¬ 
land, Schotland. Frankrijk, Spanje, 
Italië, Denemarken, Noorwegen en 
België. 

Het is snel gegaan met Zinatra. Té 
snel, zeggen sommigen, want wie 
al na een hitsingle (in dit geval 
Love Or Lonehness) de Europese 
podia bestijgt, die kan straks snel 
én hard naar beneden donderen. 
„Niks daarvan", roepen de leden 
van Zinatra in koor, „als er een Ne¬ 
derlandse popgroep het gaat ma¬ 
ken. dan zijn wij het wel". Voorlo¬ 
pig heeft Zinatra het gelijk aan 
haar zijde gekregen. Dank zij haar 
Europese tournee is de single Love 
Or Lonehness in negen Europese 
landen uitgebracht, staan er pro- 
motiereizen naar Italië op het pro¬ 
gramma, een tweede elpee is in de 
maak, de derde single Heath Of 
The Moment komt binnenkort uit 
en in Spanje zijn ze hartstikke maf 
van de tweede videoclip, opgeno¬ 
men m een voormalige veiling in 
Geleen... De platenmaatschappij 
heeft al een half miljoen gulden 
geïnvesteerd in de Limburgse 
'happy-metalband’. De musici heb¬ 
ben er nog geen cent van gezien 
„maar dat komt nog wel". Het ma¬ 
nagement heeft uitgedokterd dat 
de weg naar de top lang, ver¬ 
moeiend maar haalbaar is. Het doel 
zal worden bereikt na de tweede el¬ 
pee, die in december van dit jaar 


„Sex en drugs? 
Dat doen ze 
maar in hun 
eigen tijd!” 

'z ' ' verschijnt. 'Gokken en winnen’ is 
het credo van deze band. die de ro¬ 
kerige biertenten en donkere ach- 
terafzaaltjes bewust mijdt. Radio¬ 
programma's waarin ze de micro¬ 
foon moeten delen met Manke Me¬ 
lis zijn voortaan taboe. Zinatra 
goes international - liever vandaag 
dan morgen. 

„We hadden pas drie hve-optre- 
dens gedaan toen Leon Ramakers 
van Mojo belde of we zin hadden 
om met David Lee Roth te gaan 
touren. Onze ceedee werd opge¬ 
stuurd naar New York en na ’n 
kwartiertje luisteren was Roth al 
akkoord", vertelt bassist Ronald 
Lieberton. Vijf dagen voordat de 
Europese tournee van start ging 
werd de overeenkomst bezegeld. 
Platenmaatschappij Phonogram 
stak 100.000 gulden in reis- en ver¬ 
blijfskosten voor het Zmatragezel- 
schap, dat speciaal voor deze gele¬ 
genheid werd uitgebreid met de 
Antwerpse toetsenist Coen van 
Hoof. 

En daar sta je dan voor je eerste 
concert in het NEC. in Birming- 
ham, waar fenomenen als Tina Tur¬ 
ner het podium onveilig maakten. 
Dertienduizend toeschouwers is 
wel even iets anders dan 1500 blè¬ 
rende Limburgers op de Gelaender 
Rocknach. Probleempjes waren er 
op die 13e november zat. Zinatra 
kon geen soundcheck (het uitge- 
breid testen van de instrumenten) 
doen. en het technisch equipment was rechtstreeks overgevlogen van 
een andere tournee. „Toch was het 
een succes. Vooraf hadden we te 
horen gekregen dat het voorpro¬ 
gramma het Engelse publiek geen 
bal interesseert. Bij ons bleven ze 
allemaal zitten en ze applaudis¬ 
seerden ook nog”. Vanuit Birming- 
ham denderde de David Lee Roth- 
express door Europa - en Zinatra 
er achteraan: Edmburgh, Toulou- 
se. Barcelona, San Sebastian, Ma¬ 


drid, Milaan. Turijn, Stockholm 
(„van plus 15 naar min 20 gra¬ 
den...”), Göteborg, Lund, Oslo, Ko¬ 
penhagen, Denemarken, Brussel, 
Rotterdam. En dan is het even 
wennen als je ’s morgens weer 
wakker wordt in Geleen. 


Verkering 


Sex, drugs en rock & roll. Als een 


rockgroep op tournee gaat is vaak 
de beer los. En bij Zinatra? „Je 
kunt het niet maken. Voor alles is 
te weinig tijd”, zegt Geleendenaar 
Frits van Duinen, die voor Zinatra 
als manusje van alles meereisde. 
„En die sex... ach, voor je het weet 
heb je ’n ziekte opgelopen. Boven¬ 
dien hebben enkele jongens verke¬ 
ring. die kiezen natuurlijk voor 
hun meisje. Sex doen ze dus maar 
in hun eigen tijd en drugs komen er 


# De Lim¬ 
burgse pop¬ 
groep Zina¬ 
tra voor de 
Wembley 
Arena in 
Londoii. 
V.l.n.r. zan¬ 
ger Jos Men¬ 
nen uit 
Weert, toet¬ 
senist Coen 
van Hoof uit 
Antwerpen, 
gitaristen 
Sebi Floris 
uit Sittard, 
gitarist 
Gino Reri- 
inassie uit 
Stein, basgi¬ 
tarist Ro¬ 
nald Lieber¬ 
ton uit Ge¬ 
leen en 
drummer Ed 
Rokx uit 
Maastricht. 


Foto: BREIT’ 
RUTKOWSK1 


helemaal niet in. Wie succes wil 
hebben zal moeten inleveren. Het¬ 
zelfde geldt voor David Lee Roth. 
Die man hangt op ’t podium het 
beest uit, maar is achter de scher¬ 
men enorm gedisciplineerd. Geen 
drank, geen drugs, geen vrouwen. 
Zijn kleedkamer wordt hermetisch 
afgeschermd. Dat kun je in dit vak 
ook niet maken. Morgens reizen, ’s 
middags interviews en televisieop¬ 
namen, ’s avonds spelen. Daar 


komt het op neer. Kijk, ’s avondjf 
op het strand kwamen we Rothui 
gen, hebben we effe lekker meel/ 
wandeld. En diens bassist SteV® 
Vai was op de boulevard aan ’t j°f 
gen. Sommigen zeggen ’ach, het/ 
maar popmuziek’, maar in feite $ 
het wél topsport wat we bedrijv® 1 
En daar moet een prijs voor wol 
den betaald, zo simpel is dat”. 

Ron Lieberton vult aan: „Wij wij' 
len verder, hogerop. Je kunt wei 
tien jaar achterelkaar in alle zal d 1 
spelen van Sexbierum tot Lutje- 
broek, maar wat heb je dan be¬ 
reikt? We kwamen laatst de saXOR 
nist Bertus Borgers tegen die vf 
zuchtte: „Nu speel ik al vijftien j^ 
in hetzelfde circuit en nog steeds 
loop ik bij de sociale dienst”. Sn* 
je wat ik bedoel? Wat Zinatra n i 
doet is de basis leggen voor een 15 
ternationale carrière”. 

Zinatra is het produkt van een a* 1 
gekiende marktstrategie. Direc¬ 
teur Bart Sloothaak van de HiW® 
sumse Wisseloordstudio’s liet & 
Limburgers anderhalf jaar lang 
hun gang gaan om de elpee voor 5 
bereiden en op te nemen. Erwin 
Musper was de staftechnicus. 
„Wisseloord is een wereldstudi®' 
de juiste plaats voor een band al 5 
Zinatra”, oppert het managemefl 1 
daarbij niet gehinderd door enif 
bescheidenheid. „We konden bij 
elke maatschappij een singletje^ 
nemen, maar niks daarvan. Wij $ 


zen onze eigen marsroute. Als je 


W 


CBS of Phonogram gaat zitten V# 
zuip je. Daar plannen ze bijvoor¬ 
beeld op 4 januari je nieuwe siog 
maar als het zover is ga je de ijsW® 
in omdat Elton Johns plaat zon 0- 
dig voorrang moet hebben. Bij . 
WEA vonden ze ons niet 'Neder- .• 
lands’ genoeg, nu hebben ze daa4' 
nota bene alle Nederlands artiest 
op straat gezet”. Zinatra zit mo¬ 
menteel als enige band (!) op h® 
New Talent-label en het happy/j 
talprodukt wordt gedistribueerd 
door Phonogram. Commercie iS' 
de ogen van Zinatra geen vies 
woord, integendeel: scoren op ® 
hitparade mag, moét als het eff® 
kan. De Limburgers zijn de stik 
ingedoken om een elpee op te JJ 
men met daarop twaalf potenti® 
singles. Het lange haar, de den*® 
outfit en het soft-macho image « 
Europe en Bon Jovi moeten de 1 * 
doen. De groep geeft het toe: sd* 
ces bestaat voor 50 procent uit ii fl 
ge, voor de rest moet er muziek J 
worden gemaakt. De Hilversufl 1 ^ 
bazen kunnen tevreden zijn. Del 
met veel tam tam omgeven lan®®! 
ring van dit nieuwe Nederlandse ! 
produkt heeft genoteerd in goed ' 
pollnoteringen. Zinatra werd do^' 
het Nederlandse publiek gekoZ®® 
in de top-5 van de beste hardroC , 
bands, achter Guns n’ Roses, 
tesnake, Europe en Bon Jovi. 
de debuutplaat Love Or LoneHd®. 
werden in Nederland 12.000 eX® 1 ^ 
plaren verkocht, terwijl van de v. 
middelde single 3 a 4000 stuks ® v 
de toonbank gaan. 

Peter Ham^ 
mem***. «w,-c. 


Snelle start adviescentrum 
voor tekenen per computer • Jan Baggen (23): ,Jiet gaat allemaal veel sneller dan ik had verwacht .” 


H EERLEN - Jan Baggen (23 
jaar) uit Heerlen kan met 
recht een succesvolle star¬ 
tende ondernemer worden 
genoemd. Zijn twee jaar geleden 
opgenchte bedrijfje in computer¬ 
apparatuur voor het maken van 
technische tekeningen in verschil¬ 
lende disciplines groeit razend¬ 
snel. Baggen heeft nu acht mede¬ 
werkers in dienst en is bezig met de 
aankoop van een groter bedrijfs¬ 
pand. En alsof de nog steeds uitdij¬ 
ende activiteiten van zijn eigen 
’CAD-Advies Centrum’ (Cadac) 
hem nog met voldoende werk ge¬ 
ven, werd hij onlangs ook nog me- 
de-opnchter en eigenaar van een 
technisch tekenbureau dat enkel 
bouwtekeningen op de computer 
maakt. „Het gaat allemaal veel 
sneller dan ik had verwacht,” aldus 
Baggen. 

Beginnende ondernemers zijn er in 
alle soorten en maten. Sommige 
starters gaan weloverwogen te 
. werk, laten marktonderzoeken 
doen, omringen zich met tal van 
adviseurs en zorgen voor een goe¬ 
de, gefundeerde beginperiode voor 
de onderneming. Anderen denken 
op goed geluk wel een bloeiend on- 
dernemersbestaan op te kunnen 
bouwen. Het zal geen verbazing 
wekken dat de geslaagde onderne¬ 
mers vooral in de eerste categorie 
gevonden kunnen worden. 

Uitzonderingen zijn er echter al¬ 
tijd. In Heerlen bijvoorbeeld kreeg 
derdejaars HTS-student Jan Bag¬ 
gen twee jaar geleden van een fir¬ 
ma waar hij stage had gelopen het 
dealerschap voor Limburg van een 
computersoftwarebedrijf aangebo¬ 
den. Ondanks Baggen’s studie en 
met slechts een klein marktonder¬ 
zoek achter de hand maakte het be¬ 
drijfje in de eerste twee jaar van 


zijn bestaan een onverwacht sterke 
groei door. Het produkten- en dien¬ 
stenpakket van zijn Cadac breidt 
razendsnel uit en inmiddels staan 
acht medewerkers op de loonlijst. 
Cadac is zelfs met het Liof in ge¬ 
sprek over eventuele uitbreidin¬ 
gen. 

Intuïtie 

Zaken doen hoeft de jonge Baggen 
nauwelijks meer te leren, nu komt 
het meer aan op managementvaar¬ 


digheden. Twee jaar lang heeft het 
bedrijf op intuïtie geteerd, nu 
wordt voor het eerst een onderne¬ 
mingsplan gemaakt. Ook is er nu 
pas meer gelegenheid voor 'public 
relations'. In december verscheen 
het eerste eigen voorlichtings- 
krantje dat overigens al weer snel 
enkele opdrachten opleverde. En 
met de aanstaande verhuizing naar 
een representatiever pand hoopt 
Cadac meteen meer parkeergele¬ 
genheid voor zijn bezoekers te krij¬ 
gen. 

Basis voor de goede resultaten tot 


nog toe is de verkoop van CAD- 
systemen. CAD staat voor Compu¬ 
ter Aided Design, ofwel het maken 
van technische tekeningen op de 
computer in plaats van op de te¬ 
kentafel. Als de technische teke¬ 
ningen op de computer staan kan 
er veel gemakkelijker iets aan ver¬ 
anderd worden. Met de nieuwste 
programma’s kan het ontwerp van 
een bepaald gebouw zelfs vanuit 
alle mogelijke hoeken en standen 
bekeken worden. 

Vooral het gebruik van een uitge- 


Met één 
druk op de 
knop wordt 
gebouw 
veranderd 


breide ’projectbibliotheek’ in het 
computerprogramma, gevuld met 
een enorme hoeveelheid techni¬ 
sche gegevens, zorgt ervoor dat het 
op een CAD-systeem veel sneller 
werken is dan op de traditionele te¬ 
kentafel. Zo'n projectbibliotheek 
heeft een enorme schat aan infor¬ 
matie, waar technisch tekenaars 
voortdurend op terug kunnen val¬ 
len, ook als er iets veranderd moet 
worden. Hierdoor hoeft een ele¬ 
ment dat dertig kéer voorkomt in 
een project, bijvoorbeeld een 
raamkozijn, slechts één keer gete¬ 
kend te worden en kan dan in de 
'bibliotheek’ worden opgeborgen. 
De overige negenentwintig raam¬ 
kozijnen worden met een druk op 
een toets uit het geheugen gehaald 
en op hun plaats van bestemming 
gezet. 

Opleiding 

Gedurende zijn studie aan de HTS 
slaagde Jan Baggen er in vier CAD- 
systemen te verkopen. Toen hij in 
augustus 1987 na het behalen van 
zijn diploma echter meer tijd be¬ 
schikbaar had, ging Baggen zijn 
zaak serieuzer opzetten. Zijn 
ouders bleken bereid hun grote he¬ 
renhuis ter beschikking te stellen 
en zijn vader, adjunct-directeur in 
ruste aan de HTS, stelde zijn ken¬ 
nis en ervaring ter beschikking van 
zijn startende zoon. 

Al vroeg ontdekten Baggen junior 
en senior dat de opleiding van 
mensen die met een CAD-systeem 
moesten gaan werken, een belang¬ 
rijke nieuwe tak van het bedrijf 
kon worden. In opdracht van de 
Gewestelijke Arbeidsbureaus in 
Zuid-Limburg kon Baggen regel¬ 
matig een 45-daagse cursus gaan 
verzorgen voor werklozen met een 
technische opleiding. In het heren¬ 


huis aan de Molenberglaan in 
Heerlen heeft hij elf CAD- werksta¬ 
tions staan. Mensen met een MTS- 
opleiding kunnen daar op kosten 
van het GAB een specifieke vakop¬ 
leiding krijgen tot CAD-tekenaar. 

Een volgende belangrijke activiteit 
van het bedrijf is nu het begeleiden 
van mensen die een CAD-systeem 
hebben aangeschaft. Baggen heeft 
enkele medewerkers aangetrok¬ 
ken die enkele maanden bij de ko¬ 
pers worden gedetacheerd. De 
klanten krijgen bij Cadac in huis 
weliswaar een korte opleiding om 
de meest elementaire beginselen 
van het systeem onder de knie te 
krijgen, maar om de capaciteiten 
volledig te kunnen benutten heb¬ 
ben ze een langere begeleiding no¬ 
dig. En voor de jonge ondernemer 
is die nazorg natuurlijk een uitste¬ 
kend verkoopargument. 

Door de vakkennis en de begelei¬ 
ding die het bedrijf kan bieden, 
zijn al enkele prominente klanten 
bij Cadac over de vloer geweest. 
Onlangs werd bijvoorbeeld een 
CAD-systeem aan DSM verkocht. ONDERNEMEND 


YJ BEGINNEN 

I [ 


Voor suggesties voor deze 
rubriek, schrijf naar Lmi 
burgs Dagblad, reductie 
economie, postbus 3100. 
6401 dp Heerlen, afbel 045 
739263 


Cadac Deley 

In oktober vorig jaar kon een t^ 
de bedrijf worden opgericht. 0*L 
der de naam Cadac Deley ope r ' Vj 
nu in hetzelfde pand als het Ad v 
Centrum een service-station 
technisch tekenwerk. Baggen 1®L 
vert nu dus niet alleen CAD-syj^ 
men aan architecten, maar he®‘. 
ook in eigen huis een bedrijft 
met het systeem technisch tek e 
werk verricht. Mede oprichter ® ^ 
-eigenaar is architect Frans de ^ 
die aanvankelijk als klant m®t i 
dac in contact kwam. Het nied” 'j 
bureau concentreert zich op ! 
vormen van bouwkundig tekedV 
werk (bestekken, details), tek® 11 ^ 
gen van installaties in een geb°, $ 
(riolering en electra) en schefl 1 ® 
van beton - en staalconstructie' f ! 
De Leij brengt als architect zij a f , 
varing in en de CAD-system® 11 
gen voor tijdwinst en kostenb® 5 * 
ringen. 

Naast het ontwerpen, wordt 
het visualiseren een belangrijk® 
tiviteit van Cadac Deley. OnW ^ 
pen van gebouwen kunnen op ^ 
computer vanuit diverse hoek®* ^ 
worden getekend en met een d 
op de knop worden ingekleurO’ 
zijn er fantastische presentatie 1 g. 
keningen te maken van alleri el 
bouwen. 

Een derde activiteit wordt h®i/ j 
de computer beheren van onr° j 
rend goed. De eerste proefop' ^ 
dracht is al binnen. Het Heen®^ 
ziekenhuis De Wever wil een 
in het beddenhuis gaan verbod^ 
en heeft Cadac Deley de opd 
gegeven daar plannen voor te , 
nen. Op de oude manier was . 
voor De Wever haast ondoenhl^ 
Van het ziekenhuis zijn hond® ^ 
kalktekeningen gemaakt, wa a ® 
de loop der jaren zoveel op lS 
anderd, dat ze moeilijk te l® ze 

zijn. in df 

Nu wordt voor de tekeningen *gl 
computer voor ieder leidingst® ^ 
een ander ’vel’ gebruikt en kj 1 ,)■ 
veel ’vellen’ op elkaar gelegd t jj) 
nen worden om een beter inzi ^ 
het gebouw te krijgen. Als d® * ^ 
ningen dan allemaal in de co 
ter zitten, zijn wijzigingen en ® 
laties beter uit te voeren. , 

Peter Brui) 11 j 


Pyromagie 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 33 

Vereniging Eigen Huis heeft aantal bedenkingen tegen maatregel 


Het huurwaardeforfait voor 
mensen met een eigen huis 
gaat 1 januari 1990 omhoog. 
Komend jaar ligt het percenta¬ 
ge nog op 1,3, maar vanaf 1990 
wordt dat 1,8 procent. Wie een 
eigen huis bezit, moet hier¬ 
door meer belasting gaan beta¬ 
len. 

Voor de vaststelling van het bedrag 
bestaan vaste regels. Zo wordt de 
hoogte van het forfait bepaald door 
de (vrije) verkoopwaarde van het 
pand. Er wordt echter eerst nog een 
tussenstap gezet: het forfait wordt 
namelijk berekend over de waarde 
van een eigen huis ’in bewoonde 
staat'. Daarvoor geldt een vaste for¬ 
mule: 60 procent van de vrije ver¬ 
koopwaarde. 


ge opzetrand voor badkamer- of 
toiletspullen. 

Een groot voordeel van dit door 
de Zwitserse fabrikant Geberit 
ontwikkelde systeem, is het feit 
dat nu een nieuwe badkamer ge¬ 
maakt kan worden onafhanke¬ 
lijk van de plaats waar in de oude 
situatie de sanitair-toestellen 
stonden. 

Voor de doe-het-zelver, op zoek 
naar beter sanitair, en dat zelf wil 
installeren biedt dit systeem de 
beste oplossing. 

Meer dan 400 installateurs heb¬ 
ben een speciale opleiding ge¬ 
volgd zodat hij de consument 
kan adviseren over te gebruiken 
sanitair, materiaal en installatie- 
werkzaamheden. 

De voorzetwand-systomen kun- 


y< \ ’ \ 


•>" ■ * ...V.... * .<•. ?. 

^ Het laden c.q. lossen van een silo met metselspecie. 

Opmars silo-systeem 
in metselspeciemarkt 
IVl . * 

^fV^Peae wordt van oudsher met 
hand aangemaakt op de bouw- 
***• Hieraan zijn veel nadelen 
‘aJonden. Moeilijk te controleren 
ar r aens telling van de metselspecie, 
h- . 6 j 1< ^‘ Smte nsieve bewerking, mate- 
si Verlies en een groot ruimtebe- 

5 * 

r ati\ e t verleden hadden bouwcorpo- 
c : , es aannemersbedrijven spe- 
, e hiensen in dienst die toezicht 

Van a n op J L bste samenstelling 
de te gebruiken specie. 

ait e ^ eruiI he tijd werd getracht een 
o u rna tief te vinden voor deze oer 
Va n V lra ditie. Enerzijds in de vorm 
Vera^ an ' en klare specie, aangele- 
? ljd ' n ^ u ‘P° n °P de bouw. Ander- 
(j r s ln de vorm van voorgemengde 
Se specie, te leveren in zakken of 


silo’s. 

Mega Mix introduceerde de silo op 
de Nederlandse markt. Met dit sys¬ 
teem, waarin in afzonderlijke com¬ 
partimenten, ongedroogd zand en 
bindmiddel wordt opgeslagen, kan 
door middel van een druk op de 
knqp direct elke gewenste samen¬ 
stelling van metselspecie worden 
aangemaakt. 

Mogelijkheden 

Door de eenvoudige technische 
constructie is de silo betrouwbaar 
en gemakkelijk te bedienen. Het 
systeem levert bovendien een pro- 
dukt van constante, controleerbare 
kwaliteit en is instelbaar op ieder 
gewenst speciemengsel. Dat instel¬ 
len op het gewenste speciemengsel 
gebeurt op het vulstation en wordt 


zodanig afgesloten dat de juiste sa¬ 
menstelling gegarandeerd kan woor¬ 
den. 

De silo is eenvoudig te transporte¬ 
ren door middel van een kabel laad- 
en lossysteem, wordt bij iedere vul¬ 
ling verwisseld voor een nieuwe en 
is op de bouwplaats daar te plaatsen 
waar de metselspecie op dat mo¬ 
ment nodig is. 

Omdat de silo weinig ruimte in be¬ 
slag neemt is hij eveneens toepas¬ 
baar voor verwerking van andere 
produkten, bijvoorbeeld voor het 
maken van vloei- en gietvloeren, 
zandcement dekvloeren, stucwerk 
mortels alsmede gekleurde mortels. 

Alleen in Nederland zijn al meer 
dan 1100 silo’s verkocht aan een 
groep van 17 distributeurs. Ook in 
België, Frankrijk, Engeland, Duits¬ 
land, Spanje en zelfs in de Ver¬ 
enigde Staten van Amerika wordt 
met dit systeem gewerkt en vindt 
uitbouw van de organisatie plaats. 

Voor meer informatie: Framix BV 
in Den Haag, 070-615300. 


* Links de montage van de verschillende systemen , rechts het uiteindelijke resultaat. 

Sanitairtechniek nu achter voorzetwand 

f!o Uwe ontwikkelingen op het 
; e bied van sanitaire techniek ge- 
e . n de consument alle vrijheid 
de inrichting van een nieuwe 
■ herinrichting van een bestaan- 
e badkamer of toiletten. 


e l de zogenaamde voorzet- 
h ^ Vdcmcn kan zonder enig 
hk of breekwerk de complete 
t hitair-techniek geruisloos ach- 
er de wand weggewerkt wor- 
s Peciale ïnbouw-sani- 

lr -techniek wordt tegen een be¬ 
ende muur gemonteerd. Een 
„i^hde wand, uit metselwerk of 
Psvezelplaat-afwerking, zorgt 
d j °°r dat alle techniek en lei 
trnm en aan bet oog worden ont- 
okken. Omdat deze voorzet- 
90 dn ? hieestal niet hoger is dan 
ü ‘ 120 cm, ontstaat een handi- 


nen door toepassing van speciale 
inbouwspoelreservoirs altijd ge¬ 
combineerd worden met wand- 
hangende klosetpotten. Omdat 
er ook geen leidingen meer in 
toilet of badkamer zijn betekent 
dat gemakkelijker te reinigen en 
daardoor extra hygiëne. 

Normaal kan geluidsoverdracht 
alleen worden voorkomen door 
zo volledig mogelijke isolatie van 
de geluidsbron. De toepassing 
van dit systeem staat borg voor 
een optimale isolatie van de in- 
bouwreservoirs in combinatie 
met wandhangend sanitair. 

Bij Geberit bv in Lelystad, ® 
03200-60101 kunnen de adressen 
worden opgevraagd van de er¬ 
kende adviseurs en installateurs 
van dit systeem. 


Tabellen van de belastingdienst ge¬ 
ven dan aan hoe hoog het huurwaar¬ 
deforfait uitvalt. Het zou misschien 
logisch kunnen lijken dat het forfait 
wordt berekend door 1,3 procent 
(en na 1 januari 1990 dus 1,8 pro¬ 
cent) te nemen van de waarde van 
het huis in bewoonde staat, maar 
dat is nu ook weer niet het geval. De 
tabellen hebben een en ander in 
blokken verdeeld. 

Categorie 

Ligt de vrije-verkoopwaarde tussen 
de 100.000 en 150.000 gulden en de 
waarde-in-bewoonde-staat (60 pro¬ 
cent) dus tussen 60.000 en 90.000 
gulden, dan geldt voor die hele 
groep woningen een huurwaarde- 
forfait van 780 gulden, namelijk 1,3 
procent van de goedkoopste huizen 
in die sector, en die doen 60.000 gul¬ 
den (in bewoonde staat). 

Ligt de waarde-in-bewoonde-staat 
dus tussen 90.000 en 120.000 gulden, 
dan wmrdt de 1,3 procent genomen 
over het laagste bedrag in die cate¬ 
gorie. Dat is 90.000 gulden, wat leidt 
tot een forfait van 1170 gulden. Hoe 
hoger de verkoopwaarde, hoe groter 
overigens de stappen die per cate¬ 
gorie worden gezet. 

Door het hogere forfait zullen bewo¬ 
ners van een eigen huis vanaf 1990 
meer aan inkomstenbelasting kwijt 
zijn dan thans. Als het forfait naar 
1,8 stijgt, stijgt het bij het inkomen 
op te tellen bedrag voor een huis 
met een marktwaarde (vnje-ver- 
koopwaarde) van tussen de één- en 
anderhalve ton naar 1080 gulden. 
Voor iemand wiens belastbaar inko¬ 
men reikt tot in de schijf van in de 
40 procent, betekent dat een extra 
belastingbetaling van op zijn minst 
120 procent (40 procent van de 300 
gulden waarmee het forfait omhoog 
is gegaan). 

Indertijd is het huurwaardeforfait 
ingesteld om verandering in woon¬ 
kosten van huurders en eigen-huis- 
bezitters enigszins gelijk op te laten 
gaan. Huurverhogingen zouden 
slechts door huurders gevoeld wor¬ 
den en dat was niet erg rechtvaar¬ 
dig, zo redeneerde men. De bezit¬ 
ters van een eigen huis hadden daar 
geen last van. Bovendien profiteer¬ 
den ze van allerlei belastingvoorde¬ 
len. Ze hadden weliswaar hogere 
lasten, maar het eigen-huisbezit 
werd fiscaal beloond door aftrek¬ 
posten te hanteren. Daarom vond 
men het toen nodig dat de bewoners 
van een eigen huis ook wat extra’s 
zouden afdragen waar huurders ho¬ 
gere huurbedragen te betalen kre¬ 
gen. 


Tegenstrijdig 


Van de Linde, Financieel adviseur 
bij de Vereniging Eigen Huis, heeft 
daarover zijn bedenkingen: „Ik 
vraag me sowieso af waarom dat 
huurwaardeforfait ingesteld moest 
worden, laat staan waarom een ver¬ 
hoging nodig is. Het blijkt dat de 
hang naar eigen-woningbezit alleen 
maar toeneemt. Wat doet de over¬ 
heid nu? Aan de ene kant maakt ze 
het aantrekkelijk door belasting¬ 
voordelen, maar aan de andere kant 
gaat ze het weer tegen door dat rare 
huurwaardeforfait.” 

Naast deze tegenstrijdigheid kun je 
je afvragen of ook huurders niet be¬ 
paalde voordelen genieten. Zij ken¬ 
nen dan misschien geen aftrekpos 
ten, maar voor hen bestaan wel 
huursubsidies. Van de Linde vindt 
dat de overheid betere maatregelen 
had kunnen nemen dan de instel¬ 
ling toen, en de verhoging nu van 
het huurwaardeforfait. „Als je als 
overheid goed naar de burgers luis¬ 
tert, constateer je een sterke voor¬ 
keur voor eigen woningen. Je kunt 
beter subsidie geven voor de bouw 
van premie-koopwoningen, dan nog 
meer huursubsidies te verlenen.” 


Eenvoudige toepassing en lage kosten 

Flamebar, semi-duurzame 
optimale brandvertrager 


Zo te zien zijn het twee dezelfde pa- 
pierslingers, te gebruiken bij festivi¬ 
teiten in feestzalen of bij een ver¬ 
jaardagsfeest thuis. Zodra ze in 
brand worden gestoken is het ver¬ 
schil duidelijk waarneembaar. De 
ene slinger brandt als een fakkel en 
de andere vat slechts even vlam 
maar dooft nagenoeg onmiddellijk. 
Wat overbhjft is in het eerste geval 
een hoopje as, de tweede blijft ro¬ 
kend en zwartgeblakerd hangen. 
Een ander voorbeeld is een afge¬ 
dankte kerstboom. Behandeld met 
het brandvertragende Flamebar is 
de boom zelfs met een butaangas¬ 
brander niet in de fik te krijgen. De 
dennenaaiden en takjes ver¬ 
schroeien slechts. 

Dit middel wordt door Flame Con- 
trol in Soest en met een filiaal aan 
de Kampstraat in Heerlen sinds 
kort op de markt gebracht. Deze 
kleurloze vloeistof biedt een mak¬ 
kelijke en effectieve manier om bin¬ 
nenshuis een groot aantal materia¬ 
len veiliger tegen brand te maken. 

Samenstelling 

Flamebar bestaat uit een oplossing 
van anorganische en organische 
zouten met een bijna neutrale zuur¬ 
graad (Ph). Deze zouten zijn een 
aantal jaren getest en gebruikt zon¬ 
der dat bij normaal menselijk con¬ 
tact schadelijke uitwerkingen zijn 
geconstateerd. 

Omdat de diverse brandbare mate¬ 
rialen, zoals cellulose, synthetische 
en houten produkten, verschillend 
ontvlammen en branden is er voor 
elk materiaal een andere combina¬ 
tie van chemicaliën nodig om brand 
en smeulen tegen te gaan. 


In Engeland is het brandvertragen¬ 
de middel uitvoerig in laboratoria . . 

van bouwadviescentra. verzeke- IllSCriiCllC 1 
ringsmaatschappijen en technische 
instituten getest en zijn de vereiste 
certificaten afgegeven. 

TNO Nederland is nog bezig met 
onderzoek en test van het produkt. 


rant Boeddha in Hilversum. 


Het middel is leverbaar in spuitfla- 
cons van 600 cc of in polythene con¬ 
tainers tot 25 liter en is dan onmid¬ 
dellijk veilig te gebruiken door mid¬ 
del van vernevelen of onderdompe¬ 
ling. 


Doelgroepen 


Hét produkt is niet alleen geschikt 
voor woonhuizen maar kan ook nut¬ 
tig zijn in openbare gebouwen, zie¬ 
kenhuizen, bejaardencentra en in¬ 
dustriële complexen. 

Het is volgens de heren Pelzer en 
Van Schendel vanzelfsprekend dat 
dergelijke gebouwen moeten wor¬ 
den aangepast aan de modernste 
brandveiligheidsvoorschriften 
w r aardoor de veiligheid van velen 
kan worden gewaarborgd. 

Flame Control is momenteel bezig 
met de ontwikkeling van een brand¬ 
vertragend middel dat zijn werking 
ook behoudt als behandelde stof¬ 
fen, met name overgordijnen en vi¬ 
trage, gewassen worden. Een met 
het huidige middel ingespoten gor¬ 
dijn blijft, als het niet wordt gewas¬ 
sen, vijfjaar brandvertragend. 

Zowel vanuit de particuliere sector 
als vanuit het bedrijfsleven is de be¬ 
langstelling groot, mede naar aan¬ 
leiding van de rampzalige gevolgen 
van de brand onlangs in het restau¬ 


Enkel door het aanschaffen van ap¬ 
paratuur en middelen om branden 
te voorkomen zijn brandbeveili- 
gingsvraagstukken niet op te los¬ 
sen. Het omgaan met dergelijke 
voorzieningen eist een goede voor¬ 
lichting en instructie. Ook hierin 
voorziet Flame-Control. Het brand- 
beveilingsbedrijf werd veertien jaar 
geleden opgericht als onderhouds¬ 
dienst voor brandblusapparatuur. 
Het houdt zich niet meer alleen met 
controle-werkzaamheden bezig, 
maar levert en installeert eigen 
brandblusmiddelen en complete 
brandbeveiligingssystemen. Indien 
gewenst worden ter plaatse bij de 
klant instructies gegeven, die be¬ 
staan uit een praktisch en theore¬ 
tisch gedeelte. Een ieder krijgt tij¬ 
dens het praktische gedeelte de ge¬ 
legenheid om onder leiding van een 
instructeur te oefenen in het blus¬ 
sen van diverse branden. 

De heer J.M.W. Aretz. afdeling 
Brandpreventie van de Brandweer 
in Heerlen, heeft een demonstratie 
van de brandvertragende werking 
van het middel in het filiaal in Heer¬ 
len bijgewoond. Hij wil, zolang er 
geen inzage in TNO-rapporten voor¬ 
handen is, nog geen kwalificerende 
uitspraak over de brandvertrager 
Flamebar doen. Iedere ontwikke¬ 
ling op het gebied van brand beveili- 
gingsmiddelen en -apparatuur is 
evenwel toe te juichen. 

Voor meer informatie: Flame Con¬ 
trol. Kampstraat 145 Heerlen, de 
heer K. Pelzer, ® 045-229903. 
Verhoging huurwaardeforfait 
in strijd met beleid overheid 


# De heer Van Schendel 
probeert met een 
gasbrander de papieren 
slüigers in de fik te zetten. 
Duidelijk is de schroeiplek 
te zien op het met 
brandvertragend middel . 
voorbeiverkt stuk linnen. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 

Limburgs 
met het huizenaanbod 
van de Limburgse 


IYMKEUMR 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina]— 
Panoramisch uitzicht aan achterzijde over het Geuldal. | 1 ) -h/\\ 

Goede verbindingen met Heerlen. Maastricht en Aken. ju 

Perceelsoppervlakte vanaf ca. 34Ü m2. T 

Goede isolerende voorzieningen, o.a. vloer-, spouw- en dakisolatie en dubbele 
beglazing. 

Hardhouten kozijnen. 

Indeling: o.a. woonkamer met study ca. 42 m2, 4 slaapkamers, badkamer, zolder 
met vaste trap (mogelijkheid voor 5e slaapkamer). 

100% financiering mogelijk, alsmede vrije keuze in financieringsmogelijkheid. Bijv. 
rente 5,3% (loonvast) tot 7.4% (30 jaar vast). 

Koopprijzen vanaf ƒ 218.996,— v.o.n. incl. BTW doch excl. renteverlies tijdens de 
bouw. 


Inlichtingen: 


ent 


pustjens maastricht bv 

makelaardij o.g. - hypotheken - taxaties o.g. 


i 04408-14231 


rijkswag 37 a 
gronaveld/ aijadan 


Openingstijden: 


t/m vr. 9.00-17.30 uur 


zat. 10.00-13.00 uur 


HEERLEN ƒ98.000,- k.k. Appartement (maisonette). Ind 
hal, woonkamer met open keuken ±42 m 2 . 2 slaapkamers + 
badkamer Aanvaarding direct 

HEERLEN (Heerlerbaan) 
Woonhuis met garage en 
c.v. Ind : hal. woonkamer 
met plavuizen en open 
keuken 7.60x4.19/5.14, 
terras + tuin (bevend vrij), 
ie verd.: 3 slaapkamers ± 
hobbyruimte en badkamer. 
2e verd : zolderruimte te bereiken via vaste trap. Aanvaar¬ 
ding in overleg. 


jjjËI Te huur aangeboden H Te koop gevraagd 


APPARTEMENTEN in de Te koop gevr . GEWICH- 
wu k De Heesberg te Heer- TEN b H a i a s nsen , inhouds- 
len vtr?n kamers ' huurprijs ma ten. eUestokken. Tevens 
ca. / 600, per maand Voor medeverzamelaars gezocht, 
ml. De Boer. Den Hartog, -pel. 04493-1440. 


HEERLEN (de Erk) 


ifüEjii 


Halfvnjst. herenhuis met 
garage Ind : beg gr. roya¬ 
le hal, woonkamer met 
open haard 40 m 2 , goed 
geout. keuken, terras + 
tuin, garage. Ie verd.: 3 
slaapkamers, 2 badka¬ 
mers 2e verd zolderruimte via vliezotrap. • goede isolatie, 
» grondopp 440 m 2 Aanvaarding vrijwel direct. ■ l Ta tt u - 11 jcuc v et z.ai i ictaai o klzuui l. 

S e n B u er ' P en Tel. 04493-1440. 

Hoofd Beheer b.v., tel. 020- —-- —-- 

465301 (tussen 9.00 en 12.00 Gevr AMIGA comp.sys- 

u“ r >- _ teem. Tel. 045-222269. 

AUTO/TRUCKVERHUUR ----7 TT 

Bastiaans InterRent. Rui- Hoogste prijs voo , r a , e 
me keuze in pers.-auto’s, MUNTEN, postzegels, 
9-pers. busjes, campers, be- en , ans 1 c htkaarten. 

stel- en vrachtwagens; ook Stamps and coins, Kastel- 
met hydr. laadlift. Heerlen, jf an /62, Heerlen (Meezen- 
Spoorsingel 50, t.o busSta- broek). Tel. 045- 1 26789. 

tion. Tel. 045-724141._ Smeysters, Huyben, Maes, 

Te h. een BEDRIJFSHAL Werfna, biermerken uit het 
1320 m2, gel. aan de Kissel verleden. Wie helpt mij 
te Heerlen, totaal geïso- (BIERGLAZENVERZA- 
leerd, voldoende park.gele- MELAAR) aan deze en an- 
genh., 5 jr. oud. Inl. Biallass dere bierglazen. Tel. 04762- 


8RUNSSUM 

Trichterweg 203. Uitst. on- 
derh. vrijst. landh., c.v., gara¬ 
ge, gr. tuin, lux. afw., woonk., 
woonkeuk , prachtige aan- 
bouwk., bijkeuk., kantoor, 3 
slpks., badk., ligbad, 2e toi¬ 
let. Bj. 12. Inh.: 550 m3. 
Opp.: 850 m2. Incl. bouwterr. 
Deze woning moet u van bin¬ 
nen gezien hebben. Vraag¬ 
prijs ƒ 249.000,-. 

# 

OIRSBEEK 

Opdegraaf 38. Bijz. sfeervol 
gel. terraswoning, gegaran¬ 
deerd blijvend vrij uitz. zuid¬ 
kant, uitst. onderh., woon¬ 
keuken (45 m2), 4 slpks., 
kantoor, badk.. ligbad, 2e toi¬ 
let, open keuken, aan- 
bouwk., zonneterras (20 
m2), bj. 71. Vraagprijs 
ƒ 175.000,-. 

BORN/BUCHTEN 

KI. Holtum 5. Oerdegel. vrijst. 
woonh., vol!, onderkelderd, 
c.v., garage, woonk., open 
haard, eetkeuk., tuinkamer 
(6.50x3.50 bijbouw), 3 
slpks., badk., ligbad, over¬ 
loop, apart toilet, zolder. Bj. 
67. Inh.: 640 m3. Opp.: 466 
m2. Vraagprijs ƒ210.000,-. 
Verzuim niet deze woning te 
bekijken! 

N.M.W. Quaden 

makelaar-taxateur o.g. 
lid NVM, Gelrestraat 4 
Munstergeleen 
04490-19644 


Kunst/antiek 


WIJSHOFF Antiques biedt 
u op 1500 rrr een zeer ruime 
keuze in antieke meubels, 
klokken en kachels. Ge¬ 
opend donderdag, vrijdag 
en zaterdag. Amstenrader- 
weg 9, Hoensbroek-Cen- 
trum, tel. 045-211976. 

Antieke KEUKENKAS- 
TEN vanaf ƒ475-, 3-drs. 
eiken kasten vanaf ƒ475,-, 
toogkasten vanaf ƒ 975,-, 
cylinder bureaus ƒ 1375-, 
slaapkamers vanaf ./' 1275,-. 
Souren (witte boerderij bij 
Makro) te Nuth. Tel. 045- 
243860. 

Te koop gevr. GEWICH¬ 
TEN, balansen, inhouds¬ 
maten, ellestokken. Tevens 
medeverzamelaars gezocht. 
Tel. 04493-1440. 

ANTIEKHANDEL Si- 
mons. Door eigen import 
de betere meubelen voor de 
laagst mogelijke prijs. Vak¬ 
kennis + service + garantie. 
Dorpstraat 45a, Nuth. Don¬ 
derdag koopavond. Tel. 
045-243437. _ 

Te k. gevr. SCHILDERIJ v. 
Marcel von Syben, tel. 
04920-22741 b.g.g. 23235. 


Een woning van Ruijters»vast goed! 

DRS. RUI JTERS 


makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heeften 


MAASTRICHT 


Te koop 


genh., 5 jr. oud. Inl. Biallass 
b.v. Tel. 045-412189 b.g.g. 
045-310557. 


dere bierglazen. Tel. 04762- 
2063. 


EYS: Lm 1 juni '89 gemeub. kIGNS^AM^RA' met mo- 
Y a h.won. te h. 1-2-pers. Tel. n jt or G f uitgebreide bewa- 
04451-1644. _ kingsset. Aanbiedingen 


BEWA- 
MERKELBEEK 
ƒ210.000,- k.k. 

Vrijst. woonhuis met c.v. 
en garage Sout : kelder¬ 
ruimte. Beg gr : hal met 
toilet, woonkamer met pla- 
vuizenvloer en halfopen 
keuken incl. app , terras + 
tuin, garage + hoöbyruim- 
te 9 00x4 00 ie verd : 3 slaapkamers, badkamer met lig¬ 
bad. douche, vaste wastafel en 2e toilet. 2e verd.: zolder¬ 
ruimte te bereiken via vliezotrap 


SCHAESBERG Vrijst woonhuis met c.v. 
en tuin Ind : hal. woonka¬ 
mer 40 m 2 , goed geout. 
keuken, bijkeuken, garage 
- tuin ie verd.: 3 royale 
slaapkamers, badkamer 
met ligbad, douche, vaste 
wastafel en 2e toilet. 2e verd.. 1 slaapkamer * berging Aan¬ 
vaarding m overleg 

VOERENOAAL 
ƒ 152.000,- k.k. 

.Halfvnjst. woonhuis met 
garage, bjr 1983 Ind : hal, 
woonkamer met halfopen 
keuken ±36 m 2 met plavui- 
zenvloer. terras - tuin (op 
het zuiden). garage 
700x2 90 Ie verd.: 3 
slaapkamers -i- badkamer met douche, vaste wastafel en 2e 
toilet. 2e verd zolder te bereiken via vliezotrap Aanvaar¬ 
ding vrijwel direct 


04451-1644. _ 

KAMER te h. in Voeren- 
daal. Inl. na 19 u. 045- 
750229. 


Aangeb. grote KAMER bij 
particulier met volledig 
pension. 04406-42189. 


Te h. Gawaldo DIPLO¬ 
MA’S. Br. o. no. HK 631 
Limb. Dagbl., Postbus 
3100, 6401 DP Heerlen. 


Gemeubileerde KAMERS. 
Anjelierstr. 131. Tel. 214246. 
Na 18.00 uur. 


KAMERS te huur. Hoog¬ 
straat 17, Landgraaf, tel. 
045-319878. 


• w * 11 - j « , 


kingsset. 

045-271195. 


Bouwvak 


DAMOISEAUX Heerlen 
verkoopt en verhuurt meer 
dan u denkt! (Verhuur zon 
der borg). Tel. 045-411930. 

KANTELDEUREN en rol- 
luiken bestellen? Straten 
Voerendaal bellen (ook 
voor industrie). Tenelen- 
weg 8-10. tel. 045-750187. 

CENTRALE VERWAR¬ 
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8 
rad., ketel en alle aansluit- 
mat., ƒ2850,- incl. BTW. 
Tel. 045-313239. 


AMSTENRADE, Beekstraat S 

Op goede locatie gel., halfvrijst. herenh. met c.v., inp. ga¬ 
rage. kelders en grote tuin. Perc.opp.: ca. 400 rrr. Ind 
o.a.: living met opren hrd, mod. keuken, 4 slaapkrs., 
badkr. met ligbad, v.w., 2e toilet, zolder. Aanv.: i.o. 
Vraagprijs: ƒ 195.000,-k.k. 

BRUNSSUM, Dr. A. Kuiperstraat H 

Rustig gelegen woonhuis met c.v., berging, grote garage 
en tuin. Ind.: kelder, entree, woonkr, keuken, toilet, dou¬ 
che, 3 slaapkrs., zolder. Het geheel verkeert in goede 
staat van onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: ƒ 88.000,- k.k. 

HOENSBROEK, Akerstraat-Noord H 

Goed gelegen, haltvr. woonh. met c.v., 3 garages, en 
tuin. Perc opp : 389 m z . Ind : Sout.: kelder. Beg.gr.: hal, 
woonkr, met parketvl. en open hrd., luxe keuken met 
app., tuinkr. met schuifpui (ca. 18 m 2 ), waskeuken. Ie 
Verd.: 2 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w., aparte douche¬ 
ruimte met v.w 2e Verd.: 2 slaapkrs., vliering. Het gehele 
pand is voorzien van dubb. beglazing en verkeert in uitst. 
staat van onderhoud. Aanv.:i.o. Prijs: ƒ 185.000,-k.k. 

BRUNSSUM, Horlzonstraat H 

Prima gelegen tussenwoning met berging en tuin. 
Ind.:kelder. Beg.gr.: hal, toilet, woonkr., keuken, ie 
Verd : 3 slaapkrs., badkr. met ligb. en v.w. 2e Verd : vas¬ 
te trap naar zolder. Aanv.: i.o. Prijs: ƒ 88.000,- k.k. 

BRUNSSUM, Maaatrichterstraat H 

Prima gelegen, halfvr. herenhuis met c.v., garage en 
tuin. Perc.opp.: 330 m 2 Ind.: Kelder. Beg.gr.: woonka¬ 
mer met plavuizenvl. en open hrd., moderne keuken met 
app., berging, douche, toilet, ie Verd: 3 ruime slaapkrs., 
luxe badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: grote 
hobbyruimte mog. voor 4e slaapkr. Pand is voorzien van 
dubb. beglazing en verkeert in prima staat van onder¬ 
houd. Aanv.: i.o. Prijs: op aanvraag. 

BRUNSSUM, Maastrichterstraat H 

Goed gelegen, halfvr. woonhuis met c.v., berging en 
tuin. Ind.: o.a. entree, woonkr. met parketvl. en open 
hrd., luxe keuken met app., toilet, waskeuken. Ie Verd.: 
2 slaapkrs., 2e toilet, badkr. met douche en v.w. 2e 
Verd.: vaste trap naar 3e slaapkr. en bergzolder. Geheel 
verkeert in uitst. st. van onderhoud en is voorzien van rol¬ 
luiken. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. 

ECHT, Abeelstraat S 

Gunstig gel. ruime bouwkavels nabij centrum van Echt. 
Perc.opp. vanaf 470 m z . 

HEERLEN, Dr. Cl. Maulemanatraat H 

Rustig gelegen, halfvr. woonh. met c.v., garage en tuin. 
Ind.: hal met toilet, L-vorm. woonkr. (± 36 m 2 ), keuken. 
1 e Verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, v. w., 2e toilet. 2e 
Verd.: vaste trap naar hobbykamer, c.v.-ruimte. Koop¬ 
prijs ƒ 160.500,- v.o.n. (bijdrage ƒ 6.500,- volgens pre- 
mie-C-regeling). 

HEERLEN, Drleschstraat H 

Nabij centrum gelegen appanement met garage Ind.: 
hal met toilet, woonkamer ± 38 m 2 , keuken, 2 slaapka¬ 
mers, badkamer met ligbad en v.w. Aanv.: i.o. Vraag¬ 
prijs: ƒ 125.000,-k.k. 

HEERLEN, Elkenderweg H 

Goed gelegen winkelpand met 2 appartementen. Ind. 
o.a.: Sout.: geheel onderkelderd. Beg. grond: winkel (± 
80 m z ), kantoor. Ie Verd.: app.: hal, woonkr., keuken, 
slaapkr., badkr. 2e Verd.: app.: hal, woonkr., keuken, 
slaapkr., badkr. Aanv.: i.o. Koopprijs: ƒ 260.000,-k.k. 

HEERLEN H 

Prima gelegen halfvr. herenhuis met c.v., garage en tuin 
(perc. opp. 324 m 2 ). Ind.: ruime hal, toilet, L-vormige 
woonkr. met open hrd. (ca. 45 m 2 ), luxe keuken. Ie 
Verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e 
toilet. 2e Verd.: 4e slaapkr., c.v.-ruimte en bergruimte. 
Het geheel verkeert in prima staat van onderhoud. 
Aanv.:i.o. Koopprijs: ƒ 225.000,-k.k. 


S - Inlichtingen Kantoor Sittard 
H - Inlichtingen Kantoor Heerlen 

Taxaties Verzekeringen 
Hypotheken Financieringen 


HEERLEN, Geleenstraat H 

In centrum gelegen luxe appartement met garage en 
berging. Ind.: ruime hal, woonkr. met groot balkon, mo¬ 
derne keuken, badkr. met ligb., slaapkr. Aanv.: i.o. Prijs 
n.o.t.k. 

HEERLEN, Pr. Marijkestraat H 

Op 1 e verdieping gelegen appartement met c.v. en ber¬ 
ging. Ind.: berging, entree, woonkr., keuken, 2 slaapkrs., 
betegelde badkamer met douche, v.w. en toilet, berg- 
kast Aanv.: direct. Prijs: ƒ 65 000,-k.k. 

HEERLEN, v.d. Scheuratraat 115 H 

Rustig gelegen haltvr. woonhuis met c.v., garage en tuin. 
Ind.: provisieruimte, garagehobbyruimte (ca. 40 m 2 ), 
hal, L-vorm. woonkr. met open hrd en plavuizenvloer, 
keuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, douche, v.w en 
2e toilet. Vliezotrap naar zolder. Aanv.: i.o. Prijs: 
ƒ 159.000,-k.k. 

JABEEK, Dorpstraat S 

Monumentale I8e-eeuwse villa, gebouwd in Lodewijk 
XV- en XVI-stijl, ontwerp van Dr. Cuypers. Met c.v., kel¬ 
der, bijgebouwen, Ind. o.a.: beg. gr.: royale hal, 4 ka¬ 
mers. Verd.: 4 slaapkrs., badkr. Aanv.: i.o. Prijs op aan¬ 
vraag. 

KLIMMEN-Termaar, Tiendstraat H 

Rustig gelegen halfvr. woonhuis met c.v., garage en tuin. 
Ind.: hal, toilet, Z-vorm. woonkr. met opren hrd, luxe keu¬ 
ken met app. Ie Verd.: 4 slaapkrs. waarvan 2 met bal¬ 
kon, badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 
vaste trap naar hobby-/slaapkr., c.v.-ruimte. Aanv.: i.o. 
Prijs: ƒ 175.000,- k.k. 


NIEUWSTADT, Gelders Overkwartier S 

Op goede stand gel., uitst. onderh., vrijst. landhuis met 
c.v., kelders, royale garage en mooie tuin. Ind. o.a.: L- 
vorm. living, luxe keuken met app., 3 ruime slaapkrs., 
mod. bet. badkr. met ligbad, douche en v.w., zolder. 
Aanv.: i.o. Prijs op aanvraag. 


OIRSBEEK, Prov.Weg Zuid S 

Zeer royaal, halfvr. herenh. met c.v., aanbw., kelder, ga¬ 
rage en grote tuin. Perc.opp. ca. 1085 m 2 . Ind. o.a.: living 
met parketvloer, woon-eetkeuken, bijkeuken, 6 
slaapkrs., bet. badkr. met ligb., v.w., 2e toilet, vaste trap 
naar zolder. Aanv : i.o. Vraagprijs: ƒ 239 000,-k.k. 


ROOSTEREN, J. Peteraatraat S 

Centr. gelegen, vrijst. woonh. met c.v., kelder, ruime ga¬ 
rage met berging en tuin. Perc.opp. ca. 400 m 2 . Ind. o.a.: 
L-vorm. living met open hrd. en parket, keuken, 4 
slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w., 2e toilet. Aanv.: spoe¬ 
dig. Vraagpr: ƒ 198.000,-k.k. 


SCHINNEN, Dorpsstraat S 

Uitst. gerenoveerd, halfvrijst. woonh. met c.v., kelder, 
garage en tuin met opt. privacy. Ind. o.a : living, luxe keu¬ 
ken met app., prov. ruimte, 4 slaapkrs., mod. badkr. met 
ligb., douche, v.w., 2e toilet, vaste trap naar zolder. De 
woning moet u beslist van binnen gezien hebben. Aanv.: 
i.o. Vraagprijs: ƒ 159.000,-k.k. 


SITTARD, Mozartstraat S 

Direct te aanvaarden woonhuis met c.v., garage en tuin. 
Ind. o.a.: woonkr., keuken, 3 slaapkrs., badkr. met o.a. 
ligbad en 2e toilet, vaste trap naar zolder met 4e slaapkr. 
Prijs: ƒ 142.000,-k.k. 


SITTARD, Walramstraat $ 

Uitst. onderh , nabij centrum gel., maisonette met c.v. BJ* 
berging. Ind. o.a.: L-vorm. living met mog. v. open haard 
study, keuken, 4 slaapkrs., bet. badkr. met ligbad en v.» 
Aanv.: spoedig. Vraagprijs ƒ 129.000,-k.k. 

VOERENDAAL, Hongerbeekstraat H 

Prima gelegen halfvrijst. woonh. met c.v., garage en tuin- 
Ind.: hal, toilet, L-vorm. woonkr. (ca. 42 m 2 ), keuken mei 
app. ie Verd.:3ruime slaapkrs., badkr. met ligbad, dov 
che, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 4e slaapkr., zolder 
Aanv : direct. Prijs: ƒ 195.000,-k.k. 

VOERENDAAL, Keerberg 17 H 

Prima gelegen vrijst. woonh. met c.v., berging en tuin 
(perc. opp. ca. 300 m 2 ). Ind.: hal, woonkr. met plavm* 
zenvl., luxe keuken met app., eetkr., bijkeuken, badkr 
met douche, toilet. Ie Verd.: overloop, 3 slaapkrs. 2e 
Verd.: vliering. Pand verkeert in uitst. staat van onderh¬ 
en is gedeeltelijk geïsoleerd. Eventueel nabijgelegen ge - 
rage (8x4m) te koop. Dit pand moet u van binnen zien. 
Aanv : vrij spoedig. Prijs: ƒ 148.000,-k.k. 


Nieuwbouw 

BOCHOLTZ H 

In het riant gelegen, gevarieerde woonplan KerkeveW 
worden halfvrijst. woningen met berging gebouwd. Aart - 
trekkelijke Z-vorm. indeling op beg.gr. met woonkr., eetr 
hoek, open keuken. Op de verd.: 3 slaapkrs., badkr. mf 
douche en v.w. Zolder. Uitstekend afgewerkt. Goed gei" 
soleerd. Kooppr. ƒ 136.620,- v.o.n. Rijksbijdr 
ƒ 41.000,- totaal, volgens pr-A-regeling. NETTO LAST 
ƒ562-PER MAAND 

BRUNSSUM H 

Deze stijlvolle hatfvrijstaande woningen hebben een 
royale, ruimtelijke vormgeving met mogelijkheden vOOf 
een steervolle inrichting. Tuin op het zuiden. De began* 
grond heeft o.m. een ruime hal, eethoek, woonkamer, 
open keuken. Op de verdieping 3 slaapkamers en een 
badkamer met ligbad, tweede toilet en vaste wastafel- 
De zolder is te bereiken via een vaste trap. Kooppr 
ƒ 162.900,- v.o.n. Rijksbijdr. ƒ 6500 - belastingvrij, vw' 
gens pr-C-regeling. 

BRUNSSUM H 

Deze drive-m-woning is een aantrekkelijke variant 
waarbij de garage inpandig is gesitueerd op de beg.flt 
Op beg.gr. eveneens de entree/hal. Niveau ie verd., mej 
woon-/eetkr. en keuken, ligt aan de achterzijde gelijk met 
de tuin. Op de 2e verd. 3 slaapkrs. en badkr. met ligb-' 
v.w. en plaatsingsmog. voor 2e toilet en 2e v.w. KoopPj- 
vanaf ƒ 149.500,- v.o.n. Rijksbijdr. max. ƒ 44.000,- vor 
gens pr-A-regeling. 


Bouwkavels 

BRUNSSUM * 

Bouwkavels te koop voor particuliere bouw in plan 0* 
Hemelder. Prima gelegen tegenover park. Perc.opp- 
vanaf 300 m 2 . Zonder verplichting aan aannemer of af' 
chitect. Prijs vanaf ƒ 55.000,- v.o.n. (incl. BTW.) 

KLIMMEN 

Enkele goed gelegen bouwkavels voor vrije sector-bou* 
te koop. Perc.opp. vanaf 337 m 2 . Bestemd voor beboU' 
wing met vrijstaande eengezinswoningen. Prijs van* 1 
ƒ 46.600,-k.k., excl. BTW. 
DRS. RUUTERS 

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlefl 

6131 AL sittard * rijksweg zd 35 ■ tel 04490-11611 

6411 AT Heerlen ■ van grunsvenplein 12 ■ tel 045-713746 


Openingstijden: werkdagen 9-17.30 uur, zaterdag 10-12 uuf* 
. *2- JL »• e 

4 *i t im 


VOERENDAAL 
ƒ 239.000,- k.k. 

Vrijstaand woonhuis op 
900 m 2 grond met blijvend 
vrij uitzicht Ind: kelder, 
beg. gr. hal. toilet, woonka¬ 
mer met open haard 47 m 2 , 
dichte keuken 11 'fa m 2 . ter¬ 
ras, garage ie verd : 3 
slaapkamers - berging. 2e verd.: zolder te bereiken via vas¬ 
te trap Aanvaarding vrijwel direct 

HOENSBROEK kantoor¬ 
ruimte, huurprijs 

ƒ 12.000,- per jaar 

Kantoorruimte ± 100 m 2 , 
verdeeld over entree, 
gang, kantoor 11 00 x 6 00 
met archiefruimte, conle- 
rentiekamer 5 00 x 4.00. 
keuken 4 00 x 2.00 en toi¬ 
let. 

Woning of bedrijfspand verkopen? 
Makelaar Ernens kan u 
van dienst zijn. 

Geen verkoop - geen kosten. 
Maak vrijblijvend een afspraak. 


MEER DAN 19 JAAR ERVARING 


Makelaar o.g. • Taxatlaa 
Badrijfeobjecten • Hypotheken 
Wonlngan • Varzakarlngan 


11 


* BESTAANDE BOUW * BESTAANDE BOUW * BESTAANDE BOUW * BESTAANDE BOUW * BESTAANDE BOUW * BESTAANDE BOUW ' 


BOCHOLTZ H 

Quelle Dnve-in woning In 
kindervriendelijke buurt met 
garage, berging, wasruimte, 
woonk met ged open keu¬ 
ken ca 41 m 2 , 3 slaapk, 
badk met ligbad en 2e toilet i m * jj m s ii 11 ii 

V e Hco o p V er huur Service 


L»li E 


Prijs/127.000.-k.k. 2830 

BRUNSSUM H 

Kling, rustig gelegen woon¬ 
huis met weids uitzicht met 
garage, L-vorm woonk, 
dichte keuken, 3 slaapk, 
badk en zolder. Met rolt 
Te h. CAFÉ met biljart ter 
overn. aangeb., zeer mooi 
inger., achter m. kleine dan¬ 
cing en bar, zeer sfeervol 
omg. Heerlen. Tel. 09-49- 
2405-72747. 


KAMERS te huur Hartje 
Hoens broek voor oudere en 
rustige mensen. Te melden 
na 12 .00 u. Tel. 045-224509. 


Te huur, eventueel te koop | 
op mooie stand Rijksweg- 
Centrum Geleen (promena- 
degedeelte), groot dubbel 
WINKELPAND, 400 m 2 
verkoopruimte + div. bo¬ 
venwoningen. Lage huur of 
kooppr. Tel. 04490-43950. 
Liefst na 18 uur. 


|| Te huur gevraagd "jj 


woonhuis met garage, 
woonk met ged open keu¬ 
ken, 3 slaapk, badk evn 
vaste trap naar zolder Over¬ 
name rijkssubsidie mogelijk 
Prijs/148 000,-k.k 2840 

HEERLEN H 

Bekkerveld, appartement op 
begane grond met berging 
en kelder, ruime woonk, 
dichte keuken, badk, 2 
slaapk , terras en tuin, bui¬ 
tenberging Appartement is 
achterom bereikbaar. 

Prijs/69 000, -k.k 1970 

HEERLEN H 

Heerlerheide, geschakeld 
woonhuis met berging, ga¬ 
rage, turn, woonk., keuken, 4 
slaapk en badk Geheel ge- 
isoL, event subsidie over¬ 
draagbaar 

Prijs/115 000,-k.k. 2618 

HEERLEN H 

Noord. Woonhuis met tuin, 
garage, kelder, aparte keu¬ 
ken met install., grote 
woonk. met parketvl , 3 

slaapk, badk. en 2 balkons 


HEERLEN H 

Centrum Woonhuis met ga¬ 
rage, tuin, provkelder. ruime 
woonk , dichte keuken, 3 
slaapk., bet badk en vaste 
trap naar grote zolder 
Achterzijde ged roll naar zolder alwaar 4e 
slaapk c q. hobbyruimte 
Prijs/ 155 000,--k.k. 2914 

HOENSBROEK H 

Representatief herenhuis 
gel in centrum t.o plant¬ 
soen, wijnkelder, L-vorm 
woonk 48 m 2 met traver- 
tinvl en open haardpartij, 
dichte keuken, bijkeuken, 30 
m diepe tuin met terrassen 
in mvo s, borders en vijver- 
partij, 3 ruime slaapk , badk, 
2e verd 2 slaapk en berg¬ 
zolder Bwjr 1938. 


carport en berging 
k.k. 2427 


makelaardij Hoolstraat 42, Voerendaal 

Tel. 045*752142 


GEZOCHT (betegelde) 
ruimte. Min. 100 m J . Tel na 
17 uur. 045-210061. _ 

Gezocht KAMER van 
maart L'm aug, omgev. 
Brunssum i.v.m. stage. 
08370-17940. 


J. stel zkt. WOONR. te Sit¬ 
tard. Tel. 045-420782. 


BEDRIJFSRUIMTE, op¬ 
slagruimte. winkelpand ge- 
zoent omg. Geleen. Tel. ma. 
Lm VTij. 13.00-18.00 uur. 
04492-5453. 


Te koop gevraagd I 


Te k. gevr. oud IJZER en 
! metalen, sloop- en schade- 
I auto’s. Tel. 045-272216, 
(272516 ook ’s avonds). 

Goud, ZILVER, munt. 
postz. etc. cont. bet. vrijbl. 

To v mnn c f r 1 DO ndonn 


Prijs/135 000.- 


BRUNSSUM H 

Halfvrijst herenhuis met ga¬ 
rage, tuin, opp. 455 m 2 , 2 
kelders, woonk.-ensuite. 
keuken, bijkeuken, 3 slaapk , 
badk en vaste trap naar 
grote zolder met 2 mansar¬ 
dekamers 

Prijs/137 500, -k.k. 2868 

BRUNSSUM H 

Treebeek Leuk woonhuis 
met tuin, tuinberging, 
woonk., aparte keuken, 3 
slaapk . douche, deels roll 
Prijs/82 500, -k k 2931 


rijs ƒ14 
r/i Li düVliï«i 


HEERLENH 

Heerlerheide, woonhuis met 
garage, tuin, woonk met 
plav.vl., aparte keuken met 
install., badk. en 3 slaapk. 
Prijs/128 000,-k.k. 2294 

HEERLEN H 

Centrum, luxe appartement 
met lift, L-vorm woonk, 
keuken met luxe install., 
grote slaapk , bet badk , bal¬ 
kon en kelderberging 
Prijs/90 000,-kk 2735 

HEERLEN H 

Centrum Uitst onderhou¬ 
den hoekwoning met ber¬ 
ging, garage, woonk met ei¬ 
ken parketvl , luxe keuken 
met compl install, 2 grote 
slaapk , fraaie badk met lig¬ 
bad en balkon 

Prijs/ 135 OOO,--k.k. 2810 


rijs/ 109 


HEERLEN H 

Schaesbergerveld, goed on¬ 
derhouden woonhuis met 
tuin, kelder, luxe keuken met 
compl. install., woonk., 2 
grote slaapk., luxe badk en 
zolder 

Prijs/90.000,-k.k. 2717 

HEERLEN H 

Centrum Luxe appartement 
met kelderberging, woonk 
ca 32 m 2 . aparte keuken met 
fraaie install, 2 slaapk en 
moderne badk met ligbad 
Pri|S ƒ 85 OOO,-- k.k 2935 

HEERLEN H 

Heerlerbaan Woonhuis met 
tuin, 8 garages, kelder, 
woonk 44 m 2 met open 
haard, open keuken, 3 ruime 
slaapk., badk. met o.a. ligbad 
en vaste trap naar ruime zol¬ 
der 

Prijs/139 000,- kk 2708 

HOENSBROEK H 

Zeer ruim ingedeeld half¬ 
vrijst. woonhuis met garage, 
gel in een rustige straat na¬ 
bij het centrum, royale 
woonk., dichte keuken, grote 
tuin met vijverpartij, 3 grote 
slaapk., badk en vaste trap 


05 000,-k.k. 2277 


KERKRADE H 

West Zeer goed onderhou¬ 
den woonhuis met berging, 
eetkeuken kompl met app .' 
woonk , 3 slaapk , badk. met 
ligbad, en 2e toilet Boven- 
verd met parketvl Dak re¬ 
centelijk vernieuwd Tuin ca. 
10 m. diep, gel op het zui¬ 
den 

Prijs/118 000,--k k 2802 

KERKRADE H 

Spekholzerheide Royaal 
halfvrijst woonhuis met kel¬ 
der, doorzonwoonk met al- 
lesbrander, serre, ruime eet¬ 
keuken, badk , 3 slaapk en 
vaste trap naar zolder Terras 
en tuin ca 45 m. diep Voor¬ 
zijde met roll 

Prijs/105.000.-k.k. 2919 

KERKRADE H 

West Drive-in woning met 
garage, ruime woonk., grote 
eetkeuken met kunststof in¬ 
stall. 3 slaapk , hobbyk, 
badk. met ligbad, 2e toilet, 
tuin ca 12 m diep Dak re¬ 
centelijk vernieuwd. 

Prijs/114 OOO,- k.k. 2887 

KERKRADE H 

West Uitst. onderhouden 
woonhuis met L-vorm. 
woonk., dichte keuken met 
install , 3/4 slaapk., badk 
met ligbad, douche en 2e 
toilet, tuin ca. 12 m. diep. 


rijs ƒ 119.000,-k.k. 2797 

KERKRADE H 

Halfvrijst. woonhuis met 
woonk., open keuken, 3 
slaapk., badk. en zolder Mo- 
gelijkh overname rijkssubsi¬ 
die max ƒ 44 000.--. Goed 
geïsoL, benedenverd met 
therm. begl. Tuin en garage 
Prijs/135,000,-k.k. 2820 

KERKRADE H 

Bouwgrond tot. opp. 308 m 2 
Frontbreedte 7.15 m Diepte 
ca. 40 m. Direkt aanvaard¬ 
baar 

Prijs/25 000, -k.k 2459 

KERKRADE H 

Haanrade Woonhuis met 
berging, groot terras, keuken 
compl met app . woonk met 
schroten plafond, badk., 
wasruimte en 3 slaapk 
waarvan 1 op parterre. Ge¬ 
hele ben verd met therm 
begl. 
Prijs ƒ 87.000,-k.k 2889 

KERKRADE H 

Appartement op de 3e verd 
met 2 slaapk., royale woonk , 
open keuken met kunstst. in- 
- stalt, badk.. balkon, berging 
in souterrain Vrijwel geheel 
met therm begl Netto 
maandlast ca. ƒ 395.-- per 
maand. 

Prijs/69 000,-k.k 2886 

KERKRADE H 

Ouder tussengel. woonhuis 
met kelder, tuin 30 m diep, 
woonk., keuken met eenvou¬ 


dige install., bijkeuken, ber¬ 
ging, 4 slaapk., badk. met 
ligbad en toilet. Gel. op loop¬ 
afstand van centrum. 

Prijs/77 000, -kk 2700 

NiEUWENHAGEN H 

Op uitst. stand gel. woon¬ 
huis met ankerloze spouw, 
tuin, garage, carport, woonk 
34 m 2 met aansl voor open 
haard, keuken d m v. eetbar 
gescheiden van woonk. met 
compl. install., 3 royale 
slaapk., badk. met 2e toilet, 
bergruimte en 4e slaapk. Op¬ 
timaal geïsol. 


geheel met roll 

Prijs ƒ 189.000,- k.k. 2883 

NIEUWENHAGEN H 

Uitst onderhouden vrijst. • 
landhuis, L-vorm. woonk. 
met openhaard en parketvl., 
dichte keuken met eiken in¬ 
stall. en app., garage/ 
berging met zadeldak. 3 
grote slaapk., luxe badk met 
o.a. ligbad en douche, ber¬ 
ging, vliering, dubb. kelder, 
(waskelder), tuin rondom de 
woning. Achter de woning 
kleine bedrijfshal ca 60 m 2 
met eigen inrit en alle voor¬ 
zieningen Pand kenmerkt 
zich door een uitst staat van 
afwerking en materialen. 
Prijs/365000, -kk 2869 

NIEUWENHAGEN H 

'Oude Landgraaf. Woonhuis 
met garage, tuin, woonk. 31 
m 2 , ged. open keuken met 
compl install. 3 ruime 

slaapk., badk met ligbad en 
2e toilet, vaste trap naar 4e 
slaapk. en bergruimte. Ge¬ 
heel met roll 

Prijs/ 125 OOO,-k.k. 2880 

SCHAESBERG H 

Nabij centrum gel rustig 
zeer goed onderhouden 
woonhuis met garage, tuin, 
grenzend aan weiland, 
woonk incl keuken met 
app., 3 slaapk , luxe badk. 
met 2e toilet en bergzolder. 
Ged met dubb. begl. en bijna 


■—i—■■■--i 

Prijs/144.500, -k.k. 2804 

SCHAESBERG H 

Woonhuis in jonge wijk gel. 
met tuin ca. 24 m. diep met 
optimale privacy en moge 
lijkh. voor het bouwen van 
een garage, berging, woonk 
ca. 34 m 2 , ged open keuken 
met install., 3 slaapk., badk 
met ligbad en ruime hobby¬ 
zolder. 

Prijs/ 119.000. -kk. 2872 

SCHAESBERG H 

Op de Heugden. Uitst. onder¬ 
houden halfvrijst. woonhuis 
met garage, tuin, woonk. 40 
m 2 , keuken met eetbar en 
install., 3 slaapk., badk. met 
ligbad en 2e toilet en vaste 
trap naar zolder 
Prijs/147.500,-k.k. 2798 

SCHINVELD H 

Vrijst. woonhuis met inp. ga¬ 
rage, tuin met berging, 
dichte keuken, woonk. met 
plav.vl., open haardpartij, 
studeer/werkk., 4 ruime 
slaapk., badk met ligbad en 
douche. 

Prijs/149 000.-k.k. 2901 

UBACH O/WORMS H 

Geheel gerenov. woning met 
berging, tuin, prov./hobby- 
kelder, woonk., keuken met 
kunststof instalt., badk met 
ligbad, 2 slaapk. en zolder 
Met aluminium koz.. therm 
begl en roll. 


UBACH O/WORMS Jj 

Centraal gel. ruime modevjj 
eengezinswoning met tdL 
inp garage, wasrui' 1 ’,. 
kantoor/hobbyruimte, - 
vorm. woonk ca. 30 m 2 , 
mg balkon, open keuken IJT 
alle app , 3 ruime sla*PL 
badk. met ligbad en 2e tolrj. 
Geheel met therm. begl v 
derhoudstoestand uitst .j 
Prijs/105.000,-k.k. 2»» 


UBACH O/WORMS J! 

Maastrichterlaan. 
grond voor detailhanoj, 
eventueel met eenge* 1 ^ 
woning. Front ca. 9,S jj 
diepte ca. 20 m. Gunst™ 
lokatie. -ij 

Prijs/45 000,--k.k. 27' 


VAALS Ji 

Wolfhaag. Op schitter*'^ 
lokatie gel. bouwgrond 
2 000 m 2 gé 

Prijs/125.000,-k.k. 2»^ 
flirri I imitutit ti'i ■ 


-—H 

VAALS 1 

Op uitst. lokatie gel. xrijL 
landhuis met 
woonk., eetk. ca. 44 m 2 . ** J 
ken met complete instap 
slaapk., badk. met I i0®jj 
douche en 2e toilet, 9'Jj. 
kelder met sauna, P r0 '/Cja 
ruimte en wasruimte. W 
440 m 2 

Prijs/325 000,-k.k. 2*' 

WIJNANDSRADT' J} 

Bouwperceel, groot ca. 
m 2 in centrum gel 
breedte ca. 15 m„ uitst. ru 
de bouw van een v '5' 
woonhuis Aanvaarding 
rekt. „itl 

Prijs/60.000,-k.k. V 


WIJNANDSRADE a 

Op goede lokatie gel « U 
woonhuis met inp 9 a,t Sr 
rondom tuin, groot sobG. 
rain met archiefruimte- x) 
terre zitk.. eetkeuken. j 

slaapk., badk. verd. 8% 
kantoorruimte 42 m 2 , 
lijkh. voor meerdere sl® 8 ^ 
en zolder. 

Prijs/209.000,--kk.^2^ 

WITTEM 

Party. Uitst. onderhou j 
tussengel woonhuis 
woonk., keuken, 3 sl 8 "jl 
badk. en vaste trap 
ruime zolder en tuinbeffl 
Mogelijkh. voor overn* 
rijkssubsidie (f 27.500.''Ja< 

Prijs/132.000,-k.k. 2' 


Gaarne vrijblijvend 
volledige mformatieover (g aam : 

Bestaande woning nr.:. Straat:. 

. Postcode/plaats: Makelaardij onroerend goed, Hypotheken, Verzekeringen 

Qtipn^tna 1 

H V I H I IH VI HH Mik wil graag meer informatie IB 

Stienstra Makelaardij BV ^^^^azin”^ 


Voor inlichtingen: 

Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen. 


H= Kantoor Heerlen, Tel. 045 - 712255. 


In ongefrankeerde envelop zenden aan: 
Stienstra Makelaardij BV, 
Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. 


M= Kantoor Maastricht, Tel. 043 - 252933. 


Wycker Brugstraat 50, 6221 ED Maastn 

Geopend: maandag t/m vri|dag van 9.00 tot 21.00 ULl 
zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. 


limburgs dagblad woonblad 


Zaterdag 7 januari 1989 # Pagina 35 


In haar jaarverslag maakt het Na¬ 
tionaal Isolatieprogramma (NIP) 
de balans op van de bereikte re- 
sultaten. Na in 1978 met de werk¬ 
zaamheden te zyn gestart werd 
het programma onlangs afgeslo¬ 
ten. 

Het instituut is niet ontevreden 
over het resultaat. Dank zij isola¬ 
tie van bestaande woningen 
wordt op dit moment jaarlijks 1,4 
miljard kubieke meter aardgas 


bespaard. Dat vergde echter een 
investering van 5,6 miljard gul¬ 
den. 

Een belangrijke stimulans voor 
het isolatieprogramma was de 
forse stijging van de olieprijzen. 
Het lag in de bedoeling om rond 
1990 2,5 miljoen bestaande wo¬ 
ningen te hebben geïsoleerd, 
waardoor op jaarbasis 1,6 miljard 
m3 aardgas bespaard zou kun¬ 
nen worden. 


Positief resultaat 
isolatieprogramma 

Aldus Bouwen Nu, een uitgave I Er valt overigens nog genoeg te 
van de Stichting Vakopleiding isoleren. Dat betreft bijvoor- 
Bouwbedrijf in Den Haag. | beeld verdere verbetering van de 


isolatie door vloerisolatie, ver¬ 
vanging van bestaande verwar- 
mingsinstallaties e.d. 

Zonder subsidie zo dat voor twee 
miljoen woningen nog rendabel 
zijn, met subsidie voor ca. 2,4 
miljoen. Daarbij zal het bedrag 
dat per woning met naisolatie is 
gemoeid, sterk dalen. De duurste 
en meest rendabele voorzienin¬ 
gen zjn voor een groot deel al uit¬ 
gevoerd. 


I 
Gebruik Sqfi-nummer mogelijk positief alternatief 

Voorlichting overheid 
vaak weinig effectief 


Boek 


Amazone, Benedict Allen, 
BZZTÖH, ƒ 37,50. 

De overlevingsstrijd van Bene¬ 
dict Allen. Het spannende ver¬ 
slag van een jonge Engelse avon¬ 
turier, die dwars door de jungle 
een doorsteek maakte van de 
Orinoco naar de monding van de 
Amazone. Benedicht Allen be¬ 
trad gebieden waar nog nooit een 
blanke was geweest. Zijn boek 
geeft ook een leerzaam antropo¬ 
logisch beeld van de indianen in 
de 'Groene Hel’. 


^alve bossen worden omge- voorlichtingscampagnes voorbij 
lakt voor de vervaardiging gaan aan de mensen voor wie ze 
„ ^an folders milinpnpn mil ei g en Hi k bedoeld zijn. Uit een on- 
ï dens gaan nn ™ J ? gU !~ clerzoek van de Stichting Ombuds- 

9 herten^ aan posters, ad- man blijkt bij voorbeeld dat 140.000 
^OstK S c vlc *eobanden en mensen die in aanmerking komen 
Ljgi lDus 51-spotjes. En toch voor huursubsidie die toch niet aan- 
' f aa §t het leger voorlichters vragen omdat ze onvoldoende op de 
• Rn de overheid er niet in haar hoogte zi j n van hun rechten, 
over te brengen 

' ? de burger. Leefwereld 

< &eer nr> Mensen met een geringe opleiding, 

i p keer wordt vastgesteld dat langdurig werklozen, ouderen en 
hypotheekrente 3 januari 1989 

l Qoq ■ 

van p es£art mei nauwelijks gewijzigde rentetarieven ten opzichte 
jj-. laatste week van 1988. Wij noteerden alleen renteverhogingen 
0(>7) oparco en het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De verhogin- 
deld^O 2 671 a ^ een voor korte rentevaste perioden en bedragen gemid- 


>" V 
; « - 
kaam bank 


rente 

vast 

gedur. 


rentepercentages 


afsluitpr. 
in pet. 


met gem.- 
garantie 


zonder gem. 
garantie 


opgave werke- opgave werke- 


annuïteitenhypotheken 

A.B.N i, 

’■ var.’ 

1 jaar 1 ’ 

3 jaar" 

5 jaar" 

7 jaar 1 * 

10 jaar 1 * 

15 jaar 1 * 


ABP 

2 jaar 1 ’* 

1 


5 jaar 1 ' 

1 


10 jaar 1 ’ 

1 


15 jaar 1 ' 

1 

Amrobank 

var. 1 » 

1,5 


2 jaar 1 ’ 

1,5 


5 jaar 1 ' 

1,5 


7 jaar 1 ’ 

1,5 

B °uwf. Limb. Gem. 

5 jaar 1 ’ 

1,5 


10 jaar 1 ’ 

1.5 


15 jaar 1 * 

1.5 


30 jaar 1 ' 

1,5 

Centrale Volksbank 

2 jaar" 

1 


5 jaar 1 ' 

1 


7 jaar" 

1 


10 jaar" 

1 


ideaalrente 

1 

B *rektbank/N CB-bank 

1 jaar" 

1 


3 jaar" 

1 


5 jaar" 

1 

Grens Wis.kanUCDK 

1jaar" 

1 


5 jaar" 

1 


1jaar" 

1 


5 jaar" 

1 

^ e< ‘- Midd. Bank 

1 jaar" 

1,5 


3 jaar" 

1,5 


5 jaar" 

1,5 


7 jaar" 

1,5 

p *ncratiusbank 

\arJ5 jr." 

1 


ideaalrente 

1 


7 jaar" 

1 


10 jaar" 

1 

Postbank 

2 jaar" 

1 


5 jaar" 

1 


7 jaar" 

1 

R * bo (advies rente) 

var." 

1 


2/3 jaar" 

1 


4/5 jaar" 

1 


stabiel" 

1 


var.*’ 

1 


2/3 jaar*’ 

1 


4/5 jaar*’ 

1 


stabiel*’ 

1 

^** >0 hypotheekbank 

3 jaar" 

1 


5 jaar" 

1 


3 jaar*’ 

1 


5 jaar*’ 

1 

Paarbank Limburg: 

1 jaar" 

1 


3 jaar" 

1 


5 jaar" 

1 


7 jaar" 

1 


stand. 

geaard 

badaard 

?‘erim 

kw - W8« budget 


1 jaar 1 ’ 
5 jaar 21 
7 jaar*' 
10 jaar** 
15 jaar*' 
1 jaar** 
var. 4 * 


bank 

lijk 

6,1 

6,42 

6,3 

6,64 

6,7 

7,07 

7.0 

7,39 

7.2 

7,61 

7.3 

7,71 

7,7 

8,15 

6,0 

6,27 

6,7 

7,01 

6,8 

7,12 

7,0 

7,34 

6,1 

6,42 

6,5 

6,85 

7,0 

7,39 

7,2 

7,61 

6,5 

6,95 

6,8 

7,27 

7,0 

7,49 

7,4 

7,92 

6,1 

6,37 

6,7 

7,01 

6,9 

7,23 

7,3 

7,66 

6,6 

6,91 

6,2 

6,48 

6,7 

7,01 

7,0 

7,34 

6,3 

6,59 

6,9 

7,23 

6,5 

6,71 

7,1 

7,33 

6,3 

6,64 

6,7 

7,07 

7,0 

7,39 

7,2 

7,61 

6,9 

7,23 

6,9 

7,23 

7,1 

7,44 

7,4 

7,77 

6,3 

6,64 

6,9 

7,23 

7,1 

7,44 

6,3 

6,59 

6,7 

7,01 

7,0 

7,34 

7,3 

7,66 

xxxx 

xxxxx 

xxxx 

xxxxx 

xxxx 

xxxxx 

xxxx 

xxxxx 

6,7 

7,01 

7,0 

7,34 

xxxx 

xxxxx 

xxxx 

xxxxx 

6,2 

6,48 

6.7 

7,01 

6.9 

7,23 

7,1 

7,44 

6,3 

6,79 

6.9 

7,28 

7,1 

7,66 

7.3 

7,88 

op aanvraag: 

XXXX 

XXXXX 

6,8 

7,13 


6.3 6,79 

7,1 7,66 

7.3 7,88 

7.5 8,10 
op aanvraag 

6.6 7,12 

6,8 7,13 


te-Vrijheid Hypotheek 

*' r ®ftBETERDE’ LEVENHYPOTHEKEN 

(Kapitaalhyp.) 5 jaar*' 1 

10 jaar*» 1 

* l>Cr atiusb.(Spaarhyp) 5 jaar” 1 

( fchT p k ) Limbur,f 5 i aar " 1 

Alg. 5 jaar 1 ' 1 

Hypotheekplan) 7 jaar 11 1 

10 jaar 1 ' 1 

15 jaar 1 ' 1 

^® v enhypotheek 

^Maatschappijen 5/10 jaar 1 ' 

15/20 jaar 1 » 

' S ^*»rhyp k ) Lim bur g 5 J aar “ 1 

«^«““Utrecht 7 jaar 1 » 1 

‘«sten) 14 jaar 1 ' 1 


5/10 jaar 1 ' 
15/20 jaar 1 » 

5 jaar 1 ’ 


7 jaar 1 ' 
14 jaar 1 ' 


*> 5ja*n dbetaling achteraf *' Hal fjaarbetaling achteraf 

c M *an dbetaling vooraf 4 » Kwa rtaalbetaling achteraf 

Qo Pyright „Vereniging Eigen Huis” te Amersfoort. 
n PA 

Al 

Zin 

/Tv^ ACTIE ZUINIG STOKEN 

Tabel voor de week van 
maandag 26 december 1988 $ 


s, 4? 


A 


De overheid schiet met fraaie folders vaak het doel voorbij 


mensen van buitenlandse komaf 
zijn het moeilijkst bereikbaar. Taai¬ 
en culturele problemen vormen een 
vrijwel onneembare hindernis en 
staan een massale benadering in de 
weg. De krant komt niet overal in 
huis en als er wel een krant is, komt 
de boodschap toch niet over. Ook 
op radio en televisie wordt niet de 
taal gesproken die de mensen ge¬ 
wend zijn. Dikwijls gaat de informa¬ 
tie langs hen heen omdat die niet 
aansluit bij de wereld waarin ze le¬ 
ven. 


Informatie 

Christine Groenewegen van het Na¬ 
tionaal Instituut Budgetvoorlich¬ 
ting (Nibud) ervaart ook dagelijks 
hoe moeilijk het is mensen op de 
hoogte te stellen van hun rechten. 
„De informatie die via de geijkte ka¬ 
nalen verspreid wordt, komt voor¬ 
namelijk terecht bij mensen die 
toch wel op de hoogte zijn”, meent 
zij. „Mensen met hoge inkomens en 
een eigen huis laten geen kans voor¬ 
bij gaan om belastingaftrek te krij¬ 
gen, terwijl iemand die een T(erug- 
gave)-formulier invult, vaak niet 
eens weet dat de rente die hij over 
een lening betaalt, afgetrokken kan 
worden. ’ 

Het is zaak informatie zo te presen¬ 
teren dat het mensen aanspreekt. 

Een zakelijk rijtje feiten komt niet 
over. Daarom probeert Groenewe¬ 
gen in haar column in een weekblad 
en in haar radio-rubrieken voor 


Minder tocht 
door verwarmde 
vensterruiten 

Hen. Zweedse fabrikant heeft 
een venster ontwikkeld dat 
wordt verwarmd door een laag 
oxyde op de glasruit, waardoor 
koude en tocht buitenshuis 
worden gehouden. 

Het venster, ontwikkeld door 
SP-Sruckerier AB in Edsbyn, 
en genaamd Wanna heeft drie 
ruiten waarvan de binnenste is 
bedekt met de oxyde. 

Het venster is verbonden met 
het etectriciteit&net via een ther¬ 
mostaat, dat de temperatuur 
constant op 17”C. houdt. Een 
veiligheids-schakeling sluit de 
stroom af, wanneer het raam 
wordt beschadigd. 

Aangezien het verwarmde raam 
geen condensatie veroorzaakt is 
het geschikt voor gebouwen 
waarin een constante vochtig- 
heidsgraad is vereist. Met name 
geldt dat voor computer-ver- 
trekken, musea en drukkerijen, 
aldus de fabrikant. 


KRO’s Echo en Avro’s Service Sa¬ 
lon bepaalde problemen bespreek¬ 
baar te maken en oplossingen aan te 
dragen. „Met die programma’s be¬ 
reik ik heel veel werkende man¬ 
nen.” 


Sof i-nummer 

Maar zelfs met deze aanpak vallen 
ouderen en slecht opgeleide werklo¬ 
zen buiten de boot. Het lijkt erop 


dat alleen een individuele benade¬ 
ring hier zoden aan de dijk zet. „Mis¬ 
schien dat het sofi-nummer voor dit 
doel nog eens op een positieve ma¬ 
nier gebruikt kan worden”, oppert 
Groenewegen. „Ik vind het griezelig 
dat de overheid zoveel weet van de 
burger. Maar als ze die kennis toch 
heeft, moet ze die ook maar gebrui¬ 
ken om de mensen echt te helpen. 
Gewoon met een briefje: 'Mevrouw, 
gezien uw situatie zou het best eens 
kunnen dat u in aanmerking komt 
voor huursubsidie...” 


Voor elke situatie 
passende ventilator 

Tengevolge van de vergaande isolatie van woningen valt de 
natuurlijke ventilatie grotendeels weg. Om toch voor een goe¬ 
de afvoer van nare luchtjes zorg te dragen wordt hoe langer 
hoe meer gebruik gemaakt van ventilatoren. De EDM 100 ventilator 


Om de op die manier 
ontstane problemen 
adequaat op te lossen 
heeft Inatherm uit 
Waalwijk een heel 
scala van EDM toilet- 
/badkamerventilato- 
ren óp de markt ge¬ 
bracht. 

Dank zij de verschil¬ 
lende capaciteiten, 80- 
100-160 m3/h, is er 
voor iedere ruimte en 
voor elke situatie een 
passende ventilator. 
Met name voor ge¬ 
bruik in kleinere 
ruimten en niet alleen 
toilet en/of badruim- 
ten, maar ook voor 
hobby, berg-, of kel¬ 
derruimten bieden zij 
een uitkomst. 

De ventilatoren wor¬ 
den rechtstreeks in 
wand of plafond ge¬ 
monteerd. De uit- 
blaaszijde kan op een 
afvoerkanaal worden 
aangesloten, maar 
rechtstrekse afvoer is 
ook mogelijk. 


Voor de tyP e n EDM 80 en EDM 100 zijn telescopische muurdoorvoerko- 
kers beschikbaar zowel met automatische jalouzieklep als met regenin- 
slagvrij rooster. 

Er zijn diverse electrische aansluitmogelijkheden. Via lichtschakelaar 
handmatige bediening, ingebouwde trekkoordschakelaar of middels in¬ 
gebouwde tijdschakelaar automatisch. 

Alle modellen zijn leverbaar met een nalooptijd vertraging, waardoor de 
ventilator nog enige minuten na uitschakeling door blijft lopen. 

Via groothandel en installateur te leveren voor een adviesprijs vanaf f 69 - 
tot ƒ 136,-(excl. BTW). 

Voor meer informatie: Inatherm BV in Waalwijk, &04160-35904. 


Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de 
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens. 


Meer comfort met 
dubbele beglazing 


Het aanbrengen van een dub¬ 
bele beglazing in uw woning is 
een flinke investering. De gas¬ 
besparing die u daarmee be¬ 
reikt is niet zó groot dat u die 
kosten op korte termijn terug¬ 
verdient. Wél zal het woon¬ 
comfort aanmerkelijk toene¬ 
men en ook dat kan voldoende 
aanleiding zijn om voor dub¬ 
bel glas te kiezen. 

Dubbel glas namelijk kan hinderlijk 
tochten (zogeheten koudestraling 
bij de ruiten) voorkomen en werkt 
ook enigszins geluidsisolerend. Ook 
kunt u kiezen voor voorzetramen. 
Dat is een voorziening die een stuk 
goedkoper komt. Als die ramen 
goed zijn aangebraeht, bespaart u er 
even veel mee als met dubbel glas. 


Voorzetramen kunt u bovendien 
zelf plaatsen. 

U kunt deze ramen kant en klaar op 
maat kopen met bijbehorende be¬ 
vestigingsmaterialen. U kunt kiezen 
uit vensterglas of kunststof, omlijst 
door een frame van hout, metaal of 
kunststof. Dubbel glas of een voor¬ 
zetraam dat luchtdicht aansluit op 
het bestaande kozijn bespaart onge¬ 
veer 25 kubieke meter per vierkante 
meter oppervlak per jaar. Voor een 
normale woonkamer is dat al snel 
250 kubieke meter glas per jaar. 

En... vergeet niet iedere zondag¬ 
avond of maandagmorgen vroeg de 
stand van uw gasmeter op te nemen, 
die op de meterkaart te noteren en 
te vergelijken met de tabel in deze 
krant. Op de meterkaart staat ook 
hoe u het energieverbruik van uw 
verlichting kunt meten. Minder 
energie gebruiken spaart altijd geld! Staatssecretaris 
Evenhuis van Eco¬ 
nomische Zaken 
heeft een ton be¬ 
schikbaar gesteld 
voor een proef met 
de verkoop van ge¬ 
droogde kippemest 
in de regio Nijme¬ 
gen. Het is de bedoe¬ 
ling dat op twee 
pluimveebedrijven 
in Beuningen en 
Groesbeek gedroog¬ 
de kippemest recht¬ 
streeks aan de con¬ 
sument wordt ver¬ 
kocht. Dat heeft de 
ARE (Aktieprogram- 
ma Regionale Eco¬ 
nomie regio Nijme¬ 
gen) donderdag be¬ 
kendgemaakt. 

Pluimveebedrijven 
moeten hoge kosten 
maken om hun mest¬ 
overschotten af te 
voeren naar een 
mestverwerkingsfa¬ 
briek. Bovendien be¬ 
staat de mest voor 50 
tot 90 procent uit wa¬ 
ter. Door het zoge¬ 
naamde droogblazen 
wordt het vochtge¬ 
halte teruggebracht 


Voor tuin en plantsoen 

Proef met 
gedroogde 
kippemest 


tot 15 procent. Dat 
drogen gebeurt op 
het boerenbedrijf, 
waardoor de mes¬ 
theffing, de trans¬ 
portkosten en de op¬ 
slagcapaciteit kun¬ 
nen worden vermin¬ 
derd. Bovendien is 
er een milieuvoor¬ 
deel, omdat het ver¬ 
werken van verse 
mest minder ammo- 
niakuitstoot tot ge¬ 
volg heeft. 

Volgens ARE is er 
een goede markt 
voor gedroogde kip¬ 
pemest. De verkoop 


richt zich vooral op 
de consumenten-, 
markt en de markt 
van tuincentra. De 
subsidie van Econo¬ 
mische Zaken is be¬ 
doeld voor de markt¬ 
ontwikkeling en het 
opzetten van een 
verkoopapparaat. 

Aan het ministerie 
van Landbouw is in¬ 
middels een subsidie 
gevraagd voor de in¬ 
vesteringskosten. 

Met het totale pro¬ 
ject is een bedrag ge¬ 
moeid van ruim 
600.000 gulden. Limburgs 


KONINGBOSCH, Koestraat 

Vrij gelegen vrijstaande villa, in nabijheid van na¬ 
tuurgebied. op zeer groot perceel (8350 m 2 ) met 
aanpandige garage. Luxe uitgevoerd pana met 
o.a. hal met marmervloer, L-vormige woonkamer 
met vloerconv , schuifpui en openhaard. Overdekt 
terras met lichtkoepels. Keuken met eikenhouten 
aanbouwkeuken met diverse app. Bijkeuken, 2 
grote slaapkamers, complete badkamer. 2 Lo¬ 
geerkamers op Ie verd. Alarminst. Geheel voor¬ 
zien van thermopane. Prijs op aanvraag. 

MUNSTERGELEEN, Heydenpad 10 

Mooi gelegen vrijstaand landhuis met grote tuin 
1305 m 2 . Grote woonkamer met studyhoek, plan- 
tenhoek, keuken met aanbouwkeuken, eetgedeel- 
te 3 Slaapkamers (mogelijkheid voor 4), 2 badka¬ 
mers. Elektrisch bediende garagepoort. 
Vraagprijs: f 375.000,- k.k. 

SITTARD, Baenjestraat 14 

Zeer goed gelegen t.o. van centrum van Sittard, 
halfvnjstaand herenhuis. Zeer goed onderhouden 
pand, dient echter te worden aangepast. 4 Ruime 
slaapkamers, grote garage met berging. 
Vraagprijs: f205.000,- k.k. 

SITTARD, Burg. Kampsstraat 32 

Zeer goed onderhouden halfvriistaand woonhuis 
met aanbouw, garage en tuin. Gehele pand in de 
loop der jaren gerenoveerd. Verkeert in perfekte 
staat van onderhoud. Mooie woonkamer met par¬ 
ket, aanbouw met parketvloer, keuken met aan¬ 
bouwkeuken, 4 slaapkamers. 

Vraagprijs: f160.000,- k.k. 

SITTARD, Park 

Zeer goed gelegen bungalow op circa 1100 m 2 
grond Royale livmq, merendeel hardhouten kozij¬ 
nen en deuren. Geheel voorzien van dubbele 
beglazing. Inpandige garage. Mooie tuin met 
zwembad. Vraagprijs: f 379.000,- k.k 

bedrijfspand^ 

SITTARD, Nusterweg (Ind. terrein Noord) 

Gunstig gelegen bedrijfspand met uitbrei¬ 
dingsmogelijkheden Perc. opp 4230 m 2 , 600 m 3 * * * 7 
bedrijfshal, 75 m 2 kantoorruimte. 

Documentatie op aanvraag. 

Vraagprijs f495.000,- k k 

te hutHgte koop 

SITTARD, Industriestraat 2 

Zeer gunstig gelegen bedrijfspand. Voor alle 
doeleinden geschikt. Winkelopp. totaal 1548 m 2 . 
Ruime parkeermogelijkheden. Prijs op aanvraag. 
Prijs op aanvraag. 

DIVERSE BEDRIJFSPANDEN TE HUUR EN TE 
KOOP 

Vraag onze uitgebreide brochure 

Te koop gevraagd 
huizen in diverse prijsklassen. 


os 


schreurs 


makelaar en taxateur o.g. 

Rijksweg Noord 77, Sittard, 04490-27888 


SCHAESSERG 

• Halfvrijst woonh m. maga¬ 
zijn en gar. Ind.: 4 keld., werk¬ 
ruimte. entree. 2 toil., kantoor, 
kamer, serre, keuk . kamer en- 
suite. douche. 3 slaapkamers, 
zoid Inh ca 788 m3 Ook als 
kantoor of winkel te geor 
Vraagprijs ƒ 98 000,- k.k. 


HEERLEN 

• Mod bungalow in Welten 
met gar op zeer goede stand 
Ind prov keld., c v-keld , 
badk m douche, 2 keld., gr 
woonkam m open haard, 
mod luxe keuk.. tumberg 
badkam m ligbad en 2e toilet. 
3 siaapkam . dakisoi . dubb 
begi zeer goed afgewerkt 
Prijs n o t k 

Wegens de enorme aanvraag 
HUIZEN TER BEMIDDELING TOT 
VERKOOP IN: 

HEERLEN OF DIREKTE 
OMGEVING GEVRAAGD 
Prijsklasse: ƒ 200.000- tot ƒ 350.000,- 
Vraag vrijblijvend inlichtingen. 


hoensbroek 

• Haltvrijst woonh. met garage en tuin Ind : entree, toilet, 
L-vormige woonk met open keuken. 3 siaapkam , badkam , 
hobbyruimte, TV-ruimte. c v -ruimte geïsoleerd 
pri|s: elk aannemelijk bod 

I---1 

TAXATIES 

Onroerend goed t.b.v. aan- en verkoop; 
financiering; hypotheek; assurantiën; 
successie; rechtbank enz. 

Indien nodig op korte termijn. 


HEERLEN 

• Halfvrijstaande villa op zr 
goede stand nabij centrum. In¬ 
deling 2 kelders. wi|nkelder. 
entree toilet, moderne keuken, 
tuinkamer, grote living, 4 slaap¬ 
kamers. luxe badkamer, aparte 
douche, toilet, zolder, mansar¬ 
dekamer. groot zwembad met 
kleedruimte en 2 cabines, toi¬ 
let, zeer goed onderhouden en veel luxe Ook zeer gesch. als 
kantoor of praktijk 
Prijs op aanvraag 


BEDRIJFSPANDEN 


, LANDGRAAF 

.•Winkelwoonhuis met on- 
, dergr en tuin Ind 2 keld . win¬ 
del, keuk , toil , 3 magazijnen, 
, kantoor, badkam , 2 slaap- 
, kam . woonkam , zold. en man- 
> sardekam Het pand is voor 

• meerdere doeleinden gesch 

• Vraagprijs ƒ 195 000,- k.k Q tl; 


HEERLEN 

• Dubbel winkel woonhuis 
met ruime tuin Ind, van beide 
panden keld. winkelruimte, 
achterkam., keuk, toil, 4 
siaapkam, zolder Tot inh 
1000 m3 

Vraagprijs ƒ 92 000,- k.k. m 


Onroerend Goed Makelaardij 
A 


UIA» 


met het huizenaanbod 
van de Limburgse 


ÏYMKELMR 


•W i 


DRS.DE LA HAVE 


• makelaardij o g * taxaties 

• verzekeringen * hypotheken 

HOENSBROEK 

Halfvrijst. woonhuis met voor achtertuin en garage 
Ligging nabij centrum Gas-c v Ind. beg.grond: hal, 
toilet, woonkamer met plavuizenvloer en open haard, 
keuken, ie verd. badk. (met ligbad en 2e toilet), 4 
slpks (waarvan een met parketvloer), wasruimte. 2e 
verd.: grote zolder. B| '74 
Prijs ƒ 148 000,- 
HOENSBROEK 

Halfvr.st. woonhuis Ind.: entree, woonk., keuken, 
badk . toilet, binnenplaats, kelder. Ie verd : 2 slpks 
2e verd.: 2 slpks. Onm. te aanvaarden, prijs 
ƒ 50.000 - k.k. 

HOENSBROEK 

Tussenwoning met tuin en berging Ind.: hal gang, 
woonk., keuken, douche, toilet. Ie verd.: 3 slpks. 2e 
verd.: zolder. Kelder aanwezig Bj 1953 Onm. te 
aanvaarden prijs ƒ 79.000,- k.k. 

HOENSBROEK 

Ruim vrijst. woonhuis met voor- en achtertuin en ga¬ 
rage. Ind. kelder, hal (natuurstenenvloer), toilet, keu¬ 
ken met inbouwapp, woonkamer (parket open 
haard). Ie verd : badk. (ligbad 2e toilet), 3 slpks. 2e 
verd.: 1 slpk. (mogelijkheid voor 2e); bergruimte Het 
pand is goed geïsoleerd en voorzien van rolluiken. 
Bj 1935, perc opp vl 375 m2 Prijs ƒ 195 000,- k.k. 

S 045-223434 

ZATERDAG VAN 10 TOT 12 UUR 

^ Hoofdstraat 88, Hoensbroek J 


^j 


SUSTEREN MIDDENVELD 
ETERS 

PARTNERS 


Makelaarskantoor 
Peters & Partners B.V. 
A. Printhagenstraat 36 
6161 EK GELEEN 
04490-48191 
’s Zaterdags geopend 
van 10.00 tot 12.30 uur. 


Nog enkele exclusieve HALFVRIJST. HERENHUIZEN op 
uitst. Iokatie aan de Ambtmanlaan. Royale indeling met 
o.a, grote living, halfopen keuken, 3 slaapk., badkamer m. 
ligbad en 2e w.c., zolder, carport en berging, va. 
ƒ 167.900 - v.o.n., excl. renteverlies. 

EEN MONDOHOMEPROJECT! 


•1b 


Te ruil EENGEZINSWO¬ 
NING Lotbroek tegen flat 
Mgr. Nolensstr. Hoens- 
broek. Tel. 045-220735. 

WONINGRUIL in heel Ne¬ 
derland. Bel de woning- 
beursinfolijn 072-336508 of 
030-941099. 

Te ruil grote EENGEZINS¬ 
WONING, betegeld + aan¬ 
bouwkeuken tegen dito 
woning. 045-423481. 


Ruilen: flat, centr. H’Broek, 
2 slpk., gesl. keuk. tegen 
EENGE2LWONING. liefst 
Hoensbroek e.o. Tel. 045- 
229770. 


TECKELS, yorkshires en 
foxterriers, boemerhondies 
en bouviers, alle pups. Wa- 
lem 11a, Schin op Geul, 
04459-1237. 


Te k. jonge BOUVIERS 
met stmb. uit kamp. afst. 
Tel. 045-320870. 


RASHONDJES. Puppies 
van Duitse Staanders, Col¬ 
lies (Lassies), Rottweilers, 
Ierse Setters, Dobermans. 
Golden Retrievers, Bou- 

1 viers. Bassets. Welshter- 
j riers, Jack Russel terriërs, 
Pekeneesies, Poedeltjes, 
Keeshonajes. Maltezers, 
Yorkshireterriers en vele 
soorten grote en kleine bas- 
taardhondies. Gedipl. ken¬ 
nel. ook alle hondenartike- 
: len. Lochterweg 8. Budel- 
! Schoot (achter Weert). Tel. 
04958-1851, dagelijks ge- 
! opend, ook zondags. Dins- 
j dag gesloten. _ 

Te koop aangeb. zeer mooie 
POINTERPUPS, ingeënt, 
ontwormd en met stam¬ 
boom. De pointer is een 
middelgrote, korthange 
hond die zéér lief en aan¬ 
hankelijk is, vooral met 
kinderen. Inl.: Hubert J.G. 
Hoenen, Stationsstraat 32, 
Hoensbroek, 045-214998. 

Te k. nest LABRADOR 
RETRIEVERS. Tel. 04743- 


G. TEHUIS gez. v. twee 
aanhankel. katertjes (6 
mnd.) i.v.m. allergie. 045- 
715811. Na 17.00 uur. 

BOXER, reu, 6 mnd. van 
off. kennel. 045-253109. 

Te k. Drachtige Duitse 
HERDERS, 3 mnd. oud, uit 
eigen kennel. Eiermarkt 15, 
Maasniel, tel. 04750-21621. 


Te k. zwarte DWERGPOE¬ 
DELS, ingeënt en ont¬ 
wormd, met stamboom. 
Tel. 04750-16590. _ 

Te k. Perzisch blauwe 
POESJES, ingeënt en ont¬ 
wormd, met stamboom, j 
Tel. 04750-24239. _ j 

Te k. jonge BOBTAIL, 3 
mnd. oud, reu. Vr.pr. ƒ450.- 
. Tel. 04454-5086. _ 

Bastaard BOXER hondjes 
te k. tel. 045-441468. 

T.k. NEWFOUNDLAN- 
DERPUPS. zwart en bruin, 
m. stamboom en HD-garan- 
tie. Melickerweg 4. Herken- 
bosch. Tel. 04752-1115. 

T.k. PAPEGAAIEN 

kweekpaar, bl. voorhoofd. 
Inruil mogelijk. Tel. 045- 
719254. 


T.k. nest Duitse HERDERS ; 
met stamb., geënt en ontw. 
Ouders HD-vrij; 4 Mech. 
herders, tevens dormans 
cremers BL vader Roeky 
428 P. P. v.d. Vin. industrie- ■ 
terr. de Koumen 124, 
Hoensbroek. Tel. 045- 
212521. _ 

Ned. SCHAPENDOESJES 
en bobtail-pups met stamb. 
Ouders h.d.-vrij, lid v.d. 
O.E.S.C.N. mevr. Janssen, 
tel. 04747-2910. _ 

Te k. KAN. g.geel-g.geel iv. 
m. of p. H. Dunantstr. 177 
Brunssum (N) flat, rode bol. 

Te k. Duitse HERDER. Tel. r 
045-323611. ______ 

Te koop BOOMERS, vlin- 
derkeesjes en dwergkees- 
jes. Tel. 045-214859. 


HEERLEN, BENZENRADE 

In dit uniek stukje Heerlen, op loopafstand van het 
De Weverziekenhuis, zijn wij bezig met de realise¬ 
ring van een klein project, bestaande uit 5 kavels: 

kavel 1 : bouwterrein met vrij uitzicht, waarop gepland 
de bouw van een vrijstaand landhuis. Het perceel is 
588 m 2 groot. De koopsom, inclusief de architecten- 
kosten, bedraagt ƒ 79.000,- k.k.; 

kavel 2; een boerenwoning, in goede staat, voorzien 
van c.v., met bergkamer, stal en garage. Groot 303 m 2 . 
De koopsom bedraagt ƒ 105.000,- k.k.; 

kavel 3: een karakteristiek gebouw in Kunrader steen 
met een schetsplan om deze schuur tot een fraai 
woonhuis te verbouwen. Grondoppervlakte 428 m 2 . 
Koopprijs ƒ 69.000,- k.k.; 

kavel 4: uniek bouwterrein, groot liefst 6125 m 2 , met 
plan voor de bouw van een vrijstaand landhuis. Op het 
perceel is een schuur (paardestal) aanwezig. Het uit¬ 
zicht vanuit de woning is panoramisch. De ligging t.o.v. 
de zon is perfect! De koopsom ƒ 175.000,- k.k.; 

kavel 5: evenals kavel 4 betreft deze kavel een bouw¬ 
terrein met een panoramisch uitzicht en een plan voor 
de bouw van een fraai vrijstaand landhuis. De grootte 
is 5850 m 2 , de koopprijs ƒ 160.000,- k.k. 


HEERLEN 


Welten, de Kommert 

Dit huis moet u van binnen gezien hebben! 

Zeer royale en uitst. geïsol. patiobungalow met garage, 
gas-c.v., groot sout. met o.a. was-c.v.-kelder, doka, lo¬ 
geer- en werkkamer. Part.: living (45 m 2 ), compl. inger. 
keuken, 3 siaapkam. en badkam., patio ca. 100 m 2 . 
Vraagprijs ƒ 258.000,- k.k. 


BOXERPUPS te k., met Prachtige CHOW-CHOW- 
stamboom, v. Duitse PUPS (rood) met stamb. 
kamp., ouders officieel Kennel Ruchiëng. Tel. 
H.D.-vrij. Tel. 04760-72096. 04747-2910. 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina $ 

—* 

A PAUL 
Sy SIM0NS 

MAKELAARDIJ QG 
ASSURANTIËN TAXATIES 
▼ HYPOTHEKEN FINANCIËN 

EUR0RAWEG ZUID 214 UBACH OVER W0RMS 

Op zaterdag bereikbaar van 10.00 tot 13.00 uur. 

Ubach over Worms-Rimburg 

Hoekp. met c.v.. berg., keld en ruime tuin. Ind o a : wooriK-. 
eetkeuk mei eik install., 2 ruime slpk., badk. en zold. O" 
vaste trap, evt 3e slpk.) Pr ƒ 85 000,- k.k. 

Eygelshoven w . , 

Prima onderhouden en ■ { f- h MSBB 

aan plants. gel. woonh j&L, ifiÉiSta#: ssaiJu SEji 
met gar. en tuin. Ind. o.a.: 

Schaesberg 

Hoekp. met gar en tuin Ind o a : L-woonk., op keuk La 
slpk , luxe badk en ruime zold. annex 4e slpk Pand is 
onderhouden Pr ƒ 122.000,- k.k. 


Kerkrade-Haanrade 

Jong hoekp. in perfecte # 
staat, met carp., berg en 
tuin. Ind. o.a.: hal, K 
Z-woonk., op keuk. met K 
luxe eik. inst., 3 slpk. en Bj 
badk. Vr.pr ƒ 145 000,- 


Schaesberg-Eikske 

Heel mooi gesit. halfvr. woonh. mei gar.. tuin en luxe alu■ 
randa met dubb glas Ind o.a : hal. woonk , op keuk ft * 1 ® 
luxe Inst., 4 slpk , douche en vliering. Pr ƒ 147 000.- k- k - 

Hoensbroek x 

Op prima stand en op loop- x L. 

afst. van centrum gel. hall- ^ J ~ ;ƒ 

vr. woonh. met gar., 4 keld . 

(o.a. grote hobbykeld.) en ■■ 
hal. keuk met aanb.mst. 

L-woonk (--60 m 2 ), 4 slpk., 

badk. en zold Dit pand % 

moei men van binnen zien. 

Vr pr ƒ 215.000,-k k 


@ 045-318182 


Stienstra, de sleutel tot 
goed wonen in 1989 


OPEN HUIS*OPEN HUIS*OPEN HUIS*OPEN HUIS*OPEN HUIS 


HEERLEN-W0NEN MET ALLURE 


Wellen, een ruim opgezette woonwijk, is een begerenswaardige woonlokatie, 
gelegen nabij het natuurreservaat Kunderberg. 

Wonen op stand met een surplus aan ruimte 

Deze herenhuizen bieden een woonkamer van 9 30 
m lang en eer. opp van ca 49 m 2 (incl keuken) 

De verdieping heelt 3 lormidabele slaapkamers 
waarvan de ouderslaapkamer een Frans balkon 
heelt Dal de badkamer uiteraard de luxe van een 
ligüad en een 2e toilet heelt spreekt natuurlijk voor 
zien De 2e verdieping kan als 4e slaapkamer 
mgencht worden Te koop jonge PUPPIES 
geb. 30-ll-’88, moeder is 
kruising ras Rottweiler en 
Bullterrier, vader is ras Do- 
bermann. Prijs ƒ 100,- tel, 
045-227948. 


Te k. zwarte Duitse HER -1 
DER, teef m. stamb., lief v. 
kind., gesteril. weg. verh. 
Pr. n.o.t.k. 043-252002. NIEUWBOUW * NIEUWBOUW 


HEERLEN, Kionemig 


Ruime huizen met A-premie aan de 
Kampstraat/W. Baientsweg. 

Op deze hulzen is een subsidie van max. / 44.000, 
te verkrijgen. 

De achtertuinen zijn max 22 m. diep. 


IN AANBOUW 


fflUnrrm 
OPEN HUIS 
Zondag 8 januari 
van 14.00 - 16.00 uur. 
Een projekt van 


De MODELWONING c 
ingericht door 


Ie huur p, 
weide in at 


Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen 
Telefoon: 045-717237 


weide in de gemeente Un- 
derbanken. Pr. n.o.t.k. Tel. 
045-723947. 


T.k. blauwe Duitse DOG- 
GEPUPS met stamboom, 
ouders HD-vrii, voll. geënt, 
nestcontrole N.D.D.C7 Van 
Santen, 04118-2042. _ 

Te koop jonge KIPPEN 
met hele snavel. Pluimvee- 
benodigdheden H. Ploe- 
men. Broekhuizenstraat 
53B, Rimburg, tel. 045- 
9. _ 

Te k. RIJPAARD 4 jr. oud. 
Tel. 045-452129. _ 

Prachtige Meehelse HER¬ 
DER met certificaat, 100G 
betrouwbaar. Vr.pr. 

ƒ2500,- Tel. 04490-38119. 

M.H. te k. aangeb., REU 6 
mnd., gesch. v. dressuur. 
Torenstraat 38, Langeberg- 
Brunssum. 

Te k. of te r. voor kl. auto 
VOLVO 343 autom. i.z.g.st., 
bwj. 79, APKgek. ƒ2000-. 
Tel. 045-32342T 


CHOW CHOW-PUPS, 
zwarte en rode. Tel. 045- 
415885. 

T.k. Mechelse HERDERS, 

7 wkn oud. Zeer goede af¬ 
stamming. Tel. 04492-3017. 

Te k. GOLDEN RE^RIE- 
VER-PUPS m. stamb. m- 

f eënt en ontw. Tel. 04998- 
9257. _ 

Te koop blonde en ge¬ 
stroomde BOUVIERPUPS 
met stamboom. Tel. 04929- 
63176. _ 

Jonge Golden RETRIE¬ 
VERS m. stamboom + 
inenting ouders HD vrij 
van boerderij. Tel. 04110- 
1376. _ 

Zeer mooie Ierse SETTER 
reu te k., 5 mnd. met stamb. 
Tel. 045-221268. _ 

Kennel v.d. HERDERS- 
FARM heeft jonge Duitse 
herders te k. 04490-10652. 

Te k. prachtige HOND fok- 
reu, weg. ziekte. Tel. 045- 
315333. 

DOBERMANNPUPS te k., 
ouders HD-vrij, met stam¬ 
boom en kamp.afstam¬ 
ming. Rijksgedipl. kennel 
Von Leuchtenstern, tel. 
045-310948. 


Prijzen van ƒ 194 990,- tot ƒ 229 990,- (ail-in, excl 
financieringskosten) Op dit projekt is de LoonVast - 
Hypotheek van toepassing waardoor een netto 
maandlast ontstaat van ƒ 789,-. 


VAALS, Ir E. Melottestraat. 


JjenJji, 


’ ' k Z)ecoraLion 

rs (Volg de borden vanal de 
J F Kennedylaan). 
vww.ssssnsssv.nsssnvsvava* 

HEEFT U EEN EIGEN HUIS EN 
WENST VERBETERING? 

Informeer naar de mogelijkheid om 
risicoloos een ander huis te kopen. 

^vwnvwssv.nssnnssssnnsssvvvMi- 


NIEUWBOUW * NIEUWBOUW 


Zo is op de begane grond een doorzonwoonkamer 
geprojekleerd mei een uit het zicht gelegen keuken 
lot 34 m Onder het schuine gedeelte van de 
garagekap is exlra bergmogelijkheid De verdie¬ 
ping telt 3 slaapkamers en een zeer royale 
badkamer waar een aansluitpunt voor een 2e toilet 
is De hobbyzolder is via een vaste trap te bereiken 

Netto maandlast ca. ƒ 550,“ (prijzen vanal 
ƒ 143.681,-v.o.n.). 


!llSMi 


Douve Weien 


Laatste hanvrijst. woning op goede woonstanu v 
Ind. o.a.: L-vorm. living ca. 35 m 1 , bergzolder en 
garage met schuine kap 

Prijs ƒ 170.000,- v.o.n. (excl. ƒ 8.000,- rijksbijdrag®) 
Netto maandlast ca. ƒ 713,-. 
"T L- : L 

ir 


I MM 


12 Enthousiaste kopers hebben al 
gekozen voor dit type huis. 

Markante gegevens: 
e Entree en garage op straatntvo. 
e Woonkamer en keuken op achtertulnnlvo. 
e Royale woonkamer (ca 40 m2 incl open keuken) 
e Inpandige garage 
e 3 Slaapkamers 

e Luxe badkamer (met ligbad, vaste wastalel en 
voorziening voor 2e toilet) 

e Hardhouten kozijnen (incl ramen) 
e Dubbele beglazing (in woonkamer, keuken, 
badkamer, slaapkamer beh klapraam) 

Prijzen van atf 160.974,- v.o n. (excl. max. / 15.000,- 
rijkxbljdrage). - 

Dankzij de LoonVasl-Hypotheek 
bedraagt de netto maandlast ca j KfALË 

ƒ 716,” (bij een bruto Inkomen 
van ƒ 47.000,-). Heett u een eigen huis? ! 

Op dit projekf bestaat 
de mogelijkheid uw eigen I 
woning in fe ruilen 


"| f. 

* 4». tj 
OPEN HUIS 
Zondag 8 januari 
van 14.00 - 16.00 uur. 

Ir E. Melottestraat 9 

Ook deze ingenchte woning is 
zoor eftn aantrekkelijke prijs te koop . max. ƒ 15.000,- 


Het Open Huis is kompleet 
ingericht door 

COMPLETE PROJEKT- EN 
WONINGINRICHTING 


HEERLEN 


NUTH 


Markante gegevens: 

e L-vormige woonkamer (8 30 m lang. 36 m 2 incl 
open keuken) 
e Riante woonlokatie 
e 3 Royale slaapkamers 

• Ruime hobbyzolder (bereikbaar via vaste trap) 
e Hardhouten kozijnen 


e Optimale isolatie 

Prijs ƒ 141.400,- v.o.n excl een nog door de kop** 
te ontvangen rijksbijdrage ad/ 6.500,-. 

Met de LoonVast-Hypotheek bedraagt de netto 
maandlast ca ƒ594 _ 


Makelaardij onroerend goed. Hypotheken, Verzekeringen 

stienstra 


Gaarne vrijblijvend 

volledige informatieover: pggam. 

Straat. 

o Nieuwbouwprojektlen) . Postcode/plaats 

. Tel.:. 


H= Kantoor Heerlen, Tel. 045 • 712255. 


Stienstra Makelaardij BV 


IK WIL GRAAG MEER INFORMATIE 


W Stuur mi] gratis het nieuwe 
HUIZENMAGAZINE nr. 179 Voor inlichtingen: 

_ Zm3X3MSMi 

Wycker Brugstraat 50, 6221 ED Maastri^ 

Geopend , maandag t/m vri|dag van 9.00 tot 21 00 u 
zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. 


In ongefrankeerde envelop zenden aan: 
Stienstra Makelaardij BV, 
Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen 


EL. ___:_,_:_._ : _ ■ _._ i _ 

.'fleeiü #1 

Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 37 

% limburgs dagblad arfv'ansUM 

eed^dr.d.| 

puzzel 


• ■ ■■ i #i 

4 

•ai 


RLEN - Wie denkt aan de 
~e van Reiffer, zal bijna al- 
I denken aan moeheid, lang- 
e moeheid, waarvoor lang* 
rust nodig is. Dat is echter 
taal niet het belangrijkste 
zelfs maar een veel voorko- 
nd verschijnsel bij deze ziek* 
De ziekte van Reiffer is een 
ent voorkomende ziekte 
vaak onopgemerkt verloopt; 
de ziekte krijgt, maakt een 
Je kans na een paar weken 
de oude te zijn. 


ziekte van Reiffer heet.in het 
jargon mononudeosis in- 
Infectiosa slaat op de be- 
jkheid ervan, mononudeo- 
°P een toename van bepaalde 
bloedlichaampjes in het bloed, 
andere naam is klierkoorts, 
J naar de vergrote 
en de koorts die erbij 


verwekker van deze ziekte is 
virus, het Epstein-Banvirus , in 
4 ontdekt door de twee onder- 
met deze namen; het wordt 
EBV genoemd. Het virus 
overgebracht door 'intiem lj- 
‘ jk contact', zoals zoenen. In 
met slechte hygiëne is het 


Ziekte van Pfeiffer 
maakt niet altijd ziek 


een kinderziekte met vrijwel geen 
verschijnselen, in de 'schone' wes¬ 
terse samenleving is het vooral een 
ziekte van pubers en adolescenten. 
Van hen wordt na besmetting onge¬ 
veer de helft ziek; de overigen bou¬ 
wen weerstand op zonder het te 
merken. 

Verschijnselen 

Wat zijn de verschijnselen? Na een 
incubatietijd van vier tot zeven we¬ 
ken (dat is de tijd die Hgt tussen be¬ 
smetting en het optreden van ver¬ 
schijnselen) ontstaat eerst een pe¬ 
riode van moeheid, riUerigheid, 
hoofdpijn, 'malaise'. Dan ontstaan - 
vaak hoge - koorts en keelpijn en de 
lymfklieren raken opgezwollen. 

Lymfklieren zijn boonvormige or¬ 
gaantjes van enkele millimeters 
groot. Het zijn de zuiveringsstations 
van het lichaam. Vocht, vuil en bac¬ 
teriën worden uit de weefsels afge¬ 
voerd via lymfevaten (een soort 


dunne bloedvaatjes), naar de 
lymfklieren, die overal in het li¬ 
chaam aanwezig zijn. De lymfklie¬ 
ren filteren het vuil uit de lymfe, de 
lymfe wordt verder geleid en komt 
in het bloed terecht. In de lymfklie¬ 
ren worden de ongerechtigheden 
verder opgeruimd. 

Lymfklieren kunnen bij zeer veel 
kleine en grote ziekten in het li¬ 
chaam 'meedoen'. Ze zijn dan ver¬ 
groot, soms pijnlijk (vooral bij ont¬ 
stekingen) en zijn te voeten ais 
knobbeltjes, die enkele centimeters 
groot kunnen worden. De meeste 
lymfklieren zijn te vinden in hals, 
oksels en liezen, en dat zijn dan ook 
de plaatsen waar de dokter naar 
'klieren' zal voelen. Bij kinderen zijn 
bijna altijd de klieren in de hals op¬ 
gezet, door de vele verkoudheden 
die ze doormaken. 

Het is nu ook wel te begrijpen dat 
vergrote lymfklieren ontelbaar veel 
oorzaken kunnen hebben, van een 


onschuldig wondje aan de hand of 
een keelontsteking tot ernstiger 
ziektes, ook kanker. En tot die oor¬ 
zaken hoort dus ook de ziekte van 
Pfeiffer. 

Bij de ziekte van Reiffer zijn de Wie¬ 
ren in de hals pijnlijk en vergroot, 
maar ook elders in het lichaam kun¬ 
nen ze opgezwollen raken. Deze 
'klassieke verschijnselen' - vergrote 
klieren, keelpijn en koorts - duren in 
het algemeen een paar weken, 
waarna de patiënt geneest. Slechts 
een enkeling zal daarna nog lange 
tijd, soms maanden, moe blijven. 
Dat is bovendien helemaal niet zo 
typerend voor de ziekte van Reif¬ 
fer: het jcan ook na andere virus¬ 
ziekten, zoals influenza (griep) op¬ 
treden. 

Door de hevige keelpijn is het voor 
de dokter niet altijd even gemakke¬ 
lijk om de ziekte van Reiffer te on¬ 
derscheiden van een 'gewone' 
keelontsteking. Als daarvoor echter 


\ 


penicilline wordt voorgeschreven, 
zal bij de ziekte van Reiffer bijna al¬ 
tijd direct een huiduitslag ontstaan, 
die karakteristiek is voor de ziekte. 

Andere organen 

Behalve de lymfklieren kan er nog 
een aantal andere organen aan de 
ziekte meedoen. Bijna altijd is de le¬ 
ver een klein beetje ontstoken, en 
vaak zijn lever en milt vergroot. Zel¬ 
den is deze ontsteking zo heftig dat 
de patiënt geel wordt, wat weer ver¬ 
warring kan stichten omdat dan 
wordt gedacht aan een 'echte' le¬ 
verontsteking (hepatitis A of B). 
Ook deze leverontsteking herstelt 
zich in de loop van een paar weken. 
Er kan wel buikpijn en misselijkheid 
bij optreden, en het gebruik van al¬ 
cohol is af te raden omdat dat de le¬ 
ver extra belast. 

Het is wel duidelijk dat het niet altijd 
even eenvoudig is om de diagnose 
te stellen. Dat wordt nog moeüijker 


omdat een aantal andere ziektgs 
soortgelijke verschijnselen geeft. 
Toxoplasmose bijvoorbeeld, kan 
ook koorts en opgezette lymfklieren 
veroorzaken. Toxoplasmose is be¬ 
rucht omdat het - wanneer de 
zwangere vrouw het voor het eerst 
krjjgt - bij het ongeboren kind afwij¬ 
kingen kan veroorzaken. 

En een ander virus, cytomegalovi- 
tvs (CMV), dat evenmin zeldzaam 
is, kan ook een soort klierkoorts 
veroorzaken - maar dan zonder 
keelpijn. Deze beide ziekten ko¬ 
men, net als Pfeiffer, zeer veel voor 
onder de bevolking. De meeste vol¬ 
wassenen blijken - als hun bloed 
daarop wordt onderzocht - een of 
meer van deze ziekten te hebben 
doorgemaakt zonder het te weten. 
Waarom de een ziek wordt en de 
ander niet, is onbekend. 

Hoe kom je er nu achter of je de 
ziekte van Pfeiffer hebt? Om het 
absoluut zeker te weten is bloedon¬ 


derzoek nodig. In het bloed is een 
toename te zien van bepaalde witte 
bloedlichaampjes (lymfocyten), en 
er is een speciale test waarmee de 
ziekte kan worden aangeloond. 

Behandeling 

Wat betreft de behandeling: vroe¬ 
ger werd aangeraden veel te rusten 
om de gevreesde moeheid te voor¬ 
komen. Tegenwoordig is men van 
mening dat dit niet nodig ts. 'Rust 
naar behoefte' is de beste aanpak, 
de patiënt kan zelf uitmaken wat hij 
of zij aankan. Aangezien de ver¬ 
wekker een vin» is, zijn er geen 
medicijnen tegen de ziekte. 

Ten slotte: nog niet zo lang is ba* 
kend dat het virus na genezing niet 
volledig wordt uitgebannen, maar in 
het lichaam aanwezig bfijft. Waar¬ 
schijnlijk geldt dit voor heel veel, zo 
niet alle virussen. Nu is het vermoe¬ 
den dat een enkeling een soort 
chronische infectie houdt, waar¬ 
door een 'moeheidssyndroom' ont¬ 
staat De verschijnselen hiervan 
zijn: bij periode opbiedende moe¬ 
heid, keelpgn, spierpijnen, opgezet¬ 
te klieren. Of dit syndroom nu wer¬ 
kstuk bestaat en inderdaad wordt 
veroorzaakt door een chronische 
vorm van de ziekte van Pfeiffer is 
niet zeker. 


Grote LD-puzzelaktie voor de Zonnebloem 


KRUISWOORDRAADSEL nr. 


1 

-jte 

SP 

vM 


kan aan de puzzeicompetitie 
nemen per giro of per briefkaart, 
per giro meedoet, dient de ge- 
jde oplossing op het giro biljet te 
^termekten onder het woord ’medede- 
, *[|gen’ en minstens ƒ 2,50 over te ma¬ 
lton naar ,. 

Puzzelactie 
Umburgs Dagblad 
Postgiro 1975600 
Postbus 1000 
6400 BA Heerlen 

y^ edoen per briefkaart gaat als volgt: 
fjhrijf de oplossing op de adreszijde 
Jto kant waar de postzegel staat afge¬ 
jukt), plak boven de gewone franke- 
• PO ten minste ƒ 2,50 extra en adres- 
toër de kaart aan 

Puzzelactie 
mburgs Dagblad 
ostbus 1000 
400 BA Heerlen 


omga- part. 
kaard vnw, 


stad In 

draai an Duits- vit 
land 


Brabant 


xangnoot 

geeste¬ 

lijk* 


fomiaag 


laan hand 
■tekening 
Izetten 


I beroep 


bangal 

badahult 


lichaam 
pl. voor 


■standje 


. tjlrpend 
Intakt 


xakara 


vulkaan-L 
mond f 


viarkan- 
ta platta 
t taan . 


ft BÉ > 

'Ül 


tchuir- 

bak 

vraamda 

munt 


lang- 

acM durlg* 
twist 


Hoofdprijs ƒ 501 

te kunnen mssdlngsn 
ƒ 5000,-, gefte 
w van tedere o) 
elkaar te zenen, w 
••n zfn gevormd wordt va 
2*0. Ven de optoaafng > 
naar de 

re U de 


van 20 let* 


_ gebroken. Bewaar voo 
**erheM de gepubliceerde 


BRUNSSUM - Vandaag wordt ze 34, 
winnares van puzzel 4 die met de 
oplossing 'Uniek' inderdaad voor een 
unieke gebeurtenis zorgde. 

Trouwe puzzelaars harkarmen haar 
*eWcht nog. Amemie Quaedvtteg uit 
de Akerstraat in Brunssum stond op 7 
april 1984 óók in het Limburgs Dag- 
™ad. Toen was zg de dolgelukkige 
[toofdprijswinnares van onzè puzze- 
*aktie en verdiende daarmee vijfdui¬ 
zend gulden. Ook in 1984 moest de 
delegatie van het Limburgse Dagblad 
: tot driemaal toe terugkomen om haar 
een prijs te overhandigen, voordat zij 
a werd aangetroffen. 

Annemie heeft over geluk in het spel 
diet te klagen. Deze week won zty ook 
Peg tachtig gulden in de lotto, nu. weer 

rpizend gulden om over de enorme 
it phst van eenpaar jaar geleden maar 
meer te praten. 


Ze is altijd blijven puzzelen. Soms 
aarzelde ze met inzenden omdat ze 
dacht te iaat te zijn, maar.bet geluk is 
haar trouw gebleven. 

Over de besteding van de winst hoeft 
ze ook niet lang na te denken, JGjk 
maar eens naar dk tweezitsbankje. 
Sinds ik kaftten heb, heeft het bankje 
aardig moeten lijden en voor dit geld 
ga ik op zoek naar een nieuwe bank,” 
aldus dé administratief medewerkster 
van AZL-beheer in Heerlen. 


• De kat is nietzo opgewonden als 
de winnares zeil die het briefje van 
duizend gulden nauwelijks stil kan 
houden. Thee Kuchnio, plaatsvervan¬ 
gend Hóófd PR en Promotie van het 
Limburgs Dagblad, bekijkt nog eens 
de krant vari 7 april 1984 waarin het 
artikel over de hoofdprijswinnares uit * 
gebreid werd opgenomen Oplossingen moeten worden inge¬ 
zonden per briefkaart of per giro en 
dienen uitertijk gif dagen na pu¬ 
blicatie van de puzzetopgave in 
ons bezit te zijnLOpkwsinQen^te ; 
later binnenkomen doosniet mee 
aan de prijstrekking, die wordt ver¬ 
richt door notaris mr. P.M.J.A. Mui¬ 
tere te Heerlen. 

Om te kunnen meedinoen naar 
de beschikbaar gestekte prijzvn 
mom op ao onoiKMMi nooox noi 
gewone porto ten minsts twee 
gulden vijftig (ƒ 2,50) «dra aan 
geldigs pnstTsgsIs zijn geplakt 
of per giro tenminste twee gul¬ 
den vijftig (/2£0) zijn ovarge- Dl 

. > ; 1 

lizer 

• •>.;• x _ . - 'ij • .. 

r - : 

B 

PS 


er 

in 

ivoor 

I : 

■ 

•ra 1 L 

nenr 

iie 


De Zonnebloem, afdeRng Limburg 
bestaat u| 22 regio's, verdeeld in 
ca. 220 plaatseUjke afdelingen met 
ruim 3000 vi^wiHigers en vrijwillig¬ 
sters. 

De opbrengst van deze puzzel zal 
worden besteed aan een aantal 
doelstellingen die de komende vyf 
jaar gerealiseerd kunnen worden 
en waarvan de financiële middelen 
ontbreken. Continuering van de 
. Zbnnebioemwinkeiochtenden, vor- 
mfhgsbgeenkomsten voor vrijwilüg- 
(sQers, de uitgave van een eigen 
periodiek en aanvuWng van de in¬ 
ventaris zijn akthriteiten die met de 


Als U de puzzel hebt opgelost, moet U 
de letters (Me voorkomen kt de vakjes 
met de cijfers 1 t/m 5 achter elkaar zet¬ 
ten. U leest dan een wóórd del tévens 
de ui to ind e k/ke oplossing ven onze 
puzzel*. U moet dk woord niet alleen 
opsturen, maar ook góéd beweren (sa¬ 
men met het nummer van dé. puzzel) 
want U hebt het nog nodig aan het ein¬ 
de van onze uit 20 delen bestaande 
puzzekonde. baten uit deze puzzelaktie zulten 
worden ondersteund. 

Men mag zoveel oplossingen in¬ 
zenden als men wü. Hoe meer op¬ 
lossingen men inzendt, hoe meer 
kans men heeft op een prijs en des 
te meer komt er ten goede aan het 
doel van de acte. Iedereen kan 
meedoen, men behoeft dus geen 
abonnee te zjjn. Voor werkneraërs 
van het Limburgs Dagblad geldt 
echter, dat zij uiteraard wef mogen 
meepuzzelen, maar niet in aanmer¬ 
king komen voor het winnen van 
een prijs. 

Men is het voordeligst uit wanneer 
men deelneemt per giro, aangezien 
dit geen extra (porto) kosten met 
zich meebrengt Verder wijzen wij 
erop dat het overgemaakte bedrag 
in zijn geheel ter beschikking komt 
van de puzzelactie. Van de extra 
geplakte postzegels op de brief¬ 
kaarten moet een gedeelte worden 
afgestaan aan de PTT. 

De oplossing van deze puzzel is 
gedeponeerd bij notaris mr. 
P.M.J.A. Muijters te Heerlen. Deze 
oplossing alsmede de zin van 20 
letters is bindend. 


Voer hut Kansspel van deze 
ouzzr actie heeft de staatsse¬ 
cretaris van Justitie op 5 c.stc- 
ber i c i86 aan hot bestuur .an 
■nr .f-oryq-G De Zcnne- 
..'■c <;•■>: c'cchno ombu r ci ver- 
qui’.narg verleend onder 
L O 8 80 180 1 93 


Prijswinnaars 
puzzel nummer 4 

Oplossing: 


Ie prijs 

Mej. A.M.G. Quaaévticf 
Akerstraat 134 
6445 CT BRUNSSUM 

2e prijs 
S. Slomp 
Dr. Ariënsstraat 9 
6162 XP GBJEEN 

3a prijs 
J. Stoffels 
Geerstraat 7 
6447 CB MERKELBEBC 

4e prijs 

Fam. v. Kriekeihv.fi. Ben 
Achter den Winkel 191 
6372 SZ LANDGRAAF 


Voor eventuele inOchtlngen 


17.00 


PRMZENPOT 3e prijs ƒ 250,- 


4e prijs ƒ 100,- Limburgs 


AMSTENRADE: halfvnjstaand woonhuis met c.v -gas, garage met 
hoöbyruimte en grote tuin (1150 m 2 ). Ind o.a.: kelder, woonkamer 
[parketvloer en open haard), keuken, vier slaapkamers, badkamer, 
zolder Vraagpri|s ƒ 159.000,- k.k 

BRUNSSUM: aantrekkelijk gele¬ 
gen (plan Op de Vos), ruim half- 
vnjst woonhuis met gas-c.v,-in¬ 
stallatie, garage en grote, zonni¬ 
ge tuin. Ind. o.a. ruime woonka¬ 
mer, betegelde eetkeuken, vier 
slaapkamers, grote betegelde 
badkamer met ligbad, 2e toilet en 
vaste wastafel, zolder via vaste 
trap bereikbaar, aanvaarding ja¬ 
nuari 1989. Vraagprijs 
ƒ 149 000,- k.k. 


Ui 


EYGELSHOVEN. aan de buiten¬ 
rand gelegen halfvrijstaand 
woonhuis met c v.-gas, twee ga- 
rages en grote zijtuin, groot ter- 
A4*i ras en max. privacy (totale per- 
ceelsoppervlakte ca 1050 m 2 ; di¬ 
rect grenzend aan groot wandel¬ 
gebied. Dubbele beglazing; rol¬ 
luiken, goed onderhouden. Ind. 
o.a: kelder, woonkamer met 
open haard, keuken met een complete keukeninstallatie met appa¬ 
ratuur, serre, vier slaapkamers, badkamer met o.a. ligbad en dou¬ 
che, zolder Prijs ƒ 179 000,-k.k. 


IfOlijf! 


EYGELSHOVEN: ruim halfvrij¬ 
staand woonhuis met c v -gas en 
tuin Ind. o.a.: grote woonkamer 
(ca. 45 m 2 ), ruime keuken, drie 
slaapkamers, badkamer met lig¬ 
bad en 2e toilet Tuin met ber¬ 
ging Prima geïsoleerd. Direct te 
aanvaarden. Vraagprijs 

ƒ 94.000,- k.k 


EYGELSHOVEN: tussengelegen woonhuis met grote tuin Ind 
3 a. keuken, met tuincontact, douche, toilet, berging, woonkamer, 
twee slaapkamers, mogelijkheid voor een zolder Redelijk onder¬ 
houden Rondom voorzien van rolluiken. Aanvaarding in overleg. 
Vraagprijs ƒ 85 000,- k.k. 


~ i"; • va 

ai««pil 


fe is 


ssa 


HEERLEN - rand centrum-Bekkerveld: 16 royale en luxe ap¬ 
partementen zijn gerealiseerd aan het prachtige Bekkerveld 
Parkeergarage m net souterrain. Totale woonoppervlakte va¬ 
riërend van 140 m-’ tot 160 m 2 Optimale veiligheid en privacy. 
Ind. o.a.: royale living, complete - luxe ingerichte - keuken, 
twee slaapkamers, twee badkamers, balkon. Nog slechts en¬ 
kele te koop (twee appartementen met tuin). Koopprijzen va¬ 
riëren van ƒ366 000.- tot ƒ386 000,- v.o.n. „Inruil" van uw 
eigen woning is mogelijk Voor serieuze belangstellenden ligt 
een uitgebreide brochure klaar. 

COMPLEET INGERICHTE MODELWONING ingericht door 
Lendfers Decoration te Heerlen. Bezichtiging hiervan uitslui¬ 
tend na afspraak. _ Uil ,J» 


£ a 
Z d ad qqIBB HEERLEN - hartje stad (hoek Dautzenbergstraat-Oranje 

Nassaustraat: fraai appartementencomplex met wmkel.kan- 
toorruimte en 18 wooneenheden Eigen parkeergarage met 
berging in het souterrain Van hieruit bereikt men met de lift de 
woonverdiepingen Ind o a. woonkamer, keuken, twee slaap¬ 
kamers. badkamer en c v.-gas Koopprijzen variëren van 
ƒ 169 000 - v o n tot ƒ 178.000,- v.o.n. 
111 f rat : t »111 t l 


uLL 


- r .■ ' HEERLEN - Schimmel- 
penninckstraat 

~| ir «“ B 12 premie-A-woningen: 

iHfirjBr Door aannemer Peters uit 
Brunssum worden ruime 
halfvrijstaande woningen 
gerealiseerd met gas-c.v., berging (mogelijk uit te bouwen tot 
garage) en tuin Ind o.a. L-vormige woonkamer, keuken, drie 
slaapkamers, badkamer en zolder. 

De premie-A-regeling 1988 is op deze woningen van toepas¬ 
sing Netto maandlast ca. 595,- 


HOENSBROEK: woonhuis met gas-c.v., berging en tuin. Rustige 
en goede woonstand Goed onderhouden, achterom bereikbaar 
Ind. o a : xelder, royale hal, woonkamer - serre, keuken, vier slaap¬ 
kamers, badkamer, zolder Prijs: ƒ 119 000 - k.k 
HOENSBROEK: mooi en modern geschakeld woonhuis met tuin, 
garage en c v. Ind. o.a. entree, toilet, woonkamer, moderne witte 
keuken met apparatuur, drie slaapkamers, betegelde badkamer 
met douche, dubbele vaste wastafel, 2e toilet, c v.-ruimte, zeer 
goede staat van onderhoud. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs 
ƒ 137 500-k.k. 

HOENSBROEK: in centrum gelegen appartement op de 3e etage 
Ind o a berging, woonkamer, keuken, douche, twee slaapkamers. 
Gedeeltelijk dubbele beglazing en kunststof kozijnen Aanvaarding 
direct Vraagprijs ƒ 57 000,- k.k. 

HOENSBROEK: goed onderhouden tussenwoonhuis met c v.- 
gas. berging en zeer grote achtertuin Ind. o.a.: betegelde hal. 
woonkamer met tegelvloer m open verbinding met keuken, 3 ruime 
slaapkamers, betegelde badkamer, zolder via vliezotrap. Aanvaar¬ 
ding n.o l.k. Koopprijs: ƒ 110 000,- k.k. IKLAI» 


met het huizenaanbod 
van de Limburgse 


lYUIKEUMR 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pagin 


HEERLEN: geschakeld woonhuis met gas-c.v., carport (mogelijk¬ 
heid voor garage), berging en tuin, goed onderhouden, muren en 
dak zijn geïsoleerd, gedeeltelijk dubbele beglazing Ind o.a. woon¬ 
kamer met plavuizenvloer, keuken, drie slaapkamers, badkamer, 
zolder, overdraagbare njksbijdrage. Vraagprijs ƒ 129.000,- k.k. 
HEERLEN: rustig en centraal gelegen appartement op de Ie etage 
met fietsenberging L-vormige woonkamer, dichte keuken, twee 
slaapkamers, badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e toilet, 
goede isolatie Prima staat van onderhoud. Aanvaarding in over¬ 
leg Vraagprijs ƒ 82 500,- k.k 

HEERLEN-Nabij centrum: ruime 
hoekwoning met c v.-gas, garage en 
tuin. Zeer goed onderhouden. Ind. 
o.a 3 kelders, ruime woonkamer (ca. 
47 m2) met parketvloer en open 
haard. Eetkeuken met een goed uit¬ 
gevoerde keukeninstallatie met ap¬ 
paratuur Ie verd 3 slaapkamers, 
badkamer, toilet. 2e verd Twee zol¬ 
derkamers met grote zolderruimte 
Vraagprijs: ƒ 159 000,- k.k KERKRADE: rustig gelegen 
vrijstaand woonhuis met c.v.- 
gas, garage en tuin. Prachtig 
uitzicht Ind o.a. sout.: drie 
kelders, garage. Begane 
grond en ie verd.: woonka¬ 
mer, keuken, studeerkamer, 
drie slaapkamers, badka¬ 
mer. bergzolder Prijs 
ƒ 179.000,- k.k_ 


KERKRADE: een geschakeld woonhuis - landhuistype, met 
C v.-gas, garage en tuin Ind o.a.: L-vormige woonkamer met 
open haard en parketvloer, eiken keuken met diverse appara¬ 
tuur. kelder, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, douche en 
2e toilet, geïsoleerde zolder (via vliezotrap). kwalitatief is deze 
woning zeer goed uitgevoerd en onderhouden. Aanvaarding in 
overleg Vraagprijs: ƒ 259.000,- k.k. 


NIEUWENHAGEN: goed gelegen woonhuis met c.v -gas, garage 
en tuin. Goed onderhouden. Voorzien van kunststof kozijnen. Ind.: 
kelder, woonkamer, grote woonkeuken met apparatuur, badkamer 
met ligbad, berging, drie slaapkamers, vaste trap naar zolder (be- 
plankt en beschoten) Aanvaarding in overleg. Vraagprijs 
ƒ 120.000,- k.k. SCHAESBERG: halfvrijststaand 
woonhuis met gas-c.v., garage 
en tuin. Bouwjaar 1976. Muren 
en dak zijn geïsoleerd. Ind. o.a.: 
woonkamer - keuken vier slaap¬ 
kamers, badkamer, zolder (vaste 
trap). Vraagprijs: ƒ 138.000,- k.k 


SCHAESBERG: nabij wmkelcen- 
trum en tegenover plantsoen gele- 
9 en P r i m a onderhouden tussen- 
woning met c.v.-gas en aange- 
bouwde woonkamer, Ind o.a,: ge- 
’’ . i'JB heel onderkelderd (ook van bui- 

tenaf bereikbaar), woonkamer met 
parketvloer (totaal ca. 42 nT), open 
keuken met eiken installatie met 
apparatuur, drie slaapkamers, betegelde badkamer, geheel voor¬ 
zien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing Spoedig te 
aanvaarden Koopsom ƒ 109.000,-k.k. 
SCHAESBERG-Centrum: vrij¬ 
staand woonhuis met mooie gro¬ 
te tuin (totaal perceel ca 1000 
m 2 ) Garage, tuinberging, c.v.- 
gas. Bouwjaar 1976 Goed on¬ 
derhouden. Rolluiken. Ook zeer 
geschikt voor praktijkruimte, kan¬ 
toor e.d. Aparte ingang naar sou¬ 
terrain Ind. o.a.: geheel onder¬ 
kelderd, royale hal, L-vormige 
woonkamer (ca 55 m 2 ) met open 
haard Keuken met apparatuur, zes slaapkamers, twee badka¬ 
mers. doucheruimte, zolder Vraagprijs ƒ 295 000,- k.k 

SCHAESBERG: aan plantsoen 
gelegen, goed onderhouden half¬ 
vrijstaand woonhuis met gas-c.v., 
garage, aanbouw en achtertuin. 
Ind.: kelder, gang, ruime woonka¬ 
mer, bijkeuken, woon-/eetkéuken 
met aanbouwkeuken, vier slaap¬ 
kamers, douche en bergzolder. 
Aanvaarding: direct Vraagprijs. 
ƒ 129.000,-k.k. 

UBACH OVER WORMS: ruim woonhuis met c.v.-olie grote garage 
en tuin. Gedeeltelijk dubbele beglazing. Ind. o.a.: 2 kelders, woon- 
kamer-ensuite, keuken, bijkeuken, doucheruimte, 4 grote slaapka¬ 
mers, vaste trap naar zolder, 2 zolderkamers, grote zolderruimte. 
Koopprijs: ƒ 127.000,- k.k. 
l \\ 


mmm -■ 


UBACH OVER WORMS: aan¬ 
trekkelijk aan plantsoen gele¬ 
gen, goed onderhouden hoek- 
M woonhuis met c v -gas, garage 
en aangebouwde woonkamer. 
Ind. o.a.: twee kelders, betegel¬ 
de hal, L-vormige woonkamer 
(ca. 46 m 2 ), keuken, vier slaap¬ 
kamers, betegelde douche met 
vaste wastafel. Vliering. Aan¬ 
vaarding direct. Vraagprijs ƒ 122.000,- k.k 
UBACH OVER WORMS: goed verbouwd halfvnjstaand woonhuis 
met aanbouw, grote garage/berging en achtertuin Ind. o.a.: gang, 
L-vormige woonkamer met parketvloer, keuken met aanbouwkeu¬ 
ken met diverse apparatuur, betegeld toilet, betegelde douche, drie 
slaapkamers Aanvaarding: n.o.t.k. Vraagprijs: ƒ 105.000,- k.k. 


Bedrijfspanden met 
woonruimten 


EYGELSHOVEN: café-pensionbedrijf met 7 garages en gas-c.v. 
Ind o.a. café, diverse zalen, keuken, betegelde badkamer, toilet- 
tengroep, totaal 12 kamers met vaste wastafel Geen bierplicht. Bij¬ 
zonder interessant als o.a. kamerverhuur. Prijs ƒ130 000,- k.k. 
Aanvaarding direct Pand dient te worden opgeknapt 
HEERLEN - hoek Dautzenbergstraat/Oranje Nassaustraat: nog 
te bouwen appartementencomplex met winkels, de oppervlakte 
van deze winkels varieert van ca. 100 m 2 tot ca. 135 m 2 . Koopprijs 
winkels, inclusief c v -gas installatie, keukentje, toilet en notaris- 
kosten vanaf ƒ 300 000,- excl b.t.w. 

HEERLEN - Heerlerheide: beleggingspand: drie oudere pan¬ 
den Totale huuropbrengst ca ƒ 12.500,- per jaar. Prijs: n.o.t.k. 
HOENSBROEK: winkel/kantoorpand met 2 bovenwoningen. Bo¬ 
venwoningen zijn verhuurd Huuropbrengst ca ƒ 10,500,- per jaar. 
Winkel kantoorruimte ca. 120 m 2 Archiefruimte. Prijs: t.e.a.b 
KERKRADE-Centrum - Te huur: winkelruimte met bovenwoning. 
Achterom bereikbaar, parkeren op eigen terrein. Winkel: ind. o.a.: 
winkel, keuken, magazijnruimte (totaal ca. 66 m 2 ) Bovenwoning: 
woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer, zolder. Huurprijs 
ƒ 1650,- per maand (incl pree.rechten). 

KERKRADE - Chevremont: winkelpand met drie zelfstandige 
wooneenheden Vraagprijs: ƒ 128 000,- k.k. 

KERKRADE - Bleijerheide: vrijstaand woonhuis met praktijk-kan- 
toorruimte, gas-c.v. en garage. Ind. oa.: kelder, praktijk/kantoor; 
ie verd woonkamer, keuken met compl. installatie met app., drie 
slaapkamers, badkamer Vraagprijs: ƒ 149.000,- k.k, 
SCHAESBERG: vrijstaand - modern - woonhuis met c.v.-gas, be- 
drijfs- en kantoorruimte met c.v -gas en tuin. fnd woonhuis: sout: 2 
kelders Part: royale hal, ruime woonkamer, eetkeuken met appa¬ 
ratuur, bijkeuken, studeerkamer, ie verd.: vier slaapkamers, bad¬ 
kamer, bergzolder. Ind. bedrijfsruimte: twee kantoorruimten, toilet, 
doucheruimte, werk-magazijnruimte (totaal ca. 110 m 2 ). Prijs 
ƒ 365.000,- k.k. 

SCHAESBERG: halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage en 
naastgelegen winkel--kantoor- of praktijkruimte (ca. 50 m 2 ). Ind. 
o a : kelder, L-vormige woonkamer met parketvloer, keuken met 
aanbouwkeuken en apparatuur, drie slaapkamers, badkamer, zol¬ 
der, rolluiken Vraagprijs: ƒ 159.000,- k.k. 


Taxaties 
Koop en verkoop 
Hypotheken 


Pickée 


makelaardij bv 


van Uersonstraat 15, postbus 31193, 6370 AD Landgraaf 
NVM Ook ’s zaterdags geopend van 9.00 tot 17.00 uur. 


Te huur 


In de gemeente Venlo, nabij de 
uitvalswegen hebben wij nog een 


tweetal kleine 


kantoorruimten 


Vrijstaande semi-bun- 
gaiow met 2 bijgebou¬ 
wen. geschikt voor kan¬ 
toor praktijk, dubbele 
bewoning etc. Perceel 
1225 m 2 . Vraagprijs 

ƒ 395.000 - k.k. 


NAAYKENS 

Makelaarskantoor 

IS) 045-717910 


Burg De Hesselleplem 22 
6411 CH Heerlen 


* beschikbaar. 
Deze kantoorruimte, met ieder een 
oppervlakte van ca. 60 m2, zijn 
voorzien van centrale verwarming, 
isolerende beglazing en modern entree. 
De mogelijkheid tot het huren van 
parkeerruimte is aanwezig. 
• Aanvaarding: op korte termijn. 
Huur ƒ 3.240,- per kwartaal, per 
kantoorruimte, excl. B.T.W. en excl. de 
voorschotten ter zake van de 
werwarmings- en servicekosten. 
Voor het geven van nadere informatie 
zijn wij gaarne bereid. 


Verbeek 

Vastgoedbeheer bv 

St. Annastraat 67-69 
6524 EH Nijmegen 
Postbus 188 
6500 AD Nijmegen 
Telefoon 080-228016 Hoofdstraat 18 

Ruim winkel-woonhuis in het 
centrum Ind : kelder, winkel¬ 
ruimte ca. 100 m 2 , kantoor, toi¬ 
letgroep, carport. Achterom 
bereikb. Ie verd: royale 
woonk., badk., keukenruimte, 
bijkeuken. 2e verd.: 4 slaapks. 
Object is voor div, doeleinden 
geschikt aca, eetgelegen¬ 
heid. friture, boetiek e.d.). 
Aanv. direkt. 

Vraagprijs ƒ 129.000,- k.k. 


BRUNSSUM Ir. Op den Kampstraat 15 

Fraai tussen vijverpark en cen¬ 
trum gelegen appartement met 
c.v, lift, garage en ruim balkon, 
ca 17 m 2 . Ind. o.a : berging op 
de parterre. 2e verd.: hal, 
woonkamer met open keuken 
(tot, ca. 43 m 2 ), 3 slaapkamers, 
badkamer met ligbad, v.w. en 
w.a. en toilet Hardhouten ra¬ 
men en kozijnen Bwjr 1977. 
Aanvaarding spoedig. 

Prijs ƒ 198.000,- k.k. Schumanstraat 36 

De Kling. Prachtig gel. vrijst 
landhuis. Ind. o.a : sout.: bij¬ 
keuken, dubb. garage, ca. 50 
m 2 , hobbyruimte m. fraaie 
badk,, 5e slaapk-hobbyk. Beg. 
gr.: hal, keuken met zeer luxe 
install., royale living ca 65 m 2 
m. openhaardpartij, rondom 
tuin, 4 slaapks., badk. m. ligb., 
v.w. en 3e toilet. Ie verd.: 3 rui¬ 
me bergzolders. Bwjr 1973. 
Perc.opp. 907 m 2 Aanv. in 
overleg. 

Prijs ƒ 339.000,- k.k. Bouwbergstraat 52 

Vrijstaande bungalow met ga¬ 
rage, tuin, weiland en paar- 
destallen. Totale perceelsopp. 
ca. 2300 m 2 . Ind : geheel on¬ 
derkelderd ca, 120 m 2 , Beg. gr.: 
hal, keuken met eiken inrich¬ 
ting, bijkeuken, 2 slaapks,, 
badkamer, kantoor, veranda. 
2e verd : zolder (laag). Stal ca 
12.00 x 5.40. Isolatie: spouw, 
dak, dubbele beglazing en rol¬ 
luiken. Hardhouten buitenra¬ 
men en kozijnen. Hekwerk B 
en G rondom. 

Prijs ƒ 350.000,- k.k. 


BOCHOLTZ Tulpenstraat 4 

Aan fraai plantsoen gel woon¬ 
huis met c.v. en tuin. Ind.: hal 
m. parket, toilet, keuken m. 
luxe install., woonkamer m. 
parket, zonnige tuin met terras, 
Ie verd,: 3 slaapks,, badkamer 
m. douche, v.w. en 2e toilet. 2e 
verd.: 2 hobbyzolders, Bwjr. 
1971. Aanv. direkt. 

Prijs ƒ 127.000,- k.k. 


Loysonstraat 22 

Waubacherveld. Zeer g 
derhouden en ruim 
woonh. Ind.: sout.: prov.M 
hobbykelder, garage. B 
hal m. tegelvloer, toilet, 
m. groot balkon, ruime két 
rondom tuin. Ie verd.: 3 
slaapks., fraai bet. ba 
ligb., v.w. en 2e toilet, 
ning is geïsoleerd en g 
luiken. Bwj. 1975. Aanv. 
Prijs ƒ 139.000,- k.k. 
*.*■**■ JÉI 

fel ■ i PT 

§L§liL JSL 


Mgr. Feronstraat 54 

Appartement op 3e verdieping 
in goede staat van onderhoud, 
Ind.: berging in souterrain. 3e 
verd : hal, toilet, douche, ruime 
keuken met eiken keukenin¬ 
stallatie,woonkamer, 2 slaap¬ 
kamers en balkon. Verwar¬ 
ming: gashaard + gevelkachel. 
Geen lift. Servicekosten 
ƒ115,- per maand. Achterzijde 
rolluiken 

Prijs ƒ 59.000,- k.k. 


VOOR DIVERSE 
CUENTEN ZOEKEN 
WIJ WONINGEN 
IN ALLE 

PRUSKLASSEN. 


Maak vrijblijvend 
een afspraak, 
en: 

GÉÉN VERKOOP 
GÉÉN KOSTEN 


HEERLEN Sittarderweg 112B 

Ruim woonhuis met c.v. en 
tuin. Ind. o.a.: kelder, hal, toilet, 
royale woonkamer m. plavui¬ 
zen en sierpleister, open keu¬ 
ken, berging en tuin. Ie verd.: 
overloop, 3 slaapks. m. sier- 
pleister, badkamer m. douche 
en v.w. 2e verd.: bergzolder. 
Bwjr. ca. 1955. Aanv. direkt. 
Prijs ƒ 95.000,- k.k. 


HEERLEN 
Agaatstraat 24 

Hoekwoning met c v., garage 
en tuin, Ind. o.a.: provisiekel¬ 
der. Beg. gr.: hal, woonkamer, 
keuken, en tuinberging. Ie 
verd.: 3 slaapks. en douche¬ 
ruimte. 2e verd.: vliering. De 
gehele woning is voorzien van 
kunststof ramen en kozijnen. 
Prijs ƒ 98.000,- k.k. 


ATTENTIE! 


Ons kantoor is 
verhuisd naar: 


Ruys de Beeren- 
broucklaan28 
6411 GB Heerlen 


HEERLEN Den Haagstraat 25 

Woonhuis m. c.v. en tuin, 1 
goed onderhouden en ge (l 
veerd. Ind : geheel ond® 
derd. Beg gr.: grote hal, 1 
ken m. eiken inrichting, w® 
Ie verd 3 slaapks. (m 
4) en badk. 2e verd : vli 
Bwjr ca 1960 Dit huis n 
beslist van binnen zien 
Prijs ƒ 104.000,- k.k. 


HEERLEN i[TV Bautscherweg 160 

Goed onderhouden type vnjst. 
woonh. met garage Ind.: hal, 
toilet, royale living ca, 40 m 2 
met parket, sierpl en open¬ 
haardpartij. Keuken m. eetbar, 
verwarmde garage, tuin m op¬ 
timale privacy. Ie verd.: over¬ 
loop, 3 siaapks , badk , toilet. 
Aluminium ramen en kozijnen. 
Beg. gr : dubbel glas. Bwjr. 
1970. Aanv. april, mei 1989. 
Prijs ƒ 149.000,-k.k. 


HEERLEN 1 p,* 11^: 


Einderstraat 58 


Halfvrijst. woonhuis met c.v., 
garage en grote tuin. Zeer 
goed onderhouden. Bwjr.. 
1980. Perc.opp. 380 m 2 Ind 
o.a.: provisiekelder. Beg. gr : 
woonkamer, keuken met luxe 
keukeninrichting (2 jr oud) Ie 
verd.: 3 slpks. en badkamer. 2e 
verd.: zolder via vliezotrap Ge¬ 
hele woning kunststof ramen 
en kozijnen en dubbele begla¬ 
zing 

Prijs ƒ 159.000,- k.k. Welterlaan 32 

Royaal, uitstekend gelegen 
halfvrijst. herenhuis m. garage 
en c.v. Ind.: sout.: c.v.-, was- 
en provisiekelder, garage Beg. 
gr.: hal met tegelvloer, toilet, 
ruime living 52 m 2 met parket¬ 
vloer, open haard en balkon, 
keuken, fraaie tuin rondom. Ie 
verd : overloop, 4 slaapka¬ 
mers, badk. m ligb., v w. en 2e 
toilet. 2e verd : 2 bergzolders. 
Bwjr 1956. Perc. ca 900 m 2 . 
Aanv. medio 1989. 

Prijs ƒ 250.000,- k.k. Markgravenstraat 12 

Uitstekend onderhouden luxe 
uitgevoerd halfvrijst. woonhuis 
met garage en grote tuin. Ind.: 
kelder, hal m. plavuizen, fraai 
toilet, L-woonkamer m. fraaie 
haardparti), zéér luxe keuken 
met apparatuur, schuur. Ie 
verd.:-3 slaapks, luxe betegel¬ 
de badkamer met douche en 
v.w., washok 2e verd : 2 ber¬ 
gingen en hobbykamer. Ged 
rolluiken en isolerende begla¬ 
zing. Perc.opp. 415 m 2 . Aan¬ 
vaarding in overleg. Bwjr. ca. 
1948. 

Prijs ƒ 125.000,- k.k. Hoofdstraat 326 

Ruim statig winkel/woonhuis 
met c.v. Ind.: kelder, winkel¬ 
ruimte ca. 80 m 2 , magazijn en 
werkplaats, keuken, bijkeuken, 
ie verd.: woonkamer, eetkeu¬ 
ken, toilet, zeer luxe badkamer, 
slaapkamer. 2e verd.: 3 slaap¬ 
kamers, 3e toilet, keuken. 3e 
verd.: bergzolder Perc.opp 
290 m 2 . Aanvaarding in over¬ 
leg. 

Prijs ƒ 150.000,- k.k. Hommerferweg 239 

Fraai herenhuis met 2 gan 
opp. 1467 m 2 grond. Ind- 
kelder, hal, living met 1 
open-haardpartij, keuken 
luxe install., study/tv-K< 
betegeld terras en tuin C 
meter diep en 2 garag 
verd.: 3 slpks..luxe badk 
2e verd : 4 slpks. en ruim 
der. Bwjr. 1932. Ged. v 
van isolerende beglazin 
rolluiken. Aanvaarding dif 
Prijs ƒ 295.000,- k.k. Lod. van Deysselstraat 47. 

Hoekwoning met c.v., carport, 
zij- en achtertuin. Ind o.a.: 
beg. gr.: woonkamer met aan¬ 
sluitend open keuken met luxe 
kunststof keukeninstallatie 
voorzien van apparatuur, ber¬ 
ging. Ie verd.: 3 slaapks. en 
badkamer met ligbad, douche, 
v.w. en 2e toilet. 2e verd : via 
vaste trap zolderkamer, c.v - 
ruimte en berging. 

Prijs ƒ 119.000,- k.k. Oliemolenstraat 5 

Vrijstaande bungalow met c.v., 
garage en grote tuin. Perc.opp. 
1545 m 2 . Ind.: provisiekelder. 
Beg. gr: hal, woonkamer (ca 
24 m 2 ), dichte keuken met 
fraaie eiken keukeninstallatie 
voorzien van apparatuur, bij¬ 
keuken, badkamer, 5 slaapks. 
en garage. 

Prijs ƒ 235.000,- k.k. 


SCHAESBERG Unostraat 5 

Woonhuis met berging en ach¬ 
terplaats via brandgang ach¬ 
terom bereikbaar. Ind. o a : 
woonkamer, keuken, berging 
Ie verd.: 3 slaapks. en douche 
2e verd : zolder Géén c.v. 
Voorgevel grotendeels kunst¬ 
stof kozijnen en dubbele begla¬ 
zing. 

Prijs ƒ 89.000,- k.k. Pieterstraat 13 

Woonhuis met c.v , garage en 
tuin. Ind o.a.: kelder Beg. gr.: 
woonkamer met open haard, 
keuken en bijkeuken. Ie verd.: 
3 slaapks. en badkamer. 2e 
verd.: zolder via vaste trap 
Dak 1983 vernieuwd Per- 
c opp. 271 m 2 . 

Prijs ƒ 119.000,- k.k. 


Brikkebekker 76 

Halfvrijstaand woonhuis met 
c.v., garage en tuin. Ind. o.a.: 
hal, royale woonkamer, open 
keuken met keukeninstallatie 
ie verd.: 3 ruime slaapks. en 
badkamer met ligbad, v.w , 2e 
toilet en wasmachineaanslui- 
ting. 2e verd : zolder via vaste 
trap met ruime zolderkamer en 
c.v.-ruimte. Bwjr. 1978. 

Prijs f 179.000,- k.k. 


Aan de Slagboom 4 

Fraai vrijstaand landhuis 
c.v., garage en tuin. f 
1974. Ind.: beg. gr.: 
L-vorm. woonk. (ca. 65 h 1 ) 
o.a. open haard, open k^ 
(ca. 16 m 2 ) met luxe eiken 1 
keninr. en ruime garag 0, 
verd.: overloop, 3 slpks. 0,1 
me badkamer met douch® 
bad, bidet, v.w. en toilS; 


verd.: via vaste trap, 4e ; 


/hobbykamer, c.v.-ruimt® 
berging. SpouwmuurisO 1 
dubb. beglaz., hardhoute 11 
zijnen, ramen en deuren^ 
c.opp 492 m 2 . 

Prijs ƒ 325.000,- k.k. Honigmannstraat 50 

Fraai vr, landh met c.v., gar. 
en tuin. Bwjr. 1981. Ind : sout.: 
4 royale kelderruimtes. Beg 
gr.: hal (ca. 14 m 2 ), L-vorm. 
woonkamer (ca. 57 m 2 ) met 
o.a. open haard, aparte keuken 
(12 m 2 ) m, luxe eiken keuke- 
ninr., bijkeuken en ruime gara¬ 
ge Ie verd.. royale overloop 
met toilet en bergkast, 4 slpk. 
en badk met douche, ligbad en 
2 v.w. 2e verd.: vliering. 
Spouw- en dakisolatie, dubbe¬ 
le beglazing, grotendeels inge¬ 
bouwde rolluiken, hardhouten 
ramen en kozijnen. Perc opp 
585 m 2 

Prijs ƒ 365.000,- k.k. Akkerwinde 22 

Type vrijstaand woonhuis met 
centrale verwarming, garage 
en tuin. Ind. o.a.: beg. gr.: hal 
met plavuizenvloer, ruime 
L-vormige woonkamer, keu¬ 
ken, garage, tuin en terras met 
veel privacy Ie verd.: over¬ 
loop, 4 slaapkamers, badka¬ 
mer met douche. 2e toilet en 
vaste wastafel. Bouwjaar 1973. 
Voorzien van aluminium ramen 
en kozijnen. Perc.opp. 267 m 2 
Aanvaarding direkt. 

Prijs ƒ 149.000,- k.k. r 

ciquinc 


Horionstraat 15 

Hoekwoning met c.v., garage 
en tuin. Ind.: provisiekelder. 
Beg. gr.: hal, woonkamer (met 
rookkanaal), dichte keuken 
met eenvoudige inrichting, ie 
verd.: 4 slpks. en badkamer 
met douche. 2e verd.: vliering. 
Bouwjaar ca. 1964. perc.opp. 
340 m 2 . 

Prijs ƒ 135.000,- k.k. 


Makelaardij o.g., taxaties, hypotheken en verzekering^ 1 ; 

Ruys de Beerenbroucklaan 28, 6411 GB Heerlen i 


045-715566 


óok s zaterdags 
van 10 00-13 00 uur CAFÉ met grote woning en 
tuin omg. Heerlen, gezellig 
ingericht, goedlopend 
dorpscafé. Huur ƒ 500 - per 
mnd. Kooppr. inv. slechts 
ƒ 27.500,-. Horecabureau 
Limburg, Frits van Dijck 
(beëd. taxateur horeca). 
043-630127. 


Te koop/te huur aangeboden BROODJESZAAK in cen¬ 
trum van Heerlen. Br.ond.nr. HE 062 LD, Geerstraat 5, 
6411 NM Heerlen. 


WINKELRUIMTE, 110 of 220 m 2 , op goede stand te 
Susteren, te huur. Inl. 04499-1312. 


Te huur 


Oirsbeek, Romenkamp 28 en 32 


WINKELRUIMTE t.h. Uilegats 4, Heerlen, t.o. Lundia. 
Event. met verlichting en interieur. Inl. tel. 045-716073. 
Te h- Per l-2-’89 nabij centr. Aan rand H rl-Centrum net- 


CAFE-EET.REST. in 
C-stad in Zd.-Limburg z. 
woning. Goedlopende zaak 
met mooie, compl. inventa¬ 
ris. Unieke inrichting. Huur 
ƒ 1500- p. mnd. Kooppr. 
bedrijf ƒ 125.000,-. Horeca¬ 
bureau Limburg, Frits van 
Dijck (beëd. taxateur hore¬ 
ca). 043-630127. 


vrijst. woningen met hal, toilet, woonk., keuken, 3 slpk., 
badk. met ligb. en 2e toilet, garage en aan drie zijden 
tuin, kale huurpr. ƒ 850,- per mnd. 

Nuth, Parklaan 9 en 22 

flatwoningen met hal, toilet, woonk., keuken, 3 slpk., 
douche en berging, huurpr. ƒ 509,50 per mnd. excl. 
voorschot, energie- en servicekosten. 
Inlichtingen en bezichtigen: 

Peter van Bruggen 


217592. 


ƒ775,- p.mnd. (geen huur- -——---— 

subs.) v. 10-18 u. 04490- WOONRUIMTE te huur 


47218. 


(een of tweepersoons ap- 


Te huur te Meers, Linden- H m .£ r 

J —4 a. r% a Ti UU.L41 L 


driesstraat z% vyuuiv- Heerlen. Onze interesse 
HUIS. Te bevr. Mauritslaan g aa t U1 t naar personen gein 


WOON- 


artement). In woon-werk- 
uurt „Schiffelerhof”, 


56, Urmond, na 15 uur. 


feresseerd in Ekologisch 


FRITURE annex restau-1 
rant in Heerlen, z. woning. 
Goed gel. en degelijk inge¬ 
richt bedrijf met goede om¬ 
zet. Huur ƒ 1500-per mnd. 
Kooppr. inv. ƒ 69.500,-. Ho¬ 
recabureau Limburg, Frits 
van Dijck (beëd. taxateur 
horeca). 043-630127. 


Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen 
Tel. kantoor 045-417085. 


Te h. .goed lopend DORPS- tuinieren, boerderijwerk- 
CAFET met div. vereni- zaamheden en/of biolo- 
gingen. Horeeapapieren en gisch brood bakken. Bel of 
enig kapitaal vereist, schriif naar St. expl. Schif- 


Te h. KERKRADE 
ruimte 163 m2, bergP, 
m2. Tel. 04746-5519.^ 

Te h. voor net pe{? 
meub. + gestoff. APC 
MEENT (1 a 2 
Nieuwstr. 62 K’rade-1 
sub. mog. 045-456 
459895 v 

Te huur te LANDöJ 
halfvrijstaand 
HUIS met grote 
mer, tuin, aanbouwkri 
2 slpk. en garage. Hu'' 
ƒ 1250,-. p.m. excl. l 
tingen Van gerwen 
de Geer RV. Tel- j 
252425. A 


enig kapitaal vereist, schrnl naar bt. expi. behit- 
Br.ond.nr. MA 534 LD, Sta- felernof, Schiffeler 4, 6416 
tionsstraat 27, 6221 BN CR Heerlen. Tel. 045- 


Te huur 

studentenappartementen 


Maastricht. 


444446. 


VALKENBURG te h. mo¬ 
derne bovenwoning, direct 
te aanv. Te bevr. Halderstr. 
2, tel. 04406-12220. 


aan de Weltertuynstraat 67 te Heerlen. Ind.: woon- 
/slaapk., kitchenette, douche en toilet, huurpr. ƒ 308.95 
per mnd. excl. voorschot, stook- en servicekosten, 
inlichtingen en bezichtigen: 

Peter van Bruggen 


Te h. 3 etage STAPELWO- 
NING, Maastricht, geheel 
gestoffeerd, 2 slaapkamers, 
per 2-2-1989, /8 d 0,- excl. 
Tel. 043-631771. 


Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen 
Tel. kantoor 045-417085. 


Te h. KANTOORRUIMTE 
+ evtl. overname inr. Rijks¬ 
weg Zd. Geleen. 75 m2. Inl. 


04498-52999 of 04490-42379. 


Vrijst. WOONHUIS met loods, garage, tuin en kelder. 
Loods 100 m2, 3.3.0 h. te Schaesberg. Inl. postbus 
31201, 6370 AE Landgraaf. _ 


Te h. of te k. op klein ind. 
terrein BEDRIJFSRUIM¬ 
TE met kantoren en inpan¬ 
dige woning groot ± 750 m2 
gesch. voor vele doeleinden 
bij huur kan loods in div. 
bedrijfsruimtes inged. wor¬ 
den, ml. tel. 045-721976. 


Te h. Kerkrade-W. APPAR¬ 
TEMENT, woonk., kkn., 
douchr. + wc, berging, 3 
slpks, excl. ƒ 650,-. tev. app. 
woon-/slaapk kkn., dou¬ 
che + wc, berging excl. 
ƒ350,-. Tel. 045-440887. 


Te huur in centrunLj 
len eenpersoons Af. 
TEMENT Best. uit ' 
slaapkamer keuk^ 
badkamer. Huurpr. J l 
excl. p.m. Huursw 
mogelijk. Inlichting 01 
Gerwen & Van d e i 
B V. Tel. 043-252425-J 


Maaseik Belgie rustig gel. 
mooie APPARTEMEN¬ 
TEN, vrij uitzicht, 2 of 3 
slpks, vanaf ƒ 500,- p.mnd. 
Tel. 076-653377, Belgie 09- 
32-11566918. 


Te k. of te h. WINKEL¬ 
PAND Streeperstr. Schaes- 1 
berg, tel. 045-322134. 


3 KAMERS of appartem. te 
huur Geleen centr. Na 6 uur 
tel. 04490-41207. 


Te h. SITTARDJ 
woonruimte ± 25 m*'/j[ 
ken, bad en w.e. gez- \ 
pers.) Per 7 jan. 0490Z 
tussen 18 en 19 u. ^ 

FRITURE-CAFETAfJ 
Kerkrade-W. z. $ 
Goedlopend bedrijf, 
ƒ 800 - p. mnd. Koop£ 
ƒ 57.500,-. Horeca™ 
Limburg, Frits van < 
(beëd. taxateur horec®', 
043-630127. J 


Limburas 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 39 


■ TE KOOP 

5h^^KENBOSCH, Stationsweg 53 

N J^akteristieke vrijstaande villa met grote 

hal met marmervloer, toilet, zeer ruime 
^oonkamer met open haard en parketvloer 
®'30 x 9.30) met aparte studeerkamer, ruime 
r 'bouwkeuken, bijkeuken en carport voor 3 
üt o's. ie verd.: 5 ruime slaapkamers en bad- 
af T>er met ligbad, douche en 2e toilet. 2e 
erd - : vaste trap naar ruime zolder. 2 kelders, 
'suwe c.v.-ketel (gas). Perceelopp. ca. 4000 
J2- Binnenkort vrij te aanvaarden, 
dagprijs: ƒ 325. 


I makelaarskantoor 

liVVOLTERS 

K|a Markt 24 - VENLO - TEL. 077-515956 
KANTOORTIJD TEL. 545942 OF 04702-1970 

DICK ROSBACH 

ONROEREND GOED 


1C ^ Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade 

_ Tel. 04492-2619 _ 

T fe *' NSSUm 

? USt '^ 9elegen halfvri|staand woonhuis met c v. en garage. 
n e t lioh VOrrT1 ' 9e w00nkamer met °P en haard- keuken, badkamer 
ireri. ' 3 slaapkam , zolder via vliezotrap, voor- en achtertuin. 

• a .T, te aanvaarden 

-;**: ƒ 140.000,- k.k. 

ÏÏ^howfn 

oo n L 9 ele 9en hallvri|staand woonhuis met c v Ind.: hal, ruime 
6r rri 6r ' keuken ' bijkeuken en berging, 3 slaapkam., badka- 
kw®' *'9t)ad, zolderkamer plus bergzolder. Het pand is geheel 
jtfaj ® n .y an rolluiken Direct te aanvaarden 

Wjj, apr| js: ƒ 95.000,- k.k. Voor snelle beslisser, leuke eind- 


uirri " 00r startende ondernemer! 

'eihu' Staand oucler herenhuis met cv, grote loods (120 m 2 ) en 
i ard '®- lr »d : kelder, hal, keuken, grote woonkamer met open 
' v é-a h laapkam ■ 3 badkamers, ruime tuin met veel privacy en 


achtennrit Tot opp 550 m 2 
JPri is: ƒ 185,000,- k.k. 
I' Q 


LANDGRAAF 

Rustig gelegen, goed onderhou¬ 
den ouder woonhuis met c.v., 
grote tuin en mogelijkheid voor 
garage Ind : L-vormige woonka¬ 
mer, keuken, bijkeuken, kelder, 
berging, badkamer met ligbad en 
2e toilet, douche, 3 slaapkam., 
zolder. Direct te aanvaarden. 
Vraagprijs: ƒ 123.000,- k.k. 


I rustig gelegen vrijstaand woonhuis met garage, c.v., 
I en landbouwschuur (inh. 500 m J ). Ind woonhuis: 
r, grote dichte keuken met inbouwapp., badkamer met 
jrote slaapkam. Woonhuis plus landbouwschuur zijn 
tn hardhouten kozijnen. Tot opp ±2760 m 2 . 

: ƒ 250.000,- k.k. 

D 

irhouden halfvrijstaand ouder woonhuis met c.v. Ind.: 
woonkamer, keuken met inbouwapp., badkamer met Irg- 
3t, kelder, serre, berging, 3 slaapkam., zolder via vaste 
tuin + terras Het pand biedt de mogelijkheid voor het 
n een garage 
: ƒ 112,000,- k.k. 

worms 

' woonhuis, geheel geïsoleerd en voorzien van thermo- 
t^ing, met garage en c.v Ind.: hal, L-vormige woonka- 
m, 3 slaapkam., badkamer met douche en v.w., zolder, 
ra 25 mtr diep Het geheel is gebouwd met duurzame 
Direct te aanvaarden. 

: / 137.500,- k.k. 

< Seen» e * len VOOr enk ele cliënten woonhuizen in de ge- 
i Éroeu Sehinnen, Onderbanken, Heerlen/Hoens- 
en Brunssum. Prijsklasse tot ƒ 250.000,-. 


m ;o . even, bele informatie over ons totale woningbestand 
i ns . aanbiedingen, gelieve u contact op te nemen met 
antoor, maandag Lm zaterdag van 9.00-21.00 uur. 


Het afsluiten van een hypotheek 
is één van de belangrijkste financiële 


beslissingen in uw leven. 


Daarom is het goed om te weten dat 


het Bouwfonds een nieuwe hypo- 


theekvorm voert, waarmee u aan¬ 


zienlijk kunt besparen op uw woon¬ 
lasten: de Spaar Vast Hypotheek. 


De SpaarVast Hypotheek van 


het Bouwfonds heeft een rentevast- 


periode tot 30 jaar. U kunt dus 


kiezen voor meer zekerheid op de 
lange termijn en bovendien bespaart 


’ih’' rV. , ■ ' ' ,i-, ,, ’l' : 'Sr 1 ;'. , C\. '■ . 

;v- • 77 : 07 ^ 7777 . v . ; ; 

'yt:. vfy y . v , jV • . 

• :-»•», ;;1 v '■“■■■■ - •• '.'V ■■ ■ ’v 

' r::f : \ 

777:$7^;^x 7~m'7\ ' 

----...rv . mSmrnmvï / 


i ‘ '• •■.ISL, 

I \s;S: 


u op den duur 


tienduizenden Laat het Bouwfonds, uw 


makelaar of verzekeringsadviseur 


berekenen wat de SpaarVast 


Hypotheek van het Bouwfonds in 
uw geval aan voordeel opleven. 


Dat doen zij vrijblijvend en koste¬ 


loos voor u. 


COUPON 

Stuur mij, geheet vrijblijvend, uitgebrekJe 
informatie over de SpaarVast Hypotheek 
van het Bouwfonds. 


. r. , -.visK ^ «jr '' 


Straat: _ 
Postcode: 


Telefoon: _ 

Slop de bon in een ongefrankeerde envelop en siuur 
die aan: Bouwfonds, Antwoordnummer 28, 

6160 AA Gel een — 


guldens. 


Met ’n SpaarVast Hypotheek 
van het Bouwfonds krijgt u 
meer ruimte voor leuke dingen... 


Dèt geeft u behoorlijke armslag om 
andere, persoonlijke wensen te 


kunnen vervullen... 


’n Hypotheek van het Bouwfonds geeft meer armslag. Bouwfonds Limburgse Gemeenten 


Voor nadere informatie kunt u gebruik 
maken van de coupon, of ons even bellen. 

Geleen, Jos Klijnenlaan 288, 
telefoon 04490-45678. 

Roermond, St. Christoffelstraat 12, 
telefoon 04750-16555. 

Venlo, Nijmeegseweg 28, 

(bij Trefcenter), telefoon 077-541945. 


GEHEEL KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND 

bespreken wij met eigenaren die nu of op langere termijn 
hun pand wensen te laten verkopen, de prijs- en 
verkoopmogelijkheden. 

Wij zoeken onder meer: 

HEERLEN of directe omgeving: 

1. op gemakkefijk te vinden ligging: 

WONING MET PRAKTIJKRUIMTE. Prijs 
± ƒ 250.000,-; 

2. beslist goed onderhouden 
HERENHUIS. Prijs tot ± ƒ 300.000,-. 

TROOST 

ONROEREND GOED, 
HEERLEN. TEL. 045-717976 


Rolluiken 

Jaloezieën 

Zonneschermen 

Vrijblijvende prijsopgave 

MICA 

ZONWERING 

Showroom: 

Sittarderweg 116, Heerlen 
Tel. 045-721658 


van tilburg keukens 

limburg bv 


trationak 

NUTH BEEK SIYTARO 


ook uw oude CV- 
Z7\ ketel eruit! 


%tk 

s etv' c ® 


In januari hebben wij een speciale 
aanbieding in verwarmingsketels. 

Wij leveren alle merken c.v.-ketels. 

U betaald bij ons de normale prijs 
van de materialen en wij installeren 
deze voor f.100,—. 

Vanzelfsprekend blijft tijdens deze 
januari-actie de garantie gehandhaafd. 

Voor informatie en technies advies: 
045 - 218242; de Heer Nauts. 


Industriestaat 29 
Hoensbroek/Heerlen 


Tel. 045 - 218242 
Fax 045 - 228180 


24 uurs storingsdienst Tel. 045 - 223030 


Aangeb. betrekkingen 


CLUB PARIS vr barda¬ 
mes. v. middag/avondu¬ 
ren. Provincialeweg 31 A 
Noord, Oirsbeek. Tel. 
04492-1873, _ 

Dringend leuk BARMEIS¬ 
JE gevraagd voor exclusie¬ 
ve club te Kerkrade. Tel. 
04490-52942, na 18.00 uur 
tel. 045-457927. _ 

Club Exclusief te Kerkrade 
vraagt GASTVROUW. Tel. 
045-423634. __ 

Gevraagd voor spoedige in¬ 
diensttreding RESTAU- 
RANTKELNER, ± 18-20 
jaar, met ervaring. Soll. na 
tel. afspraak: O-MOO-ieSlS. 
restaurant Rachèl, Markt 4, 
Sittard. _ 

Gevr. wegens uitbreiding: 

int. chauffeur 

Ervaring combi vereist, 

Ift. 25-35 jr. 

Curfs Transporten 
Julianaweg 6, 6265 AJ 
St.-Geertruid 
Tel, 04408-1628 

Gevr. VROUW, part time 
hulp 18-24 jr. voor in cafeta- 
ria-snaekbar. Tel. 045- 
213451. _ 

Gevr. HANDLANGER. 
Metselbedrijf Klinkenberg, 
Mostardstr. 31, Ubachsberg 
(na 18.00 uur). _ 

KAPSTER aan huis voor 
invalide dame. Br. o. no. 
HK 65K LD, Postbus 3100, 
6401 DP Heerlen. 


Een nieuwe keuken. Hiervan ver¬ 
wacht U dat U er vele jaren lang 
plezier van zal hebben. Alles moet 
perfect functioneren en ook na 
jaren er nog mooi uitzien. 

Daarom stellen wij van -rationa!> 
de allerhoogste eisen aan onszelf 
en aan ons produkt. Dat betekent 
hoogste accuratesse, vooruitstre¬ 
vende technieken en nauwlet¬ 
tende controle op materiaal en 
verwerking. Dat betekent echter 
ook inventiviteit, flexibiliteit ten 
opzichte van uw wensen en indivi¬ 
dueel advies voor uw keukenwen 
sen. 

Alleen op die manier is een hoge 
degelijkheid en lange levensduur 
gewaarborgd. Kwaliteit, die zich 
iedere dag weer bewijst. Het 
argument voor een komplete 
inbouwkeuken. 


Ot koninklijke 
Btm 4 ftiertwuveni I V. 
pevrsti^ le tfijirt |2 L) 
n et* re Mfefcci 
gerenomftnl middel 
yrtet betfnft «el et* 
uitstekende rnampwtie 
M u» bQick j 

XL 


TE HUUR 

Voor een van onze relaties bieden 
wij aan: 

BRUIN CAFÉ 
"D'N TEUGEL" 
te MEERSSEN 

Heeft u interesse in de overname 
van dit horeca-bedrijf (zonder wo¬ 
ning) en beschikt u over de vereiste 
vestigingsdiploma’s alsmede enig 
kapitaal dan kunt u schrijven naar: 

Koninklijke Brand 
Bierbrouwerij b.v. 

t a v dhr. J Vermeer 
k Postbus 1 

6320 AA WYLRE 

Nadere te! informatie 
■i op werkdagen tussen 

\ 8 30 en 10 30 uur bij 
■ dhr Vermeer 
I 04450-8282 tst 213 


— >rational< - 

Keuken leasen vanaf ƒ 100,- per maand. 


De Weverstraat 11, Nuth (naast gemeentehuis), 
tel. 045-244610 

Nusterweg 88, Sittard (naast Leenbakker, 
industrieterrein Noord), tel. 04490-21910 


Gevr. voor Aken all-round 
KOK, voor nachtdienst, 
tev. restaurantkelner, tei. 
09-4924133643. _ 

v.v. o.v.c.s. 

Ophoven-Sittard 

vraagt m.i.v. 
seizoen ’89/’90 

trainer 

Schriftelijke sollicitaties te 
richten aan secr. 

V.V. O.V.C.S., dhr. R. Kei¬ 
zers, Schubertstraat 56/2, 
6137 RE Sittard. 

UITBENERS gevraagd; 
goed loon. Tel. 043-255558 
of 043-472875. 


VERTEGENWOORDIG¬ 
STERS gevraagd. Vescha, 
chemische reinigingsmid¬ 
delen en bedrijfsapp. Wij 
bieden iedereen ’n kans, ’n 
vaste baan, ervaring niet 
vereist. Hebt u de juiste in¬ 
stelling? Bel ons dan voor 
’n afspraak: 04764-1834, 

Bouwbedrijf Baburek 

vraagt 2 ervaren METSE- 
LAARS. Tel. 045-216969. 

Restaurant Trocadero 

Heerlen vraagt BUFFET- 
HULP/SERVEERSTER 
(vr., leeftijd vanaf 17 jaar). 
Werktijden in overleg. Tel. 
710686, Stationstraat 17, 
Heerlen. 

Gevr. HANDLANGERS. 
Te bevr. bij bouwbedr. Ja¬ 
cobs. Tel. 045-216484. 


Beekelaar huis-aan-huis- 
verspreiding zoekt aktieve 
BEZORGERS voor Schin- 
nen, Puth, Oirsbeek en Am- 
stenrade. Tel. 045-254926. 

Dancing Peppermill vraagt 
vrouwelijke HULP voor fn- 
ture. Aanmelden: vrijdag, 
zaterdag of zondag na 19.00 
uur, tel. 045-415794. _ 

BEHEERDER cafébedrijf 
in volledig dienstverband 
i.b.v. diploma vakbe¬ 
kwaamheid cafébedrijf. Ca¬ 
fé ’t Haofke, Akerstraat- 
Nrd. 206, Hoensbroek. Tel. 
045-224934, _ 

Gevr. POMPBEDIENDE, 
± 18 jaar (full-time). Avia 
Servicestation, Dnevogel- 
straat 78, Kerkrade, tel. af¬ 
spraak: 045-424496. 1 

Met spoed gevr. GOF 
NENNAAISTER voor 
meubelzaak. Gebr. 
chowski, Industriestra 
Kohlscheid BRD. Tel. 
2407-2520. 

LDIJ- 
onze 
Kry- 
sse 1 
0949- 

BARDAME gevraagd, 
aanmelden: 045-22 

vanaf 20.00 uur: 045-75 
maandag lm vrijdag. 

Tel. 

3076, 

0924, 

Ervaren THUISN 

STERS gevraagd voo 
confectioneren van kit 
voor damesboetiek 
Geleen. Tel. 18.00-20.0C 
04490-73568. 

AAI- 
r het 
?dmg 
omg. 

) uur. 

Gevr. ervaren VERK( 
STER en parttime 
koopster. Slagerij Ami 
St.-Pieterstr. 44 te Ke 
de. Soll. na tel. afsr 
045-456435. 

DOP 

ver- 

?riea, 

rkra- 

iraak 


WERKSTER gevr. voor 
bakkerij voor de zaterdag¬ 
middag, van 14 tot 18 u. 045- 
212660. 

Gevr. ELEKTROMON- 
TEURS voor langdurige in¬ 
dustriële projecten in bin¬ 
nen- en buitenland. ECM 
Heerlen B.V., Burg. v. 
Grunsvenplein 10, 6411 AT 
Heerlen, tel. 045-718877. 

Bent u bereid andere men¬ 
sen een luisterend oor te 
bieden en te woord te 
staan? De SOS Telefoni¬ 
sche Hulpdienst zoekt 
VRIJWILLIG(ST)ERS. 

Het is boeiend werk en 
vraagt enthousiasme, moti¬ 
vatie, levenservaring en mi¬ 
nimaal 26 uur tijd per 
maand. Aan dit vrijwilli¬ 
gerswerk gaat een training 
en een ruime inwerkperio- 
de vooraf. Een training start 
binnenkort. Bel voor infor¬ 
matie 045-719166 tijdens 
kantooruren. 

Brons Confectie. Kantstr. 5 
Ubach o. Worms vraagt 
voor direct ervaren CON- 
FECT1ENAAISTERS voor 
haar atelier in de leeftijd 
van 18 Üm 22 jaar, tev. 
thuisnaaisters voor dames 
en kinderbovenkleding. 

Gevr. VERKOOPSTER 
met ervaring. Echte bakker 
Jos Driessen, Ridderhoen- 
straat 59 Hoensbroek. Tel. 
045-212706. 

Gevr. CHAUFFEUR i.b.v. 
groot rijbewijs en chauf- 
feursdipl. Leeft, tot 21 jr. 
Sollic. schrift, richten aan: 
Fa. Degens & Zn. Kap. Ra- 
makerstr. 20, 6413 EK Heer¬ 
len. 

Zelfstandig werkend KOK 
(m v) voor a la carte specia¬ 
liteiten restaurant, tevens 
voor hotelgasten. Seizoens- 
betrekking. Hoog loon voor 
kok met goede opleiding en 
ervaring. Hotel Heiligers. 
Tel. 04450-3206. 

Goed lopend restaurant te 
Sittard vraagt met spoed 
twee enthousiaste KEL¬ 
NERS, leeftijd 18-23 jaar, 
voor full-time baan. Brie¬ 
ven binnen 10 dagen on. nr. 
SI 630 LI Sittard, Baandert 
16. 6136 ER Sittard. 


Gevr. parttime CHAUF¬ 
FEUR of chauffeuse voor ( 
groepsvervoer. 15-20 uur 
p.week. Inl. zaterdag tussen 
16.00 en 18.00 uur. Taxi 
Hanneman. Strijthagenweg 
125, Kerkrade-West. TeL 
045-452666. 

Gevr. GORDIJNENNAAI¬ 
STER voor thuiswerken 
omg. Heerlen, erv. vereist. 
Br.o.nr. HE 061 Limburgs 
Dagblad, Geerstr. 5. 6411 
NM Heerlen. 

PAPRIKASCHNITZEL m. 
rijst of pom. fntessalade 
ƒ 14,95, koftïe + gebak v.d. 
dag ƒ 3.95. Lunchr. Au- 
Coin. Honigmanstr. 33, Hrl. 
715460. _ • 

Bedrijvenomg. Heerlen zkt. 
TELEFONISTE RECEP¬ 
TIONISTE voor 2 middag¬ 
en p.w. Br.o.nr. HE 064 L D. 
Geerstr. 5. 6411 NM Heer- 
len. _ 

AU-PAIR gevr. in Amerika. 
Tel. 045-241727. __ 

Ruim ervaren D J. biedt 
zich aan. tel. 04750-23490. 


Landbouw 


Te h. gevr. LANDBOUW¬ 
GROND tegen f1500- p. 
jaar. Br.o.nr. HK 614 Limb. 
Dagblad, postbus 3100, 
6401 DP Heerlen. 

Te k. gevr. NOODSLACH- 
TINGEN. Tel. 045-751830. 

SILO-verhardmg, erfverh. 
etc. vlgs. nw. stabilsatie- 
meth. Kallen Stabilisaties 
Kerkrade. Tel 045-457415. 

Te koop TRACTOR Samee 
56 PK met vooraandrijving, 
weg. beëindig. bedryi. 
Eindstr. 116, Scninveld. 

Te koop Deutz VRACHT¬ 
AUTO 6x6. met maïsop- 
bouw. Tel. 04404-1268. 

Te k. MOTORZAAG Stihl, 
compresser 100 1. 045- 

425839. _ 

Te k. gevr. AARDAPPELS, 
veldgewas. P. Meertens. 
Tel. 045-251414. 

Rode VOERWORTELS 25 
kg ƒ 6,-. Veendrick. ingang 
kasteel Amstenrade. 
Jej*'. • 

« ^V3tk 
E z. ruime haifvrijst. midd.st.woning, gar., v.a.- 
ial, L-woonk. 38m2m. op. haard, luxe keuken 
bet Mik., 2 kelders, Ie verd.: 2 gr. en 1 kl. 
we bet badk. m. 2 v.w. + douche + toil., vaste 
d. t 2 grote sipk., berg. Vr.pr. ƒ 195.000,- kJc. 
85.___ 

Kerkrade, De Maar 

vrijstaand woonhuis met carport en zolder, 
iving ca. 35 m2 met ptavuizerrvioer, Oudhoi- 
md, luxe keuken met inst voorz. van alle app., 
■keuken, 3 staapk., badk. met Ugb., toilet, vaste wasta- 
«frPand » geheel voorzien van rolluiken, centraal gel. 
|jy?i Mndervriendefijke buurt. Prijs ƒ135.000,- tok. 

* Int Stienstra Makelaardij b.v. 

KT; _ Tel. 045-712255. _ 

flHmÊMHAGEN Brunssummerweg, sfeervol woonh. 
fiËWOO m2, mod. aanb.keuk., luxe badk., 3 sipk., grote 
mm. voor vale doeleinden gesch., geh. gerenoveerd, 
mm*, to. Vr.pr. ƒ 237.000,- k.k. Tel. 045-319596. 


fe Vaesrade-Nuth 

Ind: o.a. woonk. m. open haard, keuken, 4 
t garage, kelder, groot overd. terras' oppervl. 
njpr. f 280.000,-. 

Boerderij te koop 

Sp au be e k, Voerendaal, landelijk gelegen met 8 

k4é tnl. Starmans O.G. 

lp.. 30. Nuth. tel. 045-243899. 

■Klüïvr^st woonh. rustige Hgg. KUkMEN, garage 
l&DO, entree en wponk. m. parket, keuken m. tegeM. 
Hbaitkil aanrecht ko mbin. m. inb. appar. 3 sipk., be- 
KMdto m. douche, 1 toilet, ged. roH. ƒ 139.000,- toto 
P~tK406-342S. _ 

| Bouwbezichtiging 

Verd Hoensbroek, Paradisstraat 5 
Saterdag 7 jan. van 13 tot 14 uur 


Heerlen 

bouwkavel 

/ 65.000,- Iele 
Groot 705 m2 
Info: 

Troost o.g. 
Heerlen 

tel. 045-717976. 

Beleggingspand 
ƒ 65.000,- k.k. 

thans verhuurd voor 
ƒ361,- per maand. Reöle 
vrije verkoopwaarde 
ƒ100.000,- 

Troost o.g. 
Heerlen 

tel. 045-717976. 

Geleen 

. ƒ 30.000,- tok. 

Pand met brandschade 
Ringovenstr. 18 
Tel. 045-717976. 

Te k. KERKRADE winkel¬ 
pand ƒ 160.000,- toto Tel. 
04746-5519. _ 

Brunssum 

Berkenstraat: tussenwo¬ 
ning met o.a. kelder, hal, 
toilet, woonk. met open 
keuken, berging, badk. en 
drie sipk., c.v., voor- en 
achtertuin. Terst te aanv. 
Pr. ƒ88.000,- tok. 

Kerkhoffs 
Makelaardij o.g. 

Beek 04490-73427. 

Kerkrade 


. • f : 4 

. K .. * 
La l S if l ! i*. Hf V. % -»■ ■ 1- 

»* mi iTfnnnj til r%rr%. 


n ? 


i i*i iw! t» 

ftlTfl ft II 1 lïrtrt .ft! 
Nog tot 17 maart a.s. krijgt u 
een premie op onderhouds- 
schilderwerk binnen: 50 
gulden per man per dag! 
Voor niet-particulieren 
is de premie fl. 35.-. 

Neem snel contact 
met ons op. Dan 
profiteert u deze 
winter nog van 
onze winterpremie. 


UWWINTERSCHILDER 
Eijsdee 


&' ?&* 4 


mooie lokatie aan de Mgr. ParacSsstraat, de laat- 
mie-B woning. Woonkamer/keuken 37 m*, 3 
, vaste trap naar zolder voor 4e slaapkVstudie- of 


Voor bewoning gereed 

Koopprgs ƒ 156.900,-v. o. n. 
i in mindering rijksbijdrage van 4x ƒ 4000,- 


^ Heerlen, Bekkerveld 

tltfiengetsflan woonhuis, goed onderhouden, op dege- 
eW «tand, ladshig o.a.: prov.kektor, woonkamer met 
plifcet en achuNpui naar groot overdekt terras, compiate 
fiiOhen mat inflatie. Drie slaapkamers (voormalig 
*D.badkferme!ztt)ad en vaste wastafel. Zeer mooi 
•Myeiegde en onderhouden tuin. Prijs ƒ 132.500,- toto 

Kok Vastgoed 

•ff* Makelaars B.V, Heerlen 

EB _ Tel. 045-712040 _J 

jjjjprtervNoord ƒ 65.000,- k.k 

■BK goed anderh. appart e ment, bwjr. 1962. 

^Bfwbcoek ƒ 70.000,- k.k. 

HMoag, mum «issenworvng met c.v. en tum. 

Rrad» ƒ 85.000,-k.k. 

«fteafwidMlf, 88, geheel nieuw gerenovee rde wo- 
pjf met vaapanMng en kleine bfnw en ple n . 

npensbroek-Mariarade 

JK • ƒ 105.000,- k.k. 

BPUsIraot woonhuis met grote tuin. 

Krien-Rannemig ƒ 115.000,-k.k. 

ll fjjct onfh. weering met c.v., tuin, berging en gar. 


Woonhuis met ruime 
woonkamer, serre, keuken 
met aanbouwkeuken, 4 
slaapk a mers, badkamer 
met ligbad, vaste trap naar 
zolder. Inh. 420 m2, ber¬ 
ging 45 m3. Vrij te aanv. 
Vraagpr. ƒ 108.000,- 

Schimmert 

Landhuis met garage, zeer 
goede stand, uitstekend 
sanitair, riante living met 
serre, aangelegde tuin. Vrij 
te aanv. Grondopp. 2300 
m2. Inh. ± 700 m3. Bouwjr. 
± 1968 

Vraagpr. ƒ 375.000,- 

Hoensbroek 

Woonhuis gelegen in het 
centrum van Hoensbroek. 
Geschiet voor meerdere 
doel e inden. Dkekt te aanv. 
Prijs ƒ 95.000,- 

Inlichtingen: 
Makelaardij 
F. Heuts b.v. 
Beëdigd taxateur 
Tel. 045-244636 

Hulsberg 

Churchüstr. 14 haifvrijst. 
wit woonh. met gar., tuin, 
c.v., 3 sipk., zolder (vaste 
tr), kelder, woonk. met 
parket ƒ 133.000,- lek. 

Heerterheide 

Wannerstr. 18, in winkei- 
centr. gel, modezaak met 
ruimte bovenwon, en grote 
winkelruimie met tuin 
ƒ 179.000,- lek. 

Valkenburg 


Schildersbedrijf 
FA. THEO MERTENS 

Verf, behang en glas 
Wilhelminastraat 7 
6245 AT Ëijsden 

TEL 04409-1610 

Schildersbedrijf 
G. SERPENT1 
* ZONEN B.V. 

Stiegel 4 
6245 EV Ëijsden 
TEL 04409-2540 


■ 1 1 . ■ . r ■ -V: 

WK*'. '•ekw». ™DF. &V, 

J.J. MULLENERS 
Hommerter Allee 25 
6436 AP Amstenrade 
TEL 04492-1630 

\S1j 


Schildersbedrijf 
F. PITTIE 
Julianaweg 23 
6265 AH St.-Geertruid 
TEL 04408-1736 


Heerleu 


Schildersbedrijf 
W. PAFFEN 

J.F. Kennedylaan 17 
6419 BG Heerlen 
TEL. 045-716485 

Schildersbedrijf 
V.D. LAAR 
HEERLEN B.V. 

Dr. v. Berckellaan 26 
6416 GZ Heerlen 
TEL 045-410238 

Schilders- glaswerken 
WENSINK - 
LEUVEN B.V. 

Kissel 60 
6416 AC Heerlen 
TEL 045-724276 


RfCHARD HEILMANN 

Kastanjelaan 48 
6431 GL Hoensbroek 

TEL 045-215515 


L KNOOREN N.C.O.S. 
Maar 3 

6454 AM Jabeek 

TEL 04492-2299 


Kerkrade 


Schildersbedrijf 

A.NUSTEN 

Voor al uw schilder-, 
behang- en spuitwerk 
Irenestraat 41 
6191 AS Beek 

TEL 04490-72954 


Bws ea TerbUit 


Schildersbedrijf 
HERMANS EN ZN. B.V. 
Valkenburgerstraat 106 
6325 BR Berg en Terbi. 
TEL 04406-4 0 342 


Him 1 


Schildersbedrijf 
LEI HEFFELS 
Molenstraat 47A 
6121 XE Bom 
TEL 04498-53427 


Brunssum 


Schildersbedrijf 
WILL GEURTS 
Daalstraat 50 
6165 TM Geleen 
TEL 04490-52484 

Schildersbedrijf 
A.P. UNDERS 

Kluis 30 

6165 EM Geleen 

TEL 04490-43138 

Schildersbedrijf 
LJ. VAN OPPEN 
H. de Grootstraat 12 
6164 EJ Geleen 

TEL 04490-40893 

Schildersbedrijf 
LF. WAGEMANS B.V. 
Napoleon baan-N. 10 
6160 AG Geleen 
TEL 04490-49127 


wOOnn. ITwi 3 ZOtOBTi 

kelder, terras, opk n appen 
ƒ 45.000,-tok. 

Klimmen 


KHmmenderstr. 27 vr^st 
wit winkel/woonh. in centr. 
met grf perkeerpl. 
ƒ 05.000,-lek. 

Tel. 04490-42550 

Jos Storms o.g. 


^3 


vrijblijvend en kosteloos 


•naren, die nu of op langere ter- 
te Men verhopen de pr|s-en ver- 


Onroerend Goed Heerlen 
TeL 045-717976. 

««Mik. heüvrijst. woonh.. ML: zolder, 3 


m, dnk ger^ ml en vrw. overd. terras 4x7 mtr., 
mgM^lKÉn op aMpn, geh. HiAi parket Moet u be- 
elen. Pr. ƒ 158,000,- k-k. TeL 04493-3708. _ 

Ï gat wonlng te WJLRE woonk. 33 m 2 mei open 
«bond. keuken, 3 sipk., ruime bede, Rgjb. + 2e 
ruime zolder mog. tot 4 sipk., gar. + voering, geh, 
L. hakhouten kozijnen. Vr.pr. ƒ 146.000,- k.k. TéL 


Heerien-Palemig 
met parketvloer, 


:L-vor- 


Muun met bp^.J<an. 

fPepky rc yf b ed k metlgb.. douche, vef 
Mki Ml <n 2s : ^M, kwee slaap kam e rs en ziotd 


T J frfs ƒ 88.000,-lek. 

WiG^oy,Tel.045-712040. 

K k iiMj » t kiii owr d woonhuis m. ger., c.v., kel- 
woon h . HL open luxe keuken. Verd.: 2 sipk., luxe 
U v e f hep e. gaisoi. hobbyzolder + c.v.-nOmle. 
MOMi graM tuin m. optime*» privacy, app. 480 
PiM M MO Mn binnen gezien worden. Or. Poew- 

57amARDƒ136.000,-jck. _ 

W—MRO ta k. nwL gel. ha M ri j a t huis met c.v., 4 
I flOV H Mn, gunst pr. M. America tal. 04406- 

Mma en goed ondartt hatfvr^st 
ih, met gar. tot: hal, toftet, woonk. (± 47 m2) hou- 
foar, keuken* S sipk., badk. met douche, 2e toket. 
en kMha viering, tuin mat optimale privacy. 
. Lo. Vt 4 *. ƒ 149.000,- tok. TaL 04490-36840. 

. aanga? won. Rag. gr., overd. p.pl., la verd. 
k., open luM beuk., al. bat, 2a verd. 2 gr. aipk., 
•ML 4- ioNuOl, luxe badk. + 2a w.c., event pre- 
ƒ ia2J0Q,- kJc Tal. 043-615360 HEUQOI. 
NCPMJW Driaachatraat, zeer fraai inMm var- 
d S-kariMFdPfMrtapMnt mat co mplete keukenln* 
ia MMn an lu xa flex, belton on oor., ruatioe 
5 adk van hot conlrum, dkekt te aanv. Veritoop- 
f kM. Info: Rf Sarvioa o#.. Rechtstraat 

EffwilaMfelcM. ML 043-254771. 


GEERT KRIST 
Verf- en behangdetaiNst 
Schldstraat 8 
6444 XM Brunssum 
TEL 045-214784 

Schildersbedrijf 
TILLMANNS 
Pr. Hendriklaan 124 
6441 AC Brunssum 
TEL 045-242330 


Winkel SchUdarsbodrijf 

Gulpen (Rijksweg) Kelder, MATH VOOTS B.V. 
magazjjn. tot ± 80 m2, Haefland 9 

ni ^ uw ’ 6441 PA Brunssum 
huyrpt. ƒ 25.000,- per jaar. ««• (U5.2S3783 

Makko Gulpen t ^ 045 " 253783 

Taxatieburo-makeiaardij 
NVM-makelaar, Rijksweg 
67, Gulpen, 
tel. 04450-2182. 

ƒ 19Q nnn - hem frenken 

ƒ i«.uw, Bovenstestraat33A 
tuaaenhuis. gar., bwjr. 610 i eh Echt 
1960, C.V.- 9 BS, 3 sipk., TEL 04754-1782 
douche. 2a toOet. Wüire- 
Gulpen. 

Makko Gulpen hub qraus b.v. 

Taxatieburo-makalaardij Paimbrugweg 14 
NVM-makelaar, Rijksweg 6101 AJ Echt 

87. Gulpen, TEL 04754-1717 
tel. 04450-2182. 

Oud huls 

met huiswei en stallen, 4 Schilde rwer k en 
Mpk., c.v.-gas, nabf Gul- G. VAN MONTFORT 
pen. ƒ 200.000.- ' Molenstraat 9 

Makko Gulpen thIStsESm Gulpen 


Schilderwerken 
VAN LOO 
Rijksweg 58 
6271 AG Gulpen 
TEL 04450-3070 
Lg.g. 04450-1214 


Heerlen 


ATELIER RICHTER 

De specialist in behang¬ 
en verfwerk 
Torenstraat 64 
6471 JX Eygelshoven 

TEL 045-353134 

Schildersbedrijf 
L PIEKAZ B.V. 
Kokelestraat 87 
6462 EP Kerkrade 
TEL 045-463313 

Schildersbedrijf 
P.M. SEVENICH 
EN ZOON 
Specialist in behang 
en wandbekleding 
Willemstraat 13 
6468 HT Kerkrade 
TEL. 045-413251 

Schilderwerken 
HANS STELSMANN 
Einderstraat 5A 

6461 EL Kerkrade 
TEL 045-453892 

'// Schildersbedrijf 
V JOHN. STEUVEN 
Bleijerheiderstraat 156 

6462 AR Kerkrade 
TEL. 045-462867 

Schildersbedrijf 

STORMS 

Schaesbergerstraat 80 

6467 ED Kerkrade 
TEL 045-413154 

Schildersbedrijf 
VWGRUT B.V. 

Voor al uw behang- 
■' en schilderwerken 
Lang heek weg 3 

6468 EL Kerkrade. 

TEL 045-459676 
b.g.g. 045-415375 


HUB GRAUS B.V. 
Paimbrugweg 14 
6101 AJ Echt 
TEL 04754-1717 


NVM-makelaar, Rijksweg 
67, Gulpen, 

ML 04450-2182. 


ur.gerenov. BOERDERU- 
WONB tQ , Z-Meastricht, 
m. gr. binnenplaf en tuin, 
ƒ335.000,-. Veldbr.st- 
-•chuur v. 2 woningen 
tnW kanLbedrijf, r. extra 
bouwgr., ƒ 155.000.-; sa- 
man ƒ466.000,-. Tel. 


PUSTJENS B.V. 
Bosstraat 62-64 
6101 NZ Echt 
TEL 04754-3232 


■JZTTSSU Schridmsbmtr^f 

nïïT#-S* REUTERS B.V. 

<^4% 15 

Gezocht: tel 04754-3400 

500 m* 

Bedrijfsruimte 

In de omgeving van 

Sittard Schildersbedrijf 

Offertes aan Eismann B.V. ^ 

Postbus279,6950AG Die- 20 


afwerking sbedrljf 
AL VI C.V. 

Schetsberg 80 
6413 AG Heerlen 
TEL 045-720226 

Schilderwerken 
BUSMANS 
HEERLEN B.V. 
Heerierbaan 134 
6418 CJ Heerlen 
FAX. 045-424876 
TEL 045-425550 

FA. P J. COLLOMBON 
EN ZONEN 
Schaesbergerweg 62 
6415 AJ Heerlen 
TEL 045-725789 

SchUdere-en 
hehanosrthnrtrljf 
WJ. DERKS 

Goed vakmanschap 
tegen scherpe prijzen 
Leemkampeweg 1 
6415 RP- Heerlen 
TEL 045-724131 

Schildersbedrijf 
P.M.E. ERNST 
Schandelerstraat 44 
6412 XN Heerlen 
TEL 045-722140 


Keningsbosch 


S.B.B. 

CHROMATIEK B.V. 
Koestraat 15 
6104 AJ Koningsbosch 
TEL 04743-1267 


landgraaf 


Schildersbedrijf 

NAUTS 

MEUWENHAGEN B.V. 
Gatestraat 61A 
6373 LP Landgraaf 
TEL 045-311386 


f y ^ 

r'J fcV. ■ 


//f^l / 

/ ^ ’ h 


y) f ^ 

^ i ( i ! 


ren, tal. 08330-21880. 


6285 AV Epen 

TEL 04456-1615 


THJ.J. FEYGE 
Undaan 27 
6413 CT Heerlen 
TEL 045-211426 


Mheer 


Schildersbedrijf 
P. VAN GERVEN 
EN ZONEN. 

Dorpsstraat 31 * 
6261 NH Mheer 
TEL 04457-1330 


i*i&f -vèk* ■ 

Schildersbedrijf 
H. BOELEN B.V. 

Glacisweg 48 
6212 BP Maastricht 

TEL. 043-215072 

Schildersbedrijf 
H.J. DRIESSENS 

tevens corr.adres 
Gebr. Driessens, 
P.V.B.A. 

F. Olterdissenstraat 55 
6217 HT Maastricht 

TEL. 043-474959 

Schilderebedrijf 
B.V. V.S.M. 

DRIESSENS-NIESSEN 

Ankerkade 127 
6222 NL Maastricht 
TEL 043-630353 


Schildersbedrijf 

GEKO 

Ambyerstraat-Zuid 126 

6225 AK Maastricht 

TEL 043-622550 

Paintectuur 
GORISSEN B.V. 

Voor al uw schilder¬ 
werken en spuitwerken 
Kotterweg 10 
6222 NR Maastricht 

TEL 043-624155 

Schilder- en 
afbouwwerken 
HERUM B.V. 

Alex Battalaan 31 
6221 CA Maastricht 
TELEFAX 212680 
TEL 043-217090 

Schildersbedrijf 
FA. LAENEN 

Mediaandonk 4 
6218 ES Maastricht 
TEL. 043-476229 
Hertogsingel 27A 
6211 NC Maastricht 
TEL. 043-212987 

Schildersbedrijf 
A.P. VAN MUNSTER 

Bergerstraat 67B 

6226 BA Maastricht 

TEL. 043-833968 

Schildersbedrijf 
H.J.F. PEREE N.C.O.S. 
Past. Habetsstraat 65A 
6217 KL Maastricht 
TEL 043-432423 

GEBR. 

SCHELUNGS B.V. 
Ambkxixweg 99 

6225 CJ Maastricht 
TEL. 043-633478 
b.g.g. 043-477249 

Schilderwerken 
SMEETS B.V. 
Brusselseweg 229 
6217 GV Maastricht 
TEL 043-431370 
TEL 043-612289 
TEL 043-470256 

Schilderwerken 

THIMISTER 

Vrijheidslaan 3 

6226 CX Maastricht 

TEL 043-636687 

Schildersbedrijf 
WALTERS B.V. 

Ook voor voeg- en 
betonreparaties 
A. v. Elenstraat 81 
6217 JL Maastricht 

TEL 043-479806 


Schilders- en 

behangersbedrijf 

KAMPSTRA 

Julianastraat 49 
6447 BC Merkelbeek 
TEL. 04492-2681 


Mcntfort 


Schildersbedrijf 


ylV 


Schildersbedrijf 
P.H.B. SELDER EN ZN. 

Godsweerdersingel 40 

6041 GM Roermond 
TEL 04750-34534 

Schildersbedrijf 
J. TROST 
Offermanstraat 81 

6042 XR Roermond 
TEL 04750-21611 
b.g.g. 04750-34485 

WESTROM 
óók voor uw 
schilderwerk 

Kerkeveldlaan 2 
6040 JZ Roermond 

TEL. 04750-21731 


Schildersbedrijf 
en glashandel 
SJEF VAN OOIJEN 
Streeperplein 10 
Schaesberg 
TEL 045-311413 


Schilde rs- 
en woning- 
inrichtingsbedrijf 
EUGÈNE HERMANS 
Oranjeplein 7a 
6333 BD Schimmen 
TEL. 04404-1288 

.... i'- 7 *-*•'*.-*£, ,i*< • 

v 

Schilder-, behang¬ 
en spuitwerk 
JAN HEUTS 

St.-Remigiusstraat 39 
6369 EL Simpelveld 

TEL. 045-441915 


Schilders- en 
spuitbedrijf 
CARLO FIJEN 

Bornerweg 20 
6141 BK Limbricht- 
Sittard 

TEL. 04490-16224 

Schilder-, behang-, 
spuitwerk- sierpleieter 
en vloerbedekking 
LEO MEURES 

Tudderenderweg 89 
6137 CB Sittard 

TEL. 04490-24658 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pag 


Oirsbeek 

Te k. prachtige vrijstaande semi-bungalow. Pei 
750 m 2 , bouwjaar 1973. Ind. souterrain: dubbeli 
gr. provisieruimte, c.v.-ruimte; beg.gr.: hal met 
be en toilet, woonkamer met open haard, gr. e 
luxe keuken, 2 slaapkamers, badkamer met lig 
che, dubbele v.w. en toilet; verd.: gr. slaapk 
kamer met douche, v.w. en toilet, dakterras, 
optimale privacy. Pand goed geïsol. en vooi 
electronische beveiligingsinstallatie. Aanvae 
overleg. Vr.pr. ƒ410.000,- k.k. Int. tel. 04492- 
dens weekend en op werkdagen na 19.00j 

. U wilt een huis kopen? HEERLEN nabij 
U wilt uw huis verkopen? lenstraat en Groer 
Vraag vrijblijvend info. woonhuis met ti 

Onroerend Goed 9r: ® ntree/hal ™ 

.. zenvloer, woonk. 
Maatschappij ker, luxe aanboui 
JaC Stel bijkeuken/berging 


, 


Schildersbedrijf 
AD PFENNINGS B.V. 
Handelsstraat 39 

6135 KK Sittard 
TEL 04490-12434 

Schilderebedrijf 
HUB WESSELS B.V. 
Baandert 14 

6136 ER Sittard 
TEL 04490-19393 


zenvloer, woonk. 
Maatschappij ker, luxe aanbom 

JaC Stel bijkeuken/berging 
w , _ spoelkeuken, terrs 

Verzekenngen, financienn- m2 achte rom be 
gen, hypotheken 1e verd . 3 slpk .,, 
Sche'sberg 1 ^ Heerlen verd>: ma ^ sar , 
Tel. 045-721866 w r nr f 1 A 7 . 

verf en behang 
PIERRE CREMERS 

Markt 3a (na 13.00 uur) 
6065 AV Montfort 
TEL 04744-1319 
Privé: Vinkesteeg 29 
6065 BG Montfort 
TEL 04744-2278 


Schildersbedrijf 
ZAUTSEN 
Dorpstraat 91 
6361 EK Nuth 
TEL 045-241216 


Roermond 


Schildersbedrijf 
DRUNCKS B.V. 
Heinsbergerareg 14 
6045 CH Roermond 
TEL 04750-34270 

Schilders- en 
afwerkingebedrijf 
PAUL LOMMEN 
Voogdijstraat 34 
6041 GD Roermond 
TEL 04750-33286 

Schilderebedrijf 
N. NOORBEEK 
Venusstraat 64 
6043 VL Roermond 
TEL 04750-29231 


Schilderwerken - 
spuitwerken 
VERHAEG EN ZN. 
Heirstraat 30 
6129 PK Urmond 
TEL 04490-32553 


Brunssum 

Winkel-woonhuis gel. in 
winkelstraat in Brunssum- 
se wijk. Voor div. doelein¬ 
den gesch. Ind.: kleine kel¬ 
der. Beg. gr.: vloeropp. 170 
m2: winkel, magazijn, ka¬ 
mer, kantoor, berging, op¬ 
gang ' bovenwoning; Ie 
verd.: bovenwoning: 

woonk., keuken met inrich¬ 
ting, slaapk., fraaie badk. 
en grote zolderruimte; 2e 
verd.: grote zolderruimte 
via vaste trap. inh. ca. 

1200 m3. 

Prijs ƒ 248.000,- k.k. 

Aquina 

Makelaardij b.v. 
045-715566. 

OBBICHT: haifvrijst. wo¬ 
ning te k. Ind.: 3 slpks., 
badk. + 2e wc + ligbad, 
grote woonk., keuken com- 
pl. rngericht, ruime garage, 
overdekt terras, gr tuin. 
direkt te aanv. pr. 
ƒ 149.000,- k.k. 04498- 
55225. _ s _ 

Kantoor¬ 
ruimten, Gulpen (Rijks¬ 
weg) vanaf 30 tot 150 m2 
netto, toiletten, pantry’s, 
c.v.-gas, huurpr. vanaf 
ƒ 153,- tot ƒ 170,- per m2 
perjaar. 

Makko Gulpen 

Taxatiebu ro-makelaardij 
NVM-makelaar, Rijksweg 
67, Gulpen, 
tel. 04450-2162. 
Aannemer Albert Velstra 
gesp. in woning aanp. v. 
GEHANDICAPTEN. Tel. 
045-242894. Vr. vrijbl. 
prijsopgave. 


Te k. geheel vrijst. ZAKEN- 
PAND + zeer ruime woon- 
geleg. Grote parking. Vr.pr. 
ƒ 245.000,- k.k. Tel. 
04490-48077. 


Ie verd.: 3 sipk., 
verd.: mansar 

Vr.pr. ƒ 147.500,- 
kelaarskantoor 
04498-51900. 
BOUWGROND 
Brunssum. Br. o 
327 LD Rumpen 
6443 CC Brunssi 
Hypo 

Óen 


Centr 

Voor ambtenaren 
re beroepen. R 
5,1% Spaarhyp. 
Ook hypotheken 
e.w., tel. 077-519 
Vooroor!. HERE 
k. Pr. ƒ 105.00 
Eikenderweg 127 
Tel. na 1 u. 7156: 


GEVRAAC 

BUNGALOW, evt. pi 
Hoerlen-Zutd, liefst Wel 
of Voerendaal. prijskll 
ca. ƒ 250.000,-. 

WOONHUIS met groM 
en 2 è 3 slaapkamers M 
len of Voerendaflj 
ƒ 300.000,-. ] 

BOUWTERREINEN in 1^ 
TE KOO 


GULPEN, Ringweg 

Vriéndelijk gelegen 
met c.v. en gar. met 
mer, verscholen k 
slaapkamers en bac 
Vraagprijs /117.500, 


!*, 

W M 


HEERLEN, 
•tchaaiherperwiQ 

Woonhuis met c.v., 
en garage. Ind. o.a. 
tree, woonkamer, 

kamer, drie slaap!_ 

te trap naar zolder. 
Vraagprijs /107 500,- 


4? § 
;7 . 


TE KOOP 


Pater Romboutelaan 33, Heerlen-We 

semi-schakelbungal 

(1972) met tuin op zuiden (opp.vl. ca. 300 m2)- 
terra: ruime hal, toilet, L-vormige woonkam 
m2), Poggenpohl keuken (4.45 x 2.78), gara 
gelijkheid tot parkeren van twee auto's. Eerst' 
dieping: 2 grote en 2 kleine slaapkamers, bad 
met ligbad, twee vaste wastafels en 2e toilet. 
ƒ269.000,-. Tel. 045-740321/735505. 


'M 

* 

r* 

i ^ 

s 

•: 

-'ij 
>} 

• ^ 
M & 

i/ 

•*i 

h 


Schildersbedrijf 
HARRY KNOLS 
Verfepecialist Trfmetal 
Hoeve 24 

6176 BH Spaubeek 

TEL 04493-1594 


fei.ro v,. , . 

Schildersbedrijf 

PEPELS 

Voor al uw betaalbaar 
schilderwerk 
Krombunderstraat 25 
6171 LK Stein. 

TEL 044908-38143 


Te koop 

HULSBERG 


1 

m 


**■'*&*! I 


Schilders werken 
J. COHLST 
Bloemendalstraat 25 
6291 CL Vaals 
TEL 04454-2130 

Firma LH.J. ERNES 
EN ZOON 
Sneeuwberglaan 6 
6291 HC Vaals 
TEL 04454-2161 

MEMfci fruAWf _ ïj 

Schildersbedrijf 
SCHOONBROOD 
Herkenbroekerweg 50 
6301 EH Valkenburg 
TEL 04406-13178 
b.g.g. 04406-15390 


Wandafwerkinge- 
en schilderbedrijf 
J.H.G. UNSSEN 
Ook voor gipsen 
plafonddecoratiee 
Heilebroekerweg 7 
6363 AA Wijnandsrade 
TEL 045-244335 


Diepstraat Halfvrijstaand woonhuis met gar. en dat 
deling: beg.grond: hal, woonkamer, keuken, bijkeuken 
kamer met douche en toilet, ie verdieping: 3 ruime 
mers en dakterras, zolder via vaste trap bereikb. 

Prijs /122.000,- k.k. 

Inlichtingen: 

CIEEN 

ASSURANTIËN CV. 

Nuinhofstraat 70 - Nu 

045-241534 


Geen verkoop, geen kos 


HEERLEN j 

Pappersjans 5, maisonette. Vrg.pr. ƒ 60.000,- k.k. J 
Pappersjans 5a, appartement, 2 sik. Vrg.pr. ƒ 86.00W 
BRUNSSUM j 

Passage 44, luxe appartement. Vrg.pr. ƒ 162.000,-J 
Ir. Op den Kampstr. 20, zeer luxe 5-kamerappartM 
Vrgpr. ƒ 205.000,-k.k. J 

Schiklstr. 24, appartement m. tuin. Vrg.pr. f 78.00 
Rumpenerstr. 151, winkel/woonhuis voor startende Q 
nemer, 100% financ. mogelijk. I 

SCHAESBERG j 

WHIem ll-laan 26, ruim woonh. m. garage, keWj 
woonk., serre, gr. tuin, terras, 3 gr. sik., badk. m 
Vrg.pr. ƒ 185.000,- k.k. ) 

SITTARD J 

Daelenbroekstr. 3, ruime woning m. gr. woonk., vm 
achtertuin, 3 sipk., zold., hardh. kozijnen. ’A 
ƒ 107.000,- k.k. 

HOENSBROEK 

Emmastr. 67, woonh. m. c.v., kelder, woonk., 
achten, 3 sipk., douche. Vrg.pr. ƒ 96.000,- k.k. 1 

HEERLEN 

Hunzestr. 25, halfvr. woonh. m. c.v., garage + £K- 
keld., 3 sipk. Bij 100% fin. ƒ 440-,• netto per maand- 
BRUNSSUM , 

Leeuwerikstr. 5, halfvr. woonh. m. gar., gr. tuin- 1 
ƒ 144.000,-k.k. 1 

i 

Alle hypotheken 


!/* \ , ^ A 


Asiursntiskantoor 

i fan Oppen 

Lindsplsin 5, 6444 AT Brunssum, Tsl. 045 - 25 40 

maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00en 13.30 - 17.30 
zaterdag: -9.00 -12.00 uur 


Umburgs dagblad 


programma’s 


rras. Ti 
voorzi 
tnvaard 
1492-2! 
19.001 
labij 0 


H. Pere ‘ 

!{mel e 9 I jerland 1 

• 9 r e CT -- 

iet ligbaC/Nieuws voor doven en 

apkame£ nthore nden. 

rras. Tiij .. 

voorziC. Llever sportiever. Toeristisch 
mvaard|J(ÏÏr enten,nagazin e- Vandaag: 

W92-2% 6 n Sport - (herh.) 

19 00 4 f, * am 'l' e Knots. Nederlandse 
- —fa. ^ I : Eenzaam, maar met in ie 
labij Cje. Tante Til is helemaal uit haar 
jroenef nu Fredenk Lieverdje (Onkel X) 
et tuinF Amerika is vertrokken, 
il met r Vrouwtje Theelepel. Teken- 
onk. rr' Se ne. (herh.) 

bouwkr 5 °e Verjaardag Donald Duck. 

ging en 'ilmmagazine. 
terras \ ^maal. 

i berei, We Hes nietes. Discussie over 
)k., baL,^ 111661 onderwerp o.l.v. Legien 
tsarde> a M Karnp Th ema: Worden gehan- 
00-kJd?/i n ver oordeeld tot liefdadig- 
r : ^'tzending in het kader van de 
™ Drempeld weg.) 


gmg 
terras 
t berei 
)k., bal 


18.22 (TT) Weg van de snelweg. 

Toeristisch magazine. Vandaag: 
Graubünden, het land van de 150 da¬ 
len. 

19.00 Journaal. 

19.19 (TT) Drempels weg. Actiejour- 
naal. Presentatie: Dick Passchier. 

19.29 Rust roest. Serie. Afl.1: Ge¬ 
heimzinnige gebeurtenissen in een 
bejaardentehuis. Anja Blom vergist 
zich schromelijk als ze denkt in een 
saai bejaardentehuis beland te zijn. 

19.54 (TT) Spel zonder drempels. 
Spelprogramma in het kader van de, 
actie 'Drempels weg’ m.m.v. Gerard 
Joling, Wall Street Crash, Lee Towers 
en Piet Veerman. Presentatie: Marij¬ 
ke Amado, Frank Masmijer en Dick 
Passchier. 

21.32 Rondom tien. Praatprogram¬ 
ma. Vandaag: Het geluk van het ver¬ 
driet van sommige kinderen. Presen¬ 
tatie: Henk Mochel. 

22.30 Journaal. 

22.40 Hooperman. Amerikaanse poli¬ 
tieserie. Inspecteur Harry Hooperman 


van de politie in San Francisco erft 
een appartementsgebouw dat nogal 
wat achterstallig onderhoud heeft... 

23.05 St. Elsewhere. Amerikaanse 
serie. Afl.: You again. Er is een grote 
zorg om het voortbestaan van St. Eli- 
gius. Dr. Ehrlich en zr. Papandrao be¬ 
graven de strijdbijl terwijl dr. Morrison 
weer wordt geconfronteerd met de 
gevangene die hem ooit aanviel. 

23.52-00.04 •• Opmaat - De orgel¬ 
meesters. Muzikaal besluit. 


Nederland 2 ^Q-rijke Amado en Fran/c Masmeijer presenteren 'Spel 
der drempels'. (Nederland 1 - 19.54 uur) 


•ijsklas | m 

, Nsland 1 

grote 

>ers ir 00 t „ 

’ ndaal 23 jy 9 esschau/ Tagesthemen. 

55 2® Sportreportage. 

.. ut 4 n p^tenbummler. (herh.) 
ij ^ ch mal wieder, (herh ) 

■ 5 s h Uslar, dsjournal. (herh.) 

_ „, 0 a lesoverzicht. 

Orti 5 J a 9esschau. 
a l 4 g p r °gramma-weekoverzicht. 
i w oo o n . Fes tival. Bekroonde industriële 
ie t w* , 3 o c^ntaires 1988. 
keuk iDpi F ' icker l und Fleckert. Poppen- 
dkarn .'Van de kleine Bühne. Afl.: lm tie- 

*• Eormel Eins. De ARD-hitpa- 
9epresenteerd door Kai Böc- 

kle 'rrJ-4S 

.ukenJ: T. Comedian Harmonists. Deel 
imersia n e ^ s Lebenslaufe 2-delige tv-film 
Bik ^berhard Fechner. met. Robert 
3 - k r F Erwin Bootz, Roman Cycows- 

«ti2s a u - (herh ) 

yljjÉ y er und Heute unterwegs. 
TOai ft? Tagesschau. 
yZmL ^Portschau. 
ï a |-kt. 

^ Meister Eder und sein Pu- 

k Ur)( kl. Serie. Afl.: Ein schwieriger 

ï J^pgramma-overzicht. 

).15 (TT) Tagesschau. 
elt^in. ^®ld oder Leben. Duitse speel- 
I «f/likfYÜ- 1986 van Dieter Pföttel. Met: 
0*fc 6n ^ r bger, Ursela Monn en Falco. 

r*aar Ver liefd dievenstel is op zoek 
2). (jicht ede| stenen en belandt in storm- 
ier_K 9e s 'tuaties. 

ge < en ** Trekking van de lottogetal- 
ïte v .45 T _ 

Ika ' 1 .55 ' a 9esschau. 
if ptatj e h 3S Wort zum Sonntag. Medi- 
iilaer a ° 0r ds - Volker Raettig uit Keve- 
_/ i -00 . 

^^de rn * Schuld sind immer wir an- 

La C k| Pr ogramma van de Müchener 
Un d Schiessgesellschaft. Met: 

d ^-KANALEN, 

!B< «GOLFLENGTEN 

v Oor i< a eri CAI-abonnees 

oaien zie senema exploitant 

^1 _ 2w art wit programma 
Qq r ster eo geluidsweergave 
flj Tt ^ tweetalig bij stereo-app 
V ~ teletekst ondertiteling 

4>,i visie 

k. an <t 1: 5 26 29 46 51 53 en 57 


Renate Küster, Rainer Basdow, Jo- 
chen Busse en Henning venske. 

23.30 Bronk: Auf eigene Faust. 
Amerikaanse speelfilm uit 1975 van 
Richard Donner. Met: Jack Palace, 
Henry Beman, Tony King e.a. Alex 
Bronkov heeft het in 20 jaar diensttijd 
bij de politie van Ocean City tot hoofd¬ 
inspecteur gebracht. Corruptie is er 
dagelijkse praktijk. Wanneer een be¬ 
vriende collega door drugshandela¬ 
ren wordt vermoord, neemt Bronk het 
heft in eigen hand. 

00.40 Tagesschau. 

00.45-00.50 Nachtgedanken. Be¬ 
schouwing door Hans Joachim Ku- 
lenkampff. 


Duitsland 2 


09.30 •• Programma-weekover- 
zicht. 

10.00 Tagesschau und Tagesthe- 
men. 

10.23 Die Sport-Reportage. 


13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

VERONICA 

16.00 Dynasty. Amerikaanse serie. 
Afl.: De confrontatie. 

16.45 •• Tineke. Programma over al¬ 
les wat met eten en drinken te maken 
heeft. Presentatie: Tineke de Nooy. 

18.15 Club Veronica. Gevarieerd jon¬ 
gerenmagazine. 

18.40 Fabeltjeskrant. Afl.: Sneeuw. 

18.45 • • Top 40. Wekelijks overzicht 
van de veertig populairste platen. 
Presentatie: Jeroen van Inkel. 

19.25 De Heilige Koe. Auto- en motor- 
sportmagazine. 

20.00 (TT) Journaal. 

20.29 •• Veronica Award ’ 88 . Muzi¬ 
kaal programma vanuit de America- 
hal in Apeldoorn, gepresenteerd Erik 
de Zwart, waarin de Veronica Award 
'88 wordt uitgereikt aan de populair¬ 
ste zanger, zangeres en groep. 

21.45 Beauty & the Beast. Serie. Afl.: 
Vlucht voor het huwelijk. 

22.35 Borderline. Amerikaanse 
speelfilm uit 1980 van Jerrold Freed- 
man. Met: Charles Bronson, Bruno 
Kirby, Ed Harris e.a. De grenspolitie 
van La Mesa in Californië heeft de 
taak illegale buitenlanders te arreste¬ 
ren in hun poging van het arme Mid¬ 
den- en Zuid-Amerika naar het noor¬ 
den te vluchten. Jeb Mayward wreekt 


10.55-11.40 Weltenbummler. (herh.) 

11.50 Die Sport-Reportage. Wereld¬ 
cup skiën te Garmisch-Partenkirchen, 
afdaling voor heren. Commentaar: 
Bernd Heller. 

13.00 Nachbarn in Europa. Interna¬ 
tionaal magazine. Gast: Hülya Öz- 
kan. 

13.40 (TT) Diese Woche. Actualitei¬ 
ten. (Ondertiteld voor doven en 
slechthorenden). 

14.00 Wie Nonni sein Glück fand. 

Documentaire over de IJslandse ver¬ 
teller Jon Svensson. (Twee kanalen). 

14.45 ■ Das Schloss in Flandern. 
Duitse speelfilm uit 1936 van Geza 
von Bolvary. Met: Marta Eggerth, 
Paul Hartmann, Georg ALexander 
e.a. En zangeres ontmoet een ex-offi- 
cier die in de WO I verliefd op haar 
werd. Maar uit papieren blijkt dat deze 
officier in de oorlog gestorven is. 

16.15 Mittendrin. Milieuprogramma 
voor kinderen met Peter Lustig. 

16.40 Die Grille und die Ameise. Te¬ 
kenfilm. 

17.00 Heute. # Ursula Monn, Erich Tomek en Mike Krüger in ’Geld oder 
Leber’. (Duitsland 1 - 20.15 uur) 


Nederland 2: 31. 33, 35, 49, 54. 56 en 60 

Nederland 3: 23. 32, 34. 43, 48, 52 en 59 

Duitsland 1:9. 12, 24 en 46 

Duitsland 2:21 29 35 en 37 

Duitsland 3 WEST: 39. 48, 50, 55 en 58 

Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56 

België TV 1: 10 en 44 

België TV 2: 25 en 47 

België RTBF 1 : 3 en 8 

België Télé 21: 28 en 42 

RTL Plus: 7, 26, 36.46 en satelliet 

Sat 1: satelliet 

3 Sat: satelliet 

SSVC: 33. 40. 49 en 59 

Sky Channel: satelliet 

Super Channel: satelliet 

TV 5: satelliet 


RADIO 

Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz. 747 kHz (402 m) en 
1251 kHz (240 m) 

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook 
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1) 

Radio 3: 103.9 en 90 9 mHz 

Radio 4: 987 en 94,5 mHz 

Radio 5: 1008 kHz (298 mj en 891 kHz (337 m) 

Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz 

BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22 36 en 39 (93 7- 

97.5 en 97,9 kHz) 

Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45 
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en 
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m i6090 kHz) 
WDR 4: 93 9 en 91.9 mHz 


^Ü gië/TV 1 

| c ^ O 0 , l®levisie. 

i Tiior^Nieuwsbrief voor Turkse 

K$sl en - 

Pne kl Prechen Sie Deutch? Afl. 10. 
' 7 3 - 0 o,-|^ achr ' c ht mit Folgen. (herh.) 
L J aarrx. 30 Kilimanjaro. Vandaag: 

P-f 2lcht 198 8- (herh) 

^.oq J'^spot. (herh.) 
il ÊUrn~ lturele hoofdsteden van 
i l6 -0 0 Sf AfU: Praag. 

Atrigr? De villa van onze dromen. 

He nrv a f r| se speelfilm uit 1948 van 
I ^yrria \ Potter - Met: Cary Grant, 
i* ^lanrtj L °^' Melvyn Douglas e.a. Jim 
tei tsse ? S ’ Werkzaam ' n de publici- 
(i6t>b e C h’ bli,kt een hu ' s 9 ekocht te 
- n dat volgens alle experten het 
°Pnj e , ePee l afgebroken en daarna 
^•30 9ebouwd kan worden. 

KortJT Comedy Capers. Vriendin. 
1 6 h Oiiv KOrnisc T> e film met Stan Laurel 
^5 Da' Hard V- 

j ^eke^^vonturen van een muis. 

^.ieuws. 

f 1ö -0S m Tak - Animatieserie. (herh.) 

? ns - Afl: Plons en de eenden- 

ki (berh ) 

%rn o e ' n ’ k *ein kleutertje. Van 

Va. i Sofie 


klein kleutertje. Van 

en Wannes. Met: Clemy 


Oi ♦ Wellinks, mui. v-ricniy 

Ven(C Ptri lve, Fons Derre en Rik Bra- 

. ^Oop, yi Pf esentatie: Francis Ver- 
la.^Mherh.) 

tl' 6 Afl i ^l aam se jeugdse- 

®'5o g De zwarte weduwe, (herh.) 

°®ketje Vlaanderen. Toeris¬ 


tisch magazine met: toeristisch por¬ 
tret: Het Erasmushuis in Anderlecht; 
dit leuke land; agenda. Presentatie: 
Gerty Christoffels vanuit het Ant¬ 
werps Sportpaleis. 

19.20 Joker- en lotto-trekking, me¬ 
dedelingen, programma-overzicht en 
paardenkoersen. 

19.30 Nieuws. 

20.00 Buren. Australische serie. MAx 
krijgt moeilijkheden. Paul overweegt 
om van werk te veranderen. 

20.25 Bonanza: De nieuwe genera¬ 
tie. Amerikaanse tv-film van Bill Clax- 
ton. Met: John Ireland, Robert Fuller, 
John Amos e.a. de Cartwright gene¬ 
ratie heeft met heel wat problemen af 
te rekenen. Zullen zij de mijnontgin- 
ners kunnen tegenhouden bij ht ver¬ 
nietigen van het prachtige woud en 
zal Jonathan erin slagen de Pondero- 
sa Ranch te runnen? 

21.55 Terloops. Een aparte kijk op de 
wereld. 

22.25 Kunst-zaken. 

22.30 Nieuws. 

22.45 Sport op zaterdag. 

23.15 The Bradbury Theatre. Twaalf¬ 
delige Canadese serie rond de mys¬ 
terieuze verhalen van Ray Douglas 
Bradbury. Afl.1: De kleine moorde¬ 
naar. Met: Susan Wooldridge, Leigh 
Lawson e.a. 

00.05-01.10 Coda. 'Gebed voor Her- 
mes’ van Etienne Verschueren, uitge¬ 
voerd door Mare Matthijs, piano. 


België/BTBF 1 

08.15 Nouba nouba, met: Alex, La sou¬ 
ris motorisée; Graphoui en Le petit 
vampire, tekenfilms. 09.30-10.30 
Schooltelevisie. 11.40 Interwallonie: 
Zdravo, zdravo, zdravo, magazine voor 
Joegoslaven. 12.20 Interwallonie Ciao 
amici, magazine voor Italianen. 13.00 
Tribune economique et sociale, (herh.) 
13.30 Le coeur et l’esprit, programma 
van Radio Télévision Catholiqu Beige, 
(herh.) 14.00 Théatre Wallon: La vie en 
rosé de Michel Degens, sketches en 
chansons. 15.20 Les iles frangaises du 
pacifique, documentaire. 16.20 Nouba- 
nimé, kinderprogramma met de Smur¬ 
fen. 16.45 Arts magazine -Spécial fê- 
tes, cultureel magazine. 17.15 C’est a 
voir, politieke actualiteiten. Vandaag: 
Israël en de bezette gebiedsdelen. 
18.25 Gourmandisches, culinaire tips. 
Presentatie: Louis Willems en Gabrielle 
Davroy. 18.45 Télétourisme, toeristisch 
magazine. Presentatie: Guy lemaire. 
19.24 Paardekoersen, trekking van de 
joker en lotto. 19.30 Journaal. 20.00 
Variétés k la une. 20.05 Le jardin extra¬ 
ordinaire, natuurmagazine. 20.35 Henri 
Ford, l'homme et la machine, 2-delige 
tv-film naar het boek van Robert Lacey. 
Met: Cliff Robertson, Hope Lange, Hea- 
ther Thomas e.a. 22.15 Qu’est qui fait televisie en radio 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 41 • Rene Froger is te gast in ’Veronica Award ’88’. (Neder¬ 
land 2 - 20.29 uur) 


de meedogenloze moord op zijn col¬ 
lega bij de grenspolitie en infiltreert bij 
een smokkelbende. 

00.20 Journaal. 

AVRO 

00.25-01.25 •• The Skymasters 
USA-Tour 1988. 


Nederland 3 


09.00-09.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

11.50 Studio Sport. Skiën te Gar- 
misch Partenkirchen. 

13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.15 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

17.30 Journaal. 

17.45 Sesamstraat. 


17.05 Das Geheimnis der Sahara. 
Serie van Albert Negrin. Met: Michael 
York, Andie Mac Dowall, David Soul, 
e.a. Afl.: Der Sieg des Lichts. 

18.10 Landerpsiegel. 

18.58 Programma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.30 (TT) Die Schwarzwaldklinik. 

Serie met Klausjürgen Wussow, 
Gaby Dohm, Sascha Hehn, e.a. Afl.: 
Mit Geld geht alles. 

20.15 •• Nase vorn. Amusements¬ 
programma vanuit Kiel van en met 
Frank Elstner. 

22.00 Heute. 

22.05 Das aktuelle Sport-Studio. 

Sportmagazine met Doris Papperlitz. 
Aansl.: Lottotrekking. 

23.25 Brennpunkt Brooklyn. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1971 van William 
Friedkin. Met: Gene Hackman, Roy 
Schneider, Fernando Rey e.a. Een 
detective en zijn collega ontdekken 
een geplande heroïnesmokkel van 
een drugsdealer en een maffiabaas. 
Via nietsontziende methoden verras¬ 
sen zij de gangsters. 

01.05-01.10 Heute. 

Duitsland 3 West 

09.50 Tele-Gymnastik (55). 

10.00 Songs alive: 1. My darling Cle¬ 
mentine. 2. Frankie and Johnny. 
(herh.) 

10.30 Hablamos Espanol. Cursus 
Spaans, (herh.) 

11.00 Wenn die Liebe hinfallt. Serie. 
Afl.: Holle auf Erden: Eifersucht. 
(herh.) 

11.30 Der Traum vom Freien Vater- 
land: Zwischen den Kriegen: 1923- 
1939. Poolse documentaire. 

12.15 Die Erde lebt. Twaalfdelige se¬ 
rie van en met David Atenborough. 
Afl.1: Ein Planet entsteht. (herh.) 

13.00 Telekolleg II. Cursus Duits. Les 
14. (herh.) 

13.30 Telekolleg II. Cursus wiskunde. 
Les 27. (herh.) 

16.35 Teletekstoverzicht. 

17.00 (TT) Lindenstrasse. Serie. Met: 
Annemarie Wendl, Robert Zimmer- 
ling, Margret van Munster e.a. Afl.: 
Am Ende eines langen Jahres. 

17.30 Kaleidoskop. Magazine. 

18.30 Degrassi Junior High. Cana¬ 
dese jeugdserie. Afl.1: Ein Kuss: eine 
Stimme! 

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal 
magazine. 

19.30 SfK>rt im Westen. 

20.00 Musik im Fernsehen: 1. Home- 
ro Francesch, piano speelt werken 


18.00 Paspoort (Jaouaz). Programma 
voor Marokkanen. 

18.30 (TT) Ouderen wijzer. Les 5. 

19.00 (TT) Jeugdjournaal extra. 

19.25 TV-3. Gevarieerd magazine. 

20.00 Journaal. 

20.29 (TT) Don Donkersloot en San- 
der Pandje. Zesdelige serie. Afl.1: 
Don Donkersloot staat achter het 
kind. Een acteur en zijn vriend willen 
de wereld verbeteren en nemen en 
leerling mee op een tocht door Am¬ 
sterdam. 

20.55 Nieuwsspits. Gevarieerd jon¬ 
gerenmagazine. Presentatie: Frits 
Spits. 

21.44 Studio Sport. 

22.30 Journaal. 

22.41 Afscheid. Documentaire van 
Ton Koole over de laatste fase in het 
leven van de 29-jarige Aleida, leuke- 
mie-patiënte. 

23.31-23.36 Nieuws voor dovén en 
slechthorenden. 


van Ravel. 2. L'heure espagnole, ko¬ 
medie van Franc Nohain met muziek 
van Ravel. Met: Michel Sénéchal, Eli- 
zabeth Laurence, Gino Quilico e.a. 
Uitgevoerd door het Orkest van Radio 
France o.l.v. Armin Jordan. (herh.) 

21.25 Ich trage einen grossen Na¬ 
men. Raadspel met Hans Gmür. 

22.10 Freistil. Cultureel magazine. 

23.25 Experimente: Der Kafer. Film- 
documentaire over de laatste dagen 
van een kankerpatiënt. 

00.10-00.15 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 

13.00 Skiën om de Schwarzwald- 
cup. 

15.00 Sport. 

17.00 Telekolleg II. Cursus Duits. Les 
14. (herh.) 

17.30 Lemen und Helfen in Nepal. 

Belevenissen van een ontwikkelings¬ 
werker. 

18.00 Lindenstrasse. Tv-serie van 
Hans W. Geissendörfer. Met: Anne¬ 
marie Wendl, Margret van Munster, 
Robert Zimmerling e.a. Afl.: Am Ende 
eines langen Jahres. 

19.00 Ebbes. 

19.26 Das Sandmannchen. 

19.30 Das deutsch-französische 
Verhaltnis im 19. Jahrhundert. Eer¬ 
ste deel van een documentaire over 
de economische, culturele en weten¬ 
schappelijke uitwisseling tussen 
Duitsland en Frankrijk in de 19e 
eeuw. 

20.15 Schauplatz der Geschichte: 

Havanna. Documentaire. 

21.05 Südwest aktuell -Neues. 

21.10 ■ Erinnerungen an die Unte- 
rentwicklung. Cubaanse speelfilm 
uit 1968 van Tomas Gutierrez Alea. 
Met: sergio Carrieri, Daisy Granados 
e.a. Sergio, een burgerlijke intellectu¬ 
eel, blijft na de revolutie in Cuba, of¬ 
schoon zijn vrouw en ouders het land 
verlaten. Hij wordt verliefd op Elena, 
een eenvoudig meisje, en probeert 
haar naar zijn ideaal te vormen. Zijn 
streven mislukt, evenals zijn aanpas¬ 
sing bij de nieuwe tijd. 

22.40 30 Jahre Chefkommandant. 
Programma ter gelegenheid van de 
herdenking van de Cubaanse revolu¬ 
tie. 

23.10 Irakere. Registratie van een 
concert met de beroemdste jazzband 
van Havana. 

23.40 Zur Nacht: Afro-Cubaanse 
Santeriaviering in Guanavacoa. 

23.45-23.50 Laatste nieuws. 


courir Raymond Rossius?, filmportret. 
Aansl.: Lotto en Joker. 23.15-23.45 
Journaal. 


België/Télé 21 

11.50 WK skiën te Garmisch-Partenkir¬ 
chen, afdaling voor heren. Commen¬ 
taar: Eric Krol. 17.05 Le Disney Chan¬ 
nel, tekenfilms met o.a. Mickey Mouse, 
Zorro, Donald Duck en Kit Carson. 
18.40 Top 21, popmuziek. Presentatie: 
Maureen Dor. 19.30 Journaal, (met si- 
multaanvertaling in gebarentaal). 20.00 
Monty Pythons Flying Circus, sket¬ 
ches. 20.30 Amicalement votre, serie 
met Tony Curtis en Roger Moore. Afl.: 
Un petit coin tranquille. 21.20 Raymond 
fcoewy, documentaire over deze Ameri¬ 
kaanse designer. 22.15-23.15 Jazz: 
Cent ans de jazz (1). 


TV5 


België/TV 2 


Geen uitzending. 


12.00 Thalassa. 12.50 Jazz off. 13.00 
Journal. 13.15 Jardiner avec Nicolas. 
13.30 Danger Passion. 15.00 Sacrée 
Soirée. 16.05 Brèves. 16.10 Les Mé¬ 
moires Oubliées. 17.00 Jeunes Solis¬ 
tes. 18.00 Théatre. 19.30 Papier Glacé. 
20.00 Au Nom de La Loi. 21.00 Cargo 
de Nuit. 21.40 Télétourisme. 22.00 
Journal. 22.30 Météo Européene. 
22.35 Dites-Moi. 23.25 Le Monde du 
Cinéma. 00.30-00.45 Strophes. 


Radio 1 

(Elk heel uur nieuws.) 7.04 TROS 
Nieuws Show met om 7 08 Nattuur- 
rubriek; 7 22 Weerbericht: 7 27 Uw 
eigen nieuws: 7 30 Nieuws: 7 33 
Uitgaantips: 7.50 Dierenmanieren: 
8 07 TROS Aktua; 8.25 Ontbijtgast 
van de week; 9 03 Introductie Prij¬ 
zenslag; 9.08 Doe t zelfrubriek; 
920 Kieskeurig; 9.35 Plantenru- 
briek; 9 50 Autonieuws; 10.06 Van 
boeken bezeten; 10 20 Prijzenslag; 
10.30 Op uw gezondheid; 10.50 Fi¬ 
nale Prijzenslag. 11.06 Sentimental 
journey. 12.56 Mededelingen voor 
land- en tuinbouw. 13.09 TROS Ak¬ 
tua. 13 30 TROS Country 14.30 
TROS Aktua sport 18 09 Coulis¬ 
sen. 19.04 De Samenloop. 23.05 
Met het oog op morgen 0.02 Een¬ 
zaam avontuur. 1.02-7.00 Nie¬ 
mandsland. 


Radio 2 

(Elk heel uur nieuws.) 7.04-16.00: 
VARAs Vrije Zaterdag, met om 
7 04 Non-stop oude hits' 8 04 De 
Opening, 11.04 De bal op 't dak; 
12 04 Joke Bruys zingt d'r moer¬ 
staal. 13.04 Lee Towers Gala of the 
Year; 14 04 Typisch Hollands 
16.04 Echo 16.10 Zin in muziek. 
■17 04 Glas in lood. 18.04 Echo. 

18 15 Levenslief en levensleed. 

19 04 KRO's country time. 20.00- 
7 00 Zie Radio 1. 


Radio 3 

(Elk heel uur nieuws.) 7 04 Rabar- 
bara 8.04 Drie voor negen 9.04 
Gospel-rock. 10.04 Popsjop. 12.04 
Paperclip-Radio. 14.04 Popstation. 
16.04 NCRV-zaterdag-sport. 18.04 
Driespoor. 19 03 Koploper. 20.03 
Harro de Jonge, met om 20.03 El- 


RTL Plus 


SSVC 


10.00 Childreri’s SSVC. Kinderpro¬ 
gramma gepresenteerd door Nikki 
Townley. Vandaag: Crush a grape. 

10.30 Jimbo and the Jet Set. Kinder¬ 
serie. 

10.40 Defenders of the earth. Serie. 
Vandaag: Het verloren juweel van Ti¬ 
bet. 

11.00 The satellite show. Er zijn ge¬ 
ruchten dat Cliff Richard kan optre¬ 
den. 

11.55 Knight Rider. Vandaag: Knight 
of the Juggernaut. KITT wordt hele¬ 
maal vernield wanneer geprobeerd 
wordt een sterke isotoop te stelen. 

12.45 Pop Spot. De laatste nieuwtjes 
in het popcircuit. 

13.15 Grandstand. Sportverslagen 
van rugbywedstrijden, cycle-cross en 
draverijen in Haydock Park. 

18.06 News and weather. 

18.15 The Noel Edmonds saturday 
roadshow. Noel en gevolg zijn in Ve- 
netie met als speciale gasten Susie 
Blake en lan McCaskill. 

18.55 Bob s full house. Bob Monk- 
house met zijn bingo show en nog 
meer bijzondere prijzen. 

19.30 'Allo 'Allo! Serie. 

19.55 Muder she wrote. Vandaag: 
Old habits die hard. Jessica werkt sa¬ 
men met moeder overste om de 
moord op een non op te lossen. 

21.45 Bergerac: Vandaag: Retire- 
ment plan. Jim Bergerac gaat naar 
Spanje om Charlie uit de problemen 
te hel|3en. 

22.20 Look Stranger. Voor mannen 
als Brian Shave. 

22.40 News, sport and weather. 

22.55 Match of the day. Vandaag: 
hoogtepunten en goals van de wed¬ 
strijden in de derde ronde van de FA- 
Cup. 

23.55-00.45 John Cleese’s eerste af- 
scheidsvoorstelling. John Cleese 
aan het werk en spelend, wordt geïn¬ 
terviewd door lan Johnson. 


SAT 1 


08.00 Die Welt der Schnorchei. 

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Ge- 
fahr am Schnorchelpol/Ein Schatten 
auf Abwegen. 

08.20 Inspektor Gadget. Franse te¬ 
kenfilmserie. Afl.: Gold stinkt nicht. 

08.45 Zwei Trottel in der Fussball- 
Liga. Italiaanse speelfilm uit 1970 
van Mariano Laurento. Met: Franco 
Franchi, Ciccio Ingrassi, Karin Schu- 
bert e.a. 

10.15 California Clan. Amerikaanse 
serie, Afl.3. 

11.00 ’Explosiv’ - Der heisse stuhl. 

(herh.) 

11.45 Sketchhotel. Serie. Afl.3. 

12.00 Klasse. Quiz. 

12.30 Klassik zu Mittag. M.m.v. het 
grote RTL-orkest. 

13.00 Heute bei uns. 

13.10 Die Welt der Schnorchei. 
Amerikaanse tekenfilmserie, (herh.) 

13.35 Der ganz normale Wahnsinn. 
Serie. Afl.1. 

14.25 Die Abenteuer des Chevalier 
de Lagadère. Frans-ltaliaanse speel¬ 
film uit 1967 van Jean-Pierre Decourt. 
Met: Jean Piat, Jean-Pierre Darra, 
Jaxques Dufilho, e.a. Deel 1. 

16.00 Tammy. Amerikaanse serie. 
Afl.1. 

16.25 Tekenfilm. 

16.30 Adel verplichtet. Met prins 
Eduard von Anhalt. 

16.50 RTL-Spiel. 

17.00 Computer Kids. Amerikaanse 
serie. Afl.: Rettung in letzter Minute. 

17.55 Street Hawk. Amerikaanse se¬ 
rie met Rex Smith, Joe Regalbuto e.a. 
Afl.: Das falsche Opfer. (herh.) 

18.45 RTL-Aktuell. 

19.00 Anpfiff - Die Sportsendung am 
Samstagabend. 

19.50 Alles oder nichts. Amerikaan¬ 
se speelfilm uit 1980 van Walter 
Grauman. Met: Omar Sharif, Victoria 
Principal, José Ferrer, e.a. 

21.30 Alfred Hitchcock zeigt: Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Rache. 

22.00 Dall-As. Talkshow met Kart 
Dall. 

23.00-00.35 Ein verrücktes Freuden- 
haus. Engelse speelfilm uit 1973 van 
derek Ford. Met: Mark Jones, Sue 
Longhurst, Maggie Burton e.a. Jack 
James, een succesloze toneelspeler, 
erft van zijn tante een vermogen. Het 
is echter wel een erg merkwaardig 
vermogen: namelijk een bordeel. 
Maar hoe kan een man een bordeel 
runnen? Juist, als vrouw... 


06.00 Guten Morgen mit SAT 1 . 09.00 
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over¬ 
zicht. 09.30 Wirtschafsforum. 10.00 
SAT 1 Bliek. 10.05. Unser Haus. Afl.: 
Noch ein Sohn. 10.50 Teletip Geld. 
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Hurra, wir sind 
mal wieder Junggesellen. Duitse film¬ 
komedie uit 1970 van Harald Philipp 
met Georg Thomalla, Terry Torday, 
Peer Schmidt e.a. 12.30 Dokter Ahoi. 
Engelse filmkomedie van Ralph Tho¬ 
mas met Dirk Bogarde, Brigitte Bardot, 
Brenda de Banzie e.a. 14.00 Ihr Horos¬ 
kop. Aansl.: programma-overzicht. 
14.05 Familie Feuerstein. Afl.: Auf nach 
Wildwest. 14.30 Flipper. Afl.: Neue 
Freunde. Deel 1. 14.55 Der Goldene 
Schuss. 15.05 Unser Haus. Afl.: Die 
Erde bebt. Deel 1. 15.50 Teletip Tier. 
16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25 Der Gol¬ 
dene Schuss. 16.35 Die Leute von der 
Shiloh Ranch. Afl.: Geben sie den 
Stern ab, Ryker. 17.35 SAT 1 Bliek. 

17.45 Justitias kleine Fische. Afl.: 
Krach im Treppenhaus. 18.15 Mini Max 
oder die unglaublichen Abenteuer des 
Maxwell Smart. Afl.: Agent im Ruhe- 
stand. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1 
Wetter. Aansl.: programma-overzicht. 

19.10 Hardcastle & McCormick. Afl.: 
Wirf keinen Bliek zurück. 20.00 SAT 1 
Sportblick. 20.10 Hunter. Afl.: Nur ein 
Nebenjob. 21.05 SAT 1 Bliek. 21.10 
Liebenswerte Gegner. Italiaanse oor¬ 
logsfilm uit 1961 van Guy Hamilton met 
David Niven, Alberto Sordi, Michael 
Wilding e.a. 23.15 SAT 1 Bliek. 23.25 
Die Ausgeflippten. Afl.: Liebe und Tod. 

23.50 Kommissar X - Jagd auf Unbe- 
kannt. Duits/ltaliaanse politiefilm uit 
1965 van Frank Kramer met Tony Ken- 
dall, Brad Harris, Maria Perschy e.a. 
01.20-03.10 Programma-overzicht. 


3 SAT 


16.30 Heute abond in 3sat. 16.35 Am 
Dam Des. Kinderserie. Afl.: Malen. 
17.00 Verflucht, verdammt und Hallelu¬ 
ja. Italiaans/Franse film uit 1972 van 
E.B. Clucher met Terence Hill, Yanti 
Somer, Gregory Walcott e.a. 19.00 
Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30 Mac- 
beth. Opera van Giuseppe Verdi met 
Götz Rosé, David Griffith, Renato Bru- 
son, Mara Zampieri, James Morris, 
Claus Endisch e.a. 22.10 Aspekte. 

22.50 Vom Schreibtisch. Gerald Szysz- 
kowitz bezoekt Mïlo Dor. 23.20 Der Fu¬ 
turologische Kongress, van Stanislaw 
Lem. 00.40 3sat-Schlagzeilen. 


Sky Channel 


Muziekpro- 

Muziekpro- 

Muziekpro- 


07.00 Fun Factory. Kinderprogram¬ 
ma. 

08.45 Paris to Dakar Report Verslag 
van de stand van zaken in deze 
uiterst enerverende race. 

11 .00 • • Cou ntdown. M uziekpro- 

gramma. 

12.00 ••Pop Formule. Muziekpro¬ 
gramma. 

13.00 • «Canada Caliing. Muziekpro¬ 
gramma. 

13.30 **New Music. Muziekprogram¬ 
ma. 

14.30 Ford Ski report. 

15.30 Shell International Motor 
Sports 1988. 

16.30 ••The Nescafe UK Top 40. 
Muziekprogramma. 

17.30 Blue Thunder. 

18.30 Big Valley. 

19.30 WWF Survivors Series. 

20.30 Police Story. 

21.30 World Professional Figure 
Skating Championships. 

22.30 Paris to Dakar Rally 1988. Ver¬ 
slag van de vandaag verreden af¬ 
stand. 

22.45 ••The Nescafe UK Network 
Top 40. Muziekprogramma. 

00.00 As You Like tt. 

02.40 Polka Childrens Theatre. 

02.55-07.00 Landscape Channel 
Programmes from SKy. 


Super Channel 

07.00 World News. Boogaloo Pooper 
Doo. 

11.00 The Mix. Entertainment. 

19.00 Videofashion! 

20.00 Cinema Classics. It’s a Won- 
derful Life. 

22.00 Twilight Zone. 

23.00 Bestsellers. Rage of Angels. 
00.00-03.00 The Mix. Entertainment.. pee pop speciaal. 21 03 Elpee- en 
CD pop; 22.03 Country style. 
23 03-0 00 Late date 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Wakker worden 
met... (8.00 Nws.) 9 00 Toppers 
var, toen klassiek. 10.00 Caroline. 
11.00 Kurhausconcert: Nieuw Sin- 
fonietta Amsterdam o.l.v. Lev Mar- 
kis. 12.02 Strauss & Co. 13.00 
Nws 1302 Veronica Klassiek: 
Zweeds Radio Symfome-orkest 
o.l.v. Esa Pekka Salonen m.m.v. 
Cho-Uang Lin, viool. 14.30 Veroni¬ 
ca Kamermuziekserie 88/89: Wy- 
neke Jordans en Leo van Doese- 
laar. piano-viertiarxfcg. 15.06 Nieu¬ 
we grammofoon- en compactpla¬ 
ten 15 52 Lang leve de opera! 
18.00 Nws. 18.02 Avondstemming: 
met o.a. componist van de maand 
De Falla 20 00 Nws. 20.02-23.00 
KRO-klassiek op zaterdagavond 
met om 20.02 Muziek voor fortepia¬ 
no; 20.45 John Cage in Nederland; 
21.40 Orgelmbriek. 22.20 Laudate. 
23 00-0.00 KRO-Literair. 


Radio 5 

6.30-6.49 Scheepv - en markteer 
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws. 
9 02 NOS Sportief 9.25 Water¬ 
standen. 9.30 Ons Milieu, hoe gaan 
we daar mee om? 10.00 Hollandse 
nieuwe. 10.15 De muzikale fruit¬ 
mand. 1115 Tijdsein-thema. 11.45 
De beste van orkesten. 12.00 Nws. 
12.05 Meer dan een lied alleen...! 


12.44 EO-Metterdaad hulpverle¬ 
ning 12.45 Vragen naar de weg. 
13.00 Nws. 13.10 Hallo Nederland. 

13.30 Opo Doro (Open deur). 
14.00 Jazzspectrum 15.30 Minjon. 

16.30 Homonos. 17.00 Licht en uit¬ 
zicht. 17 45 De Nederlandse Antil¬ 
len. 17.55 Mededelingen en Schip- 
persberichten. 18.00 Nws 1810 lyi 
Haberler (Goed nieuws). 18.25 
Kayen Rasja (Er is hoop) 18 40 
Arabisch progr. 19.00 Progr. voor 
buitenl. werknemers. 20 30 Laat 
ons de rustdag wijden. 21.15 Re¬ 
flector. 21.35 Deze week. 22.00- 
23.00 Zaterdagavonduur. 


Omroep Limburg 

9.03 Plat eweg: verhalen en vertel¬ 
sels in streektaal 10.03 Limburg 
boven. 11.03 Festival: een uur cul¬ 
tuur puur. 12.03-12.59 Het evene¬ 
ment: het muziekleven in Limburg. 
17.03 Limburg aktueel: nieuws en 
aktualiteiten. 17.15-17.59 Vrij spel: 
pop in Limburg. 


BRT 2 

5.30 Welkom Weekend 6 00, 7 00, 
8.00 Nieuws 7.30 RVA-berichten 
7.45 In hef spionnetje. 8.12 Te bed 
of niet te bed. 10.00 Nieuws. 10 03 
Buitenspel. 11.30 De Vlaamse top 
tien. 12.00 Top 30. 14.00 Radia 
Rijswijck. 17.00 Nieuws 17 05 Fris 
van Lefever 19.00 Nieuws. 19 10 
Dansbar. 20.00 Domino zet het 
nieuwe jaar in. (22.00 Nieuws en 
Lottouitslagen, 0 00 Nieuws.) 3.00- 


8.00 Muziek met en zonder kater 
(7.00 Nieuws.) 


Belg. Rundfunk 

6.30 Radiofrühstuck. 7.15 Wunsch- 
kasten 7 45 Veranstaltungskalen- 
der 8 10 Presseschau. 8.30 Be- 
sinnliche Worte. 9.00 Regionalma- 
gazin. 9.05 LP-Markt. 10.00 Hit 
oder Niete'. 12.00 Muzik bet Tisch. 
12.15 Veranstaltungskalender. 
12 30 Presseschau 12.45 lm 
Brennpunkt. 13.00 Hitparade 
16.05 Contra-Re - Jugendmagazm. 
17.05 Das Kulturmagazin. 18.00 
Regionalnachnchten 18.30 Freie 
Tribune: CSP/CSC. 18 45 Philos- 
ophie und Ethik. 19.00-21.00 Sa¬ 
turday Night Rock Show. Aansl : 
nieuws en lottogetallen. 


Luxemburg RTL 

5 30 Guten Morgen 9 00 Ein Tag 
wie kein anderer 11 00 Treff nach 
Elf. 12 00 Is jan Ding! 14.00 Viva. 
15 00 Sportshop. 18.00 Ungtaubti- 
che Geschichten. 19.00-1.00 Ein 
junges Programm. 


WDR 4 

4.05 Radiowecker 6 05 Morgen- 
melodie 8 05 In unserem Alter. 
9.05 Musikpaviljon 12.05 Pop-Re- 
port. 14.05 Orchester der Welt 
15.00 Café Cartton. 17.00 5 Uhr- 
Tee 19 05 Samstagskonzert. 
21.00 Musik zum Traumen. 22 30 
Nachtexpress Limburgs Dagblad 


GELEEN 


Napoleonsbaan 32 

Ruime, sfeervolle vrij¬ 
staande woning (bwjr. '59) 
met flinke tuin en garage. 
Ind o.a : mooie ruime hal, 
L-vormige woonk. met par¬ 
ket, aparte keuken met 
aansluitend garage, provi¬ 
sie- en c v -kelder Verd.: 4 
slpk., zolder hobbyruimte, 
badk. met douche, apart 
toilet. Prijs ƒ 198 000,- k.k. 


HEERLEN 


Hondsrug 2 

Rand Simpelveld: landelijk 
gelegen boerenwoonhuis 
met grote garage atelier 
(pand voll herbouwd in 
79). Prijs ƒ 165.000 - k.k. 

P. Canisiusstraat 2 

Rustig gelegen sfeervolle 
bungalow met tuin en in¬ 
pand gar Ind. o.a.: 

L-vorm. woonk. (60 nr). 3 
slpk.. voll onderkelderd. 
Prijs ƒ 218 000,- k.k 

Heicarisborgweg 1 

Ouder halfvnjst. woonhuis 
met 7 garageboxen en een 
loods op een perceel van 
ca. 1000 m 2 . Prijs 

/ 115 000-k.k. 

Heicarisborgweg IA 

Grotendeels gerenoveerde 
woning met kleine tuin en 
schuur Ind. o.a.: woonka¬ 
mer. geinst keuken, 3 

slpk., c v Prijs ƒ 79.000,- 
k.k 

P. Beatusstraat 24 

Karakteristiek (tussengele- 
gen) herenhuis nabij cen¬ 
trum, met tuin. Ind. o.a.: 4 
slpk. Prijs ƒ125.000,- k.k. 


Kruisstraat 70E 

Goed gesitueerd apparte¬ 
ment, 2e etage, bjr. 79. 
Ind. o.a.: woonkamer 35 
m 2 , badk. met ligb., 2 slpk. 
Prijs ƒ 79.000,- k.k 


Marconistraat 4 

Tussengelegen woonhuis 
met tuin. Ind b.g.: gang, 
toilet, woonkamer met 
open keuken. Verd.: 3 
slpk., douche, c.v. Volledig 
onderkelderd. Prijs 

ƒ89.000 - k.k. 


bij MAASTRICHT 


Villa 

op eersteklas ligging met 
rondom tuin (2520 m 2 ). Ind. 
o.a,: diverse kelderruimtes 
met separaat appartement 
in souterrain. B.g. 3 grote 
kamers, kantoor, badka¬ 
mer, keuken, toilet. Verd.: 
4 kamers, keuken, douche, 
2 toiletten. Zold verd.: mooi 
zolderappartement c.v. 
Prijs ƒ 425.000 - k.k. Het 
object is momenteel ver¬ 
huurd Inruil eigen woning 
of zakenpand bespreek¬ 
baar 


SITTARD 


Fort Sanderboutwal 4 

Te renoveren stadspandje 
m hartje centrum, geen 
tuin. Subsidie mog. Prijs 
ƒ 45.000 - k.k. 


Hoogstraat 187 

Ruim karakteristiek woon¬ 
huis met schuur en berging 
en tuin (460 m-’). Ind. b.g.: 
hal, voorkamer, achterka¬ 
mer, keuken, toilet. Verd.: 
3 slpk., vaste trap naar zol¬ 
der, kelder. Prijs 
ƒ 68 000,- k.k. 


ELSLOO 


Schuttersdreef 80 

Goed gesitueerde tussen¬ 
gelegen woning (bjr. 82!) 
met tuin. Ind. o.a.: woonk. 
met open keuken en serre, 
2 slpk., vaste trap zolder 
(3e slpk ), rolluiken. Prijs 
ƒ 95.000 - k.k. 


UBACH o. WORMS 


Kerkstraat 6 

Ruim winkel woonhuis met 
garage en tuin in winkel¬ 
straat. Ind. o.a.: winkel-, 
ruimte 45 m 2 , kantoorruim¬ 
ten, kelder, aparte opgang 
naar ruime bovenwoning. 
Voor velerlei doeleinden 
'geschikt. Goede parkeer¬ 
voorzieningen Prijs 

ƒ 115.000 - k.k. 


Kantstraat 40 

Grotendeels vrijst. pand 
best. uit café winkelruimte 
op beg. grond en aparte 
bovenwon. Pand is voorz. 
van c v. Ruime parkeergel. 
aanw. Prijs ƒ 112.000,- 
k.k. 


KERKRADE 


Bosberg 

B. Pothasstraat IA 

Uitstekend gelegen mid- 
denwoning (1984) met ber¬ 
ging en voor- en achtertuin. 
Ind.: hal, toilet, woonk. met 
open keuken. Verd.: 3 
slpk., badk. met douche, 
v.w. en toilet, zolder, c.v. 
Prijs ƒ 110.000 - k.k. Over¬ 
name premie mogelijk! 

Drievogelstraat 20 

Ruim tussenliggend pand 
met tuin. Ind. b.g.: voorma¬ 
lige winkelruimte met diver¬ 
se achterruimten. Verd.: 
ruime, via aparte opgang 
bereikbare bovenwon., 
voor div. doeleinden ge¬ 
schikt. Prijs f 70.000,- k.k. 

Meuserstraat 193 


nerstr. (totaal 565 m 2 ). Ind. 
o.a : 60 m 2 winkel, keuken, 
douche, berging, mooie 
bovenwoning (via aparte 
opgang bereikb.). Prijs 
ƒ 175.000,-k.k. 


BRUNSSUM 


Markt 2, Treebeek 

Leuk gelegen, keurig gere¬ 
noveerde tussenwoning 
met berging (geen tuin). 
Ind. o.a.: woonk. met par¬ 
ket, 3 slpk., vaste trap zol¬ 
der. Prijs ƒ 89.000,- k.k. 


SUSTEREN 


Industrieterrein 
Handelsweg 1-5 

Optisch en commercieel 
uitstekend gel. bedrijfsp. 
(momenteel garagebedr.) 
best. uit: showroom ca. 
1700 m 2 , kantoren, werkpl. 
resp. 540 en 280 m 2 , perc. 
ca. 4000 rrr’, gedeelt. ver¬ 
koop of huur bespreekb. 
Pr. op aanvraag. 1 


fi %=r 
LIUHC BU Prachtige souterrainwo- 
ning (bjr. 78) m. inpandige 
garage. Ind. o.a.: ruime 
woonkam. m. aansluitende 
tuin, keuken. 3 slpk. Prijs 
ƒ 99.000,- k.k. 


Zonstraat 29 

Goed gelegen winkel¬ 
woonhuis met bouwplaats 
grenzend aan Ehrenstei- 


Tt koor LD RUU) DIETEREN 


Kampstraat 4 

Rustig gelegen keurig on¬ 
derhouden halfvrijstaand 
woonhuis (bjr. 77) met tuin 
en garage Ind. o.a.: L-vor- 
mige woonkamer (40 m 2 ), 3 
slpk., badkamer met lig¬ 
bad, douche, toilet en v.w., 
c.v., rondom rolluiken. Prijs 
ƒ 136.000,- k.k. 


Dellevaetestraat 4 

Leuk gesitueerd, sfeervol, 
halfvrijstaand woonhuis 
(bjr. 75) met grote garage 
annex hobbyruimte (50 m 2 ) 
en tuin (privacy). Ind. b.g.: 
hal, toilet, woonkamer (40 
m 2 ) met openhaardpartij en 
veel schoonmetselwerk, 
prachtig geinstall. eetkeu- 
ken, kantoortje. Verd.: 3 
slpk., badkamer met lig¬ 
bad, v.w., c.v. Prijs 
ƒ 165.000,-k.k. 


VALKENBURG 


Caldenborgweg 16 

Rustig en op beste stand 
gelegen vrijst. herenhuis 
met ruime gar. en tuin met 
zwembassin. Ind. o.a.: rui¬ 
me woonk. met erker, keu¬ 
ken met pracht, eiken aan- 
bouwk., bijkeuken, kelder, 
5 slpk., badk. met ligb. en 
douche, dubb. wast. en 
apart toilet. Prijs 
ƒ 265.000,- k.k. 


Zaterdag 7 januari 1989 • Pagirt 


Gelukkig nieuwjaar_ 

sen u de meisjes vafl " 
huis CLUB EXCUlrfi 
Meisjes aanwezig 
jr. Kerkrade-West, Rki 
triestr. 13, tel. 045-44 Or 
Tevens meisjes geurig. 
tern gratis mogelijk T- 12 . 

Jong echtp. zkt. 
VROUW v m<r ,u 
vriendsch. br. o. rfy .13 
325 LD Rumpenerst^ 
6443 CC Brunssurrvjv 


Lieve gezellige darrtël (t 
bij u op visite 1 c 

045-31189^2 

(Assistentie ge vfi vei 
Nieuw NOENDA + ** 
tentes, ook SM + ^, T 
Tel. 04492-5605. Mla 1 


Nieuw ROSITA en Wh. 
la, ook zat./zond. 3 n 
721759. The 


3 leuke sexy mei 
YVONNE, ook ’sz 
geop. v. 12-24 u 
425100. 


„Ik heb r al gevoi <; 
EROTISCHE-AfspraK ch/i 
lijn. Bel 06-320.3*1 


toren & 


• WONINGEN 

in alle prijsklassen voor onze 
woningzoekende relaties 

BRUGSTRAAT 19, SITTARD, TEL. 04490-10855 

AKERSTRAAT NOORD 11, HOENSBROEK, TEL. 045-220550 (NA KANT.-UREN) 


Maaseik eiken meubelen België 


Industrieterrein Jagersborg, 3680 Tel. 09-32.11.56.5/. 15. Wenmeekers is bereikbaar via de borden Jagersbory 

OPENINGSTIJDEN: maandag, woensdag, donderdag, zaterdag van 10-17 uur dinsdag en vrijdag van 10 22 uur /ÜM)A(> van 10 IS uur 


Diversen 


GEBIT gebruken"’ 


TV-REPAKATIE zonder I 
i voorrijkosten. Z.-Limburg 
Klaar tv ~ serv ~ lce Tel. 045-314122. j 


Contacten/clubs 


1 Escortservice tel. 04490- 
' 23730. Ma. t m zat. v. 


terwijl u wacht Borsboom . Uw DIEPVRIES, koelkast, 
en Moers, Streeperstr. 29. j wasautomaat, ook bedr.-in- 


_ _ . eeperstr 

Schaesberg. 045-315921. stail., video- stereo- audio- 

STOELMATTERÜ ^ j ^anbeCpde rep!-‘ 

Un stoelen n mer eZ ?m C-I 045' ratie. Geen voorr&ostenen 
^stoelen met ga,. iMo- , jeeg^ cmderd. Bel di- 

niaqnaVMi, Bel ' Hoebroek. slechte staaL 

24 Sr G nnCn achterstallig onderhoud 


, korting op onderd. Bel di- 
rekt. 045-i26206. 

ƒ 300. BELONING gezocht 


Diana Escort 045- 

320905 - 321038 

7 dagen in de week 
_ geopend. _ 

Tieners 


490-45230. service binnen “ c hto r siallig onderhoud Nieuw - 06 - Nieuw 

^ uur -——— geen bezw. Tel. 04490-54256 nAA r\r\A a r\ 

Voor uw ADMINISTRA- ina 18.00 uur. SPI 1 D 

TIE, jaarstukken en belas- Vnnr VTTVVrjT— ~ TT UtV.Ut. I . I VZ 

j KOCTS rn« kUKS: Bal voor gra„s 

Tel. 04492-4539 _ i l oop groep max ^oïs’ fenerposterkalender 1989, 

KAARTLEGGEN volgens I Inl. koetsen: Jan Plezier! aansteker en stickers 
tel afspraak. 045-71424/. | tel. 045-227684. Nieuw - 06 - Nieuw 

Tegen contante betaling kopen wij al uw QOQ 1 O 

overtollige winkelvoorraden o^u.ozio. iu 

restanten enz., textiel, stoffen, schoenen 10 meisjes, 100 verh. p.d. 

_ Tel 04180-14256. Viditel p. 34010, 50 c. p.m. 


20.00-5.00 uur._ 

CLUB TROPICAL te Kerk- 
rade. Industriestr. 74, va. 2 
;jan. zijn wij geopend va. i 
! 14.00 u. Tel. 045-421641. 

G 

A 

Y 

ANONIEM 

Luister mee... naar wat 
i mannen vertellen aan 
Marcel & André 

06-320.320.21 

Dag en nacht. 0,50 p.m. 

! Tieners 


Nieuw - 06 - Nieuw 


Voor nieuw geopende club 
2 leuke DAMES gezocht, 
intern mogelijk. Inl. na 18 u. 
043-437962. __ 

Sexlijn 14 
Debbie 14? 
06- 

320 . 320.14 

_ 50 ct. p. min. _ 

Pussy Cat 
06- 

320 . 320.09 

Hou je van verrassingen? 
Bel Gina. 50 ct. p. min. 

Live - Live - Live - Live 

Sex-Box 

50 ct. p. min. 06- 


Caravans tenten boten 


Caravelair, Spnte en Eccles ! 
model 1989 is er! Nu ook in 
grijs interieur. BARTELS 
Caravarung, Hommerter- 
weg 256. Amstenrade 
04492-1870. ____ 

Te k. gevT. TOERCARA- 
VANS van recent bouw¬ 
jaar, contant geld. Tel. 045- 
323178. __ 

V.a. 27 dec. Lm 7 jan. 
NIEUWJAARSSHOW van 
de nieuwe 1989-modeilen 
Wük luxe en Safari tourca¬ 
ravans. Voor hen die oog 
hebben voor kwaliteit, luxe 
en betrouwbaarheid. Een 
oerdegelijke Duitse cara¬ 
van. voorzien van alle kom¬ 
fort die een winter- en zo- 
merkampeerder zal waar¬ 
deren. Tevens een uitge- 
breide onderdelen- en acce- 
soires-shop. Voor kwaliteit 
en service naar de Olde Ca¬ 
ravan B.V., Sittard, Langs 
de Hey 7, ind. Park Nrd. 
Tel. 13634. _ 

Diverse aanbiedingen op 
onze CARAVANS: Gruau, 
Predom. Vouwwagens: 
Scout, Europa-Camper, 1 
Tngano. Tevens onderhoud 
+ reparatie. Lid Bovag. 
Camping Cars Ridders- 
beks. Pnnsenbaan 135, Ko- 
ningsbosch. Tel. 04743- 
2213. 

Camping Cars Ridderbeks, 
Caravans Gruau, Predom 
Vouwwagens: Scout. Tnga- 
no, Europa-Camper. Te¬ 
vens reparatie en onder¬ 
houd. Lid Bovag. Kom eens 
kijken in Komngsbosch. 
Pnnsenbaan 135. tel. 04743- 
2213 _ 

JAARSTALLING (afgeslo¬ 
ten). voor caravans, buten 
ed., te Sittard. ƒ 150,— +j 
btw Tel. 04492-2601 


! V.a. 27 dec. t m 7 jan. van de 
oerdegelijke en stijlvolle 
, Nederlandse Walker vouw¬ 
wagens 4-6-8-10 pers. Zwa¬ 
re kwaliteit van tentdoek en 
uniek eenvoudig opbouw¬ 
systeem. Kleuren, sunny- 
groen. doublette-rood en 
grijs, Olympigue-beige. 
Voor kwaliteit en service 
naar: De OLDE CARA¬ 
VAN BV Sittard, Langs de 
Hey 7 ind. park nrcT tel. 

V.a. 27 dec. Lm 7 jan. 
NTEUWJ AARSSHOW van 
de uniek ABI Beyerland ca¬ 
ravans. O.a. de stijlvolle 
luxe Award en de moderne 
met grijs exterieur en keuze 
in grys of hout interieur 
Beyerland, Quartz- Vitesse 
en Sprinter. Tevens een uit- 
gebreide onderdelen- en ac- 
1 cesoiresshop. Voor kwali¬ 
teit en service naar de Olde 
Caravan B.V., Sittard 
I Langs de Hey 7, ind. Park 
| Nrd. Tel. 13634. _ 

I Te k. CARAVAN Tabbert 
: 4-5-pers. bwj. '82, geh. com- 
' pi. f300 kg; 04451-1644. 

Stacaravans 

Atlas 

Brookwood 
Colorado 
en Tudor 

Ook steeds inruilers 
voorradig. 

Ralon Car. Imp. 

Brommelen 58A, Geulie 
Tel. 043-645079. 

; TABBERT tvpe 590 bwj. 
'84 i.z.g.st. Tel. 04406-41801. 


Ofi-QPY 320.320.10 320.325.06 

'J'j Ow/X |_j ve . |_j ve . I iuo - I i»/, 


50 ct. p. min. 

Relax-Line 

Betty *** Gratis foto’s 

06-320.320.06 

★★★★★★★★★★★★★ 

Zevende hemel 

Gratis surprisepakket 

06-320.320.07 

★★★★★★★★★★★★★ 

Sex Non Stop 

Amanda vertelt 
200 verhalen per dag 

06-320.320.08 

★★★★★★★★★★★★★ 


I ★★★★★★★★★★★★★ 

I 320.321.10 

Bel voor gratis 
tienerposterkalender 1989, 
aansteker en stickers 
Nieuw - 06 - Nieuw 

320.323.10 

10 meisjes, 100 verh. p.d. 
Viditel p. 34010, 50 c. p.m. 

Zoek je 'n SEX-VRIEND 
(IN)?!!! Live-Afspreek- 
Lijnü! Bel: 06-320.320.55 
(50 cpm). 

J.man z. vaste VRIEND ± 
18 jr. Tel. bereikb. op 6.7, 
7 1 + 8 1 van 20 tot 24 u. 
04492-5433, geh. verz. 


Standje 555 
06- 

320 . 325.55 


p. min. 


Gay-Phone 

Flik-flak met spagaat 

06-320.322.06 

Dag & nacht. 0,50 p.m, 

„DE JACHTHUT”, Haan- 
rade-K’rade, Grensstr. 23. 
Gabi, Regina, Karin, Heike, 
j Maria en Matina. Ma.-zo. v. 
20-4 uur. 045-463943. Tev. 

' meisjes gevr. _ 

Bel. nulzes 

pour toi 

320.320.05 

lesbi 28 

320.320.28 

heat line 

320.322.30 

standje 68 

320.320.68 

real live sex 

320.324.05 

iüheetj ü 

320.325.02 

macaber 

320.325.03 

_ 50 ct. p/m _ 

ESCORTSERVICE. Angie, 
Bianca, Peggy en Chantal- 
ie komen bij u thuis of in 
hotel, 100 % discr. verz. 
Dag en nacht 045-718086. 


Joyce 

is sext 
06 

320.321.65 

_ 50 ct. p.m. _ 

Oooohh! 


06-320.320.66 (’s Nachts 

Mmh sex. _ 50 ct. p.m. ! 50 ct./min. 

Joyce 


Wie weet, misschien maak je wel 
een afspraakje... 

Bel snel de 

Babbelbox! 

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten 
over ’t weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bellen 
met de Babbelbox doe je met z’n tienen of, wanneer je 
daar behoefte aan hebt, intiem met z’n tweetjes 
(druk op de 0 -toets). 

(’s Nachts alleen voor volwassenen) 


babbel en kit® 
mee over vrijw 
je hobby’s, sjjj 
en relatiesif 
alles mag inh 
toren, dus óm 
als ’n speer r* 
320.320.® 


De Rode Or^ 
lijn 3o 
nog steeds nEj 
in Nederland 
06-320.320.!^ 

sex-geweld h^“ 
Perverso LifH 
06-320.323.^ 

inj 

Ordi-Sex S 

06-320.320.^ 

Vji 

Jof 

Portofoons 
pan relatieplC 
06-320.320.#* 

Schoolplein-^ 
06-320.320.&»i 

lir 


is ondeugend 
06 

320.321.65 


Club 06 

Special Sex 

Lolita 06-320.320.40 
S.M. 06-320.320.25 
Meesteres 06-320.320.46 
Lesbisch 06-320.320.45 
Hetero 06-320.320.26 
Wet-Sex 06-320.320.47 
Grieks 06-320.330.94 
Live 06-320.320.60 
Fanmail 06-320.320.48 
Viditel pag. 611. 0,50 p.m. 


06-320.330.02 

06-320.330.07. Non-stop 
EROTISCHE verhalen. 
ƒ 0,50 per minuut. 
Non-stop SEXVERHALEN 
Retinafoon 06-32032103, 

50 ct. per min. _ 

Nieuw geopend bij JO- 
LANDA za. 17-23 u., zo. 
5 11-17 u. vanaf ƒ 75,-; 
04492-3198. 


Echte Hollanwn 
forse Live-S^ 
06-320.320.% 

50 cent p.m- X 

Hard sex 


contact-club Qg PretbOX 


mannen, die op zoek zijn 
naar een relatie kunt u 
beluisteren via 

06-320.322.07 

Discretie verzekerd 50 ct. 


!!! Live !!! Joyce 


_ _ ^ . uuiien mei e junyeiis ure 

escort 50 < 

Heb je zin.. bel dan: 06-32C 

06-320.323.04 I Bent u de man die naar zijn 

. . .... keus sexvariaties wil met 
enbepaa zelf wie je bij je aantrekk . POE S 30 jr. 
thuis laat komen. -- ^ ‘ 


Grijp je kans en laat je eens 
opwarmen door 9 frisse jongens! 

Bobby’s Gay Box 

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben. 
50 ct/min. 

06-320.323.01 


Voor het vuurwerk 
zorgen wij wel. 


Vakantie/recreatie 


Leer nu zwemmen in 2 of 5 dagen! 

Zwemschool Pjerre Zenden, Maastricht. 043-212211 


Sex Relaxbox 

Superheet 
Strikt volwassenen 

06 

320.324.06 


. waarom 
kom je niet 
gezellig bier 
naartoe?.. 


zit er bovenop 


320.321.65 

_ 50 ct. p.m. 

Nieuw escortservice 

045-215113 


Dag & nacht 50 ct. p.m. 

Meester 

Martin 


aantrekk. POES 30 jr. 

(geen beroeps) (discr. 
verz.) Br. o nr. MA 533 LD De meisjes van 
Stationsstr 27, 6221 BN , 

Maastricht. _ III n 

KATJA en Micky privé en 
escort v.a ƒ 50,- tev. ass. Di InH 
gevr. 045-423608. _ UUÜUloO 

ESCORTSSERVICE Leu- Rijksweg-Zuid 


Gezellig met 9 anderen 
kletsen over uitgaan, 
hobby’s, vrijen, 
avontuurtjes 
en verliefd zijn. 

06- 

320.325.44 

Wie weet maak je wel 
een afspraakje. 

Alleen luisteren kan ook. 

_ 50 ct. p.m. _ 

Joyce 

is heet 
06 

320.321.65 


Ja, dat is lekker. ^ 
Ga nog even 50 ct p 
door! 320 

ÜErotifoon!! -^ Q 

Provi 

06-320.320.12 r,uvl 

, . . Waarom' 

Luisteren naar meisjes die a j s h et 00 

zich nergens voor provim 

schamen. 50 ct. p. min. num mer 

Viditel pag. 3690 begj 

Club 2000 | 

Heren opgelet! Nu 7 dagen o O/ 
in de week open ma. t/m vr. 0^1 

11-24 u., zat. en zond. 14- 
24 u. Altijd leuke jonge Groningen 
meisjes aanw. Rijksweg Friesland 

Nrd. 22a, Geleen, 04490- Drenthe. 

42315. Overrijsel .. 

BIGGY'S escortservice ^ e ^f h r ! and 
van ma.-zat. 11 uur...? Tel. rV". 

045-410034- _ W£S*.. 

CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u., Brabant . 

zat. 11-18 u. Tel. 045- ümburg . 

420042. .. , . . . 


Bel eens als je dU 9 
50 ct. p.m. 24 uur 1 i ; 

320.325.36 1 

320.325.3% 

Topse! 

The Bel 

50 ct. p.m. 24 

320.325.26f 
320.325.2j l 

Provincieb® 

Waarom verre afstel 
als het ook zo kant P| 
provincie z’n eig^ 
nummer. Alle nuh 1(( j 
beginnen me ( Jt 

06- 

320.330 


Luister mee... naar wat ke me j S j es komen bij u leen. 04490-42313. Geop. 
onderdanige slaven graag thu j s 0 j in hotel. Tel. 045- ma. t/m vrij. 10-24 uur, zat. met zich laten doen door 
Nederlands bekendste 
homomeester 

06-320.323.05 

50 ct. p.m. Dag & nacht 


iM#0’B4T 

[06 - 320 3 2 5 .501 

HOMOBOX 
10 MANNEN OP I LIJN 


728577. _ 10-18 uur. Tev. m 

PRIVÉ + escort. Iedere _ 

dag. Tel. 045-220866. _ Speciale aanb. v. 1 

Live ShOW VEST. dameskleding 
-- „ lingerie m. 38-44 (c 
vnjd zat., zond. van 20.00 ve ? z } Br 0 no Ma 53: 

o 21.45 uur en van 22.00 Stationsstr . 27> 622 i 
tot 23.45 uur. Maastricht. 


meisje 


Speciale aanb. v. TRA- 
VEST. dameskleding en 
lingerie m. 38-44 (discr. 
verz.) Br. o. no. Ma 532 LD, 
Stationsstr. 27, 6221 BN 


De NATIONALE Life Lijn, to t 21.45 uur en van 22.00 staTio n s St r 27 I 22 T BN 

tel. 013-321395 7 dagen tot 23.45 uur. SSÏSriS?' ' 

per week geopend. j en fri B.V., Grote Gracht - - -- 

Best in Town, BOYS ,voor 95, Maastricht. Let op de GAY-BIZAR-LIVE 06- 

heren, privé en escort. Tel. palmen in de etalage. Don- 320.330.88 (50 ct.p.m.) 

040-517097. _ derdagavond striptease. Treintje rijden in het park. 


Erotel 

06- 

320.320.20 

Een nummerstje om nooit 
te vergeten. 

06- 

320.320.91 

Wij zijn jong en 
we willen wat! 

50 ct. p.m._ 


Orale-sex 


Het is wel de bedo0( ir j 
je je eigen provincie 
mer belt. We kunneb < 
aard niet verbieden 
op 'visite’ gaat bij 
dere provincie 
0,50 p.m. Viditel 


06-320.323.40 op ''ZelZZl 

mmh nieuw 50 ct. p.m. 0,50 p.m" Viditel g gü 

En als zo’n lekker ding te intif 
wordt, neem je toch een lijnt) 
met z’n tweeën... 

Babbellijn 

Branie schoppen met 9 mensen die hunkerehf 
een avontuurtje, ’s Nachts alleen voor volwass^ 
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók) 

50 ct/min. 

06-320.330.03 

limburgs dagblad 


jvjaaf! 
(S vatf 

XCLI 

*9 

est, 


-- 

Zaterdag 7 januari 1989 • Pagina 43 

programma’s zondag 


H 

1 


televisie en radio 

K 
fderland 1 


RKK -- 

Gn >roepparochie. Eucharistie- 
s gfl’ing. 

Blijk, h1 2.30 5 voor 12 . Informatie uit 
zkt. 1 en We reld. Presentatie: Ad Lan- 

mtK 

rners ^u?/ 05 Nieuws voor doven en 
surn. 0rende n. 

1 ^Oorlogswinter. Serie. 
' lsl ‘fki' Op 15-jarige leeftijd maakt Mi- 
| 89; l an Beusekom de hongerwinter 
00rn en buurjongen zitten in 
er zet. Michiel zou zelf ook wel 
lallen doen. (herh.). 
rV-Werkjournaal. Presentatie: 
3 rw ric i° en Pieter Jan Hagens. 
^°e wereld van Boudewijn 

h ^, atu ormoment. Presentatie: 

-,- ® k e Kappen, (herh.). 

neiS)! «purnaal. 

’s ZO 1 (rT)VARA feliciteert. Prog am- 
U-.! aar ' n de kijkers een felicitatie 
e n richten aan vrienden, beken- 
aëvÓ | °I famili eleden. 
i-ra) rK/r, Vlc * e en zijn vriendjes. Bel- 
ion3i 'Oanadese tekenfilmserie. Afl.: 

12 °.^ stierengevecht. 

—- Jp e Smurfen. Tekenfilmserie, 
in 7 u te Omurfs vrije dag. 

i tm Meneer Kaktus. Kinderpro- 
nÖ » ^) a met Peter Jan Rens. 

•»/ ifii wik en Flupke. Vlaamse te- 

ft ,,lr r ser| e. (Slot) 

17 J °ornaal 

rie ** F lying doctors. Australische 
Afl.; De schapenscheerders. Nn 

Nar 


„ Jack ziet kans de ruwe 
I L apsche e r ders die in Coopers 
. IJp ain 9 hun geld aan drank uitge- 
K 4n ni ^ 2 ' ns In toom te houden. Maar 
*/fjjl3 °I* ts 1aat er brand bij Baxter. 

L Her seconde wijzer. Quiz. Pre- 
atte: Kees Driehuis 


^Iffitsland 1 


Pr °gramma-weekoverzicht 
>p c ® r 9ej Rachmaninoff. Piano- 
L u n ° 2 in c opus 18, Rachmani- 


P er gelbe Fluss. Documentai- 
t>hai De rivier bereikt de baai van 

^|rp,^ r °9 r amma met de muis. Kin- 

njjrogramma. 


11^15 T *^ res seclub. 
■x a 9esschau mi 

* Ifi 


MS 


OM» 


mit Wochenspie- 
9azin der Woche. Actualitei- 


(5 p ro 9ramma-weekoverzicht. 
irtdeli ° damster im Nachthemd. 
» flhf» S! kinderserie. Afl.: Die gestoh- 
J .^0 ^'ndung. 

Irpj av 'd und Sara. Eine Liebe im 
let d n Ghetto, Italiaanse serie 
< JnenH arbara De Rossi ’ Claudio 
) flfls n i? ole ' Massimo Bonetti e.a. 
r ‘ iit<s Uas Wirtshaus im Spessart. 
* 0 ffrrf s P ee Hil m uit 1957 van Kurt 
n Liselotte Pulver,' Carlos 

■ i/#0 i? Son ' Günther Lüders e.a. 
yPfr\ ar kleine Maulwurf. Teken- 

A RD-Ratgeber. Recht. 

®'lder aus der Wissenschaft. 

5 u?9 ess chau. 

'flflO g' r über uns. 

sr schau - 

ha \, 1 J L| ndenstrasse. Serie met 
V ° rbr °dt, Wolfgang Groene- 

n. An--... __ AfL . 


e.a. 


X 


iQ 0 i AonemarieWendei 
(10 ^bgang. 

ïe itsmenei Reportages 


van 


“WnH SPie9eL -• • 

5q «na-correspondenten. 

58 pP 0r tschau-Telegramm. 

Oo /-I°9 r amma-overzicht. 

15 7 , r)Ta 9 esschau. 

Wa m Ge burtstag viel Glück. 

' 9 -V- de 80e verjaardag 
J 1$ r Wil| y Millowitsch. 

^I 98 5v ^*° ria - 3-delige tv-film uit 
' a Ca 9 ,? *" u '9' Comencini, met Clau- 
(5 Do i lna ' e ’ Andrea Spada, Anto- 
, 9 * 1 Schiavi e.a. Afl. 1 . Janauri 

19 3$ 

iaga>j turwe| lspiegel. Cultureel 
5 ? er - 6 roet Hansjürgen Rosen- 

/ 10 I a 9 es schau. 

|°rtrett Ündert Me 'sterwerke. Serie 
- ® n van kunstwerken. Van- 
LJer grosse Wald van Jacob 


L wf 


li^Kdael 
rOn g*^ytntonie nr 6 in A van An- 
fast s a Uc k r >er. Omroepsymfonieor- 
Lh, aar brücken o.l.v. Myung-Whun 

a 9Bsschau. 


5![gië/TV 1 


voor 


‘incw^tekoek. Tekenfilmserie 
■Os L en - Afl. 18. 

^fl.lp Colargol. Kinderserie. 

j :?0 v ^ erh ) 

Verif Uwt i e Theelepel. Teken- 
, ®eih e ® v °or kinderen. Afl.: De Kas- 
nerh r 6n,/ ^ 00| aard de relmuis. 

” ' 3s M 

’ ^niilmï “ n,e P° n V- Amerikaanse te- 
" ^h atj ^ Sar| e. Afl.: Sweet stuff of 
' -Oo l aph ^Ponyp U ppies. 

' -Oo op. Afl. 20 . (herh.). 

Blik 2ever) de dag. • Praatcafé 
' N nj Gl , v Kvan 9eT in het oog springen- 
’ '®ke ~, Wsb eelden; Confrontatie, poli- 
■ ls cussie; Zeven op zeven, 

, Verzicht. 

] de e | pK nda y Proms. Sylvestergala 
>Bn s '■ Presentatie: Veerle Keup- 

! Sb*! 1 ! 1 *' an de voeding. 

Q er ’ e ' Afl.: Granen en aard- 
hterc; ,r resen tatie: Annemie Cop- 
Oo 5 < b erh ). 

*l©rh ) r °^ an t. Thema: Rond vis. 

*®5 h 

* Geverspoor. Oostduitse 

van Wa| ter Beek, met Erik 
(•IS Sin'^ ana Ma ttukat e.a. 

Nt 1 .,!'*? Mosa. Braziliaanse serie 
[ < k) £f ,la Santos. Afl.89. 

Nieuw» Jcu9dserie 
Sh Tik ^®k. Animatieserie. Afl.: 253. 

Ns p . 

^kskuf 18, A l | -: Plons en de koe- 0 Paul Röttger en Piet Hendriks in ’Oorlogswinter(Neder¬ 
land 1 — 15.31 uur) 


20.28 Doet ie 't of doet ie ’t niet. 

Spelshow gepresenteerd door Peter 
Jan Rens. 

21.28 Golden Girls. Amerikaanse co- 
medy-serie. Afl.: Een fluitje van een 
cent. Terwijl de vier dames bezig zijn 
met de voorbereidingen voor een ver¬ 
jaardagsfeestje praten ze over de 
verrassingen die ieder in het leven 
zijn bereid. 

22.03 Achter het nieuws. Actualitei¬ 
tenrubriek. 

22.33 ««Ennio Morhcone concert. 

(2). Presentatie: Robert ten Brink. 
23.18 Natuurmoment. Presentatie: 

Hanneke Kappen. 

23.23-23.28 Journaal. 


Nederland 2 


VPRO 

09.00 Dribbel. 


Animatieserie. Afl.: 


Slaap lekker, Dribbel! 

09.05 Apie van de Hoek. Kleuter- 
nieuws. 

09.20 Mevrouw Ten Kate. Kinderse¬ 
rie. Afl.: De zwemwedstrijd. 

09.35 Codenaam koken. Afl.: Opera¬ 
tie Gepofde aardappel met kipsalade. 

09.45 Presentator Skip. Afl.: Skip wil 
brandweerman worden. 

10.00 Hals over kop. Duitse kinderse¬ 
rie. Afl.: Gelijkenissen. 

10.30 De muur. Afl.7: Het weer. (slot). 

11.00-12.00 Muziek op zondag. Cat- 
ching a snake, documentaire over de 
trompettist Wynton Marsalis. 

13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

14.00 AVRO Jubileumconcert. (2). 
Concertgebouworkest o.l.v. Riccardo 
Chailly m.m.v. sol. Presentatie: Cees 
van drongelen. 

19.00 Fa. Onrust. Jongerenmagazi- • Christian Wolf en Willy Millowitsch in ’Mein Sohn, der Herr 
Minister’. (Duitsland 2 - 14.45 uur) 


00.30-00.35 Nachtgedanken. Be¬ 
schouwing door Hans Joachim Ku- 
lenkampf. 


Duitsland 2 


09.00 ••Programma-weekover- 
zicht. 

09.30 Eucharistieviering vanuit 
Flörsheim. Voorganger: kapelan Wil¬ 
helm Christe. 

10.15 Mosaik. Ein Schloss wird geret- 
tet, documentaire over de redding 
van een slot aan de Moezei. 

10.50 Die Sport-Reportage. Wereld¬ 
cup skiën te Garmisch-Partenkirche, 
super-reuzenslalom voor heren. 
Commentaar: Bernd Heller. (Eurovi- 
sie-uitzending). 

12.00 Das Sonntagskonzert. Pro- 
gramma-overzicht van het komende 
jaar. 

12.45 Heute. 

12.47 Sonntagsgesprach. 

13.15 Damals, vor vierzig Jahren. 

Serie oude weekjournaals. 

13.30 Effendi. Chinese tekenfilmse¬ 
rie. Afl.: Der diebische Esel. 

13.50 Siebenstein. Serie met Adel- 
heid Arndt, Janos Crecelius e.a. Afl.: 
Ein bunter Vogel. 

14.15 Hals über Kopf. Serie met Pau- 
line Bade, Jörg Weingartner, Peter 
Sattmann e.a. Afl.: Der Kraftprotz. 

14.45 Mein Sohn, der Herr Minister. 
Komedie van André Birabeau, met 
Willy Millowitsch, Christian Wolft, Re- 
gine Lamster e.a. Regie: Eberhard 
Hauff. (herh.). 

16.10 Hongkong • Supermarkt der 
Hoffnungen. Reportage over de ge¬ 


wone mensen in Hongkong. 

17.00 Danke Schön. Verslag van de 
actie Sorgenkind. Aansl: Der grosse 
Preis. 

17.05 Heute. 

17.10 Die Sport-Reportage. 

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenmag- 
zine gepresenteerd door Maria von 
Welser. 

18.50 Programma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.10 Bonn direkt. Politiek nieuws. 
Presentatie: Wolfgang Herles. 

19.30 (TT)Terra-X. Damonen auf dem 
Dach der Welt, reisreportage over 
Oost-Tibet. 

20.15 Gandhi. Indisch-Engelse speel¬ 
film uit 1982 van Richard Attenbo- 
rough, met Ben Kingskey, Candice 
Bergen, Edward Fox e.a. 

23.15 Heute. Aansl.: Sport am Sonn- 
tag. 

23.30 Robert Altmann. Der stumme 
Diener/Das Zimrner, Amerikaanse 
speelfilm uit 1987 van Robert Altman, 
met John Travolta, Tom Conti, Linda 
Hunt e.a. 

01.15-01.20 Heute. 


Duitsland 3 West 

09.00 Telekolleg II. Cursus Enqels. 
Les 1. (herh.). 

09.30 Telekolleg aktueli. Informatie 
over uitzendingen, begeleidingsma- 
teriaal, les en examen. 

10.00 Telekolleg II. Cursus scheikun¬ 
de. Les 1. (herh.) 

10.30 Telekolleg II. Cursus geschie¬ 
denis. Les 14. (herh.). 


18.10 Van Pool tot evenaar. Toeristi¬ 
sche kwis gepresenteerd door Paul 
Ghysels. Vandaag: De Nijl. 

19.25 Mededelingen en programma- 
overzicht. 

19.30 Nieuws. 

19.45 Sportweekend. Aansl.: ver- 
keerstips. 

20.35 Made in Vlaanderen. Vilkla des 
Roses, 3-delige tv-film van Mare Ly- 
baert naar de roman van Willem Els¬ 
schot. Deel 1 . Met: Machteld Ra- 
moudt, Eddy Brugman, Denise de 
Weerdt e.a. 

21.30 Panorama’s, de charme van 
een illusie. 

22.30 Nieuws. 

22.40 Klassiek Wenen. 6 -delige Brit¬ 
se documentaire over de muziek van 
het klassieke Wenen. Afl. 1 . 

23.30-23.40 Coda. Plastische kun¬ 
sten. Portret oudere man, van Luc 
Signoreli. Beigië/TV 2 


ok - (herh.). 


14.50-16.45 Wielrennen. Belgische 
Kampioenschappen Veldrijden voor 
beroepsrenners, vanuit Bioul. Aansl.: 
Wielrennen, samenvating van de Bel¬ 
gische Kampioenschappen Veldrij¬ 
den voor amateurs. 


Delgië/RTDF 1 

10.00 Terre et soleil. 10.30 La pensée 
socialiste, politieke uitzending. 11.00 
Eucharistieviering. 12.00 Rond-up des 


• Marijke Merckens en Eddy 
Brugman in ’Villa des Roses ’. 
(België/TV 1 - 20.35 uur) 

images de l’année. Presentatie: Serge 
Flamé. 13.00 Actualités a ia une. 13.20 
Journaal. 13.25 Jeunes solistes. 14.20 
Variétés a la une.-(herh.). 14.25 Salut 
Champion! 15.20 Visa pour Ie monde, 
documentaire. 16.40 Cinéma a la une. 
16.45 Agence tous risques. 17.35 Nou- 
banimé, gevarieerd kinderprogramma. 
18.00 Poivre et sel, serie. 18.25 Le S.l- 
D.A., documentaire over AIDS. 19.00 
Le week-end sportif. 19.25 P.M.U. Bei¬ 
ge. 19.30 Journaal. 20.00 Cinéma a la 
une. 20.05 Coeur et piqué, spelpro- 
gramma. 21.25 La vie dissolue de Ge- 
rard Floguq, Franse speelfilm uit 1986 
van Georges Lautner, met Roland Gi- 
raud, Marie-Anne Chazel, Clémentine 


ne. Vanavond: Back to the future met 
Fa. Onrust, oftewel hoe zijn jongeren 
met de toekomst bezig? Presentatie: 
Sylvia Cool en Minou Op den Velde. 

20.00 (TT)Journaal. 

20.10 Buster Keaton. Driedelige do¬ 
cumentaire serie over het leven en 
werk van Buster Keaton. 

21.05 Transit. Magazine waarin bui¬ 
tenlandse, in Nederland woonachtige 
jongeren terugkeren naar hun ge¬ 
boorteplaats. Vandaag: Marseille. 

21.35 A very Britsh coup. 3-delige 
Engelse serie. Afl. 1 . Een ex-staalar- 
beider wint de verkiezingen en wordt 
gekozen tot premier. Hij laat een fris¬ 
se wind door de regeringsgebouwen 
waaien, hetgeen hem door de ambte¬ 
naren niet in dank wordt afgenomen. 

22.27 Tosca. Documentaire over ver¬ 
schillende uitvoeringen van Puccini’s 
opera Tosca. 

23.58-00.03 Journaal. 


Nederland 3 


08.30 Telekolleg III. Cursus algebra. 
Les 27. (herh.). 

09.00 Telekolleg II. Cursus Engels. 
Les 1. (herh.). 

09.30 Telekolleg aktueli. Wetens¬ 
waardigheden over uitzendingen, be- 
geleidingsmateriaal, les en examen. 


TV5 RTL Plus 


NOS 

09.00-09.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

11.00 Open Universiteit. Technologie 
en w.erk. 

11.30 Weekjournaal. 

12.00 Het Capitool. 

12.45-15.05 De Gurre-Lieder. Liede¬ 
rencyclus van Arnold Schönberg op 
tekst van Jens Peter Jacobson. Het 
jeugdorkest van de Europese Ge¬ 
meenschap, Het Gustav Mahler 
Jeugdorkest, het Jeunesse-koor, het 
Philharmonie-koor, het Ernst Senff- 
koor, Jessye Norman, sopraan, Geor- 
ge Gray, tenor, Brigitte Fassbaender, 
mezzosopraan, Hartmut Welker, bari¬ 
ton en Philip Langridge, tenor. Muzi¬ 
kale leiding: Claudio Abbado 

17.15 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

17.30 Journaal. 


• Ray McAnnaly in ’A very 

British coup’. (Nederland 2 - 

21.35 uur) 

17.35 Sportuitslagen + W5. 

17.45 Sesamstraat. 

18.00 Grafische technieken. Les 8 . 

18.30 (TT)Zelf mode maken. Les 5. 

19.00 Studio Sport. 

20.00 Journaal. 

20.10 Studio Sport. 

20.10 Hollandse nieuwe. Kennis is 
macht. 

20.55 Panoramiek. Internationaal po¬ 
litiek magazine. 

21.25 En ais het nou regent? Engels 
tv-spel. Deel 1 . Het gaat niet goed 
tussen Dominic en Marilyn, alleen 
voor hun zoontje zijn ze nog bij el¬ 
kaar. 

22.17 Werken aan werk. Econo- 
misch-administratieve beroepen. 
Afl.1. 

22.47 De Trojaanse oorlog. Afl.1. 

23.47 Journaal. 

23.52-23.57 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


11.00 Die Festtage in Imilchil. Docu¬ 
mentaire over een feest van de Ber¬ 
berstam Ait Haddidou in de bergen 
van Marokko. 

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat. 

Programma voor werknemers uit 
Griekenland, Spanje en Joegoslavië. 

12.30 Tele-Akademie. Prof. dr. Ger- 
hard Fels: Perspektive 2000 - Ënt- 
wicklung von Wirtschaft und Gesell- 
schaft in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

13.15 Das Dschungelbuch. Britse 
speelfilm uit 1942 van Zoltan Korda, 
met Sabu, Joseph Calleia, Rosemary 
de Champ e.a. 

15.00 Willy Millowitsch wird 80. Live-- 
uitzending vanuit de Kölner Philhar- 
monie. 

16.00 Musik im Fernsehen. Pinchas 
Zukerman en Itzhak Perlman, viool 
spelen werken van Leclair, Spohr en 
Mozart. (herh.). 

16.45 Alte Ansichten. Frühling in Tra- 
kelmen. 

17.00 lm Schatten des Fujisan. Drie¬ 
delige documentaireserie. Afl.: Ja¬ 
pans heilige Affen. 

17.45 Modische Maschen. Naai-ma- 
gazine. Vandaag: Party-time. 

18.00 Das Geheimnis des siebten 
Weges. Nederlandse jeugdserie. Afl.: 
Der goldene Schlüssel. 

18.30 Gott und die Welt. Bilder einer 
frommen Stadt, documentaire over 
Santiago de Compostela en de kerk 
in Spanje. 

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal 
magazine met nieuws. 

19.30 Sport im Westen. 

20.00 Diner. Amerikaanse speelfilm 
uit 1982 van Barry Levinson, met Ste¬ 
ven Guttenberg, Daniël Stern. Mickey 
Rourke e.a. Kerstmis in Baltimore, 
1959. 

21.45 West 3 aktueli. 

21.50 Heut Abend in Beijing. Duits- 
Chinese amusementspremière vanuit 
het China-Theater in peking. Presen¬ 
tatie: Li Xiao Bin en Désirée Nos- 
busch. 

23.35 Die gestohlene Kindheit. Do¬ 
cumentaire over de uitwerking van 
Amerikaanse televisieprogramma’s 
op de jeugd. 

00.20-00.25 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


10.00 Telekolleg II. Cursus scheikun¬ 
de. Les 1. (herh.). 

10.30 Telekolleg II. Cursus geschie¬ 
denis. Les 14. (herh.). 

11.00 Die Festtage in Imilchil. Docu¬ 
mentaire over een feest van de Ber¬ 
berstam Ait Haddidou in de bergen 
van Marokko. 

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat. 

Programma voor gastarbeiders uit 
Griekenland, Spanje en Joegoslavië. 

12.30 Tele-Akademie. Prof. dr. Ger- 
hard Fels: Perspektive 2000 - Ent- 
wicklung von Wirtschaft und Gesell- 
schaft in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

13.15 Lander-Menschen-Abenteuer. 

Milionenstadt im Meer, documentaire 
over een vogel-eüand. 

14.00 Sport im lil extra. 14.00 en 
17.15 Internationaal zaalvoetbal-toer- 
nooi in Stuttgart. 

15.10 Skiën om de Schwarzwald- 
cup. 

17.30 In. Südwest 3 informiert. 

18.00 Touristik-Tip. Informatie voor 

vakantiegangers. Thema’s: 1. Over¬ 
winteren in het zuiden. 2. Aero-üoyd, 
concurrentie voor de Lufthansa. 3. De 
gunstigste reistijden. 4. Toeristisch 
nieuws. 

18.15 Clip-Klapp. Muziek en amuse¬ 
ment met Britta. 

19.00 Abendschau Bliek ins Land 
am Sonntag. 

19.30 Die Deutsche Schlagerpara- 

de. Presentatie: Jürgen Drews. Aan¬ 
sl.: Europabrücke. 

20.15 Baden-Badener Disput. Dis¬ 
cussie met Margarete Mitscherlich, 
Martin Hirsch, Hans Küng e.a. 

21 .45 Südwest aktueli - Neues. 
21.50 Flutlicht. Reportages, nieuws 

en sport. 

22.45 Hoppala. Bloopers uit de film¬ 
en televisiewereld. 

23.30-23.35 Laatste nieuws. 


08.00 Die himmlischen Teddybaren. 

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Der 
Geburtstag/Am Lagerfeuer. 

08.20 Dennis. Amerikaanse teken¬ 
filmserie, Afl.2. 

08.45 Heathcliff. Amerikaanse teken¬ 
filmserie. Afl.1. 

09.05 Tammy. Amerikaanse serie, 
(herh.). 

09.30 Der Hochtoerist. Duitse speel¬ 
film uit 1961 van Ulrich Erfurth, met 
Willy Millowitsch, Claude Farell, Mar¬ 
lies Behrens e.a. (herh.). 

11.00 Wirtanzen um die Welt. Duitse 
speelfilm uit 1939 van Karl Anton, met 
Charlotte Thiele, Irene von Meyen- 
dorff, Carola Höhn e.a. 

12.30 Klassik zu Mittag. M.m.v. het 
RTL-Orkest. 

12.45 Heute bei uns. 

13.00 Willy wird 80. 

14.45 Der Geheimnistrager. Duitse 
speeldilm uit 1975 van F.J. Gottlieb, 
met Willy Millowitsch, Gunther Phi- 
lipp, Sybill Danning, e.a. 

16.05 Heimatmelodie. Volksmuziek. 

16.45 Kleine Alltagsgeschichten. 
Franse serie. Afl.: Der Blamierte. 
(herh.). 

17.00 RTL-Spiel. 

17.10 Die Abenteuer des Chevalier 
de Lagadère. Frans-ltaliaanse speel¬ 
film uit 1969 van Jean-Pierre Decourt, 
met Jean Piat, Jean-Pierre Darras, 
Jacques Dufilho e.a. Deel 2 . 

18.45 RTL-aktuetl. 

19.00 Queenie. 2-delige Engelse 
speelfilm uit 1966 van Jean-Paul Le 
Chanois, met Jean Gabin, Liselotte 
Pulver, Curd Jürgens e.a. 

21.40 Das Bild als Botschaft. Van¬ 
avond: Anbetung der Könige. 

21.45 Spiegel TV. Actualiteitenmaga¬ 
zine. 

22.20 Finale. Sport-magazine met 
Burkhard Weber. 

23.00 Serie Rosé. Serie erotische ver¬ 
halen. Vandaag: Der Wüstling. 

23.30-00.15 Mosh - special. 


SAT 1 


= 09.00 Programma-overzicht. 08.05 


ssvc %Jack Palance in ’Auf eige¬ 
ne Faust’. (Duitsland 1 - 
23.30 uur) 


12.00 Children's SSVC. Kinderpro¬ 
gramma gepresenteerd door Nikki 
Townley. Afl.: Tree House met Floeila 
Benjamin. . 

12.30 Yogi Bear Cartoon. Serie te¬ 
kenfilms. 

12.40 Knowhow. Vragen worden be¬ 
antwoord door Jqnny Ball, Ann de 
Caires en Mark Salter. 

13.05 Wildlife Show Case. Afl.: Sha- 
ring a dream, met tal van exotische 
dieren die in Queensland leven. 

13.55 Whish you were here...?. Spe¬ 
ciale aflevering waarin Judith Chai- 
mers en haar medereizigers terugkij¬ 
ken op hun afgelopen jaar gehouden 
wereldreis 

14.45 Film: All for Mary (1955). Op va¬ 
kantie in de Zwitserse alpen ontdek¬ 
ken Clive en Humphrey hun bewon¬ 
dering voor de herbergiersdochter. 

16.00 Match of the day live. The road 
to Wembiey. Westham United - Arse- 
nal. 

17.55 Bullseye. Kennis en handvaar¬ 
digheid gecombineerd om prijzen te 
winnen. Presentatie Jim Bowen. 

18.20 Past Watchful Dragons. 
Humphrey Carter beschrijft hoe C S. 
Lewis e toe kwam het boek ’De 
leeuw, de heks enzv.' te schrijven. 

18.50 Marching As To War. Afl.: A 
modern army. De laatste aflevering 
van William Booth, met een film van 
Boot and Campaign en kleinkinderen 
Dora en Olive. 

19.20 Nieuws en weerbericht. 

19.40 Last of the Summer Wine. Afl.: 
Downhill Racer. Met een minimum 
aan improvisatie en kleine bergen 
laat Seymour zien, dat skiën niet al¬ 
leen een sport voor rijke mensen is. 

20.10 The Ruth Rendell Mysteries. 
Afl.: Shake hand forever. Deel 2. 

21.00 The Bell-run. Diepzeeduiken 
wordt goed betaald, maar de stress 
werkt frustrerend, als je vier weken in 
een hogedruk kamer moet ieven. 

22.30 Hale & Pace. Nieuwe serie met 
in de eerste aflevering Gareth en Nor- 
mans als sterren. 

22.55-23.35 Ski sunday. Presentatie 
David Wine. 


Célarie e.a. 22.50 Arts magazine, spé¬ 
cial fêtes, cultureel magazine. 23.20- 

23.50 Laatste journaal. 

België/Télé 21 

10.50 WK skiën te Garmisch-Partenkir- 
chen: Super reuze slalom. 12.00 WK 
kunstrijden op de schaats te Boeda¬ 
pest. Commentaar: Eric Krol. 14.00 
Sport, rétrospective. 14.50 Wielrennen: 
Kampioenschap van België. 16.30 
Sport, rétrospective. 19.30 Journaal 
met simultaanvertaling in gebarentaal. 
20.00 Cycle Claude Lelouch: Le chat et 
la souris, Franse speelfilm uit 1975 van 
Claude Lelouch, met Michèle Morgan, 
Serge Reggiani, Philippe Léotard e.a. 
21.45-22.10 Le weekend-sportif, sport¬ 
uitslagen. Presentatie: Gaëtan Vigne- 
ron. Herh. 


12.00 L'Assiette Anglaise. 12.45 De La 
Cave Au Grenier. 13.00 Journal télévi- 
sé. 13.15 Les Cinq Dernières Minutes. 
15.00 Apostrophes. 16.05 Brèves. 
16.10 Histoires naturelles. 16.30 Les 
Carnets de L'Aventure. 17.00 Sports 
Magazine. 17.55 Brèves et Météo 
Européene. 18.00 Avec un Grand A. 
19.00 Ushuaia. 19.30 Papier glacé. 
20.00 Avis de Recherche. 21.30 Trente 
Millions D’Amis. 22.00 Journal télévisé. 

22.30 Météo Européene. 22.35 7 sur 7 . 

23.30 Ex Libris 00.30-01.00 Papier 


Radio 1 

leder heel uur nieuws. 7.02 KRO's 
ontoijtshow. 7.53 Ter overweging. 
8.05 Groot nieuws. 9.02 Veronica 
sport. 10.02 Wegwezen. 11.02 
VARA Radio 1 zondageditie. 12.02 
Ophel en vertier. 13.05 Hier en Nu. 
14.02 Langs de lijn, sport en mu¬ 
ziek. 18.00 Bon Ana. 19.02 The 
Groove Juice Special. 20.02 Top¬ 
pers van toen. 21.02 Play it again. 
22.02 The Skymasters USA-tour 
'88 (2). 23.05 Met het oog op mor¬ 
gen. 0.02 TROS Nachtwacht; 6.02- 
7.00 Een goede morgen met Ron 
Brandsteder. 


Radio 2 

leder heel uur nieuws. 8.02 Vroege 
Vogels. 10.02 Tony van Verre ont¬ 
moet André van der Louw (1). 

10.30 Muziekmozaiek. 12.02 Ne¬ 
derlands op AVRO 2. 13.02 

AVRO's radiojournaal. 14.02 Mu¬ 
ziek met Meta. 16.02 Gitaarspedal. 

16.30 Kom 's langs in Des Indes 

18.02 Dat zoeken we op... 19.02 
Leuterkoek en zandgebak. 19.10 
Ssssssst. 19.30 De hersengym¬ 

nastiek. 20.02-7.00 Zie radio. 1. 


Radio 3 

leder heel uur nieuws. 8.02 Hek- 
sennest. dorp der dorpen. 9.02 Zin 
in pop. 10.02 De wakkere wereld. 
12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het 
weeshuis van de hits. 15.02 Tijd 
voor toen. 16.02 KRO’s zalige lief¬ 
deslijn. 18.02 KRO's Hitweek. 
19.02 Pop-eye. 20.02 Radio Thuis¬ 
land. 21.02 De krijsende tafel. 
22.02-24.00 Op Slag van Maan¬ 
dag. 


A 


Flipper. Afl.: Neue Freunde. 08.30 Fa¬ 
milie Feuerstein. Afl.: Auf nach Wild¬ 
west. 08.55 Unser Haus. Afl.: Die Erde 
bebt. 09.45 Sportblick. 10.00 Telethe- 
ma Auto Reise. 10.15 Telethema Wirt¬ 
schaft. 10.30 Armin Halle im Gesprach. 
10.55 Teletip Tier. 11.00 Programma- 
overzicht. 11.05 Die Trapp-Familie. 
Duitse Heimatfilm uit 1956 van Wolf¬ 
gang Liebeneiner, met Ruth Leeuwerik, 
Hans Holt, Josef Meinrad e.a. 12.45 
Mitten in Europa - Deutsche Geschich- 
te. Afl. Das römische Erbe. 13.15 Unser 
Haus. Afl. Die Erde bebt. 14.05 Teletip 
Kochen. 14.15 Köpfchen, Köpfchen. 

14.40 Eishockey live. Schwenningen - 
Landshut. 17.10 ■ Mit Pech und 
Schwefel. Amerikaanse western uit 
1950 van Joseph Kane, met Rod Ca- 
meron, Adrian Booth, Walter Brennan, 
Forrest Tucker e.a. 18.45 SAT 1 Bliek. 
19.00 SAT 1 Wetter. Aansl. program¬ 
ma-overzicht. 19.10 Die Schone und 
das Biest. Afl.: Eines fernen Tages. 
20.00 SAT 1 Sportblick. 20.10 Wenn 
am Sonntagabend die Dorfmusik spielt. 
Duitse Heimatfilm uit 1953 van Rudolf 
Schündler, met Rudolf Prack, O.E. 
Hasse, Ingeborg Körner, Hans Stüwe 
e.a. 21.45 SAT 1 Bliek. 21.50 ■ Auf der 
Flucht. Afl.: Der mysteriöse Fremde/ 

22.40 SAT 1 Bliek. 22.50 Die schwarze 
Tulpe. Frans/ltaliaans/Spaanse speel¬ 
film uit 1963 van Christian-Jaque, met 
Alam Delon, Virni Lisi, Dawn Addams,. 
Akim Tamiroff, Francis Blanche e.a. 
00.40-00.50 Programmaoverzicht. 


3 SAT 


16.30 Diese Woche in 3sat. 16.45 Mini- 
Zi 6 am Sonntag. 16.55 Am Dam Des. 
17.20 Haferglucker unterwegs. 17.45 
Alemannenspiegel. 18.15 Land der 
Berge. 19.00 Heute. 19.15 Tagebuch. 

19.30 Die Fee. Komedie van Franz 
Molnar, met Helga Papouschek, Klaus 
Behrendt, Ossy Kolman, Albert Rue- 
precht, Alfred Reiterer, Rosemarie 
Schrammel e.a. 21.05 Neues von ge- 
stern. 21.50 BDas Cabinet des Dr. Ca- 
ligari. Duitse speelfilm her, Lil Dagover 
e.a. 23.05 Sonntagsgesprach. 23.30 
3sat-Schlagzeilen. Aansl.: Gute-Nacht- 
Musik. 


Sky Channel 


08.00 Fun Factory. Kinderprogramma 
met Andy, Snoot, Cracker en Mr. 
Wally Blub samen met speciale gas¬ 
ten, tekenfilms en series. 

08.45 Paris to Dakar Report. Dage¬ 
lijks overzicht van de stand en het 
wedstrijdverloop van deze race. 

12.00 ••Countdown. Muziekpro¬ 
gramma. 

13.00 *«Made in Germany. Muziek¬ 
programma. 

14.00 • «Canada Calling. Muziekpro- 

■ gramma. 

14.30 Davis Cup 1988 by NEC. Inter¬ 
nationale tenniswedstrijden voor he¬ 
ren met hoogtepunten uit de Davis- 
cup wedstrijden tussen Zweden en 
West-Duitsland. 

16.30 Canon Fashion TV. Jeanne 
Beker bespreekt de nieuwste mode 
tussen Parijs en Tokio 

17.00 The Pet Show. Dierenprogram¬ 
ma. 

17.30 ««The Coca-Cola Eurochart 
Top 50. Muziekprogramma. 

18.30 Beyond 2000. Wetenschappe¬ 
lijke en technologische documentaire. 

19.30 The Bionic Woman. Actie serie 
met Lindsay Wagner als Bionac Wo-- 
man. 

22.00 Entertainment This Week. 

23.00 Paris to Dakar Report. 

23.15 City Lights. 

23.45 ••Coca Cola Eurochart Top 
50. Muziekprogramma. 

01.00 La Confidence. 

01.45 Orfeo and Euridices. 

03.55 Landscape Channel Program¬ 
mes from Sky. 


Super Channel 

07.00 World News. 

11.00 Entertainment Mix. 
19.00 Lookout Europe!. 
20.00 The Mango Tree. 
22.00 Rage of Angels. 

00.00 Entertainment Mix. 
03.00 Closedown. 


radio 


Radio 4 

8.00 Nieuws. 8.02 H Vier. 9.00 Mu- 
sica religiosa et profana. 9.55 Pro¬ 
grammaoverzicht. 10.00 Eucharis¬ 
tieviering. 11.00 Für Elise. 13.00 
Nieuws 13.02 Opera Matinee: 
l'Entant et les Sortilègesae, Ravel 
14.00 Concert op ze zondagmid¬ 
dag: Koninklijk Concertgebouwor¬ 
kest o.l.v. Edo de Waart m.m.v Ali- 
cia de Larocha, piano. (In de pau¬ 
ze: Praten over muziek). 16 30 Dis- 
kotabel, nieuwe grammofoonplaten 
en CD's. 18.02 Jazzgeschiedenis. 
TROS: 18.30 Continu klassiek 
20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten è 
la carte. 22.00 Kamerconcert: Het 
Brorodin Kwartet. 23.00-24.00 Fi¬ 
nale. 


Radio 5 

6.30-6.49 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 9.00 Nieuws. 9.02 Woord op 
zondag. 9.30 Te Deum Laudamus. 
9.55 Waterstanden 10 00 Mozes, 
hoorsp. 10.10 Kerkdienst. 10.58 
Wilde Ganzen. 11 00 De andere 
wereld van zondagmorgen. 12 00 
Nieuws. 12.05 Het zwarte gat 
14.00 Radio Romantica. 16.55 Me¬ 
dedelingen en schippersberichten. 
17.00 Kerkdienst. 17.58 Wilde 
Ganzen. 18.00 Nieuws. 18.10 Men¬ 
sen. 18.40 De onbekende islam. 
19.00 Programma voor buitenland¬ 


se werknemers 19.20 Suara Malu- 
ku. 19.55 Tambu 20.30 Zorg en 
Hoop 21.20 Medelanders Neder¬ 
landers. 21 45-22 10 Medelanders 
Nederlanders. 


Omroep Limburg 

9.02 Postbus 94 extra: muziek op 
verzoek. 10.02 Trefpunt: inter¬ 
views, diskussies, live-muziek en 
een column. 11.02 Sport. 12.02- 
13.00 DSM-Limb urg Concert: con¬ 
certserie met vooraanstaande 
(amateur)orkesten, ensembles en 
koren. 18.05-19 00 Sport. 


BRT 2 

Tot 8 00 Muziek met en zonder ka¬ 
ter. (7.00 Nieuws ) 8 00 Nieuws en 
lotto-uitslagen 8 12 Relax 9 00 Hi- 
trevue 1000 Nieuws. 1003 De 
pre-hislorie 11.00 Oor-degelijk 
(onder voorbehoud) 13.00 Nieuws. 
13.10 De tafel van een. 14.00 Fies- 
tag. 17.00 Nieuws 17.05 Sportkaf- 
fee met nationale en provinciale 
voetbaluitslagen (om 19 00 
Nieuws). 20.00 Vragen staat vrij 
(2200 Nieuws) 23 30-2 00 Van 
twee tot twee (om 0 00 uur onder¬ 
broken voor nieuwsberichten). 


Belg. Rundfunk 

6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver- 
anstaltungskalender. 8 00 Fróhli- 
cher Auftakt 8.30 Glaube und Kir- 
che. 9.05 Mundartsendung; Uver 
d Land on d'Lögt. 10.00 Volkslie- 
der 11.05 Schlagersouvenirs. 

12.35 Rückblick. 14.05 Die deut- 
sche Schlagerparade 16.05 Domi¬ 
no- Die Spielshow des BRF. 17.05 
Sportmagazm. 18.40 Senioren- 
funk. 19.00-21.00 Wunschkonzert. 


Luxemburg/RTL 

4 00 Musik. 9.00 Katerfrühstück. 
11.00 Rückblick. 12.00 Musikpara- 
de 14 00 Wünsch Dir was. 17.00 
Sportshop 18 00 Nachgefragt. 
19.00 Volkstümliche Hitparade. 
21.00 Gefragt, gespielt. 22.00-1.00 
Traumtanzer 


WDR 4 

4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen- 
melodie. 8 05 Das grosse Platz- 
konzert. 10.05 Melodien aus deut- 
schen Musicals 11 09 Neujahrs- 
konzert. 13.30 Klingende Kleinig- 
keiten. 14,05 Was dart es sein? 
17.00 Chore der Völker. 18.05 
Schellack-Schatzchen. 19.00 Erin- 
nerung an Pelz von Felmau 20.15 
Schlager-Revue 1988. 21.00 Musik 
zum Traumen. 22.30 Nachtex- 

nracc 


Limburgs dagblad Ag» 


Zaterdag 7 januari 1989 


show Hoofdrol voor Kees Brusse in A VRO-serie De wandelaar’ I 'Roest rust’ met v.l.n.r. Georgette Hagedoom, Edmond Classen en Arthur Boni. 

XCItV met het wel en wee in een bejaardenhuis 

’Rust roest’: nieuwe 
Nederlandse tv-serie 


Van onze rtv-redactie 

HILVERSUM - Op deze zater¬ 
dag zendt de NCRV vanaf 
19.29 uur via Nederland 1 de 
eerste aflevering uit van de 
nieuwe, zevendelige, comedy¬ 
serie ’Rust Roest’, met in de 
hoofdrol Georgette Hage- 
doorn. De serie speelt zich af 
in een bejaardenhuis waarin 


Speelfilm 
’Flodder 9 
nu op tv 

HEERLEN - De AVRO brengt 
maandagavond om 20.29 uur op 
Nederland 2 de door Dick Maas 
geregisseerde humoristische 
speelfilm 'Flodder’ waarin Nelly 
Frijda en Huub Stapel de hoofd¬ 
rollen spelen. De film verhaalt 
van de asociale familie Flodder 
die door omstandigheden ver¬ 
huist naar een villa in een sjieke 
buitenwijk. Al vrij snel veroor¬ 
zaakt de komst van de familie in 
de wijk irrtaties en spanningen. 

Een liefdesaffaire tussen de oud¬ 
ste zoon van het gezin Flodder en 
getrouwde buurvrouw vormt de 
aanleiding tot een dramatische 
climax. 

De film werd in 1986 gemaakt 
onder regie van Dick Maas. Die 
zorgde met een budget van 3,5 
miljoen gulden voor een brede, 
Amerikaans aandoende opzet, 
een brutale, ongegeneerde aan¬ 
pak, veel speciale effecten, sex 
en talrijke scènes, die net op het 
randje zijn of zeer ruim erover. 
Hij bereikte daarmee vooral het 
jeugdige publiek en het resultaat 
was dat 'Flodder' een van de 
grootste Nederlandse bioscoop¬ 
successen werd. 

Maas stuurde aan op een regel¬ 
rechte filmklucht en alles mag 
dan misschien platvloers en ordi¬ 
nair zijn, hele volksstammen 
hebben zich er wel uitstekend 
mee vermaakt. Duidelijk is in elk 
geval dat Maas met zijn profes¬ 
sionele film niet voor de Holly- 
wood-kolder hoeft onder te 
doen. Zijn speciale effecten zijn 
voortreffelijk, er zijn verrassende 
scènes en er lopen een paar heel 
vermakelijke figuren in zijn 
klucht rond. Op de momenten 
dat de aandacht even zou ver¬ 
slappen, zorgde Maas verder 
voor blootscènes. De meesten 
zijn voor het verhaal weliswaar 
overbodig, maar, zal Maas heb¬ 
ben gedacht, wanneer je toch al 
de topzware Tatjana Simic hebt 
ingehuurd, dan moet je daar ge¬ 
bruik van maken ook. 


de hoofdpersoon, zeer tegen 
haar wil, geplaatst wordt. In 
het tehuis blijkt een groep be¬ 
woners aan een even ambi¬ 
tieus als geheim projekt te 
werken. Ze maken bij hun 
voorbereidingen handig ge¬ 
bruik van de vooroordelen die 
ten aanzien van ouderen leven. 

Een aardig gegeven. Maar op dat 
fundament heeft scenarioschrijver 
Jelte Rep toch geen echt leuke serie 
weten te bouwen. Hij heeft zich dui¬ 
delijk verslikt in de dosering van 
komische elementen. De karakters 
vertonen alle kenmerken van nor-; 
male mensen, maar als de humor 
om de hoek komt kijken, worden ze 
plotseling karikaturen van zichzelf. 
Overdrijving is een geëigend stijl¬ 
middel bij series van dit type, maar 
dat middel dient dan wel vakbe¬ 
kwaam gehanteerd te worden. 
Aangevoer kan worden dat Rep in 
slechts zeven afleveringen een aan¬ 
tal hoofpersonen tot leven heeft 
moeten brengen. Vandaar wellicht 
dat hij de zaak hier en daar extra 
zwaar heeft aangezet, maar zo maak 
je geen comedy serie. Als de serie 
toch nog een aantal aardige kanten 
heeft is dat niet in de laatste plaats 


Sandra 


te danken aan het spel van Georget¬ 
te Hagedoom en haar collega’s 
Bernhard Droog, Piet Hendriks en 
Jeanne Verstraete. 

Platform 

Comedy-series leiden in Nederland 
een wat kwijnend bestaan omdat 
schrijverstalent nauwelijks een 
platform krijgt om zich geleidelijk 
aan in de praktijk te ontplooien. Uit¬ 
zondering vormt de VARA, waar de 
families Dobbelsteen en Van der 
Ploeg zich langzaam konden ont¬ 
wikkelen tot de huisvrienden van 
half Nederland. De schrijvers Ale- 
xander Pola en Chiem van Houwe- 
ninge konden de hoofdpersonen ge¬ 
durende enige seizoenen langzaam 
hun definitieve, succesvolle, vorm 
laten krijgen, omdat de VARA ze 
daartoe de mogelijkheid bood. 'Zeg 
’ns Aaa’ was aanvankelijk helemaal 
niet zo gewild. De serie kreeg echter 
het voordeel van de twijfel. 

Die kans krijgt ’Rust Roest’ voorals¬ 
nog niet. Maar ondanks alles: liever 
deze serie dan de zoveelste per 
strekkende videotape-meter aange¬ 
kochte Amerikaanse pulp. Liever 
Hagedoom met een wat gezochte 
tekst dan één of andere Barbiepop 
met ondertitels. 


• KEES BRUSSE 

...„Galapremières hoeven voor mij 
niet. Die zijn alleen maar voor colle¬ 
ga’s. Dan kijkt iedereen naar el¬ 
kaar, maar niet naar het stuk”... 


Van onze rtv-redactie 

ROTTERDAM - Jarenlang 
wilde hij geen interview op tv, 
maar deze week doorbrak hij 
die stilte. Niet zonder enige 
trots kondigde Ivo Niehe aan 
dat het hem was gelukt om 
Kees Brusse voor de camera te 
halen voor zijn TV-Show. 
Brusse blijkt een bijzonder 
aardig mens, want met dit in¬ 
terview had hij eveneens geen 
enkele moeite. De acteur, die 
ooit en vaak met wijlen Ko van 
Dijk speelde, laat weer van 
zich horen. Vanaf volgende 
week donderdag neemt hij in 
zes afleveringen de hoofdrol 
voor zijn rekening in de mis¬ 
daadserie ’De wandelaar’, die 
de AVRO op het scherm 
brengt. 

„De mensen roepen altijd: dat is op 
jouw lijf geschreven,” zegt Kees 
Brusse. „Ze vereenzelvigen mij met 
wat ze op dat moment van mij zien. 
Dan denken ze: zo Is hij. En dat is 
ook mijn bedoeling. Want alleen 
dan kun je gevoelens overbrengen 
en begrijpelijk maken.” 

Behalve de hoofdrol in de nieuwe 
tv-serie ’De wandelaar’ speelt Brus¬ 
se op dit moment in het theater de 
rol van een Engelse schrijver in het 
stuk ’Separation’. De schrijver com¬ 
municeert, via de telefoon, met een 
Amerikaanse actrice, gespeeld door 
Linda van Dyck. Beide personages 
zijn op een bepaalde manier ge¬ 
schonden. De man heeft een psychi¬ 
sche opdonder gehad en de vrouw is 
lichamelijk gehandicapt. Tussen die 
twee ontstaat een hechte liefdes¬ 
band, die echter ook de nodige 
spanningen teweegbrengt. 

Waar verhaal 

’Seperation’ is gebaseerd op een 
waar gebeurd verhaal. Tom Kem- 
pinski, de auteur, heeft zelf een 
moeilijke tijd doorgemaakt, en in 
die periode kreeg hij met een gehan¬ 
dicapte actrice een soortgelijke tele- 
foonverhouding. 

Een fijne toneelavond, zo omschrijft 
Kees Brusse de voorstelling. „Het 
mooie is dat je golven van emotie 
door de zaal voelt gaan. Het ene mo¬ 
ment zijn de mensen ontroerd en 
even later lachen ze zich wezenloos. 
En die telefoon is een fantastisch ef¬ 
fect. Je zou kunnen denken: wat 
moetje nou met een telefoon? Maar 
het is juist heel spannend. Omdat 
gevoelens makkelijker geuit kun¬ 
nen worden als je via de telefoon 
praat. Je hebt de neiging om veel di¬ 
recter en heftiger te reageren. Dat 
zie je ook bij die man. Over de tele¬ 
foon is hij extrovert, maar als de 
vrouw eindelijk bij hem komt dan is 
hij zo verlegen als de pest.” 

De voorstelling loopt als een trein. 
„Overal waar wy komen is het uit¬ 
verkocht,” zegt Brusse. „Daardoor 
krijgt het stuk een merkwaardige 
roep. En ik weet zeker dat dat in de 
eerste plaats komt door de samen¬ 
werking met Linda, dat is natuurlijk 
iets unieks. Bovendien zijn de emo¬ 
ties in het stuk heel herkenbaar. Het 
is aangrijpend theater. Dat zeggen 
de mensen ook. Ze staan ’s avonds 
bij mijn auto om dat te vertellen. Of 


11 


i 


redactie: harrie crem< ze steken hun duim omhoog. Leuk 
is dat, he? Daar doe je het toch voor. 
Niet voor jezelf." 

En ook niet voor de critici, zo blijkt. 
Het interesseert Brusse niet wat zij 
schrijven. „Maar ik vind wel dat er 
de laatste jaren spanning ontstaat. 
Er worden slechte kritieken ge¬ 
schreven over stukken die avond 
aan avond volle zalen trekken, ter¬ 
wijl men positief schrijft over voor¬ 
stellingen die voor de meeste men¬ 
sen volstrekt ontoegankelijk zijn. 
Daardoor wordt het publiek in de 
war gebracht.” 

Zinvol 

„Ik was helemaal niet van plan om 
dit seizoen toneel te spelen. Ik heb 
die grote televisie-serie en een film 
gemaakt in Duitsland. Ik heb me rot 
gewerkt, daarom wilde ik een 
jaartje rust. Maar toen kwam regis¬ 
seur Karl Guttmann opeens met dit 
stuk. En hij zei: dit moet je doen, 
Kees. Toen ik het las dacht ik: ja, het 
is eigenlijk heel zinvol om het te 
doen. Dat vind ik namelijk belang¬ 
rijk. Het moet zinvol zijn. Ik ga geen 
rotzooi doen." 

„Ik doe veel meer dingen niet dan 
wel. Dat is natuurlijk een ontwikke¬ 
ling. In het begin van je carrière ben 
je aan het vechten om boven te ko¬ 
men drijven. Bij mij is dat gelukkig 
vrij gauw gelukt. Dan nog blijf je 
vechten om je werk te verbeteren. 
En nu ben je vooral bezig met hoe 
iets bij mensen aankomt. Je vraagt 
je af: is dit zinnig? Is dit herkenbaar 
theater? Zo werkt dat. En verder is 
het heel eenvoudig: ik kan niet veel 
anders dan spelen, dus denk ik: laat 
ik het dan maar goed doen.” 

Brusse zit nu zo’n vijftig jaar in het 
vak. Maar hij peinst er niet over om 
dat te vieren, zoals veel collega’s 
doen. „Wat valt er te vieren? Als ik 
vijftig jaar timmerman bij dezelfde 
baas zou zijn, dan was het misschien 
wat anders. Maar ik heb zoveel ba¬ 
zen gehad, ik heb zoveel dingen ge¬ 
daan. Theater, film, televisie... Ik 
heb het talent gekregen om emoties 
te verwoorden. Daar mag ik mee 
werken. Dat is geen verdienste.” 
Dus we hoeven van hem geen jubi¬ 
leumstuk met galapremière te ver¬ 
wachten? „Nee,” zegt hij. En dan, na 
een kleine stilte: „Zo’n galapremiè¬ 
re is voor collega’s. Iedereen kijkt 
dan alleen maar naar elkaar, niet 
naar het stuk. Dat hoeft allemaal 
niet voor mij. Laat mij nou maar ge¬ 
woon voor de mensen spelen.” 


naar 

de VS 


Van onze showpagma- 
redactie 

LUIK - Sandra Kim 
houdt van het leven. Het 
Italiaans-Luikse zange¬ 
resje, dat in 1986 tijdens 
Songfestival voor België 
met „J’aime la vie” met 
de eer ging strijken, heeft 
een uiterst drukke agen¬ 
da. Deze inmiddels 17-ja- 
rige jongedame holt mo¬ 
menteel van de ene opna¬ 
mestudio naar de andere 
en van de ene tv-show 
naar de andere. Zojuist 
verscheen van Sandra 
een negende single en 
twee nieuwe elpees zijn 
in aantocht. Daarop 
brengt zij een compilatie 
van haar Franse succes¬ 
sen in Italiaanse en En¬ 
gelse versies. 

Maar er is méér. Rond Pa¬ 
sen gaat Sandra Kim op 
tournee door de Ver- • Sandra Kim 

...rond Pasen op tournee door de VS, inclusief een grote cruise... 


enigde Staten en even¬ 
eens staat een lange crui¬ 
se op de Caraïbische Zee 
op programma. Sandra 
Kim: „Ik ben daarover 
zeer verheugd. Zo zie ik 


nog eens wat van de we¬ 
reld. Per slot van reke¬ 
ning was ik wél al eerder 
in Noorwegen op het 
Songfestival en toerde ik 
ook door diverse andere 


Westeuropese landen, 
maar de grote Oceaan 
ben ik nog niet eerder 
overgestoken”. Wie zei 
daar ook alweer: „J’aime 
la vie”? 


Surprise— 
Show koé 


terug 


S 

s 


HEERLEN - Maafl 
avond brengt de KRÖ[| 
20.15 uur op Nederlanden 
voorlopig laatste aflev^ ^ 
van de Surprise Sho^. 
het voorbije seizoen kr j 
gemiddeld 3,5 miljoen^ 
sen naar het programfliji eu 
kreeg het als waarden ; 
7,9. Gerard Hulshof Ofn ( 
KRO-televisie): „De Sui 
se Show van Henny 
man komt volgend jaaL d 
ker terug. Ik vind hetbk 
goed programma omdapar 
speelt met de grenzen, 
wat er op tv gedaan r rr 
worden zonder dat erj^ 
die grens heenge£g e 
wordt.” Jan 

In de voorbije SurprisQhe 
zoenen ontving de 
ruim 80.000 brieven vaifjj 
kers die hun wensen in f0o 
vulling wilden zien gaaf 


George Baker iuu 
de Sovje(-Unie ’ 


Van onze rtv-redactie 

ALKMAAR - Hans Bouwens, 
alias George Baker weet zelf 
nog van niets, maar als hij 
morgen terugkeert uit Ameri¬ 
ka, ligt bij hem thuis een uit¬ 
nodiging voor toernee door de 
Sovjet-Unie. Bovendien wordt 
in verband met de reis een 
nieuwe elpee gemaakt waarbij 
in Rusland de nodige beelden 
voor een televisieprogramma 
worden gemaakt. 

Voor zijn manager Jaap Buijs komt 
de uitnodiging uit Moskou niet he¬ 
lemaal onverwacht. „Ik ben hier al 
een paar jaar mee bezig, want ik 
vind het een fascinerend land. 
Eigenlijk hadden we al veel eerder 
gewild, maar toen kregen we lang 
niet zo veel vrijheid om te werken. 
Alleen Leningrad en Moskou moch¬ 
ten we aandoen en als je dan ook 
een special wilt maken en dan al¬ 
leen maar op het Rode Plein mag fil¬ 
men, ja, dan kun je met zo goed hier 
op de Dam in Amsterdam gaan 
staan.” 

De toernee wordt georganiseerd 
door een stichting ter bevordering 
van de internationale contacten. 
Raisa Gorbatsjov, de echtgenote 
van de Russische leider, is hiervan 
de voorzitter. 


Op het programma staat 
nee langs een lange rij van i 
waar diverse andere artiesl 
het westen, zoals Elton John| 
ly Joel nog niet hebben kur 
treden. Behalve in Moskou] 
ningrad gaat de George Ba 
lection conceren geven in 
als Tasjkent, Tbilisi (Tiflis) ei 
middels 1500 jaar oude stad ‘ 
De George Baker Selectionl 
muziek voor de elpee en de fil 
passen aan de diverse regij 
worden bezocht. Buijs: „Op 
ga heb je natuurlijk weer 
muziek dan in het gebied VI 
zakken. En daar gaan we dl 
onze opnamen maken. De 
willen die beelden gaan 
voor promotie in de hele 
Amerika, Afrika, Japan en 
van Azië”. 


De V 

dl 


Gouden Notekraker 

AMSTERDAM - Aan de popgroep 
The Nits en zanger Rob de Nijs is de 
Gouden Notekraker 1988 toege¬ 
kend. De Gouden Notekraker is de 
alternatieve prijs van de Nederland¬ 
se Toonkunstenaarsbond (NTB) 
voor amusementskunstenaars. De 
onderscheiding wordt jaarlijks toe¬ 
gekend. 

De prijs wordt tijdens de nieuw¬ 
jaarsreceptie van de NTB op 16 ja¬ 
nuari in Amsterdam uitgereikt. TEHEBAN 


PERZENHUIS t 

3n 
d 

HEERLEN £ 

h 
!h 
kl 


NIEUWE 
COLLECTIE* 
NEPAL 
TAPIJTEN 


I® 

'«1 

Oi 

fOi 

fa 


Promenade 143 
045-715372 
HEERLEN 


Na verknippen kerst-toespraak koningiy 

Onderzoek bij KR 


HOUTEN - Het Verknippen’ 
van de kersttoespraak van ko¬ 
ningin Beatrix in het KRO ra- 
dio-programma ’Het weeshuis 
van de hits’ van Peter van. 
Bruggen heeft tot een klacht 
van de directeur van de Rijks 
Voorlichtingsdienst bij de 
voorzitter van de KRO geleid. 
Daardoor zou ’schade’ zijn toe¬ 
gebracht aan het imago van 
het Koninklijk Huis. 

De programmamakers van de radio- 
uitzending zouden volgens de RVD 
op oneigenlijke manier zijn omge¬ 


sprongen met de kerstto^T 
van de koningin. BovendieU" 1 
een aantal uitspraken uit 
kersttoespraken aan elkaar üj 
op een nieuwe band. „Dit g^ 
dus RVD-voorlichter Back*, 
volstrekt vertekend beeld ri 
betekenis van hetgeen de k ö | 
wilde zeggen.” 


Een en ander is aanleiding 
KRO om een intern onderzo' . 
stellen en een van de verant^i 
lijken te schorsen. Over d e 
van zaken in het onderzoek „ 
consequenties voor de geSSj 
werknemer wilde de KRO z 1 
uitlaten. 


SITTARD - De 
20-jarige in Sit- 
tard woonachtige 
zanger Hallatu zal 
zondag om 17.30 
uur in het tv-pro- 
gramma ’Euroch- 
arts’ van Sky 
Channel te zien 
en te horen zijn. 
Hallatu stelt dan 
zijn nieuwe plaat 
„It’s not the same 
anymore’ voor. 
Maandagmiddag 


Hallatu uit 
Sittard bij 
Sky Channd 


is hij met dit 
plaatje tussen 
12.00 en 14.00 uur 
op Radio te horen 


in het prog 1 ’*’ 
ma 'Hollands L 
rie’ van Krijn ™ 
ringa.