Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


ABlijP 


s 


ln sdag 10 januari 1989. 


[jgev ersmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


aablad 

C. W 71e jaargang nr. 8 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Tekortkomingen subsidieregeling zijn hersteld’ 

Justitie ziet af van 
strafzaak tegen ABP 


Afrikaanse 
student wint 
50 miljoen 

NEW YORK - Een Nigeriaanse 
student in de Verenigde Staten 
heeft vorige week woensdag in 
een loterij een prijs gewonnen 
van 26 miljoen dollar (ruim 50 
miljoen gulden). Hij kocht het 
winnende lot enkele minuten 
voor het sluiten van de loketten. 

Augustin Jombo, 37 jaar en stu¬ 
dent politieke wetenschappen 


aan de universiteit Fordham in 
New York, is de enige winnaar in 
de loterij. Hij zei zo laat te zijn ge¬ 
weest met de aanschaf van zijn 
loten omdat hij bezig was met 
het bereiden van een vismaaltijd 
voor zijn gezin. 

Jombo had voor twaalf dollar lo¬ 
ten gekocht. Behalve de hoofd¬ 
prijs sleepte hij een derde prijs 
van 118,50 dollar én een vierde 
prijs van 34,50 dollar in de wacht. 
Hij krijgt dit jaar een bedrag van 
ruim 1,2 miljoen dollar in handen 
(na belastingen ruim 860.000 dol¬ 
lar). De komende 20 jaar kan hij 
elk jaar eenzelfde bedrag tege¬ 
moet zien. 


Van onze verslaggever 

. v ^STRICHT - De officier van justitie in Maastricht ziet af 
^ een strafvervolging tegen het Algemeen Burgerlijk Pen- 
oenfonds (ABP) in Heerlen. Het strafrechtelijk onderzoek 
ARd even t ue le valsheid in geschrifte en/of oplichting door het 
r P als aanvrager van bouwkostensubsidies is in december jl. 

S rf e ! loten - Daan-ht bleek weliswaar dat ’in een aantal gevallen’ 
i jPfake is geweest van valsheid in geschrifte, maar justitie in 
2 0 aastr ^ c ht heeft geen aanwijzingen gevonden dat er sprake 
ü z ijn van oplichting. 

°tienK ari de . rec ^ enen waarom het De rechtbank in Maastricht denkt 
str-f aar rchnisterie het ABP niet echter dat het geen zin meer heeft 
cj e d r ^htehjk gaat vervolgen, is dat om - na onder andere de voormalige 
tii st Su ° s ^i e regeli n g en van het mi- directeur beleggingen Masson - nu 
rïle e ^ e van Volkshuisvesting voor ook nog het ABP te vervolgen. Geen 
Maa 6re Ultle ë vatbaar waren. De van de betrokken topfunctionaris- 
1 Verk Strichlse rechtbank wijst in dit sen van het ABP is immers meer in 
| l ern and °P de uitkomst van de par- dienst bij het pensioenfonds. „De 
i et ^taire enquêtecommissie, die officier van justitie heeft voorts de 
t&a^rde dat het in de genoemde overtuiging dat het niet voor de 
(j„j, ll ^gen ontbrak aan controle en hand ligt dat dit soort feiten bij het 
°ad & “ikheid. „Het strafrechtelijk ABP zich zullen herhalen. Uit spe- 
erz °ek heeft dezelfde tekortko- eiaal preventief oogpunt is strafver- 
a a ^ e . n vastgesteld, en bovendien volging evenmin aangewezen,” al- 
, Wl J 2 lrig en opgeleverd dat ook dus de bekendmaking van justitie 
: e en ere * ns tkutionele beleggers op Maastricht. 

W met dle van het ABP vergelijk- 

e 'vijze hebben geopereerd.” Het VVD-Tweede-Kamerlid Van 
| Reij heeft Verbaasd’ gereageerd op 

! v er on derzoek rond mogelijke mal- het besluit van de Maastrichtse 
| toe^u^ kij het ABP begon in 1986, rechtbank. Van Reij, die vice-voor- 
! v err i ambtenarenpensioenfonds zitter was van de parlementaire en- 
(t e Qac ht werd van het krijgen van quêtecommissie bouwsubsidie, zei 
**!> su bsidies voor bouwen van gisteren: „Ik denk dat ons onder- 
k 0s . lri ë en , door te lage stichtings- zoek voldoende gegevens heeft op- 
AB ^n op te geven. Ook zou het geleverd om tot vervolging over te 
ëtn “ouwsubsidies hebben gekre- gaan. Het besluit is ook vreemd in 
best v? rWlJ l & een aanspraak op de het licht van rechtszaken die er al te- 
d a 7 ljds geldende regelingen ge- gen individuele ABP-medewerkers 
tj an had kunnen worden. Dat on- zijn geweest”. 

L° e h w as een voortvloeisel van 

^ B P^ r R c hte ABP-affaire, waarin ex- - 

s k> ^ d * rec ^ eur Masson centraal • Zie verder pagina 13 


Zie verder pagina 1 3 


°mmand(int Schmedding: 'Aanloopproblemen' 

Ernstige zorg om 
alarm bij branden 


Het 


weer 


? e VVOLKT 

jj ligt vandaag voor 

UmÏ ^ r .°°^ s ^ e deel van de dag 
liih Uiden van een scheidings- 
kin Waarin veel ,a & e bewol- 
^ en n evel voorkomt. Uit 
Ij ? e bewolking kan af en toe 
ïü a e regen vallen. De wind is 
‘dwestelijk en matig. Ver- 
t^j^delijk dat deze lijn in de 
, Qdag, met enige regen, Lim- 
passeert - De wind gaat 
tyiw d r? a i« n naar een meer 
steUjke richting. De tempe- 

Vn UUr rond de 7 graden. 
ee * >r de komende nacht wordt 
v n temperatuur verwacht 
a n 3 graden. 

h-°fr atdue * e informatie be- 
Effende het weer in Limburg 
Ku nt u bellen 06-91122346. 

^ANDAAG: 

08.45 onder: 16.51 
^ aa nop: 10.27 onder: 20.28 

^ORGEN: 

r“ n op: 08.45 onder: 16.53 

•"aanop: 10.41 onder: 21.56 


Katholieken gul 
v oor Derde Wereld •Eerwaarde, ik ben van 
de Derde Wereld... 


door rob peters 

GULPEN/GELEEN - Een soms ge¬ 
heel falende alarmering bij brand 
baart de leiding van de nieuwe re¬ 
gionale brandweer Zuid-Limburg 
zo ernstig zorgen, dat gisteren in al¬ 
lerijl verbindingsspecialisten zijn 
ingezet om het euvel te verhelpen. 

Commandant Schmedding van de 
nieuwe regionale brandweer, per 4 
januari operationeel geworden van¬ 
uit de nieuwe centrale in Gulpen, 
wilde gisteren slechts spreken van 
’aanloopmoeilijkheden’. 

Woordvoerders van meerdere 
brandweerkorpsen in Zuid-Lim- 
burg spreken echter van een com¬ 
plete chaos sinds de taken van de 
alarmcentrales Heerlen, Geleen en 
Maastricht door Gulpen zijn overge¬ 
nomen. Schmedding gaf gisteren 
wel toe dat uit veiligheidsoverwe¬ 
gingen na de normale brandalarme- 
ring extra mobilofonische controle 
is verordonneerd. 

Volgens Schmedding zijn er totnu- 
toe geen ernstige problemen ge¬ 
weest. Volgens de brandweer in Ge¬ 
leen is afgelopen weekeinde een 
overigens kleine friturebrand niet 
doorgekomen’ bij de Geleense 
spuitgasten. 


Zie verder pagina 1 3 


In 1988 minder 
asielaanvragen 

DEN HAAG - In 1988 zijn 7.486 
nieuwe verzoeken om asiel in Ne¬ 
derland ingediend. Het ministerie 
van Justitie had tot en met juni ruim 
5.000 verzoeken afgewerkt. Toegela¬ 
ten werden 686 vluchtelingen en 
kregen 267 mensen een verblijfsver¬ 
gunning. Het ministerie wees 4.075 
verzoeken af. 

Het aantal nieuwe verzoeken lag vo¬ 
rig jaar aanzienlijk lager dan in het 
piekjaar 1987. Toen werden totaal 
13.460 nieuwe verzoeken ingediend. 
Een verklaring voor die piek - een 
verdrievoudiging van het aantal in 
1986 - kon een woordvoerder van 
justitie niet geven. 

In totaal werden in 1987 ruim 9.100 
zaken behandeld waarvan er 7.425 
werden afgewezen. Directeur Backer kwijt zich van zijn taak met slechts twee leerlingen in de klas. 


Van onze verslaggever 

MAASBRACHT - De eerste les¬ 
dag na de kerstvakantie boden 
de leslokalen van de openbare 
school te Maasbracht een verla¬ 
ten aanblik. Vier leerlingen kwa¬ 
men gisteren opdagen, waarvan 
twee van de omstreden directeur 
H. Backer. Hij kon gisteren nog 
niet zeggen wat er met de school 
gebeurt als dit lage leerlingaantal 
aan het eind van het schooljaar 
ongewijzigd is. 

„Wie dan leeft, wie dan zorgt”, 


Met vier leerlingen 

Openbare school 
gaat stug door 


was de reactie van Backer die sa¬ 
men met een vaste en een atv- 
kracht het onderwijs blijft ver¬ 


zorgen. Hij onthield zich van elk 
ander commentaar en verwees 
daarvoor door naar wethouder 


/j , *■ 


Foto: JAN-PAUL KUIT 


G. Peeters van onderwijszaken. 

Deze verklaarde dat ook het col¬ 
lege van Maasbracht voorlopig 
geen commentaar meer geeft. 
„Het heeft geen zin de kwestie op 
te rakelen nu er verder geen 
nieuwe ontwikkelingen zijn. De 
inspecteur van het basisonder¬ 
wijs in de regio verklaarde dat 
het lage leerlingaantal onder¬ 
wijskundig geen enkel probleem 
oplevert. „Hele onderwijssyste¬ 
men zijn afgestemd op individu¬ 
eel onderwijs”, zegt hij. 


(ADVERTENTIE) 


ZUURKOOL EN 
ZUURKOOLSPEK Elke dinsdag en woensdag 
hebben we groente en vlees 
in de aanbieding 

03 Zuurkool /IQ 
naturel, pak 500 g L rij 

Zuurkoolspek, 

sSJ zonder zwoerd, 
vacuüm verpakt OH 

100 gram X9Ï öy Ü * 

’s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. 


Directeur beveiligingsbedrijf voortvluchtig 

Politie Den Haag 
lost aanslagen op 


► 


Schunck voordeel 


Bellébo 

Al de bekende merken uit onze winterkollektie 

Nu voor de 

HALVE PRIJS 
OF MINDER 


DEN HAAG - De Haagse poli¬ 
tie heeft met de bekentenis 
van drie Hagenaars een reeks 
bomaanslagen in de stad tot 
een oplossing gebracht. Het 
trio, werknemers van het be¬ 
veiligingsbedrijf Toetancha- 
mon, heeft bekend aanslagen 
te hebben gepleegd op het uit¬ 
geversconcern Sijthoff Pers, 
op het stadion van FC Den 
Haag en op wethouder Dui- 
vesteijn van Ruimtelijke Orde¬ 
ning en Stadsvernieuwing. 

Het vermoedelijke brein achter de 
aanslagen, directeur Hoos van Toe- 
tanchamon, is naar het buitenland 
gevlucht. Interpol is ingeschakeld 
om de verblijfplaats van de rrian te 
achterhalen. 


promenade heerlen 


w i n k e 


t 
Naam: --~ ______ 

Postc. + plaats--- - 

2 ^ 

gratis en wenst daarna lng per maand 

o „ f met automatische betaling 
n een abonnement 

D een kwartaalabonne sUege i) zenden aan 

. n pen open envelop (zonde VB h£ eBLEN. 

Deze bon inJ*" ^antwoordnummer 46, ^ 

Limburgs Dagblao. 


Losse nummers ƒ1,40 


Twee van de drie verdachten heb¬ 
ben gezegd, dat zij hebben gehan¬ 
deld in opdracht van directeur Hoos 
van Toetanchamon. Of dat ook gold 
voor de mislukte aanslag op wet¬ 
houder Duivesteijn, wilde de derde 
verdachte niet zeggen. De drie Ha¬ 
genaars zijn voorgeleid aan de offi¬ 
cier van justitie en voor tenminste 
30 dagen in voorlopige hechtenis 
genomen. 

Over de motieven van de aanslagen 
hebben de daders nog niets losgela¬ 
ten. De aanslagen op Sijthoff wor¬ 
den in verband gebracht met een ar¬ 
tikel in de Haagsche Courant, waar¬ 
in werd gemeld dat een aantal werk¬ 
nemers van Toetanchamon een 'jus¬ 
titieel verleden’ heeft. De aanslag 
bij FC Den Haag vloeit vermoede¬ 
lijk voort uit het feit, dat Toetancha¬ 
mon het stadion niet langer mocht 
beveiligen. 


Akihito blijft 
staatssymbool 

pagina 5 

The Shepherds 
keren terug 

pagina 9 

Grote plannen 
bij WMC 

pagina 15 


Amold Vanderlijde 
in clinch met 
boksbond. 

pagina 16 

MW contracteert 
Vergoossen. 

pagina 16 

Vic Hermans aast op 
functie bondscoach. 

pagina 17 


Dodental 
luchtramp 
naar 46 


KEGWORTH - Onderzoekers heb¬ 
ben gisteren in de wrakstukken van 
de zondagavond neergestorte 
Boeing 737-400 de vluehtrecorder 
gevonden. Het tweemotorige toestel 
van de Britse binnenlandse lucht¬ 
vaartmaatschappij British Midland 
Airways stortte zondagavond om 
half tien Nederlandse tijd met 118 
passagiers en 8 bemanningsleden 
neer, nadat beide motoren waren 
uitgevallen. 

Het dodencijfer van de ramp is vast¬ 
gesteld op 46: alle andere 80 inzit¬ 
tenden van het toestel zijn gewond 
geraakt, onder wie de gezagvoerder 
van de Boeing. 

Het toestel was van de Londense 
luchthaven Heathrow vertrokken 
naar Belfast, toen acht minuten na 
het vertrek door nog onbekende 
oorzaak een motor in brand vloog. 
Volgens een radio-amateur, die het 
radioverkeer van de cockpit beluis¬ 
terde, waren er ook problemen met 
de andere motor. Dit is later van of¬ 
ficiële zijde bevestigd. 

British Midland Airways zei dat er 
niet wordt gedacht aan sabotage als 
oorzaak voor het ongeluk. 

Een team van negen Britse deskun¬ 
digen is begonnen aan een onder¬ 
zoek naar de oorzaak van de ramp. 
Ook luchtvaartdeskundigen ver¬ 
moeden dat beide motoren het had¬ 
den begeven, omdat de piloot het 
toestel op één motor nog veilig aan 
de grond had kunnen zetten. De 
kans dat beide motoren van een 
Boeing 737 tegelijkertijd uitvallen 
zou één op 10 miljoen zijn. 

Een Amerikaanse jumbojet heeft 
gisteren overigens vanwege proble¬ 
men met het landingsgestel op de 
Londense luchthaven Heathrow 
een noodlanding gemaakt. Alle 200 
inzittenden van de uit Washington 
vertrokken Boeing 747 van PanAm 
kwamen met de schrik vrij. 


9 Zie verder pagina 5 


Treinverkeer 
weer normaal 

UTRECHT - Het treinverkeer bij 
Boxtel zal vandaag zijn normale 
loop hernemen. De Nederlandse 
Spoorwegen verwachten dat de 
schade aan rails en bovenleiding als 
gevolg van de ontsporing bij Boxtel 
vanmorgen vroeg hersteld is, aldus 
een NS-woordvoerder. 

De ochtendspits is gisteren redelijk 
vlot verlopen. Reizigers waren op 
zijn hoogst een uur langer dan nor¬ 
maal onderweg. 
iVÓÓr?M r 1 
1 .nuwtvë 


3* 


jlHVV * ^ ^ 

imburgs agbla> 
Dinsdag 10 januari 1989 # Pagina 


limburgs dagblad 


kunst 


Limburgse Rotterdammer Manuel Kneepkens riekt comité op 


Eerherstel voor 


Aad de Haas in 


zijn geboortestad 

kunst en cultuur 
Jij 


redactie: jos frusch 


[» ’ % & 

■ ï I 


riekardmaal officieel in de ban ge¬ 
daan. Op last van de kerkelijke 
overheid werden uit het kerkje van 
Wahlwiller de kruiswegstatie-schil- 
derijen verwijderd. 


hoeven te doen, omdat er werk 9 
noeg voor hem was. In het Boni' 
fantenmuseum in Maastricht, 
Heerlen, in Schaesbergen en in V® 
schillende andere plaatsen in LP 
burg is werk van Aad de Haas 


Wrzrlsmonumenl 


HEERLEN ROTTERDAM - De in Heerlen geboren en getogen dichter-jurist Manuel 
Kneepkens, die al jaren in Rotterdam woont, is bezig een comité op te richten dat gaat ijve¬ 
ren voor eerherstel voor de kunstschilder Aad de Haas. Deze schilder, die in onze provincie 
al jarenlang wordt erkend als een groot genie, is in zijn geboortestad Rotterdam helemaal 
vergeten. Toch was Aad de Haas (1920-1970) de enige Nederlandse kunstenaar die ooit om 
zijn schilderijen door de Sicherheitsdienst werd opgepakt en zwaar verhoord. Zijn werk 
werd door de bezetter entartet’ verklaard en vernietigd. Na de oorlog werd door Rome of¬ 
ficieel de banvloek over zijn schilderijen en tekeningen uitgesproken. Zijn werk moest uit 
alle kerken worden verwijderd. 


Nog steeds krijgen sommige men¬ 
sen een rood hoofd van kwaadheid 
als /ij zich herinneren hoe een jaar 
na de oorlog Aad de Haas door de li¬ 
terator Albert Kuyle (pseudoniem 
van Louis M.A. Kuitenbrouwer) op¬ 
nieuw voor 'ontaard’ werd ver¬ 
klaard. Kuyle was voor en tijdens de 
oorlog een berucht lid van de fascis¬ 
tische beweging Zwart Front. Kuyle 
kreeg in het weekblad De Linie alle 
ruimte om tekeer te gaan tegen de 
schilderingen die Aad de Haas in 
1946 bezig was aan te brengen in het 
kerkje van Wahlwiller. 


tekeningen en enkele beeldjes 
maakte. De beeldjes uit 1943-1944 
hebben dan al de harde, onverzette- 
lijke stijl van het expressionisme 
die hij ruim tien jaar later volop zou 
toepassen. Na de oorlog ontdekte 
Aad de Haas waarom de SD zo’n fa¬ 
natieke belangstelling had voor zijn 
werk. Op Dode clown is een uitge¬ 
mergelde figuur te zien en op de ets 


sen zijn de blijvende thema’s gewor¬ 
den in de schilderijen, etsen en li¬ 
nosneden van Aad de Haas. Hij had 
een bescheiden en beschouwende 
aard. Hij was volgens zijn vrienden 
niet een man die de publiciteit 
zocht, maar deze eerder schuwde. 


Aad de Haas. geboren in Rotterdam 
als oudste van zeven kinderen van 
een m-fatsoenhjk katholiek gezin, 
volgde van 1938 tot 1942 een oplei¬ 
ding aan de Academie van Beelden¬ 
de Kunsten. In mei 1943 kreeg hij 
zijn eerste tentoonstelling, op 9 ok¬ 
tober 1943 werd Aad de Haas vast¬ 
gezet. Zijn werk kreeg een officiële 
'entartet-verklanng'. Ongeveer 200 
schilderijen werden vernietigd. 
Aads klasgenote Nel Koekman be¬ 
zorgde hem met hulp van een bewa¬ 
ker materiaal in de cel waar hij 900 


De vergadering draagt een heks een 
hakenkruis om de hals. De SD was 
bang geweest dat De Haas teveel 
over de Duitse concentratiekampen 
had geweten. Door kordaat optre¬ 
den tegen de NSB van schilderes 
Nel Koekman met wie hij korte tijd 
later trouwde, werd hij in 1944 vrij¬ 
gelaten en kreeg hij een plaats op 
een Ausbildungswerkstatt. Enkele 
maanden later vluchtte het jonge 
paar naar Limburg om er onder te 
duiken. Over zijn Limburgse onder¬ 
duikperiode zei De Haas: 'Als ik een 
koe hoorde loeien, dacht ik dat er 
luchtalarm was.’ 


Hij liet zelfs bij de aankoop van een 
van zijn schilderijen door de Staats¬ 
mijnen in een contract vastleggen 
dat het niet mocht worden geëxpo¬ 
seerd. De schilder was bang dat het 
door het publiek verkeerd begrepen 
zou worden en allerlei valse publici¬ 
teit zou krijgen. De Staatsmijnen 
hingen het schilderij toch neer op 
een overzichtstentoonstelling, 

waarna De Haas zijn geld terug¬ 
stuurde en contractueel het schilde¬ 
rij terugeiste. Voor een goed begrip van de schil¬ 
derijen van Aad de Haas, die door 
sommigen tot een van de meest ge¬ 
niale schilders van naoorlogs Ne¬ 
derland wordt gerekend: ze zijn vrij 
duidelijk in drie periodes onder te 
brengen. 

Van de eerste figuratieve periode 
zijn de Wahlwiller-schüderingen de 
hoogtepunten. Deze stijl is met die 
van geen enkele andere schilder ter 
wereld te vergelijken. Wat verf- en 
penseeltechniek betreft zijn de 
Wahlwiller-schilderingen hoogte¬ 
punten van Nederlandse schilder¬ 
kunst. Op een bijzonder direkte ma¬ 
nier laat de schilder met zijn tech¬ 
niek weten wat er in hem omgaat. 
Het kerkje is daarmee een verzets- 
monument op zichzelf geworden 
zonder dat het als zodanig te boek 
staat. Zoon Raph de Haas, zelf geen 
onverdienstelijk tekenaar en schil 
der, zegt herhaaldelijk: 'Probeer 
Aad de Haas niet met anderen te 
vergelijken. Hij is onvergelijkbaar. 
Dat is zijn kracht. En misschien 
wordt er daarom nog steeds een 
beetje vreemd tegen sommige van 
zijn schilderijen aangekeken.’ 


zntu. . , 

De Rotterdammer Aad de Haas i s 
Limburg een begrip gewordejj, ^ 
begrip van onverzettelijkheid e 
volhardendheid. Hij is in 1972 0 
verwacht en veel te vroeg ge sW , 


ven. Maar na al die jaren kom je n °' 
steeds geen Limburger tegen ®j 
niet weet wie Aad de Haas 'V' 


Jammer genoeg geldt dat (nog) 
voor de Rotterdammers. Man u 
Kneepkens wil dat op korte terflwj 
gaan veranderen. J 


Nieuwe afdeling 
T aalgenoolschap 
in Maastricht 


MAASTRICHT — De Maatschap? 
voor Nederlandse LetterküF, 
krijgt op 28 januari een afdeling 
Maastricht. Voorzitter van de zuk* 
lijke afdeling wordt essayist 
dichter Wiel Kusters uit Maastri^ 
In het Kanunnikenhuis aan de 


te Gracht in Maastricht zal op 
datum om 14 uur de oprichtings^ 
gadering plaatsvinden. Vanaf 
vier uur is de vergadering openbar 


Aad de Haas, zelfportret uit 1955. 


Wahlwiller 


Het onrechtvaardige lijden en het 
onderdrukt worden door medemen- 


Precies een jaar na de oorlog vraagt 
pastoor Mullenders uit Wahlwiller 
aan Aad de Haas of hij zijn kerkje 
van een kruiswegstatie wil voorzien 
en de kerkmuren wil beschilderen. 
De schilder werkt er twee jaar aan. 


Het worden de mooiste schilderijen 
die hij in zijn oude, Rotterdamse 
stijl zou maken. Het werk in Wahl¬ 
willer wordt tegelijk een van de 
hoogtepunten van eigentijdse ker¬ 
kelijke schilderkunst in Nederland. 
Maar pas sinds 1980 zijn muurschil¬ 
deringen en kruiswegstatie met 
veertien schilderijen in hun geheel 
in het Wahlwiller-kerkje te zien. 
Aad de Haas kwam er technisch tot 
een toppunt van zijn tamponeerstijl, 
waarbij de verf kristalhelder en 
doorzichtig blijft. Met zijn uitbeel¬ 
ding van wrede soldaten, hogepries¬ 
ters en farizeeërs, discipelen en 


treurende vrouwen, verwerkte Aad 
de Haas op zijn eigen manier het on¬ 
rechtvaardige lijden dat hem in de 
jaren ervoor was aangedaan. 


Albert Kuyle schreef eind 1946: ’lk 
vind deze afbeeldingen onnozel en 
onmachtig en daarom hinderlijk... 
ronduit ontoelaatbaar.’ Alsof Aad 
de Haas niet genoeg had gehad aan 
twee jaar achtervolging door de Na¬ 
zi’s, diende de ex-fascist Kuyle met 
haatdragende ijver in Rome een 
aanklacht in tegen zijn werk. In de 
Osservatore Romano werd De Haas’ 
werk door een oude, halfblinde cu- 


Met Pt ivo Pena, John Williams en Inti lllunani 


’Fragments of a 
dream’ uniek 


muziekprogramma 


HEERLEN - Een zeldzame com¬ 
binatie muzikanten die goed is 
voor warme Zuidamenkaanse 
klanken, flamenco en klassieke 
muziek. De Heerlense Stads¬ 
schouwburg is een van de vier 
plaatsen in Nederland waar deze 
unieke combinatie te bewonde¬ 
ren is. Op zondag 22 januari zul¬ 
len de Chileense groep Inti Illi- 
mani. de flamengo-gitarist Paco 
Pena en de klassieke gitarist 
John Williams - want zij zijn ver¬ 
antwoordelijk voor deze combi¬ 
natie het speciaal samengesteld 
programma presenteren. 


Wat kan de bezoeker aan een van 
de vier concerten - naast Heerlen 
ook Utrecht (19 1). Leiden (20/1) 
en Amsterdam (23,1) - verwach¬ 
ten op deze avond? Een combi¬ 
natie van de vocale en instru¬ 
mentale geluiden van Inti Illima- 
m met de gitaristen Peha en Wil¬ 
liams. Een mengeling van diver¬ 
se stijlen, die het goed blijkt te 
doen. gezien de overweldigende 
belangstelling en de grote suc¬ 
cessen tijdens tournees in 
Australië en Amerika. 

De Chileense groep inti Ilhmani 
werd in 1967 in Santiago opge¬ 


richt. De muziek van de groep is 
een uitdrukking van het leven en 
de strijd van de arbeiders in La¬ 
tijns-Amerika. Na de coup en 
moord op Allende vluchtte de 
groep in 1973 naar Europa en 
musiceerde sindsdien in allerlei 
landen. John Williams, één van 
de grootste levende klassieke gi¬ 
taristen, treedt tegenwoordig 
nog maar sporadisch op. Geen 
wonder dat hij tijdens zijn con¬ 
certen kan rekenen op een over¬ 
weldigende belangstelling. Paco 
Pena tenslotte, geboren in Anda- 
lusië, de bakermat van de fla¬ 
menco, en getrouwd met een 
Roermondse, is regelmatig in 
Nederland te bewonderen. Naast 
het geven van concerten doceert 
hij onder meer aan het conserva¬ 
torium van Rotterdam. 


Samen zullen deze musici garant 
staan voor een spectaculaire mu¬ 
zikale avond, die in de Washing¬ 
ton Post als volgt werd omschre¬ 
ven: ’Music of timeless, almost 
unearthly beauty’ - muziek van 
tijdloze, onaardse schoonheid. 
Niet voor niets heeft de show de 
naam ’Fragments of a dream’ 
meegekregen. # De 'cast’ van ’Fragments of a dream’, met op de voorgrond de gitaristen Paco Pena 
(links) en John Williams. 


De tweede periode van Aad de Haas 
is bijzonder expressionistisch. Zijn 
schilderijen doen nu sterk denken 
aan die van de ’Jonge Wilden’ dertig 
jaar later. Het is een stijl waarbij het 
verzet tegen geaccepteerde normen 
in elke penseelstreek duidelijk is. 
De derde periode tekent zich na 
1965 af: schilderijen die doen den¬ 
ken aan Chagall, maar toch geheel 
anders zijn omdat Aad de Haas zijn 
expressionisme nu vermengt met 
de stijl uit zijn eerste periode. 

Hij heeft een doeltreffend compro¬ 
mis gevonden tussen zijn jonge ja¬ 
ren en de jaren vijftig en zestig. 
Sinds alle publiciteit over Cobra en 
het aanvaarden door het grote pu¬ 
bliek van schilders als Appel en 
Corneille, zoekt De Haas opnieuw 
afstand. Hij wil voorkomen dat men 
hem straks de Cobra-beweging van 
Limburg zal noemen. Hij blijft in 
verzet en zoekt in zijn stijl steeds 
nieuwe verzetswegen. Niemand zal 
hem kunnen inlijven! 


Tijdens de opening houdt voorrij 
Kusters een voordracht over ’de 
clische verbanden in de gedicht 
van Jan Hanlo’. Tijdens het openj^j 
re gedeelte van de vergadering ® 
dr H. Prick, onder meer bekeF 
vanwege zijn publicaties over , 
Tachtiger van Deyssel waarvoor 
de G.H.’s Gravesandeprijs ontviw. 
spreken over 'werken aan Fr3 
Erens: winst en verlies’. 


De activiteiten van de zuidelijke 
deling zullen zich richten op 
burg en Noord Brabant, België 
de Duitse grensstreek. De hoofdvv 
tiging van de Maatschappij is in f* 
den. 


- r - - o - i 


arabesk 


-nadeel 


Vlak na de oorlog exposeerde Aad 
de Haas verschillende keren in Rot¬ 
terdam. Hij bleef (’Omdat ik niet 
van reizen houd’) in Limburg wo¬ 
nen, de provincie waar hij tot verzet 
werd gestimuleerd. Aad de Haas 
heeft in het Limburgse veel vrien¬ 
den gehad, vrienden van het for 
maat als Anton van Duinkerken. Hij 
heeft nooit een beroep op de BKR 


ai e r - a s 


wel I - o m a 


- r - e e r - i" 


2 . oer-idee 


- n a - s e i n 
bijtende 

spot de komieke coco 


panda en de roddeltante 


Limburgs Dagblad Dit MS ten ster/r stéil 
tje, Jerom. Is hel 
heest nu dood ? Li ten we itffen... is nüit 
in fes Iepen, riffen ontelbare 
tonnen rots en arde bovenop.. 
Komt nooit meer te voorsthfn! Directie: 


J. Drost M 

mr. F.A.M. van Hellemond 

K. J. Verwer 


Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 BS Heerlen 
Bank: ABN Bank Heerlen 
rek.no. 57 75 35 935 
Giro: 10 35 100 
Tel.: abonnementen: 
045-739881 
advertenties: 
045-739886 

liet eoits de süat vin 
Olirier lensseur. 
dar hunnen we ook 
nar tluilen ! 


hu ha om mam met 
Mlukhif, limbihshe. 
het is alleen de 
helde die telt. 045-739886 

Rayonkantoren: ^ 

Brunssum 

Geleen 04490 ;& 

Hoensbroek 045-Z*® ^ 

Heerlen-Centrum O 4 ® ecdlf 
Kerkrade 045-452932/45^ 
Maastricht 9 * 3 

Schaesberg 94 

Roermond 0475 °’l!-s77 


mêÊm 


Witiof-soep 


(c) Standaard Uitgeverij n v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b v s Gravenhage 


Met witlof zijn vele combinaties te 
maken. Stoven, een gebonden wit¬ 
lofsoep of gewoon koken. Witlol 
leent zich uitstekend voor een fris¬ 
se, knapperige salade, bijvoorbeeld 
met mandarijn, sinaasappel, rozij¬ 
nen en walnoten. Voor een salade is 
150 g per persoon voldoende, als de 
groente wordt gekookt of gestoofd 
250-300 g per persoon. 


Benodigdheden voor 4 personen: 
375 g witlof, 1 ui, 50 g boter, zout en 
peper, 2 el bouillon van een blokje, 
V\ 1 water, 250 g tomaten, eigeel 
van 2 eieren, Vs I slagroom en 100 g 
gekookte ham. 


uil tui u 

lf o IbAtlkiivn 


Was het witlof grondig, verwijder 
het bittere gedeelte aan de onder¬ 
kant van de stronkjes, snijd in stuk¬ 
jes en laat goed uitdruipen. Fruit in¬ 
tussen de fijngesnipperde ui licht¬ 
bruin in de boter, voeg het witlof toe 


en laat het even meebakken. Breng 
op smaak met peper en zout. 

Voeg de bouillon toe en vul verder 
aan met water. Laat enkele mi¬ 
nuutjes zachtjes koken. Ontvel de 
tomaten en snij het vruchtvlees 
klein. Laat de soep niet meer koken. 
Vermeng het eigeel met de slag¬ 
room en voeg al roerend aan de soep 
toe. Serveer er de ham bij. 


Telex: lZ J 

redactie ^71 

overige afdelingen ' 

Abonnementsprij *** 1 

bij vooruitbetaling te voldo®^ ^ 

ner kwartaal f . tü 


hub meijer 

JANUARI 

INDE 

SCHOUWBURGEN 

HEERLEN 

O 

EERKRADE 

SITTARD 

DRIE 

VOORSTELLINGEN 
MET AANZIENLIJKE 
KORTINGEN 
VOOR LEZERS 
VAN HET 

imburgs agblad 

MAAK ZELF 
UW KEUZE Lezers van het Limburgs Dagblad geniet 
óók in het seizoen 88/89 maandelijks 
voordeel in de schouwburgen in 
Heerlen-Kerkrade-Sittard. 


m 


Elke maand worden bepaalde voorstelling* 
met reduktie aangeboden. 
JANUARI 

PROGRAMMA 
Vrijdag 20 januari 
Stadsschouwburg Sittard 
Aanvang: 20.00 uur 

„Er valt een traan 
op een tompoes” 

Komedie door Annie M.G. 
Schmidt, met o.a. Henny Orri, 
Henriëtte Tol en Allard van der 
Scheer. 


Entreeprijs ƒ 23,50 
Bij inlevering van 
onderstaande bon 


ƒ20 • - >r " 


Zondag 22 januari 
Wijngrachttheater Kerkrade 
Aanvang 15.00 uur 

„Jungleboek” 

Een prachtig schouwspel voor 
iedereen vanaf 7 jaar, gespeeld 
door het Koninklijk Jeugdthea¬ 
ter, Antwerpen, gebaseerd op 
het door Walt Disney wereldbe¬ 
roemd gemaakte meesterwerk 
van Rudyard Kipling. 

Entreeprijs ƒ 7,50 en ƒ 5,- , 

Bij inlevering van 
onderstaande bon 


voor iedereen 


ƒ4,50 


9 

* •t&y é' 

< . , % 


Donderdag 26 januari 
Stadsschouwburg Heerlen 
Aanvang 20.00 uur 

de Leeuw: 
Rozebotteltijd. 

Komische en ontroerende figu¬ 
ren op een prachtige manier 
neergezet door deze komiek 
wiens ster snel stijgt aan de Ne¬ 
derlandse theaterhemeL 

Entreeprijs ƒ 16,- 
Bij inlevering van 
onderstaande bon 


tl 

I De kortingen gelden steeds ALLEEN IN DE VOORVERK 
en zolang de voorraad strekt. De bon dient aangeboden 
worden aan de kassa van de betreffende schouwburg effii 
maximaal voor 4 personen geldig, Mocht u méér bonna) 
wénsen dan kunt u bij alle kantoren van het Limburg* 
Dagblad terecht om eénextra exemplaar te verkrijgen. 


BON-BON-BON■BON■BON-BON-BON 
'-■ V • - 'ViK ••**»*«■• 
- i ■»' 
Postcode/Woonplaaté: 


BS. 


R 


j htóakt als lezer van het Limburgs Dagblad gebruik van de extra '-J. 
korting voor de voorstelling: t 

• ’• " J 


in de schouwburg te 
... 


QP- 


personen 


Entreeprijs .LD-prijs ƒ beot ii vmdeügttr 


J- 

[? 

II 


in 


limbuxgs dagblad 


Uit onderzoek Economische Controledienst blijkt: 

A pothekers knoeien 
massaal met tarieven Dinsdag 10 januari 1989 # Pagina 3 


binnen/buitenland 


Van de redactie binnenland 

Se - Veel apothekers en apotheekhoudende huisart- 

n berekenen voor goedkopere medicijnen de prijs van dure 
neesmiddelen, vragen te hoge vergoedingen of brengen ten 
geh? C u t e administratie- en emballagekosten in rekening. Dit is 
bleken bij een onderzoek dat de Economische Controle 
^bst (ECD) in de laatste maanden van 1988 heeft uitgevoerd. 
* gebeurde in opdracht van de staatssecretarissen Dees 
oiksgezondheid) en Evenhuis (Economische Zaken). 


Alle leden 
v an Armeens 
comité in cel 

- De laatste vier leden 
Vr j- Comité Karabach die nog op 
d? a Voe ^ en waren, zijn zaterdag in 
arr.! meense hoofdstad Jerevan ge¬ 
beerd. Dat hebben familieleden 
het m eegedeeld. Alle leden van 

^«rPmité Karabach die de natio- 
Pubr Che beweging * n de Sovjetre- 
. hek Armenië organiseerden, zit- 
hu gevangen. 

Ve e n v ier leden van het comité en ze- 
r est an deren werden zaterdag gear- 
I een eer ^ toen zij in het geheim bij- 
! j e ^aren gekomen in een huis in 
derf Van ’ waar ruim een maand gele- 
i een avondklok werd ingesteld. 

fe??* Sovjetleider Michail Gor- 
! tijdens z ^ n bezoek aan Ar- 

1 een 16 ^ et com hé veroordeelde is 
st nationale campagne losgebar- 
te n tegen de Armeense nationalis- 
d e ’ t . erv an worden beschuldigd 
k etni sc he spanningen aan te wak- 


Het 

aut Corr bté eiste aansluiting van de 
b a ? n ° me enclave Nagorno-Kara- 
baia m de Sovjetrepubliek Azer- 
° a Jdzjan bij Armenië 


Van de 161 apothekers en huisart¬ 
sen die de ECD tot nu toe heeft be¬ 
zocht, waren er 120 in overtreding. 
In 41 gevallen is proces-verbaal op¬ 
gemaakt. De overige overtredingen 
losnden onvoldoende aan één per¬ 
soon worden toegeschreven voor 
een juridisch sluitende bewijsvoe¬ 
ring of „het gedrag kon worden ge¬ 
corrigeerd”. 

Het ECD-onderzoek heeft uitgewe¬ 
zen dat sommige apothekers toch 
nog in allerlei vorm kortingen krij¬ 
gen van importeurs, fabrikanten en 
groothandelaren en die in eigen zak 
steken. Volgens het nieuwe vergoe¬ 
dingensysteem dat een jaar geleden 
van kracht werd, mogen ze alleen de 
werkelijke inkoopprijs (dus na af¬ 
trek van eventuele kortingen) aan 
ziekenfondsverzekerden en particu¬ 
liere patiënten in rekening brengen. 

Bovendien heeft de ECD volgens 
het ministerie van Economische Za¬ 
ken in een aantal gevallen ’substitu- 
tiefraude’ geconstateerd. De apo¬ 
thekers zetten dan dure merkge¬ 
neesmiddelen op de rekening, ter¬ 
wijl ze in werkelijkheid goedkopere 
merkloze of zogenaamde parallel 
geïmporteerde medicijnen afleve¬ 
ren. 

Het ministerie verwacht dat de in¬ 
tensieve opsporingsactiviteiten van 
de ECD ertoe zullen leiden dat het 
overgrote deel van de apothekers de 
tariefbeschikkingen gaat naleven. 
De controles zullen in verscherpte 
vorm worden voortgezet. 


Aighaans verzet 
staakt overleg 
hiet Sovjetunie 

- Sibghatullah Mo- 
Afvh een van de l eiders van het 
2 e 5v aans e verzet, heeft gisteren ge- 

dere de m 9 ed J a heddin geen ver- 
besprekingen meer met de 
Vor etUrde zullen voeren over de 
1 ‘inp Tlln ê- van een t° e homstige rege- 
v an h* ^ a b°el- Mojaddidi, de leider 
hun u zeven verzetsgroepen die 
kla-, j ses hebben in Pakistan, ver- 
e da *- de Pakistaanse 
ydstad Islamabad. 

e hebben geen behoefte aan ver¬ 
flik onderhandelingen” zei Mojad- 
heria • e ver klaarde dat de moedja- 
der m ^ as weer bereid zijn tot ver- 
t r ^ ouderhandelingen na de terug- 
kking van de Sovjet-troepen op 


15 februari en de val van de door de 
Sovjetunie gesteunde regering in 
Kaboel. 


Steun 


De moedjaheddin-leider wees een 
voorstel af van Sovjet-onderminis- 
ter van buitenlandse zaken Joeli 
Vorontsov om naar Moskou te ko¬ 
men. Vorontsov zei vrijdag na be¬ 
sprekingen met het verzet dat de 
Sovjetunie de regerende Democra¬ 
tische Volks Partij van de huidige 
Afghaanse machthebber Najibullah 
ook na de terugtrekking van haar 
troepen zal blijven steunen. 
Mojaddidi, die de Sovjetunie ver¬ 
antwoordelijk houdt voor de impas¬ 
se in de besprekingen, verklaarde 
dat toekomstige besprekingen moe¬ 
ten gaan over herstelbetalingen van 
de Sovjetunie en de terugkeer van 
verzetsstrijders die krijgsgevangen 
zijn gemaakt. 


# Shïitische militieleden 
inspecteren in het Zuidli- 
banese dorp Jarjoua de 
lijken van bij gevechten 
omgekomen mensen. De 
reeds tien dagen durende 
gevechten tussen shi’iti- 
sche gropen in Libanon 
hebben de laatste 48 uur 
aan zeker 59 mensen het 
leven gekost. De pro- 
Iraanse Hezbollah (Par¬ 
tij van God) en de door 
Syrië gesteunde Amal- 
militie vechten om de con- 


tieagan dient laatse begroting in bij Congres 

Kleinste tekort 


VS sinds 1981 


WASHINGTON - De Amerikaanse 
president Reagan heeft gisteren de 
laatste begroting van zijn ambtspe¬ 
riode ingediend. De begroting toont 
een tekort van 92,5 miljard dollar 
voor 1990, het kleinste deficit sinds 
1981, toen Reagan aan het bewind 
kwam. 

Veel Congresleden noemden de be¬ 
groting gisteren al direct 'een dood¬ 
geboren kindje’. Want Bush heeft 
het recht vanaf 20 januari, als hij 
eenmaal president is, desnoods zeer 
diepgaande wijzigingen op Rea- 


gan’s begroting in te dienen. 

Wat Bush in ieder geval aan Rea- 
gan’s begroting moet zijn bevallen, 
is dat de gaande president erin is ge¬ 
slaagd althans op papier het begro¬ 
tingstekort te verminderen zonder 
daarbij zijn toevlucht te nemen tot 
belastingverhoging. 

In 1989 zal het Amerikaanse federa¬ 
le begrotingstekort naar verwach- 


(ADVERTENTIE) ting uitkomen op meer dan 160 mil¬ 
jard dollar. De Wet Gramm-Rud- 
man schrijft voor dat dit tekort in 
het belastingjaar 1990 niet meer dan 
100 miljard mag bedragen. 

Met zijn tekort van 92,5 miljard dol¬ 
lar is Reagan dus nog net onder die 
grens gebleven. Dat heeft hij 'gë- 
daan door onder meer te bezuinigen 
op defensie (dat na aftrek van infla¬ 
tie er iets op achteruit gaat). 

Bush zal, wil hij een aantal verkie¬ 
zingsbeloften waarmaken, vrijwel 
zeker ook meer geld willen beste¬ 
den aan kinderverzorging, huisves¬ 
ting van daklozen en verbetering 
van het milieu. 

Maar hoe hij aan het extra geld moet 
komen, dat is de grote vraag. De be¬ 
langrijkste verkiezingsbelofte van 
Bush was namelijk, dat hij niet zou 
overgaan tot belastingverhoging. 


Voor nieuw personeelsbeleid scholen 

Bonden verwerpen 
voorstellen Deetman 


Wie voor een ziektekostenverzekering meer betaalt 
dan nodig is - en dat is vaker het geval dan u denkt - 
kan dat veranderen. Wilt u een ziektekostenverzekering 
waarbij u niet struikelt over de hoogte van de premie,dan 
is VGZ de aangewezen maatschappij. Want bij VGZ bent 
u tegen een aantrekkelijke premie zorgeloos verzekerd. 

VGZ heeft tevens een nieuwe, unieke verzekerings- 
vorm voor u ontwikkeld: de Instappolis. Bij deze polis 
kunt u kiezen uit wel 8 verschillende mogelijkheden voor 
een eigen risico. Daarbij heeft u ook nog het recht om 
de hoogte van uw eigen risico te veranderen, ongeacht 
uw leeftijd of gezondheidstoestand. 

Uiteraard is het pakket van VGZ te veelzijdig om hier 
volledig op te sommen. Maar met één gratis telefoontje 
naar 06 - 0199 of met de ingevulde coupon krijgt u een 
uitgebreid informatiepakket en een geheel vrijblijvende 
offerte toegestuurd. Ook voor meer informatie kunt u 
ons altijd op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur bereiken. 


Zoi^oosverzd^eidbijVGZ. 

[F GRAAG ONTVANG IK_ MEER INFORMATIE ”1 


DEN HAAG - De onderwiisvakbon¬ 
den zijn boos op minister Deetman. 
Zij menen dat de minister van On¬ 
derwijs met zijn voorstellen voor 
een nieuw systeem van personeels¬ 
beleid de macht te veel by de 
schoolbesturen legt. Van gelijk¬ 
waardigheid in het overleg tussen 
besturen en bonden is geen sprake. 

De vier onderwijsbonden zijn una¬ 
niem van mening dat de voorstellen 
van Deetman niet aanvaard mogen 
worden. Deetman wil de jaarlijkse 
vaststelling van het aantal perso¬ 
neelsleden per school voortaan aan 
de scholen zelf overlaten. Zij krij¬ 
gen op grond van het aantal leerlin¬ 
gen een bepaald budget, dat zij naar 
eigen goeddunken mogen invullen. 
Pe minister wil in het kader van een 


nieuw formatiesysteem in het basis¬ 
en voortgezet onderwijs, onder 
meer de vakantieregeling voor het 
onderwijzend personeel drastisch 
beperken. Deze voorstellen zijn 
voor de onderwijsbonden ’in welk 
verband dan ook onbespreekbaar’, 
De bonden verwijten de minister 
opnieuw onrust onder docenten te 
veroorzaken. 

De onderwijsbonden houden ern¬ 
stig rekening met scherp verzet uit 
de achterban tegen de voorstellen 
van de minister. „Recent onderzoek 
heeft aangetoond dat de gemiddel¬ 
de werknemer in het onderwijs een 
jaarbelasting heeft die 160 uur ho¬ 
ger is dan die van andere werkne¬ 
mers”, aldus de onderwijsbonden 
ABOP, PCO, KOV en' NGL. 


trole van de shi'itische ge¬ 
bieden in Libanon. Vol¬ 
gens Amal zijn haar strij¬ 
ders er bijna in geslaagd 
Hezbollah uit haar laat¬ 
ste bastion in Zuid-Liba- 
non te verdrijven. De 
Iraanse onderminister 
van Buitenlandse Zaken 
AU Mohammad Beshara- 
ti is gisteren naar Da- 
mascus gereisd in een po¬ 
ging te bemiddelen in de 
felle strijd tussen twee 
shi’itische groepen in Li¬ 
banon. Arafat stelt 
gesprek met 
delegatie uit 

TUNIS - PLO-leider Arafat heeft 
het gesprek dat hij gisteren in Tunis 
zou voeren met een hoge delegatie 
van het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken uitgesteld tot 
niet eerder dan vandaag. Een PLO- 
woordvoerder deelde mee dat de 
komst van Arafat - die tot voor kort 
in de Jordaanse hoofdstad Amman 
verbleef - was vertraagd. 

De Nederlandse delegatie zou vol¬ 
gens het oorspronkelijkie plan van¬ 
middag naar Den Haag terugkeren. 
Gisteravond was nog niet duidelijk 
of het vertrek zou worden uitgesteld 

Farouk Khaddoumi, de ’minister 
van Buitenlandse zaken’ van de Pa¬ 
lestijnse Bevrijdingsorganisatie 
(PLO), acht het overigens mogelijk 
dat hij ’in de nabije toekomst’ een 
ontmoeting heeft met minister Van 
den Broek. Hij verklaarde dat giste¬ 
ren na afloop van het gesprek dat hij 
met de Nederlandse delegatie had. 


Lot uitgezette 
Syriërs nog 
onduidelijk 

DEN HAAG - Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken in Den Haag 
weet niet of twee Syrische vrouwen 
en een vieijarig kind gisteren bij 
aanhomst op de luchthaven van Da- 
mascus zijn gearresteerd. Vluchte¬ 
lingenwerk Nederland zei gisteren 
informatie te hebben gekregen dat 
de drie in de gevangenis zitten om¬ 
dat zij niet konden bewijzen de Sy¬ 
rische nationaliteit te bezitten. De 
drie asielzoekers werden afgelopen 
zaterdag uit Nederland verwijderd 
en op een KLM- vlucht naar de Syri¬ 
sche hoofdstad gezet. 

* 

Een woordvoerder van het ministe¬ 
rie van Justitie veronderstelt dat de 
drie wellicht korte tijd op de lucht¬ 
haven van Damascus zijn onder¬ 
vraagd, omdat zij geen paspoort be¬ 
zitten. Via Buitenlandse Zaken is 
inmiddels aan de Nederlandse am¬ 
bassade in Damascus om nadere in¬ 
lichtingen gevraagd over de ver¬ 
blijfplaats van de drie. 

Oorlogsmisdadiger 
Riphagen dood 

AMSTERDAM - De oorlogsmisda¬ 
diger Riphagen is dood. Hij is al in 
1973 in Genève overleden. De spe¬ 
ciaal met vervolging van oorlogs¬ 
misdadigers belaste mr P. Brilman 
heeft dat gisteren gezegd. Hij heeft 
dat vernomen van Interpol en 
wacht nog op bevestiging van de 
Zwitsere autoriteiten. 

De Nederlandse regering deelde vo¬ 
rig jaar nog mee de uitlevering van 
de oorlogsmisdadiger Oly, Kipp en 
Riphagen te willen. Alle drie waren 
ze Argentijn geworden. 

Het is volgens Brilman bijzonder 
schrijnend dat juist Riphagen heeft 
weten te ontkomen. Hij heeft veel 
Amsterdamse joden de dood inge¬ 
jaagd. Hij troggelde ze geld, juwelen 
en effecten af. Als ze die gaven zou¬ 
den ze niet aan de Duitsers worden 
overgeleverd, zei hij dan. Maar dat 
gebeurde meestal toch. 
Aanvankelijk deed Riphagen dit 
’werk’ in zijn eentje, later maakte hij 
deel uit van de ’Collonne Hennei- 
ken’. De groep was eigenlijk de toe¬ 
leverancier van Aus der Fünten, die 
nog in Breda vastzit. 


Om gevoelens delen bevolking niet te kwetsen 

Kamerlid ziet af 
van Tokio-reis 


Engeland zal Prins Philip, de echt¬ 
genoot van koningin Elizabeth, naar 
de begrafenis van keizer Hirohito 
afvaardigen. Het besluit om de 
prins-gemaal te sturen, heeft al van 
verschillende kanten tot scherpe 
kritiek geleid. 


GRAAG 

ONTVANG IK MEER INFORMATIE 

EN EEN 

GEHEEL VRIJBLIJVENDE OFFERTE. Adres: 

PostrrvHf- 

Plaats: 

Tel.: 

Beroep:_._ 


Geboortedatum man:_ 

Gewenst eigen risico: f _ 
Aantal kinderen:_ 


- vrouw: _ 

- Klasse: _ 


_ waarvan boven de 16 jaar: 


Huidige verzekeraar: --- 

Bon in een ongefrankeerde envelop opsiuren aan VGZ, 
Antwoordnummer 292,6500 VC NIJMEGEN 
VOLKSGEZONDHEIDSZORG-VGZ ONDER¬ 
LINGE WAARBORGMAATSCHAPPIJ (JA 

j_ Of bel gratis 06- 0199. I 

[ 

A 

i 

i 

i 

j 


Van onze correspondent 
TOKIO - Het plotselinge besluit 
van VVD-kamerlid Frans Weisglas 
om vanwege 'binnenlandse politie¬ 
ke redenen’ een bezoek aan Tokio af 
te zeggen, heeft geleid tot kritiek 
van de overige leden van de parle¬ 
mentaire groep met wie Weisglas de 
reis naar Japan zou maken. Woord¬ 
voerder van de groep, Hans Gual- 
therie van Weezel van het CDA, ver¬ 
klaarde bij aankomst in Tokio Ver¬ 
rast en verbaasd’ te zijn over het on¬ 
aangekondigd besluit van hun 
VVD-collega. 

Het bezoek viel midden in de rouw- 


periode over de dood van de Japan¬ 
se keizer Hirohito. Weisglas haakte 
af om een grote bevolkingsgroep 
die in het toenmalig Nederlands-In- 
dië tijdens de Japanse bezetting 
heeft geleden, niet voor het hoofd te 
stoten. Het bezoek heeft volgens 
Van Weezel geen enkele politieke 
achtergrond. 

De Nederlandse regering heeft een 
besluit over de afvaardiging naar de 
begrafenis van de Japanse keizer 
Hirohito voorlopig uitgesteld. Een 
definitief besluit moet door de mi¬ 
nisterraad worden genomen. 


Het Japanse zakenleven haalde ove¬ 
rigens gisterochtend opgelucht 
adem nadat de nieuwe keizer Akihi- 
to het volk had verzekerd dat hij de 
na-oorlogse constitutie van Japan 
zou respecteren. Onmiddellijk na de 
korte rede van Akihito voor twee¬ 
honderd nationale en lokale hoog¬ 
waardigheidsbekleders, schoten de 
koersen van de aandelen als een ko¬ 
meet omhoog. 

Door te zeggen dat hij de constitutie 
zal eerbiedigen, lijkt de 55-jarige 
Akihito elke wijziging daarvan uit 
te sluiten. Conservatieve groepen 
dringen sterk aan op herziening van 
de grondwet om de keizer grotere 
bevoegdheden te geven. 

Zie verder pagina 5. Een Oegandese regeringsdele¬ 
gatie onder leiding van minis¬ 
ter van staat Kiiza Besigye is 
naar de Zaïrese hoofd stad 
Kmshasa vertrokken om ge¬ 
daan te krijgen dat Zaïre de 
voormalige Oegandese dictator 
Idi Amin uitlevert. Volgens de 
berichten wil Oeganda de 61-ja¬ 
rige Amin voor de rechter bren¬ 
gen wegens schendingen van 
de mensenrechten. Tijdens het 
acht jaar durende schrikbe¬ 
wind van de voormalige dicta¬ 
tor (1971-79) zouden naar schat¬ 
ting 100.000 mensen zijn ver¬ 
moord. 


Granaten 


Bij een explosie van twee gra¬ 
naten zondagavond in een 
sportstadion in Esperanza in 
het zuiden van de Filippijnen 
zijn 26 mensen, onder wie veel 
kinderen, om het leven geko¬ 
men. Zo’n 60 personen, onder 
wie de burgemeester van Espe¬ 
ranza en spelers van de basket- 
balploegen, raakten gewond. 
De granaten werden door een 
onbekende man in de rijen van 
de toeschouwers geworpen. De 
politie heeft een jonge islamiet 
gearresteerd. Over de motieven 
van de man is niets bekend. 


Overleden 


Een Tsjechoslowaakse inge¬ 
nieur is overleden nadat de po¬ 
litie hem had aangehouden en 
mishandeld na een verkeers¬ 
overtreding. Dit heeft de Tsje¬ 
choslowaakse burgerrechten¬ 
organisatie Charta 77 gisteren 
gemeld. Volgens Charta onder¬ 
streept het incident de 'arro¬ 
gantie’ van de politie in Tsje- 
choslowakije. 

• Heling 

Een 40-jarige hoofdagent van 
de Arnhemse politie is veroor¬ 
deeld tot drie maanden onvoor¬ 
waardelijke gevangenisstraf 
wegens schuldheling. Officier 
van justitie mevrouw mr J. 
Brughuis had vier maanden cel 
geëist. Als cassière bij de Bijen¬ 
korf had de vrouw van de poli¬ 
tieman in de jaren ’85, ’86 en ’87 
voor naar schatting 76.000 gul¬ 
den aan contanten verduisterd. 
Met dat geld werden in de loop 
der tijd diverse grote uitgaven 
gedaan, zoals auto's en cara¬ 
vans. Volgens de Arnhemse 
rechtbank had de politieman 
kunnen weten, dat die goede¬ 
ren met van zijn salaris en dat 
van vrouw alleen betaald kon¬ 
den worden. 


Raket 


India zal binnenkort een nieu¬ 
we middellange-afstandraket 
beproeven. Dit heeft de krant 
Tndian Express' gisteren ge¬ 
meld. De raket heeft een bereik 
van 2.500 kilometer. Dit bete¬ 
kent dat India met de raket gro¬ 
te delen van Azië, China, de 
Sovjetunie en zelfs het Midden¬ 
oosten kan bestrijken. 


Brand 


De politie van Ede heeft een 27- 
jange man uit die plaats aange¬ 
houden die heeft bekend brand 
te hebben gesticht in de Maxis 
in Ede. Bij die brand in de 
nacht van vrijdag op zaterdag 
werd voor ongeveer 3 miljoen 
gulden schade aangericht. De 
man werkte als bewaker bij het 
bedrijf. Volgens de politie heeft 
hij de brand gesticht uit rancu¬ 
ne tegen zijn chefs. Hy zou al 
enkele jaren in onmin met zijn 
superieuren hebben geleefd. 


Aanklacht 


De Haarlemmer A. Brosens, di¬ 
recteur van het Nederlands 
Rooms-Katholiek Persbureau, 
verwijt de kardinaal van 
Utrecht en de Nederlandse bis¬ 
schoppen medeplichtig te zijn 
aan ’het vermoorden van weer¬ 
loze ongeboren kinderen en 
zelfmoord op een dergelijke ge¬ 
ruisloze wijze, dat Hitler en de 
zijnen er trots op hadden kun¬ 
nen zijn’. Hij heeft hen in een 
brief aan de prefect van het 
hoogste gerechtshof van de 
rooms-katholieke kerk in 
Rome aangeklaagd voor het 
niet-optreden tegen deze za¬ 
ken. 


Vluchl 


Negen Oostduitsers hebben 
hun toegevlucht gezocht in de 
permanente vertegenwoordi¬ 
ging van de Bondsrepubliek in 
Oost-Berlijn. Zij willen met 
deze actie een uitreisvisum af¬ 
dwingen. Dit heeft het massa- 
blad ’Bild’ gisteren gemeld. 
Vier van hen - een echtpaar en 
twee mannen - zitten al een; 
paar dagen in het gebouw. Gis- 
tern voegden zich vijf anderen, 
bij hen, aldus ’Bild’. De West- 
duitse autoriteiten weigeren 
ieder commentaar. 

• Uitleveren 

Het is onwaarschijnlijk dat Za¬ 
ïre de voormalige Oegandese 
dictator Idi Amin uit zal leve¬ 
ren een Oeganda, zo heeft de 
ambassadeur van Zaïre in 
Oeganda gisteren gezegd. 


utut 
1ÜU- 


Limburgs Dagblad 


KORSETTERIE- korsetterie-lingerie 


f TT-7 

i A ■ I 


MET EEN SPECIALE 
AFDELING ELASTIEKE 
KOUSEN EN MEDISCHE 
BANDAGES, 

OOK NAAR MAAT. 


Levering ziekenfondsen 


Op alle niet-afgeprijsde artikelen 
10% korting, uitgezonderd 
maatwerk en medische artikelen. 


KORSELETS grote maten van 189,-.voor 89,00 PANTY’S speciaal voor pantalon van 

KORSELETS EN PANTYLETS met buikversteviging BH lange maagband van 85,-. 

van 139,-.voor 79,00 BH met beugel D-E cup van 69,- . 

KORSELETS lichtgewicht van 139,95 .voor 69,00 BH naadloos katoen van 29,95 . 

PANTYLETS lichtgewicht katoen NACHTHEMDEN 169,-, 139,-, 119, 

van 169,-.voor 59,00 PYAMA’S van 69,- .. 

MEDISCHE RUGBAND van 180,-.voor 98,00 HUIS JURKEN. 

GAINES met sluiting van 110,-. y .... voor 59,00 DUSTERS badstof 299,-, 229,-, 119, 

PANTY’S met lange pijp van 69,-.voor 39,00 GEZONDHEIDSONDERGOED 

PANTY’S slipmodel van 49,-.voor 29,00 angora en wol, restanten. 

PANTY’S slipmodel van 34,90. voor 19,00 SLIPS badstof 3 stuks .. 

Korsetterie Ramaekers-Houben 


__ Dinsdag 10 januari 1989 # I 


UNIEKE BALANSOPRUIMIN 

PANTY’S speciaal voor pantalon van 24,50 .voor 12,00 

BH lange maagband van 85,-.voor 39,00 

BH met beugel D-E cup van 69,- .voor 35,00 

BH naadloos katoen van 29,95 .. voor 17,00 

NACHTHEMDEN 169,-, 139,-, 119,-, 89,- . nu vnaf 29,00 

PYAMA’S van 69,- . voor 35,00 

HUISJURKEN. halve prijs 

DUSTERS badstof 299,-, 229,-, 119,- . nu vanaf 59,00 

GEZONDHEIDSONDERGOED 

angora en wol, restanten. halve prijs 

SLIPS badstof 3 stuks ..voor 10,00 


& 


f 


Saroleastraat 50, Heerlen, tel.: 045-713419. DE SPECIAALZAAK WAAR U DESKUNDIG WORDT GEADVISEERD 


I 


FAILLISSEMENTEN/SURSEANCE 


3 


Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 5-1- 
1960 zijn de volgende faillissementen OPGEHE¬ 
VEN: 

1. Pfm-Group B.V., Broekhem 25, Valkenburg a. 
d. Geul (flnr. 13368) 

2. Stichting voor Volwasseneneducatie Maas* 
tricht/Meer s t e n en omstreken, Bogaarden¬ 
straat 35A, Maastricht (flnr. 13514) 

SURSEANCE 

Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 
5-1-1989 is de surseance van betaling van F.V. 
Adriaansen, Voorterstraat 343, 6462 SM Kerkrade, 
welke definitief werd verleend d.d. 23-6-1988, ver¬ 
lengd (met ingang van 23-12-1988) tot 23-6-1990. 
Tot rechter-commissaris is wederom benoemd mr. 
G.M.C.J. Gemmeke-van Delft en tot bewindvoerder 
mr. M.C.L.J.G. Ruyters-Stevens, Hoofdstraat 36, 
6461 CR Kerkrade, tel. 045-452789 (Rep.nrs. 
1134/88 en 4021/88) 


Aangeboden betrekkingen 


Kivit Staalbouw 

vraagt met spoed zelfstandig werkende 

constructiebankwerkers 

tel. tijdens kantooruren 04490-38383. Zonder ervaring 
onnodig te solliciteren. 


GELD NODIG? 

Fin.kantoor JORISSEN Effect, rente vanaf 0,81% per maand 
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf 

Zeer goedkope tarieven 

• Lopende leningen geen bezwaar. Ek bedrag lusten 
ƒ 1000,- en ƒ 100.000,- mogeüjk 

e Volledige geheimhouding, geen infor ma tie bij werkgever. 

• Overiijdensrnico meestal gedekt Bovendien kunt u vrijstel¬ 
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook 
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor 
vrijblijvend prijsopgave). 

• Doorlopend krediet 2% aflossing 

• Voordelige Ie. 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30 

jaar. «on 

fteecft m—r dan 15 Jaar vrtrouwd 
(g md ip fommm r d) krmdfatkttar mar Halr 


Schelsberg 54, Heerlen 
Tel. 045-721781,724132 

Lid Ned Ver Finano'-nnrjs Adviseurs NVT ub Exclusief te Kerkrade 
GASTVROUW. Tel. 


rTr u l_ 


Gevr. betrekkingen Onroerend goed 


TJevr. VROUW, part-time 
hulp 18-24 jr. voor m cafeta¬ 
ria-snack. bar. Tel. 045- 
40345 


rrrr~ 


gevraagd. Tel. 
045-223076, 
uur 045-750924, 
Snaandag t/m vrijdag. 


.CLUB MIRABELLE 
draagt nog enkele leuke 
-meines. Tel 045-419823. 
I 1 lYf ÏkÏ |T:T-i fci fa 
tÏB *Ti T «re<OY/3>1 T 


VERKOOPSTER 


T»r*r 

rca f Li oTT 


TV/VIDEO-REPARATIE 
Görgens. Tel. 045-314122 


TRAP BEKLEDEN, rails 
hangen, gordijnen maken. 
Voordeelprijzen en vak¬ 
manschap. Gratis prijsop¬ 
gave. Schillings Interieur, 
Sunplein 39, Nieuwenha- 
gen. Tel. 045-312613. 


HANS LIPS voor timmer-, 
dak- en zinkwerk met ga¬ 
rantie. Vr. vrijbl. advies/of¬ 
ferte. Bel 045-453818. 


SCHILDERS kunnen nog 
behang- en sehilderwerk- 
zaamheden aannemen. Tel. 
045-210020. 


Voor al uw nieuwbouw en 
VERBOUWINGEN: bouw¬ 
bedrijf Baburek, tel. 045- 
216669. 


Voor ieder KARWEI in- en 
om huis, tuinsnoei enz. Tel. 
045-272093. 


Wegens de enorm gestegen 
vraag met name bij ons 
kantoor, zoeken wij drin- 

? end woningen te k. tot 
450.000,- in Geleen/Sit- 
tard/Stein/Beek/Bom e.o. 
N.W.M. QUADEN, make- 
laar-taxateur o.g. Lid NVM, 
Gelrestr. 4 Munstergeleen, 
04490-19644. 


Te k. WOONHUIS te Bo- 
choltz, met 2 slaapkamers, 
garage en kl. tuin. TeL 045- 


> . .lr 

'ii r tT 


r’ >' i 


ij' 

iVyi f» k 
-^^u!2S5EL 


■ » i, w • ■ 


Te huur aangeboden 


Aan rand Hrl-Centrum net¬ 
tegemeub. kamer te h. voor 
KEURIG persoon. Tel. 045- 
217592. 


ZIT/SLAAPK. met gebr. v. 
keuken, douche, wc, cv 
w.k. water op kamer, te¬ 
vens studio/app. all-in. 
Heisterberg te Hoensbroek 
na 14 uur 945-229654. 


Te h. voor net pers. ge¬ 
meub. + gestoflf. APPAKT- 
MEENT (15 2 pers.). 
Nieuwstr. 62 K’rade. Huur- 
sub. mog. 045-456795 of 
452895. 


Nabij centr. Hrln. mooi ge- 
meuD. KAMER alle comf. 
v. nette werk. mensen, na. 

18.00 u., za. na 12.00 u. OMAFIETS, dames- + he- 
Schaesbergerweg 43, Hrln. I renfiets va. ƒ 65.- p.st Daf 


SITTARD, Merovingen 

straat 54: in nieuw projekt 
De Lahrhof, premie-wo- 
ning met carport, voor- en 
achtertuin, 3 slaapkamers, 
grenzend aan speelweide. 
Normale prijs ƒ 145.000^ 
eenmalige premie ƒ 30.00* 
Thans aanbieding* 
ƒ115.000,- v.o.n. Zonder 
aanbetaling komt de netto 
maandlast op ca. ƒ 505,-. 
Wyman & Partners Vast¬ 
goed. teL 045-728671 of 
04750-15135. 


SCHUURTJES, tumhuis- 
i, kippe- en hondehok- 
n, vele afm., reeds vanaf 
Houtbouw Ubachs, 
vergracht 


460252. 


Te k. HOEKHUIS in rusti 
ebu 


Fietsen bromfietsen 


___ 


spoedige indiensttre- 
ambulante KOK. InL 
19063. 


geyr. voor Het 
Schaesberg, 


Schaes bergerweg 
Tel. 045-724226. 


renfiets va. ƒ65,- p.st Daf 
46, bj. "76. TeL 045-257371. 


WINKELRUIMTE Lh. Uilegats 4, Heerlen, t.o. Lundia. 
Event. met verlichting en interieur. Inl. tel. 045-716073. 


I>i 

w 


UUEBEZORGERS 
Hoensbroek, Heerler- 
Heerlen, Wetten, 
trg. Tel. 045 
—. vr. BUFFET- KAMER te huur nabij cen- 
—PEN voor discotheek tnmL Kerkrade. Tel. 045 
Vaals. Inl. 045*314901 of 461870/452269. w 


- • i.etrt'Kkiiiaen 


LOOK B.V., Schaes- 
Gevelreiniging, uit- 


12154/- 

IKAMERS te 1 

ZAAMHEDEN. TeL 
1862. 


•EKKERSBEDRUF 
Nok, voor ai uw dak- 
met de 
j gamn- 


te h. Kerkrade, SILO-verharding, erfverh. 
etc. vlgs. nw. stabüsatie- 

vrawA w^ i K2faj&Te" staat 


8, Kerkrade 
water, c.v.. ff» ) ai; V.’f») m ai 

ESSSSSa 


Contacten clubs 


B.A.G.D. GESLACHTS- 
ZIEKTENBESTRIJDING, 

24-uurs Infolijn. Tel. 
740136. 


Bureau ELVIRA privé- 
adresbemidd. ƒ 25,* p. 
adres. Inschr. en ass. gevr. 
045-419384. 


Nieuw. Nieuw! TANJA en 
Natasja. Tel. 045-229718, 
228738. 


PRIVÉ bij Jolanda met 6 
sexy meisjes va. ƒ75,-. 
04492-3198. Ass. gevr. 


Lieve gezellige dame komt 
bij u op visite 

045-311895 

(assistentie gevr.) 


☆ Oproep ☆ 

Ben je onderdanig en heb 
je extreme SM fantazieën, 
bel dan vandaag met jouw 

Meester Martin 

en voer zijn opdrachten uit 
van 15.00 - 21.00 uur 
020-204998 

reeds eerder opgenomen 
gesprekken te beluisteren 
via 06-320.323.05 


Contactburo MAAS¬ 
TRICHT. Bemiddeling in 
privéadressen. Tel. 043- 
635264. 


Privéhuis MICHELLE met 
Melanie, Veronique, Dia- 
ne, Joyce, Cormie. En 
weer goed het nieuwe jaar 
in met Jill, terug van weg- 
! Tel. 045-228481. 


Privé Briggit, Suan, Tracy, 
Cindy, Maria. Vanesssa en 
Margo. RUKSWEG-ZUID 
131B, Geteen, 04490- 
48448. Tevens ass. gevr. 


Privé CORINA, Ivon, An¬ 
gola, Petra, Chamilla en 
Mariska. Tel. 045-227734. 


CONTACTBUREAU Lucie 
voor bemiddeling v. adres¬ 
sen. Tel. 04490-50921, 
Geleen. 


U mag in bad de helm op¬ 
houden als u belooft de 
brommer builen te laten. 
RIVERSIDECLUB: E9 af¬ 
slag Echt O hé en Laak, 
Dijk 2 Ohé en Laak 100 
mtr. voorbij Camping de 
Maasterp. Tei. 04755- 
1854. 


PRIVÉ bij Anita ook zater- 
Tei. 045-352543. 


rivé bij MARK en Boy. 
Tel. 045-223850, na 14.00 
uur. Tevens escort. 


PRIVÉ Nathalie, Anita van¬ 
af 12 tot 20 uur. Tel. 045- 
723029. 


Heren opgelet 

Club 

2000 

7 dagen in de week open. 
Ma t/m vr. 11 -24 u„ zat. en 
zon. 14-24 u. Tev. meisje 
gevr. Rijksweg-Nrd. 22a, 
Geleen, tel. 04490-42315. 


Alleen het beste is goed 
genoeg voor u. Ook in 
1989. 

De meisjes van 

Club 

Bubbles 

Rijksweg-ZukJ 131, Ge¬ 
leen, 04490-42313. Geop. 
ma. t/m vrij. 10-24 uur, zat. 
10-18 uur. Tev. meisje 
gevr. 


Gelukkig nieuwjaar wen¬ 
sen u de meisjes van privé- 
huis CLUB EXCLUSIEF. 
Meisjes aanwezig v.a. 18 
jr. Kerkrade-West, Indus- 
triestr. 13, tel. 045-423634. 
Tevens meisjes gevr., in¬ 
tern gratis mogelijk. 


PRIVÉ + escort Iedere 
dag. Tel. 045-220868. 


CLUB MIRABELLE, Burg. 
Franssenstr. Kerkrade. 
045-419823. 


CLUB TROPICAL te Keik- 
rade. Industriestr. 74, va 2 
jan. zijn wij geopend va. 
14.00 U. Tel. 045-421641. 


Diana Escort 045- 

320905 - 321038 

7 dagen in de week 


Nieuw escortservice 

045-215113 


Jong, jonger 

|St r 

allcutta 
06-32032013 
lolitasex 18 jr. 

50 ct. p.m. 


Stoeipoes 

„Gina” 

Bloedheet 
Bel me! 
06- 

320.325.11 

50 ct. p.m. Grijp je kans en laat je eens 
opwarmen door 9 frisse jongens! 

Bobby’s Gay Box 

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben. 
50 ct/min. 


VERA privé. Tel. 04754- 
5818. 


06-320.323.01 


Tieners 


XANDRA en Joyce, tot 
03.00 uur, privé en escort; 
tev. meisje gevr. 045- 
228975. 


Nieuw NOENDA + assis¬ 
tentes, ook SM + slavin. 
Ass. gevr. 04492-5605. 


exclusieve clubs DUITS¬ 
LAND bij Aken: Meisjes 
gevr. Tel. 09-4924013157. 
Vanaf 20.00 uur. 


nieuw in 
nederiand . 

rode oren 
babbel 
toren 

babbel en klets 
mee over vrijen 
je hobby’s, sex 
en relaties 
alles mag in de 
toren, dus draai 
als ’n speer 06- 

320.320.86 


De Rode Oren 
lijn 

nog steeds nr. 1 
in Nederland 
06-320.320.79 

sex-geweld heet: 
Perverso Lino 
06-320.323.99 

Ordi-Sex 

06-320.320.90 

Pottofoons pot- 
pan relatieplan 
06-320.320.80 

Schoolplein-Sex 

06-320.320.82 

Echte Hollandse 
forse Live-Sex 
06-320.320.81 

50 cent p.m. 


GAY-BIZAR-LIVE 06- 
320.330.88 (50 ct.p.m.) 
Zoek je ’n SEX-VRIEND 
(IN)?!!! Uve-Afspreek- 
Lijnü! Bei: 06-320.320.55 


[£!Z£jï)1 


NIEUW. Stephanie en Ro- 
sitta vanaf 10 u. 045- 
721759. Tev. meisje gevr. 


Nieuw - 06 - Nieuw 

320.320.10 

Bel voor gratis 
tienerposterkalender 1989, 
aansteker en stickers 
Nieuw - 06 - Nieuw 

320.323.10 

10 meisjes, 100 verh. p.d. 
Viditel p. 34010,50 c. p.m. 


06-sex 

50 ct. p. min. 

Relax-Line 

Betty *** Gratis foto’s 

06-320.320.06 
★★★★★★★★★★★★★ 
Zevende hemel 

Gratis surprisepakket 

06-320.320.07 
★★★★★★★★★★★★★ 
Sex Non Stop 

Amanda vertelt 
200 verhalen per dag 

06-320.320.08 

★★★★★★★★★★★★★ 

!!! Live !!! 

Sex Relaxbox 

Superheet 
Strikt volwassenen 

06 

320.324.06 


Escort-service all-in 045- 
326191 ma. t/m vrijd. 14.00 
tot 04.00 u. Alle mog. 
aanw. 


PARADISO, Europaweg- 
Nrd. 158, Landgraaf, 045- 
317032, ma. t/m vrijd. van¬ 
af 14 u. 


„DE JACHTHUT’, Haan- 
rade-K’rade, Grensstr. 23. 
Gabi, Regina, Karin, Heike, 
Maria en Matina. Ma.-zo. v. 
20-4 uur. 045-463943. 


ZAKENMENSEN kiezen 
bij Buro Venus voor privé- 
adressen. Zowel regio ais 
landelijk. 'Inschr. v. gast¬ 
vrouwen welkom. Inl.: 
Brunssum. 045-257191. 


Niet zo snel, ik 
wil de hele nacht 
doorgaan! 

ÜErotifoon!! 

-06-320.320.12 

Luisteren naar meisjes die 
zich nergens voor 
schamen. 50 ct. p. min. 
Viditel pag. 3690_ 


Bij privéhuis YVONNE zijn 
8 lieve sexy meisjes die u 
ontv. in lingerie. 7 dg. 
geop. v. 11-24 u. Pr. va. 
ƒ 75,-. 045-425100. Nu 
weer 2 nwe. klasse meisjes 
aanw. 


Escortservice tel. 04490- 
23730. Ma. t/m zat. v. 
20.00-5.00 uur. 


Madame BUTTERFLY en 
haar supergiris. Hommert 
24, Vaesrade, kruispunt 
Schinnen. Open va. 14.00 
uur. 


..CONTACTENBUREAU.. 

L’Amour, privé-adresbe- 
middeling Heerlen. 045- 
225237. 


En als zo’n lekker ding te intiem 
wordt, neem je toch een lijntje 
met z’n tweeën... 

Babbellijn 

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar 
een avontuurde, ‘s Nachts alleen voor volwassenen. 
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók) 

. 50 ct/min. Wie weet, misschien maak je ^ 
een afspraakje... 

Bel snel de * 

Babbelbox! 

Qr (Ie. B&bbftlbox ontmoet je mensen die vrijuit J 
over ’t weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. 
met de Babbelbox doe je met z’n tienen of, wan 
daar behoefte aan hebt, intiem met z’n twe« 
(druk op de 0-toets). 

(’s Nachts alleen voor volwassenen) 

50ct./min. 06-320.330 


Be nu zes 


Iz-zStÊZi 


PRIVÉ meisjes Selfkant, 
09-49-2456-1053. 


Nieuw Nieuw 

Club 

Merci 

Rijksweg-Zuid 241, 
Geleen, 04490-45814. 
Geopend ma. t/m vr. van 
11.00 tot 23.00 uur. 
Tevens meisjes gevraagd. 


De NATIONALE üfe Lijn, 
tel. 013-321395 7 dagen 
per week geopend. 


Club RUSTICA v.d. 
Weyerstr. 9, Kerkrade- 
West, tel. 045-412762. 


320.320.05 

lesbi 28 

320.320.28 

heat line 

320.322.30 

standje 68 

320.320.68 

real live sex 

320.324.05 


Wil je een leuk spe 

Eroslijn: 06-32 

50 ct. p.m. 


spelletje horen? 

320.321.22 


06-320.330.03 


■ ! I II KATJA en Micky privé én 

HflruSfiX11 escort v.a. ƒ 50,- tev. ass. 
I IC*I HOOA . . ^ 045-423608. 

Bei eens alsje durft! 

50 ct. p.m. 24 uur 06- 

320.325.35 
320.325.35 

Topsex 

The Best! 

50 ct. p.m. 24 uur 06- 

320.325.25 
320.325.25 


Aaaahh! 

06-320.321.66 

Mmhsex. 50 ct.p.m. 


Ze dwingt je aan 
haar voeten! 

SM-Maniac 

06-320.330.60 

Soms is ze streng, soms 
vernederend. Maar 
schokkend is ze altijd! 
Luister zelf! 50 ct./m. 


BIGGY’S escortservice 
van ma.-zat. 11 uur...? Tel. 
045-410034. 


CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u., 
zat. 11-18 u. Tel. 045- 
420042. 


KIJKOTHEEK Videoclub. 
Leuke meisjes aanwezig. 
Tel. 045-718067. 


Afro/sex! 
Zoenbabwe 
06-32032522 
black porno! 

50 ct. p.m. 


Nombre Hombre 
voor 1001 
nachten 
06-320.320.23 
zo klaar!!! 

50 ct. p.m. 


Chatbox BLIND DATE 
voor ’n goed gesprek over 
bijv. kamers verhuren, auto 
kopen, baan zoeken of ge¬ 
woon intiem! 06- 
32032520, 50 c p/m. 


.Ik heb ‘r al gevonden” 
EROTISCHE-Afspraken- 
lijn. Bei 06-320.325.80 
(50cpm). 


GAYONLYjl LUISTER MEE... WAT MAN NEW VER¬ 
TEREN AAN MARCêUANDRÉI VOOR BELEVENISSEN EN 
NUMMERS VAM CAU.-B0V3!! 


I KJ * rmju-jaias 

* F 0 ? u I:nrr?rT-.TLV.^iiTi 


06-320^23-05* 

MANNEN Of zeek WAAR EEN 
REIATIE/VEBEUEM OWRZicHZBF 


320.325.02 

macaber 

320.325.03 

50 ct. D/m 


CONTACTBURO 

burg. Bemidd. pri 
trio’s en p.ruil. Kam 
Maaspaviljoen a.d. 
brug Roosteren-M 
opk dames aanw. 
3003. 


f 

r 

Neem ’ns iemand 
BËURTBOX. Alleen 
kanjers en spetters. 
06-320.330.07. Non-stop | mag. 06-32032534. 
EROTISCHE verhalen. 
ƒ 0,50 per minuut. 


Non-stop SEXVERHALEN 
Retinafoon 06-32032103, 
50 ct. per min. 


NOBEL escort-service, maand, t/m vrijd. va. 1*- 
voor de man van niveau. 045-459597. 


Sex Society’s 

Jonge meisjes 06-320.321.21 
laten zich overvallen; vanaf 7/15 en 15/23 
’s Nachts live sex 06-320.321.21 
vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.) 

Harde taai 06-320.325.21 
alleen voor tuig 
Let it be-zar 06-320.324.21 
dubbel liggen van het hijgen 
Sex schandaal 06-320.324.31 
ongewoon? niet voor haar! J. 

Live spektakel 06-320.324.41 
het matras houdt het niet meer! 50 
I 


limburgs dagblad Dinsdag 10 januari 1989 • Pagina 5 


binnen/buitenland 


Bijdrage leveren aan wereldvrede en lasten volk delen' 

Keizer Akihito wil een 
staatssymbool blijven 


Van onze correspondent 

. °KI0 - De nieuwe Japanse keizer, Akihito, heeft 
gisterochtend in een korte ceremonie in het paleis 

| ^ n r ol als monarch verduidelijkt. In zijn eerste toe- 
Praak tot het volk zei de 55-jarige keizer, dat hij 
° or zal gaan met een bijdrage te leveren aan de 
^Wereldvrede en evenals zijn vader de lasten van het 
I °ik wil delen”. Hij zei verder dat hij vast van plan is 
Pi zich te houden aan de Grondwet die Japan na de 
e derlaag in de Tweede Oorlog heeft aangenomen. 
e verklaring wordt gezien als een signaal aan de 
er eld dat Japan niet van plan is te streven naar een 
,°rninante militaire rol in de wereld. Anderzijds zou 


|de 


I 


nieuwe keizer ook met die verklaring willen on- 


J -v» V V ^ UUI\ lll^b VV IliVi x va* 

srstrepen, dat hij een staatssymbool wil blijven en 
le t een monarch zijn met executieve politieke 

^acht. 


B 

voft regering en onder het 
st rorri S een . ster ke nationalistische 
lri ê, die streeft naar een sterk 


rohito die door de Chinezen verant¬ 
woordelijk wordt gesteld voor de 
Militair sireeu naar een sterk oorlogsmisdaden van het Japanse 

'kei 2er j-“ a P an onder een krachtige leger in hun land. Er zijn uitnodigin- 
hito d e toespraak van keizer Aki- gen gestuurd naar regeringsleiders 
°verl ef ! e z ?} erdag de aan kanker van totaal 160 landen, waarmee ja- 
* op j I Hirohito was opgevolgd pan diplomatieke betrekkingen on¬ 
een jn ^^ r y san f en troon, komt op derhoudt. Er wordt gerekend op 
Sc hernp i? ent dat op de re 8 er ing naar schatting 10.000 gasten. 

^ar i k;ri l* e .^ wordt geleverd voor Keizer Hirohito overleed zaterdag- 
om Hirohito te ochtend vroeg op 87-jarige leeftijd 
die nst e ? r vol gens de Shinto-gods- aan kanker na een ziekbed van bijna 
kei 2 p r v °lgens deze religie is de vier maandert. Hij heeft langer dan 
ge allip p e j n l even de god. Maar de wie ook van zijn 123 voorgangers in 
Ue va n r den hebben na de capitula- 2600 jaar lange historie van de Chry- 
zijn de . keizer ontdaan van santentroon geregeerd. Bij de dood 

van Hirohito is ook een einde geko¬ 
men aan het Showa-tijdperk dat 64 
jaar en zeven dagen heeft geduurd. 
De langste in de Japanse geschiede¬ 
nis. 


dee 


jj I ,* - " -* VlIVUUUil v ui 

erd dde lykheid en hem gedegra- 
: Syr nbooi >t 6en mac h^ e lo os staats- 

Paruf K 3nse soc * a hstische oppositie- 
beaJP 1eeft aa ngekondigd dat zij de 
f ^oni(i eniS za * boycotten als de cere- 

Shi nt e Wordt gehouden volgens de ts,tMzt?r is 

! gie en n ! en ' De parti i vindt dat reli ‘ brenging 
I WorHo staat van elkaar dienen te 
I c Qrnm n S esc heiden. De Japanse 
n ee n mun |stische partij die eerder in 
tyoor-H V ^ r Hl ar ‘ n £ Hirohito verant- 
j Ver So v, e s l e ^ e voor de oorlogs- 
• * ng en, verklaarde dat de 
1 ° u de iu ri — n nog dateren uit de 
i sch'^-grondwet en daarom een 
I tutip * s van de huidige consti- 
'Wfrht l JCP kondigde aan de 
id Maar , lg ^ ei( l te zullen boycotten. 

* «ten w L egering stelt dat de Shinto- 
A °nderu J i begrafenis een wezenlijk 
: r adir ee Zljn van de keizerlijke 
reii • 16 en da ^ zowe ^ de staat als de 
begrafenisplechtigheid 
t noet J ertljd en op dezelfde plaats 

WorHpn niirian 


De regeerperiode van de nieuwe 
keizer is ’Heisei’ gedoopt of ’de vol- 
van de volmaakte vrede 
op aarde en in de hemel’. De naam is 
goedgekeurd op een inderhaast be¬ 
legde kabinetszitting. Een speciale 
commissie heeft de naam Heisei, 
die is ontleend aan de door de Chi¬ 
nese wijsgeer Confusius verzamel¬ 
de klassieke werken, bedacht. De 
commissie heeft twee jaar hieraan 
gewerkt. 

Keizer Hirohito zal worden begra¬ 
ven in het Musasi keizerlijk mu¬ 
seum in Hachioli in een buitenwijk 
van Tokio. Prins Hiro, de oudste 
zoon van de drie kinderen van kei¬ 
zer Akihito en keizerin Michio, is 
kroonprins geworden. 


# Tegen het staart¬ 
stuk van de veronge¬ 
lukte Boeing van Bri- 
tish Midland staat 
een ladder, die de 
redders gisteroch¬ 
tend gebruikten voor 
het afvoeren van do¬ 
den en gewonden uit 
dit deel van de onge- 
luksmachine. worden gehouden. 


lage 


beeft de politie van Tokio 
heia 5 r h°ogde staat van waakzaam- 
lijk e bacht in verband met moge- 
<W sabotageacties van tegenstan- 
bp u Van bet keizerlijk systeem. 
Sest Q u? raferds van Hirohito is vast- 
’bidnii op 24 februari. Er zijn in- 
binkl i? naar bet Nederlandse ko- 
V ‘Jke.huis en andere Europese 
st Uu£i uizen uitnodigingen ge¬ 
wordt VOOr de staatsbegrafenis, zo 
Ve rn Ul * g°ed ingelichte bronnen 
Honing Leopold en ko- 
Fabiola van België, de 
je, 7 n P r *nsen van Engeland, Span- 
u 11 en Taiwan zouden in 
^itnr^-'bben ingestemd met de 
VpjH uiging. Amerika zal worden 
*Ush g H nWoordi g d door George 
, Öen o'! dan a f president is gewor- 
r ° k de Filippijnse president 

c en het Indonesische staats- 
1 Sliept,, °fharto zijn van de partij. 

, krjjg n eden van koninklijke bloede 
, "'h! 0 de gelegenheid om de nieu 
l»*-' 1Zer te ontmoeten. De Austra- 


sch e 


ci e ~” c Premier Bob Hawke kondig¬ 
en dl • by geen gevolg zal geven 
de j. e mvitatie vanwege de rol van 
! n .d e oorlog. Hij is van 
ekiL de m * n i s ter van buitenlandse 
n naar Tokio te sturen. 

^hin a 

b^^jrj 3 premier Li Peng of partij- 
n 3 ° Ziyang stuurt » is niet be- 
dacht J* e ^ in g heeft minimaal aan- 
1 be steed aan de dood van Hi- 

Politie in Bosnië 
*egt beslag op 
"apenarseiiaal 

j o e LGHADO - De politie van de 
ön ^? a l av ische deelrepubliek 
^ ^bïë-Hercegovina heeft de 
'Van ge ^ egd °P een groot arsenaal 
dn Pens en m unitie, zo is gisteren 
fee^d doegos l av ' sc b e pers ge- 

feenomcu wordt dat het de be- 
r e an g was om met de wapens ter- 
v er f, aden te plegen, maar in een 
s tonH ridg van de P°htie in Sarajevo 
*ii a aan welke terreurgroep 

°rn den ^b Waarschijnlijk gaat het 
tpv. groep Kroatische nationalis- 
aa die al een jaar of twintig met 
den agen op leger en politie strij- 
Wi Voor afscheiding. Voor de jaar- 
Sjehng werd al een verdachte uit 
'Voiv eVO aan gehouden, in wiens 
g e nin g eveneens wapens werden 


Voorzitter Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers: 

’Motorbrand in gloednieuwe 
Boeing geen kinderziekte’ 


HULSHORST — De brand 
in de motor van de Boeing- 
737 die zondagavond in 
Midden-Engeland is neer¬ 
gestort, kan geen gevolg 
zijn van kinderziekten. „Dat 
lijkt me uitgesloten,” zegt 
drs Tjeerd Duursma, voor¬ 
zitter van de Vereniging van 
Nederlandse Verkeersvlie¬ 
gers. „Het toestel was welis¬ 
waar pas enkele weken oud, 
maar het type is al zeer lang 
in gebruik en in de loop der 
jaren vele malen getest.” 

Naar de oorzaak van de vlieg¬ 
tuigramp, waarbij enkele tiental¬ 
len mensen om het leven zijn ge¬ 
komen, wil Duursma niet gissen. 
„Daarvoor moet je kunnen be¬ 
schikken over de gegevens van 
de flightrecorder en de cockpit- 
voice-recorder. Een vliegtuig 
stort immers niet zomaar neer, 
als een van de motoren in brand 
staat. Gewoonlijk kun je met een 
brandende motor toch een nor¬ 
male landing uitvoeren.” 

Simulator 

De verkeersvliegers in ons land # Drs Tjeerd Duursma: 
Nederlandse verkeersvlie¬ 
gers worden vier keer per 
jaar getramd in het oplos¬ 
sen van storingen.” 


worden vier keer per jaar gecon¬ 
fronteerd met storingen, die zich 
in een vliegtuig kunnen voor¬ 
doen. „Tijdens trainingen in de 
simulator worden allerlei storin¬ 
gen zo natuurgetrouw mogelijk 
nagebootst. Elke piloot weet wat 
hij moet doen, als bijvoorbeeld 
een motor in brand vliegt,” zegt 
Duursma. 


„Ik heb begrepen dat de gezag¬ 
voerder van de Boeing tien mi¬ 
nuten na de start vibratie op de 
motor voelde. Dat betekent dat 
het gewicht in de motor niet 
meer evenredig is verdeeld. Dat 
kan verscheidene oorzaken heb¬ 
ben. De schoepen in de turbine 
kunnen tegen de wand aanlopen 
en daardoor afbreken. Dat ge¬ 
beurt weleens als een vogel in de 
turbine terecht komt. Een ande¬ 
re oorzaak kan brand zijn.” 


De motoren zijn voorzien van 
blusapparatuur, die bij brand in 
werking wordt gesteld. Als er 
nog geen sprake is van brand, 
wordt de brandstoftoevoer naar 
de motor afgesloten. „Je vliegt 
dan gewoon op één motor ver¬ 
der. Dat is geen probleem. Elk 


vliegtuig is in staat op een motor 
te starten en te landen.” 


Zweeftoestel 


Duursma sluit daarom niet uit, 
dat bij het vliegtuigongeluk in 
Engeland ook de tweede motor 
is uitgevallen. „Het vliegtuig 
wordt dan een zweeftoestel. Je 
kunt, afhankelijk van hoogte en 
snelheid, nog een heel eind door¬ 
vliegen. Een toestel, waarvan de 
motoren op een hoogte van tien 
kilometer uitvallen, kan nog zo’n 
150 kilometer uitglijden.” 

Dat is in Engeland kennelijk niet 
gelukt. De Britse gezagvoerder 
had een noodlanding willen ma¬ 
ken op het vliegveld van East 
Midlands, maar raakte de grond 
op nog geen anderhalve kilome¬ 
ter van de landingsbaan. „Er 
moet dus nog iets gebeurd zijn 
tijdens de daling. Er kunnen de¬ 
len van het vliegtuig afgebroken 
zijn of problemen zijn ontstaan 
met de tweede motor. Ook kan 
het zijn dat de aandacht van de 
piloten door de brand in de mo¬ 
tor teveel was afgeleid.” 


Jos Heymans 


(ADVERTENTIEj 


ZIEKTEKOSTEN 
PREMIE 

ALWEER OMHOOG? 

$ Bespaar en bel: 06-05.65. 


Wordt uw ziektekosten-verzekering alweer duurder? Kies liever 
voor besparing. Voor de Overstap Polis. Van Sterpolis/GOV. 

Die is doorgaans honderden guldens voordeli ger. 

De Overstap Polis is de komplete ziektekosten-verzekering. 
Met alle extra’s. Met wereldwijde dekking. Alles perfekt geregeld. 
Met persoonlijke service. 

En... met een ouderwets laae premie. Een gemiddeld jong 
gezin dat een gezond "eigen risico” neemt, betaalt per persoon 
- excl. wettelijke heffingen- vanaf maar f 29,- per maand. Vraag 
meteen hoe voordelig üw persoonlijke premie kan zijn. Maar 
doe’t snel. Anders betaalt u misschien weer ’n jaar te veel. Bel nu. 


Ooggetuige vliegtuigramp in Engeland: 

’Wonder dat er nog 
overlevenden zijn’ 


LONDEN - Aanvankelijk was er 
diepe stilte. Pas geleidelijk aan 
kwam een dof schreeuwen uit de 
wrakstukken van de Boeing 737, 
die slechts luttele honderden 
meters voor de landingsbaan van 
het vliegveld East Midlands in 
het talud van de autosnelweg Ml 
was geraasd. Joe Weston-Webb 
(50) was als een van de eersten op 
de plek van het onheil. „Het is 
hoe dan ook een wonder, dat 
iemand de ramp heeft over¬ 
leefd," zegt hij. „Ik kan nog 
steeds niet geloven, dat het toe¬ 
stel niet direct in brand is gevlo¬ 
gen.” 

Ooggetuigen en brandweerlie¬ 
den, die uit de nabijgelegen 
plaatsen Kegworth en Sutton 
Bonningdale naar de rampplek 
waren gesneld, bood zich een 
gruwelijk beeld. Terwijl de cock¬ 
pit en het staartstuk van de 
Boeing relatief onbeschadigd 
waren, was de romp van het toe¬ 
stel waarin de meeste passagiers 
zaten volkomen verbrijzeld. ’Als 
een trekharmonica’ waren de rij¬ 
en zitplaatsen met de in de veilig¬ 
heidsriemen vastgegespte passa¬ 
giers in elkaar geschoven. 

Gebroken benen 

„Iedereen leek gebroken benen 
te hebben. De gezichten van veel 
passagiers waren verminkt.” De 
reddingswerkers hadden binnen 
enkele minuten een keten ge¬ 
vormd en brachten de overleven¬ 
den naar de ambulances. Als in 


trance waggelden de lichtgewon¬ 
de passagiers over de onheils- 
plek. Artsen baanden zich een 
weg door de wrakstukken, 
geestelijken gaven bijstand. 

Niemand had het voor mogelijk 
gehouden dat drie weken na de 
catastrofe van Lockerbie weer 
een vliegtuig kon neerstorten. 
En het is vermoedelijk aan ge¬ 
zagvoerder Kevin Hunt te dan¬ 
ken geweest, dat het ongeluk 
met de Boeing 737 met de ver¬ 
schrikkelijke omvang van het 
neerstorten van de PanAm- 
Boeing in Schotland heeft aange¬ 
nomen. 


'Lockerbie* 

David Harris uit Kegworth rende 
naar de tuin, toen hij het vlieg¬ 
tuig hoorde aankomen, slechts 
20 meter boven de grond. „De 
hemel kleurde rood en ik dacht 
direct aan Lockerbie." Mariene 
Stark hoorde aanvankelijk een 
luid knallend geruis. „Het vlieg¬ 
tuig was helder verlicht. Uit het 
staartstuk sloegen vlammen. Wij 
wisten direct dat iets niet in orde 
was. Toen volgde een harde klap 
en een explosie.” 

De inwoners van Kegworth we¬ 
ten maar al te goed dat zij aan een 
ramp zijn ontsnapt. Was de 
Boeing 737 een paar seconden 
eerder neergekomen, was hun 
dorp een grote puinhoop gewor¬ 
den. Net zoals Lockerbie. 


Eerste ongeluk met verlengde versie 737 

Boeing met nieuwe 
motoren uitgerust 


Sterpolis/GOV, Pres. Kennedylaan 108,6883 AX Velp. Telefoon 085-64.14.14. 


Van onze correspondent 

SCHIPHOL - Het ongeluk met de 
Boeing 737 van British Midland Air¬ 
ways is het eerste met de verlengde 
versie van het meest verkochte 
vliegtuigtype ter wereld. Het toestel 
is drie maanden geleden door 
Boeing afgeleverd en had er 500 
vlieguren op zitten. British Midland 
huurde het toestel van de Ierse lea¬ 
semaatschappij GPA. Een tweede 
737-400 van British Midland wordt 
nu aan de grond gehouden. 

De oorzaak van het ongeluk wordt 
gezocht in het falen van beide moto¬ 
ren. De motoren zijn gebouwd door 
CFM International, een gezamenlij¬ 
ke onderneming van Snecma 
(Frankrijk) en General Electric 
(Verenigde Staten). De jongste ver¬ 
sies van de 737 (300, 400 en 500) zijn 
uitgerust met motoren van deze fa¬ 
brikant. De 737-300 wordt naar keu¬ 
ze geleverd met twee typen moto¬ 
ren: de CFM56-3B1 en de CFM56- 
3B2. Deze laatste motor biedt iets 
meer stuwkracht en wordt ook stan¬ 
daard geleverd op de 737-400. 
Luchtvaartmaatschappijen kunnen 
op de verlengde versie desgewenst 
ook nog de nieuwste type CFM56- 
3C motor bestellen. Het vliegtuig 
van British Midland was uitgerust 
met motoren van dit laatste type. 
Beide motoren zouden in brand ge¬ 
vlogen zijn. 

Bestellingen 

Van de 737-400 zijn volgens Boeing 
pas zeventien exemplaren afgele¬ 
verd. Het vliegtuig kreeg in septem¬ 
ber vorig jaar van de FAA (de Ame¬ 
rikaanse Rijksluchtvaartdienst) het 
typecertificaat. Tal van luchtvaart¬ 
maatschappijen over de gehele we¬ 
reld hebben inmiddels 129 bestel¬ 
lingen voor het vliegtuig geplaatst. 
Ook de KLM zal in september van 
dit jaar met het toestel gaan vliegen 
op haar Europese net. De KLM 
heeft tot nu toe drie 737-400’s be¬ 
steld. De maatschappij vliegt ook 
nog met een groot aantal 737-300’s. 
De 737-400 is een verlengde versie 
van de 737-300. De romp van het 
vliegtuig is op twee plaatsen voor en 
achter de vleugels verlengd met een 
kleine drie meter. Daarmee ontstaat 
ruimte voor nog eens achttien stoe¬ 
len. In de doorsnee lijndienst-confi- 
guratie biedt het toestel plaats aan 
circa 146 passagiers. In een charter- 
versie is ruimte voor 168 stoelen. 

Vleugels 

Naast de verlengde romp zijn ten 
opzichte van de 737-300 nog enkele 
wijzigingen in het ontwerp aange- 

Sjevardnadze 
naar Peking 

PARIJS - Sovjet-minister van Bui¬ 
tenlandse Zaken Eduard Sjevard- 
nadze zal begin februari naar Pe¬ 
king reizen om de eerste topont¬ 
moeting tussen China en de Sovjet¬ 
unie sinds 30 jaar voor te bereiden. 
Dat heeft de Chinese minister van 
Buitenlandse Zaken Qian Qichen in 
Parijs bevestigd. Qian woont in Pa¬ 
rijs de internationale conferentie 
over chemische wapens bij. Hij was 
in december in Moskou, als eerste 
Chinese minister van Buitenlandse 
Zaken sinds de verwijdering tussen 
de twee communistische groot¬ 
machten in 1959. 


bracht. De vleugels en het landings¬ 
gestel zijn versterkt, evenals de 
staart. Boven de vleugel is een extra 
deur aangebracht. 

Naast de verlengde romp zijn ten 
opzichte van de 737-300 nog enkele 
wijzigingen in het ontwerp aange¬ 
bracht. De vleugels en het landings¬ 
gestel zijn versterkt, evenals de 
staart. Boven de vleugel is een extra 
deur aangebracht. 


’Grappen’ over 
bommen zorgen 
voor vertraging 
op Schiphol 

DEN HAAG - Grappenma- 
kende passagiers, die zeggen 
een bom in hun bagage te 
hebben, zorgen dezer dagen 
voor forse vertragingen op 
SchiphoL In enkele gevallen 
hebben maatschappijen ge¬ 
weigerd zulke passagiers te 
vervoeren. De rijkspolitie, die 
de laatste tijd toch al op 
scherp staat, heeft daardoor af 
en toe veel extra werk. Vooral 
nadat op de tv werd getoond 
dat men 'makkelijk’ explosie- 
ven aan boord van vliegtuigen 
zou kunnen krijgen. 

Zondagavond ontstond op¬ 
schudding, toen een man bij 
de incheckbalie van de KLM 
passagiers vroeg een tas te 
willen meenemen naar het 
vliegtuig. Het ging om een 
vlucht naar Montreal. De pas¬ 
sagiers weigerden en een van 
hen lichtte de rijkspolitie in. 
Die stelde een onderzoek in, 
maar noch de man noch de tas 
werden gevonden. 

De rijkspolitie op Schiphol 
zegt dat er de laatste dagen 
nogal wat gevallen zijn gecon¬ 
stateerd van passagiers die 
zeggen een bom of een wapen 
in hun bagage te vervoeren. 
De politiemensen verzoeken 
dan eerst niet zulke 'grappige’ 
beweringen te willen doen. 
Maar als men volhoudt - en 
r dat is enkele keren gebeurd - 
wordt de bagage van alle pas¬ 
sagiers onderzocht. 

In sommige gevallen moet die 4 
bagage dan uit het ruim van 
het vliegtuig worden terugge¬ 
haald- Dat geeft flink tijdver¬ 
lies, In enkele gevallen, zo 
meldt de politie, hebben 
maatschappijen geweigerd 
bepaalde passagiers te ver¬ 
voeren. Dat is de bevoegdheid 
van de maatschappijen, niet 
die van ons, aldus de woord¬ 
voerder van de Dienst Lucht¬ 
vaart Rijkspolitie Schiphol, 

Het is duidelijk dat het toe¬ 
zicht op Schiphol geen risico 
neemt, zeker niet sinds de 
ramp met het PanAm-vlieg- 
tuig boven Schotland!. De 
rijkspolitie overweegt nu ook 
passagiers die 'grappen’ ma¬ 
ken over bommen en dergelij¬ 
ke te bekeuren. DOORLOOP 

(KREDIET 


■555rl^p^d|!L 


midndtcrm 
t ,nd redlc) 


I theor«ti« he I 
' looptijd* 


t 6000 
l 8000 
Ml 000 
l 18 000.' 

I 20 000 
>28 000 
>30 000 - 


WC^*> 

EN VFRGEÜJK! 1***!!^===^ 


- - CMV BANK - BRUNSSUM - KERKSTRA 


Verkoop bij executie 


TELEFOON 045 - 2510 43. 

Van 17 00 - 21 00 uur en zaterdags van 
9 00-13 00 uur 06-022 72 72 (gratis) 
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL OOK 
VOOR AL UW VERZEKERINGSZAKEN. 


CMV BANK - BRUNSSUM - KERKSTRAAT 294 

©KDW BANK 

Uw krediet waardig 


yRlESDE^ 
Dagblad 


Op donderdag 12 januari 1989 te 11.OQ uur zullen 
ten laste van Handelsonderneming Alvie C.V., 
gevestigd te Heerlen, Schelsberg 80, worden 
verkocht enige roerende goederen, te weten: 

complete winkelinventaris w.o. 

diverse metalen rekken, vloerbedekkinghouders; 

kantoorinventaris w.o. 

buro’s, archiefkasten, burostoelen, typemachine; 
winkelvoorraden w.o. 

vloerbedekking, novilon, glas- en overgordijnen, verf en 
verfbenodigdheden; 

personenauto merk BMW 730 bouwjaar 1978; 
bedrijfsauto merk Peugeot bouwjaar 1981; , 

en wat verder te koop zal worden aangeboden. 

De verkoop vindt plaats in café Hermans, 
Schaesbergerweg 138, Heerlen, en geschiedt a 
contant zonder opgeld. 

De goederen zijn voor een ieder te bezichten op 
woensdag 11 januari 1989 van 14.00 tot 16.00 uur 
en op donderdag 12 januari 1989 van 9.30 tot 10.30 
uur op het adres Schelsberg 80 te Heerlen. 

De deurwaarder der Rijksbelastingen 
belast met de executie, 
R.A.M. Verheijen 


GELD LENEN 


Vèrtrouwd, discreot en... snel! Voor auto, 
boot, caravan, meubels, woningverbetering 
en elk ander doel. 


MET CARNAVAL OP REIS 

VERTREK 3, 4 EN 5 FEB. 1989 


IONACO 7 dagen 

ƒ599.- 

:RLAND 5 dagen 

ƒ 499.- 

4 3 dagen 

ƒ299.- J 

1 4 dagen 

ƒ419.- 1 

1 3 dagen 

ƒ339.- f 

4 dagen 

ƒ449.- f 

3 dagen 


4 dagen 

ƒ399.- f 

5 dagen 

ƒ499.- f 

1Z 5 dagen 

ƒ499.- f 


Te k„ Opel ASCONA 16 S 
grijs met., bj. ’83 vr.pr. 
ƒ 8500,-, 045-461106. 


In- en verkoop goede ge¬ 
bruikte zomer- en WIN- 
TERBANDEN met gar. 
Passartweg 39, Heerlen, 
045-222675. Zuiden 

/;ïnvr Tounn ^ CBrs 

04406-15252 

Plenkertstraat 44, Valkenburg 
Dagelijks geopend ook in 't weekend tot 20 uur. 
Ome folders zijn ook hg elk reisburo verkrijgbaar. 


Nu te koop bij de kantoren van het Limburgs 
Dagblad en de VVV Vaals PERSOONLIJKE LENINGEN 


Netto 

Looptijd in maanden 

24x 

in handen 

60x 

48x 

36x 

5.100.- 

112.- 

133.- 

170.- 

240.- 

11.000.- 

237.- 

262.- 

364.- 

517.- 

16.000.- 

345.- 

410.- 

530.- 

752.- 

20.000.- 

431.- 

513.- 

663.- 

940.- 

30.000.- 

642.- 

765.- 

981.- 

1397.- 


50 markante 
dorpsfiguren 

(deel 2) 

door Jef Bonten 


Effectieve rente vanaf 10,8% 

Elk gewenst bedrag tussen f 1.000.- en f 100.000.-. 
Ook langere looptijd mogelijk voor woningverbete¬ 
ring, boot en caravan: 72, 84, 96 of 120 maanden. 
Een lopende lening hoeft geen bezwaar te zijn. 
Kwijtschelding bij overlijden: maximaal 1 50.000,*. 
Leeftijdsgrens: 67 jaar. 

Geen informatie bij werkgever. 

Informeer vrijblijvend. 


BEL 04490-13942 TOT 21 UUR 


Ook voor doortopwnd krediet (vanaf 0,81% 
per mnd.) en een gunstige Ie of 2e hypotheek 


Verloren gegaan sinds 3 
maanden tussen Heerlen en 
Hoensbroek 10 j. POES, 
langharig, witte buik en 
voorp. Achterp. onder 
zwart, over rug en dikke 
starat donker. Tel. 045- 
216752 of 714039. _ 

Te k. zwart/bruin COCKER 
SPANIËL 8 weken, tel. 045- 
257723. 

Te k. BOOMERHONDJE 8 
weken, tel. 045-257723. 

Mech. HERDER, teef m. 
stamb. 2 jr. v. bewaking en 
mech. herder, reu, 6 V 2 
mnd„afstam. Janssen-Ven- 
ray, Custersln. 13, N’hagen. 

Jonge COCKER SPA^ 
NIELS alle kleuren, koop¬ 
je! Kerkstr. 33, Ubach o. 
Worms. 


worms. 

Te k. jong- 
JES, tel. 04 


je PERZ. POES- 
45-326592. 


Sloop-, loop- en SCRADE- 
WAGENS tegen redelijke 
prijs, gratis ainalen, ook ’s 
avonds, tel. 04405-1602. 

GOLF diesel te koon ’83, 5 
versnellingen, ƒ 8750,-. Als 
nieuw. 04406-12875. _ 

AUTO’S hallo opgelet! Wij 
betalen ƒ 300 - tot ƒ 20.000- 
voor uw auto, ook bedrijfs- 
wagens. 045-411572. _ 

Wij geven het meeste voor 
uw AUTO. U belt, wij ko¬ 
men direct. Tel. 045-422610, 
ook ’s avonds. _ 

Wij geven het meeste voor 
uw AUTO. U belt, wii ko¬ 
men direct. Tel. 045-422610, 
ook ’s avonds. __ 

Voor schade-, sloop-, loop- 
auto’s en onderdelen moet 


Leike van Wersch 


Een boeiend geschreven lees- en kijkboek, 305 blz. tellend en 
njkelijk voorzien van nostalgisch en historisch fotomateriaal. 
Vijftig onvergefelijke typen uit ons Zuidlimburgse land. 

Nu te koop met vijf gulden korting! 

j Op vertoon van uw vriendenpas betaalt u voor deze uitgave 
A v 9 een f 28.50 maar Slechts ƒ 23,50! Zolang de voorraad strekt. 


Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u 
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van 
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis. 


C. Schmeitz 

ASSURANTIE- EN 
KREDIETBEMIDDELING 

Brouwerstraat 5 - Munstergeleen J 


* 


BOUVIERPUPS te k., reu 
met stamboom, tel. 045- 
315878. 


RTV/muziek 


PIANO’S en vleugels in alle 
prijsklassen. Stemm rep., 
verh., transp. H.J. Schet- 
ters, Ford Willem weg 28, 
Maastricht. 043-217700. 

PIANOS te huur, spec. 
huursysteem voor begin¬ 
ners, van 1 tot 36 mnd., voor 
ƒ 600,-. Inl. 04490-45033. 


je bij STIBA Autosloperij 
Joep Wolters zijn. Sportstr. 
14, Kerkrade-West. Tel. 045- 
411480. 


Bij beschikking van de Ar¬ 
rondissementsrechtbank te 
Maastricht van 23 decem- 
! ber 1988 werd Frederika 
Theodora Anna Holle- 
wijn, wonende te Maas¬ 
tricht aan de Desiré Lees- 
ensstraat 7, onder curatele 
gesteld, zulks met benoe¬ 
ming van P.J.F.W. Holle- 
wijn tot curator en C. 
Meerman tot toeziend cu¬ 
rator, echtelieden, beiden 
wonende aan de Desiré 
Leesensstraat 7 te Maas¬ 
tricht. 

Maastricht, 

Tongersestraat 43 

Mr. H.A.J. Stollenwerck, 

procureur 


HONDENTRIMSALON 
Cobbenhaegen, Grasbroe- 
kerweg 42, Heerlen, tel. 045- 
725260. _ 

TECKELS, lang- en ruw- 
haar. Tel. 04459-1237. 

Te koop jonge KIPPEN 
met hele snavel. Pluimvee- 
benodigdheden H. Ploe- 
men, Broekhuizenstraat 
53B, Rimburg, tel. 045- 
320229. _ 

DOBERMANNPUP teefje 
goede stamb., zeer mooi, 
ouders aanwezig, tel. 045- 
272158. 


Auto’s 


Te k. gevr. auto’s vanaf 
1978. Garage SCHAEP- 
KENS. Tel. 04405-2896. 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADEAUTO’S. Ik be¬ 
taal de hoogste prijs in Lim¬ 
burg! 045-254049. _ 

Te k. gevr. sloop- en SCHA¬ 
DEAUTO’S van f 100,- tot 
ƒ5000,-. 04490-43481. 

Te k. gevraagd loop-, sloop- 
en SCHADEAUTO) S van 
50 tot 4000 gld. Tel. 04490- 
19679 of 25611. 

Gebr. AUTO-ONDERDE- 
LEN van o.a. BMW, Ford, 
Opel, VW, enz. Robby’s 
Auto-onderdelen, Akerstr. 
Nrd. 350. Tel. 045-224123. 


SEAT-DEALER A.C.H., 
Jeugrubbenweg 20 (bij 
Randweg) te Hoensbroek; 
Tel. 045-222455 biedt met 
gar. te KOOP aan: Seat-Ma- 
laga 1.5 GLX ’88; Malaga 
1.21 ’87; Seat-Ibiza 1.2 GL 
'87; Ibiza Del Sol ’87;Seat- 
Ronda 1.2 GL '85; Subaru 
1800 4WD ’88* Subaru 1800 
'85* Subaru 1300 '81; Suba- 
ru-Mini ’87; Seat-Ibiza Van 
Diesel '86; Seat-Ibiza Van 
'85; Peugot 305 GR ’79; 
Mazda 323 '81; Fiat Panda 
’81; Renault R5 ’85 en ’81; 
Lada 2105 GL ’83* en ’82; 
Honda Accord ’79; VW Der¬ 
by '77; Opel Kadett ’77; 
Opel Kadett 1.2. LS ’84; 
Opel Ascona 21tr ’80: Mazda 
1300 ’77; Talbot-Soiara 1.6 
GLS ’81; Citroen Visa GT 
’83; Alfa-Sud 1.5 '81* Fiat 
12 1 '78; Seat 133 ’80; Honda 
Civic ’80; Sunbeam 1000 
’79. Inr. en fin. mog. dond. 
koopavond. _ 

Te k. Simca CHRYSLER 
1308 S met LPG, bj. ’79, 
i.z.g.st. Hoofdstr. 214, 
Hoensbroek. 

Te k. gevr. AUTO’S en be¬ 
drijfsauto’s. Sloop of scha¬ 
de geen bezw. 045-723076, 
b.g.g. 045-727742. 


MITSUBISHI L 300 D ’85 
lang, verhoogd. Aanne- 
mersuitvoering ƒ 11.500,-; 
ex. BTW. Crombag Auto’s 
04490-46260, Rijksweg Zuid 
236 Geleen. 


3x VW Transportersü! (57 
k.w.) 2x gas, lx automaath., 
lx transporter diesel pick- 
up met huif, allen met ga¬ 
rantie, keuring, enz. Crom¬ 
bag Auto’s, Rijksweg Zuid 
236-240 Geleen, tel. 04490- 
46260. 


RENAULT 5 TC Super 
bwj. ’86, le eigen. Tel. 045- 
228469. 


Te k. FORD Taunus Bravo 
mrt. '82, 1.6 L. Tel. 045- 
721437. 


FIESTA 1.1 L 69.000 km, 
sportw , zeldz.mooi ƒ3250,-. 
Hamerstr. 37/39 Heerlen. 

Te k. gevr. SLOOPAUTO’S 
v.a. J25,- tot ƒ5000,-. Te¬ 
vens schade-auto’s. Tel. 
045-454936. _ 

OPEL type Kadett 12 S 
hatchback ’81 als nw. Kerk- 
raderweg 166 Heerlen. 

Te k. FIAT Panda wit bwj. 
'86, apk tot 1990 ƒ8900,-. 
Tel. 045-419157. _ 

FORD Fiesta 1.1 L bravao 
’82 als nieuw. Rotterdamstr. 
24 Heerlen. 

OPEL Omega 2.0 I ’88; Ka- 
dett 1.3 LS Sedan ’86; Ka¬ 
dett 1.3 LS '85; Kadett 1.2 
LS ’85; Kadett 1.2 SHB ’83; 
Kadett Caravan 1.2 S; Fies¬ 
ta 1.1 L ’83; Peugeot 305 GL 
’82. Automobielbedrijf J. 
Denneman, Raadhuisstr. 
107 Hulsberg. _ 

Te koop onder garantie en 
service: Ford Escort Ca¬ 
briolet n.t. uitgevoerd ’84; 
Opel Ascona, 4-drs., ’84; 
Opel Ascona 16 diesel bwj. 
’82, div. acc.; Ford Escort 
XR3I, div. extra’s, bj. '84; 
Mazda 323 Aut, bj. ’78; Por¬ 
sche 944, '85; Citroen Visa, 
'86* Fiat Ritmo, ’82; Mitsu¬ 
bishi Galant, ’81; Mitsubis¬ 
hi Sapporo, ’79 en ’78; Opel 
Kadett Diesel, ’83, Ford 
Mustang, '80, 4 cyl.; Datsun 
Sunny, ’84. Div. inruilers. 
AUTO P. FRANKEN. Gan- 
zeweide 59, Heerlerhéide. 
Inruil, fmanc. en garantie. 
Tel. 045-727711 of TL 6475. 

Te koop div. gebruikte ON¬ 
DERDELEN van recente 
personenauto’s. Ook moto¬ 
ren. 045-216475 of 727711. 

Te k. VW JETTA bj. '86 
schuifd., 1800 CL 
i.abs.nw.st. Beekstr. 13, 

Brunssum. _ 

Koopje Datsun CHERRY 
bj. '82, LPG ƒ3450,-. Tel. 
045-316940. _ 

Van part. MERCEDES 190 
als nw. m. ’84 m. stuurbekr., 
stereo rad.cass., el. recht, 
buit.sp. enz. ƒ 25.000,-. Hey- 
denpad 9, Munstergeleen. 

Van part. PEUGEOT 309 
als nw. type ’88, 9500 km, 
nw.pr. 23.500,- nu 17.500,-. 
Heydenpad 9, Munsterge¬ 
leen. Voor alle koelkast- en 
vriesreparaties VB 
Tel. 045-441566 of 46 1 

Te k. BMW 5281 bwj. ’81. De massage van VER 
Inr. mog. Caumerweg 70 QUE is uniek. Tel- 
Heerlerbaan-Heerlen. 228481. Geen sex. 


Te k. BMW 7321 bwj. ’84 
met veel extra’s, inr. mog. 
Caumerweg 38 Heerler¬ 
baan-Heerlen. 


Te k. BMW 320 bwj. ’76. Tel. 
04459-2742. 


FIAT 131 1600 CL m. ’82, 
zeer mooi ƒ 2300,-. Lampis- 
teriestraat 2, Hoensbroek, 
na 14.00 u. 


Te k. FIAT 128 Sport bj. ’78, 
apk t/m 7-’89, i.z.g.st. Vr.pr. 
ƒ 1400,-. Irmstraat 57, Sim- 
pelveld. 


Door jonge masseuse *; 
ONTSPAkNINGSM^ 
SAGE (no-sex). Tel- ■ 
223574. 


Huwelijk/ 

kennismaking 


il 
4-drs. bj. 10-10-’80 ƒ 2250,-; 
Opel Ascona Berlina 2.0 
ƒ 1750,-; Oldsmobile Cu- 
ples 8 cyl. autom., bj. ’81 
ƒ 4250,-; VW Golf 1300 C m. 
sportvlg. kl. staalgrijs ’85 
ƒ9500 - km.st. 43.000. Alle 
auto’s apk tot 1990, tel. 045- 
323178. __ 

Weg. omst. te k. CITROEN 
Axel 12 TRS nov. ’87, 6000 
km, vr.pr. ƒ 12.500,-. 045- 
313425. 

Mooie ALFA Sud bj. ’81, 1 
jr. apk, vr.pr. f 1350,-. Tel. 
045-422610. _ 

Te k. LADA type ’80 met 
APK ƒ950,-. Tel. 045- 
455293. _ 

Te k. weg. omst. LADA 
type 2105 S 1300, ’84, zeer 

f oed, als nieuw, vr.pr. 
3750,-. Tel. 045-457777. 

Te k. TOYOTA Corolla 30 
de luxe met lpg + trekhaak, Ni 
bj. ’79, apk 5-’89 i.z.g.st. Pr. Hn 
ƒ 1800,-. 04451-2375. M, 


Lessen/onderwijs I 


Bij MDGO Maastricht zit je 
goed. Kom maar kijken op 
de OPEN DAG. Zaterdag 
14 januari van 10.00 tol 
13.00 uur. Grote Gracht 76. 
Tel. 043-212446. 


..PARTNERS-TRUST'; CEï 
huwclijks-relatieburea'Fij, >. 
Info: 045-461235. 

en Diversen 


GEBIT gebroken? Klaar 
terwijl u wacht. Borsboom 
en Moers, Streeperstr. 29. 
Schaesberg. 045-315921. 

TV-REP ARATIE zonder 
voorrijkosten. Z.-Limburg 
tv-service. Tel. 045-314122. 


Jongeman 31 jr. 
VROUW tussen 25-35, 
kind geen bezwaar, in 
van eigen huis en 
baan. Br.o.no. HO 662 
Kouvenderstr. 215, 643* 
Hoensbroek. ^ 


Nieuw nieuw!! V3'.. 
1-1989 in dancing 
gezellig DANSEN vo0 
leenstaanden. Aanv. 
uur. Leg. v 
Cons.pr. aangep. I* 1 


Telefax 

vanaf ƒ 69,- per maand 

Kopieermachines 

vanaf ƒ 62,50 per maand 

Personal Binder ƒ 1395, 

voor prof. rapportage 
prijzen excl. BTW. 

Autronic b.v. Oirsbeek 

tel. 04492-3888 ^ 


In I98S bijna 15 miljoen passagiers vervoerd 

Recordsroei Schmhol 


• H. Westerlaken 
(rechts), voorzitter van de 
Raad van Bestuur van 
Center Parcs, voor de bij¬ 
eenkomst in gesprek met de 
grondlegger van de bunga¬ 
lowparken, de heer Derk- 
sen en zijn vrouw (links). 


SCHIPHOL - De groei in het luchtverkeer op Schiphol heeft in 
1988 opnieuw alle records gebroken. Voor het eerst in haar be¬ 
staan heeft de luchthaven in één jaar meer passagiers verwerkt 
dan er mensen in Nederland wonen. De grens van vijftien mil¬ 
joen passagiers werd echter net niet gehaald. 

Dit heeft de president-directeur van de NV Luchthaven Schip¬ 
hol, J. Wegstapel gistermiddag in zijn nieuwjaarstoespraak be¬ 
kend gemaakt. 


Het passagiersvervoer groeide met 
9.9 procent tot ruim 14.9 miljoen. 
Het was voor het tweede achtereen¬ 
volgende jaar dat de groei in deze 
sector met meer dan één miljoen 
toenam. Het vrachtvervoer groeide 
met 11,9 procent tot 785.000 ton. Het 
aantal vliegtuigbewegingen in het 
handelsverkeer nam met 6,6 pro¬ 
cent toe tot 186.500. 


was voorzien. Wegstapel zei te ho¬ 
pen dat het afgelopen jaar met een 
ongeveer gelijkblijvende winst af¬ 
gesloten als in 1987, toen 48,9 mil¬ 
joen gulden winst werd behaald. 

De president-directeur van de 
luchthaven voorspelde voor 1989 
opnieuw een forse groei van het 
luchtverkeer. 


In al deze sectoren was de groei ster- De werkgelegenheid op Schiphol is 
ker dan de luchthaven in het begin vorig jaar met ruim 1600 arbeids- 
van het afgelopen jaar had ver- plaatsen toegenomen tot bijna 
wacht. Daardoor is 1988 volgens 36.700. 

Wegstapel ook in financieel opzicht-— 

beter geëindigd dan aanvankelijk 


Perscombinatie 
verdubbelt winst 


AMSTERDAM - De Perscombina¬ 
tie, uitgeefster van onder meer Het 
Parool, Volkskrant en Trouw, heeft 
vorig jaar een nettoresultaat be¬ 
haald van ruim f 10 miljoen. Dat 
komt neer op een stijging van meer 
dan 50 procent ten opzichte van 
1987. Dit maakte de voorzitter van 
de hoofddirectie, drs. M. de Jong, 
gistermiddag bekend tijdens een 
nieuwjaarsbijeenkomst. 

Er kwam vorig jaar een einde aan de 
oplagedaling van Trouw. De ont¬ 
wikkeling van de Volkskrant bleef 
met een oplagestijging van onge¬ 
veer 15.000 onverminderd gunstig. 
Bij Het Parool zijn een aantal funda¬ 
mentele veranderingen doorge¬ 
voerd van het redactionele beleid, 
dat dit jaar met kracht wordt voort¬ 
gezet. 

Over de fusiebesprekingen met de 
Nederlandse Dagbladunie van Else- 
vier zei De Jong, dat gezien de resul¬ 
taten en de behoorlijke verdere ver¬ 
wachtingen het duidelijk is dat de 
Perscombinatie de onderhandelin- 
gen voert vanuit een positie van 
kracht. Toch opereert Persombina- 
tie nog onder het rendementsge- 
middelde van de dagbladbranche. 


Aantal WAO’ers 
in ’88 gestegen 

AMSTERDAM - Het aantal men¬ 
sen dat een beroep doet op de ar-, 
beidsongeschiktheidswetten 
WAO en AAW is in het afgelopen 
jaar met 16.000 gestegen tot 
751.000. Daar staat tegenover dat 
door de stelselherziening steeds 
meer mensen gedeeltelijk in 
plaats van volledig arbeidsonge¬ 
schikt worden verklaard. Ook het 
aantal mensen dat bij de eerste 
beoordeling geen uitkering krijgt, 
is in 1988 toegenomen. 

Dit heeft de directeur van de Ge¬ 
meenschappelijke Medische 
Dienst (GMD), dr W. Boersma, 
maandag meegedeeld tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst m Am¬ 
sterdam. 

Straaljager 
stort in zee 

LONDEN - Een Brits gevechts¬ 
vliegtuig van het type Phantom is 
gisteravond boven de Noordzee 
neergestort. Tijdens een zoekactie 
met behulp van helikopters is één 
piloot uit het water gehaald, onge¬ 
veer 80 kilometer voor de Schotse 
oostkust. Naar de tweede piloot 
wordt nog gezocht. Itex 
0-.-. i x< 


d 

Vakbond presenteert sociaal‘politiek program 

CNV wil verkoop i 

woningwetwoningen? 


Importeurs 
telefoons 
klagen bij EG 

DEN HAAG - Importeurs en leve¬ 
ranciers van telefoonapparatuur 
dienen deze week een klacht in bij 
de Europese Commissie over oneer¬ 
lijke concurrentie in de bedrijfstak. 

Wanneer bovendien een gisteren 
verstuurd ultimatum aan minister 
Smit (Verkeer en Waterstaat) niet 
tot een overgangsregeling leidt voor 
(nog) niet goedgekeurde apparaten, 
zal een kort geding tegen de staat 
worden aangespannen. 

De Verenigde Telecommunicatie 
Bedrijven (VTB) zien het late tijd¬ 
stip waarop de keuringseisen be¬ 
kend werden gemaakt, als onbe¬ 
hoorlijk bestuur. Zij zouden voor 
vele miljoenen guldens schade lij¬ 
den omdat hun apparatuur nog niet 
is gekeurd door de Kema. De weige¬ 
ring van de minister een overgangs¬ 
regeling te accepteren na eerdere 
toezeggingen in die richting, ziet de 
VTB bovendien als woordbreuk. 


Thuismarkt raakt verzadigd\ winst stagneert 

Center Parcs richt 
zich op buitenland 


ROTTERDAM - Center Parcs 
gaat zich nog sterker dan voor¬ 
heen richten op de Westeuropese 
markt van vakantiegangers. De 
buitenlandse activiteiten, vooral 
in Groot-Brittannië en Frankrijk, 
zullen in snel tempo worden uit¬ 
gebreid omdat de thuismarkt 
verzadigd raakt en de winstcij¬ 
fers stagneren. Dit is gisteren tij¬ 
dens een personeelsbijeenkomst 
van Center Parcs in Rotterdam 
bekendgemaakt. 

Plaatsvervangend voorzitter van 
de raad van bestuur H. Westerla¬ 
ken verwacht dat eind 1989 de 
helft van het totaal van achtdui¬ 
zend bungalows in het buiten¬ 
land zal staan. In het Verenigd 
Koninkrijk wordt nog dit jaar 
een nieuw park geopend en aan 
nog drie of vier lokaties gewerkt. 


In België is de bouw van een der¬ 
de park in Maasmechelen al ver 
gevorderd. 

Center Parcs wil met de interna¬ 
tionale uitbreiding vooruitlopen 
op een verenigd Europa in 1992. 
Door de snelle vervoersverbin- 
dingen (Kanaaltunnel en de su¬ 
persnelle TGV-trein) zijn de af¬ 
standen nog maar de helft zo 
lang, aldus Westerlaken. 

De hoge investeringen die de uit¬ 
breiding met zich meebrengt, 
moeten worden opgebracht door 
de bungalowparken in de Bene¬ 
lux. In het eerste halfjaar van 
1988 had Center Parcs echter te 
maken met dalende winstper¬ 
centages. Tot en met 1987 steeg 
de winst met gemiddeld twintig 
procent per jaar, in de eerste 
helft van ’88 was dat 14 procent. 


UTRECHT - Om de overheidsin¬ 
vesteringen te verhogen tot 3,5 pro¬ 
cent van het nationaal inkomen, zou 
de overheid per regeerperiode 
50.000 woningwetwoningen moeten 
verkopen. Uitgaand van een op¬ 
brengst van 40.000 gulden netto per 
woning, zou er twee miljard gulden 
extra beschikbaar komen voor over¬ 
heidsinvesteringen, die de econo¬ 
mie stimuleren en de werkloosheid 
verkleinen. 

Dit stelt de christelijke vakcentrale 
CNV voor in het gisteren gepresen¬ 
teerde sociaal-politiek programma 
'Toekomst in banen’. Het CNV sluit 
met het plan voor woningverkoop 
aan by eerdere soortgelijke plannen 
van de regeringspartijen en van 
staatssecretaris Heerma van Volks¬ 
huisvesting. 

Kans op slagen 
conferentie 
gifgas groter 

PARIJS - De Arabische landen zijn 
toch bereid de afbraak van chemi¬ 
sche wapens los te zien van die van 
atoomwapens. Die verandering van 
standpunt vergroot de kans op een 
eenduidige verklaring ter afsluiting 
van de internationale conferentie 
over chemische wapens, die op ini¬ 
tiatief van de Amerikaanse presi¬ 
dent Reagan en diens Franse colle¬ 
ga Mitterrand op dit moment in Pa¬ 
rijs wordt gehouden. 

Tijdens een besloten vergadermara- 
thon van de Arabische delegaties 
hebben de Egyptenaren en de Saoe- 
di’s gisteren water bij de wijn ge¬ 
daan. Nadat de niet-gebonden lan¬ 
den via onder meer Brazilië hadden 
laten weten de koppeling tussen 
chemische en nucleaire ontwape¬ 
ning wel belangrijk te vinden, maar 
er geen halszaak van te willen ma¬ 
ken, nam men gas terug. 

Zondag waren het vooral Syrië, Li¬ 
bië en Irak die een koppeling wil¬ 
den tussen vermindering van het 
aantal kernbommen (die Israël zou 
bezitten) en de chemische wapens 
die bekend staan als ’de atoombom¬ 
men van de armen’. Sinds gisteren 
is dat punt „van minder belang, en 
mag het zeker de conferentie niet 
doen mislukken. Het is immers de 
bedoeling van deze bijeenkomst om 
een impuls te geven aan de onder- 
handelingen in Genève, niet om ze 
te frustreren”, aldus een Egyptische 
zegsman. 


Met het programma - dat na , js 
pleging van de leden in juni 
tief wordt vastgesteld - wil het 
in een vroeg stadium invloed 
fenen op de inhoud van de 
zingsprogramma’s van de pok 11 | 
partijen voor de verkiezing eI * ■ 
19 90. J 

Het CNV verwacht van de P oi ! jjeJ 
partijen dat zij zich ten doel st J 
het aantal werklozen met 50.09** 
jaar te verminderen in plaats 
beoogde 25.000. Naast econort 1 * i 
groei is ook een fors budget vo 3 
arbeidsvoorziening nodig: twe Lj^ 
jard gulden per jaar. Voortduurt 
scholing voor werklozen en 
den is eveneens een vereiste- 
werkenden kan een koppeüuR ^ 
arbeidsduurverkorting uitK > 
bieden. 

CNV-voorzitter Hofstede ziet 
gens weinig heil in het vorig e blJ jj 
door zijn FNV-collega StekeleU^ J 
aangekondigde 'massieve 
fensief voor de 36-urige werk ^ 
Hofstede laat het liever aan 
gesloten bonden over om te 
sen welke vormen van arbeids J 
verkorting het geschiktst ziju- : 


Kroon van 
125 gulden 

ontwikkeld 

NIJMEGEN - Een Nijmeegs 
tandarts heeft een metn 
ontwikkeld om de dure fï 01 *^ 
kroon te vervangen door ^ 
veel goedkopere kroon 
amalgaam. Volgens de tand 
kost een kroon van ama ^j e n' 
de patiënt ongeveer 125 ë üi< \ e f- 
Afhankelijk van het soort ^ 
zekering kan de patiënt da 
van tweederde terug krl ^ae -! 
Amalgaam wordt al veel o. j 
bruikt bij het vullen van tan , 
en kiezen. 0 \- [ 

De tandarts promoveert v ^ 
gende week donderdag op * 0 , 
proefschrift over kronen 
amalgaam. Hij heeft bij 
tiënten 300 kronen van afl 
gaam geplaatst en onderzo 
Op grond van dat onderzoo 
hij tot de conclusie gekon* 
dat zo’n goedkope kroon > e j 
uitstekend alternatief is v °° 1 0 \ï r \ 
dure gouden kroon. E er } , K g5ö| 
den kroon kost gemiddeld j 
gulden. De patiënt moet o j 
van het grootste deel zen 1 
len. 

Dinsdag 10 januari 1989 • Pagina 7 


Ondanks lichte groei in volume verleden jaar 

Waarde van export naar 
Duitsland iets gedaald 


E.N HAAG - De Nederlandse export naar de Bondsrepubliek 
Uitsland bedroeg in de eerste helft van 1988 26,5 miljard gul- 
(22 miljard DM). Dat was qua volume 1 tot 2 procent meer 
p^in de vergelijkbare periode in het jaar ervoor. Dat heeft de 
e aerlands-Duitse Kamer van Koophandel gisteren bekend- 
.^akt. De totale Duitse invoer groeide echter sneller dan 1 
1 2 procent, waarmee Nederland dus iets van haar positie op 
Duitse markt heeft verloren. 


^rk- W f S det ë ev °lg het nog altijd 
«nemende volume van de Ne- 


^handse 

en. 


export van halffabrika- 


JbroH H* de Pdjzen van voor- en eind- 
ukt f n in het midden van 1988 
«en , sta hiel waren en zelfs iets ste- 
^foH v ^ en de Prezen van energie- 
jff) e t U t , en ev enals in 1987 opnieuw. 
A) e p. ota le Nederlandse export naar 
^nd fl 0ri ^ sre P u hli e k daalde daardoor 

pfocen^ rS ^ e ^ ua waarc i e met 1.3 

t! 

'VnW^ 8 a i s geheel genomen hoeft 
jij ns de Nederlands-Duitse Ka- 
JUj ee Van Koophandel echter niet 
v' d en °P ^en dalende waarde te wor- 
' l 'eemf re ^ en d' Sinds mei vorig jaar 
i name lijk de waarde van de 
f,fehi,i5.- ai ? dse export naar de Bonds- 
e hliek weer toe. 

\ l>lipi! e ui eranc i er aan de Bondsrepu- 
hjk d l- ^ Nederland achter Frank- 
IPhat Voora i Sn °g op een tweede 
L^ aan Nederland nam in de 
Aan j van 1988 10,5 procent 
l'Zijn i tcda I e Duitse import voor 
*l98fi i£ enin g- In 1987 was dat 11, in 
» 0 12 procent. 

Vd?? ndsre P ubliek bll J ft voor de 
hik^ rlandse exporteurs de belang- 
t) 0rt e afzetmarkt. Van de totale ex- 
1988 97 3S * n be l eerste half jaar van 
k procent voor de Bondsrepu- 
!D e be stemd, evenveel als in 1987. 

| de Per gieprodukten, die tweeder- 
lbe ba f n de categorie halffabrikaten 
jja a len > maakten in het eerste half- 
I het I 988 slechts 16 procent van 
d e „ Ne derlandse exportpakket naar 
dat ° n dsrepubliek uit. In 1985 was 
a °g 36 procent. 


ten tot 45 procent van de totale ex¬ 
port naar de Bondsrepubliek (in 
1987 was dat 43 procent). 

Koplopers in deze categorie waren 
evenals het jaar ervoor fijnmechani- 
sche en optische produkten. De ex¬ 
port van machinebouw- en elektro¬ 
technische produkten ontwikkelde 
zich beter dan in 1987. Een sterke 
groei deed zich verder voor in de ex¬ 
port van kunstgoederen, houtwa¬ 
ren, metaalwaren en auto’s (Volvo 
en DAF). Ook de Nederlandse land- 
bouwexport nam in waarde en volu¬ 
me toe. 

De Nederlandse import uit de 
Bondsrepubliek steeg in het eerste 
half jaar in geldwaarde met 5,8 pro¬ 
cent tot 25,4 miljard gulden. In volu¬ 
me deed zich zelfs een stijging van 
zes procent voor. Nederland is daar¬ 
mee de vierde afzetmarkt voor 
Duitsland. 


(ADVERTENTIE) 

Er is méér in het geding dan 
uw aangifte over 1988 


fechte 


winter 


* öuitQ2 r ï? ak noemt de Nederlands- 
e Her 6 ^ arner van Koophandel de 
ter I le Pbjsdaling en de zachte win- 
l^r'st° k narn de Bondsrepubliek de 
Lij helft van vorig jaar 19 procent 
4 er Qer aardgas af dan een jaar eer- 

p 

^ ë r °°tste groei van de Nederland¬ 
se x P°rt naar de Bondsrepubliek 
ijl 2lcb in de verslagperiode voor 
s ke h sector eindprodukten. Zo 
het aandeel van eindproduk- 


beurs- 


\\over zicht \ 


1 fzakkend 

j^STERDAM - Op een aanvanke¬ 
lijk hoger, maar later wegzak- 
2 j P L d Damrak gedroeg Nedlloyd 
f 0 a gisteren flauw. Het transport- 
HaHri y as vr ijdag al teruggevallen 
bit de KAL had gezegd dat zij op 
v 0 ^oment geen belangstelling 
r haar stadgenoot had. Er ging 

k<J! ndag n °g eens f 6,50 van de 
^° ers af op f267,50. 

Amsterdamse beurs leek de 
stemming van de eerste 
t e van het jaar maandagoch- 
be Ö g aan voortzetten. Al snel 
fünH nnen vee ’i hoger ingezette 
stern ^ ec hter af te zakken. De 
te r rnrnmg sindex ging geleidelijk 
l59 U f en e ‘ ncb gde 0,2 punt lager op 
f De aandelenomzet kwam op 
f oj rn hj°en op een totaal van 
^40 miljoen. 

Aanvankelijk speelde de vaste dol- 
Hf, n °g een rol en Kon. Olie kon 

** OOk f* 1 7 fl onrt rlo b on- lom 


n ook f 1,70 aan de koers toevoe- 
een op f 235,70. Moeilijk had Hoog- 
f2 ns het. De winst van meer dan 
e e 9 miljoen over 1988 was volgens 
en Qer Pr°gnoses, maar het staal- 
aluminiumfonds zakte f3,20 
b g naar f74,60. Middenstands- 
rj k vf rok aanvankelijk flink aan, 
ku ar hield van de winst maar twee 
hartjes over op f 194,50. Stad Rot- 
rda m steeg f2 tot f 158,50. 

d f f 1 lneken ontwikkelde zich gelei- 
p i*hk en sloot fl,30 beter op 
46,30. Borsumij-Wehry moest f 1 
^Ujsgeven op f 117. 

be^ ob hgatiemarkt kon zich bij het 
r ëm van de handel handhaven 
k. J het peil van vrijdag. Al snel 
j^aa er hier echter een daling op. 
l resulteerde voor de meest ver¬ 
adelde staatsfondsen in dalin- 
ken ’ die de halve punt benaderden. 

Kc tendens bij de kleinere aande- 
hfondsen was dezelfde als bij de 
rote. Van aanvankelijk wat gotere 
Ogingen bleef later vaak niet veel 
0 e f Text Lite sloot 60 cent hoger 
phf 6 en Hoek een rijksdaalder op 
♦„Y* 8 - Voor Landré en Glinderman 
men beleggers uiteindelijk f2,10 
meer neer op f45,50. De Telegraaf 
, S 13,50 omhoog naar f396,50. 

een drukke optiebeurs werd de 
■anglijst maandag aangevoerd 
°° r Kon. Olie met 9900 opties. 
Om hal «van of bal nu gaat om uw privi- 
aituatio of om uw lakaliik laran: Mappan 
dia u vandaag naamt, habban nvorgan 
fiacala affactan. Vaak wordan da tiacala 
gavolgan van uw basliasingan paa na 
langa tijd m a rk baa r Daarom doat uw 
Fadaratia-balaatingconaulant méér dan 
op profaaaionalo wijsa uw aangiflan 
varaorgan. 

Da Fédaratia-balaatingconaulant 
vanorgt uw ‘taxplanning’ tot in da varia 
toakomat. Bagalaidt u mat vaal aorg. 
En vanagenwoordigt u natuurlijk bij al 
uw contaclan mat da fiacua. 


U vindt de Federatie-belastingconsulent bi|: 

I Adriaarxaon Balaatlngadvlaanra 

Kruisstraat 103 

6411 BS Heerlen 

Telefoon 04S - 71 34 02 / 24 40 55 

I Belastingadvlasbazaan A. Th. Decks rs 

Bongaertslaan 24 
6417 BB Heerlen 
Telefoon 04S-716965 

I Accountantskantoor W. Komaan B.V. 

Akerstraat Noord 292 

6431 HW Heerlen/Hoensbroek 

Telefoon 04S -220165 

■ Accountantskantoor Part onna 
J. B. Partonns 

Accountant-Adminiatrntléconsnlant 
Fodoratio-balastingconsnlont 

Hertogsmgel 20 
6214 AD Maastricht 
Telefoon 043-2176 SS 


• Staatssecretaris A. Evenhuis opende gisteren de jaarlijkse horecavakbeurs Horecava in 
de Rai in Amsterdam. De bewindsman deed dat door een glas bier te tappen. Er worden 
90.000 bezoekers verwacht die de stands van 600 bedrijven kunnen bezoeken. De Horecava 
duurt tot en met donderdag. 


KNOV- voorzitter Kamminga in nieuwjaarsrede: 

’ Ondernemer moet meer 
milieulasten accepteren’ 


Van onze redactie economie 
DEN HAAG - Het bedrijfsleven 
zou zich meer inspanningen moe¬ 
ten getroosten voor het milieu. 
Hoewel de internationale concur¬ 
rentiepositie niet uit het oog verlo¬ 
ren mag worden, zouden Neder¬ 
landse bedrijven een hoger percen¬ 
tage milieulasten moeten accepte¬ 
ren dan hun Europese collega-be- 
drijven. „Waar het in essentie om 
gaat is dat ook het bedrijfsleven 
een duidelijke verantwoordelijk¬ 
heid heeft ten aanzien van het mi¬ 
lieu”. Dat zei voorzitter J. Kam¬ 
minga van het Koninklijk Neder¬ 


lands Ondernemersverbond maan¬ 
dag in zijn Nieuwjaarsrede. 
Kamminga waarschuwde ervoor 
dat een ongebreidelde toename 
van de produktiekosten onder het 
motto ’de vervuiler betaalt’ een po¬ 
ging tot zelfmoord voor het be¬ 
drijfsleven zou zijn. 

„Niettemin vind ik dat de bedrij¬ 
ven hier te lande hun verantwoor¬ 
delijkheid ten volle moeten accep¬ 
teren en een substantiële bijdrage 
leveren aan de oplossing van het 
probleem”. 

Het Nederlandse bedrijfsleven 
moet volgens hem een voortrek¬ 


kersrol gaan spelen in Europa. Het 
Nederlandse milieu is namelijk ex¬ 
tra kwetsbaar door de ligging aan 
het einde van het Europese riool de 
Rijn. Kamminga verwacht dat een 
dergelijk voorbeeld elders snel na¬ 
volging zal vinden. 

Bedrijven moeten de zorg voor het 
milieu in hun bedrijfsvoering opne¬ 
men, stelde Kamminga „Zodat de 
kosten verbonden aan het voeren 
van zo’n beleid een vanzelfspreken¬ 
de post op de begroting vormen, 
net als de kosten voor sociale voor¬ 
zieningen en belastingen”. 


Banken willen 
gedragscode 
zwart geld 

ZÜRICH - De presidenten van de 
centrale banken van 10 rijke landen 
hebben de handelsbanken in de we¬ 
reld gevraagd vrijwillig een ge¬ 
dragscode te hanteren om een eind 
te maken aan het witwassen van 
zwart geld en andere criminele acti¬ 
viteiten in het bankwezen. 

De verklaring van „ethische princi¬ 
pes” die door de Bank voor Interna¬ 
tionale Betalingen is opgesteld, 
vraagt de banken voorzichtig te zijn 
bij het aanvaarden van klanten en 
samen te werken met de autoritei¬ 
ten om misbruik van het bankwe¬ 
zen te bestrijden. Dp banken wer¬ 
den gewaarschuwd geen grote be¬ 
dragen te verwerken voor cliënten 
die zich niet willen identificeren. 

In de zwarte economie, zowel die 
binnen het normale bedrijfsleven 
als in de illegaliteit, gaan jaarlijks 
over de hele wereld vele miljarden 
om. Voordat dat geld weer normaal 
in omloop kan worden gebracht 
moet het via banken worden „wit¬ 
gewassen”. 

Dat gebeurt door grote bedragen via 
een groot aantal rekeningen in ver¬ 
schillende landen te verschuiven, 
zodat steeds moeiiijker te achterha¬ 
len wordt waar het vandaan geko¬ 
men is. 

BASF investeert 
90 miljoen mark 
in milieu 

van onze redactie economie 
ARNHEM - Het Westduitse che- 
mie-concern BASF gaat in haar fa- 
briekencomplex Ludwigshaven 90 
miljoen D-mark investeren om on¬ 
dermeer de lozing van giftige stof¬ 
fen in de Rijn tegen te gaan. De in¬ 
vestering vormt een onderdeel van 
ruim 350 milieumaatregelen, die het 
bedrijf de komende 10 jaar wil ne¬ 
men. 

Daarmee is in totaal een bedrag van 
2 miljard D-mark (2,2 miljard gul¬ 
den) gemoeid. 

„Het gevaar van een ongewilde lo¬ 
zing van giftige stoffen in de Rijn zal 
daardoor sterk worden terugge¬ 
bracht. Een geheel voorkomen van 
een dergelijke calamiteit is echter 
nog niet haalbaar”, aldus de voor¬ 
lichter van BASF Nederland, B. 
Holwerda. 

Marketingbureau 
opent vestiging 
in Brussel 

HEERLEN - Het Heerlense marke¬ 
ting- en onderzoeksbedrijf R & M 
heeft een filiaal in Brussel geopend. 
De leiding over het Belgische bu¬ 
reau wordt gevoerd door drs. P. Ne- 
lissen, die ook het bewind voert 
over de Heerlense vestiging. 

R & M is begonnen met een Brus¬ 
sels filiaal omdat het bedrijf een toe¬ 
nemend aantal Belgische klanten 
krijgt. Bovendien krijgt het buro uit 
andere landen vaak onderzoeksop¬ 
drachten voor Nederland, met daar¬ 
aan gekoppeld het verzoek om Bel¬ 
gië meteen maar even mee te pik¬ 
ken. 

De status van Brussel als 'Europees 
centrum’ en de goede bereikbaar¬ 
heid vanuit vliegveld Zaventem 
hebben de keus op Brussel nog ge¬ 
makkelijker gemaakt. 


AMSTERDAM - Voorlopige noterin¬ 
gen goud en zilver op 9-1-1989 om 
14 0Ü uur bij de fa. Drijfhout, alles in 

kg; 

Goud: onbewerkt ƒ 26.480-1 26.980-, 
vorige ƒ 26.450-/ 26 950 : bewerkt ver¬ 
koop ƒ 28.580. vorige ƒ 28.550 laten. 
Zilver: onbewerkt ƒ 355 / 425 vorige 
ƒ 355-/ 425; bewerkt verkoop ƒ 470 la¬ 
ten. vorige ƒ 460 laten. 


AMSTERDAM - Advieskoersen bui¬ 
tenlands bankpapier van gisteren. 


Amer.dollar 

2,00 

2.12 

Brits pond 

3.51 

3,76 

Can, dollar 

1.00 

1,78 

Duitse mark 

111,00 

115,00 

Iers pond 

2.89 

3,14 

Austr. dollar 

1.71 

1.83 

Jap. yen (1U.Ü00) 

159.75 

164,75 

Ital. lire. (10,000) 

14.60 

16,00 

Belg. frank (100) 

5.21 

5,51 

Port. esc. (100) 

1,27 

1.45 

Franse fr. (100) 

31,85 

34.35 

Zwits. fr (100) 

129.50 

135.00 

Zweedse kr. (100) 

31,50 

34,00 

Noorse kr. (100) 

29,25 

31,75 

Deense kr. (100) 

27.75 

30,25' 

Oost.schill.tl 00) 

15.80 

16,40 

Spaanse pes.(100) 

1,71 

1,86 

Griekse dr. (100) 

1,20 

1.40 

Finse mark (100) 

46,75 

49.75 

Joeg. dinar 1 100) 

0.01 

0.06 | AMSTERDAM - 

Noteringen 

op de 

Amsterdamse wisselmarkt per 

gister- 

middag: Amer. dollar 

2.06675-06925 

Brits pond 

3.6390-6440 

Duitse mark 

112,860-910 

Franse franc 

33,065-115 

Belg. franc 

5.3835-3885 

Zwits. franc 

132.395-445 


Japanse yen 
Ital. lire 
Zweedse kroon 
Deense kroon 
Noorse kroon 
Canad. dollar 
Oost. schill 
Iers pond 
Spaanse pes 
Gr. drachme 
Austr.dollar 
Hongk.dollar 
Nieuwz.dollar 
Antill.gulden 
Surin. gulden 
Saudische nal 
Ecu gulden 


163.24-163.34 

15,360-410 

33,000-050 

29.215-265 

30.855-905 

1,72675-72925 

16,0470-0570 

3,0190-0290 

1,7960-8060 

1,3100-4100 

1.7775-7875 

26.45-26,70 

1.3000-3100 

1.1425- 1725 

1.1425- 1825 
54,95-55.20 
2,3475-3525 


AMSTERDAM - De jongste ANP - 
CBS-indiees over de Amsterdamse Ef¬ 
fectenbeurs per dato gisteren luiden 
(eerste kolom vorige index, laatste ko¬ 
lom index van gisteren, e e a volgens 
1979 = 100): 

algemeen 292.8 294.5 

alg.-lokaal 286.4 287.6 

internationals 299,7 302,0 

industrie 256.8 257,7 

scheep luchtv. 258.1 260,2 

banken 360.4 362.8 

verzekering 622,1 625.7 

handel 473.8 474.8 

ebs obl.index 114,8 114.3 

rend. staatsl. 6.31 6,38 

waarvan 3-5 jr 6.21 6,27 

waarvan 5-8 jr 6.35 6,42 

waarv.5 langst 6.52 6.58 

rend bng-len 6.63 6.63 

rend. bankien. 6,33 6.35 


AMSTERDAM - In het telefonisch 
avondverkeer kwamen gisteravond de 
volgende koersen tot stand (tussen 
haakjes de laastste notering van van¬ 
daag): 

AKZO 152.60 (152.60) 

Kon. Olie 235.50-236.50 g 1 (235.70) 
Philips 36,10-36.30 (36,30) 

Unilever 121.00-121.50(121.40) 

KLM 43.10-43.30 (43.0) 


NEW YORK - De beursgemiddelden 
van gisteravond te New York luiden 
volgens de Dow Jones Index (achter¬ 
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20 
spoorwegen en overig transport, 15 
nutsbedrijven, gevolgd door het geza¬ 
menlijke gemiddelde: 


Begin 2194.82 
Hoogst 2209.11 


Laagst 

Slot 

Winst 

verlies 


2185.00 

2199.46 

+ 5.17 


984.92 

992.87 

978.60 

986.38 

+ 1.94 


186.70 

188.42 

186.17 

187.23 


835.51 
841.64 

831.51 
837.22 


beurs van amsterdam 
sl< itkoersen/optiebeurs Calvé pref.c 

Center Parcs 

Centr.Suiker 

Chamotte Unie 

Cindu-Key 

Claimmdo 

Cred.LBN 

Crown v.G.c 

Desseaux 

Dordtsehe pr. 

Dorp-Groep 

Dorp v.div.89 

Econosto 

EMBA 

Enraf-N.e. 

Eriks hold. 

Frans Maas c. 
Furness 

Gamma Holding 

Gamma pref 

Getronics 

Geveke 

Giessen-de N. 

Goudsmit Ed. 

Grasso’s Kon. 

Grolsch 

GTl-Holdmg 

Hagemeyer 

H.B.G. 

HCS Techn 
Hein Hold 
Hoek’s Mach. 
Holdoh Hout 
Holec 

H.A.L. Tr b 
Holl.Am.Line 
Heineken Hld 
Holl.Sea S. 

Holl. KJoos 
Hoop en Co 
Hunter D.pr. 

1CA Holding 
1GB Holding 
1HC Caland 
Industr. My 
Ing.Bur.Kondor 
Kas-Ass. 

Kempen Holding 
Klene’s Suik. 
KBB 

KBB (eert.) 
Kon.Sphinx 
Koppelpoort H. 
Kras na polsky 
Landré & Gl. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 
Medicopharma 
Melia Int. 

MHV Amsterdam 
Moeara Enim 
M.Enim OB-cert 
Moolen en Co 
Mulder Bosk. 
Multihouse 
Mynbouwk. W. 
Naeff 
.NAGRON 


4400,00 4400,0 


110,00a 104.00 


1460,00 1452,00 


NIB 501,00 

NBM-Amstelland 13,70 

NEDAP 266.00 

NKF Hold.cert. 226,50 

Ned.Part.Mij 30,90 

Ned.Spnngst. 6900,00 6900,00 

Norit 612,00 

Nutricia 239,50 

Omnium Europe 19,20 

Orco Bank c. 80.90 

OTRA 460,00 

Palthe 147,00 

Polynorm 85,60 

Poreel. Fles 124,00 

Ravast 54,00 

Reesink 59,70 

Riva 53,50 

Riva (eert.) 52.00 

Samas Groep 55,50 

Sanders Beh. 81,00 

Sarakreek 37,50 

Schuitema 1170,00 

Sehuttersv. 86,50 

Smit Intern. 27,00 

St.Bankiers c. 30,10 

Telegraaf De 393,00 

TextTwenthe 216.00 

Tulip Comp. 61,80 

Tw.Kabel Hold 118,00 

Ubbink 83,00 

Union Fiets. 15,70 

Ver.Glasfabr. 220,00 

Verto 65,90 

Volker Stev 46,50 

Volmac Softw. 79,90 

Vredestein 18,40 

VRG Gem.Bez. 167,60 

Wegener Tyl 165,00 

West Invest 19,40 

Wolters Kluwer 149,20 

Wyers 58,50 

Beleggingsinstellingen 


Eur.Ass. Tr. 

EurGrFund 
Hend.Eur.Gr.F. 

Henderson Spirit 
Holland Fund 
Holl.Obl.Fonds 
Holl.Pac.F. 

Interbonds 
Intereff.500 
Intereff.Warr. 

Japan Fund 
MK Int. Vent. 

Nat.Res.Fund 1290,00 1295,00 

NMB Dutch Fund 34,20 34,30 

NMB Oblig.F. 36,60 36,60 

NMB Rente F. 101,80 101.70 

NMB Vast Goed 38,10 38,20 

Obam, Belegg 190,80 191,20 

O AM F 16,00d 15,70 

Orcur.Ned.p. 46,80 46.80 

Rentalent Bel. 1357,80 1356,70 

Rentotaal NV 31.10 31,10 

Rohneo cum.p 103,30 103,50b 

ScuTech 17.50 17.80 

Technology F. 17,80 18.00 

Tokyo Pac. H. 239,00 242,00 

Trans Eur.F 66,80 67.40 

Transpac.F. 515,00 527,00 

Uni-Invest 117,50 117.00 

Unieo Inv.F. 81,80 82,20 

Unifonds 26,30 26,60 

Vast Ned 121,60 121,60 

Venture F.N. 39,00 39.00 

VIB NV 85,10 85,20 

WBO Int. 76,40 76,40 

Wereldhave NV 204,00 204,90 

Wereldh,div89 201,20 202,50 

Buitenlandse obligaties 

84+ EEG84U) 105,90 105,90 

3‘/2 EngWarL 34,50 34,50 

54+ E1B 65 99.50 99,50 

Orig. n.amerik. aandelen 

Allied Signal Ind 34,00 33.70 

Amer. Brands 62,70 64,00 

Amer. Expres 27.70 27.70 

Am.Tel.& Tel. 28,20 28,90 

Amenteeh 94.50 94.40 

Amprovest Cap. 130,00 130,00 

Amprovest Ine. 230.00 230,00 

ASARCO Ine. 27,80 27,70 

Atl. Richf. 81,20 81,75 

BAT Industr. 4,45 4,50 

Bell Atlantic 69,00 69,90 

BellCanEnterpr 37.20 37,00 

Bel) Res.Adlr 1,60 1,55 

Bell South 38,30 38,90 

BET Public 2,24 2.23 

Bethl. Steel 23,20 23,70 

Boeing Comp. 60,20 60,00 

Chevron Corp. 46,30 

Chrysler 27,00 27,00 

Citicorp. 25,70 25,60 

Colgate-Palm. 45,50 45,00 ■ 

Comm. Edison 32,60 32,60 

Comp.Gen.El. 400,00 400.00 

Control Data 21,00 20,50 


1015,00 1015,00 
13000,00 13150,00 
34,50 34,80 

37,80 37,80 

9,80 10,20 

413,00 413,00 

225,00 

45,20 45,00 


Aegon Aand.f. 
ABN Aand.f. 
ABN Beleg.f. 
ALBEFO 
Aldollar BF $ 
Alg.Fondsenb. 
Alliance Fd 
Am ba 

America Fund 
Amro A.m F. 
Amro Neth.F. 
Amro Eur.F. 
Amvabel 
AsianTigersFd 
Bemco Austr. 
Berendaal 
Bever Belegg. 
BOGAMIJ 
Buizerdlaan 
Delta Lloyd 
DP Am. Gr.F. 
Dp Energy.Res. 
Eng-Holl.B.T.1 
EMF rentefonds 
Eurinvest(l) 


35,10 

68,00 

51.70 

50.80 
20,90 

223,00 

12,60 

42.80 
260,00 

90.70 
68,20 
64,20 

96.50 

51.30 

63.30 

100,00 

28,40f 

118.50 
35,60 

38.50 

21.50 
30,00 

1120,00 

72,40 

105,00 


35.40 
68,30 

51.70 

50.80 

20.80 

222,00 

12.70 
43,00 

261,00 

91,00 

69,20 

64.80 

96.80 

51.60 

63.70 
100,00 
28,20f 

118.80 

35.60 
38,50 

22.40 
30,00 

1120,00 

72,80 

105,00 


Dai-Ichi Yen 3320,00 3380.0 

Duw Chemical 87,00 87,5 

Du Pont 88,60 89.0 

Eastman Kodak 45,20 45,2 

Elders IXL 3.40 3.4 

Euroact.Zw.fr. 220,50 219,0 

Exxon Corp. 44,20 44,5 

First Paclnt 1,30 

Fluor Corp. 22,75 23,2 

Ford Motor 51.50 52.0 

Gen. Electric 44.60 44,5 

Gen. Motors 84.10 85.7 

Gillette 34.30 34,5 

Goodyear 51,50 51.5 

Grace & Co. 26,50 27,0 

Honevwell 60.60 61,5 

Int BÜs.Mach. 122.50 121,5 

Intern.Flavor 49,75 49,9 

Intern. Paper 47,60 48.2 

ITT Corp. 52.00 52,2 

Litton Ind, 73,70 73.7 

Lockheed 42,30 42,2 

Minnesota Mining 61,50 61.1 

Mobil Oil 45,70 46,0 

News Corp Aus$ 9,70 10,3 

Nynex 64,80 65.4 

Occ.Petr.Corp 25,30 25,6 

Pac. Telesis 29,60 30,2 

P.& O. <g) 5.80 5,8 

Pepsico 39,50 39.7 

Philip Morris C. 101.70 100,4 

Phill. Petr. 20.20 20,1 

Polaroid 37,50 37.9 

Privatb Dkr 323,00 326,0 

Quaker Oats 54,20 54,0 

RJR Nabisco 92,10 93,5 

St Gobm Ffr 611,00 616,0 

Saralee 45,00 45,2 

Schlumberger 33.20 33 fl 

Sears Roebuck 40,90 41,91 

Southw. Bell 38,00 39,4( 

Suzuki (yen) 718,00 730.0( 

Tandy Corp. 41,10 40,5( 

Texaco 53,00 53,0( 

Texas Instr. 42,00 41,71 

T.I.PEur. 1,73 1,7! 

Toshiba Corp. 1030,00 1060.01 

Union Carbide 26,75 26.41 

Union Pacific 64,80 67,51 

Unisys 29.40 29,5) 

USX Corp 30,10 30,8( 

US West 56,60 57.0 

Warner Lamb. 77,00 76,9' 

Westmghouse 53,70 54,0 

Woolworth 52.20 53,0 

Xerox Corp. 58,60 59.0 

Certificaten buitenland 

AMAX lnc. 45,00 

Am. Home Prod. 160,00 

ATT Nedam 56,50 

ASAflCO Ine. 43,00 

Atl Richf. 163.00 

Boeing Corp. 121,00 

Can. Pacific 35.00 

Chevron Corp. 93,50 

Chrysler 51,50 

Citicorp. 51,00 


23.25 
52.00 

44.50 

85.70 

34.50 

51.50 
27,00 

61.50 

121.50 

49.90 

48.20 

52.20 

73.70 

42.20 
61,10 
46,00 
10.30 
65.40 
25,6(1 

30.20 
5,80 

39.75 

100.40 

20,10 

37.90 
326,00 

54,00 

93.50 
616,00 

45.25 
33 80 

41.90 

39.40 
730,00 

40.50 
53,00 

41.70 

1.75 
1060.00 

26.40 

67.50 

29.50 
30,80 
57,00 

76.90 
54,00 
53,00 
59.00 


Colgate-Palm. 92,00 

Control Data 37,00 

Dow Chemical 173,00 

Eastman Kodak 89,80 

Exxon Corp. 89,20d 

Fluor Corp. 43.00 

Gen. Electric 88.00 

Gen Motors 169,20 

Gillette 68,00 

Goodyear 102.00 

Inco 68,50 

I.B M 241,00 : 

Int. Flavors 99.00 

ITT Corp. 103,00 

Kraft Ine 198,00 

Kroger 19,30 

Lockheed 86.00 

Merck & Co. 116.00 

Mmn. Min. 125.00 

Pepsi Co. 79.00 

Philip Morris C. 204,50 : 

Phill. Petr. 39.00 

Polaroid 69,50 

Procter & G. 167,00 

Quaker Oats 100.00 

Sthluraberger 67,00 

Sears Roebuck 83,00 

Shell Canada 70,00 

Tandy Corp 81,00 

Texas Instr, 83.00 

Union Pacific 129,00 

Unisys Corp 62,00 

USX Corp 58,00 

Varity Corp 4,10 

Westinghouse 107,00 

Woolworth 104,50 

Xerox Corp. 112,00 

Certificaten bu i ten land 

Deutsche B 574,00 

Dresdner B. 315,00 

Hitachi (500) 1300.00 1 

Hoechst 305,00 1 

Mits.El.(500l 400,00 b 410,00b 

Nestlé 7350.00 

Siemens 557.00 : 


Warrants 

Akzo 

AMRO warr. 

Asia Pac Gr F. 
Bogamij 
Falcons Sec. 
Honda motor co, 
K.L.M. 85-92 
Philips 85-89 
St.Bankiers a 
St.Bankiers b 


2450,00 2550,00 


Euro-obligaties & conv. 

10W Aegon 85 100,00 1 

Aegon warr 13,70 

10L ABN 87 97.70 

13Amev 85 98,50 

13Amev 85 97,00 

10Amev85 101,75 1 

11 Amev 86 98,50 


14!+Amro87 99,00 99.' 

13 Amro-Bank82 102,00 101, 

10‘; Amro 86 97.75 97. 

10 Amro 87 97.55 97. 

5L Amro 86 102.00 102, 

Amro Bank wr 29.50 28. 

Amro zw 86 68.50 68. 

9 BMH ecu 85-92 102,50 102, 

7 BMH 87 98,25 98. 

11 CC Rabo83 100,50 100, 

9 CCRabo 85 105,00 105. 

7 CCRabo 84 108,30 108, 

10 1 nEEG-ecu 84 102,00 102, 

9LElB-ecu 85 106.35 106, 

12ri HLAirl.F 94,75 95, 

12 NIB(B) 85-90 102.00 102, 

11*+ NGU 83 101,50 101. 

10 NGU 83 100,50 100, 

2‘+ NMB 86 87.00 87. 

NMB warrants 35,30 35. 

Phil. 86 95,10 95, 

6^ Phil.83 95,35 95, 

HLUn.Beoumy 86 99,90 99. 

12‘ 4 Uni). 97,75 97, 

Binnenland (niet officieel 
genoteerd) 

Bredero aand 4.60 4. 

Bredero eert. 1,30 1, 

11 Bredero 1,25 1, 

Breev. aand. 5,50 7, 

Breev. eert. 5,00 6, 

Leidsche Wol ' 1,70 1, 

LTV Corp. 1,90 2, 

Rademakers 29,00 29, 

RSV. eert 1,60 1. 

7Vs RSV 69 98,00 98, 

Parallelmarkt 

Alanhen 17,00f 16, 

Berghuizer 49,00 48, 

Besouw Van c. 37.90 36, 

CB Oblig F.l 101.70 

CB Obhg.F.2 101,80 

CB Oblig F 3 103.30 

De Drie Electr 27,30 27, 

Dentex Groep 26,30 27. 

Dico Intern. 82.00 82, 

DOCdata 30.00 29. 

Geld.Pap.c. 72.00 73, 

Gouda Vuurv c 63.00 63, 

Groenendijk 29.00 29, 

Hes Beheer 230,00 233. 

Highl.Devel. 12.00b 12, 

Homburg eert 3.70f 3, 

Infotheek Gr 20.50 21, 

Interview Eur. 7,70 7.: 

Inv. Mij Ned 41,00 40,: 

KLM Kleding 28,50 28.: 

Kuehne+Heitz 26,00 26.' 

LCI Comp.Gr. 32,80 32,: 

Melle 300.00 300,1 

Nedschroef 68,00 68J 

Neways Elec. 10.30 10,: 

NOG Belfonds 29,90 

PieMed. 10,70 10.: 

Poolgarant 10,20 10, 


Simac Tech. 
Text Lite 
Verkade Kon. 
Weweler 


OPTIEBEURS 


27.50 
27.10 
82,00 

29.50 
73,00 
63,00 
29,00 

233.50 

12,00b 

3,70 

21,00 

7.90 

40.80 

28.50 
26.00 

32.80 
300,00 

68.00 

10,30 


17 

.30 

18.10 )4(l 

6.00 


281 

i.oo : 

183.50 


~ E 

1 V 

i.10 

75,10 


1 omzet 

v.k 

s.k 

45,06 

314 

2,10 

2.10 

150.00 

526 

5.40 

3.80 

205.00 

294 

2.70b 

3.20 

210,00 

623 

1.70 

1,90 

60,00 

304 

4,10 

4,40 

65.00 

282 

0,70 

0.80 

260.00 

296 

4.60 

4,00 

270,00 

322 

3,80 

3.50 

260.00 

595 

4,70a 

4.801 

400,00 

350 

3.60 

4.30 

40,00 

278 

3.00 

2,70 

65.00 

693 

12,70 

9,80a 

70,00 

988 

8.00 

5,20 

75,00 

1405 

4.30 

1,50 

80,00 

555 

2.00 

0.40 

75,00 

352 

8.00 

5,40 

80,00 

348 

5.50 

3.80 

75.00 

873 

1.50 

1,70 

40,00 

1127 

3,40 

3,30 

70.00 

632 

0.90 

0,80 

70.00 

285 

2,80a 

2,50 

100.00 

370 

0.25 

020 

100.00 

410 

1,05a 

120 

100,00 

503 

1,75 

1,70 

30,00 

520 

5.80 

6,20 

35,00 

958 

2,70 

2.80 

40.00 

784 

0,90 

0.90 

35,00 

316 

3,10 

3,30 

40,00 

517 

1,30 

1,30 

30,00 

671 

0,40 

0,40 

35,00 

553 

2,00 

1,70 

40,00 

767 

5,60 

5.10 

30,00 

287 

4,00 

3,80 

230,00 

1821 

5.40 

6,70 

240,00 

1746 

1,00 

1,20 

230,00 

607 

11,80 

13,00 

240,00 

1191 

6.80 

7,40 

250,00 

359 

3.00 

3.40 

210,00 

506 

39,50 

40,50a 

270,00 

359 

15.10 

16,50 

230,00 

314 

1,40 

0,80 

230,00 

419 

4,50 

4,00 

240,00 

587 

14,20 

13,50 

110,00 

432 

11,20 

11,50 

120.00 

1717 

2,60 

2,60 

120,00 

444 

6,90 

720 

130,00 

353 

2,70 

2.70 

140.00 

328 

15,00 

15,40 

120,00 

437 

4,20 

4,00’ 

i 

gebied en+ex-div. 

h=laten+ex-div. 

k=gedaan+h 

1 -gedaan-rg 


aHaten g=bieden+ei-div. 

b=bieden h=laten+az-di«. 

c=ex-ctaim lt=gedaan+h 

d=ex-dividend 1 =gedaan i-g 

e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag 
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren 
Dinsdag 10 januari 1989 • Paginaji 


televisie en radio Nederland 1 


13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

NCRV 

15.30 James Herriot. Engelse serie. 
Afl.: Praatjes vullen geen gaatjes. 
Tristan hoort dat hij door sommigen 
de beste veearts van Darrowby ge¬ 
noemd wordt. In een overmoedige bui 
kondigt hij daarom aan voor zichzelf 
te willen beginnen, (herh.). 

16.20 (TT)Ander nieuws. Vandaag: 
De onderkant van Nederland, (herh.). 

17.00 De Wuzzels. Tekenfilmserie. 
Afl.: Geld maakt niet gelukkig, (herh.). 

17.30 Journaal. 

17.44 Kid. 13-delige Canadese jeugd¬ 
serie. Afl.2: De helpende hand. Lucy 
is blij dat er eindelijk een leraar is die 
waardering voor haar heeft. Wheels 
heeft door zijn bijlessen geen tijd om 
met zijn band te reperteren. 

18.11 De stuntels. Tekenfilmserie. 

18.16 Ducktales. Tekenfilmserie van 
Walt Disney. Afl.30: Allemaal goud 
wat er blinkt? 

18.38 Alex. Tekenfilmserie. 

18.45 Kleine Isar. 18-delige geteken¬ 
de serie naar het gelijknamige boek 
van Bertus Aafjes. Afl. 15: Onder 
vrienden. 

19.00 Journaal. 

19.18 Drempels weg. Actiejournaal. 
Presentatie: Dick Passchier. 

19.26 BZN in Maleisië. Muzieks|je- 

cial. (herh.). 

19.55 Cosby show. Amerikaanse co- 
medy-sene. Theo roept de hulp van 
zijn vriend Denny in om een afspraak¬ 
je te regelen met Julia, het meisje van 
zijn dromen. Rudy moet hard werken 
om van de schuld bij haar vader af te 
komen. 

20.20 A different wortd. Amerikaanse 
comedyserie. Jaleesa moet een 
spreekbeurt houden en Maggie wil 
Demse de waarheid zegen. 

20.51 Ja natuurlijk. Presentatie: Ka¬ 
rin de Groot m.m.v. Anton van Hooft 
en Piet Steltman. 

21.42 Hier en nu. Actualiteitenrubriek. 


Duitsland 1 


09.45 ZDF-info Gesundheit. Stich- 
proben in Sachen Sticken. 

10.00 heute. 

10.03 ML - Mona Lisa. (herh.). 

10.45 Unter dem Pflaster von Paris. 

(herh.). 

11.30 Weltenbummler. Met: Hardy 
Kruger in Australië (2)(herh.). 

12.15 Umschau. 

12.25 WISO. 

12.55 Persoverzicht. 

13.00 Tagesschau. 

14.30 ••Teletekst-overzicht. 

15.00 Tagesschau. 

15.05 Sinha Moca - die Tochter des 
Sklavenhalters.Braziliaanse serie. 
Afl. 68. 

15.30 Eine Reise nach Polen. Docu- 
mentaireserie. Afl. 1: 1000 Zlotys für 
eine Mark. 

16.00 Die Trickfilmschau. 

16.15 Spass am Dienstag. Kinder¬ 
programma met Miesling, Alisa en 
Frank Zander. 

17.15 Tagesschau. 

17.25 Das Nest. Afl.: Nur vorüberge- 
hend? 

18.00 Wenn Kuli kommt. Serie. Afl.: 
Der Experte. 

18.26 Tagesschau. 

18.30 Hier und Heute. 

18.52 immer, wenn sie Krimis 
schrieb. Amerikaanse detectivese- 
ne Afl.: Mandarinenglut. 

19.58 Programma-overzicht. 

20.00 (TT)Tagesschau. 

20.15 Was bin ich? Spelprogramma 
met Robert Lembke. 

21.00 Kontraste. 

21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.: 
Bobby sieht rot. 

22.30 Tagesthemen. 

23.00 Ziele. Fluchtpunkt Zürich, docu- 

TV-KANALEN, 

GOLFLENGTEN 

Kaoei- en CAi-abonnees 

voor kanalen zie schema expioitani 

■ = zwart wit programma 
• • = stereo geluidsweergave 
oo = tweetalig bij stereo-app 
TT = teletekst ondertiteling 

TELEVISIE 

Nederland 1: 5 26 29 46 51 53 en 57 


België/TV 1 


14.00 Schooltelevisie. 

15.00 Zonen en dochters. Australi¬ 
sche serie. Afl.651. (herh.). 

15.25 Panorama’s. De charme van 
een illusie, (herh.). 

16.25 Gezondheid. Thema: De maag¬ 
zweer. (herh.). 

16.55 Huizen kijken, (herh.). 

17.30 Snorkels. Amerikaanse teken¬ 
filmserie. Afl.6: De zandheks. 

17.55 Nieuws. 

18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 255. 

18.05 Plons. Afl.: Plons het elfje. 

18.10 Prikballon. Kleutermagazine. 
Presentatie: Francis Verdoodt. 

18.25 CarlosenCo. Magazine. Afl. 12: 
Vliegen 

18.40 Bassie en Adriaan. Kinderse¬ 
rie Afl. 18: Bloembollen. 

18.45 60-Plus. Seniorenmagazine. 
Vandaag: Hoe denkt jong over oud? 
Presentatie: Denise Maes. 

19.25 Loto-winnaars, mededelingen 
en programma-overzicht. 

19.30 Nieuws. 

20.00 Buren. Australische serie. 
Afl.41. 

20.20 Fanclub. Ben Crabbè presen¬ 
teert nieuw talent en de kijker mag 
kiezen wie een vedette wordt. Van¬ 
daag: Pikant met Erop en erover. 

20.30 Wij en de andere dieren. Britse 
documentaire. Afl. 10: Territorium. 

21.00 Modem. Vandaag: Weer en kli¬ 
maat 

21.40 Uitverkoop. Muzikale circus¬ 
komedie m.m.v Le Cirque du Trottoir. 


. : i;-v; 

•■-w- 

: ... ■ :: r : ï: ■■ ■ ' 

\ U- : ' ■; T-"'. 'X 1 *> 


IMartijn Krabbe, Mariska van Kolck en Peter Teekamp in 
’Tros Popformule’. (Nederland 2 - 18.00 uur) 


22.30 Journaal. 

22.40 Liever sportiever. Consumen¬ 
tenmagazine. Vandaag: Schaatsen. 
23.05-23.30 Nocturne. Werken van 
Berlioz, Gounod en Mozart. Presen¬ 
tatie: Regine Clauwaert. 


Nederland 2 


13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

TROS 

16.00 Fleur. Gevarieerd televisie- 
weekblad. Presentatie: Mireille Be- 
kooy en Tetske van Ossewaarde. 


mentaire over Duitse vluchtelingen in 
Zwitserland tijdens de nazi-tijd. 

23.45 Tagesschau. 

23.50-23.55 Nachtgedanken. Be¬ 
schouwingen door Hans Joachim Ku- 
lenkampff. 


17.00 Hallo...met de TROS! Kijkers- 
vragen en programmamakers. Pre¬ 
sentatie: Marlot Bloemhard en Freek 
Simon. 

17.30 De bal is rond. 8-delige jeugd- 
voetbalprogramma insamenwerking 
met de K.N.V.B. deel 4. 

18.00 ««TROS popformule muziek¬ 
programma gepresenteerd door 
Martijn Krabbé en Mariska van 
Kolck. 

18.40 Toekomst in telecommunica¬ 
tie. 8-delige cursus over telecommu¬ 
nicatie gepresenteerd door Chriet Ti- 
tulaer. Afl.7: Beelden. 

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Kla¬ 
proos of papaver? 


19.00 Familie Oudenrijn. Nederland¬ 
se serie. Afl.: Auto te water. 

19.25 Linda. Gevarieerd magazine. 
Presentatie: Linda de Mol. 

20.00 (TT)Journaal. 

20.29 Derrick. Duitse politieserie. Afl.: 
Inclusief moord. Ene Konrad Breuer 
belt de politie en meldt dat als hem 
binnen korte tijd wat zou overkomen, 
men zich tot zijn zakelijke partner 
moet wenden. Derrick denkt met een 
dronken man te maken hebben, maar 
als Breuer de volgende ochtend uit 
een rivier wordt gevist ligt de zaak an¬ 
ders. 

21.35 De TROS TV-show. Talkshow 
van Ivo Niehe. 


Duitsland 2 


09.45 Zie Duitsland. 1. 

13.15 Wo die Erde Feuer speit. Do¬ 
cumentaire over vulkanen. Afl.2: Vul¬ 
kanen in Italië. 

15.00 Von Weimar nach Bonn. Serie. 
Vandaag: Warum habt ihr Hitier nicht 
verhindert? Documentaire over het 
gebrek aan verzet tegen Hitier bij pro¬ 
minente Duitsers. 

15.45 Programma-overzicht. 

15.55 Heute. 

15.58 Siebenstein. Ein bunter Vogel, 
(herh.). 

16.20 Logo. Kinderprogramma. 

16.30 Bas-Boris Bode. 12-delige se¬ 
rie van Harry Baer. Afl 2: Der Junge, 
den es zweimal gab (2). 

16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan- 
dern. 

17.10 ••Tele-lllustrierte. Actualitei¬ 
ten, sport en amusement. 

17.45 Der Landarzt. Serie met Chris- 
tian Quadflieg, Gila von Weitershau- 
sen, Antje Weisgerger e.a. Afl.: Der 
Spieler. 

18.58 Programma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.30 Die Reportage. Polit-Poker auf 
Spitzbergen, documentaire over de 
politieke strijd om Spitsbergen. 

20.15 ■(TT)Miss Marple. Mörder 
ahoi! Engelse speelfilm uit 1964 van 
George Pollock, met Margareth Ru- 
therford, Lionel Jeffries, Charles Ting- 
Priscilla Beauleiu Presley in ’Bobby sieht rot'. (Duits¬ 
land 1 - 21.45 uur) 


well, e.a. 

21.45 Heute-Journal. 

22.10 Anstösse. Gemeinsam lernt 
sich’s besser oder: brauchen wir die 
Sonderschulde, documentaire over 
scholen voor gehandicapte en niet- 
gehandicapte kinderen. 

22.40 Das kleine Fernsehspiel. Der 


Nederland 2: 31.33. 35. 49. 54. 56 en 60 

Nederland 3: 23. 32. 34. 43, 48, 52 en 59 

Duitsland 1:9, 12. 24 en 46 

Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37 

Duitsland 3 WEST: 39. 48 50, 55 en 58 

Duitsland 3 (SWF): 40 55 en 56 

Belgiè TV 1: 10 en 44 

België TV 2: 25 en 47 

Belgié RTBF 1: 3 en 8 

België'Tele 21: 28 en 42 

RTL Plus: 7, 26, 36.46 en satelliet 

Sat 1: satelliet 

3 Sat: satelliet 

SSVC: 33 40. 49 en 59 

Sky Channel: satelliet 

Super Channel: satelliet 

TV 5: satelliet 


RADIO 

Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz 747 kHz (402 m) en 
1.251 kHz (240 m) 

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook 
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1) 

Fladio 3: 103.9 en 90.9 mHz 

Ftadio 4: 98.7 en 94.5 mHz 

Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m) 

Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz 

E»RT 2: 555 m (540 kHz) FM 22 36 en 39 (93 7- 

97.5 en 97.9 kHz) 

[telg. Rundfunk: FM 5 26 en 45 
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en 
;i3 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz) 
VVDR 4: 93.9 en 91 9 mHz 

Olifanten in ’Ouselveu and another animals’. 
(België/TV 1 - 20.30 uur) 


22.25 Kunst-zaken. 

22.30 Nieuws. 

22.45 Uitgelezen. Ook het geld heeft 
een prijs. Eric Defoort praat met drie 
acteurs over geld. M.m.v. Jacques 
Zeegers (Vraag en aanbod), Alain 
Dems (Horizon 92) en Paul van En- 
gen (Kassa). 

23.35-23.40 Coda. Sonate (tweede 
deel), van Ravel, uitgevoerd door 
Jenny Spanoghe, viool en Viviane 
Spanoghe, cello. 


19.23 Tweemaal zeven. Kort tv-spel- 
letje met Mark Demesmaeker. 

19.28 Programma-overzicht. 

19.30 Nieuws. 

20.00 De drie wijzen. Ouizprogram- 
ma. Presentatie: Daniël van Aver- 
maet. 

20.50 Uitzending door derden. Pro¬ 
gramma van de Christen-Democrati- 
sche Omroep. 

21.35-22.05 Soepel werken. Werken 

in crisistijd. 


tote Baum, tv-spel van Joseph Mor- 
der, met Philippe Fano, Marie Serru- 
rier, Rosette e.a. 

00.10-00.15 Heute. 


Duitsland 3 West 

09.10 Sesamstraat. 

09.40 Telekolleg II. Cursus Duits. Les 
15 . 

17.05 teletekstoverzicht. 

17.30 Korkmazlar. Serie over een 
Turkse familie in Duitsland. Afl.2: Die 
Missverstandnis! 

18.00 Telekolleg II. Cursus wiskunde. 
Les 28. 

18.30 Sesamstraat. 

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal 
magazine met nieuws en sport. 

20.00 Weltweit. 

20.45 Nonstop nonsense. Sketches 
van en met Dieter Hallervorden. Met 


Nouba nouba, met Edouard et ses amis 
en Dusty. 18.30 Jamais deux sans toi, 
gevarieerd informatief programma. 
19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir, 
Waalse actualiteiten. 19.25 Lotto en Jo¬ 
ker. 19.30 Journaal. 20.00 Actualité è la 
une. 20.05 Doublé sept, spelprogram¬ 
ma. 21.15 Babel, wetenschappelijk ma¬ 
gazine. 22.45 Laatste journaal. 23.15- 
01.05 Ciné Club de minuit: Dans la ville 
blanche, Portugees-Zwitserse speel¬ 
film uit 1982 van Alain Tanner, metBru- 
no Ganz, Teresa Madruga, Julia Von- 
derlinn e.a. 


België/Télé 21 

19.30 Journaal met simultaanvertaling 
in gebarentaal. 20.00 Ciné-Club de 
l'Europe: Höhenfeuër, Zwitserse speel¬ 
film uit 1985 van Fredi M. Murer, met 
Thomas Nock, Johanna Lier, Dorothea 
Moritz e.a. 21.55-22.45 Tanner 88, 
6-delige Amerikaanse serie met Mi- 
chael Murphy. Afl.1: The dark rosé. 


22.35 TROS Aktua. Actualiteitenma¬ 
gazine. 

23.10 Marblehead Manor. Ameri¬ 
kaanse comedy-serie. Afl.: Het ont¬ 
slag. Als Rich een gesprek tussen de 
Stonehills hoort waarin plannen wor¬ 
den gemaakt om iemand te ontslaan, 
denkt hij dat het nieuws over de butler 
Albert gaat. Als ALbert het nieuws 
hoort, kondigt hij trots aan liever zelf 
ontslag te nemen dan te worden ont¬ 
slagen. Het begin van nieuwe verwar¬ 
ringen in huize Marblehead. 

23.40-23.45 Journaal. 


Nederland 3 


mm 


TV5 


België/TV 2 


19.00 Zonen en dochters. Australi¬ 
sche serie. Afl.652. 


België/BTBF 1 

14.00 Schooltelevisie. 16.30 Schoolte¬ 
levisie. 17.45 Vacaturebank. 18.00 


16.05 Bréves. 16.10 Agence Intérim. 
16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00 Ré- 
création. 17.30 Des chiffres et des let¬ 
tres. 17.55 Brèves Météo Européene. 
18.00 Je tue a La Campagne. 19.30 
Papier glacé. 20.00 Sports magazine. 
21.00 Ciel Mon Mardi. 22.00 Journal té- 
lévisé. 22.30 Météo Européene. 22.35 
Ciné-Club. 00.00-01.00 L Oeil en Cou¬ 
lisse. 


NOS 

09.00-09.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.15 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

17.30 Journaal. 

17.45 Sesamstraat. 

18.00 Medelanders, Nederlanders. 
Programma voor Spanjaarden. 

18.30 You’re welcome! Cursus En¬ 
gels. Les 11. 

19.00 (TT)Het klokhuis. Afl.: Stem¬ 
mingen. 

19.15 (TT)Jeugdjournaal. 

19.25 TV-3. Gevarieerd magazine. 

20.00 Journaal. 

20.29 Van Gewest tot Gewest. On¬ 
derwerpen: 1. Verkeersbrug Zaltbom- 
mel. 2. Vuurtorenwachter: een ver¬ 
dwijnend beroep. 3. Villa Hoog in Vo¬ 
gelenzang. 

21.10 Uit het NOS-Archief 2. Derde 
Hoboconcert van Bruno Maderna. 
Radio Philharmonisch Orkest o.l.v. 
Brüno Maderna m.m.v. Han de Vries, 
hobo. Beeldregie: Wilhelmona Hoe- 
deman. (herh. 1973). 

21.30 Het Europa van het Gulden 
Vlies. Documentaire. Afl.1: De Bour¬ 
gondische uitdaging (1360-1419). 

22.30 Journaal. 

22.40-22.45 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


Rotraud Schindler, Gerhard Wollner, 
Kurt Schmidtchen, e.a. Afl. 13: Didi - 
ein Glückspils. 

21.30 West 3 aktuell. 

21.45 Plus 3. Economisch magazine. 

22.15 Landesspiegel. Kunst und 

Kommerz auf dem platten Land. 

22.45 Initiatieven. Aktion Ameise. 
23.00 In zukunft. Aus dem Auspuff 

kommt nur Wasser, documentaire 
over waterstof als brandstof. 
00.00-00.05 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 

08.20 Tele-Gymnastik. (54). 

08.30 Telekolleg II. Cursus algebra. 
Les 28. 

09.00-10.50 Schooltelevisie. 

15.55 Tips voor werkzoekenden. 

Vandaag o.a.: de schoenindustrie, 
belasting besparen en de telefoon¬ 
service. 

16.25 Geschichte von Rom zum 
Rhein. Die Romer, serie. Afl.: Bau- 
meister der abendlandsichen Zivilisa- 
tion. i 

16.55 Sowjetunion. Aardrijkskundige 
serie. Afl.: Erschliessung Siberiens. 

17.10 Jenseits des Kanals. Aardrijks¬ 
kundige serie. Afl.: Lake District. 

17.30 Telekolleg II. Cursus Algebra, 
les 28. (herh.). 

18.00 Sesamstraat. 

18.29 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.: 
Buchstabentraume. 

18.31 Welt der Tiere. Serie. Afl.: Ver- 
haltensweisen von Tieren. 

18.56 Het Zandmannetje. 

19.00 Abendschau Bliek ins Land. 
Aansl.: Rheisender. 

19.30 Schauplatz. Von heiligen und 
einfachen Menschen, documentaire 
over een pelgrimstocht van de groep 
Zinnober. 

21.00 Südwest aktuell - Neues um 
Neun. 

21.15 SDas Ruhekissen. Frans-lta- 
liaanse speelfilm uit 1962 van Roger 
Vadim, met Brigitte Bardot, Robert 
Hossein, James Robertson Justice 
e.a. 

22.55 Warum Christen glauben. Ein 
Stück Holz zum Festhalten. regie: 
Wolfgang Glück. 

23.25 Tips voor werkzoekenden. 

Vandaag o.a.: de schoenindustrie, 
belasting besparen en de telefoon¬ 
service. (herh.). 

23.55-00.00 Laatste nieuws. 


fladio 1 

Elk heel uur nws. 7.04 Echo-maga- 
zine. 7 15 Het levende woord. 7.30 
Nieuws. 7.33 Echo-maagzine. 8.09 
Echo-magazine. 8.45 Kruispunt. 
9.06 Met de KRO, met Anne. 10.06 
M/V-Magazine. 11.06 Echo-maga¬ 
zine. 12.06 KRO's Schone Kun¬ 
sten. 12.56 Meded. voor (and- en 
tuinb. 13.09 Echo-magazine. 14 06 
Veronica Nieuwsradio. 20.02 BO¬ 
RAT, gespeld B.O.R.A. accent aigu 
T. 21 02 De radiovereniging. 22.02 
De Vlaamse connectie 23.05 Met 
het oog op morgen 0.02-7.00 De 
nacht klinkt anders: 1.02 Muziek in 
de nacht: 5.02-7 00 VARAs Och¬ 
tendhumeur. 

Radio 2 

Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's 
radiojournaal met 7.30 en 8.30 
Nws.overz. 8.04 Actual. 8.25 Fi- 
nanc. nws. 9.04 De muzikale fruit¬ 
mand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik 
zou wel eens willen weten. 12.04 
Lunchtime-magazine. 13.04 Tijd¬ 
sein. 13.30 Als mensen verande¬ 
ren. 13.54 EO-Metterdaad hulpver¬ 
lening. 14.04 De plantage met om 
14 04 Soortgenoten; 14.48 De jazz 
van Pete Felleman; 15.04 Het 
spoor, met Cheerio en Aan de slag; 
15.50 Margreet Dolman; 16.04 
Ischa. 16.53 Vrije geluiden. 17 04 
De Plantage, met om 17.04 Planta¬ 
ge magazine. 18.30 Meningen: 
19 03 Plantage magazine. 20.02- 
07.00 Zie Radio 1. 

Radio 3 

6.00-24.00 VARA's verrukkelijke 
dinsdag. 6.02 Holland wordt wak¬ 
ker! 9.04 Rigter. 11.04 Angelique. 
12.04 VARA's Steen & Been Show. 
14 04 Twee meter de lucht in. 
16.04 De verrukkelijke vijftien. 
18.04 Driespoor. 19.03 Dubbellis- 
jes. 20.03 Popkrant. 21.03 VARA's 


RTL Plus 


SAT 1 


scrfeZ/M 


06.00 Hallo Europa. 

09.10 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie. (herh.). 

09.55 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Der 
Plutonium-Diebstahl. 

10.05 Ein Schicksalsjahr. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Liebeskummer. 
(herh.). 

11.00 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie. Herh. 

11.40 Sketchhotel. 

11.50 Tekenfilm. 

12.00 Du schon wieder. Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: Die Tournee, (herh.). 

12.30 Klassik zu Mittag. Met het RTL- 
Orkest. 

13.00 Heute bei uns. 

13.10 Mask. Tekenfilmserie. Herh. 

13.30 Ein Schicksalsjahr. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Alter schützt vor 
Liebe nicht. 

14.10 Der-Sechs-Millionen-Dollar. 

Serie. (herh.). 

15.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri¬ 
kaanse serie. (herh.). 

14.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute. 
Economisch magazine. 

15.55 RTL Aktuell. 

16.05 Die Springfield Story. Serie. 

16.55 RTL aktuell. 

17.00 Du schon wieder. Afl.: Die Kün- 
digung. (herh.). 

17.25 ■ Flash Gordon. Afl.2: lm Pa¬ 
last der Herrschers. (herh.). 

17.55 RTL Aktuell. 

18.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri¬ 
kaanse serie. (herh.). 

18.45 RTL aktuell. 

19.02 Karlchen. 

19.10 Knight rider. Afl.: Die Boden- 
spekulanten. (herh.). 

20.00 Weerbericht. 

20.10 Der Chef. Afi.: Wasserdichtes 
Alibi. 

21.05 Crime Story. Afl.: Schattentan- 
zer. 

22.00 RTL aktuell. 

22.25 Eine Chance für die Liebe. 

Contact-magazine. 

23.00-00.40 Piranhas II - die Rache 
der Killerfische. Frans-Braziliaans- 
Amerikaanse speelfilm uit 1987 van 
Anthony M. Dawson, met Lee Majors, 
Karen Black, Marisa Brenson e.a. 


06.00 Guten Morgen mit SAT 1 
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-o 
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Tinti, 
Krahe. 09.35 Mr. Magoo. Afl.: Mf- 
goo und Robin Hood. 10.00 SAT 
Bliek. 10.05 Genera! Hospital. AflJ^ 
pressung. 10.50 Kochen mit SAT; 
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Robin Ho» 
der Freiheitsheld. Engelse avontur^ 
film uit 1967 van C.H. Pennington/jj 
chards. 14.00 Programma-overz^J; 
Aansl.: Ihr Horoskop. 14.05 Jackiej^ 
Jill. Die Barenkinder vom Berg TaJ* 
Afl.: Reise in die groRe Stadt. 14.30. ' 
Lassie. Afl.: Das Hahrrad. 14.55 
Goldene Schuss. 15.05 General Ho 
tal. Afl.: Der Segelausflug. 15.50 T^* 
tip Natur. 16.00 Mem Freund Tan» 
Afl.: Geheimauftrag im Park. 16.25»* 
Goldene Schuss. 16.35 Die Leute ^ 
der Shiloh Ranch. Afl.: Der alte h 

17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Bezauberiw" 
Jeannie. Afl.: Aladins Wunderlart'r' ' 
18.15 Glücksrad. 18.45 SAT 1 BI* w 
19.00 Weerbericht. Aansl.: Gewinp; d; 
SAT 1. 19.10 Cannon. Afl.: FluchtoN* ^ 
Ende. 20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 f( . 

gray. Afl.: Ein perfektes Drehbu^ 
21.05 SAT 1 Bliek. 21.10 Dreimal na» * 
Mexico. Amerikaanse filmkomedie 1 

1965 van Jock Donahue. 23.05 SAj r l 

Bliek. 23.15 Kommissar X - Drei G 0 ^ 0; 
Katzen, coproduktie uit 1966 van T; aj 
dolf Zehetgruber. 00.45-00.55 ^ 
grammaoverzicht. d 


3 SAT 


14.15 Programmaoverzicht. 
Konzert zum 40-jahrigen Bestehen o* 
Israelischen Philharmonie Orchest^J 

16.16 Weltsprache Musik. 17.15 He^ 
abend in 3sat. 17.20 Mini-ZiR- y".\ 
Unsere Haustiere. Afl.: Die Zie® 
18.00 Bilder aus der Schweiz. f 9 ^ 
Heute. 19.22 3-sat Studio. 19.30 
heirate eine Familie. 21.00 Ausia^ 
journal. 21.45 Kulturjournal. 21- 
sport-Zeit Nachrichten. 22.00 Zeit 
Bild 2. 22.25 Club 2 aansluit. W 
Schlagzeilen. SSVC 


Sky Channel 


13.05 Children’s SSVC. Afl : The 

Raggy Dolls. 

13.20 Rainbow. Serie met Geoffrey, 
Bungle, Zippy en George maken het 
masker van een gorilla.. 

13.35 Physical Persuits. De win¬ 
naars van de Champion Challenge 

14.00 News and weather. 

14.30 Neighbours. Serie. Des moet 
de belangrijkste beslissing van zijn le¬ 
ven nemen. 

14.50 International Pro-celebrity 
Golf. Professionele spelers zijn Lee 
Trevino en Sandy Lyle met als part¬ 
ners Mary Parkinson en Rachael 
Heyhoe-Flint. 

15.40 Children’s SSVC. Afl.Playbox. 

16.00 The Sooty Show. Superdog 
and the comedian. 

16.20 Tumbleweed. Afl.: The Tourna- 
ment. 

16.35 Bad Boyes. Afl.: The Holiday. 

17.05 Blue Peter. Met Mark Curry, 

Caron Keating en Yvette Fielding. 

17.30 The Blockbusters. Gepresen¬ 
teerd door Bob Holness. 

17.55 The flying doctors. Afl.: The 
show goes on. 

18.45 News and weather. 

19.00 Wish you were here....? Van¬ 
daag: Turkey, Scotland en Travel 
Agencies.. 

19.25 Blankety Blank. Show met Les 
Dawson. 

20.00 Tomorrow’s world. De laatste 
ontdekingen op het gebied van we¬ 
tenschap en technologie. 

20.30 Eastenders. 

21.00 No frills. Afl.6. Kate wordt ge¬ 
vraagd haar pr-activiteiten op de 
kunstacademie te vertellen door een 
video-produktie te maken. 

21.25 Colin’s Sandwich. Nieuwe zes¬ 
delige serie met Mei Smith als Colin 
Watkins, dromer, schrijfster en wat al 
niet meer zij. 

22.00 News and weather. 

22.30-23.25 Rugby special. Hoogte¬ 
punten van de zaterdag gespeelde 
wedstrijden. 


06.30 European Business Chani'**' 
07.00 Good Morning Scandinavië . 
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club- 
08.05 The DJ Kat Show. 

08.45 Paris to Dakar Rally rep o 1 ** 
09.00 Cisko Kid. Western serie. 
09.30 The Littles. Tekenfilms. 

10.00 ««Made in Germany. 

11.00 • «Countdown. - 

12.00 ««The coca-cola Euroc“ 
Top 50. Muziekprogramma.. 

13.00 Another World. 

14.00 Beyond 2000. Sf-serie. 

15.00 Ritters Cove. 

15.30 Starcom. m 

16.00 ««The Nescafe UK Top “ 

Muziekprogramma. 

17.00 The DJ Kat Show. > ■ 

17.57 The Uniroyal weather rep of1, 
18.00 Gidget. 

18.30 I Dream of Jeannie. j 

18.57 The Uniroyal Weather R®P^ 
19.00 The Ghost and Mrs. Muir-^ 

20.30 Monday movie. Le Mans - ö 

ve McQueen. j 

22.37 The Uniroyal Weather rep® 0, 

22.40 Mobil motor sports news- 

23.10 Paris to Dakkar rally 1989- 

23.25 Soul in the city. * 

00.25 • «Canada Calling Muziek 
gramma. * 

00.57 The Uniroyal Weather 
01.00 Road to the stamping gf olJ 
02.00 GroRe Fuge. 

02.30 Tribulations of St. Antoih*' 
03.10 African culture. ^ 

03.55 Landscape Channel Prog ra ^ 
mes for Sky. jt 


Super Channel ^ 

07.00 World news and business- 
08.00 Entertainment mix. 

16.30 Hot Line. 

18.30 Series. 

20.00 Super Sportsnight. 

21.45 World News. 

22.00 Super, Sports Night. 
00.00-03.00 Entertainment mix- Vuurwerk. 22.03 VARAs Poppo¬ 
dium. 23.02-24.00 Tracks. 

Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen 
met Corneille. (8.00 Nws.) 9.00 
Continu klassiek. 11.00 TROS 
Concertzaal: Radio Kamer Orkest 
o.l.v. Ernest Bour m.m.v. Ronald 
Brautigum, piano. 12.30 Nieuwe 
klassieke platen. 13.00 Nws. 13 02 
Klassieke top tien. 13.45 Belcanto- 
num. 16.00 Het Kunstbedrijf. 17.00 
Het grote werk in kleine bezetting I. 
Michaela Fukacova, cello, en Han- 
ne Muvlad, piano. II. Grüneberg 
Trio 18.00 Nws. 18.02 Lied van de 
week. 18.15 Leger des Heilskwar- 
tier. 18.30 Muziek in vrije tijd - vo¬ 
caal. 19.05 Kamermuziek uit de ba¬ 
rok: Musica a quattro 20.00 
Nieuws 20/02 NCRV-Klassiek: 
Naum Grubert, piano. 21.30 Litera- 
ma. 22 30 Orgels in Hanzesteden 
(5). 23.10-24.00 Muziek van deze 
eeuw. Werken van Schnittke. 


Radio 5 

6.30-6.49 Scheepv - en marktbe¬ 
richten en uitgebreid weerber. 9.00 
Nws 9.02 NOS Sportief 9.25 Wa¬ 
terstanden 9 30 De creatie 10 00 
De wereld zingt Gods lof 10.50 
Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55. 
12.00 Nws. 12.05 De verdieping. 
13.00 Nws. 13.10 Nederland en 
zijn buren. 13.30 Rondom het 
woord. 14.00 NCRV-Leerspiegel, 
met om 14 00 NCRV-Leerhuis 


14.10 Dagvaardig; 14.30 Zelf mode 
maken. 15.00 Schone wereld, 
16.00 Op de rand van het recht. 
16 30 NOS Ombudsman. IN- 
FORM. V.D. RIJKSOVERHEID: 
17.35 Postbus 51. 17.55 Meded. 
en Schippersberichten 18 00 Nws. 

18.10 Vers op vijf. 18.20 Uitz. van 
de RPF 18 30 Vertel me wat. 18.40 
Taal en teken. 19.00 Progr voor 
buitenl. werknemers. 20 30 Oude- 
renwijzer 21 00 Ca va? 21.30- La¬ 
tijn. 22.00-22.30 Troyaanse oorlo¬ 
gen 

Omroep Limburg 

7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim¬ 
burg aktueel, gast van de dag en 
muz. 8.05, 9 02, 10 02 en 11.02 
Kort nws 12 05-12 56 Middagma- 
gazine: Limburg aktueel. Ruilbeurs, 
agenda en muz. 13.05, 14.02, 
15.02 en 16.02 Kort nws 17.02 
Reg weerber. 17.05 Limburg aktu¬ 
eel: Agenda en muz 17.25 Bijblij¬ 
ven: volwasseneneducatie. 17.55 
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi¬ 
gingen 


BRT 2 

5.30 Sjapoo. (6.00, 7.00 Nws.. 7.30 
Nws en RVA-ber) 8.00 Nws. 8.12 
NV hoop doet leven. 10.00 Nws 
10.03 Broccoli. 1155 Mediatips 
12.00 Limburg 1988. 13.00 Nws 
13.10 Onvergetelijk 13 45 0rgelre- 
cital Ivan Guilini. 14 00 De gewa¬ 
pende man. 17.00 Focus 17.10 
Hel algemeen belang 18 00 Het 


radio J 


orgeltje van Yesterday. 19 (X) 0j) 
19.10 Rockgolf. 22.00 NwS 
Je weet het maar nooit. 23-3u” 
Twee tot Twee. (0.00 Nws.) 


Belg. Rundfunk * 

6.30 Radiofrühstuck 7.15 
kasten. 7.45 VeranstaltungSKj"^ 
der. 9.05 Musikexpress 
Aufgelegt. 1105 Gul Aug®^- 
12.00 Musik bei Tisch. I2? a pr 
anstaltungskalender. 
schauf 14.05 Musikzeit He uI ' 6 05 
chesterklange aus aller Wël^aijf)' 
Spotlight. 17.05 Oldiekiste- 
20 00 Musikjournal. 


Luxemburg/RTL Tafl 

5.30 Gulen Morgen I 9 00 
wie kem anderer 11 00 TreJJ 
elf 12.00 Is ja n Ding. 14 
16.00 Entenjagd. 17.00 Mus^. 
17 50 Sportshop. 18 00 
19.00 Prima 20.00-01.00 L ,n 
ges Musikprogramm. 


WDR 4 g/r 

4 05 Radiowecker. 6.05 ^[^ Qt 
melodie. 9 05 MusikpaviljoA 
Gut aufgelegt 14.05 Auf o ,$(t 
menade 1500 Café-K^ 
16.05 Heimatmelodie. 
sik-Express 20.05 
Broadway und Kudamm. ^y^,(P 
sik zum Traumen 22. 
Nachtexpress. 

Dinsdag 10 januari 1989 • Pagina 9 


rU 


s 


Umburgs dagblad W 


show 


9 Als we met iets komen , moet het goed zijn 9 Shepherds 


in een 


nieuwe formatie terug 


Van 


onze showpagina-redactie 


I .MINDEN - The Shepherds 
terug, zij het in een nieu- 
a: samenstelling. De groep 
Ij tussen ^962 en 1975 erg be- 
f n ncl w as, zal nu worden ge¬ 
meerd door Helen She- 
^ aar broer John (gitaar) 
rLi • no J° n S> die basgita- 
0 0r i ls m het Helen Shepherd- 
IV a e , est - Broer Nico die na het 
3f<r ren U ^ en van de populaire ja- 
^ door allerlei oorzaken in 
nj P r °blem en kwam, zal dus 
<l| ^ 1 Van de partij zijn. De nieu- 
l !s tr , Shepherds zullen zich 
i h. ?in het voorjaar aan het 
«I °n e k presenteren. Achter 
Jj g p Sc herrnen wordt nu druk 
üür e Peteerd om straks met een 


8f*j nie u ' 


0 te jT w re Pertoire voor de dag 
'.3* gunnen komen. 

^ rni_ e .Shepherds zullen opnieuw se- 
j Ook eil § leuze muziek en mogelijk 
p 1 gosn W i eer v olksliedjes brengen. „De 
<5 2elf«T S heren eindelijk weer terug, 
> elfjp ijee Towers heeft een gospel- 
$ tac^ 6 °Pë en °men. We zijn in con- 
& «c£**omen m et een platenmaat- 
S hn die geïnteresseerd is in de 
n 0 P^rds. Zelf heb ik dit genre 

li PherH osgG l aten - Toen de She- 
“ a] s ^ uit elkaar zijn gegaan, heb ik 
D at s °h s t nog in kerken gezongen. 
4 g er ,i s me toen niet altijd in dank af- 
I Kam men - Je krijgt in Nederland 
1 Shnu een stempel,” aldus Helen 
J Ih i& r d. 

gi ^ gingen The Shepherds voor 
i, iaa r eerst u d elkaar, maar binnen een 
e lka» Va |' ^ et mu zikale trio weer bij 
t 0 ar - wer d daarna zelfs nog een 
ji^ H nGe door Japan gemaakt. Maar 
! hef 6 °°P. van 1975 kwam er defini- 
^ en einde aan The Shepherds. 
die be * e kende voor de twee broers, 
v ina geen a °dere zangeres konden 
tf. te n , en ’ e en flinke klap. Ze hadden 
! otte enkele platen gemaakt, 
i en , n °g we l eens op de tv te zien 
Sin ra den samen op in één van de 
^swijk- * < 


Ze ^"‘J^-revues. Verder werkten 
s houf e aan twaalf Corry Brokken- 
|A ttip.jf 8 en verzorgden ze optredens 
g ra d et Metropole Orkest. „Dat was 
ovpr °° s - Daar wordt nog steeds 
t S es P r °ken.” De liedjes van The 
len ^ aer< d s werden zelfs op de scho- 

Vf H n , gen u 

(* stona Helen haar ei S en weg ging, 
tg a i' a Ze voor een niet makkelijke 
. Ze zong 'pure religieuze’ liede- 
g od herken, bracht nog enkele 
t Sclien stige nummers op de plaat, 
trvi, r ,^ aarnaa st vertolkte ze coun- 
$ 0 ed Jes, ballads en jazzy-achtige 
d er | s > 2 oals ze zelf zegt. „Ik heb in- 
ir ch a daad uiteenlopende dingen ge- 
hiet 1 ° at was nodi ë’ want je kunt 
t li ec j lev en van uitsluitend religieuze 
1 geh ereri ' ^h ben niet aan een kerk 
^ en ’ maar ^h ben wel gelovig. 
oJ** een christelijk-socialistisch 
ech t 0ea * n § gehad. Mijn vader heeft 
r ^ voor zijn gezin gevochten om 
s^T^delijk bestaan te hebben. Dat 
* er a hsrne, het Drees-socialisme, 
f ni et meer.” 


• HELEN SHEPHERD 

..„Ik ben nooit bang geweest dat ik niet meer aan bod zou komen”... 


ren geen platen meer zijn gedraaid 
van The Shepherds. „Alsof je nooit 
bestaan hebt. En er zijn toch heel 
wat programma’s geweest over de 
jaren zestig. Persoonlijk denk ik, 
dat we nooit voor het grote publiek 
zijn geweest.” Toch zijn veel men¬ 
sen The Shepherds nog niet verge¬ 
ten. Overal waar Helen optreedt, 


hoort ze nog regelmatig de opmer¬ 
king van ’oh, ben jij van de She¬ 
pherds’. Volgens Helen is haar solo- 
optreden (met een orkestband) 
meer op de achtergrond geraakt. De 
meeste tijd besteedt ze nu aan haar 
eigen orkest en de 'training’ voor de 
nieuwe Shepherds. 

„Dat heb ik bewust gedaan. Ik kan 


natuurlijk weer één van die zange¬ 
ressen worden die een orkestband 
gebruikt. En dat gebeurde ook veel. 
Dat is leuk om te doen. Maar wat ik 
nu doe, schenkt me zo verschrikke¬ 
lijk veel voldoening. Het optreden 
met de band is heerlijk.” Behalve 
haar broer John en basgitarist De 
Jong, maken ook Will van Toor 
(drums) en Jack Kat (keyboard), 
deel uit van de band van Helen She- 
pherd, die ook veel presentaties 
voor haar rekening neemt. Ze reis- 
zen door het hele land eb zijn ook re¬ 
gelmatig te gast bij verschillende 
bedrijven. 

„Je ontmoet dan ook jongeren. Ik 
heb gemerkt, dat de muziek die wij 
brengen, ook aanslaat bij jonge 
mensen. We repeteren heel vaak 
met de band. We zijn up-to-date wat 
de muziek aangaat. We nemen niet 
elk nummer van de top veertig, 
maar nummers die wat langer blij¬ 
ven bestaan. Onze band brengt ook 
wat swingmuziek uit de jaren vijf¬ 
tig. We geven twee keer per jaar een 
jazz-concert op het landgoed Beec- 
kestijn in Velsen-Zuid. Dat is in het 
voor-en najaar. Meestal hebben we 
dan een jonge gastsolist.” 

Studio 

Helen Shepherd was onlangs nog 
de hoofdgast in het AVRO-radio- 
programma van Karei Prior. „Je 
mag dan je eigen gasten uitzoeken. 
Dat was heel leuk. Mijn eigen band 
was er ook en heeft de hele uitzen¬ 
ding verzorgd.” Vorige maand trad 
ze na vier jaar voor het eerst weer de 
NOS-studio binnen. Ze is nog vol 
van een optreden met Pia Beek in 
Noordwijkerhout in de laatste week 
van 1988. „Dat was geweldig.” 

Helen Shepherd lijkt haar drukke 
bestaan heel goed aan te kunnen. Ze 
streeft naar perfectionisme. „Ik ben 
altijd bang dat er iets mis gaat. Ik 
blijf dus eigenlijk altijd bezig. Mijn 
aandacht verslapt niet. Ik blijf con¬ 
stant alert op alles wat er gebeurt. Ik 
kan het heel goed aan, misschien 
ben ik wel van een goed bouwjaar. 
Mijn broer trouwens ook. We heb¬ 
ben vreselijk veel kracht.” 

„Ik ben nooit bang geweest dat ik 
niet meer aan bod zou komen. 
Goed, al enkele jaren niet meer op 
dé televisie, maar ik treed lekker in 
het land op. En nu repeteren we 
heel hard voor de nieuwe She¬ 
pherds. We doen het met overhaast, 
want als we met iets komen, moeten 
we het goed doen.” 


AVRO-radio 
in Valkenburg 

Van onze rtv-redactie 
VALKENBURG - Opnieuw 
komt de AVRO naar Limburg 
om opnamen te maken voor het, 
populaire radioprogramma 'Ko¬ 
peren Ko en Nikkelen Nelis’. Na 
Heerlen presenteert Krijn Tor- 
ringa dit programma aanstaande 
vrijdagavond vanaf 20.00 uur in 
hotel Schaepkens van St. Fyt in 
Valkenburg. De uitzending vindt 
volgende week donderdag 19 ja¬ 
nuari van 14.00 tot 16.00 uur 
plaats op Radio 1. 

Acht tot tien bekende Neder¬ 
landstalige artiesten zullen op¬ 
treden. Onder hen zijn De Twee 
Pinten, Jan Boezeroen, John 
Spencer, Mare & Dave, William 
Beeloo, De Alpenzusjes, Colinda, 
Zusjes Wouterse, Franky Boy, 
Tina Rosita en Roos. Het duo 
Frank en Mirella brengt een 
mini-special van drie nummers 
ten gehore. 

Kaarten voor dit programma 
(tien gulden) zijn verkrijgbaar 
aan de receptie van hotel 
Schaepkens van St. Fyt in Val¬ 
kenburg, S 04406-12000. 


show/rtv 


redactie: harrie cremers 


1 


Muziek van prominente componisten 

Grieks concert met 
rebetika-liederen 


Van onze rtv-redactie 

HEERLEN/MAASTRICHT - De 
in Griekenland populaire muziek¬ 
groepen van de musici Takis 
Vouis en Stelios Vamvakaris ver¬ 
zorgen volgende week vrijdag (20 
januari) in het MECC te Maas¬ 
tricht een gezamenlijk optreden, 
tijdens welk tal van facetten van 
het Griekse lied aan bod komen. 
Het concert is tot stand gekomen 
door toedoen van de Vereniging 
van Griekse Academici in Neder¬ 
land, die daarbij terzijde gestaan 
is door de culturele afdeling van 
de Griekse ambassade in Den 
Haag. En dit is Valentin! 

# Ziehier de eerste officiële foto! Yves Montand (rechts), 
zijn vrouw Carole en zoontje Valentin. Links de direc¬ 
teur van de kliniek in Nice, waar het kind op oudejaars¬ 
avond werd geboren. 


(ADVERTENTIE) De kleine zaak 
met de 
grote service 
en grootste 

collectie 


20 meter 
in de 

Emmastraat 
voorbij 
Algemene Bank 
Nederland 


contactlenzen¬ 

brillenspeciaalzaak 


Iedere leeftijd 
stelt zijn 
eigen eisen 

Wij adviseren t P. HOPPENBROUWERS 
EMMAPLEIN 11 
HEERLEN. Tel. 711984 

Met onze bekende 
garanties 


IS 


Nbl 


ick 


Begrafenis ’koning van hel levenslied’ vrijdag in Amsterdam 

Volkse Jordaan-cultuiir werd 
algemeen Nederlands goed 


een huis te geven. Johnny trad 
daarna nog wel incidenteel op. 
Maar de trek naar Amsterdam 
werd toch te groot; Johnny Jor- 
daan verhuisde weer naar zijn 
geboortestad, waar hij in 1983 
werd geëerd met de gouden me¬ 
daille van de stad. Zondag over¬ 
leed hij, na een nieuwe hersen¬ 
bloeding. in het St. Lueas-zie- 
kenhuis overleed, 64 jaar oud. De 
herinneringen die hij nalaat, zijn 
die van een lach en een traan op 
muziek gezet door Harry de 
Groot in enkele honderden lied¬ 
jes. 


De van Rhodos afkomstige Takis 
Vouïs, een exponent van ’To Neo 
Kima’ (de nieuwe stroom), brengt in 
Maastricht niet alleen zijn eigen 
creaties ten gehore, maar ook com¬ 
posities van de meest vooraanstaan¬ 
de Griekse muziekscheppers. zoals 
Mikis Theodorakis, Manos Chatzi- 
dakis en Stavros Xarchakos. 

Stelios Vamvakaris en zijn broer 
Domenico maken hun opwachting 
metenkele van de mooiste ’laika tra- 
goudia’ (volksliederen) en ’rebeti- 
ka’-liederen. Stelios is de oudste 
zoon van Markos Vamvakaris, de 
vermaarde componist en vertolker 
van rebetika-liederen tot de jaren 
zestig. Toen zijn vader nog leefde, 
trad Stellos vaak met hem op. De 
laatste jaren werkt Stelios vaak sa¬ 
men met prominente zangers als 
Dalaras en Xylouris. 


Rebetika 


Het Griekse lied is niet onbekend m 
Nederland. Wat velen echter niet 
weten is dat wat men als karakteris¬ 
tiek bij de hedendaagse Griekse 
muziek denkt te herkennen, voor 
een groot deel de invloed is van de 
'rebetika’. 

Rebetika-liederen worden vaak de 
'Griekse blues’ genoemd en waren 
ooit de muziek van de zelfkant van 
de Griekse stedelijke samenleving. 
Over de beginperiode is weinig bé¬ 
kend. behalve dat deze liederen al in 
de vorige eeuw werden gezongen in 
gevangenissen en volkscafés in ste¬ 
den als Piraeus, Thessaloniki, Kon- 
stantmopel en Smyrna. Rebetika- 
liederen waren geen strijdliederen, 
maar gaven uitdrukking aan het lij¬ 
den van de mensen. De begeleiden¬ 
de instrumenten waren en zijn nog 
steeds de bouzouki en de baglamas. 
Sinds de gedwongen verhuizing in 
1922-’23 van anderhalf miljoen Grie¬ 
ken uit Klein-Azië, zijn de rebetika- 
liederen definitief in Griekenland 
geconcentreerd. In de jaren dertig 
begint deze muziek, vooral via 
plaatopnamen, een breder publiek 
te bereiken. Tegelijkertijd wordt zij 
„beschaafder”, onder andere door 
de druk van de censuur onder dicta¬ 
tor Metaxas. 

Zijn grootste bloei maakt het rebeti- 
ka-lied na de oorlog door. De mu¬ 
ziek dringt dan door tot de welva¬ 
rende kringen. Maar het is juist deze 
maatschappelijke erkenning, die m 
de jaren vijftig de neergang inzet. 
Sinds de val van de dictatuur in 
1974 is deze muziekvorm echter 
weer sterk in opkomst, waarbij 
vooral jonge musici steeds op zoek 
zijn naar het echte, onvervalste re- 
betika-lied. 

Het concert in het MECC te Maas¬ 
tricht begint om 20.15 uur. Kaarten 
a ƒ 25 verkrijgbaar bij de VVV Maas¬ 
tricht (® 043-252121) en in Heerlen 
onder telefoonnummer ® 
045-420264. 


Tv - programma 
over vrouwen 
Maastrichtse 
gevangenis 

Van onze rtv-redactie 


1 ls haar opgevallen dat er via de 
er sumse zenders de laatste ja- nieuw systeem 

«- 


TV-signaal 
dat video 
thuis aanzet 


?*LVeÏ 


Van onze rtv-redactie 
$£o ' ^^SUM - De NOS wil zo 
v 0 edi § mogelijk een systeem in- 
°D de videorecorder thuis 

Dn e 'Jd start en stopt bij het opne- 
lj r va n een televisieprogramma, 
gunnen zich dan geen proble- 
t e a Ufteer voordoen wanneer het op 
of ^en programma te laat begint 
*het t °°Pt’ ^ en digitaal signaal, dat 
2 0 1 ^-programma’s wordt meege- 
b e den ’ zorgt ervoor dat alles van 
ItJP? tot einde op de videoband 
* 0t «t te staan. 


t£Jk t 

J v ~Programma dat daarvoor ge- 
t^al wordt geacht, krijgt een digi- 
Sip s t ar t- en stopsignaal mee. Het 
v^ aa l wordt opgevangen door de 
d r ^recorder, die het als een op- 
ver t a alt om te beginnen met 
riemen van het programma of er- 
^ e te stoppen. De videorecorder 
Hef* We * wor d en geprogrammeerd. 
Via ^ nvoer en van het systeem, dat 
dGo Program System (VPS) 
Nqq genoemd, kost volgens de 
, 1,5 miljoen gulden. Dat geld is 
eina md voor het aa npassen van de 
dregie. De kosten moeten vol- 

tiii* S NOS-bestuur door het mi- 

u tGr i e van WVC worden betaald. 
s rijdag praat het voltallige NOS-be- 
Ur °ver het systeem, dat binnen 
l aar ^ an worden ingevoerd. 

Ve P r h s van het plaatje komt onge- 
ljgg F tussen de 150 en 200 gulden te # Foto uit betere tijden, 1969. Johnny Jordaan, als steeds 
bijna onafscheidelijk van Tante Leen, die hem als één van 
de laatsten vorige week nog aan zijn ziekbed bezocht. 


Van onze showpagina-redactie 

AMSTERDAM - Met John¬ 
ny Jordaan verliest Neder¬ 
land een van de meest unie¬ 
ke figuren die de vaderland¬ 
se amusementswereld heeft 
gekend. Een natuurtalent, 
zoals er weinigen rondlo¬ 
pen, „de koning van het le¬ 
venslied” werd hij ge¬ 
noemd. Een man die de 
volkse Jordaan-cultuur tot 
een meer algemeen Neder¬ 
lands cultuurgoed maakte 
en de Jordaan-sfeer tot een 
haast spreekwoordelijk be¬ 
grip deed uitgroeien. 
Iemand aan wie zangers als 
André Hazes en Koos Al- 
bers onschatbaar veel te 
danken hebben. 

Johnny Jordaan heette eigenlijk 
Johan Musscher. Hij werd gebo¬ 
ren in 1925 in het hartje van de 
bekendste volkswijk van Neder¬ 
land, de Jordaan. Hij groeide er 
op in een moeilijke periode: hij 
maakte er de crisis en de oorlog 
mee. Maar daarnaast bloeide ook 
het Jordaan-cabaret dat vooral 
populair werd bij de hogere klas¬ 
se in de jaren dertig. Die kon zich 
best vermaken met de simpele 
boodschap van smart en gein, 
een lach en een traan. Een wereld 
waaruit ook Johnny Kraaykamp 
voortkwam. 

Aanvankelijk zag het er niet naar 
uit dat Johnny Jordaan, een neef 
van Willy Alberti, een grote car¬ 
rière zou krijgen. Hij was nog ge¬ 
woon arbeider toen hij in 1954 in 
Krasnapolsky mee deed aan het 
Jordaan-festival, een talenten¬ 
jacht die hij won, met Tante Leen 
op een fraaie tweede plaats. Hij 
zong daar het lied Bij ons in de 


Jordaan. Johnny en Tante Leen 
veroverden samen de harten van 
het Nederlandse publiek dat 
toen rijp was voor een dergelijke 
rage. In die dagen werd ook Wim 
Sonneveld ongemeen populair 
met zijn Amsterdamse orgel¬ 
draaier Willem Parel. 


Ordinair 

Maar hoe lief het volk Johnny 
Jordaan en Tante Leen ook haa, 
de VARA de omroep van de ar¬ 


beider, de klasse waaruit hij zelf 
voortkwam, vond zijn repertoire 
te ordinair. Zijn successen als 
’Bij ons in de Jordaan’, 'Geef mij 
maar Amsterdam’ en ’O sabber- 
dejosia’ heeft hij zeker niet aan 
de omroep van het vrije woord te 
danken, want daar werden zijn 
platen geboycot. 

Maar in zijn eenvoud ging hij 
soms te ver. Johnny’s hart was te 
goed en onder het motto van ach, 
die mensen hebben ook een 
moeder gehad, gaf hij zijn ver¬ 
diende geld weleens te gul weg. 


Dat droeg ertoe bij dat hij uitein¬ 
delijk niet veel overhield. Ook in 
zijn privéleven deden zich grote 
veranderingen voor. Uiteindelijk 
zocht hij zijn geluk in het buiten¬ 
land. Eerst in Spanje en later in 
Antwerpen waar hij ook een café 
had. Daar had hij ook nog wat 
succes maar echt terugkomen op 
het oude niveau zat er met meer 
in. Hoe ouder hij werd, hoe meer 
hij tot het sentiment van de jaren 
vijftig ging behoren. 


Uiteindelijk bleef Nederland 
toch trekken en vestigde hij zich 
in Beverwijk. Johnny Jordaan 
kreeg er een flat met een andere 
zanger als buurman: Marco Bak¬ 
ker. In het begin konden de twee 
slecht met elkaar overweg. De 
operazanger moest repeteren en 
Johnny vond dat niet altijd leuk. 
Later zijn ze de beste vrienden 
geworden. Inmiddels dook 
Johnny ook weer op in Amster¬ 
dam. Samen met Tante Leen, 
Truce Speyck en Fred Perrier 
deed hij in het Tingeltangel-thea- 
ter de oude gloriedagen van het 
Jordaan-cabaret herleven. 

Het leek goed te gaan met John¬ 
ny. Zeker toen hij door het Am¬ 
sterdamse volkstoneel werd ge¬ 
vraagd om naast Aaf Bouber in 
de Jantjes de rol van de Mop te 
komen zingen. Avond aan avond 
zong hij Aaf Bouber toe: je bent 
niet mooi, je bent geen knappe 
vrouw. Maar misschien was het 
toch teveel voor Johnny. Zijn ge¬ 
zondheid liet te wensen over en 
hij zag zich gedwongen terug te 
treden. In 1972 nam hij, nadat hij 
een hartaanval had gehad, af¬ 
scheid van het Nederlandse pu¬ 
bliek. Hij kreeg van Conamus de 
Zilveren Harp en in een benefïet- 
tfoorstelling die door de televisie 
rechtstreeks vanuit Beverwijk 
werd uitgezonden, werd geld in¬ 
gezameld om hem en zijn vriend 


Tante Leen 

Tante Leen heeft Johnny Jor¬ 
daan donderdag voor het laatst 
gezien. „Ik was toen bij hem op 
bezoek in het Lucas-ziekenhuis. 
Toen ik hem daar zo zag liggen, 
dacht ik bij mezelf: nou lieve 
Heer, haal hem alstublieft maar. 
Hij heeft zo geleden; hij kon niet 
meer lopen, was aan beide zijden 
verlamd". 

Drie jaar geleden trad Tante 
Leen samen met Johnny Jor¬ 
daan voor het laatst op. „Hij kon 
werk genoeg krijgen, maar dan 
moest hij op een stoel zitten en 
dat wilde hij niet. Hij wilde niet 
zielig overkómen". Zijn stem 
klonk volgens Tante Leen de 
laatste jaren nog mooier dan 
vroeger. „Dat kwam omdat hij 
niet meer rookte en veel rust had. 
Hij was lief, ik hield veel van 
hem”. 

Begrafenis 

De zondag overleden zanger 
Johnny Jordaan wordt vrijdag 
op de begraafplaats Vredenhof 
in Amsterdam in het familiegraf 
bijgezet. 

Voorafgaande aan de begrafenis¬ 
plechtigheid wordt een dienst 
gehouden in de Westerkerk in de 
hoofdstad. Deze dienst die om 
12.00 uur begint zal worden ge¬ 
leid door dominee Nico ter Lin¬ 
den, een man die voor de overle¬ 
dene veel heeft betekend, aldus 
zijn levensgezel Ton Slieren- 
drecht. 

Woensdag en donderdag wordt 
het publiek alvast in de gelegen¬ 
heid gesteld afscheid van John¬ 
ny Jordaan te nemen. Op beide 
dagen kunnen belangstellenden 
vanaf 21.00 uur bij Uitvaartver¬ 
zorging Aula-West in de Willem 
Roelofsstraat in Amsterdam te¬ 
recht. 


MAASTRICHT - In haar program¬ 
ma van komende donderdagavond 
om 20.45 uur op Nederland 1 brengt 
Sonja Barend een uitgebreide re¬ 
portage over de vrouwelijke gedeti¬ 
neerden in de gevangenis van Maas¬ 
tricht. Sonja zelf vindt het een bij¬ 
zonder programma omdat de vrou-, 
wen zonder veel terughoudendheid 
praten over hun vergrijpen, het 
thuisfront ('aanvankelijk krijg je;; 
nog wel bezoek, later niet meer’), se- 
xualiteit, de omgang met lotgenoten 
en hun toekomstverwachtingen. 

Een regelmatig terugkerend geluid 
van de vrouwelijke gedetineerden 
is: „Het ergst is datje niet vrij bent, 
dat alles voor je bedacht wordt. Ma¬ 
terieel is alles wel in orde, het eten is 
goed, er is televisie op de kamer, 
maar je kunt er met uit”. 

Behalve met de gevangenen praat 
Sonja ook met de gevangenenbe¬ 
waarders. Over de vergrijpen: dief¬ 
stal. inbraak en vooral veel drugsde¬ 
licten. Over de tijd dat ze moeten zit¬ 
ten en hoe ze denken die door te ko¬ 
men: „Ik kom er wel doorheen en er 
is toch niets aan te doen”. 

De bewaarders werken meestal al 
jaren in de gevangenis. Zonder uit¬ 
zondering zeggen ze allemaal veel 
bevrediging in hun werk te vinden. 
Een bewaarster tijdens dit tv-pro- 
gramma: „De grootste voldoening is 
dat je een gedetineerde nooit meer 
terugziet”. En: „Je leert ook van de 
gevangenen. Meestal gaat het daar¬ 
bij om hele kleine, persoonlijke din¬ 
gen als het uitwisselen van een re¬ 
cept of een breipatroon, maar dat 
kan voor de contacten vaak heel be¬ 
palend zijn”. 

Een moeder van elf kinderen - ook 
'moeder’ voor haar mede-gevange- 
nen - zit in Maastricht een straf vap 
zeven jaar uit voor een drugsdelict. 
Ze legt uit hoe ze er toe kwam om 
zich in de harddrugs-handel te be¬ 
geven en hoe ze haar dagen in de cel 
doorbrengt. Ze vertelt over haar 
jongste kind van drie, dat ze pas op 
z’n tiende in vrijheid zal kunnen 
zien. j E genti|ds damesmontuur naar Frans 
, ontwerp. Transparant met kleuraccenten in 
, prpin. zwart en zilverkieur Met 1 iaar Ideaal- 
| garantie 

, van voor 


89 , 


Stoeisterk meta'en jongensmontuur met 
verende scharnieren. Goudkleurige uitvoe¬ 
ring met rode lak. Met 1 jaar Ravotgarantie. 


Sk 

69 


Elegant. Pearle damesmontuur 
uitgevoerd in goudkleur 
gecombineerd met lila-paarse of 
rood-zwarte lakinleg. Met 1 jaar 
Ideaalgarantie. van-299r- voor 


229 


van voor van4ö9r-voor Ideaalgarantie. van-^9r- voor m j | |____ 

HEERLEN: Geleenstraat 15, tel. 045 - 712306. SITTARD: Tempelplein 7b (tegenover Edah), tel. 04490 - 29133. BEEK: In de Makado, Ingang Oost, 
tel. 04490 - 76471. MAASTRICHT: Vrijthof 16, tel. 043 - 214480. 

Aj’ oiedinge r ge'Cig t m an jan a s -------------- 


Model geënt op de jaren vijftig uit onze 
Young Vision kollektie in moderne zwarte 
of bruine "leatherlook". Met 1 jaar Ideaal- 
garantie. 

vani»9T- voor 


45 . 


'BRILMIJ 1 

L PEARLE VISION CENTER / 


Zorgt goed v/oor je ogen, 


3 


J^^ / CO^^ERDONCKMAAKT HAAR V 

I^^GOEDE VOORNEMENS NU AL WAAR MET DE ” 

TOTALE OPRUIMING 
OOSTERSE TAPIJTEN. 

De nieuwe collectie is al in zicht, de huidige moet er 
razendsnel uit. Ongelofelijk hoge kortingen, prijshalveringen 
en restantprijzen. Pak nu uw voordeel en bes paar daarmee 
honderden tot duizenden g uldens. 


Gon&Sferdonck 

oosterse tapijten 
Promenade 12. Heerlen. 
4e etage 

t.o. het restaurant. 


Binnenkort gaat o nze zaak sluiten. 

T-.vr 
De totale kollektie 
bont en leer moet 
weg, vandaar 


[.l.lvil.t.tl 
Kortingen tot 50% 

op de totale kollektie. Openbare 

lezing 


donderdag 12 januari 
aanvang 2C.00 uur 

HET MYSTERIE 
VAN 

LEVEN EN DOOD 

Baron Hotel 
Wilhelminaplein 17 
Heerlen ROZENKRUISERS 

GENOOTSCHAP w 

BERT SMEETS. 

Oranje Nassaustraat 3 Heerlen Tel.711267 I _ 

BONT - LAMMY - LEER 


GROTE SPOEDVERKOOP 

Op woensdag 11 januari van 11.00 tot 18.00 uur 
in Motel van der Valk (afslag In de Cramer te 

Heerlen). 

Wegens annulering exportorder U.S.A. 600 stuks Ie keus 
handgeknoopte Perzische. Oosterse en moderne tapijten (Nepal, Tibet). 

MET KORTINGEN TOT 70% 

Schriftelijke garantie en ruilrecht door Boutique de Teheran 
(Weert, Roermond, Maastricht) 

LET OP: DEZE AANBIEDING IS SLECHTS 1 DAG 

Wij accepteren ook American Express, Diners Club en Visa. 


V KvK 14690 


' Toevoeging aangevraagd 
\ bij Buro voor Rechtshulp 
Heerlen. 

Bij exploit van dagvaar¬ 
ding d.d. 9-1-1989 is door 
mij, deurwaarder, ten ver¬ 
zoeke van Anna Maria 
Philomena Verhoeven, 
wonende te Heerlen, ge¬ 
machtigde mr. S.L.G.M. 
Roebroek, Akerstraat 63 te 
I Heerlen. gedagvaard: 
Karlheinz Romih, zonder 
I bekende woon- of verblijf- 
I plaats in Nederland of el¬ 
ders, om op vrijdag 31 
maart 1989 te 10.30 uur te 
j verschijnen ter openbare 
civiele terechtzitting van 
I de E.A. Heer Kantonrech¬ 
ter te Heerlen, alsdan en al¬ 
daar zittinghoudend in het 
Kantongerechtsgebouw 
aan de Akerstraat no. 108: 

I Teneinde alsdan namens 
mijn requirante in vrijwa¬ 
ring te noren eis doen en 
concluderen bij vonnis 
aan eiseres in vrijwaring 
tegen kwijting te betalen al 
datgene waartoe eiseres jn 
vrijwaring, als gedaagde in 
; de hoofdzaak met roTnum- 
J mer 1398 88, mocht wor¬ 
den veroordeeld om aan de 
besloten vennootschap 
WEHKAMP B.V. te Zwol¬ 
le te betalen. 

Een afschrift van dit ex¬ 
ploit kan verkregen wor¬ 
den bij de hierna te noe¬ 
men gerechtsdeurwaar¬ 
der. 

J.L.G. Jeukens 
Gerechtsdeurwaarder 
Vlotstraat 15 
Heerlen 

I Tel. 045-713443 


Vakantie/recreatie 


1 St.-Maartenszee BUNGA¬ 
LOW. Zwemparadijs. Voor¬ 
seizoen vanaf ƒ 295,-; week¬ 
end vanaf ƒ 225,-; Tel. 
1 02246-3109. _ 

I Weg. ziekte te k. HUISJE in 
| bosrijke omgev. te België. 
Br.o.nr. SB 031 LD, Fr. 
, Erensin. 4, 6371 GV Land- 
I graaf. __ 


Heeft u kantoor 

aan huis met bellende dochters? Hoogste tijd vooreen slimme centrale! 


GUNSTIGE LENINGEN 

IEZITTERS: 'mmm PERSOONLIJKE mm DOORLOPEND 


HUISBEZITTERS: 1 
EXTRA LAGE LASTEN 
Ie, 2e EN 3e 
HYPOTHEKEN 

KREDIET- LOOPTIJD 

BEDRAG IN MAANDEN 

1 • nyp 2* hyp 2e hyp 
360x 240x i8Cx 

10.000,- ee,- »7,- io7,- 
15.000,- 103,- 145,- 161,- 
25.000,- 172,» 242,- 269,- 
40.000,- 275,- 388,- 431.» 
75.000,- 514,- 727,- 809,- 

Afhenfceiijk *en de wierde uw A 

«oning kunn«n de Hoeven vloeren 


Meestal in 4 uur geregeld! 


Persoonlijke Leningen, zonder 
onderpand verstrekbaar en meestal 
kwijtschelding bij overlijden, 
krediet- 

bedraa 72 x 54 x 42 x 
P mnd Rente 
■nel. renle per mnd 


bedrag 11 x 

8.000 • 
10.000 199 ,- 
18.100 284 ,- 
20.000 376 ,- 

26.000 47 a- 

30.000 564 ,- 


80.000 934 ,- 1161 ,- 1 

Elf rtntt vanaf 0 81% D«r maano 


42 x 

147 ,- 

290 ,- 

431 ,- 

871,- 

714 ,- 

887 ,- 

1423 ,- 


6 . 000 ,- 100 ,- 0 , 97 % 69 
11 . 000 ,» 220 ,- 0 , 87 % 66 
20 . 000 ,• 400 ,- 033 % 65 
30 . 000 ,- 600 ,- 0,83 % 65 
40 . 000 ,- 800 ,- 0,51 % 66 

FINANCIERINGSKANTOOR 


Privé en zakelijk bellen gaan moei- Ook interne gesprekken zijn mogelijk. 

Sw' CS. Drie aantrekk elijke pakketten. 

STJLuTneder BSSBBM iM—M i ffil Hecom kiezen'nit 
een onbereikbaar drie pakketten, met 

zodra de hoorn van de prijscentraie fL489,- fL65o,- 11.850,- drie verschillende 

haak is. Met onze —— :- f2240 f2682 f3 , 50 7 centrales. 

nieuwe centrales wij- wm, , 2 i 0 .- t m- 1250 .- Le z '> n a ' ie ane f , 

zen wij u graag-gestemd op de be 

de snelweg naar meer u hoeften en het budget 

comfort en efficiency. van uw kantoor. 

0 ._!__ De drie centrales hebben een aan 

Beter bereikbaar met slimme skimogelijkheid voor 2 buitenlijnen en 

centrale. naar keuze 2 tot 6 toestellen. Ze verschiller 


U bctaaR (mlitw) f2.030,- f 2.432,- f 2.900, 

■me «0-0*. „ i uwM nv Doo mi *m do teniHa w* ijoo •* mo»« m«» mit . '< 


( 1489 .- fL 650 - 11 . 850 .- drie verschillsndë 
-centrales. 

\ ! it ?TZ ze zijn alle drie af- 

_gestemd op de be- 

f2.o 3o.-|f a.432,- 1 f2.900,- hoeften en het budget 
vm 1200 ti HlOiwtowwmwf wne »" ) 1 van uw kantoor. 

De drie centrales hebben een aan¬ 
sluitmogelijkheid voor 2 buitenlijnen en 
naar keuze 2 tot 6 toestellen. Ze verschillen 


: M 


Schamerweg 108 Maastricht 
Bijkantoor: 

Hoofdstraat 9, Hoensbroek 


Met de nieuwe telefooninstallaties in het soort toestellen dat kan worden aan- 
van PTT Telecom is uw bereikbaarheids- gesloten. 

probleem in één keer opgelost. En in de mogelijkheden. Voor deze 

Wanneer iemand aan het bellen is, blijven installaties betaalt u nu aantrekkelijke pak- 
in- en uitgaande gesprekken mogelijk. Via ketprijzen, waarbij montage (tot 30 meter 
de tweede lijn. Afhankelijk van uw situatie kabel) en twee toestellen zijn inbegrepen, 
kunt u 2 tot 6 toestellen aansluiten. Tele- Het soort toestellen verschilt per installatie, 

foongesprekken kunnen op alle toestellen Voor aanleg van een extra buitenlijn betaalt 
worden beantwoord en doorverbonden, u het gebruikelijke bedrag van f 210,-. 


Meteen bestellen of heeft u 
nog vragen? 

U bent geïnteresseerd? Stuur d 
vandaag nog de coupon terug. Of bel * 
gratis: 06-0403. Voor nadere inf° r j% 
of voor een afspraak in een Verkoop'^ 

adviescentrum bij u in de buurt. yy 

__ ___ —- ■— 

Hk ben geïnteresseerd in de vele mogelijkh 6 
| van de nieuwe centrales. 

I □ Stuur mij documentatie over: 

1 □ Vox 1110 □ Vox 1200 □ Vox 130 U 

I □ Bel mij voor een demonstratie. A 

| Stuur deze bon in een envelop zonder post z 
I ingevuld naar PTT Telecom, , 0 ft 

I Antwoordnummer 850,3800 VB AmersT^ 

I Naam:----- 


I Bedrijf:_ 

| Adres: ___ 

| Postcode: _____ 

| Woonplaats:_ 

| Tel.nr.:_ 

_ J 


«I 

1 


Limburgs1 1 J 

agblad voor os HOnp IMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDAKTEUR: RON BROWN. CHEF-EDITIEREDAKT1E: HANS TOONEN 

FDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5. TEL. 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, MARKT 42 TEL 045-455506 6431 HE HOENSBROEK, KOUVENDERSTRAAT 215, TEL. 045-218555 
‘GCB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719. 

* 


Tuin 

briif ^ r y n . st h ee l wat je een 
VQni van de Vereniging 

0Jn , Volkstuinen in Zeswegen 
g , al er binnenkort een cursus 
hi ° Uc ^ en wordt over biologisch 
«'eren. Zouden ze niet beter 
bet bodemonderzoek kun- 
£ * a fwaehten? 

tip.he secretaris bellen. Me- 
W Jy a V ers is blij dat we bel- 
.■ Want deze reactie heeft hij . 
Dp ° Uaa k gehoord. Het heeft de 
g e . ni 9* n 9 zelfs twintig leden 
()j si - Derhalve wil Maijers 
Verp en ^ ort bet bestuur van de 
i Uiging gaan voorstellen om 
^aa Woor d Zeswegen uit de 
tttenZ tC schra PPen. Je krijgt 
ee ien nauwelijks warm om 
ojk volkstuintje te pachten of 


do, 


'en 


?; an zo'n cursus mee te 
verzucht Maijers. 


T. 


uin (2) 


denk^ ze eens ongelijk, zou je 
n u en - Maar daar wringt hem 
tUinr 1 °* e sc hoen. Want de 118 
9 en C,?eS Van ^ e vereninging lig- 
0 e f let ln Zeswegen maar in 
daar ran .k- Dn met de bodem 
Üpo ls z cker niets aan de hand. 
Aïai° nC ^ a7t ^ s keerden 20 leden 
de r ug toe toen de ge- 
°n<jj te beloofde Zesdwegen te 
dat rz °eken. Neemt niet weg 
all e ? r n P9 42 leden over zijn die 
'65 tuintje pachten voor 

Piek per jaar. 

CUr ^kon start er weer een 
0 e/i US biologisch Tuinieren die 
Schr den . wordt in gemeen- 
c-urJ XSh i Uls Dr Sjeetberg. De 
op ,, bestaat uit vijf avonden 
rn 20, en 27 februari en 6 
t p n ar b Aanvang 20.00 uur, kos- 
Zich D2,50 per cursus.U kunt 
e? . s 0 Pgeven bij de heer Maij- 


$alon 


buy ee ft u interesse om eens ee; 
cont Ue te milieu dan kunt ; 
lirin^ 1 opttetnen met de afdt 
m ö Onderwijs en Cultuur va: 
d e y em eente Landgraaf. Aldu 
richf atSte re P e l U7t eeii persbe 
l r , 1 Van die gemeente. Een v\ 
op e vullen dus. Alle gekheit 
v>om en slokje, het gaat om he 
d , n de. Op zondag 29 janua 
t ordt in het Raadhuis va 1 
’sap jraa f voor het eerst ee 1 
di e , n °P bondag ’ gehouden. O\ 
bay 1no 9 en cdle mensen ui 
np^raaf die geen proffesic 
kp kunstenaar zijn hun wei 
hH e , presenteren aan het pu 
Ttipf' De aanmeldingen stro 
in j binnen. Waar men daa 
z 0 pi 7 ail dQ raa f ook nog naa 
d ü 1 zijn mensen die op di 
lojH een kwartiertje het podiuii 
ino t en bestijgen om een muziek 
v 0orn VLent te bespelen. Ooi 
hiQ b- r achten en toneelstukje 
[ n 9 ? n worden opgevoerd, 
tipje vitrines mag een iede 
ej 0 aaar zin in heeft op die dai 
Zr,f n , kunstwerkjes of een ver 

eejt het al begrepen: elk 
ravenaar die op de een o 
kg n ere , m anier aan kunst doei 
he n °P ^9 januari zijn 'kind’ to 
£ n a un de gemeentegenoten 
u bent zeker niet alleen. 


Trinski 


De 
inwoners 


Ka ^P la valsvereniging 
n ar a |? oere stelt de inwoner: 
der Kunrade wel op een bijzon 
op ? uianier in kennis van de 
,. an ^ en zijnde prinseprocla- 
Pn T Kunderstroika Prinski 
borH 1nats k’ stoot op het grote 
de f geschilderd. Misschien is 
Pr n 1 we l een hint voor de 

epCloniaüe van zaterdag. Met 
li c , beetje ’fantasiki’ wordt wel- 
u t een 'Polski ’ prinski in 
* u nradski. ? merkwaardige bord, 
ln Kunrade. 


Vernieling benzine-slangen Hoensbroek niet opgeëist 


Shell allerminst gelukkig 
met uitspraken Van Zeil 


Van onze verslaggever 

HOENSBROEK — Een woordvoerder van het hoofdkantoor 
van Shell heeft gisteren gezegd dat het concern allerminst ge¬ 
lukkig is met onlangs gepubliceerde uitspraken van burge¬ 
meester P. van Zeil over anti-apartheidsbeleid. De Heerlense 
burgemeester laat in een artikel, gepubliceerd in het orgaan 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), dóór¬ 
schemeren dat gemeenten het recht moeten hebben hun voor¬ 
keur voor bepaalde bedrijven te kunnen uitspreken, zodat het 
mogelijk is om bedrijven die belangen, danwel contacten heb¬ 
ben in of met Zuid-Afrika, te ’sanctioneren’. 


Zaterdagnacht werden bij een 
Shell-pompstation aan de Hoens- 
broekse Nieuwstraat zeven benzine- 
slangen doorgesneden. Volgens een 
woordvoerder van de Heerlense po¬ 
litie had tot gistermiddag nog nie¬ 
mand de actie opgeëist. Dergelijke 
acties kwamen in het verleden 
steeds voor rekening van de radica¬ 
le actiegroep Rafta die daarmee wil¬ 
de protesteren tegen de aanwezig¬ 
heid van Shell in Zuid-Afrika. 

De politie sluit het ook nu niet uit 
dat deze vernieling door RaRa ge¬ 
pleegd is of door een andere groepe¬ 
ring met een soortgelijk motief. 

Burgemeester Van Zeil vertoefde 
gisteren in de Randstad en was daar 
niet bereikbaar voor commentaar 
op de kritiek van Shell. Wel erkende 
een woordvoerder van de gemeente 
Heerlen dat Van Zeil in niet erg toe- 
gankelijkVambtelijk jargon zijn 
standpunten in het VNG-nummer 
heeft geformuleerd, waardoor hij in 
zijn uiteenzetting teveel ruimte 
heeft gelaten voor verkeerde uitleg. 

'Knullig’ 

Voor de Hoensbroekse pomphou¬ 
der Prevoo is het zeker dat anti- 
apartheidsactivisten - al dan niet 
aangesloten bij de RaRa - de ’aan-, 
slag’ op zijn tankstation gepleegd 
hebben. De directeur van het tank¬ 
station werd vorig jaar al eens eer¬ 
der met dergelijke acties geconfron¬ 
teerd. Ook toen claimde niemand de 
vernielingen. 


Prevoo, die de apartheidspolitiek 
afkeurt doch niet van oordeel is dat 
de Koninklijke Shell uit Zuid-Afri¬ 
ka moet verdwijnen, noemt de actie 
van zaterdagavond overigens bij¬ 
zonder knullig. t 

>,Niet alle slangen werden doorge¬ 
sneden. Twee bleven er intact. Bijna 
zou ik willen zeggen: als je een daad 
stelt, doe het dan goed of laat het he¬ 
lemaal. Maar bovendien: de lui die 
hier met hun messen tekeer zijn ge¬ 
gaan, wat willen die nou? Shell ra¬ 
ken ze met het doorsnijden van en¬ 
kele slangen toch niet. Degenen die 
het op hun brood krijgen, zijn niets¬ 
vermoedende en goedwillende 
klanten.” 

Van Zeil 

Beschouwt Shell Van Zeils uitspra¬ 
ken als 'allerminst gelukkig’, pomp¬ 
houder Prevoo noemt ze ook al 
'knullig'. Volgens hem zetten derge- 
Hjke uitspraken potentiële actie¬ 
voerders aan het denken. „Als een 
burgemeester zegt dat je als ge¬ 
meente iets aan de apartheid moet 
kunnen doen, los van het rijksover- 
heidsbeleid, terwijl binnen dezelfde 
gemeente bedrijven die iets met 
Zuid-Afrika te maken hebben, geto¬ 
lereerd worden, vraag je om moei¬ 
lijkheden. Ik kan me - zij het met 
bijzonder veel fantasie - verplaat¬ 
sen in de gedachten van iemand die 
zich na het lezen van zo’n verhaal 
voorneemt om Van Zeil te tonen, 
hoe je daadwerkelijk iets tegen de 
apartheid onderneemt.” # ln optocht en voorafgegaan door een draaiorgel trokken de leerlingen van de Vrije 
School van de Heerlerbaan (waar de oude school stond) naar het Bekkerveld, waar aan de 
Ovidiusstraat het ’nieuwe’ schoolgebouw te vinden is. Foto: christa halbesma 


Goed begin... 


Van onze verslaggever 
HEERLEN - Een goed 
begin is het halve werk. 
En als je het nieuwe jaar 
ook nog in een nieuwe 
school kunt beginnen, 
dan is er helemaal spra¬ 
ke van een goede start. 
Op de 43 leerlingen van 
de Vrije School Zuid- 
Oost Limburg, was dat 
gisteren allemaal van 


toepassing. Op de eer¬ 
ste schooldag van het 
nieuwe jaar togen ze in 
optocht met spandoe¬ 
ken en een heus draai¬ 
orgel van de oude 
school (in de villa van 


de Vroedvrouwen¬ 
school) naar het nieuwe 
schoolgebouw aan de 
Ovidiusstraat 135 in 
Heerlen. Vroeger was 
hier de Openbare 
School gevestigd. 


Nu is er dus de Vnje 
School, waar de leerlin¬ 
gen volgens een zeer 
nauw met de natuur 
verbonden leersysteem, 
les krijgen. De leerlin¬ 
gen hoefden vandaag 
overigens niet meteen 
’aan het werk’. Na de in¬ 
gebruikname was er 
een voorstelling van 
poppentheater Mare- 
land uit Leiden. 


Judoka vloert 
agent: 2 weken 
voorwaardelijk 

MAASTRICHT - Een 18-jarige 
inwoner van Heerlen gooide 
verleden jaar, bij zijn aanhou¬ 
ding, met een schouderworp 
een agent op de grond. Deze 
liep hierdoor lichamelijk letsel 
op en kon een week niet wer¬ 
ken. Politierechter mr Seelèn 
veroordeelde de verdachte gis¬ 
teren tot twee weken voor¬ 
waardelijke hechtenis met een 
proeftijd van twee jaar. De of¬ 
ficier van justitie mr Van Bu- 
chem, had vier weken onvoor¬ 
waardelijke gevangenis geëist. 

Op 9 april van het vorig jaar zagen 
agenten de Heerlenaar op zijn 
brommer rijden en constateerden 
dat zijn achterlicht met brandde. 
Tijdens d& aanhouding bleek ook 
dat het verzekeringsplaatje ontbrak. 
Er ontstond een woordenwisseling. 
De agent pakte de verdachte vast en 
deze verweerde zich. 

„De politieman zette een verwur- 
ging bij mij in en toen heb ik hem in 
een reflex op de grond gegooid. Als 
ik dat niet had gedaan, was ik van 
de sokken gegaan”, aldus de ver¬ 
dachte, die tien jaar de judosport 
had beoefend. De rechter maakte de 
verdachte duidelijk dat hij niet op 
straat mag judoën. 

Reflex 

Raadsman mr De Wit had de judole- 
raar van de verdachte als getuige 
opgeroepen. 

De Brunssumse judoleraar Hofman 
legde uit dat de verdachte in een re¬ 
flex had gehandeld: „In iedere tak 
van sport train je op automatisme. 
De agent zette een verwurging in en 
verdachte nam deze, met een schou¬ 
derworp, ever. Als je wordt aange¬ 
vallen, heb je het recht om je te ver¬ 
dedigen.” 

Zeer ernstig 

Volgens officier van justitie mr Van 
Buchem had de verdachte gewoon 
met de politie mee moeten gaan. Hij 
noemde het verzet tegen de aanhou¬ 
ding een 'zeer ernstig feit’. Hij eiste 
dan ook vier weken onvoorwaarde¬ 
lijke hechtenis. Raadsman 'mr De 
Wit bepleitte vrijspraak. 

Politierechter mr Seelen achtte de 
verdachte wel schuldig, maar hield 
rekening met zijn leeftijd en veroor¬ 
deelde hem tot veertien dagen voor¬ 
waardelijke hechtenis met een 
proeftijd van twee jaar. • In het buurthuis Hopel was gisteravond het eerste spreekuur van de wijkvereniging PAK’s. 


Foto: WIM KÜSTERS 


Sinipelveld weigert subsidie milieu-cursus 

V rouwen vereniging 
erg teleurgesteld 


Van onze verslaggever 

BOCHOLTZ - De afdeling Boeholtz 
van de Limburgse Vrouwen Bewe¬ 
ging is verbaasd en teleurgesteld, 
omdat de gemeente Simpelveld 
geen subsidie wil geven voor een 
cursus over het milieu. De vrouwen¬ 
vereniging had de subsidie aange¬ 
vraagd in het kader van emancipa- 
tie-activiteiten, maar de gemeente 
vindt dat een cursus over de milieu- 
aantasting geen emancipatie-waar- 
de heeft. 


Zuinig 

De cursus loopt al voor de leden van 
de Bocholtzer afdeling van de Lim¬ 


burgse Vrouwen Beweging. Zij ver¬ 
diepen zich in'de gevaren die schui¬ 
len in de aantasting van het milieu. 

„Wij vinden dat er duidelijker recla¬ 
me moet worden gemaakt voor het 
inleveren van klein chemisch afval. 
De gemeente moet meer werk ma¬ 
ken van voorlichting naar de bur¬ 
gers met betrekking tot schadelijke 
bestrijdingsmiddelen. Zuinig om¬ 
gaan met energie, het illegaal lozen 
van oude olieprodukten en het te¬ 
rugdringen van huishoudelijk af¬ 
val,” schrijft het bestuur van de af¬ 
deling in een brief aan het college 
van de gemeente Simpelveld. 

De vrouwen in Boeholtz willen dyi- 


delijke standpunten innemen. „Wij 
willen op onze manier het milieu be¬ 
schermen voor de volgende genera¬ 
ties. De bodem, het water, de lucht 
zijn niet alleen van u, maar ook van : 
ons en van onze kinderen en klein¬ 
kinderen.” 

Inmiddels is een nieuw verzoek om 
subsidie ingediend. 

Belang 

„Hoe zeer wij ook het belang van het 
tegengaan van milieu-aantasting in¬ 
zien, konden wij geen subsidie ver¬ 
lenen. Wij hebben geen potje voor 
dit soort activiteiten,” aldus een 
woordvoerder van de gemeente 
Simpelveld. 

„Een milieucursus valt nu eenmaal 
niet onder het emancipatie-werk. 
Dat is gericht op de rol en de positie 
van de vrouw, het inhalen van 
achterstandsituaties en bijvoor¬ 
beeld op bewustwordingsproces¬ 
sen. Afgezien van die inhoudelijke 
kant van de zaak is de cursus ook 
nog eens alleen voor leden van de 
LVB. Wij subsidiëren echter alleen 
activiteiten die een openbaar karak¬ 
ter dragen. 


Eerste spreekuur PAK’s-vereniging 


Laura-gif verbroedert 


Van onze verslaggever 
KERKRADE - Een imposante 
kaart van het voormalige Laurater- 
rein trekt in het buurthuis Hopel de 
meeste aandacht. Een hoeveelheid 
blauwe, oranje en rode prikkers 
geeft exact aan hoe vervuild het ter¬ 
rein wel is. 

Gisteravond hield de wijkvereni¬ 
ging PAK’s haar eerste spreekuur. 

„Waar staat mijn huis op deze 
kaart?”, vraagt een man. Een van de 
zeven bestuursleden is een en al be¬ 
reidwilligheid. „Daar. En kijk. Dan 
zit u midden tussen de oranje prik¬ 
kers. Dat is C-waarde. Dat wordt af¬ 
gegraven geblazen.” De man slikt 
eens flink, hoewel hij al maanden 
geleden tot die onthutsende conclu¬ 
sie had kunnen komen. Toen wer¬ 
den namelijk al de eerste officiële 
informatie-avonden gehouden. 

Een andere bewoner vraagt zich af 
wat hij met een container puin moet 
doen. Zomaar ergens storten kan 
immers niet? Een bewoner van de 
Kwikstaartstraat vertelt dat twee 
ambtenaren van de gemeente on¬ 
langs tegen elkaar opboden bij een 
openbare verkoop van een huis op 
het vervuilde terrein. „Daardoor 
werd de prijs kunstmatig omhoog 
gedreven. En toch bracht het huis 
nog maar de helft van de normale 
waarde op.” 


Hij heeft zeven jaar lang vervroegd 
zijn hypotheek afgelost en vraagt 
zich nu af waarom eigenlijk. „Mijn 
woning is niet meer dan de helft 
waard. Als ze bij mij de onroerend 
goed-belasting willen innnen, moe¬ 
ten ze me eerst in de boeien slaan.” 
Terwijl om half negen heel wat moe¬ 
ders binnen stromen (de kinderen 
zijn naar bed), klaagt iemand dat de 
mensen van het oostelijke deel van 
het Lauraterrein veel minder gemo¬ 
tiveerd zijn. „Vaak wordt er in pu¬ 
blicaties van ’de Hopel’ gesproken, 
maar hun woningen liggen in wat in 
de volksmond Eygelshoven heet. 
Ze denken daarom dat er bij hen 
niks aan de hand is.” 


.Y« bezwaren middenstand Heerlen 

Weer inleresse 
voor meubelstad 
terrein Geleen 

Van onze verslaggever 
GELEEN - De grootse plannen om 
op het handelsterrein Krawinkel- 
Zuid in Geleen een meubelstad te 
bouwen, zijn nog niet van de baan. 
Ze worden zelfs weer aktueel nu 


Het bestuur blikt later op de avond 
tevreden terug. Er zijn 75 consump- 
tiebonnen uitgedeeld, hetgeen met¬ 
een als telling voor het aantal bezoe¬ 
kers geldt. 

Voorzitter Vic Snijders meldt met 
enige trots dat er al een bus vol is ge¬ 
boekt voor de ontmoeting in februa 
ri in Den Haag met minister Nijpels 
Deze week vergadert het bestuur 
vrijwel elke dag. Men overweegt 
zelfs het spreekuur elke week te 
gaan houden. Zo langzamerhand 
verenigt het gif de gelederen. En dat 
in zo’n nieuwbouw-wijk waar nor¬ 
maal gesproken iedereen maar zijn 
eigen gangetje gaat. 


soortgelijke plannen in Heerlen op 
verzet stuiten van de middenstand 
in het Heerlense centrum. 

Het gemeentebestuur weigerde in. 
1987 openlijke steun aan het plan 
voor de komst van een 23 duizend 
vierkante meter grote meubelstad 
op Krawmkel-Zuid, waarvoor overi¬ 
gens nog steeds de gronden gereser¬ 
veerd zijn. Nu heeft de provincie 
aan de gemeente gevraagd wat zij 
verstaat onder de term Volumineu¬ 
ze goederen’ die als zodanig is opge¬ 
nomen in de gebruiksbepalingen 
voor het bestemmingsplan Krawin 
kel-Zuid. 


Behandeling conflict 
ex-brigadier Bol 
wacht op verweer 


Van onze verslaggever 
HEERLEN/ROER¬ 
MOND - De behande¬ 
ling door het Ambtena¬ 
rengerecht in Roer¬ 
mond van de degradatie 
van de Heerlense briga¬ 
dier J. Bol zal nog eni¬ 
ge tijd op zich laten 
wachten. Oorzaak: het 
nog altijd ontbreken 
van een verweerschrift 
van zowel burgemees¬ 
ter Van Zeil (korpsbe¬ 
heerder) als politiecom¬ 
missaris Van Berge He¬ 
negouwen. 

Tegen beider beslissing 
om brigadier Bol in 
functie terug te zetten 
heeft mr Van de Molen, 
jurist van de Algemeen 
Christelijke Politie¬ 


bond, bezwaar aangete¬ 
kend. Zijnzogeheten 
klaagschriften zijn in¬ 
gediend op 25 augustus 
en 22 september vorig 
jaar. 

Het verzoek om uitstel 
van behandeling, inge¬ 
diend door mr Maas uit 
Den Haag namens de 
gemeente Heerlen en 
het gemeentelijke poli¬ 


tiekorps, is ingewilligd 
door het Ambtenaren¬ 
gerecht in Roermond. 
Tot 15 januari heeft mr 
Voncken, voorzitter van 
het Ambtenarenge¬ 
recht, de tegenpartij de 
gelegenheid gegeven 
een verweerschrift op te 
stellen. Tot gisteren was 
er op de griffie in Roer¬ 
mond geen verweer¬ 


schrift in deze kwestie 
binnen gekomen. 
Brigadier Bol werd vo¬ 
rig jaar gedegradeerd 
omdat hij, mede met 
het oog op het hoog op¬ 
lopende conflict tussen 
de Dienstcommissie. 
- waarvan Bol voorzit¬ 
ter was - en de politie¬ 
leiding, weigerde op¬ 
merkingen terug te ne¬ 
men waarmee hij vol¬ 
gens burgemeester Van 
Zeil schade had berok¬ 
kend aan vooral de poli¬ 
tietop. 

In het beroep tegen 
deze straf wordt de nu 
thuis zittende hoofd¬ 
agent Bol gesteund 
door zowel zijn vak¬ 
bond ACP als de Neder¬ 
landse Politiebond. Limburgs Dagblad 


Dinsdag 10 januari 1989 # Pagi 


± m Patrick 

heeft een zusje 

Nicole 

dochter van 
Sjef en Greta 
Kleintjens 
Slagerij 
Keekstraat 55 
6413 HN Heerlen 

Heerlen, 

8 januari 1989 Ci**T 

Venray: AnkKncs 

Alfeert Spanjaard 
Passart: Paal Kroes 

Auk Kroes-BsoJjoo 


Hulsberg: 


Pasl-Astoiie 


Familie B erge rroert 
Familie Kroes 


Zij die 
lieven < 


Rectificatie 

' la de overlijdensadvertentie van 


Comelia Catharina 
Dols-Schmitz 


weduwe van 


Enige en algemene kennisgeving 


Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons 
heeft betekend, geven wij u kennis dat, toch nog 
onverwacht, van ons is heengegaan, gesterkt door 
de h.h. sacramenten, onze lieve dochter, kleindoch¬ 
ter en nicht 

Ria Cobben 

op de leeftjjd van bijna 37 jaar. 

G.H. Cobben 

R.H.G. Cobben-Grobbée 

en verdere familie 

9 januari 1989 

Palestinastraat 227, 6418 HG Heerlen 
Geen bezoek aan huis. 

De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op 
donderdag 12 januari as. om 13.30 uur in de paro¬ 
chiekerk van St.-Joseph te Heerlerbaan, waarna 
aansluitend crematie ii^ het crematorium te Im- 
stenrade. 

Gelegenheid tot schriftelijke condoléance, achter 
in de kerk, vanaf 13.00 uur. 

Avondmis, woensdag ld januari om 19.00 uur, in 
voomoemde kerk. 

Ria is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaart¬ 
centrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30, Heer¬ 
len (ingang St-Antoniusweg); gelegenheid tot af¬ 
scheid nemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 18.00 


Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor al dat¬ 
gene wat zij met haar liefdevolle zorg en voorbeel¬ 
dige levenswandel voor ons heeft betekend, geven 
wij u kennis, dat onverwacht van ons is heenge¬ 
gaan, voorzien van het h. oliesel, onze lieve moeder, 
schoonmoeder, o ma, zus, schoonzus, tante en nicht 

Maria Helena 
Bergervoert 

weduwe van 

Wilhelm Kroes 

op de leeftijd van 77 jaar. 

In dankbare herinnering: 
Hoensbroek: Jan Kroes 

Mariaa Kroes-Westerink 

Wilfried 

Eric en Anja 

Hoensbroek: Miep Vroomen-Kroes 
Lenis Vrooanen 
Marien en Bert 
Mare en Claudia 
Ineke en Raymood 
Nuth: Wiel Kroes 

Bia Kroes M o l 

Petra 

Bart 

Heerierheide: Toon Kroes 


Paosart-Hcerlen, 9 januari 1989, Plataan plein 10 
Corr -adrea; St-Geriachstraat 8, 

6433 BD Hoensbroek 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
dondesdag 12 januari om 11 uur, in de St-Joseph- 
kerk te Passart-Hoensbroek, gevolgd door de be¬ 
grafenis op de r.k. begraafplaats aldaar. 
'Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
sCTrifld^eco n ddÉ Mic ei. 

Woensdag as. om 19 uur, avondwake in voomoem¬ 
de keik. 

Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van 
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. 
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 14 
tot 15 uur en van 19 tot 20 uur. 


i kennisgeving mochten ontvangen, ge- 
annooce aki zodanig te beschouwen. 


Andreas Joseph Dols 

is per abuis vermeld bejaardenhuis Vastrada 
Dit moet zijn: bejaardenhuis Vastrada Susteren. 


Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor de 
liefde en zorg waarmede hij ons gedurende zijn le¬ 
ven heeft omringd, geven wij u kennis dat heden 
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra¬ 
menten, mijn lieve man, onze goede en zorgzame 
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en 
neef 

Hub Leenen 

echtgenoot van 

Lambertine Deben 

op de leeftijd van 78 jaar. 

In dankbare herinnering: 

Lambertine Leenen-Deben 

Hub en Paula 

Leenen-Beunen 

Bart, Marco 

Theo en Miep 

Leenen-Claessen 

Rob, Yvonne 

Hanny en Wiel 

Gielen-Leenen 

Guido 

Pierre en Mia 
Leenen-Hendricks 
Susan, Guus 
Familie Leenen 
Familie Deben 

9 januari 1989 

Hommerterweg 94, 6431 EX Hoensbroek 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
donderdag 12 januari om 11 uur, in de H. Hartkerk 
te Mariarade-Hoensbroek, gevolgd door de begra¬ 
fenis op de begraafplaats aan de Cauberg te Val¬ 
kenburg aJd Geul. 

Bijeenkomst in de kerk. 

Overtuigd van uw medeleven is er geen condole¬ 
ren. 

Woensdag as. om 19 uur, avondwake in de crypte 
van voomoemde kerk. 

U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers van 
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be- 
zoekgelegenheid dagelijks van 14 tot 15 uur en van 
19 tot 20 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de 
fijne jaren die wij samen met haar mochten bele¬ 
ven, doen wij u weten dat is overleden, onze lieve 
moeder, schoonmoeder; oma, schoonzuster, tante 
en nicht 

Sophie van Ess 

weduwe van 

MarceLAchille Heijse 

Zij overleed in de leeftijd van 68 jaar, voorzien van 
het h. sacrament der zieken. 

Wij bevelen haar in uw gebed aan. 

Kinderen en kleinkinderen 
familie van Ess 
Familie Heijse 

6466 AN Kerkrede, 8 januari 1989 
Krichelbergsweg 29 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden 
op donderdag 12 januari as. om 11.00 uur in de pa¬ 
rochiekerk van de H. Jozef te Kkalheide-Kerkrade, 
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden 
op de begraafplaats aldaar. 

Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren. 
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede¬ 
ne woensdag 11 januari as. om 19.00 uur in voor¬ 
noemde parochiekerk. 

Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor- 
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei- 
dekliniek) St. Pieterstreat 145, Kerkrade-Chèvre- 
mont, dagelijks van 18.00 uur tot, 19.30 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou- 


Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin 
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef¬ 
heid kennis dat plotseling is overleden, in de leef¬ 
tijd van 7ê jaar, voorzien van het h. oliesel,onze lie¬ 
ve moeder, schoonmoeder, oma, schoonzuster en 
tante 

Fien 

Kleintj ens-Ummels 

Wij bevelen haar in uw gebed aan. 

Heksenberg: Irene en Vic 

Myriam en Roy 
Schinnen: Elly en Jan 

Familie Kleintjens 

6414 AN Heerlen, 8 januari 1989 
Heerenweg 60 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden 
op donderdag 12 januari as. om 11.00 uur in de pa¬ 
rochiekerk van de H. Gerardus Mgjella te Heerlen- 
Heksenberg, waarna aansluitende dé crematie in 
het crematorium te Heerlen, Imstenrederweg 10. 
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren. 

Het rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare 
overledene wordt gebeden op woensdag 11 januari 
as. om 18.45 uur, aansluitend avondmis in voor- 
tfoemde parochiekerk. 

Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer 
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer¬ 
len, dagelijks van 18.00 uur tot 18.30 uur. 

Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd. 
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou¬ 
wen. 


COMMUNIESHOW 


< HM Ml MUI tl' I'UIUIHOM 

«bruidsshow 21 februari) 


Design Kantoormeubelen 


294, Nuth. Tel 


£22 


; ! 
■ ’- S u.--.- 


Uil hat taMtesement van MMmart Products kochten vrij 
de gehele meubeNoorraad met top-design meubelen 
waaronder de befaamde 

Laguna Collection 

ontworpen door 

Jan des Bouvrie 

zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus, 
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafete. 
Moeien elc. Emly Handeteond., Handetetr. 34B, Sittard. 
Tel. 04490-23738 Of 04498-54510. 

Ook verkoop aan particulieren. 


KANTELDEUREN, rol¬ 
deuren, sectiedeuren met 
of zonder afstandbediening 
in 23 maten direkt lever¬ 
baar. Afstandbediening, 
computergestuurd, ge¬ 
schikt voor alle soorten ga¬ 
ragedeuren compL met 
zolder voor in uw auto. Fa. 
Straten, Eijkskensweg 18, 
Geulle. Tel 043-641044: 


Bontmantels 

Dames, ruil nu uw oude 
bontmantels of lammy's in 
voor een nieuwe. Ze zijn bij 
ons nog honderden gul¬ 
dens waard. Onze nieuwe 
collectie 1988 is enorm: 
edel bont, lammy's, gevoer¬ 
de regenmantels. 

Inez Bont 

Grote Gracht 87 Maas¬ 
tricht, tel. 043-252259. 


Vele tientallen KLEUREN¬ 
TELEVISIES, in orde, van¬ 
af ƒ 99,-. Bij de echte expert! 
Expert Keulen, Markt, 
Simpetveld, tel. 045-443344. 
Voll. eigen lechn. dienst en 
voorrykosten. 


nx»x« \m giÜfc jgrera 


Dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan en be¬ 
tekend heeft, delen wij u met droefheid mede dat, 
na een ongeneeslijke ziekte, die zij zo dapper heeft 
gedragen, van ons is weggenomen, onze lieve moe¬ 
der, schoonmoeder en oma 

Maria Johanna 
Schreurs 

weduwe van 

Roelof Leo Franciscus 
Koning 

Zij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie¬ 
ken, in de leeftijd van 73 jaar. 

Tilburg: Jan Koning 

Leonie Koning-Heyne 

Natacha 

Mare 

Gelos-Pau (Frankrijk): Marthe Vignau-Koning 

Jean-Manuel Vignau 

Tilburg, 9 januari 1989 
verzorgingscentrum Het Laar, 

Gen. Winkelmanstraat 365 
Corr.adres: Linge 68, 5032 EX Tilburg 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden 
op donderdag 12 januari as. om 11.00 uur in de pa¬ 
rochiekerk van de H. Antonius van Padua aan het 
Korvelplein te Tilburg, waarna om 12.30 uur de cre- 
matiedienst zal plaatsvinden in het crematorium 
Tilburg, aan de Karei Boddenweg 5. 

Samenkomst in de kerk. 

Avondwake woensdag om 19.00 uur in de ontmoe¬ 
tingsruimte van Het Laar op de 13e etage. 
Gelegenheid tot condoleren woensdag voor aan¬ 
vang van de avondwake in Het Laar en donderdag 
voor aanvang van de uitvaartdienst in bovenge¬ 
noemde parochiekerk. 

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum van 
Dela, Benatzkystraat 23 te Tilburg-Noord, waar u 
woensdag afscheid van haar kunt nemen van 17.45 
tot 18.30 uur. 

Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving 
te zenden, deze advertentie als zodanig beschou- 


Enige en algemenekennisgeving 


Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het 
vele dat hij voor ons betekend heeft, delen wij u 
mede dat heden, na een kortstondige ziekte van 
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, 
in de leeftijd van 76 jaar mijn lieve man, onze zwa¬ 
ger en oom 

Wil Jetten 

echtgenoot van 

Maria Neis 

In dankbare herinnering: 
Broeksittard: Maria Jetten-Neis 
Familie Jetten 
Familie Neis 

8 januari 1989 

Aan het Broek 57, 6137 TK Broeksittard 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra¬ 
fenis, zal plaatshebben op donderdag 12 januari a.s. 
om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw 
Geboorte te Broeksittard. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
schriftelijk condoleren vanaf 10.10 uur. 

De dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor¬ 
den tijdens de avondmis van woensdag 11 januari 
1989 om 19.00 uur in bovengenoemde kerk. 
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortiAuium 
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30 
tot 19.00 uur. 


Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden in 
het St.-Jozefziekenhuis te Kerkrede, voorzien van 
het h. sacrament der zieken van ons heengegaan 
mijn lieve -echtgenote, onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder, grootmoeder, zuster en tante 

Theresia Leunissen 

echtgenote van 

Pieter Jozef Nijssen 

Kerkrede: P J. Nijssen 

Kerkrede: Arnold en Ria Nijssen-Schuuring 
Héie&e en Jos - 

Heerlen: Tiny en Jo Slmons-Nijssen 
Familie Leunissen 
Familie Nijssen 

6462 XR Kerkrede, 7 januari 1989 
Maria Gorettistraat 16 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op 
donderdag 12 januari as. om 10.00 uur in de paro¬ 
chiekerk H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland, 
waarna aansluitend crematie in het crematorium te 
Heerlen, Imstenrederweg 10. 

Bijeenkomst in voornoemde kerk. 

Overtuigd van uw medeleven is er geen condole¬ 
ren. 

Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is 
gezorgd. 

Woensdag 11 'januari zal de .overledene bijzonder 
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00 
uur in bovengenoemde kerk. 

De overledene is opgebaard in het streekmortua- 
rium, gelegen op het terrein van de Lüekerhei- 
dekliniek, St Pieterstreat 145 te Kerkrade-Chèvre- 
monti 

Gelegenheid tot èfscheidnemen van 18.00 tot 19.30 
uur. 

Wilt u indien wü vergeten zijn u een kennisgeving 
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou¬ 
wen. 


Bankstelkussens 

Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen 
kleuren, complete set è 10 stuks ind. vulling vanaf 
/ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf 
ƒ998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één 
stuk, dus geen geschuif meer, ƒ 395,- per stuk. Fuhren 
Discount, Ganzeweide 84, Heerien-Noord (Heerierhei¬ 
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swaimen, tel. 04740- 
4383. _ 


Heroal rolluiken 

Zeer voordelig. Tel. 045-252494, 317344. 


Schrijfmachines 

IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko- 
gelkopmachines met correctie, vanaf ƒ 295,- excl. btw. 
Emtv Handeteondememing. Tel. 04498-54510. 


Kantoormeubelen 

Zeer grote party kantoormeubelen, showroom, nieuw en 
gebruikt Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van 
Bierk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson- 
dememing, Handelsstraat 34B, Sittard. Tel. 04490- 
23738, b.g.g. 04498-54510. _ 


UITKNIPPEN!!! Te k. su¬ 
per antracietkolen, no. 3 en 


gordijnen en karpetten, 
grote voorraad en voordeli- 

^“J^IKLEUREN-TV, 12 tiptoet- 


Na een kortstondige ziekte, is, op 84-jarige leeftijd, 
toch nog onverwacht van ons heengegaan, voor¬ 
zien van de h. sacramenten der zieken, onze lieve 
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, 
tante en nicht 

Agnes Pelzer 

weduwe van 

Arnold Joosten 

Schinveld: T. Ariesen-Joosten 
C. Ariesen 
Urmond: W. Joosten 

B. Joosten-Marcus 
en haar kleinkinderen 
Familie Pelzer 
Familie Joosten 

Brunssum, 8 januari 1989 
Verpleeghuis Schuttershof 

Corr.adres: Voorste Bosweg 23,6451 HB Schinveld 

Gelegenheid om van onze overledene afscheid te 
nemen dagelijks in het mortuarium van het zieken¬ 
huis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur. 
Rozenkransgebed, gevolgd door de avondmis, 
woensdag om 18.45 uur in de Pius X-kerk te Schin¬ 
veld. 

In de parochiekerk van de H. Eligius te Schinveld 
zal de plechtige uitvaartdienst worden gehouden 
op donderdag 12 januari om 11.00 uur. 
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren. 

De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k. 
kerkhof aldaar. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. 


Heden is, op 78-jarige leeftijd, overleden, onze dier¬ 
bare broer, zwager, oom en oudoom 

Herman 
Huis in ’t Veld 

Uit aller naam: 

PJ. Maris-Ridderhof 

Heerlen, 8 januari 1989 
Verpleegkliniek, H. Dunantstraat 3 
Corradres: Ringstraat 8, 6432 DA Hoensbroek 

Gelegenheid om van onze overledene afscheid te 
nemen dagelijks in de rouwkapel van de ver¬ 
pleegkliniek te Heerlen, van 14.00 tot 16.00 uur. 

De teraardebestelling zal plaatsvinden donderdag 
12 januari as. om 14.00 uur op de algemene begraaf¬ 
plaats aan de Akerstraat te Heerlen. 

Samenkomst op de begraafplaats, ingang Groene 
Boord. 

Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. 


Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien 
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van 
48 jaar, onze goede en zorgzame vader, broer, be- 
huwdbroer, oom en neef 

Antoon Sterk 

Wy bevelen zijn ziel in uw gebeden aan. 

De bedroefde familie: 

Jos, Ton, Cor 
Familie Sterk 

Kerkrede, 7 januari 1989 
Corr.adres: 6412 GG Heerlen 
Kempken 100 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op 
donderdag 12 januari om 11.00 uur in de parochie¬ 
kerk van St.-Antonius van Padua te Bleyerheide, 
waarna begrafenis op de algemene begraafplaats 
Schifferheide. 

Bijeenkomst in voomoemde kerk. 

Daar wij overtuigd zyn van uw medeleven, is er 
geen condoleren. 

Woensdag, tijdens de avondmis van 19.00 uur, 
wordt de overledene bijzonder herdacht in voor¬ 
noemde kerk. 

Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze advertentie aü zodanig te beschouwen. 


I 


Dankbaar voor het vele goede dat hy ons ty 
zyn leven heeft gegeven, hebben wy heden, 
onverwachts, afscheid moeten nemen van 
man, onze vader en opa 

Piet Baghus 

echtgenoot van , 

Leny Vromen 

Hy werd 63 jaar. 

In dankbare herinnering: 
Kerkrede: LI Baghus-Vromen 
Heerlen: I. Dacier-Baghus 
J. Dacier 
Nikie en Sietse 
Familie Baghus 
Familie Vromen 

6467 BG Kerkrade, 9 januari 1989 
Seghemanstraat 31 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de 
fenis, zal plaatsvinden op vrydag 13 januari 
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Maria 
vlekte Ontvangenis te Terwinselen, alwaar 
genheid tot schriftelyk condoleren. 

De dierbare overledene wordt as. donderdag, 
nuari, in de avondmis van 19.00 uur herdacht ; 
Zy die geen kennisgeving mochten ontvanger 
lieven deze annonce als zodanig te beschouw 


§ 
1 


? ( 

•>53 


Rectificatie 

In de overlydensadvertentie van 

Jeanny Creusen 

echtgenote van wylen 

Willy Weijden 

is de aanvangstijd van de eucharistieviering 
vermeld. Dit moet zyn: 

De plechtige eucharistieviering, gevolgd d 
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag lij 
ri as. om 11.00 uur in de dekenale kerk St.-Lai 
tus, Kerkrade-C. 


Met grote verslagenheid vernamen wij d 
6 januari 1989 plotseling is overleden ons 
geachte ere-lid van het Gilde van Oud S 
Prinsen Heerlen 

Victor Jamin 

Wij uiten onze dankbaarheid voor de 
diensten aan onze vereniging bewezen. 
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtge 
en familie. 

Het Gilde van Oud Stads Prin 
Heerlen 


% 


OVERLEDEN 


Reuver. De plechtige uitvaartdienst zal worden 
houden op woensdag 11 januari om 10.30 uur in 
parochiekerk van de H. Lambertus te Reuver 


Na een welbesteed en dienstbaar leven is heden, voorzien 
van het h. scrament der zieken, van ons heengegaan, myn 
lieve man, onze dierbare broer, schoonbroer, oom en neef 

Sjeng Keulers 

echtgenoot van 

Henriëtte Huijbers 

Hy bereikte de leeftijd van 78 jaar. 

Geleen: H. Keulers-Huijbers 
Familie Keulers 
Familie Huijbers 

6161 BC Geleen, 8 januari 1989 
Hegstraat 1 

De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben donder¬ 
dag 12 januari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk St. 
Augustinus te Lutterade-Geleen, waarna aansluitend de 
crematie om 12.30 uur in het crematorium Nedermaas, 
Vouer^hof 1 Geleen. 

Bijeenkomst in de kerk. 

Daar wy overtuigd zyn van uw medeleven is er geen con¬ 
doleren. * , ' 

Mede tot intentie van onze dierbare overledene zal een 
avondmis worden opgedragen woensdag 11 januari om 
19.00 uur in voomoemde kerk. 

De overlederie is opgebaard in de rouwkapel van het 
Maaslandziekenhuis, Walramstraat te Sittftfd, alwaar ge¬ 
legenheid tot bezoek dagelijks van 17.30 tót 19.00 uur.. 


P 


t Lena Peetets, 65 jaar, echtgenote van Tjeu 
mers, v. Pallèntstraat 48, 6081 BJ Haelen- 
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden 
woensdag 11 januari om 10.30 uur in de kerk 
H. Lambertus te Haelen. 

t Annie Nijsen, 67 jaar, echtgenote van 
Thyssen, Muggenbroekerlaan 312, 6045 
Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal wq 
gehouden op vrijdag 13 januari om 11.00 uur i 
kapel van Onze Lieve Vrouw in ’t Zand te B® 
mond. * 

t Harie Franken, 82 jaar, weduwnaar van Marij 
Reynders, Kinkhoven 6, 6086 AS Neer. 
plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudéj 
donderdag 12 januari om 10.30 uur in de parori 
kerk van de H. Martinus te. Neer. 

t Mathleu van J| 
kum, 66 jaar, edj 

__ • , , „ noot van Miep Gle 

en is heden, voorzien rwterveldstraat 

)ns heengegaan, myn gorterveldstraa^ 

onbroer, oom en neef 

worden gehoude® 
k T*Q donderdag 12 j*i 

' u om 10.30 uur in def 

chiekerk van Sw 
phanus te Heel. 'j 

5 4. Wilhelmus va*| 

I rendonk, 85 j 

echtgerióot van P 
Huijbers Saelmans, Schoof 

il. 6095 NW Ba* 

UhJ* De plechtige 

Ljbers dienst zal WO rd«f| 

houden heden, M 
, nuari, om 10.30 ® 

Maatshsbben donder- Q 

LiLPÜïSS!» £ “ b j SST * 


t Anna Evers, 
weduwe van J 
Frenken, Schaa. 
8, 6077 CG St.- 
berg. De plech* 
vaartdienst zal W 
gehouden op 
dag 12 januari qrt^ 
uur in de bastij* 
de H.H. Wiro, ï 
mus en OtgeruS 
Odiliënberg. 


AARDAPPELEN klei- 
bintjes va 30 ct p-. kg. Fri- 
tesaardappelen lCH} kg ƒ 35,- 
: uiten 5 kg ƒ 2,50, wortels 5 
kg ƒ 2,50. Veendrick, in- 
kasteel Amstenrade. Speciale AANBIEDING: 
vloeiplanken 20 mm dik 
ƒ 1,15 p.m. excL Alle maten 
lichtkoepels. Houthandel 
s, Eygelshovener- 
Übacn over Worms. iU* 


Pracht eiken - 
BUFFETKAST, al| 
vr.pr. ƒ 775,-; zwa®* 

keukenbuffetkasb 
moois, vr.pr. ƒ 875r 
ƒ2400,-), zwaar - 
bank met leren 


045-725595. 


ARFASHION groothan 


Scherpe 

prijzen 

Vloeiplanken en schroot¬ 
jes. Tevens aHe balkhout, 
plaatmateriaal, lichtkoe¬ 
pels etc. Tevens bezorgen. 
Houthandel Zinkens 
Eygetehovenerweg 60 
Ubach over Worms - 
Tel. 045-319846 

del voor vryetijd- en con 
fectiekleding. Nieuw eroti 
sche lingerie. 04490-19235. 

meubelement ƒ 75,-. Tel. 
045-313956. 
k -J «j 'j 'j 
Té k. BANKSTEL (eiken) 
3-1-1, kl. , effen groen, 
iAg.st, vr.pr. ƒ 600,-. Irm- 
straat 57, Simpelveld. 


met hoge korting. Woning- 
inr. Grooten, Kloosterstr. 


inr. Grooten, Kloosterstr. 
22, Simpelveld. Tel. 045- 
441346. 


sen, zeer 


I 

318733. 
Keükën-aktie 

In wit/beige 2.70 tot 3 m 
kompl. m. app. (3 dlg. van¬ 
af ƒ 3100,-. In eiken land¬ 
huis, 3 kleuren v.a. 
ƒ 3990,-. Vossen Keu¬ 
kens, EikènderWeg 77 en 
Glaspaleis, Kerkplein 
Heerlen. 


Een wereld vol 

keukendromen 

vlridt u in het Glaspaleis, Jk^savo 

Kerkplein te Heerlen, In de < 272518 °° k sa - 
nieuwer, Design-keuken- 
studio Van Vossen Keu¬ 
kens Heerlen. 


Te k. VW KEVER 1975 aut 
APK kompressor 220 V, da- 
rnesfieU-m. trommelremm- 
men, tóf. 04490-27465. 


Grote 

apparatuurshow 

van toprnerken inbouw ap¬ 
paratuur. Koken op gaa, op 
licht en* in de magnetron- 
oven npogeJijk. Kom er 
eens kijken bij: Vossen 
Keukens, Eikenderweg 77, 
Heerlen. Tel. 045-717555. 


KL 


isen. In- en' 
043-644172. 
h 1 


w 

BT .>ƒ 


‘t | 

' 


W: < 
V 

1 

9.1 

«M 

•A 


n 


•*» 


% 


N 

ia 1 


a 

mi]»! 


liiuburgs dagblad 


ibf 

jel^ 

2)3' 

i. 

A 


Ongeluk met gevaarlijke lading nooit uitgesloten 

Stringente regels 


beperken risico’s Dinsdag 10 januari 1989 • Pagina 13 


provincie 


Vervolg van pagina 1 

Kamerlid Rein Hummel (PvdA), inder¬ 
tijd zelf lid van de parlementaire enquê¬ 
tecommissie, die de bouwsubsidies be¬ 
handelde, toonde zich tevreden met dit 
besluit van justitie Maastricht. „Wij heb¬ 
ben in onze verhoren steeds een schei¬ 
ding betracht tussen de parlementaire 
en strafrechtelijke kant van deze zaak. 
De commissie is indertijd tot de conclu¬ 
sie gekomen dat in elk geval niet opzet¬ 
telijk gefraudeerd is. Die conclusie 
heeft de officier van justitie overgeno¬ 
men. Ik denk dat dit een opluchting 
moet zijn voor alle betrokkenen”, zei 
Hummel. 


Rein Hummel 
tevreden 


Bij het begin van de publicatiestroom 
over mogelijke fraude met bouwsubsi¬ 
dies werd gesuggereerd dat bewoners 
van woningen recht zouden hebben op 
teruggave van teveel betaalde huur. 
„Maar dat waren zeer voorbarige con¬ 
clusies”, aldus Hummel, „waar ik direct 
mijn twijfels over had. Gebleken is dat 


de huurders in elk geval op geen enkele 
wijze benadeeld zijn door deze zaak”. 


Qpluchting 


Het ABP had gisteren weinig behoefte 
om commenataar te leveren, los van een 
gevoel van opluchting en tevredenheid. 
Directeur mr drs M. Snijders verwees in 
een schriftelijke persverklaring naar de 
uitkomsten van de parlementaire en- 
qéute bouwsubsidies, waarbij het ABP 
min of meer vrijgesproken werd van 
frauduleus handelen en dat de regelin¬ 
gen voor meerdere interpretaties vat¬ 
baar waren. 


ii«* 

de 

u», 

0 

op 

0 

ids. 


Limburg 
proeftuin voor 
Vidcotext 

s^V^TRICHT - Het Zuidlimburg- 
t U i at)e l ex P er ime n t wordt de proef- 
tgj. V°or de invoering van video- 
Ver u^ï sten ‘ n d e rest van het land. 
hj e Schillende initiatieven op dit ge- 
L i hebben zich samengepakt en 
tot ° ten Totaalnet in Zuid-Limburg 
y Proefproject te bestempelen. 
h e t r T de toetsing van de ideeën in 
h^eft V m hurgse kabelexperiment 
s c l 1 het ministerie van economi- 
1 e 2 aken een subsidie van ander 


haif 


biljoen gulden beschikbaar ge- 


steld. 

hoki^deotext-aanbieders die zich 
No D j n same ngepakt zijn Minitel in 
2 e ? rc hBrabant, Demos en Infodam. 
g er j 1 ^ben Videotext Nederland op- 
c ht, met als doel de invoering 
Hett v * deote xtsystemen op kabel- 
n f > w , en ' via telefoonverbindingen of 
^ s onal computer. 

Pandeling van de verschil- 
v 0l _ e videotext-aanbieders wordt 
het nS directeur ir H. Kivits van 
GojJ^dgevend bureau Intercai in 
* 1011-1 ve<d on duidelijkheid wegge- 
n au ^ n - Het bureau is onder meer 
Vao k betrokken bij de uitvoering 
jpKabelexperimenten in Heerlen, 
^astricht en Kerkrade. 

^ Ki 

1 Hieer^ ” N * emand hoeft zich nu 
c ieri druIc te maken over de finan- 
itty PS of de keuze voor het com- 
h e „ 1Ca tiemedium. De raad van be- 
g ev Var | Videotext Nederland is af 
t even rd i gd nam ® ns instituten die 


e# 


de 


ons de financierders 


zijn, zoals 


Pensioenfondsen van Philips en 


Van onze verslaggeefster 

DEN HAAG/GELEEN - De la¬ 
ding van één op de acht 
vrachtwagens op de Limburg¬ 
se wegen bestaat geheel of ge¬ 
deeltelijk uit gevaarlijke stof¬ 
fen. Meer dan vijftien procent 
van de NS-goederen wagons 
die door Limburg rijden, be¬ 
vatten gevaarlijke lading. En 
dan worden er ook nog gevaar¬ 
lijke goederen per binnen¬ 
schip over de Limburgse bin¬ 
nenwateren vervoerd. Risico’s 
zijn daarbij nóóit uitgesloten. 
Ongelukken zijn nu eenmaal 
moeilijk te voorkomen, getui¬ 
ge het ongeval in Boxtel afge¬ 
lopen weekeinde en enkele 
ongelukken met tank- of ketel- 
wagens die in het verleden in 
Limburg hebben plaatsgehad. 

Wat de overheid, de bedrijven en de 
vervoerders wel kunnen doen is het 
risico zoveel mogelijk beperken. 
„Er worden daarom stringente eisen 
gesteld aan de vakbekwaamheid 
van de vervoerders, de verpakking 
en de voertuigen,” aldus comman¬ 
dant Modderkolk van het Korps 
controleurs Gevaarlijke Stoffen van 
het ministerie van Verkeer en Wa¬ 
terstaat dat de controle op de nale¬ 
ving van de wettelijke regels ver¬ 
zorgt. 

Modderkolk geeft leiding aan een 
groep van veertig controleurs. Twee 
daarvan zijn in Limburg gestatio¬ 
neerd. Met zo weinigen is het corps 
al blij als ze via steekproeven een 
half procent van het rail-, weg-, bin¬ 
nenvaart-, en luchtvraehtvervoer 
kan controleren. Desondanks is Acties FNV bij 

metaalbedrijven 


• Ongelukjes met tankwagens komen regelmatig voor. NS zijn echter van mening dat de strenge 
voorschriften de risico’s beperken. Op de foto: onderzoek naar een lekkende tank nabij station 
Maastricht. Archieffoto: WIDDERSHOVEN 


Modderkolk niet ongelukkig met de 
situatie in Nederland, daar de regels 
volgens hem over het algemeen zo 
streng zijn dat er weinig gebeurt. 

Ook een woordvoerder van de Ver¬ 
eniging van de Nederlandse Chemi¬ 
sche Industrie (VNCI) en een voor¬ 
lichter van de NS geven hoog op 
over de strenge eisen waaraan het 
vervoer van gevaarlijke stoffen is 
gebonden. „Elk transport heeft risi¬ 
co’s. Dat is nu eenmaal zo. Door 
strenge regels aan dat vervoer te 
verbinden, blijven de gevolgen ech- 


Opsporingsmethode vals geldhandel onrechtmatig 

Openbaar Ministerie 
kreeg kous op de kop 


^rh ~ Omdat bij het ach- 

t len van een vals geldhandel in 
Sc hill ln novem t )er 1987 door ver- 
g eo *r nde politie-instanties on- 
bjv. ri °°fde opsporingsmethoden 
'W , mikt on tlopen twee Weerte- ~ ce . . ... 

die£ de twee jaar gevangenisstraf 2 ff \ CI f van Justitie mr J 
h P r,u et Openbaar Ministerie tegen Hark heeft volgehouden d 
n had gevorderd. 


doorging werden de twee thuis aan¬ 
gehouden en het valse geld ook daar 
achterhaald en in beslag genomen. 
Tinus en Nico komen in het dossier 
niet meer voor. 


De rechtbank heeft geoordeeld dat 
er inderdaad van ongeoorloofde op¬ 
sporing - uitlokking van de vals 
geld-transactie - sprake is geweest. 


taejt*° 0r mevr °uw mr Meijer-Del- 
stfaf, voorgezeten meervoudige 
r eohfi? mer van de Roermondse 
Hj st . nk heeft het Openbaar Mi- 
Vatw n , e * n de2 e strafzaak niet ont- 
. ukelijk verklaard. 

Het 

• v als glng om een transactie va,n 2200 
v an Amerikaanse bankbiljetten 
p er / londer d dollar. Een pseudoko- 

• hei m an de Weerter politie en een ge- 
,b c u e Politie-handlanger drongen 

Ni c ° nder de schuilnamen Tinus en 
g e jP Voor de koop van dat valse 
(43) °P aan de Weertenaren Tjeu G. 
aeti£, en Henk S. (36). Toen de trans- 
; op het laatste moment niet 


van der 

volgehouden dat het un- 
dercoverwerk van de politie op een 
geheel andere zaak was gericht. 
Daarom was ook de rechter-com- 
missaris niet ingelicht over de ge¬ 
bruikte opsporingsmethode. 

„De rechtbank is door het Openbaar 
Ministerie op het verkeerde spoor 
gezet. De controleerbaarheid door 
de rechtbank is in het geding nu het 
om onrechtmatig verkregen bewijs 
gaat”, zei raadsman mr van Wel er¬ 
over. En raadsman mr J. van Buu- 
ren uit Weert voegde daar - spre¬ 
kende over een op inquisitie gelij¬ 
kende vervolging - nog aan toe: „De 
rechter-commissaris is door het 
Openbaar Ministerie duidelijk ge¬ 
manipuleerd en er staan aperte leu¬ 
gens in het proces-verbaal.” 


Zichi 


Uit het vonnis blijkt dat de recht¬ 
bank het Openbaar Ministerie en de 
politie aan grenzen heeft willen bin¬ 
den en zicht wil houden op de wet¬ 
tigheid van minder gebruikelijke 
opsporingsmethoden. 


(ADVERTENTIE) 


18 januari 

kunt u er warmpjes 
bij zitten! 

DE MID-LOTTO VAN JANUARI. 

Met een beetje geluk wint u in de Mid-Lotto 
van januari 'n HALF MILJOEN. En u heeft niet veel 
fantasie nodig om te bedenken wat u daarmee zou 
kunnen doen. 

ü heeft ook nog kans op een veelvoud van 
andere geldprijzen. U wint de gratis extra prijs van 
f 10.000,- netto met de laatste 6 djfers goed, f1.000 - 
met 5 cijfers goed of f 100met 4 cijfers goed van uw 
formuliemummer. En als u meespeelt in het Cijferspel, 
maakt u kans op f 100.000,-. 

Haal snel een Mid-Lottof ormulier bij uw club of 
winkelier. Lever dit deze week nog in en kijk 
woensdag 18 januari a.s. naar de trekking, 

NOS Ned. 3,19.46 uur. 

Ui 


/Ü MID 

10TTO 

DE LOTTO LUKT EEN SPELLETJE,TOTDATJE W WINT. Kijk in de Gouden Gids voor de inleveradressen. 


Steunzenders 

doorgemeten 

Vervolg van pagina 1 

Gisteren is de firma Koning en 
Hartman, die de verbindingen van 
de Zuidlimburgse brandweer ver¬ 
zorgt, in allerijl aan het werk gegaan 
om met name de sterkte van de 
steunzenders, die alarmimpulsen 
die in Gulpen worden gegeven, 
moeten doorleiden, door te meten. 

In afwachting daarvan hebben di¬ 
verse brandweerkorpsen interne 
maatregelen getroffen om in geval 
van alarm toch adequaat te reage¬ 
ren. Schmedding blijft er echter bij 
dat er geen enkele reden tot onge¬ 
rustheid is, maar die stelling wordt 
door meerdere plaatselijkle brand- 
weerwoordvoerders tegengespro¬ 
ken. „Het is al een week hommeles”, 
aldus een van hen. 


ter beperkt. Het ongeluk in Boxtel 
is voor ons weer een bevestiging dat 
ondanks de ravage en dank zij de 
voorschriften de gevolgen van een 
ongeluk tot het minimum worden 
beperkt,” aldus de woordvoerder 
van de VNCI. Ook de NS-voorlich- 
ter meent dat de kwaliteit van de ke¬ 
tel wagen verantwoordelijk is ge¬ 
weest voor de goede afloop van het 
ongeluk. „Ketels waar gevaarlijke 
stoffen inzitten, moeten kunnen 
ontsporen zonder dat gevaar ont¬ 
staat.” 

Van alle ongevallen die er in het ver¬ 
voer van gevaarlijke stoffen optre¬ 
den is 85 procent het gevolg van 
menselijk falen, zo luidde de con¬ 
clusie van een recent onderzoek in 
België. De Vervoerscommissie van 
het Europees Parlement vindt dan 
ook dat de vakbekwaamheid van 
chauffeurs beter kan en heeft om 
betere opleidingen gevraagd. Mod¬ 
derkolk deelt die kritiek van de Ver¬ 
voerscommissie met. Volgens hem 
zijn de opleidingen in Nederland 
goed geregeld. 

Chauffeurs van tankauto’s moeten 
in Nederland in het bezit zijn van 
een internationaal ADR-diploma 
waarvoor de chauffeur moet be¬ 
schikken over kennis over de pro- 
dukten en hun eisen ten aanzien van 
het vervoer. Die verplichting zal 
ook gaan gelden voor stukgoed- 
chauffeurs en binnenvaartschip¬ 
pers. De Nederlandse Spoorwegen 


hebben nu een ’pittige’ interne op¬ 
leiding, maar het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat overweegt 
om voor de spoorwegen een erken¬ 
de diplomaplicht in te voeren, zoals 
die in het luchtvraehtvervoer geldt. 

Actie 

Gebeurt er een ongeluk, dan hoort 
in elke gemeente direct actie te wor¬ 
den ondernomen. De gemeenten 
moeten daartoe over een rampen¬ 
plan beschikken. De gemeenten Ge¬ 
leen, Stein en Beek hebben daaren¬ 
boven in samenwerking met DSM 
een Rampenbestrijdingsplan DSM 
opgezet. DSM wil niet bekend ma¬ 
ken hoeveel gevaarlijke stoffen ze 
jaarlijks ter vervoer aanbiedt, maar 
duidelijk is dat het om grote hoe¬ 
veelheden gaat. 

Kunststoffen, meststoffen en diver¬ 
se chemicalieën van DSM vallen on¬ 
der de wet Gevaarlijke Stoffen. Het 
grootste deel daarvan wordt per 
tank- of vrachtwagen vervoerd. Vol¬ 
gens een voorlichter van DSM 
wordt daarbij zeer streng in de ga¬ 
ten gehouden dat vrachtwagen¬ 
chauffeurs die lading komen opha¬ 
len een ADR-diploma hebben en de 
betreffende vrachtwagen een geldig 
keuringscertificaat heeft. „Een paar 
maanden geleden hebben we nog 
een vrachtwagen leeg naar Italië 
moeten terugsturen omdat dat certi¬ 
ficaat verlopen was,” aldus de DSM- 
voorlichter. 


SITTARD - Vertegenwoordigers 
van de industriebond FNV district 
Limburg staan vanochtend bij drie 
metaalbedrijven en enkele garages 
in de provincie aan de poort om 
werknemers te informeren over de 
landelijke CAO-onderhandelmgen 
in de metaalnijverheid. Bij de poor¬ 
ten van de bedrijven Koma in Roer¬ 
mond, Thielco in Reuver en Brema- 
Air Products in Maastricht krijgen 
de werknemers pamfletten waarin 
de de standpunten van de bonden 
en de werkgevers uiteen worden ge¬ 
zet. 

Morgen vindt landelijk het vervolg 
plaats van het CAO-overleg tussen 
werkgevers en werknemers. Het ligt 
aart de resultaten van die bespre¬ 
king of de FNV haar acties de ko¬ 
mende weken doorzet. 

Leveren de besprekingen niet het 
gewenste resultaat op, dan gaat de 
industriebond FNV de komende 


twee weken bij enkele garages en in 
totaal vijftien metaalverwerkende 
bedrijven in Limburg pamfletten¬ 
acties bij de poort houden. 

Districtsbestuurder Visser van de 
industriebond CNV zoekt voorlopig 
nog geen aansluiting bij de poortac- 
ties van de FNV. Zijn industriebond 
roept op 23 januari haar leden in de 
metaalnijverheid bij elkaar in Ge- 
leen voor een evaluatie van de CAO- 
besprekingen. 

Tot nu toe liggen de voorstellen van 
werkgevers en werknemers in de 
CAO-besprekingen ver uit elkaar. 
De werkgevers willen de eerste 
twee ziektedagen korten op de vrije 
dagen en zien graag de VUT op de 
helling. De bonden vinden dat on¬ 
aanvaardbaar. Ze zien graag een 
looneis van twee procent ingewil¬ 
ligd, maar daar voelen de werkge¬ 
vers niets voor. 


Minder optimistische winstverwachtingen 

Instituten vinden 
aandelen DSM duur 


Van onze redactie economie 

HEERLEN - Veel institutionele be¬ 
leggers vinden dat de prijs die 
wordt gevraagd voor aandelen DSM 
aan de hoge kant is. De Nederlandse 
Staat heeft vorige week in overleg 
met DSM en de Amrobank bepaald 
dat de prijs voor de aandelen komt 
te liggen tussen ƒ 105 en ƒ 118 gul¬ 
den. 

Veel institutionele beleggers zijn 
een beetje terughoudend omdat ze 
denken dat DSM de goede resulta¬ 
ten niet tot in de lengte der jaren vol 
kan houden. Het bedrijf zou een 'cy¬ 
clisch’ karakter hebben; te veel 
meedrijven op de golven van de 
conjuctuur. Sommige potentiële in¬ 
vesteerders denken dat op middel¬ 
lange termijn de groei van het be¬ 
drijf af zal vlakken en de winst zal 
dalen. 

Onder meer Nationale Nederlanden 
zet vraagtekens achter de hoog in¬ • De twee verdachten van de IRA-aanslagen. Links Terence Gerard McGeough en rechts 
Gerard Hanratty. 


gezette DSM-herplaatsing. „Het be¬ 
drijf wordt geprivatiseerd op de top 
van een conjuctuurgolf’, aldus een 
woordvoerder. „Maar of het een 
goede belegging voor de lange ter¬ 
mijn is. weten we nog met.” Ook 
verzekeraar Delta Lloyd geeft te 
kennen DSM op langere termijn 
met zo’n interessante belegging te 
vinden. 

Ook bij de ABP-afdeling Beleggin¬ 
gen in Heerlen wordt de laatste da¬ 
gen veel gesproken over over de 
herplaatsing van de DSM-aandelen. 
Een woordvoerder van het pen¬ 
sioenfonds geeft te kennen dat de 
aankoop van DSM-aandelen zou 
kunnen passen in het beleggingsbe¬ 
leid. Een oordeel over de vraagprijs 
wil hij echter nog niet geven. 

Bij de perspresentatie vorige week 
gaf DSM-directeur mr H. van Liemt 
te kennen dat hij zijn bedrijf liever 
met vergelijkt met een chemiecon¬ 
cern als Akzo. De institutionele be¬ 
leggers doen dat echter wel. Zij heb¬ 
ben berekend dat de koers/winst- 
verhoudmg per aandeel DSM lager 
is dan van 'concurrent’ Akzo. De 
winstontwikkeling bij DSM wordt 
redelijk tot goed genoemd, maar 
niet spectaculair. 

Werkgeversbond 
steunt aanleg 
Oost-westbaan 

HEERLEN - De Nederlands 
Christelijke Werkgeversbond 

(NCW) steunt de oproep van de Ver¬ 
eniging Vrienden Maastricht Air- 
port, die vorige week in de vorm van 
een paginagrote advertentie in de 
dagbladen verscheen. 

Het NCW vindt het van groot belang 
dat er op korte termijn duidelijk¬ 
heid komt over de mogelijke aanleg 
van de Oost-westbaan op luchtha¬ 
ven Zuid-Limburg. „Er dient een 
einde te komen aan de onzekerheid, 
teneinde het bedrijfsleven in staat 
te stellen tot het nemen van verant¬ 
woorde investeringsbeslissingen. 
Dan kan de economische groei voor 
de regio veilig worden gesteld”, al¬ 
dus het NCW in een brief aan minis- 
ter-president Lubbers. 


Beschuldiging genoeg voor levenslange vrijheidsstraf IRA-leden 


door jan a. c. de klerk 

ROERMOND - Er valt geen bewijs 
te vinden voor de schuld van de 
IRA-terroristen Terence Gerard 
McGeough (30) en Gerard Hanratty 
(26) aan een reeks in 1988 gepleegde 
aanslagen in Nederland, België en 
West-Duitsland. Toch hangen hen 
langdurige gevangenisstraffen bo¬ 
ven het hoofd. Het Duitse Openbaar 
Ministerie zal hen binnenkort offi¬ 
cieel beschuldigen van overtreding 
van de oorlogswapenwetgeving, lid¬ 
maatschap van een organisatie die 
het plegen van misdrijven tot doel 
heeft en van een al in 1987 gepleeg¬ 
de bomaanslag op een officierskan¬ 
tine van een Nato-kazerne in Rhein- 
dalen bij Mönchen-Gladbach. Voor 
die feiten samen kunnen de twee 
IRA-leden levenslang naar de ge¬ 
vangenis worden verwezen. 

Het onderzoek naar de gedragingen 
van McGeough in de periode dat hij 
bij een vriendin in Zweden woonde 


Bewijs voor aanslagen in 
Nederland niet gevonden 


heeft geen nieuwe aanwijzingen 
voor de schuld aan de bloedige aan¬ 
slagen op 1 mei van vorig jaar in 
Roermond en Nieuw-Bergen opge¬ 
leverd. Evenmin heeft een onder¬ 
zoek bij alle Limburgse bouwbe¬ 
drijven een spoor naar de ontmas¬ 
kering van de daders van die terreu- 
daden opogeleverd. 

Bij die bouwbedrijven werd onder¬ 
zoek gedaan omdat er aanwijzingen 
waren dat Hanratty als bouwvakker 
in Limburg zou hebben gewerkt. En 
ook een grootscheeps onderzoek .in 
de wijken Lindenheuvel en Land¬ 


graaf in Geleen leverde niets op. 
Daar werd gezocht omdat enkele 
mensen de politie er van overtuig¬ 
den dat ze die Ier daar meermalen in 
winkels en cafés zouden hebben 
waargenomen. Er zijn tijdens dat 
onderzoek in Geleen nog meer men¬ 
sen achterhaald die Hanrtatty heb¬ 
ben gezien maar een verblijfplaats 
in de Geleense wijken is niet gevon¬ 
den. 


Ontbonden 


Nu dat laatste houvast in het onder¬ 
zoek verloren is gegaan is er nog 
maar een beetie werk af te doen en 


zal het speciale onderzoeksteam 
naar de IRA-aanslagen op 1 mei van 
vorig jaar binnenkort worden ont¬ 
bonden. Ook de Duitse politie is 
geen steek verder gekomen bij de 
ontrafeling van de misdrijven in Ne¬ 
derland en de reeks aanslagen die 
daarna volgden in West-Duitsland. 

In West-Duitsland vielen daarbij 
geen slachtoffers. In Roermond en 
Nieuw-Bergen wel. Er werden drie 
Britse militairen bij gedood en drie 
anderen ernstig gewond. 

De twee Ieren kwamen in handen 
van de Westduitsde justitie toen ze 


op 30 augustus van vorig jaar bij de 
grensovergang Koningsbosch- 
/Waldfeucht door een Duitse doua 
nier werden aangehouden. In hun 
auto werd een pistool en het Kalash- 
nikow-geweer gevonden waarvan 
later werd vastgesteld dat daarmee 
in Roermond op de Britse militairen 
zou zijn geschoten. Maar of dat door 
een van de twee aangehouden Ieren 
is gebeurd kon niet worden achter¬ 
haald. 

Voor de Westduitse justitie is dat 
evenwel al voldoende om de twee 
wegens overtreding van de oorlogs¬ 
wapenwetgeving - waarbij ook nog 
de strafverzwarende omstandigheid 
dat het wapen metterdaad is ge¬ 
bruikt om te doden - lange tijd ach¬ 
ter tralies te zetten. Het Westduitse 
Openbaar Ministerie denkt daarbij 
ook voldoende bewijs te kunnen 
aandragen voor het lidmaatschap 
van een misdadige organisatie en de 
aanslag in Rheindalen. In mei of 
juni van dit jaar zullen de twee Ieren 
voor de rechter moeten verschijnen. 

Dinsdag 10 januari 1989 # Pagina^ 


limburgs dagblad oostelijke mijnstreek 


vasteïaovond J 


Stevens-comité draagt taken over 

’Bokkeriejesj’ aan 
roer Herrensitzung 


HEERLERHEIDE - De serveer¬ 
ster reageerde fel toen een van de 
achthonderd mannelijke aanwe¬ 
zigen zich de vrijheid nam haar 
in de billen te knijpen. De draai 
om de oren voor de graaier viel 
op hetzelfde moment als de cli¬ 
max van het feestprogramma tij¬ 
dens de elfde Herrensitzung, af¬ 
gelopen zondag in het Cornelius- 
huis. Op de bühne stonden op 
dat ogenblik twee Duitse arties¬ 
ten (Die Globetrotter) die de zaal 
dol-enthousiast maakten. Dat 
was hard nodig omdat even tevo¬ 
ren Werner Dominke met zijn El- 
vis-nummers weggefloten werd. 
Hij was de enige die de plank 
missloeg op de jubileumzitting, 
het afgebroken optreden van de 
buuttereedner Hans Bols (we¬ 
gens lawaai) even daargelaten. 

Het was de laatste zitting die on¬ 
der auspiciën van het zes man 
sterke comité van Jan Stevens 
plaatsvond. Volgend jaar zal de 
Herrensitzung door de carna¬ 
valsvereniging De Bokkenejesj 
georganiseerd worden. „Want 
het gaat je niet in je kouwe kle¬ 
ren zitten”, zei Stevens die jaar in 
jaar uit met zijn vijf companen 
een stevige show in elkaar zette. 


ven geroepen Damensitzung 
blijkt aan te slaan. Ondanks de 
forse toegangsprijzen. 

Maar de helden raakten ver¬ 
moeid. Stevens: „Enkele jaren 
geleden heb ik al gezegd: na elf 
jaar stop ik ermee. We zijn nu 
echt op.” Secretaris Huijts be¬ 
aamde dit van harte. „Het zal 
leuk zijn in de toekomst zonder 
sores aan je hoofd van het pro¬ 
gramma te kunnen genieten.” 

De Herrensitzung in Heerlerhei- 
de duurt maar liefst drieëneen¬ 
half uur. Zonder pauze. Hetgeen 
de vraag opwerpt of dit bevorde- 
lijk is voor de concentratie van 
zowel de artiesten als de zaal. 
Zwakkere broeders gaan tenon¬ 
der in het rumoer. Zoniet Pierre 
Cnoops, de routinier die met 


Rijnland 


ï ’ V 


Ja* 

j 


Vooral het opsporen en het con¬ 
tracteren van de Duitse artiesten 
vergde een belangrijk deel van 
Stevens’ vrije tijd. Hij bezocht 
zittingen en bijeenkomsten in 
het Rijnland om met eigen ogen 
de nummers van de artiesten te 
zien. Dat, en de niet aflatende wil 
om Heerlerheide met te laten on¬ 
derdoen voor de zittingen in 
Kerkrade, bleken de weg naar 
succes. Al jaren zit het Cornelius- 
huis vol en zelfs de later in het le- 


Jubileumprins Cor 1. 


Over onderwijsconftict Voerendaal 

Kroon tikt 


ministerie 


op vingers 

Van onze correspondent 

DEN HAAG/VOERENDAAL - Het ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen is door de Raad van State op de vingers ge¬ 
tikt in een conflict met b en w van Voerendaal en de Stichting 
Katholiek Onderwijs Klimmen over de herstelwerkzaamhe¬ 
den bij drie scholen in Klimmen, Voerendaal en Ubachsberg. 


De beslissing van het ministerie om 
daar geen financiële bijdrage voor 
te geven kan volgens de Raad van 


Etalagekraak 

SITTARD - De etalage van een ju- 
welierszaak in Sittard is afgelopen 
weekeinde gekraakt. De onbekende 
daders gristen twee tableaus met 20 
ringen weg. De totale waarde van de 
'buit is nog onbekend. 

Taxatie van 
aardewerk 


KERKRADE - Mevrouw Janssen 
uit Haelen zal maandag 23 januari 
oude voorwerpen taxeren, die de le¬ 
den van het Katholiek Vrouwengil¬ 
de meebrengen naar zaal Herpers in 
Kerkrade. 

Vooraf houdt mevrouw Janssen een 
lezing over de kunst van de waarde¬ 
bepaling van oude voorwerpen, met 
name porselein, glas, tin, koper en 
schilderijen. Aanvang van de bij¬ 
eenkomst om 20.00 uur. 


State niet gehandhaafd blijven. De 
Raad van State acht de motivering 
van die beslissing onvoldoende. Het 
hoogste administratieve rechtscol¬ 
lege doet deze uitspraak naar aanlei¬ 
ding van het door het college van b 
en w en het stichtingsbestuur aan¬ 
gespannen beroep tegen het minis¬ 
terie. Staatssecretaris Ginjaar-Maas 
moet van de Raad van State het ver¬ 
zoek om financiële steun nu op¬ 
nieuw in overweging nemen. 


Lekkages 


Als gevolg van deze uitspraak ligt 
het voor de hand dat het college en 
het stichtingsbestuur alsnog een 
bijdrage krijgen, nodig voor het op¬ 
heffen van lekkages bij de Ummer 
Clummeschool in Klimmen, voor 
het herstellen van de drainage bij de 
Dammerichschool in Voerendaal en 
voor het vastzetten van plafondde- 
len in de gymnastiekzaal van de 
Berg Op basisschool in Ubachs¬ 
berg. 

In totaal gaat het hier om een be¬ 
drag van vlot ƒ 145.000, waarvan 
het merendeel bestemd is voor het 
repareren van de schade in de Dam¬ 
merichschool in Voderendaal. 


Man door etalage 
geduwd: maand cel 


Van onze 
correspondent 

-MAASTRICHT - Po¬ 
litierechter mr Seelen 
heeft gisteren een in¬ 
woner van Brunssum 
veroordeeld tot vier 
•weken gevangenis¬ 
straf 

Het vonnis was con¬ 
form de eis van de of¬ 
ficier van justitie mr. 
Van Buchem. De 
Brunssummer drukte 
verleden jaar, in zijn 
woonplaats, een man 
door een etalageruit. 
Hierdoor liep het 
slachtoffer een aantal 
'gekneusde ribben op. 


Volgens de verdachte 
versperden het slacht¬ 
offer en zijn vrouw 
hem op het voetpad 
de weg. „Vervolgens 
deed hij alsof hij mij 
wilde slaan. Ik pakte 
hem toen op en zette 
hem tegen de muur,” 
beweerde de verdach¬ 
te. 

Getuigen verklaarden 
dat ze gezien hadden 
dat de verdachte de 
man door de etalage¬ 
ruit duwde. Officier 
van justitie mr Van 
Buchem was niet te 
spreken over het ge¬ 
drag van de Brunsum- 


mer: „Het is God ge¬ 
klaagd, dat je in een 
winkelstraat de kans 
loopt opgepakt en 
weggezet te worden. 
Bovendien is het niet 
de eerste keer dat 
deze man voor moet 
komen wegens mis¬ 
handeling.” 

Raadsman mr Postma 
bepleitte vrijspraak. 
Hij was van mening 
dat de opzet van de 
mishandeling niet be¬ 
wezen was. Dit omdat 
het slachtoffer met ge¬ 
balde vuisten tegen¬ 
over de verdachte had 
gestaan en deze zich 
hierdoor genoodzaakt 
zag om zich te verde¬ 
digen. Politierechter 
mr Seelen was het 
niet met hem eens. • Jo van Wersch neemt een van de vele felicitaties in ont¬ 
vangst na zijn benoeming tot prins Jo III in Klimmen. 

Foto: DRIES LINSSEN 


twee korte buutten van tien mi¬ 
nuten zelfs de mensen achterin 
ze zaal plat kreeg. Gitti en Erica, 
twee ranke Duitse schonen in 
korte glitterjurkjes, brachten 
tenslotte de Heerlerheidenaren 
weer op de stoelen met een aan¬ 
tal meezingers. 

Omdat Stevens en zijn mannen 
het zo belangrijke &etal elf in de 
carnavalsviering vol gemaakt 
hebben, nemen zij zaterdag offi¬ 
cieel afscheid met een receptie in 
het Corneliushuis van 19-20.30 
uur. De Damensitzung is een dag 
eerder in dezelfde lokatie en be¬ 
gint om 19.45 uur. 


Prinseproclaniaties 

Jo van Wersch is de nieuwe prins 
van de Klimmense carnavalsver¬ 
eniging De Molmuus. De 26-jari- 
ge werd zaterdagavond in de vol¬ 
le zaal van café Claessen gepro¬ 
clameerd. De nieuwe heerser 
over Klimmen zal een seizoen als 
Jo III door het leven gaan. 

Ook de Vlavrèters van Welten- 
Benzerade hebben een nieuwe 
prins, het is Cor (I) Houben. Hij 
is 42 jaar oud en zal als jubileum- 
prins regeren want de carnavals- 


Gouden speld 
voor vijftig 
jaar exerceren 

Van onze verslaggever 

VOERENDAAL - „De wervel¬ 
storm in Montfort die ons over¬ 
viel tijdens een schutterij feest 
was wel het vreemdste dat ik bij 
de vereniging heb meegemaakt. 
Er viel zelfs een dode. We hebben 
toen met veertig man onze tent 
moeten vasthouden, maar hij 
bleef staan. Als enige”. Aan het 
woord is André Oppen. Al vijftig 
jaar gaat hij twee keer per week 
naar ’zijn’ Koninklijke Schutterij 
St. Sebastianus in Voerendaal. 
Mijmerend over vroeger kan hij 
uitzien naar een huldiging op 15 
januari vanwege zijn vijftigjarig 
lidmaatschap. 

Van Oppen is een zwijgzame 
man, maar over de schutterij 
praat hij honderd uit. Foto’s wor¬ 
den erbij gehaald om zijn verha¬ 
len kracht bij, te zetten. Hij is bij 
de vereniging 'onderaan’ begon¬ 
nen als soldaat. „Geweerdrager, 
zoals dat zo mooi heet”, zegt hij. 
Via de rangen korporaal, ser¬ 
geant en‘ adjudant werd hij ten¬ 
slotte tweede luitenant. 

Vier maal heeft Van Oppen met 
zijn team de eerste prijs in de 
wacht gesleept op de vele schut¬ 
tersfeesten in Limburg. Ondanks 


vereniging bestaat 3 keer 11 jaar. 
Hij is werkzaam bij de Koninklij¬ 
ke Marechaussee. De receptie 
van de nieuwe prins is 15 januari 
om 14 uur in het gemeenschaps¬ 
huis van Welten. 

De Heymennekes, de carnavals¬ 
vereniging van de Heksenberg 
heeft Peter van Meegen uitge¬ 
roepen tot prins. Hij is 27 jaar, ge- 
• Henry I van Simpelveld tijdens zijn eerste dans als 
prins. 

Foto: CHRISTA HALBESMA ■ , : A 
" , ;ix : ;v£ 

: : • . -A 


r < » >, 

■*. I 


# Ringo I, prins van CV ’De 
Nonnevotte’. 


huwd en vader van twee kinde¬ 
ren. Hij werkt bij Volvo. De re¬ 
ceptie is zondag 22 januari van 18 
tot 20.30 uur in café Heymann. 

De prins van de carnavalsvereni¬ 
ging De Woeësjjoepe in Simpel¬ 
veld heet Henry I Simon. Hy is 
dressman van beroep en hij werd 
geïnstalleerd door burgemeester 
Teheux en zijn echtgenote. 
Henry I is in 1978 jeugdprins ge¬ 
weest. 

Over het carnavalsrijk van ’De 
Nonnevotte’ in Tree beek regeert 
dit jaar een zéér jonge prins. In 
het KAJ-gebouw aan de Sterre- 
straat werd Ringo Dussel uitge¬ 
roepen tot vorst. Hij is 16 jaar en 
bezorgt in de ochtenduren het 
LD. Ringo I was zo onderste bo¬ 
ven van zijn verkiezing dat het 
bakhuis waarin hij tevoorschyn 
kwam voortijdig omviel. 

Patrick Hoebink is de gloed¬ 
nieuwe hoogheid van de c.v. 
Burgerlust uit Eygelshoven. Pa¬ 


trick I is de 46e prins van het Vot-’ 
tekleschereriek Egelse. # Prins Peter II van de 
H eymennekes. André van Oppen, een halve eeuw exerceren. 

Foto: DRIES LINNSEN 


zijn leeftijd (81 jaar) deed de ex- 
mijnwerker tot voor kort nog re¬ 
gelmatig mee aan de exerceer- 
wedstrijden. Nu kijkt hij in de 
rang van officier toe hoe de jon¬ 
gere garde te werk gaat en 
springt hij bij als ze problemen 
hebben. „Ik vind het doodjam¬ 
mer dat ik niet meer exerceer, 
maar het wordt te zwaar. Vooral 
de drie kilometer lange optocht 
die aan de wedstrijd voorafgaat, 
lukt niet meer.” • Het gouden paar Voorjans met de trouwe ’huisvriend’ 
Sjakie. Foto: DRIES LINSSEN 


F i per persoon 


Gouden paar 

Zaterdag vieren Piet Voorjans 
en Tilla Peeters uit de Agaat- 
straat 29 te Heerlen het gouden 
huwelijksfeest. Om gezondheis- 
redenen wordt het feest in kleine 
kring gevierd. 

Piet Voorjans (72) werd geboren 
in Maastricht. Vanaf zijn 15e jaar 
was hij werkzaam op de mijn 
O.N. I. Hij maakte er 40 dienstja¬ 
ren vol. 

Tilla Peeters zag 73 jaar geleden 
het levenslicht in Herkenbosch. 
Vóór haar huwelijk werkte zij 6 
jaar als dienstmeisje. Daarna 
heeft zij zich volldig ingezet voor 
haar gezin en huishouden. 


De gezamenlijke hobbies van het 
gouden paar zijn kaarten en tui- 


Hondslid 

De heer Sjeng Cox uit Merkel¬ 
beek werd onlangs gehuldigd in 
verband met zijn 50-jarig lid¬ 
maatschap van de industriebond 
FNV NKMB. 


Afscheid 


Chris Tiekstra, van de afdeling 
Voorlichting en Inspraak van de 
gemeente Heerlen neemt per 1 
februari afscheid. Hij gaat wer¬ 
ken bij Ontwerpburo Rob Ver¬ 
meulen gvn. Tiekstra werkte 
tweeëneenhalf jaar bij de ge¬ 
meente. 


Het is overigens niet de eerste 
keer dat Van Oppen een onder¬ 
scheiding ten deel valt. In 1948 
werd hij Ridder in de orde van 
Oranje Nassau vanwege zijn in¬ 
zet voor de schuttersvereniging. 
Op 15 januari zullen bij de ver¬ 
eniging zeven jubilarissen gehul¬ 
digd worden waaronder Van Op¬ 
pen. Plaats van handeling is 
oefenterrein d’r Lindeboum, 
vlakbij Hoeve Cortenbach in 
Voerendaal. 


Politie zoekt getuigen 

Fietser (71) 
zwaargewond 

HEERLEN - Een 71-jarige fietser is 
gistermiddag op de hoek 
Bredastraat-Limburgiastraat in 
Heerlen door een BMW aangereden 
en daarbij zwaar gewond geraakt. 

Hij is opgenomen in de intensive ca- 
re-afdeling van het ziekenhuis. De 
Heerlense politie zoekt getuigen om 
achter de juiste toedracht van het 
ongeluk te komen. ® 045-731731 
(vragen naar afdeling verkeer). 


HEERLEN - De Vrijwilligers 
trale Heerlen zoekt vrijwi"' 
voor de volgende activiteiten. 
Vluchtelingenwerk: Een org 
tie ten behoeve van belangenbe 
tiging van vluchtelingen in Sc 
nen is op zoek naar vrijwilli 
voor het geven van voorlich 
houden van spreekuur, houden . 
individuele gesprekken met 
zoekers ter voorbereiding van J ■w 
Nader Gehoor van Justitie en* « 
bijwonen van het Nader GeW? » 
Men zoekt hiervoor vrijwilligers * 
de Engelse- en of de Franse ® ^ 
spreken en eventueel juridis^ 
kennis van het Vreemdelingenré 7 
hebben. , 

Kinderopvang: Buurtwerk in jjg 
len zoekt een vrijwilliger voor ® ■ 
opvangen van kinderen tot 4 Tr , 1 
terwijl de moeders deelnemen * '•Oj 
aktiviteiten. Verder worden op ° { Hie 
ochtend peuters opgevangen van Kgi 
moeders uit de wijk die bijv 0 ^ bo( 
beeld eens willen winkelen. Dn ^ . 
vrijdag van 9.15 tot 11.30 uur. ^ 
Blindensociëteit: Een 
voor belangenbehartiging van ^ 
eel gehandicapten in Kerkr8® tycj 
vraagt een vrijwilliger vanaf 251 Jiiei 
voor het begeleiden van de visa noc 
gehandicapte coördinator. T*? ren 
zijn: coördinator begeleiden bil ïef 
doen van huisbezoeken, helpet tle t 
praktische zaken. Men zoekt tin: 
voor een mannelijke vrijwillige 1 ”' *®v 
kan luisteren en gevoel heeft v Saa 
de doelgroep, géén medelijden, ^r) 
Medewerkers decor: Een Limb^j rek 
se Jeugd toneelvereniging zoekt ^ nei 
vrijwilliger voor het opzetten efl 
bouwen van het decor, bedte* ba 
van het geluid en licht tijdens wa 
voorstellingen, opknappen . *°! 
klusjes, etc. Men vraagt hierv vai 
een handig iemand vanaf 25 jaar- ^ 

Medewerkers vredesaktiviteijfj 5ic 

Een vredesbeweging in He e ^ 
zoekt enthousiaste vrijwillig /ft 
voor het bemannen van stands, <je 
meeorganiseren van de vre L( 
week, contacten onderhouden ga, 
kerken en gemeenten en het op^ fio 
ten van het infoblad. 

Voorlichting: Voor het geven dj, 
voorlichting op scholen, buurt*L 
zen etc. Met betrekking tot vraPj g e 
als: Wat is gekte? Waar is de Öi 
tussen gek en normaal? Een g 0 
lijke stichting zoekt vrijwilligers^ 
betrokken zijn bij de psychi^J y 
(als ex-patiënt, werker, familie?[i 


oostelijke mijnstreek S redactie: 739282 


Landgraaf 


• In het Grand Theater, Kerkberg 4 
te Waubach, wordt morgen om 20.00 
uur een lezing gehouden over para¬ 
normaal genezen. 


Heerlen 


Hoensbroek 


• Gilbert Peters geeft vandaag tus¬ 
sen 19.30 en 21.30 uur in de Volks- 
sterrewacht een informatie- en de- 
monstratie-avond over telescopen. 
Ook komt het spiegelslijpen aan 
bod. Morgen gaat om 19.30 uur de 
cursus 'inleiding sterrekunde’ van 
start. Voor informatie: ® 045- 
225543. 


Minderjarige 
joyrider ramt 
lantaarnpaal 

Van onze verslaggever 
HOENSBROEK - Een 17-jarige jon¬ 
gen heeft maandag om vijf uur ’s 
ochtends met een geleende auto een 
lantaarnpaal geramd toen hij van de 
Hommerterweg wilde afslaan rich¬ 
ting Akerstraat-Noord. Door de 
kracht van de botsing werd het lin¬ 
kerportier door de voordeur van een 
nabijgelegen huis geslingerd. De 
joyrider bleef ongedeerd en liep na 
het ongeval weg van de plaats des 
onheils. Later kon hij worden aan¬ 
gehouden. Vanzelfsprekend was de 
jongeman niet in het bezit van een 
rijbewijs. 

Wijnandia neemt 
exploitatie van 
kantine over 

Van onze correspondente 
WIJNANDSRADE - De voetbalver¬ 
eniging Wynandia uit Wijnandsrade 
besloot gisteren tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering in het Burge¬ 
meester Cortenraad-sportpark tot 
overname van de kantine-exploita- 
tie. 

De gemeente had te kennen gege¬ 
ven de kantine niet te willen exploi¬ 
teren. De handbalvereniging en ten¬ 
nisclub, die gebruik maken de 
ruimte, hadden evenmin interesse. 
De voetbalclub stond in eerste in¬ 
stantie ook afwijzend tegenover het 
voorstel, omdat ze zich bewust was 
van de daaruit voortvloeiende zwa¬ 
re taak om minimaal een bedrag van 
17.000 gulden op te brengen. Maar 
na overleg met de leden werd toch 
besloten de explitatie op zich te ne¬ 
men. 

Frans Roebroek, voorzitter van W 
Wijnandia, zei dat deze overname al¬ 
leen kan slagen bij een fraudebe¬ 
stendige beheersstructuur. „Met de 
steun van alle leden en bij een goede 
verstandhouding tussen de hand¬ 
balvereniging en de tennisclub 
moet het mogelijk zijn een batig sal¬ 
do te creëren”. 


klein journaal 


de bereidheid hebben over 
eigen ervaringen te praten. Hiei*1 Hit 
vooraf gaat een trainingsperiode’ 

Ouderensoos: Het ouderenwerk ^ 
Heerlen-centrum zoekt vrywilkBj Ce 
voor de soos op zondagmiddag- "i 
ken zijn: openen en sluiten van 
gebouw, koffie schenken, P^J de 
maken met de bezoekers, mede z°j ^ 
dragen voor een gezellige sfeer, ^ 
afloop opruimen en afwassen. ] ^ 

'ift w 

Voor meer informatie: Vry'kj, té 
gerscentrale Heerlen, Burgen^ 
ter van Grunsvenplein 2, tel- ^ A 
713971. Geopend op werkdagen d( 
9-12 en van 14-17 uur. I 2a 


• Klumpkes- 
Blumkes 

j j 

De kop ’Klumpkes-BlumkeS ^ 
welkom bij revu Winkbülle 
len’ in de krant van vorige * ^ 
doet vermoeden dat het niet z°J 
tert tussen de stadscarnavalsve^jt 

ging en het Heerlense koor. 
minder waar. Uw correspoh 
heeft er kennelijk behoefte aa *Ljl 
had om dat te noteren wat hij e 1 
had willen horen. d, 

De besturen van beide verenig 11 *^ 
verklaren met klem dat zij a ^ s ^: 
nemen van de suggestieve 
dentieuze berichtgeving. Zij 
ren het ten zeerste dat zaken d ^ 
een andere context tijdens het 
view over het elfjarig bestaan 
Klumpkes-Blumkes aan de $ 
zijn geweest, gebruikt zijn ottl gé' 
wederzijdse goede relatie 
kwaad daglicht te stellen. 

Mocht uw correspondent er 
te aan hebben te ervaren hoe d 
houding is, dan kan hij dat op 
29 januari op Vasteloavesvreügj-n, 
Winkbülle zullen van de party ** 
zoals elk jaar. a 


Joh. 

voorzitter Klumpkes-Bl u,, ^ 


• Drs. L. Augustus geeft vanavond 
om 20.15 uur voor de Adelbert Zuid 
Limburg een lezing over het vervol¬ 
gingsbeleid en de procesvoering te¬ 
gen de Bokkeryders. De avond 
wordt gehouden in Auberge de 
Rousch. 


• In Fotogalerie ’68, Poortgebouw 
Kasteel Hoensbroek, wordt tot en 
met 12 februari het zwart-wit foto¬ 
werk van de Amerikaanse fotografe 
Elena Sheehan tentoon gesteld. De 
galerie is van maandag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 12.00 en van 
13.30 tot 17.00 uur open en op zater¬ 
dag en zondag van 13.30 tot 17.00 
uur. De toegang is vrij. 


NASCHRIFT REDACTIE: 

eind blijft dat Klumpes-Blufl £ 
voorzitter Janssen uitdrukken! 

het na enig aandringen, verk ^^jC 

dat zijn groep dit jaar niet 'S ^ 
was op de Winkbüllerevue- -gf 
eind blijft ook het feit dat 
winkbuul Frits Pelt desg eV ^j* 
kwijt wilde dat het optreden ^ tT 
Klumpes-Klumkes vorig J aa jfl 
leurstellend was. Overeind 
vens dat Pelt vond dat het r . e P^il* 
re van de Blumkes aan vernis 
toe was. 


Sport overd^ 

in Kerkrade 

KERKRADE - De stichting: 
in Kerkrade stelt de inschuif) 
open voor 'sport overdag’- 
woensdag 1 februari kan men 
tot 12 uur volleyballen in 
zaal aan de St. Pieterstraat. 
voetbal gaat op maandag * • gp (ft 
van 14 tot 15 uur van start m 
hal Rolduc. unoÊ 

Aanmelden kan bij: SCEW, . y 
straat 57, Kerkrade. S 4624 ^ 
beide sporten worden begel e ^ $ 
een derde jaars ClOS-studen 
eigen bijdrage bedraagt éen & 
per keer. 

Umburgs dagblad 
Mode- en sportzaken hebben geen last van hoge temperaturen 

Boeren en tuinders 


vrezen warme winter 
Dinsdag 10 januari 1989 • Pagina 15 provincie HEERLEN/MAA¬ 
STRICHT - Bewoners 
van Heerlen, Land¬ 
graaf en Maastricht 
zullen deze week en de 
weken daarna informa¬ 
tiefolders in de bus 
krijgen van het comité 
'Geen paspoort voor 
moord’. Het comité 
voert actie tegen de 
Nederlandse deelname 
aan het Zuidafrikaans 
leger. Volgend op de 
folderactie zullen le¬ 
den van het actiecomi¬ 
té deur aan deur hand- 


Actie tegen deelname 
Nederlanders in 
leger Zuid-Afrika 


tekeningen 

len. 


verzame- 


Het comité 'Geen pas¬ 
poort voor moord’ is 
opgencht op initiatief 


van de de Socialistiese 
Partij. Volgens dit co¬ 
mité maken op dit mo¬ 
ment meer dan 11.000 
Nederlandse paspoort- 
houders deel uit van 


dit leger. Tot nu tóe 
heeft minister Van den 
Broek van buitenland¬ 
se zaken deze deelna¬ 
me met willen verbie¬ 
den. 1 > 

De actie wordt in inde- 
re .delen van het land al 
gevoerd. In Limburg 
worden geen handte¬ 
keningen verzameld in 
de westelijke mijn¬ 
streek en de regio 
Roermond. De SP is 
daar onvoldoende ver¬ 
tegenwoordigd. 


led Van onze verslaggever 

'.*j ^ ^RLEN - Het is begin januari. De gemiddelde temperatuur 
\ ho lm b ur ë op 7,10 graden C. Dit is minstens drie graden 
del nj^ er °f an l an E e termijngemiddelde voor de provincie. Op- 
ijil * s er geen sprake van een winter. En dit geldt voor heel 
bo er ^ anc b moc le- en sportzaken weten er wel raad mee. De 
ri c ^. en en tuinders kijken doodsbenauwd naar ieder weerbe- 

Jj2 w fnodezaken hebben geen last topdag. Oké, we zijn wat eerder be- 
.gdj de hoge temperaturen in deze gonnen met onze uitverkoop. We 
jij ^ leestal ligt dat aan het feit dat hebben ook de prijzen wat verder 
UT hoa n H er de '"koop rekening mee naar beneden gehaald dan normaal. 
,m re ht dat Nederland de laatste ja- Al met al kunnen wij echter conclu- 
(yl „ , geen echt koude winter meer deren dat wij ons geld wel gekregen 
i ^ fiebK De grote kledingzaken hebben.” 

■jjff y n Den alleen de uitverkoop enigs- , 

',f ievLa ervroegd - Ze zijn verder er g 1 uinders 

/et gaath en de verkoop, ook al 

^ A het hier niet °m specifiek win- Tuinders vinden warme winters be- 
jjjf c e i Je ding. „Wij houden allang geen paald geen pretje. De heer J. Snee- 
e# meer met een tweeseizoe- pers, tuinder in het Mergelland 

lnd eling waarbij zomer en win- heeft het er niet op: „Weer, zoals we 


tfcrki ■ ^* er n * et om s P ec ifi e ^ win- Tuinders vinden warme winters be- 
jjjf re i Je ding. „Wij houden allang geen paald geen pretje. De heer J. Snee- 
e# U e meer met een tweeseizoe- pers, tuinder in het Mergelland 
j i tg '"deling waarbij zomer en win- heeft het er niet op: „Weer, zoals we 
pe d . 21c h duidelijk onderscheiden, dat nu hebben, is voor ons niet 
■ 9 Want M nnen we niet meer maken, goed. Vooralsnog is er niets mis, 
J k ƒ1 1 d at zou ons handenvol geld maar de bomen en planten zijn wel 
^ Van o 1 ’ Mdus een woordvoerder actief. Velen staan inmiddels in de 
r J n & A-Nederland. knop. Er moet niet zoiets gebeuren 

! u als er zo’n driejaar geleden gebeurd 

\p UioH s P re ekt tegenwoordig in de is. Toen sloeg kwakkelweer plotse- 
M nen e u ereld liever van vijf seizoe- hng om in strenge vorst. Vele hecta- 
/p: • Het jaar begint met Pasen- ren bomen die in de knop stonden, 
"ksteren. Het tweede seizoen is zijn toen bevroren. Met het weer zo- 
^. 2ain ervakantie. Dan komt de tijd als we dat nu hebben, zou hetzelfde 
tft gaa de hinderen weer naar school weer kunnen gebeuren. Dat zou 
JL an - Vervolgens komt de winterpe- voor ons tuinders, maar ook voor de Stichting ontvouwt verdere plannen 

WMC start grote 
reclamecampagne KERKRADE - De publieke belang- tie verwacht i 
stelling voor het komende elfde We- gangers ook v 
reld Muziek Concours in Kerkrade uitgevers en 
moet die van de voorgaande editie verhoopt resu 
ruim overtreffen. Volgens WMC- beurs, 
stichtingsvoorzitter Bert van de 
Weyer staat een imposante reclame- rp • • 

campagne daar (bij goed weer na- I rClIltlC 
tuurlijk) garant voor. J 


tie verwacht naast de 300 congres¬ 
gangers ook veel belangstelling van 
uitgevers en fabrikanten, met als 
verhoopt resultaat een musJek-vak- 
beurs. 


."Het laatste seizoen' is de ooeren rampzalig zijn. dukiwi en 
la at i december. Wij verkopen de tuinders houden angstvallig de 


is de boeren rampzalig zijn.” Boeren en 


t ding n Jaren weer er ë veel feestkle- 
r we£ mensen gaan in december 
v g ekl r vaker uit en willen dan goed 
H Da eed Saan. Hier spelen wij op in. 

ï §oe?JeJloopt ” 6 Verkoop nog altijd 

; B Vo ^ing 

po 

* rpet K- ^ vliegen de regenjassen 
bj. Q . 7 ,lnnen voering wel als warme 
'j d jes over de toonbank. „Die 
é ^ n jarenlang uit de mode ge¬ 

it CernK Ze z 'J n echter ideaal voor de¬ 
rf laatci rrnaanden zoa l s we die de 
ben a 'drie jaar gehad heb- 

v ‘ volgens de C & A-woordvoer-. 
■Ji dt0 °k wat betreft de voorra¬ 

ts re Kening gehouden met de war- 
^W'nters. „Grote kledingzaken 
ij tyj; * en echter ook risico’s nemen. 

of téwv, künnen n iet alles op de korte 
p mum inkopen.” 

*** , m °dezaken hebben dezelf- 

^^armg als C & A. Ook de sport- 
/ ko 0n n ae bben wat betreft de ver- 

( kelftV. Van Epische wintersportarti- 
V 00r n aiet s te klagen. Oorzaak hier- 
^eri i n de ve l e kunstijsbanen die 
er j^laud rijk is. Ook in Geleen is 
v 0pi*h * cuns tijsbaan. Een woord- 
stetH er van Perr y Sport in Heerlen 
nooit 6 ze Hs dat de verkoop nog 
Pe n 1 20 ëoed is geweest. „Afgelo- 
^ saterdag hadden we een ware 


weerberichten in het oog. Ze hopen 
dat er geen al te drastische weersve¬ 
randeringen op zullen treden. 


Gasleiding 

beschadigd 

MAASTRICHT - De Maastricht¬ 
se brandweer is er gisteren rond 
13.00 uur aan te pas moeten ko- 'k X .«x "" " 

►X 

aSsé: T 


Bomen en planten blijven in zachte winters actief. De boeren vrezen st^ng ^ EN 


men toen bij graafwerkzaamhe¬ 
den op de oprit van een woning 
aan de Tongersestraat abusieve¬ 
lijk een gasleiding werd bescha¬ 
digd. Doordat er gas ontsnapte, 
was er explosiegevaar. 

Eerst werd de gastoevoer naar 
het pand afgesloten, waarna het 
gevaar snel was bezworen. 


Ö66- 


protest tegen 


| regeling urnen 

‘ ^AÏTfUCHT - Wanneer er be- 
' Wp bestaat bij de nabestaanden 
i Urn n ^D ze Hing samen met andere 
lijkh n \jj n rnoet de moge- 

^ aeid worden geboden om urnen 
. Um eigen Plaats toe te kennen in het 
! t>laa e t nve * d °P de algemene begraaf- 
! tri c uf aan de Tongerseweg in Maas- 
; raa^x ^ at Is de mening van de 

J ads fractie D66. 

^t huren van vier plaatsen om ver- 
! t, n „ erd te zijn van individuele bijzet- 
i de f ls ëeen goed alternatief gezien 
n a b lnanc ‘ële consequenties voor de 

v Un ri Staanden ‘ uitgangspunt 

j de fractie is dan ook dat er geen 
tn s ers cheid gemaakt moet worden 
d en en de genen die begraven wor- 
e h zij die gecremeerd worden. 

si is ls er hierover al een formele be- 
* sing genomen door de gemeen- 
eeA ad > toch meent de fractie dat 
^ieu in g e pomen standpunten op- 
k 0 discussie moeten kunnen 

W n en vraa gt c °ll e g e van B 
E“Unt ker °vcrweging van zijn stand- Van der Linden 
op tournee met 

Europa na 1992 


Van onze verslaggever 

PEY-ECHT - Oud-staatssecretaris 
drs. René van der Linden wordt 
overstelpt met uitnodigingen om te 
komen spreken over 'Europa 1992’. 
Donderdag spreekt het Limburgse 
Tweede Kamer-lid in Valkenburg 
voor de Limburgse Assuradeurs- 
vereniging, vrijdag in Maastricht 
voor het Centrum Onderwijs Ar¬ 
beidsmarkt, zondag in Trier voor de 
Europese Banketbakkersfederatie. 

Op 19 januari staat een inleiding in 
Hillegom op de agenda, op 20 janua¬ 
ri in Zutphen, op 23 januari in Roer¬ 
mond en op 24 januari in Den Haag. 
Gistermiddag was de oud-staatsse¬ 
cretaris van buitenlandse zaken in¬ 
leider voor de Rundveestudieclub 
uit Pey en omstreken. De kantine 
van camping Marisheem in Pey- 
Echt zat afgeladen vol. 

Vergenoegd stelde de belijdende 
Europa-parlementariër vast dat 
Europa’92 veel in beweging heeft 
gebracht. „De politieke wil om de 
interne markt te realiseren is nu 
duidelijk aanwezig. 

Op die weg liggen nog belangrijke 
obstakels die veel politieke moed 
vergen. Het is echter een onomkeer¬ 
baar proces. Een weg terug is er 
niet. Het nationale belang loopt via 
Europa. 

Daarom is ook een groot landbouw-, 
belang gemoeid met de voltooiing, 
van de interne markt. Die ene grote 
economische open ruimte biedt 
voor de landbouw meer zekerheid 


ten aanzien van het communautaire 
karakter en is het beste wapen in de 


Alle VVV’s in Nederland fungeren 
als voorverkoopadres, komen er 
vier weken lang affiches op alle NS- 
stations te hangen, zullen alle lande¬ 
lijke bladen uitgebreider dan voor¬ 
heen over het WMC berichten, en 
besteedt de KRO-tv al op vrijdag 19 
mei een 50 minuten durend tv-pro- 
gramma aan het muziekspektakel. 

Ook worden er tijdens de laatste 
week een jongeren-Esperantocon- 
gres en het tweejaarlijkse WASBE- 
congres van Symfonieorkesten en 
Brassbands gehouden. De organisa- 

Bibliotheken 
behoeden voor 
tegenvallers 

MAASTRICHT - In schriftelijke 
vragen aan Gedeputeerde Staten 
vraagt het CDA-Statenlid mevrouw 
R. van Kuijk-Blommestein een 
waarschuwing te laten uitgaan naar 
de besturen van bibliotheken die 
een werkgebied kennen met minder 
dan 30.000 inwoners. De waarschu¬ 
wing heeft betrekking op de positie 
van degene die leiding geeft aan een 
plaatselijke bibliotheek die niet met 
de Provinciale Bibliotheek Centrale 
een overeenkomst van dienstverle¬ 
ning is aangegaan. 

In dat geval, zo steil net aiaienuu, 


strijd tegen renationalisatietenden- verwerft deze leidinggevende con- 
sen. form bepalingen in de CAO voor 

openbare bibliotheken de status 
Die markt stimuleert nieuwe ont- van directeur met een overeenkom- 
wikkelingen op het gebied van de stig salaris. 

technologie, verlaagt de kosten, Een en ander is actueel geworden 
biedt betere en als gevolg van extra door maatregelen die per 1 januari 
economische groei meer exportkan- zijn voortgevloeid uit een recent 
sen in het bijzonder voor kwalitatief Statenbesluit. Mevrouw Van Kuijk- 
hoogwaardige producten en is een Blommestein vreest dat veel plaat- 
beter uitgangspunt voor internatio- selijke bibliotheekbesturen hiervan 
nale handelsafspraken , aldus drs. onvoldoende op de hoogte zijn en 
Van der Linden. Een echte Pey- daardoor geplaatst kunnen worden 


Echter taart was zijn deel 


voor grote financiële problemen. (ADVERTENTIE) 

Een hypotheek van het Bouwfonds... 


makkelijk 


U wilt een hypotheek afsluiten en u denkt aan 
het Bouwfonds... Dan stapt u gewoon naar 
UW EIGEN MAKELAAR of VERZEKERINGSADVISEUR! 
Want hij kan u alle informatie geven over de gunstige hypotheek¬ 
mogelijkheden van het Bouwfonds. Dat is nog eens 
gemakkelijk en vertrouwd! 


Bouwfonds Limburgse Gemeenten 


Geleen, Jos Kiijnenlaan 288, Tel. 04490-45678. Roermond, St. Christoffelstraai 12, Tel. 04750-16555 
Venlo. Nijmeegseweg 28 (bij Trefcenter) Tel. 077-541945 


Het bestuur wil tijdens het WMC 
ook continu een treintje dobr de 
stad laten rijden en helicopteps heen 
en weer laten vliegen. Verder moet 
er een ’geluidsring’ (allerlei groepen 
naast elkaar) van het Station tot aan 
de promenade komen. D>è markt 
wordt voor het eerst één groot (ge¬ 
deeltelijk overdekt) terras. Er zijn 
verder plannen voor een culturele 
manifestatie, een bourgondische 
avond en (maar dat wordt erg duur) 
een lasershow. 

Nieuw is ook de zogehaamde Vrien- 
denpas, die 25 gulden gaat Wteten. 
Deze biedt allerlei voordelen als 
voorrang bij de kaartverkoop. Van 
de Kerkraadse ondernemers wordt 
gevraagd pm aan de houders van 
deze kaart korting te geven van bij¬ 
voorbeeld 10% of een gratis, con¬ 
sumptie. 


Vogels terug 
naar Spanje 

2IJSDEN - De ruim 560 bescherm- 
le vogels die zondag aan de Bel- 
'isch-Nederlandse grens bij Eijsden 
n beslag werden genomen, zullen 
/andaag per vliegtuig worden te- 
uggebracht naar Spanje, hun land 
;an herkomst. De reis terug Wordt 
getaald door de Vogelbescherming. 
Dat is het resultaat van overlag dat 
gisteren is gevoerd tussen de Maas- 
.richtse officier van justitie en de 
Mederlandse Vogelbeschermiftg 

Dmdat justitie niet voor de trans¬ 
portkosten, rond vijfhonderd gul¬ 
den, wilde opdraaien heeft de Ne¬ 
derlandse Vogelbescherming toege-. 
zegd daarvoor te zullen instaan. De 
vogels zijn gisteravond naaf Schip¬ 
hol vervoerd en ze zullen in de Joop 
van vandaag per vliegtuig, worden 
getransporteerd. 

De vogels - 340 putters en 221 Euro¬ 
pese kanaries - waren door een in 
Alicante wonende Westduitser in 
een touringcar met naar Nedèrland 
terugkerende vakantiegangers mee¬ 
genomen. K. liep met deze levende 
smokkelwaar tegen de lamp. De vo¬ 
gels werden in beslag genomtn. De 
Westduitser kreeg een proces-ver- 
baal. 

Vrouw gewond na 
sprong uit raam 

ROERMOND - De 25-jarigt me¬ 
vrouw H. S. uit Roermond is in het 
St.-Laurentiusziekenhuis opgeno- 
men met verwondingen ain beide 
benen. De vrouw sprong uit Uït het 
raam van de eerste verdieping van 
haar woning in de buurtséh*4> De 
Weerd toen zij door haar B7-jarige 
vriend, J. L. uit Roermond , !hét een 
vleesmes werd bedreigd. 0è man 
handelde in een vlaag van jaJouzie. 


Overleg tussen brandweer en gemeentewerken bij het gas¬ 


lek in de Tongersestraat. 


Katholieken gul 
voor Derde Wereld 


£EN BOSCH/ROERMOND - 
katholieke organisaties en parti¬ 
culieren hebben in 1987 ruim 132 
j^djoen gulden besteed aan pas- 
orale en ontwikkelingsprojec- 
in de ontwikkelingslanden. 
Dat is een stijging met 14 miljoen 
huim 11 procent) in vergelijking 
'het 1986. 

Vooral de Bisschoppelijke Vas¬ 
tenactie heeft veel meer aan pro- 
Jecten kunnen uitgeven. Dat 
°hjkt uit cijfers die de Neder- 
landse Missieraad heeft gepubli- 
S ee Td. In de Missieraad werken 
Q e RK organisaties op het gebied 
Va n missie en ontwikkeling sa¬ 
men. 

Meer dan 82 miljoen, 9 miljoen, 
Jheer dan in 1986, werd uitgege¬ 
ven door die organisaties die elk 


jaar een beroep doen op katholie¬ 
ke en niet-katholieke donateurs. 
De uitgaven van de Vastenactie 
namen van iets meer dan 9 mil¬ 
joen in 1986 toe tot 13,5 miljoen 
in 1987, een stijging met 50 pro¬ 
cent. 


Nood 

Mensen in Nood gaf 3,4 miljoen 
gulden meer uit en Memisa, dat 
zich richt op de gezondheidszorg 
in de ontwikkelingslanden, bijna 
2 miljoen meer. Daarentegen wa¬ 
ren de Miva (verkeersmiddelen) 
en de Week voor de Nederlandse 
Missionaris gedwongen hun uit¬ 
gaven te verminderen. 

Naast de 82 miljoen via de orga¬ 
nisaties kwam er 50 miljoen uit 


Foto: WIDDERSHOVEN 


plaatselijke acties of van particu¬ 
lieren. Het grootste deel daarvan 
gaat naar de ontwikkelingslan¬ 
den via de bemiddeling van reli¬ 
gieuze orden en congregaties. 

In de cijfers is geen rekening ge¬ 
houden met de opbrengst van de 
adventsactie Solidaridad. Omdat 
het een interkerkelijke actie be¬ 
treft, is niet aan te geven hoeveel 
van de opbrengst van 3.775.000 
gulden in 1987 te danken was aan 
rooms-katholieken. Ook de op¬ 
brengst van het Missiebureau 
van het bisdom Roermond, dat 
geen zitting heeft in dé Missie¬ 
raad, is niet in de cijfers opgeno¬ 
men. 

Record 

De Vastenactie kende het afgelo¬ 
pen jaar in Limburg een record¬ 
opbrengst: ruim 1.471.000 gul¬ 
den. Dat heeft het Buro voor In¬ 
ternationale Solidariteit in Roer¬ 
mond het afgelopen weekeinde 
bekend gemaakt. De opbrengst 
in 1988 was bijna 50.000 gulden 
meer dan het jaar daarvoor. 


Mest in j aar 2000 verwerkt 

tot organische mes (korrels 


HEERLEN - Minister Braks van 
Landbouw en Visserij gaat er van 
uit dat rond het jaar 2000 het over¬ 
grote deel van de mest uit de inten¬ 
sieve veehouderij zal worden ver¬ 
werkt tot organische mestkorrels. 


Voor het Mergelland en omgeving, 
dat momenteel een beperkt uitrij- 
verbod voor mest kent, kan dit bete¬ 
kenen dat de situatie een stuk een¬ 
voudiger wordt. 

De minister schrijft dit in de strate¬ 
gienota mestdistributie die hij giste¬ 
ren naar de Tweede Kamer heeft ge¬ 
stuurd. Aanleiding was de constate¬ 
ring dat distributie van mest over 
grotere afstanden (meer dan 50 km) 
onvoldoende op gang is gekomen. 

„Voor het Mergelland zou de situa¬ 
tie er een stuk makkelijker op kun¬ 


nen worden. Zodra de maximaal 
toelaatbare hoeveelheid mest op het 
land verspreid is kan de boer zijn 
overschot naar de verwerkingsin¬ 
dustrie brengen, in plaats van het op 
te slaan”, aldus een woordvoerder 
van de Limburgse Land-en Tuin¬ 
bouw Bond in Roermond. 

Uiteindelijk moeten de korrels naar 
Derde Wereld-landen vervoerd wor¬ 
den. Dit gaat met de mestkorrels 
veel makkelijker dan met de huidi¬ 
ge drijfmest. Overigens is het vol¬ 
gens hem zeer de vraag of deze lan¬ 
den de korrels kopen. „Waarschijn¬ 
lijk blijft de mest bij de landen die 
het kunnen betalen. In Europa 
dus”. 

m 

Kippen 

Volgens de bondsman is het nu al 


technisch mogelijk dergelijke kor¬ 
rels te produceren. „Het probleem is 
of het ook economisch al mogelijk 
is”. Bedoeling is dat de mest ver¬ 
voerd wordt naar de buitenlandse 
bedrijven die voer produceren voor 
bijvoorbeeld kippen in onze legbat¬ 
terijen. Zij kunnen de mest die de 
kippen hier produceren weer ge¬ 
bruiken als grondstof. „Dan is de 
cirkel rond, wat ideaal zou zijn” al¬ 
dus de woordvoerder. 

De nota Mestdistributie is opgesteld 
door vertegenwoordigers van 
VROM, de landelijke mestbank en 
het Landbouwschap. Braks ver¬ 
wacht dat de distributie van drijf¬ 
mest over grotere afstand in de toe¬ 
komst alleen maar zal afnemen. Als 
de korrels op grote schaal gebruikt 
kunnen worden zal deze uiteinde¬ 
lijk geen rol van betekenis meer 
spelen. Maar tot die tijd is distribu¬ 


tie belangrijk bij de oplossing van 
het probleem van de mestover¬ 
schotten, aldus de bewindsrBan. 

Premie 

Uitgaande van de technische ver- 
werkingsmogelijkheden rond het 
jaar 2000 kunnen boeren volgens 
Braks het beste kiezen voor mestop- 
slagmogelijkheden die op “korte ter¬ 
mijn kunnen worden afgeschreven. 
Voor de huidige distributie is het 
van belang dat de mest vin goede 
kwaliteit is. De afgelopen anderhalf 
jaar is 850.000 kubieke meter mest 
met behulp van kwaliteitepfemies 
over grotere afstanden dfgéaèt. Als 
de Europese Gemeenschap fcr mee 
akkoord gaat wordt dit kWaliteits- 
premiesysteem verlengd. Braks 
heeft daarvoor vijf miljoen gulden 
gereserveerd. 
MVV de ideale club voor Sef Vergoossen 


’lk was toe aan t 

Dinsdag 10 januari 1989 • Pagina 16 


nieuwe uitda ging’ 


door ivo op den camp 

MAASTRICHT - Sef Vergoossen wordt met ingang van 1 juli aan¬ 
staande de nieuwe oefenmeester van MW. Gisteren tekende de 41-ja- 
rige trainer, die de laatste elf jaar in diverse functies werkzaam was bij 
het Venlose VW, een tweejarig contract bij de Maastrichtse eredivi- 
sionist. Afgelopen weekeinde liet de Noordlimburger zijn huidige 
werkgever al weten naar een andere club te vertrekken. Vergoossen 
wordt de opvolger van Frans Körver, die momenteel aan zijn derde 
seizoen bij MW bezig is. 


Met Sef Vergoossen heeft het MW- 
bestuur de man aan de haak gesla¬ 
gen die als nummer één op het ver¬ 
langlijstje stond. Voorzitter Bert 
Lieben: „Sef Vergoossen past pre¬ 
cies in het beleid dat de club mo¬ 
menteel voert. Zeker met het oog op 
de toekomst is hij de juiste man op 
de juiste plaats”. Vergoossen werk¬ 
te de laatste drie jaar als jeugdcoör- 
dinator bij VVV en zal in Maastricht 
onder andere de opleiding van voet¬ 
baltalenten nog meer gestalte pro¬ 
beren te geven. 

Als belangrijkste taak krijgt de 
Noordlimburger, die tien jaar gele¬ 
den zijn diploma trainer/coach be¬ 
taald voetbal behaalde, echter de 
leiding van de Maastrichtse hoofd¬ 
macht in de schoenen geschoven. 
Bij WV was Vergoossen van 1981 
tot 1986 hoofd trainer. De spelers¬ 
groep reageerde enthousiast op de 


bekendmaking van Vergoossen als 
hoofdtramer. Bert Lieben: „De spe¬ 
lers hebben geen inspraak gehad, 
maar we wisten uit gesprekken wel 
dat we met Vergoossen niet de 
plank mis zouden slaan”. 

De nieuwe trainer zal in Maastricht 
gaan wonen. Naast het feit dat MW 
persé een tweejarig contract met 
Vergoossen wilde afsluiten, was dat 
een eis die het MVV-bestuur stelde 
voor een overeenkomst. Bert Lie¬ 
ben: „We willen graag dat een man 
met dergelijke verantwoordelijkhe¬ 
den in de buurt van zijn werk 
woont. Niet dat we met Frans Kör¬ 
ver (hij woont in Roermond, red.) 
problemen hebben gehad, maar die 
situatie was toch niet optimaal”. 

Het vertrek van Vergoossen bij 
WV komt voor de buitenwereld als 
een verrassing. „Veel mensen dach¬ 


ten dat ik niet meer bij VVV weg te 
branden was”, beaamt hij. „Maar ik 
had al een tijd geleden voor mezelf 
het besluit genomen dat ik na elf 
jaar VVV weer eens iets anders wil¬ 
de. Ik was toe aan een nieuwe uitda¬ 
ging. Hetgeen overigens niets te ma¬ 
ken heeft met problemen bij WV, 
want die zijn er niet. Dat MVV ver¬ 
volgens aanklopte was voor mij een 
volslagen verrassing. Maar de visie 
van het huidige MVV-bestuur 
spreekt me aan. MVV is een club in 
opbouw die geen ondoordachte din¬ 
gen meer doet. Bij zo’n club lijkt het 
me prettig werken. Daarom wil ik 
naast het trainen en coachen van het 
eerste team ook aandacht schenken 
aan de jeugdopleiding”. 

Op korte termijn zal de invloed van 
Sef Vergoossen, die zegt geen on- 
derhandelingen met andere clubs 
gevoerd te hebben, op het (tech¬ 
nisch) beleid van MVV zeer beperkt 
blijven. Bert Lieben: „Tot 1 juli staat 
Frans Körver nog onder contract en 
tot die tijd zal het bestuur met hem, 
eventueel na ruggespraak met Ver¬ 
goossen, het technisch beleid uit¬ 
stippelen. Snelle, ondoordachte, be¬ 
slissingen kunnen alleen maar ave¬ 
rechts op de rust binnen de spelers¬ 
groep werken. En daar is op dit mo¬ 
ment niemand binnen MVV bij ge¬ 
baat”. 


OrgcwiscdQrhffoe b voorbereiding op EK 


Vanderli j de op de 
vuist met boksbond 


• Arnold Vanderlijde 
geeft de Brit 
Akinwande een rake 
tik. In het gevecht met 
de klungelige 
organisatie van de 
boksbond staat de 
Sittardse 
zwaargewicht 
voorlopig op punten 
achter. 


door harry muré 

HEERLEN - Een al weken sluimerende rel tussen Arnold 
Vanderlijde en de Nederlandse boksbond (NBB) is in alle he¬ 
vigheid tot uitbarsting gekomen. De boksbond heeft de Sit¬ 
tardse zwaargewicht met klem verboden komend weekeinde 
deel te nemen aan een internationaal toernooi in Stockholm, 
omdat deze wedstrijden niet voorkomen op het officiële pro¬ 
gramma van de bond. Dat is een klap in het gezicht van Van¬ 
derlijde, omdat hij het reeds twee keer door hem gewonnen 
'Stockholm Open’ beschouwde als zijn eerste grote test in de 
aanloop naar de Europese kampioenschappen in Athene. 


De boksbond is van mening, dat 
ook Vanderlijde moet leren dansen 
naar de pijpen van het bestuur en 
'dat er met Seoel een einde is geko¬ 
men aan zijn uitzonderingspositie’. 
Volgens Vanderlijde slaat de boks¬ 
bond met die opmerking de plank 
finaal mis. „Ik kan me met herinne¬ 
ren dat ik ooit een bevoorrechte po¬ 
sitie binnen de bond heb ingeno¬ 
men. Wat bedoelen ze daarmee? Ik 
heb in het verleden samen met mijn 
trainer altijd mijn eigen programma 
samengesteld, doodeenvoudig om¬ 
dat de boksbond geen toernooi- 
agenda had.” Nog heviger voelt 
Vanderlijde zich geraakt door een 
andere 'linkse hoek’ van bondswe- 
ge. „Ze hebben me te verstaan gege¬ 
ven, dat ik helemaal opnieuw dien 
te beginnen, alsof ik geen bronzen 
medaille heb behaald in Seoel, alsof 
ik geen Europees kampioen ben.” 
De Sittardenaar heeft de indruk ’dat 
de bond hem wil pakken, maar ik 
weet niet waarom.’ 

Net zoals alle voorgaande jaren 
heeft Arnold Vanderlijde begin de¬ 
cember zijn wedstrijdprogramma 
van eigen keuze naar het bondsbu- 
reau gestuurd. „Dat programma had 
ik samengesteld met mijn trainer 
Michel van Halderen. Het was afge¬ 
stemd op Athene, waar ik straks 
mijn Europese titel verdedig, en op 
het WK in september in Moskou. 
Vroeg in het jaar hadden we Stock¬ 
holm en Venetië geprikt, maar neen 
hoor, de bond gaat niet akkoord.” 

Inmiddels blijkt de technische raad 
van de boksbond ook een program¬ 
ma te hebben uitgedokterd, met als 
eerste datum een toernooi in Bulga¬ 
rije begin februari, maar Arnold 
Vanderlijde heeft die officiële boks- 
agenda - waarop Stockholm dus 
met voorkomt - nog altijd niet in 
huis. Voorzitter Henk Los van de 
boksbond vreest, dat er sprake is 
van een gigantische communicatie¬ 
stoornis. „De technische raad heeft 
een planning gemaakt in de richting 
van EK en WK. Andere jaren was 
zo’n programma er inderdaad niet. 

Rob van Oppen 
op A-lijst 

HEERLEN - De Heerlense tennis¬ 
ser Rob van Oppen wordt per 1 april I 
op de A-lijst geplaatst. Van Oppen is 
daar eigenlijk niet zo blij mee. „Ik 
zal nu meer het land in moeten trek¬ 
ken, met alle gevolgen vandien”. 
Zondag won Van Oppen, spelend in 
de Duitse Verbandsklasse bij 
Schwarz/Weisz Köln van R. Diets 
van TV Aachener Kreusz met 6-0/6- 
3. 


Daarom hebben we vroeger altijd 
de eigen plannen van Arnold Van¬ 
derlijde gehonoreerd, in 1988 dus 
tot en met de Olympische Spelen. 
Maar nu dat programma er is, valt 
Arnold er ook onder. Dat lijkt me 
vanzelfsprekend.” 

Vanderlijde weet echter van toeten 
noch blazen. „Mijn seizoen begint 
op 1 januari. Ik was al drie weken 
bezig met de voorbereiding voor 
Stockholm. Als ik het goed begrijp, 
ben ik voor niets bezig geweest.” 
Henk Los vermoedt dat Arnold 
Vanderlijde de dupe is geworden 
van een gigantische blunder van de 
technische raad. „Ik wil de verant¬ 
woording niet afschuiven op de 
raad, maar als Arnold het program¬ 
ma nog niet heeft ontvangen, dan is 
er sprake van ernstige kortsluiting. 
Iedere bokser van de nationale 
ploeg had telefonisch ingelicht 
moeten worden. Dan had Arnold 
zijn eigen programma op dat van 
ons kunnen afstemmen. Heel verve¬ 
lend dat het niet is gebeurd.” 

Arnold Vanderlijde reageerde in 
eerste instantie woedend op het 
plompe mededeling dat Stockholm 
'taboe' was, maar kwam al snel tot 
het inzicht dat hij met dreigemen¬ 
ten aan het adres van de bond - op¬ 
zegging van lidmaatschap of naar 
de rechter stappen - bij voorbaat 
kansloos is. Henk Los heeft begrip 
voor de emotionele reactie van Van¬ 
derlijde. „Hij is toch goed bezig met 
zijn sport. Als paradepaardje van 
het Nederlandse boksen wil ik hem 
in geen geval kwijt.” 

De aanvaring met de boksbond 
heeft op Vanderlijde het effect van 
een knalharde stoot onder de gor¬ 
del. „Ik krijg er een naar gevoel van. 
Ik wil geen conflicten met de bond, 
ik wil gewoon topsport doen. Des¬ 
noods had ik die trip naar Stock¬ 
holm zelf willen betalen. Ik heb een 
spaarpotje, dat ik investeer in mijn 
sportieve toekomst. Over drie 
maanden moet Vanderlijde zijn 
Europese titel verdedigen en niet de 
boksbond.” 

Vanderlijde hoopt nu maar, dat het 
programma van de bond eerstdaags 
alsnog in de bus valt. „Ik dreig niet, 
ik ben alleen hevig teleurgesteld. 
Afwachten wat de bond doet. Er zit 
niets anders op. Als ik een uitnodi¬ 
ging voor Bulgarije krijg, ben ik van 
de partij, hoe jammer het ook is. Ik 
had eerst in Zweden willen boksen 
en begin maart in Venetië. Twee be¬ 
langrijke reeksen die ik nu moet in- 
levecen voor één toernooi in Bulga¬ 
rije. Met zo’n beleid heb ik grote 
moeite.” Echtpaar Tijsterman consolideert vierde plaats 

Vatanen en Lalay 
nemen leiding over 


BAMAKO - In de woenstijn- 
rally Parijs-Dakar hebben 
twee leiderswisselingen 

plaats gevonden. De overna¬ 
me van de eerste plaats in het 
auto-klassement door de Fin 
Ari Vatanen was verwacht. In 
het weekeinde was het lot 
hem gunstig gezind geweest. 
Het muntje van teamleider 
Jean Todt viel op zijn kant. 

Verrassend was wel hoe het klas¬ 
sement bij de motorrijders op 
zijn kop ging. Leider Franco Pic- 
co uit Italië raakte tijdelijk de 
weg kwijt. De Fransman Gilles 
Lalay, vierde in de etappe met 23 
minuten voorsprong op Picco, 
profiteerde. Het leed voor Italië 
werd verzacht met de etappezege 
van Edi Orioli. 


Voor Vatanen was de aankomst 
in Bamako na een 379 kilometer 
lange rit vanuit Tombouctou, 
een dubbel feest. Niet alleen nam 
hij na elf dagen felle strijd de eer¬ 
ste plaats van zijn teamgenoot 
Jacky Ickx over, hij had ook zijn 
revanche op de wedstrijdleiding. 
Een jaar geleden werd Vatanen 
als eerste in de rangschikking ge¬ 
diskwalificeerd, omdat in Bama¬ 
ko zijn auto was gestolen. 


In de snelle rit langs de rivier de 
Niger voerde Peugeot bij de 
auto’s opnieuw de boventoon 
met de eerste vier plaatsen in de 
etappe. De Fransman Guy Fre- 
quelin maakte bij zijn aanval op 
de vierde plaats van Kees en Mie- 
ke Tijsterman verschillende bui¬ 
telingen. De bemanning bleef 
ongedeerd, zijn auto werd zwaar 
beschadigd. Het Nederlandse 
echtpaar bleef vierde algemeen. # Sef Vergoossen ondertekent het contract dat hem de kornet 
twee jaar aan MVV bindt. Foto: WIDDERSHOV» 

f 

Ledenvergadering 
Amelie afgeblazen 
na ingrijpen KNVB 


Van onze medewerker 
PIERRE FRAMBACH 

MAASTRICHT - Op last van de 
KNVB hebben de regio-voorzit- 
ter Toon Verkoijen en admini¬ 
strateur Huub Rouschen afgelo¬ 
pen zondag een eind gemaakt 
aan een algemene ledenvergade¬ 
ring van de Maastrichtse voetbal¬ 
club Amelie. De 49 leden werden 
onverrichterzake huiswaarts ge¬ 
stuurd, omdat de vergadering 
niet volgens de reglementen bij¬ 
een was geroepen en ook omdat 
er onduidelijkheid bestond wel¬ 
ke bestuursleden nu wel of niet 
regulair deel uitmaakten van het 
bestuur. Duidelijk is in elk geval 
dat de Maastrichtse afdelings- 
club dit seizoen door opeenvol¬ 
gende conflicten geplaagd 
wordt. 


„De bestuursproblemen dateren 
al van 18 november”, zegt secre¬ 
taris Louis Sarneel. „Na enige 
problemen tussen onze toenma¬ 
lige voorzitter Jo Bos en pen¬ 
ningmeester John Thehue werd 
een algemene ledenvergadering 
opgeroepen in het restaurant van 
de voorzitter. Maar binnen een 


kwartier was alles afgelopen, na* 
dat de voorzitter zich bedanK> 
had. Een week later, op 25 nO - 
vember, vond er een nieuwe 
gemene ledenvergadering plaats 
maar nu in de kantine van An' e ' 
lie. John Thehue, die zich aafl' 
vankelijk tijdelijk bedankt h^ji 
werd tijdens deze vergadering: 
weer 'herkozen’”. Achteraf blijk‘i 
echter dat deze vergadering bij' 
een geroepen is door de kascort 1 ' 
missie, wat volgens de KNVB' 
regelementen niet juist is. OoK 
de vergadering van gisteren waj 
volgens de heer Verkoijen nic* 
regelementair. Regiovoorzitter 

Toon Verkoijen heeft nu voo r 
aanstaande donderdag de vie f 
zittende bestuursleden, LoU) 5 
Sarneel, Harry Blauw, Tonn ,e 
Satijn en Math Thehue alsmed e 
de 'herkozen’ penningmeester 
John Thehue voor een oriënte* 
rend gesprek uitgenodigd. Vet' 
koijen: „Aan de hand van de reg' 
elementen zullen we eerst de z 3 ' 
ken weer eens in een juist dag' 
licht moeten gaan plaatsen. Dafl 
zal ook moeten blijken of er eei 1 
werkzame basis voor een Am^ 
lie-bestuur gecreëerd kan wot' 
den”. 


Cruijff tekent bij 


BARCELONA - Onder zeer gro¬ 
te belangstelling heeft Jonan 
Cruijff in het hotel Princesa So¬ 
fia in Barcelona zijn contract met 
twee jaar verlengd bij CF Barce¬ 
lona. Naar verluidt gaat hij 470 
miljoen peseta’s verdienen, te¬ 
gen de acht miljoen gulden. 

Met Cruijff verlengden de hulp¬ 
trainers Rexach en Bruins Slot 
hun contracten met twee jaar. In 
de nieuwe overeenkomst is de 
zeggenschap van Cruijff bij ’Bar- 
ca’ aanzienlijk uitgebreid. Zo zal 
hij ook het jeugdplan leiden. 

Volgens Cruijff waren beide par¬ 
tijen in twee a drie minuten tot 


overeenstemming gekomen. j 
club verkeerde in feeststeh 1 ' 
ming, want met de spelers W3* i 
eindelijk een akkoord bereid 
over het premiestelsel. Overwi 11 ' 
ningen uit en thuis leveren forSf 
premies op, gelijke spelen in Ui 1 ' 
wedstrijden eveneens. Voort* 
kunnen de spelers hun banksa*' 
do opvijzelen met extra prenrU eS ' 
voor kampioenschappen en 
kers. Cruijff deelt in die gevall el1 
niet mee. ! 

j 

; 

zo snel mogelijk te zullen aft -011 ”: 
den. 


Het bestuur van FC Barceloh 
kondigde maandag aan de aa**' 
koop van Ronald Koeman (PS»' 


Miljoenenbod voor 
competitiebeelden 


Van onze sportredactie 4 

DEN HAAG - De KNVB heeft een bod ontvangen van het 
duitse consortium DZDP voor de exclusieve uitzendrechten va v 
competitie- en bekerwedstrijden. Er is een bedrag genoemd va 
18 miljoen gulden voor een periode van driejaar. KNVB-voorli ct \| 
ter Ger Stolk bevestigde dat er contact is geweest. „Maar van ee .f 
bedrag van 18 miljoen is ons niets bekend”. Het contract zou vo 
gend seizoen moeten ingaan. 


DZDP, een bundeling van een aantal bedrijven, is bereid bove 
op het bedrag voor de beelden van competitieduels een extra vé ■ 
goeding te betalen voor bekerwedstrijden. Daarbij is als eis é 
steld dat het toernooi voor de kerst tot de kwartfinale moet ztf 
gevorderd. In Bamako wachtte de deelne¬ 
mers overigens een massale ont¬ 
vangst. Duizenden inwoners 
hadden zich naar het plaatselijke 
sportstadion begeven. Opval¬ 
lend was het groot aantal bede¬ 
lende kinderen. Zij waren al dol¬ 
gelukkig met een vuil T-shirt, 
terwijl anderen zeer in hun sas 
waren met bijvoorbeeld een af¬ 
gedankte autoband. 


Klassementen na elfde etappe: auto’s: 

1. Vatanen/Berglund (Fin/Zwe) Peugeot 
405 Turbo 16 in 19.11.46, 2. Ickx/Tarin 
(Bel) op 2.51, 3. Tambay/Lemoyne (Fra) 
2.56 06, 4. Kees en Mieke Tijsterman 
(Ned) Mitsubishi Pajero 5.50.51, 5. Fre- 
quelin/Fenouil (Fra) Peugeot 205 Turbo 
16 op 5.54.09. Motoren: 1. Lalay (Fra) 
Honda 45.24.13, 2. Picco (Ita) Yamaha 
8.19. 3. Morales (Fra) Honda 1.14.29, 4. 
Peterhangsel (Fra) Yamaha 1.34.11, 5. 
Magnaldi (Fra) Honda 2.00.57. Lens scheuiH 


meniscus 

JITTARD - Voor Sigi Lens * 
r ortuna Sittard is het J*. 
lecht begonnen. De aany*^ 
cheurde gistermiddag tyd^r| 
le training vrijwel zeker de 
ïenmeniseus van zijn l ,n *j |g | 
mie. Een en ander gebeuf^p 
ijdens. een technische 
üng. Sigi Lens gaat v * 
eeds in Geleen onder het o 
'an dokter Mey. Eerst vmrd*, 
'ia een zogenaamde ’kijkop^* n 
ie’ gekeken wat er precis *?^ 
le knie mankeert, daarna . 
nedisch worden ingegr®P?i||i 
ïoe lang Fortuna Sittard 
lanvailer moeten missen i*** 
liet geheel duidelijk. 
iutUDurgs dagblad 


Koplopers 
onderuit 

1q E ERLEN — In de zaalvoetbal- 

| 0 ‘dklasse leden de twee koplo- 
h u rs Bouwkompas en Eysden in 
en\!? ltwedstri J don tegen Flatazor 
Merpati nederlagen. Flatazor 
Mo^ e . Öouwkompas met 7-5 en 
r „ r P & ti Eysden met 3-2. Door deze 
2 Jtaten gaan in de hoofdklasse 

(Plat nU dlde teams samen op kop' 
Kev i ° r ’ Bouwkompas en Eysden, 
ijjj *? & d door Merpati en Marathon, 
heta ko °fdklasse noord eindigde 
Tov^ Ue ^ tussen de twee koplopers 
. y°ta Postpoort en Fermonia 
Vs in een gelijkspel, 1-1. 

Bou!i gen hoofdklasse zuid: Flatuzor- 
iour kürn P a s 7-5. Seoreverloop: 0-1 J.Con 
ft.Ln ü ^ P Bastiaans; 1-2 M.Willems; 2-2 
Pas<t- Ur « ,as; B.Louhenapessy; 3-3 B.Ai- 
ï'.VerlÜ 3, 5-3 en 0-3 Maurice Willems; 6-4 
na Pess eVen ' ^-Bastiaans; 7-5 B.Louhe- 

te^ti-Eysdon 3-2; Marathon-Antwan 5-0; 
)VÊ cLj, , aa L-Cosmos 7-1; 13.Stap in-Sport 
Billu o ’ DC Hans Anders-H.Meyers 2-4; 

' Standi 1 ^ L UCBr 36 

22 1 -Hatazor 14-22 '> 

>« 

, ■ 8- ] 

Q Vtv ,, 

12b Vaals DU. 1 l.Brikske 14-10, 
8iilv°D S f. herve| d 14-9, 13.Antwan 14-8, 14. 

I u ‘y Billy’s 14_7. 

^klasse noord: Baarlo-Kumis,Treffers 
hop, ^^rtheide-Ferey verz. 2-5; Horner- 
ojs R Baófkt* 5-7; Toyota Postpoort-Fermo- 
Nepr t ? ys Eiat te Poel-Concordia 5-0; 
& tter - GPC 5 -°' 

Poort, 1-fermonia 13.14-23 2.Toyota Post- 
Pof .1 . D'83 3.Perey Verz. 14-22 4. Fiat te 
15 t 5.’t Haöfke 14-21 ö.Neentter 14- 

l3.jl y/Jt'sTreffers 14-12 8.Altweertheide 
ll. A J Baa| lo 14-11 10. Wittenhorst 12-10 
Co rr | C| t‘ a 12-9 12.Hornerhof 14 8 13 Con- 
,a 13-2 14 GFC 14-1. Dinsdag 10 januari 1989 • Pagina 17 


sport 


Bouwkompas 14 
22, 4. Merpati 13-18, S.Mara 
6.Sportclub 14-16, 7. Cosmos 14- 
H.Meyers 14-12, 9.H. Anders 14-12 


dubbele zege 
Toon Holtus 


ia- 
kt 
lo- 
al- 
its 
i er 
lO- 

7-t \ ~ Tijdens de tweedaagse 

kt j r jj ^wedstrijd V an de landelijke 
ij-j cent renigln ^ Weert in het hippisch 
^eeff U T^ tJzeren Man in Weert 
k a Toon Holtus met het paard 

2 tva» a T twee keer springen 

B a uj 1 gewonnen, terwijl hij met 
^orook nog een keer tweede 


ln die springrubriek. 


n* 

B- 
>K 
as 
et: 
ef 
of ■ 

ef se ^° nge Paarden kregen in de klas- 
is p arf eglnn ^s en licht geen moeilijke 
ie o m ° u rsen voorgeschoteld. Maar 
le j ee n rnete °n bij de eerste sprong met 
efj vl a .°^ r geconfronteerd te worden, 
haast drie rijen reclameborden 


is 


geen 


^arTn 11 Slnecure - Hier liet met name 
B 0 ] °gcrs met de paarden Ceria en 
Sin ccn sterke indruk achter. De 
t ’ denaar werd zaterdag eerste 
2 0ri j, ee d e in de klasse licht en won 
hors det . P r °g r essief voor begin- 
kl a ~ en licht-combinaties. In de 
hol Se ^waar-I domineerde Toon 
W, US o™' 11 in de k) asse zwaar-II 
sw er Schulkens en Elbert Vlaar 
voor de dag kwamen. 

t]||e| 

B <*in Sen za tcrdag: 

2. J üa P< T?’ 1' Marlous Thijssen met Presco; 
C-Vrijf-, , r * t “kwolcl met Wanieta; 3. André 
Plot Cf. aU r ^ e f Chanee. Licht: 1. Jan Bogers 
fW.J! a; Jan Bogers met Boluut; 3. Jan 
Qoo r nt ‘l Caesar, Midden: 1. Henk van de 
Mo,,,.''" 1 Anieko; 2. Perry Heyrnan met 
Naar-i^i 4. Hans Derks met Kleska. 
hert vf 1 ' 1 Toon Holtus met Ragram; 2. El 
So n m,. / ' net Alenc Wa hro; 3. Elke Faas- 

rn A ^ r,,na - Zwaar-II: 1. Xavier Schul- 
^Pshfi* trua< tfloupe; 2. Kicliard Pex met 
S re üsif.f ói Wlel ffvbor met Wilector. Pro- 
SfeewK 1 k,asise midden en zwaar: 1. John 
'? S "o*" 1 Ballas; 2. Jean Heuts met Zato- 
bou’gia glLnkt ‘ van Cruchten met Santa 

{^slagen zondag: 

h^r; ” l l? rs: 1 Edwin Smeets met Cassan- 
^ c h'or,f , rank Schepers met Caesar; 3. André 
tiet c rn< "! Bellevue. Licht: 1. Jan Bogers 

3 . C - ri a, 2. André Cardinaal met Chanee; 
fo v a y Bovee met Victor. Midden: 1. Rien- 

Hevrüf Utilt< '‘ n mt4t Santa Douglas; 2. Per- 
bor e ^ man met Mortimor; 3. Marion van de 
tiet p el Araldo. Zwaar-I: 1. Toon Holtus 
3. Hoe?n am ’ Toon Holtus met Boltimor; 
tiet Wolg°. r t> er S met Way en Jan Bogers 


^r'kn U w a , B - Zwaa r-'I: 1. Elbert Vlaar met 
^Uarlci a h >r<>; 2- Xavier Schulkens met 
dt 'loupo; 3. Jo Vlaar 


Schulkens 
met Sakilly. 


trainerscarrouseI 


• Waubach - VV Waubach heeft 
e eti ,^ ntrac 't met Jos Vrösch met 
aa a r verleogd. Vrösch begint 
lasser 1 Vldrde se * zoen bij de hoofd- 

( '-' r ^ AA F - Sjef Derks van 
^ariH e ^* asser VV Kolonia uit 
; graa b heeft zijn contract met 
Jaar verlengd. 


V 

SVM 


oefenvoetbal 


?hdaag: 


T)e Ster 


19.15 uur 


lotto/toto 


l&n: r d '^, A ^' ” Uitbetalingen sportpnjsvra- 
hvoeH 0t *° corstL ' P r U s geen winnaar; 
Üo rc j fc Prijs 2 winnaars ƒ 150.000,- bruto; 
Vior^’ pr ijs 85 winnaars ƒ 2908,50 bruto; 
r> r, , a ?■.,nrijs 4258 winnaars ƒ 56,-; vijfde 
geen a 333 keer ƒ5,-. Toto 2: eerste prijs 
^475 =;'n innaar; twee< ie Prijs 21 winnaars 

( * el ‘jk 2 derde Prl -‘ s 373 keer j 6Ü ’ 90 ' Toto ' 

rï JS1 : 


eerste prijs geen winnaar; tweede 


tarv f Wlnnaa r ƒ 303,90; derde prijs 31 win 
11 J -»9,-; vierde prijs 441 keer ƒ 5,50. 


KEULEN - Het zaalvoetbal is op 
dit moment meer punt van ge¬ 
sprek in Duitsland dan in Neder¬ 
land waar het toernooi om het of¬ 
ficieuze wereldkampioenschap 
plaatsvindt. De Duitsers praten 
over toernooien waar eigen en 
buitenlandse sterren de winter- 
pauze vullen. De financieel aan¬ 
trekkelijke evenementen van de 
profclubs hebben rond de jaar¬ 
wisseling een storm van kritiek 
te verduren gekregen wegens het 
keiharde spel en de vele zware 
blessures, waar bijvoorbeeld 
Hans van Breukelen, de West- 
duitse international Klmsmann 
en aanvaller Wohlfahrt van 
Bayern Müchen het slachtoffer 
van werden. 

In de maanden voor de jaarwis¬ 
seling werd in de Bondsrepu¬ 
bliek hardop gedacht over een 
eventuele competitie tussen 


Zaalvoetbal in 
West-Duitsland 
ter discussie 


profclubs in de zaal. Die zou dan 
tijdens de winterstop het publiek 
naar de zalen moeten trekken. 
De sportarts dr. Heinz Liesen 
sprak zich uit voor een dergelijke 
competitie. Wel onder de voor¬ 
waarde dat er gespeeld zou wor¬ 
den op speciale vloeren en met 
aangepast schoeisel. „Tot op he¬ 


den zijn die zaken nog niet gere¬ 
geld. En dat is wel een eerste ver¬ 
eiste”, aldus de Keulse professor. 

Voorlopig is in de Westduitse 
toernooien nog weinig van een 
goede voorbereiding te merken. 
De hoge winstpremies zorgen 
voor tot op de spits gedreven 


duels en behoudende taktieken. 
Techniek en spel zijn naar het 
tweede plan verdreven. Sport¬ 
arts Hollmann: „De voordelen 
wegen niet op tegen de nadelen. 
Tot nu toe kent het zaalvoetbal 
slechts een negatieve balans. 
Kijk maar naar de vele zware 
blessures, die de toernooien heb¬ 
ben opgeleverd en de publiciteit 
die daaromheen is geweest. Als 
er geen betere regels worden op¬ 
gesteld. krijgt het zaalvoetbal het 
in de komende jaren nog moei¬ 
lijk.” 

De Westduitse voetbalbond ziet 
geen heil in een zaalcompetitie. 
De DFB stuurde geen team naar 
de wereldtitelstrijd in Nederland 
en komende titeltoernooien in de 
zaal zullen het voorlopig ook 
zonder een Westduitse afvaardi¬ 
ging moeten doen. 


Roda, MVV 
en Fortuna 
oefenen 


HEERLEN - Drie van de vier Lim¬ 
burgse profvoetbalclubs komen 
vanavond in actie. Voor Roda JC 
staat een oefenduel tegen Limbur- 
gia in Brunssum op het programma 
(aanvang 19.Ü0 uur). Fortuna Sittard 
speelt om 19.30 uur vriendschappe¬ 
lijk tegen Armada in Grevenbieht 
en MVV speelt in Eindhoven tegen 
de plaatselijke eerste divisieclub 
(19.30 uur). Donderdag komt MVV 
in Bunde in actie tegen derde klas- 
ser Bunde (19.00 uur) en zaterdag in 
De Geusselt tegen Re Tsjechische 
topclub Banik Ostrava (19.30 uur). 


’Aanvallend zaalvoetbal spelen is niet meer zo makkelijk als vroeger ’ 

Vic Hermans ambieert 
functie als bondscoach 


• Vic 

Hermans in 
de armen 
van Marcel 
Loosveld. De 
zaalvoetbal- 
ler wil zijn 
actieve 
carrière 
binnenkort 
beëindigen. ZEIST - Voor Vic Hermans moet het toernooi om het wereld¬ 
kampioenschap zaalvoetbal een belevenis zijn. Elke dag op¬ 
nieuw. De record-international van Nederland draagt welis¬ 
waar sinds elf jaar het shirt van Oranje, maar de eerste zeven 
seizoenen speelde hij enkel en alleen tegen België. Nu het zaal¬ 
voetbal een echte sport dreigt te gaan worden, denkt de Lim¬ 
burger (36) aan stoppen. „Ik moet reëel zijn. Veel wedstrijden 
in korte tijd is voor iemand van mijn leeftijd moeilijk op te 
brengen.” 


Het eerste officiële wereldkam¬ 
pioenschap, dat volgens planning 
over vier jaar moet plaatsvinden, zal 
hij niet meer meemaken. Althans, 
niet als speler. Hermans, die zondag 
tegen Paraguay zijn 40-ste inter¬ 
landwedstrijd speelde, ambieert 
een rol als coach. „Het is een 
boeiend spel. Elk geschuif in de 
breedte heeft zijn effect. Men moet 
de sport kennen om erover te oorde¬ 
len. Voor een leek is dammen ook 
volstrekt oninteressant. Voor die 
mensen spelen we niet. De kenner 
heeft begrip voor de wijze waarop 
Nederland op dit toernooi voet¬ 
balt.” 

Het wil niet zeggen dat de kritiek 
die na de eerste ronde boven het Ne¬ 
derlands team is losgebarsten, de 
routinier koud laat. Integendeel. „Ik 
denk erover na. We discusiëren er 
onderling over. Zoals we de tweede 
helft tegen Algerije speelden, kon 
echt niet. Daaraan heb ik me ook 
geërgerd. Verder moeten we reëel 
zijn. We kennen de begroting van 
het toernooi. Als wij met spectacu¬ 
lair voetbal in de eerste ronde waren 
uitgesehakeld, had dat handenvol 
geld gekost. Dit optreden van ons 


kost misschien ook wat publiek, 
maar dat is minder ere.” 

Maar hoe het spel aantrekkelijker te 
maken? Hermans weet het met di¬ 
rect. „We hebben ons een half jaar 
lang voorbereid op dit evenement. 
Alle voetballers die in de zaal enigs¬ 
zins tegen een bal kunnen trappen, 
hebben we de revue laten passeren. 
We zijn ook op een toernooi in Pur- 
merend geweest. Daar zie je inder¬ 
daad meer individuele acties. Het 
oogt leuk voor het publiek. De actie 
na de actie ontbreekt echter”. 

Tegenover de inbreng van echte 
profs staat de aspirant bondscoach 
allesbehalve afwijzend. „Maar het is 
moeilijk. Die jongens zijn in de 
voorbereiding niet beschikbaar. Wij 
trainen een half jaar met amateurs 
en zouden er dan kort voor de tijd 
eéh moeten afschuiven om plaats te 
maken voor bijvoorbeeld Vanen¬ 
burg. Dat ligt gevoelig. Mijn per¬ 
soonlijke mening? Als de bonds¬ 
coach morgen iemand heeft die be¬ 
ter is, dan ben ik weg. Ook in dat op¬ 
zicht telt voor mij het resultaat. Vlak 
echter ook met uit dat wij in de 
voorbereiding met 15-1 van de profs 
van Veendam winnen. Dat PSV in 


München in de zaal van amateurs 
verliest. Ik zou met weten wat beter 
is.” 

Nederland zal het ook de rest van 
het toernooi zonder Vanenburg en 
co moeten doen. Het betekent met, 
dat de individuele actie zal blijven 
ontbreken. Hermans: „Wij hebben 
ook spelers die veel kunnen in de 
kleine ruimte. Het komt er niet uit. 
Daar zijn verschillende oorzaken 
voor. Op de eerste plaats moet het 
vertrouwen er zijn. Je moet lekker 
in de wedstrijd zitten. Verder moet 
de situatie erom vragen. Als je een 
één tegen één actie kunt uitbannen 
door een combinatie aan te gaan, 
moet je daarvoor kiezen. Het houdt 
minder risico in. En we spelen in 
eerste instantie om wereldkam¬ 
pioen te worden”. 

De vrijheid om iets leuks te doen is 
nog steeds aanwezig. Hoewel het 
zaalvoetbal meer en meer in het te¬ 
ken komt te staan van de taktiek. 
Hermans: „Het spel is niet negatie¬ 
ver geworden, wel beter. Wij probe¬ 
ren nog net zo aanvallend te spelen 
als vroeger, alleen het gaat met meer 
zo gemakkelijk. Destijds speelde ik 
de bal vier meter voor me, ging ik op 
snelheid langs twee tegenstanders 
en scoorde ik. Zo werkt dat niet 
meer. Voor de sport is dat met 
slecht. Van zaalvoetbal kan ik bijna 
geen genoeg krijgen, maar als je nu 
een video-band met een wedstrijd 
van vijf jaar geleden opzet, ren ik 
hard de kamer uit. Het zaalvoetbal 
is gevariëerder geworden, met zeer 
veel taktische mogelijkheden. Wat 
niet wegneemt dat ook ik hoop dat 
het allemaal nog wat leuker gaat 
worden." 


Terecht dat bondscoach ontevreden is over mij’ 

Silooy wil terug 
naar Nederland 


Van onze sportredactie 

TEL AVIV — Sonny Silooy 
houdt er zelf al voorzichtig 
rekening mee dat hij bij het 
Nederlands elftal buiten de 
boot valt. „Mijn positie is 
duidelijk in het geding. Ik 
vind het ook terecht”, toont 
de verdediger van Racing 
Club de Paris zich opmer¬ 
kelijke realistisch, „dat de 
bondscoach ontevreden 
over mij is, dat is heel te¬ 
recht”. 


„Silooy is niet meer die gretige 
en meedogenloze mandekker die 
ik ken uit z’n Ajax-tijd. De 
scherpte is er af’, is bondscoach 
Thijs Libregts weinig ingeno¬ 
men met het spel van de verdedi¬ 
ger. „Hij heeft een bolle kop, hij 
is een levensgenieter geworden. 
Dat is z’n góed recht, maar zo 
krijgt hij het wel erg moeilijk om 


zich te handhaven. Bij ons, maar 
ook in andere landen wordt har¬ 
der en scherper gespeeld dan in 
Frankrijk. Het zou voor Silooy 
heel goed zijn als hij weer in Ne¬ 
derland gaat voetballen”. 

De voormalige Ajacied wi] niets 
liever, maar tot nu toe heeft hij 
nog geen contact gehad met Ajax 
of PSV. Hij betreurt nu zijn ver¬ 
huizing naar Frankrijk. „In 
Frankrijk raak je de scherpte 
kwijt. Ik train vaak voor mezelf, 
anders kan ik het Nederlands elf¬ 
tal helemaal vergeten. Bij mijn 
club vinden ze me maar een uit¬ 
slover. Ik doe het echter niet 
voor hun, maar voor mezelf. Ze 
verdienen een vermogen, maar 
ze doen er veel te weinig voor. 
Stuk voor stuk willen ze spelen 
als Platini, maar geen van allen 
hebben ze er de capaciteiten 
voor”. 

Binnenkort wil Silooy gaan pra¬ 
ten met het bestuur. „Ik wil we¬ 
ten wat er met de club gebeurt. 


Als ik weg kan, ga ik weg, Neder¬ 
land of het buitenland, dat maakt 
me niks uit. Het was voor mij 
echt een verademing om zo’n 
trip met het Nederlands elftal 
naar Israël weer eens mee te ma¬ 
ken. Door die blessure (gebroken 
oogkas) heb ik het EK gemist. Fi¬ 
nancieel kon me dat niks sche¬ 
len, sportief vond ik het vrese¬ 
lijk. Ik wil nu dolgraag naar het 
WK, maar dan moet ik wel weg 
uit Frankrijk”. 

Tegenover de tegenvallers (Si¬ 
looy, Eykelkamp) stonden afge¬ 
lopen week in Israël voor Li¬ 
bregts ook meevallers. Dat gold 
vooral aan de linkerkant. De 
bondscoach: „In de concurren¬ 
tieslag met Witschge ligt Huistra 
iets voor, maar Pieter heeft nog 
een hele lange weg te gaan. Met 
Reekers erbij hebben we op 
links wat meer armslag gekre¬ 
gen, datzelfde geldt voor Koot en 
Van Loen. We kunnen nu praten 
over een groep van twintig, niet 
meer over zestien”. # Sonny Silooy in het tenue van Racing Club de Paris. ,Jiij 
is een levensgenieter geworden ”, aldus bo7idscoach Thijs 
Libregts. MZPC ’winterkampioen 


Van onze medewerkster 
HORST — Ofschoon vele zwem¬ 
meesters) zich momenteel voorbe¬ 
reiden op de NK werden afgelopen 
weekeinde in het zwembad ’De Ber- 
kel’ enkele goede resultaten ge¬ 
boekt bij de Limburgse winterkam- 
pioenschappen. Jonita Westheim 
(MZ en PC) toonde zich tevreden 
met een eerste plaats op de 100 me¬ 
ter vrije slag meisjes. Bovendien 
legde zij beslag op de eerste plaats 
in de finale dames all in; voor Dian- 
na Nien (De Rog) en Ingrid Moers 
(MZ en PC). 


De Maastrichtse heren-estafette- 
ploeg voldeed als Limburgse win¬ 
terkampioen aan de limiet voor de 
komende Nederlandse winterkam- 
pioenschappen met 3.40.5. 

Uitslagen (telkens 100 meter, tenzij anders 
vermeld): 200 meter vrije slag dames: 1. 

Jonita Westheim (MZ en PC) 2.09.2. 200 me¬ 
ter vrije slag heren: 1. Gene le Clercq (De 
Rog) 1.58.0. rugslag meisjes jaargang '77: 1 
F. Kentgens (MZ en PC) 1.22.1. rugslag jon¬ 
gens '77: 1. A. Meertens (MZ en PC) 1.21.9. 
schoolslag meisjes '73: 1 Radna Mulder 
(De Rog) 1.18.3. schoolslag jongens '73: 1. 
D. Scheepers (MZ en PC) 1.12.5. schoolslag 
meisjes '74: 1. C. Alberts (Hellas) 1.19.8. 
schoolslag jongens '74: 1. D. Senden (MZ en 
PC) 1.11.1. schoolslag dames: l.C. Soomers 


(MZ en PC) 1.15.4 schoolslag heren: 1 G 
Leclerq (De Rog) 1 09.8. schoolslag meisjes 
'75: 1. M. Konings (Kirnbna) 1.21.5. school¬ 
slag jongens '75: 1. M Vergouwen (Vivalo) 
1.18.7. schoolslag meisjes <6: 1. B Lutters 
(De Rog) 1.24.1. schoolslag jongens'76: 1. P 
Cuipers (Patnck) 1.22.4 vlinderslag meisjes 
'77: 1. S, Kentgens (MZ en PC) 1.21.7. vlin¬ 
derslag jongens '77: 1 J. Meulenberg (Hel¬ 
las) 1.20.3. rugslag meisjes onder 10 jaar: 1. 
M Meertens (MZ en PC) 1.32.9. rugslag jon¬ 
gens onder 10 jaar: 1. M. op den Kamp 
(KZPC) 1.31.1. schoolslag finale dames all 
in: 1 C. Soomers (MZ en PC) 1.13.2 school¬ 
slag finale heren all in: 1 R van de Pol 
(Hellas) 1.10.1. 4x 100 meter vrije slag meis¬ 
jes onder 16 jaar: 1. De Rog 4 15.3. 4x 100 
meter vrije slag jongens onder 16 jaar: 1. 
MZ en PC 3.57.3. • Ju pp Heynckes. 

Jtipp Heynckes 
nog' twee jaar 
bij Bayern 

MÜNCHEN - Trainer Jupp 
Heynckes heeft zijn contract met 
Bayern München tussentijds 
met twee seizoenen verlengd tot 
1 juli 1991. De topclub uit Mun- 
chen maakte tevens bekend met 
FC Köln een akkoord te hebben 
bereikt over de transfersom voor 
international Jürgen Kohier. 
Bayern betaalt de Keulse club 
3.5 miljoen gulden voor de voor- 
stopper. Kohier heeft nog niet 
getekend bij Bayern München 


Gouden schoen 
Leo Clijsters 

BRUSSEL - Leo Clijsters. de 32-ja- 
rige vrije verdediger van KV Mee he¬ 
len, is in Brussel onderscheiden met 
de Gouden Schoen voor de beste 
voetballer van Belgie in 1988. Clij¬ 
sters kreeg 295 punten. Mare Degrij 
se van Club Brugge 24(1 en Mare 
Emmers (KV Mechelem 189. Beste 
Nederlander op de ranglijst was 
Frans van Rooy van FC Antwerp 
met 16. 
sport kort 


• SYDNEY - Hester Witvoet is in 
de eerste ronde van het toernooi 
om de kampioenschappen van 
New South Wales uitgesehakeld 
De Nederlandse speelster verloor 
in twee sets. 3-b. 6-7 (3 7) van Nico 
Provis (Aus). Ook Nieole Jagerman 
werd uitgeschakeld: door de Ame¬ 
rikaanse Camille Benjamin. 3-6. 
6-4. 4-6. 

• CARLSBAD Stcve Jones ha ft 
het eerste golftevenement van het 
seizoen 1989 gewonnen De Ameri¬ 
kaan had tijdens het traditionele 
toernooi der kampioenen in Carsl- 
bad (Verenigde Staten) 279 slagen 
nodig voor de vier omlopen. Hij 
ontving 260.000 gulden voor zijn 
zege. 

• CHRISTCHURCH - Bij de We 
reldspelen voor doven in Chnst- 
church (Nieuwzeeland) heeft het 
Nederlands voetbalteam de 
groepswedstrijd tegen Zuidkorea 
gewonnen met 6-0. 

• NIEUWEGEIN - Drs. Martin 
Snoeck wordt begin februari voor¬ 
gedragen als voorzitter van de 
Stichting Arbeidszaken Betaald 
Voetbal (SABV). Snoeck wordt 
dan de opvolger van Jan Masrnan. 
die de functie om gezondsheidsre- 
denen per 1 januari heeft neerge¬ 
legd. 

• OTTAWA - De Canadese atie- 
tiekunie heeft Mark McKoy en 
Courtney Brown. die na de dopmg- 
affaire van Ben Johnson weiger¬ 
den uit te komen voor de estafette 
teams bij de Spelen van Seoel ge¬ 
schorst McKoy voor twee jaar en 
Brown voor een jaar. 

• MAASTRICHT - Het Maas 
trichtse dames-squash-team. dat 
uitkomt in de derde divisie, ver¬ 
overde afgelopen weekend onge¬ 
slagen de titel. Nadat hij de twee 
eerste evenementen van het Zes- 
Steden-toernooi uitstekend op zijn 
naam had gebracht, is Ene van der 
Pluijm tweede gew'ordcn m het 
derde deel. In de finale verloor hij 
met 3-2 van Michel Vertogen. 

• LIMBRICHT UiUlagen van indoor 
motorcross in Limbricht: Senioren 
promotion 125 cc: 1 Sjack Hulzenbos. 
2. Van Laer (B). 3. Van Lagemaat (Ever- 
dingen) 250cc/5$*ec senioren: 1. Rob 
Verstegen; 2. Bert van Berki-l iVeghel); 
3 Michel Cuypers (Boxmeen 125ec ju¬ 
nioren: 1. Erwin ParmenUrer (Utrecht). 
2. André Schmickler (Dldl; 3. Arno 
Baauw (Buren). 25flcc/500cc junioren: 1 
Patnck Korver (Oud-Carspel): 2 Ri- 
chard van Heuinen: 3 Hans de Waar 
(Warmenhuizen). 25#cc'5(Hkc promotie: 
1 Stefan Senden (Dldi; 2. Hans van Hal 
(Lith); 3. Francois van Egert-n (Groes 
beek). Superfinale: 1 Rob Verstegen: 2. 
Sjack Hulzenbos; 3 Jan van Dooren 
(Boekel) 


200 meter schoolslag dames; 1. C Soomers 
(MZ en PC) 2 40.08. 200 meter schoolslag 
heren: 1. R. van de Pol (Hellas) 1.10.8. rug¬ 
slag meisjes ’78: 1 C. van Rens (HZPC) 
1.23.7. rugslag jongens ’78: 1 M Veens 
(HZPC) 1.23.7. vrije slag meisjes '73: 1 J 
Westheim (MZ en PCi 59.3 vrije slag jon¬ 
gens *73: 1 J. Houben (MZ en PC > 56.4 vrije 
slag meisjes ’74: 1. D. Nien (De Rogi 1 03.8. 
vrije slag jongens ’74: ) J Wijnen iHZPCi 
59.8. vrije slag dames: 1 D. Nien (Do Rogi 
59.8. vrije slag heren: 1 P. Tonnard (MZ en 
PC) 54.1 vrije slag meisjes '75: 1. M Rae 
makers (Kirnbna) 1 03 1 vrije slag jongens 
'75: 1 D. Sonnemans (RZ) 1 00.9. vrije slag 
meisjes ”76: 1 B Lutters (De Rog) 1 04.1 
vrije slag jongens '76: 1. R Meyboom (MZ 
en PC) 1 03.7. vlinderslag meisjes '78: 1 K 
van Dijck (ZON,sport en spel) 1 31.5. vlin¬ 
derslag jongens '78: 1. M. Veens tllZPCi 
1.29.3. vlinderslag meisjes onder 10 jaar: 1 
M Janssen (HZPC) 1 42 4 vlinderslag jon¬ 
gens onder 10 jaar: 1. H. Knebel i Hellas i 
1.28.0 vrije slag finale dames all in: I J 
Westheim (MZ en PC) 59.5 vrije slag finale 
heren alt in: 1 Leclercq (De Rug.' 53 6 4> 
100 meter vrije slag dames: 1 MZ en PC 
4.03 8. 4x 100 meter vrije slag heren: 1 MZ 
en PC 3.40.5. 

limburgs dagblad 
Dinsdag 10 januari 1989 • Pagina 


sport 


( . . 


Sifl 


SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK 

— ' VC Weert veel te sterk in derby: 15-2 , 15-2 , 15-3 


Go-spelers gaan 
tot uiterste 

Van onze medewerker BAS SCHREURS 

HEERLEN - Tot op het scherpst van de sne¬ 
de werd gestreden in café De Nor tijdens het 
internationale go-toernooi. Toen de kruit¬ 
dampen w r aren opgetrokken bleken er 
slechts drie van de 63 deelnemers vier pun¬ 
ten te hebben verzameld. Walther Warnaar, 
Ger Hanssen en Sjoerd Kooien eindigden 
met geheel onverwacht bovenaan. 


Met nog een ronde te 
gaan leek Ensche- 
deer Walther War¬ 
naar linea recta op 
de eindzege af te ste¬ 
venen. Alleen moest 
hij nog met plaatsge¬ 
noot Gèr Hanssen 
zien af te rekenen. 

Op papier is Hans¬ 
sen de mindere, 
maar in een sensatio¬ 
nele tweestrijd liet 
de ex-Limburger en 
oprichter van de 
Heerlense go-club 
zien tot waar hij toe 
in staat is. 

In de eindfase van de 
marathonstnjd, die 
uiteindeiijk liefst 
twee uur en een 
kwartier in beslag 
nam, maakte Hans¬ 
sen het zware karwei 


met Zwitserse preci¬ 
sie af. Helaas voor 
Hanssen, was deze 
knappe zege niet vol¬ 
doende voor de toer¬ 
nooiwinst. Warnaar 
had net vier weer- 
standpuntjes meer 
verzameld. 

Voor Gèr Hanssen 
was de Heerlense go- 
strijd een goede war- 
ming-up voor het 
grote werk over twee 
weken in de Amster¬ 
damse dierentuin 
Artis. In die plaats 
worden namelijk de 
voorronden van de 
wereldkampioen¬ 
schappen go afge¬ 
werkt. Hoewel een 
kwalificatie voor de 
mondiale titelstrijd 
misschien wat hoog 
gegrepen is, behoort 


dit resultaat binnen 
enkele jaren wel tot 
de reéele mogelijk¬ 
heden. Gèr Hanssen 
geldt namelijk als 
een van de grootste 
talenten van Neder¬ 
land. 

De Limburgse in¬ 
breng in de kop van 
het klassement viel 
dit jaar enigszins te¬ 
gen. Jean Derks uit 
Meerssen behaalde 
met drie punten nog 
een verdienstelijke 
25e plaats, maar 
daarmee was de 
koek ook op. Bruns- 
summer Martin van 
Es stelde met de sco¬ 
re van 1 punt ronduit 
teleur. 

Mede-orgamsator 
Robbert van Sluijs 
keek met volle tevre¬ 
denheid terug op het 
succesvol verlopen 
toernooi. „Met twaalf 
eerste DAN-spelers 
mogen we spreken 
van een redelijke be¬ 
zetting. We hebben 
als nooit te voren te 
maken met concur¬ 
rentie van andere 
toernooien. Helaas 
lieten de Duitsers 
het dit jaar afweten. 
Elf Belgen gaven het 
toernooi een interna¬ 
tionaal cachet. Over 
het vertoonde spel 
ben ik zeer tevre¬ 
den”. 


Alleen Furos zet opmars voort 

Afstraffing 

volleyballers 


Van onze medewerker 
PAUL DEMELINNE 

DEN HAAG - In mineur heb¬ 
ben de herenploegen van zo¬ 
wel Pancratiusbank/VCH als 
Datak/VCL de volleybalcom- 
petitiedraad weer opgepakt. 
De Heerlenaren liepen in Den 
Haag tegen PVC/Blokkeer een 
forse afstraffing op: 3-0 (15-4, 
15-6, 15-0), terwijl het de Land- 
graafcombinatie even verder¬ 
op in Gouda tegen Radius niet 
veel beter verging: 3-0 (15-5, 
15-13, 15-5). 

Met 'waardeloos, weggespeeld, 
kortom een wanprestatie’ kwalifi¬ 
ceerde Pancratiusbank/VCH trainer 
Huub Hollands het eerste optreden 
van zijn team na de winterstop. Vol¬ 
gens de Heerlense trainer had men 
tegen het eveneens laag geklasseer¬ 
de PVC/Blokkeer niet in de gaten 
wat er op het spel stond. „Dit was 
een zes puntenduel, maar de ploeg 
faalde collectief’, aldus Hollands. 


Tegen de lange Hagenaars was een 
goede pass noodzaak om scorings¬ 
kansen te creeëren via de eerste 
tempo-aanval. De bal miste evenwel 
richting op de route stopper naar 
spelverdeler. Het gevolg was een 
stereotype, hoge buitenaanval 
waarmee de netverdediging van de 
thuisploeg wel raad wist. 


Matig begin 
rugbyteams 


VCH2 kri j gt de 


MAASTRICHT - De lange 
winterstop heeft het gros van 
de Limburgse teams in de rug- 
bycompetitie geen goed ge¬ 
daan. Alleen Grasshoppers 
kon de volle winst behalen. 
EMRC speelde het klaar om 
tegen The Ducks zo te eindi¬ 
gen als men was begonnen en 
dat terwijl de EMRC-voor- 
waartsen een zeer goede wed¬ 
strijd speelden. 


Bijna alle scrums en hne-outs wer¬ 
den gewonnen, de tegenstander 
werd constant onder druk gehou¬ 
den, maar telkens als de bal doorge¬ 
speeld werd naar de drie-kwarten 
was alle moois voorbij. EMRC ver¬ 
loor aldus het zevende punt op rij in 
de laatste vier wedstrijden. 

Grasshoppers behaalde een 0-10 
overwinning bij Breda al was dat 
niet echt overtuigend. Met name op 
conditioneel gebied kwamen de 
voorwaartsen op het eind te kort. 
Wel fel bij dode spelsituaties maar 
gedurende het spel te weinig sup¬ 
port. De drie kwarten speelden ge¬ 
degen en-ook mede dankzij de oner- Datak/VCL trainer Harrie Smeets 
reageerde eveneens ontstemd op 
het gebrek aan vechtmentaliteit in 
zijn ploeg. „Ik krijg langzaam het 
idee dat een aantal spelers met hun 
gedachten al in de tweede divisie 
zitten”, fulimineerde Smeets ach¬ 
teraf. Datak/VCL leek op het juiste 
spoor te zitten in de tweede reeks, 
waarin een 3-7 voorsprong genomen 
werd. Na een time-out viel de ploeg 
evenwel stil: 13-7. Door Haagse fou¬ 
ten rook men opnieuw aan setwinst: 
13-13. Die kans werd evenwel knul¬ 
lig uit handen gegeven (15-13), waar¬ 
na het zuidelijke verzet definitief 
geknakt bleek. 

In Eindhoven vochten Karanoi en 
Datak;VCL 2 een titanengevecht 
om de winst uit. De eerste kennis¬ 
making met het rally-point-system 
na dik twee uur slopend volleybal 
leverde de Landgraafcombinatie 
een nipt nederlaag op: 3-2 (11-15, 15- 
13, 15-17, 15-8, 15-13). „Een koude 
douche na een spannend duel tus¬ 
sen twee teams die elkaar geen 
duimbreed toegaven”, oordeelde 
Datak/VCL 2 oefenmeester Wim 
Thewissen, die door stemproble¬ 
men de coaching moest overlaten 
aan Niek Schouten. 

Furos kruipt steeds dichter naar de 
ranglijsttop in de derde divisie toe. 
De Kerkradenaren klopten na een 
voortreffelijke, soms spectaculaire 
krachtmeting Facopa/VC Weert met 
3-0 (15-9, 15-2, 15-7). Met name de 
blokkering bij de thuisploeg stond 
aan de basis van deze winstpartij. 


Van onze medewerker 

WEERT - De volleybalsters 
van Pancratiusbank/VCH 2 
werden in de derby tegen Fa¬ 
copa/VC Weert handhandig in 
de hoek gezet. Via 3-0 (15-2, 15- 
2, 15-3) kreeg de enigszins ge¬ 
handicapte, jonge Heerlense 
equipe de les gelezen van de 
fysiek veel sterkere en soepel 
scorende thuisploeg. 

Door trainingsachterstand bij het 
niet fitte duo Chantal Dautzenberg 
en Vicky Sterk moest coach Jos Ge- 
readts nogal improviseren in de ba¬ 
sisopstelling bij de Heerlense reser¬ 
ves. Spelverdeelster Gaby Goessens 
kreeg een aanvalstersrol toebe¬ 
deeld, terwijl de pas 14 jarige Inge¬ 
borg van Schijndel haar debuut 
maakte. Al vrij snel werd duidelijk 
dat Pancratiusbank/VCH 2 teveel 
aan lengte en kracht moest inleve¬ 
ren tegenover de homogene, hard 
slaande Facopa/Weertformatie. Het 
inzetten van Sally Dormaijs, op de 
bank begonnen uit disciplinaire 
gronden, bracht evenmin een verbe¬ 
tering in het zwakke, Heerlense 
spel. Jos Geraedts: „We hebben in 
de winterpauze nauwelijks team- 
trainingen kunnen doorvoeren, 
vanwege blessures. Dat gemis brak 
ons vandaag zichtbaar op”. 

In de derde divisie eindigde de top¬ 
per tussen Jokers VC en lijstaan¬ 
voerder Pancratiusbank/VCH 3 in 
een benauwde 2-3 (15-11, 11-15, 15-4, 
10-15, 9-15) voor de Heerlense routi¬ 
niers, waarin Truus Gielen ontbrak, 
maar Jackelien Doensen - het vorig 
seizoen nog aanvoerster in de 
hoofdmacht - een voorzichtige ren¬ 
tree maakte. 

VC Voerendaal greep kostbare pun¬ 
ten ten koste van Polaris: 3-0 (15-7, 
15-12, 15-5). De equipe van coach 
Hub Didderen kon terublikken op 
een prima prestatie, ook al door het 
geslaagde debuut van de voormali¬ 
ge BSV spelverdeelster Jacqueline 
Remmerswaal. 

De beide ploegen van Datak/VCL 
hebben een ’Engels’ weekeinde ach¬ 
ter de rug, waaruit het tweede team 
de maximale winst puurde. Donder¬ 
dagavond grepen de reserves ver¬ 
rassend, maar verdiend door een 
sterke service en meer wilskracht, 
de zege in de onderlinge confronta¬ 
tie: 3-0 (15-12, 15-7, 17-16), zaterdag¬ 
middag gevolgd een op werkvolley- 
bal gebaseerde overwinning op Nu- 
vo’68: 3-1 (15-2, 8-15, 15-7, 15-5). Da¬ 
tak/VCL 1 herstelde zich redelijk 
door het iets te ontstuimig aanval¬ 
lende Bach SV bij de teugel te ne¬ 
men: 3-1 (15-10, 4-15, 15-7, 15-8). ■ - HÈ AL. 
'(fijn — 

t f» "» F f.f i 4 * 
rf I .rr.HT 5 i 


I 

jf f ■■ * 4 * * f' 

j' ! H ., s . , 


». $«•* > * * " * 


iwmïïSBSiSmmSv mm 

• 'V 
i . ...... ..... . 
' *31 


I > «G N 


\y, . . • • 

V3 

Fragment uit de wedstrijd tussen VC Weert en VCH 2. 


Foto: PAUL KUIT 


Kampioenschap verkeken na nederlaag voor eigen publiek 

Simson uit z’n doen 


varenheid van Breda, kwam de zege 
niet echt in gevaar. 

Verrassingen in de afdeling Zuid- 
oost-2. Ongeslagen koploper Heer¬ 
len Sport Rugby kreeg bij mede- 
kampioenskandidaat Bulldozers de 
kous op de kop en dat hebben de 
Heerlenaren grotendeels aan zich¬ 
zelf te wijten. De Heerlen-voor- 
waartsen waren te zwak en de drie¬ 
kwarten deden nog lang wat ze kon¬ 
den: Bulldozers zo veel mogelijk op 
afstand houden. Dat lukte tot een 
kwartier voor tijd maar toen werd 
Heerlen plat gewalst: uitslag 26-0. 


Eureka en 
De Ridder 
in mineur 


Van onze medewerker 
DEN HAAG - In de achtste ronde 
van de nationale damcompetitie 
hebben de beide Limburgse deelne¬ 
mers in de eerste klasse, het Heer¬ 
lense Eureka en De Ridder (Bruns- 
sum), hun wedstrijd verloren. De 
Ridder kreeg een duidelijke 13-7 
nederlaag tegen De Lier aan de 
broek terwijl Eureka een nipte 11-9 
nederlaag tegen Den Haag incas¬ 
seerde. Door deze resultaten bunge¬ 
len beide teams thans onderaan de 
ranglijst. 

Opvallend was de nederlaag van 
Eureka in het beladen duel tegen 
Den Haag. Vooraf werden de Heer¬ 
lenaren in dit duel de beste kansen 
toegedicht, maar het op het laatste 
moment wegvallen van topscorers 
Budé en Hübner en de verrassende 
nederlagen van Jaspers, Heynen en 
Ten Haaf nekten de Heerlenaren. 
Alleen Schreurs en De Haas won¬ 
nen hun partijen. 

De Ridder had in haar wedstrijd te¬ 
gen De Lier niets in de melk te brok¬ 
kelen en moest lijdzaam toezien hoe 
de eindscore op 13-7 werd bepaald 
door een drietal nederlagen. De eer¬ 
ste drie borden: Witjes, Tangelder 
en Quadackers, gingen eervol ten 
onder. 


Van onze medewerker 
HARRY SCHOLTES 

SCHAESBERG - Het pu¬ 
bliek in sporthal de Bane- 
berg was zaterdagavond 
verbijsterd. Het anders zo 
ongenaakbare Simson ver¬ 
loor de worstelwedstrijd te¬ 
gen Simson KDO Den Haag 
op smadelijke wijze met 
15-19. 

De zwaar gehavende Simson- 
equipe heeft zaterdagavond voor 
veel publiek getracht er van te 
maken wat er van te maken was. 
Helaas, Simson schoot tegen 
runner-up Simson KDO tekort. 
Alle dromen op de Nederlandse 
titel zijn thans voorbij. Het sei¬ 
zoen is verloren. 

Simson worstelde moeizaam. De 
48 kilogram klasse gaf Simson 
prijs, 0-4, maar de 52 kilogram 
klasse won Mustafa Alakay 


reglementair met 4-0. In de 62 ki¬ 
logram klasse worstelde Frans 
Snijders een schitterende partij 
tegen Alain de Wit. Na 2.54 minu¬ 
ten bekroonde Frans zijn grote 
overmacht met een fraaie touché 
zege. 

De 68 kilogram klasse was een 
partij waarin Peter Snijders van 
Simson en Dennis Gielen alles 
uit de kast moesten halen. Na 6 
minuten worstelen bedroeg de 
eindstand 1-1. Reglementair 
moest verder worden geworsteld 
tot een van beide atleten het win¬ 
nende puntje zou scoren. Maar 
na 10.15 minuten slaagde Gielen 
erin een touché te behalen. Het 
tot stand komen daarvan was 
moeilijk want Snijders zette een 
greep aan en kwam zeer onge¬ 
lukkig op de rug terecht en dat 
betekende een zwaar bejubelde 
Haagse zege 0-4. Willie Snijders 
versloeg Harry Steinmetz na 6 
minuten met 3-1 op punten. Eric 
Bos had Louis Schneider als te¬ 
genstander. Na 6 minuten ver- 


loeg Eric Bos de zeer passief 
worstelende Schneider met 3-0. 
André Meesters had de ondank¬ 
bare taak Arno Postma te ver¬ 
vangen. Het moet gezegd wor¬ 
den dat André in de partij tegen 
de uitstekende Eddy de Kruif al¬ 
les maar dan ook alles heeft ge¬ 
geven. De 1-3 puntenzege van de 
Kruif wist André echter niet te 
voorkomen. Renè Geelen wor¬ 
stelde in de 100 kilogram klasse 
tegen de geduchte boomlange 
Peter Slingerland een prachtige 
partij maar verloor desondanks 
met 0-3. 

Simson 2 behaalde een ruime 
24-0 zege en stevent ongeslagen 
op het kampioenschap af. De 
winst kwam tot stand door Lei 
Housschai, Marcel Quaedvlieg, 
Angelo Meessen, Freddie Gei- 
lenkirchen, Martin Schoonewille 
en Patrick Borghans. Het wor¬ 
stelen van de Belg Angelo Mees¬ 
sen deed weldadig aan. Hij be¬ 
schikt over een groot technisch 
surplus. 


Braggarts wint derby 


Van onze medewerker 
TIBERT LAGARDE 

MEERSSEN - De eerste wed¬ 
strijd na de winterstop heeft 
het Heerlense Braggarts in een 
overwinning kunnen omzet¬ 
ten: 70-83 tegen Dunatos. 
Brunssum Eagles verloor nipt 
van het hooggeplaatste Tita- 
nus: 79-81. 

De stand op de ranglijst van Duna¬ 
tos en Braggarts was sprekend voor 
de wedstrijd. De hoofdmacht uit 
Meerssen moest het op alle fronten 
afleggen tegen de sterkere Heerle¬ 
naren. De opening was rommelig. 
Beide teams verdedigden in een 
man-to-man. Terwijl de gasten in 
deze fase met name inside hun sco¬ 
res maakten, moest de thuisclub het 
veel te vaak hebben van geforceer¬ 
de afstandsschoten. Het verschil 
liep snel op naar 12-26. 

De nummer drie had de overwin¬ 
ning al bijna op zak. Door noncha¬ 


lance in het Heerlense spel kreeg 
Dunatos de mogelijkheid om toch 
nog een kleine vuist te maken. Het 
verschil bij rust liep terug tot 32-39. 
Een stemverheffing van Braggarts- 
coach Kersjes in de rust bracht de 
concentratie van zijn spelers weer 
op honderd procent. Ze kwamen als 
een speer uit de startblokken met 
een hoog rendement. Vooral Joos- 
ten was een belangrijke pion. Met 
zijn 13 punten waarvan drie drie¬ 
punters in deze helft werd deze las¬ 
tige wedstrijd toch in twee winst¬ 
punten omgezet. Brunssum speelde 
een goede partij. 

Eagles knokte tegen degradatie en 
gaf zich niet zonder meer gewonnen 
ondanks het gehavende team. Ze 
misten liefst twee spelers en een 
coach. En dat tegen Titanus uit St- 
Michelsgestel met een aantal ge¬ 
vaarlijke drie-punts-schutters. De 
eerste doelstelling was dan ook deze 
doorn lam te leggen. Een strikte 
man-to-man-verdediging was ge¬ 
noeg om geen schot van achter de 
drie-punts-lijn te laten lukken. De 


Houben en Crommentuyn slaan toe 


Van onze medewerker 

VOERENDAAL - Het Nieuwjaars- 
toernooi tafeltennis van Sempre 
Avanti heeft de winnaars opgele¬ 
verd die door de plaatsingscommis¬ 
sie waren voorzien. Bij de heren 
werd Leon Houben van Schimmert- 
/Moonen onbedreigd winnaar vóór 
Peter Smitsmans van Sibbe en Paul 
v.d. Laar, ook van Sibbe. 

Bij de dames won Marlie Crommen¬ 
tuyn, zij het nipt, in drie games van 


de als eerste geplaatste José Baum- 
ler van Kluis. In de troostronde 
werd Dianne Pierey winnaar en 
Frieda Houven van Schimmert- 
/TJJoonen werd tweede. 

Marlie Crommentuyn was eveneens 
' succesvol in het dubbelspel. Samen 
met Diane Meulenberg van Schim- 
mert versloeg zij het gelegenheids- 
dubbel Gerda Neutgens van de or¬ 
ganiserende vereniging en Frieda 
Houben van Schimmert. Ondanks 


de geringe opkomst van de spelers 
met de hogere licenties mag Sem¬ 
pre Avanti terugzien op een ge¬ 
slaagd toernooi. 

Uitslagen: Heren A: l.L.Houben (Schim¬ 
mert), 2 P.Smitsmans (Sibbe). Heren D: 
l.J.Wolters (Smazh), 2 R.Kengen (Falco). 
Heren F: 1 M.Steinbusch (S. Avanti), 2 
R.Thoolen (Linne). Heren G: 1. G.Bude 
(Brunssum), 2 T.Curvers (Falco). Heren H: 
l.H. Janssen (Friendship), 2 R.Roumans 
(Friendship). Dubbel D: l.E.Berkens/M- 
Jeanne (S Avanti). 2 Tillemans/Hendriks 
(Falco). Dubbel F: 1. F.Camps/F.Lenders 


(Smash), 2 Smets/Schleijper (Linne/SVS). 
Dubbel G: l.Bude/v.d.Zee (Brunssum), 2 
Jennekens/Hodgsen (S.Avanti/Minor). Da¬ 
mes AB: l.M.Crommentuyn (Destatex), 2 
J.Baumler (Kluis). Dames C: A.Finders 
(S.Avanti), 2 S.Meers (S.Avanti). Dames D: 
l.P.Hylkema (Succes), 2 D.Vermanen (S.A¬ 
vanti). Dames E: l.A.Snijder (Friendship), 2 
M.Kokkelkoren (Friendship). Dames F: 
l.C.den Held (Minor), 2 N.Kamps (Friends¬ 
hip). Dubbel A/B: 1 Crommentuyn/Meulen- 
berg, 2 Neutgens/Houben. Dubbel C/D: 
l.Hylkema/Orozi, 2 Conrads/Meers. Dubbel 
E/F: l.Kokkelkoren/Snijders, 2 Kokkelko- 
ren/Kamps. 


strijd ging gelijk op. Bij rust was de 
stand miniem: 33-36. 

In de tweede twintig minuten gin¬ 
gen de gasten over op een 3-2-zone 
(drie spelers achter, twee voor). En 
dat lag Brunssum niet lekker. De 
aanval ging stroever en kostte ener¬ 
gie. Verdedigend vielen er gaten en 
werden er persoonlijke fouten ge¬ 
maakt. Dat deed de thuisclub in de 
slotfase de das om. De laatste twee 
minuten moesten ze uitspelen met 
vier spelers en Titanus trok de winst 
naar zich toe. 


Schaesbergse 

schakers 

van hun sluk 

LANDGRAAF - Het gaat nog 
steeds niet goed met de schakers 
van Schaesberg in de tweede klasse 
KNSB. In de vierpuntenwedstrijd 
tegen HCM werd met een 4-3 ach¬ 
terstand afgebroken en een remise 
lijkt ver weg. Alleen Temmink won 
zijn partij. 

In de derde klasse doen de Lim¬ 
burgse teams het uitstekend. Gess 
won ruim met 6-2 van SMB 3. De 
derby’s Venlo-Pionneke en Bruns- 
sum-Hoensbroek eindigden in 
4 1 /2-3 1 /2 voor de thuisclubs. In deze 
klasse leidt Wolstad Tilburg voor 
Eindhoven 2 en Gess Sittard, die 
beiden een punt achterstand heb¬ 
ben. Pionneke Roermond, Venlo en 
Brunssum volgen op nog eens een 
punt. Hoensbroek doet het minder 
goed. Zij staan met WLC op de on¬ 
derste plaats. 


Victoria kaïL 

ge 

karwei niet» 
afniaken ^ 


Van onze medewerker L 

DEN HAAG - Tijdens &" 
derde wedstrijd van f 1 
play-offs in de degradatie¬ 
poule van de hoofdklas 5 I, 
badminton werd duideUJ 
dat de Victorianen de pm 
fessionele killersmentalit e 
missen. Maar liefst zeV^ 
van de elf partijen eindté 
den in Den Haag teg e * r 
Drop Shot in drie sets; V* 
toria wist er daar maar 
van te winnen. 

Wat nog veel bedenkelijker 
is het feit dat tijdens drie tot V 
partijen het matchpoint ver v, 
nen handbereik lag maar dat j 
beslissende punt niet gesco° 
kon worden. Teleurgesteld 
lieten spelers en trainer y ^ 
Haag in de wetenschap dat 
vee! meer in had gezeten. * 
Robert Ploeger en Wiel Han s ®», 
startten beiden met de enkelsPv 
len. Nadat Wiel Hanssen in d j 
sets gewonnen had leidde b > 
bert met 14-4 in de beslisseni 
derde set tegen Bas van 
neau-Sythoff. Een kat in het b ^ 
je zou men zeggen, maar R 0 * 3 ^ 
verloor alsnog. Dit was het eet ^ 
breekpunt in deze wedstrijd. 
zelfde verloop hadden de W , 
strijden van Marga Noten* 1 
en Peter van Soest ook. Na de „j 
kelspelen leidde Drop Shot b 
5- 1, terwijl een 3 3 stand * ee 
geweest zou zijn. aj- 

In de dubbelspelen was hett j, 
dons elke partij een close-tië ^ 
tussen beide koppels. 
kon goed volgen maar was 
bij machte het karwei af te 
ken. Het tweede Hoensbro?* 
punt werd in de laatste P a p 
scoord. Annie Breuer en y g.\ 
Swinkels wonnen het tweede 
mengddubbelspel in drie g, 
van het duo Pferrerkorn-H 


• WEERT - Het team van b 

seheidsreehtersvereniging , g 

Sittard-Geleen werd in , 
sporthal Leuken-Weert 
voetbalkampioen van D . 
burg door in de finale me * j P . 
van de groep Kerkrade te w 
nen. De derde plaats was V „ 
Weert, dat Maastricht met r 
klopte. 

• BRUNSSUM De eers 
speelronde van de ir, d°. 
softbaJcompetitie naaa 
duidelijk dat deze form 
een voltreffer blijkt te ~ 
de sporthal Rumpen $ 
Brunssum volgden de ak p 
elkaar in hoog temp° j, 
dankzij de gelimiteerde 
ruimte. De softbalploeg ^ 
Sphinx/HSCM bleek te 
voor de concurrenten, en ë 
op kop in poule A.