Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


f 


im 


burg 


s 


a 


° n derdag 12 januari 1989. 


J9eversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


71e jaargang nr. 10 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,40 


DSM weet van niets; Kerkrade valt af als vestigingsplaats 

Chemiereus naar Bom . * Vandaag als 'extraatje' de 


J ^ r| ijkse vakantiebijlage van 
®Uimburgs Dagblad, waarin 
r° k aandacht besteed wordt 
an de nog steeds toenemen- 
e stroom van toeristen rich- 
»I! n 9Griekenland (foto). In 1988 
h rQc tïten 8,5 miljoen mensen 
n ^at land hun vakantie door. 

i Pagina 23 tot en met 44 


T 

tyiiiedeu 1 erker A nirobunk: 

Aandelen DSM 
i kosten ƒ 108 ’ 

door peter bruijns 

j^TERDAM - De aandelen DSM 
itijj.L 1 °ij de beursgang van het 
I g ev Ur gse chemieconcern voor on- 
j 8aa n e r gulden van de hand 
I fen *U n * eder geval zullen de aande- 
j Ö al mi nde r dan 110 gulden kosten. 
, <e W p e l f klaarde gi steren een topme- 
4v er r * er van de Amrobank tegen- 
! pres ° nze vers laggever tijdens een 
ïes S p ntade van DSM voor geïnte- 
er de Nederlandse beleggers. 

C Amro lei dt het syndicaat van 
t)Sv, en dat de herplaatsing van 
'aandelen op de Amsterdamse 
aa nrl s . Verz °rgt. Over de prijs van die 
» ee i ele ° hebben de laatste dagen 
speculaties de ronde gedaan. 

?iep eeri na dat de Amro en DSM vo- 
^i« Week bekend maakten dat de 
4uld prijs tu ssen de 105 en 118 
i} 0m eri za l liggen, kwam daarop 
iègJ^ntaar van institutionele be- 
h 0 |„ e ( s - ^e vonden de prijs aan de 
tetfrt Kant gezien het te verwachten 
3 p a ern ent op de aandelen. Op een 
y eel rre kening kun je bijna net zo 
re ndement halen, luidde kort 
I en gevat het commentaar. 

1 fcen 

w °ordvoerder van DSM deed 
ü Pm C °u lrrierdaar gisteren af met de 
lijk e er ** n g dat beleggers met derge- 
Iw.- tj*tspraken de prijs proberen te 
i ‘Pvloeden. 


Zie verder pagino 15 


Het 


weer 


LATER REGEN 
*al ? ader ^ n S van een storing 
ae bewolking toenemen en 
er * n de late middag en 
j.j and regen vallen. Deze sto- 
1,; f 2a l >n de avond passeren, 
kuia°- r * s de w * nd matig uit 
m de, ijbe richting, hierachter 
uit zuidwestelijke rich- 
s. De maximumtempera- 
ar is 6 graden. Achter de sto¬ 
len 5 2al de temperatuur tij- 
ns opklaringen kunnen zak- 
i h tot 1 graad en aan de 
K zelfs tot beneden nul. 
b D erdoor bestaat er dus kans 
■ p gladheid ten gevolge van 

°Pvriezen. 

f ne er informatie over het 
06 ȕl22346 lbUrS kUnt U bellCn 
^ANDAAG: 

r“ n °P: 08.44 onder: 16.54 

*«aanop: 10.53 onder: 23.23 

BORGEN: 

*° n op: 08.43 onder: 16.55 

™aanop: 11.05 onder: 23.23 


Medicijnlijn 
druk bezet door laurens schellen 

BORN/DORDRECHT - Het Amerikaanse moederbedrijf van 
de multinationale chemiegigant Du Pont - De Nemours gaat 
een groot productiebedrijf vestigen op het industrieterrein 
Holtum-Noord in Born. Tegen wil en dank gaf woordvoerder 
Post van Du Pont Benelux dat gisteravond desgevraagd toe. 
Welke chemietak van de multinational in Born zal worden ge¬ 
vestigd, wil Post voorlopig niet kwijt. Evenmin wilde hij gis¬ 
teravond ook maar iets zeggen over de hoogte van de investe¬ 
ringen, de productiecapaciteit en de werkgelegenheid bij de 
Amerikaanse vestiging. 


Om de lopende onderhandelingen 
niet in gevaar te brengen, wacht het 
concern voorlopig nog met het ver¬ 
strekken van nadere informatie. 
Wel liet Post zich ontvallen dat het 
bepaald 'niet om kleine plannen 
gaat’. 

„Het gaat inderdaad om een Ameri¬ 
kaanse vestiging van het moederbe¬ 
drijf en dus niet om een Nederland¬ 
se of Belgische vestiging,” aldus 
Post. Kennelijk hebben juridische 
overwegingen daarbij een belangrij¬ 
ke rol gespeeld. 

Vast staat dat Du Pont om te begin¬ 
nen zo spoedig 1 mogelijk ruim 3,5 
hectaren industriegrond zal aanko¬ 
pen. Deze transactie levert de ge¬ 
meente Born ruim 1,75 miljoen gul¬ 
den op. Welingelichte bronnen we¬ 


ten echter te melden dat Du Pont 
daarnaast een optie op nog eens vijf 
hectaren grond zal nemen. 

Concurrentie 

Aan het vestigingsbesluit ging 
overigens een stevige 'concurrentie¬ 
slag’ vooraf tussen Born en Kerkra¬ 
de. Ook deze laatste gemeente was 
er alles aangelegen Du Pont naar in¬ 
dustrieterrein Dentgenbach te ha¬ 
len. „Uiteindelijk heeft het gegeven 
dat Holtum Noord direct aan de 
autosnelweg ligt de doorslag gege¬ 
ven,” zo liet wethouder Coumans 
van Kerkrade desgevraagd weten. 


Zie verder pagina 17 


Weer geld nodig voor 
Kasteeltuinen Arcen Van onze verslaggeefster 

ARCEN - Het vorig jaar geopende 
recreatiepark De Kasteeltuinen BV 
in Arcen heeft 1,2 miljoen gulden 
nodig voor nieuwe investeringen. 
Er moet een nieuw rosarium komen 
omdat de aanleg van deze tuin, het 
hart van het kasteelpark, vorig sei¬ 
zoen volkomen is mislukt. Dat zal 
een investering vergen van 260.000 
gulden. De rest van het geld zou no¬ 
dig zijn voor het wegwerken van on¬ 
volkomenheden en een verdere per¬ 
fectionering van het park. 

De Limburgse investeringsbank 
LIOF, die een belangrijk aandeel 
heeft gehad in de totstandkoming 
van het park en 17,7 procent van de 
aandelen bezit, maakt zich voorals¬ 
nog niet ongerust over de snelle 
geldnood van De Kasteeltuinen BV. 

Zelf heeft het Arcense recreatiepark 
geen geld meer in kas voor het her¬ 
stel van de rozentuin en de verdere 


Vonholï zakt 
door twee stoelen 

GRONINGEN - De Groningse 
commissaris der koningin H. 
Vonhoff heeft er gisteren in nog 
geen half uur tijd voor gezorgd 
dat de provincie twee stoelen 
naar de reparateur kan brengen. 
Tijdens de wekelijkse persconfe¬ 
rentie van het college van Gede¬ 
puteerde Staten leunde Vonhoff, 


(ADVERTENTIE) 


Harlekijn's Babyland 
ruimt wel eens op. Is dat boffen! 
[iüïïl 


f Maar liefst meer dan 1.000 vierkante meter met: 
positiekleding, kinderstoelen, kinderkamers, i 
campingbedjes, reiswiegen, uitzetten, A/\£ 
autostoelen, babykleding (t/m maat 98L / “ 1 

en noem maar op^^ _ _- 


H A W E International 


)thandel m meubelen. 


Akerstraat-Noord 54 - Hoensbroek - Tel. 045-216655 

Tot 80% korting 

wegens brand 

grote partij meubelen, tapijten en gordijnen met 
lichte brand-, water- of rookschade. 

o.a. Chesterfield en moderne bankstellen 
Verkoop: vrijdag 13-01, zaterdag 14-01, maandag 16-01, dinsdag 
17-01, woensdag 18-01 van 10.00 tot 16.00 uur. 

In koelbedrijf gelegen Breitner (bij 2e overweg) te Schinnen. 

Voor info tel. 045-216655 


• Brandweerlieden in Sittard bezig met het bergen van de slachtoffers en het bevrijden 
van de gewonden. Foto: peter roozen 


verbeteringen. Het park zou het af¬ 
gelopen jaar al 350.000 gulden heb¬ 
ben geïnvesteerd. Vandaar dat 
wordt geprobeerd de nu benodigde 
1,2 mijjoen van de provincie Lim¬ 
burg tp krijgen. De provincie heeft 
tot nu ^ echter geen officiële aan¬ 
vraag van Kasteeltuinen BV bin¬ 
nengekregen. 

De Kasteeltuinen hebben vorig jaar 
260.000 bezoekers gehad, 40.000 
minder dan was verwacht. Mogelijk 
dat dit een rol heeft gespeeld. Direc¬ 
teur H. Walraven van Kasteeltuinen 
BV was echter niet voor commen¬ 
taar bereikbaar. 

De aanleg van het park heeft dertig 
miljoen gekost. In mei van het vorig 
jaar gingen de tuinen open. Een mil¬ 
joen gulden bleek een halfjaar voor 
de opening niet gedekt te zijn, om¬ 
dat de banken minder krediet ver¬ 
strekten dan waarop was gerekend. 
Dat geld heeft de provincie Lim¬ 
burg toen bijgedragen. 

niet alleen bestuurlijk een zwaar¬ 
gewicht, bij de behandeling van 
een nieuw bouwplan van het pro¬ 
vinciehuis even achterover. De 
rugleuning van de stoel bleek 
daar niet tegen bestand en brak 
af bij de bevestiging aan de zit¬ 
ting. 

Vonhoff reageerde amper. Hij 
had echter nog maar net van 
stoel gewisseld of het incident 
herhaalde zich. Dit keer kon de 
commissaris een verwensing 
maar net inslikken. 


Van onze verslaggevers 

SITTARD - Een ernstig auto-on- 
geluk in Sittard heeft gister¬ 
avond tegen middernacht aan 
minstens twee mensen het leven 
gekost. Vier personen raakten 
gewond, van wie drie zeer ern¬ 
stig. Bij het ongeluk op de krui¬ 
sing Provincialeweg/Hasseltse- 
baan waren twee personenauto’s 
betrokken. De brandweer rukte 
met groot materieel uit om de 
slachtoffers uit de wrakken te 
bevrijden. Ambulances reden af 
en aan. 

Beide auto’s zijn total loss. Van- 


Drie ernstig gewonden 

Twee doden 
bij botsing 
in Sittard 


wege explosiegevaar door een 
lekkende LPG-tank in een van 
de auto’s werd het talrijke pu¬ 
bliek door de politie op afstand 


gehouden. De identiteit van de 
slachtoffers en de precieze oor¬ 
zaak van het ongeluk waren he¬ 
denochtend vroeg nog niet be¬ 
kend. 

Tot diep in de nacht bleef een 
deel van de Hasseltsebaan voor 
alle verkeer afgesloten in ver¬ 
band met het technisch onder¬ 
zoek naar de oorzaak van het on¬ 
geluk door de Sittardse politie. 
Op het kruispunt hebben zich 
sinds de ingebruikname eind 
1987 al heel wat ernstige ver¬ 
keersongevallen voorgedaan. 


Onverwachte ommezwaai van premier Israël 

Shamir acht conferentie 
over vrede nu mogelijk 


JERUZALEM - Premier Yitzhak 
Shamir van Israël heeft voor het 
eerst verklaard dat hij besprekingen 
over vrede in het Midden-Oosten 
onder auspiciën van de Verenigde 
Naties mogelijk acht. Hij formuleer¬ 
de zijn gewijzigde standpunt in een 
toespraak, die hij dinsdag gehouden 
heeft tot leden van het Europese 
Parlement. Verwijzend naar voor¬ 
uitgang bij het oplossen van andere 
regionale conflicten zei de Israëli¬ 
sche eerste minister: „Zulke onder¬ 


handelingen kunnen worden ge¬ 
houden onder auspiciën van de su¬ 
permachten of de Verenigde Naties, 
mits die zich onthouden van be¬ 
moeienis met de wezenlijke inhoud 
ervan”. 

De afgelopen twee jaar had Shamir 
zich consequent verzet tegen pogin¬ 
gen van de Verenigde Staten, de 
Arabische landen en zijn eigen mi¬ 
nister van Buitenlandse Zaken Shi- 
mon Peres, onder auspiciën van de 


(ADVERTENTIE) 


KRETA SUN 
NAVELS 


WITLOF 


baal 

3 

kilo 


099qb|79 
Aanbiedingen geldig t/mza. 14 januari 1989 en 
alleen in filialen met een groenteafdeling. 

MM'PRUS&Mam-KEUS 


HAAL 0E 


POSTBUS SI-BROCHURE 

BIJ POSTKANTOOR Of 


BIBLIOTHEEK 
Leden mededeling 

CASINO LANDGRAAF 

Presenteert hedenavond voor U een 
daverend optreden van 

Gerard Joling 

Teu 045 e fi5080 CASINO LANDGRAAF 

DE NIEUWE VORM VAN UITGAAN 


De federale 
staat België 

pagina 5 

Het vertrek van 
Wibo v.d. Linde 

pagina 9 

Ex-verdachte 
loopt met ziel 
onder de arm 

pagina 16 


VN een internationale conferentie 
te beleggen als aanloop tot recht¬ 
streekse vredesbesprekingen ter 
beëindiging van het Israëlisch-Ara- 
bische conflict. 

De rol van de Verenigde Naties bij 
het op de rails zetten van een vre¬ 
desconferentie in het Midden-Oos¬ 
ten kan ongeveer dezelfde zijn als 
die welke de VN speelde bij het tot 
stand brengen van een bestand - in 
augustus vorig jaar - in de Golfoor¬ 
log, gevolgd door rechtstreekse be¬ 
sprekingen tussen Iran en Irak. Dit 
zegt de directeur-generaal van het 
bureau van Shamir, Yossi Ben-Aha- 
ron, in de Jerusalem Post van giste¬ 
ren. „Het belangrijkste zyn recht¬ 
streekse onderhandelingen. Wie 
daartoe de aanzet geeft, is van on¬ 
dergeschikt belang”, aldus de top- 
medewerker van Shamir. 


(ADVERTENTIE) 


24 + 36 observatie roulette met een minimum inzet van ƒ1,- 


Wij zijn 24 uur geopend 


Zaalvoetbalteam 
klopt Italië 

pagina 19 

Spelers AC Milan 
op het matje 

pagina 19 


VNO en FNV 
op de bres 
voor milieu 


DEN HAAG - Werkgevers en werk¬ 
nemers gaan zich gezamenlijk in¬ 
spannen voor een daadwerkelijke 
aanpak van de milieuproblematiek. 
In een gezamenlijk convenant heb¬ 
ben FNV en VNO afgesproken op 
centraal en decentraal niveau over 
het milieu te overleggen. De overige 
werkgevers- en werknemersorgani¬ 
saties hebben zich inmiddels achter 
dit voornemen geschaard. FNV en 
VNO zijn tot hun initiatief gekomen 
vanuit het besef dat „duurzame eco¬ 
nomische groei en duurzame werk¬ 
gelegenheid onlosmakelijk verbon¬ 
den zijn met een daadwerklijke aan¬ 
pak van de milieuproblematiek”, al¬ 
dus de verklaring. 

Inspanningen voor een schoner mi¬ 
lieu zullen volgens FNV en VNO ge¬ 
volgen hebben voor de overheid, de 
bedrijven, de werknemers en de 
consumenten. De overheid heeft 
daarbij de taak doeleinden en maat¬ 
regelen vast te stellen en uit de eco¬ 
nomische groei de benodigde mid¬ 
delen beschikbaar te krijgen. 

Werkgevers- en werknemersorgani¬ 
saties zullen meehelpen in het for¬ 
muleren van de doelstellingen van 
het milieubeleid. Van Lede (VNO) 
en Stekelenburg (FNV) willen in sa¬ 
menspraak met de overige organisa¬ 
ties nagaan welke punten in dat ge¬ 
zamenlijke overleg aan de orde kun¬ 
nen komen. Daarvoor wordt een 
speciale werkgroep in het leven ge¬ 
roepen. De werkgroep zal zich on¬ 
der meer buigen over de vraag hoe 
milieubeleid en een evenwichtige 
economische ontwikkeling kunnen 
samengaan en de bijdragen die het 
bedrijfsleven en anderen daaraan 
kunnen leveren. 

Volgens Van Lede en Stekelenburg 
is met het convenant de idee uit de 
wereld dat werkgevers te weinig 
doen aan milieu, de internationale 
situatie als alibi aangrijpen om op 
oude voet door te gaan en initiatie¬ 
ven van de overheid en werknemers 
proberen tegen te houden. 

Moord in Veldwezelt 

Eisen van 12 
en 9 jaar 

door servé overhof 

MAASTRICHT - Voor de recht¬ 
bank in Maastricht eiste officier van 
justitie mr J. Nabben gistermiddag 
twaalf jaar gevangenisstraf tegen de 
45-jarige Maastrichtse M. S. en ne¬ 
gen jaar tegen haar 25-jarige zoon W. 
H. De officier achtte de vrouw 
schuldig aan het uitlokken van 
moord op haar 61-jarige (tweede) 
echtgenoot en de zoon aan het daad¬ 
werkelijk doden van zijn stiefvader. 

Dat feit had zich op 17 maart van vo¬ 
rig jaar afgespeeld in de echtelijke 
woning aan de Kiezelweg in de Bel¬ 
gische grensplaats Veldwezelt, 
dichtbij Maastricht. Ex-croupier 
Harry K„ met wie Maastrichtse M. 
S. enkele maanden tevoren in het 
huwelijk was getreden, werd daar in 
zijn slaapkamer met een geweer¬ 
schot om het leven gebracht. 

Alhoewel de strafwet de mogelijk¬ 
heid biedt uitlokking in dezelfde 
maat te bestraffen als het plegen 
van moord achtte mr Nabben in 
deze zaak een nadrukkelijk onder¬ 
scheid gewenst, enerzijds vanwege 
de ernst die hij toekende aan de rol 
van de vrouw en anderzijds de ver¬ 
minderde toerekeningsvatbaarheid 
die aan haar zoon was toegeschre¬ 
ven. 


# Zie verder pagina 17 


limburgs d agblad % Mar jol Flore en Martijn Breebaart, morgenavond in 
Maastricht. 


In de theaters | 


MAASTRICHT - Morgenavond 
om 20.00 uur vindt m de Redoute 
een cafe-chantant plaats met 
Marjol Flore in de hoofdrol. Zij 
brengt haar nieuwste program¬ 
ma ‘Marjol' op handen en voeten. 
In het theatercafé organiseert de 
stichting Banana Art, vrijdag- en 
zaterdagavond, een experimen¬ 
tele Jazz-avond: ’Mit Mileh 
kriegt man keine grosse Mauer, 
nur mit Wodka'. De deelnemen¬ 
de musici zijn Cor Hameleers 
isax-tenor), Rene Schols (gitaar). 
Peter Polane (basgitaar) en Ed¬ 
win Vermijs (drums). Aanvang: 
23.00 uur. Zaterdagavond om 
20.00 uur en zondagmiddag om 

14.30 uur staat in de stads¬ 
schouwburg de belcanto opera 
’Ernani’ van Verdi op het pro¬ 
gramma. Solisten zijn o.a. Thea 
Vermeulen, Adriaan van Liempt 
en Jean Segani. Zondagmiddag 
om 12.30 uur verzorgt de Vereni¬ 
ging Vrienden van het lied een 
concert in de Redoute. Sopraan 
Ingrid Kapelle wordt begeleid 
door gitarist Jean Sevriens. In 
de stadsschouwburg is maan¬ 
dagavond om 20.00 uur een extra 
voorstelling van ’Wien bleibt 
Wien’ m.m.v. Ruxandra Voda- 
(sopraan). The London Strauss 
Dancers en het Johan Strauss 
Orkest o.l.v. Andre Rieu. Dins¬ 
dagavond wordt in de stads¬ 
schouwburg door Jan Decleir 


Gilles uitgevoerd. Dit toneelstuk 
van Hugo Claus begint om 20.00 


KERKRADE - In het Wijn- 
grachttheater staat zaterdag¬ 
avond om 20.00 uur ’Wien bleibt 
Wien’ op het programma. Zon¬ 
dagavond om 20.00 uur concer¬ 
teert het Sharon Quartet m.m.v. 
Wolfgang Guller (contrabas). Er 
worden werken uitgevoerd van 
F.A. Hoffmeister, Haydn, 
Brahms en Paganim. 


SITTARD - In de stadsschouw¬ 
burg vindt zaterdagavond een 
optreden plaats van Flairck. Zij 
spelen composities van Erik Vis¬ 
ser en Peter Weekers. Aanvang 
20.00 uur. Andre van Duin staat 
maandag- en dinsdagavond in 
Sittard op de planken. Zijn revue 
'100 jaar Carré’ begint om 20.00 
uur. Woensdagavond om 19.00 
uur wordt de familievoorstelling 
Robin Hood en de zeven dwer¬ 
gen in Sittard uitgevoerd. 


HEERLEN - In de Heerlense 
stadsschouwburg presenteert 
Avner Eisenberg komende dins¬ 
dag de familievoorstelling 'Av¬ 
ner the Eccentric' (20.00 uur). 
Een dag later brengt het Neder¬ 
lands Dans Theater II een nieuw 
programma met balletten van 
Van Manen. Duato. Hoche en 
Taylor. aanvang 20.00 uur. 


LSO weer op Russische toer 


MAASTRICHT HEERLEN - Niet 
voor de eerste keer dit seizoen pre¬ 
senteert het LSO zich in Limburg 
met een volledig Russisch program¬ 
ma. Eerder gaf het orkest onder lei¬ 
ding van Roland Bader een 'Elk wat 
wils'-concert met Russische muziek 
en ook tijdens diverse andere con¬ 
certen prijkten veelvuldig de na¬ 
men van bijv. Borodin, Glinka, Pro- 
kofjef en Tsjaikowsky op het pro¬ 
gramma. 


Komende vrijdag begint ons pro¬ 
vinciaal orkest aan een serie van 
drie voorstellingen van het zesde 
concert in de klassiek-romantische 
serie. Op het programma staan twee 
meesterwerken van componisten, 
die ruim een eeuw het 'gezicht’ van 
de Russische muziek in belangrijke 
mate bepaald hebben. Pjotr Iljitsj 
Tsjaikowsky en Dmitri Sjostako- 
witsj. Van Tsjaikowsky wordt diens 
fameuze Eerste Pianoconcert ge¬ 
speeld, Van Sjostakowitsj de Vijfde 
Symfonie in d, ongetwijfeld de 
meest populaire symfonie van deze 
tn zijn eigen land zowel miskende 
als gevierde componist. 

Solist tijdens dit LSO-concert, dat 


de komieke coco 


K 


Donderdag 12 januari 1989 # Pagina 


Compact Disc wel slecht gedocumenteerd 


Hoogstaande CD 


Conservatorium 


Harmonie Orkest 


HEERLEN - Na een korte flirt met de stichting Cluster 
en uitgeverij Leymborgh, wat resulteerde in de titelloze 
derde LP, is het Conservatorium Harmonie Orkest van 
Maastricht weer teruggekeerd op het oude nest, in casu 
Molenaars Muziekcentrale te Wormerveer. Dat heeft ge¬ 
resulteerd in het uitbrengen van een vierde geluidsdra¬ 
ger, ditmaal een CD, die evenals de eerste twee bij deze 
muziekuitgever uitgegeven LP’s een poëtische titel heeft 
meegekregen: Chanson de Matin, de opvolger van Bac- 
chus on blue Ridge en Symphonie de 1’eau. 


De titel verwijst deze keer naar een 
amper vier minuten durende com¬ 
positie van Edward Elgar, die als 
rustpunt is geprogrammeerd tus¬ 
sen het grote geschut: de Sympho¬ 
nie de printemps van Ida Gotkovs- 
ky, Boule de feu van Jos Hanniken 
en Conflicts en confluences van 
Henk Badings. 


In tegenstelling tot de uitstekend 
gedocumenteerde eerste twee uit¬ 
gaven is deze CD wat betreft de 
noodzakelijke toelichting op het 


programma bepaald geen succes. 
Slechts een beknopte biografie is 
te vinden in het tekstboekje, met 
geen woord wordt gerept over de 
composities zelf. En juist dat is 
wenselijk - ja zelfs noodzakelijk - 
voor een goed begrip én meer luis¬ 
tergenot, ook voor die luisteraars, 
voor wie het fenomeen blaasmu¬ 
ziek weinig geheimen meer kent. 
Hoe kan men een compositie als 
Boule de feu bijvoorbeeld in zijn 
geheel doorgronden zonder te we¬ 
ten dat het hier om een program- 


CHANSON DE MATIN $' «ÜML.V .e 


matische compositie over bombar¬ 
dementen en oorlogsgeweld gaat? 
Bovendien is men niet echt zorg¬ 
vuldig geweest bij de samenstel¬ 
ling van de tekst: is de titel van het 
eerste deel van de Symphonie de 
printemps nu incantoire of incan- 
tatoire? - beide versies komen 
voor. 

Overigens sluit deze CD wat betreft 
kwaliteit - zowel qua uitvoering als 
qua opname - beter aan op de eer¬ 
ste twee geluidsdragers. Het Con¬ 
servatorium Harmonie Orkest 
toont zich ook ditmaal een vaardig 
orkest, bestaande uit een betrekke¬ 
lijk heterogene groep muziekstu¬ 
denten, die door Sef Pijpers be¬ 
kwaam op één muzikale lijn wor¬ 
den gezet. De harmonie weet in 
Gotkovsky’s Symphonie bijvoor¬ 
beeld de van deze componiste (o.a. 
van Poème de feu) zo bekende 
'spetterende orkestrale uithalen’ 
met een zinderende orkestklank te 
realiseren, maar ook het op het ge¬ 
bied van de stemming zeer 'gevaar¬ 
lijke’ langzame middendeel wordt 
op bewonderendswaardige gecon¬ 
troleerde wijze tot klinken ge¬ 
bracht. Overigens gebeurt er in dit 
meditatieve deel naast het spel met 
klankkleuren niet echt veel en de 
opvatting lijkt dan ook terecht, dat 
Ida Gotkovsky meer thuis is in het 
betere gooi- en smijtwerk dan in 
het componeren van meer ingeto¬ 
gen frasen. 


HM- 1/ §&* ft *• 


Verreweg 


.* 

H SfeJL ■ * 


sL - * 


• • * 


j§§t§ p 

ÜV\ -■ ■ '' 


door de nieuwe vaste dirigent Sal¬ 
vador Mas Konde wordt geleid, is 
diens landgenoot Rafael Orozco. De 
concerten worden gegeven in de 
Stadsschouwburg van Sittard (mor¬ 
genavond. 20.00 uur), het Staarge- 
bouw van Maastricht (zaterdag¬ 
avond, 20.00 uur) en De Munt in 
Weert (dinsdagavond, 20.15 uur). 


Verreweg de beste compositie op 
deze CD vind ik overigens Con¬ 
flicts and confluences van Badings, 
die de ondertitel symphony no. XV 
for symphonie band heeft meege¬ 
kregen. De grote afwisseling, de 
soms ragfijne instrumentatie en de 
grote inventiviteit, die de compo¬ 
nist in melodisch opzicht ten toon 
spreidt, maken van deze symfonie 
een boeiende compositie, die 
prachtig door het Conservatorium 
Harmonie Orkest wordt uitge¬ 
voerd. De enorme spanning, die in 
het Adagio molto met zijn breed 
uitgesponnen melodieën wordt op¬ 
gebouwd, en de uitwerking van het 
speelse karakter van het scherzo 
zijn slechts enkele voorbeelden 
van het hoge niveau, waarop dit or¬ 
kest zich ook op zijn eerste CD pre¬ 
senteert. 


• De sfeervolle voorpagina van het slecht gedocumenteerde 
tekstboekje van de CD van het Conservatorium Harmonie Or¬ 
kest. 


Jos Frusch 


MusiCatharina 


MAASTRICHT - Vrijdag- en za¬ 
terdagavond wordt op het po¬ 
dium van t Vervolg in het Gene- 
raalshuis ‘Bruiloftsmaal’ door 
Danscompagnie Limburg gepre¬ 
senteerd. Aanvang 20.30 uur. 
Zondagmiddag om 14.30 uur 
staat hier de familievoorstelling 
Ben je helemaal bekofferd’ door 
Sanders en Co op het program¬ 
ma Het Conservatorium Maas¬ 
tricht organiseert komende da¬ 
gen de volgende activiteiten: 
dinsdagavond om 18.30 uur een 
voordracht door studenten uit de 
pianoklas van Barbara Grajews- 
ka en woensdagavond om 19.30 
uur een voordracht door studen- 


Verder 


hem en Brass Band Limburg. 


ten uit de pianoklas van Toni Eh- 
len. Ter gelegenheid van de ope- 
ning van het 'Loss Theater’ in 
Maastricht geeft Theater Spe¬ 
lonk de Familievoorstelling 'De 
Poezie van Eenvoud’. De uitvoe¬ 
ringen zijn vrijdagavond om 

20.30 uur, zondagmiddag om 

14.30 uur en zondagavond om 

20.30 uur. 


SITTARD - Stichting Sirkel or¬ 
ganiseert zaterdagavond om 
22.00 uur in het Theatercafé van 
Sirkel een optreden van de Ame¬ 
rikaanse jazz-musici Margie Pos 
& Kathy Roberts. 


wordt vervroegd 


STEIN - In het gemeenschaps¬ 
huis Nieuwdorp (Stein) concer¬ 
teren zondagavond om 20.00 uur 

Fanfare Sint Joseph uit Broek- 


HOENSBROEK - In de groene 
kamer van het Slotgebouw van 
Kasteel Hoensbroek geven het 
Accordeon Quintet Gaudium 
Musicae en het Accordeon Or¬ 
kest Elsene uit Nieuwstadt een 
concert. Op het programma dat 
om 16.00 uur begint, staan wer¬ 
ken van o.a. Rossini, Jacoby, 
Bernstem, Lohr en Dvorak. 


VAALS - MusiCatharina, het blaas- 
muziekfestein dat jaarlijks in het 
najaar in Vaals wordt gehouden, is 
dit jaar in verband met het WMC 
vervroegd. 

Op 24 en 25 juni reeds zal de Grens- 
landhal in Vaals open staan voor or¬ 
kesten, die zich willen onderwerpen 
aan een deskundig jury-oordeel. Dit 
jaar zal het juryteam - in verband 
met het WMC uit drie leden be¬ 
staan: Piet Stalmeier, Jan van Os¬ 
senbruggen en Jean Seegers. Korp¬ 
sen, die willen deelnemen aan Musi¬ 
Catharina kunnen zich tot 1 april 
opgeven bij het secretariaat, & 
04454-2863. 


kunst en cultuur 


redactie: jos frusch 

Elena Vink, volgende week soliste in Valkenburg. 


Belcanto in Kasteel Oost 


VALKENBURG - De lyrische colo¬ 
ratuursopraan Elena Vink en de ly¬ 
rische tenor Roberto Antoniani zul¬ 
len op zaterdag 21 januari een bel- 
canto-concert geven in Kasteel Oost 
in Valkenburg. Begeleid door Frits 
Koopal zullen zij fragmenten zingen 
uit La Sonnambula, Lucia di Lam- 
mermoor, Don Pasquale, Rigoletto, 
La Traviata en 1’Elisir d’Amore. Het 
concert begint om 19.30 uur. 


in Luik. Voor reservering kan c ° 
tact worden opgenomen met Ro 1 ^ 
to Antoniani, 043-615390. 


a - h - s b - 


- d r e i n e n 


■=L aval - ode 


Dit concert wordt georganiseerd 
door de Stichting Opera Limburg 
waarvan Roberto Antoniani voorzit¬ 
ter is. Deze operastichting heeft 
deze maand nog enkele andere acti¬ 
viteiten op het programma. Zo 
wordt op 24 januari een bezoek ge¬ 
bracht aan Un Ballo in Maschera 
van Verdi in Aken en op 27 januari 
aan Andrea Chenier van Giordano 


modder-o 


- c e - I -do 


-- maraboet 


- a e r a - e i 


etna-one panda en de roddeltante 


Limburgs Dagblad 


Qxrtri smmn,Lnnm 
fff mm in wm Kunttin 
if ïjo wfsnomn fn 
manotn ormtvw in di 
rm m m huil or 
ar SEumun omn 
ai wun/fnoe Komrfti- 

ncn. Hf) tl DL HH/10 
VHfl HIT IWttlBRQ, Hl/ff- 
Hf ff If n06 M/f Cftl 
yfin hoi ftf de MKRftr/e 

EEtllETEn Directie: 


J. Drost ,, 

mr. F.A.NI. van Hellemond 


K.J. Verwer 


Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 
Bank: ABN Bank Heerlen 

rek.no. 57 75 35 935 
Giro: 10 35 100 
Tel.: abonnementen: 
045-739881 
advertenties. 
045-739886 


llffWPPÜ 


045-739886 

Rayonkantoren: 

Brunssum 045 ’ 2 jÜa 68 

Geleen 04490-4 ^ 

Hoensbroek 045-2» g 

Heerlen-Centrum 045-71 g 

Kerkrade 045-452932/45 7 

Maastricht 1,43 qil7l® 

Schaesberg 045-31 1^ 

Rnarmnnit 04750*1 .- 


VWllUUOUvl 

Roermond 


(Cl Standaard Uitgeverij n V Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions 0 v f s Gravenhage 


I 


Benodigdheden: 300 a 400 g gebra¬ 
den fricandeau (plakken), 100 g ge¬ 
kookte ham (plakken), 2 middelgro¬ 
te preien, 40 g boter, 6 a 7 plakjes 
diepvries bladerdeeg, 3 eieren, x /\ 1 
room, 75 g fijngeraspte Goudse 
kaas. 

Snijd fricandeau in grove snippers. 
Maak preien schoon, gebruik uitslui¬ 


tend witte en lichtgele deel. Snijd 
prei in ringen. Laat bladerdeeg ont¬ 
dooien. Verhit boter en fruit preis- 
mppers tot ze zacht en glazig zijn. 
Schep fricandeau erdoor en laat af- 
koelen. Vet met rest boter quiche- ot 
springvorm in. Bekleed vorm met 
bladerdeeg en prik met vork gaatjes 
in deegbodem. Plaats vorm in koel¬ 
kast. 

Roer eieren los en voeg room, ge¬ 
raspte kaas, zout en peper uit molen 
en snufje nootmuskaat of geniale^ 


foelie toe. Beleg deeg met plakken 
ham. Verdeel vlees/preimengsel er¬ 
over en schenk daarover ei/room¬ 
mengsel. Plaats vorm op rooster 
midden in tot 225°C. - stand 5 - voor¬ 
verwarmde oven en bak taart in 30-35 
min. goudbruin en gaar. 

TIP: Voor pittige taart 100 g frican¬ 
deau vervangen door 100 g salami, 
deze fijnhakken en over vlees-en 
preimengsel strooien op deegbodem. 


hub meijer 


Telex: 5(}1 23 

redactie sfi07® 

overige afdelingen 
Abonnementsprijs®* 1 ' 
bij vooruitbetaling te voldo*^ ^ 
per kwartaal C/sO 

M limburgs dagblad li 

1 1 , 


Van onze redactie economie 

HAAG - VNO-voorzitter Van 
is zeer optimistisch over de 
ikkeling van de Nederlandse 
mie. Die groeit sneller dan 
acht. Maar Van Lede waar- 
W ervoor dat die extra groei 
gebruikt moet worden „om al- 
leuke dingen te doen”. Vol¬ 
hem moet het extra geld wor- 
gebruikt om het financierings- 
rt versneld terug te dringen. De 
voorzitter doet daarom „een 
nend beroep op politieke par- 
om hun verkiezingsprogram- 
°P conservatieve groeiverwach- 
! e n te baseren”. 

1 Lede ziet de toekomst verder 


Voorzitter Van Lede verwacht verdere groei 

VNO positief 

over economie 


zonnig tegemoet. Voor Nederland 
was vorig jaar een groei van 1,5 pro¬ 
cent verwacht, en het is drie procent 
geworden. Volgens Van Lede is de 
hoge economische groei van struc¬ 


turele aard. Hij verwacht voor de ja- 
ren ’90 groeicijfers van 2,5 procent 
per jaar. Maar dan moeten maatre¬ 
gelen als loonmatiging ook in het 
komende decennium doorgaan. 


De werkgeversvoorzitter ziet overi¬ 
gens voor de toekomst ook enige 
minder positieve punten. Hij wijst 
onder meer op de economische si¬ 
tuatie in de Verenigde Staten, die 
onder druk staat door de forse te¬ 
korten op de betalingsbalans en de 
begroting. 

Nationaal zijn er volgens Van Lede 
ook een aantal problemen te ver¬ 
wachten. In de technische beroepen 
dreigt een tekort aan geschoolde 
krachten. Verder hebben politieke 
partijen met de verkiezingen in het 
hoofd de neiging de budgetten te la¬ 
ten vieren. Als laatste zou de Neder¬ 
landse economie onder druk kun¬ 
nen komen te staan door de stijgen¬ 
de rente. 


,^^bimienybuiteriïand 
S» . ■ 


De Koning in antwoord op kritiek PvdA: 


’ Sluitende aanpak 
van werkloosheid 
is niet haalbaar’ 


Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 3 Na betogingen in Joegoslavische deelrepubliek 

Re gering Montene gro 
riedt haar ontslag aan 


DEN HAAG - Minister De Koning 
(Sociale Zaken) acht een sluitende 
aanpak van de werkloosheid in ons 
land „gezien de omvang daarvan 
vooralsnog niet haalbaar”. Er moe¬ 
ten eerst meer banen worden ge¬ 
creëerd. De minister zegt dit in een 
schriftelijke reactie op kritiek van 
de Tweede-Kamerfractie van de 
PvdA op zijn wetsvoorstel om de ar¬ 
beidsvoorziening (het beleid gericht 
op bestrijding van werkloosheid) 
anders op te zetten. 

De sociaal-democraten wilden we¬ 
ten of niet ook in ons land de rege¬ 
ring de plicht zou moeten krygen 
voor vrijwel alle werklozen een con¬ 
creet arbeidsaanbod te doen. De 
Koning voelt hier niets voor.In zijn 
reactie neemt De Koning ook af¬ 
stand van zijn collega De Korte 
(Economische Zaken). Deze heeft in 
het verleden meerdere keren gepleit 
voor een omzetting van de uitke- 


Van de redactie buitemland 

aLGRADO - De regering en de partijleiding van de Joego- 
c v ische deelrepubliek Montenegro hebben gisteren na twee 
j?gen van massabetogingen hun ontslag aangeboden. Het 
astraal Comité van de communistische partij heeft het ont- 
^ B van de partijleiding aanvaard. Het parlement van Monte- 
^ e gro vergadert vrijdag over de ontslagaanvrage van de rege- 


Onderzoek naar 
^vering Duitse 
'irina aan Libië 

- De Westduitse autoriteiten 


uDen een strafrechtelijk onder- 
jvp ingesteld naar een bedrijf in 
(j^hkfurt. Deze onderneming is er 
or de Verenigde Staten van be- 
G^ldigd Libië te hebben geholpen 
dj“ ae t bouwen van een fabriek voor 
,j er hische wapens. Een woordvoer- 
j. r van de douane in Keulen deelde 
sj eren mee ^et g aa ^ om j n _ 

■Ueursbureau IBI. Volgens het 
<*kblad Stern heeft IBI de bouw 
tyT 1 de chemische fabriek in de 
l e stijn bij Rabta ’tot op grote 
_ 5>gte’ georganiseerd. IBI maakte 
‘aJ} r uik van een vervoersbedrijf in 
i er P en ’ Crosslink, dat het mate- 
( ^ naar Libië bracht, aldus Stern. 

ku ^ ertussen beweren Stern en het 
^de Duitse TV-net ZDF dat ook 
dj c hemische fabriek Imhausen wel 
.gelijk betrokken is geweest bij de 
. U\y van de Libische fabriek, een 
0r n in het oog van de VS. De 
^stduitse autoriteiten ontkennen 
j . 1 tot nog toe. Zij denken wel dat 
fj '^stens tien bedrijven bij de leve- 
gon betrokken zijn. 

Acties dreigen 
bij Postbank en 
streekvervoer 

^OhH^RMEER - De ambtenaren- 
<j e °~ AbvaKabo gaat zijn leden bij 
^-Postbank vragen of er bereid- 
bestaat om actie te voeren. Het 
djeri g over de ar beidsvoorwaar- 
u? et de raad van bestuur van de 
d stL ank i s voorlopig mislukt, nu 
fj s raa d van bestuur weigert de sala- 
v** met één procent te verhogen. 
ftaa gens AbvaKabo-bestuurder 
s j p^^akers wil de Postbank voorts 
fj. c hts voor een deel tegemoetko- 
d e n aan de eis om de verlaging van 
^ ^kenfondspremie volledig te la- 
doorwerken in de salarissen. 

^ Vervoersbond FNV dreigt met 
'n h 68 a ^ s bonden en werkgevers er 
gen* 1 v °lg en de gesprek niet in sla- 
o een akkoord te bereiken over 
Vf. n ieuwe CAO in het streekver- 

D er - 

r e Vervoersbond wil er onder ande- 
bij ln de nieuwe CAO vijftig gulden 
J voor iedereen (14.000 werkne- 
Ui pL maar de werkgevers gaan 
Va * Vef der dan een loonsverhoging 
fw procent wat neerkomt op 
tientje. 


Sky Channel 
alleen nog 
in Engeland 

Hilversum - Vrijwel alle 

Personeelsleden van satelliet¬ 
zender Sky Channel, die buiten 
Engeland werkzaam zijn, wor¬ 
den binnenkort ontslagen. Alle 
kantoren op het Europese con- 
inent worden gesloten, behal- 
e de vestiging in Amsterdam. 
rJaar wordt, vermoedelijk deze 
week nog, aan zes van de zes- 
ien personeelsleden ontslag 
aa ngezegd. Sky gaat zich voor- 
narnelijk richten op Engeland 
en Schotland. 

In Amsterdam blijft alleen het 
Personeel dat belast is met pers 
en promotie voorlopig nog aan 
het werk. 

Be Sky-organisatie trekt zich 
vrijwel geheel van het Europe¬ 
se continent terug, omdat eige¬ 
naar Murdoch zich, via een aan¬ 
tal kanalen van de nieuwe 
Astra-satelliet, op Engeland en 
ifcTland wil gaan'richten. 


De politieke leiders van Montene¬ 
gro boden hun ontslag aan nadat in 
Titograd 50.000 betogers de straat 
op waren gegaan om het aftreden 
van de regering en de partijtop te 
eisen. De betogers hadden de over¬ 
heidsgebouwen in de Montene- 
grijnse hoofdstad omsingeld. 

De demonstranten stellen de poli¬ 
tieke leiders verantwoordelijk voor 
de economische crisis in Montene¬ 
gro, de armste deelrepubliek van 
het land. Verder beschuldigen zij 
hen er ook van dat zij elkaar 
baantjes toeschuiven. 

Achtergrond van de onrust is de al 
jaren durende economische malaise 
in het land en de steeds verder oplo¬ 
pende inflatie, die nu zo’n 240 pro¬ 
cent bedraagt. Vooral Montenegro 
heeft zwaar te lijden gehad van de 
economische crisis. Door econo¬ 
misch wanbeleid, verkeerde inves¬ 
teringen en ideologische rechtlij¬ 
nigheid staat de deelrepubliek nu 
aan de rand van het bankroet. 

Bij de onrust in Montenegro spelen 
ook de etnische spanningen in de 
naburige republiek Servië een rol. 
Hoewel de 600.000 Montenegrijnen 
in Joegoslavië een eigen deelrepu¬ 
bliek hebben, voelen de meesten 
zich Serviër en staan zij achter de 
eis van Servië dat de autonome pro¬ 
vincie Kosovo onder rechtstreeks 
bestuur van Servië wordt geplaatst. 


(ADVERTENTIE) 


SOMA 

ROGGEBROOD! 

% Bij de betogingen in Montenegro vielen verscheidene gewonden. De politie moest eraan te pas 
komen om de woedende demonstranten uit het parlementsgebouw in Titograd te houden. 


Conferentie roept op tot verdergaand verdrag 

Gebruik strijdgassen 
unaniem veroordeeld 


Assistentes 
apothekers 
melden fraude 

ALKMAAR - Bij de Dienstenbond 
FNV hebben zich sinds het bekend 
worden van de fraude bij apothe¬ 
kers tientallen apothekersassisten¬ 
tes gemeld, die min of meer ge¬ 
dwongen worden het spelletje met 
hun baas mee te spelen. De Dien¬ 
stenbond FNV wil in het arbeids¬ 
contract van apothekersassistentes 
laten opnemen dat zij frauduleuze 
handelingen op hun werk kunnen 
weigeren, zonder dat dit consequen¬ 
ties heeft voor hun baan. 

Het hoofdbestuur van de apothe- 
kersorganisatie KNMP heeft overi¬ 
gens een voorstel aanvaard om voor 
fraude veroordeelde apothekers als 
lid te royeren. 


Zie ook pogino 5 


Van onze correspondent 

PARIJS - De conferentie over che¬ 
mische wapens in Parijs is gister¬ 
middag beëindigd met een unanie¬ 
me slotverklaring waarin de 149 
deelnemende landen zich uitspre¬ 
ken tegen het gebruik van strijdgas¬ 
sen en andere middelen voor chemi¬ 
sche oorlogvoering. De Geneefse 
ontwapeningsconferentie wordt op¬ 
geroepen een conventie op te stel¬ 
len voor een verbod op de ontwik¬ 
keling, aanmaak, opslag en inzet 
van C-wapens. Deze conventie zou 
tevens moeten voorzien in een doel¬ 
treffende controle op alle bestaande 
voorraden. Een door de Arabische 
landen gewenste koppeling tussen 
chemische en nucleaire ontwape¬ 
ning wordt in de slotverklaring niet 
genoemd. 


Volgens de voorzitter van de confe¬ 
rentie, de Franse minister van Bui¬ 
tenlandse Zaken Roland Dumas 
moet het slotakkoord van Parijs ge¬ 
zien worden als een uiting van poli¬ 
tieke wil, om voor eens en voor al¬ 
tijd af te rekenen met chemische 


(ADVERTENTIE) wapens. Dumas zei verder het mo¬ 
gelijk te achten dat in 1990 een defï- 
nief akkoord kan worden bereikt 
dat chemische wapens buiten de in¬ 
ternationale wetten stelt. 


De Nederlandse delegatie in Parijs 
was minder optimistisch dan Ro¬ 
land Dumas. „Het welslagen van 
deze conferentie betekent nog geen 
garantie voor het overleg in Genè- 
ve”. Toch gaf men aan dat ’Parijs’ 
een opsteker was voor de Geneefse 
onderhandelingen, die door 40 lan¬ 
den worden gevoerd. In het Parijse 
slotakkoord worden alle landen uit- 


Verspilling 
energie kost 
vijf miljard 

DEN HAAG - Jaarlijks wordt er 
in ons land voor vijf miljard gul¬ 
den aan energie verspild. Indi¬ 
rect wordt daarmee ook het mi¬ 
lieu belast. Het bedrag van vijf 
miljard gulden blijkt uit recente 
berekeningen van het Centraal 
planbureau (CPB) en het CBS. 


genodigd, om aan de onderhande¬ 
lingstafel te komen zitten. 

De Parijse conferentie wil voorals¬ 
nog dat een controlerende functie is 
weggelegd oor de secretaris-gene- 
raal van de Verenigde Naties. Ver¬ 
der wil men de ontmanteling van 
chemische wapens zien binnen het 
kader van de algemene ontwape¬ 
ningsonderhandelingen. Met name 
op dat laatste punt was gehamerd 
door de Arabische landen. Een di¬ 
recte koppeling tussen kern- en che¬ 
mische wapens in verband met ’de 
dreiging van Israël’, was echter niet 
haalbaar. 


Om deze verspilling terug te 
dringen heeft minister De Korte 
van Economische Zaken een 
groot aantal maatregelen aange- 
kondigd ter bestrijding van ener¬ 
gieverspilling. Deze zullen op 
korte termijn bekend worden ge¬ 
maakt. De Korte wil hiermee ook 
een bijdrage leveren aan de be¬ 
strijding van milieuvervuiling. 

De Korte meent dat economi¬ 
sche groei een milieubehoud 
hand in hand kunnen gaan. Bo¬ 
vendien verbetert ook de kwali¬ 
teit van de economie door een 
zorgzaam milieubeheer, zegt hij. 


ringsgelden in een scholings- of 
werkervaringsloon, zoals in Zwe¬ 
den gebeurt. 

De Koning wijst erop dat in Zweden 
werkloosheidsuitkeringen aan een 
maximale tijdsduur gebonden zyn. 
Na afloop vervalt het recht op uitke¬ 
ring en ontstaat een recht op te¬ 
werkstelling met beloning. „De 
noodzaak voor een werkloze dit 
werk te aanvaarden is derhalve nog¬ 
al dwingend te noemen”, aldus De 
Koning. 


Afzetten motor 
Boeing mogelijk 
gevolg foutieve 
waarschuwing 

LONDEN - De Britse luchtvaartau¬ 
toriteiten hebben opdracht gegeven 
niet alleen de twee motoren van alle 
Boeings 737 te controleren, maar 
vooral ook het instrumentenpaneel 
dat automatisch waarschuwt als er 
met de motoren iets mis gaat. Sinds 
de ramp met de Boeing 737-400 van 
British Midland is er hier in de pers 
gesuggereerd dat in de cockpit van 
het vliegtuig op een gegeven mo¬ 
ment de nog goed functionerende 
motor is uitgeschakeld, in plaats 
van de brandende. Om die reden 
zou de poging om op East Midland 
Airport een noodlanding te maken 
zijn mislukt. 

Inmiddels heeft het departement 
van transport laten weten dat het 
heel goed mogelijk is dat beide mo¬ 
toren mankementen hebben ver¬ 
toond en dat het onderzoek naar de 
oorzaak van de ramp zich thans 
daarop concentreert. 

Ook de KLM en Transavia zullen 
het brandwaarschuwingssysteem 
van hun Boeing-7 37-300 toestellen 
laten inspecteren in verband met 
mogelijke gebreken. 

Schot in 
onderzoek 
kunstroof 

EDE - De drie Van Gogh’s zijn 
waarschijnlijk gestolen door Gel¬ 
derse gelegenheidsdieven en niet 
door professionele kunstrovers. De 
politie heeft sterke aanwijzingen 
dat de daders van de kunstroof uit 
het rijksmuseum Kröller Müller uit 
Gelderland komen. Er zijn boven¬ 
dien geen aanwijzingen dat de schil¬ 
derijen in opdracht van kunstken¬ 
ners zijn gestolen, aldus de politie. 
Het rechercheteam heeft wel een 
aantal groepen Gelderse criminelen 
op het oog. Volgens de woordvoer¬ 
der gaat het om beroepscriminelen 
die op grond van informatie in aan¬ 
merking kunnen komen voor de 
diefstal van de drie Van Gogh’s. 

De politie kon niet zeggen in hoe¬ 
verre een oplossing van de kunst¬ 
roof nabij komt. Het rechercheteam 
houdt nog steeds rekening met een 
losgeldclaim. 

Onbekenden hebben overigens in 
de nacht van dinsdag op woensdag 
uit een meubelzaak in Eindhoven 
vier schilderijen weggehaald. Een 
van de werken is van Karei Appel. 
De waarde van dat schilderij is 
200.000 gulden. 


Weer arrestatie 
in ’Sijthoff-zaak’ 

ÓEN HAAG - De Haagse politie 
heeft ook de echtgenote van de di¬ 
recteur van het beveiligingsbedrijf 
Toetanchamon aangehouden en in 
verzekering genomen. Zij wordt 
verdacht van medeplichtigheid aan 
de bomaanslagen op onder meer 
wethouder Duivesteijn en Sijthoff 
Pers, die zyn gepleegd door werk¬ 
nemers van Toetanchamon. 


Zie verder pagina 5. 


Oprichting politieke partijen moet snel mogelijk worden 


Hongaarse parlement 
versnelt hervorming 


van 299, 
voor 


m 


PORTABLE C0MP0 

Ontvangst op MG/LG en FM-stereo • Automatische 
of handmatige zenderkeuze • 15 Voorkeurzenders • Dubbele 
cassettespeler • Ingebouwde microfoon • 4 Luidsprekers 2 x 15 Watt. 


Voor adressen, bel 04180-15575 


kijkshop 


BOEDAPEST — Het Hongaarse par¬ 
lement heeft de regering gisteren 
opgedragen vóór 1 augustus een 
wet die het de Hongaren mogelijk 
maakt politieke partijen op te rich¬ 
ten, in te dienen. Aanvankelijk wil¬ 
de de regering daarmee tot volgend 
jaar wachten. De afspraak maakte 
deel uit van een compromis, waar¬ 
mee de regering de steun van het 
parlement kreeg voor twee nieuwe 
wetten over de vrijheid van demon¬ 
stratie en vereniging. De wetten 


werden met vrijwel algemene stem¬ 
men aangenomen. 

De Hongaarse regering wilde pas 
volgend jaar praten over de invoe¬ 
ring van een meerpartyenstelsel. 
Het Politburolid Janos Berecz, die 
belast is met ideologische zaken, zei 
dinsdag nog dat er niet voor het ein¬ 
de van dit jaar over de wet op de 
partijen zou worden besloten. 

Maar de onderminister van Justitie, 
Geza Kilenyi, zei gisteren in een 


vraaggesprek met het vakbonds¬ 
blad Npeszava, dat de wet mogelijk 
al medio februari bij het parlement 
zal worden ingediend. 

Volgens voorstanders van de poli¬ 
tieke hervormingen moet de wet 
ui terlijk deze zomer door het parle¬ 
ment worden aanvaard om de nieu¬ 
we politieke partijen voldoende tijd 
te geven zich. voor te bereiden op de 
parlementsverkiezingen van 1990. 

Er zijn momenteel in Hongarije zo’n 
30 onafhankelijke organisaties, 
waarvan sommige graag de status 
van politieke partij zouden krijgen. 
Volgens de nieuwe wetten kan 
iedere vereniging ’waarvan de be¬ 
zigheden niet in strijd zijn met de 
grondwet’ bij de rechtbank registra¬ 
tie aanvragen. 


punt 


W Uit 


• Koopkracht 

De ontwikkeling van de koop¬ 
kracht zal voor de middeninko¬ 
mens in 1989 achterblijven bij 
eerdere prognoses. De Unie 
BLHP heeft hiervoor gisteren 
in een brief aan premier Lub- 
bers aandacht gevraagd. 

• Beveiliging 

Minister Korthals Altes van 
Justitie hoopt nog voor de zo¬ 
mer de Tweede Kamer voor¬ 
stellen te kunnen doen om de 
bevoegdheden van particuliere 
beveiligingsdiensten in de wet 
neer te leggen. Hij sluit daar¬ 
mee aan bij wensen die in de 
Tweede Kamer leven. 

• DNA-test 

Een 31-jarige van verkrachting 
verdachte man uit Groningen, 
heeft gisteren in kort geding te¬ 
gen de rechter-commissaris, 
een verbod geëist van het ge¬ 
bruik van zijn bloed voor de zo¬ 
genaamde dna-fingerprint-me- 
thode. Met die methode kan on¬ 
omstotelijk worden vastgesteld 
of de man in de nacht van 15 op 
16 juni vorig jaar een vrouw uit 
Groningen heeft verkracht. 

• Bolderkar 

Het openbaar ministerie in Rot¬ 
terdam gaat een onderzoek in¬ 
stellen naar mogelijke ontuch¬ 
tige handelingen, die zijn ge¬ 
pleegd met twee kinderen die 
het medisch kleuterdagverblijf 
De Bolderkar in Vlaardingen 
hebben bezocht. Het onder¬ 
zoek «zal zich volgens persoffi¬ 
cier van justitie mr. H. Smid 
ook uitstrekken tot medewer¬ 
kers van De Bolderkar en de ta¬ 
xichauffeurs die het vervoer 
van en naar huis van de kinde¬ 
ren hebben verzorgd. 

• Oppositie 

In Ljubljana, de hoofdstad van 
de Joegoslavische deelrepu¬ 
bliek Slovenië, is gisteren een 
oppositiepartij opgericht, de 
eerste in het door de tot nog toe 
door de communisten gedomi¬ 
neerde Joegoslavië. De Slo¬ 
veense Democratische Allian¬ 
tie is een initiatief van een 
groep intellectuelen. 

• Oplossing 

Het tien jaar oude conflict in 
Kampuchea zal op zijn vroegst 
over drie maanden en uiterlijk 
in september geheel van de 
baan zijn. Dit heeft de Vietna¬ 
mese minister van buitenland¬ 
se zaken, Nguyen Co Thach, 
gisteren verklaard. Thach ver¬ 
klaarde dat Vietnam en Thai¬ 
land overeenstemming hebben 
bereikt over een tijdschema 
voor de terugtrekking van de 
Vietnamese troepen uit Kam¬ 
puchea. Daarnaast hebben zij 
afspraken gemaakt over de toe¬ 
komstige inrichting van Kam¬ 
puchea, aldus de Vietnamese 
minister. 

• ETA 

De Franse politie heeft gisteren 
de militaire leider van de Baski- 
sche afscheidingsbeweging 
ETA opgepakt, zo is vernomen 
in regeringskringen in Parijs- 
.Jose Antonio Urruticoechea 
Bengoechea, die wordt om¬ 
schreven als de leider van de 
militaire vleugel van de ETA, 
zou gearresteerd zijn in de 
buurt van Bayonne, in Frans 
Baskenland. 


Vrijlating 


De Iraakse president Saddam 
Hussein heeft gisteren gezegd 
dat Irak een groep Iraanse 
krijgsgevangenen vrij zal laten. 
Om hoeveel gevangenen het' 
gaat en wanneer zij zullen wor-* 
den vrijgelaten liet hij in het. 
midden. 


Spionage 


Het is de Sovjetunie in 1987 
mogelijk gelukt om in het bezit 
te komen van een zeer geheime 
neuskegel met vlucht- en test¬ 
gegevens van de Amerikaanse 
’Minuteman’, een nieuwe nu¬ 
cleaire intercontinentale ballis¬ 
tische raket. Dat heeft de Ame¬ 
rikaanse televisiemaatschappij 
CBS dinsdag bericht, die zich 
baseert op informatie van amb¬ 
tenaren van het Pentagon. 

• Mossad 

Het hoofd van de Israëlische 
geheime dienst de Mossad, 
treedt binnenkort af. Dit is 
woensdag vernomen in krin¬ 
gen van de veiligheidsdienst. 
Reden voor het aftreden van de 
chef van de Mossad is dat het 
Hooggerechtshof toestemming 
heeft gegeven voor de publika- 
tie van een artikel waarin hij 
wordt bekritiseerd. Daarin 
wordt hij verantwoordelijk ge¬ 
steld voor een aantal blunders 
van de geheime dienst, zoals de 
ontdekking van valse paspoor¬ 
ten in de Bondsrepubliek 
Duitsland en de uitwijzing van 
Mossad-agenten uit Groot-Brit- 
tannië vorig jaar. Donderdag 12 januari 1989 # Pagina 


'MANNEN ZIJN ONBEHOLPEN SUKKELS! 


5 


I k kwam begin jaren vijftig op 
de Kaap, ik was achttien en 
nog een kind. Eigenlijk had ik 
als meisje maar een wens, dat was 
verpleegster worden. Ik wou men¬ 
sen goed behandelen. Nou ja, het 
zijn uiteindelijk alleen mannen ge¬ 
worden. ha ha". 

„Ik ben er thuis tussenuit gegaan, 
omdat mijn vader me niet meer 
wou hebben. Ik was ongehuwd 
moeder en ik leerde een man ken¬ 
nen die me drie keer mishandelde 
en een poging van moord en dood¬ 
slag op me deed. Van de officier 
van justitie mocht ik niet meer met 
die kerel leven en toen ben ik naar 
Amsterdam vertrokken en bij een 
buitenlander terechtgekomen, een 
Engelsman. Wat ik niet wist, was 
dat die man al een vrouw en kind 
had. Afijn, ik ben toch bij 'm geble¬ 
ven en we zijn naar Rotterdam ver¬ 
huisd, waar hij bij Swarttouw ging 
werken en ik op het vrieshuis als 
inpakster. 

„Korte tijd daarna stond een agent 
van de vreemdelingendienst aan 
de deur en die zei dat ik terug 
moest naar mijn moeder, want ik 
was nog minderjarig en er met een 
getrouwde vent vandoor gegaan. 
Toen zijn werk- en verblijfsvergun¬ 
ning ook werden afgenomen, ben 
ik de hoer gaan spelen om mijn 
eten en de kamerhuur te kunnen 
betalen. Zo ben ik in het leven ge¬ 
komen. Dank zij de vreemdelin¬ 
gendienst! 

„Het was geen grote stap. Ik zag al 
dat geld. heel veel geld. Ik verdien¬ 
de 26 gulden op het vrieshuis met 
een hele week werken, als hoer had 
kk dat in een uurtje. 

„Bij die Engelsman ben ik nog acht 
jaar geweest. De dag dat ik van 
hem af ben gegaan, heb ik hem vijf¬ 
tigduizend gulden gegeven. Later 
hebben ze hem opgepakt als zwer¬ 
ver. heeft ie in Veenhuizen vastge¬ 
zeten. Ach, ik heb allemaal foute 
mannen gehad, allemaal niksnut- 
ten. En dat kwam omdat ik zo goed 
was". 

„Ik begon met 7,50 gulden en na¬ 
kend een tientje. Als klanten er ook 
foto's bij wilden, kostte dat een 
rijksdaalder extra. Je had ook ver¬ 
der niet zo veel in Katendrecht. al¬ 
leen nog een paar nachtkroegen in 
de stad. Voor die tenten stonden 
we dan te vigileren en sloegen we 
die nachtbinken aan voor veertig 
gulden. 

„Zo iemand had je dan de hele 
nacht op je nest liggen. Was het 
toevallig zo'n etter dan wilde ie er 
drie, vier keer op. Had je een nor¬ 
male man, dan maakte die voordat 
hij ging slapen een nummertje en 's 
ochtends als ie wakker werd. Voor 
een alleenstaande vrouw als ik was 
het met zo erg om ook met mannen 
te slapen. De bazin, tante Toos, 
sliep boven. Die lette op. En daar¬ 
bij was ik met zo bang aangelegd. 
Ik was jong, maar ik deed net alsof 
ik het al twintig jaar deed. En ik 
hielp mijn klanten. Als ze zeiden 
Antje het lukt niet. dan deed ik er 
toch mijn uiterste best op dat het 
wel lukte. 

„Behalve hoer ben ik ook hoeren- 
madam geweest. In 1956 kocht ik 
twee kasten, samen voor 13.000 
gulden. Op Katendrecht. ja. De ka¬ 
mertjes bouwde ik zelf. Naar meis¬ 
jes hoefde je met te zoeken. Die 
belden bij je aan de deur en bleven 
dan tien. dertien, zestien jaar bij je 
in huis. Een paar jaar later was ik 
ook nog eigenaresse van de Melo- 
dy bar. het bikkerscafe van de 
Kaap Maar die zaak had ik nooit 
moeten kopen, dat was echt te veel 
hooi op mijn vork. 

„Ik moest dus de hoer spelen, een 
cafe-restaurant runnen, de negen 


y * 

; 

h 


V 


... 4* 


1 ' > 

Vl » 
De Koningin van 
Katendrecht kijkt terug 
op haar loopbaan 


# Antje Schilder: ”lk heb mezelf echt in de briljanten gehan¬ 
gen...” 


meiden verzorgen die in mijn huis 
zaten, en dan ook nog twee kinde¬ 
ren die in dat huis geboren waren. 
Die baby’s heb ik drie en vijf maan¬ 
den achtereen verzorgd totdat de 
politie ze kwam weg halen. Dat 
heeft me erg veel verdriet gedaan. 
Het hele politiebureau wist ook dat 
ik dag en nacht voor die kinderen 
zorgde en toch moesten ze weg. 
Vreselijk. Ik heb mijn kasten er¬ 
voor willen verkopen om ze terug 
te krijgen". 

Van der Louw 

„In 1980 ben ik van Katendrecht 
weggegaan. Je kreeg geld van de 
gemeente in je handen gestopt en 
je kon oprotten. Dat was heel erg. 
We werden weggejaagd door de¬ 
zelfde mensen die eerst als klusjes¬ 
mannen en schoonmaaksters voor 
de hoeren hadden gewerkt. En op 
het moment dat onze inkomsten 
daalden, bleken ze ineens tegen 
prostitutie te zijn op de Kaap, om¬ 
dat het zo gevaarlijk voor hun 
kroost was. Onzin, natuurlijk, ja... 
vonden ze condooms op straat die 
wij er dan zogenaamd hadden 
neergegooid. 

„Ik kom er met meer. Wat moet ik 


er doen? Alles op Katendrecht is 
dichtgetimmerd. Wrok heb ik niet. 
Alleen maar Van der Have en Van 
der Louw (resp. ex-wethouder en 
de voormalige burgemeester van 
Rotterdam, red.) feitelijk. Die heb¬ 
ben ons kapot gemaakt. De groot¬ 
ste havenstad ter wereld zonder 
prostitutie, dat hou je toch voor on¬ 
mogelijk! Dat was toch geen be¬ 
stuur meer. Die hele operatie heeft 
alleen maar miljoenen gekost!” 

„Die klanten die mij bezochten, dat 
waren heel normale mensen. Mijn 
klanten hadden hoge nood. die 
kwamen niet voor iets spannends. 
Hun vrouwen lagen in het zieken¬ 
huis met kanker, of zaten in het 
gekkenhuis, of ze wilden geen seks 
meer en die mannen moesten hun 
behoefte zodoende ergens anders 
doen. Dat waren dus geen echte 
hoerenlopers. Hoerenlopers gaan 
niet met een prostitutee mee voor 
15 gulden, die nemen er een van 
500 gulden. Die doen het om de 
kick, om de aparte dingen. Hoeren¬ 
lopers komen ook niet jaren ach¬ 
tereen bij dezelfde vrouw, dat is 
ondenkbaar. 

„Ik had wel tien soorten klanten. 
Als je het voor 25 gulden doet, heb 


je ze allemaal, ook doven en doof¬ 
stommen en lichamelijk gehandi¬ 
capten. Maar je merkte er niets 
van, hoor. Als ze eenmaal lagen, 
was er geen verschil meer. 

„Als je op dat nest kroop en er 
kwam eens een keer een vent bo¬ 
venop je met een eng gezicht, dan 
zei je dat ie zijn handen maar lek¬ 
ker onder je kont moest leggen. 
Dat vond je uiteraard met lekker, 
maar dan was je vast die klauwen 
kwijt voor het geval hij wat ge¬ 
meens wilde doen. Als je die han¬ 
den maar vast uitgeschakeld had. 
„Je had er ook bij die vroegen al 
aan deur of ik ook SM deed. Nou, al 
gaven ze me tienduizend gulden, ik 
kon nog geen vlieg kwaad doen, 
laat staan een vent. Nee, daar be¬ 
gon ik met aan. Ik deed het zoals 
het leven ook werkelijk is, tussen 
man en vrouw. En daar was hele¬ 
maal niets bijzonders aan. Voor de 
prijs die ik vroeg, kon je natuurlijk 
ook met meer verlangen. Als ze 
wilden weten waarom ik zo goed¬ 
koop was, antwoordde ik altijd dat 
je bij C&A ook goedkope overhem¬ 
den kunt kopen. Die moeten er ook 
zijn, en de koper weet wat ie ervoor 
krijgt. 

„Vrijen? Knuffelen? Ach jongen, 
ga nou gauw, dat deed ik toch met. 
Hoe kom je daar nou bij... Als je 
met een hoerenbink op bed lag 
hoopte je dat ie zo snel mogelijk 
klaarkwam en dat je daarna nog 
een joetje uit zijn knip kon lullen. 
Publieke vrouwen die wel met hun 
klanten vrijen zijn loeren, noppes- 
hoeren. De gemiddelde man wil 
toch een normaal wijf hebben”. 


Jonge jongens 

„Hoe ouder de hoer, hoe jonger 
vaak de jongens. Zo werkt het, dat 
moet je je goed realiseren. Waar- 
’ om? Omdat jongens vaak een min¬ 
derwaardigheidscomplex hebben. 
Bij zo’n oud wijf als ik konden ze 
zichzelf uiten. Ik had hele jonge 
jongens die ’s maandags bij me 
kwamen voordat ze naar ballet gin¬ 
gen. Die spendeerden hun laatste 
tientje bij mij. Ze moesten wel. Als 
ze met een te grote bobbel in hun 
broek op de les kwamen, stuurde 
hun juffrouw ze weer direct naar 
huis. 

„Onbegrijpelijk, ja, maar er waren 
veel van dat soort gevallen. Ik had 
ooit een jongen van een jaar of 26, 
27. Knap. knap! Ik zweer dat hij 
nog knapper was dan Elvis Pres- 
ley, een hartstikke leuke gozer. En 
ik kon maar niet vatten waarom 
zo’n knul nou naar de hoeren ging, 
waarom-ie in de stad niet een leuke 
meid versierde. Maar ja, je kon ze 
dat moeilijk vragen. Dat durfde ik 
trouwens ook niet, hoor. 


„Binken met wie ik meeging, had¬ 
den echt liefde en vriendschap no¬ 
dig. Nou, de liefde zal ik erbuiten 
laten, da’s maar klaarkomen. Maar 
vriendschap hoorde er wel bij. 
Klanten stelden prijs op een harte¬ 
lijk woordje, ze wilden over hun 
bolworden geaaid zoals je ook 
moest kijken of hun jasje en de 
broekriem goed zaten. Die had je 
heel veel, zulke mannen. En dat lie¬ 
ve gedoe van jou, dat vonden ze 
dan mooi. 


ROTTERDAM - Ze 
heeft vermoedelijk met 
meer mannen de liefde 
bedreven dan welke 
vrouw ook in Neder¬ 
land. Dertig jaar lang 
deelde ze, dag in dag uit, 
voor ten hoogste 15 gul¬ 
den en meestal niet lan¬ 
ger dan tien minuten, 
het bed met klanten van 
allerlei rangen en stan¬ 
den, jong en oud. Antje 
Schilder (54), in sommi¬ 
ge kringen ook bekend 
als ’De Koningin van 
Katendrecht’, leeft 
sinds haar afscheid van 
het rosse leven, enkele 
jaren geleden, terugge¬ 
trokken in haar sfeervol 
ingerichte boudoir op 
Zuid. Een terugblik. 


„Mannen zijn in dat opzicht onbe¬ 
holpen sukkels, ja. Voor honderd 
percent. Er is geen uitzondering. 
Mannen willen per se verlakt wor¬ 
den, da’s de pure waarheid. Met 
een man kan je slijmen. Als je maar 
een beetje aardig voor hem bent, 
kun je alles bij hem versieren. Ke¬ 
rels willen gewoon uitgekleed wor¬ 
den. 

„Alleen, ik was er gelukkig de 
vrouw met voor. Ik was geen vozer 
of snoeier. Voor mij was time wel 
money. Snel een wipje maken en 
hup eruit! En dan toch op een 
goeie, lieve manier. Mannen had 
mijn hulp nodig, zeg maar. 

„Dat mannen gepakt willen wor¬ 
den, dat is nou het leven. Een hoer 
weet dat en weet hoe ze ermee om 
moet gaan. Daar ben je mee gebo¬ 
ren. Een man kon mij geen oor aan¬ 
naaien. Geen één! Zelfs geen pro¬ 
fessor. Denk erom, de hoer spelen 
is een vak. En vergis je niet, een 
heel groot vak”. 

„Negenennegentig van de honderd 
hoerebinken hebben schrik van 
hoeren. Je kon merken wanneer ze 
voor de eerste keer kwamen. Dan 
waren ze verlegen en bang. Ik stel¬ 
de ze dan in ene seconde gerust. 
Dan mochten ze even zitten om een 
sigaretje te pakken. En als ze er dan 
een of twee trekjes van hadden ge¬ 
nomen, moesten ze gauw op bed 
gaan liggen en er ook gauw weer 
uit. Ik maakte er geen poppenkast 
van! Nooit! 

„Klanten willen er niet allemaal op, 
hoor. Ik had dagen dat er niets ge¬ 
beurde, terwijl ik toch een heleboel 
mannen over de vloer had. Die 
kwamen dan een babbeltje maken. 
Voor anderen kon het weer met 
gek genoeg. Zo ontving ik ooit een 
pastoor die informeerde wat het 
hem zou kosten als ik hem een 
luier omdeed. Toen we het daar¬ 
over eens waren, hees ik zijn rok 
ken omhoog, haalde een wit laken 
van bed en heb daar een luier van 
gemaakt. Die vent moest voor de 
afgesproken prijs ook de fles krij 
gen, dus heb ik literfles met water 
gevuld, die op zijn mond gezet en 
klaar was Kees. 

„Ook zo’n klant was Piet de Schoe¬ 
nenlikker. Die wou dus dat ik op 
mijn hoge hakken even door de 


goot liep totdat ze kletsnat waren 
van de bagger. Vervolgens gingd ,c 
charmeur tegen betaling van 100 
gulden in zijn mooie, witte over¬ 
hemd op de vloer van mijn kam# 
liggen, waarna ik met die vuile, vi* 
ze schoenen van me over hem heen 
moest lopen onder het uitroeper* 
van Piet de Schoenenlikker, Piet 
de Schoenenlikker!!! Weinig later 
stond ie dan voldaan in de spiel® 
te kijken hoe erg ik hem wel be; 
vuild had. Zoiets vergeet je nooit 
meer”. 

„Tegenwoordig is prostitutie echt 
business geworden. Kijk maar na^ 
de advertenties in de kranten, het 
is allemaal keihard. Die prijzen! 
Een nep-moeder en een nep-doch 
ter samen voor 250 gulden, dat zil® 
toch geen prijzen meer! Ik vind he' 
ook schandalig dat er nog publiek 
vrouwen zijn die het zonder con¬ 
doom doen! Dat zijn geen vrouwe^ 
meer, dat zijn vuilnisbakken. En 
dat er mannen zijn die nog met d ie 
beesten méégaan! Die zijn nog v ie- 
zer! 

„Maar ja, die kerels blijven toch 
wel komen. Mijn moeder zei altijd' 
ook al is er geen brood op de plank' 
ze gaan toch wel naar de hoeren. 
Keilen en gokken en hoeren, dat 
zijn de drie gevaarlijke dingen 
waartegen geen man bestand is- A 1 
liggen ze aan de tandhak! De gro^ 
artiesten gaan dood aan drugs, 
seks en rock & roll en zo gaat het 
dus ook in het gewone leven. 

„Hoe dat komt? Ik denk vaak dat 
bij de vrouwen de meeste schuld 
ligt. Die willen alleen maar poen 
van die mannen hebben en niet 
met ze naar bed, want als het daar- j 
op aan komt zijn ze moei. En een 
beetje leuk praten met hun vent 
doen ze ook met. In dat geval is het 
huwelijk voor mij een waardeloze 
instelling, want als een man niet 
meer bij een vrouw terecht kan, 
dan bestaat dat huwelijk niet meer 
voor mij”. 

„Ik ben nu aan het sparen. Ik hoop 
nog steeds een hotel of een mooi 
privé-huis te kunnen beginnen. 
Waarom een hotel? Nou, omdat je 
er met mensen in aanraking kom 1 
en ik mijn kennis van de horeca 
kan gebruiken. Een privé-huis wd 
ik voor het geld. Als ik er dertig 
jaar geleden een was gestart, had 
nou op de Bahama’s gezeten. Het i» 
ook rustig werken: de klanten ko¬ 
men binnen voor een nummertje 
en ze zijn even snel weer weg. 

„Ik blijf van het hoerenbestaan 
houden, dat telt ook. De hoer sp e ' 
len is de mooiste tijd van heel mi) 11 
leven geweest. Het is een leven 
apart. Omdat de prostitutie voor 
iedereen die ermee te maken heel 1 
apart is, ook voor de klanten zelf- 
Daarnaast zorgden de inkomsten 
er wel voor datje een vrij leven koh 
leiden. Aan geld was nooit gebrek- 
Ik heb mezelf echt in de briljanten 
gehangen. 

„Het huis-, tuin- en keukenpu- 
bliek, dat kijkt neer op de hoer. b* 1 
op d’r vent, die met die grote rin¬ 
gen en die grote auto. Maar als J e 
niet in dat wereldje bent gerold, 
kun je er niet over praten. Dat er 
ook ontzettend veel vriendschap 1 ? 1 
dat milieu bestond, dat weten bib" 
tenstaanders niet. Gewone burgeP 
denken snel dat je a-sociaal bent 
omdat je de hoer speelt. Nou, h e £ 
ik niet een prachtig huis, al zeg?v 
het zelf. Ik heb alles wat mijn ha™ 
begeert en ik hoef me niet te sch 
men voor de buren, want voor aU e 
is keurig betaald. Dat zijn preste' 
ties hoor! En zo vind jij er nooit ee 
tweede”. 

Wim de Jofl£ 


Bewijs Voorbereiding van 
misdrijf moeilijk te leveren 


aar aanleiding van de ontvoering van 
Ahold-topman Gerrit Jan Heijn riep mi¬ 
nister Korthals Altes (Justitie) in juni de 
'Werkgroep strafbaarstelling van voorberei¬ 
dingshandelingen' in het leven. Deze werkgroep 
adviseerde in november dat het aanwezig heb¬ 
ben van voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen 
of gegevens die bestemd zijn voor bijvoorbeeld 
het plegen van een moord, gijzeling of bank¬ 
overval strafbaar te stellen. Belangrijke vraag is 
dan uiteraard: Is deze strafbaarstelling wel 
noodzakelijk en. of wenselijk? 

„Geregeld beschikt de politie over solide aan¬ 
wijzingen dat personen of groepen serieuze 
strafbare feiten willen begaan, zonder dat kan 
worden ingegrepen. Per jaar vinden er zo'n 250 
gewapende overvallen plaats in Nederland. Het 
betreft vrijwel uitsluitend een bepaalde groep 
daders van twintig professionals.” aldus de 
voorzitter van de werkgroep prof. mr. Th.W. van 
Veen. Zodra de politie wetenschap heeft van 
een voorgenomen misdrijf, laat zij dat aan de 
plannenmakers weten, of ze zet gewoon een po¬ 
litiewagen op de plaats van het beoogde delict. 
Om zaken stuk te maken is dus geen strafbaar¬ 
stelling van voorbereidingshandelingen nodig. 
De Groningse hoogleraar straf(proces)recht Van 
Veen is echter van mening dat de criminelen 
vervolgens een ander object kiezen en gewoon 
met hun plannen doorgaan. Dus moeten ze op 


dood spoor worden gezet. Dat kan door ze te 
vervolgen. En dat kan weer alleen wanneer er 
een strafbaar feit is gepleegd. Vandaar dat het 
voorbereidend gedrag strafbaar moet zijn. 

Het voordeel van het strafbaar stellen van voor¬ 
bereidingshandelingen voor justitie is duidelijk: 
de politie kan eerder ingrijpen. Zij hoeft niet te 
w-achten tot het beraamde misdrijf is gepleegd, 
maar kan al mensen aanhouden en huiszoekin¬ 
gen verrichten als de ernstige verdenking is ge¬ 
rezen dat zo’n misdrijf wordt beraamd. 

Van Veen verdedigt de uitbreiding van het straf¬ 
recht onder meer met het argument dat het 
slechts enkele ernstige misdrijven betreft name¬ 
lijk bankoverval, gijzeling, zware mishandeling, 
moord, doodslag of afpersing. 

Deze waarborg verdient mijns inziens echter 
weinig krediet. Toen minister Korthals Altes 
driejaar geleden de Opiumwet verruimde met 
de strafbare voorbereidingshandeling, verze¬ 
kerde hij het parlement dat het een eenmalige 
exercitie betrof. Ziehier de volgende uitzonde¬ 
ring. 


Kerstboom 

De bovengenoemde strafbare feiten zijn inder¬ 


daad ernstige delicten, en als die voorkómen 
kunnen worden moet dat natuurlijk niet nagela¬ 
ten worden. Is het echter noodzakelijk en wen¬ 
selijk dat het beramen van dergelijke misdrij¬ 
ven als een zelfstandig delict strafbaar gesteld 
zou moeten worden, met een maximumstraf 
van tweederde van de maximumstraf die geldt 
voor het voltooide delict. 

De Maastrichtse hoogleraar straf(proces)recht 
prof. mr. G.P.M.F. Mols meent van niet. „Het 
strafrecht wordt door deze minister gebruikt als 
een kerstboom. Er is geen regeling te bedenken 
of er moet een strafrechtelijke sanctie aan ge¬ 
hangen worden. De overheid dient buitenge¬ 
woon terughoudend op te treden met het straf¬ 
baar stellen van gedragingen. Doet zij dit met 
dan beperkt zij daarmee de remmende werking 
die van strafbepalingen uitgaat. Zeker wanneer 
betreffende strafbaarstelling niet direkt noodza¬ 
kelijk is, zoals hier. Het huidige strafrecht biedt 
afdoende maatregelen om op te treden tegen ge¬ 
organiseerde criminaliteit.” 

De praktijk van artikel 10a Opiumwet heeft ons 
geleerd dat zelden of nooit vervolgd wordt voor 
het plegen van de in dat artikel strafbaar gestel¬ 
de voorbereidingshandelingen. De verklaring is 
volgens Mols dat de politie graag deze crimine¬ 
len lange tijd uit de roulatie neemt. Teneinde dit 
te bereiken zal ze de dealers begeleiden en eerst 


toeslaan als er wat te halen valt, dus tijdens of na 
de transactie in verdovende middelen. Een an¬ 
dere reden heeft te maken met de bewijsvoe¬ 
ring. De kans dat bij vroegtijdig ingrijpen met 
bewezen kan worden dat er sprake was van een 
strafbare voorbereidingshandeling is vrij groot. 
Was het vervoermiddel wel bestemd om een 
bankoverval te plegen? 

Dat een auto geschikt is om een bankoverval te 
plegen ligt voor de hand. Maar dit is voor wette¬ 
lijk en overtuigend bewijs onvoldoende. Om het 
risico van vrijspraak te voorkomen gaat de poli¬ 
tie zo dicht mogelijk bij het voltooide delict zit¬ 
ten. 


Verdenking 


Niet alleen de noodzaak ook de wenselijkheid 
van dergelijke strafbaarstelling is volgens Mols 
afwezig. Een verdenking van een voorberei¬ 
dingshandeling bestaat al gauw. Wie werkloos 
is, veel van huis is, een zomerhuisje heeft ge¬ 
huurd en zijn wagen laat overspuiten is natuur¬ 
lijk wel heel verdacht. Het kan ook al bij minder. 
Het is slechts een voorbeeld om aan te geven dat 
normale gebeurtenissen en omstandigheden de 
opsporingsambtenaar kunnen inspireren tot na¬ 
der onderzoek. Daarbij kunnen vergaande 
dwangmiddelen ingezet worden: verhoor van 
betrokkene, verhoor van familieleden en buren. 


een huiszoeking en het afluisteren van telefoob 
gesprekken. 

Het grote gevaar van het zelfstandig strafbaar 
stellen van voorbereidingshandelingen is du 5 , 
een verdere inmenging van politie en justitie 1 
het privé leven van de burger. 

Het leven van de politie wordt vergemakkelijk*’ 
maar tegelijkertijd wordt de kans op fouten e 
ongezonde bemoeizucht vergroot. 

Een andere kwalijke zaak is dat de werkgroep 
voorbij gaat aan de vrijheid van een potentie* ^ 
dader tot het laatste moment van de voorgenu 
men daad af te zien. Aan ons strafrecht lig* ,rïl 
mers het beginsel ten grondslag dat alleen é e ' 
dragingen strafbaar zijn. Er moet een prem*e 
blijven staan op terugtrekking. Dit werkt pr e ' 
ventief. Bijna-daders zijn geen daders. 

Mols eindigt zijn betoog dan ook met de tretf efl 
de vraagstelling:„Strafbaarstelling is slechts 
symptoombestrijding wat op de lange termU * 
niets oplost. Waarom komt niemand eens op n . 
idee om de oorzaak voor de georganiseerde c 
minaliteit te onderzoeken en deze vervolger* 5 
aan te pakken?" 

Ottie Schoo 11 
ina f 


ï 


limburgs dagblad Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 5 


binnen/buitenland 


Haagse beveiligingsbedrijf 
Detanehamon heeft in een pe- 
rj ode van zes weken meer dan 
hjftien aanslagen gepleegd en 
“^dreigingen geuit. Een over¬ 
zicht: 


22 


november 1988: Directeur 


H °os eist in een telefoongesprek 
de Haagsche Courant rectifi- 
[Jatie van een bericht over het 
Justiële verleden’ van een aantal 
j^rknemers van Toetanchamon, 
lairnt een schadevergoeding 
! an vijf miljoen gulden en be 


ei gt redacteuren van de krant. 
Ci november 1988: Enkele uren 
j* a het telefoongesprek wordt 
rand gesticht in de garage van 
'Jthoff Pers, uitgeefster van de 
fjaagsehe Courant. Schade: 
“0.000 gulden. Later in de nacht 
ordt een brandbom bij de 
tadsvestiging van de krant naar 
Jnnengegooid. Schade: 10.000 
gulden. 

2 november 1988: Bij vijf direc¬ 
theden van Sijthoff worden 
uuis de ruiten ingegooid. Een 


De sabotage-acties 
van Toetanchamon 


uitdeelpost van de Haagsche 
Courant gaat in vlammen op. 
Schade: 10.000 gulden. 

24 november 1988: Hoos bedreigt 
de hoofdredactie van de Haag¬ 
sche Courant tijdens een gesprek 
in het gebouw van Sijthoff. De 
krant dient een klacht in bij de 
politie. De gebouwen van Sijt¬ 
hoff moeten worden ontruimd 
vanwege een valse bommelding. 
27 november 1988: Werknemers 
van Toetanchamon gooien een 
brandbom bij de Goudsche Cou¬ 
rant, onderdeel van Sijthoff, naar 
binnen. Schade: enkele duizen¬ 
den guldens. Bij de Delftsche 
Courant, ook een uitgave van 
Sijthoff, en bij het hoofdkantoor 
in Rijswijk worden wederom 
loze bommeldingen gedaan. 


2 december 1988: Voor de druk¬ 
kerij van Sijthoff ontploft een 
autobom. De bom was verstopt 
in een gestolen auto. 

3 december 1988: Bij een uitdeel¬ 
post van de Haagsche Courant 
worden de ruiten ingegooid. 

4 december 1988: Twee restau¬ 
rants en een discotheek moeten 
worden ontruimd, nadat mel¬ 
ding was gemaakt van een bom 
in een afvalbak voor de stadsves¬ 
tiging van de Haagsche Courant. 
Ook deze melding is vals. 

Begin december: Bij de Haagse 
wethouder Duivesteijn wordt 
een tafellamp bezorgd, waarin 
naar later blijkt een bom is aan¬ 
gebracht. Door een toeval gaat 
de bom niet af. 


11 december 1988: Voor de in¬ 
gang van het stadion van FC Den 
Haag wordt een bom tot ontplof¬ 
fing gebracht, waarbij drie ge¬ 
wonden vallen. Het is de eerste 
keer dat Toetanchamon het sta¬ 
dion wegens het ontbreken van 
een vergunning niet meer mag 
beveiligen. 

14 december 1988: In het gebouw 
van de gemeentelijke sociale 
dienst wordt brand gesticht door 
werknemers van Toetanchamon. 
Schade: één miljoen gulden. 

20 december 1988: Twee werkne¬ 
mers van Toetanchamon worden 
in Vianen gearresteerd op ver¬ 
denking van diefstal in een be¬ 
drijf, dat door Toetanchamon 
wordt beveiligd. 

9 januari 1988: Een freelance fo¬ 
tograaf van De Volkskrant wordt 
door Toetanchamon met de dood 
bedreigd. Hij wordt beschouwd 
als de tipgever, die de politie op 
het spoor van de tafellamp heeft 
gebracht. Later blijkt dat een van 
de gearresteerde verdachten de 
politie heeft ingelicht. 


Hoofdbestuurslid Pannevis weerspreekt massale fraude 

KNMP: niet alle 

apothekers fout 

Van onze verslaggeefster 

DEN HAAG - „Het is jammer dat de onderzoeksresultaten van de Economische Controledienst nu al in 
de publiciteit zijn gekomen. Zo straf je de hele beroepsgroep van apothekers voor de paar rotte appels die 
er in die mand liggen”. Mevrouw M. Pannevis is hoofdbestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Maat¬ 
schappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP), zelf is zij apotheker in Rotterdam. Uit een onderzoek 
van de Economische Controledienst (ECD) in de laatste helft van 1988 blijkt dat veel apothekers de fout 
ingaan bij het berekenen van de medicijnprijzen. Kortingen worden niet doorberekend in de prijs voor de 
consument, administratie- en emballagekosten juist weer wel en ook substitutiefraude komt regelmatig 
voor. Zijn apothekers fraudeurs of steekt de vork toch anders in de steel? 


M 

ite 

>t 

it 


In Brabant spraken ze van 'Hoos alarm 9 

Haagse aanslagen 
uit wraak beraamd 


- Van onze verslaggever 

{pj'N HAAG - Evert Hoos, eerst directeur nu adviseur van het 
^gse beveiligingsbedrijf Toetanchamon, wordt nu ook door 
politie beschouwd als het brein achter de aanslagen op Sijt- 
c ,| Pers, het stadion van FC Den Haag, de gemeentelijke so- 
• le dienst en wethouder Duivesteijn. In enkele weken tijd 
hwde de tot dan toe tamelijk onbekende Hagenaar een 
^ e rst dubieuze reputatie op. De door hem uit wraak beraam- 
c inslagen, aanvankelijk alleen gericht tegen het uitgevers- 
2 J^ ern , leidde tot een waar schrikbewind. De circa tweedui- 
w erknemers van Sijthoff gingen dagelijks met groeiende 
§ s t naar hun werk. Wat zou Hoos nu weer hebben bedacht? 


# Inval van de politie bij 
Toetanchamon. In de 
panden van het bedrijf en 
de woning van directeur 
Hoos werden later de be¬ 
wijzen gevonden van de 
betrokkenheid van Toe¬ 
tanchamon bij de aansla¬ 
gen in Den Haag. Hoos 
bleek enkele dagen na de 
arrestatie van twee werk¬ 
nemers met de noorder¬ 
zon vertrokken en is nog 
altijd spoorloos. 


p 0 l:, . mee t af aan was - ook voor de 
di r Ue ' duidelijk, dat de 42-jarige 
^orH^ eUr veran t woor delijk moest 
n 1 § e houden voor de aansla- 
dj n man had daar alle aanlei- 
,J to e gegeven. Na een onwelge- 
r am ê ar hkel in de Haagsche Cou- 
v an Waar * n verslag werd gedaan 
de 6en k° r l geding van Hoos tegen 
ïijj.'y e ls er mg van Justitie om aan 
p ln bGVei hgingsbedrijf een vergun- 
u 8 te verstrekken, bedreigde i-v 

üs redacteuren van die krant. OnjIVCCr 


Hoos. Ook de politie kreeg ervan 
langs. Hoos diende een klacht in te¬ 
gen het Haagse korps, dat volgens 
zijn zeggen vertrouwelijke informa¬ 
tie over Toetanchamon doorspeelde 
naar Seceurop. Ook zou de politie 
zijn werknemers hinderen door ze 
telkens aan te houden voor controle 
van de papieren. 


d e en telefoongesprek met één van 
2 jj n Vers l a gg e vers zei Hoos, dat hij 
h 0 b er soneel niet in de hand kon 

r erv en ' ”^ r ^ an van a ^ es gebeu- 
ken» er ^ an weleens brand uitbre- 
ij re ’ sprak de directeur. Enkele 
b 0 b Hter vlogen de eerste brand- 
binn(T en ë e ^ ouwen van Sijthoff 

Hoos elke betrokkenheid 
2l eh e aans ' a gen ontkende, liet hij 
telkens dingen ontvallen die 
jrlleen maar meer verdacht 
Slieten. Hij eiste bijvoorbeeld van 
Vijf een schsdevergoeding van 
eo m mÜJOen g u lden en een vijfjarig 
Ha lract om He gebouwen van de 
„V/a ëSe . u *tgever te beveiligen. 
g en nt jullie beveiliging lijkt ner- 
op”. Een bomaanslag, enkele 
Hor?-’ er ’ moes t He juistheid van 
s woorden onderstrepen. 

^Pgunning 

Va^p^He gebeurde bij het stadion 

? r ijf 


Den Haag, dat door het be 
k an ^ oos werd beveiligd. Toe- 
teitfi mon moest zijn gratis activi- 
. e n staken, omdat het geen ver- 


SUriia 


stri ^ lng kree g- Bij de eerste wed- 
v eir Van DC Den Haag zonder be¬ 
hang ontplofte een vuurwerk¬ 
er 1 - Doos, aanwezig als toeschou¬ 
wt \ onomwonden te kennen 
r en o Soort dingen kunnen gebeu- 
kj n g a .i s er geen behoorlijke bewa¬ 
st verbijstering zag de Haagse be- 
g a kln g hoe Hoos kennelijk zijn 
Sc , g kon gaan. Hoewel de Haag- 
v e Courant in publikaties zonder 
orbehouH de beschuldigende vin- 
0 r naar Hoos uitetak, maakte de 
me geen enkele aanstalte om de 
Apv ? 4 ze lfs maar te ondervragen. 
t e utoraf blijkt dat taktiek geweest 
f e i t Zl J n - De politie ontbeerde harde 
Vo , e £ en vond het daarom niet zin- 
re . hoos, die daar voortdurend op 
Kende, te horen. Er zou wel een 
r ° men t aanbreken, waarop de di- 
l eur door de mand zou vallen. 

Ondertussen probeerde Hoos ver- 
to rnng te zaa i en door de aanslagen 
1 'P te schrijven aan een ander bevei- 
r^l^gsbednjf in Den Haag, Seceu- 
j P' "Ze zijn bloedjaloers”, zei Hoos 
interview met het Algemeen 
b^blad. Seceurop probeerde zijn 
^’drijf, dat de concurrentiestrijd in 
en Haag volgens hem zeker zou 
*nnen, kapot te maken, aldus 

— 

(ADVERTENTIE) 


HONDA 

HERAL 

Haefland 15, Brunssum 
045-252244 


Hoos koos voortdurend de aanval. 
Wraak omdat zijn bedrijf niet in 
staat werd gesteld beveiligingsacti¬ 
viteiten te verrichten, was de drijf¬ 
veer voor de aanslagen. Hij jammer¬ 
de over de ambtelijke molen, die 
hem zijn succes niet gunde, vroeg 
ontslag aan voor veertien perso¬ 
neelsleden en stuurde vier anderen, 
die nog in hun proeftijd zaten, naar 
huis. Maar steekhoudende argu¬ 
menten om de reden voor de weige¬ 
ring van de vergunning te weerleg¬ 
gen, had Hoos niet. Toetanchamon 
werd de vergunning onthouden, 
omdat een aantal personeelsleden 
'een justitieel verleden’ had. Hij 
kwam nooit verder dan dat te ont¬ 
kennen. 

Het optreden van Hoos, die zichzelf 
steeds meer in het middelpunt van 
de publieke belangstelling drong, 
was voor journalisten aanleiding 
zich te verdiepen in het verleden 
van de Hagenaar. Spoedig werd dui¬ 
delijk dat Hoos een opvallende 
naam had opgebouwd in het Bra¬ 
bantse Nuenen, waar hij in het be¬ 
gin van de jaren tachtig enige tijd 
verbleef. Hoos was in Eindhoven, 
Helmond en Nuenen eigenaar ge¬ 
weest van zo’n vijftien bars en dis¬ 
cotheken, die in ieder geval één 
ding gemeen hadden: ze stonden 
keer op keer in brand. Hoewel op¬ 
zettelijke brandstichting door de 
eigenaar nooit kon worden bewe¬ 
zen, dacht de politie daar het zijne 
van. Bij elke brand spraken ze in 
Brabant van 'Hoos alarm’. 

De ontmaskering van de daders 
kwam even onverwacht als snel. 
Twee werknemers van Toetancha¬ 
mon werden op heterdaad betrapt 
bij een inbraak in een bedrijf, eigen¬ 
dom van de sponsor van FC Den 
Haag (!), in Vianen. De betrokken¬ 
heid van Toetanchamon en die van 
de directeur zelf bij de aanslagen in 
Den Haag kon toen vlot worden 
vastgesteld. Het vertrouwen van 
,Hoos in de standvastigheid van zijn 
werknemers moet niet al te groot 
zijn geweest. Enkele dagen na de ar¬ 
restatie van het tweetal was Hoos 
met de noorderzon vertrokken. 
Kennelijk in grote haast, want de 
bewijzen van zijn betrokkenheid 
werden aangetroffen in de panden 
van Toetanchamon en in de woning 
van Hoos. 

Bedreigingen 

Hoewel de aanslagen met de beken¬ 
tenis van de verdachten zijn opge¬ 
lost, is het nog onduidelijk of hier¬ 
mee ook een einde is gekomen aan 
de Haagse mafia-praktijken van 
Toetanchamon. Andere arrestaties, 
buiten die van de voortvluchtige 
Hoos, sluit de politie niet uit. De be¬ 
dreigingen gaan in ieder geval nog 
door. Maandag, toen de verdachten 
vast zaten en Hoos al spoorloos was, 
werd een freelance-fotograaf van¬ 
wege zijn betrokkenheid bij de Toe- 
tanchamon-zaak met de dood be¬ 
dreigd. 
• Mevrouw Pannevis: „Niet hele beroepsgroep straffen voor de. 
rotte appels.” 


Van de 161 tot dusverre bezochte 
apothekers en huisartsen met een 
eigen apotheek blijken er 120 in 
overtreding te zijn. Mevrouw Pan¬ 
nevis heeft echter bezwaar tegen de 
presentatie van deze gegevens: 
„Men suggereert dat driekwart van 
de apothekers fraude pleegt, wat ze¬ 
ker met zo is. Er worden allerlei za¬ 
ken op één hoop gegooid en dat 
geeft een scheef beeld. Het hanteren 
van te hoge tarieven en het ten on¬ 
rechte in rekening brengen van ad¬ 
ministratie- en emballagekosten ko¬ 
men zo onder dezelfde noemer van 
fraude. Dat gaat ons toch te ver”. 
Mevrouw Pannevis erkent dat voor 
geneesmiddelen vaak ten onrechte 
te veel betaald wordt. „Wij als 
KNMG keuren dat ten zeerste af. in 
de circulaire die we nu naar de le¬ 
den sturen, betitelen we het dan ook 
als zeer laakbaar”. 

De cliënt kan in veel gevallen met 
zelf ontdekken of hij te veel betaalt. 
„Tegenwoordig moeten apothekers 
wel een gespecificeerde rekening 
opstellen, maar dan zijn er nog ge- 


Nu verregaande male van zelfbestuur voor Vlaanderen en Wallonië 

Het geruisloze einde van 
de eenheidsstaat België 


Van onze correspondent 

BRUSSEL - In België heeft 
zich de afgelopen maanden 
een ware revolutie voltrok¬ 
ken. Maar wat in minder be¬ 
schaafde landen meestal ge¬ 
paard gaat met opstanden 
en bloedvergieten, is in ons 
buurland vrijwel in stilte 
verlopen: het tot stand 
brengen van een compleet 
nieuwe staatsordening. 

Sinds begin deze week is België 
definitief geen eenheidsstaat 
meer, zoals Nederland, maar een 
federale staat zoals de Bondsre¬ 
publiek of Zwitserland. Maan¬ 
dag keurde het parlement einde¬ 
lijk de voorstellen goed die 
Vlaanderen en Wallonië een ver¬ 
regaande mate van zelfbestuur 
geven. 

Beide landsdelen hadden al tien 
jaar een ruime zeggenschap in tal 
van zaken, maar die is nu dras¬ 
tisch uitgebreid. En wat belang- 
rijker is: er is nu ook het geld be¬ 
schikbaar gekomen om aan al 
die nieuwe bevoegdheden van 
beide gemeenschappen eindelijk 
ook echt inhoud te kunnen ge¬ 
ven. 

Veertig procent van de totale be¬ 
groting van de Belgische staat 
(van ruim 100 miljard gulden) 
gaat naar Vlaanderen, Wallonië 
en Brussel, dat ook tot een apart 
gewest is omgevormd. Vlaande¬ 
ren krijgt van dat geld 51,6 pro¬ 
cent, Wallonië 37,2 procent en 
Brussel 11,2 procent, keurig ver¬ 
deeld volgens inwonertal. 

De gewesten zullen een groot 
aantal bevoegdheden overne¬ 
men van de nationale regering. 
Zaken als onderwijs, cultuur, ge¬ 
zondheidszorg, economisch be¬ 
leid, wegenaanleg, ruimtelijke 
ordening en huisvesting, milieu 


en wetenschappelijke onderzoek 
mogen ze voortaan zelf regelen. 

Wetten 

Zij mogen nu eigen wetten ma¬ 
ken, eigen belastingen heffen en 
zelfs ten dele een eigen buiten¬ 
landse politiek voeren, voor 
zover daardoor de belangen van 
de Belgische staat tenminste niet 
in het gedrang komen. Dit heeft 
tot gevolg dat het centrale rege¬ 
ringsapparaat in Brussel wordt 
afgeslankt. 

Van de 800.000 Belgische ambte¬ 
naren worden er 250.000 overge¬ 
heveld naar de gewesten. Drie¬ 
kwart daarvan is onderwijsge¬ 
vend personeel. Ook overheids¬ 
gebouwen, zoals de rijksscholen, 
of installaties zoals bruggen, 
stuwdammen of vliegvelden zijn 
nu in één klap niet langer staats¬ 
eigendom. 

Deze gigantische operatie is het 
gevolg van de verzelfstandiging 
van Vlaanderen en Wallonië, die 
al jaren aan de gang is. Al vele 
tientallen jaren was duidelijk dat 
Vlamingen en Walen weliswaar 
in één land leven, maar verder 
liefst zo min mogelijk met elkaar 
van doen willen hebben. 

Dat is niet alleen een kwestie van 
de eeuwige taalstrijd, maar ook 
van economische verschillen. 
Pas de laatste twintig jaar heeft 
het ooit arme, agrarische Vlaan¬ 
deren zich aan de heerschappij 
van het ooit rijke, industriële 
Wallonië ontworsteld. Anno 1989 
zijn de rollen volstrekt omge¬ 
keerd. 

Kerste stappen 

Vlaanderen is het economische 
hart van het land geworden en 
dat heeft de roep om zelfstandig¬ 
heid alleen maar verstrekt. Al in 


het begin van de jaren zestig 
werd over de federalisering van 
België gesproken, maar pas in 
1980 werdén daartoe ook formeel 
de eerste stappen gezet. 
Vlaanderen en Wallonië kregen 
toen al elk een eigen (deel)rege- 
ring, een eigen parlement en be¬ 
perkte eigen bevoegdheden. 
Maar het geld bleef uit en daar¬ 
door konden de gemeenschap¬ 
pen met die bevoegdheden wei¬ 
nig kanten op. De politieke crisis 
van vorig jaar heeft daar echter 
snel verandering in gebracht. 

Die crisis ontstond uit de opstel¬ 
ling van de Voerense burgemees¬ 
ter Happart en de daardoor ver¬ 
oorzaakte taalproblemen, en 
leidde tot de val van het kabinet- 
Martens. De vorming van een 
nieuwe regering verliep uiterst 
moeizaam door het enorme wan¬ 
trouwen tussen de politieke par¬ 
tijen uit beide landsdelen. 

Uiteindelijk zag men in dat Bel¬ 
gië alleen nog regeerbaar zou zijn 
als nu spoed zou worden gezet 
achter de verzelfstandiging van 
de gewesten. Het was informa¬ 
teur Jean-Luc Dehaene die na 
vijf maanden christen-democra- 
ten, socialisten en de Vlaams-na- 
tionalistische Volksunie op één 
lijn wist te brengen. 

Brussel 

Een struikelblok was de positie 
van Brussel, waar net als in Voe¬ 
ren de taalstrijd het felst gevoch¬ 
ten is. Voor Walen en Vlamingen 
is het de hoofdstad, maar Vlaan¬ 
deren wilde nooit dat het een 
apart gewest zou worden. De 
hoofdstad is immers voor drie¬ 
kwart Franstalig en men vreesde 
voor de positie van de Brusselse 
Vlamingen. 

Maar Brussel, dat in Vlaams ge¬ 
bied ligt, wordt toch een zelfstan¬ 


dig gewest. De Vlaamse positie is 
verzekerd doordat in de (in juni) 
direct te kiezen Brusselse ge¬ 
westraad de Vlamingen vast vijf¬ 
tien van de 75 zetels krijgen en 
ook, ongeacht hun aantal, twee 
van de vijf ministers in het Brus¬ 
selse bestuur mogen leveren. 
Veel Vlamingen zijn echter weer 
niet gelukkig met het vastleggen 
'voor de eeuwigheid’ van de bij¬ 
zondere positie van de Fransta- 
ligen in zes officieel Vlaamse ge¬ 
meenten rond Brussel. Nationa¬ 
listische groepen in Vlaanderen 
zijn dan ook niet zo blij met de 
resultaten van de staatshervor¬ 
ming. 

Die is nu voor tweederde vol¬ 
tooid. De komende jaren zullen 
de partijen nog een derde fase 
moeten afronden, namelijk de 
hervorming van de parlementen. 
Zo bestaan de Vlaamse en Waal¬ 
se deelparlementen nu nog uit le¬ 
den van de nationale Kamer en 
Senaat. Straks zullen zij recht¬ 
streeks verkozen kunnen wor¬ 
den. 

Kamerleden 

Ook zal door de federalisering 
wellicht het aantal Kamerleden 
(nu nog 212) en senatoren (184) 
kunnen worden verminderd. Het 
nieuwe federale België dreigt an¬ 
ders nogal vol te raken met be¬ 
windslieden en parlementariërs. 
Nu zijn er in het hele land bij¬ 
voorbeeld al 56 ministers en 
staatssecretarissen. 

De opdeling van België is vooral 
een Vlaamse droom geweest. De 
Vlamingen zijn gelukkig dat zij 
nu eindelijk hun eigen zaken 
kunnen regelen, zonder Waalse 
betutteling. Vlaamse nationalis¬ 
ten zeggen zelfs dat nu eindelijk 
de weg vrij is voor een nauwere 
samenwerking tussen Vlaande¬ 
ren en Nederland. 


noeg mogelijkheden om de boel 
voor de gek te houden. Je kunt een 
goedkoop geneesmiddel verstrek¬ 
ken in de verpakking van een duur¬ 
der medicijn, en dat verschil in 
eigen zak steken. Niemand die het 
merkt. Je kunt dan wel problemen 
krijgen met je personeel. Want met 
alleen de patiënt is mondiger ge¬ 
werden, ook de werknemer neemt 
niet meer klakkeloos aan wat de 
baas zegt”. 

De oorzaak van de problemen ligt 
volgens mevrouw Pannevis voor 
een groot deel bij het nieuwe tarie¬ 
vensysteem. Dat bepaalt dat de apo¬ 
theker voor een geneesmiddel een 
vaste opslag bovenop de inkoop¬ 
prijs mag vragen. Voor hem is het 
dus gunstig als de cliënt vaak in de 
apotheek komt. want bij iedere afre¬ 
kening mag hij de opslag van ruim 
tien gulden optellen. 


()ndu iclelij khcden 

„Er is het afgelopen jaar heel veel 
veranderd voor de apotheker op het 
gebied van de kostenberekening. 
Vaak was het helemaal met duide¬ 
lijk wat nu wel en wat met mocht. 
Tot begin december bijvoorbeeld 
w r as ons officieel niet bekend dat de 
administratiekosten niet in reke¬ 
ning mochten w’orden gebracht. De 
KNMP is er dan ook telkens vanuit 
gegaan dat het w>el w r as toegestaan. 
Ik denk dat een groot deel van de nu 
geconstateerde overtredingen te 
wujten is aan dit soort onduidelijk¬ 
heden”. 

Mevrouw Pannevis verwacht dat 
het vertrouwen van veel mensen in 
de apotheker geschaad is. „Veel 
mensen zullen zich ongetwijfeld ge¬ 
nept voelen. Het enige dat ik kan 
doen, is de situatie zo goed mogelijk 
toelichten. Dat wordt nog eens ex¬ 
tra moeilijk gemaakt door het feit 
dat de prijzen van medicijnen het 
afgelopen jaar flink gestegen zijn. 
Niet door de toeslagen van de apo¬ 
thekers, maar door de stijging van 
de materiaalkosten”. 


Ivens krijgt 
koninklijke 
onderscheiding 

Van onze correspondent 

ROTTERDAM - De negentigjarige 
filmregisseur Joris Ivens krijgt don¬ 
derdag 26 januari op de openings¬ 
dag van het Filmfestival in Rotter¬ 
dam van minister Brinkman een ko¬ 
ninklijke onderscheiding uitge¬ 
reikt. Koningin Beatrix zal ’s 
avonds aanwezig zijn bij de Neder¬ 
landse première van ’Une histoire 
de vent', de laatste film die Ivens 
met zijn vrouw maakte. 

Door dit gebaar van de Nederlandse 
overheid zijn de verhoudingen met 
Ivens definitief hersteld. Naar aan¬ 
leiding van zijn in die tijd zeer om¬ 
streden documentaire Tndonesia 
calling’ werd Ivens in 1947 zijn pas¬ 
poort afgenomen. 

In 1986 bood minister Brinkman de 
cineast zijn excuses aan. Brinkman 
reisde naar Parijs om Ivens namens 
de Nederlandse Filmdagen een 
Gouden Kalf uit te reiken. Tijdens 
die gelegenheid zei de minister: „Ik 
constateer dat de geschiedenis u 
meer gelijk heeft gegeven dan uw 
toenmalige opponenten”. 

Ivens zei in zijn dankwoord blij te 
zijn met Brinkmans gebaar: „Dank 
zij u is de eenheid tussen mij en 
mijn vaderland hersteld". 

In het buitenland ontving Ivens al 
eerder diverse hoge onderscheidin¬ 
gen. 

VOGELZANG RUIMT OP 
xmëmbëcördërs m i Wdsprekers 

ISIE 


ARISTONA ITC 700 PORTABLE TV 

ZW TV m monitor iook en 3 1 
cm beeldbuis (29 cm effektief), 
6 voorkeurzenders. automa¬ 
tische 'i.mafstemming. teie- 
scoooantenne net + accuvoe 
ding f2 volt) 


ARISTONA 37 KE1020 
DRAAGBARE KLEUREN¬ 
TELEVISIE 

i 37 cm/90 0 , oonkergetinte. m- 
itne. QS. HiBn oeeidbuis 
(34 cm effektief) Geschikt voor 
| VHF- UHF- en S-kanalen 


NOG ENKELE VOORBEELDEN: 

JVC C140 3C voorkeurzenders, afstaodsoed- 

ARISTONA 38 KE 1102 39 cm afstandsDed_ 

PHILIPS 15 CT 2309 flat SQuare atstandsoed__ 

PRINA XT 3702 DOd Kleuren tv_ 

SAMSUNG CB 348 37 cm monitor look. 30 zenders. 
TELEFUNKEN MPR 21 55 cm flat square. teletekst. 

ARISTONA 52 KE 1515 55 cm. teletekst_ 

ITT 3448 55 cm. teletekst, monitormodel__ 

ARISTONA 52 KE 4595 stereo, teletekst, scart_ 

GRUNDIG T51-340 TXT monitorlook. teletekst. 51 cm 

ARI8TONR LaL ' -~~" ! " " ' ™ ' =* 


-685? 649 
-m- 749 
4899? 699 
«9? 459 
Tee? 499 
4889;- 1149 
4895? 1199 
4599;- 1199 
4099? 1499 
4649,- 1199 ARISTONA 70 KE 5925 
STEREO KTV MET TELETEKST 

Donker flat square beeldbuis 
var 70 cm (66 cm etlektief) 
keuze var ^0 kanalen tuner 
met S kanalen en hyoerband 
Geheugen /oor 90 voorkeur 
zenders met LED-mdikatie Zeer 
luxe teletekst met geheugen 
voor 3 Ailtekeunge 
pagina s 


20 voorkeurpagina's en 20 
ti)deli)ke pagina's 2 x 25 Watt 


5295,- 


1899 


VIDEORECORDERS 


ARISTONIV ARISTONA 86SB1 VHS 
VIDEORECORDER 

Ooname/weergave max 4 uur 
Digitale uitlezmg van program 
ma titó candteiier er oand 
funkties Direkte keuze uit 120 
kanalen inkiusiel S kanalen en 
nyoerpanc Automatische al 


stemming od 48 voorkeur 
zenders Timer met 4 program 
ma's tot 3 1 dagen vooruit 
inkiusief afstandsbediening 


949 


kanalen inkiusiet S kanalen en 4495",• %r1 

hyoerDanc Automatische af OF F 40,-PER MAAND 

NOG ENKELE VOORBEELDEN: 

ARISTONA 62SB5 uitgeor mogeti|kh afstandsbed 449 

GOLDSTAR GHV1248 zeer voordelig.___00 

GRUNDIG VS 450 3 Kopoen VPS 4 progr_238 

ITT VR3928 zeer gemakke)i|k te bedienen___448 

PANASONIC NVD-48 met digitale trucages_27ï 

SONY SLV201 v'HS met afstandsbediening _-474 

ARISTONA 72 SB8 HiFi stereo afstandsbed_498 VOGELZANG DOORBREEKT 


DE PR1J SGRENS 

ft 


s 


COMPUTERS 
I///LASER 
GRUNDIG BEAT BOY 40 
WALKMAN 

Walkman geschikt voor het 
weergeven van alle typen cas¬ 
settes, auto stop aan het einde 
van de band Inklusief hoofd¬ 
telefoon, leverbaar in groen, 
blauw en zwart. 
.. t - 


jacht te gaan. Vogelzang geeft de opruiming dit jaar 
een ouderwetse glans door alles op te ruimen (over¬ 
jarige- of demonstratiemodellen, licht beschadigde 


liffilBMc- Ifef s i?i I"* t?; 


festijn zoals u nog nooit heeft meegemaakt. 

Een festijn dat niemand mag missen want Vogelzang 
breekt keihard door de prijsgrens heen. 


ïcl'3 COMPACTDISC 


mJTÖRADIQ l 


SONYj 


CZ) ptorveerr 


- Inkt. anti- 
diefstal slede 


Inklusief 

'anti-diefstalslede MAGNAT SONOBULL10 

Het Magnat "prijs/kwaliteits- 
wonder" in midi formaat 
8 Ohm 3-weg systeem geschikt 
voor versterkers van 15-60 
Watt. Glasheldere weergave 
van 35 tot 22.500 Hz. In noten SONY COMPACT DISC grammeerOaar 

SPELER hoofdtelefoonz 

Digitaal filter, 4 x oversamplmg, 
gescheiden digttaal/analoog rr^ 

omzetters. shuffle play, pro- 

NOG ENKELE VOORBEELDEN: 

CEC 340 3-straals laser, 16 preset_ 

CEC 530 digitaal display_ 

MARANTZ CD 273 zwart, midi, digitaal filter_ 

TECHNICS SLP J20 voor 315 midisets 
AKAI CDM 459 voor midisets + afstandsbed— 
GOODMANS GCD 550 CD wisselaar van 6 CD’s 

CEC 630 16x preset, LED uitlezing___ 

TECHNICS SLP 520 met afstandsbediening_ 

TECHNICS SLP 720 topklasse..___ 

DENON DCD 3300 referentie, zeer robuust_ 

DENON DCD 1700 bijna net zo goed _ 

KENWOOD DP 3300 optische uitgang_ 

PHILIPS CD 781 digitaal filter_ 

PHILIPS CD 782 FTS, afstandsbediening_ 


grammeerbaar, muziekkalender, 
hoofdtelefoonaansluiting. 


399 


PIONEER KEH 3060 B AUTO¬ 
RADIO CASSETTESPELER 

Auto-reverse cassettespeler met 
kwarts PLL synthesizer tuner, 
FM stereo, MG en LG. 24 voor- 
keurzenders, best stations 
memory, automatische loud- 
ness, lader voor 4 luidsprekers, 
amberkleurige nachtverlichting, 
4x7 Watt. Inkl. anti-diefstal¬ 
slede. W m JÊ 


_ _ _ CD 

I I I I J 
i ij l 


CD CD GD 
□00 


1 


LASER XT-3PERSONAL 
COMPUTER 

Compatible computer, 8086-1 
processor, kloksnelheid 4,77 en 
10 MHz, 640 Kb RAM, 6 vrije 
uitbreidingsslots, multigraphics 
videokaart (CGA en TTL), auto 
switchmg dual Irequency, 

14” monitor op draaivoet, multi 
1/0 kaart met parallele en 1 
seriele interface, joystick inter¬ 


face, real-time clock met batterij 
back up inkt MS/DOS 33 en 
GW Basic 2 x 360 Kb 5W' 
diskdrives_ „ .... 


J26987- 


2498 


VHS-C ONDERHOUDSALBUM 

Schoonmaakset voor VHS-C 
recorders bestaande uit kwastje 
met vloeistof en schoonmaak- 


lx360 KB514" EN20MB 
HARD DISK 


-3298;- 


3098 


29 


GRUNDIG WKC 2800 AUTO- 
RADIO/CASSETTESPELER 

Digitale stereo autoradio/casset 
terecorder met FM stereo en 
MG microprocessor gestuurde 
tuner Elektronische zender 


zoeker, 8 voorkeurzenders, 
AFC, night design, 4x5 Watt 


299 


549 


LUIDSPREKERS 


.4882? 1199 
.2852:- 1299 
-460e:- 2999 
.-32507- 1999 
.24»?1699 
499 

_ -8997- 599 B&W DM 220 LUIDSPREKER 

Drie iuidsprekereenheden ver 
zorgen het frekwentiegebied 
van 53 Hz 20 Hz ± 3 dB 


HIFI SETS 


398 


Klapper 


SONY XS 607 INBOUW LUID¬ 
SPREKER 

Coaxiale 2-weg inbouw luid¬ 
spreker, woofer 16 cm, tweeter 
5.2 cm, vermogen 75 Watt, 
impedantie 4 Ohm, frekwentie- 
bereik 30-20 000 Hz. Per set 


PW* 


HIFI tuner Elektronische zender m- 

NOG ENKELE VOORBEELDEN: 

BLAUPUNKT SAN REMO 5 voorkeurzenders, digitaal -499? 399 

GRUNDIG WKC 3841 24 voorkeurzenders, digitaal_889? 749 

PHILIPS DC 552 digitaal, 16 voorkeurzenders- -449/- 359 

SUPERTECH EQB 62 booster/equalizer_-99? 79 

ROADSTAR AM 380 booster 2 x 45 Watt._499;- 169 

BLAUPUNKT MERAN FM stereo, MG en LG_-299;- 249 

BLAUPUNKT CAMBRIDGE 15 voorkeurzenders--699? 379 

JVC KSR 48 FM stereo en MG, digitaal, slede__-589? 499 

PHILIPS DC 789 FM, MG en LG, digitaal autoreverse_889? 599 
PIONEER KPH 4120 autoreverse, 2 x 20 W___ 409;- 429 

NOG ENKELE VOORBEELDEN: 

SONY XS-107 inbouw luidspreker, 2-weg 45 Watt--469?- 79 

SONY XS-315 inbouw luidspreker, 2 weg 45 Watt-469?- 79 

SONY XS-463 inbouw luidspreker, 2 weg 60 Watt__499;- 119 

SONY XS-694 inbouw luidspreker, 2 weg 80 Watt_ i 


SONY XS-896 inbouw luidspreker, 3 weg 150 Watt.— -799?- 329 
SONY XSD 69 inbouw luidspreker 3 weg 
180 Watt_-099- 399 


NOG ENKELE VOORBEELDEN: 

USER AT 286 PC 640 K RAM, 1,2 Mb floppy_ 

PHILIPS NMS 8280 video editing computer_ 

SHARP PC 7000 portable computer, 640 Kb RAM. 
TULIP AT COMPACT inkl. monitor 20 Mb harddisk. 
TULIP AT COMPACT inkl. monitor 40 Mb harddisk. 
TULIP PC COMPACT inkl monitor, 20 Mb harddisk. 
OLIVETTI M15 portable PC met accu en 2 x 720 Kb. 

EPSON LX800 printer. 9 naalds, 180 CPS_„_ 

STAR LC-24-10 printer, 24 naalds, letterkwaliteit_ 

STAR SR10 printer, zeer degelijk, A4, 200 CPS_ 
GENUIS GM 6000 muis kompleet met mat_ PROFESSIONELE CD 
CLEANER 

Reinigingsset, speciaal ont¬ 
worpen om uw kostbare CD's 
van vuil te ontdoen 

» 29 9£ 


Si CEC ST 215 PUTENSPELER 

Snaaraangedreven, semi-auto- 
matiscn, rechte toonarm, gelijk 
stroom servomotor Inkl 

plpmpnf 


ARISTONA ST 2107 
KOMBINATIE 

Kombinatie van platenspeler 
met 2 snelheden en element, 

stereo versterker met 2 x 10 

Watt muziekvermogen, stereo 
radio met lange en middengolf 
en FM stereo, dubbel cassette- 
deck voor gemakkelijk kopiëren 
met autoslop. 
automatische op- 


nameniveauregelmg en longiite 
super koppen. Kompleet met 2 
bijpassende luidsprekerboxen 


199 
SPECTRAVIDE0113 
QUICKSHOT JOYSTICK 

Voor PC/XT compatible 
computers 

AÜQR 


49#j" 


Jg fWERELDONTVANGERS^ 

ENKELE VOORBEELDEN: 

GRUNDIG YACHTBOY 210 FM, MG, LG en 7 x KG_-239? IÉ 

PHILIPS D 1835 wereldontvanger. 6 KG_-249,- V 

GRUNDIG SATELITE 650 wereldontvanger__4899,- 15É 

SUPERTECH SR16H wereldontvanger, digitaal_-499,- 3* 

SONY 7600 D/A wereldontvanger, LCD scherm_-660; 


PHILIPS 
«SE 


PHILIPS D7476 WERELD¬ 
ONTVANGER 

Wereldontvanger met inge¬ 
bouwde cassetterecorder, FM, 
MG, LG en 9 KG banden, toon¬ 
regeling, longlile koppen, aan 
sluiting voor hoofdtelefoon en 
netvoedingsadapter. 


199 


JVC Digitaal 


JVC FX-333 BK COMPULINK 
DIGITALE TUNER ANSUI 


2 x 150 Watt 
rrnrinrmm^M 


/ //-■///. 

Ö' 


16 FM of middengolf voorkeu- 
zestations 


4*5;- d 

0 NhtTwwid 


299 2x150 Watt 


4489- 999 '00 w 
009- 799 w* 
*11» 2 
4488? 999 phono 
2720- 1999 oog- 

£5 m 


SHERWOODAD 244 
VERSTERKER 

2 x 150 WaU bij 4 Ohm 2 x 
100 Watt m 8 Ohm Direki ge 
koppelde versterker met een 
dempmgsfaktor van 80 2 x 
tape aansluiting met duDDmg, 
phono H Af.'PH» |[ H 

H ir-CP 

399 


YAMAHA 


SHARP. 


SHARP VCA-501 \£j 

VIDEORECORDER \ 

^erfeic sfiistaarc oeeid er 
r egeibare siow motion. 2 snel 
neder dus 8 m ooraner 
mogeiiiK jo 1 tape :imer met 
4 orogramma s r '4 dagen 


8 uur 


r^^/4üi>4 


■ _ __ 


— - • • 0 o SANSUIv* IWW *UVrïnu«Ltiwn«iwiim.ii™bi KiwiKivu-n.».™.». 

BEDIENING 

Op de regelversterker zijn alle bedieningsorganen te vinden nodig om volume, balans, 
toon ingangen etc te regelen Buiten de uitgebreide audio ingangen zijn er ingangen 
voor video Door motoraangedreven op afstand bediende volumeregelmg. video 
enhancer. monitoruitgang, variabele loudness en een extra aansluiting op de voorzijde 


OPENINGSTIJDEN: Di t/m vr 09 301800 uur 
donderdag koopavond tol 2100 uur. 
zaterdag van M 3017 00 uur 


TELEFUNKEN PCR 55 RADIO 
CASSETTERECORDER 

Portable radio cassetterecorder 
met dubbel cassettedeck, 4 


luidsprekers, 2x4 Watt, kopie 
ren met dubbele snelheid, 
contimous play, bandleder 


OP ONZE 
PLATENAFDELING: 
VINDT U DIVERSE 
FANTASTISCHE 
OPRUIMINGS 
AANBIEDINGEN, 
ZOALS DEZE WEES 
O.A.: 


179 Het kontmu uitgangsvermogen ts 2 x 150 Watt, aparte koellichamen voor links en 
rechts, een schoon helder en krachtig geluid is het gevolg Piekmeters, hoofdtelefoon 
en 2 paar lu idsprekeru itgangen 

SETPRIJS 


32 voorkeurzenders diverse 
zoekmogelijkheden inklusief 
draadloze afstandsbediening 


YAMAHA R-X 300 RECEfVER 

Stereo tuner,Versterker van uit 
zonderlijke klasse, met een ver 
mogen van 2 x 33 Watt RM$ 
en Q.04°'c THD Uitstekend 
Direct PLL synthesizer tuner 
deel met I6x voorkeuze op FM 
en AM stations 4498? 


7 


met dubbel cassettedeck, 4 -299;- A ■ * 

NOG ENKELE VOORBEELDEN: 

SONY ICF1 MFSFM radio in moderne kleuren_-49? 

GRUNDIG CR100 kompakte cassetterecorder_459? 

HITACHI TRK 3D5 dubbing set, extra bas speakers_-399?- 

PHILIPS D8038 dubbel cassettedeck___-S9? 

PHILIPS D8779 compo set met dubbeldeck_799? 

SONY CFSW 301 dubbel cassettedeck_-329,- 

SONY CFSW 401 dubbel cassettedeck.___429? 

SUPERTECH MC8838 music center met pick-up_-349? 


/IRIS' 

llilrl 
H 

s - ■ »} 


— 


PaU630«IBKl>M»a QttMOB 


1ZVVV 

•T039,- 


ii 99 « * 749 Daar kun je met omheen 


ARISTONA TR 4887 RADIO 
CASSETTERECORDER 

Stereo radio/cassetterecorder 
met FM stereo, LG. MG en KG, 
dubbel cassettedeck met 
mogelijkheid voor versneld 


kopiëren, 2x8 Watt, 5 bands 
grafische equalizer, afneembare 
boxen met elk 2 luidsprekers 


279 


VOGELZANG: OOK TIJDENS DE OPRUIMING DE GROOTSTE SPECIALIST IN HIFI, VIDEO, TELEVISIE, COMPUTERS EN ELEKTRONIKA 

Eindhoven: Hetmanus Boexstraat 22, Heerlen: Akerstraat 19. Maastricht: Hifi, video- en Technische Dienst, Wolfstraat 11, Afd. Eiektronika, M. Smedenstraat25 


ROY ORBISON 16 
GREATEST HITS’ -^95 
C.D, 

"20 GREATEST HITS’ C.D- 

60er jaren hits 10? 5 

20 GOLDEN OLDIES C.D- 

Oa Percy Sledge, Everlys, 
Chris Andrews 10 ? 

"GOLDEN LOVE SONGS’ 
C.D. O.a Paul Anka, 

Pat Boone, Platters / a05 

eva A”' 

HITSINGLE V/D WEEK: 
EDELWEISS 

’Bring me Edelweiss" a 9ö 
DEZE WEEK 

limburgs dagblad Overleg 
ftietaal-cao 
verdaagd 

_ £) e onderhandelingen 
,r e nieuwe CAO voor de me- 
^Verheid, met 270.000 werkne- 
^kt 6 grootste bedrijfstak in de 
ftu • c * or > zijn verdaagd tot eind 
Werkgevers en bonden heb- 
|Mil(f 1 f* eren tijdens de derde onder- 
Ck ^mgsronde geen vooruitgang 
e kt op de hoofdpunten. Donderdag 12 januari 1989 ♦ Pagina 7 


economie 


s- 

3e 


de Industriebonden van 
CNV en de Unie BLHP liep 
Verleg stuk op onderlinge ver- 
Jt - ei d binnen de werkgeversde- 
Y e ' Delegatievoorzitter 

°ntkent dat er van ver- 
J fjeid sprake is. Volgens de 
zitter zijn er misverstanden ge- 
M ° Ver Publieke uitlatingen van 
:o ^taalunie, die - in tegenstel- 
bet officiële bod dat op de 
bgt - bereid zou zijn tot 
rgg Ver hoging. De bonden willen 
gh Pf° cen t loonsverhoging. One- 
' S er vei "der over onder meer 

|g k° n den willen pas verder praten 
^ werkgevers duidelijkheid 
let! j^ Ur i voorstellen kunnen bie- 
H e . | r aad van ondernemers in de 
Hjf^biijverheid komt binnenkort 

& bei- < ^T n zic ^ °P bet CAO-overleg 
(ijlden. De woordvoerder van 
dustriebond FNV sluit niet uit 
e fbr y° or eind januari al werkr 
dingen worden gehouden 


% 


' v °rm 


I 


van kantinebijeenkomsten, 


pn de b°nd zal hiertoe niet oproe- 

komt met 
bieuwe lening 

lf0c *AAG ~ De staat geeft 6,75 
triona Eenjarige obligaties 1989 
u ^' Dat beeft het ministerie 
tiajkt^üciën gisteren bekendge- 
le b)e omvang van de lening en 
^erv[ S Van u itgifte zullen worden 
>p 17 . gemaakt na de inschrijving 
1 Januari. 


sing van de i en j n g geschiedt 
ery r S op ^ februari 1999, terwijl 
ian ° e Sde aflossing niet is toege- 
a floiw’. De stortingsdatum is 15 fe- 
® rOor h w ordt de tweede lening 
ffifipekl dekking van de fmancie- 
cha t ?. e b° e ften in 1989, die naar 
J : ln 6 f 42 miljard zullen bedra- 
1,25 e rente op de nieuwe lening is 
ig e P r °cent hoger dan die op de vo- 
Wk arvan be opbrengst f 3,3 mil- 
°edroeg. 


*«»en weg bij UPI 

Nrer2S? K " He ,t internationaal 
rea u , T n de Amerikaanse persbu- 
lüf>k United Press International 
^lies ee ft vorig jaar een bedrijfs- 
Iolj ar ?^ e den van zestien miljoen 
'e^fti' .UPI zal daarom nog eens 
8 Journalistieke banen schrap- bijbetrokken 

Sterdam - De Amsterdamse 
en beurs begon woensdag 
helft 111 m ^ neur - maar in de tweede 
bij Van de dag trok de stemming 
«en v Pe j sa ldo werden de verlie- 
gr 0 *„ a ? de meeste hoofdfondsen 
tn en n deels weggewerkt en kwa- 
'vine» Ze fs bier en daar bescheiden 
Jen tevoorschijn. 

toonbeelden hiervan werden ge- 
ho 0 „ door Koninklijke Olie, 
On jf° v , e ^ s > Unilever en Nedlloyd. 
thj n e Jokale markt was de stem¬ 
de 8 ^ 2 elfs overwegend vrij vast. 
g eri ^bligatiemarkt reageerde hoe- 
leni n arTl 4. n i e J °P de nieuwe staats- 
6,75 g dle volgende week tegen 
ger P rocen J> een kwart procent ho¬ 
op g a at j* de vorige lening, de markt 

deelden in de 
Uit a u Uren een paar flinke tikken 
SoeHk 20 werd aanvankelijk f 1,50 
kri ntJ Koper OP f 148,50. In beurs- 
g e u gei \ wordt de veronderstelling 
l 0 . or ; dat beleggers zich van Ak¬ 
te mlir e * en ontdoen om geld vrij 
DSlVï en voor de introductie van 
Ier r ’ ° m dat deze aandelen een be- 
en dement zouden hebben. 

bet middaguur begon het 
een , °P.J e drogen en trad over 
st e i . a melijk breed front een her¬ 
ben uk Nedlloyd kwam hierbij op 
st van J 2 op f 274. De alge- 
I 50 ~ mdex daalde 0,7 punt tot 
ipill ' *r e omzetten waren met f 1,3 
v oor » ’ w^rvan f 687 miljoen 
Behai ndelen - aan de ruime kant. 
d eri Ve de gebruikelijke toppers 
Merii w ? en sdag fondsen als HCS, 
de w&barma, NKF en Fokker in 

fonri^ e ^^al 6 markt lagen veel 
r^ n ?P e d gevraagd. Topper 
f 40 (P* ra die f 26 duurder werd op 
Om ^ e dieopharma trok bij grote 
tot f e 7 ten (175 0 °0 stuks) f 1,30 aan 
m»,, 76, terwijl fusiepartner Hage- 
f g^ er maar f 0,30 verbeterde tot 
ste ' Medicopharma komt zo 
buurt d * c bter bij Hagemeyer in de 

het h’J vat de k ansen °P slagen van 
ui .0 van Hagemeyer verder ver- 

Wprk ^ an der Giessen-de Noord 

f hk vergeefs f 3 meer geboden op 

dit r °Pvallend gevraagd lag Cré- 

Uit ^ yonnais Bank met een voor- 

We?u, ng van f 4,50 op f 75. Volmac 
er Rte Zlch verder op naar f 84 70 

ai e en avance van f 1,20 inhield. 
in Q aerom gin g er hier met 5,2 mil- 
Joen relatief veel om. 


ROTTERDAM - Nieuwe woningen kun¬ 
nen vrijwel zonder meerkosten zo worden 
gebouwd dat ze later makkelijk kunnen 
worden aangepast voor gehandicapte of 
oudere bewoners. De Stuurgroep Experi¬ 
menten Volkshuisvesting (SEV) conclu¬ 
deert dat naar aanleiding van experimen¬ 
ten met aanpasbaar bouwen in Winters¬ 
wijk, Oosterhout en Zierikzee. 

De SEV heeft staatssecretaris Heerma 
(Volkshuisvesting) gevraagd het principe 
van aanpasbaar bouwen op te nemen in de 
minimale eisen die aan iedere nieuw te 
bouwen woning worden gesteld. Bij ge¬ 
stapelde bouw zou bovendien een lift- 


Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting: 

’Aanpasbaar bouwen vrijwel 
zonder meerkosten mogelijk’ 


schacht moeten worden gereserveerd, 
vindt de SEV. De extra kosten van dat 
laatste zijn overigens niet meegerekend. 

Naar verwachting is in 1990 10 procent 
van de Nederlandse bevolking in zekere 


mate gehandicapt, aldus de SEV. Eenvijf- 
de van deze groep heeft behoefte aan 
bouwkundige aanpassing van de woning. 

Dergelijke aanpassingen zijn echter duur 
en vergen een lange wachttijd. 


Aanpasbare woningen zijn zo ontworpen 
dat ze makkelijker en 30 tot 60 procent 
goedkoper kunnen worden aangepast dan 
een standaardwoning. Dat houdt onder 
meer in dat de vertrekken groot genoeg 
zijn en de deuren breed genoeg voor rol¬ 
stoelgebruikers en dat kastjes en aanrech¬ 
ten makkelijk kunnen worden veranderd. 


Aanpasbare woningen zijn volgens de 
SEV bovendien niet minder aantrekkelijk 
voor niet-gehandicapte huurders. Veertig 
woningcorporaties hebben zich inmiddels 
bereid verklaard projecten met aanpasba¬ 
re woningen te laten uitvoeren. 


Produktiestijging belangrijkste oorzaak 

Economische groei BRD 

in ’88 bijna verdubbeld 


Investeringsbank 
Rabo in Singapore 

UTRECHT - In Singapore heeft Ra¬ 
bobank Nederland onder de naam 
Rabobank Asia een ’merchant bank’ 
gevestigd voor institutioneel en parti¬ 
culier vermogensbeheer en openbare- 
kapitaalmarkttransacties voor Neder¬ 
landse en buitenlandse relaties. Fi¬ 
nanciële advisering en bemiddeling 
bij fusies, overnemingen, gezamenlij¬ 
ke vennootschappen en uitkopen be¬ 
horen tevens tot het dienstenpakket 
van de nieuwe bank. Dat heeft de 
Rabo gisteren bekendgemaakt. 


FRANKFORT - De economische groei van de Bondsrepubliek 
Duitsland heeft vorig jaar 3,4 procent bedragen, zo heeft het 
Westduitse bureau voor de statistiek gisteren in een voorlopig 
rapport bekendgemaakt. De groei is daarmee bijna tweemaal 
zo groot als in 1987, toen het bruto nationaal produkt met 1,8 
procent groeide. Het groeipercentage van vorig jaar is het 
hoogste sinds 1979, toen de economie een groei van vier pro¬ 
cent liet aantekenen. 


De sterke groei is vooral een gevolg 
van de toeneming van de proauktie, 
aldus het bureau voor de statistiek. 
De produktiegroei heeft ten opzich¬ 
te van 1987 2,9 procent bedragen. De 
toeneming van de werkgelegen¬ 
heid, die 0,6 procent heeft bedragen, 
was minder belangrijk voor de groei 
van het bruto nationaal produkt. 

Een andere bijdrage aan de groei le¬ 
verde de grote vraag vanuit net bui¬ 
tenland naar Westduitse produkten 
en diensten. De export nam toe met 
5,1 procent, na in de twee voorgaan¬ 
de jaren niet of nauwelijks te zijn ge¬ 


groeid. De import nam sterker toe 
dan de export. De Bondsrepubliek 
voerde vorig jaar 6,1 procent meer 
in dan in 1987. 

Volgens het Westduitse instituut 
HWWA zal de uitvoer ook dit jaar 
belangrijke impulsen aan de econo¬ 
mie geven hoewel de groei ervan 
niet zo groot zal zijn als in het afge¬ 
lopen jaar. 

Aan de concurrentiepositie van de 
Bondsrepubliek zal niet veel veran¬ 
deren. De invoer wordt dit jaar zes 
procent groter en dat is een onge¬ 
veer even grote groei als in 1988, al¬ 
dus het HWWA. 


Bedrij venmarkt 
Limburg in 
opwaartse lijn 

HEERLEN - De LOZO Bedrijven- 
markt Limburg heeft 1988 met een 
gunstig resultaat kunnen afsluiten. 
Na een moeilijk 1987 kon geduren¬ 
de het afgelopen jaar tien procent 
meer ondernemers, als aanbieder, 
in het bestand worden bijgeschre¬ 
ven. 

Het aantal personen en/of onderne¬ 
mingen dat een bedrijf zocht, is ten 
opzichte van 1987 gelijk gebleven. 
Door tussenkomst van de Bedrij- 
venmarkt Limburg is negen pro¬ 


cent van de in het bestand inge¬ 
schreven ondernemingen overge- 
dragen aan een nieuwe eigenaar. 
Toch moest worden geconstateerd 
dat het aantal aanmeldingen van ge¬ 
schikte overname-kandidaten in 
alle geledingen van het midden- en 
kleinbedrijf steeds minder wordt. 
Vooral de belangstelling om een 
eigen bedrijf te beginnen in de sec¬ 
tor horeca en de detailhandel in am¬ 
bachten loopt sterk terug. 

Toch verwacht de Bedrijvenmarkt 
Limburg dit jaar opnieuw meer be¬ 
staande bedrijven te kunnen over¬ 
dragen aan jonge, startende onder¬ 
nemers. Daarbij zal getracht wor¬ 
den in samenwerking met andere 
instanties, het midden- en kleinbe¬ 
drijf in Limburg nog meer behulp¬ 
zaam te zijn. (ADVERTENTIE) 
Vanaf vandaag 


a da 9 en nacht Qeopend 

EW Energiecentrum Minli BV. 

Alle 'tankers’ ontvangen bij voltanken gratis flesje parfum 

(op = op) 

Bokstraat 6, Heerlerheide, Heerlen, tel. 045-229755 

Uw kachel- en vloeibare energiespecialist is verhuisd van de Schetsberg 

naar de Bokstraat. 


# De vakgroep Akoestiek van de Technische Universiteit in Delft heeft een apparaat ontwikkeld 
waarmee de huisarts de ernst van huidkanker en de huidziekte psoriasis snel kan vaststellen. De uni¬ 
versiteit noemt het een akoestische microscoop, die de huidaf wijkingen meet en tegelijkertijd in beeld 
brengt. Dat is gisteren door een woordvoerder van de Universiteit bevestigd. Om de dikte van huid- 
lagen of tumoren te berekenen, hoeft de arts hoeft slechts één keer de scanner, die is verbonden met een 
personal computer, over de huid te strijken (foto). De huid wordt bij dit onderzoek afgetast met ultra¬ 
geluid. Huidstructuren tot een diepte van een halve tot een hele centimeter worden op een monitor in 
beeld gebracht. Dat is diep genoeg om afwijkingen te kunnen constateren. Psoriasis is een ziekte, 
waarbij jeukende, rode plekken op de huid verschijnen bedekt met wit glanzige schilfers. 


GRONINGEN - De bus¬ 
onderneming Gado gaat 
bij wijze van proef per 1 
februari op alle lijnen 
naar de stad Groningen 
gecombineerde ’bus- 
bioskaarten’ verkopen. 
De kaarten zijn alleen 
geldig op dinsdag en kos¬ 
ten tot en met vier zones f 
12.50, daarboven f 17.50. 
Voor dat geld wordt de 
reiziger niet alleen heen 
en terug gebracht, maar 
kan hij ook een bioscoop 
in Groningen naar keuze 
bezoeken. De proef gaat 
in eerste instantie drie 
maanden duren. 

Het plan is bedacht door 
de Groninger bioscoop¬ 
exploitanten, die vooral 


Mogelijk ook combikaart bus-theater 

Proef met ’bus- 
bioscoopkaartje’ 


op dinsdagen met lege 
stoelen te maken heb¬ 
ben. Omdat het pro¬ 
bleem ook de Gado niet 
onbekend is, kwamen de 
partijen al snel tot elkaar. 
In toekomst behoort een 
bus-theaterkaart even¬ 
eens tot de mogelijkhe¬ 
den. 

De goedkope combikaar- 
ten behoren tot het 


groeiend arsenaal van 
middelen waarmee de 
Gado probeert meer 
mensen in de bus te krij¬ 
gen. De anderhalf jaar 
geleden ingevoerde bus- 
bootkaart op het traject 
naar Lauwersoog bij¬ 
voorbeeld is volgens 
Post een doorslaand suc¬ 
ces. 

In een poging meer jeug¬ 


dige klanten aan te trek¬ 
ken en zo mogelijk vast 
te houden, lanceert de 
Gado in maart of april 
haar ’Gado Allrightclub’. 
Jongeren van zo’n 13 tot 
en met 17 jaar kunnen 
daar voor een tientje of 
daaromtrent per jaar lid 
van worden. 

Een reclamebureau is al 
druk bezig allerlei attrac¬ 
ties te bedenken die de 
clubleden tegen geredu 
ceerd tarief zullen wor¬ 
den aangeboden. „U 
moet dan denken aan 
rondvluchten, popcon¬ 
certen en korting op al¬ 
lerlei zaken die wij als 
Gado verkopen,” aldus 
Post. 


beurs en valuta 


Goud en zilver 


AMSTERDAM - Voorlopige noterin¬ 
gen goud en zilver op 11-1-1989 om 
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in 
kg: 

GOUD: onbewerkt ƒ 26.550-/27.050, 
vorige ƒ 26.640-/ 27.140, bewerkt ver¬ 
koop ƒ 28.650, vorige ƒ 28.740 laten. 
ZILVER: onbewerkt ƒ 355-/ 425. vori¬ 
ge ƒ 360-/ 430; bewerkt verkoop ƒ 470 
laten, vorige ƒ 470 laten. 


Advieskoersen 


AMSTERDAM - Advieskoersen bui¬ 
tenlands bankpapier van gisteren: 


Amer.dollar 

2,00 

2,12 

Brits pond 

3,53 

3,78 

Can. dollar 

1.66 

1,78 

Duitse mark 

111,00 

115,00 

Iers pond 

2,89 

3,14 

Austr. dollar 

1,73 

1,85 

Jap. yen (10.000) 

160,00 

165,00 

Ital. lire. (10.000) 

14,65 

16,05 

Belg. frank (100) 

5,21 

5,51 

Port. esc. (100) 

1,27 

1,45 

Franse fr. (100) 

31.85 

34.35 

Zwits. fr (100) 

129,50 

135,00 

Zweedse kr. (100) 

31,50 

34.00 

Noorse kr. (100) 

29,25 

31.75 

Deense kr. (100) 

27,75 

30.25 

Oost.schill.(lOO) 

15,79 

16,39 

Spaanse pes.(100) 

1,72 

1,87 

Griekse dr. (100) 

1,20 

1.40 

Finse mark (100) 

• 46,75 

49,75 

Joeg. dinar (100) 

0,01 

0,06 


Wisselmarkt Amsterdam 


AMSTERDAM - Noteringen op de 
Amsterdamse wisselmarkt per gister¬ 
middag: 


Amer. dollar 
Brits pond 
Duitse mark 
Franse franc 
Belg. franc 
Zwits. franc 
Japanse yen 
Ital. lire 
Zweedse kroon 
Deense kroon 
Noorse kroon 
Canad. dollar 
Oost. schill 
Iers pond 
Spaanse pes 
Gr. drachme 
Austr.dollar 
Hongk.dollar 
Nieuwz.dollar 
Antill.gulden 
Surin. gulden 
Saudische nal 
Ecu gulden 


2,06325-06575 

3,6595-6645 

112,890-940 

33,105-155 

5.3875-3925 

132,545-595 

163,58-163.68 

15,380-430 

32.985-33.035 

29,185-29.235 

30,945-30,995 

1,71775-72025 

16,0670-0770 

3,0150-0250 

1.7990-8090 

1,3100-4100 

1,7875-7975 

26.35-26,60 

1,3075-3175 

1.1400- 1700 

1.1400- 1800 
54.90-55.15 
2,3500-3550 


INDEX Amsterdam ANP/CBS 


AMSTERDAM - De jongste ANP- 
CBS-mdices over de Amsterdamse Ef¬ 
fectenbeurs per dato gisteren luiden 
(eerste kolom vorige index, laatste ko¬ 
lom index van gisteren, e.e.a. volgens 
1979 = 100): 


algemeen 

293,0 

290.7 

alg.-lokaal 

285.9 

284,4 

internationals 

300,7 

297,5 

industrie 

255.8 

254.6 

scheep/luchtv. 

260,5 

261,3 

banken 

360,3 

357.3 

verzekering 

618.7 

614,2 

handel 

475,8 

472,3 

ebs obl.index 

113.9 

113,9 

rend. staatsl. 

6,42 

6.42 

waarvan 3-5 jr 

6,32 

6,34 

waarvan 5-8 jr 

6,45 

6.44 

waarv.5 langst 

6,62 

6,60 

rend. bng-len. 

6.65 

6,67 

rend. bankien. 

6,40 

6,39 


Avondkoersen Amsterdam 


AMSTERDAM - In het telefonisch 
avondverkeer kwamen gisteravond de 
volgende koersen tot stand (tussen 
haakjes de laatste notering van van¬ 
daag): 

Akzo 149,90-150,00 (149,40) 

Kon. Olie 235,50-236,40 (235,90) 
Philips 36.10-36.30 (36,20) 

Unilever 120.00 121,00 (120.40) 

KLM 42.60-42,70 (42.60) 


NEW YORK Dow Jones 


NEW YORK - De beursgemiddelden 
van gisteravond te New York luiden 
volgens de Dow Jones Index (achter¬ 
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20 
spoorwegen en overig transport. 15 
nutsbedrijven, gevolgd door het geza 
menlijke gemiddelde 


Begin 2191.96 
Hoogst 2211.96 
Laagst 2185.71 
Slot 2206.43 
Winst 
verlies 


+ 13.22 


985.89 

996.60 

981.52 

992.70 

+ 6.48 


187.47 

189.25 

186.82 

188.95 

+ 1.54 


835.62 

843.70 

832.79 

841.37 

+ 5.43 


beurs van amsterdam 


slotkoersen/optiebeurs 


Hoofdfondsen vk sk 

AEGON 92,20 91,70 

Ahold 89,60 89,50 

Akzo 150,00 149,40 

A.B.N. .43,80 43,50 

Alrenta 157,80 158,00 

Amev 57,40 57,20 

Amro-Bank 81,60 81,00 

Ass. R’dam 156,50 155,30 

Bols 144,00 143,50 

Borsumij W. 118,00 117,50 

Bührm.Tet. 58,60 58,20 

C.S.M.cert. 66,50 66,70 

Dordtsche P. 217,50 217,40 

Elsevier 65.00 65,30 

Fokker eert. 29,50 29,40 

Gist-Broc. c. 38,30 38,10 

Heineken 145,60 145,50 

Hoogovens 73,40 74,30 

Hunter Dougl. 81,60 81,00 

Int.Müller 78,80 77,50 

KLM 42.90 42,60 

Kon.Ned.Pap. 46,70 46,30 

Kon. Olie 235,30 235,90 

Nat. Nederl. 67,90 68,00f 

NM.B. 19400 193.50 

Nedlloyd Gr. 272,00 274,00 

N(jv. Cate 83,20 84,50 

Océ-v.d Gr 280,00 278,00 

Pakhoed Hold. 104,30 103,90 

Philips 36,40 36,20 

Philips div89 35,00 34,70 

Robeco 100,10 100,70 

Rodamco 157,50 157.80 

Rolineo 96,30 96,90 

Rorento 61,30 61,30 

Stork VMF 27,70 27.70 

Unilever 120,20 120,40 

Ver.Bezit VNU 93,70 92,20 

VOC 36,30 36,10 

Wessanen 82,20 82,00 

Wolt Kluiver 149,80 149,50 

Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 
ACF-Holding 
Ahrend Gr. c 
Alg.Bank.Ned 


Asd Opt. Tr 
Asd Rubber 
Ant. Verff. 

Atag Hold c 

Aut.Ind.R’dam 

BAM-Holdmg 

Batenburg 

Beers 

Begemann 

Betindo 

Berkel's P. 

Blyd.-Will, 

Boer De, Kon, 
de Boer Winkelbedr 
Boskalis W. 

Boskalis pr 
Braat Bouw 
Burgman-H. 

Calvé Delft c 
Calvé pref.c 


29.60 
57,00 
165,00 

44.70 

26.70 
8,30 

340,00 

72.30 

56,00 

264,00 

72,00 

116.80 

69,00 

421.80 

5.70 

24.60 
315,00 

59.90 

11.90 
9.55 

825,00 

3030,00 

798,00 

4390.00 


29.90 

56.90 
167,00 
44,20 

26.30 

8.30 

72.30 
57,00 

267,00 
72,00 
119,00 
69,00 
421.00 
5,60 

24.80 
317,00 

60.30 

11.80 

9.30 
815.00a 

3150.00b 

792,00 

4350.00 


Center Parcs 

Centr.Suiker 

Chamotte Unie 

Cindu-Key 

Claimindo 

Cred.LBN 

Crown v.G.e 

Desseaux 

Dordtsche pr. 

Dorp-Groep 

Dorp v.div.89 

Econosto 

EMBA 

Enraf-N.e. 

Eriks hold. 

Frans Maas c. 
Fumess 

Gamma Holding 
Gamma pref 
Getronics 
Geveke 
Giessen-de N. 
Goudsmit Ed. 
Grasso's Kon. 
Grolsch 
GTI-Holding 
Hagemeyer 
H.BG 
HCS Techn 
Hein Hóld 
Hoeks Mach. 
Holdoh Hout 
Holec 

H.A.L. Tr. b 
Holl.Am.Line 
Heineken Hld 
Holl.Sea S. 

HoU. Kloos 
Hoop en Co 
Hunter D.pr. 

ICA Holding 
1GB Holding 
1HC Caland 
Industr. My 
Ing.Bur.Kondor 
Kas-Ass. 

Kempen Holding 
Klene’s Suik. 
KBB 

KBB (eert.) 
Kon.Sphinx 
Koppelpoort H. 
Krasnapolsky 
Landré Sc Gl. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 
Medicopharma 
Melia Int. 

MHV Amsterdam 
Moeara Enim 
M.Enim OB-cert 


55.90 

66.50 
14,00 

94.50 
411,00 

70.50 

74.20 
183,00 

214.50 

44.80 
44,00 

183.50 
104.00 

45.50 
294,00 

61,00 

80.20 

64.50 
5,80 

26.90 

38.40 
83,00 
174.00 

83.50 

108.50 
146,00 

80.70 

168.50 

14.50 

130.20 
173,00 
445,00 

17,30 

1450,00 

1455,00 

130,20 

1,39 

299.50 

12.40 

1.90 

17.50 
38,00 
20,60 
152,00 
565,00 

35.80 

17.50 
1270,00 

75.20 
75,20 

67.50 
253,00 

152.50 
46.00 
45,50 

576,00 

74.70 

5.90 

16.70 
1015,00 


57,00 

66.40 

13.60 

94.80 
411,00 

75,00 

73,30 

187,00 

214,00 

44.70 

183.50 
104,00 

45.50 

293.50 

60.50 

78.80 
65,00 

5.90 

26.70 

38.20 
86,00 b 

175.50 

84.50 

108.50 

148.50 
81,00 

169.50 
15,10 

129.20 
172,00 
442,00 

16.80 
1455,00 
1455,00 

129.20 
1,39 

300,00 

13.20 

1.90 

17.50 

37.60 
21,00 
154.00 
565,00 

35.40 
17,00 

1270.00 

75.50 

75.50 

67.50 
255,00 

154.50 
45,00 

43.50 
576,00 
76,00 

5.90 

17.50 
1015.00 


NEDAP 

NKF Hold.eert. 

Ned.Part.Mij 

Ned.Spnngst. 

Norit 

Nutricia 

Omnium Europe 

Orco Bank c. 

OTRA 

Palthe 

Polynorm 

Porcel. Fles 

Ravast 

Reesink 

Riva 

Riva (eert.) 
Samas Groep 
Sanders Beh. 
Sarakreek 
Schuitema 
Schuttersv. 

Smit Intern. 
St.Bankiers c. 
Telegraaf De 
Text.Twenthe 
Tulip Comp. 
Tw.Kabel Hold 
Ubbink 
Union Fiets. 
Ver.Glasfabr. 
Verto 

Volker Stev. 
Volmac Softw. 
Vredestein 
VRG Gem.Bez. 
Wegener Tyl 
West Invest 
Wolters Kluwer 
Wyers 


266.00 

267,50 

Hend.Eur.Gr.F. 

159,00 

159,20 

Dow Chemical 

86.50 

87,00 

Control Data 

37,00 

37.50 

14’ <Amro87 

98.80 

98,80 

232,00 

233,00 

Henderson Spirit 

70,30 

70,70 

Du Pont 

90.25 

89,60 

Dow' Chemical 

175.00 

176.00 

13 Amro-Bank82 

102.00 

101.80 

31,20 

31,10 

Holland Fund 

61.80 

61,20 

Eastman Kodak 

44,50 

44,30 

Eastman Kodak 

90,00 

90,00 

10 1/ 2 Amro 86 

97.75 

97.75 

6900,00 

7300,00 

Holl.Obl.Fonds 

120,00 

119.00 

Elders IXL 

3,40 

- 

Exxon Corp. 

90,00 

90,00 

10 Amro 87 

97,75 

97.75 

610,00 

610,00 

Holl.Pac.F. 

103.40 

104,30 

Euroact.Zw.fr. 

219,00 

217,00 

Fluor Corp. 

43,00 

. 

5 3 < Amro 86 

102,00 

100,75 

241,00 

236,00 

Interbonds 

600,00 

600,00 

Exxon Corp. 

44.50 

44,00 

Gen. Electric 

89,00 

90.00 

Amro Bank wr 

28,30 

27,50 

19,20 

19,30 

Intereff.500 

31,80 

32,60 

First Paclnt 

1,30 

. 

Gen. Motors 

175,50 

176,30 

Amro zw 86 

68.60 

68.50 

82,00 

83,20 

Intereff.Warr. 

230,50 

233,90 

Fluor Corp. 

22,60 

22.60 

Gillette 

68,00 

68,50 

9 BMH ecu 85-92 

101.75 

102.00 

469,00 

485,00 

Japan Fund 

42,40 

44,00 

Ford Motor 

51,20 

52,00 b 

Goodyear 

105,00 

105.50d 

7 BMH 87 

98.25 

98.25 

146,00 

145,50 

MK Int.Vent. 

62,50 

60,20 

Gen. Electric 

44,60 

44.00 

Inco 

67,10 

67,10 

11 CC Rabo83 

100,50 

101,00 

84,10 

84,50 

Nat.Res.Fund 

1290.00 

1290,00 

Gen. Motors 

85,75 

85.25 

I.B.M. 

243.50 

242,00 

9 CCRabo 85 

105.00 

105,00 

124.00 

124,00 

NMB Dutch Fund 

33.60 

33,60 

Gillette 

34,00 

34.50 

Int. Flavors 

101.50 

_ 

7 CCRabo 84 

108.30 

108.30 

54,00 

54,00 

NMB Oblig.F. 

36,40 

36.40 

Goodyear 

51,50 

51,70 

ITT Corp. 

106,00 

105.00 

lO^eEEG-ecu 84 

101,90 

101,25 

60,20 

59,50 

NMB Rente F. 

101,60 

101,70 

Grace Sc Co. 

27,10 

27,00 

KraftIne 

202,00 

- 

9 3 iEIB-ecu 85 

106,35 

105.75 

54,10 

55,00 

NMB Vast Goed 

38,40 

38,20 

Honeywell 

61,70 

61,75 

Kroger 

18,00 

18.00 

124 HLAirl.F 

95.00 

95.00 

53,80 

54,50 

Obam, Belegg. 

191,50 

191,50 

Int Bus.Mach. 

121,60 

121,50 

Lockheed 

91,00 

90.00 

12 NIBtBl 85-90 

102,00 

102.00 

56,50 

55,40 

OAMF 

15,70 

15,65 

Intern.Flavor 

50,40 

49,40 

Merck Sc Co. 

116,00 

121,80 

114NGU83 

101,50 

101.50 

82,00 

82,00 

Orcur.Ned.p. 

46.80 

46,90 

Intern Paper 

47,80 

48,00 

Minn. Min. 

125.00 

_ 

10 NGU 83 

100,50 

100.50 

38,50 

38,10 

Rentalent Bel. 

1355,50 

1355,50 

ITT Corp. 

52,25 

52,00 

Pepsi Co. 

79,50 

78.00 

24 NMB 86 

87,00 

87,00 

1263,00 

1270,00 

Rentotaal NV 

31,10 

31,10 

Litton Ind. 

73,70 

73.50 

Philip Moms C. 

205,00 

206,50 

NMB warrants 

36,00 

36,00 

86,30 

86,00 

Rolineo cum.p 

104,00 

103,50 

Lockheed 

44,90 

43,80 

Phill. Petr. 

39,50 

39,80 

84 Phil. 86 

95.10 

95,10 

26,80 

26,80 

ScLTech 

17.80 

17,60 

Minnesota Mining 

61,10 

61.00 

Polaroid 

69,80 

69.80 

64 Phil.83 

95.35 

95.35 

30,50 

30,40 

Technology F. 

19,00b 

21,00b 

Mobil Oil 

46,30 

46.50 

Procter Sc G. 

167,00 

_ 

144Un.Becumv 86 

99.90 

99,90 

395,00 

htr> AA 

392,50 

Tokyo Pac. H. 

nn_n n 

238,50 

245,00 

News Corp Aus$ 

10,30 

10,00a 

Quaker Oats 

100,00 

- 

124 Unit, 

97,75 

97,75 


61.00 

117.50 

81.00 

17.70 

221,00 

64.50 

47.50 

83.50 

18.70 
167,50 
162,00 

19.50 
150,00 

58.50 


61,00 

117.40 

80,90 

18,00 

221,00 

63,20 

47,00 

84.70 

18.70 
166,50 
160,00 

19,50 

148,70 

58,10 


Beleggingsinstellingen 

Aegon Aand.f. 

ABN Aand.f. 

ABN Beleg.f. 

ALBEFO 
Aldoliar BF $ 


Mooien en Co 

35,00 

35,00 

Delta Lloyd 

39.80 

Mulder Bosk. 

37.80 

38,00 

DP Am. Gr F. 

22,00 

Multihouse 

10,00 

10,00 

Dp Energy.Res. 

30,00 

Mynbouwk. W. 

413,00 

418,00 

Eng-Holl.B.T.1 

1120,00 

Naeff 

225,00 

__ 

EMF rentefonds 

72.70 

NAGRON 

45,20 

45,80 

Eurinvestf 1) 

105,00 

NIB 

501,00 

502,00 

Eur.Ass. Tr. 

5.20 

NBM-Amstelland 

13.50 

13,50 

EurGrFund 

50,00 


Alg.Fondsenb. 
Alhance Fd 
Amba 

America Fund 
Amro A.in F. 
Amro Neth.F. 
Amro Eur.F, 
Amvabel 
AsianTigersFd 
Bemco Austr. 
Berendaal 
Bever Belegg, 
BOGAM1J 
Buizerd laan 


35.60 

68.30 

51.30 
50,90 

20.50 

220,00 

12.70 
43,20 

261,00 

91,00 

68.40 
64,10 

96.50 

52.50 

63.70 
101,00 
27,80 
118,30 

35.40 


35.50 
68,80 
51,00 

50.80 

20.50 

220,00 

12.70 

43,10 

261,00 

91,00 

68,00 

64.50 

96.80 
52,90 

63.50 
101,00 

28,50a 

118.30 
35.40 

38.30 
22,00 
30.00 

1120.00 

72.80 
105,00 

4.90 

50,00 


Transpac.F. 
Um-Invest 
Unico Inv.F. 
Urufonds 
Vast Ned 
Venture F.N. 
VIBNV 
WBO Int. 
Wereldhave NV 
Weretdh,div89 


550.00 

117.00 

81.90 

27.10 
121,80 
39,00 

85.10 
76,60 

204,60 

202,00 


67,30 

550,00 

117,00 

81,90 

26,80 

121.80 

39.00 

85.20 

77,10 

205,00 

201,50 


Buitenlandse obligaties 

8 3 /< EEG84G) 105,60 105,60 

3‘/ 2 EngWarL 35,50 35,50 

5^ EIB 65 99,50 99,50 


Orig. n.amerik. 

Allied Signal Ind 
Amer. Brands 
Amer. Expres 
Am.Tel.& Tel. 
Amentech 
Amprovest Cap. 
Amprovest Ine. 
ASARCO Ine. 

Atl. Richf. 

BAT Industr. 

Bell Atlantic 
BellCanEnterpr 
Bell Res.Adlr 
Bell South 
BET Public 
Bethl. Steel 
Boeing Comp. 
Chevron Corp. 
Chrysler 
Citicorp 
Colgate-Palm. 
Comm. Edison 
Comp.Gen.El 
Control Data 
Dai-lchi Yen 


aandelen 


33,00 

64.50 
28,10 
28,75 
94,80 
130,00 
230,00 

27.70 
81,00 

4,50 

70,20 

37,00 

1,55 

38.90 

2.23 

24.10 

59.70 
46,30 

26.50 

25.70 

44.50 
32,60 

400,00 

20.70 
3400,00 


33,00 

65.50 

27.50 
29.00f 

94.90 
130,00 
230,00 

27.90 

80.50 
4,50 

70,00 

37.10 
1,45 

39.10 
2,25 

23.60 
59.30 

26.80 

26.25 

44.70 

32.70 
410.00 

20.60 
3500,00 


Nynex 

Occ.Petr.Corp 
Pac. Telesis 
P.& O. ® 
Pepsico 

Philip Morris C. 
Phill. Petr. 
Polaroid 
Privatb Dkr 
Quaker Oats 
RJR Nabisco 
St.Gobin Ffr 
Saralee 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Southw. Bell 
Suzuki (yen) 
Tandy Corp. 
Texaco 
Texas Instr. 
T.I.P Eur. 
Toshiba Corp. 
Union Carbide 
Union Pacific 
Unisys 
USX Corp 
US West 
Warner Lamb. 
Westinghouse 
Woolworth 
Xerox Corp. 


65,00 

25.60 
30.20 

5.80 

39.40 

100,10 

20,10 

36.30 
325,00 

52.70 
94,00 

616,00 

44.50 

33.30 

41.60 
39,90 

750,00 

40.30 
53,00 
42,10 

1,75 

1080,00 

26.70 

67.50 

29.40 

31.30 

57.50 

75.80 

53.50 

52.80 
59,25 


65,00 

25,60 

30.50 

39.20 

101,00 

20.25 
37,00b 

321,00 

53,16 

93.50 
600,00 

44.25 
33.30 

41.50 

40.20 
745,00 

40,00 

53.20 
41,70 

1,75 

1060,06 

26.80 

66.50 
28,90 
30.75 

57.20 
75.40 
52,55 

53.50 

58.50 


Certificaten buitenland 

AMAX Ine. 

Am. Home Prod 
ATT Nedam 
ASARCO Ine. 

Atl. Richf. 

Boeing Corp. 

Can. Pacific 
Chevron Corp. 

Chrysler 
Citicorp. 

Colgate-Palm. 


45.40 
160.00 
57.80 
43.00 
165.00 166.00 


45,40 

57.60 


Sears Roebuck 
Shell Canada 
Tandy Corp. 
Texas Instr. 
Union Pacific 
Unisys Corp 
USX Corp 
Vanty Corp 
Westinghouse 
Woolworth ' 
Xerox Corp. 


67.00 

83.00 

73,50d 

80,00 

84.50 

137,00d 

59.00 

62.00d 

4.10 

108.00 

107.00 

116.00 


67.30 

84.00 

73.50 
80.00 
84,20 

57.00 

62.50 

108,00 

109,00 

116,00 


589,00 575,00 

319,00 314,00 

1300.00 1300.00 
306.00 309.00 

400,00b 410,00b 
7350.00 7250.00 
555.00 547.00 


Certificaten buitenland 

Deutsche B. 

Dresdner B. 

Hitachi (500) 

Hoechst 
Mits.El.(500) 

Nestlé 
Siemens 

Warrants 

Akzo 

AMRO warr. 

Asia Pac Gr F. 

Bogamij 
Falcons Sec. 

Honda motor co. 

K.L.M. 85-92 
Philips 85-89 
St.Bankiers a 
St.Bankiers b 


119.50 
36,00 

91.50 

50.50 
50.90 

90.50 


119.50 

36.00 

52.00 

50.90 

91.00 


37,30 

3.20 

6.50 

9.50 
12,55 

2800,00 

127.50 

20,00 

2.70 

2,90 


37,50 

3.20 

7.00 

9.80 
12,65 

2770,00 

127.00 

18,00 

2,70 

2.80 


Euro-obligaties & conv. 


10'+ Aegon 85 
Aegon warr 
ÏOL- ABN 87 
13Amev 85 
13Amev 85 

10 Amev85 

11 Amev 86 


100,00 

13.70 

97.70 

98.50 

97.50 
101.75 

98.50 


100.00 

13.70 

97.70 

97.50 
101.75 

98.50 


Binnenland (niet officieel 
genoteerd) 


Bredero aand. 

4,60 

4,60 

Bredero eert. 

1.45 

1,40 

11 Bredero 

1.25 

1.00a 

Breev aand 

7.00 

7,00 

Breev. eert. 

6.50 

7,00 

Leidsche Wol 

1.80 

1,70 

LTV Corp 

2.10 

2,10 

Rademakers 

29.00 

- 

RSV. eert 

1.60 

1.60 

74 RSV 69 

96.50 

96.50 

Parallelmarkt 

Alanhen 

16.60 

16,90 

Berghuizer 

48.00 

47,00 

Besouw Van c. 

36.50 

36,70 

CB Obkg.F.1 

101.70 

- 

CB Obbg.F.2 

101,80 

- 

CBObhg.F.3 

103.30 

- 

De Drie Electr. 

27.30 

27.30 

Dentex Groep 

29.80 

28,50 

Dico Intern. 

82.00 

82.00 

DOCdata 

29.50 

29.80 

Geld.Pap.c. 

73.00 

72.60 

Gouda Vuurv c 

63.00 

63.00 

Groenendijk 

28.60 

28.10 

Hes Beheer 

235,00 

236.00 

Highl.Devel. 

12,00b 

12.00b 

Homburg eert 

3,60 

3.70f 

Infotheek Gr 

20.10 

20.50 

Interview Eur. 

8.00 

8.10 

Inv. Mij Ned. 

41.00 

42.80 

KLM Kleding 

29.00 

28.50 

Kuehne-HeiU 

25.50 

26.00 b 

LCI Comp.Gr. 

32,10 

31.60 

Melle 

300.00 

300.00 

Ned schroef 

67,50 

67.50 

Newavs Elee. 

10,10 

9.80 

NOG Belfonds 

29.90 

30.00 

Pie Med. 

11,30 

11.00 

Poolgarant 

10.20 

10.20 

Simae Tech 

18.00 

17,50. 


Text Lite 
Verkade Kon 
Weweler 


0PTIEBEURS 


6.00 

282.00 

75.00 


5.80 

267.00 

74.20 
serie omzet 

v k 

s.k. 

abn 

c 

jan 

40.00 

225 

4,00 

3.50 

abn 

c 

jul 

45,00 

285 

2,20 

2.00 

akzo 

c 

jan 

150.00 

868 

2,40 

1.80 

akzo 

c 

apr 

150,00 

325 

8.90 

8.10 

akzo 

c 

apr 

160.00 

366 

4.30 

4,00 

akzo 

p 

jan 

150.00 

399 

1.90 

2.10 

dFl 

c 

jan 

205,00 

681 

1.80 

2,50 

els 

c 

jan 

65,00 

253 

1,00 

UO 

eoE 

c 

jan 

255.00 

303 

6,50a 

5.50 

eoE 

c 

jan 

260,00 

639 

3,00 

2.50 

eoE 

c 

feb 

260.00 

394 

6,80 

6.00 

eoE 

c 

okt 

250.00 

315 

21,00 

20,00b 

eoE 

p 

jan 

250,00 

583 

0.40 

0,30 

eoE 

p 

jan 

255.00 

556 

0.70 

0.50 

eoE 

p 

jan 

260,00 

663 

2,50 

2,40 

eoE 

p 

feb 

260.00 

407 

5,10 

5,50 

eoE 

p 

mrt 

250,00 

460 

3,40 

3,40 

eoE 

p 

okt 

240.00 

350 

7,00a 

7.00 

giSt 

c 

apr 

40,00 

232 

2,30 

2,10b 

hoog 

c 

jan 

65,00 

320 

8.80a 

9,00 

hoog 

c 

jan 

70,00 

416 

4,00 

4,30b 

hoog 

c 

jan 

75,00 

502 

1.00 

1.10b 

hoog 

c 

apr 

70.00 

239 

7.30 

8,30 

hoog 

c 

apr 

75.00 

405 

4,80 

4.90 

kim 

c 

jan 

40,00 

578 

3,00 

2,60 

kim 

c 

apr 

45.00 

340 

2,00 

1,90 

nedl 

p 

jan 

270.00 

245 

5.70 

5.20 

nlw 

c 

aug 

100.00 

1100 

1,40a 

1.10 

nlw 

p 

aug 

100.00 

1100 

1,70a 

1,00 

nlw 

p 

n91 

100.00 

500 

- 

2.75 

nlx 

c 

nov 

105.00 

600 

0,80a 

0,40 

nlx 

p 

nov 

105.00 

500 

2.00 

2,10 

natn 

c 

jan 

65,00 

255 

2,80 

3i0 

natn 

p 

apr 

65,00 

264 

1,70 

1,50 

obl 

c 

feb 

100,00 

500 

0,25a 

0,20 

obl 

p 

nov 

97.50 

250 

0,65a 

0,50 

phil 

c 

jan 

30,00 

259 

6.60 

6.30 

phil 

c 

apr 

35.00 

1193 

3.00 

3,00 

phd 

c 

apr 

40.00 

501 

1,00 

0,90 

phil 

c 

jul 

40,00 

313 

1,50 

1,40 

olie 

c 

jan 

230.00 

1266 

6,20 

6,00 

olie 

c 

jan 

240,00 

455 

1.00 

1.00 

olie 

c 

apr 

240,00 

762 

6,70 

6,80 

olie 

p 

apr 

230,00 

268 

4.30 

4.00 

unil 

c 

jan 

110,00 

289 

10,20b 

10,40 

uml 

c 

jan 

120,00 

959 

1.50 

1,50 

unil 

c 

apr 

120.00 

572 

6.50 

6.00 

uml 

p 

jan 

120.00 

234 

1.40 

1.50 

uml 

p 

apr 

120,00 

394 

4,50b 

4,50 


a=laten 
b=bieden 
c=ei-claim 
d=ei-diwidend 
e=gedaan-bieden 
t=gedaan+laten 


g=bieden+e»-div. 
h=laten+ei-div. 
k=gedaan+h 
1=gedaan+g 
vk=slotkoers vorige dag 
sk=slotkoere gisteren 
Dit prijslijstj s vooral bedoeld 


voor mens 

ie hun dagelijkse 


boodschappen nooit bij ons kopen 


Wie weet zet ’t ze aan het denken 


'j Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 9 J show Afscheidsconcert in maart in Innsbruck 


show/rtv 


Viller Spatzeil 
uitgeblazen! 


Van onze 
showpagina- 
red actie 

HEERLEN - Na der¬ 
tig jaar zetten de 
VILLER SPATZEN 
er een punt achter. 
Triest nieuws voor 
de vele liefhebbers 
van gezellige muziek 


• VILLER 
SPATZEN 
...dertig jaar lang 
ook regelmatig in 
Limburg van de 
partij... 


uit Tirol. Zeker voor 
duizenden Limbur¬ 
gers, want de muzi¬ 
kanten van deze be¬ 
kende groep waren 
hier bijna kind aan 
huis zó vaak traden 
ze in deze contreien 
op. De keren dat 
men van de partij 
was in Berg aan de 
Maas, Genhout, 
Epen, Illikhoven, 
Echt, Heerlerheide 
en tijdens de Pink¬ 
sterfeesten in 

Schaesberg zijn bij¬ 
na ontelbaar. 

Nadat men in de af¬ 


gelopen jaren tien el¬ 
pees heeft volgebla¬ 
zen (drie daarvan 
werden ’goud') is 
men nu dan uitge¬ 
blazen. Het afscheid 
van de Viller Spat- 
zen gaat gepaard met 
een feestelijke show¬ 
avond. Voor de laat¬ 
ste maal treden de 
Viller Spatzen op za¬ 
terdag 4 maart op en 
wel in het Kongres- 
haus te Innsbruck. 
Kaarten voor dit af¬ 
scheidsconcert 
(twintig gulden) zijn 
verkrijgbaar in Heer¬ 
len bij: Frans 

Vrouenraets, Pales- 
tinastraat 7, Heerler- 
baan (S 045-414217) 
en Peter Valken¬ 
burg, Kasteellaan 
64c, Meezenbroek (& 
045-724367). 


redactie: harrie cremers 


Opstappen A VRO-directeur werd al maandenlang voorbereid 

Wibo moest nu weg, anders 
werd hi j een schietschi jf Van onze rtv-redactie 

^y ERSUM _ Toen Wibo van de Linde op donderdag 24 no- 
er z Ü n terugtreden ais directeur van de AVRO aankon- 
k’ s ^ aa ^te voorzitter Gerard Wallis de Vries inwendig een 
ent yan verlichting. Al maandenlang had hij op zo subtiel 
de wijze zijn directeur geduwd in de richting van een 

^gelijke beslissing. Wibo van de Linde functioneerde niet 
hj er voldoende, had de voorzitter vastgesteld. Zijn rol van 
ie^ C ^ Witter’ was al ruim anderhalf jaar uitgespeeld. „Ik zag 
^verkommeren,” zegt Wallis de Vries nu. In zijn stem 
fikt een hoorbaar medelijden. 


^tip Van de Linde was als een troe- 
*it S tT manda nt die in de vuurlinie 
e * er id opereert. Maar eenmaal 
ch at 5 r de linies, „als hij kaviaar en 
J lief ® aa t drinken, en als 

tit af sta t °P het hoofdkwartier zich 
i etl a te vragen, of de strijd gewon- 
tjg ^ or dt, dan is hij doodongeluk¬ 
kig die vergelijking tussen 

en zo’n troepencommandant 
h et 6ris ë em aakt, en en ik denk dat 
VoJ ea f ake typering is,” stelt de 
niet Uer ach teraf vast. Het ging 
kj a m eer. De eerste broodnodige 
s Uce waren uitgedeeld, met veel 
et} ü e . s ’ Uïaar voor het consolideren 
ge rp dotten van lijnen voor de lan- 
de r lerm Ü n bleek de directeur min- 
0 m„^ esc fiikt, oordeelde zijn directe 
beving. 

Stelde °°k adjunct-directeur 
r - Van Westerloo vast. Wibo van 
dir e t nde heeft in het begin van zijn 
g &c j^teurschap veel goede dingen 
ty er i an > °P slagvaardige wijze, met 
tit aa w eken van 85 uur per week, 
r °P hen duur gebeurden er rare 
sen. Van Westerloo was door • BEPPIE KRAFT 
■•■weggevlogen vogel 
is terug... 

* Beppie Krafl 

SjASTRICHT - Beppie Kraft 
rt 1]r ft ja, die van het muzikale 
Zoii ■ rd & Gradus) geeft op een 
t e J | st bij Marlstone uitgebrach- 
eern aat ^ e het antwoord op haar 
Voel 6 carnava lssucces ’Miene 
Sohi„ ls gevloge’. De nieuwe 
rj, ia ë er met het oog op het ko- 
ak?* i carna valsgedruis heeft 
(Vi; lte l Och wat höb iech gelök’ 
m t ene vogel is trók). De plaat 
h, Muziek, teksten en arrange- 

niöD n van J ea n Kraft en Con- 
d veters duurt (hoe kan het an- 
oonH ^ maa l 1 minuut en 11 se- 
tf»-, der k hus maar drie minu- 
h en 33 seconden. 

* Oberkrainer 
Sexteü 

in”?T ~ Carnaval en Pasen zijn 
j aa ntocht, maar in Pey-Echt 
pjfi, :n ze op dit moment al aan 
j- e ren. Tijdens de jaarlijkse 
uviteiten, die opnieuw in een 

trJjl 0en worden gehouden, 
2r ,,f dt °P zzaterdagavond 13 en 
ff d ^ gochtend 14 mei (tijdens 
k„ ƒ rühschoppen) het alombe- 
Oberkrainer Sextett uit 
, goslavië op. Voor de liefheb- 
f V s van volksmuziek ongetwij- 
d, een grote trekpleister. 


Van de Linde zelf op zijn post gezet, 
als een soort naaste medewerker, 
maar van enige noemenswaardige 
invloed op de gang van zaken bij de 
AVRO was geen sprake. Er werden 
beslissingen genomen, waar Van 
Westerloo zich niet in kon vinden. 

Sportpanorama 

„Op een bepaald moment heeft 
Wibo bijvoorbeeld de hele sportred¬ 
actie opgeheven. Die mensen zaten 
hier aan tafel, en die kregen te horen 
dat ze zo’n beetje werden ontslagen. 
De AVRO hoefde geen sport meer te 
doen, zei Wibo, dat ging de NOS 
voortaan doen. Al die mannen na¬ 
tuurlijk in rep en roer. Ik zie het nog 
goed voor me: acht sportjournalis¬ 
ten, die min of meer de laan werden 
uitgestuurd. En een koppige Wibo, 
die dit soort plannen vol verve ver¬ 
dedigde. Ik heb tegen die jongens 
gezegd dat ze zich geen zorgen 
moesten maken, want binnenkort 
zou er wel weer een besluit worden 
genomen, waarin dat werd terugge¬ 
draaid. En dat gebeurde inder¬ 
daad.” 

Dit soort akkefietjes was echter wel 
aanleiding voor Van Westerloo om 
in mei vorig jaar naar Wallis de 
Vries te stappen. „Ik heb mijn ont¬ 
slag aangeboden. Ik heb hem ge¬ 
zegd, dat het voor mij op die manier 
geen werken was, en dat ik geen en¬ 
kele invloed op de besluitvorming 
had. Geen ontslag tenzij, nee, ge¬ 
woon een onvoorwaardelijk ont¬ 
slag. De voorzitter is toen met Wibo 
gaan praten en het resultaat was, dat 
er een taakomschrijving uit de bus 
rolde, waarmee we allebei konden 
Vverken. Wibo heeft dat vervolgens 
loyaal uitgevoerd. Soms op het 
overdrevene af. Ik werd door hem 
geraadpleegd over dingen, waarvan 
ik op den duur dacht: regel dat toch 
zelf.” 

Voorzitter Wallis de Vries herinnert 
zich van zo’n ontslag niets. „Nee, 

• FONS VAN WESTERLOO 
...vorig jaar eveneens ontslag 
aangeboden... 


Fons heeft nooit zijn ontslag aange¬ 
boden. Dan zou er een brief moeten 
liggen voor het bestuur, en zo’n 
brief heb ik nooit gezien. Het woord 
ontslag is ook helemaal niet ter 
sprake gekomen. Wel heb ik Fons in 
die periode opgewonden in mijn ka¬ 
mer zien komen met allerlei geëmo¬ 
tioneerde verhalen. Hij wilde duide¬ 
lijkheid hebben over zijn toekomst, 
en ik heb gezegd dat hij daar gelijk 
in had. Hij zou worden vrijgemaakt 
als adjunct, zodat hij zich niet meer 
specifiek met de informatieve afde¬ 
ling hoefde bezig te houden. Maar 
dan moeten er wel volstrekt duide¬ 
lijke afspraken komen, heb ik ge¬ 
zegd, en die moeten aan het bestuur 
worden voorgelegd, officieel vast¬ 
gelegd, zodat bijvoorbeeld ook de 
Kamer van Koophandel kan zien, 
wie hier tekeningsbevoegdheid 
heeft en zo. Inderdaad, Wibo moest 
daardoor enig terrein prijs geven, 
maar hij was het daarmee eens.” 


Intussen nam het AVRO-bestuur 
overigens geen genoegen met die 
plannen voor Sport-panorama. Wal¬ 
lis de Vries: „Wat dacht je. De 
AVRO heeft de oudste sportrubriek 
ter wereld, dus moetje toch wel heel 
goed uitkijken, voordat je dat gaat 
opheffen. Ik begrijp best dat het bij 
Wibo ter sprake kwam, toen de NOS 
op Nederland drie bij wijze van 


• WIBO VAN DE LINDE 
.rol van ’pinch hitter’ uitge¬ 
speeld... 


spreken iedere dag iets aan sport 
kon doen, dat gebeurde bij andere 
omroepen ook, maar opheffen, dat 
werd bij ons toch wel erg zwaar ge¬ 
voeld. Ja, natuurlijk schrok ieder¬ 
een in het bestuur zich rot. Laat er 
eens een doelgroepen-analyse op 
los, heb ik toen gezegd. Onderzoek 
eens of je het programma iets kunt 
oppoetsen en of er een andere uit¬ 
zendtijd moet komen. Dat is toen 
gebeurd, iedereen heeft er nog eens 
naar gekeken, en na een poosje 
kwam de directie mij melden, dat de 
sportrubriek in stand bleef en dat er 
een nieuwe programmering was ge¬ 
maakt. De inhoud is veranderd, ge¬ 
loof ik, maar vraag mij niet, wat er 
precies mee gebeurd is, want daar 
heb ik geen verstand van. Sport-pa¬ 
norama is bij de AVRO gebleven, 
dat is het belangrijkste.” 


Vrijwillig 


Zelf had de voorzitter soms wel eer¬ 
der willen ingrijpen, maar hij heeft 
dat nagelaten. „Dat kan niet. Dat 
gaat veel te ver. Dan maak je een 
persoonlijke relatie volkomen ka¬ 
pot. En ik heb altijd een heel bijzon¬ 
dere relatie met Wibo gehad. Als de 
verhouding tussen ons verstoord is, 
dan is dat meer gebeurd door wat 
buiten ons plaatsvindt dan door wat 
tussen ons plaatsvindt. Nee, het be¬ 
sluit moest hij vrijwillig nemen, en 


Leden afgesnoept ’ van Veronica? 

Rob Out: wedden met 
VARA om zendtijd 


• GERARD WALLIS DE 
VRIES 

...persoonlijke relatie met 
Wibo... 

zo is het tot mijn opluchting ook ge¬ 
beurd. Het was ook een opluchting 
voor hem. Zijn hart lag al geruime 
tijd bij het programma maken, ik 
zag dat gebeuren. Hij is er met ande¬ 
ren over gaan praten, ook thuis, en 
op een bepaald moment valt dan het 
besluit.” 


NCRV komt met 
alternatieve 
elfstedentocht 

Van onze rtv-redactie 
HEERLEN - De NCRV-televisie 
zendt op zaterdag 18 februari vanaf 
20.19 uur op Nederland 1 een repor¬ 
tage uit over de alternatieve Elfste¬ 
dentocht die op 11 februari in Weis- 
sensee (Oostenrijk) wordt gehou¬ 
den. 

De tocht wordt georganiseerd door 
de Stichting Wintermarathon in sa¬ 
menwerking met de Eislaufverein 
Weissensee. Net als bij de Friese 
Elfstedentocht is de afstand in 
Weissensee 200 kilometer en zijn er 
stempelposten en kluunplaatsen in 
het parcours opgenomen. Aan de al¬ 
ternatieve Elfstedentocht nemen 
bijna 1300 schaatsers deel waaron¬ 
der circa 350 wedstrijdrijders. Aan 
de start verschijnen o.m. Evert van 
Benthem, Dries van Wijhe, Jan Roe¬ 
lof Kruithof. Egbert Vossebeld en 
Teun Busser. 


Van onze rtv-redactie 

HILVERSUM - Directeur Rob Out 
van Veronica wil een weddenschap 
afsluiten met de VARA. Als deze 
laatste omroep binnen veertien da¬ 
gen kan aantonen dat van haar le¬ 
denwinst in ieder geval honderd 
mensen van Veronica afkomstig 
zijn, krijgt de VARA een avond 
zendtijd van Veronica op Nederland 
2 aangeboden. 

De VARA heeft het afgelopen jaar 
een winst geboekt van ruim tiendui¬ 
zend leden. Gevraagd naar een ver¬ 
klaring voor deze winst noemde 
VARA-voorzitter Marcel van Dam 
twee groepen nieuwe leden: nieuw¬ 
komers, die nog nooit een gids heb¬ 
ben gehad, en de groep die bekend 
staat als TROS- en Veronica-leden. 
Over de Veronica-leden zijn Van 
Dam letterlijk: „Dat zijn dubbele 
lidmaatschappen. De kinderen heb¬ 
ben de Veronica-gids, de ouders ons 
blad”. 

Out meent uit de woorden van de 
VARA-voorzitter te kunnen opma¬ 


ken dat de VARA leden heeft afge¬ 
snoept van Veronica, de grootste en 
nog steeds sterkst groeiende om¬ 
roeporganisatie in Nederland. Vol¬ 
gens Out behoort dit niet tot de mo¬ 
gelijkheden. „Als Van Dam van die 
tienduizend nieuwe leden honderd 
namen kan noemen van mensen, 
die aanwijsbaar afkomstig zijn van 
Veronica, dat krijgt de VARA van 
mij een avond zendtijd. Wij zullen 
de kosten daarvan voor onze reke¬ 
ning nemen”. 

De VARA-voorzitter laat in een re¬ 
actie weten niet op de voorgestelde 
weddenschap in te willen gaan, om¬ 
dat hij van mening is dat met zend¬ 
tijd niet op een dergelijke, speelse 
wijze omgesprongen moet worden. 
De VARA is echter wel bereid om 
zwart-op-wit de namen te produce¬ 
ren van de betrokken nieuwe leden. 
„Tenminste, als Out daarop staat”, 
aldus een VARA-woord voerder. 
„Het is even behoorlijk wat werk, 
maar we kunnen aantonen dat we 
gelijk hebben. We houden regelma¬ 
tig een zogeheten 'starters en stop- 


W 

k 


? 


• ROB OUT 

...„Van Veronica zijn géén hon¬ 
derd leden naar de VARA 
overgestapt”... 

pers’-onderzoek, en uit de uitkom¬ 
sten daarvan kunnen we putten”. 
De wervingsafdeling van de VARA 
laat verder weten „zich best te kun¬ 
nen voorstellen dat Out een keer 
zendtijd wil ruilen, want zó hoog 
zijn z’n eigen kijkcijfers niet”. 


• RIKA ZARAI 

...medici in Frankrijk vinden dat ze beter zaïigeres had 

kunnen blijven... 

Ex-zangeres 
Rika Zarai doet 
aan kwakzalverij 


Van onze showpagina-redactie 
PARIJS - Rika Zarai is in staat 
van beschuldiging gesteld we¬ 
gens medeplichtigheid aan het il¬ 
legaal uitoefenen van de farma¬ 
cie. De vroegere zangeres, die 
een nationale beroemdheid werd 
met haar boek 'Mijn natuurlijke 
geneeskunst’, verklaarde na het 
bekend worden van de aan¬ 
klacht, die door de orde van apo¬ 
thekers is ingediend, dat er rond 
haar activiteiten sprake is van 
’een economische oorlog’. 

De aanklacht heeft betrekking 
op het bedrijfje ’Pronatura’ dat 
de man van Rika Zarai in Angers 
drijft en waar Rika’s kruidenre- 
cepten worden bereid. Met name 
zijn de apothekers gevallen over 
de 'bijsluiter' in de pakjes met 
kruiden, waarop de vroegere ser¬ 
geant in het Israëlische leger 're¬ 
cepten’ voorschrijft die ze met 
haar handtekening bekrachtigt. 
De man van Rika werd al een 
paar dagen geleden in staat van 
beschuldiging gesteld als de 
’hoofd-dader’. 


Opwinding’ 


Rika’s 'Mijn natuurlijke genees¬ 
kunst’ verscheen in '85 en haalde 
tot nu toe een oplage van twee en 
een half miljoen exemplaren. 
Een tweede boek verscheen een 
paar weken geleden. Het heet 
’Mijn natuurlijkje geheimen om 
beter te worden en te slagen in 
het leven’. Terwijl de oplage hier¬ 
van al snel de 450.000 exempla¬ 
ren bereikte, nam de opwinding 
over Rika’s natuurgeneeswijze 
weer toe. Haar televisie-optre- 
dens vermenigvuldigden zich zo 
mogelijk nog en de medische 
stand nam aan de discussies 
soms schuimbekkend deel. Rika 
vindt in haar tweede boek dat 


een zieke al een eind op weg is 
naar de genezing als hij maar 
over 'blije dingen' kan denken en 
zich met een zelfgekozen motto 
moed inspreekt. Het tweede 
boek van Rika neigt meer tot 
charlatanerie dan het eerste, dat 
zich nog tot goede-kruidenraad 
beperkte. 

Het Franse publiek toont steeds 
weer een opvallend enthousias¬ 
me voor nieuwe alternatieve ge¬ 
neeswijzen. Dat ergert niet alleen 
de medische stand, maar ook de 
apothekers. Die waren een paar 
weken geleden nog in staking ge¬ 
gaan omdat ze het niet eens zijn 
met een regeringsbesluit hun 
enorme winsten in het licht van 
de staatsziekenzorg met 2,8V< te 
verminderen. 

Plantenoorlog? 

Rika Zarai verklaarde nog, nadat 
ze in staat van beschuldiging was 
gesteld, dat het bedrijfje in An¬ 
gers was bekostigd met de op¬ 
brengst van haar eerste boek. Er 
werken 76 man personeel en die 
dreigen nu zonder werk te ko¬ 
men. 

Van medische zijde wordt aange¬ 
voerd dat er veel te veel kruiden 
door Rika te koop worden aange¬ 
boden die niet zo maar onschul¬ 
dig kunnen worden geslikt. Rika 
repliceert met te zeggen dat ’Al 
mijn kruiden al meer dan dui¬ 
zend jaar bekend zijn’, een argu¬ 
ment waarmee niemand iets op¬ 
schiet. Zo meldde dan ook ’Nice- 
Matin' in een kop op de eerste pa¬ 
gina: 'De plantenoorlog is uitge¬ 
broken’. De andere Franse och¬ 
tendkranten volgen de deze 'oor¬ 
log' geamuseerd. Tenslotte is 
Rika Zarai een van de grootste 
Franse media-fenomenen van de 
afgelopen vijf jaar. 


Nederlandse top veertig 


HEERLEN — Temidden van alle Engelse en Amerikaanse produkties deze week óók een Italiaans geluid. 
Nieuw in de Nederlandse top veertig, zoals die vrijdagmiddag vanaf 15.03 uur op Radio 3 valt te beluiste¬ 
ren, is Eros Ramazzotti met zijn 'Mesica e’. Nieuwe lijstaanvoerders zijn deze week Gloria Estefan met The 
Miami Sound Machine. 


1 ( 2 ) 

2 ( 1 ) 

3 ( 7) 

4 ( 3) 

5 ( 6) 

6 ( 4) 

7 (12) 

8 ( 11 ) 
9 ( 8) 

10 (17) 

11 ( 22 ) 

12 (19) 

13 ( 5) 

14 (28) 

15 (16) 

16 ( 9) 

17 (13) 

18 (21) 

19 (10) 

20 (23) 


Gloria Estefan i 21 (31) 


Can’t Stay away from you - Gloria Estefan 

and Miami Sound Machine 

First time - Robin Beek 

Tonight - Tina Turner and David Bowie 

Smooth Criminal - Michael Jackson 

Two Hearts - Phil Collins 

Never trust a Stranger - Kim Wilde 

Good life - Inner City 

The way to your heart - Soulsister 

Angel of Harlem - U2 

Somethings gotten hold in your heart - 
Mare Almond 

Bring me Edelweiss - Edelweiss 
Especially for you - Kylie Minoque & Ja- 
son Donovan 

Twist and shout - Salt ’n Pepa 
Say a little prayer - Bomb the bass 
Come out to play - UB40 
Orinoco Flow - Enya 
Take me to your heart - Rick Astley 
’n Sneeuwwitte Bruidsjurk - Henk Wijn¬ 
gaard 

Life’s just a Ballgame - Womack & Wo- 
mack 

Lovin’ whiskey - Rory Block 


22 (14) 

23 (15) 

14 (—) 

25 (—) 

26 (24) 

27 (18) 

28 (—) 

29 (20) 

30 (32) 

31 (—) 

32 (27) 

33 (—) 

34 (—) 

35 (25) 

36 (26) 

37 (29) 

38 (30) 

39 (34) 

40 (35) 


I know him so well - Whitney & Cissy 
Houston 

Put a little love in your heart - Anme Le- 
nox & Al Green 

Till I loved you - Barbra Streisand & Don 
Johnson 

Buffalo Stance - Nenh Cherry 

Musica e — Eros Ramazzotti 

Respect - The Real Roxanne 

Don’t Worry, be happy - Johnny Camaro 

Rag Doll - Aerosmith 

Left to my own devices - Pet Shop Boys 

The sound of C - The Confetti’s 

Love bites - Def Leppard 

Love House - Samantha Fox 

How can I fall? - Breathe 

Night over New York - Mc Miker G & DJ 

Sven 

Kissing a fooi - George Michael 
Wee Rule - Wee papa Girl Rappers 
Enchanted lady - the Pasadenas 
Handle with care - Rraveling Wilbury’s 
Kiss - The art of noise & Tom Jones 
.Gelukkig Kerstfeest - Artiesten voor Ro¬ 
nald McDonald House 

Wmm 

wmm 

mmm 


U mag zelf kiezen en vullen, 

(het Curver-mandje krijgt u gratis) 
'n Tjokvol mandje van zo'n 
3 kilo |“ 

voor slechts m M SI 
' 'r-J, ' 4 


De Golden De/lcious voor de appelflap. 


De Golden Delicious als handaj 


De Gloster voor de appeltaart. 


De Karmijn voor 't glaasje appelsap. 


De Gloster voor 
Hete Bliksem. 


De meest gevraagde honing: 

Langnese bijenhoning 

pot a 500 gram. 

Normale prijsA95 

Nu één gulden korting: 


Verse, witte broodjes 

6 stuks (rond- of puntjes) 1.48 
Elke tweede 6 stuks HALVE PRIJS 


Zwitserse roomvlaai 

±1000 gram, voor 12 royale punten 
04 f 5 T Deze week: 


Glas è 340 ml. 1.6 

Elk tweede voor 

de HALVE PRIJS 


Delmonte ananas... die smaakt! 

WÊtmmSÊ 4 grote schijven 1.19 
pWI krijgt u van ons het 

3e blikje GRATIS 


Grote, verse appelflappen 

2+1 stuks GRATIS bijverpakt 


Paté's 

met champignons of room 
100 gram nu 


Leeuwezegel halvarine 

kuip è 500 gram 89 

De tweede voor 


Van Houten kakao 

pakje 125 gram 1.39 

Het tweede pakje HALVE PRUS 


Südmilch FruttiS 
vruchtenyoghurt 

6 bekertjes Ol 
a 125 gram 

■ 


aan het stuk of gesneden in lapjes. 

Per 500 gram nu van 9.00 voor 


Melfri halfvolle 
chocolademelk 

literpak 1.65 Het tweede pak 


Coberco feestroom 

250 ml. 345 > 


De beste bloemkool 

uit Frankrijk (Bretagne). 
±1350 gram per stuk 


Voor lekkere eigenbereide soep 

fijne runderschenkel 

nu per 500 gram voor 


korting 


Royco Cup a Soep 

Ook Cup è Soep Light. 

Per pak 1.45 Nu 3 pakken 


NIEUW: 

Oetker Cornf lakes 


Lupack knakworstjes 

reuzeglas ^ 

400 ml.-2*29" IJ O 

Deze week: | ■ 
tO ) Verse cordon bleu's 

±110 gram per stuk. imam 

Uit eigen slagerij, m 

gevuld met gekookte m 

ham en Goudse kaas. Nu stuks m I 


Fleuril vloeibaar hele liter van££a 
voor 6.49 Nu 3.55 retour via bank/giro. 


Zoete, Griekse 
navelsinaasappelen 

middelgrote maat. ^ 
Nu verpakt o 
in draagtas è *3 kilo 1 


■*ooc ***' 


F FriKi/m 


TOT EN MET WOENSDAG 18 JANUARj 
VERS-AKTES GELDIG T/M ZATERDAG MJAj 

*Of de helft in kontanten. 


dikbevleesde kippe-poten 

hele kilo nu 

Ook per stuk verkrijgbaar. 


’T ALLERBESTE VOOR ’N VRIENDELIJKE PRIJS 

limburgs dagblad 


programma’s donderdag 


Nerland 1 


•^13.05 Nieuws voor doven en 

JWithorenden. 

jiJ Neighbours. Australische serie. 

z 'i n gezin verwaarloosd en 
. aaar verandering in brengen, 
fj. [TT) Zeg ’ns AAA. Comedy-se- 
. 'vl.: Vertrek Wiep. Na het incident 
jjde auto-inbraak heeft Lydie een 
jjT 3 ® 'h haar auto laten inbouwen. In- 
^sen neemt John afscheid van 
6p dj e voor ^ dagen met haar klas 

Ul Tl 0renc e gaat- Herh. 

p. . TV-Werkjournaal. Presentatie: 

Herh Ba * r ' cio en Pieter Jan Hagens. 

ji? 9® str aatkat. Tekenfilm. 

?.45 Journaal - 

iL , Ac bter het nieuws. Actualitei- 
J^ubhek. 

ai ,® v 'de en zijn vriendjes. Bel- 
'Canadese tekenfilmserie. Afl.: 
van het hunebed. 
Smurfen. Tekenfilmserie. 
( Marco Smurf en de peperpiraten 

Snorkels. Tekenfilmserie. 
8.3a b keizerr 'i k van Junior. 

Sla Boes - Tekenfilmserie. Afl.: 

8 On^ ' n de wei 

9^ Journaal. 

I(' a *• De baas in huis. Ameri- 
T 0 nse comedyserie. Afl.: Rivalen. 
lorn en ^ona maken zich ernstig 
h ar ? e, L 0m Angela: ze werkt veel te 
tamt ' 2e °P zeker m oment thuis- 
(j e ^ e t een gast, haar nieuwe me- 
8-Slu er dack Ballentine. 

Nar, Natu urmoment. Presentatie: 

8.S6 n , eke Ka PP en - Herh. 

sent , 9°- Spelprogramma. Pre- 

°20 a /ïta Robert ten Bnnk - 

ri e u .tyO Zeg ’ns AAA. Comedyse- 
Poq . Lekker bellen. Terwijl Wiep 
rj^ ln Florence is, arriveert haar 
He i» ? r met haar n i euwe aanwinst, 
0r n rf ' aan Paolo > b Ü Lydie en Hans 
tak, aar ea n tijdje te logeren. Paolo 
nig., ecb ter nogal veel zaken telefo- 
h te moeten regelen. 


üïjtslandl_ 

OflA JOF-Info Arbeit und Beruf. 

«SS ïh ute ' 

2 in i> as 9'bt’s nie wieder? Herh. 

2 Ss l tudio ^ Herh 

5.00 t* Teletekstoverzicht. 

IS .05 ^?9esschau. 

S|(|J*' n ha Moga - die Tochter des 
naar ? n halters. Braziliaanse serie 
P ach de roman van Maria Dezonne 
S anf eco Fernandes. Met: Lucelia 
Fa,,i 0S ’ Rubens de Falco, Marcos 
5-30° ® 3 

rr, em ^ ine Reise nach Polen. Docu- 
6,0n ^ e ' serie - Afl.3: Die Einladung. 

6.15 £ e Tdckfilmschau. 

Haar k Feind - Engelse jeugdserie 
Nj et . bet boek van Robert Westall. 
NirJ ~bas McGill, Audrey Parton, 
6.<[j y Nicho! e.a. Afl.2. 

HlaiiQ ISS ' on Terra. Expedition zum 
Renn Plan 6ten. Kinderserie. Afl.: 
eHdezvous in Öl. 

7 2s I a 9 essc bau. 

s,a 9e Remin9t ° n Stee,e - A,l - : Hund- 

8-30 I a 9 e sschau. 

6 «o c er und heute. Actualiteiten. 
'ra,.? 10011 Crest. Serie. Afl.: 
9.58 o® Und Helfer 

* On rZ?9ramma-overzicht. 

UU (TT\ T~ ___ 
15 (J"0 Tagesschau. 

M an , G ! nera ' ohne Kommando. 


^anfr e d Wörner und die NATO heu- 

1 oo R ^? rtage 

1.03 Ber 7l Sinn. 

La nfi ** 1 ein schöner Land. Lieder, 
ti e . schaften, Musikanten. Presenta- 
^■05 u nter ta/ewel. 

W er ^'terlebt. Turbulenzen im To- 
tuchtk e b° da 9 e over de chaos op de 
^■30 t en van lunchen. 

^ _ ra 9e sthemen. Actualiteiten. 

"^-KANALEN, 

golflengten 

v oor k , en CAI-abonnees 

ar >aien zie schema exploitant 

Zwart wit programma 
0 q ~ stereo geluidsweergave 
Tr ~ tw eetalig bij stereo-app 
teletekst ondertiteling 

Revisie 

fij^ 

^erland 1: 5 26 29 46 51 53 en 57 Nederland 2 


# Eindredacteur Hans 

Emans van het programma 
'Impact’. (Nederland 1 - 22.40 
uur) 

20.45 Sonja op donderdag. Sonja 
Barend praat met vrouwelijke gevan¬ 
genen en personeel van het Huis van 
Bewaring in Maastricht. 

21.36 •• Cagney and Lacey. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Familiebanden. 
Cagney en Isbecki hebben zich op 
een bootmakerszaakje gestort. Is- 
becki ervaart op hardhandige wijze 
het ongenoegen van de heren en be¬ 
landt in het ziekenhuis. Hij is echter 
niet de enige die op spectaculaire wij¬ 
ze in het ziekenhuis terecht komt. 

22.30 Journaal. 

22.40-23.20 Impact. Informatief pro¬ 
gramma over één thema. Vanavond: 
Wordt de mens de slaaf van de com¬ 
puter. Presentatie: Paul Witteman. 


23.00 Besiegt, befreit, besetzt. 
Deutchland im Jahre 45. Documen¬ 
taire. Herh. 

00.50 Tagesschau. 

00.55-01.00 Nachtgedanken. Be¬ 
schouwingen door Hans Joachim Ku- 
lenkampff. 


Duitsland 2 


09.45 Zie Duitsland 1. 


13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

AVRO 

16.00 (TT) Kokkerellen. Wekelijks cu¬ 
linair programma, door Ria van Eijnd- 
hoven. Vandaag: Kaasassortiment. 

16.30 ■ Mr. Blandings Builds His 
Dream House. Amerikaanse speel¬ 
film uit 1948 van H.C. Potter. Met: 
Cary Grant, Myrna Loy, Melvyn 
Douglas e.a. Jim Bandings en zijn ge¬ 
zin wonen in een keurige flat in New 
York. Jim is reclameschrijver en ver¬ 
dient een goede boterham. Hij zou 
best groter willen wonen, en niet in de 
stad, maar buiten. 

18.00 Nature of Things. Natuurserie. 
Afl.: Alles komt op zijn pootjes terecht. 

18.30 David, de kabouter. Tekenfilm¬ 
serie gebaseerd op het boek De ka¬ 
bouters van Rien Poortvliet en Wil 
Huygen. Afl.: De houthakker. 

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Het ge¬ 
heim van de schoorsteen. 

19.00 Airwolf. Amerikaanse serie. 
Afl.: Annie Oakley. 

20.00 (TT) Journaal. 

20.29 Nightcourt. Amerikaanse serie. 
Afl.: Nuts about Harry. Rechter Stone 
heeft zijn gedachten bij andere za¬ 
ken, maar het werk gaat door. De vol¬ 
gende zaak betreft een aantal psy¬ 
chiatrische patiënten, die een taxi¬ 
chauffeur hebben opgelicht. Het ge¬ 
zelschap gedraagt zich niet alleen 
vreemd, maar verschijnt ook nog in 
pyama. 

20.55 (TT) De wandelaar. Misdaadse¬ 
rie. Afl. 1: Dood achter het stuur. Een 
vroeg gepensioneerde marineman 
helpt zijn zoon bij diens politiewerk. 
Deze keer is een keurige heer dood 
achter het stuur van zijn auto gevon¬ 
den. Maar was deze heer wel zo keu¬ 
rig? 

22.00 Vinger aan de pols. Medisch 
magazine. Presentatie: Ria Bremer. 

22.40 L.A.Law. Amerikaanse serie. 
Afl.: Goldilocks and the Three Barris- 
ters. Grace heeft de zaak van de 18- 


12.10 Die Sportreportage: Wereld¬ 
cup skiën te Grindelwald. Afdaling vor 
dames. 

13.15-13.30 ZDF-Info Arbeit und Be¬ 
ruf. Herh. 

15.25 •• Teletekst-overzicht. 

15.45 Programma-overicht. 

15.55 Heute. 

15.58 Indian River. Bei den Forest 
Rangers in Kanada. Serie met Gray- 
don Gould, Ralph Endesby, Peter 
Tully e.a. Afl.: Am Eulensee. 

16.20 Logo. Kinderprogramma. • Marianne en Michael zijn te gast in ’Kein schöner Land’. 
(Duitsland 1 - 21.03 uur) 


Nederland 2: 31. 33. 35, 49. 54. 56 en 60 

Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59 

Duitsland 1: 9. 12, 24 en 46 

Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37 

Duitsland 3 WEST: 39. 48 50. 55 en 58 

Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56 

België TV 1: 10 en 44 

België TV 2: 25 en 47 

België/RTBF 1 : 3 en 8 

BelgiëTëlé 21: 28 en 42 

RTL Plus: 7. 26. 36.46 en satelliet 

Sat 1: satelliet 

3 Sat: satelliet 

SSVC: 33. 40, 49 en 59 

Sky Channel: satelliet 

Super Channel: satelliet 

TV 5: satelliet 


RADIO 

Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz 747 kHz (402 m) en 
1251 kHz (240 m) 

Radio 2: 92.1 en 88 2 mHz (van 19 00-7 00 ook 
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1) 

Radio 3: 103.9 en 90 9 mHz 

Radio 4: 98,7 en 94.5 mHz 

Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m) 

Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz 

BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93 7- 

97.5 en 97.9 kHz) 

Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45 
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en 
33 (88.9 en 97 mHzl - KG 49.26 m (6090 kHz) 
WDR 4: 93 9 en 91 9 mHz 


jarige Jeanie in handen. Jeanie werd 
mishandeld door 3 advocaten, maar 
had daar in feite wel aanleiding toe 
gegeven. 

23.25 •• Ontdek je plekje. Van¬ 
avond: Oudewater. Herh. 

23.40-23.45 Journaal. 


Nederland 3 


09.00-09.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.30-10.55 Fermaak yn Fryslan. 

Herh. 

13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.15 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

17.30 Journaal. 

17.45 Sesamstraat. 

18.00 Paspoort. Programma in het 
Servokratisch en het Nederlands. 


18.15 Speciale ontmoetingen: Cat 

Stevens. Tweedelig programma over 
deze voormalige popzanger. Deel 2. 

18.30 Qa va? Cursus Frans voor be¬ 
ginners. Les 16. 

19.00 (TT) Het Klokhuis. Afl.: Hon¬ 
den. 

19.15 (TT) Jeugdjournaal. 

19.25 TV-3. Gevarieerd magazine. 

20.00 Journaal. 

20.29 Het is een jongen. Vierdelige 
serie over de veranderingen in de Ne¬ 
derlandse mannencultuur. Afl.4: Man 
en ouder worden. 

21.39 Uit de kunst. Kunstrubriek van¬ 
uit het Shaffy theatercafé in Amster¬ 
dam. Presentatie: Leonie Jansen. 

22.06 Van God los. Deel 2. Joop van 
Tijn praat met Yvonne Weijel, dochter 
van de omstreden voorzitter van de 
Joodse Raad tijdens de Duitse bezet¬ 
ting. Herh. 

22.30 Journaal. 

22.40-22.45 Nieuws voor doven en 
slechthoreden. 


RTL Plus 


SAT 1 # Marijke Merckens en Hidde Maas in 'De wandelaar'. 
(Nederland 2 - 20.55 uur) 16.30 Indian River. Bei den Forest 
Rangers in Kanada. Serie met Gray- 
don Gould, Michael Zenon, Gordon 
Pinsent e.a. Afl.: Das Katzchen. 

16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan- 
dern. 

17.10 •• Tele-lllustrierte. Actualitei¬ 
ten, sport en amusement. 

17.45 Die Wicherts von nebenan. 
Serie met Maria Sebaldt, Stepan Or- 
lac, Jochen Schroeder e.a. Afl.: Herr 
Tenstaag und die Atlasten. 

18.58 Programma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.30 Der grosse Preis. Spelpro¬ 
gramma met Wim Thoelke. 

20.50 Die grosse Hilde. Verslag van 
de actie Sorgenkind. 

21.00 Not am Mann?! Documentaire 
over de geëmancipeerde rol van de 
man in gezin en maatschappij. Pre¬ 
sentatie: Michaela Pilters. 

21.45 Heute-journal. 

22.10 Journalisten fragen - Politiker 
antworten. Interview o.l.v. Reinhard 
Appel met Helmut Kohl. 

23.25 Fürchte dich nicht, Jakob! 
Duitse speelfilm uit 1981 van Radu 
Gabrea. Met: André Heller, Aviva 
Gaire, Pedro Efé, e.a. Een knecht wil 
zijn voormalige baas doden. Door val¬ 
se beschuldigingen moet de baas 
vluchten, maar hij wacht zijn moorde¬ 
naar op. 

01.05-01.10 Heute. 


Duitsland 3 West 

08.00 Tele-Gymnastik. 

08.10 Schooltelevisie. 

09.10 Het programma met de muis. 

09.40 Telekoileg II. Cursus scheikun¬ 
de. Les 2. Herh. 

17.35 Teletekst-overzicht. 

18.00 Telekoileg II. Cursus scheikun¬ 
de. Les 2. 

18.30 Het programma met de muis. 

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal 

magazine met nieuws en sport. 

20.00 Kid Galahad - Harte Fauste, 
heisse Liebe Amerikaanse speelfilm 
uit 1961 van Phil Karlson. Met: Elvis 
Presley, Gig Young, Charles Bronson 
e.a. Walter Gurick, net uit het leger 
ontslagen, ontdekt zijn bokscapacitei- 
ten. Al snel gaat hij professioneel 
boksen. Dan blijkt dat zijn manager 
Willy Grogan door gangsters onder 
druk wordt gezet. 

21.30 West 3 aktuell. 

21.45 Geschichte: Verkauft und ver- 


raten. Documentaire over de geschie¬ 
denis van de Koerden tussen de 
grootmachten. 

22.45 Agatha Christie: Miss Marple. 

Tiendelige Engelse serie. Afl.2: Mord 
im Pfarrhaus.(2). 

23.35 Nachgespielt: Musik auf Kuba. 
Documentaire. 

00.35-00.40 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 

08.20 Tele-Gymnastik. 

08.30 Telekoileg II. Cursus scheikun¬ 
de. Les 2. 

09.00-10.20 Schooltelevisie. 

16.30 Schooltelevisie. 

17.30 Telekoileg II. Cursus scheikun¬ 
de. Les 2. Herh. 

18.00 Het programma met de muis. 

18.28 Die Wombles. Serie. Afl.: 
Schneewombles. Herh. 

18.32 Disneys Gummibarenbande. 
Tekenfilmserie. Afl. 1: Das Geheimnis 
der Gummibaren. 

18.56 Het Zandmannetje. 

19.00 Abendschau. 

19.30 Pariser Luft. Franse speelfilm 
uit 1955 van Michel Boisrond. Met: 
Brigitte Bardot, Jean Bretonnière, Mi¬ 
chel Serrault e.a. Een Parijse nacht- 
club-eigenaar houdt zijn werk voor 
zijn dochter geheim. Als de politie 
hem ten onrechte verdenkt van valse¬ 
munterij duikt hij een tijd onder en ver¬ 
trouwt zijn dochter toe aan de zorg 
van een vriend. Deze heeft zijn han¬ 
den spoedig meer dan vol aan haar. 

21.00 Südwest aktuell -Neues um 
neun. 

21.15 Perspektiven. Economisch 
nieuws uit Rheinland-Pfalz. 

21.45 Sport unter der Lupe. Films, 
feiten en opinies. 

22.30 Smileys Leute. Britse serie van 
John Le Carré en John Hopkins in zes 
delen. Regie: Simon Langton. Met: 
Alec Guinness, Eileen Atkins, Mi¬ 
chael Gough e.a. Afl. 1: Agent in eige¬ 
ner Sache. De brief, die generaal Vla- 
dimir ontvangt, roept oude herinnerin¬ 
gen op. Madame Ostrakova, een 
naar Parijs geëmigreerde Russin, die 
van de KGB de boodschap kreeg dat 
haar dochtertje haar elk moment kan 
vergezellen, ontsnapt te nauwer nood 
aan een auto-ongeluk. Voor de gene¬ 
raal leidt het geen twijfel. Karla, KGB- 
chef, is weer op het oorlogspad. 

23.30 Born in the USA: Bruce 
Springsteen live. Herh. 

00.15-00.20 Laatste nieuws. 


06.00 Hallo Europa. 

09.10 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie. Herh. 

09.55 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Die 
Eidechsengötter. 

10.15 California Clan. Amerikaanse 
serie. Afl.4. Herh. 

11.00 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie. Herh. 

11.40 Sketch hotel. 

11.50 Tekenfilm. 

12.00 Du schon wieder. Amerikaan¬ 
se serie. Herh. 

12.30 Klassik zu Mlttag. Met het RTL- 

Orkest. 

13.00 Heute bei uns. 

13.10 Mask. Tekenfilmserie. Herh. 

13.30 California Clan. Amerikaanse 
serie. Afl.5. Herh. - 

14.10 Der Mann aus Atlantis. Ameri¬ 
kaanse serie. Herh. 

15.00 L.A. Law • Staranwalte, Tricks, 
Prozesse. Amerikaanse serie. Herh. 

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute. 
Economisch magazine. 

15.55 RTL Aktuell. 

16.05 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie. 

16.55 RTL aktuell. 

17.00 Du schon wieder. Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: Der Verdacht. 

17.25 ■ Flash Gordon. Amerikaanse 
serie. Afl.: Auf zu neuen Welten. 

17.55 RTL Aktuell. 

18.00 Ihre Auftritt, Al Mundy. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Mr. Ryders Narbe. 
Herh. 

18.40 RTL Aktuell. 

19.02 Karlchen. 

19.10 Der Unsichtbare. Elfdelige 
Amerikaanse serie. Afl.: Familien- 
kring. Herh. 

20.00 Weerbericht. 

20.10 Der Engel kehrt zurück. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Sein bester 
Freund. 

21.05 Der Schutzengel von New 
York. Amerikaanse serie. Afl.: Teu- 
felskreis. 

22.00 RTL aktuell. 

22.20 ’Explosiv' - Von Ort. Magazine 
met Olaf Kracht. 

23.00-00.25 Django, ich will ihn tot. 

Italiaan-Spaanse speelfilm uit 1968 
van Paulo Bianchini. Met: Craig Hill, 
Lea Massari, Andrea Bosic e.a. 
Grenswachter Clayton is zwaar door 
de oorlog tussen Noord en Zuid ge¬ 
troffen. Mallek daarentegen heeft 
goede zaken gedaan, namelijk door 
wapenhandel. Om zijn verdiensten 
veilig te stellen, zo vindt Mallek, moet 
er gewoon voor gezorgd worden dat 
de haat tussen Noord en Zuid blijft be¬ 
staan. Dan vergrijpen zijn mannen 
zich aan Claytons zus... 


SSVC 


13.05 Children’s SSVC. 

13.20 Two by Two. 

13.35 Chain Letters. Spel. 

14.00 News and Weather. 

14.30 Neighbours. Serie. 

14.50 Farmhouse Kitchen. Kookpro- 
gramma. 

15.15 Take the High Road. Serie. 

15.40 Children’s SSVC. 

16.00 Dogtanian and the Three Mus- 
kehounds. Serie. 

16.20 Tumbleweed. 

16.35 Gilbert’s Fridge. Serie. 

17.05 Dramarama. Serie. 

17.30 Blockbusters. 

17.55 Familyties. Serie. 

18.20 Emmerdale Farms. Serie. 

18.45 News and Weather. 

19.00 Scene Heren. Herh. 

19.25 Wyatt’s Watchdogs. Serie. 

19.50 Town Portraits. Documentaire. 
20.00 Top of the Pops. 

20.30 Eastenders. 

21.00 Rocklife’s Folly. Serie. 

22.00 News and Weather. 

22.30 Reaching for the Skies. Serie 
23.25-23.50 Whose Line is it Any- 

way? Comedy. 


Sky Channel 


06.30 European Business Channel. 
07.00 Good Morning Scandinacvia. 
07.45 Paris to Dakar Rally Report. 
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club. 
08.05 The DJ Kat Show. 

09.00 Cisco Kid. 

09.30 The Littles. 

10.00 •• Countdown. 

11.00 •• Nescafe UK Top 40. 


06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00 
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop. 
09.30 Programma-overzicht. 09.35 Dr. 
Dolittle. Afl.: Dr. Dolittle und das Kanin- 
chen aus dem Hut. 10.00 SAT 1 Bliek. 
10.05 General Hospital. Afl.: Abschied- 
sparty für Jeremy. 10.50 Teletip Ge- 
sundheit. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Vier 
Madels aus der Wachau. Oostenrijkse 
film uit 1957 van Franz Antel met Isa 
Günther, Jutta Günther, Alice en Ellen 
Kessler e.a. 13.00 Tele-Borse. 14.00 
Ihr Horoskop. Aansl.: Programma- 
overzicht. 14.05 Anne mit den roten 
Haaren. Afl.: Die Maus im Pudding. 

14.30 Mork vom Ork. Afl.: Nachbar- 
schaftshilfe. 14.55 Der Goldene 
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.: 
Das Hauschen am Hafen. 15.50 Teletip 
Kochen. 16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25 
Der Goldene Schuss. 16.35 Die Leute 
von der Shiloh Ranch. Afl.: Eine alte 
Rechnung wird beglichen. 17.35 SAT 1 
Bliek. 17.45 Bezaubernde Jeannie. Afl.: 
Die Jugendfreundin. 18.15 Glücksrad. 

18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter. 
Aansl. Programma-overzicht. 19.10 
Adderly. Afl.: Der falsche Nuntius. 
20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Cagney & La¬ 
cey. Afl.: Marathon. 21.05 SAT 1 Bliek. 

21.10 Mount St. Helens - Der Killervul- 
kan. Amerikaanse speelfilm uit 1981 
van Ernest Pintoff met Art Carney, Da¬ 
vid Huffman, Cassie Yates, Albert Sla- 
mi e.a. 22.50 SAT 1 Bliek. 23.00 Top¬ 
ics. Berichten over cultuur en econo¬ 
mie. 23.35 Auf der Fahrte des Tigers. 
Zuid-Afrikaanse speelfilm uit 1977 van 
Peter Collinson met Anthony Quinn, 
John Phillip Law, Simon Sabela, Manus 
Weyers e.a 01.20-01.30 Programma- 
overzicht. 


3 SAT 


13.45 Musiktheater. Vanmiddag: 
Eugen Onigin, opera. 17.15 Heute 
abend in 3sat. 17.20 Mini Ziss. Jeugd¬ 
programma. 17.30 Rappelkiste. Afl.: 
Wer macht unsere Stadt kaputt? 18.00 
Sport-Zeit. 19.00 Heute. 19.22 3sat- 
Studio 19.30 ■ Der Kommissar. Afl.: 
Domanns Mörder. 20.30 Rundschau. 

21.15 'Naturgesund'. Afl.: Erkaltung. 

21.45 Kulturjournal. 21.53 Sport-zeit 
Nachrichten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22.25 
■ Eine zum Tode Verurteilter ist entflo- 
hen. Franse speelfilm uit 1956 van Ro¬ 
bert Bresson met Francois Leterrier, 
Charles le Clainche, Roland Nonod e.a. 
00.00 3sat-Schlagzeilen. 


12.00 •• Pop Formule. 

12.40 Go Europe. 

13.00 Another World. 

14.00 Ask Dr. Ruth. 

14.30 City Lights. 

15.00 Ritters Cove. 

15.30 Starcom. 

16.00 •• Countdown. 

17.00 The DJ Kat Show. 

18.00 Gidget. 

18.30 I dream of Jeannie. 

18.57 The Uniroyal Weather Report. 
19.00 The Ghost and Mrs. Muir. 

19.30 Emergency. 

20.30 Thursday Movie. Fantasy ls- 
land. 

21.50 Ford Ski Report. 

22.50 WWF Superstars of Wrestling. 

23.50 Paris to Dakar Rally 1988. 
00.15 •• Canada Calling. 

00.57 The Uniroyal Weather Report. 
01.00 Kenn Russel’s The Planets. 
02.20 Mozart Violin Concertos. 
02.45 Bruckner Symphony no.8 
04.00-06.30 Landscape Channel 
Programmes from Sky. 


Super Channel 

07.00 World News and Business. 

08.00 The Mix. Entertainment Mix. Elk 
uur (tot en met 16.30 uur) World 
News. 

16.30 Hot Line. Live show. 

18.30 Captain Power an the Soldiers 
of the Future. 

19.00 Wanted dead or alive. 

19.30 Kate and Allie. 

20.00 Entertainment Tonight. Cyclus 
van Fred Astaire-films. 

21.45 World News in de Engelse, 
Duitse en Nederlandse taal. 

22.00 Kino Klub. My Wicked Wicked 
Ways. 

00.00-03.00 The Mix. Entertainment 


Jtelgië/TV 1 


^S fït ? c booltelevisie. 
Zonen — -*—»■ 


en dochters. Australi- 


j ser 'e. Met: Pat McDonald, Tom 

il 5,25 ^ s ’ Rowena Wallace e.a. Herh. 
H (\f| 60-plus. Seniorenmagazine. 
il6 oir r? e den kt jong over oud? Herh. 

Drie Wijzen. Herh. 

/ t 7 -3ö c ° de 89 ‘ Blikvanger. Herh. 

fi'l m Sn <>rkels. Amerikaanse teken- 
i Qri_ Serie - Afl-7: Juniors schokkende 

töpsa. 

718 0 - Tak. Animatieserie. Herh. 

' vrrT Plons - Afl.: Plons en het mollen- 
. Hert,. 

rno» rT‘ Un 9 Fu - Amerikaanse serie. 
lj D Ua vid Carradine, Keye Luke, Phi- 
^On ir 6a ‘ A<l : De moordenaar. 

Qra U,t2endin 9 door derden: Pro- 
r hir| Tlma Van Televisie en Onderne- 
» _ 

1 ®verzSf edelingen en programma- 
5o‘oo Nieuws. 

s ‘j? p elice. Quiz waarin twee duo's 
sch 6n 0p v ’ erar| twintig televisie- 
ermen. Presentatie: Felice Da- 
1 -J^ano. 

Ijl'f 9 Panorama. 

ti„° .Medisch Centrum West. Der- 
ndelige Nederlandse serie over het 

ki ^ 6n wee van adsen en verpleeg- 
ndigen in het ziekenhuis Medisch 
MWest. Afl.6: Salto mortale. 
Ur. ’ ~ c van Ingen, Margreet Blan- 
2? oc' ^ erda Cronie e.a. 

45 Kunst-zaken. 


22.30 Nieuws. 

22.45 Trommels uit Azië. Driedelige 
Brits-Deense documentaire serie 
over het religieus bewustzijn in Mon- 
goli'e en Tibet. Deel 2: Trommels van 
onthechting. 

23.35-23.40 Coda. Romance opus 28, 
nr.1, van Schumann, uitgevoerd door 
Sylvia Traey, piano. 


iiiiiiiiiiniiiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiifiiiiiiniiiiiiiMiiiiiiiiii MiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinMiMniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiMiiiiiiiiiMiiiMiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiimmmmmmimmimmmmmmiiMumimimmmmiim 


België/TV 2 


België/RTBF 1 

14.00 Schooltelevisie. 16.50-17.20 
Schooltelevisie. 17.45 Vacaturebank. 
18.00 Nouba, nouba, met de Smurfen 
en Tik Tak. 18.30 Jamais deux sans toi, 
gevarieerd informatief programma. 
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, Waalse 
actualiteiten. 19.30 Journaal. 20.00 
Festival du cinéma de Bruxelles. 20.05 


19.00 Zonen en dochters. Australi¬ 
sche serie. Met: Pat McDonald, Tom 
Richards, Rowena Wallace e.a. Caro¬ 
line komt in moeilijkheden wanneer 
haar gevoelens de bovenhand halen. 

19.23 Tweemaal Zeven. Tv-spelletje 
met Mark Demesmaeker. 

19.30 Nieuws. 

20.00 Adam in ballingschap. Toneel¬ 
stuk van Joost van den Vondel. Met: 
Dries Wieme en Geert Kimpe. To- 
neelregie: Ronny Commissaris. 

21.05 Concert: Festival van Bratis¬ 
lava. Quartet Pro Arte m.m.v. Laura 
Ellen Paulu en Peter Toperczer voe¬ 
ren de volgende werken uit: 1. Varia¬ 
ties op een thema van Bach voor fluit, 
viool en cello en piano, van Tadeas 
Salva. 2. Strijkkwartet nr.3, van Ta¬ 
deas Salva. 3. Strijkkwartet in F, van 
Ravel. 

22.05-22.35 Sprechen Sie Deutsch? 

Afl. 11: Wie kommt man in die Stadt? 
Presentatie: Jos Wilmots, Ingrid 
Scheller-Rabe en Marlène de Wou¬ 
ters. Autant savoir, informatieve serie. Van¬ 
daag: Sporten voor gehandicapten. 
20.25 II etait une fois en Amerique. 
Amerikaanse speelfilm uit 1983 van 
Sergio Leone. Met: Robert dfe Niro, Ja¬ 
mes Woods, Elizabeth Mc Govern e.a. 

22.20 Cinescope, filmmagazine. Aan¬ 
sl.: Uitslag van de Nationale Loterij. 

23.20 Laatste nieuws. 23.50-00.00 Les 
Chrétiens dans la vie sociale, politike 
euitzending. 

België Tëlé 21 

19.00 Les Chrétiens dans la vie socia¬ 
le, politieke uitzending. 19.30 Journaal 
(met simultaanvertaling in gebaren¬ 
taal). 20.00 Concert 21: Cargo de nuit - 
Sixty follies. (herh.). 20.50 Musiques: 
Mercedes Sosa, Argentijnse zangeres. 
22.10-23.00 Conference: le F.M.I., coö- 
peration monétaire d'hier a demain. Le¬ 
zing van Michel Camdessus, directeur 
van het I.M.F. 


TV5 


• Joep Sertons en Erna Sas¬ 
sen in 'Medisch Centrum 
West’. (België/TV 1 - 21.30 
uur) 


16.10 Agence Intérim. 16.30 Bonjour, 
Bon Appétit. 17.00 Récréation. 17.30 
Des chiffres et des lettres. 18.00 Ciné- 
Club. 19.10 Voyage Autour de La Ta- 
ble. 19.30 Papier glacé. 20.00 
Champs-élysées. 21.30 Lunettes Noi- 
res Pour Nuits Blanches. 22.00 Journal 
Télévisé. 22.35 Apostrophes. 23.30 La 
Chance Aux Chansons. 00.00-01.00 
Figures. 


= Radio 1 

= (Etk heel uur nieuws.) 7 04 AVRO s 
radiojournaal (met om 7 33. 8 08 
en 8.30 Nieuwsoverz) 7 50 Tijd 
== voor economie. 8.25 Financ. nws 
9.06 Arbeidsvitaminen. 10.50 Leu- 
terkoek en zandgebak 11.06 Ar- 
ss beidsvitaminen 12 06 De Burge¬ 
rs meester is jarig 12 56 Meded voor 
land- en tuinbouw. 13 09 AVRO’s 
=; Radiojournaal 14.06 Koperen Ko 
= en Nikkelen Nelis. 16.06 Echo-ma- 
= gazine. 18.35 Man en paard. 19 03 
= Onder tafel 19 55 Column 20 02 
Voor wie niet kijken wil 22 30 Co + 
= Menno s magazine. 23.05 Met het 
= oog op morgen. 0 02 VPROs 
= Nachtleven: Midnight hour 00.30 
=s Onbekend 6 02-7.00 O, Q le Q 


= Radio 2 

=55 (Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het le- 
= vende woord. 7 10 Vandaag don- 
= derdag. 8.04 Hier en nu. 8.54 Ont- 
= moeting. 9 04 Wie weet waar Wil- 
= lem Wever woont? 10 04 Plein pu- 
ss bliek. 11,30 Heer en meester. 
== 12 40 Middagpauzedienst 13.04 

- Hier en nu. 13.20 Skip Voogd pre- 

= senteed. 14.04 De tafel van vier 
= 15.04 NCRV Coupe soleil 16.04 

== De Familieshow 17.04 Hollandse 
= bits. 19 00 NOS Jazz platform 
19.50 Hobbyscoop. 20 02-7.00 Zie 
a Radio 1. 


Radio 3 

(Elk heel uur nieuws ) 6.04 De ha- 
vermoutshow 9 04 TROS gouden 
uren. 12.04 50 Pop of een envelop 
14.04 De nationale hitparade top 
100. 18.04 Driespoor. 19 03 TROS 
Dance Trax. 21.03 De CD show. 
23 03-0.00 Sesjun. Radio 4 

7 00 Nws. 7 02 Ochtendstemming 
(8 00 Nws ) 9.08 Veronica’s mees¬ 
terwerken: Wiener Philharmoniker 
o.l.v. Zubin Mehta m.m.v. sol. 
10 30 Muziek voor miljoenen 
1200 Veronica's meesterwerken: 
Kamermuziekserie 86 87. 13 00 
Nws 13 02 Nederland Muziekland 
Klassiek met o a pianist Jan Roe¬ 
lof Wolthuis 14.00 Metrononium in 
konsed 15.30 Zeggen en schrij¬ 
ven. 16 00 De beweging: Muzie- 
kactualiteit 16 15 Conced: Het rei¬ 
zend muziekgezelschap 17.00 Het 
podret: Pioniers van de oude mu¬ 
ziek (6) 18 02 Muziek actualiteit 
18.45 De leestafel 19.10 Nwe 
plaatuitgaven en CDs 19.30 Het 
feuilleton: Wagner op de vlucht 
(10) 20.00 Nws. 20.02 Het podium: 
De wandelende tak: Jonge Turk, 
Hasret Gültekin, saz (Turkse luit). 
21.00 Voorland: György Ligeti-Fes- 
tival: Radio Kamer Orkest o.l.v El- 
gar Howadh. 22.00 Down beat, 
jazz. 23.00-0.00 Audio Ad. 


Radio 5 

6.30-6.49 Scheepv - en marktbe¬ 
richten en uitgebreid weerbericht. 
9.00 Nws 9.02 NOS Spodief. 9.25 
Waterstanden. 9 30 RVU Muzie- 
krevue. 10.00 De zonnebloem. 
1100 De 50+ Seniorenshow 
12.00 Nws 12.05 Kruispunt. 12.20 
Tussen de regels. 12 30 Trouwen 
voor de kerk; teken of traditie? 
12.53 In gesprek met de bisschop 
13.00 Nws 13 10 De Derde We¬ 
reld. 13 40 Da Capo. 14.00 Klasse 


15 00 Damokles. 16 00 NOS Cul¬ 
tuur 17 25 Marktberichten 17 30 
Scheepspraat 17 35 Postbus 51 
17 56 Meded en schippersbench- 
ten 18 00 Nws 18.10 KRO-literair: 
Lezen voor de lijst 18 40 Turks 
progr 19 00 Progr voor buiten! 
werknemers 20 30 You re welco- 
me 21 00 De jaren 30 21 30 Zelf 
mode maken. 22 00-22 30 Grafi¬ 
sche technieken 


Omroep Limburg 

7 15-7.59 Ochtendmagazine Lim¬ 
burg aktueel, gast van de dag en 
muziek 8 05, 9 02, 10.02. 11.02 
Kori Nws. 12.05-12 56 Middagma- 
gazine: Limburg aktueel, consu¬ 
ment, agenda en muz 13 05, 
14 02, 15 02 en 16 02 Kori nws. 

17 02 Reg weerbericht 17 05 Lim¬ 
burg aktueel. agenda en muz 
17.25 Anno toen geschiedenissen 
uit Limburg 17 55 Kori nieuws 

18 05-18 07 Aankondigingen 


BRT 2 

5.30 Goede morgen. Morgen 
(6 00-6 30-7 00 Nws 7.30 Nws en 
R V A -ber) 8.00 Nws 8 12 Bistro 
Gerard. 10 00 Nws 10 03 Parkeer- 
schijf (10.30 In het spionnetje). 
11.55 Mediatips. 12 00 Limburg 
1989 13 00 Nws 13 10 Het schu¬ 
rend scharniedje 13.15 Roddelra- 
dio 14.00 Hitbox 17 00 Focus 
17 10 Amazone 18 00 Nws. 18 10 
Over stuur. 19 00 Funky Town 
22 00 Nws 22 10 Boem boem 


23 30-2 00 Twee tot twee (0 00 
Nws.) 


B 0 lg. Rundfunk 

6 30 Radiofruhstuck 7 15 Wunsch- 
kasten 7 30 Reqionalmagazin 

7 45 Veranstaltungskalender 8 10 
Presseschau 8 30 Besmnliche 
Worie. 9 00 Regionalmagaztn 9 05 
Musikexpress 10 00 Gut Aufge- 
legt 11 05 Gut Aufgelegt 12 00 
Veranstaltungskalender Musik bei 
Tisch 12 30 Presseschau 13 00 
Frischauf 14 05 Schultunk: Biolo¬ 
gie. 15 20 Musikzeit heute Country 
and Western 16.05 Spotlight 
17 05 Oldiekiste 18 00 Regionai- 
nachnchten: BRF-Aktuell 18 40- 
20 00 Jazz 

Luxemburg/RTL 

5 30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag 
wie kern anderer 11 00 Treft nach 
elf 12.00 Is ja n Ding 14.00 Viva 

16 00 Entenjagd 17.00 Musikduell 

17 50 Spod-Shop 18 00 Musik¬ 
duell 19 00 Prima 20 00-1 00 Em 
junges Musikprogramm 


WDR 4 

4 05 Radiowecker 6 05 Morgen- 
melodie 9 05 Musikpavilion 12 07 
Gut Aulgelegt 14 05 Auf der Pro¬ 
menade 15 00 Cafe-Konzed 
16 05 Heimatmelodie 17 00 Musi¬ 
kexpress 20 05 Zwischen Broad- 
way und Kudamm 21 00 Musik 
zum Traumen 22 30 Nachtex- 
press 

Limburgs1 1 T 

agblad voor 


os 


telijk 


UI 


Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 13 


U/IBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN. 
” Ef -EDITIEREDACTIE HANS TOONEN. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL, 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, 
; R KT 42, TEL 045-455506: 6431 HE HOENSBROEK. KOUVENDERSTRAAT 215, TEL. 045-218555; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719. 
nzza 

Met; route Curfs aan de Lijn. 
g , *-j n deren worden erop aan- 
ho^ken dat hun ouders over- 
P liggen met de pizzabak- 
jj l ’°ver wie gisteren uitvoerig 
j koffiekolom kond is ge- 

tuf ^ onen bier in Op gen Hek 
J<Xn ^ ar kcnshoud ers: wij en 
gj 1 Schrijen. Maar omdat u 
na am g en oemd, wor- 
4ls ten onrec bte nagewezen 

n- ~ e varkensfokker die in con- 
fieefc We£ pi zza l } akker Van 

Q^ er een probleem minder in 
ifn Hek, goed voor in totaal 


PW boe 


rderijen. 


i^eiinie 

> Bri Jri e 171 bet Irenehuis in 
en s suvi ooit 'how do you do' 

leerri° S nieer Engels heeft ge- 
cjjg , ’ Wordt bij deze uitgeno- 
m e v °or een dijk van een reü- 
d etl ln net WEB-gebouw. Te hou- 
inf °P januari. Voor meer 
^ 025 even a cali: 


m % , 

b e „ dat even mis. Belt een 
tarn er Va71 Makro - uiter- 

k ^ ee£ atte?lt - de politie, 
r Ve T( i al hij op de monitor een 
4 e acLc ht figuur de ruimte bij 
Jfio^hdllcige ziet binnen lopen. 
■en lle " u i terc iard heel attent 
B^ STle ^ - ter plekke. Bleek het 
müij r , C ?i} e d a van de bewaking te 
■ • Wie wilde wie nu testen... 


I Mis (2) 

t>o 9 * n 9 bet dinsdagavond 
ï>ii o, u ? eer 'l op de Neutrale Weg 
*e e c hinveld. Een overstekend 
SchnH 1 "**^ VOOT nogal wat b lik- 
tii eï , de - Een auto die voor het 
de , n i°est uitwijken sloeg over 
op en schoof zo een akker 
s er ® bestuurder van een pas- 
^Q-ar 6 vrachtauto raakte 
d at , 20 van onder de indruk 
k erri 11 j een personenauto voor 
^hkk ramc ^ e - Persoonlijke onge- 
■ Schn^ 71 deden zich niet voor. De 
' ö e r ^ e teas aanzienlijk. 

9e?) ? e Was i n 9een velden of wé¬ 
te zien. 


Joke 

% O 

Straal Hans-Henning von 
h et urart, commandant van 
honfJf 1 Prunssum gevestigde 
i««erH artier van de Geal- 
tr ani % Strijdkrachten in Cen- 
nipZJ Europa heeft gisteren zijn 
<f en jldarstoespraak gehou- 
d at ' Het zit hem niet zo lekker 
ai[ p p beer Gorbatsjov zowat 
Vqu Europese harten steelt, zo 
fy ai a f te leiden uit zijn tekst. 
G o r h Ur ^h is de houding van 
op,,J dtsjov te danken aan de 
he {telling van de Navo, luidt 
vertaald. Maar de gene- 
Op #Can °°b humoristisch zijn. 
deeh^i* 112 13 van z ii n speech 
z e . hij bet personeel mee dat 
h u °h vooral dat gevoel voor 
ten >0r moe ten blijven houden 
tean Tna hij zelf voorstelt dan 
heif. een mop te vertellen. En 
e e dat hij op dat moment 
Op V}°P moet vertellen, wordt 
v ijn speech-papier aangege- 

Hon Let: Mop 38 ’■ 

tari 0rn: die militairen inven- 
si Q Ser en alles. Zelfs de moppen 
H er an bij deze Duitse Afcent-ge- 
tr ee ^ £ ’gründlich’ geregis- 


*oest 

^ ■ b>e wagen beschikte over een 
b n C u s tuurinrichting, op de 
tw l( * en 2at geen profiel en de 
fc Cu stond los in het voertuig. 

OftoTTi ee?i wonder dat het 
r 0 p Ttu ^ n °Q reed. ,Jioest, roest, 
ten ^°°te aut0 waarmee u 
hii u^upcu is zo rot als een 
i nr SP D-”’ a idus kantonrechter 
de jtekinenspoel. Hij veroor- 
trfh een lnwoner van Maas- 
Vrfhi daarom tot een geldboete 
Up 7 ]. 775 gulden, verbeurd¬ 
verklaring van de wagen en 
onf rnaan den voorwaardelijke 
l lZe 9ging van de rijbevoegd- 
l d niet een proeftijd van twee 


Van onze verslaggever 
HEERLEN/ROERMOND - Zo¬ 
wel burgemeester Van Zeil als de 
Heerlense korpschef Van Berge 
Henegouwen dienen nog deze 
week elk hun verweerschrift in 
inzake het conflict van ex-briga- 
dier Bol. Bijgestaan door de poli¬ 
tiebond ACP heeft de Heerlense 
politieman zijn degradatie aan¬ 
hangig gemaakt bij het Ambte¬ 
narengerecht in Roermond. 

Wanneer dit conflict voor de 
rechter zal dienen, hangt af van 
het tempo waarmee rechter 
mr Voncken de zogeheten in- 


Burgemeester Van Zeil 
en korpschef dienen 
verweer in tegen Bol 


structiefase afhandelt. Gemid¬ 
deld nemen dit soort ambtelijke 
geschillen driekwart jaar in be¬ 
slag. 

Dat de burgemeester en de 
korpschef zich laten vertegen¬ 
woordigen door de Haagse jurist 


mr Maas is wel te verwachten. 
„Ik hecht aan een zorgvuldige af¬ 
weging. Bovendien is het voor 
het eerst in mijn leven dat ik te 
maken krijg met de Ambtena¬ 
renrechter,” verduidelijkt burge¬ 
meester VaTi Zeil. 


Verder wil Van Zeil de indruk 
wegnemen dat zowel hij als de 
politiekorpschef opzettelijk 
maandenlang zouden hebben ge¬ 
wacht met het indienen van de 
verweerschriften. Aan de hand 
van nauwgezet bij gehouden data 
maakt Van Zeil duidelijk dat bei¬ 
den pas begin november het 
complete klaagschrift van hoofd¬ 
agent Bol hebben ontvangen. 
„Juist vanwege de zorgvuldige 
afweging hebben wij om uitstel 
gevraagd en gekregen tot 15 ja¬ 
nuari. Vóór deze datum hebben 
we de verweerschriften inge¬ 
diend.” 


Op 24 januari inspraakavond voor buurt 

Eindelijk aanpak 
verkeersveiligheid 
Prins Hendriklaan 


Raad Heerlen onderzoekt meerdere mogelijkheden 

Komst ^ethadonhuis 1 
Bokstraat uitgesteld 


Van onze verslaggever 

BRUNSSUM - Als het mee¬ 
zit worden nog dit jaar voor¬ 
bereidingen getroffen om de 
verkeersveiligheid van 

Brunssums gevaarlijkste 
doorgangsweg, de Prins 
Hendriklaan, te verbeteren. 

De provincie Limburg heeft zich na¬ 
melijk in principe bereid verklaard 
om het groot onderhoud aan deze 
(van oorsprong provinciale) weg, 
dat gepland was voor eind ’91 en be¬ 
gin ’92, eerder uit te voeren. Een 
woordvoerder op de provincie in 
Maastricht heeft dat gisteren ge¬ 
zegd. 

Met de bereidverklaring van GS is 
de al langer geplande reconstructie 


van de Prins Hendriklaan in een 
stroomversnelling gekomen. Door¬ 
dat GS het groot onderhoud 'naar 
voren halen' kan de gemeente de re¬ 
constructie van de Prins Hendrik¬ 
laan namelijk koppelen aan de on- 
derhoudsoperaüe. Daardoor wor¬ 
den twee vliegen in één klap gesla¬ 
gen. wat zowel belangrijke financië¬ 
le als praktische (denk aan het een¬ 
malig openbreken en afsluiten van 
wegen) voordelen oplevert. 


Miljoenen 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Er komt voor¬ 
lopig geen ’methadonhuis’ 
aan de Bokstraat 59 in Heer- 
lerheide. Het college van 
Heerlen vindt het verstandi¬ 
ger dat de zaak wordt uitge¬ 
steld en dat eerst andere mo¬ 
gelijkheden bekeken wor¬ 
den. Wel onderschrijft het 
college dat er in Heerlerhei- 
de een methadonverstrek- 
kingspunt moet komen. 
Maar waar, dat lijkt nu weer 
een open vraag. 

Het Consultatiebureau voor Alco¬ 
hol en Drugs (CAD) kreeg geruime 
tijd geleden al de beschikking over 
het pand, maar eind november werd 
pas duidelijk dat er een methadon- 
verstrekkingspunt komt. Wethou¬ 
der Jos Zuidgeest liet zulks aan de 
omwonenden weten. Een storm van 
protest steeg op in de hele gemeen¬ 
schap. Er werd, met name door 
raadsleden, aangedrongen op uit¬ 
stel. Vanavond zal de raadscommis¬ 
sie Welzijn en ABA over het pro¬ 
bleem spreken. Hoeveel geld dit mammoetproject 
gaat kosten, staat evenwel nog niet 
vast. Een woordvoerder van Ge¬ 
meentewerken in Brunssum zei gis¬ 
teren dat er miljoenen guldens met 
de aanpak van de Prins Hendrik¬ 
laan gemoeid zijn. Van provmcie- 
wege liet men gisteren weten dat 
voor het onderhoud ruim twee mil¬ 
joen zal worden uitgetrokken. 


'Gevoelig’ 


Het college stelt die commissies 
voor om een notitie op te stellen 
waarin de gang van zaken bij 'ge¬ 
voelige huisvesting’ geregeld wordt. 

„Feitelijk heeft de gemeente daar 
niets mee te maken. Het CAD heeft 
het recht zelf dit soort zaken te rege¬ 
len. Toch moeten wij die zaak kun¬ 
nen toetsen, maar daar moeten dan 
wel regeltjes voor opgesteld wor¬ 
den. Dat willen we eerst doen,” al¬ 
dus wethouder Zuidgeest. 

NotiCic 

In die notitie moet het volgende ko¬ 
men te staan: 1. Wanneer is er spra¬ 
ke van 'gevoelige huisvesting’? 2. 
Welke criteria moeten gehanteerd 
worden? 3. Wie gaat er toetsen (raad, 
raadscommissie of college)? 4. Is 
het geven van informatie voordat 
het besluit genomen wordt, nodig of 
wenselijk? 

Aan de hand van de nieuw op te 
stellen notitie wil de gemeente de 
vestiging van een ’methadonhuis’ 
aan de Bokstraat toetsen en even¬ 
tuele alternatieven bekijken. 

„Dat hoeft allemaal niet zo lang te 
duren,” zegt wethouder Zuidgeest. 
„In de volgende vergadering van de 
commissie Welzijn kan die notitie 
ter tafel komen. De raad moet dan 
uiteindelijk een besluit nemen. Half 
maart kan dan duidelijkheid hier¬ 
over bestaan.” 

Verzoek 

De gemeente zal het CAD verzoe¬ 
ken tot aan het eind van de hele pro¬ 
cedure niets te ondernemen in het 
pand Bokstraat 59. Wethouder 
Zuidgeest heeft eergisteravond ge¬ 
sproken met een-delegatie van be¬ 
woners en winkeliers alsook actie¬ 
voerders in Heerlerheide en met 
hen van gedachten gewisseld over 
het probleem. 
iÜ* 


Bekende drugsdealer opgesloten 

Politie doet inval 
in Landgraafse flat 


Van onze verslaggever 
LANDGRAAF - De Landgraafse 
politie heeft dinsdag een inval ge¬ 
daan bij een handelaar in hard¬ 
drugs uit een van de flats Achter de 
Winkel in Landgraaf. De dealer was 
een bekende van de politie en zorg¬ 
de al geruime tijd voor heel wat 
overlast bij de bewoners. Sinds eni¬ 
ge tijd heeft de politie met name het 
bezoek van de man in de gaten ge¬ 
houden en i s dinsdag uiteindelijk 
tot actie over gegaan. 

Allereerst werd dinsdagmiddag een 
een 21-jarige Duitser in de kraag ge¬ 
vat die by de dealer enkele gram¬ 
men heroïne had gekocht en boven¬ 
dien binnen in de flat gebruikt had. 

Onder invloed 

Ook twee andere Duitsers die om 
19.00 uur uit de woning kwamen, 
waren onder invloed van verdoven¬ 
de middelen. Naar aanleiding van 


deze en andere verklaringen deed 
de politie een inval. Binnen werden 
enkele grammen heroïne en cocaïne 
gevonden alsmede allerlei attribu¬ 
ten die nodig zijn bij het verhande¬ 
len van de harddrugs. De verdoven¬ 
de middelen waren in kleine zakjes 
her en der in de woning verstopt. 
Ook op het lijf van de dealer, de 24- 
jarige B. uit Landgraaf en zijn 22-ja- 
rige vriendin uit Schinnen werden 
kleine hoeveelheden aangetroffen. 


• De Bronspot als babyparadijs. Foto: DRIES LINSSEN 

Bronspot als babyparadijs 

BRUNSSUM - Woensdag patat? Nee hoor, woensdag water. En maar 
zwemmen. Koppie boven houden gaat (bijna) vanzelf. En vooruit ko¬ 
men is niet zo belangrijk. Als je net acht weken oud bent, bekommer 
je je niet zozeer over Mark Spitz en Co. Dan ben je al dik tevreden als 
je lekker kunt plenzen en dartelen in het water, terwijl ma of pa je in 
de gaten houdt. 

Dit sfeertje ligt elke woensdagmorgen voor het 'opscheppen’ in 
zwembad De Bronspot in Brunssum. Tientallen zuigelingen en peu¬ 
ters met een van hun ouders, maar ook moeders-in-spé, veroveren 
dan het bassin om een uurtje ’een te zijn’ met het warme water. 


V oorontwerp 


Momenteel ligt op Gemeentewer¬ 
ken, naar aanleiding van een onge¬ 
vallenstudie, een voorontwerp van 
de reconstructie klaar. Dit plan, dat 
door inspraak nog veranderd en 
aangepast kan worden, omvat in 
ieder geval het opdoeken van de 
kruising Prins Hendriklaarv 
Eggelaan-Wilhelminalaan en de ver¬ 
vanging daarvan door twee t-split- 
singen, waardoor het knooppunt 
stukken overzichtelijker en 'minder 
snel te nemen’ wordt. 

♦ 

Ook behelst het voorontwerp de 
aanleg van een of meerdere bevei¬ 
ligde oversteekplaatsen op de Hen : 
driklaan en het weren van het door¬ 
gaande verkeer op de parallelwe¬ 
gen. Ook zal de Eggelaan gedeelte¬ 
lijk worden afgesloten en komt er 
een verbinding vanuit de Grego- 
rius- naar de Hendriklaan. 


Inspraak 


Zoals gezegd zijn er inspraakmoge¬ 
lijkheden voor bewoners en omwo¬ 
nenden. Brunssummers die aan of 
in de buurt van de Prins Hendrik¬ 
laan wonen, klagen immers al jaren 
over de onveilige verkeerssituaties 
ter plekke. Een lange doden- en ge- 
wondenhjst van verkeersslachtoffer 
onderstreept die klacht. 

De gemeente stelt hen op 24 januari 
's avonds vanaf acht uur dan ook in 
de gelegenheid hun zegje te doen in 
gemeenschapshuis De Kepper. 


Somaliërs 

aangehouden 

LANDGRAAF - De Landgraafse 
politie heeft dinsdagavond twee 
Somaliërs aangehouden bij de 
groene grens in Rimburg. Bei¬ 
den hadden geen papieren bij 
zich. 

De politie heeft een tolk inge¬ 
schakeld om met de Afrikanen in 
gesprek te komen. 


Vrijgelaten 


Met dat duo werd nog ook nog een 
21-jarige bezoeker uit Landgraaf 
achter slot en grendel gezet. Drie 
Duitsers en twee Nederlanders die 
op het tijdstip van de inval op be¬ 
zoek waren werden na verhoor weer 
vrijgelaten. Aan de actie namen een 
groot aantal politiemannen deel. De 
politie hoopt met deze actie de 
drugsoverlast bij de flats voorlopig 
de wereld uit te hebben geholpen. 


KERKRADE - De gemeente 
Kerkrade en de vereniging 
PAK’s Lauraterrein hebben gis¬ 
teren besloten regelmatig met el¬ 
kaar te praten over de bodemver¬ 
vuiling in de nieuwbouwwijk 
Hopel en alles wat daarmee sa¬ 
menhangt. 

„We hebben de klokken gelijk 
gezet over de aanpak”, zei Kerk- 
raads burgemeester Jan Mans 
gisteravond. Alex Blaney David- 
son van de wijkvereniging liet 
echter weten dat de gemeente en 
de vereniging weliswaar beide 
het probleem willen aanpakken, 
maar dat „wij in een sneltrein zit¬ 
ten en de gemeente in een stop¬ 
trein”. 


Kwestie Onroerend Goedbelasting weer actueel 

College en ’Hopel’ 
willen betere sfeer 


Aanleiding voor het gesprek 
noemde de wijkvereniging het 
feit dat zij en de gemeente verder 
uit elkaar dreigden te groeien 
omdat tot op heden met name de 
pers als intermediair fungeerde 
tussen beide partijen. 

(ADVERTENTIE) 


De gemeente gaat nu de proble¬ 
matiek van de onroerend goed-, 
belasting en de voorkeurswonin¬ 
gen nogmaals bekijken onder an¬ 
dere met de gegevens die de 
wijkvereniging hierover heeft 
verzameld. 


Van onze verslaggever 
HEERLEN - Wethou¬ 
der Hub Savelsbergh 
van Heerlen heeft een 
delegatie van het Heer¬ 
lense vredesbureau gis¬ 
teren toegezegd hen te 
helpen met het zoeken 
naar een nieuw onder¬ 
komen. Het vredesbu¬ 
reau had om het ge¬ 
sprek gevraagd nadat 
de gemeente vorige 
week het door vredes¬ 
activisten gekraakte 
pand aan de Plaarstraat 
had dichtgespijkerd. 
Even te voren was actie¬ 
voerder Leo de Groot 


Wethouder helpt 
Vredesbureau met 
zoeken onderdak 


door de politie opge¬ 
pakt. 

Het Vredesbureau, een 
onderdeel van het Vre- 
desplatform, had het 
pand aan de Plaarstraat 
gekraakt om in het cen¬ 
trum van de stad te ko¬ 
men zitten. Tot dan toe 
maakten zij gebruik van 


een ruimte in het Baan- 
lozencentrum. Te ver 
weg van de bevolking, 
aldus de vredesactivis¬ 
ten. Savelsbergh liet 
gisteren Weten dat hij 
het pand aan de Plaar¬ 
straat ’te min’ vond 
voor het vredesbureau. 
Hij zal de lijst met ge¬ 


meentelijke gebouwen 
nu gaan doornemen om 
een passende ruimte te 
zoeken. Hij liet wel 
doorschemeren dat het 
bureau in dat geval gas- 
/water en licht zal moe¬ 
ten betalen. Vandaar 
dat hij hen de suggestie 
aan de hand deed om 
van het vredesbureau 
een stichting te maken. 
Tot er een besluit is ge¬ 
vallen blijft het Vredes¬ 
bureau in het Baanlo- 
zencentrum. Overigens 
liet de wethouder ook 
weten niet kapot te zijn 
van ’het huren zonder 
betalen’. 


Naam:--■ _ _ . - 

Adres:—-—— __—— 

Postc. + plaats.- - -- - 

gratis en wenst daarna per maand 

ant met automatische betal mfl P" 

□ een abonnement 

□ een kwartaalabonnement ^ a 


: 1 


''oS, 


SI 
imburgs • agblai 
Limburgs Dagblad 


Enige en algemene kennisgeving 


Het is onze droeve plicht u in kennis te stellen dat 
heden van ons is heengegaan, voorzien van de h. sa¬ 
cramenten, onze goede en zorgzame moeder, 
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder 


Franciska Auguste 
Prudon-Tanneberg 


weduwe van 


Heinrich Franz Prudon 


j 3 f> de leeftijd van 90 jaar. 

In dankbare herinnering: 
Haltern BRD.: K. Prudon , 

L M. Prvdon-Vermeer 

Hoensbroek: E Prndoa 

L. Prudon-Boudova 
Heerlen: S. van der Tank 
Herbera BRD.: R. Prudon 

W. Pradon-Wijcbers 
Mooroolberk Austr.: M. Höppener-Pradon 
R. Höppener 
Kallista Austr.: J. Prudon 

F. Prsdon-Hnber 
, . Gosfort Austr.: J. Pradon 
^ de klein- en achterklein¬ 

kinderen 


Heerlen: 
Herbern BRD.: 


Kallista Austr.: 


10 januari 1989 
Kochstraat 10 Brunssum 
Corr.adres: Prins Willemstraat 48, 
‘0433 HD Hoensbroek 


De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za¬ 
terdag 14 januari a.s. om 11.00 uur in de kapel van 
het St-Gregoriusziekenhuis te Brunssum. 

'Bijeenkomst in voomoemde kapel. 

Hoeder is opgebaard in de rouwkapel van het zie¬ 
kenhuis Brunssum. Bezoekgelegenheid dagelijks 
van 17.30 tot 18-30 uur. 


Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hq 
'yoorons is geweest, delen wij u mede dat God plot- 
; deling tot Zich heeft genomen, mijn inniggeliefde 
man, onze lieve en zorgzame vader, schoonvader, 
iépe, broer, zwager, oom en neef 


Joseph Smeets 

echtgenoot van 

Maria Elisabeth Notebom 


overleed op de leeftijd van 76 jaar, voorzien van 
h. oüeseL ^ 


jFij bevelen hem in uw gebed aan. 

Nieuwenhagen: MJB. Smr»t s-N dlb wa 


Maastricht, 10 januari 1900 
lerweg 259 
;<*'**r-**P 


Dankbaar voor hetgeen zij voor ons betekend 
heeft, nam God heden, in de leeftijd van 89 jaar tot 
Zich, voorzien van de h. sacramenten der sterven¬ 
den, onze dierbare moeder, schoonmoeder, groot¬ 
moeder, overgrootmoeder, schoonzuster, tante en 
nicht 


Anna Catharina 
Helena Horbach 


weduwe van 


Lodewijk Laurens Vliex 


In dankbare herinnering: 


Simpelveld: 


Columbus (USA): 


Simpelveld: 


Simpelveld: 
Berg en Terblijt: 


Eijgelshoven: 


Stein: 


Simpelveld: 


J. Vlies 

G. Yliex-DemolUn 

L. Lemmens-Vliex 

M. Lemmens 

H. Vlies 

E. Vliex-Meess 
L. Scheepers-Vlies 
E. Vliex 

Th. VUex-van Hedel 
A. Ramakers-Vlies 
H. Ramakers 
T, Meijer-Vliex 

N. Meijer 
L. Vliex 

K. Vliex-Dohmen 
en al haar klein- en 
achterkleinkinderen' 


Familie Horbach 
Familie VUex 


Heerlen, 10 januari 1989 
Corr .adres: J. Vliex 

St Nicolaasstraat 22, 6369 XN Simpelveld 


De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra¬ 
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 14 januari om 
10.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te 
Simpelveld. 

Overtuigd van uw medeleven is er geen condole¬ 
ren. 


Vrijdagavond om 7.00 uur zal mede ter intentie van 
de overledene een h. mis worden opgedragen in 
voornoemde parochiekerk. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
heven deze annonce als zodanig te beschouwen. 


Na een zeer goede verzorging in Vroenhof is toch 
nog onverwachts overleden, onze zorgzame moe¬ 
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, 
zuster, tante en nicht > ' 


Margriet Habets 


weduwe van 


(Mathieu) Josef Strüver 


Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzien van 
de h. sacramenten. 


Kerkrade: G. Strftver 

E. Strtver-Kre winkel 
Kerkrade: M. J anseen -Strt ver 

Uds-riseRakkiskisdcrai 
Familie Habets 
Familie Startver 


Kerkzede, 11 januari 198» 

Vfi bsfit t r»bt &7 

Gorriadres: Haghenstraat Ü, 6461 VTKerkrade zaterdag 14 januari a.s-om 14-30 uur in de parochie¬ 
kerk HLH. Jozef e^Norbertus, G.U Vrouwestxaatte 
Kerkrade, wamroa aansluit:*! crematie» het cre¬ 
matorium te Heerlen, Irostenrsderweg 16. 
Btjeesduonst in voeri^omèdakak,^:- ; 
Qwurtuigdvw uw 1 ihedeteven is er gqpj.coniluiiéifiv 
Vbor vervoer van èe kerk naar het crematorium is 


den herdacht tijdens de avondmis van 19.90 nur in 
bovengenoemde kerk. - '• 


Wütu, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving 
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou- 


- Dankbaardtdwii baar zo lang in ons midden moch¬ 
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden, 
delen snl u mede dat na een kortMondige ziekte 
van ons is heengegaan, in degezegende leeftijd van 
S7 jaar, voorzien van het h. trnescd, onze lieve moe¬ 
des; schoonmoeder, groot-' en Overgrootmoeder, 
bet ov er g r oot moeder, tante en nicht 


Margaretha Lorbach 


weduwe van 


Johan Smits 

Wij bevelen haar in uw gebed aan. 


achtcrkleiakiaderen 
Familie Lorbach 
Familie Smits 


Dp. plechtige eucharistieviering zal. plaatshebben 
op saterdag 14 januari u on»11.80 uur ka de paro¬ 
chiekerk van de H. Familie, Wyckerveld-Maas- 
waerna begrafenis op bet rJt. kerkhof aan de 


6412 TX Heerlen, 11 januari 1989 
Edisonstraat 337 

Dé plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden 
op zaterdag 14 januari a*. om 10.00 uur in de paro- 
éÉgimtk van de HU. M a rtel a r en yan Gorcum te 
Heerien-Sittarderweg, waarna aansluitend de.be¬ 
grafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats te 
Heerierhekie. 

Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren. 
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede¬ 
ne vrijdag 13 januari om 19.0Q uur in voomoemde 


Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel 
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks 
van 16L00 tot 1,7.00 uur. 

Zii die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
heven deze annonce als zodanig te willen beschou¬ 


wt) overtuigd «0° uw medeleven, Is er 


-^~vri)dg ai. om 18.45 uur, waarna 
in voomomnde pa ro c h i eker k, 
apm kenni sgeving mo düen ontvangen, ge- 
gsze annonce ab zodanig te beschouwen. 


, Na een langdurige ziekte is op 10 januari in het St 
Jozeftaekenhuis te Kerkrade overleden, na voor¬ 
zien-te rijn van dé h. sacramenten, mijn zorgzame 
schoonvader, onze opa, broer en oom Willie Diederen 

weduwnaarvan 

Elisabeth Scblösjser 

W19-03-1903 110-01-1989 


Geleen: J. i 
Leiden: % 
Tilburg: R» 


É58,6104 ER Geleen 


r De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op 
zaferrfagl4JatinéflAA.omll.0»uurindeparèchié- 
kerk St CsftMéelsa* to Kerkrade-Holz, waarna aan¬ 
sluitend crematie in .hef«materium te Heerlen, 
Imztenraderweg 10:'; * '• 

Voor v er vpcy van de'keèt'isiiw'bet crematorium is - 

Vrijdag 13 januari zsl deoviriadene bijzonder wor- 
dnri herdhckt tijdens de évctidmis van 18J0 uur in 


Donderdag 12 januari 1989 • Pagi 


Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij 
u kennis dat heden toch nog onverwacht is overleden, meermalen ge¬ 
sterkt door de genademiddelen van de H. Kerk, ónze dierbare zuster, 
schoonzuster, tante en nicht 


Maria Odilia Hubertina 
Meertens 


* oud-ambtenaar der burgerlijke stand te Heerlen 
op de leeftijd van 83 jaar. 


Heerlen: M.EJ. Meertens 
Heerlen: AH.F. Meertens 

J.MJ. Meertens-Janssen 
Heerlen: E. Meertens-Münstermann 
Venlo: B.FJ. Notebom-Meertens 
F.HJVi. Notebom 
Vaals: PU.F. Meertens 

M. Meertens-Wagner 
neven en nichten 


Vaals: 


11 januari 1989 

T^ann van Hövell tot Westerflier 17, 6411 EW Heerlen 
Geen bezoek aan huis. 


De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op zaterdag 14 januari as. 
om 11.06 uur in de parochiekerk van St.-Franciscus van Assisië aan de 
Laanderstraat-Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op het r.-k. kerk¬ 
hof aan de Akerstraat, ingang Groene Boord. 

Gelegenheid tot schriftelijke condoléance achter in de kerk vanaf 10.40 
uur. 


Avondmis vrijdag 13 januari om 19.00 uur in voomoemde kerk. 

Tilly is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h Crom-; 
bach. Oliemolenstraat 30, Heerlen (ingang St-Antoniusweg); gelegenheid 
tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur. 

Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie¬ 
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen. 


Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plot¬ 
seling overlijden van onze voorzitter 


Jos Daniels 


Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, 
ven wy u kennis, dat plotseling van ons is heengegaan, op de leeftijd 
71 jaar, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en fijne o 


Joop Bockmeulen 


echtgenoot van 


Mia Crijns 


Brunssum: Mia Bockmeulen-Crijns 
Wychen: Harry en Hanneke 

Thomas, Eelco, Hugo 
Schinveld: Mieke en Wiel 

Dennis, Kevin, Mike 
Nijmegen: Karin en Ben 
Martijn ' 

Brunssum: Joop en Thea 


Brunssum: 


Brunssum, 10 januari 1989 

Corr.adres: Merkelbeekerstraat 22, 6451 CM Schinveld 


De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvindt 
op zaterdag 14 januari om 11 j 00 uur in de kerk van de H. Vincentius è Pa 
lo te Brunssum-Rumpen. 

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk. 

Avondmis vrijdag om 19.00 uur in voornoemde kerk. 

Joop is opgebaard in de rouwkapel van het ziekenhuis te Brunssum, ai 
waar dagelijks bezoekgelegenheid is van 17.30 tot 18.30 uur. 

Wilt ü, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze annoü 
ce als zodanig beschouwen. 


Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijd 
van de heer 


Joop Bockmeulen 


In hem-verliezen wij een toegewijde voorzitter, die zich vele jaren heeft 
gezet voor het welzijn van de jeugd in Oirsbeek. 

Joop, bedankt namens allen! 


Stichting Beheer Schepenbank Oirsbeek 
en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Oirs 


MK 


Zijn enorme inzet om de doelstellingen van onze Stichting en Co¬ 
mité waar te maken, zal bij ons steeds in dankbare herinnering 
blijven. 

Wü wensen Tonny, Patricia en Caroline veel sterkte voor de toe¬ 
komst. 

Bestuur Stichting Charles Beltjens 


Gedenkteken Charles Beltjens 


Heden overleed, geheel onverwacht, te Kèrkrade, op de leeftijd van-81 
jaar, ons aller tante v’/ ; .i 


Miets Boss 


Familie Boss 
Familie Stouthart 


Kerkrade, 11 januari 1989 V ;. 
Meusserstraat 133 

Corr Adres: Willem II-laan 33, 637i JB Landgraaf 


De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden pp zaterdag 14 januari as. 
Pm 12.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Haanrade, 
waarna aansluitend crematie te Heerlen. 

Bijéénkomst in voomoemde kerk, alwaar vanaf 11.30 Uur gelegenheid tot 
schriftelijke condoléance. 

.Vrij dag , tydens J de avondmis; van 19.00 Uur, wordt de overledene bijzon¬ 
der herdacht in voomoemde kerk. 


Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als 
Tnrt é hjg M frg éè frq u»**; ■i^Vvv-; r .;- i?*?^*?*''*** *' 


Vree rhd en onbegrijpelijk, 
opstandig en gelaten, 
vol geloof en ongeloof, 


hebben we plotseling afscheid moeten nemen van onze zoon en broer 


Paul Smeets 


geboren te Heerlen 20 mei 1966 
overleden op 11 januari 1989 

Partij-Wittem: Netty Smeets-Hambuckers 
Rob Smeets 
Sjaak Hensels 

Karei v. Rossumstr. 2,11 januari 1989 
6286 AR Wittem 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 14 januari as. 
11.00 uur in de kapel te Wittem, waarna de begrafenis op het-kerkhof 
Mechelen. 

Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren. 

De avondwake is op vrijdag 13 januari in voornoemde kerk om 19.00 uur.: 
Paul ligt opgebaard in Sjalom te Mechelen; bezoekuur van 11.00 tot 12.90 
uur en van 17.00 tot 19.00 uur. • j 


We zullen je missen 


Paul 


Mét verslagenheid hebben wij kennis geno¬ 
men van het plotseling overlijden van onze. 


men van het plotseling overlijden van onze, 
lókaalhoudster 


Miets Boss 


Zij zal altijd; bij ons in goede herinnering blij¬ 
ven.' •' 4 V*"' '• 

■ Beschermheer, dirigent, bestuur, 
leden en damescomité harmonie 
St.-Gregortus, Haanrade 


Geschokt en met verslagenheid geven wij hét 
heengaan bekené van de heer 


J.G M- Daniels 


Hij overleed plotseling op 10 januari op 39-ja- 
rige leeftijd op zijn werk. Sedert 1983 bij onze 
directie werkzaam zjjnde, vervulde hij laat¬ 
stelijk de fünctie van hoofd van het bureau 
Uitstel. Wij verliezen met hem een integer en 
gewaardeerd collega. . 


werkefs vam.de 


Directeur en medewerkers 
Directie Dienstplichtzaken 
Ministerie van Defensie. 


Met ontsteltenis geven wij ervan kennis dat 
ons hoofd 


Jos Daniels 


op 10 januari in ons midden plotseling is 
overleden. 

Zijn heengaan op zo jonge leeftijd heeft ons 
diep geschokt 

Onze gedachten zijn bij zijn gezin en familie. 
Jos, we zullen je missen. 

M e dew erkers van het bureau Uitstel 
van de Dfrecttè Dienstplichtzaken. 
Je vrienden 
Jean, Guus en Lyse 


Enige en algemene kennisgeving 


Na een werkzaam eri liefdevol leven, dat werd gete^ 
kend door e rwoud enTSSwgzaamheid, hebben wy 
heden afscheid genomen van myn lieve vrouw 


May hlarchal 

v; echtgenote van 


Gesterkt door hét h.. sacrament der zieken, over¬ 
leed zij 79-jarige leeftijd. 


Geleen: Séf Dlrix 
/. Stein: Jé Sénden 

. lüa Senden-Wagemans 
Patvick, Odette, Ruud 
Familie Marchal 
Familie Dirix 


6163 CW Geleen, 10 januari 1989 

Európalaan 2, kamer )14 

De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben 
zaterdag 14 januari as. om 12.00 uór in de parochie¬ 
kerk van de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Ge- 
leen, waarna aansluitend de crematie in het crema¬ 
torium Nedermaas, Vouershof l, Geleen. 
Bijeenkomst in de lceik. ■ 

naar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er 
geen condoleren. 

Tot intentie van de dierbare overledene zal een 
avondmis worden opgedragen vrijdag 13 januari 
om 19.00 uur in de kapel van het bejaardencentrum 
Bunderhofy Europalaan 2, Geleen. 


Met droefheid geven wy kennis van het over 
van ons geacht koorlid, 

de heer 


W.N.G. Hassing 


De overledene was een door ons allen zeer 
deerd koorlid, die op de hem bekende rustige 
zijn betrokkenheid by het koor deed blijken. 


Voorzitter, dirigenten, 
bestuur én leden 
Geleens Mannenkoor Voor de zeer gewaardeerde bly ken van d< 
ons betoond by het overlijden en de ere 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en 


Martin Sobol 


betuigen wij u onze oprechte dank. 

H. Sobol-Grobelny 
kinderen en kleink 
De plechtige zeswekendienst zal gehouden 
in de parochiekerk van de H. Jozef te Waul 
zondag 15 januari om 10.45 uur. 


Dé overledene is opgebaard in de rouwkapel van 
hét Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1, Geleen, 


alwaar gelegenheid tot bezoek alleen heden, don¬ 
derdag, van 17.30 tot 18.3» uur. 


Enige en algemene kennisgeving 

: 1 ■ : t • 


Na een voorbeeldig en zorgzaam leven, is heden, in 
de LOckerhetdekliniek te Kerkrade, van ons heen¬ 


gegaan 


Rosa Gerber 


echtgenote van wylen 

Theodor Dassen 


Na te zijn voorzien van de h.h. sacramenten der Zie¬ 
ken, overleed zy in de gezegende leeftijd van 92 
jaar. 


Kerkrade; Bedroefd. Maar in grote dankbaarheid voor wat hij 
voor onsis geweeSt,deien wy u mede dat God tot 
Zich heeft genomen, in de leeftyd van 57 jaar, voor¬ 
zien van het h. oliesel,,mijn lieve man, vader, 
scho onZOoh, broer, onze zwager, oom mi neef 


Ludwig Palmen 


echtgenoot van 


Nettie Wierts 


Wij bevelen hem ié uw gebed aan. 
Heerlen: Nettie Palnen-Wierts 

Wlm 


Familie Palmen 
nmüUe Wierts 


6418 GN Heerlen, 11 januari 1989 
Galiteastraat 20 

De plechtige uitvaartdienst zal v 


Kerkrade, 9 januari 1989 , 

St-Pje t er s tra at 149 

Corr Adres: Voorterstraat 323,6402 SL Kerkrade 


ByeenlKxnst in bovengenoemdekapel. 

Overtuigd Vahliw medeleven, is er geen condote; 
ren. 


De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden 
op ümtprdaf 14 januari as. om 11.30 uur in dé pare- 
ffiiiiihÉrlnim Je HL Remigius te Simpelveld, waar- 
na aansluitend de begrafenis op de r.-k. begraaf¬ 
plaats aldaar. 

Bijeenkomst in de .keric. Geen condoleren/ . 
Avondmis tot intentie yan. onze dierbare overlede¬ 
ne vrijdag 13 januari om 19.00 uur in voomoemde 
parochiekerk.' 

Gelegenheid tot afscheid nemen in de ZouwkaMj 
van het De Weverziekenhuis te Beerien, dageiykB 
van 16.00 tot 17.00 uur. 1 . 
OVERLEDEN 


fFritai Melis 

r Jaspers. Coi 


V* 
77 jaar, echtgenoot 
T Jaspers. Corr Adres: Dukaatruwe 71, 
Maastricht Dé uitvaartdienst zal worden geh< 
vrijdag 13 januari om 11.00 uur in de St.- 
tuskapel te Maastricht Er is geen condol 

t Jacques Habets, oud 75 jaar, weduw 
Maria Savelberg. Corr.adres: Pletsstraat 
GN Bunde. Dè eucharistieviering zal plaa' 
vrijdag 13 januari t»m 10.30 uur in de pari» 
van St-Joseph Arbeider te Meers Ben, Er 
Cohdolmen. - - 


t Lieskè Wijnmis, oud 85 jaar, weduwe 
Buijzen. Corr.adres: Hertog van Bra 


T Buyzen. Corr.adres: Hertog van Bra 
104, 6223 CK Maastricht Dè uitvaartdi 
plaatshebben op vrijdag 13 januari óm 11.00 
de kérk van de Vier Evangelisten te Malberg 
tricht Er is geen condoleren. 


t Mlmi Bitscb, oud 58 jaar, weduwe van 
jeünë. Bolderikplein 16, 6229 TD 


T jeünë. Bóldérikplein 16, 6229 TD Ma 
uitvaartdienst zal worden gehouden op 
januari om 10.00 uur in de St-Lambert 
Maastricht Er is geen condoleren. : 


t Jesepbina Deckere, oud 87 jaar, wedu 
GuiUaume van den Heuvel. Sint-7" 
I GuiUaume van den Heuvel. Sint-r ” 

1,6221 BA Maastricht. Eucharistievi__ 

róchiekerk van St-Martinus te Wyck-M 
op zaterdag 14 januari om 11.00 uur. Er is i 
doleren. 


t jebmmes vaésVegchel, oud 78 jaar, ech 
van Catharina Kromhout Gen. Hod 


T van Catharina Kpomhout Gen. Hodgcs* 
6224 XW Maastricht. De crematie hééft in 
kring plaatsgevonden. 


4. Peter Mint jens, 79 jaar, ech 
f Evers. Eindstraat 12, 6091 I Evers. Eindstraat 12, 6099 BG i 
plechtige uitvaartdienst, zal^ worden 
saterdag 14 januari om ll.OÓ uur in de 
van dé n. Martinus te Beegden. 


4> Margaretha Lankes, 90 jaar, weduwe 
'I Stópns. Corr adres: Mortelplein 4, 
Swelmén. De plechtige uitvaartdienst zal 
gehouden op zaterdag 14 januari oin 10.30 1 
parochiekerk y*n de H. Lambertus te $ 
"i 


V ! 


n 
: i 


m ï 


•f 
o 

ï limburgs dagblad Van Liemt tijdens eerste ’Road Show’: 

’Research bli jft 

steunpilaar DSM’ 
Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 15 provincie Vervolg van pagina 1 

^STERDAM - Tijdens de eerste ’Road Show’ die DSM giste- 
voor geïnteresseerde beleggers verzorgde, ging topman mr 
I Va n Liemt kort in op het commentaar van institutionele be¬ 
rgers op de voorgestelde aandelenprijs. Voor een conjuc- 
üurgevoelig bedrijf als DSM zou een prijs tussen 105 en 118 
jplden aan de hoge kant zijn, beweerden de experts deze week 
t ftdermeer in het Limburgs Dagblad. Van Liemt probeerde uit 
e le ggen dat zijn bedrijf ondanks de conjuctuurgevoeligheid 
° 0r beleggers een goede investering kan zijn. 

I \f noemt maatregel onrechtvaardig 

KNP kort bij verzuim 
eindej aarsuitkering 

Van onze verslaecever tra werk te leveren, kan die toch de 

MAA-tpt^ “ j . motivatie niet meer opbrengen? Als 

triok De Indus- j e w ilt dat werknemers presteren 

l et, ond FNV heeft zich bij moet je hen ook waarderen.” 
i p Papierconcern KNP be- . 

^ iaa gd over de inhouding van Instructie 

» e Inmiddels heeft volgens Eijdems 

k\jr> emers Ziek zijn. Het over i e g me t KNP ertoe geleid dat 

j . -personeel krijgt een ein- een nieuwe instructie naar de perso- 
sjaarsuitkering van maxi- neelschefs is uitgegaan, waarin 
•haal 450 gulden, maar daar- staat dat iedereen minstens recht' 
; ari is 150 gulden een soort heeft °P 300 gulden en dat proble- 
aanwe 7 iphp.iHcnrf>rni#v- men over de niet toekenning van de 

*mand die lanfer dan tien da- ^ s n terende 150 gulden b «P"* kb “ r 
ziek is, krijgt een lagere 

J hdejaarsuitkering. Volgens een personeelsman van 

V 0 i KNP legt de FNV ten onrechte een 

<L ® ens FNV-bestuurder W. Eij- relatie tussen het ziekteverzuim en 
VasrH s ? rmgt KNP 'hoogst onrecht- de schuldvraag. „Het gaat om de 
gev»n me * regehng om ' G°k_in mate van aanwezigheid. Bij ziekte 
schi i!? n waar * n de werknemer niet passen we een coulante regeling 
luid is aan zijn ziekte wordt toch t oe,” a idus Bekkers, die hoofd per- 
r, zl J n eindejaarsuitkering gekort, soneel en organisatie van een KNP- 
eent r ? aaS j beweert KNP dat ieder- groep is. Voor de bepaling van de 
„ . Ze ker de vaste uitkering van 300 hoogte van de inhouding wordt ge- 
dat en , j&L maar * n Meerssen is bruik gemaakt van een verdeelsleu- 
b ei5t a,e Vhet geval,” aldus de FNV- tel. Maar ziekteverzuim als gevolg 
Valfk 111 ^ er ' * n een b . ulletin heeft de van een bedrijfsongeval wordt bij- 
OritT ° n< ^ l eden hij KNP werken voorbeeld niet meegerekend, 
^geroepen om zich bij de FNV te 

klagen als ze menen ten onrechte Bekkers, die benadrukt dat ten alle 
naer geld te hebben gekregen. tijde 300 gulden wordt uitgekeerd, 
Oerri ernS ‘ ”^ e houding van KNP is zei verder dat KNP momenteel ook 
■ Schi m ' ^ emand die buiten zijn andere beloningsmogelijkheden 
! rest ^ een hjdje ziek is kan in de onderzoekt. Daarbij ligt de nadruk 
be t ^ aar no S zo ®oed zijn op regelingen die fiscaal aantrekke- 

einri ^ eb hen gedaan, maar aan het lijk zijn. De FNV zou graag zien dat 
Hoi? Van ^ et J aar wordt * e dan toc h KNP een winstdelingsregeling ging 
o®gepakt. Als zo iemand de vol- invoeren, die (net zoals de huidige 
Hc> h k eer wordt gevraagd om in eindejaarsuitkering) afhankelijk is 
^ Qdgevallen bij te springen en ex- van de financiële resultaten. 


tra werk te leveren, kan die toch de 
motivatie niet meer opbrengen? Als 
je wilt dat werknemers presteren 
moet je hen ook waarderen.” 

Instructie 

Inmiddels heeft volgens Eijdems 
overleg met KNP ertoe geleid dat 
een nieuwe instructie naar de perso¬ 
neelschefs is uitgegaan, waarin 
staat dat iedereen minstens recht' 
heeft op 300 gulden en dat proble¬ 
men over de niet toekenning van de 
resterende 150 gulden bespreekbaar 
zijn. 

Volgens een personeelsman van 
KNP legt de FNV ten onrechte een 
relatie tussen het ziekteverzuim en 
de schuldvraag. „Het gaat om de 
mate van aanwezigheid. Bij ziekte 
passen we een coulante regeling 
toe,” aldus Bekkers, die hoofd per¬ 
soneel en organisatie van een KNP- 
groep is. Voor de bepaling van de 
hoogte van de inhouding wordt ge¬ 
bruik gemaakt van een verdeelsleu¬ 
tel. Maar ziekteverzuim als gevolg 
van een bedrijfsongeval wordt bij¬ 
voorbeeld niet meegerekend. 

Bekkers, die benadrukt dat ten alle 
tijde 300 gulden wordt uitgekeerd, 
zei verder dat KNP momenteel ook 
andere beloningsmogelijkheden 
onderzoekt. Daarbij ligt de nadruk 
op regelingen die fiscaal aantrekke¬ 
lijk zijn. De FNV zou graag zien dat 
KNP een winstdelingsregeling ging 
invoeren, die (net zoals de huidige 
eindejaarsuitkering) afhankelyk is 
van de financiële resultaten. 


„Er zijn drie punten waarop we 
kwetsbaar zijn”, aldus de voorzitter 
van de raad van bestuur Van Liemt. 
„Dat zijn de conjuctuurschomme- 
lingen, de energieprijzen en een 
eventuele overcapaciteit in de che¬ 
mie.” Vervolgens sprak hij de ver¬ 
wachting uit dat de economie de ko¬ 
mende jaren gematigd door zal 
groeien, dat de energieprijzen niet 
sterk zullen stijgen en dat DSM 
voorlopig geen overcapaciteit van 
productiemiddelen zal hebben. 

„DSM’s kracht, ook in een mindere 
conjuctuur, blijft de research. Die 
afdeling blijft een stevige pilaar 
voor de toekomst.” Van Liemt gaf 
verder aan dat zijn bedrijf van plan 
is de komende jaren verder te inves¬ 
teren in zowel de bulkchemie als in 
de meer speciale chemie. 


Polis 

De unieke energiepositie van DSM 
noemde Van Liemt ’een soort verze¬ 
keringspolis voor moeilijkere jaren’. 
Sinds de jaren ’60 is DSM al een 
soort beheerder namens de over¬ 
heid inzake de produktie en distri¬ 
butie van Nederlands aardgas. Als 
kostenvergoeding ontvangt het be¬ 
drijf jaarlijks 130 miljoen gulden en 
mag het ook nog delen in de winst. 
Die regeling blijft gelden na de 
beursgang. 

Over de investeringen van DSM wil¬ 
de Van Liemt nog vertellen dat „de 
trend voor de komende jaren meer 
richting Verenigde Staten en het 
Verre Oosten neigt, ten nadele van 
Europa.” Het bedrijf zal jaarlijks 
voor een bedrag tussen de 1,1 en 1,3 
miljard investeren in nieuwe activi¬ 
teiten, waarvan de helft in bulkche¬ 
mie en de helft in ’specialties’. 


Film 


De ’Road Show’ in het Amsterdam¬ 
se Hilton trok gisteren negentig ver¬ 
tegenwoordigers van banken en in¬ 
stitutionele beleggers (pensioen¬ 
fondsen, verzekeringsmaatschap¬ 
pijen e.d.). Ondersteund met een 
film en een diaserie, vertelden de 
DSM-bestuurders Van Liemt en 
Timmermans over alle aspecten van 
het bedrijf die voor beleggers inte¬ 
ressant kunnen zijn. De ’Road 
Show’ doet de komende weken nog 
Parijs, Frankfurt, Brussel, Zürich, 
Genève en Londen aan. 

timmert aan de weg om beleggers warm te maken voor aandelen van het chemieconcern, 
ïhn Koac ^ Show’ deed gisteren het Hilton in Amsterdam aan. V.l.n.r DSM-bestuurders A. Timmer 
ans > S. de Bree, Amro-directeur R. Nelissen en bestuursvoorzitter H. van Liemt. 

Officier van justitie mr Ummels in Maastricht: 

’ Klassiek optreden tegen 
Golden Ten te kostbaar’ 


Van onze verslaggever 

^AASTRICHT/ROERMOND - De 
«*£eke manier om op te treden te- 
Golden Ten Casino in Land- 
aat kost volgens officier van justi- 
v ’ mr L. Ummels in Maastricht, te- 
(j e en is te arbeidsintensief, en 
s duur. Hij zei dit gisteren in een 
Hff Ctae ° p van twee Gol- 

B n Ten-casino’s in Hilversum. 

aar observeerden een aantal agen- 
hpt ® edurende een lange periode 
t a *daar gespeelde spel, en consta- 
i n i en °* at de speler geen enkele 
vloed heeft op het spel. Derhalve 


acht men bewezen dat het een kans¬ 
spel is. 

De zogenoemde ’obsèrverende par- 
ticipatie-methode’ is in het arron- 
dissenment Maastricht nog niet uit¬ 
geprobeerd om bovengenoemde re¬ 
denen. Het Openbaar Ministerie in 
Roermond heeft deze methode wel 
twee maal aangewend, maar evenzo 
vaak nam het Hof geen genoegen 
met de aangedragen bewijslast. 
„Blijkbaar was dat onderzoek op te 
kleine schaal opgezet”, vertelde 
persofficier mr H. Fangman giste- Toon Hendriks met vriendin en kinderen in hun krappe behuizing. 


Foto: PETER ROOZEN 


Vrijgesproken van wurgmoord 

Toon Hendriks 

geestelijk 
aan de grond 


Van onze verslaggever 

GELEEN - Het feit dat je, na 
aanvankelijk beschuldigd te 
zijn van een zwaar misdrijf, 
door de rechtbank wordt vrij¬ 
gesproken, betekent niet altijd 
dat je daarna weer de draad 
van het ’gewone’ leven kunt 
oppakken. 

Daar kan de 43-jarige Toon Hen¬ 
driks uit Geleen over meepraten. 
Twee jaar geleden speelde hij in zijn 
woonplaats de hoofdrol in een ge¬ 
ruchtmakende zaak. In april 1987 
zou hij zijn vrouw hebben ver¬ 
moord, een jaar later werd hij na ho¬ 
ger beroep te hebben aangetekend 
plotseling op vrije voeten gesteld, 
en nu zit hij geestelijk aan de grond. 
Een door het gerechtshof in Den 
Bosch aan hem toegekende schade¬ 
vergoeding van 36.000 gulden rijker, 
maar veel illusies armer. 

Op 28 april 1987 werd in de Van 
Goyenstraat in Geleen het lichaam 
gevonden van de 36-jarige prosti- 
tuée Eva Hendriks. Zij bleek te zijn 
gewurgd. Haar man werd direct als 
de hoofdverdachte beschouwd. 
Maar na aanvankelijk een bekente¬ 


nis te hebben afgelegd trok Hen¬ 
driks die later weer in, omdat hij tij¬ 
dens het verhoor door de politie zou 
zijn geïntimideerd. 

Volgens Hendriks was zijn vrouw 
door ’de laatste klant’ om het leven 
gebracht. De Maastrichtse recht¬ 
bank veroordeelde hem na een eis 
van acht jaar tot zes jaar gevange¬ 
nisstraf. Hendriks ging in hoger be¬ 
roep waar dezelfde straf werd 
geëist. Maar tot ieders verrassing 
oordeelde het gerechtshof in Den 
Bosch dat het wettig en overtuigend 
bewijs in deze zaak niet was gele¬ 
verd en gaf de Geleendenaar zijn 
vrijheid terug. Omdat hij een jaar 
lang onschuldig had vastgezeten 
werd Toon Hendriks een smarte- 
geld van 36 mille toegekend. Dat be¬ 
drag is echter grotendeels opgesou¬ 
peerd door zijn advocaat. 

Huisarts 

Nu loopt de Geleendenaar met zijn 
ziel onder de arm. Overal waar hij 
komt zegt hij op een muur van on¬ 
begrip en onwil te stuiten: ’Eens een 
dief altijd een dief. Hendriks: „Als 
ik over straat loop hoor je de men¬ 
sen fluisteren: 'Daar gaat die moor¬ 
denaar’. Terwijl het Gerechtshof 


toch heeft gezegd dat ik onschuldig 
ben”. 

De meeste familieleden hebben 
hem laten vallen als een baksteen. 
Slechts zijn zuster.en haar man hou¬ 
den hem de hand boven het hoofd. 
Met zijn nieuwe vriendin en haar 
kinderen van 12 en 14 jaar woont hij 
op het krappe flatje van zijn 82-jari- 
ge moeder in een Geleense nieuw¬ 
bouwwijk. In een kamertje van 
twee bij tweeëneenhalve meter 
wordt gerust, geslapen en geleefd. 

Op steun van de woningvereniging 
zegt Hendriks, die sinds 1973 een 
WAO-uitkering krijgt, niet meer te 
rekenen. Een dag nadat hij op vrije 
voeten kwam liet hij zich inschrij¬ 
ven bij de woningvereniging maar 
daar heeft hij niets meer van ge¬ 
hoord. 

Zijn familieleden mogen zijn zaak 
niet meer bepleiten bij de corpora¬ 
tie. Hendriks’ zus zegt een uitge¬ 
breide tournee te hebben gemaakt 
langs alle instituten, instellingen en 
hulpverleningsorganisaties. „Van 
wetswinkel, gemeenteraad, reclas¬ 
sering en jeugdzorg tot kinderbe¬ 
scherming, politie en buurtwerk. 
Overal vang je bot vanwege zijn ver¬ 
leden. Alleen de huisarts doet alles 
om hulp te kunnen geven”, zegt de 
zus van Toon Hendriks. 


Advocaat 


„Ik vraag me wel eens af: als dat al¬ 
lemaal niet was gebeurd - ik bedoel 
die moord op mijn vrouw en de na-* 
sleep: zou je dan in Geleen ook zo 
lang op een nieuw onderdak moe¬ 
ten wachten? Ik heb dan wel een 
schadevergoeding gekregen van 
36.000 gulden, maar van dat bedrag 
heb ik wél het salaris van mijn 
raadsman moeten betalen. Ik heb 
tegen die mensen van de woning¬ 
vereniging gezegd: ik leg voor de 
huur zó 10.000 gulden op tafel. Maar 
alleen omdat ik ooit ten onrechte 
beschuldigd ben van moord word ik 
gediscrimineerd. Is dat rechtvaar¬ 
dig?”, aldus Toon Hendriks. 


Onderdak asielzoekers bij 14 gemeenten in beraad 

Twijfelaars worden 
onder druk gehouden 


Volgens Persvoorlichter mr L. De 
Wit van justitie in Amsterdam heb¬ 
ben de rechercheurs in Hilversum 
genoeg bewijzen geleverd om tot 
sluiting over te gaan. „Welke com¬ 
merciële prietpraat en onzin men 
ook roept over Golden Ten. Het is 
gewoon zonneklaar dat in Hilver¬ 
sum een kansspel gespeeld werd. Ik 
zeg met opzet niet Golden Ten. 

Want in dat geval gaan ze morgen 
weer open onder de naam Golden 
Seven of Koperen Acht. We hebben 
op technisch eenvoudige wijze vast- 


Van onze verslaggeefster 

ROERMOND - Op dit moment telt 
Limburg drie gemeenten die uit¬ 
drukkelijk tegenover het ministerie 
van WVC hebben verklaard geen 
asielzoekers te kunnen opnemen. 
Veertien gemeenten hebben het 
verzoek van WVC om vrijwillig mee 
te werken aan de Regeling Opvang 
Asielzoekers (ROA) nog in beraad. 
Dat bleek gisteren op een regionale 
informatiebijeenkomst over de 
ROA in de Oranjerie in Roermond. 
Frans van Beeck, hoofd van de afde¬ 
ling opvang asielzoekers van WVC, 
wilde de namen van deze Limburg¬ 
se gemeenten niet bekend maken. 
„Het is geen tribunaal. Die gemeen¬ 
ten die niet meewerken, zijn veelal 


gesteld dat er een kansspel gespeeld 
werd”. 

Tot nu toe is er nog geen arrest van 
de Hoge Raad waarin staat dat Gol¬ 
den Ten een kansspel is. Maar er is 
wel jurispredentie dat een bepaalde 
manier van spelen, zoals vastgesteld 
door de politie, verboden is. Of dat 
nu om Golden Ten gaat, of om een 
andere naam voor het zelfde spel. 

Zowel Ummels als Fangman wilden 
gisteren niet kwijt of ze de klassieke 
methode nog ooit zullen gebruiken 
tegen de Limburgse Golden Ten-ca- 
sino’s. „Wat niet is kan komen”, 
hield officier Ummels zich op de 
vlakte. En ook voor collega Fang¬ 
man blij ft het ’een punt van overwé- 
ging’. Want beiden is het een doorn 
in het oog dat in hun gebied nog 
Golden Ten wordt gespeeld. 

Een woordvoerder van de politie 
Landgraaf liet gisteren weten dat er 
wel degelijk manschappen en tijd 
vrij te maken zijn voor een dergelijk 
onderzoek. Weliswaar op voorwaar¬ 
de dat de zaak prioriteit nummer 1 
krijgt. 


zo klein dat ze niet kunnen meewer¬ 
ken.” 

Frans van Beeck voerde de equipe 
aan die de Limburgse gemeentelij¬ 
ke vertegenwoordigers voorlichtte 
over tal van praktische zaken zoals 
leegstand van woningen voor asiel¬ 
zoekers, vergoedingen bij medische 
of psychische hulp en speciale be¬ 
geleiding van de asielzoekers. Van 
Beeck was niet ontevreden met de 
Limburgse opkomst. Op de presen¬ 
tielijst kwamen de meeste Limburg¬ 
se gemeenten wel voor. 

Noodzaak 

Van Beeck maakte de toehoorders 
duidelijk dat een blijvende mede¬ 
werking van de gemeenten bitter 
nodig is. Dit jaar moeten er nog 2000 
plaatsen in heel Nederland bijko- 


(ADVERTENTIE) 


SEASON SINGLE SEASON SINGLE 


F Tan 


laaaf 4 januari geeft The Society 
Sh<^j 40% korting op*enkele stoksTWe noemen 
ze Seasöit Singles en u mag ze echt niet 


missen. 


voor inlichtingen: 020-451155 


THE SOCIETY SHOP 


SEASON SINGLE SEASON SINGLE 


Amsterdam • Alkmaar • Amersfoort • Apeldoorn • Arnhem • Breda 
Den Bosch • Den Haag • Eindhoven • Groningen • Haarlem • Heerlen 
Hilversum • Maastricht » Nijmegen • Rotterdam • l'trecht 


GS steunen 
welzijn en 
gezondheidszorg 

Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Het provinciaal 
bestuur wil een kwart miljoen extra 
stoppen in het ontwikkelingsfonds 
Limburg, ter ondersteuning van 
projecten op het gebied van gezond¬ 
heidszorg en welzijn. Voor het be¬ 
gin van dit jaar hebben Gedeputeer¬ 
de Staten tGS) een eerste reeks van 
subsidie-aanvragen uit dit fonds 
toegewezen. Daarbij gaat het om 
een bedrag van 1,6 miljoen gulden. 
In totaal is dit jaar een bedrag van 
2,7 miljoen gulden beschikbaar. 

De eerste gelden dit jaar zijn ver¬ 
deeld over verschillende sectoren. 
In de categorie innovatie en kwali¬ 
teitsverbetering wordt ruim zeven 
ton verdeeld, onder andere voor het 
logopedisch centrum in Hoens- 
broek, de basisgezondsheidsdienst 
Oostelijk Zuid-Limburg en het 
steunpunt basiseducatie Limburg 
(allen circa één ton). Een bedrag van 
in totaal een half miljoen gulden 
gaat naar evenementen van provin¬ 
ciale allure, zoals conferenties en 
congressen. 

Verder wordt aan 'incidentele acti¬ 
viteiten’ bijna drie ton besteed. 
Daaronder gelden voor een weten¬ 
schappelijk onderzoek naar de 
zwakzinnigenzorg in Limburg, voor 
het psychiatrisch centrum in Ven- 
ray en voor een voorlichtingsproject 
in Noord-Limburg over Aids. Aan 
vrijwilligerswerk tenslotte wordt 
een bedrag van 120.000 gulden ge¬ 
spendeerd, en daarvan komt een be¬ 
langrijk deel terecht bij de stichting 
De Pijler, een coördinerend orgaan 
voor verschillende instellingen in 
de provincie. 

T rein verbinding 
Maastricht-Aken 
blijft voorlopig 

UTRECHT - De treinverbinding 
tussen Maastricht en Aken blijft, ze¬ 
ker de eerste jaren. De directie van 
de NS kon dinsdag de talloze ge¬ 
ruchten die over het opheffen van 
deze lijn de ronde deden, uit de we¬ 
reld helpen: „Er zitten in de winter¬ 
maanden niet bijzonder veel reizi¬ 
gers in deze treintjes, maar in de zo¬ 
mer is Maastricht-Aken toeristisch 
wel interessant voor ons”, aldus de 
woordvoerder van NS. 

Wat betreft de spoorverbinding 
Heerlen-Aken lieten de NS weten 
dat de realisatie hiervan een kwestie 
van jaren is. Momenteel onderzoe¬ 
ken de NS het reizigersaanbod. Sa¬ 
men met provincie en de Kamers 
van Koophandel van Heerlen en 
Maastricht zijn de spoorwegen in 
gesprek over deze treinverbinding, 
waarbij ook de Deutsche Bundes- 
bahn een woordje mee zal spreken. 


(ADVERTENTIE) 


men. De druk op gemeenten die nog 
twijfelen over het huisvesten van 
asielzoekers zal dan ook groot blij¬ 
ven, aldus Van Beeck. Van Beeck is 
ervan overtuigd nog veel twijfelen¬ 
de gemeenten over de streep te kun¬ 
nen halen. „Het waren er eerst 300 a 
400. Het zijn er nu nog tachtig. Op¬ 
merkelijk is wel dat in Brabant en 
Limburg naar verhouding meer ge¬ 
meenten zijn die zich nog beraden.” 

Bij enkele gemeenten bestaat de 
vrees dat WVC van een vrijwillige 
regeling zal overgaan op een ver¬ 
plichte aanwijzing van woonruimte 
voor asielzoekers. Daarvoor hoeft 
echter geen vrees te bestaan, aldus 
Van Beeck. „Dat is niet aan de orde. 

We vragen hen een contract met ons 
te sluiten. We vragen hen om een 
asielzoeker per duizend inwoners te 
herbergen en te denken aan twee 
per duizend.” Venravnaar 

verongelukt 

DODEWAARD/VENRAY - Een 
verkeersongeval op de A15 ter 
hoogte van Dodewaard heeft gister¬ 
ochtend het leven gekost aan de 30- 
jarige H.Simsek uit Venraij. Zijn 
moeder raakte zwaar gewond. Dat 
heeft de politie gisteren meege¬ 
deeld. 

Volgens de politie stond de auto 
waarin de man reed met pech stil op 
de linkerweghelft. Een achteropko¬ 
mende wagen botste daar frontaal 
op. De twee inzittenden van de eer¬ 
ste auto stonden voor hun auto. De 
man overleed ter plekke, de vrouw 
is zwaar gewond overgebracht naar 
een ziekenhuis. De bestuurder van 
de andere auto raakte licht gewond. 

Nieuwe directeur 
bij Ornatex 

KERKRADE - Ingenieur W.F.J 
Drent, momenteel nog adjunct di¬ 
recteur van OCE-Nederland B V. in 
Venlo, zal per 1 april 1989 in dienst 
treden bij Ornatex B.V. in Kerkra- 
de. Hij volgt daar algemeen direc¬ 
teur, ingenieur J. Cottaar op. die ge¬ 
bruik zal maken van de VUT-rege¬ 
hng. Cottaar is directeur van Orna¬ 
tex geweest sinds de oprichting in 
1970. limburgs dagblad 


!.( 7 ) werkte 17 maanden aan vermeende miljoenenop lichting 

D ’ Alembe rt- dossiers 
naar rechtbank Hasselt 


door jan a. c. de klerk 

ROERMOND - De dossiers met de resultaten van een groot¬ 
scheeps onderzoek naar vermeende de miljoenenoplichting 
door de holding D’Alembert in Baexem zijn door het Openbaar 
Ministerie in Roermond doorgestuurd naar de procureur des 
konings bij de rechtbank in Hasselt. Daar zal nu worden beslist 
of en op welke beschuldiging de vervolging van de Neder- 
lands-Limburgse holding zal worden voortgezet. D’Alembert 
werd geleid door de Belg Loe N. die in Hasselt ook directeur 
was van de in grote moeilijkheden geraakte en daardoor ook 
gefailleerde uitgeverij Heideland. 


Het rechercheteam van de Econo¬ 
mische Controle-Dienst (ECD) mat 
zich de naam Nagioteam aan en 
daarbij staat Nagio voor de naam 
van directeur Loe N. en de toevoe¬ 
ging internationaal oplichter. Het 
Nagioteam heeft deze zaak zeven¬ 
tien maanden lang diepgaand uitge¬ 
plozen en is er nu met gelukkig mee 
dat de vervolging aan de Belgische 
justitie is overgedragen. De justitie 
in Roermond zal voor het vele werk 
van het ECD-team geen cent aan de 
Belgische autoriteiten in rekening 
brengen. „Dat werk is geschied in 
het kader van internationale rechts¬ 
hulp zegt officier van justitie mr J. 
van der Hark in Roermond. 

D'Alembert werd in 1982 in Baexem 
m het leven geroepen als een bedrijf 
dat beheer en beleggen van vermo¬ 
gens tot doel had. In 1987 werd de 
holding in een bankroet gedompeld 
en rees de verdenking dat D'Alem¬ 
bert zonder de wettehjke regels in 
acht te nemen obligaties en beleg¬ 
gingscertificaten met hoge rente- 
opbrengsten had verkocht om het 
Hasseltse bedrijf Heideland uit de 
moeilijkheden te helpen. 


Spoorloos 


Van betaling van de hoge rente 
kwam evenwel niets terecht. Een 
groot deel van de tientallen miljoe¬ 
nen guldens die van de beleggers - 
goeddeels voor de belasting verzwe¬ 
gen inkomsten - zijn afgetroggeld, 
is verdwenen. Naar verluidt zou een 
bedrag van 684 miljoen Belgische 
franken - bijna 35 miljoen gulden - 
spoorloos zijn. 

Het geld werd merendeels via ad¬ 


verteerders en mondelinge colpor¬ 
tage door Loe N. zelf bijeengegaard 
bij een groot aantal kleine spaarders 
in Nederland en België. Dat gebeur¬ 
de onder het mom een nieuwe Ne¬ 
derlandse uitgave van Brittannica- 
encyclopedie uit te gaan geven. 

Uitgeverij Heideland werd na de 
Tweede Wereldoorlog op de been 
geholpen en genoot van meet af aan 
de bescherming van het bisdom 
Hasselt. Heel wat catholica-werken 
zijn door Heideland uitgegeven. 
Ook de reeks Pantheon van Litera- 
tuur-Nobelpnjswinnaars en een Ne¬ 
derlandse editie van de Larouch-en- 
cyclopedie behoorden tot de be¬ 
langrijkste uitgaven van Heideland 
aan de Grote Markt in Hasselt. 

Zorg 

In Heerlen is Ed IJlkes bezorgd 
over juridische afloop van deze 
zaak. Zelf schoot hij er een bedrag 
van ongeveer 20.000 gulden bij in. 
Aan de Procureur des Konings in 
Hasselt heeft hij om uitleg over de 
verdere vervolging gevraagd. „Ik 
ben vast van plan de rechtszaak in 
Hasselt bij te wonen en ook een 
schadeclaim in te dienen”, zegt hij. 
En als het aan hem ligt gaat hij niet 
alleen. Hij roept alle D’Alembert-ge- 
dupeerden op om samen actie te on¬ 
dernemen. 

Van de Economische Controle- 
Dienst heeft hij de belofte gekregen 
dat in samenspraak met de Fiscale 
Inlichtingen- en Opsporings-Dienst 
(FIOD) in Haarlem besloten is aan 
het voor de fiscus verborgen gehou¬ 
den geld geen gevolgen voor de be¬ 
leggers te verbinden. 


f oor fabriek in Delfzijl 

DSM wacht nog 
op vergunningen 


Van onze redactie economie 

HEERLEN DELFZIJL - De bouw 
van een nieuwe polycarbonaatfa- 
bnek van DSM en het Japanse Ide- 
mitsu in het Groningse Delfzijl staat 
nog niet helemaal vast, zo vrezen de 
Groningse autoriteiten. Eind vorig 
jaar werd bekend dat DSM en het 
Japanse bedrijf Idemitsu voor de 
nieuwe kunststoffabnek hun oog 
hadden laten vallen op Delfzijl. Het 
definitieve besluit over de bouw 
moet echter nog genomen worden. 
DSM heeft vorig jaar al laten weten 
dat een tijdige en probleemloze ver¬ 
lening van de milieuvergunningen 
nodig is. 

In mei moeten alle benodigde mi- 
lieu-vergunnmgen voor het nog te 
bouwen bedrijf zijn afgegeven. 
Wordt daar aan voldaan, dan nemen 
DSM en Idemitsu halverwege dit 
jaar de definitieve beslissing. 
Volgens DSM-directeur ir A. van 
den Berg heeft die marsroute altijd 
al voorop gestaan. „Wij hebben in 
principe gekozen voor Delfzijl. 
Wanneer er geen problemen ont¬ 


staan met de milieuvergunningen, 
dan wordt de fabriek in Delfzijl ge¬ 
bouwd. Andere voorwaarden zijn er 
niet.” 

Voor de Eemsmondregio en de pro¬ 
vincie Groningen zijn spannende 
tijden aangebroken. De komst van 
een polycarbonaatfabnek van DSM 
lijkt bepalend voor de verdere ont¬ 
wikkelingen in dit industriegebied. 

Het vestigingsklimaat voor de che¬ 
mische industrie in de Eemsmond 
is definitief verziekt, zo vrezen de 
autoriteiten, wanneer door proble¬ 
men bij het afgeven van de milieu¬ 
vergunningen de kunststoffabriek 
niet door gaat. 

Dit probleem onderkennend heeft 
de provincie Groningen samen met 
Rijkswaterstaat en de gemeente 
Delfzijl een zogenaamde task force 
ingesteld, die de vergunningen vóór 
1 mei rond moet breien. Er zijn ver¬ 
gunningen nodig in het kader van 
de Hinderwet, de Wet Luchtveront¬ 
reiniging en de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewater. Alle procedures 
moeten tegelijkertijd worden afge¬ 
handeld. Donderdag 12 januari 1989 • Pagina jj 


provincie 'Omzetverlies loopt in honderdduizenden' 

Arkel Telecommunicatie 
laakt beleid Smit-Kroes 


Vangsten in Eijsden en Udenhoul 

Illegale handel in 
zangvogels bloeit 


door weert schenk 

MAASTRICHT/DEN HAAG - Er is 
een uitgebreide illegale handel in 
Europese kanaries en putters. Afge¬ 
lopen zondag stuitte de velddienst 
van de rijkspolitie Limburg op een 
smokkel van 560 van deze be¬ 
schermde zangvogeltjes in Eijsden. 
Een week eerder was in het Bra¬ 
bantse Udenhout al een illegaal 
transport van ongeveer 1.000 exem¬ 
plaren ontdekt. De Vogelbescher¬ 
ming in Zeist spreekt van 'het topje 
van de ijsberg’. 

Woordvoerder Nico de Haan zegt 
dat jaarlijks honderdduizenden be¬ 
schermde vogels in het wild worden 
gevangen en verhandeld. Het be¬ 
treft dan niet alleen de Europese ka¬ 
narie en de putter, maar ook de sijs, 
de kneu, de geelgors, de goudvink 
en de ortolaan. Volgens De Haan 
gaat er veel geld om in de illegale 
handel: „De marktwaarde van het in 
Udenhout onderschepte transport 
alleen al bedroeg 20.000 gulden.” 


Grote schaal 

Volgens de Vogel wet mogen de 
Europese kanarie en de putter wel 
in een kooi worden gehouden, maar 
op straffe van een boete van maxi¬ 
maal 300 gulden is het verboden ze 
te vangen of te verhandelen. De vo¬ 
geltjes zijn echter moeilijk te hou¬ 
den, waardoor de vraag aanhoudt. 
De vogeltjes worden vooral in Span¬ 
je en Italië op grote schaal gevan¬ 
gen. 

Vogelhandelaren bevestigen dat on¬ 
der vogelliefhebbers veel vraag is 
naar de Europese kanarie en de put¬ 
ter. Veel volièrehouders vinden het 
spannend dat ze een verboden vogel 
'hebben zitten'. Maar er wordt ook 
volop geprobeerd de beschermde 
soorten te kruisen met de ’keuken- 
kanarie’. De verbasterde mannetjes 
die daaruit voortkomen, kunnen 


'fantastisch’ zingen. De vrouwtjes 
zijn waardeloos. 

Concurrent 

Eigenaar J. van der Stappen van de 
Tilburgse Vogelgroothandel zegt te 
handelen in de verbasterde vogels. 
Hij betaalt de fokker 25 gulden per 
stuk en verkoopt ze voor 40 gulden. 
Naar zijn zeggen verkoopt hij er 500 
per jaar. „Als ik het niet doe, doet 
mijn concurrent het wel”, zo meent 
hij. 

Voor de in het wild gevangen exem¬ 
plaren moet volgens hem ook een 40 
gulden worden neergelegd. Van der 
Stappen ontkent daarin te hande¬ 
len. Maar er is niet moeilijk aan te 
komen, zegt hij. „Elke vereniging 
van volièrehouders heeft contacten 
met illegale handelaren.” 

R. Kloeg van Kloeg Vogelhuis in 
Zevenbergen gelooft dat de vraag 
naar de Europese kanarie en de put¬ 
ter met 80 procent daalt als de han¬ 
del vrij zou zijn. „Ze beschouwen 
het nu als een sport om zo’n vogeltje 
te hebben. Er zijn mooiere en goed¬ 
kopere vogelsoorten dan deze 
twee.” 

De prijzen liggen volgens hem lager 
dan zijn collega Van der Stappen 
beweert. Volgens hem moet er een 
kleine 20 gulden voor een putter of 
Europese kanarie worden betaald. 
„De handel in deze vogeltjes is ille¬ 
gaal, maar het zijn geen zeldzame 
soorten. In de zuidelijke landen 
worden er 5 miljoen per jaar opge- 


• Bij een controle vorig jaar 
in Brunssum bleek een aantal 
mensen in het bezit te zijn van 
beschermde zangvogels, (zie 
inzet) Gevangen putters in lok- 
kooien. 

(Archieffoto’s) 


gegeten. Daar kosten ze slechts 80 
cent per stuk.” 

Kloeg en Van der Stappen schatten 
dat er in ons land jaarlijks enkele 
tienduizenden Euopese kanaries en 
putters worden verhandeld. Kloeg 
wijst op het dierenleed dat daarmee 
gepaard gaat. „Omdat het illegaal 
gebeurt, kunnen de vogels niet op 
correcte wijze worden vervoerd. 
Onderweg zal er ongetwijfeld een 
behoorlijk aantal doodgaan.” 


Vrije natuur 


De Vogelbescherming vindt het 
hoog tijd dat minister Braks (land¬ 
bouw) de uit 1936 stammende en 
'hopeloos verouderde’ Vogelwet 
aanpast. Woordvoerder De Haan: 
„Je bindt de kat op het spek door 
het houden toe te staan, maar de 
vangst en handel te verbieden. Wij 
zijn geen principieel tegenstander 
van het houden van gefokte vogels 
in kooitjes, maar wilde vogels horen 
in de vrije natuur.” De Vogelbe¬ 
scherming zal de verenigingen van 
vogelhouders vragen initiatieven 
nemen, waardoor de leden zich niet 
met de handel in wilde vogels inla¬ 
ten. 

Het ministerie van Landbouw ge¬ 
looft niet dat het nodig is de Vogel¬ 
wet aan te passen. „Er is voldoende 
waarborg" ,zegt een woordvoerder, 
„de gefokte Europese kanaries en 
putters moeten worden geregis¬ 
treerd. De vangst en handel is ver¬ 
boden. De straffen op overtredin¬ 
gen worden in de nieuwe Flora- en 
Faunawet verhoogd. Dat lijkt ons 
voldoende.” 


« 


Van onze verslaggeefster 

WANSSUM/DEN HAAG - Indien 
minister Smit-Kroes geen over¬ 
gangsregeling invoert voor nog niet 
gekeurde telecommunicatie-appa- 
ratuur zal dat zeker een aantal klei¬ 
nere bedrijven in die sector de kop 
kosten. Dat verwacht financieel-di- 
recteur Van Meer van Arkel Tele¬ 
communicatie uit Wanssum. Dit 
Noordlimburgse bedrijf, waar der¬ 
tig mensen werken, rekent voor 
zichzelf op een omzetverlies dat in 
de honderdduizenden guldens 
loopt. Van Meer zegt bovendien de 
indruk te hebben dat de PTT de uit¬ 
loop van haar monopoliepositie ge¬ 
bruikt om oneerlijke concurrentie 
te voeren. 

Arkel, één van de grootste leveran¬ 
ciers van telefoomnstallaties, telefa- 
xen, randapparatuur en draadloze 
commmunicatie in Nederland, voelt 
zich door het beleid van het ministe¬ 
rie op een achterstand gezet ten op¬ 
zichte van de PTT. Volgens alge- 
meen-directeur Kellenaers van Ar¬ 
kel herhaalt de geschiedenis zich 
straks ook weer bij de verkoop van 
autotelefoons: „Vandaag gaat het 
ADF 3-net open voor autotelefoons. 
Vanaf die datum mogen autotele¬ 
foons ook door particuliere bedrij¬ 
ven worden verkocht. Maar we we¬ 
ten nu nog niet hoe alles geregeld 
wordt. We hebben nog geen aan¬ 
vraagformulieren, en ook weten we 
niet waar nummers aangevraagd 
moeten worden.” 

Dramatisch 


Van veel groter belang is echter het 
uitblijven van een gedoogperiode 
voor nog niet gekeurde apparatuur. 
De VTB (Verenigde Telecommuni¬ 
catie Bedrijven), waarbij ook Arkel 
is aangesloten, heeft minister Smit- 
Kroes nog een ’afkoelperiode’ van 
een paar dagen gegeven om terug te 
komen op haar besluit geen over¬ 
gangsregeling in te voeren. Gebeurt 
dit niet dan zal de VTB een kort ge¬ 
ding aanspannen. 


Niet goedgekeurde apparatuur 
sinds 1 januari met meer te koof 
worden aangeboden. Arkel en 
andere telecommunicatiebedrijv^ 
claimen echter dat de periode die# 
twee keuringsinstanties NKT ® 
KEMA hadden om alle apparatu^ 
te controleren veel te kort was. 
definitieve eisen werden nameW , | 
pas per 1 september bekendjK 
maakt. Volgens de minister n# 
men maar alvast op basis van de 
voorlopige eisen aan goedkeur#! \ 
moeten gaan werken. Maar tuss®* 
de voorlopige en definitieve k#Jj 
ringseisen zaten 'dramatische V' 
schillen’, aldus de VTB. 


De KEMA kon bovendien pas in#£ 
vember beginnen met keuren, o#j 
dat de apparatuur nog beste* 
moest worden. Arkel heeft nog #0 
draadloos communicatiesysteem®? 
twee merken telefoonsystemen 
de Kema ter keuring liggen. Voor# 
telefoonsystemen wordt op ^ 
maanden gerekend. Voor het dra3% 
loze systeem op drie maanden. Q 
gezien Arkel maar vier merken te*. ^ 
toonsystemen te koop aanbi^N 


bef 


wordt ze het komende half jaar „ 
hoorlijk in haar verkoopmogeWT 
heden beknot als de overgangsreg 6 ], 
ling uitblijft. 

Prijsduiiipiiig 

De Arkel-directeuren hebben 
vendien het vermoeden dat de F* 
het hen niet altijd op een even ne# 
manier lastig maakt. „De PTT dj* 
aan prijsdumping. We kunnen 3 
niet zwart op wit bewijzen maar 
een klant lijnen aanvraagt reage®!*, 
de PTT onmiddellijk met een 
offerte. Ook is er soms sprake 
een non-coöperatieve opstelling 
de PTT bij de aansluiting van apPTi 
ratuur van een particuliere l eveI cX 
cier.” De directeuren van Arkel V* 
den dan ook dat er een duideliJ^SÓ 
scheiding moet komen tussen PRii 
Telecommunicatie (leverancier V® 
telefooninnstallaties en randapr 
ratuur) en de afdeling die de ifl**! 
structuur (lijnen en aansluiting® 1 " 
beheert. Arkel Telecommunicatie in Wanssum. 


PNL telt 
800 leden 


HEERLEN - De Partij Nieuw Lim¬ 
burg telt momenteel ongeveer 800 
leden. Een exact aantal is volgens 
een woordvoerder niet vast te stel¬ 
len omdat bij PNL naast particulie¬ 
ren ook veel plaatselijke partijtjes 
als lid te boek staan. „Die tellen als 


één lid, terwijl ze toch een behoort 
ke achterban hebben. Daarom o&ï 
schatting van 800 leden en dan 
ten we eerder aan de lage dan aan | 
hoge kant”, aldus de woordvoer» i 

Volgens PNL zijn de mogelij^i 
den voor verdere groei ruimschOjUj 
aanwezig. In Limburg zijn in 
280 onafhankelijke politieke 
en geregistreerd die bij de la a 
gemeenteraadsverkiezingen P*-, 
243.000 stemmen in de wacht sl®j£( 
ten. Dat was 37,7 procent ven ~ 
aantal uitgebrachte stemmen. 


Kamer van Koophandel in Venlo maakt zich ongerust 

Bedrijven vaak laat met 
inleveren van jaarcijfers 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Gewenning is 
volgens de Limburgse Kamers 
van Koophandel de oorzaak 
van het te laat inleveren van de 
jaarstukken door bedrijven. 

De jaarcijfers over 1987 moe¬ 
ten vóór 1 februari binnen zijn. 
Met name de KvK Venlo is 
zeer ongerust over het aantal 
bedrijven dat tot nu toe die cij¬ 
fers niet heeft ingeleverd. 

Sinds 1984 is er een regeling dat 
vennootschappen. coöperatieve 
verenigingen (bijvoorbeeld boeren¬ 
coöperaties) en waarborgmaat¬ 
schappijen (zoals collectieve verze¬ 
keringen van middenstanders) ver¬ 
plicht zijn de jaarcijfers binnen der¬ 


tien maanden na afloop van het jaar 
aan de KvK’s te overleggen. 

Vooral de KvK in Venlo klaagt over 
het te laat binnenkrijgen van de 
jaarstukken. Van de 3001 bij de KvK 
in Venlo aangesloten bedrijven 
heeft nog slechts 44,1 procent aan 
die verplichting voldaan. Volgens 
een woordvoerder is er slechts bij 
een klein gedeelte van de laatko¬ 
mers sprake van opzet omdat de cij¬ 
fers niet kloppen. „De meeste be¬ 
drijven zitten met andere omstan¬ 
digheden, zoals bij kleine bedrijven 
bijvoorbeeld ziekte van een van de 
twee aandeelhouders.” 

Piek 

In Maastricht ziet het er voor dit jaar 
wel wat beter uit. Er wordt geschat 
dat op dit moment de cijfers van 55 
procent van de bedrijven binnen 


zijn. Problemen kent Maastricht 
echter met de jaarcijfers over 1986 
die vorig jaar februari binnen had¬ 
den moeten zijn. Nog steeds is onge¬ 
veer 20 procent van de bedrijven in 
gebreke gebleven. Ongerust voor de 
cijfers over 1987 is men in Maas¬ 
tricht nog niet, want de piek komt 
meestal tegen het einde van de 
maand januari. 

In Roermond was op 1 januari al 
meer dan de helft van de jaarstuk¬ 
ken binnen. „Wij zijn hier heel blij 
mee en zien vol vertrouwen de da¬ 
tum 1 februari tegemoet”, aldus een 
woordvoerder van Roermond. 

Bij de KvK in Heerlen is te merken 
dat de bedrijven na vier jaar gewend 
zijn aan de nieuwe regeling. Het 
aantal bedrijven dat daar tijdig zijn 
jaarstukken inlevert, groeit gestaag. 
Heerlen kon over dit jaar echter nog 
geen feitelijke informatie geven. 


(ADVERTENTIE) 


U kunt nu de meest complete 

ziektekostenverzekering 
krijgen voor een fors verlaagde 

premie. 


De Zwolsche Algemeene, de verzekerings¬ 
maatschappij met de meest complete ziekte¬ 
kostendekking heeft haar ziektekostenpre¬ 
mies fors verlaagd. Terwijl bij de concurrentie 
overwegend sprake is van verhogingen. 

Met deze opzienbarende premieverlaging 
anticipeert de Zwolsche Algemeene op de 
invoering van het Plan Dekker, in welke vorm 
dit plan straks ook ten uitvoer zal worden 
gebracht. 

Als u precies wilt weten hoe de vork in de 
steel zit - en hoe groot uw voordeel is - neem 
dan contact op met uw assurantieadviseur. 


U kunt ook de bon naar ons opsturen, of 
ons bellen: 03402-77888. 

Wij vergoeden alle ziektekosten. 


I Stuur deze bon voor gratis informatie over de Ziektekostenver zekering in eenl 
envelop zonder postzegel naar: Zwolsche Algemeene Verzekeringen, Afd. H | 

M/V i 


Antwoordnummer 4000,3430 PC Nieuwegein. 

Naam: 

Adres: 


Postcode/Plaats:_ 

Aantal te verzekeren personen: 
Leeftijd man:___ 


. Leeftijd vrouw: 


L 


i 

Mijn assurantieadviseur:_______ | 

Acceptatie uitsluitend t/m 49 jaar en na beoordeling door de Maatschappij._| 


Zwolsche Algemeene TK 

VERZEKERT COMPLETER. DUS BETER. Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 17 


provincie '-NJ 

Minister De Korte bij opening Innovatiecentrum Venlo: 

’Economische opbloei van 
j N.-Limbur g o pmerkeli jk’ 


Van onze verslaggever 

seJ n ^L.0 - De economische opbloei van onze provincie is met 
' e * ^ an ^ en aan d e gunstige ontwikkelingen in Noord- en 

der h* 1 'Limburg. Daar ligt de werkloosheid al sinds 1985 on- 
(j an . ^ landelijk gemiddelde en daalt momenteel ook sterker 
„o- Su ^ ln de rest van het land. Dat is niet alleen het gevolg van 
strivf SV °H e initi a ti even °P het gebied van werkloosheidsbe- 
■S i/a n J ^ n S> zoals kleinschalige beroepsopleidingen, maar ook 
& ijj . toenemende bedrijvigheid. Opvallend daarbij is dat vooral 
bii aoi nere bedrijven (minder dan 100 werknemers) voor die eco- 
•d« 'Èc 1SC ^ e °P levin g verantwoordelijk zijn. Minister De Korte 
jgS y a 0 ^°mische Zaken) zei dat gisteren in Venlo bij de opening 
ad-, het Innovatiecentrum voor Noord- en Midden-Limburg. 

laHovatieeentrum is bedoeld regionale bedrijfsleven al in huis 
'm ^ , Klei ne en middelgrote bedrijven heeft. Door onderlinge kennisover- 
W'Pr 0f1 e Pen bij het vernieuwen van dracht, waarbij het Innovatiecen- 
iil(- °tn - u ^ten en produktieprocessen trum een actieve bemiddelaarsrol 
% s itip 2 ° een ë ezon de concurrentiepo- speelt, moeten bedrijven op het goe- 
® Uitp te waarborgen. Daarbij wordt de spoor worden gezet. Tot de parti- 
^J> e gaan van de know-how die het cipanten van het Innovatiecentrum 

in Venlo behoren naast gevestigde 

rinovil* hnfnnn namen als Oc’e, Rank Xerox, Roc- 
Llvvl OLIJ kwool-Lapinus, Mmiware en 
M • ° 1 Smeets Offset ook tal van minder 

V\ |t"| r/Qol/ imn bekende bedrijven, de Kamers van 
ittë * AdClfv V dll Koophandel in Venlo en Roermond, 

o * 1 - de LOZO en enkele onderwijsinsti- 

i v alse dollars tuten 

^ T-, . „ In totaal komen er in Nederland 18 

vïï ND :P e Hoermondse of- innovatiecentra. Daarvan krijgt 
Ark w f+ JUstlt,e ’ mr K J v ? n der Limburg er twee. Nog voor de zo- 
'tP*9Hg ’^ eft woensdag hoger beroep mer wordt ook in Heerlen een Inno- 

van te u g r e , en reC K nt * Vün_ vatiecentrum geopend. Het is de be- 
Woner, re chtbank waarbij twee doelmg dat d % 18 innovatiecentra 

j^iig Sm V Va ? m ee bU en VerVO ook onderling gaan samen werken, 
ce? ges eld. De Korte wees erop dat de vestiging 

tfVoW, . in Venlo zich van de andere Innova- 

#^11 (j e? t °fh c i er van justitie heb- ü ecen tra onderscheidt doordat het 

^ , ? e ^-j ar ; p 2 V u e c d if d ^ en ook internationaal aan de weg tim- 

SK handel gedreven in mert 

’UlrOtid lble valse biljetten van 

de Het Innovatiecentrum in Venlo 
WaaSil Uldde: tWee ja f ar , on - heeft inmiddels al intensieve con- 

I jke gevangenisstraf. tacten opgebouwd met een soortge- 

• e reehtK™i . 4 * j cc- ■ lijk centrum in Stuttgart, de Stein- 

hstitie k a 1 htte de o TlC1C ; r Y a r bus Stiftung. Dit centrum heeft een 
Nat H 6 niet ontvank ehJ k wezenlijke bijdrage geleverd aan de 
N heeft P roc osgang geschon- stormachtige ontwikkeling van de 

iV *ït onreit r gebr , ulk te ™ aken hi tech-industrie in de deelstaat Ba- 
rechtmatig verkregen bewijs. den -Würtemberg. De minister 

r e officier-_ . . , 1 1 , juichte de grensoverschrijdende sa- 

^irieliik aiH JUsLtie schakelde men werking toe en sprak de hoop 
11 ^ US be recbtbank ’ zoge- ud da t ook andere Innovatiecentra 
fr k te da?r geen V meldmJ van ?n dat voorbeeld zullen volgen. 
ii'e C h? 0ss * er en bovendien was de 

^°°g4 r C ° mmiSSariS n ‘ et ° P de JVOUlSt 0€vïl 

Jeugcüitel diep geheim 

b|| y ttercedneil Vervolg van pagina 1 

J^a a Dat de komst van Du Pont naar 

HtnVjTfHCHT - Het Limburgse Born in het diepste geheim is voor- 
lec °mité houdt op 29 januari in bereid, blijkt mede uit het feit dat 
;V ere enw er k i n g met de carnavals- men bij DSM gisteren volstrekt niet 
Juj^'ëjngen de Mammoeters en de op de hoogte was van de vestigings- 
bW s Ult Maastricht de jaarlijkse plannen van de multinational. Een 
/CN^Pioenschappen voor woordvoerder van het Nederlandse 
ü ar ^ eree dnen, kolderzang/dans en chemiebedrijf zei 'absoluut van 
\ aie - niets te weten.’ Wel verwees men 

*<Het naar de 'joint venture’ van DSM en 

Nrt 8ebee * zal plaatshebben in Du Pont in een in de loop van dit of 
* f , ok enku m ’de Romein’ aan de volgend jaar te bouwen fabriek in 
gin , e A les t ra at 30 in Maastricht. Be- Geleen voor de productie van een 
„ v °or iV uur ’ deelname is mogelijk verpakkingskunststof (etheencopo- 
f etl m a G Limburgse jeugdigen tot lymeren). Ook is bekend dat Du 
J v en >y ^ jaar. Men kan zich opge- Pont nog een tweede fabriek in Ge- 
, O 4499 ^ are * biddelers, telefoon leen wil vestigen voor de productie 


In totaal komen er in Nederland 18 
Innovatiecentra. Daarvan krijgt 
Limburg er twee. Nog voor de zo¬ 
mer wordt ook in Heerlen een Inno¬ 
vatiecentrum geopend. Het is de be¬ 
doeling dat de 18 Innovatiecentra 
ook onderling gaan samenwerken. 
De Korte wees erop dat de vestiging 
in Venlo zich van de andere Innova¬ 
tiecentra onderscheidt doordat het 
ook internationaal aan de weg tim¬ 
mert. BORN - Een zestal 
leden van de vrijwil 
lige brandweer van 
Volvo Car B.V. gaat 
een recordpogmg 
ondernemen door op 
twee lange ski’s in 
3'/2 uur de afstand 
van Wittem naar 
Hoensbroek (17,5 
km) af te leggen. Bij 
een eerdere poging 
deden de brand¬ 
weerlieden er vijf 
uur over. De poging 
zal aanstaande zater¬ 
dag ondernomen 
w'orden. 

De heren K. Maas, 
W. Dolmans, J. 
Moens, J. Gorski, G. 
Sulman, M. Markus 


Record- 
poging 
op ski’s 

en de reserves H. 
Markus en H. van 
Wanrooy trainen al 
enige maanden in¬ 
tensief om het re¬ 
cord te kunnen ver¬ 
beteren. 

Voor de poging heb¬ 
ben de heren zelf 
sponsors gezocht. 
De opbrengst van dit 
evenement zal be¬ 


stemd zijn voor het 
’Felixfonds’. een so¬ 
lidariteitsfonds voor 
brandweerlieden die 
door hun werk op de 
een of andere manier 
arbeidsongeschikt 
zijn geraakt. 
Directeur drs J. 
Smeets van Volvo 
Car B.V. zal op 14 ja¬ 
nuari om twaalf uur 
het startschot geven. 
De 3 meter lange 
ski's zijn vervaar¬ 
digd door de fabriek 
zelf. Om niet te veel 
wrijving met het as¬ 
falt te veroorzaken, 
is de onderkant van 
de ski's bedekt met 
een laag hard plastic. 


GS dragen 1,6 miljoen 

bij aan welzijnswerk 


Minister De Korte arriveerde in Venlo per helicopter. 


Foto: JAN PAUL KUIT 


MAASTRICHT - Gedeputeerde 
Staten van Limburg hebben uit het 
'Ontwikkelingsfonds 1989’ 1,6 mil¬ 
joen gulden verdeeld over meer dan 
dertig projecten op het terrein van 
innovatie en kwaliteitsverbetering 
van het welzijnswerk; stimulering 
van vrijwilligerswerk; evenemen¬ 
ten van provinciale allure èn een 
aantal culturele en andere welzijns- 
activiteiten. In totaal is voor dit 
soort projecten dit jaar 2,7 miljoen 
beschikbaar. In de loop van het jaar 
volgt nog een verdeling van de res¬ 
terende 1,1 miljoen. 

Van de thans toegekende subsidies 
gaat 95.000 gulden naar ’inter-insti- 
tutionele informatievoorziening in 
de gezondheidszorg', komt 96.500 
gulden ten goede aan het verbete¬ 
ren van hulp aan probleemdrinkers 
in Midden-Limburg en vloeit 23.500 
gulden toe aan het Dagcentrum 
Brunssum, een vorig jaar gestart 
initiatief van Groene Kruis, gezins- 


Het Innovatiecentrum in Venlo 
heeft inmiddels al intensieve con¬ 
tacten opgebouwd met een soortge¬ 
lijk centrum in Stuttgart, de Stein- 

bus Stiftung. Dit centrum heeft een MAASTRICHT - Twee schippers 


Schepen ten onrechte aan de ketting gelegd 

Schade schippers vergoed 


wezenlijke bijdrage geleverd aan de d j e b e gj n dit jaar van justitie in 
stormachtige ontwikkeling van de Maastricht enkele dagen een vaar- 
hi tech-industrie in de deelstaat Ba- vRrhrtri irmopn vullen dp 


Rotem te lossen. 


den-Würtemberg. 


Maastricht enkele dagen een vaar- Ambtenaren van de Openbare 
verbod kregen opgelegd zullen de Vlaamse Afvalstoffen-Maatschappij 

, . _ ° .. 1 / V TT A TV /T \ T'*_1*** _ l.J. _1 


minister sc hade daarvan - voor elk een be- (OVAM) in België maakten veel 
juichte de grensoverschrijdende sa- drag van rond tienduizend gulden - misbaar toen ze bgin 1988 in de ga- 
menwerking toe en sprak de hoop ve rgoed krijgen. Dat heeft de presi- ten kregen dat drie Nederlandse 
uit dat ook andere Innovatiecentra den t V an de rechtbank in Maastricht schepen in opdracht van het Duitse 
dat voorbeeld zullen volgen. toegezegd. De schepen werden in bedrijf Neptun een vedachte lading 


dat voorbeeld zullen volgen. 

Komst een 
diep geheim 

Vervolg van pagina 1 

Dat de komst van Du Pont naar 
Born in het diepste geheim is voor¬ 
bereid, blijkt mede uit het feit dat 
men bij DSM gisteren volstrekt niet 
op de hoogte was van de vestigings- 
plannen van de multinational. Een 
woordvoerder van het Nederlandse 
chemiebedrijf zei 'absoluut van 
niets te weten.’ Wel verwees men 
naar de ’joint venture’ van DSM en 
Du Pont in een in de loop van dit of 
volgend jaar te bouwen fabriek in 
Geleen voor de productie van een 
verpakkingskunststof (etheencopo- 
lymeren). Ook is bekend dat Du 
Pont nog een tweede fabriek in Ge¬ 
leen wil vestigen voor de productie 
van Surlyn, een kunststoffolie. 


toegezegd. De schepen werden in bedrijt Neptun een veda 
januari 1988 - naar later bleek ten in Rotem wilden lossen, 
onrechte - in Maastricht en in Stein 

aan de ketting gelegd nadat uit Bel- De schepen werden teruggestuurd 


gië was gemeld dat gepoogd was naar 


opdrachtgever 


West- 


(ADVERTENTIE) 


RAMEN-DEUREN-”INTERLAND” 

2S?W»erterweg 35 • Ho*nsbroek-Hrt. Tel.: 045*2139 


1 


Opperwachtmeester 
mag niet studeren 
op kosten Justitie 


een illegale lading chemisch afval in Duitsland. Direct na het binnenva- 

Liberalen 

aan grens 

Van onze verslaggever 

HEERLEN - De Europarlemen¬ 
tariërs G. de Vries en F. Wijsen- 
beek van de Liberale fractie en 
Tweede Kamerlid Jos van Rey, 
hebben gisteren de Nederlands- 
Duitse grens bezocht en er ge¬ 
sproken met douane en mare¬ 
chaussee. Het bezoek vond 
plaats in het kader van het open¬ 
gaan van de Europese grenzen in 
1992. 

De parlementariërs spraken 
spraken met diverse douaniers 
op hun werkplek, maar ook met 
afvaardigingen in het kantoor bij 
de grens. Onderwerp van ge¬ 
sprek was uiteraard het wegval¬ 
len van banen als de grensforma- 
liteiten niet meer nodig zijn. In 
de avonduren vond er nog een 
openbare bijeenkomst plaats in 
het wegrestaurant bij de grens- • De parlementaire delegatie 

overgang. ... ~ G ,, 


ren in Nederland greep het Open¬ 
baar Ministerie in Maastricht in. De 
Confiance, de Martin en de Osar 
werden als ’gifschepen’ aan de ket¬ 
ting gelegd. 

Later bleek dat de lading bestond 
uit vliegas voor de cementindustrie 
en kon die alsnog in België onge¬ 
stoord worden gelost. Omdat justi¬ 
tie ten onrechte had ingegrepen 
dienden twee van de drie schippers 
- van de Confiance en de Osar - een 
schadeclaim in. 


„De claim van de derde schipper 
werd niet gehonoreerd omdat hij 
geen eigenaar van het schip is en 
dus ook geen schade zou hebben ge¬ 
leden. De eigenaar van het schip 
kan op zijn beurt de schade niet op 
justitie verhalen omdat hij niet aan¬ 
gemerkt kan worden als verdachte 
tegen wie een justitiële maatregel 
was getroffen”, aldus mr T. Roos 
van het advocatenkantoor van Dam 
en Kruidenier in Rotterdam die de 
zaak voor de schippers aanhangig 
maakte. • De parlementaire delegatie in gesprek met douaniers aan de Nederlands-Duitse grens 
bij Bocholtz. Foto: DRIES LINSSEN 


AZM, huisartsen en zieken- 


Het Logopedisch Centrum Hoens¬ 
broek en de Basisgezondheisdienst 
Oostelijk Zuid-Limburg krijgen 
ieder een ton toebedeeld, het ont¬ 
wikkelingsproject 'Afscheid van ar¬ 
beid’ 60.000 gulden en het beleids¬ 
plan 'Veel voorkomende kleine cri¬ 
minaliteit' 50.000 gulden. Voor inte¬ 
gratie van gehandicapten in liet ar¬ 
beidsproces krijgen de gemeenten 
in de regio Venlo 38.000 gulden uit 
het ontwikkelingsfonds terwijl 
30.000 gulden beschikbaar komt 
voor het creëren van arbeidsplaat¬ 
sen in de gezinszorg voor Molukse 
vrouwen. Een bedrag van 112.380 
gulden komt ten goede aan de basis¬ 
educatie voor etnische bevolkings¬ 
groepen. 

Andere projecten zijn de bestuurs¬ 
cursus van de Katholieke Bond van 
Ouderen in Limburg (27.775 gul¬ 
den), de Stichting Vakantiehuis 
voor hartpatiënten in Sint Pieters- 
voeren (10.000 gulden), het vrijwilli¬ 
gerswerk ‘Mensen zonder werk’ 
(18.790 gulden). Telefonische Hulp¬ 
dienst Maastricht (21.000 gulden) en 
een wetenschappelijk onderzoek 
naar de historische ontwikkeling 
van de zwakzinnigenzorg in Lim¬ 
burg (40.000 gulden). 

Het Psychiatrisch Centrum Venray 
kan rekenen op 50.000 gulden voor 
een onderzoek op het terrein van de 
verslaafdenzorg, 35.000 gulden valt 
toe aan een voorlichtingsproject 
over aids voor jongeren uit het 
voortgezet onderwijs, 14.000 gulden 
komt op de rekening van de Neder¬ 
lands-Duitse vereniging voor 
geestelijke volksgezondheid en een 
bedrag van 12.000 gulden wordt ge¬ 
reserveerd voor Europacup-ont- 
moetmgen van Limburgse sport¬ 
verenigingen. 

De lijst van subsidies wordt gecom¬ 
pleteerd met bijdragen aan het Sar- 
toriproject van De Maaspoort en 
Museum Van Bommel-Van Dam in 
Venlo (75.000 gulden), het Nationaal 
Waterkamp 1989 op de Maasplassen 
bij Roermond (100.000 gulden), het 
mondiaal congres voor blaasmuziek 
(Wasbe Conference) in het kader 
van het Wereldmuziekconcours 
(50.000 gulden), het in Maastricht te 
houden PEN-congres (70.000 gul¬ 
den), enkele manifestaties onder de 
titel 'Maastrichtse Zomer' (120.000 
gulden), een opera- en dansfestival 
op initiatief van de Contactraad 
Limburgse Schouw’burgen (150.000 
gulden) en de dit jaar in Sittard te 
houden West Athletic Games 
(10.000 gulden). 

Manifestatie 

beroepen 

HEERLEN - De Stichting Beroe¬ 
penmanifestatie Limburg houdt 
van 22 tot 25 februari de vierde Lim¬ 
burgse Studie- en Beroepenmani¬ 
festatie. Dat gebeurt in Roermond 
op het industrieterrein Heide Roer¬ 
streek. Aan de beurs wordt een ba- 
nenmarkt gekoppeld, waarmee het 
Limburgse bedrijfsleven zich richt 
tot scholieren en werkzoekenden. 


Van onze verslaggever 

ho °ERMOND - De rijksoverheid 
'VaoK de verv °lgstudie van opper- 
hilco , eester J- Habets van de 
bew P ° ’ tiegroep Beek/Nuth niet te 
W. 0sti § en - Habets, die bij het amb- 
*l en g erec ht in Roermond pro- 
^ te bewerkstelligen dat Justi- 
de gecombineerde 
kr 6 p ^ / HBO-studie zou betalen, 

C p 8 van am btenarenrechter mr 
Selie gisteren nul op het rekest. 

tjg °PP e nvachtmeester, die al twin- 
Jaar b *j politie werkt, wilde 
opleiding arbeidsmarktpolitiek 


en personeelsbeleid gaan volgen. 
Dit omdat hij als rayoncommandant 
dagelijks met personeel te maken 
had, zo beargumenteerde Habets 
drie weken geleden tijdens de be¬ 
handeling zijn stap naar de rechter. 
Hij wilde het besluit van Justitie, 
om hem toestemming tot verder 
studeren te weigeren, vernietigd 
zien. 

Mr Egelie vond - evenals het minis¬ 
terie van justitie - dat er geen 
dienstbelang mee gemoeid was, met 
name voor de HBO-studie. „En voor 
de MBO-opleiding heeft de politie 
intern adequate cursussen.” 


(ADVERTENTIE) 


Neon 
Bischoff 
Lichtreklame 


6412 BB Heerlen 
Grasbroekerweg 45 
Tel.045- 723777 


Lichtbakken 

Plexiglas 

Neonletters 

Reklameborden 

Digitalcijters 

Lasertechniek 
Vervolg van pagina 1 

MAASTRICHT - „Vergist u zich 
niet mijnheer Nabben?” Meer dan 
vergaande vrijmoedigheid was het 
een reactie van verbijstering en ont¬ 
zetting welke gistermiddag in de 
Maastrichtse rechtszaal werd opge¬ 
tekend uit de mond van een 45-jari- 
ge vrouw. Even tevoren had zij 
twaalf jaar gevangenisstraf tegen 
zich horen eisen wegens het uitlok¬ 
ken van moord op haar echtgenoot. 

„Zij heeft het leven van haar man en 
tevens dat van haar zoon onderge¬ 
schikt gemaakt aan haar eigen 
zucht naar vrijheid en materiële 
welstand”, luidde de toelichting die 
mr Nabben gaf op deze eis. Met het 
eerste deel van deze uitspraak doel¬ 
de hij onder meer op de aanhouden¬ 
de druk die de vrouw zou hebben 
uitgeoefend op haar zoon en met het 
andere deel op bepaalde voordelen 
die haar wellicht na de dood van 
haar man zouden toevallen. 

I Ten aanzien van dat laatste refereer¬ 
de de officier aan een groot aantal 
verklaringen van soms zeer naaste 


Na eis van twaalf jaar gevangenisstraf 

Verdachte aan officier: 

’Vergist u zich niet?’ 


geen enkel belang bij de dood van 
zijn stiefvader. 


Complot 


zoon verbitterd en zonder mededo¬ 
gen zijn moeder herhaaldelijk ervan 
beschuldigd niets onbeproefd te 
hebben gelaten haar echtgenoot te 
doen 'opruimen’. De officier achtte 
hem metterdaad schuldig aan dat 
feit en eiste daarvoor negen jaar ge¬ 
vangenisstraf. In zijn twee uur du¬ 
rend requisitoir schilderde mr Nab¬ 
ben de verschillende creaties af 
waarin de zoon zich de afgelopen 
maanden heeft voorgedaan. 

Na eerst te hebben ontkend, gaf hij 


familieleden van de vrouw. „Een of vervolgens toe tot moord te zijn aan- 
andere agent zal hen dat wel hebben gezet en deze gruwelijk daad ook 
voorgezegd!”, luidde haar bitse re- geheel alleen te hebben gepleegd, 
actie. In een volgend stadium van onder- 

- zoek en verhoor voerde hij een 
jj I , . vriend op als zijn begeleider op de 

bekentenis bewuste avond om weer iets later 

zichzelf als hoofddader volkomen 
De voorgaande procesdagen had de terug te trekken en de vriend als 


huurmoordenaar voor te stellen. De 
officier wilde verdachte echter hou¬ 
den aan zijn oorspronkelijke beken¬ 
tenis de moord geheel alleen te heb¬ 
ben gepleegd. 

Mr Nabben zei nog geen definitief 
standpunt te hebben ingenomen 
omtrent het al dan niet vervolgen 
van de vriend. In het geval deze man 
de moord zou hebben begaan is de 
thans verdachte zoon naar het oor¬ 
deel van de officier in elk geval aan 
te merken als medepleger. De uit¬ 
spraak die de rechtbank op 25 ja¬ 
nuari zal doen, kan in dat opzicht 
wellicht enige duidelijkheid ver¬ 
schaffen, oordeelde mr Nabben. 


Bekentenis 


Versluierd 


Hiddema, optredend 


raadsman van de zoon, stelde vast 
dat deze zaak zozeer is versluierd 
door tegenstrijdigheden dat een 
overtuigende reconstructie van het 
gebeurde volledig is uitgesloten. 
Het staat naar zijn mening evenwel 
buiten discussie, dat de rechtbank 
zijn cliënt niet voor moord zal kun¬ 
nen veroordelen enkel op grond van 
een eerder door deze zelf afgelegde 
en nadien herroepen verklaring. 

Mocht in plaats van moord worden 
uitgegaan van doodslag, dan dient 
dat te worden gezien als een „volsla¬ 
gen uit de hand gelopen affaire, een 
gebeuren als gevolg van een pure 
psychische benauwenis”. Mr Hid¬ 
dema zag de moeder als degene die 
in deze zaak „de regie heeft ge¬ 
voerd”. Alles duidt volgens hem op 
haar betrokkenheid. De zoon had 


Mevrouw mr I. van Dijk, verdedig¬ 
ster van de vrouwelijke verdachte, 
ontkende dat haar cliënte uitzon¬ 
derlijke voordelen zou hebben kun¬ 
nen voorzien na het overlijden van 
haar man. Volgens haar was de ver¬ 
houding tussen beiden goed te noe¬ 
men. Andersluidende verklaringen 
schreef zij toe aan „het familiecom- 
plot" waardoor de vrouw zich de 
laatste jaren bedreigd heeft gevoeld. 

Mevrouw Van Dijk kwalificeerde de 
verklaringen van de zoon in deze 
rechtszaak als merkwaardig, tegen¬ 
strijdig en onbetrouwbaar. Bijge¬ 
volg ook onbruikbaar om bij te dra¬ 
gen tot bewijs voor schuld aan de 
kant van zijn moeder. De raadsvrou¬ 
we vroeg zich af of de zoon niet zeil 
een motief kan hebben gehad zijn 
stiefvader uit het leven te doen rui¬ 
men. 

„Ik heb de waarheid gesproken. Er 
is er één die lachen kan en dat is de 
vriend die bij mij was die avond in 
Veldwezelt”, sprak de zoon in zijn 
'laatste woord’. "Geëmotioneerd be¬ 
tuigde zijn moeder even later op¬ 
nieuw haar onschuld. „Wat is mij al¬ 
lemaal ontnomen? Mijn man. mijn 
zoon, mijn kleinkinderen...." Aan de 
rechters vroeg zij rechtvaardig te 
willen oordelen. 
limburgs dagblad 


Donderdag 12 januari 1989 # Pagina^ 


oostelijke mijnstreek 


bioscopen 


• HEERLEN 

Royal: A fish called Wanda, dag. 18.15 
en 21 uur. do t/m zo en wo ook 15 uur. 
Rivoli: Willow, dag. 18 en 20.30 uur, do 
Lm zo en wo ook 15.30 uur. De Red- 
dertjes, za zo wo 14 uur. Maxim: Big, 

18.15 en 20 30 uur, do t/m zo en wo ook 
15 uur H5: Moonwalker, dag. 14 en 19. | 
uur. za zo ook 16 uur. Who framed Roger 
Rabbn. dag. 14.30 18.45 en 20.45 uur, za 
zo ook 16.30 uur. Frank en Frey, za zo wo 

14.15 uur. za zo ook 16.15 uur. Pippi 
Langkous, za zo wo 14 uur, za zo ook 16 
uur Coming to America, dag. 14 18.45 en 
21 uur, za zo ook 16 uur. Scrooged, dag. 
21 uur Spoorloos, dag. 19 en 21 uur. do 
vrij ma di ook 14 uur. Die Hard, dag. 
18.30 en 21.15 uur. do vrij ma di ook 
14.15 uur. De Spiegel: Hersenschim¬ 
men. vrij t/m ma 21 uur. Vroeger is dood, 
di 20 en 22.30 uur. 

• SCHAESBERG 

Autokino: Midnight Run, vrij t/m zo 20 
uur Die hard, vrij t/m zo 22.15 uur. 


exposities 


• HEERLEN 

Welterhof, Kennedylaan. Werk van An- 
dre Offermans. T/m 15/1. open dag. 9-21 
uur De Spiegel, Akerstraat 40. Werk 
van Ingeborg Meulendijks. T/m 12/1. 


'De f oort' wordt 
toegankelijker 

Donatie voor 
Landgraafse 
speeltuin 

Van onze verslaggever 
LANDGRAAF - Speeltuin ’De 
Voort’ in Nieuwenhagen krijgt bin¬ 
nenkort van de Stichting Revalida- 
tiefonds een bedrag van bijna 20.000 
gulden. In 1986 werd deze speeltuin 
uitgeroepen tot de beste van het 
land. 

Het speeltuinbestuur had om deze 
subsidie gevraagd om de tuin toe¬ 
gankelijker te maken voor invali¬ 
den. Overigens is 'De Voort’ al ge¬ 
deeltelijk aangepast voor invaliden 
en gehandicapten. Maar nu kunnen 
de paden verhard worden waardoor 
rolstoelgebruikers nog gemakkelij¬ 
ker over het terrein kunnen rijden. 
Bovendien worden met die verhar¬ 
de paden ook het ’kralendorp’ en 
het sportveld ook gemakkelijkjer 
bereikbaar. 

Volgens de heer H. Balter van het 
speeltuinbestuur zal men in het 
voorjaar met de werkzaamheden 
beginnen, zodat in het nieuwe sei¬ 
zoen de paden gereed zijn. 

In 1988 brachten 40.000 kinderen 
een bezoek aan speeltuin ’De 
Voort’. Onder hen een groot aantal 
gehandicapten. 

Dialectklucht 
Woa is d’r Erens? 

LANDGRAAF - Toneelgroep Am- 
bras treedt deze maand in de aula 
van de P&P Mavo te Landgraaf 
liefst vijf maal voor het voetlicht 
met het blijspel ’Woa is d’r Erens?’. 
Op de achtergrond in deze dia¬ 
lectklucht spelen bekende thema’s 
uit de jaren vijftig een rol: Orarye 
Nassau Mijn II, Nieuw Guinea en de 
Nederlandse boycot van de Olympi¬ 
sche Spelen in Melbourne ’56. 

De uitvoeringen van ’Woa is d’r 
Erens 9 ’ zijn op 14, 21, 22, 27 en 28 ja¬ 
nuari in de school aan de Loters- 
bergweg. Aanvang 20 uur. 


Regioredactie 
Oostelijk Zuid-Limburg 

Voor klachten 
over bezorging 

S 045-739881 

Kantoor Heerlen 

S 045-739284 

Wim Dragstra 

s 045-710317 

Emile Hollman 

S 045-422345 

Hans Rooijakkers 

S 045-714876 

Hans Toonen, chef 
S 045-425335 
Richard Willems 
S 04406-15890 
Kantoor Kerkrade 
S 045-455506 
Joos Philippens 
S 04455-2161 


Het tweejaar oude verzorgingstehuis Kapelhof in Kerkrade fungeert als ’ slagveld ’ voor 
een diepliggend conflict tussen ondernemingsraad en bestuur van de Stichting Verpleegte¬ 
huizen en Bejaardenzorg. Foto: CHRISTA halbesma 

Voor mede-jïnanciering EFRO-projecten 

Heerlen legt half 


miljoen op tafel 


HEERLEN - De gemeente Heerlen trekt een half miljoen gul¬ 
den uit voor mede-fmanciering van EFRO-projecten. Zoals be¬ 
kend heeft de EG 16,6 miljoen gulden beschikbaar gesteld 
voor projecten die de werkgelegenheid in de regio moeten sti¬ 
muleren. Maar die 16,6 miljoen is slechts een deel van de kos¬ 
ten. De rest moet van rijk, provincie en de regio zelf komen. In 
totaal is dat zo’n zeventig miljoen. Het meeste komt uiteraard 
van rijk en provincie. 


De gemeente Heerlen heeft echter 
al een lijstje gemaakt met projecten 
waar geld in gestopt zal worden. 
Aanpak van het gebied In de Cra- 
mer, met name het schonen van het 
autowrakkenterrein staat boven¬ 
aan. De sanering is een zaak van de 
provincie, maar na de sanering 
moet het gebied opnieuw ingericht 
worden. Kosten 600.000 gulden. De 
helft komt uit Brussel. Heerlen en 
de provincie betalen elk 150.000 gul¬ 
den. 

Ook industrieterrein De Beitel moet 
aangepakt worden. De verkaveling 
van het terrein is nogal ongelukkig 
en door het vrij grote hoogtever¬ 
schil binnen het totale bedrijfster¬ 


rein is nog vrij beschikbare grond 
onverkoopbaar. Moeilijk bereikba¬ 
re kavels moeten ontsloten worden 
en door grondverbetering zullen de 
hoogteverschillen weggewerkt wor¬ 
den. Kosten 2,5 miljoen. Uit de EF- 
RO-pot komt 1,25 miljoen en de an¬ 
dere 1,25 miljoen delen gemeente 
Heerlen en provincie. 

Centrum 

Heerlen is samen met Maastricht 
aangewezen als stedelijk knoop¬ 
punt. Om het centrum van Heerlen 
beter geschikt te maken voor de 
vestiging van stuwende dienstver- 
lendende activiteiten, (nieuwe kan¬ 
toren, nieuwe instellingen bijvoor¬ 


beeld telematica etc.) heeft de 
EFRO 1 miljoen beschikbaar ge¬ 
steld. De gemeente doet daar nog 
een kwart miljoen bij en de provin¬ 
cie driekwart. 

Voor de stimulering van telematica 
in Heerlen is een half miljoen be¬ 
schikbaar. Onderzoek heeft uitge¬ 
wezen dat Heerlen geschikt is voor 
de vestiging van een teleport/smart 
building. Dat is een kantorenge¬ 
bouw met alle technische facilitei¬ 
ten op het gebied van communica¬ 
tie. Nu wordt de verdere ontwikke¬ 
ling van zo’n teleport nader beke¬ 
ken. Dat kost een half miljoen. De 
EFRO betaalt de helft, provincie 
150.000 en gemeente 100.000. Ook 
voor het opleidingscentrum Carros- 
seriebouw, dat 19 januari officieel 
geopend wordt, stelt de gemeente 
geld beschikbaar en wel 37.500 gul¬ 
den. 


Klaarliggen 


75 jaar woningvereniging Schaesberg 

’Meer renoveren, 
minder nieuwbouw’ 


Van onze verslaggever 
LANDGRAAF - De woningvereni- 
ging Schaesberg wil in de toekomst 
het accent leggen op renovatie in 
plaats van nieuwbouw. Dat vertelt 
directeur G. van den Bongard deze 
week op de persconferentie ter gele¬ 
genheid van het 75-jarig bestaan 
van de woningvereniging. 

„En als er dan nieuwbouw gepleegd 
wordt, dan er moet er gerichter ge¬ 
bouwd worden.” 

De woningvereniging Schaesberg 
werd in 1914 opgericht door 
dr Poels. Oorspronkelijk stelde de 
vereniging zich ten doel voorname¬ 
lijk buitenlandse mijnwerkers te 
huisvesten. Momenteel heeft de wo¬ 
ningvereniging een woningbezit 
van 2.500 huizen. 


Hoogbouw 


Als belangrijkste jaartal noemt de 
woningvereniging in haar jubileum¬ 
kalender 1967, het jaar waarin bin¬ 
nen de woningbouw het credo ’veel’ 
meer betekenis had dan te letten op 
de kwaliteit. Dat jaar bouwde de 
woningvereniging de 400 flatwonin¬ 


gen aan Achter de Winkel. Het is zo 
ongeveer de enige noemenswaardi¬ 
ge hoogbouw in de gemeente Land¬ 
graaf. De stichtingskosten voor die 
flats waren in die tijd ruim 13 en een 
half miljoen. Ter vergelijking: toen 
tien jaar later die flats gerenoveerd 
moesten worden, bedroegen de kos¬ 
ten bijna een half miljoen meer dan 
indertijd de stichtingskosten. 

Grondslag voor de toekomstover- 
wegingen van de directeur is de toe¬ 
nemende vergrijzijng. Woningvere- 
nigingen moeten daar terdege reke¬ 
ning mee houden, vindt hij. Hij ziet 
daarom in aanleunwoningen een 
oplossing. Mensen die wonen in een 
woning naast een verzorgingste¬ 
huis. „En juist de woningverenigin- 
gen moeten die aanleunwoningen' 
bouwen,” aldus de directeur van de 
75-jarige woningvereniging. 

Op 13 januari viert de ’jarige’ vereni¬ 
ging feest. Om 14.00 uur is er een 
eucharistieviering, een uur later een 
bijeenkomst van de leden. Om half 
zes is er een receptie waar iedereen 
welkom is in café Het Streeper- 
kruis. 


„Heerlen heeft structureel een mil¬ 
joen gulden per jaar op de begroting 
staan voor dit soort zaken. Dus wij 
hadden al wat geld klaarliggen hier¬ 
voor,” zegt wethouder Jo Andries- 
ma. 

Heerlen komt aan dat miljoen door 
het afstoten van het onderhoud van 
de stadsautoweg. Dat onderhoud 
komt sinds 1988 voor rekening van 
de provincie, zodoende kan de ge¬ 
meente een miljoen gulden per jaar 
anders besteden. Heerlen heeft be¬ 
sloten dat geld in werkgelegen- 
heidsversterkende maatregelen te 
stoppen. Alle EFRO-projecten val¬ 
len daaronder, maar bijvoorbeeld 
ook de aanleg van wegen. Ook heeft 
Heerlen van dat geld meer aandelen 
gekocht in de Luchthaven Maas¬ 
tricht en het Heerlense aandeel in 
de aanleg van de Zwart 5 Zuid (weg 
naar indutrieterrein Strijthagen te 
Landgraaf over Heerlens grondge¬ 
bied) wordt daaruit betaald. 

Vorig jaar is het totale miljoen niet 
opgesoupeerd, zodat er na aftrek 
van de vaste kosten en de voor dit 
jaar reeds toegezegde financiering 
van EFRO-projecten nog zo’n 
365.000 gulden over is. De gemeen¬ 
teraad van Heerlen moet de uitga¬ 
ven nog goedkeuren. 


Twee bromfietsers 
in ziekenhuis 

HEERLEN - Op de Schelsberg in 
Heerlen botsten gisteravond om 
acht uur twee bromfietsers tegen el¬ 
kaar. Beiden, een afkomstig uit 
Landgraaf en een uit Heerlen, moes¬ 
ten met beenverwondingen in het 
ziekenhuis worden opgenomen. De 
bromfietsen zijn total-loss. 


Nuth 


• In het Kabuuske wordt van¬ 
avond om 20.00 uur een voorlich¬ 
tingsavond gehouden over het Fos- 
ter Parents Plan. Voor informatie: 
S 045-244344. 


klein journaal 


oostelijke mijnstreek © redactie: 739282 


Heerlen 


ceptie aangeboden in zaal D’r Eckt. 
Aansluitend is er een feestavond. 


Schaesberg 


• In de sportkantine van RKONS 
wordt vrijdag om 20.00 uur een kwa- 
jongconcours gehouden, waaraan 
iedereen kan deelnemen. 


• Het Stichtingsbestuur van het Schimmert 
parochiehuis aan de Maasstraat 
heeft vergunning gekregen om op 
zondagavond te kienen in het paro¬ 
chiehuis. 


Meer Bewegen voor hart- en vaatpa- 
tienten in Limburg is deze week in 
Brunssum van start gegaan met een 
wekelijkse sportuurtje in de sport¬ 
hal Rumpen aan de Heugerstraat. 
Belangstellenden kunnen zich op¬ 
geven bij mevrouw Stassen (04490- 
72082). Voor deelname is toestem¬ 
ming nodig van de betrokken spe¬ 
cialist of huisarts. 

• I het Unitasgebouw vindt zater¬ 
dag van 10.00 tot 16.00 uur de maan¬ 
delijkse rommelmarkt plaats. 


Simpelveld 


• In zaal Dackus wordt vandaag 
om 20.00 uur voor heemkundevere- 
mging De Bongard een lezing ge¬ 
houden over het vroegere volkse le¬ 
ven in Zuid-Limburg. 

• De Turn- en Acrabatenclub 
krijgt zondag nieuwe uniformen. De 
overhandiging vindt om 12.00 uur 
plaats in zaal Dackus. 


• De politiesportvereniging houdt 
vrijdag een groot internationaal vol- 
leybaltournooi met deelname van 
19 korpsen uit Nederland, België en 
West-Duitsland. Er wordt in sport¬ 
hal Kaldenborn vanaf 9.00 uur ge¬ 
speeld, de prijsuitreiking is om 
18.00 uur. 


• De carnavalsvereniging De Taar- 
breuk viert dit jaar het 33-jarig be- 
staasfeest. Zaterdag om 10.00 uur 
wordt de jubilerende vereniging af¬ 
gehaald in Oos Heim. Om 11.00 uur 
wordt een feestmis opgedragen in 
de parochiekerk. Van 14.00 tot 21.00 
uur wordt in het gemeenschapshuis 
de receptie, de huldiging van de ju¬ 
bilarissen en de presentatie van de 
nieuwe uniformen gehouden. Vanaf 
21.00 uur is er jubileumbal met het 
orkest John Wessel. 


Kerkrade 


Rimburg 


Brunssum 


• Wim van Diemen is de nieuwe 

prins van het Wespellerijk. Zater- • De belangenvereniging hart- en 
dag om 20.33 uur wordt hem een re- vaatpatiënten en het steunpunt 


• Zondag 15 januari houdt de Com- 
modoreclub Kerkrade een compu- 
tertreffen van 13.30 uur tot 18.00 uur 
in café Ajen Brouwerij, Francisca- 
nerstraat 44. 

• Op initiatief van het Cultureel 
Centrum wordt zondag van 10.00 tot 
16.00 uur voor de zesde maal de Ro- 
derland vlooienmarkt gehouden. 
De Kerkraadse verenigingen be¬ 
mannen 115 stands met allerlei arti¬ 
kelen. De entree is voor volwasse¬ 
nen 3 gulden en voor kinderen 
f 1,50. 


Affaire Hamboskliniek en Kapelhof slechts topje ijsberg 


OR vecht tegen 
’salami-methode 


Van onze verslaggever 
KERKRADE - De Onderne¬ 
mingsraad van de Stichting Ver¬ 
pleeghuizen Kerkrade verwijt 
het bestuur een ’salami-strategie’ 
toe te passen. Het bestuursvoor- 
nemen om de Hamboskliniek en 
de Kapelhof onder één directeur 
te plaatsen is daarbij slechts aan¬ 
leiding voor escalatie. Aan het 
conflict ligt in werkelijkheid een 
veel dieperliggend meningsver¬ 
schil ten grondslag. 

Het gaat er in feite om dat de OR 
eerst een integratieplan op tafel 
wil hebben om daarna pas over 
eventuele verschuivingen te pra- v 
ten. Het bestuur redeneert daar¬ 


entegen dat er eerst een direc¬ 
teur moet komen die het geheel 
overziet, waarna het integratie¬ 
plan kan worden opgesteld. 
Volgens de OR-voorzitter Hup- 
pertz past het bestuur een ’sala¬ 
mi-strategie’ toe: „Als die direc¬ 
teur daar eenmaal zit, kunnen ze 
de zaak stukje bij beetje reorga¬ 
niseren. Men weet dat wij als OR 
alleen tegen grote reorganisaties 
kunnen protesteren. Op deze ma¬ 
nier probeert men ons buiten 
spel te zetten.” 

De OR wil deze strategie meteen 
dwarsbomen door bij de Onder¬ 
nemingsraad in Amsterdam in 
beroep te gaan tegen de voorge- 
directeurswissel in de 


nomen 


Opa Hendrik Simon in het kielzog van kleinzoon Henry. 

Foto:CHRISTA HALBESMA 


beurtelings 


Êi 

Kleinzoon verrast 
opa Simon (93) 


Van onze correspondente 

SIMPELVELD/KERKRADE - 
Eigenlijk staat de 93 jaar oude 
Hendrik Simon uit Kerkrade 
komende carnavalsdagen in de 
schaduw van zijn kleinzoon die 
de veertigste prins is geworden 
van de Simpelveldse carna¬ 
valsvereniging De Woesjjoepe. 
Maar ergens ook weer niet. 
Want de buitengewoon kwieke 
opa Simon is zo trots als een 
pauw op zijn kleinzoon. Ster¬ 
ker nog, hij voorspelde elf jaar 
geleden al dat zijn kleinzoon 
prins zou worden. 

Pas een paar uur voor de pro¬ 
clamatie kwam Henry naar be¬ 
jaardencentrum St.-Elisabeth 
in Kerkrade om opa Harrie per¬ 
soonlijk op de hoogte te stel¬ 
len. 

Vroeger was de nu nog kwieke 
opa Simon een fervent carna¬ 
valsvierder. Wat heet fervent 
carnavalvierder: als er wat te 
vieren viel of er werd een feest¬ 
je gebouwd, dan was Hendrik 
Simon er steeds bij. De vlotte 
babbelaar doet het tegenwoor¬ 
dig wat rustiger aan. De 93 len¬ 
tes ’jonge’ Hendrik Simon ver¬ 


maakt zich al kostelijk als hij 
ziet'hoe anderen zich amuse¬ 
ren. Hij vertoeft nog altijd 
graag tussen feestvierende 
mensen. En daar mag best een 
borrel bij gedronken worden. 
De eerste twee glaasjes slaat hij 
beslist niet af en ziet die als me¬ 
dicijn. „Maar het derde glas is 
vergif,” waarschuwt hij. 

Simon woont weliswaar in 
Kerkrade, is geboren in Meche- 
len, maar in Simpelveld, waar 
hij vele jaren woonde kent bij¬ 
na iedereen hem. 

Hij werkte onder andere als 
portier in de mijnen, en later in 
het ondergrondse magazijn 
waar ontplofbare stoffen wer¬ 
den opgeslagen. Zijn vrije tijd 
besteedde hij aan het Groene 
Kruis en de Mijnwerkersbond. 
In die tijd kreeg hij ook de 
naam 'winterkoninkje’. „Want 
zomers werkte ik als handlan¬ 
ger in de bouw, en ’s winters in 
de mijnen. Als ik dan tegen de 
winter weer kwam solliciteren 
bij de baas dan riep die 'kijk, 
daar hebben we ons winterko¬ 
ninkje.” 


Het gouden paar Classen-Willems. 


Gouden paar 

Samen met hun 9 kinderen, 21 
kleinkinderen en 3 achterklein¬ 
kinderen vieren Johait en Caro¬ 
line Classen-Willems uit de Slo- 
terstraat 22a in Ubach over 
Worms vrijdag hun gouden hu¬ 
welijksfeest. De heilige mis 


per persoon 


wordt om 15.00 uur opgedragen 
in de Don Bosco Theresiakerk. 
Gelegenheid tot feliciteren is van 
18.30 tot 20.00 uur in gemeen¬ 
schapshuis ’t Straotje, Eygelsho- 
venerweg 4 in Ubach over 
Worms. 


Kapelhof. Men is boos over het 
feit dat het bestuur nu al ruim 
twintig dagen wacht met een re¬ 
actie op het verzoek tot betaling 
van het beroep. „Dat vinden we 
ronduit schunnig, aangezien we 
bijna aan het eind van de be^ 
roepstermijn zijn aanbeland, 
vindt een boze Huppertz. 

De beroepszaak, die uiterlijk 21 
januari ingesteld moet worden, 
gaat mogelijk maanden duren en 
daardoor tienduizenden guldens 
kosten, schat Huppertz, die er 
weinig voor voelt om persoonlijk 
aansprakelijk te worden gesteld 
voor zo’n bedrag. Woordvoerder 
De Rouw laat weten dat het be¬ 
stuur haar beslissing 'ruim¬ 
schoots op tijd’ kenbaar zal ma¬ 
ken. Maar de OR heeft voor alle 
zekerheid de vakbond AbvaKa¬ 
bo gevraagd om zich voor de kos¬ 
ten garant te stellen. „Een zeer 
uitzonderlijke, maar helaas 
noodzakelijke stap,” verklaart 
Huppertz. 
• Heerlens 
Carnaval 

Wat mij mateloos stoort en irrit® 
zijn de woorden van de voorzit 
van de afdeling Heerlen Horeca 
derland: ’Afblazen carnavalsfeswl 
is niet onze schuld’ in het LD vab J 
januari jl. Hoe durft hij zoiets te sjj^ 
len! Horeca Heerlen is een beis 
genvereniging die moet opkoel 
voor de belangen van de horeca-<L 
dernemer in de breedste zin van il c ||' 
woord. Dat is een goede zaak. LI 
nu toe speelt de heer Hundsch^J 
(voorzitter) het alleen maar klaar J 
strijden tegen paracommercie ^1 
dit geval de zaak Canton R e * s fjrf 
vind dat Horeca Heerlen, haar le® 
en ook alle niet aangesloten Ie®” ' 
zowel binnen als buiten het & 
trum de hand in eigen boezem 
ten steken. Cijfers van de Horec^ 


tonen aan dat het helemaal 
goed gaat in de horeca. Het scWL 
zelfs slecht te gaan op een paar w 
schieters na. 

Is het dan niet verstandig bestu®* 
ders, leden en niet-leden van de P 
reca om eens een goed public re 
tions en promotieplan op te stelle 
zodat het weer beter gaat draaieb' 
En de carnaval, wat in feite de sa 
op de pudding moet zijn voor de P 
reca, op te nemen in dat P^ an ./ji 
middel. Nu trekken duizen® . ^ 
Heerlense carnavalisten naar eld* , 
met name naar Kerkrade en 
tricht en laten daar de guldens njj jl 
len. Een ruwe schatting levert 
gauw 1 miljoen gulden omzet 
Om deze carnavalisten weer terug • ^ 
halen, zou Horeca Heerlen het WJ 
tiatief moeten nemen om een t®r 
die voldoet aan alle eisen van yeijjjjj £ 
heid, neer te zetten midden inv 
centrum: bijvoorbeeld op de xn& 
De totale kosten zijn geraamd op 
mille. Bij 100 horeca-deelnemersift 
dat nog geen 200 gulden. De t 
brengst van de tent wordt ö 

veerd om daarmee weer de a *,jJ° 
teiten uit te breiden. Hiervoor Pjj» 
gen werkelijk schitterende 
klaar, met als doelstelling veel V 
bliek naar Heerlen te halen. Het & I 
geven is, dat het publiek gaat Ly t 
zwermen over de hele stad. Ja, 
de horeca in de wijken kan daar „ 
profijt hebben. Het lijkt een utoP I 
maar het is te verwezenlijken. J 
Geïnteresseerden die ’oor’ heb»*!,: 
om de caraval weer terug te 


met het centrum van Heerlen als J 5 
sis, kunnen zich schriftelijk m e *V s 
bij Ton Verkerk, Benzenraderw jl 

179, 6417 SM Heerlen. 


Heerlen 


Ton Verl 


Noot: van redactiewege ingekort- 


Kerkradenaar i* 1 
beroep tegen I 
korten uitkering 

Van onze verslaggever . 
KERKRADE - Omdat hij ^ 
keertje overwerk weigerde, 
Kerkradenaar Albert Reistijd' 
door zijn werkgever in de P r °^\gt-> 
de laan uit gestuurd. De bedrijf 5 g' 
eniging heeft Reisinger wegens 
wijtbaarheid aan dat ontslag 
rende 13 weken zijn uitkering ^ 
20 procent gekort. Dat scheelt ih^ 
taal hem bijna 4.000 gulden. R el ^ 
ger wil nu in hoger beroep gaan, g? 
dat hij onlangs zijn zaak bij het > , 
tongerecht heeft verloren. 

Op de bewuste middag, 23 okt°*J^, 
1987, kwam zijn vriendin ^ 
werktijd ophalen voor een week 
België. De baas van het bedrijf p 
meerde hem nog een uur doo A 
werken. Reisinger vertrok 
toch, omdat afgesproken was da^ L 
’s vrijdags en ’s zaterdags van ° j 
werk vrijgesteld zou zijn. 

De rechter stelt nu weliswaar 
dat de werkgever geen over^^t; 
vergunning had, maar oordeelt m-) 
dat op zich geen reden voor R e 
ger was om het opgedragen 0 $ 
werk te weigeren. De korting 
uitkering werd akkoord bevob ^ 
Tegen het ontslag zelf was fjeen jl> 
kei beroep mogelijk, omdat n® 
de proeftijd gebeurde. 

no 

Reisinger, die de afgelopen 
in Duitsland werkte, voelt zK| n 
pakt. „Ten eerste was er d>® ^ 
spraak, ten tweede zou dat we wdf 
ker nog vier uur duren en ten 
was ik na zo’n lange tijd niet °P e |i' 

hoogte van de werkverhouding 

hier in Nederland.” 

Berlusconi grijpt in: oefenmeester en selectie op het matje 


imburas Dagblad 


Trainer AC Milan 
op schopstoel 


" " * W ■ r 

___ «*» » /. <« 

KL m*m< 

w f . ^ ^ 


-SMU» ♦ < 
p,- 

i Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 19 


Van onze sportredactie 

MILAAN - Op de bovenverdieping 
van AC Milans schitterende trainings¬ 
centrum Milanello speelden zich gis¬ 
teravond taferelen af die deden den¬ 
ken aan een schoolklas die vanwege 
tegenvallende leerprestaties bij de 
hoofdmeester te biecht moet gaan. 
Linksachter in de gang een kamer met 
een elftal voetbalprofs. Daar schuin 
tegenover de werkruimte van de pre¬ 
sident. Silvio Berlusconi, die gemid¬ 
deld elke tien minuten ’de volgende’ 
liet klinken en alle spelers, één voor 
één te biecht liet komen, op zoek naar 
de oorzaken van Milan’s tegenvallen¬ 
de prestaties dit jaar in de competitie. 

’s Middags, vlak na zijn aankomaj per privé- 
helikopter, had hij zijn trainer Arrigo Sacchi 
en een aantal andere medewerkers al uitge¬ 
hoord. Weinig schokkende conclusie na een 
dag onderzoek, door de Italiaanse pers vooraf 
als 'Het Proces’ aangekondigd: er is sprake 
van een samenloop van omstandigheden. 
Het vonnis: de Nederlandse topspelers staan 
niet ter discussie, de trainer wel. 

Op Milanello heerste gisteren een stemming 
die in Nederland ontstaat, wanneer een kabi¬ 
net dreigt te vallen. In totaal 34 journalisten 
en technische medewerkers van talloze tv- 
stations hadden zich op het trainingscen¬ 
trum verzameld. Met de val van Arrigo Sac- 
chi, die met Milan de afgelopen zeven speel¬ 


dagen vier punten veroverde, werd terdege 
rekening gehouden. Alle spelers toonden 
zich echter solidair met hun trainer, zodat de 
klap uitbleef. Berlusconi wilde echter niet de 
garantie verschaffen dat Sacchi tot het einde 
van zijn contract, 30 juni aanblijft. Hij bleef 
vaag. 

,,De komende dagen of weken gaan we de 
maatregelen nemen waarvan we denken dat 
ze nodig zijn”, aldus Berlusconi, die al direct 
een van zijn managers Taveggia overplaatste 
van het hoofdkantoor in Milaan naar het trai¬ 
ningscentrum Milanello "om de ploeg daar 
organisatorisch bij te staan”. Over de relatie 
tussen trainer Sacchi en de spelers zei hij: 
„Die kan verbeterd worden, maar dat geldt 
voor elke relatie, ook die tussen moeder en 
kind of man en vrouw”. 

Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Marco van 
Basten kwamen ook elk bij de president aan 
de beurt. De laatste bleef het langst binnen: 
ruim een kwartier. „Ik heb een goed gesprek 
gehad. Ontspannen. We hebben afgesproken 
dat de inhoud binnenskamers blijft. Wij zijn 
in ieder geval allemaal rustig. We moeten ge¬ 
woon doorgaan. Het heeft geen zin een schul¬ 
dige te zoeken. Er is geen enkele reden om 
Sacchi weg te sturen”. 

Berlusconi had daarvoor verklaard dat geen 
van de Nederlandse spelers ter discussie 
staat. „We weten van de belangstelling van 
Barcelona voor Van Basten af. Maar hij 
maakt hier gewoon zijn contract af’. Over de 
oorzaken van Milans terugval, dat na de ne¬ 
derlaag (1-0 bij Cesena) afgelopen zondag nu 
op tien punten staat van koploper Inter, zei 
111 -.-/«ap. X/ 'W; 
# Trainer Sacchi. Het is nog zeer du¬ 
bieus of hij het seizoen afmaakt bij AC 
Milan. 


Berlusconi: „deels zijn het de blessures ge¬ 
weest van onder meer Gullit, deels heeft on¬ 
derbewust wellicht de titel van vorig seizoen 
de gretigheid wat weggenomen en deels be¬ 
talen we voor het afstaan van onze spelers 
aan de olympische ploeg, het Italiaanse en 
het Nederlands elftal”. 

De laatste keer dat Berlusconi een themadag 
rond Milan en de tegenvallende resultaten 
organiseerde was twee jaar geleden. Dat luid¬ 
de destijds het vertrek van trainer Liedholm 


!l - 

^Individuele actie doorslaggevend tegen Italië 


Vic Hermans houdt 

I Oranje in de race 


j3*jjoei>n n Oranje houdt kansen om bij het eerste officieuze De sterke defensie van de Italianen 

^ ' s ten + 1 ° m wereldkampioenschap zaalvoetbal tot de fina- bad Groenewoud niet verrast, 
nullis te gaan behoren. Maar vooralsnog wordt het een hele ” Door hun °P stellin g sluiten ze de 
door te dringen tot de laatste vier. De winst op Italië dlep !, e f rg g ? ed af ‘ V geen 9 } oe , g 

WnJJ ! Vond m Arnhem (4-1) was verdiend en noodzakelijk, a 


; door te dringen tot de laatste vier. De winst op Italië diep * e f rg g ? ed af E " 1S geen ploe , g 

tfftaar no^nief (4 ‘ 1} WaS verdiend en noodzakelijk, 

ef g voldoende. g en Q p flanken met individuele 

lijjjOj-g . acties openingen te creëren. Dat 

moet vana vond in dezelfde daarentegen kreeg de ruimte waar lukte ’ voor het eerst in het toernooi 

¥ v innl waarschijnlijk opnieuw het 20 minuten lang om had ge- Nadat we op voorsprong kwamen, 

1 alde J: n ' Dan van België. De stand in smeekt. Demandt en T .nn« Juh waren de problemen opgelost. Aan- 


^waarschijnlijk opnieuw het 20 minuten lang om had ge- 
' jsl^eerst e Uan Van Belglë ’ De Stand in smeekt Demandt en Loosveld 


smeekt. Demandt 


Loosveld 


’J'Haakt h groe P van de tweede ronde voegden nog een doelpunt toe aan 
/Sdsrn u n e dlg ' ° f de ploeg y an de produktie, die door Hermans en 
e over Ch Groenewoud in staat is Bakker was opgestart. Meer zat er 
Wln ? lng onder dr uk af te wel in, maar kwam er niet uit. 
ü* a ti 0 n i Vak nog te bezien Met de 

Z toein zaalvoetballers kan het tot Oranje dankte zijn opleving kort 
L, aUe kanten op. voor rust vooral aan Vic Hermans. 

rUnet Cat De 36-jarige routinier, na de vierde 

on acci ° der Italianen hield opeenvolgende wedstrijd hard aan 
a k Wm^ minuten lang ln een be ‘ rust toe - bracht de kalmte terug op 
V&b Min nde greep De sne H e treffer het moment dat zijn ploeg in grote 
Verd 1 H UCCi gaf de gespecialiseer- onzekerheid verkeerde. Met de 
® dlge rs uit Zuideuropa een wedstrijd krijgt hij minder speelmi- 
gji' Patste , llgangs P°sitie. Pas in de nuten, maar een grotere inbreng. 
jAeift kr-A ™ muten van de eerste Tegen Hongarije maakte hij twee 

in p ° ran i e zl J n eerste kan- doelpunten, tegen Italië de zeer be- 
n ?u tot dan kleurloze wed- langrijke gelijkmaker, die de wed- 
^htenT- het meteen tot twee doel- strijd deed omslaan. 

Verr a$s• dde > was een regelrechte 

mg ' Oranje won de wedstrijd daarna op 

■1) enL dat eerd er ruim van België (5- ee n onderdeel, dat tot nu toe had 
v erln de Verenigde Staten (4-1) had ontbroken. De individuele actie. 
8e h°n n ’ moest van taktiek wijzi- Y°?, ral L °osveid, opnieuw een van 
' . 1 gmg niet. De ploeg, die de det ? re spelers ’ m aar ook Bakker 

'ndruk maakte met ge- ? n ? eitne , r waren sterk op de vier- 
k 0n Ce u ntre erd en goed verdedigen kan f e meter - ..Dit was voor het pu- 
net spel niet maken. Oranie bb ok ongetwijfeld een leuke wed- 
i ^ _ strijd”, zei Groenewoud. Groene- 


vallen is niet het sterkste punt van 
Italië.” Oranje had vaker kunnen 
scoren in de tweede helft, waarin de 
ploeg het beste spel tot nu toe liet 
zien. De vijfde treffer, belangrijk om 
het doelsaldo van de Belgen (5-1 
winst op Italië) te evenaren, bleef 
echter uit. De kansen waren er wel. 
Minstens zo belangrijk was waar¬ 
schijnlijk, dat Nederland eindelijk 
het publiek (2.000 bezoekers) achter 
zich kreeg. Nederland houdt nog 
steeds van Oranje. En zo langzamer- 
had ook een klein beetje van de zaal¬ 
voetballers. 


# Michel 
Seintner 
(links) in duel 
met de 
Italiaan 
Paolo de 
Simoni. Via 
een 4-1- 
overwinning 
behoudt 
Oranje kans 
op een 
finaleplaats. Ari Viitanen controleert etappe en laat zege aan stalgenoot 


Lalay en Pico raken weg kwijt 


TAMBACOUNDA — De woen- 


groep a : 

0 I H ,and - Haliè 4-1 (2-1). Minicucci 
3-i I erm ans 1-1, Bakker 2-1, Demandt 
b ai ! 4 ' b Scheidsrechter: Esco- 

Gelf/i. ez toeschouwers: 2 . 000 . 

Sim * aarten: Bakker (Nederland), De 
“«oni. 

!l 

Rorm ari . ie • Be ‘sié 2-2 ( 0 - 1 ) Maes 0-1, 
Seh/^i 1 ' 1 > Rozna 2 - 1 , Schoubs 2 - 2 . 
srh„ IClsrecbter: Arppi Eilho (Bel); toe- 

“ouwers: 800 

lïgf 

Ned ‘h 2 1 1 0 3 7-3 

H °Sari nd 2 1 1 0 3 7-4 

Itahf ,Je 2 0 2 0 2 5-5 

2 0 0 2 0 2-9 

gROEP B: 

Verman ; herenigde Staten 0-2 (0-1). 
ter- <; S i ’ Gabarra 0-2. Scheidsrech- 
1.50n Arce (Chi), toeschouwers: 

Öra»ii- e kaart: Ibarrola (Par). 

1-0 o‘, e ‘ Argentinië 6-3 ( 2 - 0 ). Santos 
3-i’ q 1 va Oliveira 3-0, Castaneira 
5-2’ n antos 4 -h De Cunha 5-1, Hidalgo 
Seh„,i rceu , 6 ' 2 - Valarin (strafschop) 6-3. 
w ers . < 5 ()(j eC ' lt ' er: P° nnet (Bel), toeschou- 

|‘and: 

Ver Z s l t e t 2 2 0 0 4 11-4 

Arp« ! aten 2 2 0 0 4 5-1 

D sentinië 2 ft 0 2 (1 4.Q 


VO H nd he A 7 en ® ens een ” echte Stijnrally Parijs - Dakar blijft tot 
I w gg Y n: het einde toe verrassend. Dat 

pW.“* d r e ^ van 

moet alle spelers een compliment , Labe , U1Pee naar d e Senega- 
maken. We wisten waar de kracht lese Pl aats Tambacounda over 
Italië lag. Maar ook wat hun zwakke 3f5C) kilometer vooral voor mo- 
punten zijn. De belangrijkste con- torcoureur Gilles Lalay. Hij ver- 
statering is echter dat wij groeien in loor door een navigatiefout een 
het toernooi. De Belgen zullen ons uur op de Italiaanse ritwinnaar 
nu met meer verrassen”. rim.din Te™,™; v - 


had echter het geluk, dat zijn terstand op de Italiaan tot 3 mi- 
Italiaanse rivaal Franco Picco nu f en en 1^ seconden, 
de weg ook kwijt raakte. Het 

tweetal kwam elkaar ongeveer Bij de vierwielers deed de Fin Ari 
tegen, terwijl ze terugreden naar Vatanen zijn belofte gestand tot het 
de grens van Guinee-Bissau in ^ nde TT toe verstandig te blijven rij- 


woensdagmorgen evenmin aan de 


Ajax 
in finale 


MASPALOMAS - Ajax heeft zich 
geplaatst voor de finale van het in¬ 
ternationale voetbaltoernooi in 
Maspalomas. De Amsterdammers 
versloegen in het Spaanse plaatsje 
een oude bekende: KV Mechelen. 
De Belgische Europa-cuphouder 
werd pas na verlenging teruggewe¬ 
zen. Winter zorgde in de 109de mi¬ 
nuut voor de beslissende treffer. In 
de eindstrijd stuiten de Amsterdam¬ 
mers vrijdag op Leverkusen, de 
ploeg van Rinus Michels. die Göte- 
borg met 2-1 versloeg. 

• GENT - De Belgische voetbal¬ 
club AA Gent (tweede klasse) heeft 
via betaling van een bedrag van 14 
miljoen Belgische franks (770.000 
gulden) aan de belastingdienst ver¬ 
volging in een zwart geld affaire 
voorkomen. 

• ROTTERDAM - Landskampioen 
PSV heeft het keepersprobleem dat 
is ontstaan door de blessure van 
Hans van Breukelen opgelost. De 
Eindhovenaren hebben tot het ein¬ 
de van het seizoen Carlo LArni, de 
22-jarige doelman van de aanvoer¬ 
der van de ranglijst in de eerste divi¬ 
sie Excelsior, gehuurd. 

• LA VALETTA - Het voetbalelftal 
van Israël heeft woensdag in La Va- 
letta op eigen niveau geoefend te¬ 
gen Malta. De Israëli, onlangs am¬ 
per tegenstander te noemen tegen 
Oranje, zegevierde met 2-1. Men¬ 
hem opende de score, maar nog 
voor rust zorgde Carabott voor de 
Maltezer gelijkmaker. De winnende 
treffer kwam een minuut voor tijd 
op naam van Sinai. 

• LISSABON - Benfica heeft er in 
de vierde ronde van het toernooi om 
de Portugese voetbalbeker lustig op 
los geschoten. De doelman van de 
amateurclub Riachense werd in Lis¬ 
sabon horendol. Hij werd veertien 
keer gepasseerd. De Nigeriaanse in¬ 
ternational Ricky Owubokiri scoor¬ 
de zes keer. De paar honderd fans 
van Riachense moesten tot de laat¬ 
ste minuut wachten voordat de eer 
werd gered. 

• LONDEN - Arsenal, de leider in 
de eerste divisie van de Engelse le- 
gaue, is in de derde ronde van het 
toernooi om de Engelse beker uitge¬ 
schakeld , na een 0-1-nederlaag te¬ 
gen West Ham. 

Uitslagen replays: Arsenal - West Ham 0-1, 
Everton - West Bromwich Albion 1-0, 
Queens Park Rangers - Manchester United 
2-2 na verlenging. 

Uitslagen Spaanse competitie: Osasuna - 
Oviedo 3-1, Gijon - Valencia 1-0, Real Socie- 
dad - Elche 1 - 0 , Betis - Espanol 2-2, Real Ma¬ 
drid - Malaga 2 - 1 , Zaragoza - Cadiz 0-1, Val- 
ladolid - Atletico Madrid 0-1. Barcelona - Se- 
villa 4-0. Murcia - Athletic de Bilbao 1-1, Cel- 
ta - Logrones 1 - 0 . 


Titelaspiraties 
V en L 
in ijskast 

GELEEN - In de eredivisie zaal¬ 
handbal bij de dames verloor Her- 
schi/V en L gisteravond de vooruit¬ 
geschoven wedstrijd tegen Quintus 
met 11-13. Door dat resultaat is de 
achterstand op landskampioen 
SEW opgelopen tot vier punten en 
kan de Geleense ploeg de titelaspi¬ 
raties in de ijskast opbergen. 

In de aanvangsfase kwamen de am¬ 
per 100 bezoekers nog ruimschoots 
aan hun trekken. Over en weer werd 
gescoord, hetgeen na tien minuten 
in een 4-4 score resulteerde. Daarna 
kwam de klad in het spel van V en 
L. Slechte schoten, afspeelfouten en 
vangfouten wisselden elkaar in snel 
tempo af. Quintus profiteerde van 
de toenemende faalangst aan Ge¬ 
leense zijde en kon een voorsprong 
van drie doelpunten nemen: 4-7. 
Deze marge bleef ook tot de rust ge¬ 
handhaafd: 6-9. 

Na de pauze werd het spel van de 
thuisclub er niet beter op. Omdat de 


start. Daardoor kon Tijsterman voor gasten zich blijkbaar aan het niveau 
het eerst niet de olie verversen van van V en L wilden aanpassen, ont- 


380 kilometer vooral voor mo- plaats van verder Senegal in De den. Hij controleerde de etappe en 

*______ t _ tt■ ■ 4-, - _ _ p ‘ . liet rie napzppp aan 7iin staleennnt 


Fransman Mare Morales profi¬ 
teerde het meest van het ver¬ 


liet de dagzege aan zijn stalgenoot 
van Peugeot Guy Frequelin. Wel 
kwam de Belg Jacky Ickx weer 


dwalen van Lalay en Picco. Hij dichterbij. Kees en Mieke Tijster 


zijn Mitsubishi en moest hij een re¬ 
servewiel aan een ander meegeven. 
Bovendien werd tijdens de rit naar 
Tambacounda een olielek geconsta¬ 
teerd. Deze tegenslag bracht de vijf¬ 
de plaats in de algemene rangschik¬ 
king echter niet in gevaar. 


Llaudio lerruzzi. De Franse verkleinde met nog twee etap- man eindigden woensdag als negen- iif r 9 q wt lin iY e 

aanvoerder van het klassement pes te gaan tot Dakar zijn ach- de met een achterstand van een half gue /Guehennec g <Fra) Peugeot 205 op cT^k 

uur. In de algemene rangschikking Shinozukaj’Magne (Jap/Fra) Mitsubishi Pa- 

behield het Waddinxveense echt- j er ° i-00, 4. Ickx/Tann (Bel) Peugeot 405 

paar de vijfde plaats, maar de Ja- 3.39, 5. Vatanen/Berglund (Fin) Peugeot 405 

nanner Keniirn < 4 hinr, 7 iika lien nn 5 ' 22 ’ 6 ‘ Ta ™bay/Lemoyne (Fra) Mitsubishi 
panner xs.enjiro £>ninozuKa liep op- p a jero5.31, 7. Gabreau/Gabbay (Fra) Toyota 

nieuw in. 15.39, 8 . Pescarolo/Fourticq (Fra) Land 

Rover 19.24. 9. Kees en Mieke Tijsterman 

De etappe werd overschaduwd door (Ned) Mitubishi Pajero 30.32, 10 . Seppi/Pe- Ver o, 2 2 0 0 4 11-4 

Arè* , aten 2 2 0 0 4 5-1 

Par= n,e 2 0 0 2 0 4-9 

ar aguay 2 0 0 2 0 1-7 


Wk ~ Tijdens een internationaal 
bihe ° n 'do treffen tussen een gecom- 
do-t<f rd N e d e rlands/Duits taekwon- 
^bd het team van Korea, is 

er j n 1 Za °nini (Yul Kok Hoensbroek) 
p , geslaagd om de Koreaanse kam- 

te breng 01 ^°° een ned erlaag toe 

- Tony Bokhorst uit 
n 00 j n hyeft zich in het tennistoer- 
Ant werpen voor het hoofd¬ 
ge R- „ Ü1 ge P' aa t s t Door een eenvoudi¬ 
gere* j 1 zege °P zi J n Belgische te- 

t ar a tander Evelyne Dullens uit Sit- m - R , T . T . 
n en c^\} vandaa g nog een partij win- ® Belg Jacky leb 
m hoofdtoernooi te bereiken, voorrang verlenen. 


ziekenhuis van Labé gebracht. Vol¬ 
gens de organisatoren van de rally is 
ze inmiddels weer bij kennis en bui¬ 
ten levensgevaar. 

Organisator Gilbert Sabine is overi¬ 
gens ronduit tevreden over de rally 
tot nu toe. „Deze rally heeft alle 
vraagtekens met betrekking tot de 
toekomst weggenomen. Er zijn wel¬ 
iswaar net zoveel en misschien nog 
wel meer ongelukken gebeurd dan 
verleden jaar, maar ze waren min- 
der tragisch”. In de rally liepen circa 
vijftien personen verwondingen op, 
voornamelijk botbreuken. 

Kees en Mieke Tijsterman hebben 
het in de dertiende etappe, die ze be¬ 
sloten met de negende plaats, moe¬ 
ten doen zonder de assistentie van 
een volgwagen. De Antwerpenaar 

lorrana terll nin^ ° P ^ ^ Tambacounda ■ moet zoals bekend zijn stalgenoot Vatanen begelïdfkwam df Jdag 

^ ' niet in Labe aan en verscheen 


een ongeluk, nog in Guinee. De la^oh Ota) mercedes 600 44.59 

t _i_. Stand: 1. Vatanen 24.43.33, 2. Ickx op 5.31, 3. 

Fransman Jean Boucher schepte Tambay 3 . 54 . 10 , 4 . Frequelin 5.44 46. 5 . Tij- 

met zijn Land Rover een meisje. Het ste rman 6.25.26. 6 Shmozuka 7.00.28. 7. 
kind werd met hersenletsel naar het Wambergue 9.05.56, 8 . Seppi 1 0.46.34. 9. Da 


Silva/Thomas (Fra) Mitsubishi 
13.43.33, 10. Gabreau 14.19.04. 


Pajero Motoren: 1. Terruzzi (Ita) Cagiva 5.36.41, 2. 
Morales (Fra) Honda 9.14, 3. Daures (Fra) 
Honda 11.41, 4. Orioli (Ita) Cagiva 12.02, 5. 
Mas (Spa) 13.57. 6 . Bacou (Fra) BMW 18.01, 
7. Peterhansel (Fra) Yamaha 23.09, 8 . De Pe- 
tri (Ita) Cagiva 24.10. 9. Rahier (Bel) Suzuki 
26.05. 10. Marinom (Ita) Yamaha 28.21, 15. 
Lalay (Fra) Honda 1.04.26, 20. Picco (Ita) 
Yamaha 1.10.56. 

Stand: 1. Lalay 51.28.29, 2. Picco 40.25, 3. 
Morales 43.42, 4. Peterhansel 1.15.44. 5. Ne- 
veu (Fra) Yamaha 3.24.31. 6 . Orioli 3.50.52. 7. 
Mas 4.11.43. 8 . Daures 4.43.56. 9, Marinom 
5.14.23, 10. Bacou 6.01.41. 


spon zich voor het publiek een 
saaie, vervelende wedstrijd. 

Echt in de race kwam V en L dan 
ook niet meer. Al had de ploeg in de 
slotfase met wat meer koelbloedig¬ 
heid en concentratie wellicht nog 
een gelijkspel uit het vuur kunnen 
slepen. Nu bleef het 11-13 voor 
Quintus. 

Voor V en L scoorden Jana van der 
Veer, Astrid ter Beke, Ingrid Segers 
en Natasja Kivit elk twee keer. 


Sergej Boebka 
beste atleet 

NEW YORK ~ Het Amerikaanse 
blad Track and Field News heeft 
Sergej Boebka uitgeroepen tot 
atleet van het jaar 1988. De Rus¬ 
sische polstokhuogsprmger 
kreeg iets meer punten dat dé 
Oostduitse kogelstoter Ulf Tim- 
mermann en sprinter Carl Lewis. 
De verbetering van het wereldre¬ 
cord op de 400 meter (43,29) door 
Butch Reynolds was volgens het 
atletiekmagazine de prestatie 
van het jaar. 


(ADVERTENTIE) _ 

OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING 

KORTINGEN 
BERTONE SHIRTS NU 69r- 

n 1 h p Wiel Eijssen 

Theaterpassage 13, Kerkrade Telefoon 045-454617 
lixnbttxgs dagblad 
Van onze sportredactie 
NIEUWEGEIN - Abrupt is een 
eind gekomen aan de roemrijke 
wielercarrière van Nop Koch 
(56). Een ernstige valpartij in de 
Zesdaagse van Keulen, waarin 
Koch als gangmaker op de derny 
meereed, zorgde voor een ver¬ 
vroegd afscheid. Het afscheid is 
des te triester omdat Koch nog 
maar drie Zesdaagsen zou rijden, 
Bremen, Stuttgart en als laatste 
Kopenhagen. Het door de gang¬ 
makers georganiseerde af¬ 
scheidsfeestje gaat niet door. 
omdat Koch thuis herstelt van 
zijn verwondingen. 

Nop Koch besloot te stoppen 


l aipartij zesdaagse Keulen oorzaak vervroegd afscheid 

Nop Koch abrupt gestopt 


omdat het allemaal te gevaarlijk 
werd. Koch: „Die Zesdaagse van 
Keulen zal me nog lang heugen. 
Ook daar reden de gangmakers 
weer eens levensgevaarlijk. Jon¬ 
ge, onervaren gangmakers zor¬ 
gen vaak voor valpartijen, dat 
heeft ook te maken met hun 
slechte materiaal. In Keulen 
werd ik de dupe van een fout van 


gangmaker Dippel uit Bielefeld. 
Hij reed na de laatste aflossing 
gewoon door en daardoor kwam 
Dietrich Thurau ten val. Ik kon 
hem ontwijken, maar niet zijn 
fiets, en daar lag ik in het zieken¬ 
huis met een hersenschudding 
en heup- en schouderblessures”. 

Koch heeft een roemrijke carriè¬ 


re achter de rug. In de na-oorlog- 
se jaren was hij als renner een 
topper op de weg en op de baan. 
Vooral door zijn supersnelle 
eindschot won hij tientallen cri¬ 
teriums. Kochs liefde ging echter 
uit naar de stayerij. Hij vroeg een 
proflicentie aan en speelde direct 
een hoofdrol achter de rol van de 
gangmaker. Hij werd drie keer 


Nederlands stayerkampioen, in 
1959, 1962 en 1963, en twee keer 
derde bij de wereldkampioen¬ 
schappen, in 1959 en 1960. 

Toen de jaren begonnen te tellen, 
nadat hij in 1967 nog Nederlands 
kampioen bij de veteranen werd, 
kocht hij een gangmaakmotor. 

Op die zware machine behaalde 
hij met tal van renners veel suc¬ 
cessen. Achter zijn rol werden 
veertig renners nationaal kam¬ 
pioen, in Nederland, België, 
Frankrijk en Duitsland. Koch 
bracht tien wereldkampioenen 
naar voren. 


Zaterdag start van de play-ojfs 

Smoke Eaters tegen 
twee ex-kampioenen 


1 


5 Niemand verwacht iets van me in HoogovenstoernooV 


Rudy Douven kan niet stuk 


GELEEN - Zaterdag begint Smoke 
Eaters aan de play-offs die de twee¬ 
de schifting betekenen in de strijd 
om de nationale ijshockeytitel. Vie¬ 
len na afloop van de bekerduels al 
Den Bosch en Assen af, nadat de zes 
overgebleven kandidaten in de play 
offs een enkelvoudige competitie 
onder elkaar hebben afgewerkt, 
blijven de beste vier ploegen van 
Nederland over. 

Smoke Eaters staat nu voor de taak 
dit weekeinde twee ex-kampioenen 
van Nederland te verslaan. Komen¬ 
de zaterdag {aanvang 20 uur) in de 
ijshal van Glanerbrook zal het team 
van Mike Daski het moeten opne¬ 
men tegen de Rotterdamse Turba- 
na’s. De ploeg uit de Maasstad gaat 
het doen zonder Sean Simpson. 
Deze topscorer wordt vervangen 
door Sullivan, die naar verluidt voor 


de resterende tien wedstrijden 
halve ton zal incasseren. 


Van onze verslaggever 

B.USSUM - Hij heeft een hekel aan oppervlakkigheid, is Lim¬ 
burger, woont in Eindhoven, maar niettemin geniet Ajax zijn 
voorkeur. Rudy Douven. de 27-jarige Nederlandse kampioen 
schaken, debuteert dit weekeinde in de hoofdgroep van het 
Hoogovens-toernooi in Wijk aan Zee. Aangezien hij start met 
verreweg de laagste Elo-rating, zal de rest van het sterke deel¬ 
nemersveld hem vermoedelijk als schietschijf willen gebrui¬ 
ken. 


Die weinig aantrekkelijke gedachte 
ziet Douven echter niet als een na- 
c(eel. Integendeel, hij hoopt eigen¬ 
lek dat zijn tegenstanders tegen 
iTem vol op winst zullen spelen. 
,,pie tactiek houdt gewoon risico’s 
in”, verklaart de Limburgse schaak- 
trots. „Ik zal moeten loeren op te¬ 
genstanders die onverantwoord 
proberen het volle pond binnen te 
halen. Theoretisch ben ik ongetwij¬ 
feld minder onderlegd dan de ande¬ 
ren. Maar dat hoeft niet per definitie 
fataal te zijn. Ik kan in Wijk aan Zee 
natuurlijk moeilijk afgaan. Nie¬ 
mand verwacht toch iets van me"? 

Douven beemdigde in juni van dit 
jaar zijn studie wiskunde. Diverse 
mensen in zijn directe omgeving 
drukten hem op het hart om snel de 
maatschappij in te stappen. Hij 
kreeg drie banen aangeboden. „Het 
was aanlokkelijk om toe te happen. 
De verdiensten zijn hoger en je hebt 
meer zekerheid. Verder kreeg ik 
van verschillende kanten te horen 
dat ik niet goed genoeg was om de 
top te bereiken. Dat heeft me ge¬ 
prikkeld. Ik wilde toen graag het te¬ 
gendeel bewijzen Het pakken van 


oefenvoetbal 


de Nederlandse titel is min of meer 
een uitvloeisel van de drang om te 
laten zien dat ik het wèl kan”. 

.Rudy Douven is een geboren Lim¬ 
burger. Hij voetbalde vijf jaar bij 
Fortuna in Sittard, eerst als spits, la¬ 
ter als laatste man. Een kanjer bleek 
hij niet, zodat het niet zo moeilijk 
voor Douven was toen hij moest 
kiezen tussen de 64 velden van het 
schaakbord en dat ene groene veld 
waarop wordt gevoetbald. 

„Ik vind voetballen nog steeds heel 
leuk, maar schaken is momenteel 
natuurlijk meer dan een hobby. Ja¬ 
renlang heb ik bij Eindhoven in de 
hoofdklasse geschaakt; dit seizoen 
speel ik voor het Hilversums 
Schaak Genootschap. Dat doe ik 
puur voor het geld. Bij HSG vang ik 
vijfhonderd gulden per partij. Uit fi¬ 
nancieel oogpunt kan ik zoiets niet 

(ADVERTENTIE) 


<D 


Sieben b.v. 

Bouwmaterialen 


Vandaag: 

De Ster-RKONS 

Zondag: 

Sittard-RKONS 


19.15 uur 


12.00 uur 


KELDER LEK? 

VRAAG NAAR 
„POLTEC” 

Schelsberg 94, Heerlen 
Tel. 045-725782 


laten lopen. Mijn hart gaat nog 
steeds uit naar Eindhoven. Daar zit¬ 
ten toch de meeste van mijn vrien¬ 
den”. 

Douven heeft voor zichzelf een ter¬ 
mijn van twee jaar gesteld om te kij¬ 
ken hoever hij kan komen. Na die 
periode neemt hij de beslissing of 
hij doorgaat als prof. „Ik wil in de 
komende tijd in algemene zin heel 
goed leren schaken”, vertelt Dou¬ 
ven. „Niet zozeer dagelijks met mijn 
neus in de theoneboeken zitten om 
openingen te bestuderen. Dat vind 
ik niet echt interessant. Als je me 
daarop beoordeelt, dan ben ik puur 
lui. Nee, ik streef ernaar om een goe¬ 
de allrounder te worden. Groot¬ 
meester worden is niet een absoluut 
doel van me. Ik wil die titel vanzelf¬ 
sprekend graag halen, maar ik denk 
dat het verkeerd is om er achteraan 
te lopen. Het moetje overkomen. In 
Wijk aan Zee moet ik zeveneneen¬ 
half punt scoren om een grootmees- 
terresultaat te boeken. Dat betekent 
twee overwinningen en de rest re¬ 
mises. Ik ziet het zeker niet als een 
onmogelijkheid”. 

Stress. Schakers kennen het feno¬ 
meen als geen ander. Niet zelden ge¬ 
beurt het dat spelers onder de druk 
bezwijken en in een zwart gat val¬ 
len. „Het is heel belangrijk voor 
schakers om goed te leren omgaan 
met die spanning. Ikzelf woon in 
huis met een hypnotherapeut. Van 
hem heb ik geleerd dat het verstan¬ 
dig is om er veel over te praten; je 
bewust te worden van het feit dat je 
onder hoogspanning leeft. Het is 
mogelijk om die druk om te zetten 
in een positief gevoel. Dat neemt 
niet weg dat iedere schaker af en toe 
in de put valt. Verliezen is heel erg. 
Sommigen zeggen dat je na een ne¬ 
derlaag een beetje dood gaat. Er zijn 
echter verschillende manieren van 
verliezen. Een taxatie-fout is bij- • Rudy Douven: 

„Grootmeester worden is 
niet een absoluut doel van 


voorbeeld minder erg dan een stuk 
weggeven, ook al is het resultaat 
hetzelfde. Wat ik doe als ik een enor¬ 
me blunder heb gemaakt? Zoals 
veel schakers duik ik de kroeg in en 
drink ik mijn kater weg. Dat is doel¬ 
treffender dan te gaan zitten knie¬ 
zen op je hotelkamer”. 


Maar ook Smoke Eaters heeft op 
gebied niet stil gezeten. Nadat 
drietal Jenkins, Thornton, Catch 
le was vertrokken, werden twee 
stekende krachten aangetrokj 
Tim Driscoll en Kim Bosch, bei^ 
geïmporteerd uit de sterke W' 
Duitse competitie. Het duel f? 
als de eerste graadmeter in de P 
offs. Een open strijd, waarbij o 
gelijk voorspeld kan worden W 
ploeg de sterkste is. ,j 

Daags daarna volgt voor de Lim' 5 '. 
gers de prestigestrijd in Tilburg v , 
gen de Agpo Trappers, een teirj 
stander die het op eigen ijs 
competitie moeilijk heeft gehad Hjl 
de Limburgse oppositie, die ifl 1 
bekerreeks maar één punt we#| 
aan de Brabanders. k 


Rob van Steen heeft overigens ® 
excuses aangeboden aan de supPj-l' 
ters voor het incident van 5 janu® q 
I n het duel Smoke Eaters-NijmöTr. 
gooide de puck weg en raakte d*? x ' 
bij een jonge Eaters-fan, die gel^F 
kig ongedeerd bleef. Ih 


trainerscarrouse • MAASTRICHT - Tweede kla 

RKVVL heeft het contract 
John Pfeiffer met een jaar verlewj;^ 
Hij begint dan aan zijn tweede & , 
zoen bij de Maastrichtse club. “ 

• BRUNSSUM - Jan Janssen j 

RKBSV gaan aan het einde van 
seizoen uit elkaar. Janssen stö^S 
twee jaar onder contract bij de 3*jV g 
teurclub. Tevens zal een einde 11 , 
men aan de samenwerking ^ ' 
jeugdtrainer Leo Kleintjens. I 

• SPAUBEEK - Voetbalveren^ 
Spaubeek heeft het contract & 1 
Wil Leurs met twee jaar verlengd' •> 


lotto] 


HAMBURG - Resultaat trekkingen " >■ 
duitse Mittwoehslottu: Trekking A: 1 i.|l 
15 - 36 - 38. Reservegetal: 21. Trekking *?jt 
- 27 - 29 - 39 - 43 - 44. Reservegetal: 10- \i 
77: 8990971. \ 


Wimbledon-bestuur wil 
zwarte handel aanpakken 


mede 


Van onze medewerker 
KAREL BOVEN DEAARD 

SCHAESBERG - De af¬ 
spraak was snel geregeld, 
maar het gesprek verloopt 
als een koers met steeds 
weer nieuwe handicaps. Ja- 
mie Stouthamer (34), als 
trainer van volbloeds geves¬ 
tigd op het complex van de 
Draf- en Renbaan Limburg 
in Schaesberg, kan het met 
helpen. De „stille uurtjes”, 
voorzien in de vroege mid¬ 
daguren, blijken plotseling 
volop activiteiten. 

Schuld daaraan heeft vooral 
Box berger Daniël. De tweejarige 
heeft zichzelf, in een schrikreac¬ 
tie, een scheur in de onderlip toe¬ 
gediend. De veearts wordt ge¬ 
beld. Zijn komst gooit het sche¬ 
ma -als dat er al was- compleet 
ondersteboven. Geluk bij een on¬ 
geluk: echtgenote Yvonne, moe¬ 
der van twee kinderen, negen en 
vijf jaar oud. is wel aanwezig, 
maar kan nauwelijks een helpen¬ 
de hand uitsteken. Oorzaak daar¬ 
van: op de eerste kerstdag, ter¬ 
wijl half Nederland nog aan de 
maaltijd zat, plantte de geschrok¬ 
ken Box berger Fidele met volle 
kracht een van zijn benen op 
Yvonnes onderarm („Ik kon 
geen kant meer uit in zijn box”). 
Met gips tussen pols en schouder 
is ze aardig onthand. Maar praten 
kan altijd. Zij verschaft dan ook 
de meeste informatie. Dat mag je 
trouwens verwachten van éen 
van de initiatiefnemers (in 1987) 
van het project Dutch Racing 
Circle 

Samen met Jamie en Paul Cre- 
mers zette zij de commanditaire 
vennootschap (DRC) op. Die 
gaat nu haar derde jaar in. Voor 
fl. 125 per maand kan iedereen 
mede-eigenaar van een paard 
worden. Bij dat bedrag komen 
nooit extra-kosten. Boxhuur, 
fourage, hoefsmid, inleggelden, 
etc.: alles in inbegrepen. Men 
verplicht zich voor slechts een 
seizoen Aan het eind daarvan 
worden de paarden verkocht. De 
opbrengst, vermeerderd met het 


gulden per maand • Star Ride lijkt het meest zelfverzekerd van het trio. Links Jamie, rechts Yvonne Stoutha¬ 
mer. Foto: DRIES LINSSEN 


prijzengeld, wordt vervolgens 
verdeeld onder de vennoten. 
Valt er winst te halen? Yvonne 
(zelf amatrice; enkele maanden 
geleden won ze met Star Ride de 
Schaesberg Cup): „Dat stellen 
we de mensen nooit in het voor¬ 
uitzicht. Ze mogen vooraf beslist 
niet denken dat er verdiend zal 
worden”. 

Maandelijks wordt iedere deel¬ 
nemer op de hoogte gehouden 
door middel van een nieuws¬ 
brief. In oktober vorig jaar stond 
daarin het bericht over de aan¬ 
koop van Cherie Boszorg, een 
door Henny Grift getrainde dra¬ 
ver, die in 1988 bijna twaalf mille 
bij elkaar liep. Voor meer inlich¬ 
tingen kan men na 18.00 uur bel¬ 
len: 045-454613. 

In alle bedrijvigheid blijkt dat 
we op een bepaald moment Ja¬ 
mie „voor de voeten lopen”. Hij 
neemt even de tijd voor een 


schoonmaakje van zijn kleine 
kantine/kantoor. Yvonne: „Hij is 
erg precies. Overal moet alles op¬ 
geruimd zijn”. Inderdaad, een 
schonere stal is nauwelijks voor¬ 
stelbaar. 

In december kreeg Stouthamer 
de zorg voor zes van zijn tweeja¬ 
rigen (allemaal nakomelingen 
van Boxberger Speed) op zich. 
Insiders zullen dat als een blijk 
van vertrouwen zien. Stoutha¬ 
mer zelf, die een baantje op WVC 
liet schieten en zich daarna op 
Schaesberg vestigde, zal het een 
flinke ruggesteun vinden in het 
bednjfsonzekere wereldje van de 
paardesport. Nuy: hij informeert 
zeer uitvoerig naar het hinniken 
en het bokken van zijn paarden. 
Zijn vragen worden uitgebreid 
beantwoord door de man die ooit 
kampioen bij de amateurs was, 
maar tegenwoordig het rijden 
van de volbloeds meestal over¬ 


laat aan bekende jockeys, zoals 
Terry Cain, en uiteraard- zijn 
vrouw, als het een ren voor ama¬ 
teurs betreft. 

Star Ride is intussen op de foto 
gezet („Mijn liefste paard”, zegt 
de amatrice). Maar ook Boldcott 
Tiger moet zijn box uit, zij het 
voor een heel wat minder plezie¬ 
rige zaak. De veearts (die is er nu 
toch) moet een hoef verwijderen. 
De volbloed heeft die, om zich 
heen trappend, zelf beschadigd. 
Infectie dreigt, dus een ingreep 
is noodzakelijk. Terwijl de Tiger, 
half doezelend na het verdoven¬ 
de spuitje, zijn hoofd op een 
schouder van staljongen Jean- 
Pierre Jongen legt, bindt Jamie 
een voorschoot voor en begint de 
veterinaire, door Yvonne met 
licht afgrijzen bekeken, bloederi¬ 
ge operatie. Als ook deze klus ge¬ 
klaard is, zijn de stille uurtjes 
voorbij... 


Van onze correspondent 
LONDEN - „De pot verwijt de 
ketel dat-ie zwart ziet”. Dat is de 
veelgehoorde mening over het 
bestuur van ’s werelds beroemd¬ 
ste tennistoernooi: Wimbledon. 
Die organisatoren, afkomstig uit 
de keurige All England Club, er¬ 
geren zich al vele jaren groen en 
geel aan de levendige zwarte 
handel in ’goede’ Wimbledon- 
kaartjes, bij voorkeur het Centre 
Court en vooral de finales. Die 
zwarte handel wil men eindelijk 
eens krachtig aanpakken. Maar 
de methode die het bestuur daar¬ 
bij voor ogen staat, heeft al bij 
voorbaat een golf van kritiek los 
geslagen. Want deze methode 
lijkt wel heel sterk op de formule 
waarmee de zwarte handel 
kaartjes elke zomer weer welig 
tiert. 

Zwarthandelaren schijnen over 
een onuitputtelijk reservoir te 
beschikken als het gaat om Wim- 
bledon-kaartjes. Vroeger werd 
de informatie daarover fluiste¬ 
rend achter de hand verstrekt. 
Buiten de hekken of op de par¬ 
keerplaatsen van het beroemde 
tennispark. Nu hoefje de adver¬ 


tentiekolommen van de dagbla¬ 
den er maar op na te slaan. 

Dat doet de vraag rijzen: waar 
komen de kaarten voor deze han¬ 
del vandaan? Na jaren van ge¬ 
heimzinnigheid weet men nu dat 
de spelers, de scheidsrechters en 
zelfs leden van de All England 
Club een rol spelen in de zwarte 
kaartverkoop. Maar veruit de 
grootste bron is de elitegroep 
van 2100 leden, die Wimbledon 
telkens voor een bepaalde perio¬ 
de geld lenen, in ruil voor privile¬ 
ges. 

Het is gewoon een bron van in¬ 
komsten, zoals dat bijvoorbeeld 
ook geldt voor de in totaal 44 ten¬ 
ten die door de Wimbledon-orga- 
nisatie telkens op het terrein 
worden verhuurd aan bedrijven 
en zakenrelaties, compleet met 
een aantal kaarten: in totaal 9 
procent van de totale capaciteit 
op het Centre Court gedurende 
het toernooi. De bedrijven en za¬ 
kenrelaties kunnen hun klanten 
dan onthalen op een feestelijk 
dagje Wimbledon. Met champag¬ 
ne en gerookte zalm in de tent en 
met Boris Becker, Ivan Lendl, 


Stefan Edberg en Steffi Graf eJi 
Navratilova in de 'Groene Kathe- 
draal’ van het Centre-Court. 

Al jaren liggen de bedrijven ef! 
zakenrelaties op hun knieën bti 
de All England Club om mée 
kaarten. Daarom wil het bestuu 
zich nu openlijk wenden tot 
genen die zij als de grote booS' 
doeners beschouwen in het leV e 
ren van kaarten aan de zwart 
handel. En dat is, aldus het 
stuur, de speciale elitegroep vajj 
2100 leden die Wimbledon 1 
1985 ieder 5500 pond betaalde* 1 
voor vijfjaar privileges. 

Uit deze hoek, zo staat vast, kj* 
men de meeste kaarten voor 
zwarte handel. En daarom ^ 
het bestuur van Wimbledon A 
zaken doen met degenen in de 2 
categorie, die net als voorheb 
hun vaste kaarten tegen een W 
se winst willen kopen. Winnbl 
don is bereid hun de offic ie fj 
verstrekte kaarten tegen 10 ma 
de vastgestelde prijs terug te *■ 
pen. Vervolgens biedt het de ok 
gekochte kaarten aan bij de hy 
drijven en bevriende zakenre* 
ties, die de tenten van het toe 
nooi huren. 


Volleybalclinics populaif 


HEERLEN - De belangstelling voor 
de volleybalclinics die de nationale 
herenselectie op 20 en 21 januari in 
respectievelijk Sittard en Maas¬ 
tricht geeft, is enorm. Zo zeer zelfs, 
dat het projectteam Volleybal Pro¬ 
motie Limburg, de organisator van 
deze spectaculaire volleybalshows, 
voor wat Sittard betreft al het bord¬ 
je uitverkocht heeft opgehangen. 

„Met wat noodoplossingen hebben 
we de sporthal van het Nationaal 
Sportcentrum zo aangepast dat er 
bijna 1.400 toeschouwers in kun¬ 
nen. De beschikbare kaarten zijn in 
de voorverkoop weggevlogen. Er 
kan echt niemand meer bij, ” stelt 


Eddy van Hecke, voorzitter van 
VPL. Voor de clinic op zaterdag¬ 
morgen (10.00-13.00 uur) in de 
gloednieuwe sporthal Randwijck 
bij het MECC in Maastricht zijn wel 
nog een aantal toegangsbewijzen 
beschikbaar. Van Hecke: „In deze 
schitterende accomodatie kan de 
tribunecapaciteit, indien noodzake¬ 
lijk, worden uitgebreid tot 2.600 zit¬ 
plaatsen.” (Voorverkoop K. Jansen, 
Schinveld, 045-270255). 

Een van de onderdelen van dit vol- 
leybalcircus vormt een wedstrijdje 
tussen een regionaal selectieteam 
en drie internationals. Trainer Wim 
Thewissen, heeft daarvoor een spe- 


turbo's tobsport 


lersgroep geïnviteerd, afkornS l, ^i( 
vijf nationaal spelende clubs- 
gangspunt was een selectie Sl 
te stellen uit jonge, ambiteuz^iiï 
leyballers rond de leeftijd vah. J 
tig jaar,” aldus de ex-internat* 
Als hoogtepunt van de cl im c 'Ntt* 1 ! 
dit regionaal team ook nog ee* 1 
gedaagd door de aanvoerde 1 _ J 
Oranje: Avital Selinger. De m 2 
snelle spelverdeler, die tijde* 1 ? ^ 
verblijf in het Olympisch dorP 
Seoel Nellie Cooman versie*^ 1 
een 20 meter sprint en Conm e ^ji 
Bentum klopte over 25 mete* j 
derslag, heeft nog geen van de J 
frontaties tegen zes opponent -jt 
de ander kant van het net veT^y 

d0 °ti 

bruyn eS - ’ n£t Ncyitog 

eouetö&ue 

ozi&sp ve&es 


i'fzvoo&omi 


ümburgs dagblad 
Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 21 


sport Greep 
en Co 
luiden de 
uoodklok 


o|2 


sterven 


na dood 


vei <2 door harry muré 

^UïERE-HAVEN - Gouden medailles zijn 
Prachtig, maar ze mogen geen gulden kosten. Een 
. F°ep zeergeleerde wetenschappers en doktoren is 
;Z jL ev ig verontrust over de toekomst van de 
ec ? er landse sport. Die staat of valt met een 
e 4 PUmale medische begeleiding. 

gjj^^liteitsbewaking van de sportgezondheidszorg 
j n s Portgeneeskundig onderzoek zijn in het geding 
er geen geld meer is. Het snoeimes van de 
gl|ts Ver heid snijdt diep in het vlees van de topsporter. 
SIl is op dit moment moeilijk te rijmen met de 
Jaft elmende P res t a ti es van 1988. Maar de 
‘Takeling i s al begonnen, het virus van de 
r^M^alvende zorg om de sportgezondheidszorg 
°k^t onderhuids. Oranje zal niet voor een 
n U obeltje op de eerste rij kunnen blijven zitten. Co 
i L. ree P, opererend tussen Ajax en MW, vreest dat 
t#st Ware troetelkind - de sportgeneeskunde - 
i#. ra ks het stiefkind van de rekening wordt. Met een 
iSas^l teamgenoten hield hij deze week de vinger 
de pols tijdens een buitengewoon spreekuur. 
la gnose: alarmerend. 


f d. Hein,? a ftopping van de gezond- 
Zor ê heeft de sector sport een 
lfl(5 re Vere n moeten laten. Volgens 
P 1 Jj vas de kip toch a ^ e hg 

°°k de gewone patiënt is nu 

y^ Ve rdu topsporter onder het bed 
Hoogwaardig funda- 
Bjn-iri onderzoek is niet meer 
^ ! jk -” Een jammerlijke ont- 

ng ’ Wan t sociale gezond- 
Zor g en sportmedische bege- 
Q P S zijn eigenlijk twee handen 
aa n v Uik ' Ze vullen elkaar goed 
4j ax ’. an ee n trapje vallen of bij 
te ®^d*el ver zwikken is in fei- 

kuda P i Underen van de subsidie- 
Sc han tten °°h hij de weten- 
nen,f?? rs zere plekken sehrij- 
fy S i - hloot. Wim Saris, voedings- 
0 Cent-°°^ aan het Biomedisch 
y Litnk Um van de Rijksuniversiteit 
tot ^ri rg ' constateert dat de trein 
[ hstand is gekomen. „Er is 


veel know-how, maar als het om 
geld gaat, haken we af. Sport staat 
onderaan het lijstje, omdat we vin¬ 
den dat andere dingen belangrij- 
ker zijn.” Saris heeft het idee dat 
hij bezig is met liefdewerk oud-pa- 
pier. „Het sportgeneeskundig on¬ 
derzoek is weggesaneerd op de fa¬ 
culteiten. Alleen Amsterdam, 
Utrecht en Maastricht zijn overge¬ 
bleven. Een trieste zaak.” 

Toch lijdt de sport niet uitsluitend 
aan de 'ziekte van Dees/WVC’. De 
onderliggende kwaal is epide¬ 
misch. „De sport geeft er geen 
mallemoer om of er onderzoek 
wordt verricht,” lucht cardioloog 
Wim Mosterd zijn hart. Als een 
hoogleraar sportgeneeskunde zijn 
grieven in die termen ventileert, 
mag je aannemen dat het goed 
fout zit. „De zwembond behaalde 
vier jaar geleden in Los Angeles 
drie gouden plakken. Daar is niets 


> Nico Rienks 
(links) 
en Ronald 
Florijn, met 
’sportgenees- 
kundig’ 
sponsor 
Coca Cola 
naar 
Olympisch 
goud. 


mee gedaan, er is geen sponsor 
aangetrokken, er gebeurt niets.” 
De zwembond is slechts een van 
de negatieve voorbeelden. „Verre¬ 
weg de meeste sportbonden trek¬ 
ken geen geld uit voor research. 
Globaal kun je vaststellen, dat de 
sportgezondheidszorg in Neder¬ 
land gunstig afsteekt tegen de rest 
van Europa. Maar als je je eerlijk 
afvraagt of het erg diep gaat, kom 
je leemten tegen.” 

Schaarste aan middelen en inte¬ 
resse; er is - oh wonder - zelfs ge¬ 
brek aan artsen. Mosterd: „De re¬ 
gering brengt een nota sportge¬ 
zondheidszorg uit, het eerste echte 
plan op dit gebied. De bonden 
kunnen zomaar zes sportartsen 
aantrekken. Daar is een half mil¬ 
joen voor uitgetrokken. We kun¬ 
nen die zes zó aanstellen, maar we 
hébben ze niet.” Er zijn in Neder¬ 
land vijfentwintig geregistreerde 
sportartsen, allemaal met vast 
werk. De Nederlandse Sportfede¬ 
ratie en voetbalbond zijn van 
oudsher de voortrekkers in het 
streven naar verbetering van de 
medische begeleiding. Ook die in¬ 
stituten zijn aan het plafond gear¬ 
riveerd. Althans in het beeld van 
Co Greep, maar die gaat dan ook 
altijd net een stapje verder. Hij 
maakt zich sterk voor een schei¬ 
ding van sport- en sociale gezond¬ 
heidszorg. 

„De sportarts is,” in de ogen van 
Greep, „een specialist die thuis¬ 
hoort in het ziekenhuis. Nu is het 
geiteharen-wollen sokken. We vfüje L$tv£ffs/n\ ■ ftCyv - .*»■ ' .v 
hebben de huisarts achterop gezet, 
hij heeft zich niet kunnen speciali¬ 
seren. De huisarts zit in het struik¬ 
gewas, de mensen spoeden zich 
naar de EHBO.” Zevenduizend 
huisartsen, die niet weten wat ze 
aan moeten met sportblessures. 
Greep springt in de bres voor zijn 
vakbroeders. „Het is dringend 
noodzakelijk dat er een betere op¬ 
leiding komt. We leren zó veel van 
de sportgeneeskunde, ook voor de 
niet-sporter.” De kwaliteit van de 
sportgezondheidszorg hangt te 
veel af van de huisarts, die de pro¬ 
blemen niet kan oplossen. Daar 
volgt weer uit, dat de Nederlandse 
sporter niet tevreden is over de 
medische begeleiding. Greep: 
„Dat ligt voor een deel ook aan de 
sporter zelf. Als je Van Breukelen 
vraagt, dan wil hij morgen weer 
spelen. De topsporter heeft geen 
begrip voor de heelfase. Hij be¬ 
grijpt niet dat weefsels weer aan 
elkaar moeten groeien. Dat kost 
tijd, maar dat wordt niet geaccep¬ 


teerd.” 

De noodzaak van onderzoek, het 
zal de sporter een zorg wezen. 
Voor Greep is dat onderzoek pri¬ 
mair, ook al zijn de geldbronnen 
opgedroogd. „Blijft over de indu¬ 
strie. Die is wel degelijk bereid 
mee te doen.” Al heeft hij niet de il¬ 
lusie dat die zogenaamde Vierde 
geldstroom’ (in Nederland nog 
nauwelijks afgetapt) voldoende 
zal blijken voor diepgaand onder¬ 
zoek. „Omdat je waarschijnlijk ge¬ 
bonden zult worden door allerlei 
clausules.” Een van de braaklig¬ 
gende percelen is het dopingon¬ 
derzoek. Sportarts Maarten 
Koornneef, als WVC’er belast met 
het opstellen van de beleidsnota 
sportgezondheidszorg, is al blij dat 
het onderwerp doping ’op papier’ 
staat. „Maar een landelyk doping- 
centrum, dat keihard achter de 
sporter gaat aan jagen, zo stel ik 
me dat niet voor. We gaan voor¬ 
lichting geven, informatie ver¬ 
strekken. Als je echt iets aan het 


dopingprobleem zou willen doen, 
moet je beginnen met onderzoek. 
Ik hoop dat we daar sponsors voor 
vinden.” 

De sportgeneeskunde is op ster¬ 
ven na dood en de sportgezond¬ 
heidszorg dreigt ineen te schrom¬ 
pelen tot een wormvormig aan¬ 
hangsel. Dat was de onheilspellen¬ 
de conclusie van Greep en colle¬ 
ga’s in Almere-Haven, waar het sti¬ 
pendium van de Coca-Cola Prijs 
voor de Sportgeneeskunde 1988 
werd uitgereikt. Die beurs is ver¬ 
hoogd van 10.000 naar 25.000 gul¬ 
den; een druppeltje op de gloeien¬ 
de plaat, maar toch een hart onder 
de riem van de om de sportge¬ 
zondheidszorg bezorgden en een 
vingerwijzing dat sponsors ook als 
'heelmeesters’ te porren zijn. 

De jury, onder voorzitterschap van 
Wim Saris, kende de sprankelende 
prijs toe aan de doctorandi G. 
Amelink en J. Jeneson, beiden 


verbonden aan het Janus Jong¬ 
bloed Research Centrum van de 
Rijksuniversiteit Utrecht. Dank zy 
hun onderzoek valt er weer wat 
meer licht op ’de spier tijdens in¬ 
spanning’. Om die spier draait het 
nog altijd in de sport, maar dat 
wist Nico Rienks ook al lang voor¬ 
dat hij met Ronald Florijn in Seoel 
de dubbeltwee naar goud roeide. 

Nico Rienks, in Almere-Haven af¬ 
merend om de 'envelop met in* 
houd’ aan de zeergeleerde heren te 
overhandigen: „Wij hebben met 
plezier deelgenomen aan het on¬ 
derzoek, we hebben er direct van 
geprofiteerd. In Seoel zijn we 
overgestapt van chocoladepasta 
op hagelslag, maar eigenlijk was 
honing nog beter geweest. En het, 
roeien hebben we zelf moeteii 
doen.” Met de riemen die ze had-' 
den. Wat dat betreft zit de Neder¬ 
landse sportgezondheidszorg an¬ 
nex geneeskunde in hetzelfde 
bootje. 


5 


Ik ben een ander mens geworden 


5 
van: Irene de Kok 


Er was voor haar eigenlijk nooit iets anders. Pres¬ 
teren, kampioen worden, daaraan werd alles on¬ 
dergeschikt gemaakt. De mat als middelpunt van 
het bestaan. Maar opeens was het over. Judoka 
Irene de Kok (23), driemaal Europees en tweemaal 
wereldkampioene, stapte luttele maanden na 
haar verkiezing tot Sportvrouw van het Jaar reso¬ 
luut van de mat. Bij het EK in Pamplona, in mei 
vorig jaar, pakte ze na een verloren halve finale 
haar koffers en vertrok naar huis. Het witte pak 
heeft ze sindsdien niet meer aan gehad. Ze was het 
zat. „Het werd steeds moeilijker me op te laden 
voor steeds weer dezelfde titels. Je zou kunnen zeg- 
9en dat ik had bereikt wat ik wilde”. Er is nog le¬ 
ven na de sport, heeft ze inmiddels ontdekt. Drum¬ 
men maakt er deel van uit, lesgeven ook. „Ik voel 
me zo veel meer waard dan vroeger,” zegt ze in bij- 
9aand afscheidsverhaal. 


^ Van onze verslaggever 

$ ? L BURG - ’Ze komt wat later’, waarschuwt Peter Ooms, 
. , ar hertje’. Als dat een 'Brabants kwartiertje’ blijkt te 
A Kok ls ..®® n vraa ê meteen beantwoord: de dagen van Irene de 
/ vy e t n °g steeds gevuld. Een zwarte band, ja, wat dat is 
et ze > maar een zwart gat? „Toch wel, hoor”, bekent ze. „Na 
f V j Publiciteitsgolf was er even helemaal niks. Geen inter- 
yf ty l Ws > geen training, geen wedstrijdsfeer, niks. Daar heb ik 

I bi + aan moe ^ en wennen, maar een worsteling was het zeker 
d Ik had alleen enorm veel vrije tijd ineens. In het begin is 
tyat eel fijn, maar dan komt er een moment, dat je je afvraagt: 
geh nou? Want hobby’s heb ik niet, daar heb ik nooit tijd voor 
v o ^ us zoe ^ en naar dingen, die je vroeger leuk 

lol t k en ik met drummen begonnen. Gewoon, voor de 
■ Gekker bezig zijn”. i Irene de Kok: yf Judo wcw mooi, maar gelukkig is er nog leven na de sport.” 

Foto: WIDDERSHOVEN 


e d u ^ ok 1^3) stopte van het 
- et an d ere moment met de 
rj, astr yd s P°rt. Krijgt ze dan nooit 
Wpuf de kriebels? Haar lach laat 
^ lr j*S ruimte voor twijfel. „Hele- 
Vn al , niet - Je moet niet vergeten: 

0r dat je stopt, zit je al zo lang te¬ 


gen die grens aan, je hebt er ge¬ 
woon geen zin meer in. Ik trainde 
nog wel, maar niet meer echt voor 
mijn plezier. En dat is nog niet te¬ 
rug. Ik denk er ook niet meer aan, 
ben nog niet één keer gaan kijken. 
Straks misschien, bij de Neder¬ 


landse kampioenschappen, want 
ik wil het wel een beetje bij hou¬ 
den. Zien wie mijn opvolgster 
wordt. En het judo laatje toch niet 
los”. 

Voor haar is er eigenlijk nooit iets 
anders geweest. Judo was altijd 
nummer één, van haar achtste tot 
haar tweeëntwintigste. Presteren, 
kampioen worden, daaraan werd 
alles ondergeschikt gemaakt. De 
mat als middelpunt van het be¬ 
staan. Maar opeens was het over. 


„Opeens is niet het goeie woord, 
want zoiets gebeurt niet van het 
ene op het andere moment, dat is 
een proces. Het sluipt binnen. Ik 
werd Sportvrouw van het Jaar en 
dat bracht zo veel leuke dingen 
met zich mee, slokte zo veel tijd en 
energie op, dat ik helemaal niet 
meer met judo bezig was. Toch 
moetje er op een gegeven moment 
weer tegenaan, word je terugge¬ 
gooid in het ritme van alledag. 
Trainen, trainen en nog eens trai¬ 
nen, want de NK komen eraan en 


het EK staat voor de deur. Dat viel 
niet mee, toen, die voorbereiding 
is heel moeizaam gegaan. Ik kon 
me niet meer oppeppen. Ja, je zou 
kunnen zeggen dat ik had bereikt 
wat ik wilde”. 

Irene de Kok herkende het gevoel 
althans, ze veronderstelde dat het 
dat moest zijn: verzadiging. „Het 
wordt steeds moeilijker je op te la¬ 
den voor steeds weer dezelfde ti¬ 
tels. Of je nou drie of vier keer 
Europees kampioene bent ge¬ 
weest, wat maakt het uit? Maar je 


moet er wel hetzelfde voor blijven 
doen, er naartoe leven, de span¬ 
ning voelen. Maar die voelde ik 
niet meer. Ik had er zó verschrik¬ 
kelijk genoeg van, dat ik achteraf 
gezien eigenlijk beter meteen had 
kunnen stoppen. Maar het is best 
een beetje eng om te erkennen: dit 
was het nou. Je bent onzeker: ver¬ 
gis ik me niet, krijg ik er geen spijt 
van? Dus wat doe je, je houdt een 
slag om de arm. Je denkt: mis¬ 
schien is het maar tijdelijk, mis¬ 
schien komt het terug”. 

In ’84 was dat wel gebeurd, was ze 
na een paar maanden vol goede 
moed de mat weer opgestapt en 
had sindsdien haar grootste suc¬ 
cessen behaald. Maar dat lag an¬ 
ders. „Toen had ik volop proble¬ 
men”, herinnert ze zich. „Met mijn 
gewicht, met Anita Staps, hier op 
school, met mezelf, noem maar op. 
Dat is nu niet het geval. Ik ben ge¬ 
lukkig met mezelf, een heel ander 
mens geworden. Misschien is dat 
het juist wel”. 

Omdat het nu eenmaal zo de ge¬ 
woonte was aan de vooravond van 
grote toernooien, hebben Irene de 
Kok en haar trainer Peter Ooms 
toen nog wel hun traditionele 'be¬ 
devaartstocht’ naar Londen on¬ 
dernomen. Daar, in de Westmin- 
ster Abbey, brandden ze al sinds 
’lreentje’ haar eerste wereldtitel 
veroverde, honderd kaarsjes uit 
een soort van dankbaarheid, en 
om Gods hulp af te smeken. 

„Maar het restaurant waar we al¬ 
tijd aten was dicht, failliet gegaan 
en de kerk konden we niet in, die 
zat op slot”, weet ze nog. Signalen, 
maar het Tilburgse koppel her¬ 
kende ze niet. „Wilde ze niet her¬ 
kennen”, redeneert ze achteraf. 
„Het klikte ook niet zo goed tus¬ 
sen Peter en mij. Hoe zal ik het 
zeggen? Een gevoel dat het er niet 
meer was. We waren een beetje uit 
ons doen en alle twee wisten we 
waar dat aan lag. We praatten er al¬ 
leen niet over, in de hoop dat het 
vanzelf wel over zou gaan. Maar 
diep in mijn hart wist ik wel be¬ 
ter”. Ze wist dus eigenlijk dat het 
niet goed kon gaan in Pamplona. 
„Weten, weten... Als ik het had ge¬ 
weten, was ik niet gegaan. Dan 
had ik Peter en mezelf die ellende 
bespaard. Maar je verdringt het. Je 
denkt: het komt wel goed”. 


Het kwam niet goed. De wereld¬ 
kampioene werd in haar eigen 
klasse (tot 72 kilo) gevloerd door 
een Spaanse en wachtte de strijd 
om het brons niet eens meer af. De 
’vlucht’ uit Pamplona is haar door 
nogal wat mensen kwalijk geno¬ 
men. Zelfs Ingrid Berghmans 
vond het maar zozo. Irene knikt. 
„De bond was er niet blij mee, de 
sponsor niet, Ingrid niet. Maar Pe¬ 
ter en ik stonden daar met een ge¬ 
voel dat heel eng was. Het was 
toch het einde van een tijdperk, 
het einde ook van een samenzijn. 
We zijn toen tot de slotsom geko¬ 
men, dat het beter was om maar 
meteen naar huis te gaan. Als ik 
was gebleven en ook die wedstrijd 
om de derde plaats had verloren, 
was het voor mij pas echt een 
ramp geworden.” 

Er is nog leven na de sport, heeft 
ze inmiddels ontdekt. Ze geeft les 
(aerobic en conditietraining) aan 
het Sportinstituut Ooms, ze sport 
zelf nog met de computergestuur¬ 
de apparaten die haar ’baas’ heeft 
staan, ze drumt, kortom, ze houdt 
er een totaal andere levenswijze op 
na. „Meer ontspannen”, vindt ze 
zelf. „Vroeger werd je afge¬ 
schermd van dingen die voor an¬ 
dere mensen heel normaal zijn. 
Omdat je op tijd in conditie moest 
zijn, op tijd in topvorm”. Ze trekt 
er een vies gezicht bij. 

Topsport heeft haar leven verrijkt, 
Irene de Kok is zich daar zeer van 
bewust. „Ik ben een ander mens 
geworden”, herhaalt ze nog maar 
eens. „Veel zelfbewuster dan vroe¬ 
ger. De eerste keer dat ik op de te¬ 
levisie zou komen ik had die partij 
het liefst verloren, om maar niet te 
hoeven. Een ramp vond ik het. Nu 
vind ik het hartstikke leuk. Ik ben 
voor mezelf zo veel meer waard 
dan vroeger”. 

Bang om er niet meer bij te horen, 
niets meer te betekenen na haar af¬ 
scheid is ze dus allang niet meer. 
Wel geweest. „Ik dacht: Jezus, wat 
ben ik nou nog, waar haal ik nou 
die erkenning vandaan? Maar dat 
viel mee. Dat gevoel van eigen-, 
waarde blijft wel bestaan. En wat 
die erkenning aangaat, ik denk dat 
ik me daarom op dat drummen 
heb geworpen. Je moet iets doen 
om jezelf in terug te vinden”. 

VANAF VANDAAG. 

bij Schunck op de parterre 

Vandaag, gratis voor iedere Pinky-klant 2 lekkere spekk^ 
Morgen gratis voor iedere Pinky-klant 2 krokantreptj 
En overmorgen gratis voor iedere Pinky-klant een overheerlijke royale reep chocolat) Donderdag 12 januari 1989 + Pagina 23 


jll Pil 


SM. BijifiSJ 

1 


m 


w 


VAKANTIEBIJLAGE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD - DONDERDAG 12 JANUARI 1989 


imburgs 

agblad 

IN 

DIT 

nummer 

® Gok wandelen moet 
je leren 

® Sauerland zit 
zonder sneeuw 


PAGINA 25 


® Hoord-Afrika ligt 
goed in de markt 

^ Waar smaakt het 
ontbijt het best? 


PAGINA 27 


Met de bus dwars 
door Afrika 


PAGINA 44 
b Tirol kun je meer 
clan jodelen 

PAGINA 35 

Griekenland: bijna 
9 miljoen toeristen 

Gevaarlijk 

Fnacho-gedrag op de 
skipiste 

PAGINA 41 ja 


• -it 
Stedenbezoek 
neemt weer toe 

PAGINA 37 

internationaal 
Reizenfestival in Heerlen 

Op bezoek bij de 
Maltezer Ridders 

PAGINA 29 


Frits van de Burgt, voorzitter van de ANVR in Limburg: 

’De concurrentie is 
hard, maar wel fair 

HEERLEN - Frits van de Burgt, sinds een kwart eeuw werkzaam in de reiswereld en derhalve behoorlijk 
gezaghebbend in deze branche, gaat het de komende jaren iets rustiger aandoen. Hij is sedert acht 
jaar voorzitter van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Reisburo's (ANVR), afdeling Limburg. Die 
functie blijft hij overigens ook in de toekomst bekleden. Maar zijn eigen reisburo is sinds kort een 
samenwerkingsverband aangegaan met een ander Limburgs reisburo (Paul Crombag), waardoor 
deze 'wijze vijftiger' iets meer vrije tijd zal krijgen. „Maar er is geen sprake van dat ik de reiswereld gedag 
ga zeggen. Tot nu toe was ik zeven dagen per week met mijn werk bezig. Laat ik zeggen dat ik de 
zondag nu, hoe dan ook, vrij zal houden voor mijn wandeling in de Ardennen", zegt hij lachend. „Want 

stilzitten, dat is niks voor mij". 


i 

». 
• Frits van de 
Burgt, nestor 
van de Limburgse 
reiswereld 

Foto: CHRISTA 
HALBESMA 


Hij staat in Limburg bekend om 
zijn gedegen kennis van zaken en 
zijn 'kalm' karakter dat hem uitste¬ 
kend van pas komt om de Limburg¬ 
se reisburo's bij 'gezamenlijke be¬ 
langen' te vertegenwoordigen bij de 
landelijke ANVR-organisatie. 
„Binnen de ANVR neemt Limburg 
een goede positie in”, zegt hij. „We - 
werken in onze provincie fijn sa¬ 
men. Concurrentie is er natuurlijk. 
Die is ook vaak hard, maar wel tair. 
Ik ben de oudste van het stel en zit 
het langst in het vak. Ln mag stellen 
dat ik er daardoor enige kijk op heb 
gekregen '. Hij is zodoende in staat 
om verder te kijken dan zijn eigen 
belang. „Ik probeer steeds, naar eer 
en geweten, bóven de partijen te 
staan”, zegt hij. 

Overnames 

Met grote interesse volgt ook hij de 
diverse overnames/fusies die m de 
vaderlandse reiswereld schering en 
inslag zijn. Recent nam reisgigant 
Neckermann nog de keten over van 
Limburger Frans van Hulst, om 
slechts een voorbeeld te noemen. 

/.ijn visie inzake dat thema: „De 
kleine touroperator - maar die heb¬ 
ben we eigenlijk niet in onze pro¬ 
vincie - gaat het in de toekomst erg 
moeilijk krijgen. Als die zich niet 
meer kan profileren, vervalt het be¬ 
staansrecht”. Dat gefdt volgens hem 
bepaald niet voor de reisburo's. 
Sterker, hij pleit meer dan ooit voor 
onafhankelijke reisburo’s. „Die 
blijven belangrijk. Het is toch lo¬ 
gisch dat reisburo’s die 'gebonden' 
zijn aan een touroperator proberen 
om juist die reizen te verkopen 
waar ze een onderdeel van zijn, en 
waar zakelijke belangen een rol 
spelen. De consument is edoch wijs 
geworden, heeft ervaring en wil een 
onafhankelijk advies hebben. Daar¬ 
om voorspel ik de onafhankelijke 
reisburo's een zonnige toekomst, 
mits die natuurlijk flinke aantallen 
en omzetten muken." 

Maastricht Airport 

Over Maastricht Airport hoort hij 
veel zonnige geluiden. „Prima’. 
Maar hij voegt er pijlsnel aan toe: 
„Ik hoop wel dat ze met beide be¬ 
nen op de grond blijven staan. Ik 
heb toch vaak de indruk dat ze iets 
té ambitieus bezig zijn. Ik heb dat al 
eerder meegemaakt. Heel veel 
plannen, waarvan dan maar een ge¬ 
deelte kon worden gerealiseerd. 
Maar de huidige ontwikkeling in 
Beek is goed, dat staat buiten kijf”. 

Lerugdenkend aan die 25 jaar, toen 
hij zijn eerste reizen verkocht; be¬ 
landt het gesprek in anecdotes van 
toen. „In die tijd was er niks te com¬ 
puteren. Je zat met potlood, gum en 
papier aan je burootje reizen te or¬ 
ganiseren. Als je je agent aan de 
Costa Brava zeer dringend nodig 
had, moest je vaak een hele dag 
wachten voordat je de man aan de 
lijn kreeg. Dus pijlsnel iets regelen 
was een onbekend begrip. Als ik zie 
welke communicatie middelen ons 
tegenwoordig ter beschikking 
staan...” 

Zie verder op pagina 41 


• Het 

toerisme 

naar 

Griekenland 
is in 1988 
opnieuw 
fors 

toegenomen, 
ook naar 
het eiland 
Hydra. 


Foto: N 
KONTOS 


« m 
«* 


. • n ni| 

. ■ > 'W, 


m , tK 
~ o « 

1 Ét 

lÊÊÊÊk 

Ja 

rntti I * 
I 
f 11 

dl ■ 


II II 

mmm 
f t 


f ^ 


* t tt • »■ 


11 ■ "W s»** * 

» W ' *- 


; •* «-T 
ié: 
^ 1 » - "*' r 


CA m- 


* % 

iSÉllpëlS ; - . f»; 
■ ■ - '' 


0 urn* 

I* 


'Reizen 
wordt 
duurder 
na 1992’ 


'u? 'fr- 
\ 
«■SS? 


jT 
sr; 
■.. m ■ 

■'«i-TS IÉ»»* 

V'S * '. y* 1 ' Samenstelling en eindredactie; Jos van’ Wersch - Vormgeving: Wiel Gubbels en Sjef Smeets. Limburgs Dagblad 


Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 


Dankbetuiging 

Wij willen langs deze weg eenieder bedanken voor 
het medeleven betoond bij het overlijden en de be¬ 
grafenis van 

Mia van Eeghem 

echtgenote van 

Sjef Cordewener 

Deze weg hebben wij gekozen omdat het - door de 
overweldigende belangstelling in de kerk. de vele 
condoléances, troostrijke brieven, bloemen en h. 
missen - voor ons onmogelijk is iedereen persoon¬ 
lijk te bedanken. 

J. Cordewener 
kinderen en kleinkinderen 

De plechtigezes weken dienst zal gehouden worden 
op zondag la januari a.s. om 11.00 uur in de paro¬ 
chiekerk St. Joseph te Hoensbroek-Passart. 


Dankbetuiging 

Voor de grote belangstelling en het medeleven dat 
wij van u mochten ontvangen bij het overlijden en 
de crematie van mijn lieve man, onze fijne vader en 
opa 

Albert Fokkens 

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank. 

Mevr. T. Fokkens-Keulartz 
Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

Vader zal bijzonder worden herdacht in de zeswe- 
kendienst, welke zal worden gehouden op zondag 
15 januari 1989 om 11.00 uur in de parochiekerk van 
Terwinselen. 


Dankbetuiging 

Wij willen familie, vrienden en kennissen onze op¬ 
rechte dank betuigen voor het medeleven en de be¬ 
langstelling ondervonden na het overlijden en bij 
de begrafenis van onze lieve moeder, schoonmoe¬ 
der en oma 

Lies 

Nauts-Stevelmans 

Hub 

Paul 

Netty en Harry 
Arno, Peter 


Brunssum, januari 1989 


De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 14 
januari 1989 om 19.00 uur in de St. Gregoriuskerk 
te Brunssum. 


Dankbetuiging 

Echtgenoot, vader en opa was voor ons heel bijzon¬ 
der. 

Zijn plotseling overlijden heeft een grote leegte 
doen ontstaan, waarmee wij moeten leren leven. 
Daarom heeft ons uw aller medeleven, in welke 
vorm dan ook betuigd, een eerste steun gegeven in 
onze moeilijke start van een leven zonder hem. Het 
zal ongetwijfeld anders zijn... 

Woorden schieten eigenlijk tekort, maar toch wil¬ 
len wij u allen langs deze weg van harte bedanken 
voor uw bloemen, uw kaartje, uw persoonlijk 
woord of gewoon uw aanwezigheid bij het overlij¬ 
den en de crematie van 

Ger Manten 

Hij was kennelijk niet alleen voor ons zo bijzon¬ 
der... 

Zijn echtgenote, 
kinderen en kleinkinderen 

De zeswekendienst zal worden gehouden op zater¬ 
dag 14 januari 1989 om 19.00 uur in de parochiekerk 
van St. Jozef te Waubach. 


Dankbetuiging 

Wij willen langs deze weg onze oprechte 
dank betuigen voor de woorden van- 
troost, uw aanwezigheid in de kerk en 
het medeleven, dat wij ondervonden bij 
het overlijden en de begrafenis van mijn 
dierbare man, onze vader en opa 

Wiel Moonen 


L.H.M. Moonen-Hendriks 
Kinderen en kleinkinderen 

De zeswekendienst zal gehouden wor¬ 
den op zaterdag 14 januari 1989 om 18.30 
uur in de kerk van de H. Laurentius te 
Voerendaal. 


Voor de vele blijken van deelneming ondervonden 
bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve 
echtgenote, onze zorgzame moeder, schoonmoeder 
en oma 

Lieschen 

Houben-Schümmer 

betuigen wij u allen zonder uitzondering onze op¬ 
rechte dank. 

H. Houben 

kinderen en kleinkinderen 

Eys, januari 1989 
Mr. dr. Frowemweg 52 

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden 
op zondag 15 januari in de parochiekerk van de H. 
Agatha te Eys om 10.30 uur. 


In plaats van kaarten 

Voor de vele blijken van deelneming en belangstel¬ 
ling welke wij mochten ontvangen na het overlij¬ 
den van de heer 

Zef Quadackers 

betuigen wij onze oprechte dank. In het bijzonder 
aan de directie en medewerkers van de Koninklijke 
Brandbierbrouwerij B.V. en de Broederschap St. 
Sebastianus te Klimmen. 

Mw. M.E. Quadackers-Reintjens 
Lucia 

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden 
op zondag 15 januari a.s. om 10.00 uur in de paro¬ 
chiekerk van de H. Remigius te Klimmen. 


In plaats van kaarten 

Wij willen familie, vrienden en kennissen onze op¬ 
rechte dank betuigen voor het medeleven en de be¬ 
langstelling ondervonden bij het overlijden en de 
begrafenis van onze lieve moeder, schoonmoeder 
en oma 

Johanna Maria 
Offermanns-Lucassen 

Kinderen en kleinkinderen 

Oirsbeek. januari 1989 

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 14 
januari 1989 om 19.00 uur in de St. Lambertuskerk 
te Oirsbeek. 


Daar het ons onmogelijk is eenieder per¬ 
soonlijk te bedanken voor de vele blijken 
van medeleven die wij mochten ontvan¬ 
gen bij de begrafenis van mijn lieve echt¬ 
genoot, vader en grootvader 

Willem Mostard 

betuigen wij onze oprechte dank. 

M. Mostard-Dukers 
kinderen en kleinkinderen 

De plechtige zeswekendienst zal plaats¬ 
vinden op vrijdag 13 januari om 19.00 uur 
in de parochiekerk te Dieteren. 


Dankbetuiging 

Graag willen wij iedereen bedanken die, op welke 
wijze dan ook, blijk van medeleven heeft getoond 
bij de ziekte en het overlijden van onze lieve moe¬ 
der, schoonmoeder en oma 

Anna Maria 
Habets-Bischoff 

Heel hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen Habets 

De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op 
zaterdag 14 januari 1989 om 19.00 uur in de paro¬ 
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te 
Terwinselen. 


Voor de grote belangstelling en het medeleven dat 
wij van u mochten ontvangen bij het overlijden en 
de uitvaart van onze dierbare moeder en oma 

Maria 

Damoiseaux-Grooten 

betuigen wij u hiermede onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden 
op zaterdag 14 januari 1989 om 19.00 uur in de kerk 
van de H. Remigius te Simpelveld. 


De blijken van medeleven ons op velerlei wijze be¬ 
toond na het overlijden en bij de begrafenis van 
onze'dierbare zus, schoonzus, tante en nicht 

Mieke Dupont 

waren en zijn ons tot grote steun bij het verwerken 
van het verlies dat haar heengaan voor ons bete¬ 
kent. 

Ook u willen wij hiervoor graag onze dank betui¬ 
gen. 

Familie Dupont 

Heerlen, januari 1989 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden 
op zondag 15 januari a.s. om 10.00 uur in de dekena¬ 
le kerk St. Pancratius te Heerlen. 


Het is een jaar geleden dat wij afscheid 
moesten nemen van mijn lieve man en 
onze papa 

Paul Wilders 

Gerda Wilders-Kurvers 
Linda en Desiree 

De plechtige eerste jaardienst zal worden 
gehouden op 15 januari om 10.00 uur in 
de parochiekerk van de H. Gertrudis te 
Wijlre. 


Het is een jaar geleden dat wij afscheid 
moesten nemen van hem, die ons zo dier¬ 
baar was, mijn lieve man, onze vader en 
opa 


Ser Prop 


De plechtige eerste jaardienst zal gehouden wor¬ 
den op zondag 15 januari a.s. om 11.00 uur in de pa¬ 
rochiekerk van de H. Jozef te Hoensbroek-Passart. 

Mevr, A. Prop-Mertens 
kinderen en kleinkinderen 

Akerstraat-Nrd 95, Hoensbroek 

De plechtige eerste jaardienst voor mijn 
onvergetelijke man, onze pap en opa 

Lei van Oppen 

zal gehouden worden op zondag 15 ja¬ 
nuari a.s. om 10.30 uur in de parochie¬ 
kerk van St. Servatius te Vaesrade. 

Mevr, A. v. Oppen-Coenen 
kinderen en kleinkinderen 


De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtgeno¬ 
te, moeder, schoonmoeder en oma 

Sofie 

W eelen-Heinrichs 

zal gehouden worden op zondag 15 januari a.s. om 
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Theresia en 
Don Bosco Lauradorp-Landgraaf. 

Pter Weelen 

kinderen en kleinkinderen 


De eerste jaardienst van onze echtgeno¬ 
te, moeder en grootmoeder 

Ida Driessen-Lendfers 

zal plaatshebben op zaterdag 14 januari 
a.s. om 19.00 uur in de Christus Koning¬ 
kerk te Hoensbroek. 

Thom Driessen 
kinderen en kleinkinderen 


fl 


Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, ondervonden bij het 
overlijden en de begrafenis van mijn dierbare echtgenoot, onze lieve va¬ 
der, schoonvader en opa 

drs. Petrus Jacobus 
(Jacques) Cornelis 
Lebens 


Het is een jaar geleden dat wij afscheid 
moesten nemen van hem die ons zo dier¬ 
baar was, mijn lieve, onvergetelijke man 
en onze goede, zorgzame vader 

Tony Loupias 

De eerste jaardienst zal worden gehou¬ 
den op zaterdag 14 januari as. om 19.00 
uur in de Christus Koningkerk te Leyen- 
broek-Sittard. 

Mevr. B. Loupias-v.d. Heijden 
en kinderen 


danken wij U hartelijk. 


Buchten, januari 1989 
Dorpstraat 101 


Mevrouw L. Lebens-Rademakers, 
kinderen en kleinkinderen De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 15 januari 
a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Catharma te Buchten. 


Dankbetuiging 

Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond bij de ziekte, het overlij¬ 
den en de crematie van mijn lieve man, onze zorgzame vader en grootvader 

Guus Vogelsang 

betuigen wij langs deze weg onze hartelijke dank. 

Een extra woord van dank gaat uit naar dr. Habets, verpleegsters en ver¬ 
plegers van afd. 7A Verpleegkliniek Heerlen voor de bijzonder goede en 
liefdevolle verzorging aan hem besteed. 

Mevr. H. Vogelsang 
Kinderen en kleinkinderen MODEHUIS 


Modehuis Baks 

Uw adres voor exclusieve damesmode 


SEIZOENS- 

OPRUIMING 

10 - 20 - 30 - 40% KORTING 

(uitgezonderd de nieuwe collectie) 


Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding. 

Donderdag koopavond tot 21.00 uur. 

Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806 


KEUKfl 


Droom - 
door een nieuw fr° f Ip m 


Een geheel ander renovati 
teem dan bij deuren Het 
front (kastdeurtjes. werkt 
enz.) wordt verwijderd. Volflel’J 
keuze maken wij de nieuwe 0> 
opmaat Het voordelige aited'* 
voor een nieuwe keuken 


Nieuw van PORTAS: 

RADIATORKASTEN Wij geven uw woning binne* 1 ' 
dag een nieuw aanzien 


Bel ons op, of breng een b« ; 
aan onze showroom 


Van Wel b.v. 

Hoekerweg 4 

Bunde 043-647833 


PORTAS. De i 


BRUIDS- en 
COMMUNIESHOW 

18 januari in d’r Brikke Oave 
Schitterende collectie 
Aanvang 20.00 uur 

BRUIDSMODE 

FRANgAISE 

Kerkstraat 292, Brunssum 
Kaarten a ƒ 7,50 aan de zaak Promenade 
Telefonisch 045-251575 


STAATSLOTERIJ 

JAN/89 

l e TREKKING. 


789e Staatsloterij, Ie trekking 11 januari 1989 


Lessen/onderwijs 


Kies exact voor een goede 
opleiding!!! Bezoek de 
OPEN DAG van MDGO 
Maastricht? Zaterdag 14 ja¬ 
nuari van 10.00 tof 13.00 
uur. Grote Gracht 76. Tel. 
043-212446. 


Diversen 


Diepvries- en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voor- 
rijkosten. Bel Geleen 04490- 
45230. Service binnen 24 


Lessen/onderwijs 


ANWB auto- + motorrij¬ 
school Wischmann & Zn., 
Europaweg Zuid 337, 
Ubacn over Worms. Tel. 
045-321721. Voor alle rijbe¬ 
wijzen A.B.C.D.E. Chauf- 
feursopleiding goed.ver- 
vper, pers.vervoer bederfe¬ 
lijke goed., gevaarlijke stof¬ 
fen. Vrachtautolessen Mer¬ 
cedes 1217 of Daf 2800 Spa- 
ce Cap. 


Diversen 


In deze trekking ruim 446 
9.000.000,- 

20 prijzen van ƒ 25.000,- 
20 prijzen van ƒ 5.000,- 
200 prijzen van ƒ 1.000,- 
2.000 prijzen van ƒ 250,- 
2.000 prijzen van ƒ 100,- 
2.000 prijzen van ƒ 100,- 
20.000 prijzen van ƒ 50,- 
20.000 prijzen van ƒ 50,- 
200.000 prijzen van ƒ 15,- 
200.000 prijzen van ƒ 10,- 


.000 prijzen samen ƒ 

- op alle lotnummers 0770 

- op alle lotnummers 013® 

op alle eindcijfers 54 

op alle eindcijfers ^ 

op alle eindcijfers ® 

op alle eindcijfers l 

op alle eindcijfers 
op alle eindcijfers 
op alle eindcijfers 
op alle eindcijfers 


Voor al uw 

straal- en konserveringswerk 

Likabo b.v. 

Snelle behandeling - snelle afwerking 
Kupperweg 22a, Beatrixhaven Maastricht 
Tel. 043-635253 of 04490-45792 


Zetfouten voorbehouden. 

De uitslag van de tweede trekking wordt 
uitgezonden op TV. Kijk a.s. maandagavond na° 
Ned. 3, NOS, aanvang 19.31 uur. 

MÉBl KANS IN DE STAATSLOTERIJ ^ 


Kijk eens hoe Voordelig Kwaliteit kan zijn. 


m 
WIDISET MET COMPACT DISC type 
CMS-N 50 2 x 26 watt. Quartz tuner 

met 14 voorkeuze-stations Cass. deck 
met AUTO-REVERSE Halfautom 
platenspeler en COMPACT-DISC. Nu 
kompleet met BOXEN | pompact-disc|] 


SHARP 

VHS-VIDEORECORDER 
VHS-frontloader. 16 Kanalen en 
4 programma's 14 dagen vooraf 
programmeerbaar. HQ-systeem. 
INCL. DRAADLOZE AFST. 
BED.nu 


1 gratis vid.eo-ondgh^u^kon^akt | : ^ 


PHILIPS 


SONY KI M RKN TV 

M cm. flai-M)u«rr txrtdtum met rechte hoeken 
40 voorkeuze-zender* Inclusief draad¬ 
loze afstandsbediening Prijs hij inruil nu slechts 


f.;t . ■?.M?!j !! iTf«fTTrTnt>Ui»w»M<»WIWu7? 


MIDISET MET ( OMPACT-DISC typ, NEWS-D I 
2 x 20 walt. ï-bandt-equalizer. Tuner met AM/FM- 
stereo. Dubbel C assettedech en bigb-speed 
Platenspeler. COMPACT-DISC met digitaal filter en 
4i oversampling. INC I.. BOXEN. Nu voor 


rm iMhir. stereo kleuren-tv 
M et teletekst 

63 cm platte beeldbuis met rechte hoeken. 39 Voor- 
keuze-zenders en TELETEKST. Inci. DRAADLOZE 
AFSTANDSBEDIENING. 
Regeling geschillen 
bij Y Y Y-arrangenieiil 

MIELE 

STOFZUIGER type S-227 
Zeer krachtige 1150 watt motor 
Slang geheel draaibaar. KEMA- 
KEUR. Adviesprijs f. 529,- 
Incl. hulpstukken Nu voor 

\l\\ 


Hifi Box 125 

3-weg systeem 
met afneembaar 
Pront 

Max. vermogen 

125 watt w 

Nu voor 


WASAUTOMAAT 

Volautom. wasautomaat voorzien 
van alle programma's. Toerental 
centrifuge 400. Adv. pr. f 799,-. Een ongelooflijke aanbtedtnf van 
Schunck Electro. Nu een midiset 
COMPLEET .MET BOXEN. 


07* De eiectro-afdeiing bezorgt gratis aan huis! 
Alle artikelen met volledige garantie en 
service. Zolang de voorraad strekt. 
Afwijkingen in afbeeldingen voorbehouden. dfecho 


Promenade Heerlen 2 e etage 
telefoon 045-712057 


Van onze verslaggever 

VALKENBURG/UTRECHT - Dit 
jaar bestaat voor het eerst in Neder¬ 
land een officiële geschillencom¬ 
missie voor WV-arrangementen. 
Deze is ondergebracht bij de Ge¬ 
schillencommissie Recreatie van de 
stichting Geschillencommissies 
voor Consumentenzaken. Het Ne¬ 
derlands Bureau voor Toerisme 
(NBT) heeft dit gisteren bekendge¬ 
maakt op de vakantiebeurs Utrecht. 

De provinciale VW Limburg heeft 
hierop zeer enthousiast gereageerd. 
„Zo’n commissie geeft zowel aan de 
klanten als aan het WV-personeel 
veel meer duidelijkheid”, aldus een 
woordvoerder van VW-Limburg. 

Klachten over Nederlandse vakan¬ 
ties, die geboekt zijn uit één van de 
tien vakantiereisgidsen, zoals die 
door de verschillende VVV’s wor¬ 
den uitgegeven, kunnen aan de 
commissie worden voorgelegd. De 
basis voor deze nieuwe geschillen¬ 
regeling wordt gevormd door de 
reisvoorwaarden zoals die in deze 
reisgidsen staan afgedrukt. 

Er zijn tien verschillende gidsen: de 
gids van Limburg, Friesland, Dren¬ 
the, Overijssel, Gelderland, Flevo¬ 
land, Texel, Brabant, Zeeland, ter¬ 
wijl Noord-Holland, Zuid-Holland 


en Utrecht een gezamenlijke & 
hebben uitgebracht. 

Commissie 

y 

In het verleden was het de algeüw 
Nederlandse Vereniging van V g 
(ANVV) die bij voorkomende^ 
schillen zo objectief 
trachtte te bemiddelen om P 31 }^ 1 
tot elkaar te brengen, aldus ^ 
NBT. Desondanks is de ANV^ ^ 
tuurlijk een branche-organisap^ 
om die reden heeft zij het ihi^ fl (i 
genomen om in overleg met dejf 
sumentenbond, de Recron eP ué 
stichting Geschillencomh 11 ^! 1 
voor Consumentenzaken te 
tot een onafhankelijke geschil* 
geling. 

In de reiswereld (ANVR) en de 
peer- en bungalowsector ^ e ke f 
kent Nederland al een dergeUP 
schillenregeling. 

hilF"' 

De uitspraken van de ë esC \je^ 
commissie zijn bindend vo ° r .g 1? 

den van de branche-organisab*?.]^ 
wel organisatoren als wedefV^ 
pers. De commissie zal best^f_ 
drie leden; een lid voorgeu tjfj 
door de branche organisatie. gé 
door de Consumentenbond e jp 
onafhankelijk jurist(e) als vo 
ter. De overeenkomst word A. 
daag door de partijen onderte 

Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 25 


lintburgs dagblad 


Uitblijven 


In de sneeuwberichten duiken Ar- 
“ e nnen, Harz, Eifel en het Sauer- 
' ar| d al niet eens meer op. Er ligt 
geen korrel sneeuw. De pistes zijn 
“lübberige velden, de liften staan 
^>1. voor alle hotels en pensions 
bordjes 'Kamers vrij', verveelde 
skileraren leggen een kaartje, de 
to eristen lopen met of zonder jen¬ 
gelende kinderen door de modderi¬ 
ge straten van Eupen, Malmedy, St 
*ith. Winterberg, Monschau of 
Gosslar-Hahnenklee of sjouwen 
mee in een, als alternatief georgani¬ 
seerde fakkeloptocht. 

y°oral in het Sauerland, waar an- 
“ er s in deze tijd duizenden vader¬ 
landse skiliethebbers het witte to¬ 
neel beheersen, is de stemming niet 
°est. Volgens de VVV in Winter- 
° er g bedraagt de bezettingsgraad 
Van hotels en pensions ongeveer 60 
procent. „Anders zitten we om deze 
ll jd helemaal vol, maar het had nog 
slechter gekund”, heet het. De 
v vV organiseert rodelwedstrijden 
°P de kunstijsbaan, dia-avonden, 
Wa ndelmgen en fakkeloptochten, 
^aar toegegeven wordt dat de toe- 
ris ten daar natuurlijk niet voor zijn 

gekomen. 

Bobslee 

Winterberg heeft het voordeel dat 
binnenkort de Europese bobs- 
leekampioenschappen worden ge¬ 
houden en zo’n festijn trekt altijd 
duizenden mensen. Maar het Ne¬ 
derlandse kampioenschap sleehon- 
oenrennen, dat voor komend week- 
e mde op het programma staat, valt 
ln het water tenzij er een wonder 
gebeurt. „We houden eind februari 
Vr ij voor die wedstrijden, dan ligt er 
z eker een dik pak sneeuw”, zegt de 
°Ptimistische woordvoerder. 

J^e dorpen in het Sauerland die niet 
eschikken over van het weer onaf- 
dnkelijke accommodaties, zoals in 
w wterberg, zijn er veel slechter 
aa n toe. Ook de VVV-woordvoer- 
dr in de Harz ziet het somber in: 
«Alleen vorst en sneeuw kunnen 
° ns nog redden”. Van de 30.000 
edden zijn er slechts 10.000 bezet. 

Grote strop 

J^ e Winterberger Wemmer, eige- 
aar van de ski-carroussel Altasten- 
er 8 : „Ik heb hier acht skiliften. 
N °rmaal vervoeren we in deze tijd 


8000 skiërs per uur. Nu staat het 
hele spul stil. Alleen in ons gebied 
zijn al 70 skiliften. Het is een gigan¬ 
tische strop". 

Restaurantbezitters klagen steen en 
been. „Vorig jaar was het al heel 
erg. Toen kregen we pas in februari 
behoorlijke sneeuw. Nu ziet het er 
nog slechter uit. Het is catastrofaal. 
Ik heb hier 220 plaatsen. Normaal 
zult u hier ’s avonds geen vrije stoel 
vinden. Gisteravond had ik zegge 
en schrijve acht klanten. Ik weet 
niet hoe lang ik dat nog kan volhou¬ 
den”, zegt een exploitant uit Win¬ 
terberg. 

De tientallen part-time skilerares¬ 
sen en skileraren zijn ook brode¬ 
loos. Op de hoogste 'top' in het 
Sauerland, de 841 meter hoge Kah- 
ler Asten, regent het al dagen. De 
temperatuur ligt steeds royaal bo¬ 
ven nul, terwijl de gemiddelde tem¬ 
peratuur in januari min 3,1 is. De 
experts van het weerstation op deze 
berg zien voorlopig geen enkele 
verbetering. 

Sneeuwzeker 

Normaal geldt het Sauerland als ta¬ 
melijk sneeuwzeker. In de jaren ze¬ 
ventig ontdekte ook de Nederlan¬ 
der dit gebied en dan met name de 
streek tussen de Rijn en de Weser. 
Zo wordt de plaats Winterberg met 
z’n dertien dorpjes (totaal 15.000 
inwoners) ieder jaar door heel wat 
provinciegenoten bezocht. Niet al¬ 
léén vanwege de korte afstand maar 
vooral om het zuivere klimaat, de 
vele faciliteiten en vooral: de gast¬ 
vrijheid. 

In het koude jaargetijde is de streek 
vooral populair vanwege de winter¬ 
sportmogelijkheden. Iedereen die 
nog nooit op de ski’s heeft gestaan, 
kan hier in 'normale' winters deze 
sport leren. 

Aan de voet van de berg, de Kahler 
Asten in Südsauerland, gaat een 
nieuwe wereld open. Het ene dorp 
is nog mooier, kleiner en lieflijker 
dan het andere. Je krijgt de neiging 
om van iedere woning, veelal vak- 
werkhuizen uit de zeventiende 
eeuw, een plaatje te schieten. Bo¬ 
ven de deuren prijken, in prachtig 
geschilderde letters, spreuken en 
psalmen. Waar de bosrijke omge¬ 
ving begint met uitzichten die zelfs 
de grootste prater het zwijgen op¬ 
legt, kan de gast van de Totale Stilte 
genieten. 


Het nieuwe 
lopen 

Naarmate de mensen minder lopen voor of 
naar hun werk wordt lopen meer recreatie, 
duizenden joggen langs de wegen, maar dat is 
ee n vorm van lopen waar het hier even niet om 
9aat. Hier gaat het om lopen in marstempo of 
n °g langzamer ten einde van punt A naar punt 
B te komen. Wie loopt ziet meer' is een slogan 
die al enigszins bedaagd aandoet maar 
niettemin volop geldt. Naarmate lopen als 
minder doelmatig wordt beschouwd, 
vergeleken bij vervoer per auto of per 
°penbaar vervoer, wordt lopen als doel op zich 
Aantrekkelijker. Het is als met de barbecue of de 
open haard: het is omslachtig en het vereist 
doorzettingsvermogen en deskundigheid, maar 
uiteindelijk beleef je er veel lol aan. Meestal is 
lopen heel wat milieuvriendelijker dan beide 
andere genoemde activiteiten. 


Buiten bij de Vierdaagse in Nijme- 
gen en andere afstandsmarsen 
kwam je tot voor kort de echte 'tip¬ 
pelaars' maar zelden tegen in eigen 
and. Meestal waren ze aan te tref- 
en in de Alpenlanden of in andere 
mergachtige streken waar het ’wan- 
uern' een van oudsher beoefende 
s P°rt’ is. Met name de laatste jaren 
hebben de wandelaars zich over de 
Sehele wereldbol verspreid en sinds 
fnkele jaren is er zelfs een eigen 
v akb!ad’, getiteld 'Op Lemen Voe- 
ten . uitgegeven bij de SUN in Nij- 
t | le gen. Daarin wordt verslag ge¬ 
daan van allerlei wandelingen en 
daar zie je ook dat je om te wande- 
len eigenlijk slechts de voordeur 
achter je dicht hoeft te trekken. 

Dat deed je natuurlijk al als je ’s 
avonds nog een ommetje kuierde. 
Maar wat zou u denken van een 
wandeling van Landgraaf naar Di- 
uant, in een week of tien dagen? 
Onderweg kampeer je in de meege¬ 
nomen tent, of verblijf je in hotel- 
wtjes of pensions. Je kunt trouwens 
n °g veel verder, want van Eijsden 

i 


(en met wat goede wil ook al vanaf, 
bijvoorbeeld. Landgraaf) kun je 
over ongebaande wegen tot aan de 
Franse Middellandse Zeekust. Dat 
is het nieuwe wandelen: niet langs 
die platgetreden paden. De wande¬ 
laar kiest dus het achterpad, de stil¬ 
le wegen, de klinkerweggetjes. 

Keuze genoeg 

De een loert daarbij gaarne bij de 
aanwonende medemens naar bin¬ 
nen, de ander let op de vogels in het 
zwerk, de derde ziet niets dan 
plantjes en weer een volgende 
houdt nauwlettend de schoonheid 
van het landschap in het oog. In die 
laatste categorie valt een grote ver¬ 
scheidenheid op. Zo zijn er luidjes 
die zich gespecialiseerd hebben in 
het bewandelen van haven- en indu¬ 
strieterreinen; die graag van veer¬ 
pont naar veerpont trekken; die de 
ingewanden van grote steden ple¬ 
gen te bezichtigen. 

Andere specialisten zijn de eiland- 
wandelaars die aan te treffen zijn 

van 

sneeuw 


Welk jaargetijde het ook is, van het 
Sauerland kun je altijd met volle teugen 
genieten. Deze streek, met z'n rustieke 
plekjes, biedt een horde toeristen uit 
binnen- en buitenland datgene waar ze 
tijdens korte of langere uitstapjes naar 
verlangen. Duizenden Limburgers 
brengen hier jaarlijks hun vakantie door. 


0 VVV-directeur König en zijn (Nederlandse) medewerk¬ 
ster Marloes Birkheulzer. ..Met de Nederlandse taal kun je 
hier uitstekend uit de voeten'' Foto's: PETER DEJONG 


strop 


Dat mag dan ook wel. In 1987 wer¬ 
den alleen al door Nederlanders 
ruim 200.IKK.) overnachtingen ge¬ 
boekt in Winterberg en omgeving. 
De Duitsers zelf vertoeven ook 
graag in deze streek. Zij boekten 
650.000 overnachtingen in datzelfde 
jaar. Ook de Belgen, Fransen, De¬ 
nen, Noren en Zweden bezoeken 
het Sauerland met de regelmaat van 
de klok. 

„De Duitsers zijn duidelijk in de 
meerderheid”, aldus König. „Zij 
komen hier met name voor een 
tweede of derde vakantie en maken 
vooral gebruik van de duurdere ho¬ 
tels. De Nederlanders daarentegen 
verblijven in een pension of huren 
een vakantiewoning in een van de 
grote parken, zoals het Dorint-va- 
kantiepark in Neuastenberg. Zij 
maken veelal gebruik van de aan¬ 
biedingen die gelden voor een ver¬ 
blijf van maandag tot vrijdag of 
trekken voor een lang weekend 
naar het Sauerland. Een groot aan¬ 
tal hotels, pensions en vakantiewo¬ 
ningen maakt het de gast gemakke¬ 
lijk een keuze te maken. Van goed¬ 
koop tot zeer duur. van eenvoudig 
tot zeer luxe in prijs en accommoda¬ 
tie. Voor 15 mark ben je onder de 
pannen in een eenvoudig 'Gaste- 
haus'. In een luxe hotel betaal je 
ongeveer 80 mark per persoon, 
voor logies met ontbijt." 

Als er sneeuw ligt komt iedereen 
goed aan zijn trekken. König: „Er is 
uiteraard het nodige vertier, zoals 
een originele après ski. ' 

Zomermaanden 

De winter in het Sauerland is fraai, 
maar de andere jaargetijden lieg^i 
er natuurlijk ook niet om. Wandelen 
is dan troef. Bovendien zijn er in de 
directe omgeving van Winterberg 
twee 'grote pretparken. Het Panora- 
ma-Park en Fort Fun (te vergelijken 
met de Efteling). Tennis, zwemmen 
en deltavliegen zijn enkele andere 
’mooi-weer sporten' die er beoefend 
kunnen worden. 


bent zijn altijd noodzakelijk. Het 
kan nooit kwaad een voorraad wa¬ 
ter mee te nemen, liefst in thermos¬ 
flessen. Voor wat langere tochten 
zijn reservesokken en -schoenen 
aan te bevelen, en uiteraard goede 
(warme) regenkleding of een para¬ 
plu. Eerste Hulp-artikelen kunnen 
goed te pas komen, evenals lucifers, 
touw, een scherp zakmes en een 
schaar en energierijk voedsel, zoals 
chocolade-repen. Bij wandelingen 
in golvend terrein kan een wandel¬ 
stok met scherpe punt goede dien¬ 
sten doen. 

Al die spullen zijn te koop bij sport¬ 
zaken in Zuid-Limburg: elders in 
het land zijn diverse gespecialiseer¬ 
de zaken: in Aken is een sportzaak 
die veel van deze spullen verkoopt 
en waar u ook het harnasje en het 
klimtouw kunt kopen waarmee u 
kleinere kinderen op bergtochten 
'aan de lijn' kunt houden. 

Literatuur en kaarten zijn te koop 
in de normale boekhandel; denk 
ook eens aan de ANWB. Gespecia¬ 
liseerde zaken op dit gebied zijn die 
van Interglobe. waarvan er ook een 
in Maastricht te vinden is. Van alle 
gebieden in de omgeving en ook 
van berggebieden in Midden- en 
Zuid-Europa zijn kaarten van 
schaal 1 op 25.000 of 50.000 te krij¬ 
gen, geknipt voor de wandelaar 
dus. Kaarten met een grotere schaal 
zijn waardeloos. Er zijn ook route¬ 
beschrijvingen. 

Lopen kun je dus in je eigen omge-, 
ving, en dat kun je zonder veel hulp, 
of voorzorgen. Wie het eens in 
bergen wil wagen, en vooral \frie 
nog betrekkelijk kleine kinderen 
heeft, doet er goed aan zich de eer¬ 
ste keren aan te sluiten bij een reis¬ 
gezelschap. De Nederlandse Alpi¬ 
nisten Vereniging organiseert dat 
soort reizen, waarbij je dan (helaas) 
wel in gezelschap bent, maar toch 
het genoegen kunt smaken in het 
gebergte van berghut naar berghut 
te trekken. Na een paar keer kun je 
het dan eens in je eentje proberen. 

En over kinderen gesproken: die 
blijken veel meer te kunnen dan je .. 
denkt. Vooral in 'spannende' gebie-, 
den zoals de bergen of uitgestrekte, 
bossen is altijd wel wat van hun ga- 
ding te vinden: stenen, stokken, w> ' 
ter en modder. Het tempo wordt er 
flink door vertraagd, maar je hebt 
er toch geen kind aan. Al vanaf drie 
jaar kan een kind gemakkelijk een 
kilometer of twintig per dag lopen; 
ze overleven het soms beter dan de 
meeste volwassenen. 

■Santé Brun 


voor het Sauerland 


digd, en in mindere mate Italië en 
Frankrijk. In het al genoemde blad 
vind je verslagen van wandelingen 
in minder gangbare gebieden, Bul¬ 
garije of Polen, bijvoorbeeld 

Aan wandelingen, zeker in verlaten 
gebieden of het gebergte, moet je 
niet onvoorbereid beginnen. Be¬ 
rucht zijn de Nederlanders die, na 
een heel jaar op hun krent te heb¬ 
ben gezeten en een hele dag in de 
auto, bij aankomst in Oostenrijk 
nog even op hun pantoffels een om¬ 
metje maakten in het hooggebergte 
en daar prompt spoorloos verdwe¬ 
nen, en van geluk mochten spreken 
dat hen - nadat ze door een red¬ 
dingsploeg waren gevonden - de 
slippers niet van de voeten gevroren 
waren. 

Drie voorwaarden 

Drie dingen zijn van het grootste 
belang: je moet behoorlijk getraind 
zijn, voorzien van een aangepaste 
uitrusting en je moet alle overmoed 
thuis laten. 


Behoorlijke training krijg je door 
het hele jaar door geregeld te lo¬ 
pen. Elke zondagmorgen een kilo¬ 
meter of twintig is al heel behoor¬ 
lijk, want wie tijdens de "echte’ 
wandeling meer dan dertig kilome¬ 
ter per dag wil lopen is uit op preste¬ 
ren, en dat is de rechtgeaarde wan¬ 
delaar vreemd. Neem op de trai- 
ningswandelingen wel altijd de hoe¬ 
veelheid spullen mee die u in de va¬ 
kantie ook denkt mee te nemen; 
loop op de schoenen in de kleding 
die u daar gaat gebruiken, zo kunt u 
proefondervindelijk de nodige wij¬ 
zigingen aanbrengen. Zo kan bij¬ 
voorbeeld blijken dat de als water¬ 
dicht gekochte regenkleding lekt als 
een mandje. 

Daarmee zijn we al bij de spullen 
aangeland. Het wemelt van de ’sur- 
vival’-winkels. Elke sportzaak heeft 
een afdeling 'survival', waar het u 
gegarandeerd direct gaat duizelen. 
Voordat u daar de vaak peperdure 
spullen begint in te slaan moet u ze¬ 
ker weten dat u het ook gaat gebrui- 


0 Een plek waar je ook met 
kinderen makkelijk en veilig 
kunt wandelen die toch hoogst 
indrukwekkend is: Passo Pordoi 
in de Dolomieten 


ken. U moet minstens één gespecia¬ 
liseerd boek lezen, en al enige erva¬ 
ring hebben. Een complete lichtge¬ 
wicht keuken hebt u niet nodig als u 
onderweg in eethuizen eet; als u 
niet in het gebergte wandelt hoeft u 
geen lichtkogels en speciale koude- 
werende slaapzakken te hebben. 
Joggingschoenen zijn waardeloos in 
het hooggebergte, waar u water¬ 
dichte schoenen met stalen neuzen 
niet kunt missen, en zo voort. 

Denk er bij dat alles aan dat een 
volwassene zich al een ongeluk 
sleept aan 15 kilo; een kind kan niet 
meer dan 3 of 4 kilo torsen. 

Een kompas, een zaklantaarn, geld 
in de valuta van het land waar u 


(bijna altijd tenminste), en in de zomer is wandelen het populairst in 


0 De Grote Stilte, ’s Winters sneeuw 
het Sauerland 


In het Hochsauerland, op 700 me¬ 
ter, ligt Winterberg. Dit stadje 
biedt dus zowat alles wat je van een 
wintersportplaats mag verwachten. 
Veel skiliften, loipes, een skischans, 
een bob- en rodelbaan en een ijs- 
sporthal. Winterberg en omgeving 
telt in z’n geheel 56 skiliften en 
meer dan 250 kilometer loipes. En 
wie niet op de latten wil, kan in de 


stad genieten van de vele winkels, 
café’s en restaurants. Of je kunt het 
200 kilometer lange wandelgebied 
betreden. In een vakantieperiode 
van veertien dagen hoeft je niet één 
keer hetzelfde pad te bewandelen. 
Mocht u bang zijn te verdwalen, 
geen probleem. Want ieder dorpje 
heeft z'n eigen VVV-kantoor waar 
uitgebreide informatie te verkrijgen 
is. 


Toerisme 

Begin jaren vijftig kwam in het 
Sauerland het toerisme op gang. 
Voorheen was de streek erg arm en 
was landbouw de enige bron van in¬ 
komsten. Maar ook de boeren wer¬ 
den (nog) slimmer en verhuurden 
kamers aan vakantiegangers. Het 
boerenbedrijf werd aldus uitgebreid 
met toerisme. Winterberg, van 


oudsher een Kurort, werd veel be¬ 
zocht door de met name oudere gast 
die tot rust wilde komen in deze ge¬ 
zonde omgeving. 

De regering van Noordrijn-Westfa- 
len heeft sindsdien veel geld uitge¬ 
trokken voor de verdere ontwikke¬ 
ling van het toerisme. In 1987 was 
dat een bedrag van twee miljoen 
mark. 

Vandaag de dag komt één op de 
drie gasten uit ons land. Maar niet 
alleen vanwege de afstand is het 
Sauerland aantrekkelijk. Ook het 
klimaat, de zuivere lucht (er is nau¬ 
welijks industrie) en de gastvrijheid 
van de bevolking zorgen voor het 
bekende vakantiegevoel. 

Geen taalprobleem 

„Ruim 70 procent van de mensen 
die hier wonen, verdient zijn brood 
in de toeristische sector”, vertelt de 
heer König, direkteur van het 
Fremdenverkehrsamt van Winter¬ 
berg en omgeving. „Van de bakker, 
slager en kapper, tot de hoteleige¬ 
naar, winkelier en kamerverhuur¬ 
der. Wij zorgen, en dat zeg ik uit de 
grond van mijn hart, voor een opti¬ 
maal verblijf van onze gasten. Het 
bedienend personeel in menig hotel 
en pension spreekt trouwens ook 
Nederlands. Ik heb twaalf mensen 
in dienst, waarvan één Nederland¬ 
se. Marloes Birkheulzer. Zij werkt 
hier sinds een jaar en staat de Ne¬ 
derlandse gast extra terzijde.” 

„Jaarlijks geven we een bedrag van 
175.000 mark uit aan reklame. We 
staan op diverse vakantiebeurzen in 
jullie land. Daar 'verkopen' wij dan 
het Sauerland, in de goede zin des 
woords. En jaarlijks moderniseren 
wij onze hotelaccommodatie.” 


Wie de gespecialiseerde winkel be¬ 
zoekt zal merken dat je voor routes 
beslist niet op jezelf aangewezen 
bent. Er zijn wandelkaarten voor 
elke hoek van Europa; met name de 
Duitse berggebieden zijn minutieus 
in kaart gebracht en ontsloten voor 
de wandelaar. Uiteraard is ook 
Zwitserland goed vertegenwoor¬ 


van Cyprus tot de Azoren en van 
Tristan da Cunha tot Ijsland. Nog 
een andere categorie is helemaal 
verslingerd aan Schotland (gegaran¬ 
deerd permanent regen) of Noorde¬ 
lijk Scandinavië. En uiteraard zijn 
er nog vele bergwandelaars, want 
wat de wandelaar vooral zoekt is: 
eenzaamheid, teruggeworpen zijn 
op zichzelf. In vele berggebieden 
valt nog een vrijwel ongerepte na¬ 
tuur te aanschouwen, ondanks de 
vele wandelaars die er zijn kom je 
er maar weinig tegen. Daar is ook 
voor elck wat wils te vinden, van 
wandelingen waar rustig kleine kin¬ 
deren aan kunnen deelnemen tot 
tochten waar enig klimwerk aan te 
pas komt. 
Limburgs Dagblad 


Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 


A1AXINI 


HEERLENS FIJNSTE BIOSCOPEN BIJ ELKAAR 


ROYAL 


HEERLENS FIJNSTE BIOSCOPEN BIJ ELKAAR 


ravou EEN 

HARTVERWARMENDE 

KOMEDIE 

Hier wordt weer eens 
bewezen dat mensen in 
een bioscoopzaal alles 
geloven... 

wat ze willen geloven 
Een film over moord, 
hebzucht, sex, 
zoraak en verse vis. 


JOHN 
CLEESE 

KEVIN 
KLINE 

JAMIE LEE 
CURTIS 
werende 
amusW^ptsfilm % 
die jong Woud * 
Mina - 
igen $5* 

A 


J&l 
FISH CALLED RESERVEREN: DAGELIJKS VANAF 2.30 UUR 
VOOR ALLE INLICHTINGEN: 045-714200 


DAGELIJKS 3. 00 6. 15 8. 


DAGELIJKS 3.°°:[6. 30 !|9. c 


DAGELIJKS f3. 30 ] !6. 00 ; |'8. 3 CULTUREEL CENTRUM 
DE STADSSCHOUWBURG’ 


SITTARD, WILHELMINASTRAAT 18, TEL (KASSA) 10616 


Vr. 13 jan. 
20.00 uur 

Limburgs Symphonie Orkest 

O.l.v Salvador Mas Conde; solist: Rafael 
Orozco. piano Werken van P Tsjaikowski 
en D. Sjostakowitsj. Entree ƒ 15,50 11,75. 

Za. 14 jan. 
20.00 uur 

Flairck 

Entree ƒ 23,50 19,50. 

Ma. 16 jan. 
di. 17 jan. 
20.00 uur 

Andre van Duin Revue (100 jaar Carré) 
Uitverkocht 

Wo. 18 jan. 
19.00 uur 

Robin Hood en de zeven dwergen. 

Familievoorstelling Entree ƒ 8,50 7,75; 
kind. tm 15 jr ƒ 5,00. 

Vr 20 jan. 
20 00 uur 

Er valt een traan op de tompoes. 

Blijspel van Annie M.G. Schmidt Entree 
ƒ 23,50 19,50. 

Za. 21 jan. 
20.11 uur 

Marottezitting. 

Installatiezittmg. Entree ƒ 11,00. 

Di 24 jan. 

20 00 uur 

Fiësta Flamenca. 

O.l.v. Curro Veiez Entree ƒ 25.50 20,00. 

Do. 26 jan. 
20 00 uur 

La Cantatrice Chauve Exercices ... 
Hollandais 

Twee eenakters in de Franse taal door 
Theatre Loyal Du Tract. Entree 
ƒ 12.50 10,75 

Expositie: 
t m 

27 januari 

Aioys Verhoeve 

(geb. 1921 - overl. 1978) 
olieverfschilderijen. 

Openingstijden kassa: dinsdag tm vrijdag 10.00-16.00 
uur, zaterdag 10 00-12 00 uur Maandag gesloten. 

i 


JOOP VAN DEN ENDE 
presenteert 

L i- crash 


„o...«.«•<» 


prociuktm Rohm De l.cvita i i ; rn Impri o J:i< (pi«>:; Sonf 


STADSSCHOUWBURG HEERLEN 

Vrijdag 27 januari, 20.00 uur 

tel. kassa 045-716607 


'v^ivvi ■ • 

Deze tournee wordt mede WT1WÏ 

mogelijk gemaakt door U XtM, 


- O _ 

stadsschouwburg heerlen 

Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 - 15.00 uur, za. 10.00 - 
12.00 uur, één uur voor aan vang. Tel.: 045-716607. paspoorten ƒ 13.-; JTP-Tip 
ƒ 12,50 


I za. 15 jan. 


10-18 ti71 


| Wo 18 jan 
INTERNATIONAAL REIZEN 
FESTIVAL 89 

ƒ 5,-; kinderen tot 12 jaar 
gratis onder begeleiding 


LEZING OVER MIMEKUNST 

i.h.k.v. Zuid-Nederlands Mime 
Festival. Toegang gratis 
(gaarne van te voren plaatsen 
reserveren bij dagkassa). 


[ Za 14 jan 


PRESENTATIE „VERRE 
OOSTEN” i.h.k.v. 
Internationaal Reizen Festival 
ƒ10- 


20 00 


20.30 ij. § 
20 30 u I 


I Di. 17 jan. 


20.00 u. I 


AVNER EISENBERG „Avnar 
the Eccentric”. 

Familievoorstelling, ƒ 18.50; 
paspoorten ƒ 14,-; JTP-Tip 
ƒ 12.50 
(kleine zaal) 


Volkstheater Heerlen 
„ANTIGONE" van Jean 
Anouilh ƒ 13,50; paspoorten 

ƒ 10,- 

(kleme zaal) 
I jan. 


20.00 u. I 


| Vr. 20 jan. 

20.00 u Hl 


| za. 21 jan. 

20.00 u. Hl 


T.k. L-vormige eiken KEU¬ 
KEN 2?0x2i0 cm met bo¬ 
venbouw 160 cm. In z.g.st. 
Eventueel met apparatuur, 
pr ( 2900.-. Tel. (fta-463741. 


Te koop aangeboden 


SCHILDERIJEN te koop 
Keekstr. 92. Heerlerheide. 

STEREOTOREN Sony 212 ƒ 993 ; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één 

pl eiken eethoek. Lode- i stuk, dus 9 een geschuif meer, ƒ 395,- per stuk. Fuhren 
wiik-stijl ( 4500.-'. 045- ! Discount. Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei- 

211071. _ de) tel, 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740- 

BANKSTEL eiken (zwaar)j 4383. 

lli; k!“ Pk 12 3 S„: ItINt,. k. «mcl. mger. FRI.! STEMOTOBEN. VHS n- 
mod. kast wit 475.-; Kou- TUUR WAGEN*, zeer gesch. koop - TeL 04:> ‘ 

venderstr 208. Hoens- v braderieën etc. In bedrijf; 1 " 1 D0:j _ 

broek. te bezicht Pr.no. t.k. Tel. Antieke COMMODE met 

... . ,| i . 04493-4283. spiegel ƒ 375,-, eik. eethoek 

V>eg. omst. t.k. complete _ m. ö stoelen ƒ 525,-, noten 

T- ri | V ni° f 4o00. AANBIEDING vloertegels I slaapkamer comp, ( 575-, 

Tel. 04a- i lob-0. _ 1 32x32 cm. Div. kleuren, lijm modern wandmeubel 

Te k. WASAUTOMAAT en voegsel inbegrepen ƒ200.-. babybedje ƒ60-, 

i.g.st. pr. ( 150. Koe- < 24.50 p m2 incl. BTW. Te- salon-tegel-tafel- ƒ 140.-. 

koekstr 11. Hrl-N’rd. Tel. | gelhandel Janssen. De Hut Schaesbergerstr. 108, Kerk - 

045-218386. 1 . Gulpen. Tel 044a0-1970. rade. Tel. 045-415181. 


WASAUT. combi AG 275,-; 
gasforn. 95.-; ijskast 75,-; 
diepvr.kast 275.-: gashaard 
150,-: gasplaat 75,-; Tel. 045- 
72559a 


„ , .. YAMAHA XS 750, bwj. 77, 

Bankstel kussens en BIvW motorblok 3.1. Tel. _ 

045-719962 (tus. 18.00 en 

Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen 20.00 uur). Te k PRINSCARNAVAL- 

kleuren, complete set a 10 stuks Incl. vulling vanaf: VLOERKLEDEN, wol of KOSTUUM BLAUW FLU- 
ƒ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf! katoen, div. maten. kleuren. WEEL MET SCEPTER EN 

' . .... t r t r 1 „ ft/lT TTC i I Kil r TV»l <1.1*% 


NDT-2 (Nederlands Dans 
Theater Junior) 

Chansons Madecasses van 

Nacho Duato 

Alter Ovid, Alter Britten van 

Philip Taylor 

U should have left the light 

on van Lionel Hoche 
Situation van Hans van 
Manen. 

ƒ 21,- - ƒ 18- ƒ 15 -, 


WINKBULL E-REVUE vr 

ƒ 12,50; za. (incl. bal) ƒ 15- 


|| Za. 21 jan . 

pT 

|| Zo. 22 jan. 


BEJAARDENMATINEE 
Winkbülle-revue, ƒ 10 - 


14 30 u. | 

m 

20.00 u. ■ 


175,-; kl.tv. 12 
mod. kast wit - 
venderstr 208 
broek. 


kan. 175.-; 
475.-: Kou- 
1. Hoens- 


STEREOTOREN, VHS vi¬ 
deo te koop. Tel. 045- 
727669. 


complete 
( 4a00.-. 


W- AANBIEDING vloertegels 

_ 1 32x32 cm. Div. kleuren, lijm 

LAT en voegsel inbegrepen 
Coe- I 24.50 p m2 incl. BTW. Te- 
Tel. i gelhanael Janssen. De Hut 
i. Gulpen. Tel 044o0-1970. 


Antieke COMMODE met 
spiegel ƒ 375,-, eik. eethoek 
m. 6 stoelen ƒ 525,-, noten 
slaapkamer comp, ƒ 575-, 
modern wandmeubel 

ƒ 200,-. babybedje ƒ 60.-, 
salon-tegel-taïel- ƒ 140.-. 
Schaesbergerstr. 108, Kerk- 
rade. Tel. 045-415181. 


Leon Jansen. Kerkstr. 300, MUTS ^ 150,-. Tel. 045- 
Brunssum, tel. 254818. 71 <608. _ 

Heroal rolluiken 

_ Zeer voordelig. Tel. 045-252494, 317344. _ 

Zaterdag 14 januari as. 

Hobby/Huisvlijtmarkt 

_ in Makado-Beek (toegang gratis) _ 

Totale winterkollektie 
halve prijs 
Mode Haan 

Hoogstr. 98 N’hagen-Landgraaf, 200 m nabij winkelc. 


INTI-ILLIMANI met JOHN 
WILLIAMS en PACO PENA 

ƒ 42- ƒ 39- ƒ 36,-; paspoorten 
ƒ 29- 


± 2000 oudholl. BOERDE- 
I RIJPANNEN. Prijs n.o.t.k. 
Tel. 045-323659. Na 18.00 
uur. _ 

Te k. eiken BANKSTEL. 
Tel. 045-258420. Na 18.00 
uur. _ 

Te k. STOOKHOUT. PO 
PULIEREN. Tel. 045- 
251202. _ 

KOLEN te k. Ie keus. zéér 
goedkoop. Tel. 045-422217 
of 423199. _ 

LANGLAUFSKISCHOE- 
i NEN als nieuw, mt. 42 + 
l.l.ski’s samen ƒ 60,-. f 045- 
463467. _ ' 

Te k. PIANO met kruk, 
Fuchs & Möhr i.z.g.st., sa¬ 
men ƒ 1750.-. 045-456650. 


INTI-ILLIMANI 

met JOHN WILLIAMS 

en PACO PENA 

samen: een zeldzaam en 
hartverwarmend concert 
! BANKSTEL eiken (3-1-1) 
i.z.g.st. tel. 045-412386. 

Te k. KL.TV en videorecor¬ 
der VHS. Ook apart te k.; 
Tel. 045-459051. _ 

KEUKENS, keukenappa- 
ratuur. Laag in prijs, met 
garantie. R,J Handelson¬ 
derneming. Stationstraat 
294. Nuth. Tel. 045-242602. 

KANTELDEUREN. rol¬ 
deuren. sectiedeuren met 
! of zonder afstandbediening 
j in 23 maten direkt lever¬ 
baar. Afstandbediening, 
computergestuurd. ge¬ 
schikt voor alle soorten ga- 
; ragedeuren compl. met 
; zender voor in uw auto. Fa. 
Straten, Eijkskensweg 18, 
i Geulle. Tel. 043-641044 


Te k. mooi volglas AQUA¬ 
RIUM. Afm.: 1,25 m lang. 
hoogte 40 cm, diep 35 cm. 
Met lichtkap, onderstel. 
Eheim-fïlterpomp, thermo¬ 
staat. Prijs ƒ 275,-. Tel. 045- 
310012 (wo. Lm vrij. na 18 
u., za. gehele dag). 

Te k. moderne WINKEL 
INSTALLATIE, 2 vitrines, 
2 toonbanken en open kas- 
ten. Tel. 045-312459. _ 

Compl INBOEDEL (ook 
apart), zwaar rundleren 
bankstel m. kuipkussens 
modern klassiek. V.p. 2750,- 
: massief eik. wandmeubel. 
V.p. 1225.-; zwaar eik. eet¬ 
hoek m. 6 stoel. V.p. 1750,-; 
mass. eik. salontafel. V.p. 
^75,-. 045-323830. 


mmm: 


S THEATERS IN 

Dond. 5 jan. t/m woe. lij 


WALT DISNEY - STEVEN SPIELBERG - 
GEORGE LUCAS en regisseur 
ROBERT ZEMECKIS presenteren: . 

WHO FRAMED ROGER RABBI' 

Een man, een vrouw en een konijn, verstrik 
een net van raadsels! Een uniek brok Cin** 
is deze technische wonderfilm, die tekent 11 
en levende personages perfekt verenigt!! 

Dag. 2.30-6 45-8.45 uur. nnröSïTsiU 

Za., zo tevens 4.30 uur. - - 

ALLE LEEFTIJDEN 


IA 

CÓ 

S 3 
♦ = 

«-o 

. ro 

'S ai 

■' ir>o 
C 

0) Ê -O 
T3 .«-CO 

w o' MA 
ro O (o«t 

^Ono 


d 

o 

w o 

C W 

= <d ro 
.5 

O) d) 

® S 5 

■ox a. 

™ ** 

■u 

c nK 
® ro jl 
cno o 
ro xi 

Ll * * 


BRUCE WILLIS - ALAN RICKMAN 
in de superspannende thriller; 

DIE HARD 

40 verdiepingen spanning en avontuur! 
Dag. 6.30-9.15- uur. ^ 

Do., vr, ma., di. tevens 2.15 uur. 16 


MICHAEL JACKSON'S EIGEN FILM 

MOONWALKER CO^^ 

Een film als geen ander. ALLE LEEFTIJDE" 
Dag. 2.00-7.00 uur. Za., zo. tevens 4.00 
ALLE LEEFTIJDEN 


BILL MURRAY IS TERUG BIJ DE SPOKEN 
ALLEEN DEZE KEER IS HET 3 TEGEN H 

SCROOGED 

Bilt Murray's eerste komedie 
sinds Ghostbusters. 

Dagelijks alleen 's avonds 9 00 uur. 


EDDIE MURPHY'S NIEUWSTE FILM is; 

COMING TO AMERICA 

Hij zoekt een vrouw die zijn intellect kan 
prikkelen en, als het even kan, nog wat 

anders ook. 

ALLE LEEFTIJDEN 
Dag. 2.00-6 45-9 00 uur. 

Za., zo tevens 4.00 uur. 


BEKROOND MET DE GROTE PRIJS van de 
NED. FILMI OFFICIËLE inzending voor dfl 
AMERIKAANSE OSCAR is 

SPOORLOOS 

Met: Bernard Pierre Donnadieu - 
Gene Bervoets - Johanna ter Steege e.v.8- 
n Film van GEORGE SLUIZER! 

Dag. 7.00-9.00 uur. ^ 

Do . vr., ma., di. tevens 2.00 uur. 16JAA, 


KINDERVOORSTELLINGEN 


WALT DISNEY'S KLASSIEKER 
FRANK EN FREY 
GEHEEL NEDERLANDS GESPROKEN!! 
Za.. zo. 2.15-4.15. Woe. 2.15 uur. 

5 Zalon met een voor "elk wat wils"-progran'> rn \ 
Dat is H5, de meest komplete bioscoop van 

Zuiden. TEL.045-f IIO^ 


Rij nu, betaal pas in 1990 


Compleet met f 1.900- 

aan extra's, waar u slechts f400,- 
voor betaalt. 

Uw VOORDEEL: f 1.ÓOO -. 
Extra Metallic lak: donkergrijs 
Ardesia, blauw Delphi of 
lichtgrijs Mirage. 

ExTRA Bumpers, grille en buiten¬ 
spiegels in carrosseriekleur. 
ExTRA Sportieve wieldoppen. 
Extra Brede laagprofleibanden. 
ExTRA Middenconsole. 


... — . ..... De Uno Lido: f 17.850,- 


Voor dat luttele bedrag van 
slechts f 400,- is uw nieuwe 
Uno Lido tevens uitgerust met: 
ExTRA Armsteunen. 

Extra Twee van binnenuit 
verstelbare buitenspiegels. 

ExTRA Luxe stoelen met speciale 
bekleding. 

ExTRA Kaartvak rechts. 

Extra Handschoenenkastje 
met klep. 

Extra Sierlijke Lido stnping. 


Uitzonderlijk zijn de extra's van de Uno Lido en de gunstige voorwaarden 
waaronder u dit brok temperament kunt gaan rijden. Want nü kopen is straks betalen. 
Om precies te zijn; pas in 1990*. 

Zonder rente, zonder aflossing, kunt u tot volgend jaar de nieuw'e Uno Lido rijden. 


Dit tijdelijke aanbod geldt ook voor de andere Uno’s en de Panda, in Europa 
de meest gekochte auto’s in hun klasse. En de Fiat Panda is er al VANAF 1 11.990 ,-! 

Maak snel een afspraak met de dealer. Of rij één dezer dagen even langs. Want de 
voorraad van met name die uitzonderlijke Uno Lido’s is beperkt. UUOO 


Fiat Uno Lido. Eén brok temperament. 


\i,nr ,en nieuwe 1'jnJu ui ( kuii! :i h>t in ijnujri (vyi; een renteloze lening kn^en met een minimum te financieren bedrag ian / TllOti,- en een maximum run / IIUXIO,-. Het maximum te financieren bedrag mag met hoger zi/n dan ?v*. run de 
c utalngiou aarde i an de nteuu e auto en met meer be dragen dan de l ereiste bi/betaling. Sa 2 vro aanbetaling n/dt u tot in /anuan JV9I; zonder rente te betalen of zelfs maar iets af te lossen. T)e aanbetaling kunt u in de meeste get allen rondmaken door de inruil 
i an uu huidige aul< < 8.7 deze huurk< >oporereenkomst , af te sluiten bi ; Fiat Credit Sederland, gelden de gebruikelijke ruoru aarden IS-ijzen zi/n inclusief h l vt, exclusief aflevenngskosten. Wi/zigingen voorbehouden. Reserveren: 

045-454141 

De Kassa is geopend: 

- di. t/m vr. van 
10.00-16.00 uur 

- za. 10.00-12.00 uur 

- één uur voor 
aanvang 
voorstelling 


BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 • 25 06 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL 04754 - 13 24 GELEEN: SITTYCAR GELEEN B.V., RIJKSWEG NOORD 84. 
TEL. 04490 -4 31 77 HEERLEN: BASTIAANS AUTOBEDRIJF B.V., SP00RSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD B.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL 045 -41 39 16 
MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT B.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 SITTARD: SITTYCAR B.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 - 1 75 44 door het Johan Strauss 
Orkest o.l.v. André Rieu 
m.m.v. Ruxandra Voda 
(sopraan) en The London 
Strauss Dancers. 
Meeslepende walsen en 
operettemelodieën, die 
herinneren aan het 
bruisende Wenen van de 
vorige eeuw. 

Entree ƒ 19,-; Passen 
ƒ 13,30 


Zo. 15 jan., 

10.00-17.00 uur 
Rodahal 

RODERLAND 
VLOOIENMARKT!!! n 

Entree ƒ 3,-; Kind. ƒ 


Zo. 15 jan., 14.00 uur 
Wijngrachttheater 

PARADE DER BESTEN 

TROS talententest met 
Chiel Montagne, Robert 
Paul en Imca Marina 
Entree GRATIS! - 


Zo. 15 jan., 20.00 uur 
Wijngrachttheater 
SHARON QUARTETT 
m.m.v. Wolfgang Güttlet- 
(contrabas) 

Programma: F.A. 

Hoffmeister (soloquartet 
nr. 2); Haydn (Kwartet oP- 
76 nr. 2); Brahms (Kwart» 1 
op. 51 nr. 1); en Pagans 
(Mozes Variaties voor 
contrabas en kwartet) 
Entree ƒ 16,-; Passen 
/ 11,20 


Do. 19 jan., 20.00 uur 
Wijngrachttheater 

ER VALT EEN TRAAN 
OP DE TOMPOES 

Komisch en innemend 
toneelstuk van 
ANNIE M.G. SCHMIDT 
Entree ƒ 19,-; Passen 
ƒ 13,30 


Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 27 


j- 


iimmirgs dagblad. 


( 

o 

t 

t 


a 


Marokko is al vakantieland sinds de jeugd van 
West-Europa de 'kif ontdekte, Tunesië mag zich 
ook alweer langere tijd verheugen in de 
overloop' van Spanje en Griekenland. Egypte is 
ol vele jaren befaamd vanwege pyramiden en 
wat dies meer zij. Lybië schijnt niet veel te 
vertonen te hebben en is erg onaardig tegen 
buitenlanders. En Algerije? De laatste maanden 
soms nogal ongunstig in het nieuws: 
voedseltekorten, hongeropstandea 
aardbeving. Het is dan ook een islamitisch 
ontwikkelingsland, waar het goed kan gisten. 
Maar dat gisten vindt (of vond) voornamelijk 
plaats in Algiers; de rest van het schitterende 
land krijgt er nauwelijks iets van mee. 


‘J de toerist is het land intussen 
h| jna n c *t zo onbekend als Albanië, 
^aar het is niettemin een schitte- 
r ^nd vakantieland dat de laatste ja- 

[ cn 'Heer toeristen probeert te trek¬ 
ken. 

Ijet ligt op maar twee uur vliegen 
v ‘ ,n Brussel, dat land dat zeventig 
^aal zo groot is als Nederland, en 
at voor ruim tweederde uit woes- 
‘Jn bestaat. 


e weinige toeristen die er komen 
£'J n op weg naar die woestijn: 
’hardaia en meer nog Tamamras- 
et Z| jn in de kringen van woestijn- 
J'vizigers twee bekende namen. We 
ebben het dan wel over zeer indivi- 
u eel, groot toerisme. Maar dat Al- 
ëvrije twaalflionderd kilometer 
^ ,r ‘ind heeft is in West-Huropa nau- 
, e "jks bekend, ook niet dat langs 
lc enorm lange Middellandse Zee- 
> Ust diverse vakantiecomplexen lig- 
k er ' die aan alle eisen van de ver¬ 
fde zand- en zeetoerist voldoen. 


Afwisseling 


■ n Alt is nog maar het begin. De tot 
r *ehonderd kilometer brede strook 
Uss °n zee en woestijn biedt land- 
s ehappen met een adembenemende 
^wisseling. Er is een hoogvlakte en 
er zijn bergen tot 3000 meter, waar- 
s winters geskied kan worden; 
* r 's het lieflijke landschap van 
Jr °°t-Kabylië waar je vaak herin- 
Qv'rd wordt aan de Provence, of aan 
‘dalonië. Ten oosten daarvan 
vindt je kalere landschappen, die 
( >en denken aan Toscane en Um- 
, oë in Italië. Er is een schitterende 
c anyon' van de rivier El Abiodh, 
vvaar een volgroen palmenwoud 
- 'ngert door de diepte van de kloof 
f n Waar diverse verlaten dorpen van 
olbewoners te vinden zijn in een 
ëtandioos bruinrood, soms geel, 
j? nis volkomen wit landschap met 
°ven en tafelbergen. Slechts de 
a anwezigheid van de grote, bruin 
^streepte tenten van nomaden her- 

‘nnert 

bent. 


je er aan dat je hier in Afrika 


n dan de steden. Annaba (het 
j. r °egere Bóne) is een echte Zuid- 
r <tnse stad, met een lange prome- 
^de vol koffietentjes en bescha- 
u wde terrassen. Daar staat ook 
ce n van de weinige katholieke 
T'rken van Algerije, die van Sint 
pugustinus; deze kerkvader werd 
^er geboren. 

7 Alg iers, op de begane grond een 
Libische stad - maar beslist niet 


achterlijk - vanaf de eerste verdie¬ 
ping een Franse stad, heel zuidelijk 
wel, Marseille of iets dergelijks. De 
belangrijkste winkelstraten, met 
voetgangersgebied, zijn nog niet zo 
lang geleden gerestaureerd, de Rue 
Diduche Mourad, de grote hoofd¬ 
straat bijvoorbeeld grotendeels wit 
met oker, echt iets voor de liefheb¬ 
bers, die er trouwens ook mooie 
Arabische architectuur zullen vin¬ 
den, zoals in het grote postkantoor, 
en daar tegenover een groot ge¬ 
bouw in Jugendstil. 

De kasbah van Algiers is een van de 
vuilste die ik ooit heb gezien; naar 
verluidt wordt daaraan gewerkt, en 
men ziet hier en daar restauratie¬ 
werken. 

Heel bijzonder is Constantine. een 
oude stad op een boven het land¬ 
schap uittorenend plateau, met een 
gezellige, niet zo smerige kasbah 
waar je prima kunt eten. 

Restauratiewerken zijn overal aan 
de gang, een teken dat de Algerijn¬ 
se regering meer toeristen wil gaan 
trekken buiten de enkele duizenden 
Fransen die jaarlijks komen, en ook 
hotels in diverse klassen rijzen als 
paddestoelen uit de grond. 

Een zeer belangrijke en bij de 
meeste toeristen niet erg bekende 
'trek' van Algerije is de enorme 
hoeveelheden antieke oudheden 
die er te vinden zijn, zoals de numi- 
dische koningsgraven, en de Ro¬ 
meinse ruïnesteden als Timgad. 
Djemila en Tipaza. 

Een belangrijke rem op het toeris¬ 
me wordt gevormd door de koers 
van de munteenheid, de Algerijnse 
dinar. Deze is onrealistisch hoog, 
namelijk 35 cent. Er is een zwarte 
koers tussen de 8 en de 11 cent, en 
voor dat bedrag kun je bij de mees¬ 
te banken in Nederland Algerijnse 
dinars kopen. Het is echter verbo¬ 
den dinars in- of uit te voeren; de 
controle in havens en op vliegvel¬ 
den is weliswaar ’vlagerig’, maar 
wie gepakt wordt is wat je noemt 
zuur. 

Momenteel schijnt gewerkt te wor¬ 
den aan een speciale toeristenkoers 
van ongeveer 15 cent, die heel rea- 


• Verlaten holwoningen in de 
kloof van El Ahiodh, in een van 
de meest indrukwekkende stre¬ 
ken van noord-oost-Algerije \ 1 ■: 

listisch is. (De zwarte koers is wel H ’ 
erg laag). Tegen dat tarief koop je' <* 
een kopje uitstekende koffie vóor„J ; 
30 of 45 cent. en een eenvoudig**** } 
doch voedzaam maal voor ƒ 1.50-.-^ -' 
Hotelkamers kosten tegen die koers. 1 \ 
30 gulden per nacht. Tegen de offi¬ 
ciële koers is dat dus al gauw 70 gul¬ 
den.. . 


De hotels, althans de hotels met 
drie of vier sterren (door Algerije 
zelf gegeven, trouwens) zijn naar 
Westeuropese maatstaven comfor¬ 
tabel. alle kamers met douche of 
bad etc. Soms is er geen water, 
maar dat moet kunnen, in een 
droog land in Afrika. Veel hotels 
hebben een zwembad. Ook het 
voedsel zal de gemiddelde Westeu- 
ropeaan wei bekomen. Hoewel de" < 
couscous het typische gerecht is kan ^ - 
men in Algerije zeer 'Frans' eten. „" 
Tot diep in de woestijn bakt elke' 
bakker elke morgen echte baguet- ' ► 
les. trouwens... 


- 1 - 


Het is mogelijk om individueel te 
reizen. Auto's zijn normaal te huur, 
taxi's zijn (zie boven) goedkoop, er 
is een uitgebreid spoorwegnet. L’ 
kunt zelfs met de eigen auto. want 
vanuit Frankrijk varen verscheide¬ 
ne veerboten een geregelde dienst 
op Algiers en andere plaatsen. Ben¬ 
zine en diesel zijn. zelfs tegen de of¬ 
ficiële koers, spotgoedkoop: 1 dinar 
per liter. De wegen zijn uitstekend, 
ook naar de meest afgelegen plaat¬ 
sen. In alle plaatsen van enige bete¬ 
kenis langs de weg zijn autowerk¬ 
plaatsen (vooral voor Franse mer¬ 
ken). koffiehuizen en restaurants. 


Zelfs de bewegwijzering in het land 
lijkt veel op die m Frankrijk, al 
komt men daar soms voor verrassin¬ 
gen te staan: in een aantal gevallen 
zijn wegwijzers alleen in het Ara¬ 
bisch. evenals trouwens veel straat¬ 
namen in grote steden. Daar zijn de 
Franse namen v aak overgeschilderd 
of overgeplakt. 


Zoals in elk land met maar weinig 
toerisme is het improv isatie-talent 
in Algerije beperkt. Veel hotelper¬ 
soneel is in staatsdienst en dus niet 
erg geïnteresseerd in het verlenen 
van service. Deze en andere proble¬ 
men maken Algerije voorlopig wel¬ 
iswaar een aanrader, maar dan een 
voor gevorderden. 

Trips 

Enkele grotere reisbureau s in Ne¬ 
derland hebben wel een paar reizen 
naar Algerije op het programma. 
Oase-trips, oudhedentrips en ande¬ 
re rondreizen vormen een aantrek¬ 
kelijk programma. Zelfs zandskien 
hoort tot de mogelijkheden. 


Uiteraard kan men. zeker voor een 
strandvakantie. in het hoogseizoen 
terecht. Maar de temperaturen die 
in de hoogzomer heersen zijn voor 
de meeste Westeuropeanen te bar. 
Helaas valt in de meeste andere 
maanden veel regen, vooral in het 
oostelijk kustgebied, waar de totale 
hoeveelheid neerslag die van Ne¬ 
derland ruim overtreft. In de woes¬ 
tijn is het echter goed mogelijk (en 
ook verstandiger) te reizen tussen 
oktober en maart, wanneer het 
overdag best nog 25 of zelfs 30 gra¬ 
den kan worden. 

Santé Brun 


^°gies met ontbijt, de reiziger vindt dat meestal 
j^t minimum dat hem aangeboden zou moe- 
ten worden. In elke reisgids is de afkorting dan 
ook te vinden, meestal afgekort tot lO'. 


Het plaatselijk ontbijt, je 
moet ’t geprobeerd hebben... 


^ Uar dat ontbijt zelf, daar wil, 
Zac ht gezegd, nog wel eens wat va- 
Oatie in zitten. Neem Hotel Face du 
Bouvre m Parijs, in de straat met 
an £ste naam in de Franse hoofd- 
sta d: R.ue des Prêtres Saint Ger- 
Hiain 1’Auxerrois; een hotel dat 
Rechts met zeer veel goede wil van 
e zijde van de gast ’aan de over- 
ar >t van het Louvre’ ligt: wie het 
'Ouseum vanuit het hotel wil zien 
N\oet op levensgevaarlijk vermetele 
| Vl Jze uit het raam hangen en naar 
"As kijken. Op de eerste verdië- 
b'og van dat hotel bevindt zich een 
kniertje, eigenlijk meer een ver- 
idote hall, waar de gasten, na het 
nieten van het 'logies’, het ontbijt 
ot zich kunnen nemen. 

^- r staat een niet eens zo grote tafel 
niet een stuk of zes stoelen er om- 
hL ‘ cn - De ruimte wordt visueel iets 
v e'rgroot door de aanwezigheid van 
^. n S r ote spiegel van slechte kwali- 
eit - verweerd. Als men er éénmaal 
ontbeten heeft gaat men de volgen- 
e seer naar een tentje aan de Rue 
. c Rivoli ontbijten. Want de koffie 
ls ^'nrt niet te drinken en met melk 
j"et hij er uit als afwaswater; het 
rood met de karige boter is altijd 
h ln gisteren en Hollands tandvlees 
kan er beslist niet tegen. Niettemin: 
Wle "At begrijpt hier oog in oog te 
jdaan met de essentie van de Franse 
stuken kan beter nooit meer dat 
kind bezoeken. 

★ ★★ 

^ e c\ dan Italië. In hotels heeft het 
continentale ontbijt helaas ver¬ 


schrikkelijk huisgehouden, maar in 
kleine herbergen en vooral bij parti¬ 
culieren viert de traditie nog hoog¬ 
tij. De gemiddelde stedeling be¬ 
treedt in de vroege ochtend een na¬ 
bijgelegen koffieshop, drinkt een 
kopje espresso - en dat is dus een 
minuscuul kopje dat aan de binnen¬ 
kant enigszins bevochtigd is met, 
toegegeven, verrukkelijk, bruin sap 
- legt daarvoor enige honderden 
lire neer en gaat zijns weegs. Het 
kost in totaal 45 seconden. Wie wat 
bedachtzamer is koopt er een klein 
zoet broodje bij. En wie zich ner¬ 
gens voor schaamt drinkt gewoon 
een klein glaasje wit; in de echte 
dorps-koffiehandel scheert de klant 
zich intussen ook nog elektrisch, en 
leest het ochtendblad. 

Op het boerenland gaat het nog 
heel anders toe. Persoonlijk heb ik 
ervaring met het oer-FriuIaanse ca- 
mon, een behoedzaam mengsel van 
melk en wijn, in de vroege ochtend 
gedronken of uitgelepeld; dat laat¬ 
ste indien er brokken van gisteren 
overgebleven polenta aan toe zijn 
gevoegd. Het kan ook met een ver¬ 
warmd kommetje koffie met veel 
melk, waarin brood is gebrokkeld. 

★ ★★ 

Waarmee we in Roemenië zijn aan¬ 
geland. Het brood is er slecht, zelfs 
in de beste hotels; een ei krijg je er 
altijd gepocheerd, en daar moet je 
van houden. In Hotel Athenée Pa- 
lace in Boekarest krijg je onge¬ 
vraagd ’jus d’orange’, een zurige 
hap die alleen qua kleur in de verte 


aan citrussap herinnert. Daar staat 
tegenover dat niemand het vreemd 
vind als je voor aanvang van het 
ontbijt het verlangen kenbaar 
maakt naar een glaasje iuica, prui- 
menjenever dus. 

Brood met kruiden erin is nog het 
gewoonste van het ontbijt in Litou¬ 
wen. Het weerstandsstuk van de 
ochtendmaajjijd wordt daar ge¬ 
vormd door een fikse sudderlap van 
boviene herkomst, op eenvoudige 
wijze in de margarine met water ge¬ 
smoord. Ik werd indertijd vertederd 
door de gedachte dat de kokkin de 
lap die ochtend omstreeks drie 
uur te sudderen moet hebben ge¬ 
legd, teneinde hem om zeven uur 
zover gereed te hebben dat hij niet 
meer met een verse schoenzool ver¬ 
ward kon worden. 

★ ★★ 

De meest luxe ontbijten heb ik, o 
ironie, in Afrika genuttigd. Ik zal 
het ontbijt in Addis Abeba kies¬ 
heidshalve niet vermelden, maar 
dat in Mombasa, Kenia, moet ik 
toch kwijt. Stel u voor, een hotel 
aan zee. Een hagelwit strand, de 
zon blikkert op de Indische Oceaan 
en het zwembad. Palmen, frangipa- 
ni-bomen. Op het terras staan rie¬ 
ten parasols en wit meubilair. De 
temperatuur is al ruim boven de 30 


graden. Je komt uit je kamer zon¬ 
der vast omlijnd plan voor de dag. 
Voor je naar buiten loopt wandel je 
langs het buffet met heerlijke glan¬ 
zende warme broodjes, croissants 
en honingpannekoeken; grote kan¬ 
nen sap van sinaasappels, mango's, 
papaja. Onmiddellijk loopt een in 
een smetteloos wit gestoken zwarte 
bediende achter je aan, die je 
slechts achteloos hoeft te wijzen op 
hetgeen je wilt nuttigen. Hij zal tij¬ 
dens het gehele ontbijt ook opletten 
of je vork wel recht ligt en of je ser¬ 
vet niet al te zeer bezoedeld raakt, 
zodat het mogelijk tussentijds ver¬ 
vangen dient te worden. Worstjes, 
spek, eieren en pap zijn er trouwens 
ook, de laatste aan te maken met 
romig cremige melk. Je neemt 
plaats en de bediende schikt alles 
om je heen. Neem er rustig een 
uurtje voor 

★ ★★ 

Of anders Hotel El Aurassi in Al¬ 
giers. Van een stalinistische weids¬ 
heid, zo mogen we de ontbijtzaal 
wel kenschetsen, met uitzicht op die 
enorme stad waar zich in de och¬ 
tend reeds een blauwgrijs waas van 
luchtvervuiling verheft, maar nog 
niet tot de hoogte waarop het hotel 
ligt. Hier is het een en al zoete 
broodjes voor het ontbijt, de gekste 
soorten. En daarnaast vijgen, da¬ 


dels, alles mierzoet. Om de vele 
gasten uit de Arabische wereld te 
gerieven zijn er ook hier pannekoe- 
ken met honing... En heerlijke, pik¬ 
zwarte koffie. 

★ ★★ 

Engeland, daar hebben ze natuur¬ 
lijk het ontbijt uitgevonden. In 
Yorkshire mocht ik eens meemaken 
dat de serveerster hoofdschuddend 
mijn tafel verliet, omdat mijn reis¬ 
genoten 'niets gebakkens' wensten 
te eten. Hoe kon een mens dat 
overleven? 

Persoonlijk vind ik qua ontbijt hotel 
Liverpool Street Station in Londen 
aan te bevelen. (Bezoekers van de 
Britse eilanden zijn zonder uitzon¬ 
dering eigenwijs en hebben alle¬ 
maal dus hun eigen voorkeuren op 
dit gebied). Een rond buffet voor¬ 
ziet van alles, en niemand kijkt je er 
op aan als drie of vier keer langs¬ 
gaat. Vruchtenbowl, pruimen, abri¬ 
kozen op sap, diverse soorten 
vruchtensap, koffie, thee, melk, 
yoghurt, alle soorten pap, gepo¬ 
cheerde, gekookte en gebakken 
eieren, worstjes in alle soorten en 
maten, gebakken spek, gebakken 
niertjes (met die ondefinieerbare 
pislucht) heerlijke gebakken harin¬ 
gen, uiteraard toast, maar ook be¬ 
schuit, croissants, knackebrood, di¬ 
verse soort jams en honing - wie 


hier goed ontbijt kan er een hele 
dag tegen. Waar ik weer niet tegen 
kan is dat je in je bed reeds de geur 
van gebakken spek tegemoet 
treedt. 

★ ★ ★ 

Duitsland is eigenaardig. In Hotel 
Schweizerhof in West Berlijn, ener¬ 
zijds. is de ontbijtzaal een Zwitsers 
bedoeld dorpspleintje waar je bijna 
hetzelfde kunt krijgen als in Lon¬ 
den. Er zijn meer soorten brood, 
maar de jams zijn wat kariger ver¬ 
pakt; de koffie is er een beetje 
Duits, zal ik maar zeggen. 


Maar anderzijds is het in de Duitse 
gouwen afwachten geblazen. Je 
kunt op vele plaatsen voortreffelijk 
ontbijten - eieren, brood, koffie, 
jam - maar je kunt ook pech heb¬ 
ben. Het ergst is het volgende: je 
vertrekt in de loop van de dag er¬ 
gens in midden Italië en rijdt de 
nacht door, richting het kille noor¬ 
den. Voor het Italiaanse ontbijt, zie 
boven. Niets vermoedend betreedt 
je. na overschrijding van de Bonds- 
republikeinse grens, een van de eer¬ 
ste Raststatten. Het 'vroegstuk' 
blijkt hier te bestaan uit zuurkool, 
witworst. slappe broodjes, kwalijke 
koffie, norse bediening; de mede¬ 
reizigers zien er ineens navenant 


uit Kortom: wc zijn weer bijna 
thuis... 

★ ★ ★ 

I 

Zuurkool bij het ontbijt, dat vinden 
ze in Rusland ook wel passend. 
Zuurkoolkroketten, wel te ver¬ 
staan, kreeg ik in een hotel aan de 
Zwarte Zee. En plakken van vet 
druipende gebakken boterhammen¬ 
worst. En zure room. Zelfgeknut- 
seld appelsap. Gekookte peentjes. 
Rauw blad van uitgelopen uien. 
Zwarte thee. En als troost, lekkere 
warme broodjes. De obers zijn tot 
tranen toe bewogen als je alles mis¬ 
prijzend laat staan. Dus even duch¬ 
tig doorgegeten, maar. 

★ ★★ 

Wij Hollanders hebben gelukkig 
aan het wereldontbijt ook nog wat 
toegevoegd: nasi rames. In Indone¬ 
sië wordEde bezoekende buitenlan¬ 
der meestal brood van het type 
King Corn voorgezet. Het is dus 
verstandig je daar te beperken tot 
een plak rijpe papaja met limoen¬ 
sap en in de loop van de ochtend bij 
een stalletje een degelijk gewarmd 
kipsateetje tot je te nemen. Maar 
als je per ongeluk toch het Indone¬ 
sisch ontbijt bestelt krijg je nasi ra¬ 
mes. dus de restjes van de rijsttafel 
van de vorige avond (die rijsttafel is 
ook een Hollandse uitvinding, de 
Indonesiërs hebben er nog steeds 
geen eigen woord voor). Die zuini¬ 
ge bestuursambtenaren van vroe¬ 
ger. die dit bedachten, bewezen 
daarmee twee dingen: dat ze op de 
kleintjes pasten en dat ze een maag 
hadden van beton. 

Vandaar dat Hollanders in het bui¬ 
tenland allemaal het plaatselijk ont¬ 
bijt proberen. LO. 

Santé Brun 


Limburgs Dagblad 


Donderdag 12 januari 1989 • Pagina^ 

SPREEKVAARDIGHEID 

Rhetorica start in de week van 16 januari weer met 
deze mondelinge kursus waarmee u leert zeggen 
wat u te zeggen heeft, op het moment dat het 
gezegd moet worden. Kom ook en u ontvangt alle 
informatie. 

Kursussen in het hele land. 


OPRUIMING BU SCHOLS 


KORTINGEN VAN 


INSTITUUT 


. J RHETORICA 

Burg. de Raadtsingel 21, /Y7Q-i QflQQQ 
3311 JG Dordrecht U/O IOUOOO 


Geleen di 17/1 20.00 u. Cultureel Centrum Hanenhof, 
Groenstraat 44 

Heerlen vr 20/1 20.00 u. Motel Heerlen, Terworm 10 
Maastricht ma 16/1 20.00 u. Café Rest. d’n Ingei, Vrijthof 13 
Roermond ma 16/1 20.00 u. Cult. Centrum de Oranjerie, 
Kloosterwandplein 16 

Venlo wo 18/1 20.00 u. Paviljoen Venlona, Hogeweg 10 
Weert za 21/1 10.00 u. Hotel Jan van der Croon, Driesveldlaan 51 


UITSLAG 

Een service voor onze 
jy I Nederlandse Klanten 


\eerr vccrmeermrcrmatiecr 
* -ar :e o ec.ge 

rgs-jst KcrraKt dc mer 


A fdeiing Klantenservice 

SCHINDLER 

oostfacn io 50 09 D-6900 Heiaetoerg i 

Tel 39 49 62 2116 62 61 


l Te koop aangeboden 


STARFASHION groothan¬ 
del voor vnjetijd- en con- 
fectiekleding Nieuw eroti- 
j fhe lingerie. 04490-19235. 

REGULATEUR, omaklok.j 
lantarenklok. vrijslinger. 

1)45-75 0917. _I 

Carnavalsgroepen in ön7 
dernemers opgelet: vele 
guldens voordeel op alle 
CARNA VALS ARTIKE¬ 
LEN. raam- en zaaldecora-’ 
lies Bel 045-753412 en| 
maak een afspraak. 

Goede KLEUREN-TV’S' 
met garantie. Philips groot¬ 
beeld va. ( 145.-. Zeer grote 
sort. tv's. Occasioncentruml 
Geel. Grasbroekerweg 25. i 
Heerlen. Tel. 045-724760. ! 

VLOERBEDEKKING. j 
gordijnen en karpetten,: 
grote voorraad en voordeli¬ 
ge prijzen. Vele coupons 
met hoge korting. Womng- 
mr. Grooten, Kloosterstr. 
22. Simpelveld. Tel. 045-1 
441346 _[ 

INTERART: antiek Sim- 
pelveld. Een van de mooi¬ 
ste collecties v.h. zuiden in 
strakke eiken en grenen 
meubelen o.a. 1- + 2-ars. vi¬ 
trines. eethoeken. salonta¬ 
fels. secretaires, cylmder- 
bureaus enz. alle meubelen 
puntgaaf weg. eig. restaura¬ 
tie en logerij. Irmstr 64 
Simpelveld. Tel. 045- 
443161. 


Speciale AANBIEDING: 
vloeiplanken 20 mm dik 
ƒ 1,1a p.m excl. Alle maten 
lichtkoepels. Houthandel 
Rinkens. Eygelshovener-j 
weg 60, Ubacn over Worms. 
rel. 045-319846. 


KLEURENTELEVISIES 
Pnilips, Blaupunkt. ITT,! 
vanaf ƒ 95.-. Radio-tv Frank' 
B V.. Bokstr. 33. Heerler- 
heide. Tel. 045-213432. 

Gebruikte KLEURENTE¬ 
LEVISIES te koop vanafj 
t iOO.-. nieuwe kleurentele-1 
visies vanaf ƒ 398.-. R.T.V. I 
Van Voorst, Ganzeweide, 
48, Heerlerheide. Tel. 045 -' 
213879. 


KACHELS, grandioze ver-! 
bouwingsopruiming, 10- 
7oG korting, nieuw en ge¬ 
bruikt. De Kachelsmid. Wa- 
lem 21. Klimmen, 04459-! 
1638 ; 

VIDEORECORDER VHS; 
gebr. ƒ 375,- ƒ475-, HiFi- 
Cumbinatie tv-verst. P.V.- 
cass.deck J 95,- f 150- 
/ 175,-, boxen 120 W 

f 140,-. tun.verst. 2x30 W 
ƒ95.- ƒ 125,- 2x40 W, 

f 125,-. cass.decks va.; 
ƒ99-, verst. 2x100 W[ 

f 198- 2x40 W ƒ 125.-. F. j 
Mever. Verzetstr. 15. Hrln. | 
345-417651. 


AARDAPPELEN klei- 
b.ntjes v.a. 30 ct. p. kg. Fn- 
tesaardappelen 100 kg ƒ 35, 

; uiten 5 kg ƒ 2,50. wortels 5 
kg f 2.50. Veendnck, in¬ 
gang kasteel Amstenrade. 


Gevr. betrekkingen 


NEW LOOK B.V., Schaes- 
berg Gevelreimging. uit- 1 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154,- 
312709. _ 


3TUCADOOR kan nog 
werk aannemen. Tel. 04a- 
462428 Na 18.00 uur. 

OPRITTEN, erfverh. etc. 
vlgs. nwe. stabüisatiemeth. 
Kallen Stabilisaties. Kerk- 
rade. Tel. 045-457415. _ 

Dakdekkersbednjf M. Haas; 
is en blijft het vertrouwde! 
adres voor al uw DAK-1 
WERKZAAMHEDEN. Tel. 
345-451862. __ 

TV VIDEO-REPARATIE 
Gorgens Tel. 045-314122 


TRAP BEKLEDEN, rails 
hangen, gordijnen maken. 
Voordeelpnjzen en vak-' 
manschap. Gratis prijsop- 1 
gave. Scmlhngs Interieur, I 
Sunplein 39. Nieuwenha- 
gen. Tel. 045-312613. 


HANS LIPS voor timmer-,, 
dak- en zinkwerk met ga¬ 
rantie. Vr. vrybl. advies/of-1 
feite. Bel 045-453818. 


SCHILDERS kunnen nogi 
behang- en schilderwerk- 
zaamheden aannemen. Tel. 
045-210020. 


DAKDEKKERSBEDRIJF 

De Nok, voor al uw dak¬ 
werkzaamheden. met de 
langste schriftelijke garan¬ 
tie. Bel voor vrijblijvende 
offerte. Tel 045-2244o9. 


Voor al uw nieuwbouw en 
VERBOUWINGEN: bouw¬ 
bedrijf Baburek, tel. 045- 
21 6969. __ 

Voor ieder KARWEI in- en 
om huis. tuinsnoei enz. Tel. 
045 -272093. _ 

TV-ANTENNES ƒ395-, 
aletn 5jr. garantie. Ook alle 
reparaties door geh. Lim¬ 
burg. Geen voorrij kosten! 
K uchen. 045 441693 _- 

Vuur alle METSELWERK; 
en verbouwingen. Tel. 045-1 
321252. I 


D-trekking 2 e klasse 84e loterij 

DM 250.000,- op lotnr. 623091 _ 

DM 40 000,- OP lotnr 404944 641261 ___ 

OM J5.000.-O0 lotnr 012033 466420 572485 _ 

DM 10.000,- 00 lotnr 008871 112438 200547 349296 399592 448727 511286 522623 528339 586572 593936 
609187 645752 764236 774701 

dm 5 , 000 ,- op lotnummers einaigena op 55855 78859 82256 __ 

OM 1.000,- oo lotnummers eindigend op 8602 DM 750,- op lotnummers eindigena op 818 

DM 28»,- oo lotnummers eindigend op 83 lonaer voorbehoud) 

Süddeutsche Klassenlotterie PAK NU DIE KEIHARDE KORTING EN PROFITEER OOK NOG ’S VAN 
HET VAKMANSCHAPEN DE SERVICE VAN SCHOLS! 


GOEDKOPER 

GELD 
handen a iieloopi 


lt 5 200,-- 
jf 8000 ■ 

1 ( 11 000 - I 
1(15 000 .- 
1(25 000- 

lt 30 000 - 

1140 000 - 


12,5% ' 

12.5% f 
11 . 11 » ' 
11.1»» 1' 
11.1»» l' 
11 . 1 % 
11 . 1 % 1 


MS <^ 

KUKENVERGEUJG 


ocotaa - ——<r -,„o; l 

-——rriTTwTt i3 650 ' 1 “ 

• 24437 SL 2'° 01 1,772 

1 375.96 I *£07 I 282.01 I 1236 82 

« 510.50 1 3^1 j84 57 , 322.94 

* 696.14 ' 488.04 \ ,„ 82 3 1 

I ( 1.160.23 j I ^ 41 164588 


Overlilder»"»» bewaar TELEFOON 045 - 2510 43. 

Van 17 00 - 2100 uur en zaterdags van 
9 00-13 00 uur: 06-0227272 (gratis) 
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL. OOK 
VOOR AL UW VERZEKERINGSZAKEN 


CMV BANK - BRUNSSUM - KERKSTRAAT 294 

% ©DuOW BANK 

Ë Uw krediet waardig 


LET OOK OP DEZE 
SCHOLS N 

VOORDELEN: 

1) Vakkundige adviezen! 

2) Geweldige kwaliteit! 

3) Enorm assortiment! 

4) Prijzen die echt meevallen! 

5) Onvoorstelbare service! 


schols wonen 

da’s ’n echt vertrouwd adres! 

Heerlen - Raadhuisplein. Tel. 045-713463. Kerkrade - Hoofdstraat 93-95. Tel. 045-455146. Kerkrade - Markt/hoek Einderstraat. Tel. 045-452885. 


DRIE TWIN CAM 16 KLEPPERS STAAN NU KLAAR MET SUPERSTARTPRI JZEN, 

ATTENTIE! DE TOYOTA SUPERRALLY1989 Als u 1989 met een uiterst 
tevreden gevoel wilt beginnen, dan 
is het slim om nu meteen bij uw 
Toyotadealer in de showroom aan 
de start te verschijnen. 

Daar is namelijk de Toyota 
Superrally 1989 in volle aktie. 

Een voordeelrally waarbij 
iedereen in elke ronde kan meedoen 
en gegarandeerd met een supervoor- 
deel op zak de Toyota-showroom 
weer uit komt. 

Drie Twin Cam 16 kleppers 
liggen voorop met SuperStartPrijzen. 

Maar direkt daarop volgt een 
geseiekteerde groep Toyota klasse- 
wagens voor prijzen die wel heel 
prettig in het gehoor liggen. 

Leest u maar eens: De snelle , gestroomli j nde 16 klepper 

CORQLLA UFTBACK 1.6 SUPER TWIN CAM 16 


SUPER OG 

QQC. 

STARTPRIJS ZO. 

iVVÜi 1 
COROLLA LiFTBACK 1.3 SUPER f 25.995,", MET AUTOMAAT 
f28.495,-; Carina II Sedan 1.6 1 Super MM Twin Cam 
16 f29.595,-, Carina II Sedan 1.6 Super Twin Cam 16 
MET AUTOMAAT f30.445 als 2.0 Super Diesel 
f33.745, Carina II Liftback 1.6 Super Twin Cam 16 
f 29.495,-, als 2.0 Super Diesel f35.795,-; Carina II 
Stationwagon 1.6 Super Twin Cam 16 f 30.095,-, 
als 2.0 Super Diesel f 36.345,-. 


Tot ziens aan de start dus. 

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT De eigentijdse, handige 16 klepper 


COROLLA HATCHBACK 1.6 SUPER TWIN CAM 16 


De fraaie, representatieve 16 klepper 


CARINA II SEDAN 1.6 SUPER TWIN CAM 16 


SUPER 

STARTPRIJS 


23 . 495 ,- 


SUPER 

STARTPRIJS 


27 . 495 ,- 


IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI B.V., STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL. 01621-85900. ALLE TOYOTA S HEBBEN 2 JAAR GARANTIE TOT EEN 
MAXIMUM VAN 100.000 KM. BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALLE - AF 
FABRIEK - GELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. 


TOYOTA 


JAREN BETER. 


HEVTHUVSEN AUTOBEDRIJFGIELEN-AARTS B V -Stationsstraat 29-Tel 04 749-1728 •OIRSBEEK-AUTOM BEDRIJF MENG ELERS BV - Provincialeweg Zuid 91 - Tel. 04492-1814 «POSTERHOLT- AUTOBEDRIJF JAN BAKKE® 

16A-Tel 04742-2444 •LANDGRAAF AUTOM BEDRIJF MENG ELERS BV. - Baanslraat 129 - Tel. 045-318888 • SCHIN OP GEUL - 'GARAGE WIERTZ - Valkenburgen** 133 -Tel. 04459-1258 • SITTAfiD' 
AUTOM BEDRUfSgELERS^B V-RiJkwregZuld 212 -m04490-21000#SUSTEBEN-*AUTOM.BEDRIJFSWENTlBOLDB V.-RijkswegNoord54-Tel. 04499-3300*ULESTRATEN -AUTOM.BEDRIJFLOUISPETITB.V.-Langsde 

Gewannen 8-Tel. 043-642703. *Qjf Agent 4^ 
Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 29 REISBILJET '89 Malta J 


ouder 

dan de 

pyramides 
van Giseh 


MALLETTA - Er zijn geen rivieren en geen echte 
b ©rgen, Maar U hebt ook geen last koude wind, 
Hfiist, sneeuw of vorst. Want in de winter is het 14 
9raden en in de zomer ruim 23 graden (beide 
^®ren dus 'boven' nul). Malta, in het hart van de 
Middellandse Zee, met Valletta als hoofdstad, 
daarom gaan jaarlijks steeds méér Europese 
toeristen naar toe? 


e '* ant * w °nen 320.000 men- 

drüifi!-' ta ’ s c * e * aats,c i aren na ‘ 
r e j ^ e '>jk present op haast elke 

ei| S e 4 urs ' n ons land. Omdat dit 

dat* n ^ Vee * z ' et ‘ n toer ' st - En 
v , ls wederzijds, want het aantal 
V|e ffegangers dat naar dit 316 
(ej an,e kilometer grote eiland 
.8 en lijk; eilandengroep) gaat, 
l] ê' opvallend. 

is niet alleen een (ei)land om 
üieren. Want Malta speelt in de 
V^otie voortdurend een zeer 
n jJ ® tr oef uit: het heeft geschiede- 
(j ' En wat voor een! 'Spannender 
n een detective-roman’, vinden 
e ler plaatse. 

^©nen Tijdperk 

Het 

h p , Was altijd al het middelpunt in 
^ oude wereld’. Vanaf 5000 jaar 
0r Christus, tot in het recente 
Ve r e den. En van al die eeuwen is 
v e geschiedenis bewaard geble- 
b n j Heel boeiend is het bijvoor- 

^eid ürn z j c ^ eens te ver jj e p en j n 

, cultuur van de Johannieten-rid- 
l J^ S ’ of in de Megalithcultuur uit 
Vo ^ tcnen tijdperk. Dacht men tot 
g r kort dat de pyramides van 
^Sypte de oudste bouwwerken ter 

Ke f K Warcn ' nieuwe onderzoekin- 
o j 1 nebben uitgewezen dat de Me- 
nh-tempel in Malta ouder is. 
de°K e **jk ze ^ s IdOO jaar ouder dan 
p), Roemde pyramides van Giseh. 
ka '‘hebber van oude culturen 
n nier dus zijn hart ophalen. 


^Qak oorlog 


Van V °'k staat (nog steeds) bekend 
Ve Eet feit dat het vredelie- 

0 n * S ’ hoewel het er menig maal 
e i^ rust 'g was. Heel vroeger werd 
e vorm van bewapening afgewe- 
Out °° r bewoners. Er is uit die 
Ve , e l ‘jd geen spoor te vinden van 
( t Eedingswallen of oorlogstuig 
enzij gebruikt door de zoveelste 
jJ^raars). De Malteser Ridders 
Ij, Een overigens wel, rond het jaar 
C(1 ’ a Hes in de strijd moeten gooi¬ 

de P 01 aan Eet leger van 'Suleiman 
tis j' u ‘ iiterr ijke’ van de rijke Islami- 
^ c he koopvaardij het hoofd te bie- 
e j n ' ^e heer Suleiman had zo zijn 
^gen manier om de Malteser Rid- 
hj rs stuipen op het lijf te jagen: 
de S . c E° ot He hoofden van de gedo¬ 
lven per kanon terug. 


Echte rust hebben ze er dus nooit 
gehad. Want 'ze' hebben het alle¬ 
maal geprobeerd, met wisselend 
succes, om Malta te veroveren. Zo¬ 
als bijvoorbeeld de Turken en de 
Fransen (Napoleon!). Het eiland 
riep toen de hulp in van Engeland. 
De Britten kwamen inderdaad en 
hielpen de Malteser uit de brand. 
Maar ze bleven er wel meteen 150 
jaar zitten. Tot na de Tweede We¬ 
reldoorlog diende Malta als steun¬ 
punt voor de Britse vloot. 

Op 21 september 1964 werd Malta 
onafhankelijk, en werd enkele 
maanden tot republiek uitgeroe¬ 
pen. Overigens hoor je weinig Mal- 
tesen slecht praten over de Engel- 
sen. Wie trouwens Engels spreekt, 
kan hier prima uit de voeten. 

Feesten 

De kille’ Engelsen zijn er overi¬ 
gens niet in geslaagd om de Malte- 
sen het feesten af te leren. Tussen 
mei en december is er wel elk week¬ 
end ergens een of andere happe¬ 
ning. Vuurwerk, dansen en optoch¬ 
ten zie je daar niet alleen tijdens de 
carnavalsdagen (want dat kennen ze 
er ook). De praalwagens die tijdens 
die dagen worden getoond, maken 
op elke bezoeker veel indruk. 
Konijn is de 'specialiteit van het 
huis’, maar vis is uiteraard ook in 
alle soorten. Ook is er veel wijn¬ 
bouw. 

De regering waakt er voor, en dan 
hebben we het over het thema va¬ 
kantie, dat er ooit massa-toerisme 
zal ontstaan. Van andere landen 
heeft men geleerd waar dat toe kan 
leiden. Air Malta, de KLM daar¬ 
ginds dus, vliegt op alle belangrijke 
steden van Europa en Noord-Afri- 
ka. 

Wat kan de toerist op dit eiland ver¬ 
wachten? 

Watersport is de grote trekker. Sur¬ 
fen, zeilen, duiken en onderwater¬ 
fotografie zorgt voor veel toeloop 
vanuit Europa. Dat je er kunt ten¬ 
nissen. golfen en paardrijden is 
mooi meegenomen (maar daar hoef 
je niet voor naar Malta te gaan). En 
aan hotels en andere slaapgelegen¬ 
heden is geen gebrek. 

Malta ’doe’ je om de zon. Maar ook 
en vooral om de geschiedenis. Tip 
voor cultuurbarbaren: Malta? Niet 
doen. 


Autoslaaptrein 
wordt populair 


I H ers van de Neder- 
n dse Spoorwegen 
ë e ven aan dat de auto- 
llf aa Ptrein flink in de 
l Zlt - Wat Nederland 
Jetreft; 1988 ’noteer- 

23 c/ C . en st ‘jg>ng van 
ten opzichte van 
«/. In cijfers uitge- 
J. ru ^t: 42.00(1 passa- 
f ers en 14.000 auto’s 
n motoren werden op 
. ez e manier verleden 
J aar vervoerd. De po- 

Narbo“e beS,emmi,,8: 

^ e en hekel heeft 
aa n overvolle autowe- 
s n en 'eindeloze’ rei- 
en ' is de autoslaap- 
re m mogelijk een uit¬ 


komst om - mét auto - 
de plaats van de reis- 
bestemming te berei¬ 
ken, zónder dat daar¬ 
voor een forse aanslag 
moet worden gepleegd 
op de conditie. Auto- 
slaaptreinen vertrek¬ 
ken vanaf Den Bosch 
en (interessant voor 
Limburgers) vanaf 
Keulen en Luik. Met 
name Keulen biedt 
een grote keuzemoge¬ 
lijkheid. 

De auto wordt op een 
speciaal rijtuig gere¬ 
den en de passagiers 
nemen plaats in een 
comfortabele trein- 
coupé, die voor ’s 


nachts tot couchette 
('slaapkamertje’) 
wordt omgebouwd. 
Op die manier kunt U 
Rome, Florence, Vil¬ 
lach (Oostenrijk), Joe¬ 
goslavië, Frankrijk of 
Spanje bereiken (om 
enkele veelgevraagde 
bestemmingen te noe¬ 
men). Om een idee 
van de prijs te geven, 
uitgaande van twee 
volwassenen en twee 
kinderen én auto: ƒ 
1658,- voor een re¬ 
tourtje Genua of Piz¬ 
za; Zuid-Frankrijk en 
Spanje: ƒ 1850,-; Joe¬ 
goslavië: ƒ 1510,-. 

Ontbijt steeds inbe¬ 
grepen. 

Zowel de Nederlandse 
Spoorwegen als de 
Deutsche Bundes- 
bahn/TUI hebben een 
brochure uitgegeven 
over de ’Autoslaap- 
trein 1989’. 
, . - • •• • ’ \ s - S > ■ V • O >V. v i.- . ..*<• .<*-»•« . t .^ v - % 

■ ’ -Pt P;P V v *;*.n*v ' r ■ 


A; - * ■ 


i»vé-y .* t ? - - ■ '•-wA.-'. 
. -V. ' **■. ' • * •’ 


• Hagar Qim op Malta, de oude tempel, 7000 jaar (!) vóór Christus. Het is nog steeds een raadsel hoe men deze rotsblokken destijds kon versjouwen, en opeen stapelen. 


Paul Crombag, organisator van het achtste IRF: 

’Het aantal bezoekers 
is niet echt relevant’ 


van onze verslaggever 

HEERLEN - Zaterdag 
en zondag 'draaif in 
de Stadsschouwburg 
van Heerlen het 
Internationaal 
Reizenfestival - 
uitgave nummer acht, 
een evenement dat 
de Heerlense 
burgemeester Piet van 
Zeil komt openen. Paul 
Crombag, de 
organisator, vindt „het 
nog steeds erg leuk 
om te doen, hoewel 
het geen winst 
oplevert maar het is 
niettemin een 
verantwoorde 
investering." Dat moet 
hij eens uitleggen. 


De vakantiebeurs VIB '89, afgelo¬ 
pen weekend in het MECC in 
Maastricht, trok meer dan 30.000 
kijkers, „Die krijgen wij dus niet”, 
zegt hij meteen al, zodra dat formi¬ 
dabele getal op tafel komt. „De 
schouwburg in Heerlen is het 
MECC niet. Als er al 30.000 men¬ 
sen zouden komen, waar zou je die 
in hemelsnaam moeten laten? Ik 
moet er niet eens aan dénken”. 

Crombag, inmiddels eigenaar van 
vijf reisburo’s (Heerlen, Kerkrade, 
Sittard, Geleen, Aken) wil 'zijn' 
evenement ook niet vergelijken met 
de reisbeurs in het MECC. „Ik wil 
niet dat de mensen door de bomen 
het bos niet meer zien”. Dat klinkt 
kattig, maar dat is niet zijn bedoe¬ 
ling, voegt hij er meteen aan toe. 
„Wij kiezen nu eenmaal voor spe¬ 
cialisten, al hebben wij uiteraard de 
grote touroperators óók in huis. Er 
zijn dertig stands, en daarmee is 
deze schouwburg vol. Klaar uit! 
Want ik vind wel dat de bezoekers 
een beetje bewegingsvrijheid moe¬ 
ten hebbenen dat er tijd en ruimte 
moet zijn om een praatje te maken, 
juist met die specialisten die alles 
van een bepaald land afweten.” 

Hij rekent, evenals verleden jaar, 
op 10.000 bezoekers tijdens die 


HEERLEN - Openingstij¬ 
den 8ste Internationaal Rei¬ 
zenfestival in de Stads¬ 
schouwburg van Heerlen: za¬ 
terdag 14 januari: van 10.00 
tot 18.00 uur. Zondag 15 ja¬ 
nuari: van 10.00 tot 18.00 uur 
(aanvang finale). 


ZATERDAG. kleine foyer 

10.00 - 11.30 uur: Spaanse mu¬ 
ziek door ’Mora y Morel’. 

12.00 uur: officiële opening door 
de burgemeester van Heerlen, 
P. van Zeil. lRF-organisator Paul Crombag 


twee dagen. „Maar ik vind dat aan¬ 
tal niet echt relevant. Het gaat er 
mij om dat diegenen die komen er 
daadwerkelijk ook iets van kunnen 
opsteken. En als je zoiets voor de 
achtste keer doet, ken je het klap¬ 
pen van de zweep”. 


Garanties 

Nu de grote touroperators in ons 
land op de loer liggen om interes¬ 
sante reisburo-ketens te kopen, ligt 
de vraag voor de hand of een zak 
met heel veel geld voor hem „het 
overwegen waard zou zijn om een 
en ander te verkopen”. Want was 
het niet juist de directeur van Nec- 


kermann Nederland die onlangs zei 
dat ook de groep-van-Crombag 
'een interessant object had kunnen 
zijn’? Amper is die opmerking ge¬ 
maakt, of hij zegt fel: „Nee!” En 
waarom dan wel niet? „Omdat twee 
zaken bij overnames gegarandeerd 
moeten zijn: het belang van je klan¬ 
ten en het belang van je personeel. 

En wie zegt mij dat die belangen ge¬ 
garandeerd zijn? Ik heb een leuke 
club mensen verzameld, die weet 
waar het aan toe is. Bovendien, ik 
wil gewoon nog een flink aantal ja- 
ren hard werken. Ik heb er nog veel 
te veel plezier in om nu te zeggen: 
hier. pak 't maar! Zo zit ik nu een¬ 
maal niet in elkaar.” 


Bovendien is hij van mening dat 
zijn marktaandeel dusdanig groot is 
geworden dat hij bij elke reisorgani¬ 
sator en touroperator „iets extra’s 
af kan dwingen. Je moet er in deze 
sector natuurlijk wel voor zorgen 
dat je interessant bent - en blijft - 
voor die 'groten'. Bovendien, wij 
kunnen nog steeds onafhankelijke 
reisadviezen geven; we zijn nergens 
aan gebonden, hoeven dus geen an¬ 
dere belangen te behartigen. Als 
pakket A voor een klant beter ge¬ 
schikt is dan pakket B, ongeacht 
wie dat pakket aanbiedt, dan kiezen 
wij voor A. Je hebt de handen vrij, 
en dat is toch wel een prettig ge¬ 
voel". 


Reizen via Nationaal Reumafonds 

Voor wie het (nog) niet weet: het Nationaal Reumafonds verzorgt aange¬ 
paste vakantiereizen voor reumapatiënten naar verschillende Europese be¬ 
stemmingen. Tevens exploiteert deze organisatie een aangepast vakantie- 
centrum in de bossen van de Veluwe. 'De belangstelling voor deze vakan¬ 
ties is overigens goed', zo meldt het Reumafonds. 'Maar er zijn nog altijd 
reumapatiënten die van het bestaan van deze mogelijkheid niet afweten’. 
Voor meer informatie: De heer Julius, hoofd Recreatie. Telefoon: Ü70- 
503231 (kantoor Nationaal Reumafonds) of privé: 079-163482. U kunt ook 
schriftelijk om meer informatie vragen. Schrijven naar: Nationaal Reuma¬ 
fonds, Statenlaan 128, 2582 GW Den Haag. 


Specialisten 


Doel van het Internationaal Rei¬ 
zenfestival: mensen die informatie 
geven die op de reisburo’s lang niet 
altijd kan worden verstrekt. „Om¬ 
dat het puur specialistenwerk is. En 
de reiziger is dan wel zo inventief 
om daar iets van op te steken. Zo 
hebben wij dit weekend een aantal 
specialisten op bezoek, uit Israël, 
Tunesië, Turkije, Rusland, Cana¬ 
da. de VS, Verre Oosten, Malta, 
Joegoslavië. Spanje. Griekenland 


Programma Internationaal 
Reizenfestival in Heerlen 


12.10 uur: Optreden Kozakken¬ 
koor. 

13.00 - 14.00 uur: Griekse mu¬ 
ziek met Trio Hellenique. 

14.(X) - 15.00 uur: Spaanse mu¬ 
ziek, met flamengo-dansers. 


1-5.15 uur: optreden buikdanse¬ 
res. 

16.15 - 17.15: Country en Wes- 
tern-muziek. 


Presentaties in Grote Zaal: 

1 l.(X) uur Israël 

13.40 uur Costa del Sol 


14.30 uur Griekenland (deel 1) 

15.30 uur Portugal 

16.30 uur Costa Brava 
17.00 uur Tunesië 

ZONDAG 

Vanaf 10.30 uur tot 16.30 uur: 
doorlopend optredens van mu- 


en Egypte. Ik ben erg tevreden als 
ik mensen, die met name in die lan¬ 
den zijn geïnteresseerd, goed kan 
bedienen", aldus Crombag. Hij ver¬ 
wacht overigens op redelijk korte 
termijn nog meer 'overnames' in de 
Limburgse reiswereld. „Ik denk dat 
een aantal eenlingen aansluiting zal 
- moeten - zoeken. Dat zijn dan die 
zaken die de boot hebben gemist op 
het gebied van automatisering." 


Audio-visuele 
presentaties 
in Kleine Zaal 

# Tijdens het LR.F. in de Heerlen¬ 
se Stadsschouwburg worden as. za¬ 
terdag en zondag audio visuele pre¬ 
sentaties verzorgd in de Kleine 
Zaal. ook wel bekend als het Picco- 
lo-theater. Hieronder het program¬ 
ma aldaar. 

Zaterdag 

13.30 uur: Oost Europa: film ’langs’ 
Praag, Krakau. Chestochowa, 
Warschau, Minsk, Smolensk, 
Moskou. Nowgorod, Leningrad, 
Helsinki. 

14.30 uur: Marokko: Rondreis 
langs de vier Koningssteden. 

15.15 uur: Jambo Kenia: groot- 
beeldvideo over Kenia, safari's en 
strandvakantie. 

15.45 uur: Robinson Club: een 
unieke vorm van clubvakanties. 

16.15 uur: Turkije: 40 min. film: 
rondreis van 22 dagen door Zuid- 
West Turkije. 

17.15 uur. Curagao: grootbeeidvi- 
deo van het Caraibisch-Neder- 
lands eiland. 

Zondag 

11 .(Ml uur: Een verre verwantschap: 
Film over Kreta. 

11.30 uur: Canarische eilanden; 
grootbeeldvideo. 

12.45 uur: Herfst in Michigan en de 
Niagara Falls, film. 

13.15 uur: Cataplana: reisverslag 
over Algarve (Portugal), film 

14.00 uur: Turkije: rondreis Tur¬ 
kije. film. 

15.00 uur: Film over cruise, met be¬ 
zoek aan Athene, Rhodos, Kreta, 
Korfoe, Dubrovnik en Venetië. 
16.00 uur: Sportieve vakanties: 
grootbeeldvideo over wandel- 
fiets- en zomerski. 

16.30 uur: Brazilië: Rondreizen- 
strandvakanties, grootbeeldvideo. 

Einde programma Kleine Zaal om¬ 
streeks 17.00 uur (beide dagen) 


ziekgroepen uit Spanje en Grie¬ 
kenland. Tevens: life Country 
en Western. 

Presentaties in Grote Zaal: 

11 .(X) uur Canada 

12.15 uur Amerika 
13.10 uur Tunesië 

14.IX) uur Kenia/Tanzania 

15.15 uur Mallorca, Ibiza, Me- 
norca 

16.20 uur Griekenland (deel 2) 
17.(XI uur Finale alle artiesten 

Entree: ƒ 5,- p p. 

Kinderen tot 12 jaar (mits onder 
begeleiding) gratis. 
I 


I 


ÏTÏ 


i 


'A WA 


I "■B • BS t ' ' - 


YmA 


5Snpi 


He«pn -^pit rjëing», j 


r.p-1 I 'i f / uF 
At; 


Lenor wasverzachter 

literflakon 

rïTaJiTk>^IO_P.T»' 


’lfiinfJ ±59 


Tempo zakdoekjes 

pak 18 x 10 


2. 75 


Door de verlaging van het BTW tarief zijn ’n groot aantal 
artikelen goedkoper geworden. Da’s prima, vindt Super. 
Maar de prijzen kunnen best nog wat verder omlaag. En dat is 
nu precies wat Super heeft gedaan. Zodat het meer dan 
ooit de moeite waard is om uw boodschappen bij Super te 
^ doen. Want Super biedt u uitstekende kwaliteit, een rijke 
? keuze en dubbel voordeel. 


Chiquita bananen 

1 kilo 


nsi 


S (ApPZ DE GOEDKOOPSTE JUWELIER VAN EUROPA 
NU OOK IN LIMBURG: 

FREE WATCH SHOP 

KOK JUWELIERS 

De Juwelier met gegarandeerd de laagste prijzen. 


!™“» M 

fisag" 1 

(Dus ook heren handelaren opgelelj. KXTtNóreNCP ONZS 

stHrmf&Nce KoueKne 60 UD 
AL Cf NIETMCT PR/LVfi/rr 6V AU£ 
M6TK HORLDGeS tf£T VOLCSPIC0 

fr&wne 1^ Vergeet u vooral de bekende merken 
IP CELAIRE, met doublé kast en ar _ 
lederen band al vanal 

EN CASIO, vanal 19,50™* 

De gehele kolleköe ligt bli ons in huis 

met minimaal 50% korting op de 

' officiële prijzen! 


HEREN OWg^lJSS platte modellen 
T0taa J Z ° h ll wast én bana. Otttc.ele pn|iw « n 

425 -enA^,- ^Q,- 

Voor de ongelooide Pnis van 

PRACHTIGECITIZEN Q(jwm H0 RL0GES 

^efdouSunband 

sass-jssssC 

Diverse modelle 25Q . wl 335 ,-. OQ 

Otticrele P n| “"riespotpri|svan 
Uitroeden voor oe p n 


4 PRACHTIGE SOLINGEN 
CASSETTES 

(MESSEN, VORKEN EN LEPELS) 
72-DELIG IN LUXE KOFFER 

O0SSS299,- SLECHTS ENKELE STUKS. DE CITIZEN 
EXKLUSIEF KOLLEKTIE O.A. MODELLEN 
NOBLIA EN EXCEED DIT ZUN 
EXKLUSIEVE GESCHENKEN WAAR¬ 
MEE U SCOORT. KOM SNEL 
MINIMAAL 50% 

KORTING OP OE OFFICIËLE PRUZEN. 


BIJVOORBEELD: SEIKO QUARTZ HORLOGES 
GOEDKOPER KAN HET ECHT NIET, KOM MAAR 
VERGELIJKEN. GEGARANDEERD OE LAAGSTE 
PRIJZEN. 
PRACHTIG SEIKO BI-C0L0R 
HEREN QUARTZ HORLOGE 

Plat model van 350,- 
voor de spotprijs van 


SEIKO QUARTZ DAMESHORLOGE 

doublé kast en band. 

Plat model van 425,- 
voor 


179,- 


ZEER EXKLUSIEF NOBUA HEREN 
QUARTZ HORLOGE 

super super plat model 
Schitterend gestileerd met doublé 

kast,band en datum _ 

Van 1225.- voor 

PRACHTIG EXCEED CITIZEN 
DAMES QUARTZ HORLOGE, 

super super plat model 
Schitterend gestileerd 
met double’kast en band ij,ij 
van 1065,-voor EISA 

UIT ONZE SCHITTERENDE LASSALE KOLLEKTIE 
EEN HEREN QUARTZ HORLOGE 

met lederen band en super super plat 
van 1150,-voor de exklusieve _ , 

prijs van rltllfi 

VERDER ZIJN ER DIVERSE MODELLEN VOOR 
ZOWEL HEREN , 

EN DAMES. 

*r GOUDEN COLLIERS- ^ 
J LETTERS CLOSEO FOH EVER. 
J GOUDEN CHOKERS MET 

■J BRILJANT OF ZIRKONIA. 

2 GOUDEN KOORD COLLIERS 

^ SLAVENBANDEN ETC. ETC. 

50 TOT 70% 

V. KORTING!! > 


T,ï 


Super erwtensoep 
beter gevuld 

blik WTn 


Er is ’n Super dichterbij dan u denkt. Bel voor informatie 03403 - 93503/93505 

Aanbiedingen zijn geldig t m 14-1*1989 ut zolang de voorraad streki 
Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit de totale kollektie. 

DUS KOMT U ZELF KIJKEN! 

DE VERKOOP WORDT GEHOUDEN BIJ: 

FREE WATCH SHOP 

1E VERDIEPING T LOON - HEERLEN - TEL. 045-740758 

’s maandags geopend van 13.00 tot 17.00 uur, overige dagen 9.00 tot 17.00 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 ut 


tangeb. betrekkingen 


ette TAXICHAUF- 

EURS gevr. voor dag on 
acht. fulltime. Hccrcmvcg 
87. Heerlen. 

LUB MIRABELLE 

raagt nog enkele leuke 
ietsjes. Tel. U45-4I9823 


,’ordt RIJINSTRUCTEUR 
;n.v) of rijschoolhouder 
:n.vl Haal het enige door 
■ Iinistene erkende kader- 
jhooldiplorna. In januari 
'.aiten in Utrecht en Best. 
leuwe dag-, avond- en za- 
■rdagupleidingen. Ma drie 
laanden kunt u_al aan de 
ag. Meer dan 250 vacatu- 
"s. Dus vast en zeker werk. 
Vilt u echt een fijne baan 
n een prima toekomst? 
iel dan nu (ook ’s-avonds) 
oor een gratis studiegids 
ie kaderschool: 04Ö98- 
■ 9425. _ 

'lub vraagt SERVEER¬ 
STER. garantieloon, week 
nd vrij. Tel. 09-3211507093. 

’arttime TAXICHAUF¬ 
FEURS dag-nacht- week- 
■nddienst evt. WAO-er. Ju- 
ianastr. 6, Brunssum. 

4a je graag met mensen 
m° Sticht, gez. hch. zoekt 
'Og een MEDEWERK¬ 
STER t 20-30 jr. Suil. 045- 
: 52044. _ 

alleenstaande man zoekt 
net spoed huish. HULP. 
.5-45 jaar voor dinsdag en 
rijdagmorgens. 9-1 uur. 
10,- per uur. J.M. Rouke 
na, Markgravenstr. 02. 
foensbroek. 

4LAZENW ASSERS en 
eerhngglazenwassers gevr. 
Pel. 04o-424871 list. tussen 
8.00 en 19.00 uur. 

„'lub excluSief heeft nog 
ilauts voor enkele leuke 
«1E1SJES Tijden in over- 
eg. Inf. 1)40-423634 


GELD LENEN? 


KIJK EN VERGELIJK^ 

4- M* \j 

Reken maar na! 

EEN PAAR VOORBEELDEN: 


netto 

bedrag 

krediel- 

vergoeding 

aflossing 
per maand 

terug te 

betalen 

kredietbedrag 

eff 

rente 

p/j in % 

f 1.122,- 

f 78,- 

12 X 1 00,- 

f 1.200.- 

13,3 

2.244,- 

156,- 

12 X 200,- 

2.400,- 

13,3 

3.379,- 

221,- 

12 x 300,- 

3.600,- 

12,5 

5.649,- 

351,- 

12 x 500,- 

6.000,- 

11,9 

3.277,10 

322,90 

18 x 200,- 

3.600,- 

12,8 

4.934,40 

465,60 

18 x 300,- 

5.400,- 

12,2 

6.614,60 

585,40 

18 x 400,- 

7.200,- 

11,5 

8.306,70 

693,30 

18 x 500,- 

9.000,- 

10,8 

6.429,70 

770,30 

24 x 300,- 

7.200.- 

11,7 

8.640,- 

960,- 

24 x 400,- 

9.600,- 

10,8 

10.850,- 

1.150,- 

24 x 500,- 

12.000,- 

10,3 

13.060,50 

1.339,50 

24 x 600,- 

14.400,- 

10,0 

9.238,20 

1.561.80 

36 x 300,- 

10.800,- 

10,9 

12.417,50 

1.982,50 

36 x 400,- 

14.400,- 

10,3 

15.521,90 

2.478,10 

36 x 500,- 

18.000,- 

10,3 

18.626.30 

2.973,70 

36 x 600,- 

21.600,- 

10,3 


4evr. voor ons restaurant 
ette leerling KUK -t 18 jr • 
iestaurant De Duipskruon. 
)orpstr 2. 0235 ,\D Ule- 


lestaurant De Duipskruon. 
jorpstr. 2. 0235 AD Ule- 
traten. tel. 043-044045 tuss. 1 1 
4 en 15 uur. j 1 

ievr. BIJRIJDER tot 181 
iar. oproepkracht. Rum 
■en Transport. Hilleshager-. 
'.'eg 33. Mechelen, tel. I 

4455-1502. _ 1 

Jruuns Confectie. Kantstr. 

Ubach o. Worms vraagt 
oor direct ervaren COV 
’ECTIENAAISTERS voor¬ 
aar atelier m de leeftijd , 
an 18 trn 22 jaar. tev. j 
Huisnaaisters voor dames u 
n kinderboven kleding. | 

Aegens te veel werkzaam-] 
lecfcn dnngeiis_ MEISJE' 
■evraagd. Tel . 045 21ol 13. | 

Serieuze CHAUFFEUR ge¬ 
raagd voor escortwerk. 
fel. 045-321038. _ 

-*31-1. time CHAUEEEURSj 
■;evr pers. meld. Pietersstr. 
>5, Scriaesberg. 

/ oof Heerlerbaan en Sim- 
■eiveld vragen wij BEZOR- 
SERS/STERS voor de j 
chlenduren, melden bij 
,imb. Dagbi.. Fr. Erensin. j 
k 6371 GV Landgraaf. Tel. 
) 45-3l 1782 na 11.00 uur 

>e Volkskrant en Trouw 
raagt voor Heerlen aktieve 
lEZORGERSl STERS). 
een incasso. In 1. tel. 045- 
24490. _ 

stichting zoekt enige ME- 
tEWERKERS voor bui- 
■ndienst (als bnverdien-i 
te). Voor ml. Tel. 04o -1 
.24987. heden van 18.00 tot ' 
0.00 uur._ 

laehteafé Maeurnbu. 

Ujksweg 187. Maasmeche 1 
■n IJ) vraagt BUFFET > 
JFIISJE * 25 jr. met erv. 
een anirneerwerk Tel. 09-j 

2117 01175. _I 

Jetesta BV (N. Pleuger) 
raagt METSELA.VRS en 
.mrnerlieden voor land. 
cerk ;n Duitsl. Zonder vak- 
.ennis onn. te solliciteren, 
el. 04405-1230 of 045- 
41170 _| 

levr. PARFUMVERTEA 
lENWtJURDIGERS Voor; 
neer informatie, tel. (J449U- 
8373. 

levr. WATERGOLF MO ! 
)EL voor in Heerlen. Tel. j 
'4490-34585 na 18 1)0 uur 


Tar wijz voorbehouden Voor inlichtingen en asnvragen 

VOLKSKREDIETBANK 

Vlot, Korrekt, Betrouwbaar en... zonder 
winstoogmerk! 

Heerlen: Burg. van Grunsvenplein 4 

telefoon 045 - 715247 
Roermond: Willem II singel 36 

telefoon 04750 - 30633 
Renault adviseert elf oliën. 


tempoteam 

uitzendbureau 


Wij hebben werk voor m/v 

kwaliteits¬ 

controleurs 

Bij een bedrijf in Born hebben wij 
plaatsingsmogelijkheden voor kwa¬ 
liteitscontroleurs. Wij zoeken hier¬ 
voor kandidaten met een afgeronde 
opleiding MTS-werktuigbouwkun- 
de. Ervaring is niet noodzakelijk, wel 
moet men zelfstandig en nauwkeu¬ 
rig kunnen werken. De opdracht 
gaat langere tijd duren. 

Vraag vrijblijvend voor meer infor¬ 
matie over bovenstaande vacatures 
naar Wilbert Claessen, afd. tech¬ 
nisch personeel, tel. 04490-17360. 
Of kom langs 


Rosmolenstraat 4, 
Sittard 


MEELOPEN 


KLEUR BEKENNEN 


Er is weer onderscheid. Voortaan kunt u kiezen tussen 
een gewone middenklasser en het nieuwe feno¬ 
meen Renault 19. Een karakter-auto van het 
zuiverste ras. 

De RENAULT 19 onderscheidt zich door z’n kracht. Voor 
wie een gewone middenklasser gewend is, is de 
Renault 19 een absolute openbaring. 

De 5 verschillende basismotoren, waaronder de gloed¬ 
nieuwe 1.4 liter Energy (80 pk) en de 1.9 liter diesel¬ 
motor (65 pk), zorgen elk voor een acceleratie, 
trekkracht en dynamiek van ongewone klasse. 
Het brandstofverbruik van alle (overigens zeer 
stille) motoren is daarbij opvallend bescheiden. 


De renault 19 onderscheidt zich zeker ook door z’n 
karakter. Uiterlijk door z’n stevige, robuuste en 
tegelijk eigenzinnige verschijning en van binnen 
door z’n buitengewone gastvrijheid. 

De renault 19 biedt immers zeer forse binnenruimte in 
lengte, breedte en hoogte. Met de uiterst riante 
stoelen hebben de ontwerpers zichzelf weer eens 
overtroffen. Smaakvolle bekleding, uitstekende 
ventilatie en sublieme vering maken het kom¬ 
fort kompleet. 

De renault 19 onderscheidt zich gek genoeg óók door 
z’n prijs, die veel lager is dan u op grond van z’n 
kwaliteiten zou verwachten. Hij is al verkrijgbaar 
vanaf f 21.900,- (inkl. BTW, excl. afleveringskos- 
ten). In 20 verschillende uitvoeringen. 

Misschien denkt u erover een middenklasser te kopen. 
Maak beslist een proefrit in de Renault 19. Dan 
merkt u dat er wel degelijk onderscheid bestaat. 

J4 RENAULT 

V C, E E E T J E I. E V E N K l. E l / R 


RENAULT INTRODUCEERT DE RENAULT 19. KRACHT MET KARAKTER. 

Heerlen; Atro Heerlen BV, Beersdalweg 97, Tel. 045-724200. Kerkrade; Kerres, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 -452424. 
Maastricht; Autocentrum G.M.R dejonghe BV, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043 -616288. Valkenburg 

Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, TH. 04406 -12514. 


ïïnburgs Dagblad 


Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 31 


3n geb. betrekkingen 


irï&Sr 

SaSaWiÉi koop gevraagd 


ai Sevr. oud IJZER en 
n ’ sloop- en schade- 
25i« Tel. 045-272216, 
ouH— °° k ’s avonds). 

'Tb’ ZILVER, munt. 
, cJ} c ' c °nt. bet. vrijbl. 
Tpggg nstr. 109, Geleen. 

ÈLs ge ÏÏ- 2e hands MEU- 
'n. rn Me ubelhal Meers- 
3-644172° verko °P’ TeL 

kklp.^ VHS gevraagd 
geuren tv’s va. 16 kan. 
875 ere o-torens. 04406- 

ÊTOllH 7 il\r Kt’ili 


WIE RUIMT ER HET HELE JAAR OP? LUNDIA 

Je hebt je voorgenomen de spullen in huis voor eens en voor altijd goed op Opbergen naar je eigen smaak, voorkeur en budget, 
te ruimen? Het Lundia-woonsysteem schept jaar in, jaar uit een zee van op- Kom nu ideeën opdoen in de Lundia-winkel en neem 
bergruimte in de woonkamer, de keuken, de slaapkamer, de babykamer, meteen de katalogus mee. Bovendien maak je kans op 
de tienerkamer, de hobbykamer, de werkkamer, de kelder en op de zolder, een prachtige Ski-vakantie. Kom snel naar de Lundia-winkel en win een 
Ski-vakantie voor twee personen, kompleet 
met ski-uitrusting! (Of een andere prachtprijs.) 
Deze aktie loopt tot en met 18 februari 1989. 

■ f'3*’ 


ft 4 "- 


.A .y>- * - ;-m 

' • >:• '• 'v»•’'Y‘ • ••. , •• ;\ .ei'. -«8 
wass .gSSSISfT 
Ltmaiiï 


verpi Te ' 045 - 714666 - 

fI EjU&L £$ vr - COMMU- 
ort nf iKfE maat 134/140 
'et “' halflang. Br. liefst 
! r ’ 0 .p r lo c en prijsopgave. 
WL S ? 0: « L D. Fr.. 
5af aan 4- 6371 GV Land- 


6 h -— 

i e Uh ^ 0or ne 1 pers. ge - 
gestoff. APPART'- 
O a 2 pers.). 
Lb Uw ^tr. 62 K’rade. ïiuur- 
5289 5 rn °g- 045-456795 of 
_ 

e, ? Heerlerhei- 

' r aeht • SLPK., onderge¬ 
ef \, ln . bungalow, met 
tg. keuken, douche, 
l ingang, ƒ 95 _ p . w . a ll- 
23482 ' na 10.00 uur 045- 

ïahTT^—-- 

'euè C trA*/rÖ rlr1, moo l g e - 

■ rSt-KAMER alle comf. 
8.00 ,1 We rk. mensen, na 
;chaeck’ za - n a 12.00 u. 
a_lg>|g|rw e g 43. Hrln. 

r'fti A k''n L 5 I “ AKJES f e 
*s te v, K -Gude wijvenpak- 

l °5e boumans, Vredes- 

erwinselen, tel. 

^§i83 08. h ' Kerkrade ’ 

J? eu h ZIT/SLPK., dou- 
[erstr f n , ■ Panneshei- 
Wuij h Kerkrade. 

mooie gemeub. 
S?Uk met tel., gebr. v. 
ierkra^'Su en douche te 

j^^h e. Tel. 045-452128. 

£@ bile erd APPARTE- 
i a PDero en hamers te huur. 
k te| S A^ s 42. Heerlerhei- 
^^0 15-227930, _ 

S> A AT hUUF ' n VOE - 

5 ^|AUt er M5-75Q229, 
f! S lt tfli e j- aan de markt 

^724690’ ^ ireCl te aanv ' 


Dameskapsalon 

te huur aangeb. teg. gunst, voorwaarden. Gelegen in de 
gemeente Landgraaf. Br. ond. nr. 642 HK LD, postbus 

3100, 6401 PP Heerlen. __ 

T.o.a. SIGARENMAGAZIJN + videotheek + aanv. art., 
lage huur e.d. Pr. ƒ22.000,-; Aanv. dir. weg. ziekte 

(spoed). Tel. 04490-15283. _ 

WINKELRUIMTE, 110 of 220 m 2 , op goede stand te 
Susteren, te huur. Inl. 04499-1312. 


Over te nemen en/of te h. 

RESTAURANT Mano te 
Maasmechelen (B). Kon. 

Astridlaan 8. Zich wend. Meer dan 1000 soorten 
Rijksweg 187. Tel. 09- STEENSTRIPS vanaf 

3211761175. _ ƒ 9,50 per m2; stenen vanaf 

1 of 2 pers. APPARTE- f °- 35 P-, st , Het meeste uit 
MENT te Schin op Geul. voorraad leverbaar. Frepa 
Tel. 04459-2741 na 17.00 uur. Starmgstr 123-125 Heer- 


Bouwvak 


Onroerend goed 


Wegens de enorm gestegen 
vraag met name bij ons 
kantoor, zoeken wij drin- 

f end woningen te k. tot 
450.000,- in Geleen/Sit- 
tard/Stein/Beek/Born e.o. 
N.W.M. QUADEN, make- 
laar-taxateur o.g. Lid NVM. 
Gelrestr. 4 Munstergeleen, 
04490-19644. 

SCHUURTJES, tuinhuis¬ 
jes, kippe- en hondehok- 
ken, vele afm., reeds vanaf 
ƒ 195,-' Houtbouw Ubachs, 
Eygelshovergracht 39, 
Kerkrade-Vink. Tel. 045- 
460252. 


Meer dan 1000 soorten 
STEENSTRIPS vanaf 
ƒ 9,50 per m 2 ; stenen vanaf 
ƒ 0,35 p.st. Het meeste uit 
voorraad leverbaar. Frepa 
Staringstr. 123-125, Heer- 
len-Molenberg (achter Phi- 
lipsfabriek) Tel. 045-423641. 

KANTELDEUREN en rol¬ 
luiken bestellen? Straten 
Voerendaal bellen (ook 
voor industrie). Tenelen- 
weg 8-10, tel. 045-750187. 

CENTRALE VERWAR¬ 
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8 
rad., ketel en alle aansluit- 
mat., f2850.- incl. BTW. 
Tel. 045-313239. 


Te huur gevraagd 


Te huur gevr. met spoed 
WOONHinS in Landgraaf 
of omgev. Huur max. /'700,- 
. Tel. 045-322247. 


Riante bouwkavels 

gelegen in het villapark Waubacherveld te Eygelshoven. 
Het plan grenst aan het Burg. Boyensbos. Geschikt voor 
halfvrijstaande of vrijstaande bebouwing in max. 2 
bouwlagen. Opp. van 400 nT tot 480 m 2 . 

Prijzen vanaf ƒ 72.500,- v.o.n. 

Inl. Stienstra Makelaardij B.V. 

__ Tel. 045-712255 __ 

KERKRADE-WEST: Fre- T.k. of te h. gevr. v. kinder- 
derikagracht, goed onder- optocht VOETBAL- 

houden hoekwoning met SCHOEN met of zonder 


KL724690 V irecl te aanv ' 

bWfpR Hees heeft nog ’n 
tii voor een Per- 
^^045-416005. 

HLLuil aanooVi TJTTTTD 


carport, 3 slpks., 2 toiletten, 
voor- en achtertuin, ligbad 


pop op wielen of wagen. 
TeL 04490-19970. 


aanbetahng 1 Somfde APPARTEMENT met 

mndlast op ca. ƒ 505,-. Wij 

verzorgen ook uw hypo- T(r 9 c ^ïttard/M- 

theek en aanvraag gemeen- LuQfi ftvuru' kantoor ' 
tegarantie. Wijman &. Part- —: n . 04490-67 4 61. _ 

ners Vastgoed, 045-728671. Gevr. OPSLAGRUIMTE of 
Pracht. LANDH. te k. 4 f.garagejDox of evd. 

slnks tuin *t- 1200 m 2 Aan stukje grond te koop gevr. 
sipKs. tuin ÏZUU mZ^Aan omgev Waubach, Kst. Ab- 

ƒ 275.000,-, 045-714690. ' P ' 393 S 1 e 7 8 bOSCh ' Inl ' 045_ 

Brunssum, Gregoriusln. 4 , - '- --- 

WOONHUIS t.k. Inl. tel. 

045-252358. _ 

volie S N |f D w E o„ S To r t : Sn 4 S™ S y d 6 !- e Bst + 
off Ü 71 CT 12 P r . n o l - k . Tel. 46. bj. '76. Tel. 045-^57371. 


slnkLT Hrunssum. 85 m 2 , 
'ponV'i e ° k ’ badk ,- grote 


Ijponw ^uk, badk., grote 
grote en kleine hal, 

C e 'nere' g h St ; Llefst tegen 

& 

<^Öüur ' 045 - 252024 na 

- 

, ïLmt g o r °°t apparte- 

k 2-89 u ?tp k rs., te aanv. 
TiJe' t phstraat, Heerler- 
l^~iHu b4 19p-24347. 
SiteniaDi, cen- 

iLi^oherkrad 0 T ƒ Q45 _ 

j?7^L2£i52269. 

T? LanH te huur. Hoogstr. 
3l98^ndgraaf. Tel. 045- 


Fietsen/bromfietsen 


' sfeer- OMAFIETS, dames- + he- 
^ tu ren fiets va. ƒ 65,- p.st. Daf 
t.k. Tel. 46 bj 76. Tel. 045-257371. 

- Te k. WEDSTRIJDRACE- 

FIETS Koga Myata ± 1 jr. 
oud, vr.pr. ƒ 900,-; Tel. 045- 
310188. 

Heerlen HERENFIETS Gazelle, 3 


Bouwvak 


DAMOISEAUX 


verkoopt en verhuurt meer versn. -t- tr.rem. Honda t’X 
dan u denkt! (Verhuur zon- ’84. Senngenstr 5 Kerk ra 
der borg). Tel. 045-411930. de. ë • o, tverkia 


Samen en deuren 


Hardhout 


m Y 000 ^ Kunststof 


Alleen uit eigen werkplaats öp uw maat gemaakt en 
ter plaatse aangebracht met afwerking, 
ïrvli! leertijd, bel dan tussen 8-17.30 uur. 

DE GAAS b.v. 045-442726 


Voor uw toekomst en/of hobby! Wilt u een café, disco, coffee-shop, cafetaria, 
bistro, petit restaurant of gemeenschapshuis beheren of in de horeca gaan werken? 

Binnenkort start weer in: 

Geleen, op dinsdag 14 februari, in restaurant Van de Wall, om 10.00 uur 
Heerlen, op dinsdag 14 februari, in het H.K.B.-gebouw, om 19.30 uur 
Sittard, op donderdag 16 februari, in hotel de Limbourg, om 19.30 uur 
MaastriM .1 R o»rmond, op vrijdag 17 februari, in hotel Alexander, om 19.30 uur 
•went, op vrijdag 17 februari, in het Maaspaviljoen, om 19.30 uur.de cursus voor het 

piploma Cafébedrijf 

Vraan u^hr 6 lessen ' examen 7 juni 1989, opleidingsgarantie 
|n e | „ T r d een 9 ratis P ros P ec t u s aan bij het: , 

T l tuut Vakonderwijs, Sagittalaan 24, 5632 AL Eindhoven \l lAfct op do ofkond# ondofwt|ftinalol1io.«n. 

De'c'ur^uPl 0 ' 425526 l° ok s avond s) of Roermond 04750-15440 ^ \ 

^iyskanookschrifteli|k worden gevolgd (ƒ 295,-) 


Akerstraat 12, Tel, 045-719706. LUNDIA HEERLEN Di. t/m vrij. 9.30-18 uur, do. 9.30-17.30 en 18.30-21 uur, za. 9-17 uur. 

— 


betaling Ka f40,~ p.mnd /in 3x kost niet meer/alHn service < 

7^^ __ 

Y_JL-— • Dagelijks thuisbezorgen! ' 


PHILIPS Zorm*Wn«t 
L*ngie 200 cm/bre«dt« 70 
cm. Luk« verstelbaar statief 
VeillQe lampen. 

Spregetref lectoren *499,- 


•l' I 


• Dagelijks thuisbezorgen! 

• Perfekte service S 045-313267 

• Ruime parkeergelegenheid (gratis) Pelgrim| 

J4ssy 

890: 


BAUKNECHT ccntrifwe* WS 235 

3 kg 2800 Toe'en pe< minuut 

RvS irommr 

20&: 


^Bauknecht 


198 : 

...-t-r.. _o . 1 MOULI 
PHILIPS PHILIPS 


BaByliss 

MM' fe 

BOf 


'U'tgezondercj ki e ,nei d ppararen er kende 
voonrvddrden. Weiieh|ke aanbetaling 30 % 
B^iahng met ch*q ue , 0 l g.robeiaaikaannn .n 
rnMrxJtermnrn.n Alw%i|kingen in albeclcJirKjun 
vergiS4>nq^n ol wi|/igin«jen i^orbehoucten 
■ b«) / 1 OOO eff aarreme 16 8\ 

doorgehaalde pr.jien zijn cataloguiprijzert 


X«KREMERS nu -,71 

U!b' 


sa 
r- 71 


TEL. 046-317657 


m I L.W. VTM J I / Utl r 

LANDGRAAF/SCHAESBERG Streeperstraat 72 


BRUNSSUM Kerkstraat 324 U----- 


m 

\mr 


Meubelen met het kaartje "Ik mag goedkoper weg..!" 
worden voor WEG-GEEF-PRIJZEN van de hand gedaan. 


De grandioze ' Ikma g goedkoper we g..! 
OPRUIMING wordt nog even voortgezet! 


kortingen 


Openingstijden: 

Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur. 
Lunchpauze 12.30-13.30 uur. 
Zaterdag 10.00-17.00 uur. 

Donderdag koopavond tot 21.00 uur. 
$(Jf. 

ij 

KtmnAi Kerkrade, nt 

Holzstraat 134, Straterweg 47/Dom. Mijnst 
Telefoon 045-455151 
. lONDENTRIMSALON 
,'obbenhucgen. Grasbroe- 
ciweg 42. Heerlen, tel. 045- 
725260. _ 

TECKELS, lang- en ruw-, 
naar. Tel. 04459-1237. 


Te k. BOUVIERPL’PS. : 
t ! i :w. Gecou. Tel. 09- 1 
:2 L1525U84. _ 1 

Ti.- koop jonge KIPPEN 
. .et hele snavel. Pluimvee- 
,i iiodigdlteder. H. Ploe- 
aen. Broekhuizenstraat 
73 B. Rimburg. tel. 045- 
120229. 

Joii^e COC K ER SPA-' 
4ELS alle kleuren, koop- 
■«. Kerkstr. 33. Ubach o. 
.Vorms i 

l\: k. gevr. PAPEGAAIEN. } 
/.akatoes en ara's. Tel. 1 
(4490 75359 

Te k. GOLDEN RETRIE- 1 
VER iwit) met stamb., 13: 
nnd. zeer lief voor kind.' 
iieuufortstr. 46. Meerssen. 1 
! ■■!. 043-642091. 

. koup CHOW CHOW 
u. teef. rood. met pap. 9 
,:n. oud. Int'. 04o-2249o4. 

. • kooi) weg. verhuizing 2 
KONIJNENHOKKEN, 3 
.. milten en 30 kippen. Tel. 
,4 3-211651._ 

Tx. LABRADOR, blond.' 
•i >T. 4 mnd Tei. U44Ü8-2Ü86. 

k. KANARIEPOPPEN 
.3 . mannen en valkparkie-; 
Geur vini-cenkouitjes j 
bakjes, sierkooien. vo-| 
_ ir.r. mug past. j 

L.ens.str. 26 Waubaeh-: 


ivensstr. 20 Waubaeh -1 
. ..iiidgraal'. 

k. BARZOIPUPS met: 
nanb, ontwormd en 
.■••ent. Inl. 045-319288. 

VORKSHIRETE R- 
RIERTJE klein, zeer mooi.- 
7 ' 040-321586. 


j-, Huwelijk/ 
kennismaking 


ALLEENSTAANDE: he-, 
it n gezellige dans- en con- 
..etavond met d.j. Richard' 
Chalet Treebeek. Bew. 

■ rpl. Het Bestuur 


,'ARTNERS-TRUST", 
uwehjks-relaüebureau. 
.r.i'o: 045-46123o. 


Zoekt u eer. serieuze relatie, 
ui dan huw.-rel.bem.-buro 
LEVENSGELUK. Tel. 045- 
2 11948. _! 

Eenzaam? Bel HUWE¬ 
LIJKS. RELATIEBU- 
REAU ..Geluk ", tel. 04498- 
34604. _i 

.'.lüuw nieuw!! \’a. 12- 

1 1989 in dancing Heliport j 
zellig DANSEN voor al- j 
,< enstaanden. Aanv. 20.00 1 
uur. Leg. verplicht. 
Cons.pr. aangep. Inl. 043 -' 
0 .9704. _ 

!. :cuw. Heden voor de re- 1 
O OUD MARLNIER- 
ATREF. van 20.00 uur in ca-' 
't Kul'fere Hus-je. St. Pie- 
,i rstr. 22 Chevremont. Tei. 
;415-464614 


.Kieuw voor de regio Elke- 
Z'.- donderdag üUD-MARI- 
NIERSTREF. Café 't Koffe-: 
.e-Hüs-je. St. Pieterstr. 22 
Chevremont Tel. 0415- ■ 
464614. 1 


All.st. heer 58 j.. aig. ontw., 
wenst kennism met nette! 
VROUW v. duurz. rel. (niet: 
up sex gebas. rel.1. Br.o.nr. 1 
KE 055 L D Markt 42. 6461 
ED Kerkrade 


Elke donderdag gezellig 
DANSEN in Eldorado 
Bongerd 5. Spaubeek. tel. I 
14493-4193. Met orkest of 
DJ. J 

Nette VROUW gevr. tot 45 
jr. voor inwonend.; 
Hr.ond.nr. HO 663 aan i 
l.imb. Dagblad, Kouven-, 
derstr. 215. 6431 HE Hoens 
broek. 


Heer 47 jr. zoekt kennis¬ 
mak. met VROUW 40-50jr. 
zeen bartvpe. Br.o.nr. HK 
443 L.D Postbus 3100. 6401 
DP Heerlen 

Man ZOEKT vrouw tussen! 
30-60 jaar m rijbewijs, zon-j 
Ier kmderen. Tel. 04750-1 
16061. 


Üond-, vnjd.. zat. en zond. 
gez. DANSAVONDEN m, 
café de Pup. Maastnchter- 
.aan 4. Ubueh o.Worms 
Landgr.) 045-312912. 

Iedere donderdag, vrijdag 
en zaterdag gezellig DATL 
SEN voor het iets oudere 
publiek Akerstraat Noord 
150 HoensbroeK i 


Landbouw 


SILO-verhardmg, erl'verh. 
etc. vlgs. nw. stabilsatie- 
a.eth. Kallen Stabilisaties 
i yjrkrade. Tel. 045-457415. 

Mode VOER WORTELS 25 
,:g ƒ 6.-. Veendriek. ingang 
K asteel Amstenrade. _ 

Te k. volautom. 4-RIJER- 
AARDAPPELPLANTER. 
::!eine bietenrooier autom. 
oOO. Kerkstr. 74 Ubaehs- 

‘ ■i'R- _ 1 

k. 8-jarige bruine MER- j 
'! E 1.67 v Munt Blaune. i 
1.04499 3205. I 


RTV/muziek 


t*IANO S en vleugels in alle 
prijsklassen Stemm.. rep . 
verh., transp H.J. Sehet- 
iers, Ford U'illemweg 28. 
Maastricht. 043-217700. 


PLANOS te huur, spec.; 
huursysteem voor begin-1 
her», van 1 tot 36 mnd., voor 
J»67)0,-. Inl. U4490-45033. 

■'f k. PIANO, kastner. bruin, 
^T>et pianobank. Tel. 045- 
«418275. 


Kunst/antiek | 


Antiekhandel SIMONS 
biedt u een ruime keuze in 
antieke meubelen en klein 
goed tegen betaalbare prij¬ 
zen. Met service - garantie. 
Donderdag koopavond 
Dorpstraat 45a, Nuth. t.o. 
kerk, naast Chinees restau¬ 
rant. PSR ‘VZ/iV ; 

mr-i. ('s ■(■?/* (i > 
W' jp/vV Ki / < > 1 
m Y /n y ■ y v V v - 

%-tjÊÊÊËÉÊtL f*. 

■k- ^ -ca 

i nuBBgjy 

Griekse 

handsinaasappelen 

tas a 3 kilo _ 


Gekruid gehakt 

per 1500 gram 44^25 —_ 

Aanbieding alleen geldig voor verpakking met 
aktiesticker. 


Dubbelvla 

chocolade/vanille of 
aardbei/vanille,dagvers, 
pak 1 liter 2tQ& _ 


TTTTi 

PRINCE 

DE 

BRETAGNE • v - 


Bloemkool 

per stuk __ 


WIJN VAN DE MAAND: 

Cötes du Roussillon A.C. 

fles 0,7 liter A&r __ 


60 W Iglo spinazie 

pak 450 gram 
-diepvries- 


Gloeilampen 

25/40/60/100 Watt, 
per stuk £9"_ 

■ 'iik. i ïJMÏfÊm 

' ffnj '■ I ‘. yfjm 

WÊmSÈMÊË 


Verkade repen 

melk/puur/noot/wit, 
reep 75 gram + 33 % gratis 

4*59"_ 
Magere 
varkenslappen 
per kilo 44750"_ 


Leverkaas 

per 100 gram 4*29"_ 


Op Edah kan je rekenen. 


EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICEUJN. Van maandag t/m vrijdag s morgens van 10 tot 12 en 's middags van 2 tot 4 uur kunt u gratis Dellen met de-mensen van onze service-afdel 
— “ Prijzen geldig t/rr zaterdag 14 januari 1989 Zolang de voorraad strekt 


,-an onze service-afdeling Telefoonnummer 06-0506 Prijswijzigingen t g v overhetds- en/of fabnkantenmaatregelen voorbehouden ijnburgs Dagblad 


Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 33 


OPRUIMING BIJ DE MEUBELBOULEVARD Wij zijn verplicht een deel van onze huidige 
collectie tegen STERK GEREDUCEERDE PRIJZEN 
op te ruimen. Dit om plaats te creëren voor onze 
nieuwe collectie 1989. Dit levert TIJDELIJK voor 
u financieel een groot voordeel op. 

Een bezoek aan onze MEUBELBOULEVARD met een totale 
verkoopoppervlakte van 10.000 m2 is voor u ALTIJD de 
moeite waard, want u vindt er alle soorten meubelen zowel 
KLASSIEK als MODERN in diverse PRIJZEN, STIJLEN. 
HOUTSOORTEN en BEKENDE MERKEN zoals: AUPING, 
BENDERS BENCH. CASTELIJN, GELDERLAND, HENNIE 
DE JONG, JOUNG INTERNATIONAL, METAFORM. 

MONTIS, PASTOE en LEOLUX. 

Wij beschikken over 100 GRATIS PARKEERPLAATSEN (voor 
de zaak) een COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT. 


MEUBELBOULEVARD René Pans B.V. 

Cabergerweg 10, Maastricht, tel. 043-215585 

^ e t beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, 

dan rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. ’s Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond. 


Tot ziens op de Meubelboulevard 
Directie en medewerkers 
Meubelboulevard 

Topform 

dealer 


AJ 


l ^A$Tri ; d loo P' en SCHA- 
50oo r 9.S van j 100,- tot 
^^044 90-43481. 

Q loop-, sloop- 

1 tü, l^PEAufo'S van 
Tel. 04490- 

3 k t | OPEL KADETT 
U-j 'oi 4 'drs. met koffer, 
öb - alle extra’s, RDW 
l5 c irm ni V rno S-. vr.pr. 
Hoen T Prof - vd - Waalstr. 
broek 


Gebr. AUTO-ONDEKDE- 
LEN van o.a. BMW, Ford, 
Opel, VW, enz. Hobby's 
Auto-onderdelen. Akerstr. 
Nrd. 350. Tel. 045-224123. 

Sloop-, loop- en SCHADE- 
WAGENS tegen redelijke 
prijs, gratis afnalen, ook ’s 
avonds, tel. 04405-1602. 

Te k. TOYOTA Corolla gek. 
dcc. '89. Tel. 045-720973. 

OPEL KADETT ’76, APK 
’9ü, nw. motor + kopp.pl., 
vr.pr. f 1050,-. Tel. 045- 
726013. 


RENAULT 18 bj. 80 
ƒ 2200,-. Mariagewandenstr. 
4 Hoensbroek. Na 12.00 u. 

Garage JORRITSMA 

Yugo-dealer. Ford Siërra 
2.0 L CL combi ’88; Ford 
Escort 1300 bravo luxe '84; 
Opel Corsa 1.2 S TR '86; VW 
Golf 1600 GL '85; VW Golf 
diesel '85; Fiat Uno 60 S '96. 
Het adres voor nieuwe en 
gebruikte automobieler! 
Auto's met Bovaggarantie, 
apk-keunngen klaar terwijl 
u wacht. Tel. 045-242412. 
pastorijstr. 106 Nuth._ 


Unieke kans te k. MERCE¬ 
DES 200 mrt., nieuw mo¬ 
del, kl. blauw, interieur 
blauw, centrale vergrende¬ 
ling, zonwerend glas, 
hoofdsteunen en veilig¬ 
heidsriemen achter. In ab¬ 
soluut perfecte staat. Even¬ 
tueel met Ipg en trekhaak. 
Pr. ƒ 38.250,-. Tel. 04755- 
2239. Na 18.00 uur. 

Te k. i.z.g.st. verk. weinig 
gel. MITSUBISHI Galant 
2,3 GLX T diesel '81, mr. 
mog. Dorpsstr. 19 Bmgelra- 
de. 


Te k. FIAT 126 Bambino, 
bj. ’78 ƒ1000.-. Tel. 045- 
272802. __ 

FIAT 127 super speciaal bj. 
’82, model '83, 5-gang, grijs¬ 
met., apk 1-1 -90. Km.st. 
63.000. Verbr. 1 op 20. Bij¬ 
zonder mooi en i.z.g.st. 
ƒ 3950,-, Tel. 045-259809. 

Te k. voor liefhebber als 
nw. KADETT 13 SR bj. ’81, 
apk gek., kl. wit met origin. 
Irmschermotor, Recaro- 
stoelen, sportwielen enz. 
Vr.pr. ƒ 5850,-. Kieskoel 8 
Scnaesberg. 


ï) 


« • j m 

I Zoveel 
licht voor 


zo weinig 


fmvl TO 
m II jtJm 
■* SUPERTÜBE TOPPER 

Q 9 Sl 


Optima Light” Luxe tubelight 
van kunststof met spiegelreflector en rooster voor extra hoog 
rendement. Inclusief Philips TLD 30 Watt-lamp en radio 


ontstoringsfilter. 12S cm. lang. Met Kema Keur. In wit. 


U vindt ’t bij HUBO 


V.9V .WANDSPOT "MICRO’’ q - 

\ Gelakt metalen spotje, in alle /\ 'O 

richtingen draaibaar. In wit. 

HANGLAMP "GRANDE” 

Wit gelakte metalen lamp, diam.: <%/\Qr 
V —39 cm. met trekpendel. Voor Al 
een lamp van max. 60 Watt. 'JS% 


GLOEILAMPENSET Q r 

Set van 6 stuks: 1x25, 2x40, 2x60 Z'J 


BOEKENPLANKSET 

\V Plankenset van massief blank hout. 

In diverse lengte-en PQC 
breedte maten. Incl. houten consoles. L 7J 1x75 Watt lampen met grote fitting. 


SCHUIFDEURKAST 

Kast met 2 deuren en hanginrich- 
ting. Afgewerkt met witte kunst¬ 
stof. Afmeting: 171x97x58 cm. 


129 .- 


VOUWDEUR 

Kunststof uitvoering in wit. Met 
magneetsluiting. Dubbelwandig. Dikte: 
6 mm. Paneelbreedte: PB/XQC 

100 mm. Afmeting: LU 

203x86 cm. jEDr 


DEURPLAAT 

Keurig wit gelakte plaat met houtstruk- 
tuur op triplexbasis. Dikte: ± 3 mm. Qr 

Afmeting: 214x92 cm. Per plaat ^ 


LEDIKANT 

''73 f Massief, blank houten 1-per- 
y'/l soons ledikant. Exclusief 
bedbodem. f\f\ 

Afmeting: Ul| M 

200x90 cm. J J 6 JALOEZIEËN 

Horizontale lamellen van wit vinyl, 

25 mm. breed. Hoogte: 130 ^ ^ QP 

en 180 cm. Breedte: 1 ^ 

60 t/m ISO cm. Vanaf: JfS* X X# 


BUFFETKAST 

Een bovenkast met glasdeuren en een onderkast 
met sterk werkblad. Afgewerkt met witte 
kunststof. Afmeting: 185 x é 

,00x50cm ' #&299r 


/ VENSTERBANK- 
/ PANELEN 

/ Met kras-, stoot- en slagvaste kunst- 
stof. Dikte: 3 cm. Afmeting: to/\ 
305x29,7 cm. In wit/grijs > 
en vele andere dessins, M J § 


MEUBELPANELEN 

Afgewerkt met witte kunststof. 
Dikte: 16 mm. Vanaf: 244x20 cm. 


*8.“ 


T1MMERPANELEN 

Panelen van vurehout. Dikte: i 18 mm. 
Lengte: 295 cm. Breedte: 24 t/m 39cm. Vanaf 


28 .’ _ /iCUtdÜj 

Mffl3Biff.iiii.iiw 
fj: -—gen zijn geldig t/m 21 januari en zolang de voorraad strekt. 

en m °delwijzigingen voorbehouden. 


IfrrYïm 


^nssum Winkelc. de Parel, Echt Peyerstraat 96, Eysden Diepstraat 12, Geleen Markt 88, Heerlen Apollolaan 148, 
8 r aaf Paganinipassage 7, Maasbracht Raadhuisplein 9-10, Maastricht Raadhuisstraat 8, Meerssen Bunder- 
s_Munstergeleen Overstraat 25, Roermond Neerstraat 15-17, Valkenburg Winkelc. Koningswinkel 12. 

div. modellen sweatshirts 
in 100% katoen. Met 
verschillende opdrukken 
en in alle modekleuren. 


f 


alle maten 
Adviaspr. 

UIMING ! pracht kwaliteit damesvest 
in de modekleuren ecru, 
aubergine marine en 
zwart. 

Maten ^ 

S-M-L Mm 
Adviespr.BB 
59.95 ■ 


katoenen damespantalon 
met elastieken tailleband. 
Diverse modekleuren, o.a. 
zwart en taupe. 

sTl‘"xlQ0- 

üar 


katoenen band plooi heren¬ 
pantalon met riem. O.a. 
in zwart, marine, taupe 
en antraciet. 

Maten 

48 - 56 O |1 

*®8 r 09? 


OOK RUIM GESORTEERD IN WINTERSPORTKLEDING - SCHAATSEN - MOONBOOTS - enz. 


nu de HALVE PRIJS ! 

nylon trimschoen met 
suèdine versterkt. In 
Maten 30 ■ 46 
Adviesprijs 


modieuze nappa-leder pump in 
de modekleuren zwart en blauw 


Maten 39 46 
Adviesprjs soepele suède 
Western’-laars in 
de kleur naturel. 
Met afgeschuinde 
blokhak. 
Maten 36 - 41 s?.v-v - ' • oö.': I 

\ v i I 


,-iWA 

%mr 

' '■ '. ,vïSS \musim 


HEERLEN; Hoogeweg 2 • 4 

Sch»l*b*fB) Til 045-722388 

MEERSSEN: koopcentrum Au Ciel 

KuOwutrut 75. Til. 043-641064 

KERKRADE: Nullanderstriat 102 
(U) hit MI)ranonumtrt) Til. 045-455919 

SITTAR0: winkelcentrum den Tempel 

TtntiMipMn 9. Til 04490-17080 
Donderdag KOOPAVOND lot 21,00 uur 


Auto’s 


Te k. NISSAN 300 Z T.Bar, - 
kl. rood, km.st. 54.400, bj.‘ ■ 
’84. 045-457008. __ 

Opel Welling biedt aan: 
KADETT 3-drs. 2.0i GSI 
met alle extra’s ’87; Kadett 
3-drs. 1.6S GT ’86; Kadett 
5-drs. 1.3GL autom. ’87; Ka¬ 
dett ’81 t/m ’89; Kadett 
3-drs. LPG ’86; Kadett die¬ 
sel ’83; Omega 4-drs. 1.8 GL 
’87; Record caravan 2.OS 
’82; Record 4-drs. 2.0S ’83; 
Aseona 4-drs. 1.6 S ,84; As- 
cona 5-drs. 1.6 S ’85; Corsa 
5-drs. ’86; Corsa 3-drs. '84; 
Mitsubishi Tredia 4-drs. '83; 
Hyundai Pony 3-drs. '87: 
Ford Escort 1.3 ’82; Suzuki ■ 
Alto 3-drs. ’86. Geen les of 
leaseauto’s inr. fin. mog. 
Welling, autobedrijf b.v. 
Opel Dealer Haefland 2,; 
Brunssum. Tel. 045-257700. j I 


OPEL KADETT '77. APK! 
’90, trekh.. v r r.pr. ƒ1150,-. 
Tel. 045-726013. _ 

Roadstar vr. loop-sloop en; 
SCHADEAUTO’S. Hoog- j 
ste pr. + vrijw. ook wrak-1, 
ken. Tel. 045-226346-226260.1 


GUNSTIGE LENINGEN 


HUISBEZITTERS: 
EXTRA LAGE LASTEN 
1G| 2e EN 3a 
HYPOTHEKEN 


KAEDIET- 

BEORAG 


10 . 000 ,- 
15 . 000 ,- 
25 . 000 ,- 
40 . 000 ,- 
75 . 000 ,- 


LOOPTüO 
IN MAANDEN 

1« hyp 2e hyp 2e riyp 
360. 2«0» 180« 

69 ,- 97 ,- 107 ,- 

103 ,- 145 ,- 161 ,- 
172 ^ 242 ,- 269 ,- 
275 ,- 388 ,- 431 ,- 
514 ,- 727 ,- 809 ,- 


Afhankelijk van de waarde van uw 
woning kunnen de tarieven vanéren 


PERSOONLIJKE 


Meestal in 4 uur geregeld! 


Persoonlijke Leningen, zonder 
onderpand verstrekbaar en meestal 
kwijtschelding bij overlijden 
Krediet- 

bedrag 72 x 54 x 42 x 

S.OOO • 121,- 147,- 

10.000 199,- 238,- 290,- 

18.100 284.- 382,- 431,- 

20.000 378,- 467,- 571,- 

25.000 470,- 583,- 714,- 

30.000 564,- 70a- 567,- 

. 50.000 934,- 1161,- 1423,- 

II Eff rente vanaf 0.01% per maand 


DOORLOPEND 


A: » 3i 


Kradlet- P mnd Ranta Thaor 

bedrag rncl rente per mnd loopt 

5 . 000 ,- 100 ,- 0,97 % 89 
11 . 000 ,- 220 ,- 0 , 87 % 86 
20 . 000 ,- 400 ,- 0,53 % 65 
30 . 000 ,- 500 ,- 0,83 % 85 
40 . 000 ,- 800 ,- 0,51 % 68 


0 , 97 % 69 
0 , 87 % 86 


0,81 % 66 


FINANCIERINGSKANTOOR O 043-636200 

Dagelijks van 9 tot 21 uur. 


Schamerweg 108 Maastricht 

Bijkantoor: 

Hoofdstraat 9, Hoensbroek 


Lid Ned Ver Fmancterings Adviseurs N V F 
Meer dan 25 iaar vertrouwd kredietbemiddelaar 


Heerlen 

Oranje Nassaustraat 45 
Tel. 045-740000 


Reisburo van de Burgt 

Passage 5 Heerlen 
045-718400 


Kerkrade 

Hoofdstraat 27 
Tel. 045-463636 


Geleen 

Rijksweg- Zuid 1D 
Tel. 04490 -53355 


Sittard 

Tempelplein 7A 
Tel. 04490-26080 


Aken 

Blondelstrasse 10 
Tel. 0241-24646 


Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 35 


limbuxgs dagblad Waidring 

hogerop 
in Tirol 

Münchea en dan pakweg nog twee uurtjes 
rijden. Tenzij het stevig wintert, want dan is het 
stapvoets rijden geblazen vanaf het grensstadje 
Kufstein richting Sankt Johann, Waidring of Lofer 
bijvoorbeeld, want het wemelt in die streek van 
de dorpjes en gehuchten waar toerisme de 
v oornaamste bron van inkomsten is. Hoe zit het 
eigenlijk met het helicoptervervoer en de 
verzekering als je tijdens het skién een been 
breekt op de Steinplatte op 1860 meter hoogte? 
Ook dat thema komt hieronder aan de orde. 


gaat goed, al kan het hier en 
v aar best een stuk heter, we hebben 
J®! nieuwe plannen maar de plaat- 
v bevolking kijkt daar nog wat 
rec md tegenaan. Dat is, kort sa- 
Scl n 8 cva t, het verhaal van Thomas 
bonwalder, de nieuwe directeur 
g an de VVV in Waidring, volgens 
en hord bij de entree van het dorp 
tj e Mooiste plek in Tirol’. Maar die 
el, zo vernemen we later, werd 
> et dor P ooit in de jaren zeventig 
j ^° r één seizoen’ verleend. 

, rdaad, je zou wel gek zijn als je 
0 n bord zou weghalen. 

^aidring. Vijftienhonderd inwo- 
tj . ers - Maar wel 300.000 geregis¬ 
terde overnachtingen per jaar via 
v et toer isme. „En daarvan staan er 
i. e c ^ u |zenden op naam van Neder- 
anders’, meldt Schönwalder al bij 
^nnenkomst. Nederlanders zijn 
^Uar graag geziene gasten en velen 
aarvan kiezen voor de goedkope 
P e ns'ons, of een kamer met warm 
n koud stromend water bij de post¬ 
je- AitJ us de VVV-baas. 

■ s i e 'net deze man spreekt, hoef 
? dus geen vragen te stellen. Hij 

aait binnen anderhalf uur zijn 
u nimer af en dan is de schrijfblok 
m r °Pk°l‘ ‘‘Is we nog vragen 
ochten hebben, kunnen wij hem 
ev f dagen per week bellen. Maar 
at hoefde niet meer. 
th^ n walder is rond de dertig. Aan 
e oretische kennis inzake toerisme 
"*f r eekt het hem niet. Maar de 
v aktijk is vers twee. ]Geeft hij trou¬ 
ws ook toe. „Het is niet zo een- 
^oudig om de plaatselijke bevolking 
va n te overtuigen dat nieuwe 
annen en ideeén best heel goed 

kunnen zijn”. 

uldelijk dus wat er aan de hand is. 
ü j bnwalder, die niet afkomstig is 
1 Tirol, moet opboksen tegen de 
gevestigde orde, mannen en vrou- 
n ^ n die elkaar door en door ken- 
. f'T die zelfs eikaars inkomen we- 
, n , die alle liefdesverhoudingen in 
e t dorp nauwlettend volgen en die 
,/eemd aankijken tegen elk nieuw 
ScMuid. 

T° c ^ zijn het de notabelen van Wai- 

■ r ' n ë zélf geweest die deze man 
ebben binnengehaald. Omdat 
ringend behoefte was aan een bui¬ 
enstaander die anders aankijkt te- 
ëe" de materie. 

aidring is inderdaad een dot van 
dorp. Met sneeuw, bergen, lif- 
en , rodelbaan, wandelwegen en 
Jtteer van al dat fraais. Maar tellen 
kunnen ze ook. Het aantal over¬ 
nachtingen is in 1988 lichtelijk ach- 
cruit gegaan. Dat was het signaal 
een nieuwe baas bij de VVV te 

benoemen. 

‘'ehönwalder: „De pensionnetjes 
nebben het moeilijk. Dat geldt 
touwens voor héél Tirol. Kijk maar 
baar de bordjes langs de weg met 
z-mirner frei’ 


het 


Die pensions hebben 


moeilijk omdat de toerist in 
N9 nu eenmaal meer comfort wil 
ebben dan alleen een kamer met 
een wasbak. En ook niet langer zin 
eett om ’s avonds aan te schuiven 
aan de gezinstafel om zijn schnitzel 
e verorberen. Maar ze zijn wél erg 
goedkoop.” 

.j. l °ont een lijst met namen en 
Ptijzen in die categorie. Hij heeft 
niks teveel gezegd. Voor vijftien 
gulden per dag kun je hier nog sla- 
Pen en stevig ontbijten. Maar ver¬ 
por dan ook geen spatjes. 

e boeren, die toeristen een bed en 
v'ten verkopen, doen het daarente¬ 
gen een s t u k beter. Hang naar 
nostalgie, zoiets moet het zijn. 
chönwalder: „Vakantie vieren op 
e boerderij loopt als een trein. In 


1988 dertig procent méér gasten. 
Dat is enorm. En als je tevoren 
overlegt, kun je ook de hond, of 
honden, meenemen. Dat is voor 
veel mensen toch belangrijk.” 

En dan toch zorgen? Dat zit zo. In 
Waidring zijn de bedden goed be¬ 
zet. Maar er zijn ook veel toeristen 
die dat dorp niet kiezen. Omdat er 
geen enkel hotel in de vier-sterren 
sector zit, laat staan vijf. In St. Jo¬ 
hann wel, ook in Lofer, uiteraard 
heel veel in Kitzbühel. Dat breekt 
Waidring nu op. Want laten we wel 
wezen: als je het thuisfront kunt 
melden dat je naar Lech gaat, 
maakt dat meer indruk dan een an¬ 
sichtkaart uit Waidring. Meer 
indruk, zoals gezegd. Want ont¬ 
spanning kun je gelukkig niet met 
meer sterren kopen. 

Elk wat wils 

Heinz Foidl, eigenaar van de plaat¬ 
selijke ’Tirolerhof’, zit tevens in het 
bestuur van de VVV. Kent het dorp 
van A tot Z, weet alles, en denkt 
mee. „We moeten verder kijken 
dan vandaag", zegt hij. „Nu is het 
nog niet te laat. Maar doen we 
niets, dan zouden wij wel eens de 
boot kunnen gaan missen.” 

Zijn Tirolerhof, een hotel dat plaats 
biedt aan veertig man, met moder¬ 
ne kamers, sauna en een degelijke 
keuken, hoeft volgens hem geen 
last te hebben van „een of meerdere 
sjieke hotels. Je bent pas compleet 
als je een toeristenplaats hebt die 
voor elke portemonnee iets te bie¬ 
den heeft. En het zal altijd zo zijn 
dat de een méér uit te geven heeft 
dan een ander. Maar ze willen er al¬ 
lemaal even tussenuit. Ze willen al¬ 
lemaal een of twee weken in een an¬ 
dere omgeving vertoeven. Ik ken 
Zuid-Limburg tamelijk goed. Ik 
heb er ook vrienden. Is Limburg 
soms geen prachtige provincie waar 
je fantastisch vakantie kunt vieren? 
Toch komen er jaarlijks enkele dui¬ 
zenden Limburgers naar deze 
streek toe. Hebben daar toch heel 
wat uurtjes rijden voor over. Maar 
zo zit de mens nu eenmaal in el¬ 
kaar". 

Seizoen verlengen 

Er komen in ieder geval géén liften 
meer bij. „Het is mooi geweest”, 
zegt VVV’s Schönwalder. „De na¬ 
tuur moet dringend rust krijgen! 
Het zou onverantwoord zijn om dit 
gebied verder te exploireren. Wij 
zoeken de verbeteringen in kwali¬ 
teit, niet in kwantiteit. De liften zijn 
recent gemoderniseerd, en het hele 
gebied is goed gekanaliseerd. Deze 
afwatering is uniek voor Oosten¬ 
rijk”. Maar hij geeft onmiddellijk 
toe dat zoiets de toerist een zorg zal 
zijn. De vakantieganger wil sneeuw 
in de winter om te skiën en zon in de 
zomer om te wandelen. Waidring is 
sneeuwzeker, in de regel althans. 
Want vorig jaar viel de sneeuw laat, 
in de directe omgeving zelfs pijnlijk 
laat. En dat heeft geleid, zo weet 
hij, tot een aantal annuleringen 
voor dit seizoen. „Dat we dit sei¬ 
zoen weer de mooiste sneeuw heb¬ 
ben sinds twintig jaar weten deze 
thuisblijvers dus helaas niet”, lacht 
Foidl. „Zó mooi, zó veel en steeds 
gedoseerd...prachtig!” 

Het geringste hoeft maar te gebeu¬ 
ren, of een aantal 'geplande’ boe¬ 
kingen gaat niet door. Schönwalder 
weer: „De feestdagen, kerst en oud 
en nieuw, vielen dit keer erg slecht. 
De werkende mensen moesten dit 
keer té veel verlof opnemen om tien dagen naar Tirol te komen. Ideaal 
voor ons is het als de twee kerstda¬ 
gen op maandag en dinsdag vallen, 
en dan zit je een week later, met 
nieuwjaar, ook weer prima. Dat 
was er dit keer dus niet bij. En dat 
hebben we, helaas, gemerkt”. 

-V *' • • 

De wintértoerist lTömt nog, maar 
korter. Twee, drie, vier dagen. 
Gaat dan naar huis, of nog even 
door naar een ander gebied. Vroe¬ 
ger, zegt Schönwalder, was tien da¬ 
gen normaal. „Nu gaat men drie, 
vier keer per jaar op reis, maar dan 
korter. Om daar op in te spelen, 
gaan wij het seizoen verlengen”. 
Verlengen? Hij bedoelt: promotie 
maken voor de maand maart, en 
zelfs begin april. „De gemiddelde 
wintersporter denkt nog steeds dat 
het na februari afgelopen is. Fout. 

In maart is het hier nog prima, al is 
de sneeuw 'anders'. Je moet dan 
vroeg naar de piste gaan, tegen elf, 
twaalf uur een paar uur iets anders 
doen, lekker in de zon liggen bij¬ 
voorbeeld, en in de namiddag is het 
wederom prima skiweer. Wij heb¬ 


ben nu een campagne gereed waar¬ 
in wij de toerist daarop gaan wijzen. 
De beste skiplaatsen in Tirol, inclu¬ 
sief Waidring dus, doen aan die ac¬ 
tie mee.” 

Er kan, in dat dorp, natuurlijk méér 
dan alleen alpine-ski. Rodelen bij¬ 
voorbeeld, als ’t moet op opblaas¬ 
bare matrassen, langlaufen uiter¬ 
aard. Schönwalder: „Maar vermel¬ 
den in een folder dat je x-kilometer 
schitterende loipen hebt is zinloos. 
De toerist verwacht niet anders. 
Dat hoort bij het standaardpakket 
dat Tirol hem maar moet bieden. 
Vindt de toerist althans. En de 
klant is koning”. 

Nieuwe tarieven voor de (dure) lif¬ 
ten. Ook daaraan is gewerkt. Ar¬ 
rangementen inclusief liftkaart, een 
goedkopere kaart waardoor je naar 
keuze (per dag) kunt skiën, liftkaar- 
ten vanaf elf uur, vanaf twaalf uur, 
vanaf half drie 's middags zelfs. 
Schönwalder: „Zoeken naar moge¬ 
lijkheden dus om de skitoerist te 
houden en nieuwe erbij te krijgen. 
Gewoon afwachten tot de sneeuw 
valt is niet meer voldoende. De con¬ 


currentie is moordend, gelooft U 
mij! En de toerist eist steeds meer, 
wil zelfs vaak méér voor minder 
geld. Het is de realiteit. En als je 
dat niet accepteert, mis je de boot, 
op termijn. En daarvoor zit ik niet 
op deze stoel”. 

Concurrentie. Hoe vaak hebben we 
dat woord in die paar dagen ge¬ 
hoord? Achter dat gejodel en die 
Tiroleravonden zit namelijk veel 
meer. De plaatselijke bevolking 
heeft geleerd om vriendelijk te zijn 
tegen alle gasten. Want daarvan le¬ 
ven zij. Maar als de geest zou kun¬ 
nen spreken, dan konden wij - toe¬ 
risten - nog wel eens raar opkijken. 
Want zou ü het leuk vinden om al¬ 
tijd maar mensen 'over de vloer' te 
hebben? Zouden mensen uit Val¬ 
kenburg het prettig vinden om 
twaalf maanden per jaar met de 
bouwvakvakantie geconfronteerd 
te worden? Maar wiens brood men 
eet, diens woord men spreekt. Ook 
daar. 

Trouwens, hoeveel Tiroler-avon- 
den moet je bezocht hebben om on¬ 
passelijk te worden? Schönwalder 


zei het natuurlijk veel diplomatie¬ 
ker (hoewel dat niet zijn sterkste 
kant is, zeggen ze in het dorp), maar 
hij bedoelde dat wel degelijk. De 
jongere toerist, de dertigers en 
veertigers want die verdienen en ge¬ 
ven het geld uit, wordt niet meer ly¬ 
risch als hij de plaatselijke Lustige 
Musikanten hoort. Eén keer, ak¬ 
koord, maar niet elke week en dat 
jaar in, jaar uit. 

Reddingsdienst 

Victor Oiivier („Opa was Italiaan, 
vandaar die naam") is lid van de 
reddingsbrigade in Waidring. Er ge¬ 
beuren daar tussen de 190 en 240 
ongelukken per winter op de skipis¬ 
te. Ook in de zomer, voor- en na¬ 
jaar komt de helicopter vaak in ac¬ 
tie. Olivier: „In 1988 in totaal 680 
keer. Maar tweehonderd ongeluk¬ 
ken per jaar met skiën is dus niks als 
je weet dat er dagelijks tussen de 
7000 en 10.(KM) mensen hier de piste 
afgaan.” 

Niettemin, die tweehonderd pech¬ 
vogels draaien uiteindelijk altijd op 
voor de kosten van zo’n helicopter- 
vlucht. „De geblesseerde is de si¬ 
gaar”, zegt Olivier. Hij doet dat 
werk, op vrijwillige basis, sinds 
1972 (toen werden de liften in wer¬ 
king gesteld). Hij kan 't dus weten. 
„Maar het systeem werkt goed”, 
voegt hij er aan toe. „Het is eigen¬ 
lijk té geformaliseerd”. 

Met 24 man en een paar professio¬ 
nals wordt aan mensen in nood eer¬ 
ste hulp verleend en die worden 
vervolgens getransporteerd naar 
het ziekenhuis of privé-klmiek. „Ik 
ben op de eerste plaats redder. Ik 
ben er om mensen te helpen; de rest 
is mij een zorg". Zijn vereniging 
krijgt 30 gulden per ongeval en de 
leden wordt tijdens diensttijd, bo¬ 
ven op de piste, een gratis maaltijd 
verstrekt. En een gratis skipas. 
„Daarmee zijn we heel content. 
Mensen helpen moet je in mijn 
ogen niet vertalen in geld”. 

De ochtend vóór het gesprek met 
Olivier kwam de heli nog in actie. 
Het toestel uit Waidring wel te ver¬ 
staan, en niet die uit het nabij gele¬ 
gen St. Johann. Want 'die twee' 
staan in wezen te dringen om aan de 
slag te gaan. Want betaald wordt er 
altijd. Door de verzekering of, in 
het slechtste geval, door de niet- 
verzekerde, desnoods via loonbe¬ 
slag. Voor niks gaat alleen de zon 
op. Olivier later die dag: „Het is 
zaak dat een mens verzekerd is. Ik 
kan het niet vaak genoeg zeggen.” 
Maar sigaretten roken is óók slecht 
voor de gezondheid, maar we doen 
't toch. Vandaar dat Tirol, dat wil 
zeggen alle hotels en pensions, 
iedere gast zélf verzekert voor een 
eventueel ongeval waarbij de heli¬ 
copter gewenst is. De premie, 
maakt U zich geen zorgen, is verdis¬ 
conteerd in de kamerprijs. Bijko¬ 
mend effect: het is nu wel erg link 
om toeristen 'zwart' te laten slapen. 
Want gebeurt er iets, dan zijn de 
poppen aan het dansen. 

Olivier: „Veel mensen sluiten een 
eigen verzekering af. Prima. Maar 
voor het geval dat... Die helicopter. 


# Even pauzeren tussen de ski- 
bedrijven door, op de 1860 meter 
hotte Steinplatte in Waidring 


met arts en alles erbij, wordt door 
die collectieve Tirol-verzekermg in 
ieder geval betaald. Mensen zijn 
daardoor dus vaak dubbel verze¬ 
kerd. Maar het moge ook bekend 
zijn dat slechts een keer wordt uit¬ 
betaald. Vaak gaan twee verzeke¬ 
ringen met elkaar in discussie over 
de vraag wie voor wat za! opdraai¬ 
en.” 

Maar als dus een dagjestoerist (veel 
volk uit München) zonder verzeke¬ 
ring daar komt skiën en de helicop¬ 
ter wordt gevraagd, dan draait die 
pechvogel aan het eind van de rit 
dus voor de kosten op. Wanneer 
zo'n dure heli ingezet wordt .' Dat 
bepaalt een van de reddingswerkers 
op de piste. Die ziet in de regel wel 
wat er aan de hand is. Olivier: „Ik 
heb ’t meegemaakt dat een patiënt 
zei, nadat hij was opgeknapt: 'Ja 
maar. ik heb niet om een helicopter 
gevraagd'. U kunt zich voorstellen 
dat zo'n kwestie dan zeer ingewik¬ 
keld kan worden '. 

Overigens is het best wel spectacu¬ 
lair om zo'n reddingsoperatie in de 
bergen te zien. vooral als het een 
zogenaamde 'Tau-bergung' betreft. 
De heli kan dan met landen en met 
touwen wordt de brancard omhoog 
gehesen. De heli maakt overigens 
weinig geluid (speciale afstelling 
zullen we maar zeggen) om niet on¬ 
nodig te storen Het toestel gaat 
met een snelheid van 220 km per 
uur richting ongeval c.q. zieken¬ 
huis. Maximaal twintig minuten na 
melding van het ongeval is de heli 
ter plaatse en uiterlijk tien minuten 
later ligt de gewonde tussen de witte 
lakens of op de operatietafel. 
Schönwalder. die hoort dat dit on¬ 
derwerp ook aan de orde komt in 
dit verhaal, is bang dat 'iedere Lim¬ 
burger nu denkt dat je iets breekt 
als je op de Steinplatte in Waidring 
gaat skiën. Vermeldt U er alstu¬ 
blieft bij dat het om een waanzinnig 
klein percentage gaat. Onze piste is 
erg veilig, maar een ongeluk zit in 
een klein hoekje”. Bij deze dan, 
Herr Schönwalder. 

Hij benadrukt, omdat we er nu toch 
zijn, dat de zomermaanden ter 
plaatse natuurlijk 'zeker zo mooi 
zijn als de winter'. En dat er dan 
eveneens tienduizenden toeristen 
present zijn. Vooral om te wande¬ 
len en te niksen. 'Erholen', zoals hij 
het zegt. 

De toekomst van Tirol, specifiek 
Waidring? „Positief’, volgens de 
baas van de VVV. „Als we ons maar 
durven onderscheiden. We hebben, 
qua natuur, alles in huis om dat te 
doen. Ik zie het mede als mijn taak 
om de bevolking dat uit te leggen. 
Luid, duidelijk en vaak zeggen dat 
de toeristen niet vanzelf blijven ko¬ 
men. De eisen die gesteld worden 
zijn hoger. Met alleen warm en koud 
stromend water in de slaapkamer 
red je het niet meer”. 

Jos van Wersch • De heli van Waidring staat gereed voor vertrek naar een ongeval in de bergen. Victor Olivier: „Maar het 
gaat maar om erg weinig ongelukken als je bekijkt dat er dagelijks 7000 a 10.000 van deze piste gebruik 
maken’ 


■ -mv., mtashssamm m- .% • 


V 9Y/ 
m 
Limburgs Dagblad 


Donderdag 12 januari 1989 # Pagina^ 


40 Opel Kadett’s 

5x Kadett 12S. 

8x Kadett 12 LS en GL. 

5x Kadett 13N 3-drs. '85- 

tx Kadett 13 S autom. 

9x Kadett 13 S 3-drs. '85- 

4x Kadett 13 S GT 3-drs. 

tx Kadett I8i GT 3-drs. 

2x Kadett 16 LS 3-drs. 

2x Kadett 16 D 3-drs. en 4-drs. 

3x Kadett 13 N Sedan. 

2x Kadett 16 S en 18 S. 

Inrui!: financiering en keuring mogelijk. 

Smeets Opel 

_ De Griend 2, Maastricht naast Eurohal. 

R5 ALPINE Turbo, zeer Te k. AUDI 8U 16 GL, 4-drs. 
.-nei. in nw.st., 70.000 km, 1 type '80, apk gek. kl. zilver- 

83 Tel. 04743-1574. grijs / 3850.-. Dr. Poelsstr. 

MB 240 D aut. '78 I 55U0-: ‘ 12 Kakert-Scha^erg.- 

Renault Fuego '80 / 3250. ; i Te k. HONDA Quintet 
Kadett lpg station '80 5-drs. bj.' 81. kl. blauwmet. 
•3050.-; Honda Civic '81 | 5-gang enz. J 3do 0,-. 
aut ' 2950. ; Volvo 245 GL Arienstr. 2 Kakert-Schaes- 

79 i 3750.-; Ford GRANA I berg._ 

T>A '80 t 1250. . Inruil mog. DAIHATSU Cuore 850 cc, 
o4o-2110 il Overbroeker-: bwJ aut ' 86 . zeer zuinig, 
s traat o4, Hoensbroek. i z g st luxe uitv.. f 8700.-. 
Mooie VOLVO 343 L.. bwj. I TeL 0445 0-2045. 16-18 uur. 
79. APK. vr.pr. r' 1.600.—. _ , 

Tel 045-422610 I Te k FORD Ugn 79 

, r —; -r i.z.g.st. Gek. t. 1990. Mgr. 

;• GL zilvermet. | Lemmensstr 36 N'hagen. 

LPG. APK. schuitd. etc.. ——-— _ ■ ,v-. . x t - L — 
''81. inr mog. ; a500,-. Tei. I Te k. LADA MOo bj. 81, 
o45 apk t. okt. 89. Mot. ï.z.g.st. 

- -- - --- ï 1000.-. Tel. 045-720797. 

schadevrije als nieuwe | ——:-yr—:— ou .„„ p fr 

VOLVO 360 GLS. 5 speed. 1 Te koop Opel REKORD 
uw 1 '86. pr. f 14.950.-. Inr. / Berhna 2 0 S op gas. bi. 80 
mog Tel. 045-326386. / 2D 1 00 a,-^ 1 n«? g 20 Tree ' 

?w TbL 8l" \PK y 5 C gang Te k. puntgave GOLF 1100. 
■ 2^50. Tel045-72095! ë ' apk tot 12%. Prins ƒ 1950,. 

Ford Onon l.b L met lpg. -rnn-r 

'85. Opel Kadett Caravan Go f GLS m. 83. apk 
Diesel. 5-drs . '85; Opel Ka- 1-90. elke keur toegest 
dett Diesel. '83: Opel Kadett zeer zuinig .0/30, 045- 

1.3 LS. '86. BMW 316. 4-drs.. j ^ ‘ '8- _ 

'86 Opel Kadett 1.2 S. '80; Zeer mooie RENAULT 5 
Opel Rekord Berhna 2 LpGTL bj.' 81, apk gek. 1990. 
83. Ford Taunus 1600 Bra- p r . f 1950,-. 04o-410750. 

vu. '81; VW Golf 1300. '80; | —-——- 

Suzuki Carry Minibus, grijs ; Te k. TOYOTA Celica Liftb. 
xent.. 83; Ford Escort 1300: bwj. '78, trekh. + APK nov. 
Bravo '84; Opel Corsa 12S I -39 Vr.pr. ƒ 1450.-; p.a. 

84 Auto's met Bovag-ga- Moltweg 26 Schaesberg. 

rantie Inruil en hnancie- ~—:---—— D , ra , — 

ring APK-keuringsstation. Te koop witte BMW 323 -l. 
Autobedrijf ST.AN WE- hwj. sept. 8-, alle extra s. 

BER. Baanstr. 38. Schaes-i inr t ul1 die ^ el . H]^ re 
berg 045-314175. , auto mog. Tel. 04o-420883. 

Tk AUTOMAAT R5 bwi I T.k. MERCEDES 200 D ’80. 
■78 "aPK tot aug '89 SI Overstr. 23. Munstergeleen. 

metaf. nw gesp g Pr n Tel 0 4490-11203. _ 

Pr Bernhardstr 70. Bruns- MITSUBISHI Colt GLX 
sum Tel. 045-271633 i '86. rood veel ace.. 33.000 

TV~K FORD T^^jkm. Pr.n.o.t.k. Tel. 045- 

autorn.. bwj '77. 1U0G m 1 -13-01- ___ 

orde pr.n.o.t.k. 04o-259664. j OPEL Kadett E 1_3 N club 
5 rds OPEL Kadett 13S! 87 veel extra,’s 27000 km. 

Berhna Luxus bwj. 6 '81. Tel. 04406-14082. _ 

APK 6 89 enz. Vr.pr, KOOPJE Mini Cooper 
1 4950.-. Tel. 045-319328. J APK tot 10-l-'90 ï.z.g.st., 
VW Jetta GLS 81. met n.w vr.pr» 750.-. Heerlerweg 

gasinstal!.. APK 4-90. 4-drs. ■ ‘ 8 - Voerendaal. _ 

t 4750.-. 045 455778._ Te k. VOLVO 340 DL. bwj. 

MITSUBISHI C/.lt de Luxe 87 Tel. 045-719316 na 19 

bwj '80 bordeaux rood- uur. Pi.n .u.tk_____ 

met.. 3 drs . APK l-90.jT.k. FORD Fiesta L, 9-77. 
H6 Ü00 krn. ï.z.g.st. Vr.pr.: APK 11- 89 in prima staat. 
< 3750,-. 045-319328 ; Tel. 04451-1876. 


83-84 

'85-86 

'86-'87 

. 86 

86-87 

85-'86 

. '87 

'85-86 

85- '86 

86- 87 

87- 87 


' W r ij geven het meeste voor j 
■ uw AUTO. U belt. wij ko- 1 
'men direct. Tel. 045-422610. 1 
! ook ‘s avonds. I 

W T ij geven het meeste voor I 
, 1 uw AUTO. U belt. wij ko¬ 
men direct. Tel. 045-422610, j 
' ook ’s avonds. 

Voor schade-, sloop-, loop- 
1 i auto’s en onderdelen moet 
je bij STIBA Autosloperij 
: Joep Wolters zijn. Sportstr * 

, 14. Kerkrade-West. Tel. 045- 
411480. 


VRH RRVEHSTEIH RUIMT OP! Winterjacks van Tenson - Melka - Arrow - La Coste. 


Grote occasionshow 
Mazda Loven B.V. 


vanaf 


ƒ 9.950,- 
ƒ 7.950.- 
ƒ 9.500,- 
ƒ 8.500,- 
ƒ 8.500,- 
ƒ 7.500,- 
ƒ 9.950,- 
ƒ 16.500,- 
ƒ 13.350,- 
ƒ 18.500,- 
ƒ 22.950,- 
ƒ 24.950,- 
ƒ 16.950,- 
ƒ 17.950,- 


Mazda 323 HB 1 5 GT. '83.ƒ 9 950, 

Mazda323 HB 1 1. '83 .ƒ 7.950, 

Mazda 323 HB 1 3 - LPG,'87.ƒ 9.500, 

Mazda 323 NB 81 .ƒ 8.500, 

Mazda323 NB 1 3 aut . 81 .ƒ 8.500, 

,Mazda 323 NB 1 5. 82 .ƒ 7.500, 

Mazda 323 NB 1 3. 83 .ƒ 9 950, 

Mazda 323 NB 85. 86.vanaf ƒ 16.500, 

Mazda 626 sedan 2 0, LPG. 84. ƒ13 350, 

Mazda 626 HB 1 6 LX 86 .ƒ18 500, 

Mazda 626 HB 2 0 GLX, 86.ƒ 22.950, 

Mazda 626 HB 2 0 GLX 87.ƒ 24 950, 

Ford Siërra 1 6 , LPG. '85 .ƒ 16 950, 

Ford Siërra 1 8 Laser 5-drs.. '85 .ƒ 17.950, 

Ford Escort 1.1 L. 82 .ƒ 9 500, 

Ford Escort 1.3 L , LPG 82 .ƒ 9 500, 

Ford Fiesta nieuw model. 82 .ƒ 9 500, 

Honda Quintet aut . 82.ƒ 9 950, 

Mitsubishi Colt. 82 .ƒ 8 500, 

Nissan Cherry 1 3 GL. 84.ƒ 12.500, 

Toyota Corolla 1 3 DX. 85.ƒ 13 500, 

VW Jetta 82 .ƒ 13 500, 

Opei Kadett 12 S (3x) 82, 83. 84 .vanaf ƒ 8 500. 

Opel AsconaP 16 S 84.ƒ 12.500, 

Opel Manta 18S HB, '83.ƒ 12.500,- 

Goedkope inruilers: 

Buick Skyhawk. zeer mooi, 79 .ƒ 5.500, 

Mazda 323 aut , 78.ƒ 1.950, 

Mercedes 260 SE. 25-8-'87, 37 500 km, donkerblauw- 
met . ie eigenaar, alarminstallatie, antenne en luidspre- 
kerset, centrale deurvergrendeling, buitentemperatuur¬ 
meter, velours bekleding, klapschuifdak (electrisch), 
ABS 

Palemigerboord 401. Heerlen, tel. 045-722451 


ƒ 9.500, 
ƒ 9.500, 
ƒ 9.500, 
ƒ 9 950, 
ƒ 8.500, 
ƒ 12.500, 
ƒ 13 500, 
ƒ 13.500, 
ƒ 8.500, 
ƒ 12.500, 
ƒ 12.500, 

ƒ 5.500, 
ƒ 1.950, 


1 Te k. gevr. AUTO’S en be- 
1 ! drijfsauto’s. Sloop of scha- 
', de geen bezw. 045-723076, 

• b.g.g. 045-727742. 

In- en verkoop goede ge¬ 
bruikte zomer- en WIN- 
TERBANDEN met gar. 
Passartweg 39, Heerlen, 

.! 045-222675. 

Div. ONDERD. Nissan 
Bluebird 1.6L + Mazda 626 
j 2 1. 045-457145. 

/RENAULT 5 TC Super 
jbwj. ’86. Ie eigen. Tel. 045- 
! 228469. 

: Te k. BMW 318 i kat., bj.’ 87, 
l diamantzwart, shadowline, 
i access.. BBS-velgen, BBS- 
! spoilers, verlagingssel, toe- 
I renteller, w.w. glas,alarm. 

I stereo-inst. Km.st. 19.000. 

I Tel. 045-425691. Na 17.00 
I uur. _ 

'ALFA Gmlietta 18 bj. ’79, 
i.g.st., gerev. kop., rem. uit¬ 
laat. etc., apk juni ’89. 
j Koopje. 045-713411. _ 

Te k. gevr. SLOOPAUTO’S 
! v.a. f 25,- tot ƒ 5000.-. Te- 

I i \ p ens schade-auto's. Tel. 1 

II 045-454936. _! 

Te k. FIAT Panda wit bwj. 
'86. apk tot 1990 ƒ8900,-. 

• Tel. 045-419157. _ 

Bovaggarage Sehaepkens 
biedt te k. aan: FORD Sier- 
: ra 2 ltr. Laser 5-drs. type '84 
. ƒ 11.900,-; Nissan Kihg cab 
Amerik. uitv. 15.000 km ’86 
I ƒ 18.900.-; Opel Kadett 1.3 S 
i! GL-uitv. seaan '87 ƒ 18.900,- 
; BMW 320 veel extra's type 
'81. lpg ƒ 7500,-; Fiat Regat- 

- ta 1300 ES nw.st. ’85 j 
! f 9500.-; Audi 80 GLS 4 drs. 

nw.st. ƒ5750.-; Fiat Ritmo 
165 CL type '82 ƒ3700.-; 
i Ford Taunus stationcar 2 
ltr. Ghia '83 ƒ6750,-; Re¬ 
nault 5 GTL type ’81 
ƒ 2750,-; Skoda IOB L type 
’84 ƒ3000.-; Ford Fiesta 
1100 Laser '86 ƒ 12.500,-; 
Fiat Panda 45S type '84 
f 4950.-: Fiat 127 900 L type 
'81 f3000.-; Talbot Solara 
GLS ’81 ƒ2950.-; VW Polo 
zeer mooi ƒ3500,-; Honda 
Prelude nw.st. ’84 
ƒ 16.900.-; Audi 80 GLS, lpg 
I 5750.-: Renault 4 F9c com¬ 
bi '82 ƒ2950.-; Mazda 323 
5-drs. '81 f3200.-; Lancia 
Bèta ’79 ƒ2950.-; Lada 1300 
4-drs.’ ƒ2500,-; Citroen 

GSA '82 ƒ2950,-; Opel Ka- 
; dett stationcar 1200 S 
' f 2250.-; Opel Cavalier GL 

- 80 f3000.-; Talbot 1100 

60.000 km rolst.verv. 

I f 3900.-. Klimmenderstr. 
j 110. Klimmen, tel. 04405- 
;j 2896. _ 

Te koop div. gebruikte ON- 
: OERDELEN van recente 
’ 1 personenauto's. Ook moto- 
j ren. 045-216475 of 727711. 

FORD Taunus bwj. bijna 
j '80 autom. ƒ 1750,-; Tel. 045-1 
i 719546. _ 

Te k. FORD Escort autom. 
1300 L bwj. '79 i.z.g.st., 
APK, vr.pr. ƒ 1750,-; weg. 
omst. Zr. Paladiaplanttsoen 
28 Meerssen. 

Te k. BMW 7 5281 bwj. '81. 
Inr. mog. Caumerweg 70 
i Heerlerbaan-Heerlen. 

i Te k. BMW 7321 bwj. '84 
; met veel extra's, inr. mog. 
Caumerweg 38 Heerler- 
i baamHeerlen. _ 

Te k. BMW 318 kl. zwart| 
alu. velg., stereo zeer mooi! 
Vr.pr. ƒ20.500,-; Inr. en 
1 finc. mog. 045-318334. 

T.k. FIAT Panda 34, bwj. 
'85, Mitsubishi tredia, bwj. 
'83. Garage Schoormans, 
Truytstr. 10, Eygelshoven. 

FIAT 131 1600 CL m. '82, 
zeer mooi ƒ2300,-. Lampis- 
" teriestraat 2. Hoensbroek, 

- na 14.00 u. _; 

Te k. 4 auto's met garantie 

- Opel ASCONA 1900 S 
4-drs. bj. 10-10-’80 ƒ2250.-; 
Opel Ascona Berhna 2.0 
ƒ 1750,-; Oldsmobile Cu- 

. pies 8 cvl. autom.. bj. ’81 
ƒ 4250.-; VW Golf 1300 C m. 
sportvlg. kl. staalgrijs '85 

- ƒ 9500,- km.st. 43.000. Alle 

- auto's apk tot 1990, tel. 045- 

323178. _ 

Te k. weg. omst. LADA 
type 2105 S 1300. '84, zeer 
goed. als nieuw, vr.pr. 
ƒ 3750.-. TeL 045-457777. Wintertruien van La Coste - Marz - Arrow - Bon Gusto 


costuums - colberts - pantalons en overhemden van al 
onze bekende merken. 


wintertruien van News - Rodia - Mexx - Ball - Levi’s 


winterblouses en winterjacks van Rifle en News. hn ^XbvenSfein 


KERKSTRAAT 45. BRUNSSUM . _) tv- '79 1 

f 1850,- tel. 045-720951. 

Te k. VOLVO 244 DL kl. 
rood, radio. APK tot 2-’90 
auto verk. in perfecte staat. 
Weg. omst. ƒ 2750,- tel. 043- 
431823. _ 

Te k. TALBOT 1510 GLS 
bj. '80 km.st. 82500 APK 
l-’90 i.z.g.st. tel. 045-753034. 

Buiek ELECTRA 225 LTD 
’78 114000 km. nieuwstaat 
ƒ4500.-. 045-211071. _ 

Te k. CITROEN 2CV6, kl. 
blauw. bj. '83 i.g.st., apk, 
34960 km. 04450-3798. 

Nissan 

Silvia Turbo Coupé '85 
Sunny 13 LX 3-drs. '87 
Sunny 13 LX 3-drs. ’87 
Sunny 13 Sedan 84 
Micra SDX 3-drs. '87 
Micra SDX 3-drs. 85 
Inruil: financiering 
en keuring mogelijk. 

Smeets Opel 

De Griend 2 Maastricht 
tel. 043-252250. 

Te k. SUZUKI SC 100 GX 
de luxe '82, APK dec. '89 
ƒ 3500.-. Tel. 045-725984. 

Hallo opgelet. Wij betalen 
de hoogste prijs voor uw 
auto. Ook SCHADEAU- 
TO’S. Tel. 045-416239. 

Koopje LELIJKE Eend 
i.pr.st., '82, apk le mnd. '90 
ƒ 1850-, 045-415528. _ 

BMW 323 l '84 apk gek., pr. 
ƒ 19.500.-. Bel na 18 uur 
045-317517. _ 

Te k. VW KEVER 1302. bi. 
’72, 1 jr. apk, ƒ 1950,-. Tel. 
045-423750. __ 

'Te k. BMW 315 t. ’83. zeer 
mooi. veel luxe. f 7950,-. St. 
Martinusstr. 31, Kerkrade- 
West. 

Opel KADETT 1.6 SR bj. 
1983 LPG, alle extra's. Tel. 
045-242917. 

Te k. Opel KADETT E mo¬ 
del 1.2 SC hatchbaek, 
5-drs., bj. 1985 met apk. Tel. 
045-728454. _ 

Te koop witte BMW bi. 
1979, 6 cil, apk gekeurd, 
vr.pr. ƒ 4750,-. Tel. 045- 
740216 na 18.00 uur. _ 

Te k. SEAT Marbella 15 
mnd. oud, km.st. 11.500, pr. 
8750,-. Tel. 045-722601 na 16 

uur. _ 

Te k. gevr. VW KEVER, tel. 
04499^3398. _ 

Te k. i.z.g.st. OPEL 2 ltr. S + 
Golf diesel apk. Tel. 04499- 
3398. _ ZEGEREENSWATVAN 

Alcohol en verkeer dat kun je niet maken. 
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van 
die mensen die vinden dat zij zelf wel zullen 
uitmaken of ze met een slok op gaan rijden. 

En wie durft er iets van te zeggen? 

Niemand toch... daar bemoei je je toch niet 
mee. Maar door dat soort automobilisten 
worden er weljaarlijks bijna 500 mensen 
doodgereden. 

Daar moet wat aan veranderen. 

ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE 
INSTAPPEN want 

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE 
NIET MAKEN 


r a -- um 


w/JJf//// Veilig Verkeer Nederland 

vvnShÜHBP' 


Te k. MINI 1100 bj. ’79 + ex¬ 
tra’s + Chirocco + Opel Ka¬ 
dett ï.z.g.st. Tel. 04499-3398. 


BMW 323i ’81, APK 2-’90, 
div. extra’s, bhz. mooi 
ƒ 6750.-. Tel. 045-455778. 


EXCLUSIEF. Renault 25 
GTX duurste uitv. ’84. Mer¬ 
cedes 190 diesel 5-bak, rood 
'84. Ford Siërra 2.0 L 5-drs. 
LPG '84. Liefhebber Por¬ 
sche 928 in.nw.sh.Tevens 
Suzuki Alto FX ’82. Opel 
Kadett 1.6S 4-drs. LPG r 82. 
Opel Kadett stationc. ’8I. 
Ford Escort 1.3 L stationc. 
’81. VW Jetta m. LPG ’8L. 
Lancia Bèta 1600 '80. Volvo 
244 GL m. LPG mod. ’80. 
Mercedes 230B m. LPG '77 
ƒ 2750,-. Bernhardstr. 12, 
Munstergeleen (ook zon¬ 
dags geopend). _ 


T.k. LANCIA Al 12 Elite, 
bwj. '84, 22.000 km. kl. wit, 
pr. ƒ6750-. Tel. 04493-2164. 


FORD Siërra 2.0 GL ’83. 
Fiat Panda '84. Peugot 305 
'82. Ford Taunus 2.0 GL '79. 
Toyota Carolla ’83. VW Golf 
16Ö0 '83. VW Passat station¬ 
car CLD '84. Opel Kadett 
13S '85. Mitsubishi Colt 
GLX '87. Ford Escort 1300 
'87. BMW 318i '85. BMW 316 
'87. BMW 316 '85. BMW 524 
TD 85. Autobedrijf Reub- 
saet. Op de Vev 4/ 49. Ge- 
leen. Inruil. Garantie. Fi¬ 
nanciering. Tel. 04490-1 
44944. Uw adres voor APK 
keuring en alle autorepara- 
ties. 


T.k. FORD Siërra 2.0 GL. 
bwj. ’83. Vr.pr. / 10.250,-. 
Kl. wit. km.st. 72.000. Eisen- 
houwerstraat 373, Sittard. 


RENAULT 4 type '83, zeer 
zuinig + apk.. L.g.st. Vr.pr. 
f2750,-; Heerlerweg 80 
Voerendaal. Coupons in diverse kwaliteiten. 

Normaal tot ƒ 350,- per strekkende meter, 

400 cm breed. 


13,95 


Bij Dick vanaf I O/wU per m 2 
Merknamen: Louis de Poortere 
Desso 
Bonaparte 

' etc., etc., etc_^ KARPETTEN 

Desso, v.d. Brink & Campman, 
Louis de Poortere, Prado, etc. 


In alle maten met 


* 


kortingen tot 30% 

(op sommige karpetten zelfs nog meer korting.)^ 


Fantastisch 


RIB TAPIJT 

Pido, 400 cm breed, 4 prima kleuren. d >i| 
ïdT- JMr, ƒ 39,- per str. meter. ^ gratis g elt;y m 

Zelf meegenomen 2 9 / -pw str. meterJ 


'J 


Grote partij 


MAROKKAANSE 
V BERBERS 

r 60 x 90 cm, 70 * 140 cm, 100 * 150 cm en groter 
i Elders ƒ 195,- per m 2 

Bij Dick 145 per m 2 

fi^sJJlauw etiket, kwaliteit superieur, motecht.^| 

l * 3,8 tot 4,5 kg per m 2 mooie handgeknoopte 

^OOSTERSE"* 

- tapijten X 

Met kortingen tot 30% 

Grote maten + 170 x 240 cm "70C 
bv. TABRIZ van ƒ 995,-voor # ~ 

il fer bv. HERIZ van f 1495,- voor 

WH 075^X VELOURS TAPIJT 

/ 100% nylon, meerkleurig, voor alle doeleinden 
geschikt, ook voor trappen; 400 cm breed, 

4 uitstekende kleuren, elders ƒ 275,- per str. meter ^ 

^ Dick doet het voor 199,- 3 

per str. meter. En gratis ge. le 9 d 


■ Ook verkrijgbaar- 
in 500 cm breed. 


NOVILON 
200-300-400 cm breed, 
v.a. ƒ 39,95 per str. meter (200 cm breed). 

En gratis ge 9 OQ QP 

_ zelf meegenomen v.a fc-Cr/WW 
per str. meter (200 cm breed) 


Y> RÖMA 


(7? 


Gegarandeerd 
de laagste prijs dankzij 

DICK’S 5 GULDEN 
GARANTIE 

Vindt u hetzellde tapijt elders 
goedkoper dan bij Dick, dan 
gaat Dick zondermeer nog eens 
5 gulden per strekkende meter 
onder deze prijs door Is dat een 
— - prijsgarantie of niet 91 


' 400 cm Breed, 4 prachtige kleuren. 

• Verkrijgbaar in foam en jute, 100% synthetisch 
Zeer geschikt voor trappen .—q 

Elders/99,-. Dick doet het voor / # “ 

^'v'rkr^ar 


s. / zfcnapas\fc> 


Bonaparte 

STAR 


400 cm Breed, 4 mooie kleuren, gemêleerd, 100% nylon 
Ook prima geschikt voor uw trap. w, 


Elders ƒ 159,-. Dick doet het voor 
per str. meter. 


GRATIS METEN EN 
LEGGEN IN HEEL 
LIMBURG 

Waar u ook woont in Limburg, 
het nauwkeurig opmeten en 
deskundig leggen is gratis 
(m.uv trappen) 


DICK VAN DEN BERG 


4 


TAPIJTSTAD BEEK 
MAKADO BEEK 
TEL. 04490 74996 


ALTIJD PRIJS IN TAPIJT 


TAPIJDSTAD SITTARD 
Dr. NOLENSLAAN 110, SITTARD ^ 

(Randweg Industriepark Noord, richting Sust 
TEL. 04490-26658 

i 


Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 37 


umburgs dagblad 


Bezoek aan stedeni | neemt (weer) toe 


Naar vreemde steden per trein en bus, met auto of vliegtuig. Een lang 
weekeindje of midweekje doelloos slenteren in en doelbewust observeren van 
steden van naam. 'Wien nur du allein', 'Wonderful Kopenhagen', 'Roma la 

bella', 'Berliner Luft'... 

De animo van bezoek aan steden, klein of groot, neemt (weer) toe. Het is dan 
ook wat anders dan lui bakken op een Spaans strand. Steden bekijken is in- en 
ontspannend tegelijk. Attractief en leerzaam bovendien. Het verrijkt de geest, 

het boeit en het amuseert. 

Antwerpen, Parijs, Londen en München. Viersteden, sterk verschillend van aard, 
karakter, historie en kleur. Vier steden ook die op velerlei vlak veel te bieden 
hebben. Die dag in en dag uit overstroomd worden door bezoekers overal 
vandaan. Een klavertje vier, de moeite van een Visite' dubbel en dwars waard. 


Londen 


«-Iemand die genoeg heeft van Lon¬ 
den, heeft genoeg van het leven", 
schreef eens ene zekere mister 
Johnson. Het leven bruist voort in 
de metropool aan de Theems. Ty¬ 
pisch Engelse wuy of lifc vermengt 
er zich met markante mondialiteit. 
Zo maar een wandel-, kijk- en 
*hopping -route in hartje Londen. 
Vanaf de noordoost-hoek van Hyde 
N f k, vlakbij Marble Arche, de Ox¬ 
ford Street in; de lange verkeersa¬ 
der die Hyde Park verbindt met de 
City. Len winkelcentrum van de al¬ 
lereerste orde. Winkels te kust en te 
keur. Wereldberoemde warenhui¬ 
zen als Marks & Spencer, Selfrid- 
ges, British Home Stores en HMV 
(Oxford Street 363 Wl) met de 
grootste voorraad grammofoonpla¬ 
ten* cassettes en cd’s van geheel En¬ 
geland. Van Oxford Street naar Re¬ 
gent Street. Ook hier een winkeldo- 
r ado (Dickins & Jones). Via de Re¬ 
gent Street bereikt men de 'navel 
v an de wereld'; de wereldberoemde 
Piccadilly Circus. Of, zoals de Lon- 
denaars zeggen, The Troc. Zes stra¬ 
ten komen uit op dit plein dat zijn 
n aam te danken heeft aan een bor¬ 
deel. Aan Piccadilla House dat des¬ 
tijds zoveel betekende als huis van 
de kleine zonde. Slaat men de Re¬ 
gent Street niét in maar loopt men 
verder de Oxford Street af (of 
neemt men een 'stukje' tube. de on¬ 
dergrondse), dan bereikt men via 
New Oxford Street en Endell Street 
Lovent Garden. Dagelijks, vóóral 
°P zaterdag, een must. Theater-ter- 
ritoir van oudsher maar thans bo¬ 
vendien een bonte, wel of niet over¬ 
dekte, kasba vol winkeltjes, lunch¬ 
rooms, restaurantjes, boetieks, uit¬ 
dragerijen, terrasjes en wat al niet 
méér (straattheater bijvoorbeeld). 
Covent Garden, the pkice for every- 
b odv. 

Ue kortste oversteek van het vaste¬ 
land naar het eiland ligt tussen Ga¬ 
lais en Dover. Met moderne P&O - 
veerboten bijvoorbeeld 75 minuten. 
Vrijwel dag en nacht. Laat, na aan¬ 
komst op het eiland. Dover en zijn 
grijswitte klippen niet links liggen. 
Het stadje biedt, op weg naar Lon¬ 
den, een aardig voorproefje van 
Englund. Daar staat, hoog op de 
rotsen, het Castle, het vóór-middel- 
eeuwse kasteel; daar ligt beneden in 
het stadje de Old Town Guol , de 
Victoriaanse gevangenis van weleer 
waarin old Englund voor de bezoe¬ 
ker in tal van boeiende voorstellin¬ 
gen tot leven wordt gebracht. De 
plaatselijke VVV (Town Hall, Big- 
gin Street) staat klaar te helpen bij 
het vinden van de key to Englund. 
de sleutel tot Engeland én Londen. 


Antwerpen 


Stad van sinjoren; van Silvius Bra- 
bo. Rubens, Henri Conscience en 
Constant Permeke; van de Grote 
Markt en van de vogeltjesmarkt, 
van handel en vertier, van havens 
en het schipperskwartier, van chi¬ 
que en rauw volksleven; van ge¬ 
moedelijke gezelligheid en van ple- 
zanterie. Stad van diamanten óók. 
Want wie Antwerpen zegt, denkt 
onwillekeurig aan edelstenen. De 
juwelen van een havenstad, want in 
d'n Anvers is de wereldhandel in 
doorzichtig, kleurloos edelgesteen¬ 
te gesitueerd. Diamanten. Be¬ 
roemd keihard zuiver gekristalli¬ 
seerde koolstof. Ze stopten het bij¬ 
voorbeeld in boorwerktuigen om de 
St. Gotthard-tunnel te kunnen gra¬ 
ven én ze tooiden er in de vorm van 
diadeem het haar van bevallige 
vrouwen mee. Was zo n band vroe¬ 
ger niet het zinnebeeld van souve- 
rein gezag? Vroeger. De Antwerpse 
diamantindustrie dateert uit 1483. 
Slijper Wouter Pauwels verhuisde 
toen van Brugge naar de stad aan de 
Schelde. De oudste gildehuizen, 't 
Schild van Dort (Eiermarkt) en Het 
Vosken (Korte Klarenstraat), weer¬ 
spiegelen de oude glorie van hoog 
gewaardeerde ambachtslieden. Die 
oorspronkelijk geen Sinjoren waren 
maar afkomstig uit Italië en Portu¬ 
gal. Slijpers die in smalle stegen 
voornamelijk op zolderverdiepin¬ 
gen ruwe edelstenen slepen en 
kloofden omdat daar het beste licht 
scheen. Eens verhandelden dia¬ 
mantairs hun edelstenen in de sta¬ 
minees en kroegen van de binnen¬ 
stad, thans doen ze dat (niet in het 
minst om veiligheidsredenen) op 
beurzen als bijvoorbeeld de Dia- 
mantclub en de Vereniging van 
Vrije Diamanthandel. Momenteel 
passeert meer dan de helft van alle 
ruwe en geslepen diamanten ter we¬ 
reld de stad Antwerpen. Men stelt 
dat de waarde van jaarlijkse import 
circa 175 miljard Belgische franken 
bedraagt, die van de export op zo'n 
182 miljard. Nog niet zo lang gele¬ 
den opende Antwerpen een nieuw 
Diamantmuseum (vlak in de buurt, 
van de Lange Herentalsestraat). 
Dagelijks verdringen er zich dui¬ 
zenden bezoekers op drie verdie¬ 
pingen rond het 'sprookje' van een 
wereldvermaarde edelsteen. Dage¬ 
lijks kijken duizenden toe naar het 


ontstaan van het diamant. Een 
boeiende industrie in een even 
boeiende, bijzonder gezellige stad. 
De VVV (Suikerrui 19, telefoon 
vanuit Nederland: 09-32-3-2320103) 
biedt tal van trips en arrangemen¬ 
ten, waarbij uiteraard excursies in 
het Diamantmuseum niet worden 
vergeten. 


München, waar het Hofbrauhaus een begrip is Bruisende Beierse bierstad aan de 
Isar. Toen wijlen Charles de Gaulle 
voor het eerst München bezocht, 
riep hij uit: „Dit is werkelijk een 
hoofdstad! ". München. Cultuurstad 
(theaters en musea alom) en cen¬ 
trum van levensvreugde. Leven en 
laten leven, luidt het devies van de 
Münehner. Of zich dat nu afspeelt 
op de Karlsplatz ( Stuchus ). op de 
Viktuulienmurkt. in Schwabing, op 
de Theresienwiese of in het Hof¬ 
brüuhuus is om het even. A propos. 
Hofbrüuhuus ! Het bestaat dit jaar 
vierhonderd jaren en dit feit zal 


duchtig gevierd worden. Met jaar¬ 
markten en volksfeesten, met pro¬ 
cessies en speciale Festmenü's. vrij¬ 
wel het gehele jaar door. Of dit ene 
zekere Hans Schlehhuber nog zal 
meemaken? Enkele jaren geleden 
heeft men hem in het Hofbrüuhuus 
als achtenzeventigjarige uitbundig 
gevierd. Als trouwste dagelijkse 
gast. Op zeventienjarige leeftijd na¬ 
melijk liep Hans voor het eerst dat 
Huus binnen, dronk een Muss en 
riep uit: Da g'fullt's ma. En keerde 
vervolgens efke dag terug. Niemand 
minder dan hertog Wilhelm de Vijf¬ 
de van Beieren, bijgenaamd de 
Vrome, richtte het later wereldbe¬ 
roemd geworden Stuutliches Hof¬ 
brüuhuus op. Thans worden in dit 
'huis' dagelijks ongeveer honderd 
hektoliter bier door drinkers uit de 
gehele wereld gedronken. Proost! 
Niet alleen dit monument, ook de 
even beroemde Engelse Tuinen ju¬ 
bileren dit jaar. Zeventien dagen 
lang zal München het tweehonderd¬ 
jarig bestaan van de Englischer 
Gurten vieren. Met vele concerten, 
theater-, ballet- en folklore-opvoe- 
ringen in de openlucht. Uiteraard in 
de 350 ha grote, 5 kilometer lange 
schitterende parken die in totaliteit 
de Englisehe Gurten gestalte geven. 
Met deze jubilea als hoogtepunten 
biedt de plaatselijke VVV' (Frem- 
denverkehrsamt. Sendlicher Strasse 
1 (Ruffinihaus). 8000 München: te¬ 
lefoon vanuit Nederland 09-49-89- 
2391211) de bezoekers dit jaar liefst 
zes complete arrangementen aan. 
Zes mogelijkheden, Münehner 
Schlüssel genaamd, om --voorzien 
van vele kortingen— uitgebreid met 
München kennis te maken. 


Parijs 


Middelpunt dit jaar van de herden¬ 
king van de Franse Revolutie. 
Tweehonderd jaren geleden uitge¬ 
broken. Op 27 april 1789. Een 
marktvrouw. Marie-Jeanne Tru- 
meau, leidt in Saint-Antoine (een 
buitenwijk van Parijs) de eerste op¬ 
stand tegen de monarchie. Nog 
geen drie maanden later is Puris rijp 
voor de omwenteling. De Bastille. 
gevangenis voor staatsgevaarlijke 
individuen, wordt door een woe¬ 
dende volksmenigte bestormd en 
ingenomen. De bewaarders ver¬ 
moord. De datum luidt 14 juli. 
Ouutorze juillet. Frankrijks natio¬ 
nale feestdag nu. Overal in Frank¬ 
rijk maar vóóral in Parijs, de Licht¬ 
stad die toch al jaar in en jaar uit 
miljoenen bezoekers trekt, houdt 
herdenkingen en viert feest. In de 
Musee de I'Armee (Invalides) loopt 
dagelijks een tentoonstelling over 
de revolutie. Eén facet slechts van 
het feest. Lichtspellen: opemng van 
de Opéra Bastille op de Place de la 
Bastille (13 juli) met een groots 
concert met medewerking van 
'Frankrijks bekendste symfonische 
orkesten: militaire defilees die op 
de Place de la Concorde samens¬ 
melten tot één grote Murseilluise 
(14. 15 en 16 juli): zwierige carna¬ 
valsoptocht met deelname uit onder 
meer Brazilië. India. Peru en China 
(25 augustus): ziedaar slechts enke¬ 
le onderdelen van een feest dat een 
jaar lang zal duren. In veel licht ba¬ 
dende Eiffeltoren; uitgebreide 
kunsttentoonstellingen (Gauguin 
en Van Gogh bijvoorbeeld); hul po¬ 
pulaire overal, varen op de Seine; 
talrijke schilders dit |aar uit vele 
landen op de Place du Tertre: Parijs 
blijft Parijs. De eeuwige magneet. 
Ook zonder herdenkingen van de 
Franse Revolutie. Maar dit jaar in 
het bijzonder. Dat wél. 

Nino Tomadesso 


Parijs viert dit jaar extra feest omdat de Eiffeltoren 100 jaar oud is • Antwerpen 
en een 
beeld uit de 
zestiende eeuw 


# Londen, 
en dus 
ook en 
vooral de 
Tower Bridge 

' . »• • 


,.,. 737 " ^-y 
?' Site*"-'* *> ■ 
DE COLLECTIE NOG 

maken H ebben! 

WAT EXTRA INl^Ü 


DE NISSAN SUNNY *89 


E ssa 3 NISSAN 


Het succes van de 
Sunny collectie krijgt steeds meer glans. 
De Sunny was al kampioen roestbesten- 
digheid, ongeëvenaard in prestaties en 
uitrustingsniveau en houder van r^J - ; 
diverse verkooprecords. En voor . I 
’89 hebben we zowel interieur, styling en 
^ g pm techniek verder geperfec¬ 
tioneerd. De nieuwe 1.4 en 1.6 benzine¬ 
motoren leveren 15 resp. 6 pk meer ver¬ 
mogen en zijn loo.ooa 

. KM Q* J JAAM QAMANTie OP HOOTOCOMfO- 

Voorzien Vüll N*NTIN VAN MWRUVINO EN ««LOPHANOINO 

de meest geavanceerde 12-kleppen tech¬ 
nologie. Daardoor werken ze nog soepeler, 


met 'n beter rendement en ’n schonere 
verbranding. Bovendien 
werd de 1.6 voorzien van een 12-kleppen 
motor met motormanagementsys 
teem en single-point 
injectie plus gere 
gelde driewegkatalysator. 

De Sunny GTi is 


voortaan uitgerust met ’n 1.8 liter 16 
kleppen motor met mo¬ 
tormanagementsys teem en multi-point 


injectie, goed voor 125 pk. En natuurlijk 
blijven ook de gerenommeerde 1.7 diesels 
als vanouds leverbaar. Voeg bij de tech- 
nische vernieuwingen de 
nieuwe grille en achterlichten èn de nieu¬ 
we stoffen bekleding in sportief dessin 
en u heeft alle reden om bij ons langs te 
komen voor ’n nadere kennismaking. Of 
’t nu gaat om een 3-, 4- of 
5-deurs, een stationcar of coupé, diesel 
of benzine, met de Sunny is autorijden er 
gegarandeerd ’n stuk leuker op geworden. 


Vanaf 


BOS AL UITLATEN 

Nu met 40% korting en t jaar volledige 
garantie. 

SCHOKBREKERS 

Nu met 45% korting. 

Tevens kunnen alle onderdelen bij ons 
voordelig worden gemonteerd. 

GRUISEN 

AUTOMATERIALEN BV 

Akerstraat-Noord 350 
Hoensbroek, tel. 045-212902 

SUNNY 


Nv^•. vIvSSnv:*^ JE BLIJFT ERIN RIJDEN. 


ALDI Gfl£UBK£f 


Aldi is één van de meest vooraanstaande 
supermarkt-organisaties van Nederland, succesvol in 
de markt en bekend door een geheel eigen vorm van 
presentatie in combinatie met een sterk 
concurrerende prijsstelling voor hoogwaardige 
merken. 

Voor Zuid-Limburg zoeken wij een 

filiaalleider 


(m/v) 


Prj. :r, . BTW.. v,. alVv* WijzixTin^'T. x.... .rbth. «u ii.-n. \'i*,,.rtn i> nuk d, maker X'an ilr Micra. Prairie. Hlurbiril. I.aurel, Silvia, dl Hl SX. H00 ZX. Terran,,. Kinif I 'at>. Bat rol. VaneUe, I rvan en Cal) „l ar 


Uw taak: 

- leiding geven aan en motivatie van een team 
van vijf tot tien medewerk(st)ers; 

- omzetbevorderende verzorging van uw filiaal 
en bewaking van de kosten binnen de 
richtlijnen van onze onderneming; 

- enig administratief werk; 

De juiste kandidaat: 

- opleiding op middelbaar niveau; 

- leeftijd 23 tot 35 jaar; 

- klantgericht, resultaatgericht, zorgvuldig en 
betrouwbaar; 

- kan leidinggeven en weet zelf van aanpakken; 

- ervaring in de branche is niet direct vereist. 

Wij bieden: 

- een gedegen interne opleiding die ca. 3 
maanden in beslag neemt; 

- naast een voor de branche hoog basissalaris, 
een aantrekkelijke provisleregeling; 

- bij gebleken geschiktheid uitstekende 
promotiekansen 

Gaarne uw schriftelijke sollicitatie - met name ook 
van vrouwelijke kandidaten - met persoonlijke 
gegevens en vermelding van uw ervaring 
sturen aan: 

de heer L.W.F. de Cock, verkoopleider van 

Aldi Best b.v., 

Postbus 304, 5680 AH Best 

3oi tel. 04998 - 9 88 85 


Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Bnmssum, AutobedrijfChiaradia (servicebedrijf),Thchterweg 122, tel. 045-212843. Kerkrade, Jurgen Autoeentrum, Langheckweg 30, 
tel 045-402353. Maasbracht, Auto Van Laar B.V, Hazenspoor 9, tel. 04740-3811. Maastricht, Autobedrijf André Feyts BV., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen B.V, Groenstraat 33, 
tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers B.V, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertmid, Autobedrijf G. Nelissen BV, Bu^g. Wolfsstraat 0, tel. 04408-1201. IDE ALLERNIEUWSTE WINKELMODELLEN KEUKENS 

DRASTISCH IN PRIJS VERLAAGD 

HU IN ALLE HOWM KEUKBISUWiaifeSaB 
/>PFP 
ner 

H£7ACéfJ SCHARAJeSAGP HoirrKtcv 

Ai *4 WHtvA** «On». C/c HT /ofcxw - 

W6/iK1H.fU>CN SPoCCPAk 


m. 


/)FP): 290 &* PEOP&V /n 
jpoouS/b ppoFtec., /pkc 
ctcnr &*j*:ecoH<.i3S7&0 ‘ 
SfoEcsf?*: cv >#&?£&/)£> HIT ZO VOORDELIG. Wil ZO BETROUWBAAR. 


REMBL0KKEN 

Versleten remblokjes zijn met alleen 
onveilig, ze kunnen ook uw rem- 
schijven beschadigen. De originele 
zijn betrouwbaar en tóch voordelig. 
Escort 1.1 -1.3-1.6 tot ’86 


EEN NIEUWE UITLAAT 

Veroorzaakt minder geluidsoverlast 
en zorgt dat uw motor beter trekt. 
Een Ford-uitlaat is speciaal i 

ontworpen voor uw Taunus 1.6 


20.000 KM INSPECTIE 

Ford monteurs doen dit vakkundig 
en volgens het onderhoudsschema 
Daarbij worden o.a. olie, oliefilter 
en bougies vervangen. 

Escort 1.3 CVH LUXE MODERNE KEUKEN 


dj- .»>?:•• 


v.a. 


8450 


AFPt: V&AtP 

Vt>o*2/tP UAf* HCJ&MO S6&6* gjfaJÊ 

3 ±>p*sx&/*e ^ ~ M 

v. a. 


17950 incl. APK 


2257 


AFPf 2?Od*J /) i/1 

modgpajS. ne7 mmMwm 

BöPAS&eAj ee ^ l£os£c -' C wwM IA] 


#Wi_my£F eoaN 

2 ?C> Zh . Af&ePovPe 

pejjttejü M&T TT6. B€PO£t-- # i L §MËA 

o&spsn /hatcos/of «/«vee- %w 

“ZSoIZZ,™ S3436: jCC/C/U. 
Ö0K ANDERE ] Afm: 2? 0 Cm. 

OPSTELLING ^^k 

2o98 % 


EN AFMETING 
. MOGELIJK 


■ BUMJSfKo 
MERKIUD 

■ TONDE SROEINM 

■ 160 1TR 

«INTEGREERDE 
«OEiusr 

■ PHILIPS 

IN60UW OREN 

■ [Philips; 

«oor puut 

■ geïntegreerde 

«lUIGRAP 


h£ V n e |[ l t !nl 9 f e J lakl<e,lj ' ( te onder - 
7 i?n^ * unststof *aartHj de deuren 
rijn voorzien van handlae 
öeugeigrepen 


AFA f 7 &ox 280 eM 

Cres/sec froMPusei mft 
V’/7/e/HeA=S)S7 dCHT- 
/c/Sdoak. ex xflu 
we&xOcAP £*/ JpJ£LQF<. 


ijDMr. 


m 


OOK n 

M 6 £k£M /HBOÜ(A/-fiPPfiRfï 7 VUfc 


STéRK Af$€PWSt> 


6 ê/NrecR 6 e*pe 

l/OOH MOAJ7F66 Ft*7£e K/)S7T>6o£. 
(SPoor xu/»RflSiUDtfiu, h*b(a>£c 
<S£/eo/Sco2ö U7&&JC/AJC- fjl Mo- inöuvw-mAJi^ ruglij. 

1/ooR.ziSn vj* esje&j-/£ - ^42^/ / i |( 
a&FAJPejZó 1 !|f 

&v rwdCPec/G-F PAiUAj&JP/Z/q&è/^. Cm f 

zAHussi e&tne&teeepe tcoet&% 

7 60 erP 

<sou£D** 00 EA ze nueeeesj achtcp X YÜUi 

<A<S7 ■ U/TGé(/Ofieo «f ryy|/"/l i 

//B/&S y/AMz es> 76-H7Ao rg F - 

é*/?T/SCH£ o/JrpooJ/AJG- _ 

ATAG U>xe /NèDUW-OVeN A 

VoORZttN VAN f 

7>&PP/ S P/7 FIóTo/2. lAMA 

TH£PFtOjrAAT- '***" Wj^ÊÊË 

/N7e&/eu&ve£jL/CH7/*/<p ^V/ 


GASlNdOM-KOOKPtWr. 


iacil VooRz/Sn vA* esj£RGr/<£ 

a/s.FAJoep.S' — 

ryvFCRSC/G-F PAiUAjéNPR/qcrê^. Originele Ford onderdelen. Door Ford getraind personeel staat voor u klaar. 
Een onverslaanbare combinatie! Staat het onderdeel dat u wenst met vermeld? 
Bel dan op. Of beter nog, kom langs. Bij ons bent u met uw Ford altijd welkom. 


VAN HAAREN HEERLEN BV 

Schandelerboord 25, Heerlen, Tel. 045-721152 
Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag van 08.15-17.00 uur. SCHAtSBERGEH WEG 

pPS-t: 280Xlé>0 ZFt. 

e /czeoscSAj *67 
sftx>7A:z£.u&G uüCPVesz AP. - 
jpoccSPf: £m P/U6RSB 
£Afp£p of* F.ocLP 6 &e <2 —r* 


i/ftj 7PUNSfS70F M)Bt:t£OttN 


ppf7 7 Go x ZBoGH N, 
Z/AffJfFO 7GCK 7UOte p&sP€f) 
ffeeeuj£>#jnr f*e r fsoor-^ 
fOi&O/e/GG. Bi£-f£*J, /S>*U. 
Ht£0e8tpc> e*J jAiEcBGt: 


RA/6 


PPAP 7 Sox Z&OOpf . 
ALOf/JTSToF Az£Ofc£fJjt 
uiTo&ifoGTep ner 
s*6tfc£p> B€ucr€c<peepeG) löocrR 

isoce_£Dt& i/oE/6 is ujeeee *j 
K*tS7 Z?£oP. U'7/s£t/o£RC> s*G7ja 3 
I//B/&S VAMZ e*7 JFM fPoro^TTÉé 
Hf? 7'SCP £ 0 /JTPQ 0 //AJG- 


Voorzien van 

&( 2 PAt s P/7 P 1 Ó 7 Ö/R TJ&fGL 

TPB/ 2 MO/S PAPT- ^ 

/N TG/2/eU/R ve&L/CP7/AS(P 


ph i Li psj ///êotnvoreA/ 
Af£7 AZOOAZP094T 

H/FPPSP f>£ au£fj /S POOP2/6SJ t/psi 
POÖ'£&£ BEscGZ'fJCk, 7ff eeptos 7GG 7 

£aj ouesj ve/strcHTfPS- 8 ej pp&sEpDF 

OOCfC Pc 7U)7 ,e u/T6£ue>e&C> aa<St 

gCP (S'fJÉC- 6 ff PRre i 

PO/ENPCS i<CO/cP<s?r6A> Z9&5L I 


M 


geïntegreerde 
wrutGMR 

Degelijk ultgevoerü met 
lades op rollagers, metalen 
scharnieren en bijpassende 
tioutueuhge zijwanden 

m KEUKENSUPERS 


ÉCHT L0PERWEG 8 04754-6188 
MAASTRICHT KEIZER KARELPLEIN 043-217358 
(tegenover St Servaaskerki 
ROERMOND J. NIC0LASSTR 17-31 04750-33051 
HEERLEN HEERLERBAAN 273 045-419990 
SITTARD STATIONSPLEIN 10 04490-11775 
VENLO R0ERM0NDSESTRAAT 7 077-518613 

VfMtO LlSI' NIJMEEGSEWEG 14 (trefcenter) 077-549876 


H0RN BIEDT U MEER! 

Een royale keus uit meer dan 
200 keukens in alle mogeii|ke 
maten en kleuren 
van grijs naar «rit. van donker 
naar licht bruin 


■ bi| Hom koopt u zonder risico en met een prima ser»** 

■ Horn is een landelijk erkend Installateur M|t 

■ Horn levert keukens en inbouwapparaten dlrekt 

■ Horn keukens, rechtstreeks van fabrikant naar «ojjT 

■ GRATIS professionele tekening en berekening van u 
nieuwe keuken [ • 

'Mmrgs Dagblad 


Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 39 


3V 1175 ' 


NECKERMANN VANAF BEEK 


5» 

655' 
ffttÏA **>?"?" 

i -JorAo 


s^ïkss 


Wote 


»ïï25S^«p- 

ffvoWDM»* 0 O* 

««.«•o— 


'&&>'*•*** 


ïflttW* 


in Sou*** 
inlbU“ 


r*l« d 


Wi löG»W. 0 ^v.o. - " 

vw’l*»' 5 ^ 


co3: 

„.rf xi n ^ 


W m ' . «rtCCy.Q. 
VE^ST - 


o«00Ó5 ,» 

tóOkO»"® 5 ' M(lrto ,lo-s1«^ 


Alle 

prijzen 

per 

persoon 


(4>v 


l/mD 0 ® 


ton 6e^''° n ' NKKERMANN REIZEN 


HV> 


Aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Boeking en informatie bij uw reisburo of bank met het Neckermann-vignet of bel: 020-994411 


NECKERMANN REIZEN 


iw°H' m 

agse ^ or0 

.«JU p 1se-' 
-cat, « u *5'. 

! \$4' 

mn b\ iRVjS 


r4^5-dao9 s ® w*e 

[Wb\oaV>e-ie' s J (S ^ertvA 

^«SgftE 3 ,cor-l 

**'^£0C. * rrrri-i 


REISADV1ESBUR0 


Ie prijs: een reis t.w.v. ƒ 999,- 
2e prijs: een reis t.w.v. ƒ 555,- 
3e prijs: een herenfiets 
4e prijs: een damesfiets 

Uw boekingsnummer is tevens 
uw lotnummer 


REISBURO NICOLAI 

Hertogsingel 558, 6211 ND Maastricht. 043-217888 


Noord-Brabant VRAAG ONS NIEUWE ZOMER- 
PROGRAMMA BIJ UW REISBURO fSftun.ilyVSamping’&lub^ 

Een droomvakantie voor het hele gezin! Ga met onze 

■ luxe touringcars (of eigen auto) naar ons mooie, gezelii- ■ 

■ ge vakantiepark a.d. Moezel bij Cochem (Dtsl.). Een m 
schitterend inger. bungalowtent met o.a. vloerbedek- 

I king, koelkast en elektrisch licht staat voor u klaar en de E 
m Ned. leiding zorgt ervoor dat uw vakantie onvergetelijk ® 
wordt. Ons rekr.progr. (zie folder) is uniek en de omge- 
'9 ving is een stukje paradijs op aarde. Veel zon! Natuurlijk ■ 

■ hebben we een zwembad, fietsen en kano's. En dan * 
onze prijzen! Ja, u leest het goed! Hoogseizoen: 2 we- 

| ken inclusief busreis ƒ 395,- p.p., kind ƒ 325,-. En voor I 
eigenaars van caravan of tent zijn prachtige plaatsen m. ■ 
elektr. en water. Ook pensions / vak.won. Bel direkt voor 
gratis inform. (ook 's av. + weekend) tel. 02502 - 8567 
Family Camping Club • Spierlngwsg 1047 • Zwaanshoek 

EIFEL, MOEZEL, HARZ en BEIERSE WOUD. Vak.app. Vraag 
folder: Postbus 156 - 2980 AD Ridderkerk - (01804) 2 45 89. 

HET MEEST KOMPLETE SAUERLAND-WINTER- 
PROGRAMMA LIGT VOOR U KLAAR! Voor groepen 
en individuelen. Weekend (3 dg.) Winterberg/Willingen 
v.a. ƒ 169.- en midweek (6 dg.) v.a. ƒ 298.-. Vraag de 
gratis folder. Reisburo Nijmegen: 080-237187/600222. 


Engeland 


VAK.HUISJES te h Ook Londen Inl : en gratis 89 b r ochure Pa 
thor Holidays bv, Van Bijenrodeweg 893, 1081 BH Amsterdam 
020-442161 

Vakantiewoningen, hotels, Bed & Breakfast, jeugdherber¬ 
gen In Engeland, Wales en Schotland in combinatie met elke 
gewenste overtocht reserveer je bij ALBION. Vraag onze 
folders aan: 01140 - 1 61 88. L. Beilingstr. 2, Hulst. 

NIEUW: HOTEUTREIN RONDREIZEN. dgi 

San Antonio 

va ƒ295,- 

aJO dan. app.Carmenii 

k v a 7 175,- A Camping DE ROOYE ASCH 

Havelteweg 59 - 5423 W Handel - Tel. 04922 - 
1852. 3 zwembaden, sportvelden, kantine, 

disco en snack. Groot zomerprogramma voor __ 

groot en klein. Caravans te huur en te koop, TROEF 
jaar- en seizoenplaatsen. 10 dgn. hotel 

L Terra Brava VP I 
v.a-ƒ295,-Jj 


EGGEGEBIRGE/SAUERLAND. Vakantiewonin¬ 
gen 2 t/m 7 pers. in park (autovrij). Ideale omgeving voor 
wandelen of uitstapjes. Nederl. beheer. 

Info/doc.: 05753 - 20 98. Vakantierubriek 

34 Nederlandse regionale dagbladen 
voor informatie en reservering: 

JÜ^KE MENGERINK en LUDEWEE GOOTJES 


^vertentiecombinatie rdp 


Postbus 2 - 1800 AA Alkmaar J 

^ 072-196514/19629^ 1 Waddeneilanden 


^ien D/NES ' aan Noordzee, 6-pers. vak.huisjes met KTV bij 
^^irob. zwembad. 05130-28282 


^ - e «-"Piiiugu. U>JIOU-£OfcOZ.. _ 

y^pHELLING: bungalows (5 pers.) en appartemen- 
DPrc \ Inl./folder Knop bungalows, tel. 050- Friesland 


1 1-5 Bij het huren van een bungalow, 24-3 

1 7 *7, 11-8 / 31-10, een visboot met b.b. of 
^êaai 0001 9 ratis erbij. De zeilboot, met dekzeil, is ook 
tóftr ^°° r het maken van trektochten. Vraag kleuren- 
“ ^Sjerp de Vries, TERHERNE, 05668 - 2 65. 


^1 l an - '89. TE KOOP: STENEN RECR.BUNG.’S, 

y. a ' geïsoleerd, te ZWIGGELTE (gem. Westerbork). Prijzen 

^13 mc ■' von - Bel voor een afs Praak met (05920) 
^dan 4 63 98 of kom langs. Wij zijn aanw.: elke don- 

- _U. vrijdag, zaterdag en zondag. ingerichte gezinscamping met 


^ ®ext(dr.) 

A L| D RECROM 

9 3, 

* 05m, E ?2.'. 


Modern 

O.a.: 

• Buiten- en verwarmd binnen¬ 
bad (28 gr.) 

• Recreatiebegeleiding gehele seizoen. 

• Arrangementen met Hemelvaart en 
Pinksteren. 

• Stacaravans te huur. 

• Vraag folder aan of kom zelf langs om I 


S®“ en : d Rente, 

C. v ne , Vn JSt. vak.bung’s, 
viail..* •*.. open haard, 

^ei kL^° s en v 'swater. 

el ‘ °5910 - 2 35 58. 


Calella 

10 dgn. VP 
I familie-hotel Goya I 
L v.a. ƒ345,- Jj 


Gelderland 


Veluwe Boscamping 't Ha¬ 
zendal met zwembad. Gezel¬ 
lig recreatie programma. Ver¬ 
huur 6 p. stacar. + bung.- 
tenten, toer- en jaarpl. Ede, 
08380-12859/12614 10 dgn. hotel VP 
Salou Paradis I 

^a/389^| 


GROENLO, GELDERSE ACHTERHOEK 

T.h.: 4-6-8 pers. bungalows of chalets op recr.centr., o.a. verw. 
openlucht zwemb. met 38 m. lange waterglijb., tennis¬ 
banen, vis- en roeivijver, supermarkt. VANAF 1 MEI 1989: 
Subtropisch zwemb., sauna, solaria, fitness, bar/bowling en 
rest. Recreatiecentrum Marveld, Elshofweg 6, Groenlo, 
(05440) 61638. Folder op aanvr. Tevens uw ideale gezins- 
vak. camping. 


Overijssel 


PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergefelijke vakantie! 
Vakantiehuisjes voor week-, midweek- .en weekendverhuur 
met gratis gebruik van ruim 40 fantastische attrakties, gezellige 
familie-avonden en het Fujibergbad, een uniek zwemparadijs 
voor jong en oud. Ga langs uw postkantoor of postagentschap 
en haal de nieuwe vakantiefolder. Of bel 05231 - 30 00. Ons 
standnr. op de vakantiebeurs Utrecht is: Margriethal 1100 en 
Margriethal 2100. 


CAMPING HEINO, 05729 - 15 64. Gezinscamping, verw. 
(kinder)zwemb., waterglijbaan, tennisb., modern toiletgeb. 


Noord-Holland 


ST. MAARTENSZEE. T.h. bungalows, stacaravans, 
privé-woningen aan zee. Gratis subtropisch zwem¬ 
paradijs. Tel. 02246 - 15 96. 


Zeeland 


RENESSE - BUNGALOWPARK 'DUINOORD’ voor een 
fijne en rustige vakantie, 4- en 6-pers. "“bungalows te 
huur op 500 mtr van strand en dorp. Inl. 01116 - 12 36. 


Camping Da Pekel Inge Ooetkapelle fijne gezinscamping met 
o.a. verw. zwembad en tennisbanen. Spec. arr. in voor* en na¬ 
seizoen. Voor info. en brochure: tel. 01188-2820 


Vraag nu de 28 pagina's tellende brochure van Roompot 
Recreatie ’88-'89 aan. 

ROOMPOT RECREATIE - camping - bungalows - chalets - 
jachthaven - zwemparadijs - strand en zee. Tel. 01107 - 42 00. 


Limburg 


DIT IS HET HELEMAAL 

4*MkMh«| Voor 0611 gezellige vakantie met veel kinderpret. - 1 --nnnn 

CAMPING De Schatberg te SEVENUM 

Gezellige en gastvrije camping, spec. ook voor gezinnen met oudere kinderen. Gra¬ 
tis gebruik zwembad, minigolf, waterfietsen etc. Voetbal-, volleybal-, tennisvelden 
en surfplas. Disco en bowling. Zeer actief recrea-team. Ook prima geschild voor 'ef- 
fe ’n weekendje eruit'. Spec: HemetvJPinkst.arr. Gratis folder 04767 - 1756. 


EINDELIJK GEVONDEN! 

Een gezellige camping voor jong en oud. Zonnige kampeerplaatsen en 
comfort, stacaravans t.h. Leuk activfteitenprogr. Folder + inl.: Camping 
Beringerzand, Heide 5. 5981 NX Panningen, tel. 04760 - 7 20 95. 

Me*rssan Z.-L. in Geuldal en Maasvallei. 

Voor al uw vakanties en dagtochten, 
vraag gratis folders aan. VW Postbus 84, 
6230 AB Meerssen. Tel. 043-643005/642546 


Gelderland 


^Ngai 


'n h e ,^ 0WPARK/CAMPING ’CANTECLEER’. 

'0-14 nrf Cht !? e Ri ,f k van Nijmegen vrijst. in het bos t.h. 4-6-8- 
^StsAn rS A “ un 9' s ' 2om erh., stacar.’s. Rustige camping, 45 
D.p.n ri c “ ro8 P sv erblijf 18-35 pers., midweek v.a. / 8.50 
<sü ' t ~older/inl.: Groesbeek, 08891 - 7 13 29. 


feh a, f Centr ' ’ HET EIBERNEST’, El BERGEN. 

Irt| , V ' 2-11 P er s. bungalows/stacaravans en kamp.pl. 
7 lp ft | r - ,older: Kerkdijk 1,7152 DB Eibergen, 05454 - 
/ 7 12 69. Nieuwe jaarpl. '89 ƒ 500.- korting. 


________ _____________ 

8 hca« ,TTEHU,S “N DE BOSRAND. Voll. inger. bungalows 
m ^ t Vans ’ 4-6-10 pers. v.a. ƒ 350.-, 4 pers. all-in. In de bos- 
Nun,^ verwarm d zwembad nabij Veluwemeer, Doornspijk bij 
«Peet. Honden toegestaan. Tel. 05258 - 14 71. 


VALKENBURG */& GEUL 


w 

Voor ’n echt fijne vakantie vol ontspanning en variatie is 
Valkenburg ideaal! Gezellige hotels, schitterende 
campings, comfortabele appartementen en bungalows, 
boeiende attrakties; Valkenburg wordt uw mooiste 
vakantie. Boek nu! 

Een week-arrangement v.a. fl. 287,- p.p. 

WV Het Geuldal. Tel. 04406-13364 
Postbus 820,6300 AV Valkenburg 


DOEN IN ELK SEIZOEN 


w VOOR N PLEZIERIGE VAKANTIE!! 

In een bosrijke omgeving kunt U op een unieke camping 
genieten van de geweldige natuur. Onze camping biedt 
~~ -TALLOZE RECREATIEMOGELIJKHEDEN 

^subtropisch zwembad • verwarmd buitenbad 
familieglijbaan • wildwaterbaan • zon- 
neweide/speeltum • manege • kanti- 
L ne/restaurant/friture • tennisbanen 
• midgetgolf • fietscrossbaan 

Tevens mogelijkheid tot huren 
van stacaravans/bungalows 


Vraag een lol der ol bel voor meer mlormalie. Recreatieoord „de Berckt” 
Napoleonsbaan noord 4 


VAARVAKANTIES 

OVER DE MOOISTE RIVIEREN VAN EÜROPA 

Keuze uit verschillende cruises over de Rijn, Moezel, 
Neckar, door Nederland en België. 

Onze comfortabele cruiseschepen, de 
'Mr. JAN ELSHOUT en de ’ESMERALDA’, hebben 
mime salons en geriefelijke hutten (alle met douche en 
toilet). Vraag gratis prospectus bij: 
WATERTRANSPORT - GROENENDAAL 35 A 
3011 SL ROTTERDAM - TEL. 010 - 4 11 86 60 


Diversen 


GEBIT gebroken? Klaar 
terwijl u wacht. Borsboom 
en Moers, Streeperstr. 29. 
Schaesberg. 045-315921. 

TV-REPARATIE zonder 
voorrijkosten. Z.-Limburg 
tv-service. Tel. 045-314122. 


Zeilen/surfen 


MOTORBOOT 

VAAtos.7.; ».f n: v. ’ y-. aaa- 

HET NIEUWE NUMVER 
NU OVERAL IN DE 
TIJDSCHRIFTEN-WINKEL 
Een abonnement 7 Bel gratis 

06-0224222 MOTORBOOT 

HE T VAkB.a: VL'Oh :ir 


Zeilen/surfen 


Gezocht: goede ZEILERS mv 21-40 jr Oie opgeie'C willen wo-de" 
tot instrukteur. Vraag info-pakkei Zeilschool Heegermeer 05154- 
2363 ANWB VZN erkend 


CARNAVAL IN LIMBURG, Hotel Lamerichs, Geulhem bij Val¬ 
kenburg, Geulhemmerweg 27, 6325 PH Berg Terblijt. 5 dgs. 
arr. met bezoek aan optocht Maastricht en Kerkrade per auto¬ 
bus / 275.- p.p. Vraag inl. tel. 04406-40555. 


f 


KROKUSVAKANTIE 
IN HET ROEKENBOSCH! 
JJfotêCtjrossJèfiT 


Kom naar bungalowpark Het Roekenbosch bij 
Blitterswijck in de Noordlimburgse bossen. 
Comfortabele 6 persoons bungalows, restaurant, 
overdekt verwarmd zwembad, tennisbanen, bowling, 
midgetgolf, kinderboerderij etc. En natuurlijk rust, 
ruimte, een mooie omgeving en volop 
rekreatieaktiviteiten. 

Reserveren? 

Bel nu:070-472101 
(’s avonds en in het 
weekend 04784-1841). 


ïsVAKANTtti'PS' 

bunga'ow 

■ nO/(T9 f 55u 


borsnjke omgang.Kamen en verg adenalen. 
Zwembad (29 C). sau ' f noa r keuze doof de ive 

4-Daags superarr^^ [ of in m weekend) 

H.P. DM 225 Rpntheim Duitsland. 


Spanje 


EURORAPIDE REIZEN 

2x PER WEEK NAAR SPANJE 

In januari verschijnt de nieuwe zomerfolder div. hotels en 
appartementen. Campingretour al v.a. ƒ 209.-. 

Royal Class toeslag / 50.-. INLICHTINGEN: 030 - 62 80 04 Benidomr 

0 dgn. hotel 
VP Garlos 1 
v.a. ƒ395,- 


Diversen 


STOELMATTERIJ ver¬ 
nieuwt rieten, biezen en ro¬ 
tan stoelen met sar. 045- 
418820. Voor alle koelkast- en d.L-p- 
vriesreparaties VROKu 
Tel. 04O-441566 of 461658 

De massage van VERONI- 
UE is uniek. Tel. 045- 
228481 Geen sex 


Diversen/buitenland 


HOTEL ROOLAND, ARCEN. Vlakbij de kasteeltuinen. Week¬ 
end arr.: 2 ovem., 2x ontb., 2 drie-gangen diners, welkomst- 
cocktail / 135.- p.p. Midw. arr. ƒ 270.- p.p. Kamers met douche 
en toilet, kl. t.v. en telef. Bosrijke omg. a/d Maas. 04703 -21 21. Lourdes 

touringcorreizen 
5 dagen ƒ435. 


Costa Brava ■ Blanes 


CAMPING HIGH CHAPARREL, OIRSBEEK, 12 km van 

Valkenburg, 4-6 pers. stacaravans t.h. Extra aanbieding: van 
1 t/m 15 juli v.a. f 495.- voor 2 wk. all-in. Eigen tent of car. vóór 
15 juli en nó 19 aug. Gezinspr. / 14.- p. nacht, min. 7 nachten. 
Vr. folder 04492 - 20 44. 


Belgie 


Bung.park DRIELANDENPUNT, ruime 6-pers. bung's, te¬ 
gen zonnige berghelling. Voor natuurliefhebbers, bosrijke 
omg. Maastricht, Aken en Luik nodigen uit tot een koopjes¬ 
jacht over de grenzen. Pare des Trois Frontières. Voor info' 
Werp Holidays, tel. 09-32.11.64.42.53. 
Vat e 11 vakantiewoningen te huur 

dagen , nf0: ^ av J nd8 
050 - 415210 codab reizen 


STACARAVANS te 
vanaf ƒ 200.- p.w. 
tel. 04459 - 15 98. 


huur in de ARDENNEN 
all-in. Inl.: dhr. van Dijk, 


COSTA BRAVA 

VRAAG ONZE NIEUWE GIDS! 
BOORDEVOL HEERUJKE VAKANTIES. 
Zonnig geprijsd en perfecte kwaliteit. 
10-daagse LUXE BUSREIZEN al v.a. / 185.- p.p. 

incl. prachtig appartement. 

VONK REIZEN Ud ANVR/SGR 

Tel. 05178 - 1 55 15 

(meer dan 18 jaar ervaring!) 


, Iberbus. 

Nu 6 dagen per week per royal dass-bus naar Spanje. Info: 

/non V O A 4 A 4 A /A 4 A\ A 4 A AA -vn 


- i ___ ■ w uuvjui i pui noun pvt luyai \ 

CARAV. t.h. Pracht, natuur bij La Roche (Ardennen) (020) 24 10 10, (010) 4 13 09 78 
op kl. camp., 100 km v. Maastricht. Ook m. eig. tent of ' T~ 

caravan. Fold.: 01172 -14 46, b.g.g. 09 - 32 8441 1488. 


Hongarije Tours 

ZOMERGIDSEN 89 

campings, vakantiewoningen, hotels auto- bus e* vi eg-eire' 
Boekingen- bij uw ANVR-reisbu'eau of bi; GéG é 085-43505^ 


Indonesië Tours ’89 

De nieuwe brochure van de échte Indonesiëspecialisten 
ligt voor u klaar! 68 pagina’s kleurige informatie over onze 
VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen, inklusief alle 
maaltijden, excursies en Nederlandse reisleiding. 

16-, 22-, 23-, 26-, 29- en 32-daagse rondreizen 
■ naar Singapore, Sumatra, Java, Bah en Sulawesi, 
evt. in combinatie met Bangkok of Hongkong/Peking 

INDONESIË-RONDREIS vanaf / 3850,- 

Apart Aziè programma met eveneens alles-inklusief 
rondreizen India, Nepal, Thailand en Sri Lanka. 

INFORMATIEVE DIAPRESENTATIES INDONESIË 

Iedere zaterdag diapresentaties in Heemstede 
Ook komen wij in het land met onze diashow en wel in: 
Utrecht 7/1, Eindhoven 21/1, Maastricht 22/1, 
Heerten 10/2, Eindhoven 19/2, Arnhem 26/2 

Komt u ook? Bel ons even: 023-339151. 

Vraag de brochure aan bij uw ANVR-reisburo of bij: 

De Boer & Wendel BV 

de échte Indonesiëspecialisten 

Raadhuisstraat 53 2101 HD Heemstede 

023-3391 51 Lid ANVR/Gar.fonds/IATA 

Standnr. 4028 vakantiebeurs Utrecht 


Belgie 


RENT A TENT 

Compl. inger. bung.tenten 
op campings in Ardennen- 
/Luxemburg. 

Inl.: 05765 - 10 71 of post¬ 
bus 19, 7370 AA Loenen. 


Vakantie/recreatie 


Te huur op gez. camping m. 


Torremolinos 

17 dgn. hotel VP 
J Flamingo, tnkl. I 
^excursies /995,-Jj 


irop^ 

zwemb. Frejus STA» 

VAN m/douche/toilet inl. 
09-3394539681 Ned. spre¬ 
kend. 


; St.-Maartenszee 
LOW. Zwemparadijs, 
seizoen vanaf ƒ 295.-; 
end vanaf 
02246-3109. 


BUNGA- 
Voor- 
week- 
ƒ 225-; Tel. 


r Malqrot de Mar 

10 agn. hotel VP 
Sorra Daurada 

v.a. ƒ365,- 
k 10 dgn. app. 

^ v.a ƒ199 ,- 


Denemarken 


23000 VAKANTIEWONINGEN te huur in Denemarken. 05975- 
14 16. Dansk Fenehus Bookingburo Holland - Hoofdweg 99 - 9681 
AC Midwolda 


Frankrijk 


Duitsland 


Breng uw krokusvakantie in Arolsen door 

Talrijke vrijetijd- en vakantiemogelijk¬ 
heden tussen Kassei en Willingen wachten 
erop door u ontdekt te worden. 

ONZE FAMILIE-AANBIEDING EN 
(4-11 2 1989, 7 overti.j. Vakantiewoningen 
tot 4 pers. v.a. 333 DM of 2 twee pers. 
kamers, L.O. in een pension v.a. 499.- DM. 
Verkehrsamt Prof.-Klapp-Str. 14 
D-3548 Arolsen. 

Tel. 0949 - 56 91 / 20 30. 

ZUID-FR.-MIDD. ZEE: heerlijk klimaat, appartementen en 
stacaravans op 3- en 4-sterren camp. met o.a zwembad. 
Alle comfort. Grat. brochure. Le Roussillon 04930-11459. 

STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN t.h. ïn 
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië. Altijd 
i m. zwemwater. Vacansolell, SGR/ANVR - Esp 51 - 5691 
; NJ Son. BEL 04990 - 7 46 77 (GR A TIS BROCHURE) 

PARIJS - 3 dagen v.a. / 179.-! 

HOTEL PULLMAN**** 

Gezellig naar de lichtstad met een uitstekend hotel. Vertrek 
iedere vrijdag. Incl. luxe t.car, kamers met alle faciliteiten, reis¬ 
leiding, ontbijt, incl. 5(!) excursies of ie klas metro-abonn. 
KROKUSVAKANTIE: extra 5-daagse reizen v.a. / 389 - incl. 
alle excursies, enz. Vele opstapplaatsen. 

Gratis kleurenbrochure: bel 070 - 52 27 09. 
AIROPA REIZEN 


? vernu 
BULGARIJE 

Vanaf 27 april en 16 mei wekelijks naar 

Gouden Strand 15 dagen vanaf ƒ 764 - 
15 dagen vanaf ƒ 704.- 

15 dagen vanaf / 579.- 

vanaf ƒ 1.068.- 

15 dagen vanaf ƒ1.841- 


* Zonnestrand 

* Particulieren 

* 1 week rondreis 

* Vlieg-busreis 


• Nog beperkt plaats voor 
Wintersportreizen naar Borovetz 
en Pamporovo 

120399 _ 


Utrechtsestraat 48. 

A dam. Tel. 020-226227. 
★ ★★* CAMPING (Belg. Limb.) 

„JEUGDPARADIJS” 


Gelegen tegen honderden ha. natuurgebied 
'n 1 00-tal speeltuigen - speelkasteel - dierenparkje enz 
11 Bijz. aanb.: Pasen, 1 mei. Hemelvaart. Pinksterer 
met interessante combinatiemog. Juii-aug hee 
aantrekk. tarieven 


Inl. Speeltuinstr 4. 
3660 Opglabbeek 
09-3211854347 


<^A 


iLMil vakantie- 

bijlage 

zoiü6i ’89 


I IL' 
JOEGOSLAVIË 
ZOMER 1989 
Nieuwe vakantievluchten: 

Eindhoven - Pula 
Eindhoven - Split 
Maastricht - Dubrovnik 
Rotterdam - Split 

elke dinsdag vanaf 2 mei tot en mét 17.oktober. 


’ Ê * 
Keus uit meer dan 250 hote&. appartementen, 
privé-accommodaties en campings. De meeste prijzen nóg voordeliger dan vorig jaar 
met véél gratis extra's. Reismogelijkheden met vliegtuig, bus of eigen 
auto. 


VLIEGREIZEN VANAF 
DÜSSELDORF 


Informatie en boeking 
blf uw ANVR Reisburo. 


Yugotours 

Suropat Z^ grXbtsJpegoslavié-spedalist 


Mailorca; Ibiza, Menorca, Formentera, Costa Brava, Golf van Almeria, 
Andalusië, Costa de la Luz, Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote, 
Fuerteventura, La Gomëra, Algarve, Madeira, Sorrento, Capri, Ischia, 
Apulië, Caiabrië, Sicilië, Istrië, Oalmatië, Dubrovnik, Montenegro, 
Corfu, Zakynthos, Peleponnesus, Aegina, Athene, Chalkidiki, Skiathos, 
Skopelos, Kreta, Rhodos, Kos, Kalymnps, Leros, Nisyros, Lesbos, 
Samos, Santorini, Paros, Naxos, Mykonos, Tinos, Lemnos, Milos, 
And ros, West-Turiuje, Marmaris, Bodrum, Turkse Rivièra,Bulgarije, 
Israël, Tunesië, Djerba, Cyprus, Marokko, Kenia, Malediven* Sri 
Lanka, Mexico, Dominikaanse Republiek, Barbados, Grenada, St. 
Lucia, Cuba. , naar de zon... 


Ga zorgeloos op vakantie met 
Holland International, Arke 
Reizen, Neckenttenn, Bel Air, 
Marysol, Yugo Tours of Torosair 
en vertrek vanaf Maastricht 
Airport. Informeer bij uw 
reisburo. 

Zeven dagen per week vliegen 
naar de zon vanaf Maastricht 
Airport 


KRETA 


Van april t/m oktober 
op maandag naar 
Faro in Zuid-Portugal; 

op dinsdag naar Istanbul in 
Turkije en naar Dubrovnik' in 
Joegoslavië; 

op woensdag naar 
Las Palmas op de Canarische 
Eilanden, naar-Paima de 
Mailorca en naar Monastir 
in Tunesië; 

MALAGA 

• MALiQRCA. 

IBIZA 
op donderdag naar het 
Griekse eiland Rhodoe en 
naar het Spaanse 
eiland Ibiza; 


Haal gratis prospectus! 


op vrijdag haarhet 
Griekse eiland Kreta en 
naar istanbul in Turkije; 


* r 7 


^3! 
HEMB,0najcNmatistrast45, 
KBSRAOE,Hoittshc8atZ7 
GEEBLNjbiMsZNID 
SUTWffl, TwgelpW» 7A 
imumÉttmiii 


045-748001 

0454036% 

04490-53355 


n 


Reisbureau van de Burgt 

Passage 5 - Heerlen telefoon 045-718400 


op zaterdag naar 
Malaga aande 
Spaanse kust; 0M1-34845 


op zondag naar 
Palma de Mailorca. 


* beperkte periode. 


RB88URO VAN DE BURGT, Passage 5, HEERLEN, tal. 718400 ’l: .■■■■üi 


1 

i 


* v-;*- s > - 


/ fep 


er Vakanties ., ItaWhB 

TM 
Franse Alpen 
Cöted'Awr 
Maar van Lugano 


1 } «oen 
8 «gen 
8dagen 
8 dagen 
8 «gen 
8 «gen 
10 dagen 
10 ttagen 
10 dagèri 


9- 
venaf 639, 

>iMia4 AAft 

VepUT 

vanaf 399, 
vanaf 569, 
vanaf 569, 
vanaf 519, 
vanaf 779, 
vënaf 895, 
vanaf 839, 


18«f«Oost-Etirof» 
t7 dagen Turkije 
M dagen Joegoslavië vanaf 

Voor to tpen a ti e en boekingen kunt tr 


ƒ2875, 

ƒ2.195, 

ƒ1.595. 


. AH _- 

wrsent on onz 


s 1 » „ voor nvomwtos sn 
ènf 


AIRPORT 


Roda J.O. organiseert m samenwerking mot 
reisbureau Solair 

i f ï ^ ; 


pwprrr BGsrmpNè 


Tel. 045-724141 !?«*** 


m 


ia 


3-DAAGSE REIS vari^ Maastricht Airport naai; Sofia 

28 februari t/m 2 maart 1989 


ReÉëbm 
M- 


vlucht Beek - Sofia v.v. 

en In 4-sterren Novotei Sofia op 

Aïetrannfers en maaltijden 
« Goede ztofniUssn voor de voetbalwedstrijd r 


MITS REIZEM 


Vertrek 20 of 21 januari i.ï 

Retour 27 of 28 januari of 3 Of 

VHicM Amsterdam-Maml OFË 


Amsterdam - Miami 


T week vanaf ÖFL 1180,^ per persoon 
2 weken venef OFL 1495,- per persoon 


‘ t t Vv 


NBr. deelname 2 perponen 

Ook andere datums mogelijk, prijzen op aanvraag 

Voor maar informatie en reserveringen 


MTS REIZEN 


Akerstraat 9a 


Unieke kuttuur-zon-ekskurste-rete naar MALTA 
Vertrek op 1 febr. 1989 (Krokusvakantie) 

8-daggse vliegreis met veleextra’s, t.w.: 
a busvervoer naar Schiphol v.v. 

’★ vüegretepef lijnepenst v.v. 

★ verblijf In her luxe ^PALACE W : '■* 

★ vervoer vllegveld4i0t#-V.v. * /; 

★ varkeen halve 4pgir$Lgids 

★ dagtocht néfff topt eiland GO?Q ; 

.Prijs p.p. ƒ 1.1 

Bk lnleviHog vandeze-advertentie reis-en * 

^MALTA-etoid op het 

lHtEnN. |pB^^tWAL te HEERLEN. B elogen bflf ^r 

Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 41 


lixoËurgs dagblad 

i 


Meneer 
Sa kis 
geeft 
Griekse 
les 

AMSTERDAM - Hij zit niet echt nerveus te wezen 
in zijn in Griekse stijl ingerichte kantoor in de 
Leidsestraat in Amsterdam, Athanasios loanidis, 
directeur van het Grieks Verkeersburo in 
Nederland. Iemand die zijn zaakjes voor elkaar 
leeft nu eenmaal een stuk makkelijker. We 
'mogen trouwens Sakis tegen hem zeggen, 
want dat is zijn roepnaam. 


B • 

zii^'k j aren tachtig werd hij door 
„ n ^aas in Athene naar ons land 
s * Uu rd om Griekenland bij de Ne- 
r^nandse toerist populair(der) te 
a ken. loanidis klaarde die klus 
"et verve. In 1980 gingen 179.000 

Daa 0 n °t en naar Hnd van ' >a ' 

r ndreou op vakantie, maar vorig 

w r ’ in 1988, waren er dat al 

(i u L UU() - inderdaad, meer dan ver- 
pbbeld. 

° a nidis: „Toen ik naar Nederland 
* a rn zei ik dat ik 300.000 toeristen 
a , Nederland haalbaar achtte. In 
hene vonden ze dat wel érg opti- 
ls tisch. Die 80.000 extra is dus 
°° l nteegenomen”. 

F 

, n w ' e scoort, kan een potje bij z’n 
^ a *en breken. Dan worden extra 
udgetten vrij gemaakt, vooral voor 
no° m °ti e ' kreeg bij het spits, 
j g afgezien van de kosten, om ver- 
j^. en niaand een originele kolossale 
'jn-rondvaartboot te laten over- 
^atten in de Griekse kleuren. En 
e ’ dat vaartuig voer hij, en zijn 
as ten, op de Hollandse waterwe- 
° n Ook in Venlo meerde die boot 
n - ..Het haventje van Maastricht 
s ons liever geweest”, zegt hij 
^ aar Maastricht ligt helaas erg ver 
t a * s je met de boot bent en Rot- 
^ r dam het eindpunt is. Trouwens. 
rn enl ° was ook niet ideaal. We 

in° CStCn daar v ^ r ^ on ^ er wc 8 zijn, 
z Ver ^ an d niet de sluizen. Als je 
I ^ in Griekenland vertelt, ge- 
” ot t geen mens je". 

Jegens bezochten 750 reisbu- 
r S j Vers preid over ons land, ’zijn’ 
j n<av aartboot. En de'drie koks en 
J dansgroep, speciaal overgevlo- 
° n uit Athene, zorgden dat weekje 
c j°° r het culinaire en het Zorba ge- 
^ ee lte. Geld moet rollen, vindt me- 
eer loanidis. „Maar het moet wel 
erst verdiend worden”. 


bijschol! 


Als 


mg 


eerste Verkeersburo in Neder¬ 


land gaf hij zojuist ook een boek 
uit. Voorwaar een zeer informatie¬ 
ve bijbel (en zonder commerciële 
opzet) over alles wat met Grieken¬ 
land te maken heeft. Voor- en na¬ 
delen van een bepaald gebied, wat 
vind je er wél en wat niet. Die uitga¬ 
ve is een kostbaar project. loanidis: 
„Inderdaad, maar zo’n standaard¬ 
werk, voor reisburohouders en hun 
personeel, is geen luxe. Ik heb in de 
jaren dat ik in Nederland werkzaam 
ben gemerkt dat de kennis over 
Griekenland niet voldoende is bij 
de mensen die de reizen moeten 
verkopen. Nou, die kennis vind ik 
dus ontzettend belangrijk. Als er 
380.000 mensen uit één land naar 
Griekenland gaan, moet je ook 
voor goede informatie zorgen. 
Want om dat aantal te houden, juist 
daar gaat het om”. 

Het is er hem niet om te doen, en 
hij herhaalt dat die dag elk uur, om 
zoveel mogen lui naar zijn land te 
laten afreizen. „Ik wil alleen tevre¬ 
den klanten. En hoe krijg je tevre¬ 
den klanten? Juist, door eerlijk te 
zijn. Vooraf alleen mooie ver¬ 
haaltjes vertellen heeft geen zin. 
Want als een toerist dan achteraf 
zwaar teleurgesteld wordt in zijn 
verwachtingspatroon, zie je hem 
nooit meer terug. En dat leidt ook 
nog eens tot belabberde mond-op- 
mondreclame. Eerlijk en open zeg¬ 
gen waar ’t op staat!” 

’Beetje heimwee’ 

Sakis loanidis heeft in die zes jaar 
goed Nederlands leren spreken. En 
hij praat daarbij ook nog zeer rap. 
Sigaretten roken doet hij trouwens 
nóg sneller. En zijn gulle, hartelijke 
lach doet zijn omgeving veel zorgen 
vergeten. Jawel, deze Sakis lijkt ons 
wel een levensgenieter. „Goed 
eten, goed drinken en vaak lachen. 
Zo blijf je namelijk gezond”, is zijn 
parool. Niettemin, de mooiste jaren 
van je leven doorbrengen in het • Serifos, een van die honderden Griekse paradijsjes 


haastige, redelijk criminele en re¬ 
genachtige Amsterdam, terwijl hij 
net zo goed met een ouzo op een 
Grieks eiland in de zon zou kunnen 

liggen.Af en toe een heel klein 

beetje heimwee”, geeft hij toe. 
„Maar als ik de kriebels krijg, ga ik 
even naar huis. Minimaal één keer 
per maand”. Daarvoor is hij dan 
ook directeur van een Verkeersbu¬ 
ro. 

Prachtig hoor, dat 8,5 miljoen toe¬ 
risten uit de hele wereld in 1988 
naar Griekenland op vakantie gin¬ 
gen. Hij is ons meteen al een stap 
voor. „U wilt mij vragen: wordt 
daardoor het karakter van het land 
niet aangetast? Ik zeg U dus nü: nog 
niet. Maar we moeten ons wel gaan 
bezinnen. Doen we trouwens al. U 
moet niet vergeten dat wij een enor¬ 
me kust hebben, 6/10 van het Afri¬ 
kaanse continent. Neemt U er eens 
de atlas bij, en kijk hoeveel dat wel 
niet is. Niettemin, wij hanteren een 
gouden regel. 1 op 1. Dat wil zeg¬ 
gen: Griekenland heeft 9 miljoen 
inwoners en we krijgen nu 8,5 mil¬ 
joen toeristen per jaar. Als er nog 
500.000 bij komen, zouden we vol¬ 
gens die regel 'vol' zitten. Die rede¬ 
natie is een goed uitgangspunt. Van 
de andere kant: die 8,5 miljoen lui 
komen nooit tegelijk. Griekenland 
kent twaalf maanden per jaar toe¬ 
risme. Wij propageren trouwens 
ook spreiding van de vakantie. Dat 
kun je bijvoorbeeld ondersteunen 
met je prijsbeleid in bepaalde sei¬ 
zoenen”. 


Hij zegt het maar wéér eens een 
keer: „Het gaat ons niet om de aan¬ 
tallen. Het gaat ons om de kwali¬ 
teit. Griekenland moet blijven wer¬ 
ken aan een betere infra-struetuur." 

Daarom ook, zegt hij, is verleden 
jaar aangekondigd dat je, zonder 
vaste verblijfplaats tijdens je vakan¬ 
tie, niet zomaar mee kunt met elke 
willekeurige chartervlucht. „Die 
maatregel was hard, maar noodza¬ 
kelijk. Voor een prikkie naar mijn 
land vliegen, en dan geen stuiver 
meer op zak om te eten, te drinken 
en te slapen. Zo kreeg je, met name 
op Korfou, de meest waanzinnige 
toestanden. Dat willen we nooit 
meer meemaken. Want de gemid¬ 


delde toerist heeft er toch recht op 
om niet over andermans slapende 
benen te hoeven lopen? Die wild¬ 
groei is er nu bijna uit. Maar dat 
kostte moeite, en nog hoor. Want 
het is erg moeilijk om dat te contro¬ 
leren.” 

Van de 380.000 Nederlanders die 
verleden jaar naar Griekenland gin¬ 
gen. reisde 90% per vliegtuig (waar¬ 
van weer 270.000 op basis van een 
arrangement). Toch reisden er ook, 
tot pakweg een 'jaar geleden, heel 
wat vaderlanders naar Griekenland 
zonder dat ze een cent konden mak¬ 
ken. Om dan ter plaatse, aan ande¬ 
re Nederlandse toeristen, te vragen 
'of ze misschien uitgenodigd kon¬ 
den worden op de lunch'. Van dat 
bedeltoerisme’ zijn ze nu bijna af. 

Cijfers 

loanidis vraagt dan zijn secretares¬ 
se, een Griekse, om hangmappen, 
papieren, ordners en statistieken. 
Dat constateren wij althans als zij 
daar even later mee komt aansjou¬ 
wen. Want ons Grieks is niet meer 
wat het geweest is. Daarop nemen 
wij samen de jaarcijfers door, zoals 
je dat ook doet wanneer de com- 
mies-A van de Inspectie der Directe 
Belastingen enige toelichting wenst 
op de post zakenlunches. „Want al¬ 
leen cijfers spreken de waarheid”, 
zegt hij. „Hoe mooi Griekenland is, 
kunt U immers in al die folders 
zien”. 

Eerst enkele bouwtechnische za¬ 
ken. Kreta? Om het landschap niet 
(verder?) te verstoren is daar alleen 
laagbouw toegestaan. En behalve in 
de grote steden, mogen toeristische 
objecten in het hele land slechts 
drie hoog' zijn. loanidis: „En - 
meldt U dat óók astubieft, 82% 
rond het hotel, afgeleid van de hoe¬ 
veelheid vierkante meter van dat¬ 
zelfde hotel, moet onbebouwd blij¬ 
ven. Dat geldt overal buiten de 
stad. Ruimte voor ligweiden, 
zwembad, wandelpark, aanplanting 
en die dingen. Daar wordt strikt de 
hand aan gehouden.” 

„Althans, voor zover dat contro¬ 
leerbaar is in Griekenland”, voegt 
hij er zeer zachtjes aan toe. Want 


onze vriend kent zijn pappen¬ 
heimers natuurlijk ook wel. 

Prijzen 

In Spanje, het 'eerste' vakantieland 
in Europa, gaan de prijzen jaarlijks 
flink omhoog. „Maar niet in Grie¬ 
kenland", pareert hij opnieuw pijl¬ 
snel. loanidis: „U kijkt verbaasd'’ 
Hier, zie de cijfers!” En daar gaan 
we weer. In 1988 kende Grieken¬ 
land een inflatie van 14%. Dan we¬ 
ten we al waar het op uit zal draai¬ 
en. 

In 1982 kreeg je voor 1 gulden 30 
drachmen. En in 1988: 71 drach¬ 
men. loanidis: „Dat zegt natuurlijk 
niet alles, want de prijzen zijn uiter¬ 
aard óók gestegen. Maar de toerist 
betaalt in Griekenland in 1989 even 
veel, of even weinig zoals U wilt, als 
in 1982. Welk ander land kan dat 
zeggen?" 

Maar met het toetreden tot de EG 
zal dat veranderen. loanidis: „We 
hebben er niets van gemerkt. Nóg 
niet, zeg ik er bij. Want het EG-ef- 
fect is nog niet te overzien”. 

Volgend onderwerp: de inkomsten 
via het toerisme. Samen pluizen we 
twee ordners door Op den duur 
krijgen we er zowaar plezier in. 

In 1987 ontving Griekenland 2,2 
miljard dollar via het toerisme, en 
in 1988 was dat al gestegen tot 3,5 
miljard dollar. Conclusie: toerisme 
is de eerste bron van inkomsten, en 
heeft daarmee de scheepvaart nipt 
van de eerste plaats verdrongen. 

Er werken, zo lezen we weer in een 
andere map, 210.000 Grieken in 
volledige dienst van het toerisme en 
100.000 indirecten (die er wel mee 
te maken hebben maar daarbij ook 
werkzaamheden uitvoeren voor de 
Grieken zélf). Die 310.000 Grieken 
(nog even lezers, we zijn er bijna 
doorheen) staat voor 8% van de be¬ 
roepsbevolking. 

Zijn secretaresse brengt dan verse 
koffie. Dat lucht even op. Maar on¬ 
der haar linkerarm draagt ze, al¬ 
weer, een nieuwe ordner mee. Het 
zal toch niet waar zijn...? Jawèl 
hoor! loanidis gaat verder: „Grie¬ 
kenland heeft 400.000 hotelbedden. 
140.000 bedden in pensions, 12.000 
bedden op cruiseschepen, 12.000 
bedden op moter- en zeilboten en 


65.000 campingplaatsen. Ik kan U 
nog. als U dat wilt, de cijfers...” 

STOP!!! 

Of hij nog iets buiten de sociaal- 
economische-financiële sector 
wenst te melden? 

Ook geen probleem, want deze Sa- 
kis, met zijn gitzwarte volle baard, 
is voorwaar een aimabel mens. 
„Het is een beetje het lot van mijn 
baan dat ik nu in Nederland werk." 
Omdat hij inderdaad een goudvink 
in zijn vak is, vroeg de minister van 
Toerisme hem in 1987 of hij direc¬ 
teur wilde worden van het Grieks 
Verkeersburo in New York. het 
grootste ter wereld. „Maar daar zijn 
ook de grootste problemen", lacht 
hij. „Ik heb toen toch maar even de 
boot afgehouden, want Nederland 
is zo gek nog niet. En als er niet zo¬ 
veel auto's zouden rijden, had je 
zelfs geen last van files”. Griekse 
wijsheid noemen ze dat. 

Hij ergert zich daarentegen bijzon¬ 
der aan het feit dat in Nederland zo¬ 
veel diefstallen plaats vinden. „Dat 
is in mijn land nog exceptioneel. De 
veiligheid van de toerist is bij ons 
behoorlijk gegarandeerd. Tja, dat 
Atheense taxichauffeurs wel eens 
de boel willen oplichten met hun 
meter, dat is zeer kwalijk. Meneer, 
vraag altijd om de meter aan te zet¬ 
ten! Nooit onderhandelen! En als 
hij dat weigert, meteen een politie¬ 
man waarschuwen! Dan wordt zijn 
vergunning onmiddellijk ingetrok¬ 
ken!” 

Als er na Papandreou een nieuwe 
politieke koers gevaren mocht wor¬ 
den. voorziet hij dan geen gevolgen 
voor het toerisme. „Hooguit een ac- 
cent-verschuiving. Want elke 
Griek, laten we toch eerlijk zijn. 
leeft er toch een beetje van. Een 
politicus die aan het toerisme komt. 
oeioei, nee, dat is uitgesloten..." 

Hij geeft ons, bij het royaal handen 
schudden, nog enig interessant lees- 
en cijfermateriaal voor onderweg' 
mee. Als U bijvoorbeeld wilt weten 
hoeveel drachmen de gemiddelde 
Deen in Griekenland uitgaf in het 
jaar 1974, wij hebben de stukken 
ter inzage. 

Jos van Wersch 


Roekeloze wintersporter oorzaak veel ongelukken 


Het skiën in de Alpen wordt gevaarlijker. De 
Pistes raken overbevolkt en de skiërs gedragen 
zictï steeds roekelozer. Een toenemend aantal 
botsingen met zwaar letsel zijn daarvan het 
gevolg. De mentaliteit van de skiër verandert, 
zeggen deskundige waarnemers. Er wordt 
nninder rekening gehouden met de andere 
wintersporters op de besneeuwde pistes. 


in Verar, dering van karakter past 
de hele trend van 'macho', van 
en grotere agressie”, meent NSV- 
^ordvoerder J.D.Muntz, „Vroe- 
ëer waren de mensen rustiger. En 
a s er eens iemand tussen zat die wat 
°ekelozer was - leverde dat minder 
gevaar op omdat het niet zo druk 
as. Nu is het steeds meer van 'kijk 

‘J eens’ en doen ze alsof zij de 
haas zijn.” 

9 e Zwitser Karl Gamma, een van 
e grootste experts op het gebied 


van veiligheid in de alpine-skisport, 
stelt vast dat veel skiërs lijden aan 
zelfoverschatting. „Het lijkt er op 
dat veel wintersporters bewust het 
gevaar onder ogen willen zien en er 
bevrediging in vinden hun grenzen 
te verleggen. Maar deze sport leent 
zich niet voor experimenten.” 

Groeien 

De skiërs nemen niet meer de tijd 
om in de sport te groeien, vindt Leo 


Lochtenbergh, adviseur van de 
ANWB en voormalig coach van de 
Nederlandse wedstrijdskiërs. Hij 
ziet op de hellingen steeds meer 
mensen die moeite hebben om zich 
aan de cultuur van de ski-sport aan 
te passen. „Dat zie je ook bij het 
hockey, dat de laatste tijd veel har¬ 
der is geworden.” 

Het sterk verbeterde skimateriaal 
biedt het nieuwe type,skiër de gele¬ 
genheid de techniek sneller onder 
de knie te krijgen. „Met het oude 
materiaal deed je er langer over om 
te leren skiën. Tegenwoordig kan je 
al gauw gaan racen. Maar tegelijk 
met de snelheid, nemen ook de risi¬ 
co’s toe”. 

Ondanks zijn gebrekkige techniek 
maakt de skiër al snel gebruik van 
de opwindende mogelijkheid om als 
een speer af te dalen. Hij verzuimt 
daarbij zijn snelheid aan te passen 
aan de omstandigheden op de piste. 
Veiligheidsdeskundige Gamma: 
„De skiër moet zich aanpassen aan 
de kwaliteit van de sneeuw en voor¬ 
al ook aan de weersomstandighe¬ 


den. Je vraagt om ongelukken als je 
bij slecht zicht met grote snelheid 
naar beneden raast. Je loopt grote 
kans onderuit te gaan of op een an¬ 
dere skiër te botsen.” 

Hedy Gout van het Oostenrijks 
Verkeersbureau meldt dat vooral 
jongeren op branie-achtige wijze de 
hellingen afsuizen zonder te letten 
op de rustiger skiërs. Ze denkt dat 
veel botsingen worden veroorzaakt 
door mensen die na drie dagen op 
de ski’s gestaan te hebben al den¬ 
ken dat ze het kunnen. Ze vallen en 
botsen, omdat de techniek van uit¬ 
wijken en remmen ontbreekt. 

Oververmoeid 

Oververmoeidheid is volgens haar 
een andere oorzaak van botsingen. 
„Veel beginners willen snel goed 
kunnen skiën. Ze zijn ongeduldig. 

Zo nemen ze tussen de middag on¬ 
voldoende rust. ’s Avonds gaan zij. 
maar ook ervaren skiërs, te lang 
door met dansen, waarbij alcohol 


wordt gebruikt. De vermoeidheid 
die daardoor ontstaat, levert op een 
gegeven moment grote risico’s op”. 
Ongelukken gebeuren ook doordat 
veel mensen die even hebben stil 
gestaan zonder op te letten weer 
aan het skiverkeer deelnemen. Het 
dwars door skiklasjes racen, begin¬ 
ners die veel te veel met zich zelf be¬ 
zig zijn en ski-acrobaten die onvol¬ 
doende afstand houden, ieveren 
jaarlijks eveneens een groot aantal 
gewonden op. 

Verwondingen 

Het soms op kamikaze-acties lij¬ 
kende gedrag van skiërs en de ver- 
beterse ski’s en schoenen geven een 
opvallende verschuiving te zien in 
de aard van de verwondingen. Er 
zijn minder beenbreuken. In plaats 
daarvan worden vooral hoofd, 
schouder, rug, knieën en duim ge¬ 
troffen. 

De hoge skischoenen voorkomen 
dat de enkel breekt. Daardoor ver¬ 
plaatsen de krachten zich naar de 


knie, waarvan de banden meestal 
scheuren. Duimbreuken ontstaan 
doordat een vinger in de lus van de 
skistok blijft hangen.Om de veilig¬ 
heid op de alpenhellingen te vergro¬ 
ten en het lichamelijk letsel te be¬ 
perken hameren de ski-deskundi- 
gen op naleving van de tien pistere- 
gels. Zo moet skiër voorrang geven 
aan collega's die hij van achteren 
nadert. Ook moet een skiër, die een 
piste willen kruisen, zich ervan ge- 
wissen dat hij daarbij anderen niet 
in gevaar brengt. 

De pisteregels hebben geen rechts¬ 
geldigheid. Er worden bij overtre¬ 
dingen geen bekeuringen uitge¬ 
deeld. Skiwachten geven wel waar¬ 
schuwingen. Soms komt het voor 
dat een skipas wordt afgenomen. 
De pisteregels worden na ongeluk¬ 
ken echter wel als uitgangspunt 
voor schadevergoedingen gehan¬ 
teerd. Rechters en verzekerings¬ 
maatschappijen hebben bij geschil¬ 
len al diverse malen naar de pistere¬ 
gels verwezen, aldus de ANWB. 


Frits v/d Burgt: 

'Reizen 
duurder 
nd 1992’ 


Vervolg van pagina 23 


1992 

Het 'reizen' is veel goedkoper 
geworden, althans als je het re¬ 
lateert aan de gestegen inko¬ 
mens in die voorbije 25 jaar. zo 
constateert hij. Maar hij vreest 
dat het na 1992. het jaartal waar 
iedereen de mond vol van heeft, 
voor de consument duurder gaat 
worden. Van de Burgt: „Een 
deel van de Nederlandse reiswe¬ 
reld is al in handen van met 
name Duitse bedrijven. Dat is 
dus al gebeurd, vooruitlopend 
op 1992. Het gevecht om de 
'pakketreizen' zal harder wor¬ 
den, vooral als het om accom¬ 
modaties gaat. En vergeet niet 
dat in Nederland - nog - geen 
BTW betaald wordt op charter- 
vliegreizen en busreizen. In 
Duitsland zit daar 6% op. 
Straks, na 1992, zal daar wel een 
Europese standaard voor ko¬ 
men. Sterker, laten we hopen 
dat het bij die 6% blijft...” 

De Limburgse vakantieganger 
wordt op dit moment volgens 
hem in een aantal reisbrochures 
'minder goed' bediend dan 
voorheen. „Omdat de mensen in 
de Randstad, waar nu eenmaal 
het grootste vakantiepotentiee! 
zit, de voorkeur geven aan ap¬ 
partementen, terwijl de Limbur¬ 
ger juist kiest voor een goed ho¬ 
tel. Dat is erg jammer voor de 
mensen in onze provincie". 

Zelf heeft hij in die 25 jaar 
eigenlijk nooit vakantie geno¬ 
men. Wel ontzettend veel ge¬ 
reisd en derhalve gezien, maar 
altijd vanuit zakelijk oogpunt. 
„En dan heb je, door al die af¬ 
spraken, géén vakantie". 

Turkije en Kenia vindt hij per¬ 
soonlijk „erg mooi”, maar dat is 
niet belangrijk. „Ik heb altijd 
gezegd: het is niet van belang 
welk land of stad ik mooi vind, 
maar wat de klant mooi vindt. Ik 
ben geen maatstaf. De maatstaf 
is alleen en uitsluitend de consu¬ 
ment. Een foldertje aan poten¬ 
tiële klanten meegeven, dat is 
onvoldoende. Een goed reisburo 
moet produktkennis hebben. 
Weten wat een klant wel en niet 
kan verwachten van een reis. 
Daarmee kun je je dan ook on¬ 
derscheiden van anderen. En 
dat reizen bijna altijd een kwes¬ 
tie van vertrouwen is, hoef ik er 
eigenlijk niet eens bij te zeggen. 
Het is namelijk zo, en dat bena¬ 
druk ik ook voortdurend als 
ANVR-man, dat je als reisburo 
bezig bent om de belangrijkste 
dagen van iemand anders - zijn 
of haar vakantie - aan het verko¬ 
pen bent. dagen waarvoor 
iemand vaak een heel jaar lang 
keihard heeft moeten werken. 
Dat mag dus nooit natte vinger¬ 
werk zijn. Daar moet jfe uiterst 
serieus werk van maken”. 

Klachten 

In het Maastrichtse MECC trok 
de vakantiebeurs V1B '89 afge¬ 
lopen weekend ruim 30.000 
mensen en komend weekend 
wordt nog eens gerekend op 
10.000 personen in de Heerlense 
Stadsschouwburg tijdens het 
achtste Internationale Reizen- 
festival. Hoe denkt deze émi¬ 
nence grise over al die beurzen? 
Van de Burgt: „Ik vind het een 
goede zaak. Een prospectusje 
weghalen kan je natuurlijk ook 
bij een reisburo. Maar tijdens 
zulke reisbeurzen kan de klant 
gedegen voorlichting krijgen van. 
echte specialisten en verkeers- 
buro’s." 

Over klachten-achteraf van va¬ 
kantiegangers heeft hij ook een 
uitgesproken mening. „Eén 
klant met klachten krijgt meer 
aandacht dan duizend reizigers 
zónder klacht, vooral in de me¬ 
dia. Logisch ook. In een krant 
staat ook niet wat er allemaal 
goed is in de wereld. Het vermij¬ 
den van klachten begint met een 
goed reisburo. Weten waar je 
mee bezig bent en weten dat je 
andermans geld ergens in inves¬ 
teert. Het is daarom juist in deze 
branche van belang dat een reis¬ 
buro zélf ter plaatse 'hoe en wat’ 
gaat bekijken. Zo’n folder ziet 
er immers altijd prachtig uit. 
Maar het gaat om de realiteit. 
En om het plezier van andere 
mensen die hun vertrouwen 
schenken aan iemand anders. 
Daarom moeten wij uiterst zorg¬ 
vuldig zijn, dunkt me.” 

Jos van Wersch gennge meerprijs 


sataaMi^yi 


UW VAKANTIE 
VANAF MAASTRICHT 
BOEKT U BIJ 

REISBURO PAUL CROMBAG 


Heerlen (ook Reisburo Van de Burgt) 
Geleen, Sittard, Kerkrade, Aken. 


Limburgs Dagblad 


Donderdag 12 januari 1989 • PaginaJ^ 

C 

1 

Op 


Contacten/clubs 


CONTACTBURO Lim¬ 
burg. Bemidd. privéadr., 
trio's en p ruil. Kamerverh. 
Maaspaviljoen a.d. Maas, 
brug Roosteren-Maaseik, 
ook dames aanw. 04499- 
3003 


De NATIONALE Life Lijn. 
tel. 013-321395 7 dagen 

per week geopend. _ 

Cluo RUSTICA v.d. 

Weyerstr 9, Kerkrade- 
West, tel. 045-412762. 

Bel nulzes 

pour toi 

320.320.05 

lesbi 28 

320.320.28 

heat line 

320.322.30 

stand|e 68 

320.320.68 

real live sex 

320.324.05 

i (,heet| |, 

320.325.02 

macaber 

320.325.03 

50 ct. p m _ 

Grijp je kans 
opwarmen door 

Bobby’s 

Dollen met 9 jongens die maar een gedachte hebben. 
50 ct mm. 


■ SM. Huis Justine, Kim en 
[haar assistentes! Waar al 
| uw fantasieën en wensen 
mogelijk zijn!!! 045-425101 
(vanaf 13-22 u.). 


Sexlijn 14 
Debbie 14? 
06- 

320.320.14 

50 ct. p. min. _ 

Pussy Cat 
06- 

320.320.09 

Hou je van verrassingen? 
BelGma. 50 ct. p. min. 

PRIVÉ bij Amta ook zater¬ 
dags. Tel. 045-352543. 
PRIVÉ bij Tanya dag. v. 
12-24 u. Ook zat. en zond. 
Tel. 045-456375. 


ESCORTSERVICE. Angie, 
Bianca, Peggy en Chantal- 
le komen bij u thuis of in 
hotel, 100 % discr. verz. 
Dag en nacht 045-718086. 


VERA privé. 
15818. 


Tel. 04754- 


Wie weet, misschien maak je wel 
een afspraakje*... 

Bel snel de 

Babbelbox! 

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten 
over ’t weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bellen j 
met de Babbelbox doe je met z'n tienen of, wanneer je j 
daar behoefte aan hebt, intiem met z'n tweetjes 1 
(druk op de 0 -toets). I 

Privé Briggit, Suan, Tracy, ( s Nachts alleen voor volwassenen) 

Sa n rg y o M RÏjKswlG-?u^ 50 ct./min. 06-320.330.02 

131B, Geleen, 04490- 
j 48448. Tevens ass. gevr. 


NOBEL escort-service, maand, t m vrijd. 
I voor de man van niveau. 045-459597. 


va. 14.00 u. 


BIGGY’S 

van ma.-zat. 
,045-410034. 


escortservice 
11 uur...? Tel. 
DBR S 


CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u., 

1 zat. 11-18 u. Tel. 045- 
420042. 


ïpeeUe p J 


ren pet •’P* 1 


oe 


KIJKOTHEEK 

Leuke meisjes 
Tel. 045-718067 


Videoclub. 

aanwezig. 


-CALL U P 

Oe wildste 11’’ 
mond vjn ■* Jjhd 1 


Df KONING’ 


C l u i 

,-x Uil Je 
•cte pornoster 


en laat je eens 
9 frisse jongens! 

Gay Box 


06-320.323.01 


CONTACTBUREAU Lucie 
voor bemiddeling v. adres- u 
sen. Tel. 04490-50921, 

Geleen. _ 

PRIVÉ Nathalie, Anita van¬ 
af 12 tot 20 uur. Tel. 045- 

1 723029. _ 

Neem ’ns iemand bij de 
beurtbox. Alleen voor kan¬ 
jers en spetters, alles mag. 
06-32032534 50 c. p.m. 


06 - 3 20^2^5^ 

WURMAN-BUURVROUW 

duren bu je hele huren 

Ern nummer um ^'n’oO 

06 - 320 ^ 3 ^ 0 ^ 

S M - V A R 1 A , 

„«rJemleh-n-Mem^J 

Ld ,.«J,eel op lekten 

TfJMfoNMKrClÜB 

Es&as&ar- 

06 - 32032^05 


Nieuw Diana - 
escortservice 

045-215113 

; Tieners 

„ Nieuw - 06 - Nieuw 

;320.320.10 

* • Bel voor gratis 
tiwperposterkalender 1989. 
'-aansteker en stickers 
. Nieuw - 06 - Nieuw 

-320.323.10 

ÏO meisjes, 100 verh. p.d. 
Viditel p. 34010, 50 c. p.m. 

; 06-sex 

« 50 ct. p. min. 

t Relax-Line 

V Betty *** Gratis foto's 

106-320.320.06 

iitificte-k 

Zevende hemel 

Gratis surprisepakket 

06-320.320.07 
Sex Non Stop 

Amanda vertelt 
200 verhalen per dag 

06-320.320.08 

itifitltitleirifieirleirir 


Üü Live !!! 

Sex Relaxbox 
6 AY-AN 0 NIEM 

06-320-320-21 


uister ME£... wat mannen ver- 
, TEHETN ran marcel fr amorO 

»U öAY-ESCORT I 

r f 06-320-323-04 I 


VOOR belevenissen en 
Ji-MMÊRS VAN CAU.-50YSI 1 


r>ii 

06-320-323 -OS 


ONDERDANIGE SLAAFDES EN DL 
8EK£NDSTE homo-meester 


6AY-PH0NE 

06-320J22-06 


CE MEKT OPWINDENDE 
SP t.n ERLl)N..„ 


iÜ GAY-CONTACT-CUlB 1 

•ff 06-320-322-07 j 


I MANNEN OP zoek NAAR een 

I REIATIE; VERTELLEN o/CR 2ICMZEIP 


Heren opgelet 

Club 

2000 

: 7 dagen in de week open. 
Ma. Lm vr. 11-24 u., zat. en 
zon. 14-24 u. Tev. meisje 
gevr. Rijksweg-Nrd. 22a, 
Geleen, tel. 04490-42315. 


KATJA en Micky privé en 
escort v.a. ƒ 50,- tev. ass. 
j gevr. 045-423608. _ 

1 PRIVÉ meisjes Selfkant, 
! 09-49-2456-1053. 


Nieuw Nieuw 

Club 

Merci 

Rijksweg-Zuid 241, 
Geleen, 04490-45814. 
Geopend ma. tm vr. van 
11.00 tot 23.00 uur. 
Tevens meisjes gevraagd. 


♦ 

V' Superheet 

* ' Strikt volwassenen 

: 06 

•320.324.06 

Sfecort-service all-m 045- 
96191 ma. t m vrijd. 14.00 
WK 04.00 u Alle mog. 

^tnw , _’ 

PlftRADISO, Europaweg-j 
Pfrd. 158, Landgraaf. 045- 
317032. ma. t m vrijd. van -1 

al 14 u 

JACHTHUT”, Haan-1 
r&de-K'rade, Grensstr. 23. 
ïi, Regindf, Karin. Heike. 
ia en Matina Ma-zo v. 
20-4 uur. 045-463943. 


XANDRA en Joyce, tot 
03.00 uur, privé en escort; 
tev. meisje gevr. 045- 
228975. 


Nieuw NOENDA + assis¬ 
tentes, ook SM + slavin. 
Ass gevr. 04492-5605. 


Sex Hotline 

06-320-320-22 

Hot News 

06-320.323.66 

50 ct. per min. 

Men 

Connection 

06-320.324.14 
Men Meet Men 


En als zo’n lekker ding te intiem 
' wordt, neem je toch een lijntje 
met z’n tweeën... 

Babbellijn 

, Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar 
een avontuurtje s Nachts alleen voor volwassenen. 
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók) 

50 ct min. 

06-320.330.03 


Alleen het beste is goed 
genoeg voor u. Ook in 
1989. 

De meisjes van 

Club 

Bubbles 

Rijksweg-Zuid 131, Ge¬ 
leen, 04490-42313. Geop. 
ma. tm vrij. 10-24 uur, zat. 
10-18 uur. Tev. meisje 
gevr._ 


Contactburo MAAS¬ 
TRICHT. Bemiddeling in 
privéadressen. Tel. 043- 
635264. 


Nieuw. Nieuw! TANJA en 
Natasja. Tel. 045-229718, 
228738. 


PRIVÉ bij Jolanda met 6 
sexy meisjes va. ƒ 75,-. 

gevr. 


04492-3198. Ass. 


Lieve gezellige dame komt 
bij u op visite 

045-311895 

(assistentie gevr.) 


Bureau ELVIRA privé- 
adresbemidd. ƒ 25,- p. 
adres. Inschr. en ass. gevr. 
045-419384. 


☆ Oproep ☆ 

Heb jij een lekkere 

Homo 

Sexbelevenis 

meegemaakt en wil je deze 
vertellen, bel Marcel of An- 
dré vandaag tussen 
15.00 - 21.00 uur 
020-204998 

Eerder opgenomen verha¬ 
len zijn te beluisteren via 
06-320.320.21 


Sex Society’s 

Jonge meisjes 06-320.321.21 
voelen er veel voor; vanaf 7 15 en 15/23 uur 
s Nachts live sex 06-320.321.21 
vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.) 

Harde taal 06-320.325.21 
alleen voor tuig 
Let it be-zar 06-320.324.21 
je dacht; dat ze alles wist! 

Sex schandaal 06-320.324.31 
de allermooiste kijkdoos! 

Live spektakel 06-320.324.41 
ons paar garandeert rode wangen? 50 ct. per min. 


Escortservice tel. 04490- 
23730. Ma. tm zat. v. 
20.00-5.00 uur. 


Privéhuis MICHELLE met 
Melanie, Veromque, Dia- 
ne, Joyce, Connie. En 
weer goed het nieuwe jaar 
in met Jill, terug van weg¬ 
geweest !TeL 045-228481 . 


U mag in bad de helm op¬ 
houden als u belooft de 
brommer buiten te laten. 
RIVERSIDECLUB: E9 af¬ 
slag Echt Ohé en Laak, 
Dijk 2 Ohé en Laak 100 
mtr. voorbij Camping de 
Maasterp. Tel. 04755- 
1854. 


Privé bij MARK en Boy. 
Tel. 045-223850, na 14.00 
uur. Tevens escort. 


De meisjes van CLUB EX¬ 
CLUSIEF ze zijn mooi en 
lief. video, schuimbad, trio, 
lingerie etc. Ze vervullen 
uw wensen graag. Discre¬ 
tie ook door meerdere ont¬ 
vangen ruimtes en privé- 
parkeerplaats verzekerd, 
(alleen safe sex). Idus- 
triestr. 13 Kerkrade-West. 
Tel. 045-423634. 


Hardsexü 

Bel eens als je durft! 
50 ct. p.m. 24 uur 06- 

320.325.35 

320.325.35 

Topsex 

The Best! 

50 ct. p.m. 24 uur 06- 

320.325.25 

320.325.25 


..CONTACTENBUREAU.. 

L’Amour, privé-adresbe- 
middeling Heerlen. 045- 
225237. 


ZAKENMENSEN kiezen 
bij Buro Venus voor privé¬ 
adressen. Zowel regio als 
landelijk. Inschr. v. gast¬ 
vrouwen welkom. Inl.: 
Brunssum. 045-257191. 


Sexueel geweld kan soms 
heel spannend zijn! Saskia 
weet er meer van! 06- 
320.325.12 - 50 ct. p.m. 

„NYMPHO" 


06-320.330.07. Non-stop 
EROTISCHE verhalen 
ƒ 0,50 per minuut._ 


Non-stop SEXVERHALEN 

Retinafoon 06-32032103, 
50 ct. per min. 


Privé CORINA, Ivon, An- 
gela, Petra, Chamilla en 
Mariska. Tel. 045-227734. 


UW ZONVAKANTIE BEGINT 
OP MAASTRICHT AIRPORT 


Met je ogen dicht 
kun je me bijna 
voelen! 

ÜErotifoon!! 

06-320.320.12 

Luisteren naar meisjes die 
zich nergens voor 
schamen. 50 ct. p. min. 
Viditel pag. 3690 


Maastricht Arke brengt de zomerzon dichterbij dan ooit. In de nieuwe 
Arke zomerprogramma’s ’89 vindt u talloze zonbestem- 
11 mingen, waarop u rechtstreeks kunt vliegen vanaf Maas- 

airport^ i tricht Airport. Makkelijk en dicht bij u in de buurt. Zodat u 
geen tijd hoeft te verspillen aan de lange reis naar en van Schiphol, maar 
direkt kunt vertrekken richting zon! Vanaf Maastricht vliegt Arke recht¬ 
streeks naar de volgende aanvlieghavens: Faro (Algarve), Las Palmas 
(Gran Canaria), Palma de Mallorca, Heraklion (Kreta) en Rhodos. Arke 
begrijpt precies waar u heenwilt.Ons aanbod is zo veelzijdig, dat de vakantie 


2 0 M £ R 

'89 


Lees deze 
advertentie 
in één ruk! 
06- 

320.325.11 

’t 

Stoeipoesje 

50 ct. p.m._ 


van uw keuze er zeker 
een van de twee 
Prettige vakantie 


tussen zit. Niet voor niets is Arke inmiddels 
grootste reisorganisaties van Nederland. 

... vanaf Maastricht! 

Geen tijd verliezen via Schiphol, 
maar direkt vliegen via 
Maastricht Airport. 


Wil je vreemd gaan? Wil je 
met iemand afspreken? 
Gaat ’t jou alleen om sex? 

Bel dan „DE JEUKBOX!” 

06-32032516, 50 c p/m. 


„Ik heb ’r al gevonden” 
EROTISCHE-Afspraken- 

lijn. Bel 06-320.325.80 
(50cpm). _ 


nieuw in 
nederland 

rode oren 
babbel 
toren 

babbel en klets 
mee over vrijen 
je hobby’s, sex 
en relaties 
alles mag in de 
toren, dus draai 
als ’n speer 06- 

320.320.86 


De Rode Oren 
lijn 

nog steeds nr. 1 
in Nederland 
06-320.320.79 

sex-geweld heet: 
Perverso Lino 
06-320.323.99 

Ordi-Sex 

06-320.320.90 

Pottofoons pot- 
pan relatieplan 
06-320.320.80 

Schoolplein-Sex 

06-320.320.82 

Echte Hollandse 
forse Live-Sex 
06-320.320.81 

_50 cent p.m. 


REISBURO MUL CROMBAG 


Bij privéhuis YVONNE zijn 
8 lieve sexy meisjes die u 
ontv. in lingerie. 7 dg. 
geop. v. 11-24 u. Pr. va. 
ƒ 75,-. 045-425100. Nu 
weer 2 nwe. klasse meisjes 
aanw. 


999 Official Sponsor N.O.C. 


Afro/sex! 
Zoenbabwe 
06-32032522 
black porno! 

50 ct. p.m. 


MB 240 D aut. ’78 ƒ 5500,-; 
Renault Fuego ’80 ƒ3250.-; 
Kadetl lpg station ’80 
ƒ3950,-; Honda Civic ’81 
aut. ƒ 2950,-; Volvo 245 GL 
'79 ƒ3750,-; Ford GRANA- 
DA '80 ƒ 1250,-. Inruil mog. 
045-211Ö71, Overbroeker- 
straat 54, Hoensbroek. 

Mooie VOLVO 343 L„ bwj 
’79. APK. vr.pr. ƒ 1.600,- 
Tel. 045-422610. 


Nombre Hombre 
voor 1001 
nachten 
06-320.320.23 
zo klaar!!! 

50 ct. p.m._ 


GAY-BIZAR-LIVE 06- 

320.330.88 (50 ct.p.m.) 

Treintje rijden in het park. 


Heb je al kennis gemaakt 
met „DE KLODDER- 

BOX!” ’n echte perverse 
sexbox, erg smerig, heel 
grof, alles mag! 06- 
32032514, 50 c p/m._ 


VOLVO 244 GL zilvermet 
LPG. APK, schuifd. etc. 
t’81, inr. mog. ƒ 5500,-. Tel 
045-326286. 


Schadevrije als nieuwe 
VOLVO 360 GLS, 5 speed, 
bwj. ’ 86 , pr. I 14.950,-. Inr. 
mog. Tel. 045-326386. 


DATSUN Sunny coupe, 
bwj. ’81, APK 5 gang 
ƒ 2250,-. Tel. 045-720951. 


Zoek je ’n 
(IN)?!!! 
Lijn!!! Bel: 
(50 cpm). 


SEX-VRIEND 

Live-Afspreek- 

06-320.320.55 


Auto’s 


Te k. MINI 1100 bj. '79 + ex¬ 
tra’s + Chirocco + Opel Ka- 
dett i.z.g-st. Tel. 04499-3398. 


Ford Orion 1.6 L met lpg, 
'85; Opel Kadett Caravan 
Diesel, 5-drs., ’85; Opel Ka- 
dett Diesel, ’83; Opel Kadett 
1.3 LS, ’ 86 ; BMW 316, 4 -drs., 
’ 86 ; Opel Kadett 1.2 S, ’80; 
Opel Rekord Berlina 2 L, 
’83; Ford Taunus 1600 Bra¬ 
vo, ’81; VW Golf 1300, ’80; 
Suzuki Carry Minibus, grijs 
kent., ’83; Ford Escort 1300 
Bravo ’84; Opel Corsa 12S 
’84. Auto’s met Bovag-ga- 
rantie. Inruil en financie¬ 
ring. APK-keuringsstation. 

Autobedrijf STAN WE- 
BER, Baanstr. 38, Schaes- 
berg. 045-314175. 


VW GOLF 1100 ty- ’79 APK 


ƒ 1850,- tel. 045 


0 ty- 71 
'-72095 


Te k. VOLVO 244 DL kl. 
rood, radio, APK tot 2-’90 
auto verk. in perfecte staat. 
Weg. omst. f 2750,- tel. 043- 
431823. 


Te k. TALBOT 1510 GLS 
bj. ’80 km.st. 82500 APK 
T’90 i.z.g.st. tel. 045-753034. 

Buick ELECTRA 225 LTD 
’78 114000 km. nieuwstaat 
f 4500,-, 045-211071. 


FORD Taunus st.car 1 . 6 , 
1979, LPG, radio, tr. h., 
g.staat, ƒ 1250,-. Tel. 04492- 
1967. 

AUDI 80 


80 met lpg. 

. ___ Tel. 04404- 

1654, Bekersbaan 32a, 

Schimmert. 


Vr.pr. 


GOLF Cabriolet, bwj. 1981, 
GLS. Raadhuisstr. 76, 
Berg-Urmond. 04490-34672. 


Te k. MINI Special, 
’78, kl. grijs, APK 
Vr.pr. ƒ1250,-. Tel. 
751607. 


bwj. 

5-’89. 

045- 


DAIHATSU Cuore 850 cc, 
bwj. aut. ’ 86 , zeer zuinig, 
i.z.g.st., luxe uitv., ƒ 8700,-. 
Tel 04450-2045. 16-18 uur. 


Te k. FORD Taunus 
autom., bwj. ’77, 100% in 
orde, pr.n.o.t.k. 045-259664. 


5-rds OPEL Kadett 13S 
Berlina Luxus bwj. 6 ’81, 
APK 6-89 enz. Vr.pr. 
ƒ4950,-; Tel. 045-319328. 


VW Jetta GLS '81, met nw. 
gasinstali., APK 4-90. 4-drs. 
ƒ4750,-; 045-455778. 

MITSUBISHI Colt de Luxe 
bwj. ’80 bordeaux rood- 
met., 3-drs., APK 1-90, 
86.000 km. i.z.g.st. Vr.pr. 
ƒ 3750,-; 045-319328. 

Te k. BMW 318 kl. zwart, 
alu. velg., stereo zeer mooi! 
Vr.pr. ƒ 20.500,-; Inr. en 
finc. mog. 045-318334. 

Te k. TOYOTA Celica Liftb. 
bwj. ’78, trekh. + APK nov. 
’89. Vr.pr. ƒ 1450.-; p.a. 
Moltweg 26 Schaesberg. 

Te koop witte BMW 323-i, 
bwj. sept. ’82, alle extra’s, 
inruil diesel of kleinere 
auto mog. Tel. 045-420883. 

T.k. MERCEDES 200 D ’ 8 Ü. 
Overstr. 23. Munstergeleen. 
Tel. 04490-11203. 

MITSUBISHI Colt GLX 
' 86 , rood veel ace., 33.000 
km. Pr.n.o.t.k. Tel. 045- 
21320 ï. 

T.k. FIAT Panda 34, bwj. 
’85, Mitsubishi tredia, bwj. 
'83. Garage Sehoorrnans, 
Truytstr. 10, Eygelshoven. 

Weg. omsthed. exclusieve 
ROVER 2600 6 cyl. als nw. 
Vr.pr. ƒ3250,-. Tel. 045- 
323830. 

Te k. FORD Escort 14 CL, 
bwj. ll-’ 86 , 5 drs. f 15.500,-. 
Tel'. 045-453572. 

Te k. GOLF diesel, bwj. 10- 
’81 i.z.g.st. Tel. 045-316940. T.k. LANCIA Al 12 E® 
bwj. ’84. 22.000 km. kl-”u ƒ 
f 6750,-. Tel. 04493^f< 

Ui 


FORD Siërra 2.0 GL 
Fiat Panda ’84. Peug otft.fi 
’82. Ford Taunus 2.0 üLjdi 
Toyota Carolla '83. VW 
1600 '83. VW Passat staW 
car CLD ’84. Opel K%f O 
13S ’85. Mitsubishi nj)ii ; 
GLX '87. Ford Escort. 1 »K 
87. BMW 318i ’85. 


VJ I . V V U 1 U 1 UJ. Jf hip 

’87. BMW 316 ’85. 

TD '85. Autobedrijf 


ijl 

saet. Op de Vey 47-49* 0 . 
leen. Inruil. Garantie^- ^ 


naneienng. Tel. 

44944. Uw adres voor 
keuring en alle autore! 
ties. _ 

s ' err ri<&$’ 


T.k. FORD 

bwj. '83. Vr.pr. .M u X s e f 
Kl. wit, km.st. 72.000. ^. 


houwerstraat 373, j 

- 


RENAULT 4 type 
zuinig + apk., i.g.st. •' 
f 275Ö-: Heerlerweg v 
Voerendaal. 5 

- tfiïl 

AUTO’S hallo opgelet! ^ J 
betalen J 300,- tot ƒ 20$jfr ^ 
vpor uw auto, ook i 

wagens. 045-411572. ) 

Te k. SIËRRA 2.0 ^ ! 
LPG 5-drs. bwj. 12-82, 

12 89 ƒ 10.950,-; Tel- ^ f 
Z 5201F _ 

Te k. FORD Escort aU^. v 
i.pr.st., APK-gek. t/m 
'89. 4 nw. banden^ 

ƒ 1000,-; Te bevr. 

73 Bingelrade. 


EENMALIGE 

AANBIEDINGEN. 


OPRUIMING 

Fraai van vorm, met z*n royale schijnkussens op een "zwevende" plint. Als 2,5-zits in eigentijds 
gedessineerde stof nu 1270,-- Is er ook als 2-zits, 3-zits en fauteuil. 

Eetkamerstoel met webbing rug, zitting in decoratieve weefstof. Houtwerk zwart of wit gelakt. 

De vierkante tafel op kolomvoet kost bij bladmaat 120 x 120 cm slechts 395,-- Maat 110 x 110 ch 1 * 
Kubistische hoekkombinatie met losse rugkussens. Keuze uit 8 kleuren decoratieve tweedstof. 
Twee keer 2-zits plus ronde hoek nu 2580,-. Is er ook als 2-zits, hoek en 3-zits. 

Het bovenblad van de salontafel is draaibaar. Heel handig voor als er bezoek is. In wit MDF 


jrirr 

leubeten k 

lalmburgs Handw 0 ** 

Akerstraat-Noord 362 

Heerlen-Hoensbroek ,, 
(verbindingsweg Heerlen-Sit * 3 
Tel. 045-229191 


'Wüurgs Dagblad 


OPEN DAGEN 

J 13.14 JANUARI 1989 

°PeninasiüH Q n. 


openingstijden: 

Vri |dag 9.00 tot 16.30 uur 
2a terdag io.OO tot 16.00 uur 

'^FORMATIE OVER: 

' STUDIEKEUZE 

" beroepskeuze 

' STUDIEFINANCIERING 

' Volwasseneneducatie 

" STUDEREN IN BUITENLAND 
- WERK-WERKLOOSHEID 
" DIENSTPLICHT 
' ETC. 


fSTICHTING 
1 ONDER WUS- EN 
BEROEPSKEUZE 


^Htslaan 77 6161 HS Geleen 04490-49360 1989 

zaterdag 14, zondag 15 januari 

Stadsschouwburg 

Heerlen 

v °lop vakantie-informatie, 
folklore en 

4 odio-visuele presentaties 
K Kortom.... 
r^eern *n voorproefje 
Wfc. uw zomervakantie 
, 1989! 

^ften verkrijgbaar bij de schouwburg 
entree: ƒ 5,-, kinderen gratis (tö, a D iP P ^L Ascona bwj. 
•jjiM 04 ^,^'; banden ƒ 850,-. 
SjW U4 5-259961. Na 18.00 

ffi'VTT'—-- 

M m m °oie VOLVO 343 
of|p550' d £H’ type Vr.pr. 

!j| ^èr verstr - 36 

^pbett Berlina 4-drs. 
*il J - ”^ 8 - Te bevr. 
A^'w£, averstr - 36 Kerkra- 


& JAf TALBOT Horizon LS, 
«• kst N a P k 18-12-’89, 
|W 8 ) 850 >-- Tel. 045- 


^ -- 

, fcnd X T Wii zoeken drin- 
' 4 ? cK S vanaf bj. '80. 
k ^4372° ° ok sloop 045- 
'C rev - alk - typos Mer- 

-j J 9 13 c diesel, apk, 

it ^Vs 982 /620 °- 

/jj'^ 83 o 3250,-, "Tel. 045- 

Y —---- 

*-Kj ifORD Escort 14 CL, 

\ iz^DLF diesel, bwj. 10- 
* Tol. 045-316940. 

' K 6 talende w!" °PR elet! Wl J 
1 °Qr ,, J 300 - tot- i 20.000,- 
c nÜ to - ook bedrijfs- 

f 'fc>dsj)45_4 1157 2. 


i1?0 s §^LRRA 2.0 Laser 
'i&89 ^[s. bwj. 12-82, APK 
^.! 520 |^J ^- 35 O, -; Tel. 045- 

^TjRD Escort autom. 
89 , •' APK-gek. t/m dec. 
ÜOOO- t W V ban ben, pr. 

|S!"é! rade eVr ' Dorpsstr - 

9?g . Taunus stcar l £ 
fsta’a, r,L, radio, tr. h„ 
1250,-. Tel. 04492- 

libPr 1 f Ü o.^’P e 80 met lpg. 
1.654 j A 2 a( b-- Tel. 04404- 

|hjmn^^ baan 32a ’ 

^Ls F Cabriolet, bwj. 1981, 
*Wtt Raa< 3huisstr. 76, 
' ; fc9pJ rmond. 04490-34672. 

r MINI Special, bwj. 

v br ' r ¥«y s ’ APK 5-’89. 
^ 5 l 607 ^I 2 5 °-. Tel. 045- 

b^Pevrsloop- en SCHA- 

& ^9aur- 101 

| t fÏHAl5i^0 ! S SlO v t> a P „ 

$$($%£*■ Tel. 04490- 

& AUTO-ONDERDE- 
Qpel V f2° a - BMW, Ford, 
Ai 4 t n ’ enz. Robby’s 

t^cl yPboi'delen. Akerstr. 
^Lgga _Tel. 045-224123. 

en SCHADE- 
SKisiLr legen redelijke 
^Onrlf^Ls amalen, ook ’s 
^-^ jel. 04405-1602. 

'*%v § ( jY£P bet meeste voor 
^en ,i;JA L belt, wij ko- 
®t>k ect Tel- 045-422610, 
>-~L^ayonds. 


Donderdag 12 januari 1989 • Pagina 43 Perfecte harmonie tussen mens en machine. Wie in de "compacte klasse" een auto 
zoekt, die toch plezierig veel ruimte biedt, 
komt al snel bij de Mazda 121 terecht. Nogal 
logisch. 

De Mazda 121 is het treffende voorbeeld 
van de harmonie tussen mens en machine. 
Ontworpen om de berijder en de passagiers 
van comfort te voorzien, zonder dat er 
concessies aan de techniek zijn gedaan. Een 
auto met bovendien sportieve allures. 

Maar compleet het einde voor de lief¬ 
hebbers van een pittige, kleine auto met aan¬ 
genaam veel ruimte, is de Mazda 121 Finish. 
Want de Mazda 121 Finish heeft als extra’s: 


• een extra buitenspiegel (omdat het oog 
natuurlijk ook wat wil) 

# een spoiler aan de achterzijde 

# sportieve wielcovers 

• brede stootstrips aan beide zijkanten 

* een nieuwe grille in de kleur van de auto 
gespoten. 

* geraffineerde striping 

# spatlappen achter 

De Mazda 121 Finish staat in de show¬ 
room. Ga ’m eens bewonderen en ver¬ 
wonder u dan over de prijs. Want de Mazda 
121 Finish is puur waar voor z’n geld: er is 
al een Mazda 121 Finish vanaf fl. 18.159,-- De Mazda 121 Finish 


Compleet het Einde. 


) f-G-, :J ; - -v 

•> k s, '\ v v' > In- en verkoop goede ge¬ 
bruikte zomer- en WIN- 
TERBANDEN met gar. 
Passartweg 39, Heerlen, 
045-222675. __ 

Div. ONDERD. Nissan 
Bluebird 1.6 L + Mazda 626 
2 1. 045-457145. 

RENAULT 5 TC Super 
bwj. ’ 86 , le eigen. Tel. 045- 
228469. 

Te k. BMW 318 i kat., bj.’ 87, 
diamantzwart, shadowline, 
access., BBS-velgen, BBS- 
spoilers, verlagingsset. toe- 
renteller, w.w. glas.aiarm, 
stereo-inst. Krn.st. 19.000. 
Tel. 045-425691. Na 17.00 
uur. 

ALFA Giulietta 18 bj. ’79, 
i.g.st., gerev. kop., rem, uit¬ 
laat, etc., apk juni ’89. 
Koopje. 045-713411. 

Te k. gevr. SLOOPAUTO’S 
v.a. J 25,- tot ƒ 5000,-. Te¬ 
vens schadeauto’s. Tel. 
045-454936. _ 

Te k. FIAT Panda wit bwj. 
’ 86 , apk tot 1990- ƒ8900.-. 
Tel. 045-419157. _ 

Bovaggarage Schaepkens 
biedt te k. aan: FORD Siër¬ 
ra 2 Itr. Laser 5-drs. type ’84 
ƒ 11.900,-; Nissan King cab i 
Amerik. uitv. 15.000 km ’86 
ƒ 18.900,-; Opel Kadettl.3S 
GL-uitv. sedan ’87 ƒ 18.900,- 
; BMW 320 veel extra’s type 
'81, lpg ƒ7500,-; Fiat Regat¬ 
ta 1300 ES nw.st. ’85 
ƒ 9500,-; Audi 80 GLS 4-drs. 
nw.st. ƒ5750,-; Fiat Ritmo 
65 CL type ’82 ƒ3700,-; 
Ford Taunus stationcar 2 
Itr. Ghia ’83 ƒ 6750,-; Re¬ 
nault 5 GTL type ’81 
j 2750,-; Skoda 105 L type 
’84 ƒ 3000,-; B^ord Fiësta 
1100 Laser ’86 ƒ12.500,-; 
Fiat Panda 45S type ’84 
ƒ 4950,-; Fiat 127 900 L type 
’81 ƒ3000.-; Talbot Solara 
GLS ’81 J 2950,-; VW Polo 
zeer mooi ƒ3500,-; Honda 
Prelude nw.st. ’84 
ƒ 16.900,-; Audi 80 GLS, lpg 
ƒ 5750,-; Renault 4 F% com¬ 
bi ’82 ƒ2950,-; Mazda 323 
5-drs. '81 ƒ3200,-; Lancia 
Bèta ’79 f 2950,-; Lada 1300 
4-drs.’ ƒ2500,-; Citroën 

GSA ’82 ƒ 2950,-; Opel Ka¬ 
dert stationcar 1200 S 
ƒ2250,-; Opel Cavalier GL 
’80 ƒ3000,-; Talbot 1100 
60.000 km roist.verv. 
ƒ 3900,-. Klimmenderstr. 
110, Klimmen, tel. 04405- 
2896. _ 

Te koop div. gebruikte ON¬ 
DERDELEN van recente 
personenauto’s. Ook moto- 
ren. 045-216475 of 727711. 

FORD Taunus bwj. bijna 
’80 autom. ƒ 1750,-; Tel. 045- 
719546. _ 

Te k. FORD Escort autom. 
1300 L bwj. ’79 i.z.g.st., 
APK, vr.pr. ƒ 1750,-; weg. 
omst. Zr. Paladiaplanttsoen 
28 Meerssen. 

Te k. BMW 5281 bwj. ’81. 
Inr. mag. Caumerweg 70 
Heerlerbaan-Heerlen. 

Te k. BMW 7321 bwj. ’84 
met veel extra’s, inr. mog. 
Caumerweg 38 Heerler¬ 
baan-Heerlen. 

ER IS AL EEN MAZDA 121 VA. E 17.725.-. PRIJZEN INCLUSIEF BTW (WIJZIGINGEN VOORBEHOl'DEN). AFLEVERINGSKOSTEN F 390 

IMPORTEUR: AUTO PAL ACE DE BINCKHORST BV. DEN HAAG. TEL.: 070 -489400. 


6 IAAR CARROSSERIEGARANTIE. 


Uw dealer: AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN 


Maastrichterlaan 22-26, Beek 
Telefoon 04402-71920 AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF 


Klinkenberg 138 Meerssen. 
Telefoon 043-642697 
AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. 


Kruisweide 3. Nieuwstadt 
Telefoon 04498-53055 AUTOBEDRIJF LEYMB0RGH 


Bornerweg 5-8. Limbricht 
Telefoon 04490-15838 LOVEN HEERLEN B.V. 

Palemigerboord 401, Heerlen 
Telefoon 045-722451 


AUTOBEDRIJF A. CAUB0 B.V. 

Langheckweg 2. Kerkrade 
Telefoon 045-464646 


RADREMA AUTO’S 

Gaiioenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht 
Telefoon 043-632250 


Te k. CITROEN 2CV6, kl. 


blauw dj. oó i.g.st„ apk, 
34960 km. 04450-3*798. 

Nissan 

Silvia Turbo Coupé 85 
Sunny 13 LX 3-drs. ’87 
Sunny 13 LX 3-drs. 87 
Sunny 13 Sedan 84 
Micra SDX 3-drs. '87 
Micra SDX 3-drs. 85 
Inruil: financiering 
en keuring mogelijk. 

Smeets Opel 

De Griend 2 Maastricht 
tel. 043-252250. 

Te k. SUZUKI SC 100 GX 
de luxe ’82, APK dec. ’89 
J 3500,-. Tel. 045-725984, 

Hallo opgelet. Wij betalen 
de hoogste prijs voor uw 
auto. Ook SCHADEAU- 
TO’S. Tel. 045-416239. 

Koopje LELIJKE Eend 
i.pr.st., ’82, apk le mnd. ’90 
ƒ 1850,-, 045-415528. 

BMW 323 i ’84 apk gek., pr 
ƒ 19.500,-. Bel na 18 uur 
045-317517. 

Te k. VW KEVER 1302, bj 

/195 °- y 


.st., apk, 


Te k. Opel KADETT E mo¬ 
del 1.2 SC hatchback, 
5-drs., bj. 1985 met apk. Tel. 
045-728454, _ 

Te koop witte BMW bj. 
1979, 6 cil., apk gekeurd, 
vr.pr. i 4750,-. Tel. 045- 
740216 na 18.Ó0 uur. 

Te k. SEAT Marbella 15 
mnd. oud, krn.st. 11.500, pr. 
8750,-. Tel. 045-722601 na 16 
uur. _ 

Te k. gevr. VW KEVER, tel. 
04499-3398. _ 

Te k. i.z.g.st. OPEL 2 Itr. S + 
Golf diesel apk. Tel. 04499- 
3398. ___ 

FIAT 131 1600 CL m. ’82, 
zeer mooi ƒ 2300.-. Lampis- 
teriestraat 2, Hoensbroek, 
na 14.00 u. 

Te k. 4 auto’s met garantie 
Opel ASCONA 1900 S 
4-drs. bj. l0-10-’80 / 2250,-; 
Opel Ascona Berlina 2.0 
ƒ 1750,-; Oldsmobile Cu- 
ples 8 cyL autom., bj. ’81 
ƒ 4250VW Golf 1300 C m. 
sportvlg. kl. staalgrijs ’85 
j 9500 - krn.st. 43.000. Alle 
auto’s apk tot 1990, tel. 045- 
323178. _ 

Te k. wegT~ömst. LADA 
type 2105 S 1300, ’84, zeer 
goed, als nieuw, vr.pr. 
ƒ 3750,-. Tel. 045-457777. 


ARMENE GIRO 797 


TE UTRECHT 


ARTSEN ZONDER GRENZEN/MENSEN IN NOOD/NEDERLANDSE RODE KRUIS/STICHTING OECUMENISCHE HULP 

limburgs dagblad 


Donderdag 12 januari 1989 • Pagina REISBILJET ’89 


De Sa hel. Stof zand en hitte, droogte, 
ondervoeding en armoede, kleurrijke 
en vriendelijke Bambara's, Peulen en 
Tuaregs, magere kindertjes met veel 
te dikke buikjes. 

Dat - en nog veel meer - kwam de 
Limburgse reisadviseuse Ada Keule- 
mans (foto) tegen op haar 18-daag- 
se studiereis met de (speciaal voor 
deze zware tochten geconstrueerde) 
OAD-Jumbocamper. Een avontuurlij¬ 
ke onderneming van Bamako/Mali 
naar Niamey/Niger,_ 


VV est-Afrik.t, het lijkt zo ver weg. 
maar na b uurtjes vliegen land ik al 
op het vliegveld van Bainako Mali. 
Het is er warm. de hitte valt als een 
warme deken om me heen. Onwen¬ 
nig en trappelend van ongeduld sta 
ik m Je rij voor de douane en besef 
dat ik het jachtige tempo, wat ons 
westerlingen zo eigen is. voor twee 
weekjes moet proberen te vergeten. 
Want anders wordt het ergernis. 
Een reis waar ik diep in mijn hart 
vanwege het primitieve karakter 
(trekken met een bus) toch wel wat 
tegen opzag. 

Achttien dagen op stap met alleen 
de hoognodige bagage, als lid van 
een groep van 25 personen inclusief 
de bemanning, leven op een paar 
vierkante meter en alles samen de¬ 
len. . wat zal dat worden.’ 

Daar staat hij dan, de speciaal voor 
zware tochten ontworpen bus met 
slaapeabines, een 330 pk turbomo- 
ter, navigatie-apparatuur, zendin- 
stallatie, en gebouwd voor de meest 
barre reisomstandigheden. 

We maken kennis met de beman¬ 
ning: de chauffeurs Erik. Bert. Jan 
en Dim. ons 'kokkie'. Bij het wel- 
komsdrankje worden we bekend 
gemaakt met alle gemakken en on¬ 
gemakken van deze manier van rei¬ 
zen 

De schrik slaat me om het hart als ik 
het laddertje opklauter en mijn 
schuiflade alias bedstede binnen 
kruip. Dus hier zal ik samen met 
mijn wederhelft vijftien nachten 
mogen c.q. moeten doorbrengen'. 1 
Na een toch wel vermoeiende dag 
en na het nuttigen van drie flinke 
whisky's schuif ik 'dizzy' mijn lade 
in. 


# Met touringcar en volgtruck 
door Afrika . een enorme beleve¬ 
nis. Maar je moet weten weten 
waar je aan begint. 


Op reis 
zonder 
beautycase 
Ondanks mijn engtevrees toch 
heerlijk geslapen. Na een stevig 
ontbijt gaan we Bamako verken¬ 
nen. 

Bamako bruist van het leven, de 
stad is stoffig en vuil. We kijken 
onze ogen uit. Imponerend haast is 
het gekrioel op de markt. De han¬ 
del wordt hier grotendeels door 
vrouwen bedreven. Van alle kanten 
wordt er aan je getrokken en prijst 
men zijn waar aan, voorwaar een 
schitterend schouwspel. Het ver¬ 
baast me dat al die prachtig uitge¬ 
doste vrouwen er nog zo netjes uit¬ 
zien: zelf voel ik me na een uurtje 
aardig stoffig en beduimeld. Wei 
zoeken een hotel op om ons vocht¬ 
gehalte weer op peil te brengen. 
Toch wel even wennen die hitte; we 
doen het daarom de rest van de dag 
rustig aan en slaan ons kamp op 
even buiten Bamako. 


Vroeg uit de veren Het is al druk 
bij de wasbak Wassen, een verhaal 
apart 

Aan de zijkant van de volgtruck be¬ 
vindt zich een uitschuifbare wastafel 
waaraan we ons. onder het toeziend 
oog van de plaatselijke bevolking, 
poedelen Wc hebben voor de wat 
preutseren onder ons een douche¬ 
gordijn opgehangen. Omdat we met 
een behoorlijke groep zijn, probe¬ 
ren we toch zo mm mogelijk het toi¬ 
let te gebruiken. Dus ook ik zoek, 
vaak angstig om me heen kijkend, 
de bush op. 

Vandaag bezoeken we Segou. het 
grootste rijstcentrum van West- 
Afrika. I'ijdens onze reis wordt bij 
elke stop de bus omringd door uit 
het mets opduikende Bambara's. 
Peulen, Nonghais en kindertjes be- 
delend^om balpennen, medicijnen 
en voedsel. Madam Bic, Madam 
Kado... is een kreet die ons tijdens 
de reis overal zal blijven achtervol- 
ge n 


Djenne, bekend om haar enorme 
moskee, is ons volgende reisdoel. 
Die middag laten we de bus voor 
wat het is en steken m kleine 
bootjes de rivier de Niger over. We 
liften mee op de volle laadbak van 
een zandauto. Al van verre horen 
we het geroezemoes van de rnaan- 
dagmarkt 

Djenne. een uit leem opgetrokken 
stad. is een plaats met allure, ge¬ 
mengde bevolking en smalle stoffi¬ 
ge straatjes. In de regentijd spoelen 
grote gedeeltes van deze stad weg. 
maar moedig bouwt men dit ieder 
jaar weer op Een klem jongetje 


achtervolgt ons en wil ons per se 
rondleiden. 

Ons gidsje laat ons alles zien, proe¬ 
ven en ruiken en geeft tekst en uit¬ 
leg bij wat er zoal verkocht wordt. 
Met het proeven zijn we heel voor¬ 
zichtig. we willen namelijk toch 
weer gezond thuiskomen. Met de 
belofte hem te zullen schrijven ne¬ 
men we afscheid van elkaar en ke¬ 
ren op de laadbak van een pick-up 
terug naar ons rijdende hotel. 


De sfeer in de groep begint aardig 
los te komen, 's Morgens en ’s 
avonds is er nogal wat gedrang met 
de bagage. Deze moet overdag in 
de slaapcabinc en 's avonds op een 
stoel. Het eten is prima. We hebben 
een fantastisch kokkie bij ons die 
ons menig maal verrast. Allemaal 
dragen we ons steentje bij: groente 
schoonmaken en helpen bij de af¬ 
was. 

Vandaag rijden we richting Dogon- 
vallei, over nogal zwaar terrein. De 
plaatselijke gids blijkt er toch ook 
niet zo bekend te zijn want nog geen 
paar kilometer voorbij Bankas ko¬ 
men we muurvast te zitten in het 
mulle sahelzand. Vier zware uren 
zijn we - dat wil zeggen de mannen 
- bezig om eruit te komen. Af en 
toe helt de bus vervaarlijk naar 
rechts en vrezen wij het ergste. De 
zon is al onder, dus besluiten wij de 
nacht hier door te brengen. Ah zo, 
dit is dus bivakkeren. W’e nemen de 
schade op en spreken af dat de man¬ 
nen en chauffeurs de volgende dag 
een poging zullen wagen om terug 
te keren naar Bankas. terwijl wij - 
de vrouwen - met ezelkarretjes. ge¬ 
charterd bij de plaatselijke bevol¬ 
king, verder de Dogonvallei intrek¬ 
ken. 


Voor dag en dauw zijn we alweer 
op. Terwijl een voorbijganger zich 
naar Mekka richt, maken we ons 
klaar voor de trip naar de Dogon¬ 
vallei. Bij de eerste zonnestralen 
gaan we vol goede moed en veel wa¬ 
ter op weg. 

De fanatiekelingen onder ons doen 
het hele trajekt te voet. Hun moed 
zullen zij 's avonds diep betreuren 
vanwege de jeuk, veroorzaakt door 
zandvlooien. In de dorpen waar we 
doorheen komen worden weer veel 
grote en kleine handen geschud. 
Ondanks alle armoede ontmoeten 
we overal vrolijke hartverwarmen¬ 
de vriendelijkheid. I'ijdens de tocht 
breekt de as van een van de ezels¬ 


karretjes waarbij één van de dames 
haar stuitje flink blesseert. Zij 
wordt de eerstvolgende dagen lig¬ 
gend in het gangpad van de bus ver¬ 
voerd. Voor gezondheidsproble¬ 
men is een zeer uitgebreide eerste 
hulpkist aan boord, en bij eventuele 
bloedtransfusie zullen we eikaars 
donor zijn. Dus geen paniek. 


Vandaag doen we het wat rustiger 
aan en stoppen al vóór het middag¬ 
uur bij het campement in Mopti. 
Hier huren we twee kamers voor de 
geblesseerden en wij kunnen ons 
eindelijk lekker douchen, ’n Zalig¬ 
heid! Mopti, handelstad aan de Ni¬ 
ger, is een druk en smerig oord vol 
opdringerige en vervelende hande¬ 
laren. Hier ruik je Afrika; een zoete 
verrottingslucht vermengd met de 
stank van open riolen en sterke li¬ 
chaamsgeuren. 

Van andere reizigers horen wij dat 
de trip naar Timbuktu minimaal zes 
dagen in beslag neemt: drie dagen 
heen en drie dagen terug. Een zwa¬ 
re tocht en veel ’pistewerk'. We be¬ 
sluiten dat het, gezien de tijd die 


ons nog rest, ondoenlijk is en gooi¬ 
en het reisschema om. Dan maar 
niet in de voetsporen van Kuifje. 
Enkele van ons bezoeken een disco 
en vertellen enthousiast over de 
zwevende gebitten en harde wester¬ 
se popmuziek. Vermoeid zoeken 
we de kooi op. 


Verder zoeven wij, in ons voor 
Afrika decadent vervoermiddel, 
richting GAO. Het is dor, droog en 
heet. Het rode Sahelzand dringt 
door de kleinste gaatjes naar bin¬ 
nen; er hangt al dagen een rode 
waas in de bus. Om verkoudheden 
te voorkomen gebruiken we tijdens 
de tocht geen airconditioning maar 
rijden met deur en dakluik open. 
We doen het vandaag in een rustig 
tempo en stoppen voor de lunch. 
Binnen enkele tellen verzamelt zich 
weer een grote groep nieuwsgierige 
blote kindertjes om ons heen. 

De meesten van ons hebben tassen 
vol kinderkleding, stickers of bal- 
pennen meegenomen. Die dag heb 
ik, met een brok in mijn keel, vuil 
naar mest riekende kindertjes met 


veel te magere armpjes en beentjes, 
in door neefjes en nichtjes atge- 
dankte, truitjes en broekjes gehe¬ 
sen. 


We zijn goed op schema vertrok¬ 
ken, ongeveer 280 km te gaan. Het 
verbaast me elke keer weer als ik zie 
wat een hoeveelheid afval wij pro¬ 
duceren. Dit probleem lost zich 
echter vanzelf op; nog voor we de 
hoek om zijn gaat ons afval al van 
hand tot hand. We zijn op weg naar 
Gossi. een dorp bewoond door de 
Touaregs; een gehard, trots en 
krijgslustig volk, prachtige mensen 
om te zien. De hele reis liggen er al 
dozen vol met krijtjes, leitjes en 
schoolborden op het dak van de 
truck te wachten om uitgedeeld te 
worden. 

Hier in Gossi komen we dan einde¬ 
lijk het schooltje tegen wat we zoch¬ 
ten. Ongeveer 90 kindertjes per 
klas, zittend op de kale vloer. We 
laten hier dan ook alles achter. De 
kinders en leraren zingen ons toe en 
wuiven ons hartverwarmend uit. 
Allah moet het die avond druk ge¬ 
• En zo regelen twee totaal verschillende werelden hun eigen trti' lS 
port... 


had hebben met het in ontvangst 
nemen van kinderlijke dankgebed- 
jes. 


Vroeg op weg naar GAO. waar wij 
bij de dorjrsput onze watertanks bij¬ 
vullen onder toeziend oog van de 
nieuwsgierige bevolking. Op de 
kleurrijke en rumoerige markt slaan 
we voor drie dagen eten in. Want 
tussen GAO en Niger, zo’n 42b km, 
zullen we daar niet veel gelegenheid 
meer voor hebben. 

Nu gaat het echte zware werk be¬ 
ginnen. 

We rijden afwisselend over de piste 
en het zogenaamde wasbord. De 
bus en haar passagiers worden da¬ 
nig op de proef gesteld, maar geluk¬ 
kig gaat het zonder noemenswaar¬ 
dige problemen. Ons kamp slaan 
we op aan de oever van de Niger. 
Omdat er in dit gebied onlangs een 
malaria-epidemie heerste en het 
hier stikt van de muggen, pakken 
wij ons goed in. 

Het is een maanloze nacht en me¬ 
nigeen vergaapt zich aan de prachti¬ 
ge sterrenhemel. Die avond zullen 
nog vele wensen worden gedaan. 


Het zware terrein eist zijn tol. Nog 
maar net onderweg meldt Erik. de 
chauffeur van de truck, via de mobi¬ 
lofoon dat er iets mis is. 

Door het vele klappen is de steun 
van de achteras gebroken. 

Na drie uur zwoegen is het karwei 
geklaard en gaan we weer vol goede 
moed verder. Bij de grensplaats 
Labbezanga nemen de douanefor¬ 
maliteiten veel tijd in beslag. Wij 
vermaken ons echter prima met een 
schitterend uitgedoste groep zin¬ 
gende en dansende vrouwen. Het 
opzwepende ritme laat zelfs 'ons 
Hollanders' niet koud. Menigeen 
doet onder aanmoediging van de 
plaatselijke bevolking mee. De hi¬ 
lariteit is pas compleet als blijkt dat 
de dans de vruchtbaarheidsdans is. 
Hopelijk heeft dit voor onze groep 
geen ongewenste gevolgen. 

We komen die dag nog één keer 
vast te zitten; van alle kanten schiet 
de bevolking, gewapend met schop¬ 
pen, ons te hulp. Het karwei is dan 
snel geklaard. 


Ik voel me net een speldekussen, de 
muskieten hebben een feestmaal 
gehad met mij als hoofdgerecht. Ik 
ben blij als ik mijn hok uit kan krui¬ 
pen. In roeibootjes, die zo lek zijn 
als een mandje, gaan we al roeiend 
en hozend de Niger op, op zoek 
naar nijlpaarden en hun jongen, 
welke wij alleen uit de verte kunnen 
waarnemen. In dit gedeelte wonen 
de Peulen. Deze trotse en mooie 
mensen vormen een groot deel van 
de bevolking van de Niger-delta, de 
graanschuur van Mali en Niger. 
Onderweg komen wij nogal wat 
Afrika-freaks tegen die met hun 
oude auto’s dwars door de Sahara 
en Afrika trekken. Op zoek naar 
avontuur. 

Zowel watertandend als afwijzend 
bekijken zij onze luxe uitrusting. 
Vlak onder Niamye maken wij ons 
gereed voor de nacht. 

Het Campement is een paradijs 
voor Trits Bom Er is gelukkig vol¬ 
doende stromend water en koel 
Afrikaans bier. zodat het Sahelzand 
spoedig moet wijken. 


Het wegrijden met de bus heelt 
deze ochtend nogal wat voeten in 
het zand. We zaten weer goed vast. 


dus werk aan de winkel en schepf* j 
geblazen. We vertrekken richt 1I1 ljj 
grens Burkina-Faso. met als d° L 
het wildpark ’W’. Onderweg bez 0 ^ 
ken we ook het Nationaal Musei* 
in Niamey (zoiets als het Arnhem 
openlucht museum). 

I'ijdens onze hele reis passeren 
nogal wat militaire controlepost^ 
Dit betekent formulieren invité 
en geduld bewaren. Meestal 
het ons om redelijk snel door d eZ 
posten heen te komen, dank zij a 
balpennen en sigaretten die wij & c 
terkuen. 

Nog vóór zonsondergang bereis 
we de rand van het wildpark, w' aa 
we ons installeren op het parket 
terrein van een hotel. Met een hé ■ 
zwembad erbij. 


Het wildpark W' (genoemd nt ,a 
zijn W-vorm) ligt in drie lande q 
Benin, Burkina-Faso en Niger. BI 
wordt gefinancierd door het werel 
natuurfonds. Samen met een gro* 5 ^ 
je Engelsen trekken we op een op fc ’ 
vrachtauto het park in, op 
naar wilde dieren. We zitten tijde 


de loer bij de drinkplaats^ 

£|t 


°P - ■ , 

maar helaas de enige dieren dit’ 

te zien krijgen zijn wat antilopen 
enkele brutale apen. In de middag 
uren houden wij het voor gezien 
verpozen de rest van de dag bij 11 
zwembad. 


/eg naar Say en Torodi, 
m bewoond door de Hat* 

komen we de mooiste vrou^jj 
Niger tegen met schitteren | 
•Is, geweldig mooi en kleurtjE 
.lost. Ciut, wat ben ik daar 
leken een wit ’schartninkf j 
leuteren wat over de bedrijyL 
t. Het is vandaag onbehoonU 
i Ik kijk jaloers naar de rï»j* 

1 ie op hun matjes in de st' 
iggen en verlang naar een « 1 
miezertje. . „ 

en wat landerige dag beslui 
iet een gezellig kampvuur. i 


p weg naar Niamey, nog tvVÊ 
tagjes te gaan. <, 

andaag staat er een boottocht ■ . 
: Niger op het programma 
rotje brengt ons vanuit Niah 1 ^ 
ikele uren varen stroomopwa 11 O 
tar een dorp waarvan de bew'Oi’ ^ 
ch met visserij en landbouw i' 1 ^ 
:n houden. De mensen dromer 
imen en bekijken ons van allé k 
n; het is een wederzijds gluré 11 ^ 
alverwege de tocht stond de trlJ ^ 
is aan de oever van de Niger op, 
achten om ons te verrassen w 
innekoeken. En dat bij een te 
.•ratuur van ongeveer 45 graden^ 
oor de nacht ingecheckt m .m 
rand Hotel. Ik kon eindelijk h’, 
iijkerbroek wassen, al was het 
et een nagelborstel in een fontv 


ONZE LAATSTE DAG. 


We besluiten dat de enige bew'ég' ' 
die we vandaag nog willen ma^ 
de schoolslag is, en begeven ^ 
naar het luxe vijf sterren hote ^ 
Niamey om ons te laten verwen 11 
aan de rand van het zwembad. ^ 
’s Avonds proeven wc bij het 
scheidsdiner nog even de géurf) 
de sfeer en muziek van Afrika 


deze toch wel avontuurlijké 


iV 

eii 


unieke reis ten einde. 

Rond middernacht vertrekken 


yfi£- 

h e : ' 


na wat strubbelingen bij het in cn 
ken, moe en voldaan. Richting s f 
culaas en marsepein.