Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


fi. 


Sh¬ 


ift' 


imbura 

14 januari 1989. 


5 


a 


^ |grdag 14 januari 1989. 

Üljgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Reisduif 


71e jaargang nr. 12 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,40 


* Operatie Oort 
wat fiscaal 
straks wèl kan 
eri niet meer 
mag 

pag. 5 

® ^ Calabrië is 
^et leven 
goedkoop en 
de dood snel 

^ Pag. 7 
«BSi&XY 

iSyËËÉÊ 


• Henme Huisman veegt de vloer 
aan met de critici... 


> Radio- en tv-overzich- 
ten voor het weekend 
pagina’s 10 en 11 

• Henme Huisman 
pakt uit 

1 Drie tv-uitzendingen 
vanuit Limburg 

Linda Evans (Krystle) 
weg uit ’Dynasty’ 

pagina 12 


Mike Tyson, de man 
van staal 

pagina 19 

Rudy Douven begint 
Hoogovenstoemooi 
met winst 

pagina 21 

y 

Wiel Coerver en de 
’acht rovers’ 

pagina 22 Nog voorbehoud Lubbers bij Japan-reis 

Van den Broek 
naar begrafenis 


j. Van onze parlementsredactie 

HAAG - Minister Van den Broek (Buitenlandse Za- 
7^) zal Nederland vrijwel zeker vertegenwoordigen bij 
e b' e grafenis van de Japanse keizer Hirohito. De vraag is 
^ nter nog steeds of daarnaast ook een lid van het Ko- 
ftklijk Huis naar de begrafenis moet. Koningin Beatrix 
u daar bij premier Lubbers op hebben aangedrongen. 

W ^’ Vüordat tiet kabinet dere landen doen. Daarbij gaat het 
land s * ui t neemt over de Neder- vooral om de geallieerde staten uit 
^eten dele ê atie naar Japan, eerst de Tweede Wereldoorlog. Uiterlijk 
de ^ Wa * het preciese karakter van 24 januari moet Japan uitsluitsel 
ö° Ve ^afenispleehtigheid zal zijn. hebben over de Nederlandse verte¬ 
genen wil hij weten wat de an- genwoordiging. 


Duif uit Limie 
dwaalde al* naar 

Saoedi-Arabië 

- Een duif van de heer 
1 ep Gabbers uit Linne blijkt na 
j r n ^erftocht van 5.500 km te- 
l v ^ht te zijn gekomen in Udhai- 
^ aïl (Saoedi Arabië). Het dier 
lott juni in Orleans ge¬ 

en k *" )e v ^ n ^ er Al Jousif Araru- 
had het Nederlands postdui- 
horgaan daarvan op de hoog- 
s i ^ e hraeht. Klabbers heeft be- 
n len eigendomspapieren 

ar de vinder te sturen. 

f; ... 

’ ’ '>/ • \ , I 

Het weer 

vi CHT 

passeert een neer- 

bie ^ van west naar oost 
.Provincie. Hierachter zal 
,n de middag droog wor- 
itij, ’ We * blijft er veel bewol- 
aan wezig maar de kans 
hi et a ' e . zon nu en dan schijnt is 
jH a ,. ü, tgesloten. Er waait een 
ia l ee zuidwestelijke wind, 
krJv.. oc bte n d tijdelijk vrij 
ntl S- Ook zondag houden 
kan J ree * bewolking, hieruit 
l en **** e n dan lichte regen val- 
l 0ö ’ De m * d dagtemperaturen 

dachï* op tot 8 graden, de 
5 n H ei nperaturen dalen tot > 
v jraden. 

tferr actue,e informatie be- 
k u ‘ ende bet weer in Limburg 
V. 1 u bellen 06-91122346. 

^DaaG: 

‘>op: 08.42 onder: 16.57 

«anop; H.18 onder: 00.49 
^HGEN: i 

hop: 08.41 onder: 16.58 

an op: 11.34 onder: 02.15 
Boeren gaan 
slakken kweken genwoordiging. 

Verzet 

Wanneer besloten wordt een lid van 
het Koninklijk Huis naar Japan te 
sturen, zal worden gekozen uit Prin¬ 
ses Juliana, Prins Bernhard of Prin¬ 
ses Margriet. In kringen van het 


’Ceen bewijs 
gebruik Seintex 
bij aanslag’ 

PRAAG - Er bestaat ’geen enkel be¬ 
wijs’ dat Semtex-explosieven zijn 
gebruikt om de Boeing 747 van de 
Amerikaanse luchtvaartmaatschap¬ 
pij PanAm op 21 december op te 
blazen. Dat verklaarde gisteren Petr 
Mostak, de leider van de vierkoppi¬ 
ge Tsjechoslowaakse onderzoeks¬ 
commissie, die sedert woensdag in 
Londen verblijft. 

In een interview met het Tsjecho¬ 
slowaakse persbureau CTK onder¬ 
streepte Mostak dat het „onderzoek 
naar de ramp weliswaar nog niet is 
afgerond”, maar dat nu al vast staat 
„dat geen er geen enkel bewijs is dat 
in Tsjechoslowakije gefabriceerde 
explosieven zijn gebruikt”. 

De Britse pers met name heeft her¬ 
haaldelijk gewezen op het gebruik 
van Semtex-explosieven bij de ont¬ 
ploffing van de Boeing 747. 

De Tsjechoslowaakse experts heb¬ 
ben met hun Britse collega’s vooral 
gesproken over de mogelijkheid om 
allerlei soorten plastic-explosieven 
te merken met als doel het gemak¬ 
kelijker op te speuren, aldus Mos¬ 
tak. 


Onderzoek naar 
kuuroord voor 
zieke leraren 

NIEUWESCHANS - Leraren die 
het voor de klas even niet meer 
zien zitten, kunnen binnenkort 
wellicht tot rust komen in een 
speciaal behandelingscentrum 
bij het Kuuroord in Nieuwe- 
schans. Het ministerie van On¬ 
derwijs onderzoekt de mogelijk¬ 
heden van het inrichten van zo’n 
centrum, om het toenemende 
ziekteverzuim terug te dringen. 

Het behandelingscentrum is be¬ 
doeld voor leerkrachten die lang¬ 
durig ziek zijn of die grote kans 
lopen overspannen te raken. Het 
gaat om een selecte groep van 
23.000 mensen (12 procent van 
het totaal aantal leraren in ons 
land) dat 80 procent van het tota¬ 
le ziekteverzuim voor hun reke¬ 
ning neemt. Onderzoek door de 
Rijksuniversiteit Leiden heeft 
uitgewezen dat vooral leraren 
tussen de 40 en 50 jaar extra ge¬ 
voelig zijn voor stress. Zij zou¬ 
den jaarlijks drie tot vier weken 
in het kuurcentrum moeten ver¬ 
blijven. 


voormalig Indisch verzet is ernstig 
verzet gerezen tegen het sturen van 
een te zware delegatie naar de be¬ 
grafenis. Daar is men van mening 
dat de Nederlandse ambassadeur in 
Japan ons land wel kan vertegen¬ 
woordigen. 

Minister Van den Broek is daar ech¬ 
ter faliekant tegen. Hij vindt dat Ja¬ 
pan, als bevriende natie, niet voor 
het hoofd gestoten mag worden 
door een te lage vertegenwoordi¬ 
ging te sturen. Hij vindt eigenlijk 
ook dat een lid van het Koninklijk 
Huis mee moet naar de begrafenis. 
Of dat doorgaat hangt echter mede 
van de mening van de politieke par¬ 
tijen af 

Pre nier Lubbers zal, voordat het 
kabinet een besluit neemt, eerst de 
fractievoorzitters van de grote poli¬ 
tieke partijen in de Tweede Kamer 
raadplegen. Hij wil er zeker van zijn 
dat het kabinetsbesluit door de 
meerderheid van de Tweede Kamer 
gedekt zal worden. In Den Haag 
wordt erop gewezen, dat Japan het 
zeker niet zou begrijpen, wanneer 
een kabinetsbesluit om een zware 
delegatie te sturen, zou worden te¬ 
ruggedraaid door de Tweede Ka¬ 
mer. Lubbers zal bovendien, voor¬ 
dat hij een besluit neemt, nog over¬ 
leggen met de koningin. 

De kans bestaat overigens dat de 
Europese Commissie zich bij de be¬ 
grafenis van de Japanse keizer Hiro¬ 
hito zal laten vertegenwoordigen 
door twee verdere Nederlanders: de 
kersverse EG-commissaris voor 
Buitenlandse Betrekkingen, Frans 
Andriessen, en de permanente ver¬ 
tegenwoordiger van de EG in Tokio, 
oud-premier Dries van Agt. 


(ADVERTENTIE) 


1/5 

E 

18 januari 

19.00 uur 

3 

VHB0-V. 

C 

Managementopleiding. 

o 

Opleiding tot 

dl 

verpleegkundige in de 


Maatschappelijke 

=Q 

Gezondheidszorg. 

0) 

Praktijkhegeiding in 


de Gezondheidszorg 


(post-HBO). 

E 

Le 

Gezondheidszorg 

Akademie, 

Gouverneur van 


Hövellstraat 2, 

c 

Sittard, 


tel. (04490) 9 12 12. 

HOGESCHOOL SITTARD 


Gerrit van Hilten 


1 Bij Gerrit op de Limburgse koffie 

pagina 23 

1 Het wonder van Maasbracht 

pagina 25 

1 Wie en wat in het opvangcentrum 

asielzoekers in Schinnen 

pagina 27 

Als ze nee zegt bedoelt ze ja 

pagina 29 

Willem I liet Zwitsers vertrekken 

pagina 34 


Wonen in 
stulpbungalow 

Soms fouten in 
akten notariaat 


pagina 35 


Veel vraag naar 
handgereedschap 


Meer huizen 
gekocht in ’88 


pagina 37 • Dominee Beyers Naudé 
vond een aandachtig ge¬ 
hoor tijdens zijn toespraak 
over de schending van de 
mensenrechten in Zuid- 
Afrika. 

Foto: WIDDERSHOVEN 

Eredoctoraat 
van RL voor 
Beyers Naudé 

Van onze verslaggever 
MAASTRICHT - De Rijks¬ 
universiteit Limburg heeft 
gistermiddag tijdens de vie¬ 
ring van de dertiende dies na- 
talis in een overvolle St.-Jans- 
kerk in Maastricht een ere¬ 
doctoraat verleend aan ds 
Beyers Naudé voor diens on¬ 
ophoudelijke strijd tegen 
apartheid in Zuid-Afrika en 
tegen de schending van de 
mensenrechten. Erepromotor 
was prof. dr. Th. van Boven, 
hoogleraar Internationaal 
Recht, die Beyers Naudé on¬ 
der luid applaus ook de bul 
overhandigde en de kap om¬ 
hing. 


• Zie verder pagina 15 


(ADVERTENTIE) 


Twee piloten omgekomen bij vliegtuigbotsing 

Laagvliegen weer ter 
discussie na ongeluk 


BREMEN - Een botsing tussen een 
Britse Tornado en twee in formatie 
vliegende Westduitse straaljagers in 
de Bondsrepubliek heeft het in dat 
land levende verzet tegen lage 
oefenvluchten opnieuw doen op¬ 
laaien. De twee bemanningsleden 
van de Britse Tornado vonden bij 
het ongeluk de dood, en de piloot 
van een van de Westduitse vliegtui¬ 
gen raakte gewond toen hij zich met 
een schietstoel uit zijn neerstorten¬ 
de toestel redde. 

De Tornado raakte twee van de 
Duitse straaljagers toen die op het 
punt stonden te landen. De Tornado 
stortte neer in een veld buiten het 
noordelijke dorp Wiesmoor, en een 

(ADVERTENTIE) DE LIMBURGSE * 
PERSONEELS O GIDS 

Vandaag op de pagina’s 
16 ‘ 20-24 - 26-28 -30 -31 -33 Interieurverzorging 

Frons Eurlin9S bv 

_Valkenburgerweg 43_ 

6367 GT Voerendaal 
Tel. 045-751212 


van de Duitse vliegtuigen kwam en¬ 
kele kilometers verderop terecht. 
Het tweede Duitse toestel slaagde 
erin naar zijn basis terug te keren. 
Verschillende huizen aan de rand 
van Wiesmoor raakten beschadigd 
door wrakstukken van de Tornado, 
maar er vielen geen slachtoffers on¬ 
der burgers. 

Het ongeluk heeft de toch al zeer 
grote weerstand in de Bondsrepu¬ 
bliek tegen lage oefenvluchten ver¬ 
der aangewakkerd. De oppositie 
hernieuwde haar eisen voor vermin¬ 
dering van het aantal militaire 
oefenvluchten. Josef Stock, de mi¬ 
nister van Binnenlandse Zaken van 
Nedersaksen waartoe Wiesmoor be¬ 
hoort, eiste dat het aantal lage 
vluchten zou worden gehalveerd. 
Minister van Defensie Scholtz staat 
onder sterke druk om het aantal 
lage vluchten te beperken of hele¬ 
maal te verbieden, maar is van me¬ 
ning dat de oefeningen onontbeer¬ 
lijk zijn voor de handhaving van de 
paraatheid. 

Vorig jaar zijn in de Bondsrepu¬ 
bliek meer dan 100 mensen omge¬ 
komen bij ongelukken met vliegtui¬ 
gen. Op 8 december boorde een 
A-10 Thunderbolt van de Ameri¬ 
kaanse luchtmacht zich in een 
woonwijk van Remscheid. Vijf be¬ 
woners en de Amerikaanse piloot 
kwamen om het leven. Na het onge¬ 
luk werden de NAVO-oefenvlueh- 
ten tot 2 januari opgeschort. Inmid¬ 
dels zijn zij weer hervat. 


(ADVERTENTIE) 

Autronic j 
Olisbeek""' , 

(ADVERTENTIE) 
Lekker uitslapen, 
lekker brunchen, 

_ heertxke zondag! 


I 


Doe eens wat anders met de zondag. Slaap lekker 
uit, maak cr iets moois van en kom brunchen in 
het Grand Hotel. Tussen 12,00 en 15.00 uur 
staat een uitgebreid feestelijk buffet voor u 
klaar, met de lekkerste vis- en vleesgerechten en 
bijzondere zoete en zoute lekkernijen. 

Onze pianist zorgt voor de 
sfeervolle omlijstin 
Voor kinderen maken wij 
daar graag 16 gulden plus een kwartje van 
Heerlijke zondag! 

Meesterlijk eten, 

_ Wsteliik slapen ™ U 

j G'oer* Boord ?3 6411 Gé Heerlen rei 04b 713846 
Alle kamen voorzien van bad. douche, toilet. KTV 
radio. telefoon, broekenpen. minibar en haarfóhn 


Zie ook pogina 5 


BWSTOL £ 

Heerlen : Hoogeweg 2-4 • Meersten : ’Au Ciel’ KuUenstraat 75 
Sittard : winkelcentrum Den Tempel - Kerkrede : Nullanderstraat 102 


MINDER MN DE HELFT / 
soepele suède ’WESTERN’-look enkellaars in 

de kleur taupe. Elastieksluiting en afgeschuinde 
hak. Maten 36 - 46 Adviesprijs 79.95 


alléén 

vandaag bij 

Bristol 

slechts 


3 T Naam:--- 

Adres:-- 

potte. + plaat* ■ 


. i ' , 

i Vm' — owo1 * 2 

% sas sss?* 46 •",. 


& iKgdCt j. VÖÓ r . 

imburgs agblad' 


V 4^ 


04492-3888 


Zaterdag 14 januari 1989 # PaginfJ 


limburgs dagblad kunst en cultuur 


redactie: jos frusch 
René Glaser 
bij Schuwirth 

MAASTRICHT - De in 1949 in 
Doetinchem geboren en in Maas¬ 
tricht woonachtige kunstenaar 
René Glaser exposeert tot 5 
maart in galerie Schuwirth & 
van Noorden in de Rechtstraat 
64 te Maastricht. Hij toont er gra¬ 
fiek en schilderijen. De expositie 
wordt vanmiddag om 17.00 uur 
geopend. Ze is te bezichtigen van 
woensdag tot en met zaterdag 
van 14.00 tot 18.00 uur, donder¬ 
dag tot 20.00 uur. 

Glaser is een graficus pur sang. 
Aanvankelijk hield hij zich bezig 
met het vastleggen van beelden, 
geëtst, gesneden en gelithogra¬ 
feerd, gevolgd door schilderin¬ 
gen met drukinkten. De laatste 
jaren is in zijn werk het land¬ 
schappelijk element sterk naar 
voren gekomen, vooral het land- 
schap in de omgeving van Maas¬ 
tricht. Voor deze tentoonstelling 
heeft René Glaser een prent ge¬ 
maakt die tegen een speciale 
prijs te koop is. 

Gillisje van Noorden 
in Geulgalerie 

MEERSSEN - Tot 3 februari 
toont de Geulgalerie van de 
scholengemeenschap Stella Ma- 
ris recent werk van Guusje van 
Noorden. De galerie is op werk- 
ddagen tussen 8.30 en 16.30 uur 
geopend. 

De tentoonstelling omvat een se¬ 
rie grote schilderijen en grafiek. 
De grote schilderijen zijn ge¬ 
schilderd in een lichtvoetige, 
harmonische stijl, die doet den¬ 
ken aan de muziek van Debussy. 
In haar litho’s wordt op kernach¬ 
tige wijze het ritme van de lijn 
getoond. Ze doen vaak denken 
aan Oostaziatische kalligrafie. 
De titels verwijzen naar titels uit 
de moderne klassieke muziek. 

Werken op papier 
uit Schotland 

HOENSBROEK - In het Slotge¬ 
bouw van Kasteel Hoensbroek is 
momenteel werk te zien van een 
17-tal Schotse beeldende kunste¬ 
naars. Deze expositie, die de titel 
'Works on paper from Scotland’ 
heeft meegekregen, is dagelijks 
te bezichtigen van 10.00 tot 12.00 
uur en van 13.30 tot 17.30 uur. 

De ongeveer vijftig werken, die 
in Hoensbroek te zien zijn, geven 
een beeld van de traditionele en 
hedendaagse kunst in Schot¬ 
land: aquarellen, gouaches en 
monotypes. Naast stillevens en 
non-figuratieve kunst worden 
landschappen, vergezichten en 
genre-interpretaties getoond. 


exposities 


Over Mondriaan 

MAASTRICHT - Het Studium 
Generale van de Rijksuniversi¬ 
teit Limburg heeft een program¬ 
ma samengesteld over persoon 
en werk van één van de belang¬ 
rijkste kunstenaars van deze 
eeuw: Piet Mondriaan. Speciale 
aandacht wordt bedsteed aan 
zijn artistieke en levensbeschou¬ 
welijke opvattingen, zijn perio¬ 
des in Parijs (de inrichting van 
zijn atelier in het bijzonder) en 
New York en de wijze waarop de 
commercie tegenwoordig in¬ 
speelt op diens vormgeving. 

Tot 11 februari is in de Universi¬ 
teitsbibliotheek, Bonnefanten- 
straat 2, een documentaire ten¬ 
toonstelling ingericht, die be¬ 
staat uit reprodukties, boeken en 
teksten uit de periodes Parijs en 
New York, het project Mon¬ 
driaan in Parijs van de TU Delft, 
affiches van Mondriaantentoon- 
stellingen en voorwerpen die be¬ 
trekking hebben op het commer¬ 
ciële gebruik van Mondriaans 
vormgeving. De tentoonstelling 
is te bezichtigen van maandag 
tot en met vrijdag van 9.00 tot 
21.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 
13.00 uur. 

Op de donderdagen 19 en 26 ja¬ 
nuari staan lezingen op het pro¬ 
gramma in de Aula, Tongerse- 
straat 53. Drs E. Hoek zal op 19 
januari ingaan op de artistieke en 
levensbeschouwelijke opvattin¬ 
gen van Mondriaan, ing. Postma 
zal een week later spreken over 
het atelier van Mondriaan. Beide 
lezingen beginnen om 20.00 uur. 
Op 26 januari worden vanaf 21.30 
uur tevens twee films gedraaid in 
de aula: Mondriaan in New York 
in een regie van Piet Hoenderdos 
en Piet Mondriaan, geregisseerd 
door Nico Crama. Voor meer in¬ 
formatie: @ 043-888307 of 888693. 

Edelsmeden in 
Kritzraed thuis 

SITTARD - In het Kritzraedt- 
huis van Sittard begint vandaag 
een expositie met werk van ze¬ 
ven Limburgse edelsmeden: Ro¬ 
land Scheffers, Arnauld Jaegers, 
Marietje Mazèl, Jef Wishaupt, Lor 
van der Linden, Ed Sleijpen en 
Lou Pirson. De expositie duurt 
tot en met 12 februari en is ge¬ 
opend van dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, 
zaterdag en zondag van 14.00 tot 
17.00 uur. Op deze tentoonstel¬ 
lingen, die de titel Zeven edels¬ 
meden anders’ zal een grote di¬ 
versiteit van werkstukken te zien 
zijn, waarin ambachtelijkheid, 
functionaliteit, vorm, formaat en 
estetische waarde op inventieve 
wijze met elkaar worden verbon¬ 
den.^ 


In galerie Signe en Stadsgalerij Heerlen 

De bewaarde geheimen 
van Marianne Aartsen 


schilderd drieluik, dat in een 


ne geplaatst, als vroegste 
presentatie 


'werk * 

m dPsW* 


HEERLEN - In galerie Signe en de Stadsgalerij in Heerlen gelijktijdig exposeert Marianne 
Aartsen - respectievelijk lithografieën en schilderijen. Ofschoon tekenen van een vernieu¬ 
wende benadering van haar schilderkunst niet ontbreken - in de Stadsgalerij zijn ze te zien 
in het laatste werk, dat op haar grote overzichtstentoonstelling van vorig jaar in het Gene- 
raalshuis nog ontbrak - toont Marianne Aartsen zich ook nu weer een kunstenares met een 
eigen gevoelswereld een eigen wijze van daaraan uiting te geven van grote consistentie. 
Geen soort expressionisme dat op de toeschouwer gericht is, met een grote mededeel¬ 
zaamheid aan de buitenwereld, maar een soort autonoom en introvert gebeuren, dat zich 
afwikkelt als een droom, gedreven door drijfveren uit het onderbewustzijn. 


Naast een groot aantal beelden zon¬ 
der titel zijn er weliswaar werken 
met lange en poëtische onder¬ 
schriften, schijnbaar bedoeld ter 
verduidelijking, zoals ’Vrouw plot¬ 


seling aangevallen door een engel 
in een korenveld’ of ’Maagd met de 
engel Gabriël’ - indien wij de deels 
engelse deels franse bewoordingen 
zo mogen vertalen - maar ook die 


onderschriften beletten niet dat 
Marianne Aartsens geheimen wor¬ 
den bewaard. 

Een tekst van Frans Budé, versche¬ 
nen tegelijk met de zevenkleurige 
litho die de presentatie bij Signe af¬ 
sluit en de titel draagt: 'Langbenig 
meisje met slapende muze en en¬ 
gelbewaarder’, draagt niet zonder 
reden die woorden tot opschrift: 
'Bewaarde Geheimen’. Zelden is 
een kunstwerk gebaat met een al te 
concrete duiding van zijn inhoud: 
bij Marianne Aartsen moet men te¬ 
meer niet om duiding vragen om¬ 
dat haar creatief proces zich intui- 
tief voltrekt, zonder vooropgezet 
plan, en bovendien hoogstpersoon¬ 
lijk is van aard. Er blijft genoeg 
over om te weten. 

Bijna alle beelden hebben te ma¬ 
ken met vrouwelijke wezens van 
koele afstandelijkheid, hoogjes- 
van-de-tinnen als de nobelen die 
men aantreft op frescoschilderin¬ 
gen, maar dan ten voeten uit, ge¬ 
zien in Toscane - het cultuurgebied 
dat Marianne Aartsen bij voorkeur 
bezoekt. Hun sereniteit is geble¬ 
ven, hun tijdperk niet. De voorna¬ 
me figuratie is gehavend en geteis¬ 
terd; alles heeft hier een ondertoon 
van droefenis als om het gemis van 
communicatie, van goddelijkheid 
en van een hoger doel - het levens¬ 
gevoel is eigentijds. Zij heeft een 
geconditioneerde wijze van om¬ 
gaan met dat levensgevoel, geheel 
tegengesteld aan de heersende ten¬ 
dens om daaraan luid en met agres¬ 
sieve direktheid uiting te geven: zij 
ziet daarin - zo zegt zij - niets 
boeiends. 

Misschien lijken daarom haar figu¬ 
ren onpersoonlijk. Zij hebben de 
blik gericht over de toeschouwer 
heen, of helemaal niet gericht alsof 
ze scheel zijn. Zij zijn niet wat zij 
, , ,. . ,„ 00 schijnen, al hebben zij - zoals een 

• De kracht van een gedachte, olieverf/paneel uit 11)00 van Ma- titel luidt _ de M s c hein des Vertrau- 

rianne Aartsen. ten”. Als lithografe is Marianne Aartsen 
begonnen en nog altijd schuwt zij 
het zware werk aan de drukpers 
niet; maar het schilderen, aanvan¬ 
kelijk in kleine op de hand te be¬ 
schouwen kaders, gaf haar een aan¬ 
tal vermogens meer. Het vermogen 
om archaïserend te werk te gaan en 
laag op laag schilderend een patina 
teweeg te brengen dat warmte 
weergeeft, poezie en intensiteit- 
.Merkwaardig is dat zij ook in die 
kleinere formaten monumentali¬ 
teit bereikt in haar figuratie, omdat 
de ruimte daaromheen niet van 
enige tijd schijnt, noch op andere 
manier begrensd. Panelen laten 
haar bovendien toe een zich voort¬ 
zettend droombeeld op te vangen 
op een, twee, soms meer toege¬ 
voegde delen. 

Ikonen 

Het kostbare karakter dat haar 
schilderijen in dat zorgvuldige en 
ambachtelijke werkproces verkrij¬ 
gen, heeft soms de sacrale uitstra¬ 
ling van ikonen. Voorbeeld daar¬ 
van is een op oude houten delen ge- 


opent. Het latere werk in die P 
sentatie lijkt aanvankelijk min 
door die langzame werkwijze # 
kenmerkt. Het is bovendien op v * 
lend groter van formaat; een me 
en ruimer atelier kan tot die 0 
wikkeling hebben geleid. 

’De kracht van een gedachte’ 
teken-achtige elementen, n^ast 
directe penseelstreken en P rirn L, 
kleuren aangebrachte verfparti) , 
Maar in haar laatste werk ’FloW 
bevestigt zij weer in haar vertrou 
de handschrift, dat zij zich^ 
trouw blijft, haar dichterschap 
haar waarachtigheid. u 

De tentoonstelling in de Stadsg^ 
rij wordt gehouden tegelijk ® 
een presentatie van de fraaie 
metrisch-abstracte colorfieldp^ 
tings van Pierre Kissels. Een a.[J, 
per experiment dat niet alleen 
catieve waarde heeft, maar 00 K j 
esthetisch opzicht succesvol bÜP 1 

Het werk van Marianne Aart^ 
blijft: In Galerie Signe tot 24 ja^ 
ri, daarna in stock; In de Stadsg 8 ' 
rij tot en met 5 maart. 

Pieter Defesc^ 


0) 

ö> 

re 

‘5> 

c 

re 

> 

O) 

c 

’rë 

re 

o 

CL 

O 
cryptogram 


SITTARD - Een (voormalige) melk¬ 
fabriek vol kunstenaars. Dat is het 
resultaat van de inspanningen van 
de Sittardse stichting kunstkontakt, 
die zich tot nu toe bezig hield met 
het organiseren van low-budget 
kunstreizen. Sinds eind vorig jaar 
echter is de stichting erin geslaagd 
Campma zover te krijgen, zijn voor¬ 
malige fabriek aan de Agricolastraat 
in Sittard beschikbaar te stellen aan 
kunstenaars. Zodoende kan Kunst¬ 
kontakt aan kunstenaars uit Sittard 
en direkte omgeving goedkope ate- 
lierruimte bieden (voor slechts 75 
gulden per maand) en de mogelijk¬ 
heid geven om te exposeren. Dat er 
voor dit project - dat de toepasselij¬ 
ke naam 'De melkfabriek’ heeft 
meegekregen - belangstelling be¬ 
staat, mag blijken uit het feit dat elf 
van de twaalf atelierruimtes inmid¬ 
dels zijn bezet. Morgenmiddag kan 
iedereen een kijkje gaan nemen in 
het nieuwe kunstcentrum, dat van 
13.00 tot 18.00 uur zijn deuren open 
zet. 

Beheer in ruil voor atelierruimte. 


Nieuw initiatief van stichting Kunstkontakt 

’De melkfabriek’ opent zijn deuren 


Dat vroeg bestuurslid/kunstenaar 
Jos Clevers van Kunstkontakt en¬ 
kele maanden geleden aan de Cam- 
pina-directie. Tot zijn eigen verba¬ 
zing bleek de directie wel wat te 
zien in dit plan, zodat de stichting 
meteen aan de slag kon. Binnen de 
kortste keren werden het kantoor¬ 
pand, de kantineruimte en de kaas¬ 
winkel door elf kunstenaars omge¬ 
toverd in ateliers, kantoorruimte, 
expositieruimtes, een theaterwerk¬ 
plaats, een boek concept werkplaats 
- wat dat dan ook moge zijn - en 
vergaderruimtes. Elf jonge kunste¬ 
naars hebben er inmiddels hun 
home gevonden: José Fijnaut, Ron 
Speetjens, Jan Custers, Floor Kort¬ 
beek, Jos Cleevers (allen beeldhou¬ 
wers) en René van Binsbergen, Lex 
Timmermans, Sander Beemster, 
Mart Schobben, Cor Knops (schil¬ 


ders). Verder heeft Ron Doumen 
een theaterwerkplaats en is ook het 
dichterskollektief Does van de par¬ 
tij. Zij allen voelen zich inmiddels 
erg op hun gemak in de fabriek en 
dat ondanks de kou - geld om het 
gas te laten aansluiten is er niet. 

Hoelang de kunstenaars in de fa¬ 
briek kunnen blijven is nog de 
vraag, aangezien de gemeente ande¬ 
re bestemmingen met het gebouw 
heeft. „Het is belangryker dat de 
idee blijft voortbestaan, dan dat het 
gebouw er blijft”, zegt Jos Clevers. 

„Door dit particuliere initiatief heb¬ 
ben wij onze ideeën kunnen verwe¬ 
zenlijken, hopelijk speelt de poli¬ 
tiek hierop in. Wij zijn daarom ook 
zo blij, dat wij morgen iedereen 
kunnen laten zien, wat we in drie 


maanden bereikt hebben. Wij kun¬ 
nen nu aantonen dat wij een belang¬ 
rijke aanvulling zijn op het culturele 
aanbond in deze stad. Er zijn hier 
opleidingen genoeg en er is een mu¬ 
seum waar regelmatig hedendaagse 
kunst wordt getoond; een centrum, 
waar jonge kunstenaars zich kun¬ 
nen ontplooien is in deze stad geen 
overbodige luxe. 

Clevers cum suis heeft een 'stevig' 
comitée van aanbeveling weten 
same te stellen en hij is er zelfs in ge¬ 
slaagd deputé Kockelkorn naar de 
fabriek te halen. Morgenmiddag zal 
hij om 15.00 uur een inleiding hou¬ 
den. Datzelfde doet ook Michel Ha- 
bets, die zich inzet voor het behoud 
van gebouwen van de hand van de 
Sittardse architect Jos Wielders. De 
voormalige Campina-fabriek is ook 


een ontwerp van Wielders, die zelf 
overigens ook morgenmiddag op de 
'Open Dag’ aanwezig is. Jos Clevers 
hoopt met name de Sittardse politi¬ 
ci ervan te overtuigen, dat er wel de¬ 
gelijk een behoefte is aan dit soort 
initiatieven in de stad. „Ik hoop dat 
de gemeente vanaf morgen inziet, 
dat dit centrum een voedingsbodem 
voor jonge kunstenaars is. Hopelijk 
zal zij dan uitzien naar een ander 
pand als er een bestemming voor de 
fabriek is gekomen.” 

In ieder geval willen Clevers en zijn 
medebestuursleden doorgaan met 
dit initiatief. De integratie van de 
verschillende in het centrum werk¬ 
zame kunstdisciplines vinden zij 
een kostbaar goed. Contacten met 
gelijksoortige initiatieven in bin¬ 
nen- en buitenland en tussen kun¬ 
stenaars en publiek worden daar¬ 
naast nagestreefd. Door middel van 
het organiseren van exposities, 
kunst- en theatermanifestaties wil¬ 
len zij het centrum een volwaardige 
plaats geven in de Limburgse 
kunstwereld. 


1 2 

I 


□ 

■ 

□1 

5 


6 

■ 

■ 

■ 

□ 

□ 

■ 

n 

8 
■ 

□ 

■ 

n 

□ 

■ 

n 

n 

■ 

n 

■ 

n 

■ 

n 

■ 

□ 

■ 

n 

□ 

9 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

n 

■ 

n 

■ ■ 

■ 

■ 

nn 

■ 

n 

11 

12 


13 


n 


n 

□ 

14 

15 

■ 


16 

n 

■ 

n 


n 

17 

■ 

■ 

■ 

□ 

■ 

nn 

19 nn 

■ 

20 


■ 

■ 


n 

■ 

n 


n 

21 

■ 

■ 

■ 

□ 

■ 

nn 

22 


■ 

nn 

■ 

23 

■ 

■ 

24 


n 


n 


m 

25 

26 

■ 

■ 


nn 


m 

■ 


29 


30 

n 

■ 

n 

□ 

31 

■ 

■ 
n 

■ 

n 

32 

■ 

■ 

■ 

■ 


n 

n 

■ 

n 

■ 

n 

■ 

n 

■ 

n 

i 

□ 

□ 


n 

n 

■ 

n 

33 

■ 
n 

■ 

□ 

□ 

34 

■ 

■ 

■ n 

■ 

□ 

35 
■ 


127 


J\ 


HORIZONTAAL 

1. Neem een stuk stof om een houtschilde- 
ring te maken. 5. Mijn hoofd is verlicht na¬ 
dat ik 'm in het voertuig heb gezien. 8. Als 
ieder in het Brabantse water naar de leid¬ 
ster zoekt. 9. Bob kreeg onderricht hoe hij 
de vaatdoek moest hanteren. 10. Wees stil 
en ga niet vervelend doen. 11. Door ’n 
beetje van richting te veranderen. 14. Als je 
steno wilt leren, moet je wel ijverig oefe¬ 
nen. 17. Er liep ’n rij bomen om de markt. 
19. Om te leren moet ie van één soort veel 
weten. 20. Het is erg niet even van adel te 
zijn. 21. Na het loflied was een deel gela¬ 
den. 22. Je kunt niet blijven liggen als je 
pas een rekening gekregen hebt. 23. Doet 
de sul er mee aan de gang van zaken zonder 
nadenken? 25. Als grootvader de noot 
hoort, begint hij een hele aria. 28. Een zit¬ 
plaats om van twee kanten te gebruiken. 
31. Hij heeft een verborgen talent. 32. Is 
een geneesmiddel met wilde haver nodig 
voor een vlieger? 33. Ga reeds in de boom 
zitten, en wacht tot het dier voorbij komt. 
34. Als het niet kort is, kun je ermee we¬ 
ven. 35. In die streek verdwijnen allerlei 
blinkende voorwerpen. 


VERTICAAL * 

1. Niet alleen met meten wordt de m®®, ^ 
tijd versleten. 2. Heeft E. zijn geldbujd® . 
de onderwereld gelaten? 3. Dat weejs® 
sterk af te keuren. 4. Ik bevind me in ^ „ 
en moet voortmaken. 5. Heb je dan f® * 
in het naaimandje gekeken? 6. Die m aa L! 
met een mes los van de schaal en eetz eür! 


7. Het kost heel wat klappen voordat — ^ 
gingen lukken. 12. Tover es een kloo®. 
dan krijg jij de leiding. 12. Neem een h®x 
plaats op wieltjes mee voor het diner- - 
Heeft grootvader reeds halfedelgeste® 
gevonden? 16. Het is een hele toer 'n 9 j 
de zanger te vinden. 17. Het diergeg® 1 ^ 
op 'n instrument begeleiden. 18. Voof - 
die er raad mee weet. 23. Een schaap » 
meel is geschikt om er worst van te nta* ï 
24. Neem nog een snoepje als u 50 v i 
vindt. 26. Was vader jongstleden deMjj 
waarom het hele cirkus draaide? 27. y ^ 
De Wijze Kater u op het idee gebracht , 
zelf toneel te gaan spelen? 28. Er 
een geest door het straatje. 29. Dit is.’ ^ 
vader ’n plaats om zijn middagdutje 
doen. 30. Een schop voor de Belg |St .- 
plaats zetten. 


de speelgoedspiegel 


panda en de roddeltante 
JW 
recept 


(c) Standaard Urtgeveri| n v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions D.v s Gravennage 


Ajam pangang 

Een hele kip is lastig te verdelen als 
er meer dan vier gasten aan tafel zit¬ 
ten. Het is daarom veel handiger om 
vleesrijke delen van een kip te ko¬ 
pen zoals bijvoorbeeld drumsticks, 
pootjes of filets. 

Benodigdheden voor 4 personen: 1 
kip van ca. 850 g, 4 tl uienpoeder, 1 
tl knoflookpoeder, 2 tl sambal 


oelek, 3 el ketjap benteng manis, 
citroensap, zout, boter of margari¬ 
ne. 

Snijd de kip overlangs door en wrijf 
de delen in met de kruiden, nadat 
die met ketjap en citroensap zijn 
vermengd. 

Leg de kip daarna in een beboterde 
braadslee en laat in de oven 45 mi¬ 
nuten mooi goudbruin worden. 

Af en toe de kip begieten met de 


saus, om uitdrogen te voorkomen. 

Is het braadvocht niet voldoende 
voor het begieten, maak dan een ex¬ 
tra sausje van boter of margarine, 
vermengd met ketjap en citroensap. 
Serveer de ^jam pangang met atjar 
tjampoer; diverse groenten zoals 
kool, uien, augurken, wortel en pa¬ 
prika in een lichte kruidenmelange 
zacht/zuur van smaak. 

hub meijer 


Limburgs Dagblad* 

Directie: 

J. Drost „„dt 

mr. F.A.M. van Helleition» 

K. J. Verwar 
Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 

ABN Bank Heerlen 
rek.no. 57 75 35 93» 

10 35 100 
abonnementen: 
045-739B81 
advertenties: 

045-739886 
Rayonkantoren: 
Brunssum 045-#®2, 

Geleen M490-J2J# 

Hoensbroek 045-Z 

Heerlen-Centrum 045 
Kerkrade 045-452932/45^ 
Maastricht 043-ZJ^f 

Schaesberg 04 io4fJ 

Roermond 04750- .ff 

Sittard 04490- 

Valkenburg 04406- 1 

Fax: 

redactie 
Advertenties 
Telex: 
redactie 

overige afdelingen . 

AbonnemenUpriJ** 
bij vooruitbetaling te j jf , 

per kwartaal *. 
Hij 

56 1 1 * 


nar maand 
Zaterdag 14 januari 1989 # Pagina 3 


ILBURG - Wetenschappers 
van de Katholieke Universiteit 
•? r abant maken zich zorgen over 
e snelle daling van het geboor- 
■? cl Jfer. Het aantal kinderen is in 
e afgelopen 25 jaar met bijna 
er Üg procent afgenomen. En 
a n de vrouwen die rond 1960 ge- 
oren zijn, blijft ongeveer een 
v>ar t kinderloos. 

? ns land is op weg naar een kin- 
samenleving, aldus zes 
uburgse wetenschappers in het 
°ek ’Het kind naar keuze’. Het 
j^Jgen van kinderen is immers 
rneer vanzelfsprekend. Van 
L ”5, het moment waarop de ge- 
lq°Jfedaling zich inzette, tot 
nam het aantal geboorten af 


Wetenschappers in rapport: 

Nederland wordt 
snel kinderarm 


tot 175.000 per jaar. Aan die da¬ 
lende tendens lijkt nog steeds 
geen einde te komen. 

De betekenis van huwelijk en ge¬ 
zin is de laatste twintig jaar gron¬ 
dig gewijzigd. Het krijgen van 
kinderen staat daarmee in direct 


verband. Was vroeger het krijgen 
van kinderen na het sluiten van 
een huwelijk de gewoonste zaak 
van de wereld, tegenwoordig is 
dat niet meer zo. 

Maar de kansen tot zelfontplooi¬ 
ing van man en vrouw spelen 
volgens de wetenschappers een 


veel grotere rol bij het besluit 
geen kinderen te nemen. 

De opkomst van het ongehuwd 
samenwonen, waarbij het krij¬ 
gen van kinderen wordt uitge¬ 
steld of zelfs volledig wordt uit- 
'gesloten, heeft er mede toe ge¬ 
leid dat het kindertal van ruim 
drie kinderen per vrouw is ge¬ 
daald tot ongeveer 1,5 kind per 
vrouw. Overwegingen om af te 
zien van kinderen zijn vooral van 
economische aard. 

Als de huidige lijn van 1,5 kind 
per vrouw zich voortzet, daalt 
het aantal inwoners in Neder¬ 
land van iets meer dan 15 miljoen 
in het jaar 2000 tot 11,7 miljoen in 
het jaar 2050. 


Met name over tarieven en bijsluiters 

Medicijnlijn levert 
lawine klachten op 


j Üonn wist al lang van leveringen Imhausen aan Libië 

Duitse firma mikpunt 

erechteliik onderzoek 


Van onze redactie economie 
DEN HAAG - De Medicijnlijn van 
de Consumentenbond heeft deze 
week een overweldigend aantal re¬ 
acties opgeleverd. Via de telefoon 
zijn zo’n 4.000 klachten binnengeko¬ 
men over medicijnen en de ver¬ 
strekking en het gebruik daarvan. 
Binnen enkele weken komt de Con¬ 
sumentenbond met een rapportage 
die aan de betrokken organisaties 
wordt aangeboden. Ook staatsse¬ 
cretaris Dees (Volksgezondheid) 
krijgt een rapport. De Consumen¬ 
tenbond zal bij Dees op maatrege¬ 
len aandringen. Dees heeft laten we¬ 
ten met belangstelling naar het rap¬ 
port uit te zien en gezegd dat er dui¬ 
delijk een aantal dingen ’mis’ is. 

De meeste klachten hebben betrek¬ 
king op de apothekerstarieven (30 
procent) en de bijsluiters (29 pro¬ 
cent). De medicijnprijzen zijn veel 
hoger dan in het buitenland en apo¬ 
thekers berekenen ten onrechte ad¬ 
ministratiekosten. Bovendien komt 
het knippen van rekeningen nog 
steeds voor. Apothekers kunnen 


! j. Van de redactie buitenland 

r ONN/KARLSRUHE - De Westduitse justitie heeft een ge- 
Ch -lijk vooronderzoek geopend tegen de firma Imhausen- 
^emie GmbH wegens de verdenking dat dit bedrijf betrok- 
i k n ls .geweest is bij de bouw van een omstreden fabriek in Li- 
j 1 e< Pit heeft het kantoor van de federale aanklager in Karlsru- 
L justeren meegedeeld. 

fabriek in Rabta ten zuiden van de hoofdstad Tripoli wor- 
p r n v°lgens de Amerikaanse regering chemische wapens ge- 
rie Uceer d. Libië zegt dat het gaat om een complex waar ge- 
es hiiddelen gemaakt worden. 

&Qh^ es ^ u kse justitie heeft een ge- Oosten. Natuurlijk kwam ook de 
ver moeden dat het bedrijf naam Libië in die rapporten voor , 
di„ aari strafbare feiten heeft schul- verklaarde regeringswoordvoerder 
kfgj^^aakt. In oktober vorig jaar Friedhelm Ost. Maar die inlichtin- 
^ § de regering in Bonn voor het gen, noch die welke de VS een 
Qv ernstig te nemen inlichtingen’ nriaand later aan Bonn doorgaven, 
L. degelijke activiteit van lm- bieden tot op de huidige dag „geen 
n 111 Libië. De federale inlich- bewijzen die de justitie kan gebrui- 


hai,„ rïl ?gelijke activiteit van lm 
tih„ en i 11 Libië. De federale inlich 


dJ^dienst (BND) „rapporteerde ken . 

eL r a l jaren iets gaande was met De BND beschikt, naar gisteren uit 
mische waoens en het Midden- betrouwbare bron in Bonn verluidt, 


Van Aardenne 
leidt overleg 
specialisten 

, ’^ariA AAG ~ Oud-minister drs G 
i e ‘ ‘‘•ardenne gaat het overleg lei 


over niet weerlegbare inlichtingen 
dat het complex in Rabta bedoeld is 
voor de produktie van chemische 
wapens. Waarschijnlijk hebben er al 
proeven plaatsgehad, maar met de 
produktie zou nog geen begin ge¬ 
maakt zijn. 

Het weekblad Bunte meldde giste¬ 
ren dat de BND het bureau van de 
bondskanselier vóór de reis van 


dat een oplossing moet bieden kanselier Helmut Kohl naar de VS 


li st de Problemen over de specia- in november vorig jaar op de hoogte 
p art tlln komens. Alle betrokken heeft gesteld van de betrokkenheid 
^oï-H 6n z ^ n ^ et daarover eens ge- van Westduitse bedrijven. Maar 
bj/deri. Verwacht wordt dat het ka- naar het blad vermoedt heeft staats- 
ficip i an Aardenne dezer dagen of- secretaris Waldemar Schreckenber- 
W ■ zal benoemen. Voor het over- ger, die politiek verantwoordelijk is tr okk maximaal een halfjaar uitge- voor de inlichtingendiensten, deze 

besprek,ngen leider doorgespeeld. Deze kreeg Verboden vakbond zou aan voorwaarden moeten voldoen 

Aardenne is bekend op gezond- vervolgens tijdens zijn bezoek aan 
stu„ S2 5‘ rgterrein door vroegere be- de VS van de zaak te horen. 

r elH rs J Unc ties in de ziekenhuiswe- --- ^ I % J • ® ® ^ _ __ _ 1 

Fiscaal risico Partijleiding overweegt 


(ADVERTENTIE) miRKBOP 

isKi-jmi 


. Htimvi 

PRUIM! * eer| erbaan 273, HEERLEN 

Ussen en Sander* MeubelstukI 


Fiscaal risico 
bij beperkte 
verzekering 
ziektekosten 


DEN HAAG - Iedereen zal zich in 
de toekomst moeten verzekeren 
voor het basispakket ziektekosten 
(de basisverzekering) plus een aan¬ 
vullend kernpakket van aanvullen¬ 
de voorzieningen. Wie dat aanvul¬ 
lende kernpakket niet neemt en 
daarmee een hoog eigen risico voor 
ziektekosten accepteert krijgt niet 
langer aanzienlijke fiscale aftrek in 
een jaar dat hij op hoge ziektekosten 
voor eigen rekening zit. 

Minister Ruding van Financiën 
schetst dat toekomstbeeld in een 
notitie met het oog op de parlemen¬ 
taire behandeling van de voorstel¬ 
len Oort. Een van de politieke twist¬ 
punten daarin is de beperking van 
de buitengewone lastenaftrek we¬ 
gens kosten van ziekte, overlijden, 
bevalling en verzorging bij ziekte. 

Juist gisteren werd bekend dat veel 
meer burgers dan werd aangeno¬ 
men voor de inkomstenbelasting 
melden dat zij op hoge ziektekosten 
zitten. Het zijn er 893.500, zo raamt 
het ministerie van Financiën. De ge¬ 
gevens hebben betrekking op 1986. 

Vooral bejaarden en gepensioneer¬ 
den maken veel van de buitengewo¬ 
ne lastenaftrek voor ziektekosten 
gebruik. Bejaarden (34 procent) 
springen er uit bij de groep die van 
de fiscale aftrekregeling, die in de 
regeringsvoorstellen wordt inge¬ 
perkt, gebruik maakt. 


Partijleiding overweegt 
erkenning Solidariteit’ 


WARSCHAU - De partijlei¬ 
ding van de Poolse communis¬ 
tische partij overweegt het 
sinds 1981 verboden vakver¬ 
bond Solidariteit te legalise¬ 
ren. Deze beslissing zou moe¬ 
ten worden genomen tijdens 
een voltallige vergadering van 
het centraal comité van de par¬ 
tij, die komende maandag en 
dinsdag zal worden gehouden. 
Een lid van de Poolse Arbei¬ 
derspartij, zoals de regerings¬ 
partij officieel heet, dat be¬ 


trokken is bij de voorbereidin¬ 
gen van de partijvergadering, 
heeft dit gisteren gezegd. 

De legalisering kan volgens de bron 
binnen een paar maanden een feit 
zijn, als Solidariteit instemt met de 
voorwaarden die de regering stelt. 
Deze zouden er onder meer in kun¬ 
nen bestaan dat Solidariteit toezegt 
zich te houden aan een wet op de 
vakbonden uit 1982 die wilde sta¬ 
kingen verbiedt. Van Solidariteit 
zou tevens worden verlangd dat 
men onmiddellijk met het ronde-ta- 
feloverleg begint, en dat men het 


met de autoriteiten eens wordt over 
een nieuwe kieswet, die zou kunnen 
leiden tot een 'aanzienlijke verte¬ 
genwoordiging’ van de oppositie in 
het parlement. 

Volgens de zegsman heerst er voor¬ 
al binnen de officiële vakbbond 
OPZZ verzet tegen het voorgestelde 
compromis, maar zijn de Poolse lei¬ 
der Wojciech Jaruzelski en premier 
Mieczyslaw Rakowski ervoor. Hij 
zei dat het aantal tegenstanders niet 
meer dan eenderde van het centraal 
comité vormt. 


Voorlopig akkoord 
Weense conferentie 
(ADVERTENTIE) 


, „DE ZWARTE MARKT ” 

**■ 09-3213661561 


afrit 25A van de 
autoweg Antw.-Hasselt 


TESSENDERLO, België 


EUROPA’S GROOTSTE VERWARMDE 
ROMMELMARKT - 15.000 m2 

Wekelijks meer dan 10.000 bezoekers! 


g. OPEN: elke zondag van 9 tot 18 uur 

^'nenbrengen materiaal: elke zondag van 7 tot 9 uur (reservatie verplicht) 


3a 9 15 januari 1989 6 JARIG BESTAAN 

van 12 tot 17 uur optredens van: 

DENNIE CHRISTIAN, MIEKE, 

WILLY SOMMERS, DANNY FABRY, BIANCA 


WENEN/DEN HAAG - Op de Euro¬ 
pese Veiligheidsconferentie in We¬ 
nen is een voorlopig akkoord be¬ 
reikt over een slotverklaring. Maar 
of de conferentie (over de mensen¬ 
rechten) volgende week ook offi¬ 
cieel kan worden afgesloten, is nog 
steeds niet zeker. Een Grieks-Turk- 
se conflict over de toekomstige on- 
derhandelingen over de conventio¬ 
nele wapens wacht nog altijd op een 
oplossing. 

Zolang er in het mandaatsoverleg 
geen definitief akkoord is bereikt 
tussen de kemphanen, kan ook de 
Europese Veiligheidsconferentie 
niet worden beëindigd. Deze Confe¬ 
rentie over Veiligheid en Samen¬ 
werking in Europa (CVSE), zoals de 
officiële naam luidt, moet namelijk 


het kader worden waarin de CST- 
besprekingen worden gevoerd. 

Op de CVSE-conferentie hebben de 
delegaties van de 35 deelnemende 
landen (alle Europese staten minus 
Albanië maar plus de Verenigde 
Staten en Canada) ingestemd met 
de slotverklaring. Het slotdocument 
bevat afspraken over mensenrech¬ 
ten, economische samenwerking, 
milieubescherming en militaire vei¬ 
ligheid. Er komen drie menserech- 
tenconferenties, achtereenvolgens 
in Parijs (1989), Kopenhagen (1990) 
en Moskou (1991). In maart 1992 
volgt dan in Helsinki weer een alge¬ 
mene toetsingsconferentie, zoals nu 
de afgelopen twee jaar in Wenen 
heeft plaatsgevonden. ES 


• 5 delige tuinsets vanaf f355,- 

• luxe showsets 20-30 °fo 

• vele kussens voor halve prijzen 


DECOM-Tuinmarkt 


HEERLERBAAN 273. HEERLEN 
RIJKSWEG ZUID208, SITTARD 


Kwaliteitsmeubels koopt u beter bij van Sloun, 


II 


von /loun Interieur 


HERKENT U AAN DE KWALITEIT 


SITTARD GELEEN 

Industriestraat 23 Annastraat 19 

Slaapadviescentrum: Industriestraat 4 


ROERMOND 
Minderbroederssingel 33 
Zwartbroekstraat 20 


VALKENBURG 
Reinaldstraat 1 daardoor twee tot drie maal de toe¬ 
slag in rekening brengen. „Er ko¬ 
men ook veel vragen over de bijwer¬ 
kingen van geneesmiddelen bin¬ 
nen. Het ontbreken van de bijsluiter 
of de onleesbaarheid ervan is een 
groot probleem”, aldus een woord¬ 
voerder. 

Over een paar weken komt de bond 
met de inventarisatie' van de klach¬ 
ten. De Consumentenbond zal bij 
staatssecretaris Dees aandringen op 
scherpere controle van naleving van 
de wettelijke regelingen met betrek¬ 
king tot de bijsluiters. 

Verder zal men Dees verzoeken 
voortdurende controles door de 
Economische Controledienst te la¬ 
ten uitvoeren. 


Gesprekken 

wegtransport 

vastgelopen 

RIJSWIJK - De onderhandelmgen 
voor een nieuwe CAO in het weg¬ 
transport (70.000 werknemers) zijn 
gisteravond vastgelopen. Werkge¬ 
vers en bonden hebben dat na af¬ 
loop van de vierde onderhande¬ 
lingsronde bekendgemaakt. Verder 
praten heeft geen zin meer, hoewel 
de werkgevers daartoe nog wel be¬ 
reid zijn, aldus H. Bergmans, voor¬ 
zitter van de onderhandelingsdele- 
gatie voor de werkgevers. De bon¬ 
den willen volgens Bergmans een 
onverantwoorde loonkostenstijging 
van rond de vijf procent. De werk¬ 
gevers willen niet verder gaan dan 
tussen de 1,5 en twee procent. 

Volgens een woordvoerder van de 
Vervoersbond FNV zijn de gesprek¬ 
ken stukgelopen op de weigering 
van de werkgevers afspraken te ma¬ 
ken over handhaving van de koop¬ 
kracht en terugdringing van de lan¬ 
ge werktijden. De komende dagen 
zullen actiestrategieën worden be¬ 
dacht in samenwerking met de 
bouwbond en de industriebond van 
de FNV. 

’Wonder van 
Leninakan’ 
ontkend 

MOSKOU - Een communistische 
partijfunctionaris uit Leninakan 
heeft gisteravond voor de Sovjet-tv 
het ’Wonder van Leninakan' ont¬ 
kend. Donderdag had het Sovjet- 
persbureau TASS de wereld in een 
spoedbericht gemeld dat er vijf we¬ 
ken of 35 dagen na de Armeense 
aardbeving van 7 december zes 
overlevenden waren gevonden. 

„Helaas, er was geen wonder. De 
enige conclusie is dat dit gewoon 
onmogelijk was. Het zou ook nooit 
kunnen”, zei M. Sjirojan, lid van het 
centraal comité van de partij in Le¬ 
ninakan gisteravond in een vraagge¬ 
sprek voor het hoofdjournaal van de 
Sovjet-tv. „Niemand in Leninakan 
wist er iets van.” 

Zaïre zegt 
verdragen met 
België op 

KINSHASA - Zaïre heeft het ver¬ 
drag van vrienschap, hulp en tech¬ 
nische samenwerking met België 
uit 1960 en dat van algemene sa¬ 
menwerking uit 1976 opgezegd. 

„Wij zullen pogen ons koper elders 
te laten raffineren, ongeacht wat dat 
kost. België is volkomen verant¬ 
woordelijk voor de huidige crisis. 
Zelfs ofschoon ik heb besloten de 
betrekkingen niet te verbreken is 
duidelijk dat de relatie met België 
niet in haar huidige vorm kan voort¬ 
bestaan”, zei president Mobutu. 

België diende kort een officieel pro¬ 
test integen de halvering van het an- 
tal vluchten dat Sabena mag maken 
op Kinshasa. 

’ Opvolger 
Lance-raket 
aangewezen’ 

DEN HAAG - Het Pentagon heeft 
in november 1988 reeds de opvolger 
van de verouderende Lance-raket 
aangewezen. Dat heeft een delegatie 
van het Interkerkelijk Vredesbe¬ 
raad (IKV) te horen gekregen tij¬ 
dens een bezoek aan het NAVO- 
hoofdkwartier in Brussel. 

Volgens IKV-secretaris Mient-Jan 
Faber wil het Pentagon de Lance in 
1995 vervangen door de Army Tacti- 
cal Missile (ATACM), die al als de 
waarschijnlijkste opvolger van de 
Lance werd beschouwd. Als lan- 
ceermiddel voor deze raket zal de 
meervoudige raketwerper (MLRS) 
worden gebruikt. Van de Europese 
NAVO-landen wordt nu verwacht 
dat ze met deze keuze instemmen. 
Pas dan zal het Amerikaanse Con- 
gress bereid zijn gelden voor het 
nieuwe raketsysteem uit te trekken, 
zo heeft de IKV-delegatie te horen 
gekregen. 


punt 


uit 


• Directeur 

Drs G. Zalm wordt de nieuwe 
directeur van het Centraal Plan 
Bureau (CPB). Zalm, momen¬ 
teel onder-directeur van het 
CPB, volgt drs P B. de Ridder 
op, die eerder te kennen gaf dit 
jaar te willen aftreden. De be¬ 
noeming van Zalm werd gister¬ 
middag bekend gemaakt en 
gaat op 1 februari in. 


• Autobom 

In een door de pro-Iraanse Hez- 
bollah-militie beheerste zuide¬ 
lijke voorstad van Beiroet is 
gistermiddag een autobom ont¬ 
ploft. Daarbij zijn volgens de 
politie zeker zes mensen om het 
leven gekomen en 12 gewond 
geraakt. De explosie deed zich 
voor in in het district Bir El- 
Abed, een half uur nadat dui¬ 
zenden aanhangers van Hez- 
bollah een demonstratie tegen 
hun rivalen, de door Syrië ge¬ 
steunde Amal-militie hadden 
gehouden. 


• Veilig 

Inspecties van alle twaalf KLM- 
737-300-vliegtuigen en de vier 
vliegtuigen van dit type van 
Transavia Airlines hebben 
geen mankementen aan het vi- 
bratïe-indicatiesysteem aan het 
licht gebracht. Tot de inspectie 
was opgedragen door de Ame- 
nkaanse rijksluchtvaartdienst 
FAA en de Nederlandse Rijks 
Luchtvaart Dienst. 


• Propaganda 

Bij elke inwoner van de Bonds¬ 
republiek stopt de post deze 
week propaganda van de neo- 
nazistische Deutsche Volksu- 
nion, DVU, in de bus. Het gaat 
om pamfletten die deze rechts- 
radicale partij verspreidt als 
voorbereiding op de verkiezin¬ 
gen voor het Europees Parle¬ 
ment. Bijgevoegd is voorge¬ 
drukt zogenaamd enquêtefor¬ 
mulier dat bol staat van de 
vreemdelingenhaat. 


• Voedsel 

Partijleider Michael Gorbats- 
jov heeft gisteren aangedron¬ 
gen op een nieuw landbouw¬ 
programma ter verbetering van 
de voedselvoorziening. Tege¬ 
lijk erkende hij dat er in de 
landbouw fouten zijn gemaakt, 
die een 'verkrachting van de 
natuur' tot gevolg hebben ge¬ 
had. Gorbatsjov riep de be¬ 
leidsverantwoordelijke func¬ 
tionarissen op een nieuw plan 
voor het grondgebruik op te 
stellen, zodat in het agrarisch 
beleid en in de voedselvoorzie¬ 
ning een einde komt aan 'wan¬ 
toestanden’. 


• Machines 

In de Sovjetunie staan veel met 
buitenlands krediet aange¬ 
kochte machines werkloos. Het 
gaat om miljarden dollars aan 
machinerieën, zo heeft het dag¬ 
blad van de communistische 
partij, de Pravda, gisteren be¬ 
kendgemaakt. Volgens de 
krant leidt dit tot enorme pro- 
duktieverliezen. 


• Eis 

Een Franse openbare aankla¬ 
ger heeft levenslange gevange- 1 
nisstraffen geeist tegen vier le¬ 
den van de extreem-linkse ter¬ 
reurbeweging Action Directe 
die ervan zijn beschuldigd in 
1986 de Franse industrieel 
Georges Besse om het leven te 
hebben gebracht. 


• North 

Een Amerikaanse rechter heeft« 
gisteren de twee voornaamste 
aanklachten tegen Oliver 
North, de centrale figuur in het 
Iran-Contra's-schandaal. laten 
vallen. Het gaat om diefstal van 
overheidsbezittingen en sa¬ 
menzwering.De rechter deed 
dat, nadat hij van minister 
Thornburgh (Justitie) de verze¬ 
kering had gekregen dat de re¬ 
gering niet zou toestaan dat be¬ 
paalde geheime overheidsdo¬ 
cumenten bij het proces tegen 
North zouden worden ge¬ 
bruikt. 

• Werkloosheid 

Het Europees Bureau voor de 
Statistiek verwacht dat de defi¬ 
nitieve werkloosheidscijfers 
over 1988 een geringe daling 
ten opzichte van 1987 te zien 
zullen geven. Gemiddeld wa¬ 
ren er vorig jaar 15,8 miljoen 
mensen in de EG werkloos, eeiv 
daling met 1,7 procent vergele¬ 
ken met het voorafgaande jaar. 


Lijk 


Libië heeft gisteren de stoffelij¬ 
ke resten van een Amerikaanse 
luchtmachtofficier overgedra¬ 
gen aan een afgezant van het 
Vaticaan. De officier was omge¬ 
komen bij de Amerikaanse 
luchtaanval op Libië in 1986. 
Limburgs Dagblad 


Zaterdag 14 januari 1989 


Op weg naar één basisverzekering voor iederéén & 
VOOR B\RnCUUB? EN ZIEKENFONDS VERZEKERDEN 
U hebt er wellicht al van gehoord: stap 
voor stap komt er in ons land een ander 
verzekeringssysteem voor ziektekosten. 
Dit systeem moet de gezondheidszorg 
voor iedereen toegankelijk en betaalbaar 
houden. Geleidelijk worden de verschil¬ 
len tussen ziekenfonds- en particuliere 
ziektekostenverzekering opgeheven. 
Daartoe wordt nü de eerste stap gezet 

—Waar is het om begonnen?-— 

In 1992 moet er één basisverzekering 


zijn voor iedereen. Daaruit wordt het 
overgrote deel van de noodzakelijke zorg 
betaald. Iedereen betaalt dan voor dat 
basispakket een premie die zal bestaan 
uit een voor ieder gelijk percentage 
van het inkomen plus een vast bedrag. 

Daarnaast zal men zich voor aan- 

t 

vullende voorzieningen apart kunnen 
bijverzekeren. ^ 

Het nieuwe verzekeringssysteem wordt 
straks uitgevoerd door ziekenfondsen en 
particuliere ziektekostenverzekeraars. 


janl 


Het onderscheid tussen hen komt 
dan te vervallen: zij worden allemaal 
zorgverzekeraars. 

Op 1 januari 1989 wordt de eerste 
stap gezet naar het nieuwe systeem. 
Regering en parlement hebben besloten 
dat om te beginnen de premiebetaling 
voor het ziekenfonds verandert Tegelijk 
worden uit het ziekenfonds en de 
particuliere polis de psychiatrische hulp¬ 
verlening en de kunst- en hulpmiddelen 
overgeheveld naar de Algemene Wet 


Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)i Die 
wet dekt nu al voor iedereen een aantal 
bijzondere zorgvoorzieningen. 

-Wat verandert er in 1989?- 

Geen van deze maatregelen heeft invloed 
op de wijze waarop u verzekerd bent 
Als u nü in het ziekenfonds zit dan blijft 
u dat gewoon. 

En als u nü particulier verzekerd 
bent, dan blijft dat ook zo. Daarin ver¬ 
andert dus niets. 


WAT VERANDERT ER VOOR Ü 
ALS ZIEKBsIFONDSVERZEKERDE? 


Vbortaan gaat u een deel van de premie 
zelf rechtstreeks aan het ziekenfonds be¬ 
talen. Die vaste premie bedraagt vooreen: 

vt mk t n fc f 13,— per maand 

verzekerde met één meeverzekerd kind fl9,S0per maand 


verankerde met (wee of meer raee- 
verzekerde kinderen 

verzekerde met meeverzeketde echt- 
genofoMe) of pa rtner 

verzekerde met mceverzekerde echt- 
geno(opte) of partneren meeverzekerd 

verzekerde met meeverzeketde echt- 
geno<o*e) of partner en twee af meer 
meeverzekenae kinderen 


f26,— per maand 
f26,— per maand 

f 32,50per maand 


| meeverzekerde kinderen [ f 39,— per maand | 

* Uw ziekenfonds bericht u over de wipt waarop u the premie 
kunt voldoen. « 


Tegelijkertijd gaat de premie die van uw 
loon, pensioen of uitkering wordt 
ingehouden, flink omlaag. Kinderbijslag 
en AOW worden verhoogd. 

U zult in de praktijk niets merken 
van de overheveling naar het AWBZ- 
pakket van de psychiatrische hulpverle¬ 
ning en de kunst- en hulpmiddelen 
(prothesen, gehoorapparaten, inconti- 
nentiematerialen, pruiken exL). 

Uw ziekenfonds zorgt ervoor dat u er ge¬ 
woon aanspraak op kunt blijven maken. WAT VERANDERT ER VOOR Ü 
ALS PARTICULIER VERZEKERDE? 


1989 


De belangrijkste verandering voor parti¬ 
culier verzekerden is, dat de verstrek- 
king van kunst- en hulpmiddelen, zoals 
prothesen, gehoorapparaten, inconti- 
nentiematerialen, pruiken e,d vanaf nu 
onder de Algemene '*Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) vallen. 

Hetzelfde gekit voor psychiatrische 
hulp. Uw verzekeraar blijft al deze zaken 
gewoon voor u regelen. 

Wel moet u voortaan in een aantal 


gevallen op grond Van de nieuwe wet 
uw verzekeraar om toestemming vragen. 

Uw verzekeraar zal u tijdig infor¬ 
meren over alle mogelijke consequenties. 

Hebt u dan toch nog vragen, 
dan zal uw verzekeraar of assurantie¬ 
tussenpersoon u daarop een antwoord 
kunnen geven. 

Ook staat de mogelijkheid open 
rechtstreeks vragen te stellen bij onder¬ 
staand informatienummer. 


UW VERZEKERING BLUFT DUS IN VERTROUWDE HANDEN 


r 


Hebt u nog vragen? . 


Informatienummer KLOZ Q3403-925 85 /^/) 

• (tijdens kantooHmn) 


.< .... - c 01: 

■■■ ■ .. «jao'J'VtjM 

. * ) > 

••*; 

i < i i jit Dit is een pubiikaOr van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen te Zekt (VNZ) 


en van het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars te Houten (KLOZ). 


KLOZ A Al 

cP ® 0 „ Landbouw 

Te k. 8-jarige bruine MER¬ 
RIE 1.67 v. Mont Blaunc. 
Tel. 04499-3205. 

Te k. ome. Mee helen 2 ha 
prima WEILAND voorzien 
van waterleiding, ook ge¬ 
schikt voor bouwland. Tel. 

Weg. verhuizing te k. ijze¬ 
ren HEKPCXJKT 4,50 mtr, 
zwarte salonkast incL bar 
en tv-kast, witte aanrecht 
met bovenkastjes 2 mtr., 


IMiiiëii 

marm. salontafel, div. was¬ 
tafels met ronde spiegels, 
eiken hanglampen met 
smeedijzer, 2-drs. kleerkast, 
gasfornuis. TeL 045-443016. 


Wees de winter een slag voor en koop of huur een 

Master heteluchtkanon 

daarvoor. Ook 

infraroodstralers, bouwdrogers 

en gebruikte kanonnen in voorraad. 

G. Cornetissen, MUI.' 

08859-51072. 


Rode VOERWORTELS 25 
ka ƒ 6.-. Veendrick, ingang 
kasteel Amstenrade. 


Te k. aevr. NOODSLACH- 
TINGEN. Tel. 045-751830. 


Te k. MERRIE, 

" _ ider Jasper en 

len - vader C- 

NEN. Tel. 04493-2715. 104490-38128. 
s y. ■ \ , * '\ ^ ?\V\ 

■ ' '• >^mé 

> C\ 

-o 0 ' 
- ^ v 


o 


\c< 


u' 

h- 

aO 

ttadttheater and M iiaHuM raktkm Aiohm 


Sonntag, 22. Januar 1989,23 Uhr 

Stadtttiaatar Qrpfiea Haua 
3. JiB’NmM lm StadtthMter 

The Jazz Society 


naaux t akdr<llobart11«o«na»K;b8r-JaHHainlllon,dr« 
MEE Blg-Sand: Andy Hadarar, Rob Bruynan, Klaua 
Oetertoh, Rick Kiefer, Jon EardKy, HOtner Wibomy, 
Harakf Roeenetaki, OHvier Peters, Rolf Römer, Peul 
Peucker, Dave Horter, Hennlng Berg,.Bomt Laukamp, 
Roy Oee vaM, M H an toiOc, Bore ftokovto, JeenWartand - 
Lettung: Jofiry van Rooyen * John Cteyton 

Bntrttt: 12,-8,- DM (armiftigt). Karton Sn Vonsrkauf en der Kar- 
tsnkasaa und an dar Atoandtaaaa aiaa hateaStunda vör Bs- 
Slnn.Tel.OM1/2200». deputeéide Staten xQn voornemen* de door 
W.CoetongsteBerg en Teiblijt (gemeente 
Valkenburg aan de Geul) gevraagde onthef¬ 
fing voor het boren en hebben van een bron 
op een perceel in Bergen Terbtijttbiv. de 


ot> c ° . 

\0 ^ 
•;«. - :■ >*:■ -.WK'.P 


LPM wmwï 


Rij nu een Uno 


en ^betaal bij mij pas in 19 90 


mg kunt veel extra lux? uftgevoeide Unp Udo. 


u nu 
vanuwkdtnter%kn., 


I^ww fc^gf dc nieuwe Fiat Uno Nu kopen is pas in 1990 betalen.* 

keuze rijden. . : bij ons is dc van uw 

(étnperarmntvotie Hat, die zich in at^o waafschijnl^k voldoende voor 

flb ortdef -cheidr door zuimgjheid, , wettd^ke aanbetaling van 25%. 


mpteetbeid ea ■ snd eens langs: we verhellen U | 

?• - • , ; ; . , ]■ . ; . • J - ' 1 

diea is ér nu de met fijne yin de v^oiNmuuden. : 
de ontwerp^Mechikking ken verzoeken zijn 
persoonlijke gegevens niet bokéhdte ma¬ 
ken. 

Maa strich t. 14 januari 1988. 


lino. Eén blok teiMicrzfiient; 


:j j . ■; I 
'r( T / 


’■ “ , , 

, ■ ^ 

18 


Umbmrgs dagblad Operatie Oort: eenvoud belastingstelsel staat voorop 

Wat fiscaal straks wel 
kan en niet meer mag Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina 5 


binnen/buitenland 


^ an de redactie binnenland 

HAAG - Voor de ver- 
van belasting- en 

ö leheffing zullen be ' 

p r j- lc *e groepen burgers een 
H boeten betalen. Het 
er naar uit dat die met 
dn e w ordt opgebracht 
s ^ 0r circa 220.000 alleen- 
S K anc * en > mensen die be- 
v*\de fiscale aftrekposten 
lt e ®dig benutten en ettelij- 
g e honderdduizenden bur- 
I* ^ie niet langer ziekte- 
van de belasting 
un nen aftrekken. 

Of 

^ arner daar nog veel aan 
r ath Veran deren tijdens een ma- 
Dv^^debat van twee weken 
]°o n de Vereenvoudiging van de 
te u' en inkomstenbelasting valt 
''’oen H^ e * en ' Het debat begint 
de l ^dag aanstaande en het is 
diojrfdoeling dat de vereenvou- 

i slao- i g op 1 januari 1990 zijn be- 
g krijgt. 

ta|Y r gro * e groepen belastingbe- 
zd er eekter in het verkie- 
deei '* aar 1990 een fiscaal voor- 
Ve re aan te komen, doordat de 
Ulet e i 1Vou diging gepaard gaat 
rui^ een belastingverlaging van 
ajl V\rn er m *lj ar d gulden. CDA 
Zuil v ~> een kamermeerderheid. 
Van n 7? re 8 eri ng daarin niet af- 
Om n ' Het voorstel van de PvdA 
Op t 0 r Rechts 2,1 miljard gulden 


' te leggen is kansloos. 


E 


^nvoucl 

hen^J r anuari 1990 zullen de werk¬ 
lef [ s op een vereenvoudigd 
ea , stro okje kunnen aflezen ol 
op V 0eveel zij er daadwerkelijk 
hem oru lt gaan. De eenvoud zit 
fi n ln de gecombineerde hef- 
r inL Van Premies volksverzeke- 
b e u en belasting in de eerste 
guid mgsc hijf- De eerste 4500 
de Per jaar is onbelast, van 
v en ers te 41.500 gulden daarbo- 
iet s i? w °rdt 35,2 procent (kan 
gehk 1 j ger °f lager uitvallen) in- 
4) e ft dd'en, van de volgende 
rtw d gulden de helft en van het 
dere 60 procent. Mede door Straks - na 1990 - hoeven acht van de tien belastingbetalers geen aangiftebiljet voor de in¬ 
komstenbelasting meer in te vullen. 


beperking van aftrekposten 
moet dat ertoe leiden dat acht 
van de tien belastingbetalers 
geen aangiftebiljet voor de in¬ 
komstenbelasting meer hoeft in 
te vullen. Dat spaart 1600 belas¬ 
tingambtenaren uit, mits de Ka¬ 
mer de eenvoud van het stelsel 
niet te veel ondergraaft. 


Huiverig 


De aanvankelijke bereidheid van 
de VVD om samen met de PvdA 
de vermindering van het be¬ 
steedbaar inkomen voor alleen¬ 
staanden volledig ongedaan te 
maken, lijkt thans weg te ebben. 
De PvdA wil de alleenstaanden¬ 
toeslag op de basisvrijstelling in 
de loon- en inkomstenbelasting 


handhaven en vindt het geld 
daarvoor door met name hogere 
inkomensgroepen minder of 
geen belastingverlaging te gun¬ 
nen. Die oplossing is duur, werkt 
door in de hele uitkeringssfeer, 
ondermijnt de eenvoud en is bo¬ 
vendien fraudegevoelig. Wie 
claimt alleenstaande te zijn, zal 
zich moeten onderwerpen aan 
controle en daar is de fiscus na 
de tweeverdieners-perikelen 
huiverig voor geworden. 

Het CDA vindt het aanvaardbaar 
dat alleenstaanden er tijdelijk op 
achteruit kunnen gaan. Naarma¬ 
te de basisverzekering tegen 
ziektekosten voor iedereen in de 
jaren negentig in beeld komt, 
gaan alleenstaanden met lagere 
en midden inkomens in het zie¬ 


kenfonds - daar vallen de klap¬ 
pen - immers minder premie be¬ 
talen. 

Over de beperking van aftrek 
van „buitengewone lasten” - 
kosten wegens ziekte, overlijden, 
bevalling - hoeft, in tegenstelling 
tot de afschaffing van de alleen¬ 
staandentoeslag, niet al deze 
maand de knoop te worden door¬ 
gehakt. Maar in de vroege herfst 
moet er wel duidelijkheid ont¬ 
staan. De regering wil door 
580.000 mensen uit te sluiten van 
die fiscale aftrek, 375 miljoen 
gulden binnen halen. 

Provisorisch 

Een minder vergaande variant 
van VVD en PvdA, waarbij 


240.000 mensen worden uitgeslo¬ 
ten. zou 225 miljoen moeten op¬ 
leveren. Denkbaar is dat er in de 
herfst van dit jaar wordt besloten 
tot een provisorische oplossing, 
in afwachting van volledige in¬ 
voering van de basisverzekering 
tegen ziektekosten. Daarbij moe¬ 
ten verzekeraars worden ver¬ 
plicht ook mensen met hoge 
ziekterisico’s te verzekeren tegen 
een normale premie. De lijn van 
de regering en de meerderheid 
van de Kamer blijft dat alles wat 
verzekerbaar is niet aftrekbaar 
mag zijn. 

Verzekeringspremies mogen 
dan ook niet meer worden mee¬ 
geteld bij de aftrekpost voor bui¬ 
tengewone lasten. Voor de PvdA 
staat buiten kijf dat hoe dan ook 
langdurig werklozen, bejaarden 
en arbeidsongeschikten - met 
vaak hoge ziekte- en dieetkosten 
- er niet op achteruit mogen 
gaan. 

Beroepskosten 

Een politiek omstreden aanpak 
volgt de regering in het schrap¬ 
pen en beperken van aftrekpos¬ 
ten voor kosten die beroepshalve 
worden gemaakt. Dat moet een 
slordige twee miljard gulden op¬ 
leveren. Fiscale specialisten heb¬ 
ben scherpe kritiek geuit op de 
ongelijke behandeling van werk¬ 
nemers die deze kosten kunnen 
declareren tegenover werkne¬ 
mers die dat niet kunnen en deze 
thans aftrekken voor de belastin¬ 
gen. 

Vergoedingen door de werkge¬ 
ver worden bij de werknemer on¬ 
belast (bij de werkgever voor 
drie kwart van de fiscale winst 
aftrekbaar) terwijl de werknemer 
die uit eigen zak betaalt, die kos¬ 
ten niet langer kan aftrekken. 

Een beetje ongelijkheid is de 
prijs die moet worden betaald 
voor eenvoud en bovendien gaat 
het niet om volledig vergelijkba¬ 
re zaken, zo meent de regering. 
Het alternatief om de aftrek in te 
perken door de belastinginspec¬ 
teur met een chirurgijnsmes kos¬ 
ten in noodzakelijk en niet-nood- ding, congresbezoek, representa¬ 
tiekosten, verblijfkosten, litera¬ 
tuur (uitgezonderd vaklitera¬ 
tuur), tekstverwerkers, home¬ 
computers en dergelijke. 

Reiskosten 

Er gaat nogal wat veranderen 
met reiskosten, de auto (van de 
zaak of de privé-auto voor het 
werk) en de werkkamer thuis, al¬ 
lemaal zaken die thans dankbaar 
worden aangegrepen om er fis¬ 
caal voordeel mee binnen te sle¬ 
pen. Reiskosten voor woon¬ 


Kamer maakt begin 
met marathondebat 


zakelijk te laten ontleden is niet 
haalbaar, zo denkt de regering. 
Dat levert weer allerlei bezwaar¬ 
schriften op en het kost jaren van 
jurisprudentie, voordat het beeld 
van wat wel en niet aftrekbaar is 
voor iedereen helder is. Dat de 
Kamer op dit onderdeel een lawi¬ 
ne van wijzigingsvoorstellen zal 
loslaten, staat buiten kijf. De on¬ 
gelijke behandeling doet zich 
voor bij geldboeten, voedsel, 
drank en genotmiddelen, kle- 


werkverkeer mogen thans voor 
minstens 200 gulden worden af¬ 
getrokken. Vanaf 1990 vervalt 
die aftrekpost. 

Wie aantoonbaar meer dan tien 
kilometer naar het werk moet 
reizen, behoudt wel recht op af¬ 
trek. De fiscus accepteert straks 
aftrek van reiskosten tegen een 
gemiddelde van eerste en tweede 
klas NS. Reiskosten die worden 
vergoed door de werkgever, blij- 


Hoelang staat Kohl nog achter omstreden minister? 

Scholz zelf in duikvlucht 


Van onze correspondent 

BONN - Ook na de cata- 
trofe van Ramstein, het 
s £handaal rond de vlieg- 
show in Norvenich en de 
^ m P van Remscheid is de 
westduitse minister van 
defensie, Rupert Scholz, 
®rvan overtuigd dat hij het 
nieuwe jaar politiek zal 
overleven. „Waarom niet, 
. p en een man met plezier 
ln het leven.” 

ma anden geleden haal- 
e kanselier Helmut Kohl het 
Politiek onbeschreven blad 
cholz, jurist en hoogleraar 
staatsrecht in West-Berlijn, 
aar Bonn als opvolger van 
anfred Wörner die zijn geluk 
secretaris-generaal van de 
R ■ mocht beproeven, 
mdsdien is het ministerie van 
eiensie niet meer uit het 
ieuws geweest. De vraag is 
oelang Kohl nog aan zijn 
gen keus kan vasthouden, 
oensdag lag Scholz maar 
K" ui drie keer onder vuur. 
ohl gaf hem publiekelijk een 
ee ë uit de pan, omdat Scholz 
n e en interview had gezegd dat 
>> er aan de modernisering van 
e nucleaire wapens voor de 
vieT” a ^ s ^ an( l niet te ontkomen 

..Een dergelijke opmer- 

, 7?. Vln d ik allesbehalve zin¬ 
vol.” 

rP ui CSU-veiligheidsexpert 
ohle sprak zich met steun 
van een groot deel van de CDU- 
^öü-fractie, de FDP, de Groe- 
, en en de SPD uit tegen de 
oor Scholz geëiste verlenging 
an j dienstplicht. „De geloof¬ 
waardigheid van de vrede- en 
e uigheidsdienst van ons land 
op het spel,” zei de libera- 
[f par ementariër Feldmann. Of 
et allemaal nog niet genoeg 
as, kwam er uit België een 
rontwaardigde reactie op de 
V^dedehng van Scholz dat 

\ 7 ^„ii 7 Uur ex . tr oem laagvliegen 
n West-Duitsland naar België 


zullen worden verplaatst. De 
Belgen wisten nergens van. 


Vertrokken 

De man uit West-Berlijn, die ge¬ 
zien de status van de stad niet 
in dienst hoefde, gedraagt zich 
sinds zijn entree bij defensie als 
een prima donna met vier ster¬ 
ren. Hij moest, zo had Kohl ge¬ 
dacht, binnen het kabinet de te¬ 
genvoeter worden van de vol¬ 
gens sommige christen-demo- 
craten al te zeer naar het Oosten 
lonkende liberale minister van 
buitenlandse zaken Hans Die- 
trich Genscher. Een week lang 
luisterde Scholz aandachtig 
naar de uitleg van zijn staatsse¬ 
cretarissen, toen meende hij al¬ 
les te weten over het meest ge¬ 
compliceerde ministerie. 

Alle drie staatssecretarissen 
zijn inmiddels vertrokken. 
Twee op eigen verzoek, de der¬ 
de struikelde over zijn besluit 
na de ramp van Remscheid een 
vliegverbod van drie weken af 
te kondigen. Scholz, die op dat 
moment in de VS vertoefde, 
was woedend. Vanuit het vlieg¬ 
tuig gaf hij zijn staatssecretaris 
via diens secretaresse opdracht 
„deze waanzinnige beslissing te 
herroepen.” De staatssecretaris 
weigerde. Hij wist zich ge¬ 
steund door vrijwel alle parle¬ 
mentariërs. Dat de man toch 
weg moest, kwam, doordat zijn 
secretaresse de uitval van 
Scholz op de band had opgeno¬ 
men en deze een dag later in de 
Bondsdag liet circuleren om te 
bewijzen hoe arrogant en ge¬ 
voelloos zijn baas is. Vanaf dat 
moment had Scholz, die in te¬ 
genstelling tot alle andere mi¬ 
nisters, nog geen mandaat van 
de Bondsdag heeft, het laatste 
restje krediet in het parlement 
verspeeld. 


Kritiek 

Ook de kolonels, generaals en 
admiraals kunnen er een lied • RUPERT SCHOLZ 
.met kritiek overladen... 


• HELMUT KOHL 
...omstreden keus gedaan. 


over zingen. Na de ’Comman- 
deursdagen’, waarop alle lei¬ 


dende topofficeren elk jaar 
brainstormen over de toekomst 


van de defensie, sprak een ad¬ 
miraal uit wat velen menen: de 


man kan prima praten, maar hij 
is hard, koud en arrogant. De 
strijdkrachten, die na het offen¬ 
sief van de Sovjetrussische 
staats-en partijleider Michael 
Gorbatsjov toch al onzeker zijn, 
voelen zich in de steek gelaten. 

Vroeger, spotten de officieren, 
was de stemming in de troep zo 
goed, dat deze de prestaties 
royaal overtrof. Nu is het an¬ 
ders: de motivatie is weg. Hun 
hoogste vertegenwoordiger, in- 
specteur-generaal Wellershoff 
heeft zijn functie als adviseur 
van de regering inzake veilig¬ 
heidsvraagstukken al lang 
moeten opgeven. „Ik klap nog 
slechts met mijn hakken”, zegt 
hij ironisch. Scholz voelt zich 
ondanks de enorme problemen 
met zijn ondergeschikten nog 
steeds de sterke man. Waar¬ 
schuwingen slaat hij in de wind 
en met politiek instinct is hij 
niet bepaald gezegend. Nog 
houdt Helmut Kohl aan hem 
vast. Om twee redenen: in de 
eerste plaats, omdat hij hem 
van buiten de fractie heeft ge¬ 
haald en in de tweede plaats, 
omdat de kanselier van een mi¬ 
nister die gebukt gaat onder af¬ 
faires weinig te duchten heeft. 


Toch weg? 


Maar als Scholz hem vast wil 
pinnen op een punt zoals de 
modernisering, waarop Helmut 
Kohl zich juist niet wil vastleg¬ 
gen, is de kans levensgroot dat 
Scholz weer snel staatsrecht 
mag gaan doceren. Een tweede 
moderniseringsdebat in een 
verkiezingsjaar waarin de 
christen-democratische meer¬ 
derheid in de Bondsraad, een 
soort Eerste Kamer, op het spel 
staat, kan de regering zich niet 
permitteren. De kanselier lijkt 
zijn weg te hebben gevonden 
tussen de Amerikaanse druk 
om meer aan defensie uit te ge¬ 
ven en de niet meer bij te benen 
Russische ontwapeningsvoor¬ 
stellen: hij beweegt zich niet tot 
het zogenaamde NAVO-totaal 
concept op tafel ligt. En dat kan 
nog wel even duren. 


ven onbelast tot een treinkaartje 
eerste klas. Een ongelijkheid die 
berust op een compromis in de 
Sociaal-Economische Raad, 
waar D66 vanaf wil. 

Onbelast vergoeden tegen een 
gemiddelde van eerste en tweede 
klas levert de schatkist ruim 80 
miljoen gulden op die kan wor¬ 
den ingezet om andere aftrek¬ 
posten (kleding, verblijf buiten 
de woonplaats, kantinevoorzie- 
ningen, literatuur, gereedschap, 
congresbezoek) waar het mes in 
zou moeten te ontzien. 

Vrijwel iedere werknemer met 
een auto van de zaak, krijgt vanaf 
1990 te maken met de autokos¬ 
tenfictie: twintig procent van de 
catalogus waarde wordt be¬ 
schouwd als inkomen waarover 
belasting wordt geheven. 

Het gebruik van de privé-auto 
voor het werk wordt onaantrek¬ 
kelijker: er mag maximaal 44 
cent per kilometer worden afge¬ 
trokken van de belasting. Als de 
werkgever kilometerkosten ver¬ 
goed wordt alles boven de 44 
cent per kilometer (thans meest¬ 
al enkele dubbeltjes meer) als in¬ 
komen belast. 

De werkkamer thuis zal voor de 
meeste werknemers niet langer 
een aftrekpostje opleveren. Aan¬ 
getoond moet worden dat het 
werk grotendeels thuis wordt 
verricht. Dan mag maximaal 15. 
procent van huur en energiekos¬ 
ten worden afgetrokken. Als de 
werkgever daarvoor een onkos¬ 
tenvergoeding geeft, wordt alles 
wat boven die vijftien procent 
uitgaat als inkomen belast. De af¬ 
trek voor de studeerkamer (als 
onderdeel van de studiekosten^ 
vervalt. Studieboeken, college- 
en lesgeld blijft aftrekbaar. ** 


k M 


* « 
<■ 


Teruggave 

Vanuit de oppositie komen 
verder voorstellen mensen & 
teveel belasting hebben betaal^ 
eerder recht te geven op terugg%* 
ve. De grens voor het T-biljëf 
moet omlaag, met name voor bp - 
jaarden (naar 200 gulden), zo 
de PvdA voorstellen. •#,* 

Technische problemen en ong** 
fenheden - soms moeilijk reetft 
te zetten - doen zich voor rondt© 
overhevelingsvergoeding. Ijfcj 
vergoeding, rond de twaalf per¬ 
cent van het salaris, betalen 
werkgevers nu als opslagprerfti*] 
aan de sociale fondsen. In ÏISW, 
wordt die premie bij de werka^- 
mer ingehouden, die daarvötM* 
wordt schadeloos gesteld do<*£ 
de werkgever via de overhev^. 
lingsvergoeding. «^ 

«b' 

Nevenbaan > 

W' 

Mensen met een hoofdbaajf 
waarvoor zij al de maximumpre¬ 
mie betalen, krijgen voor een 
venbaan echter ook die twaalf 
procent. Daarvan blijft na belaft 
tingheffing veertig procent ovët 
Een netto-inkomensverbeterihg 
van 4,8 procent op neveninkont 
sten is het resultaat. 

Een politiek tintje krijgt de dis* 
cussie over de berekening van 
overhevelingsvergoeding. In 
toekomst wordt dat een zaak v^a 
de Sociale Verzekeringsraad efl 
dus van onderhandelen tussejj 
werkgevers en werknemers. D* 
minister van Sociale Zaken m<$et 
de uitkomst daarvan goedkeu¬ 
ren. Dat het uiteindelijk neer 
moeten komen op CAO-afspjnl* 
ken valt bepaald niet uit te 
ten. *■ 

Aanpassing van sociale premiéj 
en dus van overhevelingsvergo% 
dingen in de jaren negentig;, of* 
dat de uitkeringskosten stijgêft 
wordt daarmee nadrukkelijk ee$ 
zaak van touwtrekken tus^ta 
werkgevers en werknemers. 0* 
kans dat de uitkeringen in 4$ 
toekomst weer de lonen vu 
werknemers gaan volgen, 
verlangen van zowel PvdA oS 
CDA, lijkt kleiner als de werkff- 
vers de voet in dat overleg rtjwt 

succes kunnen dwars zetten. ,* 

% 

• 

De Kamer begint komende w«l 
woensdag met de belastingher¬ 
ziening. Het ligt in de bedoeling^ 
februari over de de wetten <5* 
wijzigingsvoorstellen te stelj*- 
men. " *• 

Limburgs Dagblad 


Aangeboden betrekkingen 


Gevraagd met spoed 

fysiotherapeut(e) 

i.v.m. full-time vacature in een praktijk in Zuid-Limburg. 
Bro.no. MA 535 LD, Stationsstr. 27, 6221 BN Maas¬ 
tricht____ 

Gevraagd ervaren 

apothekersassistente 


Schriftelijke sollicitaties richten aan: M.A.L.M. Winten, 
apotheker, Markt 27, 6361 CB Nuth.__ 


Gezin met 4 jonge kinderen 
zoekt betrouwbare WERK¬ 
STER voor 1 morgen in de 
week. bellen na 2Ó.00 uur. 
04750-10695. 

Gezocht TOETSENIST (E) 
voor all round orkest. Tel. 
045-219262/224886 of 

454501. 

Metselaars gevr. mld. na 
19.00 uur, bouwbedrijf 
PARO Baanstraat 125, 
Landgraaf tel. 045-313105. 

Welke ACTIEVE vrouw 
(20-45 jr.) wil (on)regelmatig 
voor onze kinderen komen 
zorgen, in Heerlen-Nrd. Tel. 
na 20 uur 045-220841. 

La Comparsa bar zoekt 
MEISJE. Inl. 045-241592 of 
244240 na 15 uur. 

Ervaren zefst. FRITURE- 
HULP gevr. Inl. tuss. 14. 00 
en 16.00 uur. tel. 045-317306. 

Taxi-Centr. Bor-Tax. Partti¬ 
me CHAUFFEURS Gevr. 
Pers. aanm. Putstr. 103 
Bom. 

Gevr. ervaren SCHOON- 
MAAKHULP in huisart¬ 
senpraktijk omg. Hrl. voor 
twee middagen per week. 
Soll. met opgave van refe¬ 
renties. Br.o.n. HL 649, 
Limburgs Dagblad, post¬ 
bus 3100. 6401 DP heerlen. 

3e RESTAURANT KOK 
en afwashulp lunchroom- 
restaurant de Koffiepot 
Grotestraat-C. Valkenburg 
tel. 04406-12017. 

Fa. P.H. 

vraagt m 

Chaul 

voor transporten bir 
Solliciteren s zaterdat 
tel. 04454-2341, Rijksw 
(zonder ervaring on 

Broek b.v. 

et spoed 

ffeurs 

men- en buitenland. 

3 S van 9.00-12.00 uur, 
eg 33, 6295 AK Lemiers 
nodig te solliciteren) 

Voor onze moderne ambachtelijke slagerij vragen wij 
SLAGERSGEZEL m. belangst. v.d. worstmakerij Ift. ± 
20 jr. soll. uitsl. n. tel. afspr. slagerij Boumans Akerstr. 52 
Heerlen. Tel. 045-714250/712169. 

W.G. Salari B.V. te Sittard 

vraagt wegens uitbreiding: 

produktiemedewerkers 

heftruckchauffeurs 

Sollicitaties: 04490-11541 

LEID(ST)EK gevr. voor 7V'2 
uur p. week voor peuter¬ 
speelzaal Kruimeltje Holz- 
Kerkrade. Vergoeding af¬ 
hankelijk van leeftijd 

ƒ 120.81 - ƒ 265,-51 Bruto p. 
mnd. Schrift, sollicitaties 
voor 21-01- 89 a.s. te nchten 
aan stichting Kinderop¬ 
vang Kerkrade, Hammo- 
lenweg 9, 6466 XT Kerkra¬ 
de. 

Wilt u als RIJSCHOOLMA- 
NAGER zelfstandig plus¬ 
minus ƒ 750- netto per 
week verdienen? Geselek- 
teerde kandidaten krijgen 
een 80% studiefinaneienng, 
officieel kaderschooldiplo- 
ma, een eigen auto, tenmin¬ 
ste vier jaar werk en uitste¬ 
kende toekomstmogelijk¬ 
heden. Wij vragen rijbewijs 
B, leeftijd 18-28. havo/ma- 
vo/lts-e diploma, omgangs¬ 
kunde, enthousiasme, stu¬ 
diezin, doorzettingsvermo¬ 
gen. Schriftelijke sollicita¬ 
tie: KRM, Industrieweg 71, 
5683 CB Best. 

Nederlands bouwbedrijf 

vraagt voor Dld. omg. M. 
Gladoach-Kóln BET. 

TIMM. en mets. Ook col. 
Ned. verz. Tel. 045-229529 of 
229548. 

KLEINBUSCHAUF- 
FEURS gevraagd voor 
groepsvervoer op parttime 
Basis, event. met groot rij¬ 
bewijs. pes. aanmelden: 
Akerstraat-Nrd. 132, 

Hoensbroek na 11 uur. 

Hulp in de HUISHOU¬ 
DING gevr. 1 ochtend p.w. 
in Welten. Tel. 045-740140. 

Voor spoedige indiensttre¬ 
ding ambulante KOK. Inl. 
045-719063. 

Motel Heerlen 

vraagt enthousiaste 

medewerkers 

voor het restaurant (m/v) 

* leeftijd 18-22 jaar 
* opleiding Mavo 

* full-time en/of part-time betrekking 
* alleen schriftelijk solliciteren. 

Motel Heerlen. Terworm 10, 6411 RV Heerlen 

Betosta BV (N. Pleuger) 
vraagt METSELAARS en 
timmerlieden voor land. 
werk in Duitsl. Zonder vak¬ 
kennis onn. te solliciteren. 
Tel. 04405-1236 of 045- 
441170. 

Dansorkest MIDNIGHT 
zkt. op korte termijn toet¬ 
senman of vrouw, veel 
werk en ervaring vereist. 
Tel. 045-318141. 

Visragout Helgoland verse 
soorten vis in kruidige ra¬ 
gout met rijst of stokBrood 
+ salade ƒ 9,95; gebak v.d. 
dag + kop koffie ƒ 3,95; 
Lunchr.-Rest. Au-Coin, Ho- 
nigmanstr. 33 Hrl. Tel. 045- 
715460. 

Leuke MEISJES gevr. voor 
nieuw privéhuis. Intern 
mogelijk. 045-215113. 

Gevr. STAGEAIRE in dres- 
suurstal te Susteren. Tel. 
04499-3205. 

Wij zoeken nette serieuze 
mensen op niveau ter ex¬ 
ploitatie van een filiaal 
CONTACTBURO, Regio 
Maastricht. Roermond, Ge¬ 
leen, Kerkrade. Info: Buro 
L’Amour Heerlen. 045- 
225237 

JUNGKOCH gesucht. Wit 
wollen unser Team ver- 
grössern u. suchen noch 
einen motivierten, flexiblen 
Jungkoeh. Restaurant To- 
mate, Markt 45, 5100 

Aachen. Tel. 09-49-241- 
22912. 

Van Klaveren Promotions 

Bureau voor Persoonlijke Sales Promotion Services te 
Hoofddorp opent een nieuwe vestiging in het 
MECC Office Building te Maastricht. 

Voor promotionele activiteiten (beurzen, congressen, 
sampling-acties en person-to-person promoties) 
zoeken wij 

Free-lance dames en heren 

(20-35 jaar) 

Aan de sollicitanten stellen wij de volgende eisen: 

- middelbare schoolopleiding 

- zeer representatief 

- commerciTe ervaring 

- uitstekende contactuele eigenschappen 

- frequente beschikbaarheid 

- i.b.v. rijbewijs en eigen vervoer 
- goede kennis van de Engelse en Duitse taal 
- goede typevaardigheid en kunnen werken met een PC 
verstrekt tot aanbeveling. 

De honorering en onkostenvergoeding zijn goed. 

U kunt schriftelijk of telefonisch reageren bij: 

Van Klaveren Promotions 

Skagerrak 15, 2133 DP Hoofddorp, 
tel. 02503-11774/33222 

Alle sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in het 
MECC Offie Building te Maastricht. 

Gevr. KAPSTER ± 20 jr., 
zelfstandig kunnen werken 
voor ± 16 uur per week. 
Kapsalon Trudy Wierts. 
TeL 045-412010 Kerkrade. 

Gevr. ELEKTROMON- 

TEURS voor langdurige in¬ 
dustriële projecten. ECM 
Heerlen b.v.. Burg. v. 
Grunsvenplein 10. 6411 AT 
Heerlen. Tel. 045-718877. 

Zelfst. werk. VERKOOP¬ 
KRACHT voor groente/f- 
ruitspeciaalzaak te Heerlen. 
18-21 jr. Zonder erv. onno¬ 
dig te reflecteren. Tel. 
04493-2658. 

Jong dynamisch bouwbe- 
drijf vraagt voor direkt en 
indirekt ploegen METSE¬ 
LAARS, timmer- en aftim- 
merlieden, constructie- 

schilders en ijzervlechter 
voor inlichtingen tel. 04902- 
15061. 

UITBENERS gevr. Goed 
loon. Tel. 043-472875 of 
255558. 


Gebr. Kurvers b.v. 


vraagt 

kipper-chauffeurs 
MTS-weg- en -waterbouw 

Zonder ervaring onnodig te solliciteren. 
Benzenrade 51, 6419 PH Heerlen, 045-413201. 

Regionale Thuiszorg Zuid 

Bemiddelingsbureau voor de thuiszorg zoekt 

A-verpleegkundien kraamaantekening 

Ziekenverzorgenden 

Kraamverzorgsters 

Z-verpleegkundigen • 

U werkt geheel zelfstandig in de thuiszorg in de regio 
Zuid. Informatie RTZ, tel 045-725627. 


Zaterdag 14 januari 1989 # Pagjn* 


Gevr. in apotheekhoudende huisartsenpraktijk APO¬ 
THEKERSASSISTENTE voor vervanging in vakanties 
etc. voorlopig 27 dagen/jaar a 5 uur. Schriftelijke solt. 
z.s.m. aan mevr. C.M. Kroes en J.G. Nijhof, Parallelweg 
Noord 4, 6336 AE Hulsberg._ 


Gevr. POETSKRACHT 
voor de maandagmorgen in 
ons bedrijf, persoonlijk 
aanmelden Bouwens, 

Hoofdstr. 35 Kerkrade. 

GLAZENWASSERS ëh 
leerlingglazenwassers gevr. 
Tel. 045^424871 lfst. tussen 
18.00 en 19.00 uur._ 


Club exclusief heeft nog 
plaats voor enkele leuke 
MEISJES. Tijden in over¬ 
leg. Inf. 045-423634. 


Welke ervaren zelfstandig 
werkend KOK (30 ir. oi 
ouder) wil van betrekking 
veranderen. Seizoenwerk, 
gunstige werktijden, keu¬ 
ken om 20.00 uur dicht. 
Br.o.nr. VA 566 LD. Rei- 
naldstraat 40, 6301 EC Val¬ 
kenburg. 


BUFFETHULP serveer¬ 
ster en 2e rest. kok. Restau¬ 
rant Le Bourguignon, Ge- 
leenstr. 18, Heerlen. Soll. 
uitsl. schrift. 


Brouns Confectie, Kantstr. 
5 Ubach o. Worms vraagt 
voor direct ervaren CON- 
FECTIENAAISTERS voor 
haar atelier in de leeftijd 
van 18 t'm 22 jaar, tev. 
thuisnaaisters voor dames 
en kinderbovenkleding. 


Wegens te veel werkzaam¬ 
heden dringens MEISJE 
gevraagd. Tel. 045-215113. 


Serieuze CHAUFFEUR ge¬ 
vraagd voor escortwerk. 
Tel. 045-321038. 


Goedlopende club te Maas¬ 
tricht vrgt. MEISJES. Tel. 
043-211620. 


Vlannenzangvereniging St. 
Jaecilia Gulpen vraagt BE¬ 
GELEIDER (m/v) voor pia- 
io en orgel. Inlichtingen: 
>4450-1057 


Nachtcafé Macumba, 

Rijksweg 187, Maasmeche- 
len (B) vraagt BUFFET- 
MEISJE ± 25 jr. met erv. 

f een animeerwerk. Tel. 09- 
211761175. 


Opleiding RIJ-INSTRUC- 
TEUR/TRICE. Vraag bro¬ 
chure! Weeren-Wesseldijk, 
Nijmegen, tel. 080-777524. 


Kom je ook (helpen) bij de 
Kinder- en Jeugdtelefoon? 
Wij zoeken VRIJWILLI¬ 
GERS tussen 18 en 30 jaar 
om jongeren aan de tele¬ 
foon te woord te staan. Een 
speciale opleiding is niet 
nodig. Wel enthousiasme, 
motivatie en minimaal 20 
uur tijd per maand. We star¬ 
ten binnenkort met een 
training. Heb je interesse, 
bel dan voor meer informa¬ 
tie 045-719166 tijdens kan¬ 
tooruren. 


Gevr. betrekkingen 


NEW LOOK B.V., Sehaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154/- 
312709. 


STUCADOOR kan nog 
werk aannemen. Tel. 045- 
462428. Na 18.00 uur. 


OPRITTEN, erfverh. etc. 
vlgs. nwe. stabilisatiemeth. 
Kallen Stabilisaties, Kerk¬ 
rade. Tel. 045-457415. 


Dakdekkersbedrijf M. Haas 
is en blijft het vertrouwde 
adres voor al uw DAK¬ 
WERKZAAMHEDEN. Tel. 
045-451862. 


TVVIDEO-REPARATIE 
Görgens. Tel. 045-314122 


Let op! Uw dak is ons vak! 
Dakdekkersbedryf Peters, 
Groenstr. 21, Ubach over 
Worms. Tel. 045-325793. Te¬ 
vens ZINKWERK en PVC- 
dakgootbekledmg. Gratis 
offerte. 


TRAP BEKLEDEN, rails 
hangen, gordijnen maken. 
Voordeelprijzen en vak¬ 
manschap. Gratis prijsop¬ 
gave. Scnillings Interieur, 
Sunplein 39, Nieuwenha- 
gen. Tel. 045-312613. 


HANS LIPS voor timmer-, 
dak- en zinkwerk met ga¬ 
rantie. Vr. vrijbl. advies/of¬ 
ferte. Bel 045-453818. 


SCHILDERS kunnen nog 
behang- en schilderwerk- 
zaamheden aannemen. Tel. 
045-210020. 


DAKDEKKERSBEDRIJF 
De Nok, voor al uw dak¬ 
werkzaamheden, met de 
langste schriftelijke garan¬ 
tie. Bel voor vrijblijvende 
offerte. Tel. 045-224459. 


Als beheerder met Gawal- 
do DIPLOMA’S voor in¬ 
stallatiebedrijven en/of 
loodgietersbedrijven. Br. o. 
no. HK 630 Limb. DagbL, 
Postbus 3100, 6401 DP 
Heerlen. 


Voor al uw nieuwbouw en 
VERBOUWINGEN: bouw¬ 
bedrijf Baburek, tel. 045- 
216969. 


Bost VERWARMING B.V., 
Romeinenstr. 8, Kerkrade- 
W. Sanitair, gas, water, c.v., 
badkamers, riolering, dak 
werk. Tel. 045-41254 p 


Zoekt u een OPPAS? Ik 
heb een zoontje en wil uw 
kind ook graag bij mij thuis 
verzorgen, (ma-vrij). Tel. 
045-723010. 


TV-ANTENNES ƒ 395 
all-in 5 jr. garantie. Ook alle 
reparaties door geh. Lim¬ 
burg. Géén voorrijkosten! 
Koenen, 045-441693. 


Voor alle METSELWERK 
en verbouwingen. Tel. 045- 
321252. 


Administratiekantoor kan 
nog BOEKHOUDINGEN 
aannemen. Ook uw belas¬ 
tingaangiften verzorgen 
wy. 045-214748. 


Voor al uw METSEL¬ 
WERK, steenstrips, klus¬ 
sen aan huis. Goedki 
045-316436. 


coop. 


Erv. DAKDEKKER kan 
nog dak-, lood- en zinkwerk 
aannemen, tel. 045-351626, 
b.g.g. 461432. 


Te koop aangeboden 


ANTWOORDAPPARAAT 
Compur, nieuw en ge¬ 
bruikt. Tel. 09-4924091035. 


KEUKENS, keukenappa- 
ratuur. Laag in prijs, met 

§ arantie. R/J Handelson- 
ememing. Stationstraat 
294, Nuth. Tel. 045-242602. 


Weg. omst. modern grijs le¬ 
ren BANKSTEL 3-2-zits, 
kuipmodel. V.p. 1125,-; mo¬ 
derne witte eethoek. Vr.p. 
1025,-; modem leren draai- 
fauteuil, V.p. 475,-. Alles 3 
mnd. oud. 045-323830. 


Te koop aangeboden 


SCHILDERIJEN te koop. 
Keekstr. 92, Heerlerheide. 


VLOERKLEDEN, wol of 
katoen, div. maten/kleuren. 
Leon Jansen, Kerkstr. 300, 
Brunssum, tel. 254818. 


Te k. HOUTKOLENKA¬ 
CHEL merk Efel. zeer zui¬ 
nig in gebruik, ƒ 400,-. Tel. 
045-270744. 


Te k. WASAUTOMAAT 
i.g.st. pr./150,-. Koe- 
koekstr. 11, Hrf-Nrd. Tel. 
045-218386. 


STEREOTOREN, VHS vi¬ 
deo te koop. Tel. 045- 
727669. 


Te k. BABYKAMER, 5-de- 
lig, bruin, met kleertjes en 
diversen, vr.pr. ƒ 650,-. Tel. 
04490-28581. 


Te koop goed lopende ' 

bloemenzaak 

regio Genk, België. Omzet ± ƒ 330.000,- tot ƒ 375.000,- 
per jaar. Overname inventaris handelsvoorraad. Good¬ 
will verplicht ± ƒ 50.000,- huurpand. Zonder voldoende 
geldmiddelen onnodig te reageren. Br.ond.nr. HK 633 
Limburgs Dagblad, postbus 3100, 6401 DP Heerlen. 


Exclusief Sissi COMMU- 
NIE-JURKJE 140-146 met 
toebehoren. Tel. 045- 
410941. 


Te k. ATARI 520 STM + 
comp. incl. monitor, muis, 
dubb. zijd. drive en softwa- 
. Tel. 04490-44735. 


re 


Vandaag 

Hobby/Huisvlijtmarkt 

in Makado-Beek (toegang gratis) 


Totale winterkollektie 
halve prijs 
Mode Haan 

Hoogstr. 98 N’hagen’-Landgraaf, 200 m nabij winkelc. 


Te k. moderne WINKEL- 
INSTALLATIE, 2 vitrines, 
2 toonbanken en open kas¬ 
ten. Tel. 045-312459. 


T.k. WEEGSCHAAL met 
bon Digi SM 50. Tel. 04498- 
57197. 


Te k. JUKEBOX Würlitzer 
500 1937. Tel. 045-242261. 


Antieke COMMODE met 
spiegel ƒ375,-, eik. eethoek 
m. 6 stoelen ƒ 525,-, noten 
slaapkamer comp. ƒ 575,-. 
modern wandmeubel 

ƒ 200,-, babybedje ƒ 60,-, 
salon-tegel-tafel- ƒ 140,-. 
Schaesbergerstr. 108, Kerk¬ 
rade. Tel. 045-415181. 


Weg. omst. t.k. com 
drive-in DISCO 
Tel. 045-716620. 


omplete 
ƒ4500,-. 


ege 

32x32 cm. Div. kleuren, Ejm 
en voegsel inbegrepen 
ƒ 24,50 p/m2 incl. BTW. Te- 

f elhandel Janssen, De Hut 
, Gulpen. Tel. 04450-1970. 


Te k. diverse JUKEBO¬ 
XEN, laag in prijs. Tel. 045- 
242906. 


Te k. compl. inger. r Rl- 
TUURWAGEN, zeer gesch. 
v. braderieën etc. In bedrijf 
te bezicht. Pr.n.o.t.k. Te! 
04493-4283. 


Stalmeier Music 

Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253 

Voordelige aanbiedingen 

en occasions op allerlei gebied. 

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken, 
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz. 
_Eigen service- en reparatiedienst._ 


Uw bankstel, stoelen enz. 
vakkundig nw. bekleed 
grote coll. meubelstoff en 
rundleder de echte huiden. 
STOFFEERDERIJ Klo- 
progge, Akerstr. 70, Kerkra¬ 
de-vV Tel. 045-412735. 


Te k. nw. HONDEHOK, 
compl. met staande voer¬ 
bakken ƒ 150,-. Kleikoele- 
weg 63, Nieuwenhagen. 


4 P : 


VISVIJVERS met pom- 
en ƒ 100,- en ƒ 125,-. 045- 
18823. 


Te koop MERGEL BRIE¬ 
VENBUS, handwerk. Tel. 
04458-2625. 


Te k. prachtige manou 
KINDERKAMER met 
commodekast, kleerkast en 
ledikantje. ƒ 1500,-. Tel. 
045-257213. 


Kachels 

Grandioze verbouwingsop- 
ruiming: 10-70% korting. 

Nieuw en gebruikt. 

De Kachelsmid, Walem 21, 
Klimmen. Tel. 04459-1638. 


Parketteur 

zoekt werk. Ik leg alle soor¬ 
ten parketvloer en tegen 
concurrerende prijzen. 
Ook opknappen van be¬ 
staande vloeren. Houkes 
Parket, Voerendaal, tel. 
045-750305; Sittard, tel. 
04490-25157. 


Te k. PRINSCARNAVAL- 
KOSTUUM BLAUW FLU¬ 
WEEL MET SCEPTER EN 
MUTS ƒ 150,-. Tel. 045- 
717608. 


± 2000 oudholl. BOERDE- 
RIJPANNEN. Prijs n.o.tk. 
Tel. 045-323659. Na 18.00 
uur. 


Te k. STOOKHOUT, PO¬ 
PULIEREN. Tel. 045- 
251202. 


KOLEN te k. le keus, zéér 
goedkoop. Tel. 045-422217 
of 423199. 


Oma’s KOLENFORNUIS, 
oma’s slpk.. compl. zeer 
mooi. TeL 045-452926 na 18 
u. 


aangeb. weg. verh. 


Te k. aange 

TUINST. 4 st. m.k. paras., 
taf. ƒ 500,-; vriesk., 5 laden 
ƒ 500,-; gasoven ing. gr. 
ƒ400,-; sHkam. 2-pers. + 4 
kasten ƒ 250.-. AH. als 
nieuw. Eygelshoven, tel. 
045-351412. 


Te k. aangeb. lang wit 
COMMUNIEJURKJE, mt. 
140, met jasje, ƒ 100,-. 045 
322502. 


Wie doet een bod op 30 fles¬ 
sen Franse CHAMPAGNE, 
Laurent Perrier (Cuvee 
Grand Siècle). Br.o.nr. KE 
057 LD, Markt 42, 6461 ED 
Kerkrade. 


T.k. VOUWWAGEN A. 
Jannet, vast dak en voor¬ 
tent, 15 jr. oud doek i.g- 
.cond., pr. ƒ 650,-. Tel. 
04490-21013. 


Hobbymachines 

voor hout- en metaalbewerking, grootste sortering in 
Limburg, o.a. Robland, Scheppach, Emco, Elektra, 
Toolmac, Huvema, elektromotoren 2 pk 220 V ƒ 198,-; 
lintzaagmachine ƒ 695,-; 

Naebers 

Ganzeweide 181, Heerlen-Noord (Heerlerheide). 
_Tel. 045-2il1941. Geen koopavond._ 


Fotocopieerapparaten 

Nieuw en gebruikt, vanaf ƒ 350,- 
R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz 


Te k. eiken WANDMEU¬ 
BEL (2.96 m br.), a.n. Te 
bevr. Nam. Driessen 52, 
Ubach over Worms. Tel. 
045-316307. 

Te k. Open HAARDHOUT 
ƒ 35,- per m3. Gratis be¬ 
zorgd. 04459-1675. 

Te k. KINDERWANDEL- 
WAGEN + winterzak 

ƒ 50,-; TeL 04455-1496. 

Te k. TELEFAX tel.nr. 045- 
324049 tussen 19 en 20 uur. 

Te k. CHESTERFIELD le¬ 
ren bankstel, barokstijl eet¬ 
kamer. enkele perz. tapij¬ 
ten, alles als nieuwe! tel. 
045-223094 of 323751. 

Te koop RPINSEWAGEN 
trekolifant ± 4,5 mtr. hoog 
te bevr. 04455-1557 of 1309. 

Te k. MSX 2, 8250 met ge- 
heugenuitbr. ƒ 850,-, fel. 
045-224779. 

Te k. FABRIEKSAANH.- 
WAGEN m. torsieas, laad- 
verm. 750 kg, afm. 1.15x2 m, 
nieuw! Vaste pr. ƒ 1200,-; 
Tel. 04490-55059. 

Te k. HUISDRUKKERIJ 
voor vereniging of bedrijf, 
best. uit offsetpers, belicht. 
+ ontw.app., cnemical. pa¬ 
pier enz. Tel. 043-474195. 

LEMOTEX textiel- en le- 
der-groothandel biedt aan 
uit eigen import verkregen 
lederen dames- en heren¬ 
jacks van ƒ 45,-, rokken van 
ƒ 20,-; joggingpakken van 
ƒ 15,-; Panda’s van ƒ 45,- etc. 
Geen P.V. Laurstra. 28 
Eygelshoven. Tel. 045- 
462000. 

Te koop eiken BANKSTEL 
3-2-1- + eiken eethoek 

i.z.g.st. 045-312599. 

Te k. Marokkaans TAPIJT 
2 mtr. bij 1.70, tel. 045- 
270707. 

Te k. ROLSTOEL z.g.a.n. 
merk Ortopedia type Y, ex¬ 
tra aanpassing bij benen. 
Vraagprijs ƒ 600,- 045- 

227399. 

Te k. prof. HAMMOND 
B200 drawbar orgel incl. se- 
mi-minikorg 700 synthesi¬ 
zer of ruilen + Hohner ac¬ 
cordeon tel. 045-415270. 


KANTELDEUREN, rol¬ 
deuren, sectiedeuren met 
of zonder afstandbediening 
in 23 maten direkt lever¬ 
baar. Afstandbediening, 
computergestuurd, ge¬ 
schikt voor aUe soorten ga¬ 
ragedeuren compl. met 
zender voor in uw auto. Fa. 
Straten, Eijkskensweg 18, 
GeuHe. Tel. 043-641044. 


ham, restant vloerl 
Hring. TeL 04450-3401. 


Echte Franse ambachtel. 

stijlkeukens 

in massief eiken/beuken, 
noten, dennen. Geloogd en 
antiek oud-eiken. 

Vossen stijlkeukens, 
Eikenderweg 71 Heerlen. 
Tel. 045-717555. 


De mooiste 

keukens 

van Leicht, Lëgor, Mape, 
Moretuzzo, Nobilia. Topde- 
sign uit Duitsland, België 
en Italië vindt u bij Vossen 
keuken design, Glaspaleis 
Kerkplein Heerlen._ 


Te k. le kwaliteit AA 
APPELS, rode irene en 
witte hazen. Etzenrade 2, 
Jabeek, tel. 045-251202. 


cm br. Techn. 100%, met ± 
10 mtr. gasleiding + kraan, 
ƒ 125,-. Heerlerweg 19, 
Hoensbroek. 


bustafel, ƒ 20ft-- witte hoe- 
;e dichte TV-kast. 045- 
120 . 


Te k. Philips PICK-UP, tu¬ 
ner, stereoset, 3-in-l, in 
koop ƒ250,-, + suède 
mesmantel, mt. 4Ó-42. Tel. 
045-715116. 


Compl INBOEDEL (ook 


apart?, zwaar rundleren 
bankstel m. kuipkussens 
modem klassiek. V.p. 2750.- 
• massief eik. wandmeubel. 
V.p. 1225,-; zwaar eik. eet¬ 
hoek m. 6 stoel. V.p. 1750,-; 
mass. eik. salontafel. V.p. 
475,-. 045-323830. 


Let op 


Let op 


Te koop uit faillissement 

diverse soorten buro’s, burostoelen, tekentafelstoelen, 
diverse soorten dossierkasten, materiaalkasten en la¬ 
denblokken voor hangmappen, houten directiemeubels, 
diverse soorten tafels en scheidingswanden, werkban¬ 
ken en heteluchtkanonnen. 

Een enorme sortering 
in bedrijf si nventaris 
tegen ongekende lage prijzen. 

Dit moet u zien. 

Rockmart 

Kissel 46A Heerlen, tel. 045-723142 
Geopend ma. t/m do. 10.00 tot 18.00 uur 
vrijdag 10.00 tot 19.00 uur 
_ zaterdag 10.Q0 tot 16.00 uur. _ 


Design Kantoormeubelen 

Uit het faillissement van Millman Products kochten wij 
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen 
waaronder de befaamde 

Laguna Collection 

ontworpen door 

Jan des Bouvrie 

zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus, 
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels, 
stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 34B, Sittard. 
Tel. 04490-23738 of 04498-54510. 

Ook verkoop aan particulieren._ 


SLAAPKAMERKAST 
zwart-eiken gefin. i.z.g.st. 
met 2 spiegeldeuren, afm. 
H 2.20 Br. 300 mtr. nw.pr. 
ƒ1400,- vr.pr. ƒ 375,-, tel. 
045-458666 b.g.g. 464674. 


Te k. gasfornuis ETNA wit 


pr. ƒ 


. gasic 
500,-; 


Tel. 045-453300. 


Te k. zeer mooi BANK¬ 
STEL ƒ250,- mooie eet¬ 
hoek ƒ 150,- gasfornuis 
ƒ50,- tel. 045-313868. 


Te k. Compl. DOKA-UITR. 
voor kl. en zw. o.a. vergro- 
ter m. kleurenkop, elec. ti¬ 
mer, kl. analyser, aut. rot- 
trommel, spoelbakken en 
verl. aUes i.z.g.st. vaste prijs 
ƒ600,-. Tel. 04490-74240. 


Te k. GOKAUTOMATEN, 
4 flipperkasten, klein de- 
fekt samen ƒ 300,-. 045- 
319050. 


pijt. Het Binnenhuis, Rum- 
penerstr. 16, Brunssum. 


Te k. ca. 400 PLAFOND- 
PLATEN 61x1.22 (ge¬ 
bruikt). Het Binnenhuis. 
Rumpenerstr. 16, Bruns¬ 
sum. 


Te k. Drentea BUREAU- 
MEUBILAIR, bureau (P- 
opstelling) 2 dlg. kast, 3 
stoelen, nieuw, weg. ver¬ 
trek buitenland, na 19.00 
uur 045-326255. 


Te k. SUPER-8-FILMCA- 
MERA m. geluid, projecter 
en doek. Vraagpr. ƒ 350,-. 
Tel. 045-271017. 


Brandkasten 

Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende 
kluizen vanaf ƒ 298,-. Emly H.O, Handelsstraat 34b, 
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510. 


Nog enkele 

showkeukens 

3 m eiken-wit m. tegelbl. + 
app. van ƒ 8345 voor 
ƒ 4790,-. Uw keuken in 
Olm - wit mass. blad Noor¬ 
se stijl v. ƒ 8800,- v. 
ƒ4400,-. L. Keuken mas¬ 
sief wit gekalkt v. 
ƒ 14.400- v. ƒ 6900,-. 
Vossen Keukens, Eiken¬ 
derweg 77, Heerlen. 045- 
717555. 

Nederlandse kampioen 

met Tesoro METAALDE- 
DECTORS. Gesink tel. 053- 
300512. 

Carnavalsgroepen en on¬ 
dernemers opgelet: vele 
guldens voordeel op alle 
C ARN A V ALS ARTIKE¬ 
LEN, raam- en zaaldecora- 
ties. Bel 045-753412 en 
maak een afspraak. 

Goede KLEUREN-TV’S 
met garantie. Philips groot¬ 
beeld va. ƒ 145,-. Zeer grote 
sort. tv's. Occasioncentrum 
Geel, Grasbroekerweg 25, 
Heerlen. Tel. 045-724760. 

VLOERBEDEKKING, 
gordijnen en karpetten, 
grote voorraad en voordeli¬ 
ge prijzen. Vele coupons 
met hoge korting. Woning- 
inr. Grooten, Kloosterstr. 
22, Simpelveld. Tel. 045- 
441346. 

INTERART: antiek Sim¬ 
pelveld. Een van de mooi¬ 
ste collecties v.h. zuiden in 
strakke eiken en grenen 
meubelen o.a. 1- + 2-ars. vi¬ 
trines, eethoeken, salonta¬ 
fels, secretaires, cylinder- 
bureaus enz. alle meubelen 
puntgaaf weg. eig. restaura¬ 
tie en logerij. Irmstr. 64 
Simpélveld. Tel. 045- 

443161. 

Speciale AANBIEDING: 
vloeiplanken 20 mm dik 
f 1,15 p.m. excl. Alle maten 
lichtkoepels. Houthandel 
Rinkens, Eygelshovener- 
weg 60, Übacn over Worms. 
TeL 045-319846. 

KLEURENTELEVISIES 
Philips, Blaupunkt, ITT, 
vanaf ƒ 95,-. Radio/tv Frank 
B.V., Bokstr. 33. Heerler¬ 
heide. Tel. 045-213432. STOOKHOUT droog popu¬ 
lieren 4 m 3 ƒ 240,-, 4 m 3 ge¬ 
mengd ƒ280,-. tel. 045- 
318518. 

Voor al uw bouw- en TUIN¬ 
HOUT enz. Houthandel 
Landgraaf, Buizerdweg 8, 
ind.terrein Abdissenbosch. 
Tel. 045-318518. 

Panklare HALVE VAR¬ 
KENS, W. Neüssen, Kerk¬ 
straat 158, Koningsbosch. 
Tel. 04743-1216. 

Ter overname aangeboden: 
goedlopend Turkse LE¬ 
VENSMIDDELENWIN¬ 
KEL in Zuid-Limburg. Het 
benodigde kapitaal voor 
overname, inventaris en 
goederen is ƒ 50.000- en 
kan gedeeltelijk gefinan¬ 
cierd worden. Huur pand 
incl. mooie woning ƒ liOO,- 
per maand. Br.o.nr. HK 632, 
Limburgs Dagblad, Post¬ 
bus 3100. 6401 DP Heerlen. 


GASHAARDEN: oliehaar- 
den, kolenhaarden, grote 
voorraad, flinke korting. 
Jac Köhlen Rijksweg N. 
104 bij ziekenhuis Sittard, 
04490-13228-14862. 


BUDERUS Intergas, Rad- 
son, Nefit cv-ketels, scher¬ 
pe prijzen, goede service. 
Jac Köhlen, Rijksweg N. 
104 bij ziekenhuis Sittard. 
04490-13228-14862. 


SIEMENS, Bosch, Zanker, 
AEG, Miele, wasmachines, 
drogers, koelkasten, vrie¬ 
zers, vaatwassers. De 
laagste prijs. Jac Köhlen, 
Rijksweg N 104 bij zieken¬ 
huis Sittard, 04490-13228- 
14862. 


Stoffenzaak TUMMERS 
excl. bruids-, dames- com- 
muniestoffen, Kerkstr. 302 
Brunssum. 


AARDAPPELEN klei- 
bintjes v.a. 30 ct. p. kg. Fri- 
tesaardappelen 100 kg ƒ 35,- 
: uiten 5 kg ƒ 2,50, wortels 5 
kg ƒ 2,50. Veendrick, in¬ 
gang kasteel Amstenrade. 


Het allernieuwste van; 

Denon 

JVC 

Yamaha 

Revox 

Wij leveren alle 
Top-Hifi-apparatuur 
tegen de laagste prijs 
Electronic service 

Jo 

Kreutz 

Kerkplein 39 
Landgraaf (Schaesberg) 
Tel. 045-313815 
Donderdag koopavond 
tot 21.00 uur 
s Maandags gesloten 


Te k. witte BRUIDSJURK 
mt. 36-38 Brunssum 045- 
273441. 


Te k. BRUIDSJURK m. 
hoejpel mt. 38/40. Tel. 045- 
210773 na 18.00 uur. 


SNUFFELHOEKJE Leny 
Bessem-van Loo. Rijksweg 
111, Gulpen, tel. 04450-112£ 
Open v. 10 tot 13 u. Nu kpr- 
ting v. 10 tot 50% op de win- 
tercoU. Zeer mooie ge¬ 
bruikte kleding. Loop ns 
binnen. 


STARFASHION groothan¬ 
del voor vrijetijd- en con- 
fectiekleding. Nieuw eroti¬ 
sche lingerie. 04490-19235. 


Te k. POTKACHEL 2 jr. 
oud ƒ 350,- + Novilon 30 m2 
nw. op rol. Pr. n.o.t.k. antra¬ 
ciet kl. Tel. 045-452026. 


Te k. v. part. prachtige 
bronzen KANDELAAR, 
hoogte 137 cm. Alleen na 
tel. afspr. Tel. 04454-1446. 


KLEUREN-T.V. wee 

omst. te koop, zeer goea 
045-270083. 


Dubbelasser AANHAN¬ 
GER met dichte opbouw 
L340 B 130 H 160 pr. ƒ 1650,- 
tel. 045-721336. 


Kantoormeubelen 

Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en 
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van 
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson- 
dememing, Handelsstraat 34B, Sittard. Tel. 04490- 
23738, b.g.g. 04498-54510. __ 


Schrijfmachines 

IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko- 
gelkopmachines met correctie, vanaf ƒ 295,- excl. btw. 
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510. _ 


Boscoop appels 

te koop, niet bespoten. Tel. 04492-1595. 


VIDEO’S VHS gevraagd 
ook kleuren tv’s va. 16 kan. 
en stereo-torens. 04406- 
12875. 


INKOOP goud, zilv., brilj-, 
munten, contant geld. Ver- 
seveld, Saroleastr. 80A, 
Heerlen. Tel. 045-714666. 
Leg. verpl. 


Te k. gevr. Libre BILJART 
def. geen bezwaar, tel. 045- 
254049 of 254081. 


Te k. gevr. GASHAARD 
huisjesmodel en gevelka- 
chel. Tel. 04742-2183. 


Te k. gevr. TUINHUISJE ± 
3 m x 2,50 m. Tel. 045- 
270073. 


DAMESRENFIETS te 

koop, kinderfiets, naaima¬ 
chine, surfplank, kleuren- 
tv. 04406-12875. 

CO,-LASAPPARAAT 
ƒ 400,- ktv Philips ƒ 150,- 
antwoordapp. + telefoon 
met tiptoefsen,ƒ 100 - heg- 
geschaar Black en Decker 
ƒ 100,-, paukentrommel 

met leren vel ƒ 60,- garage- 
krik 2V-2 ton als nw. ƒ 175,- 
compl. dartkas ƒ 100,-, 
Audi 80 LS union onderd. 
goede motor pr.n.o.t.k. tel. 
04406-15719. 

Te k. HOUTKACHEL en 
potkachel tel. 045-228751. 

Te k. AANHANGW. i.g.st. 
2mxlmx50cm. Nieuwe 

banden en res.wiel. Pr. 
ƒ 500,-. TeL 04498-56561. 

Antieke SLAAPKAMER, 
buffetkast, commode + 
spiegel, manou kuipstoel, 2 
manou barkrukken (nw). 
div. kleinood nachtkastje 
045-258887. 

Te k. 4-pits GASSTEL, op- 
klapbecf + matras, zendbak 
+ antenne, integraalhelm, 
diepvrieskast 1 jr. oud. Spe¬ 
ciaal voor de liefhebber: 
brommer Sachs Comeet, 25 
jaar oud. Tel. 045-221043. 

Te k. antieke BALK 5 m. 
lang. ± 25x25 cm. Deken 
Keulenplein 3, Schinnen. 

Te k. mooi rood fluw. da- 
mesovergooier mt. 48 voor 
de carnaval, m. kanten 
bloes, ƒ 50,-, en 2 HEREN- 
COLÉERTs fluweel mt. 50, 
samen ƒ 50,-. Tel. 045- 
270372. 

Te koop WANDMEUBEL 
2x2 m. ƒ 150,-; eethoek staal 
ƒ 250,-; eiken 3-zits bank 
ƒ100,-. Treebeekplein 138, 
Brunssum. 

Te k. gebr. ALPINE-SKI’S, 
diverse lengtes en merken. 
Goedkoper dan huren. Tel. 
045-751850. 

Te k. HOEKVITRINE- 
KAST, noten, en hangolie- 
lamp met kaarsen. 045- 
721352. 

Te k. verstelbare BODY- 
BUILDINGBANK ƒ200.-; 
halter 110 kg ƒ200,-. Dr. de 
Visserstr. 34, Heerlen. Tel. 
045-725560. 

Te k. AANHANGWAGEN 
bakmaat 3.10x1.40, dubbel- 
as keeper 04499-3260, na 
13.00 uur. 

COMMODORE 64, diskdri¬ 
ve, joyst., disks, stofk. 
ƒ690,-. tel. 045-223128. 

Te k. mooie ovale TAFEL + 
4 stoelen nieuw ƒ 2400,- 
weg. vertrek voor ƒ 950,-. 
TeL 04490-53223. 

Te k. KINDERWAGEN 
incl. sportwagen, imperial 
voor Fiat Uno. Tel. 045- 
418695. 

Te k. BRUIDSJURK met 
accessoires, maat 38. Tel. 
045-326016. 

Antieke EETHOEK, ma¬ 
nou salontafel, berber 
vloerkleed, svp na 10 uur 
045-710918. 

COMMODORE 64 + disk¬ 
drive + doplhin-dos + 
speeddos + software, pr. 
ƒ 750,-. Tevens 8087-3 co- 
processor ƒ 200,-. TeL 045- 
411085, na 19.00 uur. 

Te k. weg. verhuizing 
BANKSTEL 3-1-1 Louis 
XV, mass. eiken dressoir, 
mass. eiken eetkamertafel 
+ 6 stoelen, eiken tv-kast 
enz. Jul.Bemh.-laan 22. 
Hoensbroek, zaterdag 10-14 
uur. 

Te k. gr.bld. KL.TV. + af- 
st.bed., z.g.a.n. Tel. 04492- 
2164. 

Te koop prachtige INRIJ¬ 
POORT in siersmeedwerk 
en hek, tevens kegelbaan, 
merk Kroll, volautom. Tel. 
09-3211866463. 

Te koop partij vuren- 

en hardhout 

alle maten en multiplex- 
platen. Houtbewerkings- 
machines, vlakbank, van- 
diktebank, frees , .etc. Na- 
poleonsweg 29, Neer, 
04759-1876. 

Compl. SLAAPKAMER 
met toebeh. en koel/vries¬ 
kast (inb), tel. 045-271572. 

Te k. dubbelbeds BREI¬ 
MACHINE, merk Singer, 
Pr.n.o.t.k., tel. 043-615330. 

Te k. KINDERSTOELTJE 
ƒ75,-, box ƒ75,-, loopstoeltje 
ƒ35,-, tel. 045-419956. 

Te k. Philips COMPUTER 
NMS 8250, 2 disk drives, 
Philips printer + Philips 
monitor + modem en soft¬ 
ware. pr. ƒ1000,-, 045- 

4123Ï9. 

AANHANGWAGEN met 
gesl. alu opbouw 300 x 150 
x 180. 2.5 ton. Nieuw Das¬ 
sen, Stationsstr. 6, Kerkra¬ 
de. 

Te k. YAHAMA DT 50 MX, 
bj. ’85, tel. 045-462375. 

Antieke SLAAPKAMER, 
3-drs. kast, commode met 
marmeren blad, nachtkast¬ 
je. bed 1.40 mtr. br., tel. 045- 
322376. 

Te k. OMA-SLAAPKA- 
MER, zw. leren bankstel, 
ant. eeth. teakhouten salon- 
kast, keukenkast, servies, 
centrifuge, na 18.00 uur, tel. 
04490-46369. 

I Te koop gevraagd 

Te k. gevr. OUD IJZER en 
metalen, sloop- en schade¬ 
auto’s. Tel. 045-272216, 
272516. Ook ’s avonds. 

Te k. gevr. oud IJZER en 
metalen, sloop- en schade¬ 
auto’s. Tel. 045-272216, 
(272516 ook ’s avonds). 


De beste prijs voor POST¬ 
ZEGELS, munten, goud en 
ansichtkaarten. Akerstraat 
N. 208, Hoensbroek, tel. 
045-212371. 


Gevr. SURFPLANK, tel. 
045-313622. 


Hoogste prijs voor alle 
MUNTEN, postzegels, 
goud en ansichtkaarten. 
Stamps and coins, Kastel- 
laan 102, Heerlen (Meezen- 
broek). 'tel. 045-726789. 


Goud, ZILVER, munt. 
postz. etc. cont. bet. vrijbl. 
tax. Groenstr. 109, Geleen. 


KAMERS te huur v. . 
denten, ± 20 m2, cent*! 
Heerlen. 045-323640-_ 

HUIS te h. in ~L$L 
driesstr. 24 Meers. Te yl 
Mauritslaan 56 Urmon a | 
15.00 uur. _ _ 

Hulsberg te huur 
BOVENWONING vooG 
2 pers. all-in ƒ 625,'" 
04405-3018. _ 

Te h. Schinveld 
APPARTEMENT woofl 
o.keuk., slaapk., doü^ 
wc ƒ 650,- p.mnd in<> 
045-254408. 


Te h.a. gemeub. WOONjI 
MER, aparte slpk.. ë e J*m 
van keuken en bad- 
ƒ550.- all-in. 045-3156 7* 

h. te Hoensbroek {I 


ind.: 


Te huur aangeboden 


Te h. een BEDRIJFSHAL 
1320 m2, gel. aan de Kissel 
te Heerlen, totaal geïso¬ 
leerd, voldoende park.gele- 
genh., 5 jr. oud. Im. Biallass 
b.v. Tel. 045-412189 b.g.g. 
045-310557. 


Te h. Gawaldo DIPLO¬ 
MA’S. Br. o. no. HK 631 
Limb. Dagbl., Postbus 
3100, 6401 DP Heerlen. 


Te 

PARTEMENT. 
ruime kamer met op# 1 ïï 
ken, 2 slaapkamers. % 
ging, ligb./wc. 
ƒ 800.-. Inl. na 12.00 
045-210549. _ 

Te h. Heerlen-N. KA>1 
gestoff./gemeub. in 
huis. ƒ 338,- p.m. Inl- 

04459-1305. _ 

PARKEERPLAATSEN- 
huur in centrum H#™ 
Tel. 045-752142. ^ 

Gemeubileerde KANÖ^i 
huur omg. Heerlen. 
045-220071 of 455666. 


FR/ 

doo 

moi 

Aid 

voe 

reel 

tij di 

de 

brie 

den 

zelf 

N 

Pre 

net 

felc 

de 

inl 


De 

sel 

en 

zo 
ZIT/SLAAPK., tevens ^ 

dio/app. Hoensbroek, 

14.00 u. 045-229654._ 

Te h. CAFÉ met bUjartjJ 
overn. aangeb. z. mo°‘ 
ger. achter met dancing. 
Bar, zeer sfeervol. 

tot uitbr. aangrenzendêj 

stro met aparte ingang- H 
225551. 


WINKELRUIMTE, 

Susteren, te huur. 


110 of 220 m 2 , op goede 
Inl. 04499-1312. Dameskapsalon 

te huur aangeb. teg. gunst, voorwaarden. Gelegen 1 ’’] 
gemeente Landgraaf. Br. ond. nr. 642 HK LD, 

3100, 6401 DP Heerlen. 


Smeysters, 
Wertna 


Huyben, 


2063. 


Te h. aangeb. in Heerlerhei- I 
de, ZIT/SLPK., onderge- t 
bracht in bungalow, met C 
.gebr. v. keuken, douche, ' 
eig. opgang, ƒ 95,- p.w. all- p 
in. Ini. na 19.00 uur 045- t 
223482. - 

Nabij centr. Hrln. mooi ge- / 
meuD. KAMER alle comf. 
v. nette werk. mensen, na - 
18.00 u-, za. na 12.00 u. 
Schaesbergerweg 43, Hrln. 
Tel 045-724226. É 

Te huur aangeb. WINKEL- 
RUIMTE Geleenstr. 2, - 
Munstergeleen, tel. 04490- 1 
28165. [ 

CARNAVALSPAKJES te 2 
h. of te k. Oude wijvenpak- ï 
ies te h. Boumans, Vredes- ] 
hofje 22, Terwinselen, tel. i 
045-411960. 

Kamer te huur in VOE- f 
RENDAAL, tel. 045-750229. ] 

Centrum HEERLEN ge- 
stoff. en halfgemeub. stu- < 
dentenkamer, c.v gem. i 
keuken, bad, ƒ295,- incl. 
Tel 045-713013 en 718874. 

Te ruil aangeb. HUUR- 
FLAT hoogbouwflat. Euro- , 
palaan te Brunssum. 85 m 2 , . 
3 slpk’s, keuk., badk., grote 1 
woonk., grote en kleine hal, 
alles i.z.g.st. Liefst tegen 
kleinere flatwoning Poor- 
terstr./Heufkestr./ of Euro- 
paln. Tel. 045-252024 na , 
20.00 uur. 

CAFÉ ter overname aange¬ 
boden. Leuk, goedlopend 
dorpscafé met terras en 
zaaltje, gelegen in Midden- 
Limourg, met meerdere 
vaste verenigingen. Goede 
parkeergelegenheid. Rede¬ 
lijke huurprijs. Tel. 04498- 
51415. 

Te huur VALKENBURG 1 
kamers, 3 min. van station, 
eigen opgang, met koel¬ 
kast, gascomfort. Tel. 

04406-15323. Na 12.00 uur. 

Ter overname aangeboden 
zeer mooi restaurant/disco- 
theek/cafë met woning. Ge¬ 
legen in bosrijke omgev. te 
Maasmechelen. v. Info. v. 
ma t/m vrijd. tussen 19-22 
uur. TeL 09-3211765249. 

1 

Over te nemen en/of te h. 
RESTAURANT Mano te 
Maasmechelen (B). Kon. 

- Astridlaan 8. Zich wend. 
Rijksweg 187. Tel. 09- 
3211761175. 

1 of 2 pers. APPARTE¬ 
MENT te Schin op Geul. 
Tel. 04459-2741 na llOO uur. 

,T.h. groot APPARTE¬ 
MENT 2 slpkrs., te aanv. 
1-2-89. Bokstraat, Heerler¬ 
heide. Tel. 04490-24347. 

; Te h. op klein industrieter¬ 
rein diverse BEDRIJFS¬ 
RUIMTEN waarvan 1 met 
inpandige woning, gesch. v. 
vele doeleinden. Tel. 045- 
. 721976. 

KAMER te h. nabij cen¬ 
trum Kerkrade. Tef. 045- 
i 461870 of 452269. 

KAMERS te huur. Hoogstr. 
t 17 Landgraaf. Tel. 045- 
, 319878. 

s Te h. ruime KAMER te 
" Welten-Heerlen. Tel. 045- 
- 715116. 

- NIEUWENHAGEN: ± 40 

■ m2 winkelruimte te huur 

1 bij kapsalon b.v. voor 

■ schoonheidssalon, tel. 045- 

- 317621. 

- Hrl-C KAMER in studen- 
> tenhuis 045-455755. 

- Gemeub. KAMER te h. v. 

> nette pers. met eigen kook- 
1 gel. Hommerterweg 21, 

• Hoensbroek 045- 

- 415718/725053. 

- KAMERS te huur, Aker- 
■ straat-Nrd. 136, Hoens- 
. broek, tel. 045-216667. 

KAMERS te huur voor net- 
’ te mensen in Hartje Hoens¬ 
broek, tel. 045-224509 na 12 
- uur. 

I Klein KANTOORRUIMTE 

1 beg. grond, centrum 

Hoensbroek, ook geschikt 
als bijv. show- of praktijk- 
' ruimte. Tel. 045-211916. 

Te huur GARAGEBOX 
~ centrum Hoensbroek ƒ 75,- 
n p. mnd. Tel. 045-242676. 

i, Te h. 2 aantrekkelijke (ge¬ 
stoffeerde) KAMERS incl. 
7 gezam. gebr. v. badk. + 

*’ Reuken, voor studentes te 

V Treebeek. Tel. 045-227365. 

U Te h. Kerkrade BE- 
. DRIJFSRUIMTE Ca. 700 
. m2, op zeer goede locatie. 
045-451656. 


mers en ap 
huur te 


huur slaap en ~*-,i 
iO,- p. mnd- & 
16537. ^ 


\ 
HEERLEN k^j 
2 met balkon 
v.w., c.v., gem- M 
en badkamer, 

ter 

mooie woning, °!3 ^ 

Wc 

ge: 

oe: 
do 


ris slechts ƒ iau ïji>| 
Horecabureau ^ 
Fr. v. Dijck . 
ir horeca). Tel. 


annex 
rlen, z. 


rÊ $ 


^ Pr 


•drijf met 
ar ƒ 1500, per 
. inv. ƒ 69.500,'vS 


ƒ 

ureau Limburg 
Dijck (beëd. taX9 
horeca). 043-630127 


V 


CAFE/PET. REST. 


fy 

n D, 


é 

bl< 
al. 


■Kw 5 


Unieke inrichting- ^»j|| 
p. mnd. KpoK 


i 


t.e> 


045-316599. 


Pi 

V, 


Jmburg, 

?ëd. taxateur 11 

043-630127. _ A 

.. io41 

in centr. <fi 

k al 

tl 

Ut 
J 
fa; 
0’ 
d 
P 
fi 
U 
v 


Te huur gevraag 
.omg. 


Heerlen-D 
de. Br. ?■ 


iiksambt 


aan Limb i i 1 i^| 

of te h. gevr. vJrifift/j 
acht VOETO 

40EN met of zO»i 
i op wielen of 
04490-19970. gara, 


fiurvu»*-: p 

;ebox <jj Zf 

_l te kopP g ft 

Waubach, u st <# 
asch. Inl- SSl 

raaien» 1 n. ir. zoekt -, 
per 1 febr Tel- 
>0(11-15 uur) 


Ruilen 


Bel rie 
iliin 072-3, m-Treebeek. Ben 
van een 

nwoning in ^ oT € 
I graag ruilen v 
igezins. flat met " 0 pj 
Treebeek. Br- O ^pf Heerlen tegen 
4 min. 2 slaaj 
Centr. of 


_ 

goed on f^ -Cl 
net grote tuin Jé 


flat. 


tere nu^- 0f uis limburgs dagblad 

Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina 7 


biimen/bmtenland 


Van onze correspondent 
PRAAG - „We laten ons niet afschrikken 
Qoor dreigementen en zullen zondag de¬ 
monstreren. Maar nerveus zijn we wel.” 
^dus Milos Hajek, een van de drie woord¬ 
voerders van de Tsjechische mensen- 
^ohtbeweging Charta. Hajek reageerde 
•JJdens een telefonisch vraaggesprek op 
? e . opwinding die is ontstaan over een 
“hef waarin wordt aangekondigd dat tij- 
Qe ns de oppositionele demonstratie een 
^«verbranding zal plaatsvinden. 

, a J^k vermoedt achter deze brief een 
Provocateur’. Maar, zo zegt hij, het kan 
Pot zo goed iemand zijn die echt vertwij- 
, e ld is. In elk geval kon hij vaststellen dat 
? e aangekondigde zelfverbranding goed 
111 het straatje van de autoriteiten past. 


krant Rude Pravo van gisteren be- 
Sc huldigde vooral Charta van provocatie 
etl het zoeken van publicititeit. Hqjek zelf, 
z ° vertelt hij, werd op de korrel genomen 


Twintig jaar na dood Palach - Charta nerveus 

Zelfverbranding 

aangekondigd 


in een Praags dagblad: zijn vader zou vol¬ 
gens deze stadskrant tijdens de Duitse be¬ 
zetting met de Gestapo hebben samenge¬ 
werkt. 

Het macabere aan het voorspel van de de¬ 
monstratie is, dat deze wordt gehouden 
ter nagedachtenis van de zelfverbranding 
van de student Jan Palach, twintig jaar ge¬ 
leden op het Wenzeslasplein in het hartje 
van Praag. Palach kwam tot zijn daad uit 
wanhoop over de invasie van het War¬ 


schaupact die een eind maakte aan de 
Praagse Lente en om zijn mede-burgers 
tot verzet op te roepen. 

Hajek zegt dat Charta niet weet wie er 
twintig jaar later van plan zijn Palachs 
voorbeeld te volgen. „De brief is ver¬ 
stuurd aan de schrijver Vaclav Havel. Hij 
heeft westerse radiostations die ook in het 
Tsjechisch uitzenden, zoals de BBC en 
Free Europe, ingelicht om de briefschrij¬ 
vers) van een dergelijke daad te weerhou¬ 


den,” aldus Hajek. Havel is hierover in¬ 
middels al door de politie verhoord. 

In de brief schrijft het 'Organisatiecomité 
Collectieve Zelfmoord’, dat de zelfver¬ 
branding morgen „de bevolking uit maat¬ 
schappelijke en politieke lethargie” moet 
wekken. Hajek: „We zullen er zondag na¬ 
tuurlijk alles aan doen om zo’n daad te 
voorkomen, mocht dit dreigement werke¬ 
lijk serieus zijn. Jazeker, we zijn er be¬ 
hoorlijk zenuwachtig van geworden.” 

De Tsjechische autoriteiten hadden de de¬ 
monstratie overigens al verboden, omdat 
die ’een provocerend karakter’ zou heb¬ 
ben. Pogingen van de organisatoren om 
met het stadsbestuur tot een dialoog te ko¬ 
men, hebben totnogtoe niets opgeleverd. 
De harde taal in Rude Pravo en andere 
kranten versterkt Hajeks gevoel dat er 
morgen een harde confrontatie met de po¬ 
litie wacht. Al eerder werden betogingen 
op het Wenzeslasplein door de politie ge¬ 
welddadig beëindigd. „We zijn echter niet 
van plan om de herdenking af te gelas¬ 
ten”, aldus Hajek. 


Europese werkgevers 
en vakbonden komen 
nader tot elkaar 


, ^Hsdaadclans meedogenloos en nagenoeg niet uit te roeien 

In Calabrië is het 
leven goedkoop 
en de dood snel 


Van de redactie buitenland 

I^GGIO Dl CALABRIA - Een motorrijder nadert op een win- 
j a vond een pizzeria in Reggio de Calabria, in het uiterste zui- 
r p v an Italië. Hij vuurt vijf schoten af door het raam van het 
staurant en verdwijnt. Achter blijven drie doden, drie ge- 
g e Rden en een Belgisch geweer met afgezaagde loop. De vol- 
°hd e mor ë en sterven een bouwondernemer met banden in de 
oerwereld en zijn schoonzoon in een regen van kogels bij 
(j 11 benzinestation aan de andere kant van de stad. Hij was zo 
111 geweest de deur van zijn gepantserde auto te openen. 


Vi Calabrische onderwereld, 
bj 0 an gheta’ genaamd, heft een 
edige tol over de straatarme, rui- 


a ^euvelachtige punt van de Ita- 
W ase ! aars - In het afgelopen jaar 
bfi a i Ü in de provincie Reggio Cala- 


Ul, 


165 mensen vermoord, van wie 


teiten, sterker en machtiger dan ooit 
tevoren. 

Om de zaak weer onder controle te 
krijgen heeft de regering grotere be¬ 
voegdheden voorgesteld van de po¬ 
litie die de georganiseerde misdaad 


w etl al vijftig in de hoofdstad. Ter en de drugshandel bestrijdt. Voor 
(j, ^ e Rjking: in de provincie Rome, het eerst zou de politie 'undercover 
w e en zes keer zo grote bevolking, activiteiten mogen ontplooien, iets 

in 1 QOQ *3 1 moncon Am Viof ld. 


v «n 


‘ en in 1988 31 mensen om het le- 

Vq gebracht. 

gens de justitie zijn er twee oor- 
d e en Voor de moorden: een keihar- 
dru str *jd om de macht over de 
Jppttdel in de provincie en een 


dat na de oorlog werd verboden om 
dat de fascisten daar verschrikke¬ 
lijk misbruik van hadden gemaakt. 

Minister van binnenlandse zaken 
Antonio Gava heeft ook beloofd dat 
de politie beter getraind zal worden, Machtig 


den van de Calabrische families met 
de mafia en de camorra. 

Ze weten bijvoorbeeld dat de Cala- 
briërs helpen tonnen morfme-basis 
vanuit Zuidwest-Azië naar Italië te 
smokkelen, om het na bewerking in 
Europa te verkopen. Via ’ndranghe- 
ta’-families in Toronto wordt het op 
de Noordamerikaanse markt ver¬ 
spreid. Maar ze weten niet hoe de 
contacten lopen met de mafia, de 
werkelijke heersers over de drugs¬ 
handel, en evenmin of de Napoli- 
taanse camorra een deel van de 
winst opstrijkt. 

Bewijzen zijn heel moeilijk te krij¬ 
gen. Informanten zijn uiterst zeld¬ 
zaam en zo goed als niemand durft 
te getuigen tegen de bazen van de 
families. ’Hij die blind, doof en stom 
is zal honderd jaar leven’, zegt het 
Italiaanse spreekwoord over de 
zwijgcodë, die bekend staat als de 
’omerta’ of de ’diffidenza’. • Welhaast wekelijks verspreiden de Italiaanse persbureaus 
zulk soort foto’s: twee mannen geliquideerd door de mafia. 


al Vaandel m de provincie en een ,r 

t ^fentwintig jaar oude vendetta dat gespecialiseerde afdelingen zul- 

C en twee machtige misdaadfami- en worden opgericht, dat er mobie- 

>7i 111Irrvmnn nlP ciironl 


dn' 


brip SOtnm * ge delen van Sicilië , Cala- 
en Campagna (Napels) is de 
persing van het gebied door 
misdaad com- 


^ e rhe cl5in g van 

bleet ” 0rganiseerde 
f la K l ’ zei de hoogste Italiaanse ma- 

Un„ es t r ijder Domenico Sica on- 
V a Jrtegen de anti-mafïacommissie 
n «et parlement. 


Cl 


Rils 


le eenheden zullen komen die direct 
inzetbaar zijn waar de mafia-brand 
uitbreekt, en dat er in Calabrië spe¬ 
ciale commissarissen zullen worden 
benoemd voor de strijd tegen de 
’ndrangheta’. 

De regering wil dat luitenant-kolo- 
nel Corrado Borruso van de carabi¬ 
nieri, de para-militaire politie, in Ca¬ 
labrië de oorlog tegen de ’ndranghe¬ 
ta’ zal gaan leiden. Borruso heeft ge¬ 
zegd ervan overtuigd te zijn dat de 
’ndrangheta’ kan worden verslagen 
en dat het moorden kan worden ge- 


De georganiseerde misdaad in Cala¬ 
brië is niet alleen meedogenloos en 
machtig, maar alleen al vanwege 
zijn omvang nauwelijks te verslaan. 
Volgens de politie zijn er in Calabrië 
156 ’ndrangheta’-clans, waarvan er 
93 hun thuisbasis hebben in Reggio. 
Zo’n 4000 clan-leden staan geregis¬ 
treerd, maar de politie schat dat het 
er in werkelijkheid 12.000 zijn. De 


totale politiemacht in Calabrië telt 
3600 man. 

Maar Borruso en zijn geestverwan¬ 
ten reageren geprikkeld op sugges¬ 
ties dat ze meer mankracht nodig 
hebben, kennelijk omdat ze derge¬ 
lijke voorstellen beschouwen als 
een verhulde beschuldiging van 
machteloosheid en ineffectiviteit. 
„Het is niet alleen een probleem van 
de politie. De regering moet een 
eind maken aan het gunstige kli¬ 
maat waarin de ’ndrangheta’ kan ge¬ 


dijen,” zei Borruso. Veel politici zijn 
het met hem eens. Ook zij menen 
dat de regering de ’ndrangheta’ in 
Calabrië, de camorra in Campagna 
en de mafia op Sicilië nooit kan ver¬ 
slaan, als die gebieden straatarm en 
onderontwikkeld blijven. 

Probleem is alleen dat corrupte po¬ 
litici de kas van de misdaadkonin- 
gen spekken met miljoenen guldens 
die de centrale overheid in Rome in 
het straatarme en onderontwikkel¬ 
de zuiden pompt. 


Van onze correspondent 

BRUSSEL - De nadering van 
T992’, het jaar waarin de EG het 
Europa zonder grenzen moet 
worden, lijkt ook de Europese 
werkgevers en vakbonden nader 
tot elkaar te brengen. Er bestaat 
een groeiende bereidheid om sa¬ 
men de problemen aan te pak¬ 
ken die dat ’1992’ ook op sociaal 
gebied teweeg zal brengen. 

Dat is in Brussel gebleken tij¬ 
dens een door de Europese Com¬ 
missie belegde conferentie met 
de leiders van UNICE, de Euro¬ 
pese werkgeversorganisatie, en 
het Europees Verbond van Vak¬ 
verenigingen (EW). Doel van 
Commissie-president Jacques 
Delors was de 'sociale dialoog’ 
weer op gang te brengen. 

Sinds 1985 komen de leiders van 
UNICE en EW jaarlijks bijeen 
om over de sociale omstandighe¬ 
den van de werknemers in Euro¬ 
pa te praten, maar die bijeen¬ 
komsten waren te vrijblijvend en 
leidden dus nooit tot concrete re¬ 
sultaten. Gisteren lijken beide 
partijen een andere koers te zijn 
ingeslagen. 

Werkgevers en werknemers heb¬ 
ben zich voorgenomen eindelijk 
serieus te gaan praten over zaken 
als opleiding, werkgelegenheids¬ 
beleid, arbeidsomstandigheden 
in de bedrijven, medezeggen¬ 
schap, sociale voorzieningen en 
dergelijke. Vooral van de kant 
van de werkgevers was dat een 
nieuw geluid. Optimistisch 


FNV-voorzitter Johan Stekelen- 
burg zei aan het slot van het be¬ 
raad aanzienlijk optimistischer 
te zijn dan hij ’s morgens voor 
mogelijk had gehouden. „Vroe¬ 
ger zei men altijd nee op wat wij 
vroegen. Nu heb ik de indruk dat 
er mogelijkheden zijn voor se¬ 
rieus, verpüchtender overleg 
over meer zaken dan vroeger.” 
Volgens Stekelenburg is er nu 
„iets meer kans dat in het Europa 
van 1992 meer met de positie van 
de werknemers rekening wordt 
gehouden.” De vakbeweging 
klaagt al geruime tijd dat het 
creëren van de vrije binnen¬ 
markt vooral het bedrijfsleven 
ten goede zal komen en dat de 
werknemers worden vergeten. 

De drie partijen (Europese Com¬ 
missie, werkgevers en werkne¬ 
mers) hebben besloten een 
stuurgroep in te stellen die de 
komende jaren de discussie over 
deze zaken moet gaan voorberei¬ 
den en ook leiden. De leiders van 
de werkgeversorganisaties en de 
vakbonden zullen voortaan ook 
twee maal per jaar bijeenkomen. 

Aanbevelingen 

Intussen zullen werkgroepen 
deelonderwerpen bestuderen en 
met aanbevelingen komen. De 
Europese Commissie zal voor- 


• JOHAN STEKELENBURG 
...naar meer Europese richtlij¬ 
nen... 


stellen op sociaal terrein eerst 
aan de stuurgroep voorleggen, 
alvorens ze bij de Europese mi-' 
nisterraad (de lidstaten dus) in te 
dienen. Wie in de stuurgroep zul¬ 
len zitten, is nog niet bekend. 

De meeste aandacht zal voorals¬ 
nog uitgaan naar de opleiding en 
scholing van (toekomstige) 
werknemers en naar het tot- 
standbrengen van een Europees 
arbeidsmarktbeleid. Daartoe zal 
de EG-commissaris voor sociale 
zaken, de Griekse Vassou Pa* 
pandreou, binnenkort voorstel¬ 
len op tafel leggen. 

Zij zei donderdag voortaan elk 
jaar een gedetailleerd rapport te 
zullen uitbrengen over de werk¬ 
gelegenheidssituatie in de EG, 
over de trends daarin en aange¬ 
ven waar verbeteringen of veran¬ 
deringen nodig zijn. Nu is het ar¬ 
beidsmarktbeleid nog teveel een 
zaak van de lidstaten zelf. 

Het omstreden punt van het ge¬ 
lijktrekken van sociale voorzie¬ 
ningen is wat naar de achter ; 
grond geschoven. Volgens Ste¬ 
kelenburg is het wellicht beter 
de hoogte van de sociale voorzie¬ 
ningen aan elke lidstaat zelf over' 
te laten. „Het is onmogelijk om 
die overal op eenzelfde hoog ni¬ 
veau te brengen.” 

Wel wil men een aantal mini- 
mum-eisen gaan formuleren, 
waaraan sociale voorzieningen in 
• elk van de twaalf EG-landen 
moeten voldoen. Die moeten 
worden vastgelegd in een 'So¬ 
ciaal Handvest’. Volgens Steke¬ 
lenburg zou dat ook tot meer 
Europese richtlijnen op sociaal 
gebied kunnen leiden. 

Maar voor het zover is, moeten 
eerst nog allerlei adviesorganen, 
zoals het Europees Sociaal Comi¬ 
té, daarover een mening geven. 
Over het al even omstreden be¬ 
grip 'Europese CAO’ is vrijwel 
niet gesproken. De werkgevers 
zijn fel tegen Europese regels 
voor hun CAO-onderhandelin- 
gen met de vakbonden. 


tWe ndr 5 ngheta ’ bestaat, net als de 

°fgani er f n grote groe P en van ge- ......- w.. 

S iciljL eer T e misdaad ~ de mafia °P stopt, als de politie een grotere be- 
v ele cm er <v e camorra m Napels - uit voegdheid krijgt en via undercover- 
all e ^«atnankehjke clans, die weer .... 

b eri ^ onderlinge afspraken heb¬ 
ei^ p e bazen van de ’ndrangheta’ 

V emeensc hap van Mannen van 
betekent, regeren Calabrië met 
Wurï en intimidatie. Vergelding ge- 


operaties achter de leiders van de 
georganiseerde misdaad aan kan 
gaan. „Het zal een strijd worden, een 
lange strijd. We moeten proberen 
deze slachtingen te stoppen door de 
,-v.urr grote bazen te arresteren die achter 

^Urrr« ne , en dode Rik» vla goedkope <-i e schermen aan de touwtjes van 
0 «clei- 7 OO i er f aars - ^ en gerechtelijk a n e operaties trekken,” zei Borruso 
M" ln Rome, die anoniem onlangs in een interview, 
deld te blijven, zei dat de gemid- 
CaUu pr b s voor een huurmoord in » * 

Zijn në 2 °’ n 800 gulden is. En dan MOClIlJK 
er nog de freelance-moorde- 


hun S ’ die ^ et soms gratis doen om 
doo r ^ e P utatie te vestigen om daar¬ 
af m de gratie te komen bij een of 
ei> e ’ndrangheta’-baas. 


Milj 


oenen 

en b eroine hebben een cri- 
d a t j el Wereldrijk doen ontstaan, 
bric k Siciliaanse mafia en de Cala- 
hern' i ndran gheta’ koppelt aan de 
c a : '«ekoningen uit Azië en de co- 
Rali aronnen Colombia. De 
g e aanse autoriteiten menen dat de 
)a»H g ? mseerde rnisdaad in het land 
v er j^^ s 20 tot 24 miljard gulden 
r 0 j lan t aan de internationale he- 
c 0 a «andel. Inclusief de handel in 
de iU ? e en andere drugs verdienen 
iaarl -u iaanse misdaadkoningen 
naar schatting meer dan 40 
dr,, rd gulden aan de handel in ver- 
*° v ende middelen. 

bez|i er ^ oudt de ’ndrangheta’ zich 
\v 6r i? met bet traditionele hand- 
biiii* van de Italiaanse misdaadfa- 
Pencm 1 0 , nt y°ering, afpersing, wa- 
bandel in vals geld en 
op bestelling’. De beste 
bedr. rev y n tie voor Calabrische 
s— Jven is het betalen van forse 


Maar niet alle onderzoekers zijn zo 
optimistisch als Borruso. Sommi¬ 
gen vragen zich af of de regering wel 
de politieke wil heeft om de georga¬ 
niseerde misdaad te verslaan. Die 
beschikt over vele miljarden gul¬ 
dens en sommige politici danken 
hun carrière aan de stemmen die de 
misdaadkoningen voor hen gekocht 
hebben. 

Ook geven sommige onderzoekers 
toe dat ze het gesloten front van de 
’ndrangheta’-clans niet weten te pe¬ 
netreren, en dat ze eigenlijk te wei¬ 
nig informatie hebben over de ban- 


ls bet betalen van 
fuen aan de ’ndrangheta’. 


Strijd 


«tacht ^^ ctator Mussolini werd de 
Y an d ^ georganiseerde mis- 
°ok f ^ e Rurtwiekt. Daar werden dan 
b ruj A asc * s Ii sc be methodes voor ge- 
e *eo *• martelin ë’ standrechtelijke 
v orr^ Utles ’ S ev angenstraffen zonder 
dgp va « Proces. En dat alles zon¬ 
den aan2aen d es persoons: duizen- 
hpy.iP nsc buldigen moeten het leven 
D u Den gelaten in de strijd van de 
-X e tegen de misdaad. Maar na de 

géorv 6 ^ ere l d °orlog hervatte de 
ganiseerde misdaad zijn activi- 


( ADVERTENTIE) 


Opruiming 

oosterse 
tapijten 

uit oude collecties 
voor 

extra lage 
prijzen 


HUB DOLS Er CO! 

Markt 31, Sittard 
tel. 04490-12605 

Een vertrouwd adres 
sinds 1905 


3 'Democratisch Front’ eist handelend optreden van regering in Boedapest 

Opwinding over doden aan 
Hongaars-Roemeense grens 


Van onze correspondent 

BOEDAPEST - De door de 
recente prijsverhogingen 
toch al danig geschokte 
emoties van de Hongaarse 
bevolking worden nog meer 
op de proef gesteld door de 
'onthulling’ van de vondst 
van achttien lijken aan de 
Hongaars-Roemeense 
grens. Althans, het Demo¬ 
cratisch Forum, een semi- 
legale oppositiebeweging 
met 10.000 leden, beweert 
dat de stoffelijke resten re¬ 
centelijk zijn gevonden in 
een maisveld aan de Hon¬ 
gaarse kant van de scheids¬ 
lijn. 

Het Forum dat tot dusver zeer in 
de gunst stond van de autoritei¬ 
ten, moet nu rekening houden 
met strafvervolging. De openba¬ 
re aanklager heeft dinsdag op de 
televisie het Democratisch Fo¬ 
rum gewezen op de plicht te ont¬ 
hullen waar het deze informatie 
vandaan heeft. In het partijdag- 
blad Nepszabadsag (Volksvrij¬ 
heid) heeft hij aangekondigddat 
onderzocht wordt of het Forum 
zich schuldig heeft gemaakt aan 
overtreding van artikel 270 van 
de strafwet, dat verspreiding van 
valse geruchten verbiedt. 


Brief 


Het DF stuurde begin deze week 
een brief aan de voorzitter van het Hongaarse parlement, Istvan 
Stadinger, waarin onder meer 
werd gevraagd de Veiligheids¬ 
raad van de Verenigde Naties in 
te schakelen in deze affaire. De 
beweging is er namelijk zeker 
van dat Roemeense grenswach¬ 
ten de achttien hebben gedood, 
nadat zij illegaal de grens waren 
overgestoken en al op Hongaars 
grondgebied waren. 

De brief werd door een van de 
grote Hongaarse dagbladen vol¬ 
ledig gepubliceerd en veroor¬ 
zaakte een golf van reacties. Het 
ministerie van binnenlandse za¬ 
ken kwam meteen met een ont¬ 


kenning. Maar daaro reageer- 
deeen van de bestuursleden van 
het Forum, de auteur Istvan 
Csurka, met de toelichting dat 
het stoffelijk overschot van de 
achttien door Hongaarse grens¬ 
troepen waren gevonden. „Niet 
wij zijn verantwoordelijk, maar 
degenen die op deze mensen 
hebben geschoten. Ik hoop dat 
dit drama geen onderwerp wordt 
van interne Hongaarse politieke 
strijd.” 


Die laatste opmerking slaat op 
de discussies die in het parle¬ 
ment zijn begonnen over nieuwe 


wetgeving voor verenigings-, de¬ 
monstratie- en vergadervrijheid. 
Een van de aspecten die daarbij 
een rol speelt, is de mogelijkheid 
om naast de communistische 
partij andere politieke partijen 
op te richten. En nu al staat vast 
dat een van de voorwaarden is, 
dat nieuwe politieke partijen 
zich in alle opzichten aan de 
Hongaarse wetten moeten hou¬ 
den. 

Informanten 

Leden van het DF in Gyula, een 
stadje in het zuidoosten van 
Hongarije vlakbij de Roemeense 
grens, hebben in dagbladinter- 
views verklaard hun informatie¬ 
bronnen te willen beschermen. 
Maar uit hun verklaringen kan 
alleen maar de conclusie worden 
getrokken dat zij zijn ingelicht 
door, waarschijnlijk dienstplich¬ 
tige, soldaten van de Hongaarse 
grenswacht. 

Zo zei een van hen, dat de lijken 
zijn gevonden in een 50 kilome¬ 
ter lange grensstrook die niet 
toegankelijk is voor burgers. Bo¬ 
vendien werd opgemerkt dat de 
dienstplichtige soldaten verbit¬ 
terd zijn, niet alleen over de aan¬ 
getroffen doden, maar ook over 
het in groten getale terugsturen 
van illegale vluchtelingen naar 
Roemenië. Iedere Hongaaris er¬ 
van overtuigd dat deze vluchte¬ 
lingen op z’n best een langdurige 
gevangenisstraf wacht. 

Escalatie 

In de brief aan parlementsvoor¬ 


zitter Stadinger schrijft het Fo¬ 
rum, dat alleen in het gebied 
rond Gyula „meer dan de helft 
van het aantal vluchtelingen 
wordt teruggestuurd.” Boven¬ 
dien worden de autoriteiten van 
discriminatie beschuldigd, om-, 
dat de meesten van hen zigeu¬ 
ners zouden zijn. 

Ook op deze aantijging volgde 
onmiddellijk een ontkenning 
van het ministerie. Toegegeven 
wordt dat van de 6500 mensen 
die vorig jaar illegaal de grens 
overstaken, ongeveer 1400 zijn^ 
teruggestuurd. Maar de ontken-^ 
'ning verliest aan geloofwaardig-, 
heid door het aangeven van de 
criteria voor zo’n besluit: behal¬ 
ve minderjarigheid en een crimi¬ 
neel verleden, ook 'landloperij’ 
en 'mensen zonder vaste woon- 
of verlijfplaats’, beiden eufemis¬ 
men die voor zigeuners worden 
gebruikt. 

Zowel het DF als een radicale op¬ 
positiebeweging, het Verbond 
van Vrije Democraten, heeft nu 
van het parlement geëist dat de 
kwestie in behandeling komt. 
Behalve aansluiting bij de Ge- 
neefse Conventie van 1951 (die 
landen verplicht vluchtelingen 
uit buurstaten op te nemen), wil¬ 
len de beide groeperingen dat 
Hongarije twee overeenkomsten 
met Roemenië opzegt. De eerste 
regelt dat de verdragspartners al¬ 
leen met eikaars toestemming 
burgers uit het andere land kun¬ 
nen naturaliseren, de tweede 
schrijft voor dat personen, opge-, 
pakt na illegale grensoverschrij¬ 
ding, binnen 48 uur weer worden 
teruggestuurd. 


Limburgs Dagblad 


Te koop Ford SIËRRA 1600 
Markt 5, Treebeek. _ 

’evr. auto's vanaf ' biedtaan^ 

Garage SCHAEP- G PJ/\ 9 U L, Si 

rel 04405- 9 896 sportv. o bak 1980. Vvv Golf 

—---- : - C sportv., spoilers spec. j 

yraagd loog;, sloop- Ultv . 1986. VW Kever 1303 S j 
’S van cabriolet s 


• k. gevT. auto s vanal 
(78. Garage SCHAEP- 
BNS. Tel. 04405-2896. 

k. gevraagd loop-, sloop- u itv.T986. VWKever 1303 S 
i. SCHADEAUTO’S van cabriolet sportv. 1977. Mer- 
) -tot 4000 gld. Tel. 04490- cedes 280 SL autom. 

)679 of 25611. _sportv cabriolet. w + z kap 

ebr. AUTO-ONDERDE 1975. Audi 100 cc 2.2 inj. 
SN van o a BMW, Ford, 1985. Audi 100 CS duurste l 
oei, VW. enz. Robby’s uitv. 1984. Audi 80 GT 1.6 5 > 
uto-onderdelen, Akerstr. bak 4 drs. 1986. Opel Corsa 
rd 350. Tel. 045-224123. 1-2 S irmscher a bak 1987. 

:-;- 0 BMW 318i sportv. verlaagd 

:Oop r loop- en SCHADE- 1985 BMW 316 4 drs. z.w. 
AGENS tegen redelijke glas 1987 BMW 316 4 drs. 
rijs, gratis afhalen ook s I986 BMW 315 sport v. 

■ onds, tel. 04405-1602. 1983. BMW 52Ql 5 bak _ 

e k. CROSSMOTOR Ka- sportv. 4 hfst. 1985. BMW 
a 6 aki KX 2560 bj. '88 518i 5 bak schuifd. 1985. j 
z.g.st. 04493-1654. Peugeot 205 GT 5 bak 1984 | 

rA Wsj&ts »^ G Rk b r 6 ak ci 9 L 5 :! 

afmoet wee weg omsT dan, sportv. c.v.. 1987. Ford 1 

ellén na 18 §0 ?'M49Q Slerra 16 laser 5 drs ’ 1986 ‘ 
ellen na lö.UU u. 04490- Ford Siërra 1.6. laser. 3 drs.; 

'ÜHi- 1985, 1986. Ford Siërra 1.6! 


L, wit, i.z.g.st., 84. Te bevr. 

Te k. VOLVO'240 GL sta- 
tion, bwj. '84, inct. alle op- 
ties. Te bevr. 04404-2527. 

GOLF Cabriolet, bwj. 1981, 
ÖLS. Raadhuisstr. 76, 
Berg--Urmond. 04490-34672. 

Te k. gevr. CITROEN be¬ 
steleend, kosten tot 
ƒ 1500-, of Renault 4 F 6 . 
Tel. 045-270744. _ 

Te k. FORD Escort 1600 i 


S.M.A.S. ruimt op!! Mini Mooie ALFASUD ’81, apk 
Metro L.S. ly. ’84 ƒ5300,-; l-’90, lm .velgen, ƒ2250,-. 


Metro K.S. bj. 84 j 53UU,-; l-’90, lm .velgen, ƒ 2250,-. 
I Talbot 1510 L.S. Monthery Tel. 045-225913. 

i Cornb/ fn5°bi ^ 7 ? Ju5Q & GOLF LD '80, APK, 4-drs. 

Sitsubi^f LancerVj 77 S^ r i erweg 128 ' HüenS " 

f 850.-; Opel Kadett Station PI ° -——- 

bj. 78 ƒ 1050.-; Fiat 133 De Opel KADETT diesel com- 
Luxe bj. 79 ƒ850.-; Ford bi, bj. ’85. km.st. 87.000. 
Taunus 1600 bi. 76 ƒ500,-: Laagstr. 31, Hoensbroek. 
Mazda, Sedan 1.6 lpg bj. 79 Te k _ Ford FIESTA 1.1 L t. 


Mazda, Sedan 1.6 lpg bj. 79 
ƒ 1950,-; Citroen Baek bj. 
'80 ƒ 750.-; Fiat Ritmo '80 
/ 2150.-; Opel Kadett Coupe 
lpg bj. 77 ƒ 1250,-. Alle 


78 apk 12-’89 ƒ 1250,-. Tel. 
045-713883. 


Te k. v. part. Talbot HORI¬ 
ZON 13 LS bwjr. nov. ’80, 
APK tot 6-'89. Vraagpr. 
ƒ 1700,-. 04454-2092. _ 

Nieuw: CITROEN BX 19 
GTI (ll-’87) metal. rood, 
elec. getinte ramen, brede 
banden (alu velgen), plm. 
15.000 km., 6 mncf. garantie. 
Tel. 045-314964. _ 

I CITROEN 2 CV 6 '82, APK 


Van liefh. voor lieth. SCI- EXCLUSIi 
ROCCO Oettinger 2000 e, GTX duur; 
candyblauw, get. gl. - + S cedes 190 c 
Rennahrw. a.t.s. cup 7jx 15 84. Ford S 
Zender. Recaro int., met ta- LPG 84 
xatierap., all. ser. geg. Pr. sche 928 
ƒ 12.000,-. Tel. 045-443168. Suzuki Af 

TovotaCARINAbwj. ’81, gJlKad; 
APK 89, LPG 2-deurs in- F £ rd Es co: 
ruil mog. ƒ 2500,-. 045- >oj yw 

463364. _Lancia Bet 

Terugname van financie- 244 GL m 


_ Zaterdag 14 januari 1989 • Pag»^ 

EXCLUSIEF. Renault 25 ROVER 2600 S dec. 1984. BMW 320 6 -cil„ bj. 78, M 
GTX duurste uitv.’84. Mer- Austin Montego 1600 LS def (in)ruil mog., tel. ^ 

cedes 190 diesel 5-bak, rood 1985. Montego 1600 LS 425253. _ 

’84. Ford Siërra 2.0 L 5-drs. 1985 N^san Petrol 3.3 LD BMW 315 6 > 83 , w it An 
LPG ’84. Liefhebber Por- 85 Austin Montego 2 liter 6 .» 89 in perf st _ div. & 

sche 928 in.nw.st.Tevens Turbo MG uitvoering 1986. 045-325426. ^ 

Suzuki Alto FX ’82 Opel Austin Metro Surf 1985. —— ; -—- T „,, ~ 5 ?iTl 

Kadett 1.6S 4-drs. LPG P 82. Austin Metro Sport 1300 Mooie z^ruge VW POjJ 
Opel Kadett statione. '81. jan.. 88 - Fiat Uno 45 1986. bj. 77 APK nov. 89, ƒ 

Ford Escort 1.3 L statione. Mini 25 iubileuin uitgave tel ; 04 5-3-3ï96 .-^ 

’81. VW Jetta m. LPG ’81. 1984 Opel Kadett City 1978. Te k. 2 CV 6 ’82 APK toII 
Lancia Bèta 1600’80. Volvo Suzuki Jeep SJf 413 1987. 12 .'89, ƒ1800,-, tel. 


Opel Kadett statione. '81. J^n. 8 a. fiat 
Ford Escort 1.3 L statione. Mini 25 iub 
’81. VW Jetta m. LPG ’81. 1984 Opel Ke 
L ancia Bèta 1600 ’80. Volvo Suzuki Jeep 
244 GL m. LPG mod. ’80. Citroen BX 


BMW 315 6 ’83, wit J 
6-’89 in perf. st., div. 


VW-BUS 


2 L grijs k. 


loop-, loop- en SCHADE- 
AGENS tegen redelijke 
rijs, gratis amalen. ook ’s 
. onds. tel. 04405-1602. 

e k. CROSSMOTOR Ka- 
asaki KX 2560 bj. ’88 
z.g.st. 04493-1654. 


Braïo bvn '87 Keg 1 veel aulo's zijn apli gJkeurd en dubb schuifdeur. 
Bravo, Dvyj. öi ie eig.. veei , . eo^de n.o.t.k. 04405-1438. 


Bravo, bwi ö t , le eig.. veel 
extra’s, RS-wielen + ach¬ 
terspoiler, schadevrij. Tel. 
045-/25022. _ 

Te k. OPEL Ascona 1800 E, 
bwj. ’84. met veel extra’s. 
Tel. 045-414510. 


verkeren in zeer goede n.o.t.k. 04405-14^8. _ 

staat. Voor inlichtingen tel. Te k. Ford ESCORT 13 L m 

04704-4411. __ ’82 5-drs, i.n.st. 59.000 km 

Te k. Mini MAYFAIR 1984, gel. Ie eig. ƒ 6900,- apk Urn 
km.st. 34.000, Oporto rood, 99 Rdr. Hoenstraat 181, 
div. extra’s, vr.pr. ƒ 6.500,-. Hoensbroek. _ 


aue ’89 f 2150 - Op de Knip Terugname van financie- z44 üL m. URG mod. ÖU. 
54 g Kerkrade U 045-412913. ringsoank RENAULT Tra- Mercedes 230B m. LPG 77 

—!—;- — - t XT -r- fic-bus, diesel T 1000, 85, ƒ 2750,-. Bernhardstr. 12, 

Te . k - Piat , BANDA wit, ƒ 12.500,-. Emly H.O. Tel. Munstergeleen (ook zon- 
bwjr. 86 . Tel. 045-419157. 04490-23738 of 04498-54510. : dags geopend). 


54, Kerkrade, 045-412913. 

Te k. Fiat PANDA wit, 
bwjr. ’ 86 . Tel. 045-419157. 

Te k. GOLF GLD bwjr. 79, 
APK. Vraagpr. ƒ3500,-. Pal- 
leshof 51, Brunssum. _ 

Te k. PEUGEOT 305 SR 
bwjr. '83, 59.000 km, we- 


Te k. zeer mooi VOLKS¬ 
WAGEN Golf, bj. ’80 APK 
Demstraat 26, Hoensbroek. 

Te k. aparte mooie FIAT 


1984. Opel Kadett City 19Y8. Te k. 2 
Suzuki Jeep SJ 413 1987. j2-’89 
Citroen BX 1900 GT 1985. 419177 
Honda Civic 1500 GL 1986. „ 

Austin Rover-dealer Havé, 
Industriestraat 31, Sittard. 8-89, n 
Tel. 04490-15195. Inruil-fi- accu,v 
nanc. Bovag-garantiebe- 3lU4üb 
wijs. Tevens apk-keurings- Te k. I 
•station voor alle merken, i.g.st ., 1 


Tel. 045-352884. 


k k l M ini S ^ a'pk' 5 b ’8^' Te k - MITSUBISHI Celeste 
Vrbr f?io- Tel 045- b J- 78 a ? k 9 -’ 89 ' VI 'P r - 

VI.UI. J ■ XC1. r 1 OAA zlOAnOO 


vr.pr. 

751607 


el^n na 18.00 u. 04490- ^d sferm L6. laser,’3 dr, 

'-221- 1985, 1986. Ford Siërra 1.6 

an part. FORD Siërra 2.0 L. 3 drs. 1983. Ford Siërra 
ma, bwj. ’85, 42.000 km. 2.0 GL stationcar, 5 bak 
uto als nw. 045-752215. 1983. Ford Escort 1.6 L zen- 

OLVO 360 GLT, wit. 1983, d £r u itgeb„ 5 bak, sportv 
iel extra's, apart mooi, 1Ö86. Ford E s c°rt l.o L 5 
10.800,-. Tel. 045-222947. drs - 198 f tprd % sco 1 r L 1 ' 3 


ƒ 1300,-. Tel. 045-420993. 

Te k. weg. vertr. buitenland 


uto als nw. 045-752215. 1983. Ford Escort 1.6 L zen- 

OLVO 360 GLT, wit. 1983, d ^ c uitgeb., 5 bak, sportv 
iel extra's, apart mooi, 1 98 6. Ford Escort l.o L 5 
10.800,-. Tel. 045-222947. dr s- 1982. f ord Escort 1.3; 

7-7 - 7 -— bravo 5 drs. 1983. I* ord Tau-' 

0 geven het meeste voor nus 2 .0 nw. mod. 1979. 1981. 
w AUTO U belt wij ko- MitsubishiGalant GLX 
ien direct. Tel. 045-422610, i 98 6 . Mitsubishi Colt EL 

ik s avonds. __ 1984 Honda Accord 2.0 EX 

.'ij geven het meeste voor schuifd. 1986. Honda Ac- 
w AUTO. U belt. wij ko- cord 2.0 EX 1986. Honda 
>en direct. Tel. 045-422610, Accord LX 2.0 1986. Honda 
•jk 's avonds. Prelude 1.8 1985. Honda CI- 


DAIHATSU Cuore 850 cc, ^k wegm/ertr. buitenland . 

bwj. aut. ’ 86 , zeer zuinig, ?? el r P^fVo ?4 km sH b, ^fa 
i.z.g.st.. luxe uitv , ƒ8700.-. P J ' 10-84 km.st. i uj. 

Tef 04450-2045. 16-18 uur. 88-000, apk 7- 89, elke keu- 

-—-——— -- ring toegest., vr.pr. 

Te k. FORD Taunus ƒ 12.000,-. 04a-464692. 

autom., bwj. '77, lOOff in ^;-:— ^17137 0 

orde, pr.n.o.t.k. 045-259664. Te k - zeer m °o ie ™ POI f9 


; toegest., 
.000,-. 040-464692. 


Te k. 2 splinternieuwe HE¬ 
RENFIETSEN, Groene- 
weg 19, Merkelbeek. Tel. 
045-251485. Bij huize Tie- 
der. _ 

Koopje! Toyota CARINA 
bj. '1 1 apk gek. nw. gespo¬ 
ten. Groeneweg 19, Merkel¬ 
beek. Tel. 045-251485. Bij 
huize Tieder. 


gens sterfgeval. 045-312357. Uno 45S 3-drs. kl. rood, 

-- - bwj. ’86 met keuringsrapp. 

Te k. FORD Fiesta bj. ’85 d.d. 12-1-89 ƒ7500,-; Inl. 

lichte schade, koopje. 043- 043-254462. _ 

633923. GOLF D Luxe uitv. 3-drs. 


633923. GOLF D Luxe uitv. 3-drs. 

wit 6-’87, 95.000 km 

Te k. weg. omst.h. VW JET- ƒ 18.500,-; 04457-1982. 

TA diesel, 86 , 4-drs., wit. k. t a-pya z-*t inon ’ftn 

Varenbeukerweg 23, H .Je k - ^ADA GL 1600 80, 

Koevers Heerlerheide. 045-423785 °’" T ' 

X^T k , r£F. R .9 E 5... C .?, u 5ü P Te k. OPEL Ascona 1.6 S 


^ • —-coupe sprint spec.uitg. 

5-rds OPEL Kadett 13S bwjr. ’86 30.000 km. Tel 
Berlma Luxus bwj. 6 ’81, 045-316599'bgg 312042. 


KOOPJE! Datsun 120 I bj. GTI, 1983, wit, met zw. leer, K ' jhit hi ’86 Pr 
75 apk gek. motor ,100%. nieuwe banden,pUl., rem- mnrt Lrantie 


ƒ2750,-. Bernhardstr. 12 Austin Rover-dealer Havé 
Munstergeleen (ook zon- Iirdustriestraat 31, Sdtard 
dags geopend). Tel. 04490-15195. Inruil-fi 

— „Twnniour i - nanc. Bovag-garantiebe 

u k Vko Lancer, W1JS Tevens apk-keurings- Te k. FIAT 127 top, bl-7 

bwj. 82 + APK zeer mooi. . s tation voor alle merken, i.g.st., vr.pr. ƒ6000,-, tel- 

pr.n.o.t.k. Kruisstr. 42, Dus tot ziens. _ 352120. _ 

t] OC tavaVa è ' ; — 1 . U ■ HONDA Prelude bwjr. SUZUKI LJ 80, bj. 80, ijj 

T k. TOYOTA Starlet, bwj. 8 -79 i z g st. ƒ3400,-. 04490- mog. ƒ3000,-, tel. 045 

81 + APK zeer mooi + j 929ï 217330 

42°^Broeksittard' KrU1SStr ' BMW 520 I, n. mod. ’82, alu Te k. COMPRESSoO 

T.k. FORD Siërra 2 0 GL, sp lg ’st.blkr g ’enz Ub /'7750, k Tel. 0449T3781Q. ^ 

Kf J wit km st P 72 000 Éisen- 0449 0-36923.--—_— Te k OPEL Ascona 

houwerstraat 373, Sittard. Te k. OPEL Rekord, bwj.! SR, bj. 79, 4-drs., bla^ 

Wegens sterfgeval t.k. RE- jg[ J l5 °°'“ 

NAuLT 4 GTL, bwj. i, el ; ^7 ^ , a . . ■ - 

sept’84, gek. t. eind ’89. Pn- Te k. GOLF 1.8 inj bouw 

ma onderhouden. Vr.pr. Jaarokt. 86 , le eig. Tel. 045 


FIAT 127, bj. 79, APK^ 
8-’89, nw. banden-uitlaalS 
accu, vr. pr. ƒ 1250,-, tel- U* 
310406. - 


top, bj- 
00 .-, tel-« 


w AUTO. U belt. wij ko- cord 2.0 EX 1986. Honda 
>en direct. Tel. 045-422610, Accord LX 2.0 1986. Honda 
•jk 's avonds. Prelude 1.8 1985. Honda CI- 

. ' r~7 f F CT TCTTPC ViC 13 3 drS ' 198 “- VW 3c ‘ tta 

autobedrijf E. CUSTERS, GLi 110Pk 1981. Opel Asco- 
’erlengde Lindelaan 23, na j 6 S 1982. Opel Rekord 
)irsbeek, tel. 04492-5261, 2.0 S 1983. Nissan Sunny 1.7 


Berlma Luxus bwj. 6/81, 045-316599'bgg 312042. 

6 Tel n45 1 3'l9328' Pr ' Te k. BMW 316 bj. ’84 met LL 
ƒ4950.-. Tel. 045-319328, „ LpGi inmil mog J eli , k . Dr . T e 

VW Jetta GLS ’81, met nw. M.L. Kinglaan 133, Hoens- ïvc 
gasinstall., APK 4-90, 4-drs. broek. 
ƒ 4750,-; 045-455778. sr; r ïïïtotpïïïïam 


!6 30.000 km. Tel. Groeneweg 19, Merkel- 
)99'bgg 312042. beek, _tel. 045-251485. Bij 

MW 316 bj. '84 met huize Tieder. _ t _ 

aruil mogelijk. Dr. Te k. ALFA 33 1,5 bj. ’83, 
nglaan 133, Hoens- ivoorkleur, met extra s pr. 

ƒ 8500,-. Acaciastr. 22 
WINTERBANDÉN Brunssum. Tel. 045-254025. 


uiuuvve. vzuiivivii, vAAbA., 

men. APK 12-’89. Tel. 045 
257054. _ 

Te k. VOLVO GLT, bwj. 26 


garantie 


sept.’84, gek. t. eind ’89. Pn- Te k. GOLF 1.8 inj bouw- 
ma onderhouden. Vr.pr. jaar okt. 86 , le eig. Tel. 045- 

/ 6500J-. Sleedoornstr. 130, 226334. _ 

Écht. Tel. 04754-1129. Te k. MAZDA RX7, kl. wit, 


j6923 ' __ Te k. OPEL Ascona m 

OPEL Rekord, bwj. SR, bj. 79. 4-drs., blajJJ 
79 in z.g.st vr.pr. f 1500,-. met., schuifdak, trekh-. 
rel. 045-721627. uitlaat, vr. pr. ƒ1750,-, 

am v i » ini hnim;. 12-’89. 04490-37810. 


12-’89. 04490-37810. 

BMW 525, bi. '81, vele<* 
tra’s, APK 7-’89. inr. * 
mog., 04490-53319__M 


of 10.000 km. 045-460029 of VOLVO 360 Sedan bwj ’88 bwj. 79, APK 7-12-’89. Pr. Te k, OPEL MANTA/ 

V , ,, , ( QOOA nis _ 'On — ritavv-. 


461876. _ 

Auto Aarts OCCASIONS, 


a ïno i * i n fiOA i 1 " ^ j nutu ndUb 

4 - 88 , km.st. 19.000 kl. rood, Hamstraat 211 Kerkrade. 


ïedt te koop aan: Ford Es 
ort. 5-deurs. 1.6 CL Aut. 


LX diesel HB laatste nw. 
mod. 1986. Nissan Sunny 


- Te k. WINTERBANDEN ™ Te k GOLF diesel, bw 

MITSUBISHI Colt de Luxe 155 SR 13, z.g.a.n. ƒ150,-. Te k. ALFETTA 1.8 bj. 78 APK-gek vrpr ƒ 2< 
bwj. ’80 bordeaux rood- Deken Keulenplein 3, apk 1990 nw. uitlaat goede Te bevr.’ Siluurstr. 
met., 3-drs., APK 1-90, Schuinen. motor ƒ 1450,-. 04404-1317. Zesw.-Heerlen. Tel. 

V, ‘ Pr ' Ford FIESTA bj. ’80, Te k. MERCEDES 350 SE 721647._ 

1 ' ' —_— nieuwst, ƒ 4500,-. Deken blauwmet. in nieuwstaat Te k. VOLVO 340 DL 

Te k. BMW 318 kl. zwart, Keulenplein 3, Schuinen. ƒ6500,-. Tel. 04405-1688. ’83, kl. blauwm 


met.. 3-drs., APK 1-90 
86.000 km, i.z.g.st. Vr.pr 
ƒ3750,-; 045-319328. 

Te k. BMW 318 kl. zwart 


motor ƒ 1450,-. 04404-1317. 

Te k. MERCEDES 350 SE 
blauwmet. in nieuwstaat 
ƒ6500,-. Tel. 04405-1688. 


fst.v.nw. Gerardstr 6 , Tel 0 45-412545. Opel Ka- 
Schaesberg, 045-318731. dett GSI sedan - 86 /25.000,- 

Te k. GOLF diesel, bwj. 79, ; Seat Malaga GL ’87 wit 
APK-gek., vr.pr. ƒ2000,-. ƒ16.500,-; Seat Ibiza Gl ’87 
Te bevr. Siluurstr. 22, rood ƒ 15.500,-; Seat Ronda 
Zesw.-Heerlen. Tel. 045- 1.5 GLX ’85 wit ƒ 13.500,-; 
721647. Opel Omega 2.3 D ’87 wit 

Te k. VOLVO 340 DL, bwj. f 


van Volvomedewerker. Tel. / 
04498-53670. _ T 

T.k. VOLVO 360 GLE. 2 L. n 
insp. (118 PK) 4 d-bumpers j' 
inkl. elektr. ramen, centr. y 


ƒ8000,-. 045-244290. aug. ’89, vr. pr. ƒ1500, 

Te k. MINI 1000 kl. beige, 2 7 ;, E ‘ n , der Coolhof 

nw. band., APK 4-1-90 bwj. Puth-Schinnen. _. 

10-79. Vrpr. ƒ 1550,-; Tel. Te k. TALBOT Sanib 
04490-48922. zuinige auto, i.z.g.st.. 


vergrend. licht met. velgen FORD Siërra 


Laser 


ex. kleur blauw met ’ 8 5 . Vr.pr. ƒ 14.500,-; Tel. 
40.000 nw. st. Tel. 04405-3453, na 18 u. Ö4406- 
14603. 


km.st. 40.000 nw 
04498-54859. 


988; Ford Siërra 1.6 EM, I F3 dX, 2 drs. 1985. Nissan 
og. ’ 86 ; 2x Opel Ascona ( Sunny 1.4 GL 1980. Alfa 
latchback 1.6 S t. .83, Giulietta L6 1982 . Fiat R e - 


Vr nr elg f'^(wf-^lnl^en MAZDA 323 1.3 HB, bj. ’81, CITROEN BX 14 RE ’85 zil¬ 


vergrijs, 5-bak, 
ƒ 10.750,-. 04492- 


bijz. mooi. 


8900,-; Toyota Cressida gata 
iiesel, nw. mod., t. ’83, 1986 


;ata 85 1985. Fiat Uno 45 
986. Fiat panda 34 1986. 


WvoSB ? 1 Renault 25 TS 1986. Re- 

8J. / 8900,-; Opei Kadett nau ] t 9 GTL 1983. Mazda 
.2 S, t. 81. ƒ d90Ö,-; 2x Re- 626 2.0 LX diesel 1984. Maz- 
ault 5 TL, t. ’83, ) 5900,-; d a 323 1.3 DX HB 2x 
'ord Taunus t. '82, i.z.g.st., l 9 81.Toyota Corolla 1.3 DX 
4 /0--. Lacia Jeep, t. 83, sedan ƒ 983 . Toyota Corolla 
5900,-; Citroen GS, t 81, 1.6 GL sedan 1984. Tovota 
2100,-; 2 x Renault d GTL, Carina II 1.6 DX 1984. 
’8I., l „1900.-; Fiat:128 t. Toyota Cressida 2.2 DX die- 
9 . J 1 'Z 9 ;/ Audl 80 GLS, gei 1981. Toyota Celiea 2.0 
80, /3900-; Honda Ac- XT liftback 1981. Toyota 
ord. t. 80, j y00,-; Mazda Camry 1.8 DX turbo diesel 
26 Hardtop Coupe t. 80, 1904 . Volvo 340 DL diesel 3 
3900,-; Fiat Uno a5 S, t. d rs. Inruilers: Alfa Alfetta 
^6; Renault 18 TL lpg, t. 2 .0 L 1979. Ford taunus sta- 
*2, I 3900,-; Opel Manta f tioncar 1977. Hyundai Pony 
7. 1 1900-.Alfa Sud 1500 1983 , Innocentie 90 L 1980. 
} f 83 L 2999 7a MR sub ifhi Lada 1200 combi lpg 1983. 
.oltt. 83: ƒ 5900.-; Fiat Rit- Mazda 323 1977. Opel ka- 
10 75 CL, t.'81, ƒ 2900,-; de v Citty + stationcar. 2x 
Jpe1 Ascona 1.2, t 79, 1977 . Autobedrijf Ruyl BV. 
2900,-; ■Ascona, ƒ 2600f-; Stationstraat 85, Elsloo, tel. 
•maubishi Celeste. t. 81, 04490-71766 
•©00,-; Mazda 616, t. 78, =— - — v, ;— . . . „ T 
1900.-; Chiy'sler Talbot 7 e k ’, ? SC °ro i'tnnh'’ 

510, t. ’81, f2250,-; Opel bwj. 11 -86 5 drs. ƒ 15.500,-. 

Janta GTE. bj. '75, i.z.g.st.. Tel. 045-4535(2. _ 

7000.-; Renault 4 F 6 , t. ’83. Te k. GOLF diesel, bwj. 10- 


40 Opel Kadett’s 


Vrnr f OfJ _• Tnr 1.0 HD, ÜJ. Oi, UllHVJijn DA 11 HD 

Hnc moV 045 318334 i z g st. ƒ4.000,’. Deken vergrijs, 5-bak bijz. mooi. 

tmc. mog. 045/1HJ24.- Keulenplein 3, Schinnen. / 1(1750,-. 04492-3234. 

Te k. TOYOTA Celiea Liftb. ---—-- 

® ! + 4 5 a o P s n p°a: 40 Opel Kadett's 

Moltweg 26 Schaesberg. 5x Kadett 12S.. ’83-’84 

Fiat RITMO CL diesel, bwj. 8 x Kadett 12 LS en GL. '85-’86 

81, km. 53.000, APK 23- 5x Kadett 13N 3-drs. ’85-'86-’87 

j 3 l 5 °’-u Heer lerweg 1 x Kadett ^ 3 s autom . > 86 

9X Kadett 13 S 3-drs. '85-'86-’87 


>83 • V ^ Vü blaüwm’eÏÏ?’ / 9000,-;’ Éord Siërra sport- 
, 83 ’ st k ‘ et XTa s i: uitv. '84 ƒ 16.000,-; Éord 

f 7^00 ' Tel 045 257433' Taunus 2.0 aut. ’81 ƒ4500,-. 

f 7500,-. Tel. 045-25743/ Div . i nru il e rs van ƒ 500,- tot 


AUTO-ON- Te k. MAZDA 


Te k. TALBOT SanibaJ 
zuinige auto, i.z.g.st. A* 
gekeurd, bj. dec. ’81. 1 
ƒ4000,-, tel. 04493-4838^ 

| VW GOLF te k. type CU 
ATS-velgen, ziiver/' 
trekh., ï.st.v.nw., evt. s 
bespreekbaar, pr. ƒ 12 -/ 


Voor schade-, sloop-, loop- ƒ 3500,-. 

autp :? ,°o n ? er ^ de . 1 . en 1 .■ Te k. OPEL Kadett 1.6 die- 


DERDELEN moet u zijn bwj. 77 ƒ900,-; Tel. 04455- bespreekbaar pr. ƒ12-' 

bij Stiba-autoslopenj Ra- 1496. tel. 045-423265, liefst 

pie. Tevens schade- en ge- » Rn - p-fVp — r~r— 18,00 uur. _ 

bruikte automobielem In- JOLVO 361D G!LT 5 --drs Tp R b mw 316, bj. 79, 

en verkoop. Locht 70, Kerk- ^ït, 55.UUU Km oKt. ö5, b j BB g Sportv. 
ra Hp.Wp S t TpI. 045-423423. trekh., 04756-3158. A T ,7/f;, 05 tr 


je bij STIBA Autosloperij 


s* Kadetti2s..^ 

Sx Kadett 12 LS en GL. 'SS- ae 411480. ïï°g„I e ..j® v A„5k? g h 


koffer, 


7000.-; Renault 4 F 6 , t. '83. Te k. GOLF diesel, bwj. 10- 
2900,-; Honda Civic, t. '80, '81 i.z.g.st. Tel. 045-316940. 

tl 1 H9'00 C -;^oi™ Efpïei Te k. MITSUBISHI Colt 
é 71 uniek m Ned Div 81 > sunroof, vr.pr. 

■Sedki^ ïuïïuS Alle / 2750,-. Tel. 045.219846. 
uto’s met APK. Verlichte OPEL Ascona 1200 S. bwj. 
howroom, geop. ma tm 1972 in redel.st., APK gek. 
rijd van 10 tot 19 uur, zat. Pr. ƒ900,-. Sintermeertens- 


T.k. MERCEDES 200 D '80. Kadett i Q G T d dre: >oc 'oc 

Overstr. 23. Munstergeleen. f * 1 d « I d-drs . 85- 86 

MITSUBISHI Colt GLX 2x Kadett 16 LS 3-drs. ’85-’86 

’ 86 , rood veel ace., 33.000 2x Kadett 16 D 3-drs. en 4-drs. ’85-’86 

km- Pr.n.o.t.lc. Tel. 045- 3 X Kadett 13 N Sedan. '86-’87 

2132QL -2x Kadett 16 S en 18 S.'87-’87 

S P ?eel K exfra’s E 27 3 000 kin lnruil: financier 'ng en keuring mogelijk. 

Tei. 04406-14082. _‘ Smeets Opel 

”87 k Tel° 045°7l93l^ L n bV i J 9 _ De Griend 2, Maastricht naast Eurohal. 

uur. Pr.n.o.t.k . R5 ALPINE Turbo, zeer Te k Drachtige M 

T.k. FORD Fiesta L, 9-77, ïA™ nw st. 70.000 km, DES 20ÖD bwj ’80, f 

APK 11-’89 in prima staat. 83. Tel. 04743-1574. ___ schuif/kanteldak, ei 

Tel. 04451-1876. Te k. VOLVO 360 GLT 04492-5473. _ 

BMW 323i ’81, APK 2-’90 ( 2 't«i ^«t^inMn 85 T V 

div. extra’s, bijz. mooi / 14.250,-. Tel. 045-210290. _ Ju b 79 APK. 7-89, 1 

ƒ 6750,-. Tel. 045-455778. Te k. HONDA Civic autom. 464006. _ 

Te k. VW kever 75 i.g.st. M.f 72 1 T 2 Ï^ ?I SSAN Sunny 1 

Pattonstr. 35, Heerlen . 78 ƒ 1250- 045-/21b24. - 4 _ drs prac ht auto 1 gi 

-Te k. TALBOT Solara 1.6 mooi nw. mod. 83 7 

Te k. MAZDA type 616 cou- GL 5 versn. ’83. Peugeot 505 ƒ 5700,- 04406-13137 
oe bwj. 76 APK 10-10’89 pr. G r ’ 8 n. Honda Accord vnRn Tannnc ifi 


411480. _ 

Te k. gevr. AUTO’S en be¬ 
drijfsauto’s. Sloop of scha¬ 
de geen bezw. 045-723076, 
b.g.g. 045-727742. _ 

In- en verkoop goede ge¬ 
bruikte zomer- en WIN¬ 
TERBANDEN met gar. 
Passartweg 39, Heerlen, 
045-222675. 


mog. Te bevr. Elisagracht 
13 Kerkrade-Gracht. _ 

Te k. Panda WHITE ’85, 
39.000 km ƒ6950,-. Bouw- 
bergstr. 77 Schinveld. 045- 
258887. _ 

OPEL Commodore Berlina 
, autom. bwj. 79 ƒ 2400,-. Tel. 
1045-315513. 


rade-West. Tel. 045-423423. 
V. grensovergang Locht. 

AUTO’S hallo opgelet! Wij 
betalen ƒ 300,- tot ƒ 20.000,- 


Te k. OPEL Rekord 2000S 
1982, met veel extra’s, pr. 
ƒ 6500,-; Tel. 045-25001Ó. 


18.00 uur. _ 

Te k. BMW 316, bj. 79, ^ 
geb. verf BBS. Sportv-,JJ 
ƒ5300,-. O.L. Vrouwestr. ** 

kerkrade. _ 

Te k. OPEL KADETT 
Berlina 5 drs. met. 


voor uw auto, ook bedrijfs- Opel MANTA A 19 SR 71 LPG, stereo, 2 . mooi, ’ 8 L 


wagens. 045-411572. m. sportw. z.g., orig. st., APK f4950 Tel. ^ 

Te k. FORD Escort autom. ^PK tot Jan 190 v part. 4 22364. ’ ^ 

i.pr.st., APK-gek. Lm dec. J 4250, , Tel. 043-432103. _ R CHEVETTËjJ 

’89, 4 nw. banden, pr. Te k. RENAULT 5 GTL '77 opknapauto. 

f 1000,-; Te bevr. Dorpsstr. zwart, nieuw model ’80, | e ch. ok. Tel. 045-46470/ 
73 Bingelrade. _ APK tot 1-90, nw. banden, =— . ffr) Rn 

Opel Welling biedt aan: p_ nz V ? 9 sn _ ZU 1 t^’ vo 1400 CL met. 

IT ARfTT Q ^ r*c: O Hl nQT l.nw.st. Hf* J , Xd. 1 _> nn P __ A alprf’ü' 


• st., APK. ƒ4950,-. 
part. 422364. 

tnu cittt 


VW C HE VETTE). 


86- ’87 045-222675. OPEL type Kadett 12 S 

o -7 >o -7 Td l nnwnA Tnt^xcrra ’ftfi hatchback 81, als nieuw. 

87- 87 6 k, ilUWUA lnt.0£r3 OU V1 fifi J-|apr|f»n 

wit, 35.000 km ƒ20.750,’. ^erRraclerweg gegrien. 

Schuttenstr. 6 Hrl. Tel. 045- Te k. OPEL Commodore 
215088. 2500 S bwj. ’80, i.z.g.st. of te 

p - ttt: -;—TT ruil teg. kleine auto. Ka- 

Boyaggarage Scfme|)kens ker tsweg 162 Landgraaf 


73 Bingelrade. 
Opel Welling 


Opel Welling biedt aan: r emmen 
KADETT 3-drs. 2.0i GSI Pr 

met alle extra’s ’87; Kadett 043-623577. 


ƒ 2250,-; 


vo 1400 CL met. bU»| 
grijs, bj. .87, Schande/ 
39, rieerlen, 045-72533/, 


3-drs. 1.6S GT ’ 86 ; Kadett MINI 1000 APK-gek. met ^ oi<* vi Tt' 

5-drs. I.3GL autom.’87; Ka- radio i.z.g.st. Pr. ƒ 1700,-; Tek- BMW 316, bj. / 
dett ’81 t/m ’89; Kadett Tel. 045-717237. APK - ê ek - 90 ; o /a 

« , -r vr i . ■ t _ i 7 ft ct \rr r\r t V /nlJ-i 


R5 ALPINE Turbo zeer' Te k. prachtige MERCE- 
s/f m nw st 70.000 km, DES 200D bwj. ’80, kl. rood, 


biedt te k. aan: 


snel, in nw.st., 70.000 km, RPS 2(1 
’83. 'Tel. 04743-1574. schuif/f 

Te k. VOLVO 360 GLT 04492-5 
5-drs. 2.0 I, bj. 7-’85 Te k i 
ƒ 14.250,-. Tel. 045-210290. j uli > 79 

Te k. HONDA Civic autom. 464006. 


tvI “> DES 2U0D bwj. 80, KI. rooa, 

_ schuif/kanteldak, enz. Tel. 

GLT 04492-5473. _ 

7-’85 Te k. OPEL Kadett, bwj. 
90- juli ’79 APK. 7-89, tel. 045- 


ra 2 ltr. Laser 5-drs. type ’84 Ford Scorpio 2 0 i GL auto- 
ƒ 11.900,-; Nissan King cab maat schuifd. ’86 ƒ26500 -; 
Amerik. uitv. 15.000 km ’86 Ford Scorpio GL 5 bak 85 
ƒ 18.900-; Opel Kadett 1.3 S en '86 vanaf ƒ 22500,-; Ford 
GL-uitv. sedan ’87 ƒ 18.900,- Siërra 2.3 diesel 5 bak 86 
; BMW 320 veel extra’s type ƒ 18000,-; Ford Siërra 1.6 
81, lpg f 7500,-; Fiat Regat- Laser ’85 ƒ 15500.-; Bord 
ta 1300 ES nw.st. '85 Siërra 2.0 GL 5 bak lpg 83 


3-drs. LPG ’ 86 ; Kadett die- -- 

sel ’83; Omega 4-drs. 1.8 GL DireCtieWageil... l 63 ? 36 ’ p£? -,- 

'87; Record caravan 2.0S 53 Te k. BBS. velgen 15 “L 

’82; Record 4-drs. 2.0S ’83; Volvo 740 GL diesel me t pirelli banden / 
Ascona 4-drs. 1.6 S ,84j As- 94.000 km 24-11-’87 met BMW 3 serie, als nw. 

5°dS 5 '86 r f'Co 6 rJ 3-drs ’S? BTW ƒ 14.000.- ond 


.st., vr. ’pr. /225Ó,-. 
)36. _ 


pe bwj. ’76 AI 


-10’89 pr. gr 


at 17 uur. Inruil en fman 
lering mogelijk. 


höfke 5, Heerlen. Tel. 045- 
716439. 


tazda 626 HB 1 .6 GLX 86 ; Mazda 626 HB 2.0 GLX '83, 
15; Mazda 626 Sedan 1.6 -f 2.0 ’81, '83; Mazda 626 
loupé 2.0 SDX '82; Mazda 929 Sedan 2.0 ’85; Mazda 
23 HB Sport 1.3 '87; Mazda 323 HB 1.5 GLX ’83; Maz- 
a 323 HB 1.3 LX 82, 86 ; Mazda 323 Sedan 1.6 Inj. '87; 
Jazda 323 Sedan 1.3 GLX ’82, '83, ' 86 ; BMW 316 1.8 
11; Citroen Visa RE I11.0 '87; Ford Escort 1.3 L ’82; Nis- 
an Sunny 1.5 GL 85; Nissan Sunny 1.7 diesel 85, VW 
ioJf 1 .6 diesel '84; VW Passat 1 .6 HB '83: VW Jetta 1 .6 
iB 87; Volvo 360 GLS 86 ; Opel Kadett S 1.6 HB 85; 
oyota Celiea Coupé 1.6 '83; Mazda-Kroon-garantie. 
\UTOBEDR. LEYMBORGH B.V., Bornerweg 2-8 Lim- 
richt, tel. 04490-15838. _ 


ƒ550 - 04498-54319. _ ƒ 5C 

Te k. FORD Escort 1300 ^0. 
twee kleuren. APK 08-’89 Opel 5 drs. combi diesel, 
K.iri > 7 (j vraaonr f 500 - tel stereo nw. model 83. Audi 
04488.54319 gP / 200 Alle extra’s -80. 04490- 

Te k. mooie MITSUBISHI -—— 

Galant bwj. 5-’80, APK l-’90 Te k. complete LPGTN- 
5 bak., trekh.. nw. band. STAL. 70 1, vraagpr. ƒ 350, . 


Honda Accord 


ƒ 500,-. ’78. Innocentie 120L 
'80. VW Jetta diesel ’83. 


OO Wij lype OZ J O l UU,~, vuioa l-o -J v*. J * • ■ “”■ > 

Ford Taunus stationcar 2 Opel Corsa 1.2 IK 87 
mRn TQ „ n „ c 7 fi Af t 7 -a ltr. Ghia ’83 ƒ6750-; Re- ƒ Ï4750-. Opel Kadett 1.2 
T i a u i' 6 ■ + nault 5 GTL type ’81 LS 86 div. acc. ƒ15750,-; 

Ap K trekh .- 4 - drs. i.z g.st. ƒ2750-- Skoda 105 L type Opel Ascona 1.6 LS autom 
ƒ 1750,-. Tel. 04459-1263. / g4 r 3 ( jQ 0 Ford F jë s ta 5 d. ’85 ƒ 16500,-; Renault 25 

OPEL Kadett City auto- 1100 Laser ’86 ƒ 12.500,-: GTS 5 bak ’86 ƒ 23500,-; Re- 
maat '11 APK zeer mooi Éiat Panda 45S type ’84 nault 11 1.4 Broadway 5 d. 5 
ƒ 2250 - tel. 04459-1263. ƒ4950.-; Fiat 127 900 L type bak '86 ƒ 13500,-, Renault 9 

tïTYRn 1 1 T huri ’ 8 i '81 ƒ3000,—; Talbot Solara GTS 5 bak 83 ƒ7250, , Nis- 

APK 1- P 90 “cht mSe en G[ i '81 ƒ2950VW Polo san Bluebird 2.0^iL a„to- 

eoede auto ƒ4650,- 04406- ( 3 ™£ Hon .^ Sn GL5 bak'g 

1 -- ƒ 16.900,-; Audi 80 GLS, lpg / 9500,-; Peugeot 505 GL 5 

Te k. BMW 320 aut. in perf f 5750 -• Renault 4 F% com- bak lpg ’85 ƒ 15500,-; Mazda 
st. geh. gerev. bwj. '79 APK bi ’82 ƒ 2950,-; Mazda 323 626 L 6 ’83 ƒ 9500,-; Mitsu- 
gek. prijs ƒ 5500-tel. 04406- 5-drs '81 1^200,-; Lancia bishi Galant 1.6 GL bak ’86 
15518, Limietstr. 13, IJze- Bèta ’79 ƒ 2950,-; Lada 1300 ƒ 17000,-; Opel Ascona 1.6 
ren-Valkenb. 4-drs ’ f 2500,-; Citroen Luxus 5 d. div. acc. ’83 

Te k OPEL GT bwi '70 ge- GSA ’82 ƒ2950,-; Opel Ka- ƒ 11500 -. Inruil, financiern 
heel gerestaureerd, dett stationcar 1200 S en Boyaggarantiebewijs 

Vraagor ƒ 19 000 - Tel f 2250,-; Opel Cavalier GL Autobedrijf en APK kern 
045-2^815 ' ’80 ƒ 3000^; Talbot 1100 ringsstaüon P. VAN DIJK 


Mitsubishi Tredia 4-drs. ’83; 
Hyundai Pony 3-drs. ’87: 

Ford Escort 1.3 ’82; Suzuki 
Alto 3-drs. ’ 86 . Geen les of , c 
lease-auto’s inr. fm. mog. 
Welling autobedrijf b.v. f—. 
Opel Dealer Haertand 2, Te k 
Brunssum. Tel. 045-257700. wag 


nw.pr. leK. Auuiöuua 

int nw. mod. d-uitv. i 

Inl. 045-461162. _ APK vr. pr. ƒ 2200, 

)ie SIMCA HORIZON ta Tercef bj. ’80, : 


ƒ1250,-, tel. 045-46126 / 

Te k. AUDI 80 GLS, bj 
nw. mod. d-uitv. alu.J 
APK vr. pr. ƒ 2200,- +. ƒ 


ƒ650,-, tel. 045-324419. 


APK ’79 zwart met APK, 


ƒ1800,-. 045-463035. 


’86 ƒ 12.500,-; GTS 5 bak ’86 ƒ 23500,-; Re- 
45S type ’84 nault 11 1.4 Broadway 5 d. 5 
127 900 L type bak ’86 ƒ 13500,-; Renault 9 
Talbot Solara GTS 5 bak’83 ƒ 7250,-; Nis- 


o bak., 
vraagpr 
4966Ö. 


trekh., nw. 
ƒ 2.900,-. 


band. 

04490- VOLVO 240 DL ’83 kl. grijs Xevt 

lpg. i.perf.st. ƒ 9750,-. 04492- 228745 
3234. - : — 

VOLVO 264 GLE '80 kl. ^deurs^l 
grijs. led. inter. Bijz. mooi nw ct-,-,* 
75250,-. 04492-3234 ^2 900 !- 

VW GOLF LX nov. ’83 kl. G.G. Ai 
wit. zeer mooi. f 7500,-. Tel. 286, Heei 
045-421207. _ Zeer 

Honda PRELUDE E.X. ’83 NAULT 
. stuur- ’85, le ei 


KJ I i IV/ 1 , * 1 • J WWW) 

Inl. 045-728259. _ 

Te k. OPEL Commodore 
2.5L Berlin bwj. ’79 ƒ 3000- 
VW Kever bwj. ’71 1302 tel. 
228745. 


00074 c; - gek. prijs J aauu - tel. U440b 

----— 15518, Limietstr. 13, IJze 

HONDA Accord sedan ren-Valkenb. 

4-deurs 1984 met. blauw in — , . ■ .^ 7 r~ 

nw.staat, Ie eigen. Te k. OPEL GT bwj. /O ge 

ƒ 12.900,-. Inruil mogelijk. heel gerestaureerd 

G.G. Auto’s, Heerenweg s 1 9000 > • Tel 

286, Heerlen. _ 045-259815. _ 

Zeer exclusieve RE- Te k. z.g.a.n. OPEL Corsa 
NAULT 25 te koop, bwj. Swing 1.3 okt ’87 vraagpr. 


OPEL KADETT '11, APK ojooi-f 

'90, trekh., vr.pr. ƒ1150,-. - 1 

Tei. 045-726013. MUST/ 


Tulpenstr. 21, Kerk ! 3 


BMW-rijders OPGELET! 

Nu zelf uw service-interval- ooqoo" 
melder resetten. Stort -- 


MUSTANG Fastback, 4 W;_ 

cyl. schakel, stuurbekr. bj. Te k. MONZA 2.8. S, (fj 


ƒ 2950,-, 


bj. '79, APK. ƒ5700,-» 
444258. _ 


’81 ƒ3000,-; Talbot Solara GTS 5 bak 83 j 725U,-; Nis- 
GLS ’81 ƒ 2950,-; VW Polo san Bluebird 2.0 GL auto- 
zeer mooi ƒ 3500,—; Honda maat lpg '85 ƒ 13500,-; Nis- 
Prelude nw.st. ’84 san Stanza 1.8 GL 5 bak 83 
ƒ 16.900,-; Audi 80 GLS, lpg ƒ 9500,-; Peugeot 505 GL 5 
f 5750,-; Renault 4 F% com- bak lpg ’85 ƒ 15500,-; Mazda 


ƒ 59,90 op giro 2956203 tnv. Te k. Ford FIESTA 1984, Te k. MINI Special 1 
Hoogvliet, Postbus 52089, 57000 km. le eig. tel. 04490- schuifd., APK. 1-90, 


llOVKVllVb. * UMWvv t — *------O - - 

3007 LB Éotterdam. De set 72242. _ 

wordt dan toegestuurd. Te k . SAAB 99 4-drs. bj. 12- 
OPEL MANTA 2.0 GSi ’79 i.z.g.st., vr.pr. ƒ 5000,-, 

duurste uitv. alle optie's, tel. 04459-2720. _ 

*J? r ' v ^ P r - Te k. zeer mooie poolwitte 


ƒ1.600,-. Moogstr. 15, 

s bj 12 . pelveld. _ 

ƒ 5000,-, Frans Vanhauten biedt 

Volvo 740 GL. diesel 

oolwitte Volvo 240 GL. LPG/J^e 
ooiwnte ,, 0AA nT v , 7 n. k.. 


ƒ Ï 6 . 75 Ö”-. Prof. vd Waalstr. Ford ESCORT lSOO L bi Volvo 244 GLE ’79; ^ 
9, Hoensbroek. ’SllpK gek Rondom Turbo 900 I '85; Saab ^ 

Roadstar yr. loop-sloop en geb org. Zender 4 n. OU W VW Pa ^ sa Po rt^| 
r.k. AUTOMAAT, R 5, bwj. 
78, APK tot aug. ’89. grns 
netal. nw. gesp. Pr.n.o.t.k. 
’r. Bernhardstr. 70, Bruns- 
um. Tel. 045-271633. 

I'.k. FIAT Panda 34, bwj. 
35, Mitsubishi tredia, bwj. 
33. Garage Schoormans, 
fruytstr. 10 , Eygelshoven. 


Vee. orr 
tOVER 2600 6 cyl. als nw. 
’r.pr. ƒ3250,-. Tel. 045- 


1000% 

zijn onze auto's 
en 100 % is genoeg!!! 
Auto van de week!!! 
-ada 2104 1.6 L 

stationcar!. '87 

3pel 

Horsa 1.2 S.83 

Kadett HB 1.3 LS.87 

Kadett HB 1.2 LS. '86 

Kadett HB 12 S.'83 

Kaden 13 N.81 

Kadett 12 N.'81 

Commodore 2.5 S aut. ..'81 

Ascona 16 S.'82 

Ascona 16 S met gas ....'82 

Ascona 16 S aut.80 

Audi 90 Quattro 155 pk . '85 
Audi 80 Quattro 136 pk . '83 

Audi 100 CC 118 pk.’85 

3itroën Axel 11. 86 

Toyota 

Supra Targa 3.0 I. '86 

Carina 11 1.6 DX gas....'85 

Corolla 1.3 DX aut.’83 

Ford Fiesta 11 00 L.. 2x '83 

Lada Samara 1.3 L.'87 

Lada 1200 S.'84 

Honda Civic L3d.'80 

Renault 5 Alpine Turbo . '83 

Seat Fura L.'85 

Subaru 

Mini Jumbo SDL.'87 

\/W Polo C 33KW. '86 

VWGolfC diesel...'79, '83 

Volvo 345 GLS.'81 

Volvo 66 DL.'78 

Div. inruilkoopjes, 
Lada Combi enz. 

Inruil en financiering 
100 % moge lijk. 

(rente fiscaal 
volledig aftrekbaar). 
Bovag-garantie. 

3, 6 , 12 mnd. 
Donderdag koopavond. 

Auto- en 
APK-centrum 
Keulartz B.V. 

Locht 42 B3, Kerkrade 
Tel. 045-419905 


Te k. S 
GLS, 1 

pr. ƒ 85 k-. __ 

Te k. witte RANGE 
ROVÉR, bwj. t. ’81, geheel 
gerestaureerd en gerevi¬ 
seerd. stoffen bekleding, 
gasinstallatie, dure radio- 
cassette en grijs kenteken. 
Deze wagen verkeert in zo 

? oed als nieuw staat, vr.pr. 
16.500,-. Tel. 04752-404& 

Wij kopen alle luxe BE¬ 
DRIJFSAUTO’S en bussen 
vanaf 1979. Donny Klassen 
b.v. In- en verkoop. Meers- 
senerweg 219, Maastricht. 
Tel. 043-635222 of 043- 
634915. 

Te k. v. part. BMW 732 I 
aut., '80 + LPG, alle extra’s, 
in pracht, staat. Event. inr. 
mog. (liefst jeep). 04490- 
25839/50693. _ 

AUTO LANDGRAAF 
ruimt op. Kijk en vergelijk: 
Audi coupé GT m.z.v. acc. 
15.000 km d.blauw nwe.st. 
’87 ƒ34.900,-; BMW 732 I 
abs, 5-bak. groenm. '84 
ƒ23.900,-; BMW 316 lapis- 
blauw ’87 ƒ23.800,-; Ford 
Scorpio 2.0 CL blauwm. ’86 
ƒ 22.800.-; Éord Siërra 2.0 la¬ 
ser beigem. 27.000 km '86 
ƒ 17.950,-; Éord Ëscort XR3 
I wit ’84 ƒ 15.750,-; Citroen 
BX 16 TRS zilver ’86 
ƒ 18.500,-; Mazda 323 GLX 
Hatchb. '87 ƒ 17.500,-; Lan¬ 
cia Y 10 Turbo '86 ƒ 15.800,-; 
Honda Prelude EX aut. 
goudm. '85 ƒ21.900,-; Volvo 
240 GLE aut. blauwm. '83 
ƒ 18.900,-; Volvo 340 GL D 
Sedan grijsm. ’85 ƒ 14.900,-; 
Opel Senator 2.5 E 5-bak. 
lpg CG uitv. blauwmet. '84 
f 19.750.-; Opel Rekord 2.0 
S GL lpg wit ’83 ƒ 11.500,-; 
VW Golf C 1.3 roodm. ’87 
ƒ 19.500,-; VW Golf GTI 
5-bak sportv. zwart ’81 
f 9800,-; VW Golf C diesel 
wit ’83 ƒ7250,-; Datsun 
Stanza 1.8 GL aut. blauwm. 
’83 ƒ8750,-; Alfa Giullietta 
1.6 rood ’81 ƒ 5750,-; Datsun 
Sylvia inj. sportcoupe 
blauwmet. 81 ƒ6250,-; ln- 
ruilers: Saab 900 GLS 
bruinmet. ’81 ƒ 6950,-; Mit¬ 
subishi Galant Gl station 
81 ƒ 3250,-; Ford Taunus 2.0 
L 6 -cyl. lpg blauw ’80 
ƒ 1950,-; Volvo 244 DL m. 
LPG groen ’80 ƒ 5750,-; 
Pontiac Sunbird aut. 4-cyl. 
bruinm. ’80 ƒ3750,-; Pon¬ 
tiac Sunbird 6 -cyl. aut. 
groenm. ’79 ƒ2750,-; Mitsu¬ 
bishi Galant GL bruinm. 
'78 ƒ 950,-; Opel Kadett 1.2 S 
bruinm. '78 f 1250,-; Opel 
Kadett 1.2 groen '11 ƒ950,-. 
☆ Erkend Bovagbedrijf. # 
Eigen werkplaats. ☆ Finan¬ 
ciering zonder aaNbet. 
mog. * Alle keuringen toe¬ 
gestaan. ☆ Inruil mogelijk. 
ii Keuze uit 12-3 mnd ga¬ 
rantie. ☆ WN keunngssta- 
tion. A- Garantie boven 
f 10.000,-. Het adres voor de 
betere begmikte auto. Auto 
Landgraaf Heerlerbaan 74- 
76 Heerlen. Tel. 045-424268- 
424231. - 


’85, le eigenaar, schadevrij ƒ 16.000- tel. 04492-5105. 
met alle denkbare extra’s, CADILLAC de Ville ca-1 
centrale vergrendeling, brio i e t ’66 alles elektr.! 
cruisecontrol, sportwielen, ƒ 16.500,-. Tel. 04459-1263. 

elektr. bediende spiegels, w < 7 ni ' Q^ - 

stoelen, boordcomputer, Te k. MAZDA 818 rpr.st. < 


MERCEDES 280 S ’83 don-1 exclusieve stereoinstallatie met trekh. APK t/m 


kerblauw, 
ƒ21.750.-. 0' 


lpg cv i.stv.nw. 
4492-3234. 


enz. enz. Inruil mog. G.G 
Auto’s Heerenweg 286, 
Heerlen. 


Opel SENATOR 2,5-1 ’84 kl. neenea _ 

met.groen aut., lpg, i.nw.st. Voor een DEGELIJKE 


met.groen aut., lpg, 1 .nw.st 
ƒ 14.750,-. 04492-3234. 

SUZUKI jeep S.J. 410 kl 


auto, gebruikt, met een goe¬ 
de garantie, naar G.G. 
Auto's, Heerenweg 286, 


erniü cnmnn 7 p d f 11^0 - «uios, neerenweg zoo, 
g niaQ 9 g * ' Heerlen. Keuze uit ca. 20 

auto’s van de grote merken. 

Te k. VW GOL£ GTI b™ 


ƒ4250.-. 045-454217 ._ 1?^™: ^LaSi: 

LADA 2105 GL 1.5 ’8ple g raa f tel. 045-316419. 

n 44 Q 9 1 ; t 9 ? 4 d ’ a nW ‘ 15 ' 000 ’" VW SCIROCCO GT t 
04492-3ZJ4 .- > 80 APK, LPG, tel. ( 

Te k. van le eigen. Ford ES- 720951. 

CORT 1.6 p Bravo bj. 88 ^r; r rfmaitt t ^ ï 


——- 60.000 km rolst.verv. en Zn., Hompertsweg 33 

Te k. z.g.a.n. OPEL Corsa ƒ 3900,-. Klimmenderstr. Landgraaf (Schaesberg-Ka- 

Swing 1.3 okt ’87 vraagpr. 110, Klimmen, tel. 04405- kert) tel. 045-311729. Alle 

ƒ 16.000 - tel. 04492-5105! 2896. keuringen toegestaan. 


briolet '66 alles elektr. Exclusief en kosteloos bij 

. ƒ 16.500,-. Tel- 0 44 59-126 3 . 6 ster ren Opeldealer 

! Te k. MAZDA 818 i.pr.st. ’78 , n 1 

met trekh. APK t/m 90 I .antnil HpiOC 

ƒ 1000 - Rdr. Hoenstr. 181 WCII IIVJI I I IL/IOO 

TeT h m 3 Ï 6 . b wj . '~ ’79 Waar u auto’s met service koopt! 

Zender-uitv. alle extra’s, 3 jaar garantie op nieuwe auto’s 

, 272lf&25108lTr:"mo6 i |aa ' 9 arant . ie ? P a “'°' s 

=——7 -6 jaar garantie tegen doorroesten 

ÏgtS 67.0 E 0 km SC 4°drs. All! Alles zonder kilometer-limiet! 

ƒ 12 950 la o t 4 s 4 t o 6 - 4 oi 83 model Canton-Reiss, zekerheid voor alles! 

Tek fiat Panda’84 47 .ooo Valkenburgerweo 28-34 Heerlen 

km ƒ 6500,. 04406-40183. J e | 045-718040 

m i m _ i r>nn ■ v 1 w 1 w w 


Roadstar vr. loop-sloop en geb. org. 
SCHADEAUTO’S. Hoog- br.banden v 
ste pr. + vrijw. ook wrak- 04406-15557 
ken. Tel. 045-226346-226260. knop D 

Te k. z.m. OPEL KADETT 2, bj. 1978, 
1.3 LS, 4-drs. met koffer, n.o.t.k. tel. 
bwj. ' 86 , alle extra’s, RDW 04450-1748. 


br.banden, vr.pr. ƒ7000,-. ™ v ^ 01 .^ 1 '’ 7 Q 8 poRS r C^ 

04406-15557. 9d j J. 7 » 78 t 79 v + P »« 7 4 cW 

—— - — — . _ 944; Opel Kadett 87 , ƒ* fa 

Te kooD DATSUN 120 AF Opel Kadett, LPG, ’85;^| 
2, bi 1978 kleur rood Pr. Kadett 1.3 ÉPG, '80/^ 
n.o.t.k. tel. 04455-1672 og Siërra 1.6, ’ 86 ; Ford E/«| 

04450-1748. _ 1.1 4 drs. ’81. Alfa SudJJ 

ftOT.P HiPSPl kl blauw Volvo 345, ’82 en ’64, * 


ƒ 15.500,-. Prof vd. Waalstr. eind *32 tèï ^045-216228 
8 , Hoensbroek. ,, 


yr p r - GOLF diesel, kl. blauw, Volvo 345, ’ 


n» . n-v-*-wv-vr»A n i Te k. Opel ASCONA 19 N 

T e k -,T°YOTA Corolla gek. » 78 A $ K 8 » 89; i z . g . st . 

dec. 89. Tel. 045-720973. ƒ 1650 . tel 045-258942. 

OPEL KADETT '76, APK G OLF MX type ’80 z. 
90, nw motor + kopp pl., m0 oi APK ƒ 2750,-.Tel. 045- 
» ƒ 1050,-. Tel. 045- 454037 . 

TT i- « 1 njrvpcv Te k. v. part. Opel KADETT 

Unieke kans te k. MERCE- 13 ™ r:ïhf ’fi.s 4 fi non 


ƒ 1000- Rdr. Hoenstr. 181 
Hoensbroek. _ 

Te k. BMW 316 bwj. '19 
Zender-uitv. alle extra’s, 
vraagpr. ƒ 3400,-. Tel. 
272670/251081. Inr. mog. 

Te k. OPEL Ascona 16 S 


Te k. v. part. Opel KADETT 

1300 GLS, bj ’85, 46.000 Koopje! 


inruilprijzen * eigen * j 
plaats * snelle en discre^ 
nanciering * evt. o 
topgarantie * evt. lee 1 ),.^ 
* APK. klaarmaken- ^ it vi 
bedrijf Frans Verhad 
Hoek Kaalheidersteen'rJ' 
/Dentgenbacherweg, ^ 
rade. Tel. 045-42328^^ 


•> LPG, tel. 045- radio-cass. APK, koopje 
_ 04499-2407. 

ENAULT 5 1978 Te k. OPEL Kadett bwjr. 
ïl 045-312545, tij- 8-5-’78 apk gekeurd. Tel. 
tooruren. _ 04490-26374. _ 

fOTA Corona bwj. Te k. mooie witte Opel KA- 

f r. ƒ 950,-. Tel. DETT 12S, L.S. ’85, (nieuw 
model) LPG, APK, i.z.g.st. 
ƒ 11.950,-. Tel. 04959-1354. 


ƒ 12.950,-. 04406-40183. 77 .. j ’ X , , 

Tek fiat Panda’84 47 .ooo Valkenburgerweg 28-34 Heerlen 

km ƒ 6500,. 04406-40183. J e | 045-718040 

Te k. FORD Taunus 1600 - - - - 

bj. ’79 sunroof nw. banden Te k. SUZUKI SC 100 GX VW Jetta CL 1.8, 3-drs. bj. 

mcc A Oir 1/AAnio A lnvo ’ÖO AOW Hop ’ftQ 1 'on A +1 «1 Hi.r 


DES 200 mrt., nieuw mo- km schuif'dak,’ pr.s’t. v. on- dan 

del, kl. blauw, interieur derh Horizonstr. 22, Tree- LPC 

blauw, centrale vergrende- beek-Brunssum, 045- rige 

ling zonwerend g as, 2 21569. bet. 

hoofdsteunen en veilig- --—--— r » 045-3520719 ' 

heidsriemen achter. In ab- Te koop Toyota COROLLA ' 

soluut perfecte staat. Even- SXL dj. juni 87, km.st. PEUGEOT 504 Bre 

tueel met lpg en trekhaak. 15600. z.g.a.n. Te bevr. ƒ3750,-; Opel Asc ^ f 

Pr f38 250 - Tel 04755- Breedstr. 4, Hoensbroek. ƒ1750,-; Renault 4 
2239. Na 18.ÓÓ uur. Te k. COLT-EXE bi. ’87. kl. l 15f " 


Koopje! MAZDA 323 
dan, als nieuw, vytt ^ 
LPÓ, trekh. elke wl ae spi 
rige keuring toegest, 

Ibet. mog pr. ƒ 12 . 800 ,-, ^ 


2239. Na 18.00 uur. _ Te k. COLT-EXE bj. ’87, kl. / 1890 ’' ; p^'dVe ^ 

Te k. mooie VOLVO 343 rood ƒ 16.400,- tel. 045- 1 ^ 750 ,.; Toyota Carina ^ 

aut m. apk, type 78. Vr.pr 2UUbZ. _ bi D. ’83 ƒ4250,-; Mazd^4 

ƒ 15 50,-. K emgraverstr. 36 ALFASUD, rood 1979 met ’80 ƒ2000,-; Renault 4 

Kerkrade-West. _ rekh. en lpg. Van le eig. ’82 ƒ2750,-; Volvo 

OPEL Kadett Berlina 4-drs. Banden, motor e d goed. ’81 ƒ7250.-; Volvo 264 gg 
i.z.g.st. bj. ’78. Te bevr. Vr.pr. ƒ 900,- 04492-1023. '80 ƒ5500,-; Citroen ^ 
Kleingraverstr. 36 Kerkra- Te k. OPEL Ascona 16S Pallas , ’ 81 „ 

Ha IUaoI . 1 a riTr _ _ J _i_ i. PrPMlnP Ril iHnlMI.-. V. 1 AÜJ 


Fiat ’81 J 

Commodore 


21.000 km. div. extra’s, get. ipif' th ^^12545 

glas, alu. sportvelgen ong. d ens'kantooruren 
Ford r.s. uitgeb. Vr.pr. uens Kan tooruren 

ƒ22.000,-. Tel. 045-414659 Tek. TOYOTA Co 
Vrusschenhusken 2A Heer- ’76, vraagpr. ƒ 9! 
len. 045-271017. 


I I ! 4- I ^ ^ 4- I//MA /n 4-O VW SANTANA ’85. diesel. 

Uitlaai kapot r 

. 1 1 * + Cnnrf Crhoichom 17 ^ k. PEUGEOT 505, die- 

dan snel naar snelsen/ice Auto Sport, Schelsoerg sel , g4 ƒ 9500 - 300 D 

Heerlen, 045-725507. Dealer van originele Romax uitla- met airco ƒ3900,-. Div. 

ten en alle topmerken schokbrekers. Ook ’s zaterdags goedkope auto’s vanaf 

geopend van 1 0.00 tot 17.00 uur. i fgj 3 ^ 

_ APK-keuringsstation _ Te k OPEL Kadett i 6 s 

Grote OCCASIONSHOW Moet weg! OPEL Kadett 12 Jwj ’83 70 000 km. Tel. 045- 

Mazda Loven B.V. Mazda S, bwt. 78 ƒ 1450,-. Tel. 045- 462637 na 17 uur. _ 

39.3 HR 1 sr.T ’«.3 f9950 -: 453572. Ril? mnnip RMW .316. hwi. 


koopje de luxe '82, APK dec. ’89 i-’87, Atlas 

_ ƒ 3500,-. Tel. 045-725984. acces. 40.001 

t bwjr. FORD Escort 1.6 injection 5 045-416017. 
i. Tel. deurs CL 1987; Honda Ac- Te k. H< 


rijsmetal., div. 
km. Pr. n.o.t.k. 


cord 2.0 ltr sedan 1986; Opel 3_ dr s 
Kadett 1.2 LS 5 deurs 1987; 
Honda Civic 1.3 L 1986; Re¬ 
nault 11 GTL 5 deurs 1986; 
Peugot 205 XR 1.6 auto- 


HONDA Accord 
rijsmet. bj. 10 '83, 
045-424784 Kerkra- 
i.z.g.st. 045-424784 Kerkra¬ 
de_ 

FIAT 133, apk, i.g.st., nw. 


i.z.g.st. 


[ Vr.pr. ƒ 900,- 04492 


de-West. 4-drs. APK goed onderh. 

PR. ƒ 950,-; 04490-22689. 

Te k. OPEL Ascona 2 0 s-- ^ 

div. access., APK tot 12-89 Te k. FIAT Ritmo en e ^ 
kl. schade, pr. ƒ 3000,-; bwj. saving bwj. 1985, krjjff! 
’SO, 04490-21185. 5-drs., 5-speed, nW. ® 

Te k. FIAT Ritmo bwj. ’80, lak * L , z -■ g 4 - st {J p fiJnO*é4 
LPG, APK 7-89, ƒ1250,-; Rooseveltstr. 17 

04490-10646. _ Te k Q j ASCONA 

T „ ,. , , Te k. TOYOTA Carina bwj. prijs ƒ 800,-. Tel. 

VW Jetta C diesel, apk, ’ 7 9 APK 1-90 i z e st 1 —irm »,a o»rnL d'tB 

•fT045 b 74i'915 982 / 62 °°'' f ^ 5 °-- ; 04490 10é46 - _ TO, kmst lISo^J 

^e r_ 04a /4U911). ^ Te k CHEV r OLE t Capri- ƒ 1^.250,-. Tel. 04499^>f 

S e 9 assicC ^P é5 ‘ tr V l!. n PEUGEOT' sórsBjl 


maat 1986; Renault 5 TL ^ n ^- kopnd. «w. 

1986; Austin Mini 1000 E /1000,-- 045-454115. _ _ 

1987; Opel Kadett 1.2 LS GOLF 1.8 90 pk, antr.grijs- 
1986. Autobedrijf Klijn, de metal., lichtmetal. velg., bj. 


ïyöb. Autobeariji Klijn, de 
Koumen 7, Hoensbroek. 
Tel. 045-220055. 


metal., lichtmetal. velg., hJ. 
’ 86 , 68.000 km. Ned. kent. 
Pr. / 15.500,-. Tel. 0949-241- 
575215. 


Grote OCCASIONSHOW 
Mazda Loven B.V. Mazda 
323 HB 1.5 GT, ’83, ƒ 9950.-; 
Mazda 323 HB 1.1, '83. 
ƒ 7950.-; Mazda 323 HB 1.3 
+ LPG, ’87, ƒ 19.500,-; Maz¬ 
da 323 NB, '81, ƒ5950,-; 
Mazda 323 NB 1.3 aut., ’81, 
ƒ 8500,-; Mazda 323 NB 1.5, 
’82, ƒ 7500.-; Mazda 323 NB 
1.3, ’83, ƒ9950,-; Mazda 323 


f oedkope auto’s, vanaf 

250,-. Biss. Lindanussin- 
gel 6 b, Roermond. _ 

Te k. OPEL Kadett 16S 
bwj. ’83, 70.000 km. Tel. 045- 


Stationcar VOLVO 740 GL 575215 _-— 

§ r Usmetallic 1987. Autobe- Te k. MITSUBISHI Sappo- 


PK goed 
3,-; 04490-: 


oed onderh. 
490-22689. 


Prelude ’80 ƒ3500,-; 
kerweg 27, Öirsbeel 
3582. 


drijf Klijn, de Koumen 7, 
Hoensbroek. Tel. 045- 
220055. 


ro bwj. ’81 grijsmet., alle 
acc., km 112 . 000 , nw. ban¬ 
den + accu. Vr.pr. ƒ 5000,-; 


diesel, apk, 


’80, 04490-21185. 

Te k. FIAT Ritmo bwj. ’80, 
LPG, APK 7-89, ƒ1250,-; 
04490-10646. _ 

Te k. TOYOTA Carina bwj. 
’79, APK 1-90, i.z.g.st. 


S. bwj. '78 f 1450,-. Tel. 045- 462637 na 17 uur. 
453572. Rii*7 mnoip RTVTW 


^oób/z. _Bijz. mooie BMW 316, bwj. 

Weg. omst.h. te k. NISSAN ’82, vror. ƒ 8250,-. Voor- 
Micra SDX ’ 86 , kmst. 37000, terstr. 303, Kerkrade. 
pr. ƒ 13.000,-. Tel. 04492- MINI 1100 Spec., APK, 2 

f * nn i ... ntmir . . * i 


Volvo 740 Turbo 1987; Vol- Tel. 04405-3668. _ 

vo 740 stationcar 1987; Vol- T e k. MINI Special bwj. ’78 
vo 240 DL 1985; Volvo 480 me t radio. Te bevr. Kantstr. 
ES 1987; Volvo 340 special 51 ubach o. Worms. 

1.4 1986; Volvo 340 DL die- — ; n o/ï 


100%, r bv^ v , 1982 ƒ6200,-. ƒ 1250,-; 04490 10646.' ' 
Te f 0 _ 45-74091 5 ._ Te k ^ CHEVROLE t Capri 


type ’80, a 


1.4 1986; Volvo 340 DL die- =—-— . , nrin ^rDiz o öq 

sel 1985; Volvo 360 GLE 2.0 Te k. MINI 1000, APK 9-89, 
injection 1985; Volvo 340 L bwj. 77, ƒ 1000, , Tel. 045 

1.4 1985; Volvo 340 DL 1.7 323780. __ 

1986; Volvo 340 DL 1.4 1984. FORD Taunus bwj. bijna 
Autobedrijf KLIJN, de ’80 autom. ƒ 1750,-; Tel. 045- 
Koumen 7, Hoensbroek. 719546. 


5107 bgg. 045-252145. 

AUDI 80 type 80 met 1] 
Vr.pr. ƒ3250,-. Tel. 044- 


Bekersbaan 


nw. band., accu, dynamo, 
bwj. '17, pr.st, 61.000 km, 
pr. ƒ 1350,-. Inr. mog. Tel. 
045-444481. 


*-«_/, Ut/, ƒ */«/t/'/, , WWW . . . 

NB, '85, ’ 86 , vanaf Schimmelt- _ 

ƒ 16.500,-; Mazda 626 Sedan Te k. SAMARA 1300, mei 


2.0 + LPG. ’84, f 13.950,-; 
Mazda 626 HB 1.6 LX, ’ 86 , 
ƒ 18.500,-; Mazda 626 HB 
2.0 GLX, ’ 86 , ƒ22.950,-; 
Mazda 626 HB 2.0 GLX. ’87, 
ƒ 24.950,-; Éord Siërra 1.6 + 
LPG, '85, ƒ 16.950,-; Ford 
Siërra 1.8 Laser, 5-drs.. ’85, 
ƒ 17.950,-; Ford Escort 1.1 
L, ’82, ƒ 9500,-; Ford Escort 
1.3 L + LPÓ, ’82, ƒ9500,-; 
Ford Fiesta nieuw model, 
’85, ƒ 12.500,-; Honda Quin- 
tet aut., ’82, ƒ 9950,-; Mitsu¬ 
bishi Colt, ’82, ƒ 8500,-; Nis¬ 
san Cherry 1.3 GL, ’84, 
ƒ 12.500,-; Toyota Corolla 
1.3 DX. ’85, ƒ 13.500,-; VW 
Jetta, ’82, ƒ 6.500,-; Opel 
Kadett 12 S (3x), ’82, ’83, r 84, 
vanaf ƒ 8500,-; Opel Ascona 
16 S, ’84, ƒ 12.^0,-; Opel 
Manta 18 S HB, ö3, 
f 12.500,-. Goedkope ïnrui- 
lers; Buick Skyhawk, zéér 
mooi, ’79, ƒ 5500,-; Mazda 
323 aut., ’78, ƒ 1950,-; Mer¬ 
cedes 260 SE, 25-8-’87, 
37.500 km. donkerblauw- 
met., le eigenaar, alarmin¬ 
stallatie, antenne + luid- 
sprekersset, centrale deur¬ 
vergrendeling, buitentem¬ 
peratuurmeter, velours be- 


'81, 4 n 
acc., vr 
04490-28 


nnd. g. 
•pr. f] 


11.500,-. 


_ Te k. CITR. CX Athena, 

mei 1980, zeer gaaf, blauw, open 
met dak, nieuwe banden + rem- 
Tel men, radio-cass., APK 12- 
' ’89. fel. 045-257054. 


Vencken 

specials 

Passaat 

5-deurs, bj. nov. ’87, kleur blauw. 

Ford Escort 1300 CL 

1987 

Fiat Panda 

bj. ’85-’86, kleur rood/wit/blauw. 

Opel Kadett 1600 GT 1985 

kleur blauw, div. extra’s. 

BMW 318, 1984-1987 

kleur beige. 

Verkoopcentrum 

Vencken 


Koumen 7. Hoensbroek. 
Tel. 045-220055 ■ _ 

Hallo opgelet. Wij betalen 
de hoogste prijs voor uw 
auto. Ook SCHADEAU¬ 
TO’S. Tel. 045-416239. 

Te k. VW KEVER 1302, bj. 
’72, 1 jr. apk, ƒ 1950,-. Tel. 
045-423750. 


719546. _ 

Weg. vertr. n. buitenl. te k. 


42 Kakert-Sehaesberg. 

Te k. HONDA Quintet 
5-drs. bj.’ 81, kl. blauwmet., 
5-gang enz. ƒ 3550,-. 
Anenstr. 2 Kakert-Schaes- 
berg. 


Te k. FORD Capri ’79 
i.z.g.st. Gek. t. 1990. Mgr. 
Lemmensstr. 36 N’hagen. 


bwj. 1 
56221. 


PEUGEOT 305 Sy 
’80. nette auto. /‘rtXPf 
ƒ 1^50,-. APK. tel. V 
31484. _ _ 

met - 1 VOLVO 244 DL LP G 1 u# 

550’ 77 - wit / 1150 ’" 

iaes- H 3 M 25159 ~ _ 

'**'***•* VOLVO 360 GL. 2 

’79 99 4-drs. zilver LPG ’82 Wra. kf wit bwjr 

Mgr. 99 4-drs. groen. '83 medew ’ Dir te A 


- - 7 — Weg. vertr. n. buitenl. te k. i^nuiienssu-. oo in n agen. Qn nril Qant . ’fti Tor tvi 'n4498-5ü^fk 

jpgelet. Wij betalen FORD Escort 1.3 GL bj.’81, T e k puntgave GOLF 1100 . -oa 7 23 - 500 ;~- Tei -H— 

'gstf Pavoor uw i.z.g.st. 043-642664. _ apk tot 12%9. Prijs ƒ1 95oJ nSS'x. »o t vrli 

^? k Te k TOYOTA Celiea 16 St. Stuytstr. 9 Hoensbroek. 900 Turbo 16S. 84 VOLVO 360 Gl 

y w Golf GLS m. '83, apk 900 Turbo Silver Arrow ;86 


luo ’ iei ' _ Coupé LPG bwj. '80 kl. 

Te k. VW KEVER 1302, bj. blauw, ƒ3500,-; Tel. 045- 

’72, 1 jr. apk, ƒ 1950,-. Tel. 224312. _ 

045-423750. - Te k. 4 auto’s met garantie 

Te k. BMW 315 t. ’83, zeer Opel ASCONA 1900 S 
mooi, veel luxe, ƒ 7950,-. St. 4 -drs. bj. 10-10’80 ƒ 2250,-; 
Martinusstr. 31, Kerkrade- Opel Ascona Berlina 2.0 
West. 


Martinusstr. 31, Kerkrade- Opel Ascona Berlina 2.0 

West. _ ƒ 1750,-; Oldsmobile Cu- 

i Te k. VW GOLF LD diesel Pjfs 8 bj ’81 

bj. ’78, pr.n.o.t.k. Tel. 045- f 4250 »r ; vf Go . lf w 


uj. iö, pr.n.o.t.K. V,*. v. | - |j i i •• 

r* 1 3 S 5 d ~ /^ 5 00,- ltm.st. 43.Ö Alle BMW 528 bi. 
KADETT Caray. 1^3 S 5-drs. auto's apk tot 1990, tel. 045- m et., apk t/m 
85; Ascona^ f 8 i GL Ldrs. 32 3178.__ lichte schade, 

f T|combPa.; 8 Fuf|S TC^OPEL Ascona g. ’M 

i 5 u, S 0 bU ri !? r A'3 0 g v. + NlS: i&figaS ^ ^ 462607. 

Zandweg 160, Hrl., tel. 045- 

BMW 

Golf dfefef a?k E Tef. 04499 + Constante voorraad van 
3398. aantal BMW-occasions, 

Te k. MINI 1100 bj. ’79 + ex- div. types en bouwjaren 
tra’s + Chirocco + Opel Ka- van af f 10,000,-. 
dett i.z.g.st. Tel. 04499-3398. |> [“ fS A 

VW GOLF 1100 tv- '19 APK l\ K™ M 
f 1850,- tel. 045-720951. 1 ' l — 1 » 

Te ^ o9» A T S ^fi? h ?^n_ Kerkradersteenweg 5 
^l.^&lSo. 82 /2 ^ 5 °’ ‘ Kerkrade Tel. 045-452121 peratuurmeter, veioui^ uy- - - ƒ 1850,- tel. 045-72095 

rïlSSwrhl ar^ SC P aiemi Peter Schunckstraat 10 (hoek Heerlerbaan), Heerlen, Te k DA TSUN Che: 
gerboord 40 fHeerlen. Tef tel. 045-41 2641 Geopend ma. tm vr. van 9.00 tot 1 8.00 op LPG, bwf '82 ƒ: 
045-722451. uur, zat. van 10.00 tot 17.00 uur, donderdag koopavond. Tel. 045-3 16940. 


BMW 

Constante voorraad van 
aantal BMW-occasions, 
div. types en bouwjaren 
vanaf f 10.000.-. 


js ’85 

; Alle I BMW 528 bj. ’5-’76 zilver- 
met., apk t/m 5-’89, voor 
lichte schade, t.e.a.b., 4 
sneeuwbanden + velgen 
voor BMW 5-serie. Tel. 045- 
462607. 


Te k. MAZDA 626 HB 2.0 
GLX bwj. ’84, km.st. 52.000, 
ied. keur. toegest. ƒ 14.500,-. 
Tei. 045-318549. 


Te k. zeer mooie OPEL Ka¬ 
dett 16 SR bwj. ’83, kmst. 
75.000, apk tot 1990. Vr.pr. 
ƒ 10.250,-. T. 045-326376. 


Te k. PEUGEOT 505 bwi. 
*81, veel access., i.z.g.st. Tel. 
045-351935. Na 17 uur. 


900 Turbo 16S leer. ’86 

900 4-drs. zilver. '86 

900 3-drs. wit. ’87 

Lancia 

Ipsylon 10 Filla.'87 

Prisma 1600 iE zwart... ’87 

Prisma 1600 blauw.’87 

Thema 2800 aut. ’86 

Overig 


Te k. antieke 
KLOK. Inruil auto 
van mogelijk: 0 44 9 £^: 
Te k. van Volvo.-b? ^ 
VOLVO 363 GL 
bwjr. 8-’87. 

Pr.n.o.t.k. Tel. P 44 9 ^^^ 

VOLVO 360 GL 2 , ‘HwF 
4-drs., grys, 1 jr. ol % 
ƒ33.000.- nu . itloóF 


MITSUBISHI .oK P tr 
1600 bwjr. '11, 
i.z.g.st. Tel. 045775130^1 


Ford Siërra 2300 Gl_’85 

Volvo 360 GLS.'85 

Mitsubishi Colt. ’87 Te koop RËNAt 

Citroen 16 TRI.'87 1986, met LPG, 2- drS ’Ke^ 

Knmnifir ^ 


Kompier 

Tel. 045-717755 
Heerlen 

Tel. 043-632547 
Maastricht 


ucnci uu, — 

045-421741. _ 

Te koop Honda 
automaat, bwjr. 1 
2-’90. Elandstr. 51. 
berg-Heerlen. __ 
Kerkradersteenweg 5 
Kerkrade Tel. 045-452121 


Tek. Toyota b 

Te k. MERCEDES 190 uit- de Luxe bwjr. 
gebouwd, alle extra’s. 043- APK, i.z.e. s t- X. 
633923. ƒ 1500,-. 04451-2375^. - 

Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina 9 
Jfan onze redactie economie 
ENSCHEDE - Het gevecht om 
ae aanvoer van melk in Euro- 
Pese zuivelindustrie lijkt 
ste ®ds feller te worden. Een 
^ntal Nederlandse fabrieken 
probeert de geslonken melk- 
Pfoduktie aan te vullen met 
aankopen in Duitsland en Bel- 
gl ë. Het Belgische concern Co- 
^alco heeft nu een contract af- 
gesloten met een groep boeren 
m in de Flevopolder voor de leve- 


Producent meststoffen 

ÖSM koopt 
Asef Fison 


j, onze redactie economie 
SftLEN - DSM Agro Special- 
„J^nderdeel van de Agro-divisie, 
^iso 89 procents belang in Asef 
Oq 137 in Didam uitgebreid tot 
.Procent. Het chemieconcern 
n net resterende aandelenpak- 
Sekocht van Fisons Horticulture 
j?ramford. Het eigendom van 
y* Fison past binnen de strategie 
Du . PSM Agro Specialties om de 
lf JV e in de tuinbouw verder uit te 
hJ a en. De naam van de Didamse 
^neming wordt binnenkort ge- 
’ in Asef bv. 

produceert meststoffen, 
n en bodemverbeterende 
voor de amateurtuinier. 
w cr erlan d< België en de Bonds- 
hüi. nek Duitsland heeft de onder- 
! n g een belangrijk en nog 
jolend marktaandeel. De produk- 
^orden ook naar andere landen 
Gereld geëxporteerd. 
beurs - 


U overzicht \ 


Uitschieters 

ej^^FRDAM - De Amsterdamse 
af„ len beurs heeft de week fraai 
cj e i sl ° ten Direct al gingen de aan- 
Ofj^koersen op het Damrak flink 
t er onder invloed van een vas- 
l ar U. alJ Street en een willige dol- 
Verw ndanks era £ e aarzeling hal- 
aa nri e , ge beurstijd konden veel 
ho Qr n.f n ^ oer se n toch vaak be- 
hoger sluiten. De stem- 
be Jf ln< * ei£ hop gaandeweg op een 
1^2 j een winst van 1,9 punt op 

aa e nd b r s was weer eens een echte 
f en beurs. Bij een omzet van 
i°en 7 ^hjoen kwam f 1019 mil- 
l en v° or rekening van de aande- 
t haar C Ji Jr- De °bligatiemarkt gaf 
Bij jueine wijzigingen te zien. 

e S r °te aandelenwaarden 
rei esten . alleen NMB en CSM ter- 
f i , P r iJsgeven, de laatste zelfs 
Wal f 65,90. Grote uitschieter 

rri ert \Jedlloyd, die kwam met de 
h 0e „ eclelln g dat de winst vorig jaar 
Wacht Was Ult gevallen dan was ver- 
b er 7?, Br werd een hoogste punt 
hetpt Y an ^ 289,50, wat een winst 
kw= nde van f 10-50. Het slot 

And ° pf 284 ' 

der ö r. e uitschieters waren Océ-van 
Sc l tirinten, die f 13 omhoog- 
* naar f 300 en Borsumij- 

f die f 6 duurder werd op 

kor, b VvY an de internationals werd 
f 2 4 j ? le f 2,70 hoger geprijsd op 
On f , en Unilever f 1,40 hoger 
w 122,90. Uitgever Wolters Klu- 
r st eeg f l,7o naar f 156,20. 

Heineken deed het goed met 
f ]c . v ^pruitgang van f 1,50 naar 
Wa-Y' kussen de f 1 en f 2 hoger 
7 v tt en verder KNP, Bührmann- 
p., ® r °de, Internatio-Müller en 
f, a khoed. 

der c Was er veel vraag naar Van 
f 9n Uiessen-de Noord. Nadat er 
u, *; hoger was gehandeld op f 115 
de ? tevergeefs f 125 en f 128 voor 
aan delen geboden. Voor AIR 
d e d eerst een gulden meer geho¬ 
rt ,.°P f 59, waarna er werd gehan- 
f la„°P f 61. Van Berkel steeg 
f naar ^ ^.00 en Center Parcs 
hdO op f 6o. Holland Sea Search 
f ï,! cent beter op f 1,57 en NBM 
ili/riv PP f 14,80. Ook fondsen als 
k e J<; A'T'stercUm Rubber en Vol- 
Stevin lagen goed in de markt. 

kenL® edeer vormde een duidelij- 
ge unzon dering op de ontwikkelin- 
f iiP 161 een teruggang van f 5 naar 
ku,- terwijl Textiel Twenthe f 4 

0ÏÏr Jt !i aakte °P f 224. 

dag p uptiebeurs had een goede 
driii-u Was s P rake van een zeer 
handel. De meest verhan- 
pu,, e fondsen bleken Kon. Olie, 
d , Ps en Unilever. De EOE-aan- 
en,n dex boekte de hoogste no- 
s inds de beurskrach van ok- 
0l ^ er 1987 met 265,78. De totale 
el °P de optiebeurs kwam vrij- 
S op 83.000 contracten. 


Belgen in Nederland 
op jacht naar melk 


ring van 35 miljoen kilo per 
jaar. Directielid A. Bauwens 
zegt dat zijn bedrijf zeker 100 
tot 150 miljoen kilo kan gebrui¬ 


ken en op zoek gaat naar meer 
contracten. Voor de boeren 
kan de melkoorlog betere prij¬ 
zen opleveren, de zuivelindus¬ 


trie zou gedwongen kunnen 
worden nog meer in te voeren, 
of de produktiecapaciteit ver¬ 
der terug te dringen. Comelco 
heeft ook de afzet in ons land 
uitgebreid door een contract 
met de groothandel Unigro. 
Die verkoopt de melk onder¬ 
meer aan de Super-keten. De 
vroegere leverancier Coberco 
zegt van de 115 Super-winkels 
er weer 75 te van melk te voor- 


Produklie met 12 procent toegenomen 

Winst KNP volgens 
hoge verwachtingen 


Van onze verslaggever 
NAARDEN - Het netto operatione¬ 
le resultaat van de Koninklijke Ne- 


Positief resultaat van een half miljoen gulden 

Eerste winst voor Van 


Doorne’s Transmissie 


TILBURG — Het Tilburgse bedrijf Van Doorne’s Transmissie 
(VDT) heeft in 1988, voor het eerst in zijn bestaan, een beschei¬ 
den winst geboekt. Bij een produktie van 95.000 schakelduw- 
banden voor continu variabele transmissies (CVT) rolde er een 
positief resultaat van f 500.000 uit. 


Ven! 1 Agro Specialties maakt en 
5 i 0 ^°°Pt produkten voor de profes¬ 
te rf en arna t eur tuinbouwmark- 
W j Ouder meer worden verschil¬ 
led hieststoffen gemaakt. On- 
düln Werd iu Geleen voor deze pro- 
&nn nog een fabriek in gebruik 
v oór en ' ^ et £ ing om een fabriek 
(J e , °Plosmeststoffen, die binnen 
kC ünstmes bndustrie worden be- 
°Uwd als een specialty. 


^6-urige week 
stucadoors 

~ Werkgevers en bon- 
n het stucadoors-, afbouw-, te- 
ter en ' en vloerenbedrijf hebben gis- 
°Ver h °y ere onstemming bereikt 
iejjj invoeren van een gemid- 
gev e 8 ' Ur ige werkweek voor de on- 
^driif 10 000 werknemers in deze 
w. Jlsta k. Daarnaast krijgen de 

‘ n aal 1 9 emers in 1989 en 1990 twee ‘ 

2 Procent loonsverhoging. 


In 1987 werd de keer ten goede inge¬ 
zet, maar beliep het verlies altijd 
nog f 10,3 miljoen. Het aantal perso¬ 
neelsleden in Tilburg nam sinds fe¬ 
bruari 1987 met 35 toe tot 220. Dat 
heeft de directie van VDT vrijdag 
bevestigd. 

De jaren vóór 1987 werden geken¬ 
merkt door tegenspoed doordat 
VDT er maar niet in slaagde de 
schakelduwbanden met enige snel¬ 
heid te produceren. Door octrooi¬ 
rechten bestond meer dan eens het 
gevaar dat de vinding van dr. Huub 
van Doorne voor Nederland verlo¬ 
ren zou gaan. 


nieuw te hulp met f 50 miljoen. 
Twee jaar geleden kondigde direc¬ 
teur ir P. de Bruin van VDT reeds 
aan dat zodra het punt waarop quit¬ 
te wordt gespeeld, zou zijn gepas¬ 
seerd (en dat is inmiddels geschied) 
voor verdere groei externe financie¬ 
ring zal worden gezocht, bij voor¬ 
beeld op de beurs. Voor de eerstko¬ 
mende jaren rekent VDT op een 
produktiestijging tot ongeveer 
300.000 a 400.000 schakelduwban¬ 
den per jaar. •’ Directeur ir P. de Bruin bij de bandwalsmachine, waar de 
CVT wordt vervaardigd. 


Op het spel 


Intron naar Sittard 


In 1985 stond het voortbestaan van 
VDT op het spel toen het Japanse 


Van onze verslaggever 


derlandse Papierfabrieken KNP 
heeft vorig jaar ongeveer f250 mil¬ 
joen bedragen, een stijging van 44 
procent, die volgens de verwachtin¬ 
gen is zoals uitgeproken bij de pu- 
blikatie van de halfjaarcijfers. Het 
resultaat (op basis van historische 
kostprijs) komt overeen met 10 pro¬ 
cent van de omzet en betekent een 
rendement op het eigen vermogen 
van 26 propcent. De kasstroom be¬ 
droeg f 380 miljoen, éen stijging van 
32 procent. Dit maakte bestuurs¬ 
voorzitter F.J. de Wit gisteren be¬ 
kend in een nieuwjaarstoespraak. 
Per aandeel komt de winst over 
1988 met f6,70 veertig procent ho¬ 
ger uit dan over 1987. 

De produktie van KNPP nam vorig 
jaar toe met 12 procent tot 1,3 mil¬ 
joen ton papier en karton. Dit is ge¬ 
heel veroorzaakt door autonome 
groei. De omzet nam met 18 procent 
toe tot f2,5 miljard. 

Op dit groeicijfer is een correctie 
toegepast wegens het wegvallen 
van de distributiesector over 1988. 
Het aantal personeelsleden van 
KNP bleef vorig jaar met 7450 nage¬ 
noeg gelijk. 

De vooruitzichten van KNP zijn 
evenals de algemeen economische 
perspectieven gunstig. De grond- 
stoffenprijzen zullen zich waar¬ 
schijnlijk op het huidige hoge peil 
stabiliseren, wat het concern de ge¬ 
legenheid geeft de verkoopprijzen 
aan te passen en met name herstel 
van marges in de verpakkingsgroep 
tot gevolg zal hebben. De deelne¬ 
mingen kunnen bij een gunstige 
markt verder expanderen. 


Philips - topman 
commissaris DSM 

HEERLEN - Philips-president C.J. 
van der Klugt (63) is Denoemd tot- 
commissaris van DSM, waarvan de 
aandelen binnenkort door de staat 
op de Amsterdamse beurs worden 


AMa ILKÜAM - Voorlopige noterin¬ 
gen goud en zilver op 13-01-1989 om 
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles m 
kg: 

Goud: onbewerkt ƒ 26.660-/27.160; 
vorige ƒ 26.550-/ 27.050; bewerkt ver¬ 
koop ƒ 28.760; vorige ƒ 28.650 laten. 
Zilver: onbewerkt ƒ 355 / 425 vorige 
ƒ 355-/ 425; bewerkt verkoop ƒ 470 la¬ 
ten, vorige ƒ 470 laten. 


AMSTERDAM - Adv 

tenlands bankpapier v 

Amer.dollar 

Brits pond 

Can. dollar 

Duitse mark(lOO) 

Iers pond 
Austr. dollar 
Jap. yen (10.000) 

Ital. lire. ( 10 . 000 ) 

Belg. frank (100) 

Port. esc. (100) 

Franse fr. (100) 

Zwits. fr (100) 
Zweedse kr. (100) 
Noorse kr. (100) 
Deense kr. (100) 
Oost.schill.(lOO) 
Spaanse pes.(lOO) 
Griekse ar. (100) 

Finse mark (100) 

Joeg. dinar (100) 


AMSTERDAM - Noteringen op de 
Amsterdamse wisselmarkt per gister¬ 
middag: 


ïeskoersen bui- 
an gisteren: 


111,00 115.00 


160,25 165,25 
14,65 16,05 


130,00 134,50 
31,50 34,00 


bedrijf Fuji b(j VDT een miljoenen- SITTARD/MAASTRICHT - Intron 
claim deponeerde. De Japanners le- BV uit Maastricht, een onafhanke- 
den schade doordat ai wel een lijk researchinstituut, verhuist bin- 
gloednieuwe fabriek was gebouw^, nen enkele maanden naar Sittard. 


terwijl VDT niet in staat bleek scha¬ 
kelduwbanden te leveren. De Ne- 


De ruim 45 werknemers van de 
hoofdvestiging annex laboratoria 


derlandse overheid, die in de loop van Intron in Maastricht worden on¬ 
der jaren reeds tientallen miljoenen dergebracht in het voormalige ge- 


^ • j j nieuwe lokatie, omdat de huidige 

Ft ri huisvesting te klein is. Aanvanke- 

CL B M. V4L lijk is daarby alleen naar een nieuw 

onderkomen in Maastricht gezocht. 

Intron BV, dat geleid wordt door De keuze viel echter op Sit ? rd om --‘Se^ïSSS^ beurs worden 

professor dr Bijen, tevens hoogle- da AfpHHpt geïntroduceerd. Met de benoeming 
raar aan de Technische Umversiteit schikking stomh dat van het failliet wordt vo i eens ^ et chemieconcern 
van Delft, heeft ook een vestiging in verklaarde SOBA, een voormalig voorzien lt f ^ ^ enige ti j d bestaan- 

Houten, Utrecht waar Intron nog V V o^zilnine^ de vacature in de raad van commis- 

over een lokatie beschikt ten behoe- reeds aanwezige voorzieningen • 

ve van onderzoekswerkzaamheden voor de laboratoria kwamen Intron De ^ £indhoven afkomstige Van 
in de rest van het land. De verhul- goed van pas. der Rlugt . g presiden t van de NV 

Philips Gloeilampen en voorzitter 


in het Tilburgse berijf had geïnves¬ 
teerd, schoot VDT uiteindelijk op¬ 


bouw van de failliete SOBA BV op 
het industriepark noord. 


_ (ADVERTENTIE) 

, • - Multivers ... 

* i lm j^j Een compleet programma voor 
■ ▲TnnLOGIC automatisering van uw 

RESEARCH ft OtVELOPMENT e V 

A » A verkoopadministratie en 

• boekhouding. 

Handelsweg 30, 6114 BR Susteren, 04499*3825. 


RESEARCH A DivELORMEHT 8 V 


zing van het bedrijf is gisteren be¬ 
kend gemaakt door burgemeester J. 
Tonnaer van Sittard. 

Intron is onder meer bekend als 
projectleider van het Ekofisk-boor- 
eiland bij Noorwegen, vorig jaar, en 
de bouw in 1986 van een brug tus¬ 
sen Saoedi-Aranië en Bahrein. Het 
instituut is actief op een talrijk aan¬ 
tal terreinen, variërend van de bege¬ 
leiding van bouwprojecten tot mi¬ 
lieutechnisch (onderzoeks)werk. 
Een nieuwe ontwikkeling op dat 
laatste terrein is milieu-accountan- 
cy, de volledige boekhouding van 
chemische stoffen. 

Intron is al jarenlang vanwege een 
onstuimige groei op zoek naar een 


Naar verwachting zal het instituut 


in mei van dit jaar naar Sittard zijn van 


Raad 


Bestuur 


verhuisd. 


Groepsraad. 


_ (ADVERTENTIE) 

• _ NOVELL 
• ' t ■ NETWERKEN 

■ aTOLOGK t 

A «fst*»cHADtvttoRMENTsv vOOf 66H 0ptlfTldi6 

automatisering. 

Handelsweg 30, 6114 BR Susteren, 04499-3825. 


RESEARCH 8 OCVEiOPMEHT 8.V 


Amer. dollar 
Brits pond 
Duitse mark 
Franse franc 
Belg. franc 
Zwits. franc 
Japanse yen 
Ital. lire 
Zweedse kroon 
Deense kroon 
Noorse kroon 
Canad. dollar 
Oost. schill 
Iers pond 
Spaanse pes 
Gr. drachme 
Austr.dollar 
Hongk.dollar 
Nieuwz.dollar 
Antill.gulden 
Surin. gulden 
Saudische rial 
Ecu gulden 


2,07425-07675 

3,6750-6800 

112,840-890 

33.070-120 

5,3875-3925 

132,320-370 

163,75-163,85 

15,355-405 

33.035-33,085 

29,135-29.185 

31,040-31,090 

1,72825-73075 

16,0650-0750 

3,0140-0240 

1,7920-8020 

1,3150-4150 

1,7935-8035 

26,55-26,80 

1,3075-3175 

1.1475- 1775 

1.1475- 1875 
55.20-55,45 
2,3495-3545 


INDEX Amsterdam ANP/CBS 


AMSTERDAM - De jongste ANP- 
CBS-indices over de Amsterdamse Ef¬ 
fectenbeurs per dato gisteren luiden 
(eerste kolom vorige index, laatste ko¬ 
lom index van gisteren, e.e.a. volgens 
1979 = 100): 

algemeen •' 294,5 297,2 

alg.-lokaal 287,7 291,0 

internationals 301,8 304,0 

indust ie 257,4 260,7 

scheep/luchtv. 264,4 268,6 

banken 360,9 362,4 

verzekering 617,2 620,7 

handel 481,4 486,1 

ebs obl.index 113,8 113,7 

rend. staatsl. 6,44 6,45 

waarvan 3-5 jr 6,36 6,38 

waarvan 5-8 jr 6,46 6,46 

waarv.5 langst 6,60 6,60 

rend. bng-len. 6,70 6J1 

rend. bankien. 6,41 6 43 


• Drost, een onderdeel van de Lu- 
nenburg-groep, bouwt in Helmond 
een exportslachterij met een capaci¬ 
teit van 800.000 varkens per jaar. 
Hiertoe is 4,5 hectare grond aange¬ 
kocht op een nieuw industrieter¬ 
rein, aldus een bekendmaking van 
Lunenburg. De slachtery, die eind 
dit jaar in produktie moet zijn, gaat 
werk bieden aan 125 mensen. 


beurs van antsterdam 
slotkoersen/optiebeurs Hoofdfondsen v.k 

AEGON 92.' 

Ahold 90; 

Akzo 149, 

A.B.N. 44, 

Alrenta 158, 

Amev 57, 

Amro-Bank 81, 

Ass. R’dam 154, 

Bols 143,: 

Borsurtuj W. 120, 

Bührm.Tet. 59, 

C.S.Meert. 67, 

Dordtsche P. 219. 

Elsevier 65, 

Fokker eert. 29, 

Gist-Broc. c. 38, 

Heineken 148, 

Hoogovens 75, 

Hunter Dougl. 81, 

Int.Müller 77, 

KLM 42, 

Kon.Ned.Pap. 47, 

Kon. Olie 238, 

Nat. Nederl. 68 , 

N.M.B. 196, 

Nedlloyd Gr. 279, 

N(jv. Cate 84, 

Océ-v.d.Gr. 287, 

Pakhoed Hold. 106, 

Philips 36, 

Philips div89 35, 

Robeco 101, 

Rodamco 157, 

Rolmco 97, 

Rorento 61, 

Stork VMF 28, 

Unilever 121, 

Ver.Bezit VNU 92, 

VOC 36, 

Wessanen 82, 

Wolt Kluwer 154, 

Binnenl. obligaties 
(staatsleningen) 

12*4 NL 86-96 129, 

12% NL 81-91 lil,: 

12*2 NL 81-91 109,: 

12 NL 81-91 106, 

11*4 NL 81-91 108, 

11 *2 NL 80-90 103,1 

11*2 NL 81-91 106,1 

11*2 NL 81-92 109,1 

11*2 NL 82-92 107,1 

11*4 NL 81-96 114,1 

11*4 NL 82-92 107,! 

11 NL 82-92 108,1 

10*4 NL 80-95 109,1 

10*4 NL 81-91 104,1 

10*2 NL 80-00 121,: 

10*2 NL 82-92 106,1 

10*2 NL 82-89 102,1 

10*4 NL 80-90 105,: 

10*4 NL 86-96 117,f 

10*4 NL 82-92 107,1 

10*4 NL 87-97 119,1 

10 NL 80-90 103,1 

10 NL 82-92 107,4 

10 NL 82-89-1 101 ■ 

10 NL 82-89-2 103.C 

9*2 NL 80-95 105,( 

9*2 NL 83-90 103,( 

9*2 NL 86-93 108,1 

9*4 NL 79-89 102,£ 

9 NL 79-94 103,' 

9 NL 83-93 106,4 

8*4 NL 79-94 102 S 

8*4 NL 79-89 102 0 

8*4 NL 84-94 107^5 

8*2 NL 78-89 100,1 

8*2 NL 79-89 100,7 

8*2 NL 83-94 105,7 

8*2 NL84-94-1 105,8 

8*2 NL84-94-2 112,1 

8*2 NL84-91-1 102,4 


130,00f 

111,20 

109.80 
106,65 
108,20 

103.70 
106,45 

109.55 

107.55 

114.10 

107.80 
108,75 
109,30 

104.80 

121,00 

106.90 

102.55 

104.90 

117.70 

107.10 
119,00 
103,60 

107.40 
101,35 

102.90 
105,00 
103,00 

108.40 

102.70 

103.70 
106,50 
102,90 
101,95 

107.40 


5Hoop Co 87 t 

8*4 KNSM 75 H 

7*4 Nutr.72 34 

6*2 Nijv.85 12 

6*2 Rol.67 £ 

14 SHV 81 15 

8*4 Stevin76 10 

8*2 Volker78 IC 

Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 2 

ACF-Holding 5 

Ahrend Gr. c 17 

Alg.Bank.Ned 4 

ABN div’89 4 

Asd Opt. Tr. 2 

Asd Rubber 

Ant. Verft 34 

Atag Hold c 7 

Aut.Ind.R’dam 5 

BAM-Holding 26 

Batenburg 7 

Beers 12 

Begemann 6 

Behndo 42 

Berkel's P. 

Blyd.-Wül. 2 

Boer De, Kon. 31 

de Boer Winkelbedr. 6 
Boskalis W. 1 

Boskalis pr 

Braat Bouw 81 

Burgman-H. 303 

Calvé-Delft c 80 

Calvé pref.c 435 

Center Parcs 5 

Centr.Suiker 6 

Chamotte Unie 1 

Cindu-Key 9 

Claimindo 41 

Cred.LBN 7 

Crown v.G.c 7 

Desseaux 19 

Dordtsche pr, 21 

Dorp-Groep 4 

Dorp v.div.89 4 

Econosto 18 

EMBA 10 

Enraf-N.c. 4 

Eriks hold. 29 

Frans Maas c. 6 

Furness 7 

Gamma Holding 6 

Gamma pref 
Getronics 2 

Geveke 3 

Giessen-de N. 9 

Goudsmit Ed. 17 

Grasso's Kon. 8 

Grolsch 10 

GTl-Holding 14 

Hagemeyer 8 

H.B.G, 17 

HCS Techn 1 

Hem Hold 12 

Hoek’s Mach. 17 

Holdoh Hout 44 

Holec 1 

H.A.L. Tr. b 143 

Holl.Am.Line 144 

Heineken Hld 12 

Holt.Sea S. 

Holl. Kioos 3C 

Hoop en Co 1 

Hunter D.pr. 

ICA Holding 1 

IGB Holding 2 

IHC Caland 2 

Industr. My 15 

Ing.Bur.Kondor 5( 

Kas-Ass. i 

Kempen Holding 1 

Klene’s Suik. 125 

KBB 7 

KBB (eert.) 7 


91,50 

91,40 

Kon.Sphmx 

67,70 

67,30 

147,50 

149,00 

Koppelpoort H. 

255,00 

255,00 

340,00 

340,00 

Krasnapolsky 

154,50 

154.50 

130,00 

133,00 

Landré & Gl. 

45,40 

44,80 

99,50 

99,50 

Macintosh 

44,00 

43,50 

154,20 

154,20 

Maxwell Petr. 

585,00 

585,00 

102,50 

102,50 

Medicopharma 

76,80 

76,70 

102,50 

103,00 

Melia Int. 

6,00 

6,10 MHV Amsterdam 

18,50 

18,00 

in 


Moeara Enim 

1020.00 

1030,00 


M.Enim OB-cert 

13550.00 13500,00 

29,90 

30,20 

Moolen en Co 

35.00 

34,90 

56,70 

57,90 

Mulder Bosk. 

38,70 

39,00 

172,00 

177,00 

Multihouse 

9,90 

9,90 

44,90 

45,20 

Mynbouwk. W. 

418,00 

418,00 

43,70 

43,50 

Naeff 

225,00 

- 

26,50 

26,30 

NAGRON 

45,80 

45,70 

8,00 

8,40 

N1B 

510,00 

510,00 

340,00 

- 

NBM-Amstelland 

13,50 

14.80e 

74,80 

78,50 

NEDAP 

269,00 

269,50 

58,00 

61,00 

NKF Hold.cert. 

235,00 

234,00 

264,50 

265,00 

Ned.Part.My 

31,20 

31,50 

72,00 

- 

Ned.Spnngst. 

7350,00 

7305,00 

120,50 

125,00 

Norit 

618,00 

621,00 

68,50 

70,50 

Nutricia 

240,00 

241,00 

421,00 

421,00 

Omnium Europe 

19.30 

19,30 

5,80 

7,60 

Orco Bank c. 

84,00 

84,90 

28,00 

27,40 

OTRA 

485,00 

482.00 

315,00 

314,00 

Palthe 

145,50 

146,00 

60,00 

59,70 

Polynorm 

85,20 

86,00 

11,80 

12,30 

Porcel. Fles 

124,00 

124,00 

9,10 

9,35 

Ravast 

52,00 

52,50 

815,00 

815,00 

Reeslnk 

60,00 

60,50 


3030,00 

802,00 

4350,00 

58.70 

66.50 

13.50 

94.50 
410,00 

76.70 

73.50 
190,00 
216,00 

45.00 

44,00 

183.20 
106,00 

45.90 

296.50 

61.20 

78.50 
65,00 

5,70 

26.90 
38,00 
95,00 

172.50 
84,00 
108,20 

148.50 

82.70 

170.50 
15,60 

129,80 

172,00 

442,00 

17,40 

1432,00 

1449,00 

129,80 

1,49 

300,00 

13.70 
1,95 

17.50 

38.50 

22.70 
153,00 
565,00 

35.70 

16.90 
1250,00 

77,80 

77,30 


3200,00b 

806,00 

4360,00b 

60,00 

66,20 

13.60 

94.50 
409,00 

77.50 
74,00 

188.50 
217,20 

45,00 

185,80 

108,00 

45,90 

295,00 

65,00 

78.50 
65,20 

5.70 

26.50 
39,00 
128,00b 
175,00 
90,00 

108.50 
149,00 
85,00 
175,00 

15.70 
132,00 
170,00 
439,00 

17.60 
1417,00 
1420,00 

132,00 

1,57 

318,00b 

13,80 


Riva 55,50 

Riva(cert) 55,10 

Samas Groep 56,30 

Sanders Beh. 82,00 

Sarakreek 37,80 

Schuitema 1290.00 

Schuttersv. 86,00 

Smit Intern. 27,50 

St.Bankiers c. 30,40 

Telegraaf De 393,50 

Text.Twenthe 228,00 

Tulip Comp. 62,00 

Tw.Kabel Hold 117,50 

Ubbink 81,90 

Union Fiets. 16,60 

Ver.Glasfabr. 222,00 

Verte 63,40 

Volker Stev. 47,00 

Volmac Softw. 85,80 

Vredestem 19,30 

VRG Gem.Bez. 168,00 

Wegener Tyl 162,00 

West Invest 19,50 

Wolters Kluwer 154,20 

Wyers 58,10 

Beleggingsinstellingen 

Aegon Aand.f. 35,60 

ABN Aand.f. 69,00 

ABN Beleg.f. 51,40 

ALBEFO • 50,90 

Aldollar BF $ 20,50 

Alg.Fondsenb. 221,00 

Alliance Fd 12,60 

Amba 43,50 

America Fund 264,00 

AmroA.mF. 91,00 

Amro Neth.F. 68,10 

Amro Eur.F. 65,40 

Amvabel 96,80 

AsianTigersFd 53,00 

Bemco Austr. 64,00 

Berend aal 102,00 

Bever Belegg. 27,80 

BOCAMIJ 118.80 

Buizerdlaan 35,40 

Delta Lloyd 39,00 

DP Am. Gr.F. 21,70 

Dp Energy. Res. 30,00 

Eng-Holl.B.T.1 1120,00 

EMF rentefonds 72,90 

EunnvestU) 105,00 


Eur.Ass. Tr. 
EurGrFund 
Hend.Eur.Gr.F 
Henderson Spint 
Holland Fund 
Holl.Obl.Fonds 
Holl.Pac.F. 
Interbonds 
lntereff.500 
Intereff.Warr. 
Japan Fund 
MK Int.Vent. 

Nat.Res.Fund 
NMB Dutch Fund 
NMB Oblig.F. 
NMB Rente F 
NMB Vast Goed 
Obam. Belegg 
OAMF 
Orcur.Ned.p. 
Rentalent Bel 
Rentotaal NV 
Rolinco cum.p 
SciTeeh 
Technology F. 
Tokyo Pac. H 
Trans Eur.F. 
Trans pac.F. 
Uni-Invest 
Urnco Inv.F. 
Umfonds 
Vast Ned 
Venture F.N. 

VIB NV 
WBO Int. 
Wereldhave NV 
Wereldh.div89 


5,00 

50.40 
159,50 

71.50 

61.50 
119,20 

107.40 
600,00 

33,70 

239.30 
46,00 
60,00 

1305,00 

33.70 

36.40 
101.80 

38.40 

191.50 

15.70 

46.90 
1355.70 

31.10 

103.50 
17,60 

21.50 
248,00 

67.50 
545,00 
117,00 

81.90 
26.80 

121.90 
39,00 

85.10 
77,20 

205.30 

201.50 


5,00 

51,00 

160.20 

70.80 
62,00 
119,50 
107,90 
600,00 

33.80 
239,00 

48.90 
61,00 

1320,00 

33.80 

36.40 
101.70 

38.00 

191.80 
15.75 

46.90 
1355,70 

31.10 

104,00 

17,60 

21.50 
250.00 

68.30 
545,00 
117.00 

82.40 

26.50 

121.90 
39,00 

85.40 

77.50 

205.30 

202,00 


lnt.Bus.Mach. 

122.10 

122,80 

Varity Corp 

4,10 

- 

Intern.Flavor 

49,50 

49,60 

Westinghouse 

107.50 

108.00 

Intern. Paper 

48,20 

49.00 

Woolworth 

110.50 

110.50 

ITT Corp. 

52,00 

52,10 

Xerox Corp. 

116,00 

116.00 

Litton Ind. 

74,20 

74,50 Lockheed 

Minnesota Mining 

43,80 

61,00 

43,80 

61,50 

Certificaten buitenland 

Mobil Oil 

46.80 

47,30 

Deutsche B. 

575,00 

575,00 

News Corp AusJ 

9.00 

9,50 

Dresdner B 

314,00 

314,00 

Nynex 

65,00 

65,10 

Hitachi (500) 

1400,00 

1400.00 

Occ.Petr.Corp 

25.70 

25,70 

Hoechst 

309,00 

305.00 

Pac. Telesis 

30.80 

30,10 

Mits.El.(500) 

400.00b 

410.00b 

p.& o. <D 

5,80 

5,80 

Nestlé 

7350.00 

7375,00 

PepsiCo 

39,30 

39,50 

Siemens 

548,00 

548,00 


Buitenlandse obligaties 


Philip Morris C 
Phill. Petr. 
Polaroid 
Pnvatb Dkr 
Quaker Oats 
RJR Nabisco 
St.Gobin Ffr 
Saralee 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Southw. Bell 
Suzuki (yen) 
Tandy Corp. 
Texaco 
Texas Instr. 
T.I.P Eur. 
Toshiba Corp. 
Union Carbide 
Union Pacific 
Unisys 
USX Corp 
US West 
Warner Lamb. 
Westinghouse 
Woolworth 
Xerox Corp. 


102,00 

20.40 
37,20 

315,00 

55,25 

94.00 

608,00 

46,00 

34,30 

41,80 

40.10 
730,00 

39.70 

53.10 

41.70 
1,70a 

1090,00 

26,50- 

67,00 

28.50 
30,90 
57,60d 

75.50 

53.40 
54.00 
58.60 


8*i EEG84U) 
3*2 EngWarL 
5*4 EIB 65 


105,60 105,60 

36.50 35,50 

99.50 99,50 


35.80 
69,50 

51.40 
51,00 
20,60 

224,00 

12.90 

43.40 
266,00 

91.20 

68.90 
66,30 
98,00 
53,00 

64.20 
103,00 
28,20f 
119,00 
35,70 

39.80 

21.80 
30,00 

1120,00 

73,00 

105,00 


Orig. n.amerik. aandelen 

Allied Signal Ind 33,50 34,00 

Amer. Brands 65,50 64,80 

Amer. Expres 27.60 27,70 

Am.Tel.4: Tel. 28,60 28,80 

Ameritech 94,80 94,10 

Amprovest Cap. 130,00 

Amprovest Ine. 230,00 

ASARCO Ine. 28,20 28,60 

Atl. Richf. 81,40 82,00 

BAT Industr. 4,50 4,50 

Bell Atlantic 70,10 69,80 

BellCanEnterpr 36,75 37,20 

Bell Res.Adlr 1,45 

Bell South 39,10 38 80 

BET Public 2,25 

Bethl. Steel 24,00 23,80 

Boeing Comp. 59,60 61,00 

Chevron Corp. 46,30 

Chrysler 26,70 27,40 

Citicorp, 26,25 26,20 

Colgate-Palm. 45,00 45,50 

Comm. Edison 32,80 32,80 

Comp.Gen.El. 410,00 410,00 

Control Data 21,25 21,25 

Dai-Ichi Yen 3500,00 3500,00 

Dow Chemical 87,50 88,50 

Du Pont 90,10 92,00b 

Eastman Kodak 45,00 44,20 

Elders IXL 3,40 

Euroact.Zw.fr. 218,00 220,00 

Exxon Corp. 44,50 44,10 

First Paclnt 1,30 

Fluor Corp. 22,75 22,75 

Ford Motor 52,90 53,00 

Gen. Electric 44,30 44,70 

Gen. Motors 86,30 87,30 

Gillette 34,00 34,00 

Goodyear 51,70 52,00 

Grace & Co. 27,50 27,40 

Honeywell 61,30 61,00 


Certificaten buitenland 

AMAX Ine. 44.50 48.00e 

Am.HomeProd. 161,00 

ATT Nedam 57,60 58.00 

ASARCO Ine. 43,00 

Atl. Richf. 166,00 168,00 

Boeing Corp. 119,50 125,00 

Can. Pacific 36.00 36,00 

Chevron Corp. 91,50 

Chrysler ' 53,50 54,00 

Citicorp. 51.00 52,10 

Colgate.Palm. 91,00 95,00 

Control Data 38,00 38,50 

Dow Chemical 177,00 181,00 

Eastman Kodak 90,50 90,80 

Exxon Corp. 90.00 90,00 

Fluor Corp. 43,00 

Gen. Electric 89,30 91,00 

Gen. Motors 177,00 180,00 

Gillette 68,50 70,00 

Goodyear 105,50 107,00 

lnco 71,00 73,00b 

IBM. 244,00 245,50 

Int. Flavors 100,50 

ITT Corp. 105,00 105,50 

Kraft Ine 202,00 

Kroger 18,00 18,00 

Lockheed 90,00 90,00 

Merck & Co. 122,00 120,50 

Minn. Mm. 125,00 127,00 

Pepsi Co. 79,00 79,00 

Philip Morris C. 207,00 208,00 

Phill. Petr. 40,00 41,00 

Polaroid 69,80 69,00 

Procter & G. 167,00 

Quaker Oats 100,00 100,00 

Schlumberger 68,00 68,50 

Sears Roebuck 84,00 83.00d 

Shell Canada 73,00 73,60 

Tandy Corp. 80,00 80,00 

Texas Instr. 83.80 83,90 

Union Pacific 138,00 137,00 

Unisys Corp 56,00 57,00 

USX Corp 61.70 62,00 


Warrants 

Akzo 

AMRO warr. 
Asia Pac Gr F. 
Bogamij 
Falcons Sec. 
Honda motor co. 
K.L.M. 85-92 
Philips 85-89 
St.Bankiers a 
St.Bankiers b 


10 ;, 4 Aegon 85 
Aegon warr 
10*2 ABN 87 
13Amev 85 
13Amev 85 

10 Amev85 

11 Amev 86 
14 1 <Amro87 

13 Amro-Bank82 
10*2 Amro 86 

10 Amro 87 
5*4 Amro 86 
Amro Bank wr 
Amro zw 86 

9 BMH ecu 85-92 
7 BMH 87 

11 CC Rabo83 

9 CCRabo 85 
7 CCRabo 84 
lOVsEEG-ecu 84 
SP iEIB-ecu 85 
12*2 HLAirl.F 

12 NIB|£) 85-90 
11*« NGU 83 

10 NGU 83 
2*4 NMB 86 
NMB warrants 
8*4 Phil. 86 
6*4 Phil.83 
14*4Un.Becumy 86 
12*4 Unil. 


genoteerd) 

Bredero aand. 
Bredero eert. 

11 Bredero 
Breev. aand. 
Breev. eert. 
Leidsche Wol 
LTV Corp. 
Rademakers 
RSV eert 
7*8 RSV 69 

Parallalmarict 

Alanhen 
Berghuizer 
Besouw Van c. 

CB Oblig.F 1 
CB Obhg.F.2 
CB Obhg.F.3 
De Drie Electr. 
Dentex Groep 


2725,00 2740.00 


Dico intern 
DOCdata 
Geld.Pap c 
Gouda Vuurv c 
Groenendijk 
Hes Beheer 
Highl.Devel. 
Homburg eert 
Infotheek Gr 
Interview Eur. 
Inv. Mij Ned. 
KLM Kleding 
Kuehne-t-Heitz 
LCI Comp.Gr 
Melle 

Nedschroef 
Neways Elec 
NOG Belfonds 
Pie Med. 
Poolgarant 
Simac Tech. 
Text Lite 
Verkade Kon 
Weweler 

OPTIEBEURS 


83.00 

29.40 

72.50 
63.00 
28,00 

244,00 

12 . 00 b 

3,70 

21.70 
8.10 

42.50 

28.70 
27,00 

32.50 
300,00 

67,80 

9,80 

30.00 

11,30 

10,25 

17.70 
5,60 

267,00 

74.50 


82,00 

29.50f 

72.80 
63.00 
28.00 

239.00 

12 . 00 b 

3,70f 

21,10 

8.00 

45.00 

28.70 

27,00 

33.80 
298,00 

69.50 

10,10 


serie om zet 

v.k. 

s.k. 

& conv. 


abn 

c 

J u } 

45.00 

595 

2,20 

2,20 abn 

p 

JUl 

45,00 

507 

3,30 

2,80 

100,00 

100,50 

akzo 

c 

jan 

150,00 

1126 

1,80 

1J0 

13,50 

13,50 

akzo 

c 

apr 

150,00 

593 

7,90 

9,00 

97,70 

97,70 

akzo 

c 

apr 

160,00 

567 

3,90 

4,40 

98,50 

98,00 

buhr 

c 

jan 

60,00 

924 

1,00 

2.00 

96.75 

96,00 

buhr 

c 

apr 

60,00 

657 

3,00 

4,40 

101,75 

102,25 

buhr 

c 

apr 

65,00 

681 

1,00 

2,10 

98,50 

98,50 

d/Fl 

c 

dec 

200.00 

801 

10 , 00 a 

10,25 

98.40 

98.40 

dFl 

c 

dec 

210,00 

603 

5,40 

5,40 

101.80 

101,80 

eoE 

c 

jan 

255,00 

458 

8,00 

11,20 

97,75 

97.75 

eoË 

c 

jan 

260,00 

1002 

4,00 

6,10 

97,75 

97,75 

eoE 

c 

jan 

265,00 

869 

1,40 

2,70a 

100,75 

100,75 

eoE 

c 

feb 

260,00 

512 

7,50 

9.30 

27,00 

27.80 

eoE 

c 

feb 

270,00 

667 

3,10 

4,20 

68,50 

68.50 

eoE 

p 

feb 

255,00 

686 

2,50 

2,00 

102,00 

102,20 

eoE 

p 

feb 

260,00 

477 

4,20 

3.00 

98,25 

98,25 

hem 

c 

apr 

150.00 

565 

6.20 

6,90 

101,50 

101,50 

hoog 

c 

jan 

70,00 

735 

5.50 

6,00 

104,80 

104.80 

hoog 

c 

jan 

75,00 

680 

1,50 

1,60 

108,00 

108,00 

hoog 

c 

apr 

80,00 

837 

3,60 

3,70 

101,25 

101,25 

kim 

c 

jan 

40,00 

507 

2,70 

2,90 

105,40 

105,40 

knP 

c 

jan 

45,00 

710 

2,40 

3,30 

95,00 

95,00 

knP 

c 

jan 

47,50 

977 

0,80 

130 a 

102.00 

102.00 

knP 

c 

apr 

50,00 

575 

1,30 

1,80 

101.50 

101,50 

knP 

c 

jul 

50,00 

669 

2,20 

2,70 

100.50 

100,50 

nedl 

c 

jan 

280,00 

486 

5,80 

8,00 

86,00 

86.00 

nlw 

c 

mei 

102,50 

500 

0,30 

030 

36.20 

39,50 

natn 

c 

apr 

70,00 

503 

2.50 

2,90 

95,10 

95,10 

obl 

c 

aug 

100,00 

750 

0,40 

0,50 

95,35 

95,35 

phil 

c 

jan 

35,00 

2710 

1,70 

2.00 

99,90 

99,90 

phil 

c 

apr 

35,00 

1872 

3,30 

3,46 

97,75 

97,75 

phil 

c 

apr 

40,00 

1060 

1,00 

1,00 phil 

c 

jul 

35,00 

449 

3,50 

3,80 

t officieel 

phil 

c 

jul 

40.00 

1157 

1.50a 

1.00 phil 

c 

o93 

30,00 

503 

11,50 

11,60 phil 

p 

apr 

35,00 

615 

1,50 

130 

4,60 

4,60 

olie 

c 

jan 

230.00 

2230 

9,00 

11,80 

1,40 

1,40 

olie 

c 

jan 

250,00 

642 

0,20 

0,60 

U5 

0.50e 

olie 

c 

apr 

230,00 

510 

14,70 

16,80 

7,00 

7.00 

olie 

c 

apr 

240,00 

1593 

8.40 

1030 

7,00 

6.70 

olie 

c 

apr 

250,00 

1475 

4,60 

5,80 

1,80 

2 . 00 b 

olie 

p 

jan 

240,00 

479 

2,80 

130 

220 

2.40 

olie 

p 

apr 

230,00 

481 

3,00 

2,50 

29,00 

29,00 

olie 

p 

apr 

240,00 

880 

6,50 

5,40 

1.46 

1.60 

unil 

c 

jan 

120.00 

2110 

2,00 

330 

96,00 

95.00 

unil 

c 

apr 

120,00 

482 

6,70 

7,50 unil 

c 

apr 

130,00 

1217 

2,70 

3,00 unil 

p 

jul 

120,00 

515 

6,20 

530 


l=WM 

l=bi*iM+M-#«. 

b=bMM 

b=latM+u-0h. 

c=ti-ctaia 

k=»*0aM+li 

O-u-éiviéMd 

l=M(law+| 

•=gtttM+lN«*M fk=sk«tkMn «art m 8m 

t=g«taa+katM 

*k=U*tkMn 

limburgs dagblad 


programma’s zaterdag Zaterdag 14 januari 1989 # PaginaJjL. 


televisie en radio Nederland 1 


13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

NCRV 

15.30 Rust roest. Serie. Afl.1. (herti.). 

15.55 De familie Knots. Nederlandse 

serie. Afl.: De liefde is blind. De ver¬ 
loofde van Herbert wil een politicus 
van hem maken. 

16.20 Vrouwtje Theelepel. Teken¬ 
filmserie. (herh.). 

16.45 Dit is Disney. Tekenfilmmaga- 
zine. 

17.30 Journaal. 

17.44 • •Najaarsconcert Leger des 
Hells. Muziekprogramma. 

18.06 Dieren van Austraiiö. Natuur¬ 
film. (herh.). 

18.23 (TT)Weg van de snelweg. Se¬ 
rie programma's over toeristisch be¬ 
zienswaardigheden. Afl.2: Yorkshire. 

19.00 Journaal. 

19.19 (TT)Drempels weg. Actiejour- 
naal. Presentatie: Dick Passchier. 

19.29 Rust roest Serie. Afl.: Anja ont¬ 
dekt een aangstaanjagende schim in 
haar badkamer. 

19.54 Cheers. Amerikaanse comedy¬ 
serie. 

20.19 Love leads the way. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1984 van Delbert 
Mann, met Timothy Bottoms, Eva Ma- 
rie Saint, e.a. Door een sportongeval 
raakt Morns blind. Maar een blinde- 
geleidehond biedt perspectieven. 

22.02 • «Weerklank. Muziekprogram¬ 
ma deze keer vanuit Zuid-Limburg. 
Presentatie: Thari Schröder. 

22.30 Journaal. 

22.40 Hooperman. Amerikaanse poli¬ 
tieserie. Afl.: The answer my friend is 
passing in the wind. Harry’s hond 
heeft de postbode aangevallen, maar 
Harry zegt dat zijn hond drugs op¬ 
spoorde. 

23.05 $L Elsewhere. Amerikaanse 
serie. Afl.: Rites of passage. Er wor¬ 
den wanhopige pogingen gedaan een 
koper te vinden voor het ziekenhuis. De gehele cast van ’Cheers’. (Nederland 1 - 19.54 uur) 


23.52-00.04 • «Opmaat. De orgel¬ 
meesters, muzikaal besluit. 


Nederland 2 


13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

VOO 

16.00 Dynasty. Amerikaanse serie. 
Afl.: Het geweerschot. Steven ont¬ 
fermt zich met tegenzin over de Vi- 
tron-zaak. Krystle krijgt een kopie van 
het originele testament van Cecil Col- 
by en doet een vreemde ontdekking. 

16.45 ••Tineke. Gevarieerde talk¬ 
show van Tineke de Nooy. 

18.15 ••(TT) Bodylijn. Programma 
over mode, schoonheid en nieuwste 
trends. 

18.40 Fabeltjeskrant. Afl.: Vaarwel 
welvaart. 

18.45 ««Top 40. Jeroen van Inkel pre¬ 
senteert de Nedertande Top 40. 

19.25 Veronica Sport. 


20.00 (TT)Journaal. 

20.29 Married with children. 13-deli- 
ge comedyserie. Afl. 13 (slot): De laat¬ 
ste hamburgers. Johnny B. Goode’s 
hamburgertent is de plaats waar Peg- 
gy en Al elkaar voor het eerst hebben 
ontmoet. Maar de poorten dreigen 
voorgoed gesloten te worden. 

21.02 RUR. Talkshow van Jan Lenfe- 
rink. 

21.45 Beauty & the Beast. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: De alchemist. Een 
nieuwe drugsoort laat een spoor van 
doden na. De politie begint haar on¬ 
derzoek in een nachtclub waar ook 
Cathy zich bevindt. 

22.35 Command Five. Amerikaanse 
tv-film uit 1985 van E.W. Swackha- 
mer, met Stephen Parr, Wings Hau- 
ser, John Matuszak e.a. Een stadje in 
Arizona wordt geteisterd door een 
bende huurlingen. Die eist de vrijla¬ 
ting van twee moordenaars. Com¬ 
mando 5, een speciaal team, moet de 
huurlingen bestrijden. 


Iultsland 1 


10.00 Heute. 

10.03 Fleischlos leben? (herh.). 

10.50 ARD Sport extra. Wereldcup 
skiën te Grindelwald, super-reuzens- 
lalom voor dames. Commentaar: Fritz 
von Thum und Taxis. (Eurovisie-uit- 
zending). 

12.05 Plusminus. 

12.55 Persoverzicht. 

13.00 Heute. 

13.15 Programma-weekoverzicht. 

13.45 Inutt. Documentaire over het le¬ 
ven van Eskimo's. 

14.30 Sesamstraat. 

15.00 ••Formel eins. ARD-hitparade 
gepresenteerd door Kai Boeking. 

15.45 ■Comedian Harmonists. 
2-deiige tv-film van Eberhard Fech- 
ner, met Robert Bilberfl, Erwin Bootz, 
Roman Cycowski e.a. Deel 2. (herh.). 

17.25 Hier und Heute unterwegs. 

19.00 Markt. 

19.25 Meister Eder und sein Pu- 
mucfcl. Serie. Afl.: Der blutigen Dau- 
men. 

19.58 Programmaoverzicht. 

20.00 (TT)Tage$schau. 

20.15 Flitterabend. Spelprogramma 
met Michael Schanze. Gasten: Rick 
A8hley en band. 

21.45 • «Trekking van de lottogetal- 
len. 

21.50 Tagesschau. 

22.00 (TT)Das Wort zum Sonntag. 

Meditatie door Peter Haanen uit Keu¬ 
len. 

22.05 Die Geier warten schon. Ame¬ 
rikaanse speelfilmuit 1972 van Geor- 
ge Seaton, met Rock Hudson, Dean 
Martin, Susan Clark e.a. 

23.30 Mord auf der Via Veneto. Ita¬ 
liaanse speelfilm van 1968 van AJber- 
to de Martino, met John Cassavetes, 
Anita Sanders, Nikos Kourkoulos e.a. 

01.10 Tagesschau. 

01.15-01.20 Nachtgedanken. Be- • Yul Brinner, Steve McQueen, Horst Buchholz, Charles 
Bronson, Robert Vaughan, Brad Dexter en James Cobum 
in ’Die glorreichen Sieben’. (Duitsland 2 - 20.15 uur) 

schouwingen door Hans Joachim Ku- 
lenkampff. 


Duitsland 2 


09.30 ••Programma-weekover¬ 
zicht. 

10.00 Heute. 

10.03 Fleischlos leben. (herh.). 

10.50 ••P.I.T. Peter lllmans Treff. 
(herh.). 

11.35 Kaum zu giauben. 

12.15 Die Sport-Reportage. Wereld¬ 
cup skiën, afdaling voor heren vanuit 
Kitzbühel. Commentaar: Bernd Hel¬ 
ler. (Eurovisie-uitzending). 

13.00 heute. 

13.40 (TT)Diese Woche, actualitei¬ 
ten. 

14.00 Reisebilder aus der DDR. Do¬ 
cumentaire. Afl.: Moritzburg oder die 
Tauschungen der Kunst. (herh.). 


14.30 ««Faszination Musik. 20 Jah- 
re Ihr Musikwunsch, amusements¬ 
programma met Trudeliese Schmidt 
en Christian Boesch. Gasten: Ute 
Lemper, Anthony en Joseph Paratore 
en Christoph Pauli. 

15.20 Klassentreffen. Gastheer: Die- 
ter Kronzucker. Vanavond: Jürgen 
von der Lippe. 

16.05 Singen macht Spass. Muzikaal 
avontuur met Rolf Zuckowski. 

16.15 Mittendrin. Milieuprogramma 
voor kinderen met Peter Lustig. 

16.35 Kumar, der Affen bester 
Freund. Dierendocumentaire. 

17.00 Heute. 

17.05 Unter der Sonne Kallforniens. 

Serie met Ted Shackelford, Joan van 
Ark, Michele Lee e.a. Afl.: Gary Ewing 
in Dallas. 

17.35 Unter der Sonne Kallforniens. 

Serie met Ted Shackelford, Joan van 
Ark, Michele Lee e.a. Afl.: Ladies und 


TV-KANALEN, 

GOLFLENGTEN 

Kabel- en CAI-abonnees 

voor kanalen zie schema exploitant 

■ = zwart wit programma 
• • = stereo geluidsweergave 
O0 = tweetalig bi] stereo-app 
TT = teletekst ondertiteling 

TELEVISIE 

Nederland 1:5 26 29 46 51 53 en 57 


Nederland 2: 31 33. 35. 49, 54, 56 en 60 

Nederland 3: 23. 32. 34. 43. 48, 52 en 59 

Duitsland 1:9. 12, 24 en 46 

Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37 

Duitsland 3 WEST 39 48. 50 55 en 58 

Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56 

België/TV 1: 10 en 44 

BelgiëTTV 2: 25 en 47 

België RTBF 1: 3 en 8 

België/Télë 21: 28 en 42 

RTL Plus: 7 26. 36.46 en satelliet 

Sat 1: satelliet 

3 Sat: satelliet 

SSVC: 33 40 49 en 59 

Sky Channel: satelliet 

Super Channel. satelliet 

TV 5: satelliet 


RADIO 


Radio 1: 95.3 en 100 3 mHz. 747 kHz (402 m) en 
1251 kHz (240 m) 

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook 
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1) 

Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz 

Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz 

Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m) 

Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz 

BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7- 

97 5 en 97.9 kHz) 

Belg. Rundfunk; FM 5 26 en 45 
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en 
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz) 
WDR 4: 93.9 en 91 9 mHz 


IVlillllillilllllllllNIlilIfllIfllIlUUlIlilllll ii/TV 1 


10.00 Schooltelevisie 
12.15 Babet. Nieuwsbrief voor Turkse 
migranten. 

12.30 Sprechen Sie Deutsch?. 

Afl.11: Wie kommt man in die Stadt? 
(herh.). 

13.00 Kilimanjaro. Jongerenmagzine. 
(herh.). 

14.30 Filmspot. (herh ). 

16.00 Culturele hoofdsteden van 
Europa. Afl.5: Leningrad. 

16.00 BOnder verdenking. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1941 van Alfred 
Httchcock, met Joan Fontaine, Cary 
Grant, Nigel Bruce e.a. 

17.40 ■ Comedy Capers. Korte komi¬ 
sche film met Snub Pollard. 

17.55 Nieuws. 

18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl.259. 
(herh.). 

18.05 Plons. Afl: Plons en de Chinese 

eend. 

18.10 Klim op. Jongerenmagazine. 
Presentatie. Ben Crabbé en Christel 
van Dyck. 

18.50 Boeketje Vlaanderen. Toeris¬ 
tisch magazine met de Antwerpse be- 
ginhoven; dit leuke land; agenda. 
Presentatie: Gerty Christoffels. 

19.20 Joker- en lotto-trekking, me¬ 
dedelingen, programma-overzicht 
en paardenkoersen. 

19.30 Nieuws. 

20.00 Buren. Australische serie. 
Afl.43. 

20.25 De vuurveiden. Australische tv- 


film, met Todd Boyce, Melissa Doc- 
ker, Anna Hruby e.a. 

22.00 Mona Lisa. Muziekprogramma, 
m.m.v. BRT-orkest o.l.v. Freddy Sun- 
der. Presentatie: Nancy Comelis. 

22.25 Kunst-zaken. 

22.30 Nieuws. 

22.45 Sport op zaterdag. 

23.15 The Bradbury Theatre. Cana¬ 
dese serie. Afl.2: Straf zonder mis¬ 
daad. 

23.40 Poolshoogte. Astronomische 
rubriek. Vandaag: Maan bij Mars en 
Jupiter - sterrenvorming. Presentatie: 
dr. G. Bodifée. 

23.45-23.50 Coda. In amellow tone 
van Duke Ellington door Eddy House, 
altsax, en Dirk Steuer, piano. 


terwallonie, magazine voor Turken. 

13.30 La pensée et les hommes, filoso¬ 
fisch magazine. 14.00 Théêtre Wallon: 
Li vie blue, toneelstuk in dialect. 15.45 
Dorothée et la sorciere, tekenfilm. 

16.20 Noubanimé, kinderprogramma. 
16.45 Livres parcours: literair magazi¬ 
ne. 17.15 Au nom de la loi, juridisch 
magazine. 18.25 Gourmandisches, cu 
linaire tips. 18.40 Télétourisme, toeris 
tisch magazine. 19.15 Paardekoersen 

19.20 Trekking van de joker en lotto 

19.30 Journaal. 20.00 Festival du ciné 
ma de Bruxelles. 20.05 Variétés é la 
une. 20.10 Le jardin extraordinaire, na- 
tuurmagazine. 20.40 Lumière bleue: 
Trombone en coulisses. 20.55 Tête a 
claques, franse speelfilm uit 1981 van 
Francis Perrin, met Francis Perrin, Fan- 


BeigiS/1V2 


12.15-13.30 Wereldcup skidn te 
Kitzbühel. Rechtstreeks verslag van 
de afdaling voor heren. Commentaar: 
Mark Uytterhoeven. (Eurovisie-uit¬ 
zending). 

15.00-17.20 Indoor Voetbal Cup. 

Vanuit de Flanders Expohal te Gent. 
Halve finales van het toernooi met 16 
ploegen uit de Belgische Profliga. 


België/RTBF 1 

08.15 Nouba nouba. 09.30-10.30 
Schooltelevisie. 11.40 Interwallonie, 
magazine voor Portugezen. 12.20 ln- • Joan Fontaine en Cary 
Grant in ’Suspicion’. (Bel¬ 
gië/TV 1-16.00 uur) 


00.10 Journaal. 

00.15-01.506 Wildschut. Nederland¬ 
se speelfilm uit 1985 van Bobby Eer¬ 
hart naar de roman van Felix Thijsen, 
met Hidde Maas, Jack Monkau, An- 
nick Christians e.a. Twee gangsters 
dringen het afgelegen boswachters- 
huis Wildschut binnen en gijzelen de 
bewoners. Maar helaas grenst Wild¬ 
schut <aan een militaire oefenbaan. 


lil WW 

ilÜii ilüiiiüiniir-jiüi! 
Splil! i!niüiiiijji:ii=ij! 
■!!j!!|!!:|J ji!» ISlil:!;! 


NOS 

09.00-09.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.30-16.45 Studio Sport. Met: EK 
Schaatsen in Berlijn; NK Schaatsen 
marathon in Assen; Skiën te Kitzbü¬ 
hel. 

17.15 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 


17.30 Journaal. 

17.44 Sesamstraat. 

18.00 Paspoort. Magazine in het Ma¬ 
rokkaans, Arabisch en het Neder¬ 
lands. 

18.30 (TT)Ouderenwijzer. Les 6. 

19.00 (TT)Jeugdjournaal extra. 

19.25 TV-3. Gevarieerd magazine. 

19.46 Trekking van de Lottogetal- 

len. 

20.00 Journaal. 

20.29 (TT)Don Donkersloot en San- 
der Pandje. 6-delige serie. Afl.2: Don 
Donkersloot beschermt de natuur. In 
het Bos van Blauw aangekomen blijkt 
de natuur in haar oorspronkelijke luis¬ 
ter inmiddels een grauwe, kille fa- 
briekswijk te zijn. Daar brengen Don 
en San wel verandering in... 

20.51 Nleuwsspits. Gevarieerd jon¬ 
gerenmagazine. Presentatie: Frits 
Spits. 

21.41 Studio Sport 

22.30 Journaal. 

22.41-22.46 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


■ RTL Plus j David Faustino, Katey Sagal, Christina Applegate en 
Ed Op’Neïll in Married with children’. (Nederland 2 - 20.29 
uur) 


08.00 Die Welt der Schnorchel. Afl.: 
Tooters grosse Liebe/Chichiboos 
Entführung. 

08.20 Inspektor Gadget. Afl.: Mission 
in Tibet. 

08.45 BDie Spassvögel. Westduitse 
speelfilm uit 1968 van Trantisek Pa- 
pousek. 

10.15 California Clan. Amerikaanse 
serie. (herh.). 

11.00 Explosiv - Vor Ort. (herh ). 

11.45 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel 
im" Nebel. 

12.00 Klasse. Quiz. 

12.30 Klassik zu Mittag, m.m.v. het 
RTL-orkest. 

13.00 Heute bei uns. 

13.10 Die Welt der Schnorchel. 
Amerikaanse tekenfilmserie, (herh.). 

13.35 Der ganz normale Wahnsinn. 
Serie. Afl.2. 

14.25 Ein Schwert für den König. 

Frans-ltaliaanse speelfilm uit 1961 
van André Hunebelle. 

16.00 Tammy. Afl.2: Wie man Ver- 
wandte abwimmelt. 

16.25 Tekenfilm. 

16.30 Animal Express. Bezoekje aan 
de dierentuin van San Diego. 

16.50 RTL-Spiel. 

17.00 Computer Kids. Amerikaanse 
serie. Afl.2: Die vergrabene Million. 

17.55 Street Hawk. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl. (slot): Goldraub, (herh.). 

18.45 RTL-Aktuell. 

19.00 Anpfiff. Die Sportsendung am 
Samstagabend. 

19.50 Popcorn und Paprika. West- 
duits-Hongaarse speelfilm uit 1984 
van Sandor Szalkai. 

21.30 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.9: Punkt 4 Uhr. 

22.00 Alles Nichts Oder!? Spelpro¬ 
gramma met Hugo Egon Balder en 
Hella von Sinnen. Gast: Joy Fleming. 

23.00-00.35 Die Herrenreiterin. 
Westduits-ltaliaanse speelfilm uit 
1983 van Mario Lanfranchi. 


HUI 


III 


SAT 1 


Limousinen. 

18.10 Liknderpsiegel, informatief 
programma. 

18.58 Programma-overzicht 
19.00 Heute. 

19.30 (TT)Die Schwarzwaldkllnlk. 

Serie met Klausjürgen Wussow, 
Gaby Dohm, Sascha Hehn, e.a. Afl.: 
Gefahr für Udo. 

20.15 Die glorreichen Sieben. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1960 van John 
Sturges, met Yul Brynner, Eli Wal¬ 
lach, Steve McQueen e.a. 

22.00 Heute. 

22.25 Das aktuelle Sport-Studio. 

Sportmagazine. Aansl.: Lottotrek- 
king. 

23.45 Kung Fu. Die Tochter des Meis- 
ters, Chinese speelfilm uit 1983 van 
Sun Sha, met Lin Quan, Zhao Chang- 
jun, Yang Yung e.a. 

01.15-01.20* Heute. 


Duitsland 3 West 


iiiiiini} 

jijjjijjji 


09.50 Tele-Gymnastlk. (58). 

10.00 News of the week. Engels 
weekjournaal. 

10.15 Actualitó8. Nieuws in het Frans. 

10.30 Hablamos Espanol. Cursus 
Spaans. Les 39. (herh.). 

11.00 Wenn die Liebe hlnfëllt. Serie. 
Afl.: Gegensëttze stossen sich an. 
(herh.). 

11.30 Fernuniversitat im III. Frauen 
im Recht: Frauen zwischen Familie- 
narbeit und Erwerbstëtigkeit I. 

12.15 Die Erde lebt Serie van en met 
David Atenborough. Afl.2: Welt aus 
Eis. (herh.). 

13.00 Telekolleg II. Cursus Duits, les 
2. (herh.). 

13.30 Telekolleg II. Cursus wiskunde. 
Les 28. (herh.). 

15.35 Teietekstoverzicht 

16.00 Sport im Westen extra. EK 
hardrijden op de schaats in Berlijn en 
WK rodelen in Berchtesgarten. 

17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie met 
Annemarie Wendl, Robert Zimmer- 
ling, Margret van Munster e.a. 
Afl. 162: Engels Abgang. 

17.30 Ich fahre mit Sonne - und Sie. 
Documentaire over een auto op zon- 
nenenergie. 

18.15 Kommunikatlon Hörfunk. 

Stimme zur Welt. 

18.30 Degrassi Junior High. Cana¬ 
dese jeugdserie. Afl.2: Die Schulfete. 

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal 
magazine. 

19.30 Sport im Westen. 

20.15 Achterloo IV. Toneelstuk van 
Friedrich Dürrenmatt, met Kurt Beek, 


ny Cottencon, Antoine 
22.30-23.00 Journaal. 


Helmuth Lohner, Charlotte Kerr e.a. 

23.00 West 3 aktuell. 

23.05 Die Welt ist ein Irrenhaus. 
Friedrich Dürrenmatt inszeniert Ach¬ 
terloo IV, documentaire. 

00.35-00.40 Laatste nieuws. 

Duitsland 3SWF~ 

16.00 Sport lil. 

17.00 Telekolleg II. Cursus Duits. Les 
15. (herh.). 

17.30 Warum Christen giauben. Do¬ 
cumentaire. Afl.1: Ein Stück Holz zum 
Festhalten. (herh.). 

18.00 Lindenstrasse. Tv-serie van 
Hans W.Geissendörfer, met Anne¬ 
marie Wendl, Margret van Munster, 
Robert Zimmerling e.a. Afl.162: En¬ 
gels Abgang. 

18.30 Drei Tage mit Ana. Harte Kind- 
heit in Guatemala, documentaire. 

19.00 Glaskasten. 

19.30 Schwlerige Nachbarn. Docu¬ 
mentaire over uitwisseling tussen 
Duitsland en Frankrijk in de 19e 
eeuw. Afl.2: De strijd om Europa 
(1848-1871). 

20.15 Achterloo IV. Toneelstuk van 
Friedrich Dürrenmatt. Tv-registratie 
van de Schwetzinger Festspielen 
1988. 

23.00 Südwest aktuell. 

23.05 Die Welt ist ein Irrenhaus. Do¬ 
cumentaire over de produktie van 
Achterloo IV van Friedrich Dürren¬ 
matt. 

00.35-00.40 Laatste nieuws. 


06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00 

llllllllllllllll 


■ SSVC # Michael Schanze in ’Flitte- 
rabend(Duitsland 1 - 20.15 
uur) 


10.00 Children's SSVC. Kinderpro¬ 
gramma gepresenteerd door Nikki 
Townley en vandaag met Debbie 
Flint. Vandaag: Crush a grape. 

10.30 Jimbo and the Jet Set. Kinder¬ 
serie. Vandaag: Jimbo en de astro¬ 
naut. 

10.40 OWL TV. Een nieuwe serie over 
natuur en wetenschap voor zeven- tot 
twaalfjarigen. 

11.00 Defenders of the earth. Serie. 
Vandaag: The Evil of dr.Dark. 

11.25 The satellite show. Join CD en 
het zijn team voor meer popmuziek, 
prijzen en panieksituaties. 

11.55 Rewired. Een samenstelling 
van de beste acts van weerszijden 
van de Atlantische Oceaan uit de Wi- 
re-serie uit 1980. 

12.45 Pop Spot. De laatste nieuwtjes 
in het popcircuit. 

13.15 Grandstand. Sportverslagen 
van ijshockeywedstrijden, diepzee- 
duiken en de paardenraces in Ascot. 

18.05 News and weather. 

18.15 The Noel Edmonds saturday 
roadshow. Deze week trekt de show 
via de autoweg naar Schotland al¬ 
waar Peter Blake en Sue Lawley de 
speciale gasten zijn van Noel. 

18.55 Bob’s full house. Bob Monk- 
house met zijn bingo show en nog 
meer bijzondere prijzen. 

19.35 'Allo ‘Allo! Een nieuw gewaagd 
plan om britse oorlogsvliegers terug 
te brengen naar Engeland wordt ont¬ 
dekt door Michelle en Crabfree. 

20.00 Murder she wrote. Vandaag: 
Witness for the defence. Jessica 
wordt gevraagd naar Quebec te ko¬ 
men om als getuige op te treden voor 
een vriend die van moord verdacht 
wordt. 

20.45 Internationa Darts. De wereld¬ 
kampioenschappen voor professio¬ 
nals. Vandaag de finalewedstrijden. 

21.00 Edens lost. Deel twee van een 
driedelige miniserie. Bea, de jongste 
dochter van Eve en Heath St.James, 
is druk bezig aan haar succesvolle 
carrière als romanschrijfster, maar 
omdat haar werk haar voledig in be¬ 
slag neemt verwelkt haar liefdesle¬ 
ven. 

21.55 News and weather. 

22.10 Aspel and Company. Nieuwe 
serie met Michael Aspel en gasten. SAT 1 Bliek. 09.05 Programma^fJ 
zicht. 09.30 Wirtschafsforum. 1 
SAT 1 Bliek. 10.05. Unser Haus. 

Die Erde bebt. 10.50 Teletip 
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Verliebt0 flfl 
rien in Tirol. Duitse Heimatfilm uit 
van Harald Reinl, met Georg Thofi^J 
Hans-Jürgen Bëumler, Uschi Glas** 
12.25 Hilfe, der Doktor kommt. Ewr 
filmkomedie uit 1956 van Ra 1 P h ]lIy.-’ 
mas, met Dirk Bogarde, Muriel 
Donald Sinden, James Robertson ** 
tice. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pï 
gramma-overzicht. 14.05 
Feuerstein. Afl.: Der Wohltëtigketó®^ 
14.30 Flipper. Afl.: Neue Freundé- ^ 

2. 14.55 Der Goldene Schuss. JJfl 
Unser Haus. Afl.: Jedem das Sein® 
uns ein Auto. 15.50 Teletip Gan*; 
16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25 Der^ 
dene Schuss. 16.35 Die Leute vonj 
Shiloh Ranch. Afl.: Jake Walkeist*. 
guter Mensch. 17.35 SAT 1 Bliek. V* £- 
Justitias kleine Fische. Afl.: Se1M“J 
dienung. 18.15 Mini Max odaj^ 

1**J 


unglaublichen Abenteuer des 
Smart. Afl.: Mein Freund Hymie. - 
SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter-JjJ 


tiv 

.He 

Hl 

» 

D. 


sl.: programma-overzicht. 19.10 
castle & McCormick. Afl.: R* va *?f JiZ 
Brüder und ein Mord. 20.00 SA 1 J *• 
Sportblick. 20.15 Hunter. Afl.: Die-.^ 
Freundin. 21.05 SAT 1 Bliek. 21.1 ÖE ÜJ 


vor der Winter kommt. Engelse 
logsfilm uit 1986 van J.Lee ThomP*£| 
met Davis Niven, Haym Topoi, 
Karina, John Hurt, Anthony Quayle 
23.05 SAT 1 Bliek. 23.25 Die M 
flippten. Afl.: Die Tauschung. 23.40 
GroBe Treibjagd. Coproduktie uit 1' 
van Dieter Muller, met Ray Dr 
Pascale Petit, Günther Stolt. G< 
Rigaud e.a. 01.00-01.10 Progri 
overzicht. 


3 SAT 


1 

i 

’Ö 


16.30 Heute abond in 3sat. 16.50 
Dam Des. Kinderserie. 17.15 B 'j 
Fall Winslow, Engelse speelfijrt’j 
1950 van Anthony Asquith. 19.00 ^ 
te. 19.22 3sat-Studio. 19.30 Die Ofe*X 
des Aischylos. 1. Agamemnon-JB 
Choëphoren. 3. Eumeniden. 
3sat-Schlagzeilen. J 

mm 


22.50 The cavalry of the cloud*-J 

heldhaftige geschiedenis van ^ 
Royal Flying Corps, beginnend NL, 
Eerste Wereldoorlog, toen de lo^®L 
duur van oorlogsvliegers slechts 
weken werd geraamd. ui 

23.30-01.25 International Snoö*H 
The Mercantile Credit Classic. 


Sky Chaimel 


'li'' ■' !;| Muziek 


Mfl*j 

*\ 


08.00 Fun Factory. 

08.45 Paris to Dakar Report. 

09.20 Mapletown. 

09.55 Jem. 

10.30 Mask. 

11.00 Beverley Hllls Teens. 

11.30 Braveatar. 

12.00 ••Countdown. Muzi< 

gramma. 

13.00 ««Pop formule. 

gramma. ^ 

13.30 ««New Muslc. MuziekprOÉP 1 

ma. 

15.30 Ford Ski report. 

16.30 Shell International 
Sports 1988. 

17.30 ««The Nescafe UK Top 
Muziekprogramma. 

18.30 Blue Thunder. 

19.30 Big Valley. a . 

20.30 WWF Survivors Series 

22.30 Police Story. ugt 

23.30 Paris to Dakar Rally 

slag van de vandaag verreden aI5 ^ 
den. af 

23.45 World Proffesional k* r 

ting Championships. 

23.50 Tran8world Sport. 

01.00 MacBeth. 

03.30 Science and Technology n 
Phillips. ^ 

03.55 Landscape Channel P T °* 
mes from SKy. 


Super Channel 


07.00 World News. 

11.00 Entertainment Mix. 

19.00 Videofashion! 

20.00 Abe Lincoln. 

22.00 Twilight Zone. 

23.00 Princess Dalsy. 

00.00-03.00 Entertainment Ml*- J 

0 


1 


1 


1 I Bessis e.a. = iiRiaiii 
14.00 Wereldcup skiën te Kitzbühl, af¬ 
daling voor heren. Commentaar: Eric 
Krol. (Eurovisie-uitzending). 17.05 Le: 
Disney Channel, tekenfilms. 18.40 Top i 
21, popmuziek. Presentatie: Maureen i 
Dor. 19.30 Journaal met simultaanver-! 
taling in gebarentaal. 20.00 Monty Py- i 
thon’s Flying Circus, sketches. 20.30 j 
Amicalement votre, serie met Tony j 
Curtis en Roger Moore. Afl.9: Formule j 
è vendre. 21.20 Le Corbusier, portret! 
van de werken van deze architect.! 
22.25-23.15 Jazz: Cent ans de jazz.; 
Afl.2: Les voyageurs sans bagages. 

i i „nm ii .ui |j| i| H |ii l | | ! i|;| l |i;ii|ii lll! !| !| j|IM 

' TliSi; i Gilpin V- ! i!l||liilllllil,lljl||lli 

12.00 Thalassa. 12.45 Jazz off. 13.00 
Journal Télévisó. 13.15 Jardiner avec 
Nicolas. 13.30 Vincendon. 15.00 Sa- 
crée Soirée. 16.05 Brèves. 16.10 Jeu- 
nes Solistes. 17.55 Brèves et Météo 
Européene. 18.00 Les Amis de Mon¬ 
sieur Gazon. 19.30 Papier Glacé. 20.00 
L’Homme et L’Arbre. 20.00 Strip-Tea- 
se. 21.00 Cargo de Nuit. 21.40 Les 
Fourmis. 22.00 Journal Télévisé. 22.30 
Météo Européene. 22.35 Dites-Moi. 
23.35 Le Monde du Cinéma. 00.30- 
00.45 Strophes. 


Radio 1 

leder heel uur nieuws. 7.04 TROS 
Nieuws Show met om 7.08 Nattuur- 
rubriek; 7.22 Weerbericht; 7.27 Uw 
eigen nieuws; 7.30 Nieuws; 7.33 
Uitgaantips; 7.50 Dierenmanieren; 
8.09 TROS Aktua; 8.25 Ontbijtgast 
van de week: 9 03 Introductie Prij¬ 
zenslag; 9.08 Doe 't zelfrubriek; 
9.20 Kieskeurig; 9.35 Plantenru- 
briek; 9.50 Autonieuws; 10.06 Van 
boeken bezeten; 10.20 Prijzenslag; 
10.30 Op uw gezondheid; 10 50 Fi¬ 
nale Prijzenslag 11.06 TROS Ka¬ 
merbreed. 12.06 Oud plaatwerk 
met Herman Emmink. 12.56 Mede¬ 
delingen voor land- en tuinbouw. 
13.09 TROS Aktua. 13.30 TROS 
Country. 18.09 Coulissen. 19.03 
De Samenloop. 23.05 Met het oog 
op morgen. 0.02 Eenzaam avon¬ 
tuur. 1 02-7.00 Niemandsland. 


Radio 2 

leder heel uur nieuws. 7.04-16.00: 
VARA’s Vrije Zaterdag, met om 
7.04 Non-stop oude hits; 8.04 De 
Opening; 11.04 De bal op ’t dak; 
12.04 Spijkers met koppen; 14.04 
Typisch Hollands. 16.04 Echo. 
16.10 Zin in muziek. 17.04 Glas in 
lood. 18.04 Echo. 18 15 Levenslief 
en levensleed. 19.03 KRO's coun¬ 
try time 20.00-7.00 Zie Radio 1. 


Radio 3 

leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar- 
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04 
Gospel-rock. 10.04 Popsiop. 12.04 
Paperclip-Radio. 14.04 Popstation. 
16 04 NCRV-zaterdag-sport. 18 04 
Driespoor. 19.03 Koploper. 20.03 
Harro de Jonge, met om 20.03 El¬ 


pee pop speciaal. 21.03 Elpee- en 
CD pop; 22.03 Country style. 
23 03-24.00 Late date. 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Wakker worden 
met .... (8.00 Nws.) 9.00 Toppers 
van toen klassiek. 10.00 Caroline. 
11.00 Kurhausconcert: Eliane Ro- 
drigues, piano. 12.02 Strauss& Co. 
13.00 Nws. 13.02 Veronica Klas¬ 
siek: Radio Symfonie Orkest o.l.v. 
Jena Fournet en Elly Ameling, so¬ 
praan. 14.33 Veronica Kamermu- 
ziekserie 88/89: Amsterdam Loeki 
Stardust QWuartet, blokfluiten. 
15.06 Nieuwe grammofoon- en 
compactplaten. 16.00 Lang leve de 
opera! 18.00 Nws. 18.02 Avond¬ 
stemming: met o.a. componist van 
de maand De Falla. 20.00 Nws. 
20.02-23.00 KRO-klassiek op za¬ 
terdagavond met om 20.02 Gothic 
voices o.l.v. Christopher Page; 
21.00 Ensemble Köln o.l.v. Robert 
H.P. Platz. 21.40 Orgelrubriek. 
22.20 Laudate. 23.00-24.00 KRO- 
Literair. 


Radio 5 

6.30-6.49 Scheepv.- en marktber. 
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws. 
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water¬ 
standen. 9.30 Taal van alledag. 
10.00 Hollandse nieuwe. 10.15 De 
muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein¬ 
thema. 12.00 Nws. 12.05 Meer dan 
een lied alleen...! 12.44 EO-Metter- 


daad hulpverlening. 12.45 Vragen 
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10 
Hallo Nederland. 13.30 Opo Doro 
(Open deur). 14.00 Jazzspectrum. 
15.30 Minjon. 16.30 Homonos. 
17.00 Licht en uitzicht. INFORMA¬ 
TIE VAN DE RIJKSOVERHEID: 
17.45 De Nederlandse Antillen. 
17.55 Mededelingen en Schippers- 
berichten. 18.00 Nws. 18.10 lyi Ha- 
berler (Goed nieuws). 18.25 Kayen 
Rasja (Er is hoop). 18.40 Arabisch 
progr. 19.00 Progr. voor buitenl. 
werknemers. 20.30 Laat ons de 
rustdag wijden. 21.15 Reflector. 
21.35 Deze week. 22.00-23.00 Za- 
terdagavonduur. 


Omroep Limburg 

9.03 Plat eweg: verhalen en vertel¬ 
sels in streektaal. 10.03 Limburg 
boven. 11.03 Festival: een uur cul¬ 
tuur puur. 12.03-12.59 het evene¬ 
ment; het muziekleven in Limburg. 
17.03 Limburg aktueel: nieuws en 
aktualiteiten. 17.15-17.59 Vrij spel; 
pop in Limburg. 


BRT 2 

5.30 Welkom Weekend. 6.00, 7.00, 
8.00 Nieuws. 7.30 RVA-berichten. 
7.45 In het spionnetje. 8.12 Te bed 
of niet te bed. 10.00 Nieuws. 10.03 
Buitenspel. 11.30 De Vlaamse top 
tien 12.00 Top 30. 14.00 Radio 
Rijswijck. 17.00 Nieuws. 17.05 Fris 
van Lefever. 19.00 Nieuws. 19.10 
Dansbar. 20.00 Domino zet het 


lg. Rundfunk 

) Radiofrühstück. l 

ten. 7.45 Veranstalturoj, V 


gazin 
oder Niete 
12.15 
12.30 


nieuwe jaar in. (22.00 
Lottouitslagen, 0.00 
8.00 Muziek met en zori£w 
(7.00 Nieuws.) 

Belg. 

6.301 

IfAfttAn . _ 

der 8.10 Presseschau^-^ 
sinnliche Worte. 9 00 R®>CqO . 
9.05 LP-Markt, 

'. 12.00 Muzikj*^# 

Veranstaltungsk^j f 

_ Presseschau. 

Brennpunkt. 13.00 
16.05 Contra-Re - ^**"^1*2 
17.05 Das Kulturmagaz'jL 
Regionalnachrichten. 

Tribune: CSP/CSC. 1 
ophie und Ethik. 19-0®" ff* 
turday Night Rock Sho**’ 
nieuws en lottogetallen. 

Luxemburg RTL * 

5.30 Guten Morgea ^ r ^ff 
wie kein anderer. 1 ) gó 

Elf. 12.00 'sja'nD'ngl 
15 00 Sportshop. 1 f^CCv.i.00 
che Geschichten. 19 ^ 
junges Programm. 


WDR4 , 

4.05 Radiowecker. ojJ A& 

melodie. 8.05 In 
9.05 Musikpavilpn. i^^ 
port. 14.05 Orchestef 6 ij 
15.00 Café Cartton 
Tee 19.05 
21.00 Musik zum Trauma 
Zaterdag 14 januari 1989 


iina 11 tederland 1 


JV v '®° Omroepparochie. Eucharistie- 
jftvah Ijst c' 

ae e> s * VOOr 12. Informatie uit kerk en 
nggK» Presentatie: Ad Langebent. 

ïfö tuT.] 3,05 Nieuws voor doven en 
8V** fJSj hthor enden. 

n & Afl 5 ^Oorlogswinter. Serie. 
: -8l0 • 2 . Michiel wil graag met zijn oom 

ietüi Jr 8n ’ maar als verzetsman moet hij 
% iftaen. (herh.). 

15# Paui a T X' Werk i ournaal - Presentatie: 
nin«' nS^Patricio en Pieter Jan Hagens. 
iar # 11 Cu» Rederland Museumland op 
t ,5jr Sr acao en Aruba. Presentatie: 
»ifefrtle Blok. 

Peul de Gobert, 1949-? Portret 
17.1 l& e f n schilder. 

'ff '!? (TT)VAHA feliciteert. Program- 
C Vvaarin de ki i kers een felicitatie 
iÜ onen richten aan vrienden, beken- 
up ||T] °f familieleden. 

W nij. Ovide en zijn vriendjes. Bel¬ 
ten' S! cr y Canad ese tekenfilmserie. Afl.: 
SI ,^'genmonsters. 

Afl • k e S murten - Tekenfilmserie. 
I0 & (2) Marco Smurf en de peperpiraten 
) c4 Hij 

grote Meneer Kaktus 
^ ***• Kinderprogramma met Peter 


Jan Rens. 

19.00 Journaal 

19.07 ••Flying doctors. Australische 
serie. Afl.: Uitgerangeerd. Men houdt 
zich bezig met twee weggelopen be¬ 
jaarden en met het vertrek van Violet 
Carnegie. 

19.54 Per seconde wijzer. Spelpro- 
gramma. Presentatie: Kees Driehuis. 

20.29 Bankroet. 6 -delige Engelse se¬ 
rie. Afl.1: Afgeschreven. Neil doet 
goede zaken totdat een contract 
geannuleerd wordt. Met zijn huwelijk 
gaat het ook niet best. 

21.30 Achter het nieuws. Actualitei¬ 
tenrubriek. 

22.00 Golden girls. Amerikaanse co- 
medy-serie. Afl.: Wie past er op 
Baby? 

22.25 Welbeschouwd. Discussiepro¬ 
gramma onder voorzitterschap van 
Marjolein Uitzinger. 

23.05 Natuurmoment. Presentatie: 
Hanneke Kappen. 

23.10-23.15 Journaal. 


Nederland 2 


VPRO 

09.00 Dribbel. Animatieserie. Afl. 8 : 

Dribbels eerste schooldag. 

09.05 Apie van de Hoek. Nieuws voor 
kleuters. 

09.15 Mevrouw ten Kate. Kinderse¬ 
rie. Af 1.5: Een rare zondag. Wat is het 


^ jfc| 


’t£* er cildine Alexander, Paul Nicholas en Phyliis Logan in 
^ • (Nederland 1 - 20.29 uur) 


op zondag toch vervelend. Mevr. ten 
Kate wil daar verandering in brengen, 
(herh.). 

09.35 Codenaam Kóken. Afl.: Opera¬ 
tie Pan-pizza. Presentatie: Jaap Poot. 

09.45 Achterwerk in de kast. 

10.00 Hals over kop. Kinderserie. Afl.: 
Cacaracca/ De vakantie is aangebro¬ 
ken. De ouders van Sabine willen op 
reis. Maar dan loopt Sabine weg. 
(slot). 

10.30 Brillekoker. Informatief kinder¬ 
programma. 

11.00-12.00 Muziek op zondag. Mu- 

ziekdocumentaire over beroemde 
jazz- en blueszangeressen. Met o.a. 
Bessie Smith, Billy Holiday, Peggy 
Lee en Sarah Vaughan. Commen¬ 
taar; Leigh Kamman. 

13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

14.00-14.55 Jonge mensen op het 
muziekpodium. Belcanto-program- 
ma m.m.v. Bruce Ford, tenor, Chen 
Qi Lian, sopraan, Patricia Bardon, alt 
en Harry Peeters, bariton. Radio 
Symfonie Orkest o.l.v. Woldemar 
Nelsson. Presentatie: Cees van 
Drongelen. 

18.00 AVRO sportpanorama extra. 

Samenvatting van de voetbalwed¬ 
strijd PSV-Racing Club de Argentina, 
te Zimbabwe. Commentaar:. Arno 
Vermeulen. 

19.00 Bij Lobith. Talkshow. Presenta¬ 
tie: Ivette Forster en Guilly Koster. 

20.00 (TT)Journaal. 

20.10 Van Dis in de Ijsbreker. Talk¬ 
show van Adriaan van Dis. 

21.02 A very British Coup. 3-delige 
Engelse sprie. Afl. 2 . 

21.53 Transit. Magazine waarin in Ne¬ 
derland wonende jongeren terugke¬ 
ren naar hun geboorteplaats. Van¬ 
daag: Hong Kong. 

22.24 John Cleese’s first farewell 
performance. Documentaire over de 
produktie van de speelfilm A fish cal- 
ied Wanda. 

23.14 International Sweethearts of 
Rhythm. Documentaire over een, 
voornamelijk uit zwarte musici be¬ 
staande, vrouwelijke jazzband uit de 
jaren ’40. 

23.45-23.50 Journaal. 


^ Duitsland 1 


•Ste 


Programma-weekoverzicht 
W.A. Mozart. 1. Eine klei 


23.40 Tagesschau. 

23.45-23.50 Nachtgedanken. Be¬ 
schouwing door Hans Joachim Ku- 
lenkampf. _ 


*9 , W .A. Mozart. 1. Eine kleine J #1 

'É*tf *chtmusik KV 525. 2 . Vioolconcert DlilISIpHQ A 


tw®* j ' ö ln A KV 219. Uitgevoerd door het 
^9dorkest van de Europese Ge- 

10 4 ;^ nscha P o.l.v. James Judd. 

(jo” Brnest Hemingway. 4-delige 
vcumentaire over deze schrijver. 

11 Alle wahren Helden sind tot. 

Ï f2 fa Die Sendung mit der Maus. 

IJ ï* Presseclub - 

toi Ta 9®sschau met Wochen- 
tèri ^ a9a2 * n der Woche. Actualitei- 


Magazin der Woche. Actualitei- 


ij h 

! 13 'J: ^rogramma-weekoverzicht. 
i {L? «n Hamster im Nachthemd. 

aeiig® kinderserie. Afl.2: Expdition 

H? um - 

rft 3 David und Sara - eine Liebe im 
wtr 5 »T 8chen Ghetto. 6 -delige Italiaan- 
™ din A f ' e met Barbara De Flossi, Clau- 
rtitr Afi r f' men< 1ole, Massimo Bonetti e.a. 

" 1$ i ' 

«Hf cien * RD *Sport extra. EK Hardrij- 
v |jj_ de schaats voor dames te Ber- 
We ^ 0 mrT 1 e ntaar: Michael Lion. 2. 
jpf, iom reldc “P skiën te Grindelwald, sla- 
^ Vo n T?P r dames - Commentaar: Fritz 
ffi, Zendjp ^ rn und Taxis - (Eurovisie-uit- 

£ R D-Ratgeber. Geld. 

Chr * einem von uns ist Gott f ern! 

v J ata nen in gesprek over de leus 

I '8 On 1989 

# lelos If i 9es8chau - 

f I 8.10 ? r Uber uns - 

9 18 In ^POrtschau. 

uf\ Fs” liTJUndenstrasse. Afl.163: 

I9.??"r p,anun 9- 

buit i' e,ts P ia 9®1- Reportages van 
1 g c^^nd-correspontJenten. 
a l 9 |t* |P or t 8 chau-Telegramm. 

20 fa ~[39 ra mma-overzicht. 
if 2 o!ir (TTjTagesschau. 

soe • der Lautlos. Engelse 

I «emim uit 1965 van Jack Cardiff, 
St 1 Ta y'or, Trevor Howard, Jill 
4, ïi.s«t ohn ea - 

Hj , ^oHuurreportege. Ein Jahr 
\ p r ^ n dor Ausbürgerung, portret van 
W 22 jVaKlier en Strephan Krawczyk. 

^ Tagesschau. 

Hundert Meisterwerke. Serie 
daa etten van kun stwerken. Van- 
Fr, 9' Concerto spaziale van Lucio 

22 4 ,ana - 

nii^ ^ cbnr ierz. Documentaire over 
lh . P,Jn als ziekte. 


09.00 ••Programma-weekover- 
zicht. 

09.30 Kerkdienst. Vanuit de Kreuzkir- 
che in Bonn. Voorgangers: Heinz- 
Georg Binder en Dieter Hackler. 
10.15 Mosaik. Rund um die Uhr - Aus 
der Geschichte der Zeitmessung, do¬ 
cumentaire. 

11.00 ••Stadtschreiber Matinee. 

Live Kunst vanuit het Gropiusge- 
bouw. Thema: Moderne kunstwerken 
en kunstenaars. 

12.00 Das Sonntagskonzert. De 

Wiener Philharmoniker o.l.v. Leonard 
Bernstein spelen symfonie nr. 92 in G 
(Oxford), Haydn. 

12.30 Heute. 

12.35 Die Sport-Reportage. Wereld¬ 
cup skiën, slalom voor heren vanuit 
Kitzbühl. Commentaar: Bernd Heller. 

13.30 Damals, vor vierzig Jahren. 
Serie oude weekjournaals. 

13.45 Die Charlie Brown und 
Snoopy Show. Tekenfilmserie. Afl.: 
Wer streichelt schon einen Vogel. 
13.50 Siebenstein. Serie met Adel- 


heid Arndt, Werner Knoedgen, Tho¬ 
mas Rohloff e.a. Afl.: Verwandlungs- 
künste. 

14.30 Hals über Kopf. Serie met Pau- 
line Bade, Jörg Weingartner, Peter 
Sattmann e.a. Afl.: Abgeschleppt. 

15.00 Umwelt. Presentatie: Felix Tolx- 
dorff. 

15.30 ••Kinder-Kino-Festival. Der 

Krieg der Knöpfe, Franse speelfilm uit 
1961 van Yves Robert, met Petit Gi- 
bus, A. Treton, Jean Richard e.a. 

16.55 Danke Schön. Verslag van de 
actie Sorgenkind. Aansl: Der grosse 
Preis. 

17.05 Heute. 

17.10 Die Sport-Reportage. 

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenmag- 
zine gepresenteerd door Maria von 
Welser. 

18.50 Programma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.10 Bonn direkt. Politiek nieuws. 
Presentatie: Wolfgang Herles. 

19.30 Deutsche Erbschaften. Die 
Bernstorff-Chronik. Documentaire 
over de geschiedenis van de familie 
Bernstorff. 

20.15 (TT)Eurocops. Europese mis¬ 
daadserie, met Diego Abantantuono, 
Maddalena Crippa, Lina Polito e.a. 
Afl.: Mondscheinnacht. 

21.05 ••Mensch ’ 88 . Günther Jauch 
blikt met bekenden en onbekenden Documentaire 


Rod Taylor in ’Der Lautlose’. (Duitsland 1 - 20.15 uur) 


.IIHIIIII llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1 J telgië/TV 1 

°v'S? Boll,e en Bi| H«. Tekenfilmserie 
t ' nderen Afl.19: Muziek ver- 

! Og.oc htde zeden. 

( Afl Colargol. Kinderserie. 

89.20 u 

Vr ®uwtje Theelepel. Teken- 
ir bau 1r,e V00r kinderen. Afl.: Wendy’s 
t 09 i 3 5 a p 9 be ‘^ / Kat en muis. 
r Se Boes. Tekenfilmserie geba- 
l 0p de tekeningen van Wil Ray- 

ï 1 0 fa ke l s en Thijs Wilms. 

/ Il.0n ^ Uchar *8tieviering te Brussel. 
i l 2 [ 4 c_Ji e 2 ®vende dag. Praatcafé. 

^ s ‘. Sunday Proms. Slavi- 

) dans ®n, opus 46, van Antonin 

f ^^orak. 

| kwaliteit van de voeding. 

r tie 6 A e serie - Afl.3: Vlees. Presenta- 

i s .oo A r mie c °pp' eters - 

Mji Allemaal beestjes. Vandaag: 

tio r!^ ven voor de gorilla's. Presenta- 

'5 30 i C ' a “ < he,h > 

Va f tara in de manege. Circusgala 

j l7.is^circus Krone te München. 

Afl 9 o^ n ^ a ^ 08a * Braziliaanse serie. 

1 dt? ** a,v,ra - Jeugdserie van Dirk 
17 cl pspe,r1 en Pierre Badot. Afl.2. 

iJS ï^ws. 

I^ er ^ T,l< lak. Animatieserie. Afl.: 260. 

Rj°ns. Afl.: Plons en de ruiten- 
18^ (herh )- 

Leven en laten leven. Milieu- 

19 2s ^u| ne ’ Presentat i® : Gil Claes. 

ova , ed ®delingen en programma- 
lo Ir^'oht. 

„ - 30 Nieuws. 


19.45 Sportweekend. Aansl.: ver- 
keerstips. 

20.35 Villa des Roses. 3-delige tv-film 
van Mare Lybaert naar de roman van 
Willem Elsschot. Deel 2. 

21.25 Cirque de Paris. Frans circus¬ 
programma met o.a. Despina Kehaio- 
ca, Sergei Kil, Les Rastef, Ros Bee 
en Utelema Panova. 

22.30 Nieuws. 

22.50 Klassiek Wenen. 6 -delige Brit¬ 
se documentaire. Afl. 2 : Mozart, geen 
beschermheer nodig. 

23.35-23.45 Coda. Plastische kun¬ 
sten. Johannes de Doper van Geert- 
gen tot St. Jans uit de serie 100 
meesterwerken. 


België/TV 2 


tieke uitzending, 12 .OO Faire Ie point 
13.00 Actualités è la une. 13.20 Jour¬ 
naal. 13.25 Jeunes solistes. 14.20 Va¬ 
riétés è la une. 14.25 Salut Champion!, 
serie. Afl.7: Moto story. 15.20 Visa pour 
Ie monde, documentaireserie. Van¬ 
daag: Tussen hindoeisme en boedhis- 
me. 16.40 Cinéma è la une. 16.45 
Agence tous risques, Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.13. 17.35 Noubanimé, geva¬ 
rieerd kindeprogramma met o.a. Malvi- 
ra. 18.00 Poivre et sel, serie. Afl. 14. 
18.30 The Muppet show, poppenserie. 
Gast: Joan Baez. 19.00 Le week-end 
sportif, sportmagazine gepresenteerd 
door Gaëtan Vigneron. 19.25 P.M.U. 
Beige. 19.30 Journaal. 20.00 Festival 
du cinéma de Bruxelles. 20.05 Cinéma 
a la une. 20.10 Surprise sur prise, amu¬ 
sementsprogramma. 21.00 La dernière 


10.25 Wereldcup skiën te Kitzbühl. 

Rechtstreeks verslag van de slalom 
voor heren. Commentaar: Mark Uyt- 
terhoeven. 

12.55 Wereldcup skiën te Kitzbühl. 

Rechtstreeks verslag van de slalom 
voor heren. Commentaar: Mark Uyt- 
terhoeven,. 

17.00-18.30 Indoor Voetbal Cup. 

Vanuit de Flanders Expohal te Gent. 
Finale van het toernooi met 16 ploe¬ 
gen uit de Belgische Profliga. 

België/RTBF 1 

10.00 Le crédit è court terme, informa¬ 
tieve serie over geldleven. Afl.7. 10.30 
Les chrétiens dans la vie sociale, poli- 

1 Ton Egberts in ’Studio sport’. (Nederland 3 - 19.00 uur) 


Nederland 3 


NOS 

09.00-09.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.35 Fermaak in Fryslém. 3-delige 
serie over amusement en vermaak in 
Friesland. Deel 1. (herh.). 

11.00 Open Universiteit. Mens en 
werk. (herh.). 

11.30 Weekjournaal. 

12.00 HetCapitool. 

12.45 Studiosport. Skiën te Kitzbühel 
en WK Zaalvoetbal te Rotterdam. 

14.00-14.45 Sjostakovitsj uit Oslo. 
Philharmonisch Orkest van Oslo o.l.v. 
Mariss Jansons vertolkt de vijfde 
symfonie van Sjostakovitsj. 

15.25 Studio Sport. EK Schaatsen 
dames in Berlijn. 

17.15 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

17.30 Journaal. 


terug. 

22.45 Heute. Aansl.: Sport am Sonn- 
tag. 

23.00 ••Musikwerkstatt. Vanavond: 
Ute Lemper, György Ligeti en de No- 
tenkrakersuite van Tsjaikovsky. 

23.45 Brief aus der Provinz. Van¬ 
avond: winterwandeling door de tui¬ 
nen van het Nymphenburger Park in 
München. 

23.50-23.55 Heute. 

Duitsland 3 WesT 

09.00 Telekolleg II. Cursus Engels. 
Les 2. (herh.). 

09.30 Telekolleg aktuell. Algemene 
cursus-informatie. 

10.00 Telekolleg II. Cursus scheikun¬ 
de. Les 2. (herh.). 

10.30 Telekolleg II. Cursus geschie¬ 
denis. Les 15. (herh.). 

11.00 Sehen statt hóren. Weekjour¬ 
naal voor slechthorenden. 

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat. 
Programma voor werknemers uit Por¬ 
tugal, Italië en Turkije. 

12.30 Tele-Akademie. Edzard Reu¬ 

ter: Unternehmer gestalten die Zu- 
kunft. * 

13.15 Bilder der Jahrhundertwende. 
Geheimnisse einer Seele, stomme 
film vn G W. Pabst uit 1926. 

14.48 Rückblende. Documentaire 
over Robert Koch, Nobelprijswinnaar. 

15.00 Musik im fernsehen. Wege zu 
Beethoven. Wiener Philharmoniker 
o.l.v. Leonard Bernstein. 1. Symfonie 
no 1 in C opus 21.2. Coriolan-ouv in c 
opus 62. 3. Symfonie no 2 in D opus 
36. 

16.15 Premiere. Das Phantom der 
Oper, documentaire over musicals. 

17.00 lm Schatten des Fujisan. Drie¬ 
delige documentaire. Afl.2: Vogel 
bringen Glück. 

17.45 Reiseführer. 

18.00 Das Geheimnis des siebten 
Weges. 13-delige Nederlandse 
jeugdserie. Afl.11: Geburtstagplane. 

18.30 Gott und die Welt. Religieus 
magazine. 

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal 
magazine met nieuws. 

19.30-19.45 Sport im Westen. 

20.00 Ach Alice. Franse tv-film van 
Janine Sperling en Olivier Beer, met 
Jacqueline Parent, Henri Courseaux, 
Mare Michel, e.a. 

21.32 West 3 aktuell. 

21.40 Ich stelle mich... Vandaag: de 
ondernemer Emil Underberg. 


17.35 Sportuitslagen + W5. 

17.45 Sesamstraat. 

18.00 Grafische technieken. Les 9. 

18.30 (TT)Zelf mode maken. Les 6 . 

19.00 Studio Sport. 

20.00 Journaal. 

20.10 Studio Sport. 

20.25 Hollandse nieuwe. Jonge on¬ 
dernemers. 

20.55 Panoramiek. Achtergrondinfor¬ 
matie bij actuele ontwikkelingen in de 
politiek. 

21.25 En als het nou regent? Engels 
tv-spel. Deel 2. Marilyn heeft Dominic 
verlaten en verhuist naar Bristol om 
bij Philip te wonen. Ze heeft de baby 
meegenomen. Dominic is de ontred¬ 
dering nabij.... 

22.17 Werken aan werk. 6 -delige se¬ 
rie over economisch-administratieve 
beroepen. Afl.2. 

22.47 De Trojaanse oorlog. Afl.2. 

23.47 Journaal. 

23.52-23.57 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

23.10 Experimente. In Ton, korte film 

van Melanie Brügel. 

23.30 Jazz vor Mitternacht. Van¬ 
daag: Subway: Blues Festival (2). 

00.30-00.35 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 

08.00 Avec piaisir. Cursus Frans. Les 
14. (herh.). 

08.30 Telekolleg III. Cursus algebra. 


Les 18. (herh.). 

09.00 Telekolleg II. Cursus Engels. 
Les 2. (herh.). 

09.30 Telekolleg aktuell. Algemene 
informatie over cursussen. 

10.00 Telekolleg II. Cursus scheikun¬ 
de. Les 2. (herh.). 

10.30 Telekolleg II. Cursus geschie¬ 
denis. Les 15. (herh.). 

11.00 Sehen statt hóren. Weekjour¬ 
naal voor doven en slechthorenden. 

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat. 
Programma voor gastarbeiders uit 
Portugal, Italië en Turkije. 

12.30 Tele-Akademie. Edzard Reu¬ 
ter: Unternehmer gestalten die Zu- 
kunft. 

13.15 ■ Bilder der Jahrhundertwen¬ 
de. Geheimnise einer Seele, psycho¬ 
analytische speelfilm uit 1926 van 
Georg Wilhelm Pabst, met Werner 
Krauss, Ruth Wuyher, Jack Trevon 
e.a. 

14.50 Robert Koch erhalt den No- 
beipreis für Medizin. Portret. 

15.00 Onbekend. 

17.30 Ernahrungsphysioiogie. Info- 
matieve serie. Afl. 1 : Gezonde voe¬ 
ding - wat is dat? 

18.00 Rückblende. Documentaire 
over de eerste algemene verkiezin¬ 
gen in Duitsland, 70 jaar geleden. 

18.15 Der kleine Bruder. Documen¬ 
taire. 

19.00 Abendschau Bliek ins Land 
am Sonntag. 

19.30 Schatzkammer. Die Kunst zu 
raten, met Hans Heiner Boelte. 

20.00 Damit ich nicht vergess’, ih- 
nen zu erzahlen. Fritz Muliar met jidi- 
sche anekdoten. 

20.15 ■ Der Fall Liebknecht-Luxem- 
burg. Docudrama van Theo Mezger. 
Deel 1. Januari 1919. 

21.55 Südwest aktuell. 

22.00 Flutlicht. Reportages, nieuws 
en sport. 

22.55 Hoppala. Bloopers uit de film¬ 
en televisiewereld. 

23.40-23.45 Laatste nieuws. 


nieuws 


IIIIIIIIIIIIHIIIIIIUIIIIIIIIliUIltlIilllllllllUlllllllIlUllllllll 

danse, Amerikaanse speelfilm uit 1982 
van Tony Bill, met Dudley Moore, Ka- 
therine Kealy, Mary Tyler Moore e.a. 
22.50 Livres parcours. Lisez, c'est du 
beige, literair magazine. 23.20-23.50 
Laatste nieuws. 


België/Télé 21 I 


16.30 Wereldcup skiën te Kitzbühl, sla¬ 
lom voor heren. Commentaar: Eric 
Krol. (Eurovisie-uitzending). 19.30 
Journaal met simultaanvertaling in ge¬ 
barentaal. 20.00 Cycle Claude Lelouch: 
Le bon et les méchants, Franse speel¬ 
film uit 1975 van Claude Lelouch, met 
Marlène Jobert, Jacques Dutronc, Bru- 
no Cremer e.a. 22.00-22.25 Le week- 
end-sportif, sportslagen. Presentatie: 
Gaëtan Vigneron. (herh.). 


RTL Plus 


08.00 Die himmlischen Teddybaren. 

Afl.: Die Zahnspange/Der Fussball- 
star. 

08.20 Dennis. Afl.: Schnauzis grosse 
Flucht/Abenteuer auf dem Rummel- 
platz. 

09.05 Tammy. Amerikaanse serie, 
(herh.). 

09.30 Breakin. Amerikaanse speelfilm 
uit 1984 van Joel Silberg. 

11.00 ■ Die fidellen Detektive. West- 
duitse speelfilm uit 1957 van Herman 
Kugelstadt. 

12.30 Klassik zu Mittag m.m.v. het 
RTL-Orkest. 

13.00 Heute bei uns. 

13.10 Computer Kids". Amerikaanse 
serie. (herh.). 

14.00 Kleine Alltagsgeschichten. 

Afl.: Kindertraume. 

14.15 lm Zeichen der Lilie. Frans-lta- 
liaanse speelfilm uit 1961 van André 
Hunebelle. 

16.05 Ein Abend mit Reinhard Fen- 
drich. 

17.00 Der held vom Mississippi. 

Amerikaanse speelfilm uit 1953 van 
Rudolph Mate, met Tyrone Power, Pi- 
per Laurie, Julia Adams e.a. 

18.45 RTL-aktuell. 

19.00 Queenie. 3-delige Engelse 
speelfilm uit 1987 van Larry Peerce, 
met Mia Sara, Gary Cady, Kirk 
Douglas e.a. Deel 2 . 

20.00 Ooh...diese Ferien. Oostenrijk¬ 
se speelfilm uit 1958 van Franz Antel, 
met Heidi BrUhl, Georg Thomalla, 
Hannelore Bollmann e.a. 

21.45 Spiegel TV. Actualiteitenmaga¬ 
zine. 

22.20 Das Bild als Botschaft. Van¬ 
avond: Hochzeit zu Kana, van Egbert 
Vodex. 

22.25 Finale. Sportsendung am Sonn- 
tagabend. Met Ulli Potofski. 

23.05 Videomagazin. 

23.30-00.20 MOSH. Magazine gepre¬ 
senteerd door Sabina Classen. 


SAT 1 


09.00 Programma-overzicht. 08.05 
Flipper. Afl.: Neue Freunde. 08.30 Fa¬ 
milie Feuerstein. Afl.: Der Wohltatig- 
keitsball. 08.55 Unser Haus. Afl.: Je- 
dem das Seine - uns ein Auto. 09.45 
Sportblick. 10.00 Telethema Auto/Rei- 


ssvc 


Radio 1 

leder heel uur nieuws. 7.02 KRO's 
ontbijtshow. 7.53 Ter overweging. 
8.05 Groot nieuws. 9.02 Veronica 
sport. 10.02 Wegwezen. 11.02 
VARA Radio 1 zondageditie. 12.02 
Ophef en vertier. 13.05 Hier en Nu. 
14.02 Langs de lijn, sport en mu¬ 
ziek. 18.02 Meer over minder op 
zondag 19 02 The Groove Juice 
Special. 20.02 Toppers van toen. 
21.02 Play it again 22.02 Now’s 
the time. 23.05 Met het oog op mor¬ 
gen. 0.02 TROS Nachtwacht; 6.02- 
7.00 Een goede morgen met Ron 
Brand steder. 


se. 10.15 Telethema Wirtschaft. 10.30 
Armin Halte im Gesprach. 10.55 Teletip 
Garten. 11.00 Programma-overzicht. 
11.05 Die Trapp-Familie. Duitse Hei- 
matfilm uit 1956 van Wolfgang Liebe- 
neiner, met Ruth Leeuwerik, Hans Holt, 
Josef Meinrad e.a. 12.45 Mirten in 
Europa - Deutsche Geschichte. AfJ. 
Das Reich der Franken. 13.15 Unser 
Haus. Afl. Lehrerstreik. 14.05' Teletip 
Kochen. 14.15 Tier + Wir. Programma 
over het dierenleven. 14.40 Eishockey 
live. De wedstrijd van deze week: Köln 
- Düsseldorf. 17.10 King Kong - Fran- 
kensteins Sohn. Japanse speelfilm uit 
1969 van Inoshiro Honda, met Rhodes 
Reason, Akira Takadara, Linda G. Mil- 
ler, Mie Hama, Eisei Amamoto e.a. 

18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter. 
Aansl. programma-overzicht. 19.10 Die 
Schone und das Biest. Afl.: Hinab in ein 
sonnenlose Meer. Amerikaanse serie 
van Christopher Leitch, met Linda Ha- 
milton, Ron Perlman, Roy Dotrice, Jay 
Acovone, Jim Metzler, Maria Adams,, 
Terri Hanauer en Christine Jansen. 
20.00 SAT 1 Sportblick. 20.10 Sensa- 
tion in San Remo, Duitse revuefilm uit 
1951 van Georg Jacoby, met Marika 
R4okk, Peter Pasetti, Ewald Balser, Eli- 
sabeth Markus, Otto Gébühr, Gertrud 
Wolle e.a. 21.55 SAT 1 Bliek. 22.00 ■ 
Auf der Flucht. Afl.: Zwischenfall in 
Black Moccassin. 22.50 SAT 1 Bliek. 
23.00 Stunde der Filmemacher. 23.15 
Waffe des Teufels, Franse detective uit 
1979, van P.Granier-Deferre. met Alain 
Delon, Veronique Jannot, Bernard Gi- 
raudeau en Francine Bergé e.a. 00.50- 
01.00 Programmaoverzicht. 


3 SAT 


12.00 Children’8 SSVC. Kinderpro¬ 
gramma gepresenteerd door Debbie 
Flint. Afl.: Tree House met Floella 
Benjamin. . 

12.35 Knowhow. Vragen worden be¬ 
antwoord door Jonny Ball, Ann de 
Caires en Mark Salter. 

13.00 Behind the beat. Nieuwe serie 
met clips van Michael Jackson's 
’Moonwalker’, voorstellingvan Stetsa- 
sonic, met Ice-T en de LA-gangs, 
Ruby Turner on Motown, archiefma¬ 
teriaal van Otis Reading en een nieu¬ 
we Amerikaanse komische act. 

13.35 Moneyspinner. Het persoonlij¬ 
ke financiële programma wordt ge¬ 
presenteerd door Christopher Gilch- 
rist en Ann Baldwin. 

14.00 News and weather. 

14.10 Eyewitness. Nieuwe serie van 
ooggetuigen van menselijk interes¬ 
sante verhalen uit de hele wereld. 

15.00 International Snooker. Van¬ 
daag de finales in het Mercantile Cre¬ 
dit Classic toernooi. 

16.00 Match of the day live. Vandaag 
de voetbalwedstrijd tussen Totten- 
ham Hotspur en Nottingham Forest. 

18.05 International Snooker. Van¬ 
daag het tweede deel van de finales 
in het Mercantile Credit Classic toer¬ 
nooi. 

19.30 News and weather. 

19.40 Last of the Summer Wine. Afl.: 

Day of the Welsh ferret. 

20.10 The Ruth Rendell Mysteries. 

Afl.: Shake hand forever. Deel 3. 

21.00 Edens lost. Vandaag: Eve. Het 
laatste deel van deze serie over de fa¬ 
milie St. James. Stevie de oudste 
dochter van Eve en Heath St. James 
verlaat Australië en haar echtgenoot 
Bill om in de Verenigde Staten te 
gaan wonen. 

21.50 Clive James racing driver. 

Vandaag geeft Stirling Moss Clive les 
in het rijden en snelheid. 

22.45 News and weather. 

22.55 Hale & Pace. Gareth en Nor- 


16.30 Diese Woche in 3sat. 16.45 Mirw- 
Zi3 am Sonntag. 16.55 Am Dam Des. 
17.20 Essen wie Gort in Deutschland. 
Presentatie Petra Schürmann. Mees¬ 
terkoks nodigen de kijkers uit aan tafel. 
18.00 Virtuose Trompetenkunst mit 
Ludwig Güttler. 18.40 Der Weg zur Ge- 
genwart. Zwitserland in de 19e eeuw. 
19.00 Heute. 19.15 Tagebuch. 19.30 
'Mund-Art' Live. Die Bonner Spring- 
maus. 20.30 Inter-City, het 3sat-ste-_ 
denmagazine. 21.15 Dieter Kronzuc- 
kers Stammtisch. Talkshow. 22.30 jl 
Das Kriminalmuseum erzahlt: Nur ein 
Schuh, regie Helmut Ashley. 23.30 
3sat-Schlagzeilen met aansluitend 
Gut-Nach-Musik. 


man nemen ons mee terug naar de 
elfde eeuw met een parodie op El Cid, 
die Spaanje probeert te bevrijden van 
de Moren. I 

23.20-00.00 Ski Sunday. Gepresen¬ 
teerd door David Wine 


Sky Channel 


08.00 Fun Factory. 

08.45 Paris to Dakar Report. 

09.05 The poppies. 

09.20 Mapletown. 

09.55 Jem. 

10.30 MASK. 

11.00 Verley Hills teens. 

11.30 Bravestar. 

12.00 • «Countdown. Muziekpro¬ 
gramma. 

13.00 ««Made in Germany. Muziek¬ 
programma. 

14.00 • «Canada Calling. Muziekpro¬ 
gramma. 

14.30 ••Soft and Romantic. Muziek¬ 
programma. 

15.30 World Youth Cup. 

16.30 Canon Fashion TV. 

17.00 The Pet Show. 

17.30 ••The Coca-Cola Eurochart 
Top 50. Muziekprogramma. 

18.30 Beyond 2000. 

19.30 The Bionic Woman. 

20.30 Sunday Movie: The Truth about 
Spring. 

22.15 Entertainment This Week. 

23.15 City iights. 

23.45 ••Coca Cola Eurochart Top. 

50. Muziekprogramma. 

01.00 Don Giovanni. 

03.50 Landscape Channel Program¬ 
mes from Sky. 

.j 

Super Channel 

07.00 World News. 

11.00 Entertainment Mix. 

19.00 Lookout Europe!. 

20.00 The Picture Showman. 

22.00 Princess Daisy. 

00.00-03.00 Entertainment Mix. 


radio 


TV5 


• Marijke Merckens in ’Villa 
des Roses’. (België/TV 1 - 20.35 
uur) 


12.00 L'Assiette Anglaise. 12.45 De La 
Cave Au Grenier. 13.00 Journal télévi- 
sé. 13.15 Les Cinq Dernières Minutes. 
15.00 Apostrophes. 16.05 Brèves. 
16.10 Histoires naturelles. 16.30 Les 
Carnets de L'Aventure. 17.00 Sports 
Magazine. 17.55 Brèves et Météo 
Européene. 18.00 Avec un Grand A. 
19.00 Ushuaia. 19.30 Papier glacé. 
20.00 Avis de Recherche. 21.30 Trente 
Millions D’AMis. 22.00 Journal télévisé. 

22.30 Météo Européene. 22.35 7 sur 7. 

23.30 Ex Libris. 00.30-01.00 Papier 
Glacé. 


= Radio 2 

sss leder heel uur nieuws. 8.02 Vroege 
= Vogels. 10.02 Tony van Verre ont- 
5B moet André van der Louw (3). 
= 10.30 Muziekmozaiek 12.02 Ne- 

ssjj derlands op AVRO 2 13.02 

= AVRO’s radiojournaal. 14.02 Mu- 
5 ^ ziek met Meta. 16.04 Gitaarspecial. 
aas 16.30 Kom s langs in Des Indes 
=== 18.04 Dat zoeken we op.. 19.03 

== Leuterkoek en zandgebak. 19.10 

sa Ssssssst. 19.30 De hersengym- 

= nastiek. 20.02-7.00 Zie radio. 1 


Radio 3 

teder heel uur nieuws. 8.02 Hek- 
sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin 
in pop. 10.02 De wakkere wereld. 
12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het 
weeshuis van de hits. 15.02 Tijd 
voor toen. 16.02 KROs zalige lief¬ 
deslijn. 18.02 KROs Hitweek. 
19.02 Pop-eye. 20.02 Radio Thuis¬ 
land. 21.02 De krijsende tafel. 


22.02-24 00 Op Slag van Maan¬ 
dag. 


Radio 4 

8 00 Nieuws. 8 02 H Vier 9.00 On¬ 
der de groene linde. 09.15 Musica 
religiosa et profana. 9.55 Program¬ 
maoverzicht. 10.00 Eucharistievie¬ 
ring. 11.00 Für Elise. 13.00 
Nieuws. 13.02 Opera matinee. 
14.00 Onder de Groene Linde 
14.15 Concert op zondagmiddag. 
Koninklijk Concertgebouworkest 
o.l.v. Edo de Waart Paul Verhey, 
fluit en Edith Wiens, sopraan. (In de 
pauze: Praten over muziek). 16 00 
Jazzgeschiedenis. 16.30 Diskota- 
bel, nieuwe grammofoonplaten en 
CD's. TROS: 18.02 Continu klas¬ 
siek. 20.00 Nws. 20.02 Specialitei¬ 
ten è la carte. 22.00 Kamerconcert: 
Carmina Kwartet. 23 00-24.00 Fi¬ 
nale. 


Radio 5 

6.30-6.49 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 9.00 Nieuws. 9.02 Woord op 
zondag. 9 30 Te Deum Laudamus. 
9-55 Waterstanden. 10.00 Verha¬ 
len vooraf. 10.10 Kerkdienst 10 58 
Wilde Ganzen 11.00 De andere 
wereld van zondagmorgen 12.00 
Nieuws. 12 05 Het zwarte gat. 
14.00 Radio Romantica. 16.00 Bo- 
dyline. 16 55 Mededelingen en 
schippersberichten. 17.00 Kerk¬ 
dienst. 17.58 Wilde Ganzen. 18.00 


Nieuws. 18.10 Mensen 18 40 De 
onbekende islam. 19.00 Program¬ 
ma voor buitenlandse werknemers 
19.20 Suara Maluku. 19.55 Tambu 
20 30 Zorg en Hoop 21.20 Mede¬ 
landers Nederlanders. 21.45-22.10 
Medelanders Nederlanders. 


Omroep Limburg 

9 02 Postbus 94: muziek op ver¬ 
zoek. 10,02 Trefpunt: interviews, 
diskussies, live-muziek en een co¬ 
lumn. 11.02 Sport. 12.02-13.00 
DSM-Limburg/Concert: concertse¬ 
rie met vooraanstaande (amateur- 
jorkesten, ensembles en koren. 
18.05-19.00 Sport. 


BRT 2 

Tot 8.00 Muziek met en zonder ka¬ 
ter <7 00 Nieuws.) 8.00 Nieuws en 
lotto-uitslagen 8 12 Relax. 9 00 Hi- 
trevue. 10.00 Nieuws. 10 03 De 
pre-histone. 11.00 Oor-degelijk 
(onder voorbehoud) 13 00 Nieuws. 
13 10 De tafel van een. 14.00 Fies- 
tag 17 00 Nieuws. 17.05 Sportkaf- 
tee met nationale en provinciale 
voetbaluitslagen (om 19.00 
Nieuws) 20.00 Vragen staat vrij. 
(22.00 Nieuws). 23.30-2.00 Van 
twee tot twee. (om 0 00 uur onder¬ 
broken voor nieuwsberichten). 


Belg. Rundfunk 

6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver- 


anstaltungskalender 8.00 Fröhli¬ 
cher Auftakt. 8.30 Glaube und Kir- 
che. 9.05 Mundartsendung Uver 
d Land on d'Lögt - von do mots on 
högt Echo Nord: Alles watt daer alt 
ómmer óver Kelmis an et jöhtal 
weete wollt. 10.00 Volkslieder 
11.05 Schlagersouvenirs 12.35 
Rückblick. 14.05 Die deutsche 
Schlagerparade. 16.05 Domino - 
Die Spielshow des BRF. 17 05 
Sportmagazin. 18 40 Senior en- 
funk. 19.00 Wunschkonzert 21 00 
Sportresultate vom Wochenende 


Luxemburg/RTL 

4 00 Musik. 9.00 Katerfrühstück 
11.00 Rückblick. 12.00 Musikpara- 
de. 14.00 Wünsch Dir was 17 00 
Sports hop. 18 00 Nachgetragt 
19 00 Volkstümliche Hitparade 
21 00 Gefragt, gespielt 22.00-1.00 
Traumténzer. 


WDR 4 

4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen- 
melodie. 8 05 Das grosse Platz- 
konzen. 10 05 Melodien aus deut- 
schen Musicals. 11.09 Neujahrs- 
konzert 13.30 Klmgende Kleirog- 
keiten 14 05 Was dart es sein? 
17.00 Chöre der Völker 18.05 
Schellack-Schat 2 chen 19 00 Erm- 
nerung an Pelz von Felinau 20 15 
Schlager-Revue 1988 21 00 Musik 
zum Tröumen 22 30 Nachtex- 

Limburgs dagblad Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina 


J show Van onze rtv-redactie 

VALKENBURG - Met het pro¬ 
gramma 'Weerklank’ komt de 
NCRV-televisie tijdens drie 
achtereenvolgende zaterdagen 
op de late avond met semi-klas- 
sieke en religieuze muziek 
steeds met kleine ensembles 
en solisten vanuit Limburg. 

Op deze zaterdagavond brengt 
de NCRV vanaf 22.02 uur op 
Nederland 1 de eerste afleve¬ 
ring van dit miniatuur muziek¬ 
programma. Than Schröder 
presenteert dan vanuit de St. 
Gerlachuskerk te Houthem het 
dames- en meisjeskoor van de 
Muziekschool van Heerlen 
o.l.v. Ger Withag en het Ensem¬ 
ble Sinus o.l.v. Jean Sevriens 


NCRV met drie 

tv - uitzendingen 
vanuit Limburg 


uit Maastricht. Voorts vanuit 
de St. Nicolaaskerk in Valken¬ 
burg het kamerkoor ’Lingua e 
Musica’ o.l.v. Daniël Reuss en 
het blokfluitensemble ’En 
Bloc’. 

Net zoals voor de tweede uit¬ 


zending van volgende week za¬ 
terdag 21 januari vonden de op¬ 
namen voor 'Weerklank’ al eer¬ 
der, in november, plaats. Het 
tweede programma komt van¬ 
uit de abdij Rolduc in Kerkra- 
de met organist Remy Syriër 
uit Maastricht, het kamerkoor 


Studium Chorale o.l.v. dr. Fons 
Kurris met gregoriaanse gezan¬ 
gen en het ensemble Prattica 
Musica uit Maastricht met zang 
van de sopraan Tannie Willem- 
stijn. 

Het laatste ’Weerklank’-pro- 
gramma voor de tv-uitzending 
van Zaterdag 28 januari komt 
vanuit de O.L.Vrouw-basiliek 
in Maastricht. Na een techni¬ 
sche storing (in november) 
moeten de opnamen opnieuw 
plaatsvinden. Dat gebeurt aan¬ 
staande dinsdag vanaf 19.30 
uur in de O.L.Vrouw-basiliek 
met organist Jean Wolfs, het 
kamerkoor Studium Chorale 
o.l.v. Eric Hermans en het en¬ 
semble Contraint. 


Van onze showpagma-redactie 

AALSMEER - Hennie Huis¬ 
man straalt midden in het ge¬ 
sprek oprechte verontwaardi¬ 
ging uit. Slaat met de vuist op 
tafel. Schreeuwt het dan uit. 
„Lui die je bent, denk ik dan, 
als ik lees dat Sietse van der 
Hoek in de Volkskrant sugge¬ 
reert dat ik emoties van men- 
san exploiteer. Zo’n kerel, die 
ik^ nog nooit ontmoet heb, 
hééft totaal geen mensenken¬ 
nis. Maar hij schrijft het wel”. 

•m 

„Oat geldt ook voor Spaan en Ver- 
rneegen, die met een liliputter ko¬ 
nden aanzetten om de mmi-play- 
bdfckshow af te katten. Goede satire. 
Jat vind ik prima hoor. Kan ik van 
gjameten. Maar die twee zijn misse- 
lyr*. flauw en het slechtste wat er op 
heit gebied van satire gebeurt op de 
Nederlandse televisie". 

..Boudewijn Buch moet ook zo no¬ 
dig z'n ei kwijt in de Nieuwe Revu 
van deze week. Over m'n tranen in 
de voorlaatste Surprise Show. ’t 
Wordt belachelijk gemaakt. Dan 
d^-ik ik: klootzak, je hebt destijds 
mij in de Sterrenparade wel de 
kans gekregen om je idool Mick 
JA ger neer te kunnen zetten. Je 
de enige die een hoge gage wil- 
voor dat optreden. Dat heb ik 
toch ook niet aan de grote klok ge¬ 
hangen 0 Waarom doe je me dit aan? 
Je kent me blijkbaar helemaal met. 
Njet dat ik door middel van dat op¬ 
treden van Buch een leuk stukkie 
verwacht, maar mensen moeten 
m*n integriteit niet in twijfel trek¬ 
ken. Dan is het mis". 

Bij een verslaggever van de Mikro- 
gï«Ss, nota bene van de KRO, heb ik 
telefoon erop gegooid. Die had 
z’o huiswerk niet gedaan. Bleek de 
lu* van de redactie te zijn, die over 
mij een stukkie moest schrijven. 
Maar ik ben hier bij Van den Ende 
toevallig niet de lui. De andere dag 
had hij zich wel voorbereid; konden 
gelukkig normaal praten”. 

Is het zo moeilijk om boven kritiek 
te-staan° Hennie Huisman laat zich 
toch met zomaar op de kast jagen? 
b'f'S&v tëW* y' .4 


j 


• HENNIE HUISMAN 

... JVoem mij maar een volkse presentator, het vak is voor mij een verslaving”... 


Onzin 

Huisman: „Nee, kritiek is prima. 
Daar kan je van leren. Maar dit heeft 
te maken met onzin, bewust foutief 
geprojecteerd. Dat kan ik met ver¬ 
dragen. Ik zie het als een aanval op 
mijn oprechte gevoelens. Ik sta voor 
de camera de boel met m de maling 
te nemen. En als anderen dat sugge¬ 
reren. maakt me dat woedend". 
Hennie Huisman (36) blaast stoom 
af. De laatste Surprise Show zit er 
op, hij praat na over zijn fenomeen. 
Soms geroerd, soms fel uithalend 
naar anderen, maar altijd duidelijk. 
De twaalf door de KRO uitgezonden 
Surprise Shows hebben van de ster 
Huisman een superster gemaakt, 
om maar eens een uiterste te gebrui¬ 
ken. Huisman; „KRO-directeur Ri- 
chard Schoonhoven roept zelf; 
Hennie is de ster van de KRO’ ”, En 
de Zaandijker beseft dat donders 
goed 

Voorlopig is de Surprise show van 
het scherm. Huisman gaat weer aan 
de slag met de Soundmixshow en 
de mim-play-back shows. Ook gaat 
hij voor de KRO nog een grote lief- 
dadigheidsshow maken. „We kun¬ 
nen natuurlijk de Surprise Show 
met dat goede doel verweven, maar 
dan is het geen Surprise Show 
meer", mijmert hij. ’t Is duidelijk, de 
Surprise Show is hem heilig. Hij 
koestert het programma. Zit erop 
als een kloek op de kuikens. Verde¬ 
digt het vol verve en spreekt er over 
ais een trotse vader die tegen de bu¬ 
ren vertelt dat zoonlief de beste van 
de klas is. De feiten liegen er dan 
ook niet om. Waarderingscijfers van 
bijna 8 kreeg het programma het 
achterliggende seizoen. 

Volkse 

presentator 

„Ik heb gelukkig een tiek voor men¬ 
sen. Ik ben een volkse presentator. 
Ik kan geen toneelstukje opvoeren 
en mensen anders benaderen dan ik 
ben. Ik weet wat mensen zijn. Het 
scherm is keihard; bedriegt niet. Als 


je jarenlang lang een spelletje 
speelt, dan val je door de mand. 
Joop (Van den Ende, red.) weet dat 
ook. Hij valt op mijn natuurlijke ti¬ 
ming. Zo lief ben ik ook niet altijd. 
Laatst bij een opname, toen we een 
dame in het zonnetje moesten zet¬ 
ten, stond er iemand anders steeds 
antwoord voor haar te geven. Dat ir¬ 
riteerde me mateloos. Dan zeg ik ge¬ 
woon uit de grond van m’n hart: 
Houdt u toch eens even uw mond 
dicht, mevrouw kan zelf wel ant¬ 
woord geven". 

„Mensen zijn zo interessant en daar¬ 
om ook zo aandoénlijk soms. Broers 
en zusters, die dertig jaar op zoek 
zijn naar elkaar; onwaarschijnlijk 
toch. Ze geven het zoeken naar el¬ 
kaar op, omdat een of andere bu¬ 
reaucratische ambtenaar geen zin 
heeft om iets uit te zoeken. Het zijn 
van die meneer Foppeachtige men¬ 
sen; schatten hoor. Als ik m’n broer 
zou zoeken en zo’n ambtenaar zou 
zo’n antwoord geven, dan had ik 
hem bij z’n strot gepakt en gezegd: 
'En nou zeg je verdomme nog aan 
toe waar m’n broer zit, eerder ga ik 
hier niet weg’”. 

• Je weet toch voor jezelf dat je het 
eerlijk meent. Laat ze maar klet¬ 
sen, zou je zeggen... 

Huisman: „’t Gaat over emoties. En 
daarover aangesproken te worden 
doet zeer. Pijn. Temeer, omdat we 
met die gevoelens zo oprecht zijn 
omgesprongen. De Columbiaanse 
zusjes, die herenigd werden en die 
man die z’n broer in Canada vond. 
Ik garandeer je, dat we de meest 
emotionele momenten hebben weg¬ 
gelaten. Om ieder in z’n waarde te 
laten. Over die brief, waarin ge¬ 
vraagd werd om een nieuwe vader, 
en waar ik tijdens de uitzending om 
moest huilen, heb ik eerst uivoerig 
met m’n vrouw zitten te praten. 
Moet je zoiets doen? Je weet, dat je 
jezelf hierdoor kwetsbaar opstelt. 
Ze vond dat ik het moest doen en 
dat zei het team ook. Ik heb er nog 
geen moment spijt van. Thuis ben ik 
de kamer uitgelopen toen het item 
op de buis kwam, ik wilde het niet 
zien”. 

Tobber 

„Thuis ben ik een beetje een tobber, 
ik neem problemen mee. Gelukkig 
heb ik een lieve, nuchtere vrouw. 
Gisteren was ik veertien jaar ge¬ 
trouwd. Ze vroeg aan me: je wilt nu 
wel uit eten gaan in een restaurant, 
maar volgens mij eet je veel liever 
thuis. Dan denk ik: schat, je slaat de 
spijker op z’n kop. Dus we hebben 
lekker thuis gegeten. Op zulke mo¬ 
menten ben ik de grootste burger- 
trut die je maar kan bedenken. Dus 
geen bruisend champagnefeest”. 


• Soms zo burgerlijk en op de buis 
dat gedreven mannetje? Voor wie 
en wat doe je het eigenlijk? 

Huisman: „Dat zit in me. Ik wil iets 
goeds brengen. Ook mensen geluk¬ 
kig maken. Dat zit in m’n karakter. 
Het geeft me zoveel voldoening dat 
ik zoveel mensen een beetje of heel 
erg blij heb mogen maken. Als ik op 
de markt had gestaan, had ik mis- 
chien de gezelligste marktkoopman 
willen zijn en als ik missionaris in 
het oerwoud was geweest had ik 
ook daar in willen uitblinken”. 

• Maar vanwaar die geldings¬ 
drang. Misschien omdat je geen in¬ 
tellectueel bent? 

Huisman: „Dat speelt wellicht mee. 
Maar, ik ben niet de mooiste. Ik 
weet genoeg fouten van me zelf. 'Mijn integriteit moet niet in twijfel worden getrokken’ 

Hennie Huisman in 
de tegenaanval 

A - -V: w t j 


Dus zo ijdel ben ik niet. Dit vak is 
voor mij... een verslaving. Er zijn 
heel wat jongens, die ik voorbij ben 
gegaan. De Soundmixshow is nu 
aan Engeland verkocht. Dat geeft 
me toch een trots gevoel. Zo van: 
die jongen uit Zaandam heeft dat 
toch maar even gedaan, ’t Brengt 
me ook in een positie om commer¬ 
cials van tonnen te weigeren. Dat 
doe ik dus ook. Ik ga niet op een 
bierwagen zitten om een bepaald 
soort bier aan te prijzen. Daar ben ik 
tegen. Niet dat ik vies ben van com¬ 
mercie. Maar ik bepaal wel wat ik 
doe en wat niet. Altijd drijven, bezig 
zijn. Ook met de shows. Ik heb er 
hard voor geknokt; zelf ook hard 
meegedacht. Zo’n Soundmixshow, 
een eigen idee. En er kunnen men- 


iftreden .1 f ItO-direeleur 

Wibo van 
de Linde: 
'Ik zoek 
woorden’ 

Van onze rtv-redactie 

HEERLEN - „Als de mens Van 
de Linde zeg ik: ik zoek naar 
woorden.” Aldus reageert 
AVRO-directeur Wibo van de 
Linde, die volgende week terug¬ 
treedt, op de beweringen van 
voorzitter Wallis de Vries en ad- 
junct-direeteur Van Westerloo 
als zou hij al maandenlang niet 
meer behoorlijk gefunctioneerd 
hebben. „Als programmadirec¬ 
teur zeg ik: geen commentaar,” 
voegt Van de Linde eraan toe. 
Meer wil hij voorlopig niet kwijt. 
De beschuldigingen aan het 
adres van de onder druk vertrek¬ 
kende directeur zijn binnen het 
AVRO-bedrijf hard aangeko¬ 
men. De ondernemingsraad zal 
vandaag of morgen bijeen ko¬ 
men om de uitspraken van Wallis 
de Vries en Van Westerloo aan 
een nadere analyse te onderwer¬ 
pen. OR-voorzitter Leenders zegt 
„met grote verbazing” kennis te 
hebben genomen van hun woor¬ 
den in een interview met deze 
krant. 


sen zijn zijn, die zeggen van: goh, is 
dat nou alles? Ja, maar je moet er 
wel opkomen. De NRC, zo’n serieu¬ 
ze krant, houdt zelfs een enquette of 
Whitney Houston niet de winnares 
was. Dan denk ik: jongens wat ge¬ 
beurt er”. 

„Ik ken ook collega’s die al tien, vijf¬ 
tien jaar hetzelfde doen. Zo’n pro¬ 
gramma als ’Op Volle Toeren’ bij¬ 
voorbeeld. Ik kraak het niet afhoor. 
Maar ik zou het niet willen maken. 
Ik streef naar kwaliteitsverbetering. 
Danny Kaye en Toon Hermans zijn 
op dit punt twee mensen, die als een 
soort voorbeeld gelden. Daarom wil 
ik niet stilstaan. Nieuwe initiatieven 
ga ik niet uit de weg. Ik ben ge¬ 
vraagd voor een Film. Ze boden me 
een bijrol aan. Nou dan hoeft het 
dus niet. Ik wil alleen een hoofdrol. 
Ik zeg niet van: ik wil met alle ge¬ 
weld in een film, maar als ze me het 
dan toch voorstellen, wel zoals ik 
het wil. Dat geldt ook voor de men¬ 
sen met wie ik werk. Ik pas me niet 
meer aan. Wie niet in het team past, 
vliegt eruit. Dat klinkt hard, maar 
dat is het niet. Het kaf moet van het 
koren gescheiden worden om te 
voorkomen, dat het resultaat naar 
beneden gaat. Dat moet alleen maar 
beter worden”. 

„Ik heb de achterliggende maanden 
voor de Surprise Show buitenopna¬ 
men gemaakt met veel mensen. En 
als zo’n item van zeven minuten ge¬ 
lukt was, echt gelukt, dan zat ik 
leeg, kapot terug in de auto. Zoiets 
vreet energie. Maar ’t voldane ge¬ 
voel overheerst wel. Cameramen¬ 
sen. regisseurs en produktie-mede- 
werkers, die je in alles aanvoelen; 
dat heb je nodig. En die genieten, 
net zoals als ik. Ook het optreden 
van Jan Rietman in de Surprise 
Show vind ik heel geslaagd. Het i 
ging met zijn loopbaan even wat 
minder. En ik zei tegen Joop, zullen 
we Jan nemen voor de liveschake- 
ling in het programma. „Wat vind ik 
dat lief van je,” zei Joop. En geble¬ 
ken is, dat Jan veel meer kan dan 
menigeen altijd gedacht heeft. Als 
het mis was gegaan, had ik ook te¬ 
gen Jan gezegd van: sorry, maar het 
is het niet. Muzikanten voelen el¬ 
kaar aan. ’t Kan natuurlijk op een 
dag ook gebeuren dat het mij min¬ 
der gaat. Dan zou ik het van de KRO 
ook deksels aardig vinden als ze 
zeggen van: Goh, we geven Hennie 
toch nog een radio-programmaatje”. 


RUR 

vanavond 
terug op tv 

Van onze rtv-redactie 


HEERLEN - RUR is weer terug 
van weggeweest. Na Roxy en 
Richter komt RUR op deze zater¬ 
dagavond vanaf 21.00 uur op Ne¬ 
derland 2 nu vanuit Café Royal. 

Een klein café in de schaduw van 
het paleis op de Dam, waar pre¬ 
sentator Jan Lenferink praat met 
een schare van binnen- en buiten¬ 
landse gasten. Een wel heel bij¬ 
zondere gast is Eddie ’The Eagle’ 
Edwards. Kort voor het nieuwe 
jaar haar intrede deed, was The 
Eagle voor RUR te gast en zijn er 
opnamen met hem gemaakt in het 
Amsterdamse sekspaleis Yab 
Yum. Eén week later raakt deze 
snelle vogel bij het skischans- 
springen in Innsbruck behoorlijk 
uit balans, slaat zeven keer over 
de kop en belandt vervolgens in 
de lappenmand: een hersenbloe¬ 
ding, schaafwonden en tot over¬ 
maat van ramp een gebroken 
sleutelbeen. Ondanks dat hij in 
een ziekenhuis bij Londen nog 
ligt bij te komen van zijn roekelo¬ 
ze afsprong, maakt deze populaire 
snelheidsduivel tóch zijn opwach¬ 
ting in RUR. 

• JAN LENFERINK 
...voortaan vanuit Café 
Royal in Amsterdam... 
iifw 


||kW • Uu* V 


• LINDA EVANS 

...als Krystle, in de tv-serie de brave en blonde echtgenot 
van Blake Carrington... 


’Dynasty’ voortaafl 
zonder Krystle 

Van onze showpagina-redactie 

HEERLEN - Linda Evans, beter bekend als Krystle Carrington 
’Dynasty’, zal niet langer meewerken aan deze populaire tv-sefk; 
Haar gezicht verdwijnt bij de eerstvolgende opnamen, die ined 1 
dit jaar in Hollywood zullen plaatsvinden. 

De nu 46-jarige Linda Evans heeft Aaron Spelling, producer va 11 
’Dynasty’, gevraagd om haar ’weg te schrijven’ uit de serie. ^ 
wil zeggen dat ze vermoord moet worden of door een fatale zieK^ 
aan haar einde komt. In de nieuwe reeks afleveringen (overig en ’ 
niet vóór 1990 in Europa op het scherm) is ook nog kans op & 
sensationale dood van Krystle. Daarbij denken de makers aan d 
opwinding die in het concurrerende ’Dallas’ ontstond toen e( L 
moordpoging op JR werd ondernomen. Linda Evans is het in el 
geval spuugzat om in ’Dynasty’ alsmaar de brave, blonde echtg e ' 
note van Blake te moeten spelen. Dat heeft ze dan ook aan prodJ j 
eer Aaron Spelling laten weten. 1 


Tineke de Groot 
tv - presentatrice 
Service Salon 


Van onze rtv-redaktie 
HILVERSUM - Het presentatie- 
team van de tv-middagrubriek 
AVRO’s Service Salon wordt met 
ingang van 2 februari versterkt 
met Tineke de Groot, tot nu toe 
werkzaam voor de KRO en de 
NOS. 

De Groot gaat Service Salon op 
donderdag presenteren. Haar 
komst hangt samen met de zend- 
tijd-uitbreiding van dit program¬ 
ma, dat per februari tweemaal in 
plaats van eenmaal per week 
wordt uitgezonden. 

De huidige presentatrices, Aman¬ 
da Spoel en Catherine Keyl, blij¬ 
ven de maandag-editie presente¬ 
ren. Zij zullen bij toerbeurt samen 
met De Groot op donderdag de 
presentatie verzorgen. 

Tineke de Groot heeft voor de 
KRO onder meer de actualiteiten¬ 
rubriek Echo gepresenteerd en 
verzorgde samen met Hans van 
Willigenburg het tv-programma 
Applaus. Of zij bij de AVRO ook 
andere produkties gaat maken is 
nog niet bekend. „Voorlopig zal ze 


haar handen vol hebben aan 
vice Salon. Het werk besta* ^ 
dit programma niet alleen ui 
senteren, maar ook uit ïe< \^ } ’ 
neel werk”, aldus een w °° r . 
ster. In het lopende seizoen jj(, 
De Groot het programma b • $ j 
Vierklank voor de KRO v j 


THOS-regisse^ 

verongelukt 

O . .al 


HILVERSUM - Tros-reg^ftii 
Steef Hoff (43) is verongeiu ^ 


Tros-re 


dens opnamen voor het 


tele^ 


programma ’De eerste de D 
die in Oostenrijk plaatsvo ^ 
De opnamen werden gernaf ^ 
de oever van de rivier de 
bij de plaats Admont. Hoft i & 
bij van een rotsblok gegled 
kwam daarbij terecht in n 
koude water. Na een twee u 
rende zoekactie werd hij 
afwaarts aan de oever ® 
den. J 


(ADVERTENTIE) 


•i — 


Ié 


Danslessen voor alle leeftijden 

15 lessen van 1 ’ . uuf voor slechts X 4 QVl* 

Aanvang nieuwe cursussen: * 

woensdag 18 januari. 

Maasbracht, Schipperscentrum KSCC 
zondag. 22 januari: 

Sittard, buurtcentrum Limbrichterveld 
donderdag 26 januari: Valkenburg 

Tevens mogelijkheid voor besloten gezelschappen (jeuad. e „; I 

ouder en 

V 


Inlichtingen: Anjola Huydts-Schwarzer, tel. 04406-1456?^ 

Limburgs1 J ƒ 

agblad voor 


os 


telijk 


w 


Zaterdag 14 januari 1989 # Pagina 13 


T Limburgs dagblad voor oostelijk zuid-limburg is de plaatselijke en regionale editie van het Limburgs dagblad voor het gebied oostelijk zuid-limburg. hoofdredacteur: ron brown. 

^•EDITIEREDACTIE: HANS TOONEN. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE. 
^KT 42. TEL. 045-455506: 6431 HE HOENSBROEK, KOUVENDERSTRAAT 215. TEL 045-218555: 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363: 6371 GV SCHAESBERG, FR ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719. 


Sdag 13 

Je wel dat vrijdag der 
ende een kwaje is. 
lt£P niaar cian die 51-jarige 
^rti Qar 9 is£ ere?i meteen 
G °,°* e droom zag sneuvelen, 
of juist omdat hij moet 
omen van een uitkering, 
^ n e bieerlenaar wal meer 
( hh, en eei1 9 *tsneden wit op 
^nk. Met zelfgemaakte gip- 
o Qf^djes leurde hij gisteren 
et ee rst langs de deur in 

iT SUTn - 

w°en ie acht beeldjes, uiteen- 
ig e ^p an tuinkabouter tot Er- 
Ud n ° er t, aan de man/vrouw 
ld Tl j >e ° rac ht, was de volgende 
1% een heuse politieagent. 
Ie^.? en ventvergunning kon de 
f ee eTt aar Ti iet tonen. 
l % ««ar bureau, waar een 
lirig dn-gips aan diggelen 
^ l>r ”‘ 0r aal: moet je maar niet 
1^9 dag de dertiende op pad 


log ^ 11 de krant van gisteren 
moet u eens even de 
lej e ^ ?i ^ oto erbij nemen die op 
•ij m >a 9ina stond. De foto hoort 
I •’ooji Ver haaltje over het 'lege' 
[ , olg e U;a 9 e7l kamp in Heerlen. 
bt 0 y tls een mevrouw die de 
tcp , e?ls Qoed bestudeerd had, 
, ül kamp niet zo leeg. Zij 
l° 0 p e namelijk tussen de 
leij, r‘. Va [ het gezicht van een 
^ rri Wtc ^ e te ontioaren. 

Iiqq ° et er maar op komen 
» Sr 9oed. Toch maar even 
!• f°to gekeken. Eu inder- 

3 Icit/L.' ^sen een groene en een 
T UWe la P l *gt inderdaad 
k>o r R! daar op lijkt. We zijn 
1 ki ar 1 e zekerheid maar even 
t ■Qitt ^Jken. Het is de b innen- 
i pa( een kartonnen doos. 

; je noemt een krant spellen. 


i • 

Up H 

errnan II 


t, 8 i 

> ’8i e j! la vergeten: maar bij 
< io nd Cr hierin’ wordt komende 

r Va?l 1111 uur tut 111 

8 ntie gehouden van Herman 

^hUsct pr * ns van cv Wuif in 
Prj }l üac d en tevens gemeen te- 
' t he VaïL Voerendaal. Herman 
Ó en el kussen van achteren. Is 
^UrQg lüer ^t hij z iJ n P a P in de 


r i]dag 


Secretaris Simons ran Kamer rail Koophandel: 

’ICOM ontbreekt het 
aan zelfvertrouwen’ 


Van onze verslaggever 
HEERLEN - „Als de initiatiefne¬ 
mers echt in het ICOM geloven, 
dan betalen ze de proefperiode 
zelf. Ze moeten niet blijven aan¬ 
kloppen bij allerlei overheden. 
Dat getuigt van gebrek aan zelf¬ 
vertrouwen. Ik mis de durf om 
de nek uit te steken, en de beno¬ 
digde dynamiek”. 

Aldus luidt de reactie van secre¬ 
taris Nico Simons op het bericht 
gisteren in deze krant dat het 
doorgaan van het ICOM Innova¬ 
tiecentrum Oostelijke Mijn¬ 
streek). 

De kritiek van Simons wordt 
door een woordvoerder van aan¬ 


deelhouder NMB als terecht er¬ 
kend: „Inderdaad, er is een trek¬ 
ker nodig, iedereen wacht nu 
nog op de ander. Tijdens een on¬ 
langs gehouden vergadering is 
het besef doorgedrongen dat de 
impasse snel doorbroken moet 
worden, Met het aantrekken van 
een interim-manager, zoals Van 
Zeil voorstelt, hebben wij in de 
bankwereld heel goede ervarin¬ 
gen.” 

Streekgewest-voorzitter Piet van 
Zeil hoopt namelijk een interim- 
manager aan te kunnen trekken, 
die bij wijze van spreken volgen¬ 
de week kan beginnen. „We ho- Secretaris Nico Simons. 

Foto: FRANS RADE 


pen zo’n man van DSM of Philips 
uitgeleend te krijgen. Een alter¬ 
natief is een gepensioneerde ma¬ 
nager, die deze klus met veel en¬ 


thousiasme wil aanpakken'', filo¬ 
sofeert Van Zeil die weigert bij 
de pakken te gaan neerzitten. 
Gezien de immense tijdsdruk 
lijkt het niet mogehjk om het 
door de EG verlangde personeel 
(een 'zware’ directeur, twee be¬ 
drijfskundigen en een directiese¬ 
cretaresse) nog vóór 1 november 
in huis te hebben. 

Overigens ziet Simons bij een 
zeer gerichte taakstelling van het 
ICOM toch wel bestaansmoge¬ 
lijkheden naast het IC (Innova- 
tiewcentrum) van Economische 
Zaken. 

„Het ICOM kan zich bezig hou¬ 
den met intensieve begeleiding 
van starters in het bedrijfsverza¬ 
melgebouw in Hoensbroek (zie 
LD van gisteren -red). De optie 
op een ruimte in ons gebouw is 
wel verstreken, maar we doen 
niet flauw. Voor het ICOM vin¬ 
den we wel een plek.” 

# Zie ook pagina 1 8 


Van onze verslaggever 

KERKRADE - De 
voorgenomen be¬ 
noeming van de heer 
Mulders tot direc¬ 
teur van verzor¬ 
gingstehuis Kapel¬ 
hof gaat voorlopig 
niet door. De directie 
van de stichting Ver¬ 
pleegtehuizen en Be¬ 
jaardenzorg Kerkra- 
de heeft hiertoe be¬ 
sloten na kritiek van 
de ondernemings¬ 
raad. Ook het perso¬ 
neel en bewoners 
van de Kapelhof wa¬ 
ren fel gekant tegen 
het wegsturen van 
hun directeur Berns. 


Begin januari was er 
sprake van dat Mul¬ 
ders zowel de Ham- 
boskliniek als de Ka¬ 
pelhof onder zijn 
hoede zou krijgen. 


Directie zwicht raar druk OH 

Directeur van 
Kapelhof blijft 


Dit als eerste stap 
van een verdergaand 
integratieplan van 
alle Kerkraadse in¬ 
stellingen. De OR is 
daar fel tegen omdat 
men eerst een uitge¬ 
werkt plan op tafel 
wil. Pas daarna is 
men bereid te onder¬ 
handelen over con¬ 
crete stappen. 

Beraad 

De directie zal zich 


nu beraden over de 
mogelijkheden tot 
een nauwere samen¬ 
werking tussen 
Hamboskhmek. Ka¬ 
pelhof en de binnen¬ 
kort op te leveren 
aanleunwoningen 
Engerhof. Men be¬ 
looft de OR hier in 
elk geval over te in¬ 
formeren. Ook zal de 
directie alle door de 
OR tot nu toe ge¬ 
maakte kosten (voor 
met name een advo¬ 
caat) vergoeden. 


Sigrano legt nieuwe zilverzandgroeven aan 

Deel heide verdwijnt 


De spits is er af 


# In totaal heeft het vier maanden geduurd voordat de topzware 
top van de voormalige schacht IV in Brunssum vernietigd is. Deze 
schacht op het hoofdkwartier van Afcent heeft jarenlang dienst 
gedaan als commumcatietoren. De tand des tijds knaagt aan 
iedereen, dus ook aan de schacht. Op deze foto, gemaakt vanaf de 
nieuw gebouwde commumcatietoren, zijn de omvangrijke sloop 
activiteiten van het sloopbedrijf Van Vliet goed te zien. 


Foto: DRIES LINSSEN 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Sigrano mag in een 78 hectaren groot ge¬ 
bied aan de rand van de Brunssummerheide nieuwe zil¬ 
verzandgroeven aanleggen. GS hebben hiervoor vergun¬ 
ning verleend. Het nieuwe groevengebied ligt tussen Pa- 
lemig en de Heiveldweg (het zogenoemde landbouwge¬ 
bied van Palemig). 


Sigrano denkt hier ongeveer 4,5 mil¬ 
joen kubieke meter zilverzand te 
kunnen winnen. De nieuwe groeven 
komen zowel op het grondgebied 
van de gemeente Heerlen, alsook op 
Landgraafs grondgebied te liggen. 
Verschillende milieu-groepen heb¬ 
ben toen de plannen hiervoor wer¬ 
den ingediend, bezwaar aangete¬ 
kend. 

De Sigrano is al actief in het gebied 
nabij de vroegere mijn ON-IV. Daar 
loopt de zilverzandwinning ten ein¬ 
de. Nu komen er nieuwe groeven, 
die aansluiten op het o,u'de gebied, 
richting de Brunssummerheide. 
Het stuk waar het nu om gaat be¬ 
staat uit landbouwgrond en heide 
met hier en daar bosperceeltjes. De 
concessie heeft een looptijd van 25 
jaar. Nu reeds is een plan opgesteld, 
hoe het hele gebied eruit moet gaan 
zien nadat de zilverzandwinning er 
heeft plaatsgevonden. Er komt dan 
een recreatiegebied met - zo wil 
Heerlen het graag - een groot 
zwembad en waterplassen voor dag¬ 
recreatie. 

GS hebben advies ingewonnen van 
de gemeentebesturen van Heerlen 
en Landgraaf, ministerie van Land¬ 
bouw en Visserij en Recreatieschap. 
Heerlen en het Recreatieschap heb¬ 
ben geen bezwaren geuit. Er zijn 
wel opmerkingen en wensen ken¬ 
baar gemaakt. De directeur Lande¬ 
lijke Gebieden en Kwaliteitszorg 
van het Ministerie van Landbouw 
en Visserij vindt dat de concessie te 
grootschalig is. Deze directeur wil 

Vooral vrachtautos 
negeren rood licht 

BRUNSSUM - Vooral vrachtau¬ 
tos negeren nogal eens het rood 
stoplicht. Dat blijkt uit een con¬ 
trole van de politie van Bruns¬ 
sum. In een uur gistermorgen 
deelde de politie tien bekeurin¬ 
gen van elk honderd gulden uit 
op de kruising Prins Hendrik- 
laan-Wilhelminastraat-Eggelaan. 
Op deze kruising gebeuren de 
meeste ongevallen in de gemeen¬ 
te Brunssum. 

Van deze tien ’rood-rijders’ bleek 
de helft chauffeurs van vrachtau¬ 
to’s. 


liever een kleinschalige concessie, 
zodat de afbouw ook goed geregeld 
kan worden. 


Landgraaf 


(advertentie) 

Vandaag bij uw krant... vm hhwèlt 

1 i" — 


d 0e ? n deze foto moet toch elke 
<i^ let -zelver gaan watertan- 
dinn Voor j e neus ligt een la- 
9oed bruikbaar hout voor 
B e ^ p rapen. 

h e i aa t-maar-schuiven-eufo- 
ct e uurde gisteren heel kort op 
ln Schaesberg, waar 
iieht Vrac htauto ineens kilo’s 
fy Q . er Hit de bocht kwam. 
zij n Uur hjk heeft de chauffeur 
Weer netjes opgesta- 
® e 9eu n U 671 ° nS ^ let na kijken 

Um!dt^ aad ' ° P vr ijd a 9 de der- 


HET KLEURRIJKE WOONMAGAZINE 

van het grootste woon-warenhuis in Aken en omgeving. ...niet ontvangen? 

Bel dan tussen 8.00 en 12.00 uur: 045-739911 

Dit geldt uitsluitend voor de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, 
Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. 


Daar zi|n wi| alweer met onze alombekende 

INRUILACTIE 

Uw gebruikte meubelen zi|n geld waard U wordt vrijblijvend gebaald 
Eventueel gemakkelijke betalingsvoorwaarden 

MOONEN B.V. 

Meubelfabriek en Woninginrichting 

Houtstraat 24. Klimmen, tel 04405-1204 .VjjfB™.-- ■ 

T 


foss:- -- • jLl % De gemeente Landgraaf maar ook 
het Recreatieschap en genoemd mi¬ 
nisterie maken zich zorgen over de 
'Landgraaf. Dat is een middeleeuw¬ 
se dubbele ringwal, die de gemeen¬ 
te Landgraaf haar naam heeft be¬ 
zorgd. Deze wal loopt over het be¬ 
doelde gebied en zal gedeeltelijk 
vernield woorden. 

In de eerste aanvraag van Sigrano 
was van een fikse aantastig van de 
wal sprake. In een tweede heeft Si¬ 
grano de grenzen van het gebied iets 
verlegd, zodat een deel van deze wal 
toch behouden kan blijven. Een 
stuk zal echter toch verdwijnen. GS 
stellen in de vergunning echter dat 
de mogelijkheid gegeven moet wor¬ 
den om archeologisch onderzoek te 
verrichten voordat de grijper er in 
gaat. 

Bezwaren 

Er zijn bezwaren tegen het plan in- 
gediend door het IVN, de werk¬ 
groep Behoud Schinveldse Bossen 
en Brunssummerheide. Stichting 
Milieufederatie en enkele bewoners 
van het gebied. Voornamelijk gaat 
het daarbij om het aantasten van 
een natuur- en recreatiegebied, het 
afsnijden van verbindingswegen 
over en toegangswegen tot de 
Brunssummerheide, aantasting van 
de 'Landgraaf en overlast door de 
ontgronding. 

GS geven toe dat door de ontgron¬ 
ding onvermijdelijk een aantasting 
zal plaatsvinden van het natuur- en 
landschapsschoon. De aantasting 
zal echter zo beperkt mogelijk ge¬ 
houden moeten worden en er zal na 
het werk een nieuw recreatiegebied 
moeten ontstaan. GS vinden de be¬ 
zwaren niet opwegen tegen het be¬ 
lang van zilverzandwinning die in 
een landelijke behoefte moet voor¬ 
zien. Sigrano zet overigens zilver¬ 
zand af in heel de Benelux. 

Overigens zal het hele gebied wor¬ 
den omheind en op verschillende 
plaatsen zullen bordjes worden ge¬ 
zet met de tekst: 'Gevaarlijk ter¬ 
rein’. 

College bekijkt mogelijkheid schouwburg 

Laatste poging om 
carnaval te redden 


(ADVERTENTIE) 


EUROTEGEL 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - In een laatste poging 
onderdak te vinden voor de grote 
bals van carnavalsvereniging De 
Winkbülle, onderzoeken burge¬ 
meester en wethouders van Heerlen 
of de stadsschouwburg toch be¬ 
schikbaar kan worden gesteld. De 
fractievoorzitters in de Heerlense 
raad zijn in principe niet tegen zo’n 
maatregel om de Heerlense carna¬ 
val onder de armen te grijpen, maar 
er zitten wel erg veel haken en ogen 
aan zo’n besluit en de tijd dringt. 

Het ezelkes- en het optochtbal heb¬ 
ben altijd in de stadsschouwburg 
plaatsgevonden. Nu kan het niet 
meer omdat er strengere brand- 
weernormen zijn (er mogen maar 
1.300 mensen in de schouwburg) en 
na de renovatie is de gemeente ge¬ 
woon een beetje zuiniger op de cul- 
tuurtempel. Canton Reiss was een 
alternatief voor de grote bals, maar 
de Heerlense horeca ging dwars lig¬ 
gen, zodoende viel vorige week ook 
die accommodatie af. 

Plaats 

„Omwille van de plaats van het car¬ 
naval in onze stad willen wij een ma¬ 
ximale poging doen de schouwburg 
ter beschikking te stellen, maar de 
kans van slagen acht ik niet erg 
groot,” zei burgemeester Van Zeil 
gisteravond. 

Om de bals in de schouwburg te la¬ 
ten plaatsvinden moeten er een aan¬ 
tal maatregelen genomen worden 
om de brandveiligheid te waarbor¬ 
gen. Maar bijvoorbeeld ook de ver¬ 


zekering van de gemeente inzake de 
schouwburg moet aangepast wor¬ 
den. Dat wil de gemeente eventueel 
wel doen, maar De Winkbülle moe¬ 
ten een bedrag van tussen de 30.000 
en 40.000 gulden op tafel leggen, 
want dat kost de aanpassing van de 
schouwburg en het inzetten van 
meer toezicht. Om vernielingen na¬ 
melijk tegen te gaan moeten vloeren 
en muren afgedekt worden, daar¬ 
naast moet een aantal mensen inge¬ 
zet worden om toezicht te houden 
op de gang van zaken. 

Begin volgende week verwacht bur¬ 
gemeester Van Zeil meer duidelijk¬ 
heid over de zaak. Het college zal 
dan een standpunt innemen. Het 
laatste woord in deze is echter aan 
de gemeenteraad, want die zal een 
afzonderlijke beslissing hierover 
moeten nemen, aangezien alleen de 
gemeenteraad een ontheffing kan 
verlenen van de brandweerverorde- 
ning op de schouwburg. De ge¬ 
meenteraad komt op 31 januari bij¬ 
een. 


VLOERTEGELS 

35 m2 superkwaliteit in veel kleuren 
en grote maten. 


5 of 10 jaar garantie. 

Incl superlijm en voegsel. 


ƒ 1500, 


franco huis 


MARMERVLOERTEGELS 

va ƒ 69,50 


beige en wit 


E U F 

0 T 

E 

G 

E L 


Laanderstraat 47, Heerlen, tel. 045-715544 


Voor een CD-speciaalzaak in Heerlen/Geleen 
zoeken wij een 

INKOPER/VERKOPER M/V 

Heeft u een mavo/havo-opleiding en een ruime 
inkoop/verkoopervaring op het gebied van 
muziek; dan hebben wij een interessante baan 
voor u. 

Heeft u interesse, schrijf dan een brief met pers. 

gegevens + recente pasfoto aan: 

Br. o. no. HK 650 Limburgs Dagblad, Postbus 
3100, 6401 DP Heerlen 


Voor een mode/vrijetijdskledingszaak zoeken 
wij een 

ETALEUR M/V 

Heeft u een reklame-opleiding gevolgd en 
ruime ervaring op het gebied van etaleren dan 
hebben wij een interessante baan voor u. 

Heeft u interesse, schrijf dan een brief met pers. 
gegevens en recente pasfoto aan: 

Br. o. no. HK 651 Limburgs Dagblad, Postbus 
3100 DP Heerlen 
Limburgs Dagblad 


Enige en algemene kennisgeving 


Maar kort mochten wij hem in ons midden hebben, 
«ops zoontje 

Jordy 

* 3-5-1988 t 11-1-1989 

Wiel en Tonny Houben-Geijselaers 

6336 WC Hulsberg 
Klinkerhöfke 2 

De begrafenis heeft in besloten familiekring plaats- 
' gévonden. 


" een intens en welbesteed leven van zorg en lief- 
' de is heden van ons heengegaan, voorzien van de h. 
- sacramenten, mijn lieve vrouw, onze goede en 
^'Zorgzame moeder, schoonmoeder en o ma 

Anna Rinia-Creemers 

" ', echtgenote van 

Piebe Rinia 


de leeftijd van 70 jaar. 

In dankbare herinnering: 
Hoensbroek: Piebe Rinia 
Hoensbroek: Marianne en Wiel 
Hanckmann-Rinia 
Heerlen: Leo en Mirjam 
Rinia-Gulpen 
Nancy, Debbie 

Uster Zwit: José en Hans-Rnedi 
^ Wocbner-Rinia 

Martin, Stefan, André 
Maastricht: Pierre en Anneke 
Rinia-Brouwers 
Jornie, Remko 
Oirsbeek: Jean en Anita 
Rinia-Roost 
Hoensbroek: Thea Rinia 
René Rinia 
Familie Creemers 
Familie Rinia 


Uster Zwjt: 


Maastricht: 


Oirsbeek: 

Hoensbroek: nicht 


JfthgMhd 


Heihrich Heil 

12 januari 1989 
‘Bergstraat 31 
•431 BM Hoensbroek 

^De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
^maandag 16 januari om 11.00 uur in de H. Hartkerk 
''tb Mariarade-Hoensbroek, gevolgd door de crema¬ 
tie te Heerlen. Bijeenkomst in de kerk, alwaar gele¬ 
genheid tot schriftelijke condoléances. 

Zaterdag a.s. om 19.00 uur, tijdens de avondmis van 
19.00 uur, in voomoemde kerk, bidden wij mede 
"foor haar zielerust. 

Moeder ia opgebaard in een der rouwkamers van 
De Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Gele¬ 
genheid tot afscheidnemen, zaterdag van 14.00 tot 
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag van 
14t9Q t at 15.00 uur. 

Vqor vervoer naar en van het crematorium ia ge- 


die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge- 
deze annonce als zodanig te willen beschou- 


dankbare herinnering doen wij u mede, dat na 
langdurige ziekte mi met geduld gedragen lij- 
toén nog onverwacht van ons is heengegaan, 
inniggeliefde vrouw, onze lieve en zorgzame 
ieder, schoonmoeder, Oipa, zuster, schoonzuster. 


Hierbij delen wij u mede het overlijden van mijn 
echtgenoot, onze vader, schoonvader, opa, zwager, 
oom en neef 

Sjef Pappers 

echtgenoot van 

Jos Geron 

Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar, 
voorzien van het h. oliesel 
Begiftigd met de eremedaille verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau in goud en met het Kruis 
van Verdienste van de Maltheserorde 

In dankbare herinnering: 
Mechelen: Jos Pappers-Geron 
Sittard: Raymond Pappers 

Diny Pappers-Kreuwels 
Daphne, Anouk 
Amstenrade: Edward Pappers 

Martha Pappers-v.d. Laar 
*' Mand, Joost 
Mechelen: John Pappers 

Yvonne Pappers-Hazelzet 
Gulpen: Mlrlam Bogers-Pappers 
> ' Ad Bogen 

' Frank, Katja 

Geldrop: Margriet Nievelstein-Pappers 
Hein Nlevelstein 
Sabine 

Mechelen: Godelief Peelen-Pappers 
Oscar Peelen 
André 

Familie Pappen 
<>'' Familie Geron 

HoefEfstraat 17, 6281 BA Mechelen 
.'12 januari 1989 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden 
pp dinsdag 17 januari om 11.00 uur in de parochie¬ 
kerk van de H. Johannes de Doper te Mechelen, ge¬ 
volgd door de begrafenis. 

Avondmis, maandag 16 januari, om 19.00 uur in 
voomoemde kerk. 

Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium 
van de Zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11 te Me¬ 
chelen, dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur en-van 
17.00 tot 19.00 uur. 

Geen condoleren, geen bloemen, gaarne h. missen. 
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving 
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou¬ 
wen. 


Amstenrade: 


Mechelen: 

Gulpen: 


Geldrop: 


Mechelen: 


Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het 
overlijden van oud-raadslid, oud-wethouder en 
oud-locoburgemeester 

J.G.A. Pappers 

Meer dan 30 jaar diende de heer Pappers het belang 
van de gemeenschap Wittem. 

Zijn werk zal in onze herinnering blijven. 

Burgemeester en wethouders 
van Wittem 

gemeenteraad van Wittem en 
personeel gemeente Wittem 


Ontroerd geven wij kennis van het overlijden van 
ons erelid 

Sjef Pappers 

Hij was voor ons een uiterst gewaardeerd vereni- 
gingsman, die zijn sporen in de loop der véle sport¬ 
jaren ruimschoots verdiende. Wij zullen met groot 
respect aanéiem terugdenken. 

Besfcuuft leden, trainer 
voetbalvereniging RKMVC Mechelen 


MAüÜnulSjaar.inhetStJo- 
dnde, voorrien van het h. sa- 


rtSfiapt zal geho&rien worden 
In asa. om 1L00 uur in de jmupo*- 
Jgyhr de Christenen té Niëu- 
Qinshiitrod dé crematie in het 
ngs, Imsterirt^erwet 10. 


ajk om 19.00 uur in 

genh e i d tot aibc h&drt ie m en in de rouwkamer 
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu- 
wenhagen, dagelijks van 19.00 tot 19.15 uur. 
vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd, 
lie gennisgeving mochten ontvangen gelieven 
annonce als zodanig te willen beschouwen. 


Enige en alg«men6}keimis£evüig 

' . :;f Mh'k / ; 

Geheel onverwacht is op 82rjarige leeftijd van ons 
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze goede moeder, 


schoonmoeder epjotaia 


Maria. Catharina 


* ■ echtgenote van 

Joseph Héinrich Ploum 

' Hulsberg: J.BL Ploum 


Bah Kerckhefb 
Waalre: Irma Mertens-Ploum 
WUMertens 

Voeren daal: Marlies Renders-Ploum 


(USA): 


Christchurch 

(New Zeeland): Chris Videler 


(Xng.): Riet Fltb er V ide l er 


dhfj; Annie Gwraney-VMeier 
Alen Gnrsney 

Klimmen: Lenie Raden» arher-Videler 


Heerlen: Finie Wejeieehowske-Videler 
Fred Wejeiecbowske 
— «1 

en achterkleinkinderen 
I Familie Hahets 

Familie Fideler 

Seleen, 10 januari '1989 
wkkarstraat 110 

COrr.adres: Prof. v. Iterapnstraat 54, 

•419 BJ Heerlen. T 

De uitvaardienst en begrafenis hebben plaatsge¬ 
vonden in besloten ftunmetcring. 


6336 AH Hulsberg, 10 jamuÉU960 
PtWhuydl , : . : \, i 

Dduitvaartdfrnsteb crematie heeftinfémiliekring 
plaatsgevonden. 


De eucharistieviéring voor de zielerust van onze 
moeder en schoonmoeder 

Maria Bisping 

overleden te Mheer op 16dec. 1988 op 81-jarige leef- 
•tjjd. Zal worden gehouden in de parochiekerk van 
Mheer op zaterdag 21 jan. 1989 om 15.30 uur. 

JJ. Mycielski (Mheer) 

R.W. E#>ieh-Bispinf (Milano) 


Als het leven een lijden is 
; - ' komt de dood als een vriend 

Bedroeft! om het afscheid, maar tevens vervuld van 
dankbare herinneringen, geven wij kennis dat he¬ 
den van ons is heengegaan in de leeftijd van 68 jaar, 
voorzien van de h. sacramenten der zieken, mijn 
lieve echtgenoot, lieve broer, zwager, oom en neef, 
de heer 

Jozef Mertens 

echtgenoot van 

Maria Eva Nijssen 

Met liefde gedenken wij hem die goed voor ons 

was. 

De diepbedroefde familie: 
Demiers: Mevr. M. Mertens-Nljasen 
Fan». Mertens 
Fan». Nijssen 

8205 AM Leaders, 12 januari 1989 
Rijksweg 101 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra¬ 
fenis, zal plaatshebben op maandag 16 januari 1989 
om 11.00 uur in de parochiekerk St Catharina Le- 
miers. 

Zaterdagavond zal de overledene worden herdacht 
tijdens de avondmis om' 18.30 in voomoemde kerk. 
Overtuigd van uw medeleven liever geen condo¬ 
léances. 

De overledene is opgebaard in het mortuarium Sja- 
lom, Hilleshagerweg Mechelen. 

Bezoekuren ’s morgens van 11.00 tot 12.00 uur en in 
de namiddag van 17.00 uur tot 19.00 uur. 

Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten 
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te 
beschouwen. 


In de vrede van Christus is heden, na èen liefdevolle verzorging in Huize 
Invia, van ons heengegaan, voorzien van de h. sacramenten der zieken, in 
haar 95e levensjaar, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over¬ 
grootmoeder 

Maria Cornelia Daemen 

echtgenote van wijlen 

Jan Hubert Daemen 

# 

Grevenbicht: T. Michiels-Daemen 
t H. Michiels 

Grevenbicht: L. In ’t Panhuis-Daemen 
t Th. In ’t Panhuis 
Australië: Cl. Mestrum-Daemen 
H. Mestrom 
Grevenbicht: H. Daemen 

A. Daemen-Wülems 
Elsloo: P. Daemen 

M. Daemen-Alberigs 
Grevenbicht: C. Daemen 
Australië: L. Daemen 

Ml Daemen-van Loon 
Papenhoven: J. Daemen 

A. Daemen-Lemmens 
Australië: M. Hermus-Daemen 
L. Hermus 

en al haar kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 
Familie Daemen 
Familie Daemen 

6127 AB Grevenbicht, 13 januari 1989 
Staai 35 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis zal plaatsvinden 
op woensdag 18 januari om 10.30 uur in de St.-Catharinakerk te Greven¬ 
bicht. 

Dinsdagavond, om 19.00 uur, zal de dierbare overledene, tijdens de h. mis 
bijzonder herdacht worden, in voomoemde kerk. 

Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren. 

De overledene is opgebaard in het Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heir- 
straat 41 te Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 19.15 tot 20.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als 
zodanig te beschouwen. 


Zaterdag 14 januari 1989 • Pa 


ij» ■ 

Wij nemen afscheid van onze lieve moeder, schoonriMfc 
der en lieve oma, die na een zorgzaam en werkzaam lêv 
voorzien van het h. sacrament der zieken in haar 84e 
vengjaar van ons is heengegaan. Er blijft ons niet sl- 
de herinnering maar ook het vaste geloof en vertrou 
haar eens terug te zien verenigd met vader. 

Maria 

Hoss-Stevens I 

weduwe van M 

Willy Hoss I 

Geleen: Karl Hoss % 


Enige en algemene kennisgeving 


Na een kortstondige ziekte, is, op 86-jari- 
ge leeftijd, toch nog onverwacht van ons 
heengegaan, voorzien van de h. sacra¬ 
menten der zieken, onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, 
zus, schoonzus, tante en nicht, 

Toni Houppermans 

weduwe van 

Leonard Creusen 


Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind Creusen 

Heerlen, 10 januari 1989 
Douvenrade 1 

Op wens van de overledene heeft de cre¬ 
matie en de uitvaartdienst in stilte 
plaatsgevonden. 


Tot ons groot verdriet moesten wti gphéwonver- 
wacht voorgoed aftchei&némen van mijrrtïmigge- 
liefde vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoe¬ 
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht 

Jo de Clercq-Kuijpers 

echtgenote vah 

René de Clercq 


op de leeftijd van 61 jaar. 

Hoensbroek: R 
.Hoensbroek: R 


RJ\ de Clercq 
Balmond en Sandra 
Familie Knijpers 
Familie DetSereq 


12 januari 1989 

Grubbelaan 33, 6431 GD Hoensbroek 

De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 17 ja¬ 
nuari a.s. om 14.00 uur op de centrale begraafplaats 
aan de Randweg te Hoensbroek^ 

Samenkomst aan voornoen de begraafplaats. 
Moeder ts Q pge baardln de rouwkamer van het Uit¬ 
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30, 
Heerlen (ingang St Antoniusweg), 

Gelegenheid tot afecheidnemen aldaar, dagelijks 
van 1730 tót 18.00 uur. 

Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten 
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo¬ 
danig te willen beschouwen. 


Na een welbesteed leven in dienst van haar mede¬ 
mensen, is heden, na te zijn voorzien van het sacra¬ 
ment der zieken, overleden, mijn lieve zus, schoon¬ 
zus en onze tante en oudtante 

zuster Leontine 

(Adèle Meuwissen) 

religieuze van de Franciscanessen van Heythuysen 

Ze werd geboren te Echt 2 mei 1907, en overleed te 
Heerlen in het De Weverziekenhuis, 13 januari 
1989. 

Voor haar zielerust vragen wij uw gebed. 

Paal Meuwissen 
J. Meawisaen-Weraer 
neven en nichten 

6042 EV Roermond, 13 januari 1989 
Burgemeester Joqstenlaan 48 

Wij nemen afscheid van haar tijdens de plechtige 
uitvaartmis op dinsdag 17 januari om 14.30 uur in 
de kapel van net klooster St-Jozef, Kloosterstraat 
15 te Brunssum, waarna wij haar vergezellen naar 
haar laatste rustplaats .aldaar. 


Diepbedroefd geven wij u kennis dat, zacht en 
kalm, geheel onverwacht van ons is heengegaan 
mijn man, onze vader en opa 

Hendrikus Daelman 

* 18 december 1921 t 12 januari 1989 

Zoetermeer: C.M. Daelman-Creuels 
Spaubeek: Jos en Jack 

Maikel - Laury 

Zoetermeer: Aggie en Jacquet 
Debby• Tim 

Kruiningen: Mieke en Joop 
Zoetermeer: Henriétte en René 
en verdere familie 

12 jan. 1989, Asselierspad 16,2722 BL Zoetermeer 
De uitvaartdienst vindt plaats maandag 16 januari 
1989 óm 14.00 uur in de parochiekerk H. Nico laas te 
Zoetermeer. 

De crematie zal plaatsvinden om 16.00 uur in het 
crematorium „Eikelenburg” te Rijswijk (Z.H.). 


Geleen: Karl Hoss 

Margriet Hoss-Schepers 
Ingrid en Paul 
Wilfried en Joyce 
Geleen: Emil Hoss 

Tiny Hoss-Martens 
Marie-José en Frank 
Astrid 

Familie Stevens 
Familie Hoss 

6161 AP Geleen, 12 januari 1989 
Salmstraat 84 
Corr.adres: Hofstraat 25 

De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben, op di 
dag 17 januari a.s. om 11.00 uur in de St. Augustinusto 
te Geleen, waarna de begrafenis op de begraafpl* 
Vouersveld te Geleen. 

Bijeenkomst in de kerk. 

Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen P 
doleren. ■- 

Mede tot intentie van de dierbare overledene zal « 
avondmis worden opgedragen, maandag 16 januari 
19.00 uur in voornoemde kerk. 

Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het Maasla 
ziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek 1 
17.30 tot 18.30 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvanj 
gelieven deze annonce als zodanig te willen beschouw 


Voor de vele blijken van medeleven by het 
den en de begrafenis van onze lieve, 
schoonmoeder en oma 


Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de 
fijne jaren die wy samen met hem mochten bele¬ 
ven, delen wy u mede, dat is overleden, in de leef¬ 
tijd van 75 jaar, voorzien van het h. sacrament der 
zieken, myn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader, opa, broer, zwagér, oom en neef 

Johan Ploum 

echtgenoot van 

Cecilia Roberts 

Wy bevelen hem in uw gebed aan. 

Kerkrade: M.C. Ploum-Roberts 
Kerkrede: Corrie Urlings-Ploum 
Huub Urlings 
Liana 

Landgraaf: Tiny Kamaat-Ploum 
Frans Karnaat 
Afra 

Baak: Jeanne Windig-Ploum 
Erik Windig 
Laura en Hannah 
Alphen a/d Rijn: Jos Ploum 

Gerry Ploum-Collard 
Hellen en Inge 

Den Haag: José Moons-Ploum 
Adrie Moons 

Leander, Medea en Danaé 


Baak: 


Alphen a/d Rijn: 


Den Haag: 


6461 BP Kerkrade, 13 januari 1989 
O.L. Vrouwestraat 119 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden 
op maandag 16 januari a.s om.12.00 upr in de paro- 
chiekerk vcuvAe H. Jozef en NÓrbertus te Kerkrade- 


op maandag 16 januari a.s om.12.90 upr in de paro- 
chiekerk vcuvdeH. Jozef en Nbrbertus te Kerkrade- 
Rolducken^eia^aarna aansluitend de crematie te 
Heerlen, Iméteriradenkreg 10. t 

Bijeenkomst in de kerk. 

Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede¬ 
ne zaterdag 14 januari a.s. om 18.30 uur in voor¬ 
noemde parochiekerk. 

Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor- 
tuarium (gelegen op het terrein vah de Lückerhei- 
dekliniek) St. Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre- 
mont, dagelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur. 

Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou¬ 
wen. 


Met verslagenheid hebben wy kennis genomen 
van het overlijden van ons bestuurslid 

ZéfVelraeds 

Hy zal by ons in goede herinnering blijven. 

Bestuur, jeugdbestuur en leden 
S.V. Abdissenbosch 


| OVERLEDEN I 


t Lei Steljven, 58 jaar. Corr.adres: C- v. Dael-Steij- 
ven, Elmpterweg 12, 6042 KK Roermond. De 
plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op 
maandag 16 januari om 10.30 uür in de H. Geest-., 
kerk te Roermond. 

t Tiny Ickenroth, 68 jaar, weduwe van Theo Si- 
mons, Schepen Cruysanckerstr. 16, 6042 XZ 
Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal gehou¬ 
den worden op maandag 16 januari om 10.30 uur in 
dé parochiekerk van de H. Gertrudis te Beesel. 


Vqor het opgeven van 
overlijdensadvertenties voor de krant 
van maandag, bestaat gelegenheid op 
zondagmiddag tussen 15 en 16 uur op 
ons hoófdkantoor, of telefonisch 
uitsluitend op 045-739886. 

Limburgs Dagblad 

Mn de Cramer 37, Heerlen. 


Marieke 

Gelissen-Hochstenba 

zeggen wij u van harte dank. 

s ; Kinderen en kl 

Gelissen 

De plechtige zeswekendienst zal gehouden 
op zondag 15 januari 1989 om 10.00 uur in dé 
van Maria ten Hemelopneming te Einighause*' 
In deze h. mis herdenken wij tevens de tweede! 
dienst van vader. i 


Dankbetuiging 

Graag willen wy iedereen bedanken die, op 
wijze dan ook, blyk van medeleven heeft g 
by het overlyden van myn lieve man,’onze 
vader en opa 

Sjeng Notten .j 

heel hartelyk dank. 

Mevrouw E. Notten-Fr is»»é 
Kinderen en kleinkinderen 

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvind 
zondag 15 januari 1989 om 10.00 uur tyde 
hoogmis in de parochiekerk van St.-Laurent-- 
Voerendaal. 


Dankbetuiging 


Daar het ons onmogelyk is om iedereen 
lyk te bedanken voor de overweldigende 
van medeleven welke wij mochten ontvang 
het overlyden van myn echtgenote, onze tB 
en oma 


Til Ehlen 


, echtgenote van 

Sjang Geurts 

betuigen wy onze oprechte dank. 

Het was voor ons een grote troost. 

Fam. Geurts- 

Sittard, januari 1989 

De zeswekendienst zal plaatsvinden op za 
januari 1989 om 18.00 uur in de Sint Petn 
Sittard. 


De plechtige eerste jaardienst van onze di 
man, vader en opa 


Zef Prevo 


zal plaatshebben op zondag 15 januari om 1 . 
in de parochiekerk van H. Petrus Canisius té 

m 

Mevr. M. Prevo-TillmaéS 
kinderen en kleinkinderN Zekerheid 

voor 'n woordic, 
ofscheid 

E ** 

i ! i. . I' /■ i' 1 '• " i' 

V,ii i t u ■ imI' .issf -n en rronuiti».-.. 
t 'i' ■: ]' < il' i i:^ ■ , I 1 1 1 'D ujti( rIV' 'k' i t! ■' •' ■ 
r\t i' '| ■' ■ iiiiis *) t-n wij'si >. m hikk.': ;• " 

Begrafenis- en crematieverzorg 5 ' 
'HOENSBROEK e.o.'v.h.OTERM'' 


i i i IN N'M'H ! Ei i- : 


MEDEDELING OVER KINDERBIJSLAG 


* Sedert 1 oktober 1988 i$ het telefoonnummer von de afdeling 
Kinderbijslag gewijzigd in: 043-298298. 

i * 

* Indien de kinderbijslagaanvraag over het 4e kwartaal 1988 werd 


Indien de kinderbijslagaanvraag over het 4e kwartaal 1988 
ingezonden voor 1 januari 1989 zal uitbetaling plaatsvinden 


ïgoza 

1 februari 1989. 


voor 


Sociale Verzekeringsbank 
Districtskantoor Maastricht 


limburgs dagblad 


Door wegvallen grote order Memorex Telex 

PartsBank in 
moeili j kheden Zaterdag 14 januari 1989 # Pagina 15 


provincie 


Van onze redactie economie 


3 

ii- 

•r. 


dustriebank Liof, de belangrijkste 

* --- aandeelhouder van PBI, meent dat 

EEK-Het logistiek bedrijf PartsBank International bv (PBI) het bedrijf er niet op tijd in is ge- 

£, B Van verkeer ‘ ln financiën moeilijkheden. Door het wegval- te^mpeSren. Vo^eLtem 
0 n een grote order van het bedrijf Memorex Telex zal de heeft pBi-directeur Timmermans 
herneming n i e t aan e en inkrimping kunnen ontkomen. In- duidelijk gefaald. Vanwege een ver- 
ladels hebben de aandeelhouders directeur Frans Timmer- regaand verschil van mening tussen 
Vanwege een falend beleid’ op een zijspoor gerangeerd, de aandeelhouders en de directeur 
j.. j is gevestigd op het bedrijvenpark dat grenst aan Maas- is de dagelijkse leiding over PBI in- 
’V c ht Airport. 

butie van randapparatuur en onder¬ 
delen van computers door heel 
Europa. Directeur Timmerman zei 
destijds niet te treuren om het ver¬ 
lies van die klant. „We zouden nu al 
dat gat kunnen opvullen.” 


1^1 Ver trek van Memorex Telex als 
J> a Bn 8 r ijke opdrachtgever aan de 
frot i an k heeft gezorgd voor een 
Mern eernte * n de orderportefeuille. 
ji„/ lorex begon vorig jaar met een 
Op °Pslag- en kantorengebouw 
t hetzelfde bedrijventerrein in 
* en zorgt nu zelf voor de distri- 


Drs. R. Builens, directeur van de In- 


lleyrrs Xcindé bij gelegenheid van erepromotie: 

Zwarte bevolking 
verdient deze eer’ 


Vervolg van pag. 1 

^L! t . ri . c ; ht - Ds Beyers Naudé 
heiti ° Uw * det als een grote eer dat 
<t(w. ? en eredoctoraat is verleend 
de Rijksuniversiteit Limburg, 
< «et het tevens als een enorme 
Sc ho?a Voor ^kheid die op zijn 
hvan ers rus t ten opzichte van de 
bevolking in Zuid-Afrika. , 

♦»2** 

h e g«Jn het die veel meer geofferd 
^ald^ en een vee ^ hogere prijs be- 
len .hebben voor hun overtuigin- 
'hert n ^ Zij zijn de duizenden 
toewijding voor de zaak van de 
v *hd Senrec ^ en d e eer vef dient die 
aan mij wordt bewezen”, 
^ gisteren op aan het begin 
ïfft de rede bij gelegenheid van zijn 

• Promotie. 

^f V pherna voor zijn toespraak had 
ttlen 8 Haudé de schending van de 
k 02 ® enre chten in Zuid-Afrika ge- 
Wij- Volgens hem wordt de Uni- 
Va hd '^klaring van de Rechten 
^ ens sinds de eerste verkla- 
(Ioq ^ an de noodtoestand in 1985 
de Zuidafrikaanse regering al- 
m aar meer geschonden. Hij 
a at dat betreft aan de hand van 
a antal voorbeelden in op de hui¬ 


dige situatie in Zuid-Afrika. 

Hij gaf zijn gehoor ook een aantal 


‘JE 


suggesties de schending van de 
mensenrechten in Zuid-Afrika te 
helpen beëindigen. Zo vroeg hij de 
Rijksuniversiteit Limburg de zaak 
van gerechtigheid en vrede in alle 
delen van de wereld als prioriteit op 
de agenda te plaatsen. Ook zou hij 
graag willen zien dat de huidige 
Zuidafrikaanse regering door alle 
Nederlandse universiteiten als mo¬ 
reel illegitiem wordt beoordeeld. 


middels overgedragen aan de van 
buiten’ aangetrokken interim-ma- 
nager G. van den Wall Bake. 

Dienstverlening 

De belangrijkste functie van Parts¬ 
Bank is die van logistieke dienstver¬ 
lening: opslag van produkten en on¬ 
derdelen, het bij houden van voorra¬ 
den, het afhandelen van douane-fa- 
ciliteiten en het verzenden van goe¬ 
deren. De goederen die in Beek 
worden opgeslagen komen veelal 
van buiten de EG. PBI moet het 
daarnaast in toenemende mate heb¬ 
ben van de zogeheten technische 
dienstverlening: reparatie, assem¬ 
blage en testen van apparatuur die 
er opgeslagen wordt. Het bedrijf 
richt zich uitsluitend op de 'high 
tech’ industrie, waaronder vooral 
computerconcerns. 

PartsBank begon in 1983, na een 
marktonderzoek dat Timmermans 
zelf in opdracht van het Liof had 
verricht naar het bestaansrecht van 
een distributiecentrum bij Maas¬ 
tricht Airport. Het Liof heeft 60 pro¬ 
cent van de aandelen in handen, de 
rest is van TMI, de moedermaat¬ 
schappij van het eveneeens op 
Maastricht Airport gevestigde Road 
Air. Medewerkers van dit laatste be¬ 
drijf proberen inmiddels ook nieu¬ 
we orders te verwerven voor de 
noodlijdende onderneming. 


(ADVERTENTIE) De kleine zaak 
met de 
grote service 

en grootst! 

collectie 

20 meter 
in de 

Emmastraat 
voorbij 
Algemene Bank 
Nederland 


contactlenzen¬ 
brillenspeciaalzaak 


Voor de meest 
veeleisende 
cliënt! P. HOPPENBROUWERS 
EMMAPLE1N 11 
HEERLEM. Tel. 711984 

Met onze bekende 
garanties Onvrede binnen 
PvdA over 
advertentie 

Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Het PvdA-staten- 
lid Peeters heeft gisteren op per¬ 
soonlijke titel kritiek uitgèoefend 
op de medewerking van het provin¬ 
ciebestuur aan een paginagrote ad¬ 
vertentie over de Luchthaven Maas¬ 
tricht. In de statencommissie eco- 
I nomische zaken stelde hij dat de 
provincie geen advertenties van 
particuliere instellingen (financieel) 
behoort te steunen. 

De kritiek van het statenlid had be¬ 
trekking op een advertentie waarin 
honderden bedrijven en instellin¬ 
gen in Limburg de regering vroegen 
om snel iets te doen aan de onzeker¬ 
heid over de uitbreiding van de 
Limburgse luchthaven, met de aan¬ 
leg van de nieuwe landingsbaan 
(Oost-westbaan). De advertentie 
was weliswaar een initiatief van de 
vereniging 'Vrienden van de lucht¬ 
haven’, maar via het advertentie- 
contract van de provincie heeft de 
vereniging een lagere prijs hoeven 
te betalen. 


Het noQ nieuwe gebouw van PartsBank. Links de kantoorruimte, rechts de grote magazijnen 
y Foto: PETER ROOZEN 


Bij viering dertiende dies natalis RL Maastricht 

Prof. Bonke pleit voor 
autonome universiteit 


Van onze verslaggever 
MAASTRICHT - Prof. dr F. Bonke, 
rector-magnificus van de Rijksuni¬ 
versiteit Limburg, vindt dat univer¬ 
siteiten met het oog op het wegval¬ 
len van de binnengrenzen van de 
Europese Gemeenschap geprivati¬ 
seerd moeten worden. „Universitei¬ 
ten moeten veranderen van nationa¬ 
le in Europese instellingen, die 
autonoom werken en daarbij indi¬ 
rect - via de studenten - worden ge¬ 
steund door de overheid”, aldus 
Bonke gistermiddag bij de viering 
van de dertiende dies natalis van de 
Rijksuniversiteit Limburg in de St. 
Janskerk in Maastricht. 

Volgens Bonke zal bij het wegvallen 
van de binnengrenzen van de EG na 
1992 een beweging van studenten 
ontstaan in de richting van het land 
waar het universitaire onderwijs het 
meeste gesubsidieerd wordt. „Het 
studeren aan een Nederlandse uni¬ 
versiteit zal dus - ondanks taalpro¬ 
blemen - zeer aantrekkelijk zijn”. 


aldus Bonke. „De Nederlandse 
overheid zou dan de studie van vele 
Europeanen subsidiëren. Aange¬ 
zien financiering door de EG op 
korte termijn niet realiseerbaar is, 
zullen de universiteiten geprivati¬ 
seerd moeten worden.” 

Volgens Bonke moet de universiteit 
een PPP worden, een onderneming 
op basis van public-private-part- 
nership. De overheid financiert bij¬ 
voorbeeld een minimum bestaans¬ 
mogelijkheid voor de universiteit, 
terwijl de student de integrale prijs 
voor het onderwijs moet betalen. 
Hierdoor zal de autonome universi¬ 
teit produkten moeten aanbieden 
die een hoogwaardige kwaliteit heb¬ 
ben en waar vraag naar is. 

Bonke stelt zich in dit scenario voor 
dat de student een lening zal moe¬ 
ten sluiten bij een bank, die na af¬ 
ronding van de studie voor het 
grootste gedeelte door zijn nationa¬ 
le overheid wordt afgelost. „Voor de 
Nederlandse overheid heeft dit 


geen financiële consequenties, 
meent Bonke. „De universiteiten 
ontvangen veel minder geld recht¬ 
streeks van de overheid, maar krij¬ 
gen dit dan indirect via de studen¬ 
ten.” 


Onderzoek 


Professor Bonke is overigens van 
mening dat op een geprivatiseerde 
universiteit onderwijs en onderzoek 
niet ontkoppeld mogen worden. 
Het lijkt hem wenselijk dat de Ne¬ 
derlandse overheid de subsidiëring 
van wetenschappelijk onderzoek 
dan meer initiatiefstimulerend doet 
en minder modelmatig. 

Hij is er in elk geval van overtuigd 
dat de Rijksuniversiteit Limburg 
zich als autonome, ondernemende 
universiteit veel sterker zal kunnen 
presenteren binnen de EG dan nu 
als één van de dertien universiteiten 
die geheel afhankelijk zijn van het 
Nederlandse ministerie van Onder¬ 
wijs en Wetenschappen. 


Peeters noemde de wijze waarop de 
advertentie tot stand was gekomen 
weinig smaakvol en dat op de be¬ 
trokkenheid van de provincie door 
anderen werd aangesproken. Hoe¬ 
wel de advertentie ook was onderte¬ 
kend door de PvdA-statenfractie en 
GS-lid Riem (eveneens PvdA) per¬ 
soonlijk genoemd werd, ontkende 
hij dat er sprake is van een conflict 
binnen de partij. Het statenlid 
maakte wel duidelijk dat over deze 
kwestie binnen de partij nog een 
hartig woordje gesproken zal wor¬ 
den, maar liet doorschemeren dat er 
geen ruzie over zal ontstaan. 


Drugdealers 

aangehouden 


HEERLEN - De politie van Heerlen 
heeft de afgelopen week opnieuw 
enkele aanhoudingen verricht op 
grond van de Opiumwet. Recher¬ 
cheurs deden in gezelschap van een 
officier van justitie gisteren een in¬ 
val in een pand aan de Bilderdijk- 
straat. De 27-jarige bewoner alsme¬ 
de een 22-jange Duitse vrouw wer¬ 
den daar aangehouden en in verze¬ 
kering gesteld. Bij onderzoek in het 
huis werden 40 gram heroïne en 7 
gram cocaine aangetroffen. 

Een dag eerder, donderdag, werd 
ook een inval gedaan in een woning 
aan de Hoensbroekse Akerstraat, 
waar een 32-jarige man op verden¬ 
king van handel in drugs werd aan¬ 
gehouden. In de woning trof de po¬ 
litie 140 gram heroïne en een kleine 
hoeveelheid marihuana aan. 


Milieubelastende 
bedrijven niet 
uitgesloten IPR 

lx* ^an onze verslaggever 
gJ^ASTRlCHT - De provincie voelt 
voor om in de provinciale 
ege ^ in ë beperkingen in te bou¬ 
ten y°°r bedrijven die het milieu 
^OorH n * Dat b l ee k gisteren uit ant- 
ben van deputé Lodewijks in 
^ ^teocommissie economische 
o nd b - Hij zei dit op suggesties van 
’rjUUdere de statenleden Van 
'^ en (PPR) en Kienhuis 
zien in een dergelijke 

een stimulans voor on- 
- 1 nemers ~_:_j _1 ^.i 1_ 


act; s met 
^viteiten. 


milieu vriendelij ke 


W e j ge , ns Lodewijks blijkt vanzelf 
t^u . Produktieprocessen milieu- 
Uisch niet door de beugel kun- 
Hiili'"Dan wordt een aanvraag voor 
8t eld K ergUn ning toch afgewezen,” 
6 Ook toonde de deputé erg 
toüw m ° eite te hebben met het in- 
h a n ^ an n i euwe criteria. „Als je 
r ^ ven daarop vooraf wil be- 
^ en * * s dat veel te moeilijk in 
bod ° Ce d ure in te P assen *” aldus 

Jv.. 

bi 0 /®6de wel toe de Industriebank 
Wi; te vragen nadrukkelijk op de 
Üa^u-uspecten te letten. Het Liof 
Confvf 1 * de subsidieaanvragen die 
? rm de decentrale IPR-regeling 
*i etl aen gedaan, zelf af. „Ten aan- 
V ërvi^? n udheubelastende of sterk 
da a ^ Uben d e bedrijven, zullen we 
Qg ,°y er afspraken maken,” zei het 
Ook ld ' Hij verwees in dit verband 
lihe n ° g naar an dere subsidierege¬ 
len. waarop bedrijven een be- 


toe wa arop bedrij 

gunnen doen als ze investerin¬ 
gen in milieuverlichtende 


Vn ; utj en in 

uorzieningen. 


(ADVERTENTIE) 

tELA WONINKRIJK 
SHOWROOM fw.- Chesterfields exclusief 
"""'porteerd uit Engeland, tax-free 
buying possible 

p, *t van Heugten tapijtt egels 
.. r#c ht*treeka van fabriek. 

ir?» * aterda 9s geopend van 10.00 
16.00 u. of na telefonische 
afspraak. 

°ensbroek. Kouvenderstraat 136. 
Telefoon 045-222947. 
Exclusief voor Limburg. 


Professor komt met oorlogssyndroom op de proppen 


Baruch M. bleef weg • V.l.n.r. Officier van justitie mr Droesen, presidente mevr. mr Boogaard-Derix, vader mr Max, mr Verbunt, prof. Bastiaans. 

Tekening. KAREL GERRITS 


door jan a. c. de klerk 

ROERMOND - Drugsgebruik 
heeft de ex-advocaat mr Ba¬ 
ruch M. in Roermond op het 
verkeerde spoor gezet. Tussen 
1984 en 1987 is hij volgens 
eigen zeggen bijna geen dag 
helder van geest geweest. Gis¬ 
teren kwam hij niet naar de zit¬ 
ting van de Roermondse 
rechtbank om tekst en uitleg 
te geven over de veertien mis¬ 
drijven waarvan officier van 
justitie mr. H. Droesen hem 
beschuldigde. 

Professor dr. J. Bastiaans uit Oegst- 
geest vindt dat Baruch M. om medi¬ 
sche redenen niet kan worden 
blootgesteld aan een confrontatie 
met zijn rechters. De rechtbank 
vond dat een klemmende reden om 
verstek te verlenen maar stond wel 
toe dat de twee raadslieden - vader 
mr Max uit Maastricht en mr Ver¬ 
bunt uit Utrecht - toch hun plei¬ 
dooien mochten houden. 

Voor het zover kwam had de officier 
van justitie voor de veertien misdrij¬ 
ven samen negen maanden gevan¬ 
genisstraf geëist waarvan drie voor- 
waardelyk en met aftrek van bijna 
drie maanden voorlopige hechtenis. 

Neurotisch 

Baruch M. bleef onder het gebruik 
van zijn dagelijkse porties heroïne 
en cocaïne volgens een reclasse- 
ringsrapport een perfectionist met 
grenzeloze ambities en een neuroti¬ 
sche dwang tot prestaties. Mr Droe¬ 
sen had daarvan een voorbeeld bij 
de hand. „Na het faillissement 
kocht M. met geleend geld meteen 
een peperdure Jaguar-auto en reed 
met die duurste auto van Roermond 
zo hard hij wilde en koos voor het 
parkeren elke plaats in de stad uit”, 
zei mr Droesen. 

Dat kopen van die auto viel buiten 
de bedriegelijke bankbreuk die zes¬ 
voudig ten laste was gelegd. Daarbij 
gaat het om buitensporige uitgaven 
voor de aankoop van drugs en bijna 
anderhalve ton aan inkomsten die 
de ex-advocaat aan de rechten van 
de schuldeisers in zijn bankroet ont¬ 
trok. Van een ordentelijke boekhou¬ 
ding is bij Baruch M. niets achter¬ 
haald kunnen worden. 

Vijf andere feiten betroffen het ont¬ 
trekken van zilverwerk, schilderij¬ 
en, een staartklok, tapijten en an¬ 
tiek meubilair aan een op zijn boe¬ 
del - waarde geschat op vier ton - 


door zijn vader gelegd beslag. Het 
merendeel van die spullen verkocht 
hij heimelijk aan een juwelier en 
een antiekhandelaar in Roermond 
en Bingelrade. 

Geen behoefte 

De dagvaarding vermeldde verder 
nog drie narcoticadelicten. Onder 
andere was hij bij zijn aanhouding 


in november 1987 in het bezit van 42 
gram heroïne voor eigen gebruik. 

De rechtbank heeft tijdens het on¬ 
derzoek laten weten geen behoefte 
te hebben aan een rapport van prof. 
Bastiaans. De raadslieden hebben 
dat toen zelf laten maken. De prof 
kwam het gisteren ook persoonlijk 
toelichten. Hij wijt het gedrag van 
Baruch vooral aan de problemen 


waarmee de tweede generatie oor¬ 
logsgetroffenen - de kinderen van 
ouders die onder vervolging door de 
Duitsers in wereldoorlog II te lijden 
hebben gehad - worstelen maar 
sprak ook over zelfoverschatting en 
een supertrauma waarvoor psych- 
terapeutische behandeling nodig is. 

Het tweede generatiesyndroom en 
het druggebruik maakten Baruch 


volgens de prof in de tijd dat de fei¬ 
ten zich voordeden ontoerekenbaar. 

Boosheid 

„De problematiek van de tweede ge¬ 
neratie oorlogsgetroffenen is pas de 
laatste tien jaar door de medische 
wereld begrepen. Wat agressie lijkt 
is bij die mensen meestal boosheid 
en behoefte aan tederheid is er ook 
een symptoon van. Daarin is Ba¬ 


ruch over de grens gegaan. Hij riep 
niemand te hulp en de zelfterapie 
die hij toepaste is zijn noodlot ge¬ 
worden. De confrontatie met zijn 
drugsgebruikende vriendin bracht 
hem er toe ook verdovende midde¬ 
len te gebruiken”, legde de 71-jarige 
prof uit. 

„De schuld zit in de oorzaak”, vindt 
mr Droesen. Hij wilde maar zeggen 
dat de toestand waarin Baruch door 
het drugsgebruik was geraakt te 
wijten is aan eigen in vrijheid en 
toerekenbare toestand genomen be¬ 
slissingen. ”Als ooit de verwoesten¬ 
de kracht van drugs is gebleken is 
dat wel in deze zaak”, zei hij erbij. 

„Een man die in een gouden wiegje 
geboren is viel er door in een diepe 
kuil. Hij is zijn beroep en zijn goede 
naam kwijt. Als hij Janssen heette 
zou dat niet zo erg zijn geweest”. 
Van het vervangen van een gevan¬ 
genisstraf door dienstverlening wil¬ 
de •mr Droesen niet horen. 

Emoties 

Af en toe door emoties overmand 
nam vader Max uit Maastricht het 
voor zijn zoon op. „Hij was ooit de 
talentvolle jongste advocaat van 
heel het land. In de cel zag ik hem 
gebroken en berooid terug. Hij 
moest het doen met de keuze die de 
curator in zijn faillissement hem 
had gelaten: vluchten of zelf¬ 
moord”, zei hij. 

De vader is ervan overtuigd dat Ba¬ 
ruch - Bobby noemde hij hem ook - 
is ten onder gegaan in de verliefd¬ 
heid op de drugsgebruikende vrien¬ 
din. „En daar doe je als hoofd van de 
familiemaatschap noch als vader 
iets aan. Zijn gewetensfuncties ver¬ 
dwenen. Ik kan best begrijpen dat 
hij in die toestand zoveel in strijd 
met de wet heeft gedaan”, legde mr 
Max uit. 

Hij herinnerde er ook aan dat zijn 
zoon 21 gerechtelijke procedures te¬ 
gen het advocaten-familiebedrijf 
voerde maar evenveel keer de kous 
op de kop kreeg. Niet zonder be¬ 
wondering zei Max> „Een vechter is 
het altijd wel geweest. Hij beloofde 
zijn zoon te helpen, zij het sober, om 
weer overeind te kunnen krabbelen. 
Een eerste baan waarin Baruch het 
opnieuw probeerde - het verkopen 
van keukens - is hij inmiddels al 
weer kwijt omdat hij door klanten 
voor drugsddealer werd gehouden.. 

Aan de rechtbank vroeg de vader 
het vijfde vers van Samuëls psalm 
18 voor ogen te houden. Daarin 
vraagt David aan de rechters met 
zachtheid te willen oordelen. De 
rechtbank zal een oordeel op vrij¬ 
dag 27 januari laten horen. 
Limburgs Dagblad 


Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina KOM NIET TE LAAT OP OP! 

OPRUIMING 

20“o - 30°o - 40°o - 50 L 'o korting op bankstellen - 
wandmeubels - salontafels - eetkamers 


-± 8 mr i-il H; ••“'■rn-Zuuj 


m + iü é§ 

LOCHT 2 KERKRADE * <MM* 


erkens bakkerijen b.v. 


Erkens Bakkerijen b.v. levert dagelijks vers brood en 
banket aan vele supermarkten, warenhuizen, 
speciaalzaken, instellingen en eigen filialen in Limburg. 

Voor de afdeling Expeditie zoeken wij 

CHAUFFEURS m/v 

Funktie-eisen: 

- CCV-diploma; 

- leeftijd 22-35 jaar. 

Onze chauffeur bezorgt in de vroege uurtjes brood en 
banket in de regio. 

Beloning volgens CAO. 

Als u meent in aanmerking te komen voor deze 
vacature, richt u dan uw uitsluitend schriftelijke sollicitatie 
aan: 

Erkens Bakkerijen b.v., t.a.v. de heer H.M.F. Erkens, 
postbus 33, 6440 AA Brunssum. 
ONDERWflSGEMEENSCHAP 
KORT MIDDELBAAR 
BEROEPSONDERWIJS 
MAASTRICHT 

Bemelexgnxbbe IS 
6226 NK Maastricht 
TeL (043) 624331 
Het Bestuur van de Stichting Samenwerkingsorgaan Katholiek 
Beroepsonderwijs Maastricht kan met ingang van 1 maart 1989, 
de afdeling Horeca van de Onderwijsgemeenschap KM.B.O. Mc 
overgaan tot de benoeming van: 


tjv, voor 
Maastricht, 


oen leerkracht Serveren (m/v) 
17 lesuren 

Func t ie ■ e i s en: 

—flexibele mogelijkheden v.w.b. werktijden 

- bereidheid om maandag- en woensdagavond te werken 

- ervaring in een relevonte bedrijfssector 

- een H.B.O.-opieiding in het genoemde vak 


Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de heer Hoogsteyns. 

Sollicitaties, voorzien van een curriculum vitae, richten aan de Stichting 
Samenwerkingsorgaan Katholiek Beroepsonderwijs Maastricht, Postbus 
4166, 6202 PB Maastricht. 


STICHTING Aanvullende 


Thuiszorg Limburg De vraag naar aanvullende thuiszorg neemt toe. Om deze zeer specifieke 
vorm van zorgverlening te kunnen blijven verlenen, heeft de Stichting 
Aanvullende Thuiszorg Limburg dringend behoefte aan 

verpleegkundigen en 
ziekenverzorgenden m/v 

de op oproepbasis in hoofdzaak ’s nachts thuiszorg gaan verlenen aan 
met name termtarie patiënten. 


FUNKDE-BSEN: 

Uur da fu nkys van varpMtgk undq» 
kunnan kandktmn soMcHsran dit: 

• dt ophttng tot A-rarpMsokundge of de 
M6Z gwdgd htfabtni 

- in M btzK zijn van het rijbewijs tn over 
een tule kunnen beec W tdren. 

Neer de tunkSe wan dekenuarzorgende 
kunnen kmddaan naderen de: 

* een opMdng zMcenverzorging gevolgd 


robben en over een auto 


IM. - H 

nu njDifflp 
kunnan bes 


Voor beide kmktiee gaidl bovenden dM 
kanddden over een tukne leveneenarlng 
moeten beschikke n ai gel te r e a ea r d rijn in 
de terminale zorgwrlening. 

AMEIOSVOORMAAROBi/SALARiERMG: 

Tan aanden vat de arbeidsvoorwaarden en 
de salariëring ie de CAO voor het KruMwark 
en de Tubercuto sa bestrijdn g van BIJZONDERHEDEN: 

Ten behoeve van de twee in het Heuvelland 
opererende erkende kruieorganisabes wordt 
door de Sdchüng AanvuHande Thuiszorg 
Limburg m edevwridng verleend aan de 
personele bwuNng van twt Projekt 
Substit u erende Thuiszorg. 

INLICHTINGEN: 

Nadere Wormede over hol werken ais 
oproepkracht kunt U verkrijgen bij mevrouw 
M. van GHs-Mu y aani en mevrouw 
M. Blear-Brefcalmans. do bakten ais 
Maker werkzaam zijn. 3 zijn teletoni sch 
bereikbaar onder nummer 04490-27474. 

SOLLICITATIES: 

warneer u Dewngsiemg peen om en 
oproepkracht la werken, verzoeken «rij U 
om binnen een termijn van veerden dagen 
na het verschijnen van deze advertentie een 
soMdtatietxtof te sturen aan de 
Stichting Aanvullende Thuiszorg Limburg, 
Kleine Steeg 7, Postbus 789, 

6130 AT Stttvd. 
Wegens uitbreiding van wagenpark voor direct 
gevraagd 

TRAILERCHAUFFEURS 

en 

PART-TIME CHAUFFEURS 

voor transporten va. Antwerpen, Zeebrugge en 
Rotterdam naar West-Ouitsland. 

Transportbedrijf Coumans Nuth B.V. 

Thermiekstraat 8, 
industrieterrein De Horsel, 

6361 HB Nuth, 045-243100. 


(gSSasitP 

schoonmaak & onderhoud 

zoekt voor het nieuw te starten object 
Thermae 2000 te Valkenburg diverse 
enthousiaste medewerkers die in de 
ochtenduren 

schoonmaakwerkzaamheden willen 
uitvoeren. Tel. reacties maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
043-472047. 

Asito Schoonmaak & Onderhoud 

...... BilMrbaan 19A, 6217 JD Maastricht 


Dental Laboratorium Rottier 

vraagt met spoed: 

All-round 

prothese-technicus 

(m/vr) 

Met leidinggevende capaciteiten. 

Panheelderweg 1, 6097 AH Heel 
k- . Tel. 04747-1255 
trichter college 


HET TRICHTER COLLEGE 

heeft tijdelijke valcotures ter vervanging voor de 
vakken: 

ECONOMISCHE 

WETENSCHAPPEN I en II; 23 uur 

(1 e en 2e graad) 

WISKUNDE: 8 uur 

(2e graad) 

NATUURKUNDE: 12 uur 

(1 e en 2e graad) 

FRANS: 26 uur 

(2 e graad) 

Bij de vakken economie en frons kan ook naar een 
gedeelte van de betrekking worden gesolliciteerd. 


5213 GB Maastricht. 

Tevens nodigen wij voor alle overige vakken van het 
AVO/VWO Ie en 2e graad docenten uit zich oan te 
melden voor de vakaturabank van het 
Trichter College, indien zij belangstelling hebben voor 
de vervutting van in beginsel lijdelijke valcotures ter 
vervanging. 

Sollicitatiebrieven eveneens te richten aan 
da rector. 

Voor inlichtingen over genoemde vokatures kan men 
zich wenden tot de rector of de conrector algemene 
zaken, de heer J. Schrijvers op het telefoonnummer 
van het Trichter Seniorcoliege 043-211141. Jazz-Aerobic-Baiiet-Fitness 

DametpaKjat 25% korting 

Denk tijdig aan carnaval. Wij hebben 
een uitgebreid assortiment GRIMAS 
Theater Schmink. 


Bij aankoop 
van ƒ 50,- 
schmink 10 % 

korting. 

(Kortingen 
geiden tot 
6 februari) Benedik BV te Landgraaf is een jong, dynamisch en sterk groeiend 
bedrijf, met ruim 150 medewerkers, en een jaaromzet van 125 miljoen 
gulden. Wekelijks worden er 8000 varkens en 200 runderen geslacht. 
De afzet van dit vlees vindt voornamelijk plaats in Zuid-Nederland. 
Daarnaast wordt naar alle EEG-landen gëexpoteerd. Om een 
constante kwaliteit te waarborgen, investeert Benedik niet alleen in 
machines, maar vooral in goed personeel. 


EXPORÏSLACHTERU 
Voor onze onderhoudsafdeling zoeken wij een 

ELEKTR0-M0NTEUR 

met M.T.S.-E opleiding 

yoor het onderhoud en de controle van de slachttechnische installatie, 
koelingen en alle andere produktiemiddelen. 

Deze taak wordt uitgevoerd in teamverband. Enthousiasme, goede 
contactuele eigenschappen en creativiteit worden gevraagd. Leeftijd 21 
tot 28 jaar. 

Belangstellenden voor deze functie kunnen tijdens kantooruren 
telefonisch eeyn afspraak maken met mej. Schurer, tel.nr. 045-325000. 

Alfred Benedik & Zn. BV 
Vogelzankweg 245 
Industrieterrein Abdissenbosch 
6374 AC Landgraaf I.IQPJ O OR 
w i KTrsj aar 

’88-’89 


COUfiRI 


Meer dan uw vertrouwen waard 


1 JAAR GARANTIE 


VW Derby nol, keepje, radle-csss. 
Hymday Raay 1280 TL, eebdlie, radio 
SÉsaaü 18 TS LP8 4-drs. 


Petfeot MS 8L, eetwimek, zeer eeol 
Tibet Hertzee 1.S HL NeeeersLM.eetall. 
Reegeel 295 8R 1.3 5-dr*., radie, lexesitv. 
Reegeit 306 HL 1.5 zKeemettaUc 


Ree g e it 205 8R dleeel Metallic, radio, 
5-drt., kueeltv. 

Reegeel 206 HE Acceat Wre. reed 
R eegee l 319 B115.459 ka Maew 
Reegeel 206 Qfl 1.3 Mra. 5-bak, 
staree eitst. Dmm 

Opel Kadett 1.2 SC dlrarawtsHIc 32.010 ke 
Opel Cana 1.3 5-dn. radio 7000 ka 


Ford Escort 1.4 Brave 4-drt. 21.000 ka 


Uw Paugaot-daalar 
mat da baata aarvlca 

Schetsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202 
Te k. prachtig mooie Opel 


waarden gemaakt, Welke 
werden ingeschreven in 
huwelyksgoederenre- 
r ter griffie van de 
irr.rechtbank te Roer¬ 
mond op 19-12-1988, onder 
nummer 866 G. 


tra’s, rood; BMW 316, 
nw., div. extra’s, rood, *85; 
Escort 1.3 Ghia, 5-drs., 

' nmet, *82; VW Gotf 
3-drs., div, extra’s, 
nmet., ’82; Honda 
Quintet Autom., met of zon¬ 
der lpg, ’82: Toyota Corolla 
DX, rood, ’80; Datsun Cher- 


VW Golf 1600 GL 5-drs. 
automatic ’85; Ford Escort 
1400 GL 5-bak ’87; Ford 
Scorpio 1.0 CL ’87; Ford Es¬ 
cort Laser ’84‘ Ford Siërra 
1800 Laser ’ 86 : Ford Tau- 
nus Bravo 1600 ’82; Opel 
Kadett 12 LS ’85 en Ü3; 
Opel Rekord 20S Berlina 
’84; Flat Panda 45 S ’85: 
Honda Jazz ’85; Mazda 323 
de L. 3-drs. ’84. Garantie Fi¬ 
nanciering APK en inruiL 
Autobedrijf P. Veensta Rot- 
terdamstr. 98 Heerlen, teL 
725806 na 18 u. 045-312059. 


VOLVO 244 GL, model *75, 
t.e.a.b. Hommerterweg 224, latsun Cher- 


i.z.g.st, ƒ 1250,-. Autobe¬ 
drijf Gebr. Dominikowski, 
Kantstr. 48, Ubach o. 
Worms-Landgraaf. 045- 
326016. 


Gevonden verloren 


Gezocht geelbruine kortha- 
rige HÓND 50 cm hoog, 
reu, roepnaam Robby, weg- 
geloepn in de buurt van 
Losheimergraben Büllin- 
gen B. Byz. kenmerk: mist 
een stukje uit linker oor, 
aanhankelijk dier, beloning 
ƒ500,-. Van Oosten 04l£ 
410458. Duitsland Rosen- 
baum 09-49-2405-15015. 


Erkende relatiebemiddelingsbureaus 


Woont u in Limburg? 

en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands grootste 
relatieburo geeft u natuurlijk ook een grote kans van sla¬ 
gen. Wilt u meer weten over de unieke werkwijze? U 
kunt geheel vrijblijvend bellen met onze medewerkster 
in uw omgeving, (ook ’s avonds/weekend). 
Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort, 045-740730 
Heerlen e.o., mevr. Willemse, 045-215481 
Maastricht, mevr. Savelberg, 043-612291 
Roermond, mevr. Cremer, 04750-10554 
Roermond e.o., mevr. v. Asten, 04759-2184 
Weert, mevr. Janssen, 04950-36337 

De Relatielijn 

Een nieuwe service yan Nadert grootste relatieburo. 
Vrouwen bellen mannen: 06-320.322.54 
Mannen bellen vrouwen: 06-320.322.55 
Als u vandaag belt, hoort u misschien wei.de stem van 
uw partner van morgen (50 ct. p/m.) 

Stichting Coptrum Europa 

Erkend door 4e Raad van Toezicht v.h. Min. van WVC 


Stichting Mens en Relatie 

Postbus 5050, 6401 GB Heerlen 
Leo, 34 jr., aardige, rustige en betrouwbare man, lang 
en slank, r.k., heeft een hondje, houdt van klass. mu¬ 
ziek, fietstochten en winkelen (o.a. markt), h| is handig 
in huis en met electronica, hij zou graag een fijne vrouw 
. vinden. Doel: huwelijk, 045-726539/043-644362. 
Peter, 33 jr., goed uitziende man, vlotte en moderne kle¬ 
ding, temperamentvol en serieus, goed gesprek, actief 
(uitstapjes, fietsen, klusjes, berg- en strandvakantie, 
films), ziet z’n 2 kindr. regelmatig, zkt. levendige vrouw 
voor duurzame relatie. 

Doel: huwelijk, 045-726539/043-644362. 

Maaike, 40 jr., representatieve, opgewekte en intelligen¬ 
te vrouw uit goed milieu, weduwe, 2 kidr., houdt van rei¬ 
zen (vooral strandvakantie), puzzelen, breien, zwem¬ 
men, dansen en dieren, zou graag lange man ontmoe¬ 
ten voor gezamenlijke toekomst, 
045-726539/043-644362. 

Daan, 65 jr., keurige man, weduwnaar, 1.75 m, houdt v. 
puzzelen, tuinieren (bloemen kweken), kaarten, dieren, 
lezen, reizen en muziek (operette, schlagers), natuur- 
liefh. (fietsen en wandel.) zkt. jeugdige eenvoudige 
vrouw met zacht karakter. 
045-726539/043-644362. 

Deze en vele andere ingeschrevenen uit Zuid- en Oost- 
Nedertand zoeken een partner voor een duurzame 
relatie. Reacties en info: 

045-726539 

(mevr. Luchtman) of 

043-644362 

(mevr. de Jong) 

Stichting Mens en Relatie is erkend RvT, een extra ze¬ 
kerheid voor een zorgvuldige werkwijze. 

. ..... .. ..... • > s' Te koop Ford FIESTA Fes¬ 
tival bj. *83 Dr. Phüipsstraat 
54, Hoensbroek. 


BMW 520 met 28-motor. bj. 
’80 ƒ 3500,- Pontiac station¬ 
car op gas, bj. ’80 ƒ 3200.- 
Mariagewandenstr. 4, 
Hoensbroek na 14 uur. 


KADETT 12 hatchback ’83 
schuif/kanteldak als nw. 
Herlongstr. 43, Heerler- 
baan. 


Ford FIESTA 1.1 L Bravo 
’82 als nieuw Rotterdamstr. 
24, Heerlen. 


te k. C- KADETT vr.pr. 
ƒ 950.- i.z.g.st. Vrydagstr. 8 , 
Heerlen. 


apk gek. Tel. 045-2 


Te k. DATSUN BI 
1800 GL station' 
Lg.st. bwj. ll-’80, apk? 
Tev. Renault 14 TL DW 
Pr. ƒ 600,-. 045-314654. Te k. BMW 2500 bj. ’77 6 cil. 
met trekh. 045-719709 bel¬ 
len na 17 uur. 


Te k. BMW-MOTOR (oud 
model) en magnesium vel¬ 
gen tel. 045-410344 na 19 
uur. ON- 

van recente 
personenauto’s. Ook moto¬ 
ren. 045-216475 of 727711. 


te k. DATSUN 100A, zeer 
mooi, APK tot 2-’90. Bwjr. 
’80. Trijs ƒ 1500,-. 04754- 
6801. I 


T.k. Opel ASCONA 16 S, MAZDA 323 bjr. ’81, 
bjr. ’82. Vr.pr. ƒ7250,- km 80.000. APK. i.z.g.st. 
z.g.a.n. 043-614140. ƒ 4350,-. Tef. 043-4^2388 


1 o Zo, DWir. 
D. Tel. 04490- 


Te k. MAZDA 323 
bwj. 1987. antracie— 
speed, 14.000 km, 
ANWB-keuring tocge^l 
ƒ 15.500.-; Moet we* 
04490-40382. 


Te k. DATSUN 
Twoseater bwj. I 
zwart 2-zitter, 5 s F - A 
cyl., Ipj., nw. band* 
i.z.g.st ■ 

-Inr. m°* r 

einstr. 22 Geleen. 


Te k. OPEL Senator 
automaat, CD-uitvj 
bj. 1981. Koopprijs / 
Tel. 045-7271«T 


Fiat PANDA type 10 
’87, nw. mod. f 
04490-14427. 


Opel ASCONA_ bir. J84, 
i.pr.st. Vr.n 
043-61524Z 


MAZDA 323 1.3, 3-drs. 
Hatchback, bjr. 10-’82, km 
83.000. ƒ 53b0,-. 043-622561. 


BMW 323 I ’81, schuifdak, 
BBS. extra’s. ƒ7750,-. 
0449Ó-10165. T.k. Ford FIESTA 11 S. 
zeer mooi, APK ’90, bj. eind 
77. Vr.pr. ƒ900,-. 04754- 
6345. 


AUDI 80 GT coupé S ’82 kl. 
wit. orig. Kamei-uitv. el. 
bed. ramen, c.v. etc. In nw. 
st. ƒ13.750,- 04492-3234. 


FORD type Escort 1.3 L, 
zeer mooi ^82, Hamerstr. 37- 
39, Hrln. 


Te k. ROVER 3500 V 8 . TC 
type, bjr. 75 m. compl. re- 
servemotor en div. nwe. on¬ 
derdelen f2500,-. Kleikoe- 
leweg 63, Nieuwenhagen. 


Ford SIËRRA 2.Q 


Te k. CITROEN AX 
kleur rood, mrt 
36.000. ƒ 14.200,-c 
750372. 


VOLVO 244 GL 
km.st 114.000, „ 
ƒ 16.500,-. 04498-57: 


RENAULT 5LeC*r 
wit, APK, i.pr.st 


wit. APK, i.pr.st- 
ƒ5900,-. Inr. mog. 
52813. _ 

Ford ESCORT XR 8 , 
div. acc.. i.z.g.st 
Stadhoudersln. 45 
*: Oprichtingsvergadering in Wee 

Boseigenaren 
verenigen zie ...... 


WEERT - Op de vergadering in ho¬ 
tel Jan de Croon in Weert, die dins¬ 
dag 17 januari wordt gehouden, 
vindt de oprichting plaats van de re¬ 
gio Zuidoost van de Nederlandse 
Vereniging van Boseigenaren 
(NVBE). De landelijke organisatie is 
al langere tijd druk bezig met het 
opzetten van regionale organen. 


Landelijk gezien telt de NVBE on¬ 
geveer zeshonderd leden die teza¬ 
men zo’n 115.000 hectare bos bezit¬ 
ten. De vereniging is naar categorie 
ingedeeld in 3 secties: Particulieren, 
Overheden (gemeenten, water¬ 
schappen, ministeries) en Natuur- 
besqbêrnüngsorganisaties. 


Vooral voor het zuidoosten 
land is het van het grootste 
dat de bezitters van bos f? e y 
worden in een vereniging* ** 
sen in dit gedeelte van het U*»- 
ben het -zwaar te verduw* 1 
name door de zure regen* 
dreigen de traditionele 
nogal eens snel in de vergeten^, 
geraken. 


W 

Ft 


Subsidie 

De eerste vergadering zal g** - 
subsidieregelingen van hét ^ 
rie van Landbouw en Visserv-^ 
van der Velde, consulent n - 
Landschapsbouw in Roernd* 
dit toelichten . , «*■*; 
na '*i limburgs dagblad 


Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina 17 


provincie Van onze verslaggever 

JJAASTRICHT - Het Maas- 
khtse bedrijf Viho Europe, im¬ 
porteur van telecommunicatie- 
Pparatuur, heeft zich bij de 
u ropese Commissie beklaagd 
^ver de nieuwe Wet op de Tele- 
y oornunicatievoorzieningen. 

1 a°H ns bedrijf is de Neder- 
f'o * se OVer 'beid met deze wet de 
j u ; m gegaan. Sinds 1 januari, 
dag waarop de PTT is gepriva- 
n f eerd , moeten alle telecommu- 
^ c atiemiddelen aan bepaalde 
v ^dnische eisen voldoen maar 
v ,Sens het Maastrichtse bedrijf 
kloet niet eens eigen appara- 
UUr daaraan. 


Hacouslic Sillard krijgt uitstel 

Maastrichts bedrijf 
klaagt PTT aan 


Volgens de Viho-directie heeft 
de Europese Commissie, het da¬ 
gelijks bestuur van de EG, laten 
weten dat de Nederlandse over¬ 
heid heeft verzuimd de wet aan 
de commissie voor te leggen. „De 
commissie bevestigt ons dat een 
technisch voorschrift, dat wordt 


aangenomen in strijd met ver¬ 
plichtingen uit EG-richtlijnen, 
niet kan worden toegepast,” zo 
deelde Viho gisteren verder mee. 

Apparatuur die niet aan de keu¬ 
ringseisen voldoen of die niet 
door Kema/PTT is gekeurd mag 


sinds 1 januari in Nederland niet 
meer verhandeld worden. Viho 
Europa wil nu de schade die het 
bedrijf als gevolg van de nieuwe 
wet heeft geleden, verhalen op 
de Nederlandse overheid. 

Uitstel 

Vier leveranciers van telecom- 
municatie-apparatuur krijgen 
van minister Smit (Verkeer en 
Waterstaat) uitstel tot eind fe¬ 
bruari om hun 'meervoudige 
randapparatuur’ (kleine tele¬ 
fooncentrales) door de KEMA te 
laten keuren. De acht apparaten 
hadden op 1 januari gekeurd 
moeten zijn, maar de KEMA 


heeft in haar werk een vertraging 
van zes weken opgelopen. 

Tot de vier bedrijven die uitstel 
kregen hoort Hacoustic in Sit- 
tard, met een bijvestiging in 
Schiedam. Zij hadden al een kort 
geding aangespannen tegen het 
Ministerie van Verkeer en Water¬ 
staat en een klacht ingediend bij 
de Raad van State. Dat is nu alle¬ 
maal ingetrokken. 

De minister wilde niet zeggen 
wie de vier leveranciers zijn. 

De Teleeom-bedrijven zien de 
handreiking van de minister als 
onvoldoende. De Viho-directie 
heeft daarop de klacht bij de 
Europese Commissie ingediend. 


De Korte verricht opening in Heerlen 

Innovatiecentrum 
start al in maart 


50*' 

751.' 

50*.' 

OOI.' 

50*.' 

901' 

75*' 

751' 

50*' 

O0*r 

25*' 

«*' 

J5*' 

«*' 

use 

#*' 

**' 


Alleen al in Maasbracht ontslag voor 1250 mensen verwacht 

Groot banenverlies door 
afbouw van grintwinning 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Het Innovatiecentrum 
(IC) Zuid-Limburg gaat al per 1 
maart in Heerlen van start. Nog eer¬ 
der, op 21 en 22 februari, zal men 
zich voor het eerst presenteren tij¬ 
dens de Bednjfscontactenbeurs in 
Maastricht. Minister De Korte van 
Economische Zaken zal de officiële 
opening in april (of uiterlijk in mei) 
komen verrichten. 

De van DSM afkomstige ir. Vellen 
is tot directeur benoemd. Verder 
zijn twee ambtenaren van de vroe¬ 
gere Rijksmjverheidsdienst be¬ 
schikbaar en is er een administratief 
medewerkster aangetroffen. Reste¬ 
ren nog de vacatures van een chef 
de bureau en een plaatsvervangend 
directeur. 

Het IC (niet te verwarren met het 
ICOM, dat door het Streekgewest 
opgezet wordt) staat onder auspi¬ 
ciën van het Ministerie van Econmi- 
sche Zaken. Het gaat opereren van¬ 
uit het gebouw van de Kamer van 
Koophandel in Heerlen. De huisves- 


Van onze verslaggever 
^ KT - De beëindiging van de grintwinning in Limburg, 
Kijk en de Provincie besloten hebben, zal ver¬ 
rel j kende gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Alleen 
pi de gemeente Maasbracht dreigt de helft van alle arbeids- 
bjj a * Sen , die direct of indirect van de grintwinning afhankelijk 
W Ver i° ren f e gaan. Naar schatting 1250 mensen. Dit zei 
fitter F.A. Straus van de Kamer van Koophandel voor 
ip£^ en -Limburg gisteren tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 


ui\g afbouw van de grintwin- 
PvZ!l en beleidsdoelstelling van de 
Jkp r ei d is, heeft zij, aldus Straus, 
- re om djdig inzicht te 
m de negatieve gevol- 
)H?h^t Q Van daar handelen. Hij noemde 
Ver antwoord om tijdens de af- 
i ty> d eri °de uitsluitend nog grint 
ln het Maasdal zoals het 
ïkjjj ‘trg U g Claa i bestuur wil. 


Internaten 


Volgens, 


r gewonnen worden waar 
en economisch 


'hnt* h moet het laatste Limburgse 
A Kt uit ■ 

W U ruimtelijk __ 

unt het meest aanvaardbaar is. 

b4 

* *a a fk twinni ng is de kurk waarop 
n#lt W racht drijft”, licht burge- 
|? r . P- Vaes van Maasbracht 
n $^inr heeft becijferd dat met 
^mg van de winning aan di- 
tfft'^ er kgelegenheid op de bag 


Ook voor de schippersinternaten, 
de scholen en bejaardenhuis in 
Maasbracht zal het gevolgen heb¬ 
ben: 90 banen minder. Daarnaast 
nog eens 50 banen bij administratie¬ 
ve kantoren, banken, winkels en as¬ 
surantiekantoren die allemaal ge¬ 
deeltelijk afhankelijk zijn van de 
grintwinning. Tenslotte wordt het 
verlies aan arbeidsplaatsen in de 
toeleveringsbedrijven geschat op 
50. 

„Wij zijn vóf beëindiging van de 
grindwinning, maar we moeten wel 
goed nadenken over vervangende 
werkgelegendheid”, zegt Vaes. Mo¬ 
gelijkheden zijn er volgens hem in 
de alternatieve materialen voor 


• Een blik over 
de haven van 
Maasbracht, 
een van de 
grootste 
binnenhavens 
in Nederland. 
Het is de 
thuishaven 
van vele 
honderden 
schippers die 
afhankelijk 
zijn van de 
zand- en 
grindvervoer. 

Afbouw van de. 
grindwinning 
zou een verlies 
van 1250 
arbeids¬ 
plaatsen in 
Maasbracht 
betekenen. 

Foto: 

JAN PAUL KUIT 


en s 250 banen verloren gaan, grint zoals puingranulaat en steen 
'% ats s e l ^ enbr ekerijen 50, in de werk ' ~ • 


1 


*ch. 


en kantoren 75, onder de 


en matrozen 500 en bij de 
Wrhugskantoren en rijksver- 
lr | s Pektie nog eens 25. Indirekt 
■aiv hee n - hanen verloren bij de 
jO'ij&H ti P Svv erf en seheepsreparatie- 
.„rt-l. frierwerkplaatsen. Socialisten 
'verken samen 

|fe RLEN 


De PvdA, de Duitse 
Paft- n de Belgische Socialistische 
,v °or aan sam en campagne voeren 
tW p verkiezingen van het Euro- 
°rn ar ernen t °P 15 juni as. Op dit 
wordt gewerkt aan een ge- 
’^t ei* 1 h verkiezingsprogramma 

^ nte nd februari zal worden gepre- 


slag. „Grint of puin vervoeren. Dat 
maakt voor de schippers niks uit”, 
aldus Vaes. Een en ander kan vol¬ 
gens hem gerealiseerd worden door 
in sloopvergunningen te bepalen 
dat het afvoeren van puin naar stort¬ 
plaatsen verboden wordt. Steen- en 
betonpuin moet volgens hem afge¬ 
voerd worden naar puinbreekinstal- 
laties, die in de nabijheid van Maas¬ 
bracht gevestigd moeten worden. 

Rendement 

Het voorbije jaar was voor Midden- 
Limburg in meer dan één opzicht 
bijzonder gunstig. De omzet steeg 
met vijf procent, de export met ne¬ 
gen procent, de investeringen met 
acht procent en de werkgelegen¬ 
heid met vier procent. Tevreden 
met het behaalde rendement toonde 
zich 75 procent van alle bedrijven, hetgeen beduidend beter was dan in 
de voorbije jaren. 

Midden-Limburg is de meest geïn¬ 
dustrialiseerde regio van heel de 
provincie, zo merkte voorzitter 
Straus nog op. Hij betreurde het dat 
de rijksoverheid deze positie totaal 
verontachtzaamt, getuige haar ge¬ 
brek aan belangstelling voor dit ge 
bied in de vierde nota ruimtelijke 
ordening en het structuurschema 
verkeer en vervoer. In dit verband 
zei hij niet te kunnen begrijpen dat 
de noodzakelijke verbetering van 
het kanalenstelsel in Midden-Lim 
burg uit het structuurschema ver 
dwenen is en pas in de begroting 
van verkeer en waterstaat zal wor¬ 
den opgenomen voor de periode 
1996-2005. • Met veel dans en muziek werd gisteravond het ’IRF’ geopend in de Stadsschouwburg 
an Heerlen. Foto: DRIES LINSSEN 

Reizenfestival geopend 


Van onze verslaggever 

- Gisteravond is met een muzikale 
R e , avond het Internationaal Reizenfestival in de 
Zinpp^f 6 .Stadsschouwburg officieus geopend, 
ka m nCU f dans ëroepen uit Spanje en Zuid-Ameri- 
z a j^k u ?*kale bijdragen van een 30-man sterk Ko- 
tesk#^ n ^° 0r en “ n * e f te vergeten - enkele cabare- 
ketrott UCCeSnummers van de ’ onvers Ujtbare’ Glo- 
athu-i [ S bidden deze Reizenbeurs in, die voor de 
le keer wordt gehouden. 


Vandaag en morgen (tussen 10.00 en 18.00 uur) wor¬ 
den in diezelfde Stadsschouwburg in totaal 10.000 
bezoekers verwacht die zich gaan oriënteren inza¬ 
ke hun vakantiewensen. Organisator Paul Crom- 
bag: „Deze beurs geeft niet alleen informatie over 
reizen, maar het hele weekend is er ook life-mu- 
ziek. Verder worden enkele tientallen films en dia¬ 
presentaties vertoond over bekende en minder be¬ 
kende vakantielanden. En als vanouds heeft deze 
beurs de functie van een evenement vóór het hele 
gezin”. Entree: ƒ 5 per persoon (kinderen tot 12 
jaar, mits onder begeleiding, gratis toegang). 


Na intrekken kandidatuur World Jamboree '9ö 

Scouting teleurgesteld 
in gemeente Roermond 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Scouting Nederland 
vindt het jammer dat het Limburg¬ 
se provinciebestuur en met name de 
gemeente Roermond zich niet kan¬ 
didaat hebben gesteld voor de orga¬ 
nisatie van de World Jamboree in 
1995. „Wij hadden er vast op gere¬ 
kend dat Roermond zich aan zou 
melden. De gemeente toonde name¬ 
lijk veel belangstelling. Roermond 
zou een zeer serieuze kandidaat ge¬ 
weest zijn”, aldus een woordvoerder 
van Scouting Nederland. 

Ook de gemeente Roermond be¬ 
treurt het dat de World Jamboree 
’95 aan haar neus voorbij gaat. 
„Voor de promotion van Roermond 
zou het prachtig zijn geweest. Maar 
we hebben er begrip voor dat de 
provincie haar kandidatuur heeft 
ingetrokken. De eisen van Scouting 
Nederland logen er niet om”, aldus 
een zegsman van de gemeente Roer¬ 
mond. 


Scouting Nederland geeft ruiterlijk 
toe dat de voorwaardgn die verbon¬ 
den zijn aan de organisatie van de 
World Jamboree, gepeperd zijn. 
„Het terrein moet een oppervlakte 
hebben van minimaal 300 ha. Bo¬ 
vendien stellen we strenge eisen 
aan de bodemgesteldheid. Een dras¬ 
sige ondergrond is uit den boze. Het 
mag niet gebeuren dat pak weg 
30.000 scouts na een regenbui tot 
hun enkels in de modder staan. We 
hebben ook niet voor niets de Land¬ 
bouwuniversiteit in Wageningen in¬ 
geschakeld om de lokaties die nu 
nog in aanmerking komen te onder¬ 
zoeken”, aldus de woordvoerder 
van Scouting Nederland. 

Kandidaten 

De inschrijving voor de World Jam¬ 
boree werd gisteren overigens ge¬ 
sloten. Er hebben zich negen gega¬ 
digden aangemeld. Dat zijn recrea- 
tiegemeenschap Spaarnwoude, het 


gewest Eemland, de Beekse Ber¬ 
gen, Harderwijk, Veendam, Delft- 
Nootdorp-Pijnacker, Gaasterland, 
het Lauwersmeergebied en de com¬ 
binatie Ommen-Steenwijk voor het 
militaire oefenterrein Havelte. Op 
30 maart zal Scouting Nederland be¬ 
slissen aan wie de eer te beurt valt. 

Roermond zal zich tevreden moeten 
stellen met de organisatie van Na- 
waka ‘89, het Nationale Waterkamp 
van Scouting Nederland dat van 25 
juli tot en met 2 augustus wordt ge¬ 
houden. Daaraan zullen vijfduizend 
scouts meedoen die worden onder¬ 
gebracht in een tentenkamp tussen 
de Oolderplas en de Zuidplas. „Ook 
een prachtig evenement, maar na¬ 
tuurlijk niet zo grootschalig als de 
World Jamboree. Want we zijn er¬ 
van overtuigd dat de lokaties die wij 
op het oog hadden, het watersport- 
centrum Roermond in combinatie 
met de Beegderheide, uitermate ge¬ 
schikt zijn voor de World Jamboree. 


Hoogleraar weerlegt gedachte van 'vrij Europa ’ 


’Over 1992 wordt 
hoop onzin gezegd 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT — De helft van de 
krante-artikelen over Europa 1992 is 
onzin. Die stelling deponeerde prof. 
dr. J. Pelkmans gisteren in Maas¬ 
tricht waar hij als hoogleraar aan het 
Europees Instituut voor Bestuurs¬ 
kunde, dat in de provinciehoofd¬ 
stad is gevestigd, een toespraak 
hield tijdens een symposium 'Lim¬ 
burg 1992, Europa op de drempel'. 
Een symposium dat bezocht werd 
door een 300-tal mensen uit voorna¬ 
melijk de onderwijswereld. „Veel 
van de aanwezigen weten niet eens 
wat '92 betekent,” zei Pelkmans tot 
zijn gehoor. 

Volgens hem wordt in de tal van ar¬ 
tikelen ten onrechte gemeld dat er 
straks een federale staat in Europa 
zal ontstaan. Hij bestreed die ge¬ 
dachte gisteren fel. „Zo wordt het 
niet voorgesteld en het is geenszins 
de bedoeling dat alles geharmoni¬ 
seerd wordt, of dat Brussel aan de 
top van een gigantische, centralisti¬ 


sche bureaucratie zal staan,” zo be¬ 
gon Pelkmans zijn betoog om ver¬ 
volgens te vertellen wat Europa 
1992 niet is. 

Ook denken velen volgens hem dat 
Europa 1992 begonnen is met het 
zogeheten witboek uit 1985 van de 
Britse lord Cockfield. „Het begin 
van de EEG is van veel langer. De 
EEG is niet van gisteren,” aldus de 
hoogleraar. Verder benadrukte hij 
dat de mensen bij de gedachte aan 
Europa 1992 niet in eerste instantie 
moeten denken aan het weghalen 
van de douaniers. „Dat is van secun¬ 
dair en misschien wel tertiair be¬ 
lang. Het echte belang is dat de eco¬ 
nomische grenzen worden opge¬ 
ruimd en dat leidt tot een geweldige 
vergroting van de concurrentie,” zei 
Pelkmans. 

Arbeidsmarkt 

Ook op het gebied van de arbeids¬ 
markt nam hij bij voorbaat eventele 


maal geen sprake zijn. „Dat wordt 
problematisch, want in het witboek 
wordt dit niet helder beschreven. 

De arbeidsmarkt wordt daarin nau¬ 
welijks genoemd.” 

Prof. Pelkmans noemde ook een 
aantal knelpunten waarover de EG- 
landen nog afspraken moeten ma¬ 
ken en waarover hij niet erg opti¬ 
mistisch gestemd was. Zo zijn vol¬ 
gens hem nog geen voorstellen ge¬ 
daan op het gebied van arbeidsvoor¬ 
waarden, zijn afspraken over een 
Europese recht op sociale verzeke¬ 
ringen in '92 niet rond en ook daar¬ 
na voorlopig niet te verwachten en 
is op pensioenen nog helemaal niets 
van de grond gekomen. 

Verbaasd was Pelkmans over de re¬ 
latie tussen Europa '92 en een zeke¬ 
re bewegingsvrijheid tussen de lid¬ 
staten. De EG kent volgens hem al 
sinds 1968 het vrije verkeer van 
werknemers: „Het is niet verboden 
om te migreren binnen de EG. Een¬ 
maal aan het werk in een ander EG- 
land hebt u dezelfde sociale rechten 
als uw lokale collega. Maar vrij? En 
met arbeidsmarktintegratie heeft 
dit bitter weinig te maken. Zelfs in 
Benelux-verband is er nauwelijks 
sprake van arbeidsmarktintegra¬ 
tie.” 


ting, inclusief telefoon en meubilair, 
is al gereed. 

Het IC gaat werken als een soort 
makelaar tussen grote en kleine be¬ 
drijven. Deze laatsten zouden zo ge¬ 
bruik moeten kunnen maken van 
de know-how van bijvoorbeeld 
DSM. 

Ook zal het IC contacten leggen tus¬ 
sen bedrijven en hogere technische 
scholen, die op die manier praktijk¬ 
proeven kunnen doen waar het be¬ 
drijfsleven haar voordeel mee kan 
doen. En als een groot bedrijf een 
product ontwikkelt dat eigenlijk 
niet in de bedrijfsstrategie past. dan 
probeert het IC de vinding onder te 
brengen bij een kleine, gespeciali¬ 
seerde firma. In het stichtingsbe¬ 
stuur hebben zitting: voorzitter 
TH. Ammersdorffër (Thomas Re- 
gout Maastricht), secretaris M. Si- 
mons (Kamer van Koophandel). 
C. De Vries (FNV). H. Daniels (Ho¬ 
geschool Heerlen). J. Palmen 
(LIOF), J. Habets (van de gelijkna¬ 
mige machinefabriek uit Nuth) en 
J. Cottaar (Ornatex Kerkrade). 


Nettowinst Océ 
ongeveer gelijk 

VENLO - Océ-Van der Grinten in 
Venlo verwacht dat de netto-winst 
over het boekjaar 1988 dat 1 decem¬ 
ber j.1. werd afgesloten ongeveer ge¬ 
lijk zal zijn aan de winsten over 1987 
die toen 75 miljoen gulden bedroeg. 
Dit zei gistermiddag Ir. H. Bodt, 
voorzitter van de Raad van Bestuur 
op een nieuwjaarsbijeenkomst van 
Océ-medewerkers in de Maaspoort 
in Venlo. 

Ir. Bodt sprak zijn grote waardering 
uit voor de bijdrage van de mede¬ 
werkers aan de verbeteringen van 
de efficiëntie en slagvaardigheid 
van de Océ-groep. Hierdoor en door 
het goede economische klimaat kon 
de winst gelijk blijven wat een dui¬ 
delijke verbetering is ten opzichte 
van begin 1988 uitgesproken ver¬ 
wachtingen toen nog met een winst¬ 
daling rekening werd gehouden. De 
omzet van de OC-groep is verleden 
jaar met zeven procent gestegen. De 
gedetailleerde jaarcijfers zullen me¬ 
dio februari bekend gemaakt wor¬ 
den. 

( ADVERTENTIE> 


PROFITEER VAN 
AKTIE-VOORDEEL BIJ 
GEHLEN IN B0RN 


Specialisten in 
zonweringen, rolluiken 
en vertikale lamellen. 


• Sjssir”* 

• Prima set\, c ™° nta 9 t Bei nj voo' pris-opgave 
en aKiie-vooroeei' 

Orwe adviseurs 
njnnen j vnjDlijvena 
thuis Dezoenen 


BORN De Mortel 6a 
(Industrieterrein Sluisweg), 

Tel. 04498-54776 
ALKUBOUW ?! 

s H 

S 8. 

lü TEHERAN 

HEBBEEN 

NIEUWE 

COLLECTIE 

NEPAL 

TAPIJTEN 

u vindt ons ook 
op kabel t.v. 
pag. 403 

Promenade 143 
045-715372 
HEERLEN 


• HEERLEN 

Royal: A tish ealled Wanda, dag. 18.15 
en 21 uur, do tin zo en wo ook 15 uur. 
Rivoli: Willow, dag. 18 en 20.30 uur, do 
Lm zo en wo ook 15.30 uur. De Red- 
dertjes. za zo wo 14 uur. Maxim: Big, 

18.15 en 20.30 uur. do Lm zo en wo ook 
15 uur H5: Moonwalker, dag. 14 en 19 
uur, za zo ook 16 uur. Who framed Roger 
Rabbit. dag. 14.30 18.45 en 20.45 uur, za 
zo ook 16.30 uur. Frank en Frey, za zo wo 

14.15 uur. za zo ook 16.15 uur. Pippi 
Langkous, za zo wo 14 uur. za zo ook 16 
uur. Coming to America, dag. 14 18.45 en 
21 uur. za zo ook 16 uur. Scrooged. dag. 
21 uur Spoorloos, dag. 19 en 21 uur, do 
vrij ma dl ook 14 uur. Die Hard. dag. 
18.30 en 21.15 uur. do vnj ma dl ook 
14 15 uur De Spiegel: Hersenschim¬ 
men. vrij t m ma 21 uur. Vroeger is dood. 
di 20 en 22 30 uur. 

• SCHAESBERG 

Autokino: Midnight Run. vrij Lm zo 20 
uur. Die hard, vrij Lm zo 22.15 uur. 

• MAASTRICHT 

Mabi: A fish called Wanda. dag. 14.30 en 
21 uur. za zo ook 18.30 uur. De Red- 
dertjes. za zo wo 14.30 uur Coming to 
America, do vrij ma di 14.30 en 20.30 
uur, za zo 18 15 en 20.30 uur. wo 20.30 
uur Big. dag. 14.30 en 20.30 uur, za zo 
ook 18.30 uur. Willow. dag. 14.30 en 21.15 
uur. za zo ook 18.30 uur Cinema-Pala- 
ce: Moonwalker. dag. 21 uur, za zo ook 

14 15 en 16 45 uur. U2. Rattle and Hum. 
dag. 21.30 uur Who framed Roger Rab¬ 
bit. dag. 18.45 en 21 15 uur, za zo ook 14 
en 16.15 uur Frank en Frey. za zo 14 en 

16.15 uur. Act ion Jackson. dag. 18.45 en 
21 15 uur. Palace 2: Pornoprogramma. 
dag doorl. v a 13 30 uur, zo v.a. 16 uur. 
Ciné-K: Spoorloos, dag. 20 en 22.15 uur. 
Lumiere: Big Time. dag 20 uur Babet- 
te's least. dag. 21 uur. Distant voices still 
lives, dag 22 uur Kinderfilmhuis 
Zoem: Kinderscala: drie korte ver¬ 
haaltjes. zo 14 uur. 

• GELEEN 

Roxy. Willow, do tm dl 20.30 uur. zo ook 

15 uur Studio Anders: Goodmorning 
Vietnam, do Lm di 20.30 uur. Bambi. zo 
15 uur 

• SITTARD 

Forum: Moonwalker, do Lm di 20.30 
uur. zo ook 15 uur. Coming to America, 
do Lm di 20.30 uur, zo ook 15 uur. 

• ECHT 

Royal-MicroRoyal: Coming to Ameri¬ 
ca, do Lm di 20.30 uur, zo ook 18 uur. Die 
Hard, do Lm di 20.30 uur, zo ook 18 uur. 
exposities 


• HEERLEN 

Welterhof, Kennedylaan. Werk van An- 
dre Offermans. T m 15/ 1, open dag. 9-21 
uur Signe, Akerstraat 82 a. Werk van 
Marianne Aartsen. Tm 28.1, open wo 
Lm zo 14-17 uur. Stadsgalerij, Raad¬ 
huisplein 19 Werk van Pierre Kissels en 
Mananne Aartsen. Van 13/1 Lm 5/3, 
open di Lm vr 11-17 uur, za en zo 14-17 
uur 

• HOENSBROEK 

• ABN-bank. Werk van Stan Caudron. 
Tm 15 1. open 9-16 uur Bibliotheek, 
Pastoor Schleidenstraat 39. Werk van 
Nol Pepermans. Tot 15.1, open ma, wo 
en do 10-18 uur, dl en vr 10-20 uur. Kas¬ 
teel Hoensbroek. Works on paper from 
Scotland. Tm 29.1, open dag. 10-12 en 
13 30-17.30 uur. 

• BRUNSSUM 

D*r Brikke-oave, Lindeplein 5a. Werk 
van Wim Meys. T/m 29/1, open ma t/m vr 

9.30- 12.30 uur. 13.30-17 uur en 10-21 uur, 
zo 14-17 uur. 

• LANDGRAAF 

Ipomal Galery, Kerkberg 2. Werk van 
Kristine Stiles. T m 5/2 

• VOERENDAAL 

Gemeentehuis. Werk van Jacquelme 
Klinkers en Kees Verhoeve. T/m 31/1, 
open op werdagen 8.30-12.30 (di ook 

13.30- 16.30 uur). 

• SITTARD 

Venster, Steenweg 86. Werk van Hans 
Smeekes. Tm 28,1. open do Lm za 12-17 
uur Den Tempel, Gruizenstraat 27. 
Tempelschatten. 489 nieuwe aanwin¬ 
sten. T m 22,1. open dl t m vr 10-17 uur, 
za en zo 14-17 uur Galerie Zabawa, Op¬ 
hoven 183. Schilderijen van René Reyn- 
ders T/m 4/2 en van 13/2 t/m 26/2. Open 
woe tm vr 16-20 uur, zo 14-17 uur. 
Stadsschouwburg. Wilhelminastraat 
18. Olieverfschilderijen van Aloys Ver¬ 
hoeve T m 27 1 Open dl tm vr 10-16 
uur. za 10-12 uur en tijdens voorstellin¬ 
gen. Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2. 
Zeven edelsmeden anders. T/m 12/2, 
open di Lm vr 10-17 uur, za en zo 14-17 
uur 

• OENSEL-SCHIMMERT 

Hof van Oensel, Haagstraat 5. Werk van 
Henk Fonville en Han Boerrigter. Van 
21 1 Lm 25,2, open do Lm zo 14-17 uur. 

• GELEEN 

Maaslandziekenhuis. Werk van Osabel 

Langen. T, m 81.1. 


I 


Lezing over 
spiritualiteit 

Van onze verslaggever 
HEERLEN - Drs Hein Stufkens zal 
komende dinsdag een lezing geven 
over de contouren van een nieuwe 
spiritualiteit in de aula van Huize 
De Berg aan de Gasthuisstraat in 
Heerlen. Stufkens, een autoriteit op 
dit gebied, zou eerder in november 
spreken in het kader van de lezin¬ 
gencyclus over de toekomst van de 
Pastorale School. 

De lezing aanstaande dinsdag be¬ 
gint 20.00 uur. De entree is gratis. 


Regioredactie 
Oostelijk Zuid-Limburg 

Voor klachten 
over bezorging 

S 045*739881 

Kantoor Heerlen 

S 045-739284 

Wim Dragstra 

S 045-710317 

Emile Hollman 

S 045-422345 

Hans Rooijakkers 

a 045-714876 

Hans Toonen, chef 

a 045-425335 

Richard Willems 

a 04406-15890 

Kantoor Kerkrade 
a 045-455506 
Joos Philippens 

a 04455-2161 


Verder dan beste bedoelingen zijn initiatiefnemers niet 

ICOM en de dure tegenslagen 


J 


HEERLEN - Ergens in het ’witte paleis’ van de Kamer van 
Koophandel in Heerlen staat een schoon bureau met stoel 
klaar voor de directeur van ICOM. Toch slijt de hoop dat er 
ooit een bordje Innovatiecentrum Oostelijke Mijnstreek 
aan de kantoordeur zal prijken. 

Aan beste bedoelingen geen gebrek. Vooral niet bij de ini¬ 
tiatiefnemers. Moet ook wel, want er zijn al tonnen over¬ 
heidsgeld in het ICOM geïnvesteerd. Maar meer dan papier 
is er na drieëneenhalf jaar niet te vinden, zoals gisteren 
reeds uiteen gezet is in deze krant. 


De financiën zijn nog niet rond, 
er is nog geen personeel aange¬ 
trokken en van een (overigens al 
verlopen) optie op kantoorruim¬ 
te in het Kamer van Koophandel- 
gebouw kan tot nader order nog 
geen gebruik gemaakt worden. 
Verder beschikt men nog niet 
over een duidelijk werkplan, het¬ 
geen een zeer nadrukkelijke 
voorwaarde van de provincie is. 
Ja, zelfs de naam zal moeten ver¬ 
anderen, omdat hij teveel ver¬ 
warring schept met andere inno¬ 
verende instituten. Maar het ver¬ 
zinnen van een nieuwe naam is 
momenteel wel zo ongeveer de 
kleinste zorg die de initiatiefne¬ 
mers hebben... 

De geschiedenis van het ICOM 
begint wanneer het Samenwer¬ 
kingsverband Sanering Mijnter¬ 
reinen (SSO) zijn feitelijke werk¬ 
zaamheden grotendeels achter 
de rug heeft. Het stelt begin 1985 
een restfonds van 800.000 gulden 
ter beschikking voor werkgele¬ 
genheidsprojecten. 

In een rapport van bureau Hoef¬ 
nagels wordt de oprichting van 
het ICOM aanbevolen. Op 10 sep¬ 
tember 1985 neemt de Heerlense 
gemeenteraad vervolgens het 
principebesluit tot oprichting. 
Ook de andere SSO-partners 
(Brunssum, Kerkrade en Land¬ 
graaf) gaan akkoord. Het SSO zal 
voor 200.000 gulden aandeelhou¬ 
der worden. 

Euforie 

Om aan te geven hoe euforisch 
de stemming toentertijd was, ge¬ 
ven we hier het motto dat het 
verslag siert van een reis die een 
delegatie van gemeente Heerlen 
in juli in 1985 naar Santa Rosa 
maakt: ’Het geld ligt op straat. 
Maar je moet het zien liggen en 


dan ook nog op kunnen rapen.’ 
Tot ieders verbazing duikt de 
Santa Rosa-reis later op als on¬ 
kostenpost op de ICOM-reke- 
ning. Een nog steeds niet opge- 
helderde kwestie. 

De toenmalige burgemeester Jo 
Reijnen van Heerlen (tevens 
voorzitter SSO) gaat eind 
1985/begin 1986 met diverse gro¬ 
te bedrijven als DSM, Philips, 
Volvo en KNP om tafel zitten. 
Maar geen enkele ’giganf voelt 
er iets voor om aandelen in de op 
te richten ICOM bv te nemen. 
Verder dan toezeggingen voor 
adviezen en gebruik van facilitei¬ 
ten willen ze niet gaan. Een eer¬ 
ste tegenvaller. 

Daar staat tegenover dat men in 
die periode ontdekt dat de EG 
subsidie beschikbaar stelt voor 
zogenaamde Business and Inno- 
vation Centres (BIC’s). De EG 
betaalt zeventig procent van de 
studiekosten indien men het 
ICOM als een BIC accepteert. In 
november 1986 blijkt tijdens een 
raadscommissie dat de EG nog 
maar 50 procent zal vergoeden. 
Tijdens dezelfde vergadering 
wordt medegedeeld dat het rap¬ 
port Hoefnagels ’op onverklaar¬ 


de 1 
de 


w In het nieuwe gebouw van de Kamer van Koophandel in Heerlen wordt nog steeds een 
ruimte vrijgehouden voor het voorlopig nog steeds ’papieren’ ICOM. Foto: DRIES LINSSEN 


in totaal 250.000 gulden. 

Aan de wieg van het ICOM ver¬ 
schijnt meteen een 'boze fee’: het 
Limburgs Investerings- en Ont¬ 
wikkelingsfonds (LIOF). Korte 
tijd na de oprichting van ICOM 
bv op 16 maart 1987 dient het 
meuws 


analyse 


bare wijze’ uit het gemeentehuis 
is verdwenen. 

Het SSO vindt in de Nederland- 
sche Middenstandsbank (NMB) 
een tweede aandeelhouder voor 
50.000 gulden. Samen slagen ze 
erin om ook Stienstra, Dechesne, 
bouwbedrijf Jongen en advies- 
buro Krumbach elk voor een hal¬ 
ve ton aandelen te laten kopen. 
Het bedrijfsleven investeert dus 


LIOF-directeur Builens een 
klacht in bij GS-lid Lodewijks. 
Het LIOF twijfelt aan het nut van 
een ICOM, omdat het zelf al vol¬ 
op bezig is met innoverende be¬ 
drijven. 

Piet Van Zeil treedt in april 1987 
aan als opvolger van Jo Reijnen 
in de functie van burgemeester 
van Heerlen. Hij wordt ook eer¬ 
ste man van het Streekgewest 


dat op 19 juni 1987 van start gaat 
en de taken van het SSO volledig 
overneemt. Hij slaagt er in om 
het nog steeds sceptische LIOF 
en de provincie enigszins tevre¬ 
den te stellen. 

Maar dan duikt het vplgende 
probleem alweer op. Minister De 
Korte ontvouwt in september 
1987 tijdens een bezoek aan 
Heerlen zijn plannen voor een 
Limburgs Innovatie Cenrum (IC) 
dat onder auspiciën van Econo¬ 
mische Zaken in ... Heerlen 
wordt gevestigd. Van Zeil laat 
het ICOM pas op de plaats ma¬ 
ken en zet de benoemingsproce¬ 
dure voor een ICOM-directeur 
stop. Van Zeil ontmoet bij EG en 
EZ 'gejuich over deze gedegen 
aanpak’. 

Begin 1988 stelt de provincie een 
half miljoen beschikbaar als 


werkkapitaal en verstrekt het 
LIOF 100.000 gulden om aande¬ 
len in het ICOM te nemen. Voor¬ 
waarde: een duidelijk plan. Al¬ 
leen bij een definiieve start van 
het ICOM komen deze gelden ter 
beschikking. 

I lartekreet 

Verantwoordelijk wethouder Sa- 
velsbergh van Heerlen ziet het al¬ 
lemaal niet meer zitten en laat 
eind juni 1988 tijdens een DB- 
vergadering van het Streekge¬ 
west weten: „Het ICOM is voor 
mij een afgeschreven zaak. Door 
de erg trage wijze van ontwikke¬ 
ling is er bij het bedrijfsleven 
weinig animo meer voor onder¬ 
steuning.” 

Van Zeil verklaart anno 1989 
deze uitspraak als een hartekreet 


van een enthousiaste man, 
het even te veel werd... 

Na wat strubbelingen in 
Tweede Kamer komt Econoin* 
sche Zaken in juli 1988 
nauwkeurige taakomschrijving 
van het IC. Na overleg met LJ 
en Kamer van Koophandel, Uf 
er toch nog speelruimte te ril 
voor een ICOM. 

Het IC moet gaan functionerejj > 
als een makelaar tussen grot® - 
kleine bedrijven, waardoor 
laatste gebruik kunnen nta*^ 
van know how van bijvoorbee* « 
DSM. Het ICOM belooft zich » 
leen met startende ondernem ^ 

in de technisch-innoveren ^ 

richtingen bezig te houden, y 
LIOF krijgt een plaats in bei 
besturen en moet de ’bestuu r *v 
ke schijf worden, waar alles o 
heen gaat draaien. 

Alles lijkt nu in kannen en 
ken. Op 25 augustus 1988 P 
seert de oprichtingsakte • 
ICOM bv de notaris en meniSw, 
vol vertrouwen naar de EG o 
de subsidie van 50 procent o J| 
de kosten van de eerste drie ja**, 
te op te eisen. 

EG 

„Helaas”, klinkt het daar: 
procedure is onlangs gewyriB 
We betalen nu nog slechts 
derde deel van de aanloopkos^ 
met een maximum van 350-■ 

gulden in een proefperiode ^ | 
een jaar.” Pas wanneer het IL | 
kan bewijzen dat de zaak succ 
vol is opgezet, kan er op 50 P 
cent subsidie voor een aantal j 
ren gerekend worden. 

„Ho,” zegt de provincie daajoP 
„Wij gaan niet voor 20 n . v t*t 
proefperiode betalen. Laat 
ICOM eerst maar eens met 
goed plan komen. Wij bekU* * 
dan wel na afloop van die P r ° . £ 
periode of we reden zien °m » 
vijf ton beschikbaar te s * e 
Ook het LIOF 'bevriest’ zijn m 
drage van een ton voor het 
men van aandelen in ICOM- 
Dat is de huidige stand van 
ken rond een olifantenbevalb 
die bijna is uitgeteld. 

joos philipP eIlS Jaguars met 
muziek uit de 
jaren zestig 

SCHAESBERG - Alleen nog dit 
weekend zijn kaarten verkrijg¬ 
baar voor de showavond met 
muziek uit de jaren zestig, die op 
zaterdag 21 januari in ’De Over¬ 
ste Hof nabij de draf- en renbaan 
van Schaesberg wordt gehou¬ 
den. Aangemoedigd door het 
succes uit de voorgaande jaren 
zorgen The Jaguars opnieuw en 
inmiddels voor de zevende maal 
voor de muziek. Deze groep uit 
de jaren zestig treedt op in de ori¬ 
ginele bezetting van destijds met 
John Theunissen, Theo Wetzels, 
Wiel Dautzenberg, Jo Haas, John 
Snijders en May Janssen. 

De belangstelling voor deze zo¬ 
geheten ’oldie’-avonden met de 
fans (die inmiddels goede derti¬ 
gers, veertigers en vijftigers zijn) 
is steeds zo groot dat werd beslo¬ 
ten om de kaarten alleen tijdens 
de voorverkoop van van de hand 
te doen. 


Onthulling bij LIS-kantoor 

Beeld geeft grote 
kloof overheid efl 
immigranten weef 


Ofj 

*n< 

on 

is 

hii 

Ja 

M, 

Sq 

*ij 

oc 

n< 

tr; 

D 

h< 

v 5 

dl 

* 

li 


Van onze verslaggever 


HEERLEN — In het kantoor 

J T • T sticntmg in naar iucsp»- ( n m 

van de Limburgse Immigratie een te eenzijdige belichting vajj 

Stichting aan de Akerstraat in -*— —^ 


Voor de onthulling van bet 
sprak de woordvoerster v ^ 
stichting in haar toespraak rt ^ 


Artieste Nada Kojadinovic en gedeputeerde drs G Kockelhorn bij de ’worsteling tussen twee 
culturen’. Foto: DRIES LINSSEN 


Heerlen is gistermiddag het 
beeld 'Worsteling tussen twee 
culturen’ van de artieste Nada 
Kojadinovic onthuld. Het 
beeld moet uitdrukking geven 
aan het feit dat immigranten in 
Nederland nog steeds niet als 
volwaardig geïntegreerd wor¬ 
den beschouwd. 


Eddy' Jurg wil 
’Raetskelder’ 
laten swingen 

Van onze verslaggever 
HEERLEN - „Ik zou oorspron¬ 
kelijk zelf gaan zingen, maar ge¬ 
lukkig liep ik niet zo lang gele¬ 
den de zanger/pianist Axel Lin- 
delauf tegen het lijf. Die kerel is 
uniek. Hij kan geen noot lezen, 
maar speelt alles op gehoor feil¬ 
loos na”. Aan het woord is Eddy 
Jurg, eigenaar van café de 
Raetskelder aan het Raadhuis¬ 
plein in Heerlen, waar gister¬ 
avond onder de noemer 'Jazz is 
terug in Heerlen’ de groep 'Jazz 
sin’ optrad. In februari kan men 
Axel Lindelauf bewonderen. 
Overigens is het de bedoeling 
dat voortaan elke vrijdag live 
muziek in de Raetskelder te ho¬ 
ren is. 

Sinds de dag van opening, zo’n 
drie maanden geleden, draait de 
zaak goed. „Dat is echter niet 
genoeg, je moet je onderschei¬ 
den van andere cafés om goed 
te blijven draaien, daarom ga ik 
elke vrijdag live muziek verzor¬ 
gen”, aldus Jurg. 

Oorspronkelijk wilde de Hilver¬ 
summer alleen Jazzoptredens 
verzorgen. Jurg: „Jazz is im¬ 
mers tijdloos en voor veel men¬ 
sen toegankelijk”. Daar is hij 


beurtelings 


f Eddy Jurg voor zijn ’Raetskelder’ 


Foto: WIM KUSTERS 


gedeeltelijk van teruggekomen. 
Sfeer is immers net zo belang¬ 
rijk als toegankelijke muziek en 
wie kan daar beter voor zorgen 
dan Trio Kwatsch, die in de 
tweede helft van februari naar 
de Raetskelder komt? 

Jurg mikt met zijn café óp pu¬ 
bliek van rond de dertig. Jurg 
hierover: „Dat heeft tot gevolg 
dat service bij ons hoog in het 
vaandel staat. De jeugd van 


twintig gaat elke dag uit, ons 
publiek niet. Die mensen moet 
je dus anders benaderen. Met 
meer aandacht. Dat is trouwens 
iets wat in heel wat cafeó in 
Heerlen ontbreekt”. 

Jazz Sin; vrijdag 20 jan. Café de 
Raetskelder, Raadhuisplein 7 
Heerlen, (naast Chinees restau¬ 
rant Peacock). In februari ver¬ 
zorgen Axel Lindelauf en Trib 
Kwatsch twee optredens. 


Koninklijk 
goud voor 
W. Pijpers 

LANDGRAAF - Burgemeester 
H. Coenders van Landgraaf 
heeft gisteren aan de voorzitter 
van Woningvereniging Schaes¬ 
berg, de heer W. Pijpers, de g° u * 
den medaille in de orde van 
Oranje Nassau uitgereikt. Pij¬ 
pers (64) is namelijk tien jaar 
voorzitter van de woningvereni¬ 
ging en al 33 jaar lang lid. 

Pijpers werd geboren in Leus- 
den en werd in 1965 bestuurslid 


per persoon 


r 


van de Schaesbergse woningver¬ 
eniging. Naast zijn werkzaamhe¬ 
den voor de vereniging is Pijpers 
zeer actief op het gebied van cul¬ 
tuur en historie. Van 1952 tot ’85 
was hij architekt van de vereni¬ 
ging Ons Limburg. 

Burgemeester Coenders schetste 
Pijpers in zjjn toespraak als een 
'bescheiden en aimabel man’. 
Naast de medaille overhandigde 
de burgemeester de voorzitter 
nog een emaille van het gemeen¬ 
tewapen. 

Dit jaar bestaat Woningyereni- 
ging Schaesberg namelijk 75 
jaar. • De heer W. Pijpers ontvangt de koninklijke onderschei¬ 
ding uit handen van burgemeester Coenders van Land¬ 
graaf. Foto: FRANS RADE 


overheid ten aanzien van " 
granten. Volgens haar h .° e 
gratie van immigranten m ^ 
land niet ten koste te gaan v , 
eigen cultuur. Iets dat y *jji, 
haar nu nog wel het geval 1 • 
migranten kunnen wel van. s i J 
derlandse goederen en di® j 
gebruik maken, maar j 
daarvoor aap de Nederlands 
voldoen. Voldoet hij hier n 1 * 
dan moet aan de immigran v 
lang gewerkt worden ^ tot V 
aan deze eisen voldoet”. 

Zij had voor deze woorden del t 

te gelegenheid gekozen g et z tU 
titel van het beeld 'worstel » 
sen twee culturen’. Zij conc 
de tenslotte dat de kloof tus 
Nederlandse overheid en £» e ^ 
granten nog steeds zeer groo ! 

Waardering ^ 

Aanleiding voor het laten 'Jfj?o& 
digen van het beeld was ^ulF. 
schakeling van de LIS van 
verlening aan immigrante 
die van een adviserende 1 
Ter gelegenheid van deze reu ^ 
satie kreeg de stichting va , r \ 
nisterie van WVC een g eld 
waarmee het ministerie 
king wilde geven aan de 
ring die zij heeft voor het 
lenende werk van de LIS. 
Grenzeloos 

WVC deed deze gift met de 
kening dat het geld gebruik 
worden voor het maken r( jiK 
kunstwerk. Dit zou vervaag 
moeten worden door een ^ u riP 
grant om zo te bewijzen ó a 
grenzeloos is. ■ 

Naast de uitvoerend artl 5 jg W* 
een woordvoerder van de 
ren bij de onthulling te veI * an 1» 
genwoordigers aanwezig v r0 \té 
ministerie van WVC, bet té 
ciaal bestuur van Limburg M 
gemeentebestuur van Hee n aeW 
het project financieel m ’> 
hebben gemaakt. , 

sSm 


TTt 


i ; $ r & 

■■■ ■ •, ■ .. . 


5i^®:. > * m ^ ^ , 

■ ; 1 ... fc??$ijÉg : ’ • : \ -••;'■:•■'-. . • .; 

■: • . ' ■• ,r ■ ■:*■ .+ . 


jg&i ■ - ' • , . ; .; : 

' ' '• • ' • . 

Wfi-' 

mmmm •- , ♦ • 

liM pB I 

; • • - . ■ r: .: : : . ' .- 

■ligF, 

I ■ 

IÉiirtlliliiiSÉ#lii;lilll#llliiii®i®i|iliiiiSI:lliiiiiiil 
Zaterdag 14 januari 1989 # Pagina 19 


Je dat, met enige fantasie, nog 
* goed voorteken kunnen noe- 
g QH n > v oor het overige waren de 
® runo in 1988 allesbehalve 
v 0 q k ® ez ^ nc ^- Bet J aar bestond 
no „ r nem uit wachten, wachten en 
2 elf ^f ns wac hten, en dat ging 
go j de eeuwig optimistische en 
gehumeurde uitdager op den 
h et *, danig de keel uit hangen. Na 
g a derde uitstel (Tyson had een 
p r riJ ding, door de schandaalpers 
opgeblazen tot een zelf- 
lw ^dpoging) besloot hij dan ook 
*het °k Sen boksen te laten en 
ti e t vrouw en kinderen op vakan- 
e gaan naar Jamaica. 

^ et tc, eval wilde dat de or- 
s tp d Gilbert precies dezelfde be- 
spl'd^ing koos. „Het was ver- 
K/'^elijk. Bij dit vergeleken zal 
°n hooguit een briesje zijn”. 

woedden de voorbije 
s otf nden ook in en om huize-Ty- 
wj en zo richtten minstens zo 
SQk ^bade aan als Gilbert de Ver¬ 
hef lk kolijke. De wervelwind in 
•oven van de kampioen droeg, 


Onbetwist de sterkste 


de 35 profpartijen die Mike 
yson bokste sinds zijn debuut 
P o maart 1985 won hij er slechts 
Sjiiet binnen de limiet. Ge- 
Jddeld hielden zijn tegenstan- 
hf rS bet slechts 3,4 ronden met 

soh^ HÏ* in ri ng. De legendari- 
ne .R°cky Marciano, ongesla- 
n ln 49 gevechten, moest het 
^PPonent met een moyenne 
an 4,1 doen. 

^jndat bijvoorbeeld Muhammad 
lan en ^ m °kin’ Joe Frazier niet 
„ n f er dan dertig gevechten on¬ 
dat 3gen bleven, hieronder op 
«t aantal een vergelijking tus- 
n s werelds grootsten: 

j^uhammad Ali: 6,2 ronden per 

^genstander. 

Inf 1 ? holmes: 5,8 ronden, 
o Frazier: 4,9 ronden, 
ocky Marciano: 3,8 ronden. 

Miu^oroman: 3,3 ronden. 

Tyson: 3 ronden. 

geschiedenis van het 
s j aar gewicht-boksen namen 
cbts drie wéreldtitelgevech- 
mm der tijd in beslag dan de 


91 seconden die Mike Tyson op 
27 juni van het vorig jaar nodig 
had om Michael Spinks van zijn 
illusies te beroven. Dat duel was 
met 12,3 miljoen dollar wel het 
best betaalde aller tijden. Lou 
van Burgs befaamde 'kwartje per 
seconde’ zonk in het niet bij het¬ 
geen de Mean Machine die avond 
in een tel bijeen sloeg: 219.780 
dollar. 

De snelste knock-outs: 

55 seconden: Jim Jeffries tegen Jack 
Finnegan 6-04-1900 

63 seconden: Michael Dokes tegen Mike 
Weaver 10-12-1982 

88 seconden: Tommy Burns tegen Jim 
Roche 17-03-1908 

91 seconden: Mike Tyson tegen Michael 
Spinks 27-06-1988 

De hoogste recettes: 

12,3 miljoen dollar: Tyson-Spinks 1988 

6.8 miljoen dollar: Leonard-Hagler 1987 
6,2 miljoen dollar: Holmes-Cooney 1982 

5.8 miljoen dollar: Holmes-Ali 1981 

Tysons snelste zeges: 

26- 07-1986: Marvis Frazier 30 seconden 
25-10-1985: Robert Colay 37 seconden 
20-09-1985: Ricardo Spain 38 seconden 
5-09-1985: Mike Johnson 39 seconden 

27- 12-1985: Mark Young 50 seconden 


Het is al een tijdje verdacht ’stil’ 
rond Mike Tyson en dat zou er best 
eens op kunnen duiden, dat de 
Mean Machine in training is gegaan. 
Dat werd tijd ook, want de wereld¬ 
kampioen in het zwaargewicht is al 
zolang niet in een boksschool gesig¬ 
naleerd, dat zijn gewicht volgens 
zeggen is opgelopen tot 113 kilo¬ 
gram, schoon aan de haak. Zo’n vijf¬ 
tien meer dan in zijn laatste ge¬ 
vecht, het Vluggertje’ tegen Mi¬ 
chael Spinks dat hem, op 27 juni 
van het vorig jaar, in elk van de 91 


seconden 219.780 dollar opleverde. 
Tyson had wel iets anders aan zijn 
hoofd dan springtouw en stootzak. 
De ring interesseerde hem geen bal 
althans, niet die ring. Zijn huwelijk 
stond op het spel. Robin Givens, 
omhooggevallen tv-actrice in snel 
gemaakte comedy-series-met-inge- 
blikt-applaus, regisseerde haar 
eigen soap-opera, en moedertjelief 
Ruth Roper hielp van harte mee. 
Het regende berichten over echte¬ 
lijke ruzies, Verbouwde’ huiska¬ 
mers en gesneuvelde ruiten. Aan 


the continuing story leek geen ein¬ 
de te komen. 

Na een lange, hete zomer is de 
scheiding nu ophanden. De dames 
zijn druk doende er een slaatje uit te 
slaan, Tysons manager Bill Cayton 
heeft zijn advocaten ingeschakeld 
en Don King doet zijn stinkende 
best de nog ongeslagen en ondanks 
alles immens populaire trekpleister 
in te palmen. Dat schijnt hem al aar¬ 
dig te lukken, want overal waar de 
kampioen verschijnt, volgt King 
hem als een schaduw. 


Hoe is het met Mike Tysons incas¬ 
seringsvermogen? Heeft hij de stor¬ 
men rond zijn huwelijksbootje 
heelhuids doorstaan of vertoont de 
Man van Staal haarscheurtjes? 

Op 25 februari zal de wereld het we¬ 
ten. Frank Bruno heet de man die, 
vijfentwintig jaar na de opkomst 
van Cassius Clay, geschiedenis zou 
kunnen schrijven, maar weinigen 
achten de brave Brit daartoe echt in 
staat. Algemene verwachting: „De 
enige die Mike Tyson kan vloeren is 


een vrouw 


Aan de tragedie van de 
Mean Machine’ lijkt 
geen einde te komen 


. Van onze verslaggever 

Jt* gaat natuurlijk te ver om Frank Bruno het grootste slacht- 
j* er van Mike Tysons privéproblemen te noemen. Het is im- 
q nog maar de vraag of de Brown Bomber er wel zo rouwig 
: bi moet zijn, dat zijn’ ontmoeting met Iron Mike nu al vijf keer 
v erschoven en misschien zou je zelfs stiekem moeten dui- 
b e n dat van uitstel afstel komt. Want Frank Bruno is veel te 
^ r dig om hem zonder pijn ten prooi te zien vallen aan de vuur- 
^ste vuisten van een ongetwijfeld getergde Tyson. 
s ^ar de 25e februari staat als datum voor het gevecht en nu Ty- 
«.bs vrouw en schoonmoeder definitief van het tapijt lijken te 
m verdwenen, is de kans dat er nog iets tussen komt meteen 
b* een heel stuk afgenomen. „Maar met Tyson weet je het 
t grapte Frank Bruno, alvorens voor de zoveelste keer de 
j^ming te hervatten. 

Monumentale Londener dicht zichzelf, alle sombere prog- 
bses ten spijt, wel degelijk kansen toe om de wereldkampioen 
ij b zijn troon te stoten. Historici hebben bovendien ontdekt 
Jb het op 25 februari op de kop af vijf en twintig jaar geleden 
~ 1 z ijn, dat een zekere Cassius Clay het zwaargewichtboksen 
h nieuwe dimensie gaf door Charles ’Sonny’ Liston te vloe- 
liib ^ en k eer van een vent, die destijds als net zo onoverwinne- 

gold als Mike Tyson nu. Alleen een vrouw kan 


Mike Tyson vloeren... 


naar goed gebruik, een onschuldi¬ 
ge meisjesnaam, maar het lieftalli¬ 
ge wezentje dat zich erachter ver¬ 
borg mocht minder onschuldig 
heten: Robin Givens, tweederangs 
tv-actrice in een soort Amerikaans 
equivalent van Zeg eens AAA en 
sinds februari 1988 Tysons toege¬ 
wijde (nou ja...) echtgenote. 

De geleerden zijn het er nog altijd 
niet over eens, waarmee voor Mike 
Tyson de problemen begonnen: 
met het geven van zijn jawoord 
aan Miss Givens of met de dood 
van zijn manager Jim Jacobs, een 
maand later. Voor Bill Cayton is 
dat allang geen vraag meer. Ja¬ 
cobs’ compagnon in The Big 
Fights, de maatschappij waarvoor 
Tyson in 1984 op aanraden van zijn 
oude leermeester Cus d’Amato 
een zevenjarig contract tekende, 
vervloekt de dag dat zijn pupil Ro¬ 
bin Givens tegen het fraaie lijf 
liep. 

Helden zyn publiek bezit, dat is 
een gegeven, maar zelden zal het 
privéleven van een ster zo uitge¬ 
breid, tot in de kleinste, meest in¬ 


tieme en onsmakelijke details, in 
de openbaarheid zijn gebracht als 
dat van Mike Tyson. 

De bloemen in het o zo kostbare 
bruidsboeket van Robin Givens 
waren amper verwelkt, toen de 
kersverse mevrouw Tyson al liet 
weten dat haar Mike zo veel van 
haar hield, dat hij aangekondigd 
had haar te zullen vermoorden, 
mocht ze ooit van plan zijn hem 
voor een ander te verruilen. Ze 
onthulde, gierend van de pret, dat 
ze hun hond, een bulldog, wel eens 
Tyson noemde, vanwege de gelij¬ 
kenis, en van Mike’s gabber José 
Torres vernamen we ongevraagd 
dat de Mean Machine vrouwen 
graag pijn doet als hij de liefde met 
hen bedrijft. 

En bij dit soort ontboezemingen 
bleef het niet. Het regende berich¬ 
ten over echtelijke ruzies en altijd 
was er Robin Givens om een en 
ander van smeuig commentaar te 
voorzien. 

De kroon spande een optreden in 
’20/20’, de talkshow van de be¬ 
faamde Barbara Walters. Gezeten 
naast haar man en haar moeder 
Ruth Roper (een invloedrijke tan¬ 
te, ex-vriendin van de almachtige 
Don King, over wie straks meer) 
schilderde Robin Givens een 
grimmig beeld van het dagelijks 
leven met de wereldkampioen. 
Die leek amper te luisteren, speel¬ 
de gedachteloos met het haar van 
zijn echtgenote en scheen in het 
geheel niet geraakt door haar toch 
pittige teksten. Scheen... Want 
twee dagen later werd duidelijk 
dat Robins woorden Mike Tyson 
wel degelijk iets hadden gedaan. 

Thuis in Bernardsville, New Jer¬ 
sey, in het op aandringen van zijn 
schoonmoeder aangeschafte en 
naar haar smaak ingerichte land¬ 
huis van 4,5 miljoen dollar, smeet 
de kampioen eerst met deuren, 
vervolgens met glazen en ten slot¬ 
te met alles wat voorhanden was. 
De bank, waarop Robin kort daar¬ 
voor Barbara Walters had toever¬ 
trouwd dat manliefs handjes nogal 
los zaten, dat hij manisch depres¬ 
sief was en hard een psychiater no¬ 
dig had, die driezitter lag toen bui¬ 
ten, naast het porseleinen eetser¬ 
vies, de schemerlamp en meer van 
dat soort breekbare snuisterijen. 
Robin en Ruth namen geschrok¬ 
ken de benen (overigens niet dan 
na eerst een, mislukte, poging te 
hebben gedaan 651.000 dollar van 
de gezamenlijke bankrekening af 
te halen) om nog geen week later 
via weer een andere talkshow te 
vernemen, dat Mister Tyson hen 
als 'schuim van het schuim’ be¬ 
schouwde en schoon genoeg had 
van het huwelijk. Dat bleek dus 
wederzijds. Diep beledigd klaag¬ 
den de dames de heer des huizes 
aan wegens smaad en ze deden die 

• Frank Bruno, de Britse tegenstander van Tyson. Voor de zo¬ 
veelste keer heeft hij zijn training hervat, nu midden in de woes¬ 
tijn in Arizona. 


klacht vergezeld gaan van een eis 
tot schadevergoeding die er niet 
om loog: 125 mifjoen dollar. 

Dallas, Dinasty, de Tyson-tragedie 
was alles in één. Een soap-opera, 
waaraan maar geen einde leek te 
komen. The continuing story hield 
tv-kijkend en krantelezend Ameri¬ 
ka nog weken daarna dagelijks in 
z’n ban en het toch al niet bijster 
verheffende niveau daalde, bij wij¬ 
ze van spreken, met het uur. Ty¬ 
son, bijvoorbeeld, ondersteunde 
zijn verzoek tot echtscheiding met 
het verhaal, dat Robin hem op z’n 
Rotterdams gezegd 'erin had ge¬ 
luisd’. Ze zou hebben beweerd in 
verwachting te zijn en hem op die 
manier het huwelijksbootje heb¬ 
ben ingelokt. Op haar beurt kreeg 
de komediante alle gelegenheid 
om die beschuldiging, in tranen 
uiteraard, te weerleggen. Ze kwam 
met een gynaecoloog op de prop¬ 
pen, die zonder blikken of blozen 
bevestigde dat zijn patiënte een 
kleine vier maanden na haar trou¬ 


wen een miskraam had gehad. 

Vrouwen. Mike Tyson heeft er al¬ 
tijd al minder goed raad mee ge¬ 
weten dan met zijn tegenstanders. 
Vroeger, op school, moesten de 
meisjes niks van hem hebben en 
toen dat, in zijn puberteit, tot zeke¬ 
re spanningen leidde, probeerde 
hij ze met geweld voor zich te win¬ 
nen. Wat dat aangaat is er dus wei¬ 
nig veranderd. Daar kan een vrou¬ 
welijke parkeerwacht in Los An- 
geles van meepraten. In de zomer 
van ’87 probeerde de bokser haar 
speels een kusje te ontfutselen. De 
dame was daar evenwel niet van 
gediend en toen een collega het 
voor haar opnam, werd deze met 
een dreunende draai om de oren 
duidelijk gemaakt met wie hij te 
doen had. Het kostte Bill Cayton 
heel wat moeite plus 105.000 dollar 
om het 'slachtoffer’ te bewegen 
zijn aanklacht in te trekken. 

Dat zijn Tyson moeite heeft zijn 
handen thuis te houden, onder¬ 


• Mike Tyson, de armen zege¬ 
vierend omhoog na zijn zege 
op Michael Spinks. Rechts 
naast de Brown Bomber Bill 
Cayton, de man met de be¬ 
roemde rechtopstaande ha¬ 
ren... vond niet alleen diens aan lager 
wal geraakte ex-opponent Mitch 
Green (die hem ’s nachts op straat 
lastig viel en die vergissing met 
een fikse jaap boven zijn neus 
moest bekopen), maar recentelijk 
ook een 24-jarige discotheek-be- 
zoekster in Manhattan. In Bent- 
ley’s Disco Lounge was Tyson de 
vrouw nagelopen toen ze de zaal 
verliet. Op de trap had hij haar ver¬ 
volgens, getuige het politierap¬ 
port, onzedelijk betast en, toen ze 
daar bezwaar tegen maakte („Ik 
heb al een man”), geslagen. 

Tot een aanklacht is het niet geko¬ 
men, zodat mag worden aangeno¬ 
men dat Bill Cayton weer met suc¬ 
ces zijn advocaten aan het werk 
heeft gezet. De zeventiger heeft de 
wereldkampioen op die manier 
meer dan eens uit de nesten gehol¬ 
pen en voert ondermeer die in¬ 
spanningen aan om zijn aanspra¬ 
ken op een riant deel van Tysons 
inkomsten te rechtvaardigen. Cay¬ 
ton ontving tot voor kort 33 pro¬ 
cent (een irt de States en in ons 
land overigens niet ongebruikelijk 
percentage, waarvan hij boven¬ 
dien nog de helft moest afstaan 
aan de weduwe van zijn compag¬ 
non Jim Jacobs) en stemde, onder 
druk van de toenemende invloed 
van Don King, pas zeer onlangs in 
met een reductie tot 20 procent. 
„Om te voorkomen dat Mike naar 
de rechter zou stappen”, jokte hij. 
„Niet dat ik bang was het te verlie¬ 
zen. Maar wat zou er dan nog van 
onze vriendschap over zijn?” 

Sinds het overlijden van Jim Ja¬ 
cobs, in maart wan dit jaar, is Don 
King niet meer uit de buurt van 
Mike Tyson weg te slaan. De enige 
die daartoe wellicht in staat zou 
zijn, de wereldkampioen zelf, voelt 
er niet de minste behoefte toe. 
„Iedereen zegt dat Don een boef is, 
maar ik beschouw hem als een 
vriend”. En zonder Bill Cayton 
erin te kennen, ging hij met de 
veelbesproken en -omstreden pro¬ 
motor een overeenkomst voor vier 
jaar aan. In die periode maakt al¬ 
leen King en niemand anders uit, 
waar en wanneer Tyson bokst, en 
voor hoeveel. Zijn rechten ten 
spijt, mag Bill Cayton al blij zijn 
als hij inspraak heeft in de keuze 
van de opponent. 

De man met de beroemde lood¬ 
recht omhoog staande, geverfde 
haren en opzichtige sieraden 
maakt sowieso de dienst uit in de 
professionele bokswereld, althans 
aan de top. Zyn Don King Produc- 
tions organiseert zowat alle be¬ 
langrijke gevechten. En wie we¬ 
reldkampioen in het zwaarge¬ 
wicht wil worden, kan nauwelijks 
om hem heen. Ook al Tysons ge¬ 
vechten op weg naar de wereld¬ 
titel, vingeroefeningen die hem 


naar schatting 55 miljoen dollar 
hebben opgeleverd, zijn door Don 
King gearrangeerd. 

In weerwil van zijn criminele ver¬ 
leden (hij zat wegens doodslag vier 
jaar in de bak), geniet Don King 
vandaag de dag groot aanzien. Zijn 
vermogen wordt op enige honder¬ 
den miljoenen (dollars weltever¬ 
staan, geen guldens) geschat en 
misschien is dat wel de reden, dat 
steeds meer hoogwaardigheidsbe¬ 
kleders en captains of industry 
zich zonder géne in zijn gezel¬ 
schap vertonen. Dominee Jesse 
Jackson bijvoorbeeld, die zo graag 
Ronald Reagan was opgevolgd in 
het Witte Huis, liet zich onlangs 
nog voor Kings karretje spannen 
en doopte voor het oog van de we¬ 
reld de reuzebaby Mike Tyson tot 
baptist. Invloedrijke zakenlieden 
gaan iedere keer weer met King in 
zee, ofschoon de meesten ook met 
hem in processen zijn verwikkeld. 

Donald Trump is er zoeen. De on¬ 
roerend goed-gigant haalde deze 
zomer het duel Tyson-Spinks naar 
zijn casino in Atlantic City en be¬ 
taalde Don King daarvoor het lie¬ 
ve sommetje van 12 miljoen dollar. 
Dat haalde hij er dubbel en dwars 
uit (de 21.785 toeschouwers betaal¬ 
den toegangsprijzen die opliepen 
tot 1500 dollar), maar belangrijker 
vond Trump dat hij het concurre¬ 
rende Las Vegas te slim af was ge¬ 
weest. Zijn croupiers maakten in 
de uren na het lucratieve vlug¬ 
gertje recordomzetten. 

* 

Bill Cayton ziet het allemaal met 
toenemende verontrusting aan. 
En hij niet alleen. Kevin Rooney, 
de man die Tyson sinds de dood 
van Cus d'Amato trainde en bij al 
zijn profpartijen in zijn hoek 
stond, wantrouwt King en alle an¬ 
dere zogenaamde adviseurs die 
zich als aasgieren op hun prooi 
hebben gestort. „Ze willen alle¬ 
maal een stukje van Tyson”, gruwt 
Rooney. verbitterd als hij is, nu hij 
door de kampioen (lees. King & 
Co) zonder mankeren aan de kant 
is geschoven. 

Voor Bill Cayton is het patroon 
duidelijk. Hij zag zijn pupil na de 
dood van d’Amato en, vooral, Ja¬ 
cobs langzaam maar zeker ver¬ 
vreemden van hen, die het beste 
met hem voor hadden. „Mike 
sneed bewust alle banden door. 
Met mij, met zijn vriend Steve 
Lott, met José Torres en nu ook 
met Kevin Rooney. Nee, ik denk 
niet dat Cus d’Amato dit alles had 
kunnen voorkomen als hij nog had 
geleefd. Ga maar na: Mike heeft 
Cus op diens sterfbed beloofd al¬ 
tijd voor Camille (Ewald, de 
schoonzus en levensgezellin van 
d’Amato, red.) te zullen zprgen. 
Maar zelfs dat doet hij niet meer. 
Mag hij niet meer”. 

En Bill Cayton laat er geen twijfel 
over bestaan, van wie niet: van Ro¬ 
bin Givens en haar moeder na¬ 
tuurlijk. „Die twee willen maar 
één ding”, schreef een lezer van de 
New York Post, „zo veel mogelijk 
money eruit slepen. En dat zal ze 
wel lukken ook”. 

Mike Tyson won al zijn 35 gevech¬ 
ten, 31 daarvan in een vloek en een 
zucht. Frank Bruno staat te boek 
als het volgende slachtoffer. Tenzij 
het turbulente leventje haar¬ 
scheurtjes heeft veroorzaakt in het 
incasseringsvermogen van de Man 
van Staal. In dat geval had Kevin 
Rooney een vooruitziende blik 
toen hij zei: „De enige die hem kan 
vloeren is een vrouw”. 


(ADVERTENTIE) 


MET RODA NAAR SOFIA 

In het kader van het 
Europacuptreffen tussen SOFIA en 
RODA JC organiseren wij 
volgende reizen: 

4-daagse busreis 

inkl. kaart ƒ 345/ 


ƒ 345,- 
/ 865,- 


8-daagse vliegreis , 

inkl. kaart / 865,- 

U verblijft in het wintersportoord 
Borowitz, 3-sterrenhotel h.p. 

5-daagse vliegreis 

per lijndienst ƒ 1095,- 

4-sterrenhotel in Sofia hp. inkl. kaart 

Boekingen/informatie bij: 


REISBUROjl 

PAUL-Jdsi 

CROMBAG 


HEERLEN 045-740000 
KERKRADE 045-463636 
GELEEN 04490-53355 
S1TTARD 04490-26080 


L i in b u 


, V.GC/ 


Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina_20. psycho-medisch streekcentrum ’vijverdal’ maastricht 

;;". • meaisch Streekcentrum "Vijverdal" is een psychiatrisch 
z -> -■ ■ ■ zzr.n ca. 500 medewerkers zorg verstrekken aan ca. 400 

-■ '■ sche en ca. 600 poliklinische patiënten. 

5 - - afdeling arbeidsrehabilitatie bestaat een vakature voor: 

WERKLEIDER HUISHOUDELIJKE 
DIENSTVERLENING <«» 


voor 32 uur per week, verdeeld over 5 dagen 


Doelgroep. 


Taken: 

- bijdragen en uitvoering geven 
aan arbeidsrehabilitatieplan- 
nen van patiënten; 

- begeleiden van patiënten indi¬ 
vidueel of als groep bij hun 
arbeid; 

- organiseren en uitvoeren van 
huishoudelijke taken m het 
'Trefcentrum". 

Vereisten: 

- enthousiasme en ervaring met 
betrekking tot huishoudelijke 
dienstverlening; 

- ervaring in de omgang met 
psychiatrische patiënten; 

- visie op arbeid en de beteke¬ 
nis daarvan voor betrokkenen; 

- opleiding op MBO-niveau 
(bijv. huishoudkundige voor 
inrichtingen, voortgezette 
opleiding voor gezmsverzorg- 
ster GGV); 

- sterke voorkeur gaat uit naar 
een vrouw gezien de team¬ 
samenstelling. 

Informatie is te verkrijgen bij 
mevr. B. Soogelee, activiteiten- 
bemiddelmg, tel. 043-250155. 

Salariëring: 

konform de CAO Ziekenhuis¬ 
wezen. 

Salarismdikatie: bij 100% 
dienstverband min. f 2.332,7 


max. f 3.281,- bruto per maand. 
Binnenkort zal de salarismde- 
ling middels de FWG-metho- 
diek bepaald worden. 

Schriftelijke sollicitaties kunt u 
binnen 14 dagen na het ver¬ 
schijnen van deze advertentie 
richten aan afdeling Perso¬ 
neelszaken & Organisatie, 
onder vermelding van 
vakaturenummer 8860. 


Daarnaast zijn voor dezelfde 
funktie'een aantal uren op 
afroep vakant. 

Voor deze uren vragen wij 

i 

2 OPROEPKRACHTEN 

voor vervanging van de eerder 
genoemde funktionaris gedu¬ 
rende vakanties en wegens 
ziekte. 

Voor deze oproepfunkties zijn 
op jaarbasis totaal 320 uren 
beschikbaar. 

Schriftelijke sollicitaties kunt u 
binnen 14 dagen na het ver¬ 
schijnen van deze advertentie 
richten aan afdeling Perso¬ 
neelszaken & Organisatie, 
onder vermelding van 
vakaturenummer 8861. 


Psycho-medisch Streekcentrum "Vijverdal", 
Postbus 88, 6200 AB Maastricht. 
Telefoon 043-633444. 


: d System t*n 
rxv?i ,n Kc-rkrade medewerk!stier marketing support 


/üe en Lngelse taal 


L«>;a^r7i<. j ez> 

en ruil-nme baan 


:na\ ƒ .4500. 

jan z 5 m contact 
►_'! J:critsbi)/jjnd^ 


iuw.t'n reageren 


W 


U1TZENDGROEP 

VOOR ELK BEROEP 


Industrie Service 
Maastricht BV 

Klippenwj 20 - 6222 PC Maastricht 
PostlttS 3 - 6240 AA Bunde 

Telefoon 043-630360 
Tclei 56696 
Teletai 043-637592 


vervaardiger van apparaten, leidingwerken en 
staalconstructies, zoekt 

! MAGAZIJNMEESTER/ 
ONDERHOUDSMONTEUR 

! 

j voor het beheren, uitgeven en onderhouden 
| van materiaal, gereedschap en machines. 

Daarvoor vragen wij een MTS-er (of LTS-er 
met aanvullende opleiding) vanaf 35 jaar, met 
aantoonbare ervaring voor deze functie^ 

Gaarne uw schriftelijke sollicitatie te richten 
aan de directie. 


r Da’s duidelijk bij Keserf 

• j\ - o: d 


r: uT/uim on 

.;:K wrnvkl 
•. • r/ Gh f 


Geleen, Rijksweg Centrum 12, 04490-53000 
Sittarë. Resmolenstraat 9, 04490-22279 
Maastricht. Stationsstraat 35. 043-218151 
Heerlen, Or. Poelsstraat 16. 045-713120 
Kerkrede, Hoofdstraat 39, 045-463700 


Notaris L.L.M. Haanen te Beek 

• 'ccgt 

Typiste, administratief medewerkster 

voreüige betrekking. 

Vereisten 

Beleend met aec, < , j.-. computerapparatuur. 
Goede beheersing <a" :e Nederlandse taal. 
.Leeftijd - 20 jac r 
'Ervaring st r e<* 'er ca"fce'.e!.ng. 

Solli citaties uitsi j'te--a »cnnfteli|K, onder opgave 
van genoten oc.-j a.ng. referenties en eventuele 
fin/aring ac oosrous 46 - ól 90 AA Beek L. 


aenegenDoog 

BEJAARDENVERZOflOINGS-CENTRUM. 


Ten behoeve van 
ons bejaarden¬ 
verzorgings¬ 
centrum „De 
Regenboog" 
stellen wij de 
functie vacant 
van 


KOK (M/V) 

voor 40 uren per week. 

De eisen die wij aan de kandidaat stellen zijn de 
volgende: 

* in bezit zijn van diploma instellingskok; 

* in bezit zijn van diploma dieetkok; 

* over ruime instellingservaring beschikken; 

* bereid zijn om in teamverband te werken, alsmede 
diensten te verrichten, inclusief weekends; 

* zelfstandig kunnen werken; 

* een minimale leeftijd van 25 jaar. 

Voor bovenstaande functie gelden een salariëring en 
arbeidsvoorwaarden conform de 
CAO-Bejaardentehuizen. 

Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 10 dagen te 
worden gericht aan de directie van het 
Bejaardenverzorgings-centrum „De Regenboog", 

Postbus 4451, 6401 CZ te Heerlen. 12206 


ACADEMISCH 

ZIEKENHUIS 

MAASTRICHT! 


COMAN BV 

raadgevende 
ingenieurs J 


COMAN BV raadgevende ingenieurs te Heerlen met ruim 50 medewerkers is 
een onafhankelijk raadgevend technisch Ingenieursburo. 

De dienstverlening omvat het adviseren, ontwerpen, begroten en begeleiden 
van projekten tijdens de uitvoering voor 


industrie en bouw 


Binnen de afdeling Stem-, Spraak- en Taalstoornissen, waar 
momenteel vijf medewerksters werkzaam zijn, bestaat plaat¬ 
singsmogelijkheid voor een 

logopedist m/v 

(Het betreft een deeltijdaanstelling van 40%) 
vacaturenummer 622/5 

Taken: de afdeling Stem-, Spraak- en Taalstoornissen heeft 
vooral een consultatieve taak en houdt zich bezig met logope¬ 
dische problemen In de meest ruime zin van het woord. Van 
de nieuw aan te trekken logopedist wordt verwacht dat hij/zij 
met name ervaring heeft op het gebied van de spraakrevalida- 
tie bij gelaryngectomeerden en stemstoornissen. 

Vereisten: diploma logopedist; bij voorkeur ervaring met 
spraakrevalidatie bij gelaryngectomeerden. 

Werktijden: 15,2 uren per week, in onderling overleg nader 
vast te stellen. 

Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal 
fl. 4.115,- bruto per maand, conform schaal B08 BBRA '84 
(bij full-time dienstverband). 

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnen bij mevrouw 
M. Frints, Tijdelijk Hoofd afdeling Stem-, Spraak- en Taal¬ 
stoornissen, telefoon 043-862924, of bij de heer W. Linssen, 
Personeelconsulent, telefoon 043-862015. 


Binnen de afdeling Cardiologie bestaat wegens vervanging 
plaatsingsmogelijkheid voor een 

part-time 

medewerker CAAS m/v 

Vacaturenummer 89.09/6 

Het betreft een deeltijdfunctie van 19 uur per week en voor de 
duur van 1 jaar. 

Taken: het CAAS is een geautomatiseerd systeem voor het 
analyseren van films die gemaakt zijn van bloedvaten rond 
het hart en om vernauwingen op te sporen. Betrokkenen zul¬ 
len dit systeem moeten bedienen. 

Vereisten: HAVO/VWO of daarmee vergelijkbaar. 

Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal 
fl. 2.571,- bruto per maand, conform schaal B03 
BBRA '84-salarisschalen. 

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnen bij mevrouw ing. 

A. Hacking-Krook, beheerder, telefoon 043-862214, of bij 
dr. J. Janssen, cardioloog, telefoon 043-862114 of bij 
mevrouvsmr. M. Rieu-Roosen, personeelconsulente, 
telefoon 043-862013. 

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op de 
eerste plaats taken op het gebied van de patiëntenzorg, 
en staat daarnaast ten dienste van het wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 bed¬ 
den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden volgens 
de arbeidsvoorwaarden van de overheid. 

Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedure te verze¬ 
keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; de 
zgn. NVP-soliicitatiecode. Een medisch onderzoek maakt 
deel uit van deze procedure. Voor elke functie komen zo¬ 
wel mannen als vrouwen in aanmerking. U kunt Uw solli¬ 
citatie, onder vermelding van het vacaturerfümmer, oplei¬ 
ding en ervaring, binnen 21 dagen zenden aan de Dienst - 
Personeel en Organisatie van het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht, postbus 1918,6201 BX Maastricht. 


in de meest ruime zin en zowel voor nieuwbouw, restauratie alsook 
renovatieprojekten. 

Als multidisciplinair adviesburo verlenen wij onze diensten op het gebied van de 
vakgroepen: 


bouwfysica en lawaaibeheersing 

verkeerslawaai 
bouwschade 
bouwakoestiek 
lawaaibeheersing installaties 

liften 

energiestudies 

gebouwautomatisering 

onderhoudsinformatiesy sternen 


civiele technieken 

beton- en staalconstructies 
weg- en waterbouwkunde 
algemene bouwkunde 
werktuigbouwkundige installaties 
HVAC installaties 
koude techniek 
sanitaire installaties 
gassen 

meet- en regeltechniek 
electrotechnische installaties 

licht en kracht 
telecommunicatie 
zwakstroominstallaties 
besturing en automatisering 


In verband met interessante ontwikkelingen op meerdere terreinen zoeken wij 
op korte termijn belangstellenden voor onderstaande vacatures. 

Binnen de vakgroep civiele technieken bestaan vacatures voor: 

adviseur (ir) beton- en staalconstructies 

Onze gedachten gaan hierbij uit naar een vanuit de bouwkunde voortgekomen 
beton- en staalconstructeur met een breed interessegebied die zowel technisch 
alsook financieel komplete projecten kan overzien 

Voor de geschikte kandidaat is binnen enkele jaren een doorgroei naar de 
functie van coördinator van de afdeling civiele technieken mogelijk. 

Het zal duidelijk zijn dat representatie en leidinggevende capaciteiten een must 
zijn. 

constructeur/projectleider 
beton- en staalconstructies 

Voor deze functie zoeken wij een HTS-er met meerdere jaren ervaring of een 
TH-ingenieur met enkele jaren ervaring. 

Kandidaten met aanvullende vakgerichte opleidingen hebben een pré. 

Binnen de vakgroep werktuigbouwkundige installaties bestaan vacatures 
voor: 

adviseur werktuigbouwkundige 
installaties 

Zijn werkzaamheden omvatten het zelfstandig en in teamverband uitvoeren van 
studie-opdrachten op het gebied van koudetechniek, energievoorziening en 
gebouw installaties. 

Voor deze functie zoeken wij een HTS-er met meerdere jaren ervaring of een 
TH-ingenieur met enkele jaren ervaring. 

Kandidaten met aanvullende vakgerichte opleidingen hebben een pré. 

technicus/aankomend technicus 
warmte- en luchttechnische installaties 

Onder supervisie van de projectleider dient men in staat te zijn de betreffende 
installaties uit te werken o.a. berekenen, selecteren, tekenen, calculeren en 
omschrijven 

De gewenste opleiding HTS-W of MTS-W, liefst aangevuld met MIT enöf TVVL 
en of HIT 

Afhankelijk van opleiding en ervaring zal men ingeschaald worden in de functie 
van technicus of aankomend technicus. 

Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie met uitvoerig curriculum vitae, 
voorzien van recente pasfoto te zenden aan: 

Directie Coman BV, Raadgevende Ingenieurs, Spoorsinge! 54, Postbus 198, 
6400 AD Heerlen. 


AANNEMINGS- EN 
WEGENBOUWMAATSCHAPPIJ 

BAARS Bv 

Wij vragen voor direct: 

KIPPERCHAUFFEURS 

Sollicitaties: Postbus 5, 

6343 ZG Klimmen 


Van Hecke Catering is een onderdeel van Van 
Hecke Management Catering Activities. 

Van Hecke Catering is Nederlands grootste 
organisatie op het gebied van bedrijfscatehng 
Er werken meer dan 3.000 mensen 
Zij geven dagelijks meer dan 
honderdvijftigduizend personen efficiënt en 
smakelijk te eten 
U bent van harte welkom . 


Wij hebben direct plaatsingsmogelijkheden in 
Heerlen voor: 

oproepkrachten 

met een salarisgarantie van 8 uur per week. 

Vereisten zijn: 

- relevante opleiding en of ervaring in 
bedrijfsrestaurants; 

- in bezit van telefoon en eigen vervoer; 

- leeftijd vanaf 20 jaar; 

- representatief. 

Werkzaamheden zijn: 

- assistentie bij voorbereiding en uitgifte lunch; 

- serveerwerkzaamheden; 

- schoonmaakwerkzaamheden; 

- spoelkeukenwerkzaamheden. 

Bij belangstelling verzoeken wij u schriftelijk of 
telefonisch te reageren. 

Van Hecke Catering BV, t.a.v. Bedrijfsrestaurant, 
Minckelerstraat 2, 6372 PP Heerlen. Telefonische 
reacties bij de heer Hamstra (Catering Manaqer) 
045-329447. 


Drukkerij Rosbeek BV 

vraagt voor spoedige indiensttreding, een 

Offset-drukker 

of een 

Leerlingdrukker/Hulpdrukker 

voor het mede bedienen van onze 4-kleurenpersen. 

Ons bedrijf vervaardigt kwalitatief hoogwaardig 
kleurendrukwerk. 

Accuratesse en dynamiek strekken tot aanbeveling. 
Sollicitaties schriftelijk aan 

Drukkerij Rosbeek BV 

Postbus 22102, 6360 AC Nuth 
telefoon 045-243535 


Bredo/Erwin Confectie Merkelbeek 

Wij zijn op zoek naar jonge, 
ervaren krachten in de leeftijd 
van 17 tot en met 21 jaar, 

welke wij 7 tot 16% meer 
betalen dan het geldende 
minimumloon voor de 
confectie-industrie. 

Tel. aanmelden va. as. maandag, 

04492-2709. 


Wegens uitbreiding van 
werkplaatsactiviteiten zoeken wij 

Een (leerling) 
monteur 

Enige ervaring in autobranche gewenst. 
Grote mate van zelfstandigheid. 

Sollicitaties na telefonische afspraak: 

AUTOBEDRIJF 
NIZET B.V. 

Industriestraat 14, 

6135 KH Sittard, 
tel. 04490-11051 & HET ONDERWIJSBUREAU VAN DE 

I S I katholieke 

„ SCHOOLVERENIGING 

V HEERLEN E.0. 

vraagt voor het secretariaat zo spoedig mogelijk 

een full-time secretaresse 

De secretariële werkzaamheden omvatten o.a.: 

- telefoon en receptie; 

- postbehandeling; 

- de zorg voor type-, print- en copieerwerk; 

- het aanmaken en verzenden van agenda's. 

Vereist wordt: 

- een opleiding tot directiesecretaresse; 

- bereidheid tot werken in teamverband; 

- een grote mate van accuratesse en 
zelfstandigheid; 

- ervaring als secretaresse; 

- ervaring met tekstverwerking, zo mogelijk met het 
IBM-36-systeem. 

Geboden wordt: 

- goede salariëring, afhankelijk van leeftijd en 
ervaring; 

- opname in het ABP; 

- arbeidsvoorwaarden volgens rijksregeling. 

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie vóór 26 
januari as. richten aan het bestuur van de Katholieke 
Schoolvereniging Heerlen e.o., Kruisstraat 58, 
postbus 196, 6400 AD Heerlen (tel. 045-714647). 

10% 


40 % 


20 % - 30 % 

korting op: 

BANKSTELLEN - BERGMEUBELS - EETKAMERS 

^ Speciale slaapkamerafdeling in onze zaak 
^ Heerlerbaan 235 Heerlen EIKEN MEUBELEN: Honigmanstraat 47, Heerlen 


SLAAPKAMERS s Heerlerbaan 235, Heerlen 

21 


limburgs dagblad 


Voltreffer 
Van der Pijl 

'»aesbe r g Pikeur Hans van 
^ Mjl mag dan wel zijn succes- 
naar een andere stal heb- 
vertrekken, het winnen 
jv ^ hij niet verleerd. Met Bright 
won hij gisteravond op zijn 
Ijsbaan in Schaesberg verrassend 
•jPeningskoers. Op de sulky ach- 
Jr a y van Hoafer versloeg hij in de 
draverij tien concurrenten. Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina 21 


sport t^agen: 

t 4 t *"* re l-P r ijs: 1. Bright Eyes (J. v.d. Pijl) 
1.24.3; 2. Cheri Wolvers; 3. Deane 
' 5 j. In - Niet gestart: Benzamien. Winn. 
: 1io P ' ' ,5 °' 1,2Ü ’ 1.20; koppel 14,10; trio 

J^l^yst-Prijs; 1. Anna Dakota (H. Grift) 
1.22.4; 2. Zola Eik; 3. Yakka K. 


Van onze medewerker 
THEO KEYDENER 

GELEEN - Rob van Steen, aan¬ 
voerder van de Smoke Eaters is 
door de tuchtcommissie van de 
ijshockeybond voor tien wed¬ 
strijden geschorst. De Geleense 
ijshockeyer werd tijdens het 
duel Smoke Eaters-Spitman Nij¬ 
megen van het ijs gestuurd, na¬ 
dat hij opzettelijk een puck rich¬ 
ting strafbank schoot. Het pro¬ 
jectiel was bedoeld voor de op de 
strafbank zittende Nijmeegse 
speler Williamson. Deze had Van 
Steen herhaalde malen op een 
grove en ongeoorloofde wijze on¬ 
deruit gehaald. 

Van Steen vindt dat de bond 


Aanvoerder Smoke Eaters mist play-ojfs 

Rob van Steen tien 
duels geschorst 


voorbij is gegaan aan de speel¬ 
wijze van Williamson. „Ik weet 
dat ik straf heb verdiend, maar 
dit slaat alles. Een jaar geleden, 
tijdens het duel Nijmegen-Smo- 
ke Eaters, schoot Homburg (Nij¬ 
megen) met opzet de puck rich¬ 


ting scheidrechter. Die werd 
toen vrijgesproken”. 

Manager Notten dicht de heer 
Zaalberg, tuchtcommissielid en 
lid van de hoofdscheidsrechter- 
commissie, een kw'alijke rol toe. 
Notten: „Zaalberg is Nijmege- 


naar en zal zeker zijn scheids¬ 
rechter een hand boven het 
hoofd houden”. Zaalberg ver¬ 
werpt deze beschuldigingen. „Ik 
heb naar eer en geweten gehan¬ 
deld. Mijn stem is een van de 
acht in die commissie. Persoon¬ 
lijk vind ik dat Van Steen goed is 
weggekomen. Wij hebben ge¬ 
handeld conform artikel 603A. 
Hierin staat dat een match-penal- 
ty wordt opgelegd aan die speler 
die een tegenstander een letsel 
tracht toe te brengen of opzette¬ 
lijk toebrengt”. 

Vanavond spoeelt Smoke Eaters 
thuis tegen Rotterdam om 20.00 
uur. Het is de eerste wedstrijd 
van de play-offs. 


Mi } -Banik Ostra ra en XEC-Fortuna 

Weerzien tussen 
Roda en Daerden 


% 0 4 ’ 70; P 1 - 3 - OÜ ’ 3 - 6 °: koppel 12,80; trio 

itJ^lPöotje-Prijs; 1. Abbado R. (J. Jon- 
Vri m tijd 1.18.4; 2. Alice van Altena; 3. 

Boszorg. Winn. 2,20; pl. 1.20, 1,30; 
Ct 1 2 ’ 8 °i trio 25,70. 

jtamkam-Prijs; 1 Baukje Hanover (P. 

km.tijd 1.22.2; 2. Bettina Geluk; 3. 
fRtiitenzorg. Niet gestart: Butterfly, 
IjJ. _*rl Meca en Ultime Venture. Winn. 
ll|^p- 1.00, 2,00, 5,21^; koppel 8,10; trio 

^h^tidder-Prijs: I. harly Ludwig (H. 
W*nu,jd 1.20.4; 2. Aljemint; 3. Venisia 
■Jq i e ü gestart: Babesia R. Winn. 1,10; pl. 
Vt,, ; k oPPel 3,10; trio 37,50. 

'• Cay van Hoafer (J. v.d. 
CoK,| tj-tijd 1.22.9; 2. CarmeTIta Deeora; 3. 
Ity * b; 4 Charlotta V. Niet gestart: Va- 
yj). ® Ganesh. Winn. 5,20; pl. 2 , 10 , 1,50, 
I.OO 7 nn°PPel 11.60; trio 149,30; kwartet 

1 ^llyv. 

" Pri i s: 1 Anton Aldorp (H. Grift) 
«1.21.3; 2. Wayne Express; 3. Zanara. 

|f 0 38 10°' Pi 1,5 °’ 1,lü ’ 1-4Ü ' koppel 4>00; 

<^*® a ts-Prijs: 1. Volomite S (R. v. Stam) 
üiljjjkt 1 19.6; 2. Zaffra Voltary; 3. Yviena 
^0 Niet gestart: Ann Marshall. Winn. 

1.10, 1.20; koppel 2,40; trio 7,20. 
tnw: ' e t'Prijs: 1. Caresse Heldia (H. Grift) 
l°r tl u d 1-25.9; 2. Cas Buitenzorg; 3. Arios du 
4 - Aurelia Worthy. Niet gestart, 
(tl iP„ ü Winn. 2.30; pl. 1,30, 1,60. 3,40; kop- 
u ’20; trio 238.50. 

Jog^RACAS - Pedro van Raams- 
Je K m eemt op de bitdagerslijst van 
ftyg.” 0r l d Boxing Association 
de bij de half-zwaargewichten 
Ze sde plaats in. 

1,4'lTARD - Tom Nijssen uit Sit- 
^ is weer opgenomen in de natio- 
selectie. Nadat hij na de Davis- 
^Otid 6dstrijd te 8 en Senegal in War- 
fw? door bondscoach Stanley 
2ithi* r ü P. een z ijspoor gezet was, 
die .1 Weer in de voorlopige selectie 
V* ch gaat voorbereiden op de 
Di 0 T? ean Men’s Teams Cham- 
v *D8t s ^ vroe ëer King’s-cup) die 
Ch 0s |en met 12 maart in het Tsje- 
10 °Waakse Ostrawa verspeeld 
Worden. 


’Die overwinning pakken ze me niet meer af 

Rudy Douven kri jgt 
eerste punt cadeau 


KERKRADE - De selectie van 
Roda JC is weer bijna op volle oor¬ 
logssterkte. Na een periode vol bles- 
sureperikelen kunnen de Kerkrade¬ 
naren zondag om 14.30 uur in de 
wedstrijd tegen Beerschot weer be¬ 
schikken over Ernie Brandts, Silvic 
Diliberto en Sanchez Torres, die 
enige tijd niet inzetbaar waren. In 
het duel op Kaalheideiegen de Bel¬ 
gen, de laatste oefenwedstrijd voor 
de hervatting van de competitie, 
kan trainer Jan Reker geen beroep 
doen op Pierre Blattler, Raymond 
Smeets (beiden voor langere tijd 
uitgeschakeld) een Frits Nöllgen 
niet inzetbaar. 

De confrontatie met Beerschot be¬ 
tekent voor het Kerkraadse publiek 
een weerzien met Jos Daerden. De 
Belgen, onder leiding van Barry 
Hughes, treedt overigens aan zon¬ 
der de geblesseerde Simon Tahama- 
ta. De entreeprijzen voor de con¬ 
frontatie op Kaalheide zijn tien gul¬ 
den voor de overdekte zittribune en 
zes gulden voor alle overige plaat¬ 
sen. 

MAASTRICHT - MVV oefent van¬ 
avond in De Geusselt (19.30 uur) te- 


WIJK AAN ZEE - De drie Nederlanders in grootmeestergroep 
A van het 51e Hoogovens schaaktoernooi zijn goed begonnen. 
John van der Wiel en Jeroen Piket speelden vlotte remises te¬ 
gen respectievelijk de Hongaar Zoltan Ribli en de Sovjetrus 
Rafael Vaganian, twee van de vier spelers in Wijk aan Zee, die 
een ELO-waarde boven de 2600-puntengrens hebben. Rudy 
Douven startte zelfs met een overwinning, al had hij met zwart 
tegen Joël Benjamin alle geluk van de wereld. In een glad ge¬ 
wonnen stelling liet de Amerikaan zich beetnemen door de na¬ 
tionale kampioen, die gniffelend de felicitaties in ontvangst 
kon nemen. 

„Dit slaat gewoon nergens op”, gaf Douven koos met zwart tegen de 
Douven toe nadat hij zijn eerste d J le .J aar jongere Benjamin voor de 
punt cadeau had gekregen. „Berya- a fruilvariant van het Caro Kann en 
min hoefde het alleen maar af te ma- kwam bevredigend uit de opening. 
ken. Maar gelukkig voor mij zag die r P de zeventiende zet beging de 
Amerikaan iets over het hoofd.” De Brabander met Ph5 echter een gro- 
27-jarige Limburger, die vorig jaar Y e onnauwkeurigheid (Pg8 bood be- 
bij verrassing het Nederlands kam- *y re kansen op afweer). De gebrilde 
pioenschap greep, kon na afloop Amerikaan zette een overweldigen- 


zijn lol niet op. „Het was geen partij 
om lang in herinnering te houden. 
Maar daar lig ik niet wakker van. 


Ongunstige loting 
Vvonne van Gennip 


Loting: 500 meter; rit 1. Titova (Sov) - Boga- 
tova (Sov), 2: Schalling (DDR) - Lapoega 


w 

iQejwj BERLIJN - Yvonne van Stam (vierde rit tegen de Poolse 
V °°r rP de eft onfortuinlijk geloot Rys) ook al over de baan geweest. 
&e Se p openingsdag van de Euro- 

V d * n .West-Berlijn. De Loting: 500 meter: rit 1. Titova (Sov) - Boga- 
plsc h kampioene start van- tova (Sov), 2: Schalling (DDR) - Lapoega 
°P Je 500 meter in de elfde rit (Sov), 3. Meijer - Bomer (DDR), 4. Rys (Pol) 
® Petra Moolhuizen en opent de , S4am ' 5 ^ lee , mapn (DD k)-Nemeth (Oos). 
ft. °P de 3 kilnmptor teapn He 6 Kr ohn (Zwe) - Moser (DDR), 7. Fihmono- 
^Ssin V ] T kllometer tegen de va (Sov) . Tollefsen (Noo), 8 . Kivipelto (Fin) - 
Jeiena Lapoega. Nystedt (Noo), 9. Hammarin (Zwe) - Yttre- 

hrijp dal (Noo), 10. Petra Becker (BrD) - Belci 

Vg n eerste rit op de 3000 meter zal (Ita). H< Moolhuizen - Van Gennip, 12. Star- 

W ^ er inip een richttiid neerzetten kova (Ts j } ' Szikora < Ts j>- 13 Borkwoska 
fL 0r de ricniiija neerzeuen (Po[) Felicetti (Ita) 

, Klepm ttcurrentie, van Wie Gun- 3000 meter: l. Lapoega - Van Gennip, 2. 
Nrliiu V ann de voornaamste en ge- Schalling - Bogatova, 3. Titova - Krohn, 4. 
bjj 2 J *tSte is. De Oostduitse trof het stam - Rys, 5. Bomer - Kleemann, 6 . Moser - 
Vnu r met haar indeling in rit 5 Ne , met ^'Kivipelto - Tollefsen 8 . Becker - 

§5* naar landeenote Jaeaueline Belci - 9 - Yttredal - Fihmonova, 10. Hamma- 
n der Dwn g , ; jacqueiine nn . Mei j er , n. Nystedt - Moolhuizen, 12. 
xj zijn de Oostduitse starkova - Felicetti, 13. Szikora - Borkows- 

Beike Schalling en Marieke ka. 


Hriid r etra Moolhuizen en opent de 
l^Ssi ° P de ^ kilometer tegen de 
d Jelena Lapoega. 

Ifl (j; 

^d Q eerste rit op de 3000 meter zal 
V °°r een bchttijd neerzetten 

I da Kle 6 concurren ho, van wie Gun- 
v a ar i. dtnann de voornaamste en ge- 
^'hon 3S ' Oostduitse trof het 
}f r met ^ aar i nde ii n ë in rit 5 
dö rt . daar landgenote Jacqueline 
^ypr r i_P aarvoor z d n de Oostduitse 
Heike Schalling en Marieke 


Harmonie betaalt reiskosten van sportman 

JU fl I flCUAtl rfhf'l kwam eveneens met brons thuis 
4 yil van die trip en werd daardoor 

O | ■ t t 1 uitverkozen tot sportvrouw van 

OVIyitl I het jaar 1988. Een eervolle ver- 

j t iiuuiyia melding in deze categorie was 

1^ q * weggelegd voor Marion Berends 

Cllll ÖIÖGÏIGÏI (kegelen). Naast de nationale 
* titel in de hoogste record verbe- 

terde de kegelaarster het natio- 
AVtyl 14.1 dvlC/ nale record tot 708 hout. 

^erkrade - Voor de twaalfde „ , - , 

m successie maakte Kerkra- Sportteam van het afgelopen 
gisteravond in de overvolle Kerkraadse sportjaar werd be- 
fcfchal haar beste sportmSisen kerfmalist Roda JC. Die bekerfi- 
^d 1988 bekend. Sportman van nale - die in Tllbu S verloren werd 
‘ e yjf ar , gewichtheffer Jan Jans- van PSV C. 3 ' 2 ] de uitstekende 
Si kreeg vlak na zijn uitverkie- Prestaties in de Europacup, waar 
, dg van harmonie St Caecilia de voetbalprofs doordrongen tot 
Jaar de gewichtige krachtpatser de kwartfinales, leverden de 
vü^ uba blaast, een bedrag van doorslag bij de jury. 
z ijnH Zend gulden overhandigd, 

karn 6 de re l s k°sten. De wereld- Het panel van journalisten kende 
kale 1C>en b? taa .l de vo °r het be- voorts de juryprijs, een eerbe- 
en n van z ij n titel zelf alle reis- toon aan iemand die bijzondere 
A m Ve rblijfskosten in en naar verdiensten heeft of heeft gehad 
enka voor sportstad Kerkrade, toe aan 

V Hopel-voorzitter Rinus van 
Hooft. De praeses uit Eygelsho- 
ven is al meer dan 25 jaar de be¬ 
stuurlijke ruggegraat van ama- 
teurclub Hopel en heeft zich 
daarnaast op vele sportieve vlak¬ 
ken in de gemeenschap verdien¬ 
stelijk gemaakt. 


Amerika. 

t 0eerv olle vermelding in de ca- 
gin^ ne s P°rtman van het jaar 
cien naar ^bohel Vreuls. De offi- 
jiu ; S * e ^ eder landse kampioen 
deni u behaalde in Zweden tij- 
f>i het EK een bronzen plak. 
ggenote Sylvia Habets 


trainerscarrousel 


Vd^ ER0Y - Siem Dreesen 
de opvolger van Wim Janssen 
^ erde klasser SV Leveroy. 

Je kl^? p,p ~ van Heur van der- 
Brha ^ oese k wordt trainer bij 
q ntse eerste klasser Gemert. 

[kentep] S K L 3 Henk van Di J k > m °- 
rr de v l erde klasser SV 
tester VenraY ’ wordt 1 juli oefen- 
Sei, Va n de derde klasser Moe- 

teSsaFso* - Wim Bogie, 
^iel Wilhelmina ’08, volgt 

Ifsiner L-.^Phoven uit Horn op als 
d^ J de derde klasser Breven-j 


de aanvalsactie op, die niet meer te 
stoppen leek. „Ik had me eigenlijk 
al met een nul verzoend en speelde 
met de moed der wanhoop verder”, 
legde Douven vrolijk uit. In lichte 
tijdnood tastte Benjamin met 31. c6 
afschuwelijk mis. Na het antwoord 
van Douven (Da6) was mat enkele 
zetten later niet meer te vermijden. 
„Zo lust ik er nog wel een paar”, 
kondigde Douven aan. 

Uitslagen grootmeestergroep A: Granda 
Zuniga (Per) - Sax (Hon) 0-1, Van der Wiel 
(Ned) - Ribli (Hon) 1/2-1/2, Piket (Ned) - Va¬ 
ganian (Sov) 1/2-1/2, Sokolov (Joe) - Tsjes- 
kovski (Sov) 0-1, Nikolic (Joe) - Georgiev 
(Bul) 1/2-1/2, Anand (Ind) - Miles (Eng) 1-0, 
Benjamin (VSt) - Douven (Ned) 0-1. 

Zettenverloop: wit: Joël Benjamin (Ver¬ 
enigde Staten) zwart: Rudy Douven (Neder¬ 
land) 1. e2-e4, c7-c6; 2. d2-d4, d7-d5; 3. 
e4xd5, c6xd5; 4. c2-c4, Pg 8 -f 6 ; 5. Pbl-c3, el- 
e 6 ; 6 . Pgl-f3, Lf8-b4; 7. c4xd5, e6xd5; 8 . Lfl- 
d3, 0-0; 9. 0-0, Lc8-g4; 10. Lcl-g5, Lb4xc3; 11. 
b2xc3, Pb8-d7; 12. Ddl-d2, Lg4xf3; 13. 
g2xf3, Ta 8 -c 8 ; 14. Kgl-hl, Tc 8 -c 6 ; 15. Tfl-gl, 
Kg 8 -h 8 ; 16. Tal-bl, Dd 8 -c 8 ; 17. Dd2-f4, Pf 6 - 
h5; 18. Df4-h4, g7-g6; 19. Ld3-b5, Tc 6 -e 6 ; 20. 
c3-c4, Pd7-b6; 21. Lg5-e7, Tf 8 -g 8 ; 22. c4-c5, 
Pb6-d7; 23. Lb5-d3, Tg 8 -e 8 ; 24. Le7-d6, Ph5- 
f 6 ; 25. Dh4-g5, Dc 8 -c 6 ; 26. Ld3-b5, Dc 6 -c 8 ; 
27. Tgl-cl, Dc 8 -d 8 ; 28. Lb5-fl, Dd8-a5; 29. 
Tblxb7, Da5xa2; 30. Ld6-g3, Te 6 -el; 31. c5- 
c 6 , Da 2 -a 6 ; 32. Tclxel, Te 8 xel; 33. Tb7-b8+, 
Kh8-g7, wit geeft op. 


Schrijvers weg 
bij Wageningen 

WAGENINGEN - Piet Schrijvers 
moet aan het einde van dit seizoen 
weg bij FC Wageningen. Na twee 
seizoenen is het bestuur van de eer¬ 
ste divisieclub uitgekeken op de Er- 
melose oefenmeester, 

# CAIRO - Het Finse voetbalelftal, 
dat in dezelfde groep voor de voor¬ 
ronden van het toernooi om het we¬ 
reldkampioenschap als Nederland 
speelt, heeft in Cairo een oefenwed¬ 
strijd verloren. Voor 10.000 toe¬ 
schouwers bleek Egypte te sterk: 
2-1 (rust 1-1). 


(ADVERTENTIE) gen de Tsjechische topclub Banik 
Ostrava. Voor de Maastrichtenaren 
een aardige test met het oog op het 
competitieduel tegen PSV volgende 
week. Banik Ostrava, thans tweede 
in de competitie, treedt aan met vijf 
internationals, waarvan doelman 
Ludek Miklosko en middenvelder 
Karei Kula, de meeste faam genie¬ 
ten. Rob Delahaye zal overigens bij 
afwezigheid van Hans Vincent, 
John de Jong en Erwin Vander- 
broeck meteen achter de spitsen 
spelen. Voor het duel geldt een spe¬ 
ciale entree-prijs: vijf gulden voor, 
alle rangen. 

SITTARD - Het oefenduel in Nij¬ 
megen tegen NEC is voor Fortuna 
Sittard een belangrijke testcase 
voor de herstart van dé competitie 
tegen FC Groningen. Met Henk 
Duut als vrije verdediger en Marcel 
Liesdek en Loek Frijns in de man¬ 
dekking begint trainer Hans van 
Doorneveld vanmiddag (14.30 uur) 
aan het karwei en ook volgend 
weekeinde tegen FC Groningen. 
„Henk Duut verhuist naar de ach¬ 
terste lijn en die linie zal de rest van 
het seizoen zoveel mogelijk in tact 
worden gelaten. Bij balbezit mag' 
Duut best weer zijn stekkie in de 
middenlinie opzoeken, maar zijn, 
eerste taak in de toekomst zal zijn 
het rugdekking aan de verdedigers 
geven". Fortuna Sittard kan niet be] 
schikken over Jos Mordang, Sigi' 
Lens. die herstelt van een meniscus¬ 
operatie en van Mario Eleveld, reva-- 
liderend van zijn achillespees-ope- ■ 
ratie. 


Napels-Inter 
direct op tv 

KEULEN/HEERLEN - Het cup¬ 
duel om de Italiaanse voetbalbe- 
ker tussen FC Napels en Inter 
Milaan zal zondagmiddag vanaf 
15.00 uur deels rechtstreeks en 
deels als tv-registratie op Duits¬ 
land 1 worden uitgezonden. De ’ 
voetbalwedstrijd wordt ingepaat 
in het ARD Sport Extra-pro- 
gramma met een verslag van de 
wereldkampioenschappen 
skiën. 


# Het moment waarop Jacky Ickx (rechts), op het strand naar Dakar, Ari Vatanen laat passe¬ 
ren. Van spanning in Parijs-Dakar was al lang geen sprake meer. 


Ari Vatanen: 'Ik kan gevoelens Ickr best begrijpen ’ 

Finish Parijs-Dakar 
volgens draaiboek 


DAKAR - Voor het eerst sinds jaren 
is de woestijnrally Parijs - Dakar 
geëindigd zonder dodelijke onge¬ 
lukken. De karavaan auto’s en mo¬ 
toren kwam gisteren in de Senega- 
lese hoofdstad Dakar aan. Van een 
wedstrijd was geen sprake meer 
sinds een munststuk de rolverde¬ 
ling had aangegeven. 

Teneinde het kostbare materiaal 
van Peugeot te beschermen moch¬ 
ten de Fin Ari Vatanen en zijn 
Zweedse co-equipier Bruno Berg- 
lund de elfde editie van de woestijn- 
race winnen. Volgens afspraak na¬ 
men de Belgen Jacky Ickx en Chris- 
tian Tarin, die het peloton dagen¬ 
lang hadden geleid, genoegen met 
de tweede plaats. Bij de motoren ze¬ 
gevierde de Fransman Gilles Lalay 
met een Honda. 


nen. Op het moment dat Peugeot- 


„Ik kan de gevoelens van Ickx best 
begrijpen”, zei Vatanen. „Hij is een 
prima coureur; een rijder met een 
winnaarsmentaliteit. Maar ik heb al¬ 
tijd volledig achter de beslissing 
van de bazen gestaan. Persoonlijke 
belangen moesten ondergeschikt 
blijven aan de publicitaire waarde 
die een mogelijke zege zou opleve¬ 
ren. Uiteraard heb ik makkelijk pra¬ 
ten, maar voor hetzelfde geld was ik 
nu de geklopte man”, zei Vatanen, 
die het incident van gisteren be- 


directeur Jean Todt zaterdag een treurde. 

munststuk opwierp, had Ickx nog Voor de Vliegende Fin was het de 


een voorsprong van vijf minuten, tweede zege in Parijs-Dakar. „En 
Dat gebeurde in Gao, op zes uur van daar ben ik erg blij mee, want deze 
Dakar. rally is een stuk van mijn leven. Drie 

weken lang heb ik me Afrikaan ge- 
Van de 396 gestarte combinaties voeld. Zo lang ik de kans krijg blijf 
(155 motoren en 241 auto’s) die op ik deelnemen. Ik houd van de men- 


Eerste Kerstdag in Parijs van start 
gingen, bereikten er 164 (104 auto’s 
en 60 motoren) de eindstreep. 


sen, van de levenswijze, van de con¬ 
trasten. Als ik ooit stop met racen, 
kom ik hier terug om mijn vakantie 
vieren". 


Voor de deelnemers die zich enkel 

tot doel hadden gesteld om de rally Eindklassementen: Auto’s: 1. Vatanen- 
te volbrengen, was de aankomst in /Berglund (Fin. Zwe) Peugeot 405 Turbo 16 
Dakar een bewogen Ogenblik. Som- in 26.25.40. 2 . IckxTarin (Bel) Peugeot 405 
migen lachten, anderen huilden of L u , rbo K 16 u° p D 3 ^ 3 . Tambay Lemoyne ( FYa) 


staken een vuist om hoog ten teken 


overwinning’. 


Mitsubishi Pajero 3.55.34, 4. FrequelirvFe- 
nouil (Fra) Peugeot 205 Turbo 16 5.43.44. 5. 


overwinning, voor zover daar al 
sprake van is, ging naar Vatanen. 
Traditioneel hield hij op het erepo¬ 
dium een beker melk in zijn han¬ 
den. Daarnaast de 'geklopte’ Jacky 


echte Kees en Mieke Tijsterman (Ned) Mitsubishi 


Het was de derde triomf voor Peu- dium een beker melk in 
geot in drie jaar. Vatanan, bijge- den. Daarnaast de 'geklop 
naamd Ari de Afrikaan, won ook al Ickx, wel met champagne. 

in 1987. Vorig jaar was het de beurt i- 

aan zijn landgenoot Juha Kankku- 


Pajero 6.33.13, 6 . ShinozukaMagne (Jap- 
/Fra) Misubishi Pajero 7.05.00. 

Motoren: 1. Lalay (Fra) Honda 61.00.06. 2 
Picco (Ita) Yamaha op 35.47, 3. Morales (Fra) 
Honda 36.12, 4. Peterhangsel (Fra) Yamaha 
1.05.28, 5. Neveu (Fra) 3.22.27, 6 . Orioli (Ita) 
Cagiva 4.04.25. 


oefenvoetbal 


Vandaag: 

Panningen-Swift ’36 (14.30 uur) 
Linne-SVH ’39 (15.00 uur) 
Obbicht-Fortuna S. 2 (12.00 uur) 
Morgen: 

DVO-EVO (14.30 uur) 

RKHSV-UNA Gouda (14.30 uur) 
Finales Daalhof-toernooi (11.00 uur) 
Treebeek-Waubachse B. (14.30 uur) 
Limburgia-Born (14.00 uur) 
EHC-Mmor (14.00 uur) 

Girardelli verrast 

KITZBUHEL - De voor Luxem¬ 
burg uitkomende Oostenryker. 
Mare Girardelli verraste in de we¬ 
reldbekerwedstrijd van Kitzbühel. 
Girardelli zegevierde op het ko-! 
ningsnummer, de afdaling. Het was- 
zijn eerste triomf op dit onderdeel. * 

Girardelli was 70-honderdste secon-*. 
de sneller dan de als tweede finis¬ 
hende Italiaan Michael Mair. De 
derde plaats was voor de Oostenrij-' 
ker Roman Rupp. 

Stand wereldbeker afdaling: 1. Höflehner 

(Oos) 69 punten, 2. Muller en Mair 52, 4. 
Stock (Oos) 50, 5. Wirnsberger 47, 6. Girar- 
delli 44. 

GRINDELWALD - Voor de tweede 
achtereenvolgende keer heeft Mi- 
chaela Figini een afdaling voor de 
wereldbeker gewonnen. De 22-jari- 
ge Zwitserse werd opnieuw winna¬ 
res in Grindelwald. RODERLAND 

VLOOIENMARKT 

Zondag 15 jan. 10.00-17.00 uur 

Rodahal 


• PUTTERSHOEK - De jonge bil¬ 
jarters Dick Jaspers en Raimond 
Burgman hebben de eerste partijen 
van vrijdag tijdens de nationale ti¬ 
telstrijd bandstoten in Puttershoek 
gewonnen. In poule B versloeg 
Burgman Koorevaar. Jaspers won 
van Habraken. 

• TAIPEH - Eline Coene heeft de 
halve finales van het dames enkel¬ 
spel van het Masters-badminton- 
toernooi in Taipeh bereikt. De Ne¬ 
derlandse won in twee games van 
de Peng Mei-ying (Tai): 11-4 en 11-5. 
In de halve eindstrijden ontmoet 
Coene de Indonesische Suzi Susan¬ 
ti, die met 11-7 en 11-2 de Deense 
Pernille Nederaard uitschakelde. 


turbo's tobsport 


door dik 
bruynesteyn 


m 


T M93PM6TBJÊB-, 
Aim ramp- j 


Bij Marres w» f vandaag 

Lanaken 3W Hen 1988 

showroom*** nr i\zen die U n s 

te k m P oge& houd « mTg 

e n prof» teer ’ u n iet missen Zondag. vanl 3.oowt 
QpfjH USDOttur 


BELGIE TONGERSESTEENWEG 37 - LANAKEN TEL: 0932 -11 - 7141 20 

Foor acht Limburgse talenten 
werd een sprookje waarheid 


SIMPELVELD- Als liet monotonie stemgeluid van de Moeë/zin. die vanal'een 
minaret de jjelovi^en oproept voor liet ochtendgebed. Kalph Mabets wekt. ge¬ 
looft de 12-jarige zijn eigen ogen en oren niet. Hel 'Allali-oe-akbar* in Doebai 
klinkt nadrukkelijker dan de kerkklokken van de St. Kemigius in Simpelveld. 
Zelfs op de Eerste Kerstdag. Op die dag maakt de tiener uit de lrnistraat voor "t 
eerst kennis met één van de uitvloeiselen van de Koran. Terwijl de moslims zich 
voor hun gebed richting .Mekka buigen, beseffen Kalph en zijn zeven kornuiten 
dat ze zich veertien dagen lang in het voethalmekka bevinden. Een sprookje uit 
duizend-en-een-nacht? Nee dat niet. ofschoon er opvallend veel parallellen te 
trekken zijn. De goede geest uit Aladdius wonderlamp, in de figuur van \\ iel 
Coerver. maakt alles mogelijk in Doebai. En het 'vliegende tapijt* uit Shehera- 
zades vertellingen werd in het actuele jasje van een KEM-jumbo gegoten. ' r, ‘ 
Voetbal in de 
achtertuin 

van Ali Baba SA 

r* ■ : 


’' A V ' \ i* 

. :/U 

/ >■ IX 1 ' • 


Ralph Habets onwennig op de oneffen rug van een dromedaris. 


Vanaf Kerstavond verbleven acht getalenteerde spelertjes uit 
Zuid-Limburg in het olie-sjeikdom aan de Arabische Golf. Op 
acht januari kwamen de voetbalkoninkjes terug uit het oosten. 
Ralph Habets (SV Simpelveld), Arm Djasai (Roda JC) uit 
Hoensbroek, Willem de Kort (Roda JC) eveneens uit Hoens- 
broek, Maurice Bleijlevens (Roda JC) Eygelshoven, Quincy Ed- 
wards (Roda JC) Bleijerheide, Boudewijn Zenden (MVV’02), 
Maastricht, Orky Maruanaja (VV Geleen) en Raymond van 
Soerland (VV Chèvremont) hadden veertien dagen lang ge¬ 
leefd als full-profs. In de accommodatie van Al Wasl ontbrak 
het hen aan niets. Al hun wensen werden van hun gezicht gele¬ 
zen door het bedienend personeel. Kortom een trip om nooit 
meer te vergeten. „In het begin had ik er wel wat 
moeite mee. dat die grote men¬ 
sen met wilden hebben dat ik 
mijn eigen sporttas of koffer 
droeg”, kijkt Ralph Habets te¬ 
rug. „We mochten gewoon mets 
. oppakken. Dat was de taak voor 
de Tamils en de Indiërs. Zij wa¬ 
ren de dienaren die moesten 
werken; de Arabieren zelf werk- 
• ten met”. Het zou met de enige 
verbazing zijn, waarmee de 12- 
jarige tijdens het verblijf in Doe- 
hai had af te rekenen. 

Wiel Coervers voetbalproject 
was de directe aanleiding voor 
de trip van de Zuidlimburgse de¬ 
legatie. De coach, die in Doebai 
open oor en vooral een open 
beurs vond voor zijn unieke leer¬ 
stof, bereidt de talentjes al gerui¬ 
me tijd voor op de opnames die 
tijdens de Paasvakantie worden 
gemaakt voor de videoband. Tij¬ 
dens de voorbije periode kon 
Coerver zichzelf op lokatie over¬ 
tuigen van de vorderingen die 
zijn leerlingen hadden gemaakt. 
ÏJy kon werken aan de tekortko¬ 
mingen en de verdere perfectie 
van de oefenstof, waarmee de 
trainers Jo Janssen en Piet Stro- 
lenberg en de spelertjes de afge¬ 
lopen maanden in de Hoens- 
br° e kse Headowhal aan de slag 
waren geweest. 

iDe nieuw op te nemen video¬ 
band en het boek gaan aanmer¬ 
kelijk verder dan wat technische 
hoogstandjes of passeertechnie- 
ken", zegt Wiel Coerver. „Creati¬ 
viteit en persoonlijkheid, daarop 
berust dit totale leerplan. Door 
bun balvaardigheid ontwikke¬ 
len die spelertjes creativiteit. Als 
,jp de techniek beheerst, is het 
*i>aar een kleine stap om ook je 
tegenstander en alle voetbalsi- 
Juaties te beheersen. Vanuit die 
beheersing bouw je persoonlijk¬ 
heid op. Kijk naar Ronald Koe- 
hóan. Als je dat fantastische 
. schot van hem even weg denkt, 
wbt heeft hij als voetballer? Een 
perfecte techniek? Enorme be¬ 
weeglijkheid? Sterk in de lucht 0 
Nee, Koeman is een persoonlijk¬ 
heid en een echte voetballief¬ 
hebber. Hij is bijzonder leergie¬ 
rig en gretig. En voor de rest 
heeft hij mets, dat je niemand 
zou kunnen leren. En toch wil de 
hele wereld hem inlijven en is 
bereid er veie miljoenen voor 
■neer te tellen. Als die persoon¬ 
lijkheid er is binnen de lijnen, 
jdan gaat het buiten het veld ook 
<£oed. De schoolprestaties van de 


voetballertjes, die aan het pro¬ 
ject meew r erken zijn enorm ver¬ 
beterd. Dat heeft ook met per¬ 
soonlijkheid en zelfbewustzijn 
te maken”. 

Ralph Habets heeft inmiddels 
zijn opstel over 'Een groot avon¬ 
tuur’ ingeleverd bij z'n meester 
van de basisschool De Heipaal. 
De vluchtige pennevrucht van 
een kind, dat nog een tijd nodig 
zal hebben om alle gebeurtenis¬ 
sen op zich in te laten werken. 
De vliegreis bijvoorbeeld. „Het 
was met de eerste keer dat ik in 
een vliegtuig zat. Vorig jaar heb¬ 
ben we in Athene al een demon¬ 
stratie moeten geven. Deze keer 
was het wel spannend. Ik heb 
-■, $ , y- % * ~ & &*%&&&&&& %&£. 2 


f.;-ï£ 

* Aan het werk in het stadion van Al Wasl. Kappen en draaien in front van de sjeiks. 


'• X ■ X- "■;X-- ; '■ 

••• ‘ ; .ni ';v * xS&i : & **-**>'■• ‘ r * ' * Uitstapje naar de woestijn. De Limburgse delegatie poseert onder de schroeiende zon. 


Foto’s: JAN HABETS 


zelfs angst gehad. Toen de baga¬ 
ge in het ruim stond, bleek er 
een koffer te veel aan boord. Ik 
dacht meteen aan een bom en 
had angst. Anderhalf uur vertra¬ 
ging hadden we. Toen we vlogen 
was ik niet meer bang” Tijdens 
de retourvlucht sliep Ralph de 
meeste tijd. „Gelukkig hebben 
we in Doebai mets gehoord over 
die vliegtuigongelukken in En¬ 
geland”. 

Het zal de tiener er met van 
weerhouden rond Pasen de trip 
nog eens te herhalen. „Sjiek”, is 
een veelvuldig gebruikt vocabu- 
lair als het land van de sjeik ter 
sprake komt. „Het vliegveld van 
Doebai is geheel van witte mar¬ 
mer. We werden prima ontvan¬ 
gen. De eerste dag, Kerstmis, 
waren we uitgenodigd door Ko- 
beit. We noemden hem de reser- 
ve-sjeik. Hij had voor ons alle¬ 
maal cadeautjes. Iedereen kreeg 
bijvoorbeeld een polshorloge 
met het embleem van de club Al 
Wasl”. 

Een vakantietrip werd het aller¬ 
minst. Twee tot drie keer daags 
trainen. De uren tussen beide 
trainingen werden gebruikt voor 
de bespreking van de oefenstof 
en de nodige rust. Vader Jan Ha¬ 
bets, werkzaam op de operatie¬ 
kamer van het De Weverzieken- 
huis in Heerlen, had de zorg over 
het fysieke welbevinden van de 
voetballertjes. „Na de eerste dag 
kregen de meesten last van de 
klimatologische verandering en 
van de voor ons vreemde toebe¬ 
reiding van het eten. Overdag 
liep de temperatuur op tot bij de 
dertig graden. De olijfolie in het 
eten deed de rest. Met wat rust 
en een zetpil voor het naar bed 
gaan. waren die problemen op¬ 
gelost”. 

Tijdens de eerste sanitaire stop 
stuitte Ralph op een probleem 
van hygiënische aard. „In plaats 
van toiletpapier gebruikten de 
Arabieren een sproeier. Als je 
klaar was, drukte je op een 
knop”. Vervolgens werden de 
billen aan een douche blootge¬ 
steld. Een rituele wassing die de 
westeuropeaantjes al gauw over¬ 
bodig maakten door het gebruik 
van tissue’s. „En waar je naar 
binnen ging, moest je de schoe¬ 
nen uittrekken. Voor elke deur 
zag dan vaak een hele verzame¬ 
ling slippers of schoenen staan”. 

Wiel Coerver had het onderdak 
in de sportaccommodatie van Al 
Wasl vastgelegd. „We hadden de 
boys wel in een hotel in de stad 
kunnen onderbrengen, maar 
waarom. Ik weet dat ze het liefst 
allemaal op een zaal bijelkaar 
kruipen. Bovendien is dat goed 
voor de hechtheid in de groep. 
Ik zou het niet goed vinden als ze 
hier in Doebai in alle luxe en 
comfort hun tijd zouden door¬ 
brengen. Luxe en comfort 
maakt mensen lui. De Arabieren 
zijn een sprekend voorbeeld. De 
reserve-doelman rijdt rond in 


doot 
een dikke Mercedes. Daar is o , 
geen beweging meer in te K v 
gen, in die doelman. Arabier ^ 
zijn enorm gemakzuchtig- y 
het werk hebben ze buitenla 
ders, de Syriërs, Tamils of 
diers. Ik heb op het punt gesta 
Doebai de rug toe te keren, va 
wege die laksheid. De inheem^ 
jongeren, die ik probeerde Ki 
te stomen voor de video-opn^ 
mes, waren ook al besmet h 1 
dat virus. Ik moest elke , 
maar afwachten of er überhay 
wel iemand naar de trai nl 
kwam. Ik kreeg er schoon 8 
noeg van. Door ze steeds wee r 
confronteren met de komst v 
de acht Limburgertjes. kreeg 
hen aan het werk. In de ond^ g 
linge confrontatie kregen 
Arabieren aan den lijve te ^ 
speuren dat ze behoorlijk aan 
slag moeten willen ze tijdens 
Paasvakantie niet weer ‘>P 1 j 
derlagen worden getractee 
Dat zit ze niet lekker. Missen 
is dat de juiste impuls”. 

Ralph Habets had geen ai 
hoge pet op van z'n autochto 
leeftijdsgenoten als ze hun kj e 
(„ze droegen allemaal een w'i 
jurk”) hadden verruild voor 1 
voetbalkloffie. „Kansloos war 
ze tegen ons. Daarna hebben 
de partijtjes altijd gemj *' 
want alleen tegen de Arabier 
was er geen lol aan. In de 
ging het er soms pittig aan l 
De verstandhouding met n 
was echter goed. We begreP® 
elkaar best, ondanks dat we 
verstaanbaar waren voor hen . 
omgekeerd. We moesten er ^ 
leen even aan wennen dat 0 
jongens onderling en inann.^ 
onderling daar vaak hand . 
hand liepen. We hebben er in ^ 
begin grapjes over gemaakt- 
dachten dat het allemaal..- en " 
weet-je-wel, waren". 


werk’ 


Ofschoon 'het werk’ cent I;ge 
stond was er voor de jeug 
globetrotters voldoende rU ! I n cl 
ingepast indrukken van het 
in zich op te nemen. „De w 
tijn is mooi”, vindt Habets 
„We hebben er een dag doo ^ 
bracht bij een nomadenstam- j 
waren net de kamelen aan ^ 
trainen voor een wedstrijd- 
waren bijzonder gastvrije 
sen, die ons meteen uitnodig 
in hun tenten. Bovendien 
ten we een ritje op de rug jjt 
hun rijdieren maken. Eng- ^ 
had voortdurend het gevoel ^ 
ik er vanaf zou tuimelen. v f n tt e?i 
dikke bult. Naast de rondd ■ r 
met een busje, zij we twee ^ 
aan het strand geweest °^ 0 \{. 
zwemmen in de Perzische j, 
Ik had het allemaal niet v,n p a - 
missen en kijk vooruit naar rtl ^ 
sen, als ik misschien weer 


• j yfo* - 

Ondanks de aanwezighem ^ , 

pa, had ook Ralph Habe 
kampen met heimwee. ,Jk ,>• 

er last van op OudejaarsaVO ^ , 
bekent de spruit .uit Simp^ 1 a l 
„Dat kennen ze daar hele ^ 
niet. Geen feest, geen vuur e '\, 
Daar had ik het moeilijk ^ e .. 
De begeleiders hebben da efl .j 
voel niet eens laten opko 
Zij trokken van Oud op H ^j’ 
in Doebai’s enige kroeg ~ e jc-, 

enkele blikken oer-HollandS ^ 

portbier open. Jan Habets- ’’ je 
enkele nauwe gangetjes kW ^ 
bij een achterafdeurtje en jg 
kon je alcohol krijgen. , e j- 
ogen van de Moslims een 
treding, maar wat wil de 
op zo’n dag”. 

Inmiddels heeft het leven pj 
zijn normale gang gekreg^ , pe, 
tuft weer elke dag naar h 
Weverziekenhuis. R^^P.* 3 - n 
niet meer zo nadrukkelijk * pjj 
middelpunt op De Reip3? • e \- 
leert zijn trainer bij SV 
veld gewoon weer de „gjljf 
trucjes. „Prima dat dit f e ■ 
bij die amateurcJub is g eöJ 
vindt Wiel Coerver. ”^ aa m l 1 ^ 
hij nog pingelen en wora e 
niet volgestouwd met 
naamde opdrachten. Hij 1 , 0 et 
van de vier spelertjes in de ë■ 
die door PSV worden g£ ^ 
Ze spelen vaker voor P- 5 g 
in toernooien. Een prima ^ 
ring voor hen en ik he gj- 
Huub Stevens en Kees 
ma begrepen dat ze bijzon.^ 
hun schik zijn met die j° 8 
Logisch, als je vandaag 
miljoenen moet neertel je «(O' 
voetballers, is het lucratief 
mend talent binnen hand 
te hebben”. Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina 23 I 

! 


echte redenaars, helaas - zij sterven uit nu 
per fax en on line-verbindingen met elkaar 
gaan communiceren. Dus als wij mogen 
^iezen tussen zo’n hijgerig 
^ompusys/THS-beeldscherm en de 
Rondborstige knaap op deze pagina, doet U 
v oor óns die laatste dan maar. Gij hebt zowaar 
^ e n kans van één op tien dat U hem al ooit de 
Jjand hebt gedrukt. Want in de vijfendertig jaar 
oat deze Geleense heer zichzelf en andere 
jhensen gelukkig maakt, heeft hij volgens een 
telsommetje ongeveer 50.000 Limburgers (en 
JJ a n dat ras zijn er één miljoen, spijtoptanten 
oie zonodig in de Randstad carrière wilden 
RRRaken niet meegeteld) toegesproken, en 
leestal bij een glaasje bier of een Elske waar je 
Sl nds enkele jaren ook nog Limburgse koffie 
Va n kunt maken, en dat is de op één na grootste 
uitvinding (sinds het wiel), 
herrit van Hilten (57), Lebenskünstler, 
ex ponent van een generatie die helaas 
Uitsterft. 
• Gerrit van Hilten: 
„Een wens? Heel oud 
worden, maar dan wel 
samen met mijn 
Tonia” 

Foto: WIDDERSHOVEN 


Bij Gerrit op de Limburgse koffie 


Avfk w eek dat de Horecava in de 
^sterdamse RAI draait en 
grPJ^Alopend op de aanstaande 
is p m het Maastrichtse MECC, 
Orn a° en zeer actue * e aanleiding 
tfett ZG mar Kante mens te por- 
L teren - bovendien, hij viert 
j^enkort een officieus dienst- 
bra* eUrn ' ”^ n da * wd m deze 
ik P nt ^ e ze ëgen. Helaas heb 
da l Vee * z * en sneuve ien. God- 
dat ik er nog ben. Óóit valt 
^kaarsje om. Maar tot die dag 
nip 31 ** e ^ ke mor ë en weer een 
bo l |. W blaadje om in mijn levens- 
ÜriU' Voor alles wat aan de 
, Kerkant ligt, moet je die-van- 
y ° Ven dankbaar zijn.” 

gep qUes herrit René van Hilten, 
° n tracteerd door Amstel Bier 
Klim* Ca *^ Bte der Koster in 
s oli rnrnen ’ nadat hÜ °P z *jn eerste 
t 'j^^tiebrief was afgewezen, 
dip l 0r \g>” stond in de afwijzing 

ouu° nderlekend was door de 
s c u e Keer Duyzings. Van Hilten 
im . eef opnieuw, maar meldde 
aa lhij niet 23, maar 27 jaar 
h n ‘ ” T °en werd ik alsnog aange¬ 
won n ; Bij diende bier te ver- 
aarrf 11 aan de Maaskant, en uiter- 
p rQ ^rst drie maanden op 
SeHn ‘ Kad nog nooit een glas 
ik h ar ) ken - Vanaf die dag voelde 
hè n °* er kraden - Niks gewend, 
de m 6 tweede avond kwam ik bij 
Va n arn thuis mit è stuk in de 
j e K . 71 w * e twintig Zwitsers. Want 
g a Ur R moeilijk de hele avond si- 
l eil „ n e P repen chocola bestel¬ 
en’ ■ n moeder greep acuut in. 

als dit normaal is, zie ik 
Kn i~ eider geest nog kruipen.” 
k^/fJ temperde, zo goed en zo 
VenK* d u* s da t Kon. „Want in Gre- 
fé’ s rv wa ren in die tijd 27 ca- 
af 1 u e moest J e natuurlijk wel 
Ho a euk °R n i e K Nu zijn er helaas 
in d maar zes - ’ De tijden zijn ook 
<j er ^ ze branche danig veran- 
hipi, ’ ” , oen haalde je nog een 
een We Klaot binnen als je hem 
Ko , SP ° elbak bezorgde of de 
t en ZUu rfles verplaatste. Nu pra- 
nt m We OVer hypotheken en fi- 

na ncieringen.” 

thuisfront 

tend* Kij eigenlijk niet ontzet- 
na i- , v ^ e l op de betreurde jour- 
’m S * Klein? Ah zo, dat is 
lev<^ e eens va ker gezegd. Wat 
nsvre ugd betreft, lijken die 
dn e i ln * eder geval als twee 
CVmt s op el Kaar. Van Hilten: 
zhn i e ? tzijn da Go er bij mag 
’ , aa <-je méé mag doen. Dat 
*jn filosofie.” En zijn thuis¬ 


front begrijpt hem. „Ik ben pas 
na één-jaar-brouwerij ge¬ 
trouwd. Zodat zij tijdig wist 
met wie ze het de rest van haar 
leven moest doen. En ze is ge¬ 
lukkig niet jaloers. Want jaloer¬ 
se vrouwen, dat is van olala. 

’s Morgens vroeg zeg ik al te¬ 
gen haar: kink, het kan van¬ 
avond laat worden. Soms 
wordt het té vaak te laat en te 
vaak achter elkaar. Van Hil¬ 
ten!, zegt ze dan. Ja, als tuien 
Tonia mij met de achternaam 
gaat aanspreken, weet Gerrit 
dat ie weer even op de rem 
moet trappen. Geen troubles 
thuis, dat is toch zo fijn.” 


Bovendien: „Ik ben geen bra¬ 
ve. Maar ik geloof wel in het Je- 
zuke. Dat geeft mij veel moed 
en levensvreugd.” 

Een zeer zwaar leven leiden en 
desondanks nooit ziek zijn. 
Maar je moet dan wel een 
handje helpen, vindt hij. 
„Vroeg opstaan is vast pan¬ 
doer. Tegen vijf uur. Vanaf half 
zes zit ik dan naar de brieven¬ 
bus te loeren, want de bezorger 
van de gazet is geweldig op 
tijd, het ganse jaar. Lees dan 
snel even de Schlagzeile en kijk 
dan, op die éne pagina, om te 
zien wie die dag met roken is 
gestopt.” Hij bedoelt de overlij¬ 
densadvertenties. „Daarna ga 
ik wandelen, 12 kilometer, 
drink een tas koffie in de sta¬ 
tionsrestauratie, pak de trein 
naar huis terug en om kwart 
over acht ben ik dan klaar om 
naar mijn werk te gaan.” 

Op zaterdag neemt hij gas te¬ 
rug, na weer een week van zes¬ 
tig liefdevolle uren. „Ik woon 
fijn, en nog wel in het huis van 
mijn ouders. Ik ben daar gebo¬ 
ren en ben ik er nooit meer ver¬ 
trokken. Dat is mijn eigen Pon- 
derosa. Ik kijk uit op het Dani- 
kerbos, en ik sjoefel dan graag 
een paar uur in de tuin. Zo’n 
struik en radijs wil ook wel 
eens wat.” Een goed leven be¬ 
gint met een stevig fundament. 
„Een pot bier drinken is ook 
niet alles. Er moet ook een bo¬ 
dem onder zitten. Eerst een 
reemke spek met een eitje erbij. 
Je moet het lichaam altijd een 
handje helpen.” 

Peter Janssen, een der Heine- 


ken-directeuren met Nuth als 
standplaats, en perschef Wim 
Ingenhoven zijn er ’voor de ge¬ 
zelligheid’ (zeggen ze) even bij 
komen zitten. Janssen: „Zo’n 
van Hilten, je treft die types 
niet zo vaak meer aan. En dat is 
zeer jammer.” Ingenhoven vult 
het promotioneel nog aan. „De 
bezieling van deze man heeft te 
maken met de sfeer in ons be¬ 
drijf. We zijn weliswaar heel 
groot, maar er is volop ruimte 
voor het individu.” 

Van Hilten knikt maar eens. 
„Wat dachten de heren van een 
glas bier met een Elske erbij? 
Mocht U ’t niet weten: Els moet 
geserveerd worden bij 10 gra¬ 
den onder nul, evenals het 
glaasje. Het zijn de kleine din¬ 
gen die het leven extra mooi 
maken.” 

Hij is niet alleen vertegenwoor¬ 
diger, maar ook gastheer van 
het bedrijf. Hij verzorgt rond¬ 
leidingen, draait films, moet 
beroepshalve natuurlijk ook proeven en zijn gehoor luistert 
dan ademloos naar hem, gezien 
zijn sterke verbale vermogen. 
Hij zal een kleine vijftigdui¬ 
zend mensen hebben toege¬ 
sproken. „Vorig jaar hebben 
we 48 gezelschappen in Nuth 
gehad, bij Heineken/Amstel, 
en Els heeft 54 groepen in huis 
gehad. Ik bedoel dus die Els 
van la Vera. Want je hebt altijd 
mensen die iets verkeerd wil¬ 
len uitleggen.” 

Prachtig zijn bij die gelegenhe¬ 
den ook zijn demonstraties, 
over schone glazen bijvoor¬ 
beeld. „En nu de zoutproef!” 
roept hij dan. Daarmee kun je 
zien of een bierglas vetvrij is. 
Of de gepatenteerde truc met 
zijn ouderwetse aniline-pot- 


loodje waarmee vroeger ’ Reke¬ 
ning Voldaan' werd geschre¬ 
ven onder de betaalde nota 
voor een kastelein. Hij schrijft 
dan de naam van een bezoeker 
op de schuimkraag van een 
glas bier, drinkt dat glas dan in 
drie teugen leeg, maar de naam 
is heerlijk helder blijven staan 
op het schuim. En dan heeft hij 
ook nog het vermogen om de 
indruk te wekken alsof hij er 
zelf versteld van staat. „Niet te 
geloven!” zeggen zijn toe¬ 
schouwers dan. „En dat is wat 
ik dus moet hebben,” lacht hij. 

Overname 

Ruim twintig jaar geleden, tij¬ 
dens het weekend van 25 
augustus 1968, nam Heineken 
het Amstelconcern over. Van 
Hilten, opgegroeid in de cul¬ 
tuur van dat laatstgenoemde 
bedrijf (en dat is hij volgens 
ons in zijn hart ook altijd geble¬ 
ven) herinnert het zich als de 
dag van gisteren. „Ja, dat was 
me wat...” en hij zucht. „Ver¬ 
geet niet, als je tot die dag bin¬ 
nen de Amstel-gelederen de 
naam Heineken liet vallen, 
kreeg je meteen de rentekaart. 

In het begin was ’t even aan¬ 
passen, geef ik toe. Maar alles 
went, en nu is niks meer aan de 
hand. Bovendien, diens pils 
men verkoopt, diens woord 
men spreekt.” 

In Nuth, waar Heineken een 
modern kantoor voor het zui¬ 
den des lands heeft staan, is 
niettemin een origineel Lim¬ 
burgs proeflokaal ingericht. In 
vakwerkstijl. Een levensgrote 
bierton komt uit de muur „en 
het leuke is”, zegt Van Hilten 
„dat die ton bij ons nooit leeg 
gaat.” Aan de wand hangt een 
schilderij van een verder onbe¬ 
kende bourgondische heer die 
gul lacht, bier drinkt en brood 
eet. „Die knaap heeft ’t er in 
ieder geval van genomen, dat 
zie je zo.” En op de muur heeft 
Freddy Heineken himself zijn 
handtekening gekrast. Daar 
staan bezoekers soms adem¬ 
loos naar te staren. Hij vindt 
het een grote eer om mensen te 
mogen ontvangen. En als het 
een keer wat stroefjes begint, 
trekt hij zijn lade met anecdo- 
tes open. Zo werd hij een keer 


aangehouden door twee Lim¬ 
burgse politiejongens, die in 
hun witte Porsche vaak geluis¬ 
terd hadden naar Sjakie 
Schramms hintige hit 'Glaasje 
op, laat je rijden’. „Ik noem 
geen namen, want ze zijn bei¬ 
den nog in functie.” Hij kreeg 
ter plekke een bon van 35 gul¬ 
den aan zijn broek, maar nodig¬ 
de die twee jongens toch met¬ 
een uit om, samen met hun col¬ 
lega’s, het proeflokaal te bezoe¬ 
ken. „Graag,” zeiden ze. „We 
zullen het de adjudant voor¬ 
stellen.” 

Enige tijd later stonden ze in¬ 
derdaad op de stoep, met 35 
man sterk. „Na een uurtje, en 
het was toen al gezellig, zei ik 
dat het bij onze brouwerij een 
traditie is om bij het zesde 
rondje één gulden per persoon 
te geven. Voor een goed doel. 
Ik ben even rondgegaan, en ja 
hoor, 35 gulden in de hoed. 
Vlak voor het vertrek had een 
van die twee agenten een hel¬ 
der moment en zei: Meneer 
Van Hilten, hebben wij van¬ 
avond soms uw verbaal be¬ 
taald? Dat had die agent heel 
goed ingeschat.” 

Zonnestraaltje 

In 1980 kocht Heineken het re¬ 
cept van Els la Vera. De firma 
Hennekens in Beek stond er op 
dat moment financieel niet al 
te florissant voor. Als de bezoe¬ 
kers het proeflokaal in Beek 
betreden, opent Van Hilten 
steevast met de woorden: 'Wel¬ 
kom in de enige legale distil¬ 
leerderij van Limburg’. Daarop 
hoor je dan wat gegiechel en 
het ijs is gebroken. „Wie heeft 
dit geconcentreerde zonne¬ 
straaltje nog nooit gehad?” is 
dan zijn eerste vraag. „Dan zie 
ik wat vingers de lucht in gaan, 
maar gelukkig steeds minder.” 

Hij vertelt dan over de herte- 
kop die aan de muur van dat 
proeflokaal hangt en „dat het 
hert gaat huilen als mensen 
zich niet amuseren.” Dat gelo¬ 
ven de meesten dan nog nét 
niet, maar als Van Hilten het 
gezelschap zegt dat de buik en 
de poten van datzelfde hert 
buiten op de gang uitsteken, 
zijn er altijd wel een paar lui die 
inderdaad gaan kijken. „Maar 


dat schrijf ik toe aan de uitwer¬ 
king van dat geconcentreerde 
zonnestraaltje.” Overigens, Els 
bestaat al sinds 1821. Van Hil¬ 
ten: „Napoleon heeft het dus 
kunnen proeven.” 

De laatste jaren is deze Lim¬ 
burgse kruidenbitter overigens 
herontdekt. Terwijl alle andere 
gedistilleerde producten een 
dalende lijn vertonen, zit het 
drankje uit Beek stevig in de 
lift. Misschien omdat je het ook 
als koffie kunt drinken. 

Van Hilten, die tijdens dit on¬ 
derhoud toch niet helemaal 
zichzelf is, en dat komt ver¬ 
moedelijk omdat een tweetal 
heren van het concern het ge¬ 
sprek bijwonen, geeft een uit¬ 
eenzetting over de zin van het 
leven. Hoe je er tóch altijd iets 
van kunt maken. Hoe je ook 
over leed heen kunt komen. In 
Geleen is een straat naar zijn 
broer genoemd. „Anton Gerrit 
Giljan is gestorven in het con¬ 
centratiekamp. Hij was zeven 
jaar ouder. Maar die overblij¬ 
ven, die moeten natuurlijk wel 
verder. Niemand ontkomt op 
z’n tijd aan leed.” 

Hij hanteert ook prachtige, en 
soms al verloren gewaande 
Limburgse uitdrukkingen. 
Sniej mïch nog eine af, zegt hij 
als hij een pilsje wil bestellen. 
Limburg is hem zeer dierbaar. 
Ook het gegeven dat hij groot¬ 
vader is. „Wij zijn opa en oma 
in stereo, twee van die kleine 
prengele, van vijf en zes.” ’s Za¬ 
terdags gaan ze met hun opa in 
de tuin van de Ponderosa wer¬ 
ken. „Dan komt ook Hubert uit 
Genhout op bezoek, een vriend 
van mij. Dan gaan we eerst met 
z’n vieren vergaderen. Gaan we 
schoffelen of gaan we zaaien? 
Hubert en ik drinken dan voor¬ 
af twee Elskes en die twee hup- 
kes krijgen limonade. Maar wel 
in een Els-glaasje.” 

Hij is lid van vele verenigingen 
en clubs, en ere-lid en Lid van 
Verdienste. „Want je moet niet 
alle tijd voor jezelf houden. Het 
Limburgse land is juist zo leef¬ 
baar gebleven omdat we met 
z’n allen ook iets terug doen 
naar de gemeenschap.” Hij 
maakt geen deel uit van Lions- 
of Rotaryclubs. „Maar het is 
wel zo gezellig!” 


Principes heeft hij ook. Dat je 
brood koopt bij één en dezelfde 
bakker, vlees bij één slager en 
je bent geabonneerd op één 
krant. Waar in portefeuilles van 
zakenlui de credit cards zitten, 
zit bij Van Hilten de ’Vrienden- 
pas’ van het Limburgs Dag¬ 
blad. „Want die gazet had mam 
en pap ook al, en dan moet je 
dat nooit meer veranderen.” 
Een keer per jaar geeft hij de 
krantenbezorger een tientje en 
een bierpul. „Iemand die elke 
dag vóór schooltijd de krant 
rondbrengt, en op tijd!, dat zijn 
de goeie. Dat zijn knapen met 
discipline en dat worden later 
grote jongens waar onze toe¬ 
komst in zit. Vroeger gaf ik de 
dreksmannen altijd een knaak, 
maar dat mogen ze niet meer 
aannemen. Jaaa, dat is het 
Nieuwe Beleid”. 

Je moet vooral ook niet aan het 
geloof komen, al staat dat los 
van het feit dat hij ’de hemel tij¬ 
dens de bronk’ draagt. „Want 
als dat niemand wil doen, komt 
dat ding nooit meer van de 
grond.” En z’n zondagse mis 
moet je hem ook niet afnemen. 
„Daar kun je op mijn leeftijd 
moeilijk zonder.” 

Over leeftijd gesproken: hij 
mag van zijn werkgever tot zijn 
65ste in dienst blijven. VUT 
hoeffimoet dus niet. Zijn direc¬ 
teur: „En als het aan mij ligt .; 
nog wei een paar jaar langer. ^ 
En wie weet, tegen die tijd.” 
Van Hilten: „Ja, het is heerlijk 
dat je bij deze onderneming 
mag blijven tot de pensioen-ge- 
rechtigde leeftijd. Ik vind dat 
een vorm van zeer sociaal be¬ 
leid. Maar je mag er ook eerder 
’uit’. Want het gevoel dat ze je . 
eigenlijk wegsturen...” 


Over de dood denkt hij vaker 
dan eens na. Maar wel in posi¬ 
tieve zin. Omdat de dood bij 
het leven hoort. „Een wens? Ik 
hoop dat ik heel oud word. 
Maar dan wel samen met mijn 
Tonia. Want samen oud wor¬ 
den, dat is heel mooi. Veel 
ouderen hebben de pech gehad 
dat ze al vroeg alleen zijn ko¬ 
men te staan. Dat is hard hoor. 
En in het huis waar ik geboren 
ben, daar gaan ze mij ook uit¬ 
dragen. Dan zal ook dat wel 
meevallen, denk ik.” 
Limburgs Dagblad 


Zaterdag 14 januari 1989 • Pagi 


DE LIMBURGSE 

*\W- *r ; - i 

.. > 4 ' 1 «Ét".-!.. 1 1 isK8i8^3», \4nde ÜtSAé 


fcën jS^érilapes te Geleen. 

$| aar (tot 35 jaar) met een diploma 
êa^feltieau, eenMAVO-diplomametwis- en 
ia of tenmin$tè 3 klassen HAVO met wis- en 
natuurkunde. 


De procesoperator 

# DeftfHtekenvanDSMtoGeteenweripendagennacht. 

i : .o, , " '/ ' . • • *, ■ -rj - • 

, Zé worden aan de gang glhoudendoof zo’bp2000. 
procesoperators (vrouwen en mannen), die in kleine 
teams met moderne meet- en regdapparatuur de 
geautomatiseerde produktieprocessen in continu-dienst 
bewaken. Dat is vakwerk, want als er iets mis dreigt te 
gaan mpet de procesoperator ingrepen. Ook het stil¬ 
leggen jnm een bbrfeksinstaUatie (dat moet soms) en het 
weer opstarte n hoort bij haar of zijn taak. Kortom: een 
haan m* verantwoordelijkheid, waarvoor vakkennis en 
ervaring nodigis. (Nu niet meteen zeggen; die heb ik 
niet, want daar komen we zo dadeBjk nog op terug. 


Overigens werkt de procesc^eratorniet aüeen binnen, in 

op de begane 

grond als óp bendessen en verdiepingen. Hij of zQ mag Dat houdt 4n: een uitgebreide informatieavond op het 
^bedri^seleiSeg^preicken, een psychologisch dadels 


zoek en een medische keuring. 


Als u op 19 januari niet kunt. komen, schrijf dan, 
onder vermelding van nr. 1 /89 PVB, naar: 

DSM Limburg bv, 

Personeelsvoorziening en -beheer 
Mauritspark 1,6163 HM GELEEN 


Tijdens kantooruren kunt u ook bellen voor nadere 
informatie met: 

mevrouw W.Arink:. 04490-66109 
de heer W. Keulers: 04490-63282 
mevrouw A. Nijsten: 0449Q-66587 


tos geen hoogtevrees hebben. 


De machinist 

De frlifekenvan DSM in Geleen hebben stoom, stroom 
enperstacto&éÉ&fo 

centrales door de machinlsta (vrouwen en mannen) 

• • 

aar die fabrieken gestuurd. Een machinist is dus 
eigehHMen operator in een energiecentrale Evehab de 
proccs oper at or is opk de machinist een vakvrotfw of - 

inan roet een grote vefantwoorde Hjkhei d: als de toevoer 

van' stoom, stroom of perslucht hapert, wordt biet 


Dat wil zeggen: een beroepsopleiding van ongeveer 24 
maanden (ca. een VS jaar theoretisch en 1 VS jaar praktijk). 
Als u dat met goed gevolg doorloopt, krijgt u aan het eind 
het landelijk erkend diploma Procesoperator VAPRO-B 
dan wel Operator In centrales (MacMnist). 


Even tot goed begip en om teleurstelling te voor¬ 
komen: wie niet een van de genoemde voorop¬ 
leidingen heeft, of nog een vervolgopleiding in een niet* 
technische richting heeft afgerond, kan niét tot de 
selectie worden toegelaten. 


Continudienst 


TQdens de opleiding krijgt u al een salaris op baste' 

-V..;. .»«*• , / J 

van de zogtóèteto teer/^beidsovereenkom^^ die bij 
gebleken geschlktheid na ca. 14 maanden wordt om- 


In een continubedrijf wordt uiteraard in conttoudienst 
ruillfil^attet pt én ■ stoèinaétsen,' turbines 'en' 
co mpre ssoren moeten dag en nacht dprimaal werken. 
De machinist zorgt daarvoor. En ook voor het eventueel 
tintenen en wreria bedrijf stelten van de instaUajtes. 

, Dat fe echt vakwerk, waarvoorbebatyé de goede voor- 
opiekting (zie boven) ook entetag nodigis. Ffecies abtei 


U kunt daarna, als u wteL nog verdere studies volgen. U 
schept dan voor ufcèflftteressante doorgroeimogelijk- 
htden 


gewerkt Bij DSM betekent dat: een vter-ploegen * . 

rooster, afwisselend ochtend-, middag- en nachtdienst ^ 

en om de andere zondag werken (inclusief de feest- v 

1 • .. .. ... • {4 

dagen). 
V 

b 


studtekoètent egcffi^. 


Ook vakmensen mst ervaring zijn welkom 
DSM heeft directe plaatsingsmogelijkheden voor 


vaklieden m/v. Bent u in het bezit van een diploma -Tjj 


Hebt u bfjangwemng voérénz» opfeMing? - 
Kom (ten eens gatten mét ten van onze pérsoneete- 
functionarteRn. .• 


VAPRO-B of MTS-PT, dan kunnen wij u een vast dienst- 


verbtnd NedenmetaantrekkeUjkeaibeidsvoorwaaiéfen. 


• r ' Hóe wondt u pro ceso p e r a tor pf machinist 

w m "; ; r 7 , ; 

Als uees vm irgeóoeiadè opteidtogsn hit, en «Is u 


Dat kpn op DMKferdagnomlwfemiri o 
vin 19.00.«of 22.Ö0 uur in 


In deze advertentie vindt u de telefoonnummers en hst» > -te 
adres waai* u terecht kunt voor nadere informatie. 
Natuurlijk bent u ook welkom op 19 januari in de 
Hanenhof te Geleen. 


beschikt over tedrisch inzicht, vannt wndrdetekhsMte^. • U bent 


greote,en tarengsest, dan feoote « & .Pttecte» M- 
aanz^ridqgvoor eenvan bdde beroepK». ^ - 'i 

fiat -ïmm dat u dus dm moet teren. En deopteiding 
van btete uitgenodigd. (Niet 


Eèn berbtp datu dus neg 
daarvoor bieden wQ u aah. 


« daarna voor 
nodig! 
de vetteiten voldoet, wordt 
ioilcftatiéprocedure uitge 


DSM 


;; ’,m 

t'vty 
1 

ïi 


t 1 


:V 4* , 


' J ’ >4 .i \ " 

' ‘i! ^ 5: 


Ai M .1? .«'>!•< 


X -• 3*. • * A . < ?- . TéWv ' '*H' 

Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina 25 


De enige openbare school van 
Maasbracht die binnen vier maanden na 
opening het leerling aantal zag dalen van 
31 naar 4 komt mogelijk in aanmerking 
voor opname in het Guinness’ Book of 
Records. Toch hadden de initiatiefnemers 
duidelijk andere plannen, dan hun 
kinderen uit onvrede over het 
functioneren van de directeur maar van 
school te nemen. 


In middels drie jaar geleden jaar 
Seleden staken die twee, onder¬ 
wijzer en initiatiefnemer G. Her¬ 
kans en wetouder M. Muijres de 
pPpen bij elkaar om uiteinde- 
jJJ* te komen tot de oprichting 
een openbare school in 
^aasbracht. De behoefte aan een 
j'Penbare school naast naast de 
katholieke basisscholen 
^hmop en ’t Breerke bleek al 
snel. 

[JPdanks het aanvankelijke en- 
^ousiasme van ouders en de 
^fnstreden en zich nu in stilzwij- 
? en hullende directeur H. Bac- 
j? r is de openbare school te 
/laasbracht luttele vier maanden 
a de feestelijke opening op ster- 
Ve n na dood. 

Vorige week haalde de school de 
andelijke pers nadat de ouders 
, an 21 leerlingen besloten om 
u n kroost massaal te laten uit- 
chrijven. „Met pijn in het hart. 
e moesten echter het belang 
r an de kinderen laten prevale¬ 
er» Hadden we nog langer ge- 
acht met het nemen van die 
rap dan zou het schooljaar voor 
nze kinderen verloren zijn. Nu 
e e °nze kinderen tussentijds op 
e n van de twee bijzondere ba¬ 
kscholen hebben laten plaatsen 
, e staat er tenminste nog één 
ans dat mijn kind het jaar niet 
£, v er hoeft te doen,” aldus J. van 
oud'» 1, e en van de teleurgestelde 

|^adat de ouders bij het gemeen- 
huis hun kinderen hadden af- 
Serrield heerste er onder hen dui- 
®hjk een begrafenisstemming. 
” c ' e . n openbare school was onze 
Urige Wens wij hebben bewust 
gekozen om onze kinderen naar 
e n openbare school te sturen, 
jh als de gemeenteraad van 
f aas bracht op 22 december con- 
r m het advies van de bestuurs- 
°mmissie de ontslagprocedure 


'*r : —„ m Wethouder G. Peters 

M. Muyres 


voor directeur H. Backer in wer¬ 
king had gesteld zaten zij er nu 
nog,” luidt de opvatting van de 
ouders. 

M. Muijres spreekt namens de 
ouders over ’het wonder van 
Echt’. „Wat zich tussen de verga¬ 
dering van de bestuurscommis¬ 
sie van 19 december jl. en de be¬ 
sloten raadsvergadering heeft af¬ 
gespeeld is namelijk een raadsel. 
De commissie die is samenge¬ 
steld uit raadsleden en ouders 
sprak zich onder voorzitterschap 
van wethouder G. Peeters van 
onderwijs unaniem uit voor 
schorsing en ontslag van Backer. 
Drie dagen later vind ik niets 
meer daarvan terug. Backer mag 
van de raad onder voorwaarden, 
zoals nauwgezet verslag doen 
van de voortgang, minstens nog 
tot Pasen aanblijven. „Ik vind 
dat de wethouder in deze kwes¬ 
tie met zijn portefeuille had moe¬ 
ten zwaaien. Nog kwalijker vind 
ik de persverklaring die het vol¬ 
tallig college op 4 januari afleg¬ 
de, nadat een dag eerder de mas¬ 
sale afmelding had plaatsgevon¬ 
den. Voor de allereerste keer 
werd ook door Peeters gesteld 
dat directeur 'geen faire kans 
heeft gekregen van de ouders’, 
aldus een nog steeds geëmotio¬ 
neerde Muijres. 

Andere ouders verklaarden vori¬ 
ge week dat zij sterk de indruk 
hadden, dat de gemeente en de 
raadsmeerderheid het allang 
goed vinden dat de school op z’n 
gat ligt. 

Wethouder G. Peeters wordt 
van dergelijke beschuldigingen 
van de ouders enigszins moede¬ 
loos. „Er zijn meer uren in gesto¬ 
ken dan de ouders kunnen ver¬ 
moeden. Ik leg dergelijk com¬ 
mentaar ook gewoon naast me 
neer. Op 22 december was de 
raad echter van mening dat de 


ouders zich te veel in onderwijs¬ 
zaken hebben gemengd en de di¬ 
recteur van de nieuwe school 
geen kans hebben gegeven om 
zich te ontwikkelen.” Met Pasen 
zal bezien worden of hij opnieuw 
respijt krijgt, danwel het veld 
moet ruimen. 

Momenteel zijn de leslokalen 
van de school met vier leerlingen 
echter nagenoeg leeg. ATV- 
kracht G. Hermans, die aan de 
wieg stond van de school, ver¬ 
zorgt samen met een invaller en 
de directeur het onderwijs. De 
andere vaste kracht, een lerares, 
is nog steeds met ziekteverlof. 
„Zij is totaal overstuur door de 
gebeurtenissen van de laatste 
tijd. Daarnaast is binnen het per¬ 
soneel nooit sprake geweest van 
iets dat op teamgeest lijkt,” aldus 
Muijres. Het onderwijzend per¬ 
soneel onthoudt zich van com¬ 
mentaar. 

Het is ook voor Muijres nog 
enigszins een raadsel hoe een 
man die tijdens de sollicitatiege¬ 
sprekken in februari van het vo¬ 
rig jaar, in een gezelschap van 70 
kandidaten opviel door zijn en¬ 
thousiasme en goede referenties, 
nu bijna door alle betrokkenen 
als incapabel voor die functie 
wordt bestempeld. „Weliswaar 
was Backer niet eerste keus, 
maar nadat de favoriete kandi¬ 
daat afhaakte, werd hij door een 
gezelschap, waarin de inspecteur 
van het basisonderwijs, ouders 
en raadsleden zitting hadden 
toch unaniem voorgedragen als 
zijnde de aangewezen man om 
de kar te trekken. 

Achteraf moet Muijres onder¬ 
kennen dat de man goed toneel 
kon spelen. „Op het moment van 
het sollicitatie gesprek geloofde 
hij ook zelf in die rol.” In Wage- 
ningen was hij als leerkracht 
werkzaam geweest in het open¬ 


baar onderwijs. Voor het leiding¬ 
geven en het nemen van initiatie¬ 
ven, zo bleek al ras, was het zeker 
niet de aangewezen man om een 
school van de grond te krijgen. 

„Hoever zijn jullie al?,” vroeg 
Backer tijdens hei sollicitatiege¬ 
sprek belangstellend aan de ini¬ 
tiatiefnemers. „De uitgangspun¬ 
ten voor de openbare school zijn 
geformuleerd. Het onderwijs 
moet de kinderen aanzetten tot 
zelfwerkzaamheid, creatieve 
vakken moeten royaal de aan¬ 
dacht krijgen en middels thema¬ 
tisch onderwijs moet het strakke 
onderwijs van de bijzondere 
scholen doorbroken worden. 
Daarover viel echter wel te dis¬ 
cussiëren, liet Muijres daarop 
weten. „Die inhoudelijke discus¬ 
sie heeft nooit plaatsgevonden. 
Zelfs niet binnen het onderwijs- 
team. Het concept onderwijsplan 
dat zeker bij de start gereed had 
moeten zijn, maar dat in novem¬ 
ber nog nauwelijks vorm had ge¬ 
kregen, bestond uit een aparte 
bijdrage van de andere onder¬ 
wijskracht, Backer, en - tot onze 
verbazing zonder kennisgeving 
vooraf - het stencil met de door 
ons geformuleerde uitgangspun¬ 
ten. 

Achteraf moet ik constateren dat 
Backer bijna op alle essentiële 
punten die je van een directeur 
mag verwachten heeft teleurge¬ 
steld. Dat geldt voor de bereid¬ 
heid tot samenwerken, discipli¬ 
ne, leiding geven, het nemen van 
initiatieven, belangstelling voor 
anderen. Als hij op een ouder¬ 
avond nauwelijks iets over je 
kind weet, handleidingen voor 
lesprogramma’s er nog niet zijn, 
lesmateriaal onvolledig is en be¬ 
loftes niet nakomt verdwijnt het 
vertrouwen vanzelf. 

Eind juni al deelde hij zelfs mede 
dat hij het liefst weer terug ging 


# ’ Meester’ 

Backer 

praat 

bijna 

alleen 

voor de 

banken. . 

Foto's: 

FOTOBURO KUIT 


4 


it 


naar Wageningen. Hij zag het 
niet meer zitten. Enkele weken 
later verklaarde hij dat hij nooit 
naar Maasbracht was gekomen 
als hij had geweten wat het op¬ 
starten van een school beteken¬ 
de. Nog kort voor de opening 
hebben we hem aangemoedigd 
en hulp aangeboden. Daarvan is 
nauwelijks gebruik van ge¬ 
maakt. Zelf wilde hij met acht 
groepen van start. In oktober gaf 
hij toe dat de vijf groepen die hij 
onder zijn hoede had wel veel 
waren. Ouders die daarop enkele 
weken hebben bijgesprongen 
schrokken van het gebrek aan 
discipline en de wanorde in de 
klas. 


Zelfs de meest elementaire om¬ 
gangsvormen beheerste hij niet. 
Ouders die bijvoorbeeld poet¬ 
sten in het schoolgebouw, omdat 
hij geen poetsdienst had gere¬ 
geld, hoefden echt met op een 
bedankje te rekenen. Kinderen 
vertelden dat juffrouw Manan 
moest huilen, nadat hij haar op 
hoge poten had geschoffeerd. 
Tijdens de opening in augustus 
schold hij een leerling in het bij¬ 
zijn van de wethouder uit op een 
wijze waar de honden geen 
brood van lusten. Eigenlijk zou 
ik dergelijke details voor me 
moeten houden, maar het ty¬ 
peert de aaneenschakeling van 
incidenten die uiteindelijk er¬ 
voor zorgden dat de ouders in 
november het vertrouwen op¬ 
zegden.” 


Muijres hoopt dat zich nogmaals 
een wonder voltrekt in Maas¬ 
bracht. „Aan Backer zelf. Alles is 
hier mogelijk, zo is gebleken.” 
Momenteel is de raad als eerst¬ 
volgende aan zet. Wethouder 
G. Peeters doet er voorlopig het 
zwijgen toe om de zaak niet op¬ 
nieuw op te rakelen. De fractie 


Smeets en het CDA verwijzen 
naar het raadsbesluit van 22 de¬ 
cember waarin Backer nogmaals 
de kans krijgt, nadat het eerste 
ultimatum voor de kerstvakantie 
verliep. Voor de PvdA is hiermee 
de kous niet af. „Tijdens de eerst-, 
volgende raadsvergadering ' 

komt onze fractie daar zeker op 
terug. Wij zullen dan in het open¬ 
baar licht werpen op met name 
de bestuurlijke kant. Wethouder 
G.Peeters heeft zich naar mijn 
opvatting door met name burge¬ 
meester P. Vaes laten overhalen 
om op zijn standpunt Backer te 
ontslaan terug te komen. In ieder 
geval was Peeters tijdens de be¬ 
sloten raadsvergadering als een 
blad aan de boom omgedraaid. 

Het college heeft het ontslaan 
van Backer niet aangedurfd, om¬ 
dat zij vrezen dat hij daarop een 
rechtszaak aanspant ", luidt de 
opvatting van PvdA'er N. van 
der Zee. „Ik begrijp ook met dat 
de ouders middels een persbe¬ 
richt van het college nog een trap 
nakrijgen. Ik geef zelf les en zou 
jaloers zijn als de leerlingen zul¬ 
ke enthousiaste ouders hadden”, 
aldus Van der Zee. 

En Backer. „Na Pasen zien we 
verder. Wie dan leeft, dan zorgt. 
Verder heb ik geen commen¬ 
taar.” 


„We hebben even overwogen de 
kinderen naar de openbare 
school in Echt te brengen. Ze 
zullen dan ook daar hun vriend¬ 
jes krijgen terwijl ik het liefst zie 
dat ze in het Maasbrachtse spe¬ 
len en opgroeien. Bovendien 
moet je ook de tijd en het geld 
hebben om je kind dagelijks naar 
Echt te brengen en op te halen,” 
aldus Van Duyn 


Jan Hensels 


-irv ;r !* v *'V^ 
I ’ 

\°en Roermond zich 
JJ ler jaar geleden tij- 
^ens het laatste Natio- 
ft^al Waterkamp (Na- 
WaKa) van de water- 
Sc outers in Vinkeveen 
officieus kandidaat 
pelde, keken veel ver- 
^ e genwoordigers van 
Scouting Nederland of 
’water zagen bran- 
cjen’. ’Roermond? Is 
daar water dan? 

p*; 1 e ^n gulle lach vertellen Nico 
j® ls , penningmeester van het 
, a Waka en GertJan Byning, de 
arn P-leider, hoe verbijsterd 
rl er i r ? a geerde. Een ding was 
Hidelijk, bijna niemand had 
e et van het schitterende water- 
Portgebied dat Roermond in- 
iddels voor de deur heeft lig- 
dfft grootschalige ontgrin- 

ugen - niet door iedereen altijd 
l et ir »stemming begroet - heb- 
> var » Midden-Limburg het 
a tte hart’ van de provincie ge- 
n/ aa . er » der liebste Tummel- 
Qtz van de Oosterburen, die 
et overvolle Ruhrgebiet in de 
t ent * s ontvluchten om al 
spelevarend bij te komen. 

dok Pels en Bijning hadden nog 
^ va n het Maasplassengebied 
lni/° 0rc *' Omdat Vinkeveen als 
katie te klein was, en er dus 
^ et v °lgende NaWaKa een 
dere plaats gevonden moest 

rari en ’ kwamen z e toch op aan- 
m en va n de Roermondse ge- 
va ^^'Voorlichter en fervent lid 
n oe waterscoutinggroep Sint 

kuu nc * scus Tjeu Helwegen een 
kykje nemen. 

Hoerrnond lag niet als enige in de 
c e. Van Veere, via de Gelderse 


Roermond? Is daar water dan? 


IJssel tot de Friese meren wer¬ 
den alle mogelijk- en onmoge¬ 
lijkheden door Scouting Neder¬ 
land onderzocht, maar Midden- 
Limburg bleek de ideale plek. 

Muur 

Alleen een muur van wantrou¬ 
wen moest worden geslecht. Ge¬ 
wapend met promotiemateriaal 
ging de organisatie stad en land 
af. Het enthousiasme groeide 
eerst maar langzaam. Er was een 
groot probleem, de fikse kosten 
door de enorme afstand die de 
naar schatting 1000 boten moes¬ 
ten varen. Dank zij de sponso¬ 
ring van een Koeweitse oliemaat¬ 
schappij en de medewerking van 
de Juniorkamer Roermond, die 
er voor zorgde dat de Organisatie 
van Grind- en Zandvaart het cen¬ 
trale vervoer van de schepen 
vanuit vier plaatsen in Neder¬ 
land regelt, werd het vervoerpro- 
bleem grotendeels opgelost. De 
'muur van wantrouwen’ begon te 
wankelen. Tijdens een open 
weekend, vorig jaar september, 
'viel het bouwwerk helemaal 
om’. 

Scouting Nederland raakte en¬ 
thousiast over de lokatie van het 
NaWaka ’89 en de aanmeldingen 
begonnen binnen te stromen. 
Telde het laatste NaWaKa in Vin¬ 
keveen 3200 deelnemers, nu heb¬ 
ben zich al ruim 5000 scouters 
aangemeld. Zelf schatten Pels en 
Bijning dat het uiteindelyke aan¬ 
tal deelnemers die 5500 zal bena¬ 
deren. „Dit wordt echt het groot¬ 
ste nationaal waterkamp aller ty- 

• -«KaswK., rtm. 
jjgSf 

mbB . ***& 

t ■ ' ^ 

..." ■* 
• Links, GertJan Bijning en rechts Nico Pels van Scouting Nederland. Op de achtergrond het Ool- 
dershuuske met de uitgestrekte weilanden. Daar zal over enkele maanden het tentenkamp verrijzen 
voor het Nationaal Waterkamp 1989. Foto* PERSBURO KUIT 


den,” aldus de kampleiding. „Je 
kunt het zien als een generale re¬ 
petitie voor de wereldjamboree 
in 1995.” 

Het aantal deelnemers maakt het 
NaWaKa tot een enorm evene¬ 
ment. Dit grootste waterfestijn 
gaat ruim 1,2 miljoen gulden kos¬ 
ten. Des te opmerkelijker is het, 
dat de gehele voorbereiding en 
leiding in handen is van vrijwilli¬ 
gers. 


Van maandag 24 juli t/m zaterdag 
5 augustus, zal aan de plas Ool- 
derhuuske een gigantisch ten¬ 
tenkamp verrijzen. 


Nu ligt het fraaie gebied er nog 
vredig bij. Water, en groene, sap¬ 
pige, weiden bepalen het beeld. 
Alles, maar dan ook alles zal 
moeten worden aangelegd voor 
deze speciale gelegenheid, tot 
een complete weg toe. 


Een van de grote ’klussen’ is de 
verzorging van het drinkwater. 
Overal moeten tappunten komen 
en kilometers leidingen worden 
gelegd. Een gedeelte gaat zelfs 
onder de Maas door. Een spe¬ 
ciaal drukstation moet zorgen 
voor voldoende druk op de 
kraan. Om te voorkomen, dat de 
plas wordt vervuild, men wil 
niets lozen op het oppervlakte¬ 
water, moet alles in tanks wor¬ 
den opgevangen. Er komt zelfs 


een compleet veldziekenhuis, in¬ 
clusief operatiekamer. 

Alles aan het NaWaKa is gigan¬ 
tisch. Nog een voorbeeld: men 
denkt 2500 broden per dag nodig 
te hebben.... 


Opvallend 


Over de steun van het Limburg¬ 
se bedrijfsleven, de provincie en 
de gemeenten Roermond en 
Beegden en andere instanties 
zijn Pels en Bijning uitermate te¬ 
vreden. Het Limburgse bedrijfs¬ 
leven toonde zich erg gul. „Op¬ 
vallend,” aldus Pels en Bijning, 
„Is wel dat de steun van kleine en 
middelgrote ondernemingen 
komt. De giganten onder de Lim¬ 
burgse werkgevers lieten verstek 
gaan.” De provincie staat garant 
voor een ton en sponsors samen 
zo’n 4 ton, en dat komt neer op 
dekking van 35% van de kosten, 
de overige 65% worden gedragen 
door de deelnemers. 

Publiek 

Niet alleen voor waterscouts zelf, 
maar ook voor het publiek zal het 
NaWaKa een groots spektakel 
worden. Zo zullen vele honder¬ 
den boten en bootjes van de 
scouts zich verzamelen bij de 
Kraaienbergse Plassen bij Cuyk; 
van daaruit trekken ze dan in 
konvooi naar Roermond. Een 
schitterend schouwspel dat van¬ 
af de oevers van de Maas goed te 
volgen zal zijn. Wanneer alle bo¬ 
ten in Roermond zijn aangeko¬ 
men kan het kamp beginnen. Dit 


gebeurt door middel van een 
feestelijke opening op en rond de 
Roermondse markt op 25 juli. Op 
donderdag 27 juli is er een trek¬ 
tocht door de stad en op zaterdag 
29 juli is het kamp geopend voor 
alle nieuwsgierige jongeren uit 
de omgeving. 

Deze dag is tevens de ouderdag. 
Naar verwachting zullen duizen¬ 
den ouders naar Roermond trek¬ 
ken, om vanuit het centrum met 
bussen en schepen naar het 
kamp vervoerd te worden. Het 
NaWaKa wordt op 2 augustus af¬ 
gesloten met een spectaculaire 
vlootshow, een feestelijke lamp- 
ionnentocht en een drijvend 
vuurwerk. 


Ontdekking 


De rond 5500 deelnemers, waar¬ 
onder Engelsen, Zweden, Fin¬ 
nen, Noren, Duitsers, Belgen, 
Grieken, Oostenrijkers en Italia¬ 
nen, zullen niet alleen het fraaie 
plassengebied ontdekken, maar 
ook excursies maken door de 
provincie en daarbuiten. Zo 
staan o.a. op het programma een 
bezoek aan Maastricht. Daarvoor 
wordt een speciale pendeldienst 
ingezet met binnenschepen en 
bussen. 

Tijdens het NaWaka ’89 wordt 
een videofilm opgenomen die 
Scouting Nederland zal gebrui¬ 
ken om deelnemers en sponsors 
te werven voor de Wereldjambo¬ 
ree. Of die ook in Midden-Lim¬ 
burg wordt gehouden is nog een 
open vraag... 

Paul Poell 
Limburgs Dagblad r 

rrh 

rrrr 

LJ 


Hj Stichting Ziekenzorg 
-P' Westelijke Mijnstreek 

D«ze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen: 

• Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden) 

• Verpleeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden) 

• Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden) 

' Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden) 

• Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden) 


1 Voor de verplegingsdiensten van de verpleeghuizen op de lokaties Geleen 

en Sittard zoeken wij belangstellenden voor de funktie van 

ziekenverzorgende (oproepkracht) 

vakaturenr. HvB 08 

funktie-informatie: Het betreft funkties waarbij ziekenverzorgenden op basis van afroep 
beschikbaar zijn voor dagdiensten en/of avonddiensten en/of 
nachtdiensten voor alle verpleegafdelingen. 

funktie-eisen: • diploma Ziekenverzorgende 

• het beschikken over ervaring is gewenst. 

Wij verzoeken U uw voorkeur voor de lokatie Geleen of Sittard kenbaar 
te maken. 

inlichtingen: Dienst Personeel en Organisatie 

lokatie Geleen: 04490-46666, toestel 2153 
lokatie Sittard: 04490-18666, toestel 2251. 


Alle funkties steen in principe open voor zowel mennen els vrouwen. 

Schriftelijke solliciteties binnen 10 degen richten een: 

Dienst Personeel en Orgenisetie 
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek 
Postbus 5500, 6130 MB Sitterd 

In de linker-bovenhoek ven brief én enveloppe het veketurenummer vermelden. 


— > wm. 

. f/, X 4 - , '%f ■&. , 

V i '.f- :%(x # r 
ffcrjsr.'Lim-.- .si' ' - 1 

Élli IHIH 

■MM if 

r'MMrh 

nh 


illPii 


'■ ■■ y. - v 

* 'y ' ‘ *' '' ' 

, ' \\f~ '* MMM<k 
mm 


lifep p 

"H% M .M- 4 -^ 

ty; "oS-\ 
> % xll 

>s ; i|| 

- tv*,',,' »' Vr ;• / é i&t vmMjk |- ^ 


• ‘ ?. : . 

Ü, |pf|g| min 

tt Èi p^4|pt|i|g§ 1 
.>j,/« vê$é v 

*> r-Cppp 

V4 l ! I pi 14 -4 " > ' 

., t",-'*** : 

- ' X 4- - s 

^ itxz 1 " - '■ .. ( *. / 

';.y * - > - 

. • 3t. ... 1 ....... ' 4' ' v* , t ' 


Kp i' 
.. ...... •' * : ‘ ; ‘$i’ .. 

jy : ;.,>*■-■< >k x ^V ^^ s .cl■^^:'•' : : * * >. 

v ; ^ r <jl|x JLM.Ëy|y i^illllll 

15 . V ' ^ ^ s.> 

?* 4. 4 : " 4lr?- <1 / - 

mmmMméï' ... . mm ‘ Rlvlhe 

/ COLOURS 


Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina 


Blythe Colours B. V. Maastricht is een dochter van de Johnson Matthey-groep 
die al meer dein 150 jaar betrokken is bij de verwerking van edelmetalen zoals bij- 
voorbeeld goud en platina. Blythe Colours B.V. Maastricht is sinds het begin van de 
19e eeuw uitgegroeid van de ’goudfabriek’ van Regout tot een bloeiend modem bedrijf 
dat haar producten afeet tot ver buiten Europa. De onderneming fabriceert producten voor 
alle keramische decoratie-technieken, welke worden toegepast op aardewerk, porselein en 
glas zoals glazuren, pigmenten, glasverven en edelmetaal-preparaten. Er werken ca. 140 mede¬ 
werkers. In de nabije toekomst zal de organisatie zich intensiever toeleggen op de productie en 
verkoop van glasverven. Daartoe worden momenteel investeringsprojecten ten uitvoer gebracht. 
Om de afeetmogelijkheden te vergroten zoeken wij voor onze opdrachtgever een m/v 
ïechnical Sales Executlve 

die een adequate schakel is tussen Blythe Colours en haar Internationale klanten 


De functie: 

- U rapporteert aan de product manager 
glasverven en werkt in een team 
bestaande uit een collega en een R & D 
technicus. 

- U bent verantwoordelijk voor het bege¬ 
leiden van producten bij de klanten, lost 
technische problemen op en vergroot 
de afeet door het adviseren van 
product-toepassingsmogelijkheden. 

- De klanten bestaan uit glasbedrijven en 
glasveredelingsbedrijven. Uw markt 
ligt vooralsnog in Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland en de Scandinavische 
landen. 

- Binnen de Blythe Colours organisatie 
werkt u nauw samen met medewerkers 

^ van het laboratorium, de productie. 

Van u wordt een R&D inbreng 
X verwacht vanuit de door 


u gesignaleerde behoeften uit de 
markt. 

Gevraagd wordt: 

- Een opleiding op tenminste M.B.O.- 
niveau b.v. laboratorium- of een (zeef> 
druktechnische opleiding. 

- Een commercieel-technische ervaring 
in de industrie en eventueel ervaring 
met (zeef)druktechnieken. 

- Representatieve en contactuele capaci¬ 
teiten en een uitstekende beheersing 
van de Duitse en Engelse taal. 

- Een leeftijd rond de 30 jaar. 

- De bereidheid te gaan wonen in de 
directe omgeving van Maastricht. 

Geboden wordt: 

Een nieuwe functie in een middelgrote 

organisatie waarin men gewend is direct 


en informeel samen te werken in een 
platte organisatiestructuur. 

De functie is na de inwerk- en inleer- 
periode zeer afwisselend. 

U bent in hoge mate zelfstandig bezig in 
een goed functionerend team. 

Voor deze functie staat een goed salaris 
met goede secundaire arbeidsvoorwaar¬ 
den zoals op termijn een auto van de zaak. 

Heeft u belangstelling? Stuur dan uw 
sollicitatiebrief met c. v. onder vermel¬ 
ding van ref.nr. 23.7090 aan: 
MercuriUrvalB.V., 

Vrijthof 50-51, 

6211LE Maastricht. 


Mercuri Urval 
STRAUSS DE RUITER OPTICIENS 

is een gerenommeerde optiek-speciaalzaak met vestigingen 
in Heerlen en Maastricht. Selekte kwaliteit kenmerkt de 
aantrekkelijke en modieuze kollektie brillen en 
kontaktlenzen. Dienstverlening is inherent aan het produkt 
en de kwaliteit daarvan is medebepalend voor de 
bedrijfsresultaten. Een optimale dienstverlening staat bij 
Strauss de Ruiter hoog in het vaandel. 

Strauss de Ruiter vraagt voor haar vestigingen te Heerlen 
en Maastricht een 

0PTIEKVERK0PER/STER 

Leeftijd tussen 19 en 25 jaar met een opleiding van tenminste 
HAVO (liefst met wiskunde). Verkoopervaring is een pré. 

Voor iemand met een enthousiaste en kommerclöle instelling een 
uitstekende kans op een goede werkkring. 

Sollicitaties kunt u richten aan STRAUSS DE RUITER OPTICIENS, 
(eventueel pasfoto bijvoegen). 

H.H. van Brabantplein 19,5611 PE Eindhoven, 

t.a.v. Dhr. P. Gadiot. /^r%\ 


STR4USB CE RUnER 


GEMEENTE ONDERBANKEN 

De raad der gemeente Onderbanken heeft enige tijd geleden besloten 
tot het opnemen van een openbare basisschool op het plan voor 
nieuwe scholen voor de periode van 1 augustus 1989 tot 1 augustus 
1992. 

Streven is om de school per 1 augustus 1989 operationeel te maken. 

In verband hiermee roepen burgemeester en wethouders, sollicitanten 
op voor de functie van 

DIRECTEUR (MAT) 

Indien mogelijk zal de benoeming plaatsvinden per 1 juni 1989. 
Functie-informatie 

De te benoemen directeur zal worden belast met: 

- het geven van leiding aan de school; 

- het mede zorgdragen voor voorbereiding en uitvoering van het 
onderwijskundig, schoolorganisatorisch en huishoudelijk beleid in de 
school; 

- het mede voorbereiden en uitvoeren van het personeelsbeleid aan 
de school; 

- het onderhouden van interne en externe contacten met betrekking 
tot de vorengenoemde taken; 

- het geven van onderwijs en het verrichten van de daaruit 
rechtstreeks voortvloeiende werkzaamheden; 

- al hetgeen overigens binnen een normale directeurstaak is te 
begrijpen. 

Functie-eisen: 

- in het bezit zijn van de wettelijke vereiste bevoegdheden; 

- de beginselen van het openbaar onderwijs volledig onderschrijven 
en in functioneren blijk geven daar ook naar te handelen; 

- goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in het 
basisonderwijs; 

- richting kunnen geven aan de ontwikkeling van het schoolwerkplan; 

- beschikken over zodanig stimulerende, coördinerende en 
leidinggevende eigenschappen, dat met ruimte voor inbreng van 
team, m.r., ouders en bevoegd gezag aan een hedendaags 
schoolmanagement vorm kan worden gegeven; 

- bereid zijn zich na te scholen; 

- beschikken over een veelzijdige ervaring in het basisonderwijs; 

- het vermogen hebben een goed leefklimaat te scheppen voor 
leerlingen, ouders en collega's; 

- bereid zijn zich ook met schooloverstijgende zaken bezig te houden. 
Salaris: 

- salariëring overeenkomstig het Rechtspositie Besluit Onderwijs 
Personeel. 

Benoemingsprocedure: 

een medisch onderzoek zal en een psychologisch onderzoek kan deel 
uitmaken van de benoemingsprocedure. 

Inlichtingen: 

nadere informatie omtrent deze functie kan worden verkregen bij de 
afdeling onderwijs, tel. 04492-1216. 

Belangstellenden worden verzocht binnen 14 dagen na het verschijnen 
van deze advertentie hun sollicitaties te 'richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 1090, 6450 CB Schinveld. Sanodent 


Sanodent b.v. is een dochterbedrijf van Jordan A.S. en is in 
september 1988 van start gegaan met de produktie van 
mondhygiöneprodukten (tandenborstels) voor de Nederlandse en 
exportmarkten. De produktie vindt plaats in een op hygiëne gerichte 
werkomgeving en maakt gebruik van de modernste technieken. 

Ter versterking van ons produktieteam zoeken wij een: 

all-round technicus 

Hij of zij zal zich onder meer bezig gaan houden met de volgende 
taken: 

- stellen van produktiemachines; 

- onderhoud en reparaties; 

- uitvoeren van wijzigingen en verbeteringen; 

- behulpzaam zijn bij het selecteren van nieuwe machines en 
apparatuur. 


Gevraagd wordt: Geboden wordt: 

- opleiding MTS-WTB; - een interessante baan in een 

- affiniteit tot groeiend bedrijf; 

fijnmechanismetechniek; - een prettige werkomgeving; 

- bij voorkeur enige ervaring - een beloning die 

met elektrotechniek of overeenstemt met de gesteld* 

elektronlka; V eisen. j 

- enige jaren praktische 
ervaring; 

- leeftijdsindicatie 25 tot 35 jaar; 

- bereidheid tot het verrichten 
van ploegendiensten en 
consignatiedienst. 

Telefonische inlichtingen bij de heer E. Meijer. 

Schriftelijke sollicitaties binnen veertien dagen te richten aan: 

Sanodent b.v. 

Klarenanstelerweg 2 
postbus 3031. 6460 HA Kerkrade AMUSEMENTS-CENTERS 


Fair Play BV bezit in een tiental steden in 
Nederland amusements-centers met kans- en 
behendigheidsspelen. 

Om de plezierige en rustige sfeer in zijn Centers 
te stimuleren stelt Fair Play hoge eisen aan o.m. 
de locatie, de luxe inrichting en het niveau van de 
beheerders. 

Voor Fair Play Amusementscenters in Limburg 
wordt contact gezocht met kandidaten voor de 
functie van: 

BEHEERDER m/v 

De beheerders zijn bij Fair Play verantwoordelijk 
voor de algehele gang van zaken in de 
Amusementscenters. 

Zij worden daarbij geruggesteund door een grote 
professbnele organisatie. 

Onze gedachten gaan uit naar een 
representatieve man of vrouw in de leeftijd van 
25-35jaar met een opleiding op middelbaar 
niveau, bij voorkeur afkomstig uit de regio 
Sittard/Geleen. 

Kandidaten dienen te beschikken over goede 
contactuele eigenschappen en de juiste instelling 
om als gastheer of gastvrouw op te treden. 

Honorering en secundaire arbeidsvoorwaarden 
zijn in overeenstemming met deze 
verantwoordelijke functie. 

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een 
recente pasfoto, te richten aan: 

DIMCTIB FAIR PLAY BV 

Tunnelweg 112, Postbus 3009 
6460 HA Kerkrade 


1 

Zaterdag 14 januari 1989 # Pagina 27 


'Vluchtelingen. 

• Kumar Sinny- 

I i I tharem uit Jaffna 

weIvaartzoekers, -«ss 

asielzoekers in 
Schinnen. Een on- 

/| # # zekere en onbe- 

familiesponsors 
en af en toe een crimineel’ sb 8n VOor ac ht uur ’s avonds 
de 18-jarige Tamil Kumar 
an ytharem voor de monu- 
hf^ nta * e deur van Moorheide, 

* 1 Opvangcentrum voor 
v ^lzoekers in Schinnen. Het 
orlopige einddoel van zijn 
berei kt. Een J aar lang 
^ft hij elke rupie aan de kant 
! e Sd. Een collecte bij familie- 
» rjn brengt het resterende 
Unn 0p ' Kumar wil naar Neder- 
l^Q. De grond in zijn vader- 
Sri Lanka is hem te heet 
der de voeten geworden. Hij 
di u de organisatie te vinden 
guu em voor ruin* vijfduizend 
Sürh en een P as P°° rt . uitreisvi- 
In j en een vliegticket bezorgt. 
^ de laatste week van 1988 
gt hij zijn familie en vrienden 
l‘* ar Wel en vertrekt uit zijn ge- 
«oortepiaats Jaffna. Een 
doudertas met kleren is zijn 
e dige bagage. 

st» c ° n trole op Schiphol is té 
. en g> vertelt de man die hem 
^ P vliegticket overhandigt. 
jPihars vliegreis eindigt der- 
orj Ve * n Kome. Daar wordt hij 
yPgewacht door een Italiaan. 

^ er ^ ei kleine grensover- 
^hgen belandt de gevluchte 
tru 111 • b Ü het Opvangcen- 
Varfk^ 11 Schinnen. Aan de rand 
d r n bet bos wordt Kumar ge- 
v : a Pt. Zijn paspoort en uitreis- 
g e moet hij aan de Italiaan 
en > die daarna direct ver- 
Unt. Als de deur van het Op- 
evp ë< i entrum Spaubeek 
On 0 later voor hem wordt ge- 
u^ n d, stapt Kumar een onze- 
e w ereld binnen. Hij wordt 


door /o gerards 


1 ]Q^istreerd als vluchteling 
geh ’ precies e en jaar na de in- 
als 5 Ul ^ nam e van Moorheide 
tan pvan gcentrum voor vluch- 
eil ngen. 

r n p[ nar , rnoet voorlopig een ka- 
vj^delen met enkele andere 
d a „ hlehngen. De volgende 
Knrv? egmt de ’molen’ ook voor 
rj a mar le draaien. Hij wordt 
(vJ* de kelderruimte van het 
een geloodst, krijgt daar 
h e j ( j an delborstel, tandpasta en 
de iu e f ° e d> alles op kosten van 
Van„f, landse Staat. Hij ont- 
n e 130 gulden voor het ko¬ 
en o V if n tweedehands kleren 
eniH oenen en krügt twintig 
den zakgeld per week. 

Waok. Kumar hegint het lange 
te L hten - wordt door amb- 
Wvp en y an het ministerie van 
_ gehoord. In een soort cel 

Pri 0 ^ kamert j e waar vroeger de 
ellL ;T rs van het retraitehuis 
gï* dag hun H. Mis opdroe- 
{^ Um worden de personalia van 
trouwH a A n de com Puter toever 
alle k * üp d * e man ier kunnen 
d e Detr okken instanties over 

Sc hfkken enS Van l^ umar he- 

^ e gen weken 

Pegen V !^ c hteling blijft maximaal 
trurr. „ We ken in dit opvangcen- 
Pith ’ n 6gt directeur Bert Have- 
PlaatóV j arna worden ze uitge- 
dipg ln d pi° r t 161 Bureau S P re i' 

Paar «f 1 .laatsmg in Rijswijk 
tra Jl° ningen of kleinere cen- 
hebbeir ,Ze een be P aald e privacy 


P de laatste weken van het afge¬ 


lopen jaar is het aantal asielzoe¬ 
kers weer wat toegenomen. Het 
ministerie van WVC, dat verant¬ 
woordelijk is voor de opvang van 
de vluchtelingen, heeft daarom 
opnieuw een dringend beroep 
gedaan op de gemeenten om 
woonruimte beschikbaar te stel¬ 
len. Deze maand start het minis¬ 
terie met voorlichtingsbijeen¬ 
komsten in het hele land. Enkele 
weken terug liet minister Brink¬ 
man van WVC weten voor dit 
jaar 7000 tot 8000 plaatsen extra 
nodig te hebben. Voornamelijk 
gemeenten in Brabant en Lim¬ 
burg weigeren opvangplaatsen 
beschikbaar te stellen. De zeven 
centrale opvangcentra voor 
asielzoekers (Alkmaar, Schin¬ 
nen, Goes, Slagharen, Luttel- 
geest, Stevensbeek en Rosber¬ 
gen) zijn tot de nok toe gevuld. 

Vol 

„De gemeenteraad van Schinnen 
heeft toestemming verleend voor 
honderd vijfenzeventig vluchte¬ 
lingen”, zegt Havenith. „Die zijn 
momenteel ook hier aanwezig. 
Maar het centrum is niet vol. 
Zonder veel problemen kunnen 
we het maximale aantal (248, jg) 
plaatsen. Ik vermoed dat de toe¬ 
stemming voor capaciteitsver- 
groting zeer binnenkort door de 
raad gegeven wordt.” 

Risico 

„Vluchtelingen mogen drie da¬ 
gen worden vastgenouden voor 
identificatie en verhoor,” gaat 
Havenith verder. „Als uit dat ge¬ 
sprek blijkt dat er een risico is 
dat de vluchteling zal onderdui¬ 
ken, mag hij in bewaring worden 
gesteld. Dat geldt ook voor de 
vluchteling, die om economische 
redenen naar Nederland is geko¬ 
men en niet in aanmerking komt 
voor een verblijfsvergunning. 
Ook die mag, totdat de uitzetting 
wordt gerealiseerd, in bewaring 
worden gehouden.” 

Het ministerie van WVC wil dat 
alle gemeenten in Brabant en 
Limburg tenminste één en in de 
toekomst twee asielzoekers per 
duizend inwoners onderdak ver¬ 
lenen. Dit is nodig om de op¬ 
nieuw groeiende stroom asiel¬ 
zoekers in Nederland op te van¬ 
gen. Naast de 6300 reeds bestaan¬ 
de en 4000 toegezegde huisves- 
tingsplaatsen, moet op korte ter¬ 
mijn nog voor 2000 asielzoekers 
onderdak gevonden. 


„De behoefte zal echter nog gro¬ 
ter worden door de termijnen 
waarin asielaanvragen worden 
afgehandeld,” zegt Bert Have¬ 
nith. 


Verblijf 


Een vluchteling heeft de moge¬ 
lijkheid zijn verblijf in Neder¬ 
land flink te rekken. Allereerst 
duurt het enige tijd, door de gro¬ 
te toeloop, voordat de beslissing 
genomen is. Daarna kan de 
vluchteling deze beslissing aan¬ 
vechten. Nederlandse advocaten 
helpen de vluchtelingen. De ad¬ 
vocaten worden betaald uit een 
subsidiepot die door de staat 
wordt gevuld. Daarna is nog een 
kort geding mogeljjk tegen de 
uitzetting. Meestal voelt de 
vluchteling tijdig aan dat uitzet¬ 
ting dreigt en verdwijnt hy plot¬ 
seling. Ze proberen dan asiel te 
krygen in een ander land. Som¬ 
migen wagen na verloop van tyd 
nog een kans en melden zich by 
een ander opvangcentrum. Wy 
zyn nog niet zo ver, ondanks een 
centrale opslag van persoonlijke 
gegevens en vingerafdrukken, 
dat die mensen direct in de kraag 
gevat kunnen worden,” aldus 
Havenith. 

De Nederlandse Staat telt nog 
meer geld neer voor een vluchte¬ 
ling. De financiële vergoedingen 
voor gemeenten - 645 gulden per 
bezette en 220 gulden per onbe¬ # Een lange rij 
wachtende vluch¬ 
telingen. Zij moe¬ 
ten zich elke dins¬ 
dag melden voor 
een stempel op de 
vreemdelingen- 
kaart die recht 
geeft op twintig 
gulden zakgeld. zette plaats - moet toereikend 
zyn voor het betalen van huur en 
toelage. Een enquête heeft in¬ 
middels uitgewezen dat sommi¬ 
ge gemeenten hieraan te weinig 
hebben, maar anderen daaraan 
verdienen. 

„Het kost de Nederlandse staat 
veel geld. We moeten echter 
voorop stellen dat asielzoekers 
maar tijdelijk in Nederland ver¬ 
blijven,” zegt Bert Havenith. 
„Slechts een enkeüng wordt 
geïntegreerd en krijgt de A-sta- 
tus, wat wil zeggen dat hij Neder¬ 
lander is zonder stemrecht. De 
begeleiding door WVC in de eer¬ 
ste weken van het verblijf in Ne¬ 
derland en door vrijwilligers 
daarna, moet zich uitsluitend be¬ 
perken tot burenhulp”. 

De dertig mensen die in Schin¬ 
nen voor opvang, medische en 
sociale begeleiding van de vluch¬ 


telingen zorgen, zien dagelijks 
bergen werk op zich afkomen. 
„We hebben in dit eerste jaar 
steeds met andere bevolkings¬ 
groepen en individuen, met an¬ 
dere culturen en godsdiensten te 
maken gehad. Persoonlijk is het 
me niet tegengevallen, maar ook 
niet mee,” zegt Bert Havenith. 

‘„Het zyn voornamelijk allemaal 
mensen met psychische proble¬ 
men. Ze hebben ontzettend veel 
meegemaakt. Maar ik hoef ge¬ 
lukkig geen beslissing te nemen 
of ze mogen blijven. Voor my 
mogen al die arme sloebers hier 
blijven. Maar ik weet dat dat on¬ 
mogelijk is. We vangen elke 
asielzoeker op die zich hier aan¬ 
meldt. Eerst zorgt WVC voor de 
personalia, daarna voor de medi¬ 
sche zorg, voordat ze worden 
overgedragen aan de mensen 
van justitie.” 


In Moorheide worden de asiel¬ 
zoekers bij binnenkomst uitge¬ 
breid medisch onderzocht. „Er 
wordt uiteraard onderzocht of ze 
geen ziektes meebrengen. Opval¬ 
lend is dat deze mensen erg vat¬ 
baar zijn voor ziektes waar wij 
Europeanen immuun voor zijn. 
Ze zijn vatbaar voor bijvoorbeeld 
pokken, rode hond en mazelen. 

Verhoor 

Ik vraag me vaker af, wat be¬ 
weegt een Afrikaan om naar een 
koude, totaal vijandige wereld te 
trekken. Toch ondervind ik 
steeds vaker dat diverse vluchte¬ 
lingen het in eigen land niet lan¬ 
ger meer willen aanzien en naar 
het ’rijke’ westen trekken om 
hun aandeel op te eisen van de 
welvaart, die vaker bereikt wordt 
via de derde wereld landen. Let 


• Maximaal ne¬ 
gen weken ver¬ 
blijven de vluch¬ 
telingen in het 
Opvangcentrum 
van Schinnen. 

Die tijd doden ze 
met biljarten en 
het spelen op 
automaten. 

Foto’s PETER 
ROOZEN 


wel, het is geen constatering, 
maar een gevoel.” 

Na enkele dagen wordt de vluch¬ 
teling, dus ook Kumar, gehoord 
door een van de drie wachtmees¬ 
ters van Rijkspolitie die in 
Schinnen zijn gestationeerd. Ad¬ 
judant Jo Jetten en de wacht¬ 
meesters Bert Jansen en Lou 
Linders voelen de Tamil danig 
aan de tand. „Wy hebben snel in 
de gaten of het verhaal gelogen 
is,” zegt Jo Jetten. „Neem nou 
het verhaal van de Ghanees die 
beweerde dat hij met Swissair 
uit zijn land vertrokken was, een 
tussenlanding had gemaakt in 
Madrid en op Schiphol was gear¬ 
riveerd. Bij navraag bleek later 
dat Swissair niet op Ghana 
vliegt. Dus een gelogen verhaal. 
Hier komen vaker mensen met 
een in het Engels voorgedrukt le¬ 
vensverhaal. Gekocht in eigen 


land en door handige mensen, 
werkend voor een 'reisorganisa¬ 
tie’, opgesteld aan de hand van 
V vele telefoontjes, krantenknip¬ 
sels en eigen ervaring. Ze weten • 
precies welke kans de vluchte¬ 
ling heeft en welk verhaal ver¬ 
teld moet worden,” aldus Jetten. 

Gesloten 

De adjudant weet dat politieke 
vluchtelingen vaak een slot op 
de mond hebben. „Als ze in eigen 
land hun mond open deden wer¬ 
den ze opgepakt. In een vreemd 
land gaan ze dan ook niet alles 
rondbazuinen. Het duurt soms 
lang voordat we enige zinnige in¬ 
formatie kunnen lospeuteren. 

We trachten zoveel mogelijk aan 
de weet te komen. Is zo’n man 
wel een politiek vluchteling? 
Komt hij misschien naar Neder¬ 
land om straks, als hij een ver¬ 
blijfsvergunning heeft, als spon¬ 
sor van zijn familie te fungeren? 
Is de vluchteling misschien een 
crimineel, die zijn straf op die 
manier wil ontvluchten? We heb¬ 
ben in het afgelopen jaar allerlei „ 
akkefietjes meegemaakt. Het is 
moeilijk het kaf van het koren te 
scheiden. Maar onze ervaring 
groeit.” 

Vechtpartijen 

Schinnen is verstoken gebleven 
van fikse vechtpartijen. „Kijk, ik 
kan me voorstellen dat de bewo¬ 
ners van Spaubeek, die aan de 
andere kant van de autoweg wo¬ 
nen, niet zo gelukkig zijn met dit 
opvangcentrum. De politie van 
Beek moet wel eens vaker optre¬ 
den,” gaat Jetten verder. „Maar 
tot uitspattingen is het nooit ge¬ 
komen. Geen ordinaire vecht¬ 
partijen. Gelukkig niet. Af en toe 
flipt er wel iemand uit. Meestal 
door de enorme spanningen 
waaronder velen van hen lyden. 
Vooral ’s avonds gebeurt wel 
eens wat. Vergeet ook niet dat 
hier telkens andere culturen lijn¬ 
recht tegenover elkaar staan. 

Een Arabier laat geen vingeraf¬ 
drukken afnemen door een vrou- 
welijke politiefunctionaris. Al 
helemaal niet medisch keuren 
door een vrouwelijk arts.” 

Eten 

Precies als in de andere opvang¬ 
centra ontstaan ook in Schinnen 
de meeste problemen over het 
eten. „Onze twee koks zorgen da¬ 
gelijks voor liters zoete.thee en 
koffie. Het werk van de koks be¬ 
staat hoofdzakelijk uit het op¬ 
warmen van de diepvriesmaalty- 
den die door een cateringbedrijf 
van Martinair in Schinnen wor¬ 
den afgeleverd. Frustrerend voor 
de koks, die geen enkel initiatief 
kunnen nemen,” zegt Jetten. 

De vluchtelingen gooien blijk¬ 
baar alle rommel gewoon uit het 
raam van hun kamer. Achter het 
opvangcentrum liggen honder¬ 
den plastic bekers en bakjes, pa¬ 
pier en andere rommel. Het moet 
opgeruimd worden, maar de 
vluchteling mag volgens de Ne¬ 
derlandse wet voorlopig niet 
werken. 

„In Duitsland moeten de vluch¬ 
telingen korvee-diensten draaien 
en krijgen daarvoor een bon, 
waarvoor ze eten kunnen krij¬ 
gen. Dat is hier niet toegestaan. 
In Duitsland vertoeven de vluch¬ 
telingen soms twee tot drie jaar 
in zo’n centrum. Hier zijn ze 
uiterlyk negen weken. Wij kun¬ 
nen bijvoorbeeld niet iemand in 
de keuken laten werken die me¬ 
disch nog niet gekeurd is. Die 
rommel raken we toch wel kwijt 
We doen een beroep op vrijwilli¬ 
gers. Ze willen niet dwarsliggen 
en melden zich massaal aan.” 
zegt Jetten. 

Ook Kumar ligt niet dwars. Hij 
heeft al snel in de gaten dat ze 
hem in Sri Lanka niets te veel 
verteld hebben over Nederland. 
Hij wil wel blijven. 
Limburgs Dagblad DE UMBURGSE^H 
PERSONEELS ff GIDS 


«ERKVOORZIBtiNGSCHAP OOSTELUKZUID-UMBURG 


Hei Werkvoorzieningschap OostekjkZuid-Lknburg iade grootste uit - 
voemgiorgumade op het gebied van Asociale werkvoorziening in 

In totaatön er binnen de schapsorganisatm Utim 5300 W.S.W.- 
medewerksrs en ruim450ambtelijke medewerkers, verspreid over 3 
werkorganieadee, werkzaam. 

De W-SM-medewerkars wordt aangepaste werkgelegenheid 
geboden binnen eenzeer grote verscheidenheid vanhedrijtsmatige 
activiteiten. De uitvoerende verantwoord el ij khe den z$nm grote mate 
gedecentraSseerd. 

De totale aanpak van de uitvoering is dynamisch, waarbij ook in de 
toekomst hoge eisen zutten worden gesteld aan flexibiliteit en 
veranderingsgerichtheid 

De per 1.1.1969 ingevoerde budgetfinanciering voor de sociale werk¬ 
voorziening in Nederland zai daarbij in toenemende mate een rol 


* Vraagt voor spoedige indiensttreding 


- Spack-spuiters 
elementenlijmers 
- Stukadoors 


* Evenaar» plaatsingsmogelijkheid voor 

enkele leerlingen 

* Aanmelden: 


Aa eterb er g arw e g 15,6101 AC Echt 
Tel. 04754-3400 


tempo-team 

uitzendbureau 


> Wegens bet bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de 
.>* huidige fuixaionar» zoekt het Bestuur van het werkvoorziening- 
schap Oortokjk Zuid-Limburg een 

SCHAPSSECRETARIS M/V 

De nieuwe secretarie zal de bestuursorganen van het schap in de 


W| hebben werk voor nW 

gemotiveerde 

produktie- 

medewerkers 


P—rtoii t r eedt hij voor zijp eigen w er kterre in betektevoorbereidend en 
inilUrend op, mede op baeie van inzichtln maatschappelijke veran- 
dertn oaproc o ase n en te verwachten wijzigingen in het 
W&W.-aanbod. 


De beiangen van het schep als overkoepelende organisatie en ven 
de 12aan het echap-op baeie van de Wet gemeenschappelijke rege- 
Bnger»- d eel n e m e n de ge m ee nten hebben zijn bijzondere aandacht 


bij voorkeur in het bezit van een 
LBO- of MBO-dipioma. De werk¬ 
zaamheden gaan langere tijd duren 
en geschieden in2-ploegendienst bij 
een bedrijf in de omgeving van Bom. 
Vervoer is geregeld. Wij bieden een 
baan met goede toetomstmogelijk- 
heden, ptoegentoeélag, vakantie¬ 
geld en een goede ealerfirlng. 


Een ukpebreid relatiapotroon met de gemeenten, de provincie, het 
rijk en vele externe instanties dient door hem onderhouden te 


Vraag vrMWfivend voor meer infor¬ 
matie owér bovenstaande vacatures 
haar Karin Poelman of Mari Ole 
Schulgens. ekt Jndustriepersonéel, 
teL 04490-14222. Of kom langs. 


Dersglonale eèloclie van de WB.W.-kandidatflh alsmede de ahtpe- 
ningvendleciéB nn i r e-, o ntsl ag -en beroepez a ken vallen onderen 
vwanmooraeipcneia 


laboranten 


Voor deze functie ie vereist het kurmen functioneren bkmen het 
a pa n ningeveld van s o cia le doeialBlIing en bedrijfsmatige uitvoering 


Qedacht wordt aan fcandidaSen van 35-45 jaar met 

* academisch niveau; 

• ruime foverheids- en /of W.S.W.-) ervaring in een soortgelijke 


Bij een bedrijf in Oeteen hebben wij 
piaatsingemogeljkheden voor labo¬ 
ranten. Wij zoehM kandkMen raat 
een opleiding op MLO- of HLO-ni- 
veau. rhit een cherriache of labora- 
toriumiBchnlsche dflwiflBÉb Er- 
varina Is nlst MadaMÉ. Voor 
sommige functie* meet de kandt- 


, öontactgerichte- en ftotibele persoonlijkheid; 


Vbn de kandkMen wordt verwacht dat zij op top-niveaukunnen 


te werke n . De opdrachten gaan 
langere t|dduren. . 


te eia rie i^e fc a nke i i j k van opleidin g en ervaring, maximaal echaeilS. 
iMÉw>BM<Ékadwna*nlWHkir a ch t a— M ~i sb nwglingwi7iwvi>n, 


Vraag 


voor maar fnfpr^ 


naar Wteart Cfeeeeen of Hany Hoi- 

■noifii M. ncnvpifi pinooMi, 

laL 04490-17280. Of kom langs. 


.11. 


1 V,' J : 1 1 l 


f O O 4 . "l' "I *■* 


Vbor Aerérn H oanshroek/ H sa rt sn zo dw n vdjasnip/y 


aan anergieke HBO-er die wil do org r o eien naar directie-niveeu - 
i fwi *»»nnw mw | 


i. 


1 4» aéiiiima Oinéiii n 


Zaterdag 14 januari 1989 • Pa 

Noem glas en wij ais N V. Vereenigde 

Glasfabrieken maken het in bijnaalzijn 

versdiijningsvonnen, voor de konsument 

gebfiÉswonv^ 

verpalddngsma^ 

praten we dan ook over vepakfcingsglas, 

L^IaI MlnliaenrfLaMMin alp 

taietgas, knstai en i^oegescnennen as 
hooMaktMteiten. Maar eveneens «er 
hitststofoipakkingen en groothandels' 

ÜuMRIM SE pf0QHHMM« 

Er werken bij ons 1856 man personeel In 
Schiedam, leerdam, Maastricht, Etten-Leur 
en Amsterdam. Metonzedmsiesveipak- 
i ang sg jas, kunststofverpakkingen, huis- 
nouog^KnstaienjeiegenneiQsgasen 
groothandel zijn wij één van de grootste 
verpaktingsmiddefenp^^ 

U--I.J —J 

NNCndML 


Jonge HTS-ers Wtb die zichzelf 
graag zien als pioniers, krijgen 
in Maastricht alle ruimte 


kt onze Maastrichtse vestiging - een van de drie 
voBcontinii proéuktiebedrijven van onze inclustrie- 
groep Verpakkingsgias -is het merendeel der 
personeelleden werkzaam in het produktiepro- 
ces. De organisatie bestaat uit vier produktie- 
aldefingen, een bedhjfstechnische (fienst eneen 

unbl n n rWrïnitnnf i fLi iffi al inn n ii 
■wn® ORjCRl^ni 

Als N.V. Vereenigde Glasfabrieken investeren wij 
graagmveeiinnieuwetedmoiogieénen 
vakmanschap. In dh kader zijn wij nu voor onze 
Maastrichlse vestiging op 2 oek naar drie jonge 
HTSnngenieurs Werktuigbouw. 


aspekten van onze geavanceerde installaties 
kennen. Daarna gaat u zich bezighoudenmethet 
optimaliseren van het onderhoud, het introducé* 
ren van nieuwe onderhoudstechnieken en 
-systemenenhetvoorfoereklenvanprojektenop 


Voor deze funktie voldoet, wat uw opleiding 
aangaat, een HTS-oplekfing Wtb. 


VOOR ALLE FUNCTIES GELDT PROCES ENGINEER VORMEN 

na een ungeoreioe opmongspenooe worat u 
belast met het ontwapen en vetderomwrikkélen 
van onze vormen en orodukten. Hiervoor bent u 
als werictuigbotfwkiifKfiQe afgestudeerd in de 
richting CAD techniek ofheeftu een aamniende 
stucBe op dat gebied gevolgd. 


PROCES ENGINEER 

NaeenmimeinweriqMriodegaatuzich 
den met projekten ter optimalisatie van het 
productieproces en de fabrikage-rendementen. 
Voor het verviien van deze "voor ho edeposjtie" 
heeft«uw HTS-oplekfing bijvoorkeur aangevuld 
meteen oplekfing of wertaoring op het gebied 
van pneumatiek, hydmimek en meet- enregel> 


Dat ze een eerste stap kunnen betekenen ’m een 
karrière in een modern en groeiend bedrijf. Waar 
u uiteindet^k terechtkomt, hangt af van uw 
kwaliteiten, erearing, inzet en u^ 

Wat dat laatste aangaat verwachten we datueen 
praktijkgerichte instelling en een sterk probleem^ 
oplossend vermogen koppeitaan een pioniers* 
mentaHteit, mventMteit en doovzettmgsvenno- 
gen. Wij zien in u dan ook de manager van 
morgen. En in dat soort mensen investeren wij 
graag: hun groei is de basis van onze groei. 

Voor ale duadel^dieid nog (fit: uw ledtifd is zo'n 
25 è 30 jaar en kennis van de Engelse en Franse 
taal zou u goed van pas komen. 


TROUBLESHOOTER BEDRUFS- 
TECHNISCHE AFDELINGEN 

InMiinwduktiepehodetotueaaafc 


VOELT U ZICH AANGESPROKEN? 

Dan ontvangen wij graag uw schriftelijke 
soidtatie. Stuurt u deze, voonien van curriculum 
vitae, ter attentie van de heer OvM.H. Heijroaim, 
hoofd Personeel & Organisatie, N.V. Vereenigde 
Glasfabrieken, Nieuwéweg 25. 

6221 AA Maastricht 

WW u eerst nog wat meer weten, dan kunt u ons 
ookbeden, telefoon 043-219351. 


N.V. Vereenigde Glasfabrieken 

industriegroep verpakkingsgias maastricht 


HARCROS CHEMICALS B.V., Haagen Houm, een 
grdte onderneming te Roermond, produceert 
stabilisatoren onder maar ten bahoava van de P.V 
rubber- «n papierverwerkende Industrie. 


ft 


CMC eiECTROmCMW 


~ ~ Vttor ofTCT «wm no ProduhOA yagto 

operators 


■ l 
Bric Bectronica B.V. Ie een jong bedrijf, 
geepedeêeemd kt engineering en 
fabricage van eh cSonia c h o apparaten op 
fdantempedflcatie. 


voor de bediening van onze produktieapparatuur in de 
dienst. 


'/• »;«» i i i « fr <«. < .il 
Vereist: 

VARrO opleiding tot mechaniach operator of 
vakman AeiVofB. 


p 


6 Leeftijd: tot 30 jaar. 

Ervaring in de proceataduetrie «trekt tot 


ft m « 

HARCROS 


Bei an g e t eW e n den nodigen wij uk hunechrifteNjke 
te richten aan Haroroe ChemipaieBiV., Haagen I 
Ulv. beheer J. Köhten, M o le n we g 10,6041 KV 
ROER MONO. Tel. 04760-91777. 


- f* 

nsrerow v 


CHEMICAL <}ROUF 

. -K.\. > ' 


BM l.-ilTt . *; 


In TTTiT- 


van da ondarnammg 


I» van bpataandaan on twü chele n 
aardt «larie projectmatig, met 

i: .. r ■ ■ “ *■ ' 
uftnaar iwndidaran mat « 
bij voophaarda e fetu deer r i cht ing 

InjltaltlnQ, maar matfavoaf obbr 


iL.i' 


\ rijn methaiatsnovMida < 


Ean p ay a h è id i ia ch onderzoek maakt daal uit van da ealactiaprocadura. 

Schriftafijke eoiiicititiee kunndn wgrdan gericht aan da haar 

M. vwo defHaijdan, «te Organüatia, Thomas BaQout N.V, 

W»•'fff» . 

limburgs dagblad 
Zaterdag 14 januari 1989 # Pagina 29 


vrijuit 


ivrij willig sexueel contact binnen of buiten de 
lilierelatie komt in Limburg veel voor: tussen 
Volwassenen, tussen volwassenen en kinderen 
• tussen jongeren. In al deze relaties gaat het om 
fcht en machtsongelijkheid. Alhoewel niet 
tend is hoe het probleem precies in elkaar zit, 
het wel duidelijk dat sexueel geweld bij 
Ageren ook stoelt op de ’mythes’ over 
dualiteit en de dubbele moraal. Welke zijn die 
mythes en wat kan er aan worden gedaan, 
[olgens Jan Wauben en Gerard Roelofs van de 
iGG in Maastricht moet de preventie 
ïginnen bij de ouders, de leraren en de politie. 


PU: 


ideren kunnen nu eenmaal 
verder springen dan de 
# «stok van de volwassenen 
€ is,” zegt Jan Wauben, pre- 
itiewerker bij de RIAGG in 
stricht. Wauben en zijn col- 
Gerard Roelofs, sexuo- 
^Psychiater bij de RIAGG, 
*Uen dat zolang de opvoeders 
; de mythes blijven geloven - 
* ze nee zegt bedoelt ze ja’ - 
deze doorgeven aan de jon- 
“®n, de mythen blijven be- 
in. Zolang er een dubbele 
jjoraal bestaat - zoals sex is 
jongens iets om trots op te 
terwijl meisjes sexueel 
actief mogen zijn - zal er 
*einig veranderen, denken de 
hulpverleners. 

■ Preventie van sexueel ge- 
i j^fd onder jongeren moet 

zijn gericht öp veran- 
«*ting van de diepgewortelde 
drogbeelden over sexueel ge- 
«25? en beginnen bij de opvoe- 
C 8 » menen Wauben en Roe- 
„Het is een kwestie van 
2*chtsverschil tussen jongens 
Jheisjes. Het heeft alles te 
£**en met rollen en beeldvor- 
^big. Jongens worden toleran- 
tegemoet getreden, ze mo- 
ir^meer en worden gestimu- 
j !J**d om voor zichzelf op te ko- 
f rph en zelf initiatieven te ne- 
2l n ’ Meis J es worden korter 
gouden en moeten afwach- 
i Het is bijna vanzelfspre- 

I . **^d dat jongens proberen 
f SpUjes hun wil op te leggen," 
Signaleert Roelofs. 

Mythes 

®an meisje gaat na een avondje 


disco met een jongen naar een 
bekend vrijlaanije. Ze wil wat 
kussen. Hij wil meer. Ze zegt 
nee. Hij zet door, De mythes 
spelen hier een duidelijke rol, 
aldus Roelofs. „Een meisje zegt 
altijd nee. Dat hoort zo. Daar 
moet je als jongen doorheen 
breken.” 

Dat werd twintig jaar geleden 
gedacht. Dat wordt nog steeds 
gedacht. „Als het meisje nee 
zegt, wordt ze niet geloofd. Als 
ze ja zegt, is het een slet.” Ook 
de groepsgeest onder jongens 
speelt een rol. Het is erg be¬ 
langrijk bij een groep te beho¬ 
ren. „Een ’meisje pakken’ is 
mannelijk. Zo kan je je bewij¬ 
zen tegenover je vrienden. Zo 
hoor je bij de groep,” legt Roe¬ 
lofs uit. 

Er is ook een mythe waarmee 
mannen en jongens hun gedrag 
rechtvaardigen als ze doorzet¬ 
ten terwijl de vrouw of het 
meisje niet wil. „Jongens kun¬ 
nen er niets aan doen. Het is 
een instinct. De ventiel moet 
open.” Jongens hebben vaak 
niet eens het gevoel dat een 
rechtvaardiging nodig is. Roe¬ 
lofs: „Dan denken ze ’het is 
toch gewoon wat ik doe. Alle 
anderen doen het ook.’ Boven¬ 
dien denken ze ’als ik dit doe, 
dan is het toch logisch dat...’ Of 
’als ze dat doet, dan weet ze 
toch dat...’ Vul het zelf maar 
in. 


Uitlokking 


De gedachte dat het meisje het 
zelfheeft uitgelokt is zo moge- 


’Als ze nee zegt 
bedoelt ze ja’ 


• G. Roelofs, 
psychiater bij 
de RIAGG in 
Maastricht. 

Fbto: 

WIDDERSHOVEN 


lijk nog moeilijker uit te ban¬ 
nen. ’Had ze dat korte rokje 
maar niet moeten dragen. Had 
ze daar maar niet moeten lo¬ 
pen. Had ze daar maar niet 
moeten komen’, om maar en¬ 
kele voorbeelden te geven. 

Roelofs: „De man wordt ge¬ 
prikkeld en de vrouw krijgt de 
schuld. Dat de man eerst moet 
vragen, dat de man maar moet 
leren omgaan met zijn lust 
wordt niet geleerd.” Er is een lange mars door de in¬ 
stituten nodig om de mythen 
over sex te doorbreken, stelt 
Jan Wauben. Preventiewer¬ 
kers van de RIAGG lopen nog 
regelmatig tegen een muur als 
het gaat om voorlichting aan 
scholen. Peter Hendriks, pre¬ 
ventiewerker van de RIAGG 
Westelijke Mijnstreek, signa¬ 
leert dat ondanks alle aandacht 
voor sexueel geweld, veel 

scholen en oudercommissies 
nog steeds in opstand komen 


tegen zaken die met sexualiteit • 
te maken hebben. 

Een laatste voorbeeld daarvan 
is de actie van de Katholieke 
Schoolraad om een eigen Aids- 
campagne te starten, omdat de 
’nationale’ te ruw zou zijn en te 
weinig nadruk legt op de mo¬ 
nogame huwelijksrelatie. „In- 
termediairen zijn moeilijk te 
overtuigen van de noodzaak 
om bepaalde misvattingen uit 
te bannen. Schoolorganisaties 
zijn ook niet zo happig. Praten 
over sexualiteit is bovendien 
ook vaak moeilijk voor leraren 
en ouders.” Volgens Wauben 
denken ook teveel ouders 'mijn 
zoon of dochter doet zoiets 
niet’ en ’als je over sex praat 
gaan ze het nog doen ook’. 
„Maar met de oude oplossing 
van de moraal, ’je mag het niet 
doen’, onderschat je het pro¬ 
bleem,” meent Wauben. 

Praten 

Sexuqel geweld is een pro¬ 
bleem. Erover praten is de eni¬ 
ge kans die er is om er een eind 
aan te maken- Wauben: „Leg 
het op tafel. Ook op scholen. Er 
is macht en onmacht, open 
daar de discussie over. Je kimt 
wel zéggen: lieve jongens jullie 
mogen voortaan geen macht 
meer uitoefenen over meisjes 
maar dan bereik je niet veel. Je 
moet erover discussiëren en de 
ouders en leraren ook. Als zij 
dezelfde onjuiste denkbeelden 
koesteren kom je nog niet ver. 
Kinderen kunnen niet verder 
springen dan de polsstok van 
de ouders lang is.” 

De zoon leert zijn houding van 
zijn vader, van zijn vrienden en 
de televisie. Hij krijgt soms 


met de paplepel ingegoten hoe 
het niet moet. De dochter idem 
dito. Wauben: „Het voordeel 
van erover praten is dat er ook 
een andere kant aan het ver¬ 
haal is. Daarom onze bood¬ 
schap: sta open voor discussie 
over sex en macht Denk ook 
niet: sexueel misbruik is 
machtsmisbruik is dus geen 
sex. Over sex wordt dan niet > 
gesproken en aan het machts¬ 
probleem wordt niets gedaan. 
Dat zijn de echte drempels.” 

Er zijn niet veel precieze cijfers 
over sexueel geweld bekend 
maar „het komt veel voor,” me¬ 
nen Roelofs en Wauben. „We 
hebben het jaren onderschat” 
Wauben benadrukt echter dat 
de uitwerking van geweld in 
zijn algemeenheid jarenlang is 
onderschat „Sexueel geweld is 
de afgelopen tijd veel in de pu¬ 
bliciteit, omdat het een taboe is 
en tegelijkertijd interessant 

Maar geweld heeft nog veel 
meer verschijningsvormen, zo¬ 
als de fysieke of emotionele 
verwaarlozing. En die vormen 
van mishandeling mogen niet 
ondergesneeuwd worden door 
alle aandacht voor sexueel ge¬ 
weld.” 

ans bouwmans 


Meer informatie hierover is 
te vinden in het jaarverslag 
van de werkgroep SiR 
Maastricht dat te bestellen 
is door overmaking van 
14,50 naar gironummer 
1031794 van RIAGG in 
Maastricht o.v.v Rapport 
SiR 88-1. 


Ijkten sportleraar die 
j. |J e t zjjn diploma heeft 
5 behaald hoeft niet 
^fcrkloos te worden. Er 
; j* werk genoeg in 
j ^tederland. Je moet het 
: .teen weten te 
f ^den.” Aan het 
^°ord is Nico Leene, 
h JPortleraar op een 
J MAVO in Weert en 
d voorheen 

ji 5® s tetent-trainer van 
: JyiUem ii, FC VW en 
•i i*Mmond Sport. 

**men met zijn 
ï ?°htgenote Petra 
I; H*ne is hij 
^ Jveeëneenhalf jaar 
t «Meden begonnen met 
J ambitieus project. 

I ^ J}der de naam Club 
| wil hij werkloze 
« fPortleraren aan een 
öaa n helpen. 


fu? achter Club Lichame- 
*0ke Opv° e di n g, zoals Club LO 
®Unt heet, is eenvoudig. Be¬ 
spand sportleraren kunnen 
het systeem van franchi¬ 
ts de naam ’Club LO’ van de 
jjJjfeJüsatie huren. Tevens 
t^teten ze gebruik maken van 
, f** Programmapakket dat 
3 hen aanbiedt. In ruil 
^ «^ÏÏ Voor help* Leene ze bij het 
I *'* r *®n van hun bedrijf. 

fj£®el «portlerareri die van de 
i J^rtacademie komen weten 
§ yyekend hoe ze les moeten 
> 5*/en- Van commercie hebben 
y CT^enter geen kaas gegeten. Ze 
1 Vm* n * e t hoe ze moeten ad- 
en hoe ze mensen te 
moeten staan, om over 

I df. ^kstingtechnische en juri- 

I kant nog maar te zwij- 
i Daarom zijn de meeste 

* 5?y t*eraren zo bang een eigen 

* S^tejf te starten. Wy helpen ze 
? j?* r T nu hü,” zo legt een gedre- 

contract kost de sporton- 
J^emer vjjftjg gulden in het 
i&a?T Jaar » het tweede en derde 
honderd gulden. De hulp 
jT^f^eene houdt niet in dat hij 
? *i. w?5^ cieel han steunen. Ba- 
tenslotte eigen initia- 
con*f^?ï e: geld voor een 

0 _r 7 ® c t is zo terugverdiend, 
er landelijk reclame 
!t gemaakt. Als een vesti- 
Arohem adverteert, 

S iïïï vestiging in Ijïjjme- 

’,® 8ar ook de Vruchten van. 
lr^ naast organiseren we al- 
161 sportieve reizen. Als een 


Een sportleraar hoeft 
niet werkloos te zijn 


• Nico 
Leene: ,JDe 
meeste 
sportleraren 
zijn te bang 
om een eigen 
bedrijf te be¬ 
ginnen” 

Foto: PAUL KUIT 


sportondememer die bij onze 
organisatie aangesloten is acht 
reizigers bij ons aanbiedt, 
krijgt hij in ruil daarvoor een 
premie. Aansluiten bij Club LO 
is voor beginnend sportleraren 
dus gunstig, ze komen makke- 
lijker aan klanten en een con¬ 
tract is relatief goedkoop.” 

Inmiddels kent de organisatie 
zeven vestigingen. In Venlo, 
Weert, Nijmegen, Tilburg, Arn¬ 
hem en Roosendaal. „Stuk 
voor stuk draaien ze goed. Om 
een dagtaak te hebben zijn on¬ 
geveer tweehonderd vijftig 
klanten nodig. De meeste ves¬ 
tigingen zitten daar aan. En de 
sportleraren kunnen nu zelf¬ 
standig werken,” vertelt 
Leene. Ergenis 


Het idee om een dergelijke or¬ 
ganisatie te beginnen werd ge¬ 
boren uit ergenis. Leene erger¬ 
de zich eraan dat veel sportle¬ 
raren hun opleiding af maak¬ 
ten en er dan niets mee deden. 
Leene: „Doodzonde. Geen 
werk te vinden, zeiden ze dan. 
Onzin, natuurlijk is er werk. De. 
sportleraar moet durven. Hy 


rpoet het lef hebben sporton¬ 
dememer te worden. Wat is 
makkelijker dan te wachten op 
een kant-en klare baan waarbij 
alleen maar les gegeven hoeft 
te worden en de bedrijfsvoe¬ 
ring door een ander gedaan 
wordt? Die banen zijn vandaag 
de dag echter dun bezaaid. En 
diegenen die wel initiatief to¬ 
nen zoeken het vaak te ver. Ka¬ 
no’s verhuren in de Ardennen, 
bergbeklimmen in de Alpen. 
De bergwanden hangen tegen¬ 
woordig al vol met alpinisten. 
Die markt is inmiddels verza¬ 
digd. Club LO zoekt het dich¬ 
terbij huis.” 

Op welke sportieve klandizie 
mikt Leene? 

De ondernemer: „Iedereen is 
bekend met leuzes als ‘bewe¬ 
gen moet’ en ’ik rook niet, ik 
sport’. Het is echter een feit dat 
veel mensen niet aan bewegen 
toekomen.: Simpelweg omdat 
ze geen tijd hebben, of omdat 
lid worden van een sportvere¬ 
niging hen afschrikt ‘Daar 
worden zulke prestaties van 
me verwacht, daar begin ik niet 
aan’ is een veel gehoord ex- 
cuus. Toch moet ook die groep 


bewegen.” Leene verwacht dus 
dat deze groep wel iets ziet in 
Club LO, omdat de organisatie 
niet de nadruk legt op prestatie 
maar op bewegen. „Voorheen 
wist deze groep niet waar ze te¬ 
recht kon. En voor de sporton- 
dememer vormt deze groep 
een enorm potentieel aan klan¬ 
ten.” 

Buitenlucht 

Geen topprestaties dus, maar 
gezonde beweging. Als acco- 
modatie wordt eenvoudig de 
buitenlucht gebruikt. Via een 
uitgekiend programma wor¬ 
den de sporters een uur lang 
beziggehouden. Er wordt bij¬ 
voorbeeld een stuk ge-jogged. 
Degenen die dat tempo echter 
onmogelijk by kunnen houden 
stappen op de fiets. „Als ze 
maar in beweging zijn,” aldus 
Leene. 

Groot probleem is momenteel 
landelijke bekendheid te ver¬ 
werven. „In Nederland zijn 
zo’n zevenhonderd gemeenten. 
Uiteindelijk moet in al die 
plaatsen Club LO op een of an¬ 
dere manier vertegenwoordigd 
zijn” aldus Leene. Er is dus nog 


Club Lichamelijke 
Opvoeding hunkert 
naar bekendheid 


een lange weg te gaan. Momen¬ 
teel probeert hij zoveel moge¬ 
lijk te adverteren in vakbladen. 

Daarnaast adverteert hij door 
middel van affiches bij de 
sportopleidingen. Bovendien 
staat de organisatie ingeschre¬ 
ven bij de arbeidsbureaus. 

Nadeel is echter dat geen baan 
in loondienst wordt aangebo¬ 
den. Leene: „We hebben hon¬ 
derden reacties gehad op de 
advertenties. Helaas knappen 
de meesten af op zoveel eigen 
initiatief. Toch voel ik dat het 
gaat lukken. We hangen op de 
rand van bekendheid. Hebben 
we dat eenmaal bereikt, dan 
verwacht ik een explosieve 
groei van Club LO.” Die groei 
betreft dan vooral het aantal 
nieuwe sportondememers. 

„De klanten komen dan van¬ 
zelf wel,” aldus Leene. : ' M Voor tuggegties voor deze 
rubriek, schrijf tiaar: Lim¬ 
burgs Dagblad, redactie 
economie, postbus '3109. 
9401 dp Heerlen: of bel 045 
739293. 

1 1 ' : ' n ' -ferr 1 


1 


Naast de groep mensen die 
eigenlijk zouden moeten bewe¬ 
gen en Club LO zien als een 
goed alternatief voor de meer 
op prestatie gerichte sportvere¬ 
nigingen, ziet Leene ook in ex- 
gerevalideerden een potentieel 
aan klanten. Sport en gezond¬ 
heidszorg zijn nauw met elkaar 
verbonden, meent hij. „Artsen 
sporen gerevalideerde patiën¬ 
ten vaak aan tot meer bewe¬ 
ging om Weer het oude condi- 
tiepeil te bereiken. De patiënt 
weet echter niet naar wie hij 
toe moet, met als gevolg dat hij 
zonder begeleiding gaat trai¬ 
nen. Daar ligt voor ons sportle¬ 
raren dus een taak. Want een 
hartpatiënt kan je niet naar een 
sportvereniging sturen. Dat te 
is zwaar,” aldus Leene. 

Daarom start hij in februari 
met twee nieuwe projekten, 
een voor hartpatiënten en een 
voor diabetici. Met hulp van 
een cardioloog en een internist 
werd een programma samen¬ 
gesteld. Om elk risico te ver¬ 
mijden wordt tijdens de trai¬ 
ning in de buitenlucht mobiele 
reanimatieapparatuur meege¬ 
nomen. Zo kunnen ook men¬ 
sen die een zware hartoperatie 
hebben ondergaan mee doen 
om weer in conditie te komen 
zonder dat dit risico's met zich 
meebrengt 

Als Leene in zijn opzet slaagt 
betekent dit dat de organisatie 
Club LO in de toekomst verze¬ 
kerd is van klanten. Immers, 
veel artsen zullen hun patiën¬ 
ten na revalidatie dan door 
kunnen sturen naar Club LO 
om weer in conditie té komen. 
En wie volgt de raad Van zijn 
arts nou niet op? 

gert wisse ander Honds! 

« * 

Nederlands tafereel bij de fami-J 
lie Doorsnee.« 

Jan, moe van het werk en vol-* 
daan van de stamppot met kar-^ 
bonaadje, ligt languit met een- 
pils in de hand voor de tv. Kijldsd 
naar het nieuws van acht uur; 
kijken welke rampspoed zich nu 
weer op onze wereld heeft afgw 

speeld. 

Zijn eega kijkt met een half oog 
mee en ziet, niet ongebruikelijk 
op de beeldbuis, uitgemergelde 
kleine, zwarte kindertjes met 
grote ogen, een gezwollen buikje 
en van die vieze vliegen die zich 
aan oog- en mondhoeken ge¬ 
nesteld hebben. 

„Ach, die zielige schatjes. Kijk 
nou toch eens. Ach Jan, konden 
we daar maar helpen.” 

Jan bromt wat en neemt nog een 
slok. Ma kijkt verder. Denon- 
gersnood in Soedan wordt opge¬ 
volgd door president Reagan, die 
aan zijn laatste presidentsdagen 
bezig is en daarna volgt Erwin 
Krol met een natte voorspelling. 
Ma de keuken in, duikt in het 
keukenkastje een blikje*op, 
draait het open en deponeert de 
inhoud in het bakje voor Troetel, 
haar kleine keffer, die zich mag 
verheugen in alle. moederliefde 
die zij niet aan manlief en de 

deren kwijt raj^J 

Het lege blikje gaat de vuilmak 
bak in. Inclusief het stickertje 
met het prijsje erop. Ma rekent 
niet wat dat hondehapje kost Ze 
heeft wel verdriet om de arme 
negertjes die zoveel honger heb¬ 
ben, maar haar Troetel, die hoeft 
daar niet onder te lijden. Troetel 
krijgt blikjesvoer, dat omgere¬ 
kend zo’n zeven gulden po- kilo 
kost En af en toe, wanneer Troe¬ 
tel het echt verdiend heeft, krijgt 
hij een extra lekker maalthdie, 
kosten omgerekend naar de kilo¬ 
prijs ongeveer 16 gulden. Troetel 
heeft het heel wat beter dan een 
paar miljoen Afrikaantjes. Om 
nog maar te zwijgen van de hon¬ 
gerlijders in bijvoorbeeld India, 
Zuid-Amerika en delen van Chi¬ 
na. 

Een vreemde samenleving is het 
toch. Ons land met 1,3 miljoen 
honden en twee miljoen katten. 

Dieren die het allemaal goed 
hebben, die niks tekort komen. 
Die meer eten en mee liefde 
; krijgen dan menig kindje dat er¬ 
gens anders op deze aardbol is 

geboren. 

Dat geldt ook voor de 115.000 
jonge hondjes en 350.000 katten 
die in Nederland jaarlijks het le¬ 
venslicht zien. Het meest trieste 
dat hen kan gebeuren is een 
zachte dood in de gemeentelijke 
gaskamer of een spuitje van de 
dierenarts. Overleven ze dat sta¬ 
dium dan wacht hen een verzor¬ 
ging die aanzienlijk beter is dan 
de zuigelingenzorg in een of an¬ 
der ver Afrikaans land. 

Honderden miljoenen worden 
jaarlijks in Nederland uitgege¬ 
ven aan voer en verzorging voor 
Troetel de hond. Tijger de kat, 
Jacob de schildpad. Pietje de ka¬ 
narie, Joost de marmot en noem 
de hele rits huis- en troeteldieren 
maar op. Vele honderden miljoe¬ 
nen, die besteed worden aan diw 
ren, die de trots van hun baas-at 
bazin zijn. Die met liefde en groter, 
zorg omringd worden en die, ook i 
dat mag gezegd, heel vaak een i 
flinke brok genegenheid en | 
vreugde terug geven. Heel wat ( 
bejaarden zouden nog eenzamer • 
zijn dan nu wanneer zy niet meer j 
te zorgen hadden voor hun pon,, 
hond of kanarie. En heel wat luie i 
mannen zouden ’s avonds mdtfr ' j 
streek* van de gemakkeljjke fejr 
teuil naar'het warme bed verhul-; 
zen wanneer zij niet, zoals nu aa > 
vaak, gedwongen waren even j 
een ommetje te maken met hun > 
viervoetige vriend. \ 

Maar of die liefdé voor het dier ) 
echt gekocht moet worden met \ 
duur blikjesvoer, waarvan de ki>| 
loprijs soms hoger is dan wat dé] 
mensen in dat gezin zelf op tafel \ 
krijg», d*t is toch een waag die ] 
men zich mag steil» » waarop J 
ieder voor zich een eerlijk anfc -1 
woord moet geven, t 
Wannéér je kinderen vanaf hun] 
jongste jaren alle» maar het al-i 
lerduurste te et» geeft, dan] 
wordt uiteraard de neus opge^ 

tro kken VOOT boerckool EDCt ©».» 


stukje vettige wocsM 
Wanneer je katten vanaf het prikj 
le begin van het kattebestaan al** 
le» T" anr verwent met voer utt j 
blikjes met nam», die door kie-„j 
ne marketingmensen zqn uitge^ 
dacht, dan zal die kat demonstran 
tief de neus ophal» voor de res^ 
ten v» » gerookte bokking op, 

vrjjdagri 

En nu hebb» we het nog niet ge-^ 
had over de negentig miljoen* 
kilo hondepoep die jaar in jaar * 
uit door de in Nederland aanwe- j 
zige hond» word» geprodu-, 
ceera » waarvan e» aanMgnÜjkt 
deel hang» blijft aan de schoe-'j 
nen van mensen, die zelf ge» 
hond hebben, maar wel toevallig 
gebruik moeten mak» van het 
trottoir, dat door de echte hon- { 
denliefhebber benut ia als poep- f 
plaats voor zijn huisvrtend. Want' 
dët is e» heel ander verhaal ] 
Limburgs Dagblad D 

pi URGSE 

eelsg 

Provincie 
Limburg 

/ 

Bij de Hoofdgroep Economie en Gemeentefi na ncièn komt de functie vacant van 

secretaresse van de directeur, 

tevens hoofd van het secretariaat v/m 


het verzorgen van het secretariaat van de 
directeur; 

deze werkzaamheden omvatten onder 
moo r het bijhouden van de agenda, het 
regeien van telefoongesprekken, het be¬ 
heer van het archief, het behandelen van 
correspondentie, het voorbereiden van 
vergaderingen, het administratief coördi¬ 
neren van de procedures voer de indie¬ 
ning van nota's e.d. en het fungeren als 
centraal informatiepunt; 
het leiding geven aan 4 medewerksters 
van het secretariaat van de hoofdgroep. 


voltooide VWO-/HAVO-oplekHng en het 
diploma directiesecret a ress e of een an¬ 
dere gelijkwaardige opleiding; 
gedegen kennis van geautomatiseerde 
tekstverwerking en systeembeheer; 
goede communicatieve vaardigheden en 
organisatietalent; 

ruime ervaring in een soortgelijke func¬ 
tie. 


sotecitatia s en inli ch tingen: 
schriftelijke sollicitaties binnen een week te 
richtenaan het College van Gedeputeerde 
Staten en in te zenden aan de Directeur van 
de Stofgroep Personeel en Organisatie. 
Postbus 5700,6202 MA Maastricht, onder 
vermelding van het vacaturenummer op brief 
en enveloppe. 

De mogelijkheid tot kinderopvang is aanwe¬ 
zig. 

Nadere inlichtingen kunnen telefonisch wor¬ 
den ingewonnen bij de heer drs. J.A.M. Arntz, 
directeur van de Hoofdgroep Economie en 
Gemeentefi nanciön, tel. 043-897267, of 
mw. M.E.H. Biesheuvel-Niéns, secretaresse 
van de directeur en hoofd va n het secretariaat 
van de hoofdgroep, tel. 043-897266. 

in de laatste fase van de sollicitatieprocedure 
zal een vertegenwoordiging van de hoofd¬ 
groep worden betrokken. 


V V2-6B 


afhankelijk van leeftijd. Opleiding en erva¬ 
ring wordt een salaris geboden van maxi¬ 
maal ƒ 3616,- per maand; (het uiteindelijke 
salarisniveau wordt binnenkort aan de hand 
van functiewaardering vastgesteld). 


III 


Voor onze opdrachtgever, een sterk groeiend bedrijf in Limburg, 
zoeken wij ter versterking van hot managementteam een (nVv) 
Hetbedrf maatódeeluttvandelndustrialConvïner^ 
Group wan een Amerfcaens concern met 10.000weikng- 
mms. fct het bedriptoUmbiig «eiken ruim200 mensen 
«n het k sterk Intonafonaaf gericht met vestigingen In en 
buten Europa. Het bidrfismond^mafktlejder in 
tenaport-envewwddnpaiyitemenvo^ 


Functie-eieen: 

_ Opleiding op H.B.0. of Universitair niveau. 
v; ■***• -. ... .t' 


L kan de functie het 

be rt omech rewn ipéd eo afeverartw^^ 
v wkiipmet en teeenmensen en derhalve voorde 


ibMwnliBtaÉiiiiBPim 
de veacNleodeeÉMngen in het bedrit. 
Zbrgtvooreenedequ^MormatieenconvTi^^ 


Geeft meito wormjaanvgimleringsproc^en en 
«n door daag raafcrtta* en praoma^ 
amatfaf een goed gebnfti ge ma aid wx dt vanfte 


leviieeteo owi Blk wof hetperso n oe tema nagement 

zoals 


interne 


analyse technieken, alsmede affiniteit tot geautomati¬ 
seerde systemen. 

_ Relevante werkervaring. 

_ Goede contactuele eigenschappen en communicatieve 
vaardigheden. 

^Beheersing van de modemfc talen, in het bijzonder \ 
Engels en Duits. ! 

_ Gedacht wordt aan een dynamische persoonlijkheid, 
die een resultaat-gerichte instelling heeft en personen 
van verschillend niveau ka» motiveren. 

_ Leeftijd30-35jaar. 

Bij de functie behoren een goede salariëring en secun- 
daire arbeidsvoorwaarden. Een psychologisch onderzoek 
maaktdeet uit van de selectieprocedure. 

SolDcftatieprocedure: 

Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, wordt u 
verzocht ow softdtatie, voorzien van volledige informatie 
over peréoon, opleiding en ervaring te te zenden aan 
onderstaand centrum, onder vermelding van vacature¬ 
nummer 890121. 

Voor meer informatie kurtu contact opnemen met 
dr. K. Frans. 


D R ICFRANS& 
* k i-i».-iir- ij.«I 
Zaterdag 14 januari 1989 bakkery Het Anker bv Door de toenemende verkoopectivftehen in de provincie Limburg 
zoeken «4 contact metjonge, ambitieuze kandWaterr voor de 


•Tftj r Functie-Wbrmatie 

>-Ho°- p® junior verkoopmanager zal ander veipntwoorclelfdieidvan 


m i t i i : 


■li. ■ ■ i i ■ 7 L. 


roaftptfte van de geplandebégroting betreffende het verwerven 
van inoiiwG opuract 

Uw zefc uxSfoe taak fo nduw verbonden met die van uw team¬ 
genoten, de ektore k» bet land werkzaam zijn. Een ruime inwerk 
panooa zat u geoooen wortsen. 


.« i 11.- iii. .ii».». 

en het ver 
Leeftijd: Tot 30 jaar 


i*. -Ifl 


1 m r « T |’.’ j.la • », 


curriculum vftae, binnen 14 deper> na het verschijnen 


®T 9 


iheer J^HMImpen, Inde CramerS, 6411 RS Hearien, 
Mbon 048-738738. 


Onze opdrachtgever is een van de modernste en best geoutilleerde bakkerijen in Nederland. Het bedrijf is 
ruim 60 jaar jong en heeft een gevestigde naam als kwaliteitsbakkerij. Dagelijks wordt in de regio een assortiment 
r van ruim 140 soorten vers brood en vers gebak geleverd aan warenhuizen, supermarkten, instellingen, speciaalzaken en > 
de horeca. Limburgse vlaaien worden' ‘geëxporteerd’ ’ naar alle provincies. In een aparte bakkerij produceert men voorgebak¬ 
ken franse broodspecialiteiten van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. De export is nog bescheiden van omvang. Ruim 120 mede¬ 
werkers realiseren samen een omzet van circa 20 miljoen op jaarbasis. Velen hebben een langdurig dienstverband, een garan¬ 
tie voor vakbekwaamheid en motivatie. De onderneming is lid van het gilde van samenwerkende zelfstandige bakkers SABA BV 
Deze organisatie coördineert voor haar 40 leden aktiviteiten op o.a. administratief, commercieel en technisch gebied. 

» Vanwege de groei van bakkerij Het Anker en haar toekomstplannen zoeken wij een m/v 


P 


Manager Financiën & Automatisering 

die in staat is middels verdergaande automatisering het f inancieet-economisch 

beleid naar een hoger niveau te tillen 


De functie: 

- U rapporteert aan de directeur en bent 
lid van het toekomstig management¬ 
team. Dit zal bestaan uit de directeur en 
drie managers; produktie & techniek, 
marketing & verkoop en financiën & 
automatisering. 

- U geeft leiding aan 6 medewerkers 
welke binnen een onderlinge taakver¬ 
deling aandacht besteden aan: de 
financiële-, de verkoop-, de personeels- 
en de loonadministratie. Deels wordt 
hierbij gewerkt met een micronetwerk. 

- U wordt verantwoordelijk voor het 
financieel-, economisch-, administra¬ 
tief-en het automatiseringsbeleid, 
waarbij u ondersteunend werkt 

t.b.v. de directeur, de collega 

V managers en het middenkader 

van de organisatie. 


- In aanvang concentreert u zich met 
name op de problematiek van de 
administratieve organisatie en de 
•automatiseringsvraagstukken. De 
administratieve automatisering dient 
verder uitgebouwd te worden o.a. in 
relatie met de SABA-organisatie. 

Het Anker vraagt: 

- Een afgeronde H.B.O.-opleiding op 
administratief-, financieel- en automati¬ 
seringsgebied. 

- Ervaring in het ontwikkelen en imple¬ 
menteren van administratieve & 
automatiseringssystemen. 

- Financieel-economische management- 
ervaring in een produktiebedrijf. 


Mam iri I \r\io\ 


- Een leeftijd tussen ca. 30 en 40 jaar en 
woonachtig zijn/worden in Zuid- 
Umburg. 

Het Anker biedt: 

Een belangrijke managementpositie in 
een bedrijf waar kwaliteit en klantenser¬ 
vice hoog in het vaandel staan. 

Binnen de functie liggen veel vakmhou- 
delijke en management uitdagingen. 
Voor deze functie staat een passend 
pakket van primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan uw 
sollicitatiebrief met c.v. onder vermel¬ 
ding van ref.nr. 23.7109 aan: 

Mercuri Urval B.V., 

Vrijthof 50-51, A 

6211LE Maastricht. S TEGELWERKEN PAUL DOMINIKOWSKI vraagt 


TEGELZETTERS 

Solliciteren na telefonische afspraak tussen 18.00 en 
1900 uur. 

Nieuweweg 28, 6301 ET Valkenburg aan de Geul, 
teL 04406-16327. 

Zonder ervaring onnodig te solliciteren. kantoor 


Tekstverwerkster 

U heeft ervarin g met WordPerfect U heeft een flexibele 
instelling wat betreft werktijden. Ervaring met een 
dktafoon b een pre maar niet noodzakeftki 
i informatie bf Merites HUdema, tal. 045-7400 40 l 
H eette n. Akerstraat 26. 


U kunt gaan w eri o tn bi aan bedrff in Brunssum. Ervaring met 
tekstverwerkingen góede contactuele eigenschappen zfn 
noodataftk. Het betreft een part-time baan voor lange 
t|d. 

Informatie h I Romv Joosten.tal. 91 9i 

Bnjnssum, flumpe n erstraat 79. 

industrie 


Werkstudenten 


Bent u geji taresseen f om naast uw studte a n to s te avonden 
per weekte werke n, danfcunt o cfcectaan de slag bj een 
ptoduktieberklf in Kerkmde. U bent 18 jaar gf ouder en 
gaat als macNnebadende aan da steg. Werktijden: 
23.00-07.00 uur. Ksndktofe dpnen t etef p nto h bereikbaar te 
tifo. . V ' : • 

mrormam Of WftMW wuggw hl Ma 49 o int 
KftHoadftr Ho oHMMjt 35 a. 

Produktlemedewerkers 

U kunt diract gaan werken bf een bedfljf in de 

.U bent WJaar of ouder en bereid 

te wetkan L IKv werimam he d e w 


■Mkatilaaka • -J - - - - Jx. 1 : — -*- ’ 

imcrw. VOTAT Afin ml wCIKinm 01 AAn QOA O t 

pe no osft hs byufone. Na een kprte inwerkperipdt kunt üvpdr 

lanaetidaan’deslaa - 

tnformatte bij PetraBrveW. ML 00481*081 

Kerkrede, HooMstraat 3Sa. 

Ptafondbouw^r 

Heeft u bl voorkeur een LTS Timmeroplehkng en ftvaring 
roet het plaat t e n van systeemp te fa n ds? Pan lointu gaan 
watkcn M een kdati^teifritf in Heerlen. De werfcthien 
zjn van ma Mn vr van ta. OTbOtot 17^)0 ugc. Het betreft 
een prqjectopdrarjhft voor lange lid. . 

Inform a tie b| Irmgard Vluggen, kdt 6<S4> tt 00, 

K et kia de , Hpofcbtraat 39a. ' 

St p dent en /weekeiKlwerkers 

Die voor IqsM dagen aan de stog vrilan. U kunt zelf 

Mwjiwn vvwct qagcn u- Dtw itni i i wnt nu D t D f u 
cflverse werkzaamheden waaronder laden, tossen. Inpakken 


De Wolter & Dros Groep is actief op het 
gebied van klimaatbeheersing, sanitaire, koei¬ 
en brandbeveiligingstechniek, energie-. 
opwekking, liften, roltrappen en industriële 
installaties. Er wordt geopereerd vanuit een 
twaalftal uver het land gespreide vestigingen. 
Een ver doorgevoerde decentralisatie is 
kenmerkend voor onze werkwijze. Kórte 
communicatielijnen; eigen verantwoordelijk¬ 
heid en persoonlijk initiatief zijn sleutelbegrip¬ 
pen bij ons. De centrale organisatie ie 
gevestigd in Amersfoort. Het dienstenpakket 
omvat het hele gebied van ontwerp, uit¬ 
voering, onderhoud en beheer. De groep is 
financieel sterk, rendeert goed en maakt met 
ruim 1000 medewerkers een jaarproduktie van 
ruim 100 miljoen (pilden. 

Voor diverse grote, langlopende projekten van 
«nze vestiging ie Hoenebroek vragen wij:. 

Ie monteurs (m/v) 
centrale verwarming 

monteurs <m/v)-> ~ - - 
centrale verwarming 

Wólter ft Dros biedt: 

Kern van onze filosofie is, dat de kracht en 
het succes van onze onderneming bepaald 
worden door kwaliteit en inzet van onze 
medewerkers. Wij voeren dan ook een 
modem aodaal beleid gericht op het optimaal, 
kunnen hmctfoneiren van ori» meno en in hun 
w er ko m geving. Zaken eb bereidingen, goede 
secundaire voorzieningen tfi wtnstdelings- 
regeHhgen maken deefuit van dit beleid. 

T e tofo n lech e in flc h tln gen verstrekt des g e w e nst 
de heer L.H.C.H. Ulaga, met wie u ook een 
afspraak kunt maken voor tan sofUckatie- 
gesprek. Telefoon (045) 2^ 7$ 7S. Bulten 
wemftd (04492)47 10- 

SchrifteHjke aoWdtatiee kuntu richten aan 
de Woiter & Dros Groep, De Kmimen 19, 

6433 KG Hoenebroek. 
Wolt s r & Dros Groep 

W |8 KTUIpÜ II DtiE IN8TAU ATI E S 


Bouwbedrijven Jongen bv is de - 
moedermaatschappij van een aantal 
aannemersbedrijven in de provincies M m 
,en Noord-Brabant. 

In verband met uitbreiding van de werkzaa 
heden kunnen wij op ons hoofdkantoor in 
Landgraaf op korte termijn een 

ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER (m/v) 

plaatsen. 

Funktie-informatie 

- verzorgen en controleren van onderd 
financiële administratie 

- mede-samenstel len maandelijkse fin 

rapportage ' 

- mede-samensteilen van jaarrekeningen 

- uitvoeren van beleidsondersteunende 
werkzaamheden. 


- leeftijd 25-30 jaar 

- studerende voor SPD 2, danwel in het 
hiervan 

- ervaring opgedaan irtaannemersbedrijf 
danwet aanverwant bedrijf 

- bij voorkeur woonachtig in Heerlen of 
omgeving 

- bekendheid met geautomatiseerde 
administratie 

- goede kóntaktuele eigenschappen en e 
flexibele instelling 

- het goed kunnen werken in teamverb 


Bent u geïnteresseerd in deze funktie, < 
U Uw schriftelijke sollicitatie richten aan 
afdeling Personeelszaken. 
iferf: 
m 


Aannemersbedrijf Jongen B.V. 
Hompertsweg 34 - 6371CX LANDGRAAI 
Postbus 31007 - 6370 AA LANDGRAAF. 
Telefoon 045-700200. • 


% 

lik' Infcxmatte bij Utan Fftan, WL 04SZS 91 «t 
Biumaum, Rumpcmntnat 79. 

techniek 


C02-lassers 

W| 2 s|n dringind op aoa>c naar CQ1 liTnn voor bedrfvan in 
Hotttai cn drecte omgaving- IWav twb6ai dMact vprk 
voor «varen comtiuctriüwniowaïlBan. 

Infornurtte bij Claudte flaatars, taL 06-71 8515, 

■ ■ —.^a - ai-.—- - ■» 

naarmv mmwiW'Smy jxk 

LTS'er Installatietechniek 

U gaat w rtcan in aap ptoag van S mOntaure. Uhaeft gaan 
> fioogtfvraas. Enige ervaring in 6a bunda b aan pra. 
b| Oaudia flaatan, ML Mfl-718StL 


Draaier/frezer 

Ü haaft aan UV^wtaidbia nf «MfikMaanflo ntvaau an' ■ 
ervaring U leunt warton niet tnodma apparatuur an u bant 


Informatfa bj Uton fiflan, ML «IMS 91 n 


H É h a aftk 4^ mawrin èn v r o u wn w alro r fl . 

■v randstad uitzendbureau 
In de hoofdgroep Verkeer, Waterstaat en Milieu ie sedert 1 oktober 1968 het 
het Reaionaal Oraaan Verkeeraveiliaherd Umbura (ROVU In 


De dorieteüing ven het ROVL Lo. Ie het bevorderen ven de verkeersveiligheid binnert 
provincie Limburg. * 

Binnen het eecretarleat, dat 4 formatieplaatsen omvat, is de functie vacant van: 


educatief medewerker 


v/m 


voor de duur van vier foren 
vaa.no. TV MM 


het zelfstandig verzameien vakinforma¬ 
tie over verkeeraveUighrid k\ retatietot 
o.m: onderwijs, wetahendheving en 
voorlichting; 


efhenkèüjk van leeftijd, opleiding en 
ring wordt een salaris geboden van 
meel / 5.283,- per maand. 


brengen, ectuatiserian en t«r beschikking 
stellen ven deze informatie; 
hatvormgeven ven verkeerseducatiepro- 
jecten en het ontwikkelen en uitvoaren 
van kleinschalige evaluaties en onder¬ 


bet onderhouden van contacten met or¬ 
ganisaties en instellingenen het op basis 

van verkregen informatie nagaan van 
zfnvolle samenweridnosactMteiten. 
90* '■ 

m 


tenminste een voltooide H60-oplekMng,, 
; diefde functie te 

'efveHng*lrhetebort0e(f|tei werfczaamhf- ' 
deneneentoonberebeMigstellingvoor 

■ het vermógen om snel, craetlef en zelf- 
standig te kunnen handtifori; 
goede communicatievenen redaotioneie 
vaardlghedoft. 


.. r _ __binnen 14 

richten aan het College van Gó0r~ 

, Staten en in te zanden aan da DL— 
de Stofgroep Personeel en Orgeoi 
Postbus 5760,6202 MA Maastricht 
vermelding vanher vaceturenummer 
en enveloppe. ^ 

Vrouweü jke kahtiMeten, die een de 
eisen votdoeh, worden uhgenodigri 
dieren. De mogelijkheid tot kinge 
aanwezig. Deze functie kan ook tn — 

‘ worden uitgaoefend. • 

Voor nadere Informatie óver deze 

kuntu contact opnomón met dó heer 
J.GX.M. Heuechèn, secretaris ven 
tel. 043-897818. 

Een psychologisch onderzoek kan r 
cedura behoren. 


Cr*- 


ïür rgs Dagblad 


STICHTING BURGERLIJK 

ARMBESTUUR MAASTRICHT 


T 


1 


In opdracht van de direktie zoeken wij als opvolger van de huidige funkdonaria, die 
met pensioen gaat, een 

hoofd personeelszaken m/v 


IPteltagi Burgerlijk Armbestuur 
vjbksirioht beheert twee geoom- 
pnoe verpteegkUnieken en twee 

een uitbreiding met een 
Pta verzorgingstehuis staat op 
|w®BWn/na. De totale capaciteit 
P teg en de 900 patiënten/ 
Ptaer*. Het personeelsbestand 
Nln de 1000 benaderen. 
tefda lokatie-cHrekties zijn er 
voorwaarden- 
foppende diensten, t.w. de 
administratie, de cMei/ 
ptache dienst en de oentrale 
mg personeelszaken. 


i ' 1 


met inzicht en ervaring in algemene beleids¬ 
zaken en moderne ontwikkelingen op het 
gebied van personeelsbeleid. 

De kwaliteit en de motivatie van het perso¬ 
neel is bepalend voor de kwaliteit en de 
doelmatigheid van de dienstverlening. 

Het hoofd personeelszaken heeft als 
advieeur vah de direktie grote invloed op het 
personeelsbeleid. 

In zijn kontakten met kader en staf zai hij 
maatregelen initiëren en doorvoeren met 
betrekking tot het personeel- en organisatie¬ 
beleid, veranderingsprocessen, management 
deveiopment enz. - 
Hij onderhoudt de kontakten met de vak¬ 
organisaties en de medezeggenschaps¬ 
organen binnen de instelling. 

Tenslotte is hij verantwoordelijk voor de 
afdeling personeelszaken met een negental 
ervaren medewerkers. 

Het Hoofd Personeelszaken ressorteert 
rechtstreeks onder de Algemeen Direktaur 
en maakt deel uit van hét stafteam. 

Voor deze veeleisende baan wordt gevraagd 
een ervaren kracht die als pe rso nee l s- 
manager kan opereren in een dynamische 
Instelling, waarbij een eigen inbreng én visie 
noodzakelijk zijn. 


Onze voorkeur gaat daarom uit naar 
kandidaten met een opleiding op universitair 
niveau. 

Vereist is een brede ervaring ais manager 
personeelszaken, bij voorkeur opgedaan in 
verschillende organisaties, waaronder ook 
(serrt) overheidsinstellingen, zo mogelijk in 
de gezondheidssector. 

Leeftijdsindicatie 40 tot 45 jaar. 

Een rechtspositieregeling analoog aan die 
van de gemeente Maastricht, alsmede de 
IZArziektekostenregeling en de Algemene 
Burgerlijke pensioenwet zijn van toepassing. 
Het salaris beweegt zich tussen ƒ 60.000,- 
en ƒ 90.000,- bruto per jaar. 

Bij de seiektleprooeduro zuilen ook de staf , 
dé medezeggenechapskommissie en de 
medewerkers van pe rs o n eel sza ken worden 
betrokken. 

SoMdtatiebrieven voorzien van een curri¬ 
culum vttae kunnen binnen 14 dagen worden 
gericht aan de heer BJJ.G. Lederoq, 
direktaur van het adviesbureau. Sollicitaties 
zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden 
behandeld. Een psychologisch onderzoek 
kan deel uitmaken van de aelektieprocedure. 


O 


Adviesbureau dr. Joseph L Herokf 
Spoorweglaan 16,6221 BS Maastricht 


lid van de organisatie van adviesbureaus voor werving en s ele k lle / o a ws tempo-team 
Wij hebben werk voor nVv 


leerling- 

onderhouds¬ 

monteur 

Voor een gerenommeerd elektro¬ 
technisch bedrijf in Vakenburg zoe¬ 
ten wij kandidaten voor de functie 
van leerling-onderhoudsmonteur. In 
deze functie zal men voornamelijk 
de onderhoudsmonteur gaan assis¬ 
teren bij de diverse werkzaamheden 
op het gebied van elektrotechnisch 
onderhoud. Onze gedachten gaan 
hierbij uit naar een LTS'er-elektro, 
leeftijd 18 tot 22 jaar, in het bezit van 
rijbewijs Ben woonachtig in de regio 
Heerien-Landgraaf. 


koeltechnicus 

Bij een koeitechnisch bedrijf in de 
gemeente Heerlen hebben wij nog 
een plaatsingsmogelijkheid voor 
een ervaren technicus die zelfstan¬ 
dig wetten ten. Laatstgenoemde 
eigenschap, een op deze branche 
toegeepRsta opleiding en enige rele¬ 
vante bedrijfservaring zijn een must 
om voor deze functie in aanmerking 
te komen. Salaris en arbeidsvoor¬ 
waarden zjjn, natuurlijk in overeen¬ 
stemming met het belang van deze 
functie. 


Vraag vrijbiguend voer meer infor¬ 
matie over bovenstaande vacatures 
naar Mno Befltazls, afd. taohniseh 
personeel, tet 046-719940. Of kom 
langs. 


'h DE LIMBURGSE 
PERSONEELSGIDS 


CHEMIE B.V 


CflQSFIELD CHEMIE B.V. EUSDEN maakt doei uit van de 
internationale chemiedivisie van Unilevar. Deze heeft In 1983 de 
•BBraitanac iMftten van 2Mcwlt Nedertand B.V. overgenomen. 

De aMkaten hebban een breed toeeeeainasoebtad. met ets 
PNen g ry<ata de waamfa dotanln dBstrlé. Haft bedrijf heeft eèh omzet 
**1150 miljoen gulden. 

2 Jfat bedrijf heeft een eigen markatingorganlaatle, en geeft een 


internationale afzet: 80 % van de produkten Is bestemd voor export. 
CfoéfléW Chénte B.V. beeft een vacature voor 


Onze Stichting is bezig met een omvangrijke renovatie 
van hef gebouwencomplex. In hef proces van 
organisatie-ontwikkeling bestoof de be hoef t e om over te 
g a mj o ft het aansteken ven een 


enge ervaring. 

scheikunde technologie (k). ofeventueel 
uuigoouwkurKligofmijnbom 

jaren ervaring ta procssontwftkéKng, engineering of proces 
om leiding te geven aan een process engineering 
Qfaactuéle vaardigheden voor het intenata# swnenwerken met 


’ {TT ^ i »• • 


Hbchrtjving van de functie: 

deze jonge pr o f essi o n al wordt verwacht detNj met 
. outaasme een klein team van madawerters kan M0an in: 
tet ontwlrteling van ntaiiwe pro ceasan dia voor da taakemat- 
vsuihatbadr^vanbeiaogzim^.opproeftabriek 


R.C. 


Roermond 


-V 

luis 


■ 

•• M ■ >r besbxtagt 17$ enh mt 
ewnfn/ medewerken 


Da funktla omvat o.a.t •" 

- Nat leiding geven oan de voedingsdienst, de 
onderhouasdiensf, de huishoudelijke dienst en de 
afdaling recaptia, totaal ± 25 medewerken; 

- hel mede scheppen wem oen goed weon-en 
leefklimaat voor de bewonen; 

het leveren van een belangrijke bijdrage in het 
renovatiegebeuren; 

- het m eedenken in de beleidsvorming van ons huis. 


Fun k ti# oi e om 

- een re leva nt e opleiding op HBO-nrveau; 

- enige jaren ervaring in een gelijksoortige funktie; 

- in stoot en bereid zijn om samen te werken; 

- affiniteit met het werken voor en met oudemn; 

- een dynamische, enthousiaste en flexibele in st ei nfc 

- operotoan voor en m ee den ken in nieuwe 

■ ontwikkelingen op het gebied van de ouderenzorg; 

- leeftijd 30 - 45 joon 

- gezien dé samenstelling van de personele organisatie 
gaat onze voorkeur uit riööf’ een vróuw. 

Arbaklsvoorwacircftans 

- Solaris afgeleid uit de CAO.-bejaardenhuizen; 

- pensioenvoorziening en ziektekosienverzekeriiia ., - 


pnderzoek kon deel uitmaken van de 


Schrifteiijke joKcitaties gelieve u kxnnen 14 dogen te 
richten aan de directie van dé Stichting R.C Godshuis» 
PoHartstroat 6, 4041 GC Roermond, bf wie 
desgewenst dodere informatie kon worden verkregen.' 
Telefoon 04750-17100. 


.. .._ wedtefe t 

dntia#fi dfr I SI lédasds» ■ 1,1 


fc' r<- : . /*:'• - -'X’. 


eendeproduktle metdeprpdukita en verhoop van atb rengevan sïflketenen 
itan vmirihata mslartSlani naniar ~ rta n h a m tari h o 
landaboiiw^iriustrit. ' "x' 

tg v£ir^sieminjjapr$tawiom hat produktabÏÏwks? uk te 
an groei tt re s te e farv 


1 


groep vist bedreven Is atatfc internationaal georiënteerd 


r n ; iL '.r 


I 


«Mtadng van spi nale ctemtacheproduktan zoefcaiftatan, 
fn ké ftta yis ioie n . 

ik-,; v, . 'Wv-: 


b. Q. van Hoak, tefafoon 04409-8231 
TaL 04409 


28,6246ADEpdsrL Zaterdag 14 januari 1969 + Pagina 3i S84 BV, gevestigd Is Heeften, werkzaam in 
waterbouw, cultuurtech n ie k ; “ 
bodemsanering, vraagt vont 


■, weg-on 
(MTS-niveau); 


-landmeter; 

- assistent 
-hoveniers; 

- arbeiders G.W.W.; 

- uitvoerder G.W.W. 

Ervaring strekt tot aanbeveling. 

SoMc*t& tan moeten bereid zijn zowel in het binnenland ala in 
het bdRèilarid te Werken. 

^ïr hrifloitiÉ binnen 14 dMaartte richten aan 


Schetsberg 111-113, 
6413 AC Heerlen. mm mm iviiiHjn m 

Ver 


Bartsis is ssn sterk p os h nd s dstail- 
nmmmmmm mm. moqnilM <U VHth 
pmin in ümburgsn Noord Britoant 
Mat ssn ssipscisliisiinl swtwtfmènt in 
DVtiii|i VBvT vn otnniniw irb im| h fmn 
onderscheidend in de markt sn toonaan- 
■mand in da branche. Hat personae)*- 
haitfifl bMtMl uit ± 60 madMirkifi. 

VoQT MlMk ll HürilRi 

mn i tiii ir wf MC za, wipn wij op wvt 
termijn mn fUlt-tlrm 


ili dm funkti# mn mm ##d#cM#n uit 

WtijdÜMf 


naar een steef p arsson. 


IS-25 


voor mtaristMverzorsinf (bij soortwur tdt 
ds wonlnglnrichins of schitdsrsbrancha). 
M.O.S.-opieiding stekt tot aenbawllnc, 

mém is pvn nam nt m 

korte Inwirtuwtorte kt teaat zUn ona 
klantan dsskuntlt taadvteran. 
votuoanoa x a naMwiu ip iiwu ai paoi onr 
■Mwwprman zijn dsmslvs stat 

DWsHn™* 

Wij baldan leuk, afwtealsnd en 
inpraam rpr, aan prvuip waar vn 
aan bbb Kmn§ in 

de funktie. SoUidtatte aitakdtand 

intiilflalriL 

«cnnnan)fL nai vannawa apa aavp« 
opteWlns «n «nering, an mat aan racen 
pwtxo, w ncnewi sant , 


i, eau hw 


asm 


y..* 
; 'is 

•S . & 

* 

•£ ; /, 
*> Y Jft. 

v -nvv- 7 ?;.<i Gemeente 


Os ge m es nta Qtapsn (ruim 7250 inwo n swr i ), c s n tru m gs m es n ts t 
iwi nsuvmnq, een don Mmanw, vm ivoiniw nopnsini 
an oxferwljsmogsflfkncdcn, ten ta vortiand meLhstcntatasn «an 
vaactura oo de ifclelino MMdeéert an een ukbraédtao van hst buro 

Sociale Zaten ter secretarie otastaan: 

r' ■ • . . .• ... .. 


i 1 ] ■ 
. 1 - 

i w ».<«! 1 

T i d t ’ Mi 

j i i #S 

jn!% 

J W s 

| w j [ijl 

I * 1 p 


\' 1 l^j M 


^hj te r tx rm: 
ntaistrate strekt 
snasIsMng voor 

tot 

aanbtesinfl 

• 

en 


1 -.'.ti_ J-i 

E 

i.' ; i.i a) iï. .1.. : t i iz.: 'iT. -jj:^ mRMÊmÊSm 
MOO-SD-dlpioma; 


Ui i nnuk - 


*i ( r V i4 r 
.x*'V 

f 


ta k ^ 
jl‘Jj * _Ju 


kMMfeHviM ta| hal 

* Ja *— m . -*-j_m -«— -«-i 

r Bj nai fnwiQaixmi 
Gulpen, onder venneldtag^«an 
$ 'ï? * 9* Èlêösfi Zaterdag 14 januari 1989 R.K. Stichting Middelbaar Beroepsonderwijs Sitt 

Scholengemeenschap ”MTS-MEA Zoek je een opleiding met niveau? WQ je uitzicht op vast w 

Als je op deze vragen met ja antwoordt, moet je op 

WOENSDAG 18 JANUARI 1989 

tussen half vier en half negen eens komen kijken op de 

OPENDAG 


£ 
2- an 3-jarige landbouwkundige opleidingen ma! 
BEROEPSMOGELIJKHEDEN in dn sectoren 


Klasl 
Klas 2 


^-rundveehouderij 

- intensieve veehouderij 

- akkerbouw en voMe grónd groenteteelt 

- techniek 


Algemeen en 

secretarieel 

Bedr. administratieve 

richting 

Bestuurlijke richting 
Commerciële richting 
Secretariaatsrichting 
Vrije richting 


lbo/mavo 


havo/vwo 

havo/vwo 

havo/vwo 

havo/vwo 


MTS-opleiding 
4-jarig met ingebouwd stagejaar 


renróWeó 


Klas 3 


Eenjarige opleiding 


Voor nadere informatie: 

tel. 04750-19600 en tel. 04406-14367. 


havo/vwo 

vwo/soms 

havo 


Afdelingen: 
werktuigbouwkunde - 
elektrotechniek/ elektronica 
fjjnmechanische techniek 
(de enige in Limburg!) 


MEAO-opleiding 

3-jarig met ingebouwde 

Studierichtingen: 

bedrijfsadministratief 
bestuurlijk 
commercieel 
secretariaats 
vrije richting Toelatingseisen: 


w hoger gezondheidszorg onderwijs 

e 


ZATERDAG 28 JANUAR11989 
11.00 -15.00 UUR 


WH je meer Informatie? Maak een afspraak met een van onze dekanen: 

de heer drs. F.S.G. Bollen 


de heer drs. F.S.G. Bollen 
dl dé heer L.F.X.M. Klinkers 


diploma MAVÖ-D 
diploma MAVO-C (met moderne 
taal, wis- en natuurkunde) 
diploma LBO (met op C-niveau 
moderne taal-, wis- en natuurkunde) 
HAVO bf VWO (bewijs van ovërgang 
van 3e naar 4e klas) 


diploma MAVO-D 

diploma MAVO-C (met moderne 

wiskunde en handelskennis) 


wiskunde en handelskennis) 
diploma LBO (met op C-niveau 
Nederlands, moderne taal, wiski 
of handelskennis of twee de taal) 
HAVO of VWO (bewijs van 
van 3e naar 4e klas) 


Zaterdag 21 januan 1989 
tussen 10.00 en 16.00 uur 


00 en 16.00 uur 
>wea 111 Hoensbroek 


tei.045-21919' 

(U kunt parkeren op het 'lei 
Revalidatie) 


-Stichting voor 


Ale activiteiten ah . 
demonstraties. woMen OPEN DAGEN IN GULPEN EN NIJSWILLER 

TöphonuTiu 

'nP'bcuvcllauil 

CULPÏN : 

■ *. ■ . “ ' * 

NIJSWILLER 

mayo-hpyo-ywo 

Ito-ito-leao-'lhno-thno 

ZONDAG 22 JANUARI 

ZONDAG 29 JANUARI 

14,00-17.00 uur 

13.30-16.30 uur 

. ' v.. . ., -• * Aënmelden van nieuwe le ti rHwgen kan g ei ehl e d e n te» laiett aa. Nadere 

Kssaasssnassiassam 

044M-14843 .. . Vr-’.- 


I 
Maastricht, Bameierweg 1, telefoon 043-622541 


De MTS-Maastricht biedt u de volgende 
keuzemogelijkheden: 


ifflubêa jaHf 

14.30-16.30 uur en 18.0Ó-21.00 uur 


BOUWKUNDE 


Een gedegen basisopleiding voor funkties bij een architektenbureau of in de 
uitvoerende sector bij de aannemer, als uitvoerder^ werkvoorbereider, alsmede in 
overheidsdienst 


Per 1 febrOari as. starten weer te 
Sltterd en Weert de mondelinge 
avondöpieidingen voor : 


Thans z$n Iqpende SPD-l-opteküngen teHeeden, 
Maastricht. Ftoermonct-Stttafci, Togaton en Weert 


met aparte studierichtingen: 
ENERGIETECHNIEK 
ELEKTRONIKA | 


Een ruime opleiding in de steikstroomtechniek of de elektronlka met 
olaateinashfooeliikheclen in de uitvoerende en tekenkamersectbr. 


ï:L 


Limburgse SPD-opieic Ungen 

dir.: drs. SJ»M. Brouwers ' 


•dra. SJ»M.Brouwers 
GMori ar# '• >. • 

6247 BB Gronsyrie; 
tet 04408-2304 • ', 


c* 

li 

15.15-21 

9 

it 
R n f ‘ --- S*wd vindt tJ in 
w-igm ffiT 

i ik 


t mm 


Een brede basisopleiding voor funkties als tekenaar-konatruktaur, werkvoorbereider, 
kalkulator, bedrijfsassistent, óid. in de marine- en staaibouwkunde. 


VAN 


i 


voor 1 maart a.s. 
j'- y. 

. v . / i * 


WooroplekJlQg MAVO, HAVO jjp klassertjtt LTS. ' ; ; 

Mbgeiqkhadëh tojvoortzettini van de studie aan de HTS, de lerarenopleiding, 
speciaJisatiekursus e.d. k ' 


, Voor bezatersvan een HAVQtDIPLOMA (met wie- en natuurkunde) is een vérkofte 

. opMdteg reqgel$(. Nadere )n$htingeft op echoot. 

* . > ’t ‘-CA': >'.? • , ■ £- 1 ■ '• - 

Op verzoek wofdt u gaarne eenbrochure met aanmeldingsformulier toegezondön. 

Telefoon043-622541. . 


v i 
.* ^1 
„MEISJES EN Tl 
. : . waarom niet’ 


HEK” 


^ *. -v -* ■' 


*? ,v. 

5 : - v ' 

rgs Dagblad PENi-iLEERCENTRUM 


Praktijkdiploma informatica 

rijkserkende AM BI 88 examens 

Avondopleidingen voor carrière in de automatisering. 

Cdlegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen. 

Informatie aanvragen door daza coupon ongefrankeerd op te eturen naar ECS, antwoordnummer 
142, $400 AA Heerlen. 


Studiecentrum voor Informatica, Talen 
Economie (Lid van de STEN) 

★ SPD: repetitiemodulen SPD-I vakken 

★ Repetitiecursus MBA 

★ Examentraining erkend 

Assurantie-agent (B) 

(Examen 25 april) 


European Computer School 

Paaaage 4-6 6411 JT H e e rlen 

Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 


r meer informatie 04490-10349 
Leercentrum Parklaan 4 Sittard 

INF0RMATICA-0PLEIDINGEN 

Mondelinge avondopleidingen In de plaatsen Heerlen, Maastricht, 
Vonkt, Eindhoven, Nijmegen, Breda, Tilburg en Den Bosch. 

A M B I - diploma 

praktijkdiploma informatica 

Voor meer informatie onderstaande coupon ongefrankeerd opsturen naar C.C.O., 
antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen of 045-717600. 


Naam: dhr./mevr.. OpL ; 

Adres:... Leeft.: 

Woon pi.: . Tel.: . 


iENTRUM COMPUTER OPLEIDINGEN. AKERSTRAAT 134. HEERLEN 

ENJARIGE DAGOPLEIDINGEN 


ende beroepen met toekomstperspectief 
Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina 33 


Gemeente 


Bij de Hoofdafdeling Grondgebiedzaken 
afdeling Volkshuisvesting en Bouw- en 
Woningtoezicht wordt de functie vacant 
van 

Medewerker Bouw- en 
Woningtoezicht (m/v) 


De in samenwerking en overleg mat een colaga la 
verrichten werkzaamheden bestaan uit: 

1. Beoo rd ei ng en o p s t eMing van adviezen ter zake 
bouw-en aubekfie-aanvragan; 

2. Controls op de naleving van be st e m mi n g- en 
bouwvoorschriften, vetgunningsvootwaeiden e-d.; 

3. OmwKkeien van b e l ei d , alsmede de voorberekflng, 
H glsnning, coördinatie en controle op het gebied van 
7 ,4Vst techniscti beheer en onderhoud van de aan de 
f- .^/org van de afdeling toevertrouwde gebouwen; 

^. tenaiaereh en behouden van aan 

| B ya u t o mdi a sB r d ondarhoudaba he ar aa y afea m; 

'6. Onderhouden van interna en axtama cont a cten. 


T.' 

y .MUmaal M.T.S. -bouwkunde (aanvullende 
■USteÉflngsn zoals bouwfysica en bouwcdnstnjdie 
SPfbn an staal) alsmede op het gebied van 
^fjujeiiAeinsliiig strekken lot aanto e ve Mng); 
2.Svaring in aan gelijke of vetgeijkbar» funcia bij 
•4 da ( ga m aa nt eH k s) overheid; 
an achflftsMics u Ndn jtddnoavaafdkXisid 


AMiMp van Mraja, opmang an arvarmg 
mkBÉnoal ƒ 4.1 is,- (niveau 8). 


Nadere Mtohtingsn kunnen worden verkregen bij da 
haar C, Gabriöte, Hoofd van da Ho qida t daM ng 
Ckondgebiedzaken. tal. 04490-31886. 


iS STERK IN KLASSEWERK ZE 


ÓchteteRk. binnen 14 dagen na het verschijnen van 
4| bied aan nnrgomee titer an WWhouderedar 
ga m aan» Stein. Postbus 15,6170 AA Stein. 

TOERISME 
TISCH MEDEWERKER ”ALL ROUNO" 

TISCH MANAGEMENT ASSISTENT(E) 

'ERKER BINNENLANDS TOERISME 

HOSTESS 

SS 

M wordt gegeven in opdracht van de Stichting Euro 
Nederland. welk e 8 vestigingen in Nederland kent. 


SECRETARIEEL i 

* TOP SECRETARESSE V/H PHILIPS 
SECRETARESSE OPLEIDING 

* MANAGEMENT SECRETARESSE 

* DIRECTIE SECRETARESSE 

* AFDELINGSSECRETARESSE 

* RECEPTIONISTE ■ Bon voor informatie 

LI 

Ik wil graag inlichtingen over: 


él Jan. 89 - 4 Maart 89 
28 Jan. ’89 - 11 Maart ’89 ! 


•ssssss 

* ;! Sl, 

2 .VS? 


INSTITUUT NOTENBOOM! 


secretariaat: 
Kerkakkerftraat 34 
5616 HC Eindhoven 
tel.: 040-520620* 
Helmstraat3-5 
6211 TA Maastricht 
tel.:043-396025 


I Wet y dee rt 
Hweemneen. v 


4etar ven Onderwijs 
•jtjpeftdvenëe 


I wijdte ven da tfhrt veil. 


| Adres:_ —u _ 

| Postcode:_——j-- 

I plaats:_- 

| Sturen aan: Postbus 307 5600 AH Eindhoven 
racepttoni Bte / Mi fcx ma lri O B 
loaristiicti imdiwwfcir 

OPEN DAGEN 11.00-14.00 uur l— 

EINDHOVEN 2t Jan. 89 - 4 Maart '89 
MAASTRICHT 28 Jan. *89-11 Maart *89 

kwa^MMwnamoMriMopMMne. Kerkakkerstraat 34. 

“-- 5616 HC EINDHOVEN 

ea*e---- Tel; 040-520620* 

pmoow_- MAASTRICHT 

pewR ----—: Helmstraat 3-5 

_ —^_ GebouwEntreDeux 

nLTwrr , n i Tel: 043-255025 
meerssen 
P^ Pati ft nten raad beafaat uit 

ffjhkhsai 5 an maximaal 15 
JJton. die jaarlijks vis openver- 
y^bnge n vanuit en door de 
j*ti6rrten worden gekozen 
5*h«id^VérlegSnWborïflgtBlIe 
VjNërdatpetiénten ( 20 wel Wi- 1 
"•chdüds póliWiniafehe) en 
•tesftkXdoe) deverwezenlijking 
jgnopimate inspraak en 

{rtBwneo jp benandeifngs- en. 
5'^»o<n«Mn(^heden inoraé 


de Raad heeft. Ijlav nodig of 
geyyenat treedt de funtdionaris 
op ais kontektperaoon vap de 
Raad, zowel in interne ab m ■ 
^externe kontakten. 

Taken: 

- het begeleiden van het fitfik- 
: tioneren van de>pafitinlenraad 
; ate eamenatel van individuele 


patenten sireKfc* aanbeve¬ 
ling; . 

- probtoemoiildepkKf ver¬ 
mogen; 

- leeftijd vanaf 35 jaar. 

Gezien dé zelfstandigheid van 
de funkbe dient m te beschikken 
over prgahttatie- én improvisa¬ 
tievermogen. 


^tB n ktte h ete en hhoüdetflte 


oPflNxt^anwidefverantwoof- 
£ e *f*tetd*an de P*6&c*#\reeü. 

fc'grciiéh hoowe y*: 
^^drijU Lk ga eatorisch toege- 
yoegdaanhetdirektiesekre»-. 


' jkhMhéer^yan ohderofeu-; 

mam mjemtees m** 


dOéMNNinghpodtin. 
PP^idcheNn fh detdefunktio- 
^wrie een beteidoinitiêfends. 
PWegbegeiéMmideertpro^ : 
°66^N4*t^4delürhdie binnen 

!' Sr :: . 4 ,, , I .•* 

k * •-*»-. O-./ * « f •- ■■ t? 


het gevMd^d en ongevraagd konform de CAO-Ziekenhu»- 
adviseren van b$v. patiënten, wazen. 

verwijzen bil MacMan; 

hel vert ege nw oordigen yen de HS^SJJEJRSJSiS 

'-S^SSS 

ambtefijlwen eècretariftie InNcMn**, 

wefkSnfTtheden Voc» nadere intormatie kunt 

’untitft Vfftrr' terecht bij mew.G.Kare- 

:^S8SSSr'- 

0&BaaSt&.ï jgSSS, 

tel^^veardöheden; ten nader# ftjnkfieproWering ie 

aanwijsbare bSroSSShékJM ^raaqbearbgde afdekng 
de positie van psychiatrische ' f^raoneelfeaken 4 Organisatie. 

Uw sGhmMHk9 soUfdmie kunt u binnen lAOegannibet 
verschijnen van deze advertentie -4nder vemwkünoJn de 
tfhkerbovenhoek van 8902 - rtdtten een het 

1 ■ Hoóki Personeefszeken ét örg anis et ie tuin het 


Stichting IVIO 

vraagt voor haar project 

EDUCATIE EN WERKGELEGENHEID 

een 

OOCEIIT(E)/PIUUmJKBEGELEID(ST)ER 

\ 

voor een opleiding t.b.v. Molukse vrouwen die gaan werken in de 
gezins'/bejaardenzorg. 

Verlangd wordt: 

- bekend met/ervaring in de zorgsector; 

affiniteit met de doelgroep, bij voorkeur zetf van Molukse afkomst; 

- op grond van eryaring/opieiding vertrouwd met geïndividualiseerde 
opleidingsprogramma’s; 

- goede communicatieve eigenschappen; 

- vermogen te improviseren. 

Gebod en wordt: 

- boeiend en uitdagend werk; t 

-* adequate ondersteuning; 

- goede honorering, 

De betrekking omvat een 2/S weektaak en ie voor de duur van ten 
hoogste 2 jaar. Het werkgebied ia de provincie Limburg. ; 


In verband met uNbreidng van de formatie van de sectie mNeu van de * 
afdefing ruimteiijka ordening, volcshuisvesting en mSeu, fc vacant de functie: 


TECHNISCH 


MILIEUZAKEN (M/V) 


De aan te staten functionaris zai in toom vs rhnnd hoofct m hMjk 
belast met de uftuosring van de lachniache faoettan van het ge 
mMeubeieid: 


• nananavmg riwijdmip, 

• Doraraeang nacniBn, 

• uitvoering hir x terweluilvoartn g RXPgremma; 

• uitvoering lozingsuorordsning. 


• tipioma HTS chemische techniek, fysische techniek of 
weriduigbouaikundB of een g e j kwa a w igs HBOcpfakln g; 

• bereidheid tof verdere atud» in hel vakg e b ie d; 

• goeae nrxxxjeange en scrwiwM» uaanjoengwaaroe^wa. 


bereidheid en in staat zin om zowel zatistandia 
werken; 


• beengsteing voor en 

• rfbevrijs BE. 


AftwnkaNk van kam» en ervaring wordt gedacht 
maxim aa l niveau 9 (ƒ4724}. 

Het defWti ev afu ncti aniiiaaiizNtxt worden bapr 
functiewaardering. 


worden bapaMd aan de hand van 


. Een paychobfliBChe teel kan onderdeel utimtetan van da procedure. 

Infctilirigen Kunrwn worden hg ewo nn a n bf da heer J. K 

de afdabig nÉmtafpwordening. votiMhub réa ti ng en miau (laL 013461701) 

of bij de haar J. Ktotit, aectieWdar aeda mHeu (tel 043461704). 

Dota n go tel o ndBn worden u tigenodgd binnen 2 walt on na heivMnictWri 
van daza oproep hun ach ri tiaRi ia sdNcf NÉa te richten aan te xg a m aatewen 
w o thoudar» van M e w aa on , posftx» 90,6290 AB Meeraaea 


Inlichtingen bij mevrouw P. Voilebergh, 

tel. 0G20O-76411 (IVIO) te). 03C 


(privé). 


8oüicitatte8 binnen 6 dagen aan de directie van de Stichting IVIO, 
Postbus 37. 6200 AA Lelystad. 


den vah^fntormatie üxv. de 

.* ' iLV'.j -' 

- ambteijkB en aécretariéie 
wefk»rthedéft.'• - poèu&EKunjmmutmm 
Grote Gracht 76, 6211 S2 Maastricht . 


telefoon 043-212446 . i 


Het bestuur van de Stichting MDGO 'Maastricht', vraagt voör 
onmiddellijke indiensttredingeen 
AA 
■ t\?ii i;- 


. voor 38,4 uur per week 
(vervanging wegens ziekte) 

Voor nadere informatie tel. 212444; wagen naar de heer P.H. Tuinman 
(aéj. directeur). 

Sollicitaties gelieve u, binnen 8 dagen, te richten aan de voorzitter van 
het bestuur, p/a Grote Gracht 76,4211 SZ Maastricht 


SZ Maastricht 


Het bejaardencentrum 
Campagne te Maastricht vraagt op korte tefflrijn «en 

hoofd verzorging/verplogfng 


ateoneter v o ran t w o onte Nk h otd van do d ksk te u r boteot te wén» 
en tw( noonop oo vwzoigng van n eewonore. 


- tekting geven een de cHenet verzorging (± 46 
aMÉlngbn) 

— DMflMn m MumuMWi vm «v vvmbpr ™ j 
bewaken en bevorderen van hot 


jééirwteêwMMN 


4 l ui è w Wi i i'i W «» | 


.l /ljitti. . .WtJm —m 

rrc.'tLaiF. ■! 

Op Oudejaarsdag anno 
1828 ondertekende 
koning Willem I het 
besluit: de vier 
Zwitserse regimenten 
infanterie zouden 
worden ontbonden. 
Met name de liberalen 
uit de Zuidelijke 
Nederlanden hadden 
erop aangedrongen. Ze 
vonden dat het leger 
teveel 

overheidsinkomsten 
opslorpte. Lang had de 
koning in zijn verzet 
volhard. Voor hem 
waren de Zwitserse 
krijgers ’speeltjes’. Met 
tegenzin had hij dan 
ook zijn handtekening 
gezet. 


Met een gouden handdruk 
vertrokken de Helveten die 
ook in Maastricht, Roermond 
en Venlo enkele jaren het 
stadsbeeld hadden bepaald. 

Prompt ontstond de 
'dolkstootmythe’ dat het 
vertrek van de achtduizend 
Zwitsers onderdeel van een 
Belgisch complot was. Door 
het staande leger te fileren - 
want daar kwam het in feite op 
neer: de Zwitserse regimenten 
vormden de ruggegraat van het 
Staatse leger - had de 
Belgische opstand meer 
kansen van slagen. 

Dr Herman Amersfoort (37) 
gelooft met in die 
dolkstootmythe’. De 
wetenschappelijk medewerker 
van de Sectie Militaire 
Geschiedenis van de 
Koninklijke Landmacht in 
Den Haag promoveerde in 
december aan de universiteit te 
Leiden op een dissertatie over 
de vier Zwitserse regimenten 
die tussen 1814 en 1829 de 
garnizoenssteden in de 
Zuidelijke Nederlanden 
bewaakten. 

De geschiedenis van het 
Nederlandse 

dienstplichtstelsel bleef de 
wetenschappelijk medewerker 
intrigeren. Bij die studie kwam 
hij Louis d’Auf der Maur de 
Schwanau op het spoor, de 
commandant van het 32e 
Regiment Infanterie dat onder 
meer in Antwerpen was 
gelegerd. 

Wegens bedrog was hij 
oneervol ontslagen, voorts was 
zijn regiment gezuiverd. Er 
was een soort RSV-enquête 
vooraf gegaan. Het leverde veel 
geschrijf op dat een inzicht in 
reilen en zeilen van de vier 
Zwitserse regimenten gaven. 


Vreemdelingen 

Legioen 

„In feite vormden de Zwitsers 
ons laatste 

vreemdelingenlegioen. Het 
leek mij interessant om aan de 
hand van die Zwitserse 
regimenten de overgang van 
een huurlingen- naar een 
dienstplichtigenleger te 
beschrijven,” aldus 
Amersfoort. 

Zwitserland was door de 
eeuwen heen een van de 
belangrijkste 

recruteringsgebieden voor 
huurlingen. De nazaten van 
Wilhelm Teil onderscheidden 
zich door moed, trouw en 
dapperheid. Daarom werden 
op het einde van de zestiende 
eeuw ook reeds Zwitsers voor 
het Staatse leger geworven. 


Koning Willem I liet Zwitserse 

soldaten 


• Zo zagen de 
Zwitsers eruit 
die tussen 1814 
en 1829 in 
Nederlandse 
krijgsdienst 
waren. Ze 
droegen 
donkerblauwe 
jassen en grijze 
broeken; een 
sjako of kolbak 
met daarop het 
nummer van 
het regiment. 
Slechts de kleur 
van kragen en 
manchetten 
verschilde van 
regiment tot 
regiment. 
V.l.n.r.: een 
tamboer-majoo 
r van het 29e 
Regiment, een 
flankeur van 
het 31e, een 
fusillier van 
het 30e, een 
officier van het 
32e, een 
sappeur van 
het 31e en een 
sappeur van 
het 32e 
Regiment. 


maar node 
vertrekken • Dr Herman 

Amersfoort 

(37), 

wetenschappel 

ijk 

medewerker 
van de Sectie 
Militaire 
Geschiedenis 
van de 
Koninklijke 
Landmacht die 
onlangs 
promoveerde 
op een 
dissertatie 
over de vier 
Zwitserse 
regimenten, 
die tussen 1814 
en 1829 de 
ruggegraat 
van het Staatse 
leger vormden. 


Tijdens de Bataafsche 
Republiek (1795-1806) werden 
zij afgedankt. De Zwitsers 
waren voor de republikeinen 
vertegenwoordigers van een 
vijandig bewind. Stadhouder 
Willem V had een Zwitserse 
garde als lijfwacht gehad. 

Was legervorming vóór de 
Franse Revolutie puur 
particulier ondernemerschap - 
de eigenaar, tevens 
commandant, runde zijn 
gevechtseenheid als een 
bedrijf dat winst probeerde te 
maken - na de Franse 
Revolutie werd het een 
staatszaak. De commandanten, 
die tot dan half-aanvoerder en 
half-zakenman waren geweest, 
waren enkel nog 
beroepsmilitair met de status 
van overheidsdienaar. 

Toch ging Willem I andermaal 
met Zwitsers in zee. Zijn 
militaire attaché’s op het 
Geallieerde Hoofdkwartier in 
Frankfurt, die met de Zwitsers 
in dezelfde herberg sliepen, 
hadden de koning 
gerapporteerd dat in de 
kantons nog altijd grote 
bereidheid was om de wapens jan van lieshout 


voor de Oranjes op te nemen. 
De koning kende hun 
gehardheid, hun moed, hun 
plichtsbesef en hun trouw. 

„Die trouw ging zelfs zover dat 
de krijgers elkaar afslachtten, 
als het moest. Malplaquet was 
het bewijs. In dit dorpje in 
Noord-Franknjk stonden in 
1709 twee Zwitserse 
regimenten tegenover elkaar. 
Zowel het regiment aan 
Nederlandse kant stond onder 
commando van een May als het 
regiment aan Franse zijde. 
Beiden waren neven en 
kwamen uit Bern. Aan beide 
zijden vielen duizenden doden. 
Malplaquet is dan ook de 
annalen ingegaan als de 
bloedigste slag van de 18e 
eeuw. Hij heeft op 
overlevenden een 
onvergetelijke indruk 
gemaakt, zo blijkt uit 
dagboeken en brieven,” vertelt 
Amersfoort. 

Koning Willem I had er 
derhalve wel oor naar om in 


Zwitserland troepen te 
werven. Hij zond de Haagse 
advocaat Elias van der Hoeven 
uit om met kantonnale 
regeringen daarvoor verdragen 
af te sluiten. Voorts moest hij 
naar geschikte 
regimentscommandanten 
uitzien. Deze benaderden 
zonen van notabelen die op 
hun beurt onderhorigen 
ronselden. Het waren 
merendeels boerenzonen die 
thuis geen droog brood konden 
verdienen. Bovendien lokte 
het avontuur. In Zwitserland 
bestond een romantisch 
respect voor uniformen, 
wapens en 

dapperheidsonderscheidingen 


Te voet trokken de recruten 
naar de Rijn, waar ze scheep 
naar de Nederlanden gingen. 
Elk regiment kreeg een 
nummer dat ook op de sjako en 
de knopen van de 
uniformjassen prijkte. 

Het 29e Regiment, dat uit Bern 
kwam, kreeg in eerste instantie 
Den Bosch als garnizoen 
toegewezen, het 30e Regiment, 
dat Zürich als bakermat had, 
Gorinchem; het 31e Regiment, 
dat uit de bergkantons 
Graubünden, Glarus en 
Appenzell afkomstig was, 
Nijmegen en het 32e Regiment, 
dat in de katholieke kantons 
rond het Vierwoudstedenmeer 
was gerecruteerd, Bergen op 
Zoom. 

Waterloo 

De regimenten waren nog niet 
op sterkte, toen de legers van 
Napoleon, die op 1 maart 1815 
op Elba was ontsnapt en vanuit 
de Rivièra een onstuimige 
opmars naar het Noorden was 
begonnen, naderden. Voor de 
verdediging van garnizoen 
Maastricht stonden het Bernse 
en Zürichse Regiment ieder 
een bataljon af. De Zwitsers 
hoefden evenwel niet in actie 
te komen. Napoleon werd op 
18 juni 1815 bij Waterloo 
verslagen. 

In 1816 werd Maastricht 
garnizoensplaats van het 
Graubündense Regiment, dat 
in strijd met de verdragen 
tussen koning en kantons met 
huurlingen uit Liechtenstein, 
Oostenrijk en het 
Schwarzwald was opgevuld. 
Desondanks werd de 
voorgeschreven sterkte van 
tweeduizend man werd op 
geen stukken na gehaald. Het 
regiment kampte structureel 
met sterkteproblemen. 

Ook Louis d’Auf der Maur de 


Schwanau, de commandant 
van het 32e, zogenaamde 
Katholieke Regiment, nam het 
niet zo nauw met de 
voorgeschreven sterkte. Hij 
had geld nodig. Politieke 
tegenstanders hadden hem 
erin geluisd. Ze hadden hem 
bij de Nederlandse gezant als 
regimentscommandant 
aanbevolen. Argeloos had hij 
het commando aanvaard. 
Eenmaal in vreemde 
krijgsdienst werd hij als 
politicus gewipt. Politieke 
ambten in het kanton en 
krijgsdienst in het buitenland 
waren onverenigbaar, zo werd 
hem voorgehouden. 

9 

Om zich weer te kunnen 
invechten had hij fondsen 
nodig. Officiersplaatsen 
verkocht hij aan de 
hoogstbiedende. Voorts nam 
hij maatschappelijk 
ontwortelden aan. Een deel 
van hun handgeld stak hij in 
eigen zak. Ook monsterde hij 
niet-Zwitsers aan die hij van 
vervalste identiteitspapieren 
voorzag. En hij declareerde 
voor Nederlandse recruten de 
reiskosten die Zwitsers 
werden vergoed. 

Desertie 

Zelfs desertie was voor d’Auf 
der Maur een bron van 
inkomsten. „Voor elke 
recruut,” aldus dr Amersfoort, 
„kreeg d’Auf der Maur een vast 
bedrag. Wanneer deze 
vervolgens deserteerde, 
vervielen alle door hem 
achtergelaten uitrustings- en 
uniformstukken aan het korps, 
aan d’Auf der Maur dus. 
Vervolgens kon hij voor de 
deserteur een nieuwe recruut 
aanwerven, voor wie de 
werfkas weer het volle bedrag 
toucheerde. Van 
terugvordering door het 
Departement van Oorlog van 
de aan de deserteurs gedane 
betalingen was geen sprake. Zo 
kwamen de verliezen van de 
desertie ten laste van de 
Nederlandse schatkist en ging 
de winst naar d’Auf der Maur.” 


Een onderzoekscommissie 
bracht alle bedrog aan het 
licht. Van de 2.856 recruten, die 
voor het 32e Regiment waren 
aangeworven, waren er in 
januari 1817 reeds 1.197 
gedeserteerd, zo bleek. Dat was 
42%. Maatregelen ter 
bestrijding van de 'epidemie 
van het heimwee, 
vermoedelijk veroorzaakt door 
de Hollandse jenever, waaraan 
de Zwitsers niet gewend 
waren’ waren niet genomen. 
Erger nog: medeplichtige < 


officieren leken vaandelvlucht 
zelfs aan te moedigen. 

Oneervol werd D’Auf der Maur 
van zijn commando ontheven. 
553 krijgers werden ontslagen, 
950 overgeplaatst. 

„Veel krijgshaftigs hebben de 
Helveten niet hoeven te laten 
zien,” aldus dr Amersfoort. „Ze 
deden trouw hun 
garnizoensdienst; bewaakten 
de woning van de gouverneur 
en de burgemeester, het 
gouvernement en het 
gemeentehuis, het 
gerechtsgebouw en andere 
openbare gebouwen. 
Bovendien kregen ze exercitie- 
en schietoefeningen en werd 
het gebruikelijke onderhoud 
aan wapens en persoonlijke 
uitrusting gepleegd. Een deel 
van de troep was gekazerneerd. 
Anderen waren bij burgers 
ingekwartierd. De Zwitsers 
bepaalden dan ook het 
stadsbeeld in de 
garnizoenen. Archiefstukken 
over vechtpartijen heb ik niet 
aangetroffen, maar wellicht dat 
ze in de archieven van de 
betreffende garnizoensstad 
zijn te vinden. Gewoonlijk 


ontstonden de ruzies om 
vrouwen. Jenever was de 
volksdrank. Overigens hadden 
de Zwitsers slechts een kwartje 
in de vijf dagen te verteren.” 

Gouden handdruk 

De gouden handdruk van 
koning Willem I, die voor 
Departement van Oorlog en 
volksvertegenwoordiging had 
gecapituleerd en op 31 
december 1828 het besluit tot 
licentiatie van de Zwitserse 
regimenten had getekend, 
stelde meer voor. „De 
onderofficieren en 
manschappen kregen maar 
liefst anderhalf jaar soldij. De 
officieren konden kiezen 
tussen een bedrag ineens (wat 
overeenkwam met drie jaar 
traktement), op 
pensioenstelling (een soort 
VUT-regeling) ofwel halvering 
van het traktement tot aan de 
pensioengerechtigde leeftijd. 
Ook konden zij tot de nationale 
of de koloniale troepen 
toetreden.” 


Slechts 63 van de 289 officieren 
bleven ’s Konings wapenrok 


* 
dragen. Veertien van hen 
trokken naar de tropen. De 
overigen gaven de voorkeur 
aan gratificatie (98 man) en 
pensioen (100 man). 


Met het vertrek van de 
Zwitsers kwam in feite een 
einde aan het huurlingenleg er ' 
Ook in andere landen stapte 
men op een dienstplichtstelS^ 

over. Het Franse 
Vreemdelingenlegioen is de 
uitzondering die de regel 
bevestigt. 


Als enige heeft de paus nog 
Zwitsers in dienst. Ze hebbed 
echter enkel nog een 
ceremoniële functie. Dat zal t 
wel blijven. Het is tenminste 
niet te verwachten dat de P al1 
nog oorlog gaat voeren. 


& 

E 

* 

Üt 

(ia 

lo 

tri 

fto 

Ui 

Êi 

kv 

ni 

0\ 

ee 


Gevechtskracht 

Ook Zwitserland kent het 
dienstplichtstelsel. Ofschoon 
de Eedgenootschap slechts 
1.500 beroepsmilitairen telt ' 
600 beroepsofficieren en 900 
beroepsonderofficieren - is 
Zwitserland een van de best 
bewapende landen van 
West-Europa. De krijgsmacht 
telt 650.000 man (oftewel 12 
procent van de bevolking) 
elk gewenst moment onder d 
wapenen kunnen worden 
geroepen. Aardig voorbeeld 
was het bezoek van Arafat aa 11 
Zwitserland. Er werd een 
bataljon reservisten 
opgeroepen dat voor diens 
veiligheid moest instaan. 
Ofschoon nog met Hawker 
Hunters wordt gevlogen, 
bestaat de kern van de 
Zwitserse luchtvloot uit 
Mirage 3-toestellen en zijn 
Amerikaanse F 18’s in 
bestelling. 


Kortom: de gevechtskracht 

van de Zwitsers was en is va 
dien aard dat omliggende 
landen het wel uit hun hoofd 
laten om het land binnen te 
vallen. Zwitserland was tijde 11 
de eerste en tweede 
wereldoorlog dan ook geen 
strijdtoneel. 


De krijgers in Nederlandse 
dienst hebben Herman 
Amersfoort vier jaar bezig 
gehouden. Hij raadpleegde <* 
archieven van de koning, van 
het Nederlandse gezantschap 
in Zwitserland, van het 
Departement van Oorlog, 
het kanton Schwyz, waar d ^ 
der Maur vandaan kwam en 
Chur, de hoofdstad van 
Graubünden, waar het 31e 
Regiment zijn bakermat had' 


„Ook heb ik de archieven va 
de commandant van het 
Graubündense Regiment 
kunnen raadplegen. Als 
zodanig was Jacob von 
Sprecher von Bernegg 
benoemd. Hij was de telg va 
een adellijke familie in 
Maienfeld die nogal met zü n 
gezondheid sukkelde. Hij « 
overleed in maart 1822 tijde 
ziekteverlof in zijn 
geboorteland. Een nazaat h 1 
rechte lijn, Jörg von Sprecn^t 
ook eens generaal - beheert 
familiearchief. In zijn huis 1 
Jenins hangt een portret va 
de commandant die met zij,^ 

regiment achtereenvolgens 
Maastricht, Roermond en 
Venlo in garnizoen lag.” 


ft 

b 

h 

hi 

s 

r 


i 


i 


} 

1 
1 

l 

l 

( 

i 

i 


Betekenis 

Met zijn studie van de vier 
Zwitserse regimenten heet 
Herman Amersfoort het ga 1 
opgevuld dat ook in de 
Zwitserse militaire 
geschiedschrijving nog gaajLg. 
de periode tussen 1814 en 
Bovendien geeft zijn studie > 
inzicht in het ontstaan van 
dienstplichtstelsel - de 
oorspronkelijke doelstelling 
die slechts een hoofdstuk n 
het boek 'Koning en Kanto 
geworden. 


.lyfA w I 
I 


§ 

I 

ë 


imburgs Notabiaat 


Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina 35 


Kigen Huis: in 25 % conceptakten fouten 

Notariaat laat 
steken vallen 


(er- 

sel 


yi 


20 


|U$ 


0^ 'Xt 

^6 V |f ren ^ëing Eigen Huis trekt uit een eigen onderzoek onder 
^huizenkopers de conclusie dat de notaris veel fouten 
^in t- Boven dien beschuldigt zij het notariaat er van jaarlijks 
Wil*®* 2,5 miljoen gulden rente in eigen zak te steken, ter- 
L: uat geld aan de kopers van een woning zou moeten worden 
0r gegeven. 

Wlg e f ren *fiing heeft het onderzoek 
^at V ° erd na reacties van het nota- 
fed °P haar september vorig jaar 
Oon/ u hspraak dat de notaris bij 

&ote V H rko °P van onroer end goed 
i üür nd eel s overbodig is en veel te 

fl °tari 1S reac he dat er zonder de 
0(^ o s ee n chaos ontstaat en ieders 
ie V p rend goed in gevaar is noemt 
re niging bangmakerij. 

Uit L 

l^'gen u onderz oek blijkt volgens 
|kty art riois onder meer dat in een 
6en f Va n alle gevallen de notaris 
tti ma akte in de concept-akte 
Hin e * ln negen procent de afreke- 
° v er K 1161 flopte. Voor informatie 
een L e * kopen van een huis of over 
«a üu , Apotheek wordt de notaris 
eh Jks geraadpleegd. 

H, 


^ e, Ue vergoeding 

ïig^^ die de notarissen volgens 
ha a i. rtUls in eigen zak steken is be- 
°P de aanbetalingen die ko¬ 


pers van een huis bij de notaris in 
depot moeten zetten. Ruim een der¬ 
de van de kopers zet een aanbeta¬ 
ling in depot. Dat geld blijft al gauw 
twee tot drie maanden op een reke¬ 
ning staan, waarop rente wordt ont¬ 
vangen. Slechts 13 procent van de 
kopers krijgt die rente van de nota¬ 
ris betaald. Eigen Huis vindt dat 
iedere huizenkoper bij de notaris 
moet bedingen dat hij de rente be¬ 
taald krijgt. 

De Koninklijke Notariële Broeder¬ 
schap is het ermee eens dat de rente 
op aanbetalingen aan kopers moet 
worden vergoed. Dat is een regel in 
het notariaat. De broederschap ziet 
er dan ook op toe dat die regel wordt 
nageleefd, aldus een woordvoerder 
van de broederschap. 

Wat het maken van fouten betreft 
die zullen wel eens voorkomen. Bij 
de gemaakte fouten gaat het bijna 
altijd om onzorgvuldigheden, die 
bij een enigszins accurate manier 


van werken niet voor zouden mo¬ 
gen komen. 

Het notariaat is meestal afhankelijk 
van gegevens die van anderen af¬ 
komstig zijn. 

Samenvatting 

In ongeveer 85 a 90% van de geval¬ 
len stelt de notaris de transportakte 
vast aan de hand van een standaard 
koopovereenkomst. 

Het passeren van de transportakte 
kost de notaris 17 minuten en van 
een hypotheekakte 15 minuten, 
waarbij de notaris in 8% van de 
overdrachten zich laat vervangen 
door een kandidaatnotaris. 

Slechts 17% van de informatie die 
de kopers voor de eigendomsover¬ 
dracht inwinnen, betrekken zij van 
een notaris. In persoon ontmoet de 
notaris slechts 9% van de kopers 
voor de dag waarop de akten wor¬ 
den gepasseerd. 

Al met al constateert de Vereniging 
Eigen Huis, dat hierdoor de conclu¬ 
sies uit het rapport 'Notariaat en 
koopwoning’ van oktober jl., nog 
meer reliëf krijgen. Al met al krijgt 
de kopervan een huis, die de notaris 
betaalt, maar weinig waar voor het 
vele geld dat hij moet betalen. teuive generatie warmwalerloeslellen: 

Zuinig met energie 
en plaatsruimte 


# Electrische boiler wegge¬ 
werkt in keukenkastje. 

Foto en informatie werden 
ontleend aan het december¬ 
nummer voor Fijn Wonen 
van het Bouwfonds van Ne¬ 
derlandse Gemeenten. 


'1, 


'hg hem? meer mensen belangstel- 
k°hvvk , en gekregen voor een aan- 
êei Se Ke ^ken, is de populariteit van 

benomen * er boven de s P° e ^ bak 

D en . 

1 ? Uvve generatie boilers of gei- 
ke u i word en weggewerkt in 
Ma ar gastje, hal- of gangkast. 
C ° a snrr?t * s n * e t de en ig e reden. De 
ten aa ment * s kritischer geworden 
in h . nzi en van het energieverbruik 
' petuige de grote deelname 
2uir.; lelijks terugkerende actie 
Eüg^g stoken’. 

s er ^i lLbsbez itters hebben badgei- 
tteïnct i, der dicht bij badkamer 
pmeerd en hebben in de keu- 
kleine elektrische boiler 
^OrrTc bracbt - Daarmee wordt 
n dat warm water, 


voor de badkamer, vanaf de geiser 
in de keuken tientallen meters moet 
afleggen. 

Door warmwatertoestellen in de on¬ 
middellijke nabijheid van de tap¬ 
punten te installeren worden door- 
stroomverliezen tot een minimum 
beperkt. Kleinere keukenboilers 
werken op electriciteit en hebben 
een snellere opwarmcapaciteit met 
als grote pluspunt: vrijwel direct 
voldoende warm water voorhanden. 


Nat*hts(room 


voor- 
benodigd 


Het meest ideaal is een boiler met 
uitneembaar bedieningspaneel om 
na te gaan hoeveel warm water er 
nog is en op welke temperatuur. 
Wie extra attent is op energiebe- 


wust gebruik van de boiler, maakt 
zo mogelijk, gebruik van de goedko¬ 
pere naehtstroom om het water op 
te warmen. Overdag wordt de boiler 
op een lagere temperatuur inge¬ 
steld. 

Ook de gasgestookte varianten van 
badgeiser en -boilers kunnen direct 
uit het zicht worden geïnstalleerd. 
Alleen moeten ze dan zijn voorzien 
van een gesloten verbrandingska- 
mer. In principe worden deze toe¬ 
stellen tegen een gevelwand opge¬ 
hangen omdat ze de benodigde ver¬ 
brandingslucht direct van buiten 
betrekken en verbrandingsgassen 
direct naar buiten afvoeren. 

Informatie over toepassing van en 
advies over de verschilende eigen¬ 
tijdse mogelijkheden worden ver¬ 
strekt door ieder energie- enVof 
nutsbedrijf alsmede installateurs. 

doorsnede 
y . _+ 783X7 

1 ? _ £0 

9 Buitenaanzicht van de stolpbungalow, die even hoog is als een ’normaal’ huis. 

5 Puntgaaf wonen 
in stolpbungalow 


door peter bruijns 

HEERLEN - Geïnspireerd 
door de boerderijen in het 
land van Bartje, worden bin¬ 
nenkort op verschillende 
plaatsen in Zuid-Limburg 
’stolpbungalows’ neergezet. 
In mei wordt in de villawijk 
Ravetsmaar in Nieuwenha- 
gen de eerste ’stolp-stulp’ op¬ 
geleverd. Het is een ruime 
driehoekige woning, die zijn 
naam dankt aan het dak dat al 
op de grond begint, net als 
dat het geval is bij de oude 
rustieke boerderijtjes in 
Drente. 

De stolpbungalows zijn exclusie¬ 
ve woningen, bedoeld voor men¬ 
sen die er een lieve cent voor 
over hebben om zich in een to¬ 
taal afwijkend, maar toch leef¬ 
baar bouwsel te vestigen. Er be¬ 
staat echter geen specifieke doel¬ 
groep voor. In de stolpen die el¬ 
ders in het land al her en der zijn 
neergezet hebben zowel yuppies 
als gepensioneerde zeelieden 
hun intrek genomen. 

Ze zijn geschikt voor mensen 
met haast. In drie maanden kan 
de uit hout-skeletten en prefab- 
elementen vervaardigde stolp 
worden opgeleverd. Voor mini¬ 
maal 173.000 gulden inclusief 
BTW liggen de sleutels klaar. De 
woningen zijn echter zo groot, 
dat er een lap grond van 400 m2 
voor nodig is. Wie voor een der¬ 
gelijke oppervlakte in Limburg 
dus nog een slordige halve ton 
over heeft, kdn voor in totaal on¬ 
geveer 235.000 gulden de ’stolp- 
stulp’ betrekken. • Plattegrond van de 
begane grond van de stolp 

De bungalow roept bij de toeval¬ 
lige voorbijganger zeer verdeel¬ 
de reacties op. Sommige mensen 
zijn meteen verknocht aan het 
modern vormgegeven exterieur, 
anderen zijn bang herhaaldelijk 
hun hoofd te stoten tegen de tal¬ 
rijke schuine wanden. Voor dat 
laatste hoeft echter nauwelijks 
gevreesd te worden, omdat het 
huis binnen ruimer is dan de 
eenvoud van de schuine daken 


aan de buitenkant doet vermoe¬ 
den. De schuine wanden hebben 
een apart effect. Ze geven een ge¬ 
voel van bescherming, knusheid, 
beweert de makelaar. 

De buitenwanden van de woning 
bestaan uit drie grote dakvlak- 
ken met platte grijze dakpannen. 
Op de hoekpunten aan de onder¬ 
kant van alle drie vlakken zijn 
grote luifels voorzien. De puien 
onder die luifels bestaan uit glas¬ 


wanden. Dat moet ook wel, want 
alleen onder die ver overhangen¬ 
de luifels kan het daglicht de wo¬ 
ning op de begane grond binnen¬ 
dringen. Als het interieur van de 
stolp echter m voornamelijk lich¬ 
te kleuren wordt geschilderd kan 
dat nadeel voldoende worden ge¬ 
compenseerd en dringt er vol¬ 
doende daglicht de woonkamer, 
de keuken en de hal binnen. 

Het energieverbruik in de wo¬ 
ning (met een oppervlakte van 
160 m2) is door de stand van de 
dakvlakken en de royaal ge¬ 
bruikte isolatiematerialen zeer 
gering. Een paar uur stoken is 
genoeg, de warmte blijft hangen 
in de ruimte. De gemiddelde 
stookkosten per jaar bedragen 
slechts 1100 m3, dat is vergelijk¬ 
baar met het verbruik in een 
klein appartementje. Zowel de 
begane grond als de eerste ver¬ 
dieping worden verwarmd met 
een luchtverwarmingsinstallatie. 
De binnenruimte van de stolp is 
verrassend groot. De woonka¬ 
mer en de open keuken hebben 
samen een oppervlakte van ruim 
62 m2. Vanuit de woonkamer 
kun je via een schuifpui het tuin¬ 
terras bereiken. Op de begane 
grond bevinden zich verder een 
forse slaapkamer en een badka¬ 
mer, garderobe, toilet en een bij¬ 
keuken. De slaapkamer kan ook 
als studeer- of kantoorruimte 
worden ingericht en in dat geval 
zou de badkamer (boven is er 
nog een) als archiefruimte of bij¬ 
voorbeeld donkere kamer kun¬ 
nen worden gebruikt. Bewoners 
die dat allemaal met nodig heb¬ 
ben en het in de ruimte zoeken, 
kunnen ook nog de bad- en 
slaapkamer laten vervallen en zo 
de woonkamer vergroten tot cir¬ 
ca 80 m2. 

De trap naar de eerste verdieping 
komt uit in een open hobbyruim- 
te waar desgewenst ook nog een 
slaapkamertje van gemaakt kan 
wmrden. De overloop leidt verder 
naar een tweede badkamer en 
twee royale slaapkamers. 

In het westen en oosten van het 
land staan al vijftig van dergelij¬ 
ke piramide-achtige huizen. Ze 
zijn - na jaren van hoofdbrekens 
over de constructie - ontworpen 
door architect P. J. Gerssen en 
verder ontwikkeld door make¬ 
laardij Arov in Amersfoort. De 
Voerendaalse makelaar Hans Er- 
nens en architect Rob van den 
Berg gaan de woningen nu in 
Limburg bouwen. Ze vinden de 
stulp een prachtige afwisseling 
van de geëikte nieuwbouwhui¬ 
zen. Bij verschillende gemeenten 
in Zuid-Limburg, onder andere 
in Kerkrade, Heerlen, Gulpen en 
Oirsbeek wordt binnenkort een 
welstandsplan voor de bouw van 
de stulpen ingediend. Per ge¬ 
meente willen de makelaar en de 
architect slechts drie of vier stul¬ 
pen bouwen, om de exclusiviteit 
van de woningen in stand te hou¬ 
den. 


Tijdschrift H OON; 

Dienstverlening 
in belang cliënt 

In het decembernummer van 
WOON maakt drs. W. Dijksterhuis 
van de NV Bouwfonds voor Neder¬ 
landse Gemeenten duidelijk dat 
men voortdurend op zoek is naar 
wegen om dienstverlening en pro- 
duktaanbod te verbeteren omdat 
het belang van de cliënt voorop 
staat. 

Verbeteringen worden doelbewust 
gepland en zorgvuldig uitgevoerd. 
Als voorbeeld noemt hij de maan¬ 
delijkse hypotheekafrekening voor 
iedereen die bij het Bouwfonds een 
hypotheek heeft afgesloten alsme¬ 
de informatie over de grote ver¬ 


scheidenheid in vormen en moge¬ 
lijkheden van hypotheken. 

In het hoofdstuk Wonen worden 
ideeën aangedragen over het ver¬ 
bouwen van zolders tot gezellige 
kamers met bijbehorend prijs¬ 
kaartje. 

Er worden kanttekeningen ge¬ 
plaatst bij de Ontwerp-nota voor de 
Volkshuisvesting van staatssecre¬ 
taris Heerma. 

Er worden oplossingen aangebo¬ 
den om het effect van een open 
keuken te wijzigen. 

Het blad wordt in een oplage van 
106.000 exmplaren onder de cliën¬ 
ten van het bouwfonds verspreid. 
Buiten deze doelgroep zijn abonne¬ 
menten op aanvraag mogelijk bij: 
Redactie WOON, Postbus 15, 3870 
DA Hoevelaken. 


Hekwerk tegen vandalisme 


!?eïn S pj reerc j door de my- 
ologische drager van onze 
wereldbol introduceert He- 

o^ Hekwerk BV in Oirschot 
.er de naam ’ Atlas’ een 
ïeuw spijlenhek voor par- 
culieren, de utiliteitssek- 
° r en de industrie. 

Bez e afscheiding beveiligt 
° nin gen j kantoorgebouwen 
opslagplaatsen tegen dief¬ 


stal en vandalisme. Maanden¬ 
lange proeven in de praktijk 
hebben aangetoond dat zelfs 
een zeer sterke krachtpatser 
de stijlen met blote handen 
niet uit elkaar kan buigen. 


överklimmen 

De spijlen van het hekwerk 
steken een stuk door de bo¬ 
venligger en vormen op die 


manier een moeilijk te over¬ 
klimmen barrière. 

De bovenkant van de uitste¬ 
kende spijlen zijn afgesloten 
met een kunststof stop. Hier¬ 
mee wordt voorkomen dat 
kinderen in het vuur van hun 
spel, zich ernstig zouden ver¬ 
wonden, als ze toch over het 
hek zouden klimmen en val¬ 
len. 

Met ingang van 1 januari jl. 


kunnen hekwerkfabrikanten 
aansprakelijk worden gesteld 
voor gevolgschade door de 
nieuwe wetgeving op het ge¬ 
bied van produktaansprake- 
lijkheid bij levering van on¬ 
veilige produkten. 


Het leveringsprogramma om¬ 
vat vijf verschillende hoogte¬ 
maten: 1.00 en 1.25 m. Bij de' 
drie hoogte-maten 1.50, 2.00 


en 2.50 zijn de spijlen aan de 
bovenkant afgeschuind. 

Degene, die over dit hek klimt 
en zich daarbij verwondt 
wordt geacht ’oneigenlijk’ ge¬ 
bruik te hebben gemaakt van 
deze afscheiding. 

De heer Joop Verbeeth, ®010- 
414.72.44 in Rotterdam, ver¬ 
strekt informatie over kost¬ 
prijs en levering in Nederland. 


(ADVERTENTIE) 


Te koop gevraagd door particulier: 

Een mooi, goed onderhouden villa, 
herenhuis of bungalow op goede stand. 

Liefst in Heerlen of direkte omgeving. 

Prijs tot ± ƒ 450.000- 

Tel.045-718459 119878 


(ADVERTENTIE) 


PLEXIGLAS 


VOORZETRAMEN 


In eigen werkplaats maken wij, binnen enkele dagen, uw voorzetramen op 
maat. Wij gebruiken daarvoor hoogwaardig plexiglas van 3 of 4 mm dikte, dus 
niet het dunne kwalitatief zeer matige acrylglas. 

Indien u ongeveer de afmetingen opmeet en een bezoek aan onze showroom 
brengt, dan kunnen wij u deskundige informatie geven over de diverse 
systemen die wij kunnen leveren. Ook geven wij u dan een prijsopgave 

Onze jarenlange ervaring kan ook uw voordeel zijn. 


SM i ahEVAEV 


KUNSTSTOFFEN 


GELEEN- 


Hofdwarsweg 7, Geleen 
Tel. 04490-53865 


ind.terr. Krawinkel 
9.00-17.00 uur Limburgs 


IBUM» 


met het huizenaanbod 
van de Limburgse 


é Ti 


Zaterdag 14 januari 1989 • Pagi 


OED ONDER DAK MET STIENSTR 


♦ BESTAANDE BOUW * BESTAANDE BOUW * BESTAANDE BOUW * BESTAANDE BOUW * BESTAANDE BOUW * BESTAANDE BOUW *j 


Rolluiken 

Jaloezieën 

Zonneschermen 

Vrijblijvende prijsopgave 

MICA 

ZONWERING 

Showroom: 

Sittarderweg 116, Heerlen 
Tel. 045-721656 


SOC HOLTZ H 

(Mol onderhouden woon- 
ï 28 m* 3 
•n ruime berg- 


woonhuis met inpandig* ga- berging, woonk. met open 

rage en tuin, woonk. met keuken, ruime bedk., 2 

pertcet zonneterras, keuken ataapk. en zonnig terras. Op- 

met installatie, 3 mime timale isolatie, 

steapk., 2 bedk. Prijs ƒ 75.000.~k.lt. 2687 

Prijs/106.000,-k.k. 1928 --- 

- HEERLEN H 

BRUNSSUM, H Schaesbergerveid. Wbon- 

Royaal woonhuis met tuin, huis met tuin, ge h ee l onder- 

he l der, woonk. met open- kaiderd, woonk., aparte keu- 

haard, parketvl., keuken met ken met dhc app., 3 «laepk 
luxe install., 2 siaapk., bedk. 
met ligbad, douche en 2e 
toilet, vaste trap naar royale 
zolder, 3e siaapk. en berging. 

Gro t endeel» verbouwd. 

Prijs/115.000.- kk. 2616 


Spouw- en dakiaol., dufab. 
begl./roil 

' Prijs/169.000,—kk 2834 

HOENSBROEK H 

Halfvrijst. woonhuis met ter¬ 
ras, zonder tuin, kelder, 
woonk, dichte keuken, 
badk. 3 siaapk en vaat» trap 


KERKRADE H 

Villa met inpandige garage, 
. tuin gal. aan de Kapellaan. 
Met living ca. 36 m 2 met 
btüoofi, woooktukm roet in* 
stal!., luxe badk. met ligbad, 
douche, toilet en dubb. vw, 4 
alaapk, aperte proK-en was¬ 
ruimte. Pand evt. g es chikt 


Prijs/ 78.000,- kk 2772 

HOENSBROEK H 

Buiten centrum gel. woon- 
huia me t garage (m spouw), 
carport, woonk mot half¬ 
open keuken 39 m 2 , keuken; 
4 eleepk en ruime bedk Met 
spouw- en dridaol., gad. 

Prijs/ÏSï.OOO.- kk 2751 zeer luxe afgewerkt met 
kostbare en duurzame mat 
.Prijsƒ276.000,-kk 2417. 


Vrijst. bungalow in bunga¬ 
lowpark gel. met garage, 
grote tuin rondom (totaal ca. 
950 m 2 ), bijkeuken, living 36 
m 2 met openhaard, pievvt., 
luxe keuken met alle app., 3 
siaapk en luxe badk, ther¬ 
misch glas en Md. roll. 
Prijs/262.550,- k.k. 2699 

NIEUWENHAGEN H 

Bungalow in landhuisstijl 


NIEUWENHAGEN H 

Landgraaf. Ruim ouder half¬ 
wijst woonhuis met oprit 
woonk met allesbrander, 
dichte keuken met install. en 
app., div bergingen, tuin ca. 
12 m. diep, 3 siaapk. en vaste 
trap naar ruime bergzolder. 
Dak in 1967 vernieuwd. Met 
roll. 

Prijs/96.600,-kk 2871 

OIRSBEEK H 

Aan plantaMn gel. goed.on¬ 
derhouden halfvrijst. woon¬ 
huis met 
woonk met 


SCHINVELD H 

Rustig gel. halfvrijst. woon¬ 
huis met garage, tuin, dichte 
keuken met luxe install., 
doorzonwoonk, 4 siaapk, 
bedk. met ligbad en 2e toilet 
en zolder. 

Prijs/145.000,-kk. 2726 


Grote bungalow met zeer 
veel rmgelijkh., evt geschikt 
voor dubb. bewoning met 
woonk 38 m 2 , keuken met 
kompl. install., 3 siaapk. 
bedk. groot overdekt terras, 
tuin rondom het huis, sout- 


met planken vt, 
ruime sstheuke n , bedt met 
ligbad, 3 alaapk, en vaste 
trap naar zotderverd. en tuin 
ca. 13 m. dep. Vrijwel ge¬ 
hele pend met roll. 

Prijs ƒ92.000,-kk 2845 


Caravans 
tenten boten 


JAARSTALLING (afgeslo¬ 
ten), voor caravans, boten 
e.d., te Sittard. ƒ 150,- + 
btw. Tel. 04492-2601. 


Camping Cars Ridderbeks, 
Caravans Gruau, Predom. 
Vouwwagens: Scout, Triga 
no, Europa-Camper. 
vens reparatie en onder¬ 
houd. Lid Bovag. Kom eens 
kijken in Ko 
Prinsen baan 135 


Diverse aanbiedingen op 
onze caravans: Gruau, Pre- 
VOUWWAGfeNS: 

-, Europa-Camper. 

Trigano. Tevens onderhoud 
+ reparatie. Lid Bovag. 
Camping Cars Ridders- 
beks, Pnnsenbaan 135, Ko- 
sbosch. Tel. 04743 


R 


STICHTING BEJAARDEN¬ 
HUISVESTING NEDERLAND 


Appartementen te hu 
voor ouderen te 
Landgraaf. 


In ons complex aan de Kieskoel te 
Landgraaf, komt binnenkort een 


i 


2-KAMERAPPARTEMENT VR 

Huurprijs incl. serv.k. ƒ 573,25 per maand. 
Huismeester aanwezig. 

Huursubsidie mogelijk. 

Inlichtingen: S.B.N. 

postbus 37, 3830 AA Leusden, 

tel.no. 033-940094, tijdens kantooruren. } .* v 1 < 


Is vbrd.: 3 stsspk. 


Prijs/99.500.-kk 2766 


Stacaravans 

Atlas 

Brookwood 
Colorado 
en Tudor 

Ook steeds inruilers 
voorradig. 

Ralon Car. Imp. 

Brommelen 58A, Geulle 
Tel. 043-645079. P 7 T 3 

"3 


ramen + deu showroom 

Ho* na broek: 

AketStraat-N. 128 
Tel. 045-224581 
en 04490-74739 

Langbroich: 
Quellstrasse 40 

Gangelt (Selfkant) 
Tel. 09-4924546016 


KH 1 ëmS % Wolfhaag. Op schittsrsnd» 
lokatis gal. bouwgrgnd ca. 
2.000 mT 

Prijs/125.000.-kk 2836 


Te k. TOURCARAVAN 
Knaus 6.20 m. Tel. 043- 
633923. 


Te k. gevr. STAC 


stienstra 


Gaarne vrijblijvend 

volledig# informatie over: * 1 ^ -.-. 

Bestaande woning nr.:. Straat:. 

Poftcodv/ptaatt: 

Tal.:». 


V'i H'l i Ml .Cl i! i I IIJ.'ll 

msaasEa 

K n i ; \s t r .j.if f)f) t)4 1 1 R W H • • i 1 r I • 1 n 


H= Kantoor Heerlen. Tel. 045 - 712255. 


Kantoor Maastricht, Tel. 043 - 252933. Sticnstr:» M.iki‘l i,irdi| BV 


I,ll,'„\! . Mi I H ;M DU MAT II 


r— i — r — r—r 


In ongefrenkeerde anwlop zanden aan: 
Stianatra Mak e laardij BV, 
Antwoordnummer 40,6400 VB Heerlen. 


Wyi.’r >•! Riijrf.tt.i.tt Ml, (>?? 1 LD M.i.r'.t’ ei * 

Geopend maandag t rn vrijdag van 9 00 lot 21 00 oor 
vaterrTag van 9 00 tol 1B 00 uur 


ZEILBOOT met trailer, inr. 
of ruil cross-ofmotor mog., 
tel. 045-217330. ^^HUEEN 

HYPOTHEEK? 


Dan moet u 


Want Stienstra sluit dagelijks veel 
hypotheken al Daarom hebben wij de allerbeste 
relaties met alle hypotheek-verschaflers: met 't Bouwloods, 


enz. Bij vele van deze instellingen zijn grote kontrakten 
afgesloten, zodat Stienstra u sterk-concurrerende voorstellen 
kan doen Niemand beter dan Stienstra kan u adviseren, 
welke hypotheek voor u de beste is. Stienstra beschikt over 
'een hypotheek-computer die voor u een objectieve 
berekening maakt zodat u zelf de meest ideale hypotheek 
kunt kiezen 


uttje 

R U UW 


• ' ■■r. t , jwzrrz r rK ryms oi 


HaHvrijstaand herenhuis met garage, 4 
mars. Vraagprijs: f 20&000,- kTk. 


siaapka- 


SITTARD, Perk 

Vhjstaande bungalow met vrije tuin met zwem¬ 
bad, grote living, 3 slaapkamers, kelder. 
Vraagprijs: t 37&00Q- k.k. 

8ITTARD, Burg. Kampaatraat 32 
Halfvrjjstaand woonhuis mat grote garage, grote 
living. 4 slaapkamer*. Vraagprijs: f 160000;- k.k. 


Grote bungalow op groot perceel, 4 slaapkamer*, 
royale living. Vraagprijs: F iiSOOO,- lek. 

MUN8TERGELEEN, 

Erfcenaweg/Paet. Oatahayaatraat 

Vrijstaande bungalow op Ó20 m 2 grond, zonnige 
tuin, 4 slaapkamers, mooie living, nieuwe keuken. 
Vtaagprijs: f 3550Ó0,* lek. 

MUNSTERGELEEN, Heydenpad 10 

Vrijstaand landhuis met grote garage, living met 
study, 3 slaapkamers, 2 badkamers, perc. opp. 
1306 m*. Vraagprijs: r 375JOOO,- iele 

DIVERSE BEDRIJFSPANDEN TE HUUR EN TE 
KOOP 

Vraag onze uitgebreide brochure 

Tb koop govnagd 
huizon In cUvone prtfikkmoon, 

O&ü 


makelaar en taxateur o.g. 

Rijksweg Noord 77, Sittard, 04490-27888 Tulpsnstr. 4 

Aon fraai plantsoen gel. woon¬ 
huis met c.v. en tuin. Ind.: hal 
m. parket, tollet, keuken m. 
luxe install., woonkamer m. 
parket zonnig# tuin met terras. 
Ie verd.: 3 slaapks., badkamer 
m. douche, v.w. en 2e tollet. 2e 
vent.: 2 hobbyzolders. Bj. 
1971. Aanv. direct, 

Prijs ƒ127.000,- k.k. 


TE KOOP 


m Heerlen/ 
Dautzenbergstraat 


winkelpand 
met woning 


53 


achterhuis is nog ver¬ 
huurd tot 1 mei 1989; 

zelfstandige bovenwen 
ning is verhuurd voor 


koopprijs ƒ 295.000,- 
k-k. 


jwofferma 

makelaardij ag bv 


IC, 6211 EVMHSfetchL 


Korsslsrf 40. 

Rustig gel. hoekw. m. garage. 
Ind.: hel m. plavuizen, toHet, 
woonk. en keuken m. plav- 
..vloer, garage, hobbyberging 
en tuin. Ie verd.: 3 slaapks,, 
bedt. m. douche en v.w. 2e 
vent.: ruime berzokter. Woning 
'la geïsolee r d, ged. dubb. glas. 
Bj. 1983, overnam» subsidie 
moge lijk. Aanv. in overleg. 
Prijs f 120.000,- luk. 


Baanetraat 90. ' 

Ruim woonhui* met < 
tuin. Ind.: 2 kelders, h*L 
kamer, keuken, serre, 
mer, schuur en tuin. 1 
slpka. 2* verd.: 
mer en zolder. Bj. 
Aanvaarding in overleg 
Prijs ƒ96.000,- k.k. 


In uw algen bakz&gt ■ Naam:_ _ _I 

■ Adres: ____ m 

" PoBteocte/Wbonplaals__ : _■ 

| Telefoon____— 

■ Ik ben wel/nief in bezit van een eigen huls. 

In cn<|»eqnlD»s»de enve l oppe zsndsn aan SUsnUroHypoewlu. 

Anlwoprdnr. 40.6400 VB Heerlen 

§bStienstra 

KT BESTE ADRES VOOR HYPOTHEKEN! 

Krutetroot 56.6411 BW H eften, tel 045-712255V Wycher Brugriraat 50,6221 ED Maastricht tel 043-252933* 
Maandag t/m vrijdag geopend van 900 tot 21.00 uur Zaterdag geopend van 9.00 tot 18.00 uur 
Aan de Molenstraat worden 
fraaie halfvrijataand* woningen 
met garage gebouwd. Royale 
woningen met royale tuinen, 
ca. 17 meter diep. Ind. o.a.: hal, 
woonkamer, keuken. 1 * verd.: 
3 siaapk»., badk. 2* verd.: vas- 
te trap hobbyzolder. Door de 
uittekende premieregeling be¬ 
dragen uw maandlasten ca. 
ƒ881,-* netto p.m. A d. Marstra Haingdl i 
fraai* hsifvrij staand* 
met garage en tuin 
De royale indeling ia 
toilet, Z-vorm. woonk., 
1* verd.: 3 ruim* sM 
2* verd.: hobbyzolder 
trap. Door de u 
mieregeüng t 
maandlasten ca. 
ƒ 5B5,-* netto p.m.^ 


Te koop Ligging: Industrieterrein 38 

uitstekend ontsloten op 
industrieterrein "Panningen" 
te Helden-Panningen. 

Grootte: begane grond 

hal 1.020 m 2 
kantoor 310 m 2 


kantine 70 m . 

Vrije hoogte : 5.20 meter. 
Diverse voorzieningen. 
Mogelijkheid tot verwerving van 
achterliggend bouwperceel ter 
grootte van ca. 16.400 m 2 . 

Aanvaarding: in overleg. 
Koopsom : op aanvraag. 


bedrijfsruimte 

Ligging: Winkelveldstraat 30 

uitstekend ontsloten op 
het industrieterrein 
"de Veegtes" te Venlo. 

Grootte: hal ca. 2.027 m 2 
kantoor ca. 180 m 2 . 

Beste mming : produktie c.q. 

groothandels aktiviteiten. 

Voorzieningen o.a.: 

- lichtstraten 

- betontegelvloer 

- persluchtleidingen 

- overheaddeuren en roldeur 

- vrije hoogte ca. 3,5 m. 

Aanvaarding: terstond. 

Koopsom : op aanvraag. 


Zadel hoff Makelaars 
vJ 040-123525 


Op een fraai* lokatte a.d. 
Beuk, worden binnenkort 2 
haMwijjetaand* herenhuizen 
met een bijzondere architec¬ 
tuur gebouwd. Royale wonin- 
•gen met o.a. L-vorm. living, 
keuken, garage, 3 slaapka¬ 
mers, badkamer met ligbad en 
toilet en een vaste trap naar de 
2a vedtsping. De uitvoering ie 
prima: hardhout, dubbel glas 
en isolatie. 

179.000,- VAD. 

Makelaardij o.g., taxaUte, hypothakan m 

Ruys de Beerehbroucklaan 
6411 GB Heerlen 

045-715566 Sis;» Zaterdag 14 januari 1989 + Pagina 37 I limburgs dagblad 


De Nationale 
DoeHetZelfU 


Kundigheid doe-het-zelver neemt toe woonblad Toenemende vraag naai 
handzaam gereedschap Belangrijkste wens van doe- 
^-rr-zifawan ^t-zelvers het afgelopen jaar 

U JAARBEURS is het bereiken van een aan- 

UTRECHT/HOLLAND zienlijk betere afwerking van 

■■■■■ klussen in en rond het eigen 
huis. Produkten, gereedschap- 
• «n machines, die hieraan een bijdrage kunnen leveren 
'eten dan ook de voorkeur. 


UTRECHT/HOLLAND 


patste jaren heeft vooral de 
*J*keling van gereedschap 
[degene die zelf wil klussen in 


gereedschap werd ont- 
*®ld, dat nauwelijks te gebrui- 
^as omdat het te groot, te 
te ingewikkeld of te duur 


üp'ateur heeft vaak alle aan- 
Ft nodig bij het volbrengen 
werkzaamheden. Als dan 
gr* nog ingewikkelde ge- 
r**aanwij zingen moeten wor- 
. doorgenomen resulteert dat 
?*n verkeerd gebruik van het 
rPpchap en dientengevolge 
keurstellend resultaat. 

?*nde geldt voor materialen, 
ombeeld verf. Om goed te 
schilderen moest je bijna 
5J*n zijn. De verf dekte niet 
gende of werd te dik aange- 
“t waardoor grondverf zicht- 


*aster constateert: 

Eigen 
.Woningen 
1 niet 
k duurder 

^culiere woningen in ons land 
^ 2. n 8 jaar niet duurder gewor- 
j^uat blykt uit gegevens van 
- ? ns t van het Kadaster en de 
Registers, zo heeft het 
jerie van Volkshuisvesting, 
*^lyke Ordening en Milieu 
*8 meegedeeld. 

^middelde prijs van huizen in 
j^^lecteerde gebieden, die 
onder Kadastervesti- 
m ln Arnhem, Utrecht, Am- 
j* m » Den Haag, Rotterdam, 
a «n Roermond, bedroeg in 
ew 134 - 000 gulden. Eenzelfde 

4 Proef kwam voor 1987 uit op 

5 fw^ em iddelde kooprijs van 
«00 gulden. 

Kadaster houdt de prjjsont- 
r ®fmgen van particuliere wo- 
:® n J>9 sinds 1977. Huizen be- 
Jj 1 de 40.000 gulden en boven 
ten worden buiten be- 
°uwmg gelaten. 

Kadaster constateert voorts 
. vastgoedmarkt in Neder- 
m I98g weer is aangetrok- 
stabilisatie in de twee- 
ut van 1987. Vorig jaar regi¬ 
me het Kadaster 312.000 
®*ten, 7.000 meer dan in 
en 285.000 hypotheekakten, 
~ meer dan het jaar ervoor. 
J\adaster verstrekte vorig jaar 
^mjoen inlichtingen, 2 procent 
jten in 1987 en 7 procent 
dan in 1986. 


* 

’ii“ 

4 


M 

$ 


y 

’Sjii 

1 

I 


baar werd of de bekende uitzak- 
kers ontstonden. 

Consument 

Een belangrijk deel van de stij¬ 
ging van de dhz-markt bestaat uit 
de verkoop van nieuwe produk¬ 
ten en geperfectioneerde machi¬ 
nes met meer mogelijkheden. 
Consumenten gaan er eerder toe 
over gebruikte gereedschappen 
en machines te vervangen, pat 
geldt niet alleen voor zeer gewilde 
electrische machines maar ook 
voor handgereedschappen voor 
hout- en metaalbewerking. 

De laatste jaren is daar verande¬ 
ring in gekomen omdat fabrikan¬ 
ten zich steeds meer richten naar 
de consument in plaats van naar 
machines waarmee de produkten 
worden gemaakt. Verkoop van electrische snoerloze boormachines en schroevedraaiers is sterk toegenomen. 


Cijfers 


De eigenschappen van bepaalde 
produkten zijn dusdanig verbe¬ 
terd dat zelfs de beginnende 
dhz’er er mee kan omgaan. 

Het marktonderzoekbureau A.C- 
. Nielsen b.v. heeft onder meer 
voor verven vastgesteld dat de 
verkoop van het zogenaamde een- 
potsysteem, waardoor geen 
grondverf meer nodig is, de laat¬ 
ste twee jaren met bijna 10 % is 
gestegen. De verkoop van makke¬ 
lijk te verwerken muurverven 
(drupvrij, spatvrjj e.d.) is zelfs 
enorm toegenomen. 

Ook gereedschap kent een aantal 
voorbeelden van explosieve groei. 
De verkoop van snoerloze boor¬ 
machines in 1988 is gestegen met 


meer dan 50 % ten opzichte van 
1987. Het meest duidelijke voor¬ 
beeld uit deze sector is de groei 
van de electrische snoerloze 
schroevedraaiers. De verkopen 
warem ruim 200 % hoger dan een 
jaar eerder. 

Karwei’90 

Van morgen, zondag 15 januari tot 
en met zaterdag 21 januari zijn de 
Jaarbeursgebouwen in Utrecht 
voor de derde maal het doe-het- 
zelf-centrum van Nederland, Kar- 
wei’89. 

De eerste vier dagen uitsluitend 
toegankelijk voor vakbezoekers, 
de laatste drie dagen speciaal voor 
het publiek. De beurs is dagelijks 
toegankelijk van 10-18 uur, en za¬ 
terdag van 10-18 uur. 


Multifunctionele 

schaafmachines 


Op de beurs Karwei ’89 wordt het 
moderne gereedschap ’Sandpla- 
ne’ gepresenteerd. Een schaaf 
waarmee je niet alleen kan scha¬ 
ven, maar ook schuren en scher¬ 
pen. 

Het heeft een totaal oppervlak 
van 35 x 255 mm werkend (ver¬ 
spanend) blad waarin scherpe, ge¬ 
bogen tanden zijn aangebracht. 
Hoewel dit verwisselbare blad 
zo’n 4 mm dik is, is het toch zo fle¬ 
xibel dat het apparaat bol gesteld jLjte laatste verhoging van het 
r^al recht, per 1 augustus 
0 **® de Dienst van het Kadaster 
idiui Registers volledig kos- 
J^kkend. Dat betekent dat niet 
t jjl 1 , cle uitgaven van deze dienst 
u jkomsten gedekt moeten wor- 
°°K de overhead van het 
*Jene van VROM voor zover 
Kadaster drukt, zoals de 
estingskosten van de Dienst 
® rente op geïnvesteerd vermo¬ 
ei * 11 , : U anu ari 1989 af zal het Ka- 
* volledig met zijn inkomsten - 
miljoen gulden - moeten 


Vries voordelig... 


Bescheidenheid siert de mens, ook bij de aan¬ 
schaf van een diepvriezer. Kies daarom voor een 
diepvriezer die bij uw huishouden past. Een te 
grote vrieskist (of -kast) kost alleen maar onno- 

. t ..1.1 t M i i , . _1^1 


kan al een besparing van vier procent beteke¬ 
nen. 

Maak bij het invriezen kleine en platte pakjes, 
veel elektriciteit en vergt dus ook extra milieu¬ 
beslag. Verstandig is uw energiebedrijf om de 
Energiewijzer voor diepvriezers te vragen. 

Let ook né de aanschaf van een diepvriezer op 
het energieverbruik. Plaats de kist of kast bij 
voorkeur in een koele ruimte met goede ventila¬ 
tie. Nooit in de buurt van een radiator. Let ook 
op de temperatuur in de ruimte waar de diep¬ 
vriezer staat. Eén graad temperatuurverlaging 


overzichtelijk in. Lang zoeken naar een pakje of 
doosje kost alleen maar energie. 

Vergeet niet iedere zondagavond of maandag¬ 
morgen vroeg de stand van uw gasmeter op te 
nemen, die op de meterkaart te noteren en te 
vergelijken met de tabel in deze krant. Op die 
meterkaart staat ook hoe u het verbruik van uw 
verlichting kunt tneten. Minder energie gebrui¬ 
ken spaart altijd geld! Woners? 

Jjj. nota 'Volkshuisvesting in 
Jaren negentig’ pleit voor de 
hi. ° 0 P van 5 * 10 000 sociale 
uurwoningen per jaar. De op- 
„!”US s ten daarvan moeten ten 
?®ede komen aan de volks- 
J*tevesting. Verkoop van (so- 
huurwoningen aan be- 
oners is een omstreden on- 
i*Werp. Veel volkshuisves- 
dtOL i ^ er °P tegen, veel huur- 
asn o^ken er positief tegen- 
"**n. Beleggers verkopen al ja- 


Congres overdracht 
van huurwoningen 


ren hun oudere huurwoningen. 
Diverse kopers van deze wo¬ 
ningen zijn later fors in de pro¬ 
blemen gekomen door o.m. 
achterstallig onderhoud, hoog¬ 
te van de hypotheek in verhou¬ 
ding tot de marktwaarde, 
bouwtechnische gebreken 
etc. 

Staatssecretaris drs. E. Heer- 
ma van VROM zal ingaan op 


het hoe en waarom van de ver¬ 
koop van sociale woningen aan 
huurders. Ing. L. de Geer, be¬ 
stuurslid van SEV, houdt een 
spreekbeurt over de praktijk¬ 
ervaringen opgedaan met bo¬ 
vengenoemde problemen en 
oplossingen. 

In de loop van de ochtend 
vindt verder een forumdiscus¬ 
sie plaats met de aanwezige 


congresdeelnemers. Het mid¬ 
dagprogramma bestaat uit een 
aantal praktijkprojecten waar¬ 
bij de Stuurgroep Experimen¬ 
ten Volkshuisvesting betrok¬ 
ken is. 

Deelnemers aan het congres 
zijn: beleidsbepalers bij wo¬ 
ningcorporaties, gemeenten, 
rijksoverheid en verenigingen van eigenaren en huurdersor- 
ganisaties. 

Inschrijven kan telefonisch: * 
070-245438/39, of • schriftelijk 
aan: ROSTRA, drs. Klaas Tase- 
laar, Benoordenhoutseweg 23, 
2596 BA 's-Gravenhage. ACTIE ZUINIG STOKEN 

Tabel voor de week van 
maandag 2 januari 1989 
t/m zondag 8 januari 1989 


Bij een 

jaarverbruik van: 

hoort een streef¬ 
verbruik voor de 
afgelopen week 
van: 

>■ 

en een totaai- 
streefverbruik sinds 

10 oktober 1988 

800 m 3 

24 m 3 

264 m 3 

1000 m 3 

30 m 3 

330 m 3 

1200 m 3 

36 m 3 

397 m 3 

1400 m 3 

42 m* 

463 m 3 

1600 m 3 

48 m 3 

530 m 3 

1800 m 3 

54 m 3 

594 m 3 

2000 m 3 

60 m 3 

660 m 3 

2200 m 3 

66 m 3 

725 m 3 

2400 m 3 

72 m 3 

793 m 3 

2600 m 3 

78 m 3 

859 m 3 

2800 m 3 

84 m 3 

925 m 3 

3000 m 3 

90 m 3 

990 m 3 

3300 m 3 

98 m 3 

1090 m 3 

3600 m 3 

107 m 3 

1188 m 3 

3900 m 3 

116 m 3 

1286 m 3 

4200 m 3 

125 m 3 

1387 m 3 

4500 m 3 

134 m 3 

1483 m 3 

5000 m 3 

149 m 3 

1651 m 3 

5500 m 3 

164 m 3 

1816 m 3 

6000 m 3 

179 m 3 

1980 m 3 

6500 m 3 

194 m 3 

2147 m 3 

7000 m 3 

209 m 3 

2312 m 3 

7500 m 3 

224 m 3 

2476 m 3 

8000 m 3 

239 m 3 

2641 m 3 

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de 

gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens. 
1 Ij overzicht hypotheekrente / 


Hypotheekrente 10 januari 1989 

Een rustige week op het hypotheekrente front. Ten opzichte van vorige 
week hebben alleen de Nutsspaarbank Den Haag en de Zwolsche Alge- 
meene hun tarieven voor korte rentevaste perioden met gemiddeld 0,1 
d 0J2 % verhoogd. De situatie op de kapitaalmarkt blijft zorgelijk. 

rentepercentages 


kan worden. Dit betekent dat de 
Sandplane ook holvormige op¬ 
pervlakken kan bewerken. De 
verschillende standen worden 
met een fixeerknop ingesteld. 

Op de 'zool' van de Sandplane kan 
ook een schuurstaalblad worden 
aangebracht, waarmee talloze ma¬ 
terialen (hout, plaatmateriaal, 
kunststoffen en zachte metalen) 
bewerkt kunnen worden. 

Nauw verwant aan de Sandplane 
is de Trimmer, een veelzijdige 
combinatie van blokschaafje, 
kantenfrees, schuurgereedschap, 
zaag en vijl. Een geheel nieuw ge- 
reedschapconcept op basis van 
het trimmatool-idee. 

Het blad van de Trimmer, 30 x 100 
mm groot, werkt tweezijdig en 
kan ten opzichte van het te bewer¬ 
ken materiaal haaks of in een 
stand van 45 graden gesteld wor¬ 
den. Voor kantafwerking kan dit 
uitstekend in de hand liggende 
gereedschapje zelfs twee vlakken 
tegelijk aan. 

In plaats van het schaafblad kan 
er ook een schuurblad, een mes¬ 
blad of een zaagblaadje in ge¬ 
plaatst worden. Dit maakt de 
Trimmer tot een gereedschap met 
multifunctionele mogelijkheden. 
De Sandplane kost 47,50 gulden 
en de Trimmer kost 24,95 gulden. 


In 1988 meer 
huizen gekocht 

Het aantal keren dat .een koophuis 
van eigenaar verwisselde steeg het 
afgelopen jaar met 2,5% ten opzich¬ 
te van 1987. Gezocht wordt naar be¬ 
tere koopwoningen, aldus de Ne¬ 
derlandse Vereniging van Make¬ 
laars. 

In 1987 daalde het aantal verkopen 
nog gemiddeld met drie procent. 
Een verklaring voor de toename in 
1988 is voornamelijk te vinden in 
het feitsdat dat er meer vraag is naar 
kwalitatief betere koopwoningen in 
de prijsklasse van 200- tot 300-dui- 
zend gulden. In deze prijsklasse 
werden tien procent meer wonin¬ 
gen verkocht dan in 1987. 

Volgens de cijfers van de NVM 
blijkt ook dat de woningmarkt 
krapper wordt met als gevolg dat 
huizen steeds korter te koop staan. 
In 87 stegen de prijzen van koopwo¬ 
ningen met 4%. De wat hogere prijs¬ 
stijging vorig jaar komt met name 
door toename van het aantal verko¬ 
pen in de prijsklasse vanaf 2 ton. 
Gemiddelde prijs van een huis be¬ 
draagt nu ƒ 161.800 tegen ƒ 153.500 
in 1987. 


Naam bank 


rente 

vaat 

gedur. 


afklaitpr. 
In pet. 


ANNUiTEITENHYPOTHEKEN 


AB.N. 

var.» 

W 


1 jaar» 

IA 


3jaar» 

IA 


5jaar» 

IA 


7jaar» 

IA 


15 jaar 11 

15 jaar» 

IA 

IA 

ABP 

2 jaar»* 

1 


5 jaar» 

1 


15 jaar 11 

15 jaar 11 

1 


1 

Amrobank 

var.» 

IA 


2jaar» 

5 jaar» 

IA 

IA 


7 jaar» 

IA 

Bouwf. Limb. Gem. 

5 jaar 11 

IA 


14 jaar 11 

15 jaar 11 

IA 


IA 


35 jaar» 

IA 

Centrale Volksbank 

2jaar» 

5 jaar» 

1 

1 


7 laar 11 

15 jaar» 
ideaalrente 

1 

1 

1 

Direktbank/NCB-bank 

1 jaar» 

3jaar» 

5jaar» 

1 

1 

1 

Grens WisJumL/CDK 

1 jaar 11 

5jaar» 

1 

1 


1Jaar» 

5jaar» 

1 

1 

Ned. Midd. Bank 

1jaar» 

IA 


3jaar» 

5 jaar 11 

IA 

IA 


7 jaar» 

IA 

Paneratinsbank 

var75 Jr.» 
ideaalrente 

1 

1 


7jaar» 

15 jaar» 

1 

1 

Postbank 

2 jaar 11 

1 


5jaar» 

7jaar» 

1 

1 

Rabo (adviesrente) 

var.» 

1 


2/S jaar 1 * 
4/S Jaar 1 * 
stabiel 1 ' 
var. 11 
2/S laar» 
4/5 jaar» 
stabiel» 

Rabo Hypotheekbank 3 Jaar» 

5jaar» 

3jaar* 

5 jaar» 


Spaarbank Limburg 


Westland-Utreebt 

standaard 


standaard 

interim 

2e kw. IMS budget 


1 Jaar» 

3jaar» 

5jaar» 

7jaar» 

15 Sïïf 

1jaar* 

var « 


* Rente-Vrijheid Hypotheek 
'VERBETERDE’ LEVENHYPOTHEKEN 


FGH (Kapitaalhyp.) 


5 jaar* 
15 Jaar* 


PmncraUusb.(Spaarhyp) 5 jaar» 

Spaarbank Limburg 5 jaar» 
(Spaarhjrp.) 


Zwolsche Alg. 
(ZA-Hypotbeekplan) 


LEVENHYPOTHEEK 
NVL-Maatschappijen 


Spaarbank Limburg 

(Spaarhjrp.) 

Westland-Utreebt 
(lage lasten) 


5jaar» 
7 jaar» 
lt jaar» 
15 jaar» 


5/14 jaar» 
15/25 jaar» 

5jaar» 

7jaar» 

14 jaar» 


met 

gem.- 


t gem.- 

garantie 

garantie 

opgave 

werke- 

opgave 

werke- 

bank 

lijk 

bank 

lijk 

5,1 

3,42 

34 

344 

«A 

3,54 

64 

345 

4.7 

7,47 

34 

743 

7A 

745 

74 

7,81 

7A 

741 

7,4 

742 

IA 

7,71 

7A 

743 

7,7 

345 

74 

343 

6,5 

347 

34 

8.48 

«,7 

7,41 

34 

743 

M 

7,12 

74 

744 

IA -- 

744 

74 

7A5 

54 

3,42 

34 

344 

3A 

345 

8,7 

747 

7,4 

745 

74 

7.81 

7A 

741 

7,4 

742 

4A 

845 

64 

345 

5A 

747 

34 

747 

7,4 

7,45 

7,8 

7,45 

7,4 

742 

7,4 

742 

3,1 

347 

34 

3A5 

3,7 

741 

34 

743 

8A 

743 

7,1 

7,44 

7A 

7,83 

7A 

747 

3A 

341 

34 

7,12 

3A 

3,43 

8,4 

345 

3,7 

741 

34 

743 

7,4 

744 

74 

7A5 

34 

3A5 

8A 

344 

3A 

743 

7,1 

7,44 

4A 

8,71 

8,7 

841 

74 

743 

74 

7A4 

64 

8,84 

34 

845 

3,7 

7,37 

84 

743 

7,4 

745 

74 

741 

7A 

741 

7,4 

742 

34 

743 

7,1 

7,44 

64 

743 

74 

7,44 

74 

7,44 

74 

7,71 

7,4 

7,77 

74 

745 

34 

344 

8A 

845 

34 

743 

7,1 

7,44 

74 

7,44 

74 

743 

64 

8AS 

3A 

345 

3,7 

7.41 

34 

743 

7,4 

744 

74 

745 

7A 

743 

7A 

747 

TIM 

xxxxx 

8,7 

UI 

zxxx 

zzzxz 

7.1 

74* 

zxxx 

fYÏTT 

7,4 

744 

«««« 

xxxxx 

7.7 

748 

3,7 

7,41 

34 

74* 

7,4 

744 

74 

7A5 

xxxx 

xxxxx 

74 

74* 

xxxz 

xxxxx 

7,4 

744 

34 

3,43 

8.4 

34* 

3,7 

741 

34 

74* 

34 

743 

74 

7,44 

74 

7,44 

74 

74* 

34 

8,73 

84 

8,73 

34 

743 

74 

748 

74 

743 

74 

743 

74 

743 

74 

845 

•P MM 

•vraag 

op aanvraag 

jxn 

xxxxx 

34 

74* 

34 

743 

34 

YpU 

74 

743 

74 

7,47 

7,4 

745 

7A 

741 

74 

7,44 

74 

748 

74 

7,44 

74 

74* 

34 

742 

84 

74* 

7,4 

744 

74 

745 

74 

7,44 

74 

7A5 

7,4 

7,77 

7.4 

7,77 

74 

744 

74 

744 

7A 

7,73 

74 

7,75 

7,1 

7,44 

74 

74* 

74 

7,44 

74 

745 

7,4 

7,77 

74 

745 


» Maandbctaliag achteraf 
» Maandbctaliag vooraf 


* Halfjaarbetaling achteraf 

* Kwartaalbetaling achteraf 


© Copyright „Vereniging Eigen Huis” te Amersfoort. 

Limburgs 


IILA» 


met het huizenaanbod 
van de Limburgse 


IIMKEUMR 


Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina Een woning van Rui jters» vast goed? DRS. RUUTERS 


makelaardij onroerend goed - sittard maastncht heerlen 

AMSTENRADE: halfvrijstaand 
woonhuis met gas-c.v , garage 
met hobbyruimte en grote tuin 
(1.150 m 2 ) Ind oa kelder, 
woonkamer (parketvloer en open 
haard), keuken, vier slaapka¬ 
mers, badkamer, zolder Vraag¬ 
prijs ƒ 159 000,- 


^ MAASTRICHT 


Te koop 


HOENSBROEK, Akerstraat-Noord H 

Goed gelegen, halfvr woonh. met cv. 3 garages, en 
tuin Perc opp : 389 m 2 Ind : Soul.: kelder Beg.gr.: hal, 
woonkr met parketvi. en open hrd,, luxe keuken met 
app . tuinkr. met schuifpui (ca. 18 m 2 ), waskeuken, ie 
Verd 2 slaapkrs , badkr met ligb., v w . aparte douche¬ 
ruimte met v w 2e Verd. 2 slaapkrs., vliering. Het gehele 
pand is voorzien var dubb. beglazing en verkeert in uitst. 
staatvan onderhoud. Aanv io Prijs: ƒ 185.000,-k k 

BRUNSSUM, Or. A. Kuiperstraat H 

Rustig gelegen woonhuis met c v . berging, grote garage 
en tuin. Ind.. kelder, entree woonkr, keuken, toilet, dou¬ 
che. 3 slaapkrs.. zolder Het geheel verkeert m goede 
staat van onderhoud. Aanv i o Prijs: ƒ 88.000,-k.k. 

BRUNSSUM, Horlzonstraat H 

Prima gelegen tussenwoning met berging en tuin. 

Ind kelder Beg.gr hal. toilet, woonkr., keuken, ie 

Verd : 3 slaapkrs., badkr. met ngb en v w. 2e Verd.: vas¬ 
te trap naar zolder Aanv.: I o Prijs: ƒ 88 000,-k.k. 

BRUNSSUM, Maastrlchteratraat H 

Prima gelegen, haltvr herenhuis met c v., garage en 
tuin. Perc.opp 330 m 2 Ind Kelder Beg gr.: woonka¬ 
mer met plavuizenvi. en open hrd.. moderne keuken met 
app . berging, douche, toilet ie Verd : 3 ruime slaapkrs , 
luxe badkr. met ligb , v.w en 2e toilet. 2e Verd.: grote 
hobbyruimte mog voor 4e siaapkr Pand is voorzien van 
dubb. beglazing en verkeert tn prima staat van onder¬ 
houd. Aanv.: i.o. Prijs: op aanvraag. 

BRUNSSUM, Het Ambacht H 

Goed gelegen, halfvri|st. woonh. met c v en tuin. Ind.: 
kelders, entree met toilet en fonteintje, woonkr met par- 
ketvi en open hrd. keuken, overloop, 3 slaapkrs.. badkr. 
met douche, ligb en vw Zolder. Aanv.: i.o. Prijs: 
ƒ 135 OOO.-k.k. 

DOENRADE, Zwarte Graaf S 

Mooi, modern, vnjst. woonh. met kantoorruimte (ca. 25 
m 2 ), geh geïsoleerd, c v . berging en tuin met opt. pnva- 
cy Perc.opp. 419 m 2 . Ind. o.a.: representatieve hal. li¬ 
ving met open hrd, moderne keuken met app.. 3 
slaapkrs , luxe badkr, met o.a. 2e tollet, zolder Aanv : 
spoedig Vraagprijs: ƒ 260 000 - k.k. 

SLEK-ECHT, Haasel aarsweg S 

Uniek gel., goed onderh. landh. met garage, honderen- 
nen. paardeboxen en weilanden (ca. 5800 m 2 ). centrale 
ligging t.o.v. Eindhoven, Maastricht en Heerlen. Ind. o.a.: 
L-vorm. living, grote keuken, 4 slaapkrs., werkkamer, 
luxe badkr met dubb. v.w.. douche, ligbad, bidet en 2e 
toilet, zolder Aanv : i o Vraagprijs: ƒ 335.000,- k.k. Dit 
pand moet u gezien hebben! 

GELEEN, Antoniuaatraat S 

Gunst, gel woonh. met cv, kelder, berging en tuin. Ind. 
o.a. woonkr, keuken, bijkeuken, doucheruimte met 
douche en toilet. 3 slaapkrs met muurkasten, zolder 
Aanv : spoedig Vraagprijs ƒ 89 000,-k.k. 

GELEEN, Broekbeek S 

Urtst. onderh. halfvrijst. patio-bungalow met c v., tuin¬ 
huisje, groot zonneterras en tuin Ind o.a.: L-vorm. living, 
keuken, 2 slaapkrs.. badkr. met douche, v.w. Het pand 
biedt vele extra's Aanv : i.o. Vraagprijs: ƒ 145.000,-k.k 

HEERLEN, Bokkerveld H 

Pnma gelegen halfvrijstaand woonhuis met c v en tuin. 
Ind.. 2 kelders. Beg. grond: hal, toilet, woonkr., keuken, 
bijkeuken ie Verd : 3 slaapkrs.. badkr. met ligbad en 
v w 2e Verd vaste trap naar 4e siaapkr., 2 bergruimten. 
Aanv.: direct. Pnjs: ƒ 170.000,-k.k. 

HEERLEN, Dr. Goossenstraat H 

Rustig gelegen woonh met cv, berging en tuin (ca. 23 
m diep). Ind : entree met garderobems en toilet, woonkr 
(ca 45 m 2 ) met parketvloer, keuken (7 50 x 2.60 m), 
speelkr (ca 20 m 2 ) Ie Verd : 4 ruime slaapkrs , badkr 
metligb .v.w en 2e toilet Gehele pand verkeert in uitst. 
staat van onderh Aanv : medio augustus 1989 Pnjs: 

/178.000,-k.k. 

HEERLEN. Drlaschatraat H 

Nabi| centrum gelegen appartement met garage Ind : 
hal met toilet, woonkamer ï 38 m 2 . keuken, 2 slaapka¬ 
mers. badkamer met ligbad en v.w. Aanv . i.o. Vraag- 
pn|s: ƒ 125 000,-k k 

HEERLEN, Elkenderweg H 

Goed gelegen winkelpand met 2 appartementen. Ind. 
o.a. Sout : geheel onderkelderd Beg. grond: winkel (t 
80 m 2 ), kantoor ie Verd app : hal, woonkr., keuken, 
siaapkr, badkr 2e Verd : app hal. woonkr, keuken, 
siaapkr , badkr Aanv : i.o. Koopprijs: ƒ 260 000,-k.k. 

HEERLEN, Geleenstraat H 

In centrum gelegen luxe appartement met garage en 
berging. Ind ruime hal, woonkr met groot balkon, mo¬ 
derne keuken, badkr. met iigb., siaapkr. Aanv.: i.o. Prijs 
n o.t.k. 


S - Inlichtingen Kantoor Sittard 
H - Inlichtingen Kantoor Heerlen 

Taxaties Verzekeringen 
Hypotheken Financieringen 


HEERLEN H 

Prima gelegen halfvr herenhuis met c v., garage en tuin 
(perc. opp. 324 m 2 ). Ind.: ruime hal, toilet, L-vormige 
woonkr met open hrd. (ca. 45 m 2 ), luxe keuken. Ie 
Verd : 3 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e 
toilet 2e Verd : 4e siaapkr, c v -ruimte en bergruimte. 
Het geheel verkeert In prima staat van onderhoud 
Aanv : i.o. Koopprijs: ƒ 225.000,-k.k. 


HEERLEN, Pappers|ans H 

Goed gelegen app met c v., berging en parkeerplaats 
Ind. hal, toilet, woonkr. met balkon, open keuken, 3 
slaapkrs., hobbykr.. luxe badkr met ligb., v.w., 2e toilet. 
Aanv. : i o. Vraagprijs: ƒ 93.000,-k.k. 


HEERLEN, Pr. Marljkestraat H 

Op ie verdieping gelegen appartement met c v. en ber¬ 
ging. Ind : berging, entree, woonkr., keuken, 2 slaapkrs., 
betegelde badkamer met douche, v.w. en toilet, berg- 
kast Aanv : direct. Prijs: ƒ 65.000,-k.k. 


HOENSBROEK, Opbraakatraat 22 H 

Goed gelegen woonhuis met c v., carjjort en tuin. Ind. 
o.a.: hal met toilet, keuken met app., eetruimte, woonkr., 
3 slaapkrs.. bergkast, badkr. met douche, v.w. en 2e toi¬ 
let. Aanv : 1 januari 1989. Prijsn.o.t.k. 

KLIMMEN-Termaar, Ttondatraat H 

Rustig gelegen halfvr. woonhuis met c.v., garage en tuin. 
Ind : hal, toilet, Z-vorm woonkr. met open hrd, luxe keu¬ 
ken met app ie Verd.: 4 slaapkrs. waarvan 2 met bal¬ 
kon. badkr met ligb , douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 
vaste trap naar hobby- slaapkr, c.v.-ruimte. Aanv.: i.o. 
Prijs: ƒ 175.000,-k k. 

UBACH OVER WORMS, Kloosterstraat H 

Bij centrum gelegen woonh. met c.v., tuin (266 m 2 ). Ind.: 
2 kelders. Beg.gr.: entree, L-vorm. woonkr., ruime keu¬ 
ken met app.. bijkeuken, toilet, badkr. met ligb., douche 
en v.w. ie Verd.: 3 slaapkrs., toilet met v.w. 2e Verd.: 
vaste trap naar hobbyzolder. Het geheel is voorz. van 
kunststof kozijnen, dubb. begl. en is prima onderh. 
Aanv.: i.o. Prijs/ 113.000,-k.k. 

MERKELBEEK, Betonweg S 

Rustiek gel., goed onderh. vrijst. landh. met c.v., dubb. 
garage, kelder, tuin en grote boomgaard (perc.opp. ca. 
4.905 m 2 ); geschikt voordiv. doeleinden, zoals kantoor, 
praktijk etc. Ind. o.a.: Beg. gr : gr. hal, royale living (ca. 60 
m 2 ). overdekt terras, keuken met app., 1 siaapkr met 
garderobe, moderne badkr. Ie Verd.: 4 slaapkrs., groot 
dakterras,badkr., zolder. Aanv.: i.o. Prijs n.o.t.k. 

MUNSTERGELEEN, Burg. Luytenstrast S 

Gunstig gel. halfvrijst. woonh. met c.v., garage en tuin. 
tnd. o.a.: living, mod keuken met app , 4 slaapkrs., bet. 
badkr met ligbad, 2e toilet en v.w., zolder. Aanv.: spoe¬ 
dig. Vraagpnjs: ƒ 164.000,- k.k. 

PUTH, Bovenste Puth S 

Rustiek gel., goed onderh., vrijst. boerderij met c.v., kel¬ 
der, schuur, tuin, weiland en mooie binnenplaats. 
Perc.opp : 5 000 m 2 . Ind. o.a : 2 woonkrs., keuken, bij¬ 
keuken, 5 slaapkrs.. 2 badkrs. Het pand moet beslist van 
binnen gezien worden. Aanv.: i.o. Koopprijs: ƒ 295.000,-. 
k.k. 

SCHINVELD, Brunssummerstrsat S 

Centraal gel. vrijst. woonh. met c.v., kelder, garage en 
grote tuin. Ind. o.a.. L-vorm. woonkr., serre, keuken, bij¬ 
keuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w. en 2e toilet. 
Zolder. Aanv.: i.o. Vraagpnjs: ƒ 179.000,-k.k. 

SITTARD, Hoileweg S 

Gunstig gel, degelijk vnjst. woonh. met c.v., dakterras, 
kelders, garage, carport en tuin. Perc.opp.: ca 600 m 2 . 
Ind. o.a.: woonkr.. suite, keuken met app.. bijkeuken, 
kantoor. 3 slaapkrs.. badkr. met o.a. 2e toilet. 2 bergzol¬ 
ders. Pand is geisoi en tevens geschikt voor div. doel¬ 
einden. Aanv.: direct. Kooppr. ƒ 209.000,-k.k. 

SITTARD, Past. Rsysnstrast S 

Rustig gel. woonh. met kelder, garage, serre en tuin. Ind. 
o a: woonkr, keuken, 4 slaapkrs., badkr. met douche en 
v.w, zolder. Aanv.: i.o. Kooppnjsƒ 95.000,-k.k. 

STEIN, Amblorlxstraat S 

Op goede stand gel., vrijst. woonhuis met c.v , kelder, 
garage en tuin Perc.opp.: ca. 400 m 2 Ind. o.a woonkr., 
keuken, bijkeuken, serre, 4 slaapkrs.. badkr. met ligb. en 
v.w., vaste trap naar zolder. Aanv : i.o. Vraagprijs: 
/165.000,-k.k. 


SUSTEREN, Glldelaan S 

Goed onderh., vmst. herenh. met c.v., garage en tuin. 
Perc.opp.: 420 m . Ind. o.a.: living met parket, mod. keu¬ 
ken met app.. 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, douche, 2e 
toilet.Zolder Aanv.:i.o Vraagprijs: ƒ235.000,-k.k. 


VOERENDAAL, Hongerbeekstraat H 

Prima gelegen halfvrijst. woonh. met c.v., garage en tuin. 
Ind.: hal, toilet, L-vorm. woonkr. (ca. 42 m 2 ), keuken met 
app. ie Verd.: 3 ruime slaapkrs., badkr. met ligbad, dou¬ 
che, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 4e siaapkr., zolder. 
Aanv.:direct. Prijs: / 195.000,-k.k. 


VOERENDAAL, Keerberg 17 H 

Prima gelegen vrijst. woonh. met c.v., berging en tuin 
(perc opp ca. 300 m 2 ). Ind.: hal, woonkr. met plavui- 
zenvl., luxe keuken met app., eetkr., bijkeuken, badkr. 
met douche, toilet. Ie Verd.: overloop, 3 slaapkrs. 2e 
Verd.: vliering. Pand verkeert in uitst. staat van onderh. 
en is gedeeltelijk geïsoleerd. Eventueel nabijgelegen ga¬ 
rage (8x4m) te koop. Dit pand moet u van binnen zien. 
Aanv.: vrij spoedig. Prijs: / 148.000,-k.k. 


2 BRUNSSUM: goed gelegen 
vrijstaande semi-bungalow 
met gas-c v., dubbele gara¬ 
ge, zwembad en rondom 
goed aangelegde tuin Dege¬ 
lijk en goed verzorgd uitvoe- 
ringsmveau. Muren en dak 
zijn geïsoleerd Bouwjr. ca 1976 Ind o.a. royale living met 
vide, openhaardpartii en marmervloer (ca 70 m 2 ), keuken met 
complete luxe keukeninstallatie, bijkeuken, grote hobbyruimte, 
werkkamer, drie slaapkamers, twee badkamers. Koopprijs 
/ 415 000,- k.k. Te huur 


SITTARD, Wllhelminaatraat S 

Op uitst. stand nabij centrum en station gel. kantoorruim¬ 
te. Tot. opp. 100 m , verdeeld over 2 verdiepingen., incl. 
keuken, toilet en archiefruimte. Aanv.: n.o.t.k. Huurprijs: 
ƒ 1.250-per maand. 


Nieuwbouw 


BOCHOLTZ H 

In het riant gelegen, gevarieerde woonplan 'Kerkeveld' 
worden halfvrijst. woningen met berging gebouwd. Aan¬ 
trekkelijke Z-vorm. indeling op beg.gr. met woonkr., eet- 
hoek, open keuken. Op de verd.: 3 slaapkrs., badkr. met 
douche en v.w. Zolder. Uitstekend afgewerkt. Goed geï¬ 
soleerd. Kooppr. ƒ 134.913- v.o.n Rijksbiidr. 
ƒ 41.000,- totaal, volgens pr-A-regeling. NETTO LAST: 
ƒ 562,- PER MAAND 

BRUNSSUM H 

Een prima woning, op een uitstekende ligging, in een 
goed verzorgd, centraal gelegen plan. Mede door de si¬ 
tuering van de entreepartij in de zijgevel heeft de woning 
een prettige indeling met o.m. woon-,zitkamer, open 
keuken, 3 slaapkrs., badkr. met douche, v.w. en aan- 
sl.mog. voor 2e toilet. Zolder te bereiken met vliezotrap. 
Kooppr. ƒ 137.016 v.o.n. Rijksbijdr. max. ƒ 41.000,-tot., 
volgens pf-A-regeling. 

BRUNSSUM H 

Op een gunstige ligging in het bijzonder mooie nieuw- 
bouwplan De Hemelder is nog één halfvrijst. woning met 
garage en berging c.q. bijkeuken te koop. Leuk inge¬ 
deeld met o.m. L-vorm. woon-/eetkr., open keuken, 3 
slaapkrs., badkr. met douche en v.w. Zolder te bereiken 
via vaste trap. Kooppr. ƒ 152.816,-v.o.n. Rijksbijdr. 4 x 
ƒ 4.000,- volgens pr-B-regeling. 

BRUNSSUM H 

Deze stijlvolle halfvrijstaande woningen hebben een 
royale, ruimtelijke vormgeving met mogelijkheden voor 
een sfeervolle inrichting. Tuin op het zuiden. De begane 
grond heeft o.m. een ruime hal, eethoek, woonkamer, 
open keuken. Op de verdieping 3 slaapkamers en een 
badkamer met ligbad, tweede toilet en vaste wastafel. 
De zolder is te bereiken via een vaste trap. Kooppr. 
ƒ 160.864,- v.o.n. Rijksbijdr. ƒ 6500 - belastingvrij, vol¬ 
gens pr-C-regeling 


Bouwkavels 


BRUNSSUM H 

Bouwkavels te koop voor particuliere bouw in plan De 
Hemelder. Prima gelegen tegenover park. Perc. opp. 
vanaf 300 m 2 . Zonder verplichting aan aannemer of ar¬ 
chitect. Prijs vanaf / 54.313,-v.o.n. (incl. BTW.) 

KLIMMEN H 

Enkele goed gelegen bouwkavels voor vrije sector-bouw 
te koop. Perc.opp. vanaf 337 m 2 . Bestemd voor bebou¬ 
wing met vrijstaande eengezinswoningen. Prijs vanaf 
/46.600,-k.k., excl. BTW. DRS. RUI JTERS 

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen 
6131 AL sittard • rijksweg zd 35 • tel 04490-11611 
6411 AT Heerlen * van gransvenplein 12 • tel 045-713746 

Openingstijden: werkdagen 9-17.30 uur, zaterdag 10-12 uur. 


EYGELSHOVEN: rustig en 
blijvend goed gelegen half¬ 
vrijstaande bungalow met 
gas-c.v., garage en tuin (795 
m 2 ). Ind. o.a. royale hal, 
L-vormige woonkamer met 
marmervloer, keuken, drie 
royale slaapkamers, badkamer. Prijs ƒ 229 000 - k.k. 


EYGELSHOVEN: aan de buitenrand gelegen halfvnjstaand woon¬ 
huis met gas-c.v., twee garages en grote zijtuin, groot terras en 
max. privacy (totale perceeloppervlakte ca. 1050 m 2 ), direct gren¬ 
zend aan groort wandelgebied Dubbele beglazing, rolluiken, goed 
onderhouden Ind. o.a. kelder, woonkamer met open haard, keu¬ 
ken met een complete keukeninstallatie met apparatuur, serre, vier 
slaapkamers, badkamer met o.a. ligbad en douche, zolder Prijs 
ƒ 179 000,- k.k. 

EYGELSHOVEN: ruim halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v. en 
tuin. Ind. o.a.: grote woonkamer ca. 45 m 2 , ruime keuken, drie 
slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet. Tuin met berging. 
Prima geïsoleerd. Direct te aanvaarden Vraagprijs ƒ 94.000 - k.k 

HEERLEN: rustig gelegen hoek¬ 
woning met gas-c.v., garage, 
berging en tuin. Goed onderhou¬ 
den Gedeeltelijk dubbele begla¬ 
zing. Ind. o.a twee kelders, 
woonkamer, eetkeuken, drie 
slaapkamers, badkamer, zolder- 
berging. Koopprijs ƒ 98.000,- 
■ - 1 " — k.k. 

HEERLEN-CENTRUM: woningen met ruime garage, gas-c v. en 
tuin, gelegen aan de Pater Beatusstraat, op loopafstand van het 
winkelcentrum van Heerlen. Goede isolatie Indeling: woonkamer, 
keuken, 3 slaapkamers, badkamer. Dank zij de hoge rijksbijdrage 
bedraagt de netto maandlast slechts vanaf ca. ƒ 570,- Aanvaar¬ 
ding februari-maart 1989 

HEERLEN-CENTRUM (Pancratiuskerk) te huur: in aanbouw 
Type A: (nog 3 appartementen). Woonkamer, keuken, twee slaap¬ 
kamers, badkamer, twee balkons, berging Bruto opp ca. 95 m 2 . 
Huurprijs ƒ 910.- per maand, inclusief servicekosten Type B: (nog 
twee appartementen), grote woonkamer, keuken, twee slaapka¬ 
mers, badkamer, patio, lift Bruto opp. ca. 115 m 2 . Huurprijs 
ƒ 1375,- per maand, inclusief servicekosten. 

HEERLEN-Grasbroekerveld: woonhuis met gas c.v. en kleine 
tuin Geheel onderkelderd Woonkamer keuken, drie slaapkamers, 
badkamer Vraagprijs ƒ 93.000,- k k 

HEERLEN-ZUID (Heerlerbaan): 

rustig gelegen woonhuis met 
gas-c.v., berging en tuin (zuiden), 
i, "V Muren en dak zijn geïsoleerd, 

iVv*'. '\ ■ dubbele beglazing. Ind. o.a. 

Jgj jflg woonkamer, keuken mei een 

goed uitgevoerde keukeninstal- 
latie met apparatuur, vier slaap- 
kamers. en 

toilet. Vaste trap naar zolder 

Koopprijs ƒ 145.000- k.k. 


SBasaftwiSiaF 

HEERLEN-Schimmelpenninckatraat: 12 premie-A-wonm- 
gen Door aannemer Peters uit Brunssum worden ruime half¬ 
vrijstaande woningen gerealiseerd met gas-c v., berging (mo¬ 
gelijk uit te bouwen tot garage) en tuin. Ind o.a L-vormige 
woonkamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer en zolder 
De premie-A-regeling 1988 is op deze woningen van toepas¬ 
sing Netto maandlast va. ƒ 595,- 


HEERLEN: op zeer goede stand 
gelegen tussenwoning met tuin 
en achteringang. Ind o.a.: kel¬ 
der, woonkamer, aparte eetka¬ 
mer, keuken met bijkeuken. Ie 
verd : 3 slaapkamers, badkamer 
met douche, groot dakterras, 
vaste trap naar zolder met berg¬ 
ruimte en mansardekamer Pand 
is goed geïsoleerd en voorzien 
van nieuwe elektrische bedrading Vraagprijs ƒ 139.000,- k.k. 

HOENSBROEK: woonhuis met 
gas-c.v , berging en tuin. Rustige 
en goede woonstand Goed on¬ 
derhouden, achterom bereik¬ 
baar Ind o.a.: kelder, royale hal, 
1 woonkamer, serre, keuken, vier 
slaapkamers, badkamer, zolder. 
Prijs / 119.000 - k.k. 

KERKRADE-Holz: halfvrijstaand voormalig winkel- kantoorpand 
met grote garage magazijnruimte. Voor vele doeleinden geschikt 
Ind o.a.: souterrain: diverse kelderruimten; parterre: winkel-kan¬ 
toorruimte, keuken, toilet: Ie verdieping: woon-eetkeuken, badka¬ 
mer; 2e verdieping: 2 slaapkamers, zolderruimte. Vraagprijs 
ƒ 175.000- k.k GELEEN 


Halfvnjstaande woning met berging. Indeling souterrain: 3 kelder¬ 
ruimten Partere entree gang, toilet, woonkamer, keuken, aan¬ 
bouw ie verd overloop, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en 
v w 2e verd vaste-trap naar zoiderbergmg. c v -ruimte 

Vraagprijs ƒ 130.000,- k.k. 


Ik, serieuze doch ook hu¬ 
moristische jongeman, 31 
jr., i.b.v. eigen woning, vast 
werk en auto, z.k.m. jou, ro¬ 
mantische jonge VROUW 
Jongeman 35 jr. zkt. ken- U it goed milieu, tussen 25 
nism. m. J. VROUW 25 : 35jr. en 35 jr., geen uitgaanstype. 

Dit om een ser. relatie mee 


Huwelijk/ 

kennismaking 


msm. m. J. V 
Kind. ge< 
Br.o.nr. BR 
penerstr. l 
Brunssum. 


probleem. 


328 L.D. Rum- op te bouwen. Voor reacties 
11, 6443 CC br.o.nr. GE 814, L.D., Markt 

3, 6161 GE Geleen. Eerlijke MAN of vrouw 
gevr., tegen kl. vergoeding, 
mij een kl. hand hulp gebo¬ 
den, licht geh. oudere we¬ 
duwe, vredig samenwonen, 
nette fat. vrouw, goed kost¬ 
huis. laat wat v. u horen. 
Tel. 045-316295. _ 

Dame 43 jr. gesch. 2 kind. 
zoekt heer voor ser. RELA¬ 
TIE. Br. o.n. KE 060, LD, 
Markt 42, 6461 ED Kerkra¬ 
de. 


Zd.-Duitsland. Nederland¬ 
se reus, 60 185, goed uit¬ 
ziend zoekt lief blond 
VROUWTJE tot plm. 50 
jaar uit goed milieu, lustig 
en met veel humeur. Doel 
huwelijk. Terugkeer naar 
Nederland mogelijk. Alleen 
brieven met foto’s o.nr. HK 
648, Limburgs Dagblad. 
Postbus 3100, 6401 DP 
Heerlen. 


KERKRADE-West: woonhuis met gas-c.v., berging en tuin Goed 
onderhouden. Rolluiken Ind. o a : kelder, woonkamer, serre, keu¬ 
ken, badkamer, 2 grote slaapkamers, vaste trap naar zolder, 2 
Slaapkamers en zolderruimte. Prijs ƒ 89 000 - k.k. 

KERKRADE: in rustige woonwijk gelegen woonhuis met gas-c.v , 
tuin en aparte garage Ind : entree met toilet, woonkamer met ge¬ 
deeltelijk open keuken, berging, 3 slaapkamers, badkamer met lig¬ 
bad. vaste wastafel en 2e toilet Vliezotrap naar beschoten en be¬ 
gaanbare zolder Geheel geïsoleerd Goede staat van onderhoud 
Aanvaarding in overleg Prijs ƒ 129.000,- k.k. 

NIEUWENHAGEN: goed gelegen woonhuis met gas-c.v.. garage 
en tuin. Goed onderhouden Voorzien van kunststof kozijnen. Ind.: 
kelder, woonkamer, grote woonkeuken met apparatuur, badkamer 
met ligbad, berging, 3 slaapkamers, vaste trap naar zolder (be- 
plankt en beschoten) Aanvaarding in overleg Vraagprijs 
ƒ 120.000-k.k. 

NIEUWENHAGEN: uitstekend 

onderhouden en gerenoveerd 
woonhuis met gas-c.v., berging 
en grote tuin Achterom bereik¬ 
baar. Ind o.a.: souterrain: provi¬ 
siekelder, parterre: woonkamer, 
eetkeuken met eiken aanbouw- 
keuken met apparatuur; Ie verd.: 
3 slaapkamers, betegelde bad¬ 
kamer; 2e verd : vaste trap hob- 
bykamer met dakkapel (mogelijkheid 4e slaapkamer) Aanvaar¬ 
ding in overleg. Koopprijs ƒ 98.000 - k k. 


SCHAESBERG: halfvrijstaand 
woonhuis met gas-c v . grote in¬ 
pandige garage en mooie tuin 
(zuiden). Rustig en blijvend goed 
gelegen, op loopafstand van het 
centrum Goed onderhouden 
Muren en dak zijn geïsoleerd, ge¬ 
deeltelijk dubbele beglazing. Ind. 
oa: woonkamer, keuken, 3 
slaapkamers, badkamer, 2 older Koopprijs ƒ 130.000,- k k 


SCHAESBERG: halfvrijstaand 
woonhuis met gas-c v., garage 
en tuin Bouwjaar 1976 Muren 
en dak zijn geïsoleerd. Ind. o.a.: 
woonkamer, keuken, 4 slaapka¬ 
mers, badkamer, zolder (vaste 
trap). Vraagprijs ƒ 138.000,- k.k. 


SCHAESBERG: vrijstaande 
bungalow met gas-c.v.. rui¬ 
me inpandige garage (twee 
auto's), grote tuin (1.440 m 2 ) 
met groot zonneterras Blij¬ 
vend rustig gelegen. Ind. 
o a : royale hal (ca 20 m 2 ), 
ruime living met open verbin¬ 
ding naar de verwarmde ser¬ 
re (ca 67 m 2 ), open haard; 
eetkeuken, bijkeuken, kantoor werkruimte. Ouderslaapkamer 
met badkamer. 3 slaapkamers, saunaruimte met douche e.d., 
hobbyruimte Dubbele beglazing. Prijs ƒ455.000,- k.k. 


SCHAESBERG: vrijstaande bungalow met gas-c.v , in bosrij¬ 
ke omgeving Totale perceeloppervlakte ruim 1.500 m 2 . Ind : 
L-vormige woonkamer met parketvloer en openhaardpartij, 
keuken, een aanbouwkeuken met apparatuur, 3 slaapkamers, 
badkamer; souterrain: 2 goed uitgevoerde hobby-'kantoor- 
ruimten Garage Prijs ƒ 329 000,- k k. 


SCHAESBERG: nabij winkelcentrum en tegenover plantsoen ge¬ 
legen prima onderhouden tussenwoning met gas-c v en aange¬ 
bouwde woonkamer. Ind. o.a.: geheel onderkelderd (ook van bui¬ 
tenaf bereikbaar), woonkamer met parketvloer (totaal ca 42 m 2 ), 
open keuken met eiken installatie met apparatuur, 3 slaapkamers, 
betegelde badkamer, geheel voorzien van kunststof kozijnen met 
dubbele beglazing. Spoedig te aanvaarden. Koopsom: 
ƒ 109 000,- k.k. 

SCHAESBERG: rustig aan plantsoen gelegen goed onderhouden 
tussenwoonhuis met gas-c.v. en berging. Ind. o.a : gang, betegeld 
toilet, ruime woonkamer, keuken met kunststof aanrecht, 3 slaap¬ 
kamers, badkamer met douche, vaste wastafel en aansluiting toi¬ 
let, zolder Vraagprijs ƒ 109 000,- k k. Subsidie eventueel ter over¬ 
name Aanvaarding n.o t.k. 


SCHAESBERG: vrijstaand, 
modern woonhuis met gas- 
c.v., bedrijfs- en kantoor- 
ruimte met gas-c.v. en tuin 
VMHHEKmKMHHBIIS Ind. woonhuis: sout.: 2 kel¬ 
ders; pari : royale hal, ruime woonkamer, eetkeuken met ap¬ 
paratuur, bijkeuken, studeerkamer: Ie verd.: 4 slaapkamers, 
badkamer, bergzolder. Ind. bedrijfsruimte: twee kantoorruim¬ 
ten, toilet, doucheruimte, werk-/magazijnruimte (totaal ca 110 
m 2 ). Prijs / 365 000,- k.k. 


SCHAESBERG: halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage en 
naastgelegen winkel- kantoor- of praktijkruimte (ca 50 m 2 ). Ind 
o.a : kelder, L-vormige woonkamer met parketvloer, keuken met 
aanbouwkeuken en apparatuur, 3 slaapkamers, badkamer, zolder; 
rolluiken. Vraagprijs ƒ 147.000,- k k 

UBACH OVER WORMS: rustig gelegen woonhuis met gas-c.v., 
met grote garage (2 auto’s) en tuin. Muren en dak zijn geisoleerd; 
gedeeltelijk dubbele beglazing Bouwjaar 1983. Ind. o.a : woonka¬ 
mer, keuken, 3 slaapkamers, badkamer Vraagprijs ƒ 115.000,- 
k.k. 

Taxaties ^ 

Koop en verkoop 
Hypotheken 

PickéeEBk. 

makelaardij bv 


■■■ van Iterson&traat 15, postbus 31193, 6370 AD Landgraaf 
NVM Ook ’» zaterdags gaopand van 9.00 tot 17.00 uur. 


Jongeman 28 jaar uit net 
milieu zkt. KENNISMA¬ 
KING m. jonge vrouw tot 
30 jr. om samen iets moois 
op te bouwen. Eerlijkheid 
en goed karakter is een 
must. Ben geen uitgaansty¬ 
pe. Hobby’s wandelen, na¬ 
tuur, vakantie, sport. Brief 
met foto o.e.r. Br.o.nr. HE 
066 LD, Geerstraat 5, 6411 
NM Heerlen. 


„PARTNERS-TRUST”, 
huwelijks-relatiebureau. 
Info: 045-461235. _ 

Vrouw, 40 jr., fin. onafh., 
met een zoon, zoekt een fij 
ne VRIEND, uit goed mi¬ 
lieu, eerlijk, spontaan en 
sportief, tot 45 jaar. Br. m. 
foto op erew. ret. ond.nr. 
GE 812 LD, Markt 3, 6161 
GE Geleen. Vrijstaande semi-pungaiow met garage Ind entree hal. gardero¬ 
be, toilet L-woonkamer met parketvloer, grote woon-eetkeuken, 
luxe aanoouw slaapkamer oadkamer met ligbad, toilet en v w ie 
Verd overloop, grote slaapkamer, zolder-bergmg 

Prijs op aanvraag. 


SUSTEREN 


Spiitievei bungalow geheel onderkelderd Bouwjaar 1978, c v , he- 
teiucht Entree hal met Noorse leienvioer. boven kamer parket¬ 
vloer en open haard-partij. luxe aanbouwkeuken, kantoorruimte, 4 
grote slaapkamers, luxe oadkamer Het pand is voorzien van ther¬ 
mopane. Mooie tuin 
Prijs op aanvraag. 


MAKELAARDIJ ONROEREND GOED 
BEEDIGD TAXATEUR BIERMANS Doktcrsweg 14, 6101 EB Echt 
Postbus 115 - 6100 AC Echt 
Telefoon 04754-5006 


MAKELAARDIJ QQ 
ASSURANTIËN TAXATIES 
^ HYPOTHEKENFINANCEN 

EUR0PAWEG ZUID 214 UBACH OVER WORMS 

Zaterdag bartikbaar van 10 00 tot 13.00 u. 

Ubach ovtr Worma 

Rust gel halfvr woonh met gar. en tum Ind oa hal. keuk., 
woonk . 4 slpk . douche, keld en zold Pand ontbeert mo¬ 
dern comfort Pr: ƒ 88 000,- k k 

Karkrade-Blaljarhaida 

Vnjst woonh met gar, c v en tum ind o a entree, keuk 
met aanb instalt, woonk , 3 sik . badk , zold en keld Ver¬ 
nieuwd zijn: sanit, c.v.. elektr en keuk mstall Pr: 
/ 109 000,- k k. 

Ubach ovar Worma 

Pnma onderh. tussenwon. met tum, gar, c.v., keld., en zold 
Ind woonk met op haard, uitgeb keuk met luxe mstali, 
badk en 3 sik Pand heeft veel extra s Pr: ƒ 95 000.- k.k 

Eygelahoven 

Halfvr woonh op goede stand Ind o a gr gar, waskeid , 
voorraadkeid., ruime hal, woonk, keuk mei aanb.install., 
ruim balkon, 4 sik en badk Pr : notk. 

Ubach over Worma 

Goed gel jong woonh Met gar annex berg geschakeld en 
tuin ind o a hal, Z-woonk met op haard, keuk. met luxe m- 
stall, 3 sik en gr luxe badk Dit objekt moet u beslist van 
binnen zien Pr: ƒ 148 000- k.k 

Nleuwenhagen 

In jonge woonwijk gel halfvr woonh met gar. en tuin. Ind 
o.a hal, ruime woonk., keuk, 3 sik en badk. Pr,: 
/ 135 000 - k.k 


O 045-318182 koop 


GELEEN/HENRI HERMANSLAAN 

Uitstekend gelegen RUIME HOEKFLAT met eigen 
cv(gas) en berging, Ind.: hal, keuken, ruime woonka¬ 
mer m. schouw, 3 slaapk., wc, douche, balkon, 
ƒ 69.000,- k.k, 

VALKENBURG/BROEKHEM 

Mooi gel. RUIM WOONHUIS met cv(gas), garage en 
tuin. Ind.: hal, ruime woonk. in Z-vorm, keuken, 4 
slaapk., badk. met ligb. en 2e wc, zolder via vaste trap. 
/ 149.000,- k.k. 

SCHIMMERT 

Sfeervol verbouwd BOERENWOONHUIS met cv(gas) 
en patiotuin. Ind.: gewelfde kelder, ruime hal/tuinka¬ 
mer, riante living (48 m2) m. fraaie open haard, luxe 
mod. inbouwkeuken, atelier garage, 3 slaapk., badk. 
met ligb. en 2e wc, grote zolder. / 179.000,- k.k. 

UBACHSBERG/VOERENDAAL 

Fraai gerestaureerd BOERENWOONHUIS met 
cv(gas) en mooie tuin (m. kapelletje). Ind.: gewelfde 
kelder, hal, werkkamer, royale woonkeuken annex eet¬ 
kamer, mooie living, 4 ruime slaapk., badk., hobbyzol¬ 
der + atelier. Prijs in overleg. 

ECKELRADE 

Rustig gel. RUIM LANDHUIS met cv(gas), gar. en 850 
m2 grond. Ind.: kelder, hat, riante living m. open haard, 
vide en entresol/werkkamer, keuken & bijkeuken, 4 
slaapk., luxe badk., aparte 2e woning met alle voorz.. 
derhalve zeer geschikt voor dubb. bewoning e.d. Prijs 
n.O.t.k. 122219 


nicolai 

makelaardij 
tel. 043-254555* 

stationstraat 20. maastrichf 


S1TTARD 

Intieme en goed afgewerkte woning, geïsoleerd 
en speels Ingedeeld Vraagprijs ƒ 139 000.- k .k 

QILEEN 

Nabij centrum rustig gelegen woning met ber¬ 
ging en fijne tuin. Vraagprijs t 105 000,- k.k 

QELEXN 

Beleggingsobject, omvattende winkel en 5 ap¬ 
partementen Vraagprijs: ( 375 000,- k k 

BRUNSSUM 

Ruime 4 -slaapkamerwoning met cv. garage, 
grote tuin, bwj 1974. mooie ligging 
Vraagpnjs / 132.000.- k k. 


[ »i «ï 4i U m " l*JïTrïM”’*- 


te huur 


Optisch uitstekend gelegen winkel, voor diverse 
doeleinden geschikt Huurprijs /800,-/maand 


Winkel/woonhuis in winkelcentrum, wmkelopp 
55 m 2 . Huurprijs: / 1800,- / maand 


OUBBIKX 

Ruime 4-slaapkamerwoning met cv., garage en 

tuin WiiiïTmrlic f 795 . I mrrrrnH 
ASSURANTIËN EN 
ONROEREND GOED BV Goed uitziende weö'J 
zacht, eerlijk karaf 
M.B.Ó. niveau: ZOEKT 
lijke partner, leeftijd 
jaar, oeslist goed 
Bedoeling: als het kW 
men iets moois van W 
ven te maken. Br.o.tW- 
543 LD. Postb. 46, 6040/ 
Roermond. _^ 


M 


Alleenstaanden zate 
en zondags gezellige » 

en CONTACTAVÖNO , 

de kelderbar La Chalft 
Treebeek. D.J. RicWtf, 
Wim. Chalet TreebeW* 
meetstr. 25a, 045-2113 1* 


Iedere donderdag, 
en zaterdag gezellig 
SEN voor het iets M 
publiek. Akerstraat n 
150 Hoensbroek. 


Wi 


1 


36-jr. rustige i.man, fU 
resseerd in filosofie. 
tatie, films, voetbalW 
wandelen, die geld, nu^ 
auto niet zó bel° 
vindt, zoekt een 
VRIENDIN voor een 
relatie. Br.o.nr. HE Omf 
Geerstr. 5, 6411 NM 11 
len. _ 

Zaterdag 14 januari g 1 
ge dansavond voor 
LEENSTAANDEN f 
The Corner, SittafdC 
114, Heerlen. Aan. 
20.30 uur. Bewijs verpU L 
Het bestuur. _-d 


iy 


i 


* 


Jongeman 30 jr. 
MEISJE of j. vrouWt . 
geen bezwaar om ’nW p 
latie op te bouwen. B r -j 
SB 035, L.D. Fr. EreW 
4, 6371 GV Landgr af 

Heer 63 jr. zkt. VRO{^[ 
60 jr om de eenzaam*^ 
lossen. Br.o.nr. HK 
Limb. Dagblad. 

3100, 6401 DP Heerleg 


I 


Partner Cons 


P 


è 


Adviesbureau voof 
nerkeuze Zuid-Nedef' 
Posibus 443 Heerwf M. Schiks, 045-7 
Zoekt u garantie, 
treft het niveau v an 
partner, persoonlijk® 
dacht en goed® 
serviceverlening 
Informeer dan naaf 
selectiviteit, stijl en se 
Brochure beschikt)®^ 


Zoekt u een serieuze 
tie? Bel dan huw. en 
midd. buro LÈVE- 
LUK, tel. 045-211948. 


Dames v. 20 30 jr.. zos^ 
een serieuze relatie. * j 
febr. betaalt u alleen ® 
schrijfkosten. De kam 
slagen is zeer hoogst . 
.ref-bem.buro Lc< v 
GELUK. 045-211948 ^ 

Eenzaam? Bel 
LIJKS/RELATIEBU- 

REAU „Geluk", tel. 
Sa MEISJE van 23 jr-^ 

1 txi11vo wrionHin f>fTT -- 


GELEEN Rliksweg-zuid IE (winkelgalerij ’t Kummenaol) 
Tol 04490 - 49450* zaterdags geopend van 11 OO - 1 3 00 uur 


ALLEENSTAANDEN. 

Ver. Rumpenerlinde 

Brunssum, iedere zondag 
ontmoetingsavond v.a. 
21.00 uur. 29 jan. playback 
en soundmixwedstrijd met 
mooie prijzen. Aanmelden 
bij het bestuur, vr. uitn. Be- 
wijs verplicht. _ 

Zoekt u ’n reisgenoot, part¬ 
ner of (pen)vriend(in)? Gra¬ 
tis folder: INTERCOMPAS 
Postbus 15, Eindhoven. 
Kontaktblad kost ƒ 7,-. 

HOMO, liesbies, bi-seks op 
zoek naar een relatie. Buro 
Correct helpt diskreet, Gra- 
tis inschrijven. 045-451453. 

LIEVE alleenst. m. 56 jr. 
zou gaarne een int. rel. 
aang. met leuke lieve vr. 30- 
60 jr., huidskl. is niet van 
bel. Br.o.nr. HO 667 aan 
Limb. Dagblad. Kouven- 
derstr. 215, 6431 HE Hoens¬ 
broek. 

Goeduitziende man 65 jaar, 
normaal postuur, jonger 
uitziend zkt. KENNISM. m. 
goeduitziende vrouw. 
Br.o.nr. HE 072, LD, 
Geerstr. 5, 6411 NM Heer¬ 
len. 


J.vr. 29 jr., hbo, is op zoek 
naar tennis, sport, schouw¬ 
burg film, lees, diner, va¬ 
kantie, cultuur, gespreks, 
uit en thuis etc... VRIEND. 
Br.m.f.o.nr. HK646 Lim¬ 
burgs dagblad, postbus 
31 Ou, 6401 DP Heerlen. 

René houdt van ANNE, Re- 
né houdt van Anne, René 
houdt van Anne, van Anne, 
Anne. 

Gr. zou ik (vr. 45j) een aardi¬ 
ge man wil. ontmoet, om 
een waardevolle RELATIE 
mee op te bouwen. Ik had 
je liever in een buurthuis 
willen ontmoeten, maar dat 
is niet gebeurd. En nog iets, 
zie deze advert. met als te 
koop aanbieden. Ik probeer 
het ook anders te zien. Ge¬ 
woon een andere manier 
van kennism. Schrijf eens! 
Br.o.n. KE 059, LD Markt 
42, 6461 ED Kerkrade. 


Charm. all.st. dame 58 jaar, 
all. moe, zou gaarne kenis- 
maken met nette WEDN. 
om samen nog een fijne re¬ 
latie op te bouwen. Br.o.nr. 
HE 065 LD, Geerstraat 5, 
6411 NM Heerlen. 


leuke vriendin orn 
mee uit te gaan en te 
ten enz. Br.o.nr. 

L.D. Rumpenerstr. 01 
CC Brunssum. _ ^ 

ALLEENSTAANDE^ 

Werkgroep ’t Gulik 5 ^ 

hoek Agncolastraat . 
ven 1, Sittard, or &?Z n s- 
iedere zondag een d®Uy 
contactavond. As. Jri ■, 
met tractatie. Bevvm^ 
plicht. Inl.: 04490-42O 0 ' 
47962. 

WED. 54 jr. zonder 
ren zoekt nette ser. 
o.n. KE 061, LD. M®** 
6461 ED Kerkrade ^^f 
Samen iets ondernedi e ^ 
leuker dan alleen, y 
zoekt weduwe, 58 JG. 

■ takt met VRIENDd*™ p. 
brede belangst. Br. 

373, 6400 AJ Heeri gL^ 

Jongeman, 29, zkt. G®Lj, 
SCHAPSDAME tot •>- 
Br.o.nr. MA 536 Lg 2 
tionsstr. 27, 6221 BN 
tricht. _ 

Lieve man 35 jr., 
zoekt leuke jonge 
tussen 25-38 jr. om 0 p 
een leuke toekomst y. 
bouwen. Kind. g eef l n d 
Br., liefst met foto. 

HÓ 665 aan Limb. U®8j 

Vm nlonrlarotr 915. o**" 


jli 


Kouvenderstr. 215» ^ 
Hoensbroek. 

HOMO/LESBIES e 3p 
zoek naar een ‘ e 
Stichting Alternatie'' t 
latievorming, Lans|«i 
44. Delft, tel 015 -13^ 
kend door Raad van 

zlcht ' _ 

Welke gezellige mim 
(dierenvriend) van 
niveau wil kennis 
met charmante DA^r 
o. no. HK 641 LimbriV 
b.v., Postbus 3100, y 
Heerlen. ___ 

Lieve man, 40 j 


lieve VROUW. 
mits ook lief, geen 
Tel. 045-424400._- 


bavakia 

Te huur ter overn^ 

goedlopend café 

Akerstraat 244, ^ 

broek. . tfP 

Zonder de vereis*® , efr 
ma’s en enig kapf*®*^ 
nodig te reflectef®®’ 
Informatie: Bavaria 
Schinnen, 

04493-2626, ± 0 
dhr. J. Otermans; 


' 'd. ^ ■' .? . u> 


■ , -/:üÜ ' •: : 'U; ’I' : 7L : .:■. H'4 I ■bxDqUT. 

' .-■ ,,:£■ i7:i amKiKLLu 
^in . 

3n geb;v 
‘ e n vo r - : . 
D eva;o 
Gr ns:r 

:- n '! V3 k.«. . 

^an; v . ,, 
aa nv;,,2 -- 

>**■ .:. 
eer tOrv--.- , 

,£n kur,'-. 

. .... 
6r ^bm' .; 
6n 3lS> •• 

«a^ d , . 

e '^svr*2 •• 

ner nen. r.“. 
f'S* 

re n ^° r ‘ - 
ri veoi g-oi 
! l0e üaruk , 
>'° m P"cat.e , 
So'cv: 


\ T 

\ <*' 1 

te 


Zateraag 14 januari '9S" 9 Pagina 2 


*% i i* # 

J| * ) 5 j' 
/ nurj 

•:m uuraoi n'c! 

Jr meer vis 
■< vraag die dr. 
r, c.ii -ir hoo f ddo- 
• J •:.••-hu mi?- van de 
. ..•mburq graag 
~;er Hij heeft 
:.. ro 'ifii'd de? ge¬ 
ren baby s 'och 
•’. •ssurncio velzu- 
: c : : : ..Het is best 
f.•:•••. r» r’og gezort- 
:. •don kunnen wor- 
•<• der*' meer z.oge- 
. ■_ li'.iig onverzadig¬ 
de tor zich zouden 
onrcc-Kten wi| dat 
essentieie vetzu- 
'r s bij een te hoge 
zwangerschap. een 
vaar een op de tien 
u/.vou mee te maken 


Hierover te 
1 1 . :uig Ondei- 
■ d .: -.'‘t Horn 

. ■• • .•■ .v aan te 
dne jaar 

■ ■ iM' >• -r .mek w;i hi| 
...!.' tiKu'en in rne- 

■ ■■■, •••■,*(jn in de 

w. ( n,;[>oe r s en 


eventuele geirischieteis hiervoor tc 

; r 1 !«* r OSS0TOP 


.Voor mg is he! duideii|k dat er een 
■editie is kissen te hoge bloeddruk 
br zwangerschap tzwangerschaps- 
hypodensifei en het tekort aan es¬ 
sentiële visvetzuren dat ergens bij 
tiet ongeboieii Kind ontstaat. De 
moeder probeer* dit tekort aan te 
zuiveren aoor uit haar eigenn voor¬ 
man te putten, maar die is met on¬ 
beperkt Dat geldt vooral voor de 
essentiële vetzuren die in vis voor- 
KO'iien en die de baby nodig heeft 
voor een goede ontwikkeling van 
de hersenen en het gezichtsvermo¬ 
gen " 

Daarom denkt Homstra dat een ex- 
r>a hoeveelheid van deze vetzuren 
in de voeding tijdens de zwanger¬ 
schap gunstig zou kunnen zijn. 

„Maar wi| zijn de enigen die dit soort 
onderzoek hebben gedaan Ande¬ 
ren moeten onze bevindingen nog 
bevestigen " 

Homstra is ooit toevallig op deze 
zaak gestoten Hij heeft zich tot 
voor drie |aar alleen met voeding en 
tiart- en vaatziekten bezig gehou¬ 
den Voor een bepaald onderzoek 
naar vetzuren waren bloedvaten 
nodig. Homstra kwam op het idee 


Maastrichtse wetenschapper wil verder onderzoek 

Zwangere heeft minder 
kans op hoge bloeddruk 
bij gebruik visvetzuren 


daarvoor navelstrengen te qeomi- 
kcTi jSÜ.puris het testen v.r co 
bloedvaten m de navelstrenger, 
bleek in hut bloedvat dat hot bloed 
van hiel Kind naar de placenta van 
de moeder terugbrengt eer: tOKOd 
aan essentieie meervouag onver¬ 
zadigde verzuren te bestaan In het 
bloedvat dat het bloed naar het kind 
tceomch' was dat met tiet qevai 
Onderzoek na onaerzoek toonde 
dit aan Xn ais je zoiets merkt, laat 
;e dat me* meer los Dan wil ie dat 
onderzoeken " 

Tijdens het vooronderzoek ont¬ 
stond bi| Homstra en zijn mede-on- 
derzoeke's ae indruk dat de foetus 
bij zwangerschapshypertentie 
vooral een grotere behoefte heeft 
aan visvetzuren Den behoefte 
waaraan ae moeder, ondanks het 
aanspraken van haar eigen voorra¬ 
den kennelijk niet kan voldoen 
.Als dm visvetzuren inderdaad be- 
languik zijn om zwangerschapshy- 
perierisio te voorkomen dan moet 
dit prob'oom naar verhouding min¬ 


de r vaak voorkomen bij moeders 
a e vee! vis eten." Om cat uit 'e zoe¬ 
ken is Homstra vorig jaar naar 
Noord-Canaöa getogen Hij heet! 
een vergelijkend onderzoek ge¬ 
daan bij de Inuits (Eskimo si aldaar 

Uit het onderzoek bleek dat bij 
overwegend vis etende inuits min¬ 
der zwangerschapshypertensie 
voorkomt dan bij Inuits die voorna¬ 
melijk kanboeviees eten „Hoewel 
het met als definitief bewijs kan gel¬ 
den. is het voer ons wel een teken 
dat we op de goede weg zijn.' 

Hij tekent daarbij aan dat „het door 
ons waargenomen tekort aan es- 
sentiele visvetzuren in het Dioed 
van de foetus functioneel mets te 
betekenen hoeft te hebben Het is 
namelijk met duidelijk waar dat te¬ 
kort ontstaat. We weten alleen dat 
het bloedvat dat het bloed weer af¬ 
voert te weinig van deze essentieie 
visvetzuren bevat We weten ook 
dat ondanks dat tekort kinderen ge- 


rn*- ' ... r - ■ * Z - 

Z e*e' v i,., s Muusb c ■ ’ ét- - 
'n-cc-'aC b'._o e : ;-.'ze'■ 

| s-~mp: c- vc»r essc- tiu e , t.- 
j cens ae zwnugem^' ac c 


zond. althans naar geldence maat¬ 
staven gezonc. !e r we r e'o komen 

De vraag cie je jezelf dan oor ste.t 
is zouden aie kmaeren nog gezon¬ 
de'’ geboren Kunnen worae-n ze 
hebt wat dat betreft geen 'eferen- 
tie Volgens Homstra is echter het 
idee dat er Qnder norma.e omstan¬ 
digheden ai iets nis is. moeilijk te 
bewijzen en even moeilijk ove r te 
brengen 

„Tof een iaar gceden heb ik het 
voconaerzoek mt eigen zak be- 
taaid Het afgelopen jaar hebben 
we - voor ait soort onoerzoek wer¬ 
ken we samen met de vakgroep hu¬ 
mane oioog.e - wat ge-ct gekre¬ 
gen ' Om ce complexe materie te 
kunnen ontrafelen is echte* ver¬ 
volgonderzoek nodig Homstra 
denkt voonopig onaer meer aar. 
die r enproeven om na te kunnen 
gaan of ae waa r genomen tekoden 
aan essentieie vetzuren gevolg of 
oorzaak is van te hoge bloeddruk 
bij zwangerschap 


Wat zijn eigen ; k e-: 
ren" Homstm egt *' 
.Het vet van p. 
sen is ODceDCuvvC’. i 
vetzu'f' ce-ze ".jn'- 
onve-zaogc z — > 

zonchem ze ,e'C 
bee'd ce Kans o:: ' a 
ten Ve-zao’Cce - 
vocra: m na-ae .eftt 
Kope ma r ga r ir.es en 
ve r zadiqae vetzu'un 
v'OjC'G at neenvuC 
Z:jP De en-veivcadiv 
neutma e'fec* cr. < 

r-ip kCVOO r De* 

o 1 1■ fcs : €r Oe •'"eer..: 
(üiQCG v-'^inaere^ 
en ,aaiz>eKter ^ • 

LD-puzzelaktie voor de Zonnebloem 


KRUISWOORDRAADSEL nr. 7 


Alleen zó inzenden 


r e ; ce nuzzeicompetitie 
'f per briefkaart 
:■ •’ .f.-,'. ..t. ment de ye- 

.Ss ru; u| het qimbiijet te 
' •••••:• • t nu! woord mcdede- 
ƒ r '0 . • ‘ = > 

^ u 22elactie 
^rnburgs Dagblad 
postgiro 1975600 
p °stbus 1000 
BA Heerlen 

‘.I.i■ * gaat ais volgt 
• o ' on de adroszijde 
■ c Me pi 'stzegoi staat afge- 
. , ' ■■■ i.rv<-'' ;)'■ gewone* tranke- 

... ƒ 2,50 extra en adres- 

_ : t .1:UJ 

yzzelactie 

^irnburgs Dagblad 
p °stbus 1000 
BA Heerlen 


Hoofdprijs ƒ 5000,- 

Om . , 

\ kunnen meedingen naar de 
^«upriis. j 5000.-, gelieve U de 
- lc P’ e letter van iedere oplossing 
' . ter elkaar te zetten, waardoor 
2ln gevormd wordt van 20 let- 
3 Van de oplossing van alle 

iettT C ' S moet u steeds de eerste 
z er gebruiken. Bewaar voor alle 
■xerheid de gepubliceerde puz- 
2c ‘ | diagrarnmen. 


hot': npQviost. moet U 
aio voo/Komon in de vakjes 
Zei:- tiih.it> -76-1 1 achter 
iJ -vest dan oen woord 
' ae uitvmdoiijke oplossing 
is. U moet dit woord 
1 castoren, maar ook goed 
samen met het nummer van 
' wen; U hebt het nog nodig 
• te van on/e uit 20 delen 
1 Püs.’oirondo 


n i2 3 


4 5 


6 7 


16 Tl 7 118 T 


■ 

23 


■ 

24 

■ 

25 


J 

r ■ 


■ 


|l 

m 


/ 

29 

30 


31 32 


34 


35 

1 - - 

1 

l 36 


H 

39 

40 41 

42 


4 


146 147 148 


57 !58 
Horizontaal: 

1 ongeletterd: 4. lidwoord: 6 kroon. 8. pudding. 11 niets: 13 opstande¬ 
ling. 16. eerste kwartier: 18 mogelijkheid, 19. kijken: 20 achter, 21 ieder 
23 luitenant-generaal. 25 en dergelijke: 26 reisje, 27 grond bij boerderij 
29 holte onder de arm: 32. veilige haven: 33 epistel. 35.' boom 36 familie¬ 
lid: 38 grote bijl, 39. vrouwelijk schaap. 41 eerste vrouw: 43 plaats in 
Nootd-Brabant: 44. grafvaas: 45. doek: 46. zangstem; 49. Europeaan; 51 . 
duw; 52. voorzetsel; 55. kers: 57 houding; 59. bende; 61 mannelijk 
schaap; 62 elpenbeen; 64 heks, 65 behoeftig. 66. persoonlijk voornaam¬ 
woord. 67. bijbelse stad; 69. wereldtaal; 71. rhemum; 72, lijdelijke smaak 
op het gebied van kleding; 74 pils; 76. en omstreken; 77. maalinrichting; 
78. schande; 80. eveneens; 81. rijksgrens: 82. voorzetsel 83 muurope- 
ning. 


Oplossingen moeten worden inge¬ 
zonden per briefkaart of per giro en 

dienen uiterlijk elf dagen na pu¬ 
blicatie van de puzzelopgave in 
ons bezit te zijn. Oplossingen die 
later binnenkomen doen met mee 
aan de prijstrekkmg, die wordt ver¬ 
richt door notaris mr P M J.A Muij- 
ters te Heerlen 

Om te kunnen meedingen naar 
de beschikbaar gestelde prijzen 
moet op de briefkaart naast het 
gewone porto ten minste twee 
gulden vijftig (ƒ 2,50) extra aan 
geldige postzegels zijn geplakt 
of per giro tenminste twee gul¬ 
den vijftig (ƒ 2,50) zijn overge¬ 
maakt. 

De Zonnebloem, afdeling Limburg 
bestaat uit 22 regio's, verdeeld in 
ca. 220 plaatselijke afdelingen met 
ruim 3000 vrijwilligers en vrijwillig¬ 
sters 

De opbrengst van deze puzzel zal 
worden besteed aan een aantal 
doelstellingen die de komende vijf 
jaar gerealiseerd kunnen worden 
en waarvan de financiële middelen 
ontbreken Continuering van de 
Zonnebloemwmkelochtenden. vor¬ 
mingsbijeenkomsten voor vrijwillig- 
(st)ers. de uitgave van een eigen 
periodiek en aanvulling van de in¬ 
ventaris zijn aktiviteiten die met de 


Verticaal: 

2 met even 3 b r ood: 4 wi:ae hond: 5 oriem. 6 omroepvereniging 7 
orde; 8. bosmeertje; 9 laatstleden. 10. ontkenning 12 vestibule 14 rust¬ 
plaats, 15 vochtig; 17 schrijver. 20 geen enkel ding 22 steekwapen. 24 
plaats in Noord-Brabant. 26 plaats in Italië 28 fe rr um 30 steen: 31 
plaats in Gelderland: 32 zonnegod. 33 uttroeo van afschuw 34 vs 36 
gebak. 37. boom. 40. 100 gram'42 springerig insekt 46 amencium 47 
papegaai, 48 openbaar vervoermiddel: 50 ten aanzien van 51 voor iLa¬ 
tijn). 52. prachtig. 53 vliegveld 54 ter plaatse 56 Eminentie 58 elek¬ 
trisch geladen deeltje; 60. godsdienst. 62 e ! k 63 bouwval 65 Woonboot. 
66. graafdierlje. 68. veilige haven: 70 familielid 72 drinkgerei 73 nauw 
74. knekel: 75 snelle loop; 77 middelbaar onderwijs. 79. Romanum Impe¬ 
rium 


Duizend gulden voor 
nieuwe dekbedden 


” T i fj Du kottie was al 
m M>uk|i!s stonden reeds op 
" idei uu dochter hadden be- 
■ norpici toen du hoofdpnjs- 
1 • an deze week thuis kwam. 

opendu de deur don- 
mridaq Toen ze begreep wie 
'"Uk was nodigde ze tien spon- 
!,inr *en te komen „Mam tieeft 
■•zegd. als ze komen en ik ben 
nnt ze maar binnen." Op dat 
’ ! 'ml pajia ook thuis en hij 
"t echt geloven dat het zijn 
’ l - i “ rji iukt is duizend gulden 
'■'•Uit tu slepen. „Oh, dat zullen 
'• !, o'! mouten tioren. Ik weet al 


wat dit betekent: een rittenkaart naar 
Heerlen, want daar is ze dol op." 

Een hall uur later komt mevrouw Tiny 
Ritzerfeld mets vermoedend binnen 
Als ze ziet dat er met duizend gulden 
wordt gezwaaid en er een fototoestel 
op tafel ligt, verschiet ze van kleur. „Ik 
had vanmorgen zo'n voorgevoel, ik 
dacht vandaag zouden ze me wel 
eens duizend gulden kunnen komen 
brengen..." 

Waarop dochter Peggy laat weten, 
dat haar moeder dit iedere week zegt! 
Na enig zenuwachtig heen en weer 
geschuif kan dan toch de foto ge¬ 
maakt worden Echtgenoot Louis pro¬ 


beert zijn aanwezigheid op de foto 
nog met tweehonderd gulden be¬ 
loond te zien. maar daar trapt de win¬ 
nares met m Op de vraag of ze ooit 
eerder een dergehjke vette prijs heeft 
gewonnen, zegt ze spontaan: „Behal¬ 
ve Louis en een stofzuiger heb ik 
nooit iets gewonnen. Maar de aan¬ 
houder wint, dat zie je wel weer " 

Over de besteding hoeft ze slechts 
.enkele seconden na te denken Huize 
Ritzerfeld is namelijk net voorzien van 
een nieuwe slaapkamer en daar ont¬ 
breken momenteel nog de dekbed¬ 
den en de daarbij behorende over¬ 
trekken. Mevrouw Ritzerfeld kan op 
pad, met duizend gulden in de beurs 
moet er toch iets van haar gading te 
vinden zijn. 


• Ttny en Louis Ritzerfeld. 
deze week duizend gulden rijker 
Foto. WtM KUSTERS baten uit deze puzze axtie z~ ien 
worden onde'steunc 


zenden ais men wt Hoe met- cp- 
■ossingen mer inzendt hoe nee r 
f.ans men heeft od een prijs en ces 
te mee r kont e- ter, goece aan het 
coei van ce actie iece r een *.a r 
meecoen men cenoeft cu c geen 
abonnee te z:,n Voo* werkreme r s 
var het Limburgs DaaL-ad ge et 
echter aar z;j uiteraarc we. moce r ' 
meepuzzelen maa r met .n aan^e'- 
King komen voor het winnen van 
een prijs 

Men is het voordeligst uit warmee' 
men deelneemt per girc. aa- n aez'e r ' 
dit geen extra ipodO/KOSter- met 
zich meebrengt Veroer wijzen wij 
erop dat het overgemaakte Ped r ag 
m zijn geheel ter beschikking Kom 
van de puzzelactie Va" 3 ae extra 
geplakte postzegels oo ae brief¬ 
kaarten moe: een gedeelte wo r ae r ' 
afgestaan aan ce PTT 


De oplossing van deze puzze ! s 
geaeDoneera hij notaris nr 
P M J A Muijters te Hee r en Deze 
oplossing alsmede ae zm ',a r ' 20 
lefte'S is binaenc 


Voor het kansspel van deze 
puzzelactie heeft de staatsse¬ 
cretaris van Justitie op 5 okto¬ 
ber 1988 aan het bestuur van 
de vereniging De Zonne¬ 
bloem, afdeling Limburg, ver¬ 
gunning verleend onder num¬ 
mer L.O. 880/160/193. 


Winnaars 
puzzel nr. 5 

Oplossing: 

WATER 

Ie prijs 

Fam. L. Ritzerfeld-Eussen 
Karolingenstraat 15 
6369 BV Simpelveld 

2e prijs 

Fam. J.E. Stevelmans- 
Roex 

Flemingstraat 10 
6442 AX Brunssum 

3e prijs 

G.W. Hermkens 
Jeustraat 65 
6367 EV Voerendaal 

4e prijs 
C.J. Wennekes 
Mariaiaan 12 
6471 AC Eygelshoven 


INLICHTINGEN 

Voor eventuele inlichtingen 
over deze puzzel kan men te¬ 
lefonisch terecht onder num¬ 
mer 045-739885. uitsluitend 
tijdens kantooruren: maan¬ 
dag t m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur. PRIJZENPOT 


Ie prijs ƒ 


2e prijs ƒ 500,- 


3e prijs ƒ 250,- 


4e prijs ƒ 100,- Limburgs 


IILAI) 


OIRSBEEK 


met het huizenaanbod 
van de Limburgse 


ÏYMKEUMR 


Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina 


3 VRIJSTAANDE, ENERGIEZUINIGE WONU 


.2^2 


Op een mooie lokatie met blijvend vrij 
uitzicht richting Schinnen worden 
3 attractieve, energiezuinige vrije sector 
woningen gebouwd. Deze vrijstaande 
woningen hebben een royale indeling 
met o.m. een garage, berging annex 
bijkeuken, L-vormige woonkamer, eet- 
hoek, open keuken, 3 slaapkamers 
(waarvan één van ruim 18 m 2 ), badkamer 
met ligbad, vaste wastafel en tweede 
toilet. De ruime zolder, waarop de cv- 
installatie is geplaatst, is te bereiken via 
een vaste trap. 

De woningen worden degelijk gebouwd 
en goed afgewerkt met o.m. hardhouten 
buitenkozijnen en -deuren, betegeling In 
diverse ruimtes, uitstekende isolatie met 
o.m. isolerend dubbelglas, muur-, vloer¬ 
en dakisolatie. 

Koopprijs ƒ 215.000,— v.o.n. 

DRS.RUUTERS 

makelaardij onroerend goed - stttard maas tr i ch t heetten 

6131 AL sittard • rijksweg zd 35 ■ tel 04490*11611 


Lessen/onderwijs 


ANWB auto- + motorrij¬ 
school Wischmann & Zn., 
Europaweg Zuid 337, 
Ubacn over Worms. Tel. 
045-321721. Voor alle rijbe¬ 
wijzen A.B.C.D.E. Chauf- 
feursopleiding goed.ver¬ 
voer, pers.vervoer, bederfe¬ 
lijke goed., gevaarlijke stof¬ 
fen. Vrachtautolessen Mer¬ 
cedes 1217 of Daf 2800 Spa- 
ce Cap. _ 

BIJLES Ned. moderne en 
klassieke talen door erva¬ 
ren docent, 045-317161. 


SPAANSE LESSEN voor J 
beginners, gevorderden en j 
conversatie. Tel. 045- 
418971. 


Wie kan mij FLAMENGO- 
DANSEN leren of informa¬ 
tie geven waar hierin les 
wordt gegeven. Tel. 045- 
719553. 


1 

Lessen voor accordeon, or- } 
gel en keyboard door be- I 
voegd LERAAR en enter- I 
tainer tel. 045-415270. 


FRANSE LES, byles, con¬ 
versatie. Ie les gratis. Tel. 
043-254982. te koop TE KOOP 

Berg en Terbijt, 


Valkenburgerstraat t.o. nrs. 9-11, 

nog 2 riante bouwterreinen voor vrijstaande 

huizen. 

Perceelopp. elk ruim 600 m2. 

Frontbreedte 14,5 m per kavel. 

Achterzijde op het zuiden gesitueerd. 
Gestelde vraagprijs ƒ 100.000,- per kavel. 
Int: g.m.h. pröpper 

Beëdigd taxteur en makelaardij onroerend goed, 
Wehryweg 25, Valkenburg a/d Geul, 
tel. 04406-15010 / 13246. 

Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. 


TE HUUR 

SITTARD, 

Wilhelminastraat 

Op uitst. stand nabij centrum en sta¬ 
tion gel. kantoorruimte. Tot. opp. 
100 m 2 , verdeeld over 2 verdiepin¬ 
gen., incl. keuken, toilet en archief¬ 
ruimte. Aanv.: n.o.t.k. Huurprijs: 
ƒ 1.250,- per maand. 


DRS. RUI JTERS 


makelaardij onroerend goed - sittard maastricht Heerlen 
6131 AL slttard ■ rijksweg zd 35 • tel 04490-11611 


Openingstijden: werkdagen 9-17.30 uur, zaterdag 10-12 uur 


I •R'ï» 


1 iX^F wiRf i] f e f - T~ I 3 

BlMlIlIllIlM 


Uniek landhuis bj. 1981. In moderne ar¬ 
chitectuur geheel vrijliggend gebouwd in 
landelijk gebied op 1600 m2 grond met 
prachtige aangelegde siertuin met tuin¬ 
huis, vijver etc Souterrain: dubbele gara¬ 
ge. hobbyruimte, sauna, berging, enz. 
Beg.grond: woonkamer ca. 45 m2, eetka¬ 
mer, keuken met mod. inst. 4 slaapks., 
luxe badk. m. ligbad & douche enz. Ge¬ 
heel geïsoleerd. Luxe en deg. afwerking. 
Vraagprijs ƒ 425.000,- k.k. 

GELEEN, Gansbeek 57 

Rustig gel. woonhuis met zonnige privé 
tuin & c.v. Ind.: hal, L-vormige woonka¬ 
mer met parketvloer, mod. open keuken, 
2 royale slaapks., badk. m. douche. 
Verd.: geïsoleerde zolder met ruimte voor 
2 slpks. Prijs ƒ 139.000,- k.k. 

STEIN, Vleugelmorgen straat 2 


badk. m. ligb., 2e toilet etc., zolder Deg. 
afwerking en ged. isolatie. Geschikt voor 
praktijk/kantoor. Vr.prijs ƒ 285.000,- k.k. 

GELEEN, van Ittersonstraat 33 

Schitterende woning geheel onderkel- - 
derd met c.v. en tuin Ind.: hal, r. L-vormi- 
ge woonkamer ± 33 m2 met tegelvl., 
semi open keuken met nieuwe aanb.inst. 
Verd.: 3 r. slaapks., badk. Het pand is in 
goede staat van onderhoud en voorzien 
van hardhouten kozijnen met dubb. be¬ 
glazing en nieuwe electra etc. Prijs 
ƒ 110 000,- k k. 


TAXATIE 


- aan- en verkoop 

- gemeentegarantie 

- hypotheekaanvraag 

- successie, etc. 

Indien nodig op korte 
termijn 


STTTARD, Verlengde Helnseweg 3 


ken met aanbouwkeuken en app^ 
ken. Verd.: 3 r. slaapks., badkam» 
trap n. zolder met mog. v. 2 slaap* 1 
isolatie en geheel v.v. rolluiken- 
ƒ 189.000,- k.k. 

HEERLEN, OHemolenstraat 40 


i 


Al woonlocatie 5 min. centrum " 
vend vrij uitzicht op park etc_vnP£ 
met garage, tot. oppervl. ca. 800 
entree, woon- zitkamer 40 nw, 
bijkeuken, kelder. Verd.: 4 slaap** 
trap n. grote bepl. & beschoten®^ 
2 mansardekamers. Prijs ƒ 279.»*'' 


SUSTEREN, Looierstraat 12 


HL, ■ wgmmm 


r /sT4nirer:mvn:»ii 


mmm 


OilM*ihinO 
HUISWERK- EN BIJLESGROEP. Onder leiding van 

een ervaren docent zijn er nog enkele plaatsen vrij voor . _ , 

VWO- en Havo-scholieren. Groepsgrootte max. 6, van k - ,?o UC „¥„ 
maandag tlm donderdag dagelijks 2 uur huiswerk- s t^v., 'helm en ’ slot 
I groep. Overhoren en bijles met name in de B-vakken. Pr.n.ó!t.k. Pontstr. 29, Voe- 
Inl. 045-751545. rendaal. Stienstra, de sleutel tot 
goed wonen in 1989 


Te k. ZUNDAPP GTS 50, 
techn. 100%, kl. rood-zw., 
ƒ 675,-. Heerlerweg 19, 
Hoensbroek. 


Te k. OMAFIETS wit pr. 
ƒ 125,-; Tel. 045-453300. 


Te k. i.z.g.st. VESPA Ciao + 
sterwln. bwj.’84 vraagpr. 
ƒ 425-tel. 045-751033. 


Te k. HONDA MT 5 i.z.g.st. 
tel. 04492-2927. 


Te k. witte RD bj. ’84 + MT 
Te k. YAMAHA DT aug. ’87 
ƒ2050,-. In z.g.st. Tel. 045- 
215088. 


Te k. HONDA MTX 
bouwjr. ’86, kleur wit-rood. 
Heerenweg 242, Heerlerhei- 
de, tel. 04£211034. Te k. Vespa BROMSCOO¬ 
TER, 50 pk, incl. electr. 
starter. Tel. 04490-44735. 


Te k. VESPA Ciao met ster- 
wielen, bwj. ’86, pr. ƒ 775,-. 
Tel. 045-721448. 
Te k. YAMAHA DT 50 
i.z.g.st., kl. wit-rood. Tel. 
045-422259. 


YAMAHA pasota 50 cc 
scooter, zeer mooi, weinig 
gel. 045-452926 na 18 u. 

Te k. VESPA Ciao bwj. ’86, 
Sandberg 25, Kerkrade, 
Dominiale Mijnterrein. 


Te k. WEDSTRIJD*' 
FIETS Koga MyataJ 
oud, vr.pr. ƒ 900,-; T®' 
310188. 

Te k. CROSSMOTOR 
500 bi.’ 86; Honda * 


Kruisstr. 56 Kerkrad^. 


Te koop Vespa SCW 

bwj. ’8(f Vraagprijs ƒ 

TeL 045-225322. 

Te koop Puch MA# 
verz. in perfecte staa* 

. Tel. 045-242676._^ 


COMMERCIEEL OGj 


NIEUWBOUW * NIEUWBOUW * NIEUWBOUW * NIEUWBOUW * NIEUWBOUW * NIEUWBOUW 


EYGELSH0VEH yfcmbgcfterreld De herenhuizen ln landhuisstijl hebben een vrij uit¬ 
zicht en liggen direld tegenover het Burg. Boyensbos 

Een garantie voor tijdloos woonplesiec 

De woonkamer in L-vorm is 8 46 m lang en 5.42 m. 
breed (tnkl keuken ca 38 m 2 ). Wilt u de sfeer van 
een open haard dan zijn t p v de zithoek hiervoor 
voorzieningen getroBen De verdieping heeft 3 
royale slaapkamers en een badkamer met ligbad 
en een aansluitpunt voor het tweede tollet De 
tweede verdieping, overigens via een vaste trap te 
bereiken is bijv als berg- of hobbyruimte te benutten. 
Elke woning is van een garage met schuin pannen¬ 
dak voorzien 

Extra isolalievoorzieningen zorgen voor een prettig 
woonklimaat 

»pritsen va 
t ƒ140000,- 


n variëren van ƒ 185.000,- v.o.n. 
XX3,- v.o.n_ 
Gi»sen Bautsch 


In Giesen Bautsch ls nog plaats voor 
2 type vrijstaande hulzen. 

Langs de oostzand Heerlerbaan/Bautscherveld is 
bet plan Giesen Bautsch gelegen en «el nabij het 
rekzeatlegebled Stzljthagen. Bet is een modem 
opgeiette woonwijk met een grote variatie ln 
bebcruwingstypen. De indeling ls met recht ceervol te noemenl 

Dit manifesteert zich al in een T-vormige woonkamer 
(incl keuken ca 34 m 2 ) met een royale glaspui t p v 
de eethoek De bungalow heeft 2 ruime slaapka¬ 
mers waarvan één met toegang tot het terras Een 
ruime inpandige berging, een badkamer en een 
sepraat toilet (completeren de bungalow Een twee¬ 
tal bungalows zijn van carport voorzien Door de 
bouwvorm is er een ideale patio te creeren met een 
optimale privacy 


Prijzen van ƒ142.188,- vo.n. tot ƒ 156.539,- v.o.n. 


Notto maandlast van ca ƒ 727,-. 


@SMj0*03IPI! 


HALFVBUSTAANDE HUIZEN VOOR CA. 
ƒ 550,- NETTO PER MAAND. 

Het "De Dem Zuid" ligt enersljds bij een 

prachtig gioenpazk en anderzijds vlakbij bet 
centrum van Hoensbroek. Een deel van het plan ls 
reeds gerealiseerd en bewoond. Momenteel 
is de 2e lase ln aanbouw 
De ruimte ln het straatbeeld ls seer royaal. 

• MODERNE ABCHTTEXTUUB 

• MET GABASE 

• ƒ 44.000,- SUBSIDIE MAT 


Indeling: 


Laeven HEERLEN. 


Wellen 


Herenhuizen met een riante woonka¬ 
mer/keuken van ca. 49 m 2 en een 
ouderwets grote zolderverdieping. 

De verdieping telt 3 slaapkamers en een badkamer 
met een ligbad en een 2e tollet Max. perceels- 
oppervlakie ls 500 m 2 Er is een keuze uit haU- 
vrijslaande en type vrijstaande herenhuizen 

Prltsen van ƒ 194.990,- tot ƒ 229.990,- 
(all-tn, excl financieringskosten). 

HEEFT O EEN EIGEN HUIS? 

Bij dit project bestaat de mogelijkheid uw eigen 
huls ln te rullen. 


De MODELWONING 
ingericht door 


“/ //* l Z)ecoraLion 
Aparte Indeling: 

Op de begane grond is een ruime doorzon- 
woonkamer geprojekteerd met een uit het zicht 
gelegen keuken tot ca 35 m 2 De garage/berging ls 
inpandig bereikbaar Logisch en goed doordacht ls 
de indeling van de le verdieping, die resulteert tn 3 

.5 m J en 6.5 m 2 en 


Ind o a L- ot Z-vonruge woonkamer Incl. keuken ca 
35 m 2 . 3 slaapkamers, hobbyzolder en garage. 

Prijzen vanal ƒ 154.998,- von. (excL ƒ 5.000.- 
tljksbijdrage) 

Netto rrinmtóm» ca. ƒ 769,- (bij een fciuto Inkomen 
van / 44000,-). de indeling van de le verdieping, die resulteert tn 3 
slaapkamers van resp 13,5 m 2 .12.5 m 2 en 6.5 m 2 en 
een fraaie badkamer 

Verkoopprijs/142.793,-ma 

DE OVERHEID HELPT O HIEBBU met een rijks- 
bijdrage van mar/44.000,- waardoor uw netto 
maandlast oa ƒ 550,- bedraagt 

WOONT ü MOMENTEEL GEHUUBD? 

Vraag dan naast de brochure een gesprek aan voor 
het maken van een llnanclerlngsovemchi. Wellicht 
bent u ook met een eigen huis voordeliger uit. 


HEEFT U EEN EIGEN HUIS EN 
WENST VERBETERING? 
Informeer naar de mogelijkheid om 
risicoloos een ander huis te kopea 


OPEN HUIS 
Zondag 15 januari 

van 14 00 - 16.00 uur 
(Volg de borden vanaf de 
J F. Kennedylaan) 
Comfortabele appartementen gelegen 
bij het nieuwe winkel- en bestuurs¬ 
centrum van Nieuwenhagen op de Kamp. 

Indeling: living van ca 32 m J (Incl keuken). 2 slaap¬ 
kamers van resp. 12 m 2 en 10 m 2 . een ruime badkamer 
met o.a. de luxe van een ligbad Een berging en een 
loggia 

Prijs /118.026,- v.o.a (axel, max. subsidie van 
ƒ SaOOO,-). Netto maandlast ca / 449,-. 


OPEN HUIS 

Heden, zaterdag 14 januari 

van 14.00-16 00 uur 
Bachlaan 17 Makelaardij onroerend goed, Hypotheken, Verzekeringen 

stienstra 


Gaarne vrijblijvend 
volledige informatie over 


o Nieuwbouwprojekt(en). 


Stienstra Makelaardij BV 


Voor inlichtingen: 

mmcMBa ii 

Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen. 

Wycker Brugstraat 50, 6221 ED Maastricht 

911 Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur, 
zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. 


Naam:. 

Suaet:. 

Poitcodt/piaeti.. 

Tal.:. 

In ongefrankearda envelop zenden aan: 
Stienitra Makelaardij BV. 
Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen. 


H= Kantoor Heerlen, Tel. 045 - 712255. 


BUCHTEN 

Buchten-Born. Nabij autosnel¬ 
weg. Te huur representatief 
kantoorobject in goede staat. 
Netto oppervlakte ruim 300 m 2 . 
Eigen parkeeraccommodatie. 
Huurprijs ƒ 55.000 per jaar. 

HEERLEN 

Ngbij centrum. Winkelwoon¬ 
huis. Globale ind.: winkel/ 
showroom 42 m 2 , keuken 4.00 x 
3.50 m, werkruimten resp. 

3.90 x 3.50 m, 3.50 x 2.50 m, 
garage, le verd.: woonk., 
slaapk., luxe badk. 2e verd.: 

2 kamers. Geschikt voor winkel 
en kantoor. 

Huurprijs ƒ 1.500,- per mnd. 
excl. B.T.W. 

HEERLEN 

Gunstig gelegen winkelunit, 
ook geschikt voor showroom of 
kantoor. Diverse ruimten w.o. 
winkelruimte ca. 65 m 2 , 2 ka¬ 
mers, kitchenette, toiletgroep, 
magazijn, berging, totaal ca. 

150 m 2 . 

Koopprijs ƒ 275.000,— k.k. 

HEERLEN 

Winkelpand met dubbel woon¬ 
huis. Ind.: hal 8 m 2 , winkel¬ 
ruimte 42 m 2 , kantoor, kelder. 
Aparte bovenwoning met o.a. 
woonk., keuken, badk., 2 
slaapk. en berging. Woonhuis II 
met hal. keuken, woonk., 
slaapk., garage en tuin. 
Koopprijs op aanvraag. 

HOENSBROEK. Centrum 
Representatieve kantoorruimte 
ca. 215 m 2 met entree, keuken 
en toilet. 

Huurprijs op aanvraag. 

HOENSBROEK 

Halfvrijstaand woonhuis met 
kantoor-praktijkruimte. Parterre: 

3 ruimten resp. 10 m 2 , 21 m 2 
en 40 m 2 . Ie Verd.: 2 kamers, 
keuken. 2e Verd.: 3 kamers. 
Vraagprijs ƒ 169.000,-- k.k. 

KERKRADE, West 

Winkelruimte met magazijn. 
Soutterain: kelder. Parterre: 
winkel 30 m 2 , magazijn 21 m 2 , 
kantoor 3.20 x 1.60 m., toilet¬ 
groep. 

Huurprijs ƒ 750,-- per mnd. 

KERKRADE. West 

Herenhuis zeer geschikt voor 


kantoor, praktijk of opleidingS' 
instituut. Globale indeling: 
vestibule, entree/ontvangst- 
ruimte, receptie, 4 kamers, 
keuken. 1 e Verd.: 5 kamers efl 
toiletgroep. 2e Verd.: vergader- 
ruimte, keuken en toiletgroep- 
Eigen parkeerterrein. 

Koopprijs op aanvraag. 

KERKRADE. Centrum 
Op gunstige lokatie winkel¬ 
woonhuis met achtertuin en 
achteringang: winkelruimte &• 
130 m 2 . Bovenwoning met 4 
ruime kamers en keuken, ook 
geschikt voor kantoor en prak¬ 
tijk. 

Koopprijs ƒ 172.500,- k.k. 

LANDGRAAF 

Te huur in centrum van 
Schaesberg 93 m 2 kantoor¬ 
ruimte met toiletgroep. . 
Huurprijs ƒ 210,-- per m 2 e* c1, 
B.T.W. op jaarbasis. 

MAASTRICHT 

Randwijck. Twee bedrijfsririfT' 
ten groot ca. 80 m 2 . HuurprU* 
ƒ 130,— per m 2 op jaarbasis 
excl. B.T.W. 

Koopprijs ƒ 100.000,-- v.o.n. 
excl. B.T.W 

NIEUWENHAGEN ' - 

Landgraaf. Aan verbindings*'®* 
gel. zakenpand. Beg. grond: 
showroom/winkelruimte van 
ca. 115 m 2 . Bovenwoning 
o.a. 4 slaapk. voor vele doele |P 
den geschikt. 

Koopprijs ƒ 135.000,-- k.k. 

UBACH OVER WORMS 2 

Winkelruimte van ca. 250 nfi • 
Bestemming: bedrijfsdoelei n ' 
den, vestiging in vervoer, 
ambacht, nijverheid en/of 
handel evt. kantoor. 

Koopprijs ƒ 75.000,-- excl. 
B.T.W. Aanvaarding direkt. EW 
ook te huur. 


UBACH OVER WORMS ^ 
Landgraaf. Aan verbindings^ 
gel. vrijstaand woonhuis me» 
ruim buitenterrein en 2 gr° te 
bedrijfsruimten. Glob. ind.: 
woonhuis: hal, L-vorm. woo° 
keuken, bijkeuken, 2 slaaP^j' 
luxe uitgevoerd. Bedrijfshall® ' 

195 m 2 en 215 m 2 voor dive» 
doeleinden geschikt. i 


QP 


stienstra 

BEDRIJFSHUISVESTING 

Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen Tel. 045-712255 


Limburas 


een appartement in het vrieheidepark huren 

BETEKENT WEL HEEL COMFORTABEL WONEN. 


IILA»- 

Standje 555 
06- 

320.325.55 


Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina 41 ~r- MODEL' 
mm j Escortservice tel. 04490- 
23730. Ma. tm zat. v. 
20.00-5.00 uur. _ 

nieuw in 
nederland 

50 ct. p. min. I rode oren 

06-sex babbel 

50 ct. p. min. tOTOfl 

Relax-üne babbel en klets 

Betty *** Gratis fotos mee over vrijen 
06-320.320.06 je hobby’s, sex 
★★★★★★★★★★★★★ en relaties 

Zevende hemel alles mag in de 
Gratis surprisepakket toren, dus draai 
06-320.320.07 als ’n speer 06- 

★★★★★★★★★★★★★ 320.320.86 

Sex Non Stop 

Amanda vertelt 

200 verhalen per dag De Rode Oren 

06-320.320.08 lijn 

★★★★★★★★★★★★★ nog steeds nr. 1 
III I iuA lil in Nederland 

!!! Live !!! 06-320.320.79 

Sex Relaxbox sex-geweld h ee t; 

Strik? vokwassenen Pf ^*0 UgO 

06-320.323.99 

06 

320.324.06 Ordi-Sex 

Pussy Cat 06-320.320.90 

06' Pottofoons pot- 

320.320.09 pan relatieplan 
u . „ 06-320.320.80 

Hou je van verrassingen? 

BelGina. 50 ct. p. min. 

Wordeavll Schoolplein-Sex 

narasexn 06-320.320.82 

Bel eens als je durft! 

50 ct. p.m. 24 uur 06- Echte Hollandse 

320.325.35 forse Live-Sex 
320.325.35 06-320.320.81 

50 cent p.m. 

Topsex 

The Best! fessS'l 

50 ct. p.m. 24 uur 06- 

320.325.25 Ji GAY-ESCORT \ 
320.325.25 \ W Q6-320-323-04 1 

A _ _ _II_ I VOOR BCLCVENI5SEN EN 

Aaaann! 

ft , öIm RrisTMWKfïïi ■ 

06-320.321.66 ff 06-320-323-QS~ | 

Mmhsex 50ct Dm okderuanise slaafjes endt 

— n Sex - -—BEKENDSTE HOMO-MEESTT* 

„BEST IN TOWN! Boys f flflY.puniJg - ï 

voor heren, privé/escort, I 

040-517097, Boys gevr’’. 

3 leuke sexy meisjes bij ^ meest opwindende 
YVONNE, ook ’s zondags spettetu-UN,.,, 

geop. V. 12-24 u„ 045- JTSflY-COKtACr-ClUB | 

—-— k t 06-320-322-07 I 

„Ik heb r al gevonden 

EROTISCHE-Afspraken- mannen op zoek naar een 

lijn. Bel 06-320.325.80 

(50cpm). _- 

Grijp je kans en laat je eens 
opwarmen door 9 frisse jongens! 

Bobby’s Gay Box 

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben. 
50 ct/min. 

06-320.323.01 


Club 06 ■ 


= «NtUil.» 
(aanrsiBk s 

. mri' - 


I 


v °or meer informatie 

Naam 


Adres 


Postcode 


j 48 geheel gerenoveerde apparte¬ 
menten vlak bij het centrum van 
Heerlen meteen mooi uitzicht op de 
Brunssummer Heide. 

De woningen. Een ruime living van 
40 m 2 die aan de praktisch.ingerich¬ 
te keuken grenst heeft, net als de 2 
slaapkamers, een ruim balkon. 

De badkamer is fraai afgewerkt, een 
geiser zorgt voor permanente 
warmwatervoorziening. 


Woonplaats 


j-önden aan Kok Beheer BV, Antwoord- 
'urnmer 4095,6400 VC Heerlen. 
°stzegel overbodig). 


Gebruikersvriendelijk. Het complex 
is met liften uitgerust en ook voor 
rolstoelgebruikers en invaliden 
gemakkelijk toegankelijk. Dubbele 
beglazing en vloerverwarming 
zorgen voor extra comfort. 

De woningen zijn direct beschikbaar. 
Huurprijs, exclusief service- en stook¬ 
kosten f 485,- per maand. 

Modelwoning. Wij zullen u gaarne 
in de geheel mgerichte model¬ 
woning rondleiden. 


KOK BEHEER BV 


Akerstraat 23,6411 GW Heerlen. 


r 

KOK GROEP 


j n Voor serieuze gegadigden bieden wij aan: 
Prijsklasse boven ƒ 250.000,- diverse woonhuizen, 
waarmee wij op verzoek van de eigenaren niet 
adverteren. 

Geef ons uw wensen te kennen; 
wellicht kunnen wij u helpen. 

gRSBEEK ƒ 165.000,- k.k. 

voo rnodern ’ geschakeld woonhuis; van alle gemakken 
^zien en optimaal geïsoleerd; zeer onderhoudsarm. 

Perti?, ND f 335.000,- k.k. 

( + 1inn 0nc ^ er ^ ouclen ' witte semi-bungalow met tuin 
stud °° m2 ^ c,v ' en 9 ara 9 e - Entree, woonkamer, keuken, 
talde^ rkamer ' ee,kamer ' badkamer, 4 slaapkamers, grote 

. geheel vrijblijvend en kosteloos 

t e ^ reken wij met huiseigenaren, die nu of op langere 
m, l n hun onroerend goed wensen te laten verkopen 
de prijs- en verkoopmogelijkheden. 

Wij zoeken o.a. 

^'D-LIMBURG 

^ERGELL^|n? ele ^ en woonhu ' s ' n P r 'i s tot ^ 200.000,-. 

te groot pand op mooie ligging in prijs tot ƒ 250.000,-; 

goedkoper pand met achterstallig onderhoud komt in 
aanmerking. 

®*UNSSUM 

Heerlen woonhuis tot ^ 250000 -• 

^350 ^ eitlouden herenhuis op goede stand in prijs tot 
TROOST 

ONROEREND GOED, 
HEERLEN. TEL. 045-717976 


Te koop: Landgraaf 

appartementen 


kM 

p il 


v b e ® n prima locatie, op slechts enkele meters 
het gemeentehuis, politiebureau en winkel¬ 
centrum, kortom, in het nieuwe hart van de ge- 
eente Landgraaf, zijn fraaie appartementen ge¬ 
realiseerd. 

dol 26 ap P artemen,en bieden u een praktische in- 
+ e ' ,n 9. t.w. bij type A wponkamer ±25 m2, keuken 
m2, slaapkamers ±12 m2 en ±6 m2, badka- 
er . apart toilet, gang, hal, balkon en berging. 


Kosten 
Rljkspremie 
Netto maandlast 

Inlichtingen/verkoop: ƒ125.412,- v.o.n. 
ƒ 50.000,-* 
ƒ 399,- 


van maandag t m vri|dag 
van 9 00-17 00 uur en 
volgens afspraak, s zaterdags 
volgens afspraak 


Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, 045-316222 


BESTAANDE BOUW 


Schinveld - In de Winkel 

Zeer ruime en fraaie halfvrijstaande wo¬ 
ning met garage. Indeling: hal, toilet, rui¬ 
me woonkamer met vide. Verdieping: 3 
sl.kamers, badkamer met ligbad. Zolder 
te bereiken via een vaste trap. 

Koopprijs ƒ 165.000,- k.k. 

Prijs is inci. stoffering en verkorting. 
Aanvaarding direct. 

Merkelbeek - Kerkstraat 

Te k. in goede staat verkerende tussen¬ 
woning met garage. Indeling: begane 
grond hal, toilet, woonkamer, aparte keu¬ 
ken. Verdieping: 3 sip.kamers, badka¬ 
mer. Zolder. Tevens is er een kelder. 
Vraagprijs ƒ 99.000,- k.k. 

Aanvaarding in overleg. 


Galeen - B.P. Dassenkuil 

Mooi halfvrijstaande premie-A-woningen 
met garage. 

Prijs: ƒ 136.100,-v.o.n. 

Obbicht - Langs de Veestraat 

Nog slechts een halfvrijstaande vrijesec- 
torwoning met garage en vaste trap naar 
de zolder. 

Prijs: ƒ 136.200,-. v.o.n. 


Schinveld - In de Winkel 

in aanbouw zijnde riante semi-bunga 
lows met garage (geschakeld middel) 
garage). Ruime living met vide, badka 
mef, 3 sip.kamers en ruime keuken. 

Prijs v.o.n. ƒ 161:500,-. 


VOOR MEER INFORMATIE 
04754-5999 

's Zaterdags geopend van 10.00-13.00 u. 


BEMIDDELING IN ONROEREND GOED - 
VERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN 

3 G*Q DBJN6)NONW08PC90H)-VBUIB<BXBa. 

tfmmwsé 

Wc w Mww g W w t 29a 
Postou» 78,6100 AB Echt 
Tl*. 04764-6989 . 

McKltrNtgs» 

___ 6411 HDHwrfcn 

gjjeamvAsmoeiBV &°SSS, • Motoren 


V^ D r' H0 ^? A bj. ’85, 
040 ^1250,-, i-z.g.st. 

*SL, belonin g voor het 

Croc™? r g en van Yamaha 
WU *y° tor 125 cc bj- ’89 kl. 
Gestnvl m ®~ nr - 3JD001074. 
KliPDer m \ n manege de 
8 ,.Rf r *5, Lmibricht zond. 

034S 22 90 el ' 03450 16549 ’ 


Te k. CROSSER YZ 250 
bwjr. ’83. ƒ 1400,-. Tel. 
04454-5593. _ 

BMW R 90 S en ziisDan 
voor BMW, tel. 045-217330. 

De eerste ’89-modellen Ka- 
wasaki: GT550, GPZ900R 
ZX10 VN1500 (gietwielen). 
Honda: CBX750F2 zijn nü 
binnen bij MOTORHUIS 
GELEEN, Rijksweg-Nrd. 
21, 04490-43666. Kom kij¬ 
ken! 


Te k. HONDA 650 CUS- 
’ 8 ° tea b Tei 

DT 175 MX. Burg. Doh- 
menplein 28, Kerkrade/Ey- 
gelshoven. Niet gesch. voor 
straat. _ 

Te k. HONDA 16 inch wiel. 
nwe. velg + remv. ƒ 150,- 
tel. 045-271754. 

Te k. Honda MTX 200 R 
zeer mooi km.st. 12.00Ö! 
J 2.700,-. Kleingraverstr. 27 
Kerkrade-West. Tel. 045- 
420622. _ 

HONDA CX 650E nw.st. 
rood/zw. ’85, met vele acc 
weinig gel., nieuw ƒ 16.000,- 
^ nu ƒ6.800,-. Tel. 04490- 


Kunst/antiek 


WIJSHOFF Antiques biedt 
u op 1500 m 2 een zeer ruime 
keuze in antieke meubels, 
klokken en kachels. Ge¬ 
opend donderdag, vrijdag 
en zaterdag, Amstenrader- 
weg 9, Hoensbroek-Cen- 
trum, tel. 045-211976. 

Antiekhandel SIMONS 
biedt u een ruime keuze in 
antieke meubelen en klein- 
goed tegen betaalbare prij¬ 
zen. Met service + garantie. 
Donderdag koopavond. 
Dorpstraat 45a. Nuth. t.o. 
kerk, naast Chinees restau- 

Div. antieke SNUISTERLT 
EN en klokken te koop van 
part. Tel. 045-242676. 


Antieke KEUKENKAS¬ 
TEN vanaf ƒ475-, 3-drs. 
eiken kasten vanaf ƒ 475-, 
toogkasten vanaf ƒ 975,-, 
cvlinder bureaus ƒ 1375-, 
slaapkamers vanaf ƒ 1275,-. 
Souren (witte boerderij bij 
Makro) te Nuth. Tel. 045- 
243860. _ 

Te k. ant. Godin POTKA¬ 
CHEL + 300 kg kolen. Tel. 
045-315220. 


Contacten/clubs 


De NATIONALE Life Lijn, 
tel. 013-321395 7 dagen 
per week geopend. _ 

Gay Sauna 2000 

Geopend van maandag t/m 
donderdag van 15.00 tot 
24.00 u., vrijdag van 15.00 
tot 06.00 u., zondag van 
14.00 tot 23.00 u. 
Ruedes Francais 139-Ans, 
4 km achter Luik, tel. 09- 
3241611254, 

Bel nulzes 

pour toi 

320.320.05 

lesbi 28 

320.320.28 

heat line 

320.322.30 

standje 68 

320.320.68 

real live sex 

320.324.05 

v iiiheetjjj 

320.325.02 

macaber 

320.325.03 

_ 50 ct. p/m _ 

Sexlijn 14 
Debbie 14? 
06- 

320.320.14 

_ 50 ct. p. min. _ 

„DE JACHTHUT”, Haan- 
rade-K’rade, Grensstr. 23. 
Gabi, Regina, Karin, Heike, 
Maria en Matina. Ma.-zo. v. 
20-4 uur. 045-463943. Tev. 
meisjes gevr. _ 

Live - Live - Live - Live 

Sex-Box 

50 ct. p. min. 06- 

320.325.06 

Live - Live - Live - Live 

Tieners 

Nieuw - 06 - Nieuw 

320.320.10 

★★★★★★★★★★★★★ 

320.321.10 

Bel voor gratis 
tienerposterkalender 1989, 
aansteker en stickers 
Nieuw - 06 - Nieuw 

320.323.10 

10 meisjes, 100 verh. p.d. 
Viditel p. 34010, 50 c. p.m. 


... m n 
vriend ligt 
naast me., 
hij luistert 
mee... 


De Rode Oren 
lijn 

nog steeds nr. 1 
in Nederland 
06-320.320.79 

sex-geweld heet: 
Perverso Lino 
06-320.323.99 

Ordi-Sex 

06-320.320.90 

Pottofoons pot- 
pan relatieplan 
06-320.320.80 

Schoolplein-Sex 

06-320.320.82 

Echte Hollandse 
forse Live-Sex 
06-320.320.81 

_50 cent p.m. 


, „ 6AY-AN0NIEM I 

LUISTER MEE... WAT MANNEN VER- 
TEILEN AAN tMf£EL l AMORF' 

., GAY-ESCORT | 

1 06-320-323-04 | 

VOOR BELEVENISSEN en 

Nummers van cau-bovsli 

„ dn KetSTBR f/\AKTÏK ■ 

ONDERDANIGE SLAADES EN DC 
BEKENDSTE HOMO-MEESTER 

J GAY-PHONE | 

1 06-32ÓS2-06 I 

DE MEEST OPWINDENDE 
SPMIERi-UN..,. 

J ÊAY'-CONTACT-CUJB I 

1 06-320-322-07 I 

MANNEN OP ZOEfc WAAR EEM 
RElATlE;VERTELLEN 0VER2 khZ£U= 

« H ACHT #0 vt t 


Special Sex m 

Lolita 06-320.320.40 B 

S M. 06-320.320.25 = 

Meesteres 06-320.320.46 {= 
Lesbisch 06-320.320.45 = 

Hetero 06-320.320.26 M 
Wet-Sex 06-320.320.47 = 

Grieks 06-320.330.94 s 
Live 06-320.320.60 = 

Fanmail 06-320.320.48 = 

Viditel pag. 611. 0,50 p.m. ËÊS 
06-320.330.07. Non-stop S 
EROTISCHE verhalen. S 

ƒ 0,50 per minuut. _ = 

Non-stop SEXVERHALEN = 
Retinafoon 06-32032103, = 
50 ct. per min. _ = 

Wil je me | 

helpen? Ik kan M 
niet bij mijn m 

knoopjes... M 

MErotifoonü | 

06-320.320.12 S 

Luisteren naar meisjes die = 
zich nergens voor = 

schamen. 50 ct. p. min. == 
Viditel pag. 3690 = 

Heren opgelet = -— overleg. 


HE E R L E N-Centrum 
ƒ 89.000,- k.k. 

App met afgesloten 
parkeerfactliteiten Ind : 
hal, woonkamer met 
balkon en open keuken. 
35 m 2 , 2 slaapkamers - 
badkamer, dubbel glas. 
zeer goed onderhou¬ 
den Aanvaarding in 


n 


Club 

2000 7 dagen in de week open. == 
Ma. Lm vr. 11 -24 u., zat. en = 
zon. 14-24 u. Tev. meisje = 
gevr. Rijksweg-Nrd. 22a, = 
Geleen, tel. 04490-42315. = 

Alleen het beste is goed = 
genoeg voor u. Ook in = 
1989. = 

De meisjes van i= 

Club | 
Bubbles 1 

Rijksweg-Zuid 131, Ge- j= 
leen, 04490-42313. Geop. = 
ma. t/m vrij. 10-24 uur, zat. = 
10-18 uur. Tev. meisje = 

gevr. _ HË 

Lieve gezellige dame komt ^ 
bij u op visite = 

045-311895 ] 

(assistentie gevr.) == 

Nette jongeman 41 jr. zkt. = 
sexy VRIENDIN (geh m 
geen bezw ). Br. o. no. HO = 
661 Limb. Dagbl. Kouven- = 
derstr. 215, 6431 HE ||| 

Hoensbroek. _ = 

Nieuw geopend bij JO- = 
LANDAza. 17.00 tot 23.00 = 
u., zo. 11.00 tot 17.00 u. = 
vanaf ƒ 75,-; tel. 04492- = 

3198. _ = 

De meisjes van CLUB EX- ^ 
CLUSIEF ze zijn mooi en = 
lief. video, schuimbad, trio, = 
lingerie etc. Ze vervullen = 
uw wensen graag. Discre- = 
tie ook door meerdere ont- = 
vangen ruimtes en privé- = 
parkeerplaats verzekerd. ^ 
(alleen safe sex). Idus- = 
triestr. 13 Kerkrade-West. = 

Tel. 045-423634. _ §1 

Welke jongeman van ±18 = 
jaar zoekt een vaste == 
VRIEND van 35 jaar. Na- ü| 
tionaliteit niet belangrijk. = 
Geh. verz. Bel zat. 14-1 = 
van 12.00 tot 23.00 uur, tel. = 
04492-5433. = 


HEERLEN 
ƒ 109.000,- k.k. 
Stadswoning aan de 
rand van Heerlen Ind 
hal, woonkamer met 
open keuken, 

8,17x4,57 3,20. * 2 

slaapkamers + badka¬ 
mer met douche en vas¬ 
te wastafel: dakterras 
30 m 2 op het zuiden Aanvaarding in overleg 

HEERLEN (de Erk) 

- ƒ 265.000,- k.k. 

,**) ik. — Halfvrijst woonhuis met 

■ff" —4—» -3 mümM c.v. Ind : sout.. garage 

+ provisie- en wasruim¬ 
te: beg gr woonkamer 
met parketvloer en open 
haard, 2:40 m 2 . goed 
geout keuken: terras + 
...—..i. tuin. ie verd.: 4 slaap¬ 
kamers en fraaie badkamer. Aanvaarding in overleg 

HEERLEN-Nrd. 
ƒ 340.000,- k.k. 

Op ± 1100 m 2 grond, 
karakteristiek gebouwd 
woonhuis, bwj 1985, 
goed geïsoleerd Ind 
sout.: kelder, beg gr 
hal. woonkamer 39 m 2 , 
prima keuken, garage 
10,00 x 4.00, terras + 
tuin ie verd.: 3 slaapkamers met goed geout badkamer 
Aanvaarding m overleg 

HOENSBROEK 
ƒ198.000,- k.k. 

Luxueus uitgevoerd vrij- 
st woonhuis Ind : kel¬ 
der: beg gr.: hal, woon¬ 
kamer 46 m 2 met open 
haard, studeer hobby- 
kamer ±18 m 2 , moder¬ 
ne dichte keuken, tuin 
en garage Ie verd : 2 
slaapkamers, luxe badkamer. Aanvaarding vrijwel direct. 

-- ■--- KLIMMEN 

l^■R3C3■n■K~ƒ 109.000,-k.k. 

Halfvrijst woonhuis met 
k,eine garage Ind 
sout: kelder: beg. gr.: 
hal ' woonkamer 

‘ 7 nO * 6 60 3,75 met 

M °P en keuken en goede 

inrichting, tuin. ie 
slaapkamers, badka¬ 
mer 2e verd te bereiken via vaste trap Aanvaarding in 
overleg. 

MERKEL8EEK 
ƒ 198.000,- k.k. 

Vnjst. woonhuis met c.v. 
en garage Ind.: sout.: 
kelderruimte: beg gr : 
hal met toilet, woonka¬ 
mer met plavuizenvloer 
en halfopen keuken incl 
app : terras = tuin; ga¬ 
rage + hobbyruimte 
9,00x4,00 Ie verd 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, 
douche, vaste wastafel en 2e toilet 2e verd : zolderruimte te 
bereiken via vliezotrap Aanvaarding vrijwel direct 

' UBACHSBERG 
ƒ 118.000,- k.k. 

Woonhuis met c v en 
berging en mogelijkheid 
voor garage. Ind.: hal. 
woonkamer met parket¬ 
vloer en halfopen keu¬ 
ken 36 m 2 , bijkeuken, 
terras t tuin Ie verd 2 
slaapkamers + badka¬ 
mer 2e verd : zolderruimte via vliezotrap Aanvaarding m 
overleg. 

Woning of bedrijfspand verkopen? 
Makelaar Ernens kan u 
van dienst zijn. 

Geen verkoop - geen kosten. 

I Maak vrijblijvend een afspraak. 
m 


MEER DAN 19 JAAR ERVARING 


• Makelaar o.g. • Taxaties 

• BedrIJfaobjecten • Hypotheken 

• Woningen • Verzekeringen 


■ makelaardij in 

N5I 
Erotel ■ 


Hoolstraat 42, Voerendaal 

Tel. 045*752142 


H-O'M-O'-B-O'X 

06 - 320.325.50 


320.320.20 Geen verkoop, geen kosten 


HOMOBOX 
10 MANNEN OP I LIJN 


GAY-BIZAR-LIVE 06- Zoek je n SEX-VRIEND 

320.330.88 (50 ct.p.m.) (IN)?!!! Live-Afspreek- 

Treintje rijden in het park. Lijn!!! Bel: 06-320.320.55 

De Pretbox B s£ Hotline 

Gezellig met 9 anderen QO 

kletsen over uitgaan, \J\j-Oc.\J-Oc.\j-c.c. 

hobbys, vrijen, L| 0 + M ew c 

avontuurtjes en 1 '>iC7VVO 

verliefd zijn. 06-320.323.66 

★ ★★ 06 ★★★ 50 ct. per min. 

320.325.44 . Men 

Wie weet maak je wel Connection 

een afspraakje. _ _ 

Alleen luisteren kan ook 1 06-320.324.14 
m dVlTZr, » Men Meet Men 

03.00 uur, privé en escort; BIGGY’S escortservice 
tev. meisje gevr. 045- van ma.-zat. 11 uur...? Tel. 

228975. _ 045-410034. _ 

Nieuw NOENDA + assis- CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u., 
tentes, ook SM + slavin, zat. 11-18 u. Tel. 045- 
Ass. gevr. 04492-5605. 420042. 

Wie weet, misschien maak je wel 
een afspraakje... 

Bel snel de 

Babbelbox! 

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten 
over t weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bellen 
met de Babbelbox doe je met z'n tienen of, wanneer je 
daar behoefte aan hebt, intiem met z'n tweetjes 
(druk op de 0-toets). 

(s Nachts alleen voor volwassenen) 

50 ct./min . 06-320.330.02 

De box v. mooie meiden en leuke jongens (50 ct. p.min ) 

Flirt-Box 06-320.320.01 


Een nummertje om nooit te 
vergeten. 

06- 

320.320.91 

Wij zijn jong en 
we willen wat! 

_ 50 ct. p.m. _ 

ESCORTSERVICE. Angie, 
Bianca, Peggy en Chantal- 
le komen bij u thuis of in 
hotel, 100% discr. verz. 
Dag en nacht 045-718086. 

Nieuw Diana - 
escortservice 

045-215113 

JONGEMAN zoekt moder¬ 
ne vriendin, liefst met vaste 
relatie. Br.o.nr. HK 644 
Limburgs Dagblad, Post¬ 
bus 3100, 6401 DP Heerlen. 

ESCORTSSERVICE. Leu¬ 
ke meisjes komen bij u 
thuis of in hotel. Tel. 045- 

728577. _ 

KATJA Nicky en Elly privé 
en escort vanaf ƒ 50,-; Tel. 

045-423608. _ 

Nieuw escortservice 

045-213142 

6 leuke meisjes aanwezig. 
PRIVÉ en escort iedere P 
dag. Tel. 045-220866. 

Nieuw BLONDINE vanaf 
10 u., 045-721759, ook zat. 
en zond. 

Kasteel WATER LOO 
iedere woensd. groepssex- 
party voor alleenstaande 
heren, dames en paren, 
vanaf 20.00 uur. Vr. en za. 
alleen paren. Info. 04704- 

3030. _ 

Ik vraag me af of ik een 
NYMPHOMAANTJE ben? 
06-320.325.12 - 50 ct. p.m. 


BRUNSSUM 

Klingbemden 48, luxe geh. onderk. vrijst. woonh. m. gara¬ 
ge, 4 keld., gr. woonk. m. open haard, gr. keuk. met aanb, 
en app., 3 gr. slpks., badk., vaste trap naar zolder m. ka¬ 
mer, ben. thermop., rolluik., alarm. Vr.pr. ƒ 239.000,- k.k. 

BRUNSSUM 

Ir. op den Kampstr. 20, zeer luxe 3-kamer appartement 
centr. gelegen aan de vijver met garage en berging. Vr.pr. 
ƒ 205.000,- k.k. 

BRUNSSUM 

Rumpenerstr. 151, gunstig gelegen geh. onderkelderd. 
winkel/woonh. geschikt voor startende ondern., 3 gr. 
slpks., gr. zold. Vr.pr. ƒ 98.000,- k.k. 

BRUNSSUM 

Pr. hendriklaan 152, halfvrijst. winkefwoonh. incl. winke- 
linv. Ind.: 3 kld., winkel, woonk., berging, gang, gr. bet. 
keuken met aanb., 3 gr. slpks., badk. mef ligbad, 2e toilet, 
ben. rolluiken, electra en san. nieuw. Vr.pr. ƒ 150.000,- 
k.k. 

HEERLEN 

Drieschstr. 12, appartement m, garage, nabij centr. Heer¬ 
len, berg., 2 slpks., gr. woonk., gr. balkon + dakterras. 
Vr.pr. ƒ 125.000 - k.k. 


Alle hypotheken 


Assurantiekantoor 


van Oppen bv 

Lindeplem 5, 6444 AT Brunssum, Tel 045 - 25 45 43 

maandag im vrijdag 9 00- 12.00 en 13.30- 17.30 uur 
saterdag 9 00 - 12 00 uur 


En als zo’n lekker ding te intiem 
wordt, neem je toch een lijntje 
met z’n tweeën... 

Babbellijn 

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar 
een avontuurtje, ’s Nachts alleen voor volwassenen. 
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók) 

50 ctmin, 

06-320.330.03 Onroerend goed 


Bouwbezichtiging 
Voerendaal. H. v. Veldekestr. 64 
Zaterdag 1*4 januari van 2 tot 3 uur Een woning vcc r xcce-s die zich voor een betaalbare 
prijs willen vercete-en. En aat bewijst ook de indeling. 

• De royale geze .g n te achten kamer, met verbinding 

n aar ae keuken 

• Een garage van ^ 2 diepte, met schuin dak voor 

ex:'?, bergruimte 

• 5 Ruime slaapkamers 

• Een PaGKame r met ligbad en 2e toilet 

• Een zolder met vaste map voor 4e slaapkamer of hob- 

oy r uimte 

• Mcce .go ng m plan Lindelauf 

• Vee* oewonmg gereed 

• Kocoor s ƒ 169.000,- v.o.n. 

Op deze woningen wc'dt een C-premie verleend van lx 
ƒ 6 500.- oeiastingvrij. 

Mullener s Vast goed 04490-18911. 

NIEUWENHAGEN, 3 r _.nssummerweg, sfeervol woon- 
njis op 1000 m2. moge;,jke uitbreiding tot 2500 m2, opti¬ 
maal gerenoveerd te' r as met aangelegde tuin, eiken 
aanbouwkeuken uxe oadk 3 slpk. en grote zolder, 
‘oods voor vee coe e r 'cen gesch., vloeropp. ca. 175 

mg, pr ƒ 237 QQC - - .< ~ei. 0 45-319598. _ 

Ta k in LANDGRAAF: r uime halfvrijstaande woning, 
zeer aparte inde ! mg spd-level). Mod. compl. keuke- 
n eetk woonkamer. 3 slaapkamers, badkamer, 2 ap. 
toiieften, hoooy stucieruimte. kelder, inp. garage. Tuin 
c 350 nr ƒ 179 000 - Tel. 045-262744/317200. 
Kerkrade Hoizstraat te k WINKEL-WOONHUIS, 
grondopp. 837 m2 mrit voer en achter, veel parkeerge¬ 
legenheid. event cok op eigen terrein, ƒ 130.000,- k.k. 
Tal. 045-461681 P c. q 2 ~! 2414. _ 

Rand centrum Hoenscroek, goed onderh. tussengel. 
WOONHUIS met t^.n en oergmg. doorzonwoonk. met 
tutnd. en aansi re-es 4 stpk.. dichte keuken, badk., 
vliering, kelder en oa.kon Prijs ƒ 99.000,- k.k. Tel. 045- 
222065 (na 17 u ;. 

L/fNAKEN (B.) te k ruime woning, hoekperceel bwj. 
'979 op 800 m2, si.e comfort, vrij na overleg. Vr.pr. 

ƒ 230.000 - k.K. Tel 09-32 1 1721628 721897. _ 

Mtot spoed te koop gevraagd EENGEZINSWONING in 
Sittard in een kindv nendeüjke buurt. 072-121575. 
HEERLEN: te k. oouwperceel 22x28, fraai gel. 
ƒ 30.000.- Mak Hencnks tel. 425574. 

BRUNSSUM te k nadvnjst. woonh. met gar. en tuin. 
ind.: beg gr hai woon*. 40 m2, open eiken keuken m. 
alle inb.apparat. geh oncerh., plavuizen. Verd.: 3 slpk. 
- luxe badk.. heie huis JOo r z. van roll. Vr.pr. ƒ 149.000,- 
K.k. Tel. 045-271 28 4 


Bouwbezichtiging 
Voerendaal, Grachtstraat 71 
Zaterdag 14 januari van 1-2 uur Kenmerkend voor deze echte herenhuizen is de vrien¬ 
delijke architectuur de unieke ligging en de komfortabe- 
ie en ruime indeimg o.a.: L-vormige woonkamer/ee- 
thoek, gecomomee'd met halfopen keuken, totaal 44 
m2. 3 ruime slok fraaie badk. met ligb. en 2e toilet, vas¬ 
te trap naar zolder voor hobby-, studie- of 4e slpk., gar. 
met berging bijkeuken, hardhouten buitenkozijnen. Voor 
bewoning gereed. 

Kooopnjs ƒ 195 000.- v.o.n. 

Mulleners Vastgoed 04490-18911 
Kerkrade 

Meuserstraat 193 prachtige souterrainwoning (bouw¬ 
jaar 1978). met inpandige gaage; ind. b.gr.: hal, grote 
garage: verc ruime woonkamer met aansluitend tuin, 
keuken. 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, toilet; c.v. 
Prijs ƒ 99.000 - k.k. 

Livac B.V. 

_ Brugstraat 1 9^ Sitt ard, tel. 04490-10855 _ 

Kerkrade 

Dnevogelstraat 20 Ruim tussenliggend pand met tuin. 
Ind. b.gr . voormalige winkelruimte met diverse achter- 
ruimten Verd : ruime, via aparte opgang, bereikbare bo¬ 
venwoning. voor diverse doeleinden geschikt, event. 
A dubbele bewoning. Prijs ƒ 70.000,- k.k. 

Livac B.V. 

__ Brugstraat 19. Si ttard, tel. 04490-10855 _ 

Ubach over Worms 

Kerkstraat 6. Ruim winkel woonhuis met garage en tuin, 
in winkelstraat. Ind o.a winkelruimte 45 m 2 , kantoor¬ 
ruimte, kelder, aparte opgang naar ruime bovenwoning, 
ve'eriei doeleinden geschikt, goede parkeervoorzienin¬ 
gen. Prijs ƒ 115.000,- k.k. 

Livac B.V. 

Bru gstraat 19. Sittard, 04490-10855 
te k. halfvrijst gerenoveerd WOONHUIS met garage, 
c.v., kelder, woonkamer met open luxe keuken; verd.: 2 
slaapkamers, uxe badkamer, vaste trap naar geïsoleer¬ 
de hobbyzo de r c v --„i-mte Hardhouten kozijnen, grote 
turn m optimaie onvacy Opp 480 m 2 . Pand moet van 
binnen gezien worden Dr Poelslaan 57, Sittard. Prijs 
ƒ 135.000 - k.k. _ 

Schaesberg 

Hoogstraat 187 Haifvnjst karakteristiek ouder woon¬ 
huis met schuren en grote tum (achterom bereikbaar). 
Ind b.gr : hal voorxamer achterkamer, keuken; verd.: 3 
slaapkamers, vaste trap naar zolder. 

Pnjs * 68.000 - k.k. 

: Livac B.V. 

Brug straat 1 9. Sittard. te!. 044 90-10855 _| 


Limburqs 

r"7vr-\r» y-i psKm 


Doenrade 


Kerkstr. 75 te k. vrijst. woonh. m. grote tuin ca. 1000 m2, 
garage 4x8 m, berging 4 V 2 x 6, overdekt terras, woonk. 
m. parketvl., ruime keuken m. aanb.keuken, 3 slpk.s, 
badk. met ligb. en 2e toilet, zolder via vlizotrap 
ƒ 235.000,- k.k. Tel. 04492-2258. 


Te k. luxe BUNGALOW (geh. vrijst.) m. verw. luxe 
zwemb., bedr.hallen, met grt. park., pi., gel. te Land¬ 
graaf, tot. opp. ca. 25 are. Ind.: bungalow: hal, toilet, 
keuken-wooneetkamer met open haard, 2 slpk. en badk. 
m. toil. en 4 slpk. 045-453374 na 18 uur._ 


VERHUIZEN??? Doe-het-zelf! Te huur bestel- en 
vrachtwagens (hydr. laadlift). Ook ruime keuze in perso¬ 
nenauto’s, 9-pers. busjes en campers. Bastiaans Inter- 
Rent Autoverhuur. Heerlen, t.o. busstation, Spoorsingel 
50. Tel. 045-724141. 


PUTH-SCHINNEN te k. halfvrijst. woonh. Ind.: zolder, 3 
slpk., badk., kelder, woonk., open eiken keuken, was¬ 
keuken, dubb. gar., bet. en vrw. overd. terras 4x7 mtr., 
gr. aangel. tuin op zuiden, geh. huis parket. Moet u be¬ 
slist zien. Prijs ƒ 156.000,- k.k. Tel. 04493-3708._ 


U wilt een huis kopen? 

U wilt uw huis verkopen? 
Vraag vrijblijvend info. 

Onroerend Goed 
Maatschappij 
Jac Stel 

Verzekeringen, financierin¬ 
gen, hypotheken. 
Schelsberg 132 Heerlen 
Tel. 045-721866 


Hoensbroek 

Akerstraat 196A Noord. 
Zeer luxe appartement met 
lift, 2 balkons, grote woon¬ 
kamer (38 m 2 ), 2 ruime 
slaapkamers (20 en 15 m 2 ), 
luxe witte aanbouwkeuken, 
berging, kelder met huur- 
garage. Zien is kopen!!! 
ƒ119.000,- k.k. Tel. 
04490-42550. 

Klimmen 

Klimmenderstraat 27. Vrij¬ 
st. wit winkel/woonhuis met 
garage, c.v., grote bedrijfs¬ 
ruimte, grote parkeer¬ 
plaats. ƒ 95.000,- k.k. 

Hulsberg 

Churchillstraat 14. Half¬ 
vrijst. wit woonhuis met ga¬ 
rage, tuin, zolder (vaste 
trap), kelder, 3 slaapka¬ 
mers, c.v., wookamer met 
parket, ƒ 133.000,- k.k. 

Nuth 

Dorpsstraat 99 (t.o.v. de 
kerk). Op uitstekende loka- 
tie, in oude dorpskern, café 
De Raadskelder, sinds 
1860, met volautom. kegel¬ 
baan, vergaderzaal, gara¬ 
ges en woonhuis met 3 
slaapkamers, zolder, kel¬ 
der, c.v. Zeer goed lopen¬ 
de zaak. 

Tel. 04490-42550 

Jos Storms o.g. 

Geleen 


NOORBEEK te k. landel. 
gel. vrijst. woonh. met 
voor- en achtertuin, pr. 
ƒ140.000,- k.k. Br. o. no. 
MA 538 LD Stationsstr. 27, 
6221 BN Maastricht. 


Aann. Albert Veltstra, 
gesp. in woningaanpas¬ 
sing voor GEHANDICAP¬ 
TEN. Onderhoud, renova¬ 
tie, restauratie. Tel. 045- 
242894. 


H entrale 


Voor ambtenaren en hoge¬ 
re beroepen. Rente va. 
5,1% Spaarhyp. va. 7%. 
Ook hypotheken tot 130% 
e.w., tel. 077-519775. 


Heerlen 

bouwkavel 

ƒ 65.000,- k.k., 
groot 705 m 2 . 

Oirsbeek 
beleggingspand 
ƒ 65.000- 

thans verhuurd voor 
ƒ 361,- p.mnd., waarde bij 
onverhuurde oplevering 

ƒ 100.000- 

Hoensbroek 
ƒ 70.000 - k.k. 

gezellige tussenwoning 
met c.v. en tuin. 

Geleen 
ƒ 30.000- 

pand met brandschade. 
Ringhovenstraat 18. 

Info: Troost o.g. 
Heerlen 

Tel. 045-717976 


Sittard 

Geldersestraat 6: woon¬ 
huis met kelder, woonka¬ 
mer met open haard, keu¬ 
ken zonder installatie, bij¬ 
keuken; verdieping: badka¬ 
mer met ligbad, 3 slaapka¬ 
mers, vaste trap naar zol¬ 
der met 2 slaapkamers; 
gas-c.v. Vraagprijs 

ƒ 130.000,-,k.k. 

Sittard 

Akkerstraat 15: halfvrij- 
staand woonhuis met grote 
garage en grote tuin. 1 
Woonkamer, luxe eiken 
keuken, 3 slaapkamers; 
gas-c.v. Vraagprijs 

ƒ 129.000,- k.k. 

Geieen 

Rijksweg-Noord 65A: 
ouder woonhuis met grote 
kelder, woonkamer 32 m 2 , 
keuken, bijkeuken; verdie¬ 
ping: badkamer met ligbad, 
douche, toilet, bidet, 2 
slaapkamers, vaste trap 
naar zolder met slaapka¬ 
mer en toilet. Vraagprijs 
ƒ 129.000,- k.k. 

Hoensbroek 

St.-Antoniusstraat 1: zeer 
luxe vrijstaande villa met 
garage. Bouwjaar 1980. In- 
houd 800 m 3 . Spouwmuur- 
isolatie. Hardhouten kozij¬ 
nen, woonkamer 52 m 2 , 
zeer luxe keuken, 4 slaap¬ 
kamers, bad en douche. 
Vraagprijs ƒ 279.000,- k.k. 

Mr. Cornelis 
Brorens 

makelaar en 
taxateur o.g. 

Oranjelaan 211, Geleen 
Tel. 04490-50318 


IRLAl»- 

Winkel Vaals 

Maastrichterlaan-Centrum. 
Hoekwinkel, ƒ 1000,- 
p.mnd. Dagwinkel ƒ 500,- 
p.mnd. Kelders, excl. ener¬ 
giekosten. 

Makko Gulpen 

Taxatiebureau-makelaardij 
NVM-makel., Rijksweg 67 
Gulpen, tel. 04450-2182 


Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina^ 


Vrijstaand 

oud fraai huis met 1750, 
met wei en stal, kelders, 
veel kamers, zolder, gara¬ 
ge; gas-c.v. ƒ 225.000,-. 
Inlichtingen 

Makko Gulpen 

taxatiebureau-makelaardij 
NVM-mak., Rijksweg 67, 
Gulpen, tel. 04450-2182. 


Te k. te HEKSENBERG 

hoekhuis met gar., c.v. Ind. 
b.g.: woonk., luxe keuken, 
badk. en toilet; Ie verd.: 3 
slpk., zolder via vlizotrap, 
pr. ƒ95.000,- k.k. Tel. 
045-223245. 


OBBICHT: halfvrijst. wo¬ 
ning te k. Ind.: 3 slpk., 
badk. + 2e w.c. + ligb., 
grote woonk., keuken com¬ 
pl. ingericht, ruime gar., 
overdekt terras, grote tuin. 
Direkt te aanv. Pr. 
ƒ 149.000,- k.k. 04498- 
55225. _ 

SITTARD op goede stand 
ruime halfvrijst. woning te 
k. V.z.-achtertuin, gar., 
carp., berg., keuken, L-ka- 
mer, kelder, badk., 3 slpk., 
vaste trap n. gr. zolderk. + 
c.v.-ruimte, opp. 497 m2. 
Dit pand moet u van binnen 
zien. Tel. 04490-10220 na 
17 u. Vr.pr. ƒ 170.000,- k.k. 


Maak eerst eens een b e groting 
die staat als een huis 


Als u een huis laat 
bouwen kan het gebeuren 
dat u niet helemaal uit¬ 
komt met uw geld. Dat kan 
heel vervelend zijn. 
Daarom is het slim om 
eens met een erkende 
Livingstone-aannemer te 
praten. Liefst vooraf. Zodat 


u vanaf de eerste steen 
exact weet wat u kunt ver¬ 
wachten. En dat is per 
klant en huis verschillend 
bij Livingstone. 

De villa die u hier ziet 
is dan ook in evenzoveel 
variaties verkrijgbaar als er 
wensen zijn. Maar op sommige punten zijn alle 
Livingstone-woningen 
gelijk. Wat u ook wenst. Ze 
zijn allemaal optimaal 
geïsoleerd, van oerdege¬ 
lijke kwaliteit, worden snel 
gebouwd. En tegen een 
scherpe prijs. 

Heeft u meer wensen 
of vragen? Bel even, wij 
sturen u graag informatie 
over ons gevarieerde hui¬ 
zenaanbod. 

MET LIVINGSTONE 
GEEFT U UW 
WENSEN DE RUIMTE 

umsmni 

BUILDING INDUSTRY-BREDA De HUIZOTHEEK ligt voor u 

Aann.bedrijf 

G. en V. 

Bouwbedrijf 
Peetere BV 

Bouwbedrijf 

Bisscheroux 


klaar bij nevenstaande 

Winkens 

HEERLEN 

LANDGRAAF 


Livingstone-dealers: 

BRUNSSUM 

045-252446 

045-750257 

04457-2184 
KERKRADE 

De notarissen J.LTh. Oostwegel en mr. 
P.W.H.A. Ritzen te Kerkrade-West, 

zullen op vrijdag 27 januari as. om 15.00 uur in café H. Mul¬ 
ler, Bleijerheiderstraat 75 te Kerkrade, op grond van artikel 
1223 van het Burgerlijk Wetboek 

PUBLIEK BIJ OPBOD VERKOPEN: 

GEMEENTE KERKRADE: 

het woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf 
en tuin, staande en gelegen aan de Bleijerheiderstraat 79 
te Kerkrade, kadastraal bekend gemeente Kerkrade, sectie 
F nummer 1873, groot twee are en dertien centiare. 

Indeling: benedenverdieping: woonkamer, keuken, dou¬ 
che, toilet: Ie verdieping: 3 slaapkamers en 3 mansardeka¬ 
mers. 

Aanvaarding: terstond in eigen gebruik bij betaling van de 
koopprijs. 

Betaling van de koopprijs: uiterlijk 15 maart 1989. 
Bezichtiging: in nader overleg met voornoemd notariskan¬ 
toor. 

Nadere informaties: ten kantore van voornoemde notaris¬ 
sen, Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West, tel. 045- 
411945. 


SUSTEREN: te k. vrijst. 
nieuwe won. nabij centrum, 
perc.opp. 585 m2. Ind.: hal, 
toilet, woonk., keuken, 
aparte berging, overloop, 3 
slpk., ruime badk., vaste 
trap n. zolder. Pr. 
ƒ 287.500,- k.k. Tel. 
04498-51727. 


SCHUURTJES, tuinhuis¬ 
jes, kippe- en hondehok- 
ken, véle afm., reeds vanaf 
ƒ195,-; Houtbouw 

Ubachs, Eygelshover- 

gracht 39, Kerkrade-Vink. 
Tel. 045-460252. 


DOENRADE 

Notaris L.L.M. Haanen te Beek-L. 

zal op woensdag 25 januari a.s. om 15.00 uur in café Hae- 
nen aan de Kerkstraat 67 te Doenrade, krachtens het be¬ 
paalde in art. 1223 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek in het 
openbaar bij opbod en afslag in een zitting verkopen: 

GEMEENTE SCHINNEN: dubbel woonhuis met garage, 
loods, ondergrond en tuin, plaatselijk bekend als Bekweg 7 
te Doenrade, gemeente Schinnen, kadastraal bekend als 
gemeente Oirsbeek, sektie D nummer 116, groot 27 are 90 
ca; 

Aanvaarding: 

terstond in bezit en genot vrij van huur en/of andere ge¬ 
bruiksrechten na betaling van de koopprijs, welke betaling 
dient te geschieden uiterlijk 22 maart a.s. 

Bezichtiging: 

dinsdag 17, donderdag 19 en dinsdag 24 januari as. tel¬ 
kens van 14.00 tot 16.00 uur, op vertoon van een toegangs¬ 
bewijs te verkrijgen ten kantore van notaris Haanen, Maas- 
trichterlaan 45, 6191 AB Beek, tel. 04490-72454._ 122107 


HEERLEN-NOORD TE KOOPs 

halfvrijstaand herenhuis met zeer mooie 
aangelegde en onderhouden tuin met terras. 

Totale opp.: 762 m2. 

Ind.: L-vormige woonkamer (35 m2). Grote luxe 
keuken + grote bijkeuken, 3 grote slaapkamers + 
badkamer. Geheel onderkelderd, c.v. aanwezig. 

Prijs ƒ 145.000 - k.k. Tel. 045-414954. , 2223 » 


SUSTEREN 

Notaris J.J.M. van de Ven te 
Merkelbeek, gem. Onderbanken 


zal op woensdag 25 januari as. om 15.00 uur in restaU u^ 
Bombardon te Susteren, Marktstraat 40a, in het ope n yi 
bij opbod verkopen, krachtens art. 1223 B.W.: 

de bungalow met garage 

3 loodsen, voor-, zij- en achtertuin en weiland te 
Holtummerweg 3, kad. bekend Susteren, sectie G nun 1 
1294, groot 29,65 are. 

Indeling: hal, kamer, woonkeuken, bijkeuken, waskeu 
3 slaapkamers, badkamer en toilet. . ^ 

Aanvaarding: bij betaling van de koopprijs (zonodig 
behulp van de grosse van de veilingakte). 

Betaling: uiterlijk op 8 maart as. w 

Bezichtiging: na overleg —* 

tf! 


de notaris af te geven toegangsbewijs. 

Inlichtingen: ten kantore van de notaris, Steenweg 
Merkelbeek, tel. 04492-2222. 


40 


Het afshnten vaa een hypotheek 
is één van de belangrijkste financiële 
beslissingen in uw leven. 

Daarom is het goed om te weten dat 
het Bouwfonds een nieuwe hypo- 
theekvorm voert, waarmee u aan¬ 
zienlijk kunt besparen op uw woon¬ 
lasten: de Spaar Vast Hypotheek. 

De SpaarVast Hypotheek van 
het Bouwfonds heeft een rentevast- 
periode tot 30 jaar. U kunt dus 
kiezen voor meer zekerheid op de 
lange termijn en bovendien bespaart Laat het Bouwfonds, uw 


makelaar of verzekeringsadviseur 


berekenen wat de Spaar Vast 
Hypotheek van het Bouwfonds in 


uw geval aan voordeel oplevert. 


Dat doen zij vrijblijvend en koste¬ 


loos voor u. 


COUPON 

Stuur mij, geheet vrijblijvend, uitgebrekle 
informatie over de SpaarVast Hypotheek 
van het Bouwfonds. 

Naam: __ ' ■ __ 


Straat: 


Postcode: 


Plaats: 


Telefoon: 


Slop de bon in een ongefrankeerde envelop en sm ur 
die aan: Bouwfonds, Antwoordnummer 28, 

6160 AA Geleen 


u op den duur 

tienduizenden 

guldens. 


Met ’n SpaarVast Hypotheek 
van het Bouwfonds krijgt u 
meer ruimte voor leuke dingen 


Dèt geeft u behoorlijke armslag om 
andere, persoonlijke wensen te 


kunnen vervullen... 


’n Hypotheek van het Bouwfonds geeft meer armslag. Bouwfonds Limburgse Gemeenten 


Voor nadere informatie kunt u gebruik 
maken van de coupon, of ons even bellen- 

Geleen, Jos Klijnenlaan 288, 
telefoon 04490-45678. 

Roermond, St. Christoffelstraat 12, 
telefoon 04750-16555. 

Venlo, Nijmeegseweg 28, 

(bij Trefcenter), telefoon 077-541945. 


i}]]}burgs Dagblad 


Zaterdag 14 januari 1989 O Pagina 43 mm 

ft \W ft 


1 D 


HM CARNAVAL OP REIS 

V £RTREK 3, 4 EN 5 FEB. 1989 


Friesland 


nice-monaco 

ZWITSERLAND 

Berlijn 

BERLIJN . 
LONDEN 
LONDEN 
parijs 
PARIJS 

parijs 

ober-harz 

lligano 

Oostenrijk i 


7 dagen 
5 dagen 

3 dagen 

4 dagen 

3 dagen 

4 dagen 

3 dagen 

4 dagen 

5 dagen 
5 dagen 
7 dagen 

0 dagen j 


i ƒ599. 
i ƒ499 
ƒ 299 
ƒ419 
ƒ 339 
ƒ449 
ƒ 279 
ƒ 399 
ƒ499 
ƒ499 
ƒ749, 
ƒ795. 


efr _ zuiden 

— ^Touringcars 

- ' 04406-15252 

Plenkertstraat 44, Valkenburg 

Dagelijks geopend ook in 't weekend tot 20 uur. 

Onre folders rijn ook hij elk reisbum verkrijgbaar. 

Waddeneilanden 


orn 9 Dennen, mod. vrijgel. 4-6-pers. bung.'s, centr. 
liJ/’ ^b., Ktv, etc, Zon- en speelweide, ƒ 295,- p.w. all-in 
^-ÜILseizoen). Tel. 02220-13567._ 


tAMELANDER KAAP 


WATERSPORTHERBERG ’OER ’T HOUT - oer gezellig en 
vertrouwd - Zeil-, surf-, kanokursussen en kampen in 16 m 2 
BM-ers, Valken en Lasers. Ook voor scholen en groepen. Prij¬ 
zen v.a. f 165.-. Inl.: Herberg 'Oer 't Hout', Raadhuisstraat 18, 
9001 AG Grouw. Tel. 05662-1528. ANWB erkend, aangesl. bij 
NJHC, VZN, CWO en Recron. 


Drenthe 


Pension ‘Villa Nova’ Zorgvlied. Gelegen in bosrijke omg., pri¬ 
ma uitgangspunt voor wandelaars en fietsers. Goede keuken. 
Grote tuin, terras, ruime parkeergel., lift aanwezig. Kamers m/z 
douche en toilet. Voll. verzorgd vanaf / 43.50 p.p.p.d. Fam. 
Krans Dorpsstraat 38 8437 PB Zorgvlied. Tel. 05212-7212. 

Buinen: gezellig familiepension. Voor ontspannende vakantie in huise¬ 
lijke sfeer. In bosrijk fiets- en wandelgebied. Kamers voorz. van d/wc. 
Priisvnendelijk. Inl . PENSION TRIÉNTE, 05998-12491. _ 

Voor rust, ruimte en reinheid naar Recr.centr. „De Zandpol" 
(Z -O Drente). Ruime kamp.pl., verbl.acc., luxe verh. stacar's. 
Voorj.aktle stacar., 31-3 tot 5-5 ƒ98. Tel. 05915-53002. 

Op de bosrijke Hondsrug ligt vlakbij Emmen 
CAMPING en BUNG.PARK DE FRUITHOF. Vrijst. 
bung.'s, gez. fam. camping. Vr. gratis kl.fold. 05919-12427. 


Er 's een verrassend veelzi|diq eiland, 
fter > luxe hotel- en appartementen 
^mpiex, waar niemand zich verveeld. 

f ^°°n omdat er van alles is", o.a.: 
r ^'eervolle ambiance, lounge, hotelbar, 
^ staurant, zwembad met kinderbadie, 
nn 'sbanen, solarium, fitness, sauna etc.. 


.b&n 


hotel. 

b rochu re en 
' n fontap 

vtr 9»dere n 

° v ®rz, # 

s, uren wij u ' 
graag t 0e H O T E l APPARTEMENTEN 
POSTBUS 6, 9160 AA HOUUM TEL 0S191 -4646 


Waddeneilanden 


eenv. app. 
bung. Tel.: de 
i0 9 02220-17477 


Zuid-Holland 


NOORDWIJK: te h vol. in- 
ger. stacaravan, 2 slpk., 
mooie camp. aan kust, 


Zoek met krokusvakantie/camaval de 
natuurlijke rust van de Zeeuws-Vlaamse kust. 

Voor u die er wel even tussen uit wil, maar weinig voor kilometers 
lange files op_.de wintersportroutes, of een luidruchtig carnaval 
voelt, heeft Badhotel Saint Plerre een aantrekkelijk alternatief. 
4-Sterren - uitzonderlijk niveau (culinaire akkommodatie): 

Intern: - culinaire verrassingen - zwembad - sauna - fitness 
Extern: - strand (50 meter) - prachtige natuur - uitstapjes 
- Knokke/Brugge op 15 minuten - golf /V~V 
Bel voor info: 01171-2020. en boek nu met ./ 

20% korting op logiesprijs! ♦*** { JSa P> 

IMIEUW! te huur luxe 5-sterren Badhotel Saint PleiTe 
appartementen en bungalows. Vraag info! \ y/ 

ZOUTERIK 2 - N1EUWVLIET-BAD - TELEFOON 01171-2020 W 


Overijssel 


Denekamp (Twents), GRENZELOOS BOEIEND, omdat het 
vele mogelijkheden biedt in elke vorm van dag- en verblijfrecre- 
atie. Prachtige afwisselende natuurgebieden, grenzend aan 
het Duitse Berglandschap. Veelsoortige bezienswaardigheden 
en volksgebruiken w.o. watermolens, kasteel, musea, enz. Ho¬ 
tels, bungalows en campings in alle prijsklassen aanwezig. 
Zeer aantrekkelijke arrangementen. 

Echt waar, In Denekamp bant u uit!! Natuur-lljk ultll 
Vraag brochure bij: VW-Denekamp, Postbus 36, 

7590 AA Denekamp 

OOTMARSUM te h riant gel. zeer luxe recr bung. voorz van alle 
comfort. Info: 033-729491. 

VAK.OORD DE UNDENBERG’. Lat op: spaclala aan¬ 
bieding! T.h. bosrijk gel. comf. bung.'s met k.t.v., incident, 
video, wasserette, sportveld, speeltuin en verw. zwembad. 
Bep. per. ƒ 150.- p.w., weekend of midw., andere per. (buiten 
het hoogseizoen) 50+'ers extra korting. Vr. gr. folder 1989: 
Postweg 1 - 7451 TS Holten of bel 05483 - 6 13 64. 


Caravancentrum „ORANJE ZON”, Kon. Emmaweg] 
16A, Vrouwenpolder. De zon die in Zeeland meer* 
schijnt, ligt ook binnen uw bereik. Wij kunnen u aanbie-J 
den: voor directe levering: diverse typen stacaravans 
vanaf 7 tot 11 meter, met/zonder douche. Nieuw en ge-1 
bruikt. In al onze prijzen is: koelkast, comfort, lampen,; 
aardlekschakelaard, inbegrepen. Zo ook francobedrijf 
en gratis stellen op de camping. Bij aankoop van een 
stacaravan kunnen wij eventueel bemiddelen voor een 
staplaats in Zeeland. Folder op aanvraag. Bij bezoek 
eerst bellen s.v.p.: 01189-1990 1549 of 01181-1280 


Limburg 


HOTEL VULERHOF/VULEN-VAALS. L.o. v.a ƒ 30.- h.p. 
v.a. ƒ 45.-, tev. vak. woningen verhuur. Deelnemer winterarr. 
O.V./VW Vijlen, 04454-1710. _ 

CAMPING „DE BOUSBERG”. Schaesberg met zwembaden 
etc. 3 maanden kamperen ƒ 250.-. Bungalows voorseizoen 
v.a. ƒ 195.- p.w. Bel nu: 045 - 31 12 13. 

VULEN (Z.L) IDEAAL VOOR VAKANTIE in lente/zomer- 
/herfst en winter. Biedt u langlauf en/of wandel arr. Loipes en 
wandelroutes zijn voor u uitgezet in het Z.L. heuvelland. Bij on¬ 
voldoende sneeuw in Z.L. 1 è 2 keer p.w. spec. vervoer per tou¬ 
ringcar naar Ardennen (ski en/of wandel) tegen sterk gered. pr. 
incl. ski-materiaal. Vraagt prosp. 04454-1610 O.V, Vijlen/VW 
Vijlen, Vijlenberg 60, 6294 AX Vijlen. 


Duitsland 


DENEMARKEN 


12000 VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN ■ 
TEL. 05975 - 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland 
Hoofdweg 99 - 9681 AC Midwolda. 


Spanje 


UITSTEKENDE BUSREIZEN SPANJE 
Vanaf Pasan '89 uw vakantie Spanje écht goed geregeld! 

10-13-17-20-daagse reizen • Kinderkorting tot 50% 

50 opstapplaatsen • Aardige chauffeurs/reisleiding. 
LLORET: Hotel Dalia, LO v.a. 259.-. App. Fenals, LG v.a. 259 - 
BLANES: App. Lotus, LG v.a. 249.-. Hotel Esplendid v.a. 369.- 
CALELLA: Hotel Fragatta, LO v.a. 299.-, 
Continental VP v.a. 329.- 
MALGRAT: Hotel Los Pinos, HP v.a. 319.-. 

Don Angel VP v.a. 349.- 

Vraag SUN TOURS glde bij uw releburo of bel 078-179000 

ONZE SPANJE-GIDS ZOMER 1989 IS UIT. 

GRATIS aan te vragen. KROKUSREIS, vertrek 3-2 en 4-2 
1989: Uoret v.a. ƒ 299.- v.p.; Benidorm v.a ƒ 360 - v.p, 
F1ESTA TOURS HOLLAND, tel. 045 - 32 22 22 / 32 40 00 

of via Touringcarbedrijf Boosten, tel. 045 - 21 32 18. 
Dagelijks boeken van 09.00-22.00 u., zondag van 12.00-18.00 u. 


Spanje 


Luxemburg 


Zeer exclusieve villa's met LANDHUIS bij WiltS (Lux.) 

brochïe “Ia'^rS: P^e omg. Voll. 

MIERE. Tel. 09 - gem. ƒ 525,- p.w. Tel. 
32/3 311/72. 83. Ook 's zon- 01859-12784. 
dags. -- " - —- 


Frankrijk 


Engeland 


AANBIEDING tot 

Zeer exclusieve .villa’s met maart ’89. Retour 5 . 

zwembad. Vraag vriiblii- nen + 1 auto + 1 week ver¬ 
vend brochure. LA PRE- blijf in Cottage. Vanaf 
MIERE. Tel. 09- ƒ 610,-; Vraag vrijblijvend 
32/3/31172/83. Ook ’s zon- brochure. 09^32 3 311^2 83. 


t 15 
perso- 
ïk ver- 


32 3/31172/83. Ook 
dags. 


ƒ 610,-; Vraag vrijblijvend 
brochure. 09/32/3 311w 2 83. 
Ook ’s zondags 


Frankrijk 


OBERBEIERN. 2 rust. vak.app., 45 vierk. meter in Neukirchen (25 km van’ 
Salzburg, 25 km van de Chiemzee). vanaf DM 60,- dag. Burgi Ruanitzki Bad- 
wög 6. P-fl221.-NflyKirchen, tel. 09.49.89-656595 


KAMPEREN IN FRANKRIJK Dordogne. Camping de la Pélonie, heeft 
drie mogelijkheden. CampIng-BusreJzen, 16 dgn., compl. inger bung - 
tent staat klaar of neem eigen kamp.uitrusting mee, v.a. f 339 • p p 
Bung.tent verhuur, kom met eigen vervoer en huur compl.inger. bung - 
tent, ƒ 349 - p.w, Cwnpingpl., voor eigen caravan of tentbezitters, 100 
m 2 . Info.folder, Postbus 81, 9500 AB Stadskanaal, tel. 05994-13441. ALMEN I. d. ACHTERHOEK. T.h. voll. inger. zomerhuisjes m. 
kl.tv. Bosr. omgev. bij zwem- en viswater. Veel recreatieve 
mog., rijpony, roeiboot, tafeltennis, etc. Fietsenverh. Huisdier 
toegest. G. J. te Winkel, tel. 05751 - 14 50. _ 


Zeeland 


ONTSPANNINGSOORD DACHSBERG 750-1000 m. Vakan¬ 
tie in het idyllische winterlandschap van Zuid-Schwarzwald. 
Langlaufloipes, rodelen, skilift in de onmiddellijke nabijheid. De 
rust waar je naar verlangt. 

Info: Verkehrsamt D-7821, Dachsberg, tel. 09-49 7672 2075. 


Diversen buitenland 


Oostenrijk 


WINTERSPORT in Tirol. Lu¬ 
xe stacaravan (v.v. elektr., 


bos, duin, strand, bollev. ZOUTELANDE, 6-pers. stacaravan aan duin, strand en gas, str. water) in Ziliertai. 


Tel. 02523-75307. 


bos. Vrij vóór 12-7 en né 12-8. Tel. 01134-1564. 


Tel. 072-128044/120485. 


Joegoslavië 


ZADAR: luxe woonhuizen 
aan zee, 2/8 pers. Jadran, 
tel. 04499-1778. 


SOTSJI en 1500-jarig KIEV, 
eigen rechtstreekse charter 
vanaf Schiphol, vertrek elke 
zaterdag 15/4, 22/4, 29/4, 6/5, 
13/5,20/5. Vanaf ƒ 1395.- p.p., 
volledig verzorgd. Unieke 
combi-reis, cultuur en zon. 

PERESTROJKA REIZEN 

030 - 28 03 14 / 28 70 34 / 
28 62 34 Of uw ANVR- 
reisbureau. Lid ANVR/SGR 


MOSKOU M LENINGRAD, 

8-daagse vliegreis, volledig 
verzorgd. Vertrek 11/2, 18/2, 
25/2 en 4/3. 

Vanaf ƒ 1295.- p.p. 

PERESTROJKA REIZEN 

030 - 28 03 14 / 28 70 34 / 
28 62 34 of uw ANVR- 
reisbureau. Lid ANVR/SGR WBÊhi 

I nternationaal 
Reizenfestival 
1989 


zaterdag 14, zondag 15 januari 

Stadsschouwburg 

Heerlen 

volop vakantie-informatle, 
folklore en 

audio-visuele presentaties 

Kortom.... 

Neem *n voorproefje 
op uw zomervakantie 
1989 ! 

kaarten verkrijgbaar bij de schouwburg 
entree: ƒ 5,-, kinderen gratis ^ RADE AKEN 


de grote vakantie toch 


een koelkast, 


\ 


w&i&k 'Ji.' 


i 
i - :: 


mm 
... •’Ww. . - 2 fr 
' f 


L' T . 


■sm» > ”'VrTI? Jsv'Vv) •• Vlil je meer weten? Een uitgebreide ij de reisbureaus 


van Holland International 


Of bel 06 - 83 82. De bm opS turen 


natuurlijk ook. Tot strak 
vind je alles wat je voor een geslaagde vakantie 


nodig hebt. Gras dat onder ie voeten kriebelt. Een zwembad met een speeltuin 


yriendjes en vriendinnetjes/ Vaak is er ook nog een aardige mevrouw 


(spelleidster noemen ze die) die d e } ie j e dag ieuke s Pelletjes verzint. 


Wij hebben wel zin in zo’n leuke Eurcuamp vakantie. 
Stuur ons daarom snel du- uitschreide brochure. 


voorletters 


Adres- 


Postcode/plaats: 

Stuur de bon in een open envelop zonder postzegel naar: 
ornn Antwoordnummer 845 38ÜÜ VB Amersfoort. 

Eurocame- — 

s Eurocamp s 

r>e V/j^nTie Mét j e O u <l£.f§ 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 14 januari 1989 • Pagina^. \ 


l)A 4 DOBERMANNPUPS te k„ DAMOISEAUX 
ouders HD-vrij, m. stamb. verkoopt en ver 
en kamp.afst. Rijksgedipl. dan u denkt! (V< 
kennel Von Leucntenstern, der borg). Tel. 0' 
tel. 045-310948. k- antp.t nviTH 


Heerlen I PIANO’S en vleugels inj 


DE SOVJET-UNIE NODIGT U 
ga, NU UIT OM ZELF mus 
TE KOMEN KIJKEN w 


Nu naar de Sovjet-Unie reizen is meer ; 

beleven. U maakt kennis met een A 

Niet-Westerse levenswijze, loopt op F; ' *—\ 

het Rode Plein, bezoekt rijke musea ƒ ) ** 

en gaat uit op Russische wijze. Dit ^~r i * "S 

jaai zijn er meer mogelijkheden dan f fë&Af&Ê jL \ 

ooit in dit grootste land op aarde. w '~ 

Natuurlijk bezoekt u geliefde steden 

zoals Moskou en Leningrad. Ook Dl 

bent u in de gelegenheid om een -kj I ivk 

strandvakantie aan de Zwarte Zee te 

houden of kennis te maken met de > 1 

oude Kerk- en Ikonensteden. Nieuw in ons programma is de 

Kozakkenstad Rostov aan de Don. Zelfs een poolcirkelreis en reizen per 

Transsiberië Express kunt u maken. Alle geheel verzorgde reizen zijn 

,-----—| inclusief excursies en er is 

J Ja. Ut wil graag maar weten over compleet , ivj~tp r ianHop rptehpfTPlpiriinrr 
! verzorgde reizen naar de Sovjet-Unie. , W eaerianase reiSDegeieiaing. 

I Stuur ml] uw reisgids 1989 toe. 5 1 Vraag met de bon de 

* Dhr./Mevr " ■ vakantiereisgids of bel 

j Adres - ! tel. (020) 23 47 71 


• Adres j 

| Postcode j 

'Plaats J 

'Telefoon | 

L_-1 

Stuur de bon in een open enveloppe naar 
Xontakt International. Antwoordnummer 791, 
1000 RA Amsterdam. Postzegel is niet nodig. 


KONTAKT 

INTERNATIONAL 

Prins Hendrikkade 104 - Amsterdam 


Unieke vakanties vind je niet alleen in het Westen 


Diversen buitenland 


Te h. appartement in de ALGARVE, 2 slpk., woonk., 
keuken, badk., mooi zonneterras, tevens te h. woonhuis, 
ind. woonk., 2 slpk., badk., mooie tuin en zonnig terras, 5 
min. van mooi zandstrand. Tel. 045-251043. 17 dagen Uorat da Mar, Costa Brava 

Hotel Rosamar Park, vol pension v.a. ƒ510.- 

Aoo Samba v.a.. ƒ 360.- 

17 ttogan Salou Coata Dorad. MOSKOU en KIEV, 

halfpension v.a. ƒ 565- daagse reis, vertrek 9/4. 

APP. Cordoba v.a. / 465.- / 1575 J^"^ 

17 dagen Banldorm, Costa Blanca LENINGRAD en KIEV 

yw ^j tode a o. volpenston v.a / MO- £«,' 

App. Mtchelangeto v.a . ƒ 500.- f ^ . p p vo|)edjg 

10 dagen Diano Marine, Italiaanse Rivlera verzorgd. 

App. Teresa, halfpension v.a. f 550 PERESTROJKA REIZEI 

10 dagen Ptetra Ugura, Italiaanse Rlvlars 030 - 28 03 14 / 28 70 34 / 

App. Crystal v.a . / 410.- 28 62 34 of uw ANVR- 

10 dagen Rlmlnl, Adrladschs Rivlera reisbureau. Ud ANVR/SGR 

Hotel Norena, halfpension v.a. ƒ 440.- 

10 dagen Udo dl Jesoto, Adrlatleche Rivlera 
App. Plneta v.a. ƒ 325.- 

17 degen Porec, letrfe 

Hotel Solaris, halfpension v.a. ƒ 630.- 

App. Utadeia v.a. ƒ 555.- 

17 degen KJrchberg, Tl rol 

Hotel Groderer, halfpension v.a. ƒ 640.- 

17 degen Weetendorf, Tl rol 

App. Verorwca v.a. f 375.- 

Prijzen zijn per persoon. 

Inlichtingen en boekingen bij de ANVR Reis-adviesburo's 
en reizenverkopende banken. 


SOTSJI - RUSSISCHE 
RMÈRA/ZWMTE ZEE, 

eigen rechtstreekse charter 
vanaf Schiphol. 

Vertrek elke zaterdag 15/4, 
22/4, 29/4, 6/5, 13/5. 20/5. 
Vanaf ƒ 1095.- p.p., hotel****, 
halfpension. 

PERESTROJKA REIZEN 

030 - 28 03 14 / 28 70 34 / 
28 62 34 of uw ANVR- 
reisbureau. Ud ANVR/SGR 


HEEFT U DE VAKANTIEBEURZEN GEMIST? 

GEEN ZORG! 

Bij reisbureau Solair 
vindt u alles terug ... en zelfs meer!!! 

Uw vertrouwd adres voor 

Neckermann-reizen 

en 

alle andere 

gerenommeerde touroperators. 

Azië-specialist 

met kantoor in Bangkok. 

Vervoerservice naar alle omliggende luchthavens. 

Bij boeking van een vliegreis, ontvangt u een leuke attentie. 
Voor deskundig en attent advies: 


REIS- EN PASSAGEBUREAUS 

/7*1N\ 


Te k. TERVUERENSE- 
HERDERPUPS en 1 ter- 
vuerense-herderreu, 1 jr. 
oud. 04408-2282. 

Te h. PAARDESTALLING 
in gem. Onderbanken. 
Pr.n.o.t.k., na 5 uur 045- 
723947. 


__ KANTELDEUREN en rol- — 

E- luiken bestellen? Straten PTA wnc: 
er- Voerendaal bellen (ook L t 

jr. voor industrie). Tenelen-1 j? . ^ 

weg 8-10, tel. 045-750187. 


Maastricht. 043-217700^ 


at ^P PIANOS te huur, sp£ 
^9°^ huursysteem voor begP 
9 lcn - ners. van 1 tot 36 mn<i,voO' 
± _1/600,-. Inl. 04490-45033^ 


Diversen 


T.k. PIANO, kastner, brjJ# 


i.K. rtiAlNU, Kasinei, 
met pianobank. Tel. v* ,. 

723947 - GEBIT gebroken? Klaar 418273 - -- 

In de omg. van Ballingen- terwijl u wacht. Borsboom . , DRUM: *> 

Bucholz (België): geelbrui- en Moers, Streeperstr. 29, jA^'ouuneerde ujj y, 

ne grote bastaardreu WEG- Schaesberg. 045-315921. MF^ ( z ^ e ^L a i an oo.i 9 K 4 ^ 
GeIoPEN IRobb.e,. Ere TV-REPARATIE tondel ° rke5t ™. 045 -i24j8t_- : .; 
aanhankelijk koitharig, voorr ijp ÜS ten. Z.-Limburg tv, u KEYBOARD Yarij! 
heeft stuk uit t linkeroor. 1v spr 9 i( . e Tel 045-3141'” u ,ncif lunfui^nd oU& » 
Beloning DM 500,-. Tel. 09- lc - e - ^ _ ha (DSR 1000 ) 3 nhna « 

49240515015 of 15535. STOELMATTERIJ ver- met 5 jr gar .1 2100, 

p a eTjrATvrrA titc. — -177777” nieuwt rieten, biezen en ro- portable orgel moge 1 - 

RASHONDJES. puppies s j oe j en m et gar. 045- sestr. 20, Voerendaal-_^ 


Beloning DM 500, . Tel. 09- ^ 

49240515015 of 15535. STOELMATTERIJ vt 

p a ouAMn tp p— -— nieuwt rieten, biezen en r 

RASHONDJES: puppies stoelen me t gar. 04 

van collies (lassies), rottwei- uooe 

Iers, dobermanns, golden -i—--— 

retrievers, bouviers, neide- Voor alle koelkast-en die 
wachtels, bassets, welsh vriesreparaties VROK 1 
terriërs, shih tzus, pekin- Tel. 045-441566 of 461658. 
geesjes, poedeltjes, kees- Bar-discotheek XENO 


*3 T n r 


• en diep Te k. KEYBOARD S Y R 
VROk8. THEE™ Yamaha g y l 

461658. 32 f synthesizer Korg ,) + 

--- 800 II t Jumbo 61 orgy 
XENON standaard. Versterker W 
pties en on nr( ,i' nmialiser l 4 


es, poedeltjes, kees- Bar-discotheek 
Ijes, malthezers, yorks- Vüür a ] uw 


nonajes, mannezers, yoiKs- Vüür al uw reC epties en en profi equaliser 
hire terners en vele soorten feestjes. Tevens zijn wij ge- Tri 0449 ,;> -d5‘ ; 6 

leuke bastaardhondjes ge- 0 pend vrij. 8-02.00 uur, zat. —- (1j 

dipiomeerde kennel Ook 8 . 03 . 00 u „ Zün . va. 14.30 uur. T k zeldzame 

alle honde-artikelen. Loch- Te p 04490-55894. rf' thaV-KS In' ^ 


GARANTIEFONDS 

REISGELDEN 


ZATA 


Approved Agents 


Bongerd 9 

HEERLEN 

045-715453 


Stationsstraat 52 

MAASTRICHT 

043-211515 


Nieuwstraat 19 

MAASTRICHT 

043-211451 


Steenweg 36 

SITTARD 

04490-11155 


terweg 8, Budel-Schoot 
(achter Weert), tel. 04958- 
1851, dagelijks geopend, 
ook ’s zondags, dinsdag ge¬ 
sloten. 

LABRADOR RETRIE- 
VERPUPS met stamboom 
en gezondheidsgarantie. 
Tel. 04135-1247. 

BOUVIERKENNEL van 
de Snijdersberg met een 20- 
jarige ervaring in de fokke¬ 
rij. Gedipl. kennel heeft te 
koop: bouvierpups van uit¬ 
muntende ouders plus 2x 
eert. met lof. Wij staan ga¬ 
rant voor goede gezond¬ 
heid. H.D.-vrij, stamboom, 
paspoort, ingeënt en ont¬ 
wormd. J. Ramakers, Snij¬ 
dersberg 13 Geulle. 

PAPEGAAIEN babygrijze- 
roodstaartjes, div. tamme 
en prat. pap. en kaketoes. 
Jonge blauwvoorhoofda- 
mazones met kooi nu 
ƒ 500,-. Tevens inr. en ink. 
Kwekerij Handels, Pr. 
Mauritsln. 2, Beek. Tel. 
04490 75359. 

T.k. witte BOUVIER, UVjr. 
Prijs ƒ 300,-. 04754-6345. 


I CE-TRACKS. 
1715811. 


k. jong, 
>s tel. 0‘ 


45-415885. 


358- Gezocht. GETUIGE 11-01- --—^ 

‘nd. ’89 jl. om 14.15 u. voor de ’flfc 

ge- friture in het wmkelccn Te k. YAHAMA DT bj- 
trum te Stein heeft een rode i.z.g.st.. tel 045-46039»■ 
rra Toyota met als kenteken T.k. nieuwe en ge 01 

17-UL-14 gestaan waarin 2 PIANO’S en yleu^. 
lti ., politieagenten zaten. Wil Stemmen, reparatie, 

1UC ' diegene die dit gezien heeft huur, transport. H J 3 jg, 

- zich s.v.p. bij mij melden op ters. Fort Willemweg 

van nr. 04490-33373. _ Maastricht. 043-2177 00^ 

cke- Tegen contante betaling kopen wij al uw 

overtollige winkelvoorraden 

2x restanten enz., textiel, stoffen, schoenen. 

__ Tel. 04180-14256. _ ^ 

ont- Voor al uw bont 

> n ü" ~ , 

Reparaties en moderniseren 

üsr A. Feyge 

oes. Hommerterweq 234, Hoensbroek. Tel. 045-2 

fda- -- ! 

nu Pretpark De Valkenier , 

Pr. te Valkenburg aan de Geul, houdt op 7 mei 198 9 

TeL grote Valkenier-festijn 

^jr- onderdeel hiervan is 

^ grote Luikse markt 

met 150 standplaatsen. Prijs per standplaats is ƒ % 

•n tot ^ 


Wij zijn ook gevestigd in: VENLO, EINDHOVEN, WEESP 


Te k. DWERGGEITJES en voor de hele dag. U kunt hiervoor inschrijven 


bokjes jong en oud. Steen¬ 
weg 17 Merkelbeek. Tel | 
04492-1123 na 14 uur. 


8-daagse reis, vertrek 8/4, 
ƒ 1825.- p.p., volledig 
verzorgd. 

PERESTROJKA REIZEN 

030 - 28 03 14 / 28 70 34 / 
28 62 34 of uw ANVR- 
reisbureau. Ud ANVR/SGR 


Vakantie/recreatie 


T.k. SURFPLANK mistral 
ventura 88 compl. ) 2100,-. 
Tel. 045-252148. 


Leer nu zwemmen in 2 of 5 dagen! 

Zwemschool Pierre Zenden, Maastricht. 043-212211 


Te k. gesl. AANHANGWA-1 
GEN, i.z.g.st. Te bevr. Nam. 
Driessen 52. U. o. Worms. 


ers. STA- Tel. 045-316307. 


Te huur luxe 6 pers. STA- Tel. 045-316307. 

CARAVAN in Nrd. Hol- .. - - - 

land op mooie camping. Sh-Maartenszee E 
Zeer geschikt voor kinde- DOW. Zwemparadi. 
ren, veel gelegenheid voor seizoen vanaf ƒ 295, 
watersport, groot wandel- j-JKl yanai t zzo, 

bos op loopafstand. Inl. en 0424b-31USJ. _ 

boekingen: 02207-16980 of 
02207-14336. 


L _ TE koop jonge COCKER- - ^ 

-e RIJNGA SPANIËLS, alle kleuren, VOGELI 
aradhs Voor- goedkoop. Kerkstr. 33 schops k 
r 9qs_ Ubach oAVorms. kanaries, 

ƒ 225,-: Tel. Te k. zwarte DWERGPOE- brengen* 
DELS, ingeënt en ont- t ^ t ^ nr) 
wormd m. stamboom, tel. t i mn p n ^ 
Q475Q-16590. _ brengen 


St.-Maartenszee 
LOW. Zwempar 


end vanaf 
02246-3109. 


Ver. Staten/Canada 


Te k ionge KONIJNEN, Te k. zwarte Duitse DOG- 
vette en voedsters, tel 045- GEPUPS met stamboom, 
3 16431 ingeënt en ontwormd. Gen 

- 1 --——-—- einde 14 Itteren-Maastricht. 

Te k. WELSH-TERRIERS--— 

(met stamboom) 9 weken 
oud. Inl. Viel 10. Bingelra- 
de, tel. 04492-1124. _ 

VOGELHANDEL Bis- CENTRALE VERWAR- 


maart 1989, tel. 04406-12289. _ 

------ , 

Diepvries- en KOELKAST- Bij beschikking van ^rtj 

REPARATIE zonder voor- rondissementsrechtban ^ 

rijkosten. Bel Geleen 04490- Roermond dd. 22 dece» 1 e 
45230. Service binnen 24 1988 is onder curatele ïu 


in, VOGELHANDEL Bis- CENTRALE VERWAR- f 1500, 

33 schops koopt alle soorten MING d.h.z.-pakket, b.v. 8 huur 

kanaries, geen groene, glos- ra d., ketel en alle aansluit- ƒ600,-. 

-gr ters alleen kuif, vogels m at., ƒ 2850,- incl. BTW. land, : 

brengen zaterdag van 10.00 Tel. 045-313239. Celeer 


ii. victecu o i ii/u ivuci inunu un. --. pc 

Service binnen 24 1988 is onder curatele ftj 

steld Sonja Petro"^. 

__ Schop, geboren te KOkgj. 
dam op 24 december * 
thans verblijf houden ^ 
Weert. St.-Jansgast» 1 
’S te koop va. aan de Vogelsbleek n.^ 
tevens pianover- met benoeming .. u e rtfl 

i „^Jvan Johannes a 


RTV/muziek 


Dl FIJNSTE 
VAKANTIETRIPS 


DR00MCRUISES 
v.a. 1295 

ONTDEK EEN NIEUWE WERELD ■ BEIERSE ALPEN 
IBRUNNEN 
f LUGANO 

■ DIANO MARINA 

■ NICE-MONACO 

■ PARIJS 2.3, 

■ LONDEN 

■ BERLIJN 

■kopenhagen : 

f PORTOROZ ADRIA 

Imerano-dolomieten 

■ TORBOLE-GARDAMEER 
fZELL AM SEE 
IVEIDEN-WORTHERSEE 
«WENEN 

■ ROME FLORENCE 
ILOURDES 

fARNSBERG-SAUERLAND 
INORMANDIE-LOIRE 
NOORSE FJORDEN 


7 dg 
5 en 10 dg 
7 dg 
10 dg 
7 en 10 dg 
2, 3, 4 en 7 dg 
4 dg 
3 en 4 dg 
3 en 4 dg 
10 dg 
rEN 10 dg 
EER 10 dg 
8 dg 
EE 10 dg 
7 dg 
10 dg 
7 dg 
ND 5 dg 

5 dg 49 


Vanaf 
799.-1 
499,- J 
749.-1 
1079.-1 
599.-M 
139. M 
449. I 
299, -f 
299.-M 


USA-RONDREIS. Mede- 
reizigers gezocht. Part. en < 143 tg 
goedkoop. Tel. 01646-1 .. 


Diversen 

SKI'-VERKOOP VERHUUR 


brengen zaterdag van 10.00 
tot 12.00 uur. Zaadhandel 
' Limpens Amby, vogels 

04750-16590. _ brengen bij zaadhandel 

Te k. MECHELSE herder. Sangen, Vinkerstr. 54, 
13 mnd. oud. teef zeer lief v. Kerkrade-Chèvremont. za- 
kind. pr. ƒ150,- tel. 04498-! terdag van 9.30 tot 11.30 


PIANO’S te koop va. aan t £ e curat»! 

ƒ 1500,- tevens pianover- met benoeming t^ e rtW 
huur v. 1-36 mnd voor van Johannes (i 

ƒ600,-. pianohandcl Wie- p Dorp le ^| 

land. Rijksweg Noord 13, bü24 l Budc L\Sn* 
Geleen. tel. 04490 54140. aan het Prinses Chris ^ 


Landbouw- en bouwfolie 

Ook voor particulieren. Vraagt prijs, het loont! 

Tel.: 043-636715. 


UUU i IV L a 1 

plantsoen nu. 6 en to gjj. 
ziend curatrice, Darta p, 
sabeth Hennëtte R; git 
wonende te 6024 Hj p.p- 
del-Dorplein aan het r fl . 

ses Christinaplantsoeh 


945.- 
799,- 
889.-j 
779,-1 
1095,-1 
789. f 
989,-f 
699. f 
499.-1. 
499. 


ski-dakkofters v a 

290,- 

ski-impenals afsluitb v a 

34- 

ook voor auto's zonder gooi 

langloopski v.a. 

99- 

donzen ski-jacks va 

190- 

skihandschoenen v.a 

14- 

Alpine A sklset v a 

290- 

Kruisberg 50, Meerssen 

Geopend iedere namiddag, 

dinsdag gesloten 


■8 043-643600 
DIVERSE AANBIEDINGEN 


SKi-SPORT 


1289,- 


_ _ N 

Het Zuiden 

<, *** Touringcars 

04406-15252 

Plenkertstraat 44, Valkenburg 
Vyf /y Dagelijks geopend ook in 't weekend tot 20 uur. 

Onze folders zl/n ook bg elk reisburo verkrijgbaar. 
CYPRUS - ISRAËL - EGYPTE 

8 indrukwekkende dgn met de succesvolle 

PRINCESA MARISSA 

wekelijks v. maart t/m dec., v.a. 1295 p.p. 

GRIEKENL. - TURKIJE - JOEGOSL. 

8 geweldige dgn met de schitterende 

D0LPHIN 

wekelijks v. apr. t/m okt., v.a. 1295 p.p. 

CARIBBEAN - FL0RIDA - BAHAMAS 

10 fantastische dgn met de beroemde 

MERMOZ 

vertrek in febr, mrt, apr., v.a. 2295 - p.p. 

VOLLEDIG VERZORGDE CRUISES 

inclusief transfers NedYNed., alle maaltijden aan boord, 
stijlvol amusement, Neder! reisl. 

ONTDEK EEN NIEUWE WERELD 

Bestel de brochures door de bon ongefr. te sturen naar 
antw.nr. 3109, 3760 WD Soesterberg 

.. 

adres. 

pcatcYwoonpl. 

C Of bel 03463 - 5 37 78 / 5 24 06 

H0LIDAY CRUISES 


Internationaal 

Reizenfestival 

1989 

zaterdag 14 januari 

Stadsschouwburg 

Heerlen 

Unieke Indonesië en 
Verre- Oosten presentatie 

Aanvang 20.00 uur 
Entree: ƒ 10,- (incl. Tombola.) 
Hoofdprijs: 

Geheel verzorgde Indonesië-reis 

kaarten verkrijgbaar bij de schouwburg 
of bij onze reisburo's RO, 
Dieren 


TECKELS, yorkshires en 
foxterriers, boemerhondies 
en bouviers, alle pups. Wa- 
lem 11a, Schin op Geul, 
04459-1237. 


Te k. BOUVIERPUPS, 
ontw. Gecou. Tel. 09- 
3211525084. 


Te koop jonge KIPPEN 
met hele snavel. Pluimvee- 
benodigdheden H. Ploe- 
men, Broekhuizenstraat 
53B, Rimburg, tel. 045- 
320229. 


T.k. NEWFOUNDLAN- 
DERPUPS, zwart en bruin, 
m. stamboom en HD-garan- 
tie. Melickerweg 4, Herken- 
bosch. Tel. 04752-1115. 


Ned. SCHAPENDOESJES 
en bobtail-pups met stamb. 
Ouders h.d.-vrij, lid v.d. 
O.E.S.C.N. mevr. Janssen, 
tel. 04747-2910. 


Prachtige CHOW-CHOW- 
PUPS (rood) met stamb. 
Kennel Ruchiëng. Tel. 
04747-2910. 


Te k.zeer mooie DWERG- 
POEDELPUPS, abri- 
kooskleur. Tel. 045-222413. 


Te k. GOLDEN RETRIE¬ 
VER (wit) met stamb., 18 
mnd. zeer lief voor kind. 
Beaufortstr. 46, Meerssen. 
Tel. 043-642091. 


Te koop CHOW CHOW 
pup, teef, rood, met pap. 9 
wkn. oud. Inf. 045-224954. 


Te k. BARZOIPUPS met 
stamb., ontwormd en 
geënt. inl. 045-319288. 


YORKSHIRETER- 
RIERTJE klein, zeer mooi. 
Tel. 045-321586. 


KUVASZPUPS te koop. 
Kleine Voorstr. 11, N’ha- 
gen-Landgraaf. Tel. 045- 
326134. 


Te k. jonge BOUVIERS 
met stamb. uit kamp.afst. 
Deze comb. is wijd en zijd 
bekend. Tel. 045-320870. 


Te k. ruime BROEDKOOI, 
nestjes, voederbakken e.d. 
voor kanaries. Te bevr. 
Nam. Driessen 52, U. o. 
Worms. 


Te k. aangeb. mooie LA¬ 
BRADOR teef 5 mnd. + 
stamb. met div. bijbeh. 
spullen. Tel. Ü4455 1496. 


Te k. LABRADOR Retne- 
ver-pups m. stamb. Tel. 
04764-1540. 


Te k. jonge Duitse HER¬ 
DERS en oudere uit eigen 
kennel. Tel. 04750-21621. 


Te k. BOUVIER pup reutje 
13 wkn. + stamb. ƒ 350,-, tel. 
045-325305. 


Maaseik eiken meubelen mm 


Industrieterrein Jagersborg, 3680 Tel. 09-32.11.56.57.15 Wenmeekers is bereikbaar via de borden Jagers 


C)|»f MNGSTI JDl N: maandag, woensdag, donderdag, /alerdag van 10-17 uur dinsdag en vrijdag van 10-22 uur ZONDAG van 


10-1* Lia \