Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


ïm 


aterdag 21 januari 1989. 
burg 


J9eversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


s 


a 


Klapzoen 


71e jaargang nr. 18 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,40 


® Oost en West 
Weer nader tot 
olkaar 

Pagina 5 


® Duitsland moet 
eigen 

drugproblemen 

oplossen 

Pagina 7 • Kim Anderseh: „Emoties na 
opheffing schorsing”. 

Foto: PETER DEJONG 


Tweede helft 
voetbalcompetitie weer 
van start. 

pagina 21 


Doelgroep: 

damesvoetbal. 

pagina 22 

Van der Poel haalt uit 
naar Rooks. 

pagina 23 

Kim Andersen, gelukkig 
einde van dopingstory. 

pagina 24 


Reagan vertrouwde 
altijd op goede afloop 

pagina 25 

Rinus Razenberg en de 
bio-industne 

pagina 27 

Canadezen blij dat ze 
geen Hollander meer 
zijn 

pagina 31 

Het plateau heeft 
gewonnen 

pagina 36 • Rinus Razenberg: 
boer vervuilt milieu niet. 


goede 


Radio- en 
tv-programma’s 

pagina 45 en 47 

RTL-shows in Heerlen 
en Landgraaf 

Zakdoeken te voor¬ 
schijn voor tv-series 

Myrna Goosen, nieuw 
gezicht bij 'Wedden 
dat...' 

pagina 48 


Multifunctionele 
meubelen steeds 
populairder 

pagina 37 

Bouw uw eigen 
handkarretje 

pagina 39 


Weinig echte beleidsvoornemens in rede nieuwe president l 'S 

Bush geïnstalleerd 


• Terwijl zijn vrouw Barbara geëmotioneerd 
toekijkt, legt George Bush ten overstaan van rech¬ 
ter William Rehnquist, voorzitter van het Ameri¬ 
kaanse Hooggerechtshof, de eed af die hem giste¬ 
ren officieel tot president van de Verenigde Sta¬ 
ten maakte. Mede dank zij het voor januari goede 
weer waren zeker 200.000 mensen getuige van de 
plechtigheid aan de westkant van het Capitool, 
de Amerikaanse parlementsgebouwen. 


. Van onze correspondent 

C^SHlNGTON - George Bush is gistermiddag officieel de 
e President van de Verenigde Staten geworden. Om twaalf 
o r Amerikaanse tijd precies nam de voorzitter van het Hoog- 
re chtshof, rechter Rehnquist, hem de eed af. 

legde de eed af op de twee bij- sitionele Democratische partij ge- 
jji die zijn vrouw Barbara vast- leide Congres. Onder Reagan was er 
biik : de familiebijbel, en dezelfde sprake van constante strijd tussen 
(Je el waarop George Washington, Congres en regering, maar Bush 
C j e erst e president van de VS, pre- maakte duidelijk dat niet te willen. 
(j p s 200 jaar geleden zijn eed afleg- Speciaal waar het gaat om het om- 
y laagbrengen van het begrotingste- 

C 0r Bush de eed werd afgenomen, kort vroeg de nieuwe president om 
tjTfhet de beurt aan zijn vice-presi- de medewerking van het Congres. 
CA Dan Quayle Omgeven door Voor wat het buitenlandse beleid 
tjf, f amilie, het voltallige Congres, betreft, zei Bush dat zijn regering 
K le den van het Hooggerechtshof, wil voortbouwen aan de nieuwe re- 
^ ü , Ve meurs en buitenlandse diplo- latie met de Sovjetunie. Maar hij zei 
het n legde hij de eed af tegenover ook dat Amerika sterk moet willen 
^ enige vrouwelijke lid van het zijn om de vrede te garanderen. 

I Ö’Q^^echtshof, Sandra Day 


sitionele Democratische partij ge¬ 
leide Congres. Onder Reagan was er 
sprake van constante strijd tussen 
Congres en regering, maar Bush 
maakte duidelijk dat met te willen. 
Speciaal waar het gaat om het om- 
laagbrengen van het begrotingste¬ 
kort vroeg de nieuwe president om 
de medewerking van het Congres. 
Voor wat het buitenlandse beleid 
betreft, zei Bush dat zijn regering 
wil voortbouwen aan de nieuwe re¬ 
latie met de Sovjetunie. Maar hij zei 
ook dat Amerika sterk moet willen 
zijn om de vrede te garanderen. 


■mnor. 


!ueiH*L°°P van de eedsafleggingen 
Ie TT Bush de traditionele inaugure¬ 
le de. Het was een rede die, anders 
g e Hie van veel van zijn voorgan- 
Vr .ij was van hoogdravende en 
ty *°gische taal, en een opvallend 
en persoonlijke toonzetting 

,>r ujr s 

k (P e , ech bevatte vrijwel geen ech- 
beleidsvoornemens. Uitzonde- 
L ? daarop was wat Bush te zeggen 
C° ver hel toenemende drugsge- 
gbj in de VS ' ” Er moet nog veel 
ri e aan en gezegd worden, maar 
van mij aan: deze plaag zal 

Halend was de mate waarin 
^eer °P keer pleitte voor sa- 
ewerking met het door de oppo- 


Rcagan 


Het 


weer 


ÏÖJpER KOUD 
^maaag zal op nadering van 
s f°ring de bewolking toe- 

bez etl e . n dikker worden. 
e storing zal in de middag 

s W- n v . eroorza ken. Voor de 
ï üi 7 n £ is de wind matig uit 
4 c ., Wes telijk e richting en 
tip ler de storing westelijk. In 
p a * Von d zal nog een buienlijn 
heirt Cren ' Zonda & zal de buiig- 
tien afneme » zodat er perio- 
jH idH me t zon zullen zijn. De 
Ow^dagtempcraturen zullen 

*hirr Veer ^ S ra d en zijn en de 
? um temperatuur onge- 
v «er 3 graden. 

tj-efr ac tuele informatie be- 
ki* en de het weer in Limburg 
nt u bellen 06-91122346. 


bezoekers 
op DHZ-beurs Na zijn rede vond het misschien wel 
meest emotionele en symbolische 
moment van de inhuldiging plaats. 
President Bush en zijn vrouw Bar¬ 
bara begeleidden oud-president 
Reagan en diens vrouw Nancy toen 
naar de helicopter die op de Rea- 
gans te wachten stond. 

De Reagans stapten, na een laatste 
groet, in, en werden naar de An¬ 
drews luchtmachtbasis overge¬ 
bracht, vanwaar ze naar hun nieuwe 
huis in Californië werden gevlogen. 


Boeing 737 
verliest motor 


CHICAGO/ATLANTA - Een 
Boeing 737 van de Amerikaanse 
luchtvaartmaatschappij Pied- 
mont Airlines heeft gisteren kort 
na de start van het vliegveld 
O’Hare in Chicago een motor 
verloren. De piloot wist het vlieg¬ 
tuig weer veilig aan de grond te 
zetten op O’Hare. 

De motor viel in een wei op onge¬ 
veer 700 meter van het vliegveld. 
Er vielen geen gewonden tijdens 
het incident. 

Eerder deze maand stortte een 
Boeing 737 van de Britse lucht¬ 
vaartmaatschappij British Mid¬ 
land Airways neer in Groot-Brit- 
tannië, waarbij 44 inzittenden 
om het leven kwamen. Een mo¬ 
tor van de Boeing was in brand 
gevlogen en vervolgens afgebro¬ 
ken. 

Donderdagavond verloor een 
Boeing 757 van de Amerikaanse 
luchtvaartmaatschappij Eastem 
Airlines een deel van de linker¬ 
vleugel. Volgens de Amerikaan¬ 
se autoriteiten ging het om een 
stuk van 90 bij 150 centimeter. 

De piloot slaagde erin naar de 
luchthaven Atlanta in de staat 
Georgia, waar hij gestart was, te¬ 
rug te keren en te landen. Geen 
van de 110 passagiers raakte ge¬ 
wond. 
Klantenbestand sexclub wordt doorgelicht 

Onduidelijkheid troef 
in moordzaak Kerkrade 


(ADVERTENTIE) 


BBB 


• • 


Van onze verslaggever 

KERKRADE — In de zaak van 
de 39-jarige Duitse prostituée 
Helga, die donderdagmiddag 
in de Queensclub aan de Holz- 
straat in Kerkrade werd ver¬ 
moord, zijn nog geen aanwij¬ 
zingen boven water gekomen 
die voor enige duidelijkheid 
kunnen zorgen. 

Over de toedracht van de moord, 
het tijdstip, het motief en de doods¬ 
oorzaak, tast de politie naar eigen 
zeggen nog volledig in het duister. 
Ook van de dader(s) ontbreekt nog 
elk spoor. Vast staat wel dat de 
vrouw om 15.30 uur nog leefde en 
dat haar ontzielde lichaam even 
voor acht uur door een van haar col¬ 
lega’s in de Queensclub werd aange¬ 
troffen. 

Vandaag zal sectie op het lichaam 
worden verricht. Daardoor denkt 
justitie de juiste doodsoorzaak en 


mogelijk ook het tijdstip van de 
moord te kunnen vaststellen. 
Gisteren werd het regionale recher¬ 
che bijstandsteam van het arrondis¬ 
sement Maastricht met het onder¬ 
zoek belast. In totaliteit zijn nu 35 
politiemensen met de moordzaak 
bezig, waarbij veel aandacht uitgaat 
naar het klantenbestand van de 
club. 

Tot op heden zijn echter no| geen 
concrete resultaten geboekt. Ook 
zijn er geen tips bij de politie bin¬ 
nengekomen. 
(ADVERTENTIE) 

Klinkende 
munt bij 
M©bil 

Zie advertentie pagina 5 


pagina 41 

Vrees aanslag 
bij begrafenis 
van Hirohito 

TOKIO - Een groep van de Japanse 
terroristen beweging het Rode Le¬ 
ger. de Chukaku-Ha, heeft gedreigd 
de begrafenis van de onlangs over¬ 
leden keizer Hirohito te zullen ver¬ 
storen. Dit blijkt uit gecodeerde be¬ 
richten die de politie van Japan 
heeft ontvangen. Uit angst voor 
eventuele aanslagen heeft de politie 
nu via Interpol gevraagd overal ter 
wereld leden van het Rode Leger te 
arresteren. 

Eerder had de politie andere landen 
al gevraagd zoveel mogelijk infor¬ 
matie over leden van het Rode Le¬ 
ger in hun land te geven. De politie 
gaat er vanuit dat het Rode Leger de 
begrafenis van Hirohito op 24 fe¬ 
bruari wil gebruiken om uiting te 
geven aan hun weerstand tegen het 
keizerlijke systeem. 

# Zie ook pagina 3 

Zoenen kan 
strafbaar zijn 

DEN HAAG - Als iemand onge¬ 
wenst wordt gezoend, kan hij of 
zij het slachtoffer van ontucht 
zijn. De dader kan daarom maxi¬ 
maal acht jaar gevangenisstraf 
krijgen. Dat blijkt uit een giste¬ 
ren bekend geworden arrest van 
de Hoge Raad. 

Dit hoogste rechtscollege wei¬ 
gerde de dagvaarding te vernieti¬ 
gen tegen een man die één van de 
schoonmaaksters van zijn bedrijf 
had gekust en in de borsten ge¬ 
knepen. Zij stelde daar in het ge¬ 
heel geen prijs op. 

De raadsman van de betrokken 
Langerakse bedrijfdirecteur, mr 
G. Spong, had om vernietiging 
van de dagvaardig gevraagd, om¬ 
dat hij meende dat zoenen geen 
ontuchtige handeling is. 

Het openbaar ministerie eiste 
een boete van 7500 gulden en 
twee maanden voorwaardelijke 
gevangenisstraf. 

(ADVERTENTIE) 


Mi 
Zie verder pagina 15 


[ internationale horeca vakbeuré 

23t|m 26januari 1989 j 
10.00-18.00 uur 


(TI€CC Maastricht 


DE LIMBURGSE* W 
PERSONEELS y GIDS 

Vandaag op de pagina’s 
16 - 18 - 26 - 28 - 30-32 


(ADVERTENTIE) 


(ADVERTENTIE) 


MOOISTE 


(ADVERTENTIE) 


■ MINDER MN DE HELFT 
__ ~l leder nullijner in grijs, wit en 

alléén vanoaag zwart. Matan 33 . 46 
Ni Bnstoi Van 39 95 per paar 


2 PM* ij- 


\ . ' ^ - 

\ - ' 

• V • kunt U me even helpen’... 


BlUSTOL 


Heerlen : Hoogeweg 2 • 4 
Kerkrade : Nullanderstraat 102 
Meerssen : 'Au Ciel’ Kuilenstraat 75 
Sittard : winkelcentrum 'den Tempel 


carnavalscollectie 
in Limburg 
ï OPENINGSAANBIEDING 

★ Noordhollandse kaas per 100 gram ƒ 0,85 

Bij aankoop van 500 gram 

* Noordhollandse kaas een zxTTQf 

Franse camembert van 250 gram Uli/illd. 


GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN!) 

Heerlen, Schelsberg 88, 045-721124 j 

Sittard, Brugstraat 1, 04490-15656 ' 


* Cote de Bergerac blanc 

* Roussillon Villages 


van ƒ 6,95 nü ƒ5,95 
van ƒ 7,95 nü ƒ6,95 


Wij verwelkomen iedere kiant met een 
glas rode of witte wijn naar keuze 

Deze aanbiedingen gelden vrijdag 20 en zaterdag 21 januari ’89 limburgs dagblad K 


kunst 


Zaterdag 21 januari 1989 • Pagij 

r» kunst en cultuur 


redactie: jos frusch 
Nieuwe exposities 
in Bonnefanten 

MAASTRICHT - In het Bonne- 
fantenmuseum van Maastricht 
beginnen vandaag twee nieuwe 
exposities. Tot en met 2 april zijn 
er tekeningen en schilderijen te 
zien van Frank van den Broeck. 
Werk van de Duitse kunstenares 
Imi Knoebel is te zien tot en met 
15 mei. Het Bonnefantenmu- 
seum is geopend van dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 
uur, zaterdag, zon- en feestdagen 
van 11.00 tot 17.00 uur. 

Frank van den Broeck werd in 
1950 in Eindhoven geboren en 
verhuisde in 1977 naar Amster¬ 
dam. In 1984 kreeg hij zijn eerste 
solo-expositie in het Stedelijk 
Museum in Amsterdam. Hij had 
toen reeds enige naam met con¬ 
trastrijke, lineaire houtskoolte¬ 
keningen. In zijn pasteltekenin¬ 
gen, die ook in het Stedelijk Mu¬ 
seum waren te zien, zette zich de 
ontkoppeling van beeld- en be- 
gripvorming verder door. De ten¬ 
toonstelling in het Bonnefanten- 
museum breidt dit beeld uit: er 
wordt een aantal werken uit 1987 
en 1988 getoond in samenhang 
met schilderijen die hij vervaar¬ 
digde als gevolg op de ontwikke¬ 
ling in zijn tekeningen. Bij gele¬ 
genheid van de tentoonstelling 
verschijnt een boek over het 
werk van de kunstenaar sinds 
1984. 

Imi Knoebel, die tussen 1964 en 
1971 als ’Meisterschüler’ studeer¬ 
de bij Joseph Beuys, toont spe¬ 
ciaal voor deze tentoonstelling 
vervaardigd werk. De tentoon¬ 
stelling zal bestaan uit speciaal 
voor de ruimten van het museum 
vervaardigde ruimtelijke beel¬ 
den, die een verdere ontwikke¬ 
ling te zien geven van het beeld 
'Heerstrasse 16’, een zeer grote 
doos’, die geheel gesloten is. 
Daarnaast wordt een serie ’Wald- 
bilder’ getoond, uitgaande van 
de regelmatigheid van het vier¬ 
kant en de oncontroleerbaarheid 
van verschillende kleuren. 

Boeddhistische kunst 
in Blauwe Olifant 

MAASTRICHT - Voor de vijfde 
keer in het bestaan van galerie 
De Blauwe Olifant, St. Ser- 
vaasklooster 38 te Maastricht, 
worden Boeddhistische kunst¬ 
voorwerpen geëxposeerd. Er zijn 
sculpturen te zien in steen, hout 
en brons van 100 tot 700 jaar oud. 
De expositie duurt tot en met 11 
maart en is te bezichtigen op vrij¬ 
dag en zaterdag van 14.00 tot 
18.00 uur. 

Duo-expositie in 
Hof van Oensel 

OENSEL-SCHIMMERT - In ga¬ 
lerie Hof van Oensel in de Haag- 


exposities 


straat te Oensel begint vandaag 
een expositie met olieverfschil¬ 
derijen en aquarellen van Henk 
Fonville en keramiek van Han 
Boerngter. De tentoonstelling 
duurt tot 25 februari en is ge¬ 
opend van donderdag tot en met 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur. 

De in Haarlem geboren Henk 
Fonville treedt na zijn pensione¬ 
ring als tekenleraar aan het Ber- 
nardinuscollege regelmatig met 
zijn werk naar buiten. In zijn 
aquarellen ontwikkelt Fonville 
een geheel eigen stijl, die ver¬ 
wijst naar 'realisme’ maar die 
door milde humor en ironie een 
warm menselijke uitstraling 
heeft. Ze zijn dan ook meer een 
beleving van de natuur dan een 
realistische weergave daarvan. 
Zijn olieverfschilderijen zijn 
meer beschouwend dan verha¬ 
lend en vaak opgebouwd uit 
tientallen kleine anekdotische 
schilderijtjes. 

De in Nijmegen geboren Han 
Boerrigter woont en werkt in het 
Oostgroningse Mussel. Hij heeft 
zijn aanvankelijk beroep van in¬ 
genieur verruild voor een artis¬ 
tieke carrière. Boerrigter is een 
klassiek keramist die voorname¬ 
lijk op de draaischijf w-erkt, maar 
bovenal glazuurkunstenaar voor 
wie de traditioneel vormgegeven 
klei drager is voor zijn verrassen¬ 
de glazuren. 

Grafiek van 
Hens Labruyere 

MAASTRICHT - Galerie Anme 
van den Besselaar in de Tafel- 
straat 6 te Maastricht toont vanaf 
vanmiddag 16.00 uur grafisch 
werk van Rens Labruyere. Deze 
tentoonstelling loopt tot en met 
19 februari en is geopend van 
donderdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur. 

De zeefdrukken van de in Oest- 
geest wonende graficus en archi¬ 
tect Rens Labruyere ontlenen 
hun kracht aan een eenvoud en 
helderheid van compositie en 
kleurgebruik. Zij vertellen hun 
verhaal op een speels en boeien¬ 
de wijze maar roepen tegelijk de 
nodige emoties op. 

Expositie van 
Phonse van Daalen 

CADIER EN KEER - In de Keer- 
der Kunstkamer, Kerkstraat 10 
te Cadier begint vrijdag 27 janua¬ 
ri - op de dag van haar 65-ste ver¬ 
jaardag - de expositie met werk 
van Phonse van Daalen. Van 
haar worden nieuwe bronzen 
beelden getoond. Daarnaast is er 
werk te zien van de Belgische 
kunstenaar Jean-Pierre Guynel- 
ly Maes. De expositie duurt tot 
en met 26 februari en is geopend 
op vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14.00 tot 18.00 uur. • Beeldje van Phonse van Daalen, te zien in de Keerder 
Kunstkamer. 


de speelgoedspiegel 


| noemssen bu mu stoom en sme in visne 

l/ JZM tiee, wochtnof 
erenJk heb noo 
iets met jullie te 
bespreken! U 
eem lüten ...Heem {Suske.ols we net roor 
het slopen foon nof 
koekjes kruien, is 
er iets Of lil! 


m 

llf 

rn/jr^Jk 

III 


BÜGKH 

Lm 

mÊmmmmtmSÊm I 


Hedendaags gilde exposeert in Kritzraedthuis van Sittard lu 

Edelsmeden zeven maal ander 1 


SITTARD - Van alle beelden¬ 
de kunsten is de edelsmeed¬ 
kunst misschien het duide¬ 
lijkst verbonden met een am¬ 
bacht - een prestigieus am¬ 
bacht bovendien, in bestaans- 
duur alleen door de kerami¬ 
sche nijverheid overtroffen, en 
in alle beschavingen hoog 
geacht. Dat ambachtelijke as¬ 
pect roept het begrip gilde op, 
als de samenwerking van een 
aantal edelsmeden ter sprake 
komt, dat aan de Maastrichtse 
stadsacademie zijn opleiding 
had. Een samenwerking die 
nu al 21 jaar bestaat, zij het dat 
de groep wisselend van sa¬ 
menstelling was. Maar het gil¬ 
de heeft weinig van het mid¬ 
deleeuwse; de n^am al aller¬ 
minst, die naar hedendaagse 
trant uit cijfers bestaat: 54 - 64. 
De samenwerking beoogt met 
respect voor ieders artistieke 
vrijheid gemeenschappelijke 
belangen te dienen zoals de 
verdediging van het handwerk 
in een door industriële bedrij¬ 
vigheid gekenmerkte maat¬ 
schappij. En de gezamenlijke 
presentatie van de artistieke 
productie, die apart de meeste 
expositieruimten slechts vult 
in de marge. 

De samenwerking van zeven leden 
blijkt heel effectief in het Kritz¬ 
raedthuis te Sittard, dat met collec¬ 
ties van grote diversiteit een ten¬ 
toonstelling biedt van meer dan 130 
nummers, die de bezoeker uren 
boeien kan. Zij is boeiend door haar 
materie die, ook waar ze op eigen¬ 
tijdse wijze vorm gekregen heeft, de 
prestigieuze traditie waarop al werd 
geduid, nooit verloochent. Ook de 
intensiteit van het creatieve proces, 
die ook het kleinste werk uitstraalt - 
of misschien juist het kleinste - ver¬ 
leidt tot aandachtige beschouwing. 
Een heel eigen fascinatie hebben 
verder de kostbare stenen van uit¬ 
eenlopende herkomst, grootte, 
vorm en kleur, die van een groot Ring, roestvrij staal van Lou Pirson. 


aantal sieraden de basis vormen. 
Voor levendigheid zorgt tenslotte 
de gevarieerde creatieve benade¬ 
ring: de deelnemers zijn zeven maal 
anders. 

Al bij binnenkomst voert de ten¬ 
toonstelling tot bezinning op de re¬ 
latie tussen edelsmeden, ijzersme¬ 
den en beeldhouwkunst. Menig 
edelsmid gaat - als Lo van der Lin¬ 
den - als beeldhouwer verder door 
het leven. Hij levert zijn inbreng 
met een reeks uit ijzerschroot geas¬ 
sembleerde sculpturen. Ze hebben 
mythische ladingen en mythische 
namen, ditmaal gekozen uit de Ro¬ 
meinse godenwereld. Het tijdloze 
van zijn concepten, of eerder: hun 


beladenheid met noties van prehis¬ 
torie en oude agrarische traditie is - 
uitzonderlijk voor zijn doen - nu 
ook vertaald in kleinsculpturen. Zij 
staan in een vitrine en dragen om 
hun associaties met kou, werktui¬ 
gen en beenderen, de naam ’Taiga’. 

Een ander edelsmid, die zich tot het 
grote formaat bekeerde, is het gilde- 
lid Jef Wishaupt. Hij is hier aanwe¬ 
zig in twee gedaanten: als beeldhou¬ 
wer van strakke, alhoewel sensibele 
vormen, die hooggepolijst op hoge 
sokkels binnenruimten op rijke wij T 
ze plegen te versieren, en als edels¬ 
mid van barokke sieraden in zilver, 
met zwarte halfedelstenen op onna¬ 


volgbare wijze daarin vervat. 

Bij uitstek draagbaar zijn de juwe¬ 
len van Marietje Mazel, die uitgaan¬ 
de van stenen en fossielen, soms 
versierd met aan Keltische tekens 
herinnerende graveringen, een om¬ 
vangrijke collectie hangers en rin¬ 
gen maakte van een bijna romanti¬ 
sche uitstraling. Voor een prachtige 
ivoren kam, gevat in zilver, lijkt een 
toekomst weggelegd als erfstuk van 
vele generaties. De diversiteit van 
de presentatie vindt een accent in 
de bijdragen van Lou Pirson, bij wie 
de romantiek is uitgebannen en die 
koele abstracties ontwerpt van een 
zuivere architectuur - in hun kleine 
formaten bijna monumentaal. Als 
de uitspraak van Lo van der Linden 
juist is - en waarom zou ze dat niet 
zijn - dat men een broche niet tot 
monument kan uitvergroten, dan 
lijkt zo’n experiment met een bro¬ 
che van Pirson niet bij voorbaat tot 
mislukken gedoemd. Een knappe 
en eigentijdse collectie in een eigen¬ 
tijds materiaal: roestvrij staal. 

Met ruim veertig nummers heeft Ed 
Sleijpen de grootste inbreng. Zijn 
collectie valt globaal in twee delen 
uiteen. Er zijn sieraden in vitrines, 
progressief van vormgeving, om 
door progressieve vrouwen te wor¬ 
den gedragen. Sommige sieraden fi¬ 
gureren in zilver op een sokkel als 
zelfstandige sculpturen: afgelegd 
verhuizen zij naar de schoorsteen¬ 
mantel in plaats van de la van de 
kaptafel. En voorts is er een collec¬ 
tie sculpturen in gepatineerd staal, 
veelal dierfiguren met een zweem 
van mythologie en namen als Mino- 
taurus en Altamira. Andermaal een 
poging om de grenzen van de eigen 
verbeeldingskracht en van hel' 
tier verder uit te zetten. 

Vakmanschap 

Klein, maar van grote perfectie 
collectie van Roland Scheffers 
vijf objecten is zij indrukweW 
van vakmanschap. Ook het 11 
riaal bepaalt de zeldzaamheid 
haar schoonheid: goud, steil 1 
een eigentijds en moeilijk ver'* 
baar materiaal - en diamant 
daarmee zijn toekomst: tijden 
in het duister van de kluis. Ah 1 [ 
Jaegers, die in de organisatie ^ a 
voornaam aandeel nam, verteel 2 
woordigt als enige de moeilijk f lai 
kwijnende kunst van het kopd ■ be 
ven met een viertal koppen erf 
kers. ’De edelsmeden 54 - 64 i s ,j. g 
veelzijdige groep’, bevindt ooi 
inleidier van de catalogus Will® 1 . s 
Coumans, ’die in belangrijke 1 
bijdraagt aan de ontwikkeling & q 
het ambacht. Met heilig vuur’ ; lp ai 
12 februari in het Kritzraedthu* ^ 

pieter defe j 

^at; 


Om aankoopbudget te verhogen en internationaal mee te tellen 

’Uitverkoop’ bij aantal musea 


HEERLEN/DEN HAAG - Rudi 
Fuchs, directeur van het Haags Ge¬ 
meentemuseum, overweegt in de 
nabije toekomst een of meer stuk¬ 
ken uit de befaamde Mondriaan-col- 
lectie te verkopen om zo het aan¬ 
koopbudget van het museum te ver¬ 
hogen. „Wat is nou mooier,” vraagt 
Fuchs zich af, „een zaal met zes top- 
Mondriaans en verder helemaal 
niks of drie volle zalen die de artis¬ 
tieke ontwikkeling van Mondriaan 
laten zien? Ik ben er dus voor dat de 
musea over minder kunstwerken 
gaan beschikken. Ik zou er niet voor 
terugschrikken om bepaalde stuk¬ 
ken te verkopen. 

Fuchs is niet de enige in museum- 
land die er zo over denkt. De direc¬ 
teur Musea, Monumenten en Ar¬ 
chieven bij WVC, de heer G.C. Lod¬ 
der, vraagt zich af hoe belangrijk hetj 
is werken in je bezit te hebben. „Is 
het kunnen tonen niet genoeg? Ikl 
zeg niet dat we nu meteen moeten 
gaan verkopen, maar het is van be¬ 
lang dat alle museumdirecteuren 
dat onderwerp bespreekbaar ma¬ 
ken.” Volgens Lodder zijn de aan¬ 
koopbudgetten van de Nederlandse 
musea „inderdaad onvoldoende om 
internationaal nog mee te tellen. Je 
kan verkoop overwegen, als het 
maar niet zo is dat het geld alleen 
gebruikt wordt voor de exploitatie 
van de tent.” 

Ook Wim Crouwel, directeur van 


het Rotterdamse Museum Boy- 
mans-van Beuningen, erkent „dat 
de problematiek van het verkopen 
voor de deur staat. De prijsontwik¬ 
keling in de kunst is zo overrompe¬ 
lend snel gegaan, dat ik bang ben 
dat je morgen al met die realiteit 
wordt geconfronteerd.” Crouwel 
ziet onder bepaalde voorwaarden 
ook nog wel andere oplossingen. Zo 
is het volgens hem mogelijk een hy¬ 
potheek op een beroemde Breughel 
te nemen. „Dan krijgen wij daar een 


paar miljoen voor, maar het schilde¬ 
rij blijft wel gewoon in het museum 
hangen.” 

Het is overigens de vraag of een 
grootscheepse uitverkoop van 
kunstwerken wordt toegestaan. 
Nog geen anderhalf jaar geleden 
verbood de Raad van State de ge¬ 
meente Hilversum op grond van de 
Wet tot Behoud van Cultuurbezit 
een schilderij van Mondriaan aan 
het buitenland te verkopen. 


Cursus moderne kunst 


HEERLEN - De Stadsgalerij van 
Heerlen begint in februari met een 
cursus moderne kunst. Deze intro¬ 
ductie van tien avonden over de mo¬ 
derne en hedendaagse kunst in Ne¬ 
derland wordt gegeven door de le¬ 
raar kunstgeschiedenis Ton van 
Kempen. De cursus wordt gehou¬ 
den op iedere maandagavond vanaf 
13 februari tot en met 24 april. 
Plaats van handeling is de Openba¬ 
re Bibliotheek, Raadhuisplein 20 te 
Heerlen en het precieze tijdstip 
19.30 tot 21.00 uur. 

De Nederlandse kunst van de ne¬ 
gentiende en twintigste eeuw wordt 
gekenmerkt door een grote ver¬ 


scheidenheid aan stromingen en op-; 
vattingen. In de cursus worden de 
belangrijkste ontwikkelingen op 
een rijtje gezet; tijdens iedere bij¬ 
eenkomst wordt een afgerond the¬ 
ma uit de Nederlandse schilder¬ 
kunst, architectuur of vormgeving 
behandeld. Een greep uit het aan¬ 
bod: de Haagse en Amsterdamse 
School, Vincent van Gogh, De Stijl, 
Dada in Holland, Het Nieuwe Schil¬ 
deren. 

De cursus is bedoeld voor iedereen 
met belangstelling voor kunst en 
cultuur. De bijeenkomsten zullen 
een praktische betekenis hebben 
voor de cursisten bij toerisme, mu- 
seumbezoek en zelfstudie. 


C 

0> 

1— 

a> 

.«-* 

</> 


- o v - - s 


- e 


- m e g a t o 

3 nvei 

_ -oranaa nfê 

Ui - [Har 

c 
re 
> 


i ets-rs# 


O) 

c 


- V O - V 


e e f 1 


Pki o, vinden- c * 

O -neet-eè; 

O* - g n o e - I a r tk 

—;4 f 0r 

““Tor; 
1 
D 
’&rtr 


cryptogram 


1 2 


3 


4 


5 


6 


-7 

8 
#. 


9 

10 

11 

Tl 


13 


14 

fÏ5 16 


17 18 
19 

20 


21 
22 

23 24 25 

26 28 


29 


30 
31 

32 


33 

34 

35 


stv 

iste 

'ie 

vaj 

•itt, 

&or 

r en 


HORIZONTAAL 

t. Als ik nog n beetje aandring, mag ik eens 
op de troon zitten. 5. Een koele lekkernij ’s 
met boter vermengen. 8. een vreemd eerste 
deel. 9. Te beschrijven voedsel voor de Euro¬ 
peaan. 10. Hij tastte naar een getuigschrift. 
11. Het is rot, een dominee voor een oude 
ambtenaar aan te zien. 14. De berekening is 
voor moeder een heel bedrag. 17. Die heeft ’r 
heel de buit opgekocht. 19. Tuur met naar de 
warmtegraad der lucht als je deze techniek 
van verven wilt beoefenen. 20. En tot zuiver 
gewicht teruggebracht. 21. Zit ie dag en nacht 
bij Italiaans water? 22. Niettegenstaande is 
men ons erkentelijkheid verschuldigd 23. 
Uitroep ter belemmering van vele vrouwen. 
25. Er een boomdeel van 69 cm mee optillen. 
28. Zet uw fiches op één even getal, dat 
brengt geluk. 31. Wordt de eer daar met een 
glas wijn beklonken? 32. Gedurende maan¬ 
den 's iets bereiken. 33. Is Leo over u vol lof? 
34. Er klonken nog een paar tonen na de klap 
op de piano. 35. Voor de handel zijn sieraden 
anders. 


2 

k 

Aet 


( 


VERTICAAL 

1. Raap die kam 's op zodat we weten 
we zijn. 2. Vindt ie ’t gemeen dat he 1 
openbaar is? 3 Ik loop Schenk zoeken 1 
tuin. 4. Welk nummer ’m ongeveer ontbl 
5. Dat ligt niet aan het land. 6. Wat tJl'1 
nog over? Niet veel 7 Tegenover een 
met een feestartikel. 12. Neem er drie 
gen ziektes. 13. Heeft het voordeel eH 
kermen? 15. De bezwaren van het & 
echtscheidingsparadijs gekeerd. 16. AIL 
ste het leidsel splitsen. 17. Moet een Kri 
dier 't altijd vlug doen? 18. Kun je er teel 1 
het nauw gedreven te worden? 23 Als * 
daar maar door de knieen kan krijgen. 2* 
paling kun je een bepaalde tijd doen. 2®JE< 
die plaats is hij reeds aanwezig 27. Veh'T 
dat het om de spil ligt gedraaid. 28. Hij 
de vraag of het niet te laat was. 29. 
volgens ons een heilige voorstellen. 
motorraces in een plaats in N.Brabaflf 
den. 


panda en de roddeltante f/l heb (ewocht tot het lootste 
moment om het jullie te e effen. 
Zonof morfen fo ik vtrken ! heb dejonfste tüd nopt 
' op krediet pimil ; dot 


lk heb de 

*ot r -, 

moet ottemoot olbetoold worden, 
en ik red het niet meer. 


Z2E3RS In een reslouront.ols 
sereeerster. Jullie mf root 
I óenoef om je te behelpen 
1 net is eer r - 0t 

ben 
een dofook. f s Pronds\ 
ik<s thuis. 


Dos m nu af aan lift 
de sleutel onder de mot. 
gil' iun sleutel kinderen! 
(cl Standaard Uitgeverij n v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions D v s Gravenhage 


recept 


Preistamppot met 
paprika en rookworst 


Benodigdheden voor 4 personen: 
1200 g aardappelen, zout, 800 g prei, 2 
rode paprika’s. 4 el boter, 1 dl melk, 1 
rookworst van 450 g, 100 g geraspte 
kaas. 


Limburgs Dagblad 

Directie: 

J. Drost 

ror. F.A.M. van Hellemo^' 

K. J. Venver o 

Hoofdkantoor: ; vf 

In de Gramer 37 ^ 

6411 RS Heerlen h 

Bank: ABN Bank Heerlen § 

rek.no. 57 75 35 93» j ^ 
Giro: 10 35 100 
Tel.: abonnementen: ‘ \ 

045-739881 ’ 

advertenties: 

045-739886 

Rayonkantoren: j 

Brunssum 045-25*J ^ 

Geleen 0441-ü^gt, 

Hoensbroek 045-21*5(1 

Heerlen-Centrum 045-71 
Kerkrade 045-452932/45*5 h 
1-25*51 


Schil de aardappelen en kook ze in 
weinig water met zout in ca. 25 minu¬ 
ten gaar. Halveer de prei in de lengte, 
vouw de bladeren uiteen en spoel ze 
onder koud stromend water goed 
schoon. Snij ze daarna in stukjes van 
1 cm en laat goed uitlekken in een 
vergiet. Snij de paprika’s in stukjes. 
Verhit 2 eetlepels boter en bak prei 
en paprika ca. 5 minuten. Snij rook¬ 
worst in plakjes. Giet aardappelen af 
en stamp fijn. Roer er 2 eetlepels bo¬ 
ter door tot een gladde puree ont¬ 


staat. Schep prei met paprika en de 
helft van de rookworst door de pu¬ 
ree. Beboter een ovenschaal en 
schep er de stamppot in. Leg de rest 
van de rookworst in een rijtje in het 
midden van de schaal. Strooi de ge¬ 
raspte kaas aan weerszijden van de 
worst. Laat de schotel in het midden 
van een voorverwarmde oven (200°C. 
- stand 4) in 20 minuten door en door 
heet worden. 

hub meijer 


Maastricht 
Schaesberg 
Roermond 
Sittard 
Valkenburg 
Fax: 
redactie 
Advertenties 
Tslsx: 
redactie 

overige afdelingen 
Abonnementsprijs 1 

bij vooruitbetaling te vold* ; •* f 
per kwartaal ƒ 'jj 

per maand 


043-25^ h 
045-31^6 
04750-1^ 
04490-1*5 
04406-1*1 * 

i\ 

téd 


045- 


'fW 

Zaterdag 21 januari 1989 % Pagina 3 


binnen/bnitenland Rubbers: ’Eerst informatie over karakter begrafenisplechtigheid’ 

r\Veer uitstel besluit 


hei' 


delegatie Hirohito 


’ectie 
ïffers 
cwek) 
het H 
ïheid 

onze daagse redactie 

SijS HAAG - Het kabinet 
Arfl| 11 nog niet besloten of een 
isatie ''an de koninklijke familie 
verwal zal uitmaken van de Ne- 
6l1 ^ f [ anc ^ se afvaardiging naar 
co i^i;.^grafenis van de Japanse 
n 64 js Hirohito. Premier Lub- 
t oot rs verklaarde gisteren tij- 
rVilld^s zijn wekelijke persconfe- 
ijke i htie dat het besluit mogelijk 
5linl is na dinsdag 24 januari valt. 

ithui heeft de genodigden ge- 
^gd één maand voor de be¬ 
ef# a fenis, die op 24 februari 
Té: ^vindt, te reageren. 


nhb 


• De bouw van de groot¬ 
ste kathedraal van Afri¬ 
ka vordert gestaag. De 
’Notre Dame van de vre¬ 
de’ wordt gebouwd in de 
nieuwe hoofdstad van 
Ivoorkust, Yamoussou- 
kro, in opdracht van pre¬ 
sident Houphouet-Boig- 
ny. De kathedraal is een 
replica van de St. Pieter 
in Rome. De kosten be¬ 
dragen niet minder dan 
tweehonderd miljoen gul¬ 
den. 


1 


e fl 


I 


ers zei dat inmiddels duidelijk 
w . e lke opvattingen en gevoelens 
Ir'gen land bestaan over de Ne- 
hndse vertegenwoordiging bij 
^Plechtigheden. Een definitief be- 
ü u an echter pas vallen wanneer 
i karakter van de bijeenkomst be- 
‘ is. Ook de afvaardiging die 
ftame Nieuw-Zeeland, Austra- 
j! China en Frankrijk zullen stu- 
9 achtte de premier van belang 
de uiteindelijke beslissing van 
3 4 kabinet. 

formeel heeft Lubbers de fractie- 
! fitters van de grote partijen in 
Jweede Kamer geraadpleegd, 
en PvdA zouden het betreuren 
— aeer het kabinet besluit een lid 
bet Koninklijk Huis naar Japan 
haren. Beide partijen vinden het 
i d°ende als Nederland door mi¬ 
jl^ 1 ' Van den Broek (Buitenlandse 
wordt vertegenwoordigd. 
v bezwaren tellen voor Lubbers 
•?ar mee: hij kan het zich niet per- 
. ter en dat een kabinetsbesluit 
a r de Kamer wordt betwist. Ja- 
zou daar geen begrip voor op- 
en gen. 


ï 

» 


* 


pHtrix 

h» het kabinet toch besluiten 
hd van het Koninklijk Huis te 
dan komen daarvoor naar 
jjhidt prins Bernhard, prinses Ju- 
prinses Margriet in aanmer- 
Koningin Beatrix zou er bij de 
Sjhtier op hebben aangedrongen 

« hd van de koninklijke familie 
Ja Pan te laten reizen. Het hof 
rj de laatste jaren nauwe relaties 
a er houden met de familie van de 
PPnse keizer. 


I 


Europese vorstenhuizen 
Q in elk geval wel vertegen- 
. |CQ h 0r digd zijn op de begrafenis. De 

Vter ' ; 

Groot-Brittannië stuurt prins 
*hp en de Verenigde Staten wor- 
- s .—i (joop presi- 


van België, Spanje en 
e n hebben de uitnodiging aan 
K nt ^ e rtegenwoordigd 


en 

het 

3(11 

m 

m 

en 

rh^ 

eet 

et 

\!5 

>4 


CDA draait bij 
in kwestie 
Van Syriërs 


an onze Haagse redactie 

26 fef 0 HAAG - Er is een doorbraak 
rw ir,g rce ord in de negatieve opstel- 
j 5* t\L een meerderheid van de 
lat ly r ;^de Kamer ten aanzien van de 
3Ö * n Enschede. De Syriërs in 

itfej j hede die kunnen aantonen dat 
Kiw 1 ? 6 hjd in Libanon hebben ge- 


'hen'd* hoeven waarschijnlijk niet 
[I( am an d uit. Het CDA in de Tweede 
op grond van ’nieuwe in- 
jteh n a ^ e ’ va n de Vereniging Vluch- 
i jdat genw erk Enschede van mening 
s ^ a tssecretaris Korte-Van He- 
v °° r deze mensen een oplos- 
s m °et zoeken. 

4 btw e r v °nd het CDA in de Kamer 
jgj; s teun van de WD) dat alle uit- 
; op e ° Ce deerde Syriërs zonder kans 
; V liept tl verblijfsvergunning op het 
Worri lg naar Damascus moesten 
en gezet. Met name klein links, 
Seri °°k de PvdA waren daar te- 


i 


H ypotheekrente 
gaat omhoog 


- De hypotheekren- 
‘ e j. ’. ln navolging van de rente op 
^ a hk ^!^ aa ^ ar kt, stijgen. De Rabo- 
k ° n digde gisteren in de na- 

ül^eanH 8 aan dat met in S an ë van 

i eri d aa 6 de tarieven omhoog gaan 
5 bi e t • Verenigde Spaarbank volgt 

5 ngan g van dinsdag. 

* 

overige banken waren 
? bieno, v ° n d niet meer voor com- 
f .. bereikbaar, maar het is 

4e Jn '*jk dat zij begin volgen- 
f k zullen volgen. 

S e potl b °J;? nk , verhoogt de rente op 
r ^bel» eCaire ^ en ingen met een va- 
der e u ren te met 0,2 procent. De an- 
♦ ^nt (j ^P°theken worden 0,3 pro- 
I b^nk u ^der. De Verenigde Spaar- 
bhw^ e f ho °gt de tarieven met 0,4 
Cent tot 0,5 procent. Over te volgen strategie Solidariteit tegenover Poolse bewind 

Walesa laat uitvoerend 
comité besluit nemen 


WARSCHAU - De leider van het 
verboden vakverbond Solidariteit 
in Polen, Lech Walesa, laat het na¬ 
tionaal uitvoerend comité (KKW) 
van zijn beweging de beslissing ne¬ 
men over de te volgen strategie te¬ 
genover het communistische be¬ 
wind. 

De vakbondsleider reageerde hier¬ 
mee op de beslissing van het Cen¬ 
traal Comité van de CP om zich uit 
te spreken voor vakbondspluralis- 
me. De legalisering van Solidariteit 
is hierdoor bespreekbaar geworden. 
Walesa volstond gisteren met de op¬ 
merking dat het „ernstige” besluit 
van het CC een „ernstig” antwoord 
vereist. 

De beslissing is, aldus Walesa, voor 
de communistische partij van grote 
betekenis. Voor de Poolse samenle¬ 
ving daarentegen, zo zei hij, is daar¬ 
mee mogelijk niet aan alle „ver¬ 
wachtingen” voldaan. De vak¬ 
bondsleider liet wel doorschemeren 
voorstander te zijn van de voorge¬ 
nomen ronde-tafelconferentie tus¬ 
sen Solidariteit en vertegenwoordi¬ 
gers van de regering. 

(ADVERTENTIE > 


De leider van officiële Poolse vak¬ 
bond OPZZ, Alfred Miodowicz, 
heeft gisteren in Warschau op korte 
termijn een nieuwe „golf van socia¬ 
le onrust” voorspeld die „moeilijk 
te beheersen” zal zijn. 

Tijdens een persconferentie sprak 
Miodowicz van een „radicalisering” 
onder de arbeiders in de bedrijven 
die het begin kan zijn van een „zorg¬ 
wekkende toestand” voor het land. 
De voorzitter van de OPZZ beves¬ 
tigde dat de aanname door het Cen¬ 
traal Comité van de CP eerder deze 
week van een resolutie, die meer po¬ 
litiek en vakbondspluralisme toe¬ 
staat, „verwarring, verrassing, on¬ 
vrede en nervositeit in de onderne¬ 
mingen” heeft gezaaid. „De situatie 


is zeer gespannen en wij staan aan 
de vooravond van grote gebeurte¬ 
nissen” zei Miodowicz. 


Kritiek 


Miodowicz heeft kritiek geuit op de 
beslissing van de Poolse partijlei¬ 
ding om weer meer vakbondsplura¬ 
lisme toe te staan zonder van tevo¬ 
ren de officiële vakbond te hebben 
geraadpleegd. 

Miodowicz sprak zich uit voor on- 
derhandelingen op korte termijn 
tussen de OPZZ en de leiding van 
Solidariteit. Beide partijen zijn 
„kundig” om zonder „tussenkomst 
van Warschau” de onderhandelin- 
gen te voeren, aldus Miodowicz. 


(ADVERTENTIE) 


Opruiming 

' oosterse 
tapijten 

uit oude collecties 
voor 

extra lage 
prijzen 


HUB DOLS Er CO| 

Markt 31, Sittard 
tel. 04490-12605 

Een vertrouwd adres 
sinds 1905 2 Ski-pulli's 

ƒ 29,75 


Langlauf-set 
G.T. Touring 
met schoenen 

ƒ179,- 


Complete 
ski-sets 

va ƒ 344, 


SKIVERHUUR 

SKI- 

WERKPLAATS 


L.L.-set met 
Salomon S.N.S. 
met schoenen 

ƒ 249,- 


Dealer 

KETTLER- 

FITNESS 


Heerlerbaan 273 - Heerlen 

pand DECOM tuinmeubelen 


Blad Izvestija 
prijst Reagan 

MOSKOU - Het Soyjetrussische 
regeringsblad heeft de Ameri¬ 
kaanse president Ronald Reagan 
aan de vooravond van zijn aftre¬ 
den geprezen om zijn pragmati¬ 
sche houding en zijn nadruk op 
de rechten van de individuele 
burger. 

In een lang artikel schreef de 
vooraanstaande commentator 
Stamslav Kondrasjov dat Rea- 
gans bekering tot het pragmatis¬ 
me en de nieuwe politiek van het 
Kremlin de Sovjetunie en de 
Verenigde Staten dichter bij el¬ 
kaar hebben gebracht Kondras¬ 
jov zei te verwachten dat Rea- 
gans opvolger, George Bush, 
diens beleid in grote trekken zal 
voortzetten. 

In zijn artikel herinnerde Kon¬ 
drasjov eraan dat Reagan de Sov¬ 
jetunie ooit betitelde als het ’Rjjk 
van het Kwaad’ en ’tot een kruis¬ 
tocht tegen het communisme op¬ 
riep’. ..Maar tenslotte bleek hü 
een pragmaticus te zijn, zoals het 
de leider van een burgerlijk de¬ 
mocratische staat betaamt”, al¬ 
dus Kondrasjov. „Nu propage¬ 
ren wij ook het pragmatisme, al 
noemen wy het liever realisme. 
Dit heeft ons tenslotte dichterby 
de Amerikanen gebracht”. 


(ADVERTENTIE) 


T'lf DEMONSTRATIE 


"FITNESS" 

HEDEN 21 januari 
van 10.00 tot 13.00 uur 
en van 14.00 tot 17.00 uur 

Twee deskundigen van het 
'KETTLER-DEMONSTRATIETEAM 

demonstreren de verschillende toestellen. 

Zij adviseren u en 
beantwoorden al 
uw vragen. 


r5è 

T SPECIALIST 
Heerlerbaan 273 Heerlen 

pand DECOM Tuinmeubelen 


Lubbers: ’Geen ruimte 
verlaging belastingen’ 


Van onze Haagse redactie 

DEN HAAG - CDA-premier Lub¬ 
bers vindt dat een nieuw kabinet 
verlaging van de belastingen alleen 
maar kan betalen uit het verder ver¬ 
minderen van het aantal aftrekpos¬ 
ten. Lubbers zei dat gisteren na af¬ 
loop van het wekelijks kabinetsbe¬ 
raad. De premier wilde zich niet uit¬ 
laten over de vraag welke aftrekpos¬ 
ten dan moeten vervallen. 

De Tweede Kamer moet volgende 
week, wanneer verder wordt ge¬ 
praat over de belastingoperatie 
’Oorf , geen ’al te ernstige inbreuk 
maken op de vereenvoudiging’ van 
de belastingen. Extraatjes voor be¬ 
jaarden met een klein pensioen en 
alleenstaanden zijn „sympathiek”, 
aldus Lubbers, maar maken het be¬ 
lastingstelsel weer veel ingewikkel¬ 
der. De minister-president zei 'ge¬ 
nuanceerder’ te staan tegenover de 
wens van een Kamermeerderheid 
wat te doen voor mensen met hoge 
ziektekosten. 


Van de grote partijen in de Kamer 
wil vooral de WD dat de belasting¬ 
tarieven na 1990 verder worden ver¬ 
laagd. De PvdA ziet daar geen mo¬ 
gelijkheden toe, omdat die party 
meent dat extra geld nodig is voor 
bestrijding van werkloosheid en mi- 
lieu-verontreiniging. 


Lubbers geeft prioriteit aan verla¬ 
ging van het financieringstekort en 
aan het milieubeleid. Tariefsverla¬ 
ging en het verder verminderen van 
aftrekposten gaan hand in hand, al¬ 
dus de premier. Hij weigerde zich 
uit te laten over de vraag of daarbij 
ook een vermindering van de af¬ 
trekbaarheid van hypotheekrente 
aan de orde komt. 


Ook de mogelijkheden om na 1990 
de sociale premies verder te verla¬ 
gen zijn volgens de minister-presi¬ 
dent „als ik er zo met een schipper¬ 
soog naar kijk praktisch neutraal”. 


Kamer wil ook 
voor bejaarden 
recht op AWW 

Van onze Haagse redactie 

DEN HAAG - Bejaarden die door 
de belastinghervorming ’Oort’ pre¬ 
mie gaan betalen voor de AAW, 
moeten ook recht krijgen op een uit¬ 
kering. Zij mogen hiervan niet wor¬ 
den uitgesloten omdat ze ook al 
AOW ontvangen. De gehele Kamer 
steunt dit standpunt. Aanleiding 
was een bespreking gisteren van de 
gevolgen van ’Oort’ voor de sociale 
zekerheid. 

In de belastingplannen gaan werk¬ 
nemers zelf de premie AAW beta¬ 
len. Tot nu toe kwajnen die voor re¬ 
kening van de werkgevers. Werkne¬ 
mers krijgen daarvoor compensatie, 
zodat zij er niet in koopkracht op 
achteruit gaan. Eenzelfde operatie 
wordt doorgevoerd bij mensen met 
een sociale uitkering. 
Geconfronteerd met het verzet in de 
Kamer beloofde staatssecretaris De 
Graaf (Sociale Zaken) gisteren een 
nota over de zaak. Volgens hem gaat 
het toekennen van een AAW-uitke- 
ring aan bejaarden honderden mil¬ 
joenen guldens kosten. Hij opperde 
de gedachte om bejaarden die 
straks eventueel een AAW-uitke- 
ring krijgen, dan maar uit te zonde¬ 
ren van de AOW. 

De Kamer hield in meerderheid 
vast aan de wens om bejaarden geen 
AOW-premie te laten betalen. 

Hoge celstraf 
voor RAF-leden 

DÜSSELDORF - Een rechtbank in 
Düsseldorf heeft gisteren twee man¬ 
nen en een vrouw tot celstraffen van 
negen en tien jaar veroordeeld we¬ 
gens een bomaanslag op een doua- 
nekazerne in Swistal-Heimertz- 
heim. Een vierde verdachte werd 
tot vier jaar veroordeeld wegens lid¬ 
maatschap van een terroristische 
organisatie. 

Het was voor het eerst dat iemand 
veroordeeld werd die was aange¬ 
klaagd wegens lidmaatschap van 
een 'strijdende eenheid’. Het proces 
tegen het viertal duurde 49 dagen. 
Er werden 95 getuigen gehoord al¬ 
vorens het hof de 42-jarige Norbert 
Hofmeier tot tien jaar veroordeelde. 
Zijn 24-jarige vriendin Barbara Pe- 
rau en de ven oude Thomas Thone 
kregen negen jaar. De 25-jarige Tho¬ 
mas Richter kreeg vier jaar. 

Bij de aanslag op de douankazeme 
in augustus 1986 werd slechts mate¬ 
riële schade aangericht ter grootte 
van 70.000 mark. 

De 25-jarige Richter zou in diezelfde 
periode een deskundige op het ge¬ 
bied van lasertechnologie in Aken 
hebben achtervolgd. Het was niet 
duidelijk of de RAF plannen had 
om de man te vermoorden. 


SER eensgezind 
over pensioen 
voor weduwnaars 

DEN HAAG - De Sociaal-Economi¬ 
sche Raad (SER) heeft gisteren una¬ 
niem instemming betuigd met een 
richtlijn van de Europese Commis¬ 
sie in Brussel die gelijke behande¬ 
ling van mannen en vrouwen in de 
sociale verzekeringen voorschrijft. 

Die richtlijn heeft onder meer be¬ 
trekking op een pensioen voor we¬ 
duwnaars. Staatssecretaris De 
Graaf van sociale zaken en werkge¬ 
legenheid had de SER een jaar gele¬ 
den om zijn mening gevraagd. 

De SER vindt wel dat de richtlijn 
van de Europese Commissie op een 
aantal punten onduidelijk is. Zo 
vindt de adviesinstantie dat de regel 
het gevaar in zich draagt van indi¬ 
recte discriminatie. In sommige lan : 
den van de Europese Gemeenschap 
krijgen weduwen en weduwnaars 
alleen een pensioen als zij na overlij¬ 
den van hun partner geen inkomen 
meer hebben. 

De SER heeft nog steeds een ad¬ 
viesaanvraag van het kabinet in be¬ 
handeling over een verandering van 
de weduwen- en wezenwet, zodanig 
dat weduwnaars ook recht krijgen 
op een pensioen. Dat advies moet 
vóór 1 april gereed zyn. In decem¬ 
ber heeft de Centrale Raad van Be¬ 
roep van twee weduwnaars het 
recht op pensioen erkend. 


DOP-regeling in onderwijs jaar verlengd 


DEN HAAG - Het kabinet heeft gis¬ 
teren besloten de regeling Doorstro¬ 
ming Onderwijspersoneel (DOP) 
waarin onderwijzers boven de 55 
jaar voor de helft met VUT mogen, 
een jaar te verlengen. De regeling 
geldt van augustus dit jaar tot ja¬ 
nuari 1990, maar in tegenstelling tot 
de vorige maatregel ook voor perso¬ 
neel van 59 jaar. Dat komt door de 
verhoging van de leeftijd voor ver¬ 
vroegde uittreding van 59 naar 60 
jaar. 


Onderwijspersoneel van 55 tot en 
met 59 in het basis- en voortgezet 
onderwijs kunnen met deeltijd- 
DOP. Degenen die vóór 1 maart 
1990 55 worden, kunnen op 1 augus¬ 
tus 1989 kiezen voor de DOP, met 80 
procent van het voormalige salaris 
bij uittreden voor de helft van de be¬ 
trekking. 

Een woordvoerder van de Algeme¬ 
ne Vereniging van Schoolleiders 


(AVS) heeft gisteren in een eerste 
reactie meegedeeld de verlenging 
positief te beoordelen. Wel betreur¬ 
de hij het dat het opnieuw een tijde¬ 
lijke verlenging betreft, waardoor in 
de toekomst opnieuw onzekerheid 
onder oudere leerkrachten kan ont- 
sta an 

‘ Bovendien is uitvoering van 
de regeling afhankelijk van het vin¬ 
den van een geschikte goedkopere 
vervanger voor de uit te treden leer¬ 
kracht. 


(ADVERTENTIE) 


Kwaliteitsmeubels koopt u beter b|j van Sloun. 

ai van /loun interieur 


HERKENT U AAN DE KWALITEIT 


SITTARD GELEEN 

Industriestaat 23 Annastraat 19 

Slaapadviescentrum: Industriestaat 4 


ROERMOND 
Minderbroederssingel 33 
Zwartbroekstraat 20 


VALKENBURG 
Reinaldstraat 1 
punt 


Pi 


uit 

* 

• In ^laap : 

De complete bemanning van* 
passagiersvliegtuigen op trans¬ 
atlantische vluchten valt soms 
door oververmoeidheid in 
slaap. Dit staat in een rapport 
van de Britse civiele lucht¬ 
vaartdienst (CAA) over de vaak 
lange en onregelmatige werk¬ 
tijden van piloten bij de burger¬ 
luchtvaart. Volgens een des¬ 
kundige van de CAA zijn aan 
dat slapen echter geen grote ge¬ 
varen verbonden, omdat de 
moderne verkeersvliegtuigen 
zijn uitgerust met een veilig 
computerbesturingssysteem. 

• Bus bedolven 

In het westen van Sumatra is 
bij een aardverschuiving een 
passagiersbus met twintig in¬ 
zittenden bedolven. Alle passa¬ 
giers zijn waarschijnlijk omge¬ 
komen. 


Gijzelaars 


Vier van de 15 westerse gijze¬ 
laars in Libanon zijn van een 
gevangenis in de buurt van Bei¬ 
roet naar een nieuwe verblijf¬ 
plaats gebracht. Dat meldt het 
linkse dagblad As-Safir. Het 
bericht komt op de tweede ver¬ 
jaardag van de verdwijning van 
Terry Waite, de Anglikaanse 
gezant die in Libanon over het 
lot van de gijzelaars onderhan¬ 
delde. 

• Vredesplan 

De Palestijnse Bevrijdingsor¬ 
ganisatie PLO heeft gisteren 
een vredesvoorstel van de Is¬ 
raëlische minister van Defensie 
Yitzhak Rabin verworpen en 
heeft een beroep gedaan op de 
nieuwe Amerikaanse president 
George Bush om op te treden 
tegen het Israëlische geweld in 
de bezette gebieden. Rabin 
kwam donderdag met een per¬ 
soonlijk voorstel, waarin hij de 
Palestijnen in de bezette gebie¬ 
den verkiezingen aanbood, in 
ruil voor beëindiging van de 
opstand. 

• Kinderrovers 

De politie van Ecuador heeft 
een bende opgerold die ruim 30 
kinderen ontvoerd heeft en ter 
adoptie verkocht heeft aan 
Europese echtparen. De bende 
stond onder leiding van twee 
advocaten, die hun vijf mede¬ 
werkers tussen de 50 en 100 
gulden betaalden per geroofd 
kind. De slachtoffertjes varieer¬ 
den in leeftijd van één maand 
tot drie jaar. 

• Doodgeschoten 

Een Palestijn die werd ver¬ 
dacht van collaboratie met de 
Israëlische autoriteiten, is in de 
nacht van donderdag op vrij¬ 
dag op de bezette Westelijke 
Jordaanoever doodgeschoten. 
Een tweede om dezelfde reden 
neergeschoten Palestijn over¬ 
leed gistermorgen aan zijn ver¬ 
wondingen. 


Schippers 


Vijftien schippers moeten op 
dinsdag 28 februari voor de po¬ 
litierechter in Arnhem verschij¬ 
nen in verband met het geweld 
tegen Granaria-duwboten en 
de politie vorig jaar mei in Tiel. 
Dat heeft de Arnhemse persof¬ 
ficier mr P. Tideman gisteren 
meegedeeld. De vijftien schip 1 
pers waren in mei betrokken 
bij de poging om de doorvaart 
van duwboten van het Rotter¬ 
damse bedrijf Granaria te blok¬ 
keren. Bij de sluis in Tiel leidde 
dat tot een massale vechtpartij 
met de Mobiele Eenheid. 


Abortus 


Twee van de drie rooms-katho- 
lieken in Groot-Brittannië kent 
vrouwen het recht toe in de eer¬ 
ste maanden van de zwanger^ 
schap voor een abortus te kie^. 
zen. Dat blijkt uit een opinie* 
peiling die is gepubliceerd doof 
de vereniging voor liberalise¬ 
ring van de abortuswet in 
Groot-Brittannië. In totaal wer¬ 
den 1552 mensen ondervraagd. 


Hoger 


Het aantal mensen dat een be-, 
roep doet op de arbeidsongë-* 
schiktheidswetten WAO eir 
AAW is vorig jaar gestegen met; 
20.000 tot 814.000. De uitge¬ 
keerde bedragen namen in 1985 
toe met 282 miljoen gulden tot 
17,5 miljard. Dat blijkt uit cij¬ 
fers van de Sociale Verzeke¬ 
ringsraad (SVR). Deze cijferS- 
zijn hoger dan die waar de Ge-’ 
meenschappelijke Medische 
Dienst (GMD) eerder deze 
maand mee kwam. 


Steun 


Het Europese Parlement heefi 
gisteren een resolutie aangeno¬ 
men waarin steun wordt be& 
tuigd aan het besluit van de 
Europese Commissie om de in¬ 
voer van met hormonen behan¬ 
deld vlees te verbieden. In de 
motie deed het parlement een 
beroep op de Amerikaanse re¬ 
gering om tegenmaatregelen 
op te schorten, tot de zaak is be¬ 
handeld door het algemeen ak¬ 
koord voor tarieven en handel 
GATT 


MET CARNAVAL OP REIS 

VERTREK 3. 4 EN 5 FEB. 1989 


NICE-MONACO 
;f ZWITSERLAND 
.1 BERLIJN 
Ê BERLIJN 
f LONDEN 
I LONDEN 
I PARIJS 
f PARUS 
' PARIJS 
OBER-HARZ 
LUGANO 
OOSTENRIJK 


7 dagen 
5 dagen 

3 dagen 

4 dagen 

3 dagen 

4 dagen 

3 dagen 

4 dagen 

5 dagen 
5 dagen 
7 dagen 
0 dagen 


i ƒ 599, 
i ƒ 499 
ƒ 299 
ƒ419 
ƒ339 
ƒ449 
ƒ 279 
ƒ 399 
ƒ499 
ƒ499 
ƒ749 
ƒ795. 


Het. Zuiden 

: Touringcars 

anvr 

- 04406-15252 

rfPïs Plenkertstraat 44, Valkenburg 

Dagelijks geopend ook in 't weekend tot 20 uur. 
Ome folders zijn ook bij elk reisburo verkrijgbaar. 


Waddeneilanden 


AMELAND te h. sta- 
car's, 2 slpk., w.c., koel¬ 
kast, KTV, verw., terras. 
Tel. 058-133395. 


TEXEL. Chalets op cam¬ 
ping, d/wc/tv + kort .50%. 
Zw. paradijs. 02220- 
17728, b.g.g. 17819. 


Texel, luxe bungalow, 6- 
I pers., ook weekend en 
midweek. Tel. 058- 
667501. 

Terschelling 

' te huur ANWB 4ö**»bun- 
galow, max. 5-pers., ge¬ 
heel vrijst., gel. in de dui¬ 
nen, dichtbij bos en zee, 
i veel privacy, 

vrij tot 16/7 en na 27/8. 

Tel. 05620-8591 na 20 u. 


Oma van Tingelen gaat voor een klem prijsje. 

Baby gaat gratis mee. 

Jong en oud. 
Met Olau prima 
naar Engeland. 

Slimme Engelandgangers kiezen altijd Olau. Want niet 
alleen is Vlissingen-Sheemess (vlakbij Londen) de gemakke¬ 
lijkste verbinding, maar ook één van de voordeligste. Bijvoor¬ 
beeld het nieuwe 55+ tarief voor 2 volwassenen + personen¬ 
auto v.a. f325 - retour op de dagafvaarten. 

Vraag uw ANVR-reisadviesburo of reizenverkopende 
bank naar de nieuwe Olau brochures. Daarin vindt u talloze 
vakantie-ideeën, minitrips, campingcheques en nieuwe hotel- 
reizen met verblijf in landhuizen en kastelen. 

Of bel Olau: 01184 -88000. Doen! 

Olau 


mSmGtN^SHORNlSS ★ ★★★ 

BADHOTEL ROCKANJE 
SERVEERT GEZELLIGHEID 

Gezellig en comfortabel. Ideale ligging in de duinen von 
Voome, 300 meter van het Noordzeestrand 

Specialiteitenrestaurant/brasserie "Chez Marionne dans 
les Dunes', gezellige bar, zwembad, sauna, tennisbaan. 
___ Vraag naar onze speciale 

.arrangementen. 

K R0K “, BADHOTEL 


(Bdpcnfurt ^ 

iMuattckl/tkutT. 

WdnfnmkcBS 

De Ideale ovemachtinfspUat* op 
uw reis naar t Zuiden. 

. Historisch stadsbeeld 
* Aanzienlijk klederdrachtehmu- 
seum 

. Gunstige ligging tussen WUrx- 
burg en Rottenburg 
> Wandelen en ttetsen 
. Spec. arrang. v. dubt, verenigin¬ 
gen en groepsreizen. 

Vraag oase folder aas: 

Fremden Verkehrsburo Ochsenfurt 
Hauptstr. 30,0703 Ochsenfurt 4 
Tel. 00-40.8331. MM 
Telex 880038 tilt! d 


mm 
m 

I p 

m 

m 
m • r* m 

§ 

k 

m 


m 

ff 


f 


f# 


I 


A»rj 

Ju| 


Holland Park 


s is de 
nieuwe naam 
Op de mooiste plekjes van Nederland 
liggen de 18 vakantieparken van 
Holland Park’s, Ze verschillen van sfeer 
en omgeving, maar een ding hebben 
ze gemeen: de fraaie locatie midden 
in de natuur. Daar, tussen het groen, 
liggen de mooiste vakantieplekjes 
van ons land te wachten om door ü te 
worden ontdekt. 

Meer dan 1000 bungalows en 
7 kampeerterreinen. 

Er zijn parken waar de hele dag door 
van alles te beleven is voor ieder¬ 
een: zwemmen, surfen, ponyrijden of 
bowlen. En vanuit alle parken 


maakt u schitterende uitstapjes in de 
omgeving. Maar of u nu voor een 
kampeer- of een bungalowvakantie 
kiest: bij Holland Park’s kost het alle¬ 
maal veel minder dan u denkt. 

Vraag nu de gratis Holland Park’s 
catalogus aan. 

Al onze vakantiemogelijkheden 
worden uitgebreid beschreven in onze 
splinternieuwe kleurige catalogus. 

Bel nu 050-143434 voor uw gratis 
exemplaar, of stuur de onderstaande 
bon in. Doe het snel Des te eerder 
zult u merken dat de vakantie van uw 
keus niet duur hoeft te zijn. 
Ik wil de vakantie van mijn keus. 

Stuur mij die nieuwe gratis Holland Park’s 
catalogus, waarin ik kan zien dat de vakantie 
van mijn keus niet duur is. 

Naam: dhr/mevr* 


Adres: 


| Postcode/Plaats: 

| * S.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is. 

j Stuur deze ingevulde coupon in een 
j envelop zonder postzegel naar: 

I Holland Park’s. Antwoordnummer 520, 
I 9700 WB Groningen. 


a.D.p. 


Bellen kan ook: 050-143434 


Zeeland 


Te huur op boerderij dichtbij ZEE stacaravans en zomer¬ 
huisjes met koud en warm stromend water en kampeer- 
gelegenheid. Tel. 01185-1436. _ 

I 4 VROUWENPOLDER (Vee- Zoutelande t.h. 6 pers. stacaravans aan strand-zee-bos en 

.i . A i | re), vakantiewoning, 7-8 pers.' duin. Vrij van 24-3 t/m 30-9 Paas-Hemelvaart of Pinksterweek- 

j f f | J 1 Tel. 01100-28382 of 01181- end of week. L C. van den Boomgaard 01180-26010. 

-J ÉUABBIL —- ’LARO’ biedt aan: 

RECREATIEBUNGALOW te KAMPERLAND 
(Oosterschelde), 

100 mtr van het Veerse Meer, 800 mtr v. jachthaven, 3 km v. 

I&rwn: Sim Maartenszee/N. h Tel 02246-1560 Caravancentrum „ORANJE ZON”, Kon. Lmmaweg Noordzeestrand. Bijzonderheden: perceelgrootte 738 m 2 , aan- 

ynüïjfc 4/6/to-pers. bungalows aan dum 2/3/4 si k 16A, Vrouwenpolder. De zon die in Zeeland meer gelegde tuin, hoge bomen, bouw met gebruikmaking v. alumi- 1 
VOS Vraag tolden Weekend ƒ 195 - / 395 - j schijnt, ligt ook binnen uw bereik. Wij kunnen u aanbie- nium, weinig onderhoud, olie-c.v., open haard, 1 grote en 2 

_„___ den: voor directe levering: diverse typen stacaravans kleine slaapk., badk. m. douche en ligbad, aparte w.c., woonk. 

MAARTENSZEE. T.h. bungalows, stacaravans, vanaf 7 tot 11 meter, met/zonder douche. Nieuw en ge- 

k-woninaen aan zee Gratis subtronisch zwem- bruikt. In al onze prijzen is: koelkast, comfort, lampen, zodoende lage kosten, groot zonneterras.^Magipernianentoe 
H»on,ngen aan zee. aratl» subtropisch zwem aar(]lekschakelaa ^ ' inbegrepen Zo 00k „ancobedn,! woond worden_ I”? 1 ' 

on nrati<; ctollon nn Ho namninn Rii aankoOD van een LARO t oen eerste klus Bdnsl Ameland, Hotel Hofker*** 

Postbus 13,9163 ZL NES, telefoon: 05191-2002 
Zeer rustig en vrij gelegen a d. zuidzijde v.h. dorp Nes 
1/4 pers. appartementen en hotelkamers, met douche/toilet, 
keukentje, kl.-tv, balkon. Restaurant, lift, BINNENBAD, 
solarium, sauna, tennisbaan. Gehele jaar geopend. 
VOORDELIGE MIDWEEK ARRANGEMENTEN. 


Sint Maartenszee/N.H. Tel 02246-1560 
4/6/tO-pers. bungalows aan dum. 2/3/4 sl.k. 
Vraag folder! Weekend ƒ 195.- / 395.- 


paradij*. Tel. 02246 - 15 96. 


aAiAaI TEXEL: 

4§f ipi Vakantiecentrum ’Dennenoord’ 

‘ts* Postbus 12,1790 AA Den Burg. Tel. 02220-12423 
3 km v.h. strand - schitterend gelegen. 

* NIEUW voor 1989,4-pers.stenen bung. met ligbad, ktv en radio. 

* Verh. v. 4-6-pers. stenen bungalows. 

* 4-6-pers. houten huisjes en 4-pers. luxe stacaravans. 

* Camping-bar-restaurant-winkel-tennisbaan-fietsenverh.- 
speeltuin. 

Extra voor iedere persoon éénmalige reductie van 50% op 
zwemparadijs. Geldig tot eind februan._ 


BERGEN-SCHOORL: th. aang. 4-pers. zomerhuisjes, 
mooie fietsomg. bij bos, zee en duin, weekend en midwk. 
Anofl. Hoogs. v.a. ƒ325 all-in. Int. 02209-2175. 


en gratis stellen op de camping. Bij aankoop van een 
stacaravan kunnen wij eventueel bemiddelen voor een 
staplaats in Zeeland. Folder op aanvraag. Bij bezoek 
eerst bellen s.v.p.: 01189-1990/1549 of 01181-1280. 


KROKUSVAKANTIE • KAMPEREN aan zee. Lekker uitwaai¬ 
en op het strand. Met een beetje geluk zonnen in een duinpan 
, , en zeker te weten zwemmen in subtropische wateren (gratis 

HOTEL ’AAN ZEE’, voor oen geslaagde zomer- toegan g tot het zwemparadijs). LAST MINUTE AANBIEDING: 
va kantte, 1 min. v. strand en golfslagbad. Volpension Kampeerplaatsen ƒ50.* all in per plaats (do. t/m zo.). Tevens 
v.a. ƒ 265.- p.p.p.w. Vr. folder, 01719 - 1 29 19, P. chalets, bungalows en caravans tegen hele speciale tarieven. 
Boulevard 206, 2202 HT Noordwijk aan Zee. . Roompot Recreatie, (01107) 4200. 


Zuid-Holland 


LARO, Hendrik Mandeweg 240, 1947 HH Beverwijk. 

Tel. 02510 - 1 25 90. Fax: 02510 - 1 25 90 _ 

RENESSE - BUNGALOWPARK DUINOORD’ voor een 
fijne en rustige vakantie, 4- en 6-pers. "“bungalows te 
huur op 500 mtr van strand en dorp. Inl. 01116 - 12 36. 


Utrecht 


IN RUSTIGE OMGEVING VAN LAGE VUURSCHE: nog 

enk. bungalows te huur. Inl. + folder: Bungalowpark De 
Spar, (02156) 223. 


''Er is een verrassend veelzijdig eiland, 
met een luxe hotel- en appartementen 
complex, waar niemand zich verveelt. 
Gewoon omdat er van alles is”, o.a 
Sfeervolle ambiance, lounge, hotelbar, 
restaurant, zwembad met kinderbadje, 
tennisbanen, solarium, fitness, sauna etc 


i<J’(Jmckindi’r 

.feir 

17b HUIK KAMHfV 
LN APPAHItMFNUN Onza hotel- 

arr *ng9m«ft& 

brochure efl 
fotomap 
v * r gadertn 
°v*rzaa. .. 
sfureg wij u 
9raag toe HOTEL APPARItMf NTfN 
POSTBUS b. mo AA HOllUM TH 05191 MM 


Ameland, luxe app. 2/4 pers., gratis gebruik van - rt1 
sauna, etc. Ook weekend en midweek. Tel. 058-6675°' 


Extra voor iedere persoon éénmalige reductie van 50% op Eemshotel, Delfzijl: Comfortabel slapen en eten bOV^f 

zwemparadijs. Geldig tot eind februan. _ Uniek in Europa! Riant uitzicht over de Eemsmond v/d^jf 

donzee. Nieuwe luxe kamers, sauna, fitness:. 05960*1" 
TERSCHELLING: bungalows (5 pers.) en appartemen- , . . „ , •+ «««„ J 

ten (4 pers ). Inl. folder Knop bungalows, tel. 050- LGKKGr GFOp Uit I733r TGX6j\j 

346865. _ Wij bieden u luxe appartementen voor een re°^ 

Ameland en Terschelling: t.h. caravans, 2 sl.kmrs., gask. en prijs. Centraal gelegen dichtbij het strand met ee \JL 
wc. Voll. inger. Vrij voor 2217 en na 12/8. Hoogs, ƒ 440,- p.w., reduktie zwemparadijs, 't Koogerhuys de ^ 
april en sept. v.a. ƒ 195,- p.w. Tel. (0518Q) 1206. N.o. zondag._ Tel. 02220-17794 b.g . g. 17641. 


1 TERSCHELLING: bungalows (5 pers.) en appartemen- 
I ten (4 pers.). Inl./folder Knop bungalows, tel. 050- 
' 346865. 
Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 5 


biimen/buitenland Groot aandeel in verbetering verhouding supermachten 

Bewogen George Shultz 
verlaat State Department 


JSHINGTON - Na zeseneenhalf 
, ’ r uim anderhalf miljoen kilome- 
en drie verscheurde ontslagbrie- 
verliet George Shultz donder- 
° voor de laatste maal het State 
Partment. De doorgaans zo rusti- 
ohuitz was zichtbaar aangedaan 
P hij, arm in arm met zijn vrouw 
' en a, de marmeren trappen van 
Ministerie van Buitenlandse Za- 
, afliep onder het applaus van 
1.000 ambtenaren van het mi- 
s terie. 

^8-jarige minister, die eerder op 
dag van president Reagan de 
'dal of Freedom’ - de hoogste 
^erikaanse onderscheiding 
kon zijn emoties maar moei- 
de baas toen hij afscheid nam 
z 1 het personeel van het State De¬ 
cent. 

‘ u hz mijdde de festiviteiten rond 
.beëdiging van George Bush tot 
. Sl dent en vloog gisteren meteen 
Ij zijn thuisstaat California. Daar 
hij zijn tijd vullen met lesgeven 
,. de Stanford Universiteit, zijn 
• Mneringen op papier zetten en 
spelen. 

' u hz werd in juli 1982 tot minister 
Ij 1 Buitenlandse Zaken benoemd. 
I v °lgde Alexander Haig op die na 
^lopende conflicten met de staf 
het Witte Huis moest aftreden. 


rechten in de Sovjetunie is de ver- keinse fractie in de Senaat, Robert 
houding tussen de twee supermach- Dole, zei dat Shultz’ opvolger James 
ten radicaal veranderd. Baker ’grote schoenen moet vullen’. 


Maar zijn staat van dienst wordt 
enigszins ontsierd door Midden- 
Amerika en het Midden-Oosten, 
twee gebieden waar de Amerikaan¬ 
se minister niets heeft weten te be¬ 
reiken. 


Integer 


Tatoeage 


Shultz, die in voorgaande regerin¬ 
gen minister van Financiën en di¬ 
recteur van het begrotingsbureau is 
geweest, kreeg woensdag op een 
lunch met enkele vooraanstaande 
senatoren een kristallen wereldbol 
met een tijger ernaast aangeboden. 
Het was de zoveelste tijger die de 
Amerikaanse minister in ontvangst 
mocht nemen sinds een krant be¬ 
richtte dat hij op zijn rug een tatoea¬ 
ge van een tijger draagt: de mascot¬ 
te van de Princeton Universiteit, 
waar hij studeerde. 

Bij die gelegenheid prees de Demo¬ 
cratische senator Edward Kennedy, 
die het vaak niet met het beleid van 
de regering-Reagan eens was, hem 
als ’groot staatsman en één van de 
beste ministers van Buitenlandse 
Zaken’. De leider van de Republi- 


Shultz heeft altijd goed kunnen óp¬ 
schieten met het Congres, waar hij 
te boek stond als een integer man. 
Zijn aanzien steeg nog meer toen bij 
het onderzoek naar de Iran-contra- 
affaire vast kwam te staan dat hij 
zich van meet af aan tegen de gehei¬ 
me wapenleveringen aan Iran had 
verzet. 

Maar anderen zijn minder te spre¬ 
ken over Shultz. Volgens Charles 
William Maynes, de hoofdredacteur 
van het blad ’Foreign Policy’, had 
Shultz moeten aftreden toen hij 
doorkreeg dat de geheime wapen- 
zendingen aan Iran toch doorgin¬ 
gen, ondanks zijn bezwaren. May¬ 
nes noemde Shultz een heel middel¬ 
matige minister die ’erg slechte cij¬ 
fers kijgt voor wat hij in Midden- 
Amerika en het Midden-Oosten 
heeft gedaan’. 

Maynes erkende dat de Verenigde 
Staten nu wel met de Palestijnse 
Bevrijdingsorganisatie PLO praten, 
maar dat gebeurde pas in december 
en 'intussen hebben wij acht jaren 
verloren’. 


Wslag 


zesenhalf jaar die hij in het 
,/ e Department heeft doorge¬ 
it, bood Shultz driemaal zijn 
^ Mg aan: toen medewerkers van 
&r ^ationale Veiligheidsraad zon- 
/ 2 Üh medeweten voor een missie 
^ het Midden-Oosten waren ge- 
^ /*> uit protest tegen het plan voor 
^ v erplichte leugendetector test 
r ih° en een medewerker van het 
, Huis hem verbood met een 
l Q btrnachttoestel naar het Midden¬ 
maten te vliegen. Alle keren wei- 
e Reagan zijn ontslag te aan¬ 
een. 

f<js zijn aantreden in 1982 heeft 
iet 2 ru im anderhalf miljoen kilo- 
nJ e . r afgelegd op diplomatieke 
Mes over de hele wereld. Bij zijn 
/Mek kan hij met terugzien op een 
f e ,‘henlijke verbetering van de be- 
>ta * ngen tussen de Verenigde 
I ten en de Sovjetunie. Dank zij 
^ v erdrag over de afschaffing van 
| 6 ftiiddellange-afstandsraketten, 
terugtrekking van de Sovjettroe- 
j/ uit Afghanistan en de verbete- 
g v <m de situatie van de mensen- • President Reagan overhandigt de scheidende George Shultz 
de ’Medal of Freedom’, de hoogste Amerikaanse onderscheiding 
die een burger kan krijgen. 


Verwoestend advies hoge ambtenaren over plan Nijpels 

Milieu-minister vindt 


• • 


Van onze parlementsredacüe 

HAAG - Minister drs Ed Nijpels moet deze 
e ek hevig geschrokken zijn. Hij had het zich zo 
°°i voorgesteld. In maart dacht hij een allesomvat- 
w n d milieuplan op tafel te kunnen leggen, met het 
^ e nkend perspectief van een schoon Nederland. Ze- 
toen de premier hem twee weken geleden zo 
ac htig steunde in zijn beleid, dacht de liberale mi- 
1 ster zijn prachtige maar zeer dure plan probleem- 
° s door de ministerraad te kunnen loodsen. 

^ et had ook mooi kunnen zijn. Kort voor de Europe- 
Jj v erkiezingen komt een VVD-minister met een 
voor het schoonmaken en -houden van grond, 
, ater en lucht. Daar zou hij furore mee kunnen ma- 
u f n - Het zou bovendien kunnen bijdragen aan het 
t de electorale put trekken van de VVD. Want on- 
, a nks het feit dat Voorhoeve de chaos in de fractie in 
üng heeft kunnen krijgen, wil het in de opinie- 
d^ngen nog niet erg lukken. 

5| e t geheel onverwacht, stuit Nijpels echter op fel 
„ r2e t van de economen in en rond het kabinet. On- 
Vn/ aa ë d ’ zo benadrukt Nijpels’ departement van 
kwam de Centraal Economische Commissie 
i/BC) met een verwoestend advies over het eerste 
Accept van het milieubeleidsplan. De commissie, 
/^taande uit topambtenaren van de departementen 
c an Algemene Zaken, Economische Zaken, Finan- 
m en . Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken, liet 
aar heel weinig heel van Nijpels’ voorstellen. 

k^hade 

SoK kunr *en volgens de CEC ’grote economische 
j/hade’ veroorzaken. Bovendien hebben de econo- 
ind ruk dat het stuk 'onvoldoende doordacht’ 
bü ^' Vaar dere bewoordingen kunnen ambtenaren 
s .f a . niet bedenken. En ofschoon zij in die commis- 
noodzakelijkerwijs de mening van hun be- 
a dslieden hoeven te vertolken, is het ook niet 


noodzakelijkerwijs de mening van hun be- 
a dslieden hoeven te vertolken, is het ook niet 
jhkbeeldig dat bewindslieden als Ruding en De 
ning wel wat voor de argumenten van hun ambte- 
ar en voelen. 

lhwf reen is ervan overtuigd dat de ernstige vervui- 
Y an het milieu een grondige aanpak verdient. En 
j * dat geld, veel geld, gaat kosten, ook daarvan is 
v n i re en doordrongen. Maar de onmiddellijk daarop 
dg ger *de vraag, wie gaat het betalen, daarover lopen 
leningen mijlenver uiteen. 

jJ J P, el s wil een combinatie. Uitgaand van het princi- 
v/de vervuiler betaalt’ wil hij burgers en bednjfsle- 
l an , een fors steentje aan het schoner maken van ons 
tg teten bijdragen. Maar daarnaast wil hij ook gro- 
g "ommen (drie miljard per jaar extra) overheids- 
sch , VOOr het milieu besteden. En daar wringt de 


Het kabinet en de regeringsfracties CDA en VVD 
vinden al jaren dat de overheidsuitgaven veel te 
hoog zijn en teruggedrongen moeten worden. Ook 
Nijpels zelf is het daarmee van harte eens, maar hij 
vindt daarnaast dat er hogere belangen kunnen zijn. 
En de minister van Milieu vindt zijn beleidsterrein 
zo’n hoger belang. We komen om in de vuiligheid en 
daarom moeten economische belangen wijken 
meent hij. 

De economen in de CEC vinden dat Nijpels veel te 
hard van stapel loopt. Zij zijn doordrongen van het 
feit dat bestrijding van de vervuiling een absolute 
prioriteit moet zijn. Maar milieubeleid heeft volgens 
hen alleen maar zin als het in Europees verband ge¬ 
beurt. Bovendien moet worden opgepast dat onze 
economische positie ten opzichte van het buitenland 
niet te zeer verzwakt door allerlei milieu-maatrege- 
len alleen in Nederland door te voeren. 

Op zichzelf hebben de CEC-ambtenaren daar een 
punt. Het is het paard achter de wagen spannen, als 
Nederlandse milieu-maatregelen ertoe zouden lei¬ 
den dat onze economie ernstige schade oploopt. 
Maar met dezelfde redenering is het ook het paard 
achter de wagen spannen wanneer het voorop stel¬ 
len van het economisch belang ertoe leidt dat ons mi¬ 
lieu zodanig vervuilt, dat er straks niemand meer 
zonder gasmasker in Nederland kan rondlopen. 

Wanneer alle Europese landen zo zouden redeneren 
als de economische adviseurs van het Nederlandse 
kabinet, zou er waarschijnlijk nooit iets gebeuren. 
En dat is ook Nijpels’ redenering. Iemand moet het 
initiatief nemen tot maatregelen, die de vervuiling 
tegengaan. En als in Europees verband niet snel 
overeenstemming bereikt kan worden, dan moeten 
er eerst in Nederland maar maatregelen genomen 
worden. Misschien volgen de andere landen dan 
vanzelf, zo denkt Nijpels. 

Dat onze Europese buren weinig voelen voor een 
snelle aanpak, blijkt uit de discussie over de kataly¬ 
sator in kleine auto’s. Nijpels heeft besloten een sub¬ 
sidie op zulke auto’s te geven. Hij loopt daarmee ech¬ 
ter het risico teruggefloten te worden door het Euro¬ 
pese Hof van Justitie, wegens oneerlijke concurren¬ 
tie. 

Het is goed dat wordt gewezen op gevaren voor de 
economie van een al te stringent milieubeleid. Maar 
de ambtenaren in de CEC hadden zich ook wat meer 
in de echte milieuproblemen moeten verdiepen, 
voordat ze een zo vernietigend advies uitbrachten 
over Nijpels’ plannen. Het gaat niet aan de oplossing 
van milieuproblemen alleen te zien als een econo¬ 
misch vraagstuk. 


Henri Kruithof 


Plateau Margraten wordt niet afgegraven j f ' , -fc - 


... -•'Y.iiSfc»-- 


'-•c. - 1 -V f ^ 
... ... 

^ i . _.— v L 

1 1 ' . 


* - rt 


pi 
M ■ 


- 
, y r > 
—- C3» 
4«— . 

— - ^ «>* ai' ^ 


v ^ - 


...wisselgeld...? 


Ideologische tegenstellingen naar de achtergrond 

Oost en West in Weneii 
weer nader tot elkaar 


Van onze correspondent dat eerder zeer moeizaam was. De zakelijke sfeer die het akkoord 

mn» T r.x T t-. •-.- 111 . . i Centraal in de toenadering staat het ademt, helpt bij voorbeeld te voor- 

WENEN — Poëtische taal weerklonk met grote regelmaat de af- 0 p (j e achtergrond raken van ideolo- komen dat het ontworpen systeem 

gelopen drie dagen op de slotzitting van de Weense Conferen- gische conflicten. Oost en West zijn voor kritiek op eikaars naleving van 
tie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE). Sov- in een stadium gekomen, waarin de de mensenrechten slechts gekwet- 
jet-minister Sjevardnadze bij voorbeeld bracht dit te berde: overtuigingsdrang heeft plaatsge- ste nationale ego’s achter laat. Maar 

„De Weense CVSE-conferentie heeft het Ijzeren Gordijn doen maa ^. x voor , het . zoeken na f* ëeza- dat is het terrein van de toepassm- 

” v ,, , r>, , • . , „ _menlijke oplossingen vanuit de ver- gen. Het Westen dat de afgelopen 

schudden, heeft Zijn roestige steunberen verzwakt, heeft e schillende zienswijzen. dagen zo liep te pronken met de ver- 

meuwe bressen in geslagen en heeft zijn corrosie bespoedigd. gaande mensenrechtenbepalingen 

Zij heeft de rivierbeddingen van de Koude Oorlog ineen doen De vrucht daarvan is het Weense die het m het akkoord opgenomen 

schrompelen onder de druk van warme stromingen.” CVSE-slotakkoord, dat een van de heeft gekregen, zal nog veel wijs- 

mimsters het belangrijkste docu- heid moeten opbrengen om de twij- 

ment noemde sinds de Akkoorden felaars op dit gebied in het Oostblok 

Niet alle toespraken van de 35 mi- De Westduitse minister Genscher van Helsinki. Belangrijk omdat het n j e t kopschuw te maken, 
nisters van Buitenlandse Zaken wa- signaleerde een zakelijker dialoog - in de woorden van minister Gen¬ 
ren zo beeldend, maar steevast be- tussen de twee kampen. En ook zijn scher- de CVSE-deelnemers als lei- Zo zou al te felle kritiek op de Ber- 
vatten ze een passage waarin werd Poolse collega stelde vast dat nu draad kan dienen in de ’ont-ideolo- hjnse Muur (minister Shultz roerde 
verwezen naar vervagende tegen- open gesproken kon worden over gisering en de demilitarisering van d at pun t deze week aan) de Oost- 
stellingen tussen Oost en West. zaken als de mensenrechten, waar de internationale betrekkingen’. duitsers kunnen weerhouden van 

het afschaffen van verplicht geld 
wisselen aan hun grenzen. Dit on¬ 
danks een bepaling in het akkoord. 
Gisteren al beriep DDR-mmister Fi- 
scher zich op het recht van elk land 
zijn grenzen naar eigen goeddunken 
in te richten. 

Het Westen heeft goeddeels zijn zin 
gekregen op het punt van de men¬ 
senrechten. Het Oostblok is tevre¬ 
den met de nieuwe onderhandelin- 
gen over conventionele ontwape¬ 
ning. 

Compromissen 

De bereidheid tot het sluiten van 
compromissen, heeft die twee ver¬ 
langens samengebracht in een 
kaftje. Van nu af zijn die twee poli¬ 
tiek gezien anlosmakelijk verbei¬ 
den. >£ 

> 

Minister Van den Broek drukte*1tat 
zo uit: „De manier waarop staten 
met elkaar omgaan, kan niet ont¬ 
koppeld worden van de wijze waar¬ 
op zij elk hun burgers behandelen.” 

De eerste controle van die koppe- 

• Terwijl de CVSE-conferentie zich bezighield met de naleving van de mensenrechten, demon- cysE-llndeiTelkaa^nLeJin^v^ 
streerden voor de ingang van het Weense congresgebouw vermomde Koerden voor de vrijlating de men senrechtenparagrafen gaan 
van politieke gevangenen in Turkije. bespreken. 


Niet alle toespraken van de 35 mi¬ 
nisters van Buitenlandse Zaken wa¬ 
ren zo beeldend, maar steevast be¬ 
vatten ze een passage waarin werd 
verwezen naar vervagende tegen¬ 
stellingen tussen Oost en West. 


De Westduitse minister Genscher 
signaleerde een zakelijker dialoog 
tussen de twee kampen. En ook zijn 
Poolse collega stelde vast dat nu 
open gesproken kon worden over 
zaken als de mensenrechten, waar 


dat eerder zeer moeizaam was. 
Centraal in de toenadering staat het 
op de achtergrond raken van ideolo¬ 
gische conflicten. Oost en West zijn 
in een stadium gekomen, waarin de 
overtuigingsdrang heeft plaatsge¬ 
maakt voor het zoeken naar geza¬ 
menlijke oplossingen vanuit de ver¬ 
schillende zienswijzen. 

De vrucht daarvan is het Weense 
CVSE-slotakkoord, dat een van de 
ministers het belangrijkste docu¬ 
ment noemde sinds de Akkoorden 
van Helsinki. Belangrijk omdat het 
- in de woorden van minister Gen¬ 
scher - de CVSE-deelnemers als lei¬ 
draad kan dienen in de ’ont-ideolo- 
gisering en de demilitarisering van 
de internationale betrekkingen’. 


economen op zijn weg bespreken. 


(ADVERTENTIE) Klinkende munt bij Mobil 

Verdien ƒ 5,- korting of ƒ 2,5 0 con tant met 
een volle spaarkaart. Voor elke 5 liter brandstof krijgt u één MC-punt. 
Als u 25 MC-punten heeft verzameld, is uw spaar¬ 
kaart vol en kunt u kiezen: of ƒ 2,50 contant 
of ƒ 5,- korting op Mobil Mart-artikelen 
(uitgezonderd snoep en sigaretten) of 
op de volgende Mobil Service: 
autowasbeurt*. 


Korting op autowasbeurt bij: 
tankstation Brouwers 
Heerlerbaan-Heerlen \ _/ 


w 


Uw Mobil-dealer 

Mobil Station „Beersdalweg” 

expl. Service Station Valkenhuizen 

Jo Brouwers B.V. :■ 

* 

Beersdalweg 115 
Heerlen 

(Uitsluitend inleverbaar bij dit Mobil Station) 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 


'(‘Oj ya »:i! 

i m 


4 h K A 


4Uti, 

a 


ui 


HgSH 
UT 

■ Df FIJNSTE U 
VAKANTIETRIPS 


ff BEIERSE ALPEN 

fBRUNNEN 

«LUGANO 

JDIANO MARINA 

«NICE-MONACO 

«PARIJS 2.3. 

«LONDEN 

«BERLIJN 

«KOPENHAGEN 

fPORTOROZ-ADRIA 

ff MERANO-OOLOMIETEN 

«TORBOLE-GARDAMEER 

fZELL AM SEE 

«VELDEN WORTHERSEE 

«WENEN 

«ROME-FLORENCE 
ff LOURDES 

Farnsbergsauerland 

'NOR MANDIE-LOIRE 
NOORSE FJORDEN 


7 dg 
5 en 10 dg 
7 dg 
10 dg 
7 en 10 dg 
2, 3.4 en 7 dg 
4 dg 
3 en 4 dg 
3 en 4 dg 
10 dg 
rEN 8 dg 
:ER 10 dg 
8 dg 
EE 10 dg 
7 dg 
10 dg 
7 dg 
JD 5 dg 

5 dg 49 


Vanaf j 
dg 799.-J 

dg 499.-1 

dg 749,-1 

lg 1079,-f 

lg 599.-ff 

g 139.-1 

3 449,-f 

I 299.-1 

299.-ff 
945.-1 
799,-ff 
889, ff 
779.-f 
1095.-ff 
789. ff 
989.-ff 
699.-ff 
499.-ff 
499,- ff-- 


1289 - 


Zuiden 

^ Touringcars 

04406-15252 

Plenkertstraat 44, Valkenburg 

Dagelijks geopend ook in 't weekend tot 20 uur. 

O/i/e folders zijn ook bij elk reisburo verkrijgbaar. 

Waddeneilanden 


CtRKEL-REIZEN: Meer dan 300 huizen en app. in 
geheel Joegoslavië. In!.: Postbus 11. 5109 ZG 
’s Gravenmoer Tel. (01623) 22194. 


Friesland 


Limburg 


; HOTEL ROOLAND, ARCEN. Vlakbij de kasteeltuinen. Week¬ 
end arr.: 2 ovem., 2x ontb., 2 drie-gangen diners, welkomst- 
I cocktail ƒ 135.- p.p. Midw. arr. ƒ 270.- p.p. Kamers met douche 
I en toilet, ki. t.v. en telef. Bosrijke omg. a/d Maas. 04703 -2121. 

1 EINDELIJK GEVONDEN! 

Een gezellige camping voor jong en oud. Zonnige kampeerplaatsen en 
comfort, stacaravans t.h. Leuk acöviteltenprogr. Folder + inl.: Camping 
Berlngerzand. Heide 5, 5981 NX Pannlngen. tel. 04760 - 7 20 95. 

CAMPING HIGH CHAPARREL, OIRSBEEK, 12 km van 
Valkenburg, 4-6 pers. stacaravans t.h. Extra aanbieding: van 
1 t/m 15 juli v.a. ƒ 495.- voor 2 wk. all-in. Eigen tent of car. vóór 
15 juli en né 19 aug. Gezinspr. ƒ 14.- p. nacht, min. 7 nachten. 

; Vr. folder 04492 • 20 44. 

’ Voor een heerlijke ontspannen vakantie voor het hele gezin 
Kom naar camping “De Leiatert” In Roggel. Verw. zwemba¬ 
den met super waterglijbaan, roeivijver, grote speelt., kinder¬ 
boerderij, manege, sportcentr., tennishal, jeugdontspannings- 
hal, uitgebr. aktiviteitenprogr. Spec. Hemelv. en Pinksterarr. 
Vraag info tel. 04749-3030. 

VIJLEN (Z.L) IDEAAL VOOR VAKANTIE in iente/zomer- 
/herfst en winter. Biedt u langlauf en/of wandel arr. Loipes en 
wandelroutes zijn voor u uitgezet in het Z.L. heuvelland. Bij on- 
: voldoende sneeuw in Z.L. 1 ó 2 keer p.w. spec. vervoer per tou¬ 
ringcar naar Ardennen (ski en/of wandel) tegen sterk gered. pr. 
incl. ski-materiaal. Vraagt prosp. 04454-1610 O.V. Vijlen/VW 
Vijlen, Vijlenberg 60, 6294 AX Vijlen. 


Éi DIT IS HET HELEMAAL Éi 

«•iciuuhf Vow een 9 az * ll '0* vakantie met veel kinderpret. d/ickuWri 

CAMPING De Schatberg te SEVENUM 

i Gezellige en gastvrije camping, spec. ook voor gezinnen met oudere kinderen. Gra¬ 
tis gebruik zwembad, minigolf, waterfietsen etc. Voetbal-, volleybal-, tennisvelden 
en surtplas. Disco en bowling. Zeer actief recrea-team. Ook pnma geschikt voor ef- 
fe 'n weekendje eruit’. Spec. HemetvTPinkst.arr. Gratis folder 04767 - 17S6. 

CARNAVAL IN LIMBURG, Hotel Lamerichs, Geulhem bij Val¬ 
kenburg, Geulhemmerweg 27, 6325 PH Berg Terblijt. 5 dgs. 
arr. met bezoek aan optocht Maastricht en Kerkrade per auto¬ 
bus ƒ 275.- p.p. Vraag inl. tel. 04406-40555. 

VALKENBURG a /d GEUL 


WATERSPORTHERBERG 'OER T HOUT • oer gezellig en 
vertrouwd - Zeil-, surf-, kanokursussen en kampen in 16 m 2 
BM-ers, Valken en Lasers. Ook voor scholen en groepen. Prij¬ 
zen v.a. ƒ 165.-. Inl.: Herberg 'Oer 't Hout’, Raadhuisstraat 18, 
9001 AG Grouw. Tel. 05662-1528. ANWB erkend, aangesl. bij 
NJHC, VZN, CWO en Recron. 


Drenthe 


Pension 'Villa Nova' Zorgvlied. Gelegen in bosrijke omg., pri¬ 
ma uitgangspunt voor wandelaars en fietsers. Goede keuken. 
Grote tuin, terras, ruime parkeergel., lift aanwezig. Kamers m/z 
douche en toilet. Voll. verzorgd vanaf / 43.50 p.p.p.d. Fam. 
Krans Dorpsstraat 38 8437 PB Zorgvlied. Tel. 05212-7212. 


camping 


* 


eext (dr.) 


LID RECHON 


Armerweg 3, 
9483 TA Eext. 
tel. 05922-1292 


Modem ingerichte gezinscamping met 

o.a.: 

• Buiten- en verwarmd binnen¬ 
bad (28 gr.) 

• Recreatiebegeleiding gehele seizoen. 

• Arrangementen met Hemelvaart en 
Pinksteren. 

• Stacaravans te huur. 

• Vraag folder aan of kom zelf langs om 
te kijken. 


Overijssel 


Voor 'n echt fijne vakantie vol ontspanning en variatie is 
Valkenburg ideaal! Gezellige hotels, schitterende 
campings, comfortabele appartementen en bungalows, 
boeiende attrakties; Valkenbur <f wordt uw mooiste 
vakantie. Boek nu! 

Een week-arrangement v.a. fl. 287,- p.p. 

VW Het Geuldal. Tel 04406-13364 
Postbus 820, 6300 AV Valkenburg 


HOTEL VULERHOF/VIJLEN-VAALS. L.o. v.a. ƒ 30.- h.p. 
v.a. ƒ 45.-. tev. vak. woningen verhuur. Deelnemer winterarr. 
O.V./VW Vijlen, 04454-1710. _ 

18 bronsgroene kwaliteitscampings. 

Vraag de uitgebreide kl.folder op 045 - 72 43 95. 


CAMPING HEINO, 05729 - 15 64. Gezmscamping, verw. 
( K.nder)zwemb,, waterglijbaan, tennisb., modern toiletgeb. 


LET OP: spec. aanbieding v.a. ƒ 150.- p.w., alles inbegr. Hol¬ 
ten vak.oord in DE UNDENBERG, t.h. 33 vrijst., in bos gele¬ 
gen, vak.bung's met alle comf., zoals ktv, incident, video. enz. 
Op het terrein verw. zwemb., speeltuin, wasserette, kantine, 
sportveld en in hoogs, reer.team aanw. 50 Vers in voor- of na- 
seiz., bel. korting. Vr. gr. folder, Postweg 1, 7451 TS of bel 
06483-61364. _ 

PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergefelijke vakantie! 
Vakantiehuisjes voor week-, midweek- en weekendverhuur 
met gratis gebruik van ruim 40 fantastische attrakties, gezellige 
familie-avonden en het Fujibergbad, een uniek zwemparadijs 
voor jong en oud. Ga langs uw postkantoor of postagentschap 
en haal de nieuwe vakantiefolder. Of bel 05231 - 30 00. 

Denekamp (Twente), GRENZELOOS BOEIEND, omdat het 
vele mogelijkheden biedt in elke vorm van dag- en verblijfrecre- 
abe Prachtige afwisselende natuurgebieden, grenzend aan 
het Duitse Berglandschap. Veelsoortige bezienswaardigheden 
an volksgebruiken w.o. watermolens, kasteel, musea, enz. Ho¬ 
tels, bungalows en campings in alle prijsklassen aanwezig. 
Zeer aantrekkelijke arrangementen. 

Echt ara ar, In Denekamp bent u uttfl Natuur-lljk uttll 
Vraag brochure bij: VW-Denekamp, Postbus 36, 

7500 AA Denekamp 


Zeeland 


vicre»-; 


Gelderland 


Rocraatto-contr. 'HET EIBERNEST, EIBERGEN. 
Varti. v. 2-11 pers. bungalows/stacaravans en kamp.pl. 
Inl. + gr. folder: Kerkdijk 1, 7152 DB Eibergen, 05454 - 
7 12 68 / 7 12 69. Nieuwe jaarpl. '89 ƒ 500.- korting. 

G ROEN LO, GELDERSE ACHTERHOEK 

T.h.: 4-6-6 pers. bungalows of chalets op recr.centr., o.a. verw. 
openlucht zwemb. met 38 m. lange waterglijb., tennis¬ 
banen, vis- en roeivijver, supermarkt. VANAF 1 MEI 1989: 
Subtropisch zwemb.. sauna, solaria, fitness, bar/bowling en 
raat. Recreatiecentrum Marveld, Elshofweg 6, Groenlo, 
(05440) 61638. Folder op aanvr. Tevens uw ideale gezins- 
vak.camping. 

Bungalows en Landhuizen in Nunspeet 

4- an 5-sterren huizen t.h. in heuvelachtig bosgebied. Gren¬ 
zend aan Nunspeets golfbaan en 10 min. lopen v.h. dorp. Geh. 
jr. geop, ook weekend en midw eken. Krokusvak. nog plaats. 
Ontdek het: Hoogwolde Is geen pretpark, wel een prettig 
perk. Bel voor info: (03412) 52379. 

Bok*» bungparfc Qardaran: Vak. i.d. boesen voor rust en na¬ 
tuur. Goed verz. 6-pers. bung., geen huisd. camping. Putterweg 
78 1 P b. 36, 3686 ZG. Proep. op aanvr Bezet v. 29-7 t/m 4-8. 
(06776) 1362/1496. 


a ard^" terSP 

Maar toch een paar dagen 
vrij met de krokusvakantie? 
En. . . . nog ni^t aan Zeeland gedacht? 

Een 4 daags l^cTfrangement op basis van 
half-pension in een 4-sterren hotel 
bijvoorbeeld. . . 

Lekker zwemmen, fietsen, wandelen, 
winkelen. . . Delta-Expo bezoeken. . . 

ƒ 253*75 (kinderen t/m 12 jaar voor de 

helft van de prijs) 

hotel 

DE ZEEUWSE STROMEN 

DUINWEKKEN RENESSE TEL.: 01116-2040 


ARDENNEN. Te huur: BUNGALOWS / CHALETS / 
STACARAVANS per week en weekend. 
NATUURREIZEN - Tel. 043 - 61 70 44. 

HÈT ADRES VOOR EEN FIJNE VAKANTIE! 

CARAV. Lh. Pracht, natuur bij La Roche (Ardennen) 
op kl. camp., 100 km v. Maastricht. Ook m. eig. tent of 
caravan. Fold.:01172-14 46, b.g.g. 09-32 8441 1488. 

STACARAVANS te huur in de ARDENNEN 
vanaf ƒ 200.- p.w. all-in. Inl.: dhr. van Dijk, 

tel. 04459 - 15 98. 


Gr. Britannie lerland 


VAK.HUISJES te h. Ook Londen. Int.: en gratis '89 brochure: Pal- 
thor Hotidays b v , Van Bijenrodeweg 893, 1081 BH Amsterdam. 
020-442161 


Frankrijk 


KAMPEREN IN FRANKRIJK Dordogne. Camping de la Pékmie, heeft 
drie mogelijkheden. Camping-Busreizen, 16 dgn., compi. inger. bung.- 
tent staat klaar of neem eigen kampuitrusting mee, v.a. / 339 - p.p. 
Bung.tent verhuur, kom met eigen vervoer en huur compi.Inger. bung.- 
tent, ƒ 349 - p.w. Campingpl., voor eigen caravan of tentbezitters, 100 
m 2 . Info.folder, Postbus 81, 9500 AB Stadskanaal, tel. 05994-13441. 

ST. AYGULF - CÖTE D’AZUR. Profiteer van voor- en na- 
seizoenskortingen v. 30-50% voor staanpl. of huur van 
toer/stacaravan op mooi gelegen Ned. (ANWB-erkende) *** 
'Camping op 2.5 km v. Middell.Zee. Voor folder en info bel- 
/schrijf: 'LES LAURIERS ROSES’, Route de Roquebrune, 
83600 SAINT-AYGULF, tel. 09-33-94811026/94812446. 

PARIJS - 3 dagen v.a. ƒ 179.-! 

HOTEL PULLMAN**** 

Gezellig naar de lichtstad met een uitstekend hotel. Vertrek 
iedere vrijdag. Incl. luxe t.car, kamers met alle faciliteiten, reis- 
leiding, ontbijt, incl. 5(!) excursies of ie klas metro-abonn. 
KROKUSVAKANTIE: extra 5-daagse reizen v.a. ƒ 389.- incl. 
alle excursies, enz. Vele opstapplaatsen. 

Gratis kleurenbrochure: bel 070 - 52 27 09. 

AIROPA REIZEN 


Duitsland 


Spanje/Portugal 


Iberbus. 

Nu 6 dagen per week per royal class-bus naar Spanje. Info: 
(020) 24 10 10, (010) 4 13 09 78. 

Portugal / zomer ’89 

De nieuwe Rent a Casa gids is uit! Boordevol met zonnig ge¬ 
prijsde Portugalvakanties naar o.a. de Algarve, Lissabon, Cos- 
ta Azul, Costa de Prata, Costa Verde, Madeira en de Azoren. 

Rent a Casa 

weet er meer van ... 

Bel nu: 079 - 41 60 31 (SGFVANVR) of haal ’m bij uw reisburo. 

10-13-14-17 daagse reizen naar Costa Brava, Costa Daura- 
da en Costa Blanca per luxe touringcar of per eigen auto. Ho¬ 
tels en appartementen v.a. 229.- p.p. voor 10 dagen. App. bij 
2 pers. Extra's van Skytours • gratis ontbijt • gratis treinservice 
• gratis 3-4 of 7 dagen verlenging • gratis reisleidingservice. 
Vraag onze gratis gids. 


Verenigde Staten 


CAMPING „DE BOUSBERG”. Schaesberg met zwembaden 
etc. 3 maanden kamperen / 250.-. Bungalows voorseizoen 
OOTMARSUM te h riant gel zeer luxe recr bung voorz van alle V.a. ƒ 195.- p.w. Bel nu: 045 - 31 12 13. 

comfort Info 033-729491 ——- " - 


Griekenland 


HOENDERLOO • VELUWE: DE WOESTE HOOGTE'. 

T.h. vakantiehuisjes, nwe. luxe stacaravans v.a. / 265.- p.w. 

Direct a/h staats Wildreservaat, zwembad. Folder: 05768-1600. orr JAAR BEGINT DE ZOMER VROEG OP CYPRUS. Div. hoL/app./ 

villa s/fly-drive, vakantie op maat enz. Brochure? Bel IUOS TRAVEL, 
de Cypruskenner bij uitstek. Tei. 075-17 94 17 Lid SGR 


Noord-Brabant 


Camping DE ROOYE ASCH 
Have# eweg 59 - 5423 W Handel - Tel. 04922 - 
1852. 3 zwembaden, sportvelden, kantine, 
dis co en snack. Groot zomerprogramma voor 
groot en klein. Caravans te huur en te koop, 
jaar- en setzoenplaatsen. 
Limburg 


t^ïTTisr 


NU UW SEIZOEN- OF VNKINTIEPUUTS 

of huur 5- of 6-pers. stacaravan. Geopend tot 30-10. 

DE MOOIST GELEGEN CAMPING IN ZUID-LIMBURG 
mat kantine, kampwinkel, frituur, wasserette, speeltuintjes, 
zwem- en kleuterbad. Vraag folder: 
TERRASSENCAMPING GULPERBERG PANORAMA B.V. 
BERGHEM 1 • POSTBUS 54 • 6270 AB GULPEN 
TEL. 04450 - 23 30 


Oostenrijk 


Wegens annulering beschikbaar tijdens de krokusweek: 54 
plaatsen ACHENKIRCH. Incl. volpension, vervoer, skihuur, ski¬ 
les, skipas, verzekering, ƒ 650.- p.p. 

EDAD REIZEN DORDRECHT, 078-179 777. _ 

Winter- of zomervakantie in een caravan??? 

Caravan Interland verhuurt compi. inger. caravans in Bruck 
a.d. Grossglockner (tussen Zeil am See en Kaprun). In Ka- 
rinthié Kiagenfurt a.d. Wörthersee 30 stacaravans. 

Inl. Caravan Interland, Postbus 64. 1230 AB Loosdrecht, tel. 
02158-5533. 


Vakantie bij aardige mensen. Gezell. vak. app. privé, 
div. groottes, v.a. 27 DM p. dag voor 2 pers. Huisprosp. 
Gerth, D6349 Greifenstein 7, tel. 09-49-6478 2396. 

EIFEL, MOEZEL, HARZ en BEIERSE WOUD. Vak.app. Vraag 
folder: Postbus 156 - 2980 AD Ridderkerk - (01804) 2 45 89. 

BOPPARD, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dir. a. d. Rijn. Alle krs. 
m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr. Ned.) of 
schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope’***, Mainzerstr. 4, 
D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088. 

EEN NED ER LAN Dé HOTEL in 't hartje van Sauer- 
land, slechts 219 km van Arnhem, Venlo, Heerlen 
voor betaalbare prijzen. Bel 09-4929812017. Direct 
bij liften en centrum. Ook zenden wij u gratis prospec- 
tus met alle prijzen, ook voorjaar en zomer. _ 

f£family*Gamping*Glub^, 

Een droomvakantie voor het hele gezinl Ga met onze 

■ luxe touringcars (of eigen auto) naar ons mooie, gezelli- ■ 

■ ge vakantiepark a.d. Moezel bij Cochem (Dtsl!). Een ■ 
schitterend inger. bungalowtent met o.a. vloerbedek- 

I king, koelkast en elektrisch licht staat voor u klaar en de I 

■ Ned. leiding zorgt ervoor dat uw vakantie onvergetelijk * 
wordt. Ons rekr.progr. (zie folder) is uniek en de omge- 

■ ving is een stukje paradijs op aarde. Veel zon! Natuurlijk ■ 

• hebben we een zwembad, fietsen en kano’s. En dan m 
onze prijzen! Ja, u leest het goed! Hoogseizoen: 2 we- 

| ken inclusief busreis ƒ 395,- p.p., kind ƒ 325,-. En voor I 

• eigenaars van caravan of tent zijn prachtige plaatsen m. ■ 
elektr. en water. Ook pensions / vak.won. Bel direkt voor 

V gratis inform. (ook ’s av. + weekend) tel. 02502 - 8567. M 
■ Family Camping Club - Spierlngweg 1047 - Zwaanshoek 


5 jaar 

n— - gastvrijheid 

Hotel Am perghang 

Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen Bad Bentheim. 

Luxe woon/slaapkamers op het zuiden. 

Sfeervolle lounge, bar, restaurant. Café/terras, relax-center 
met solarium, Romeins stoombad, whirl-pool en binnenbad 
(29°C) Ons aanbod incl. royaal ontbijtbuffet en elke avond 
4-gangen-keuzemenu’s: 

6-daags jubileum-arrangement 
tijdelijk DM 260,- p.p. 

inclusief aantrekkelijke jubileum-verrassmgen 

De nieuwe krokus-arrangementen liggen reeds klaar! 

Postbus 129, D-4444 Bad Bentheim. 

Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder. 


010-4790011 

SKYTOURS 

dan bent u beter uit. 


GARDAMEER / ADRIA: Div. parken villa/app. m. 
zwemb/tennis. Op div. ANWB-campings compleet in¬ 
gerichte stacaravans, bung. tenten en kampeerpl. 
Intergarda, Beeklaan 262, Noordwijk, 01719- 1 94 92. Frankrijk 


STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN t.h. in 
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië. Altijd 
m. zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR - Esp 51 - 5691 
NJ Son. BEL 04990 - 7 48 77 (GRATIS BROCHURE) 


VRAAG GRATIS ONZE SPANJEGIDS ZOMER 1989 AANII 

met meer dan 40 hotels aan de Costa Brava. Costa Dorada en Benl- 
dorm, en div. apt. 10 dg/vp v.a. 219 - 

Nog enkele plaatsen vrij voor de KROKUSREIS vertrek 3-2- 89 
LLÖRET OE MAR HOTEL: AUGUSTA CLUB, COPACABANA, HE¬ 
LIOS, DON JUAN v.a. 10 dg/vp 399.-. 

BENIOORM HOTEL: FENICIA VILLA DE BENIDORM, LUNA, DON 
ROLF, SURPRISE v.a. 10 dg/vp 379.-. Luxe touringcarreizen met bar, 
video, toilet, opstapplaatsen in geh. Nederland. 

FIESTA TOURS HOLLAND 

Tel. 045-322222/324000 of via Touringcarbedrijf Boosten, tel. 045- 
213218. Dagelijks boeken van 9-22 uur 's zondags van 12-18 uur. 

EURORAPIDK REIZEN 

2x PER WEEK NAAR SPANJE 

In januari verschijnt de nieuwe zomerfoider div. hotels en 
appartementen. Campingretour al v.a. ƒ 209 - 
Royal Class toeslag ƒ 50.-. INLICHTINGEN: 030 - 62 80 04 

ZOMERPROGRAMMA 1989 

VRAAQ HET GRATIS AAN 
SUPERSTUNT!!!!! 

„lO-daagse reizen met luxe touringcar, bar, tollet en video 
ROYAL CLASS (toeslag ƒ 50.-) 

Vertrek: 10-02, 17-02, 24-02, 03-03 en 1003 Verlenging mogelijk 
SALOU: Hotel Belvedere"* 

binnen- en buiten zwembad, tennisbanen, centrum, 100 m v. zee, 

INCLUSIEF 3 EXCURSIES. Keuzemenu V.P.ƒ 349.- 

LLORET DE MAR: Hotel Dex 

direkt aan zee en centrum V.P. / 279.- 

AZUL TOURS 

Tel. 045 - 322224 / 013 - 427777 / 020 - 137459 / 05735 - 3512 
Dagelijks boeken van 09.00 uur-22.00 uur. Ook ’s zondags. 

COSTA BRAVA 

VRAAG ONZE NIEUWE GIDS! 
BOORDEVOL HEERLIJKE VAKANTIES. 
Zonnig geprijsd en perfecte kwaliteit. 
10-daagse LUXE BUSREIZEN al v.a. / 185.- p.p. 
incl. prachtig appartement. 

VONK REIZEN Lid ANVR/SGR 

Tel. 05178 - 1 55 15 

_ (meer dan 18 jaar erv aring!) 

UITSTEKENDE BUSREIZEN SPANJE 
Vanaf Pasen '89 uw vakantie Spanje écht goed geregeld! 

10-13-17-20-daagse reizen • Kinderkorting tot 50% 

50 opstapplaatsen • Aardige chauffeurs/reisleiding. 
LLORET: Hotel Dalia, LO v.a. 259.-. App. Fenals, LG v.a. 259 - 
BLANES: App. Lotus, LG v.a. 249.-. Hotel Esplendid v.a. 369.- 
CALELLA: Hotel Fragatta, LO v.a. 299.-. 

Continental VP v.a. 329.- 
MALGRAT: Hotel Los Pinos, HP v.a. 319.-. 

Don Angel VP v.a. 349.- 

Vraag SUN TOURS gide bij uw relsburo of bel 078-179000 

i 

HUIS IN SPANJE KOPEN? Wij verzenden 3 brochures van 
prachtige projekten Costa del Sol of Costa Blanca tegen / 35 
rembours. ROMAKA VASTGOED Heemraadssingel 319, 
3023 BG Rotterdam. Tel. 010-4771300. fax 010-4768936. 


.VLM. 23000 VAKANTIEWONINGEN te huur in Denemarken, 05975- 
14 16, Dansk Feriehus Bookingburo Holland - Hoofdweg 99 - 9681 
AC Midwolda. 

12000 VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN - 
TEL. 05975 - 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland - 
Hoofdweg 99 - 9681 AC Midwolda, 


Skandihavië 


Vakantie-appartementen 
in Noorwegen 

Scandinaviè-specialist Info Skandic kent Zweden en 
Noorwegen als geen ander. Daardoor kunnen wij u onge¬ 
kend veel vakantiemogelijkheden aanbieden, verdeeld 
over heel Zweden en Noorwegen. 

Bijvoorbeeld: 4-persoons appartementen in Rauland (Z.- 
Noorwegen), midden in de schitterende natuur 

v.a. ƒ 160,-- p.p.p.w. 

inklusief retour overtocht Frederikshavn-Oslo met een 
komfortabet hotelschip van Stena Line. 

Vraag de gratis Scandinavië-brochure '89 bij: 

Info Skandic 

postbus 1304, 9701 BH Groningen. Tel. (050) 143200. 
Wij zijn aangesloten bij de ANVR en SGR. 


Hongarije 


MAGYAR TRAVEL: 400 huizen en app., 700 campingpl. 
vlieg- en busreizen. Inl. Cirkel Reizen, Postbus 11,5109 
ZG 's Gravenmoer. Tel. (01623) 22194. 

QA-a Hongarije Tours 

^ ZOMERGIDSEN 89 

campings, vakantiewoningen, hotels, auto- bus- en vliegreizen 
Boekingen: bij uw ANVR-reisbureau of bij GéGé 085-435050 


wereld H 
V contact 


U.S.A. & 
CANADA 


Wereldcontact Reizen (lid SGR) organiseert inform aHj 
avonden samen met KLM, Canadian, Northwest, Dw® 
Airlines, Amtrak/Via Rail treinreizen, Martinair, Bes* 
Western Hotels, Greyhound. 

9/2 Bussum, 't Spant. 15/2 Utrecht, Jaarbeurs, Beatrix^ 
bouw. 17/2 Drachten, De Lawei. 23/2 Den Haag, N 6 * 
Congresgebouw. 2/3 Eindhoven, Cocagne. Reis- en l®| 
deninformatie d.m.v. video-presentatie en info-mari®' 
7a»I open voor informatie 18.45 u. Aanvang 19.30 u ' 
Toegang gratis. 

Aanmelding en informatie: 

Wereldcontact Reizen 
03438-23411 


Diversen/Buitenland 


UI 


HET MEEST KOMPLETE SAUERLAND-WI* 
PROGRAMMA LIGT VOOR U KLAAR! Voor g 
en individuelen. Weekend (3 dg.) Winterberg/Willi' 
v.a. / 169.- en midweek (6 dg.) v.a. / 298.-. Vraafl 
gratis folder. Reisburo Nijmegen: 080-237187/6002^ 


EEN PARADIJS VAN RUST 
Uw bevoorrechte plaats onder de zon van d* 
Middellandse Zee. 

LARO biedt u de mogelijkheid om te investeren in p 
die een constante verbetering van de kwaliteitsnormen 
keren, zowel wat betreft bouwgronden, villa's, bungalo^ 
appartementen, alle gelegen in één van de meest uitz 
ke streken van Spanje, Portugal en Frankrijk. 

Wij kunnen u eveneens de opbrengst van uw eigende 
borgen, dank zij onze eigen verhuringsdienst, die ook i 
voor het onderhoud van uw eigendom. Reeds bij het 
contact met LARO zal u op een beleefde en doeltreffen 
nier worden onthaald, wij zullen aandachtig naar u luister^ 
er voor zorgen dat uw eisen tot in de kleinste details wK 
ingewilligd, zodanig dat alles probleemloos verioopf- 
Men kan zich gerust tot LARO wenden, die kan steunen op"^ 
diepgaande ondervinding. De kwaliteit van de construct#; 
uitstekende service, de verzekerde opbrengst en de 
meenvaarde van uw investering zijn bij 
LARO voldongen feiten. 

LARO. een eerste klas adres voor ul 
LARO, Hendrik Mandeweg 240,1947 HH Beverwijk 1 ■ 
Tel. 02510 - 1 25 90. Fax: 02510 - 1 25 90 J 


///A 


Volledig verzorgde busreizen 

13 dagen NOORSE FJORDEN. v.a. 

10 en 12 dagen SCHOTSE HOOGLANDEN. v.a. / 

10 dagen DEVON/CORNWALL. v.a. /’JSÏ’ 

14 dagen IERLAND. v.a. I *Iki ^ 

15 dagen FRANKRIJK. v.a. 

13 dagen PRAAG, BUDAPEST, WENEN. v.a. } 

12 dagen HONGARIJE. v.a. / 'l*? « 

15 dagen RUSLAND. v.a. 

17 dagen KLASSIEK ITALIË. v.a. 


POESTA REISWINKEL Is sen specialist voor HONGARIJE. Naast 
vakantiehuizen, campingplaatsen en hotels bieden wij ook div. paardrij¬ 
den- en fietsprogr. aan. Buspendel naar Boedapest f 245 - (kind. 
korting). Bel onze Hong.agent. 055 - 41 21 14. 


Indonesië Tours ’89 

De nieuwe brochure van de échte Indonesiëspecialisten 
ligt voor u klaar! 68 pagina's kleurige informatie over onze 
VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen, inklusief alle 
maaltijden, excursies en Nederlandse reisleiding. 

16-, 22-, 23-, 26-, 29- en 32-daagse rondreizen 
naar Singapore, Sumatra, Java, Bali en Sulawesi, 
evt. in combinatie met Bangkok of Hongkong/Peking. 

INDONESIË-RONDREIS vanaf ƒ 3850,- 

Apart Azië programma met eveneens alles-inklusief 
rondreizen India, Nepal, Thailand en Sri Lanka. 

INFORMATIEVE DIAPRESENTATIES INDONESIË 

Iedere zaterdag diapresentaties in Heemstede. 

Ook komen wij in het land met onze diashow en wel in: 
Utrecht 7/1, Eindhoven 21/1, Maastricht 22/1, 

Heerlen 10/2, Eindhoven 19/2, Arnhem 26/2 

Komt u ook? Bel ons even: 023-339151. 

Vraag de brochure aan bij uw ANVR-reisburo of bij: 

De Boer & Wendel BV 

de échte Indonesiëspecialisten 

Raadhuisstraat 53 2101 HD Heemstede 

023-339151 Lid ANVFVGar.fonds/lATA 
Standnr. 4028 vakantiebeurs Utrecht 

ALLEENSTAANDEN REIZEN AZIË 

Reizen in kleine gezellige groepen langs weer andere 
route's met de nadruk op cultuur en natuur. 

- 15 dagen India en Nepal. volp. ƒ 5.150,- 

- 27 dagen India, Nepal en Thailand.volp. ƒ 7.335,- 

- 15 dagen Thailand.volp. / 3.835,- 

- 16 dagen Singapore en Maleisië.halfp. ƒ 4.295,- 

- 22 dagen Java, Bali en Singapore.halfp. / 4.595.- 

- 27 dagen Java, Sulawesie, Bali en Singapore.halfp. ƒ 7.335,- 

* allemaal een eigen kamer * Nederlands sprekende reis¬ 
leiding * goede hotels en bussen * vele excursies inbe¬ 
grepen *geen bemiddeling in relaties 'kleine groepen 
(maximaal 20 personen) * verlenging na afloop mogelijk. 
Ook voor andere individuele- en groepsreizen. Vraag de 
gratis kleurenbrochure aan bij: 

HOLWERDA REIZEN 

Laan van Meerdervoort 610, 2563 BN Den Haag, tel. 
070-630553, 468950 en 468951. Deelnemer Vakantie- 
fonds. 

Het programma van Limburg enige Indonesië-specialist 
is uit. Kijk en vergelijk de kwaliteit. Naast de zuidkust van 
Java (Cilacap-Pangadaran) wordt ook Oost-Java niet 
vergeten. Voor ƒ 4495,- bieden wij u: 

• alle maaltijden 

• vervoer Hoensbroek-Brussel 

• Limburgse reisbegeleiding 

Indonesië Travel Club 

Nieuwstr. 10, Hoensbroek, tel. 045-211527. Lid ANVR- 
SGR. 


Friesland I] Spanje 


DRIESUM. „Camping Bos- Costa Brava - Blanes 
S' Te “ vanaf 1 ?* S vakantiewoningen te huur 
van + voortent Inl. 05111- Info. OOK 8 avonds 
4349 lid s.v.R. 050 - 415210 codab reizen 


12 dagen PYRENEEËN EN CATALONIË. v.a. ƒ ’S- . 

23 dagen BYZANTIJNSE RONDREIS. v.a. Si 

Vertrekdata na 1 april 1989 ^ 

Prijzen zijn per persoon op basis van volpension. j: 

Inlichtingen en boekingen bij uw ANVR Reisadviesbure®“ ’ 


reizen verkopende banken. ^ Elke zaterdag 
vakantierubriek! 

van 34 Nederlandse regionale dagbladW j 
voor informatie en reservering: $ 

TINEKE MENGERINK en LUDEWEE GOOTJ^JJ t 

. Postbus 2 - 1800 AA Alkmaar 1; 

S 072-196314/196292J: 


Caravans/tenten/boten 


CAMPERVERHUUR > 

Luxe 4-, 5- en 6-pers. kampeerauto’s. 
tijdig voor komend seizoen. Bel voor kleu r ö% 
der: 070 - 83 45 93; voor reserv.: 010 - 4 65 6* 
ACHILLES CAMPERS, Walenburghof 17, Rotterd^ 

Omgeving * rdec , h > 
pers. bungalows, t0( - 

MIDDEN-DRENTE, /zwembad, ƒ 350,-^ 
ruime vrijst. vak.bung s, f 650,- p.w. Tel 

c.v., kl.tv., open haard, 213368. - 

vlakbij bos en viswater. 

Tel. 05910 - 2 35 58. 


Duitsland 


Gelderland 


Veluwe Boscamping ’t Ha¬ 
zendal met zwembad. Gezel¬ 
lig recreatie programma. Ver¬ 
huur 6 p. stacar. + bung.- 
i tenten, toer- en jaarpl. Ede, 
108380-12859/12614 


Frankrijk 


WIGWAM CAMPINGREIZEN 
NAAR CAMPING MAS NOU 
ROSAS-SPANJE voor jong en 
oud per luxe touringcar. Prij¬ 
zen v.a. 10 dgn/p.p. 225.- inkl. 
busretour, tent, inventaris 
standplaats! Korting 
EIGEN VERVOER: 100 p.p. 
Vraag gratis onze brochure 
aan. Tel. 045-324000 Ho- 
venstr. 126, 6374 HG Land¬ 
graaf, of via Touringcarbedrijf 
Boosten, tel. 045-213218. 


t Warste In nodig* 

I de gastvrije et»»* I 

* “Natuurpark AnuWr^ J 
I Wald" 300JH1 

■ li 

■ Vraag folderf l 


m VraagfoJderf 

1 

I «turen aan: t/MWoW 1 ’ jj-l 


4788 
Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 7 


1 binnen/buitenland 

& y £M - T «Al neem je nog zo’n 
/ j J^de maatregelen, de 
‘Jf' /*. e ke help je daarmee 
Een verslaafde 

« ?^er invloed is on- 
pïekeningsvatbaar, 
kan geen rationele 
^sluiten nemen. Hij 
y^et niet eens wat po- 
I le is.” Woorden die 
j® n iet verwacht uit de 
^°nd van een Duits 
* Politicus, zeker niet 
* Jf 1 een minister. Her- 
1 ‘jj&nn Heinemann is 
fr raster van Arbeid, 
jj ^zondheidszorg en 
# ^°ciale Zaken in de 
ü ^stduitse deelstaat 
j’Oordrijn-Westfalen. 

11 de Bondsrepubliek 

$t! s 61-jarige 
?^ö’er tot voor kort 
«-l!®* 1 roepende in de 

f festijn. In maart 
P8 startte hij in 
fJoordrijn-Westfalen 
J^Sen de algemene 
•9J ® r kettering in een 
L ^thadon-project 
^ ^°°r verslaafden. 

; Ervoor kwam Hei- 
1 <. er nann onder andere 
** Heerlense metha- 
J? ^project van nabij 
A Rijken. Noordrijn- 
j ^estfalen haalt mo- 
5 ^nteel ook verslaaf- 
4 H eïl terug uit Amster- 
5 m ' ”^et bevredigt 
4 ?! e niet als onze pro- 
j 7 e men in andere lan- 

* C” wor S e ? opge '. 

: H » zegt de minister. 


^^SELDORF -Zijn werkkamer 
niaar sober ingericht. En 
y Passen bij Hermann Heine- 

* ^rn • m inister van Gezondheids- 

Noordrijn-Westfalen, met 

* n m iljoen inwoners de deel- 

!*! h°°ë ste aantal on- 

van de Bondsrepubliek 
jj De eenvoud die hy uit- 

2 W* * e gt het echter af tegen de 
JJj ^adenheid en het politieke 
d * e moet hebben aan- 
° m z ^ n i^ ee ® n over de 
J Van de drugproblematiek 

jA< **** le kunnen voeren. 

Vin ■ 

^ ov JaftUari berichtten de kran- 
j j^ r het recordaantal drugdo- 
r Hqq‘^ het aan Limburg grenzende 
'i ^JJ^to-Westfalen in 1988; 179 
J Sr^ fden heten het leven, 69 
" ri n en n °f> a hyd 43 

y Jfej. i ^* a h in het nu ’oude’ record- 
W u.- Tien van hen stierven in 
Ul tenland, allen in Neder- 
^°stAi^ aarvan weer vier in de 
I Mijnstreek. Heine- 

' ■ %&.’ verschrikkelijke is de 
, Sc hüligheid waarmee op 
*t^t ff lc ht wordt gereageerd. Het 
ho 0r j n heer in de krant en dan 
Je er niets meer van.” 

I v 01 

j ^hiju 18 Heinemann zijn er ver- 

* st etfnJ lde °°rzaken voor het hoge 

i 'te j^Ofer onder de verslaafden, 
| leestal gewoon 'zieken’ 

: %rvp' ”^ en groot deel van de ge- 
! n fh gebruikte al jaren 

Xli’ h ^ an me voorste hen dat 
h t aam daardoor zo verzwakt 
at z e geen weerstand meer 
^hijv.pHij enigen speelde waar- 
^1. °°k de vertwijfeling een 

Waren al jaren verslaafd 
| fiftg r en ig uitzicht op verbete- 
( Wo^ n ^ Un P os itie en verkozen 

I Sl e ^, vr ijwillig uit het leven te 

'lino an tal vermoedelijke zelfdo- 
door het nemen van een 
Senri ° a * s drugs is hoog: ongeveer 
e Van de sterfgevallen zou 
te wijten zijn. Daarnaast 
^rte* 1 Vee ^ verslaafden allerlei 
n drugs door elkaar zyn 
^haaf e ° ru ik en en zuiverder ma- 
^ u > Wat ook gevaarlijk is. 

JWrtvarend 

K 0l tef beheert Heinemann de 
s^arv 6111 ^ 6 gezondheidszorg. 
W estf ^ or was hij directeur van de 
V °orzHi en ^ a ^ e in Dortmund en 
? e Uh£r lter van de grootste onderaf- 
, Van de SPD in Noordrijn- 
v erj h 5 lan - Die laatste funktie was 
M^hk e delijk een goede sprink- 
'le H (to ^ or een ministerschap in 
v °Ort, lstaa t. een baan die hij met 
srendheid ter hand nam. 

v 

^est°n rtvaren d. hebben velen in 
piftai'n Ults iand gedacht. De so- 
be 2o l7 emocraat bracht al in 1986 
jsj , en aan de VS, Zwitserland 
^th a H rland >. waar hij zich over 
^-projecten informeerde. 
0| h Zo’n V ° gde d e politieke strijd 
tfeelsf-H.brojeet ook in zyn eigen 
Aariva^fi r an start te laten gaan. 
^Ohd^r^ 6 ^* 5 . v * e ^ iedereen in de 
°°k 2 ii 6 bubliek over hem heen, 
yn eigen partijgenoten. 

Wgi^d helemaal alleen, in het 
Met nam i n Hoordryn-Westfalen. 

(ju/ 16 d e minister van Justitie 
Had met r ^ ! ° m d a t hij problemen 
^ e t i«t officieren van justitie. 
&W ölt ter maar waar dat de 

van°A de ver dere versprei- 
n Aids voor de ommekeer 

Minister Heinemann haalt verslaafden terug naar Noordrijn- Westfalen 

’Duitsland moet eigen 
drugproblemen oplossen’ 


# Hermann 
Heinemann: 
'...Veel 
geleerd 
van 

Nederland...' 

Foto’s: 
DRIES LINSSEN 


zorgde”, vertelt Heinemann. Ook 
in artsenkring bestond veel verzet 
tegen zijn plannen. Vervangen 


„Het doel van het methadon-pro- 
ject is verslaafden van hun afhan¬ 
kelijkheid en isolement te bevrij¬ 
den, ze weer een normaal leven te 
geven zonder drugs en de daaraan 
verbonden gevaren. Het is echter 
een illusie te denken dat dat bij al¬ 
len die aan het project meedoen 
zal lukken, en sommigen zullen tot 
aan hun levenseinde een behande¬ 
ling met medicijnen nodig heb¬ 
ben.” 

Kernpunt van het project is de ver¬ 
strekking van methadon (een syn¬ 
thetische produkt met een morfi- 
ne-achtige werking) aan verslaaf¬ 
den ter vervanging van de veel 
schadelijkere heroïne. En hoewel 
dat zeker niet betekent dat ze van 
de drugs af zyn of komen, kan het 
wel een belangrijke aanzet daartoe 
zyn. 


alleen via onthouding kan gene¬ 
zing worden bereikt. 

Desondanks startte Noordrijn- 
Westfalen in maart 1988 het vijfja¬ 
rige project met een bescheiden 
opzet. In Düsseldorf, Essen en Bo- 
chum was plaats voor in totaal 
honderd verslaafden van de naar 
schatting twintigduizend die de 
deelstaat bevolken. 

De kandidaten moeten aan stren¬ 
ge criteria voldoen. Ze moeten al 
lange tijd verslaafd zijn, minstens 
22 jaar zijn en twee mislukte ont- 
wenningspogingen achter de rug 
hebben of één mislukte therapie 
maar dan meteen ook Aids-patiënt 
zyn. De deelnemers, die onder 
strenge medische controle staan, 
mogen naast de methadon geen 
andere drugs gebruiken, al wordt 
een enkele keer zondigen nog wel 
door de vingers gezien. 

In Heerlen wordt momenteel een 
onderzoek verricht naar het byge- 
bruik van drugs naast methadon. 
Tevens moet de vraag worden be¬ 
antwoord of het ’verloederings- 
proces’ van de verslaafden en hun 


greep. Maar iedere verslaafde die 
we uit de drugscène halen maakt 
het gevecht de moeite waard.” 

Pas als genoeg gevens voorhanden 
zijn wordt besloten of en hoe de 
metadon-verstrekking wordt 
voortgezet. Tot nu toe is in ieder 
geval pas één deelnemer aan het 
project, die aan de drank was, af¬ 
gehaakt. Binnenkort wordt ook in 
Bielefeld met de methadon-ver- 
strekking gestart, terwijl Heine¬ 
mann het kabinet van de deelstaat 
gaat voorstellen om ook in Keulen 
een project te starten. 

Belangryker is echter dat het voor¬ 
beeld van Noordrijn-Westfalen in 
andere delen van de Bondsrepu¬ 
bliek erkenning èn navolging 
krijgt. In het Saarland staat men 
op het punt van beginnen, terwijl 
vooral in door de SPD geregeerde 
deelstaten, maar ook in het door 
de CDU beheerste Nedersaksen 
over een methadon-project wordt 
gepraat. 

Daarnaast maakte de federale mi¬ 
nister voor Gezondheidszorg Rita 


’Je helpt zieken niet 
door ze te vervolgen’ 


Een ander belangrijk voordeel 
moet zijn dat verslaafden niet 
meer of in ieder geval een stuk 
minder gedwongen zijn het dieve- 
pad op te gaan om zo het geld te 
krygen voor de dagelykse portie 
heroïne. De overlast en schade 
voor de samenleving moeten daar¬ 
mee ook afnemen. 

Tegenstanders in de Bondsrepu¬ 
bliek voerden aan dat de ene drug 
vervangen werd door de andere en 
wel op 'staatskosten’. Het federale 
(algemene) ministerie van Ge¬ 
zondheidszorg in Bonn liet weten 
vast te houden aan de officiële lijn: 


criminele gedrag inderdaad afne- 


Waard 


„Het is nog te vroeg om te zeggen 
of het project geslaagd is”, stelt 
Heinemann. „Daarvoor zijn nog te 
weinig wetenschappelijk gege¬ 
vens voorhanden. Maar enige ver¬ 
slaafden die voorheen volledig 
geïsoleerd waren, zijn weer naar 
hun families teruggekeerd of heb¬ 
ben weer werk gekregen. Dat geeft 
me veel bevrediging. We hebben 
het probleem zeker niet in de 


Süssmuth, inmiddels president 
van de Duitse Bondsdag, in augus¬ 
tus 1988 bekend dat zij de afwij¬ 
zende houding van de Bondsrege¬ 
ring tegenover methadon wilde 
heroverwegen en dat zij zich bin¬ 
nen het kabinet sterk wilde maken 
voor het beginsel 'therapie in 
plaats van straf. 

Het enorme aantal drugdoden in 
West-Duitsland in de eerst helft 
van 1988 - 281 tegenover 442 in 
heel 1987 - zal aan de veranderde 
houding van de minister hebben 
bijgedragen, al stond Süssmuth 


nooit zo afwijzend tegenover de 
plannen van Heinemann. 

Beschermen 

Noordrijn-Westfalen probeert ove¬ 
rigens ook een zestigtal artsen die 
methadon verschaffen aan ver¬ 
slaafden die met Aids besmet zijn, 
te beschermen voor juridische 
vervolging. Daarnaast verschaft 
de deelstaat tegen het aanvanke¬ 
lijk verzet in van de apothekers en 
wederom politici uit andere delen 
van de Bondsrepubliek al sinds 
ruim twee jaar schone spuiten aan 
gebruikers van heroïne. Ook dit 
om de verspreiding van (onder an¬ 
dere) Aids zo veel mogelijk te be¬ 
perken. 

Heinemann: „Aanvankelijk vond 
men het waanzin wat we deden, 
spuiten verstrekken aan verslaaf¬ 
den. Nu zijn ze in Noordrijn-West¬ 
falen al in automaten te krygen.” 
Volgens officiële cijfers zyn er mo¬ 
menteel 366 Aids-patiënten in 
Noordrijn-Westfalen; een veertig¬ 
tal van hen is aan drugs verslaafd. 

Daarnaast wil de deelstaat in zie¬ 
kenhuizen hulp gaan bieden aan 
verslaafden die daar behandeld 
worden voor het gebruik van een 
overdosis drugs, maar die geen 
therapie willen. „Zy worden ge¬ 
holpen om hun situatie te stabili¬ 
seren. Ze krygen hulp bij de huis¬ 
vesting, eten, de hygiëne. Het is 
een kort durende vorm van hulp. 
Dat wilden we aanvankelijk niet, 
omdat het niet helpt. Maar anders 
beréik je die mensen helemaal 
niet”, zegt de minister. 


Hard 

Met zijn beleid heeft Heinemann 
duidelijk afstand genomen van het 
starre denken over de drugproble¬ 
matiek in de Bondsrepubliek. 
Daar kent men een veel hardere 
aanpak van verslaafden dan in het 
'liberale' Nederland. Verslaafden 
die (soft- of hard-)drugs in hun be¬ 
zit hebben, krygen de keus tussen 
verplicht afkicken of gevangenis¬ 
straffen tot vijfjaar, al wordt dat in 
de regel niet meer dan twee jaar. 


Op de handel in drugs staan straf¬ 
fen tot veertien jaar. 

Duitsland en andere landen heb¬ 
ben veel kritiek op het beleid in 
Nederland, waar het bezit van 
drugs in de regel onbestraft blyft, 


door sniekers 


en ook de handel in softdrugs vaak 
oogluikend wordt getolereerd. Ne¬ 
derland heeft het aan zichzelf te 
danken dat veel buitenlandse 
drugverslaafden hun heil zoeken 
in Amsterdam, de Oostelijke Mijn¬ 
streek en andere steden, menen 
vele politici in de Bondsrepubliek. 
Amsterdam herbergt volgens 
schattingen duizend Duitse ver¬ 
slaafden. In en rond Heerlen ver¬ 
blijven volgens schattingen van 
het Consultatiebureau voor Alco¬ 
hol en Drugs (CAD) legaal zo’n de- 
rig verslaafde Duitsers, illegaal 
nog eens zo’n aantal. Zo’n driehon¬ 
derd Westduitsers zouden gere¬ 
geld de grens over komen om hier 
hun drugs te kopen. 

Geleerd 

Heinemann voelt er niets voor om 
de kritiek op het 'tolerante' Neder¬ 
land en de vergeleken met andere 
landen progressieve aanpak van 
de drugproblematiek te onder¬ 
schrijven. Het tegendeel lijkt eer¬ 
der het geval. „Weet U, ik wil me 
niet in die discussie mengen. Ik 
denk niet dat Uw landgenoten die 
zich over de kwestie hebben gebo¬ 
gen zonder reden dit beleid heb¬ 
ben uitgezet. Ik geloof ook dat het 
onjuist is de situatie in Nederland 
te vergelijken met die in Duitsland 
en omgekeerd. Wij hebben ook 
niet die toestroom gehad van ver¬ 
slaafden uit andere landen die 
thuis alleen maar hopeloosheid 
kenden.” 


Hij onderschrijft de woorden van 
een bij het gesprek aanwezige méf^ - 
dewerker, die stelt dat de Bond£-~ ‘ 
republiek met het uitwijken v&b* * 
verslaafden in feite een deel v^ïC“ 
zijn drugproblemen aan Nede£—* 
land heeft overgedragen. „Die * 
lerantie tegenover andere mensen* * 
is bij ons niet te vinden”, meent del * 
politicus. „Wij hebben veel van 
Nederland geleerd, maar kunnen 
niet alles in de praktijk brengen 
door de conservatieve instelling 
tegenover drugs en verslaving in 
de Bondsrepubliek.” 

Noordrijn-Westfalen laat het met 
bij mooie woorden. Op initiatief 
van de deelstaat wordt geprobeerd 
Duitse verslaafden uit Amsterdam 
en enkele andere steden (niet ïh 
Limburg) naar de Bondsrepubliek 
terug te halen. De Bondsregering 
heeft zich bij dit initiatief aange-. 
sloten en bekostigt één van de. 
twee veldwerkers die twee keer* 
per week naar Amsterdam reizen " 
om daar Duitse verslaafden te h^K,.- 
pen en te overreden terug te ko- * * 
men. 


Straf 


Makkelijk is dat niet, omdat veel * * 
verslaafden vrezen by terugkeer ’ 
de cel in te moeten en vaak ook al 
zijn veroordeeld. In veertig pro^ 
cent van de gevallen zijn de medte-^ 
werkers van Heinemann er echter ~ 
in geslaagd amnestie te bewerk¬ 
stelligen, terwijl voor veel anderen 
strafvermindering werd bewerk¬ 
stelligd. De verslaafden moeten 
dan wel in instellingen ontwen^- 
ningskuren ondergaan. _ “C ' 

Tot nu toe verloopt de aktie voor¬ 
spoedig; 105 verslaafden bleven in 
de Bondsrepubliek, slechts 25 ver¬ 
kozen weer naar Amsterdan af te 
reizen. Het merendeel van de re-^ 
migranten komt uit Noordrijn-" 
Westfalen. 

•** 

* 

* ■•■*•- 

Heinemann: „Ik heb gehoord ' 
ons programma een stuk hoopt 
heeft opgewekt in Nederland. In 
Amsterdam is men er zeer lovend 
over dat wij proberen onze proble-, 
men op die manier op te lossen,* 
het is een kleine ontlasting voor 
Uw land. Het schenkt me geen vol¬ 
doening als onze problemen in aif-» 
dere landen worden opgelost.” •* 

Inderdaad oordeelde de Amster-, 
damse GG en GD deze week in eëh.' 
rapport dat de Duitse initiatieven 
een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan het reduceren van het - 
aantal Duitse verslaafden in de 
hoofdstad. Het in de stad gevoerde 
ontmoedigingsbeleid ten aanzien 
van buitenlandse verslaafde*^ 
(evenals in Heerlen komen ze niet 
meer voor hulp in aanmerking, 
red.) heeft echter nauwelijks 
vruchten afgeworpen. ■ -' 

Volgens Heinemann zouden nog.' 
meer Duitsers terugkeren als er tn*' 
de Bondsrepubliek meer metha- * 
don verstrekt zou worden. Overi¬ 
gens komen de remigranten me* 
voor deelname aan methadon-pro- 
jecten in aanmerking. - 


Vervolging 


Terwijl Heinemann dus weinig 
goede woorden over heeft voor <Je . 
kritiek op Nederland, onder¬ 
schrijft hij omgekeerd de Neder, - 
landse kritiek dat Duitsland meer 
aan hulp aan en begeleiding v^h 
zijn verslaafden zou moeten doen,,* 
„Die stap hebben wij al gezet", rea-,' 
geert de minister op een vraag pi , 
die richting. 4 . 

*' 

De roep van de Duitse politie e»*. 
justitie om hardere maatregelen . 
als reactie op de hoge sterftecijfers, 
onder drugverslaafden en de 
groeiende handel en aanvoer vqjf I 
drugs wijst Heinemaan af. „NOg£- 
maals, je helpt zieke mensen niet 
door ze te vervolgen, ze in de ge» ' 
vangenis te gooien. De handela-'. 
ren, dat zijn de misdadigers, de 
echte misdadigers.” Het is bijna de r 
enige keer dat de grijzende politi¬ 
cus zijn stem verheft. . t - 

Dealers in drugs moeten in zyp 
ogen hard aangepakt worden. Ooit _ 
acht de politieke routinier het on- - 
denkbaar en oryuist dat de West 
duitse politie toestanden zoals tó ‘ 
Heerlen, waar bij voorbeeld rond > 
het station de handel haast opeir- 
lyk wordt bedreven, zou tolereren." 
In Duitsland vindt de handel in ’ 
drugs veel ’verhulder’ plaats, al 
gistreerde de politie in Noordryn- * 
Westfalen in 1987 nog altijd 24.649 ‘ 
drugzaken waarbij zij in moest 
grijpen. De schade voor de samen¬ 
leving is navenant groot. 


Beweging 


Heinemann betwijfelt ook of de , 
problematiek in de Bondsrepu». 
bliek zo veel kleiner zou zijn dan jn 
Nederland. Zijn departem&ii^ 
geeft jaarlijks dertien miljodïfc..' 
DMark uit aan de drugproblema¬ 
tiek, geen overdreven groot be» 
drag op het eerste gezicht. De mi, 
nister erkent dat de door hem ge¬ 
nomen stappen slechts een kleine 
groep mensen helpt, slechts eet} 
druppel op een gloeiende plaai 
vormen. . 

Maar aan de andere kant is er do«v 
het beleid in Noordrijn- Westfai.fr* 
niets veranderd in de manier waar> 
op in de Bondsrepubliek tegen het 
drugprobleem wordt aangekekeri»^ 
Heinemann: „Wy ontmoeten rupt 
meer zo veel vijandigheid, zoals in 
het begin. Wij hebben iets in be\ye-| 
ging gezet.” %,rmburgs Dagblad 


Zaterdag 21 januari 1989 


SCHMITZ REIZEN 1989 
: RENT A TENT 

'Compl. inger. bung.tenten 
lep campings in Ardennen-, 
‘/Luxemburg. 

05785 -10 71 of post- 
•bus 19, 7370 AA Loenen. 


Oostenrijk 


• Zeer voordelige 

' wintersportvakantie naar 

; OOSTENRIJK 

\ van 5 februari t/m 10 februari 
) (krokusvakantie). 

. V er e nigin g organiseert voor 
' haar leden een 6-daagse 
wintersportvakantie naar 
' Oostenrijk. De re» is volledig 
' verzorgd in een B-klasse (3 

• s terren) h otel. 

Door omstandigheden zijn er 
, enkele plaatsen vrijgekomen. 

Voor infichlingen: 
0 449 9-1378, van ma. t/m 
i wij. tuasen 184» en 1&30 


MVERA/ZWARTE ZEE, 

eigen rechtstreekse charter 
vanal Schiphol. 

Vertrek elke zaterdag 15/4, 
22/4, 29/4, 6/5, 13/5. 20/5. 
Vanaf ƒ 1095.- p.p., hotel**", 
hatfpenakm. 


= >11 ■ 1 


030 - 28 03 14 / 28 70 34/ 
28 62 34 of uw ANVR- 
rebbureeu. Ud ANVR/SGR 


MOSKOU en KIEV, 

7- daagae reis, vertrek 9/4, 
ƒ 1575.- p.p., volledig 

verzorad. 

I^NINGRADen KIEV, 

8- daagse reis, vertrek 8/4, 
ƒ 1825.- p.p., volledig 

verzorgd. 
030 - 28 03 14 / 28 70 34 / 
28 62 34 of uw ANVR- 
reisbureau. Lid ANVR/SGR 


TI 
Caravans 
tenten boten 
MAAM0BLA0 VOOR DE KLEINE M0T0RVAART 

De onmisbare vraagbaak van duizen¬ 
den motorbooHiefliebbers! 

Een uniek blad, dat zich -als enige I- 
voüedig richt op de motorboot: 
e wetgeving (vaarregels) e navigatie 
motofkennis e elektriciteit e verwar 
ming e reisverhalen (óók binnen¬ 
water) • scheepvaartberichten e 
nieuws over boten, motoren en 
uitrusting e 

Neem mi een abonnement, 59,60 
per jaargang (12 nummers). 

Stuur een kaartje met naam adres 
etc. naar motorboot, Antwoord¬ 
nummer 3206,3000 WB Rotterdam 
of bel gratis: 06-02 24222. . ersen 


SOTSJI «n KAUKASIË 

■gen rechtstreekse charter vanaf 
Schiphol, vertrek eike zaterdag 
15/4, 22/4. 29/4. 6/5,13/5, 20/5. 

VM ƒ 1485,- p.p., voNedig 
verzorgd unieke combi-reis, zon, 
bergen en cultuur. 


8-daagse viiegrats, volledig 
verzorgd. Vertrek 11/2,18/2, 
25/2 en 4/3. 

Vanaf ƒ 1295.- p.p. 
030-28 0314/28 70 34/ 
28 82 34 of uw ANVR- 
reésbureau. Ud ANVR/SGR 


SOTSJI an 1500-jarig KIEV, 
orgen recntstreekse charter 
vanaf Schiphol, vertrek elke 
zaterdag 15/4, 22/4, 29/4, e/5, 
13/5,20/5. Vanaf ƒ1395.- p.p., 
voitecflg verzorgd. Unieke 
combi-fete, cultuur en zon. 


E23E2ZEI221 kt».jI ■ ' 1 ’.(•>*•) rnTTfïT! 


030 - 28.03.14/28.70.34/28.62.34 
of uw ANVR-retsbureau. 

«we Ud ANVR/SGR 


030 - 28 03 14 / 28 70 34/ 
28 62 34 of uw ANVR- 
reisbureau. Lid ANVR/SGR 


HÈT VAKBLA0 VOOR DE KLEME M0T0RVMRT 


SKi-VEHKÜOP -VERHUUR 


skKlakkoffers va 29( 

skHmperials afsJuitb. v.a 34, 
ook voor auto's zonder goot 
langtoopeld v.a S 

donzen ski-jacks v.a 191 

skihandschoenen v.a. 1 

Alpine Askieet v.a. 29< 

isbe 

Geopend iedere namiddag, 
dinsdag gesloten 
« 043-643500 


DIVERSE AANBIEDINGEN 


SKI-SPORT 
nDDrrf 


REPARATIES ONDERHOUD 
Xw 15 .. 8 rv®* 

iswib»m" , v - p :.. 
oiuwn 18 «a 


E 


2Vtn11 junlHJ* 

DüSsLANCT- rt f 


„DRÊSVOO* 


******* 


0U ïSVi2. 
.vjwNwj:»»: 

— - ,jiu>W/jS/v/v\vw.v.v.y.w. 

,. .yivM'^TOKÏv.v.'Ay.'lwlviW’l'lv.'/AVA'J/iy 


mrnmwm 


W* 


| i 0^0 $1 HU 

1 ® •H.f - * • « Y. , ; ^ 

WW 

[%' M è :bm m $. 'v™ 

&: .> -v £ . ; 
m 


Vlïï&tlï ■ •:Irv ■«• 


VLIEGREIZEN VANAF 
DÜSSELDORF i 

Mallorca; Ibiza, Menorca, Formentera, Costa Brava, Golf van Almeria, 
Andalusië, Costa de la Luz, Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote, 
Fuerteventura, La Gomera, Algarve, Madeira, Sorrento, Capri, Ischia, 
Apulië, Calabrië, Sicilië, Istrië, Oalmatië, Dubrovnik, Montenegro, 
Corfu, Zakynthos, Peleponnesus, Aegina, Athene, Chalkidiki, Skiathos, 
Skopelos, Kreta, Rhodos, Kos, Kalymnos, Leros, Nisyros, Lesbos, 
Samos, Santorini, Paros, Naxos, Mykonos, Tinos, Lemnos, Milos, 
Andros, West-Turkije, Marmaris, Bodrum, Turkse Rivièra, Bulgarije, 
Israël, Tunesië, Ojerba, Cyprus, Marokko, Kenia, Malediven, Sri 
Lanka, Mexico, Dominikaanse Republiek, Barbados, Grenada, St. 
Lucia, Cuba. 


* /.iv/.'v.-A 


INLICHTINGEN EN BOEKINGEN SCHMITZ REIZEN 


72? 


Haal gratis prospectus! 

Reisbureau van de Burgt 

Passage 5 - Heerlen telefoon 045-718400 


HANDELSWEG 3, SUSTEREN, TEL. 04499-1541 

KEUKENS, ke 
ratuur. Laag in 
garantie. R/J 
Herneming, Sta 
294, Nuth. Tel. 04 
IgV 


KANTELDE 
deuren, sectiede 
of zonder afstand 
in 23 maten dit 
baar. Afstand 
computergestuurd, 
schikt voor alle so 
ragedeuren com] 
zender voor in uw 
Straten, Eijkskem 
Geulle. Tel. 043-641' 


Echte Franse am 

stijlkeuke 

in massief eike 
noten, dennen. G 
antiek oud-eiken. 
Vossen 
Eikenderweg 77 
Tel. 045-717555. 


De mooiste 

keukens; 

van Leicht, L&gor,; 
Moretuzzo, Nobilia.' 
sign uit Duitsland, 
en Italië vindt u bij 
keuken design, Gl 
Kerkplein Heerlen.^ 


. 


i 


i 

la 


RBSBURO 


JOEGOSLAVIË 
ZOMER 1989 


Nieuwe vakantievluchten: 

Eindhoven - Pula 
Eindhoven - Split 
Maastricht - Dubrovnik 
Rotterdam - Split 

elke dinsdag vanaf 2 mei tot en met 17 oktober. 


• Keus uit meer dan 250 hoteis. appartementen, 
privé-accommodaties en campings. 

• De meeste prijzen nóg voordeliger dan vorig jaar 
met véél gratis extra's. 

•• Reismogelijkheden met vliegtuig, bus of eigen 
auto. 

Informatie en boeking 

bij uw ANVR Reisburo. 


otours 

f grootste JoegoskMé-specialist 


HEHflül, Oruje Nassanstmt45, 045-746000 

KERKRADE,HooUstraat27 045-463636 

GEBI, Rijksweg Zuid 1D 04490-53355 

STTTAR0, Tempeipien 7A 04490-26080 

AKBI. BloafcMnm 10 0241-24646 


Suropai i 


VAN DE BURGT, Passage 5, HEERLEN, tel. 718400 
T3T 


mT' 


VLOERBEDE 
gordijnen en 
grote voorraad en 
ge prijzen. Vele 
met hoge korting. 
inr. Grooten, KJ 
22, Simpelveld. ' 
441346. 


INTERART: anti 
pelveld. Een van 
ste collecties v.h. 
strakke eiken en 
meubelen o.a. 1- + - 
trines, eethoeken, 
fels, secretaires, 
bureaus enz. alle 
puntgaaf weg. ei 
tie en logerij. lm 
Simpelveld. TeL 
443161. 


k Gebruikte KLEU 
LEVISIES te kot 
ƒ 100,-; nieuwe kle 
visies vanaf ƒ398. 
Van Voorst, Gi 
48. Heerlerheide. 
213879. 


Panklare HALVE 
KENS, W. Nelis 
straat 158, Kon— 
Tel. 04743-1216. 


GASHAARDEN: 

den, kolenhaardef 
voorraad, flinke 
Jac Köhlen Rij 
104 bij ziekenhuis 
04490-13228-14 * 


BUDERUS Interg 
son, Nefit cv-ket 
pe prijzen, goede 
Jac Köhlen, Rijki_ 
104 bij ziekenhuis 
04490-13228-1 


i 


SIEMENS, Bosch, 
AEG, Miele, wasnv 
drogers, koelkast 
zers, vaatwassÉ 
laagste prijs. Jac * 
Rijksweg N 104 bij 
huis Sittard, 04490 
14862. 


Het allernieuwst 


Snelweg 
naardezon ..... voor al uw reizen 


> —MN LANDGRAAF VAALS GELEEK 

169Dr. Poeiaterut 3, Raadhuisplein 13, Tyrellsestraat 9, Elisabethstraat 38, 
1 045-719661 048-322233 04454-5060 0449049856 


Ga zorgeloos op vakantie met MAASTRICHT 
Holland international, Bel Air, 

Neökermann, Arke Reizen, Yugo- 
tours, Marysol of Torosair enl I 
vertrek vanaf Maastricht Airport. ^ 

Informeer bij uw reisburo. AIRPORT w 1 


Voor zakenmensen voor wie de tijd vliegtl 


Wadden-Eilanden 


AMELAND 

Vakantiecentr. DE KUUL, geschikt voor reünies, stu¬ 
die- en werkweken. Voor groepen van 30 tot 120 
pers. Compleet arrangement, ind. reis, ƒ110,- per 
rs. van maandag tot vrijdag. Tei. 05191-4092. 


Vakantie recreatie 


Leer nu zwemmen in 2 of 5 dagen! 

Zwemschool Pierre Zenden, Maastricht. 043-212211 


Camping Cars Ridderbeks, 
Caravans Gruau, Predom. 
Vouwwagens: Scout, Triga- 
no, Europa-Camper, Te¬ 
vens reparatie en onder¬ 
houd. Lid Bovag. Kom eens 
kijken in Koningsbosch, 
Pnnsenbaan 135, teL 04743- 


Diverse aanbiedingen op 
onze CARAVANS: Gruau, 
Predom. Vouwwagens: 
Scout, Europa-Camper. 
Trigano. Tevens onderhoud 
+ reparatie. Lid Bovag. 
Camping Cars Ridders- 
beks, Pnnsenbaan 135, Ko¬ 
ningsbosch. Tel. - 04743- 


CARA VAN te koop, tan- 
demasser staat op camping 
in België met of zonder sei- 
zoenpjaats, 045-230040. 

Te k. 50 pk Mercury 
BB.MOTOR, el. startend en 
afstbed. kortstaard ƒ 1500,-, 
tel. 045-319050. 
Kamevalsflüchtiinge: FA- 
MILIENFERIEN auf dem 
Bauemhof DM 32,- bis 37,- 
VP pro Tag, Kindererm. bis 
50%. Zim. teils Dusche/WC 
+ TV. Wiesenhof, Fam. 
trachte D-3543 Diemelsee- 
Deisfeld. TeL 09-49-5632- 
7381 (Ost-Sauerland). 


St-Maartenszee BUNGA¬ 
LOW. Zwemparadijs. Voor¬ 
seizoen vanaf ƒ 295,-; week¬ 
end vanaf ƒ 225,-; TeL 
02246-3109. 


Te h. luxe CAMPEERAU- 
TÖ’S. Bel voor info Si- 
phout, autoverhuur. TeL 
04750-31698. Voor reser. 
bellen na 18.00 uur. Voor de 
carnaval nog 1 auto vrij. 


VAKANTIEHUIS te huur 
in de Eifel voor ƒ 350,- per 
week. Tel. 045-311286. Be- 
middelingsburo ,^uver- 
tand” _ 


Vrouwenpolder: te huur 
met carnaval: ZOMERWO¬ 
NING, 8-pers. Tel. 01100- 
28382. 
Te huur luxe 6 pers. STA¬ 
CARAVAN in Nrd. Hol¬ 
land op mooie camping. 
Zeer geschikt voor kinde¬ 
ren, veel gelegenheid voor 
waterspon, groot wandel¬ 
bos op loopafstand. Inl. en 
boekingen: 02207-16980 of 
02207-14336. 


JAARSTALLING (afgeslo¬ 
ten), voor caravans, boten 
e.d., te Sittard. ƒ 150,- + 
btw. Tel. 04492-2601. 


Stacaravans' 

Atlas 

Brookwood 
Colorado 
en Tudor 

Ook steeds inruilers 
voorradig. 

Ralon Car. Imp. 

Brommeten 58A, Geulle 
Tel. 043-645079. 


TOURCARAVANS en 
vouwwagens. Beyerland - 
Sprinter - Vitesse - Quartz - 
Award en Wilk tourcara¬ 
vans. Walker - Sunny - Dou- 
blette en Olympique vouw¬ 
wagens, div. show verhuur 
en gebruikte caravans. 
Voor service en kwaliteit 
naar De Ólde Caravan, 
Langs de Hey 7. ind.park 
Nrd. Sittard, tel. 13634. 


Te k. CARAVAN Adria, 
4-pers., ijskast, verwar- 
ming, gasstel, nieuwe kus¬ 
sens + gordijnen, geheel in¬ 
gericht, 100%, iedere keu- 


Nu 10% korting (op aanbe¬ 
taling), geldig tot 1 maart. 
Huur een nieuwe TOER 
CARAVAN incl. koelkast, 
kachel, voortent en verzek. 
Caravelair, Sprite en Eccles 
model 1989 zyn er. Nu ook 
in grys interieur. Bartels 
Caravaning, Hommerter- 
weg 256. Amstenrade, tel. 
Te k. BURSTNER City 450 
TN bj. ’83 m. ringverw., gr. 
ijskast, wasruimte, sep. 
wand, 2x tafel, voort. etc. 
pr. ƒ0450,-. Tel. 045-461669. 


yr.^m ) zuuu,-. Tel. 04406- 

Waar vindt u Limburgs 
meest komplete en voor¬ 
deligste assortiment kam- 
peerartikelen, caravanac- 
cessoires en camperbouw- 
materialen? Natuurlijk bij 
BECKERS Sittard. Daar 
kom je nooit tevergeefs! 
Handelsstraat 24 (Han¬ 
delscentrum Bergerweg) 
6135 KL Sittard, tel. 
(04490) 20608. 


KIP-hoofddealer voor Lim¬ 
burg; BECKERS Sittard. 

Het volledige Kip-program- 
ma vindt u in onze show¬ 
room. Bovendien , altijd 
keuze uit meer dan 100 
scherp geprijsde gebruikte 
toercaravans van alle mer- 
Iken en een ruim aanbod 
gebruikte sta-caravans. 
Handelsstraat 24 (Han¬ 
delscentrum Bergerweg) i Te 


fïpT' 


SPOOï 


6135 KL Sittard, tel. voor stookhout 


(04490) 20608. _ 

Te k. TOURCARAVAN 
Tabbert 800 kg, bwj. '83, 
geh. compl., 4-5-pérs., 
LZ.g.st 04451-1644. 

Pr.n.o.tk. 


doeleinden te.a-b ; 
550 Four, 045-2 ■4 

i; 


T f 

F 

n u 

^HECHT - De Rabobank heeft 
e houders van annuïteitenhy- 
P°theken de tip gegeven, hun 
"^Potheek nog dit jaar om te zet- 
P in een zogenaamde verbeter- 
e levenhypotheek. De bank 
^ht het waarschijnlijk dat in de 
, e komst het oversluiten van een 
Pende wonmgfinanciering 
‘jaar een hypotheek met levens- 
^ekenng buiten de fiscale fa- 
^teiten gaat vallen. 

^Oor hypotheekverstrekkingen 


Rabo tipt houders van 
annuïteitenhypotheek 


bij aankoop van een woning 
blijft het fiscale voordeel volgens 
de huidige voorstellen van de 
overheid wel van toepassing. 
Hoofddirecteur drs. R.B. J. van 
Eldik zei bij de opening van een 
nieuw kantoor in Dinther dat er 


rekening mee moet worden ge¬ 
houden dat de nieuwe regels op 1 
januari 1990 van kracht zullen 
worden. Dat zou betekenen dat 
woningeigenaren alleen nog in 
1989 hun bestaande hypotheek- 
zouden kunnen omzetten. 


De wijziging van de regels vloeit 
voort uit de Brede Herwaarde¬ 
ring van het fiscale regiem voor 
oudedagsvoorzieningen en ver¬ 
gelijkbare spaarvormen, die op 
stapel staat. De nog vrij nieuwe, 
verbeterde levenhypotheek wint 
snel aan populariteit. Voor een 
houder van een annuïteitenhy¬ 
potheek kan de overstap naar 
een dergelijke hypotheek over 
de totale looptijd een lastenver¬ 
mindering opleveren van tien¬ 
duizenden guldens. 


Ei 


Consumentenbond na onderzoek onder leden: 

^Notarissen geven vaak 


slechte voorlichting’ 


Vervoersbond FNV kondigt 
ultimatum aan werkgevers aan 


Van onze redactie economie 

UTRECHT — Als de leden er dit 
weekend mee akkoord gaan, stelt 
de Vervoersbond FNV de werkge¬ 
vers in het beroepsgoederenvervoer 
maandag een ultimatum. Op deze 
manier wil de bond, overigens in sa¬ 
menwerking met de Vervoersbond 
CNV, proberen zijn eisen voor een 
nieuwe cao ingewilligd te krijgen. 
Dit heeft de FNV-bond vanmorgen 
in Utrecht bekendgemaakt. De on- 
derhandelingen over de cao liepen 
eind vorige week vast. De werkge¬ 
vers krijgen tot volgende week vrij¬ 
dag de tijd op de eisen in te gaan. 
Doen ze dat niet, dan zijn acties van 
vrachtwagenchauffeurs waarschijn¬ 
lijk. Volgens de bonden zijn de 


werkgevers niet werkelijk bereid 
tot een akoord over een behoorlijke 
cao voor de 70.000 werknemers te 
komen. De onderhandelmgen lie¬ 
pen vorige week vast op de weige¬ 
ring van de werkgevers de werktij¬ 
den (weken van zeventig uur zijn 
geen uitzondering) terug te bren¬ 
gen. De bonden willen naast een 
koopkrachtverbetering van 3 pro¬ 
cent een arbeidssysteem met ploe¬ 
gendiensten. Bovendien moet er, al¬ 
dus de bonden, een onregelmatig¬ 
heidstoeslag van 2 procent komen 
voor chauffeurs met lange werktij¬ 
den. Tenslotte eisen de bonden een 
vergoeding voor chauffeurs die zich 
thuis beschikbaar moeten houden 
om eventueel te worden ingezet. 


TgÜ 


gj haag - Het is slecht ge- dat notanssen vaak geen rente ver- 

, ld met de schrifteliike voor goeden over bedragen die zij onder 
c htimï^ *. Iien J Ke Vöör hun beheer hebben. Daartoe zijn zij 

^ oor n °tanssen. Voor- we j verplicht volgens de richtlijnen 
Ijj. over klachtenproce- van hun eigen Broederschap. 

Utk en over rentevergoeding 

‘breken tot op heden hele- B Ü het afhandelen van transacties 

SU- Veel onduidelijkheid be- kan de not ? ris emge tijd lang bedra- 
79t Ar, gen van cliënten op zijn rekening 

* f over de moge- hebben staan, zoals bij boedelschei- 
hil LOL fir^tlS notaris- HtnrfQr» Af Kil rlo o o n U nnn \/an 


niet de notaris maar de cliënt toebe- 
horen. Staat een bedrag langer dan 
een maand op rekening van de nota¬ 
ris en is het hoger dan 10.000 gul¬ 
den, dan hoort de notaris daarover 
rente te vergoeden. 

Van de ondervraagden die recht 
hadden op rentevergoeding, heeft 
meer dan drie kwart die niet gekre- 


. ---- ----— - —^ 1I1V.V gv IVl V- 

gratis notaris- dingen of bij de aankoop van wo- gen. Doorgerekend zou dat kunnen 


Hit staat in de Consu- 
ten Geldgids van de Con- 
toentenbond. 

^Sevens komen uit een onder- 
i^ aaar notarissen en een enquête 
Wu d V lzend leden van de bond. 
is oo k naar voren gekomen 

^menwerking 
tossen Sphinx 
e n Warneton 

JKSTRICHT Het ziet er naar uit 
» oe NV Koninklijke Sphinx in 
^ ®tricht en Warneton Industrie 
l* r ’ de belangrijkste fabrikant van 
kj touche sanitair producten in 
in de naaste toekomst nauw 
toto, s amenwerken. De onderhan- 
teti gen * Ussen beide ondernemin- 
^ over een vergaande vorm van 
levQ ^.Werking zijn reeds in een ver- 
*°rdt F d stadium. Verwacht 
^ at ^ et overle £ °P korte ter- 
z to leiden tot een principe- 
iVTfehkomst. 

Ntn ton maakt keramische sani- 
Wd du kten. Het grootste deel 
rT e Pfoduktie wordt afgezet bui- 
ïllih e ^ë in markten die goed aan- 
" °P die van Sphinx. Warne¬ 
er een omzet van f 30 miljoen 
Jaar en 300 mensen in dienst. 


ningen. Dat zijn dan bedragen die 


-agen die betekenen, zo staat in de Geldgids, 

(ADVERTENTIE) 


VANDAAG 


Grote vogelmarkt 
in Makado-Beek dat notarissen met z’n allen jaarlijks 
enkele miljoenen guldens opstrij¬ 
ken aan ten onrechte achtergehou- 
den rente. 

De bond vindt verder dat er zo snel 
mogelijk één klachteninstantie over 
notarissen moet komen. Nu nog zijn 
er twee, die beiden vrij onbekend 
zijn. 

Ruim de helft van de ondervraag¬ 
den weet niet dat notarishulp gratis 
kan zijn. De notarissen wijzen zelf 
niet op de mogelijkheid van goed¬ 
kope dienstverlening. De reden 
hiervoor is, weet de bond, dat deze 
hulp, in tegenstelling tot goedkope 
rechtshulp door advocaten, niet ver¬ 
goed wordt door de overheid. 

Zoals eerder al bleek uit onderzoek 
van de Vereniging Eigen Huis val¬ 
len ook de ondervraagden bij de 
Consumentenbond over de notaris- 
kosten bij woningtransacties. Die 
vinden ze te hoog in verhouding tot 
het werk. • Een nieuwe camera in een 
oud jasje. De firma Olym¬ 
pus komt binnenkort met dit 
toestel op de markt. In de ca¬ 
mera is de huidige stand 
van de techniek gecombi-, 
neerd met het beste van de 
klassieke ontwerpen. De ca¬ 
mera doe zo'n beetje alles 
automatisch. 


Britse inflatie 
verder gegroeid 

LONDEN - De inflatie in Groot- 


men tot 6,8 procent, het hoogste ni¬ 
veau sinds juli 1985. Dit blijkt uit 
vrijdag gepubliceerde regeringscij- 

^ „ - tM fers. Minister van financiën Nigel 

Ook in Belgie hoger disconto Z r 7 el ,nn a nf 

nT -, TT „iets meer” dan zes procent procent 

BRUSSEL - De Belgische centrale bank heeft haar disconto met een half zou bedragen. ' 

procent verhoogd tot 8,25 procent. De maatregel gaat maandag in, zo heeft De toeneming van de inflatie is het 
de bank bekendgemaakt. Ook de rente op driemaands schatkistpapier is gevolg van overvloedige bestedin- 
verhoogd, en wel met 0,1 procent tot 7,7 procent. De stap komt een dag na gen door de Britse consument die 
soortgelijke renteverhogingen in Zwitserland, de Bondsrepubliek Duits- zijn aangewakkerd door een forse 
land, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland. De maatregelen houden ver- belastingverhoging aan het begin 
band met de sterke stijging van de dollarkoers. van 1988. . 


De toeneming van de inflatie is het 
gevolg van overvloedige bestedin¬ 
gen door de Britse consument, die 
zijn aangewakkerd door een forse 
belastingverhoging aan het begin 
van 1988. 


^ (ADVERTENTIE) • 

a 1 . 

AUTOVERHUUR 


Zaterdag 21 januari houdt Makado-Beek weer een grote 
en gezellige vogelmarkt. 

Er zijn 40 kramen beschikbaar. Kom kijken, luisteren, 
kopen, verkopen of ruilen. 

De vogelmarkt van Makado-Beek, trefpunt voor 
iedereen die van zangvogels houdt. 

Welkom! 

MAKADO-BEEK DEN HAAG - Neder¬ 
landse bedrijven in de 
bedrijfstakken delft- 
stoffenwinnmg, indu¬ 
strie en openbare nuts¬ 
bedrijven hebben in 
1986 1,6 miljard gulden 
uitgegeven aan netto 
milieulasten. Dat was 
13 procent meer dan in 
1984. Dat staat in een 
gisteren verschenen pu- 
blikatie van het Cen¬ 
traal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). Onder 


Bedrijven betalen 
meer milieulasten 


netto milieulasten 

wordt verstaan de kos¬ 
ten van eigen milieu-ac- 
tiviteiten, verminderd 
met de ontvangen mi¬ 
lieusubsidies en ver¬ 
meerderd met de mi¬ 


lieuheffingen. Het on¬ 
derzoek werd gehouden 
bij alle bedrijven in de 
genoemde bedrijfstak¬ 
ken waar 20 of meer 
personen werken. 


De kosten van de eigen 
milieu-activiteiten be¬ 
droegen in 1985 1,2 mil¬ 
jard en in 1986 1,3 mil¬ 
jard. Circa 40 procent 
van deze bedragen 
werd besteed aan de be¬ 
strijding van lucht- en 
waterverontreiniging. 
Geïnvesteerd in milieu- 
activiteiten werd in 

1985 585 miljoen en in 

1986 745 miljoen. Dat is 
meer dan in enigjaar er¬ 
voor, aldus het CBS. 


Goud en zilver 


AMSltKUAM - Voorlopige noterirw 
gen goud en zilver op SO-1-1989 om 
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in 
kg: 

GOUD: onbewerkt ƒ 26.920-/ 27.420, 
vorige ƒ 27.070-/ 27.570) bewerkt ver¬ 
koop ƒ 29.020, vorige ƒ 29.170 laten. 

ZILVER: onbewerkt ƒ 365-/ 435, vori¬ 
ge ƒ 365-/ 435; bewerkt verkoop ƒ 480 
laten, vorige 480 laten. 


Advieskoersen 


AMSTERDAM - Advieskoersen bui¬ 
tenlands bankpapier van gisteren: 
Amer.dollar 2,03 2.15 

Brits pond 3,54 3.79 

Can. dollar 1,70 1,82 

Duitse mark) 100) 111.00 115,00 

Iers pond 2,89 3,14 

Austr. dollar 1,76 1,88 

Jap. yen (10.000) 159,50 164.50 

Ital. lire. (10.000) 14.65 16,05 

Belg. frank (100) 5,20 5.50 

Port. esc. (100) 1,27 1,45 

Franse fr. (100) 31,85 34,35 

Zwits. fr(lOO) 130.25 134,76 

Zweedse kr. (100) 31,60 34,10 

Noorse kr. (100) 29,50 32,00 

Deense kr. (100) 27,60 30,10 

Oost.schill.(100) 15,79 16.39 

Spaanse pes.(lOO) 1,72 1,87 

Griekse dr. (100) 1,20 1,40 

Finse mark (100) 47,00 50,00 

Joeg. dinar (100) 0.01 0.06 


159,50 164.50 
14.65 16,05 


130.25 134,76 
31,60 34,10 


Wisselmarkt Amsterdam I AMSTERDAM - 

Noteringen op de 


Amsterdamse wisselmarkt per gister¬ 
middag: 


Amer. dollar 

2.08725-08975 


Brits pond 

3.6775-6825 


Duitse mark 

112.850-900 


Franse franc 

33,075-33.125 


Belg. franc 

5.3905-3955 


Zwits. franc 

132,700-750 


Japanse yen 

162.49-162.59 


Ital. lire 

15.365-415 


Zweedse kroon 

33,110-33,160 


Deense kroon 

29.065-29,115 


Noorse kroon 

31,070-31,120 


Canad. dollar 

1.75675-75925 


Oost. schill 

16.0590-0690 


Iers pond 

3.0150-0250 


Spaanse pes 

1,7990-8090 


Gr. drachme 

1.3100-4100 


Austr.dollar 

1.8175-8275 


Hongk.dollar 

26,70-26,95 


Nieuwz.dollar 

1.3075-3175 


Antill.gulden 

1.1550-1850 


Sunn. gulden 

1,1550-1950 


Saudische nal 

55.50-55,75 

- 

Ecu gulden 

2.3495-3545 


INDEX Amsterdam ANP/CBS 


AMSTERDAM - De jongste ANP - 
CBS-indiees over de Amsterdamse Ef¬ 
fectenbeurs per dato gisteren luiden 
(eerste kolom vorige index, laatste ko 
lom index van gisteren, e.e.a. volgens 
1979 = 100): 

algemeen 300.9 302.7 

alg.-lokaal 292,8 294,8 

internationals 309,6 311.1 

industrie 263,7 266,2 

scheep/luchtv. 267,6 268,8 

banken 357,9 357.7 

verzekering 611,9 611,6 

handel 490,6 491,2 

cbs obl.index 113,3 113.4 

rend. staatsl. 6.49 6,48 

waarvan 3-5 jr 6,45 6,44 

waarvan 5-8 jr 6.50 6,49 

waarv.5 langst 6,61 6,60 

rend. bng-len. 6,76 6,76 

rend. bankien. 6,50 6.51 


• Uit een opinieonderzoek in de VS blijkt 
dat 77 procent van de Amerikanen denkt 
dat de nieuwe president George Bush in 
strijd met zijn verkiezingsbeloften de belas 
tingen zal verhogen. Het onderzoek is uitge¬ 
voerd door het tv-station ABC Bush heeft 
in zijn campagne een groot punt gemaakt 
van het afzien van belastingverhogingen 
met de al bijna legendarisch geworden 
woorden ..Read my lips no new taxes" (kijk 
naar mijn lippen: geen nieuwe belastingen) 


beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs 


Hoofdfondsen 


5 U .overzicht \ 

- -1 

Hoger 

cian^T^SPAM - De Amster- 
terq £ effectenbeurs kon vrijdag 
W ee k jjken op een bewogen 
te erd ' beurs werd geconfron- 
dojl , me t een fors oplopende 
de ri , ers ’ die P as vrijdag on- 
tèfuJ| v toed van interventies wat 

touk ep ’ me * een °P waartse 
'h d ° nder de rente, resulterend 
cJohrf d iscontoverhogingen van 
g eri erda g en - op de laatste da- 

drukf Van de week ‘ met grote 
\v aa e vanuit de optiebeurs 
heq onder invloed van het aflo- 
de januariseries van de 
^ e hoe 6 j°Pbes bij een hectisch 
W- erride handel grote posities 
en afgedekt. 

de d °fl ar gisteren einde- 
toruDt n opmar s beëindigde en de 
het f/ 0c bt leek in te zetten sloot 
li^ht . eurs Ptoin toch met veelal 
he d °gere koersen. De algeme- 
PUnt L mni ingsindex sloot 0,6 

c& er op 162 ’ 2 - De CBS - 

Uit on n i 7 X kwam 0.5 punt hoger 
star* p Na een vrij rustige 

de n an L de effectenmarkt deed 

Pieuu u eur ? * n de m i dda g °P- 
totaj baar invloed gelden. De 
daarH ° mz ^ t in aandelen kwam 
905 bit °P niet minder dan f 

D e ^ oen ' 

‘hilin* gatlemarkt ’ waar f 530 - 6 
b^Voirr 11 Werd omgezet, lag er in 
bïarkt ng van de Duitse rente- 
bjginL Vrie ndelij k bij. De rentes- 
de krV ls v °°rlopig verwerkt in 

koersen. 

den 1 Ll te ,!i na ** ona i e aandelen kon- 
lar m ndank ? de wal lagere dol- 
Vaq..; f aar Juist dankzij de vraag 
ihet r optiebeurs de markt 
Koni.t 1 ? positief saldo verlaten. 
g er on k r ) ^on° lie sl °ot f 0,60 ho- 
toerd^ f . 23 ’00 en Unilever no- 
. v 0 hoger op f 126,90. 
een wir. ra » Cht het °P f 152 - 40 tot 
liet dl V . an f °- 70 - Phlli P s v er- 
op f 3 6 ^ arkt ec hter f 0,40 lager 


AEGON 

92,20 

92,00 

Ahold 

91,00 

92,40 

Akzo 

151.70 

152,40 

A.B.N. 

43,50 

43,30 

Alrenta 

158,70 

159,20 

Amev 

56,40 

56,00 

Amro-Bank 

80,70 

80.70 

Ass. R’dam 

153,70 

154,00 

Bols 

142,50d 

143,50 

Borsumij W. 

129,50 

131,50 

Buhrm.Tet. 

61,40 

62,20 

C.S.M.cert. 

66,20 

66,00 

Dordtsehe P. 

224,00 

225,00 

Elsevier 

65,00 

65,60 

Fokker eert. 

30,60 

30,30 

Gist-Broc. c. 

38,80 

39,00 

Heineken 

150,80 

150,00 

Hoogovens 

73,90 

74.00 

Hunter Dougl. 

83,60 

83,20 

Int.Müller 

78,60 

79,20 

KLM 

42,10 

42,30 

Kon.Ned.Pap. 

48,70 

49,50 

Kon. Olie 

123,20 

123,80 

Nat. Nederl. 

68,40 

68,20 

N.M.B. 

196,00 

196,50 

Nedlloyd Gr. 

286,50 

289,50 

Nijv. Cate 

87,20 

90,00 

Océ-v.d.Gr. 

304,00 

305,00 

Pakhoed Hold. 

107,50 

108,50 

Philips 

36,50 

36,10e 

Philips div89 

35,00 

34,60 

Robeco 

102,40 

102,30 

Rodamco 

158,60 

158,60 

Rolinco 

98.50 

98,10 

Rorento 

61,40 

61,30 

Stork VMF 

28,20 

28.30 

Umlever 

125,60 

126.90 

Ver.Bezit VNU 

96.50 

95,50 

VOC 

36,60 

36,80 

Wessanen 

84,00 

85,40 

Wolt Kluwer 

156,20 

155,00 


Binnenl. obligaties 
(staatsleningen) 


12 3 /« NL 86-96 

129,60 

129,60 

I 2 A 4 NL 81-91 

110,90 

110,90 

12Va NL 81-91 

109,40 

109,35 

12 NL 81-91 

106,30 

106.30 

113/4 NL 81-91 

107.80 

107,80 

11'/z NL 80-90 

103,40 

103,40 

ll'/zNL 81-91 

106,05 

106,05 

11 Va NL 81-92 

109,10 

109,10 

11 Va NL 82-92 

107,25 

107,25 

IU /4 NL 81-96 

113,70 

113,70 

IIV 4 NL 82-92 

107.30 

107,30 

11 NL 82-92 

108.20 

108,20 

1044 NL 80-95 

108.90 

108.90 

1044 NL 81-91 

104,40 

104,40 

10 Va NL 80-00 

120,60 

120,60 

10'/2 NL 82-92 

106.50 

106.50 

IOV 2 NL 82-89 

102,35 

102,35 

10* 4 NL 80-90 

104,50 

104,50 

10*4 NL 86-96 

117,20 

117.20 

10 */4 NL 82-92 

106,70 

106.70 

IOV 4 NL 87-97 

118,50 

118,50 

10 NL 80-90 

103.30 

103.30 

10 NL 82-92 

106,90 

106,90 

10 NL 82-89-1 

101,20 

101,20 

10 NL 82-89-2 

102.60 

102,60 

9‘/a NL 80-95 

104.70 

104,70 

9*/2 NL 83-90 

102,80 

102,80 

9 » 2 NL 86-93 

107,90 

108,00 

9*/4 NL 79-89 

102,45 

102,45 

9 NL 79-94 

103,40 

103,40 

9 NL 83-93 

106,10 

106.15 

83/4 NL 79-94 

102.80 

102,80 

8 3 /4 NL 79-89 

101.75 

101,75 

844 NL 84-94 

107,20 

107,20 

8 V 2 NL 79-89 

100.65 

100.65 

8 * 2 NL 83-94 

105,45 

105,45 

8 * 2 NL84-94-1 

105,55 

105.55 

8 Va NL84-94-2 

111,60 

111.70 


8 l /z NL84-91-1 lol 

8 Vu NL84-91-2 101 

8 ' 2 NL84-91 -3 101 

8 V 2 NL87-95 10' 

8 V« NL 77-92 101 

8 1 . NL 77-93 101 

8‘/ 4 NL 79-89 10( 

8 V, NL 83-93 10c 

8 V, NL 84-94 10! 

8 W NL 85-95 10t 

8 NL 83-93 10 ! 

8 NL 85-95 10 E 

7 3 /4 NL 77-97 101 

7 3 /4 NL 77-92 102 

7 3 /4 NL 82-93 10! 

73.-4 NL 85-00 10E 

7‘/2 NL 78-93 102 

7Mi NL83-90-1 101 

7‘/2 NL83-90-2 IOC 

7>/ï NL 84-00 104 

7‘/2 NL 85-95 10! 

7 1 '2 NL 85-2 95 103 

7 ‘-2 NL 86-93 102 

7 NL 66-91 IOC 

7 NL 66-92 101 

7 NL 69-94 100 

7 NL 85-92/96 101 

7 NL 87p93 102 

63/4 NL 78-98 101 

63/4 NL 1-2 85 95 101 

63/4 NL 86-96 101 

63- 4 NL 88-98 100 

64- 4 NL 89-99 100 

6‘/2 NL 6 8-93-1 100 

6‘/2 NL68-93-2 100 

6 V 2 NL 68-94 100 

6>/2 NL 86-96 99 

6 V 2 NL 87-94 100 

6‘/2 NL 88-96 99 

6 ‘/z NL 88-98 98 

6‘/2 NL 89-99 98 

6 NL 87 98 

6 V< NL 66-91 100 

6 V 4 NL 67-92 100 

6 V 4 NL 86 - 9 Z 6 98 

6‘/4 NL 86/96 98 

6 V 4 NL86p95 98 

6‘-4 NL87-3p95 98 

6L4NL87-1/95 98 

614NL87-2'95 98 

6 V 4 NL 88-94 99 

C/ 4 NL 88-98 97 

6 NL 67-92 99 

6 NL 87-94 98 

6 NL 88-94 97 

6 NL 88-95 97 

6 NL88-96 96 

53/4 NL65-90-! 99 

53/4 NL65-90-2 99 

5'4 NL64-89-1 99 

51/4 NL64-89-2 99 

5 NL 64-94 99 

4‘/z NL 59-89 99. 

4 '2 NL 60-90 99 

4‘-2 NL 63-93 99. 

4 1 4 NL 60-90 99, 

4‘/4 NL 61-91 99 

4‘/4 NL63-93-1 98. 

4‘-4 NL63-93-2 99. 

4 NL 62-92 99. 

34-4 NL 53-93 99 . 

3‘/4 NL B48-98 97. 

3' 4 NL 50-90 99, 

3‘/4 NL 54-94 98, 

3'/4 NL 55-95 98, 

Binnenl. obligaties 
bng-leningen 

12 BNG 81-06 115, 

11 BNG 81-06 111 

8 ' 2 BNG84-09-1 109. 

8 ' 2 BNG84-09-2 110 

7.60 BNG 73-98 101, 

64-4 BVG 67-92 100.: 


6 3 4 BNG 68-93 

101,00 

100,70 

Grulsch 

110.50 

110,00 

6 ’ 2 BNG67-92-1 

100,10 

100,10 

GTl-Holdmg 

146.00 

146.50 

6' 4 BNG 67-92 

99.90 

99,90 

Hagemever 

85,00 

85,20 

6 BNG 65-90-1 

99,90 

99,90 

HBG ' 

177,50 

178,00 

6 BNG 65-90-2 

99,80 

99,80 

HCS Techn 

14.90 

14,60 

53'4 BNG65-90-2 

99.60 

99.60 

Hein Huid 

132.20 

131.50 

5* 2 BNG 65-90 

99,50 

99,50 

Hoek s Mach. 

169.00a 

163,00 

5* 4 BNG 64-89 

99.10 

99.10 

Holduh Hout 

439,00 

439,00 

5* 4 BNG 64-90 

99.20 

99,20 

Holec 

18,00 

17,80 

5 BNG 64-89-1 

99,80 

99,80 

H.A.L. Tr. b 

1455,00 

1475,00 

4‘a BNG 62-92 

96,80 

96,80 

H 0 ll.Am.L 1 ne 

1450,00 

1480.00 

4Ï2 BNG 62-93 

96.10 

96.10 

Heineken Hld 

132,20 

131.50 

1,67 
Holl.Sea S. 

1.68 

Converteerbare obligaties 

Holt. Kloos 

Hoop en Co 

359,00 

14,10 

348,00 

14,10 

5 ABN 85-95 

103.60 

103,50 

Hunter D pr 

1.96 

1.96 

8 Asd.R.84-92 

101,20 

101,50 

ICA Holding 

17.40 

17,40 

8* 4 A.I.R.85 

109,00 

109,00 

1GB Holding 

39,50 

42.00 

6V'a Bobel 86a 

92,50 

92,50 

IHC Caland 

22.40 

22.10 

63- 4 Br/Mol85 

1,05 

0,80a 

Industr. My 

163,00 

163,00 

6‘<Buhrm73 

220.00 


Ing.Bur.Kondor 

581.00 

585.00 

6 * 4 Cham 86 

90.00 

89,70 

Kas-Ass. 

36,50 

36.50 

5 Enraf-N .86 

98.00 

98,20 

Kempen Holding 

16,90 

16.80 

6 Hoogov. 85 

117,00 

117,00 

Klene’s Suik. 

1240,00 

1240.00 

8*2Holec85 

98.90 

98,90 

KBB 

77,50 

79.00 

5Hoop Co 87 

91,00 

91,40 

KBB (eert.) 

77.00 

78.50 


Beleggingsinstellingen 


6 V 2 Nijv.85 130,00 

6‘/2 Rol.67 99 30 

14 SHV 81 154,20 

83/ Stevin76 102,50 

8 V 2 Vülker78 103,00 

Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 30,20 

ACF-Holding 58,30 

Ahrend Gr. c 174.00b 

Alg.Bank.Ned 44,40 

ABN div'89 42,50 

Asd Opt Tr. 26^90 

Asd Rubber 8,80 

Ant. Verff. 340,00 

AUg Hüld c 77,50 

Aut Ind.R'dam 60,00 

BAM-Hulding 281,00 

Batenburg 72,70 

Beers 124,00 

Begemann 72,00 

Belindo 420.00 

Berkel s P. 8.15 

Blyd.-Will. 24.60 

Boer De, Kon. 310.30 

de Boer Winkelbedr 59.20 
Boskalis W. 14,20 

Boskalis pr 10.95 

Braat Bouw 830,00 

Burgman-H. 3030,00 

Calvé-Delft c 827,00 

Calvé pref.c 4350,00 

Center Parcs 59.50 

Centr.Suiker 66,20 

Chamotte Unie 13,70 

Cmdu-Key 9650 

Claimindo 410,50 

Cred.LBN 76,50 

Crown v.G.c 73,50 

Desseaux 196,00 

Dordtsehe pr. 222,50 

Dorp-Groep 45,00 

Dorp v.div 89 44,00 

Econosto 185,00 

EMBA 117,00 

Enraf-N.c. 46,00 

Eriks hold. 294,50 

Frans Maas c. 67,50 

Furness 81.00 

Gamma Holding 64,50 

Gamma pref 5,90 

Getronics 26,90 

Geveke 38,50 

Giessen-de N 112,00 

Goudsmit Ed. 177.50 

Grasso's Kon. 88.80 


78,10 

63.00 

283,00 

72.70 
124.00 

72.40 
420,00 

7,65 

24.70 
309,00 

59.40 
14,00 
10.80 

870.00 
3250,00b 
830,00 
4480,00f 
60,90 
66,00 
13,50e 
96,50 
410.00 
76.00 
74,00 
198,50 
224,00 
44,80 


Koppelpoort H 
Krasnapolsky 
Landre & Gl. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 
Medicopharma 
Melia Int. 

MHV Amsterdam 
Moeara Enim 
M.Emm OB-cert 
Moolen en Co 
Mulder Bosk. 
Multihouse 
Mynbouwk. W. 
Naeff 
NAGRON 
NIB 

NBM-Amstelland 

NEDAP 

NKF Hold.eert. 

Ned.Part.Mij 

Ned Sprmgst. 

Norit 

Nutricia 

Omnium Europe 

Orco Bank c. 

OTRA 

Palthe 

Polynorm 

Porcel. Fles 

Ravast 

Reesink 

Riva 

Riva (eert.) 

Samas Groep 
Sanders Beh. 
Sarakreek 
Schuitema 
Schuttersv 
Smit Intern. 

St.Bankiers c. 
Telegraaf De 
Text.Twenthe 
Tulip Comp 
Tw.Kabel Hold 
Ubbink 
Union Fiets. 
Ver.Glasfabr. 
Verto 

Volker Stev 
Volmac Softw. 
Vredestem 
VRG Gem Bez 
Wegener Tyl 
West Invest 
Wolters Kluwer 
idem div 89 
Wvers 


260.00b 267.00 
155.00 155.00 


13800,00 13800,00 


7700,00 7900,00 
634,00 631,00 


241.00 

19.20 

84.30 
485.00 

148.50 
86,60 
124,00 

54.70 

60.50 

57.30 
57,00 

60.20 
81.00 

37.70 
1288,00 

85.00 

26,60 

29,00 

401.00 

224,00 

64.00 

118,70 

94.50f 

16.20 

226.00 

63,60 

50,00 

83,80 

20,20 

170.00 

163,00 

21.00 

155.00 

152.50 

60.20 


247.00 

19.20 

83,50 

485.50 
150,00 

86,80 

124,00 

54.70 

62.40 

58.50 

57.50 

59.50 
81,00 
37.00 

1288,00 

84.50 
26.60 

27.80 
406,00 
242.00b 

65.50 
120,00 
95,90 

16.80 
227,00 

63,80 

50,20 

83.40 

20.40 
171.00 
164,00 
21,00 

153.00 

151,00 

60.60 


Aegon Aand.f 
ABN Aand.f. 

ABN Beleg.f. 
ALBEFO 
Aldollar BF $ ' 
Alg.Fondsenb. 
Alliance Fd 
Am ba 

America Fund 
Amro A.in F. 

Amru Neth.F. 

Amro Eur F 
Amvabel 
AsianTigersFd 
Bemco Austr. 
Berendaal 
Bever Belegg 
BOGAM1J 
Buizerdlaan 
Delta Llovd 
DP Am Gr F 
Dp Energy Res. 
Eng-Hüll.B.T .1 
EMF rentefunds 
EunnvestOl 
Eur.Ass. Tr. 
EurGrFund 
Hend.Eur.Gr.F. 
Henderson Spirit 
Holland Fund 
Holl.Obl Fonds 
HoIl.Pac.F 
Interbonds 
lntereff.500 
Intereff Warr 
Japan Fund 
MK Int Vent 
Nat.Res.Fund 
NMB Dutch Fund 
NMB Obhg.F. 

NMB Rente F 
NMB Vast Goed 
Obam. Belegg 
OAMF Rentef 
Orcur Ned p 
Prosp Int.H.1. 
Rentalent Bel. 
Rentotaal NV 
Rolinco cum.p 
SccTech 
Technology F. 
Tokyo Pac H. 

Trans Eur.F. 
Transpac.F 
Um-lnvest 
Umco Inv.F. 
Umfonds 
Vast Ned 
Venture F.N. 

VIB NV 
WBO Int. 
Wereldhave NV 
Wereldh.div89 

Orig. n.amerik. 

Allied Signal Ind 
Amer Brands 
Amer. Expres 
Am.Tel & Tel 
Amentech 
Amprovest Cap. 
Amprovest Ine. 
ASARCO Ine 
Atl. Richf. 

BAT Industr. 

Bell Atlantic 
BellCanEnterpr 
Bell Res.Adlr 
Bell South 
BET Public 
Bethl. Steel 
Boeing Comp 


35.80 

69.30 

51.70 

51.30 

20.50 
226.00 

12.60 b 

43.60 
270,00 

91.50 

68.90 

65.40 

98.70 

53.50 

63.60 
104,00 

28.40 
118.20 

35.70 

39.90 

21.80 
30.00 

1120.00 

73.70 
105,00 

5.30 

51.50 
164,00 

72.50 

61.60 
119,00 
107,90 
564,00 

34.20 
242.00 

47.20 
61.00 

1380,00 

34.30 

36.40 
101,80 

38.60 

191.50 
15.25 

46.60 

10.20 
1357,20 

31.10 
103.00 

18.00 

19.80 

246.50 

68.80 
555,00 

116.50 
83.00 

26.10 
122.10 
39,00 

85.80 

77.80 
205,80 
202.00 


36.10 
68.40d 
52,00 

51.40 

20.50 
226.00 

13,20b 

43.70 

266,00 

91.50 
70,00 

65.30 

98.50 

53.50 

64.50 
104,00 
28,50a 

118.00 

35,90e 

40.50 
21.20 
30,00 

1120,00 

73.20 
105.00 

5.30 

51.50 

164.50 

71.60 

61.50 

118.70 

107.50 
564,00 

34.30 
238,00 

46,00 

60.50 
1380,00 

34.20 

36.40 
101.80 

38.00 

191.50 

15.20 

46.50 

10.20 

1357.20 

31.10 
103,00 

17.50 

20.60 
240,00 

68,60 

552,00 

117,00 

83.00 

26.30 

122,10 

38.80 

85.70 

77.80 
206,00e 
202.30 


Chevron Corp. 
Chrysler 
Citicorp 
Colgate-Palm. 
Comm. Edison 
Comp.Gen.El, 
Control Data 
Dai-Iehi Yen 
Dow Chemical 
Du Pont 
Eastman Kodak 
Elders IXL 
Euroact.Zw.fr. 
Exxon Corp 
First Paclnt 
Fluor Corp. 

Ford Motor 
Gen. Electric 
Gen Motors 
Gillette 
Goodyear 
Grace & Co 
Honeywell 
Int.Bus.Mach. 
Intem.Flavor 
Intern Paper 
ITT Corp. 

Litton Ind. 
Lockheed 
Minnesota Mining 
Mobil OU 
News Corp Aus$ 
Nynex 

Occ.Petr Corp 
Pac. Telesis 
P.& O ® 

PepsiCo 
Philip Morris C 
Phill Petr. 
Polaroid 
Privatb Dkr 
Quaker Oats 
RJR Nabisco 
St Gobm Ffr 
Saralee 
Schiumberger 
Sears Roebuck 
Southw. Bell 
Suzuki (yen) 
Tandy Corp. 
Texaco • 

Texas Instr 
T I P Eur. 

Toshiba Corp 
Union Carbide 
Union Pacific 
Unisys 
USX'Corp 
US West 
Warner Lamb. 
Westinghouse 
Woolworth 
Xerox Corp. 


47.50 

27.50 
26,00 
46,30d 

33.70 
408,00 

21.00 
3600,00 : 

89.80 

93.40 

45.80 
3.40 

218,00 

45.50 
1,30 

23.00 

52.70 

45.40 

88.30 

34.50 
50,00 
28,00 
61.00 

124.50 

49.50 
49,00 

52.30 

75.70 

43.40 

61.80 

48.40 
10.20 
67,20 

26.50 

30.70 
5,80 

39.00 

102.90 

21,00 

39,00b 

309.00 

56.50 
95.00 

628.00 

47.75 

35.25 

41.60 

40.50 
763.00 

38.30 

53.80 

41.60 
1.71 

1050.00 : 

27.30 
67.00 

29.40 

31.60 

57.50 

76.80 

52.80 

53.60 
59.00 


aandelen 


Certificaten buitenland 

AMAX Ine 50,00 

Am. Home Prod. 165.00 

ATT Nedam 60.10 

ASARCO Ine. 55.00 

Atl. Richf. 178.00 

Boeing Corp. 127,00 

Can. Pacific 38.60 

Chevron Corp. 100,00 

Chrysler 56,00 

Citicorp. 53.00 

Colgate-Palm 97.00 

Control Data 38.80 

Dow Chemical 189.00 1 

Eastman Kodak 95,00 

Exxon Corp. 92.60 

Fluor Corp 45.00 

Gen. Electric 94,50 

Gen Motors 184.00d 1 

Gillette 71,00 


Goodyear 

Inco 

I.B.M. 

Int. Flavors 
ITT Corp. 

Kraft Ine 
Kroger 
Lockheed 
Merck & Co. 
Minn. Mm. 
Pepsi Co. 

Philip Morris C. 
Phill. Petr 
Polaroid 
Procter & G 
Quaker Oats 
Schiumberger 
Sears Roebuck 
Shell Canada 
Tandy Corp 
Texas Instr. 
Union Pacific 
Unisys Corp 
USX Corp 
Varity Corp 
Westinghouse 
Woolworth 
Xerox Corp 

Warrants 

Akzo 

AMRO warr. 
Asia Pac Gr F 
Bogamij 
Falcons Sec. 
Honda motor co 
K.L.M 85-92 
Philips 85-89 
St.Bankiers a 
St.Bankiers b 


Euro-obligaties & conv 

10 ; -t Aegon 85 100.00 

Aegon warr 13,40 

10 1 2 ABN 87 97.75 

13Amev 85 97,80 

13Amev 85 96.00 

10Amev85 101.50 

11 Amev 86 98,75 

14 1 <Amro87 98.15 

13 Amro-Bank82 101.80 

10 1 -■ Amro 86 97,75 

10 Amro 87 97.75 

53-4 Amro 86 101,15 

Amro Bank wr 27.00 

Amro zw 86 68,30 

9 BMH ecu 85-92 102,00 

7 BMH 87 98,00 

11 CC Rabo83 101.50 

9 CCRabo 85 104,80 

7 CCRabo 84 108.00 

10‘ «EEG-eeu 84 101.25 

93.,EIB-eeu 85 105,75 

12‘z HLAirl.F 94,25 

12 NIB(B) 85-90 102,00 

II ‘4 NGU 83 101.50 

10 NGU 83 100,50 

2 1 4 NMB 86 86.25 

NMB warrants 40,25 

8*4 Phil. 86 95,75 

6*4 Phil.83 95,10 

14 1 4Un.Becumv 86 99.90 

12' 4 Unil. 97.75 


Parallelmarkt 

Alanhen 
Berghuizer 
Besouw Van c. 

CB Oblig.F.1 
CBObhgF.2 
CB Oblie.F.3 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina, 


Aangeb. betrekkingen 


JUNGKOCH gesucht. Wit 
wollen unser Team ver- 
grössern u. suchen noch 
omen motivierten, tlexiblen 
Jungkoeh. Restaurant To- 
mate, Markt 45, 5100 

Aaehen. Tel. 09-49-241- 
22912. 


Ervaren PORTIER Gevr. 
voor dancing. Tevens erv. 
barkeeper v. vrijd. t'm zat. 
Inl. 0415-213350. 


Jongedame als BUFFET- 
HULP gevr. (parttime). 
Hotel De Post, Klimmen, 
04405-1534. 


Club 2000 in Geleen vraagt 
nog MEISJES voor week¬ 
end en voor ma. t'm vr. Tel. 
04490-42315. 


Gevraagd MEISJE of 
vrouw voor escort en privé. 
Tel. 045-215113. 


Bost VERWARMING B.V., 
Romeinenstr. 8 , Kerkrade- 
W. Sanitair, gas. water, c.v., 
badkamers, riolering, dak¬ 
werk. Tel. 045-412547. 


Goedlopende club te Maas- 
U'Lcht vrgt. MEISJES. Tel. 
043-211620. 


Dame wil BLOEMEN- 
ZAAK beginnen. Wie heeft 
de juiste papieren hier- 
voor? Tel. 09-492456769. 


MEISJE gevr. voor privé en 


escort. Tel. 045 


i'oor pnv 
-420042. 


Servische RIJSTSCHO¬ 
TEL met Hongaarse salade 
ƒ 14,95, kop koffie en gebak 
van de dag ƒ 3,95. Lunchr.- 
rest. Au-Coin. Honig- 
manstr. 33, Hrl. Tel.: 715460. 


Erv. DAKDEKKER kan 
nog dak-, lood- en zinkwerk 
aannemen, tel. 045-351626, 
b.g.g. 461432. 


La Comparsa bar zoekt 
MEISJE. Inl. 045-241592 of 
244240 na 15 uur. 


Nederlands bouwbedrijf 
'.raagt voor Dld. omg. M. 
Giacfbach-Koln BET- 

T1MM. en mets. Ook col. 
Ned. verz. Tel. 045-229529 of 
229548. 


J.vr. zkt. met spoed vrl. 
COMPAGNON v. openen 
beauty-centre, liefst met 
enig eigen geld en/of papie¬ 
ren. Br.o.nr. HO 669 aan 
Limb. Dagblad. Kouven- 
derstr. 215, 6431 HE Hoens- 
broek. 


BEEKELAAR huis-aan- 
huisverspr. zkt. act. bezor¬ 
gers v. Schinnen, Puth, 
Oirsbeek en Amstenrade. 
Tel. 045-254926. 


Voor SIERBESTRATING, 
terras, oprit en vakman¬ 
schap: stratenmakersbe- 

drijf Nico Gerards. Vrijblij¬ 
vende prijsopgave en ad¬ 
vies. Tel. 045-313956. 


Te k. SUPER-ANTRA- 
CIETKOLEN, nr. 3 en 4, va. 
ƒ400,- p.t. Tel. 045-319784. 

COMMUNIEJURKEN te 
koop, collectie 1989, nieuw, 
ook Sissymodel met 
kroontje, hoedje, tasje en 
paraplu's. Voor informatie 
tel. 045-272516. 

Te k. industr. NAAIMA¬ 
CHINE (rechtstikker), in¬ 
dustr. lockmach. incl. grt. 
partij lockgaren. Tel. 045- 
415855. _ 

Te k. witte satijnen 


Vloertegels 


Gevr. POETSVROUW, ing. 
direct, lx p.w. 3 uur, tel. 
04492-4155. 


2 heren knappe 
huis KLUSJKS 
Tel. 045-411574. 


voor u op. 


Ploegen METSELAARS 
en handlangers gevraagd, 
voor werk in Zuid-Lim- 
Lurg, zonder vakkennis on¬ 
nodig te solliciteren. Tel. 
04490-76610, na 17.00 uur. 


Patissene-lunchroom L'A- 
venue te Vaals vrgt. voor di- 
rekt of later VERKOOP¬ 
STER SERVEERSTER m. 
ervaring; leerling-verkoop¬ 
ster (part-üme); buffetkeu- 
kenhulp: weekendhulpen 
(voor om de 14 dgn. zon¬ 
dags). Uitgebr. schrift, solli¬ 
citatie of na tel. afspr. na 
12.00 uur tel. 045-441470. 


Gezin in Douve Weien 
zoekt OPPAS voor 5 och¬ 
tenden per 2 weken, die be¬ 
reid is huishoudelijk werk¬ 
zaamheden te verrichten. 
Br.o.nr. 077 HE, LD, 
Geerstr. 5, 6411 NM Heer¬ 
len. 


BABYOPPAS gevr. v.a. 
apriLmei, V 2 dag p.w., tel. 
04492-4155. 


Te koop gevraagd AARD¬ 
APPELEN (bintje), voor in¬ 
dustrie (min. 100 ton). Oer- 
lemans Diepvries Centrale 
B.V., t.a.v. dhr. L. Heynen, 
tel. 04763-9222. 


Gevr. KAPSTER, zelfstan¬ 
dig kunnende werken, part¬ 
time. Kapsalon Trudy 
Wiertz, tel. 045-412010, 
Kerkrade-West. 


TV-ANTENNES ƒ 395,-, 
all-in 5 jr. garantie. Ook alle 
reparaties door geh. Lim¬ 
burg. Géén voorrijkosten! 
Kochen, 045-441693. 


Gevr. DAME v.a. 40 jr. voor 
3 middagen per week in 
boekhandel. Br.o.nr. HE 
078 LD, Geerstr. 5, 6411 NM 
Heerlen. 


WINKEL-/MAGAZIJN- 
HULP gevr. voor ochtend¬ 
uren. Soll. uitsl. schriftelijk: 
Van Rompay, Akerstraat- 
Nrd. 112, Hoensbroek. 


Voor al uw verbouwingen: 
metselwerk en steenstrips. 
GOEDKOOP. Tel. 045- 
316436. 


Bakkerij Franssen Simpel- 
veld vrgt weg. uitbreiding 
voor direkt: aankomende 
BROODBAKKER of evt. 
brood- en banketbakker; 
leerling met enige werker¬ 
varing; part-timebakker op 
afroep. Sollicitaties na tel. 
afspr. 045-441426. 


Zelfstandige IJZER- 

VLECHTER gevr. IJzer- 
vlechtbedrijf Boonstra, In¬ 
dustrieweg 11, Geleen, tel. 
54390. 


Ervaren CONFECTIE- 
NAAISTERS gevr, event. 
voor halve dagen. Tel. 045- 
215637, bellen na 19.00 uur. 


OPRITTEN en terrassen in 
klinkers of sierbestrating, 
tuinaanleg, vrijbl. prijsop¬ 
gave. 045-326574. 


Schoonmaakbedrijf van 
Graven, Esschenweg 16 
Heerlen vraagt GLAZEN¬ 
WASSER. Tef 045-750841. 


Weg. drukte dringend 2 leu¬ 
ke MEISJES/VROUWEN 


Confectiebedrijf Veltman 


Voor brood- en banketzaak 
gevr. vriéndelijke aktieve 
VERKOOPSTER tot ï 20 


jr., bij voorkeur met ruime 
eivanng in bakkerszaak. 
Ervaren verkoopster voor 
de zaterdag en als evt. uit- 
hulp bij ziekte of vak. van 
andere medewerkersters. 
Uitgebr. soll. met c.v. 
Br.o.nr. HK 652 Limburgs 
Dagblad. Postbus 3100, 
6401 DP Heerlen. 


Ondernemend echtpaar 
met klein kapitaal zou 
graag willen deelnemen/op¬ 
zetten gezopde zaak, waar 
wij ons voor 100 % kunnen 
inzetten. Br.o.nr. HO 671 
aan Limb. Dagblad, Kou- 
venderstr. 215, 6431 HE 
Hoensbroek. 


gevr. voor excl. club, intern, 
garioon en vervoer mog. 
Werktijden i.o., event. ook 
weekend. Wegens herh. te¬ 
leurstelling onzerzijds al¬ 
leen beschaafde types rea¬ 
geren s-v.p. 076-871827. 


MODINETTES/STRIJK- 
STERS. Inl. tel. 04498- 
51972, van 18.00 tot 19.00 
uur. 


Kopak-Vestjens 

Heerlen 


Gevr. CHAUFFEUR lft. 
t'm 21 jr. met groot rijbe¬ 
wijs en chauffeursdiploma. 
Tel. 045-213289. 


Welke jonge flexibele vak¬ 
bekwame BANKETBAK¬ 
KER wil van baan verande¬ 
ren om zelfst. en creatief 
onze jonge zaka tot een nog 
hoger niveau te brengen? 
Goede referenties zijn een 
must. Kennis van kleine 
kaart is meegenomen. Uit¬ 
voerige schrift, soll. Br.o.nr. 
HK 653 Limb. Dagblad. 
Postbus 3100, 6401 DP 

Heerlen. 


Hotel Monopole te Valken¬ 
burg vr. per 15 maart DI- 
RECTIE-ASS. M.H.S., zelf¬ 
st. werkende kok m/v, leer- 
hng-kok 3e jaars, serveer¬ 
sters, man of vrouw v.d. af¬ 
was 18 tot 22 u., 30 jr. Nieu- 
weweg 22, tel. 04406-12365 
na 18 uur. 


Wij zijn een jong en dyna¬ 
misch levensmid. bedr. en 
zoeken een winkelbedien¬ 
de/kassier voor 40 u. p.w., 
17 è 18 jr., goede contact, 
eigenschap., opl. min. 
Mavo, MDS of gelijkw. niv. 
Salaris op grond van CAO 
levensmid. Tel. sollicitatie 
op maandag 23 jan. as. 
van 15.00-17.30 uur, 045- 
416185. 


J.man zoekt AMATEUR- 
FOTOGRAAF(E) voor sa¬ 
menstellen v. (go and see 
boek). B r.o.nr. BR 339 L.D. 
Rumpenerstr. 81, 6443 CC 
Brunssum. 


Te koop aangeboden 


Jong dynamisch BOUW¬ 
BEDRIJF br. voor direkt 
en indirekt ploegen, metse¬ 
laars, ijzervlechters, con- 
structieschilders, timmer¬ 
en aftimmerlieden. Voor 
inl. tel. 04902-15061. 


OPEN HUIS 


ZATERDAG 21 JANUAR11989 van 11.00 -15.00 uur 
erk. door min. v. onderwijs en wetenschappen 


Ervaren 

verkoopster 


gevraagd, full-time baan, min. leeftijd 20 jaar. Soll. te 
richten aan: woninginrichting Howa, t.a.v. mevr. D. Snij¬ 
ders, Nieuwstraat 12-14, 6431 KT Hoensbroek. 
Het dagblad 


De Telegraaf 


zoekt op zeer korte termijn 


agent(e) 


voor Beek-Stein-Elsloo 

Het werk omvat hoofdzakelijk het begeleiden van be-| 
zorg(st)ers. Enige administratieve handeling moeten! 

worden verricht. Geen complete dagtaak. , 
Vereisten: rijbewijs, auto, telefoon, cont. eigenschap¬ 
pen. Schrift, sollicitaties naar De Telegraaf, Markt 42, 
6461 ED Kerkrade. 


opl. schoonheidsspecialist 
voetverzorging 

int. CIDESCO-opl. schoonheidsverzorging 
’ cursus zelfverzorging make-up 
' visagie 
• grimeren 

Inl., prosp.: Stationsstraat 56-57 
6411 NK Heerlen - Tel.: 717070 
b.g.g. 216115 


Janssen Grondverzet & Transport b.v. vrgt. ervaren 

mob. graafmachine-machinist 
6x6 Kipper chauffeur 

Schoenerweg 60, Maastricht, tel. 043-631180, 

Automat BV 


BARMEISJES gevraagd 
voor middag- en avond¬ 
uren. Bar Ma Cherie, Helle¬ 
broek 61, Nuth 045-241829. 


vraagt voor haar BP Autorette Terworm, 

Antwerpseweg 1, Heerlen 

noodhulp m/v 

voor weekeinden, feestdagen en vakantiedagen. 

Mm. leeftijd 18 jaar. 

Bent u geïnteresseerd? Bel dan maandagmorgen tus¬ 
sen 9.00 en 12.00 uur mevr. E. Beister-Dinjens, tel. 045- 
753283. 


Wouters-Sanders Delica¬ 
tessen en Wijnen b.v. Heer¬ 
len vraagt op korte termijn 
een gemotiveerde en repre¬ 
sentatieve PARTIME- 
VERKOOPSTER met erva¬ 
ring! Sollicitaties na tel. af¬ 
spraak onder nr. 045- 
714116. 


Kachels 


Dart-time MAGA- 


Uevr. part-üme MAGA¬ 
ZIJNBEDIENDE, van 
maandag t/m vrijdag van 
16.00 tot 21.00 uur. Heja 
Roosteren, 04499-4098. 


Gevr. betrekkingen 


Het Prins Bernhard Internaat voor schipperskinderen, 
Smtelstraat 19, Maasbracht, vraagt 


invalgroepsleid(st)ers 


om voor kortere of langere perioden in te vallen bij groe¬ 
pen kinderen in verschillende leeftijdsgroepen van 6-18 
jaar. Beslist gevraagd een prot.-chr. levensovertuiging. 
Tel. 04748-1692. 


NEW LOOK B.V., Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154/- 
312709. 


Diepvrieskasten en -kisten, 
KOELKASTEN, was- en 
droogautomaten, kooktoe- 
stellen. Alles tegen de helft 
van de prijs. Incl. volle ga¬ 
rantie. Vnesko, Sittarder- 
weg 136, Heerlen, 045- 


045-312154/- 


STUCADOOR kan 
werk aannemen. Tel. 
462428. Na 18.00 uur. 


Te k. prachtige manou 
KINDERKAMER met 
commodekast, kleerkast en 
ledikantje. ƒ 1500,-. Tel. 
045-257213. 


Juweliersbedrijf Hans Bodens 

vraagt vóór direct een 
actieve zelfstandige kracht 


OPRITTEN, erfverh. etc. 
vlgs. nwe. stabilisatiemeth. 
Kallen Stabilisaties, Kerk¬ 
rade. Tel. 045-457415. 


Wij hebben plaats voor een part-time medewerk(st)er 
die volledig op de hoogte is van het vak, een ruime ver- 
koopervarmg heeft en de moderne talen spreekt. Hand¬ 
geschreven sollicitaties richten aan juwelier Hans Bo¬ 
dens, Salmstraat 64, 6161 EN Geieen (liefst met pasfo¬ 
to). Zonder ervaring onnodig te solliciteren. _ 

Voor onze supermarkt in Sittard zoeken wij voor de af¬ 
deling brood-kaas-vleeswaren-vlees een 


Dakdekkersbedrijf M. Haas 
is en blijft het vertrouwde 
adres voor al uw DAK¬ 
WERKZAAMHEDEN. Tel. 
045-451862. 


TV/VIDEO-REPARATIE 
Gorgens. Tel. 045-314122 


Let op! Uw dak is ons vak! 
Dakdekkersbedrijf Peters, 
Groenstr. 21, Ubach over 
Worms. Tel. 045-325793. Te¬ 
vens ZINKWERK en PVC- 
dakgootbekleding. Gratis 
offerte. 


verkoper/ster 


voor 30 uur per week. Lft. ca. 18 jaar. Br.o.nr. GE 815 
LD, Markt 3, 6161 GE Geleerl. 


Tempo-Team Uitzendbureau 

zoekt 


timmerman 

voor renovatiewerkzaamheden in Simpelveld. 

Het gaat hier om een full-time baan voor langere tijd. Wij 
vragen een relevante opleiding en enige kennis van de 
diverse machines. 

Vraag voor informatie over bovenstaande vakature naar 
Ingrid Driessen, tel. 045-718366. Of kom langs. 

Tempo-Team Uitzendbureau 


TRAP BEKLEDEN, rails 
hangen, gordijnen maken. 
Voordeelpryzen en vak¬ 
manschap. Gratis prijsop¬ 
gave. Scnillings Interieur, 
Sunplein 39, Nieuwenha- 
gen. Tel. 045-312613. 

HANS LIPS voor timmer-, 
dak- en zinkwerk met ga¬ 
rantie. Vr. vrijbl. advies/of¬ 
ferte. Bel 045-453818. 


SCHILDERS kunnen nog 
behang- en schilderwerk- 
zaamheden aannemen. Tel. 
045-210020. 


Op de Nobel 1 Akerstraat Heerlen. 


DAKDEKKERSBEDRIJF 
De Nok, voor al uw dak¬ 
werkzaamheden, met de 
langste schriftelijke garan¬ 
tie. Bel voor vrijblijvende 
offerte. Tel. 045-224459. 


Wir sind eme moderne expansive Rollen- und Bogenoff- 
setdruckerei im Niederrheingebiet. 

Wir suchen schwerpunktmassig für unsere Exportabtei- 
lung einen jungen dynamischen Herrn mit Englisch- 


Voor al uw nieuwbouw en 
VERBOUWINGEN: bouw¬ 
bedrijf Baburek, tel. 045- 
216969. 


kenntnissen für 


Auftragssachbearbeitung 
und Kalkulation 


Voor alle dak- en ZINK¬ 
WERK. P.H. Bourhans, 
dakdekkersbednjf. Tel. 
045-321252. 


Wenn Sie als Fachmann den Willen haben, Ihre Fahig- 
keiten überdurchschnittlich zu nutzen urn mittelfristig 
selbststandig die gesteliten Aufgaben zu erfüllen, und 
zwischen 25 und 30 Jahre alt sind, dann sind Sie unser 
Mann. 

Eine umfassende Einarbeitung ist gewahrleistet. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung onder nr. 660 HK LD, 
postbus 3100, 6401 DP Heerlen. _ 

SLAGERSGEZEL ge- j Gevr. VERKOOPSTER 
vraagd, bekend met net (part-time), voor groente¬ 
vak, ook voor worstmake- en fruitspeciaalzaak te 
rij. Tel. afspraak: 045- Heerlen. Br.ond.nr. HK 654 
252723. Slagerij L. Huben, Limburgs Dagblad, post- 
Kerkstraat 79, Brunssum. bus 3100, 6401 DP Heerlen. 


COUPEUSE kan nog werk 
aannemen. Wij zijn gespe¬ 
cialiseerd in grote maten en 
couturemodellen. Eventu¬ 
eel komen wij bij u thuis 
passen. Nadere informatie: 
tel. 045-714913. 


Te k. Ie soort GRASZO¬ 
DEN, ƒ3,50 p.m 2 . Gratis 


50 p.m 2 . Gratis 


Boekhoudingen: 


le k. witte satijnen 
BRUIDSJURK mt. 42, te 
dragen in voor- of najaar. 
Nw.pr. ƒ 1300,-, vr.pr. ƒ 600,- 
. Tel. 045-315058, na 18.30 


BRUIDSJURK mt. 42, te 
dragen in voor- of najaar. 


dragen in vd 


Te k. ZEILBOOT Tabur 
Marine voor 2 pers. en trai¬ 
ler, Variant keukengeiser, 
Sony SL-C7E en Sony C 6 E 
frontlader. Tel. 045-722271. 

Star D-10 PRINTER 120 
K/S bidir ƒ 400,-, naaimach. 
ƒ75,-, tel. 045-250671. 


35 m2 superkwaliteit in veel kleuren 
en grote maten. 

5 of 10 jaar garantie, incl. superlijm en voegsel: 

ƒ 1.500,- 

franco huis 

Marmer vloertegels 

beige en wit 

vanaf ƒ 69,50 


Voor alle OCCASION- 
MEUBELS, eiken, mod., 
barok, slaapkamers, eeth., 
kasten, salontafels enz. 
Kouvenderstr. 208, Hoens¬ 
broek. 

WASAUT. 195,-; kl.t.v. 175,- 
; gashaard 125,-; gaspi. 175,-- 
ijskast 125,-; antieke tafel 
(eiken) en 6 stoelen 550,-, 
045-725595. _ 

Te k. prof. electr. VLEES- 


Pracht antieke wortelnoten 
VITRINEKAST vr.pr. 
ƒ 1725,-, zwaar wortelnoten 
tv/videomeubel, iets moois 
vr.pr. ƒ 1650,-; noten wand- 
meubel als nw. vr.pr. f 675,- 
045-323830. 


Onze kleintjÉ 

Auto A- 


Te koop aangeb. ZIBRO- 
KAMI type KRA-85B rond 


Te k. prol. eieetr. VTtJi.i>- 
SNIJMACHINE, Milane, 
ƒ 890,-. Tel. 043-647780. 

Leolux BANKJE 2-zits, 
olijfgr. ƒ 100,-. Tel.: 045- 


Eurotegel 


Laanderstraat 47, Heerlen. 
Tel. 045-715544. 


Lonrectiebednii Veitman 
B.V. te Oirs&eek vraagt 


Studente zoekt overdag 
werk als BABYSIT inl. 045- 
711617. 


Coupeuse/naaister neemt 
weer NAAIWERK aan. 
Nieuw- en veranderwerk. 
Tel. 045-415518. 


Bouwkundig TEKENAAR 
kan nog werk aannemen. 
Tel. 045-351926. 


2 SOFTIJSMACHINES, 1 
slagroomapp., 1 gebaksvi- 
trine, restaurantporselein, 
bestek, glaswerk en antieke 
aardappelrooimachine. Tel. 
04406-13465. 


Grandioze verbouwingsop- 
ruiming: 10-70% korting. 

Nieuw en gebruikt. 

De Kachelsmid, Walem 21, 
Klimmen. Tel. 04459-1638. 


Te k. SLAAPKAMER- 
/WOONKAMERKAST, ± 
ƒ 400,-; slaapkamerbank, 
ƒ 150,-; sr.-bea, f 175,-. Ri- 
cherstraat 8 , Kerkrade. 


Eiken BANKSTEL ƒ 375,-. 
eiken fin. wandmeubel 
ƒ 375,-, moderne eethoek. 
wit, ƒ 625,-; 2-zits bank 
ƒ 175,-, eiken kaaskast 
ƒ 825,-. Schaesbergerstraat 
108, Kerkrade, tel 045- 
415181. 


thuis bezored. Afhalen 
ƒ3,25 p.irr. Gehele aanleg 
goedkoop. Tel. 045-323178 - 
313135. 


Massale 

magazijn- 

verkoop 


Let op! Let op! 

Te k. grote faillissementpartij 


Leolux BANKJE 2-zits, 
olijfgr. ƒ 100,-. Tel.: 045- 
315317. 

Te k. 7 FOTOCAMERA’S, 1 
filmcam., 3 flits en lampjes 
en een uniek houten ver- 
grotings-app-(1905) met 
pracht, koperen condensor, 
balg en glazen negatief. Al¬ 
les voor slechts ƒ350,-. Tel.: 
045-319943. _ 

Te k. w. verh. MECHELSE 
buffetk., 1 -drs. spiegelk., 
eik. kleerk., oude keukenk., 
rommelm. spul. Tel.: 04490- 
22229. 

Te k. BONTJAS, lengte 3/4, 
mt. 40, t.e.a.b. Irmstraat 57, 
Simpelveld. _ 

Voor een spasskapel t.k. 
TROMPET ƒ250,-. Tel.: 


KAMI type KRA-85B rond 
model z.g.a.n. V/j. jr. oud. 
Pr. ƒ 450,- nieuwpr. ƒ 800,-, 
tel. 045-314629 Aan de Sleu¬ 
tel 1, Landgraaf na 18 uur. 

Te k. witte WOONKAMER- 
MEUBELS + inboedel. Inl. 
045-454849. _ 

Dames-heren KAPSALON 
t. overn. aangeb. Inventaris 


Suzuki Alto GL. 

VW Polo fox. 

Daihatsu Charade- 

Peugeot 205 XE. 

Fiat Uno 45 S. 

Ford Fiesta 1.1L. 

Peugeot 205 XRD- 
met 12 mnd. Bovag 
tie, Heerlenseweg 
Landgraaf, tel. 

728484. 


z.g.a.n. Goede ligging, gun¬ 
stige voorwaarden. Br.o.nr. 
HO 668 aan Limb. Dagblad, 
Kouvenderstr. 215, 6431 HE 
Hoensbroek. 


£ un ' I Autobedrijf Ruvl b v : 


> Autobedrijf Kuvi 

r £ n i aan: VW Golf GUI C$3 


clcli i . V VV Uil 

5-bak sportv. 1980; Vn/a 
GLS 1.8 Cabriolet Jl 
cnmlr 1 öftl • VW bv» 


Te koop aangeb. TEGELS 
30 x 30 ƒ 7,- p. m2. Timmer¬ 
mans, Mgr. Mannensstr. 38 
Merkelbeek. Tel. 045- 
257888. 


GLS 1.8 Cabriolet J 
sportv. 1981; VW 0^ 
speciale uitv.. sport v -> 
VW Kever 1303 S Ca^ 
1977; Mercedes 280 
briolet 1975; Ford Sie^* 
CL 4-drs. Sedan sW 
1987; Ford Escort £ 
3-drs. 5-bak zender 
1986; Opel Corsa 1-2 = 


Koelen - vriezen - 
wassen - hifi-stereo 
kleuren-tv - video’s etc. 


diverse soorten bureaus 3 en 6 laden, grote schuifdeur- TROMPET ƒ250,-. Tel.: 
kasten 200x200x50, bureaustoelen, tekentafelstoelen, 945-4189/9 . . 

2-drs. dossierkasten, materiaalkasten, ladenbloks 2-4-6 radiator lang130 hoog 
laden voor hangmappen, houten bureaus, diverse soor- 10 q, dik 8 cm. 043-645628. ë 
ten tafels, werkbanken, scheidingswanden computer, Te ^~~£~veilen LEER - voor 
tafels, vakkenkasten op wielen, heteluchtkanonnen tot ve j e doeleinden. Tel. 04490- 


merkkledIng: s&JÊfcïïft! 

Sf n mlt SU bmk?a»i; m 1™ ® ombouw 198j; 

ƒ 595,- voor f 320.-. Alle mo- J J ( 2 d 1 nfl985- 3 

dellen jeans van / 37,50 t'm \ oa^- rt vflV 

ƒ55,-. Truien, sweaters, jas- ^ TS 1986 BM 


./Oh,-. 1 ruien, sweaters, jas- 
sen, ook kinderkleding. Ho- yvy \,7 

rTa,\XT£*CT nn A -DiVIW 


100 cc 2.2 inj. 1985; W 
25 TS 1986; BMW. 
geweg 77A Voernedaal, 


j oa,-. iruien, sweaiei s, jus- -- 7 - 15 

sen, ook kinderkleding. Ho- & 

geweg 77 A Voemedaal, S'bMW 316 1! 

naast c a fetari a._ Bt , :W 315 spor t». * 

POTKACHEL, prima staat, BMW 520i 5-bak spot 1 ,] 
ƒ 75,-. 04742-1501. hldst. 1985; BMVOj 


naast cafetaria. 


Witte Hal 
Sittard 


70.000 kilocal. 

Een enorme sortering in 
bedrijfsinventaris tegen 
ongekend lage prijzen. 

Dit moet u zien! 


52652. 


te k. 3 pr. SKIËN 1.30 m.- 

l. 40 m. en 1.50 m. skie- 
schoenen 4V2-6-40. fishoc¬ 
keyschaatsen m. 35, t.k. 
gevr. fishockeyschaatsen 

m. 39. tel.: 04490-52640. 


Te k. IBM COMPUTER 
AT, compleet systeem, we¬ 
gens overcapaciteit; inruil 
XT motorrijwiel mogelijk. 
Tel. 043-633415. 


Waar nieuwe, 
lichtbeschadigde of 
overjarige apparaten uit de 
Horn-winkels worden 
verzameld en verkocht 
tot liefst 


Rockmart 


Partij SNUFFELMARKT- 
SPULLEN te k. Vr.pr. 
ƒ200,-. Tel. 045-219458. 


60 % 

korting 


Kissel 46A, Heerlen, tel. 045-723142 
Geopend: ma. t/m do. 10.00-18.00 uur 
vrijdag 10.00-19.00 uur 
zaterdag 10.00-16.00 uur_ 


moderne zwarte Te 


STAANDE KLOK, 


Elke dag nieuwe 
aanvoer. Elke 
dag superlage 
aanbiedingen. 

Hier enkele voorbeelden 
uit onze duizenden 
koopjes; 

Sharp- 

compactdisk 

DX600 

Geen ƒ 598,- 

maar ƒ 198- 


gnjze moderne vitrinekast, 
moderne 6 -hoekige mar- 
merstruct. salontafel. Alles 
slechts 1 jr. oud. Tev. antie¬ 
ke eiken bewerkte muur¬ 
kast, pr.n.o.t.k. Tel. 045- 
252024. 


kast, Mgr. Schrijnenstr. 
mar- Hoensbroek. 


Uw MEUBELS binnen een 
week vakkundig nieuw be¬ 
kleed, belt u vrijblijvend, 
Stofferderij Kloprogge, 
Akerstr. 70, Kerkrade West, 
tel.: 045-412735. Geen voor¬ 
rijkosten. 

te k. Passap BREIMACHI¬ 
NE dubbelDeds, incl. com¬ 
puter, boeken en toebeho- 
ren, tel.: 045-451380. _ 

Te k. goedkeurde 1 1 /> 
paards TRAILER merk 
Kumo. Pr. n.o.t.k. Tel. 045- 
713001. 


Zoekt u een 
complete 
keuken? 

Wat dacht u 
hiervan: 

geen 30 tot 40 
maar 50 tot 60% 
korting! 

(en soms zelfs meer!) 


Radicale opruiming 


Te k. STOELTJE voor op 
een kinderwagen ƒ 25,-. 
Tiendstr. 5, Nuth, 045- 
244963. 


BANKSTEL, lits-jumeaux- 
bedden, st. kapstok, ijzeren 
ledikant en cliv. Tel. 045- 


ledikant en div. Tel. 045- 
351387. 

Te k. 2-pans VISBAKO- 
VEN, 2jr. oud, weinig ge- 
bruikt. Tel. 045-724193. 

Te k. prima WASMACHI- 


behang 30-50% 
stoffen 30% 
badmatten 20-40% 
kussentjes 40% 
verlichting 50% 
dekbedovertrekken 40% 
posters (janlens) 20% 
verfgereedschap 20% 
(geldig t/m zaterdag 28 jan.) 

Trend Decor 


Spiksplinternieuwe 
keukens die tijdelijk in onze 
showrooms hebben 
gestaan. Kom nu kijken. 

Hom 

Keukenmagazijn 

Loperweg 8, Echt 
Tel. 04754-6188 


Sony 8 mm VIDEOCAME- ^ oro V a 
RA, 8 mnd. oud, met terug- ,, 


hfdst. 1985; 

5-bak schuifd. 198a: huSSj 
Accord 2.0 EX stui^EjH 
schuifd. 1986; Hond®)»^ 
cord 2.0 EX stuUfïïl 
1986; Honda Accord j- 
1986; Honda PreluO e 
LX 1985; Honda CWLM 
Luxe 1982; Alfa Gjfig'Kt 

1.6 1982; Peugeot Jff* 
1984; Peugeot 

Break 1985; Nissan 

1.7 LX diesel 3-drs. f 
Nissan Sunny 1.3 DX- 
Nissan Sunny lj ij»l 
1980: Fiat Panda 34 
Fiat Regatta 85 1985, 

626 2.0 LX diesel 1984, 
da +23 1.3 DX 3-drs. ZxfflR. 
Opel Rekord 2.0 S 
Opel Ascona 1.6 s 
1982; VW Golf GTI sfjA, 
j. i.z.g.st. 1979; 

GLI 5-bak 1981; Ford 
1.6 Laser 5-drs. 1986’ 
Siërra 1.6 Laser 3-drS- 
front 1986; Ford Si e VcJS2 
laser 3-drs. 1985; Ford 
ra 1.6 L 3-drs. 1983 ;Fo^ttj 
cort 1.6 laser 5 -drs. n g Bel 
1984; Ford Escort UjR 
5-drs. 1982; Ford £ 400 " jjRjs 
Bravo 5-drs. 1982 ; j 

cort 1.3 Bravo 5 -drs- i 

Ford Taunus 2.0 R JftJ 
mod.) 1979, 1981; 

GTL 1983; Tovota 
1.6 GL Sedan 1984, 
Corolla 1.3 DX Sedan 
Toyota Corolla 


Te k. prima WAbMALrti- 
NECOMBINATIE, Zanker 
of AEG, met garantie. Tel. 
045-314914. 


winkelcentrum ’t Loon (Ie etage) 
Heerlen - Tel. 045-718282 


nn, o iiuiu. 111V. V Lvi i i 1 1 1 irvoC, IW 

SrvW 'm'-'oS r n Ü^X T Iese, m 

724760. Toyota Carina II 1-6 f: p**- 


da 2.2 DX diesel J 
Toyota Carina II 1-6 7 1 
dan 1984; Oldtimers- 
geot 201 4-drs. gehee *7 


Maar ook: Co^mp 

6 Yoko-compactdisks met boeke 
afstandsbediening. Per 045-32 
stuk geen ƒ 378,-, maar Te k. 
ƒ 298,-. diskd: 

softwj 

Maar ook: ƒ700,- 

4 Pioneer-musiccenters n r 2 a -}i^ 
Si 100. Tuner, versterker, .. 

cassettedeck, zichts 

platenspeler. Per stuk Wolff:. 
geen ƒ 1079,-, maar 216554 : 

ƒ 499,-. Te k. i 

.. . met ti 

Maar ook: kg, ai 

2 muziekcenters, compleet Vaste 
met compactdisk. Per stuk Q4 (* 9Q 
geen ƒ 1069,-, maar r.k. r 
/ 598,-. MEU: 

massi 

Maar ook: Z ~ 

2 VHS-videorecorders otrr 
BT 50 - AT10. Per stuk 36.38 
geen ƒ 1028,-, maar 045-27 
ƒ 598,-. Te k. 

Maar ook: verf U i 

4 Panasonic ktv's TX2178. 213351 
Stereo + teletekst, met 3 
afstandsbediening. Per PEN 


045-314914. _ Restanten MARMERVLOER en wandtegels, div. soor- 

Te k. ORGEL Eminent ten en afmetingen v.a. ƒ 50,-/m2 excl. BTW. Zanetti BV, 
type Solina F217 met veel Heesbergstr. 73, Heerlen, tel. 045-413626. 
registratiemogelijkheden. - 2 -—----- 

bo^ken eet ^ et ° 2 loo kru Tlï 1 Design Kantoormeubelen 

045-323271 na 17.00 üur. Uit het faillissement van Millman Products kochten wij 
Te k. COMMODORE 64, de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen 
diskdrive, joyst, disks + waaronder de befaamde 
software, stofk., boeken . _ ^ ,, 

ƒ700,-, muis ƒ65,-, C64 ex- Laquna Collection 

tra trafo ƒ60,-. Tel. 045- 17 „ 

223128. ontworpen door 

zonnehemel met ge- jan des Bouvhe 


Aanbieding VLOERTE- eeot 201 4-drs eeheel»^ 
GELS 32x32 cm, div. kleu- 192^ irf 

ren hjrn en voegsei inbegre- Alta Alfetta 2.0 1 9^ 
pen, ƒ 24.50 p.nr. incl. BTW. Taunus 1.6 1976; 
Tegelhandel Janssen, De Ponv 198 3 ; innocent*^ 
Hut 7, Gulpen, 04450-1970. i 98 0; Lada 1200 J°n 


Te k. KOLEN, le keus, zeer 
goedkoop. Tel. 045-423199 
of 422217. 


software, stofk., boeken 
ƒ700,-, muis ƒ 65,-, C64 ex¬ 
tra trafo ƒ 60,-. Tel. 045- 
223128. 


Mooie 

koop, 

451859. 


antieke 
ƒ 1750.-. 


4450-1970. i 980; Lada 1200 ^ 
: keus, zeer 1983; Mazda 323 197/. ^ 
045-423199 Kadett Stationcar ^ 
Toyota Carina 1.6 Dj | 

tësstwtei 


Teir-045- ga 


Weg. omst. te k. Carpigiani 
SOFT1JSMACHINE, 


ring rnogeliik. Eigen U 

E laats en alle auto * .4 
innen in onze 

A 1 Kïri/H riif i 


zonnehemel met ge- jan des bouvrie 

zichtsbruiner, z.g.a.n., 

Wolffsysteem. Tel. 045-: zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus, 
216554. _ (banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels, 


SOFTIJSMACHINE, binnen in onze sw jZ-gft 

3-kraans, met milkshake- Automobielbedrijf 
mixer, met toebeh., vaste Geleen, Mercedes l^XfC 
prijs ƒ4000,-, incl. BTW. alle extra's rood 


045-722243. 


Te k. FABRIEKSAANH.W. stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 34B, Sittard. 
met torsieas laadverm. 750 Te| 04490-23738 of 04498-54510. Ook verkoop aan 

fe4 fm p r L 15 /j2Ï(i,- nie ¥ei particulieren. _ 

M490 ' 5&4 . — Kantoormeubelen 


r.k. massief eiken WAND- , . 

MEUBEL+ salontafel (ook Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en 
massief eiken), 04490-40261. gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van 
Tp k nran ht,.rp RRiirnR B,erk etc - met meer dan 50 ° /o kortin 9- Emly Handelson- 
JURK Italiaans model mt derneming, Handelsstraat 34B, Sittard. Tel. 04490- 
36-38. Koningstr. 41 Tel. 23738 b.g.g. 04498-54510. 


Te koop staande KAP¬ 
STOK, smeedijzer, ± 80 
jaar. Tel. 045-226568. 

Te k. EETKAMERTAFEL, 
120x80, uitschuifbaar, en 4 
stoelen, i.pr.st., ƒ495,-; Phi¬ 
lips inbouwafwasautomaat, 
therm. def., ƒ 100,-. Tel. 
04493-2255. 


._ des autom. 280E rn- “Tj? ^ 

KAP. tra’s i-ë^t.; Mercedg^ J 
+ «o 5-bak, ABS 84, jd 
230 E groenmet. ’8L ^ 

—- 280 ZX twoseater, ZWS j| h 

iFEL, VW Scirocco 1.8 Gij 1 & 
, en 4 ’85; VW Golf diffij *] 
Phi- sportvelden ’84; Vw K 
imaat, 5-drs. blauwmet . ° ’ 4 0 


u-ui o. wiuwvviii»-»- n ir. 

Golf GTI zwart airco j 
apart ’84; Ford Sco^ail 


apart '84; r ora r r)3 1 ‘ 
GL d.blauwmet. "86, ^„1 
Ier XJ 5.3 V 12 VDPj^ 
met. ’80; Rover 2300 j Zi 
'83; Bivtw 728i blajJjN 

zeer mooi ’82: BW? 1 $ 


Te koop gevraagd 


045-273441. _ 

Te k. LATEX voor binnen 


Brandkasten 


+ buiten beton + wegen- Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende 
ven voor /2 pr. l ei. U4 d- __ ____x / rmi.. i_i a ■ _+_ 


1 Panasonic ktv's TX2178. 2133563. _ 

Stereo + teletekst, met 3 CARNAVALSGROE- 
afstandsbediening. Per PEN te k. (2 groepen v. 25 

stuk geen ƒ 2229.-. maar E'j felct 


kluizen vanaf ƒ 298,-. Emly H.O. Handelsstraat 34th- 
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510. 


'79; Alfa Guillietta 


ƒ1198,-. 


Weg. plaatsgebr. te k. ZON¬ 
NEHEMEL 12 lampen 
’Sanders’ ƒ 500,-; hometrai¬ 
ner ƒ 75,-; zeegroen laken 
bankstel ƒ 150,-; Tel. 045- 
254770. 


Te k. 2 Korg SYNTHESI¬ 
ZERS veel mogelijkheden 
i.z.g.st. Tel. 045-313990. 

Goede KLEUREN-TV’S 
met garantie. Philips groot¬ 
beeld va. ƒ 145,-. Zeer grote 
sort. tv’s. Occasioncentrum 
Geel, Grasbroekerweg 25, 
Heerlen. Tel. 045-724760. 


En nog veel meer! 

Witte Hal 
Geerweg 9 

(achter station) 

Sittard 


256423. _ 

Te k. nieuwe POTTEN- 
BAKKERSDRAAI- 


Schrijfmachines 

IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko- 
gelkopmachines met correctie, vanaf ƒ 295,- excl. 
BTW. Emly Handelsondememing. Tel. 04498-54510. 


so ’84; Alfa GuilhetWU j 
’ 82 grijsmet.; Alfa f 
1.6 1 mod '82: Hondfl 


1.6 L rood '82; Hon-- 
cord EX aut. grijst 6 j, 
Honda Accord 
roodmet. ’ 83 ; Mitsu^ < 


SCHIJF geh. verstelt 1 en Te k. WANDMEUBEL 3,40 Te k. ant. Godin POTKA 
een diepvrieskist ƒ100,-. . 193 . 0.50, schemerlam- CHEL + 300 kg kolen. Ma 


een aiepvnesKist J iuu,-. . 1 93 . 0.50, scher 

Tel. 045-722292. _ p erii an t. stoel, speel, 

Te k. gevr. DINGO-BOOTS div. Tel. 045-753045. 
(westermotorlaarzen) m. Te k. 3 paar LANGI 
4 2-43. Tel. 045- KI’S als nw.. met sc 
211225. mt 38-39 tpf 0451-31 


- 1,93 - 0.50, schemerlam- CHEL + 300 kg kolen. Ma- 
pen, ant. stoel, speelgoed en rijkestr. 43 Landgraaf. 


EETHOEK noten tafel + 4 


Te k. 3 paar LANGLAUFS- stoelen en vitrinekast noten 
645- KI’S als nw.. met schoenen t.e.a.b. Tel. 045-250138. 

- mt. 38-39, tel. 045-318957. OT.TVV.TTR Pé 1 mmnnlpr 


Tel. 04490-18162 


Te k. zeer mooi antieke BU- Te k div FITNESSAPP., 
ROTAFEL + bijpassende samen ƒ 1200,-. Ook apart, 
stoel (Mechels). Tel. 045- Tel. 045-325859. 


228332. 


samen ƒ 1200,-. Ook apart. 2 jaar garantie ƒ 1300, 
Tel. 045-325859. 04405-1949. 


OLIVETTE PC 1 computer 
2 diskdrives, muis, joystick, 
2 jaar garantie ƒ 1300,-. Tel. 
04405-1949. 


Te k. eiken EETH. Castle 
Foumiture 6 st. + uittrekta- 
fel 165x 105, nw.pr. ƒ 6600,-, 
prijs ƒ 2250,-. Tel. 217062. 

Te k. lang wit COMMU- 
NIEJURKJE met toebeh. 
mt. 134, Pereboom, t.e.a.b. 
Tel. 045-459345 na 17 uur. 


Stalmeier Music 


Regulatuur 


1 Te k. radio- en TV-KAST + 


TAARNKLOKJE, tel. 045-1 rad.-cass., plat. verst. zw. es- 


Hoogste prijs voor alle zee ' r mooi - 82; BMjriTl 
MUNTEN, postzegels, ' 82; BMW 520i 
goud en ansichtkaarten. vee j extra's ’82‘ rftV 

Stamps and cpins Kastel- 5 . bak - 82; BMW 320/6 ^ Q 
laan 102, Heerlen (Meezen- 79 - A if a Guillietta 
broek). Tel. 045-726789. Sü '- ö4; Alfa GuUUettf.il f 
Goud, ZILVER, munt. '82 grijsmet.; Alfa Gu f | 
postz. etc. cont. bet. vrijbl. 1.6 L rood 82; *?o ‘ » 1 u 
tax. Groenstr. 109, Geleen. cord EX aut. gnJ|,v u f 

Te k. gevr. STEIGERMA- n.?Xu't A ' 8 3 ° r Mitsub^ { 
TERIAAL, metselprolie- Galant L 8 GLX'Tur^J ƒ 
len, betonmolen, bouwlier , . n 1 Senatof.;>ii t 

SïfcG i Timmermans, ^ c °J“i<Skaf^S I 

04747-2549. ____ > 83; Toyota Carina ^ 

Te k. gevr. OUD IJZER en ’83; Fiat 13 Mirafiojj 
metalen, sloop- en schade- i.g.st. ’80 ƒ2250,-; U K 'ï 
auto’s. Tel. 045-272216, cona 1.9 rood 
b.g.g. 272516, ook’s avonds. Ford Escort 1.3. j gjtl] 
Wij kopen GOUDTdelect of blauwmet ’82, Fiai r ^ 
heel, tegen contant geld. ly- 1 . L spurtytlg. ^2 
Verseveld, Saroleastraat RuKs we g 4 oi09 
80A, Heerlen, tel. 045- leen, tel. 04490 j 2 tij 

714666. _FORD Granada g 

Te k. gevr. defecte KLEU- L 1 VscQÖ a 


enz. u. 
04747-2549. 


Galant"h gLX Tu«[ 


1.9 rood na° c 
Escort 1.3. L 
met. ’82; Fiat ■ 


JD, defect of blauwmet ’82, M 

>ntant geld. L „ s P ürtv ^fe,.d l’ 2 
81. Rijksweg Nrq- 


'81. Rijksweg Nra- 
leen, tel. 04490-42 10 9 
FORD Granada g 
/ 5750,-; Peugeot öü*, 

ronen . ASLV-f 


Wegens verhuizing te k.: 
mooie leren DRAAIFAU- 
TEUIL ƒ 175,-; 16 m houten 
swisch roeden compl. m. 
ringen ƒ 475,-; nouten hou¬ 
ten salontafel 130x64 m. la¬ 
den ƒ 395,-; koperen hang¬ 
lamp ƒ 145,-; mooie paarde- 
haam ƒ 275,-: koperen 
hangketel 040 ƒ 195,-: 3 bij¬ 
zettafeltjes ƒ 45,-. Tevens 
antieke eethoek m. 6 leren 
stoelen ƒ 2750,—. Tel. 04747- 
2549. 


Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253 

Voordelige aanbiedingen 

en occasions op allerlei gebied. 

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken, 
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz. 
Eigen service- en reparatiedienst._ 


315918. _ 

Te k. gr. CMAPINGWA 
GEN (Sunrider), eenv. te 


sen. Tel. 045-462760. 

HORECA, Horeca!!! Door 
inruü verkregen: nog enke- 


’S v.a. 1981 (type- 


kentafels, massief eiken sa- le gereviseerde bedrijfs- 
lontafel 8-hoekig. 043- vaatwassers en espresso- 


643435. machines met garantie. 

Te k. Sharp COMPUTER Eigen service- en installa- 
met dubb. disk-dnve (ö'/ri, 

Monochroom monitor, A4- 
printer, 4 kleuren plotter + ^ ooolj 
div. software ± 45 disks. Te k. 

Tel. 04490-73362. opbou' 

Te k. compl 1-pers. eiken "ffi- 94 


W7375b:-; Opel Asc^T 

nummer ™'™eide“A,:'«. 5 : Renault 4 

__ LpSr CommodU 4 

ROLLERBANK gevr. L. /4750,-; Toyota Cari^J 

±50em, 04Omm, tel. 045- bi D. ’83 ƒ4250,-; ï 

457633. - 8 n f2000.-: Volvo f (p 


I I _ UU. , —^ ^ Tel. 04490-73362. _ opDouw, z.g.a.n. Pr. ƒ 6UU,-. 

HODDVniaOn nes Te k. compl lj>ers. eiken TeL_04k5- 415 4 77. _ 

/ . SLAAPKAMER (Oosten- Te k. Oostenrijkse HAR- 

voor hout- en metaalbewerking, grootst^ sortering in riikse stijl). Roebroekweg MONIKA merk LUbas 
I imbnrn na Rnhlanr) Rchnnnanh Fmrn Flektra. 12 Heerlen. GCFGB of te ruil voor B-es 


EFKA Kerkrade. Tel. 045- 


Te k. OPKLAPBED met 
opbouw, z.g.a.n. Pr. ƒ600,-. 


_ '80 ƒ2000,-; Volvo ** (Sd 

Gevr. KOELKAST, gasfor- ^ 1 „ f725 P a \' 
nuis, diepvries, eethoek, F a ^l as , 7,% ■ O'S| 
kast, bankst. 045-725595. ^ e d g % 8 ( 'ofrsbe’ek, ^ 

Gevr. IJSKAST, gasfor- 3982 ’ 

nuis, diepvries, eethoek, ’ 

kast, bankst. Tel.: 045- MAZDA 323 sedan * 

725595. eig„ aL nw., wiUPK-^ V 

-elke willekeurige rfi; 

Te k. gevr. ± 500 m2 2e gest gespreide b^V 2 (F 
hands STRAATKLIN- ?12 80Ö - Tel 045 ^^: 
KERS. Kleur met belang- 117 ’ ~ -FTUrnU l6 1 

„jk. Tel. 045-323178. TOYOTA 5 Co.olta ^ I 

De beste prijs voor POST- 1 14 599 _• 0445 Ó- 36 F£><j 
ZEGELS, munten, gpud en ~ ' o 4 o TTT^7bW)7 

ansichtkaarten. Akerstr. Yör /^?^ 43 „ z0 

Nrd. 208 Hoensbroek. Tel. ek n 4 ^nfi l 4080 

045-212371, _ ƒ 5500,-; 0440b- Ijw_ 

BOEKEN te koop gevr. Literatuur, Limburgensia- ^ 

rica, psychologie, etc. en oude tot zeer oude 

Antiquariaat ’t Raethuys, Raadhuisplein 13, 0 Lht, 

045-717306; Hermione, Stationsstr. 22, Maastne 

043-216091. 


f- n s hot sp T^S^ 


Limburg, o.a. Robland, Scheppach, Emco, Elektra, 11 Heerlen. __ 

Toolmac, Huvema, elektromotoren 2 pk 220 V ƒ 198,-; Revox tape-deck 595,-; de- 

lintzaagmachine ƒ 695.-: SJFoow ?'iSS KELINV1&JT. 

Naebers & 2 #m %?•-. 


as des. Tel. 045-320185. 


verhuiz. WIN- 


'ARIS 1 jr. 


495,-, vest. 2xl00W 245,- oud en ged. inboedel. Tel 
2x90 W 195,-, 2x35W 125,-; 045-316599. 


Ganzeweide 181 Heerlen-Noord (Heerlerheide). tuner 75,-, 1ÈS-; e^ded; STOOK HOUT: drooe po- 
_ Tel. 045-211941. Geen koopavond. _ MEVER,Ve)4etó& 15 Hrlm pulier 4 m> ƒ 240,-, eiteS 4 

Fotocopieerapparaten g ö U;^ 8518 ^ 

Nieuw en gebruikt, vanaf ƒ 350,- te koop, te bevr. 045-253562. gf^oor al uw bouwde: 

R, Spoor Kantoormachines, 045-443961, BocholtZ O.K. Hal. Fantastische oc- Buizerdweg 8, md.terr. Ab 
Te koop goed lopende schitterend e bar|jc BANK/ 045 S 3185°18 ^ -Landgraf, 

bloemenzaak h™ L 'zwM? 5 modlï 0l; n% t: I Te k , CHESTERFIELD le 

regk. Genk. Belgie. Omzet ± / 330.000,- tot ƒ 375T100 ■ (i 4 n 9 < f 1 - S banïS“i r hoektn k |nkeftS J S 

per jaar. Overname inventaris handelsvoorraad. Good- ƒ 995 .. modern 3-2 1 bank/ ten, alles als nieuw! Tel. 
will verplicht ± ƒ 50.000,- huurpand. Zonder voldoende stel, werkelijk topkwaliteit, 045-223094 of 323751. 
geldmiddelen onnodig te reageren. Br.ond.nr. HK 633 rundl v ƒ995,-; verder grote Te k t.e.a.b. AANHAN 
Limburgs Dagblad, postbus 3100, 6401 DP Heerlen _ ba ^fl95r. e^fè^mbS 2 '^^ 

GRINDTEGELS, 60x40 1 O.K. Hal. Splinternieuw Wandmeubels! Jachtkas- + 1999 kg . Fr. Halsstraat 14 


Tel. 417651. 111 J • U40-bi; 

Weg. ovelyden INBOEDEL HOUTHANDEL Land- 
te koop, te bevr. 045-253562. g r ?af, voor al uw bouw- en 

——————-—-—-— -— tuinhout, dakplaten enz. 

O.K. Hal. Fantastische oc- Buizerdweg 8, ind.terr. Ab- 


TOYOTA Corolla , 
Liftback 5-drs. k a ^ 
ƒ 14.500,-; 04450 


iRu- Taiiwsuatiii: ^ csuizerdweg 8, ind.terr. Ab- 
casionaanbieding o. a .: dissenboscn-Landgraaf, 
schitterend barok BANK- 045-318518 
STEL, ƒ 1695,-; barok eet- - - ■ 

hoek, zwaar model, n ju- Te k. CHESTERFIELD le- 


Auto’s 


Hoogte b* 1 *, 


IIUVIV, fa T* UM 1 ‘MUUfalt ** J*" 1 1 ,11 . . • • 1 

weeltje, ƒ 1495,-; zwaar i ren bankstel barokstijl eet- 
eiken met rundl. bankstel, h° e k en enkele Perz. tapy- 


Te k. voor liefhebber prach¬ 
tige MERCEDES 2Ö0 SE 
’79 alle extra’s, le eigen. Tel. 
04490-15431. 


ƒ3,60 p. stuk betonband eiken rundleren KUIP- 
15/5 ƒ2,70 p. stuk, klinkers BANKSTEL, ƒ1195,-. Jn- 
ƒ 17,60 p.m 2 . Alles incl. ruil oude bankstel moge- 


sortenng bankstellen en GER, als nieuw, 2.50 m lang 
eethoeken vanaf ƒ 195,-. e n 1.25 m breed, laadverm. 
Wandmeubels! Jachtkas- + 1000 kg Fr Halsstraat 14, 
ten, Breughelse kasten, enz. Brunssum. 


BMW 323 I '81 ƒ7750,-; 
BBS, Schuifdak + extra’s. 
Tel. 04490-10165. 


Wegens opheffing afd. mo- 


ƒ17,60 p.m 2 . Alles incl. ruil oude bankstel moge- derne meubels spotkoop- 
BTW. Ook betonplaten en lijk, verder grote keuze jes in: rundl. bankstellen, 


Te k. KOELCEL, 6 m lam 


Nieuw model FIAT Panda 
type 1000 CL ’87 ƒ 8450,-; 
Tel. 04490-14427. 


4 m hoo. 


VA TV. UJ *V, VV. 1 V 4 C 1 51 ivv Ufa\- JVW ** * • * MlIVAfa 1 Y 1 . . 

alen voor schuttingen, e.d. massief eiken meubels, 2-zits bankjes, zeer aparte oemoniabei, met motor en 


m breec 


Alle boekhoudingen correct en deskundig verzorgd 
tegen kostprijs-tarief. 

Wij bezoeken mnd. alle kliënten + comp.uitdraai 
en tuss.balans. 

Vast maand, tarief incl. balans e.a. werkz. excl. BTW 
Minim. tarief ƒ 108,- tot maximum ƒ 288,- 
geen verdere koster. 

Spec. tarief le en 2e jaar. Tel. 045-648502 STGNIBO. 


Creugers Beton, Economie- spotgoedkoop. O.K. Hal, eethoeken. Ook! in marmer verdamper. Tel. 04499-3398. 
straat 46, Hoensbroek, tel. Agnes Printhagenstraat 22- met glas, wandmeubels, BRANDHOUT beuken- 


045-213877 (bij Herschi). 


Te k. gebr. ALPINESKI’S, bij Alb. Heyn). 


42 O- 2 OÖ cm D iv . me rken. Te k bmme wOONKA- ^“c 

Tel. 045-751850. _ MERKAST met lichtbalk, ^,7 

Nieuwe VIDEOREC. en bruin manou tweezits - — - 
kleuren-TV van Mitsubishi bankje, gebloemd, manou Te k. 
voor de laagste prijs bij F. salontafel met rookglas, sa- tafelm 
Meijer, Verzetstr. 15. Tel. men voor ƒ 575,-. 045- kjapbt 

417651. Inr. mogelijk! 451859. 221043 


es Printhagenstraat 22- met glas, wandmeubels, BRANDHOUT beuken- 
Geleen-Centrum (vlak enz.! Ook hierop inruilen hout, 15 m3 voor ƒ 550 - aan 
Ub. Heyn). mogelijk. O.K. Hal, Agnes huis bezored. Van fhoor. 

k bruine WOONKA- Printhagenstraat 22-24 Ge- H olstr. 33, Margraten, tel. 
3 ï/ - A CT mat lioVltKnll/ OCIl 011 ^UITl (vlak bij Alb. 94458-1818. 


Inr. mogelijk! 


Te k. DIEPVRIESKAST 
tafelmodel, 1 jr. oud, op- 
klapbed + matras. Tel. 045- 
221043. 


Te k. BASGITAAR met 
versterker en box, merk 
Peavy. Esdoornstraat 17, 
Geleen. 


NISSAN Patrol 3,3 L diesel 
4 w. drive 1985, Honda Ci- 
vic 1500 GL 1986; Suzuki 
Jeep SJ 413 softtop 1987; 
Citroen BX 1900 GT 1985; 
Opel kadett City X 1978; 
Mini 25 Jubileum 1984; Me¬ 
tro Surf 1985; Montego Tur¬ 
bo MG 1986, Montego 1600 
LS 1985; Fiat Uno 45 1986; 
Rover 2600 S 1984; Austin 
Rover dealer Havé lndus- 
triestr. 31 Sittard. Tel. im 


o i s w! n s 


Verkoop Ver»» 
l jnburgs Dagblad 


Auto’s 


\fvarte ALFA Gmletta 
jOwjr. > 81 schadeauto, 
tr /«ffitact. Voor liefheb- 
J350,-, tel. 045-324624, 
M^4 5-322424: _ 

gevr. auto’s vanaf 

to ® a D a ii^S Sl °v°a P n 

fi d - TeL 0449 °- 

fe^opp- en SCHADE- 
fo s TC® tegen redelijke 
aftialen, ook ’s 
gSfe tel 04405-lé02. 

k. gevr. vanaf ’78, 
jonder APK., Tel. 045- 


1.PK., Tel. 045- 


S*Jevr. AUTO’S en be- 
iV^tos. Sloop of scha- 
bezw - 045-723076, 
^ 1 ^ 5-727742 

Verkoop goede ge- 
zomer- en WIN¬ 
DEN met gar. 

222675® 39 ’ Heer ° en ’ 

BEDRIJFSAU- 
t8ik: Ussen en bestellers, 
^sies, open laadbak- 
i^Sesloten en verhogode 
tSi ers en Lussen, om . 
: - ers voor campers, 
bestellers, diverse 
a Uto's enz. Donny 
b h.v., Oi- en ver- 
^L^eerssenervveg 219, 

^9'lS 61 ' O 43 ® 5222 

.Vort FIESTA. bi. '79, 
Ad APK. ƒ2750,-, 
045-35^182. 

8. konen alle luxe BE- 
AUTO’S en bussen 
1979. Donny Klassen 
en verkoop. Meers- 
n .Ԥ 219, Maastricht. 
W3-635222 of 043- 


Te k. MINI 1100 Spec., bj. 
79; Opel Kadett en Ford 
Taunus, APK, i.z.g.st. Tel. 
04499-3398. _ 

BMW 

Constante voorraad van 
groot aantal BMW-occa- 
sions, 

div. types en bouwjaren 
vanaf ƒ 10.000,-. 

KERA 

Kerkradersteenweg 5 
Kerkrade Tel. 045-452121 

Voor schade-, sloop-, loop- 
auto’s en onderdelen moet 
je bij STIBA Autosloperij 
Joep Wolters zijn. Sportstr. 
14, Kerkrade-West. Tel. 045- 
411480. _ 

Te k. FORD Capri, ’79, gek. 
tot 1990. Mgr. Lemmens- 
straat 36, Nieuwenhagen. 

Autobedrijf HEKA B.V., 
Rimburgerweg 40, Bruns- 
sum, vraagt te koop loop-, 
sloop- en schadeauto’s. Tel. 
045-273177. _ 

Seat-dealer A.C.H., Jeu- 


Te k. gevr. VW KEVER Ca¬ 
briolet, event. op te knap¬ 
pen geen bezwaar. Inl. 045- 


^TSUBISHI Lancer, 
8 <s + APK zeer mooi. 
Kruisstr. 42, 
d. LvO ^ ook wrak¬ 

ke* ^ ^45-226346-226260. 

zoeken drin- 
lSj Sr ^TÖ’S vanaf bj. ’80. 
w Dok sloop. 045- 

: ^ &les ^ ev - 3116 types Mer- 
gefl _~_ 

djSJWtf'Yö 360 GLT, 5-drs„ 
' ni km, okt. ’85, 

^ ^ 04 756 - 3158 . 

V [•'87 CL 1.8, 3-drs. bj. 

Als/ 0 2«GL bv.gr. '84. 
S^ELBlitz. camp.au- 


ooi*>s j oPP 1 * APK-gek., op 
Tn^str ^ neider ’ verl. Sta- 
I f 1 ' Woonwagen) Heer- 

«tevpTA Canna Sta- 
K W b ^' ’ 78 ' APK, i.g.st. 
p 045-272381. 

jjnge ONDERDELEN van 
ïrt 1 Skeri s £ had eauto’s, alle 
H 1< h ^ Tevens te k. auto’s 
•1 *, a « e - Deumens, 

Brunssum 

) A en SCHA- 

‘ ,0 i Qpoo r< 2, s ,. van ƒ 100,- tot 
P*iSlggJ el. 04490-43481. 

'5 auto-onderde- 

Jfl aM \Aw°' a ' BMW ’ Ford. 


kijf E. CUSTERS, 


2.°jSu! k 0 tel ' 04492-5261, 
löflwt, ^ koop aan: Ford Es- 
ai l M; p de urs 1.6 CL Aut., 

A’ 86? r t Sl ^ a ¥ EM„ 


t k - 8 6 0rd Siërra 1.6 EM, 
U ^tchha ? x Dpel Ascona 
M?. a< * 1.6 S, t. '83, 
3 7 ritsel’ 'Toyota Cressida 


t- 83, ƒ5900,-;, 
J Söo^Onvis, t. '82, i.z.g.st„ 
3^3{59 ooU: Lada Jeep. t. ’83, 
ujfJlOo’J Ptroën GÉ, t. '81, 
n^VBl ’ t 2x Renault 5 GTL, 
J i?’ /'lU 900 Cv. Fiat 128, t 
Jj^it Stat?’""’ Nlitsubishi óa-| 


15°, T^Honda Accord:L 
t Mazda é26 

MWP Coupé, t. '80, 
'’t-S; RL’ Fiat Uno 55 S, t. 

ƒ 3Q n ft auU ia TL, lpg, t. 
,«o?i ƒ IQ??Opel Manta, t. 

^Vt.’sTC Fiat Ritmo 75 
1 o’/ 3?,p0,-, Opel As- 
SïïC>. f’2fion 9 ’ r É 0 ^' : As- 


> s? to ’s inruilers. Alle 

A APK. Verlichte 

r j /UjU geop. ma Cm 

n!? 1 l 7 u^r 1 ? t0t 1 9 uur ’ zal - 
en f man ' 

A no C v IT S?EN BX 19 GTI 
^^•iio47 7, kmst ^ 000 °- 


km.st. 20.000. 

^ t?kt^tte BMW 320 I bwjr. 

en mooie 

B ïle extra’s. 

Tel. van 
50-312 21. 

:eer mooi, 
ste prijs 
inusstr. 31 

S" 2200, 6 

el. i z a gt 

J^Oe^gf-dfieUest TeL 

)jt^- l rnw t K R 9 EDES 808, bj. 
AFv f ’ l.aadverm. 4,5 
Tel. 

| ^ 65 o^ r KËVER 1300, 
yS’"' K f ver 13 °3. met bol- 
y^PK’ liefhebber, 

W ' fel - 04499-3398. 


045-222455, biedt met ga¬ 
rantie te koop aan: SEAT 
Malaga 1.5 SXI, ’89; Seat 
Ibiza 1.2 GL, ’88, ’87 en ’86; 
Ibiza 1.2 GL Del Sol, ’87; 
Seat Ronda 1.2 GL, ’85 en 
’84; Seat Ibiza Van diesel, 
’86; Ibiza Van, ’85; Subaru 
1600 coupé (nieuw); Subaru 
1800 4WD, ’88; Subaru 1800 
GL, ’85; Subaru 1600,’81 en 
’80; Subaru Mini, ’87; Seat 
133 Luxe, ’80; Alfa Sud, ’81; 
Peugeot 305 GR, ’79; Re- 
nauu R5, ’85 en ’81; VW 
Derby, ’77; Honda Accord, 
’79; Honda Civic, ’80; Lada 
2105 GL, ’83 en *82; Solara 
1.6 GLS, ’81; Mazda 323, ’81 
en ’78; Opel Kadett, ’77; 
Morris Marina, ’78; Horizon 
GL, ’78; Mazda 1300, ’76; 
Austin Allegro, ’78; Fiat 
Panda, ’81; Sunbeam 1000, 
’79. Inruil en financiering 
mogelyk. Donderdag koop¬ 
avond. 

Te k. PORSCHE 914/2.0 
Targa ’73 150 pk spec. 916 
uitv. Tax.rapp. aanw. Vr.pr. 
ƒ 12.500,- 043-632001. 


Opel KADETT station 16S 
bi ’85 km.st. 50.000 a.n. 045- 
456776. 


Te k. auto VOLVO 343 
autom. i.z.g.st. bj. ’79 APK 
gek, ƒ 1800,- 045-323427. 

Te k. FIAT Uno 60 S met. 
donkerblauw bj. 6-’87 19000 
km, echt als nieuw tel. 045- 
718869. _ 

Te k. Opel CORSA 1.2 S 
nov. ’83 tev. Nissan Sunny 
1.6 SLX mei ’87 km.st. 
20.000 tel. 045-718334. 

Te k. VW JETTA 1.6 CL 
diesel beige-met. okt. ’84 
i.z.g.st. 5 versn., vr.pr. 
ƒ 14750,-, tel. 045-712112. 

Te k. CITROEN CX 2400 
GTI ’78 en APK i.zjj.st. veel 
nieuw, pr. n.o.t.k. Torenstr. 
89, Brunssum 045-257364. 

MAZDA 626 hatchback 2.0 
bj. ’84 78000 km duurste uit¬ 
voering, vr.prijs ƒ 12750,- in 
nw. staat 045-442125. 

Te k. Ford ESCORT 1100 4 
mnd. ’83 pr. ƒ 7500,- met 
veel extra’s. Tel. 045-425569. 

Bovaggarage Schaepkens 
biedt te koop aan: Nissan 
King-cab. Amerik. uitv. 
15.000 km ’86 ƒ 18.900,-; 
Opel Kadett 1.3 GL Sedan 
’87; Opel Kadett GT Hatch-, 
back ^6; Opel Kadett 1.3 S 
7.000 km ’87 vanaf 
ƒ17.200,-; BMW 320 LPG 
veel extra’s type ’81 
ƒ 7500,-; BMW 320 type ’80 
grijs metallic ƒ4950,-; Fiat 
Regatta 1300 ES ’85 
ƒ 9500,-; Audi 80 GLS 4-drs. 
ƒ 5750.-, Audi 80 GLS 4-drs. 
LPG ƒ 5500,-; Fiat Ritmo 65 
CL type ’82 ƒ3700,-; Re¬ 
nault 5 TL type ’81 ƒ 1750,-; 
Skoda 105 L type ’84 
ƒ 3250,-; Fiat Panda 45 S 
type ’84 ƒ4950,-; Fiat 127 
900 L ƒ3000,-; VW Polo 
type ’81 ƒ3500,-: Honda 
Prelude n.w. ’84 ƒ 16.900,-: 
Renault 4 F6 combi ’82 
ƒ 2950,-; Mazda 323 5-drs. 
type ’81 ƒ3200,-; Lancia 
Bèta wit ’79 ƒ 2950,-; Lada 
1300 4-drs. ƒ2500,-; Citroen 
GSA 5-drs. ’82 ƒ2950,-; 
Opel Kadett Stationcar 
1200 S ƒ2250,-; Opel Cava¬ 
lier GL type ’80 ƒ 3000-; Ci¬ 
troen Visa 5-drs. ’86 
ƒ8000,-: Talbot 1100 VF 3 
60.000 km rolstoelvervoer 
type ’82 ƒ 3900,-; Opel Ka¬ 
dett City ƒ 1750,-; Klim- 
menderstr. 110, Klimmen. 
Tel. 04405-2896. 

VW GOLF te k. type GTD, 
groenmetallic en extra’s, 
35.000 km. Bwjr. ’87. Tel. 
04742-1653. _ 

BMW 525i ’82, 92.000 km, 
i.z.g.st., veel extra’s. 
ƒ 12.000,-. 04493-2903. 

Te k. PEUGEOT 205 Ju¬ 
nior, donkerblauw, 5-drs. 
bj. 4-’88, 10.000 km. z.g.a.n. 
ƒ 15.900,-. Tel. 04492-2340. 

Te k. AUDI Quatro turbo 
coupé, kl. wit, bwj. ’82, in 
nieuwstaat. Vr.pr. ƒ 26.500,- 
. Inruil mog. Te bevr. 04752- 

5561. _ 

Te k. FORD Fiesta 1.1 L ’82, 
i.z.g.st. ƒ 7000,-. Eindstr. 
17A, Bingelrade. _ 

Te k. BMW 2002 autom. 
Def. aan mot. Bwjr. ’74. Tel. 
045-228227/220583. _ 

Te k. CITROEN Visa II L 
bj. ’82,4 cyl., 83.000 km. Tel. 
045-211678. _ 

MERCEDES 240 D bj. 
1977,kl. wit, automaat. 
Spekhouwerstr. 17 Voeren- 
daal 045-750743. _ 

Te k. 4 banden met velg, 
Mercedes 240 D. Tel. 045- 
750743. _ 

Te k. BEDFORD 2,3 diesel, 
bwj. ’77, apk ’89 ƒ 1450,-. 
Tel. 045-223704. _ 

Te k. v. Volvomedew. VOL¬ 
VO 340 GL 1700 grijsmet. 
mrt. ’88. Tel. 045-420055. 

Te k. RENAULT 5 GTL 
bwj. ’78, techn. 100%, apk 
gek. Opknapper. 045- 
766306. __ 

Te k. Opel REKORD Berli- 
na, ’84; Mercedes 190 E aut., 
’83. Vinkenhof 16, Elsloo. 

Te k. TOYOTA Carina die¬ 
sel, bj. ’83, 92.000 km. Tel. 
04490-37034. _ 

Koopje: LADA 1300 S, type 
2105 S, ’84, 60.000 km gel., 
ƒ 3750,-. Tel. 045-457777. 

CITROEN GSA, ’81, APK 
2e mnd. ’90, als nieuw, 
ƒ2150,-. Tel. 045-415528. 


Te k. MITSUBISHI Cordia, 
bj. 1984, zeer mooi, km.st. 
55.000, prijs ƒ 10.500,-. Tel. 
04450-1209. _ 

Te k. unieke MANTA GTE, 
i.st.v.nw.. veel extra’s, 
ƒ 4950,-. Tel. 04752-4439. 

WETZELS AUTO’S, In¬ 
dustriestaat 35, Sittard, tel. 
04490-10655. Mercedes 450 
SL automaat, uniek, ’79; 
Mercedes 300 E autom., ’88; 
Mercedes 300 E autom., ’86; 
Mercedes 300 E, ’85; Merce¬ 
des 230 E, ’85; Mercedes 2.5 
L D, ’88; Mercedes 190 E, 
’84; Mercedes 300 D, ’86; 
Mercedes 380 SEL, ’85; 
Mercedes 380 SEC, ’82; 
Mercedes 190 D, ’88; Merce¬ 
des 280 TE, automaat, ’83; 
BMW 323 I turbo, ’85; BMW 
323 I, ’85: BMW (2x) 525 I, 
apart. '8^; BMW 316, ’85; 
BMW 324 D, ’86; Opel Ome¬ 
ga, ’87; Opel Kadett 2 ltr. 
Géi Cabriolet, ’89; Toyota 
MR 2 ’85: Volvo 480 ES, ’87; 
VW Golf 1300, apart, ’84: 
Toyota Celica 2.0, ^82; Ford 
Fiesta 1.1, ’89j Peugeot 505 
turbo, '86; Cadillac Civil, 
'80; Porsche 928, ’79. 

Te k. VW KEVER, bj. 1969, 
met APK. Tel. 04490-12542. 

5-drs. Opel KADETT 13 S 
Berlina Luxus, bj. 6-’81, 
APK 6-’89, enz., vr.pr. 
ƒ4950,-. Tel. 045-319328. 

Te k. TOYOTA Carina 1600, 
bj. '81, i.g.st., met trekhaak, 
ƒ3750,-. Tel. 045-214465. 

Te k. PEUGEOT 309 Score, 
9 mnd., div. extra’s, wit, 
nw.pr. _ƒ 26.200,-, nu 
ƒ21.200,-. Tel. 045-230039. 


Te k. geweldig mooie MER¬ 
CEDES 240 TD, diesel, al¬ 
les 100%, kl. bl.met. 147.000 
km, APK 15-l-’90. Vr.pr. 
ƒ 11.500,-. Inr. mog. Ernst. 
Casimirstr. 2, Kakert, Land¬ 
graaf_ 

Te k. Opel KADETT City 
1.6 S bj. 79, LPG, z. mooi, 
ƒ 2450,-. Tel.: 316940. 

Te k. OPEL Manta HB, 10- 
’78 puntgaaf rad./cass. 
ƒ 2250,-. Tel: 316940. 

Koopje! Moet weg! DAT- 
SUN Cherry 1.3, bj.’82, 
ƒ2650,-. Tel: 453572. 

FORD type Escort 1.3 L, 
zeer mooi, ’82, met APK. 
Hamerstr 37-39, Hrln. _ 

Te k. OPEL Rekord 2 L. tre- 
fler. met LPG, bj.’85, APK 
gek., kl. wit, inr. kleinere 
auto mog. Vr.pr. ƒ 12.750,-. 
Kieskoel 8, Scnaesberg. 

FORD Taunus 16 GL. Als 
nw. Nwe. uitl. ac. band. enz. 
APK. Inr. mog. Vr.pr. 
ƒ 2750,-. Streperstr. 3 G, 
Schaesberg. _ 

Te k. BMW 320 6-cil. Bj.’78 
Grijs. Vr.pr. ƒ4000,-. Tel.: 
045-463494. __ 

Weg. omst. te k. CITROEN 
Visa (club) 78.000 km. 1981. 
Tel.: 045-254421. 

Te k. RENAULT 4 GTL 
bj ’80 APK gek. aug. ’89. 
Tel.: 04493-3274. 

Plaatschade Ford CAPRI 
23.S, '78, 5-bak, Sierra-mo- 
tor nw. bnd. en sp.vlgn. zeer 
snel ƒ 1750,-. Tel.: 043- 
633204. _ 

FORD Taunus Ghia 1600 
bwj. 79, APK l-’90, blauw- 
•pet-, zeer mooie auto. 
ƒ2000,-. Stikkerstr. 31, 
Schaesberg. 


Te k. Opel KADETT 12 S, 

1981, zeer mooi, ƒ 5250,-; 
Opel Kadett City, 1979, zeer 
mooi, ƒ3000,-; Toyota Co- 
rolla 1.3 Dx, 4-ars., iets 
schade. 1983, ƒ 4750,-; Dat- 
sun Bluebird 2 L diesel, 

1982, ƒ 4000,-; Mercedes 
230, 4 cyl., benz., zeer mooi, 

1977, ƒ 3000,-; Mitsubishi 
Lancer 14 GL, 1980, ƒ 3750.-' 
; Toyota Corolla bestel, 
LPG, 1982, ƒ2250,-; Ford 
Capri 2 1600 GL. zeer mooi, 

1978, ƒ 2500,-; ï*ord Escort 

1600 Ghia autom., ƒ 1250,-; 
Ford Taunus 1600 combi, 
1977, ƒ 500,-; Ford Taunus 
1600 GL, 1978, ƒ500.-; 

Toyota Corolla, 1976, ƒ 50Ó,- 
; Fiat 132 GLS, 197?, 
ƒ 1000,-; 2x VW-bus geslo¬ 
ten bestel, 1976, ƒ1000,- 
p.st. Alle auto’s APK-ge- 
keurd. Locht 85, Kerkrade- 
West, tel. 045-425858 of 
32591)5. 

Te k. FORD Escort 1.4 CL. 
5-drs. Bwj. ll-’86. Extra’s 
ƒ16.500,-. Inr. event. mog. 
Tel. 453572. 

Te k. BMW 1502 bwj. 77, 
i.g.st. sunroof, trekh. en ra¬ 
dio. Vraagpr. ƒ2000,-. Tel. 
045-223499. _ 

Te k. VAUXHALL Carlton 
1980. Tel. 04492-4593, alleen 
zat. na 13.00 uur. 

MAZDA 1000 T 77, APK 
12-89. ƒ 650,-. 045-713883. 

SAAB 99 GLS, m. 79, APK 
’90, prijs ƒ 2750,-. Evt. inr. 
045-457145. 

Te k. PEUGEOT 305 bwj. 
79, APK tot 11-1-89. Tel. 
045-717233, Dr. Nolensplein 
15, Heerlen. 

Te k. FORD Escort bwj. 77 
i.g.st,, APK mrt. ’89, 
vraagpr. ƒ800,-. Tel. 045- 
410084. 


Te k. Ford TAUNUS 16 L, 
apk 1990. Vrmr. ƒ 650,-. Te 
bevr. tel. 04k6718847. _ 

Te k. OPEL Commodore 
Berlina autom. 79. Pr. 
ƒ 2400,-. Rinkenslaan 27 
Nieuwenahgen. Tel. 315513. 

Te k. BMW 518 alum. vel¬ 
gen APK tot '90 ƒ 1500,-, bj. 
78 tel. 045-270090. 

Te k. mooie VOLKSWA¬ 
GEN Golf, bj. ’80. Vr.pr. 
ƒ 3650,-. Demstraat 26, 
Hoensbroek. _ 

Datsun Cherry 1.3 GL,’86: 
AUDI 100 autom., ’83; Fora 
Siërra 2.0 GL. ’83; VW Golf 
1600, '83; VW Passat sta¬ 
tioncar CLD, ’84; Fiat Pan¬ 
da, ’84; Peugeot 305, ’82; 
Opel Rekord, 77; Ford Tau¬ 
nus 2 L GL, 79; Opel Ka¬ 
dett 13 S, ’85; Mitsubishi 
Colt GLX, ’87; Ford Escort 
1300 CL, ’87; BMW 318i, ’85; 
BMW 316 autom., 4-drs., ’85. 
Autobedrijf Reubsaet, Op 
de Vey 47-49, Geleen. In¬ 
ruil, garantie, financiering. 
Tel. 04490-44944. Uw adres 
voor APK-keuring en alle 
autoreparaties. _ 

Te k. Honda PRELUDE, 
1980, vele extra's. Tel. 
04492-1262. 

Te k. Ford ESCORT D, bj. 
ll-’86, km.st. 48.000, vr.pr. 
ƒ16.500,-. Tel. 045-225194. 

Te k. FIAT X 1.9 Sport, bj. 
1975, i.z.g.st., vr.pr. J 4250,-; 
event. inruil mog. Tel. 045- 
227533. 

2 CV6, bj. 79, i.g.sf, ƒ 1250,-. 
Horizonstraat 47, Treebeek, 
na 15.00 uur. 

Te k. RENAULT 14 TL, bj. 
’80, vr.pr. ƒ 1500,-; tevens 
onderdelen voor Toyota 
Corolla de Luxe, 77. Tel. 
043-625523. 


VW GOLF GTD, 1988, 
59.000 km, 5-drs., met 
schuifdak, stereo, alarm, 
enz., ƒ 11.000,- onder 
nieuwprijs. Auto Jasper 
B.V., Sittard, tel. 04490- 
21944. 

VW GOLF 1.3, kat., wit, 
type 1987, stereo, ± 30.000 
km, ƒ 17.900,-. Auto Jas¬ 
pers B.V., Sittard, tel. 
04490-21944. 

PEUGEOT 305 GT auto¬ 
maat, grijsmet., 1986, 
schuifdak, stereo, enz., 
ƒ 15.000,- onder nieuwprijs. 
Auto Jaspers B.V., Sittard, 
tel. 04490-21944. _ 

CITROEN BX 1.4, 1986, 
div. acc., als nieuw, 
ƒ13.900,-. Auto Jasper 
B.V., Sittard, tel. 04490- 
21944. 

PEUGEOT 205 1.1 Special, 
brede banden, ’86, toeren- 
teller, spec. spoilerset voor 
en achter, sunroof, alles in 
kleur gespoten, ± 40.000 
km. Auto Jasper B.V., Sit- 
tard, tel. 04490-21944. _ 

PEUGEOT 405 SR, type 
1988, blauw, electr. ramen, 
centr. vergr., ETG stuur- 
bekr., 5-bak, enz., ± 30.000 
km, ƒ 9000,- onder nieuw¬ 
prijs. Auto Jasper B.V., Sit- 
tard, tel. 04490-21944. _ 

BMW M535i ’82, alle opties, 
o.a. ABS, ƒ 25.000.-. Aparte 
auto. Tel. 045-414127. 

Te k. VW GOLF 1300 wit, 
sept. ’86, 39.000 km, tel. 045- 
752624. 

Te k. RENAULT 25, bwj. 
’85. Alles in nw.st. ƒ 12.950,-, 
tel. 04490-26867. _ 

T.k. HONDA Civic, zeer 
mooi, APK tot 12-’89. bwj. 
eind 79, vr.pr. ƒ 1450,-, 
04754-6801. 


Ford FIESTA 1100 S, APK 
tot 13-l-’90. ƒ1650,-. Te 
bevr. 045-313194. 

KADETT 12 Hatchback, 
’83, schuif-.kanteldak, als 
nieuw. Herlongstraat 43, 
Heerlerbaan. _ 

Te k. automatic FORD Es¬ 
cort 1300 L, nieuwst., '80, 
ƒ 3000,-. 045-725703. 

Te k. VW GOLF 1600 diesel, 
bwj. ’85; Mercedes 230 E, 
bwj. ’85; Ford Escort 1300, 
bwj. ’8l. Daelderweg 27, 
Nuth, tel. 045-242192. 

Te k. Opel REKORD type 
78, APK, vr.pr. ƒ400,-, tel. 
045-723736. _ 

Van part. FORD Siërra 2.0 
Ghia, bwj. ’84, 42.000 km, 
auto als nw. 045-752215. 

MITSUBISHI Galant 2 1, 
bwj. 77, lpg, APK 11’89, 
tel. 045-419417. _ 

VOLVO 340 Luxe, bwj. '84, 
in st.v. splinternieuw, le 
lak, apart mooi, ƒ 7950-, 
met keuringsrapp. Inl. 043- 
254462. 

Te k. MERCEDES 307 D 
met laadklep, bwj. '80, 
APK, vr.pr. ƒ4750,-. 04490- 
26791. 

Te k. VOLVO 360 GLT, 
bwj. ’88, kl. antracietmetal., 
km.st. 15.000, pr.n.o.t.k. 
04498-55935. 

SENATOR 28 S, schuifd., 
Pullman bekl., bwj. 79, 
ƒ 3850,-, inr. mog. 04490- 
22932. 

Te k. BMW 316, bwj. ’82, 
i.pr.st., kl. groen, div. extr., 
ƒ 7900,-. 04499-2é52. 

Te k. GOLF C. bwj. ’84, 
km.st. 78.000, div. extra's, 
inr. mogel., voor GTI. 
04498-53498. 
STER GARANT 


De nieuwe klasse voor de nieuwe eigenaar 


Merk 

Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Volvo 
BMW 
Renault 
Opel Senator 
Alfa Romeo 
Ford Siërra 


Type Bwji 

200 0 '84 

190 E '87 

190 E '85 

190 0 '86 

740 GL '89 

324 0 86 

25 VBi '86 

2.5 E '86 

Guilieta 2 L’86 
2.0 L 84 


Nieuwpr. 
ƒ 47.000,- 
ƒ 79.000,- 
ƒ 72.000,- 
ƒ 66.000,- 
ƒ 57.500,- 
ƒ 52.500,- 
ƒ 66.500,- 
ƒ 62.000,- 
ƒ 36.500,- 
ƒ 31.000,- 


Onze pr. 
ƒ 22.500, 
ƒ 55.000, 
ƒ 40.000, 
ƒ 42.500, 
ƒ 47.500, 
ƒ 29.900, 
ƒ 31.500, 
ƒ 31.500, 
ƒ 15.000, 
ƒ 13.500, 


Merk 

Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mitsubishi 
Renault 
Opel Kadett 


Type 
300 D 
300 E 
300 0 
230 E 
190 D 
190 0 
190 0 
Galant 
25 TS 
1.2 LS 


Nieuwpr. 
ƒ 96.700,- 
ƒ 104.000,- 
ƒ 113.000,- 
ƒ 86.500,- 
ƒ 62.500,- 
ƒ 64.000,- 
ƒ 62.000,- 
ƒ 35.000,- 
ƒ 41.000,- 
ƒ 23.500,- 


Onze pr. 
ƒ 69.500,- 
ƒ 55.000,- 
ƒ 67.500,- 
ƒ 59.750,- 
ƒ 45.000,- 
ƒ 32.500,- 
ƒ 32.500,- 
ƒ 22.750,- 
ƒ 22.500,- 
ƒ 14.750,- 


Merk 

Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 
Mercedes Benz 


Type I 

190 E 
190 D 
190 0 

190 02.5 aut. 
190 D 
190 E 2.6 
200 0 
300 D 
380 SE 


. Nieuwpr. 
ƒ 69.000,- 
ƒ 65.000,- 
ƒ 64.000,- 
ƒ 75.000,- 
ƒ 62.500,- 
ƒ 92.000,- 
ƒ 67.500,- 
ƒ 100.000,- 
ƒ 150.000,- 


Onze pr. 
ƒ 44.750,- 
ƒ 42.500,- 
ƒ 38.500,- 
ƒ 52.500,- 
ƒ 32.750,- 
ƒ 75.000,- 
ƒ 42.500,- 
ƒ 57.500,- 
ƒ 69.500,- 
De enige officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg met vestigingen in 

MAASTRICHT • Akersteenweg 10 • Tel. 043*613200 
HEERLEN/HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - Tel. 045*224800 

GELEEN - Rijksweg Nrd. 125 - Tel. 04490-46333 _ 


Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 11 


Mazda Driessen Beek 

Maastrichterlaan 26 Beek 

Mazda 626 HB 2 ltr. ’88; Mazda 626 HB 2 ltr. GTI S 87; 
Mazda 626 HB 2 ltr. LX ’85; Mazda 626 2 ltr. GLX '84; 
Mazda 626 Coupé 2 ltr. GLX ’86; Mazda 626 Coupé 2 ltr’ 
GLX '86; Mazda 626 1600 GLX '83; Mazda 626 1600 LX 
5-bak ’86; Mazda 626 Sedan 1600 ’83; Mazda 323 HB 
1300 LX '87; Mazda 323 HB 1300 LX 5-bak '86; Mazda 
323 HB 1500 SDX-model '81; Mazda 323 Sedan 1500 
GLX '86; Mazda 323 Sedan 1300 ’86; Mazda 323 Sedan 
1300 Sport ’85; Mazda 323 Sedan 1500 5-bak '84; Maz¬ 
da 323 Sedan 1300 ’84-’82; Mazda 323 Sedan 1500 '82; 
Mazda 323 Sedan 1300 autom. '81. Bovag-Mazda 
Kroongarantie, ANWB+APK-keurirtg. __ 

Ford Escort L 1.3, '82; Citroen Visa RE I11.1, '87; BMW 
316 1.8, '81; Nissan Sunny CL 1.5, '84; VW Passat 1.6, 
'83; VW Jetta 1.6, '87; Opel Kadett S 1.3 autom., '85; 
Volvo 360 GLS 2.0, '86; Volvo 340 Winner 1.4 automa¬ 
tic, '85; Lada 1600 GLS, '84; Lada 1200 E, '83; Mazda 
929 DX 2.0, '85; Mazda 626 HB - GLX 1.6, '84, '85; Maz¬ 
da 626 HB 2.0, '83, '85; Mazda 626 Sed. LX, 1.6, '83, 
'84; Mazda 626 Sed. GLX 2.0, '81, ’83; Mazda 626 cou¬ 
pé 2.0, ’82; Mazda 323 Sport HB 1.3, ’87; Mazda 323 HB 
1.3 GLX, ’81, ’82, ’86, '87; Mazda 323 HB 1.5 GLX auto¬ 
matic, 12-’86; Mazda 323 Sed. GLX 1.6 inj., '87; Mazda 
323 Sed. GLX 1.3, '82, '83, '85. Mazda Kroon-garantie. 
Autobedrijf LEYMBORGH B.V. Bornerweg 2-8, Lim- 
bricht, tel. 04490-15838. _ 

T.k. Mini SPECIAL 1100, Te k. Toyota HIACE Long 
schuifdak, APK l-’90, bwj. 1980, Harlekijns BabylahcT 
’80, ƒ1600,-, Moogstr. 15, Kouvenderstr. 141, Hoens- 
Simpelveld. broek, tel. 045-221263. 

Te k. Opel KADETT 1200 L, DATSUN Laurel 2.8 Gld bj. 
bwj.’78, zeer mooi, met ljr. '81, 6 cyl. alle acces. Sun- 
APK, vr.pr. ƒ 1500,-. Pr. roof, schadevrij en i.g.st. 
Margrietstr. 28, Kerkrade. ƒ 4800,- tel; 04454-4223. 

T.k. Ford SIËRRA ’84, 1.6 Opel Kadett 1600 GT bj.’85; 
aut., km.st. 76.000, i.z.g.st., Opel Kadett 1200 LS ’ö 5 en 
pr. ƒ14.000,-, tel. 045- ’8§; Ford Scorpio 2.0 CL'87; 
457380. _ Ford Escort 1400 CL 5 bak 

Te k. Opel KADETT. bwj. 'S 7 'f% d Esco ^ 

5-’87, kl rood, Gsi spoiler, S^Tfunus 1600 Bravo 
km est 23 non Vr nr 82 ! Fiat Panda 45 S 85; 
f19 250 Div extra’s T>1 Honda Jazz ’85; Mitsubishi 
04492 32Ó5 Colt 1400 DEL ’84 5 drs.; 

U44ijz - J Z U 0. Toyota Starlet DX ’86; VW 

Te k SAAB 99 EMS, bwi. Golf 1600 GL automaüc '85; 
7-11- 78- n i-g-fV+ APK Mazda 323 DEL 3 drs. ’84. 

ƒ 2475,-. 04492-3141. _ Garantie, financiering APK 

Te koop Honda CIVIC, heel en inruilL autobedrijf P. 
moot APK tot feb. ’90, bwj. VEENSTRA Rotterdam¬ 
ss. Vr.pr. ƒ 1400,-. Tel. 045- straat. 98, Heerlen, tel. 
223237 725806 na 18 uur 312059. 

Te k. Opel MANTA, bj. '79, Te k. VOLVO GLT iryec- 
i.z.g.st., radio, trekhaak, bon bj,17-ll-’86. Km.st. 
vr.pr. ƒ 2500,-. Tel. 04454- 28.000 met. grijs i.st.v.nw. 
1632. Gerardstr. 6, Landgraaf. 

g Tv/T a c --- ,"r T- T r„ Tel.: 045-318731. 

S.M.A.S. ruimt op!!! MINI —^ ^ , —- 

Metro, bj. ’84, ƒ5300.-; Tal- te k. VW POLO bi.’83. APK. 
bot 1510 LS Montherry, bj. P r - f 5900,-. Tel.: 045- 

’82, ƒ 2450,-; Ford Taunus 317129. _ 

c ° 2 : >i :, i, LPG bj.’78. ƒ 1150,- te k. weg. omst. MITSU- 
. Nhtsubishi Lancer, bj.,’77, BISHI Colt 1200 GL jan. 
ƒ 850 U ; 9P e i Eadett s^bon- -87. 25.600 km. Wit. Vr.pr. 
car, bj. 78, ƒ 1050.-; Fiat 133 ƒ 16.000,-. Tel.: 045-322217. 

Ford - Taunus 1«I0. {ffiè Te k. i»ve fiat 127 '80. 

ijf : : -sfe'; of: noio.-.Tffoes-^si^ 

troën Break, bj. ’80, ƒ 750,-; Te k. BMW 316, bwj.’83. nw. 
Fiat Ritmo, bj. ’80. ƒ2150,-. mod., zeer mooi, sportvelg. 
Alle auto's zijn APK-ge- en orig. met banden, 100% 
keurd en verkeren in zeer in orde. Pr.n.o.tk. Kenne- 
goede staat. Voor inlichtin- dystr. 33, Hoensbroek. 
gen, tel. 04704-4411. tv u icmwi 


Opel Welling biedt aan: 
KADETT 3-drs. 1.6S GT 
’86; Kadett 5-drs. 1.3GL 
autom. ’87; Kadett ’81 t/m 
’89; Kadett 3-drs. LPG ’86; 
Kadett diesel ’83; Omega 
4-drs. 1.8 GL ’87; Record ca¬ 
ravan 2.0S ’82; Record 
4-drs. 2.0S ’83; Ascona 

4- drs. 1.6 S ’84; Ascona 

5- drs. 1.6 S ’85; Corsa 5-drs. 

’86; Corsa 3-drs. ’84; Mitsu¬ 
bishi Tredia 4-drs. '83; 
Hyundai Pony 3-drs. ’87: 
Ford Escort 1.3 ’82; Suzuki 
Alto 3-drs. ’86; Ascona 
2-drs. GL 16 S ’84; Nissan 
Laurel 2.4i, SGL autom. als 
nieuw ’85; Ford Fiësta ’82, 
div. goedkope inruilers. 
Geen les of lease-auto’s inr. 
fm. mog. Welling autobe¬ 
drijf b.v. Opel Dealer Haef- 
land 2, Brunssum: Tel. 045- 
257700. _ 

Grote occasionshow Mazda 
Loven B.V. Mazda 323 HB 
1.5 GT ’83; Mazda 323 HB 
1.1, '83; Mazda 323 HB 1.3 + 
lpg, ’87; Mazda 323 NB, '81; 
Mazda 323 NB 1.3 Aut., ’81; 
Mazda 323 NB 1.5, ’82; Maz¬ 
da 323 NB 1.3, '83; Mazda 
323 NB, ’85, ’86; Mazda 626 
Sedan 2.0 + lpg, ’84; Mazda 
626 HB 1.6 LX ’86; Mazda 
626 HB 2.0 GLX, ’86; Mazda 
626 HB 2.0 GLX, ’87; Ford 
Siërra 1.6 + lpg, ’85; Ford 
Siërra 1.8 Laser 5-drs., ’85; 
Ford Escort 1.1 L ’82j_ iFord 
Escort 1.3 L + LPG, ’82; 
Ford Fiesta, nieuw model, 
'85; Honda Quintet Aut., 
’82; Mitsubishi Colt, ’82; 
Nissan Cherry 1.3 GL, '84; 
Toyota Corolla 1.3 DX, '85; 
VW Jetta, ’82; Opel Kadett 
1.2 S (3x) ’82, '83; ’84; Opel 
Ascona 1.6 S, '84; Opel 
Manta 1.8 S HÉ ’83. Goed¬ 
kope inruilers: Buick Sky- 
hawk, zéér mooi, '79; Mazda 
323 Aut., '78: Mercedes 260 
SE, 25-8-’87, 37.500 km, 
donkerblauwmet, le eige¬ 
naar, alarminstallatie, an¬ 
tenne en luidsprekerset, 
centrale deurvergrende¬ 
ling, buitentemperatuur¬ 
meter, velours bekleding, 
klapschuifdak (electrisch), 
ABS. Palemigerboord 401, 
Heerlen. Tel. 045-722451 

Peter Jansen Automobie¬ 
len biedt aan: SPORTWA¬ 
GENS en cabriolets. Jen- 
sen Inter Ceptor, ’74; 
Triumph Spitfire 1500, ’77, 
’78 en 79; Triumph Spitfire 
MK 3, ’68: FiatXV9, ”?8, ’80; 
Alfa Guilletta Romeo Spi- 
der, '62; Jaguar XJ S’HE, 
’83; Triumph TR 6 Pi, ’69 en 
’72; Triumph TR ’77; 
Triumph Stag, ’73; hlGB 
Cabriolet ’71 en ’75; Alfa 
Romeo Guilia Super Nuo- 
va, '11. Bloemenweg 67, 
Maastricht. _ 

Te k. van part. PEUGEOT 
309, 16.000 km febr. ’88. 
met acc., ƒ 19.000,-; Ford 
Fiesta, 41.000 km, dec. ’84 
ƒ 9250,-; Yamaha DT 
ƒ 1500,-, of te.a.b. Tel. 
04450-2577. 

PEUGEOT 505 GR bj. ’83; 
Fiat Panda, bj. ’83-Opel Ka¬ 
dett 13 S, bj. ’80; Bord Tau- 
nus 2 L met gas, bj. ’80; 
Mitsubishi Lancer, bj. ’79, 
ƒ 1200,-; Mazda 323 sedan 
autom., bj. ’8l. Holstraat 
101, Rothem-Meerssen, 043- 
642909. _ 

Te k Toyota STARLET 
bwj. 79, apk 7-’89, mooi en 
goed ƒ 1950,-. Tel. 04450- 
2150. 

Te k. SCOOTER Zündapp 
Bella 2000 cc bwj. 1957, in 
prima staat, blauw/grijs, 
met reservewiel en bagage¬ 
rek, veel onderdelen, ong. 
kenteken ƒ 3200,-. Beau- 
fortstr. 46 Meerssen. Tel 
043-642091. 


RENAULT Fuego GTS, 
’80, ƒ 3500,-; BMW 525 aut, 
’79, LPG, ƒ3750,-; Volvo 


- -wegens omsiandigh. exclu- 

Te k. MERCEDES 280 S sieve ROVER 2600, 6 cyl., 

i_: t r\no ^ ~ » __: .. L_’ 


«riS , lpg en apk - Tel 


t> cyl., '79, ƒ ZZ50,-- BM 280 
s, ƒ3?50,-; M.B. 200 D, ’ 80 , 
ƒ6750,-; VW Golf D, '78, 
ƒ 2250,-. Inruil mog. Tel. 
045-211071, Overbroeker- 
straat 54, Hoensbroek. 

BUICK Electra 225 LTD, 
’78, le eig., 114.000 km, 
ƒ 4500,-. Inruil mog. Tel. 
045-211071. _ 

Ford FIESTA, bj. ’81, 
i.z.g.st., APIL vr.pr. ƒ 3950,-. 
Laagstraat 31, Steenberg- 
Hoensbroek. _ 

Te k. van part. OPEL Ome¬ 
ga stationcar LS, getint 

f las, etc., zilverblauwmet, 
-’87, km.st. 27.000, vr.pr. 
ƒ32.000,-. Tel. 045-417450. 

Te k. Opel REKORD 20 S, 
bouwjaar 10-1986, LPG. 
Tel. 045-411572. _ 

Te k. i.z.m.st. MERCEDES 
300 D, bj. ’79, met veel ex¬ 
tra’s, prijs ƒ 8500,-. Tel. 045- 
458126. _ 

AUTO’S hallo opgelet! Wij 
betalen ƒ 300,- tot ƒ 20.000,- 
vóor uw auto, ook bedrijfs- 
wagens. 045-411572. _ 

Te k. AUDI 1.8 S bwjr. mei 
’87 km.st. 42.000. Grijsme- 
tall ic. Tel . 04746-5055. 

Te k. VOLVO bwj. ’88 van 
Volvo-medewerker. 045- 
716729. _ 

Ford Siërra 2 L GL, met 
open dak, ’85; Ford Orion 
1.6 L met lpg, ’85; Opel Ka¬ 
dett Caravan Diesel, 5-drs., 
’ 85 u9r p ^l Ead ett Diesel, ’83: 
BMW 316, 4-drs., ’86; Opei 
Kadett 1.2 S, ’80; Opel Re¬ 
kord Berlina 2 L, ’8§; Ford 
Taunus 1600 Bravo, '81; VW 
Golf 1300, ’80; Ford Escort 
1300 Bravo ’84; Oc»el Corsa 
12S ’84. Auto’s met Bovag- 
garantie. Inruil en financie¬ 
ring. APK-keuringsstation. 
Autobedrijf STAN WE- 
BER, Baanstr. 38, Schaes¬ 
berg. 045-314175. 

Voor aï uw AUTO-ON- 
DERDELEN moet u zijn 
bij Stiba-autosloperij Ra- 
pie. Tevens schade- en ge¬ 
bruikte automobielen. Tn- 
en verkoop. Locht 70, Kerk¬ 
rade-West. Tel. 045423423. 
V. grensovergang Locht. 

MITSUBISHI Colt de luxe, 
bwjr. 80, bordeauxrood- 
met. 3-drs. APK l-’90, 
86.000 km, i.z.g.st. Vr.pr. 
ƒ3750,-. Tel.: 045-319328. 

In uitmuntende staat! RE¬ 
NAULT 11 GTD diesel. 
3-drs. niod, ’86, weinig km, 
bl.metall. ƒ 11.950,-. Inr. 
mog. Marijkestraat 28, 
Nieuwenhagen. Tel.: 045- 
326286. _ 

Te k. KAMPEERAUTO’S 
Lindy USA (B) bi.’82. Con¬ 
corde (D) bj.’86. Tramp 550 
(D) bj.’85. XlP (B) bj.’88. 
Uitgeb. bestelauto’s. Mer¬ 
cedes 608 (D) .80. Toyota 
bj.’81. Renault Traftic bj.'81. 
Personenauto BWW Turbo 
(D) bj.’84. Inr. en financ. 
mog. Lecor Motorhome’s 
Stenenbrug 29 (industrie 
Strijthageri) Landgraaf. 
Tel.: 045-323154. _ 

KADETT 12 S met APK als 
nieuw. Kerkraderweg 166, 
Heerlen. 

Te k. ESCORT XR 3i, met 
uitbouwset, iets moois, bj. 
'86; Opel Kadett GSi, verl., 
kl. rood, als nieuw, bj. ’86; 
Ford Fiesta, i.z.g.st, bj. ’83. 
Inruil en financ. mogelijk. 
Voll. garantie. J. Horsch, 
Rötscherweg 54, Land- 
graaf, tel. 045-316696. _ 

Wegens omstandigh. exclu¬ 
sieve ROVER 2600. 6 cvl.. 


VW SCIROCCO GT bwj. 
nov.’79, APK, LPG. Tel. 
045-720951. 

VW SANTANA CX diesel, 
4-drs. APK, bwj. 1984, 
100%. ƒ9500,-. 045-740915. 

Te k. FORD Fiesta XR2 + 
ANWB-keur. ƒ7500,-. Tel. 
316940. _ 

Te k. BMW 520i, 2-’87, 
km.st. 70.000, zeer veel ex¬ 
tra’s, tel. 04493-3995. 

Te k. Opel SENATOR 3.0 E 
autom. CD 1981, div. ex¬ 
tra’s: centr. deurvergr., el. 
ramen, kanteldak, ƒ8250,-, 
tel. 045-223722. 

Opel ASCONA 1.6 S. Bwj. 
'82. APK tot l-’90, i.z.g.st., 
pr. ƒ 8000,-. St. Pieterstr. 143 
(20) Kerkrade. 

Te k. ALFA Sud Ti 1500. 
Bwj. '81. Tel. 045-323347. 

GOLF m. ’84, nieuw model. 
APK l-’90, le lak, 82.000 
km, bijz. mooi en 100%. 
Vr.pr. 10.750,-, 045-310406. 

VW PASSAT stationcar te 
k. ƒ2500,-, bwj. ’80. Event. 
in te ruilen teg. busje. Tel. 
045-324246. 

Te k. Ford ESCORT 1600 
Sport, APK tot ll-’89, 
ƒ 1800,-, tel. 045-319624. 

Te k. Opel COMMODORE 
2.5 S op gas, bwj. ’80, APK 
tot dec. '89 + div. onderde¬ 
len. Vr.pr. ƒ5250,-, Car- 
melstr. 1, Schaesberg. _ 

VW JETTA C Diesel, 100%, 
2-drs., APK, bwj. 27-8-’82,; 
ƒ 6200,-, 045-740915. 

LPG STATIONCAR 5-drs., 
Opel Kadett 13 N, bwj. 5-80, 
APK 2-90, sportvelgen, pr. 
3850,-. Tel. 045-319328. 

T.k. MAZDA 323 SDX, 
4-drs.+koffer, bwj. ’81, 
i.z.g.st. ƒ 4850,-,tel. 316940. 

OPEL Kadett 1200 S 
Hatchback, 3-drs., bwj. ’83, 
APK l-3-’90, km.st. 83.000, 

f oudmet., Berlina uitv., 
6950,-, tel. 045-259809. 

T.k. Ford ESCORT, bwj. 
’86, kl. wit, 24.000 km, vr.pr. 
ƒ 16.000,-. Éet Ambacht 74, 
Brunssum, tel. 045-252357. 

Hallo opgelet! Doorlopend 
vragen wij alle merken 
AUTO’S te Koop, ook sloop. 
Tel. 045-416239. __ 

Te k. van part. wegens ont¬ 
vangst bedrijfsauto 

Peugeot 205 XS 

kl. rood, 5 mnd. oud, km.st. 
17.000, pr. n.o.t.k. 

Tel. 045-224165. 

Te k. CITROEN GSA spec. 
’891, i.pr.st., apk. Tel. 043- 
633951. _ 

BMW 4316 ’854 in st.v.nw. 

! Div. extra’s ƒ 15.750,-. Lin- 
delaan 36 Kerkrade. _ 

VW Jetta ’81, apk 2-’90, als 
nieuw ƒ 4250,-. Op gas. 045- 
455778. 


Fiat PANDA S, zwartmet., 
± 12.000 km, 1988, als 

nieuw, ƒ 10.950,-. Auto Jas¬ 
per B.V, Sittard, tel. 04490- 


Te k. DATSUN 12 GL, bj. 
’82, i.zjj.st. ƒ3250,-, APK. 
Tel. 04f257'871. 

T.k. Daihatsu CUORE TX, 
bwj. ’88, kl. rood. Te bevr. 
Burg. Maenenstr. 55, Els¬ 
loo. 04490-79648. 

Opel ASCONA, bwi. ’80, 
4-deurs, zilv.met. Prima 
auto, tel. 04490-31949. _ 

DIAT 133, APK, i,g,st., nwe. 
rem., nwe. koppel., etc., 
t.e.a.D. 045-454115. 

Koopje. TOYOTA Celica 
LT, bwj. ’78, APK 7-’89, 
i.z.g.st., pr. f 1250,-. Tel. 
045-412870. 

Te k. VOLVO 66, bwj. ’78, 
APK-gek. tot jan. ’90, pr. 
ƒ750,-. Tel. 043-621064. 

Te k. FIAT Ritmo, bwj. ’80, 
gr.^ 1250^-, kl. groen. Tel. 

OPEL Kadett 12S HB, 
3-drs., bwj. '81, APK 10-’89, 
zeer mooie sportieve auto, 
ƒ5350,-. 04406-15707. 

Te k. i.z.g.st. OPEL Manta 
19 SR, bwj. ’76, kl. antra- 
cietgrijs + verlaag + losse 
uitbouwset enz., vr.pr. 
ƒ 1850,-. Tel. 045-751033. 

VOLVO 340 GL aut., okt. 
’84 56.500 km, 4-drs. 04490- 
26é65. _ 

Te k. FORD Escort, i.g.st., 
APK, ƒ 750,-. Versiüën- 
Vrieheide- 


APK, ƒ 750,-. 
boschweg 7, 
Heerlen. 


)p gas. 045- 


als nieuw, vr.pr. ƒ2950,-. 
Tel. 045-323830 


Te k. PANDA 750 L 15.000 
km, wit, i.st.v.nw. le eigen. 
Febr. ’87. 04406-14333. 

Te k. RENAULT 5 Alpine, 
geh. uitgeb., zeer snel, geen 
roest, bi. ’8Ó, apk gek. Tel. 
04490-31248. 

Te k. VOLVO 360 HB 2 ltr. 
inj. ± 12.000 km, bi. l-’88 m. 
div. access. 04498-52695. 

Te k. FORD Siërra sedan 
1.6 CL 10-8-’87. Tel. 04498- 
54962. 

Te k. TOYOTA Celica 1.6 
ST, apk gek., sportvelgen, 
nw. banden 205 SR 13, op- 
pompbare schokbrekers, 
kl. antraciet, i.zg..st. Vr.pr. 
ƒ 1850,-. Harmoniestr. 55 
Hoensbroek. Tel. 045- 
220301. _ 

Te k. OPEL Manta bj.’ 85. 
Pr. n.o.t.k. Tel. 045-451747. 


Te k. i.z.g.st. luxe FIAT 127 
Top. Bwi. ’79, 1 j. APK, 
vr.pr. ƒ 1600,-. 045-352120. 

Te k. OPEL Kadett, ’74 en 
’75, APK. ƒ600- en 
ƒ 1900,-. Tel. 045-317085. 

Frans VANHAUTEN biedt 
aan: Volvo 740 GL. diesel, 
’85; Volvo 240 GL, lpg, ’86; 
Volvo 244 GLE, 79; Saab 
Turbo 900 I. '85; Saab 900 
GLI, ’84; VW Passat D„ ’84; 
VW Golf 1.3, ’86; Porsche 
911, 77, 78, 79; Porsche 
944; Opel Kadett, ’87, 4-drs.: 
Opel Kadett, lpg, ’85; Opel 
Kadett 1.3, lpg^ ’80; Ford 
Siërra 1.6, '86; Ford Escort 
1.1. 4-drs., '81; Alfasud, ’81; 
Volvo 345, ’82 en ’84. * Hoge 
inruilprijzen * Eigen werk¬ 
plaats * Snelle en discrete 
financiering * Evt. 6 mnd. 
topgarantie * Evt. leenauto 
* APK klaarmaken. Auto¬ 
bedrijf Frans Vanhauten, 
Hoek Kaalheidersteenweg- 
/Dentgenbacherweg, Kerk¬ 
rade. Tel. 045-423288. 

G.G. AUTO’S biedt u aan: 
degelijke auto’s, gebruikt, 
van de bekende grote mer¬ 
ken, zoals: Renault 25 V6 
Injectie, met alle denkbare 
extra’s" Honda Accord Se¬ 
dan 1.6 Luxe, 12 kleppen- 
motor, 1984; Citroën BX 16 
TRS, met alle extra’s 1983; 
Volkswagen Jetta 1600 met 
getint glas, centr. vergren¬ 
deling; Ford Escort 1600 
Luxe, 1984, met extra’s; 
Ford Escort 1100, 1981 en 
1982; Volkswagen Scirocco 
GT met uitbouwset, sport- 
wielen, enz., enz.; Mazda 
323 Hatchback autom., 
1983; Toyota Celica Lift- 
back ST, 1979; Opel Rekord 
20 S, in nieuwstaat. 4-drs., 
blauwmet., bj. 1980; Honda 
Prelude met div. extra’s, 
1981; Volvo 343 DL. bj. 
1982; Opel Kadett 12 N, 
1980; Opel Manta, ƒ 1500,-. 
Garantie vanaf ƒ5500,-. In¬ 
ruil mogelijk. APK-keu¬ 
ring. Ook voor al uw repara¬ 
ties. Zeer groot assortiment 
autoaccessoires, volop keu¬ 
ze. G.G. Auto's, Heerenweg 
284/286, Heerlen, tel. 045- 
224127. 


Te k. Ford ESCORT 1.3 
bwjr. ’85, geheel uitge¬ 
bouwd. Vr.pr. ƒ 13.950,-. Als 
nieuw. Tel. 04450-2150. 

Te k. HONDA Civic autom., 
i.z.g.st., APK ’90, bj. 12-79, 
vr^r. ƒ 1450,-. Tel. 04754- 

T.k. PEUGEOT 305 met 
lpg, APK tot 1-90, bwj. 78, 
prijs ƒ 1000,-, 04754-6801. 

T.k. VW GOLF 1.6 S 
SPRINTER. Weinig km, 
z.g.st., APK, bj. ’80, pr. 
ƒ3850,-, tel. 04490-22689. 

Labrador RETRIEVER- 
PUPS met stamboom en 
gezondheidsgarantie. Tel. 
04135-1931. _ 

T.k. VOLVO 345 DL, bwj. 
’88, km.st. 15.000, pr. 
ƒ 1?.250,-, 04499-2809. 

T.k. VOLVO 340 sedan 
1700, blauwmet., bwj. ’85, 
met sunroof ƒ 15.500,-, 
04490-25127. 

Te k. BMW 318 i, bwj. ’80, 
vr.pr. ƒ 5500,-. Vinkenstr. 
109, Heerlen, tel. 045- 
214244. 

Te k. MERCEDES 250T t 
bwj. 79. Tel. 04490-74634 of 
37036. _ 

VW GOLF MX m. ’80 z. 
mooi APK ƒ 2950,-, tel. 045- 
454087. 

Te k. GOLF GTI 1800, bj. 
’83 zwart met., alu. velgen, 
verlagingsset Ó45-457134. 

R. 5 ’80 APK 12-’89 ƒ 1800,- 
mooi en zuinig tel. 045- 
351916. 

Te k. Opel KADETT 16 die¬ 
sel 4 drs. met koffer, bj. ’88, 
inr. mog. Elisagracht 13, 
Kerkrade-West. 

Te k. Opel KADETT bj. ’85 
it, i.z.g.st. 


kl. wit, i.z.g.st. 3 drs. 
Keekstr. 62, Heerlerheide- 
Heerlen. 

Te k. Ford TAUNUS 1600 
Luxe, grijsmetallic i.z.g.st. 3 
mnd. garantie ƒ 4250,-. Sop- 
hiastraat 19, Hoensbroek. 


Ford Scorpio 2.0 5 bak 85 
ƒ 22500,-; Ford Siërra 2.0 
Ghia ’86 ƒ21500,-; Ford 
Siërra 2.0 Laser ’86 
ƒ 18500,-; Ford Siërra 1.8 
Laser ’86 ƒ 17500,-; Ford 
Siërra 2.0 Combi ’85 
ƒ 16500,-; Ford Siërra 2.3 
diesel 5 bak ’86 ƒ18000,-; 
Ford Siërra 2.0 GL 5 bak 
lpg '83 ƒ 12500,-; Ford Es¬ 
cort 1.1 Laser '85 ƒ 12750.-; 
Opel Kadett 1.2 LS '86 div. 
acc. ƒ 15750,-; Opel Corsa 
1.3 3drs. ’87 ƒ 14750,-; Opel 
Corsa 1.2 TR 2 drs. '87 
ƒ 14750,-; Opel Ascona 1.6 
LS autom. hatchback ’85 
ƒ16500,-: Opel Ascona 1.6 
Luxus Hatchback div. acc. 
’83 ƒ11500,-; Renault 25 
GTS 5 bak elec. ruiten ’86 
ƒ23500,-; Renault 11 1.4 
Broadway 5 drs. 5 bak ’86 
ƒ 13500.-; Renault 9 1.4 

GTS div. acc. ’83 ƒ7250,-; 
Nissan Bleubird 2.0 GL 
autom. lpg ’85 ƒ 13500,-; 
Nissan Stanza 1.8 GL 5 bak 
’83 f 9500,-; Peugeot 505 
GL 5 bak elec. schuifd. lpg 
’85 ƒ 15500,-; Mazda 626 1.6 
’83 ƒ 9500,-' Mitsubishi Ga¬ 
lant 1.6 GL 5 bak '86 
ƒ 17000,-; Inruil, financie¬ 
ring, Bovag garantiebewijs 
Automobielbedrijf en APK 
keuringsstation P. v. DIJK 
en Zn., Hompertsweg 33, 
Landgraaf-Schaesberg (Ka¬ 
kert) tel. 045-311729. Alle 
keuringen toegestaan. 

Te k. OPEL Blitz camping 
auto ƒ 1500,- inl. 045-711617! 
Goede motor. 

Te k. VW GOLF. bwj. 79, 
zeer mooi. te bevr. Dr. 
Schaepmanstr. 21, Land¬ 
graaf, tel. 045-316419. 

VW GOLF 1100, bwj. okt. 
78, APK, i.z.g.st. ƒ 1750,-, 
tel. 045-720951. 

Te k. Honda CIVIC t. ’81, 
APK 20-l-’90, z. m., 
vr.prj 2250,-, 045-452008. 

Mitsubishi COLT, mrt. ’86, 
vr.pr. ƒ 10.500,-, i.z.g.st., tel. 
045-461662. 


Te k. Ford FIESTA XR2, bj. 
juni ’84, nw. banden en 
APK-gekeurd jan. '90, 
z.g.a.n. Tel. 04750-33667. 

SUZUKI Alto Gl, nw. mo¬ 
del 1987, blauwmetallic, als 
2e auto gebruikt, ƒ 8500,-. 
Tel. 047524515. 

Te k. KARMANN Ghia 
coupé, bj. 1971, APK tot 
jan. '90. prijs ƒ7500,-. Tel. 
04748-1108, na 18.00 uur 
bellen. 

VOLVO 345 GL, bj. ’82, 
5-drs., 86.000 km. i.z.g.st., 
ƒ4850,-. Tel. 043-219801. 


te k. VW POLO bj.’83. APK. 
Pr. ƒ5900,-. Tel.: 045- 
317129. __ 

te k. weg. omst. MITSU¬ 
BISHI Colt 1200 GL jan. 
’87. 25.600 km. Wit. Vr.pr. 
ƒ 16.000,-, Tel.: 045-322217. 

Te k. gave FIAT 127 ’80. 
rood. 53.000 km. Pr. 
ƒ1950,-. Tel: 045-324081. 

Te k. BMW 316, bwj.'83, nw. 
mod., zeer mooi, sportvelg. 
en orig. met banden, 100% 
in orde. Pr.n.o.tk. Kenne- 
dystr. 33, Hoensbroek. 

Te k. mooie opel ASCONA 
bwjr.77, APK tot 7-.89, 
i.z.g.st. Vr.pr. ƒ 1600,-. Tel.: 
045-224233. 

Dastun SUNNY GL 
bwjr.'80, met APK. Vr.pr. 
ƒ 1450,-. Tel.: 045-272019. 

te k. VOLVO 244 L, 
bwjr.78, APK gekeurd. 
Ringstraat 18, Hoensbroek. 

Te k. van le eig. FORD Es¬ 
cort 1.6 D Bravo 3 deurs, 
bj.’88 div. extra’s alu. 
sportv. orig. Ford r.s. uit¬ 
geb. get. glas, 21.000 km. 
Vr.pr. ƒ22.000-. Tel.: 045- 
414659. 


Exclusief en kosteloos bij 

6 sterren Opeldealer 

Canton Reiss 

Waar u auto’s met service koopt! 

3 jaar garantie op nieuwe auto's 
2 jaar garantie op gebruikte auto’s 
6 jaar garantie tegen doorroesten 
Alles zonder kilometer-limiet! 

Canton-Reiss, zekerheid voor alles! 

Valkenburgerweg 28-34 Heerlen 
_ Tel. 045-718040 _ 

Te k. zeldzaam mooie SAAB 900 Turbo Coupé bwj. ’80, 
zwartmetal. Veel extra’s. Te bevr. 045-258534. 


Vencken Specials 

Demonstratie-auto’s 
Audi 100 2.0 4-’88 

kleur: zermatzilver 

Passat 1600 11 -’87 

5-drs. kleur blauw 

Ford Fiesta 1100 CL 1987 

blauwmetallic 

Ford Escort 1600i CL 3-drs. 

diverse extra’s 1988 

Mazda 2.0 L diesel 
zilvergrijsmetallic 1986 
BMW 316 1987, 9184 beige en 
grijsmetallic 

Audi 100 cc Avant 2.2 1985 

met airco, schuifdak, getint glas 

Opel Kadett ’83 t/m ’86, 
diverse kleuren 
Seat Fura blauw 1985 
Peugeot 309 1987 5-drs. wit 
Peugeot 205 ’87 3-drs. wit 
Peugeot 305 GL Break ’86 wit 5-drs. 
± 100 inruilauto’s 

van diverse merken en uitvoeringen 

Verkoopcentrum 

Vencken 

Peter Schunckstraat 10 (hoek Heerlerbaan), Heerlen, 
tel. 045-412641. Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 
uur, zat. van 10.00 tot 17.00 uur, donderdag koopavond. 


VOLVO 340 GL, 3-drs., 
nieuw model, bj. 5-’83, le 
lak, als nieuw, ƒ 6500,-. Tel. 
043-610262. _ 

Te k. VW Jetta CL katalysa¬ 
tor, 4-drs., 1987, z.g.a.n. Tel. 
043-635429. _ 

Compl. TURBO-OM- 
BOUWSET voor Ford Siër¬ 
ra 2800 XR 4i, ƒ 650,-; inruil 
org. uitlaat mogelijk; te k. 
gevr. sp.wielen 7x15. Kera- 
mieksingel 29, w’ijk 16, 
Maastricht. _ 

Te k. VW Jetta diesel, bj. 
7-’82, 4-drs., APK tot 10-'89, 
zeer mooie auto 1004, 
i.z.g.st., vr.pr. ƒ5750,-. Tel. 
043^212458. 

Te k. Ford ESCORT, le 
eig., APK tot 1990, vr.pr. 
ƒ 1250,-. Emmalaan 16. Val¬ 
kenburg, tel. 04406-16173. 

Te k. Opel ASCONA 20 SR, 
type 79, 4-drs., kl. gr., sp. 
vlg., sp.stuur, schuifdak, 
APK 1990, vrpr. ƒ 2950,-. 
Tel. 04406-16173! 

Te k. MAZDA 626 20 GLX 
B.B. met katalysator, km.st. 
46.000. kl. antracietgrijs. 
type ’86. Margrietstraat fl, 
Eijsden, tel. 04409-3077. 

Te k. MAZDA 626 2 L L bj. 
'81, autom., LPG, AÉK, 
i.z.g.st., ƒ4250,-. 043-614518. 

Te k. SUZUKI GX 100 cou¬ 
pé. t. '82. Vr.pr. ƒ2950,-. 
Uranusstr. 34, Brunssum. 

AUDI 200 Turbo '82. scha¬ 
de, rij baar met. ond. Duits 
kent. DM 2500,-. Tel.: 045- 
258948. _ 

Te k. OPEL Ascona bj.76 
APK gek. t/m 18-l-’90. Te 
bevr. Julianstr. 33, Merkel- 
beek, tussen 9-13.Ö0 uur. 

Te k. MAZDA RX 7 b.j. 79 

kl. zilver met. bijz. mooie 
auto m.veel access. Te bevr. 
Dorpstraat 91 Buchten. 

04498-56998._ 

Te k. VW GOLF GLD. bwi 
’81, i.z.g.st., APK 7-'89. Tel. 

04754-6671. _ 

Te k. VW PASSAT bjr. 81, 
1600 LD, te bevr. Salviapln. 
6, Kerkrade, na 18.00 uur. 

Te k. weg. omstandigh. 
VOLVO 340D. Bjr. 85. 
5-drs. met trekh. weinig 

km, z.g.a.n. Tel. 045-242713! 

Te k. MERCEDES 280/8 
Typ 114, bjr. 73, Duits kent. 
ƒ 900,-; 04405-2936. _ 

Te k. BMW 732 I 1980 
ƒ 8900 - en RENAULT 5 su- 
percar 1984, ƒ 8900,-. Inruil 
event. mogel. Liefst Jeep. 
tel.: 04490-50693 of 045- 
713300. 


KADETT Sedan 13 LS ’86. 
Kadett 13 LS ’86, Kadett 13 
GLS '85, Kadett 13 LS '85. 
Kadett 12 LS '85. Kadett 12 
S '83 2x Kadett Caravan 12 s 
3 en 5 drs. '81. Rekord 19 N 
78, Fiesta 1.0 L ’83, Peugeot 
305 GL '82. Automobielbe¬ 
drijf J. Denneman, Raad- 
huisstraat 107, Hulsberg. 

TOYOTA Starlet mei 78 
i.g.st. Vr.pr. ƒ 1800,-. Tel.: 
045-714651. 

Te k. RENAULT 5 TL 

bj.78, APK. i.z.g.st. Vr. pr. 
ƒ 1250,-. Irmstraat 57, Sim- 
pelveld. _ 

RENAULT Fuego, bwj. ’81, 
zwart met witte bekl., zeer 
weinig gel. 04490-52697. 

Te k. PEUGEOT 505 SX, 
6-'86, grijsmet., schuif-/kan- 
teldak, trekh. Tel. 04490- 
31251. _ 

Te k. TALBOT Samba kl. 
zuinige auto, i.z.g.st., APK- 
gek.. bwj. dec. ’81. pr. 
ƒ 3900,-. Tel. 04493-4838. 

SAAB 96 GL, 1979, jubi¬ 
leum model met LM velg., 
spoiler enz., i.g.st., pr. 
ƒ4500,-. Tel. 04498-57294. 

AUTOMAAT. Volvo 340 
GL, '85, 3-drs., duurste 
uitv., zr. weinig gel., verk. in 
nw.st. (v. Volvo-secret.), 
guns. pr. Info 04490-32085. 

Te k. mooie ALFA RO¬ 
MEO, bwj. 1981, APK-gek., 
lichtmet. velg., trekh., 
sportstoelen, pr.n.o.t.k. 
ü^oorstr. 32, hoek Augusti- 
nusstr. Geleen. _ 

FORD Escort XR 3, bwj. 
'82, wit, goed en gaaf. 
ƒ 8650.-. 04490-26923. 

Te k. JAGUAR MK II 3,4 S. 
bwj. '66, opknapper, 
ƒ4500,-. Tel. 04756-3122 
b.g.g. 04498-55256. 

FORD Escort 1300 GL, bij¬ 
na '82, met radio, vol jaar 
APK, km.st. 62.000, m. spoi¬ 
ler, striping, 5-drs., i.z.g.st., 
ƒ 5800-, 04746-2629. 

Te koop direktiewagen 
MERCEDES 560 SEL we¬ 
gens vertrek naar het bui¬ 
tenland, bwj. sept. 1987, 
50.000 km, pr. ƒ 160.000,- 
incl. BTW. Voor inl. af- 
spraak: 043-641684. _ 

Terugname van financie- 
ringshank RENAULT Tra- 
fic-bus diesel T 1000, '85, 
ƒ 12.500.-. Emly H.O. Tel. 
04490-23738 of 04498-54510. 

MERCEDES 280 S '83 don¬ 
kerblauw c.v.. lpg. i.st.v.nw. 
ƒ21.750,-. 04492-3234. 

Limburgs Dagblad Contacten/clubs 


De NATIONALE Life Lijn. 
tel 013-321395 7 dagen 
p er week geopend. _ 

Sexlijn 14 
Debbie 14? 

06- 

320.320.14 

_ 50 cf. p mm. _: 

Pussy Cat 
06- 

320.320.09 

Hou je van verrassingen 9 ' 1 
Bei Gina. 50 ct. p. min. 

Live - Live - Live - Live 

Sex-Box 

50 ct. p. min. 06- 

320.325.061 

Live - Live - Live - Live ! 

Standje 555 
06- 

320.325.55 

50 ct. p min. 

Als ik aan je denk; 
raak ik al 
opgewonden! 

MErotifoonü 

06-320.320.12 

Luisteren naar meisjes die 
zich nergens voor 
schamen. 50 ct. p min. 
Viditel pag. 3690 
Escortservice tel. 04490- 
23730. Ma tm zat. v. 
20.00-5 00 uur. _ 

LIESJE 06-320.322.76, 50 
ct per mm. _ 

Club 06 

Special Sex 

Lolita 06-320.320.40 
■ S.M. 06-320.320.25 
Meesteres 06-320.320 46 
Lesbisch 06-320.320 45 
Hetero 06-320.320.26 j 
Wet-Sex 06-320.320.47 
Grieks 06-320 330.94 
Live 06-320 320.60 i 
«y^ditel pag. 611. 0,50 p m. 
Wanneer spreken wij af??? 
FLIRT-LINE 33, super- 
*S 0 xy<" Bel 06-320.320 33 
(50 cpm) ! 


„DE JACHTHUT”, Haan- 
rade-K rade, Grensstr. 23. 
Gabi. Regma, Karin, Heike. 
Maria en Matma. Ma.-zo. v 
20-4 uur. 045-463943 Tev. 
meisj es gevr. 

Hardsexü 

Bel eens als je durft 1 
50 ct. p.m. 24 uur 06- 

320.325.35 

320.325.35 

Topsex 

The Best! 

50 ct. p.m. 24 uur 06- 

320.325.25 

320.325.25 

Oooohh! 

06-320.320.66 

Mmh sex. 50 ct. p.m. 


06-sex 

50 ct. p. min. 

Relax-Line 

Betty *** Gratis foto s 

06-320.320.06 

★★★★★★★★★★★★★ 

Zevende hemel 

Gratis surprisepakket 

06-320.320.07 
★★★★★★★★★★★★★ 
Sex Non Stop 

Amanda vertelt 
200 verhalen per dag 

06-320.320.08 

★★★★★★★★★★★★★ 


Het is wel even slikken ja. 

„Gay-Bizar” 

Live!!! (50 ct. mm.) 

06-32033088 


De beer is los 

De supersexy meisjes 
ook 1 

06-320.321.59 

(50 ct p.m.) 


Live !!! 

Sex Relaxbox 

Superheet 
Strikt volwassenen 

06 

320.324.06 


Bij jou of bij mij thuis 9 ?" Lf- 
VE-AFSPREEK-LIJN! Bel 

06-32032055 50 cpm 
Sex-contact onder num¬ 
mer, EROTISCHE Afspra¬ 
kenlijn Bel 06-32032580 

(50 cpm). _ ! 

„BEST IN TOWN! Boys 
voor heren, privé escort, 
040-517097, Boys gevr". ■ 
Kasteel WATERLOO 
iedere woensd. groepssex- 
party voor alleenstaande 
heren, dames en paren, 
vanaf 20.00 uur. Vr. en za. 
alleen paren. Info. 04704- 
3030 _ 

De Pretbox 

Gezellig met 9 anderen 
kletsen over uitgaan, 
hobby's, vrijen, 
avontuurtjes en 
verliefd zijn 

06 ★★★ 

320.325.44 

Wie weet maak je wel 
een afspraakje. 

Alleen luisteren kan ook. 

_ 50 cent p.m. _ 

Ik vraag me af of ik een 
NYMPHOMAANTJE ben 9 
06-320.325.12-50 ct. p.m. 


Tieners 

Nieuw - 06 - Nieuw 

320.320.10 

★★★★★★★★★★★★★ 

320.321.10 

Bel voor gratis 
; tienerposterkalender 1989, 
I aansteker en stickers 
Nieuw - 06 - Nieuw 

320.323.10 

! 

i 10 meisjes, 100 verh. p.d. 
Viditel p. 34010, 50 c. p.m. 


$ 06- 
320.320.48 

50 ct p.m. 


Nieuwe BLONDINE vanaf 
10 uur. Tel.. 045-721759 

ook zat, en zondag. _ 

ECHTPAAR 30 jr. zkt 
echtpaar, man of vrouw, 
voor moderne vriend¬ 
schap. Br. liefst met foto en j 
tel. o no. HO 670 aan 1 
Limb. Dagbl., Kouvender- j 
str. 215, 6431 HE Hoens- 
broek. 


(V GAV-ANONIEM | 

V 06-320-320-21 1 

LUiSrER MEE... WATMANN6N VER- 
TEILEX AAN JMARCELï ANDRU 

tv SAY-eSCORT I 

T 06-320-323-04 1 

VOOR B6L£V6NI0S6N EM 

Nummers van cau-bov^i' 

pij cxtke«^::r h 

. OP 1 Krtsrmft AAARTTtK ■ 

» 06-320-323-0? I 

onderdanige slaades en de" 
bekendste HOMO-KEFSTFR 

L SAY-PHONE I 
¥ 06-320-022-06 I 

CE MEEST OPWINDENDE 

spetteuedn,,,. 

tl 6AV-C0HTACT-CU1B | 

T 06-320-322-07 | 

MANNEN OP ZOElC NAAR EEN 
RE1ATIE;VERTEÜ£N 

OAa t NACHT t Hli»wYT 

Wie plassen er allemaal 
naast de pot en wat ge¬ 
beurd er dan? Wordt ook 
nat op 06.32032355 of be¬ 
ken je sex UITSPATTIN¬ 
GEN op 010-4297085. 

Heren opgelet 

Club 

2000 

7 dagen in de week open. 
Ma. t. m vr. 11 -24 u., zat. en 
zond. 14-24 u. Tev. meisje 
gevr. Rijksweg-Nrd. 22a, 
Geleen. Tel. 04490-42315. 

Nieuw NOENDA + assis¬ 
tentes, ook SM + slavin. 
Ass. gevr. 04492-5605. 

XANDRA en Joyce, tot 
03.00 uur, privé en escort; 
tev. meisje gevr. 045- 
228975. 

BIGGY’S escortservice 

van ma. - zat. 11 uur...? 
Tel. 045-410034. 

CLUB 28 ma. - vr. 11-24u., 
zat. 11-24 u. Tel. 045- 
420042. 

Wij letten ook op de 


kleintjes 
de meisjes van 

Club 

Bubbles 

Rijksweg Zuid 131 Geleen, 
04490-42313. 

Tev. meisje gevr. 


Erotel 

06- 

320.320.20 

Een nummertje om nooit te 
vergeten. 

06- 

320.320.91 

Wij zijn jong en 
we willen wat! 

50 ct. p.m. 


ontdek ook de 
enige echte 

rode oren 
babbel 
toren 

praat en babbel 
mee over vrijen 
relaties en sex 
draai ook 06- 

320.320.86 


de Pottofoon 
06-320.320.80 

forse Live-Sex 
06-320.320.81 

Schoolplein-Sex 

06-320.320.82 

rode oren 
lijn 

altijd raak, 06- 

320.320.79 

nieuw, nieuw, de 
Natte Dozen lijn 
06-320.320.87 

Ordi(naire)Sex 

06-320.320.90 

Perverso-Lino 

06-320.323.99 

50 ct. per min. 

P.bus 547 H'lem 
I MELANIE 06-320.322.78, 

50 ct per min. _ 

VICKY 06-320.330.90, 50 

ct per min. _ 

ELSJE 06-320.330.91. 50 

ct. per min. _ 

JOLENE 06-320.320.78, 

50 c. per min. _ 

TELESEX, Natasja 06- 
320.320.70, 50 ct. per min. 


Nieuw privé 
045-321038 

Diana escortservice 

045-215113 

320905-21314? _. 

ESCORTSSERVICE. Leu¬ 
ke meisjes komen bij u 
thuis of in hotel, ƒ 100,- all- 
in. Tel 045-728577. 

En als zo’n lekker ding te intiem 
wordt, neem je toch een lijntje 
met z’n tweeën... 

Babbellijn 

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar 
een avontuurtje, ’s Nachts alleen voor volwassenen. 
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók) 

50 ct, min. 

06-320.330.03 


Grijp je kans en laat je eens 
opwarmen door 9 frisse jongens! 

Bobby’s Gay Box 

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben. 
50 ct/min. 

06-320.323.01 
... hee.. 
maar dat 
is 

vlakbij!.. 


w 

06 - 320 . 32^7501 


HOMOBOX 

10 MANNEN OP I LIJN 


Carlo en Steffan, BOYS; 
voor boys. Dagelijks ge¬ 
opend vanaf 14.00 uur, tel. 
045-326370. 


KATJA Nicky en Elly de 
voordeligste v a. ƒ 50,-, tel. 
045-423608. 


Diana Escort 

320905-321038 


Club 

Exclusief 

Heren opgelet. Er zijn 8 da¬ 
mes voor u aanwezig, 
waaronder 2 nieuwe. In¬ 
dustriestaat 13, Kerkrade- 
West. Geopend van 11.00 
tot 23.00 uur. Tel. 045- 
423634. _ 

Vrijdag- en zaterdagavond 

Live Show 

en 

Striptease 

Grote Gracht 95, 
Maastricht 

Let op de palmen in de 
_ etalage. _ 

MICHELLE 06- 

320.320.76, 50 ct per min. 


VIDEOCLUB Frimousses. 
Welkom bij ons. Open da- 
gel. v. 11.00-2.00 u. Zond. 
v. 14.00-2.00 u. Kleine 
Gracht 10, Maastricht. 


Nymphomaan zijn ze bij ’t 
STOEIPOESJE allemaal. 
06-320-325-11 - 50 ct. p.m. 
Heter dan ooit! 


Mirjam 

van de 

Tuk 


met superhete 
sex-ervaringen 
06- 

320.323.63 

_ 50 ct. per min. 

Nieuw geopend bij JO- 
LANDA za. 13-23 u., zo. 
11-17 u. vanaf ƒ 75,-; 
04492-3198. 


Wie weet, misschien maak je wel 
een afspraakje... 

Bel snel de 

Babbelbox! 

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten 
over ’t weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bellen 
met de Babbelbox doe je met z'n tienen of, wanneer je 
daar behoefte aan hebt, intiem met z’n tweetjes 
(druk op de 0-toets). 

(’s Nachts alleen voor volwassenen) 

50 ct./min. 06-320.330.02 


De box v. mooie meiden en leuke jongens (50 ct. p.min.) 

Flirt-Box 06-320.330.01 


Bel nulzes 

pour toi 

320.320.05 

lesbi 28 

320.320.28 

heat line 

320.322.30 

standje 68 

320.320.68 

real live sex 

320.324.05 

ü jheetüi 

320.325.02 

macaber 

320.325.03 

50 ct. p/m, pb. 157 Z'voort 


06-320.330.07. 

EROTISCHE 


Non-stop 

verhalen. 


ƒ 0,50 per minuut. 


Non-stop SEXVERHALEN 

Retinafoon 06-32032103, 
50 ct. per min. 


3 leuke sexy meisjes bij 
YVONNE, ook 's zondags 
geop. v. 12-24 u., 045- 
425100. 


RTV/muziek 


PI ANO’S en vleugels in alle 
prijsklassen. Stemm., rep., 
verh., transp. H.J. Schet- 
ters. Ford Willemweg 28, 
Maastricht. 043-217700. 


PIANO’S te koop va. 
ƒ 1500,- tevens pianover- 
nuur v. 1 36 mnd voor 
ƒ 600,-. pianohandel Wie- 
land, Rijksweg Noord 13, 
Geleen, tel. 04Ï90-54140. 


PIANOS te huur, spec. 
huursysteem voor begin¬ 
ners, van 1 tot 36 mnd., voor 
ƒ 600,-. Inl. 04490-45033. 


Profi power DRUMSET, 
Tama Grand Star, op drum- 
rek 6-dlg. 1 ir. oud. mei. ro- 
totons en elektr. pads met 
soundmodule, pr. f 3500,-. 
Tel. 04490-37734. 


Schitterende Philips 

KLEURENT-TV groot¬ 
beeld i.z.g.st. Pr. n.o.t.k. Inl. 
Zeswegenlaan 236 Hrl. (na 
18 uur). 


Te k. ZANGINSTALL. 10 
mnd. oud. Nog garantie. 
Compl. Kasperenstr. 40A 
Kerkrade. Tel. 045-411646. 


T.k. Marshall Lead 50 W. 
split channel GITAAR- 
VERSTERKER, klasse ge¬ 
luid, 2jr. oud. Vr.pr. ƒ 500,-, 
04490-49726. 


Te koop 2 PODlU 
XEN 230 watt, / 250, 
045-316824. Amateurorkest in b‘ë 
samenstelling zoekt 
FONISTEN. Instru^^l 
aanwezig. Inl.: 04a- 
of 421734. 

Te k. 2x BASSBlNf 
midbins, 2x hoorn 5 - 

tweetors, cl , hel ^ 
cross-over, multikaf 
045-425128. _-5^ 


BLAZERS gezocht 
trombone trompet v $ 
staande band. " el " > 
211322. 

Erv. GIT. zoekt aans^y 
bij een (semüproje^ / 
band. Inl. 045-310517^^ 
TOETSg 


Band zoekt - . 

T(E) sologitarisüe). 

tussen 14^)0-15.00 uM 
423810: tussen DW 
uur 045-217762. 


UUJ V/-ÏO Aii I I _ —-r . V» 

Symf'. rockband 2 .o€ 
motiveerde AA , 
04459-1701 Gastom 


Te k. YAMAHA orgel m. 
ritm. & vele mogelijkhe¬ 
den, ƒ 1850,-. 04405-2266. 

uroie orgel-, keyboard- en e 
pianoshow 

op zaterdag 21 januari van 11-16 uur m.m.v_ 
Voncken bij Muziekhuis Lyana, Mauritsweg 48 
tel. 04490-33227 


Diversen 


Pretpark De Valkenier y 

te Valkenburg aan de Geul, houdt op 7 mei 1 

grote Valkenier-festijn 

onderdeel hiervan is een 

grote Luikse markt J 

mei 150 standplaatsen. Prijs per standplaats is ^, 
voor de hele dag. U kunt hiervoor inschrijf 
maart 1989, tel. 04406-12289^ Rommelmarkt te Jabeek y 

Zondag 22 januari van 13.00 tot 18.00 uur. Teven , 

muziekinstrumenten te koop. _—— 

OPROEP! Willen alle mensen die valse ot,lig J;h ^ 
kocht hebben van De Heidelandmij. te Belgie * ^ v 
den op mijn adres E.H. Eilkes Zeskant 113- 


Heerlen. 


GEBIT gebroken? Klaar 
terwijl u wacht. Borsboom 
ders, Streeperstr. 29, 
>515921. 


vijl 
en Mc 
Sehaesberg. 045- 


TV-REPARATIE zonder 
voorrijkosten, Z.-Limburg 
tv-service. Tel. 045-314122. 

STOELMATTERIJ vë7 
nieuwt rieten, biezen en ro¬ 
tan stoelen met gar. 045- 
418820. 


Voor alle koelkast- en diep¬ 
vriesreparaties VRO 
Tel. 


iiep- 

sreparaties v nuKO. 
045-441566 ol’ 461658. 


Discotheek - XENON 
Rijksweg Centrum 33 Ge¬ 
leen. Hét adres voor gezel¬ 
lig uitgaan. Tevens voor al 
uw recepties en feestjes 
kunt u bij ons terecht. Ooe- 
ningstijden vrijdag 20.00 - 
02.00 uur, zaterdag 20.00 - 
03.00 uur, zondags voor de 
jeugd vanaf 14.30 uur, tel. 
04490-55894/020-180356. 


Nieuw!!! Uniek en enige to- 
‘ 'NINGS- 


tale ONTSPAN N 
MASSAGE (no sex) 
045-351555. 


Tel. 


ÏnTdÏÊPVRÏÉS. koe^.j 

wasautomaat, ook hc 

stall. defect? Garanji 
reparatie, geen voo ' dfj fi 
ten en korting ^ 


len. bel direct: 04 

Heeftu 

trouwplanne 

en wilt u het 

gratis 

felicitatie-pakket. 
dan 045-317413 
899210 


0® 1 * 


oï 


Diepvries- en K 
REPARATIE zonde jgf 
rijkosten. Bel 'f 
04490-45230. Service 

nen 24 uur._ ^0- 

CARNAVAL^ 


Te huur 
GEN + - w 
Geleenstr. 73 
2468. 

GEBÏT gebroken oo[ii 
terwijl u wacht. 
Akerstraat Nrd. 328^.^, j 


Akerstraat 

broek. Tel. 045-228__^_^- 

na 


Limburgs1 1 T 

agblad voor 


os 


telijk 


UI 


Zaterdag 21 januari 1989 # Pagina 13 


j j ET LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN 
JW-EDITIEREDACTIE: HANS TOONEN HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, 
■ PARkt 42, TEL. 045-455506; 6431 HE HOENSBROEK. KOUVENDERSTRAAT 215, TEL 045-218555; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL 045-256363: 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL 045-311719. 


vss&m 


Viaat 

® oj. heer Ernste uit Heerlen is 
U> 2 °ek naar een grammofuun- 
u f de oude doos. Hij zoekt 

I ’f, lelijk de carnavalsschlager 
flesje Broarnele', geschreven 
|j t °ud-Heerlenaar Ed Hame- 
I » s > die al vele jaren in de 
kon erikaause staal Florida 
j Dj n k ’Heèlesje Broarnele', ge- 
I {, op muziek van Harry 
I tc^rs, werd in 1956 bekroond 
f li e carnavalsschlager van 
e nen. Ernste kreeg onlangs 
j a hrief van Hameleers, die dit 
* carnaval gaat vieren op 
I Uk a °- Hl -> is op zoek naar 
I ^curgers die van 2 tol 8 je - 
, /e e ^ ri dezeljde vakantie- en 
ƒ sl Ptcirme7i hebben. Grarnmo- 
l n ' en vakantieliejhebbers 
xJ l7 }f n terecht bij de heer Ern- 
Ê ,fi a rbarastraat 58, 6415 RW 
I wRen. 


Jubileum 

wP str^ 0 Knubben uit de Gracht- 
(jj at 17 i e Brunssum wordt 
I op . a 9 vijftig jaar. Nu is dit 
niet super buitenge- 
J (jg 71 • Ware het met dat hij op 
m ispfde dag 25 jaar getrouwd 
wP ftj 1 Veertig jaar voetbalt bij de 
hki> Ssurnse voetbalclub 

waar hij op tienjarige 
tif\ l Jd Ud van werd. Zijn func- 
J ^ vinnen het elj'tal was en is 
iÉl het a ^*jd laatste man, nu in 
Pr jj , Veteranenteam. Bovendien 
I $ e l -j ook nog technisch advi- 
' RKB SV. Als technisch 

_ ft le naar van de gemeente 
yjÉ Cten heeft hij de hele nieuw- 
m van het Limburgs Dag- 
tana’ 9 e tegen In de Cramer, als 
e °mh^ leter 7nee ndgezet. Het 
j te u dineren van al deze activi- 
]»„ e , n Vergt heel wat (voetbal- 
rti Wch viek, vindt u ook met... 


^enen 

^Ur^ et lenen van P eld ls een 

ig n e aangelegenheid, maar hel 

i 7i van een auto kan ook 
i n r uitvallen. Daar kwam een 
a ch* Üner van Kerkrade gisteren 
r ech f r - hl ij moest voor kanton- 
m.ter nir Adelmeijer in Maas- 
1 verschijnen omdat hij 
in e r Tne t een onverzekerde auto 
Ve r ? n slr aat reed, waar een rij- 
L. 9eldt. Voor het eerste feit 
l)Q r( e de rechter hem een boete 
f st vijfhonderd gidden op 
en tf tl7l 9 tti het waarborgj'onds) 
c( e f erti 9 gulden voor het twee- 
Officier van justitie mr 
in~ 07lS7na had twintig gulden 
SQ hr u 9eëist - De verdachte 
«bit*- behoorlijk van de boete: 
d e ls n iet normaal. Ik leende 
Ui^^en een dag en ga dan 
Pq Vr agen of de verzekerings- 
r ec ? l f eren iu orde zijn.” Kanton- 
l) ert er tnr Adelmeijer: ,Jdet 
g ?0 fuiven van u was onge- 
ü 0or ” 71 dun 7S de rekening 
Zelf U ' De verdachte heeft nu 
her een auto. Hij heeft hem 
Oes verzekerd... 


I °neel 

% r 

hei f^elgroep Peperbus van 
^ ln terineertencollege voert 
St^j nda 9 om 20.30 uur in de 
tn s assc t l °uwburg 'Drie mensen 
brj en m uren’ op. Het is een 
V( Q e ® werk van de bekende 
schrijver Louis Paul 
d r j n ' Het verhaal gaat over 
het ni . ens en, die op zoek naar 
nim 9eluk mel kop tegen de 
U)e r u l°P en - Dick Gebruys be- 
heei£. ^ e novelle voor het to- 
eharn acle urs Leo Aerden, Ri- 
u en d Laurense, Claudia Er- 
Aer’ri J°° st Laurense, Paloma 
tr iHart Schuren en Pa- 
e en Hertrand zullen trachten 
t e ,dPjsche 'Boonsiaanse' sfeer 
rnopt Wekeu ' ^ 7e ^ at wd z ten, 
tqn u>e l 8 gulden 50 entree be- 
denj 1 ^ niet Pasje kost het zes gul- 


* e lef o on 

ke r Nou doet de telefoon wel va- 
gj„ f ra ar, maar wat was toch 
hcnfJf 7 }. 771 Landgraaf aan de 
cai ' Mevrouw Heiligers kreeg 
A ft telefoontjes die richting 
PLÜ U ^ en ^ a 9 en werden qe- 


Pteprfj en7la P en werden ge- 
lojg®, ’ °P baar toestel. ,JMet 
v rn j ''Voeg de man die zijn 
t>r ee 10 wilde be.llen. Het is echt 
d r 771 d als je je eigen nummer 
U>ilri lt ’ C< ^' drukt en je krijgt een 
lij n vreemde mevrouw aan de 
p r n Mevrouw Heiligers had het 
bet l vi ar dvuk mee. Ze had even 
c er,, i e dat ze in een telefoon- 
* n trale werkte. 


Van onze 
correspondent 

SCHINVELD - Walde- 
mar Florczyk, de twin¬ 
tigjarige Pool, die vorig 
jaar in zijn woonplaats 
Karlino de Schinveldse 
hoejgeet heeft gevon¬ 
den, mag toch naar Ne¬ 
derland komen. Hoewel 
hem en zijn zus Hendri- 
ca in eerste instantie 
eën uitreisvisum werd 
geweigerd, zijn de Pool- 
se autoriteiten, en met 
name het leger, toch 
overstag gegaan. 

Na de aanvankelijke 


Toch visum voor 
Poolse vinder 
van Hoejgeet 


weigering vanwege 
Waldemars dienst¬ 
plicht, is er zowel door 
het hoejhoej-comité als 
door Waldemar alles 
aan gedaan om toch een 
visum te krijgen. 

Zo richtte het comité 
zich onlangs nog per te¬ 
lex tot de commandant 


van de legerplaats, waar 
Waldemar zijn dienst¬ 
tijd doorbrengt. 

Radio 

En Waldemar zelf scha¬ 
kelde de krant in en had 
zelfs een radio-inter- 
view op de zender Po- 


len-3. De radiomede- 
werkers hebben er ten¬ 
slotte voor gezorgd dat 
hij en zijn zus naar 
Schinveld mogen ko- 


Grote vreugde bij het 
comité, dat nu op carna- 
valsdinsdag de volgen¬ 
de hoejgeet ’mi ee gesj- 
trikt udder’ volgens de 
traditie kan laten lance¬ 
ren door de vinder van 
het voorbije jaar. En 
uiteraard een blije Wal¬ 
demar die intussen al 
treinkaartjes heeft ge¬ 
kocht. Hij zal op 4 fe¬ 
bruari in Schinveld arri¬ 
veren. 


Project in Hoensbroek van ongeveer vier miljoen Flats worden verbouwd 
voor oudere bewoners 


• De flats aan 
de Weijenberg- 
straat in 

Hoensbroek die 
- gedeeltelijk - 
worden aange¬ 
past voor oude¬ 
re bewoners. 

Foto: 

FRANS RADE Van onze verslaggever 

HOENSBROEK - Twee flats aan de Weijenbergstraat m 
Hoensbroek zullen worden aangepast voor oudere bewoners. 
Fasegewijs zal de helft van alle woningen in de flats (er zijn er 
in totaal 209) voor bewoning door ouderen geschikt worden ge¬ 
maakt. Er worden ook speciale voorzieningen aangebracht in 
het flatgebouw die door de ouderen gemeenschappelijk ge¬ 
bruikt kunnen worden. Het is voor het eerst dat een grootscha¬ 
lig project wordt opgezet om bestaande woningen om te bou¬ 
wen tot appartementen voor ouderen. 


• Petrica Brosteanu (rechts) met een eveneens Roemeense vluchteling aan een spelletje Back 
Garnmon. Foto: FRANS RADE 

Om na ruim jaar uitslag van asielaanvraag te krijgen 

Roemeen in hongerstaking 


Van onze correspondent 

HOENSBROEK - De 27-jarige Roe¬ 
meen Petrica Brosteanu is gisteren 
in hongerstaking gegaan, Dit omdat 
hij sinds 29 oktober 1987, nadat hij 
voor een vluchtelingencommissie 
in Den Haag moest verschijnen, 
niets meer van zijn asielaanvraag 
heeft vernomen. Met zijn actie wil 
hij eindelijk duidelijkheid verkrij¬ 
gen over zijn lot. Ook omdat zijn 
echtgenote en twee kinderen in 
Roemenië nu al 2 x h jaar van aalmoe¬ 
zen moeten leven. Een visum wordt 
door de Nederlandse ambassade in 
Boekarest geweigerd. 


de m Hoensbroek vraagt hij zich af 
waarom andere vluchtelingen uit 
zijn land wel asiel gekregen hebben. 
„Ik wil geen miljoen en hoef geen 
paleis te hebben in Nederland. Als 
ik maar als een normaal mens met 
mijn gezin in vrijheid kan leven”, 
zegt de Roemeen die in zijn eigen 
land metaaldraaier was en nader¬ 
hand zijn vader hielp met metselen: 
„Het ergste vind ik de onzekerheid. 
Niemand vertelt mij wat er nu gaat 
gebeuren. Daarom probeer ik het op 
deze manier. En reken maar dat ik 
doorzet!” 

Dollars 


De hongerstaking is voor Petrica Petrica Brosteanu vluchtte in 1979 
het laatste middel om aandacht te voor de eerste keer uit onvrede met 
krijgen over zijn belabberde situa- het politieke systeem in zijn land. 
tie. In zijn kamer aan de Akkerwei- Toen was Joegoslavië zijn doel. Het 

Horeca Kerkrade- W est over carnavalsruzie: 

’ Optocht dupe van 
onwil korpsen’ 


Van onze verslaggever 
KERKRADE - De horeca-vereni- 
ging Kerkrade-West vindt dat onwil 
van de kant van de muziekkorpsen 
de ware oorzaak ervan is dat deze 
niet aan de carnavalsoptocht zullen 
meedoen. „Maar waarom, dat be¬ 
grijp ik tot op de dag van vandaag 
niet”, verklaart voorzitster Finy 
Brassé. 

Afgelopen jaar werd de optochtrou- 
te op het allerlaatste moment gewij¬ 
zigd. Zonder medeweten van de ca¬ 
féhouders, die moesten constateren 
dat er mensen op een optocht ston¬ 
den te wachten, op plaatsen waar 
deze helemaal niet verscheen. 

„We drongen aan op een goede rege¬ 
ling. In april kregen we te horen dat 
de carnavalsvereniging en de mu¬ 
ziekkorpsen een nieuwe route wa¬ 
ren overeen gekomen. Sint Jozef 
Kaalheide was het daar echter niet 
mee eens”, legt Brassé uit. 

In juni kwam de horecavereniging 


tijdens een uiterst turbulent verlo¬ 
pen vergadering met een nieuw 
voorstel. „Zonder de lus Gracht was 
die zelfs 400 meter korter. Maar het 
probleem is dat elk muziekkorps 
meteen dreigt niet mee te doen, zo 
gauw de eigen wijk buiten de boot 
valt. Men riep op een gegeven mo¬ 
ment zelfs dat men er niet was om 
de kas van de horeca te spekken en 
dat men de kasteleins niet nodig 
heeft. Nou toen was de sfeer meteen 
verpest”, verklaart de kasteleine. 

Dit jaar omvat de route maar liefst 
21 van de 24 cafés in Kerkrade-West. 
Maar de horeca zegt zelfs akkoord te 
gaan met twee verschillende routes 
die om het jaar gelopen worden. 
Ook al kost dat natuurlijk inkom¬ 
sten. „Het geld voor een muziek¬ 
korps heb ik nu aan de carnavals¬ 
vereniging gegeven, die daarmee 
een ander korps kan aantrekken. In 
elk geval: al is de groep nog zo klein, 
als die maar muziek maakt”, luidt 
de slogan van kastelein Vreuls. 


■werd een kort avontuur dat door 
hardhandig politieoptreden werd 
besloten, en in een ziekenhuis ein¬ 
digde. Zijn tweede poging in 1986 
leverde meer succes op. Ook al kost¬ 
te hem dat duizend dollar die hij aan 
een Roemeense vrachtwagenchauf¬ 
feur moest betalen: „Een bedrag 
waar je in mijn land jaren voor moet 
werken.” 

Zijn gezin liet hij achter omdat hij 
hen de ontberingen van de reis wil¬ 
de besparen. Hij leeft nu eenzaam in 
zijn Hoensbroekse woning. Van 
duizend gulden die hij van de ge¬ 
meente krijgt, betaalt hij ruim een¬ 
derde aan huur. De rest gaat op aan 
levensonderhoud en een bedragje 
dat hij elke twee maanden via vrien¬ 
den illegaal Roemenië insmokkelt 
voor ondersteuning van zijn gezin. 
Want door zijn vlucht mag zijn 
vrouw geen werk verrichten en blij¬ 
ven de kinderen van onderwijs ver¬ 
stoken. 

Terugzending naar zijn geboorte¬ 
land zou volgens hem gevangenis¬ 
straf betekenen. De eerste vluchtpo¬ 
ging leverde hem een boete op van 
4600 lei (ca. 1050 gulden). Hij: „In 
1980 is er een strengere wet aange¬ 
nomen. Als ik terug moet, ga ik voor 
minstens drie jaar de gevangenis 
in.” Een brief met zijn noodkreet 
heeft Petrica met behulp van zijn 
raadsman mr Geraedts uit Bruns¬ 
sum naar diverse instanties ge¬ 
stuurd. Zelfs de koningin kreeg een 
exemplaar. 

Sloopbevel stal 
blijft gelden 

Van onze correspondent 
DEN HAAG/KERKRADE - Het be¬ 
vel om een stal aan de Loosweg in 
Kerkrade te slopen, is door de Raad 
van State in stand gehouden. Eige¬ 
naar Thelen had gisteren om schor¬ 
sing van dat bevel gevraagd, maar 
dat is afgewezen. Volgens burge¬ 
meester en wethouders is de stal 
een ontsierend element in de fraaie 
omgeving van de Loosweg. Thelen 
stelde dat het gebouwtje er al meer 
dan dertig jaar staat en dat het al¬ 
leen is uitgebreid. Volgens het ge¬ 
meentebestuur is er sprake van een 
nieuw bouwsel. 


In de flats komen een alarmerings¬ 
systeem en een vergaande beveili¬ 
ging, waarbij ook huismeesters wor¬ 
den ingeschakeld. Een aantal wo¬ 
ningen wordt aangepast voor rol¬ 
stoelgebruikers, balkons worden 
verhoogd en de galerij voor de wo¬ 
ningen wordt met een glaswand 
dicht gemaakt. 

Verder zullen in het flatgebouw ge¬ 
meenschappelijke ruimten komen. 
In het plan is sprake van een kleine 
winkel, een kapperszaak, een re¬ 
creatieruimte, een ruimte waar de 
dokter kan komen of de pedicure. 
Er wordt zelfs gedacht aan de aan¬ 
schaf van een busje waarmee de be¬ 
jaarden van de woonflat naar het 
centrum van Hoensbroek of het zie¬ 
kenhuis, danwel de kerk kunnen 
worden gebracht en weer terug. 

„Deze woningen zijn nu al erg in 
trek bij ouderen. Dat heeft ons op 
het idee gebracht de flats aan te pas¬ 
sen, zodat oudere mensen er lang 
zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Als het nodig is, moeten ze van 
maaltijden kunnen worden voor¬ 
zien. Met behulp van Gezinszorg en 
andere instellingen moet het moge¬ 
lijk zijn oudere mensen zelfstandig 
te laten wonen. Wij verwachten veel 
van dit project”, zegt directeur 
B. Putman van woningvereniging 
De Voorzorg in Hoensbroek, de 
eigenaresse van de beide flats. De 
flats hebben nu al een huismeester 
en er is een bewakingssysteem via 
een gesloten tv-circuit. De uit 1969 
stammende flatgebouwen zijn 4’/2 
jaar geleden voor 1,8 miljoen gulden 
opgeknapt. „De flats doen het dan 
ook prima, we hebben vrachtlijsten 
met mensen die er willen gaan wo- 


Doorstroming 

De bedoeling is dat de flats voor de 
helft worden aangepast voor oude¬ 
ren (55-plussers) en de andere helft 
blijft beschikbaar voor jongere 
mensen. „Geen gezinnen met kinde¬ 
ren, want ons beleid is erop gericht 
dat gezinnen met kinderen een 
eensgezinswoning krijgen. We ho¬ 
pen een zekere doorstroming te be¬ 
werkstelligen dat ook werkelijk 
eengezinswoningen vrijkomen voor 
mensen met kinderen en dat oudere 
mensen dus inderdaad naar zo’n flat 
gaan.” Met de hele operatie is een 
bedrag van tussen de 3 en 4 miljoen 
gulden gemoeid. De Voorzorg wil 
fasegewijs overgaan tot verbouwing 
en zal als het kan nog dit jaar begin¬ 
nen met de eerste fase waarin 21 wo¬ 


ningen worden aangepast en een ge¬ 
meenschappelijk ruimte wordt ge¬ 
creëerd. Kosten acht ton. 

„Het bestuur heeft hiertoe reeds be¬ 
sloten, omdat wij van mening zijn 
dat dit een goede zaak is. Er moet nu 
aandacht geschonken worden aan 
ouderenhuisvesting, anders zijn 
voorzieningen met op tijd klaar”, 
zegt voorzitter H. Uijterschout van 
de woningvereniging. 

Over de financiering van het project 
bestaat nog niet genoeg duidelijk¬ 
heid. De provincie (verantwoorde¬ 
lijk voor het ouderenbeleid) wil fei¬ 
telijk alleen nieuw T gebouwde, aan¬ 
gepaste woningen voor ouderen 
subsidiëren. 

PNL-extraa(je 
voor Heerlen 

Van onze verslaggever 
DEN HAAG/HEERLEN - De ge¬ 
meente Heerlen krijgt een onver¬ 
wacht extraatje van het ministerie 
van Economische Zaken. Uit de 
PNL-pot wordt 1,7 miljoen gulden 
beschikbaar gesteld voor de infra¬ 
structuur van de nieuw te bouwen 
Dyneema-fabriek op industrieter¬ 
rein De Beitel. Het Heerlense ge¬ 
meentebestuur was gisteren nog 
niet op de hoogte van deze bijdrage. 
„Daar kijken we van op”, aldus een 
woordvoerster van de gemeente 
Heerlen. „Maar het is natuurlijk 
mooi meegenomen”. 

De gemeente Heerlen is van plan 
ook zelf geld uit te trekken voor de 
ontsluiting van de DSM-fabriek. 
Hoeveel is echter nog met bekend. 
„Binnen het college van B en W 
moet daarover nog worden gespro¬ 
ken. Op korte termijn kan de ge¬ 
meenteraad een voorstel tegemoet 
zien”, zei de woordvoerster. Op de 
vraag of de bijdrage van EZ van in¬ 
vloed kan zijn op het bedrag dat 
Heerlen uiteindehjk beschikbaar 
stelt, wilde zij niet ingaan. 

In de nieuwe fabriek, die met in het 
minst dank zij een overheidssubsi¬ 
die van vele miljoenen naar de 
Oostelijke Mijnstreek kon worden 
gehaald, gaat DSM de supersterke 
Dyneema-vezel produceren. De ve¬ 
zel werd door DSM ontwikkeld in 
samenwerking met het Japanse be¬ 
drijf Toyobo. De produktie in Lim¬ 
burg komt echter geheel voor reke¬ 
ning van DSM. De fabriek zal voor¬ 
lopig werk bieden aan 75 mensen. 

(ADVERTENTIE) 


Ambtenaar Praalgraaf bij 
zitting llaad ran State: 

'Burgemeester 
te vriendelijk 
voor casino' 

Van onze correspondent 

DEN HAAG LANDGRAAF 
Woordvoerder P. Diederen van 'he; 
gemeentebestuur van Landgraaf 
heeft vrijdag tijdens een zitting bij 
de Raad van State in Den Haag er 
zijn verbazing over uitgesproken 
dat burgemeester Hans Coenders 
‘te vriendelijk en te coöperatief is 
ten opzichte van het Casino Land¬ 
graaf. 

Volgens Diederen is het gemeente¬ 
bestuur in z'n algemeenheid niet in 
z n sas met het casino. Alleen omdat 
er geen w T ettelijke middelen zouden 
zijn om de exploitanten van de uit¬ 
spanning te stoppen, zou het casino 
met worden gesloten. Wel besloot 
de gemeente onlangs het casino aan 
te schrijven om 22 speelautomaten, 
de zogenaamde eenarmige bandie¬ 
ten, te verwijderen. De automaten 
zijn geplaatst zonder dat er door het 
gemeentebestuur een vergunning is 
verleend. 

De Vereninging Casino Landgraaf 
en F. Theunissen stapten vrijdag 
naar de waarnemend voorzitter van 
de rechtspraakafdeling van de Raad 
van State, staatsraad mr J. de Vries, 
om te klagen over de actie, die de 
gemeente tegen de speelautomaten 
onderneemt. De aanschrijving om 
de automaten weg te halen, zou ge¬ 
schorst moeten worden. 

De casino-exploitanten beroepen 
zich er op door de gemeente, en met 
name door de burgemeester gedane 
toezegging dat het met de automa¬ 
ten wel los zou lopen. Volgens de 
exploitanten waren de toezeggin¬ 
gen zo sterk, dat zij erop konden 
vertrouwen dat automatenvergun¬ 
ning er wel zou komen. Ten opzich¬ 
te van de advocaat, mr George A. 
Winters, zou burgemeester Hans 
Coeders zeer duidelijk zijn geweest 
over zijn te verwachten inspannin¬ 
gen om de politiek te beïnvloeden. 
Blijft echter het feit dat volgens een 
plaatselijke verordening in Land¬ 
graaf pas speelautomaten geplaatst 
mogen worden mdien het gemeen¬ 
tebestuur een vergunning heeft ver¬ 
leend. Staatsraad De Vries vroeg 
aan de exploitanten waarom zij met 
hebben gewacht totdat de vergun¬ 
ning daadwerkelijk in de bus lag. 
Volgens de exploitanten zijn de 
automaten echter geleidelijk in het 
bedrijf gekomen. De gemeente zou 
reeds lang van de aanwezigheid er 
van op de hoogte zijn. Het plotselin¬ 
ge optreden er tegen zou te maken 
hebben met de bekende stok en de 
hond die geslagen zou moeten wor¬ 
den. 

De exploitanten voerden tijdens de 
zitting aan dat de automaten 200.000 
gulden waard zijn en dat daar voor 
hen dus een aanzienlijk belang ligt. 
De gemeentewoordvoerder zei tot 
slot dat het onwaarschijnlijk is dat 
er ooit een vergunrting voor de auto¬ 
maten verleend zal worden. 
Staatsraad De Vries laat zich spoe¬ 
dig uit over het aan hem gerichte 
schorsingsverzoek. 

Heerlenaar 
verdacht van 
oplichting 

STEVENSWEERT/HEERLEN 
Een Heerlenaar die in Midden-Lim- 
burg geprobeerd heeft video’s tegen 
een zacht prijsje te verkopen, is gis¬ 
teren door de Heerlense politie in de 
kraag gegrepen. De man wordt er 
ook van verdacht een aantal dief¬ 
stallen te hebben gepleegd. 

De verdachte zou op een aantal 
plaatsen in Midden-Limburg video¬ 
apparatuur te koop hebben aange¬ 
boden tegen prijzen tussen de 600 
en 800 gulden. De man nodigde as- 
pirant-kopers uit met hem naar een 
speciaal adres te gaan in Stevens- 
weert waar de apparatuur afgehaald 
kon worden. 

De rit eindigde daar bij een wille¬ 
keurig huis. De bestuurder nodigde 
de aspirant-koper uit om buiten de 
auto te wachten en hem alvast het 
geld te geven. Zodra deze echter 
was uitgestapt reed de verdachte 
met het geld weg. 


k/) 


Naam: -- ___ 

Postc. + plaats:- - 

T cl • * ~ 

Giro Lirntou*#* O**" 2 

abonneert iicn e 

•" >*»»"» 
n een abonnement 

neenkwartMl<bo nne nn sueg«') 


- - A 

Limburgs Dagblad Geboren: 

DESIREE 

RENEE 

ANNE 

dochter van 
Riny en Hans 
Leerssen-Coenen 
Hinde nweide 28 
2727 GZ Zoetermeer 


' * 
i 


Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden had¬ 
den, maar ook bedroefd om het scheiden, delen wij 
u mede dat, voorzien van de h.h. sacramenten, na 
een rijk leven, in Gods vrede is overleden, in de 
leeftijd van 76 jaar, mijn lieve man, onze vader, 
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef 

Johannes Petrus 
(Sjeng) Hacking 

echtgenoot van 

Marieche Bosch 

De bedroefde familie: 
Bocholtz: Mevr. M. Hacking-Bosch 
Bocholtz: P. Hacking 

E. Hacking-Bost 
x . Hellen en Joost 

r Mike, Xavier, Laurent 

Bocholtz: K. Kruijen-Hacking 
J. Krui jen 
Carmen en Hans 
Katja en Joost 
Heidi en Martin 
Bocholtz: W. Hacking 

M. Hacking-Frings 
Ruben en Judith 
Familie Hacking 
Familie Bosch 

Bocholtz, 20 januari 1989 

Corr.adres: Paumstraat 9, 6351 BA Bocholtz 

1 De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra¬ 
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 24 januari as. om 
'U.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de 
. Meerdere te Bocholtz. 

-Bijeenkomst in de kerk. 

Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er 
-geen condoleren. 

De rozenkrans wordt maandag as. gebeden om 
18.45 uur in voomoemde kerk, waarna aansluitend 
-'de avondmis te zijner intentie. 

‘’De overledene ligt opgebaard in het mortuarium, 
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; bezoekuren van 
18.00 tot 19.00 uur. 

‘ Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. 


mge en algemene kennisgeving 


die ons liefhad is van ons heengegaan, 
n moeder en onze oma, mevrouw 

Barbara Maria 
Hubertina (Bertha) 
Leummeiis 

geb. 6-2-1899 overl. 19-1-1989 
w moed zal ons steeds een voorbeeld zijn. 


Rita, Hans, Ben, Regine, 
Daoud, Sammy en Anita 

.adres: Fam. Kohnen, 
énterstr. 51, 6291 GB Vaals 

plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden 
maandag 23 januari om 11.30 uur in de Sti- 
'uskerk te Vaals, gevolgd door de begra- 
> op de r.k. begraafplaats te Vaals, 
ij herdenken haar vandaag in de avondmis 
19.00 uur in voomoemde kerk. 
ligt opgebaard in de rouwkapel Lindes- 


auge en algemene kennisgeving 

ikbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens 
. leven heeft gegeven, delen wij u mede dat, op 
-jarige leeftijd, in het St-Gregoriusziekenhuis te 
Bninssum, van ons is heengegaan, mijn dierbare 
man, onze vader, schoonvader, opa, overgrootva¬ 
der, broer, zwager, oom en neef 

Willem Spanjer 

echtgenoot van 

Gertrud Strauch 

Bninssum: G. Spanjer-Straneh 
Hoensbroek: R. Spanjer 

A. Spaajer-Groven 
Bninssum: M. Spaajer 

K. Spaajer-Sdmiveas 
en zijn kleinkinderen 


Familie Spanjer 
Familie Strauch 

issum, 19 januari 1989, Kruisbergstraat 47 
“nr-adres: Weustenraedtstraat 106 
1 GV Hoensbroek 

crematieplechtigheid zal worden gehouden in 
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10, 
maandag 23 januari om 14.30 uur. 

nkomst in het crematorium, waar gelegen- 
is uw naam in het condoléanceregister te 


re en algemene kennisgeving 


fcn diepe verslagenheid geven wij kennis dat heden 
plotseling van ons is heengegaan, mijn man, onze 
vader, schoonvader, opa; broer, zwager, oom en 

: Pierre Somers 

jpp de leeftijd van 72 jaar. 

In dankbare herinnering: 

. GJt FriJ—-Jannen 

‘ kinderen en kleinkinderen 

17 januari 1989 

wei 132, 6412 WB Heerlen 

nkomstig de wens van de overledene, heeft 
crematieplechtigheid in besloten kring plaats- 
onden. 


Enige en algemene kennisgeving 


Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en 
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft 
omringd, geven wy u kennis, dat heden vrij plotse¬ 
ling van ons is heengegaan, voorzien van de h. sa¬ 
cramenten, in de leeftijd van 74 jaar, mijn lieve 
man, onze goede en zorgzame vader, schoonvader, 
opa, broer, zwager, oom en neef 

Frans Joseph (Zef) 
Pennings 

echtgenoot van 

Maria Josephina Geurts 

In dankbare herinnering: 
Einighausen: Fien Pennings-Geurts 

Heugem: Jan en Maria Pennings-Ten Haaf 
Stella, Patrick 

Geleen: Mia Pennings en Jan Slangen 
Jan f' 

Einighausen: Harrie Pennings 

Sittard: Jeanne en Wil Ehlen-Pennings 
Marion en Marcel 

Bom: Jos en Gusta Pennings-Peters 
Ronald, Hoger 
Einighausen: John Pennings 
Einighausen: Hub Pennings 

Buchten: Henk en Marjo Pennings-Oberdorf 
Laura, Ilona 
Familie Pennings 
Familie Geurts 


20 januari 1989 

Heistraat 38, 6142 AL Einighausen 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
dinsdag 24 januari 1989 om 10.30 uur in de paro¬ 
chiekerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te 
Einighausen. 

Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats¬ 
hebben om 11.45 uur in het crematorium Neder- 
maas, Vouershof 1 te Geleen. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
schriftelijk condoleren vanaf 10.10 uur. 

De dierbare overledene zal bijzonder worden her¬ 
dacht tydens de avondmis van maandag 23 januari 
as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk. 
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium 
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30 
tot 19.00 uur. 


Met grote droefheid geven wij u kennis dat, geheel 
onverwacht, van ons is heengegaan, in de leeftijd 
van 78 jaar, onze lieve zuster, schoonzuster, tante 
en nicht 

Mien Valkenberg 

weduwe van 

Hein Meex 

Familie Valkenberg 
Familie Meex 

Voeren daal, 18 januari 1989 
Desteijnstraat 17, 6367 DA Voerendaal 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
maandag 23 januari as. om 11.30 uur in de parochie¬ 
kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te 
Kunrade-Voerendaal, met aansluitend crematie te 
Imstenrade-Heerlen. 

Samenkomst in de kerk. 

Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er 
geen condoleren. 

Zondagavond om 18.00 uur zal de overledene bij¬ 
zonder worden herdacht in voomoemde kerk. 
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00 
tot 19.00 uur en op zondag van 11.00 tot 12.00 uur in 
het mortuarium, Kerkplein 43 te Voerendaal. 

Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont¬ 
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be¬ 
schouwen. 


Het is onze droeve plicht u in kennis te stellen dat, 
na een waardig gedragen lijden, van ons is heenge¬ 
gaan, onze broer, zwager, oom en neef 

Klaas Timmerman 

weduwnaar van 

Alberdina Mulder 

op de leeftijd van 76 jaar. 

In dankbare herinnering: 

Familie Timmerman 
Familie Mulder 

18 januari 1989, Mettenstraat 2, Hoensbroek 
Corr.adres: Trompstraat 15, 6414 SB Heerlen 

De crematieplechtigehid zal plaatshebben op dins¬ 
dag 24 januari om 13.30 uur in de aula van het cre¬ 
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10. 
Bijeenkomst in voornoemd crematorium. 

U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers van 
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; be- 
zoekgelegenheid dagelijks van 14 tot 15 uur en van 

19 tot 20 uur, zondag van 14 tot 15 uur. 


Met grote droefheid geven wij kennis van het over¬ 
lijden van onze lieve moeder, groot- en overgroot¬ 
moeder 

Augusta Viktoria 
Erbing 

Voorzien van de h.h. sacramenten, overleed zij in 
de leeftijd van 81 jaar. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 

6466 KE Kerkrade, 19 januari 1989 
Elberenveldstraat 206 

Corr.adres: Voorterstraat 369, 6462 SH Kerkrade 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op 
dinsdag 24 januari as. om 10.00 uur in de parochie¬ 
kerk St.-Martinus te Kerkrade-Spekholzerheide, 
waarna aansluitend crematie in het crematorium te 
Heerlen, Imstenraderweg 10. 

Bijeenkomst in voomoemde kerk. Voor vervoer is 
gezorgd. 

Maandag 23 januari zal moeder bijzonder worden 
herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in bo¬ 
vengenoemde kerk. 


Dankbetuiging 

Je t oas iemand om nooit te vergeten. 


Met rrijn in ons hart zullen wij verder leven 
en altijd denken aan wat jij voor ons beteken¬ 
de. 

Wiebe Holtjer 

Voor al uw goede woorden en troost en steun 
en de vele bloemen heel hartelijk dank. 

Annie Holtjer-van Reenen 
en kinderen 


Enige en algemene kennisgeving 

Het is onze droeve plicht u in kennis te stellen dat heden 
van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, 
onze tante 

Hubertina Cornelia 
Maria Dieteren 

op de leeftijd van 80 jaar. 

In dankbare herinnering: 
haar neven en nichten 
18 januari 1989, Deweverstraat 9 
6361 BX Nuth 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op dinsdag 
24 januari om 11.30 uur in de St.-Bavokerk te Nuth, ge¬ 
volgd door de begrafenis op de begraafplaats aldaar. 
Bijeenkomst in de kerk. 

Zondag as., tijdens de eucharistieviering van 11.15 uur in 
voomoemde kerk, bidden wij mede voor haar zielèrust. 
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers van De 
Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; bezoekgele- 
genheid dagelijks van 14 tot 15 uur en van 19 tot 20 uur, 
zondag alleen van 14 tot 15 uur. 


Zaterdag 21 januari 1989 • Pagi 


Heel veel mensen toonden hun medeleven bij het overlijden en de begï* - , 
fenis van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma 

Jans j 

Klijnsma-van der Heide 

We kunnen jullie onmogelijk allemaal persoonlijk bedanken. DaaroflL 
doen we het op deze manier. 

Hartelijk dank voor al uw bemoedigende woorden, uw aanwezigheid» 
brieven, kaarten, bloemen enz. 

Karin van Loosen-Klijnsma .. 

Paul van Loosen 

Iet Thomas-Klijnsma 

Karei Thomas 

Dennis 

Wiebo Klijnsma 

Geleen, januari 1989 


llllll Enige en algemene kennisgeving 

t 

Tot ons groot verdriet moesten wy afscheidnemen 
van mijn lieve man, onze dierbare broer, zwager, 
oom en neef 

Engelbert Barbara 
Jacobus van Dael 

echtgenoot van 

Jouk Niemarkt 

Hij overleed op de leeftijd van bijna 78 jaar, in het 
De Weverziekenhuis te Heerlen. 

In dankbare herinnering: 

Jouk van Dael-Niemarkt 
Familie van Dael 
Familie Niemarkt 

6372 GM Landgraaf, 20 januari 1989 
Sleinadestraat 53 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dins¬ 
dag 24 januari as. om 10.30 uur in het crematorium 
te Heerlen, Imstenraderweg 10. 

Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato¬ 
rium om 10.15 uur. 

Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel 
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, van 16.00 
tot 17.00 uur. t Maria Schoenmakers, 81 jaar, Graaf 1, 6101 CC 
Echt. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge¬ 
houden maandag 23 januari om 10.30 uur in de pa¬ 
rochiekerk van de H. Landricus te Echt. 

t Peter BertjenX, 78 jaar, weduwnaar van Marga- 
retha Rijks en van Anna Caris, Kraaiakkerweg 
25,6081 EK Haelen. De plechtige uitvaartdienst zal 
worden gehouden op maandag 23 januari om 10.30 
uur in de parochiekerk van de H. Lambertus te 
Haelen. 

t Miet Martens, 66 jaar, echtgenote van Paul Del- 
sing. Bovenstestraat 11, 6101 EG Echt. De plech¬ 
tige uitvaartdienst zal worden gehouden op dins¬ 
dag 24 januari om 10.30 uur in de parochiekerk van 
de H. Landricus te Echt 

t Christel Korten, oud 86 jaar, weduwe van Karei 
Maessen. Mergelweg 247, 6212 XE Maastricht 
De uitvaartdienst vindt plaats maandag 23 januari 
as. om 11.30 uur in de parochiekerk van de H. Pe¬ 
trus, Villapark-Maastricht Er is geen condoleren. 

t MatU Haenen, oud 64 jaar, echtgenoot van Annie 
Essers. Dorpsstraat 76, 6227 BP Heer-Maas- 
tricht. De uitvaartdienst vindt plaats maandag 23 
januari as. om 11.00 uur in de parochiekerk van St- 
Petrus Banden te Heer-Maastricht. Er is geen con¬ 
doleren. 


Met grote droefheid geven wy kennis dat, toch nog 
vrij onverwacht, in de leeftijd van 65 jaar, is overle¬ 
den, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma 

Maria Mathilde Boels 

weduwe van 

Jan Willem Janssen 

De bedroefde familie: 

Tegelen: Mathieu Janssen 

Regien Janssen-Bense 
Thomas, Inge en Michiel 
Eli: Philma Hülsman-Janssen 
Ton Hulsman 
Ralf 

Familie Boels 
Familie Janssen 

6451 CA Schinveld, 19 januari 1989 
Beekstraat 9 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra¬ 
fenis, zal plaatsvinden op maandag 23 januari as. 
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius 
te Schinveld. 

De avondwake, gevolgd door de avondmis, is he¬ 
den, zaterdag 21 januari, om 18.45 uur in voomoem¬ 
de kerk. 

Geen condoleren. 

Bezoek in de rouwkapel te Schinveld van 18.30 tot 
19.45 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. 


Dankbetuiging 

Graag willen wy iedereen bedanken die, op w 
wijze dan ook, blijk van medeleven heeft ge& 
by het overlijden van 

Ger van den Kerkh< 

Marlies van den Kerkhof-Ramafe 
Ariana, Desirèe 

Heerlen, 20 januari 1989 Zekerheid voor een waardig Afscheid 

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. 
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. 
Tevens verzorging van komplete koffietafel- 
Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. 
Begrafenis- en crematieverzekeringen. 
Koopsommen en wilsbeschikkingen. 
OÜemolenstraat 30 - Postbus 2755 
6401 DG Heerlen - TeL 045-714427. 

Waarin is opgenomen: J.G. Boon, 
Kofcraderweg 88, Heerlen - TeL 045-416814. 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

JS. Port, gedipt uitvaartverzorger Transcendente medidatie 

Voor ALLES beter uitgerust. 

TM: geeft rust dieper dan slaap. 

TM: lost diepgewortelde stress en spanningen op. 

TM: geeft helderder denken en doeltreffender handelen. 

TM: verlicht slapeloosheid, normaliseert bloeddruk. < 

TIM: geeft meer energie, zelfvertrouwen, stabiliseert. -| 

TM: is een eenvoudige ontspanningstechniek en wordt 2x per datf 1 
beoefend gedurende 15 è 20 min. in een comfortabele stoeM 

Vrijblijvende informatie-avonden: | 

Valkan burg Maarlan j 

TM Centrum Baron Hotel Maastricht 

Kloosterweg 36 Wilhelminaplein 17 Alexander Battalaan 4*j 
maandag 23 januari dinsdag 24 januari dinsdag 24 januari j 

Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis. ■■■ 

Inlichtingen: 045-241385 / 043-252610 «*•» Te k. 5 stuks SPORTVEL- 
GEN v. Ford. Vr.pr. ƒ300,-. 
Tel. 045-353342. 

ITAT Ritmo D bj. ’81, moto- Te k compL LPG-IN- 
nsch en technisch 100%, ctat t, 70 Itr Vr nr f - 
«Pk ’89, 5 versnel. TeL 045^ SoHPnffiè. *’' 

Te k. MAZDA 323 ’79, apk 
ek., zeer mooi. Miert, de 


TALBOT Solara 1.6 GL, 5 Te k. BMW 316 bj. ’76, apk 

’oq o r i oen aac a conn?» 
electr. ramen. 3 mnd. gar., 
trekhaak. + 10.000 + apk; 
Innocenü 120 L, m. *82, 
loopt 175 km per uur, met 
apk + 10.000 + 3 mnd. gar.; 
T e k. van part Opel KA- 
DETT 1300 GLS bwj. ’85, 
46.000 km, orig. schuifd., 
trekh., stereo-inst enz. Ho- 
rizonstr. 22 Treebeek- 
BrunSsum. Te k. aang. ONDERDE¬ 
LEN voor VW kever. 
Tel.045-216063. 


Te k. SPORTVELGEN met 
banden voor Opel of BMW. 
Vrjar. ƒ500,-. TeL 045- 
228294. 


Te k. zeer mooie VW Polo 
coupé sprint jub.uitv. *86, 
30.000 km. 045-316599. 


Te k. PEUGEOT 505 STI 
injection, bwj. 10e mnd. *79, 
apk, div. extra’s, electr. ra¬ 
men + schuifd., st.be- 
kracht + getinte ruiten, 
i.g.st Pr. ƒ 2250,-. Tev. Re¬ 
nault 14 bwj. '78. Pr. ƒ600,-. 
TeL 045-314654. 


BMW 315 6-’83 wit zeer 
mooi, div. extra’s, apk 6-’89. 
TeL 045-325426. 


SUBARU minyumbo-bus 
’85 l highroof i.g.st_ Vr.pr 
' 'oe 


zeer mooi, weinig gelopen, 
met apk + 3 mndTgar. + 
10.000-beurt; Opel Rekord 
2300 CL, wit, combi, met 
stereo, apk + 10.000-beurt + 
3 mnd. gar., dubb. spiegels 
en trekhaak; Audi 100 com¬ 
pL 200 uitgeyoerd, dubb. 
spiegels, lpg, trekhaak, 
sportvelgen, get glas, le 
eig.; Opel Kadett Rally 2 L 
GTE met sportvelgen en 
nw. 205 banden Lexmaul 
SP, geel, wit kent, 1980, 
met trekhaak, apk + 10.000 
+ 3 mnd. gar. Tel. 04490- 
52697. 


Te k. VW Golf auto. bj. ’77, 
apk 29-78-’89. TeL 045- 
462760. 


OPEL Kadett 1.3 S 5-drs. 
’80, apk 12-’89, lpg + stereo, 
zeer mooi. Vr.pr. ƒ 4750,-. 
Lichtenbergstr. 11 Kerkra- 
de-Chèvremont 


Te k. zeldz.mooie FORD 
Taunus 1.6 L bj. ’7-7-’80 m. 
agk. Vr.pr. ƒ 29M,-. TeL 045- 


Hoenstr. 181 Hoensbroek. MITSUBISHI Celeste bj. 
’78, apk tot sept. ’89. Vr.pr. 


■ m Y QT 


Koopje ZASTAVA 1100 L 
5-drs. bi. ’82, apk 90 ƒ 1950,-. 

C A C#71 AC. r f 
HONDA Civic 1200, apk tot 
nov. ’89,100% in orde. Past 
Schattenstr. 88 Schaesberg. 


FORD Escort zeer mooi, 
42&53 9 ' Vr ' Pr ‘ f 195 ° r ' ° 45 ' 


Te k. VW Golf bwj. ’78. 

Si Pr Mil&2 aPk to ‘ 0kt 


Voor het opgeven van 
overlijdensadvertenties voor de krant 
van maandag, bestaat gelegenheid op 
zondagmiddag tussen 15 en 16 uur op 
ons hoofdkantoor, of telefonisch 
uitsluitend op 045-739886. 


Limburgs Dagblad 


In de Cramer 37, Haarlan Te k. OPEL Ascona 16 S, |’80, apl 
apk. Schepenstr. 55 Bruns-1225904. 
sum. 


Te k. FORD Escort 13 L, t 
’82, Lnw.st le eig., 60.00^ 
km, met apk tot ’90 ƒ 6900, 
Rdr. Hoe nstr. 181 Hoens¬ 
broek. 


Te koop EEND 2CV6, bwj. 
’80, apk ƒ1350,-. TeL 045- OPEL Kadett HB bwj. ’81, 
APK 6-89 blauwmett 
nieuwst ƒ 5650,-; 043 

631013. 


Te k. VOLVO 360 GLT 2.0 
L inj., 5-drs., bwj. 7-’85 
ƒ 13.750,-. 045-210290. 


Honda PRELUDE EX ’83 
kl. zilvergrijs, i.stv.nw. 
Stuurbekr. ƒ 13.750,-. 04492- 
3234. 

Wnnw:iHKi: 
Kort geding over uitgesü 

Opnieuw gesprek 

Telecom-bedrijv^ 
en minister Smit 


Van onze redactie economie rjj 


Te k. TOYOTA Starlet ’79. 
Pr.n.o.tk. tel.: 04451-2042. 


NISSAN Sunny 1,3 GL 
4-drs., nw. model ’83, APK 
9-1-yO, byzonder mooi 
/ 5700,-; Tel. 04406-13137. 


Te k-BMW 320,6 til, lpg. bj. Xe koop Honda 
m, 81, getmt glas, elektr. bi. ’80. Vr.pr. ƒ: 

eEfcp'Tdi ol492 ^ 82 ' 

461266. 


Te k. VOLVO 343 DL bwj- 


la ACCORD 
ƒ2000,-. TeL 
PÏïikjH «}:1 

* 


Te k. FIAT Panda White 
sept ’85, 31.000 km, nieuwe 
voorbanden en accu. Goed 
onderhouden, als nieuw. 
Heel veel extra’s. Vr.pr. 
ƒ 7300,-. TeL 045-441479. 


Te k. RENAULT Fuego 1.6 
GTS, apk, veel extra’s, bj. 
bijna ’81.Pr. ƒ4250,-. £eer 
mooi. Dir. Schrynenstr. 2 
Kerkrade. 


Te koop OPEL Kadett 1.6 i 
bj. ’88, 3-drs., kl. wit Pr. 
21.500.-. Tel. 045- 
14323/717129. 


Te k. VW kever 1300 ’71. 
TeL 045-272151. 


Van Volvomedew. VOLVO 
340 1.7 1 4-drs. GL bi. okt 
’87. Pr. ƒ21.000,-. TeL 045- 
422012. 

LADA 2105 GL 1,5 nov. ’85, 
le eig., kl. rood, a.nw. 
ƒ 5000,-. 045-420650. 


Nissan CHERRY 1300 GL 
bj. ’84, 55.000 km Lz.g.st 
ƒ6500,-. Hoofdstr. 36 Am- 
stenrade. 04492-2601. 


Alfa Romeo GIUUETTA 
2.0 ’81, kl. ivoor, als nw. 
ƒ 4250,-. 045-45421Ï. 

Opel SENATOR 2,5 i ’84, kl. 
metgroen, le eig. i.nw.st, 
aut. lpg ƒ 14.750,-. 04492- 
3234. 


Te k. Opel REKORD 1900 
bwj. ’7£f i.g.st Stationsstr. 
10 Nuth. 04&-242334. 


Te k. BMW 525 6 cyl. 3.0 1. 
bwj. ’79, met Pr. n.o.tk. 
04454-4719. 


Te k. GOLF GTI bwj. ’81 
zeer mooi ƒ 8000,-; TeL 045- 
425255 b.g.g. 045-425969. 


PEUGEOT 104 ”76 i.g.st 
Kmpje! ƒ 975,-; TeL 04405- 


Te k. VW Passat diesel ’82 
met 5 versn., zeer zuinig. 
Maaienhof 27 Heerlerbaan. 
TeL 045-425996. 


Te k. OPEL GT ’71 i.g.st. 
tevens Opel GT 1971 niet 
gerestaureerd. TeL 04406- 


OPEL Kadett 13N club ’87 
rood 


Te k. HONDA Prelude ’79, 
apk gek., electr. schuifd., 
als nieuw. Inruil mog. Pr. 
ƒ3750,-. 045-726008. 


AUTOBEDRIJF Rosen- 
baum b.a. Ford Escort 1300 
laser, stationc., bj. ’84, i.n 
w.st. Opel Kadet 13 lfï bj 
83, 5-drs., stationc. i.nw.st 
Locht 73 Kerkrade. Tel. 
045-413477. 


CITROEN Visa 11 RE kl. 

ÖM: APK -‘ ek - m 


Te k. TOYOTA Carina 
2-drs. i.z.g.st. APK 1-90 bwj. 

rW 2190 "’ TeL ° 449 °’ 


DEN HAAG (GPD) - Het ultimatum vang 
enigde telecommunicatie bedrijven (VT*" 
minister Smit-Kroes over uitstel van de Ke 
van telefoon-apparatuur is opgeschort. VW 
middag hebben de advocaten van beide P**^ 
besloten dat maandagavond een gesprek w. 
de minister en het bestuur van de VTB 
vinden, zo bevestigt een woordvoerder v®^_ 
ministerie van verkeer en waterstaat. V* 
stuurder C. Koenen zegt er vanuit te gaan 
dan met de minister inhoudelijk gesproken 
worden. 

Zonder de toezeggi ng v an de minister 
kort geding van de VTB tegen de staat onv 
delijk zijn geworden. De bij de VTB aamff®* 
bedrijven, met een omzet van zo’n 300 
gulden en enkele duizenden arbeidspi®* 
eisen meer tijd voor de wettelijk verpn 
goedkeuring van hun apparatuur. De 

voering van de nieuwe telecommun.icatiev' 

de beperkte capaciteit van de keuringsins» 
zouden volgens hen een concurrentieveiv 
opleveren ten opzichte van de inmiddels v 
standigde PTT. Ook op grond van Europ®"” 
gelgeving is een en ander aanvechtbaar. 

Blijkbaar hecht ook de minister m ® er v0 ot 
aan overleg, dan aan een confrontatie 
rechter. Vrijdagavond liep het ultimatum % 
VTB af en zou een kort geding 
zijn geworden. „We bergen de patronen m , 
alduS VTB-bestuurder Koenen in “Pu* 
Carina I *»maar ook de VTB geëft duidelijk de voo 
90 bwj. aan een compromis”. 


m 

% 


y 

i 
provincie om 

2id. 


uvelk? 

toon 


0 

ke 1 * 


OS in beraad over afwijkend standpunt 

Mogelijk toch 
merirelvvinnmi» 
door Ankersmit 


> Van onze verslaggevers 

^ ^STRICHT - Het is nog niet zeker of kalkproducent An- 
{j 0 Sr ^it in Maastricht een uitbreiding van mergelwinning op ’t 
v ast Worc ^ on t z egd. Deputé Hilhorst vindt dat de provincie 
V 0 1 nioet houden aan het eerder ingenomen standpunt om 
Ankersmit een uitzondering te maken. Binnenkort zullen 
deputeerde Staten zich over een standpunt buigen. 

Hilhorst kan de provincie De gemeenteraad van Margraten 

iü n ‘°S tot verlening van de vergun- heeft al eerder uitdrukkelijk uitge- 

e *h] t°t uitbreiding van de huidige sproken dat een verdere uitbreiding 

• Over at ‘ e ’ n d e groeve in ’t Rooth van de groeve Nekami in 't Rooth 

t C aan - De brief van minister n i e t mag worden toegestaan. Vol- 

‘-'Kroes, die eerder deze week gens burgemeester Herman Kaiser 

^ wer d, doet daar volgens zal de raad zich nu ongetwijfeld ge- 

i e k niets aan af- In die brief schreef sterkt voelen in deze mening door 

- ewindsvrouwe dat de milieube- het besluit van minister Smit- 

togen de mergelwinning Kroes. 
kr Tci ook voor Ankersmit gel- „De raad zal onvoorwaarde- 


d 6tl t,nc i ook voor Ankersmit gel- „De raad zal onvoorwaarde- 

lijk aan haar besluit vasthouden.” 
in Provinciebestuur verschilt hier- aldus Kaiser. Het betekent dat, ook 
v *n v menmg met het ministerie al zouden GS toch een concessie 
b<> n Ver keer en Waterstaat. GS heb- willen verlenen aan Ankersmit voor 
steeds vastgehouden aan het verdere afgraving in ’t Rooth, de 
tfere Punt dat voor Ankersmit an- raad beslist zal bezwaar aanteke- 
omstandigheden gelden. Het nen, tot bij de Raad van State toe. 
maakt hoogwaarige produk- 

tot g n beeft daar - in tegenstelling Deputé Hilhorst zei gisteren dat uit 
(ta nc i - minder grote hoeveelhe- de brief van de minister niet kan 

H ...l - _I . . .1 • _ 


1 Mergel voor nodig. 


worden gelezen dat de provincie nu 


Nog geen zure regen 
projecten in Limburg 


Van onze verslaggever 

{J^STRICHT - GS van Limburg 
| v 0 u- n n og geen plannen om, in na- 
® van de provincies Noord- 
en Gelderland, geld be- 
Vijg “aar te stellen voor een onder- 
cj 0 b r °jekt over zure regen. „Om de 
g e ae onvoudige reden dat daar nog 
al(k aa nvraag voor is ingediend”, 
i t)rn, S een woordvoerder van het 
^ nt lncie bestuur. „In Noord-Bra- 
^itliti f n Gelderland gaat het om een 
,v 0o a bef uit het onderwijs. Daar- 
*v er ls subsidie gevraagd en ook 
f$t 3 a tre kt- Zover ons bekend be- 
t* er in Limburg nog geen plan- 
'A v °°r een dergelijk projekt”. 

g^.^orb-Brabant en Gelderland 
bet om op de praktijk gerichte 

>\r. 

'leuire Hei n-affaire 

LÖA Valkenburg* 
1 Wil opheldering 

k^ENBURG _ Het CDA Val- 
Qi^i ür g heeft burgemeester Paul 
S to^ t Se n gevraagd een interpellatie 
m' ri n e staan tijdens de raadsvergade- 
^ Van komende maandagavond. 
tï W aar aan leiding van perspubli- 
v ' v eei r S Ki OVer de beschuldigingen van 
b^j r blad Nieuwe Revu dat met 
semeester Gilissen te sjoemelen 


onderwijsprojekten over zure re¬ 
gen. Leerlingen van basisscholen en 
de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs meten in een bepaalde 
tijd de neerslag, bepalen de zuur¬ 
graad en bestuderen de gevolgen 
van zure regen. 

In het verleden heeft het Limburgse 
provinciebestuur in de Oostelijke 
Mijnstreek een interscholair milieu- 
projekt financieel ondersteund. 
„Omdat wij hechten aan bevorde¬ 
ring van het milieubesef en milieu- 
bewustgedrag”, aldus de woord¬ 
voerder van het provinciebestuur. 
Een eventuele aanvraag voor subsi¬ 
die voor een zure regen-projekt in 
Limburg, zal door het provinciebe¬ 
stuur dan ook serieus worden beke¬ 
ken, zo zei hij. 

valt. „Niet alleen uw goede naam, 
maar ook die van het gemeentebe¬ 
stuur wordt geweld aangedaan”, al¬ 
dus het CDA. 

Het CDA wil onder meer weten wie 
de eerste contacten heeft gelegd 
met de heren Ruigkok en Storms, 
de zogenaamde zakenlieden van 
Abel Consultancy en of over deze 
heren informatie is ingewonnen al¬ 
vorens een afspraak te maken. Ver¬ 
der vraagt het CDA waar de ge¬ 
sprekken hebben plaatsgevonden, 
of de wethouders hiervan op de 
hoogte waren, of het inderdaad 
maar twee gesprekken zijp geweest tui Slachtoffer hield afspraken bij 

Dader moet geweten 
hebben dat vrouw 
alleen in club was’ 


jj . Vervolg van pagina 1 

- Bij de politie van 

• Ouj werd donderdagavond 

* aan S*fte gedaan van de 
P 'kuéi» u P . de 39-jarige Duitse pros- 

io 0r ” e lga, nadat haar lichaam 
naast de bar was 
) * r .°“ e n. Meteen daarna werd 

' d v . an de Holzstraat, dicht 

1 w U *J itse grens, afgegrendeld, 
ï *k«t t°en meteen begonnen 

een buurtonderzoek. 

, 0$ 

’ P r ivéci?vf n d * e rond acht uur in de 
i a °VenrT aanw ezig waren, werden 
t>U rea Voor ver boor naar het 
; fle d ta atgev °erd. De hele nacht en 
eh er u e ^ na beeft de technische re- 
n agezn e bet pand en de omgeving 
^erd u P ♦ ° p even tuele sporen. Ook 
' Va akt r- pand voortdurend he¬ 
chter Gisteren moest de politie 
dat ook deze onder - 
a ktijken nog geen concrete 
ns hebben opgeleverd. 

wordt vooral gekeken 
SüeencÜi. klantenbestand van de 
^ririoo i! i Ge rechercheurs, die 
§en s be l ast zijn, genieten vol- 
m w °ordvoerder echter wei- 
bersn^ ew l rkm g van de betrokken 
te het en ‘ ”^ e de kken elkaar”, heet- 
c °mmentaar van de politie. 


De Queensclub, die algemeen be¬ 
kend staat als een rustige, (relatief) 
nette ammeerclub, heeft bovendien 
geen gebrek aan klandizie. Het on¬ 
derzoeksteam staat dan ook nogal 
wat spitwerk te wachten, aldus de 
woordvoerder. 

A < 1 rossen b< >ek j o 

Interessant in dat verband is dat het 
slachtoffer haar afspraken altijd bij¬ 
hield. Volgens een kennis van Hel- 
ga, die om begrijpelijke redenen 
anoniem wil blijven, noteerde zij 
haar afspraakjes namelijk in een 
boekje. 

„Zij schreef altijd op met wie ze in 
zee ging en deed de deur van de 
club ook alleen maar open voor de 
mannen, met wie ze had afgespro¬ 
ken. Ik heb haar eens gevraagd of ze 
niet bang was om ’s middags altijd 
alleen in die club te zitten. En toen 
zei ze, nee hoor, want ik doe gewoon 
niet open voor vreemden en ken al 
mijn klanten. Helga was wat dat be¬ 
treft heel voorzichtig.” 

De in Duitsland woonachtige vrouw 
kwam volgens een kastelein, die in 
de Holzstraat een café exploiteert, 
regelmatig vroeg in de middag naar 


verboden is een nieuwe vergunning 
te verlenen. „De minister heeft geen 
taakstellend beleid verkondigd”, al¬ 
dus Hilhorst. In principe zou de pro¬ 
vincie ook een afwijkend standpunt 
ten aanzien van mergelwinning op 
het plateau van Margraten door 
Enci kunnen innemen, maar juist in 
dat geval zien GS daar - mede ge¬ 
zien de betere economische tijden - 
geen aanleiding meer voor. 

Ook de directie van Ankersmit zelf 
wees gisteren op het kleinschalige 
karakter van de mergelwinning die 
voor dit bedrijf nodig is. „Het tempo 
en de kleinschaligheid, circa één 
hectare per jaar, is van dien aard dat 
het proces sociaal, landschappelijk, 
milieutechnisch en ecologisch goed 
te beheersen is,” aldus de directie 
Het bedrijf, waar 150 mensen wer 
ken, zal ook de nodige stappen on 
dernemen om het overleg over 
voortzetting van de mergelwinning 
te kunnen voortzetten. 

Ankersmit heeft opties op aangren¬ 
zende terreinen op ’t Rooth en on¬ 
derhandelt al jaren over een nieuw 
wmningsakkoord. In een reactie 
wees de directie er gisteren nog 
eens op dat de herinrichting van de 
groeve ’t Rooth zodanig vorm is ge¬ 
geven dat de terreinen vanwege de 
grote natuurwetenschappelijke en 
ecologische waarde tot beschermd 
natuurgebied zijn aangewezen. 

Inmiddels heeft de PvdA-statenfr 
actie vragen gesteld over de even 
tuele uitbreiding van de concessie 
van Ankersmit. De statenleden wil 
len op korte termijn een uitspraak 
van GS. De PvdA vraagt zich af of 
een dergelijke uitbreiding niet net 
zo goed onomkeerbare milieu-effec 
ten heeft als het afgraven van het 
plateau van Margraten. 


(ADVERTENTIE) 

PERZENHUIS 

TEHERAN 

HEERLEN 

NIEUWE 

COLLECTIE 

NEPAL 

TAPIJTEN 

u vindt ons ook 
op kabel t.v. 

\ Pag. 403 

Promenade 143 
SW 045-715372 pV 
'M HEERLEN «ijj 


lil 


De gekantelde vrachtwagen wordt door twee kraanwagens weer op zijn 'poten' gezet. 

Foto: PETER RÓOZEN 


Van on Z e vers.aggever dlUuffmr «CU 

SPAUBEEK — Grote conster- . 

natie gisterochtend om 6.30 | 4 

uur op de autoweg A76 ter VjOllSldTriclI 
hoogte van Spaubeek toen 

daar een Duitse oplegger plot- 1 1 

seling dwars door de midden- i flOOI* ()‘A L O f ”1 
vangrail reed en op de andere J. ^ I 

weghelft kantelde. 

Twee personenauto’s knalden bo- tijdelijk gestremd, hetgeen aan bei- 
venop de truck. Vrachtwagenchauf- de zijden een file van enkele kilome- 
feur N. uit Keulen werd gewond per ters tot gevolg had. 
ambulance overgebracht naar het 


Duitse chauffeur gewond naar ziekenhuis 

Consternatie op A-76 
door gekantelde truck 


te pas komen om de oplegger weer 
recht te krijgen. Dat karwei duurde 
tot 13 uur. Zolang stonden er ook fi¬ 
les tussen Geleen en Heerlen. Oven- 


ziekenhuis. Beide rijbanen raakten Twee kraanwagens moesten eraan gens bleef rijkswaterstaat tot laat in 

de avond aan het werk om de be¬ 
schadigde vangrail te repareren. 

De vrachtwagen reed in de richting 
van Geleen naar Heerlen, toen hij 
plotseling de vangrail ramde en 
naar de tegengestelde rijbaan door¬ 
schoof. De automobilisten B. uit 
Simpelveld en W. uit het Duitse Erf- 
tstadt konden hem niet meer ont¬ 
wijken en reden met hun personen¬ 
auto tegen de truck aan. Ze kwamen 
met de schrik vrij, maar hun voer- 


Vooral om milieubelastende bedrijven te weren 

IPR voortaan getoetst 
aan beleid provincie 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - De Indus- 
triebank Liof zal in de toe¬ 
komst rekening moeten hou¬ 
den met het provinciaal be¬ 
leid, bij de toetsing van aan¬ 
vragen voor kleine investe¬ 
ringsprojecten. Provinciale 
Staten van Limburg gingen 
gisteren in meerderheid ak¬ 
koord met een PPR-voorstel, 
dat vooral beoogde bedrijven 
te weren die het milieu (nog) 
zwaarder belasten. Het voor¬ 
stel was afkomstig van de 
PPR-er Van der Hijden, die zei 
dat de milieuwetgeving nog 
steeds iets weg heeft van wat 
hij een - ’in katholieke kring 
bekende’ - dubbele moraal 
noemde. 


„Je kunt het vergelijken met de ma¬ 
nier waarop we omgingen met bij¬ 
voorbeeld de Vasten wet. We kregen 
duidelijk geleerd wat allemaal als 
uitzondering mogelijk was. Ook als 
je daar bewust gebruik van maakte 
ging je vrijuit. Ik heb een pastoor 
gekend die het klaar kreeg om op 
Goede vrijdag bij zijn vriend de do¬ 
minee te gaan eten,” schertste Van 
der Hijden. 

Hij gaf dit voorbeeld om aan te ge¬ 
ven dat ook in Limburg is omge¬ 
sprongen met een regelgeving, die 
eigenlijk ter bescherming van het 
milieu bedoeld was. Van der Hij¬ 
den: „Ons stelsel van vergunningen 


tuigen werden flink beschadigd. 

was afgestemd op het onderzoeken Waarschijnlijk was oververmoeid- 
van wat nog toelaatbaar was en niet heid de oorzaak van de manoeuvre, 
van: op welke regel kan ik me be- 


Celeendenaren 
zaaien paniek 

LANAKEN - Twee mannen uit Gé- 
leen hebben gistermiddag voor pa¬ 
niek in het Belgisch-Limburgse Re- 
kem gezorgd. Rond twee uur stap¬ 
ten de twee een foto-zaak aan de 
Steenweg binnen. Terwijl de eige¬ 
naar op hun verzoek even een prijs¬ 
lijst ging halen, graaide H. een foto¬ 
toestel uit de etalage. Samen met 
zijn vriend stapte hij naar buiten. 
Meteen ging het tweetal even ver¬ 
derop bij een juwelier binnen. Daar 
griste V.J. een grote partij juwelen 
weg. Net op dat ogenblik kwam de 
winkeljuffrouw binnen. Zij kon een 
overvaller overmeesteren, maar de 
ander sloeg op de vlucht met een 
auto. 

Hij kreeg echter een aanrijding 
vluchtte verder met een gestolen 
fiets. In Herbricht kon hij worden 
gepakt. 

Jongeman 
in woning 

neergeschoten 

LANAKEN - Donderdagnacht is de 
20-jarige Richard Goossens uit het 
Belgisch-Limburgse Rekem bij 
Stem door twee mannen in zijnou¬ 
derlijke woning vermoord. Gisteren 
werden drie mannen uit Maasme r 
chelen in verband met deze zaak ge¬ 
arresteerd. Twee van hen zijn vrijge¬ 
laten, maar de derde wordt gezieq 
als de opdrachtgever voor de 
moord. Waarschijnlijk was het de 
bedoeling de vader van het slachtof¬ 
fer te doden, maar die was die nacht 
niet in huis aanwezig. Tussen vader 
Goossens en de gearresteerde man 
woedde al geruime tijd een vete. 


Twee mannen drongen ’s nachts de 
woning binnen. Ze schoten het slot 
van een slaapkamerraam stuk. In dè 
slaapkamer sleurden de twee man¬ 
nen de slapende Carine Goossens 
uit bed. Zij nep om hulp. Haar broer 
Richard, die op een divan voor de 
televisie in slaap was gevallen 
schrok wakker. 

Samen met de hond rende hij dè 
trappen op. Boven kwam hij oog-irv 
oog met de twee mannen te staan. 
Er klonken enkele schoten. Dè 
hond stierf ter plekke. Ricliard 
Goossens kreeg twee revolverko- 
gels in de buik. Hij overleed in hét 
ziekenhuis. roepen om die nieuwe milieubelas¬ 
ting te verhinderen? Er zijn men¬ 
sen, evengoed ondernemers, die 
erop uit zijn geld te verdienen aan 
het wegmoffelen van milieudelic¬ 
ten. Deze ondernemers breiden ook 
hun bedrijvigheid uit en ze dienen 
IPR-aanvragen in,” zo onderbouw¬ 
de Van der Hijden zijn voorstel. 

Verschillende statenfracties deel¬ 
den zijn ideeën. Van Stralen (PvdA) 
zei dat de IPR-regeling geen instru¬ 
ment mag zijn dat het milieubeleid 
van de provincie verstoort. Ook hij 
drong erop aan dat de investerings- 
aanvragen getoetst worden aan be¬ 
staande regelingen en beleidsnota’s 
van GS. 

Het PSP/CPN-statenlid Kienhuis 
ging nog een stapje verder en vroeg 
om een bonus voor milieuvriende¬ 
lijke bedrijven. Ook vond ze het pla¬ 
fond (de investering moet minstens 
2 ton bedragen) te hoog voor derge¬ 
lijke ondernemingen, waarbij ze 
kringloopbedrijven als voorbeeld 
gaf. Kienhuis suggereerde daarom 
15 procent van de provinciale IPR- 
pot (dit jaar ruim 9 negen miljoen) 
voor milieuvriendelijke bedrijven te 
reserveren. 

Gebonden 

Deputé Lodewijks zei dat hij met 
deze laatste voorstellen niet kon 
meegaan. Dat gold bijvoorbeeld ook 
voor de suggestie van Partij Nieuw 
Limburg om ook Midden- en 
Noord-Limburg bij de verdeling 
van de provinciale IPR-gelden te 
betrekken. Lodewijks herinnerde 
eraan dat de provincie gebonden is 
aan richtlijnen die voor de landelij¬ 
ke IPR-regeling gelden. 


(ADVERTENTIE) 


ROYAL 


HEERLEN 


LEUKSTE FILM VAN HET NIEUWE JAAR 
TWEE UUR LANG ERG LEUK ! 

MET HEEL VEEL PLEZIER 
AANGERADEN VOOR EEN 
FIJN AVONDJE UIT! IA MIE LEE 
CURTIS 
KEVIN 


MICHAEL 


FISH CALLED 


••••••••••••• 


DAGELIJKS 3. 00 6. 30 9. c 


(ADVERTENTIE) 
Het Carnaval en Els 
• De Queensclub in Kerkrade staat bekend als een rustige en 
'nette' animeerclub. Het pand werd gisteren de hele dag door 
de politie bewaakt. De technische recherche zocht ook de omge¬ 
ving af op eventuele sporen. Foto; CHRISTA HALBESMA 


de Queensclub om haar afspraken 
af te werken. Ook afgelopen don¬ 
derdag was Helga al vroeg in de 
Holzstraat aanwezig. Hoe laat, is 
niet bekend. Maar vast staat dat ze 
om half vier ’s middags nog leefde 
en dat daarna niets meer van haar is 
vernomen. De politie gaat er dan 
ook van uit dat de moord tussen half 
vier en half acht gepleegd moet zijn. 


Porsche 

Enkele buurtbewoners hebben ge¬ 
zien hoe later in de middag, rond 
vier/vijf uur, langere tijd een Por¬ 
sche met Belgisch kenteken voor 
het pand geparkeerd stond. De poli¬ 
tie heeft hierover navraag gedaan in 


de omgeving, maar niemand kon 
bevestigen dat de Porsche bestuur¬ 
der ook daadwerkelijk de Queens¬ 
club is binnengestapt of uitgeko¬ 
men. De politie zoekt naar deze 


Net als de kennis van het slachtof¬ 
fer, wist de eerder genoemde kaste¬ 
lein te vertellen dat Helga vrijwel 
elke middag tot een uur of zes/zeven 
alleen -al dan niet met klanten- in de 
club aanwezig was. „Zij kwam tus¬ 
sendoor weleens een pakkie sigaret¬ 
ten bij ons halen. Vandaar dat we 
hiervan op de hoogte zijn. De dader 
moet volgens mij geweten hebben 
dat ze alleen was. En Helga zelf, 
moet haar moordenaar gekend heb¬ 
ben.” 


Het Grote 

Feest van de gekken en 
dwazen zit er weer aan te 
komen. Het duurt niet zo lang 
meer of het Carnaval barst los. 
De hoogste tijd dus om diep na 
te denken over Els. Die uitge¬ 
sproken Limburgse kruiden- 
borrel die juist met Carnaval 
zo’n grote rol speelt. Zonder 
Els komen wij niet in de juiste 
stemming. 


Zonder Els houden wij ’t geen 
dagen vol. ’n Elske hoort erbij 
Limburgers weten dat. En als 
zo langzamerhand 
de Carnavals- 
spulletjes uit de doos 

gaan halen, kijken fc 

wij meteen even of lij | 

er wel genoeg Els in jpjS 

huis is. Je kunt maar ftpiyf 

nooit weten. m 


wij dus 


’n Uskoud Elske, puur, on the 
rocks, met ’n klontje, met 
jus d’orange en als sluitstuk: 

’n verrukkelijke Limburgse koffie. 

ons eigen Elske. 


mVllMIlNMU *'ïlL fïTiMW. tc 

KRlIDENBITTER 

34% vo! II 


lüÜlP' "" m* 

.. mm. 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 


x\0 


V? 


e®° V* ^-T^' 

. s^°°% 0 


v0 fO O t\0 ( 

«*®_dc.« t '°. e»<* 


w 


,C$* 


m -<\V f «*£ 
„W°’ 
1»Ö' V 

OP^,v.rt''‘ 0 ,ed®'®. 


r>* 


«O* 


F-etsen/bromfietsen 


Te'-k. heren-, dames- en 
REKFIETS. v.a. ƒ 65,- per 
stuk; fietsstoeltje. Tel, 045- 
257971. _ 

Te fc. PUCH Maxi ’85 ƒ 550,- 
Wieënweg 15. Brunssum. 


Sportieve SUZUKI GSX 
400 F '84, 4 cyl. i.st.v.nw. 
18.000 km. winterprijs 
ƒ3750.-. Tel. 045-315434. 


Te koop renfiets KOGA 
MIYATA als nieuw! Tel. 
045-210621. 


Te k. gebr. YAMAHA DT 
50 MX, wit. bj. '86, ƒ 1750,-; 

! tevens diverse dames- en 
i herenfietsen en racefietsen. 

I Bert Rekers, Willemstraat 
! 85, Heerlen, tel. 045-726840. 


T.k. Vespa 
sterwielen, 


PIAGGIO 
bwj. ’87, 


m. 

tel. 


met sterwielen ± ƒ 550,-. 
Gastersberg 36. Schaes- 
berg, 045-313284. 

Te k. YAMAHA DT. bwj. 

! '85. z.g.a.n., rood w r it, 

pr.n.o.t.k.. Herensportfiets, 
12 versnellingen. Ch. de Ga- 
vrestr. 17, Elsloo. 

Te k. KREIDLER RMCS 
ï.g.st. bj. '82. m. verz. Pr. 
ƒ m- 045-419703. 

Te k. RACEFIETS Raleigh 
m. 38 i.z.g.st. Pr. ƒ450.-. Tel. 
045=421524 

: T.k VESPA Ciao. bwj. '86, 
blauw, vr.pr ƒ 550,-. Sand- 
j berg 25, Kerkrade. 

T.k. PUCH Maxi, bwj. ‘85. 

, vr.pr. ƒ 400.-. Ailbertuslaan 
14 L Kerkrade. 

Te k. speciaal voor de Lief¬ 
hebber brommer SACHS 
Magneet. 25 jaar oud. Tel. 
045-221043. 

Te k. YAMAHA DT. bwj. 
'86, ï.z.g.st.. pr. ƒ 1200.-, tel. 
045-460399. 

Te koop RENFIETS merk: 
Raleigh. ï.z.g.st. Vraagpr. 
ƒ350- Tel. 045-715519. 

iTe k. HONDA MT, bwj. '86. 

1 Tel. 045-457212. 

HONDA MT, bwj. nov. .85, 
met veel acc.. met heim- 
verz , tel. 045-721954. 

Te k. PEUGEOT 103, 

1 ï.z.g.st., prijs ƒ 200,-. Tel. 
j 045-226568. 


Te k. KREIDLER RMC + 

Motoren 

verz. Vraagpr. ƒ450,-. Tel. 
04492-3331. 

HONDA CX 650E nw.st. 
roodzw'. '85, met vele acc., 
weinig gel., nieuw ƒ 16.000.- 
. nu ƒ6.800,-. Tel. 04490- 
7-J374 

Te k. gebr. VESPA Puch 
Maxi, Zündapp. Tevens 
. grote sortering gebr. onder¬ 
delen. Maasstr. Beersdal- 
Heerlen, tel. 045-725309. 

Te k. BMW' R 75 6 bj. '84, 
scherm t koffers event. los 
te verkopen. Heinnchtank. 
Tel. 045-543982. 

Puch MAXI ï.z.g.st., m. 
helm en abusslot, t.e.a.b. 
Talmastr. 32, Meezen broek- 
Heerlen. 

Te k. HONDA CB 750 bi. 
'77, geh. gerev. + nw. band, 
nw uitl. Vr.pr. ƒ 1750,-. Tel. 
045 423936 

Te k. HONDA MTX llOcc, 
bwj. '85, ƒ 800,-, tel. 045- 
310269. 

te k. HONDA M.T. 5 bj.'85 

Te k. HONDA VF 750 S 
-bwj 82 Tel. 04492-1791. 

ï.z.g.st. pr. f 1150,-. Beatrix- 
str. 20 Munstergeleen. Tel.: 

| 04490-16347. 

Te k. CROSSMOTER Hon¬ 
da CR. bwj. 86. 125 cc. v.h.s. 
getuned, speciale uitlaat. 
w p vering. Te bevr. Ruk- 
kerweg 101. zaterdag en 
zondag 15.00 tot 17.00 uur. 

Te k. PUCH Maxi met 
sterw. ï. perf. st. Tel. 04405- 
2297. 

Te k. YAMAHA DT aug. '87 
ƒ 2050.-. In z.g.st. Tel. 045- 
215088. 

Te k HONDA CR 125, incl. 
car bj. '86. Tel. 04490-16110, 
na 18.00 uur. 

Te k. CROSSMOTOR KTM 
500 waterkoel. bj. '86 + 
Yamaha RDLC 80, zesgang. 
Pr. ƒ 750.-. Kruisstr. 56 
Kerkrade. 

Te k. HONDA XL 600, bj. 
'83 f3500. Honda Gola- 
wing bj '79 ) 3250.- tel. 045- 
464438. 

Te k. HONDA MT 5, parijs- 
Dakar. ï.z.g.st. Pr. n.o.t.k. 
045-419260. 

te k. HONDA CB 750 Bol- 
dor-rood. Bj.81. tel.: 045- 
422042. 

Te k. ZUNDAPP GTS 50 
ï.z.g.st. Elandstr. 41 Heer- 
len-Heksenberg. 

Te k. HONDA CB 900 F 
bwj. '81, zeer goed lopend. 


Landbouw 


Wees de winter een slag voor en koop of huur een 

Master heteluchtkanon 

daarvoor. Ook 

infraroodstralers, bouwdrogers 

en gebruikte kanonnen in voorraad. 

G. Cornelissen, Mill. 

08859-51072. 


Heren suikerbietentelers, kies bewust een vertrouwd 
kwaliteitsras van Hilles-Hog. 

Accord 

de grootste; 

Regina 

de koningin; 

Monolisa 

de mooiste; 

Salohill 

de zoetste; 

Rassen met de beste eigenschappen. Ware koplopers 
waar het gaat om winbare suikergehalten en weinig 
grondtarra. Door zijn hoog suikergehalte en winbaarheid 
en daardoor z'n hoge suikeropbrengst is 

Accord 

tot het grootste ras in Nederland geworden. 


Te k. in Simpelveld div. 
perc. wei- en LAND- 
BOUWGR., pachtvrij, aan 
Vmgweg en Rode Put- 
serstr. Inl. 04454-1656. 


Dieren 


Te k. jonge KONIJNEN, 
6 + 8 weken oud. Tel. 045- 
412852. 


T.k. Duitse HERDER, teef, 
16 mnd., gewend in huis, 
zind., vaste pr. ƒ 500,-, tel. 
045-242506. 


J njs ƒ 4250,- 
120251. 


Te k. Mechelse HERDERS, 
teefjes, 8 wkn., zeer goede 
afstamming, ƒ 100,-. Tel. 
04492-3017. 


RASHONDJES. Puppies 
van golden retrievers bou¬ 
viers. rotweilers, dober- 
mans. heidewachtels, duit- 
se staanders, hush-puppies, 
welsh terriërs, keesnondjes, 
spaniëls, chi-tzu’s, peki- 
neesies, diverse kleuren 
Doedeltjes, malthezer 

leeuwtjes, yorkshire-ter- 
riers en diverse soorten leu¬ 
ke bastaardhondjes, gedipl. 
kennel, ook alle hondenar- 
tiketen. Lochterweg 8, Bu- 
del-Schoot (achter Weert). 
Tel 04958-1851. Dagelijks 
geopend, ook ’s zondags. 
Dinsdag gesloten. 


Te h. PAARDEBOXEN, 
all-in ƒ 250,- + weidegang 
en buitenmanege. 04451- 
1257. 


DOBERMANPUPS zeer g. 
stamb. Ned. stam. ouders 
aanw. 13 wkn, tel. 045- 
272158. 


Te k. PEUGEOT 103 + 
res onderd. ƒ 75,-. Tel. 
045-271754 


Te k. RD 350 LC YPVS '83, 
moo8i en zeer snel. 045- 
421429. 


Te k. KREIDLER RMC bj. 
’84 + sterwln. Moet weg. 
Tel. 045-243007. 


Te k. Airdale en draadhan- 
ge FOXTERRIERPUPS. 
Humcoverstraat 143, 

Meerssen. 


BOXER, reu 6 mnd. van 
off. kennel. Tel.: 045-253109. 


Te k. jonge DUITSE HER¬ 
DERS m. stamboom, 
geënt. Eiermarkt 15, Maas- 
niel, tel. 04750-21621. 


Te k. TERVUERENSE- 
HERDERPUPS en 1 ter- 
vuerense-herderreu, 1 jr. 
oud. 04408-2282. 


Te k. Gelders PAARD, 
goed getuigd, onder de 
man, verkeersmakk., Ift. 4 
jr. J. Schneider, Verl. Sta- 
ringstr. (woonwagen) Heer¬ 
len. 


Te koop nest DWERG- 
SCHNAUTZERPUPS tel. 
04920-50323. 


Te k. div. KWEEKKOOIEN 
kanaries. Julianastr. 6, 


v. 


Nieuwenhagen. 


Te k. jonge COCKERSPA- 
' TT ELS, ' * 


NIELS, iets aparts. Kerkstr. 
33, Ubach over Worms. 


Afghaanse WINDHON 


Atgh, 

DEN topafstamm.. ontw., 
eënt, getat. + stamb. 043- 
13845. MODEBRILLEN • CONTACTLENZEN • OOGMETING 

zoekt een gediplomeerd 


OPTICIEN M/V 


voor zelfstandig werk in winkel en werkplaats. 

Geboden wordt: 

goede salariëring; 

gezellige werksfeer; 

goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 


Tel. of schriftelijk reacties naar: 

Optiek Janssen 

Annastraat 4, 6160 AB Geleen, 
tel. 04490-42339, na 18.00 uur 52732. 


Erkende relatie¬ 
bemiddelingsbureaus 


Partner Consult 

Adviesburo v. Partner¬ 
keuze Zuid-Nederland, 
H.B.O. Acad. of vergelijk¬ 
baar mvo 

Postbus 443, Heerlen. 


Blijf niet langer eenzaam en 
el V 


alleen en bel voor een se 
rieuze relatie naar huw.-rel.- 
bem.buro LEVENSGE 
LUK. 045-211948. 


J.man, 40, zkt. kenn.mak. 
met lief MEISJE of jonge 
vrouw tot 38 jr. om een ech¬ 
te, fijne relatie op te bou- 
’ wen, lfst. met 1 kind. Br. m. 
' foto o. erew. ret. o. nr. GE 
813 LD. Markt 3, 6161 GE 
GELEEN. Auto’s 


Wegens omstandigh. te k. 
PEUGEOT 505 GRD bwj. 
87, z.g.a.n., veel extra’s. 


n.o.t.k. Tel na 12 u. 047^8- 


1644. 


1000% 


Huwelijk/ 

kennismaking 


HOMO, liesbies, bi-seks op 
zoek naar een relatie. Buro 
Correct helpt diskreet. Gra¬ 
tis inschrijven. 045-451453. 


Eenzaam? Bel HUWE- 
LIJKS/RELATIEBU- 
REAU „Geluk”, tel. 04498- 
54604. 


M. Schiks, 045-740088 
Meer mensen dan u denkt 
zijn door ons eigentijdse, 
snelgroeiende buro aan 
een gelijkgestemde 
partner gekomen. 
Overtuig u van onze servi¬ 
ce, stijl en selectiviteit. 
Brochure beschikbaar. 


Zijn onze auto’s en 100% 
is genoeg!!! 

Auto van de week!!! 

VW Polo C Pointer!!!.... ’86 
Opeis: 

Corsa 1.2 S. ’83 

Kadett HB 1.3 LS. ’87 

Kadett HB 1.2 LS.’86 

Kadett HB 12 S. '83 

Kadett 13N. ’81 

Kadett 12N. 81 

Commodore 2.5 S aut. ’81 

Ascona 16S. 82! 

Ascona 16Smetgas.... ’82| 

Ascona 16Saut.'80 

Rekord 2.0 S. '80 

Rekord 2.0 S. '80 

Audi 90 Quattro 155 pk ’85 
Audi 80 Quattro 136 pk '83 

Audi 100 cc 118 pk. '85 

Citroen Axel 11 . '86 

Toyota’s: 

Supra Targa 3.0 I.'86 

Carinall 1.6 DXgas... 85 

Corolla 1.3 DX aut. 83 

Ford Fiesta 1100 L. ’2x '83 

Lada Samara 1.3 L.'87 

Lada 2104 1.5 Combi... ’87 

Lada 1200 S.,. '83,'84 

Renault 5 Alpine Turbo '83 

Seat Fura L. '85 

Subaru Mini Jumbo SDI_ 

. '87! 

VW Golf C diesel.... '79'83 

Volvo 345 GLS. ’81 

Volvo 66 DL.78 

Div. inruilkoopjes, 

Lada Combi enz. 

Inruil en fin. 100% mogelijk 
(rente fiscaal volledig 
aftrekbaar) 
Bovaggarantie: 

3, 6, 12 mnd. 
Donderdag koopavond 
Auto- en APK-Centrum 

Keulartz BV 

Locht 42 B3 Kerkrade 
Tel. 045-419905. 


Zoek(t) u/jij een VRIEN- 
D(IN)? Word(t) lid van de 
Christelijke Korresponden- 
tie Klub. Voor meer infor¬ 
matie: Postbus 392, 2130 AJ 
Hoofddorp. 


en 


s 


HOMO/LESBIES 
zoek naar een relatie? 
Stichting Alternatieve Re¬ 
latievorming, Lange Geer 
44, Delft, tel. 015-136631. Er¬ 
kend door Raad van Toe¬ 
zicht. 


Ongehuwde j.man, geen 
bartype, slank, 33 jr., vaste 
baan, houdt van muziek, 
natuur, huiselijkh., z.k.m. 
nette J.VROUW (event. met 
kind) v. vaste relatie (event. 
huwelijk). Br.o.no. MA 540 
L.D. Stationsstr. 27, 6221 
BN Maastricht. 


ALLEENSTAANDEN: 
Werkgroep ’t Guliks Hoes. 
Hoek Agncolastraat, Opho¬ 
ven 1. Sittard. organiseert 
a.s. zondag 22 jan. haar 
prinsenbal. Aanvang 20.30 
uur. Op zaterdag 28 jan. ons 
jaarlijks carnavalsbal. Be¬ 
wijs verplicht. Inl. 04490- 
42064 of 47962. 


Vrouw. 40 jr., 1.73 m, zkt. 
PARTNER voor tan^oles- 


sen. Br.o.nr. BR 337 LD, 
Rumpenerstr. 81, 6443 CC 
Brunssum. 


Man zoekt MEISJE of 
vrouw of echtpaar voor mo¬ 
derne vriendschap. 

Br.ond.nr. MA 541 LD, Sta¬ 
tionsstraat 27, 6221 BN 
Maastricht. 


Nette jongeman, 29 jaar, 


longeman, is ia 
zoekt leuke en gezellige 
VROUW voor fijne relatie. 
Kinderen geen bezwaar 
(geen avontuur). Br.o.nr. SI 
632 L.D. Sittard, Baandert 
16, 6136 ER Sittard. 


Alleenstaanden zaterdags 
en zondags gezellige dans¬ 
en CONTACT AVOND in 
de kelderbar La Chalet in 
Treebeek. D.J. Richard - 
Wim. Chalet Treebeek, Ko- 
meetstr. 25a, 045-211375. 


Zd.-Duitsland. Nederland¬ 
se reus, 60/185. goed uit¬ 
ziend zoekt lief blond 
VROUWTJE tot plm. 50 
jaar uit goed milieu, lustig 
en met veel humeur. Doel 
huwelijk. Terugkeer naar 
Nederland mogelijk. Alleen 
brieven met foto’s o.nr. HK 
648, Limburgs Dagblad. 
Postbus 3100, 6401 DP 
Heerlen. 


Nette j.man 44 jr. fin. onafh. 
w.a.o/er met eigen woon- 

5 el. en in bezit van auto zkt. 

.VROUW 30 tot 45 jr. voor 
geborgenh. en liefde event. 
samen wonen. Alle brieven 
zullen onder erew. beantw. 
worden, liefst met foto. Ben 
de eenzaamh. ook zat? 


% 


iskeer dan eens een post¬ 
zegel wie weet, Postbus 
5044, 6401 GA Heerlen. 


Dames v. 20-30 jr„ zoekt u 
een serieuze relatie! Tot 15 
febr. betaalt u alleen de in¬ 
schrijfkosten. De kans van 
slagen is zeer hoog. Huw.- 
rel.-bem.buro LEVENS¬ 
GELUK. 045-211948. 


Rustige j.man, 27 jr. zkt 
VRIENDIN voor ser. rela¬ 
tie. Br. met foto onder erew. 
ret. Br.o.nr. HK 659 Limb. 
Dagblad, postbus 3100, 
6401 DP Heerlen. 


J.man, 40 jr., ongehuwd, 
goed inkomen. Ben op zoek 
naar een lieve VROUW met 
wie ik van gedachten kan 
wisselen over huwelijk en 
trouw. Br.o.nr. HK 658 
Limburgs Dagblad. Post¬ 
bus 3100, 6401 DP Heerlen. 


Nette weduwe 63 jr. zoekt 
KENNISMAKING met 
nette heer voor een eerlijke 
mooie vriendschap op te 
bouwen. Br.o.nr. HE 079 
L.D. Geerstr. 5, 6411 NM 
Heerlen. 


jr., het al- 
Weke WE- 


Wed.vrouw 69 
leenzijn moe. weRe WE¬ 
DUWMAN denkt daar ook 
zo over? Br.o.nr. BR 338 
L.D. Rumpenerstr. 81, 6443 
CC Brunssum. 


Te k. voor VW Transporter 
SCHUIFDEUR rechts als 
nieuw - puntgaaf. Tel. 045- 
441373. 


Te k. OPEL Kadett GSI 
1987 2.0 L geheel uitge¬ 
bouwd, enigste in Neder¬ 
land. Ford Escort XR3 1 RS 
Turbo ’87 iets aparts; Por¬ 
sche 911 Cabriolet 1983 iets 
aparts; Porsche 911 Coupé 
1979 rood als nieuw; Por¬ 
sche 928 autom. 1981 geheel 
uitgev.; Mercedes 19ÖE 2.3 
16 Klepper 1985 30.000 km 
gel.; BMW 316 1984 met gas, 
sportwielen enz. N-type; 
BMW 320 cyl. sportwielen 
enz. 1980; Ford Escort 1600 
Leaser 4-drs. 1985 zwart; 
Opel Kadett Caravan 16D 
1986; Opel Kadett 16D 1984. 
AN. Inruü + financiering 
mogelrjk., 3 maanden oi 
10.000 km garantie. Europa- 
weg 304 Zuid-Landgraaf. 
Tel. 045-324498. 


Ser. jongeman, 24 jr., vast 
werk. eigen woning, geen 
uitg.type, zkt kenmsm. met 
MEISJE/JONGE VROUW, 
18-24 jr. Br. met foto o.e.r. 
ond.nr. BR 334 Limburgs 
Dagblad, Rumpenerstraat 
81, 6441 CC Brunssum. 


Woont u in Limburg? 

en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands grootste 
relatieburo geeft u natuurlijk ook een grote kans van sla¬ 
gen. Wilt u meer weten over de unieke werkwijze? U 
kunt geheel vrijblijvend bellen met onze medewerkster 
in uw omgeving, (ook ’s avonds/weekend). 
Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort, 045-740730 
Heerlen e.o., mevr. Willemse, 045-215481 
Maastricht, mevr. Savelberg, 043-612291 
Roermond, mevr. Cremer, 04750-10554 
Roermond e.o., mevr. v. Asten, 04759-2184 
Weert, mevr. Janssen, 04950-36337 

De Relatielijn 

Een nieuwe service van Nederl. grootste relatieburo. 
Vrouwen bellen mannen: 06-320.322.54 
Mannen bellen vrouwen: 06-320.322.55 
Als u vandaag belt, hoort u misschien wel de stem van 
uw partner van morgen (50 ct. p/m.) 

Stichting Centrum Europa 

Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min. van WVC 


Iedere donderdag, vrijdag 
en zaterdag, gezellig dansen 
voor het iets oudere pu¬ 
bliek, in café-danemg 
WINÖROSE, Akerstraat- 
Nrd. 150, Hoensbroek. 


Zoekt u ’n REISGENOOT, 
partner of (pen)vnend(in)? 
Gratis folder: INTERCOM- 
PAS, postbus 15, Eindho¬ 
ven. Contactblad kost ƒ 7,-. 


Nette jongi 
zkt. leuke vlotte MAN, liefst 
zonder kind tot ± 33 jr. Br. 
met foto worden beantw. o. 
nr. KE 067 L.D. Markt 42, 
6461 ED Kerkrade. 


Leuke VROUW, 62 jr., 
zoekt langs deze weg een 
leuke man om samen wat 
van het leven te maken. 
Br.o.nr. KE 068, LD, Markt 
42, 6461 ED Kerkrade. 


Zaterdag 21 januari de ge- 


clansavond voor AL- 


zeliige dansavond v 
LEENSTAANDEN in café! 
the Corner, Sittarderweg ! 
114, Heerlen. Aan vang 

20.30 uur. 28 januari gecos- 
tumeerd bal. Bewijs ver¬ 
plicht. Het bestuur. 


ALLEENSTAANDEN¬ 
VER. Rumperlinde Bruns- 


sum. Iedere zondag oNt- 
moetmgsavond v.a. 21.00 u.! 
29 Jan. playback- en I 
Soundmixwedstrijd met I 
mooie prijzen. Aanmelden j 
bij het bestuur. Vriéndelijk 
uitn. Bewijs verplicht. 


JONGEMAN, 33 jr., zkt.' 
meisje om relatie mee op te j 
bouwen. Br. lfst. m. foto, j 
o.nr. SB 038 LD, Fr. 
Erensin 4, 6371 GV Land¬ 
graaf. 


Uitlaat kapot? 


dan snel naar snelservice Auto Sport, Schelsberg 175, 
Heerlen, 045-725507. Dealer van originele Romax uitla¬ 
ten en alle topmerken schokbrekers. Ook ’s zaterdags 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

APK-keuringsstation 


Fiat Bastiaans Heerlen 

Nieuw auto’s - OKM - met kenteken 
Panda 750L, rood, met wisser van 12.875,- voor. 


Uno 45 supermetallic van 19.365,- voor. 

Ritmo 70CL 3-drs., metallic van 21.980,- voor.. 

Gebruikte auto’s 

Diverse Fiat Panda s vanaf 1983 vanaf. 

Diverse Fiat Uno’s vanaf 1984 vanaf. 

Diverse Fiat Ritmo’s vanaf 1985 vanaf. 

Regata 85PK Stationcar aug. 1986. 

Ford Siërra 1.6 5-drs. juli 1986. 

Ford Scorpio 2.0 aut. mei 1985. 

VW Polo 1050 1986. 

VW Golf 1300 C 1986. 

3 mnd. 100% Bovaggarantie 
Hoge inruil-financiering 

Fiat Bastiaans Heerlen 

Spoorsingel 50, tel. 045-724140 


11.500,- 

16.900,- 

18.750,- 


4900, 
7900, 
7900, 
14900, 
17950, 
21950, 
12900, 
16900, 


Stichting Mens en Relatie 

Postbus 5050, 6401 GB Heerlen 
Ronald, 26 jr., aantr. ambitieuze, attente j.man werkt en 
studeert (HBO-opl.) wil graag leuk gezinsleven opbou¬ 
wen, zkt. vrouw. 045-726539/043-644362. 

Joop, 64 jr., weduwnaar, 1.65 m, d.blond, houdt v. knut¬ 
selen, koken en bakken, rommelmarkten, dieren en tui¬ 
nieren, lieve, gevoelige man die veel voor anderen over 
heeft, zou graag eenvoudige, lieve vrouw ontmoeten om 
samen oud te worden en gezelligheid aan elkaar 
te hebben. 045-726539/043-644362. 

Wil, 42 jr., spontane vrouw met hartelijke, jeugdige uit¬ 
straling, mooie blauwe ogen die haar gezicht, vooral als 
ze lacht, iets heel liefs geven, ze komt uit goed milieu en 
is heel beschaafd. Ze is huiselijk, maar houdt ook v. rei¬ 
zen, ze zkt. een betrouwbare, beschaafde man voor ge¬ 
zamenlijke toekomst. 045-726539/043-644362. 
Chantal, 42 jr., sympathieke, mooie en boeiende vrouw, 
blond en slank, smaakvol gekleed, hft. eigen bedrijf, is 
aktief, leest veel en weet v.d. natuur te genieten, zkt. 
man met flijke dosis humor, intelligent (diepgaand ge¬ 
sprek) en zorgzaam. Ze heeft 2 kindr., is gesch. en 1.60 
m, rookt niet. 045-726539/043-644362. 

Deze en vele andere ingeschrevenen uit Zuid- en Oost- 
Nederland zoeken een partner voor een duurzame 
relatie. Reacties en info: 

045-726539 

(mevr. Luchtman) of 

043-644362 

(mevr. de Jong) 

Stichting Mens en Relatie is erkend RvT, een extra ze¬ 
kerheid voor een zorgvuldige werkwijze. 

Persoonlijke bemiddeling. Hoog slagingspercentage! 


Stadttheater und Muslkdirektlon Aachen 
In Zusammenarbalt mlt dam \Wiltlis( Köln 

Sonntag, 22. Januar 1989, 23 Uhr 

Stadttheater GroBes Haus 


3. Jazz-Nacht im Stadttheater 


The Jazz Society 


Monty Alexander, p - Dae Daniels, voc • Othello Moll- 
neaux, st dr - Robert Thomas jr, h dr • Jef f Hamllton, dr • 
Blg-Band: Andy Haderer, Rob Bruynen, Klaus 
Osterloh, Rick Kiefer, Jon Eardley, Heiner Wiberny, 
Harald Rosenstein, OHvier Peters, Rolt Römer, Paul 
Peucker, Dave Horler, Henning Berg, Bernt Laukamp, 
Roy Deuvall, Milan Lulic, Bora Rokovic, Jean Warland - 
Leitung: Jarry van Rooyen • John Clayton 


Eintrltt: 12.-/8,- DM (ermflBIgt). Karten im Vorverkauf an der Kar- 
tenkaese und an der Abendkaase elne halbe Stunde vor Be- 
glnn, Tel. 0241/22006. _ Provincie 

Limburg 


Bureau Bibliotheek 
Postbus 5700 

6202 MA Maastricht 

tel. 043-897386 


mededeling 

M 10/3-89 


Provinciaal subsidie voor projekten 
en aktiviteiten op het Welzijnsterrein. 

Met ingang van 1 januari 1988 hebben P r0 " 
vinciale Staten een aantal subsidieregel'^ 
ingetrokken en daarvoor in de plaats het 
"Ontwikkelingsfonds Limburg" ingestelfl- 
Uit dit fonds kunnen Gedeputeerde Stateh 
onder bepaalde voorwaarden subsidie te* 
kennen voor projekten en aktiviteiten op % 
terrein van cultuur en sport, maatschapP 011 
welzijn, onderwijs en educatie, oudereriWJ. 
leid en volksgezondheid. Een projekt of*® 
viteit kan in beginsel voor subsidie in aan¬ 
merking komen, indien het gaat om: 
vatie en kwaliteitsverbetering; - identiteit» 
gebonden kadervorming in het sociaal- 
cultureel en educatief werk; - vrijwillig er *' 
werk; - een evenement van provinciale 81 . 
re; - incidentele projekten en aktiviteiten v 
provinciaal belang. De jaarlijkse toekenhiM 
van subsidies geschiedt in twee tranches- 
Inmiddels hebben Gedeputeerde Staten v®** 
de eerste tranche 1989 een aantal subsid' 8 " 
verzoeken gehonoreerd en daarmee 
veer driekwart van het voor 1989 beschik» 
budget besteed. Over de besteding van na 
resterende bedrag zullen voor 15 juli I9®v 
besluiten worden genomen. Verzoeken on' 
subsidie in het kader van deze tweede tra» 
che moeten voor 1 april 1989 zijn ingedie® 
Verzoeken die in een eerder stadium om 
budgettaire rédenen zijn afgewezen, kun p 
alsdan opnieuw meedingen. In dat geval 
moet zulks schriftelijk kenbaar worden g 8 ' 
maakt. Om voor een provinciaal subsidi® #l 


aanmerking te komen, moet worden vo 


lda» p 


aan door Provinciale Staten voor dit do®l 
vastgestelde maatstaven. Nadere inform® 
daarover kan worden ingewonnen bij 
mw. M. Gielen, telefoon 043-897099. Ook 
kunt U aldaar een brochure over het 
"Ontwikkelingsfonds Limburg" aanvrag ef1 ' 
Maastricht, 21 januari 1989. 


Wij zoeken per 
direct met spoed: 


UITZENDGROEP 

I VOOR ELK BEROEP 


Geleen, Rijksweg Centrum 12, 04490-53000 
Sittard, Rosmolenstraat 9, 04490-22279 
Maastricht, Stationsstraat 35, 043-218151 
Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 045-713120 
Kerkrade, Hoofdstraat 39, 045-463700 HOTEL 

KASTEEL 


ERENSTEIN 

In onze keukenbrigade hebben wij plaats 


voor een 


CHEF DE PARTIE 


Wij denken aan een jonge, enthousiaste 
2e restaurantkok 
Uw sollicitatie kunt u nchten aan: 
hotel restaurant Erenstein, , 

Oud Erensteinerweg 6. 64fc>8 PC Kerkrad^- 
t.a.v. chef de cuisine dhr. M Hanssen 


MONTAGE- 

PRODUKTIEKRACHTEN 

die interesse hebben in een goed betaalde baan, 
minstens 6 maanden gaat duren, bij een bedrijf > n 
Bom. 

Wij zoeken mensen met een LBO-diploma, d' e n II* 
minimaal 18 jaar zijn en in twee ploegen willen ^ erK j, 
Enige technische feeling is noodzakelijk. Vervoer WO 

geregeld. ^ 

Interesse? Neem dan maandag contact op met veso9* 
Kerkrade of Heerlen! 

Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reag^ r ^ 


* 


PAUL DE LEEUW 

”De Rozebotteltijd” Stadsschouwburg Heerlen 


donderdag 26 januari, 20.00 uur 
Tel. kassa 045-716607 
10 % ■ 20 % ■ 30 % ■ 40 % 

korting op: 

BANKSTELLEN - BERGMEUBELS - EETKAMERS 

Speciale slaapkamerafdeling in onze zaak 
** Heerlerbaan 235 Heerlen EIKEN MEUBELEN: Honigmanstraat 47, Heerlen 


SLAAPKAMERS : Heerlerbaan 235, Heerlen 

ï- 


limburgs dagblad Werk voor 25 mensen in ’schone vestiging’ 

Du Pont investeert 
twintig miljoen Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 17 


provincie 


Van onze verslaggevers 

- 

*ii r- 

r 5| industrieterrein Holtum-Noord in Born kunnen mogelijk 
6ds eind 1989 25 mensen uit de regio werk vinden. Als de re- 
J^ing goed verloopt, wordt de fabriek binnen enkele jaren 
gebreid en is er werk voor ongeveer veertig personen. 


- Het recyclingbedrijf dat Du Pont - de Nemours in 
0r b gaat vestigen, gaat 15 tot 20 miljoen gulden kosten. Op 


Hm y 

( etl lec ‘yclmgbednjf voor kunststof- 
eri synthetische vezels in Born 
^ ‘ fabricagerestanten verwerken 
t) u a ^omstig zijn van verscheidene 
^ p ont-fabneken in Europa. De 
jq . ^stoffen en vezels worden er 
g^ ari ig bewerkt, dat ze weer als uit- 
gsprodukten in de andere Du 
gpLy'Vestigingen kunnen worden 
k hiikt. Zo worden grondstoffen 
^Paard en kan het bedrijf proble- 
•ftea ^ a Nalverwerking voorko- 

P e erste instantie bouwt Du Pont 
P, ae n stuk grond van 15.000 m 2 op 
ijr^strieterrein Holtum-Noord een 
g~QUktiehal van 4.200 m 2 en een 
FJto°rgebouw. Over twee maan- 
kan de bouw in principe al be- 
Ej ^ n - Er moeten nu op het fa- 

rorri erre * n no & grondboringen 
Ptnl 6n Verr * c 8t ten behoeve van de 
^{^katievergunning. Het is af- 
k keljjk van de manier waarop ge- 
n; wordt of de produktie al 
L-^n van volgend jaar. In princi- 
!hjj t s het mogelijk het fabriekspand 
r0M e ^ a k’ e * ementen °P te houwen. 
r«ti h ec ht er gekozen voor een ste- 
k . bedrijfspand, dan kan pas later 
rf verwer hi n g worden begon- 
Kj. 1 bu Pont heeft nog geen aanne- 
E' voor de bouw aangewezen. 
»* I *nen enkele jaren na de start be- 


dit jaar kan beginnen of in het 


Hoechst 
vervangt 
drijfgas 


J^eert - Hoechst in Weert is 
gonnen met het vervangen 
f n chloorfluorkoolwaterstof- 
^ c ^h’ s ) door andere drijfmid- 
l len - De dnjfgassen die nu ge- 
Ul kt worden, veroorzaken 
^°te schade aan de ozonlaag. 

e aieuwe drijfmiddelen, waar- 
^ der butaan en pentaan, zijn 
b a bdbaar. Daarom worden alle 
y baande produktie-installa- 
^ es e erst stilgelegd alvorens ze 
lorden omgebouwd. De totale 
sten bedragen ongeveer ƒ 2,5 
dj oen. Hoechst gebruikt de 
] v Ssen bij de produktie van po- 
f tyreenschuimfolie. Van dat 
eri le Worden isolatiematerialen 
verpakkingen van levens¬ 
doelen gemaakt. 


slist de directie van Du Pont of er 
genoeg aanvoer van kunststoffen en 
synthetische vezels is om een uit¬ 
breiding van het bedrijf rendabel te 
maken. Met die uitbreiding wordt 
nu al serieus rekening gehouden. 
Na de tweede bouwfase heeft Du 
Pont tussen de 15 en 20 miljoen in 
het nieuwe bedrijf geïnvesteerd. 

Bij de keuze van de vestigingsplaats 
hebben zowel het Commissariaat 
voor Buitenlandse Investeringen 
van het ministerie van Economi¬ 
sche Zaken als de Industriebank 
Liof een belangrijke rol gespeeld. 
Uiteindelijk koos het chemiecon¬ 
cern voor Born vanwege de goede 
infrastructuur, de mogelijkheid om 
uit te breiden en de gunstigge lig¬ 
ging ten opzichte van de toeleveren¬ 
de bedrijven. 

Voorlopig worden voornamelijk 
produktierestanten verwerkt uit de 
nylongarenspinnerij van Du Pont te 
Uentrop (West-Duitsland) en uit de 
kunststoffenfabrieken in Mechelen. 
en Dordrecht. De eindprodukten 
worden weer naar diezelfde bedrij¬ 
ven terugvervoerd. In een later sta¬ 
dium gaat het bedrijf mogelijk ook 
produktierestanten voor Ornatex in 
Kerkrade verwerken. 

Du Pont beweert bij de bouw in 
Born alle wettelijke bepalingen van 
de overheid nauwkeurig op te vol¬ 
gen. „Tevens zal aan de vaak nog 
strengere voorwaarden worden vol¬ 
daan die Du Pont nu zelf aan dit 
soort installaties stelt.” 

Ook burgemeester Hub Creemers 
van Born benadrukt met klem het 
milieuvriendelijke karakter van het 
nieuwe recyclingbedrijf in zijn ge¬ 
meente. Daarmee ontzenuwt de 
Bornse burgemeester 'andere theo¬ 
rieën die hierover wellicht de ronde 
doen’. „Er komen geen schadelijke 
stoffen vrij. Sterker nog, er komt 
zelfs geen schoorsteen aan te pas, op 
de open haard van het kantoor wel¬ 
licht na. Bovendien is het een puur 
Amerikaanse vestiging. In dat land 
zijn de wettelijke milieu bepalingen 
nog veel strenger dan hier,” maakt 
Creemers zich geen enkele zorg. Hij 
wijst er verder op dat Du Pont zeker 
geen (afval)opslagplaats op het fa¬ 
brieksterrein zal vestigen. „Alle aan¬ 
gevoerde stoffen worden voor hon¬ 
derd procent verwerkt en direct 
weer afgevoerd. Zelfs het transport 
daarvan veroorzaakt geen overlast. 
Per dag zorgen hooguit een of twee 
vrachtwagens voor de aan- en af¬ 
voer.” 


HEERLEN - De industriebond 
FNV gaat maandag en dinsdag 
op ludieke wijze de werkne¬ 
mers in een aantal garagebe¬ 
drijven informeren over de 
CAO-onderhandelingen in de 
metaalnijverheid. Verkleed als 
Prins Carnaval en gevolgd 
door een raad van elf zal Nico 
Prigge, districtsbestuurder van 
de industriebond FNV, de ga- 
ragedirecties zijn proclamatie 
voorlezen. 

Die proclamatie is afgestemd 
op de eisen waarover in het 
cao-overleg voor de metaalnij¬ 
verheid nog geen akkoord is 
bereikt. „Wij, Prins Nico de 
Eerste, Prins van de Industrie- 


CAO-proclamatie door Nico I 

Optocht Prins 
Industriebond 


bond FNV”, zo begint de carna¬ 
val sproclamatie, waarna in elf 
artikelen de eisen van de vak¬ 
bond in het cao-overleg in een 
aangepaste formule nog eens 
de revu passeren. 


Maandag bezoekt de prins met 
zijn raad van elf garages in 
Heerlen, Maastricht en Sittard. 
Dinsdag doet de hofhouding 
Roermond, Venlo en Weert 


aan. Pinkpop nog 
jaren op draf- 
en renbaan 


• Jan Smeets, druk gebarend boven een luchtfoto van Pinkpop van het verleden jaar. Wethou¬ 
der Bonten kijkt toe. Foto:CHRISTA HALBESMA 

Jan Smeets en gemeente Landgraaf stellen contract op 

LANDGRAAF - Pinkpopbaas Jan 
Smeets en wethouder Jan Bonten 
van Landgraaf hebben gisteren de 
laatste hand gelegd aan een contract 
dat het Pinkpopfestival voor zes 
jaar aan Landgraaf bindt. Ook met 
de Draf- en Renbaan heeft Pinkpop 
een contract met een dergelijke 
duur lopen. Overigens werden de 
handtekeningen gisteren nog niet 
onder de overeenkomst gezet. Bon¬ 
ten kreeg van Smeets een luchtfoto 
aangeboden van het festival in ’88. 

Ook met de Brandsbrouwerij gaat 
Pinkpop een 6-jarig contract afslui¬ 
ten. 

In het contract met de gemeente 
landgraaf zijn een aantal ontsnap¬ 
pingsclausules opgenomen. Zo kan 
de gemeente de overeenkomst ont¬ 
binden in geval van ernstige calami¬ 
teiten en Pinkpop wanneer het pro¬ 
gramma een kleinere lokatie recht- 
vaardigd. 


Over een meerdagen durend festi¬ 
val op het Schaesbergse terrein 
wordt in het contract met geen 
woord gerept. Smeets is een groot 
voorstander van een dergelijk fes¬ 
tijn dat vooraf moet gaan aan het 
grote Pinkpopfestival. Jan Smeets 
maakte gisteren duidelijk dat de 
eerste stap daartoe gezet moet wor¬ 
den door de eigenaar van het auto- 
kino bij de Draf- en Renbaan. Een 
jaar geleden nog koos die eigenaar 
ervoor om het kino gewoon open te 
houden tijdens Pinkpop. Het is 


Smeets vooral te doen om het grote 
terrein bij de bioscoop. 

Pinkpop gaat evenals vorig jaar 
weer draaien met een budget van 
ongeveer vier ton. Smeets kon giste¬ 
ren alleen maar namen noemen van 
artiesten die zeker niet naar Land¬ 
graaf komen. Uitgesloten noemde 
hij bijvoorbeeld de Limburgse band 
Zinatra (geen hardrock), Terence 
Trent d’Axby en U2. Wel streeft buro 
Pinkpop ernaar om ’een levende le¬ 
gende’ te contracteren omdat het de 
twintigste aflevering wordt. 
Komend jaar zal trouwens het po¬ 
dium meer naar achteren geplaatst 
worden. Op die manier kunnen di- 
rekt voor het podium tienduizend 
man staan. Ook de catering zal naar 
de buitenste banen van de renbaan 
verschoven worden zodat er meer 
ruimte komt. Smeets mikt voor 
Pinkpop nummer 20 op 50.000 be¬ 
zoekers. 


Officier eist bij verstek drie jaar gevangenisstraf 

Gladde prater sleepte 
half miljoen in de wacht 


MAASTRICHT - De 44-jarige 
Roermondenaar die vrijdag door 
officier van justitie mr L. Ummels 
in de Maastrichtse rechtszaal werd 


(ADVERTENTIE) 

Deze maand bestaat Pine Home 5 jaar 
en dat moet gevierd worden. Om onze 
trouwe klanten en onze nieuwe klanten 
te bedanken voor hun vertrouwen in 
ons, hebben wij iets leuks bedacht. 

Al uw aankopen vanaf ƒ 1000,- gedaan 
tot en met zaterdag 4 februari as. 
worden beloond met een kadobon t.w.v. 
10% van het aankoopbedrag, dus u 
koopt voor ƒ 1000,- en u krijgt een 
kadobon van ƒ 100,-. U koopt voor 
ƒ 1500,- en u ontvangt een kadobon van 
ƒ 150,- enz. enz. 

Dus dat is mooi meegenomen... toch? 
Een leuke attentie 


Oude en nieuwe grenen meubelen 
Riet en rotan betiteld als oplichter en die, meer 
populair, ook 'gladjanus’ werd ge¬ 
noemd, had zelf verstek laten gaan 
omdat hij zich niet goed voelde zo¬ 
als hij schriftelijk had laten weten. 
Nadat rechters, officier en advo- 
kaat hadden besloten de zaak bij 
verstek te behandelen, beschreef 
president mr J. Wortmann in een 
voordracht van anderhalf uur de 
feiten waaraan de afwezige ver¬ 
dachte zich zou hebben schuldig 
gemaakt. In een bondig geformu¬ 
leerd requisitoir eiste mr Ummels 
vervolgens drie jaar onvoorwaar¬ 
delijke gevangenisstraf tegen de 
man. 

In totaal vermeldde de uitgebrach¬ 
te dagvaarding een twintigtal ge¬ 
vallen van oplichting, verduiste¬ 
ring en flessentrekkerij waaraan 
de Roermondenaar zich zou heb¬ 
ben schuldig gemaakt. Nergens 
had hij zich bediend van een valse 
naam, maar wel van een valse hoe¬ 
danigheid, namelijk die van zeer 
kredietwaardig zakenman. 

In werkelijkheid was hij ooit stei¬ 
gerbouwer geweest en bezat hij 
niet eens een bankrekening. Zijn 
welbespraaktheid en zijn manier 
van optreden en handelen leverde 
hem het goed vertrouwen op van 
lieden die hij als zijn slachtoffer 
had uitgezocht. Eén van hen was 
een Valkenburgse hotelier die om 
persoonlijke redenen wel afwilde 
van zijn gastenverblijf. 

De man uit Roermond toonde zich 
geïnteresseerd en kwam met de 
hotelhouder een koopprijs van een 
miljoen overeen. Hij won aan ver¬ 
trouwen door zich in het Valken¬ 
burgse hotel te laten opbellen door 
de directeur van een Duitse bank 
waarbij hij een miljoenenrekening 
zou hebben lopen. In werkelijk¬ 
heid was de telefonerende Duitse 
bankier een vroegere bcyeskame- 
raad van de Roermondenaar. 


keningen openstaan bij een restau¬ 
rant in Valkenburg, een hotel in 
Hilversum en enkele kledingbe¬ 
drijven. In het restaurant legde hij 
herhaaldelijk aan om met vrienden 
en vriendinnen copieus te eten 
(„mijn verjaardag vier ik hier vol¬ 
gende week met de directie van 
DSM”!!), in het hotel logeerde hij 
samen met jongedames die hij via 
een advertentie had aangetrokken 
als toekomstige boetiekhoudsters. 
Daar ook bestelde hij grootschalige 
koude buffeten en koffietafels en 
reserveerde hij voor drie nachten 
negentien kamers. Annulering 
volgde toen een door hem 'georga¬ 
niseerde’ modeshow plotseling 
niet kon doorgaan. 

Emotioneel 

Officier mr Ummels had becijferd 
dat de man anderen had benadeeld 
voor bedragen die tezamen tussen 
de vier en vijf ton moesten liggen. 
Naar de mening van de officier 
heeft verdachte in ernstige mate 
misbruik gemaakt van het goede 
vertrouwen van anderen en handig 
ingespeeld op de hebzucht en an¬ 
dere zwakheden van zijn slachtof¬ 
fers. Naast materiële schade heeft 
hij bij velen ook emotioneel leed 
aangericht, luidde het verwijt van 
de officier. 

Vrijdag 3 februari volgt de uit¬ 
spraak van de rechtbank. 


Leningen 


Zelf toonde de man zich erg teleur¬ 
gesteld over de traagheid waarmee 
de bank geldsbedragen naar hem 
overboekte. In de tussentijd im¬ 
mers geraakte hij herhaalde malen 
in de problemen doordat hij reke¬ 
ningen en verteringen niet kon be¬ 
talen. 

Hij wist die rol zo overtuigend te 
spelen dat hij de Valkenburgse ho¬ 
telier kon bewegen hem diverse ke¬ 
ren geld te lenen. In totaal liep dat 
op tot 120.000 gulden... Onder valse 
voorwendsels liet hij ook forse re- 


Nieuwe aangifte 
broers Bergheim 

BERGHEIM - De halfbroers die 
verantwoordelijk waren voor de 
verkrachting van en moord op 
twee jonge vrouwen in een bruin- 
koolgroeve bij Bergheim hebben 
bekend in 1987 op dezelfde plek 
twee zusjes uit de buurt van Berg¬ 
heim te hebben verkracht. Hier¬ 
van hebben de meisjes inmiddels 
aangifte gedaan bij de politie. 

De zusjes, toen 19 en 15 jaar oud, 
werden ook door de twee half¬ 
broers opgepikt toen ze stonden 
te liften. De twee halfbroers ont¬ 
kennen overigens nog steeds iets 
te maken te hebben met de onop¬ 
geloste vijf moorden op vijf jonge 
vrouwen in de regio Aken-Keu- 
len, alhoewel er volgens het open¬ 
baar ministerie wel overeenkom¬ 
sten zijn tussen de moord in Berg¬ 
heim. 


Limburgse medici 
wijzen uitkomsten 
kankeronderzoek af 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Limburgse medici 
twijfelen openlijk aan de uitkom¬ 
sten van een baarmoederhalskan- 
keronderzoek van het cytolistisch 
en pathologisch laboratorium in 
Leiden. Volgens dat onderzoek is er 
sprake van een alarmerende toena¬ 
me van baarmoederhalskanker on¬ 
der jonge vrouwen. Dr M. Boon van 
het Leidse laboratorium wijt dat 
aan wisselende sexuele contacten. 

Patholoog-anatoom Koudstaal van 
het De Weverziekenhuis in Heerlen 
zet grote vraagtekens bij het onder¬ 
zoek. Hij spreekt zelfs over 'India¬ 
nenverhalen’. Koudstaal: „Als ik de 
naam van dr Boon hoor, weet ik al 
genoeg. Die vrouw staat erg graag in 
de publiciteit en probeert met sen¬ 
sationele verhalen de pers te halen. 
En dat lukt haar wonderwel”. 
Volgens de Heerlense patholoog- 
anatoom is er in ieder geval in Lim¬ 
burg geen sprake van een forse toe¬ 
name van baarmoederhalskanker. 
„Cijfers heb ik nu niet bij de hand, 
maar het aantal gevallen is de laat¬ 
ste jaren nagenoeg constant geble¬ 
ven”, aldus Koudstaal. 


Registratie-arts Schouten van het 
Integraal Kankercentrum Limburjg 
bevestigt dat. „In Noord-Limburg 
en Oost-Brabant is het aantal geval¬ 
len van baarmoederhalskanker zelfs 
licht gedaald. Van de rest van Lim¬ 
burg weet ik dat niet omdat we daar 
pas kort met registratie bezig zyn. 
Maar het lijkt me heel sterk dat er 
gesproken kan worden van een for¬ 
se toename van baarmoederhals¬ 
kanker,” zegt Schouten. 


Bertens naar 
Maastricht 

MAASTRICHT - Jan Willem Ber¬ 
tens, ambassadeur voor Internatio¬ 
nale Culturele Betrekkingen en 
kandidaat-lijsttrekker voor D66 bij 
de verkiezingen van het Europees 
Parlement, houdt dinsdag een le¬ 
zing in Maastricht. 

In de bovenzaal van café Ma van 
Sloun aan de Tongersestraat snijdt 
hij het onderwerp aan: Moet Neder¬ 
land een actief buitenlands cultu¬ 
reel beleid voeren? De spreekbeurt 
begint om 21.15 uur. • Rector magnificus dr.F.Bonke overhandigt de eretekenen 
aan de winnaars van de Peter Debyeprijs. 

Foto: WIDDERSHOVEN 


Van onze 
verslaggever 

MAASTRICHT 
Twee Engelse we¬ 
tenschappers die on¬ 
derzoek hebben ge¬ 
daan op het gebied 
van voeding en stof¬ 
wisseling hebben 
gisteren tijdens een 
academische zitting 
de Peter Debyeprijs 
gekregen. 

De Stichting Ed- 
mond Hustinx stelt 
de universiteit in de 
gelegenheid om in 
de 2 a 3 drie jaar de 
Peter Debyeprijs, 


Peter Debyeprijs 
voor Engelse 
wetenschappers 


goed voor 20.000 gul¬ 
den, toe te kennen. 
Deze keer viel die 
onderscheiding ten 
deel aan dr. Marga- 
ret J. Dauncey en dr 
Andrew M. Prentice, 
verbonden aan de 
universiteit van 

Cambridge. 

Dr Dauncey heeft 


een belangrijk aan¬ 
deel gehad in de ont¬ 
wikkeling van een 
van de eerste calorie- 
meters voor mensen. 
Dr Prentice bestu¬ 
deerde de gevolgen 
van ondervoeding 
bij kinderen voor de 
energieprocessen in 
het lichaam. 


(ADVERTENTIE) 


GOSINK TECHNIEK 
Gooi ook uw oude CV- 

ketel eruit! 


2A 

s eo/' ce 


In januari hebben wij een speciale 
aanbieding in verwarmingsketels. 

Wij leveren alle merken cv.-ketels. 

U betaald bij ons de normale prijs 
van de materialen en wij installeren 
deze voor f.100,—. 

Vanzelfsprekend blijft tijdens deze 
januari-actie de garantie gehandhaafd. 

Voor informatie en technies advies: 
045 - 218242; de Heer Nauts. 


Industriestraat 29 
Hoensbroek/Heerlen 


Tel. 045 - 218242 
Fax 045 - 228180 


24 uurs storingsdienst Tel. 045 - 223030 


Verwarzning/sanitaix/electra/industriële leidingen 


JShnburgs Dagblad _ 


JE LIMBURGSE 
ERSONEELSGIDS 


Zaterdag 21 januari 1989 • Pa 
I 


/prjdo 


Véndor te da pap terq Mn te van aen inten re tio na al dtenstvertennnd 
concern en hoeft door da Hark toenemende afzat van haar systemen 
voor handhygMne dringend behoefte aan uitbreiding van het 
vortsooptoam. Verhoop g aac tti a dt aan induntrieOn, kantoren, 
gazondheéda- en horecasactor, scholen, recreatiabedrijvan en andere 


W| wensen daarom op korte termen aan te testten: 

verkoper (m/v) ■ 

voor haft dtetrtet Limburg. y 

Oegine dto mat pionierageeet en grote inzet tot goede 
vedoo p w o e uho t on hart hemen, bieden wij een zeer goed inkomen, 
beateande uit b os ie oatart e piue provisie, dat tot ver boven het 
gumiddeide kan uitgroeien, opname In eigen panstoenfonda en een 


Etverbig nonrfmlrolpr; handategatat ari wN tot pionieren moet aJML in 
het bloed zitten. Auto van het bedrff Ie beachfcbaar. 

I lehjd 23-30 jaar; woonachtig bj voorkeur In Mkfdan-Umburg. 

O kunt over deze aantrafckeMjka functie telefonisch contact opnamen 
met de heren Noteboomof Stevens, vanaf maandag bereikbaar onder 
ttinr. 023-286650. 

Sn B rJlation worden v ertrou w e H ik behandeld; ma g oor dus gerust 


systemfin voo; narulhyqiun R.-K. SCHOLENGEMEENSCHAP 


Daken Haenraeteatraat 1 
6131 QJSfttarcf 

vraagt ZO SPOEDIG MOGELUK # 


DOCENT(E) FRANS 

1e-graade 

voor ca. 10 l o s oonho d on ter vervanging. 


Sollicitaties te lichten aan: 
bestuur r.-k. s.g. Vendam”, 

‘ postbus 211, 6130 AE SMard. 
kil: rector drs. C. de Graaf, 
tel. 04490-10159, tst. 26. « e^n meubeibezorger-meubeimaktr 

Ht':: , ‘ -! 'nei i-■ et v.i^ cJi? hoogto. dus 
i k: :•* ocj: in.sofviro iwj oir, 

«• ! - ; nt '•"> U -m vT-rr!( iit; n. 

. >i .: ■ 1 *,‘i;;P s **.' r i i.; ■ t i . 

Meubelboulevard Rone Paos B.V. 

1;■ = - ;.:rv.e , t 

»;/’ ■ s,: 
mm 


Superconfex is een detaühandelsorganisatie welke zich op grootschalige wijze bezig houdt met 
de verkoop van kwaütettskleding tegen lage prijzen voor het totale gezin In Nederland en België. 
De hoofdzetel van de organisatie is gevestigd In Stein (L). 

In verband met een ontstane vakature zoeken wij voor onze afdeling financiële administratie 
kontakt met een: 

boekhouder m/v 


Van deze medewerker wordt verwacht dat hij/zij Het nivo van deze functie is bereikt door een 

na een inwerkperiode vollëdlg zelfstandig de gerichte bedrijfsadministratieve opleiding b.v. 

periodieks informatieverstrekking ten behoeve H.EAO. of M.BA gevolgd door S.P.D. 

van de diverse onderdelen van onze organisatie Enige ervaring met geautomatiseerde 
verzorgt. gegevensverwerking strekt tot aanbeveling. 

Daarnaast zullen dh'srse bijkomende Qua leeftijd wordt gedacht aan ca. 25 jaar. 

werkzaamheden verricht moeten worden zoals: 

- beoordeling van de kosten 

- controle op subadmlnlstratiès 
beheren van het financiële informatiesysteem 

Wilt u op deze functie reageren dan verzoeken wij u uw schriftelijke sollicitatie te richten aan: 
8uperconfex B.V., La.v. Dhr. J. van Herwtjnen, Manager Personeelszaken, 

Postbus 66.6170 AB STEIN. 


Gemeente / - \ Maastricht 


B* e* hukflgt dm STADSONTWIKKELING ie de functie vacant 


directiesecretaresse m/v 

De deelt en dedtenat STAOSONTWICKBJNG beetaat ppdt 


t m <4UwC 


' i l Apw rf ii 


..■4'. Hém 


•w 
X Het 
Mm 
4 lIM 


goed kunnen omgaan 


f t 

■ 7. 


mm nn if - —-■ iifc iNl i Itlli . L. M n 

fHOiKMWiQ Mi SCMMap •*- m\ mo- 


rangen. Hat ma* 
mg ƒ 3.616^ 


mJxL da 


-•! 

er. • 


ingewonnen Mj da haar H. 

v- v'i-/ 
. .'H , '.tim 


Mwfcwte ■ 4» 


I I 


1 ! w 


~i éi 

i f. g i 

c y £ T V«ilWBBil 

jP i * i i ' f 

A T j ; 

rv * j c ►A 

M ■ 1 . 1 ■ ' . f t 

V i 1 ; O'H *■ 

l r' 

Bij Wegenbouw van de Kreeke n.v., gevestigd te Nuth (NL) en Lanaken 
(B), ontstaan wegens voortdurende groei en door vervroegde uittreding 
onderetaande vacatures: 

PROJECTLEIDER 

Funetfe4nfonnetle: 

De projectleider is verantwoordelijk voor en geeft leiding aan het team 
dat is belast met de uitvoering van wegenbouwkundige werken, 
onderhoud van wegen en riooirenovatie. 

Functfa-eisen: 

- optekMng H.T.S. weg- en waterbouw; 

- beschikking over leidinggevende, organisatorische en motiverende 
eigenschappen; 

> leeftijd 30-40 Jaar; 

- ruime ervaring in de G.W.W.-sector. 

OITV ' 


T.T.L H.N. BOELEN B.V. 

Undetaufer Gewande 19 

6367 AZ Voerendaal, tel. 045-750161 

vraagt op korte termijn: «wi 

1. leerling-tandtechniker 

of zij die daarvoor willen worden opgeleid, m/v 

2. prothesetechniker 

3. goud/porselein-techniker 

4. vr. ervaren chauffeuse 


SoHidteren schriftelijk aan bovenstaand adres of 
telefonisch tijdens kantooruren: 045-750161 
LA vraagt 

LEERLING-CROUPIE 

Schoolopleiding Mavo-Havo; , s> 
t/m 21 jaar. 


Aanmelden bij dhr. Peters, 
Moltweg 82, Landgraaf, tel. 045-31 
ÊÊ& 


BOUVIERKENNEL met 
een 20-jarige ervaring in de 
fokkerij, bouvieipup 
uitmuntende ouders, 
u geïnteresseerd in de bou 
vim:? Wü geven u deskundi 
ge informatie ovr dit 


de Nedèr De w^zaamheden bestaan in hoofdzaak uit bet zelfstandig uitzetten en 
uitveteren van wegenbouwkundige werken, onderhoud van wégen en 
riooirenovatie. 

Funct i e e is e n: 

- oplekflng HT.S. weg- en waterbouw of gelijk riiveau; 

^ leidinggevende en motiverende eigenschappen; 

- leeftijd 30-40 jaar; 

> ruime ervaring in de G.W.W.-sector. 

calculator-werkvoorbereidér 

Deze functionaris zal worden belast met werkzaamheden die nodig zijn 
voor het aannemen en voorbereiden van werken in de G.W.W.-sector. Leunissen, 

RansdaaL Te k. jonge LEOMBER- 
GERS. Tel 0949-2454/7998. 


- oploèding H.T.S. weg- en waterbouw of getijk niveau; • 

- leeftijd 2^35 jaan 

- enige ervaring. ' 

Salaris én secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met 
de betengrijkheid van de kmetie. 

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer J. 
H. Berger, te l efo o n 045-241800. 

Belangstellenden wordt verzocht hun achrifteHjke soiëdtatie binnen 10 
dagen na verschijning van dit blad te richten aan Wegenbouw van de 
Kreeke n.v., postbus 22004.63CJ0 AA Nuth. rm 


tehuis gezocht voor 


têrei 


Te k. praait bonte STIP- 
PEL-EmERGGEITJES 
e.a. aparte kleuren, zeer 
klein tooit. TeL 044W-3112 


PLAFONDS OP MAAI 

Wegens uitbreiding van haar werkzaamheid 
zoekt J.6. 

Plafondbouwsystemen B.V. op korte termijn 

• plafondmonteurs 

# leerling-plafondmonteurs 

• timmerlieden 

^ r 

# leerling-timmerlieden 

Indien u belangstelling heeft voor een van deze functies, verzoet 
wij u contact op te nemen met J.B. Plafondbouwsystemen B.V., 
postbus 149, 6190 AC Beek, 04490-79448. 


ab 
ruim 100 soorten 
uit binnen- en buitenvoliè¬ 
res om. i toecans, bladvo- 
gels, schamalyBters, vlie¬ 
genvangers. iT tonaKiilhllU, 
diverse spreeuwen, nadhte- Te k. nest Duitse 
DERS met stamb^ «tot ai 
ontw., ouder h.d. vno» Mam. 
herders (teven). Dormans- 
Cremers RL Vader Rocky 
428 pt P. v.A Vin Industries 
terr. De Kouimë 124 
Hoensbroek. Tfei 045- 
i 1 3 *rwp»kal 

'VVS J , amhèaüz» m adtwaïl 

SHIFT-SUPERVISOR (m/v) 

Sterf» ONmfcéf Eunpe av. te A ,. Onze gedachten gaan uk n 


SIËRRA CHEMICAL EUROPE B. V. te Heerlen zoekt een 
ambitieuze medew er ker voor de NHEUWE functie vér V 


Sbrru ChemkttCoffipmiy, 
Mkprfs», USA, Stom reteoopt en 
produemrt Ctemocoto, 


- mit VAF*É0-Cofl 
-fnet étérfte Jaren ï 


(PT/WTB# 


aan ind utert es f bedrijf; 


, 'tintm0s$èk*fièndb'hun 
loepassÉip Mhdisn h dé 
mteMrfreUnBooir, 

tetef houdt déze Ajndte t»? 

ju* g h MK a uparrtteof naoorttart ü 


tijdens de shift op te 


- dto in alaet te om een team van 6 tot lOJKwBswerksre te motiveren 
Een psyohoiogieche laat kan deet ukmaken tepri de petectiepficedwe. 
WW-téedan Wjj u7 ' . \X 

„ r •'v •• ‘v; • «■ . 


fftOfKMmty mm 09 

nWmmQm» U nfvn KfOmp UW CSEfOI 


U+wxxgtó te 
optr i Mm u 
totete tete e m 
raaa'A U tmnt 


Bant« giRntereaaaenf? 

U kunt uw s c h rih aBjli a aoick M ie met eunteukén vkM binnen 2 weken 


MtepftWtt èr erf cm de fïbritk. 

Lm Wm*rt%mTWW(mn WQfXmn In 


rtoiiér rikiiiNéefabreréteisi 


SIËRRA CHEMICAL EUROPE B.V. 
GBMBEVn VALKBVBXT&G AAH DB 

B(j de afdeling bouwkunde is een ftmetie vacant voor een 

MILIEU AMBTENAAR (M/V) De afdeling bouwkunde maakt deel uit van de hoofdafdeling grondtedcen. 

De technische milieutaken worden momenteel in deeltijd uitgevoerd door een 

feit in'verband met de uitvoering van een onlangs gereed gekomen } ; 
hixjderwetuitvoertngsprogr&mnm, zullen de technische milieutaken worden 
geconcentreerd in een formatieplaats. 

De nieuwe fünctionaris werkt rechtstreeks onder de chefvsa d 6 JNting 
bouwkunde. 


ïet vóórnaamste bestanddeel van de wmkzaamheden zit *ön de tèdutteiqhe, J 
uitvoering van de Hinderwet, waartoe behoort het beoordelen van de aanvrage» ; 
voor een hinderwetvergunning, het opstellen van vergunningsvoorschriften en j 
htodhavingsaèrivttetten. j 

Daarnaast |»1 de nieuwe medewerker Worden ingreet idj de vooriterekting en | 
uitvoering van andore onderdelen van het gmneentelQk milieubeleid. • j 
HJerbjj wordt ge da c h t aan het voorkomen en best ri ld en vak geluidhinder, het j 
iosen op oppervlaktewateren, bodembeheer en ifcahwrw y^n n ^erweri d n i 


/- een technische HJB.O.-opieiding, bjj voorkeur in de rtehting chemische 
' technologie; y • j . <*■ 

her bezit ren 4e applicatiecarsus milieukunde steekt tot aanbeveling; 

- bereidheid tot verdere studie op hot gebied ren milieu, ^ alsmede voor hé 
dipioms opsporingsambtenaar milieuwetgeving; 

- gAorf» mnzwUrftw^ i, WjëlfkUjte nHilnUfMnj n>»Aftn gh^ t; 


f 

fe 

% 

&' 

¥ 


-teètibtamfig «n in teateteeritebd kunnpn werken; 

~ affiatesÉt nwt sutematfceriagsproceaaen; 

- ervaring óp het vakgebied strekt tot aanbeveling. 


Aanstelling vindt plaats op niveau 7, waarbij, afhankelijk van opleiding en 
ervaring een salaris kan worden geboden van minimaal ƒ 2.664,- en mtejiB 
ƒ3,516,- bruto per maand. t \ ' er.? ‘L 

Na gsUekrfi geachiktbeki en aanstelling in vaste dtenst, Wo«it een iilaite 
geboden op niveau 8 (minimaal ƒ 3.061,- en hUbdinsa) ƒ 4.116/ bruto (ter 
maand). \ ■ i 

Bg de geBMente zgnde gebruikelijke roChmpositieregeUngBn vin toepaask 

Nadere informatie omtrent deze fimotie tere worden ingewonnen bö de kb 
de afdeling bouwkunde, de heer lag. F. tisodriks, berepaar onder nuna» 
04406-18281. ’ > * 4*, 'J 

Belangrtetiamden worden uitgenodigd binnen 14 dadm na Imt rereobgnen 
dit blad bun aottitefatie te richten aan, tengtepsretor sm ^rèterterdriif 1 tei 

rn A2 mtereiteetófe 


onder nuapoef 


dH blad lmn aolttdtafte te Steen aan 

Vf_M-__. ad. , aaA i 
■ «n wethottdersvaa 
i n^steteeMtai Zaterdag 21 januari 1989 # Pagina 19“ 


limburgs dagblad 


Kroon-uitspraak over beddenreductie verzwegen 


provincie 


Ziekenhuisraad 
oedend op Pees 


f 


Van onze verslaggever 

HAAG/HEERLEN - De 
lonale Ziekenhuisraad 
0 heeft staatssecretaris 
1 van WVC in een brief om 
«lering gevraagd over het 
[Jterhouden van een uit- 
van de Kroon over de 
tenreductieplannen van 
*H)k. In die uitspraak in 
beroepszaak van vier zie- 
«lizen werd op 6 decem- 
vorig jaar bepaald dat 

* zich in zijn aanwijzingen 
? r reductie aan de zieken¬ 
en ten onrechte heeft ge- 
5r d op een artikel in de 

Ziekenhuisvoorzienin- 

• Pe uitspraak werd pas be- 
Januari bij de NZR be- 

^ecember vorig jaar bereikten 
**atssecretaris en de NZR over- 
tentiming over het verdere ver- 
^ van de tweede beddenreduc- 
Dat akkoord pakte voor de 
*öhuizen overigens niet ongun- 


H 


^kort aan jongeren 

I 

^ carrosseriebouw 

fe-EN - „De inschakeling van 
ih7° Zen en vrouwen is nodig om 
*l^r~ tt ben blijven voldoen aan de 
baar werknemers in de car- 
,v e branche. Te weinig jonge- 
— Vu ^^en nog voor een opleiding 
□I t(f atoschadehersteller, autospui- 
ï^)kjri Carrosse ri e b 0Uwer ” Dat zei J. 
lN^ an ’ werknemers voorzitter 

■kaet Opleidings- en Ontwikke- 
fonds voor de Carrosserie- 
donderdag bij de opening 
opleidingscentrum in Heer- 
riep de arbeidsbureaus in 
qp om samen een - indien 


Euregionaal - project te 
en om in Limburg werklozen 
scholen voor het carrosserie- 


De Limburgse ziekenhuizen bij¬ 
voorbeeld hoeven minder bedden 
in te leveren dan de vierhonderd die 
aanvankeUjk waren gepland. Hoe¬ 
veel precies is echter nog niet be¬ 
kend. Maar het feit dat Dees de uit¬ 
spraak van de Kroon heeft verzwe¬ 
gen kan volgens de NZR niet door 
de beugel. 

In de brief aan Dees schrijft de raad 
'ontsteld’ te zijn over de gang van 
zaken. „Het vertrouwen in u als ge¬ 
sprekspartner is ernstig geschokt”, 
aldus de NZR. 


Opschorten 

De raad heeft zijn leden geadviseerd 
de medewerking aan alle formele 
activiteiten in het kader van de re¬ 
ductie voorlopig op te schorten. 

Volgens de uitspraak van de Kroon 
had de staatssecretaris in zijn aan¬ 
wijzingen aan de ziekenhuizen niet 
alleen moeten aangeven hoeveel 
bedden er moeten verdwijnen, maar 
ook op welke afdelingen dat zou 
moeten gebeuren. Artikel 18a van 


Landbouwschap blij 
met behoud plateau 

ROERMOND - Het is voor de 
landbouw een verheugende zaak 
dat minister Smit-Kroes heeft af¬ 
gezien van mergelwinning op het 
Plateau van Margraten. De ge¬ 
westelijke raad voor Limburg 
van het Landbouwschap is dan 
ook zeer gelukkig met het onver¬ 
wachte besluit van de minister. 

„Het betekent het behoud van 
een gebied van 433 hectare dat 
vrijwel geheel in agrarisch ge¬ 
bruik is,” aldus de reactie van het 
Landbouwschap. De raad wijst 
erop dat het gebied een van de 
meest waardevolle landbouwter- 
reinen in Zuid-Limburg is, met 
name voor de fruitteelt. Het 
Landbouwschap heeft zich dan 
ook vanaf het begin van de pro¬ 
cedure van de nota Gegrond Ont- 
gronden sterk gekant tegen mer¬ 
gelwinning op het plateau. 


de WZV, waarin de sluiting van zie¬ 
kenhuisvoorzieningen wordt gere¬ 
geld, schrijft dat voor. Door slechts 
aantallen bedden te noemen en de 
ziekenhuisbesturen verder zelf te 
belasten met de verdere uitvoering 
van dat besluit, heeft Dees volgens 
de Kroon ’geen besluit als bedoeld 
in artikel 18a genomen’. 

Volgens de NZR kan de uitspraak 
verstrekkende gevolgen hebben 
voor de beddenreductieplannen. De 
raad heeft inmiddels juristen inge¬ 
schakeld om na te gaan wat de ge¬ 
volgen kunnen zijn. In afwachting 
van de uitkomst daarvan zullen de 
ziekenhuizen voorlopig in elk geval 
niet praten over de plannen. De 
NZR zal bovendien niet ingaan op 
een uitnodiging van Dees om te 
overleggen over een aanpassing van 
de WZV, zolang de staatssecretaris 
geen opheldering over het achter¬ 
houden van de uitspraak heeft ver¬ 
schaft. Dat overleg over een aanpas¬ 
sing van de WZV was nodig, omdat 
de Kroon eind september vorig jaar 
in een aantal beroepszaken van zie¬ 
kenhuizen al had bepaald dat ook in 
het geval van de eerste reductieron- 
de, het plan Gardeniers, ten onrech¬ 
te gebruik was gemaakt van artikel 
18a. 


Plan 

Die uitspraak betrof echter alleen 
de ziekenhuizen die in beroep wa¬ 
ren gegaan. Door de uitspraak van 6 
december zijn de aanwijzingen van 
Dees voor alle ziekenhuizen waar¬ 
schijnlijk formeel niet geldig. Dees 
kondigde na de uitspraak van eind 
september al aan met een 'verster¬ 
king van het planningsinstrumenta- 
rium’ te zullen komen. Daarbij zou 
het Rijk de mogelijkheid moeten 
krijgen zelf met een reductieplan te 
komen als een próvincie niet of niet 
op tijd zo’n plan zou indienen. 

Volgens de NZR heeft het departe¬ 
ment naar aanleiding van de uit¬ 
spraak van 6 december al laten we¬ 
ten dat er een tijdelijke wet capaci¬ 
teitsreductie ziekenhuizen zal ko¬ 
men. Dees zou zich dan daarop kun¬ 
nen beroepen om alsnog tot de 
voorgenomen beddenreductie te 
komen. 


MTS-film voor meisjes: 

’Techniek 


is zo 


gek nog niet’ 


volgens E. Dekkers, adjunct-direc- 
teur MTS Roermond en initiatiefhe- 


^an onze verslaggeefster 

S®?MOND - De dochter vindt "ff voorde film, overduidelijk.ge- 
vakken wel leuk. Moeder bleken mt de bereidheid van chefs 
Uw®* ac h af wat haar kind er toch 
moet. Talen komen toch 


J0o r X® 11 Pas op Vakantie of op kan- 
M ^ oc bter wil wel naar de 
^ejJrtear dat is toch niets voor een 
zeggen de ouders. En ze 
u vast geen baan in het 
bedrijfsleven. Dat die 
van!? 611 Hiet kloppen is het the- 1 
voorlichtingsfilm Meisjes 
Ja t e .k de MTS Roermond 
'««tttuutMens en Arbeid gis- 
b Presenteerden. 

S^drolspeeister in de film is een 
* 3 j^ e .van de MTS. Ook de ande- 
meines die nu op deze school 
’ . s Pelen in de film een rol. Ze 
jai vrw!- n dat het zo gek nog niet is 
fea ° r een technische opleiding te 
jjven”' B °vendien ziet het bedrljfs- 
”°od J.? 1 m ei$jes te springen, is de 
- QSc «ap van de film. 


om aan de video mee te doen en uit 
het grote aantal bedrijven dat dit 
project heeft gesponsord. De film 
heeft 23.000 gulden gekost. Het mi¬ 
nisterie heeft 10.000 gulden subsidie 
gegeven. De rest is door 43 veelal 
Limburgse bedrijven bijeenge¬ 
bracht. 


Meisjes in de techniek zijn nog 
steeds uitzonderingen. Op een ge¬ 
middelde Middelbare Technische 
School (MTS) is maar 1,5 procent 
van de leerlingen vrouwelijk. De 
MTS in Roermond springt daar met 
32 meisjes op 1300 jongens nog aar¬ 
dig bovenuit. Maar dat moeten er 
nog meer worden, vinden directie 
en decanen van de MTS in Roer¬ 
mond. Niet alleen vanuit het oog¬ 
punt van de emancipatie, maar er is 
ook een economische noodzaak. 
Door de teruggang in geboorten, 
zijn er steeds minder kinderen die 
doorstromen naar het middelbaar 
onderwijs en de toevoer van tech¬ 
nisch personeel op de arbeidsmarkt 
neemt daardoor ook af. 

De video heeft wel een regionale in¬ 
slag, maar kan ook in de rest van het 
land worden gebruikt om 12- tot 14- 
jarige meisjes op LBO en MAVO 
voor te lichten. 


• Eugenie 
Denteneer 
(links) en 
Mariëtte 
Embrechts 
die een aan¬ 
tal oudere 
mensen on¬ 
dervroegen 
over hun er¬ 
varingen 
met een 
boorappa¬ 
raat. 

Foto: 

CHRISTA 

HALBESMA 


Onderzoek: voorlichting is vaak onvoldoende 

Bejaarde in clinch 
met hoorapparaat 


Van onze verslaggever 

NUTH - Veel mensen die op 
latere leeftijd een hoorappa¬ 
raat krijgen, hebben behoefte 
aan betere voorlichting, omdat 
ze vaak problemen met de be¬ 
diening hebben. Bij bijna 20 
procent van de bejaarden ligt 
het hoorapparaat zelfs in de 
kast. 


De meesten durven zelf niet met 
klachten te komen en de omgeving 
begrijpt niet hoe moeilijk ze het er 
mee hebben. KNO-artsen vinden 
niet dat begeleiding hun taak is en 
de audiciens hebben weliswaar een 
goede service, maar zijn niet actief 
genoeg met het geven van uitleg. 

Tot deze bevindingen komen Ma¬ 
riëtte Embrechts en Eugenie Dente¬ 
neer in hun studie ’Zo wil ik het ho¬ 
ren!’, waarmee zij hun opleiding lo¬ 
gopedie in Hoensbroek afsluiten. 
Zij hebben in totaal 74 mensen van 
50 jaar en ouder met gehoorproble- 


Dat is dus niet zo. Slechts de helft 
van de ondervraagden is tevreden 
over het apparaat „Men kent de be¬ 
diening onvoldoende, weet vante- 
voren niet dat de geluiden anders 
gaan klinken, het apparaat doet 
pijn. Met name in gezelschap is een 
hoorapparaat vaak juist lastig, om¬ 
dat er dan teveel geluiden versterkt 
worden”, aldus Mariëtte Em¬ 
brechts. 

Er zou dus heel wat verbeterd kun¬ 
nen worden, met name qua voor¬ 
lichting. „De voor- en nadelen van 
een hoorapparaat moeten duidelijk 
uitgelegd worden. Vloerbedekking 
en viltjes onder koffiekopjes kun¬ 
nen al heel wat overlast weghalen. 
Maar ook over andere hulpmidde¬ 
len als tv-versterking, telefoonver- 
sterking en ringleiding weet men 


HOESELT - Gisterochtend heeft 
een overval plaatsgevonden op het 

men ondervraagd en” verder tweel postkantoor in Hoeselt, vlak bij 

i Tongeren, waar de dag ervoor ook al 


audiciens en een aantal KNO-art¬ 
sen. 

Onderschat 

Volgens de beide onderzoeksters 
wordt het probleem vaak onder¬ 
schat. „Veel mensen willen . geen 
boorapparaat, omdat iedereen dan 
meteen ziet dat ze slecht horen. In 
2/3 van de gevallen gaan ze pas over¬ 
stag op aandringen van familie. De 
omgeving vindt vervolgens vaak: 
’ Je hebt een boortoestel, dus nu kun 
je ook alles weer horen’.” 


Opnieuw overval 
op postkantoor 


een postkantoor werd overvallen. In 
Hoeselt drongen twee gemaskerde 
en gewapende mannen het postkan¬ 
toor binnen. Onder bedr ei gin g van 
vuurwapens moest het aanwezige 
personeel met de buik op de grond 
gaan liggen. 

De overvallers spraken vooral Frans 
maar soms ook gebroken Neder¬ 
lands. Een van hen beval een post¬ 
beambte de geldkoffers te openen. 
De overvallers roofden daaruit vier 
miljoen francs. Gisteravond was er 
nog steeds geen spoor van de daders 
van deze overval. 


sa»? 


ven inderdaad geïnteres- 
in vrouwelijke technici is 


Van onze verslaggever 

« 

MAASTRICHT - Om ongewenste ontwikke¬ 
lingen tegen te gaan bij vrijkomende agrari¬ 
sche bebouwing als gevolg van bedrijfs¬ 
beëindiging hebben GS een notitie met richt¬ 
lijnen doen uitgaan aan alle gemeentebestu¬ 
ren van Limburg. De aanleiding daartoe 
vormt het gegeven dat in onze provincie jaar¬ 
lijks zo’n 150 boerenbedrijven worden opge¬ 
heven, ofwel ongeveer anderhalf procent van 
het totale aantal. 

GS, die een onverminderde voortzetting van 
deze ontwikkeling verwachten, staan in dit 
opzicht een terughoudend beleid voor en 


GS terughoudend 
bij veranderen 
boerenbedrijven 

achten een functiewijziging van agrarische 
bedrijven alleen toelaatbaar ha een brede af¬ 
weging binnen de context van bestemmings¬ 
plannen. 

Zo wenst het college in beginsel geen mede¬ 
werking te verlenen aan het vestigen van be¬ 


drijfsmatige activiteiten in opgeheven agrari¬ 
sche bedrijven, die in de buitengebieden van 
gemeenten zijn gelegen. Daarbij wordt ge¬ 
dacht aan industriële en handelsbedrijven, 
toonzalen, sloopbedrijven en grootschalige 
horeca-ondememingen. Volgens GS beho¬ 
ren dergelijke bedrijfsactivititeiten over het 
algfemeen thuis op bedrijfsterreinen of ande¬ 
re passende locaties binnen de betrokken ge¬ 
meenten. 

Voorts wensen GS aan het verbouwen van 
opgeheven boerenbedrijven tot 'burgerwo¬ 
ningen’ stringentere voorwaarden te verbin¬ 
den in het kader van de Wet Ruimtelijke Or¬ 
dening. 


(ADVERTENTIE) Onze Spaarhypotheek scheelt u 
lal gauw zo’n fIXXX),- netto* per jaar 


tiypoMiHMdnB 
1130000.-. toot** 

30jMf. rarM TV 
locaal nosnJMl 42 % 


nJa, ik b«n geïnteresseerd in "1 
da Spaarhypotheek 

i stuurt u mij de folder tezamen 
met een rekenvoorbeeld toe; 


1 


Naam 


M/V 


Potlood* a 
woooplaal» 


Stuur da bon In aan anvalop zondar 
poatzagal naar: 

Spaarbank Limburg, 

Antwoord nurnmar 20, 

6200 AA Maaatricbt. 


Onze nieuwe Spaarhypotheek is een zogenaamde "levenhypotheek* met een 
aantal unieke voordelen. Zo is het rentepercentage over het spaardeel gelijk aan het 
hypotheekrentepercentage (dus lage premie en stabiele nettolasten!). Daarnaast 
is er sprake van een zeer gunstige afkoopregeling, een probleemloze "mee- 
neemregeling" na verhuizing, en een gegarandeerde eindwaarde, zodat 
met recht gesproken kan worden van een unieke hypotheek. 

Bovendien kent de Spaarhypotheek uiteraard alle voordelen 
die elke levenhypotheek biedt. Met als belangrijkste dat u gedurende 
de hele looptijd een maximaal fiscaal voordeel behoudt. 

In onze folder vindt u alles haarfijn uitgelegd. Vraag hem 
aan met de bon. 


\ 

spaarbank limburg 

Voor al uw bankzaken Spaarbank Limburg 

Kamoran: MustdcM (20). Amby, Baak. Barg tn TéfbHJt. Bt*óck (4). Borgharen. Bunde, Cadtar en Kaar, Eliaden, Qronawatd, Haar (3). M aar a aan. Roermond. SNtard (3). T agalan. Vaals, 
valkenburg, VaW*m.Vank> (3) anVanray. 


vaak veel te weinig”, ontvouwt 
Eugenie Denteneer. 

Ze vindt dat het vanzelfsprekender 
moet worden dat een familielid 
meegaat naar de arts. „De patiënt is 
gespannen en wordt overstelpt met 
informatie. Een familielid kan dan 
naderhand in alle rust nog eens uit¬ 
leggen wat er precies verteld werd.” 

• De onderzoeksters is opgevallen dat 
mensen die geholpen werden door 
het Audiologisch Centrum in 
Hoensbroek en ook leden van de 
Nederlandse Vereniging van 
Slechthorenden (NWS) zich aan¬ 
zienlijk beter kunnen redden. „Die 
hebben overal in huis bellen ophan¬ 
gen en als ze klachten hebben, staan 
ze zo op de stoep”, klinkt het be¬ 
wonderend. 


’Eurochildren’ \ 
op zoek naar 
gastgezinnen 

Van onze verslaggever 
HEERLEN — De Europese orga¬ 
nisatie ’Eurochildren’ zoekt gast¬ 
gezinnen voor kinderen uit 
Noord-Ierland. Eurochildren be¬ 
kommert zich om het lot van de 
kinderen in Noord-Ierland die 
onder de gevolgen van de nu al 
meer dan twintig jaar voortdu¬ 
rende burgeroorlog lijden. 

Eurochildren probeert deze kin¬ 
deren weer wat hoop te geven en 
hen kennis te laten maken met 
een leven zonder geweld. Een be¬ 
langrijk middel hiervoor is die 
kinderen een onbezorgde vakan¬ 
tie te geven in onder andere ons 
land. Dit is alleen mogelijk met 
de hulp van gastgezinnen, die ge¬ 
durende de vakantieperiode een 
kind uit Noord-Ierland voor een 
periode van bijvoorbeeld vier 
weken in het gezin opneemt 

Eurochildren kan nog steeds 
veel gastgezinnen gebruiken. 
Geïnteresseerden die meer infor¬ 
matie wensen, kunnen zich wen¬ 
den tot Gerlie Claessen, Lahr- 
straat 20, 6137 LG Sittard 

(® 04490-23865). 


(ADVERTENTIE) 


Danslessen voor alle leeftijden 

ƒ 100 

woensdag j.inijjr' 

M,i,ts,l)r,icht Sctupperscc'iitn-m K .SCC 

.•onci.ig 22 junuriri 

Sittard buurtcentrum l hi'It ! t v . • 

ÜOPflirrtl.ir; 1'G jr: Vjih 

Tevens mogelijkheid voot besiuien gmisciuppe't uiuud 

biiohvs ‘Da ment tv 


Inlichtingen: Anjola Huydts-Schwarzer. tel. 04406-14567 


Minister akkoord 
met plafonnering 
mestverplaatsing 


Van onze verslaggever 

DEN HAAG/ROERMOND - 
Minister Braks van Landbouw 
en Visserij heeft de lang ver¬ 
wachte regeling, die het var¬ 
kens- en kippenhouders mo¬ 
gelijk maakt hun bedrijf te 
verplaatsen, deze week naar 
het parlement gestuurd. 


Het landbouwbedryfsleven, dat al 
ruim een jaar op de regeling zat te 
wachten, is blij dat deze er nu Is. Het 
Landbouwschap vindt de plafonds 
te laag. 


plaats een milieumaatregel om te 
voorkomen dat bü verplaatsing van 
bedrijven de mestproduktie op¬ 
loopt Daarom wordt in beginsel op 
bestaande mestproduktierechten 
bij verplaatsing een korting van 15 
procent toegepast op de hoeveel¬ 
heid mest die het bedrijf mag pro¬ 
duceren. 

In de regeling is een plafond inge¬ 
bouwd voor de grootte van de te 
verplaatsen bedrijven. Het plafond 
is afhankelijk van het soort bedrijf: 
175 fokzeugen, 1.750 mestvarkens, 
35.000 leghennen, 52.500 opfokhen- 
nen, 8.750 moederdieren (broedeie- 
ren) en 52.500 slachtkuikens. 

Braks wilde aanvankelijk een ge¬ 
spreide korting van 15 procent voor 
kleine tot 35 procent voor grote be¬ 
drijven, maar kreeg daarvoor geen 
steun van een Kamermeerderheid. 
Daarop kwam zijn CDA-partyge¬ 
noot Van Noord met het voorstel 
van de vaste korting en plafonne¬ 
ring. 


Oordeelt het parlement dat de 
alsnog wettelijk moet worden j 
geld, dan moet hij dat binnen 30 de¬ 
gen van de minister verlangen. 

Themamiddag 

Agrarische 

Contactvrouwen 

Van onze verslaggever 

HEERLEN - De Europese ontwik¬ 
kelingen op het gebied van de land¬ 
en tuinbouw houden de agrarische 
vrouwen van de LVB bezig. Om 
meer informatie te krijgen over de 
Europese landbouwpolitiek, de ont¬ 
wikkelingen tót en né 1992 en de ge¬ 
volgen voor de agrarische gezinsbe¬ 
drijven organiseert de Werkgroep 
Agrarische Vrouwen van de 
maandag 23 januari een themaiAM- 
dag over het onderwerp ’Ei 
ontwikkelingen in de land- en 
bouw’. Deze themamiddag die 
13.30 tot 16.30 uur in de Baes 
merhof (Kerkstraat 1) te Baei 
wordt gehouden, is bestemd 
(aanstaande) agrarische cont 
vrouwen en kring bes tuursl 
van de LVB. Gast en inleidei 
Tweede Kamerlid René van tjjgr 
Linden. 'V 


luunra- 

zat 

fieffn 

Zaterdag 21 januari 1989 # Pagina, dagblad oostelijke mijnstreek 


^^ioscöpeng 


,#HEERLEN 

Royal: A i'jsh callt-c Wanua. dag._ 18.30 
t*n 21 uur. do tm zo ur. \vo ook 15 uur. 
Kivoli: Willow. dag. 13 er. 20.30 uur, do 
Lm zo en wu ook 15 30 uur. De Hed- 
dertjes. za zo wu 14 uur. Maxim: Big. 

13.15 en 20.30 uur. do tm /o en wu ook 
15 uur. H5: Moonwaiker. dag. 14 en 19 
uur. za zo ook ltS uur. Your.g guns. dag. 

14.15 19.15 en 21 15 uur. za zo ook 16.15 
uur. Who t'ramed Hoger Rabbit, dag. 
14.30 18.45 en 20.45 uur. za zu ook 16.30 
uur. Frank en Frey. za zo wu 14 uur. za zo 
ook 16 uur. Fippi Langkous, za zo wo 14 
uur. za zo ook 16 uur. Coming to Ameri¬ 
ca. dag. 18.45 en 21 uur. do vrij ma di ook 
14 uur Spoorlous. dag. 21 uur Die Hard, 
dag. 18.30 en 21 uur. do vrij ma di ook 14 
uur. Bioseopera: 1 PaDiaee: * Cavalle- 
ria Kusticana. zo 11 30 uur De Spiegel: 
Blind chanee. vrij Lm ma 21 uur Kiss of 
the Spiderwoman. d: 20 en 22.30 uur. 

• SCHAESBERG 

Autokino: Midnight Rui., vrij Lm zo 20 
uur. Die hard. vrij tm. zu 22.15 uur. 


MAASTRICHT 


i'.ik 18.30 uur. 
late. idag. beh. 
zo ook 18 uur. 
, 14.Ju en 21.15 


Mabi: A tlsh valled «Yar.dj. dag. 14.30 en 
21 uur, za zo ook io.3'j uur. De Hed- 
dertjes. za zo vvu 14.30 uur. Big. dag. 
14.30 en 30.30 uur. zu zo ook 18.30 uur. 
The Manchurtan cand:date. dag. beh. 
wo 14.30 en 20.30 uLir. za zo ook 18 uur. 
wu 20.30 uur Willuvv. dag 14.30 en 21.15 
uur. za zo ook 13.30 uur Cinema-Pala- 
«e: Moonwalker. dag. 10 uur. za zo ook 
14 15 en 16.45 uur. we 14.15 uur. 

Who framed Roger Rabbit. dag. 18 45 en 

21.15 uur. za zo ook 14 en 16.15 uur. wo 
ook 14 uur. Frank et. F re;.. za zo 14 en 
16 15 uur. wu u k It ...: Aetion Jack- 
wn. dag 21 15 o .. Scn-oged. dag 18 45 
en 21 15 uur Falaee 2: Fornoprogram- 
ina. dag door! ••. j 130 uur. zo v.a. 16 
uur Cine-K: Spoorloos dag. 20 en 22.15 
uur Lumiere: Bi::, i Cuui.ee. dag 20 
uur Vivement Dur.anche dag. 21 uur. 
Big tune. dag 22 uur Kinderfilmhuis 
Zoem: Koe : iuk ic r .;'l ... At !. nx. zo 14 


• GELEEN 

Roxy: Co::..: o : Lm dl 

Ju 30 uur, zu . ■: 1.' .. .: Studio Anders: 
Wiliuw. do Lm u. 20 3'j uur. Bainbi. zo 15 


• SITTARD 

Forum: W.. 

I rr. di 2U 3u uur. 
Run. do Lm. d: 
zo 15 


er Kuübul. do 
u..r Midr.ight 
Muonwalker. 


f I exposities | 


HEERLEN 


Signe, Akerstraat 82 :. Werk van Ma- 
nanne Aurtsen T :: 28 1 open wu Lm zo 

14 17 uur Stadsgalerij, Raadhuisplein 
19 Werk var. P.-rr-.- K.-.- Marianne 

„Aartsen. Tm. 5 3. ■:<■:. ‘ m vr 11-17 

Our. za en zo 1417 uur ABP, Oude Lin- 
.dtestraat 70. Werk var. de Internationale 
Teken- en Ser.daer.-rei.iging Heerlen. 
Open 22. 1 14 17 u..r 

• HOENSBROEK 

• ABN-bank. Werk van Jan Steen. T m 

15 3. open 9-16 uur Kasteel Hoens- 
broek. Works on paper :ium Scotland. 
Tm 29 1. open dug lu-12 en 13.30-17 30 
uur Bibliotheek. Pust : Schleiden- 
straat 39 Foto's van Ju Arier.s. T m 15 3. 

• BRUNSSUM 

D’r Brikke-oave. L.r.tiepiem. 5a Werk 
van Wirr. Mees. T m 29 1. 'P>-n rna Lm vr 
9.30-12.30 uur. 18 Jj-IT en 10-21 uur, 
zo 14-17 uur 


• LANDGRAAF 

Ipomal Galery. H. t : v. 2 ’Aerk van 
Kristint* Stdes T m 5 2 

• VOERENDAAL 

Gemeentehuis. WVrk var: Jaequeline 
Klinkers er. Kees Verr.oeVe Tm 311, 
open op werdugen 8.30 12.30 tdl ook 
13 30-16 30 uur . 

• SITTARD 

Venster, Steenweg 86. Werk van Hans 
Smeekes T m 28 1, open do Lm za 12-17 
uur Den Tempel, Gruizenstraat 27. 
Tempelschatten 489 nieuwe aanwin¬ 
sten. T/m 22,1. open dl L m vr 10-17 uur. 
za en zo 14-17 uur Galerie Zabawa, Op- 
huven 183. Schilderijen var. René Reyn- 
e-ders T m 4,2 en van 13 2 t m 26 2. Open 
V/oe Lm vr 16 20 uur. zo 14 17 uur. 
2 ^^Stadsschouwburg Wilhelm inastraat 
18. Olieverfschilderijen van Aloys Ver- 
hoeve. T m 27 1 Open dl Lm vr 10-16 
uur. za 10-12 uur en tijdens voorstellin¬ 
gen. Kritzraedthuis, Rosir.olenstraat 2. 

1 Zeven edelsmeden anders. T m 12/2, 
open di Lm vr 1U-17 uur. za en zo 14-17 
uur De Ruimte. Brandstraat 23. Werk 
van Faul Mentink. John Waulthers. An- 
dre Lubbers en John Habraken. Tm 
’i8 ‘2. di en vr 14-16 uur. do 14-20 uur. za 
1116 uur 

• OENSEL-SCHIMMERT 

", rBuf van Oensel, Haagstraat o. Werk van 
' flenk Foi ville en Han Boerrigter. Van 
1 Lm 25 2, open do Lrr. zu 14-17 uur. 

• GELEEN 

.Maaslandïiekenhuis. Werk van Osabel 
Langen Tm 311 Galerie Papeterie 
ELMA, Mauntslaan 37 Werk van Har 
Leenen. Van 3-2 Lrr. 28 2. open ma Lm vr 
9-18 uur, do tot 21 uur. zu 9-17 uur NMB- 
bank. Markt 116 Werk van Harry Jans¬ 
sen T rn 19,3. open ma Lm vr 9-16 uur. 


..Apotheekdienst 
"Kerk rade- West 

De apotheekdienst in Kerkrade 
wordt dit weekeinde* waargenomen 
door apotheek Snijders, Kamp¬ 
straat 114, S 420777. De dienst is 
gisteravond 19.30 uur ingegaan en 
duurt tot maandag 8 uur. Tot en met 
komende donderdag heeft deze 
apotheek ook de nachtdienst. 

Dit in tegenstelling tot wat gisteren 
in de rubriek Weekendiensten’ 
werd gemeld. 


Regioredactie 
Oostelijk Zuid-Limburg 

Voor Klachten 
over bezorging 

S 045*739881 

Kantoor Heerlen 

S 045-739284 

Wim Dragstra 

S 045-7103 1 7 

Emile Hollman 

. S 045-422345 

Hans Rooijakkers 
'1 ® 045-714376 
Hans Toonen, chef 
S 045-425335 
Richard Willems 
® 04406-15890 
Kantoor Kerkrade 
S 045-455506 
Joos Philippens 
• S 04455-21 61 


door wim dragstra 

HOENSBROEK — „Als je de 
problemen van de ouderen be¬ 
kijkt, dan nemen deze hand over 
hand toe en dreigen onoplosbaar 
te worden. Het merendeel is aan¬ 
gewezen op bestaande huisves¬ 
ting. Vaak is die niet geschikt 
voor oudere hulpbehoevenden. 
Opname in een verzorgingste¬ 
huis is zeer beperkt; momenteel 
ongeveer 7 a 8 procent. Het aan¬ 
tal opnames in bejaardenoorden 
loopt relatief terug. Je moet 
thans al een zeer hoge indicatie 
hebben om opgenomen te wor¬ 
den.” 

„Als je ziet wie er in zo’n tehuis 
mag komen, dan zinkt je de 
moed in de schoenen. De mees¬ 
ten hebben een zeer hoge leeftijd 
en zijn hulpbehoevend. Dat 
maakt het leefklimaat in zo’n te¬ 
huis er niet beter op. De ver- 
pleegklinieken zijn eveneens 
overvol. Waar moet dat naar toe? 
Wie weet een goede oplossing?” 

Carel Jacobs, de vice-voorzitter 
van het Overkoepelend Orgaan 
voor Ouderen in Hoensbroek 
zucht wanhopig als hij dit ver¬ 
telt. Onder zijn koepel vallen 7 
bejaardenbonden in Hoens¬ 
broek. Aangezien hij ook voorzit¬ 
ter is van de beheerscommissie 
van dienstencentrum De Koffie¬ 
pot in Hoensbroek, wordt hij da¬ 
gelijks geconfronteerd met pro¬ 
blemen die de ouderen in onze 
samenleving tegenkomen. Het 
zijn vooral problemen die te ma¬ 
ken hebben met wonen, met het 
draaiend houden van het gewone 
dagelijkse leven. 

Jacobs vindt dat de overheid 
meer moet doen voor de ouderen 
in de samenleving. Maar...in 
plaats van meer, gaat de over¬ 
heid steeds minder doen. Vol¬ 
gens Jacobs moet de politiek die 
ontwikkeling een halt toeroepen, 
maar de politieke partijen luiste¬ 
ren te weinig naar de bejaarden. 
Daarom wordt in kringen rond 
Jacobs meer en meer gesproken 
over de oprichting van een éigen 
bejaardenpartij, die zou kunnen 
meedoen aan de gemeenteraads¬ 
verkiezingen in 1990. 


Carel Jacobs teleurgesteld in politieke partijen 

‘ Pari moeten we het 
zelf maar doen...’ 


Gedwongen 


„Eigenlijk willen we geen eigen 
partij oprichten, maar we wor¬ 
den er wel toe gedwongen als de 
bestaande politieke partijen het 
laten afweten.” 

„De overheid heeft de mond vol 
van verdergaande bezuinigingen 
door het sluiten van bejaarden¬ 
oorden. Het aantal ziekenhuis¬ 
bedden wordt teruggebracht en 
daarnaast worden de huursubsi¬ 
dies verlaagd. Daardoor komen 
veel ouderen, die op latere leef¬ 
tijd zijn verhuisd naar een com¬ 
fortabele flat, in de financiële 
problemen. En dan wordt de 
eigen bijdrage in de gezond¬ 
heidszorg ook nog eens hoger.” 

„Kortom, de ouderen worden 
steeds meer het sluitstuk van de 

: . .ï D 

t . i *. x >r- : > 
begroting. De politieke partijen 
reageren hier zeer lauw op. We 
hebben het gevoel dat ze de be¬ 
jaarden proberen te paaien met 
zoete woorden, vooral in tijden 
voor verkiezingen. Maar ach, wat 
heb je nu van ze te vrezen? Sta¬ 
ken kunnen ze niet. Daarom zul¬ 
len we de mensen wakker moe¬ 
ten schudden.” 

Druk 

Carl Jacobs woont in Hoens¬ 


broek. Hij is 64 jaar en was bij 
DSM personeelsfunctionaris (ar- 
beidscontactman). Hij zat er ook 
in de ondernemingsraad, want 
Jacobs is vakbondsman in hart 
en nieren. Feitelijk heeft hij het 
nu drukker dan toen hij nog 
werkte. „Ik ben voorzitter van 
een ouderenbond, voorzitter van 
het overkoepelend orgaan hier in 
Hoensbroek, vice-voorzitter van 
de Federatie Welzijn Ouderen in 
Heerlen. Ik heb het echt druk, ik 
sta dus niet te springen om me 
ook nog met een politieke partii op zaterdag 


te gaan bezighouden. Van de an¬ 
dere kant voel ik me zeer betrok¬ 
ken bij het lot vèn zoveel oude¬ 
ren en daarofti wil ik best iets 
voor hen doen.'Het is een hele 
uitdaging om ook iets te kunnen 
betekenen op politiek vlak. Maar 
vooralsnog is het niet zo ver.” 
Toch ziet het ernaar uit, dat als er 
een politieke partij van ouderen 
wordt opgericht in Heerlen, Carl 
Jacobs zeker op de lyst en mis¬ 
schien zelfs öp de eerste plaats 
zal terechtkomen. 

Organisaties 

In heel de gemeente Heerlen wo¬ 
nen meer dan 12.000 mensen die 
65 jaar en ouder zijn. Dat is een 


• Carl Jacobs, voorzitter 
van het Overkoepelend Or¬ 
gaan voor Ouderen in 
Hoensbroek. 

Foto; CHRISTA HALBESMA 

dikke 13 procent van de totale 
bevolking en ruw geschat een 
vijfde deel van alle kiesgerech¬ 
tigden. In Hoensbroek, dat op 1 
januari 1982 bij de gemeente 
werd ingedeeld, bestaat van 
oudsher een sterke organisatie¬ 
structuur onder de ouderen. Er 
zijn daar vijf afdelingen van de 
Katholieke Bond van Ouderen 
en twee afdelingen van de Alge¬ 
mene Nederlandse Bond van 
Ouderen. De zeven afdelingen 
hebben samen 1600 leden. Ze Klachten over huizen aan Treebeekplein geïnventariseerd 

Actie SP valt slecht 

bij woningvereniging 


BRUNSSUM/HEERLEN — De 
Bouwvereniging Heerlen is danig 
gepikeerd over een actie van de So¬ 
cialistische Partij in Treebeek. Een 
afvaardiging vah de Brunssumse af¬ 
deling van die partij is met een 
klachtenlijst de bewoners van het 
Treebeekplein af gegaan en heeft 
klachten ovef'tië woningen geïn¬ 
ventariseerd. De woningen liggen 
weliswaar in de gemeente Bruns- 
sum maar zijn eigendom van de 
Bouwvereniging Heerlen, ■ aange¬ 
zien Treebeek voof de gemeentelij¬ 
ke herindeling by Heerlen hoorde. 

De SP-afvaardiging haalde 78 
klachten op bij de bewoners. De 
klachtenlijsten ayn gedeponeerd bij 
de Bouwvereniging aan de Jacob 
van Maerlandtstraat in Heerlen. De 
SP verwijt de woningbouwvereni¬ 
ging dat onderhoudsklachten van 
bewoners door de vereniging niet in 
behandeling worden genomen. 


Slager Frens 
stopt ermee 


HEERLEN - Als Frens Daemen vol¬ 
gende week zaterdag tegen 17 uur 
de laatste klant helpt, zal hij beslist 
een traantje wegpinken. Want drie¬ 
kwart eeuw familie-traditie in een 
klap zien verdwijnen, valt niet mee. 
Na precies 75 jaar is de slagersfami- 
lie Daemen genoodzaakt de zaak in 
Heerlerheide over te dragen. 

Het bedrijf, dat in 1914 van de grond 
kwam door Frens’ ouders Funs en 
Marie, groeide gestaag. Frens en 
zijn vrouw José breidden de slagerij 
nog uit met een soort bazaar. 
„Maar”, zegt Frens, „als er in fami¬ 
liekringen geen opvolger is en de 
gezondheid laat na, dan blijft er 
niets anders over dan een goede 
vakman buitenshuis te zoeken die 


Beurtelings ] 


de keurslagerij verder gaat runnen.” 

Kracht 

„De kracht van het bedrijf is steeds 
de eigen aankoop van runderen ge¬ 
weest. Ik weet welke Limburgse 
veeboeren goed vlees leveren. Dik¬ 
wijls heb ik het rundvee in eigen 
weiden gemest en daarna geslacht. 
Problemen met het zogenaamde 
hormoonvlees heb ik nooit gehad.” 
De produkten van de slager werden 
landelijk gewaardeerd, getuige de 
vele bekers en trofeeën die in de sla¬ 
gerij pronken. In ’86 werd hij met 
zijn ’paasvee’ Nederlands kam¬ 
pioen. 


• Frens Daemen, nog even en 
hij is slager af. 

Foto: WIM KÜSTERS 

Anekdote 

Een van de 'aardigste’ herinnerin¬ 
gen die hij aan zijn bedrijf (slagerij 
maar ook de winkel ernaast waar 
onder andere ook pantoffels werden 
verkocht) heeft overgehouden, is 
het voorval met een mevrouw en 
’haar’ nieuw schoeisel. 

„Mijn pantoffels zijn veel te groot. 
Ik wil ze graag ruilen”, zei de me¬ 
vrouw. Daemen: „Ik weet waarom 
die veel te groot zijn. Gisteren heeft 
U die pantoffels zonder te betalen in 
de tas gestopt...” 

Als maandag 30 januari een slager 
uit Klimmen het roer heeft overge¬ 
nomen, heeft Frens Daemen meer 
tijd vrij voor zijn hobby, de draf- en 
rensport. Tot voor kort was hij eige¬ 
naar van twee goede dravers. „Car- 
ios Netten en Anton Aldorp hebben 
mij veel leuke momenten bezorgd. 
Ik hoop dat nog eens mee te ma¬ 
ken.” 


In gesprek 


• Paracominefcialisnie 

Goede morgen meneer Hund- 
scheid. Hierboven een duur woord 
bestaande uit 18 letters, maar het is 
toch te gek daHU dit woord ook al 
gebruikt voor hèt organiseren van 
Herrensitzungen ki bet Cornelius- 
huis. Ja zeker, als de heer Hund- 
scheid het woord paracommercia- 
lisme zo consequent wil hanteren, 
dan moet de heer Hundscheid zelf 
nog consqüenter dan consequent 
zijn en in diezelfde paracommercië- 
le instellingen geen piano’s verhu¬ 
ren. Maar ook dit telt kennelijk niet 
zo hard, want het is voor zijn eigen 
beurs. Verder moet de heer Hund¬ 
scheid ook weten dat het Roda-sta- 
dion een gesubsidieerde instelling 
is en daar verschijnt hy toch ook re¬ 
gelmatig achter de tapkast om een 
heerlijk glaasje bier te tappen. En 
'last but not least’ gun de aanhan¬ 
gers van de Winkülle en de Wunk- 
bülle zelf ook een plezierige carna¬ 
val. Dag, meneer Hundscheid. 

HEERLERHEIDE Peter Osterlitz 


-lil 


vormen samen het overkoep® 1 
lende orgaan waar Jacobs voo 
zitter van is. i 

In Heerlen is de organisatiegra** 
van de bejaarden veel ë^ r } n C 
Er zijn nu 2 KBO-afdelmgej 1 
(Douvenrade en centrum) wa 
van die in het centrum P aS Jzri 
den is opgericht en twee AM® 
afdelingen. Samen hebben 
zo’n 750 leden. Ook hier is e® 
overkoepeling de VHOO. Er ■UI 
in Heerlen wel nog zo’n twin 

ouderensociëteiten. Inmiddels 
begonnen met het organise 
van die sociëteiten in andere v 
banden. - a 

De overkoepelende organen 
Hoensbroek en Heerlen vorifl®® 
samen de Federatie Wel#), 
Ouderen in Heerlen, waar 
professionele bejaardenwerk o 
der valt. 

Zelf 

Maar de ouderen moeten v ®fj 
zelf doen. In de diensteneend^ 
bijvoorbeeld werken geen % 
roepskrachten meer, daar 
alles door de bejaarden zelf ë e f\ 
geld. „Hier in De KoffieP 1 
wordt nu alles door de bejaard 
zelf en door andere vrijwillié®^ 
geregeld en uitgevoerd. In and 
re dienstencentra is dat 
We kunnen niet meer terug 
betreft onze activiteiten, dus 
er bezuinigd wordt, dan heeft d 
direct consequenties op het w 
sonele vlak. Ik heb gehoord d 
mogelijk op de helft van 
gaven bezuinigd moet worde 
Dat is voor ons onaanvaardba 

Konden wij maar met de I 
meente daarover praten. 
wij zijn geen rechtstreekse è 
sprekspartner van de gemeed 
en dat willen wij nu verandere 
We willen ook onze inbreng h® 
ben als het gaat om opnanae 
bejaardenoorden en de huisv^ 
ting van bejaarden.” 

Seniorenraad 

Wethouder Zuidgeest wil dajd 
toe een seniorenraad voor He® 
len in het leven roepen. „De vv® 
houder geeft niet aan in wed* 
vorm dat gegoten zal worde^j 
Wij zijn bezorgd over de inhod 
van dat overleg. Eerder oved e » 
heeft ook nooit echt goed S 
functioneerd. Daarom moet » 
niet vrijblijvend zijn, maar & 
een seniorenraad de status 
ten krijgen van een officiële cod* 
missie.” „ 

De tijd dat ouderen keurig in & ' 

rijtje in het bejaardenhuis 
en een kopje koffie, danwel ® 
borreltje dronken, of een 
legden, of een stoot op het bit)T e 
waagden en sokken voor ^ 
kleinkinderen zaten te breien* . 
voorbij. De oudere van het ei 
van de jaren tachtig en zeker , 
van de jaren negentig is v te 
mondiger. Hij is gewend me® 
praten en mee te denken, 
maatschappelijke leiders V . £ 

deze tijd zullen daar rekeni ^ 1 ^ 
mee moeten houden. Doen ze o 
niet dan kunnen de bejaarden 
men een aardige vuist m a K2 
aangezien ze getalsmatig s ] 

enorme groep vormen. AU® rr 
een wijziging van de Kieswet 
die zin dat men boven bij^o g 
beeld het zeventigste levensj ^ ^ 

niet meer mag stemmen, ka n \ 

invloed van de ouderworden 

mens in dat geval beperk 
Maar zover zal het toch niet 
men? J „Wij hebben grote moeite met de 
manier waarop dit gegaan is,” zegt 
een woordvoerder van de Bouwver¬ 
eniging Heerlen. „Het was veel be¬ 
ter geweest als de Socialistische 
Partij voordat ze de klachtenlijsten 
had opgehaald eerst met ons con¬ 
tact had opgenomen om te vragen 
wat wij aan woningen doen en wat 
we ermee van plan zijn. Dan had de 
SP kunnen ervaren dat het verf- 
werk, waarover dan nogal wat 
klachten gaan, in een onderhouds¬ 
plan is opgenomen. In dat plan 
staan verfwerkzaamheden voor 
deze woningen bovenaan, dus op 
korte termijn gebeurt dat. Verder 
worden klachten die wij krijgen van 
de huurders wel degelijk behan¬ 
deld. Er is sprake van scheuren in 
de muren. Als er inderdaad scheu¬ 
ren in de buitenmuren zijn, dan 
doen wij daar iets aan als we door de 
huurder daarover geïnformeerd 
worden. De huurders kunnen indi¬ 
vidueel bij ons terecht als er kla- 
chen zijn, daar hoeft geen SP tussen 
te komen. Dit is namelijk niet werk¬ 
baar.” 

Verder vindt de woningbouwvere¬ 
niging de vragenlijst waarmee de 
SP is rondgegaan erg suggestief. 

De Brunssumse SP heeft de bewo¬ 
ners van het Treebeekplein geadvi¬ 
seerd geen huur meer te betalen na 
1 juli van dit jaar, als de Bouwvere¬ 
niging niet voor die tijd de klachten 
verholpen heeft. 

Bewonerscommissie 

Overigens blijkt dat in Treebeek 
geen bewonerscommissie van de 
Woningbouwvereniging actief is. 
Dit soort problemen zou anders met 
zo’n commissie besproken kunnen 
worden. „Bij de laatstgehouden ver¬ 
kiezingen voor bewonerscommis¬ 
sies was er in Treebeek onvoldoen¬ 
de belangstelling. We vinden dat 
heel jammer. Misschien dat bij de 
komende verkiezingen in april van 
dit jaar, er wel belangstelling is, wij 
zouden dat wel op prijs stellen,” al¬ 
dus de woordvoerder. 


Prins Wim I. 


VasteloavefljL 


Receptie 

Prins Wim I (Cörvers) van lnl ei'' 
valsvereniging De ^ c ^ 1 ' ve Dll d a ^ 
nekes recipieert morgen, z f, 
van 14.11 tot 17.11 uur , in pat® f 
centrum ’t Loon aan de pe 
Beatusstraat in Heerle 
prins werd vorige week za 
geproclameerd. Hij draag^ . eI *s' 
dagelijks leven een ba 
muts, maar hij heeft belo 
met carnaval ook bruin 
ken. 

Cala-avond 

De ex-prinsen van de d® 

jesj hebben woensdag w 
traditionele gala-avond. d e 

jaar is het Corneliushuis 
Heulstraat weer de P laat in t e*' 
een stoet van regionale en r gefl 
nationale artiesten zullen r <j- 
voor een amusant carnaval^ ^ 
gramma. De aanvang 1S Kfjjg' 
uur en kaarten zijn nog v 
baar op diverse adressen i 
lerheide en Heksenberg- 

.... ^ aVO^ 

Tijdens deze vijftiende 
van de Bokkeriejesj zal jfj' 
Quadvlieg ere-lid van de e Ljetv 
sen van de Bokkeriejesj ^ aJ v 
De uitverkiezing heeft hij 
ken aan zijn j arenlan ff ve n & 

voor het gemeenschapsie 
Heerlerheide. 
EC-return in Zweden geen toeristisch uitstapje 

V en L gelooft in kwalificatie 


limburgs Dagblad 


ie# 

dj# 

hè* 

o#* 


e* 

o* 

be- 

rdt 

ré 

e# 

lé 

SO' 

rat 

$ 

(at 

=r- 

lat 
#• - . -./> 


mr % 


Wmm 


B-i is» 


sisi Sis 

% 


ma 


imM 


> 

.. ' *<-, 
**.'“• * sv; 
- - ■ ■: 


v . < ■ . s;C mm 

v> s > ’i' 


Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 21 


door ivo op den camp 

LINKÖPING - Dodelijk vermoeid, 
na een nachtelijke rit van ruim 14 
uur, arriveerde gistermorgen het da¬ 
mesteam van Herschi/V en L op de 
plaats van bestemming: hotel Brask 
in het Zweedse Linköping. Vanmid¬ 
dag om 14.30 uur breekt voor de Ge- 
leense handbalsters het uur U aan. 
Op dat moment klinkt in de plaatse¬ 
lijke sporthal, met een capaciteit 
van 2.500 toeschouwers, het begin- 
signaal voor de return in de tweede 
ronde van het Europacup-II-toer- 
nooi tegen RP IF Linköpping. 

Op voorhand lijken de kansen voor 
V en L, dat vorige week in eigen hal 
met 13-17 onderuit ging, om de vol¬ 
gende ronde te bereiken vrij klein. 
Maar wie de stemming in het Ge- 
leense kamp polst, constateert een 
algeheel optimisme als het gaat om 
het bereiken van de kwartfinales. 
Dat Herschi/V en L optimaal gepre¬ 
pareerd aan het karwei begint, staat 
in elk geval als een paal boven wa¬ 
ter. 

Gistermiddag onderwierp oefen¬ 
meester Piet Kivit zijn ploeg nog 
aan een lichte training alvorens, na 
het avondeten, de video-band van 
de heenwedstrijd de revue passeer¬ 
de. Vooral het fatale eerste kwartier 
na de pauze in dat duel, toen V en L 
met zeven tegentreffers op rij werd 
geconfronteerd, mag geen herha¬ 
ling krijgen. De speelsters hebben 
er lang genoeg over kunnen naden¬ 
ken. 

Piet Kivit heeft zijn plannetje al 
klaar en klinkt optimistisch in zijn 
betoog. „In de wedstrijd van afgelo¬ 
pen woensdag tegen V en K hebben Laatste plooien van op handen zijnde 
transfer worden gladgestreken 

Koeman morg en 
naar Barcelona 


^NDHOVEN - Ronald Koe- 
an vliegt morgen, met zijn 
^.^Waarnemer Ger Lagen- 
JK, naar Barcelona om de be- 
j^^kingen over het contract 
z ijn nieuwe vereniging af 
ronden. In de afgelopen da- 
ki? ^eeft Lagendijk in Barce- 

rie niet alle Pi°°i en ê lad kun ‘ 
r „ n strijken. Om niet steeds 
„^gespraak te moeten ple- 
n n > is besloten tot de reis naar 
b/celona tussen de wedstrijd 
en de training van 
y °P maandagochtend. 

0 ^ ^ aan met om een handtekening 
er een contract te zetten”, stelde 
.lijj“ enc üjk, „maar om iets gemakke- 
kunnen praten over de laat- 
M) ,Patjes die wij graag vastgelegd 
r^ 2 en z ien. Dat het voorzitter Nu- 
Mn f° ec * uitkomt zijn nieuwe aan- 
b er ? st zondag in Barcelona te heb- 
’ is mooi meegenomen.” 

1{ 0 4dke n waar nog geen overeen- 
kincr* ° Ver is bereikt zijn, de ont- 
Se c 7 ; 1 I \g Sclausule en facetten van de 
Lag . re arbeidsvoorwaarden, 
sendijk: „Barcelona wil een ont- 


Eaters 

^geschoten 

^ an onze medewerker 
itUer GEN ~ Door het verlies van 
in vt- Ca ^Sm°ke Eaters gisteravond 

3-i 4 !? e g en tegen Spitman; 8-2 (1-1, 


Pl a ' a zijn de kansen op de eerste 
ken 18 ln Play-offs danig geslon- 

Veem ü Een 6 em °ti- 

brj S p paters opende de score via 
L-,*: °11 1-0 uit een minderheid si- 


atie. 


uit een minderheid si- 
at st Nijmegen kwam echter in de 
Afat e minuut van de le periode via 
naas t de Eaters 1-1. 
hiin, Q eec l e periode was geheel voor 
2 -i « gen - Nichelson verhoogde tot 
Hop m pke Eaters kwam via Nelson 
s °n er . e fte ru 8 *°t 2-2, maar Nichel- 
lioKti - 1 ollevoet zorgden voor meer 
Cht m de score; 4 - 2 . 
tu a ti an uit diverse meerderheid si- 
e ihdf» S w teten de Spitmannen uit- 
^ïoro y te r maal te scoren, 
ke Ea+ naVonc ^. 11® uur), speelt Smo- 
ers thuis tegen BP Oilers. 


bindingsclausule in de overeen¬ 
komst voor het geval voorzitter Jo- 
sé-Luis Nunez niet zou worden her¬ 
kozen in het vooijaar. Wij hebben 
daar geen bezwaar tegen, maar Ro¬ 
nald Koeman moet hetzelfde recht 
hebben, die mogelijkheid kan niet 
voorbehouden zijn aan slechts één 
partij. Over dit punt mag geen enke¬ 
le onzekerheid bestaan, hoewel het 
misschien formeel lijkt, maar er 
wordt onderhandeld met vertegen¬ 
woordigers uit een ander land. 

Draverijen 

SCHAESBERG - De uitslagen van de giste¬ 
ren verreden draverijen op de draf- en ren¬ 
baan van Schaesberg zijn als volgt: 

Eerste koers: 1. Djinn Riebrand (B. 
Schwarz) km.tijd 1.23.0; 2. Crebella C; 3. 
Bram Pitt. Niet gestart: Clio du Nord. Winn. 
1,50; pl. 1,10, 1,50; koppel 2,30; trio 7,10. 
Tweede koers: 1. Ton Ami (C.Chaineux) 
km.tijd 1.23.9; 2. Dereddertranss R; 3. Roger 
Flight. Niet gestart: Brives. Winn. 4,30; pl. 
1,10, 1,20, 1,40; koppel 13,50; trio 250,00. 
Derde koers: 1. Corine Rynstroom (H. Grift) 
km.tijd 1.24.3; 2. Baukie Hanover; 3. Chris 
Norton. Niet gestart: Cay van Hoafer, Bor¬ 
deaux Cede en Voronoff. Winn. 1 90; pl 
1,20, 1,00; koppel 2,00; trio 5,00. 

Vierde koers: 1. Brigitta R (L. Reuten) 
km.tijd 1.22.2; 2. Yvette Nubar; 3. Zorro V. 
Winn. 22,00; pl. 4,50, 1,90; koppel 37,10; trio 
409,00. 

Vijfde koers: 1. Digger Gebroek (H. Grift) 
km.tijd 1.22.2; 2. Duke Hanover; 3. Bright 
Eyes. Niet gestart: Charitee. Winn. 3,80; pl. 
1,50, 1,20, 1,40; koppel 4,30; trio 30,70. 

Zesde koers: 1. Baba T (F F.van den Berg) 
km.tijd 1.21,7, 2. Catch Me Jacky, 3. Anton 
Riebrand, 4. Alk G. Toto: winnend 18,70, 
plaats 3,10, 1,70, 4,10, koppel 20,80 trio 
931,70, kwartet 10.973,30. 

Zevende koers: 1. bavonora (M.H.B.Koppe- 
jan) km.tijd 1.20,5, 2. Zwaluw R, 3. Wanja O. 
Toto: winnend 1,60, plaats 1,10, 1,10, 1,90, 
koppel 4,-, trio 29,50. 

Achtste koers: 1. Amerie Uithuizen (J. Wa- 
genaar) km.tijd 1.19,3, 2. Zoeff Neyenrode, 
3. Always Again. Niet gestart: Ann Mars¬ 
hall. Toto: winnend 2,80, plaats 1 30 1 40 
koppel 2,50, trio 20,60. ’ ’ ’ 

Negende koers: 1. Cid Olympic (P.B.I.Sik- 
king) km.tijd 1.23,6, 2. Challancetrans R, 3. 
Cas Buitenzorg, 4. Bartje Dakota. Niet ge¬ 
start: Cally Girl Meca. Toto: winnend 4,20, 
plaats 1,60, 2,10, 1,70, koppel 14 70 trio 
156,30. 

Uitbetaling w5-spel (12 - 3 - 4 - 5 - 5): 787 70 

Omzet totalisator: 194.901,- 


Verder is de verzekeringskwestie 
-en dat kan over heel grote bedragen 
gaan- nog niet tot onze tevreden¬ 
heid geregeld. Barcelona was ook 
niet enthousiast over de eis van 
onze kant van onvoorwaardelijke 
vrijgave voor wedstrijden van het 
Nederlands elftal, maar dat is een 
noodzaak omdat anders het trans- 
fercertificaat kan worden gewei- 

gerd. ^ re g e jj n g van de kosten 
van de huisvesting stond niet volle¬ 
dig op papier. Over dat soort dingen 
is het natuurlijk gemakkelijker pra¬ 
ten als Koeman zelf aanwezig is.” 


• Piet Kivit leest het laatste 
nieuws over de komende tegen - 
stander. 

we laten zien weer op de goede weg 
te zitten. We hebben heel even in 
een diep dal gezeten, maar dat sta¬ 
dium zijn we nu al lang weer gepas¬ 
seerd.Ook het zelfvertrouwen bij de 
speelsters is weer terug. Iedereen 
gelooft in een goede afloop van het 
duel”. 

Volgens het regionale dagblad Ost- 
gota Correspondenten is ook de 
Zweedse ploeg, ondanks de veilig 
ogende voorsprong, doordrongen 
van het feit dat men in de heenwed¬ 
strijd niet het V en L in sterkste 
doen heeft gezien. De Zweedse 
ploeg blijkt vooral veel ontzag in te 
boezemen voor Piet Kivit, die niet 
alleen als beste Nederlandse hand¬ 
baller ooit wordt afgeschilderd, 
maar bovendien wordt geprezen als 
een in het handbalwereldje gepokt 
en gemazelde persoonlijkheid. 

Weliswaar trachtte Kivit vorige 
week de Zweden zand in de ogen te 
strooien door tegenover de pers te 
verklaren dat V en L weinig of geen 
kans meer heeft op het bereiken van 
de volgende ronde; de Zweedse 
scribenten blijken toch iets beter 
geïnformeerd. „Kivit zal nooit opge¬ 
ven”, typeren ze zijn karakter tref¬ 
fend. 

Daarbij wordt er gemakshalve van¬ 
uit gegaan dat V en L, gezien de vier 
doelpunten achterstand, va banque 
zal spelen. Piet Kivit is het daar niet 
helemaal mee eens. „Dat kan in het 
uiterste geval altijd nog”, vindt hij. 
„Ik kies in eerste instantie voor de 
geleidelijke weg naar een goed re¬ 
sultaat. We moeten vooral niet ge¬ 
forceerd gaan acteren. Als we rustig 
ons eigen spel proberen te spelen, 
liggen er mogelijkheden genoeg. En 
natuurlijk heb ik tactisch nog wel 
het een en ander in petto voor Lin¬ 
köping”. J Kerkraads wethouder van sportzaken Cap Schroeder, Roda 
JC-trainer Jan Keker, Helmond Sport-bestuurslid Rien van 
Loen en voorzitter van de raad van elf van de carnavalsvereni¬ 
ging van de amateur tweedeklasser Miranda Kay Consten, in¬ 
stalleren Paul Ickenroth als Miranda-prins Paul I. 

Foto: WIM KÜSTERS/3poot 


Van Doorneveld: Ze wilen ons leren aanvallen 9 

Groningen prikkelt Fortuna 


(ADVERTENTIE) 

Vanavond 

mm®® etTOLijLj 

GRONINGEN 

om 19.30 uur 


van onze sportredactie 

SITTARD - „Een tweede start,” 
noemt Fortuna-trainer Hans van 
Doorneveld aan de vooravond van 
het thuisduel (vanavond 19.30 uur) 
tegen FC Groningen de hervatting 
van de nationale voetbalcompetitie. 
„De eerste helft is voor Fortuna Sit- 
tard bijzonder succesvol geweest. 
Buiten verwachting. Ik hoop dat we 
op de goede weg zullen voortgaan.” 
Hans van Doorneveld, die zoals be¬ 
kend volgend seizoen Heracles on¬ 
der zijn hoede krijgt, begint aan zijn 
laatste Limburgse periode. „Tot 30 
juni ben ik in dienst van Fortuna. Ik 
word daarvoor goed betaald en zal 
daarom ook tot de laatste dag mijn 


uiterste best blijven doen,” onder¬ 
streept hij zijn motivatie. 

Hans van Doorneveld geeft toe dat 
FC Groningen, met oud-Fortunees 
Wim Koevermans in de gelederen, 
allesbehalve een gemakkelijke te¬ 
genstander is. Van Doorneveld: „We 
staan voor een moeilijke opgave. FC 
Groningen wil absoluut hogerop. 
Ze zullen dus alles in het werk stel¬ 
len om in Sittard punten te pakken. 
Maar zo gemakkelijk zal dat niet 
gaan. Vooral na hun uitlatingen van 
deze week in een noordelijke krant. 
Daarin kondigden de Groningers 
aan, dat ze Fortuna zouden leren 
wat aanvallen is. Voor ons is dat ge¬ 
geven uiteraard een mooie uitda¬ 
ging.” 


Internationaal 

damestoernooi 


LINKÖPPING - In 
het kader van het 40- 
jarig bestaan van 
Herschi/V en L zal 
op 9 en 10 september 
van dit jaar een inter¬ 
nationaal dames¬ 
toernooi in Geleen 
worden gehouden. 
Naast de organise¬ 
rende vereniging V 
en L, zal het deelne¬ 
mersveld hoogst¬ 


waarschijnlijk be¬ 
staan uit vorwarts 
Frankfurt/Oder 
(DDR), US Gagny 
(Frankrijk), Bayer 
Leverkusen (West- 
Duitsland) en de Ne¬ 
derlandse landskam¬ 
pioen SEW. 

• LINKÖPING 
Het is nog niet zeker 
of Natasja Kivit van¬ 


middag wel van de 
partij is. Gisteren 
kreeg de opbouwster 
opnieuw last van een 
al langere tijd woe¬ 
kerende ontsteking 
onder aan de rug, die 
haar het lopen be¬ 
moeilijkt. Gister¬ 
avond werd nog een 
bezoek gebracht aan 
het ziekenhuis voor 
een kleine ingreep. 

Deze bleek in eerde¬ 
re gevallen voldoen¬ 
de om in elk geval de 
volgende dag weer 
van de partij te kun¬ 
nen zijn. 


Negatieve reeks doorbreken tegen Volendam 

Inhaalrace Roda JC 


Van onze verslaggever 
KERKRADE - Met het ingaan van 
de tweede competitiehelft staat 
Roda JC maar één ding voor ogen: 
afrekenen met de negatieve reeks 
die de ploeg eind vorig jaar flink 
deed duikelen op de ranglijst. De 
Kerkradenaren willen zo snel moge¬ 
lijk het verloren terrein op de sub¬ 
top goed maken en staan morgen¬ 
middag meteen voor de zware taak 
dat streven waar te maken in de uit¬ 
wedstrijd tegen Volendam. Een te¬ 
genstander waaraan Roda JC geen 
al te prettige herinneringen heeft en 
met name de 5-4 nederlaag (na een 

4-2 voorsprong) van vorig seizoen 
ligt nog vers in het geheugen. 

„Wij moeten in de tweede helft van 
het seizoen goedmaken, wat wij in 
de laatste fase van de eerste helft 
hebben laten liggen. Wij staan bene¬ 
den onze stand en dat is rond de vijf¬ 
de plaats. Deze plaats geeft recht op 
Europees voetbal en dat is ons stre¬ 
ven. Volendam is een moeilijke te¬ 
genstander om de draad weer op te 
pikken. Maar wij hebben een goede 
voorbereiding achter de rug en dat 


MVV kiest 
voor aanval 

MAASTRICHT - Vanavond, aan¬ 
vang 19.30 uur, staat MW voor een 
bijzonder zware taak om de regeren¬ 
de landskampioen en Europacup- 
winnaar PSV een of twee punten af¬ 
handig te maken. Punten, die de op 
de voorlaatste plaats staande ster¬ 
rendragers broodnodig hebben om 
de dreigende degradatie te ontlo¬ 
pen. 

„Ik denk ook niet dat we ons van het 
behaalde resultaat tegen PSV kop¬ 
zorgen zouden moeten maken over 
het verdere verloop van deze com¬ 
petitie”, ‘merkte Frans Körver op. 
„Ik wil niet zeggen dat we deze wed¬ 
strijd eventjes gaan winnen, maar 
ondanks het enorm overwicht aan 
kwaliteit, zullen we ze onbevangen 
tegemoet treden en met een open vi¬ 
zier de strijd met hun aanbinden. 
Het voornaamste is, dat we de toe¬ 
schouwers waar voor hun geld bie¬ 
den. Mochten we toch een of twee 
punten pakken, dan is dit mooi 
meegenomen en zal het zelfvertrou¬ 
wen, dat we in de rest van de com¬ 
petitie hard nodig hebben, doen 
groeien”. 

Bij PSV zal trainer Guus Hidding 
geen beroep kunnen doen op de ge¬ 
blesseerden Willem Kieft en Jozef 
Chovanec en de geschorste Ronald 
Koeman. Ook MVV zal niet op volle 
oorlogssterkte aantreden. De bles¬ 
sures van Erwin Vanderbroeck, 
Hans Vincent en Resa Uitman zijn 
dermate ernstig, dat van spelen he¬ 
lemaal geen sprake kan zijn. Wel is 
de kans aanwezig dat John de Jong 
op de reserve-bank zal plaatsne¬ 
men. 


trainerscarrousel 


• NIEUWSTADT - Wiel Chappin heeft zijn 
contract met FC RIA met één seizoen ver¬ 
lengd. 

• KERKRADE - Henk Verheezen wordt de 
nieuwe oefenmeester van Miranda. Verhee¬ 
zen staat momenteel onder contract bij Ra- 
pid uit Maastricht. Hij volgt bij Miranda 
Mick Vliegen op. 

• GRONSVELD - Eersteklasser SGC en 
Leon Kaanen hebben besloten hun contract 
met een seizoen te verlengen. 


geeft vertrouwen”, reageert Jan Re- 
ker. 

Roda JC begon de competitie voort¬ 
varend, maar in november kwam er 
dusdanig de klad in dat de ploeg de 
laatste zes wedstrijden op rij geen 
overwinning wist te behalen. De 
oorzaak daarvan ziet Reker mede in 
de Europacup-beslommeringen. 
Daarop lag het accent in taktisch 
opzicht en daaraan heeft Reker in 
de voorbije winterstop druk gesleu¬ 
teld aan de achterhoede en het mid¬ 
denveld. 

„Met het oog op de Europacup heb¬ 
ben wij met succes met een dubbele 
voorstopper gespeeld. Het ging ech¬ 
ter ten koste van de competitie 
waarin wij tegen diverse tegenstan¬ 
ders een verdediger over hadden. 
Dat is nu veranderd door Géne 
Hanssen op te schuiven naar het 
middenveld en gewoon met één 
voorstopper te spelen. Wij hopen 
daarmee de tegenstander eerder 
vast te kunnen zetten en in de oefen¬ 
periode leip dat aardig”. 

VVV 

VENLO - WV moet vier basis-spe- 
lers missen in haar selectie die net 
zaterdagavond opneemt tegen FC 
Twente. Jos Luhukay, Marcel Pe¬ 
ters en Rob Rijnink zijn niet Fit en 
aanvoerder Frans Nijssen moet van¬ 
wege een derde gele kaart noodge¬ 
dwongen toekijken. Trainer Leo 
van Veen noemt dit duel 'verschrik¬ 
kelijk belangrijk’, omdat er perse 
niet verloren mag worden. Na de 
mislukte eerste seizoenhelft hoopt 
hij met zijn manschappen op een 
hernieuwde start die minimaal één 
punt moet opleveren. „Als vroegtij¬ 
dig in het duel blijkt dat de volle 
winst niet zonder risico’s haalbaar 
is, zullen we niet schromen om de 
laatste linies te versterken”. Ook 
Remy Reynierse laat weten dat hij 
zijn meningsverschil met Leo van 
Veen ondergeschikt heeft gemaakt. 
„Ik heb slechts één doel: VVV voor 
de ere-divisie te behouden. Daar¬ 
voor wil ik me helemaal inzetten”. 


(ADVERTENTIE) 


MET RODA NAAR SOFIA 

In het kader van het 
Europacuptreffen tussen SOFIA en 
RODA JC organiseren wij 
volgende reizen: 

4- daagse busreis 

inkl. kaart ƒ 345,- 

8-daagse vliegreis 

inkl. kaart ƒ 865,- 

U verblijft in het wintersportoord 
Borowitz, 3-sterrenhotel h.p. 

5- daagse vliegreis 

per lijndienst ƒ 1095,- 

4-sterrenhotel in Sofia hp. inkl. kaart 

Boekingen/informatie bij: REISBURO 

PAUL 
CROMBAG 


HEERLEN 045-740000 
KERKRADE 045-463636 
GELEEN 04490-53355 
SITTARD 04490-26080 


Programma 

betaald 

voetbal 


eredivisie 


Vandaag 19.30 uur: 

Fortuna - Groningen 
MVV - PSV 

Willem II - PEC Zwolle 
WV - FC Twente 
Morgen 14.30 uur: 

FC Utrecht - Haarlem 
Feyenoord - RKC 
Volendam - Roda JC 
FC Den Bosch - Sparta 
Veendam - Ajax 


Stand: 


PSV 

17 

13 

1 

3 

27 

37-15 

Ajax 

17 

11 

2 

4 

24 

40-21 

FC Twente 

17 

7 

8 

2 

22 

27-13 

Fortuna Sittard 

17 

9 

4 

4 

22 

28-18 

Feyenoord 

16 

9 

3 

4 

21 

37-30 

Volendam 

16 

8 

3 

5 

19 

28-22 

Groningen 

16 

7 

4 

5 

18 

31-20 

Haarlem 

17 

7 

4 

6 

18 

23-23 

Roda JC 

17 

5 

7 

5 

17 

24-21 

Veendam 

17 

6 

3 

8 

15 

19-27 

Den Bosch 

17 

6 

3 

8 

15 

24-35 

Sparta 

17 

4 

6 

7 

14 

23-26 

FC Utrecht 

17 

5 

4 

8 

14- 

23-29 

PEC Zwolle 

17 

5 

3 

9 

13 

26-35 

RKC 

16 

5 

2 

9 

12 

29-38 

MVV 

17 

3 

5 

9 

11 

19-35 

WV 

17 

1 

8 

8 

10 

16-29 

Willem 11 

17 

2 

6 

9 

10 

22-39 


eerste divisie 


Vandaag 19.30 uur: 

GA Eagles - Heerenveen 
NAC - SW 

Cambuur - Helmond Sport 
Telstar - Vitesse 
Morgen 14.30 uur: 
Wageningen - Emmen 
NEC - AZ 
DS’79 - Heracles 
Excelsior - RBC 
FC Den Haag - Eindhoven 


Stand: 


Excelsior 

17 

11 

4 

2 

26 

32-14 

Vitesse 

17 

10 

5 

2 

25 

28- 9 

AZ 

17 

8 

5 

4 

21 

39-19 

NEC 

17 

7 

6 

4 

20 

35-22 

GA Eagles 

17 

8 

4 

5 

20 

33-20 

Den Haag 

16 

8 

3 

5 

19 

42-24 

NAC 

16 

7 

5 

4 

19 

27-26 

Heerenveen 

17 

8 

3 

6 

19 

28-22 

SVV 

17 

6 

6 

5 

18 

26 28 

Cambuur 

17 

6 

5 

6 

17 

27 23 

Graafschap 

18 

6 

5 

7 

17 

24 33 

DS'79 

17 

7 

2 

8 

16 

30-32 

Heracles 

17 

5 

6 

6 

16 

24-30 

Telstar 

17 

5 

4 

8 

14 

25-34 

RBC 

16 

5 

3 

8 

13 

17-27 

Eindhoven 

17 

5 

3 

9 

13 

20-26 

Wageningen 

17 

3 

4 

10 

10 

20-37 

Helmond S. 

17 

1 

7 

9 

9 

17-35 

Emmen 

16 

4 

0 

12 

8 

21-54 


NEC kampioen le periode 


buitenland 


BELGIË 
Returns beker 

Vandaag 20.00 uur: 

St. Truiden - Lokeren (1-3) 

Zwarte Leeuw - FC Antwerp (1 -1) 

KV Meehelen - Boom (0-1) 

Anderlecht - Hamme (8-0) 

Morgen 15.00 uur: 

Kortrijk - Club Brugge (1-3) 

Standard - Beerschot (4-1) 

Westerlo - Witgoor (3-3) 

Patro Eisden - Club Luik (0-4) 


Tweede klasse 

Morgen 15.00 uur: 

Eeklo - AA Gent 


Fortuna-Groningen 


Vandaag 19.30 uur 
Scheidsrechter: Bakker 
Fortuna (opstelling): Hesp, Maessen, Duut. 
Liesdek, Boessen. Mordang, Jalink. Reij- 
ners. Kicken. Clayton. De Vries. Reserves: 
Frijns. Körver, Gnffith. Meyer. Kleinen 
Groningen (opstelling): Tukker. Koorman. 
Koevermans. De Wolf. Van Dijk, Olde Rie- 
kerink. Ten Caat. Roossien. Regtop. Meijer. 
Eykelkamp. 


MVV-PSV 


Vandaag 19.30 uur 
Scheidsrechter: Blom 

MVV (Opstelling): De Haan. Maas. Linders. 
Thai. Quaden. Arts. Delahaye. Schuman. 
Francois. Verbeek. Dnessen. Reserves 
Thewissen. De Jong, Roumans, Van de 
Boom. Meijers. 

PSV (opstelling): Lodewijks, Gerets. Koot. 
Van Aerle. Valckx. Vanenburg. Lerby, 
Linskens. Ellerman. Romario. Gillhaus 


VVV-FC Twente 


Vandaag 19.30 uur 
Scheidsrechter: Van de Ende 

VVV (Opstelling): Roox. Verberne, Van 
Berge-Henegouwen. Verhagen, Eyer, Rui¬ 
ten. Reynierse. Slagboom, Stewart, Van den 
Ham. Hoekman 

FC Twente (opstelling): De Koning. Elzin 
ga. Bosch. Rutten. Paus. Scharmin, Roelof- 
sen, Balm, Schmidt, Keur en Huistra. 


Volendam-Roda JC 


Morgen 14.30 uur 
Scheidsrechter: Uilenberg 


Volendam (opstelling): Schilder. Van Loon. 
Guyt. Samuel, Plugboer, Zwarthoed, Snee 
kes, Kemper. Rene Binken, Van Dorpel, 
Duif. 

Roda JC (opstelling): Nederburgh. Broe¬ 
ders. Fraser, Boerebach, Trost, Suvrijn, 
Hanssen, Diliberto, Sanchez Torres, Van 
Loen en Van der Luer. Wisselspelers: Huub 
Smeets, Dijkstra, Brandts, Haan en Pol¬ 
man. Geblesseerd: Blattler. Raymond 
Smeets. Nöllgen en Smits. Geschorst: Groe¬ 
nendijk. 


oefenvoetbal 


Zaterdag 21 januari: 

RIOS - Victoria 18.00 uur 
Zondag 22 januari: 

Bom 2 - EW 2, 11.30 uur 
Born 1 - EVV 1, 14.30 uur 
Bevo - RKVB 11.00 uur 
Swift '36 - Belfeldia 11.00 uur 
RKSVN - Linne 14.30 uur 
SVH '39 - EMS 14.30 uur 
Born - Maasbracht 14.30 uur 
SV Treebeek-Urmondia 11.30 uur 
Almama-Minor 14.30 uur 


Oud-wereldkampioen 
dammen overleden 

MONTREAL - Oud-wereldkam- 
pioen dammen Marcel Deslauners 
is op 83-jarige leeftijd in zijn woon¬ 
plaats Montreal overleden. De Ca¬ 
nadees was in de jaren 1956-1958 
wereldkampioen, nadat hij in 1952 
als sterkste speler op het Canadese 
dambord in het internationale dam¬ 
spel geïnteresseerd was geraakt. 
Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 


sport 
4* ■'x.'"-# 

<■ • ^ t f 


Het dilemma 
van Susteren 


Van onze medewerker HENK SPORKEN 

SUSTEREN - Maandagavond. Rond negen uur 'druppelen' de 
dames van Susteren de kantine binnen, zichtbaar vermoeid na 
de training van oefenmeester Tjeu Hurxkens en diens rechter¬ 
hand Huub Feller. Eenmaal aan de bar volgen de verhalen el¬ 
kaar in snel tempo op en wordt er met de regelmaat van de klok 
stevig gelachen. Jos Wackers, spreekbuis van de damesafde- 
ling en afgevaardigde in het hoofdbestuur, geniet er van. 


# De speelsters van Susteren. De sfeer is prima, maar tijdens de trainingen gaat het er serieus 
aan toe. Foto: PETER ROOZEN 

'Er is geen sport voor louter mannen of vrouwen' 

Heilust- dames: weg met 

"■ 11 heeft vaker wisseldiensten. Als je 

■^1 m t v mxb /v I dan een paar meisjes moet missen, 

fl f* ii | 1^1 II 1 1 I i| is het logisch dat je verzwakt aan 

vl-V^ ▼ l/V/l ” V/ I VAVyiVyA-i. H,ip 1 hpa.nt ” np nnGtif* in He 


Van onze medewerker 
WILLY WINGEN 

KJSRKRADE - Vooroordelen wor¬ 
den er al sinds mensenheugenis ge¬ 
maakt. Daarom was het echt niet zo 
verwonderlijk, dat de sceptici een 
aantal decennia geleden al direct 
het damesvoetbal veroordeelden, 
zonder ooit een dame achter de bal 
te hebben gezien. In de daarop vol¬ 
gende jaren is er echter het een en 
ander veranderd. Damesvoetbal- 
teams schoten als paddestoelen uit 


de grond, het aantal voetballende 
dames groeide gestaag en ook de 
KNVB liet zich niet onbetuigd. Wat 
echter bleef was het grote vooroor¬ 
deel: 'Voetbal is geen sport voor 
vrouwen. Fysiologisch zijn vrou¬ 
wen niet voor voetbal geschikt.’ 

Dit vooroordeel schiet bij de Hei- 
lust-dames Petra Peters (23) en Ni- 
eol Raaymakers (19) duidelijk in het 
verkeerde keelgat. „Als je kijkt naar 
de prestaties is het duidelijk. Man¬ 
nen kunnen nu eenmaal hogere 
prestaties leveren als vrouwen. Als 
je daarentegen naar turnen kijkt, 
ben je geneigd te zeggen, dat dit nu 
een typische vrouwensport is. Ach¬ 
teraf blijkt dat mannen daar net zo 
goed in kunnen uitblinken. Daarom 


moet je niet zeggen dat een sport of 
voor mannen of voor vrouwen is. Ik 
denk, dat beide dezelfde sport kun¬ 
nen beoefenen. Ik heb plezier in het 
voetballen. Ik ben er al vroeg mee in 
aanraking gekomen en ik kan me er 
heerlijk in uitleven,” aldus spraak¬ 
waterval Nicol Raaymakers. 


Kei zen 

In de dameshoofdklasse zijn naast 
Heilust. ook Nijswiller en WVV af¬ 
komstig uit de Zuidlimburgse regio. 


Van het zestal, dat de hoofdklasse 
compleet maakt, is het dichtstbij¬ 
zijnde tussenstation Susteren. De 
rest is afkomstig uit Noord-Lim- 
burg. „Per seizoen zijn we dan ook 
voor het damesteam alleen al ruim 
achttienhonderd gulden aan reis¬ 
kosten kwijt,” wil elftalleider Jo 
Aretz kwijt. Petra Peters ervaart dit 
verre reizen toch wel als een belas¬ 
ting. Zij: „Je weet datje ’s zondags 
moet voetballen, meestal al om 
twaalf uur. Dat betekent dus vroeg 
op, vroeg vertrekken, je wedstrijd 
spelen en weer terug. Dan is de zon¬ 
dag al weer om. Maar desondanks 
heb ik het er wel voor over.” 

Na een goede seizoensstart, liep het 
ineens een stuk minder bij de Hei- 
lust-dames. „Een aantal speelsters 
is werkzaam in de verpleging en 


heeft vaker wisseldiensten. Als je 
dan een paar meisjes moet missen, 
is het logisch dat je verzwakt aan 
een duel begint.” De positie in de 
middenmoot met acht punten uit 
evenveel wedstrijden is derhalve 
het logische gevolg. 

Petra Peters heeft nog een uitsmij¬ 
ter: „Je moet het damesvoetbal als 
een gewone sport zien, net als alle 
andere sporten.” En Jo Aretz vult 
aan: „Zie het damesvoetbal, zoals 
het is. Accepteer het. Er zijn genoeg 
dames, die prima voor de dag ko¬ 
men. Denk maar eens aan Ria Vest- 
jens, Timi Sela (speelt in Zweden) 
en Vera Pauw, die een goed belegde 
boterham in Italië verdient. Dat zijn 
klassespeelsters, die zich met me¬ 
nige man kunnen meten." 


Hij: „Je ziet, de sfeer is prima en dat 
proberen we zo te houden. Het klikt 
onderling goed en ook tussen het 
eerste en tweede elftal bestaat een 
uitstekende verstandhouding”. Op 
het verzoek de historie van het 
vrouwengebeuren in Susteren in 
het kort te schetsen, gaat Wackers 
graag in: „De damesafdeling bestaat 
sinds 1971. Tot 1985 waren we inge- 
kwartierd bij Dieteren. Na interne 
strubbelingen zijn we dat jaar over¬ 
gestapt naar Susteren en promo¬ 
veerden we naar de hoofdklasse. 

Als debutant werden we meteen 
kampioen. Daarna behaalden we 
twee keer een tweede stek en mo¬ 
menteel staan we weer aan kop van 
de ranglijst met evenveel punten als 
RKHVC, maar met een wedstrijd 
minder gespeeld. Je kunt dus stel¬ 
len dat de titel in het vooruitzicht 
ligt. 

We moeten echter aan het einde van 
het seizoen een moeilijke keuze ma¬ 
ken. Op verzoek van diverse clubs 
heeft de KNVB namelijk besloten 
de hoofdklasse op te heffen. Hier¬ 
door zijn we gedwongen óf terug te 
gaan naar de regionale eerste klasse, 
óf de stap te wagen om in de interre¬ 
gionale klasse uit te komen. Deze 
bestaat momenteel uit 12 Brabantse 
verenigingen, aangevuld met Le- 
veroy. Ondanks de wetenschap dat 
een dergelijke gok veel reistijd en 
reiskosten met zich meebrengt zijn 
wij, als commissi.e en de speelsters 
er voorstanders van. De uiteinde¬ 
lijke beslissing ligt echter bij het 
hoofdbestuur”. 


Trainer Hurxkens neemt plotseling 
het woord. „Het klinkt misschien 
verwaand maar ik ben er van over¬ 
tuigd dat de ploeg over genoeg kwa¬ 
liteit beschikt om het avontuur aan 
te gaan. Dit is geen loze kreet. Deze 
mening durf ik uit te spreken omdat 
ik veel wedstrijden in de Brabantse 
klasse heb gezien. De ervaren speel¬ 
sters zoals Anita Fredrix, maar ze¬ 


ker ook de jongere gasten als Liane 
Homper, Diane Baars en Monique 
van Os, om maar enkelen te noe¬ 
men, kunnen dat niveau aan.” 

Een van de oudgedienden is de 
reeds genoemde, 28-jange Anita 
Fredrix die momenteel aan haar 
vijftiende seizoen bezig is. Volgens 
Wackers is zij een soort moederfi¬ 
guur voor de groep, een opmerking 
die de vrouw in kwestie beant¬ 
woordt met ’je kunt me ook de flap 
noemen’. Plotseling zeer serieus 
legt zij uit: „Luister, ik probeer de 
jongeren zo goed mogelijk bij het 
geheel te betrekken. Want jong en 
oud hebben elkaar hard nodig. Als 
we niet één blok hadden gevormd, 
waren de prestaties minder ge¬ 
weest, dat weet ik zeker. Pro¬ 
bleempjes moetje dan ook oplossen 
voordat het problemen zijn. Dat 
lukt bij ons prima, niet in ’t minst 
door het toedoen van het hoofdbe¬ 
stuur dat het damesvoetbal als vol¬ 
ledig gewijkwaardig beschouwt aan 
het mannenspel”. 


t oei hal ii as hij ons enige vorm van vrije-tijdsbesteding' 

Anja Nicolaye leeft 
voor SV Nijswiller Van onze medewerker 
LEO JASPERS 

NYSWILLER - Wie gaat er 
schuil achter die roldoorbreken- 
de types die het dames-voetbal 
praktiseren? Zijn het school¬ 
voorbeelden van de zogenaamde 
‘ruwe bolster blanke pit’-types of 
zijn het doodgewone leuke mei¬ 
den die er plezier in hebben met 
het leren monster te stoeien? 
Anja Nicolaye (24 jaar) uit het 
Vaalser gehucht Raren blijkt tij- 
dehjk tot die laatste categorie te 
behoren. Al bijna tien jaren lang 
verdedigt zij met verve de rood¬ 
zwarte Nyswüler-kleuren. 

Anja Nicolaye: „Van kinds af aan 
heb ik met bijzonder veel plezier 
het voetbalspel beoefend Waar¬ 
schijnlijk een gevolg van het feit 


dat voetballen de enige vorm van 
vnje-tijdsbesteding in onze 
buurt was. Met de kinderen uit 
. de buurt ramden we er in de 
weien haast dagelijks op los. Het 
werd bijna een obsessie voor me 
, te moeten wachten tot mijn veer¬ 
tiende verjaardag alvorens tot 
het damesvoetbal toegelaten te 
kunnen worden. Het werd ten¬ 
slotte SV Nyswiller, omdat dat 
de enige club in de buurt was die 
een dames-voetbaltak kende. Er 
. .moest nog gestemd worden ook 
of ik wel als 'vreemdeling’ tot de 
club mocht toetreden. Gelukkig 
viel de stemming positief uit en 
kon ik mijn mooiste en enige 
hobby in verenigingsverband 
gaan beoefenen”. 

Anja beleefde met SV Nyswiller 
vervolgens haast een droom-car- 
rière. In korte tijd stoomde ze 
met haar team na twee kam¬ 
pioenschappen door van de 
tweede- naar de hoofd-klasse. 
Daar zit SV Nyswiller nog. Al 
kost het handhaven erg veel 
moeite en is de elftal-kern al lang 
met meer puur Nyswillers. Anja De dames van Heilust in de kleedkamer voor het begin van de training. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


f lodrof): verzameling Hoer streek speelsters 

Oud-PSV’er Jo Puts: 

’Dames moeten plezier 
in het spel houden’ de doelgroep 


'redactie: arno römgens jje 
- > le° # Moeder Dien (rechts) en dochter Nicolle Mathieu , met of 
de achtergrond de coach en andere speelsters van WVV. 

Foto: WIDDERSHOVË^ 


: 


i 


Dien en Xicolte \ Uitkien bij ff f f in één teaiï 1 

Zo moeder zo dochtei 


Van onze medewerker 
PIERRE FRAMBACH 

MAASTRICHT - Ook het da¬ 
mesvoetbal heeft zo zijn mar¬ 
kante zaken. Pak bijvoorbeeld 
de Maastrichts? hoofdklasser 
Sportclub WVV. Moeder Dien 
Mathieu (40) en dochter Nicolle 
(18) vormen daar een span zo¬ 
als men dat hoogst zelden aan¬ 
treft in het damesvoetbal. Het 
voetbal vormt voor beiden niet 
alleen een hobby maar is ge¬ 
woon een passie geworden. 

„Op zich niet zo gek”, lacht Dien. 
„Direct na de geboorte van Ni¬ 
colle ben ik begonnen met da¬ 
mesvoetbal. Het zat er bij mij al 
heel vroeg in, want ik was altijd 
al met de jongens op straat aan 
het voetballen. Nicolle ging al 
mee naar toen ze nog in de kin¬ 
derwagen zat. Het is daarom ook 
niet zo vreemd dat ze in het da¬ 
mesvoetbal belandde”. 

Dochter Nicolle heeft intussen 
allang de 'waarde’ van het da¬ 
mesvoetbal ingeschat. Nicolle: 
„We krijgen in elk geval wel va¬ 
ker thuis te horen dat we 'weer 
zolang hebben moeten trainen of 
spelen”', merkt zij schalks op. 
„Er is een bijzonder leuke sfeer 
bij WVV en dan kan het wel eens 
langer duren dan normaal. Niet 
dat het uit de hand loopt, maar 


gewoon gezelligheid onder m 1 
den”. 
Op sportief vlak is het dit jaar 
duidend minder bij WVV. Die 1 
„We hebben in het afgelopen s^ 1 
zoen toch een bijzonder ja® 
doorgemaakt. We wonnen h? 
kampioenschap en de beker. 1 
wil niet zeggen dat zich dit 1* 


wreekt door middel van een 
paalde verzadiging. HoofdoO f ' 
zaak is dat we thans enorm $ 
plaagd worden door blessure* 
Bovendien zijn de tegenstanden 
dubbel gemotiveerd als ze teg e(l 
’de kampioenen’ moeten sp^ 
len". 

Solieulsmrhler 

In dat opzicht heeft moeder Die® 
toch wel nog enige bedenkinge®' 
Zij vindt het damesvoetbal sotnj 
vrij hard. „Komt ook vaak dof 
de scheidsrechters”, verduid^ 
lijkt zij. „Die zijn vaak helerna^ 
niet blij om een dameswedstrir 
te moeten fluiten en komen da® 
ongemotiveerd het veld oip 
Voordat ze het weten loopt DJ® 
dan zo’n partij uit de hand. JVD^ 
desalniettemin blijft het dame* 
voetbal een bijzonder leuke W 
zigheid!” 


• Anja Nicolaye. Bijna een 
droomcarrière bij SV Nijs¬ 
willer. Foto: WIDDERSHOVEN 

Nicolaye: „In het damesvoetbal 
is nogal wat verloop. Speelsters 
gaan trouwen of krijgen verke¬ 
ring en stoppen dan. Dat komt 
het teamverband natuurlijk niet 
ten goede. Maar dankzij aanwas 
van buitenaf hebben we ons nog 
steeds redelijk kunnen handha¬ 
ven. Vooral de in breng van Patri- 
cia Gulpen, al vaker geselecteerd 
voor. vertegenwoordigende 
teams, is debet daaraan. Zo heb 
ik er ook dit seizoen vertrouwen 
in te kunnen overleven”. 

Anja acteert, na een succesvolle 
carnere als vaak scorende spits¬ 
speelster. thans als 'laatste 
vrouw’. Een vondst van ex-trai- 
ner Jo Horbag die haar op die 
plek posteerde. Anja, toch al van 
nature een dienende speelster, 
voelt zich daar happy en hoopt 
nog jaren lang op die stek mee te 
kunnen. Samen met Manon Dor- 
mans en Math Grooten zorgt ze 
tevens voor de SV Nyswiller- 
Nachwuchs. Circa twintig meis¬ 
jes (van 8 tot 14 jaar) brengen ze 
daarom wekelijks de eerste voet- 
balbegmselen bij. 


Van onze medewerker 
TJEU STEMKENS 

VLODROP - Twee jaar geleden 
dreigde het damesvoetbal voor de 
dames van Vlodrop, spelend in de 
eerste klasse, ter ziele te gaan. De 
huidige teamleider Jac Rijs zette er 
echter zijn schouders onder met als 
resultaat dat men door aanloop van 
vijf speelsters uit Posterholt en tien 
uit Mehck zelfs verder kon met twéé 


teams. In het dameszaalvoetbal een 
niet zo veel voorkomende situatie. 
Zo florissant is de stand van zaken 
echter ook niet, want de huidige 
coach Jo Puts verzucht: „Er zou 
eigenlijk nog wat meer aanwas moe¬ 
ten komen, want iedere zondag zijn 
we blij, als beide teams voltallig 
kunnen aantreden." 

Jo Puts traint de dames van Vlo¬ 
drop pas sinds dit seizoen. Hij is 
echter als geen ander bekend met 
het damesvoetbal. De oud-eerste- 
elftalspeler van PSV uit Posterholt 
trainde voordien gedurende zeven 
seizoenen de dames van Posterholt. 
Dat team werd twee jaar geleden 
opgeheven. De twee beste speel¬ 
sters togen naar Susteren, een vijf¬ 
tal andere dames verkaste naar Vlo¬ 
drop. Zij maakten Vlodrop attent op 
deze trainer, toen men zónder 
stond. Puts: „Ik hou van dames¬ 


voetbal, want ik vind dat het een ge¬ 
zonde bezigheid is voor dames. Die 
mening wordt echter door veel 
clubs niet gedeeld. Te vaak zijn de 
dames een beetje een aanhangsel 
van de club, waar men niet al te veel 
belang in stelt. Een ander probleem 
is het werken aan de continuïteit 
van een team. Door allerlei oorza¬ 
ken vallen vaak meisjes af. De echte 
fanatieke voetbalsters word je dan 
kwijt aan die paar echt fanatieke da¬ 
mesteams. In onze regio trekken die 
naar Leveroy, Susteren en RKHVC. 
Door de wisselvalligheid van het 
aantal clubs zijn er dan ook te veel 
schommelingen in de indeling van 
de klassen.” 

Vlodrop staat op dit moment in de 
middenmoot van de eerste klasse. 
Aan het einde van het seizoen pro¬ 
moveren de eerste zes naar een re¬ 
gionale klasse. Is dat haalbaar en/of 
wenselijk voor het standaardteam 
van Vlodrop? „Een moeilijke vraag. 
De kwaliteit in de breedte is niet 
groot genoeg. Bij de meeste dames¬ 
teams en dus ook bij Vlodrop is het 
net als bij de jeugd van kleine ver¬ 
enigingen. Er zijn een paar goede 
speelsters die de kar trekken. Bij 
Vlodrop zijn dat routinier Miep 
Cuypers, Marian Schmitz, Ine 
Hurhxkens en Gerjon Timmer¬ 
mans. Zij hebben mogelijkheden, ze 
kunnen scoren, ze kunnen voetbal¬ 
len. De rest past zich aan rfaar moge¬ 
lijkheden. Het peil zal op korte ter- Trainer Jo Puts (links) met de damesvoetbalsters van Vlodrop. 


Foto: FOTO BUREAU ^ 


mijn ook niet snel omhoog te trek¬ 
ken zijn. De meisjes beginnen ten 
opzichte van jongens meestal laat 
met voetballen, zodat ze de meeste 
beginselen nog moeten leren. Ik 
voetbalde vroeger elke dag, terwijl 
deze meisjes het moeten leren van 
twee keer anderhalf uur per week. 
Dat kan natuurlijk met.” 


„Ik wil daarom met een meisjes¬ 
team starten. Je hebt dan kans dat 
ze meer leren en je werkt dan tevens 
aan de continuïteit van de club. Nu 
is het belangrijk datje veel doet aan 
het plezier in het spel voor de da¬ 
mes. Je moet ook veel aandacht aan 
de randverschijnselen besteden, zo¬ 
dat de groep bij elkaar blijft. Ik ge¬ 


loof zeker dat we bij de eersten , i 
ten kunnen eindigen, maar 0 J 
goed zou zijn voor het team jS J 
zeker. Ik streef daarom ook na 
opbouw op termijn en dan 
misschien veel beter dat we in A 
klasse blijven. Plezier in 
blijft voorlopig dan ook ons 
naamste streven.” 
Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 23 

^ENGEN - Mare Girardelli 
^ft in Wengen de wedstrijd, 
le Meetelt voor de strijd om de 
" e reldbeker afdaling, gewon- 
, etl - Op het beroemde Lauber- 
jk/rn-parkoers van 4185 meter 
en gte maakte Girardelli een tijd 
, an 2 minuten en 26,54 secon- 
, eri - Hij bleef daarmee de West- 
üitser Markus Wasmeier een 
aive seconde voor. De derde 
Plaats ging in 2.27,38 naar de 
flitser Daniël Mahrer. 

^ de strijd om de wereldbeker 
^daling versterkte Girardelli 
Jfi leidende positie. Hij staat nu 
T een totaal van 89 punten. Ook 
het klassement van de alge- 


Girardelli 
wint Wengen 


mene wereldbeker leidt Girar¬ 
delli met een totaal van 244 pun¬ 
ten. 

Tussenklassement wereldbeker afda¬ 
ling: 1. Girardelli 89 punten, 2. Höfleh- 
ner (Oos) 79, 3. Whnsberger 73, 4. Mair 
67, 5. Müller (Zwi) 63. Tussenklassement 
wereldbeker algemeen: 1. Girardelli 244, 


2. Zurbriggen 191, 3. Tomba (Ita) 113, 4. 
Bittner (W-Dld) 94, 5. Wasmeier 92. 

• T1GNES - De Francaise Caro- 
le Merle heeft in Tignes (Franse 
Alpen) een super reuze slalom, 
meetellend voor de strijd om de 
wereldbeker gewonnen. Het was 


de derde achtereenvolgende 
overwinning van de Francaise, 
die daarmee de eindzege behaal¬ 
de in de strijd om de wereldbe¬ 
ker Super G. 

Uitslag: 1. Merle (Fra) 1.17.34, 2. Wachter 
(Oos) 1.17,60, 3. Wolf (Oos) 1.17,67, 4. 
Walliser (Zwi) 1.17,91, 5. Quittet (Fra) 
1.18,09, 6. Chedal (Fra) 1.18,14, 7. Mösen- 
lechner (W-Dld) 1.18,29, 8. Emonet (Fra) 
1.18,35, 9. Gerg (W-Dld), 10. Zurbriggen 
(Zwi) 1.18,56.. 

Tussenstand wereldbeker Super G: 1. 
Merle 75 punten, 2. Wolf 46, 3. Wachter 
36, 4. Maier (Oos) 33, 5. Mösenlechner en 
Walliser beiden 27. Tussenstand wereld¬ 
beker: 1. Schneider (Zwi) 261, 2. Merle 
186, 3. Walliser 149, 4. Maier 145, 5. Figini 
(zwi) 140. 


SleJJï Graf pendelt tussen bioscoop en centre conti 


Lendl wil terug 
naar wereldtop 


Ex-ploeggenoten smijten met modder naar elkaar 

an der Poel en Rooks 


o p voet van oorlo g door wiel verheesen 

sterdam - Adrie van 

r Poel heeft Steven Rooks 
°orlog verklaard. Aanlei- 
S hiertoe is de opmerking 
! laatstgenoemde, dat zijn 
'teamgenoot vorig jaar te 
® l stisch was ingesteld. „Ik 
dat ik Rooks eens de vi¬ 
janden van sommige klas- 

ert» rs °P stuur ’\ aldus Van 
Poel. „Misschien komt hij 
? tot andere gedachten. In 
, ~. e . er § eva h hij heeft mij te- 
g/'Sesteld. Ik had méér klas- 
jp hem verwacht.” 

L 

iill et ufDvijt van Steven Rooks aan 
11 c n dclres van de Westbrabander is 
gevolg van koersontwikkelin- 
l 0 j klassiekers als Milaan-Sanre- 
M Ronde van Vlaanderen. „Wat 
a afi atste betreft heb ik meteen 
met ahH;°,°P toegegeven, dat ik fout ge- 
had”, zegt Van der Poel. 

^ andere koers kon ik het daar- 
' ^a s f n ec bt niet helpen, dat wij 
.(jj. de overwinning grepen. In 
L 'Rastenaken-Luik sleepte ik 
entegen wél de hoofdprijs uit 
-'*iri VUur ' R°°ks deed dat in het 
ijjpioenschap van Zürich. Aan 
( <W Ucces heb ik beslist mijn 
^^tje bijgedragen, zoals ik ook in 
Ook 1 ^ old Race de belangen van 
ten volle heb verdedigd. 
er ’ da t bet karwei niet afge- 
L t,kon worden.” 

d e aantijging, dat er bij hem 
cj r geen 'dank je wel’ aan het 
Urm Van de ploegmakkers zou af 
zegt Van der Poel: „Een 
iftla i e beschuldiging vind ik he- 
^ misplaatst, temeer ik de eer- 
die het aandeel in de prij- 
? 1 al * er beschikking van de ploeg 
er voor mij gewerkt is.” 

der Roel kwam tot deze uitspra- 
hi n bet Amsterdamse theater Tu- 
Utar b Waar gistermiddag de pre- 
ue Van jg n j euwe ploeg Do- 
Plaatsvond. Het team onder lei- 
l|i V u n Wa Rer Godefroot is als 
Sc be formatie bij de internatio- 

Tsjeskovski 

loopt uit 

* 

I^ihni ZEE - Door zijn over- 

^jesk 18 op de Brit Mdes heeft 
ichtJ toVs ki zijn voorsprong op de 
fcrS°i gers ergroot. De uitsla¬ 
gen de zesde ronde in het Hoog- 
lst Oernooi zijn: 

Q 

p A Sax (Hon) - Georgiev 
J"0, y '1/2, Tsjeskuvski (Sov) - Miles (Eng) 
v (H.^ , n ' an (Sov) - Douven (Ned) afg., Ri- 
,r>' benjamin (VSt) 1/2-1/2, Granda 
n'el (Ni \. er) • Anand (Ind) 1/2-1/2, Van der 
cf d) ' Nikolic (Joe) 1/2-1/2, Piket 

S Uln iK)kolüv ( J oe) 1 / 2 -U 2 . 

o 3 hrT?j es kovski 5 punten, 2. Anand en 
Sa* M . • T Vagaman en Douven 3 en 1 afg. 
i U ’ uLl^oUc, Sokolov, Piket en Benjamin 
es ' Georgiev, Van der Wiel en 
t rQ otm D Zuni ea 2 . 

e u *jf fM C j ter g roe P B: Dokojan (Sov) - 
> b-en °'b Hodgson (Eng) - Van der 
t? (Ar P > n B2-1/2, Rogers (Aus) - Campo- 
Kt^orou,; ’ I 7 au IBRD) - Andruet (Fra) 1-0, 
)\, z IVSt) - Bosboom (Ned) 1/2-1/2, 
V/Ned) - Armas (Roe) 1-0. 

3 , 3 T ' Bodgson en Fedorowicz 3 1/2 pun- 
R 2’ 4. Kuijf en Nijboer 2 1/2, 6 . 

k° 8 ers Bokojan en Andruet 1 1/2, 9. 

&0 °rn i Van der Sterren, Armas en Bos- 


(ADVERTENTIE) 


PROFITEER 

aktie-voordeel 
oehlen in born 


1 v,l |Mi|vend 

*~jV? 

* m 


nale wielrenunie ingeschreven. Do 
mex behoort tot de Zweedse papier 
gigant Holmen Hygiëne en brengt 
onder andere toiletpapier, tafella 
kens, servetten en zakdoeken op de 
markt. Het Zwitserse Weinmann, 
een firma in fietsonderdelen, is co 
sponsor. Het budget van de ploeg 
(voorlopig voor een jaar) bedraagt 
vijfeneenhalf miljoen gulden. 

„Ik heb voor Godefroot en diens 
sponsor gekozen omdat ik na een 
paar jaar PDM wel weer eens iets 
anders wilde. Bovendien was ik ven 
mening, dat er met de komst van 
Sean Kelly wel erg veel kopmannen 
bij mijn vroegere werkgever onder 
contract stonden. Bij Domex sta ik 
weliswaar als kopman te boek, maar 
vergeet ook Michel Dernies en Jan 
Goessens niet.” 

De Domex-ploeg, die volgende 
week naar een trainingskamp in 
Zuid-Frankrijk vertrekt, heeft alle 
klassiekers en de belangrijkste 
etappekoersen (uitgezonderd Vuel- 
ta en Giro) op het programma staan. 
Eddy Merckx fungeert als construc¬ 
teur, Raymond Poulidor is PR-offi- 
cer van de equipe, die bestaat uit ne¬ 
gentien man. Adrie en Jacq van der 
Poel, Ad Wijnands en Maarten Du- 
crot zorgen voor de Nederlandse in¬ 
breng, naast de Zwitsers Acker- 
mann, Breu, Diem, Küttel en Weg- 
müller, alsmede de Belgen Dernies, 
Goessens, Bomans, Ferdi en Mare 
Dierickx, Brasseur, Dauwe, Robeet, 
Pauwels en Van de Vel. 


• GOES - Ramon Lacroix uit Beek 
is in zijn eerste interland bij de 
jeugd die dit weekeinde in Goes te¬ 
gen Engeland verspeeld wordt met 
een overwinning begonnen. De de¬ 
butant versloeg Matthew Coombs 
met 7-5; 6-7; 6-3. Voor vandaag 
staan er voor Lacroix twee enkel¬ 
spelen op het programma. 


Ad Wijnands: 
’Tourselectie 
afdwingen’ 

Van onze verslaggever 

AMSTERDAM - In het nieuwe Do- 
mex-team waarover Walter Godef¬ 
root de scepter zwaait is Ad Wij¬ 
nands de enige Limburgse wieler- 
prof. „Ik hoop bij mijn nieuwe 
werkgever een Tourselectie af te 
dwingen”, aldus de Eijsdenaar. 
„Mijn laatste optreden tot dusver in 
de Ronde van Frankrijk was in 1986. 
In totaal ben ik vijf keer van de par¬ 
tij geweest.” 

De bijna 30-jarige Ad Wijnands 
heeft in de voorbije maanden aan 
liefst zeven zesdaagsen deelgeno¬ 
men. „Ze stonden voor mij voorna¬ 
melijk in het teken van een nuttige 
overwintering. Na de zesdaagse van 
Keulen begin januari ben ik tien da¬ 
gen gaan langlaufen. Vanaf nu telt 
weer de weg, alhoewel ik van plan 
ben om nog zeker vijfjaar mijn acti¬ 
viteit in klassiekers en etappekoer¬ 
sen te combineren met het werk op 
de piste.” 

Ad Wijnands (die over een aantal 
maanden weer gezinsuitbreiding 
verwacht), is blij dat Godefroot in 
de aanloop naar de vooijaarsklassie- 
kers slechts een paar Zuidfranse 
koersen op het programma zet. „In 
vorige jaren was ik vaak te vroeg in 
vorm”, zegt hij. „Als Van der Poel 
z’n klassieker op zak heeft zal hij ze¬ 
ker ook meehelpen om zijn ploeg¬ 
makkers aan een belangrijk succes 
te helpen.” 


# Eddy Merckx was een 
van de eersten, die tijdens 
de presentatie van 
Domexploeg waarvan hij 
constructeur is, het boek 
over Adrie van der Poel 
(links) kreeg 
aangeboden. 

Foto: COR VOS. 


MELBOURNE - Bij winst van de 
open Australische titel is Ivan 
Lendl weer de nummer één van de 
tenniswereld. In dat geval passeert 
hij Mats Wilander, die donderdag in 
de tweede ronde werd uitgescha¬ 
keld door Ramesh Krishnan. Lendl 
werd op 11 september verdrongen 
door Wilander na verlies van de fi¬ 
nale van de Open Amerikaanse op 
Flushing Meadow. 

De wetenschap de leiderspositie te 
kunnen heroveren had in het kille 
Melbourne op de Tsjechoslowaak 
nauwelijks een inspirerende uitwer¬ 
king. Zwoegend en zwetend sjouw¬ 
de hij over het rubber van Flinters 
Park om Carl-Uwe Steeb van ’t lijf 
te houden. De vierkant gebouwde 
Westduitser heeft de reputatie van 
reuzendoder na zijn opmerkelijke, 
over de gehele wereld uitgezonden 
overwinning op Mats Wilander in de 
finale van de Davis Cup. Lendl was 
een gewaarschuwd man. De Tsjech 
nam geen risico, speelde franjeloos 
en trok de overwinning in vier sets 
naar zj^h toe (6-2, 4-6, 6-0, 6-3). 
Stefan Edberg herstelde het Zweed¬ 
se prestige na de nederlaag van Wi¬ 
lander door Moraing te verslaan (6- 
4, 7-5, 7-5). De als nummer vier ge¬ 
plaatste Zweed gaf toe, dat er nog 
voldoende ruimte voor verbetering 
van zijn spel is. Hij had vooral veel 
moeite met de harde opslag van de 
Westduitser. 


Dit weekeinde in ff eert 

Limburgse 
titelstrijd 
dressuur 
voor pony’s 

WEERT - De Limburgse kam¬ 
pioenschappen dressuur voor po¬ 
ny’s wordt komend weekeinde in 
De Ijzeren Man te Weert georga¬ 
niseerd door de gelijknamige Po¬ 
nyclub Weert. Zowel zaterdag als 
zondag zullen vanaf 10.00 uur 
dressuurcombinaties uit heel 
Limburg strijden om de hoogste 
eer in meer dan 20 categorieën. 

Bij de pony’s vindt er namelijk 
niet alleen een indeling plaats in 
klassen, maar ook nog naar de 
hoogte van de pony’s. De hoogste 
categorie, de D-Zwaar, staat zon¬ 
dag om 18.00 uur op het program¬ 
ma. In deze categorie komen 
slechts vijf combinaties aan de 
start waarvan Suzanne Goertz uit 
Baarlo favoriet is. 

Voor de organiserende vereniging 
zullen Erwin Kluskens, Carla Pee- 
ters, Petra Ummel, Ses van Me- 
lick en Suzanne Nevels de eer 
hoog trachten te houden in de di¬ 
verse rubrieken. 


Mark Koevermans sneuvelde in het 
2,4 miljoen dollar-toernooi in de 
tweede ronde. De Westduitser Pa- 
trick Kuhnen had het alleen in de 
tiebreak van de derde set (7-4) even 
lastig. Daarvoor was hij oppermach¬ 
tig (6-1, 6-4, 7-6). John McEnroe. 
nummer zeven op de plaatsingslijst, 
schaarde zich bij de laatste 32 door 
de overwinning op de Australiër 
Broderick Dyke (6-2, 4-6, 6-4, 6-3). 

Steffi Graf verzekerde zich van een 
plaats in de achtste finales. Zij trom¬ 
melde in drie kwartier de Ameri¬ 
kaanse Werdel van de baan (6-0, 6-1). 
Graf, 19, leek op weg naar haar 
tweede opeenvolgende 'witte was’ 
(6-0, 6-0), maar versloeg zich na elf 
games. Op de stand 6-0, 5-0 verover¬ 
de Werdel haar enige game. Het was 
overigens pas het vierde gamever- 
lies van Graf in dit toernooi. Sabati- 
ni, tegenstander van Graf in de hal¬ 
ve eindstrijd, en Garrison gunden 


hun tegenstanders in de derde rOn» 
de geen game. ’ % 

- 1 ' 

Graf heeft het in Melbourne druk¬ 
ker met de fans dan met haar tegéiK 
standers. Zij mag bijna 20.000 kMi3- 
meter van huis zijn, haar populau- 
teit lijkt in Australië groter dan"ii£ 
Brühl. Na een dubbelpartij met 
batini had ze een half uur nodig •ijl¬ 
de baan te kunnen verlaten. Sahati- 
ni, die algemeen beschouwd woedt 
als de ’pin-up' in het damestennis, 
kon relatief ongehinderd vertrek¬ 
ken. Graf werd belegerd door ha$ëU; 
tekeningenjagers. . 

Volwassen mannen trokken hiin 
shirts uit en gooiden die naar hn£r 
toe. Een man hing languit overjaé 
tribune, aan de enkels vastgehpn* 
den door zijn vrienden, 'Na¬ 
schreeuwde om een zoen van -<yï 
grand slam winnares. Graf liep'la¬ 
chend voorbij. De vroeger pijnfijk 
verlegen Westduitse is aangenaajjJ* 
verrast door het gedrag van de Atau»- 
sies. „De mensen zijn in Melbou^né 
nog enthousiaster dan in Wesit- 
Duitsland. Zij juichen en klappt^ï 
hier voortdurend voor mij.” De 19- 
jarige Graf ontspant zich in Mét 
bourne in de bioscoop. Ze is 
filmfanaat. Tot nu toe bracht z£ 
meer tijd in filmtheaters door dan 
op de baan. 


Nij ssen dubbelt verder 

MELBOURNE - Tom Nijssen heeft met zijn Australische partner 
Brod Dyke de derde ronde bereikt van het dubbelspel. Zij versloegen 
de Westduitsers Baur/Riglewski in drie sets. Mark Koevermans en 
Michiel Schapers verloren in de tweede ronde in twee sets kansloos 
van het als vijfde geplaatste duo Marty Davis/Brad Drewett. Uitsla¬ 
gen: Davis/Drewett (Vst Aus) - Koevermans/Schapers (Ned) 6-1, 6-4; 
NijsservDyke (Ned/Aus) - Baur Riglewski (BRD) 5-7, 7-6. 8-6. 


Nederlandse I 
badminton- 
dubbels bij 
laatste vier 

TOKIO - De Nederlandse bad- 
mintonploeg heeft in het 100.000 
dollar toernooi van Tokio vooral 
succes in de dubbelspelen. Eline 
Coene en Erica van Dijck kwalifi¬ 
ceerden zich in het damesdubbel 
voor de laatste vier. Zij versloegen 
in de kwartfinales de Japanse 
combinatie Jinnai/Mori in drie ga¬ 
mes: 15-3, 16-17, 18-13. 

In de halve eindstrijd komt het als 
vierde geplaatste Nederlandse 
duo uit tegen de als winnaars ge¬ 
tipte Myung-Hee/So-Young uit 
Zuid-Korea. 

De plaats bij de laatste vier van 
Alex Meijer en Erica van Dijck in 
het gemengd dubbelspel was een 
grotere verrassing. Het tweetal 
was niet geplaatst. In de kwartfi¬ 
nales versloegen ze de Britten 
Andy Goode en Gillian Clark met 
17-15, 15-7. In de halve eindstrijd 
worden Joo-Bong en Myung-Hee 
uit Zuid-Korea, aanvoerders van 
de plaatsingslijst, de tegenstan¬ 
ders. Programma zaalhandbal 


born De Mortel 6a 
(Industrieterrein Sluisweg), 
Tel. 04498-54776 


HEERLEN - In de zaalhandbalere- 
divisie bij de dames speelt Vonk- 
/Mosam zondagmiddag in en tegen 
Aalsmeer. Na de eerste seizoensze- 

MeEnroe kritisch 
over ATP-plannen 

MELBOURNE - John McEnroe is 
niet verrukt over de toekomstplan¬ 
nen van de ATP, de vakbond van 
beroepstennissers. De Amerikaan 
liet zich in Melbourne zeer kritisch 
uit over de opzet van het nieuwe cir¬ 
cuit, dat in 1990 van start zal gaan. 
„Ik zie weinig verschil met het hui¬ 
dige circuit. Er zijn zeker zoveel 
toernooien en de spelers moeten 
nog vaker in actie komen.” 

„De eerste stap was goed. Het werd 
tijd dat wij de organisatie in eigen 
hand namen. De tweede is in mijn 
ogen mislukt. We hadden het circuit 
moeten remodelleren en verbete¬ 
ren. Nu is het bijna identiek aan het 
actuele circuit. Er is alleen meer 
geld.” 


ge van afgelopen zondag wordt op¬ 
nieuw veel verwacht van de Maas¬ 
trichtse ploeg. V en L is vrij in ver¬ 
band Cet EC-perikelen. 

Ook de competitie in de zaalhand- 
baleredivisie bij de heren ligt stil. 
Het Nederlands zaalhandbalteam, 
in voorbereiding op het WK, speelt 
zaterdagavond om 20.30 uur in de 
sporthal van Munstergeleen tegen 
Slavia Praag en zondagmorgen 
(08.30 uur) in de Stadssporthal te¬ 
gen datzelfde Praag. 

Bij de dames in de eerste divisie 
luidt het programma voor zondag: 
Beek (14.25 uur) Caesar-BHC en Ve- 
lo-VGZ/Sittardia, Hermes-Iason en 
Hercules-Swift. 

Bij de heren speelt het tweede team 
van VGZ/Sittardia zondagmiddag 
om 17.10 uur in de stadssporthal van 
Sittard tegen koploper BHC. In de 
tweede divisie bij de dames zondag¬ 
middag (13.35 uur) in Susteren de 
topper tussen Noav en Herschi/V en 
L 2 en om 14.50 uur de heren van 
Noav tegen Kwantum Blauw Wit 2. 


• Topvolleybal slaat aan in Sittard. Tijdens de demonstratie van de nationale selectie 
kreeg de afgeladen sporthal van het nationale sportcentrum het spel in alle details te zien. 

Foto: PETER ROOZEN 


V olleybalbestimr 
blijft thuis 


van onze medewerker 
PAUL DEMELINNE 

SITTARD - Het dagelijks be¬ 
stuur van het volleybaldistrict 24 
heeft geen gevolg gegeven aan 
de invitatie tot het bijwonen van 
de clinic door het Nederlands 
volleybalteam, gisteravond in 
Sittard. Aanleiding van het weg¬ 
blijven vormden enige passages 
in een artikel dat afgelopen week 
verscheen in een regional perio¬ 
diek. 

„Door deze uitnodiging naast 


ons neer te leggen hebben we 
een daad willen stellen. We zijn 
het moe voordurend de zwarte 
piet toegeschoven te krijgen. 
Alsof het districtsbestuur*" de 
hoofdverantwoordelijke is voor 
de achteruitgang in kwaliteit van 
het Zuidlimburgse volleybal,” 
stelt een verontwaardigde voor¬ 
zitter Charles Damen, „De afge¬ 
lopen vier jaar is vijftigduizend 
gulden geïnvesteerd in de jeugd. 
Dat heeft niets opgeleverd. Bo¬ 
vendien, dit hele initatief voor de 
clinics had best via het districts- 


bestuur opgestart kunnen wor¬ 
den. Tenslotte is de voorzitter 
van het organisatiecomité ook 
lid van ons bestuur.” 

Het organisatiecomité in kwestie 
is het projectteam Volleybal Pro¬ 
motie Limburg. Praeses Eddy 
van Hecke: „Wij hebben tijdig 
het districtsbestuur op de hoogte 
gesteld van dit initiatief. Men 
wilde evenwel niet participeren 
vanwege mogelijke financiële 
consequenties. En laten we wel 
wezen, de oprichting van het 
projectteam Volleybal Promotie 
Limburg vloeit juist voort uit het 
feit dat op districtsniveau het 
jeugdwerk in de ijskast is ge¬ 
gaan, door de begroting voor op¬ 
leiding van jong regionaal talent 
in een klap met tweederde te 
korten. In dat verband lijkt het 
wegblijven van het bestuur wel 
een gebaar van machteloosheid.” 


• ROGGEL - In het kader van de 
Leistert-bokaal worden zaterdag en 
zondag in manege 'de Leistert’ te 
Roggel voor de vierde keer sterk be¬ 
zette spnngwedstrijden voor lande¬ 
lijke ruiters en amazones gehouden. 
Het is voor de deelnemende combi¬ 
naties de laatste kans om zich te 
plaatsen voor de finale die op 29 ja¬ 
nuari a.s. zal worden gehouden. De 
wedstrijden beginnen zaterdag om 
13.30 uur en zondag om 10.00 uur. 


Van Steen 
op straat 

GELEEN - Het bestuur van de Ge- 
leense ijshockeyclub Intercai/Smo- 
ke Eaters heeft met onmiddellijke 
ingang verdediger Rob van Steen 
ontslagen van zijn contractuele ver¬ 
plichtingen met de club. Van Steen, 
die door de tuchtcommissie van de 
ijshockeybond voor tien wedstrij¬ 
den werd geschorst, omdat hij tij¬ 
dens het duel Smoke Eaters- Nijme¬ 
gen met opzet een puck richting te¬ 
genstander schoot, is alleen voor dit 
seizoen aan de kant gezet. Volgens 
het Eatersbestuur is voor het ko¬ 
mende ijshockey seizoen nog altijd 
plaats voor een gesprek. 

• ITTERVOORT - Noud van Bef- 
kel is teruggetreden uit de scheids- 
rechterscommissie. De oud-ijshoc- 
keyarbiter was het niet eens met re 1 
feree-in-ehief, Zaalberg van Sels£ 
over de begeleiding van scheids» 
rechters. • 

Tomus Gustafson ziek\ 

EK-schaatsen: 

t 

gedevalueerd : 

GOTEBORG - Zonder titelverdedi¬ 
ger Tomas Gustafson lijkt het toer^ 
nooi om het Europese schaatskarrw 
pioenschap dit weekeinde in Göte* 
borg voor aanvang al mislukt. De af¬ 
zegging van de Zweed devalueert 
het evenement en verhoogt de kai> 
sen op een triomf van Leo Visser ert 
Gerard Kemkers, die op de vijf ei} 
tien kilometer de beste seizoentij» 
den heeft staan. 

De 29-jange Gustafson besloot gisj- 
teren af te zien van deelneming. „,Ik 
zou geen recht kunnen doen aan 
mijn mogelijkheden als ik hier zoü 
starten”, verklaarde hij enige ure$ 
voor de loting. Door vier afstanden 
te winnen -de eerste keer sinds dë 
Noor Ivar Ballangrud dat in 193$ 
deed - veroverde Gustafson vorig 
jaar in Den Haag de allroundtiteï 
Later in het seizoen werd Gustafson 
Olympisch kampioen op de vijf eó 
tien kilometer. ? 

Gustafson voelde zich al enige da^ 
gen grieperig. Hij schrijft dat toé 
aan het eten van kip in Davos. Al$ 
gevolg daarvan moest de Noors» 
schaatser Jan Olav Koss een dag het 
bed houden. Ook de Noorse bondsr 
coach Hans-Trygve Christianse» 
ligt in Göteborg ziek te bed. ; 


ï ADVERTENTIE). 


KELA WONINKRIJK 
SHOWROOM 


Chesterfields exclusief 
geïmporteerd uit Engeland, tax-free 
buying possible 
Piet van heugten tapijttegels 
rechtstreeks van fabriek. 
Alleen zaterdag s geopend van 10 00 
tot 16 00 u ot na telefonische 
afspraak 

Hoensbroek. Kouvenderstraat 136 
Telefoon 045-222947 
Exclusief voor Limburg 


l oeit levenslange schorsing werd opgeheven voelde ik mij herboren * 


Het 

sprookje 

van 

Andersen 

LUXEMBURG - Vorig jaar in januari stond hij al 
bij Z/Peugeot op de loonlijst, maar het eerste op¬ 
treden van Kim Andersen voor de ploeg vindt 
pas plaats over enkele weken. Eerder mocht niet 
vanwege een straf, die hem door de internationa¬ 
le wielrenunie was opgelegd. Hij werd in een 
tijdsbestek van twee jaar drie keer betrapt op do¬ 
ping. Aanvankelijk betrof het zelfs een levens¬ 
lange schorsing, maar een paar maanden geleden 
kwam de profsectie van het mondiale cyclisme 
op de beslissing terug. De eerste Deen, die de 
gele trui droeg in de Tour de France kreeg gratie. 


Een primeur in dubbel opzicht 
want de bijna 31-jange Kim An¬ 
dersen was destijds óók de eerste 
beroepsrenner, die voor de ver¬ 
dere duur van zijn leven uit het pe¬ 
loton geweerd zou worden. In Lu¬ 
xemburg, waar hij deze week zijn 
reis naar het trainingskamp in 
Zuid-Franknjk onderbrak voor 
het interview, zegt hij: ,,Toen ik 
hoorde, dat ik weer mocht koer¬ 
sen voelde ik mij herboren. Ik kan 
mijn geluk nauwelijks onder 
woorden brengen. Soms denk ik 
wel eens, dat er misschien éen jaar 
op de kalender heeft ontbroken, 
zo vreemd is het allemaal nog voor 
mij.” 

Overigens, zijn keuze voor de 
plaats om te praten over zijn car¬ 
rière en vooral over de gebeurte¬ 
nissen van de laatste tijd was niet 
zó verwonderlijk. Luxemburg 
geldt voor Kim Andersen als zijn 
tweede vaderland. Hij was nog be¬ 
ginnend amateur toen hij er jaren 
geleden vanuit Jutland neer¬ 
streek. Veel hoop in het hart en 
weinig geld in de beurs. Hij sprak 
een paar woorden Duits en van 
het Frans wist hij ongeveer alleen 
wat ja en nee betekende. 

Zijn wilskracht daarentegen was 
enorm. Groter in ieder geval dan 
de pure aanleg voor het vak, dat 
hij desondanks onder de knie 
kreeg. De eerdergenoemde talen 
ook. „Ik wilde per se prof wor¬ 
den”, vertelt hij. „In de omgeving 
waar ik vandaan kwam had men 
mij uitgelachen toen ik mijn plan¬ 
nen bekendmaakte. 'Hij zal gauw 
weer thuis zijn’, gniffelde men 
achter mijn rug. Ze hebben onge- 
lijk gekregen, de betweters.” 

Telkens als een seizoen voorbij 
was keerde Andersen welisw r aar 
terug naar Denemarken, maar de 
meeste pauzes tussen het wed- 
strijdprogramma, óók toen hij al 
prof was, zijn door hem in het 
Groothertogdom doorgebracht. 
Hij heeft er nog steeds veel sup¬ 
porters. „Marcel Gilles, een man 
die in Luxemburg als ploegleider, 
official en vraagbaak fungeert is 
vanaf het begin een geweldige 
steun voor mij geweest. Ik deed 
als amateur internationale erva¬ 
ring op en na het WK in Valken¬ 
burg tekende ik een profcon- 
tract.” 

Het debuut (’bij Miko/Mercier 
waar Joop Zoetemelk net vertrok¬ 
ken was naar Raleighj vond in 
1980 plaats. In sporttermen al een 
hele tijd geleden. Echter, Kim An¬ 
dersen is er van overtuigd, dat hij 
nog een paar prima seizoenen 
voor de boeg heeft. Bang, dat het 
ene jaar non-activiteit fnuikend 
voor zijn verdere loopbaan wordt 
is hij niet. 

„De gretigheid is alleen nog groter 
geworden. Bovendien, ik heb re¬ 
serves kunnen kweken. Ik voel 
me kerngezond, ik ben nog altijd 
ambitieus en ik mag zeggen, dat 
wij onder leiding van Roger Le¬ 
geay een sterke ploeg hebben. Ze¬ 
ventien man in totaal. Cornillet, 
Pensee, Brun, Duclos-Lassalle, 
Jeróme Simon en nog een paar 
Fransen behoren daartoe. Ik ben 
een van de vijf buitenlanders. Ro- 
bert Millar is een van de anderen." 

Kim Andersen is geweldig te spre¬ 
ken over zijn werkgever. Ook na¬ 
dat de schorsing was uitgespro¬ 
ken bieef een goede band tussen 
beide partijen bestaan. Toen de 
ZiPeugeotploeg halverwege juni 
deelnam aan de Ronde van Zwe¬ 
den werd hij uitgenodigd om een 


paar etappes in de volgwagen mee 
te maken. In de Ronde van de 
Europese Gemeenschap, enkele 
maanden later, kreeg hij weer een 
dergelijke uitnodiging. Van een 
eventuele terugkeer op de fiets 
leek toentertijd niet eens meer 
sprake. 

„Ik heb", zegt hij, „zelfs één 
maand salaris uitbetaald gekre¬ 
gen. ’Je hebt, aldus chef d’equipe 
Legeay, het honorarium verdiend 
omdat je in het trainingskamp kei¬ 
hard werkte. Jij was een van de 
gangmakers. Een voorbeeld in 
alle opzichten. Als het begon te re¬ 
genen en deze of gene renner wil¬ 
de via een korte weg terug naar 
het hotel was jij het. die nog eens 
het tempo opvoerde en de een¬ 
maal uitgestippelde route koos’. 
Toen de schorsing eenmaal defini¬ 
tief leek was het uiteraard afgelo¬ 
pen met de uitbetaling. Allicht, 
want welke baas betaalt nog 
iemand, die geen werknemer 
meer is?" 

Roger Legeay en de directie van 
zowel hoofdsponsor als co-spon- 
sor hebben zich bovendien veel 
inspanningen getroost om de straf 
van Andersen op te heffen. „Zij 
niet alleen”, voegt betrokkene er 
meteen aan toe. „De Deense wie¬ 
lerbond, maar vooral een paar offi¬ 
cials in Luxemburg deden hetzelf¬ 
de.” 

„Ik had ook al gauw in de gaten, 
dat de voorzitter van de interna¬ 
tionale profsectie, de Nederlander 
Hein Verbruggen, de levenslange 
schorsing als een veel te zware 
straf beschouwde. 'Wat moet je in 
de burgermaatschappij niet uit¬ 
spoken om voor de rest van je be¬ 
staan uit de circulatie te worden 
gehaald?’, liet hij meermalen we¬ 
ten.” 

Hein Verbruggen huldigt het 
standpunt, dat je een profrenner 
niet mag verhinderen om zijn vak 
uit te oefenen. Dopingcontroles 
'"Hen desondanks blijven be- 
. De sancties bij overtreding 
eveneens, ofschoon ze iets anders 
worden dan tot dusver. Wanneer 
je nu binnen twee jaar drie keer 
betrapt wordt verdwijn je twaalf 
maanden uit roulatie. 

„Ik ben", aldus Kim Andersen, 
„geen tegenstander van controle, 
mits het allemaal correct toegaat. 
Daarbij vind ik, dat men niet mag 
vergeten hoe zwaar het beroep is 
dat wij uitoefenen. Op alleen bief¬ 
stuk een Tour de France rijden 
kan niet. Is het dan opeens een 
misdaad wanneer je over de 
schreef gaat? Het moet redelijk 
blijven. Iemand, die drie pilsjes 
drinkt en achter het stuur van zijn 
auto kruipt is fout, maar het is 
toch heel anders vergeleken met 
een man, die stomdronken het¬ 
zelfde doet.” 

Over straf, poen en beroep gespro¬ 
ken. Kim Andersen schat zijn gel¬ 
delijk verlies in 1988 op enkele 
honderdduizenden Deense kro¬ 
nen. „Omgerekend in Nederlands 
geld een ton of drie”, beweert hij. 
„Vergeet met, ik had een prima 
contract. Dat viel weg. Bovendien 
miste ik behalve het prijzen- en 
premiegeld de inkomsten van cri¬ 
teria. Daarbij kwam nog, dat een 
verbintenis met een Deense privé- 
sponsor nietig verklaard moest 
worden omdat ik niet meer koers¬ 
te. Het was notabene het laatste 
jaar waarin ik reglementair, maar 
ook wat de toestemming van mijn 
ploeg betrof, nog een dergelijke 
bijverdienste mocht hebben.” 

Het bedrijf waarvoor hij in eigen 
land reclame zou maken had hier¬ 
voor een fors bedrag uitgetrok¬ ken. Een verantwoorde uitgave, 
want qua populariteit stond Kim 
Andersen in Denemarken hoog 
genoteerd. Hoger dan Skibby, Lil- 
holt, Marcussen, Sörensen, Worre, 
Pedersen, Riis en al de anderen. 
Overwinningen in het nationaal 
kampioenschap en Ronde van De¬ 
nemarken, kort voordat de levens¬ 
lange schorsing werd uitgespro¬ 
ken, waren aan de populariteit 
niet vreemd. De sympathie, die 
men voor hem koestert was des¬ 
ondanks voornamelijk een gevolg 
van zijn prestaties in de Tour de 
France. Zes keer nam hij daaraan 
deel. In 1983 droeg hij ruim een 
week het geel. Twee jaar later 
deed hij dat gedurende vier dagen. 
„Vergeleken daarbij heeft het suc¬ 
ces in de Waalse Pijl 1984 bedui¬ 
dend minder weerklank bij mijn 
landgenoten teweeg gebracht. Dat 
komt uiteraard omdat men bij ons 
de traditie van de grote wielerna- 
ties mist. Toch hebben wij mo¬ 
menteel al een stuk of dertig profs. 
Toen ik voor het eerst het geel ver¬ 
overde waren dat er amper vijf. De 
uitstraling moest voor een groot 
deel komen van Hans-Henrik Oer- 
sted en Gert Frank. Zij blonken 
uit in achtervolging en zesdaag¬ 
sen. Oersted is van de ene op de 
andere dag gestopt. Het gaat hem 
zakelijk voor de wind, in tegen¬ 
stelling tot Frank, die trouwens de 
fiets eveneens aan de kant gezet 
heeft.” 

Ongeacht hoe het verder gaat, 
maar 1988 zal voor de boomlange 
Andersen (1.90 meter) toch het 
jaar van de uitersten blijven. Een 
jaar van hoop en vrees enerzijds, 
maar tevens van berusting en op¬ 
standigheid anderzijds. 

„Ik heb de training niet verwaar¬ 
loosd. Zeker vijfentwintigduizend 
kilometer heb ik afgelegd. Daar¬ 
naast heb ik ook in ander opzicht 
keihard gewerkt. In Mailing, dat 
net als mijn vroegere woonplaats 
Odder op slechts enkele kilome¬ 
ters van Aarhus ligt, kocht ik een 
boerderij. Schitterend gelegen. 
Uitzicht op zee. Met mijn vriendirï 


• Kim Andersen , boorde¬ 
vol optimisme na één 
jaar non-activiteit. 

Jlier, op deze plaats in 
Luxemburg-stad, klinkt 
over een paar maanden 
het startschot voor de 
Tour. Ik wil er weer bij 
zijn.” 

Foto: PETER DEJONG. 


Ulla, die ik dn de vorige winter 
leerde kennen, heb ik de boerderij 
grotendeels gerestaureerd. Je 
moet aan de toekomst denken. Als 
ik straks met koersen gestopt ben 
wil ik op het platteland blijven 
wonen. De stad trekt mij niet aan.” 

In het jaar zonder wedstrijdaktivi- 
teit is hij nauwelijks zwaarder ge¬ 
worden. Zesenzeventig weegt hij. 
Toen hij nog in La Grande Bouclé 
streed bleef de wijzer op vierenze¬ 
ventig staan. Toch heeft Andersen 
in de voorbije maanden zich vaak 
afgevraagd waarvoor hij nog alles 
deed met het oog op een terugkeer 
in het peloton. 

„Vooral wanneer een gerucht, 
waarin sprake was van een tussen¬ 
tijdse come-back, weer eens naar 
het rijk der fabels verwezen moest 
worden kreeg ik het te kwaad. Tel¬ 
kens kwam niettemin de hoop te¬ 
rug. ’Jij nooit meer kunnen koer¬ 
sen?’, stelde ik mezelf dan de 
vraag. ’Dat kan gewoon niet. Het 
mag ook niet’. Je moet weten, dat 
ik als kind al in de ban was van de 
wielersport. Alles, letterlijk alles 
had ik gedaan om het tot een res¬ 
pectabel professional te brengen. 
Als vroeger mijn dorpsgenoten 
een pilsje gingen pakken, kroop ik 
het bed in. Urenlange oefentoch¬ 
ten en sobere levenswijze zyn 
nooit een probleem voor mij ge¬ 
weest.” 

De eerste keer, dat Kim Andersen 
op verboden stimulantia werd be¬ 
trapt was in september 1985. Na 
de Coppa Placci, een van de se- 
miklassiekers in Italië trof men bij 


het onderzoek nor-efednne aan. 
Geldboete, voorwaardelijke 

schorsing en verwijdering uit de 
uitslag volgden. Ruim een half 
jaar later was het opnieuw raak. 
Weer nor-efedrine. 

„Dit keer vond de kontrole plaats 
na afloop van de de door Fignon 
gewonnen Waalse Pijl waarin ik in 
tweede stelling de finish bereikte. 
Vier maanden mocht ik niet meer 
in wedstrijden uitkomen. Daar¬ 
door miste ik ook de Tour de Fran¬ 
ce. Een zware klap, maar ik had de 
feiten te accepteren.” 

Vanzelfsprekend dacht hij bij dit 
alles ook terug aan de Waalse Pijl 
van een paar jaar eerder. Toen was 
hij op hetzelfde parcours zegevie¬ 
rend over de streep gereden. Een 
schitterend einde van een mon- 
sterontsnapping, waarin hij aan¬ 
vankelijk een aantal medestrij¬ 
ders aan zijn zijde had. 

„Wij veroverden een voorsprong 
van vele minuten. In het laatste 
koersuur schudde ik iedereen uit 
het wiel. Met meer dan vier minu¬ 
ten voorsprong begon ik aan de 
derde en tevens laatste beklim¬ 
ming van de Muur van Huy. Een 
marge van betekenis, maar vraag 
me niet wat ik in de laatste kilo¬ 
meter heb doorstaan. Ik kreeg de 
pedalen nauwelijks nog rond. Op 
een gegeven moment dreigde ik 
om te vallen, maar toen opeens 
was ik onder het spandoek. Er 
ging in die ogenblikken van alles 
door me heen.” 

De Waalse Pijl wordt altijd half 
april verreden. Het seizoen is dan 
toch al een stuk gevorderd, maar 
de overwinning van de Deen in 
Huy betekende dat jaar de aller¬ 
eerste van de ploeg. 

„Ik geloof niet, dat men een suc¬ 
ces ooit méér nodig had dan juist 
toen. Mijn vreugde was groot, 
maar minstens zo fijn vond ik het 
voor Jean-Pierre Danguillaume, 
in die tijd mijn ploegleider. Ik heb 
altijd prettig met hem kunnen sa¬ 
menwerken. Hij heeft me veel bij¬ 
gebracht. Ik koos ook zijn zijde 
toen men hem eens aan de kant 


wilde zetten. ’Hij weg, dan ik ook’, 
zei ik tegen de sponsor. Resultaat: 
Danguillaume bleef.” 

Nog geen twee weken na de Ar- 
dennenklassieker waarin Ander¬ 
sen toesloeg had hij opnieuw uit¬ 
stekende papieren. Dit keer in de 
Amstel Gold Race. Zijn optreden 
maakte indruk, vooral toen hij 
met negen anderen een beslissen¬ 
de voorsprong op de uitgedunde 
hoofdmacht kon nemen. Toch 
kwam de hoofdprijs bij Jacques 
Hanegraaf terecht. Toen de West- 
brabander met nog minder dan 
vijftien kilometer voor de wielen 
wegsprong keken de meeste 
vluchters wat Andersen deed. Die 
deed op zijn beurt alsof hij zijn 
aandacht voornamelijk op de rest 
van de concurrentie moest toe¬ 
spitsen. In ieder geval: hijVeageer- 
de niet. De tweede plaats vond hij 
blijkbaar voldoende. „Ik wil er 
verder niet veel meer over kwijt”, 
merkt hij veelbetekenend op. 

Als Kim Andersen zich een andere 
koers. Omloop Het Volk 1980, her¬ 
innert kan hij een lach niet onder¬ 
drukken. „Het was mijn eerste be¬ 
langrijke wedstrijd sinds ik een 
maand eerder prof werd. Ik reed 
gedurende ruim driekwart van de 
wedstrijd met de Belg Wesemael 
aan de leiding. De twaalf minuten 
voorsprong werden uiteindelijk 
teniet gedaan, maar de vlucht was 
voor mij toch een uitstekende 
zaak. Ik stak vijftigduizend Belgi¬ 
sche francs aan premies op zak. 
Dat bedrag was het dubbele van 
het maandloon, dat ik toen bij Mi¬ 
ko/Mercier kreeg. Veertienhon¬ 
derd gulden. Het mooie was, dat 
ik geruime tijd niet eens in de ga¬ 
ten had, dat in sommige door- 
komstplaatsen een premie te ver¬ 
dienen viel. Het zal bij de ploegbe- 
spreking, ’s morgens vóór de start, 
heus wel zijn verteld, maar ik ver¬ 
stond in die tijd nog geen woord 
Frans.” 

De inhoud van de brief, die hij bij¬ 
na anderhalf jaar geleden op zijn 


postadres in Luxemburg von 
was hem wél meteen duideW 
Daarin stond, dat na afloop 
een etappe in de Ronde van p 
mousin een te groot gehalte tjj? 
tosteron bij hem was opgespo 01 ' 
„De brief lag al een paar dagen 
de bus. Het was stom toeval, daL 
op de bewuste dag thuiskwam- 
behoorde namelijk tot de deeW f 
mers aan de open Ronde van 
Europese Gemeenschap, 


omdat we een etappefinish W 


Lu¬ 


xemburg hadden was ik even ^ 
mijn tweede woonadres gereden- 
Een half uur later keerde hij tefjjf 
naar zijn ploegmakkers in het ö 
tel. Meteen werd, in overleg 111 
de chef d’equipe, een contra-® , 
pertise aangevraagd. „Iedereen ^ 
begrijpen hoe ik me voelde toef>‘ 
de volgende dag weer aan de stan 
van de etappe stond. Ik was m 
mijn gedachten ergens heel a* 
ders dan in de koers. Toch reed , 


de wedstrijd uit. In achtste s 1 


tel- door 


wiel verheesefl 


ling of daaromtrent, maar 'L 
deed het er verder allemaal *1 ( 
toe. Ik kreeg al gauw bericht, 
ook het tweede onderzoek n „ 
aanleiding van mijn positief pl a ^ 
in de Ronde van Limousin een 


aad' 

V 


hoge hoeveelheid testosteron 
gaf. Hoe ik ook probeerde te ^ 
wijzen, dat er sprake was van . 
chaamseigen productie en n ( 
van onnatuurlijke toediening, 
had geen resultaat. De levenslj 8 
ge uitsluiting was daarna sle c 
een administratieve afhandekjL 
Alsof de grond onder mijn vo® j 
wegzakte. ’Hoe kan dit allejh'u, 
gebeuren?’, vroeg ik mij af. ’T® f 
tig, misschien wel honderd k - 


ben je naar een controle mo 


ete" 


^ 1 iP 

gaan. Nooit problemen, beha 

ft. 
o0^ 


bij drie, die je leven totaal vef aI !. 


deren’. Ik vond het ook erg, - r 
voor mijn familie. Vooral va 
mijn ouders betekende het D 
richt, dat in de Deense kran 
nog groter dan elders werd e 
bracht een schok.” 


Maanden gingen voorbij. Kim 


m: 


dersen werkte in zijn boerd®| g . 
Hij trainde en hij hoopte, dat m ^ 
nog goed zou komen. Teg^Li 
volgde hij via de media de Su 
aan het wielerfront. Vooral de . 
beelden van de Tour brach^j 
hem bij tijd en wijle aan de r 
van een crisis. Jt 

„Ulla, mijn levensgezellin, n pj 
mij in de moeilijkste mornen^j 
veel steun verleend”, zegt . 
„Toch moet ik ook andere meh 
uit mijn omgeving dankbaar 
Ik heb geen onvertogen I 

over mijn schorsing geh° \ 
Hoewel niet iedereen een vv# j f -i 
fan genoemd kan worden, t°° 
men begrip voor de situatie- . 
een begreep nog beter dan ■ 
der wat er allemaal in mij 
ging.” At 

Toen binnen de profsectie va ^ 
internationale wielrenunie d ^ 
venslange schorsing weer ; 
sprake werd gebracht en te ^ 
duidelijk werd, dat de kansLje 
herziening van de straf gr® 
werd de spanning bij betrokk^ 
soms te groot. Naarmate de jj 
van de beslissende vergade ., 
tijdens het UCI-congres in 
Haag naderde, durfde hij na 
lijks meer het huis uit. 

„Zelfs de uitnodiging om Y? or fra' 
leerlingen van de plaatselijk e -g. 
sisschool een praatje over de ^ 
lersport te houden sloeg ik aI f j|e 
vond het ,erg vervelend, rna ^ 
kón niet anders. Ik zou, gel°° .. 


kU n ' 


geen zinnig woord hebben 
nen uitbrengen.” \\o‘ 

De spreekbeurt in het scho ^ 
kaal was gepland op dezelfde j. 
van de vergadering in Neder 
„Toen ’s avonds de telefoon i, 
kelde beefde ik als een sto 
mannetje. Ik nam de hoorn va f , 
haak en ik wist: ’Als het gratJ ^ 
zoek nü is afgewezen, is het ij? 
loopbaan echt voor altijd a ‘Ujii 
pen’. Ik hoefde niet eens ^ 
naam te noemen. Aan de an ^ 
kant van de lijn meldde mij ef , 
xemburgse begeleider van yv a 
Marcel Gilles, zich. 'Kim, J e ^jjji 
weer koersen’, zei hij. Ik kon ^ 
tranen niet meer bedwi 
Emotie maakte zich van rnij q0 K 
ter. Vijf minuten later meldo ^ 
de voorzitter van de Deense 
lerbond het resultaat van de $ 
ming in Den Haag. Ik zel 
niet, dat ik het al wist.” , 

De volgende dag, toen A n e g®" 
op straat kwam, moest hij v 

lukwensen in ontvangst n ^- 

De felicitaties waren zowel y a j,d 
woners uit het amper dried e \. 

inwoners tellende Mailing, ^ 

kaar bijna allemaal kennen, 
ook van vreemden, die hij , a3 t; 
hand in Aarhus en andere F ^j) 
sen ontmoette. „Het hee ^ 
goed gedaan. Ik verheug m jjj 
mijn eerstvolgende vve.. 

Zou het niet fantastisch zl J 
over enkele maanden wee S & 
deelnemerslijst van de 1 
staan? De start vindt P' aa *^ t 
xemburg. Voor mij heeft d ^ 
betekenis. Mijn tweede vau 
weet je.” 


Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 25 


H 


et is een waar verhaal, 
i H opgetekend uit de mond 

M van een van Reagans naas- 
l Medewerk ers. Het is ook een ver- 
j, a ' dat tekenend is voor Reagan. te- 
nend voor de manier waarop hij de 
Belopen acht jaar is opgetreden. 

] e . 

y a °u het presidentiële besluit in de 
J^hne On e zo kunnen veralgemenen: 
^ Wy s bepaald niet logisch of door- 
a< jht, riskant zelfs, maar het getuigde 
^ e|y an optimisme, van vertrouwen in 
, e ëoede afloop. En die goede afloop 
nog c)ok. 

dromer 

N y an Reagans besluiten hebben 
• e * e kwaliteiten. Reagan is in de acht 
ar dat hij president is geweest vaak 
dromer genoemd, iemand bij wie 
VVe ns steeds maar weer de vader van 
Bedachte was. Hij was tegelijk de 
van Star Wars, en degene die in 
I^Vkjavik bijna de hele Amerikaanse 
erf iniacht had weggegeyen. 

^ths nam hij besluiten die, omdat ze 
op gespannen voet met de werke- 
■ lc| d stonden, vreselijk verkeerd 
“'Pakten. Maar vaker liep het alle- 
toch goed af, kreeg hij onver- 
' er| d gelijk, of had hij stomweg geluk. 

Np 

^ e m vrede en veiligheid als voor- 
, te *d. Uit een enquête in de Washing- 
p ost (30 juni 1988) blijkt dat de 
^ ^erikanen het verkleinen van de 
Jr,s op een kernoorlog met de Sovjet- 
le veruit Reagans grootste verdien¬ 
enden. 

! aar aan wie is het in de eerste plaats 
■ danken dat de supermachten vorig 
dr een akkoord over middellange-af- 
^ dr >dswapens (INF) tekenden? Aan 

het te danken dat er nu een regel 
en goed kontakt tussen de. VS en 
^ sovjetunie is? Wie deed steeds maar 
nieuwe concessies zodat het INF- 
(j- *°°rd er kon komen? Wie is degene 
^ e °ok nu nog zo frequent nieuwe vre- 
J^Plannen afscheidt dat er in Genève 
0 et gvniak tot het eind van deze eeuw 
er kan worden onderhandeld? ongeëvenaarde manier'. 

Reagan. aldus het slot van het verhaal, 
'heeft het gezag van het Amerikaanse 
presidentschap hersteld. Hij heeft de 
Amerikanen een optimisme, een trots 
m hun land en henzelf gegeven die ze 
sinds de dood van John F. Kennedv 
niet meer hebben gehad'. 

Benul 

Kort na deze heiligverklaring bleek 
Reagan toch geen Sint Ronald te zijn 
De Iran-Contra's-affaire bewees, dat 
hij in het slechtste geval het democrati¬ 
sche ideaal op een gevaarlijke manier 
had ondergraven, en in het beste geval 
geen benul had van wat er in zijn naam 
allemaal in het Witte Huis gebeurde. 
De Iran-affaire was een van die keren 
dat de mist niet net op tijd optrok. 

Reagans populariteit zakte m enkele 
weken met meer dan 20 punten. Het 
was een tijdelijke inzinking. Reagan 
mocht dezer dagen nog op de instem¬ 
ming van meer dan 60 procent van zijn 
landgenoten rekenen, en is daarmee 
populairder dan bijvoorbeeld Hisenho- 
wer, toen die in 1960 de macht aan 
Kennedv overdroeg. 

Het bewijst dat Amerika nog steeds dol 
is op Reagan. Fn de vraag komt weer 
op: waarom eigenlijk? Waarom heeft 
alle volkomen terechte kritiek op deze 
stuntelende en oppervlakkige 77-jarige 
nooit echt vat gekregen .' Omdat hij ze¬ 
ker in het begin van zijn regeerperiode 
precies deed wat de Amerikanen wil¬ 
de: hij herstelde hun zelfvertrouwen, 
gaf hen weer het winnaarsgevoel. Hij 
kocht wapens bij de vleet, speelde in 
Grenada en Libië een beetje Rambo. 
reduceerde de meest gehate vormen 
van overheidsbemoeienis en zorgde 
voor een. op het eerste oog. krachtiger 
economie. 

Daarnaast wist hij. als ex-acteur. als 
maar weinig presidenten hoe hij het 
volk moest bespelen. Reagan excel¬ 
leerde op de momenten dat Amerika 
hemelhoog juichend (de festiviteiten 
rond HM) jaar Vrijheidsbeeld) of dode- 


p 

t ’v'ëegeven, Reagan luisterde op het 
ü viale moment niet naar haviken als 
ds Par Wemberger of Richard Ferle 
te kende het INF-akkoord. Maar hij 
l e ' ts n iet degene die de bal aan het rol- 
2 n hracht. De 'grootste verdienste van 
c ! )n Presidentschap’ heeft Reagan aan 
J ° r hatsjov te danken. 


^°pulair 


Nn 

jj een kwestie van misschien wel in 
^ eerste plaats gewoon geluk. Reagan 
tell^ nirntI, er de indruk gewekt een in- 
j ‘ectuele krachtpatser te zijn. maar 
lid! l5> Plcni rioor zijn kiezers nooit kwa- 
n J ü k genomen. Integendeel, hij is ook 
Sc , nt) ë. op het moment van zijn at- 
eid. een van Amerika’s populairste 

Ademen. 

2 s P°t met de wet van de politieke 
^aartekraeht. Want hoe kun je ontzag hebben voor 
t . n President die zich ontwapeningsplannen door 
^ ri() ons liet uitleggen en zich door films van de 
Ij ^erikaanse tegenhanger van de RVD liet voor- 
L ,Cn ‘Her landen die hij ging bezoeken? 

\y. lt 

y 1 moet men ervan denken dat de leider van het 
^ r, Je Westen vergaderingen met Congresleden, bui- 
Ce n ;,,, dse bezoekers en dergelijke gewapend met 
, n Mapei kaartjes waarop zijn teksten stonden. 
Pluch < in te gaan? 

(jj^ hatelijke 'kiss-and-tell' boeken van mensen als 
^R'etcur begroting Stockman, chef staf Regan en 
’ordvoerder Speakes hebben meer dan duidelijk 
blaakt dat Reagan zijn presidentiële taken voor 
u Vergrote deel als de uitvoerder van de gedach- 
n Vy n zij n medewerkers vervulde. 

President, aldus bijvoorbeeld Don Regan in zijn 
Ad i l<>r t,w nxonl ' ,,kritiseerde zelden, klaagde 
^ °en en gaf zelden directe opdrachten. Hij luister- 
ri |'_’ Mernde in, speelde zijn rol en wachtte op het m<>- 
ent daarop de volgende acte was geschreven.” 


Vraag 

allo 2e ma | cn ota i ecr( j e Reagan in het openbaar 
D tekort aan kennis en diepgang. In augustus 1984 
er d hem bijvoorbeeld een relatief eenvoudige 
e aa S over ontwapening gesteld. Reagan stamelde 
j v st °tterde secondenlang, tot zijn vrouw hem hoor- 
‘nfluisterde: „We doen alles wat we kunnen.” 
e doen alles wat we kunnen,” zei de president, 

°Pgelucht. 

, en hij eind 1982 in Brazilië was, bracht hij een 
uj asl u «t 'op het volk van Bolivia’. Later legde hij 
’ dat hij zich vergist had, omdat Bolivia de vol- 
^ende bestemming was. Maar dat was ook niet zo: 
s a “razilië ging Reagan naar Colombia. Bolivia 
0r >d helemaal niet eens op het programma. 

T * 

° cn hij al drie jaar president was, zei hij tegen een 
g ( * e Pi e Congresleden dat hij zojuist voor het eerst 
v ° or d had, dat de atoommacht van de Sovjets 
st ,°ral uit op land gestationeerde kernwapens be- 
Zw^' u'mister voor volkshuisvesting (en enige 

y rte kabinetslid), Sam Pieree, begroette hij op 
n e °ngres van burgemeesters met: ,,Hallo, burge- 
Ce üter, hoe is het? Hoe gaat het met uw stad?" 

’p 

w ue jaar geleden beweerde Reagan dat 93 miljoen 
^ uierjkanen (bijna de helft van de bevolking) elke 
een ë ra bs maaltijd van de staat krijgen. Presi- 
ntlL *e persconferenties werden immer door 'op- 


Reagan vertrouwde 


hetderingen’ en 'nadere toelichtingen’ gevolgd, 
waarin Reagans woordvoerders zijn fouten tracht¬ 
ten weg te poetsen. 

Over dit soort fouten werd ook in Amerika wel 
schamper gedaan, maar eigenlijk in betrekkelijk 
kleine kring. Om Simon Hoggart van de Britse zon¬ 
dagskrant I he Observer te citeren: ,,Bij intellectu¬ 
eel Amerika overheerst de mening dat het absoluut 
juist is dat de keizer geen kleren aanheeft, maar dat 
naaktheid dit jaar eigenlijk best goed staat.” 

Verval 

In zijn boek ’Study of History’ beschrijft de histori¬ 
cus Arnold Toynbee een eigenaardig verschijnsel 
dat is te zien bij wereldrijken in verval. Op het mo¬ 
ment dat hun macht begint af te nemen, aldus Toyn¬ 
bee, proberen de inwoners van zo'n rijk de omstan¬ 
digheden te herstellen die de vroegere groei moge¬ 
lijk maakte. 

Aan het eind van de jaren '70 was Amerika een we¬ 
reldrijk in verval, vonden veel Amerikanen, en niet 
ten onrechte. Vietnam was een ramp geworden, en 
de energiecrisis had Amerika’s economische afhan¬ 
kelijkheid van de Arabische landen aangetoond. 
Verder was de handelsbalans met landen als Japan 
en West-Duitsland in de rode cijfers terechtgeko¬ 
men, had Iran het lef gehad de Amerikaanse ambas¬ 
sade te bezetten, en leken de Sovjets militair supe¬ 
rieur te zijn geworden. Len teken daarvan: de straf¬ 
feloze bezetting van Afghanistan. 

En het verval was niet alleen buiten de grenzen te 
zien. Thuis was er de Watergate-affaire geweest, het 
studentenoproer en het raciale geweld van de jaren 
’60, een economische recessie en enorm hoge infla¬ 
tie. De arme president Carter zelf had van een 'ma¬ 
laise' gesproken. 

Onder die omstandigheden grepen de Amerikanen, 
de theorie van Toynbee bevestigend, massaal terug 
naar vroeger. Ze wilden weer een Amerika dat de 
baas was in de wereld. Ze wilden weer terug naar de 
normen van vroeger, naar een tijd waarin gezin, 
God en vaderland almachtig waren. Ze wilden voor¬ 
al een op een andere leest geschoeide economie. De 
hoge inflatie schreven de Amerikanen toe aan de uit 
de hand gelopen overheidsuitgaven. Wat nodig was 
was: een minder centrale en regelende plaats voor 
de federale overheid, ook weer zoals vroeger. 

Peilingen bewijzen dat op deze manier vanaf het 
eind van de jaren '60 een aanvankelijk stille, maar 
later steeds luidruchtiger en sterker conservatieve 
revolutie inzette. De gouverneur van Californië, de 


op de 
goede 
afloop 

Een paar jaar geleden vloog Reagan 
met de presidentiële helicopter, de 
Marine One, naar zijn ranch in 
Californië. Hij zou er de paasdagen 
doorbrengen en zoals altijd had de 
president veel zin in deze korte 
vakantie. Er hing een zeer dichte mist 
en Reagan werd verteld dat het wel 
eens moeilijk zou kunnen zijn om 
Rancho el Cielo, zijn boerderij, te 
vinden, omdat het zicht in de buurt niet 
meer dan 50 meter bedroeg. Het is 
misschien verstandiger om terug te 
gaan naar het vliegveld van Santa 
Barbara, zei een stafmedewerker. 
Daarvandaan zou dan met de auto naar 
de in de bergen gelegen ranch kunnen 
worden gereden. Dat was wel een 
lange tocht. Reagan had er weinig zin 
in. Hij zei tegen de piloot: ,,Weet je 
wat je doet? Vlieg maar in de richting 
waar je denkt dat de ranch is.” Dat 
deden ze. Na een paar minuten vliegen 
klaarde het op. De piloot had 
bovendien goed gegokt: vanuit de lucht 
was de landingsplek bij de 
ranch te zien. 


voormalige acteur Ronald Reagan. was de kam¬ 
pioen van deze conservatieve stroming. Toen hij in 
1980 een gooi naar het Witte Huis deed. zei hij pre¬ 
cies de goede dingen: meer geld voor defensie, min¬ 
der overheid en daarom minder belastingen, herstel 
van de oude waarden. Hij versloeg de gedemorali¬ 
seerde Jimmy Carter met gemak. 

Daden 

Eenmaal in het Witte Huis. zette Reagan zijn ideo¬ 
logie direct om in daden. De belastingen gingen fors 
omlaag, de defensie-begroting even fors omhoog. 
Op de overige overheidsuitgaven, zelfs de sociale 
programma's, werd evenwel maar weinig bezuinigd. 

Reagan's verhaal was. dat een groeiende economie 
de tekorten zou dekken, maar dat klopte natuurlijk 
niet. Het was voot/oo-economie. Reagan gaf, om 
het verhaal uit het begin van dit artikel nog eens te 
citeren, in feite de opdracht: ,,Vlieg maar in de rich¬ 
ting waar je denkt dat de ranch is.” 

Amerika kwam met enorme gaten op de federale 
begroting en daarmee samenhangende omvangrijke 
tekorten op de handelsbalans te zitten. Reagan, in 
de woorden van een van zijn kritici. leende 2 miljard 
van de Japanners en gaf daarvan een feestje. 

Maar dat was alleen een zorg voor degenen die na¬ 
dachten. Oppervlakkig beschouwd ging het prima 
met de BV Amerika onder het directeurschap van 
Ronald Reagan. Na een recessie aan het begin van 
zijn regeerperiode groeide de economie, daalde de 
inflatie, daalde de rente en daalde de werkloosheid. 

In de zomer van 1986, vlak voor de Iran-affaire los¬ 
barstte. was Reagan, vooral dankzij deze economi¬ 
sche 'successen', een van de populairste presidenten 
die Amerika ooit heeft gehad. Meer dan 70 procent 
van de Amerikanen keurde zijn beleid goed, een on¬ 
gewoon hoog percentage. 

De manier waarop Amerika toen over hem dacht, 
wordt aardig geïllustreerd door het omslagverhaal 
van het weekblad Time van 7 juli 1986 dat de titel 
draagt: 'Waarom is deze man zo populair'? Het arti¬ 
kel is zo lovend, zo kritiekloos bewonderend, dat 
het wel lijkt of Nancy Reagan het geschreven heeft. 
Reagan wordt onder meer 'een tovenaar' genoemd, 
'iemand die een helder, ideaal Amerika als een ho¬ 
logram in zijn geest draagt, en daarvan een beeld in 
de lucht projecteert'. 

Reagan, aldus Time, 'gaat, terwijl hij even aardig 
als formidabel blijft, van succes naar succes'. Zijn 
leven is een soort sprookje van Amerikaanse 
kracht , zijn karakter is 'rijk en complex en verbindt 
hem met de mythen en kracht van zijn land op een 


lijk bedroefd (de ramp met de Challen- 
ger) was. Dan was hij werkelijk in 
woord en gebaar de landsleider. 

Erfenis 

Wat voor erfenis laat Reagan na? Zul¬ 
len latere generaties hem als een groot 
president beschouwen'.' Dat laatste is 
nog maar de vraag. Latere generaties 
zal het zeker met ontgaan dat Reagan 
op een onverantwoorde manier 's lands 
kasboekje bijhield, en in acht jaar tijds 
een schuld opbouwde van. omgere¬ 
kend. 7U.000 gulden per gezin van vier 
personen. 

Het zal komende historici ook niet ont¬ 
gaan dat Reagan weliswaar enorm veel 
geld in defensie stak. maar dat veel van 
dat geld verspild werd aan overbodige 
of niet goed werkende militaire 
speeltjes. Nogal wat dollars bleven verder aan aller¬ 
lei strijkstokken hangen, zoals het Pentagon-schan- 
daal heeft bewezen. Over schandalen sprekend: 
rond Reagans mannen hangt zwaar de geur van klei¬ 
ne roofdieren. Niet minder dan 11(1 medewerkers 
v an Reagan zijn beschuldigd v an of veroordeeld we¬ 
gens onethisch gedrag. Minister Meese. van |ustitie 
nota bene, had het drukker met zichzelf verdedigen 
dan anderen aanklagen. 

Is Amerika na twee ambtsperiodes Reagan ook con¬ 
servatiever geworden? Enigszins wel. Het is bijvoor¬ 
beeld al tekenend dat vorig jaar alle mannen die de 
Republikeinse nominatie probeerden te krijgen, 
zichzelf conservatief noemden. Het is even opval¬ 
lend dat, op Jesse Jackson na. alle Democratische 
presidentskandidaten zichzelf 'pragmatisch' (code 
voor: niet links) noemden. 

Peilingen wijzen evenwel uit. dat toch ook veel van 
Reagans behoudende gedachtengoed met is aange¬ 
slagen. Er is zeker geen sprake van een conservatie¬ 
ve renaissance. Het is niet voor niets dat er in Huis 
van Afgevaardigden en Senaat een Democratische 
meerderheid is. De Amerikanen zijn er bijvoor¬ 
beeld in overgrote meerderheid nog steeds geen 
voorstander van dat de sociale zekerheid wordt aan¬ 
getast. Van een verbod op abortus of van een ver¬ 
plicht gebed op de schólen moeten ze ook niets heb¬ 
ben. 

Invloed 

Maar op de langere termijn zouden ook deze conser¬ 
vatieve hebbedingen toch wel eens dichterbij kun¬ 
nen komen. Door het succes van Reagan zijn allerlei 
conservatieve denktanks, opleidingen en publicaties 
ontstaan die ongetwijfeld nog tot ver in de toekomst 
invloed zullen hebben. Reagan heeft bovendien bij¬ 
na de helft van de nu dienende federale rechters be¬ 
noemd. en zo de rechtspraak m conservatieve zin 
bijgekleurd. Hij heeft drie van de negen rechters in 
het Hooggerechtshof benoemd, en daarmee ook de 
ideologische samenstelling van dit college gewijzigd. 

Vooral dat laatste is van groot belang. Het Hoogge¬ 
rechtshof toetst wetten en regels aan de Grondwet 
De ideologische visie waarmee dat gebeurt, heeft in 
het verleden bijvoorbeeld een (tijdelijk) verbod op 
de doodstraf, de nu normale burgerrechten en vrije 
abortus mogelijk gemaakt. De echte nalatenschap 
van Reagan moet dus nog blijken, maar éen ding is 
nu al zeker: zijn opvolger gaat het moeilijker krijgen 
dan hij. De economische realiteit dwingt tot harde 
keuzen. De droom is uit. Die mist blijft de komende 
vier jaar hangen. 

Henk Dam 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 21 januari 1989 # Pagina DE LIMBURGSE 


PERSONEELS^GIDS Kien is een unieke modegroep onder de sterke vlag van Vendex 
International. De groep heeft landelijk filialen mef dames-, 
neren- en kinderkleding. Alle Kien Mode-winkels fuoktioneren 
vo gens eenzelfde uitgekiende formule: grote, gezellig inge- 
chte winkels met aktuele kollekties voor aansprekende 
prijzen. Elke winkel werkt met een klem en harmonieus 
team onder verantwoordelijkheid van een bedrijfsleider. 

KIEN HEEFT VOOR EEN 
ERVAREN MODE- 
VAKMAN/-VROUW 
EEN OP MAAT 
GESNEDEN BAAN ALS 
BEDRIJFSLEIDER OF 
BEDRIJFSLEIDSTER 

We zoeken op korte termijn een bedrijfsleid- 
(stjer voor één van onze filialen in Zuid- 
Limburg. Het gaat nier om een bijzondere 
baan met een grote eigen verantwoordelijk¬ 
heid voor zowel de uitstraiing van de winkel als 
voor de resultaten. U werkt zelfstandig binnen een 
grote organisatie, geeft leiding aan een flexibel in te zetten team. 
en rapporteert rechtstreeks aan de verkoopteiding. Onze voor¬ 
beur gaat uit naar een man of vrouw met M.D.S., gevoel voor en 
verkoopervaring in de mode, organisatietalent en leidinggeven¬ 
de capaciteiten. Leeftijd 23 tot 35 jaar. Woonachtig in de regio. 

Wij bieden: een gewaardeerde positie binnen een gezonde or¬ 
ganisatie, navenant gehonoreerd en met bijpassende secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar ons noofdkantoon 
02503-34824. 

Uw scnriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar: 

Indemode Kledingbedrijven b.v. T.a.v. Afd. Personeelszaken 
J.C. Beetslaan 153,2131 AL Hoofddorp 

Bij Kien ben je in de mede. R 


' ' - 


mssimm 


Stichting Beroepsonderwijs Helden e.o. 

p/p Kerkstraat 30, 5981 CG Panningen 

Het bestuur nodigt geïnteresseerden uit te 
solliciteren naar de functie van: 

direkteur 

aan de RK Lagere Technische School te 
Panningen. 

Indiensttreding 1 augustus 1989. Een 
psychologisch onderzoek kan deel uitmaken 
van de $elektieprocedure. 

Bij de benoemingsprocedure zal ook een 
afvaardiging van het personeel betrokken 
worden. 

Aan de school zijn de volende afdelingen 
verbonden: Mechanische techniek, 

Bouwtechniek, Elektrotechniek. 

Van de gegadigden wordt verwacht dat zij: 

- de katholieke beginselen onderschrijven; 

- op de hoogte zijn van de vernieuwingen in 
het onderwijs en hieraan daadwerkelijk willen 
meewerken; 

- de verantwoording kunnen dragen voor het 
functioneren van de gehele 
schoolgemeenschap met ± 350 leerlingen en 
daar leiding aan kunnen geven. 

Sollicitaties met opgave van referenties te 
richten aan het bestuur van bovengenoemde 
stichting binnen 2 weken na het verschijnen 
van dit blad. • 126177 

Telefonische informaties kunnen ingewonnen 
worden bij dhr. Schillings, voorzitter van 
voornoemde Stichting, tel. 04760-71971, en bij 
dhr. Vergoossen, direkteur der school, tel. 
04760-72022 (school) of ,04760-74859 (privé). Welke programmeur/analist wil 
meewerken aan ons ambitieuze 
automatiseringsplan? 


Bedrijfsinformatie 

Omatex b.v is opgericht in 1971 
en maakt deel uit van de Oranje 
Nassau Groep. Zij bewerkt voor 
Du Pont hoogwaardige synthe¬ 
tische produkten en regelt 
tevens het wegtransport voor de 
meeste van haar produkten bin¬ 
nen Europa. Het personeels¬ 
bestand omvat thans ruim 500 
medewerkers. De onderneming 
verkeert in een expansieve fase. 


Voor de afdeling Data-processmg is Ornatex op zoek 
naar een energieke Programmeur/analist. 

Wat houdt de funktie precies in. 

Kort gezegd gaat u samen met 10 jonge, maar deskufl 0 
ge kollega’s gestalte geven aan het automatisermgspla 1 
Dat betekent voorbereiden, ontwikkelen, testen, invoe¬ 
ren en onderhouden van nieuwe en gewijzigde 
automatiserings-informatiesystemen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van het HP 3000-systeem. Daarnaast 
staat u in nauw kontakt met de - toekomstige - gebrui¬ 
kers. Het is uw taak hen zoveel mogelijk te betrekken 
bij het automatiseringsproces. Enerzijds door hun inte¬ 
resse en nieuwsgierigheid te wekken, anderzijds dool 
praktische kennisoverdracht. 


Bi 

I 

V 

1 

We 

i 

Wc 

\ 

ve 

1 

t>, 

P; 


UITGEVERIJ REMEIJ B.V. 
AMSTENRADE (L.) 


M 


zoekt met spoed 


ADVERTENTIEVERKOPERS M/V 

voor de binnendienst. 

Voor de juiste vakman/vrouw hebben wij 
een interessant bladenpakket met 
uitstekende toekomstmogelijkheden. 

Wij bieden een naar prestatie gericht, 
uitstekend salaris en onkostenvergoeding. 

Interesse? Schrijf dan uw sollicitatiebrief met 
uitvoerig persoonlijk profiel aan: 

Remeij B.V., , 24926 

postbus 1002, 

6436 ZG Amstenrade. 

Telefonische inlichtingen: 04492-3600. 


S( 

d 

n 


Waai moet u aan voldoen. 

Om deze funktie goed te vervullen beschikt u over eöj 
HBO-opleidmg op mformaticagebied. Ervaring in een 
soortgelijke funktie spreekt zeker in uw voordeel. 
Ornatex stelt dan ook geen leeftijdsgrens. Bewezen 
capaciteiten en vakkennis zijn voor ons veel belangrij*i 

Wat heeft Omatex te bieden. . 

De geschikte kandidaat mag rekenen op een goed sa> j 
ris en goede sekundaire arbeidsvoorwaarden en kon» 
te werken in een team van enthousiaste, hardwerkend 
mensen. Kortom, een fijne baan in een plezierige om<? 
ving. 

Geïnteresseerd? ,1 

Schrijf dan voor 10 februari a.s. een sollicitatiebrief 
Ornatex b.v., Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade, 
t.a.v. de afdeling personeelszaken, onder vermelding 
van DP/LD in de linker bovenhoek van de envelop. 

Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt opnemen mef 
dhr. G. Krastman, tel. 045-468214. Hij vertelt u graag 
meer over deze funktie. 


Bewerkingsbednjf 
van Hoogwaardige 
Synthetische Vezels 
Ornate^ MAJOOR ENGINEERING B.V. 


Majoor Engineering B. V. is 
èen dynamisch mgenieurs- 
adviesbureau voor machine- 
en apparatenbouw, werktuig¬ 
bouwkundige installaties, 
elektrotechniek, elektronica, 
bouwkunde en special engi¬ 
neering. 

Het hoofdkantoor van Majoor 
Engineering B.V. is gevestigd 
m Amersfoort en de regiokan¬ 
toren bevinden zich in Arn¬ 
hem en Maastricht. 


MAASTRICHT 


ARNHEM 


AMERSFOORT 


Wij vragen wegens uitbreiding van onze activiteiten medewerkers 
met ervaring op: 

HTS- en MTS- niveau 

- tekenaar/techniker AC/CV, MIT 

- tekenaar/constructeur E, M+R 

- constructeur wtb staalbouw 

- tekenaar/constructeur piping 

Wij bieden goede salariëring, emolumenten en reiskostenvergoe¬ 
ding. 


Uw sollicitatie kunt u richten aan: Majoor Engineering B.V., Postbus 5075, 6202 WE Maastricht. 
Telefoon 043-635636. 


iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiii 


l^lg 4 ^i 9 es^dt/Sohi^nemacher v.o.f., makelaars in totstandkoming ervan op de assurantiebeurzen in o.a. 

assurantiën, 1$ een jong dienstverlenend bedrijf, dat Amsterdam , Rottenlam, Antwerpen en Ousseldorf. 

Om de organisatie van ons nieuwe bedrijf, gevestigd in 
Maastricht, verder vorm en inhoud te geven, zoeken wij 
nu een enthousiaste en zelfstandige 


bedreven (ai of niet internationaal actief), de overheid 
en instellingen. 

wy adviseren onze relaties over het best passende 

.1de 


administratief medewerk(st)er 
met VWO+secretariële achtergrond 


in eerste instantie verwachten wij dat u zich op een 


A, 


vaneen soepel functionerende administratieve organi¬ 
satie. Is die ambitieuze taak vervuld, dan zijn de 
mogelijkheden aanwezig om door te groeien naar een 
commerciële binnendienstfunctie. 

Deze getarreerde functie met volop ruimte voor eigen 
inbreng ai inventiviteit vraagt van u een voltooide 
VWO*opleieBng, aangevuld met Schoevers of MEAO- 
Secretarieel. U beschikt voorts over kennis van 

Hudig-Langeveldt / 
Schreinemacher 


automatisering en een goede beheersing van de 
Nederlandse taal. U bent communicatief zeer vaardig 
en u hebt een goede kijk op serviceverlening. 

Uw leeftijd ligt tussen de 20 en 25 jaar. 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan 
Hudig-Langeveldt/Schreinemacher v.o.f., 
Brusselsestraat 55,6211 PB Maastricht 
Gaarne ter attentie van de heer D.K. ten Pas, 
Managing Director. VONK Mnd&lfó 


Wat heb je nodig 
om Nederlands grootste 
smeltkaas producent te zijn? 


Succes valt niet zomaar uit 
de lucht. Vonk Kaasfabriek, 
gevestigd in Roermond, is 
zo’n bedrijf waarin veel ener¬ 
gie, hand in hand met ver¬ 
stand van zaken, heeft geleid 


tot opvallende prestaties. 

De know-how van ca. 130 
medewerkers, in combinatie 
met hoogwaardige techno¬ 
logie: ziedaar het geheim 
van opmerkelijke groei. 


Dankzij een aktieve verkoop- 
policy exporteert Vonk het 
grootste gedeelte van zijn pro¬ 
dukten worldwide... 

Vonk maakt kwaliteit! 


Een ploegchef met ambitie 


die houdt van "benen op de 
grond” en ”aan de klus”. 

U draagt de verantwoordelijk¬ 
heid voor de gehele produktie. 

U organiseert en coördineert de 
verschillende processen van 
grondstofvoorbereiden, smelten 
en verpakken. U zorgt voor een 
ongestoorde afstemming, met 
als resultaat een optimale 
produktie-output. Dit doet u in 
regelmatig kontakt met bedrijfs- 


buro en kwaliteitsdienst. 

U geeft (in twee ploegendienst) 
leiding aan een 40-tal medewer¬ 
kers. U rapporteert aan de 
Produktiechef. 

Voor deze funktie gaan onze ge¬ 
dachten uit naar een circa 30- 
jarige aktieve kandidaat met een 
opleiding op MBO nivo, die 
reeds leiding geeft in de proces¬ 
of levensmiddelenindustrie. 

De kandidaat die wij zoeken 


houdt van dynamiek, 
veelzijdigheid en resultaat. 

Wenst u vooraf meer informatie 
over deze funktie dan kunt u 
bellen met dhr. Dekker, Perso¬ 
neelschef, tel. 04750-72626. 

Indien u schriftelijk wilt reage¬ 
ren nodigen wij u uit binnen 
14 dagen een beknopte brief te 
schrijven aan: Vonk Kaasfabriek b.v. 
t.a.v. dhr. W Dekker, 

Postbus 1240 6040 KE Roermond. Vonk Kaasfabriek b.v. Postbus 1240 6040 KE Roermond 


< 5 ^* . 


Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 27 A 


Op dieet gaan is een 
v erplichte oefening’ voor 
veel mensen met 
gewichtsproblemen. 
^rooddieet, eiwitdieet, de 
bladen staan er vol van. 
Weight Watchers zijn een 
n( j n orrnaal verschijnsel, zelfs 
Jij een begrip geworden in 
Westerse wereld. Vasten, dat 
ls heel andere koek. Dat 
^oord kennen we nog alleen 
v <tn hongerstakers en van 
Ve rhalen van vroeger toen er 
n og een echte Vastentijd 
bestond tussen Carnaval en 
^Nsen. Het is jammer, vindt 
Natuurkundig genezer P. 
Averijns uit Maastricht, dat 
b'e veertigdaagse vasten er 
n ‘et meer is. Want vasten is 
J v °lgens hem goed voor de 
intens. £ n n iet als tegenwicht 
te gen een ongezonde leefstijl 
of te gezette vormgeving, 
ieder lichaam moet gewoon 
en toe een grote interne 
*1 Sc hoonmaakbeurt krijgen. 
Een pleidooi voor het 
’Heilfasten'. 


£ 


Vasten, 
een verloren 
traditie 


„Je kunt een raam wel eens een 
paar keer wassen met water, maar 
soms is een ontvetter nodig. Het¬ 
zelfde geldt voor het schoonmaken 
van het lichaam. Soms is een echt 
grondige reinigingbeurt nodig.” 

Het recept hiervoor is een jaarlijkse 
vastenkuur, zegt P. Severijns (31), 
homeopaat en natuurkundig thera¬ 
peut in Maastricht. Zelf houdt hij al 
jaren vastenkuren. Per slot moet hij 
ook weten wat hij een ander advi¬ 
seert. „Het is een nogal revolutio¬ 
naire verandering in je lichaam." 

Severijns, van oorsprong een Ge- 
leendenaar, is vorig jaar met zijn 
praktijk in Maastricht gestart. Hij 
heeft inmiddels zo'n honderd cliën¬ 
ten. Om geregistreerd praktizijn te 
worden heeft Severijns een vierjari¬ 
ge studie gevolgd aan de nog niet 
door het ministerie van Onderwijs 
erkende academie voor Natuurge¬ 
neeskunde in Utrecht. Daarvoor 


had hij vijf jaar lang een goed be¬ 
taalde baan als klinisch-chemisch 
analist in het De Weverziekenhuis 
in Heerlen. Dat vak was hem echter 
te begrensd. 

Vorig jaar zette hij een advertentie 
voor een vastenkuur. Daar kwamen 
zeven mensen op af. Hij huurde een 
huis voor hen en onderwierp ze aan 
een totale vastenkuur. Na een dagje 
rijst en rauwkost werd er overge¬ 
schakeld op volledig vasten. Vier 
dagen duurde dat. Daarna werd er 
langzaam overgeschakeld op nor¬ 
maal eten. „Tijdens die dagen kun 
je wel normaal functioneren, maar 
werken wordt al moeilijker. De 
mentale belasting mag niet te hoog 
zijn. Door dat vasten wordt je geest 
helder. Stress werkt dan averechts.” 
Severijns waarschuwt dat mensen 
vaak vergeten zo’n kuur op- en af te 
bouwen. En dat is nu net het be¬ 
langrijkste. # P. Severijns: „Het lichaam heeft een periodieke schoonmaakbeurt 
nodig. ” Foto: WIDDERSHOVEN 


Bindweefsel 

Aan de basis van de vastenkuur ligt 
volgens Severijns een vrij simpele 
redenering. „Elk voedsel, ook zui¬ 
ver voedsel, levert afvalstoffen op. 
Die afvalstoffen worden opgeslagen 
in het bindweefsel. Als het bind¬ 
weefsel vol zit, worden de afvalstof¬ 
fen doorgegeven aan het bloed. 

Hoe meer afvalstoffen in het bloed 
hoe sneller je last kunt krijgen van 
hoofdpijn en misselijkheid. Net zo¬ 
als een spons uitgeknepen moet 
worden om opnieuw water te kun¬ 
nen opnemen, zo moet ook het 
bindweefsel geleegd worden om op¬ 
nieuw afvalstoffen te kunnen opne¬ 
men.” En daar is dus volgens Seve¬ 
rijns een vastenkuur voor nodig, bij 
voorkeur vergezeld van massages 
om de afvalstoffen snel uit het bind¬ 
weefsel te laten verdwijnen. 

Een vastenkuur reinigt het lichaam 
niet alleen, je valt er ook door af. 
„Iemand die te zwaar is, valt bij een 
normale vastenkuur een kilo per 
dag af in de eerste week. De tweede 
week is dat een halve kilo per dag. 
De derde week een kwart. „Tot je 
op het streefgewicht zit. Het komt 
wel voor dat mensen een vasten¬ 
kuur nemen als voorloper op een 
dieet.” Maar het is niet aan te raden 
daar zelf wat mee te experimente¬ 
ren, zonder goede voor- en nazorg. 

Historie 

Vasten vindt zijn oorsprong in het 
verre verleden, benadrukt Seve¬ 
rijns. De Germanen kenden een 
vaste vastendag, de Indiërs een der- 
tigdaagse vastenperiode. Sparta¬ 
nen, Perzen, Noormannen, ze vast¬ 


ten allemaal. Hippocrates (470-377 
voor Christus) schreef vasten-kuren 
voor tegen dyscrasie (kwaadsappig¬ 
heid), de vervuiling van het interne 
milieu. Bij onze oosterburen is het 
' Heilfasten' ook nu nog gebruike¬ 
lijk. Voorheen werden vastenkuren 
zelfs vergoed door de Krankenkasse 
(het Westduitse ziekenfonds). 

„Door bezuinigingen is die vergoe¬ 
ding jammer genoeg weggevallen." 

Er zijn verschillende variaties zoals 
fruibgroentedagen (alleen rauwkost 
van groente of fruit eten), rijstvas- 
ten (alleen gekookte rijst) of totaal- 
vasten (niets eten of drinken). Er 
dient wel altijd voldoende water of 
kruidenthee te worden gedronken. 
De veertigdaagse vastentijd was 
ook zo gek nog niet, meent Seve¬ 
rijns. In die veertig dagen werd 
slechts een 'volle maaltijd' per dag 
genuttigd en de vleesloze vrijdag 
werd aangehouden. Uit het oog¬ 
punt van de gezondheid is het jam¬ 
mer dat deze katholieke traditie is 
verwaterd, stelt de natuurgenees 1 
kundige. 

„Een normaal functionerend ge¬ 
zond mens hoeft niet meteen een ri- 
goreuze vastenkuur te volgen. Een 
kleine kuur werkt dan als een goede 
wasbeurt, een periodieke oliever- 
versing. Het komt echter vaak voor 
dat mensen met tal van klachten 
rondlopen. De oorzaak daarvan is 
niet duidelijk. Met een drastische 
vastenkuur verdwijnen veel van die 
pijnen en pijntjes. De diagnose en 
behandeling worden dan eenvoudi¬ 
ger. Maar het is geen wondermid¬ 
del. Soms zitten klachten heel 
diep.” 

Ans Bouwmans 


’De meeste boeren hebben de 
bio-industrie niet gewild’ 


Rinus is doctorandus. Hij moet 
derhalve nog doctor worden. De 
stellingen voor een proefschrift 
heeft hij al klaar. Ze staan op de 
cover van zijn zopas verschenen 
boek ’Van boeren moet je 
houden’. • Rinus 

Rasenberg: 

bij het 

skeeleren 

komen de 

beste 

ideeën. 


Foto 

BUROKUIT 


,'. k Nen oen boerenzoon en ben dat 
r e eds gebleven. Ik leef mijn kinde- 
en het verleden voor,” stelt de 
d uteur. 

^°°rts is voor hem 'het gezonde 

°<Tenverstand altijd de hoog- 
wijsheid.’ 

he i njk z ‘i n dan ook dc boerenwijs- 
in het jongste werk van Ri- 
Us Rasenberg; talrijk ook de sofis- 
| die tot een gewetensonderzoek 
/■Ten. Want: „Waar is de boer ge- 
^ ev en die het verbond bewaarde 
d üt hij deelde met de planten, met 
^ heesten en de aarde?” zo vraagt 
e Roermondse dierenarts zich af. 

7^'°-industrieboeren zijn onderne- 
s j; rs die in cijfertjes denken en op 
c ooi 'de boerentaal’ hebben laten 
Va| len." 

jExport en mestoverschotten: je 
nt zo langzamerhand wel stellen 
(^Nederland 'drijft' op de land- 

^Vleen al bij het horen van de 
gorden 'ammoniak' of ’zwavel- 
°xyde' krijg je tranen in de 

og e n v J 

^. n hoeren moet je houden' werd 
yjUnancierd door Hoechst Holland 

jjh' mei kwamen ze naar me toe. In 
*E l ^ er Van het 125-jarig bestaan 
l n het concern wilden zij iets voor 
l n Hinten doen. Heb je niks over 
v ? eren of zo ? Ik heb een heel pak 
^halen liggen. In een map heb ik 
a ervar ‘ngen met boeren, in een 
, ere map de ervaringen met 
es ten opgeborgen. Mijn selectie 
. n g ongezien naar de drukker. 
kT^ehst nam 2.000 van de 5.000 
e ken af; het weekblad De Boer- 
r n J 500. Ook Interpolis is geinte- 
f ^ eert * Wat overblijft komt voor 
1 14 >90 in de boekhandel.” 

be r< ^u F Versc heen van Rinus Rasen- 
, G r g bij Corry Zeden in Maasbree 
r °te dieren, kleine mensen’. 

Autobiografie 

an!» e J ,k° e kje bevatte voornamelijk 
kdotes. Het nieuwe boekje is 
t e Cer aut °biografisch. Aan een ech- 
Ik i / J h ) hiografie ben ik nog niet toe. 
v j heb geen tijd voor sfeerbeschrij- 
zaW^ Cn ® OVer, dien liggen bepaalde 
na -, n °g te gevoelig. Dat is een 
van contemporaine ge- 
^hiedschrijving.” 


In puntige zinnen beschrijft Rinus 
zijn jeugd in Wagenberg, waar hij 
op 11 november 1939 als zoon van 
een boer werd geboren. Hij had 
vier broers en twee zussen boven 
zich. „Ik heb mijn broers en zussen 
niet over het boekje ingelicht. Ik 
weet dus niet wat mijn zus Adrie er¬ 
van vindt dat ik haar eerste liefde 
heb beschreven. Ze zijn gelukkig 
getrouwd. Daarom vond ik dat het 
kon.” 

Ofschoon de oudste zoon in veel 
boerengezinnen was voorbestemd 
om pastoor te worden, in huize Ra¬ 
senberg te Wagenberg was de hoop 
op de jongste gevestigd. Alhoewel: 
op zijn tiende had hij alle mooie 
meisjes in het dorp al eens gekust. 
Na een paar maanden hield Rinus 
het bij de paters Augustijnen in 
Eindhoven voor gezien. Hij ging 
naar het lyceum in Breda, waar hij 
Nel van Hooren, de dochter van 
een textielwinkelier in Made, ont¬ 
moette, die ook zijn levensgezellin 
werd. 

Na zijn militaire dienst begon de Ri¬ 
nus in Utrecht zijn studie dierge¬ 
neeskunde. Hij assisteerde in de 
Achterhoek en huurde in 1968 op 
proef een praktijk in Culemborg. 
Het jaar daarop nam hij een prak¬ 
tijk in Roermond over. Hij heeft 
vier kinderen. 

Huisdierenpraktijk 

Tweederde van Rinus' inkomen 
komt van burgers, een derde van 
boeren. Hij heeft er ongeveer vijftig 
als klant. Over associëren prakki- 
zeert hij niet. „Ben ik mijn vrijheid 
kwijt en kan ik niet meer optreden, 
fietsen, schaatsen of skeeleren." 

Voor wie het nog niet wist: Rinus 
geniet een reputatie als zingende 
dierenarts. Hij componeert en 
tekstdicht zijn luisterliedjes zelf. 
Fons Janssen stond model. „Die liet 
zien dat je ook met humor over de 
kerk kunt praten. Er zat zoveel hu¬ 
mor in zijn praatjes dat het enter¬ 
tainment werd. Dat effect probeer 
ik ook met mijn praktijkervaringen 
te bereiken.” 

In feite doet Rinus hetzelfde als een 
buuttereedner. Ook hij houdt zijn 
zijn gehoor een spiegel voor en laat 
de mensen lachen om hun spiegel¬ 
beeld. Echter met dit verschil dat de 
spot tot gewetensonderzoek noopt; 
tot de vraag: „Waar zijn we mee be¬ 
zig?” 

Rinus mijdt eufemismen.. Hij noemt 


man en paard. Intensieve veehou¬ 
derij blijft voor de weerbarstige die¬ 
renarts 'bio-industrie’, al is dat voor 
voormannen en voorlichters van de 
boeren een 'vies woord’ geworden. 

Actualiteit 

De actualiteit blijft zijn belangrijk¬ 
ste inspiratiebron. Zo maakte hij 
ook een lied op de aanslagen van de 
IRA in Roermond en Bergen. „Ma¬ 
ma. gaan we zondag kijken?" was 
de titel. 


„Met duizenden gingen ze ’s zon¬ 
dags kijken naar de plek, waar de 
aanslagen waren gepleegd. De ker¬ 
ken waren leeg. Op de terugweg 
vertelde pa de kinderen wat er was 
gebeurd. Zijn woorden stemden tot 
nadenken. Die functie zou de kerk 
ook moeten vervullen. Wat heeft 
het voor zin om te preken over iets 
wat niks voorstelt. Waarom onder 
de mis niet naar die plek getrokken 
en voor de slachtoffers van de aan¬ 
slag gebeden? Dan krijg je de jeugd 
mee." 


Veel ideeën rijpen op de fiets of op 
de schaats. Omdat het in Nederland 
niet meer wil winteren en Rinus 
daardoor te vaak naar de kunstijs¬ 
baan in Eindhoven moet, is hjj gaan 
skeeleren. Dat is schaatsen op wie- 
letjes. „Je maakt dezelfde bewegin¬ 
gen en bereikt dezelfde snelheden. 
Daarom is het uitkijken. Je kunt na¬ 
melijk niet goed stoppen. Bij ge¬ 
vaar spring ik de wegberm in.” 
.„Eigenlijk zou iedereen een paar 
keer per week moeten sporten. Je 
bent dan een heel ander mens. Er 


ontstaat een vacuüm, waardoor de 
geest vol nieuwe, frisse ideeën 
stroomt. Een Roermondse rechter 
had dezelfde ervaringen. Uren had 
hij achter zijn bureau op een vonnis 
zitten dubben. Hij nam de fiets en 
in een flits schoot hem het Salomon- 
soordeel te binnen ” 

Keukenpiet 

„Bij thuiskomst maak ik onmiddel¬ 
lijk aantekeningen. Na verloop van 
tijd gooi ik de meeste weg. De over¬ 
gebleven teksten laat ik Nel en Piet 
lezen.” Piet Steneker is een huis¬ 
vriend. Hij is psycholoog en kok in 
huize Rasenberg, zodra Nel uitste- 
dig is. „Op hun beurt gooien Nel en 
Piet nog eens 75 procent in de prul¬ 
lenmand. Wat overblijft heeft het. 
„Zo is het! En niet anders!” loven 
en prijzen me dan ook veel luiste¬ 
raars.” 

Overigens treedt Rinus niet voor 
Jan en alleman op. Zijn gehoor 
moet enige agrarische binding heb¬ 
ben. „In die middens pakken mijn 
woorden.” 

Rinus onderscheidt drie soorten op¬ 
tredens: „Het optreden voor niks; 
wat ik voor het Rode Kruis of het 
Rheumafonds doe; optredens, waar 
ik niet onderuit kan, zoals voor de 
Rotaryclub en waarvan de recette 
voor een goed doel is bestemd en 
optredens voor zakelijke onderne¬ 
mingen. Daar heb ik mijn prijs 
voor. Per slot van rekening moet ik 
mijn chauffeur en mijn waarnemer 
betalen." 

Rinus heeft drie dagen in de week 
een vaste assistent. Hij gaat hem 
persoonlijk in Utrecht uitzoeken. 
„Want Utrecht is niet meer het bas¬ 
tion van boerenjongens. Het zijn de 
Vlimmens van weleer niet meer.” 

Vlimmen 

Rinus is nog een echte Vlimmen; bij 
nacht en ontij klaar om de verlos- 
schort om te doen. Wie in de verlos¬ 
kunde zijn mannetje staat is voor 
een boer een goede veearts, houdt 
hij de aankomende Vlimmens voor. 

„Ze bestaan: de echte spoedgeval¬ 
len," schrijft Rinus in zijn jongste 
werk, „Maar de meeste worden 
door de boer gecreëerd. Het bewijst 
hoezeer hij één is met de natuur. 
Het kan hem niks schelen wat het 
kost. Als hij maar een levend kalf 
kan droog wrijven en kan wegsjou¬ 
wen. Dan is hij de gelukkigste man 
van de wereld.” 

„Als boerenzoon kon ik me dan ook 
levendig voorstellen hoe boer Van 
Dijk in Venray zich voelde, toen de 
ene koe na de andere dood ging. Ze 
hadden op gifgronden gegraasd. 
Niemand heeft kunnen weerleggen 
dat er verband bestond, maar gelijk 
heeft boer Van Dijk niet gekre¬ 
gen.” Boer Van Dijk kreeg van Ri¬ 
nus Rasenberg een ereplaats in de 
galerij der groten. 

Voorts: boer Stakenborg uit Gra- 
them die zijn grindgronden weiger¬ 
de te verkopen en na onteigening de 


zilverlingen weigerde te aanvaar¬ 
den. 

„Ik was nog te kort in Roermond. 
Anders was het nooit zover geko¬ 
men. Ik zou het voor boer Staken¬ 
borg hebben opgenomen; net als 
voor boer Schmitz. Diens boerderij 
was midden tussen de villa's komen 
liggen. De gemeente Roermond 
wilde de varkensboer er daarom 
weg. Ik hield een enquête in de vil¬ 
lawijk en noteerde slechts één nega¬ 
tieve reactie. Bijgevolg mocht de 
varkensboer in de villawijk blij¬ 
ven.” Van boeren moet je houden!" 

Behaaglijk slurpt Rinus in zijn uit 
oude veldbrand opgetrokken land¬ 
huis aan de thee die zijn jongste 
dochter heeft gezet. Nel is met de 
oudste dochter op wintersport. Bij¬ 
gevolg komt Piet Steneker koken. 

Op het menu staan tomatensoep, 
rosbief met gestoofd witlof en puree 
en yoghurt met meloen na. 

Hormonen 

Het is de keukenpiet aan te zien dat 
hij van een goed stuk vlees houdt. 
Maar wat is tegenwoordig nog een 
goed stuk vlees? Als gevolg van de 
publicaties over kankerverwekken¬ 
de hormonen laat de consument de 
biefstuk voor een paar frikandellen 
of kroketten uit de muur staan, 
„Waardoor de darmen, de huid, de - 
poten en de staart van het beest het 
drievoudige opbrengen,” schrijft 
Rinus in zijn boek. 

„Ze doen maar. Alhoewel! Wan¬ 
neer de echt gedreven consument 
geen acties had ondernomen, spro¬ 
ten sommige gewetenloze boeren 
rustig hun stilboestrul in het arme 
kalfje. Zoals een wielrenner onder 
grote druk van zijn sponsor zal 
moeten presteren, precies zo pro¬ 
beert de boer, die onder contract 
van grote concerns staat, extra kilo¬ 
grammen vlees te produceren, op 
wat voor manier dan ook. Er is al¬ 
tijd wel ergens een dierenarts te vin¬ 
den die hem het 'spul' levert. Ge¬ 
lukkig zijn 99.999% van de boeren 
en dierenartsen gezond denkende 
en handelende mensen. De meeste 
boeren hebben de bio-industrie 
nooit gewild. Het werd hen als het 
ware opgelegd. Ze volgden slaafs. 
Kritiek kon niet uitblijven. Actie¬ 
groepen als 'Lekker Dier hebben 
dan ook een signaalfunctie. Dat¬ 
zelfde geldt voor Greenpeace, aan 
wie ik de opbrengst van mijn eerste 
lp had willen geven. Dat kon niet, 
vond de producer. Daarom werd de 
opbrengst van 'Grazen langs de 
w-eg' voor Malawi bestemd. De op¬ 
brengst van mijn laatste lp ging naar 
Amnesty International. 

Roeping 

Ook Rinus beschouwt het als een 
roeping om zijn stem te verheffen 
voor mensen zonder stem. „Niet als 
een Rooie Reus, met schreeuwende 
protesten, maar in een uitgebalan¬ 
ceerd lied. waarin voors en tegens 
zijn gewikt en gewogen.” 

Jan van Lieshout dmburgs Dagblad 


Zaterdag 21 januari 1989 # Pagi Het bestuur van de Stichting R.K. Onderwijs Oirsbeek roept, n. 
a.v. het overlijden van onze huidige directeur, sollicitanten op 
voor de functie van 

DIRECTEUR (M/V) 

aan de basisschool St.-Lambertus te Oirsbeek. 

De basisschool telt 329 leerlingen. 

Ven de kandidaten wordt verwacht dat zij: 
y beschikken over goede organisatorische capaciteiten en 
contactuele eigenschappen; 

* in staat zijn om leiding te geven aan de school in goed overleg 
'" met het team; 

- t goed georiënteerd zijn op het gebied van de vernieuwingen in 
n J v het basisonderwtis; 

_•£ een positieve houding bezitten tegenover de 
„J * levensbeschouwelijke grondslag van de school; 

r in staat zijn de school op een creatieve wijze positief naar 
^ buiten te presenteren. 

da selectieprocedure worden ouders en leerkrachten 
betrokken. 

I 

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de 


>iEen met de hand geschreven brief met opgave van referenties 
-en c.v. binnen 10 dagen na verschijning van deze advertentie te 
stonden, aan het bestuur van bovengenoemde school, p/a 
S tSg o t o n a traat 21, 6438 JN Oirsbeek. Meffutman Partner* adviseren bedrijven op de gebieden Personeel en Organisatie. 
'HBeil der activiteiten vormt Werving en Setoctfe. 

Onze opdrachtgever is een gezonde, moderne en groeiende onderneming, 
^eaüueerd in de regio Maastricht Actief in machine- en apparatenbouw. Op het 
" mcimsnt z^rt er 45 mensen voor de organisatie werkzaam. 


i verband met spoedige i ndiensttreding zoeken wij kandidaten voor de functie van: 


CONSTRUCTEUR TEKENAAR M V 

werkvoorbereider 


heden worden verricht ta v.: piping, industriële constructies, tankbouw 
Na da inwerkperiode zutt u op zetistanctige wijze de functie gaan 
irbij eveneens begeteiding en opvolging van projecten deet uibmaken 


U IffTS- of HTS-WOrktuigbouw (danwei gelijkwaardig niveau). 

25 tot 3/jaar. 

dbaia inatÓKng t.a.v. werkzaamheden en werktijden. 

»beheersing van de moderne talen in woord en geschrift strekt, gezien de 
late contact e n, tot aanbeveling. 

T steton ia c h e informatie kunt u d os g owon st inwinnen bij de 
heer H. Schutze, tel. 043-686613 (na 20.00 uur 
046-259461). 

Schriftefcjke soUidtatiee, voorzien van uitgebreid curriculum 
vitae. gelieve u te richten aan: 

Schutte en Partners, Adviesgroep voor Pe rso n oo l en 
Organisatie, Kasteel Hoitmeufanatraat 9,6222 AV 


en partners 
edvi eeg r o op voor personeel en organisatie ongeveer 165 


inde leefi|d van 3-14 


o n de rwfi wordt gegeven in een korte en lange stroom en er b 
ambulante hegetaidtog aanwezig. 

Ér tijn 55 p a reon ee lsted e n werkzaam, waaronder een orthopedagoge, 
maat schapp en werkster, logopedisten en diverse 
estkracNtin. 

schoof werkt nauw samen met een Logopedisch Centrum, een 
Audtotogtech Centram, de Veboss en tal van andere ratettingen 


M na a n en buiten hetonderwas. 


<*>ièèwUO .Pedagogiek AertB; 

«^Mtetethrffvart dé vakstttttevoor onderwijs aan ej. an s.h kinderen 
het vdlganiNifrÉa studie; 


vi nt m en 


iwifi | 

ik- c« -jf j * * • 


dRohdör^; 


■ i . k a .i • 
,i $ ij i : si ijl.: :i!l. »!#■«*: 


-t*‘* - 

Cm. • mm 

£ 

r 

HET sehubestuir speciaal ouderwijs 

isi 

ICElLENs*. 

Ti*' . W 

-3» *' 

? • 

sL u. , 

vraagt per 1 augustus 1989 voor de Mgr. 

Hanssenschool te Hoensfaroek, een schoot voor 
speciaal ondénwljs voor slechthorende kinderen en 
voor kinderen met ernstige spraakmoeR^kheden, een 

; . .. / , 


tempo-team 

uitzendbureau 

Wij hebben werk voor m/v 


CV-monfeur - 

bij een installatiebedrijf in de buurt 
van Roermond. Wij hebben plaat¬ 
singsmogelijkheden voor een zelf¬ 
standig werkende CV-monteur. Wij 
zoeken hiervoor een ervaren kracht, 
diploma's zijn niet vereist Voor de 
geschikte kandidaat is dit een baan 
met perspectief. 

Vraag vrijblijvend voor meer Infor¬ 
matie over bovenstaande vacature 
naar Witbert Claessen, afd. tech¬ 
nisch personeel, tel. 04750-30495. 
Of kom langs. 


Wilhelminaplem 10, 
Roermond 


draaier 

Wij hebben werk voor een draaier bij 
een rubberverwerkend bedrijf in de 
omgeving van Kerkrede. Wij vragen 
een LTS'er metaal of iemand met 
een afgeronde CW-opleküng met 
een werkervaring van minimaal 1 
jaar. De werkzaamheden zullen 
hoofdzakelijk bestaan ui onderhoud 
en servicehandellngen. 

Vraag vrijblijvend voor meer infor¬ 
matie over bovenstaande vacature 
naar Nino Beiiinzis, afd. technisch 
personeel, tel. 045*718940. Of kom 
langs. 


Akerstraat Op de Nobel 1, 
Heerlen 


MTS’er 

elektronica 

voor een dienstverlenend bedrijf in 
Sittard. Wij zoeken kandidaten met 
een MTS-opieiding elektronica. De 
werkzaamheden zullen voorname¬ 
lijk bestaan uit reparatie van audio¬ 
visuele apparatuur. Daarnaast 
wordt de kandidaat betrokken bij de 
verhuur van deze apparatuur. Wij 
verlangen een representatief uiter¬ 
lijk en goede contactuele vaardighe¬ 
den. 

Vraag vrijblijvend voor meer infor¬ 
matie over bovenstaande vacature 
naar Harry Ho teO d ecti t itfcL éaöh*/ 
nisch personeël, teil 044 0 0-17360. ' 
Of kom langs. 


Technische handarbeiders, 
tekenkamer* en technisch 


Heeft 


ft u technische feeling, ervaring of 
technische opleiding? Laat u den 


groep vóórlichten over de voordelen Van 

tttdetyk werk. 

Vul voor maar informatie QKrterv&ande 
bon zo vo&edBg mpgelQk tó en fttuttr dié 
op.Wlj namen dan zo snel roc,|w£#t kon- 
takt met u op 


Naam—— 

• V 

Gcbdatum 
Adres—- 
plaats —t- 


' ’F ■4-' / 
GEMEENTE 

WITTEM 


De in het zuiden vah Limburg gelegen gemeente 
Wittem is 4252 ha groot en telt ruim 7700 inwoners 
die verspreid wonen over 7 kernen. De in de 
gemeente gevestigde bedrijven moeten voornamelijk 
gezocht worden in de agrarische en toeristische 
sector. In de gemeente bevinden zich ruim 300 
Hinderwetplichtige bedrijven. 

De gemeentelijke organisatie bestaat uit drie 
afdelingen: 

middelen, burgerzaken en grondgebiedzaken. 

In verband met vertrek naar elders is m.i.v. 1 mei as. 
bij de afdeling grondgebiedzaken vacant de functie 
van 

MEDEWERKER 
MILIEUZAKEN M/V 

Functie-lnhoud: 

De aan te stellen functionaris wordt betast met de 
advisering, uitvoering en handhaving van de 
Hinderwet (Hinderwet-uitvberingsprogramma) en 
overige milieuwetten (o.a. bodembescherming, 
chemische afvalstoffen, geluidshinder, verontreiniging 
oppervlaktewater, luchtverontreiniging). Tot zijn 
functie behoren ook het behandelen van klachten en 
het opstellén van rapporten. 

Functie-el e en: 

Wij verwachten dat de aan te stellen functionaris in 
het bezit ie van een HTS-diploma, bij voorkeur met 
een milieu-technische achtergrond. Hij moet 
zelfstandig kunnen werken en goede contactuele en 
redactionele vaardigheden bezitten: Enige kennis van 
informatica en het werken met PC's strekt tot 
aanbeveling, evenals een afgeronde applicatiecursus 
milieutechniek. 


Aanstelling geschiedt in niveau 7 (max. ƒ 3616,-). 
Momenteel wordt een functiewaardering uitgevoerd 
<fle het definitieve functieniveau zal bepalen. 

Procedure: 

Informatie over de functie kan worden ingewonnen 
bij dhr. ir. L. Kaiser, hoofd afdeling 
grondgebiedzaken, tijdens kantooruren tel. 
04455-1666. 1 

Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie 
binnen 14.dagen na hét vérschijnen van dit blad te 
richten aari burgemeester en wethouders van - 
Wittem, postbus 1111, 6280 AA Mechelen (Z-L), 
onder vermelding van „sollicitatie” op de enveloppe. 


Randstai 
heeft volop 

werk 
[ v'ti 


kantoor 


U heeft Sen «e trK ar e ne- opteidng. bjvodibetkf BsHcoBsg* 
of Schocvers, en enige,ervaring. U kunt werken met een 
tekstverw e rker. U bent'lange tijd beschikbaar, fuMime of 
parttime. 

saraas**"** wtefc y 

leks^èrwèrkwir t ' > 

Voor een groot bedr^f in Heerlen. U heeft ruime ervaring 
met verschillende apparatuur en diverse 
tekstverwerkingspafcketten. U bent ouder deft 23 Jaar, en u 
bent bereid zowel part-time ais fuN-time te werken, 
eventueel ab o proepkracht 
Informatie bfi Marlies Mddema, «aL 046-74 0Ó 40, 

Heerlen, Akerstraat 26.: 

. , \ • -M )i. 

industrie. .... • 
U bent ca. 20 Jaar en zoekt voor'lange tijd een baan In de 
horeca. De vWdÖHen zgn variabel tot ca. 22.00 uur. ’ 
mformitle fa? ËVetine Lemmens, M. 045-71 3100,, - 
HVra\ AlinUMT 40. 


--ir- 


aasa 


ld Ministerie van Justitii 


V 


vraagt voor de Directie Jeugdbescherming en Reclassering 
t.b.v. de Raad voor de Kinderbescherming te Maastricht 
een 


Informateur 


strafzaken 


(v/m) 


19 uur per week 
vac.nr.K2SI6 


Taak: 


# aan de hand van vragenlijsten verkrijgen van gezinsgegevens 4 
gegevens omtrent leefomstandigheden van minderjarigen, dis 
in verzekering zijn gesteld of tegen wie een procesverbaal 
terzake van een misdrijf wordt opgemaakt, door een bezoek 
aan (het gezin van) de minderjarige; aan de hand van deze 
gegevens kan de raad voorlichting geven aan de Officier van 
Justitie c.q. de Kinderrechter en beoordelen of hulp door 
derden gewenst, danwel een nader onderzoek door de raad 
noodzakelijk is; 

e geeft op de vragenlijst tevens een momentopname van 
omstandigheden, welke naar zijn mening een rol kunnen spek 
in de voorlichting en beoordeling ten aanzien van verdere 
hulp. Beoordeelt door interpretatie van de situatie ten aanzlei 
van de in verzekering gestelde minderjarige of in dat kader 
spoedeisende hulp verstrekt dient te worden en verleent hier 
aan zonodig medewerking; 

e verstrekt informatie aan de minderjarige en/of diens ouders 
over zowel de algemene gang van zaken als de specifieke 
procedure; 

• verleent medewerking in de administratie terzake. 

Gevraagd: 

a diploma M.B.O.-sociale dienstverlening; 
a goede contactuele eigenschappen; 
a enige kennis van het Kinderstrafrecht, inzicht in de diverse 
culturen en kennis van de sociale kaart van het arrondissement 
Maastricht; 

a het bezit van het rijbewijs BE strekt tot aanbeveling; 
a leeftijd minimaal 25 jaar. 

Salaris: maximaal f 3.284,- bruto per maand (bij volledige 
werkweek). 

Telefonische inlichtingen zijn te verkrijgen onder nummer 
043-254354, tussen 09.00 -12.00 uur. 


Sollicitaties onder vermelding van bovenstaand vacaturenummer in : 
linkerbovenhoek van brief en enveloppe, vóór 6 februari 1 989 
richten aan de Raad voor de Kinderbescherming, Postbus 3002, 
6202 NA Maostricht. 

Justitie wil een bijdrage leveren aan het wegwerken van de 
achterstand op de arbeidsmarkt van gehandicapten en leden van ■ 
etnische minderheden. Zij worden dan ook met nadruk uitgenodi\ 
te solliciteren. 

De grootstedelijke vereniging 
Het Groene Kruis 
Kerkrede 

vraagt op korte termijn een 

Wijkverpleegkundige m/v 

in full-time dienstverband, met enige ervaring in de J.G.Z. 

De te benoemen funktionaris wordt te werk gesteld in 
Kerkrade-Oost. 

Onze belangstelling gaat uit naar iemand die: 

~ in het bezit is van het diploma M.G.Z. of H.B.O.V.; 

- gemotiveerd is tot samenwerking, zowel met het subteam 
Kruisstraat als met de basiseenheid Kerkrade-Oost; 

- in het bezit van het rijbewijs B en auto. 

Wij bieden: 

- een allround wijk; 

- wékelijks teamoverleg; 

- een goede weekenddienst- en bereikbaarheidsregeiing. In 
onze organisatie is 24-uurs bereikbaarheidsdienst en 
avondzorg ingevoerd; 

- salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Kruiswerk en 

Tuberculosebestrijding. , 

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de coördinator 
mevrouw Hommen, tel. 045-459260. 

Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan het 
bestuur van de Vereniging Het Groene Kruis, Kerkrade, p/a . 
Kruisstraat 39, 6461 HA Kerkrade. 


Voor ons fllloal te KERKRADE zoeken w|j een: 


WINKELMEDEWERKER (M/v) 


Je bent bevoorraden etaleur en organisator legeljjk. 

Je ziet erop toe dat er geen lege vakken ontstaan In de 
winkel, Maar je zorgt ook voor een goede 
produktpresentatie, het nauwgezet prijzen van de 
artikelen en voor een nette winkel. 

Bovendien ben je behulpzaam en vriendelijk tegen de 
: 'któhfléh. ' ' ' 

j Kdrffrade.sfeeren de presentatie in de Jac. Hermans 
, s^serniaikl hangen voor een groot deel van jou af. 

Eri als je het in je vingers hebt. dan ztyn er prima 
: dó^groéimogeü|kheclen. 

wy kénnen een prima beton Ingssysteem, met de 
mogeipdiettyari een extra waarderingstoeslag en waar 
nodig een reiskostenvergoeding. Bovendien krijg je 8% 
vakantietoeslag, koopdvondtoestag en extra vrije tjjd voor 
het werken op zcferdcgmiddag. • 

Ons bedrjjf beschikt tevens over een uitgebreide 
studlekostenregeilng... 

/ 

. Ben jé tussen de 16 en ?0 Jaar jong en heb je minimaal 
een iBO/MAVO opleiding en kun je 40 uur per week 
; wörfcen, ctan kun je solliciteren bij de bedrijfsleider van 
ötó te&f 1© Kerkrade, adres Hoofdstraat 91. 

yt r .. tem 

* 
ie 


-ing 

it 


limburgs dagblad Zaterdag 21 januari 1989 # Pagina 29 


vrijuit 


»en 
Jie 

ik 


:len 


ien 


ir- 


nt 


Eten wat de pot schaft, je mag je 
afvragen of het wel zo gezond 
voor je is. Pas op voor die lekkere 
roomboter: je bloedvaten slibben 
er mee dicht, wordt beweerd. 

Malse sla, ook al is die 
ongespoten en uit eigen tuin: 
vergeet het maar want de groene 
bladeren zitten vol met nitraat dat 
door speeksel wordt omgezet in 
nitriet, dat op zijn beurt weer in 
de maag kan leiden tot de 
vorming van kankerverwekkende 
nitrosaminen. Vroeger zwoer 
men elke morgen bij een stevige 
pan spek en ei als de 
voedingsbodem voor een dag 
zwaar werken in de winterse kou. 
Begin er niet aan want je 
cholesterol rijst figuurlijk 
gesproken de koekepan uit. # Prof. dr Vic Feron (52) werd geboren in Ge¬ 
lee n. Na zijn studie biologie in Utrecht trad hij in 
1965 indienst van CIVO-TNO te Zeist, waar hij 
thans hoofd is van de afdeling Biologische Toxico¬ 
logie. In september vorig jaar werd hij benoemd 
tot hoogleraar aan de faculteit der Diergeneeskun¬ 
de aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 


i 


ai1 niaar liever het steriel verpakte 
|5 n heidsvoedsel uit de supermarkt? 
üargestoomde warme maaitijden 
1 de diepvriesdoos, die nog maar 
^ en opgewarmd hoeven te worden 
Ij de oven of magnetron? Hapklare 
r °kken uit blik? Vacuum in alumi- 
^ UtT1 foli e verpakte soepen, sauzen 
8 | tüe tjes in poedervorm? Ja, maar 
die geheimzinnige conserveer- 
'd 1 delen, kleur-, geur- en smaak- 
r 'en, voedingszouten, emulgato- 
n ' vitaminetoevoegingen dan? 


Uur vergif toch zeker allemaal? 
^|] "den we maar niet het beste stil- 
™ e,Jes in een hoekje gaan zitten, 
r °beren nog wat adem te halen en 
11 L> n dan een slokje water nemen? 

Y uit Geleen afkomstige prof. dr 
Ju Feron, werkzaam bij CIVO- 
. Q in Zeist en tevens hoogleraar 
ij^ de Rijksuniversiteit in Utrecht, 
j?dt als wij zo’n zwartgallig beeld 
a e Ppen van ons dagelijkse voed- 
' • Hij is toxicoloog of, populair 
|v e £d, gifkundige, die zijn weten- 
r j a Ppelijke aandacht onder meer 
uht op j e giftigheid van voeding 


Met zijn 25-ja- 


Sv ervaring zal hij zelf toch alleen 
J« r dat eten wat gezond en niet 
dadelijk is voor zijn lichaam? 

Ni', 

urn bijvoorbeeld zijn lunch, met 
° r ë en liefde klaargezet door zijn h r ° u 'v Bep, die toch ook wil dat 
blbf man n °g heel lang gezond 
Sch ^ cn zaL ’htgekookt eitje. Geen 
e darrelei of - de nieuwste mode - 
^jj n vier-granen-ei hoor, want daar 
n et zoveel cholestorol in als in 
j u n ei uit de legbatterij. Plakjes 
kaas, 40-plus en dus volvet. 
°rst waarop duidelijk een 'oogje’ 
2 i e ars ëekleurd conserveermiddel te 
uit n i' S ' h- en potje kersenjam waar- 
i de rode kleurstof brutaal naar 
lten kijkt. De koffiemelk moet zo 
(jj z ! Cn lang niet vrij zijn van verza- 
^kde vetzuren. En daar wordt wa- 
he^P^ een sc 'haaltje goudbruin in 
fritesvet gebraden bitterballen 
^"gedragen. Lekker, dat wel, 
a ar toch zeker allemaal puur on- 
t z °nd, professor Feron! 

^“lukkig houdt hij van afwisseling. 
Sm ant tot besluit van de maaltijd 

Uibu ViC Fer0 " Z ’ Ch 


een puur 

s : r g s e boterham. „Wik met 

^jj° a P’ z jwartbroad en kies,” licht 
fj Z , e *f in onvervalst Geleens toe. 
^ ut liefst neemt hij het met romme- 
k a e ’ de geurige Limburgse room- 
d j ds - m aar die is niet altijd voorra- 
k ^ u ' ze P er °n te Zeist. Van het 
a ] ln ?hurgse roggebrood neemt hij, 
koff WCer eens 'huis’- is een klein 
In f rt -* e . VO ' mec naar h et noorden. 
■ de diepvries blijft het vers en 

AfsL PPerig ’ 

v II ISse hng: het sleutelwoord is ge- 
2a i en - Feron is niet de eerste maar 
di e °°k no & * an £ niet laatste zijn 
is d Ze ^ 1 ë ezont l eten n ‘ et anders 
’Nj an matig eten en afwisselend. 
r j et ' e veel, niet te vet, geva- 
Va ^ r d’ zo luidt ook zijn devies. Dat 
d a , Limburgse boterham’ is 
rbl l e igenlijk maar een grapje. 

H 


st « ,c haam heeft allerlei voedings- 
en - 6 ) 11 n °d'g °m in leven te blijven 
’ . J e jong bent, om te groeien. 
tam ,tten ’ Ve "en, koolhydraten, vi- 
m.., l , nes ’ sporenelementen zijn alle- 
a van levensbelang. Maar dan 


Niemand weet 
of een 


appel giftig is wel in de juiste proporties. Te veel 
van het een is net zo slecht als te 
weinig van het ander. 

Over het ’te veel van het een of te 
weinig van het ander’ gaat onder 
voedingsdeskundigen een macaber 
grapje. Verzadigde vetten worden 
ontraden omdat je kans loopt een 
hartinfarct te krijgen, maar van on¬ 
verzadigde vetten wordt beweerd 
dat ze kankerverwekkend zijn. 
„Dus zoek maar uit waaraan je wilt 
dood gaan, aan het een of aan het 
ander?” 

Maar ook nu wordt de soep niet zo 
vet gegeten, als hij wordt getrok¬ 
ken, om een variant op een beken¬ 
de zegswijze te gebruiken. Het gaat 
er in dit geval om dat er niet te veel 
vet wordt gegeten, niet van de ene 
soort en niet van de andere. Dat 
spek en ei van daar straks mag ge¬ 
rust, maar liever niet elke dag. 

Dit voorbeeld geeft al aan dat geen 
enkele stof puur gezond genoemd 
mag worden, al wil de reklame ons 
dat nog zo nadrukkelijk doen gelo¬ 
ven. Feron zegt het nog sterker: 
„Eiker stof, elke verbinding is giftig. 
Wel verschilt de mate van toxiciteit 
van stof tot stof. In hoeverre een 
voedingsstof schadelijk is voor de 
mens hangt af van de hoeveelheden 
die hij tot zich neemt.” * 

Er bestaan erg giftige stoffen die in 
een kleine dosis al heel erg schade¬ 
lijk zijn. Zoals botuline, een stof uit 
de bacterie Clostridiuni botulinum , 
die vroeger nogal eens in vleeswa¬ 
ren voorkwam en fatale vergiftigin¬ 
gen bij de mens veroorzaakte. Zelfs 
een zeer geringe dosis is al dodelijk, 
aldus Feron. Sterk kankerverwek¬ 
kend is bijvoorbeeld aflatoxine, af¬ 
komstig van de schimmel Aspergil- 
lus flavus, die kan ontstaan op pin¬ 
da’s tijdens opslag en vervoer. Van 
overheidswege wordt er heel nauw¬ 
gezet op toegezien dat het aflatoxi- 
negehalte van pinda’s zo laag is dat 


deze geen reëel gevaar inhoudt voor 
de consument. 

De afdeling Biologische Toxicolo¬ 
gie, een van de afdelingen van de in 
Zeist gevestigde Hoofdgroep Voe¬ 
ding en Voedingsmiddelen van 
TNO, houdt zich bezig met het on¬ 
derzoek naar de toxiciteit van voe¬ 
ding en voedingsstoffen. Zeg maar: 
het onderzoek naar het vermogen 
van een stof om in een levend orga¬ 
nisme een schadelijk effect te ver¬ 
oorzaken. De eerste vraag waarop 
daar een antwoord wordt gezocht 
is: wat voor naars doet een te on¬ 
derzoeken stof en in welke concen¬ 
tratie veroorzaakt deze stof dit 
naars. Een afgeleide vraag is: hoe 
komt dit naars (een vergiftiging) tot 
stand en welke organen worden 
aangetast. 

Het grootste probleem bij dit on¬ 
derzoek is dat er niet geëxperimen¬ 


teerd kan worden met mensen. 
„Daarvoor zullen we altijd proef¬ 
dieren nodig hebben." benadrukt 
Feron. Maar naast dierproeven zijn 
er - gelukkig, vindt ook hij - andere 
methoden ontwikkeld. Er wordt, 
indien mogelijk, steeds meer ge¬ 
bruik gemaakt van kunstmatig in le¬ 
ven gehouden organen, weefsel¬ 
kweken of celsystemen. 

Feron en zijn medewerkers bepalen 
van voedingsstoffen het zogeheten 
'niet nadelig effect-niveau’. Dat is 
de hoogste concentratie waarbij 
geen schadelijke effecten meer wor¬ 
den waargenomen. Feron legt het 
accent op 'waargenomen' en niet op 
’opgetreden’. Dit niveau wordt bij¬ 
voorbeeld bij ratten vastgesteld en 
vervolgens vertaald naar de mens 
toe. „En voor wat de mens betreft 
wordt dan altijd een zeer royale vei¬ 
ligheidsmarge in acht genomen. 
Ook al omdat er een verschil kan 


# Een batterij 
kooien voor 
ratten, 

onontbeerlijke 
proefdieren voor 
het vaststellen van 
de giftigheid van 
ons voedsel. 


zijn tussen waarnemen en optreden, 
maar het is te meer nodig omdat de 
mens gevoeliger kan zijn dan het 
proefdier. Bovendien is het heel 
normaal dat de ene mens gevoeliger 
is voor een bepaalde stof dan de an¬ 
dere. Die variatie komt ook bij de 
proefdieren voor." 

Feron schetst de gang van zaken 
met een voorbeeld. Een proefdier 
zoals de rat weegt ongeveer 300 
gram. De bevindingen bij de rat 
worden vertaald naar een mens, 
maar die weegt veelal 60 kilo of 
meer. Dus tweehonderd keer zo 
zwaar. „Neem nu dat van een of an¬ 
dere voedingsstof het 'niet nadelig 
effect-niveau’ is bepaald op 10 mg. 
Dan is het gebruikelijk om die 10 
mg ook aan te houden voor de 
mens. Maar dat is dan wel een fac¬ 
tor 200 minder, gezien het verschil 
in lichaamsgewicht.” Zo'n grote en 
dus zeer veilige marge wordt aange¬ 


houden omdat de mens en de rat. 
beide zoogdieren, wel in fysiologie 
op elkaar lijken maar er toch sprake 
kan zijn van verschillende verdedi- 
gingssysteemen. „De mens kan ge¬ 
voeliger zijn, al hoeft dat niet. We 
nemen het zekere voor het onzeke¬ 
re." 

De vraag welke voedingsstoffen dan 
wel het veiligste zijn levert een ver¬ 
rassend antwoord op. „Dat zijn 
vooralsnog de additieven in ons 
voedsel,” herhaalt hij een al vaker 
gedane uitspraak. Met additieven 
bedoelt hij allerlei hulpstoffen die 
worden gebruikt om voedsel langer 
houdbaar te maken, beter op kleur 
en smaak te krijgen of de verwer¬ 
king ervan te vergemakkelijken. 
Sommige toevoegingen zijn vaak 
zelfs noodzakelijk. Nitriet in vlees¬ 
waren is nodig om besmetting met 
de al eerder genoemde zeer giftige 
bacterie Clostridiuni botulinum te 
voorkomen. 

De bewering dat de additieven het 
veiligste deel van het voedsel zijn is 
hem niet altijd in dank afgenomen. 
„Zie je wel. jullie van TNO en de 
voedingsmiddelenindustrie spelen 
onder een hoedje met zulke 
praatjes," is hem al eens verweten. 
Maar de mensen van TNO zullen 
steeds en overal nadrukkelijk ver¬ 
dedigen dat hun instituut strikt on¬ 
afhankelijk is en wetenschappelijk 
werkt. 

„Als ik zeg dat de toevoegingen het 
veiligste deel van ons voedsel uit¬ 
maken dan berust dat op het simpe¬ 
le feit dat we daarvan veel meer af¬ 
weten dan van de produkten die we 
sinds jaar en dag eten. Sinds 25 tot 
30 jaar zijn alle nieuw toegepaste 
additieven nauwkeurig onderzocht. 
De overheid eist zo’n onderzoek, 
alvorens eventueel gebruik wordt 
toegestaan. Voor de additieven gel¬ 
den dan ook nog eens de al eerder 
genoemde veiligheidsmarges," al¬ 
dus Feron. die er op wijst dat de in¬ 
dustrie verplicht is om die onder¬ 
zoeken te betalen. 

Daarentegen zijn de traditionele 
voedingsmiddelen in het algemeen 
in het geheel niet of nauwelijks op 
toxiciteit onderzocht. Van oudsher 
eten we aardappels, tomaten, 
spruitjes, gehaktballen, sinaasappe¬ 
len. boterhammen met stroop en 
kaas, maar geen mens vraagt zich at 
of die voedingsmiddelen wel eens 
giftig zouden kunnen zijn. Zelfs al 
zou iemand op die gedachte komen 
dat onderzoek nodig is - professor 
Feron zelf bijvoorbeeld - dan is er 
geen bedrijf dat ook maar bereid is 
om zo'n onderzoek te bekostigen. 
De overheid zou dat misschien 
moeten doen, maar waar moet die 
het geld vandaan halen. 

Neem de aardappel. De plant die 
deze knol levert behoort tot de 
Na<7i/.vr7iade-achtigen, die in het al¬ 
gemeen erg giftig zijn. „Toevallig 
weten we dat ook in aardappels so- 
lanine zit en daar moet je niet te 
veel van binnen krijgen Gelukkig 


wordt bij het koken dit vergif afge¬ 
broken. Maar het is niet raadzaam 
om aardappels rauw te gaan eten.” 
zo noemt Feron een voorbeeld van 
een produkt waarvan wel iets be¬ 
kend is. Maar van een doodgewone 
appel weten de toxicologen vrijwel 
niets. Wel van de pesticiden, waar¬ 
van de vrucht, voordat hij in de win¬ 
kel glanzend uitnodigt tot kopen en 
eten. er heel wat over zich heen ge¬ 
kregen heeft. „Al die spuitproduk- 
ten zijn goed onderzocht, we weten 
heel nauwkeurig wat in welke hoe¬ 
veelheid op de appel achterblijft. 
Door wettelijke bepalingen over de 
samenstelling van het spuitmiddel 
en de wijze van spuiten bestaat er 
zekerheid dat het residu niet scha¬ 
delijk is." 

Maar merkwaardig genoeg is dat 
van de appel zelf niet te zeggen om¬ 
dat de vrucht nooit op toxiciteit is 
onderzocht. Wat tegenwoordig aan 
appels te koop is kan worden be¬ 
schouwd als behorend tot nieuwe 
appelrassen. Door de kwekers is 
volop veredeld en dat is niet anders 
dan manipuleren met DNA vao 
oude appelsoorten. „Misschien is er 
wel iets in gekweekt dat erg giftig 
is,” werpt Feron op. 

Een ander voorbeeld: van sommige 
paddestoelen weten we dat ze puur 
vergif zijn. Maar hoe veilig is de 
eetbare champignon die we regel¬ 
matig consumeren? De toxicologen 
weten het niet, omdat er weinig of 
geen onderzoek naar gedaan is 
„We gaan er niet acuut aan dood, 
dat is duidelijk. Maar zijn er op ter¬ 
mijn geen nadelige effecten? Het 
hoeft niet. maar weten doen we het 
ook niet." 

Feron ziet deze wat hij noemt 'oud 
stoffen problematiek’ wel als een 
probleem. Onder de rond acht mil¬ 
joen stoffen, die op deze wereld be¬ 
kend zijn. bevinden zich zo'n 
300.0011 voedingsstoffen. Die alle¬ 
maal onderzoeken is volstrekt on¬ 
mogelijk omdat met alleen het geld 
maar ook de mankracht ontbreekt 
Zich beperkend tot ongeveer de 800 
meest gangbare voedingsbestand¬ 
delen zou hij ervoor willen pleiten 
om onderzoek te starten met pak¬ 
weg de vijftig rottigste’ daaruit. De 
ministeries van WVC en LandboUw 
zouden daar geld voor moeten vrij 
maken. 

Dus bijvoorbeeld ook die hloem-, 
kool. ook al is hij biologisch-dyna- 
misch, zonder kunstmest en bestrij¬ 
dingsmiddelen gekweekt? Feron 
vindt een waarschuwing tegen be¬ 
paalde opvattingen over alternatief 
eten wel op zijn plaats. Dat op 'na¬ 
tuurlijke' wijze gekweekte granen, 
peulvruchten, groente en fruit beter 
zouden zijn dan andere produkten 
noemt hij flauwe kul. Wat in de re- 
formhuizen of biologische winkels 
te koop is kan net zo goed of net zo j 
slecht - lees: giftig - zijn als wat de 
gewone groenteboer, slager of bak¬ 
ker. dan wel de supermarkt te koop 
aanbieden „Het is heel gevaarlijk 
om te beweren dat alleen maar goed 
is wat natuurlijk is. Om de eenvou¬ 
dige reden dat natuurlijke produk¬ 
ten vaak niet onderzocht zijn,” zo 
benadrukt hij. 

Dus gaan we maar gewoon door 
met eten. Nu eens iets van dit en 
dan weer iets van dat. Maar altijd 
mondjesmaat. 


Toxicologisch onderzoek zal nooit kunnen 
zonder proefdieren. Bij het doen van die be¬ 
wering is prof. dr Vic Feron zich welbewust 
dat vele mensen en tal van organisaties grote 
bezwaren hebben tegen dierproeven. „Het is 
de kracht van de biologische toxicologisch on¬ 
derzoek met proefdieren dat je in detail aller¬ 
lei afwijkingen kunt bekijken. De beperking 
schuilt in het feit dat je dit soort proeven niet 
met mensen kunt en dus met proefdieren 
moet doen, terwijl de resultaten ervan geldig 
dienen te zijn voor de mens, met name ter be¬ 
scherming van zijn gezondheid,” zo bepleit 
hij de toelaatbaarheid en noodzaak van dier¬ 
proeven. 

Niettemin steunt hij van harte alle initiatieven 
en ontwikkelingen die dierproeven kunnen 
beperken. Steeds meer mogelijkheden bieden 
cel- en weefselkweektechnieken en vooral 
ook onderzoek met organen van dieren, die 
nog korte tijd in leven kunnen worden gehou¬ 
den nadat het dier zelf al geslacht is. 

Als voorbeeld noemt hij het toetsen van stof¬ 
fen die oogirritatie tot gevolg hebben. „Dat is 
een bijzonder nare test als je die bijvoorbeeld 


Proeven met dieren 
blijven noodzakelijk 


bij levende konijnen moet doen. Er zijn stof¬ 
fen die het oog meteen troebel maken of nog 
erger het hoornvlies onmiddellijk wegbran¬ 
den. Door gebruik te maken van de ogen van 
geslachte konijnen die kunstmatig in leven 
worden gehouden - ’in vitro' is de weten¬ 
schappelijk term - kan de proef zonder be¬ 
zwaar worden uitgevoerd: er zit geen dier 
meer aan vast. " 

Dr Feron wijst er wel op dat deze methode 
zijn beperkingen heeft. Niet alle gevolgen zijn 
op te sporen. „Maar de allerkwalijkste reak- 
ties kunnen we zo bij de levende dieren ver¬ 
mijden." Maar stoffen waarvan men ver¬ 
moedt dat ze kankerverwekkend zijn en ook 


middelen, die mogelijk kanker helpen bestrij¬ 
den, kunnen niet uitsluitend in weefselkweek 
of organen in vitro worden getoetst. „Zonder 
proefdieren is fundamenteel en toegepast 
kankeronderzoek niet mogelijk." aldus de to¬ 
xicoloog, die een soortgelijke gang van zaken 
noodzakelijk acht voor geneesmiddelen en 
andere stoffen die van belang zijn voor de 
mens. Ook voor cosmetica geldt dat, zolang 
de maatschappij deze produkten wenst, dier¬ 
proeven voor onderzoek niet geheel te ver¬ 
mijden zullen zijn. 

Er wordt ook wereldwijd gezocht naar tech¬ 
nieken om dierproeven zoveel mogelijk te 
verminderen. Zo is recent een nieuwe metho¬ 


de ontwikkeld om orale toxiciteit te bepalen, 
waarbij het proefdiergebruik wel met een fac¬ 
tor 5 verminderd. Samenwerking en afspra¬ 
ken tussen laboratoria kan het gebruik van 
proefdieren aanmerkelijk beperken: de proef 
die op de ene plaats gedaan is hoeft niet op¬ 
nieuw door een ander gedaan te worden. Ver¬ 
der kan men proberen uit een proefdier maxi¬ 
male informatie te halen. 


Bij TNO in Zeist beschikt men doorgaans 
over vijf- tot zesduizend proefdieren, voorna¬ 
melijk witte muizen en ratten. Hun verzor¬ 
ging (door niet minder dan vijftien biotechm- 
ci) is uitermate secuur geregeld. Zij huizen'm 
een gebouw met zeer constante temperatuur 
en moderne klimaatbehandeling. Voedering 
en schoonhouden van de kooien gebeuren 
zeer nauwgezet. Het gebruik van de dieren 
voor proeven is aan stringente voorwaarden 
gebonden. Het is onmogelijk om zomaar een 
dier te pakken en er een proef mee te doen. 

„Alles is er op gericht om de dieren zo weinig 
mogelijk te laten lijden. Het mag niet voorko¬ 
men dat een dier van ellende crepeert," zegt 
dr Feron. 
i f * 


Limburgs Dagblad DE UMBURGS^^M 
PERSONEELS 9 GIDS 
Mijnssen International 
Engineers b.v. 


Qéleen-Amhem-Amsterdam-Groningen 


onal Engineers b.v. ie een dynamisch, modem georifnteerd 
mei da va k dtod pün ae Elektrotechniek, Instrumentatie, 
de en flnmiOimHi 
etend omvat ca. 80 m edewerkers. 


groto aantal pröjekten wensen wij de kantoren te Gateen en 
versterken met een aantal nieuwe medewerkers, te weten: 


f Engineers + konstrukteurs 

Elektrotechniek 

» . 

e- Engineers + konstrukteurs 
: taslrumentatie 

• Engineers + konstrukteurs 
’ Werktuigbouwkunde 


op HTS-nfreeu of geijkwaardig 
m ervaring strekt tot eanboveëng 


vancsg on m pfofovoyroopon Kunnen woncon 
van Engelse taai 


é. Tekenaars + tekenaar-konstrukteurs 


ig voos de juists knrtfffrtflfrt een uit steken d 
orwsandsnpskkst b eec h flr b a ar en behoort een dootgraei in onze 


ÜBhtdanuwsct 
Mpween fenssmal 

U.v. dhr. KA.W 


EA Arnhem 


nog wet 
v’sssn 


ter wet en , den kunt u ons ook 
06807-74315 (na 20.00 mir). 


Xéiill 

ife -fca é w .*■ Hiiaiii'W 


aco 


' f | 


U'VX SSpSlgXE 

o4M***rAo*t w y » * i f i’iwnii y 

commercieel 


i'eÉirg;.^ 


n'M ^rkJe yw nyM 


keiedéenWeeee^ih^ileM 


Mem* .. 
r& ‘s'i,ew «‘isesninéi 
j ekn^i^MSntfkêei 

r^n-^rr-rTyi 

r a t* 


s 


J U VéA eh a *m >i 
.*Ieïli4i mkmém 

Atahskw BlV^ La.v. 


M&S Mode is een snelgroeiende winkel¬ 
keten in damesconfectie metl 12 fiRalen 
in Nederland. 

Onder het motto ‘M&S maakt mode 
betaabaar* brengen wij actuele en draag¬ 
bare mode. 

Voor ons filiaal te Geleen zoeken wij 
een 

plaatsvervangend filiaal- 
leidster nvV 

(op part-time basis) 

W| denken aan een dynamische mede¬ 
werkster, met ervaring in de detail¬ 
handel, (fie gewend is om initiatieven te 
nemen. Leeftijd ca. 22 a 30 jaar en een 
opleidmg op MD&niveau. De gemiddelde 
arbeidstijd bedraagt 25 a 32 uur per 
week. 

Wj bieden een uitstekend pakket 
arbeidsvoorwaarden m een gezond en 
dynamisch bedrijf met een goede sfeer. 

Hebt u belangstelling voor deze functie 
dan kunt u uw schriftelqke soKdtatie 
richten aan: M & S Mode B.V., ta.v. 
mevrouw M.D.H.Theunissen, Salmstraat 
72,6161 EP Geleen. Voor nadere 
informatie kunt u telefonisch 
contact opnemen met mevrouw 
Theunissen, te!.nr. 044 90-50710 
Wij ontvangen iw [i # 
schriftefijke reactie |\/| O-X 
graag voor w/SS 

24 februari a.s. A MODE 


M&S Iit Transport & Grondverzet Jannen BV 

Wegens uitbreiding gevraagd: 

a. Chauffeur kieper 6x6 

b. Machinist RH6 

c. Planner internationaal 

Zonder ervaring onnodig te aoMdtSfsn. 

T erw o yerweg 1, Heerlen. Tel. 215543. Een gevestigd, dynamisch eh flexibel, v 
dienstverlenend bedrijf, actief op het 
gebied van; 

- AANLEG PIJPLEIDINGEN 

- KAÖELWERKEN 

- WEGBORiNGÉN 

- VERHUUR 

vraagt voor haar buitendienst 


voor het maken van diverse 
huisaansiutëngen en tpfcrhouden 
openoare veracmmgen en oergefijKe. 

Onze gedachten gaan uit naar ambitieuze 
medewerkers die zelfstandig de- en 
montagewerkz aa m heden kunnen 
verrichten, tevens dienen zij in het bezit te 
zijn van rijbewijs fi-E. 

Persoonlijke sollicitaties na telefonische 
afspraak. 

srmsik beroerweo #a 

1 TEL. 04490-27878 Jr 


Zaterdag 21 januari 1989 Medewerkers logistiek m|v 
, die voor de beste weg 
weten te kiezen. 


Snel en betrouwbaar leveren bepaalt in belangrijke 
mate het commerciële succes van DSM. Om de snel¬ 
groeiende internationale klantenkring op haar wenken 
te kunnen bedienen, besteedt het Limburgse chemie¬ 
concern grote aandacht aan zijn distributie-organisaties. 
Want er zijn grote hoeveelheden produkt in het spel. Zo 
zorgt Physical Distribution van DSM Kunststoffen in 
Geleen ervoor dat jaarlijks meer dan een miljoen ton 
kunststoffen stipt op tijd bij de klanten van de 
kunststoffen-divisie worden afgeleverd. Per dag 
handelen de 160 medewerkers van Physical Distribution 
meer dan 200 vrachten af. 

Bij DSM Kunststoffen - 3000 medewerkers en 
verkoopkantoren in Nederland, België, Frankrijk, 
Duitsland en Groot-Brittannië - tellen logistieke 
prestaties zwaar mee in het marktsucces. Afnemers in de 
hele wereld vragen steeds vaker om een ’just-in-time’ 
belevering. Met andere woorden: geen uur te vroeg of te 
laat Dat stelt natuurlijk hoge eisen aan de inzet en de 
motivatie van de medewerkers die bij de ord&begelei- 
ding en -afhandeling betrokken zijn. Hun werk¬ 
omgeving mag dan ook gerust worden getypeerd als 
dynamisch en resultaatgericht 

Ter vervulling van een aantal vacatures binnen de 
afdeling Physical Distribution zoekt DSM Kunststoffen 
op korte termijn contact met: 

Produkt-operators 

V , ■ 

Produkt-operators zijn verantwoordelijk voor de 
planning en de coördinatie van de orderstroom. Vanaf 
bet moment van binnenkomst tot het moment van 
aflevering bij de klant U loodst de order door het bedrijf 


antwoordelijk voor alle activiteiten die ondernomen 
moeten worden om onze produkten over de weg bij 
onze afnemers te krijgen. Daarvoor moetu een opleiding 
op MBO-rüveau hebben genoten en enkele jaren 
ervaring in het logistieke vakgebied hebben opgedaan. 
En tot slot moet u ook onder behoorlijke druk klant¬ 
gericht kunnen werken. 

* 

Declarant 

Declaranten worden bi] Physical Distribution gezien 
als de specialisten bi] uitstek in het logistieke gèbeuren. 
Vooral deze categorie medewerkers moet ons motto als 
het ware op het lijf geschreven zijn. Daaraan zijn de 
grote variatie aan transportmogelijkheden debet en onze 
afzet in tientallen landen. En daarom zult u vaak in 
overleg met Douane en Kamers van Koophandel 
oplossingen moeten vinden die een tijdige aflevering van 
onze produkten zonder extra kosten waarborgen. Wie 
zich tot deze voortdurende uitdaging aangetrokken 
voelt, moet niet alleen het diploma 'Declarant’ bezitten, 
maar moet ook over een MBO-niveau en minstens 4 jaar 
ervaring als allround declarant beschikken. Verder 
worden representativiteit en een flinke dosis initiatief 


klant, marketi&jyroep enpcoduktié-afdeling. 

Van kandidaten voor deze functie verwachten wij vooral 
een instelling die past bij duif motto: ’We hefibeh een 
opfcüing of we vinden er een’. Daarnaast wordt een 
gepaste HBOopleiding of een MB&opletding met 
ervaring verlangd, en bij voorkeur ervaring in een soort¬ 
gelijke fünctie. Verder geeft u Mflk va» streeti)esteöd^ 


Transport-operaton ; 

■ • ■ • -y ■ .. . * ( , .'V’v 

Ook van onze transport-operators verwachten Wij 
dat ze zich helemaal kunnen verplaatsen in de situatie 
van onze internationale afnemers. Ze zorgen er dan ook 
voor dat bijvoorbeeld de transport-documenten op tijd 
klaar liggen en dat de transport-a&prato perfect 
worden geregeld. Indien deze functie u ligt, wordt u vtt- 


Voor alle drie de functies ligt bij DSM een afwis¬ 
selende en interessante baan in dagdienst in het 
verschiet, waar volop ruimte gelaten wordt voor een 
maximale persoonlijke ontplooiing. Niettemin hechten 
wij oök grote waarde aan de teamprestatie, waaraan uw 
persoonlijke bijdrage onmisbaar is. 

Indien u zich aangetrokken voelt tot het prettige 
.^ekkUmaat hij onze onderneming, leunt u uw sollici¬ 
tatie binnen 10 dagen onder vermelding van nr 4/89 
FVB richten aan de heer W. Keuters, Personeelsvoor¬ 
ziening en -Beheer DSM Limburg bv, Mauritspark 1, 
6163 HM Geleen. 

Wie eerst nog wat meer inlichtingen over de 
functies wenst, kan tijdens kantooruren contact 
Opnemen met de heer G. Faessen van de 
Personeelsdienst van DSM Kunststoffen, teL 04490- 
63890 (bgg 62631) of met de heer Keulen, teL 04490- 
63282. v 

Ben psychologisch en medisch onderzoek behoren 
tot de selectieprocedure. 


DSM 1$ 


We Hébben een oplossing of we vinden er een. 


!»*! 

k* 

BOELB DEUREN - ■oeomv. 


Boete Deuren - Edco B.V. te reeds meer dan 35 Jaar 
gespecialiseerd in de verkoop, produktie en montage van 
kantetdeuren, draaideuren, roldeuren, schuifhekken en 
draattiekken, elektrische- en afstandbedieningen. 


Wij vragen voor ons bedrijf een 


Ons verkoop9ucoes te gebaseerd Op dsskundige voorlichting, • 
over onze kwatttettsproduMsn sn een goed advies over het te 

Wezen deurtype. ■ 

- * . • ‘ • 

‘ i \ 

Onze voorkeur gaat daarom uit naar óen jongeman van 20 lot 
25 Jaar, met ,eenmkktet>are opleiding, werktuigbouw^* elektro*- 
of bouwkunde en lh het bézit van rijbewijs B. 

Eigénhamflg go e shréven soMicitaties, onder bijvoeging van een 
recente pasfoto, wwden door Ons vertrouwelijk en ahei 
f. beoordeeld. 

Boels Ojsuren Edco G.V., Nustarweg 80,6136 KV SMard, ta.v. de direktie. 
On» jont dy n omwehoi R omo li—ring i b&dri | r pottted 


VERTEGENWOORDIOIR 

In pqrt-fcWMl M w éme t voor hol rayon 

^ -- » AU 

ofoncnEKsnn» a wei mi pn^ moor mw mn 

"P TETWOCVWVfi Wf wOri Ov gHOiRVI KOnCRVUM 

Briyvon rm( dooHopon corri4ropotroon goon 
dogon lo rtemon aan: 


.UwMMRdipesol- 
e met pasfoto leunt u 
j-aan Foto-video Da- 
Kkine Staat 7, (021 
vmmit 


Wolp»horwog 4 7122 re Adtan 

ondor vormoMing van do eodo VTLS 89 in do 
Bnfcor fa ovonÉ i oofc van do o n vol pp. 
* 


Mnww en nonsK. 

Kempetreai 4, 6163 HG Geteen 
TeWoqn 0449CM^65* 
ka 

ómram . 

attvoamoeiur. ' , 
.ventilatie 

etektro 


I; 


wij zoeken op kene termijn \: 

TEKENAAR 

voor het tekenen en bet e ke n en van Wchtteohnieche indsIdtefShC.^ ‘ 
-instaMattee, met tenminata AfTS W-optekling en ervaring. , : 

Soilicftatiea uksldtand achrifteijk te richten aan bovangsncwnd.éffc!^ : 
onza twar GJ.L %rjpelk dkéctoyr. . 
•^P dat moment, zo’n vijf 
Mar geleden, zag ik dat en- 
e * e nozems in het Feye- 
l°°rdstadion de Neder- 
ai kise vlag verbrandden, 

, n dat vlak voor de eretri- 
Une waar prins Claus zat. 
*J e n heb ik me echt ge¬ 
kaamd. Ik was in het 
>st van mijn hart blij, 
ik geen Hollander 
I ee r ben.” Voormalig Ge- 
(^ n denaar Zef Beeren 
rv woont sinds het eind 
de jaren vijftig in Vic- 

° r ia. de hnnfdsfad van de 


He. 

tad 


de hoofdstad van de 
e st zuidwestelijke Ca- 


J’Oese provincie British 
^•umbia. Het zeer uitge- 
J^kte Victoria telt ruim 
ykOOO inwoners en ligt op 
a ^couver Island, voor de 
es tkust van Canada. 


Pj^ ren en twee van zijn vrienden - 
«n(< r ^ roonen (51) en Theo Kerst- 
v ,.'V) van oorsprong uit respectie- 
i ')k Buggenum en Heerlen - laten 
pi a en gesprek in hun huidige woon- 
9ts overduidelijk merken dat ze 
O 1 nteer terug willen keren naar 
Ij er land. „Dat ik wel nog Neder- 
t 0 s bloed heb merkte ik vorig jaar 
(O ^Vonne van Gennip en het Ne- 
j ands team die successen behaal- 
; maar daar blijft het dan ook 
dfj’ Ze gt Croonen, de enige van de 
Hj, nog niet tot Canadees is ge¬ 
realiseerd. 
e gel r 


^ onmatig treffen de drie elkaar in 
|J?utch Club’ in Victoria. De 
Pu an dse vereniging is een steun- 
jj 1 voor de vele Nederlanders die 
h e j| Ct Ve rre British Columbia hun 
dJ* 0c hten. Op die avonden wor- 
v 1 heel wat verhalen opgehaald uil 


ne el wat verhalen opgehaald uit 
^8 er jaren, 'maar ooit terug naar 
drj* an d? Oohhh no...’, lachen de 
ne 'n koor. 


5 “ 


Blij 

dat ik 
geen 

Hollander 

meer 

ben’ # Vnlr. Pieter 
Croonen , Zef 
Beeren en 
Theo Kersten 
- in Victoria, 
British Co¬ 
lumbia, Cana¬ 
da - hebben 
nooit spijt ge¬ 
had van 'de 
stap over de 
grote plas ... 


Croonen, hier het laatst werkzaam 
bij Gemeentewerken in Roermond, 
vertrok in 1970 vanuit Limburg, 
met name omdat hij ’die hele pa¬ 
pierwinkel in Nederland doodmoe’ 
was. Nu is hij aannemer: „In het be¬ 
gin heb ik veel taalproblemen ge¬ 
kend. Maar ik moet de Canadezen 
nageven dat ze je er niet op aankij¬ 
ken als je een woord verkeerd uit¬ 
spreekt. Ze zullen je altijd helpen. 
Een Hollander, die probeert je echt 
op je nummer te zetten als je iets 
verkeerd zegt.” 

Hierna wordt hij stil en duikt weg in 
de hoek van de bank. Hij wordt tij¬ 
dens het gesprek weer eens herin¬ 
nerd aan Nederland, en dus auto¬ 
matisch aan zijn eerste, inmiddels 
overleden vrouw. Hij denkt daar 
liever niet aan terug. Vandaar dat 
hij ook niet graag meer naar Neder¬ 
land komt: „Als ik twee dagen in 
Limburg ben, wil ik alweer naar 
huis, naar Victoria dus.” 

Belachelijk 

Beeren, oud-secretaris/penning- 
meester van de Geleense carnavals¬ 
vereniging De Flaarisse, had in Ge- 
leen het café de Gaeskaetel. Hij er¬ 


gerde zich destijds steeds vaker aan 
het Nederlands belastingstelsel: „In 
Nederland betaalde ik in die jaren 
meer dan 50 procent van mijn in¬ 
komsten aan allerlei belastingen. 
Belachelijk,” vindt Beeren ook nu 
nog. 

„Hier is de levensstandaard dan wel 
niet zo hoog als in Nederland, maar 
het tempo is ideaal. Lukt het van¬ 
daag niet, dan gaat het morgen wel. 
Als je in Nederland een kaartje 
koopt voor een voetbalwedstrijd of 
voor de bus, dan staat iedereen 
maar te duwen. Iedereen wil het 
eerste geholpen worden. Dat komt 
hier niet voor. Canadezen wachten 
mooi hun beurt af,” aldus Beeren, 
die de afgelopen dertig jaar, net als 
destijds in Geleen, in de horeca 
werkte. Om van de dagelijkse 
rompslomp bij te komen ging hij 
vaak vissen op de oceaan. „Ander¬ 
half jaar ben ik nu gepensioneerd, 
en nu kan ik dus nog veel vaker naar 
dat paradijs toe.” 

Woningnood 

De schilder Theo Kersten (57) uit 
Heksenberg/Heerlen is, evenals 
Beeren sinds 1957 in Canada. Vol¬ 


gens Beeren en Kersten heeft Cana¬ 
da hen goed opgevangen. Kersten 
vertrok uit zijn vaderland vanwege 
de woningnood: „We waren al drie 
jaar getrouwd en zaten nog steeds 
bij pa en ma op een kamertje. Eerst 
moest je getrouwd zijn om in aan¬ 
merking te komen voor een woning; 
op een gegeven moment kwam daar 
bij dat je ook nog kinderen moest 
hebben. Toen vonden we het wel¬ 
letjes en hebben we besloten te emi¬ 
greren. Twee dagen nadat we hier 
aankwamen hadden we al een 
flat...” vertelt hij. 

Geen van drieën heeft ooit spijt ge¬ 
had van ’de stap over de grote plas’. 
Theo Kersten vertelt het in den be¬ 
ginne niet gemakkelijk gehad te 
hebben: „Na negen jaar kon ik pas 
voor het eerst terug naar Neder¬ 
land. En dat was op afbetaling, daar 
hoef ik me niet voor te schamen. 
Maar uiteindelijk is het toch alle¬ 
maal goed gekomen,” aldus Kerst¬ 
en, die er aan toevoegt dat men er 
vanuit ging dat aanpassingsproble¬ 
men er allemaal bij hoorden: „We 
accepteerden die gewoon. Heim¬ 
wee heb ik hier echter nooit ge¬ 
kend. Wel in de tijd dat ik in Nieuw- 
Guinea zat. Toen heb ik in mijn 


zwembroekje op het strand gestaan 
en serieus overdacht hoe lang ik er 
over zou doen om al zwemmend in 
Nederland te komen...” 

Pieter Croonen had grote proble¬ 
men: zijn vrouw kon niet wennen. 
„Daarom hebben we een stuk grond 
gekocht waar we een huis op kon¬ 
den bouwen, zodat we iets eigens 
hadden. Maar onze oude woning 
was moeilijk te verkopen, dus ble¬ 
ven we er in wonen. Uiteindelijk 
heeft ze zich toch goed weten aan te 
passen,” aldus Croonen, die even 
het verleden opzij weet te zetten: 
„Europeanen die hier komen, kij¬ 
ken veel meer naar eigendommen 
dan wij,” gaat hij verder: „Jullie 
denken alleen maar materialistisch. 
Als je hier eenmaal woont let je niet 
meer op zulke zaken. We laten el¬ 
kaar veel meer met rust. Weet je, 
als ik vier van de ruim dertig buurt¬ 
genoten ken. nou dan is het veel. 
Daardoor heb je hier veel meer vrij¬ 
heid...” 

Statussymbool 

En Theo Kersten hierop: „Kijk. dat 
is nu het fijne. Wat deze of gene 
doet, maakt mij niets uit. Hier zal 


niemand naar je toe komen en je 
erop wijzen dat je alles anders moet 
doen. In Nederland gebeurt dat 
wel. Daar bemoeit iedereen zich 
met jouw zaken. Koop je hier een 
nieuwe auto, dan zegt men ’leuk’; 
in Nederland is men dan jaloers. De 
één wil nog een mooiere wagen dan 
de ander. De auto is bij jullie veel te 
veel een statussymbool, you 
know..." 

Tour de France 

Hollanders zitten elkaar op de lip, 
vinden de drie. Als ze wel eens 
bij familie in Nederland zijn, stoort 
hen dat mateloos. „Jullie moeten 
jezelf altijd maar verdedigen met 
argumenten. Op vakantie, thuis bij 
mijn moeder, stop ik mijn oren 
vaak dicht. Ik kan dat gekwebbel 
tijdens dat her en der koffie drinken 
niet verdragen. Ik word daar enorm 
zenuwachtig van. Als ik nog eens 
naar Nederland ga, blijf ik maar één 
week bij mijn familie. De andere 
weken ga ik naar Oostenrijk en 
Duitsland. En dan wil ik dit keer 
natuurlijk niet de Tour de France 
overslaan. Maar na uiterlijk vier 
weken neem ik het vliegtuig terug. 
Dat is zeker.” 
Vooral Beeren laat duidelijk mer¬ 
ken een grote hekel te hebben aan 
mensen die emigreren om geld te 
maken’ of aan 'lui die hier naar toe 
komen als ze in Nederland genoeg 
geld verdiend hebben'. „Die men¬ 
sen willen met mevrouw en meneer 
worden aangesproken. Dat doen 
wij hier niet. Wij kennen geen klas- 
severschil. Ais je een beter baantje 
hebt, wil dat nog niet zeggen dat je 
méér bent. In Nederland is dat juist 
wel het geval. Het is ook daarom 
dat ik Limburg absoluut niet mis.” 

Te lui ; 

Ook de 'slechte mentaliteit' van > 
vele Nederlanders bevalt hen niet 
Volgens hen zijn de meesten te lui ‘ 
om te werken. „Ze zijn lange tijd ■ 
ziek of laten zich afkeuren. En on- ’ 
dertussen spitten ze in de tuin en 
leggen er een vijver aan. En v\ho s 
gonna pay... Dan zeggen ze dat de 
gemeente dat allemaal wel zal bèta- , 
len. Neen, dat kan toch echt niet!” 

Ondanks het feit dat de drie al wat 
ouder worden, denken ze geen mo¬ 
ment aan terug gaan. Zij vinden het 
'schandalig' dat er mensen zijn die 
terugkeren om in Nederland van 
hun pensioen te gaan leven. „Som¬ 
migen zeggen dat ze heimwee heb¬ 
ben, maar dan willen ze wel meteen 
in Nederland een huis en een Mer¬ 
cedes hebben. Neen. dan heb je 
geen heimwee, neem dat maar van 
mij aan," zegt Kersten. 

En Beeren: „Ook al nadert het ein¬ 
de, hier is ons thuis. Ik geniet nu 
van mijn oude dag. Canada is mijn 
nieuw vaderland. Stel dat ik over 
tien jaar sterf, dan wil ik hier begra¬ 
ven worden, in de buurt van de golf¬ 
baan. waar ik veel plezier heb be¬ 
leefd. Of, als ik gecremeerd word. 
dan wil ik dat mijn as over de oce¬ 
aan wordt uitgestrooid, want als 
verwoed visser heb ik veel geprofi¬ 
teerd van de oceaan. Na mijn dood 
wil ik nergens anders naar toe. Ik 
wil in Canada blijven... " 

Léon Tops • Nol Wil¬ 
lens: „Mijn 
hobby gaf 
leven op¬ 
nieuw inhoud. 
Ik heb er dan 
°ok veel aan te 
danken. ” Van 

goudvis 

tot 

volièrevogel 


Iedereen heeft weleens een goudvis of kanarie gehad. 
Sommigen kregen de smaak te pakken en gingen over 
tot de aanschaf van een aquarium of meerdere vogels. 
Veel mensen hebben deze dieren in huis voor een stuk 
gezelligheid, aanspraak en vooral, een brokje levende 
natuur binnen de kamers. Nol Willems (52) uit Maas¬ 
tricht was jarenlang fervent aquariumliefhebber, 
maar is. nu internationaal keurmeester van alle soor¬ 
ten vogels. Als geen ander kan hij stilstaan bij de 
meest gekochte huisdieren van Nederland. 


ruimte die beschikbaar is bepaal je 
de grootte van een aquarium. 

Nol Willems: „Bij vogels ligt een en 
ander anders. In de regel is het daar 
zo dat pa of ma een kanarie krijgt. 
Een vogel alleen vinden ze maar 
zielig en snel komt er dan een twee¬ 
de, derde of meerdere bij. De 
meeste mensen kopen een kanarie, 
parkiet of papegaai voor een stukje 
fluitende, of pratende gezelligheid, 
voor de aanspraak. Ook hier geldt 
dat er zich bij een goede verzorging 
er weinig tot geen nadelen zullen 
voordoen.” Wie volgens Nol Wil- 
tems het ’vogelvirus’ te pakken 
krijgt, ziet zijn hobby uitgroeien 
van kooi- tot volièrevogels. 

Maar lang niet iedereen heeft geluk 
met zijn of haar aanwinst. De vissen 
sterven in het aquarium, de planten 
„In tweederde van alle gezinnen 
tref je wel een vogel of visje aan. 
Dat is ook niet zo verwonderlijk 
want de mens voelt zich aangetrok¬ 
ken tot de natuur en wil daarvan iets 
in huis hebben. Met een aquarium 
haal je een stuk onderwaternatuur 
naar binnen. Een mooie bak is leuk 
om te zien en door de stilte ervan 
geeft hij een stuk rust. Veel psy¬ 
chiaters zeggen niet voor niks tegen 
overspannen mensen: Ga vissen of 
koop een aquarium,” aldus Nol 
Willems. Volgens hem heb je aan 
een goed ingericht aquarium bijna 
geen werk. De juiste combinatie 
van planten, voedingsbodem, water 
en vissen zorgen voor een goed 
'ecologisch' evenwicht. Daarnaast 
kunnen in een aquarium meerdere 
soorten vissen gehouden worden. 
Bovendien is een glazen bak mak¬ 
kelijk te plaatsen. Al naar gelang de 


willen niet groeien, maar de algen 
daarentegen wel. De vogels maken 
meer rotzooi dan verwacht. De 
dure papegaai wil met spreken, 
maar krijst alleen. De kanarie staat 
even op de tocht en legt het loodje. 
Sommige mensen proberen het dan 
nog een keer, anderen verblijden 
vrienden, familie of kennissen met 
hun miskopen. Nol Willems her¬ 
kent deze problemen: „Deze ko¬ 
men voor een groot deel voort uit 
onwetendheid. Vogels en vissen 
zijn gelukkig relatief goedkoop. 
Dus iedereen kan zo’n diertje aan¬ 
schaffen, maar daarbij ontbreekt 
het vaak aan goed advies. Het aan¬ 
bod in de vele winkels is immers 
heel groot. Van een verkoper mag 
je niet altijd verwachten dat hij alles 
weet. In sommige gevallen worden 
de mensen dan ook met een kluitje 
in het riet gestuurd en dan komen 
de teleurstellingen." 


Verenigingen 

Nol Willems weet waar hij over 
praat. Zelf is hij 31 jaar lid van de 
Maastrichtse kanarievereniging ’De 
Topvogels'. Bij elke vogel- en aqua- 
riumvereniging zitten mensen die al 
jarenlang bezig zijn met hun hobby 
en dus ook over een ruime ervaring 
beschikken. Als zij de vragen van 
een buitenstaander of lid, die met 
een probleem kampt, niet kunnen 
beantwoorden, weten zij wellicht 
iemand die dat wel kan. „Maar de 
meest voorkomende vragen van be¬ 
ginners hebben betrekking op de 
huisvesting en voeding van hun 
nieuwe huisgenoten. Als dat goed 
gaat, is veel gewonnen. Ik schat dat 
er in ons land zo’n 70.000 mensen 
lid zijn van een vogel- of aquarium- 
vereniging, die veel gemeen heb¬ 
ben. Keurmeesters komen de vissen 
of vogels van de leden thuis keuren 
en geven advies. Het grootste ge¬ 
deelte van de leden doet dan ook 
aan wedstrijden mee,” aldus Nol 
Willems 

Het leuke van tentoonstellingen is 
het vergelijkingsmateriaal dat je 
daar aantreft. Zo heb je onder an¬ 
dere de club-, regionale en provin¬ 
ciale kampioenschappen. Op al 
deze wedstrijden tref je geïnteres¬ 
seerden aan. maar ook mensen die 
intensief bezig zijn met hun hobby. 
Voor een groot aantal is het houden 
van vissen en met name van vogels 
een nuttige (vrije)tijdsbesteding. 


Zo ook voor Nol Willems. Hij ver¬ 
loor 31 jaar geleden, bij een be- 
drijfsongeluk. zijn linkerarm. Tot 
voor het ongeluk was het aquarium 
zijn grote liefhebberij, maar in het 
ziekenhuis bracht een verpleger 
hem in contact met kanaries. Nol 
Willems: „Twee dagen nadat ik het 
ziekenhuis had verlaten ben ik naar 
een vogeltentoonstelling gaan kij¬ 
ken. Ik was meteen verkocht. Door 
vogels te gaan houden en door cur¬ 
sussen te volgen tot internationaal 
keurmeester, heb ik mijn leven op¬ 
nieuw inhoud gegeven.” 

Hij raadt de mensen die nu veel 
vrije tijd hebben omdat ze werk¬ 
loos, gepensioneerd of arbeidson¬ 
geschikt zijn, dan ook aan om een 
hobby te zoeken. Het haalt hen uit 
hun isolement en ze hebben iets om 
handen en om over te praten. „Kijk 
maar naar mij." zegt hij. 

Volgens een medewerker van een 
dierenspeciaalzaak is de kanarie 
nog altijd de meest gewilde huisvo- 
gel. Dit vanwege zijn zang en de ge¬ 
makkelijke verzorging. Opmerke¬ 
lijk noemt hij de grote vraag naar 
zeldzame tropische en exotische vo¬ 
gels. „Het is duidelijk te merken dat 
de mensen weer graag iets anders 
willen. Nu is het in om vogels met 
een mooi verenkleed te hebben. Bij 
aquariums gaat de vraag nog altijd 
uit naar de vissen die goed bij elkaar 
passen zoals de Neon-Tetra. Maan¬ 
vis. Guppies, Algeneters en 
Plaatjes. Samen met een mooi aan¬ 
tal planten zorgen zij voor een mooi 
aquarium. De tijd van de goudvis 
hebben we al lang achter ons.” Vol¬ 
gens hem hebben de meeste verko¬ 
pers in de dierenzaken een grote ba¬ 
siskennis van hetgeen ze in huis 
hebben, maar weten ze er vaak het 
fijne niet van. „Over de voeding en 
verzorging van het aangekochte 
dier, weten wij wel iets te vertellen, 
maar als de mensen meer willen we¬ 
ten, moeten ze zich daarin verdie¬ 
pen. Het is trouwens opvallend dat 
de meeste kopers bang zijn om iets 
te vragen. Vaak kopen ze een vogel 
of vis met kooi en aquarium en 
uiteraard het voer, maar vragen dan 
verder niets. Dan kunnen wij ook 
niet raden dat ze er niks vanaf we¬ 
ten In de regel adviseren wij de ko¬ 
pers zo goed mogelijk.” voegt de 
medewerker er verontschuldigend 
aan toe. 

Frans van den Broek 

j&mburgs Dagblad 
■ I M jtÊitM 
f 


Zaterdag 21 januari 1989 • Pi L Vogelzang is de grootste speciaalzaak in Zuid-Nederland op het 
gebied van beeld, geluid en elektronika. Om onze vcrkoopteams 
van de afdeling Personal Audio (portable radio’s, autoradio’s, 
walkmans en accessoires) in Heerlen te versterken, zoeken we 
enthousiaste mensen die het verkopen in de vingers hebben. Die 
mensen kunnen bij ons zowel full-time als part-time(koopavond 
en zaterdag) aan de slag. Dus, 


fcl' Dim vind je zeker je draai bij Vogelzang. Want wij bieden je een 
p”' prima werksfeer, goede sekundaire arbeidsvoorwaarden en een 
febv. salaris dat past bij je vakkennis en inzet. Daarnaast 

vo(g je bij ons regelmatig kursussen om vakkennis en verkoop* 

* talent op het hoogste niveau te houden. Spreekt dit je aan, 

Dan kun jij niet om 


Zefc$r njet als je voldoet aan de volgende eisen. Van een full-time 
v e rk oper verwachten we, naast een af gerónde middelbare school¬ 
opleiding, verkoopcrvaring en goede kontaktuele eigenschap¬ 
pen. Je bent tossen de 20 en 25 jam oud. 
Pait-chners zijn enthousiast, hebben gevoel voor verkopen en 
wemrwaar ze over praten afc het over Personal Audio gaat. 


Stuur je sollicitatiebrief, voorzien van een recente pasfoto, naar 
^ .l^gefaamg^ Akystrmttiy, 6411QV Heerlen,, ter attentie van de 
; afdeling Personeelszaken. 


Entnen -Harten Maastricht 


TITriWir 


Met Groene Kruis 
regio ENSU TT 


EjosWioven. NieuaflnhsQen 


* door do ptaatseljke 
on Uboch over Worrrw 


***** 


wadwM in twee basiseenheden. cfie 
wwnkm oeze ouunMnv woroi ooor 


wproön in hun w$rk 
eéd iefcffng geven. 


A. eon wijkverpleegkundige (m/v) 


B. wfjlcverpleegkundigen (m/v) 


voor dedagzorg 

i ?» 1 Mw 


t&ssasr 

A tv » i‘» > 3 


.• 

vV- I (V il ■ ; i . 
Lammens af 
A+ B kunnen 


ofKaaw 


Eon schriN elj ko soMsRMe, MM - 
curriculum vüm, waart*} u vermak* 
wetoe functie het betreft,, leunt u tot 30 
Januari 1960 richten aan: hathaaluur 


31083.6370 


i, regie ENSU, 
AB Landgraaf. 


tempo-team 


Wij hebben werk voor m/v 

medewerkers in 
2rploegendienst 

Bij een bedrijf in Bom hebben wij 
direct werk voor gemotiveerde pro¬ 
ductiekrachten (18 tot 39 jaar), die 
bereid zijn hun handen uit de mou¬ 
wen te steken. Vervoer is gerégeld. 
Wij bieden een goed salaris, vakan¬ 
tiegeld ee doorbetaalde verlofda¬ 
gen. 

Vraag vrijblijvend voor meer infor¬ 
matie over bovenstaande vacatures 
naar Karin Poelman of Mariölle 
Schutgens, afd. industrie personeel, 
tel. 04490-14222. Of kom langs. 


Rosmolenstraat 4, 
Sittard 


& 

| ibmfeurgs Handwerk] 


Goed Wonen/ 
Limburgs 
Handwerk, is een 
van de betere 
meubelspeciaai- 
zaken in de 
Oostalijkn 
Mijnstreek. 


Ooor onze gestadige groei, hebben wij 
momenteel plaatsingsmogelijkheden voor een. 

ERVAREN 

PART-TIME 

MEUBELVERKOPER/STER 

kn het bezit van rijbewijs B-E. 

Kennis van de Engelse en Duitse taai is gewenst. 

Uw schriftelijke sollicitatie met pasfoto, welke 
strikt vertrouwelijk wordt behandeld, kunt u 
richten aan de direktie van Goed 
Wonen/Limburgs Handwerk, Akerstraat Noord 
362, 6431 HX Heerien-Hoensbroek. - . 


MODEBEWUSTE 

ETALEUR 

met ruime ervaring op reclamegebied, 

KAN NOG WERK AANNEMEN. 

Maandag tTn vrijdag 9-18 uur bereikbaar: 

tel.: 045-421088. 


Welke bedrijfearchivaris 
wil zijn energie 
aan onze archieven 
toevertrouwen? 


Alleen al bij het Centraal Archief op het Hoofd¬ 
kantoor van het chemieconcern DSM gaan jaarlijks meer 
dan een miljoen documenten om. Nog niet eens mee¬ 
gerekend zijn dan de vele tienduizenden documenten 
die elk jaar bij de zes divisies van DSM opgemaakt of 
ontvangen worden. 

Het Centraal Archief van DSM zoigt ervoor dat de 
grote stroom documenten die in een internationale 
organisatie als DSM omgaan op een verantwoorde wijze 
"worden opgeslagen en beheerd. Zodat deze ook na vele 
jaren è la rainute geraadpleegd kunnen worden. Voor 
het hele concern vervult dit Centraal Archief, dat 
gevestigd is in het Concemhoofdkantoor van DSM in 
Heerlen, ëen advies- en kennisbankfunctie. 

Voor de groep Ondersteuning en Ontwikkeling 

zoekt het Centraal Archief op korte termijn een 

/• 

Medewerker Ondersteuning en 
Ontwikkeling m|v - ’ 

Na een korte introductie-periode zal deze nieuwe 
medeWerk(st)er zelfstandig werken aan projecten op het 
veelomvattende gebied van het archiefbeheer, zowel in 
de afdelingen als in de divisies van het concern. 
Belangrijkste elementen in de projecten zijn hef 
onderzoek- en advieswerk, alsmëde assistentie bij het 
invoeren van de daaruit voortvloeiende archiefsystemen 
en -technieken. Ook nadat een project, is uitgevoerd 
kunnen medewerkers van de groep Ondersteuning en 


DSM 1$ 


We hébben een oplossingofwé vinden er een. 


Gevraagd voor 


ft. 


en in HEE&LEN-ZUID en HEERLEN-NOORD 


CAISSIÈRES 

VERKOOPSTERS 

afdeling brood en kaas; 
afdeling vlees en vleeswaren. 

Leeftijd t/rri20 jaar: ervaring niet Vereist 
Mogeiijk tot 32 uur per week. 

Schrift sollicitaties aan br.ond.nr. HK 661 Limburgs Dagblad, postbus 3100,^ 
6401 DP Heerlen. 


JÉ 


Ontwikkeling worden ingezet bij archlefwerkzaam- '1 
heden in het betrokken organisatie onderdeel. j 

’ ( i 

» ï 

t jÊ 

Gezocht wordt een man of vrouw met een opleiding 
bedrijfsarchiefkunde (GO-B 2) en met enkele jaren ..J 
ervaring. Aard en inhoud van taak en,funcjüe vereisen ^ 
voorts organisatorisch vermogen, uitstekende contac- 
tuele eigenschappen en enige bekendheid met auto- i 
matiseringstlfchnieken. De mobiliteit van de functie 
maakt het bezit van het rijbewijs BE nodig. De stand- ^ 

plaats is Heerlen. | 

: '1 
■ . -4 t 4 

Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door de 
chef Centraal Archief, de heer J. Cellissen, m 

tel. 045-782659 (tijdens kantooruren) 
en door de heer W. Jeanné (personeelsfunctionaris), 
tel. 045-782295 (werk) of 045-750785 (privé),. W 

Sollicitaties kunnen, met Vermelding van nr. 3/89. , 

FVB, binden 14 dagen worden gericht aan: 'jm 

DSM Limburg bv, rj 11 

Afdeling Personeelsvoorziening en -beheer ij 

Mauritspafk6163 HM Geleen. • 3'3Éi 

Een medisch en psychologisch onderzoek maken .•§ 
deel uit van de selectieprocedure. ^ | 


1 si?-7 
fahetdustécYt r- 1 --A i > -j, 

r 1 I^ T mi * 

& k GEBRS. PETERS B.V. 
BIESSTRAAT 2 
6442 AZ BRUNSSUM 


: 


Aanramerabedr^f Gabrs. Patere B.V. te Brunasum 
zoekt voor zijn. projecten '' 


fuffctme of paft^kfte 


te (unklietor1-1-1950 wBOrt^avenlueel konfinuering in 
dlensivertianrt tor* mMiIBwiiSB tahoort. 


Hef teem teetafl vwdet uit ojbl BeterMring:. 


enige ervaren 

UITVOERDERS 

voor de woningbouW-, utititeitsbouw- en 
renovatSeeector, 


Naast genoemdO ervering is een bouwkurxige 
opleiding op minimaal MXSwireeau epn voorwaarde. 

Schriftelijke aoB o H at la o te richten aan: 
aannemersbedrijf Gebrs. Peters B.V., 
postbus 97, i 

6440 AB Brunssum. 


«% ■ 


vOorgMphÉo-psychiat ache koördinalpfen, cfywertöWer én v tedlge werkweek frunima»^. 

. Wltf e ty Wi te ; ; f 4.192,- enfilwornaal f 

muiftdi&cifatt- ^ .... bruto perifMrid.p<Me 

-«rtsenopteiding met goed ^ 

dtog vEhien prog^^ider/ldi- gevolg afgeidnd; wezen. ^■ 

/- goede kontaktuete eigen- voor ver^Bformöfele^ 

i5!S2S2^ ^ zk^wenefetotdepro^ 

word l!£ , L < r? e * affiniteit totouderen met der, dhr. <2L^r<XJtare, kiff 

gisriragsproblematiék; geriater, tó. 043-633444 

-ervaring to de geestelijke 2094 of 

i^fOf^S^croetne in ons gezondheidszorg strekt tot bij dhr. D>.Scha8eman, 

'ggfe i-t^ uu^aanbevrtinfl. ... ' Wdac,tal.04M33444.B«?.. 

deiutsiftf deelnemen aan cte • - iS. -i.-.- . 2002 . - ’ 

sommee beschikbaar- De voortou r gaat ‘ W ^ 

héidÈffianfÉn van ons huis. 


- Sollicitaties binnen 14 dagen na het versciïijnenvan, 
advertentie onder vermelding van vakèturenummer 8903, 
richten aan het Hoofd Personeelszaken en Organisatie van 
^ .-MS?? 


Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 33 


vrijuit 
Afkicken 


^ v >nd het niet meer zo nodig om 
sla r * e n over de jaren dat ik ver- 
ata ben geweest. Iedereen weet 
j e Hussen wel wat een verslaafde 
7° r maakt en waar hij het geld van- 
an haalt om aan de shots te ko- 
i, ■ Daar is genoeg over gespro- 
' n er > geschreven.” 

[j Ver de vijf jaar dat Marjan nu 
j an is, wil ze wèl praten. „Want 
^ Wordt nog maar weinig over 
? Praat, daar lees je nagenoeg nooit 
s°ver. Het wordt de hoogste tijd 
^ daar ook eens over geschreven 
tnisschien raakt dat dan ein- 
l Jk uit de taboesfeer. Je moet 
enorme wilskracht hebben om 
het gebruik van drug(s) te stop- 
j* n ' Om weer een normaal gevoel 
'' levensvreugde te herkrijgen. 


ZJ * e eerst een geweldig gevecht, 
ra l met jezelf, moeten leveren. 
v s je het per se wil, kunt je beslist 
411 je heroïneverslaving afkomen.” 

J r Jan was zestien toen ze de eer- 
h ^ rva ring opdeed met softdrugs. 
l deed het uit pure nieuwsgierig- 
naar de extase die de drug gaf. 
SC L° nv rede met mezelf èn de maat- 
a Ppij was er mede debet aan dat 
, ’^ee jaar later aan de heroïne 
Lf-in die tijd heb ik ’s nachts ’ge- 
S ]. d en overdag voornamelijk ge- 
t Pen. Mijn dag- en nachtritme was 
v aa l Verstoord. Ik ging veel op pad 
0r heroïne en raakte steeds meer 
0 Ver der van de wereld af. Je doet 
tj , een gegeven moment zulke idio- 
I dingen om aan je geld voor drugs 
lem° men Eigenlijk w 'lde ik dat he- 
sjl aa l niet. Heroïne legt een 
( er m om je heen, zodat de bui- 
jf,'^ er eld niet meer zo hard op je 
°"u. Je vertoeft in een prettige 
j^ld. Heroïne geeft je een warm. 
Heet en veilig gevoel van extase, 

'te H* tase ^‘ e J e na j aa ^ t en die je 
eds weer opnieuw wil beleven.” 


gevecht. 


IS 

een 

lange 

weg 


„Ik ging door een hel 
tijdens het afkicken. Mijn 
gevoelsleven was totaal 
uitgeschakeld door die 
rotzooi. Ik kon niet meer 
blij of verdrietig zijn. 
Besefte in feite niet eens 
meer dat ik nog leefde.” 
”••• ' . ' *■■'•*'*v *• 

ty'P'i? ..• ‘ ' ' ; V: ' I 


-ff »’ " 


f 

' • it «f 

- i^|V : L; . .. - 

' ’. .. : » 

4 

• ■ X 


■ • • 

\ • ; / : te A 


I • 


: ’ 2 ' vt.V CSsai 
w, ■ «*■ * 
Xr.. 


PI j 
• Het enige 
waar ze van 
genoot was 
haar kind. 


Foto: CHR1STA HALBESMA 


Methadon 


L r i. an was tweeëntwintig toen ze 

WiLL ^ at a * s ze 20 met bet drugge- 
'k doorging, ze niet meer uit de 

1 z °u komen waarin ze beland 
q S ' ’dk voelde een drang om weer 
gezonde manier door te gaan 
tij. ae t leven. Bemerkte nog net op 
^ dat het hartstikke fout zat met 
d e ' Het kostte me erg veel moeite 
tU»? 0e d te verzamelen om naar een 
hdonpost te gaan. Toch heb ik 
gedaan. Methadon is een ver- 
^ a gingsmiddel voor heroïne. Ik 
eerst een motivatiegesprek 
een arts, waarna ik werd door- 
4 Uar d naar het ziekenhuis. Daar 
0 ~5 st ik een aantal onderzoeken 
tj t i e ^8 aan , onder andere op Hepa- 
i n * “• Na veertien dagen mocht ik 
Ujj. e methadonpost onder toezicht 
^ JU drankje komen innemen, tus- 
twaalf en één uur ’s middags. 


Dit herhaalde zich dagelijks en voor 
het weekend kreeg ik de methadon 
mee naar huis. Je moest, althans 
voor een verslaafde, dus vroeg je 
bed uit. 

De uitslagen van het ziekenhuis 
moeten eerst binnen zijn, voordat 
ze met de methadon kunnen begin¬ 
nen. 

Naast de methadon nam ik af en 
toe, als de drang groot was, hero¬ 
ïne. Het heeft zeker nog een jaar 
geduurd voordat het me lukte me 
los te maken van het gebruik van 
drugs. Af en toe viel ik terug in het 
oude patroon. Ik zocht dan mijn 
verslaafde vrienden op en spoot 
weer. Vocht als een bezetene tegen 
mijn verslaving. Totdat ik erachter 
kwam dat als ik met mijn verslaafde 
vrienden bleef omgaan, ik nooit van 
de heroïne af zou komen. 


Gevoelens 

Ik was, ook tijdens het innemen van 
de methadon en het afbouwen van 
de heroïne, totaal niet geïnteres¬ 
seerd in de buitenwereld. Het 
maakte niet uit wat er om me heen 
gebeurde, het liet me allemaal 


koud. Ik had totaal géén gevoelens 
meer.” 

Langzamerhand overwon Marjan 
de drang om heroïne te nemen. De 
behoefte aan methadon werd met 
stukjes en beetjes afgebouwd. 

,.Ook in die periode ging ik vaak 
door een diep dal. Maar ik hield 
vol! Om iets te doen te hebben en 
maar niet aan drugs te hoeven den¬ 
ken, ging ik een cursus volgen en 
deed ik vrijwilligerswerk. Ik leerde 
mensen kennen die niets met drugs 
te maken hadden. Hen ging ik ver¬ 
trouwen en vertelde ik ook over 
mijn probleem. Ze begrepen me en 
mede aan dié mensen heb ik het te 
danken dat ik er langzaam uit het 
dal kwam. 


Zwanger 


Het volgende probleem kondigde 
zich aan. Ik had een vriend en de re¬ 
latie met hem ging zienderogen ach¬ 
teruit. Het was maar beter dat we 
ermee zouden stoppen. Ik was de¬ 
gene die het toen uitmaakte. Een 
maand later merkte ik dat ik zwan¬ 
ger was!” 

Marjan stond nog maar op een lage 
dosis methadon toen ze een paar 
maanden zwanger was en de 
heroïnespuit had ze al een tijd niet 
meer aangeraakt. „Tussen de derde 
en vijfde maand van de zwanger¬ 
schap werd ik clean. In de vijfde 
maand was ik overal vanaf. In ver¬ 
wachting zijn gaf me weer nieuwe 
levenskracht. Het was een heerlijke 
tijd en ik voelde me de mooiste 
vrouw van de wereld met m’n 'buik¬ 
je’. 

Het werd toen ook de hoogste tijd 
om een andere woonruimte te zoe¬ 
ken. Ik kon mijn kindje toch niet 
opvoeden in de kamer waar ik 


woonde. Druk bezig met de baby- 
uitzet en het inrichten van de flat 
die ik toegewezen kreeg, had ik 
weinig tijd om aan drugs te denken. 
Ik kreeg veel steun van mijn nieuwe 
kennissen.” 

Marjan bracht een gezonde baby ter 
wereld. Toen ze met haar kind naar 
huis ging, had ze alleen nog maar 
gevoelens voor de pasgeborene. 
Voor de rest liet alles haar nog 
steeds koud. Dat bleek een reactie 
te zijn op het afkicken. Het enige 
waar ze van genoot, was haar kind. 
„Het heeft nog ruim een jaar ge¬ 
duurd voordat ik bemerkte dat ik 
weer openstond voor de dingen die 
om me heen gebeurden. Ik had dat 
jaar sterk wisselende stemmingen. 
Zo durfde ik bijna niet meer naar de 
stad te gaan. En als ik de moed had 
opgebracht, liep ik uiteraard met 
een enorme boog om het station 
heen. Ik was vreselijk bang terug te 
vallen in het oude patroon. Uit 
angst sloeg ik over naar de andere 
kant. Ik maakte een dagindeling 
waarbij ik mezelf dwong daar voor¬ 
al niet van af te wijken. Ik was bezig 
met het psychisch afkicken van mijn 
verslaving. Toch ging ook dat 
over.” 


Lezen 

Anderhalf jaar na de geboorte van 
haar baby nam Marjan weer een 
boek ter hand. „Simpele verhalen 
weliswaar, maar ik las tenminste. Ik 
merkte dat mijn hersens opnieuw 
gingen werken. Ik voelde me net als 
mijn baby, die nog alles moest le¬ 
ren. Ik moest opnieuw leren, leven, 
denken en voelen. Een sterk gevoel 
van onrust en slaapmoeilijkheden 
hadden in de afkickperiode de over¬ 
hand. Ik leefde met mijn gevoelsle¬ 
ven in een woestijn. Mijn creativi¬ 
teit was helemaal kapot. Kon me 


ook totaal niet meer concentreren. 
Het gevoel voor zelfrespect en 
eigenwaarde was verdwenen. Ik 
moest dat opnieuw gaan ontdek¬ 
ken. Mijn manier van denken was 
nog lange tijd destructief. Ik moest 
mezelf weer leren op een positieve, 
opbouwende manier te gaan den¬ 
ken. En als je daar doorheen bent 
ga je pas de tijd verwerken vóórdat 
je met drugs begon.” 

Nu, na vijf jaar is Marjan eraan toe 
te beseffen wat ze heeft doorge¬ 
maakt tijdens het heroïnegebruik. 
„Ik kan er ook nu pas open en eer¬ 
lijk over praten. Ik kan weer blij 
zijn, want in feite ben ik een echte 
levensgenieter." 

Kunstacademie 

Marjan is op het moment bezig met 
een schriftelijke cursus en als alles 
goed gaat, gaat ze binnenkort naar 
de Kunstacademie. 

„Ik kan nu weer blij zijn met de zon 
die schijnt. Eigenlijk moet ik nog 
één jaar. En daar bedoel ik mee dat 
iemand die zes jaar verslaafd is ge¬ 
weest, ook zés jaar de tijd nodig 
heeft om werkelijk van de drugs af 
te komen. Maar ik weet nu zeker 
dat ik het red. Vaak denken de 
mensen van ons: Eenmaal ver¬ 
slaafd, altijd verslaafd! Dat is abso¬ 
luut niet waar.” 

Marjan wil met haar verhaal niet al¬ 
leen duidelijk maken dat drugver¬ 
slaafden best van hun verslaving af 
kunnen. 

Problematiek 

Marjan: „Ik wil ook kwijt, dat ik de 
manier waarop de maatschappij 
neerkijkt op drug- en ex-drugver- 
slaafden, afschuwelijk vind. Ze 
worden vaak behandeld als een stuk 
vuil. Als voorbeeld noem ik dan het 


feit dat de gemeente Heerlen een 
methadonpost wil openen in een 
pand aan de Bokstraat en dat de 
omwonenden dit afwijzen. De be¬ 
woners geven onder andere als ar¬ 
gument dat ze dan vierentwintig uur 
geconfronteerd gaan worden met de 
problematiek van drugverslaafden. 
Maar het is helemaal niet zo dat de 
drugverslaafden daar al die tijd 
rondhangen. Ze komen er alleen 
maar om de methadon in te nemen 
en gaan vervolgens weer weg. 

Ik kan me daar vreselijk kwaad om 
maken. Verslaafden zijn geen men¬ 
sen daar je vies van hoeft te zijn! Ze 
móeten geholpen worden. En dat 
kan onder andere met methadon- 
verstrekking. Bij het gebruik van 
methadon verzwakt namelijk de 
jacht op de heroïne. Je krijgt de rust 
om eens stil te staan bij waar je mee 
bezig bent. De methadon zorgt voor 
een stop van de voortdenderende 
trein waar je in zit, die steeds maar 
harder gaat. Zonder methadon af¬ 
kicken betekent verschrikkelijk 
ziek zijn. Het risico dat je weer te¬ 
rugvalt in druggebruik is dan groot. 
Het zou toch te gek zijn als onze 
.medemensen niet open staan voor 
verslaafden die willen afkicken. 

Als je verslaafd bent aan alcohol of 
nicotine krijg je, als je eenmaal er 
vanaf bent, alleen maar pluimen op 
je hoed. Als je aan de drugs ver¬ 
slaafd bent geweest, wordt er vaak 
nog jaren op je neergekeken. Ik 
vind dat maatschappelijk gezien er 
rond drugverslaving veel te veel op¬ 
hef wordt gemaakt. Procentueel is 
het aantal druggebruikers slechts 
een handjevol in vergelijking met 
alcohol- en medicijnverslaafden. 
Alles wat met drugs te maken heeft 
roept sensatie op. En dat terwijl al¬ 
cohol een veel gevaarlijker drug is.” 

Monique Corten 


Kleine makelaar gooit hoge ogen r Me*f!?' e lt een man van niiddelba- 

met een uitstekende 
v an en goede carrièreperspectie- 
e n ’ ° m er zomaar ’uit’ te stappen 
°°r zich zelf te beginnen? Veel 
di e nSen zu Hen op 42-jarige leeftijd 
Sij sta P niet meer wagen, blij als ze 
| (j e rtle J het regelmatige salaris en 
hekff ns ’° enrec ^ ten ^' e ze keurig 
t er L en opgebouwd. Gewoon, bo- 
ied a,Tlmen trommeltje mee, braaf 
ere dag naar het werk en 
v °nds languit voor de tv. 

r ha°| r ^ ans Ernens telde dat alle- 
V Q a n 'et zo zwaar. De veertiger uit 
l<w rend aal maakte in de zomer van 
Stj Z 'J n bureau leeg bij makelaar 
l>ad h^ lra ' n Heerlen. Zeventien jaar 
zier - ^ aar ë ewerkt - altijd veel ple- 
e r ' n z 'jn werk gehad. Ernens had 
goed h * acet,en van h et onroerend 
t a Q doorlopen, waaronder ook het 
te k ren van h°tels, kastelen en gro- 
d e an toren. Nu verbrandde hij van 
Pen ne °P ar >dere dag die sche- 
f a ac hter zich. Zelfs een hartin- 
v ' n 1985 vermocht niet hem te 

niei Ünv ® n ‘ «llt was toe aan een 
uwe uitdaging,” verklaart Er- 

bü heb altijd met veel plezier 

kom • nstra 8 ew erkt, maar dan 
j e . J^ °P een bepaalde leeftijd dat 
j|( Als ik het nu niet doe, doe 

de ff* no °d nteer.” Bovendien wil- 
Pet f ec .htgenote van Ernens, die 
°ok !f' n d er en het huis uit had, 
homB Weer eens wef l cen - Ernens 
r es bar deerde haar tot zijn secreta- 

ziin^’ P* aatst e een stel bureaus in 
n htns en schroefde een grote 

d'j j? r plaat aan de muur: ’Makelaar- 

s Pht na ^ e * aar ze 8 l no S 8 een moment 
.,D J oo le H hebben £ e h a d van zijn stap. 
Stie rdat b '^ m ^ n vor ’g e werkgever 
kri' 0Sa ZOVee l mensen werken, 
en dP de ^ ant de ene keer met Jan 
k- ,. ai Pdere keer met Piet te ma- 
Maar eigenlijk wil de klant lie- 
die L^ er,cen met dezelfde makelaar 
h e f em °°k aan zijn vorige pand 
geholpen. Bij een grote on- ’ Leeftijd 
speelt 
geen 
rol’ 


ONDERNEMEND BEGINNEN 


Makelaar Hans Ernens licht het dak van een schaalmodel van zijn nieuwste project; stolpwoningen. 

Foto: FRANS RADE 


derneming ontbreekt de persoonlij¬ 
ke begeleiding. Je krijgt daar soms 
als klant met vier verschillende 
mensen te maken. Je hebt dan na¬ 
tuurlijk wel specialisten.” 

„Een kleine zelfstandige makelaar 
kan echter zorgen voor een meer 
persoonlijke benadering. Veel on¬ 
dernemers vinden dat fijn, ze heb¬ 
ben dan ook een betere waarborg 
dat hun plannen niet tevoren uitlek¬ 


ken. Bovendien kan ik, omdat ik al 
de nodige ervaring heb, op vrij kor¬ 
te termijn mijn klanten van advies 
dienen. Ik weet wat er hier en daar 
te koop is, ken de regio zakelijk en 
privé op m’n duimpje.” Relative¬ 
rend: „Ik moet mijn deskundigheid 
natuurlijk niet overdrijven, maar 
wat er aanwezig is, weet ik wel te 
gebruiken.” 

Ernens verdient zijn brood nu zo¬ 


wel met het verkopen van woonhui¬ 
zen als met commercieel onroerend 
goed. Vooral in de huizenmarkt is 
natuurlijk veel te doen. Hij krijgt 
veel reacties op z’n nieuwste pro¬ 
ject: stolpwoningen, ruime pirami- 
de-achtige woningen die overal in 
de provincie worden neergezet. 

Minder druk is het in de handel in 
bedrijvenpanden. Inmiddels, ruim 
twee jaar na z’n start, kan de make¬ 


laar toch bogen op kleine succesjes 
in het commercieel onroerend 
goed. Ernens erkent dat ook de 
economische groei erbij heeft mee¬ 
gespeeld dat hij vorig jaar veertien 
bedrijven aan een nieuw onderdak 
kon helpen. Het ging vooral om be¬ 
drijven die binnen de provincie wil¬ 
den verhuizen. Recentelijk bracht 
hij onder meer Peter Willems Com¬ 
puters, het bureau Research & 
Marketing en de winkel Sleeptrend 
onder dak. 

Was zijn omzet in 1987 tien procent 
hoger dan hij tevoren had ingecal¬ 
culeerd, in 1988 steeg de omzet tot 
vijftien procent boven de verwach¬ 
ting. „Dit jaar zal die omzet wel sta¬ 
biliseren.” 

Hoewel zijn makelaarskantoortje 
nu goed draait, vergeet Ernens niet 
dat de start niet zonder problemen 
verliep. Met het installeren van een 
bureau en dan wachten op de eerste 
klant, ben je er niet. Aan makelaars 
is immers geen gebrek. „Het is wel 
moeilijk om een eigen klantenkring 
op te bouwen," erkent Ernens. 
„Maar ik heb er tevoren ook wel 
over nagedacht, met deskundigen 
gesproken en een gesprek gehad 
met de notaris. Gelukkig kenden 


Voor suooeslies vuur de^e 
rubriek, schrijf naar: Lim¬ 
burgs Dagblad, redactie 
economie, postbus 3100. 
6401 dp heerleu. uf bel 045 
739263 


nog enkele mensen in deze streek 
me persoonlijk vanuit het verleden. 
Als ik deze zaak had moeten begin¬ 
nen in Eindhoven bijvoorbeeld, zou 
ik het ontzettend moeilijk hebben 
gekregen.” 

De makelaar is geboren en getogen 
in Groningen. Twintig jaar geleden 
kwam hij naar Limburg. Het feit 
dat hij geen 'echte’ Limburger is, 
heeft niet in z’n nadeel gewerkt. 
„Als mensen merken dat je toch 
probeert het dialect te spreken, 
wekt dat vertrouwen.” 

Hij huldigt het principe dat ieder¬ 
een in z’n waarde moet worden ge¬ 
laten. „Ik praat net zo geiflakkelijk 
met een verkoper van tweedehands 
kleding als met een juwelier. Ik kan 
met beiden goed overweg. Je per¬ 
soonlijkheid speelt enorm mee. Je 
moet op ieder niveau een interes¬ 
sant verhaal kunnen geven. Bij veel 
vrije beroepsoefenaars ontbreekt 
dat." Ernens stopt nu vijftig of zes¬ 
tig uren werk in zijn onderneming. 
Voorlopig denkt hij nog niet aan 
een personeelsuitbreiding. „Mis¬ 
schien over tien jaar, als ik het wat 
rustiger aan ga doen.” 


Twijfelkontjes 


Twijfelkontig’ zou (met dank aan 
Yvonne van Gennip die het woord 
tot algemeen gangbaar begrip heeft 
gemaakt) een redelijk juiste om¬ 
schrijving kunnen zijn van de ma¬ 
nier waarop ons Limburgs provin¬ 
ciaal bestuur met het Plateau van 
Margraten is omgesprongen. 
Wat ziet, nauwelijks is de beslissing 
van minister Neelie Smit-Kroes be¬ 
kend, dat de ENCI wat haar betreft 
de tent maar moet sluiten, of een lid 
van Gedeputeerde Staten van Lim¬ 
burg laat triomfantelijk weten dat 
hij en zijn collega-bestuurders de 
afgraving van het Plateau van Mar¬ 
graten eigenlijk ook nooit hebben 

zien zitten. 

Dat is natuurlijk een gemakkelijke 
uitspraak wanneer het besluit al is 
genomen. Die die mening hebben 
ze daar in Maastricht trouwens we) 
al die jaren zorgvuldig verborgen 
weten te houden. De smaakmakers 
in het Provinciehuis waren na ruim 
twaalf jaar studeren, twaalf jaar 
luisteren naar voor- en tegenstan¬ 
ders, twaalf jaar aktievoeren, twaalf 
jaar lobbyen door de ENCI en 
twaalf jaar ambtelijke adviezen he¬ 
laas minder opgeschoten dan minis¬ 
ter Smit-Kroes, die na één bezoekje 
aan het omstreden Plateau tot de 
conclusie kwam. dat de mergel bij 
Margraten in de bodem moet blij¬ 
ven zitten en dat er geen immens 
groot gat moet worden gegraven om 
het gele kalkspul naar Maastricht te 
transporteren. Nee, in het Provin¬ 
ciehuis was veiligheidshalve beslo¬ 
ten om nóg maar weer eens een rap¬ 
port op te laten stellen. Dat is een 
veilige vertragingstaktiek en dat 
voorkomt het nemen van besluiten. 

Nu is het voor de bewoners van het 
riante gebouw op de rechteroever 
van de Maas ook wel erg moeilijk 
om een besluit te nemen, waar men 
de ENCI mee zou krenken. Dag-in, 
dag-uit immers kijken zij. wanneer 
zij na een poosje noest nijveren 
even een blik uit het venster wer¬ 
pen, naar de overkant van de Maas 
waar dat Belgische bedrijf 24 uur 
per dag het Limburgse landschap 
verandert in cement. En het is nu 
eenmaal zo in dit leven, dat een 
goede buur (op St. Pieter met een 
sterrenrestaurant als Chateau Neer- 
canne onder handbereik) beter is 
dan een verre vnend (in Margra¬ 
ten). 

En zoals Gorbatsjov door zijn op¬ 
treden en ontwapeningsvoorstellen 
ineens de populairste man in het 
Westen werd, zo is minister Smit- 
Kroes door haar kordaat en snel be¬ 
sluit om het gebied tussen Margra¬ 
ten en het Rooth te sparen in Zuid- 
Limburg plots een heel populaire 
vrouw geworden. Populairder dan 
gouverneur Sjeng Kremers, bij¬ 
voorbeeld, die wat het Plateau van 
Margraten betreft nooit heeft willen 
of durven zeggen wat hij er zelf van 
vond. (Trouwens, hoe zou het toch 
met onze Sjeng zijn. Je hoort er zo 
weinig meer van de laatste tijd...). 

Maar of die populariteit van minis¬ 
ter 'Neelie' blijvend zal zijn? Het is 
nog maar de vraag. Want zij zit nog 
met de Oost-West-baan in haar mi¬ 
nisteriële maag. En met de geluids¬ 
overlast rond het vliegveld. En met 
de toekomst van Eurocontrol. Alle¬ 
maal zaken waarover de positieve, 
maar ook negatieve beslissingen via 
haar naar de bevolking van dit 
landsdeel zullen worden gestuurd. 
Boze tongen beweren nu al dat het 
besluit om het Plateau van Margra¬ 
ten niét af te graven het wisselgeld is 
voor de beslissing om de de Oost- 
West-baan wél aan te leggen. Een 
boute bewering, die vooralsnog 
nergens door gestaafd wordt. 

Een ding is gelukkig wél duidelijk. 

Wat de Oost-West-baan betreft 
hoeven we niet te twijfelen aan het 
standpunt van het college van Ge¬ 
deputeerde Staten. Dat is voorstan¬ 
der. Al jaaareit. 


Peter Bruijns 
' • ,1' v 


I 
w ■IERLAND 


i/Ti 


: r, . .5 ■ -i >-. ,_.j? r<_ ; ■ 

i X» i v v. C ' l; ( ^ » 


o^r-i * a * 

•vX-w' 


AGOGISCH ONDERWIJS 


* *J-'_ -22' Wt 


» Ma2 } schüpp3ii;k we r k 


loelatingsexafTur 


Jp Tfe ” J•.!■.. 


•* Pers jfieHASrE 


4 i r ; 
,j» I '*-i pen dat 


• inncht^gswerK 


Zaterdag 28 januari a.s 
van 1 1.00 tot 1 4 00 uur 
'cqecouw Heiöevieriaan 2. He 


Teiefoon 045-721010 


HOE PEDAGOGIEK 
HEN klls klaari H'ïW r 


KadcrvipW-idm^ 


De deeltijdstudie I 
biedt een unieke n 
tukheid een kwalificatie 
te verwerven voorhogere 
kaderfimcties in bet 
brede pedagogische 
werkveld. Daarnaast is 
het van betekenis voor 
hen <fie verdieping van 


t tJbehoev*. van i 
dingvan ben 
fijkheden. Bovendien 
gaat het on een inten 
santé en verrijkende 
studie met perspectieven | 
voor diegenen, die een 
pedagogische opleiding 
willen volgen uit pure 
i belangstelling of uit 


HOGER KREATIEF- 
AGOGISCH ONDERWIJS 


• KredDe' EcluKatiet werx 


• NIEUWE SPECIALISATIES 


• Kreatiüve Therapie 


MIDDELBAAR 

BEROEPSONDERWIJS 


B.K.B. 

P.D.B, 

M.B.A 


VAN MIERI.0: 


Büï 


!.*f"r ;t: M j K . Et ‘ . 

5600 AH EINDHOVFN 


• InnchtinqswerK 
'Vj£ . 
-.;L .4'' • 


STERK IN KLASSEWERK 


Praktijkdiploma informatica 

.-fiKserkende AMBI 88 examens 


X HOGESCHOOL SITTARD 
Hogeschool 


Katholieke Leergangen 


Sittard 


OPEN DAGEN 

EINDHOVEN 

MAASTRICHT 


VOLG iSy.i L , 

Meezcif i; sx 

Heerlen 


■ omputer Schooi 


en Wij 


EENJARIGE DAGOPLEIDINGEN 


Boeiende beroepen met toekomstperspectief 


'CRE^AR: 


Bon voor informatie 


OP EN DAGEN 

SINDmOv'EN 

/AASTRiCnx 


iN 


INSTITUUT NOTENBOOM! 


| Bcukeboomwcg24,6132 AC Siasid Telefoon 04490 • 16732 


Samen 
Sterk in 
KLasse 
Werk 


l Nauwe samenwerking theorie en praktijk 
• Veelzijdige opleiding van hoog niveau 
• Mogelijkheid tot specialisatie 
• Groot tekort aan leraren in 1992 

Educatieve Opleidingen I - 

l 


1 wburgs Dagblad 


URSUSSEN+' 

PLEIDINGEN OPLEIDINGSINSTITUUT 

„DE THERMEN” 

Raadhuisplein IS, Heerlen 
Telefoon ©45-7*3717 


*egin MAART STARTEN DE 
n| EUWE CURSUSSEN: 

* praktijkdiploma 
boekhouden; 

^ moderne 
bedrijfsadministratie; 

^ middenstands- 
opleiding. 

^iefonische informatie: 

°45-3l2566. II Lessen/onderwijs 


ANWB auto- + motorrij¬ 
school Wischmann & Zn., 
Europaweg Zuid 337, 
Ubacn over Worms. Tel. 
045-321721. Voor alle rijbe¬ 
wijzen A.B.C.D.E. Chauf- 
feursopleiding goed.ver¬ 
voer, pers.vervoer, bederfe¬ 
lijke goed., gevaarlijke stof¬ 
fen. Vrachtautolessen Mer¬ 
cedes 1217 of Daf’2800 Spa- 
ce Cap. 


BIJLES Ned. moderne en 
klassieke talen door erva¬ 
ren docent, 045-317161. 


SPAANSE LESSEN voor 
beginners, gevorderden en 
conversatie. Tel. 045- 
418971. 


Illllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 


GLATZE? 

IHAARPROBLEME7I ^atspraktijkdiploma voor 


Mrijfsadministratie 


SPD 


p 

1 februari as. starten weer te Maastricht, 
9| ttard 

en Weert de mondelinge II 

topleidingen voor br U H II> 

u ans zijn lopende SPD-l-opleidingen te Heerlen, 
ttricht, Roermond, Sittard, Tegelen en Weert. 

I^-’ Prosp. en aanmelding: 

k|| Tiburgse SPD-opleidingen 

Oir • 

drs. S.J.M. Brouwers 
Gloriët 9 

6247 BB Gronsveld 
tel. 04408-2304 


Neues Haar wird 
mit dam eigenen 
Haar lorm- und 
typgerecht 
eingewebt 
ScWafen, sau- 
nen, duschen, 
Sport treiben. 
Alle Frisurenwünsche werden er- 
fültt. 

Unverbindliche Kostenlose Bera 
tung von Dienstag bis Samstag im 
Studio. 

Haarpraxls Stuppi 

Coifleur-BiosthatiK-Kosmetik 
5100 Aachen. Heinrichsallee 48 
Telefon 09-49-241/50 82 78 
Ruilen 


EENGEZ.WON. geh. on- 
derkelderd m. tuin. 4 slpk. 
te ruil tegen soortgel. won. 
Niet in Kerkrade-Oost. Tel. 
045-464345. 


Grote EENGEZINSWO¬ 
NING m. 4 slpks. te ruil te¬ 
gen kleine woning m. 3 
slpks. of etageflat Bruns- 
sum, Hoensbroek en om- 
gev. Tel. 045-255720. Mdgo/mhno Heijerveld Sittard 

Mgr. Claessensstraat 4, Sittard, tel. 13245 

f 'd. - Oriëntatie op verzorging, dienstverlening en 

gezondheidszorg 

UK - Beroepsopleiding voor realisatie, presentatie en 
||> . commercie 

JsjjSWl _ Arbeidszaken/personeelswerk en sociale 

AW dienstverlening 

" i - Inrichtingswerk en cultureel werk BANENMARKT 


^^HOOl 
SCHOOLVERLATERS 

OP 

LBO/MAVO 

NIVEAU 

r EN 1 

VTTCPUI? ' 


BEDRIJVEN 1 
IN DE TECHNISCHE 
EN INDUSTRIËLE 
SECTOR 


D\\ 


WERKGEVERS EN SCHOOLVERLATERS 
KUNNEN ELKAAR ONTMOETEN OP 

DINSDAG 24 JANUARI 1989 

van 19.00 - 20.00 uur in de 


R.K. TECHNISCHE SCHOOL KEPKPADE 


Old Hickoryplein 1 
6461 EZ KERKRADE 


Vóórinschrijving mogelijk via schooldekaan Inlichtingen: 045-457057 

Entree ƒ 1,- 

Iedere bezoeker ontvangt bij de ingang een overzicht van de 
deelnemende bedrijven en hun vakatures 


_Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 35 


VERKOOP 
BIJ EXECUTIE 

Op donderdag 26 jan. 1989 te 11.00 uur zullen ten laste van 
Fopax B.V., gevestigd te Heerlen, Putgraaf 208, 10e etage, 
worden verkocht de volgende roerende goederen: 

KANTOORINVENTARIS 

bestaande uit:- vijf Harris personal computers, 20 mB. met toetsenbord en 
monitor en MS-D.O.S. software; 

- vijf Digital terminals VT-220, met toetsenbord; 

- twee Kaypro personal computers, 20 mB, type 2861, met 
toetsenbord, monitor en MS-D.O.S. software; 

- een IBM personal computer, 20 mB, type XT 286, met 
toetsenbord, monitor en MS-D.O.S. software; 

- een Panaflo personal computer, 20 mB, met toetsenbord, 
Datas monitor en MS-D O S. software; 

- een Digital terminal, type Microvax II, kap 9 mB, voorzien 
van 2x150 mB Winchester en Digital tapestreamer, type 
TK50, kap 95 mB; 

- vier Geveke electronics asynchrome multiplexers, type 
4650; 

- een Geveke multiplexer isolan repeater; 

- twee Moterala multiplexers. type Codex 6003; 

- twee CDS modems, type Trellis V32; 

- Matrix en Daisy wheel printers; 

- een Canon laser beam-printer LBP-A2; 

- een Canon fotokopieerapparaat, type NP3525, voorzien 
van sorteerinrichting; 

- diverse gelamineerde bureaus; 

- bureaustoelen, kasten, lampen enz. 

De verkoop vindt plaats te Heerlen, Schaesbergerweg 138 (café Hermans) 
en geschiedt a contant en zonder opgeld. 

Kijkdagen: 

de goederen zijn op 

woensdag 25 januari van 14.00-16.00 uur 
en donderdag 26 januari van 9.30-10.30 uur 
voor een ieder te bezichtigen op het adres 
Putgraaf 208, 10e etage, te Heerlen. 

Kavellijsten 

zijn verkrijgbaar tijdens de kijkdagen/uren. 

De deurwaarder der rijksbelastingen 
belast met de verkoop, 

H.H.J. Brouwer. i?6ws 


VAK EIGENZINNIGHEID 


Tin 
Quadflieg is nu voor u hét adres voor het sterkste staaltje van 
Japans autovemuft: Daihatsu. 

Om dit te vieren hebben wij van 21 tot en met 28 januari niet 
alleen een hapje en een drankje voor u klaar staan, maar bieden 
wij u ook heel wat feestelijke extra’s. Als u nu besluit ti j dens onze J 
feesteli j ke open huis dagen een nieuwe Daihatsu te kopen, j/ 
dan worden er g een afleverinqskosten berekend. / 

Kom dus snel naar onze showroom, en . jmhG . 
bewonder de handige Cuore, de onlangs géin- 
troduceerde Charade 1300 met z’n 1,3 liter 
16 kleppen motor, de nieuwe Feroza, de ^ 
sterke Rocky en de verschillende andere 
schitterende modellen. ___—-t 


*. IZ 


V . < 

* £ 


'' ,A 

1 ! I 


Open fw® 

\anoan. 

Charade: 2 en 4 deun met ochterfdep - 4 of 5 versnellin¬ 
gen of automoot - diesel of normale loodvrije benzine. 
1000, turbodiesel, GTti, 1300 en 4WD uitvoering. Verbruik 
d»seM:27,8 bij 90 km/uur-oueleratieCTti von 0400 km 
in 8,2 seconden - vanaf prijs f 16.390,- (ind. BH/.). 


Cuore: 2 en 4 deurs met achterklep - 4 of 5 vernielingen 
of automaat - cilinderinhoud 846 cm 3 - topsnelheid 130 
km/uur - gewicht 605 kg - verbruik bij 90 km 1 op 25 - 
Cuore vanaf prijs f 12.795,- (incl. BH/.). 


Autobedrijf Ton Quadflieg 
Reeweg 112,6374 BZ Landgraaf 
Teb 045-321810 


Benzine verbruik volgens ECE norm 
S.L&O. Prijzen vanaf importeur. 
Prijs- en specificotiowijzigingen 
voorbehouden. 


FerOZO: Leverboor alsSoft-Top, Cabrio-Top en Resin-Top - 
krachtige 1,6 liter 16 kleppen motor - vterwieiaandrijvtng - 
trekgewicht 1500 kg. Stondoard 5-bok. Vanaf prijs 
f 25.495,- (ind. BH/.). 

Rocky: Soft-Top, Hord-Top of Wogen - benzine, diesel of 
turbo-diesel - cilinderinhoud 1998 cm 3 of 2765 cm 3 met 5 
versnellingen - Rocky vonaf prijs f 24.700,- (exd. BH/.). 

H i jet: Standaard of verhoogd dok als VAN, Pick-up of per 
sonenbusje - met of zonder zijramen - 843 cm 3 nw» een 
top von 115 km/uur - vonof prijs f 10.966,- (excl. BHf.). 


UW NIEUWE DAIHATSU-! 


KOM NIET TE LAAT OP = OP! 

OPRUIMING 

20°o - 30% - 40% - 50% korting op bankstellen - 
wandmeubels - salontafels - eetkamers 


MIK MEUBEL 


Hoek afslag autoweg HeeHen-Zuid 


LOCHT 2 KERKRADE 
Zaterdag 21 januari 1989 # PagingJl 
heeft 


gewonnen 


HET 


PLATEAU 


Terug naar het begin van de strijd, die precies twaalf jaren, twee maanden 
en tien dagen heelt geduurd. Op cS november 1976 vraagt de ENCI con¬ 
cessie om een gebied van 433 ha. op het plateau van Margraten te mogen 
afgraven. De voorraad mergel in de Sint Pietersberg is niet onuitputtelijk 
en het bedrijf wil tijdig de aanvoer van grondstoffen binnen Nederland 
veilig stellen. Margraten is voor de cementindustrie het ideale gebied, met 
een pakket mergel dat voldoende is om dertig tot veertig jaar vooruit te 
kunnen. Een afgerond terrein, vrijwel geen bebouwing, die in de weg ligt, 
wat onbetekenende gehuchtjes aan de rand. Met een tunnel onder de 
Maas door naar de bestaande fabriek kan er geen sprake zijn van ver¬ 
keersoverlast. En een zo op het eerste oog interessant atwerkingsplan zal 
de bezwaren op landschappelijk gebied wel ondervangen! Dacht men. 


De £:N( I had de pech dat het pla¬ 
teau van Margraten al eerder rake 
klappen had opgelopen. In 't Rooth 
had de mergelmoloch in de gedaan¬ 
te van de Nekami al flink toegesla¬ 
gen Een aantal schilderachtige 
boerderijtjes en huizen, in mergel 
gebouwd, was al ten prooi gevallen 
aan de uitbreiding van een groeve, 
die voordien maar een vooroorlogse 
schaal had gehad. Zij het niet zon¬ 
der slag of stoot. Theo Kom. bewo¬ 
ner van het gehucht, was goed ge¬ 
traind uit het gevecht met de Neka¬ 
mi te voorschijn gekomen. Strijd¬ 
baar als geen ander startte hij het 
verzet van de bewoners. 

Een onverwachte helpende hand 
kreeg hij van pastoor De Haan in 
Sibbe Vanaf de preekstoel m zijn 
mergelstenen kerk waarschuwde hij 
zijn parochianen om te waken voor 
het erfgoed van de voorouders. Hij 
schetste het beeld van een maankra- 
ter. die tot in de achtertuinen van 
Sibbe en Ijzeren zou reiken. Stof en 
lawaai zouden het dagelijkse leven 
gaan vergallen en met de serene 
rust zou het voor eeuwig gedaan 
zijn. De pastoor kreeg met zijn ge¬ 
denkwaardige preek de actievoer¬ 
ders de cafèzaaltjes in. Overal rond¬ 
om het concessiegebied begon het 
protest op te klinken. 

Dank zij mensen als Theo Korn en 
pastoor De Haan ging men beseften 
dat er wel eens sprake kon zijn van 
een serieus plan Niet zo maar een 
papieren gedachte, die als zovele 
andere na een tijdje in diepe bu¬ 
reaulades zou verdwijnen. Roger 
Sluijsmans is een van degenen die 
later erkent aanvankelijk met ge¬ 
zien te hebben welk gevaar er loer¬ 
de. Eenmaal gegrepen door de zaak 
van het plateau werd de jonge boer 
uit Klein-W elsden een der fervent- 
ste voormannen van de actie 'Ver¬ 
ontruste Bewoners’. 

ENCT kon in 1977 en begin 1978 op 
bijval voor het plan rekenen, zowel 
van de provinciale staten en de 
Maastrichtse raad als van de vakbe¬ 
weging. Het ging toen immers nog 
om het veilig stellen van 850 ar¬ 
beidsplaatsen en daar moesten 
maar wat offers op dat verre plateau 
voor gebracht worden. 


Maar 1978 werd ook het jaar van de 
eerste, felle protesten. Er kwamen 
demonstraties en wandelingen over 
het plateau. Handtekeningenakties 
dwongen het gemeentebestuur van 
het toen nog met heringedeelde 
Margraten stelling te nemen tegen 
afgraving. De boeren uit het gebied 
dwongen hun organisatie tot het¬ 
zelfde. 

Nagenoeg van meet af aan bemoeit 
de Milieufederatie Limburg zich 
met het verzet. Ir Henk Vijverberg, 
vanaf 1973 direkteur. neemt in vele 
initiatieven het voortouw en levert 
deskundige bijstand als het gaat om 
het indienen van officiële bezwaren. 

Of het wellicht niet verwachte ver¬ 
zet uit de bevolking stev ig is aange¬ 
komen is nu nog moeilijk na te 
gaan. Feit is dat behandeling van de 
concessic-aanvraag wordt uitgesteld 
en de ENCT ongeduldig wordt. Het 
bedrijf had eigenlijk reeds in 1980 
een beslissing verwacht. Omdat GS 
die beslissing niet binnen de gestel¬ 
de termijn nemen, hetgeen formeel 
een weigering inhoudt, gaat ENCT 
in beroep bij de Kroon. De proce¬ 
dure die daarvoor vereist is ioopt 
tot ergernis van ENCT grote vertra- 
ging op. Pas begin 1983 komt de 
Raad van de Waterstaat - na zeven 
jaar wachten, verzucht de ENC1 - 
met het adv ies aan de minister. Het 
is dan wel positief voor het bedrijf: 
het plateau mag worden afgegraven 
als er geen alternatieven voorhan¬ 
den zijn. 

Dat van die alternatieven is niet aan 
dovemansoren gezegd. Van alle 
kanten worden alternatieven aange¬ 
dragen. De Natuurbeschermings- 
raad. een vakgroep van de Rijks¬ 
universiteit Utrecht, maar ook 
nuchter denkende boeren van het 
plateau doen suggesties en rekenen 
ENCT zelfs voor dat die voordeliger 
zouden zijn. Er moet meer met an¬ 
dere grondstoffen zoals vliegas ge¬ 
werkt worden. De ENCI zegt dat al 
te doen. Er kan ook mergel gehaald 
worden onder de Maasplassen bij 
Eijsden. De ENC1 bestudeert de 
gedachte, haast gewillig lijkt het, 
maar komt tot de conclusie dat de 
natte mergel te duur is, zeker nu 
juist overgeschakeld is op het droge 


# Fruitteler Heithuizen, bezig in zijn hoogstamboomgaurd op het Plateau: hij kan eindelijk onbezorgd voort¬ 
bouwen aan zijn bedrijf. f widdershovi n 


procédé. 

Het meest serieuze alternatief komt 
begin 1984: de ENCT kan nog zeker 
twintig jaar vooruit als de Sint Pie¬ 
tersberg dieper wordt uitgegraven 
en het pakket mergel onder d’n Ob¬ 
servant wordt aangesproken. Lan¬ 
ger winnen van mergel in de Sint 
Pietersberg blijkt een reéle moge¬ 
lijkheid. De actievoerders voor be¬ 
houd van het plateau lijken een slag 
te hebben gewonnen in die zin dat 
de gevecht met enkele jaren, een 
decennium, kan worden gerekt. 

In de volgende zomer slijpen beide 
partijen hun messen. De datum 
waarop de Raad van State in Den 
Haag het beroep van ENCI zal be¬ 
handelen wordt bekend gemaakt: 
donderdag 27 september 1984. Op 
het plateau verrijzen enorme bor¬ 
den. In een van de teksten klinkt de 
befaamde preek van pastoor de 
Haan nog door: ’Wie zijn grond 
verwoest, verwoest ook zijn kinde¬ 
ren’. In een ultieme poging vraagt 
burgemeester Louis Michiels van 
het inmiddels gemeentelijk heringe¬ 
deelde Margraten nog om uitstel 


van de zitting. Hij wil toepassing 
van een nieuw fenomeen: een mi- 
lieu-effect-rapportage. 

De Raad van de Waterstaat hand¬ 
haaft zijn eerdere advies: kiezen 
voor afgraven als winning van mer¬ 
gel elders niet mogelijk is. Over de 
alternatieven is de Raad sceptisch: 
de mergel onder de waterplassen 
van Eijsden heeft niet de vereiste 
kwaliteit en over het verder uitdie¬ 
pen van de Sint Pietersberg heeft 
men zo zijn twijfels. Een steun in de 
rug voor ENCI. 

Massaal is Limburg aanwezig bij de 
een volle dag durende zitting van de 
Raad van State. Er worden 23 korte 
en lange pleidooien gehouden 
waarvan drie (ENCI, provincie en 
Maastricht) voor en 22 tegen. Het 
meest opmerkelijk van de hele zit¬ 
ting is de vraag van Staatsraad 
Veldkamp: „Is mergelwinning, is 
een eigen cementindustrie in Ne¬ 
derland wel nodig? Er zijn zoveel 
industrieën niet in Nederland." Het 
antwoord is er nu maar heeft lang 
op zich laten wachten. 

Met de zitting in Den Haag is de 


rust aangebroken. Een rust waarin 
voor- en tegenstanders van afgra¬ 
ving hun spanning verbijten, omdat 
de uitslag van de eerste ronde niet 
meteen bekend is gemaakt. Pas een 
half jaar later besluit minister Smit- 
Kroes op basis van het advies van de 
Raad van State tot een 'voorlopig 
neen’. Zij vindt dat de ENCI nog 
twintig jaar lang terecht kan in de 
Sint Pietersberg. Omdat dit op lan¬ 
ge termijn geen oplossing biedt zegt 
zij een nota ’oppervlaktedelfstof- 
fen’ toe waarin de toekomstige mer¬ 
gelwinning definitief wordt gere¬ 
geld. 

De actiegroepen op het plateau zijn 
blij met het uitstel, er wordt feest 
gevierd, maar eigenlijk is het maar 
feest om een gelijkspel. „Er zijn 
geen winnaars en geen verliezers," 
erkent Roger Sluijsmans. Ook al is 
de ENCT teleurgesteld over de 
voortdurende onzekerheid. 

Heel opvallend is op dat moment 
dat het argument van de werkgele¬ 
genheid, waarmee ENCT, vakbewe¬ 
ging, provincie, en Maastricht een 
doorslaggevend punt meenden te 
scoren, nauwelijks nog wordt ge¬ 


hanteerd. Het personeel van ENCT 
zelf betreurt dat. Feit is wel dat het 
personeelsbestand van bijna 900 tot 
rond 600 is geslonken. De direktie 
zelf mikt nu vooral op het econo¬ 
misch belang van een eigen cement¬ 
industrie voor Nederland. Uit 'stra¬ 
tegisch oogpunt' en omwille van 'ci¬ 
viele verdedigingsbelangen’ heet 
dat in ondernemersjargon. 

De Eerste Nederlandse Cement In¬ 
dustrie, die nadrukkelijk verkon¬ 
digt dat ook te willen blijven, begint 
in het voorjaar van 1987 weer onge¬ 
duldig te worden. Het bedrijf wil 
miljoenen investeren in Maastricht 
maar heeft dan wel zekerheid no¬ 
dig. Prompt komt de minister met 
de toegezegde nota op de proppen 
met de veelzeggende titel Gegrond 
ontgronden’. De bewindsvrouwe - 
niemand had van haar anders ver¬ 
wacht - kiest voor het belang van de 
ENCT, het belang van de eigen Ne¬ 
derlandse cementindustrie. (Ook al 
behoort ENCI tot een Belgisch 
moederbedrijf). Dus dreigt de mer¬ 
gelmoloch weer met takeltanden en 
rupsbanden op te rukken naar het 
zacht glooiende land tussen Wolfs- 


huis en Sibbe, tussen Welsden en 
Terblijt. 

De nota krijgt uitvoerig coirune^ 
taar van de diverse partijen. M aa * 
de rolverdeling is niet helemaal 
meer hetzelfde. Met name het P 1 ®" 
vinciaal bestuur begint te twijfel 
aan de noodzaak van die eigen # 
mentindustrie. 


I Iet is die nota op basis waarvan 


uit' 


eindelijk het parlement een besD' 1 
zou moeten nemen. De behandC' 

:s uit* 


ling daarvan met de rcakties 


raa* 


regio en met de meningen van 
gevende lichamen lag in het vet- 
schiet. De Raad van de Waterst 33 ' 
hangt nog steeds de opvatting aiJl * 
dat de cementindustrie in Maas¬ 
tricht moet kunnen doorgaan en 
uitputting van de Sint Pietersberg 
het plateau van Margraten aang^. 
sneden moet worden. De onder 
Raad ressorterende commissie 
pervlaktedelfstoffen’ vindt opn iet . 
kelijk genoeg een eigen NederlaJ 
se cementindustrie niet meer noöf 

Sommige actievoerders in Marg* 3 
ten beginnen te twijfelen aan ee* 1 
goede afloop. Er worden ijIbri^v 
gezonden naar de minister en Ha a j> 
se instanties waarin bijna gesmet 
wordt om het onheil voor natuuf- 
milieu en kindschap, de landboU* 
en het toerisme af te wenden. T vV 3 
raadsleden in Margraten dreigt 11 
de tot dan gesloten gelederen te tr 
den omdat ze het niet meer zien 2 ' 
ten. De milieufederatie bereidt e 
actieplan voor om politieke partij 
te bewerken en de 'groene' org atl 
satie in den lande te mobiliseren- 
Als het op een debat en om ste* 11 
men aankomt in de Tweede Ka 1 * 1 ^ 
moeten we er weer zijn zoals op * 
september 1984, vindt de mUi eU 
deratie. 

De I-'.NCT is, blijkens het jaarver¬ 
slag 1988, optimistisch. 

Burgemeester Herman Kuiser va ® 
Margraten houdt in ieder geval 
hoofd koel. Hij nodigt minister 
Smit-Kroes persoonlijk uit in M 
graten. Wordt dat de doorslagg e ^ 
vende actie die een definitief e* n 
maakt aan het gevecht? Alles ^ ! ) 
nu in die richting. Op 4 januari 
komt de bewindsvrouwe naar he 
plateau. Zij ontmoet er met hu** 
erfgoed begane bewoners van u • 
streek, zij ontmoet er gedreven 
lieuvrienden, zij ontmoet er me* 
overtuiging sprekende bestuur^ 
ren. „De aanblik van het platei* e j 
heeft indruk op haar gemaakt. n . 
zoals onze argumenten voor ben*j^ 
van de natuur en het milieu, d e 
staande werkgelegenheid in de . 
landbouw en het toerisme. Zij ** e 
heel goed gekeken, intens gelm s , 
terd en was niet gekomen om P°f | 
penkast te spelen.” concludeerde 
Kuiser achteraf, toen de ministe 
meedeelde dat het plateau bel*o 
den blijft. I 

Men kan gissen naar de beweeg^ 
denen en achtergronden van de 
slissing, zoals Henk Vijverberg a 
deed. Mevrouw Smit-Kroes sta a 
weliswaar te boek als een grillig 


tl' 

Wi. 

lioi 

Iflg 

&Q( 

t>iii 

5e 

en 

'C 

h 

& 

5,1 

* 

2- 

Hf 

f' 

V Q 

Ja, 

So 

fit 

ui 

k 

fh 

f* 

in 

ü 

ni 

?* 

k) 

fe 

cl 

b 


tante, vooral bij milieujongens. j 

rtv.ifir /on /i t Livr nit*t llC^‘ ' , s 


maar zou zij deze keer niet he 3 t*l 
recht hebben gezien dat aan de v 
van de Van I ienhovenmolen ee 
onvervangbaar, schitterend, le v ^ 
ademend stukje kindschap hg 1 
aan de grond verknochte bewofl 
De beslissing tot behoud van h e 
plateau was er natuurlijk een V 
het hele kabinet of althans vafl ^ 
ministers die bij milieu, Itindbo 
en economie zijn betrokken.jf 
als mevrouw Smit-Kroes er niet 
van harte achter stond had zij 
zelf de vreugdevolle tijding P er 
soonlijk meegedeeld aan Marg ra 
tens burgemeester, maar hoog 1 * 1 
een briefje gestuurd. „Burgen^ . 

ui 1 


niet j 


ter, u mag het plateau voor u'V 


meente behouden!” Dat klinkt 
het hart. 


Jan Dieder*" 


Exclusief voor LD 

Blok voor slachtoffers 
aardbeving Armenië 


Dankzij de hulp van postzegelhan- 
del J. A. Visser in Dordrecht kun¬ 
nen wij de I imburgse filatelisten als 
eerste laten kennismaken met een 
speciaal blok met toeslag dat de 
USSR al in december aankondigde 
en waarvan de opbrengst is bestemd 
voor de slachtoffers van de aardbe- 
vingsramp in Armenië. Toeslagen 
zijn bij Russische postzegels zeld¬ 
zaam en pogingen om via buiten¬ 
landse verkoop gelden in te zame¬ 
len was voor de glasnost’ ondenk¬ 
baar Postzegelhandel V isser is Be- 
nelux-agent voor de Sovjetunie 
maar kon deze week nog geen exac¬ 
te gegevens over de afbeeldingen . 
opdrukken e.d. verstrekken. Dank¬ 
zij collega's Joos Philippens en San¬ 
té Brun ben ik er achter gekomen 
wat er in de opdruk staat: dat de op¬ 
brengst ten goede komt aan de 


slachtoffers van de aardbeving. 
Naar verwachting zal het blok in 
Nederland een gulden of acht gaan 
kosten. 


# Exclusief' voor het LD : Armeens 
hulpblok. met links boven de tekst 
'Voor de slachtoffers van de aardbe¬ 
ving- De zegel rechtsboven stelt een 
munt uit de laatste eeuw voor Chris¬ 
tus, met de beeltenis van Tigran de 
Grote , linksonder de kerk van de H. 
Ripstme uit de zevende eeuw, rechts¬ 
onder een deel van een achttiende 
eeuws f resco van Ovnat Ovnatanjan 
in de Echmiadzin-kathedraal, voor¬ 
stellende Maria met Kind. nOHTA CCCP !9M 


50*» ctïïEK nORTACCCP T9M 
Limphila 89 
in Kerkrade 

De stichting Mijnstreekpost 1989 
heeft met het oog op de organisatie 
van de Nationale Postzegeltentoon- 
stelling Limphila 1989 in december 
een tweede bulletin uitgegeven met 
veel informatie over de filatelisti¬ 
sche vierdaagse, die van 4 tot en 
met 7 mei in de Rodahal wordt ge¬ 
houden. Kerkrade is die vier dagen 
postzegelstad , waarvoor alles wat 
naam en faam heeft in dit wereldje 
naar Zuid-Limburg reist. Op Rol- 
duc wordt op zaterdag 6 mei de 
bondsvergadering van de Neder¬ 
landse Bond van Philatelistenvere- 
nigingen gehouden en alleen die al 
trekt veel bezoekers. Ook vhn de 
zijde van de PTT komt een grote 
deputatie. In de Rodahal zijn de 
prachtige postzegelverzamelingen 
voor het publiek op zaterdag en 
zondag te bezichtigen. In het kader van Limphila 89 ver¬ 
schijnen er twee enveloppen met 
speciale stempels . Bestellen kan nu 
al door storting op bankrekening 
67.29.9E837 tnv Mijnstreekpost 
1989 Kerkrade. Het gaat om een 
enveloppe met als vignet het oor¬ 
spronkelijk zegel van de abdy Rol- 
duc en met in het stempel afbeeldin¬ 
gen van de schacht Nulland en mijn¬ 
monument Kerkrade. Ook is er een 
herdenkingsenveloppe ( tgv van de 
77e filatelistendag die op 7 mei 
wordt gehouden) met het wapen 
van de beide Limburgen en een 
stempel met een afbeelding van het 
provinciehuis. Per stuk kosten die 
enveloppen twee gulden (ongea¬ 
dresseerd 3 gulden en met aante- 
kenstrook en rolzegel 8,50 gulden). 


redactie: rob peters 


Postzegels 
gewijd aan 
vakbeweging 

De PTT geeft op 7 februari twee 
bijzondere postzegels (van 55 en 75 
cent) uit die zijn gewijd aan de Ne¬ 
derlandse vakbeweging. Aanleiding 
hiervoor is de oprichting - HM) jaar 
geleden - van de eerste Rooms Ka¬ 
tholieke Arbeidersvereniging door 
de priester Alphons Ariëns. Ariëns 
wordt gezien als een van de nationa¬ 
le pioniers van de vakbeweging. De 
zegel van 55 cent beeldt twee in el¬ 
kaar grijpende handen uit, een be¬ 
kend beeldmerk in de vakbeweging 
dat staat voor solidariteit. De ande¬ 
re zegel laat handen zien met mon¬ 
den daarin. Dat staat voor de mon¬ 
dige vakbeweging. De grafisch ont¬ 
werpers Beekers, Ros en Schröder 
staan voor het ontwerp. 


Vervalsingen 

Let op vervalste eerste-dag-enve 

loppen . Het zijn enveloppe* 1 ~ 
de jaren 1950 tot 1954 zijn uitg 
ven. Tot nu toe zijn er 24 va s ( 
emplaren ontdekt, maar het * 
uitgesloten dat er nog veel nie 
rouleren. De totnutoe ontde , 
veloppen met de bijbehoren ^ 
postzegels vertegenwoordiger*^^ 
catalogus-waarde van HM)tot 

gulden per stuk.Postzegelhan ~ 
J. Akkerman uit Landsmeer n 
het bedrog ontdekt en ook v 5 A'Lj 
steld dat kopers van FDC’s v je 
op de gebruikte papiersoort va ■*. 
omslag moeten letten. Het gen 
te papier is glanzender dan he 
oude, originele papier en door 
onder een lamp met ultra-vio> e 
Isden en 


coinmefl- 

jen. Ma# 
‘lemaal 
ie het p' ff 
; twijfelt 
eigen ct 


iarvan u |! ' 

en beslm 1 

>ehande- 

ties uit ft 
i van raau" 
iet ver- 

Vaterstaat 

tting aaa 
Maas- . imburqs 

room Draaitafel 


Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 37 


aan en 


W 


tersberg 
:i aang"; 
onder » 
lissie 'OP 
opmef' 
ederJanu' 
:er nodip 

Margr 3 ' 
ian een 
jlbrievd 1 
en Haag 
jesmeek' 
natuur. 

1 dbou'* 
*n. T#* 
eigen 1 " 1 
*n te o* 
zien zf’ 

-eidt ee" 

partij"" 

1 orga" 1 ’ 
seren. 
ti stem- 

lilieuf"' 


Gebruik bedbank: zowel praktisch als mooi 

Multifunktionelemeubelen 

worden steeds populairdei 


Lj aa tst e jaren is in de meu- 
ra nehe een toenemende 
{Langstelling voor multifunk- 
[rJ e ^ e meubelen waar te ne- 
toJ 1 -.. Verbeterde kwaliteit 
L^tids en een breder aan- 
[)] v an dit type meubelen, 
rj e s de meer bewuste kijk op 
iBf, ^richting van het interieur 
y a een veranderde levensstijl 
’ Mensen spelen een be- 


‘dgrijk 


e rol. 


arver- 


er val 
;val h" 1 
ster 
n Maf 

f em d£ 
;s w') sl 
jari 
ir hd 
hun 
n do . 
/en 
mot 
jrde- 
iteau 
;t, n" ! 

,eho" < ’ 

de b e ' 
ie 

j hee<* 

luis* 

i poP" 

;rde 

ster 

■hou- 


komt dat het aantal een- en 
tte j ersoons huishoudens de laat- 
sterk is toegenomen. 


Een 


,. —.■ 

K 0ri u vraagt om flexibel en slim 
, Ul k van de beschikbare ruimte, 
i^h ^genomen vrije tijd betekent 
l?it d ^gemeen een grotere diversi- 
h het gebruik van een woning. 


Ü». 


Ui *|>baiik 


Het rn 

mL e , est bekende multifunctione 

^ dth be! ls de bed ' sla apbank. 
ijg e '•bank die middels een eenvou- 

Nnn deling kan worc *en omge- 
a tot een bed voor een of twee 

Öe ° K nen 

e( ibank maakt al heel wat 
' Sor ti dee * u *t van bet meu belas- 
rj^Vhent. Maar de vroegere uitvoe- 
de^ n v/aren vaak loodzwaar, had 
i)i eC L en ingewikkeld stalen uitklap- 
ku Ss an isme, dikke slecht zittende 
liet tris en waren meestal bekleed 
^ Saaie . praktische stof. Kortom, 
itlto^binder fraai onderdeel van het 
Vk eUr : 

Hiet U ' d *£ e typen bedbanken zijn 
jfety rneer te onderscheiden van een 
^ed Ue ^ wee " driezitsbank, be- 
feu ^hiet fraaie decoratieve stof 
■ t * n g ew ikkelde uitklap-me- 
* Srne heeft plaatsgemaakt voor 
egr"' I s Vst ernu ttig schuif-, rol- of vouw- 
ie b"' fevhf 01 ' Hoor hun moderne vorm- 
■g al toiw g Passen ze in ieder interieur 
aa t er "iaar afbreuk aan te doen. 

lig" 
s 


ra- 

iit 

; es- 

¥ 

uil 


r eH 


I ƒ 7o ft ari ^ on variëren in prijs van 
^ 5000,-. Daarmee wordt 
ifl jptoemd dat er een grote variatie 
Hm ^bteit en mogelijkheden is. 
ka e( f n le meor om z i c h van te voren 
latp,, te oriënteren en eventueel te 
n adviseren. 

Ö e 

tie a cest eenvoudige uitvoering is 
rti ee 2o genaamde ’grondslaper’, 
t) e ?v; a J voorkomend als tweezitter. 
djw'mng daarvan is in tweeën of 
n gevouwen, wordt van aehte- 
tfa s aar voren uitgeklapt en als ma- 
Q htw Ultgevouwen ' Soms zodanig 
gej 1( j ür P en dat het overdag halflig- 
Xm gebruikt kan worden om rela- 
naar de TV te kijken. 

* 

g&Vl ü mmum van complete vorm- 
§ is een bank, uitgerust met 
Ultr °lbare lattenbodem, een 
een episch uitschuifsysteem en 
Ma ar - rg ‘ n ë voor de dekbedden, 
litejf . ln deze uitvoeringen is er kwa- 
| 'i aa m V ^ r schil in bekleding en mate- 
^n s 5 e 5 ,rui k voor het frame. Be- 
teit *_ * n verband met de intensi- 
bi-^jk aarrr >ee dit meubel wordt ge- 

^Uitf amerrneubllair wordt - ook 
Seljji 1 doktioneler en daardoor hui- 
v 0or . er - ^ ee l bedden zijn inmiddels 
b 0( j Zlen Va n electrische verstelbare 
Of 0 'jas. en aanbouwtafeltjcs om TV 
hi er i bijt op te zetten. In slaapka- 
Houd 351611 vaab al rekening ge- 
feo.gp n ,T ]et de inbouw van een ste- 
of boekenplanken e.d. '^nerkaiiHTs 


1 


if) 

f 


St 


Hat ri ^ ] f r b a al apart vormen de tiener- 
aaa rnd Plaatsing van een zoge- 

i 1J HhedL h ?° gslap . er .. schept moge- 
b r t,m clen tot multifonktioneel ge- 
Uket H Van dd vertrek. In combinatie 
h* meub ol zorgt een uitsehuif- 
degc nreau-element of een hang- 
Sc he S ", voor een fraaie en prakti- 
mdeling van deze kamer. 

Weeën van drie 
dhz’ers beloond 

ri °rnUou Cr ^ ar ' s Kvenhuis van Eco- 
de k„ Cbe ^aken heeft zondag jl. op 
E>rij.,„ Urs karwei ’89 in Utrecht de 
betyp? u ügereikt aan de drie doe- 
g ieuw Vers met c * e beste ideeën voor 
geit’ gereedschap. De ’uitvindin- 
ua a K War en een flexibele winkel- 
ee h ;, 6en bankschroefhulpstuk en 
fre es 'iT 1 geconstrueerde kanten- 
Zijrj g p Ue winnende inzendingen 
S °bann en v °l s lag en nieuwe gereed- 
ge h n en ü maar vormen verbeterin- 
eerstpP bestaande produkten. De 
den P r y s Sjng naar A.J. van Eer- 
v an * ^PPingedam De uitvinder 

S ti gt ,mt t i ummer twee is M.W. Van 
Oe l Ult Halfweg. 

^ r °nh? ten ^ rees van J° n l cer u it 

Prij S ^ en Was g° ec l voor een derde 


Met een rolborstel worden de laatste lagen epoxiehars aangebracht 


Garantie voor volledige bescherming beton 

Efficiënt produkt voor 
afwerking ronde vormen 


Kuuroord Thermae 2000, gele 
gen op de top van de Cauberg 
met een betoverend uitzicht op 
het Zuidlimburgse heuvelland¬ 
schap opent binnenkort z’n deu¬ 
ren. 

Bij de bouw van de binnen- en 
buitenbaden werd bij de afwer¬ 
king van wanden en vloeren van 
de baden gebruik gemaakt van 
een speciaal systeem. Het pla- 
muurwerk werd uitgevoerd op 
cementbasis (een mineraal sys¬ 
teem) dat verankerd of verlijmd 
werd in epoxiehars. 

Nadat de beton gegritstraald was 
volgde een hechtlaag van oplos- 
middelvrije epoxiehars waarin 
het minerale plamuursysteem 
werd verankerd cq verlijmd. 
Daarover werden nog eens drie 
lagen epoxiehars aangebracht in 
de aangepaste kleur van het pro¬ 
ject. 

Kosten 

Door de speciale architectuur en 
de ronde vormgeving van de di¬ 


verse thermale baden (Romeinse 
stijl) was het bijna onmogelijk 
om met tegels te werken. Er had¬ 
den dan bepaalde mallen voor de 
tegels ontworpen moeten wor¬ 
den die de afwerking veel te 
kostbaar zouden maken. Dit kos¬ 
tenaspect speelde niet bij ge¬ 
bruik van de coating die het be¬ 
drijf Krautoxin Bouwchemie BV 
uit Geleen op de wanden en vloe¬ 
ren van het voor Nederland uit¬ 
zonderlijke project aanbracht. 
Bovendien garandeert dit sys¬ 
teem honderd procent bescher¬ 
ming van het beton. 

Sfeer 

Nagenoeg vier maanden is dage¬ 
lijks een tiental mensen van het 
bedrijf werkzaam geweest in 
Thermae 2000 Valkenburg, dat 
eind januari voor het publiek 
wordt opengesteld. 

Harry Bovy, directeur van Krau¬ 
toxin: „Ons bedrijf is er met 
recht trots op dat de opdrachtge¬ 
ver met onze coating dik tevre¬ 
den is. Het is leuk te vertellen dat 


toen we vorige week ons werk 
beëindigden en het bronwater in 
de baden liep er een sprookjes¬ 
achtig, zachtgroen lichteffect 
ontstond. De combinatie van een 
goede kleurkeuze van de coating 
en de lampen in de baden draagt 
hiertoe bij. En dan niet te verge¬ 
ten de palmen en de temperatuur 
van het bronwater, dat als het uit 
de grond komt een temperatuur 
van 26°C. heeft en tot 30°C, wordt 
opgevoerd. Je waant je op de Ba- 
hama’s”, aldus Bovy. 

Ruim 4000 vierkante meter wan¬ 
den en vloeren werden afge¬ 
werkt met de coating. Boude- 
wijn Lambriex, projectadviseur 
bij de Fa. Krautoxin: „Voordat 
de opdrachtgever met ons in zee 
ging werd de coating getest in 
een laboratorium. Dit om na te 
gaan of de coating bestand was 
tegen de invloeden van het bron¬ 
water. Het blijkt dat normaal 
zwemwater veel agressiever is 
dan het bronwater dat in Ther¬ 
mae 2000 uit de grond komt. 
Zwemwater wordt in verband 


Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


met geldende voorschriften en 
uit medisch en hygiënisch oog¬ 
punt op peil gebracht door toe¬ 
voeging van bepaalde hoeveel¬ 
heden chloor en andere ontsmet¬ 
tingsmiddelen. En dat is bij dit 
bronwater in veel mindere mate 
nodig.” 

Op de vloeren van de baden is 
een anti-slip-laag aangebracht. 
Dit om het gemak en de veilig¬ 
heid van de zwemmers te verho¬ 
gen. Ten aanzien van die anti- 
slipvloeren in de baden heeft de 
opdrachtgever, in de persoon 
van de heer Verschuur, zelf di¬ 
verse monsterplaten van anti- 
slip-lagen in zwembaden getest 
en uiteindelijk zijn keuze ge¬ 
maakt. 

Ook een deel van de vloeren van 
de kleedruimten en de loop-per- 
rons zijn met hetzelfde epoxie- 
systeem behandeld. 

Krautoxin Bouwchemie BV 
heeft een jarenlange ervaring in 
het werken met het epoxiehars- 
systeem. „Op de ruime referen¬ 
tielijst zal, buiten de recreatie¬ 
centra in Geleen en Zoetermeer, 
het Thermae 2000 project het 
meeste aanspreken”, aldus direc¬ 
teur Bovy. 

Voor meer informatie over ver¬ 
werking en samenstelling van 
het produkt: Krautoxin Bouw¬ 
chemie BV, Kampstraat 2, Ge¬ 
leen 

Telefoon: 04490-40990 


monique corten 


Het grillige klimaat in Nederland 
zorgt op kille dagen in voor- en na¬ 
jaar voor nogal wat warmteproble- 
men. Om toch een behaaglijke 
temperatuur binnenshuis te creë¬ 
ren, met name voor oudere en min¬ 
der beweeglijke mensen, wordt de 
thermostaat van de centrale ver¬ 
warming nogal eens hoger inge¬ 
steld en dat draagt weer bij tot ho¬ 
gere energiekosten. 

Gevolg: een sterk groeiende markt 
in apparatuur voor bijverwarming 
met als energiebron gas en electri- 
citeit. De verkoopmaatschappij 
Peter van Vught in Oss is al ge¬ 
munte tijd aktief op dit gebied en 
introduceert de zogenaamde Blue 
Lasers. 

Als energiebron wordt extra zuive¬ 
re petroleum (Petro Plus) gebruikt 
en daardoor zijn deze kachels niet 
meer te vergelijken met de tot nog 
toe gebruikelijke petroleumbran- 
ders. 

Een zeer efficiënt werkend Turbo- 
systeem zorgt voor een optimale 
verbranding. De vormgeving is 
aan de moderne inrichtingseisen 
aangepast. 


Meer belangstelling 
voor bijverwarming 1 Een van de Blue Laser-modellen 


Het belangrijkste is echter dat een 
behaaglijke warmte wordt gepro¬ 
duceerd voor ongeveer 20 cent per 
uur. 

Bij de jarenlange ontwikkeling 
van deze kachel werd ultramoder¬ 
ne lasertechniek voor hoogrende- 
rende verbranding toegepast, 
maar ook tal van elektronische 
snufjes als regelbare thermostaat, 
programmeerbare tijdinstelling, 
zelfdenkend geheugen en ventila¬ 
tor. 

De kachel is verkrijgbaar in twee 
uitvoeringen, die respectievelijk 
ƒ 1.595,- en ƒ 1.745,- kosten. 

„Bij slim gebruik en in combinatie 
met de centrale verwarming, is 
deze aanschafprijs snel terugver¬ 
diend”, aldus importeur Peter van 
Vught. 

Voor advies en plaatsing kunnen 
potentiële kopers terecht bij zo n 
420 dealers door het hele land. 
Geïnteresseerden kunnen zowel 
schriftelijk als telefonisch een in¬ 
formatiefolder aanvragen bij bo¬ 
vengenoemde verkoopmaatschap¬ 
pij. Hescheweg 68, 5342 CK Oss, ® 
06-4221144. 


De woningcorpora¬ 
ties hebben bepaald 
niet gevraagd om de 
instelling van een 
Centraal Fonds voor 
de Volkshuisves¬ 
ting. Met dit fonds is 
sprake van opgeleg¬ 
de, zo niet afgedron¬ 
gen solidariteit tus¬ 
sen de corporaties. 

Dat stelt drs. B.G.A. 
Kempen, algemeen 
directeur van de Na¬ 
tionale Woningraad 
(NWR), de grootste 
koepelorganisatie 
van corporaties. Het 
bestuur van het Cen¬ 
traal Fonds werd 
woensdag jl. door 
staatssecretaris 
Heerma (Volkshuis¬ 
vesting) geïnstal¬ 
leerd. 

De NWR acht een 
reële zeggenschap 
van de corporaties 
over de wijze waarop 
het Fonds steun zal 
verlenen van beteke¬ 
nis, aldus Kempen. 
Die zeggenschap 


Directeur Xationaie ff ouingruad: 

Centraal Fonds 
verplichte 
solidariteit 


doet volgens hem 
echter niets af aan de 
al bestaande verant¬ 
woordelijkheden en 
bevoegdheden van 
gemeenten en Rijk 
met betrekking tot 
corporaties die om 
steun verzoeken. 

Een persbericht van 
het ministerie van 
VROM over het Cen¬ 
traal Fonds kan 
daarom tot misver¬ 
standen leiden, al¬ 
dus Kempen. In dat 
persbericht staat dat 
gemeenten de ver¬ 
antwoordelijkheid 
voor de oplossing 
van financiële pro¬ 


blemen bij corpora-, 
ties voortaan delen 
met het Fonds. 

Elke oplossing voor 
eventuele sanering is 
en blijft een zaak 
voor dé corporatie 
zelf. in overleg met 
gemeentebestuur en 
huurders, zo stelt 
Kempen. „Met ande¬ 
re woorden: het Cen¬ 
traal Fonds saneert 
niet, maar verleent 
steun als de voorge¬ 
legde saneringsplan¬ 
nen voldoen aan de 
eisen met betrek¬ 
king tot juistheid, ef¬ 
fectiviteit. doelma¬ 
tigheid en realise- 
nngskansen.” 


Revolutionair procédé 
voor restauratie 
antieke meubelen 


Sinds jaar en dag leren meubel¬ 
makers hoe ze meubels en inleg¬ 
werk kunnen restaureren. On¬ 
danks die technische kennis lij¬ 
den hun inspanningen herhaalde¬ 
lijk schipbreuk en wel met name 
door het schuren van de verschil¬ 
lende delen. En dat gaat meestal 
ten koste van het meubel, dat 
door iedere restauratie een stuk 
aan waarde verliest. En dat terwijl 
instandhouding van een dergehjk 
voorwerp voorop staat. 

De Franse Meubelrestaurateur 
Michel Germond. heeft nu een 
procédé uitgewerkt, dat met al¬ 
leen kwaliteitsverlies voorkomt, 
maar de kwaliteit van het meubel 
zelfs verbetert. Wat versleten is 
wordt dikker gemaakt of opge¬ 
vuld en de al of niet vlakke onder¬ 
grond wordt bijgewerkt. 

Hoe verloopt dat procédé? Het te 
restaureren inlegwerk, bijvoor¬ 
beeld, wordt met de bewerkte 
kant naar beneden op een stijve 
maar toch soepele, transparante 
kunststofplaat gelegd, die met 
lijm is ingesmeerd. 


Daarna wordt het geperst waar¬ 
door het inlegwerk, zichtbaar ach¬ 
ter de plaat, uitstekend be¬ 
schermd wordt en vlak blijft tij¬ 
dens de restauratiewerkzaamhe¬ 
den, die worden uitgevoerd op de 
achterzijde. 


Op die manier kan de meubelma¬ 
ker de versleten delen dikker ma¬ 
ken, opvullen of eventuele ont¬ 
brekende elementen vervangen. 
Vervolgens wordt het inlegwerk 
weer op het meubel aangebracht 
en op de goed gladgemaakte on¬ 
dergrond verlijmd. 

Een soortgelijke behandeling is 
mogelijk voor gewelfde meubels. 
De transparante kunststofplaat 
wordt daartoe vervangen door 
een gegoten kunststofmal. die 
exact de vorm van de welving 
aanneemt. 

Deze revolutionaire techniek, 
waarvoor inmiddels octrooien 
zijn gedeponeerd, betekent een 
vernieuwing voor de verduurza- 
ming van zowel particulier als ge¬ 
meenschappelijk erfgoed. 

De methode is al tientallen malen 
door de Parijse uitvinder toege¬ 
past. Ze is bestemd voor alle zelf¬ 
standige vakgenoten of restaura¬ 
teurs in dienst van musea of ande¬ 
re instellingen. 

Na een of meer gerichte stages 
van in totaal enkele weken kan 
het 'procédé Germond’ onder li¬ 
centie of franchise worden toege¬ 
past. 

Voor nadere informatie over dit 
project kan men zich wenden tot 
de Stichting Frantech van het Bu¬ 
reau Informatie Franse Technolo¬ 
gie, ® 020-254736. 

Bibliothèque Nationale. Paris 


• Een volgens het nieuwe procédé gerestaureerde kast in de Bi¬ 
bliothèque Nationale in Parijs. Limburgs 


IILA» 


met het huizenaanbod 
van de Limburgse 


VYldKEUMR 


Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina Een woning van Ruijters»vast goed? 


LANDGRAAF 

7 PREMIE-A - WONINGEN 


Te koop 


BINGELRADE S 

Naüi| dorpscentrum rustig gei. halfvrijst. woonh met c.v., 
kelder, berging en royale tuin. Perc. opp.: ca. 10 are. Ind. 
o.a.: woonkr., keuken. bi|keuken, 3 slaapkrs., badkr., 2e 
apart toilet, vaste trap naar grote zolder. Aanv.: direct. 
Vraagpnjs: / 175.000,-k.k. 


HOENSBROEK, Akaratraat-Noord H 

Goed gelegen, halfvr. woonh. met c.v., 3 garages, en 


tuin Perc. opp 389 m . Ind.: Sout.: kelder. Beg.gr.: hal, 
woonkr. met parketvl. en open hrd., luxe keuken met 
app.. tuinkr. met schuifpui (ca. 18 m 2 ), waskeuken, ie 
Verd.: 2 slaapkrs.. badkr. met ligb., v.w., aparte douche¬ 
ruimte met v.w. 2e Verd.: 2 slaapkrs., vliering. Het gehele 
pand is voorzien van dubb. beglazing en verkeert in uitst. 
staat van onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: ƒ 185.000,-k.k. 


BRUNSSUM, Het Ambacht H 

Goed gelegen, halfvast, woonh. met c.v. en tuin. Ind.: 
kelders, entree met toilet en fonteintje, woonkr. met par¬ 
ketvl. en open hrd, keuken, overloop, 3 slaapkrs., badkr. 
met douche, ligb. en v.w. Zolder. Aanv.: i.o. Prijs: 
ƒ 135.000.-k.k. 


BRUNSSUM, Hort zon straat H 

Pnma gelegen tussenwoning met berging en tuin. 
Ind.kelder. Beg.gr.: hal, toilet, woonkr., keuken, ie 
Verd.: 3 slaapkrs., badkr met ligb. en v.w. 2e Verd.: vas¬ 
te trap naar zolder. Aanv.:i.o. Prijs: / 88.000,-k.k. 


BRUNSSUM, Maastrtchtarstrsat H 

Goed gelegen, halfvr. woonhuis met c.v.. berging en 
tum Ind.: o a. entree, woonkr met parketvl. en open 
hrd.. luxe keuken met app., toilet, waskeuken, ie Verd.: 
2 slaapkrs.. 2e toilet, badkr. met douche en v.w. 2e 
Verd.: vaste trap naar 3e slaapkr. en bergzolder. Geheel 
verkeert m uitst. st. van onderhoud en is voorzien van rol¬ 
luiken. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. 

BRUNSSUM H 

Een pnma woning, op een uitstekende ligging, in een 
goed verzorgd, centraal gelegen plan. Mede door de si¬ 
tuering van de entreepartij in de zijgevel heeft de woning 
een prettige indeling met o m. woon-/zitkamer, open 
keuken. 3 slaapkrs.. badkr. met douche, v.w. en aan- 
si.mog. voor 2e toilet. Zolder te bereiken met vliezotrap. 
Kooppr. ƒ 137 016 v.o.n. Rijksbijdr max. ƒ 41.000,-tot., 
volgens pr-A-regeling. 

QELEEN-ZUID, Vondellasn S 

Schitt. gel., nabij park, vrijst. woonhuis met c.v., kelder, 
garage, berging en mooi aangel. tuin. Perc.opp.: 422 m 2 . 
Ind o a.: hal, L-vorm. living met open haard, kantoor, 
aanb.-keuken. 3 slaapkrs., luxe badkr. met dubb. v.w., 
ligbad, douche, bidet en 2e toilet, zolder. Het pand is 
uitst. onderhouden, is onder bmnenhuis-architectuur ge¬ 
bouwd en heeft een praktisch en exclusief inteneur. 
Aanv : moverleg. Koopprijs/295.000,-k.k. 

GELEEN-Aan het park S 

Nabij centrum, op goede stand gelegen, halfvrijst. heren¬ 
huis met aanbouw, c.v., kelders, carport en tuin. 
Perc.opp.: 485 m 2 . Ind. o.a.: woonkr., eetkr., keuken, ter¬ 
ras, 5 slaapkrs , badkr met ligbad, douche, v.w. en 2e 
toilet, vaste trap naar zolder. Aanv.: spoedig. Vraagpnjs: 
ƒ 189 000,-k.k. 

HEERLEN, Bekkerveld H 

Pnma gelegen halfvri|staand woonhuis met c.v. en tuin. 
Ind.: 2 kelders. Beg. grond: hal, toilet, woonkr., keuken, 
bijkeuken ie Verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligbad en 
v w 2e Verd : vaste trap naar 4e slaapkr., 2 bergruimten. 
Aanv : direct. Pn|s: / 170.000,-k.k. 

HEERLEN, Dr. Cl. Meulemanstraat H 

Rustig gelegen, halfvr woonh. met c.v., garage en tuin. 
Ind.: hal met toilet, L-vorm. woonkr. (± 36 m 2 ), keuken, 
ie Verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w., 2e toilet. 2e 
Verd.: vaste trap naar hobbykamer, c.v.-ruimte. Koop- 
pnjs / 160 500,- v.o.n. (bijdrage ƒ 6.500,- volgens pre- 
mie-C-regeling). 

HEERLEN, Geleenst raat H 

In centrum gelegen luxe appartement met garage en 
berging. Ind.: ruime hal, woonkr met groot balkon, mo¬ 
derne keuken, badkr. met ligb.. slaapkr. Aanv : i.o. Prijs 
n.o.t.k. 


5 - Inlichtingen Kantoor Sittard 
H - Inlichtingen Kantoor Heerlen 

Taxaties Verzekeringen 
Hypotheken Financieringen 


HEERLEN, Pappersjans H 

Goed gelegen app. met c.v., berging en parkeerplaats. 
Ind.: hal, toilet, woonkr. met balkon, ofien keuken, 3 
slaapkrs., hobbykr., luxe badkr. met ligb., v.w.. 2e toilet. 
Aanv.:i.o. Vraagpnjs:/93.000,-k.k. 


HOENSBROEK. Nieuwenhuls H 

Uitst. gelegen patiobungalow met c.v. en garage. Ind.: 
ruime nal, toilet, L-vorm. woonkr., keuken met app.. 3 
slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w., c.v./wasruimte. Het 
pand is voorzien van dubb. beglazing en verkeert in goe¬ 
de staat van onderhoud. Aanv.: i.o. Koopprijs: 
ƒ 167.500,-k.k. 

HEERLEN, Pr. Irenestraat H 

Nabij centrum uitstekend gelegen appartement. Ind. 
o.a.: hal. woonkr, keuken, 2 slaafs., badkr. met dou¬ 
che, berging. Aanv.: direct. Koopprijs: ƒ 65.000,-k.k. 


KUMMEN-Termaar, Tlendstraat H 

Rustig gelegen halfvr. woonhuis met c.v., garage en tuin. 
Ind.: hal, toilet, Z-vorm. woonkr. met open hrd, luxe keu¬ 
ken met app. ie Verd.: 4 slaapkrs. waarvan 2 met bal¬ 
kon, badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet 2e Verd.: 
vaste trap naar hobby-/slaapkr., c.v.-ruimte. Aanv.: i.o. 
Prijs: ƒ 175000,-k.k. 

UBACH OVER WORMS, Kloosterstraat H 

Bij centrum gelegen woonh. met c.v., tuin (266 m 2 ). Ind.: 
2 kelders. Bieg.gr.: entree. L-vorm. woonkr., ruime keu¬ 
ken met app.. bijkeuken, toilet, badkr. met ligb., douche 
en v.w. ie Verd.: 3 slaapkrs., toilet met v.w. 2e Verd.: 
vaste trap naar hobbyzolder. Het geheel is voorz. van 
kunststof kozijnen, dubb. begl. en is prima onderh. 
Aanv.: i.o. Prijs ƒ113.000,-k.k. 

MAASBRACHT, Gangboord S 

Prachtige, uitstekend aan de rand van Maasbracht gele¬ 
gen halfvrijst. woning. Stijlvolle architectuur. Op beg. 
grond fraaie entreepartij, L-vorm. zitkamer met moge- 
lijkh. voor open hrd , eethoek met tuincontact, open keu¬ 
ken, garage. Verd. met 3 slaapkrs., badkr. met douche, 
v.w. en 2e toilet, vide. Degelijke bouw, afwerking met 
o.m. hardh. deuren en kozijnen. Koopprijs ƒ 185.000,- 


PAPENHOVEN, Op de Coul S 

Uitst. onderh., rustiek gel., vrijst. landh. met c v., kelder, 
royale garage, geschikt v. 2 auto's en grote tuin. 
Perc.opp. 1.600 m 2 . Ind. o.a.: grote living met open 
haard, mod. woon-/eetkeuken, tuinkr., waskeuken, 3 
slaapkrs., study, royale badkr. met ligbad, douche, 2e 
toilet, dubb. v.w. Het pand biedt vele extra's. Aanv.: i.o. 
Vraagpnjs: ƒ 350.000,-k. k. 

PUTH, irenestraat S 

Rustig gel., vrijst. woonh. met c.v., garage en tuin. Perc. 
opp.: 285 m 2 . Ind. o.a.: woonkr. met open hrd, keuken, 3 
slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet, vaste trap 
naar zolder met ruime hobbykr. Aanv.: i.o. Vraagprijs: 
ƒ 189.000-k.k. 

PUTH, Margrietatraat S 

Uitst. onderh., halfvnjst. woonh. met c.v., garage en tuin. 
Ind. o.a.: woonkr. met operr hrd en parket, keuken. 4 
slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet. Aanv.: spoe¬ 
dig. Vraagpnjs: ƒ 178.000,- k.k. 

SITTARD, Paal Vertoeekstrast S 

Rustig gel., halfvrijst. woonh. met aanbouw, c.v., 2 kel¬ 
ders, garage voor 2 auto's, carport en tuin. Ind. o.a.: 
woonkr., waranda, moderne keuken, toilet, 3 slaapkrs., 
badkr., zolder. Aanv.:i.o. Vraagprijs: ƒ 148.000,-k.k. 

SITTARD (Kolleberg), C. Beltfenslaan S 

Schitt., op eerste stand gel, uitst. onderh., vrijst. landh. 
met c.v., div. kelders, grote inp. garage gesch. v. 2 
auto's, zwembad en zeer grote tuin. Perc.opp.: ca. 2.400 
m 2 . Ind.: o.a. L-vorm. living met open hrd, luxe keuken 
met app., 4 slaapkrs. alle met eigen badkamer. Het pand 
biedt vele extra's. Bezichtiging uitsl. op afspraak. Aanv.: 
i.o. Pnjs: op aanvraag. 


SITTARD (Kolleberg), Kapellerweg. S 

Op uitst. locatie gel. vrijst. landh. met c.v., inp. garage, 
zwembad en zeer grote tuin. Perc.opp.: 2.500 m 2 . Ind. 
o.a.: royale living met of>en haard, keuken, study, 4 
slaapkrs., 2 badkrs., doucheruimte, garderobekr. Aanv.: 
i.o. Vraagprijs: ƒ 640.000,-k.k. 

STEIN, T ongerenstraat S 

Op goede stand gel. uitst. onderh. halfvnjst. patio-bun- 
galow met c.v., garage, wijnkelderen patio met opt. pri¬ 
vacy. Ind. o.a.: L-vorm. living, luxe keuken met app., 3 
slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w. Aanv.: i.o. Koopprijs: 
ƒ 215.000,-k.k. 

STEIN, Smeetsstraat S 

Rustig gel., goed onderh., halfvrijst. woonh. met aanbw., 
c.v., kelders, garage en tuin. Ind. o.a.: woonkr., serre, 
keuken, bijkeuken, 3 slaapkrs., badkr. met v.w., ligbad, 
douche en 2e toilet, vaste trap naar zolder. Aanv.: direct. 
Kooppr. ƒ149.000,-k.k. 

STEIN, Zwartdrteastraat S 

Rustig gel. halfvrijst. woonh. met c.v., garage en tuin op 
het zuid-westen. Ind. o.a.: woonkr., keuken, 3 slaapkrs., 
bet. badkr. met ligbad, 2e toilet en v.w., zolder over gehe¬ 
le woning. Aanv.: spoedig. Vraagpnjs: ƒ140.000,-k.k. 

SUSTEREN, Bemhardlaan S 

Op goede stand gel., vrijst. woonh. met c.v., aanbouwen 
tuin. Perc.opp. 420 m 2 . Het pand is geschikt voor o.a. 
praktijk, kantoor. Ind. o.a.: woonkr., luxe keuken met 
app., kantoor, hobbykr., werkplaats, berging, 3 
slaapkrs., mod. badkr. met ligbad, v.w., 2e toilet. Zolder. 
Aanv.: i.o. Vraagprijs: ƒ 205.000,-k.k. 

VOERENOAAL, Hongerbeekatraat H 

Prima gelegen halfvrijst. woonh. met c.v., garage en tuin. 
Ind.: hal, toilet, L-vorm. woonkr. (ca. 42 m 2 ), keuken met 
app. Ie Verd.: 3 ruime slaapkrs., badkr. met ligbad, dou¬ 
che, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 4e slaapkr., zolder. 
Aanv.:direct. Prijs: ƒ 195.000,-k.k. 


Bouwkavels 


BRUNSSUM H 

Bouwkavels te koop voor particuliere bouw in plan De 
Hemetder Prima gelegen tegenover park. Perc.opp. 
vanaf 300 m 2 . Zonder verplichting aan aannemer of ar¬ 
chitect. Prijs vanaf ƒ 55.000,-v.o.n. (incl. BTW.) 

KLIMMEN H 

Enkele goed gelegen bouwkavels voor vrije sector-bouw 
te koop. Perc.opp. vanaf 337 m 2 . Bestemd voor bebou¬ 
wing met vrijstaande eengezinswoningen. Prijs vanaf 
ƒ 46.600,-k.k., excl. BTW. 


Te huur 


ROERMOND-MAASNIEL, Sch.v.d.Portenatraat S 

Ruime maisonette met c.v. en berging. Ind. o.a.: grote li¬ 
ving, keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligbad. Huursubs. 
mog. Huurprijs: ƒ 706,63. Aanv.: spoedig. 


DRS. RUI JTERS 

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht Heerlen 
6131 AL sittard ■ rijksweg zd 35 ■ tel 04490*11611 
6411 AT Heerlen * van grunsvenpleirr 12 ■ tel 045-713746 

Openingstijden: werkdagen 9-17.30 uur, zaterdag 10-12 uur. 


Bouw 

Nog enkele bot 
variërend van 
ƒ130- perm 2 ' 

vkaireis te koop 

Puth-Schinnen 

jwkavels te koop in plan Einder Coolhof, 

300 tot 600 m 2 . Prijzen van ƒ 120,- tot 
i/.o.n. 

DRS. RUI JTERS 


makalaard^ onroannd goad - srttard maaitricftt haartan 

6131 AL uttard • rijksweg zd 35 • tal 04490-11611 

Op*ningstljrt«n: wvrkdagwi 9-17.30 uur, zaterdag 10-12 uur 
GEVRAAGD: 

Met spoed voor diverse serieuze 
cliënten VILLA’S of BUNGALOWS 

ter bemiddeling in Heerlen. 
Prijsklasse: ƒ 250.000,- tot ƒ 450.000,- 

H Onrowrend Qo«d Makelaardij ,—_ — 

LSIUER} „ , A 


Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen 
Telefoon: 045-717237 


UQ 


BOCHOLTZ 

HALFVRIJSTAANDE WONINGEN PREMIE-A 


In het riant gelegen, gevarieerde woon¬ 
plan ’Kerkeveld’ wordt een aantal halfvrij- 
staande woningen met berging gereali¬ 
seerd. De woningen hebben een vriénde¬ 
lijke architectuur en een aantrekkelijke 


met woonkamer, eethoek en open keu¬ 
ken. Op de verdieping zijn 3 slaapkamers, 
een badkamer met douche en vaste 
wastafel en verder een zolder. 

De woningen worden degelijk gebouwd, 
uitstekend afgewerkt en goed geïsoleerd 
met dak- en spouwisoiatie, isolatie van 
de begane grond-vloer en isolatieglas op 
de begane orond. _— ———"H 

COUPON I 

_ _ ten van de haltvrii' 


Naam -— 

Adres- 

Postcode De gemeente Landgraaf ontwikkelt zich 
tot een interessante woongemeente, met 
een indrukwekkend centrumplan met het 
nieuwe winkelcentrum, het politiebureau 
en het gemeentehuis. Dit nieuwe winkel¬ 
hart voor Landgraaf is, naast tal van 
andere voorzieningen, één van de vele 
argumenten om deze gemeente als 
woonlokatie te kiezen. OPEN NUlS 

0 o *erM V ianUar ‘ 

OP ~12-1 4 uur 
van » 


MIK vEB DILAAN 22 


m 


In het bestemmingsplan ‘Op de Kamp 
bemiddelen wij bij de verkoop van 
7 woningen met garage en met de oud* 1 
hoge subsidieregeling. De bijzonder 
leuke woningen, met de tuin op het 
zuiden, hebben een gevarieerde gevel' 
architectuur. Attractief ingedeeid met 
o.m. een woonkamer, eethoek, open 
keuken, 3 slaapkamers, badkamer met 
ligbad en vaste wastafel, berging en 
cv-ruimte. 

Koopprijs vanaf ƒ 139.000,— v.o.n. 
Rijksbijdrage ƒ 44.000,— totaal, 
volgens premie-A-regeling. 


Uw persoonlijke omstandigheden spelen eet} 
belangrijke rol bij de koopoverwegingen en & 
uiteindelijke koopbeslissing. Die omstandig 
heden zijn voor iedereen weer anders. Laet u 
daarom gedetailleerd inlichten door onze 
deskundigen. Geheel vrijblijvend en zonder 
kosten uiteraard. 


DRS. RUI JTERS 


makelaardij onroerend goed - sittard maastrictit 
6411 AT heerten • van grunsvenplein 12 ■ tel 045*71™ 


Te huur aangeboden 


AUTCYTRUCKVERHUUR 
Bastiaans InterRent. Rui¬ 
me keuze in pers.-auto’s, 
9-pers. busjes, campers, be¬ 
stel- en vrachtwagens; ook 
met hydr. laadlift. Heerlen, 
Spoorsingel 50, t.o bussta¬ 
tion. Tel. 045-724141. 


Te h. in Heerlen-Nrd.: 
WOONHUIS. Woonkamer, 
3 slaapkamers, badkamer, 
keuken, serre, zolder, kel¬ 
der. Huurprijs ƒ 750,- 
(event. gestoff.). Br.ond.nr. 
HE 075 LD, Geerstraat 5, 
6411 NM Heerlen. _ 

Te huur KAMER voor juf¬ 
frouw, met kost en inwo¬ 
ning. tel.: 045-721759. HEERLEN 
ƒ 109.000,- k.k. 
Stadswoning aan de 
rand van Heerlen. Ind.: 
hal, woonkamer met 
open keuken 

8.17x4.57/3.20, 2 

slaapkamers + badka¬ 
mer met douche en vas¬ 
te wastafel, dakterras 30 
Koopprijs ƒ 136.620,- v.o.n. 
Rijksbijdrago max. ƒ 41.000,- totaal, 
volgens pramie-A-ragaling. 


akeiaarekantoor 

Antwoordnummer 


1020 , 

44 2J0( 1 


Uw persoonlijke omstandig¬ 
heden spelen een belangrijke 
rol bij de koopoverwegingen 
en de uiteindelijke koopbeslis¬ 
sing. Die omstandigheden zijn 
voor iedereen weer anders. 
Laat u daarom gedetailleerd 
inlichten door onze deskundi¬ 
gen. Geheel vrijblijvend en 
zonder kosten uiteraard. 


m 


DRS. RUUTERS 

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerien 
6411 AT heerien • van gnravenpiein 12 ■ tel 045-713746 

m 2 op het zuiden. Aanvaarding in overleg. 

HEERLEN-CENTRUM 
ƒ 98.000,- 

Appartement (maisonet¬ 
te). Ind.: hal, woonkamer 
met open keuken ± 42 
m 2 , 2 slaapkamers + 
badkamer. Aanvaarding 
direct. 

HEERLEN (de Erk) 
ƒ 239.000,- k-k. 
Halfvrijst. herenhuis met 
garage. Ind.: begr.gr. 
royale hal, woonkamer 
met open haard 40 m 2 , 
goed geout. keuken, ter¬ 
ras + tuin, garage. Ie 
verd.: 3 slaapkamers, 2 
badkamers. 2e verd.: 
zolderruimte via vliezotrap. * Goede isolatie « Grondopp. 
440 m 2 . Aanvaarding vrijwel direct. 

HOENSBROEK 
(nabij centrum) 
ƒ 198.000,- k.k. 

Luxueus uitgevoerd vrij¬ 
st. woonhuis. Ind.: kel¬ 
der; beg.gr.: hal, woon¬ 
kamer 46 m 2 met open 
haard; studeer/hobby ka¬ 
mer ±18 m 2 , moderne 
dichte keuken, tuin en 
garage. Ie verd : 2 slaapkamers, luxe badkamer. Aanvaar¬ 
ding vrijwel direc. 

LANDGRAAF 
ƒ210.000,- k.k. 

Vrijst. woonhuis met ga¬ 
rage, bj. 1985, grond¬ 
opp. 635 m 2 . Ind.: royale 
hal, woonkamer 40 m 2 , 
goed geout. keuken, bij¬ 
keuken, grote tuin Ie 
verd.: 3 slaapkamers + 
badkamer. 2e verd.: 1 
slaapkamer + bergruimte. Aanvaarding vrijwel direct. 

MERKELBEEK 
ƒ198.000,- k.k. 

Vrijst. woonhuis met c.v. 
en garage. Sout.: kelder¬ 
ruimte; beg gr.: hal met 
toilet, woonkamer mei 
plavuizen vloer en 

’/ 2 -open keuken incl. 
app.; terras + tuin; gara¬ 
ge + hobbyruimte 
9.00x4.00. Ie verd.: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, 
douche, vaste wastafel en 2e toilet. 2e verd.: zolderruimte te 
bereiken via vliezotrap. Aanvaarding vrijwel direct. 

VOERENDAAL 
ƒ 152.000,-k.k. 
Halfvrijst. woonhuis met 
garage bj. 1983. Ind.: 
hal, woonkamer mei 
’/ 2 -open keuken + 36 m 2 
plavuizenvloer, terras + 
tuin (op het zuiden), ga¬ 
rage 7.00 x 2.90. ie 
verd.: 3 slaapkamers + 
badkamer met douche, vaste wastafel en 2e toilet. 2e verd-.: 
zolder te bereiken via vliezotrap Aanvaarding vrijwel direct. 


BEDRIJFSPANDEN 


HOENSBROEK ƒ 159.000,- k.k. 
Winkel/woonhuis met tuin. Ind.: kel¬ 
der. Beg.gr : winkel + etalage ±50 
m 2 , op beg.gr. ook nog een com¬ 
pleet app. Ie verd.: kamer ensuite, 
keuken, slaapkamer + badkamer. 
2e verd.: 2 slaapkamers + douche. 
3e verd : zolderruimte Dit object 
moet u van binnen gezien hebben. 
Aanvaarding vrijwel direct. 

Woning of bedrijfspand verkopen? 
Makelaar Ernens kan u 
van dienst zijn. 

Geen verkoop - geen kosten. 
Maak vrijblijvend een afspraak. 


MEER DAN 19 JAAR ERVARING 


• Makelaar o.g. • Taxaties 

• Badrljfaobjactan • Hypotheken 

• Woningen • Verzekeringen 


makelaardij Hoolstraat 42, Voerendaal 


Tel. 045-752142 


De Koninklijke 
Brand Bierbrouwerij 
BV. gevestigd te 
Vvjjlre (Z.L), is een 
van oudsher gere¬ 
nommeerd middel¬ 
zoo! bedrij! met 
een uitstekende 
marktpositie in i 
haar branche ^^^r É 


® I E * 


TE KOOP 

het bekende verenigingslokaal 

"De FANFARE-ZAAL" 

(cafe-zaal-disco met woning) 
gelegen Huls46teSIMPELVELD 

Geïnteresseerden die beschikken over het 
nodige kapitaal en de vereiste diploma's 
worden verzocht te schrijven naar: 

Koninklijke Brand 
k Bierbrouwerij b.v. 

t a v. dhr. K Franssen 
Postbus 1 
6320 AA WYLRE 

Nadere telefonische informatiefs 
% werkdagen van 09.00 tot I0.00.iij 
% bij dhr. K. Franssen 045-4613'' 

■ 's middags bij dhr. W Kalsbeak 
«- I 045-441737 TE KOOP 

Sittard, Akkerstraat 15 

Halfvrijstaand woonhuis met grote garage en grote tuin. 
Woonkamer, luxe eiken keuken, drie slaapkamers, gas- 
c.v. 

Vraagprijs ƒ 129.000,- k.k. 

Geleen, Rijksweg Noord 65A 

Woonhuis met grote kelder, woonkamer 32 m 2 , keuken, 
bijkeuken. Verd.: badkamer met ligbad, douche, toilet, bl-, 
det, twee slaapkamers. Vaste trap naar zolder met slaap¬ 
kamer en toilet, gas-c.v. Deels hardhouten kozijnen. 

Vraagprijs ƒ 129.000,- k.k. 

Hoensbroek, St.-Antonlusstraat 1 

Zeer luxe vrijstaande villa met garage, bouwjaar 1980. In- 
houd 800 m 3 . Spouwmuurisolatie. Hardhouten kozijnen. 
Woonkamer 52 m 2 , zeer luxe keuken. Vier slaapkamers, 
bad en douche. 

Vraagprijs ƒ 279.000,- k.k. 

Geleen, Burg. Lemmensstraat 222 

Winkel/woonhuis met parterre 275 m 2 , 1 e verd. 165 m 2 , 2e 
verd. 165 m 2 . Twee kelders. Direct te aanvaarden. 

Vraagprijs ƒ 245.000,- k.k. 


Mr. F.C.N.W. Brorens, 

makelaar en taxateur o.g., 
Oranjelaan 211, Geleen, 
04490-50318 Te huur aanget 


TE KOOP \ bij de makelaar 
van Limburgse huize.... 

BOCHOLTZ, Begonlastraat ƒ 138.000,- k.k. 

Halfvrijstaand woonhuis met garage en tuin. Mooie 
woonomgeving. Woonkamer ca. 30 m 2 , keuken, 3 slaap¬ 
kamers, badkamer, perc.oppervl. 214 m 2 . 

EPEN, Heimansstraat ƒ 159.000,- k.k. 

Goed gelegen vrijstaand woonhuis met garage en tuin. 
Uitstekende staat van onderhoud. Doorzonkamer ca. 30 
m 2 , aanbouwkeuken, 3 slaapkamers, ruime badkamer. 
Perc.oppervl. 340 m 2 . 

GULPEN, Rijckerveld ƒ 150.000,- k.k. 

Vrijstaand woonhuis met tuin en garage. Ideale zonlig¬ 
ging. Souterrain: kelder. Beg.gr.: woonkamer met veran¬ 
da, eetkamer, keuken, berging, douche, 2e toilet. Ie 
verd.: 4 slaapkamers. Perc.oppervl. 530 m 2 . 

LANDGRAAF, Korenbloem ƒ 145.000 - k.k. 
Halfvrijstaande hoekwoning met garage en terras. Het 
pand is uitstekend onderhouden en verbouwd in moder¬ 
ne stijl (wit). Ind.: woonkamer ca. 35 m 2 , marmervloer, 
halfopen eiken aanbouwkeuken, 3 slaapkamers. Perc¬ 
.oppervl. 260 m 2 . 

SLENAKEN, Grensweg ƒ 185.000,- k.k. 

Landelijk gelegen, vrijstaande semi-bungalow met ber¬ 
ging en garage. Ind. begane grond: woonkamer met 
halfopen keuken, slaapk., studeerk., moderne badk. Ie 
verd.: 2 slaapk. Met een (wenselijke) renovatie is een be¬ 
gin gemaakt. Perc.oppervl. 500 m 2 . 

PARTIJ-WITTEM, Van Pallantstraat ƒ 160.000,- k.k. 

Halfvrijstaand woonhuis met garage en tuin, voorzien 
van c.v. Woonk. ca. 30 m 2 (met zitkuil), halfopen keuken, 
ie verd.: 2 ruime slaapk., 1 slaapk. ca. 3x3, vaste trap 
naar zolder, waar grote hobbyruimte, grotend. kunststof 
ramen en thermoglas. 


Ons kantoor is ook 
geopend op zaterdag 
van 10.00-13.00 uur 
■ 


Te k. of te h. aangek Lrtk 
lopende FRITURE gS^L 0 
Brunssum. Br.o.nr. 

LD, Rumpenerstr. t>t* A 

CC Brunssum. _ __ 

KAMERS te h. Maas^jtj* 
terstr. 24, Brunssum ^XjjV e 

Gestoff. KAMER te 
centrum Heerlen, S 3? ’ ; 
in. Tel. 045-713307^ ^ 
Gemeub. ZIT/SLPK- V 1} 
che, keuk, K 

derstr. 1 en i9, Kerj tra^ 

Te h. C Heerlen: ^ 

met c.v., m. gebr. vajj $ \ 
ken en badkamer. l e ' 1 tjj 

213411/045-727736._ ^ iftf 

Te huur KAMERS 
parlementen in (F $, 

Tel.: 04499-1615 r 

52107978. 

Te h. vrijst. LANDH^f^ 1 
slpk., I stud. karn 
badk., kamer open 

a geh. onderk. $ 

m2. ƒ 1900,-. Tel- ^ 
316491 na 16.00 uu r^rj v 
SCHAESBERG woobjlj j, 


NIONCKEN ■tMERTENS 

MAKELAARDIJ O.G/ADVIESBURO 
MERZEKERINGEN 

Rijksweg 9 Gulpen 04450 -1724 /1754 


324133. TF L 

Te HEERLEN-HËEKfy £ 
BAAN te h. een nftte ^ t 
ning met gar., ƒ 9 &u ’ ' , p 
04490-48180 grgg 

Te huur gevr. orng- IjJ t 
WONING, prijsklas^ t 
max. / 1200 -. Tel. 
26107/20705. — -jfrt } 

geluidsinstallA*** < 

te huur voor carnav 
gen. Tel. 04490-77 21»^ f 

Te h. geh. opgekn. i 

best. uit keuken, zit" ^ 
slaapkamer en zee* ^ 
badkamer gel. naby ^ 
en centrum V’burg- .gof 
ƒ800- all-in. b 2,% f* 
ƒ 1500,-. Dir. aanv H 


J 10UU-. Uir. aanv- ~ 
tel, afspr. 04406- 


VCi. cuspi. U i iw _ 

Te h. te BRUNSSUM 
zit-slpk. en eigen dou m 
w.c., 3 min. v. zieken^ 
na 15.00 uur: Laand 
85, Heerlen. 

Te huur APPARTËjJV 
gelegen te Bleüerheiü 
woonkamer, slaap*.’ ()E 
ken, badkamer. A ei ' , 
311413. - -^ 

Te huur centrum 
heide mooi WOONH 
kl. gezin, te bevr. 

12246. — Tri? ^ 

Te h. grote KA 
Kerkrade. Tel. 04j3A_^^, 

Te h. SCHINVELD 

meub. app ar ^j a a öK_ 

woonk., o. keuleen, \£], P 
douche, w.c. ƒ 650 -. »^ 
mnd. Tel. 045-2544 0g^fl 
Te huur APPARTÉM*$ 
Te Hoensbroek. In®" ^ 
ruime kamer met wjir» 
ken, 2 slaapkrs. be, V 
c.v.-ruimte, ligbad,^ 
Prjjs ƒ 725,-. Inl- 
VALKENBURG te i o]/ 

meub. appartement j ^ 

pers. TV en tel. aansi 
1342. 

HULSBERG 
huis geh. gestoft- u jd e 
uitzicht, tuin op h- 
Tel. 04405-2460. 

VALKENBURG 

gem. + gestoff- 
menten te h. vana' 
all-in. Tel. 04406^3*^ 

Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 39 woonblad 


iP 

udfli 


é- 


iet 


Informatie en ideeën voor modelbouwers 

Ouderwetse handkarren 
eenvoudig zelf te bouwen 


K r) rn °d e lb°u w in Neder¬ 
ig ^ kent een grote groep 
j| llo usiaste beoefenaars. 
‘Worden in het hele land 

* ^ r 2en en tentoonstellin- 
—■' [^ georganiseerd en veel 

^oyisten hebben zich 

* j^fligd, en werken in 
|p]L Ver ^ an d- Heel wat mo- 
J^oüwers hebben zich ge- 
ij! c ^ a kseerd in het bouwen 

bijvoorbeeld huizen en 
^T.b°uwen, of treinen, vlieg¬ 
vissen, wagens, molens, 
I^en en ga zo maar door; 
fSenlijk is alles op schaal 
r e maken! 


> knl 

eriPoer ' Petroleumman, de 
l(j. er > de bierbrouwer en de bak- 
^ haakten vroeger allen gebruik 
^ 6e n houten handkar voor het 
^ ° er Van hun P rocl ukten. M et 
et, kn ke hoeveelheid geduld en 
r 0rd êOe d gevoel voor detaillering 
[jg e n ze in schaal 1:8 nagebouwd. 
ee n beetje handig bent kunt 
^ de karren zelf maken. 

0(j.. 

g|d ee nvoudige modellen is een 
1 et) k Üke afbeelding en/of foto van 
ij(j s ar voldoende. In oude boeken, 
^ fel d ar ^ ten °t prentbriefkaarten 
no ® we ^ * e vinden. Voor de 

3 ^ «leer ingewikkelde modellen, is 
lfy) ez °ek aan een (streek)museum 
^Dj^schatbare waarde. Oude te- 
^ n gen kunnen gecopieerd wor- 
I vaak zijn zelfs maatschetsen 
^ Vragen. Ook in bibliotheken 
^,Va Vee l informatie opgevraagd 
uw a en. 

^u W i Van de afbeelding eerst een 
M W_,' eur ig e tekening. Let daarbij *5 


Ouderwetse handkarren op schaal 


Automatische 
rolhorren voor 
deur en raam 


'Uri; op details en de juiste ver- 
0 . n §en. Als dat te moeilijk is, 


^ (tef, ,f er dan kant-en-klare tekenin- 
j^| p te vragen. 

slf1iLp 0bby Ha n dig’ zijn enkele teke- 
Plus korte werkbeschrijving 
^le^VvSbaar. De tekeningen zijn op 
1; 1 gemaakt, dus ze kunnen 
m^enon ien worden op het 
Ufl^nt ^ eer lulichtmgen daarover 
AUtafv! 1 * n een gratis toegezonden 
d r van HobbyHandig verkrij- 
jtaar ° or een briefkaartje te sturen 
^V e Postbus 84, 5384 ZH te Heesch. 
^^ildifld er dan wel bij: informatie 
j UR arren. 

ijjli 

f [{ out 

^ka 

fif kt) rr en kunnen van diverse soor- 
W^d^assief (hard)hout gemaakt 
Eikehout is eigenlijk het 
>P üolj ruaar beuken of grenen kan 
4 HK° or za gen van het hout is 
^ s clj e [^cirkelzaag en/of een elektri- 
^ kj) d ^guurzaag nodig. De verschil- 
Pep/p. ° n derdelen worden met de zg. 
j! S^A^verbinding in elkaar gezet, 
ju ai . Van een satéstokje zijn pri- 
s Pen’ te gebruiken!. 

/ 

1S h2f d , e tip voor het vernissen 
g ^ 0 (j t et . hout. Normaal moet het 
v k h J°ór het vernissen goed opge- 

^ da i . Worrlpn Hut ic tmnrtil Hii 


3 u U P voor nel vernissen 
ft et . hout. Normaal moet het 
v Sc hui, VOdr ket vernissen goed opge- 
é ^ k t . worden, en dat is vooral bij 
f ^rw eiriere on derdelen een heidens 
5 . ^agie 1 ' Koop daarom bij voorkeur 
y H*t i 0‘Vernis, omdat deze tijdens 
< k 0tn akk en de houtnerf met laat op- 
| Öq v n ’2°dat schuren overbodig is. 

8 ee ft deze vernissoort 
i m °oie zijdeglans. 

^ r de^ n dp: voor een bepaald on- 
\ i u da ^ 1-oeh geverfd moet wor- 
■ ^ej) beter beukehout te ne- 

f W 9gr u at hout heeft bijna geen nerf, 
% ,°“ r zonder te schuren toch 
K a d oppervlak ontstaat. • De rolhordeur, een gemakkelijke en effi¬ 
ciënte oplossing voor het insectenprobleem op 
warme zomerse dagen en avonden. 


(ADVERTENTIE) 


°*»EN 


HUIS 


ALUMINIUM 

KUNSTSTOF 

HARDHOUT 

RAMEN 

OEUREN 

VERANDA'S 


OPEN HUIS 


ALKUBOUW 

JffERDAG 21 JANUARI 10.00-17.00 UUR 
fWIDAG 22 JANUARI 10.00-17.00 UUR 

Ramen 

VERANDA’S 1 


ÏÏ3EÏÏI 


HUIS 


<Je mooiste show in limburg^, 

telefoon 045 - 24 19 17 
Dorpsstraat 7 

_NUTH_ 


OPEN HUIS 


Om op warme dagen 
en avonden toch een 
luchtige woning te 
houden en geen last te 
hebben van hinderlij¬ 
ke insecten werd tot 
nu toe gebruik ge¬ 
maakt van statische 
voorzethorren voor 
ramen en deuren. 

Na een langdurig pro¬ 
ces van ontwikkeling 
en uitgebreide testen 
brengt Bruynzeel 
Plastics BV een func¬ 
tioneel en van hoog¬ 
waardig kunststof 
vervaardigde rolhor 
op de markt voor zo¬ 
wel ramen als deuren. 

Een automatisch hori¬ 
zontaal rolsysteem en 
de geprofileerde af- 
dekkap en afdeklij- 
sten zorgen ervoor dat 
geen insect via een 
openstaand raam de 
woning kan binnen¬ 
dringen. 

De rolhorren worden 
geleverd in de maten 
60-, 80-, 110x150 en 
120x220 cm, inclusief 
een plaatsingsinstruc- 
tie ’m woord en 
beeld’. De adviesprijs 
bedraagt ± ƒ80,- en ze 
zijn leverbaar in de 
kleuren wit en don¬ 
kerbruin. 


De hordeur heeft een 
i,„ P ffi. automatisch verticaal 
rolsysteem en brengt 
roblee p u j t komst op plaatsen 
waar de traditionele 
hordeur door 'zijn 
draai' de nodige ruimte vraagt. De 
deur is naar gelang de vraag, simpel 
en efficiënt, links of rechts tegen het 
deurkozijn te monteren. De deur- 
profielen zijn gemaakt van zwaar 
slag- en kleurvast en tevens onder¬ 
houdsvrij kunststof. De adviesprijs 
bedraagt ± ƒ 179,- en ze zijn lever¬ 
baar in de maten 205- en 215x105 cm 
en eveneens in de kleuren wit en 
donkerbruin. Ingesloten in de ver¬ 
pakking een duidelijke plaatsings- 
instruktie. 

Ze zijn verkrijgbaar in de dhz-zaken 
en grotere dhz-centra. 


Reisverslag' 

Bhutan, Katie Hickman, 
BZZTóH, ƒ 34,50. 

Verslag van een reis door 
Bhutan, het geheimzinnige 
rijk in de Himalaya, dat eeu¬ 
wenlang van de buitenwe¬ 
reld afgesloten is geweest. 

Katie Hiekman, Engelse 
globetrotster, licht een tipje 
van de mysterieuze sluiers 
die nog altijd als mistflar¬ 
den over de bergpassen en 
dalen liggen. 


Een tot nog toe onge¬ 
kende combinatie 
van twee soorten 
zaagmachines was 
op de beurs Karwei 
’89 een van de leuk¬ 
ste verrassingen. 
Wat hebben een 
handcirkelzaagma- 
chine en een ketting- 
zaagmachine met el¬ 
kaar gemeen? Het 
enige antwoord op 
die vraag was tot 
dusver: ze zagen alle¬ 
bei, maar verder zijn 
ze nauwelijks aan el¬ 
kaar verwant. De 
Duitse fabrikant 
Kress is er echter in 
geslaagd om een 'hu¬ 
welijk’ tussen die 
twee tot stand te 
brengen: de Duo- 
Zaag. 

Als de machine 
wordt ontdaan van 
het cirkelzaagblad 
(dat standaard met 
hardmetalen tand- 
punten is uitgerust) 
kan het kettingzaag- 
zwaard, een afzon¬ 
derlijk accessoire, 
erop gezet worden. 
Die wisseling is bin¬ 
nen enkele seconden 
geklaard. 

Het praktische nut 
van die combinatie 
is dat met één machi¬ 
ne hout en plaatma¬ 
teriaal gezaagd kan 
worden, maar ook 
boomstammetjes tot 
openhaardblokken 
zijn te formeren. 

Dat is trouwens nog 
niet alles. In de ket- 
tingzaagfunctie kan 
de Duo-zaag ook 
heel forse balken, tot 
20 centimeter dik, 
doorzagen. Daaraan 
zal een doe-het-zel- 
ver niet zo vaak be¬ 
hoefte hebben, maar 
het unieke van dit 
systeem is dat de 
machine ook als ’ver- 
stek-kettingzaag’ ge¬ 
bruikt kan worden 
in hout dat voor een 
cirkelzaag niet in één 
arbeidsgang be¬ 
werkbaar is. 

De verstelbaarheid 
van de machinezool, 
tussen 45 en 90 gra¬ 
den, werkt namelijk 
behalve bij de cirkel- 
zaagfunctie ook in 
de positie van ket¬ 
tingzaag. Men moet 
er wel rekening mee 
houden dat de zaags¬ 
nede 6,5 mm breed 
is. 


Let op gaten 
en kieren... 

Gaten en kieren kunnen grote 
gevolgen hebben. Vooral wan¬ 
neer ze kostbare warmte uit uw 
huis laten ontsnappen. Spoor ze 
daarom op en maak ze dicht. Een 
kaarsvlammetje zet u op het 
spoor van tocht en dus energie- 
lekken in huis. Met flexibele kit 
of schuim kunt u de gebreken 
verhelpen... 

Kieren bij ramen en deuren die 
geopend moeten kunnen wor¬ 
den, kunt u dichten met zelfkle¬ 
vend tochtband of tochtstrips. 
De warmte die door de brieven¬ 
bus is ontsnapt, kunt u tegen¬ 
houden met een brievenbusbor¬ 
stel. Zo kan er wel een krant in 
en geen warmte uit. Ventilatie in 
huis blijft echter noodzakelijk. 
Stop daarom ventilatieroosters 
e.d. nooit dicht. 

En... vergeet niet zondagavond 
(of maandagmorgen vroeg) de 
stand van uw gasmeter op te ne¬ 
men, die op de meterkaart te no¬ 
teren en te vergelijken met de ta¬ 
bel in deze krant. ON*? 
Duo-zaag, 
combinatie 
cirkel- en 
kettingzaag • De Duo-zaag 

De Duo-Zaag is door 
middel van een be- 
schermbeugel bevei¬ 
ligd tegen terugslag, 
wat vooral bij ge¬ 
bruik als kettingzaag 
een pluspunt is. Be¬ 
halve persoonlijke 
veiligheid is ook aan 
het milieu gedacht: 
de olie die de ket¬ 
tingzaag rond het 
zwaard smeert is van 
plantaardige origine 
en de afgewerkte 
olie die weggegooid 


wordt is dus niet ver¬ 
vuilend. De machine 
heeft een fikse capa¬ 
citeit: 900 Watt opge¬ 
nomen vermogen. 
Als cirkelzaag kan 
hij dan ook moeite¬ 
loos door 54 mm dik 
hout heen. 

De prijs is 579 gul¬ 
den. Importeur van 
Kress in Nederland 
is Ankor in Leid- 
schendam, tel. 070- 
209319. 


ACTIE ZUINIG STOKEN 

Tabel voor de week van 
maandag 9 januari 1989 
t/m zondag 15 januari 1989 V 

Bij een 

jaarverbruik van: 

hoort een streef¬ 
verbruik voor de 
afgelopen week 
van: 

en een totaal- 
streefverbruik sinds 

10 oktober 1988 

800 m 3 

23 m 3 

287 m 3 

1000 m 3 

28 m 3 

358 m 3 

1200 m 3 

34 m 3 

431 m 3 

1400 nv 

40 m 3 

503 m 3 

1600 m 3 

45 m 3 

575 m 3 

1800 m 3 " 

51 m 3 

645 m 3 

2000 m 3 

56 m 3 

716 m 3 

2200 m 3 

62 m 3 

787 m 3 

2400 m 3 

68 m 3 

861 m 3 

2600 m 3 

73 m 3 

932 m 3 

2800 m 3 

79 m 3 

1004 m 3 

3000 m 3 

85 m 3 

1075 m 3 

3300 m 3 

93 m 3 

1183 m 3 

3600 m 3 

102 m 3 

1290 m 3 

3900 m 3 

110 m 3 

1396 m 3 

4200 m 3 

119 m 3 

1506 m 3 

4500 nr 

127 m 3 

1610 m 3 

5000 m’ 

141 m 3 

1792 m 3 

5500 m 3 

155 m J 

1971 m 3 

6000 m 3 

169 m 3 

2149 m 3 

6500 m 3 

183 nr 

2330 m 3 

7000 m 3 

198 m 3 

2510 m 3 

7500 m 3 

212 m 3 

2688 m 3 

8000 m 3 

226 m 3 

2867 m 3 

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de 

gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens. 


Hypotheekrente 17 januari 1989 

De hypotheekrentelaneven zijn deze week nauwelijks veranderd. Wel 
lijkt het erop dat de kans op een lichte rentestijging verder is toegeno¬ 
men. 

rt . nte rentepercentages 

vast afsluitpr. met gem - zonder gem.- 

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie 
opgave 

werke- 

opgave 

werke- 
bank 

lijk 

bank 

lijk 

j ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN 


ABN. 

var. 1 

1,5 

6,1 

6,42 

6,3 

6,64 


1 jaar 11 

1,5 

6,3 

6,64 

6,5 

6.85 


3 jaar 11 

1,5 

6,7 

7,07 

6,9 

7,28 


5 jaar 11 

1,5 

7,0 

7,39 

7.2 

7,61 


7 jaar 1 ' 

1,5 

7,2 

7,61 

7,4 

7,82 


10 jaar 1 ' 

1.5 

7,3 

7.71 

7,5 

7,93 


15 jaar 1. 

1.5 

777 

8.15 

7,9 

8,36 

ABP 

2 jaar 1 ’* 

1 

6,0 

6,27 

6,2 

6,48 


5 jaar" 

1 

6,7 

7.01 

6,9 

7,23 


10 jaar 1 ’ 

1 

6.8 

7.12 

7,0 

7,34 


15 jaar 1 ' 

1 

7,0 

7.34 

7.2 

7,55 

Amrobank 

var. 1 ' 

1,5 

6,1 

6,42 

6,3 

6,64 


2 jaar 1 ' 

1,5 

6,5 

6,85 

6,7 

7,07 


5 jaar 11 

1,5 

7,0 

7.39 

7,2 

7,61 


^ jaar 1 ’ 

1,5 

7,2 

7,61 

7,4 

7,82 

Bouwf. Limb. Gem. 

5 jaar 1 ' 

1,5 

6,5 

6,95 

6,5 

6,95 


10 jaar 1 ' 

1.5 

6,8 

7,27 

6,8 

7,27 


15 jaar 1 ' 

1.5 

7,0 

7,49 

7,0 

7,49 


30 jaar 1 ' 

1,5 

7,4 

7,92 

7,4 

7,92 

Centrale Volksbank 

2 jaar 1. 

1 

6.1 

6,37 

6,3 

6,59 


5 jaar 1, 

1 

6,7 

7.01 

6,9 

7,23 


7 jaar 1 ' 

1 

6.9 

7.23 

7,1 

7,44 


10 jaar 1 ' 

1 

7,3 

7.66 

7,5 

7,87 


ideaalrente 

1 

6.6 

6.91 

6,8 

7,12 

Direktbank/NCB-bank 

1 jaar 11 

1 

6,2 

6,48 

6,4 

6,69 


3 jaar 1 ' 

1 

6,7 

7,01 

6,9 

7,23 


5 jaar 1 ' 

1 

7,0 

7,34 

7,2 

7.55 

Grens Wis.kant., CDK 

1 jaar 1 ' 

1 

6,3 

6,59 

6,5 

6,80 


5 jaar 11 

1 

6,9 

7,23 

7,1 

7,44 


1 jaar 11 

1 

6,5 

6,71 

6,7 

6,91 


5 jaar 1 

1 

7.1 

7,33 

7,3 

7,54 ., „ 

Ned. Midd. Bank 

1 jaar 1, 

1.5 

6,3 

6,64 

6.5 

6,85 


3 jaar 1 ' 

1,5 

6,7 

7,07 

6,9 

7,28 


5 jaar 1, 

1,5 

7,0 

7,39 

7,2 

7,61 


7 jaar 1 ' 

1.5 

7,2 

7,61 

7.4 

7,82 

Pancratiusbank 

var. 5 jr." 

1 

6,9 

7,23 

7,1 

7,44 


ideaalrente 

1 

6.9 

7,23 

7.1 

7,44 


7 jaar 11 

1 

7,1 

7,44 

1,3 

7,71 


10 jaar 1 ' 

1 

7,4 

7,77 

7.6 

7,98 

Postbank 

2 jaar 1 ’ 

1 

6,3 

6,64 

6,5 

6,80 


5 jaar 1 ' 

1 

6,9 

7,23 

7,1 

7,44 


7 jaar 1 ’ 

1 

7,1 

7,44 

7,3 

7,66 

Rabo (adviesrente) 

var. 1, 

1 

6.3 

6,59 

6,5 

6,80 ü 


2, 3 jaar 1 ' 

1 

6,7 

7,01 

6,9 

7,23 


4 5 jaar 1 ’ 

1 

7,0 

7,34 

7,2 

7,55 •>; 


stabiel" 

1 

7,3 

7,66 

7,5 

7,87 


var." 

1 

xxxx 

xxxxx 

6,7 

6.91 i 


2 3 jaar 1, 

1 

xxxx 

xxxxx 

7,1 

7,33 i 


4 5 jaar 1 ’ 

1 

xxxx 

xxxxx 

7,4 

7,64 '< 


stabiel" 

1 

xxxx 

xxxxx 

7,7 

7,96 t 

Rabo Hypotheekbank 

3 jaar 11 

1 

6,7 

7,01 

6,9 

7,23 


5 jaar 1 ' 

1 

7,0 

7,34 

7,2 

7,55 " - 


3 jaar 1 ' 

1 

xxxx 

xxxxx 

7,1 

7,33 


5 jaar 3 ' 

1 

xxxx 

xxxxx 

7,4 

7,64 

Spaarbank Limburg 

1 jaar" 

1 

6,2 

6,48 

6.4 

6.69 


3 jaar 1 ' 

1 

6,7 

7,01 

6,9 

7,23 


5 jaar 1 ’ 

1 

6.9 

7,23 

7,1 

7,44 


7 jaar 1 ' 

1 

7,1 

7,44 

7,3 

7,66 

Westland-L’trecht stand. 

1 jaar- 

1,5 

6.3 

6,79 

6.3 

6,79 

standaard 

5 jaar-’ 

1.5 

6,9 

7,28 

7,1 

7,66 

standaard 

7 jaar-' 

1.5 

7,1 

7,66 

7,3 

7.88 

standaard 

10 jaar’ 

1.5 

7.3 

7.88 

7.5 

8,10 

standaard 

15 jaar" 

1.5 

op aanvraag 

op aanvraag ' 1 

interim 

1 jaar-’ 

1.5 

xxxx 

XXXXX 

6.6 

7,12 

2e kw. 1988 budget 

var. 4 ' 

1,5 

6,8 

7,13 

6.8 

7,13 

* Rente-Vrijheid Hypotheek 


VERBETERDE’ LEVENHYPOTHEKEN 

Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.) 

5 jaar 2 ’ 

2.1 

6,9 

7,28 

6,9 

7,28 

Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.) 

10 jaar- 1 

2,1 

7.2 

7,61 

7,2 

7,61 

Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.) 

15 jaar" 

2,1 

7,4 

7,82 

7,4 

7,82 

Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.) 

30 jaar 21 

2,1 

7,8 

8,25 

7,8 

8,25 

FGH (Kapitaalhyp.) 

5 jaar 2 ’ 

1 

7,0 

7,36 

7,1 

7,47 

PGH (Kapitaalhyp.) 

10 jaar 21 

1 

7,4 

7,80 

7,5 

7,91 

Pancratiusb.(Spaarhyp) 

5 jaar 1 ’ 

1 

7,1 

7,44 

7,3 

7,66 

Spaarbank Limburg 

5 jaar 1 ’ 

1 

7,1 

7,44 

7,3 

7,66 

(Spaarhyp.) 


- 

Zwolsche Alg. 

5 jaar 1, 

1 

6,8 

7,12 

6,8 

7,12 

(ZA-Hypotheekplan) 

7 jaar 1, 

1 

7,0 

7,34 

7,2 

7,55 


10 jaar 1 ' 

1 

7,1 

7,44 

7.2 

7,55 


15 jaar" 

1 

7,4 

7,77 

7,4 

7,77 

LEVENHYPOTHEEK NVL-Maatsehappijen 

5<10 jaar 1 ' 

- 

7,1 

7,34 

7,1 

7,34 


15/20 jaar" 

' 

7.5 

7,76 

7,5 

7,76 

Spaarbank Limburg 

5 jaar" 

1 

7,1 

7,44 

7,3 

7,66 

(Spaarhyp.) Westland-Utrecht 

7 jaar 11 

1 

7,1 * 

7,44 

7,3 

7,66 

(lage lasten) 

14 jaar 11 

1 

7,4 

7,77 

7,6 

7,98 

h Maandbetaling achteraf 

3 ' Halfjaarbetaling achteraf 


21 Maandbetaling vooraf 


41 Kwartaalbetaling achteraf 


È Copyright ..Vereniging Eigen Huis" 

te Amersfoort. Limburgs 


A|| met het huizenaanbod 
van de Limburgse 


ITMKEUMR 


Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina^ 


OPEN HUIS VANDAAG 
ZATERDAG VAN 2 - 4 UUR BRUNSSUM 


BRUNSSUM 

Pelgrimsweg 10 (Langeberg) 

Goed onderhouden hoekwo¬ 
ning met c v (garage evt. mo- 
geiijk), kelder, hal, woonkamer 
met parket en balkenplafond, 
*euken met plavuizen en aan- 
Douwmstallatie, luxe badka¬ 
mer, wasruimte, tuin ca. 25 
meter diep ie verd : 3 slaapks 
met schrotenplafonds 2e 
verd zolder Bouwiaar ca. 
1940 Aanvaarding in overleg 
Prijs ƒ 98.000,- k.k. Treebeekstraat 9 

Haltvnjstaand karakteristiek 
vooroorlogs herenhuis met 
cv, garage en grote tuin Per¬ 
c.opp 820 m 2 Ind : provisiekel¬ 
der Beg gr royale hal met toi¬ 
let, garderobe en meterkast, 
woonkamer met open haard 
(ca. 55 m 2 ), woonkeuken (ca 15 
m 2 ) met eiken keukeninrichtmg. 
bi|keuken en berging, ie verd.: 
overloop, 3 slpks. en badkamer 
met douche, ligbad, toilet, bidet 
en vaste wastafel 2e verd : via 
vaste trap. met 2 kamers, hob¬ 
byzolder en bergruimte (Ind 
gasverbruik ca 2600 m 3 per 
jaar} Prijs ƒ 229.000,- k.k. 


HEERLEN 

Lentestraat 8 

Nabi| centrum rustig gelegen 
woonhuis met c v en kleine 
tuin Ind. kelder, hal. woonka¬ 
mer, keuken, tuin met berging 
ie verd overloop 3 slaapks , 
studeerkamer, douche 2e 
verd mansardekamer en zol¬ 
der Bouwjaar 1944 (Dient op- 
, geknapt te worden ) Aanvaar- 
. ding direct 
.prijs ƒ 115.000,- k.k. Einderstraat 58 

Halfvri|St. woonhuis met c v., 
garage en grote tuin Zeer 
goed onderhouden Bwjr 
1970. Perc.opp 380 m 2 . Ind. 
o.a: provisiekelder Beg gr . 
woonkamer, keuken met luxe 
keukeninrichtmg (2 jr oud) Ie 
verd 3 slpks. en badkamer 2e 
verd zolder via vliezotrap. Ge¬ 
hele woning kunststof ramen 
en kozijnen en dubbele begla¬ 
zing 

Prijs ƒ 159.000,- k-k. 


Nog 3 zeer goed gelegen pre- 
mie-A-woningen met berging 
(evt. garage mogelijk). Ind.: 
hal. ruime woonkamer, keu¬ 
ken, tuin en berging. Ie verd.: 3 
slaapkamers, badkamer. 2e 
verd : ruime zolder, 
ƒ 585,-* netto p.m. 


BEDRIJFSOBJECT 

HEERLEN Or. Nassau straat 31 /centrum 

Gunstig gelegen snackbar jae- 
tit restaurant. Ind o.a.: kelder, 
friture-automatiek, aparte eet¬ 
gelegenheid met bar, toilet¬ 
groep, bedrijfs. werkruimte met 
zolder en binnenplaats, ie 
verd.: woonkamer en open 
keuken met parketvloer, toilet, 
slaapkamer, badruimte. 2e 
verd.: 4 slaapkamers en berg¬ 
zolder Aanvaarding in overleg. 
Prijs ƒ 239.000,- k.k. Heerlsnersteenweg 21 

Tussengeiegen woonhuis met 
c v en kleine binnenplaats 
ind kelder, hal, woonkamer, 
keuken, badkamer, schuur en 
Binnenplaats Ie verd 3 
slaapkamers 2e verd vaste 
trap zolder met c v-ketel 
Bouwjaar ca 1930 (enig op¬ 
knappen nodig) Aanvaarding 
direct 

Prijs ƒ 78.000,- k.k. 


Baanstraat 90 

Ruim woonhuis met c v en 
tuin Ind : 2 kelders, hal, woon¬ 
kamer, keuken, serre, badka¬ 
mer, schuur en tuin. Ie verd : 3 
slpks. 2e verd : mansardeka¬ 
mer en zolder Bwjr ca 1935 
Aanvaarding in overleg 
prijs ƒ 95.000,- k.k. 


Horionstraat 15 

Hoekwoning met c v., garage' 
en tuin Ind.: provisiekelder. 
Beg. gr : hal, woonkamer (met 
rookkanaal), dichte keuken 
met eenvoudige inrichting ie 
verd.: 4 slpks en badkamer 
met douche. 2e verd : vliering. 
Bouwjaar ca 1964 Perc.opp. 
340 m 2 

Prijs ƒ 135.000,- k.k. 


ciquinci 

- Makelaardij o.g., taxaties, hypotheken en verzekeringen 

;j Ruys de Beerenbroucklaan 28, 6411 GB Heerlen 

TF 4 IS ËmL ^ ook s zaterdags 
' m I van 10 00-13 00 uur 


DRS.DE IA rlAYE 


• makelaardij o g 
e verzekeringen 


taxaties 

hypotheken 


WIJNANDSRAOE 

Excl. vrtjst villa op zeer goede stand bestaande uit 2 
kappen met tussenbouw. Inh. ± 750 m2. Kavelop- 
pervl 500 m2 Ind.: voorste gedeelte: garage, was¬ 
kelder, toilet, studiehoek, balkon met vide, logeerka¬ 
mer met douche Hoofdbouw, grote woonkamer plus 
keuken (65 m2 met zitkuil). schuifpui naar terras met 
vrij uitzicht; kelder, speelkamer; Ie verd.: 3 slpk., 
badkamer met 2e toilet, 2 zolderkamers, c.v.-gas. 
Prijs ƒ 310,000,- k.k. 

HOENSBROEK 

Zeer ruim hoekpand thans in gebruik als kamerver- 
huur Goede staat van onderhoud, vrij van huur op te 
leveren Drie etages. Ind o.m. div. kelders, keuken, 
woonkamer, winkelruimte. 7 slaapkamers, extra keu¬ 
ken, badkamer, c v -gas Aanvaarding m overleg 
Prijs / 160 000 - k.k. 


S 045-223434 


ZATERDAG VAN 10 TOT 12 UUR 


Hoofdstraat 88, Hoensbroek 


OIRSBEEK 

Uitst. gel. terraswoning (zon¬ 
zijde), 4 slpks., kantoor, 
woonk. (35 m 2 ), parket, eet- 
keuk., aanbouwk. Aanv. in 
overleg. Uitst. onderh. Inh.: 
ca. 500 m 3 . Vraagprijs 

ƒ 175.000,-. 

PUTH/SCHINNEN 

Bovenste Puth. Riante 
bouwkavels voor vrijst. wo¬ 
ningen, prima ligging. Posi¬ 
tief bodemonderzoek aan¬ 
wezig. Opp. ca, 840 m 2 . 
Koopprijs ƒ 85.000,-. Doe. 
op aanvr. 

BRUNSSUM 

Trichterweg 203. Modern 
vrijst. woonh., bijz. lux., 
duurz. afgew., gr. tuin. Opp. 
850 m 2 . Optimale beveiliging 
en rolluiken. Vraagprijs 
ƒ 249.000,-. 

BRUNSSUM 

Kruisbergstraat 68. Schitte¬ 
rend gel. vrijst. herenh., c.v., 
garage, 2 kelders, L-woonk. 
(60 m 2 ), parket, open haard, 
aanbouwk., bijkeuk. Ie 
verd.: 4 slpks., logeerk., 
badk., ligbad, toilet, overloop 
veel bergruimte, aparte dou¬ 
che. Aanv. in overleg. Vraag¬ 
prijs ƒ 395.000,-. 

N.M.W. Quaden 

makelaar-taxateur o.g. 
lid NVM, Gelrestraat 4 
Munstergeleen 
04490-19644 


£ 


UW PROFESSIONELE MAKELAAR IN ZUID-LIMBURG. 


* BESTAANDE BOUW * BESTAANDE BOUW * BESTAANDE BOUW * BESTAANDE BOUW * BESTAANDE BOUW * BESTAANDE BOUVV* 


BRUNSSUM H 

Op fijne ligging hoekwoning 
met garage, tuin, woonk., 
dichte keuken, bijkeuken, 3 
slaapk en badk. Deels roll. 
Prijs ƒ 119.000,- k.k. 2954 

EYGELSHOVEN H 

Op de Bossen Tussengel. 
woonhuis met berging, tuin. 
woonk met parketvl en 
openhaard, dichte keuken 
met app., geheel bet. badk. 
met o.a ligbad, serre, terras, 
tuin, 3 slaapk en vaste trap 
naar zolder. Nagenoeg met 
roll 


deels met roll. 

Prijs/ 105.000.- k.k. 2951 

HEERLEN H 

Centrum. Luxe appartement 
met kelderberging, woonk. 
ca 32 m J , aparte keuken met 
fraaie install., 2 slaapk. en 
moderne badk. met ligbad 
Prijs/85 000.-k.k. 2935 

HEERLEN H 

De Stack, goed onderhouden 
woonhuis met berging, tuin, 
grote woonk., halfopen keu¬ 
ken met install, 3 slaapk. en 
badk 


EYGELSHOVEN H 

Perceel bouwgrond. Front- 
breedte 10 m diep, diepte 
ruim 25 m. Aanvaarding di- 
rekt. Tot opp 272 m 2 . 

Prijs/30.000. -k.k. 2156 

HEERLEN H 

Grasbroek. Woonhuis met 
tuin, zwembad, kelder, 
aparte keuken, woonk., 3 
slaapk. en zolder. Nieuw dak. 

HEERLEN H 

Heerlerheide. Woonhuis met 
tuin, berging, kelder, zolder, 
woonk., aj>arte keuken. 3 
slaapk. en badk. Pand is 
achterom bereikbaar. Dak 
recentelijk vernieuwd. Ge¬ 
hele parterre met plav.vl. 
Prijs ƒ 98.000,- k.k 2950 

HEERLEN H 

De Stack. Woonhuis met 
berging, tuin, grote woonk., 
keuken, 3 slaapk., badk. met 
ligbad Bergzolder Groten- 


Prijs/102.000,--k.k. 26 

HEERLEN H 

Zeswegen. Halfvrijst. woon¬ 
huis met tuin, garage, hal 
met toegang naar garage, 
woonk., luxe eetkeuxen, 3 
ruime slaapk.. badk Grote 
zolder. Tuin op zuiden gel. 
evt. rijkssubsidie overdraag¬ 
baar. 

Prijs/127.000.--k.k. 2952 

HEERLEN H 

Goed onderhouden heren¬ 
huis met zonnige tuin op 
zeer goede woonstand gel. 
met 2 kelders, living ca. 55 
m 2 , aparte keuken, 7 ruime 
slaapk., badk. met ligbad, zol¬ 
der en mogelijkheid voor 
praktijkruimte aanwezig. 
Prijs/245.000,- k.k. 2330 

HEERLEN R 

Welten. Halfvrijst. woonhuis 
met garage, tuin, hal met 
toegang tot garage, ruime 
woonk. ca 43 m 2 , aparte 
keuken met keukeninstall, 3 
slaapk., luxe badk met lig¬ 
bad. Ruime zolder. Buiten- 
koz. in hardh. met therm.' 
begl Dak- en spouwmuur- 
isol. 

Prijs ƒ 194.990. - v.o.n. 2938 

HEERLEN ~H 

Heerlerbaan Halfvrijst 
woonhuis met tuin, tumber- 
gmg, woonk., serre, dichte 
keuken met install. 3 

slaapk., zolderk.. bergzolder, 
hardh. koz en dubb. begl , 


gehele parterre met plav.vl. 
Prijs/139 500.-k.k. 2965 

HEERLEN H 

Douve Weien. Halfvrijst. 
woonhuis met tuin, garage 
met zadeldak, L-vorm. 
woonk., keuken, 3 slaapk.. 
badk. Zolder. Optimale Isola¬ 
tie. 

Prijs ƒ 170.000, - v.o.n. 2945 

HOENSBROEK H 

Mariarade Halfvrijst. woon¬ 
huis gel. aan plantsoen met 
kelder, woonk., dichte keu¬ 
ken, serre, binnenhofje met 
berging, 3 slaapk., badk. en 
vliering Het pand verkeert m 
zijn oorspronkelijke bouw- 
staat. 

Prijs/85.000,-k.k. 2855 

HOENSBROEK H 

Centrum. Groot apparte¬ 
ment op Ie etage met sou- 
terrainberging, woonk., 
dichte keuken, bijkeuken, 4 
slaapk. en badk. 

Prijs/79.000,-k.k. 2894 

JABEEK H 

Halfvrljst woonhuis met ga¬ 
rage, tuin, Z-vorm. woonk., 
aanbouwkeuken met compl. 
install., 3 royale slaapk., 
badk. met douche en ligbad. 
Vaste trap naar zolder. 

Prijs/139.000,-k.k. 2944 

KERKRADE H 

Bungalow in bungalowpark 
gel. met garage, grote tuin 
rondom tot. ca. 950 m 2 , bij¬ 
keuken, nivo 1 living 36 m 2 
met open haard en plawl., 
luxe keuken met alle app.. 3 
slaapk. en luxe badk. Met 
thermisch glas en ged. roll 


100 m. diep met zwembad. 
Prijs/219.000,-k.k. 2943 

KERKRADE H 

West Drive-in woning met 
garage, ruime woonk., grote 
eetkeuken met kunststof in¬ 
stall., 3 slaapk., hobbyk., 
badk. met ligbad. 2e toilet, 
tuin ca. 12 m. diep. Dak re¬ 
centelijk vernieuwd. 

Prijs/114.000,-k.k. 2887 

KERKRADE H 

Zeer goed onderhouden ka¬ 
rakteristiek halfvrijst heren¬ 
huis met kelders, grote tuin. 
dubb. garage, woonk., aparte 
keuken met install., zeer luxe 
badk., grote slaapk., woonk.. 
keuken met luxe install. en 
app., 2 slaapk., 2e badk. en 
zolder. Pand geschikt voor 
dubb. bewoning. Dit pand 
moet u beslist van binnen 
zien. 

Prijs/159.000, -k.k. 2584 

KERKRADE H 

Spekholzerheide. Royaal 
woonhuis met kelder, door- 
zonwoonk., met allesbran- 
der, serre, ruime eetkeuken, 
badk., 3 slaapk., vaste trap 
naar zolder. Terras en tuin 
ca. 45 m. diep. Voorzijde met 
roll. 


KERKRADE H 

Haanrade. Halfvrijst. woon¬ 
huis met berging, groot ter¬ 
ras, gesl. keuken met app., 
woonk., badk., wasruimte, 3 
slaapk. waarvan 1 op par¬ 
terre. Gehele benedenver¬ 
dieping met therm begl. 
Prijs ƒ 87.000.-k.k. 2889 

KERKRADE H 

Woonhuis met garage, prak¬ 
tijkruimte, betegelde wacht¬ 
kamer, woonk., keuken met 
eenvoudige install., 2 
slaapk., dakterras met prima 
bezonning. Gel. nabij cen¬ 
trum 

Prijs ƒ 99.000,- k.k. 2694 

KERKRADE H 

Woonhuis met royale keuken 
met kunststof install.. grote 
woonk., 4 slaapk., badk. met 
ligbad en 2e toilet. Tuin ca. 
10 m diep, berging. Geheel 
met dubb begl 


vaste trap naar 4e slaapk. en 
bergruimte. Geheel met roll. 


Prijs ƒ 262 550,- k.k. 2699 

KERKRADE H 

Spekholzerheide. Centraal 
gel. vrijst woonhuis met ga¬ 
rage. doorzonwoonk. met 
parketvl., dichte eetkeuken 
met div. app.. 3 slaapk.. badk. 
met ligbad, vaste trap naar 
zolder met mogelijkh. voor 
4e slaapk. Pana geheel geï- 
sol., ged. met hardh. koz. en 
dubb. begl.. terras, tuin ca. 


105.000. 

KERKRADE H 

Ouder woonhuis met kelder, 
tuin, woonk. 35 m 2 . keuken 
met eenvoudige install., bij¬ 
keuken. berging. 4 slaapk. en 
badk. met ligbad. Gel op loop¬ 
afstand van centrum. 


TÖÖ0.~ k.k 


Prijs ƒ 104.000,- k.k. 2890 

KERKRADE H 

Terwinselen. Appartement 
op beg. gr. met L-vorm. 
woonk , open keuken, aparte 
eetk., badk. en 1 slaapk. Met 
hardh koz. Netto maandlast 
ƒ 345,- per maand. 

Prijs/53 000,-k.k 2846 

KERKRADE H 

Modern woonhuis met ber¬ 
ging, carport, tuin, grote 
living ca 45 m 2 met parketvl, 
eetkeuken met install., 4 
slaapk. en badk met ligbad 
Onderhoudstoestand goed. 
Prijs/105,000,-k.k. 2727 

KERKRADE H 

Haanrade, rustig gel. woon¬ 
huis met tuin, berging, open 
. keuken, woonk. met par¬ 
ketvl. 4 slaapk., badk. met 
ligbad en zolder 
Prijs/ 115 000,-k.k 2269 

NIEUWENHAGEN R 

Oude Landgraaf. Woonhuis 
mei garage, tuin, woonk., 
ged. open keuken met compl. 
install. 3 ruime slaapk., 
badk. met ligbad en 2e toilet. 


Prijs/125.000 -k.k 2880 

NIEUWENHAGEN R 

Op uitst. stand gel. halfvrijst. 
woonhuis met ankerloze 
spouw, tuin, garage, carport, 
woonk. 34 m 2 met aansl. v. 
openhaard, keuken dmv. 
eetbar gescheiden van 
woonk. en met compl. In¬ 
stall., 3 royale slaapk., badk 
met douche, 2e toilet, berg¬ 
ruimte en 4e slaapk. Opti¬ 
maal geisol 

Prijs ƒ189.000,-k.k. 2883 

NIEUWENHAGEN R 

Oude Heide. Uitst. onder¬ 
houden halfvrijst. woonhuis 
met garage, tuin, prov.kelder, 
woonk. met eiken vl.. dichte 
keuken met compl. install.. 3 
slaapk., badk. met ligbad 
Vrijwel geheel met roll. 
Prijs/149.000,-k.k. 2946 

NIEUWENHAGEN H 

Hoefveld Op rustige locatie 
een goed gel halfvrijst. 
woonhuis met zonnige tuin 
(ca 30 m. diep), garage, 
woonk ca. 27 m 2 , open keu¬ 
ken met voorraadkast, terras, 
tuin, garage. 3 slaapk , badk. 
met ligbad, vaste trap naar 
zolder Grotendeels met dubb 
begl, hardh. koz en roll 
Prijs/ 169.500,- k.k. 2960 

SCHAESBERG H 

Aan de rand van Schaes- 
berg. Op rustige locatie gel. 
vrijst. woonhuis met garage, 
15 m. diepe tuin, dubb kel¬ 
der, woonk. met open keuken 
ca. 33 m 2 , openhaard met 
inzet-haard, compleet keu¬ 
kenblok. 3 slaapk, waarvan 
één 5.30 * 3.00 m., badk. 
met ligbad en 2e toilet. Zol¬ 
der. 

Prijs/189.500.-k.k. 2940 

SCHAESBERG H 

In jonge woonwijk gel. uitst. 
onderhouden hoekwoning 
met berging, tuin. woonk. 30 
m 2 met plauvl.. keuken met 
install., bijkeuken. 3 slaapk.. 


moderne badk met grijs sa¬ 
nitair, ligbad en 2e toilet 
Overdraagbare rijkssubsidie 
mogelijk van ƒ 14 000,- 
Pand met roll. 

Prijs ƒ 126.000- k.k. 2942 

SCHAESBERG R 

Halfvrijst, woonhuis met ga¬ 
rage, tuin, uitst onderhou¬ 
den met ged. therm. begl. en 
elektr roll., woonk 30 m 2 
met koperen Barbas haard, 
alt. plafond, schuifpui, dichte 
keuken met compl eiken in¬ 
stall. en schuifpui Bijkeu¬ 
ken, 3 slaapk. en badk 
Prijs/134 500,-k.k 2941 

SCHINVELD H 

Ruim woonhuis met garage, 
tuin, woonk., dichte keuken 
met compl. install., bijkeu¬ 
ken, 5 slaapk., badk met lig¬ 
bad en douche. Bergruimte. 


UBACH O/WORMSJJ 

Op rustige lokatie 
derhouden woonhuis % 
tuin, garage, uitgetx» 1 /^ 
woonk. ca. 42 m 2 met oP\ 
haard en parketvl, 
terras/tum ca. 12 m■ 
met tuinberging, 3 sl8®t£j 
badk en bergzolder. “ 
roll. Prijs/140.000,-k-k. 


VOERENDAAL Jï 

Ubachsberg. Bungalo^f jj. 
beschermd natuurgebied'j 
ving 80 m 2 , luxe keukef u 
app, 3 slaapk.. baak- ^ 
ligbad en 2e toilet, kan 
hobby-ruimte, inp 9 a jTgj, 
tuin goed op zon gel 12 
onderhouden. »: m ■ 


Prijs ƒ 139.000. 

SCHINVELD R 

Royaal halfvrijst. woonhuis 
met tuin, garage, woonk. 
met plav.vi .luxe keuken met 
compl. app., 3 ruime slaapk , 
wask., luxe badk met ligbad 
en douche, zolder met hob¬ 
byk., geisol., deels roll 
Prijs/157.500,-k.k 2948 

UBACH O/WORMS H 

Rustig, centraal gel uitst. 
onderhouden eengezinswo¬ 
ning met carport, ruime ber¬ 
ging, ca. 11 m diepe tuin, 
woonk. ca 34 m 2 met 
plav.vl., keuken aan voor¬ 
zijde. openslaande deuren 
naar terras. 3 slaapk., badk. 
met ligbad en 2e toilet. 
Ruime bergzolder (evt 4e 
slaapk.) 


Prijs/398 

wunandsra"dT^ h 

Koningsgraven Landn ^ 
met dubb inp 9 ara 0?' |i' 
nessruimte, prov.ruirn* 1 
ving in nivoverschil 
met aansluitend 
vanuit living via opaf^ii 
naar entresol 25 m 2 , a ' 
study en toegang naar io^ 
met panoramisch uit* 3 
ouderslaapk met baf»' 
slaapk. en badk Prijs/118.000,- k.k Makelaardij onroerend goed. Hypotheken, Verzekeringen 

stienstra 


Voor inlichtingen: 

Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen. 


H= Kantoor Heerlen, Tel. 045 - 712255. 


M= Kantoor Maastricht, Tel. 043 - 252933. 


Wycker Brugstraat 50, 6221 ED Maastn 

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uü 
zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. 


Nu tijdelijk 
in prijs verlaagd. *t SPRINGT ERUIT! 

Zeg eens eerlijk: waar woon je nu mooier dan in zo'n 2 onder 
1 kap woning in Heerlen? Van top tot teen zijn deze wonin¬ 
gen pure klasse. Niet alleen de vorm is uniek, maar ook de 
kwaliteit springt er meteen uit. 

Hak nu de knoop door en maak vrijblijvend een afspraak voor 
een kijkje in onze - door Hiero Woonsuper ingerichte - model¬ 
woning aan de Rietveldstraat 67. 

Op dezelfde lokatie zijn ook een aantal mooie premie A wo¬ 
ningen gebouwd (netto maandlast ca. f. 516,-) 

, jij Woning 0 * 1 me v 

Rietveldstroa Qr v.o.n. 

vanaf ƒ• ■ 44 ooO.- 

premie A max. f 

Inlichtingen verkoop: 
MAKELAARDIJ 


, x7 Woningen me i 

ldS Jf 149-300.- v.o.n- 

va f of 25-000,- 

premie B ]■ 
RUYS DE BEERENBROUCKLAAN 28 6411 GB HEERLEN 045-715566 


UITZONDERLIJKE GROTE 
STADSWONINGEN MET A-PREMIE 


In het hart van Landgraaf, vlakbij het nieuwe winkelcentrum 
”Op de Kamp”, worden 10 stadswoningen gebouwd. Er is 
een keuze uit 3 indelingen. 


Begane grond 


le Verdieping 2e Verdieping 

kdv*-i U en 10 
kavel 9 gespiegeld 
■RE 7 

J I > ksFr: S'isv. ai •iJ'lf 

' » >s. wö • 
4 


rd 

ALTERNATIEVEN: 

U kunt ook kiezen voor een I. -vormige woonkamer van 
9.60 m. lang en een opp. van ea. 40 nr (inkl. keuken). N 
Diverse woningen zijn zowel van een tuinberging als een 

garage voorzien. 

Prijs ƒ 145.046,- v.o.n. Max. subsidie ƒ 44.000,-. 

De netto maandlast, gebaseerd op deze max. rijksbijdrage, 

bedraagt 

ƒ 565,- 

KAN UW HUURWONING HIER TEGENOP? 


Prijs/450000,- 

WIJNANDSRAoTd* 

Op goede lokatie fl el jjaft 
woonhuis met inp. 9*9^- 
rondom tuin. groot 
ram met archiefruirrit®'"3 
terre zitk, eetkeukw^n 
slaapk.. badk. vard- 
kantoorruimte 42 m 2 . 'jSJt 
lijkh voor meerdere S|B 
en zolder .gjO 

Prijs/209.000, -k.k ^ 

Nitm.. 

Adrii:. 

Poitcoda/PlMts: 


> 10 me vniDiiivena vuiiedige Ttltfoorv. 

ir.lormaiie over de grote In ongcfrank«trd« erwalop zandtn aan Stienstra 

sindswonmger, le Landgracil Makalavdi) BV, Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen. 


I 1 Makelaardij onro*r«nd goed Hypoihihtn 

döStienstpa 

Stienstra Makelaardij BV, 

Kruisstraat 56,64)1 BW Heerlen Telefoon 045 712255 


9 .001°' , 

18 00 “"'- , 

puzzel Internationale aandacht 


voor regionaal nierproiekt Maastricht - Het regionaal 
Aierprojekt, tien jaar geleden in 
9 ar >g gezet vanuit de medische 
' a culteit Maastricht, heeft inter¬ 
zonale aandacht gekregen. In 
januari-nummer van het 
Amerikaans medisch vakblad 
New England Journal of Medici- 
ne \ is een artikel verschenen 
^ a arin de resultaten van het 
^üidlimburgse projekt uitvoerig 
gorden toegelicht. Met name 
K °mt het onderzoek aan de orde 
baarbij patiënten met een gering 
aa ntal bloedlichaampjes in de 
!J r 'ne afwijkingen vertonen aan 
^ e t filtreergedeelte van de nie- 
ren > die alleen met de micro- 
^Coop of met behulp van specia- 
e anti-sera kunnen worden op- 
9espoord. Vroeger werden deze 
P a tiënten als normaal be- 
8 chouwd maar volgens de jong- 
inzichten kunnen deze afwij- 
* ln 9en toch leiden tot nierpro- 
°lernen op lange termijn. 

. eerder heeft het werk van de pro- 
Jektgroep, waarin de afdeling im¬ 
munologie in samenwerking met 
Pathologie van het Biomedische 
^entrum van de Rijksuniversiteit 
^mburg, het Academisch Zieken¬ 
huis Maastricht en de ziekenhuizen 
v an Sittard, Heerlen en thans ook 


Roermond, samenwerken, belang¬ 
stelling getrokken. Wetenschappe¬ 
lijke autoriteit achter het projekt is 
prof.dr Peter J.C. van Breda Vries¬ 
man, hoogleraar aan de RL, immu- 
noloog en internist. De technische 
man van het projekt is onderzoeks¬ 
assistent Henk van Rie. 

Er zijn inmiddels al meerdere publi¬ 
caties verschenen over deze om¬ 
vangrijke nierstudie; een opmerke¬ 
lijke honorering vanuit de niet-me- 
dische wereld was de prijs die 
Spaarbank Limburg in december 
vorig jaar toekende aan de jonge 
wetenschapper Ton Tiebosch, die 
op 18 september 1987 aan de 
Rijksuniversiteit Limburg promo¬ 
veerde op het verrichte onderzoek 
van het nierprójekt. Het was voor 
de derde keer dat deze spaarbank 
de prijs 'ter stimulering van de we¬ 
tenschap' uitloofde. 

Het was toen al duidelijk dat nadere 
deelstudie dringend gewend was. 
Er waren immers niet genoeg nier- 
donoren om te kunnen voorzien in 
de behoefte zoals die zich voor¬ 
deed; daarnaast kostte dialyse met 
behulp van een kunstnier ook toen 
al veel geld. Momenteel kost een 
nierdialyse-patiënt al rond een ton 
per jaar. Van groot belang was dan 
ook dat de nierziekte in een zo 


vroegtijdig mogelijk stadium werd 
onderkend en behandeld. Het on¬ 
derzoek gebeurde door middel van 
nier-biopsie, waarbij een minuscuul 
deeltje nierweefsel wordt onder¬ 
zocht, ondere andere met licht- en 
elektronenmicroscopie. Nierspe- 
cialisten van de samenwerkende 
ziekenhuizen voerden de biopsie 
zelf uit, waarna het onderzoek cen¬ 
traal werd voortgezet in het biome¬ 
disch centrum. 

Het regionale nierprojekt werd in 
1977 opgezet. Enerzijds met de be¬ 
doeling door middel van onderzoek 
van de patiënt in een vroeg stadium 
van het ziektebeloop in principe be¬ 
handelbare nieraandoeningen op 
te sporen, anderzijds om in kaart te 
brengen hoe vaak bepaalde nier¬ 
aandoeningen voorkomen en ten¬ 
slotte waarom de een wel en de an¬ 
der niet op den duur met de nierver- 
vangende therapie behandeld moet 
worden. Toen het projekt in 1978 
van start ging werd bij eenderde 
van de gedialyseerde patiënten de 
ziekte veroorzaakt door een Immu¬ 
nologisch’ ziekteproces, dat wil 
zeggen door stoornissen van de af¬ 
weer in de glomeruli, dat zijn de klu¬ 
wentjes bloedvaten in de nier waar¬ 
in zich het filteringsproces van het 
bloed voltrekt, zo legt dr. Van Breda 
Vriesman uit. 


Niet bekend was welk percentage 
van de patiënten die zo’n aandoe¬ 
ning hadden, uiteindelijk behandeld 
moest worden. Het projekt concen¬ 
treerde zich derhalve op deze pa¬ 
tiënten, en wel omdat deze groep in 
tegenstelling tot de patiënten met 
suikerziekte, hoge bloeddruk en 
aangeboren afwijkingen van de nie¬ 
ren, de grootste was en omdat de 
wijze waarop deze nierziekten ont¬ 
stonden in wezen niet bekend was 
behoudens dat immunologische 
mechanismen er een rol bij speel¬ 
den. Analyse van deze mechanis¬ 
men vroeg in het beloop van de 
ziekte was niet alleen van belang 
om deze aandoeningen van andere 
te onderscheiden maar ook om bij¬ 
tijds met medicamenten te kunnen 
ingrijpen om zo te voorkomen dat 
de patiënt later met onvoldoende 
werkende nieren zou gaan sukke¬ 
len. 

Overigens waren er ook andere re¬ 
denen die intensieve studie op dit 
gebied gewenst maakten. Er waren 
immers niet genoeg nier-donores 
om te kunnen voorzien in de be¬ 
hoefte zoals die zich voordeed; 
daarnaast kostte dialyse met be¬ 
hulp van een kunstnier ook toen al 
veel geld. Het feitelijke projekt-on- 
derzoek gebeurde door bestude- Prof. Peter Van Breda Vriesman (rechts) en Henk van Rie samen aan de microscoop. 

• Foto WIDDERSHOVEN 


ring van bloed, urine maar vooral 
van nierweefsel verkregen door 
middel van nierbiopsie. Dat is een 
techniek waarbij een naald een mi¬ 
nuscuul deelte van de nier wordt 
genomen, dat vervolgens wordt on¬ 
derzocht door de licht- en electro- 
nenmicroscoop. Nierspecialisten 
van de samenwerkende ziekenhui¬ 
zen voerden de biopsie zelf uit, 
waarna het onderzoek centraal 
werd voortgezet in het biomedisch 
centrum. 

Uniek 

Het nierprojekt stond van meet af 
aan in het brandpunt van de be¬ 
langstelling. Het was immers het 


eerste klinische wetenschappelijk 
regionale projekt in Limburg en het 
werd dus met argusogen gevolgd, 
met name omdat het hier een zeer 
langdurig projekt betrof - nierziek¬ 
ten duren nu eenmaal relatief zeer 
lang - hetgeen betekende dat het 
voor financiering door bijvoorbeeld 
de Nierstichting (die projekten voor 
drie jaren financiert) niet a priori in 
aanmerking kwam. Door het feit dat 
de Faculteit der geneeskunde een 
regionale taak voor zichzelf zag ook 
in de gezondheidszorg - immers 
ziekenhuis St. Annadal was nog 
geen academisch ziekenhuis - ont¬ 
stond er een unieke situatie; op 
deze wijze werden faciliteiten ge¬ 


creëerd die direct ter beschikking 
stonden van de nierspecialisten in 
Heerlen, Sittard, Maastricht en 
Roermond. Uniek is dan ook de 
veldstudie’ die tot stand is geko¬ 
men. 

Een volgende fase van het onder¬ 
zoek zal nog antwoord moeten ge¬ 
ven op een aantal vragen zoals het 
ontstaan van deze door verstoring 
van de immuniteit veroorzaakte 
nierziekten, waarna pas op de juis¬ 
te behandeling kan plaatsvinden. 
Met de internationale erkenning zijn 
de betrokken onderzoekers uiter¬ 
aard zeer in hun nopjes. 

Pierre Rousseau KRUISWOORDRAADSEL nr. 8 
^ e n kan aan de puzzelcompetitie 
^eelnemen per giro of per briefkaart. 
Wie per giro meedoet, dient de ge¬ 
daagde oplossing op het girobiljet te 
'förmelden onder het woord 'medede- 
[ihgen’ en minstens ƒ 2,50 over te ma- 
k en naar 

Puzzelactie 
Limburgs Dagblad 
Postgiro 1975600 
Postbus 1000 
6400 BA Heerlen 

Meedoen per briefkaart gaat als volgt: 
schrijf de oplossing op de adreszijde 
(de kant waar de postzegel staat afge- 
drukt), plak boven de gewone franke- 
rin 9 ten minste ƒ 2,50 extra en adres- 
seer de kaart aan 

Puzzelactie 
Limburgs Dagblad 
Postbus 1000 
6400 BA Heerlen 

Hoofdprijs ƒ 5000,- 

P 01 te kunnen meedingen naar de 
hoofdprijs, ƒ 5000,-, gelieve U de 
^ste letter van iedere oplossing 
a chter elkaar te zetten, waardoor 
®en zin gevormd wordt van 20 let- 
ters. Van de oplossing van alle 
Puzzels moet u steeds de eerste 
■etter gebruiken. Bewaar voor alle 
2 ekerheid de gepubliceerde puz- 
seldiagrammen. 


harde 

vrucht 

'— T 

▼ 

bijbelse 

figuur 

een 

zekere 

schroef- 

boortje 

vast 

klampen lijn 


springe¬ 

rig 

insekt 

jongens 

en 

meisjes 

slurfdier 

► 

1 

▼ 

vernis 

in ont¬ 
vangst 
nemen 

► 


T 

reet 

zangnoot 

► 
drietal 

voor¬ 

zetsel 

► 


▼ 


vorderen 


L 


direct 

Euro 

peaan 

► 

. 

5 

voeg¬ 

woord 

▼' 

► 


k web 
beien 

► 
2 
het¬ 

zelfde 

- 


klooster 

zuster 

kleur 

► in 

wonend 

pl. in 
Gelder¬ 
land 

► selenium 

id est 

ï 

_ 


r 

k 
voor 

zetsel 

planeet 

► ^ 


boon¬ 

vormige 

klier 

plus 

► 

▼ f 

! meisjes¬ 

naam 

sint 

► T 


gravin v. 
Holland 

▼ 

4 

een 

zekere 

► deel 
van het 
hoofd 

duivel 

▼ 

r — 


een en 

ander 

slot 

projec¬ 

tie- 

plaatje 


roofdier 

rund 

pas 

sint 

► 
gelofte 

▼ 

► 

▼ 

▼ 

Green- 

wichtijd 

► 

3 

T 


spoedig 

► uniek 

r - ■ ■ ■ 

► ~w — 

kei 

* 

na de 
tijd dat 

► Gil 


Oplossingen moeten worden inge¬ 
zonden per briefkaart of per giro en 
dienen uiterlijk elf dagen na pu¬ 
blicatie van de puzzelopgave in 
ons bezit te zijn. Oplossingen die 
later binnenkomen doen niet mee 
aan de prijstrekking, die wordt ver¬ 
richt door notaris mr. P.M.J.A. Muij- 
ters te Heerlen. 

Om te kunnen meedingen naar 
de beschikbaar gestelde prijzen 
moet op de briefkaart naast het 
gewone porto ten minste twee 
gulden vijftig (ƒ 2,50) extra aan 
geldige postzegels zijn geplakt 
of per giro tenminste twee gul¬ 
den vijftig (ƒ 2,50) zijn overge¬ 
maakt. 

De Zonnebloem, afdeling Limburg 
bestaat uit 22 regio's, verdeeld in 
ca. 220 plaatselijke afdelingen met 
ruim 3000 vrijwilligers en vrijwillig¬ 
sters. 

De opbrengst van deze puzzel zal 


Als U de puzzel hebt opgelost, moet U 
de letters die voorkomen in de vakjes 
met de cijfers 1 t m 5 achter elkaar zet¬ 
ten. U leest dan een woord dat tevens 
de uiteindelijke oplossing van onze 
puzzel is. U moet dit woord niet alleen 
opsturen, maar ook goed bewaren (sa¬ 
men met het nummer van de puzzel), 
want U hebt het nog nodig aan het ein¬ 
de van onze uit 20 delen bestaande 
puzzelronde. 


Duizend gulden voor Inez Spelthan en 
’haar’ mannen 


KERKRADE - De tafel was al gedekt, het gezin was 
c ompleet toen Thea Kuchnio, namens het Limburgs 
Dagblad, kwam melden dat de familie Spelthan dui¬ 
zend gulden rijker was. 

|^ a Spelthan uit de Kwikstaartstraat zelf, en van gokken houdt ze al he- 

' n de Kerkraadse wijk Hopel is de lemaal niet. De Staatsloterij en ook 

hoofdprijswinnares van deze week. de Lotto vindt ze eigenlijk al te ver 

Samen met echtgenoot Jean lost zij gaan en over de drempel van een 

wekelijks de puzzels op, maar per- casino zal ze niet stappen. „Gezel- 

soonlijk zorgt zij ervoor dat de op- lig puzzelen op een kleinschalige 

lQ ssing ook daadwerkelijk gepost manier en dan altijd ook het goede 

w ° r dt. Omringd door het 'mannen- doel in de gaten houden", is haar 

9eweld’ van manlief Jean en de drie stelling. 

Opgeschoten zonen Willy, Jean- 

^■erre en Ralph nam Inez Spelthan Buiten het puzzelen zijn de heer en 
ae hoofdprijs stralend in ontvangst. mevrouw Spelthan veelvuldig op de 
^ fiets te vinden. Hele tochten worden 

JJat komt mooi uit... Morgen zijn wij vaak uitgestippeld en van een fikse 
i J aar getrouwd en we hadden al wandeling zijn zij ook niet vies. 
P annen om met het hele gezin een 

°P stap te gaan of ons eens Voor mevrouw Spelthan blijft bin- 

kker culinair te laten verwennen. nen deze mannenhuishouding wei- 

er d i? 2e P üzzetwins ( erbij zal dat nig tijd over voor andere hobbies. 

zeker van komen,” aldus me- „Vier van deze kerels houden je wel 

ouw Spelthan. bezig”, zegt ze. lachend en het ge- 

. zelschap waar het over gaat ont- 

I is overigens een trouwe puzze- houdt zich wijselijk van commen- 
^arster. Niet echt fanatiek, zegt ze taar! worden besteed aan een aantal 
doelstellingen die de komende vijf 
jaar gerealiseerd kunnen worden 
en waarvan de financiële middelen 
ontbreken. Continuering van de 
Zonnebloemwinkelochtenden, vor¬ 
mingsbijeenkomsten voor vrijwillig¬ 
sters, de uitgave van een eigen 
periodiek en aanvulling van de in¬ 
ventaris zijn aktiviteiten die met de 
baten uit deze puzzelaktie zullen 
worden ondersteund. 

Men mag zoveel oplossingen in¬ 
zenden als men wil. Hoe meer op¬ 
lossingen men inzendt, hoe meer 
kans men heeft op een prijs en des 
te meer komt er ten goede aan het 
doel van de actie. Iedereen kan 
meedoen, men behoeft dus geen 
abonnee te zijn. Voor werknemers 
van het Limburgs Dagblad geldt 
echter, dat zij uiteraard wel mogen 
meepuzzelen, maar niet in aanmer¬ 
king komen voor het winnen van 
een prijs. 

Men is het voordeligst uit wanneer 
men deelneemt per giro, aangezien 
dit geen extra (porto)kosten met 
zich meebrengt. Verder wijzen wij 
erop dat het overgemaakte bedrag 
in zijn geheel ter beschikking komt 
van de puzzelactie. Van de extra 
geplakte postzegels op de brief¬ 
kaarten moet een gedeelte worden 
afgestaan aan de PTT. 


Voor het kansspel van deze 
puzzelactie heeft de staatsse¬ 
cretaris van Justitie op 5 okto¬ 
ber 1988 aan het bestuur van 
de vereniging De Zonne¬ 
bloem, afdeling Limburg, ver¬ 
gunning verleend onder num¬ 
mer L.O. 880 160 193. 


De oplossing van deze puzzel is 
gedeponeerd bij notaris mr. 
P.M.J.A. Muijters te Heerlen. Deze 
oplossing alsmede de zin van 20 
letters is bindend 


Winnaars 
puzzel nr. 6 

Oplossing: HAARD 

Ie prijs 

Mevr. H. Spelthan-Smeets 
Kwikstaartstraat 35, 

Kerkrade 

2e prijs 

Fam. Bernardi-van Aiem 
Richardusstraat 12, 
Brunssum 

3e prijs 

Mevr. M. Vijverstra- 
van Gilot 

M. Trompstraat 23, 

Landgraaf 

4e prijs 

Hans Skrabanja 

Retersbeekstraat 14, 

Landgraaf 

I INLICHTINGEN 

Voor eventuele inlichtingen 
over deze puzzel kan men te¬ 
lefonisch terecht onder num¬ 
mer 045-739885, uitsluitend 
tijdens kantooruren: maan¬ 
dag t/m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur. 


• Met duizend gulden op haar bord en omringd door 'haar' mannen kan voor Inez Spelthan de dag én 
de viering van haar 23ste huwelijksdag niet meer stuk 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


Ie prijs ƒ 


2e prijs, 


3e prijs ƒ 250,- 


4e prijs ƒ 100,- 


« ifMli > 


Limburgs 


IBLAI» 


met het huizenaanbod 
van de Limburgse 


mdKELddR 


Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina AMSTENRAOE: haltvrijstaand 
woonhuis met gas-c.v , garage 
met hobbyruimte en grote tuin 
(1 150 m 5 ). tnd. o.a. kelder, 
woonkamer (parketvloer en open 
haard), keuken, vier slaapka¬ 
mers, badkamer, zolder. Vraag¬ 
prijs / 159.000-k.k. EYGELSHOVEN: rustig en blij¬ 
vend goed gelegen halfvnjstaan- 
de bungalow met gas-c v , gara¬ 
ge en tuin (795 m 2 ). Ind. o.a. 
royale hal, L-vormige woonka¬ 
mer met marmervloer, keuken, 
drie royale slaapkamers, badka¬ 
mer. Prijs ƒ 229.000,- k.k. 


KERKRADE: ruim ingedeelde 
geschakelde patio-bungalow met 
gas-c.v. en zeer ruime garage (2 
auto's). Ind. o.a.: betegelde hal, 
ruime betegelde keuken, L-vor¬ 
mige woonkamer met tegelvloer, 
betegelde badkamer met douche 
en toilet, 3 slaapkamers, grote 
hobbyruimte, berging. Aanvaar¬ 
ding direct. Koopprijs 
ƒ 159.000,- k.k. 


EYGELSHOVEN: ruim halfvrij- 
staand woonhuis met gas-c.v. en 
tuin. Ind. o.a.: grote woonkamer 
ca. 45 m 2 , ruime keuken, drie 
slaapkamers, badkamer met lig¬ 
bad en 2e toilet. Tuin met ber¬ 
ging. Prima geïsoleerd Direct te 
aanvaarden Vraagprijs 

ƒ 94.000,- k.k. • 


NIEUWENHAGEN: goed gelegen woonhuis met gas-c.v., garage 
en tuin. Goed onderhouden. Voorzien van kunststof kozijnen. Ind.: 
kelder, woonkamer, grote woonkeuken met apparatuur, badkamer 
met ligbad, berging, 3 slaapkamers, vaste trap naar zolder (be- 
plankt en beschoten). Aanvaarding in overleg. Vraagprijs 
ƒ 120.000,- k.k. 


SCHAESBERG: halfvrijstaand 
woonhuis met gas-c.v., garage 
en tuin. Bouwjaar 1976 Muren 
en dak zijn geïsoleerd. Ind. o.a.: 
woonkamer, keuken, 4 slaapka¬ 
mers, badkamer, zolder (vaste 
trap). Vraagprijs ƒ 138.000,- k.k. EYGELSHOVEN: tussengeie- 

gen woonhuis met grote tuin Ind 
o.a. keuken met tuincontact, 
douche, toilet, berging, woonka¬ 
mer, twee slaapkamers, moge¬ 
lijkheid voor een zolder Redelijk 
onderhouden. Rondom voorzien 
van rolluiken. Aanvaarding in 
overleg. Vraagprijs ƒ 85.000,- 
k.k. 


HEERLEN: rustig gelegen hoek¬ 
woning met gas-c v , garage, 
berging en tuin. Goed onderhou¬ 
den Gedeeltelijk dubbele begla¬ 
zing Ind. o.a. twee kelders, 
woonkamer, eetkeuken, drie 
slaapkamers, badkamer, zolder- 
berging. Koopprijs ƒ 98.000,- 
k.k. 


SCHAESBERG: rustig aan 

plantsoen gelegen goed onder¬ 
houden tussenwoonhuis met 
gas-c.v. en berging. Ind. o.a.: 
gang, betegeld toilet, ruime 
woonkamer, keuken met kunst¬ 
stof aanrecht, 3 slaapkamers, 
badkamer met douche, vaste 
wastafel en aansluiting toilet, zol¬ 
der Vraagprijs ƒ 109.000,- k.k. 
Subsidie eventueel ter overname. 
Aanvaarding n.o.t.k. 


SCHAESBERG-Centrum: vrijstaand woonhuis met mooie 
grote tuin (totaal perceel ca 1000 m 2 ). Garage, tuinberging, 
gas-c.v Bouwjaar 1976. Goed onderhouden. Rolluiken. Ook 
zeer geschikt voor praktijkruimte, kantoor e.d. Aparte ingang 
naar souterrain Ind. o.a.: geheel onderkelderd, royale hal, 
L-vormige woonkamer (ca. 55 m 2 ) met open haard. Keuken 
met apparatuur, zes slaapkamers, twee badkamers, douche¬ 
ruimte, zolder. Vraagprijs ƒ 295.000 - k.k. 


CV > i 


-Sjajoob x 

□ daamBJïi 


SCHAESBERG: aan plantsoen gelegen, goed onderhouden half¬ 
vrijstaand woonhuis met gas-c.v , garage, aanbouw en achtertuin. 
Ind.: kelder, gang, ruime woonkamer, bijkeuken, woon-/eetkeuken 
met aanbouwkeuken, vier slaapkamers, douche en bergzolder. 
Aanvaarding: direct. Vraagprijs: ƒ 129.000- k.k. 
HEERLEN - hartje stad (hoek Dautzenbergstraat-Oranje 
Nassau straat): fraai appartementencomplex met winkel/kan¬ 
toorruimte en 18 wooneenheden. Eigen parkeergarage met 
berging in het souterrain Van hieruit bereikt men met de lift de 
woonverdiepmgen Ind o.a. woonkamer, keuken, twee slaap¬ 
kamers. badkamer en gas-c.v. Koopprijzen vaneren van 
ƒ 169 OOO - v.o.n. tot ƒ 178 000,- v.o.n. 


HEERLEN: geschakeld woonhuis met gas-c v , carport (mogelijk¬ 
heid voor garage), berging en tuin, goed onderhouden, muren en 
dak zijn geïsoleerd, gedeeltelijk dubbele beglazing. Ind. o.a. woon¬ 
kamer met plavuizenvloer. keuken, drie slaapkamers, badkamer, 
zolder, overdraagbare rijksbijdrage Vraagprijs ƒ 129.000,- k.k UBACH OVER WORMS: ruim 
woonhuis met olie-c.v grote ga¬ 
rage en tuin. Gedeeltelijk dubbe¬ 
le beglazing. Ind. o.a.: 2 kelders, 
woonkamer-ensuite, keuken, bij¬ 
keuken, doucheruimte, 4 grote 
slaapkamers, vaste trap naar zol¬ 
der, 2 zolderkamers, grote zol¬ 
derruimte. Koopprijs: 

ƒ 127.000,- k.k. 


UBACH OVER WORMS: rustig 
gelegen woonhuis met gas-c.v., 
berging en tuin Achterom bereik¬ 
baar. Muren en dak zijn geïso¬ 
leerd; gedeeltelijk dubbele begla¬ 
zing Ind. o.a.: hal, woonkamer, 
keuken, drie slaapkamers, bad¬ 
kamer, zolder (vaste trap). Koop¬ 
prijs ƒ 98.000,- k.k. 


HEERLEN: rustig en centraal ge¬ 
legen appartement op de Ie eta¬ 
ge met fietsenberging L-vormige 
woonkamer, dichte keuken, twee 
slaapkamers, badkamer met lig¬ 
bad. vaste wastafel en 2e toilet, 
goede isolatie Prima staat van 
onderhoud. Aanvaarding in over¬ 
leg. Vraagprijs ƒ 82.500,- k.k. 


UBACH OVER WORMS: een uitstekend verzorgd en onderhou¬ 
den geschakeld woonhuis met tuin, gas-c.v. en garage Ind. o.a.: 
luxe keuken met apparatuur, grote Z-vormige woonkamer met 
open haard, tuinberging, drie slaapkamers, badkamer met ligbad, 
douche en 2e toilet. Rondom dubbele beglazing en rolluiken, Goed 
geïsoleerd. Aanvaarding: in overleg. Prijs: ƒ 129 000,- k.k. 


HOENSBROEK: mooi en mo¬ 
dern geschakeld woonhuis met 
tuin, garage en c v. Ind. o.a. en¬ 
tree, toilet, woonkamer, moderne 
witte keuken met apparatuur, drie 
slaapkamers, betegelde badka-, 
mer met douche, dubbele vaste 
wastafel, 2e toilet, c.v-ruimte, 
zeer goede staat van onderhoud. 
Aanvaarding in overleg. Vraag¬ 
prijs ƒ 137 500,- k.k. 


Woningen met 
bedrijfsruimten 


HOENSBROEK: winkel/kantoorpand met 2 bovenwoningen. Bo¬ 
venwoningen zijn verhuurd. Huuropbrengst ca. ƒ 10.500,- per jaar. 
Winkel/kantoorruimte ca. 120 m 2 . Archiefruimte. Prijs: t.e.a.b. HOENSBROEK: m centrum gelegen appartement op de 3e etage 
Ind o a berging, woonkamer, keuken, douche, twee slaapkamers. 
Gedeeltelijk dubbele beglazing en kunststof kozijnen. Aanvaarding 
direct Vraagprijs ƒ 57 000.- k.k. 


KERKRADE: een gescha¬ 
keld woonhuis - landhuisty¬ 
pe met gas-c v , garage en 
tuin. Ind. o.a.: L-vormige 
woonkamer met open haard 
en parketvloer, eiken keuken 
met diverse apparatuur, kel¬ 
der, 3 slaapkamers, badka¬ 
mer met ligbad, douche en 
2e toilet, gei soleerde zolder 
(via vhezotrap) Kwalitatief is deze woning zeer goed uitge¬ 
voerd en onderhouden Aanvaarding in overleg Vraagprijs: 
ƒ 259.000,-k.k. 


KERKRADE-Holz: halfvrijstaand 
voormalig winkel-kantoorpand 
met grote garage/magazijnruim¬ 
te Voor vele doeleinden ge¬ 
schikt. Ind. o.a.: Souterrain: di¬ 
verse kelderruimten. Parterre: 
winkel-kantoorruimte - keuken. 
Ie verdieping: drie kamers, keu¬ 
ken, badkamer. 2e verdieping: 
twee zolderkamers, zolderruim- 
„ te. Vraagprijs ƒ 175.000,-k.k. 


KERKRADE - Chevremont: 

winkelpand met drie zelfstandige 
wooneenheden. Vraagprijs: 
ƒ 128.000,- k.k. 


SCHAESBERG: vrijstaand, mo¬ 
dern woonhuis met gas-c.v., be- 
drijfs- en kantoorruimte met gas- 
c.v. en tuin. Ind. woonhuis: sout.: 
2 kelders; part: royale hal, ruime 
woonkamer, eetkeuken met ap¬ 
paratuur, bijkeuken, studeerka¬ 
mer; Ie verd : 4 slaapkamers, 
badkamer, bergzolder. Ind. be¬ 
drijfsruimte: twee kantoorruim¬ 
ten, toilet, doucheruimte, werk-/magazijnruimte (totaal ca. 110 m 2 ]j. 
Prijs ƒ 365 000,- k.k. 


SCHAESBERG: halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage en 
naastgelegen wmkel-/kantoor- of praktijkruimte (ca. 50 m 2 ). Ind. 
o.a.: kelder, l-vormige woonkamer met parketvloer, keuken met 
aanbouwkeuken en apparatuur, 3 slaapkamers, badkamer, zolder; 
rolluiken. Vraagprijs ƒ 147.000,- k.k. 


Taxaties 
Koop en verkoop 
Hypotheken 


KERKRADE-West (Terwinselen): Royale halfvrijstaande en 
1 vrijstaande woning met berging (mogelijkheid voor garage). 
Gas-c v en tuin (ca 15 meter diep) Royale L-vormige woon¬ 
kamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer, zolder De pre- 
mie-A-regeling 1988 is op deze woningen van toepassing (vrij¬ 
staande woning premie C) Netto maandlast premie-A-womng 
ca. ƒ 595- 


PickéeBk 

makelaardij bv 


Hf van Itersonstraat 15, postbus 31193, 6370 AD Landgraaf 
NVM Ook 'a zatardaga gaopand van 9.00 tot 17.00 uur. 


Te huur aangeboden 


KAMER te huur in Voeren- 
daal. Tel. 045-750229. 


TE KOOP 


SUSTEREN/MIDDENVELD 


Over te nemen te Maasme- 
chelen (B.), prachtig en 
goed lopend „NACHTCA¬ 
FÉ” met kleine restauratie 
(snacks). Rijksweg 187, tel. 
09-3211761175. ■ï» ■til III 


Nog enkele exclusieve HALFRVUST. HERENHUIZEN op 
uitst. lokatie aan de Ambtmanlaan. Royale indeling met 
o.a. grote living, halfopen keuken, 3 slaapk., badkamer m. 
ligbad en 2e wc, zolder, carport en berging, va. 
ƒ 167.900 - v.o.n, excl. renteverlies. 

EEN PROJECT VAN MONDOHOME! 


nicolai 


makelaardij 
tel. 043-254555* 

stationstraat 20. maastricht 


Over te nemen envof te 
huur: RESTAURANT 

Mano te Maasmechelen 
(B.), Kon. Astridlaan 8. Zich 
wenden: Rijksweg 187, tel. 
09-3211761175. 


Te h. woonh. met app. BE¬ 
DRIJFSRUIMTE van 
10x10x3.3. h., oprit 30 m. 
Gesch. v.v. doeleind. 3 
slpk.. kelder, tuin, garage. 
Bwj. ’70 te Schaesberg. 
Aanv. 2 mnd. Inl. 045- 
313947. 


Droge STALLINGSRUIM- 
TE voor oldtimers/sportwa¬ 
gens 04450-3384. 


[ 


HORBACH 


taxaties & maKeiaaraij 

o.g. b.v. 


I 


Sinds 1938 


I 


Schaesbergerweg 36 
6415 AH Heerlen 


1 


HEERLEN 

Vraagprijs ƒ 100.000,- 

Tussenliggend bedrijfs¬ 
pand met bovenwoning,, 
werkplaats en magazijn. 
Indeling o.a. kelder, win¬ 
kelruimte/showroom, 
werkplaats/loods, maga¬ 
zijn, keuken, 3 kamers, 
badkamer, 2 mansarde¬ 
kamers. Goede gebruiks¬ 
mogelijkheden als be- 
drijfsopslagruimte in di¬ 
recte nabijheid van cen¬ 
trum. 


BRUNSSUM 


AANTREKKELIJKE WOONVARIANT MET DRIVEJN-WONING 


rm 
HEERLEN 

Vraagprijs ƒ 169.000,- 
Groot kantoorpand. Be¬ 
gane grond kantoor ca. 
45 m 2 . Gang, garderobe, 
trappenhuis, toilet, keu¬ 
ken, bijkeuken. Verd.: 3 
kantoorkamers ca. 40 m 2 , 
overloop, trappenhuis, 
badkamer met toilet, ber¬ 
ging. 2e verd.: overloop, 
4 kamers, voor- en ach¬ 
tertuin. Representatief 
kantoorpand. Ook als 
stadswoning te gebrui¬ 
ken. 


HEERLEN 

Vraagprijs ƒ210.000,- 
Zéér ruim karakteristiek 
halfvrijstaand herenhuis. 
Gelegen op 5 min. loop¬ 
afstand van het centrum. 
Inpandige onderliggende 
garage, woonkamer en- 
suite, keuken, bijkeuken, 
kantoorkamer, toilet. Ver¬ 
dieping: royale overloop, 
gesloten trappenhuis 
naar zolder, 4 slaapka¬ 
mers. Voor-, zij- en en 
zéér grote achtertuin (to¬ 
taal 1465 m 2 ). 


SCHAESBERG 
Prijs n.o.t.k. 

Tussenliggend winkel¬ 
woonhuis met achter¬ 
plaats, achterinrit, gara¬ 
ge, winkelruimte, ber¬ 
ging, magazijn, eigen en¬ 
tree, bovenwoning, 
woonkamer, keuken, 
groot dakterras, badka¬ 
mer, 4 slaapkamers, zol¬ 
der. Goede staat van on¬ 
derhoud. 


SPAUBEEK 
Vraagprijs ƒ 269.000,- 

Royaal boerenwoonhuis 
met binnenplaats, royale 
achtertuin en huisweide. 
Geheel verbouwd en ge¬ 
moderniseerd. Voldoet 
geheel aan alle momen¬ 
teel te stellen wooneisen. 
Grote woonkamer, keu¬ 
ken met complete aan¬ 
bouwkeuken, complete 
badkamer, 4 slaapka¬ 
mers, diverse bergruim¬ 
ten. Prima staat van on¬ 
derhoud. HOENSBROEK 
Vraagprijs ƒ 195.000,- 

Zéér ruim tussenliggend 
winkel/woonhuis met bo¬ 
venwoning en achterlig¬ 
gend appartement, ruime 
berging en magazijn¬ 
ruimten, achterinrit en 
achterplaats/tuin. Totale 
inhoud van gebouw circa 
1750 m 3 . Verkoopruimte 
circa 130 m 2 . 


Een uitgebreide 
fotofolder van 
bovenstaande 
objecten wordt u 
vrijblijvend 
toegezonden. 


Tel. 045-723282 


Op zaterdag 

bereikbaar van 
10.00 tot 13.00 uurl 


50 jaar 
vertrouwd 
met vastgoed 


Het nieuwe woongebied ‘De Hemelder’ 
in Brunssum ontwikkelt zich tot een 
voortreffelijke woonlokatie. Aan de 
inrichting van het plan wordt veel aan¬ 
dacht besteed met opvallend royale 
groenvoorziening, fiets- en voetgangers- 
routes, pleintjes, parkeervoorzieningen 
e.a. Een goede afwerking maakt van De 
Hemelder een kwalitatief hoogwaardig 
bouwplan, waarin u bijzonder prettig en 
comfortabel woont in een rijke en geva¬ 
rieerde woonomgeving op geringe 
afstand van het centrum van Brunssum. 


| 


p. Ultó) 


In dit plan worden bijzonder leuke drive- 
in-woningen gerealiseerd. Met de ontwik¬ 
keling van deze drive-in-woningen wordt 
optimaal gebruik gemaakt van de 
omstandigheden van het glooiende 
terrein. Voor de bewoner betekent het 
een aantrekkelijke woonvariant met de 
inpandige garage en de entree/hal op de 
begane grond. Verder o.m. een woon-/ 
eetkamer met tuincontact, open keuken, 
3 slaapkamers en een badkamer met 
ligbad en vaste wastafel. / Adres ~ ~—__ _ 

/ p osfcode " - -_1 l 

/ p laats ^--____■ P 

/ ^©Jefoon ——- 

DRS. RUIJTERS I M , keI —-, 

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen / 6400 Jio^?. rs ®V, Antw^?A ar, * 00r 4 

6411 AT heerlen ■ van grunsvenplein 12 • tel 045-713748 Ofanurnrner 1020, 3 


COUpQ/y 
Koopprijs vanaf ƒ 149.000,- v.o.n. 
Rijksbijdrage max. ƒ 44.000,- totaal, 
volgens premie-A-regeling. n Te h. te Hrl. Kerkraderweg 
13 BEDRIJFSPAND met 
bovenliggende woning en 
kelder voor vele doeleinden 
gesch., incl. c.v. ƒ 1550,- 
p.m. inl. 045-413074/417373. 


Te h. vrijst. WONING, 
L-vorm. woonk., 3 ruime 
slpks., grt. badk., grt. keuk., 
idem kelder m. inpand. 
kantoor. Gem. Landgraaf 
ƒ 1000 - p.mnd. Tev. 2-slpk- 
woning met woonk., keuk., 
douche + wc + terras 
ƒ600- p.mnd. Idem gem. 
landgraaf. Tel. 045-311286. 
Bemiddelings-Buro Silver- 
tand 


ürtje(Tj)chimmert 


Te h. een BEDRIJFSHAL 
1320 m2, gel. aan de Kissel 
te Heerlen, totaal geïso¬ 
leerd, voldoende park.gele- 

f enh.,5 jr. oud. Inl. Biallass 
.v. Tel. 045-412189 b.g.g. 
045-310557. 


U HEEFT EEN EIGEN HUIS EN 
WENST VERBETERING? 

Informeer naar de mogelijkheid om 
risicoloos een ander huis te kopen 


In het woonplan Centrum II worden type 
vrijstaande herenhuizen gebouwd, 
gelegen op royale percelen. 

Het plan grenst direkt aan het centrum 
van Schinnen. Maaseik Belgie rustig gel. 
mooie APPARTEMEN¬ 
TEN, vrij uitzicht, 2 of 3 
slpks, vanaf ƒ500.- p.mnd. 
Tel. Ó76-653377, éelgie 09- 
32-11566918. 


CARNAVALSPAKJES te 
| h. of te k. Oude wyvenpak- 
ies te h. Boumans, Vredes- 
I nofje 22, Terwinselen, tel. 
045-411960. 


Gem. of niet-gem. APP. 1 a | 
2 pers., 1 slpk., woonk., keu-l 
ken, douche, wc, bovenwo¬ 
ning. Inl. 04405-3157. 


Te huur KANTOORRUIM¬ 
TE + ev. overname inr. 
Rijksweg Zd. Geleen, 75 
m2. Ind. 04498-52999 of 
04490-42379. Ter overname aangeboden 
in Belgisch-Limburg, omg. 
Hasselt, langs drukke ver¬ 
keersader, kleine DRANK¬ 
GELEGENHEID. Goede 
omzet, vrij van brouwerij, 
nieuw interieur (wegens 2e 
handelszaak). Voor info af¬ 
spraak: 09-3211316614, vra¬ 
gen naar Marcel Goris. 


Een van de hoofdpunten is de royale 
indeling: Zo is er een U-vormige living 
die incl. de keuken ca. 42 m2 
groot is. De verdieping telt 3 
royale slaapkamers en een luxe badka¬ 
mer. Een 4e slaapkamer is op de 2e ver¬ 
dieping te realiseren. In de garage, ca. 

20 m 2 , is voldoende bergruimte aanwezig 


Bon 


Gaarne vrijblijvend volledige informatie o» 
de herenhuizen m het plan Centrum II te 
Schimmert 


Prijs f 198.000,-- v.o.n. 


Naam:. 

, Adres:. 

I Postcode/Plaats:. 

'Telefoon:. 

i In ongefrankeerde envelop zenden aan Stienstra 
i Makelaardij BV, Antwoordnummer 40, 6400 VB HeedJ 


Te huur gevraagd 


fi5Ein.-y.mi 


SÈstienstra 


Heel dringend WONING of 
benedenwoning gezocht, 2 
a 3 slaapkamers, voor moe¬ 
der met kind, event. met 
tuin, liefst omg. Valken¬ 
burg. ƒ 200,- beloning. 
Noodgeval! Tel. 04406- 

1R17Q 


Makelaardij onroerend goed. Hypotheken. Verzekeringen 

Stienstra Makelaardij 
Wycker Brugstraat 50 
6221 ED Maastricht, Tel. 043-252933 
Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 21.00 uur. 

Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.___ ROYALE HALFVRIJSTAANDE HUIZEN 


Te huur gevr. wagen voor 
CARNAVALSZONDAG. 
evt. ruilen, tel. 04490-74828. 


Studente zkt. KAMER/E¬ 
TAGE in Maastricht. Tel. 
04976-1366. 


Te h. gevr. EENGEZINS- 
FLAT m. 3 slpk., in Bruns¬ 
sum of Treebeek. Huur tot 
ƒ 600,-, event. te ruil tegen 


ƒ 600,-, event. te ruil tegen 
bejaardenwoning m. 2 slpk. 
in Brunssum. Br.o.nr. BR 


329 LD, Rumpenerstr. 81, 
6443 CC Brunssum. 


ƒ 300,- voor diegenen die 
mij snel aan ’n EENGE¬ 
ZINSWONING kan hel¬ 
pen. Max. huur ƒ 700,- p.m. 
045-322247. 


Bouwvak 


iwni« 


OPEN HUIS 


i* Zaterdag 21 januari 
van 14.00 tot 16.00 uur. Aann. Albert Veltstra, 
gesp. in woningaanpas¬ 
sing voor GEHANDICAP¬ 
TEN. Onderhoud, renova¬ 
tie, restauratie, tel. 045- 
242894. 


I DIRECT TE BETREKKEN 


Rolluiken 

Jaloezieën 

Zonneschermen Markante gegevens 

• Ruime indeling • Drie royale 

slaapkamers 


Vrijblijvende prijsopgave 

MICA 

ZONWERING 


L-vormige 

woonkamer 

(ca 36 m 2 , 
incl open keuken) 


• Gezellige woonlocatie 


Showroom: 

Sittarderweg 116, Heerlen 
Tel. 045-721658 


• Hobbyzolder ca. 23 m 2 

(bereikbaar via vaste trap) 

• Hardhouten kozijnen 

• Optimale isolatie 


Prijs/ 141.400,- v.o.n. «xd 
een nog door de koper te 
ontvangen rijksbijdrage ad. 
ƒ 6.500.-. Met de LoonVa»* 
Hypotheek bedraagt de nen 
maandlast ca. ƒ 594,-. 


BON 


Gaarne vrijblijvend volledige informatie ! 
over de huizen in plan Broekstraat, I 
Schinveld | 


Makelaardij onroerend goed Hypotheken Verzekeringen 


10 jaar volledige garantie op onze keukens 
5 jaar volledige garantie op onze apparatuur 


PLAN KEUKENS 1 Naam 
| Adres 

I Postcode/Plaats 
Telefoon 

I In ongefrankeerde enveloppe zenden aan Stienstra 
I Makelaardij BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen 


stienstra 


Stienstra Makelaardij BV 
Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen 


045-712255* 


Maandag i m 
gaopand van 9 00 
lot 21 00 uur 
Zaterdag van 9 00 
lot ê 00 uur Landbouw 


Rijksweg 21, Gulpen 

Tel. 04450-2490* Geopend van maandag 

Fax 04450-3838 va n 9 . 00 -is.oo uur 


met ’n Frans tintje! 


I donderdag* 

zaterdags geopend 

van 9.00-17.00 uur tot 21.00 uur 


DAMOISEAUX Heerlen 
verkoopt en verhuurt meer 
dan u denkt! (Verhuur zon¬ 
der borg). Tel. 045-411930. 


KANTELDEUREN en rol¬ 
luiken bestellen? Straten 
Voerendaal bellen (ook 
voor industrie). Tenelen- 
weg 8-10, tel. 045-750187. 


I : CENTRALE VERWAR- 

IMING d.h.z.-pakket, b.v. 8 
rad., ketel en alle aansluit- 
mat., ƒ 2850,- incl. BTW. 
Tel. 045-313239. 


Te h. gevr. LANDBOU 
GROND tegen ƒ 1500,- 


FRANK heetwaterreini- 
gers. Frissen/Tuin en Park 
BV. 04406-40253. 


Lucas VOERDOfEjS 
BAKKEN, nu o* i 

Ssünsrt ubW 

systeem, teve !]ILperl>tt 
U-snijders + 
ken. Gebr. tractoren 
110 pk met garantie 
Jos Horsmans, KJm 
04405-2775. _ .— 

Te huur 5 

LEN met buitenrnane^ 

1 ha weiland, water . 

o™.., Tol -- 


iKUWU tegen j 15UU,- p. 
aar. Br.o.nr. HK 614 Limb. 


jaar. nr.o.nr. tlK br 
Dagblad, postbus 
6401 DP Heerlen. 


PLATEAUWAGEN 4x 
1,85.Pr. ƒ 950,-. Kunder- 
kampstr. 9 Voerendaal. 

Te k. DOU VEN SPUIT, 18 


Te k. gevr. NOODSLACH- 
TINGEN. Tel. 045-751830. 

SILO-verharding, erfverh. 
etc. vlgs. nw. stabilsatie- 
meth. Kallen Stabilisaties 
Kerkrade. Tel. 045-457415. 

Onderdelen Bank SCHIN¬ 
NEN. Tel. 04493-2715. 


m, 120 1. pomp, 600 1. tank, 
2650,-. Tel. 045-311506. 


HOOI te koop. Tel. 04498- 
57244. _ 

Te koop charolais en ande¬ 
re VLEESRASPINKEN. J. 
Senden, Oud-Lemiers 28, 
Lemiers. 04454-5026. 
Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina PETERS 

1 StPAKTNKR S 

IEERLEN 


Makelaarskantoor 
Petera & Partners B.V. 
A. Printhagenstraat 36 
6161 EK GELEEN 
04490-46191 
’s Zaterdags geopend 
van 1(100 tot 12.30 uur. 


LANDGRAAF. 

SCHAESBERG 


. plan, tekening 
tottektekenlng. De 
van dit sehltte- 
bouwkavel: ca. 
m2. Koopprijs 
S 


IEERLEN 


■ton, De Kommert 
**uis moet u van binnen, 
•n hebben. 

royale en uitst. geïsol. 
Nmgalow met garage,. 
•V., groot sout. metoJ 
s/c.v.-kelder, doka, lo¬ 
on werkkamer. Part.: 
I (45 m2), compl. in-' 
wken, 3 slaapkam. en 
, patio ca. 100 m2. 


Rlngoven 

Zeer fraaie middenst.woning 
met grote woonk. 
(8.40x3.90), luxe keuken 
met apparatuur, berging, 3 
flinke slpk.. badk. met lig¬ 
bad en 2e toilet, hobbyzol¬ 
der (vliezotrap). Spouwmuu- 
risol. en deels dub. begla¬ 
zing. Bouwjaar 1981. Koop¬ 
prijs ƒ 125.000,-k.k. Rijks¬ 
premie ƒ 5000,-. 


1'IuJ 


OBBICHT ■ SPAUBEEK 


OBBICHT 


1 


*r*4 


GELEEN 


Te huur winkelcentrum Heksenberg 

Diverse winkelruimten, oppervlakte vanaf ca. 65 m2 
b.v.o., met magazijn in kelder. Voor vele branches 
geschikt, reeds aanwezig o.a. supermarkt, AGF, 
slagerij en drogisterij. Huurprijs op aanvraag. 

Inlichtingen en bezichtigingen 
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen 
Peter van Bruggen, 

Heerierbaan 50 te 6418 CH Heerlen, 
tel. knt. 045-417085. m 


Vraagprijs) ging in souterrain. Koopprijs 
- K.k. 1 / 65.000.-k.k. 


SITTARD 

onderh. vrfjst. semi- 
met o.a. gr. in- 
garage-berging, 
40 m2, tuink., keu- 
+ bijkeuken, 1 slpk. 16 
balk. met ligbad. Ie, 
3 slpk. met parket- 
_. ■ 2e badk. met douche 
2® toilet. Mooi aangeleg- 
7 to» 1 met eigen parkeer- 

^000,,, 


1 


HEERLEN- 

PALEMIG 


Wagenschutseweg 

Knus, gerenoveerd woon¬ 
huis met gas-c.v., woonk. 
(ca. 20 m2) met open 
haard, flinke woon-eetkeu- 
ken met eiken aanbouwkeu- 
ken, 3 slpk., badk. met dou¬ 
che en 2e toilet, balkbn, HPj 
der (losse trap). Vraagprijs 
ƒ 75.000,- k.k. 


ZMsrdsg tmrikbaar van 10.00 tot 13.00 u. 

Ubach ovar Worma-Rimburg 

Hoakp. met c.v., berg., ketó. en ruime tuin. Ind. o.a. woonk., 
eetkouk. met eik. inet, 2 ruime slpk., badk. en zotd. (via vas¬ 
te trap, evt 3a slpk.). Pr.: ƒ 85.000,- k.k. 

Ubaoh ovar WOrme 

Rust gei. haifvr. woonh. mat gar. en tuin. Ind. o.a. hal, keuk., 
woonk., 4 slpk., douche, keld. en zotd. Pand ontbeert mo¬ 
dem comfort Pt: ƒ 88.000,- k.k. 

Ubach over Worma 

Prima onderh. tussenwen, met tuin, gar., c.v., kaki. en zotd. 
Ind.: woonk. met op. haard, uitgeb keuk. met luxe insL, 
badk. en 3 slpk. Pand heeft veel extra's. Pr.: ƒ 96.000,- k-k. 

Kar fc rade-Btaijechefde 

Vrijat woonh. met gar., 
c.v. en tuin. Ind. o.a. en¬ 
tree, keuk. met aan- 
b.inst, woonk., 3 slpk., 
badk., zold. en keld. Ver¬ 
nieuwd zijn: sanit. c.v.. 
elektr. en keuk.inst. Pr.: 
ƒ 100.000.- k.k. 


Jong tussenl. woonh. met c.v., berg. en tuin. Ind. o.a. hal, 
woonk., op. keuk., 3 slpk., badk. en zott. Vr.pr: ƒ 120.000,- 
kJc Hoakp. met gar. en tuin. Ind.: 
L-woonk., op. keuk., 3 slpk., 
luxe bede en ruime zold. an¬ 
nex 4e slpk. Pand is goed on¬ 
derhouden. Pr. ƒ122.000,- 
k.k. 


In jonge woormdjk gel. haifvr. woonh. met gar. en tuin. Ind. 
o.a. hal, ruime woonk., keuk., 3 slpk. en badk. Pr.: 
ƒ 136.000 - k.k. 


Jong hoakp., in perfecte staat met carp., berg. en tuin. Ind.: 
hal, z-woonk., op. keuk. met luxe elk. InsL, 3 slpk. en badk. 


Vr.pr.: ƒ 146.000,-k.k. . met luxe afc. Inet, 3 slpk. en badk. 

Ubach over Worme 
Goed gel. jong woonh. met 
gar., geschakeld en tuin. Ind. 
o.a. hal. Z-woonk. met op. 
haard, kauk. mat luxe met., 3 
slpk. en gr. luxe badk. Dit pand 
moet u beslet van binnen zien. 
Pr.: ƒ 148.000-kJc. 


Hoensbroek 

Op prima stand en op loopelsL van centrum gel. haifvr. 
woonh. met gar., 4 keld. (o.a. grote hobbykekl.), hel, keuk. 
met aanb.meL7 L-woonk. (±60 m"), 4 slpk.. badk. en zokf. 
Pand ie bezichtiging waard. Vr.pr.: ƒ 215.000,- Jtk. 


n de opruiming bi| 

'JJJ 
een groot 
gedeelte voor de 


ujiiiic nm*f 
inFN . ftHLVfi rnijj 

H1ER EN KEL b VOORBEELDEN. ^ 

, C ,KEN • ] 

1080,- ““='"3475,- 


'AoeHvi -Nut EETHOEK - - ?- : » k ï H 

gETKAMtR IN MA*»''- 

• ; . .5499, 


.1. t r, -L 3 t ereotoren MASSIEF E 

650 


eiken tweezitter 


.. b , x AH 0. 

. j,. , v .,r l.'HB. NU halbank ïn noten 


NOT 


iT r NHÜUTEN VITRINEKAST OPfcNlNGSri.lUFN ■ 

/ARROA,, FN 70 NO Au -T- VAN 13 tr PUR 


) KOM ’ i; r.iMFFL Bij MARRFS MF.üBLl t N 

‘;v • • ' i . nf -u: A: t ai -;'. .* 

i !• r ■) .. V .,►/ - • ,N» .ilv . 

".<l ., I . : v , * 'iri.j •' *■ LI 
DICK ROSBACH 

ONROEREND GOED 


Baukanetraat 8,6456 AM Bingeirade 
Tal. 04492-2619 


BRUNSSUM 

Zeer rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis met c.v. On 
garage. Ind.: Z-vormige woonkamer met open haard, keu¬ 
ken, badkamer met ligbad, 3 slaapkamers, zolder via vlie¬ 
zotrap, voor- en achtertuin. Direct te aanvaarden. 
Vraagprijs: ƒ 140.000,- kJc 

EUQELSHOVEN 

Rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis met c.v. Ind.: hal, 
ruime woonkamer, keuken, bijkeuken en berging, 3 slp.ka- 
mers, badkamer met ligbad, zolderkamer plus bergzolder. 
Het pand is geheel voorzien van rolluiken. Direct te aan¬ 
vaarden. 

Vraagprijs: ƒ 95.000,- k-k. Voor snelle besliss er leuke 
eindprijs. 

Heerlen 

Ideaal voor ata rtanda ondernemer! 

Ruim vrijstaand ouder herenhuis met c.v., grote loods (120 
m*) en koetiute. Ind.: kelder, hal, grote woonkamer mat 
open haard, keuken, bijkeuken, 4 slpitkamers, 2 badka¬ 
mers, ruime tuin met veel privacy en privé-achterinrit. Tol 
OOD* 550 ffl*. 

Vraagprijs: ƒ 185.000,- k.k. 

Landgraaf 

Rustig getogen, goed onderhouden ouder woonhuis mat 
c v., grote tuin en mogelijkheid voor garage. Ind.: L-vormi- 
ge woonkamer, keuken, bijkeuken, kelder, berging, bad¬ 
kamer met ligbad en 2e toilet, douche. 3 stp.kamers, zol¬ 
der. Direct te aanvaarden. 

Vraagprijs: ƒ 123.000,- k.k. 

Landgraaf 

landelijk, rustig getogen vrijstaand woonhuis met garage, 
c.v., boomgaard en landbouwschuur (inh. 500 nr). Ind. 
woonhuis: woonkamer, grote dichte keuken met inbouw- 
app., badkamer met ligbad, 2 grote slp.kamers. Woonhuis 
plus landbouwschuur zijn voorzien van hardhouten kozij¬ 
nen. Tot. opp.: ± 2760 m*. De mogelijkheid voor geschei¬ 
den aankoop van zowel het woonhuis alsmede de land¬ 
bouwschuur is aanwezig. . 

Prijs op aanvraag. 

Schinvekf 

Goed onderhouden halfvrijstaand woonhuis met c.v. bid.: 
L-vormige woonkamer, keuken met inbouwapp., badka¬ 
mer met ligbad en toilet, kelder, serre, berging, 3 slp.ka¬ 
mers, zolder via vaste trap, leuke tuin en terras. Het pand 
biedt de mogelijkheid voor het bouwen van een garage. 
Vraagprijs: ƒ 112.000,- k.k. 

Ubach over Worms 

Ntouwbouwwoonhuts, geheel geïsoleerd en voorzien van 
thermopane beglazing, met garage en c.v. bid.: hal, L-vor- 
mige woonkamer, keuken, 3 slp.kamers, badkamer met 
douche en v.w., zolder. Grote tuin, ca. 25^m diep. Het ge¬ 
heel is gebouwd met duurzame materialen. Direct te aan¬ 
vaarden. 

Vraagprijs: ƒ 137.500,- k.k. 


WIJ zoeken voor enkele cMnten woonhuizen In de ge¬ 
meentes Sctiinnen, Onderbanken, Hsarien/Hosna- 
broek en Bmnssum. Prijsklasse tot ƒ 2504)00,-. 


Voor eventuele informatie over ons totale woningbestand 
en/of aanbiedingen, gelieve u contact op te naman met 
ons kantoor, maandag t/m zaterdag van 9.00-21.00 uur. Bij het nieuwe centrum van de gemeente Landgraaf zijn 
aan de Dorpsstraat en de Verdtotraat fraaie eengezinswo¬ 
ningen met garage en tuin gerealiseerd. 

De indeling van deze woning is hal, tollet, woonkamer, 
keuken, 3 slaapkamers, badkamer en c.v.-kasL 

Kosten ƒ 143.385,- v.o.n. 
Rijkspremie ƒ 44.000—* ' 

Netto maandlast ƒ 519,-* 

1 AfhankeMt van bikomen en hypotheekvorm 

bibchtingan/varkoop: van maandag t/m vrijdag van 
9.00-17.00 uur en 
volgens afspraak; 
s’ zaterdags volgens afspraak. 


. Te koop 

HULSBERG 


Diepstr aa t. Ha bwfataand woonhuis rat ga 
Kna: boa.arond: haL wo onk wikt. kaïÉML hl 
met douche en toilet ie vsnSeping: 3 ruime 
terras, zolder via vaete trap baratab. 

Prijs ƒ 122.000,- k-k. Cups 


ASSURANRÊNGV 

Nuinhofstraat 70 - Nuth 

045-241534 Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf 045-316222 


A 


Ta koop aangeboden door particulier 

een prachtige vrijstaande 

SEMI-BUNGALOW 

op zeer goede stand te OiRSBEEK. 

Prijs ƒ 425-000,— k.k. 

Informatie: tel. 04492-2588 (tijdens het weekend 
overdag, op werkdagen na 19.00 uur). 


OPEN HUIS 


genstraat «4, 

nieuw proiekl 


Zonder aanbetaling komt de netto maandlast op 
ƒ 505,-. Voor belangstellenden houden wij v 
daag Open Huis tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Wij man & Partners Vastgoed. 

Tel.: 045-728871 of 04750-15135. 


1 

— . 
t 

»•> i 

4^ * 

-toto " 


,;tr i 

V * 

s 

n» 


I 

(. Mi» Dieren 


JAP. NACHTEGAAL nu 
ƒ 15,-, grasparkiet nu ƒ 7,50 
met kooi 


lïSïI 

Tnfta.u'^.-x.u.i 


Te koop CHOW CHOW- 
PUP teef, rood, met papie¬ 
ren. Inl. 045-224954. Te k. mooie Duitse HER¬ 
DERS, 10 wkn. oud, vr.pr. 
ƒ350,-. Tel. 043-él6794, 
b.g.g. 043-614334. 


bils, tamme ratten en Ko¬ 
nijntjes. Handels, Pr. Mau- 
rinlaan 2 Beek. tri.: 04490- 
75359. T.k. Jonge BOUVIERS, pr. TJk. DOBERMANN, teef, 3 
ƒ 350,-, tri 045-320870. jr., tri. 04490-55304. 


GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS 
bespraken wij mat hui s ei g e n are n dto, nu of ap J 
langere termen, hun pand wa n ss n fta talen wrinpai 
da prijs- en verkoppmogsHjkhedsn. * 

WU ZOEKEN OJ. In \ 

HEERLEN. Herenhuis, goed onderhouden en op goede* 
ligging, bi prijsklasse lot ƒ 350.000,-. * 

HEERLEN-ZIND. Ongering ziekenhuis, Douve Weids, 1 
Wellen of Voerendaal. Mooie woning bi prijsktasee lot { 
ƒ 300.000,-. ’J. 

REGIO SITTARD-GELEEN-NUTR (Semi-)bungriow in« 
prijs tot ƒ 300.000,-. 7 

MERGELLAND. Niet ta groot pand op moois Sggbig, fa> 
prijsklasse tot ƒ 200.000.-. Ook goedkoper pand mat - 
achtecriaNg onderhoud komt bi aa nmerking. aalt 

m TROOST * 
HEERLEN. Ta. 845-717«7f m 


DeHypothekerzitnuookbijuindebuurLKom langs, 
dan weet u direkt waarom. 

Als u plannen hebt voor een eigen huis, zorg dan dat de hypotheek geen struikel- 

t ' 

blok wordt Op dit moment zijn er ruim 500 hypotheekvarianten op de markt, ieder met hun 

éigen voörwaaKten, waarbij soms zelfs rentes verkrijgbaar ^ {É/ ] S 

zijn van onder de 5 procent Dus zorg vooral dat u alle feiten ^ 

achter de percentages kent, erf laat u de werkelijke kosten 5 

voorrekenen door De Hypotheken de grootste,ona8iankelijke ■ 

organisatie van hypotheek-adviseurs. I mi * I# //SfA 

DeHypothekiBisopgeen^^ I u. OjV 

aan4én bepaalde bankof hy|KMIieehhtsleilin& Hij zoekt voor ^ ^iH f 

u de hypotheek die het best bjj uw Wertaen en persoonlijke I ’• : \ . 

omstandighedenpastMetDeHypothekerkonrtuabv^^ 
terecht bij de ideale kombinatie van de laagst haalbare rente ^ # 

en bV u passendevoomaanlenL om vevstand^ 

lenen gaat geven juist die voorwaaiden 

De Apotheker rekent u dat voor met behulp van een uniek computerprogramma en 
geeft u een zeer kompleet adviesrapport in handen. Een persoonlijk rapport met alle maand¬ 
lasten voor de komende jaren, de premies, de subsidies en fiskale konsekwenöes. Na uw 
beslissing!helpt DeHypothèker u graag met het logische vervolg: het afsluiten van een 

- i ■ ■ . ■ ,*■ ■ 

hypotheek waar u vele jaren moeiteloos mee vooruit kunt Welke dat is? Dat weet u na het 

overwegen van het obfeküeve, ongebonden hypotheekadvies, waarmee straks alles begint 

: . 1 ■ ■*. - * 

Die uitgebreide service kost u overigens niets. De baten zullen u Inmiddels duidelijk zgn. Bel 

dus nu De Hypothekeren maak een afspraak. 

i - 

De Hypotheker Heerlen, 045-715354 

F. H. Olfen, Akerstraat 21 PAS DAN WEET U HET ZEKER 

De grootste, onafhankelijke organisatie van hypotheekadviseurs, met meer dan 40 


door heel Nederland. X 

\ _ ^ ‘■viij.r 
Limburgs 


KERKRADE 

. De notarissen J.L.Th. Oostwegel en mr. 
'V P.W.H.A. Ritzen te Kerkrade-West, 


zullen op vrijdag 27 ;aruan as. on 15.00 uur in café H. Mul- ( 
.er Bletjerf'eice r s!'aa: 75 Te KerKrade, op grond van artikel J 
1223 var net Bu'ce' - .'.'stoce* 

PUBLIEK BIJ OPBOD VERKOPEN: 

GEMEENTE KERKRADE: 

n©[ woonhuis net vercere aanhorigheden, ondergrond, erf - 
er turn. staance <?" cc- eger aar de Bieijerheiderstraat 79 
;a rierKrade. «adas- aa be<erc gemeente Kerkrade, sectie 
c nymrr.er ‘5'3 ct :t t/.c-c are er dertien centiare, 
indeling: ce^ecV e'decrg woonkamer, keuken, dou- 
zfé. tonet 'e .e-ceomg 3 saapKarr.ers en 3 mansardeka- i 
mers 

Aanvaarding, ten::"; " eigen gebruik bij betaling van dej 
KOCOCljS 1 

Betaling van de koopprijs: „.ter . k '5 maart 1989. 
Bezichtiging: r ••«.;er eg met voornoemd notanskan- ï 
toor 

Nadere informaties: ter -vartc'9 van vocmoemde notaris-; 
sen. Winem 5oc~ ;Ce" '0 te KerKrace-West, tel. 045- 
4 11945 _ 

DOENRADE 

Notaris L.L.M. Haanen te Beek-L ! 

zat op «oerscag 25 as. cm, 15.00 uur in café Hae- 

nen aan de Ke r ks:'?.at o 7 te Doerrade. krachtens het be¬ 
paalde m art *223 d 2 .ar net Burgerlijk Wetboek in het; 
openbaar bij opcoc er. a ; s:ag ir een zitting verkopen: 

GEMEENTE SCHINNEN dubbel woonhuis met garage, 
loods, ondergrond er tu.r, p-aatselijk bekend als Bekweg 7 
te Doenraae gemeente Scnmnen. kadastraal bekend als 
gemeente Oirsnee-; serttie D nummer 116, groot 27 are 90 
cd, 

Aanvaarding. , 

'erstond in oez7 er genot vrij van huur en of andere ge-1 
brutksrechter ra ce;?. -g .ar ce koopprijs, welke betaling 
dient te geschiecer „ te- 22 maart a.s. 

Bezichtiging 

dinsdag 17 acnceroag '9 er dinsdag 24 januari as. tel¬ 
kens var 14.OC tot ’5.2C cc vertoon van een toegangs- 


gebruik bij betaling van de. 


Notaris J.J.M. van de Ven te 

Merkelbeek, gem. Onderbanken, wijshoff Anuques biedt 

deelt mede dat de voor 25 januari as. aangekondigde u op 1500 rrr een zeer ruime 


WVVU I I UUl VV » VVI JV»' ^' — Zj , ... 1 1 

openbare verkoop van het pand Holtummerweg 3 te meubels 


Susteren, 


dinsdag 17 acrceroag '9 er dinsdag 24 januari as. tel¬ 
kens var 14.0C tot ’5.2C ->-r. cc vertoon van een toegangs¬ 
bewijs te verkregen ter pantere van notaris Haanen, Maas¬ 
trichtenaar 45. 5 ? 9' AB Bee^ te! 04490-72454._ 122107 


.SCHINVELD ONDERBANKEN 

Mr. JJ O -uismar. *anc.oaat-ro;aris, waarnemer van het 
vakarte kartcc var r 'c:a r 3 J.J van Riet te Hoensbroek- 
Heerien 

zaï op donderdag 2 februari aanstaande om 14.00 uur in 

café Meetpcirt ■ vcc'-ee ' N.e irg-Theunissen), Beekstraat 
7 te Schinveic-Orcemrmve". ex artikel 1223 - 2 B.W. in het 
openbaar bi; opccc 

WOONHUIS MET TUIN 

Pastoor Greijmansstraat 2 te Schinveld-Onderbanken, 


kadastraal be*e"b ge 
4594, groot 5 a'9 73 c- 
Panerre. hai met •~e r < 
m«f. keuken se r '5 tw, 
ie verdieoirg twee 
mer met ligoac 
2e verdieping- zc ; de'c: 
bet., pand is gecee te; 
een centrale verwar"" r 
Aanvaarding ra ceta 
maart as De vice' - 
gen kracnters ce c'c.v 


e~ee r ';e Schinveld, sectie A nummer 


3 ce"'a-e omvattende: 

"e’eraas: er dubbele gasmeter, woonka- 
r.vee 5 aacKame r s. toilet en douche. 

;é 'jrs'5. s aapkamer, keuken, badka- 


bet.. pand is gecee ten,-', crcerkeiderd en niet voorzien van 
een centrale verwar— rgs.rsta-latie. 

Aanvaarding ra ceta mg .ar ce koopsom uiterlijk per 10 
maart as De v;ce' -..?■• c;"ca,g ae ontruiming bewerkstelli¬ 
gen kracnters ce g'c.v.-- .ce notariële akte. 

Bezicntigmg cc ce zaïe-cagen 21 en 28 januari, telkens 

van 1 1 00 tot i 2 00 co' 

Nadere inlichtingen ten -oranskantore, Jullana Bernhard- 
laan 118 te hoenso'oek-^ee' en. tei 045-213639. 


Technisch Buro Nieuwstadt 


GEEN DOORGANG VINDT. 


klokken en kachels. Ge¬ 
opend donderdag, vrijdag 
en zaterdag, Amstenrader- 
I weg 9, Hoensbroek-Cen- 
itrum, tel. 045-211976. 


IILAI»- 

Antieke KEUKENKAS¬ 
TEN vanaf ƒ 475-, 3-drs. 
eiken kasten vanaf ƒ475,-, 
toogkasten vanaf ƒ975,-, 
cylinder bureaus ƒ 1375,-, 
slaapkamers vanaf ƒ 1275,-. 
Souren (witte boerderij bij 
Makro) te Nuth. Tel. 045- 
243860. 


Antiekhandel SIMONS 
biedt u een ruime keuze in 
antieke meubelen en klein¬ 
goed tegen betaalbare prij¬ 
zen. Met service + garantie. 
Donderdag koopavond. 
Dorpstraat 45a, Nuth, t.o. 
kerk, naast Chinees restau¬ 
rant. 


HET IS WEER FUN WONEN IN DE WUK * 

"DE STACK" IN HEERLEN 
-J!-1 T 


BEGANE GROND 

Ingrijpende renovatie heeft er voor gezorgd dat 
de ruime eengezinswoningen in deze wijk weer 
helemaal voldoen aan de hedendaagse woon- 
eisen. 

De woningen zijn aan de rand van Heerlen 
gesitueerd in een aantrekkelijke "groene" 
omgeving en centraal gelegen to.v. een aantal 

[\N\ll U MEER INFORMATIE? ~~j 

I Vul dan deze bon in! I 


Naam 

Straat 

Postcode 

Woonplaats 


Zenden aan Kok Beheer BV, 
Postbus 2550,6401 DB Heerlen. SLAAPKAMER 


Öbad -■ 

KAMER 

^"overloop - 


++ 

— 193-1-349 


SLAAPKAMER 


'SLAAPKAMER ¥ g 


EERSTE VERDIEPING 

woonkernen van Hoensbroek, Heerlen en 
Brunssum met alle mogelijke voorzieningen, 
zoals winkels, scholen, postkantoren, banken, 
etc. Het natuurgebied "De Brunssummerheide" 
bevindt zich op loopafstand. 

De ruime woningen beschikken over een hal en 
werkkamer op de begane grond, keuken en 
woonkamer op de eerste etacje, terwijl de bad¬ 
kamer en de 3 slaapkamers zich op de tweede 
etage bevinden. Beide verdiepingen hebben 
bovendien een royaal balkon. Iedere woning 
heeft een eigen tuin met forse afmetingen. 


TWEEDE VERDIEPING 

Als speciale voorziening werd Iedere woning 
volledig geïsoleerd en gedeeltelijk van dubbele 
beglazing voorzien (gunstig in dè stookkosten!). 

HUURPRIJZEN van ongeveer f 650,- per 
maand. 

WILT U MEER INFORMATIE OF WILT U 
UW TOEKOMSTIGE WONING WEL EENS 
BEKIJKEN? 

Dat kan! Een telefoontje (045-71 20 40) is vol¬ 
doende. We maken dan graag éen afspraak 
met u. 


KOK BEHEER BV 


r 


Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. 


ROK GROEP 


MARGRATEN 

TE KOOP 
WOONHUIS 

Nieuwbouw op 
industrieterrein, 900 
m2. Geschikt voor 
diverse doeleinden. 
Tel. 04450-1552. 


Zaterdag 21 januari 1989 • PaginajJ 


Geen verkoop, geen kosten 

HEERLEN h ^ 

Altaar Dries 25, woning in mooi plan m. garage, nabij ziekenn- 
ten, open keuk., gr. woonk., tuin + terras, 3 slpk., zotó. 
ƒ 132.000,- k.k. 

BRUNSSUM ^ 

Ir. op den Kampstr. 20, zeer luxe 5-kamerappartement, centf Jm; 
gen aan de vijver met garage en berging. Vr.pr. ƒ 205.000 r BAVAKIA BV 

Te huur ter overname 
goedlopend café 

Akerstraat 244, Hoens¬ 
broek. 

Zonder de vereiste diplo¬ 
ma's en enig kapitaal on¬ 
nodig te reflecteren. 
Informatie: Bavaria depot 
Schinnen, 

04493-2626, na 9.30 uur, 
dhr. J. Otermans; 
tel. privé 04493-2681. 


UBACH OVER WORMS j 

Gen. Hodgesstr. 17, woning m. keld., woonk., keuk. + b® 9 '' 
slpk., badk. m. zitb. + v.w., zold. Vr.pr. ƒ95.000,- k.k. 

KERKRADE 

P. Zeyenstr. 11, halfvr. woonh. m. c v. + therm. + rolluiken, 3 r 
gr. tuin, zold. Vr.pr. ƒ 119.000 - k.k. 

HEERLEN ^ 

Stanleystr. 32, drive-in-woning m. garage en c v, 3 slpk-, W 
koz. + therm., achtertuin. Vr.pr. ƒ 112.000,- k.k. 

HOENSBROEK ,3 

Emmastr. 67, woonh. m. c.v., keld., woonk., keuk., gr. achw^' 
slpk., douche. Vr.pr. ƒ 96.000,- k.k. 


Alle hypotheken 

Assurantiekantoor 

van Oppen b* 

Lindeplein 5. 6444 AT Brunssum, Tel 045 ■ 25 45 43 

maandag t/m vrijdag; 9.00 - 12 00 en 13.30- 17.30 uu [ 
/.aierdag 9 00 - 12.00 uur 


Uil 


TE HUUR 


Voogt-Abma 


VA-BOG 


o o IN HEERLEN $ 

hLv 

□ GEITSTRAAT: 3-kamerappartementen met balkon. „ 1 

Ind.: w.kamer met open keuken, douche met vaste wastafel, toilet* 
slaapkamers en berging. 

Huurprijs vanaf ƒ 545,82 per maand, exclusief voorschot servicekosten. 

□ KEMPKEN: 2- en 3-kamerappartementen met balkon en lift. 

Ind.: w.kamer met open keuken, douche met vaste wastafel, toilet, 1 f eS "' 

2 slaapkamers en berging. 

Huurprijs vanaf ƒ 533,24 per maand, exclusief voorschot servicekoste n ' 

IN BRUNSSUM 

□ PALLASHOF; 2-kamerappartement met tuin of balkon. 1 

Ind.: w.kamer met open keuken, douche met vaste wastafel, toilet, 
slaapkamer en berging. n 

Huurprijs vanaf ƒ613,29 per maand, exclusief voorschot servicekoste • ^ 

INSCHRIJVEN VOOR DE VOLGENDE OBJECTEN IS MOGELIJK: 
HEERLEN: Heerlerbaan, Corneliusplein, Lokerstraat, Wannerp^ 

Wannerstraat, Eurenderweg, Benzenraderweg. KERKRADE: Drievoge 
straat. EYGELSHOVEN: Putstraat, Veldhofstraat. BORN: BarbaranO'- 
GELEEN: Rijksweg-Noord. BRUNSSUM: Pr. Hendriklaan. 

Dit zijn projecten van de Stichting Bijzondere Woningbouw. 

VOOR MEER INFORMATIE: Heerlerbaan 157, 6418 CC Heerlen 
tel. 045-424515, fax 045-425439 


ixtra winterkorting 

.kunststof ramen en deuren, 


• Fabr Deimac met acryl en 10 jaar 

• ga r antie tegen verkleuren 

• Mee r kamerprofiel 

• Duboe!. isolerend glas 

• Renovatiesysteem (indien gewenst) 

• Gespreide betaling mogelijk 


SERRXTS 


Stuur d* bon in voor moor informatie- 


RAMEN 1 


DEUREN 


T0N Antwocxdnumrr«r 306C’ :'.v V-u* jfa.ft geen postzegel hocJkj} 


KOZIJNEN 


Fabr. KBE volgens DIN 7748 en Komo 
proefneming. 


/in p algemeen burgerlijk 
/ lial pensioenfonds 


16.359cnr 332FS4 

TE HUUR 
HEERLEN 
DOUVE WEIEN: 

2-kamerflats 

Ideale 2-kamerflats voor 1- en 
2-persoons huishoudens. 

Uitstekende voorzieningen waar- 
onde'i i gcad in badkamer, 
mecmamscme ventilatie, c.v., warm 
water en isolerende beglazing. 

Daarbij gunstig gelegen nabij uitvals¬ 
wegen evenals dichtbij het centrum. 
Huurprijs per maand v.a. f 488,60 
exclusief servicebijdrage. 

Informeer ~aar de bijzonderheden bij: 


flEDll 

Valkenburgerweg 25A, 

6411 BM Heerlen.Tel: 045-710909. 


Het afsluiten van een hypotheek 
is één van de belangrijkste financiële 
beslissingen in uw leven. 

Daarom is het goed om te weten dat 
het Bouwfonds een nieuwe hypo- 
theekvorm voert, waarmee u aan¬ 
zienlijk kunt besparen op uw woon¬ 
lasten: de SpaarVast Hypotheek. 


het Bouwfonds heeft een rentevast- 
periode tot 30 jaar. U kunt dus 
kiezen voor meer zekerheid op de 
lange termijn en bovendien bespaart 
u op den duur Laat het Bouwfonds, uw 
makelaar of verzekeringsadviseur 
berekenen wat de SpaarVast 
Hypotheek van het Bouwfonds in 
uw geval aan voordeel oplevert. 
Dat doen zij vrijblijvend en koste¬ 
loos voor u. 


COUPON 

Stuur mfj, gehed vrijblijvend, uitgebrekjf 
informatie over de SpaarVast Hypothee* 
van het Bouwfonds. 

Naam: _—-" 

Straat:. ----— 

Postcode: _ ——- 

Plaats: -----* 

Telefoon: __ ——% 

Stop de bon in een ongefrankeerde envelop en s ,uU/ 
die aan: Bouwfonds, Antwoordnummer 28, 

6160 AA Gelecn — m 


tienduizenden 


guldens. 


Met ’n SpaarVast Hypotheek 
van het Bouwfonds krijgt u 
meer ruimte voor leuke dingen... 


Dèt geeft u behoorlijke armslag om 
andere, persoonlijke wensen te 
kunnen vervullen... 


’n Hypotheek van het Bouwfonds geeft meer armslag. 


Bouwfonds Limburgse Gemeenten 


Voor nadere informatie kunt u gebruik 
maken van de coupon, of ons even bellen- 

Geleen, Jos Kiijnenlaan 288, 
telefoon 04490-45678. 

Roermond, St. Christoffelstraat 12, 
telefoon 04750-16555. 

Venlo, Nijmeegseweg 28, 

(bij Trefcenter), telefoon 077-541945. 
Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 45 :enh. 

m m 


herland 1 
£13.05 Nieuws voor doven en 
^hthorenden. 

jj® Rust roest. Serie. Afl.2: Huize 
^ndrust is bepaald niet zo saai als 
tJ a Blom denkt. Ze ontwaart name- 
ï. s nachts een angstaanjagende 

1 *»m. (herh.). 

De familie Knots. Afl. 14: Stank 
.dank. Oma sjouwt met overvolle 
kchappentassen. Opa zit in z’n 
stoel en heeft natuurlijk een goe- 

Vrouwtje Theelepel. Teken¬ 
de. (herh.). 

(TT)Verkeersslachtoffers...en 

• Reportage over mensen die 
de ene op de andere dag hun le- 
* ^ingrijpend zagen veranderen. 

jTJ Journaal. 

belles nietes. Woordenstrijd 
Publiek en journalistenforum. 

Z 3 (TT)Weg van de snelweg. Se- 
. Programma's over 1 toeristisch be- 
^Swaardigheden. Afl.3: Kloosters, 
J^en en kastelen in de Pyrenees- 
jVihon. 

Journaal. 

J® OT)Drempels weg. Actiejour- 
'ij^- ^ resent ade: Dick Passchier. 

({r Rust roest. Serie. Afl.3: Bewo¬ 
og van huize Avondrust vervoeren 
ij? 3 ® 1 ' geruite plaids zaken, die het 
|jJj lc ht niet verdragen! 

J 4 Cheers. Amerikaanse comedy- 
J| e - Sam wordt gevraagd om een 
jP°dprogramma te presenteren op 
ifjtoeviae. 

u® Uove is never silent. Ameri- 
^ n se speelfilm uit 1985 van Joseph 
J: r 9ent, met Mare Winningham, Ed 
^drstreet, Phyllis Frelich e.a. Mar- 
lj e ' Ryder is de verbindende scha- 
•ussen haar doofstomme ouders 
jy de buitenwereld. Maar dan leert zij 
'lam kennen en wil met hem trou- 
v e d. 

Qijl 

••Weerklank. Gregoriaanse 


Duitsland 1 


[ ^ Tagesschau und Tagesthe- 

I Li«L Kunstrijden op de schaats. 

'lK ansen 

lj'jj! Hundert Meisterwerke. (herh.). 

ARD Sport extra. 1 . Wereldcup 
v in Pfronten, superreuzeslalom 
dames. Commentaar: Gerd Ru- 
yyPoauer. 2. Wereldcup skiën in 
® n 9en, afdaling voor heren. Com- 
' (t n ^ a ar: Manfred Vorderwülbecke. 
Ij Ji r °visie-uitzending). 

Rrogramma-weekoverzicht. 
Mande, die für Boeddha 
haffen. Documentaire over Bur- 
U *nse sierkunst. 

J 'S on ^ esam straat 

r ad ** Formel eins - De ARD-hitpa- 
/ kin 6 9 e P re senteerd door Kai Böc- 
oc dg. 

1 hau ^oferwegsgeschichten. Man- 
Y 0v t3an Economics, documentaire 

I 6-30 9 e ' deconom i e ' n New York. 

Au 9entest zum Mitmachen. 

: n e ^ Gesundheit! Medizin im Ersten, 
y, 1 ^? nd ' le idsmagazine. Thema: Se- 
il7ÏÏ l,at , im Alter. 

lo'*? H,er und Heute unterwegs. 

Ö ^ arkt - 

•hu u eister Eder uncl sein Pu ' 

k. 7 ' Serie. Afl.: Pumuckl und die 

Ig^ehtabietten 

Iq’qZ Pr ogrammaoverzicht. 

?0iip (TT)Tagesschau. 

Arri **^' e Rudi Carrell Show. 

C^l^rnontsprogramma met Rudi 

'Prf •• Trek *<ing van de lottogetal- 


^ On ^®9 ess chau. 
ü (TT)Das Wort zum Sonntag. 

Stiki •' e door Oda-Gebbine Holze- 
uit Hannover. 

Oer D ' e ..unglaubliche Entführung 
i verrückten Mrs. Stone. Ameri- 
speelfi lm uit 1986 van Jim 

^-KANALEN, 

golflengten 

voort 60 CAI-abonnees: 

fanalen zie schema exploitant 

zwart wit programma 
Oo r slereo geluidsweergave 
•j. - tweetalig bij stereo-app. 

- teletekst ondertiteling 

t elevisie 


torland t: 5 26 29 46 5i 53 en 57 
Felton Perry in 'Hooperman'. (Nederland 1 - 22.40 uur) 


liedern vanuit het Centrum Rolduc in 
Kerkrade. Presentatie: Thari Schrö- 
der. 

22.30 Journaal. 

22.41 Hooperman. Amerikaanse poli¬ 
tieserie. Afl.: Me and Mr. Magoo. 
Hooperman krijgt te maken met een 
mishandeld jongetje, Anthony, en 
probeert diens vertrouwen te winnen. 

23.03 St. Elsewhere. Amerikaanse 
serie. Afl.: Woman unchined. De 
vroegere verpleegster Shirley Daniels 
wordt als gevangene in het zieken¬ 
huis opgenomen en spoedig van een 
tweede moord beschuldigd. 


23.50-00.02 • «Opmaat. De orgel¬ 
meesters, muzikaal besluit. 

Nederland 2 

13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

VOO 

16.00 Dynasty. Amerikaanse serie. 
Afl.: De armband. Alexis besluit zich 
alsnog verkiesbaar te stellen, dankzij 
de stijging van haar populariteit sinds 
de schietpartij. Tijdens een worsteling 
met Sean in de slaapkamer van Ale- 
• Helen Slater, Bette Midler en Judge Reinhold in ’Die 
unglaubliche Entführung'. (Duitsland 1 - 22.05 uur) 


Abrahams. 

23.35 Manner, die in Stiefeln ster- 
ben. Amerikaanse speelfilm uit 1958 
van Paul Landres. 

00.45 Tagesschau. 

00.50-00.55 Nachtgedanken. Be¬ 
schouwing door Hans Joachim Ku- 
lenkampff. 


Duitsland 2 


09.30 • •Programma-weekover- 
zicht. 

10.00 Tagesschau und Tagesthe- 
men. 

10.23 EK Kunstrijden op de schaats. 

IJsdansen. 

11.25 Auslandsjournal. 

12.10 Nachbarn in Europa. Interna¬ 
tionaal magazine. 

13.40 (TT)Diese Woche. Actualitei¬ 
ten. 

14.00 Reisebilder aus der DDR. Do¬ 
cumentaire. Afl.: Sonderfall Eichsfeld. 
(herh.). 

14.30 Der goldene Regenbogen. 

Amerikaanse speelfilm uit 1967 van 
Francis Ford Coppola. 

16.45 Heute. 


Nederland 2: 31. 33. 35, 49. 54. 56 en 60 

Nederland 3; 23. 32, 34, 43. 48, 52 en 59 

Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46 

Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37 

Duitsland 3 WEST: 39, 48. 50 55 en 58 

Duitsland 3 (SWF): 40 55 en 56 

België/TV 1; 10 en 44 

België TV 2: 25 en 47 

België RTBF 1: 3 en 8 

België Télé 21: 28 en 42 

RTL Plus: 7. 26, 36.46 en satelliet 

Sat 1: satelliet 

3 Sat: satelliet 

SSVC: 33. 40, 49 en 59 

Sky Channel: satelliet 

Super Channel: satelliet 

TV 5: satelliet 


16.50 Die Sport-Reportage. 1. EK 

Kunstrijden op de schaats vanuit Bir- 
mingham (Eurovisie-uitzending). 2. 
EK bobsleeën vanuit Winterberg. 
Commentaar: Klaus Angermann. 

18.10 Landerpsiegel. Informatief pro¬ 
gramma. 

18.58 Programma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.30 (TT)Die Schwarzwaldklinik. 

Afl.: Der zudringliche Patiënt. 

20.15 (TT)Topkapi. Amerikaanse 
speelfilm uit 1964 van Jules Dassin. 

22.10 Heute. 

22.15 Das aktuelle Sport-Studio. 

Sportmagazine. Aansl.: Lottotrek- 
king. 

23.45 French Connection II. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1974 van John 
Frankenheimer. 

01.25-01.30 Heute. 

Duitsland 3 West 

09.45 Gymnastik im Alltag. (1/4). 
10.00 News of the week. Engels 

weekjournaal. 

10.15 Actualités. Nieuws in het Frans. 


RADIO 

Radio 1: 95,3 en 100.3 mHz. 747 kHz (402 m) en 
1251 kHz (240 m) 

Radio 2: 92.1 en 88 2 mHz (van 19 00-7 00 ook 
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1) 

Radio 3: 103.9 en 90 9 mHz 

Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz 

Radio 5: 1008 kHz (298 m> en 891 kHz (337 m) 

Omroep Limburg: 95 3 e n 102.1 mHz 

BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93 7- 

97,5 en 97.9 kHz) 

Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45 
RTL: 208 m [1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en 
33 (88 9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz) 
WDR 4: 93 9 en 91 9 mHz 


lelgië/TV 1 


!o 2S !£• 0p Mterda fl- 

10 an Wereldoriëntatie. 

Aktuallteit. 

11 an Fran »© les. 

Geschiedenis. 

’ 15 Gabel. Nieuwsbrief voor Turkse 
kranten. 

Ah 1 ® prechen Sle Deutsch?. 

'2: Ist die Wettervorhersage denn 

l|.oo*ÏÏ 8?( 1 e,h ) 

(herh ) man * ar0- i° n 9 erenma 9 zine - 

15 rS Fi,ms POt- (herh.). 

Culturele hoofdsteden van 
1fir£ 0pa ' Afl.: Venetië. 

BNew York - Miami. Ameri- 
a anse speelfilm uit 1934 van Frank 
^ a Pra, met Clark Gable, Claudette 
17 ?« rt| Walter Connolly e.a. 

'■£0 Juke Box. 

N,euw ». 

•00 Tik Tak. Animatieserie. Afl.260. 
(herh.). 

•05 Plons. Afl: Plons en de klad¬ 
schilder. 

Klein klein kleutertje. Afl.: Het 

Pookje. Presentatie: Door Van Boec- 
«®l. (herh.). 

•25 Postbus X. Vlaamse jeugdse- 
1 R | • Afl.2: De witte wreker, (herh.). 
aO Boeketje Vlaanderen. Toeris- 
tr^ rna 9 az ine met: toeristisch por- 
®t: literaire wandeling door Brugge; 
4 leuke land; agenda. Presentatie: 
r^dy Christoffels vanuit het Ethno- 
grafisch Museum in Antwerpen. België/TV 2 


• Clark Gable en Claudette 
Colbert in ’lt happened one 
night’. (België/TV 1 - 16.00 
uur) 


19.20 Joker- en lotto-trekking. Me¬ 
dedelingen, programma-overzicht en 
paardenkoersen. 

19.30 Nieuws. 

20.00 Buren. Australische serie 
Afl.47. 

20.23 Vuurvelden. Australische tv- 
film van Bob Marchand, met Todd 
Boyce, Melissa Docker, Anna Hruby 
e.a. Deel 2. 

21.55 Terloops. Een aparte kijk op de 
wereld. 

22.25 Kunst-zaken. 

22.30 Nieuws. 

22.45 Sport op zaterdag. 

23.15 The Bradbury Theatre. Cana¬ 
dese serie. Afl.3: De lijkkist. 

23.40-23.45 Coda. Le petit nègre, van 
Claude Debussy, uitgevoerd door het 
Arundo-klarinetkwartet. 


14.10-17.15 Europees Kampioen¬ 
schap Kunstschaatsen. Recht¬ 
streekse reportage van de vrije oefe¬ 
ning voor vrouwen. Commentaar: 
Dirk de Weert (Eurovisie-uitzending). 


België/RTBF 1 


08.15 Nouba nouba. 09.30 Schooltele¬ 
visie. 11.40 Interwallonie, magazine 
voor Polen. 12.20 Interwallonie, maga¬ 
zine voor Italianen. 13.00 Tribune éco- 
nomique et sociale, economisch maga¬ 
zine. 13.30 Le coeur et l'esprit, katho¬ 
liek magazine. 14.00 Théatre Wallon: 
inspecteur Grey, toneelstuk in dialect 
van Alfred Gragnon en Max Viterbo. 
16.05 Pigs in polka en Brother Br.at, te¬ 
kenfilms. 16.20 Noubanimé, kinderpro¬ 
gramma met de Smurfen. 16.45 Arts- 
magazine, cultureel magazine. 17.15 
Strip tease, reportages. 18.15 Onder 
voorbehoud: Tekenfilms. 18.25 Gour- 
mandisches, culinaire tips. 18.40 Télé- 
tourisme, toeristisch magazine. 19.18 
Paardekoersen. Aansl.: Trekking van 
de joker en lotto. 19.30 Journaal. 20.00 
Festival du cinéma de Bruxelles. 20.05 
Variétés a la une. 20.10 Le jardin extra¬ 
ordinaire, natuurmagazine. 20.40 Un 
amour de Coccinelle, Amerikaanse 
speelfilm uit 1969 van Robert Steven- 
son, met Dean Jones, Michele Lee. Da- 


xis verliest Leslie haar armband. 

16.45 ••Tineke. Gevarieerde talk¬ 
show van Tineke de Nooy. 

18.15 ••Baas boven Baas. Program¬ 
ma met honden in de hoofdrol. Pre¬ 
sentatie: Will Luikinga. 

18.40 Fabeltjeskrant. Afl.: De eerste 
steen. 

18.45 ««Top 40. Jeroen van Inkel pre¬ 
senteert de Nederlande Top 40. 

19.25 Heilige koe. Auto- en motor- 
sportmagazine. 

20.00 (TT)Journaal. 

20.29 Action. Spelshow gepresen¬ 
teerd door Bram Vermeulen. 

21.45 Beauty & the Beast. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: De verleiding. Joe 
ontmoet een advocate, die met de¬ 
zelfde zaak als hij bezig is. Cathy 
vraagt zich af of de ontmoeting zuiver 
toeval is, maar Joe wuift haar be¬ 
zorgdheid weg, verblind door de aan- 
trekingskracht die de advocate op 
hem heeft. 

22.35 Roses are tor the rich. Ameri¬ 
kaanse mini-serie uit 1986 gebaseerd 
op de gelijknamige roman van Jonell 
Lawson. De jonge, mooie Autumn 
leidt een armoedig leven. Ze is een 
kind van een mijnwerker en getrouwd 
met een mijnwerker. Wanneer haar 
man, net als haar vader bij en mijnon¬ 
geluk om het leven komt, begint zij 
een kruistocht tegen de mijneigenaar. 

00.05 Journaal. 

00.10-01.40 Roses are tor the rich. 

Vervolg. RTL PLus 


SAT 1 


Nederland 3 


NOS 

09.00-09.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

12.55 Studio SPort. Met EK Kunstrij¬ 
den op de schaats te Birmingham; EK 
Schaatsen voor heren te Gothenburg; 
Skiën te Wengen. 

17.15 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

17.30 Journaal. 

17.44 Sesamstraat. 


# Lisa Hartman in ’Roses are 
for the rich'. (Nederland 2 - 
22.35 uur) 

18.00 Paspoort. Magazine in het Ma¬ 
rokkaans, Arabisch en het Neder¬ 
lands. 

18.30 You’re welcome. Cursus En¬ 
gels. Les 1. 

19.00 (TT)Jeugdjournaal extra. 

19.25 TV-3. Gevarieerd magazine. 

19.46 Trekking van de Lottogetal- 
len. 

20.00 Journaal. 

20.29 (TT)Don Donkersloot en San- 
der Pandje. 6-delige serie. Afl.3: Don 
Donkersloot bevrijdt de gevangenen. 
Nog steeds vol idealen probeert Don 
niet alleen zijn oude gabber Papieren 
Paultje maar ook een boeienkoning 
uit de gevangenis te bevrijden. 

20.50 Nieuwsspits. Gevarieerd jon¬ 
gerenmagazine. Presentatie: Frits 
Spits. 

21.40 Studio Sport. 

22.30 Journaal. 

22.41-22.46 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


10.30 Avanti! Avantü. Cursus Ita¬ 
liaans. Les 1. (herh.). 

11.00 Wenn die Liebe hinfallt. Infor¬ 
matieve serie over menselijke rela¬ 
ties. Afl.: Das ewige Einerlei. (herh.). 

11.30 Computerclub. 

12.15 Die Erde lebt. 12-delige serie. 
Afl.: Die grossen Walder. (herh.). 

13.00 Telekolleg II. Cursus Duits. Les 
16 (herh.). 

13.30 Telekolleg II. Cursus wiskunde. 
Les 29. (herh.). 

15.00 Sport im Westen extra. Halve 
finale zaalhandbal voor de Oostzee- 
cup vanuit Hannover. 

16.30 Teletekst-overzicht. 

17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie.Afl.: 
Familienplanung. 

17.30 Die zarte Haut der Technik. 

Documentaire over kunst-membra- 
men. 

18.15 Parkinson in Peking. Docu¬ 
mentaire van Aart Gisolf over de 
transplantatie van bij-niercellen in de 
hersenen van Parkinson-patiënten. 

18.30 Degrassi Junior High. Cana¬ 
dese jeugdserie. Afl.: Das Experi¬ 
ment. 

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal 
magazine. 

19.30 Sport im Westen. 

20.00 Hans Ertl. Portret van deze om¬ 
streden documentaire-maker die zijn 
carrière begon als cameraman bij 
Leni Riefenstahl. 

21.25 Stimmt’s? Quiz met Wolfgang 
Lippert, Lotti Krekel, Cleo Kretschmer 
en Ron Williams. 


22.10 Das schwache Geschlecht 
muss stérker werden. Documentai¬ 
re waarin feministische filmmaaksters 
terugblikken op hun werk uit 1970. 

23.25 Die Hungergala. Cabaret met 
Stefan Wald en Ingold Lück. 

00.25-00.30 Laatste nieuws. 

Duitsland 3 SWF 

17.00 Telekolleg II. Cursus Duits. Les 
16. (herh.). 

17.30 Warum Christen glauben. Do- 

cumentaireserie. Afl.2: Zu welchen 
Ende. 

18.00 Lindenstrassen. Tv-serie van 
Hans W. Geissendörfer. Afl.: Fami- 
lienplannung. 

18.30 Beim Wort genommen. 

19.00 Glaskasten. 

19.26 Das Sandmannchen. 

19.30 Schwierige Nachbarn. Docu¬ 
mentaire. AfL: Leben mit dem Erb- 
feind (1872-1914). 

20.15 Seine Exzellenz bleibt zum 
Essen. Italiaanse speelfilm uit 1961 
van Mario Mattoli. 

21.40 Südwest aktuell - Neues. 

21.45 Nachtcafé. Gasten bij Wiland 
Backes in het slot Favorite bij Lud- 
wigsburg. 

23.15 Radio Symfonie Orkest Stutt- 
gart. O.l.v. Sergiu Celibidache m.m.v. 
Hans Kalafusz, viool. Shéhérazade, 
van Rimsky-Korsakov. 

00.10-00.15 Laatste nieuws. 


08.00 Die Welt der Schnorchel. 

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: 
Ohne Kraki geht es nichlMit 
Schnorchlern spielt man nicht. 

08.20 BDie sieben Kleider der Ka- 
trin. Duitse speelfilm uit 1954 van 
Hans Deppe, met Sonja Ziemann, 
Paul Klinger, Doris Kirchner, Georg 
Thomalla, Grethe Weiser, Gunnar 
Möller. Kathe Haak e.a. (herh.). 

10.00 Australian Open. samenvatting 
wedstrijden in Melbourne. 

11.00 Explosiv - Intern, (herh.). 

11.45 Sketchhotel. Serie Afl : Hotel 
Freud (2). 

12.00 Klasse. Quiz. 

12.30 Klassik zu Mittag, m.m.v. het 
RTL-orkest. 

13.00 Heute bei uns. 

13.10 Die Welt der Schnorchel. 

Amerikaanse tekenfilmserie, (herh.). 

13.35 Der ganz normale Wahnsinn. 
Serie. Afl.3. 

14.25 BDer Bettelstudent. Duitse 
muzikale speelfilm uit 1936 van 
Georg Jacoby, met Johannes Hees¬ 
ters, Marika Rökk, Fritz Kampers, 
Harry Hardt, Ida Wüst e.a. 

16.00 Tammy. Amerikaanse serie. 
Afl.: An die falsche Adresse. 

16.25 Tekenfilm. 

16.30 Adel verpflichtet. Met prins 
Eduard von Anhait. 

16.50 RTL-Spiel. 

17.00 Computer Kids. Amerikaanse 
serie. Afl.: Richie dreht den Gashahn 
zu. 

17.55 Die Zeitreisenden. Amerikaan¬ 
se serie. Afl.1. 

18.45 RTL-Aktuell. 

19.00 Anpfiff. Die Sportsendung am 
Samstagabend. 

19.50 Highway nach Nashville. Ame¬ 
rikaanse speelfilm uit 1986 van Alex 
Grashoff. 

21.30 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl. 10: Scheinlot. 

22.00 Dall-As. Talkshow met Karl 
Dall. 

23.00 Sunnyboy und Sugarbaby. 

Duitse jeugdkomedie uit 1979 van 
F.J. Gottlieb. 

00.35-00.40 Betthupferl. 


06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00 
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over¬ 
zicht. 09.30 Wirtschafsforum. 10.00 
SAT 1 Bliek. 10.05. Unser Haus. Afl.: 
Lehrerstreik. 10.50 Teletip Geld. 11.00 
SAT 1 Bliek. 11.05 Truck Driver. Ameri¬ 
kaanse detective uit 1980 van Richard 
Franklin. 12.30 Die Nachtgehört uns. 
Amerikaanse speelfilm uit 1955 van 
Budd Boetticher. 14.00 Ihr Horoskop. 
Aansl.: program.na-overzicht. 14.05 
Familie Feuerstem. Afl.: Das Wasser- 
büffel-Picknick. 14.30 So ein Affen- 
theater. Amerikaanse komedie uit 1072 
van Roger Duchowny. 14.55 Der Gol¬ 
dene Schuss. 15.05 Unser Haus. Afl.: 
Kein Tanz für Punks.. 15.50 Teletip 
Tier 16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25 
Der Goldene Schuss. 16.35 Die Leute 
von der Shiloh Ranch. Afl.: Ein Bandi- 
tenschicksal. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 
Juslitias kleine Fische. Afl.: Die tato- 
wierte Schlange. 18.15 Mini Max oder 
die unglaublichen Abenteuer des Max¬ 
well Smart. Afl.: Am 15. ist der erste. 
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter. 
Aansl.: programma-qverzicht. 19.10 
Hardcastle & McCormick. Afl.: Alle für 
einen, einer für alle. 20.00 SAT 1 Sport- 
blick. 20.15 Hunter. Afl.: Zeit der Angst. 
21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Wo, bitte, 
gibt.s Bier an der Front? Amerikaanse 
speelfilm uit 1968 van Frank Tashlin. 
22.50 SAT 1 Bliek 23.00 Die Ausge- 
flippten Afl.: Hilf demem Nachsten. 
23.25 Ein Fall für Harper, Amerikaanse 
detective uit 1966 van Jack Smight. 
01.25-01.35 Programmaoverzicht. 


SSVC 


1 • Maximilian Schell en Melina Mercouri in ’Topkapi’. 
(Duitsland 2-20.15 uur) 


vid Tqmlinson, e.a. 22.30-23.00 Jour¬ 
naal. 

België/Télé 21 

12.15 Wereldcup skiën te Wengen, af¬ 
daling voor heren. Commentaar: Frank 
Baudoncq. 14.10 EK Kunstrijden op de 
schaats te Birmingham. Commentaar: 
Eric Krol. 17.15 Le Disney Channel, te¬ 
kenfilms met Mickey Mouse, Zorro en 
Donald Duck. 18.40 Top 21, popmu¬ 
ziek. Presentatie: Maureen Dor. 19.30 
Journaal met simultaanvertaling in ge¬ 
barentaal. 20.00 Monty Python's Flying 
Circus, sketches. 20.30 Amicalement 
votre, serie met Tony Curtis en Roger 
Moore. Afl.20: L'un et l'autre. 21.20 Os¬ 
car Wilde, dissipateur de génie, portret 
van deze schrijver. 22.20-23.20 Jazz: 
Cent ans de jazz. Afl.3: Le quartier de la 
ville haute. 

TV5 

12.00 Thalassa. 12.45 Jazz Off. 13.00 
Journal Télévisé. 13.15 Jardiner Avec 
Nicolas. 13.30 Une Voix, La Nuit. 15.00 
Sacrée Soirée. 16.05 Brèves. 16.10 
Visa Pour le Monde. 17.25 Livres Pro¬ 
pos. 17.55 Brèves et Météo Europée- 
ne. 18.00 Théatre. 19.30 Papier Glacé. 

19.45 L’Homme et L Arbre. 20.00 Club 
de L Europe. 21.05 Cargo de Nuit. 
22.00 Journal Télévisé. 22.30 Météo 
Européene. 22.35 Dites Moi. 23.25- 
00.40 Coeur et Piqué. 


Radio 1 

leder heel uur nieuws. 7 04 TROS 
Nieuws Show met om 7.08 Nattuur- 
rubriek; 7.22 Weerbericht; 7.27 Uw 
eigen nieuws; 7.30 Nieuws; 7.33 
Uitgaantips; 7 50 Dierenmanieren; 
8.07 TROS Aktua; 8 25 Ontbijtgast 
van de week; 9 03 Introductie Prij¬ 
zenslag; 9.08 Doe t zellrubriek; 
9.20 Kieskeurig; 9.35 Plantenru- 
briek; 9.50 Autonieuws; 10.06 Van 
boeken bezeten; 10 20 Prijzenslag; 
10.30 Op uw gezondheid; 10.50 Fi¬ 
nale Prijzenslag. 11.06 TROS Ka¬ 
merbreed. 12.06 Oud plaatwerk 
met Herman Emmink 12.56 Mede¬ 
delingen voor land- en tuinbouw 
13.09 TROS Aktua. 13.30 TROS 
Country. 18.09 Coulissen. 19 03 
De Samenloop 23.05 Met het oog 
op morgen 0.02 Eenzaam avon¬ 
tuur. 1.02-7 00 Niemandsland. 

Radio 2 

leder heel uur nieuws. 7.04-16.00: 
VARAs Vrije Zaterdag, met om 
7.04 Non-stop oude hits; 8.04 De 
Opening; 11.04 De bal op 't dak; 
12.04 Spijkers met koppen; 14.04 
Typisch Hollands. KRO: 1604 
Echo. 16.10 Zin in muziek. 17.04 


3 SAT 


16.40 Heute abond in 3sat. 16.45 Am 
Dam Des. Kinderserie. 17.15 ■Operet¬ 
te. Oostenrijkse speelfilm uit 1940 van 
Willy Forst, met Willy Forst, Maria 
Holst, Dora Komar, Paul Hörbiger, Leo 
Slezak e.a 19.00 Heute. 19.22 3sat- 
Studio 19.30 Merlin oder Das wüste 
Land. Opnames van een uitvoering in 
het Volkstheater Wien uit 1984. 23.20 
Aspekte. Kulturmagazin. 00.00 3sat- 
Schlagzeilen. 


Sky Channel 


10.00 Children’s SSVC. Kinderpro¬ 
gramma gepresenteerd door Nikki 
Townley en vandaag met Debbie 
Flint. Vandaag: Crush a grape. 

10.30 Jimbo and the Jet Set. Kinder¬ 
serie. Vandaag: Jungle Jimbo. 

10.40 OWL TV. Een serie over natuur 
en wetenschap voor zeven- tot 
twaalfjarigen. 

11.00 Henry’s cat. Tekenfilm. 

11.05 Defenders of the earth. Serie. 
Vandaag: Diamonds are Ming s best 
friends. 

11.30 The satellite show. CD attemps 
a spot of juggling. 

12.00 Knight Rider. Vandaag: Dia¬ 
monds Aren't a girl s best friend Mi- 
chael wordt opgeroepen om te bewij¬ 
zen dat de dood van een fotomodel 
geen zelfmoord is. 

12.45 Pop Spot. De laatste nieuwtjes 
in het popcircuit. 

13.15 Grandstand. Sportverslagen 
van rugbywedstrijden Ierland tegen 
Frankrijk en Schotland tegen Wales. 

18.05 News and weather. 

18.15 The Noel Edmonds saturday 
roadshow. Voor de laatste show in 
deze serie maken Noel en zijn gasten 
Les Denms en Patrick Moore, een trip 
in de ruimte. 

19.00 Bob’s full house. Bob Monk- 
house met zijn bingo show en nog 
meer bijzondere prijzen. 

19.35 'Allo 'Allo! Leclerc zal geëxecu¬ 
teerd worden als het geld met op tijd 
terug is bij de Gestapo. Ongelukkiger¬ 
wijs heeft Edith's moeder het in de 
oven gebakken. 

20.00 The Paul Daniel s magie 
show. Vandaag meer magie en ver-: 
tier van Paul, met als speciale gasten 
Rudy Coby. de muzikale familie uit 
Las Vegas de Kentucky Country. 

20.45 Murder she wrote. Afl: lt runs in 
the family. 

21.30 Tales of the unexpected. Afl.: 
The orderly world of mr. Appleby. 

22.00 Aspel and Company. Nieuwe 
serie met Michael Aspel en gasten. 

22.40 News and weather. 
22.55-00.25 TV Movie. The red light 

sting een film uit 1984. 


08.00 Fun Factory. Kinderprogramma 
van Sky Children met Andy, Snoot 
and Crocker, Mr. Wally Blubb en spe¬ 
ciale gasten. 

08.05 Sylvannians. 

08.15 Dennis. 

08.30 Inspector Gadget. 

09.05 The Poppies. 

09.20 Mapletown. 

09.55 Transformers. 

10.30 Mask. 

11.00 Beverley Hills Teens. 

11.30 Barvestarr. 

12.00 ••Countdown. Muziekpro¬ 

gramma. 

13.00 ••Pop Formule. Muziekpro¬ 
gramma. 

14.00 • «Canada Calling. Muziekpro¬ 
gramma. 

14.30 **New Music. Muziekprogram¬ 
ma. 

15.30 Ford Ski report. 

16.30 Shell International Motor 
Sports 1988. 

17.30 *«The Nescafe UK Top 40. 

Muziekprogramma. 

18.30 Blue Thunder. Actie serie met 
James Farentino, Dana Carvey, Dick 
Butkus en Bubba Smith. 

19.30 Big Valley. Western serie met 
Barbara Stanwyck, Linda Evans en 
Lee Majors. 

20.30 WWF Superstars of Wrestling. 

21.30 Police Story. 

22.30 Havoc 7. 

23.30 ««The Nescafe UK Network 

Top 40. Muziekprogramma. 

00.30 • «Canada Calling. Muziekpro¬ 
gramma. 

01.00 Sarah. 

02.30 Eine Nacht in venedig. 

03.45 Landscape Channel Program¬ 
mes trom Sky. 

Super Channel f 

07.00 World News. 

11.00 Entertainment Mix. 

19.30 Videofashion! 

20.00 Penny Serenade. 

22.00 Twilight Zone. 

23.00 Celebrlty. 

00.00-03.00 Entertainment Mix. 


radio i • Annette van Trigt 
(Radio 2 - 11.04 uur) 


Glas in lood. 18 04 Echo 18 15 Le- 
venslief en levensleed. 19.03 
KRO’s country time. 20.00-7 00 Zie 
Radio 1. 

Radio 3 

leder heel uur nieuws 7.04 Rabar- 
bara 8.04 Drie voor negen 9.04 
Gospel-rock 10 04 Popsjop. 12 04 
Paperclip-Radio. 14.04 Popstation 
16.04 NCRV-zaterdag-sport. 18 04 
Driespoor. 19 03 Koploper 20.03 
Elpee pop special; 21 03 Elpee- en 
CD pop; 22.03 Country style 
23.03-24 00 Late date 

Radio 4 

7 00 Nws. 7 02 Wakker worden 
met (8.00 Nws.) 9.00 Toppers 
van toen klassiek 10.00 Caroline 
11.00 Kurhausconcert: Sander Sit- 
tig. piano. 12 02%Strauss & Co 
13.00 Nws 13.02 Veromca Klas¬ 
siek: Orchestre de la Suisse Ro- 
mande o.l v Armin Jordan m.m v 
Krystian Zirtierman, piano 14 25 
Veronica Kamermuziekserie 88 89: 
Philharmome Quartett Berlin. 15.07 
Nieuwe grammotoon- en compact- 
platen 16 00 Lang leve de opera' 
18 00 Nws 18 02 Avondstemming: 
met o a. componist van de maand 
De Falla 20.00 Nws KRO: 20 02- 
23.00 KRO-klassiek op zaterdag¬ 
avond met om 20.02 Padmavatï, 
opera van Roussel; 21 45 Orqelru- 
briek 22.20 Laudate 23 00-24 00 
KRO-Literair 

Radio 5 

6.30-6.49 Scheepv - en marktber 
en uitgebreid weerber. 9 00 Nws 


9 02 NOS Sportief 9.25 Water¬ 
standen 9.30 Milieu educatie 

10 00 Hollandse nieuwe 10 15 De 
muzikale fruitmand 11.15 Tijdsein- 
thema. 12.00 Nws 12 05 Meer dan 
een lied alleen .! 12 44 EO-Metter- 
daad hulpverlening 12 45 Vragen 
naar de weg 13 00 Nws. 13 10 
Hallo Nederland 13.30 Opo Doro 
(Open deur). 14 00 Jazzspectrum 
15 30 Minjon. 16.30 Homonos. 
17 00 Licht en uitzicht INFORMA¬ 
TIE VAN DE RIJKSOVERHEID: 
17 45 De Nederlandse Antillen 
17 55 Mededelingen en Schippers- 
benchten 18.00 Nws. 18.10 lyi Ha- 
berler (Goed nieuws) 18.25 Kayen 
Rasja (Er is hoop) 18.40 Arabisch 
progr 19 00 Progr voor buitenl 
werknemers 20 30 Laat ons de 
rustdag wijden 21.15 Reflector 
21 35 Deze week 22 00-23 00 Za- 
terdagavonduur 

Omroep Limburg 

9 03 Plat eweg: verhalen en vertel¬ 
sels m streektaal 10.03 Limburg 
boven 11 03 Festival: een uur cul¬ 
tuur puur 12.03-12.59 het evene¬ 
ment: het muziekleven in Limburg 
17 03 Limburg aktueel: nieuws en 
aktualiteiten 17 15-17.59 Vrij spel 
pop in Limburg. 

BRT 2 

5 30 Welkom Weekend. 6 00. 7 00. 
8 00 Nieuws 7 30 RVA-benchten 
7 45 In het spionnetje 8 12 Te bed 
ot niet te bed. 10.00 Nieuws 10 03 
Buitenspel 11.30 De Vlaamse top 
tien 12 00 Top 30. 14 00 Radio 
Rilswijck 17.00 Nieuws 17 05 Fris 


van Letever 19.00 Nieuws. UMé 
Dansbar 20.00 Domino ze» M 
nieuwe jaar in. (22.00 Nieuws M 
Lottouitslagen, 0 00 Nieuws.) 3^»- 

8 00 Muziek met en zonder taf». 
(7 00 Nieuws.) 

Belg. Rundfunk 

6 30 Radiofrühstuck 7 15 Wunweh- 
kasten 7 45 Veranstattungskatah 
der 8 10 Presseschau 8.3Q B«- 
sinnliche Worle 9.00 Regionaimq- 
gazin 9.05 LP-MarW. 10.00 *Hjt 
oder Niete 12 00 Muzik bei Tech. 
12 15 VeranstaltungskataKtoi 
12 30 Presseschau. 12 45 ta 
Brennpunkt. 13.00 Hitpatad*. 

16 05 Contra-Re - Jugendmageiw 

17 05 Das Kulturmagazin. ULOO 

Regionalnachrichten 18 30 Ftete 
Tribune: CSP/CSC. 18.45 Ptslps- 
ophie und Ethik 19.00-21.00 Së- 
turday Night Rock Show. Aaosl 
nieuws en lottogetallen. » 

Luxemburg RTL 

5 30 Guten Morgen. 9 00 Em t®0 
wie kein anderer 11 00 Treft npch 
Eli 12 00 Is ja n Ding! 14.00 Vm. 
15 00 Sportshop 18.00 UngtarfHi- 
che Geschichten. 19.00-1.00 On 
junges Programm. 

WDR 4 

4 05 Radiowecker 6.05 Morgpn- 
melodie 805 In unserem Atar. 

9 05 Musikpavil|on 12.05 Pop-fte- 
pon 14 05 Orchester der Welt 
15 00 Café Carlton 17 00 5 Uhr- 
Tee 19.05 Samstagskonjert 
21 00 Musik zum Traumen. 22.30 
Nachtexpress Te koop Brunssum-Treebeek: goed onderhouden EEN¬ 
GEZINSWONING mei open keuken, badkamer met lig¬ 
bad, zolder, kelder en tuin. Prijs ƒ 107.000,- k.k. Tel. 
045-210873, __ 

Kerkrade, Holzstraat, te k. WINKEL-WOONHUIS, 
grondopp. 837 m2, inrit voor en achter, veel parkeerge-’ 
legenheid, event ook op eigen terrein, ƒ 130.000,- k.k. 
Tel. 045-461681 b.g.g. 212414, _______ 

Heden open huis 
van 14.00 - 16.00 uur. 

* Brunssum Maastrichter-, Maarstraat: halfvrijst. pre- 
mie-A-womng met gar, 3 slpk. en vaste trap naar de 
zolder, max. subsidie ƒ 44.000,- en netto maandlast 
ca. ƒ 520,-. 

* Kerkrade, Romeinenstraat: direct te betrekken, de 
laatste 3 halfvrijst. premie-A-huizen met garage en 
een max. subsidie van ƒ 44.000,-. 

Hierdoor kunt u al eigenaar worden voor ca. ƒ 535,-. 

* Schmveld - Broekstraat: direct te betrekken halfvrijst. 
premie-C-huizen met garage, L-vorm. woonk. ca. 36 
nT (mcl. keuken) en vaste trap naar een royale 2e 
verd. Prijs ƒ 141.400,- v.o.n. (excl. ƒ 6500,- subsidie), 
netto maandlast ca. ƒ 594.-. 

* Spaubeek, Beatrixlaan Noord. De laatste 2 halfvrijst. 
huizen van ca. ƒ 670.- netto per maand, woonk./keu¬ 
ken ca. 33 nT, 3 slaapk., vaste trap naar de 2e verd. en 
een gar., prijs ƒ 149.800,- v.o.n. (excl. ƒ 6500,- subsi¬ 
die premie C). 

Zondag 22 januari open huis 
van 14.00 - 16.00 uur. 

* Heerlen - Maria Christinawijk 

Huizen met div. kelderruimtes en 4 slaapk. in de prijs¬ 
klasse vanaf ƒ 95.000,- k.k. (netto maandlast is ca. 
ƒ 510,-). Er is een keuze uit div. typen. Adres: Herme¬ 
lijnstraat 33. 

* Heerlen - Welten 

Een herenhuis met een ouderwets grote woonk. keu¬ 
ken van ca. 49 m- en een ruime achtertuin. Komt u ook 
eens de ingerichte woning bekijken? Prijzen vanaf 
ƒ 194.990,- all-in (excl. fin.kosten). Inruil van uw eigen 
hms is bespreekbaar. Volg de borden vanaf de J.F. 
Kennedylaan. Netto maandlast ca. ƒ 789,-. 

* Vaals, Ir F Melottestraat 

Markante, door Jawa verzorgde modelwoning met een 
unieke indeling. Woonk. keuken ca. 40 rrT 
Prijzen vanaf ƒ 160.974.- v.o.n (excl. max. ƒ 15.000,- 
subsidie). Netto maandlast ca. ƒ 716,-. 

Adres: Ir. E. Melottestraat 9. 

Inl. Stienstra Makelaardij B.V., 
_ tel. 045-712255. _ 

Te koop 

in hartje Welten-Heerlen 
winkelpand 

met op Ie en 2e verdieping 2 appartementen, vrij te 
aanv. Voor meer informatie tel. 045-412264. 

_ Na 18.00 uur tel 045-441283 _ 

Te k. halfvrijst. WOONH. in Brunssum. Rustig gel. Hal, 
toilet, gr. woonk. m. open eiken keuken, roll., inp. gar., 
tuin voor en achter. Ie verd.: 3 gr. slpk., luxe badk. m. 
toilet, zolder, geh gei'sol., c v. dubb. glas, hardh. koz. 

Tel. 045-258143 _ 

Te koop vrijst., riante moderne woning, voorzien van ga¬ 
rage, gelegen aan de 

Rolandsweg 27a, Sittard 

Ind. beg. gr.: ruime living, mbouwkeuken, hal en toilet. 
Ie verd.: 3 slpk., badk.. incl. 2e toilet, zolder, 1 slpk., ber¬ 
ging en c.v.-ruimte. Kavelopp.: 485 nT. Pr. ƒ215.000,- 
k.k. Info: M.O.G. tel. 043-630905. _ 

Heerlen ƒ 115.000- k.k. 

Rennemig, Tngonia-erf 18. Zeer goed onderhouden 
halfvrijstaand woonhuis met tuin, c.v berging en gara¬ 
ge. Woonkamer (rt33 nT). keuken, 3 slaapkamers, bad¬ 
kamer met ligbad, zolder (vliezo). Bouwjaar 1982. 
Info en,of afspraken voor vrijblijvende bezichtiging: 

Troost Onroerend Goed, Heerlen 
Tel. 045-717976 

HOENSBROEK, nabij centrum, ruim woonhuis te k. met 
tuin en berging. Doorzonwoonk. met aansl. terras, dich¬ 
te keuken, kelder, 4 slaapk. (éen met gr. balcon) en 
badk. Alles goed onderh. Moet beslist van binnen gezien 
worden. Prijs ƒ99.000.- k.k. 045-222065._ 


; Heerlen-Noord ƒ 65.000,-k.k. 

Jongmansweg 36. Uitstekend onderhouden apparte¬ 
ment met eigen c.v. en berging. Bouwjaar 1982. Ruime 
woonkamer, keukenhoek, 2 slaapkamers, badkamer, 
hobby/studeerkamer. 

Info en of afspraken voor vrijblijvende bezichtiging: 

! Troost Onroerend Goed, Heerlen - 
tel. 045-717976 

I Halfvrijst. woonh. (woonerf) centr. N’HAGEN (Landgr.), 
gr. tuin (300 m2), altijd zon, veel ruimte w.o. garage, kel- 
! der, zolder, extra bijkeuken en tuinkamer, goed onderh., 
i nw. dak en rolluiken. Vr.pr. ƒ 106.500,- k.k. Info in week- 

end en na 18.00 u. 043-255899. _ 

Te k. in Landgraaf ruim hoekpand, SPLIT-LEVEL, mod., 
compl. keuken eetk., 3/4 slpk., badk..ligb., 2 ap. toil., kel- 

der, inpandige gar., tuin ± 350 m2, 045-317200. _ 

Te k. HULSBERG, Raadhuisstr. 26 halfvrijst. woonh. 
met gar. Ind.: beg. gr.: ruime woonk. met open keuken, 
kl. hal en toilet. Verd.: 3 slpk., badk. met ligb. en toilet + 
t zolder, gehele benedenverd. plavuizen, luxe keuken 
| incl. alle inbouwapp. zoals electr. kookplaten, oven, ijs- 
! kast, diepvries enz. Pr. ƒ 150.000.- k.k. Tel. 04405-2813 
' na 18.00 uur. _ 

i Te k. halfvrijst. herenhuis met grote garage 

Heerlen 

Molenberglaan 89 

! Ind.: 3 kelders, gang, toilet, keuken, woonk. 55 m2, 3 
! slpk., badk. met ligb. en 2e toilet, prachtige zolderkamer 
; 55 m2. Kooppr. ƒ285.000,- Tel. 045-719191, ma. t/m 

i_ vri. van 09.00 - 17.00 uur. __ 

HEERLEN, Geleenstraat: te k. mooi appartement, lift, 
c.v., panoramisch uitz., dir. bij Promenade: royale 
i woonk. met balkon, gr. slpk., apart toilet, badk., keuken, 
bijkeuk., kelderberging, dir. te aanv. Vraagpr. ƒ 78.500,- 

k.k. Tel. 045-252399 b.g.g. 224899. _ 

, BRUNSSUM te k. uitst. gel. halfvrijst. woonh. met gar., 

' grote berging, een mooie tuin. Ind.: beg. gr.: hal, woonk., 
42 m2 m. plavuizen en openh., eiken keuk., 4 slpk. + 
badk. m. 2e toilet. Vraagpr. ƒ 167.000,- Tel. 045- 
256793. __ 

Vaesrade-Nuth 

Bungalow, ind. o.a. ruime hal, woonk. (± 60 m2) met 
open haard, moderne keuken, badk. met bad en dou- 
' che, 4 slpk., kelder, gar., 2 terrassen waarvan 1 over¬ 
dekt, opp. 1080 m2. Aangelegde tuin. Aanv. direkt. Pr. 

n.o.t.k. Inl. Starmans o.g. Stationsstr. 30 Nuth. 

I_ Tel. 045-243899. _ 

DOENRADE, Kerkstr. 75, te k. vrijst. woonh. m. grote 
tuin, ca. 1000 nT, garage 4x8 m, berging 4’/2x6 m, over- 
, dekt terras, woonk. m. parketvl., ruime keuken m. aan- 
b.keuken, 3 slk’s, badk. met ligb. en 2e toilet, zolder via 
vliezotrap. ƒ 235.000,- k.k. Tel. 04492-2258. _ 

Heerlen, Bekkerveld 

t Tussengelegen woonhuis, goed onderhouden, op dege¬ 
lijke stand. Indehng o.a. prov.kelder, woonkamer met 
parket en schuifpui naar groot overdekt terras, complete 
keuken met installatie. Drie slaapkamers (voormalig 
vier). Badkamer met zitbad en vaste wastafel. Zeer mooi 
aangelegde en onderhouden tuin. Prijs ƒ 132.500,- k.k. 

Kok Vastgoed Makelaars B.V, 
Heerlen, tel. 045-712040. 

BRUNSSUM: Het Ambacht, rustig gel. in nwb.wijk m. 
prachtig uitz., gesch. woonh. m. gar. en tuin. Ind.: r. hal, 
wc, living m. open haard (ca 34 nT), open keuken m. 
app. Ie verd.: 3 r. slpk., luxe badk. m. hoekligb., 2e wc 
en sep. douchecab. m. vaste trap n. 2e verd.: overl. n. 4e 
slpk., zolderb. m. c.v. en gasboiler. Pand is voorz. v. 
dubb. glas, hardh. koz., spouwm.- en dakisoi. en is goed 
afgew. Vr.pr. ƒ 189.000,- k.k. Tel. 045-255184. _ 

Te k. gevr. OUDER HUIS Hypotheek 

met tuin. geh. gerenov. Oontralo 

geen bezwaar, br. o.nr BR Otfl lil ctlo 

, 332 Limburgs Dagblad, Voor ambtenaren en hoge- 
Rumpenerstr. 81,6443 CC re beroepen. Rente va. 

I Brunssum. 5,1% Spaarhyp. va. 7%. 


Limburgs 

nrwimr 


re beroepen. Rente 
5,1% Spaarhyp. va. 


I Te k. rustig gel. MIJNWER- 0ok hypotheken tot 130% 
j KERSWONING gel. aan e.w., tel. 077-519775. 


plein, 


verbouwd, i SUSTEREN: 


woonk. ± 32 nT en eik. nieuwe won. nabij centrum, 
parketvloer, open keuk. perc.opp. 585 m2. Ind : hal, 
betegeld, open haard, ga- toilet, woonk., keuken, 
rage, 3 slpks, nieuw dak, aparte berging, overloop, 3 


pand is ged. voorz. v. rollui- slpk., 
ken, en kelder. Prijs trap 
ƒ 115.000,- k.k. Tel. 045- ƒ287 
324659. 04491 


slpk., ruime badk., vaste 
trap n. zolder. Pr. 
ƒ 287.500,- k.k. Tel. 
04498-51727. 


Kerkstraat 6 

Ruim winkel woonhuis met 
garage en tuin in winkel¬ 
straat. Ind. o.a: winkel¬ 
ruimte 45 nT, kantoorruim¬ 
te, kelder, aparte opgang 
naar ruime bovenwoning. 
Voor velerlei doeleinden 
geschikt. Goede parkeer¬ 
voorzieningen. Prijs 

ƒ 115.000,- k.k. 


BRUNSSUM 


Markt 2, Tree beek 

Gerenoveerde tussenwo¬ 
ning met berging (geen 
tuin). Ind, o.a.: woonk met 
parket, 3 slpks., vaste trap, 
zolder Prijs ƒ 89 000,- k.k. 


EIJGELSHOVEN 


Wlmmerstraat 47 

Rustig gelegen ruime half-, 
vrijst. woning met grote ga¬ 
rage en tuin. Ind. o.a.: 
woonk. met parket en open 
haard, mooie keuken, kel¬ 
der. Verd.: 5 kamers, luxe 
badk. Vraagpr. 

ƒ 165 000,- k.k. L1URC BU 


ELSLOO 


Schuttersdreef 80 

Goed gesitueerde tussen¬ 
gelegen woning (bj. '82!) 
met tuin. Ind. o.a.: woonk. 
met open keuken en serre, 
2 slpks , vaste trap zolder 
(3e slpk.), rolluiken. Prijs 
ƒ 95 000 - k.k. 


KERKRADE 


Bosberg 

B. Pothasstraat IA 

Uitstekend gelegen mid- 
denwonmg (1984) met ber¬ 
ging en voor- en achtertuin. 
Ind.: hal. toilet, woonk. met 
open keuken. Verd.. 3 
slpks., badk. met douche, 
v.w. en toilet, zolder, c.v. 
Prijs ƒ 110.000,- k.k. Over¬ 
name premie mogelijk! 

Drievogelstraat 20 

Ruim tussenliggend pand 
met tuin. Ind. b.g.: voorma¬ 
lige winkelruimte met diver-' 
se achterruimten. Verd.: 
ruime, via aparte opgang 
bereikbare bovenwon., 
voor div. doeleinden ge¬ 
schikt. Prijs ƒ 70.000,- k.k. 

Zonstraat 29 

Goed gelegen winkel¬ 
woonhuis met bouwplaats 
grenzend aan Ehrenstei- 
nerstr. (totaal 565 m 2 ). Ind. 
o.a.: 60 nT winkel, keuken, 
douche, berging, mooie 
bovenwoning (via aparte 
opgang bereikb.). Prijs 
ƒ 175.000 - k.k. 

O.L. Vrouwestraat 137 

Ruim halfvrijst. pand met 
tuin en garage: voormalig 
winkelpand met ruime ach¬ 
ter bovenwoning. Prijs 
ƒ 145 000,-k.k. 

Niersprinkstraat 91 

Ruim tussengelegen pand 
met tuin, Ind. o.a.: 3 ruime 
vertrekken op b.g., was¬ 
ruimte, toilet. Verd.. boven¬ 
woning met woonk., keu¬ 
ken, oadk , 5 kamers. Prijs 
ƒ 69 000- k.k. 


Dellevaetestraat 4 

Sfeervolle halfvrijst. wo¬ 
ning (bj. '75) met grote gar. 
(50 nT) en tuin. Voll. ver¬ 
bouwde ruime indeling. 
Prijs ƒ 165.000,-k.k. 


HEERLEN 


Hondsrug 2 

Rand Simpelveld: landelijk 
gelegen boerenwoonhuis 
met grote garage atelier 
(pand voll. herbouwd in 
'79). Prijs ƒ 165.000,- k.k. 

P. Canisiusstraat 2 

Rustig gelegen sfeervolle 
bungalow met tuin en in¬ 
pand. gar. Ind. o.a.: 
L-vorm. woonk. (60 m 2 ), 3 
slpks., voll. onderkelderd. 
Prijs ƒ218.000,- k.k. 

Heicarisborgweg 1 Ouder halfvrijst. woonhuis 
met 7 garageboxen en een 
loods op een perceel van 
ca. 1000 m 2 . Prijs 

ƒ 115.000 - k.k. 

Kruisstraat 70E 

Goed gesitueerd apparte¬ 
ment, 2e etage, bj. '79. Ind. 
o.a.: woonkamer 35 nT, 
badk. met ligb., 2 slpks. 
Prijs ƒ 79.000,- k.k. 

Marconistraat 4 

Tussengelegen woonhuis 
met tuin. Ind. b.g.: gang, 
toilet, woonkamer met 
open keuken. Verd.: 3 
slpks., douche, c.v. Volle¬ 
dig onderkelderd. Prijs 
ƒ 89.000,- k.k. 


NIEUWENHAGEN 


Hoogstraat 187 

Ruim karakteristiek woon¬ 
huis met schuur, berging 
en tuin (460 nT). Ind. b.g.: 
hal, voorkamer, achterka¬ 


mer, keuken, toilet. Verd.: 
3 slpks., vaste trap naar 
zolder, kelder. Prijs 
ƒ 68.000 - k.k. 


SITTARD 


Koekoekstraat 21 

Drive-in-woning met tuin, 
ruime woonk. met open 
keuken, 3 slaapks. Vraag¬ 
prijs ƒ 106.000,- k.k. 

Sanderboutwal 4 

Te renoveren stadspandje 
in hartje centrum. Geen 
tuin. Prijs ƒ 45.000,- k.k. 

Oude 

Broeksittarderweg 19 

Bij centrum: halfvrijst. 
woonh, met kleine tuin en 
berging. Ind. b.g.: gang, 
woonk., keuken, bijk., toi¬ 
let, kelder. Verd.: 3 
slaapks., vaste trap zolder, 
alwaar 2 kamers en zolder, 
enig achterst, onderh. Prijs 
ƒ 65.000,- k.k. 

Groen van 
Prinsterenstr. 17 

Mooi appartement op be¬ 
gane grond (bj. '80) met 
tuin en berging, 2 slaapks. 
Prijs ƒ 95.000,- k.k. 


BEDRIJFS¬ 

PANDEN 


Brugstraat 15 

Zeer goed gelegen be¬ 
drijfspand best. uit 450 nT 
loods, 60 nT showroom en 
40 nT kantoor, voor veel 
doeleind, geschikt. Prijs 
ƒ 280.000,- k.k. 

Overhoven 71 

Prachtig ruim pand best. uit 
bedrijfsr. (voorm. garage- 
bedr.) met diverse opslag¬ 
ruimten, tuin, winkel/kan¬ 
toor met kelder, ruime bo¬ 
venwoning, goede staat 
van onderhoud. Prijs 
ƒ 215.000,-k.k. 


BRUGSTRAAT 19, SITTARD, TEL. 04490-10855 

AKERSTRAAT NOORD 11, HOENSBROEK. TEL 045-220550 (NA KANT -UREN) 


Schinveld J 

Nieuwwijkstr. 20 halfvrijst. . 
witte boerderijwoning met [ 
schuren, stallen en 450 m2 ( 
grondperc. ƒ 99.000,- k.k., ( 
tel. 04490-42550. N 

Nuth i 

Dorpstr. 99 (t.o.v. kerk), ' 
goedlopend dorpscafé de J 
Raadskelder, met volau- ‘ 
torn. kegelb., vergader- ' 
zaal, garages'met woonh., 

3 slpk., c.v., zolder, kelder. 
Tel. 04490-42550. 

Hoensbroek 

Akerstr. 196a Nrd. luxe ap- 
partem. met lift, grote 
woonk. 35 m2, witte aan- 

b. keuk., c.v., kelder, huur- , 
garage, 2 slpk. (24 en 18 - 
m2) ƒ 119.000,- k.k. Tel. - 

04490-42550. 

Hulsberg 

churchillstr. 14 halfvrijst. 
wit woonh. met gar., tuin, 3 
slpk., zolder (vaste tr.), kei- j 
der, c.v., woonk. met par¬ 
ket, ƒ 133.000,- k.k. Tel. 
04490-42550. 

Jos Storms o.g. ; 
Brunssum 

tussenwoning met o.a. \ 
keld., hal, toilet, woonk. 
met open keuken, berging,; 
badk. en 3 slpk., c.v., voor- 
en achtertuin, terst. te 
aanv. Prijs ƒ 88.000,- k.k. 
Kerkhoffs Makelaardij o.g. 
Beek, tel. 04490-73427. 

SCHAESBERG, Achterstr. 
19. Te k. goed onderh. ge- j 
zellige hoekwoning in rusti¬ 
ge buurt met grote tuin en i 
veel privacy. Grondopp. 
360 m2, ƒ93.000,- k.k. 
Hebt u interesse? Bel 045- 
322934. _ j 

Snel en goed uw 

huis verkopen? 

Jos Storms Onr. Goed. 
Past. Vonckenstr. 44, 
Geleen. Tel. 04490-42550. 

Geen verkoop! 
Geen kosten. 

WITTEM, Rijksweg t.k. 
halfvrst. ouder huis, perf. 
onderhouden gar. en C.V. 
gas. Pr.n.o.t.k. Inl.: 04450- 

3664. _ 

Te koop in MAASBREE, 
10 km van Venlo, woon¬ 
huis, type 2-onder-één-kap | 
met garage, grote L-vormi- 
ge woonkamer met parket, 
i Aparte keuken en bijkeu¬ 
ken, 3 slaapkamers met 
parketvloer. Badkamer met. 
ligbad en 2e toilet. Pand is i 
gedeeltelijk geïsoleerd. 
Vraagprijs ƒ 129.000,-. 
Info tel. 04765-1792. 
SITTARD op goede stand 
ruime halfvrijst. woning te 
k. V.z.-achtertuin, gar., 
carp., berg., keuken, L-ka- 
mer, kelder, badk., 3 slpk., 
vaste trap n. gr. zolderk. + 

c. v.-ruimte, opp. 497 m2. 
Dit pand moet u van binnen 
zien. Tel. 04490-10220 na 
17 u. Vr.pr. ƒ 170.000,-k.k. 
Te k. gevr. BOERDERIJ of 
ouder huis. Opknappen 
geen bezwaar. Tel. 04405- 

2936. _ 

UBACH OVER WORMS, 
rustig gel. en uitst. onderh. : 
halfvrijst. woonhuis met 
gar., voor- en achtertuin 
met terras, dichte keuken, 

3 slpk., ligbad, zolder via 
vliezotrap, geh. kunststof 
ramen en deuren, dubb. 
beglazing, perc.opp. 320 
m2. Pr. ƒ144.000,- k.k. 
Tel. 045-419477. 


Valkenburg 

te k. halfvrst. woonhuis, 
type 2-onder-1-kap, met! 
tuin en garage, opp. 214 
m2, c.v., c.a., woonk. 40 
m2, 3 slpk., badk. met lig¬ 
bad, douche, 2e toilet, zol¬ 
der, keuken geh. inger, 
open haard. Benedenverd. 
geh. betegeld, voll. isol. rol¬ 
luiken, vrij uitzicht, 10 loop- 
min. van station en cen¬ 
trum, rustige ligging, land. 
omg. Prijs ƒ 175.000,- k.k. 
Tel. 04406-15932. 


Te k. in Belgische grens-| 
streek woonhuis in HOE- 
VESTIJL, opp. 30 are,' 
vr.pr. ƒ 185.000,- k.k., tel.j 
045-326641. i 


Kerkrade 

Woonhuis met ruime 
woonkamer, serre, keuken 
met aanbouwkeuken, 4 
slaapkamers, badkamer 
met ligbad, vaste trap naar 
zolder. Inh. 420 m2, ber¬ 
ging 45 m3. Vrij te aanv. 
Vraagpr. ƒ 103.000,- 

Schimmert 

Landhuis met garage, zeer 
goede stand, uitstekend 
sanitair, riante living met 
serre, aangelegde tuin. Vrij 
te aanv. Grondopp. 2300 
m2. Inh. ± 700 m3. Bouwjr. 
± 1968. 

Vraagpr. ƒ 375.000,- 

Hoensbroek 

Woonhuis gelegen in het 
centrum van Hoensbroek. 
Geschikt voor meerdere 
doeleinden. Direkt te aanv. 
Prijs ƒ 90.000,- 

Inlichtingjen: 
Makelaardij 
F. Heuts b.v. 
Beëdigd taxateur 
Tel. 045-244636 


IILA»- 

UBACH O. WORMS te k 

luxe halfvrijst. woonh., 
pracht, ligging, woonk. 38 
m2 m. mass. eik. parket, 
op. keuk., bijkeuk., garage, 
overd. terras 40 m2; Ie 
verd.: 4 slpk. m. parket, 
luxe badk. met ligb., 2e 
w.c.; 2e verd.: vaste trap 
nr. zolderk. m. fitnessruim¬ 
te en dakkapel, pand is 
voorz. v. cv, v. thermop. 
glas, dakisoi. Te bez. na 
tel. afspr. 045-318059. 
Vraagpr. ƒ 179.000,-. 

T.k. halfvrijst. woning te 
MUNSTERGELEEN met 
tuin, geh. voorz. v. kunstof- 
kozijnen met dubb.glas en 
rolluiken. 04490-21570. 
OBBICHT: halfvrijst. wo¬ 
ning te k. Ind.: 3 slpk., 
badk. + 2e w.c. + ligbad, 
grote woonk., keuken com¬ 
pl. ingericht, ruime garage, 
overdekt terras, grote tuin. 
Direkt te aanv. Pr. 
i ƒ 149.000- k.k. 04498- 
55225. 


U wilt een huis kopen? 

U wilt uw huis verkopen? 
Vraag vrijblijvend info. 

Onroerend Goed 
Maatschappij 
Jac Stel 

Verzekeringen, financierin¬ 
gen, hypotheken. 
Schelsberg 132 Heerlen 
Tel. 045-721866 
Ter overname aangebo¬ 
den CAFÉBEDRIJF met 
zaal. Div. verenigingen, 
omg. Heerlen. Br.o.nr. HK, 
657, postbus 3100, 6401 
DP Heerlen. _ 

BRUNSSUM, Gregorius- 
laan 4, woonh. te k. Febr. 
t e aanv. Inl. 045-252358. 

Horeca 

Bar-restaurant + 3 vakan- 
tieapp. en woonhuis, volle¬ 
dig geïnstall., ca. 55 zit¬ 
plaatsen, in Geuldal, nabij 
Schin op Geul. 

Makko Gulpen 

Taxatieburo-Makelaardij, 
NVM-makelaar, Rijksweg 
67, Gulpen. 

Tel. 04450-2182. 


Zaterdag 21 januari 1989 # Paginfl j 

Recreatie- liTTTTWTU^J 

woningen met ± 300 m2 
gr. Kan permanent be- 

woond worden. Vrijst. 2 a 3 ■ ^1 

slpk., woonk. met terras, | 
fraai uitzicht, vanaf 
ƒ 7o.ooo,- 

Makko Gulpen KKSSmM 

Taxatieburo-Makelaardij, 

NVM-makelaar, Rijksweg BflÉflHÉpHKpMj 
67, Gulpen. 

Tel. 04450-2182. 


r.rj rq ü(l 


SCHUURTJES, tuinhuis! 
jes, kippe- en hondehok-l 
ken, vele afm., reeds vanaf ! 
ƒ195,-; Houtbouw' 

Ubachs, Eygelshover- 
gracht 39, Kerkrade-Vink. i 
Tel. 045-460252. 


15 568Cnr 487/F61 


TE HUUR 
HEERLEN: 

Eengezinswoningen en 
flatwoningen in het 
groene Zeswegen 

op loopafstand van het centrum van 
Heerlen. 

Bijzonder komfortabele woningen met 
uitstekende voorzieningen, zoals 
badkamer met ligbad, optimale 
isolatie. De eengezinswoningen 
hebben 3 slaapkamers en de flat¬ 
woningen 2 slaapkamers. 
Huurprijzen per maand: 
eengezinswoningen v.a. f 504,25 
en flatwoningen v.a. f 488,50, 
exclusief servicebijdrage. 

Nad.ere bijzonderheden worden u ook 
graag vrijblijvend verstrekt door: 

ZA 

nEDU 

Valkenburgerweg 25A, 

6411 BM Heerlen, tel. 045-710909. 


Binnenkort 
start de verkoop 
van een nieuw plan 
premie-koopwoningei 

in Sittard 


Het worden bijzonder fraaie en degelijke huizen in 
twee typen: Twee-onder-een-kap en midden- 
woningen. Subsidie tot maximaal 41.000,-. 

Interesse...? Schrijf nu vast in! 

Dan krijgt u bij het verschijnen van de brochure deze 
als eerste toegezonden. Bel of schrijf naar 
makelaarskantoor Drs. Ruyters B.V., 

Rijksweg Zuid 35,6131 AL Sittard, tel. (04490) 1 1611. 


nv Bouwfonds 

Nederlandse Gemeenten 


m 

TtfW'-y 
lIslllÉÉ 

% SS 

I I 


piiiiÉp' 


iü 
/ 
oir 
Let op: Unieke verkoop 
OOSTERSE Tapijten. 

Voor de allerlaagste prijzen PROFITEER NÜ-| 
van de hoge 
kortingen 
alles moet weg 


ml 


I iTiTil iTij rij k ■iJIPK 

1 v PV r J 1 ■ w J 1 1 B 

1 ik (’T’Tvul r m el 1 * 1 el 1 ■ 

WA 11IIV4 VA iBifynJi 

IkiHPNlHhm" 1 U" Iwll 

1 i f i. w i i j 1 ■ pif ^\ 


Industrieterrein Jagersborg, 3680 Tel. 09-32.11.56.57.15. Wenmeekers is bereikbaar via de borden Jagersbo^ 
OPI \IN(.SH JDI N: maandag, woen'vday. donderdag, /alerdag van 10-17 uur dinsdag en vrijdag van 10-22 uur ZONDAG van 10 -IHjj^ 


lina 


limburgs dagblad 


programma’s zondag Zaterdag 21 januari 1989 • Pagina 47 


televisie en radio 


Ierland 1 


, Eucharistieviering. 

*"12.30 Oudaen. Samenstelling 
[P^sentatie: Pieter van Hoof. 

^■13.05 Nieuws voor doven en 
«tthorenden. 

(TT) Oorlogswinter. Serie. 
•Als Michiel eindelijk met de brief 
Dirk Knopper bij Bertus Hardho- 
aankomt, blijkt deze door de 
ars gearresteerd te zijn. Herh. 
TV-Werkjournaal. Presentatie: 
f a Patricio en Pieter Jan Hagens. 
TV-Magazine. Presentatie: An- 
van Trigt. 
r*. «Journaal. 
h: TV-Magazine. 
jij Ovide en zijr 
rc^Canadese tekenfilmserie 
dolle stofzuiger, 
ijfp De Smurfen. Tekenfilmserie. 
l Dichtsmurf heeft schrijvers- 

«ho ° e ®rote Meneer Kaktus 

lt** Kinderprogramma met Peter 

rS*?"? 


Ovide en zijn vriendjes. Bel- 

Afl.: Peter Jan Rens presenteert 'Doet ie ’t of doet ie ’t niet ’. (Ne¬ 
derland 1 - 20.53 uur) 


en Flupke. Tekenfilm. 


rie. Afl.2: Geheim bezit. Als de flat, 
waar Neil en Sheila Walsh woonden, 
door de curatrice wordt verkocht, kan 
Neil nergens heen. 

23.24 Natuurmoment. Presentatie: 
Hanneke Kappen. 

23.29-23.34 Journaal. jU j- «Journaal 
'J •• Flying Doctors. Austrah- 
^ e serie. Afl.: Zeggen en doen zijn 
,®-~ In Cooper's Crossing ont- 
6 ri M een ware str 'jd tussen Violet 
Vig| a 9Qie, omdat de laatste buiten 
- Ie l om geld inzamelt voor een 
doel. 

^ Een klas apart. Amerikaanse 
j/^edyserie. Afl.: Terug naar de toe- 
Het schoolbestuur heeft de di- 
tg?® Ur gedwongen opnieuw een be- 
vjjr te doen op Charlie Moore, de in- 
^• 1 a aCht voor geschiedenis. 

Per seconde wijzer. Spelpro- 
Presentatie: Kees Driehuis. 


Nederland 2 
^ Do«t ie ’t of doet ie ’t niet. 


q, r-rogramma met Peter Jan Rens. 
^ Achter het nieuws. Actualitei- 


ij^briek 

^3 RanL 


Bankroet. 6 -delige Engelse se- 


VPRO 

09.00 Dribbel. Kleuterserie. Afl.: Drib¬ 
bel gaat naar het circus. 

09.05 Apie van de Hoek. Nieuws voor 
kleuters. 

09.25 Mevrouw ten Kate. Kinderse¬ 
rie. Afl.: Verliefd. 

09.45 Codenaam Koken. Afl.: Opera¬ 
tie Appelcakejes. 

09.55 Presentatie Skip. Afl.9: Skip wil 
actrice worden. 

11.00-12.00 Muziek op zondag: 'My 

castle rockin’. Documentaire over het 
leven van de zangeres/songschrijf- 
ster Alberta Hunter. 

13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

19.00 Fa. Onrust. Jongeren-magazi- 


Duitsland 1 

Programma-weekoverzicht 
ty - •• Kamermuziek uit Spoleto. 

g e [ten van Mahler, Demersseman, 
,oS* r en Piazolla. 

Ernest Hemingway. 4-delige 
Jr Cu iTientaire serie over deze schrij- 
Afl. 2 : Die verlorene Generation. 
IjTr Die Sendung mit der Mais. 
IjTr •• Presseclub. 

^In Ta 9 esscbau/w ° chens P' e 9 e l- 
‘ 0 Magazin der Woche. Actualitei- 


fs.dn r\ 

13 K rogramma-weekoverzicht. 

' 5 (Tr\ dn Uamctar im KJor 


ten 


Culturel magazine. 

22.10 Tagesschau. 

22.15 Die Kriminalpolizei rat. Aanwij¬ 
zingen ter voorkoming van strafbare 
feiten. 

22.20 •• Chamber Orchestra of 
Europa o.l.v. Claudio Abbado. Regi¬ 
stratie van een concert vanuit de 
Kammermusiksaal in Berlijn m.m.v. 
solisten. Werken van Brahms, Schön- 
berg, Rihm en Stravinsky. regie: Roy 
Tipping. 

23.50 Tagesschau. 

23.55-00.00 Nachtgedanken. Be¬ 
schouwing door Hans Joachim Ku- 
lenkampf. 


(TT) Ein Hamster im Nacht- flllitclstllffl 4 ) 

1 fi-Hnlino Unrtorcorio Afl O- i#!*■ Q■ Hl ™ 


K ~ v« 1 ) cm namsier im 

6 -delige kinderserie. Afl.3: Ge- 
tyT^aktion Gehirn. 

IjT? David und Sara. 6 -delige Ita- 
anse ser j e me t Barbara De Rossi, 
e ^ iJ dio Amendole, Massimo Bonetti 
Afl.: Eine Liebe im römischen 

.. °er schwarze Hengst kehrt 

1 ^ Uc K. Amerikaanse speelfilm uit 
Fj 01 v an Robert Dalva. Met: Kelly 
e n °. Vincent Spano, Ferdy Mayne 
. Alec's beste vriend is een Arabi- 
tjr^ bangst, die hem bij een schip- 
h euk 9 ered heeft. Het paard wordt 
I de ar 2 '* n Arabia ontvoerd en Alec zet 
i u ac htervolging in. Om de hengst te 
I houden, moet hij meedoen 

17^0 een paardenrace. 

1 / 3 ? ARD-Ratgeber: Reise. 

•èhi ^ lobus ' Di ® Welt von der wir 
on ^ Wi,ieunr iagazine. 
lios Jfgessehau. 

«- 0 Wir uber uns. 


)k lr uber un! 

I 8 * 4 n ~P? rts chau. 

.•‘♦o rrr\ 1;—1_ 


hjj - (TT) Lindenstrasse. Serie met 
ba 9 ^orbrodt, Wolfgang Groene- 
rv Ur P’ Annemarie Wendel e.a. Afl.: 
19 o Brj ef. 

'onene'* G ° ldene 1. ARD-Fernseh- 

büi? ^ e ^ s P' e 9 e l- Reportages van 
I 9 t^Ojand-correspondenten. 
lg'jg Sportschau-Telegramm. 

^g^mma-overzicht. 

^0 15 Tagesschau/Wetter. 

'Tiet J atort - Duitse misdaadserie 
Al. Karl-Heinz von Hassel, Thomas 
K 0 ®. ns ’ Dietrich Mattausch e.a. Afl.: 
2 iin 0s ‘ Ben onderzoeker wordt door 
vona r ° UW do °d aan z 'j n bureau ge- 
liik 0en ' ^ ls de P ol ' tie arriveert is het 
0n . Ver dwenen. De verdwenen, dode 
t„ ,? rz °eker blijkt echter zeer actief 
2 l 4 l)n '. 

0 Titel, Thesen, Temperamente. 


09.00 • • Programma-weekover- 
zicht. 

09.30 Kerkdienst vanuit de gemeente 
St. Gallus, Flörsheim. Voorganger: 
Rolf Kaifer. 

10.15 Mosaik. 100 jaar geheimen, ge¬ 
ruchten en vragen en o.a. de affaire 
Mayerling. 

11.00 Stadtschreiber Matinee: La 

Rumba - Ein Gedicht der Sinnlichkeit. 
Documentaire over de rumba. 

12.00 • • Faszination Musik: Das 
Sonntagskonzert. Jonge talenten zo¬ 
als: Brigitte Lindner, sopraan: Wally 
Hase, dwarsfluit; Matthias Höfs, trom¬ 
pet e.a. 

12.45 Heute. * 

12.47 Sonntagsgesprach. 

13.15 Damals, vor vierzig Jahren. Se¬ 
rie oude weekjournaals. 

13.30 Guckloch. 

13.50 Siebenstein. Serie met Adel- 
heid Arndt, Werner Knoedgen, Tho- 23.38-23.43 Journaal. 


Nederland 3 


ne met o.a. muziek, film, mode en ae 
Bij-de-Tijd-test. Presentatie: Sylvia 
Cool en Minou Op den Velde. 

20.00 (TT) Journaal. 

20.10 Van Kooten en De Bie’s: Keek 

op de week. 

20.30 A Very British Coup. 3-delige 

Engelse serie. Afl.3. Perkins is een 
jaar premier en veel heeft zich ten 
goede gekeerd. Maar wanneer hij be¬ 
sluit dat de Amerikaanse militaire ba¬ 
ses moeten verdwijnen, besluiten de 
Amerikanen op hun beurt dat Perkins 
dient te verdwijnen. 

21.22 Transit. Magazine waarin in Ne¬ 
derland wonende jongeren terugke¬ 
ren naar hun geboorteplaats. Van¬ 
daag: Wenen. 

21.57 Het wijde land. Tv-film naar 
'Das weite Land' van Arthur Schnitz- 
ler. Met: Michel Piccoli, Bulle Ogier, 
Paulus Manker e.a. De Weense indu¬ 
strieel Hofreiten en zijn vrouw Genia 
verkeren in de hoogste kringen. Hun 
party's worden opgeluisterd door be¬ 
roemdheden als Mahler en Korsakov. 
Als deze laatste ontdekt dat zijn liefde 
voor Gina hopeloos is pleegt hij zelf¬ 
moord. 


NOS 

09.00-09.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.35 Fermaak in Fryslan. 3-delige 
serie over amusement en vermaak in 
Friesland. Deel 2. Herh. 

11.00 Open Universiteit: Arbeid in 
verandering. Herh. 

11.30 Weekjournaal. 

12.00 Het Capitool. Directe uitzen¬ 
ding waarin belangrijk binnen- en bui¬ 
tenlands nieuws wordt geanalyseerd 
en toegelicht. 

12.45 Studio Sport. Met EK schaat¬ 
sen voor heren; zwemmen, finale EC- 
1 en skiën te Wengen. 

17.15 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

17.30 Journaal. 

17.35 Sportuitslagen en W 5 . 


17.45 Sesamstraat. 

18.00 Grafische technieken. Les 10 . 

18.30 (TT) Zelf mode maken. Les 7. 

19.00 Studio Sport I. ___ 

20.00 Journaal. == 

20.10 Studio Sport II. = 

20.25 Hollandse Nieuwe: Muziek, = 

portret van de jonge groep Caribbean =ü 
Expres. = 

20.55 Panoramiek. Achtergrondinfor- 
matie bij actuele ontwikkelingen in de = 
politiek. = 

21.25 Als het nou regent? Engels tv- = 

spel. Deel 3. Met: Michael Maloney, 5 = 
Deborah Findlay, Miles Anderson e.a. S 
Dominic doet het op het eerste ge- = 
zicht niet zo slecht na de scheiding, 
Marilyn daarentegen kan maar niet =E 
wennen in haar nieuwe stad. == 

22.17 Werken aan werk. 6 -delige se- ^ 
rie over economisch-administratieve = 
beroepen. Afl.3. ^ 

22.47 De Trojaanse oorlog. Afl.3. = 

23.47 Journaal. = 

23.52-23.57 Nieuws voor doven en = 

slechthorenden. = 
‘L* 
RTL Plus • Michel Piccoli en Bulle Ogier in ’Het wijde land’. (Neder¬ 
land 2 - 21.57 uur) 


mas Rohloff e.a. Afl.: Ein Küsschen 
für Rudi. 

14.15 Hals über Kopf. Serie met Pau- 
line Bade, Jörg Weingartner, Peter 
Sattmann e.a. Afl.: Die Zeitpille. 

14.45 Reisebilder aus der DDR: Rij¬ 
gen - Was dem Herrgott von der Kelle 
fiel. Reportage. 

15.15 Zwei wie Du und ich. Verhalen 
met Maria Sebaldt en Herbed Bötti- 
cher. 1 . Alte Liebe, 2. Stille Wasser. 3. 
Der letzte Versuch. 4. Einsame Klas¬ 
se. 5. Geschlossene Gesellschaft. 6 . 
Spate Erkenntnis. 

16.15 Danke Schön. Verslag van de 
actie Sorgenkind. Aansl: Der grosse 
Preis. 

16.25 Heute. 

16.30 Die Sport-Reportage: 1. EK 

kunstrijden op de schaats vanuit Bir- 
mingham. 2. EK bobsleeën vanuit 
Winterberg. Commentaar: Klaus An- 
germann. 

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenmag- 
zine gepresenteerd door Maria von 
Welser. 

18.50 Programma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.10 Bonn direkt. Politiek nieuws. 
Presentatie: Wolfgang Herles. 

19.30 Abenteuer und Legenden. Met 
Dieter Kronzucker onderweg door het 
Wilde Westen. Afl.: Schwarze Cow¬ 
boys. 

20.15 ■ Regine. Duitse speelfilm uit 
1955 van Harald Braun. Met: Johan- 
na Matz, Erik Schumann, Horst Buch- 
holz e.a. Ondanks alle weerstand 
trouwt de fabrikant Martin Lundt met 
het dienstmeisje Regine Winter, wier 
vader en broer arbeiders in Lundt’s 
fabriek zijn. Wanneer haar vader bij 
een arbeidsongeval om het leven 


komt, wil Karl Regine bij Lundt weg¬ 
halen. 

21.55 Heute. Aansl.: Spod am Sonn- 
tag. 

22.10 •• Horton’s Kleine Nachtmu- 

sik. Een avond met Peter Hodon en 
zijn gasten: Stanislava Kantcheff, 
Georges Moustaki en groep Wolf¬ 
gang Dauner e.a. 

23.10 Zeugen des Jahrhunderts. 

Gerhard Schröder, ex-bondsminister, 
in gesprek met Meinold Krauss. 

00.15-00.20 Heute. 

Duitsland 3 West 


Kersin Beuer is cheffin in een fabriek 
voor elektronica. Zij leeft geheel voor 
haar werk. Dat veranded als zij ver¬ 
liefd wordt op een ingenieur. Terwijl 
ze samen de vakantie doorbrengen 
vedelt hij haar dat zijn firma hem een 
jaar naar de Sov|et-Unie wil zenden. 

21.26 West 3 aktuell. 

21.35 NDR Talk Show. Gesprekslei¬ 
ding: Horst-Wolfgang Bremke. 

23.35 ■ Das letzte Gericht. Docu¬ 
mentaire waarin een ter dood veroor¬ 
deelde in de Sovjet-Unie aan het 
woord komt. 

00.41-00.46 Laatste nieuws. 


08.00 Die himmlischen Teddybaren. 

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.3: 
Die besten Freunden Theater. 

08.20 Dennis. Amerikaanse teken¬ 
filmserie, Afl.: Incasion of the Boss. 
08.45 Heathcliff. Amerikaanse teken¬ 
filmserie. Afl.: Der verrückte Hunde- 
fanger/Zirkusabenteuer. 

09.05 Die Welt der Schnorchel. 
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Die 
Wüstenhexe/Ein Lachs auf dem 
Sprung. 

09.30 Tammy. Amerikaanse serie. 
Herh. 

10.00 Australian Open 1989. Tennis: 

samenvatting vanuit Melbourne. 

11.00 ■ Toto und"Marcellino. Ita¬ 
liaans melodrama van Antonio Musu. 
Met: Toto, Pablito Calvo, Memmo Ca- 
rotenuto e.a. 

12.30 Klassik zu Mittag, met het RTL- 

Orkest. 

13.00 Heute bei uns. 

13.10 Computer Kids. Amerikaanse 
serie. Herh. 

14.00 Kleine Alltagsgeschichten. 

Afl.: Glorreiche Augenblicke. 

14.30 ■ Wiener Walzer. Oostenrijkse 
speelfilm uit 1951 van Emile Edwin 
Reined. Met: Adolf Wohlbrück, Made 
Harell, Lilly Stepanek e.a. 

16.05 Heimatmelodie. Volksmuziek. 
Met: Die Menskechöre, Robed Her- 
chenbach, Heino e.a. 

17.00 Der Sohn des roten Korsaren. 
Italiaanse piratenfilm uit 1960 van 
Piero Pierotti. Met: Lex Barker, Mas¬ 
simo Serrato, Chelo ALonso e.a. 

18.45 RTL-aktuell. 

19.00 Oueenie. 3-delige Engelse 
speelfilm uit 1987 van Larry Peerce. 
Met. Mia Sara, Gary Cady, Kirk 
Douglas e.a. Deel 3. 

20.00 Liane - die Tochter des 
Dschungels. Oostenrijkse speelfilm 
uit 1957 van Hermann Leitner. Met: 
Marion Michael, Hardy Krüger, Adrian 
Hoven e.a. 

21.40 Das Bild als Botschaft. Van¬ 
avond: Darstellung Jesu im Tempel. 

21.45 Spiegel TV. Nieuwsmagazine. 
22.20 Finale - Die Sportsendung am 

Sonntagabend. Repodagen, com¬ 
mentaar, wedstrijden, gasten en ver¬ 
slagen van de tenniskampioenschap¬ 
pen. 

23.00 Serie Rosé. Erotische literatuur. 
23.30-00.15 MOSH - Special: Lita 
Ford. 


II. Cursus Engels. 
Algemene 


Adelheid Arndt in ’Siebenstein’. (Duitsland 2 - 13.50 uur) 


09.00 Telekolleg 

Les 3. Herh. 

09.30 Telekolleg aktuell. 

cursus-informatie. 

10.00 Telekolleg II. Cursus scheikun¬ 
de. Les 3. Herh. 

10.30 Telekolleg II. Cursus geschie¬ 
denis. Les 16. Herh. 

11.00 (TT) Sehen start hóren. Week¬ 
journaal voor slechthorenden. 

11.30 Ihre Heimat - undere Heimat. 
Programma voor werknemers uit 
Griekenland, Spanje en Joegoslavië. 

12.30 Sport im Westen extra: WK 
Skiën. Slalom voor heren te Wengen. 
Commentaar: Fritz von Thurn und Ta- 
xis. Reuze-slalom voor dames te 
Oberstaufen. Commentaar: Ged Ru- 
benbauer. 

14.30 Sport im Westen extra: finale 
zaalhandbal om de Oostzee-cup van¬ 
uit Dodmund. 

16.00 Musik im Fernsehen: Hans van 
Manen, pianovariaties, 3 balletten op 
de muziek van Prokofjev, Satie en 
Debussy. Uitgevoerd door leden van 
het Nationaal Ballet. Pianist: Paul 
Patton. 

17.00 lm Schatten des Fujisan. Drie¬ 
delige documentaire serie over Ja¬ 
pan. Afl.3: Das Meer muss leben. 

17.45 Kaufen, kochen, essen a la 
saison: Es muss nicht immer Kotelett 
sein. 

18.00 Das Geheimnis des siebten 
Weges. 13-delige Nederlandse 
jeugdserie. Afl. 12: Grünhaar. 

18.30 Gort und die Welt. Religieus 
magazine. 

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal 
magazine met nieuws en 'Sport im 
Westen’. 

20.00 Alleinstehend. West 3 TV- 
Spiel. Tv-film van Gunter Friedrich. 
Met: Simone von Zglinicki, Volkmar 
Kleinert, Winfried Pucher e.a. Herh. 


Duitsland 3 SWF 1 SSVC 


08.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Les = 
15. ||r 

Cursus algebra. = 


Cursus Engels. == 


08.30 Telekolleg 
Les 29. Herh. 

09.00 Telekolleg 

Les 3. Herh. _ 

09.30 Telekolleg aktuell. Algemene = 
informatie over cursussen. = 

10.00 Telekolleg II. Cursus scheikun- == 
de. Les 3. Herh. = 

10.30 Telekolleg II. Cursus geschie- = 

denis. Les 16. Herh. = 

11.00 Sehen start Hóren. Weekjour- = 
naai voor doven en slechthorenden. ^ 

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat. = 
Programma voor gastarbeiders uit = 
Griekenland, Spanje en Joegoslavië. = 

12.30 Sport im Dritten extra. Wereld- == 

cup skiën te Oberstaufen. = 

14.30 ■ Diesel. Duitse speelfilm uit = 

1942 van Gerhard Lamprecht. Met: = 
Willy Birgel, Paul Wegener, Hilde = 
Weissner e.a. == 

16.15 Ratselflucht. Herh. jH 

17.15 Ernahrungsphysiologie. Info- ^ 

matieve serie. Afl.2: Sinn und Unsinn = 
der Vollwertkost. == 

18.00 Touristik-Tip. Toeristische in- = 
formatie. = 

18.15 Clip-Klapp. Muziek en amuse- == 

ment met Britta. E= 

19.00 Abendschau/Blick ins Land. = 

19.30 Die sechs Siebeng’scheiten. = 

Scholierenquiz. Aansl.: Baden-Ba- = 
den. EEE 

21.45 Südwest aktuell - Neues. = 

21.50 Flutlicht. Reportages, nieuws == 

en sport. 55 

22.45 Hoppala. Bloopers uit de film- m 

en televisiewereld. Presentatie: Peter = 
Rapp. = 

23.20 Denkanstösse. Weltweit beten = 
für die Welt. = 

23.25-23.40 Laatste nieuws. = 


00 Children’s SSVC. Kinderpro¬ 
gramma. Afl.: Tree House met Floella 
Benjamin. 

12.30 Knowhow. Vragen worden be¬ 
antwoord door Jonny Ball, Ann de 
Caires en Mark Salter. 

12.55 Behind the Beat. Met de com¬ 
plete versie van Michael Jackson's 
'Smooth Criminal'. 

13.30 Moneyspinner. Een persoon¬ 
lijk, financieel programma met Christ¬ 
opher Gilchrist en Ann Baldwin. 

14.00 News and weather. 

14.10 Eyewitness. Verslag van men¬ 
selijke verhalen uit de hele wereld. 

14.55 Jim’ll Fix lt. Jimmy Savile zorgt 
ervoor dat dromen waarheid worden. 

15.30 Benson. Serie. Afl.: Hello, We 
Must Be Going. 

16.00 The Match. Live vanuit The 
Den: Millwall v Norwich City. 

18.05 The Chronicles of Narnia. 
Nieuwe serie. Afl.: The Lion, The 
Witch and The Wardrobe. 

18.35 Bullseye. Quiz. 

19.00 Highway. Met Harry Secombe 
in Constable Country. 

19.30 News and weather. 

19.35 Only Fools and Horses. Nieu¬ 
we Serie. Afl.: Yuppie Love. 

20.30 Wish me Luck. Nieuwe zeven¬ 
delig serie. Deel 1. 

21.20 Mastermind. Vier kandidaten 
strijden om de eer van Mastermind 
Champion '89. 

21.50 The Trouble with Michael Cai- 

ne. Serie. 

22.45 News and Weather. 

22.55 Hale & Pace. Alles is rustig in 
Waltzing Matilda Avenue, totdat een 
vreemdsoortige spin ontsnapt... 

23.20-00.00 Ski Sunday. Gepresen¬ 
teerd door David Wine. 


satelliet 


SAT 1 


►b.. : 


08.00 Programma-overzicht. 08.05 So ' 
ein Affentheater! Afl.: Haltet den Dieb. 
08.30 Familie Feuerstein. Afl.: Das 
Wasserbüffet-Picknick. 08.55 Unser 
Haus. Afl.: Kein Tanz für Punks. 09.45 
Sportblick. 10.00 Telethema Auto Rei- 
se. 10.15 Telethema Wirtschaft. 10.30 
Das war s diese Woche. Armin Halleim 
Gesprach. 10.55 Teletip Tier. 11,00 
Programma-oveizicht. 11.05 Unsere 
tollen Tanten. Oostenrijkse komedie uit 
1961 van Rolf Olsen met Gunther Phl- 
lipp. Vivi Bach, Gus Backus e.a. 12:45 
Mitten in Europa - Deutsche Geschich- 
te. Afl. Der Beginn der deutschen Gè- 
schichte. 13.15 Unser Haus. Afl. Letv 
rerstreik. 14.05 Teletip Kochen. 14.16 
Köpfchen, Köpfchen. 14.40 Eishockey 
live De wedstrijd van deze week: 
Mannheim - Koln. 17.10 Wolfsblut. Ita¬ 
liaans Franse/Spaanse avonturenfilm 
uit 1973 van Lucio Fulci met Raimund 
Harmstort, Franco Nero, Virna Lisi e.a. 
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Gewinq in 
SAT 1 . Aansl. programma-overzicht. 
19.10 Die Schone und das Biest. Afl.: 
Gold. 20.00 SAT 1 Sportblick. 20.10 
Solang' es hübsche Madchen gibt. 
Duitse revuefilm uit 1955 van Arthur 
Maria Rabenalt met Alice en Ellen 
Kessler, Georg Thomalla, Grethe Wei- 
ser e.a. 22.05 SAT 1 Bliek. 22.10 ■ Auf 
der Flucht. Afl.: Unter rauhen ManneriV 
22.55 SAT 1 Bliek. 23.05 Wild Drivers. 
Amerikaanse speelfilm uit 1974 vanfli-' 
chard Compton met Nick Nolle, Don 
Johnson, Robin Mattson. Robert Viharo 
e.a. 00.30-00.40 Programma-ovw- 
zicht. * 


3 SAT 


16.30 Diese Woche in 3sat. 16.40 Am 
Dam Des. Een serie voor kinderen. 
17.05 Faferglucker unterwegs. Culi¬ 
nairs uit Oostenrijk: de keuken van 
Pinzgau. 18.00 Ins Land einischaun. 
Programma over Carnaval. 19.00 Heu¬ 
te. 19.15 Tagebuch. 19.30 Alamo. 
Amerikaanse speelfilm uit 1960 van 
John Wayne met John Wayne, Richard 
Widmark, Laurence Harvey, Richard 
Boone e.a. 22.05 Nicht nur zur Weih- 
nachtszeit. Tv-spel van Heinrich Böll 
met Edith Heerdegen, René DeltgenT 
Peter Ehrlich, Rolf Becker e.a. 23.30 
Sonntagsgesprach. 00.00 3sat-Schlag- 
zeilen. Aansluitend Gute-Naoht- 
Musik. 


Sky Channel 


08.00 Fun Factory. Kinderprogrqm-, 
ma. . ' 

12.00 •• Countdown. 

13.00 •• Made in Germany. 

14.00 •• Canada Calling. 

14.30 •• Soft and Romantic. 

15.30 Federation Cup. Tennis. 

16.30 Canon Fashion TV. 

17.00 The Pet Show. DierenmagazK 
ne 

17.30 •• The Coca-Cola Eurochart 
Top 50. 

18.30 Beyond 2000. Documentaire. 

19.30 The Bionic Woman. Serie. 

20.30 Sunday Movie: Jackson Coyn- 

ty Jail. - * 

22.10 Entertainment This Week. 

23.10 City lights. Filmshow. 

23.40 •• Coca Cola Eurochart Top 
50. 

01.00 The Love of Three Orange^ >.* 

03.15 The Moguls. Deel 2. 

04.00-06.30 Landscape Charmtf 

Programmes from Sky. ^ 

V 


Super Channel 


U 

14 

Jt 


07.00 World News. Non-stop teke§^ 
films met ieder uur international 
nieuws in de talen Engels, Duits d* 
Nederlands. N 

11.00 The Mix. Entertainment. ^ 
19.00 Lookout Europe! Het sexy Ne^ 
derlandse meiS)e Andeline van Li{ 
laat u de meest gekke zaken 
Europese plaatsen zien. 

20.00 Sunday Night Movies. Undem 
water. N 

22.00 Bestsellers. Celebrity Mints§* 
rie. Deel 2. . 

00.00-03.00 The Mix. Entertainment 


Lift* Jtelgië/TV 1 


Vq ®°Hie en Billie. Tekenfilmserie 
tyj.Qs JjJ n deren. Afl.: Lachertjes. Herh. 
R e h Beer tje Colargol. Kinderserie. 

°9.2o n \/ 

Se i Vr ouwtje Teelepel. Tekenfilm- 
katifrf 001 ^ Aderen. Afl.: De pop in de 
09,35 r be 9 ,aasd e blik. Herh. 
s B °es. Tekenfilmserie geba- 
rriat ° p de tekeningen van Wil Ray- 
1 00 Q e £ s . en Th 'i s Wilms. Afl.2. 

,Herh ™ 0P ' Jongerenmaagzine. 

11 qfi p, 

rr, et . zevende dag. Praatcafé 
de tkvan 9 er, in het oog springen- 
tiek 0 le ^ wsbe elden; Confrontatie, poli- 
W eol , discussie; Zeven op zeven, 

sturii erzicht - Met representatieve 

13 , 4 c ?? ast e n en Tony van den Bosch. 

nr , 13,30 Sunday Proms. Viool- 
VoorH l l nr ‘ ^ in G van Prokofjev uitge- 
Beliv* d °° r het Netionaal Orkest van 
Jan' e °' l v - Fre dric Devreese m.m.v. 
l 4 3 n V 5 n We yenberg, viool. 

6 -rilr Waliteit van de voeding. 
Pro* ? ser 'e. Afl.4: Zuivelprodukten. 
JS .00 Anr, emie Coppieters. 

Is'cft ytkken en wegen. Herh. 

lèoS ii ke Box - 

ieiinHr? J° n 9® Edisons. Tsjechische 
Wfthr f ' T van Vit 0lmer met Jakub 

17.15 c ? b . er9 en Jiri Strach - 
mat 1 n J® W°sa. Braziliaanse serie 
kriin i- ucalla Santos. Ricardo en Ana 

Problemen 9 ® huwd paar hun eerste 

d^n Ma,vira - «Jeugdserie van Dirk 
'JPspeirt en Pierre Badot. Met: 


Koen Crucke, Hans Royaards, Mariet 
Vandebos e.a. Afl.3. 

17.55 Nieuws. 

18.00 Tik Tak. Animatieserie. Herh. 

18.05 Plons. Afl.: Plons en het wol¬ 
kenschip. 

18.10 Van Pool tot Evenaar. Toeristi¬ 
sche quiz. Vandaag: Peru. Presenta¬ 
tie: Paul Ghysels. 

19.25 Mededelingen en programma- 
overzicht. 

19.30 Nieuws. 

19.45 Sportweekend. Aansl.: ver- 
keerstips. 

20.35 Villa des Roses. 3-delige tv-film 
van Mare Lybaert naar de roman van 
Willem Elsschot. Deel 3 (slot). Met: 
Machteld Ramoudt, Eddy Brugman, 
Denise de Weerdt e.a. De stadsver¬ 
nieuwing eist zijn tol en de villa moet 
ontruimd worden. Meneer en me¬ 
vrouw Brulot als ook de gasten weten 
zich met deze situatie en zichzelf 
geen raad. 

21.40 Stijl, publiek kan antieke voor¬ 


werpen ter taxatie voorleggen aan ex¬ 
perts. Presentatie: Christiane Struy- 
ven en Jean-Pierre De Bruyn. 

22.30 Nieuws. 

22.45 Klassiek Wenen. 6 -delige Brit¬ 
se documentaire serie over de mu¬ 
ziek van het klassieke Wenen. Afl. 3 : 
Mozart, een genie in zijn tijd. 

23.40-23.50 Coda: Plastische kun¬ 
sten. Adam en Eva in het Aards Para¬ 
dijs, van Lucas Cranach de Oudere 
(Gemaldegalerie Berlijn-Dahlem). 


België/TV 2 


Geen uitzending. • Eddy Brugman in ’Villa 
des Roses’. (België/TV 1 - 20.35 
uur) 


België/RTBF 1 

10.00 Terre et soleil, agrarisch magazi¬ 
ne. 10.30 La pensée socialiste, politie¬ 
ke uitzending, (herh.) 11.00 Eucharis¬ 
tieviering. 12.00 Faire Ie point. Politiek. 
13.00 Actualités a la une. 13.05 
Nieuws. 13.25 Jeunes solistes, ka¬ 
mermuziek met jonge amateursolisten. 
14.20 Variétés a la une. (herh.) 14.25 
Salut Champion! serie. Afl. 8 : Le bon 
couloir. 15.20 Visa pour le monde, do- 
cumentaireserie. Vandaag: De Engelse 
eilanden. 16.40 Cinéma a la une. 16.45 
Agence tous risques. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.14: Réunion de familie. 17.35 
Noubanimé, gevarieerd kindeprogram- 
ma met o.a. Malvira. 18.00 Poivre et 
sel, serie. Afl. 15: Nuit de noces. 18.30 
The Muppet show, poppenserie. Gast: 
Shirley Bassey. 19.00 Le week-end 


sportif, sportmagazine. 19.30 Journaal. 
20.00 Festival du cinéma de Bruxelles. 
20.05 Billets doux, amusementspro¬ 
gramma rond de Nationale Loterij. 

21.25 Pièces a conviction (Missing pie- 
ces), Amerikaanse tv-film uit 1982 van 
Mike Hodges. 23.05 Arts magazine, 
cultureel magazine, (herh.) 23.35- 
00.05 Laatste nieuws. 

België/Télé 21 

13.25 Wereldcup skiën te Wengen, sla¬ 
lom voor heren. 14.55 EK Kunstrijden 
op de schaats te Birmingham. 17.30 
Wereldcup skiën te Wengen, slalom 
voor heren. 19.30 Journaal, (met simul- 
taanvertaling in gebarentaal). 20.00 Si 
c'était a refaire. Franse speelfilm uit 
1976 van Claude Lelouch. Met: Cathé- 
rien Deneuve, Anouk Aimée, Charles 
Denner e.a. 21.35-22.00 Le weekend- 
sportif, sportslagen. (herh.) 


TV5 


12.00 L’Assiette Anglaise. 12.45 De La 
Cave Au Grenier. 13.00 Journal télévi- 
sé. 13.15 Les Cinq Dernières Minutes. 
15.00 Apostrophes. 16.10 Histoires na¬ 
turelles. 16.30 Les Carnets de L'Aven- 
ture. 17.00 Sports Magazine. 18.00 
Avec un Grand A. 19.00 Ushuaia. 

19.30 Papier glacé. 20.00 Avis de Re¬ 
cherche. 21.30 Trente Millions D'Amis. 
22.00 Journal télévisé. 22.35 7 sur 7 . 

23.30 Ex Libris. 00.30-01.00 Papier 
Glacé. 


Radio 1 

(Elk heel uur nieuws.) 7.02 KRO's 
Ontbijtshow. 7 53 Ter overweging. 
8.05 Groot nieuws. 9.02 Veronica 
sport 10 02 Wegwezen. 11.02 
VARA Radto 1 zondageditie. 12.02 
Ophef en vertier 13.05 Hier en Nu. 
14.02 Langs de lijn, sport en mu¬ 
ziek. 18.00 Bon Ana. 19.02 The 
Groove Juice Special. 20.02 Top¬ 
pers van toen. 21.02 Play it agam. 
22 02 Now's the time. 23.05 Met 
het oog op morgen. 0.02 TROS 
Nachtwacht. 6 02-7.00 Een goede 
morgen met Ron Brandsteden 

Radio 2 

(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Vroege 
Vogels 10.02 Tony van Verre ont¬ 
moet André van der Louw (3). 

10.30 Muziekmozaïek. 12.02 Ne¬ 
derlands op AVRO 2. 13.02 

AVRO's radiojournaal. 14.02 Mu¬ 
ziek met Meta. 16.02 Gitaarspecial 

16.30 Kom ’s langs in Des Indes. 
18 02 Dat zoeken we op... 19.02 
Leuterkoek en zandgebak. 19.10 
Ssssssst... 19.30 De hersengym¬ 
nastiek. 20.02-7.00 Zie Radio 1. 

Radio 3 

(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Hek- 
sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin 
in pop. 10.02 De wakkere wereld 
12.02 KRO-mimparade. 13.02 Het 
weeshuis van de hits. 15 02 Tijd 
voor toen. 16 02 KRO's zalige lief¬ 
deslijn. 18.02 KRO's Hitweek 
19.02 Pop-eye. 20.02 Radio Thuis¬ 
land 2102 De krijsende tafel. 
22.02-0.00 Op Slag van Maandag. 

Radio 4 

8.00 Nieuws. 8 02 H Vier. 9.00 On¬ 
der de groene linde. 9.15 Musica 
religiosa et profana 9.55 Program- 
maoverzicht. 10.00 Eucharistievie¬ 
ring 1100 Für Elise 13.00 
# Peter van Brug¬ 
gen in 'Het weeshuis 
van de hits'. (Radio 
3 - 13.02 uur) 


Nieuws 13 02 Opera matinee 
14.00 Onder de Groene Linde 
14.15 Concert op zondagmiddag: 
Concertgebouworkest o.l.v. Edo de 
Waart. Paul Verhey, fluit en Edith 
Wiens, sopraan. (In de pauze: Pra¬ 
ten over muziek). 16.00 Jazzge¬ 
schiedenis. 16.30 Diskotabel, nieu¬ 
we grammofoonplaten en CD's 
18.02 Continu klassiek. 20.00 Nws 
20.02 Specialiteiten a la carte 
22.00 Kamerconcert: Leden van 
het Amadeuskwartet en het Orlan- 
dokwartet. 23.00-0.00 Finale 


Radio 5 

6 30-6 49 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt 9 00 Nieuws 9 02 Woord op 
zondag 9 30 Te Deum Laudamus. 
9 55 Waterstanden 10.00 Verha¬ 
len vooraf 10.10 Kerkdienst 10 58 
Wilde Ganzen 11 00 De andere 
wereld van zondagmorgen 12 00 
Nieuws 12 05 Het zwarte gat 
14 00 Radio Romantica. 16 00 Bo- 
dyline. 1655 Mededelingen en 
schippersberichten. 17 00 Kerk¬ 
dienst 17 58 Wilde Ganzen 18 00 
Nieuws 18.10 Mensen 18 40 De 
onbekende islam 19.00 Program¬ 
ma voor buitenlandse werknemers 
19.20 Suara Maluku 19.55 Tambu. 
20 30 Zorg en Hoop 21 20 Mede¬ 
landers Nederlanders, programma 
voor Molukkers. 21 45-22 10 Me¬ 
delanders Nederlanders, program¬ 
ma voor Italianen, 

Omroep Limburg 

9.02 Postbus 94: muziek op ver¬ 
zoek 10 02 Trefpunt: interviews, 
diskussies, live-muziek en een co¬ 
lumn 1102 Sport. 12 02-13.00 
DSM-Limburg Concert: concertse¬ 
rie met vooraanstaande (amateur- 
jorkesten, ensembles en koren 
18.05-19.00 Sport. 

BRT 2 

6 30 Goede morgen, morgen (8.00 
Nws.) 8 12 Relax 9 00 Visum 
10.00 Nieuws 10 03 De pre-histo- 
rie. 1100 Oor-degelijk 13 00 
Nieuws 13.10 De tafel van een. 
14.00 Fiestag 17.00 Nieuws 17.05 
Sportkaffee met nationale en pro¬ 


vinciale voetbaluitslagen (om T 8 
Nieuws) 20 00 Vragen staat 
(22 00 Nieuws) 2330-2.00 
twee tot twee. (om 0.00 uur 
broken voor nieuwsberichten). Belg. Rundfunk 

6 35 Fröhlicher Auftakt 7 45 
anstaltungskalender 8.00 Fri ^ 
cher Auftakt 8 30 Glaube 
che 9.05 Mundartsendung: Ame- 
röllcheren an Vertellchere (Leo 
Hermans) - Dorefjeschwatz (Char¬ 
les Dosquet) 10.00 Volkslieder. 
1105 Schlagersouvenirs 12 35 
Rückblick. 1405 Die deutsche 
Schlagerparade 16 05 Dormno - 
Die Spielshow des BRF 17 05 
Sportmagazin. 18 40 Semoren- 
funk. 19 00 Wunschkonzert. H 06 
Sportresultate vom Wochene^e .* 

Luxemburg/RTL ? ij 

4 00 Musik 9 00 Sonntagstrüh- 
stuck 1100 Rückblick 12 0®Mu- 
sikparade. 14.00 Wünsch Dir%2n 
17.00 Sports hop. 18 00 NadiSSr- 
ragt 19 00 Volkstumliche Hitpara¬ 
de. 21 00-1 00 Ein junges Musik- 
programm. 

WDR 4 

4 05 Radiowecker 6 05 Morgér^ 
melodie 8 05 Das grosse Plat 
konzert 10 05 Operette na 
Wunsch. 12.05 Musik ist Tnjn 
13 00 Heimatmelodie 14 05 
dart es sein? 17 00 Chóre der V{S 
ker 18 05 Schellack-Schötzch 
19 00 Erinnerung: Melodien vQ 
gestern und vorgestern 21 00 I 
sik zum Traumen. 22.30 Naehtrf 
press H» 


mi 

zaterdag i\ januari ïyyy • nagina^K 


limburgs dagblad 


show 


Twee weken lang radio-uitzendingen niet Limburgs I )agblad 


Van onze rtv-redactie 

LUXEMBURG HEERLEN - Via de 
satelliet, kortegolf 49.26, midden¬ 
golf 208 meter en FM-kanalen 6, 18 
en 33 staat Limburg van maandag 
30januan tot en met donderdag 9 fe¬ 
bruari in Europa en ver daarbuiten 
volop in de belangstelling tijdens 
negen radio-uitzendmgen van RTL. 
In samenwerking met Limburgs 
Dagblad en met als motto 'Ist ja ein 
Ding’ brengt Radio Téle Luxem- 
bourg steeds tussen 12.00 en 14.00 
uur de RTL-Supershow. Vrijwel 
alle Zuid- en Midden-Limburgse 
steden en plaatsen zijn met hun bur¬ 
gemeesters en vertegenwoordigers 
van de partij tijdens de stedenkwis 
en een vlotte show met veel interna¬ 
tionaal bekende artiesten, sterren 
en groepen. Zo’n slordige acht mil¬ 
joen luisteraars kunnen de radio¬ 
shows vanuit Limburg volgen. 

Van maandag 30 januari tot en met 
zaterdag 4 februari presenteren 
Hugo Egon Balder en Biggi Lech- 
termann de RTL-Supershow vanuit 
de stadsschouwburg van Heerlen. 
Dinsdag 7, woensdag 8 en donder¬ 
dag 9 februari vinden de shows 
plaats in de hal van het nieuwe raad¬ 
huis van Landgraaf nabij het win¬ 
kelcentrum Op de Kamp. In de on- 
middellijke nabijheid van het poli¬ 
tiebureau bevindt zich dan ook de 
reportagewagen van RTL. Luiste¬ 
raars van RTL, kijkers van RTL- 
Plus en lezers en lezeressen van het 
Limburgs Dagblad zijn tijdens alle 


• BIGGI LECHTERMANN ('Hallo RTL, der Radioclub aus Luxemburg’) en HUGO EGON BAL¬ 
DER ('Alles Nichts Oder' van RTL-PLUS--televisie) zijn zowel in Heerlen als in LandgraaJ de 

presentatoren van de RTL-Supershow. 


voorstellingen van harte welkom. 
De entree is overal gratis. 

Een team van RTL treft inmiddels 
de nodige voorbereidingen voor de 
radioshows. Met een eigen redactie, 
bestaande uit Michael Schmidt en 
Peter Nagel, heeft men daarvoor in¬ 
middels zijn intrek genomen in het 
hoofdkantoor van het Limburgs 
Dagblad in Heerlen 0® 045-739206 
en 739352). Vanuit Düsseldorf, waar 
RTL zetelt aan de Kaïser Wilhelm- 
ring, wordt de ’mammoet’-operatie 
geleid door Rolf-Michael Schulz en 
Norbert Jung. 

Behalve de stedenkwis en een keur 
van artiesten uit het hele land (in¬ 
clusief Limburg), worden tijdens de 
uitzendingen ook een reeks opmer¬ 
kelijke persoonlijkheden geïnter¬ 
viewd over hun beroep of hobby. 
Kandidaten met deze uitzonderlijke 
beroepen en hobbies kunnen zich 
vanaf maandag tijdens de kantoor¬ 
uren alsnog opgeven bij het RTL- 
team in het gebouw van het Lim¬ 
burgs Dagblad in Heerlen (S 
045-739206). 

Zoals bekend was RTL al eerder 
met het LD ’en route’ in Limburg in 
1977 en in 1981. Bij die gelegenheid 
kwamen toen tienduizenden men¬ 
sen op de tijdens de diverse radio- 
uitzendingen. Kandidaten voor de 
kwis mogen rekenen met diverse 
prijzen. De stad of gemeente, die het 
beste voor de dag komt, krijgt bo¬ 
vendien een vracht tulpenbollen om 
er een bloemenveld met het logo 
van RTL mee aan te leggen. 


Soap-opera 's: janken voor de buis mag best 

series blijven 
razend populair 

Van onze rtv-redactie 

HEERLEN - ’St. Elsewhere’, 'Medisch Centrum West’, ’Dynasty’, ’Flying Doctors’, ’Neigh- 
bours’- ze behoren allemaal tot het zelfde type televisieserie. Soap operas, of kortweg soaps, 
worden ze genoemd. De kijk- en waarderingscijfers zijn over het algemeen hoog. Maar je zou de 
critici die dergelijke programma’s de grond in boren, niet de kost moeten geven. Pulp, rotzooi, 
inhoudloos, gefantaseerde nonsens, slecht voor het volk; kritiek genoeg. Je gaatje bijna schul¬ 
dig voelen als je er naar kijkt. Zijn soaps echt zo slecht voor ons? Waarom kijken we eigenlijk. 
Verveling, een poging de dagelijkse sleur te vergeten? 


belangrijkste kenmei 
soap is volgens Ien Ang, commum- 
catiewetenschapster aan de Univer- 
siteit van Amsterdam, het doorlo¬ 
pende verhaal. Er hoeft in principe 
nooit een einde aan te komen, tenzij 
de schrijvers anders besluiten. Het 
verhaal speelt zich af in een soort 
gemeenschap. „Dat kan een gezin 
zijn, een dorp, een ziekenhuis noem 
maar op. Het is in ieder geval een 
plek waar een groep mensen een 
deel van haar dagelijks leven door¬ 
brengt. Het verhaal richt zich 
meestal op allerlei persoonlijke ge¬ 
beurtenissen die deze mensen over¬ 
komen. Liefde, vriendschap, ruzie, 
dood, ziektes. De nadruk ligt niet op 
de actie, zoals in veel series, maar op 
de emoties”. 

Uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat vooral vrouwen naar 
soaps kijken. Ang legt een verband 
met de emoties in soaps. „Emoties 
spreken vrouwen blijkbaar meer 
aan. Mannen houden meer van ac¬ 
tie. Maar dat heeft ook te maken met 
het feit dat men denkt dat meer 
vrouwen dan mannen geïnteres¬ 
seerd zijn in soaps. Dus wordt reke¬ 
ning gehouden met wat vrouwen 
wel leuk zullen vinden". 

Nico Knapper, regisseur van Me¬ 
disch Centrum West, gelooft er niet 
zo in dat soaps meer op vrouwen ge¬ 
richt zijn dan op mannen. „Je moet 
als kijker geïnteresseerd zijn in rela¬ 
tieproblemen en dan maakt het met 
uit of je man of vrouw bent. Een 
programma over relaties appelleert 
aan het vrouwelijke in zowel man¬ 
nen als vrouwen. Een man schaamt 
zich daar denk ik voor. Die verbergt 
dat. Een vrouw toont dat eerder. Die 
kunnen lekker meesnikken”. 


/erhaallijneii 


>e Amerikaanse wetenschapper 
ohn Fiske heeft een theorie dat 
rouwen meer naar soaps kijken, 
mdat die net zo versnipperd zijn 


als hun dagelijks leven. Hij heeft het 
dan vooral over huisvrouwen. Zij 
moeten hun aandacht de hele dag 
over veel verschillende dingen ver¬ 
spreiden: boodschappen, de afwas, 
er komt een kind uit school, ramen 
lappen, over cadeaus nadenken. In 
een soap zijn er ook steeds korte 
blokjes. Eerst zien we meneer X die 
ruzie maakt mevrouw Y en het ge¬ 
vecht is nog niet afgelopen of we zit¬ 
ten al weer midden in verwikkeling 
Z bij de buren. Het zijn steeds korte 
shots, korte dialogen. 

Angs collega Ben Manschot: „Ik 
heb wel de indruk dat die vergelij¬ 
king iets te ver is doorgetrokken. 
Maar we zijn inderdaad - en dat 
geldt dan wat meer voor tv in het al¬ 
gemeen - geneigd te denken in afge¬ 
ronde blokjes. Als je een uur televi¬ 
sie kijkt zie je bij wijze van spreken 
twintig verschillende dingen. Een 
aantal blokken reclames, een aan¬ 
kondiging voor volgende week, een 
stuk van de soap, enzovoort". 

Realistisch 

In soaps zien we de ene ramp na de 
andere zich vol%rekken. Soaps lij¬ 
ken zo toch niet meer realistisch? 
Ang: „Nee, het is niet realistisch in 
de zin van het is een afspiegeling 
van het leven’. Ik heb het in mijn 
boek over Dallas emotioneel realis¬ 
me genoemd. De gebeurtenissen 
zijn niet realistisch, maar de emo¬ 
ties. die ze oproepen, wel”. 

Volgens Knapper gaat het vooral 
om de geloofwaardigheid. Toch 
werd hij vorig jaar geconfronteerd 
met veel protesten uit de zieken¬ 
huiswereld. Men was bang dat het 
publiek MCW erg realistisch zou 
vinden en zou denken dat verpleeg¬ 
sters alleen maar bezig zijn de jonge 
dokter te versieren. „Ja het zieken¬ 
huis is een van de laatste taboes. Als 
je laat zien dat artsen en verpleeg¬ 
sters ook hun zorgen, problemen en 
fouten hebben en echt met de hele 
dag als een soort Florence Nightin- 


gale door de gangen lopen, komen 
ze in opstand. Dan voelen zij zich 
aangetast in het beeld dat wij van ze 
moeten hebben”. 

Ria van Essen denkt dat een soap 
herkenbaar moet zijn voor mensen. 
„Een soap moet niet te veel glitter 
en glamour hebben. Ik heb bij voor¬ 
beeld in de Verenigde Staten de se¬ 
rie Santa Barbara gezien. Die zou ik 
nooit kopen, ik vond hem ronduit 
slecht. Hij stond niet dicht genoeg 
bij de mensen”. 

Een goede soap is dus herkenbaar. 
Een ander onmisbaar ingrediënt is 
volgens Knapper een goede arena, 
de plaats waar zich alles afspeelt. 
„Een ziekenhuis is bij uitstek een 
goede arena. Je weet precies waar je 
aan toe bent. Menselijk leed gega¬ 
randeerd. Daarom zijn ziekenhuis¬ 
series zo populair. En je kunt er ein¬ 
deloos mee doorgaan: er komen 
steeds nieuwe patiënten binnen”. 


Dynasty met o.a. JOHN FORSYTHE en PAMELA BELLWOOD. Binnenkort komt weer een 

nieuwe reeks op het scherm. 


Populair 


Knapper heeft het punt van de po¬ 
pulariteit al aangestipt. Waarom zijn 
soaps toch zo geliefd? Manschot: 
„Het is vaak uitproberen. Een soap 
komt echt niet op tv, voor hij door 
de producers helemaal is uitgetest. 
In de VS wordt van slechts één pro¬ 


cent van alle ideeën een serie ge¬ 
maakt. Die worden dan aan een 
proefpubliek getoond en eventueel 
bijgeschreven. En het genre is ook 
populair, nu althans. Er is een soort 
golfbeweging. Eerst waren wes¬ 
terns heel populair, toen de detecti¬ 
ves. Vervolgens de soaps. Nu krij¬ 
gen we weer sitcoms, situation co- 
medies, zoals Zeg ’ns Aaa, de Kip en 
het Ei, de Cosby Show en Married 
with Children. Over een poosje krij¬ 
gen we weer wat anders. Dat is type¬ 
rend voor tv: slaat een serie aan, dan 
krijg je er meteen nog tien van die 
soort. Na een tijdje heeft het publiek 
er dan weer genoeg van. Dat zie je 
vooral in de VS en in ons land, om¬ 
dat de concurrentie onder de om¬ 
roepen erg sterk is. Heeft de één er 
succes mee, dan kan de ander niet 
achterblijven”. 

Van Essen: „Het zijn voor veel men¬ 
sen series die iets meer bieden dan 
het dagelijks leven, de glamour die 
zij nooit zullen bereiken. In een 


soap zit avontuur en romantiek. Dat 
komt goed over bij mensen, daar 
kijken ze graag naar”. 

Manschot noemt het kijken naar 
soaps een verslaving. „Ik geloof dat 
verveling, zoals wel wordt gezegd, 
niet zo’n rol speelt. Het is een soort 
verslaving, maar geen slechte”. 
Ang: „Het is iets als het glaasje wijn 
bij het eten. Of het lezen van de 
krant. Die lees je ook op een vaste 
tijd. Je hebt de pest in als de krant 
niet komt. Je deeltje dag er naar in. 
Ik heb nu de hele dag college gege¬ 
ven, dus mag ik vanavond naar een 
soap kijken”. 

Knapper: „Vroeger ging men één 
keer per week naar de bisocoop. Nu 
kijken we naar een soap. Je weet het 
al: ha, vanavond lekker soap kijken. 
Je zit met je zakdoek klaar. Ik wel 
tenminste. Ik hoop anderen ook. 
Lekker janken. En ik zie niet in wat 
daar verkeerd aan is”. 

Critici noemen soaps pulp. „Dat is al 


een oud argument. Dat had je in de 
Oudheid al met barden, die rondrei¬ 
zende zangers. Die waren ook fel ge¬ 
kant tegen de komst van het ge¬ 
schreven woord. Er werd gezegd: je 
maakt het mensen te makkelijk, zo 
hoeven ze niets meer te onthouden, 
ze kunnen nu alles opschrijven. 
Hetzelfde met de komst van de tv of 
de stripverhalen. Die waren ook zo 
slecht voor ons. Ik vind het gewoon 
bedillerige bemoeizucht. Het is een 
beetje Calvinistische kritiek. Men 
zegt dat het niveau te populair of te 
oppervlakkig is. Wat een onzin. We 
moeten er maar aan wennen dat 
mensen veel tv kijken. Die ontwik¬ 
keling valt niet terug te draaien. Het 
ligt er maar aan hoe je de boodschap 
brengt. Als je op tv voor een groot 
publiek over feminisme wil praten, 
dan moet je het niet doen zoals dat 
in Opzij gedaan wordt. Dan schiet je 
je doel voorbij. Doe je het daarente¬ 
gen op het niveau van Margriet, dan 
bereik je je doelgroep wel. 


(ADVERTENTIE) 


De kleine zaak 
met de 
grot» service 
en grootste 

collectie 

20 meter 
m de 

Emmastraat 
voorbij 

Algemene Bank 
Nederland 


contactlenzen¬ 

brillenspeciaalzaak 


P. HOPPENBROUWERS 
EMMAPLEIN 11 
HEERLEN. Tei. 711984 

Met onze bekende 
garanties 


redactie: harrie cremers 


# ’Miami Vice’ met P-"i' 
THOMAS en DON JOHN¬ 
SON wordt inmiddels a 
in meer dan zestig la n ~ 
den, waaronder Neder¬ 
land, uitgezonden. 


Voorzitter 

VARA nu óók 

tv-directeiir 


Van onze rtv-redactie 
HILVERSUM - Voorzitter 
van Dam wordt voorlopig tevens f 
directeur van de VARA Daaro f 
krijgt hij de dagelijkse leiding ^ 

het gehele televisiepakket. ^ 

Dam volgt Rients Slippens op^t 
per 1 februari van zijn taak L. 
ontheven, „om praktische 
nen”. De VARA wil uiteindeUJ^ y 
directeur voor zowel radio als ^ 
sie aanstellen, maar de koins 
zo’n mediadirecteur zal nog 


rn* 11 ' 


Jet 

liet 

Jen 

^0] 

% 

t 

Aa 

bU 

Wa 

% 

ïr 

( *»j 

le 

tl? 

ge 

I 

Ui 

\ 

V) 

Cl 

fi 

4 


stens een jaar op zich laten vvac*- ^ 
Slippens, die oorspronkelijk e ^ 
nanciële functie bekleedde, z0 , e uf 
meet af aan tijdelijk als dire 0 p- 
aanblijven, als opvolger van o ^ 
gestapte Maurice Koopmans^ ^ 
een sollicitatieprocedure g ee op¬ 
schikte televisiedirecteur hee ^ 
geleverd, en daarna besloten ^ 
om radio en televisie te integ 
wil de VARA de periode-SUPP^. 
met diens instemming n i e * v n fdre 
gen. Onlangs werd gids-ho i e 
dacteur Wilbrink voor de P e gte Kl 
van voorlopig een jaar aang^,. 
als radiodirecteur. Naar verlu jj. 
Van Dam minstens zo lang de 
rectie blijven waarnemen. 

Club Veroni ,e»\ 

in Maastricht • 


Van onze rtv-redactie 
MAASTRICHT - Maastricht > < 

centraal in ’Club Veronica’ W 
de vijfde uitzending van dit se 
op zaterdag 4 februari van Ij*- , ef) j 
18.40 uur via Nederland 2. 10 r o- 
het 25 minuten durende 1 ^ 
gramma wordt aandacht b ^ 
aan de Hogere Hotelschool, u jt 
neelschool, prins carnaval, hf ^ 
gaan en kunst in de Lirn 0 
hoofdstad, het recept voor he ' $ 

ken van een vlaai en de dans 
Cheerleaders. Voorts is er een ^ji 
view met Kiki Classen (’WieP 
de tv-serie ’Zeg ’ns AAA’. 


Van onze rtv-redactie 

HEERLEN - Maandagavond 
zendt de AVRO vanaf 20.30 uur 
op Nederland 2 de eerste van zes 
nieuwe afleveringen van het 
spelprogramma 'Wedden dat...’ 
uit. Opnieuw krijgen onbekende 
Nederlanders de gelegenheid 
een opmerkelijke weddenschap 
af te sluiten met een uit vier le¬ 
den bestaand panel. De wedden¬ 
schappen worden gelardeerd 
met optredens van artiesten uit 
binnen- en buitenland. 

De zaalweddenschap, zoals deze 
drie seizoenen lang in het pro¬ 
gramma te zien is geweest, is in 
de nieuwe reeks vervangen door 
de ’thuisweddenschap’. Kijkers 
kunnen, per briefkaart, ideeën 
insturen voor een weddenschap 
die door presentator Jos Brink 
zal worden aangegaan. Bij de 
presentatie van 'Wedden dat...’ 
wordt Jos Brink geassisteerd 
door Myrna Goosen. 
Tv-presentatrice MYRNA GOOSEN nu ook als assistente en opvolgster van Sandra Reemer bij JOS BRINK in ’Wedden da *