Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formatsimburqs 

24 januari 1989. M 


Mnsdag 24 januari 

ÜÜQeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. Fl Groningen 


71e jaargang nr. 20 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,40 


staatssecretaris laat 253 scholen doorlichten 

Grote lesuitval in 


voortgezet onderwijs Grondverschuiving vaagt dorpen weg 

Weer aardbeving SU: 
tïiinstens 1400 doden 


- Door een tweede be- 
jj^ 8 Van de aarde in de Sovjetunie 
«lan maanden zijn gisteren meer 
doden gevallen. Dit zijn de 
twee dorpen, Sjarora 
y^^koelibolo, die werden wegge- 
jj^Sd en bedolven onder een vijf 
dikke wal grond. De acht ki- 
t^j/^ter lange en ruim twee kilome- 
wal schoof van de heuvels 
de dorpen als gevolg van de be- 


öe 


Ce '![®°*’^opige tol van de schok in de 
jjj^^*‘^alaziatische republiek Tadz- 
j^sUn werd gegeven door Radio 
kr beving had slechts een 

^ van 7 op de twaalf punten tel- 
Oor ^ st^haal van Mercalli, maar ver- 
yj ^^kte de rampzalige verschui- 
ep ^ Van aarde en modder. Het epi- 
w ,^^m lag 50 kilometer ten zuid- 
Vatf van de hoofdstad Doesjanbe 
ra V ^ republiek, bij het dorp Sjaro- 
tjp '^eoral kleine lemen huisjes wer- 
de” ^^'^roffen, aldus een woordvoer- 
Sch Academie van Weten- 

^Ppen in Doesjanbe. 

plaats ligt rond 2.000 kilome- 
^ ten oosten van het gebied in Ar- 
waar op 7 december zeker 
(j '^00 doden 2.000 gewonden vielen 
r*r een andere beving. Beide ge- 


Het 


weer 

^ONNIGE perioden 

sta '^^****acht plaatselijk ont- 
gladheid zullen 
^^.yrende de ochtend ver- 
fj^'Jrren. Daarna zullen er pe- 
oflen met zon zijn en zal het 
Der”? iïlijven. De middagtem- 
er jwordt ongeveer 4 
* *den en de wind is zwak tot 
j^atig uit zuidelijke richting, 
de ^^tmumtemperatuur van 
V *^omende nacht zal onge- 
^ graad zijn. 
actuele informatie be- 
i. f**®rrde het weer in Limburg 
•unt u bellen 06-91122346. 

'ANDaaG: 

*On op; 

**»aanop: 


08.32 onder: 17.13 
20.16 onder: 09.39 


Nederlandse 
triomf bij 
schaatsstrijd bieden zijn daar uiterst gevoelig 
voor. Tadzjikistan vormt onderdeel 
van een zone, waar twee grote aar- 
deschollen, Afrika en Arabië, in 
noord- en noordoostelijke richting 
tegen de Noordaziatische schol bot¬ 
sen. 

Er doen zich regelmatig schokken 
voor, maar doordat de republiek be¬ 
trekkelijk dunbevolkt is vallen er 
zelden slachtoffers. Ook de schok 
van maandag, die tientallen secon¬ 
den aanhield, was niet echt sterk, 
maar wel voldoende om de fatale 
aardverschuiving te veroorzaken. 
Zij verraste de bevolking van beide 
dorpen in haar slaap. Volgens het 
hoofd van het officiële persbureau 
van Tadzjikistan bestaat er 'geen en¬ 
kele hoop om overlevenden te vin¬ 
den’. 


Bekeuringen 
voor 120.000 
hardrijders 

DEN HAAG - De rijkspolitie heeft 
sinds 1 mei 1988 ruim 120.000 pro- 
cessen-verbaal opgemaakt tegen 
automobilisten die de sedert die da¬ 
tum geldende maximum snelheden 
van 100 en 120 kilometer per uur op 
snelwegen lieten voor wat zij waren. 
Op 31 januari zullen rijkspolitie, 
Justitie en Rijkswaterstaat aan de 
vooravond van de personenauto- 
RAI in Amsterdam ingaan op de re¬ 
centste gegevens over te hard rijden 
op autosnelwegen. 


Van onze parlementsredactie 

DEN HAAG - Bijna één op de 
tien lessen in het voortgezet 
onderwijs valt uit. Op sommi¬ 
ge scholen vindt zelfs een 
kwart van de lessen geen door¬ 
gang. Dat blijkt uit een onder¬ 
zoek dat de onderwijsinspec¬ 
tie in opdracht van staatsse¬ 
cretaris Ginjaar-Maas (Onder¬ 
wijs) heeft uitgevoerd. 253 van 
de ruim 2000 scholen voor 
voortgezet onderwijs werden 
door de inspectie doorgelicht. 

De lesuitval is volgens het rapport 
vooral te wijten aan ziekte van de 
docenten. Zo’n 25 procent van de 
lesuitval is daarvan het gevolg. Ook 
rapportvergaderingen, excursies, 
werkweken en examens betekenen 
veelal dat lessen niet doorgaan. Van 
de 7,5 miljoen lesuren die per jaar 
moeten worden gegeven, valt 12,7 
procent uit. Door het inzetten van 
andere docenten en roosterwijzigin- 
gen wordt dat percentage beperkt 
tot 9,2. 

De lesuitval leidt tot grote proble¬ 
men, zo constateert de onderwijsin¬ 
spectie. Niet alleen lijdt de kwaliteit 
van het onderwijs onder de lesuit¬ 
val, ook komen ouders voor proble¬ 
men te staan bij de opvang van hun 
schoolgaande kinderen. Als leerlin¬ 
gen bij het uitvallen van een les de 
straat opgaan, maken zij zich soms 
schuldig aan vernielingen en win¬ 
keldiefstallen. 

Het onderzoek wijst uit dat de scho¬ 
len de grootste moeite hebben om 
lessen in te halen en roosterwijzi- 
gingen door te voeren. Openstaande 
vacatures beperken de mogelijkhe¬ 
den lessen in te halen. Bovendien 
klagen de docenten over de hoge 
werkdruk, verminderde waardering 
en lage salarissen. 

Het ministerie van onderwijs wil 
dat de scholen de problemen zelf 
oplossen. 

Volgens een woordvoerder van de 
docentenvakbond NGL is het ech¬ 
ter onmogelijk in zo’n leerplan reke¬ 
ning te houden met ziekte van lera¬ 
ren. Eenvoudig, omdat ziekte zich 
onverwacht manifesteert. De 
woordvoerder wijst erop dat het 
ziekteverzuim onder docenten 7 
procent bedraagt. Hij wijt dat aan 
het feit dat docenten 'voortdurend 
op hun tenen lopen, wat niet bevor¬ 
derlijk is voor de gezondheid’. 

Verder meent de docenten vakbond 
dat de overheid vergoedingen moet 
betalen voor vervangende leer¬ 
krachten. Het ministerie van onder¬ 
wijs wenst de eerste vier dagen dat 
een vervanger voor de klas staat, 
niet te betalen. Ook krijgen docen¬ 
ten die een zieke collega vervangen 
geen reiskostenvergoeding. 


Elian en Ton in 
Honeymoonquiz 

pagina 7 

Enci herziet 
plannen op 
lange termijn 

pagina 11 


Raas op jacht naar 
miljoenen om topfor- 
matie te handhaven. 

pagina 15 

Twee doden na crash 
in rally van 
Monte Carlo. 

pagina 18 


Surrealistische meester 
Salvador Dali dood 


FIGUERAS - Salvador Dali, de 
wereldberoemde Spaanse sur¬ 
realistische kunstenaar, is giste¬ 
ren op 84-jarige leeftijd overle¬ 
den. Volgens zijn arts, Carlos 
Ponsati, stierf Dali om kwart 
over tien. Zijn hart begaf het. De 
kunstenaar was afgelopen 
woensdag opgenomen in het zie¬ 
kenhuis van Figueras met hart¬ 
en ademhalingsproblemen. Er 
•restte weinig hoop meer toen de 
artsen donderd’agavond ook nog 
een longontsteking constateer¬ 
den. 

Niettemin bleef Dali tot op het 
laatste moment bij zijn positie¬ 
ven. Dat zei zijn advocaat, Mi- 
guel Domenech. volgens, wie 
Dali een zachte en natuurlijke 
dood stierf. 

Dali zal zaterdag worden begra¬ 
ven onder de kristallen koepel 
van het Dali-museum, dat is in¬ 
gericht in het kasteel Pubol, 
waar de kunstenaar woonde. 
Bouwvakkers zijn er de laatste 
dagen onafgebroken in touw ge¬ 
weest om een graftombe te bou¬ 
wen. Aanvankelijk was aangeno¬ 
men dat Dali naast zijn vrouw 
Gala wilde worden begraven. 

Depressief 

Voor Dali, een van de laatste 
overlevenden van de generatie • Salvador Dali 

...excentriek... 

van surrealistische kunstenaars 
uit de jaren ’20 en ’30, had het le¬ 
ven weinig zin meer na de dood 
van zijn vrouw Gala in 1982. Hij 
leidde sindsdien een terugge¬ 
trokken leven, kampend met een 
voortdurende depressie. De ex¬ 
centrieke kunstenaar leed aan de 
ziekte van Parkinson, die hem 
het werken moeilijk maakte. 


Zie verder pog. 3 • FNV-prins Nico I overhandigt de CAO-proclamatie aan 
directeur H. Haenen van Canton-Reiss. 

Foto: FRANS RADE 


FNV-prins ’dweilt’ 
langs autogarages 

Van onze verslaggever 

HEERLEN - Een beetje onwennig bewoog hij in zijn rokkos- 
tuum. FNV-prins Nico I voelde zich gisteren niet helemaal op zijn 
gemak onder zijn carnavalssteek met hoge verentooi. Gisteren 
deed Nico Prigge, bestuurder van de industriebond FNV district 
Limburg, een aantal garages in Zuid-Limburg aan om de FNV- 
eisen in de lopende CAO-onderhandelingen in de kleinmetaal en 
voor garages kracht bij te zetten. In zijn kielzog had hij een heuse 
raad van elf. Vandaag vereert de prins enkele garages in Midden- 
en Noord-Limburg met een bezoek. 


9 Zie verder pagina 11 


Inval FIOD bij 
FC Groningen 

GRONINGEN - Voetbalclub FC 
Groningen wordt ervan verdacht 
vanaf 1984 met zwart geld te hebben 
geknoeid. De Fiscale Inlichtingen¬ 
en Opsporingsdienst (FIOD) deed 
gisteren invallen op het Oosterpark- 
stadion en bij diverse van privé- 
adressen van functionarissen van 
de club. 

De FIOD ging over tot deze actie 
naar aanleiding van informatie van 
diverse personen over het bestaan 
van een zwart-geldcircuit bij de 
club. Het onderzoek is gericht op 
een groot aantal gevallen waarbij 
zou zijn geknoeid met tranfersom- 
men, het uitkeren van handgelden 
en met het opgeven van de loonbe¬ 
lasting. Praktijken waarbij vooral 
de rol van voorzitter Renze de Vries 
aan de kaak zal worden gesteld. 


Zie verder pagina 15 


(ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) 


PREI EN 
VARKENSLEVER 


Elke dinsdag en woensdag 
hebben we groente en vlees 
in de aanbieding 


Prei, 

kilo 


Varl^enstever, 

100 gram (2x3xiXD €5 


's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Raad steunt burgemeester 

Gilissen 
stapt naar 
de rechter 


Van onze verslaggever 

VALKENBURG - De raad van Val¬ 
kenburg heeft, na kort overleg van 
alle fracties, unaniem besloten bur¬ 
gemeester Paul Gilissen volledig te 
steunen in zijn vóórnemen juridi¬ 
sche stappen te ondernemen tegen 
het weekblad Nieuwe Revu. Het 
blad zal, zoals reeds eerder in deze 
krant vermeld, deze week in een ar¬ 
tikel onthullen dat met burgemees¬ 
ter Giüssen valt te 'sjoemelen’. 
Twee journalisten van Nieuwe 
Revu, zich uitgevend als vertegen¬ 
woordigers van een nep-stichting, 
kwamen in een gesprek met Gilis¬ 
sen over een lokatie voor een semi- 
permanente tentoonstelling, zoge¬ 
naamd tot deze conclusie. 

„De goede naam van U en de ge¬ 
meente is in discrediet gebracht”, 
begon CDA-er Jo Philips, die van 
een eerder aangevraagde interpella¬ 
tie afzag als burgemeester Gilissen 
de raad een gefundeerde verklaring 
kon geven. „Wij willen de interpella¬ 
tie inruilen voor een motie om U te 
steunen juridische stappen te on¬ 
dernemen tegen deze aantijgingen”, 
verklaarde de CDA-fractievoorzit- 
ter. 

Een zichtbaar geëmotioneerde Gi- 
lissen vroeg daarna de raad hem te 
steunen tegen 'misdadige praktij¬ 
ken van de pers’, zoals hij het noem¬ 
de. „Ik vind het een grof schandaal 
dat mijn integriteit op die manier in 
discrediet wordt gebracht”, zei hij. 
„De journalisten van Nieuwe Revu 
dreigen met cassettebandjes. Nou. 
ze mogen op dit moment in deze 
raadszaal de banden afdraaien, als 
zij inmiddels daar niet mee gesjoe¬ 
meld’ hebben”. 

Ellende 

Gilissen verklaarde dat hij de zaak 
van meet af aan niet vertrouwd had. 
„Maar ik kan die mensen niet buiten 
de deur laten zetten. Stel dat het wel 
integere mensen zijn en ze hebben 
inderdaad iets te bieden, dan maakt 
de raad mij terecht het verwijt dat ik 
de heren niet aangehoord heb. Maar 
als we in Nederland zo met elkaar 
omgaan, wordt het een bittere ellen¬ 
de”, aldus Gilissen. 

Valkenburgs burgemeester deelde 
de raadsleden mee dat hij inmiddels 
naar mogelijkheden had gezocht 
om de beide journalisten voor de 
rechter te dagen. „Laat mij dat nu 
doen”, verzocht hij de raad, „en stel 
niet te veel vragen, want dan heb ik 
mijn kruit verschoten. Ik beloof dat 
ik elke stap of handeling met U zal 
doorspreken”. 

De fracties in de raad besloten, on¬ 
danks de eventuele financiële con- 
cequenties, burgemeester Gilissen 
te steunen. „Ik schuw deze aanpak 
niet”, waarschuwde Gilissen. „Mis¬ 
dadigheid in de pers is even straf¬ 
baar als een ander delict”. 

_♦ Zie ook pagina 13 


Onderzoek 

medische 

zelftesters 

DEN HAAG - Staatssecretaris 
Dees van Volksgezondheid 
gaat onderzoeken in hoeverre 
een wettelijke regeling nodig is 
voor 'diagnostische kits’, be¬ 
stemd voor patiënten of apo¬ 
thekers om zelf in plaats van 
een speciaüst een eventuele 
ziekJe vast te steljen. 

Dees heeft dit gisteren de 
Tweede Kamer laten weten in 
antwoord op schriftelijke vra¬ 
gen van SGP-fractieleider Van 
der Vlies. Het Utrechtse bedrijf 
ABC-Diagnostica heeft aange- 
kondigd een groot aantal medi¬ 
sche doe-het-zelf-tests op de 
markt te brengen. D^s heeft 
inmiddels doen verluiden dat 
ook andere bedrijven met zelf¬ 
testers willen komen. 


L 


D 

Naam; 

Adrts: 

Postc. + 

Giro bankr'*^- - 


Giro bankrv. — Limburg» Dagblad 2 wakers 

rich er^ ontvangt het Utmou.* 
abonneert ncn ' 

^ 6*00 
imburqs agbla 
lintbiurgs dagblad 


VILT - Dat je met concourswerken meer 
kunt doen dan ze 'kapot spelen’ en ze daar¬ 
na voorgoed in de kast opbergen gaat har¬ 
monie Amicitia uit Vilt bewijzen. Het or¬ 
kest, dat komend seizoen aan een bonds- 
concours deelneemt, zal een van de con¬ 
courswerken, de Chinese Folk Suite van 
Barker, komende zondag op school gaan 
uitvoeren. Het bijzondere aan dit concert 
IS, dat de Viltse schooljeugd het werk visu¬ 
eel gaat uitbeelden. Er is een bijna een uur 
durend programma samengesteld, waarin 
op de Chinese klanken wordt gedanst door 
de kinderen, die zullen worden uitgedost 
in kleurrijke door de moeders vervaardig¬ 
de kostuums. 

Het team van de basisschool van Vilt heeft 


K 


Dinsdag 24 januari 1989 # Pagingj 


kunst 


Schooljeugd 

Verbeeldt’ 

blaasmuziek 


beetje herschreven, zodat de tekst beter 
past bij de vijf delen van de Chinese Suite, 
die suggestieve titels als 'Dans van de leeu¬ 
wen’, ’Het vogeltje dat fluit in een boom’ of 
’dans van de dienaren’ hebben meegekre¬ 


gen. Deze tekst zal worden gedeclameerd, 
onderbroken door de muziek van de har¬ 
monie en het spel van de kinderen. 

Het idee van dit samenwerkingsproject 
tussen harmonie en basisschool is afkom¬ 
stig van Jan Martens, lid van het schoolbe¬ 
stuur, voorzitter van de oudervereniging 
én spelend lid van de harmonie. Het pro¬ 
ject is op poten* gezet in het kader van het 
12‘/ 2 -jarig bestaan van het Katholiek On¬ 
derwijs Vilt, maar samenwerking tussen 
de school en de harmonie is er al langer. 
Sinds vorig jaar presenteert Amicitia zich 
geregeld op school, om de Viltse jeugd zo 
vroeg mogelijk voor de blaasmuziek te in¬ 
teresseren. Een initiatief, dat navolging 
verdient. 


Geëngageerd duo 
op INTRO-concert 

MAASTRICHT De stichting IN- dagmiddag een uitstekend con- zantijnse kerkmuziek in zijn vijtj 

TRO - het Zuidnederlands po- eert in een opvallend goed bezette Etude chromatique uit 19° ^ 
dium voor hedendaagse serieuze aula van de Maastrichtse Stedelij- vooroorlogse tweede sonate 
(kamer)muziek - is 1989 voor- ke MuziekschooI._ Uitgevoerd 


spoedig begonnen. Het geënga- werden een zestal composities 
geerd musicerend duo Robert voor viool en piano van resp. Lui- 
Szreder (viool) en Peter Zimmer- gi Dallapiccola, Dmitri Sjostako- 
man (piano) bracht afgelopen zon- vitsj, Dimitri Terzakis, Witold Lu- 

toslawsli, Krzysztof Pcnderecki 


rieuze uitsmijter van dit con‘-'/ 
Het stuk is doorspekt met stijl^^’. 


Robert voor viool en piano van resp. Lui- - j^.e^eTe'nTem ^ sa!;on>;, 
Zimmer- gi Dallapiccola, Dmitn Sjostako- „„ ^ i., r-hari® 


Goede muziek maar weinig mensen op kampioenswedstrijd 

Sensationele 


ontknopin g 
in Rodahal 


en Georg Antheil. 


Literatuur voor viool en piano is er , 

in overvloed, al zal men op de mees- groeid) weer eens bevestigd w , 
te kamermuziekconcerten voor Maar dat deed niets af aan bet 
deze -bezetting amper ’nieuwe’ dat Robert Szreder en gjj 

20ste-eeuwse stukken aantreffen, merman ons op een van het 
Mogelijk dat vele duo’s bevreesd tot het einde boeiende wijze ^ 
zijn niet serieus genomen te wor- fraaie spiegel voorgehouden ^ 
den bij de krakjes, plofjes, piepjes ben van de muziek voor vioo 
en ploepjes, die ze bij hedendaagse piano van na 1945. 
composities vaak moeten produce- . 

ren en zich daarom angstvallig hou- pGtGT p. gfa 


en grandioze kitsch a la 
Ives en John Cage, waardoor 
zijds mijn vooroordeel tegen , 
Amerikaanse 20ste-eeuwse 
muziek (in de USA is men h^t cO 
boy-tijdperk nog steeds niet “j 


door jos frusch 

KERKRADE - Het venijn zat heel 
duidelijk in de staart tijdens de 
voor Limburgse begrippen matig 
bezochte FKM-kampioenswed- 
stnjd, die afgelopen weekeinde in 
de Rodahal werd afgehandeld. De 
underdog, in casu fanfare Door 
Samenwerking Sterk uit Aarlan- 
derveen versloeg de gedoodverf¬ 
de faforiet, fanfare Kunst en 
Vriendschap Wittem. Het bete¬ 
kende de sensationele ontkno¬ 
ping van een concours, dat alleen 
in de superieure afdeling span¬ 
ning bracht. 

Dat Aarlanderveen aan het langste 
eind trok, kan geheel worden toege¬ 
schreven aan de grotere durf van 
het korps. Durf op het gebied van 
programmering, op het gebied van 
expressief musiceren en vooral ook 
wat betreft de aanpak van de diri¬ 
gent. Danny Oosterman liet zijn erg 
jeugdige manschappen heel vrij 
musiceren zonder de greep op het 
geheel kwijt te raken. Zijn oppo¬ 
nent Jo Kohl zette overal de rem op, 
speelde op safe en kwam daardoor 
niet tot dat sprankelende, enorm be¬ 
weeglijke spel. dat de uitvoering 
van de Zuidhollanders kenmerkte. 
De Sonate van Goorhuis in de visie 
van Oosterman cum suis was een 
openbaring: zoveel sfeer, zoveel te¬ 
genstellingen. En wat een weldadi¬ 
ge klank, en dat niet alleen in het 
sax-regisler. Wittem kon daar 
'slechts’ een technisch briljante en 
bijzonder overtuigende uitvoering 
van 'the Cloud’ tegenover stellen. 
De voor dit niveau ongeschikte 
Concertante Muziek van Hautvast 
bleef te veel steken in het - overi¬ 
gens zeer accuraat - spelen van de 
noten. Daardoor kwam de oranje 
wimpel terecht in het bezit van een 
niet-Limburgs korps. En dat mag, 
zeker in deze hoogste afdeling, heel 
uitzonderlijk worden genoemd. 


Litmuiiteiicl 

In de afdeling Uitmuntendheid de¬ 
den de beide Limburgse korpsen 
wat van hen verwacht mocht wor¬ 
den: ZIJ werden op overtuigende 
wijze kampioen. Harmonie Concor- 
dia uit Melick, die dit jaar een op¬ 
merkelijke metamorfose van fanfa¬ 
re naar harmonie heeft doorge¬ 
maakt, bleek ook zonder direkte 
concurrent bijzonder gemotiveerd. 
Onder leiding van Harrie Wolters 
speelden de 93 (!) voornamelijk 
jeugdige muzikanten weer heel on¬ 
gedwongen en fris van de lever met 
een even compacte als doorzichtige 


orkestklank (324 punten). Fanfare 
St. Joseph uit Broekhem maakte 
reeds door de repertoirekeuze - 
twee werken uit de superieure afde¬ 
ling - duidelijk met welke ambities 
aan deze kampioenswedstrijd werd 
deelgenomen. De tegenstrevers uit 
Achtmaal, Noord-Scharwoude, 
Stompwijk en Meddo hadden dan 
ook geen enkele kans. Ze werden op 
dertig punten gezet. Het prachtig 
klinkend korps (326,5 punten) musi¬ 
ceerde o.l.v. Maurice Hamers in de 
virtuoos gespeelde snelle delen 
even indrukwekkend als in de 
breed uitgesponnen langzame pas¬ 
sages. Een verademing na vier zeer 
matige optredens in deze afdeling. PGtGT p. grav^!' 


kunst en cultuur 


redactie: jos frusch Ere-afdeling 


Tamelijk verrassend was de ontkno¬ 
ping m de ere-afdeling, sektie fanfa¬ 
re. De drie deelnemers, afkomstig 
uit het Brabantse Leende, Leveroy 
en Swolgen, waren erg aan elkaar 
gewaagd. Zelfs de jury bleek er de 
nodige problemen mee te hebben: 
twee juryleden gaven Swolgen het 
hoogst aantal punten. De wimpel 
ging echter naar de Philharmonie 
van Leende (314 punten), die welis¬ 
waar te brutaal, maar wel vol over¬ 
gave en zelfverzekerd musiceerde. 
De beide Limburgse korpsen stel¬ 
den enigszins teleur. Leveroy (309,5 
punten) speelde te degelijk en zon¬ 
der verrassing, terwijl Swolgen 
(311,5 punten) een hartstochtelijk 
gespeeld eerste werk liet volgen 
door een saai en ritmisch erg ondui¬ 
delijk tweede. En bovendien: welke 
dirigent laat zijn solotrombonist zo 
ordinair zijn instrument verkrach¬ 
ten...? 


HEERLEN - We hebben ons koste¬ 
lijk geamuseerd. Geschaterd heb¬ 
ben we, drie bedrijven lang. Het 
blijspel ’En ik dan?’, van Emmy M. 
G. Schmidt gaf daar aanleiding toe. 
Een ijzersteike, geestige tekst, die 
echter met tot zijn recht zou komen 
als acteurs en actrices hem niet op 
de juiste wijze zouden interprete¬ 
ren. De spelers van Toneelgroep 
MenS (Mise en Scène), onder regie 
van Herman Lutgerink, sprongen er 
echter mee om op een manier die de 
tevredenheid van de schrijfster ze¬ 
ker zou kunnen wegdragen. Dit 
stuk, uit de jaren zeventig, door pro¬ 
fessionele toneelgroepen elders in 
Nederland ook al succesvol opge¬ 
voerd, zagen we zaterdag in het Ge¬ 
meenschapscentrum te Heksen- 
berg-Heerlen. MenS nam het op het 
repertoire bij gelegenheid van zijn 
15-jarig bestaan. 

Een jongeman heeft fraude ge¬ 
pleegd bij zijn baas, directeur van 
een stichting met zogenaamd ideële 


# Een juichende fanfare Door Samenwerking Sterk uit Aarlanderveen direct na de prijsuitrei¬ 
king op het podium van de Rodahal in Kerkrade. Onder leiding van dirigent Denny Oosterman 
(middeyi) versloeg het korps tot veler verrassing de favoriete muzikanten van Kunst en Vriend¬ 
schap uit Wittem. Foto: CHRISTA HALBESMA 


In de sektie harmonie liet de Ko¬ 
ninklijke Harmonie van Heer o.l.v. 
Jos van de Braak er geen onduide¬ 
lijkheid over bestaan, wie de kam- 
pioenswimpel mee naar huis zou 
nemen. Met dezelfde flair, waarmee 
het orkest zich ook al op het bonds- 
concours had getoond, wist de Ko¬ 
ninklijke Harmonie van Heer ook in 
Kerkrade indruk te maken. De pia- 
nissimo-inzetten van de klarinetten 
waren een juweeltje, de opbouw in 
de langzame delen perfect. Wanneer 
het orkest in de snelle delen wat 
minder onstuimig had gemusi¬ 
ceerd, zouden er nog meer dan de 
327 verkregen punten mogelijk zijn 
geweest. 

Spannend was ook de strijd in de af¬ 
deling superieur sektie harmonie. 
Drie Limburgse harmonieën, die op 


de bondsconcoursen alle drie ’lof 
hadden gespeeld, traden met elkaar 
in het strijdperk: St. Caecilia uit 
Blerick o.l.v. Sef Suilen, de Oude 
Harmonie van Eijsden o.l.v. Jean 
Steutelings en TUnion uit Heythuy- 
sen o.l.v. Henrie Adams. Zij hadden 
aan harmonie St. Radboud uit Ke- 
thel o.l.v. Limburger Jan Segers een 
uitstekend tegenstrever, die zich 
met 324,5 punten tussen de Lim¬ 
burgse korpsen wist te nestelen. 
Harmonie l’Union uit Heythuysen 
werd eindelijk een terechte kam¬ 
pioen, omdat het korps zowel qua 
musiceerwijze als ook qua repertoi¬ 
rekeuze verder bleek te zijn dan de 
andere harmonieën. De bruisende, 
bijzonder levendige uitvoering 
werd beloond met 334,5 punten. De 
jury bleek het meest gecharmeerd 
van de uitvoering van het voor ama- 


Schaterlachen met 
toneelgroep MenS 


doelstellingen. Zijn doortastende 
moeder wil hem een handje helpen 
om het bedrag aan te zuiveren, voor¬ 
aleer iemand er de lucht van krijgt. 

Dat moet wel tot verwikkelingen 
leiden! Annie Schmidt gaat met dat 
gegeven meesterlijk om. Daar speel¬ 
de op zijn beurt amateurtoneel- 
groep MenS op in. Als gast-hoodrol- 
speelster had ’MenS’ Tilly van der 
Kooij, van M’46, binnengehaald. 
Een mooie troef! De rol van de vin¬ 
dingrijke moeder, alias juffrouw 
Heikamp, was deze actrice op het 
lijf geschreven. De teksten rolden 


overtuigend van haar lippen, niet al¬ 
leen, ze gingen gepaard met bijbe¬ 
horende, ongedwongen gebaren en 
met, niet-overdreven, mimiek. Zij 
vooral liet de toeschouwers opti¬ 
maal genieten. Dat kon zij dank zij 
haar medespelers: Paul de Block als 
haar zoon Han Reuling, Jan Palmen 
als werkgever Vos, Josë Greten als 
manusje-van-alles. Bats, en Connie 
Govers als de aankomende roman¬ 
schrijfster juffrouw Nahuys. Voor 
Jan Palmen was de moeilijke opga¬ 
ve zich tegenover een welhaast per¬ 
fecte 'juffrouw Heikamp’, liefheb¬ 
bende moeder, intrigante-uit-nood- 


teurs haast onspeelbare Creneaux 
van Fontyn. Begrijpelijk, want het 
is ongelooflijk hoe een orkest uit 
zo’n notenbrij enig klankresultaat 
kan puren. 

Harmonie St. Caecilia uit Blerick 
(327 punten) musiceerde heel beel¬ 
dend en evenwichtig van opbouw. 
al was de orkestklank zeker niet 
stralend, doordat het trompetregis- 
ter niet echt uit de verf kwam. De 
Oude Harmonie van Eijsden (330,5 
punten) speelde de zeer moeilijke 
Symphony for Band van Bilik, het 
verplicht werk van de eerste divisie 
op het komend WMC, heel beweeg¬ 
lijk en muzikaal en met een bijzon¬ 
der transparante orkestklank - het 
korps had voor deze uitvoering best 
een paar puntjes meer verdiend - 
maar kon dit niveau m het tweede 
werk niet voortzetten. 


zaak, Tilly van der Kooij, waar te 
maken. Deze actrice beheerst met 
haar persoonlijkheid en met het 
timbre van haar stem de scène. Ze 
speelt met een natuurlijkheid en 
een élan die 'mijnheer Vos’ wel een 
tikje minder-geroutmeerd moeten 
doen overkomen. In de aanvang 
duurde het even vooraleer haar to- 
neelzoon Han de toeschouwers in 
zijn spel kon doen geloven. Maar 
eenmaal op dreef, bleek ook deze 
jonge acteur uit het goede hout te 
zijn gesneden. Lof ook voor José 
Greten in een, in feite, ondankbaar 
rolletje. Connie Govers hebben wij 
eveneens ervaren als een veelbelo¬ 
vend aankomend actricetje. 

De spontane lachsalvo’s uit de zaal 
spraken boekdelen. Het, goede, blij¬ 
spel heeft, evenals toneelgroep 
MenS, weer eens zijn bestaansrecht 
bewezen. 


den bij de bekende werken uit de 
eerste helft van deze eeuw. De sinds 
1974 in ons land woonachtige Pool- 
se violist Robert Szreder en de Ne¬ 
derlandse pianist Peter Zimmer- 
man maakten duidelijk dat er ook 
na de Tweede Wereldoorlog inte¬ 
ressante 'gewone' muziek voor 
viool en piano ontstaan is, Genoem¬ 
de, uiteenlopende componisten 
schreven immers expressieve mu¬ 
ziek, stoelend op de neo-romantiek. 
Alleen bij Penderecki’s tweede van 
de drie Miniaturen uit 1960 was een 
ongebruikelijke speelwijze voorge¬ 
schreven: door tegen de vleu¬ 
gelklep gespeelde viooltonen wer¬ 
den resonerende pianoklanken op¬ 
gewekt. Naast Dallapiccola’s ’Due 
Studi’, met een ingetogen, gevoelig 
klinkende Sarabande en een uit¬ 
bundige Fanfare e Fuga zijn de 
twee Poolse composities voor de 
hedendaagse muziekliteratuur bij¬ 
zonder waardevol. 

Sjostakovitsj’s sonate opus 134 uit 
1968 is ondanks de overtuigende 
vertolking van het duo door de vele 
banale en triviale gedeeltes toch 
van een ander muzikaal niveau dan 
de drie voorafgaande werken. Dat 
geldt ook min of meer voor het stuk 
van de Griekse componist Terza¬ 
kis; hij stopte veel folklore en By- 


Volksverhaleii i 
in Liinbricht t 

LIMBRICHT - Ir. J. SchlössJ; j 
voorzitter van de Stichting , 

burgs Volkskundig Centrum, DE 
bricht opent donderdag 26 ' 

om 19.30 uur in het kasteelmus^ 
de expositie 'Limburgse volks'^^ 
halen in woord en beeld’. Direci^]] 
Prof. Dr. S. Top en wetenschapl^ . 
lijk functionaris Drs. E. TielePi^ j , 
houden een inleiding. Conserva [ 
Drs. C Jansen-Rompen en educa 
medewerker J. Meuwissen 
gen een rondleiding in de tentoo 
stelling. Om 20.15 uur volgt een 
ceptie. De tentoonstelling loopl 
en met 5 maart. 


-k---mp' 

-adebaaf 


mya maas de speelgoedspiegel 


panda en de roddeltante 
recept 


Limburgs DagblaJ^-'^' 

Directie: 

nir FA.M. van Hellemond** 
K.J. Verwer 
Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 

Bank: ABN Bank Heerlen 

rek.no. 57 75 35 935 
Giro: 10 35 100 
Tel.: abonnementen: 
045-739881 
advertenties: 

045-739886 

Rayonkantoren: 

Bninssum 

Geleen 

Hoensbroek 

Heerlen-Centrum 045-71» 
Kerkrade 045-452932/455 

Maastricht 


(^‘vulde bleekselderij 

Benodigdheden voor 4 personen: 8 
stengels bleekselderij, 1 rijpe avo¬ 
cado, 2 eetlepels citroen- of limoen¬ 
sap, 200 g roomkwark, 1 eetlepel 
cognac, zout en versgemalen peper. 

Snijd het groene blad van de bleek¬ 
selderij af en scheid de stengels bij 
de basis. Was de stengels, droog ze 


(c) Standaard Uilgeveri) n v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions 0 v s Gravenhage 


af. verwijder lelijke plekken en 
snijd ze in stukken van 10 cm leng¬ 
te. Snijd de avocado overlangs 
door, verwijder de pit en schep het 
vruchtvlees met een lepel uit de 
schil. Roer het vruchtvlees van de 
avocado met het citroen- of limoen¬ 
sap, de kwark en de cognac tot een 
smeuïge crème. Breng dit mengsel 
op smaak met zout en versgemalen’ 
peper. Doe de crème in een spuit¬ 
zak met een kleine gekartelde 


spuitmond en spuit het in de stuk¬ 
ken bleekselderij, of verdeel de crè¬ 
me met een lepel over de stukken 
selderij en druk hem vast. Leg de 
gvulde selderij in een schaa enbe- 
waar het gerecht tot vlak voor het 
serveren in de koelkast. 

TIP: Serveer hierbij geroosterd wit¬ 
brood. 

hub mcijGT 


Schaesberg 

Roermond 

Sittard 

Valkenburg 

Fax: 

redactie 

Advertenties 

Telex: 

redactie 

overige afdelingen 


043-25447' 

045-31177® 

04750-1 

04490-1557' 

04406-15045 

045-739264 

045-739364 


Telex: ^3 

redactie 

overige afdelingen ^ ^ i 

Abonnenientsprijx®>1* 

bij vooruitbetaling te voldoen 

nor Ifuiartaal ƒ 7 

Dinsdag 24 januari 1989 # Pagina 3 


biimen/buitenland 


Ook verzet tegen afschaffen vrije zaterdag 

Meeste Nederlanders 
tegen langere werkweek 


Van onze redactie economie 

^STERDAM - Werkgevers voorstellen om 
arbeidstijdverkorting ongedaan te maken 
^ de veertig-urige werkweek weer in te voe- 
vallen bij de meerderheid van de Neder- 
J^ders niet in goede aarde. Slechts vier op 
tien mensen, en vooral mannen, voelen 


daar eventueel wat voor. 

Nog veel groter is de weerstand tegen het af¬ 
schaffen van de vrije zaterdag. Daar gaat 
driekwart van de volwassenen niet mee ak¬ 
koord. Dat blijkt uit een telefonische enquête 
die het bureau Burke-Inter/view in opdracht 
van de Industriebond FNV heeft uitgevoerd. 


De bond wilde met het onderzoek onder 500 
telefoonabonnees achterhalen hoe groot de 
steun voor eventuele acties in de metaalnij¬ 
verheid is. Ongeveer de helft van de onder¬ 
vraagden bleek er van op de hoogte te zijn dat 
er in de metaalnijverheid onderhandelingen 
aan de gang zijn. Het merendeel heeft begrip 
voor zachte acties in de sector. 

De werkgeversvoorstellen om werknemers 
in deze sector bij ziekte twee vakantie- of 
ATV-dagén in te laten leveren, kan op weinig 
bijval rekenen. Slechts een kwart van de on¬ 
dervraagden, alweer meer mannen dan vrou¬ 
wen, vond dit een redelijk plan. Mannen ge¬ 
ven ook meer steun aan het voorstel de ko¬ 
mende twee jaar geen loonsverhoging door te 
voeren. In het totaal was 30 procent het met 
dat idee eens, maar van de mannen voelde 36 
procent ervoor en van de vrouwen slechts 23 
procent. 


Schadevergoeding 
slachtoffer incest 


ROERMOND - Vierduizend gulden 
smartegeld moet F. W. uit 'Itgelen 
betalen aan zijn 26-jarige zus M. W. 
uit Heerlen omdat hij haar geduren¬ 
de twee jaar sexueel misbruikte. Dit 
heeft arrondissementsrechter mr A. 
Schrickx uit Roermond bepaald. 
Het is voor het eerst, veronderstelt 
mr Haverhoek uit Geleen, dat in Ne¬ 
derland smartegeld in een incest¬ 
zaak wordt toegewezen. 


Probleem dreigt 
bij studie¬ 
financiering 


Minister Ruding komt Ka mer tegemoet 

Vaste b elas t in gaftrek 
bejaarden omhoo g 


ueiiaim siiiartegem iii een mcesi- HAAG - De invoering van een 

zaak wordt toegewezen. OV-jaarkaart voor alle studenten 

i onmogelijk op hetzelfde mo- 

De rechter noemt het in zijn vonnis ment plaatsvinden als de privatise- 
begrijpelijk dat het slachtoffer zo j-ing van de studieleningen, 
lang gewacht heeft voordat ze de 

hulp van een advocate inriep. ,.pat informatiseringsbank, uitvoer- 
is vaak het verwijt dat slachtoffers ^gj. ^jg studiefinanciering, 
hor^ waarom wordt zolang ge- heeft minister Deetman eind vorig 
^^,9., ^ • H^el belangrijk is dat dui- g] gewaarschuwd voor de enor- 
delijk verschil wordt gemaakt tus- me technische problemen die ont- 


sen zich niet verzetten tegen incest 
en toestemming geven”, aldus de 
advocate van het slachtoffer. 


staan wanneer beide operaties tege¬ 
lijkertijd hun beslag moeten krij¬ 
gen. Het ministerie van Onderwijs 
bestrijdt dat nu al vaststaat dat de 
twee operaties niet gecombineerd 
kunnen worden. 


In 1987 stapte de vrouw uit Heerlen, ^ 

gesteund door de organisatie ’Rech- worde . 

In een brief die Deetman vandaag 
een schadevergoeding van 35.000 , Tweede Kamer stuurt 

gulden van haar broer. De broer k m ƒ Kamer stuurt 


Haag - Bejaarden en arbeidsongeschikten krijgen een 
^^gere vaste belastingaftrek voor kosten die verband houden 
. hun situatie. De vaste kostenaftrek, onderdeel van de bui- 
^ ^iigewone lasten, gaat voor alleenstaande bejaarden en ar- 
0 i^idsongeschikten van 500 naar 750 gulden per jaar, voor ge- 
^ van 1000 naar 1500 gulden per jaar. Minister Ruding 

1 i,^snciën) heeft dit gisteren in de Kamer laten weten. De re- 
^ ^^lirig kost hem tien miljoen gulden per jaar. 

zei met zijn voor- Qrave dekken bij de begroting 1990. 
, dg ^gemoet te willen komen aan voorstel van de WD-er wordt 
ef tij' de Kamer om iets ex- gesteund door het CDA. Ruding zal 

.f. doen voor bejaarden met een vanavond reageren als het Oort-de- 


pensioen in de belastingplan- 
^ Volgens Oort. 

i^UtlSÜg 

vj^gens de minister werkt zijn 
1 Wstel niét alleen gunstig uit voor 


bat verder gaat. 

Ten aanzien van een voorstel-De 
Grave (WD), gesteund door CDA 
en PvdA, om de aftrekbaarheid van 
ziektekosten als buitengewone las¬ 
ten ruimer toe te staan dan het kabi- 


K”*^iei niet alleen gunstig uii voor ^ 

'ï'Ie groepen, er zijn ook verban- net tot nu toe van plan was verzette 
&fnet de aftrekbare ziektekosten Ruding ^ch met meer Door het 
L buitengewone lasten (een ander voorstel-De (jraye wordt het aantal 
>ekpunt van de Kamer), terwijl mensen dat ziektekosten met langer 

>ndien alleenstaande bejaarden alf 

arbeidsongeschikten er profijt aftrekken met 300.000 beperkt. In 
^hebben bet kabinetsvoorstel werden 

600.000 mensen van deze mogelijk- 
bewindsman ging gisteren niet beid afpsneden. De wens van de 
. Op een iH ficfc \7an WD’er De Grave Kamer kost Ruding 150 miljoen gul- 


gedurende éénjaar circa 200.000 gedachte opbreng- 

j L^Ostaanden die er door Oort op sten. 

tt.,,I®mit gaan, een toeslag van 500 j 

v^^^en netto te geven. De kosten Andere voorstellen van de Kamer 
dit voorstel 100 miljoen, wil De die Rudings sympathie kregen wa- 
^___ I ren: - handhaving van aftrekbare 


^rote nederlaag 
Congrespartij 

Delhi - De Congre^arty 
1 ^ , de Indiase premier Rajiv Gand- 
Ij^beeft een verpletterende neder- 
geleden bij de verkiezingen 
bet staatsparlement in de zui- 
Oke deelstaat Tamil Nadu. 

ijL-^smil Nationalistische Partij 
"ron meer dan 150 zetels van 
Va zetels in het staatsparlement, 
beiri partij de meerder- 

bezit. De Congrespartij kreeg 
30 zetels en werd naar de 
plaats verdrongen door een 
bj h ^ lokale partij. De Congrespar- 
gr beeft sinds twintig jaar nooit 
kunnen krijgen op Tamil 
De nederlaag van zijn partij 
niet alleen een persoonlij- 
’ *oaar ook een politieke klap voor 
^diier R^iv Gandhi. 


kosten voor computers e.d boven 
800 gulden per jaar (PvdA, CDA, 
WD), - handhaving aftrekbaarheid 
kosten verblijf buiten de woon¬ 
plaats tot 750 gulden per dag (CDA, 
PvdA, WD), -handhaving aftrek¬ 
baarheid bezoek congressen: onver¬ 
kort tot 1000 gulden en van de kos¬ 
ten tussen 1000 en 4000 gulden 75 
procent. Daarboven geldt geen af¬ 
trek meer (WD, CDA, PvdA), - 
scherpere definitie van aftrekbare 
kosten voor de werknemer (PvdA, 
CDA, WD). 

Alleenstaanden 

Ruding wees opnieuw voorstellen 
van PvdA en D66 om iets te doen 
voor de alleenstaanden van de 
hand. Hij toonde zich niet bereid het 
schrappen van de alleenstaanden¬ 
toeslag in de belastingen te herover¬ 
wegen, zelfs niet als deze beperkt 
zou worden tot de groep die keihard 
kan aantonen dat men ook alleen 
woont. 


Veelzijdig, provocerend en cynisch 

Dali, aanbeden 
en verafschuwd 


Vervolg van pag. 1 

?bli werd door sommigen aanbe- 
omdat hy de burgerfijke ze- 
en en gewoonten aanviel maar 
Oor anderen verafschuwd. De 
>^gelse schrijver George Orwell 
oemde Dali ooit ’zo anti-sociaal 
st^ kunstenaar zelf 

^^ond borg voor tal van provoce- 
onde en cynische uitspraken, 
o noemde hij eens het verschil 
ussen hem en een gek ’dat hij 
biet gek was’. 

^dere veelzeggende uitspraken 
„Als schilder ben ik een 
^iddelmatig artiest. Als ik mé 
^rgeiyk met Vermeer of Velas- 
^bez beschouw ik mezelf als een 
hte artistieke ramp. Maar als ik 
ue vergelijk met tijdgenoten, 
an ben ik de beste. Niet dat ik 
,bod ben, maar de anderen zijn 
slecht. Ik heb meer bewonde- 
bf. voor architecten, die een 
rtijk beroep hebben.” 

ben een exhibitionist. Het le- 
I^brt om onopvallend te 
„De dood is het enige 
probleem dat me bezighoudt en 
beangstigt. Maar dat zal zich 
l^bet laatste moment wel rege- 

po goddelijke’ Dali, zoals de 
unstenaar zichzelf placht te 


noemen, was naast schilder, te¬ 
kenaar en etser ook filmer, foto¬ 
graaf, ontwerper van juwelen, 
meubels, decors en kostuums 
voor ballet en film, en voorts 
schrijver van filmscenario’s, ro¬ 
mans en vooral polemische es¬ 
says. Enkele jaren geleden nog 
verbond hij zijn naam aan een 
kostbaar péirfum, waarvoor hij 
fles en verpakking zelf ontwierp. 

Politiek 

Wat de politiek betreft, heeft Dali 
ooit gezegd: „De politiek, dat is 
een'schuine mop van de geschie¬ 
denis. De monarchie is het enige 
concept dat volkomen bovenna¬ 
tuurlijk was: zij is afkomstig van 
God en vervolgens rigoreus via 
een genetische code overge¬ 
bracht.” „Ik ben tegen vrijheid. 
Ik ben voor de Heilige Inquisitie. 
Vrijheid is kolder en dat is de re¬ 
den waarom alle landen tenon- 
dergaan aan teveel vrijheid.” 

Aangenomen wordt dat Dali 
multimiljonair was, maar de om¬ 
vang van zijn fortuin is niet be¬ 
kend. De inhoud van zijn testa¬ 
ment zal pas over twee weken 
worden bekendgemaakt. Dali 
heeft een zuster, de 80-jarige Ana 
Maria Dali, met wie hij al jaren 
geen contact heeft gehad. Hij 
had geen kinderen. misbruikte de vrouw van haar 12de 
tot 14de jaar. Ook haar vader en een 
andere broer zouden de vrouw ge¬ 
durende enkele jaren sexueel heb¬ 
ben misbruikt. 


• Argentinië is gis¬ 
teren opnieuw opge¬ 
schrikt door een re¬ 
bellerende actie te¬ 
gen de regering van 
president Raoul Al- 
fonsin. 

Een gewapende 
groep van circa vijf¬ 
tig burgers, die zich¬ 
zelf het ’Nieuwe Ar¬ 
gentijnse leger’ 
noemt, voerde een 
aanval uit op een le¬ 
gerkamp buiten de 
hoofdstad Buenos 
Aires. Inmiddels 
heeft het leger de ka¬ 
zerne 'militair onder 
controle’, hoewel 
nog enkele rebellen 
zich verschansen in 
de gebouwen. Men 
hoopt echter zonder 
verder bloedvergie¬ 
ten de muiterij te 
beëindigen. Bij de 
gevechten zijn min¬ 
stens 20 rebellen om¬ 
gekomen of gewond 
geraakt. Zeker vier 
soldaten vonden de 
dood. 


FOTO: politieman¬ 
nen helpen een sol¬ 
daat die bij scher¬ 
mutselingen met de 
rebellen gewond is 
geraakt. 


Defemieuitgaven tien procent omlaag 

Eenzijdige inkrimping 
strijdkrachten in DDR 


OOST-BERLIJN - De Duitse De- verklaarde vorige maand in de VN gimenten, waarvan een tankeen- 
mocratische Republiek krimpt in dat de Sovjetunie tot eind 1990 heid, en drie bataljons van andere 
de periode tot eind 1990 eenzijdig 50.000 man troepen en 5.000 tanks gevechtseenheden, 
haar strijdkrachten in met 10.000 zal terugtrekken uit de DDR, Tsje- _ ■ —■ _ 


haar strijdkrachten in met 10.000 zal terugtrekken uit de DDR, Tsje- 
man en haar defensieuitgaven met choslowakije en Hongarije. De 
tien procent. Dit zei de Oostduitse Oostduitse strijdkrachten tellen 
leider, Erich Honecker, gisteren in volgens westelijke schattingen 
een toespraak op een banket ter ge- 176.000 man, van wie 94.500 dienst¬ 
legenheid van het bezoek van de pUchtigen. 

Zweedse premier, Ingvar Carlsson. 

Bij de inkrimping van de strijd- De Sovjettroepen in de Duitse De- 
krachten gaat het om het verdwü- niocratische Republiek zijn 380.000 
nen van 600 tanks ofwel zes regi- man sterk. Het is het sterkste Sov- 
menten en van een squadron van 50 jetcontingent buiten de Sovjetunie, 
gevechtsvliegtuigen. De tanks zul- Volgens Honecker wil de Sovjet- 
len tot schroot worden verwerkt of unie dit jaar uit de DDR twee tank- 


schrijft de hoofddirectie van de in¬ 
formatiseringsbank dat invoering 
van de OV-jaarkaart ’mogelijk’ maar 
’risicovol’ is. De minister zal waar¬ 
schijnlijk moeten besluiten de over¬ 
heveling van de studieleningen naar 
de banken enige tijd uit te stellen, zo 
wordt in Den Haag aangenomen. 
Deetman kan daardoor een deel van 
de voor 1989 aangekondigde bezui¬ 
nigingen op de studiefinanciering 
niet halen. Uitstel van de privatise¬ 
ring van de leningen betekent een 
financiële strop van circa 200 mil¬ 
joen gulden. 

Procureur bij 
aanslag gedood 

ATHENE - Een procureur bij het 
Griekse Hooggerechtshof is gister¬ 
avond bij een aanslag om het leven 
gekomen. Het slachtoffer, de 61-jari- 
ge Anastasios Bernardis, werd bij 
zijn woning in Athene door vijf ko¬ 
gels getroffen en was op slag dood. 
De aanslag werd uitgevoerd door 
twee mannen op een motor. Van 
hen ontbreekt elk spoor. 

Nieuwe methode 
Aidsbestrijding 

UTRECHT - Onderzoekers uit de 
Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk hebben een nieuwe me¬ 
thode ontwikkeld om ernstig zieke 
aidspatiënten weerbaarder te ma¬ 
ken tegen het Aidsvirus. Na de eer¬ 
ste proeven met de behandeling 
lijkt deze methode te werken. Dat 
staat in het nieuwste nummer van 
de Gay Krant dat vandaag ver¬ 
schijnt. 

De Gay Krant heeft onder meer ge¬ 
sproken met dr Max Peruts, Nobel¬ 
prijswinnaar in 1962, die de behan¬ 
delwijze in het blad een doorbraak 
en een uiterst belangrijke ontwikke¬ 
ling in de strijd tegen Aids noemt. 
Bij de methode, de zogenoemde 
passieve immuuntherapie, wordt 
gebruik gemaakt van het bloedplas¬ 
ma van seropositieven, mensen die 
met het Aidsvirus zijn besmet. Deze 
mensen zijn ondanks de besmetting 
niet ziek, omdat hun bloed rijk is 
aan antistoffen die het virus tegen¬ 
houden. Het nieuwe plasma remt 
volgens de onderzoekers de afbraak 
van het immuunsysteem en de af¬ 
weermechanismen komen weer in 
opstand tegen het virus. De Natio¬ 
nale Commissie Ads-Bestrijding 
(NCAB) sprak van een 'hoopgevend 
experiment, maar zeker geen door¬ 
braak’. 


(ADVERTENTIE) 


aangepast voor civiel gebruik. Ho¬ 
necker zei ook dat de eerste Sovjet- 
tankdiyisies en andere troepen zijn 
land dit jaar verlaten en de rest in 
1990. 

Sovjetleider Michail Gorbatsjov 


divisies terugtrekken, twee tankoe- 
fenregimenten en acht verschillen¬ 
de bataljons van andere gevecht¬ 
seenheden. Volgend jaar, naar hij 
zei, nog eens twee tankdivisies, één 
luchtlandingseenheid, drie oefenre- 


De kleine zaak 
met de , 
grote service i 
en grootste Ê 

collectie ■ 

20 meter M 
in öe M 
Emmastraat ^ 
voorbi] 

Algemene Bank 
Nederland 


zeer gunstige 
garantie¬ 
regeling! 


ige t 

V 


Topambtenaren: volgend kabinet komt geld te kort Overheidsuitgaven 
moeten verder omlaag 


Van onze parlementaire redactie 

DEN HAAG - Een volgend kabinet 
komt geM te kort. Bij een verwachte 
economische groei van 2,5 procent 
is er onvoldoende financiële ruimte 
om het financieringstekort van de 
overheid verder terug te dringen, 
belastingen en premies te verlagen 
en ook nog extra activiteiten te be¬ 
talen. Om het financieringstekort 
jaarlijks te kunnen beperken zal 
verder bezuinigen op de overheids¬ 
uitgaven onontkoombaar zijn. Dit 
zeker gezien een weer aantrekkende 


inflatie (twee procent per jaar). In de Nederlandsche Bank en het So- 
het begrotingsbeleid zal daarnaast ciaal-Cultureel Planbureau, 
voorrang gegeven moeten worden 

aan investeringen boven consump- Volgens de stuurgroep rr 
tieve uitgaven. Dit staat iii een ad- volgend kabinet hoe dan o 
vies dat de Stuurgroep Begrotings- terugdnngen 

ruimte voor het kabinet heeft opge- “^srici^ringstekort. Dit m 
steld. Het is gistermiddag openbaar procent in 1990 dalen n 
gemaakt. procent. Dat lage percentag 


''1[ Een beperking van het financie- 

^Tm W ■ ■ ringstekort met het aanbevolen per- 

centage acht de stuurgeoep nodig 
' wil de staatsschuld (nu 274 miljard 

^ gulden) niet verder oplopen en in de 

I tweede helft van de jaren negentig 

I kunnen gaan dalen. Eenzelfde ver- 

I I I I °P voor de rentelasten die 

de overbeid heeft op leningen ter fi- 
v_y nanciering van de staatsschuld. In¬ 
de Nederlandsche Bank en het So- economische groei 

ciaal-Cultureel Planbureau. '^^‘^2,5 procerit per jaar bereikt kan 

worden, gaat dit proces gemakkelij- 
Volgens de stuurgroep moet een ker, aldus de stuurgroep. 


volgend kabinet hoe dan ook door- Voor de toekomst beveelt de stuur- 
gaan met het terugdringen van het groep onder meer aan: realistischer 
financieringstekort. Dit moet van meerjarenramingen, het aanpakken 
5,25 procent in 1990 dalen naar twee van regelingen die geen financieel 


In de stuurgroep zaten topambtena¬ 
ren van Financiën, Economische- , 
Sociale-, Algemene- en Binnenland¬ 
se Zaken alsmede vertegenwoordi¬ 
gers van het Centraal Planbureau, 


procent. Dat lage percentage is door maximum kennen, en het bepalen 
een volgend kabinet evenwel nog van een uitgavennorm in de sociale 
niet te bereiken. Wel zal een volgend zekerheid. De stuurgroep stelt ver- 
kabinet het tekort jaarlijks met 0,5 der voor om twee jaar na de kabi- 
tot 0,75 procent moeten beperken, netsformatie de mogelijkheid te 
In ieder geval moeten meevallers bij openen het kabinetsbeleid te herij- 
de aardgasbaten, veroorzaakt door ken. 


gasexport, hiervoor bestemd wor¬ 
den. Meevallers bij de gasbaten in 
het binnenland kunnen gebruikt 
worden voor lagere belastingen. 


punt 


W uit \ 


• V êrhinderd 

De Poolse veiligheidsdienst 
heeft gisteren in Warschau een 
persconferentie verhinderd 
van de leider van de rechtse op- 
positie-partij 'Nationalistische 
Confederatie voor een Onaf¬ 
hankelijk Polen' (KPN). De 
KPN behoort tot de oppositie¬ 
groeperingen die door de Pool¬ 
se autoriteiten als 'extremis¬ 
tisch' worden afgeschilderd. 

• Brand 

Het boeddhistische klooster in 
de Nepalese plaats T>’anboche 
is door een brand 'nagenoeg’ 
verwoest. Waarschijnlijk is oe 
brand veroorzaakt door kort¬ 
sluiting. Dorpsbewoners en 
buitenlandse toeristen hebben 
de monniken geholpen om reli- 
gieuse geschriften en andere • 
onschatbare kunstvoorwerpen 
uit de vlammen te redden. 

• Gevallen 

Een 4-jarig meisje uit Tilburg is 
gisteren overleden aan de ge¬ 
volgen van een val van de zes¬ 
tiende verdieping van een flat¬ 
gebouw. Het was op de balu¬ 
strade geklommen, nadat een 
pak kattenvoer naar beneden 
was gevallen. 

• Grenada 

De regeringspartij van Grenada 
(NNP) heeft sinds het weekein¬ 
de een nieuwe leider. Keith 
Mitchell versloeg op het partij¬ 
congres de zittende partijleider 
en premier, Herbert Blaize, met 
190 tegen 155 stemmen. Eind 
van het jaar w'orden er parle¬ 
mentsverkiezingen gehouden. 

• ETA-bestand 

De Baskische afscheidingsbe¬ 
weging ETA heeft het oude be¬ 
stand met de regering 'eenzij¬ 
dig' verlengd tot april van dit 
jaar. Ook kondigde de organi¬ 
satie de vorming aan van een 
comité voor onderhandelingen 
tussen de Spaanse regering en 
de ETA. Madrid is zeer ver¬ 
heugd met de verlenging van 
het bestand, maar er werd ge¬ 
prikkeld gereageerd op de 
ETA-stelling dat er al afspraken 
voor onderhandelingen zijn. 

• Vermoord 

Singalese activisten hebben in 
Urubokke een kandidaat van 
de oppositionele Srilankaanse 
Vrijheidspartij SFLP met drie 
van zijn medewerkers met 
zwaarden omgebracht. Aange¬ 
nomen wordt dat de moord op 
Siripala Ratnayake die zou 
deelnemen aan de parlements¬ 
verkiezingen op 15 februari het 
werk is van leden van het ex¬ 
treem linkse Volksbevrijdings¬ 
front JVP. 

• Minder 

Volgens Thailand kloppen de 
cijfers over het aantal uit Kam- 
puchea teruggetrokken Vietna¬ 
mese militairen niet. Vorig jaar 
zijn hooguit 15.000 tot 18.000 
Viétnamese militairen naar 
huis teruggekeerd en niet 
50,000, zoals de regering in Ha¬ 
noi zegt. Er bevinden zich in 
Kampuchea nog circa 100.000 
Vietnamese militairen. 

• Strafexercitie 

Drie politie-recruten zijn na een 
strafexercitie eind vorige week 
in het Zuidafrikaanse thuisland 
Ciskei ingestort en overleden. 
Twaalf liggen met uitputtings¬ 
verschijnselen in het zieken¬ 
huis. Bij de exercitie werden de 
mannen gedwongen zandzak¬ 
ken te dragen naar de politie¬ 
school in Bisho, de hoofdstad 
van Ciskei. Ciskei is een van de 
vier thuislanden die door Zuid- 
Afrika beschouwd worden als 
onafhankelijke staten, maar 
niet als zodanig erkend worden • 
door andere landen. 

• Zelfmoord 

De man die zondag in het Nue- 
nen door verbranding om het 
leven is gekomen, heeft zichzelf 
in brand gestoken. Het gaat om 
een Eindhovenaar die al gerui¬ 
me tijd depressief was. 

• Defensie 

Minister Bolkestein van Defen¬ 
sie wil haast achter een inte¬ 
graal defensie-beveiligings- 
plan. Hij verwijst, om zijn 
standpunt te benadrukken, 
naar de sabotage-acties tegen 
NF5-vliegtuigen in december. 
Actievoerders veroorzaakten 
toen een schade van 700.000 
gulden. Volgens Bolkestijn ko¬ 
men er in de periode 1989-1993 
beveiligingsmaatregelen die in 
totaal 147,4 miljoen gulden 
gaan kosten. Tussen 1984 en 
1988 werden 233,8 miljoen gul¬ 
den aan beveiliging uitgege- 


Gesprek 


Zuid-Korea heeft gisteren inge¬ 
stemd met het voorstel van 
Noord-Korea voor een voorbe¬ 
reidend gesprek op 8 februari 
in de grensplaats Panmunjom. 
Vertegenwoordigers van beide 
landen zullen hier de top-ont- 
moeting moeten voorbereiden 
tussen de leiders van de twee 
landen. Limburgs Dagblad 


Dinsdag 24 januari 1989 FAILLISSEMENTEN 


Bi) vonnis van de rechtbank te Maastricht d,d, 19- 
01-1989 zijn de volgende faillissementen: 

A. UITGESPROKEN 

1. Fons Stienen - Electrotechnisch Installatie- 
bureau BV. De Sauveurstraat 26, 6235 BB Ule- 
straten 

Rechter-commissaris: mr. G,M C.J. Gemmeke- 
van Delft 

Curator: mr. C. de Blaey, Wilhelminasingel 100, 
6221 BL Maastricht, tel. 043-254560 (finr 
13624) 

B. OPGEHEVEN 

2. Phoenix Home Video Nederland BV, Clave- 
cymbelstraat 1, Maastricht (finr. 13385) 

3. G.H. Daniels, Parklaan 12, Nuth (finr. 13530) 

4. Makelaarskantoor I.O.G. van de Pas b.v., 

Kerkplein 70, Voerendaal (finr. 13539) 


OD 

JO' 


f cid. Joüslen. Schametn.veg 
Maastricht, tol. 043- 
634978. _ 

KADETT 1.2 S mot AFK. 
bj. '81, ais mouw. Kcrkra- 
dcrweg 166, Heerlen. 


IDe NATIONALE Life Lijn, 
Itel. 013-321395 7 dagen 
I per week geopend._ 


Te k. Opel COKSA 1.2, '87, 
gnjsmc-tallic. vr.pr. 

,f 13.500,-. Tel. 045-419646, 
na 16,00 uur. 


Te huur aangeboden 


CARNAVALSPAKJES te' met schade 
h. of te k. Oude wijvenpak- Haelland 20, 
les te h. Boumans. Vredes-l Tel 045-254482 
hofje 22, Teru-mselen, tel ' 

045-411960, 


Te k. TRIUMPH TR 7-5, 
bvvj.’79, apk, i.z.g.st. Tol. 
04499-1670. 

Te k. SUZUKIBUSJE, 
bwj.'82, apk-gek.. compres¬ 
sor 380, als nw. 04490-21465. 

AUDI 80 GTE: 1800 I '85. 5 
bak, n.mod.. Ie cig., km.st. 
70,000. kl. graf.met.. sport¬ 
stoelen. schuifdak, sport- 
velgen. radiocass.. 4 boxen, 
i.z.g.st., spoiler voor- en 
achter ^ div. ass. Pr.n.o.t.k. 
Broeksittarderweg 116, Sit- 
- tard, 04490-19901. 

Gebr. ONDERDELEN van M«et weg VW GOLF gld, 
jonge schadeauto's, alle b^-pl/Bl, apk tot juli. i.pr.st. 
en. Tevens te k. auto's i 04 id4-66< 1. 


Club RUSTICA v.d. 
Weyerstr, 9, Kerkrade- 
West, tel. 045-412762, 


Pension De Hees heeft nog 
een KAMER vrij voor wer-; 
kend persoon. Tel. 045-! 
416005. _ 

Gemeub. ZIT SLPK. dou-1 
che, keuk. Panneshei-1 
derstr. 1 en 19, Kerkrade. i 

Gemeubileerde KAMERS | 
te huur. Papersjans 40,: 
Heerlerheide. 

Heerlerheide. 1-pers. APP. 
te h. met eigen w c. en dou¬ 
che. ƒ 565.- all-in, huur- 
subs. mog. Tel. 045-210482. 

Gemeub. KAMER gebr. 
keuken, douche. wc. 
Schaesbergerweg 152., 
Heerlen. | 

Te h. te HEERLERHEIDE ^ 
ziLslaapk.. ondergebr. in; 
bungalow met gebr. van 
keuk.. douche eigen op¬ 
gang ƒ 95,- p.week all-in. 
Inl. na 19.00 u. 045-223482. 

Heerlen te h. Sittarderwe^-; 
Grasbroekerweg APPAR¬ 
TEMENT. woonTc., keuken, 
badk., 2 slpk., berging. Inl.: | 
tel. 0449043275. _; 

Te h. in centr. Hrl. en %)ek- 
’heide gem. KAMERS m. 
gebr. V, keuken, c.v. en dou¬ 
che. Tel. 045-717525. 

Mooie ruime KAMER, cen¬ 
trum Heerlen (liefst stu¬ 
dent) ƒ295,- p.mnd. Tel 
045-421524. __ 

ZIT SLAAPK., tevens stu-! 
dio-app. Hoensbroek. na I 
14.00 uur 045-229654. | 

Gemeub. KAMER met c.v.. 
gebr. van keuken en dou¬ 
che, eigen opgang / 400,-1 
p.mnd. Tel. 045-2 12 (d5. I 

KAMER te huur voor nette i 

E ersonen, hartje Hoens-' 
roek. Te melden na 12.00 
uur 045-224509. 


Deurnens, CHEVROLET Caprice 1977 
Brunssum. | ^ jpg en apk tot okt,'89, 

_ _ __; mooie en goede auto, 

Te k. gevr. sloop- en SCHA- .1 2i50.-. 04750-17902. _ 

DEAUTO'S. van ƒ 100,- tot MERCEDES 280 S. 1974, -f- 
ƒ 5000 .-. Tel. 04490-43481. apk. hele mooie en goede 

o (TUI ' auto, 04750-17902. 

Bovaggarage Schaepkens :--- 

biedt te koop aan: Nissan Te k._ CITROEN 2cv6 Club, 
Kmg-cab. Amerik. uitv. scpt.'87. km.st. 12.000, 
15.000 km '86 f 18.900.-:: pr.n.o.t.k. 04490-47463. 

Opel Kadett 1.3 GL Sedan i Te k. RENAULT 5 autom.. 
n . r^rr. „. ...u blauw. bwj.’83, apk l-’90, 

pr. /'6000.-; 045-214933. 


CONTACTBURO Lim¬ 
burg. Bemidd. privéadr., 
trio's en p.ruil. Kamerverh. 
Maaspaviljoen a.d. Maas, 
brug Roosteren-Maaseik. 
Ook dames aanw. 04499- 
3003. 


Sexlijn 14 


Debbie 14? 


06- 


320.320.1 

4 

50 ct. p. min. 


Gay-Bizar-Live 

06- 

320.330.88 (50 c.pm) 

Uni- 

formen? Oh ja, lekker! •87; Opel Kadett GT Hatch 
back 86: Opel Kadett 1.3 S 
7.000 km '87 vanaf „ 

I' 17.200.- ; BMW 320 LPG Te 
veel extra's tvpe '81 

t 7500,-; BMW 32Ö tvpe '80 
grijs metallic ( 4950 ^-; Fiat [RENAULT 
Regatta 1300 ES '85'apk, i.z.g.st., 
f 9o00,--; Audi 80 GLS 4-drs.: 210435. 
ƒ 5750.-; Audi 80 GLS 4-drs.; 

LPG /' 5500,-; Fiat Ritmo 65 
CL type '82 /'3700,-; Re¬ 
nault 5 TL type '81 f 1750.-; 

Skoda 105 L type ’84iTe k. BMW 528 i bwj.'Sl en 


k. BMW 320, bwj.'78, 
apk-gek. '89, vraagpr. 
ƒ2500.-. Tel. 045-218507. 

14, bwj.'SO -K 
ƒ 1250,-. 045- 
o. 

k. BMW 732 i, biA’j.’84, 
;inr. mog. Caumerweg 38. 
Heerlerbaan-Heerlen. 


BMW' 735 i, alle extra's, inr- 
mog. Caumei^weg 70, Heer- 


ESCORT statiuncar. geel 
kent.. bwj.'SO, i.z.g.st., 
ƒ 1250,-, 045-210435. 


f'3250,-; Fiat Panda 45 S 
type '84 ('4950.-; Fiat 127 
900 L ( 3000,-; \WI Polo lerbaan-Heerlen. 
tvpe '81 ƒ 3500.-; Honda 
Prelude n.w. '84 / 16.900 
Renault 4 F6 combi '82 
12950.-; Mazda 323 5-drs. 
tvpe '81 f 3200,-; Lancia iTe k. OPEL Kadett station- 
Beta wit '79 f 2950.-; Lada‘car 1.3, Ie eig., '82, trekh. 
1300 4-drs. (2500,-; Citroen i.z.g.st. ƒ4900.-. 045-423265. 
GS.A. 5-drs. '82 f'2950.-; Na 17 uur. 

Stationcar;Te k. FORD Fiesta 1100 bj. 
1200 S ; —a(J. Opel Cava- ’gj Tc bevr. Dnevogelstr. 
lier GL tvpe 8U i_ 3000.-: Ci- 84 Kerkrade. Tussen 12 en 
troen Visa o-drs. «6 17 uur 

J 8000.-: Talbot 1100 VF 3 ^ - yv - ,, . ^ -T 

60.000 km i'olstoelveiwoer^ 
tvpe '82 / 3900.-: Opel Ka-'.bj.- '9 

dett City / 17oÖ.-: Klim- 1 3 1 K rade. 04 o-4dj432. _ 

mendersb'. 110. Klimmen. HONDA Prelude Spec. bj. 
Tel. 04405-2896. _ 7-'86 z.g.a.n. Na 17.00 uur 

Te k. PELGLOT 309 Score,——— - — - — ,,. , 

9 mnd., div. extra's, wit, ■ ^^er mooie MAZDA 

( 26.200,-. nu'6-6 GLX 2 Itgr., 2>/2 jr., 
Tel. 045-230039. sportvelgen * luxe uitv. 


„Karin zoekt een vriend... 

Erotische 

Afsprakenlijn 

Snel: 06-32032580 (50 

_ c.pm) 


Pussy Cat 
06- 

320.320.09 

Hou je van verrassingen? 
Bel Gina. 50ct.p. min. 


Tieners 

Nieuw - 06 - Nieuw 

320.320.10 

Bel voor gratis 
tienerposterkalender 1989, 
aansteker en stickers 
Nieuw - 06 - Nieuw 

320.323.10 

10 meisjes, 100 verh. p.d. 
Viditel p. 34010, 50 c. p.m. 


i nw.pr. 

I (21.200, 


^as 

De- 


^orl 

Div. extra's. 
!251226. 


Tc4. 045- 


Bouwvak 


DAMOISEAUX Heerlen 


Opel ASCON.A 1900, 

bj. '80, l'245ü.-; Simca _ 

sR‘1, bj. '82, ( 2150, ; Derbv PELGEOT 20o apr. 8<, kl. 
GLS, bj. '80. ('2750.-; Dat-i'^-'d- ^-drs. z.g.a.n.. km. 
sun Cherry, t. '81, ƒ 1950 .-; 131.000. Pr. f 14.000,-, Eykha- 
inruil mog. Heerenweg 248 , | „L Tel. 

Heerlerheide, : 


J45-312002. 


AUTO'S hallo opgeletl W'ij 
betalen f'300.-tot ('20.000,- 
voor uw autu 


verkoopt en verhuurt meeri wagens. 045-411572 
u at 


Wij 

uw 


HONDA Civic automatic 
'81. weg, omst.heden. Moet 
ook' btbnjfs- weg ƒ 3^00,- 045-324763. 

jTe k. OPEL Kadett Citv 1.6 

even het meeste vooriS-Ipg- apk jari. '90 

1950.-. 4o3o(2. 


UTO. U belt, WIJ ko- 


dan u denkt! (Vbrhuur zon 
der borg). Tel. 045-411930. 

CENTRALE V'ERWAR men direct. Tel. 045 422610, Te k. DATSUN Cherry 1.3 
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8: ook 's avonds. IGL bwj. '82, Ipg. 1 jaar'apk 

Sa.:, "rlko’. '“‘„VrBTO ■ H»"" n.. 7 ^-^ 0 - «-st&o. 

Tel. 045-313239. 


Auto’s 


Hallo opgeletl Doorlopend j: 
vragen wij alle merken i Te k. OPEL Manta 3-drs. 
AUTO'S te Koop, ook sloop. : 10-'78 i.z.g.st. ƒ2100,-. Tel. 
Tel. 045-416239. 045-316940. 


06-sex 

50 ct. p. min. 

Relax-Line 

Betty *** Gratis foto's 

06-320.320.06 

★★★★★★★★★★★★★ 

Zevende hemel 

Gratis surprisepakket 

06-320.320.07 

★★★★★★★★★★★★★ 

Sex Non Stop 

Amanda vertelt 
200 verhalen per dag 

06-320.320.08 

★★★★★★★★★★★★★ 


[ Te k. MERCEDES 250T. Te k. RANGE ROVER op 
_ , , h bw] '79. Tel. 04490-74634 of gas. Moet aan gewerkt wor- 

^^^os vanaf: 37036. iden. Tel. 045-312701. 

1978. Garage SCHAEP-i-:-- 

KENS. Tel. 04405-2896. Ford Escort L 1,3, ‘82: Citroen Visa RE II 1.1, ’87; BMW 

Te k. gevraagd loop-, sloop- 316 1.8. 81 i Nissan Sunny CL 1.5. 84j Passat 1.6, 

en 


k gevraagd loop- sloop- ' o* o i . ouiniy ol. i .o. oh, v vv rcic):>cii i .o, 

SCHADEAUTO^S van '83: VW Jetta 1.6. '87; Opel Kadett S 1.3 autom., '85; 
50 tot -»000 gld. Tel. 04490- volvo 360 GLS 2,0, '86: Volvo 340 Winner 1.4 automa- 

^OD li. .• ‘oj-.i i — M I • n a . i i ^ a f— « 


19679 of: 


tic, '85: Lada 1600 GLS, 84: Lada 1200 E, '83: Mazda 


WA^E:NS°^telen^?eïdiike 929 DX 2,0, '85: Mazda 626 HB - GLX 1.6. '84, '85; Maz- 
prijs. gratis amalen, ook ’s (^3 626 HB 2.0, 83. 85: Mazda 626 Sed. LX, 1.6, 83, 


pnjs. gratis 
avonds, tel. 04405-1602. 


'84: Mazda 626 Sed. GLX 2.0, 81, '83; Mazda 626 cou- 


Te k. gevr. AUTO'S en be- pe 2 0, '82; Mazda 323 Sport HB 1 .3, '87; Mazda 323 HB 
dnjfsautojs. Sloop of scha- j 3 GLX. '81, 82. '86, '87: Mazda 323 HB 1.5 GLX auto- 
bero 45 -^ 7 " 42 °'^^'‘^'^°'^' ^3tic, 12- 86; Mazda 323 Sed. GLX 1.6 inj,, '87; Mazda 

—-^- 323 Sed. GLX 1.3, 82, '83, '85. Mazda Kroon-garantie. 

ikte''zomer'^ Autobedrijf LEYMBORGH B.V. Bornerweg 2-8, Lim- 

'bricht, tel. 04490-15838. 


In 

bruikte 

TERBANDEN met gar. ’ 
Passartweg 39. Heerlen, 
045-222675. 

BEDRIJFSAUTO'S en j 
bussen. Steeds voorradig' 
diverse bestellers, bussen,, 
minibussen, open laadbak-! 
ken. Alle typen bestelau¬ 
to's. Ook diverse luxe 
auto's in alle typen en prijs¬ 
klassen. Donny Klassen 
BV, m- en verkotm Meers- 
senerweg 219, Maastricht,! 
tel. 043-635222 of 043- 
634915. I 


!!! Live !! 

Sex Relaxbox 

Superheet 
Strikt volwassenen 

06 

320.324.06 


Te k. Honda CIVIC t. '81, 
APK 20-l-'90, z. m.. 
vT.pr.j 22o0,-, Ü4a-4o2008. 


LTV Golf 1100 bwj. okt. '78, 
apk, I.z.g.st. f 1750,-. Tel. 
045-7209M. 


Te k, RENAULT 5 TL bwj. 
'78, apk, I.z.g.st. Vr.pr. 
ƒ 1150.-. Irmstraat 57 Sim- 
peiveld. 


Roadstar vr. loop-sloop en 
SCHADEAUTO'S. Hoog¬ 
ste pr. e vTijw. ook wrak- 
ken. Tel. 045-226346-226260. 

Spoed. Wij zoeken drin¬ 
gend AUTO’S vanaf bj. '80. 
Dir. cont. Ook sloop. 045- 
414372. Tev. alle types Mer- 
cedes. _ 

Gebr. AUTO-ONDERDE- 
LEN van o.a. BMW, Ford, 
Opel, VW, enz. Robby's 
Auto-onderdelen, Akerstr. 
Nrd. 350 Tel. 045-224123. 

Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADEAUTO'S. Ik be¬ 
taal de hoogste priis in Lim- 
burg. Tel. (J45-2o4049. 

GOLF diesel te koop, '83, 
met ANWB-dieseltest. Tel. 
04406-12875. 


Autobedrijf JASPER B.V. 
biedt tc koop aan. tijdens 
een weiwelende occasions- 
show: r 80 gebruikte 

auto's, alle merken, alle 
bouwjaren, in haar nieuwe 
verwarmde occasionhal, 
waar u onder het genot van 
een kop koffie uw keuze 
kunt maken. Event. finan¬ 
ciering wordt ter plekke 
voor u geregeld en tijdens 
de januarimaand profiteert 

u van onze speciale voorde-' Te koop Opel KADETT Ca- 
len en extra hoge inruilpnj-, ravan, apk sept. '89, bwj. 
zen. Alleen bij olh Peugeot -1 '80. Vr.pr, ƒ5950.-. Nic. 
dealer Jasper B.V.. Windra-; Beetsstraat 10 Heerlen. 

kerberg 29. gem. Sittard, 1 — T- -i-i— 

tel. 044^0-21944; donderdag Jetta diesel, apk lOO^c, 
koopavond. 

-1-— -- ( ooO,-. 045-/40915. 


STATIONCAR 5-drs. Opel 
Kadett 13 N bwj. 5 '80, Ipg, 
apk 2-'90, sportvlgn. Pr. 
f 3850.-. Tel, 045-319328. 


Te k. PEUGEOT 104 bj.’ 79, 
apk tot 20-12-'89, i.z.g.st. 
Vr.pr. ƒ 1450,-. Irmstraat 57 
Simpelveld. 


KADETT Sedan 13 LS '86, | RENAULT 18 Ipg, bwj. '80 
Kadett 13 LS '86, Kadett 13, ƒ 1250,- en Lada 2005 bwj 
GLS '85. Kadett 13 LS '85, ^ coc 

Kadett 12 LS '85. Kadett 12 
S '83 2x Kadett Caravan 12 s 
3 en 5 drs. '81, Rekord 19 N 
'78, Fiesta 1.0 L '83, Peugeot 
305 GL '82. Automobi^be- 
drjf J, Denneman. Raad- 
huisstraat 107, Hulsberg. 

Terugname van financie- i 04492-1332. 
ringshank RENAULT Tra 


81 ƒ 1000,- en Mazda 626 
Ipg, moet gespoten worden, 
bj. '81 fU5Q.-- Mazda 323 
aut. bwj. '77 ƒ 750,- en BMW 
520 bwj. '80 ƒ 3500,-: Merce¬ 
des bus bestel 508 bwj. '78 
ƒ 3000,-. Verlengde Linden¬ 
laan 12 Oir^eek, Tel. 


Hardsexü 

Bel eens als je durft! 
50 ct. p.m. 24 uur 06- 

320.325.35 

320.325.35 

Topsex 

The Best! 

50 ct. p.m. 24 uur 06- 

320.325.25 

320.325.25 


fic-bus diesel T 1000, '85. 
ƒ 12.500.-. Emly H.0. Tel. 
04490-23738 of 04498-54510. 

Te k. zeer mooie VW Polo 
coupé sprint jub.uitv. '86, 
30.000 km. 045-316599. 


Voor schade-, sloop-, loop- 
auto's en onderdelen moet 
je bij STIBA Autosloperij 
Joep Wolters zijn. ^ortstr. 

14. Kerkrade-West. Tel. 045- 

411480. __ 

Autobednjf HEKA B.V., | Te .k-Ópel REKORD 1900 
Rimburgerw’eg 40, Bruns-! bwn /9 i-g.st. Stationsstr. 
sum, vraagt te koop loem-, Nuth. 04 d-242334. 

!Te k. RENAULT 25 Turbo 

-- - - - diesel, bj. 84, zeldz. mooi. 

Seat-dealer A.C.H., Jeu- Jel. 045-451715 

04^222455, biedt 3 Itr. h. 


R5 GTL bwj. '79 met apk. 
Prils ƒ550,-. Voskuilenweg 
40 Heerlen, na 14.00 u., ach¬ 
terom. 


Contacten/clubs 


BAGD GESLACHTS- 
ZIEKTENBESTRIJDING, 

24-uurs infolijn. Tel. 
740136. 


Gaat ze nou niet 
te ver met hem? 

SM-Maniac 

06-320.330.60 

Soms is ze streng, soms 
vernederend. Maar 
schokkend is Ee altijd! 
Luister zelf! 50ct./m. 


..CONTACTENBUREAU.. 

L'Amour, privé-adresbe- 
middeling Heerlen. 045- 
225237. 


met ga¬ 
rantie te koop aan: SEAT 
.Malaga 1.5 SXI, '89; Seat 
Ibiza 1,2 GL, '88, '87 en '86; 
Ibiza 1.2 GL Del Sol. '87; 


ngeb. I 
, LPG. 


Heb je al kennisgemaakt 
met „OE KLODDERBOX’’ 

h echte perverse sexbox! 


OPEL 
3-drs., 

^ Erg smerig! Heel grof! Alles 

( 3o00.-, inruil mog. Tel, >. cn 

: 04750-22955 


Te koop aangeb. FIAT 132 
■ APK-ge- 

vr.pr. f 5000,-. 
bj. '79. Tel 04750-22955. 


lange t 

Seat Ronda 1.2 GL. ’8o en,autom.. LPG, 
'84; Seat Ibiza Van diesel,' keurd 1990, 

'86; Ibiza V'an, '85; Subaru 
1600 coupé (nieuw); Subaru 
1800 4WD. '88; Subaru 1800 
GL, '85; Subaru 1600^ '81 en 
'80, Subaru Mini, 

133 Luxe. '80; .Alfa Sud. '81; 

Peugeot 305 GR. 
nauPt R5, '85 en '81; VW 
Derby, '77; Honda .Accord, 

'79; Honda Civic, '80; Lada 


mag! 06-320.325.14, - 50 
Ct. per min._ 


ZAKENMENSEN kiezen 
bij Buro Venus voor privé- 
adressen. Zowel regio als 
landelijk. Inschr. v. gast¬ 
vrouwen welkom. Inl.; 
Brunssum. 045-257191. 


Te k. LADA 2105 bwj. '83, 
64,000 km, .APK-febr. '90, 

87.”Se"aGWl' 


Escortservice tel. 04490- 
23730. Ma. tm zat, v. 
20.00-5.00 uur. 


Ihoekslr. 111 Geleen. tel. 
...g, 1 04490-51034 na 18.30 u. 

Fiat Sittv Car DEMON- 
STRATIE.AUTO'S: Fiat 

Croma okt. 1987 ( 12.500.- 
2105 GL. '83 en '82; Solara | onder nieuwprijs; Fiat Rit- 


1.6 GLS. '81; Mazda 323. '81 
en '78; Opel Kadett. '77; 
Morris Manna. '78: Horizon 
GL. '78; Mazda 1300, '76; 
Austin Allegro, '78; Fiat 
Panda, '81; Sunbeam 1000. 
'79 Inruil en financiering i.! 


mo 70 CL 1987 ( 6000,- on¬ 
der nieuwprijs; Fiat Uno 4o 
1988 f’400u.- onder meuw- 
prys; Fhat Panda 1000 CL 
1987 ƒ4000,- onder nieuw¬ 
prijs; Fiat Panda 750 L 1988 
ƒ 9900,-, Fiat Sitly Car, 


mogelijk. Donderdag koop¬ 
avond. 


Pres Kennedysinged 8 12, 
Sittard. Tel. Ü4490-17544. 


't 

Stoeipoesje 

Botsende 

knoppen!! 

06- 

320.325.11 

_ 50 ct. p.m. __ 

Ik iieb al een hotel bespro¬ 
ken LIVE-AFSPREEK- 
LIJN! Bel 06-320.320.55 
(50 c.pm.). 


06-320.330.07. Non-stop 
EROTISCHE verhalen, 

ƒ 0,50 per minuut. _ 

Non-stop SEXVERHALEN 
Retinafoon 06-32032103, 
50 ct. per min._ 


Met jou wil ik wel 
even samen 
zijn... 

ÜErotifoonü 

06-320.320.12 

Luisteren naar meisje? die 
zich nergens voor 
schamen 50 ct. p. min. 
Viditel pag. 3690 


Escort-service 

all-in 

045- 

326191 ma. Lm vrijd. 

14.00 

tot 04.00 u. 

Alle 

mog. 

aanw. 
GUNSTIGE LENINGEN 

PERSOONLUKE 


HUISBEZITTERS: 
EXTRA LAGE LASTEN 
ie, 2e EN 3e 
HYPOTHEKEN 


KREDIET- 

BEDRAG 


LOOPTUO 
IN MAANDEN 


1e hyp 
360x 


29 hyp 
240x 


10.OOOr 69,- 97,- 

IS.OOp,- 103,- 146,- 
25.000,- 172,- 242,- 
40.000,- 275,- 388,- 
75.000,- 514,- 727,- 


Aihankeiijk ven de weerde ven uw 
woning kunnen de terieven venêren. Meestal in 4 uur geregeld! 


Persoonlijke Leningen, zonder 
onderpand verstrekbaar en meestal 
kwijtschelding bij overlijden. 
Krediat- 

bedraa 72 x 54 x 42 x 

8.000 • 121.- 147. 

10.000 199,- 238,- 290, 
15.100 284,- 382,- 431.' 
20.000 376,- 487,- 871, 

28.000 470,- 883,- 714,' 

304)00 564,- 700,- 887, 

5a000 934,-1161,- 1423, 

EK. rent* vanaf 0,81% par maand DOORLOPEND 
KREDIET 

Krediet- P. mnd Rente 

bedrag incl rente per mnd loopt. 

5.000,- 100,- 0,97% 69 
11.000,- 220,n 0,87% 66 
20.000,- 400,- 0,83% 68 
30.000,- 600,- 0,83% 65 
40.000,- 800,- 0,61 % 68 

FINANCIERINGSKANTOOR 

iNiram 043 - 636200 * 

Dagelijks van 9 tot 21 uur. 


IKIÈIKI 

Scharnerweg 108 Maastricht 

Bijkantoor: 

Hoofdstraat 9, Hoensbroek 


Lid Ned Vef. Financiermgs Adviseurs N.V.F. 
Meer dan 25 jaar vertrouwd kredietbemiddelaar 


Nieuw - Nieuw 

Club 

Merci 

Rijksweg-Zuid 241, 
Geleen, 04490-45814. 
Geopend ma. t/m vr. van 
11.00 tot 23.00 uur. 
Tevens meisjes gevraagd. 


„DE JACHTHUT”, Haan- 
rade-K’rade, Grensstr. 23. 
Gabi, Regina, Karin, Heike, 
Maria en Matina. Ma.-zo. v. 
20-4 uur. 045-463943. 


Club 06 

Special Sex 

Lolita 06-320.320.40 
S.M. 06-320.320.25 
Meesteres 06-320.320.46 
Lesbisch 06-320.320.45 
Hetero 06-320.320.26 
Wet-Sex 06-320.320.47 
Grieks 06-320.330.94 
Live 06-320.320.60 
Viditel pag. 611. 0,50 p.m. 
Wel opwindend... zo met 
jou! FLIRT-LINE 33, super- 
sexy! Bel: 06-320.320.33 
(50 cpm). 


Mirjam 

van de 

Tuk 


met superhete 
sex-ervaringen 
06- 

320.323.63 

50 ct. per min. 


Club 

Exclusief 

Heren opgelet. Er zijn 8 da¬ 
mes voor u aanwezig, 
waaronder 2 nieuwe. In- 
dustriestraat 13, Kerkrade- 
West. Geopend van 11.00 
tot 23.00 uur. Tel. 045- 
423634. 


Afro/sex! 
Zoenbabwe 
06-32032522 
black porno! 

50 ct. p.m. 

Pb. 208 - 3500 AE Utrecht' 


ontdek ook de 
enige echte 

rode oren 
babbel 
toren 

praat en babbel 
mee over vrijen 
relaties en sex 
draai ook 06- 

320.320.86 


de Pottofoon 
06-320.320.80 

forse Live-Sex 
06-320.320.81 

Schoolplein-Sex 

06-320.320.82 

rode oren 
lijn 

altijd raak, 06- 

320.320.79 

nieuw, nieuw, de 
Natte Dozen lijn 
06-320.320.87 

Ordi(naire)Sex 

06-320.320.90 

Perverso-Lino 

06-320.323.99 

50 ct. per min. 

P.bus 547 H’lem 


Nombre Hombre 
voor 1001 
nachten 
06-320.320.23 
zo klaar!!! 

50 ct. p.m. 

Pb. 208 - 3500 AE Utrecht 


En als zo’n lekker ding te intiem 
wordt, neem je toch een lijntje 
met z’n tweeën... 

Babbellijn 

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar 
een avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen. 
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók) 

50 ct/min, 

06-320.330.03 


Bij privéhuis YVONNE zijn 
8 lieve sexy meisjes die u 
ontv. in lingerie. 7 dg. 
geop. V. 11-24 u. Pr. va. 
ƒ75,-. 045-425100. Nu 
weer 2 nwe. klasse meisjes 
aanw. 


Nieuw privé 
045-321038 


Diana escortservice 

045-215113 

_ 32nc)n.6.pi.^i4b 


Wie weet, misschien maak je wel 
een afspraakje... 

Bel snel de 

Babbelbox! 

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten 
over ’t weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bellen 
met de Babbelbox doe je met z'n tienen of, wanneer je 
daar behoefte aan hebt, intiem met z’n tweetjes 
(druk op de 0-toets). 

('s Nachts alleen voor volwassenen) 

50 ct./min. 06-320.330.02 


NOBEL ESCORT voor de 
man met niveau. Maandag 
t/m vrijdag van 14.00 tot 
2.00 uur. Tel. 045-459597. 


BINNENPRETJE? Kom er 

mee naar buiten. Bel de 
pretbox en laat andere bel¬ 
lers meedelen in de lol! 06- 
32032544, 50 C.p.m. 


Gezellige dames 

bezoeken U dis¬ 
creet 

045-311895 


CONTACTBURO Maas¬ 
tricht, bemiddeling in pri- 
véadressen, tel. 043- 
635264. 


Sex Society’s 

Jonge meisjes . 06-320.321.21 

masseren het zachtst, vanaf 7/15 en 15/23 uur 

's Nachts Live Sex. 06-320.321.21 

vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.) 

Harde taal. 06-320.325.21 

alleen voor tuig 

Lel it be-zar. 06-320.324.21 

een klapje hier - een duwtje daar 

Sex schandaal. 06-320.324.31 

ze pakte hem goed aan 

Live spektakel . 06-320.324.41 

het matras kan niet meer, 50 c.p.m. 


CLUB MIRABELLE. Open ma.-vr. 16.00-02.00 u. Div. 
mogelijkh. vanaf ƒ 75,-. Alleen safe-sex. Meesteres 
aanw. 2 beschaafde gastvrouwen gevr. Burg. Frans- 
senstr. 4, Kerkrade. 045-419823. 


De box V. mooie meiden en leuke jongens (50 ct. p.min.) 

Flirt-Box 06-320.330.01 


fbRtJoBo; 

PE+^EEmBOX 

VAN NEDERLANP. 

Pittig en zonder 
taboes na 21.00 uur.r 

06 320.320.511 


Neem ’ns iemand bij „DE 
BEURTBOX”! Alleen voor 
kanjers en spetters! Alles 
mag! 06-320.325.34 - 50 
ct. per min._ 


Wil je vreemd gaan? Wil je 
met iemand afspreken? 
Gaat ’t jou alleen om sex? 
Bel dan „DE JEUKBOX!” 
06-32032516, 50 c p/m. 


-1-^- 

Grijp je kans en laat je eens 

opwarmen door 9 frisse jongens! 

Bobby’s Gay Box 

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben. 
50 ct/min. 

06-320.323.01 


ZimuMSUUiiiffoow 

Cluren b<l 

cM'-YA A ^ ^ 

fcfiniöwrxxr 

rioim riooucnois r, /iioo loot k t dii. 


Club Margo, met nieuw 
S.M., saunamassage en 6 
lieve dames. RIJKSWEG- 
ZUID 131B, Geleen, 
04490-48448. T evens 

meisje gevraagd._ 


Heren! Van harte welkom 
bij MANUELA va. 10.00 u. 
Tel. 045-721759. 6AY-AN0NIEM 

06-320-320-2f 
LUISTER ME£...WAr«ANrJ£N VOt- 
TEILEN AAN fMKBL ir ANORf' 
SAY'ESCORT 

0é-320-323-0A 


1 


VOOR belevenissen en 
Nummers vancau-bovs! 


SM MAPCTIH 

06'320-323-05' 


ONOERDANKSE SLAAFJES EN DE 
BEKEMDSTE KOM0-MEES1ER 
6AY-PH0NE 

06-32D-32Z-0(> 


DE MEEST OPWINDENDE 
SPETrERLUN..,, 
eAmKTAin'-auB 

06-320-322-07 


I 


MANNEN OP ZOElc waar EE:N 

REWTlE/ViElttEÜEN OVCRZchzêiE 

9M« * f 


Bel nulzes 

pour toi 

320.320.05 

lesbi 28 

320.320.28 

heat line 

320.322.30 

standje 68 

320.320.68 

real live sex 

320.324.05 

iijheetiii 

320.325.02 

macaber 

320.325.03 

50 ct. p/m, pb. 157 Z’voort 


Het bad bubbelt pas echt 
bij ... 

de meisjes van 

Club 

Bubbles 

Rijksweg Zuid 131, Ge¬ 
leen, 04490-42313. Tev. 
meisje gevr._ 


Ik vraag me af of ik een 
NYMPHOMAANTJE ben? 
06-320.325.12-50 ct. p.m. 


CLUB 28 ma. - vr. 11 -24 u., 
zat. 11-24 u. Tel. 045- 
420042. 


BIGGY’S escortservice 
van ma. - zat. 11 uur...? 
Tel. 045-410034. 


Heren opgelet 

Club 

2000 

7 dagen in de week open. 
Ma. t/m vr. 11 -24 u., zat. en 
zond. 14-24 u. Tev. meisje 
gevr. Rijksweg-Nrd. 22a, 
Geleen. Tel. 04490-42315. 


PRIVÉ meisjes Selfkant 
09-49-2456-1053, ’s mor- 
gens vanaf 08.00 u. 


Beleef het, bel de 

Eroslijn: 06-320.321.22 

50 ct. p.m._ 


9 ... hee.. 

maar dat 
is 

vlakbij!.. 


w 

|'0'M-07B*0*X 

[06 - 320-325.50 


’ HOMOBOX 
■ O MANNEN OP I LIJN 


Nieuw NOENDA + assis¬ 
tentes, ook SM + slavin. 
Ass. gevr. 04492-5605. 


4 leuke MEISJES bij (Kat- 
ja) 11-24 uur, ook week¬ 
ends. Tel. 045-423608 
vanaf ƒ 50.-._ 


SUPERSEXY de nieuwste 
de beste! voor jou. 06- 
320.321.59 (50 c.p.m.). 


UITSLAG TREKKIIMI 
BANKLOTERU 

Prijzen op bankrekeninS''^' 


Door jonge masseuse tota¬ 
le ONTSPANNINGSMAS¬ 
SAGE (no-sex). Tel. 045- 
223574. 


Prijzen op bankrekeningnr. 

f 100.000.- 

56.24.21.378 

f 75.000,- 

58.74.11.961 

f 50.000,- 

34.28.25.615 

f 25.000,- 

43.46.29.898 

f 10.000,- 

47.50.64.984 


f 5.000,' , 

59.58 15.0?/ 


10 

10 

12 

13 

32 

33 
38 

54 

55 
80 


2.500 

41.90 
89.78 
40 06 
91.43 
73.67 
19.19 
52.10 
36.73 
69.18 
97.36 


' 744 

.620 

■ 

■55 

.043 

■ 32 ^ 
• 83^ 

640 


Prijzen op eindcijfer(s} 


1 . 000 , - 

200 . - 

100 . - 

60, - 

10 , - 


092 

ïfe 


EXTRA prijzen 


Prijzen op bankrekeningnr. 

f 20. 000 ,- 

51.23.49.800 

f 3.000,- 

10.58.94.842 
12 52.52.218 
12 82.89.600 
17.05.23.551 
30 15.30.076 
33.28.53.888 
34.61.23.666 
37.03.53.897 
38.18.59.533 
80.85.77.360 

f 2.000.- 

17.07.42.407 
30.80.60.660 
39.46.03.494 
42.02.45.464 


66.52.05 
69.92.57 
91.62.34 
91.75.01 
93.70.87 


Prijzen op bankrekenirH”'' 

f 2.000, o 

48.22.43,8|« 

522 

'630 
756 
. 238 

•672 
609 
585 

:is 
§1 
0 


12 

14 

15 
15 
32 
34 
41 
46 
59 
90 


1 . 

19 

64 

29 

39 

93 

18 

56 

84 

24 

51 


000 

. 26 
. 92 
. 84 
. 93 
. 51 
31 
63 
08 
14 
83 


Extra prijzen op eindcijfer(s) 


300. - 
150 . - 
40. - 
30 . - 
20 . - 


4: 

§1 

488 


GA OOK meespelen 

Uw eigen bankrekeningnummer is uw 
nummer. Het inleggeld, één tientje P®' 
trekking, wordt ca. 5 weken van tevoren 
automatisch afgeschreven. Een gewofi' 
nen prijs wordt binnen 1 week autom3_ 
tisch bijgeschreven. Stuur de machtig'f^® 
in een ongefrankeerde envelop aa^ 
SUFA, Antwoordnummer 4, 3000 Vh 
Rotterdam. Algemene Loterij Nederland 

De loteni IS goedgekeurd door de Minister van Justitie onder j'. 

LO 700/088/207 d d 9 11 1971 De balen 7i|n bestemd voof 
Stichting Algemene Loleri] Nederland te 's Gravenhage ten behoe 
van Maalschappeliik Werk. Volksgezondheid en Cultuur Pnizen bovr 
f 1 000, worden belast met 25 *. kansspelbelasting j, 

I Ais u deze bon opstuuri ontvangt u een deelnemerspewus 

MACHTIGING 


MET BLOKLETTERS INVULLEN 

BankLoterij 

de ondergetekende, houder van bankrekeningnummer VIA DE» 
8ANK 


Naam; 
Adres:. 


Postcode: 


Woonplaats:--—— 

verleent hierbii tot wederopzegging machtiging aan 
Zomerhofstraat 64 te Rotterdam om van bovenverrnei 
bankrekening ten hoogste éénmaal per 2 maanden f 10' 
doen afschrijven voor de BankLoterii "uw bankrekenib» 
nummer is uw lotnummer" 


Datum;. 


\J1 


Handtekening;. 


CONTACTBUREAU Lucie 
voor bemiddeling van 
adressen. Tel. 04490- 
50921, Geleen. 


VERA privé, tel. 04754- 
5818. 


Spik splinter nieuw! MA¬ 
RIA, Tanja en Natasja. 
045-229718 - 228738. 


KIJKOTHEEK videoclub, 
leuke meisjes aanwezig. 
Tel. 045-718067. 


Privé CORINA, Angela, 
Petra, Chamilla en Maris- 
ka. Tel. 045-227734. 


Buro ELVIRA privéadress. 
bemidd. ƒ25,- p. adres. 
Tel. 045-419384, en ass. 
gevr. _ 


XANDRA en Joyce, tot 
03.00 uur, privé en escort; 
tev. meisje gevr. 045- 
228975. 


Nieuw EVA va. 19.00 uur, 
tel. 045-419384, tevens 
ass. gevr._ 


Hete BLIKSEM verwent u 
...! Inl. 045- 

229718. 


Privé bij JOLANDA met 6 
sexy meisjes va. ƒ 75,-. 
04492-3198. Ass. gevr. 


Wedden dat u te veel betaalt voor 
uw autoverzekering? 

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent. 

Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60 
verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen 
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en üw auto uitzoeken! Neem 
de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat 

’t de moeite waard is. 

Laat onze computer uw voordeel berekenen. 

Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24 
Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek 
Wat doen Hollanders ^ 
ze JEUK hebben? Hoo'^, 
bekennen op 
32032355! Beken jouW a 
kriebel op 010-4297 08^ 
Veronique, Melanle, “^jji 
ce, Diane, Connie en ^,| 
voor als u weet wat uX'.gi 
Privéhuis MICHELLc. 
045-228481. 


GOEDKOOP 
GELD NODl^ 

Meestal binnen 
4 uur geregeld 


pi.' 


Wij verstrekken alle 
soorten leningen. 
Enkele voorbeelden r " 

84X 60X 85 , 

■ S- 


5100 - 

7500 

10100 — 

20000 326,- 417.- 
25000 402,- 521,- 

Effectieve rente vanaf ** 
Boven 72 mnd. is .„p 

duurzame gebruiksgoede 

Ie hypottekenirtj^t' 


2 e hypotheken 
240x 180X 

10000 97,- 107,- Jg’ 

20000 194,- 215,- 

30000 291,- 323,- „ 

40000 388,- 431,- 

mits ovenwaarde _ 


Doorlopend krediet 
incl rente tfieo- 
p mnd retiscfie 
looptiid 

100 ,- 69 mnd- 
220 ,- 68 mnd. 


5000 

11000 

16000 

20000 


r,n» 

ItlO*' 

0,jJ 


320,- 65 mnd- J-jj 
400,- «smnd. 


BEL VANDAAG NOG 

045-211668. 2210^ 


Uw intermediair 

GEURTS B.V< 

NIEUWSTRAAT 22-24 

hoensbroek 
B ümburgs dagblad 
Dinsdag 24 januari 1989 • Pagina 5 


economie 


Koffie 

, 15 cent 

) 

! duurder 

{ JMSTERDAM - De koffie 
^ *ordt morgen duurder. De 
, pootsle koffiebrander van ons 
Douwe Egberts, verhoogt 
afleveringsprijzen aan de 
aandel zodanig, dat de consu- 
**^®ntenprijs gemiddeld 15 cent 
pak van 250 gram hoger zal 
"'orden. De verhoging vloeit 
"olgens DE voort uit de prijs- 
Ofttwikkeling op de wereld- 
Piarkt. 

Van Nelle volgt morgen het 
"Oorbeeld van Douwe Egberts. 
^old liet weten nog geen be- 
sUssing te hebben genomen 
Over een prijsverhoging voor de 
®‘6an merken (de Perla-soor- 
^h); die hangt af van de om- 
"ang van de voorraden van Al- 
“ert Heijn. 

P® Stichting Max Havelaar, die 
Koffie rechtstreeks van de klei- 
Oa boeren in ontwikkelingslan¬ 
den koopt, heeft een verhoging 
in de pen, eveneens op grond 
"3n de ontwikkelingen op de 
"'ereld markt, maar kon nog 
zeggen wanneer de verho- 
Sing van kracht wordt noch hoe 
^oot die zal worden. Daar wor¬ 
den nog gesprekken over ge- 
"n^rd, zo deelde een woord¬ 
voerder mee. 


Duitse industrie 

* 

i investeert flink 

S&ELHEIM - De Westduitse indu- 
gaat dit jaar op grote schaal in- 
jj^steren, zo luidt de conclusie van 
o^^oandag gepubliceerde enquête 
(j'oor industriële bedrijven in der- 
belangrijke takken van indu- 
Het onderzoek is uitgevoerd 
het Westduitse bedrijf Mietfi- 
Oz, één van de grote verhuurders 
investeringsgoederen in de 
°iidsrepubliek. 

Westduitse industrie is van plan 
1989 reëel 6,2 procent meer te 
osteren dan vorig jaar. Wordt de 
IgJ^nbouw buiten beschouwing ge- 
bedraagt dit percentage 
7,2. De industrie wil haar om- 
bjj ii^ot 2,4 procent vergroten. Hier- 
volgens het onderzoek de 
Oktronische gegevensverwerking 
lopen, nog voor de indus- 
rk- ^hen elektrotechniek en ma- 

Pihebouw. 

ge ^^^rijven zullen hun investerin- 
jaar niet alleen richten op ra- 
^halisering en modernisering 
^ar ook op uitbreiding van de ca- 
Ij ^i^it. Momenteel is er in de 
1^0 metaalindustrie, de elek- 
j^techniek en de papierindustrie 
Pfake van een capaciteitsgebrek. 


U overzicht \ 


Aarzelend 

^STERDAM - De beurs was 
^aandag vooral aanvankelijk 
^nstig gestemd, maar in de 
jPkWaguren trad enige aarzeling 
De stemmingsindex liep ech- 
1" toch nog een halve punt op 
^aar f 163,3. De aandelenomzet 
, ®s met f 870 miljoen aan de 
kant. In obligaties ging bij 
prijshoudende handel veel 
^mdef om: een krappe f 400 
'’^iljoen. 

^aar Unilever bestond veel 
en middenbeurs werd 
ryen f 129,50 betaald. Het slot 
^wam op f 128,30 of f 1,40 boven 
De omzet was met f 86 
^djoen niet slecht maar stond 
och in de schaduw van die van 
^ olie aandelen waarin f 150 
joiyoen omging. Koninklijke 
yhe sloot f 0,70 hoger op 
24,50, Akzo f 1 op f 153,40. 
f. Dm was vast met f 1,30 winst 
f 43,60. 

Elders bestond nogal wat be- 
angstelling voor detailhandels- 
‘Ohdsen. Zo steeg KBB f 2 tot 
, °0,50, Goudsmit (Xenox-win- 
f 5,50 tot f 184,50 en Ahold 
^ 1.10 tot f 93,40. 

Lokaal 

^P de lokale markt kwamen een 
®htal uitschieters voor. Grasso 
f ^ hoger geprijsd op 
o5,50 en Twentsche Kabel 
f 7,60 naar f 127,60. De Te- 
®graaf rees f 6 naar een nieuwe 
Jop van f 412, Palthe ging f 3,50 
vooruit naar. f 153.50, terwijl ver¬ 
kor Gamma (i^us f 3 op f 69), 
“raat, IGB en Volkef Stevin het 
hogerop zochten. 

^P de parallelmarkt mocht weer 
"Orden gehandeld in Dentex. 
“oewel het nog onzeker is of er 
op bod zal worden uitgebracht 
^ er over de prijs helemaal nie- 
JPand iets zinnigs kan vertellen 
werden de aandelen toch f 7,60 
omhoog geduwd naar f 37,50. 
Voor Berghuizer Papier werd f 5 
meer gegeven op f 59 en Ruys 
^ramer werd f 2,50 duurder op 
r Kooyman bracht het er 
1 1,50 beter af op f 22,60. Voor 
DocData werd f 2,30 meer be¬ 
taald op f 34. 


Hoge werkdruk bij DSM-dochter Schoonebeek 

Milieu staat voorop bi j 
cao - ges prekken chemie 


Van onze redactie economie 

ROTTERDAM - De Industriebond FNV wil bij de komende 
cao-onderhandelingen in de chemie nadrukkelijk afspraken 
maken om het milieu te verbeteren. Het gaat daarbij vooral om 
het terugdringen van de uitstoot van verontreinigende stoffen, 
maatregelen om kleine lekkages te voorkomen en verbetering 
van de informatie over milieuzaken aan het personeel. 


Uit een enquête van de bond onder 
3464 werknemers van twintig che¬ 
miebedrijven in Nederland, blijkt 
een ruime meerderheid vindt dat 
hun bedrijf voldoende tot ruim vol¬ 
doende milieubeleid voert. Maar op 
het vlak van de uitstoot, lekkages en 
informatievoorziening meent een 
zeer grote minderheid (36,4 tot 45,2 
percent) dat het bedrijf grotere in¬ 
spanningen moet verrichten. Dat de 
Industriebond een taak heeft om 
aan te dringen om milieumaatrege¬ 
len staat voor 77 percent van de 
werknemers vast. 

De tevredenheid met het milieube¬ 
leid verschilt van bedrijf tot bedrijf. 
Bij Carbon Black is bijna de helft 
van de werknemers ontevreden. 
Esso Chemie komt er het gunstigst 
van af met een ’ontevredenheidsfac- 
tor’ van 11 percent. De bond wil per 
bedrijf een bedrijfsmilieuplan op¬ 
stellen. Dat zal moeten bestaan uit 
een gedegen inventarisatie van de 
milieurisico’s van de afvalstoffen en 
de produkten. Het moet worden ge¬ 
volgd door een meerjarenplan, 


(ADVERTENTIE) 


Er is méér in het geding dan 
uw aangifte over 1988 Om bat «Tan o( bal an gaal om uw privé- 
titoatia of om uw lakoUjk lovon: atoppan 
dia u vandaag naamt, babban morgan 
fiaeala aflactan. Vbak woidaa da tiaeala 
gavolgan van uw baallaaingan pat na 
tanga tüd markbaai. Daarom doai uw 
Fbdarada-balaatingcoiimilant méér dan 
op piolaasionola wtiaa uw aangiften 
vanoigan. 

Da Fadaratla-balaadngconaulani 
vaitorgi uw tazplaniüng' tot in de verre 
toekomat. Bagataidt u mat vaal aorg. 
En vartaganwootdigt u natuurliifc bij al 
uw contacten mat da tiacua. 

U vindt de Federatie-belastingconsulent btj: 

lAdrtoaiwn BeUsdagadvlMan 

Kruisstraat 103 

6411 BS Heerlen 

Telefoon 04S - 71 34 02 / 24 40 55 

IBelutfagndtriMbareaa A. Th. Deeken 

Bongaertslaan 24 
6417 BB Heerlen 
Telefoon 045 - 71 69 65 

I AoeoiiBtaBtslwBtoor W. Kousen B.T. 

Akerstraat Noord 292 

6431 HW Heerlen/Hoensbroek 

Telefoon 045-2201 65 

I AccountuitBfcuateor Puxtenas 
J. B. Peiteuns 

Accoanlant-AdsaUdstratieeonsulaal 

Faderulle-belnstinaconeulent 

Hertogsingel 20 
6214 AD Maastricht 
Telefoon 043 - 21 76 55 


waarin termijnen worden opgeno¬ 
men om maatregelen te realiseren. 
De werkdruk in de chemische be¬ 
drijven is volgens 35 percent van de 
ondervraagden te hoog. Carbon 
Black, Cabot en DSM Schoonebeek 
vormen de koplopers met een score 
van meer dan 50 percent. In het laat¬ 
ste jaar is de werkdruk volgens 63 
percent van de werknemers toege¬ 
nomen. Bijna de helft van de men¬ 
sen klaagt over onderbezetting van 
de ploegen. Per bedrijf verschillen 
ook die antwoorden sterk. Bij Tiofi- 
ne klaagt 17 percent over een te 
hoge werkdruk, terwijl bij Carbon 
Black maar liefst 56 percent daar¬ 
over klaagt. Uit de enquête blijkt 
dat veertig percent van de werkne¬ 
mers dat noodzakelijk vindt. Erg 
hoog scoren klachten over geluid 
(51 percent) en stof (32 percent). 

Getronics wil 
bedrijven van 
XTec o vernemen 

AMSTERDAM - Getronics, een on¬ 
derneming die apparatuur en pro¬ 
grammatuur levert voor computers 
en die ook onderhoudt, wil de Ne¬ 
derlandse bedrijven overnemen van 
XTec Computer Systems Interna¬ 
tional te Waalre, een branchegenoot 
die tot de Oranje Nassau Groep be¬ 
hoort. Dit heeft Getronics, een op de 
beurs genoteerde onderneming, be¬ 
kend gemaakt. 

Tot de XTec-bedrijven behoort ook 
Eurocomp te Hoofddorp. De Neder¬ 
landse XTec-bedrijven tellen in to¬ 
taal 110 mederwerkers, van wie de 
helft zich bezig houdt met onder¬ 
houd van computers. Ze zijn goed 
voor een omzet van f 45 miljoen per 
jaar. Getronics telt 1600 medewer¬ 
kers en is goed voor een jaaromzet 
van ongeveer f 475 miljoen. , , , ï 

. # Leerling-schilders in het Zwitserse Aarau moch¬ 
ten zich onlangs uitleven op een grote gastank. Ze 
toverden het vieze, grauwe gevaarte om in een gi¬ 
gantische, smakelijk ogende fruitmand. 


Kwekerijen van 
Pleunis overgenomen 


STRAMPROY - De Amster¬ 
damse HVA-Holding heeft sa¬ 
men met Aegon Deelnemingen 
de Nederlandse en Belgische 
kwekerijen van champignons 
en shiitakis van de familie Pleu- 
■ nis in het Limburgse Stramproy 
overgenomen. 

Volgens de holding behoort de kwe¬ 
kerij van de vier gebroeders Pleunis 
bij de beste in Nederland. In de 
kwekerij in Stramproy werken 180 
mensen. In het Belgische Bree heeft 


de familie ook nog een kwekerij, 
met 120 werknemers. Vorig jaar is 
nog tien miljoen geïnvesteerd in de 
uitbreiding van de shiitake-kweke- 
rij. De shiitake is een nog niet zo be¬ 
kende paddestoelensoort, de echter 
snel populair wordt. 

HVA-Holding voorziet met name 
een snelle groei van de vraag naar 
Shiitake. 

Vorig jaar zette de familie Pleunis 
nog dertig miljoen om. Vanwege de 
uitbreidingsinvesteringen zal dit 


jaar waarschijnlijk een omzet van 
veertig miljoen worden gereali¬ 
seerd. Overigens blijven de vier 
broers Pleunis de leiding over het 
bedrijf voeren. 

Na de aankoop zal de omzet van 
HVA stijgen van f 160 miljoen in 
1988 tot ruim f 200 miljoen dit jaar. 
Daarvan komt bijna de helft uit de 
geïndustrialiseerde wereld, aldus 
HVA. HVA-Holding heeft haar wor¬ 
tels in het voormalige Nederlands- 
Oost-Indië en is nu actief in project¬ 
ontwikkeling, management-, con¬ 
sultancy-, aannemingsactiviteiten 
en handel in de agro-industrie in 
tropische en subtropische gebie¬ 
den. Gezien de afhankelijkheid van 
een onzekere projectenmarkt in 
minder stabiele gebieden ontwik¬ 
kelt HVA nu tevens activiteiten in 
de geïndustrialiseerde landen. 


Liberia heeft 
grootste vloot 

MONROVIA - De Westafri- 
kaanse staat Liberia is, geme¬ 
ten naar het aantal schepen, de 
grootste scheepvaartnatie ter 
wereld. Vorig jaar november 
telde het land 1.621 schepen 
met een tonnage van in totaal 
50.663.542 brutoregisterton 
(brt), zo hebben de Liberiaanse 
autoriteiten bekendgemaakt. 
Onder de vlag van het Westafri- 
kaanse land varen over de ge¬ 
hele wereld vele schepen, die 
de door het moederland gestel¬ 
de strengere eisen wiUen om¬ 
zeilen. Door onder vreemde 
vlag te varen luannen op deze 
schepen bijvoorbeeld werkne¬ 
mers uit Derde-Wereldlanden 
tegen lagere lonen worden in¬ 
gezet. 


Ahold start 
cadeauwinkels 

ZAANDAM - Ahold opent in maart 
twee of drie gespecialiseerde ca- 
deau-winkels. Die moeten be¬ 
schouwd worden als proefwinkels. 
Volgens woordvoerder Erik Muller 
heeft het concern onderzocht of 
hierdoor het marktaandeel in de 
non-food sector versterkt kan wor¬ 
den. Als de proef een succes wordt, 
zullen er meer winkels in de ’ca- 
deau-achtige sfeer’ komen. Waar de 
proefwinkels komen en welke naam 
ze zullen krijgen, wil Ahold nog niet 
zeggen. Ahold bezit nu circa 130 
winkels op het gebied van schoon¬ 
heidsartikelen (Etos) en ruim 200 
drankzaken (Gall en Gall) alsmede 
een aantal apotheken (Farmatos). 
De totale omzet hiervan bedroeg vo¬ 
rig jaar circa 300 miljoen gulden. De 
levensmiddelenomzet van Albert 
Heijn was 6 miljard gulden. 

City Courier 
neemt werk 
VDV over 

HILVERSUM - City Courier neemt 
aRe activiteiten over van VDV Cou- 
riers. Het laatstgenoemde bedrijf 
heeft vestigingen in Hilversum, 
Amersfoort, Arnhem, Utrecht en 
Rotterdam. De Amsterdamse City 
Courier heeft overenstemming be¬ 
reikt met de curator in het faillisse¬ 
ment van eigenaar Van de Voort van 
VDV. De internationale activiteiten 
van City Courier zijn in het begin 
van de jaren tachtig afgespütst en 
onder de naam XP Express Sys¬ 
tems uitgebreid. City hield zich 
daarna alleen nog bezig met koe- 
riersactiviteiten in en rond Amster¬ 
dam. De aanhoudende groei van de 
vraag naéir gespecialiseerd snelver- 
voer leidde ertoe, dat vestigingen 
van City Courier in andere steden 
dan Amsterdam werd overwogen. 

Israël gaat olie 
zoeken in Dode Zee 

TEL AVIV - Israël begint in okto¬ 
ber dit jaar met boringen in de bo¬ 
dem van de Dode Zee om te zien of 
daar olie is te vinden. Maandag ver¬ 
klaarde de minister van energie van 
het land, Moshe Shahal, dat er al 
lang over is gesproken en dat hij 
diegenen steunt die menen dat het 
hoogstwaarschijnlijk is dat de bo¬ 
dem van de Dode Zee olie bevat. Er 
wordt geboord tot een diepte van 
6.000 meter. 


beurs en valuta 


Goud en zilver 


AMSTERDAM - Voorlopige noterin¬ 
gen goud en zilver op 23-1-1989 om 
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in 
kg: 

Goud; onbewerkt ƒ 27.080-/ 27.580-, 
vorige ƒ 26.920-/ 27,420 ; bewerkt ver¬ 
koop / 28,180, vorige / 29.020 laten. 
Zilver; onbewerkt / 375-/445 vorige 
ƒ 365-/ 435: bewerkt verkoop / 490 la¬ 
ten. vorige / 480 laten. 


Advieskoersen 


AMSTERDAM - Advieskoersen bui- 

tenlands bankpapier 

van gisteren; 

Amer. dollar 

2,02 

2.14 

Brits pond 

3,55 

3,80 

Can. doUar 

1,69 

1.81 

Duitse mark(lOO) 

111,00 

115,00 

Iers pond 

2,89 

3,14' 

Austr. dollar 

1,76 

1,88 

Jap. yen (10.000) 

159.50 

164,50 

Ital. lire. (10.000) 

14,65 

16,05 

Belg, frank (100) 

5,20 

5.50 

Port. esc. (100) 

1.27 

1,45 

Franse fr. (100) 

31,90 

34,40 

Zwits. fr (100) 

130,75 

135,25 

Zweedse kr. (100) 

31,60 

34,10 

Noorse kr. (100) 

29,50 

32.00 

Deense kr. (100) 

27,60 

30,10 

Oost.schill.(lOO) 

15,79 

16,39 

Spaanse pes.(lOO) 

1,74 

1.89 

Griekse dr. (100) 

1.20 

1.40 

Finse mark (100) 

47,00 

50.00 

Joeg. dinar (100) 

0,01 

0.06 


Wisselmarkt Amsterdam 


AMSTERDAM - 

Noteringen op de 

Amsterdamse wisselmarkt per gister¬ 
middag: 

Amer. dollar 

2,08275-08525 

Brits pond 

3,6850-6900 

Duitse mark 

112,865-915 

Franse franc 

33,120-33.170 

Belg. franc 

5,3905-3955 

Zwits. franc 

133.175-225 

Japanse yen 

162,68-162,78 

Ital. lire 

15,380-430 

Zweedse kroon 

33,115-33.200 

Deense kroon 

29.090-29.140 

Noorse kroon 

31,100-31,150 

Canad. dollar 

1,75125-75375 

Oost. schill 

16.0530-0630 

Iers pond 

3,0150-0250 

Spaanse pes 

1,8110-8210 

Gr. drachme 

1,3100-4100 

Austr.dollar 

1,8200-8300 

Hongk.dollar 

26,65-26,90 

Nieuwz.dollar 

1,2925-3025 

Antül.gulden 

1,1525-1825 

Surin. gulden 

1,1525-1925 

Saudische rial 

55.40-55.65 

Ecu gulden 

2.3520-3570 


INDEX Amsterdam ANP/CBS 


AMSTERDAM 

- De 

jongste 

ANP- 

CBS-indices over de Amsterdamse Ef- 

fectenbeurs per 

dato 

gisteren 

luiden 

(eerste kolom vorige index, laatste ko¬ 

lom index van gisteren, e.e.a. volgens 

1979 = 100): 
algemeen 


302,7 

305,5 

alg-lokaail 


294.8 

297.1 

internationals 


311.1 

314,6 

industrie 


266,2 

268,4 

scheepTuchtv. 


268,8 

273,2 

banken 


357,7 

358,a 

verzekering 


611.6 

612,8 

handel 


491.2 

495,1 

ebs obl.index 


113.4 

113.2 

rend, staatsl. 


6.48 

6.51 

waarvan 3-5 jr 


6,44 

6.45 

waarvan 5-8 jr 


6,49 

6,52 

waarv.5 langst 


6,60 

6,61 

rend. bng-len. 


6,76 

6,76 

rend. bankien. 


6,51 

6.49 


Avondkoersen Amsterdam 


AMSTERDAM - In het telefonisch' 
avondverkeer kwamen gisteravond de 
volgende koersen tot stand (tussen 
haakjes de laatste notering van van-, 
daag): 

Akzo 153,00-153,20(153,40) 

Kon. Olie 123,40-124,60 (124,60) 

Philips 35,70-35,80 (35,80) 

Unilever 128,00-128,40 (128,40) 

KLM 43.10-43,50 (43.50) 


NEW YORK Dow Jones 


NEW YORK - De beursgemiddelden 
van gisteravond te New York luiden 
volgens de Dow Jones Index (achter¬ 
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20 
spoorwegen en overig transport, 15 
nutsbedrijven, gevolgd door het geza¬ 
menlijke gemiddelde: 


Begin 2238.93 1013.94 190.26 
Hoogst 2254.64 1027.08 191.20 
Laagst 2214.29 1007.30 188.72 
Slot 2218.39 1012.48 189.31 

Winst .15 97 .179 g7j 

verlies 


854.38 

861.56 

846.42 

848.94 beurs van amsterdam 
slotkoersen/optiebeurs Hoofdfondsen 

AEGON 

Ahold 

Akzo 

A.B.N. 

Alrenta 

Amev 

Amro-Bank 
Ass. R'dam 
Bols 

Borsumij W, 
Biihrm.Tet. 
C.S.M.cert. 
Dordtsche P. 
Elsevier 
Fokker eert. 
Gist-Broc. c. 
Heineken 
Hoogovens 
Hunter Dougl. 
Int.Müller 
KLM 

Kon.Ned.Pap. 
Kon. Olie 
Nat, Nederl. 
N.M.B. 

Nedlloyd Gr. 

N(jv. Cate 

Océ-v.d.Gr. 

Pakhoed Hold. 

Philips 

Philips div89 

Robeco 

Rodamco 

Rolinco 

Rorento 

Stork VMF 

Unilever 

Ver.Bezit VNU 

VOC 

Wessanen 
Wolt Kluwer 


v.k. 

92,00 

92.40 

152.40 

43.30 
159,20 
56,00 
80,70 
154,00 

143.50 

131.50 

62.30 

66,00 

225,00 

65.60 

30.30 
39,00 
150,00 
74,00 

83.20 

79.20 

42.30 

49.50 
123,80 

68.20 

196.50 

289.50 
90,00 

305,00 

108.50 
36,10e 

34.60 

102.30 
158,60 
98,10 

61.30 

28.30 
126,90 
95,50 
36,80 
85,40 
155,00 


Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 30,30 30,10 

ACF-Holding 58,50 58,30 

Ahrend Gr. e 175,00 176,00 

Alg.Bank.Ned 44,10 44,20 

ABN div’89 42,50 42.60 

Asd Opt. Tr, 27,20 27,30 ' 

Asd Rubber 8,80 8,60 

Ant. Verff. 340,00 

Atag Hold c 78,10 79,00 

Autind.R'dam 63,00 66,00 

BAM-Holding 283,00 282,00 

Batenburg 72,70 73,00 

Beers 124,00 123,00 

Begemann 72,40 72,30 

Belindo 420,00 420,00 

Berkel's P. 7,65 7,85 

Blyd.-Will. 24,70 26,50 

Boer De, Kon. 309,00 308,00 

de Boer Winkelbedr. 59,40 59,60 

Boskalis W. 14,00 14,80 

Boskalis pr 10,80 10,95 

Braai Bouw 870,00 875,00 

Burgman-H. 3030,00 3250,00b 


Calvé-Delfl c 
Calvé pref.c 
Center Pares 
Centr.Suiker 
Chamotte Unie 
Cindu-Key 
Clai mindo 
Cred.LBN 
Crown v.G.c 
Desseaux 
Dordtsche pr. 
Dorp-Groep 
Dorp v.div.89 
Econosto 
EMBA 
Enraf-N.c. 

Eriks hold. 

Frans Maas c. 
Furness 

Gamma Holding 

Gamma pref 

Getronics 

Geveke 

Giessen-de N. 

Goudsmit Ed. 

Grasso’s Kon. 

Grolsch 

GTI-Holding 

Hagemeyer 

H.B.G. 

HCS Techn 
Hein Hold 
Hoek’s Mach. 
Holdoh Hout 
Holec 

H.A.L. Tr. b 
Holl.Am.Line 
Heineken Hld 
Holl.Sea S. 

Holl. Kloos 
Hoop en Co 
Hunter D.pr. 

ICA Holding 
IGB Holding 
IHC Caland 
Industr. My 
Ing.Bur.Kondor 
Kas-Ass. 

Kempen Holding 
Klene's Suik. 
KBB 

KBB (eert.) 
Kon.Sphinx 
Koppelpoort H. 
Krasnapolsky 
Landré & Gl. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 
Medicopharma 
Melia Int. 

MHV Amsterdam 
Moeara Enim 
M.Enim OB-cert 
Moolen en Co 
Mulder Bosk. 
Multihouse 
Mynbouwk. W. 
Naeff 


830,00 

4480.00f 

60,90 

66,00 

13,50e 

96.50 
410,00 

76,00 

74,00 

198.50 
224,00 

44.80 
44,00 

186.50 
117,00 
47,00 

295,00 

67,00 

82.50 

66,00 

5,90 

27.10 

39.50 
115,00 
179,00 
89,00 
110,00 

146.50 
85,20 
178,00 

14,60 

131.50 
163,00 
439,00 

17.80 
1475,00 
1480,00 

131,50 

1,67 

348.00 

14.10 
1,96 

17,40 

42,00 

22.10 
163,00 
585,00 

36.50 

16.80 
1240,00 

79,00 

78.50 

66.00 

267,00 

155,00 

43.50 
42,70 

568,00 

76.80 

7,60 

20.50 
1070.00 
13800,00 

33.50 

38.50 
9,80 

424,00 

225,00 


850,00 

4480.00 

60.70 

66,00 

13.80 
96,00 

409,00 

76,00 

76,00 

199.50 
226.80 

44.20 

189.50 
117,00 

47.50 
296.00 

66,00 

83,00 

69.00 

5,90 

26.90 

39.70 
115,00 
185,00 

95.50 

110.50 
147,50. 
85,00 

178.20 

14.90 

130.20 
165,00 
439,00 

17,10 

1470,00 

1470,00 

130,20 

1,62 

332,00 

14,20 

1,97 

17,40 

43.80 

21.80 
163,00 
585,00 

37.70 

16.50 
1240,00 

80.80 

80.50 
68,80 

267,00 

154.50 
45,00 
42,80 

580,00 

75.70 

7.70 

21,00 

1095,00 

14000,00 

33.60 

38.60 
9,80 

424,00 


NAGRON 

NIB 

NBM-Amstelland 

NEDAP 

NKF Hold.cert. 

Ned.Part.Mij 

Ned.Springst. 

Norit 

Nutricia 

Omnium Europe 
Orco Bank c. 
OTRA 
Palthe 
Polynorm 
Porcel. Fles 
Ra vast 
Reesink 
Riva 

Riva (eert.) 

Samas Groep 
Sanders Beh. 
Sarakreek 
Schuitema 
Schuttersv. 

Smit Intern. 
St.Bankiers c. 
Telegraaf De 
Text.Twenthe 
Tulip Comp. 
Tw.Kabel Hold 
Ubbink 
Union Fiets. 
Ver.Glasfabr. 
Verto 

Volker Stev. 
Volmac Softw. 
Vredestein 
VRG Gem.Bez. 
Wegener Tyl 
West Invest 
Wolters Kluwer 
idem div 89 
Wyers 


Aegon Aand.f. 
ABN Aand.f 
ABN Beleg.f. 
ALBEFO 
Aldollar BF $ 
Alg.Fondsenb. 
Alliance Fd 
Amba 

America Fund 
Amro A.in F. 
Amro Neth.F. 
Amro Eur.F. 
Am va bel 
AsianTigersFd 
Bemco Austr. 
Berendaal 
Bever Belegg. 
BOGAMIJ 
Buizerdlaan 
Delta Uoyd 
DP Am. Gr.F. 
Dp Energy,Res. 


48,50 

521,00 

16,30 

270,00 

229.50 

31.20 
8000,00 b 

636,00 

241,00 

19.20 
82,70 

487.50 

153.50 

86.90 
124,00 

54.90 

63.50 

59.50 

58.50 

59.50 
81,00 

37.50 
1288,00 


Eng-HoU.B.T.1 
EMF rentefonds 
Eurinvest(l) 
Eur.Ass. Tr. 
EurGrFund 
Hend.Eur.Gr F. 
Henderson Spirit 
Holland Fund 
Holl.Obl.Fonds 
HolLPac.F. 
Interbonds 
Intereff.SOO 
IntereffWarr. 
Japan Fund 
MK Int.Vent. 
Nat.Res.Fund 
NMB Dutch Fund 
NMB Obhg.F. 
,NMB Rente F. 
NMB Vast Goed 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentef. 
Orcur.Ned.p, 


84,50 

84,50 

Rentalent Bel. 

1357,20 

1357,80 

26,60 

26,90 

Rentotaal NV 

31,10 

31,10 

27,80 

28,10 

Rolinco cum.p 

103,00 

102,50 

406,00 

412,00 

SctTech 

17,50 

18,00 

224,00 

243.00b 

Technology F. 

20,60 

19,60 

65,50 

65,40 

Tokyo Pac. H. 

240,00 

240,00 

120,00 

127,60 

Trans Eur.F. 

68,60 

69,50 

95,90 

97,00 

Transpac.F. 

552,00 

558,00 

16,80 

16,30 

Uni-lnvest 

117,00 

117,00 

227,00 

228,00 

Unico Inv.F. 

83,00 

83,00 

63,80 

65,10 

Umfonds 

26,30 

26,40 

50,20 

51,10 

Vast Ned 

122,10 

122,10 

83.40 

83,00 

Venture F.N. 

38,80 

38,70 

20.40 

20,40 

VIB NV 

85,70 

85,70 

171,00 

173,00 

WBO Int. 

77,80 

77,60 

164,00 

164,00 

Wereldhave NV 

206,00e 

206.00 

21.00 

21,00 

Wereldh.div89 

202,30 

202,30 

153,00 

151,00 

155,80 

152,50 

Buitenlandse obligaties 

60.60 

60,50 

84'! EEG84(1) 

105,40 

105.40 3V2 EngWarL 

35,50 

35,20 

lingen 


5% EIB 65 

99,50 

99,50 

36,10 

68,40d 

35,90 

69,00 

Orig. n.amerik. aandelen 

52,00 

52,20 

Allied Signal Ind 

33,70 

33,70 

51,40 

51,30 

Amer. Brands 

63,70 

63,10 

20,50 

20,50 

Amer. Expres 

27,70 

27,70 

226,00 

227,00 

Am.Tel.& Tel. 

29,20 

29,30 

12,60b 

13,50b 

Ameritech 

95,00 

95,30 

43,70 

43,80 

Amprovest Cap. 

130,00 

130,00 

266,00 

269,00 

Amprovest Ine. 

230,00 

230,00 

91.50 

91,50 

ASARCO Ine. 

30,20 

30,30 

70,00 

69,70 

Atl. Richf 

85,00 

84,80 

65,30 

65,50 

BAT Industr. 

4,88 

4,90 

98,50 

97,70 

Bell Atlantic 

72.00 

71,80 

53,50 

53,40 

BellCanEnterpr 

37,70 

37,50 

64,50 

64,50 

Bell Res.Adlr 

1,45 

1,45 

104,00 

104,50 

Bell South 

40,50 

40,70 

28,40 

28,20 

BET Public 

2,33 

2,33 

118,00 

118,50 

Bethl. Steel 

24,80 

24,60 

35,90e 

36,00 

Boeing Comp. 

61.20 

59.80 

40,50 

40,50 

Chevron Corp. 

47,50 

- 

21,20 

21,60 

Chrysler 

27,30 

28.00 

30,00 

30,00 

Citicoro. 

25,80 

25,30d 


Colgate-Palm. 
Comm Edison 
Comp.Gen El. 
Control Data 
Dai-Ichi Yen 
Dow Chemical 
Du Pont 
Eastman Kodak 
Elders IXL 
Euroact.Zw.fr. 
Exxon Corp. 

First Paclnl 
Fluor Corp. 

Ford Motor 
Gen. Electric 
Gen. Motors 
Gillette 
Goodyear 
Grace & Co. 
Honeywell 
Int.Bus.Mach. 
Intern.Flavor 
Intern. Paper 
ITT Corp. 

Litton Ind. 
Lockheed 
Minnesota Mining 
Mobil Oil 
News Corp Aus$ 
Nynex 

Occ.Petr.Corp 
Pac. Telesis 
P.& O, ® 

PepsiCo 

Philip Morris C. 
PhiU. Petr. 
Polaroid 
Privatb Dkr 
Quaker Oats 
RJR Nabisco 
St.Gobin Ffr 
Saralee 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Southw. Bell 
Suzuki (yen) 
Tandy Corp. 
Texaco 
Texas Instr. 

T I.P Eur, 

Toshiba Corp. 
Union Carbide 
Union Pacific 
Unisys 
USX Corp 
US West 
Warner Lamb. 
Westmghouse 
Woolworth 
Xerox Corp, 


46.00 

33.50 
408,00 

20.50 
3600,00 

91.50 

93.50 

45.60 
3,50 

219,00 

45,00 

1,30 

22,75 

52.40 

45.50 

88.30 
34.15 
50,00 
27,25 

61.50 

123.60 
49,00 

48.50 
53,20 

75.70 

43.80 
62,00 

48.30 

10.30 

67.50 

26.50 

31.80 
5,80 

38.40 

101.40 

21.50 

39.80 
310,00 

56,00 

94.70 
628,00 

47,00 

34,90 

41.60 
42,00 

760,00 

39,10 

54.50 
42.00 

1.71 

1050.00 

27.50 

68,00 

29.50 

31.60 

58.30 
78,00 

53.80 

53.30 
59,00 


Certificaten buitenland 


Boeing Corp. 
Can. Pacific 
Chevron Corp. 
Chrj'sler 
Citicorp 
Colgate-Palm. 
Control Data 
Dow Chemical 
Eastman Kodak 
Exxon Corp. 
Fluor Corp, 

Gen. Electric 

Gen. Motors 

Gillette 

Goodyear 

Inco 

l.B.M. 

Int. Flavors 
ITT Corp. 

KraR Ine 
Kroger 
Lockheed 
Merck & Co. 
Minn. Min. 

Pepsi Co, 

Philip Moms C. 
PhiU. Petr, 
Polaroid 
Procter & G. 
Quaker Oats 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Shell Canada 
Tandy Corp. 
Texas Instr, 
Union Pacific 
Unisys Corp 
USX Corp 
VarityCorp 
Westinghouse 
Woolworth 
Xerox Corp. 

Certificaten 

Deutsche B. 

Dresdner B. 

HiUchi (500) 

Hoechst 

Miis.El.(500) 

Nestlé 

Siemens 

Warrants 

Akzo 

AMRO warr. 

Asia Pac Gr F. 
Bogamij 
Falcons Sec. 
Honda motor co. 
K.LM. 85-92 
Philips 85-89 
St.Bankiers a 
St.Bankiers b 


124.50 120,50 

38,00 37,00 

100,00 

55,00 55,00 

52,00 54,70 

96,00 93,00 

38.00 38,00 

189.80 188.00 

95,00 93,70 

92,00 93.00 

45,00 

93.80 93.50 

183,00 180,80 

70.20 68,00 

103,00 100,00 

76,00 77,00d 

252,00 249,00 

100.50 

108,00 107,50 

200,00 

17.50 17,50 

91,00 89,00 

124,00 125,00 

128,00 128,00 

78.50 77,50 

209,00 209,00 

42.20 42.20 

77,00 76,00 

179,00 179,50 

101,00 107,00 

71.80 72,50 

85,00 84,00 

74,00 75,00 

79.50 79,50 

85,00 85,00 

140,00 139,00 

60.00 59,50 

64,00 65.00 

4,10 

111,30 110,00 

109,00 108,00 

115,00 115,00 

buitenland 

555,00 545,00 

310,00 306,00 

1400,00 1400.00 

298,00 292,00 

410,00 410,00 

7300,00 

527,00 530,00 


41.20 40.80 

3,20 3,30 

7,00 6.70 

9,50 9.40 

14.40 14,50 

2540.00 2540,00 

120,70 122,50 

19.20 19,50 

2.40 2,40 

3,10 3,30 


AMAX Ine, 

Am. Home Prod. 
ATT Nedam 
ASARCO Ine. 
Atl. Richf. 


50,00 51,50 

165.00 

59,50 59,00 

56,00 56,00 

175,00 176,50 


Euro-obligaties & conv. 

10'4 Aegon 85 100,00 100,00 

Aegon warr 13,40 13,40 

10‘'2 ABN 87 97.75 98.00 


13Amev 85 
13 Amev 85 

10 Amev85 

11 Amev 86 
14‘-4Amro87 

13 Amro-Bank82 
10 ‘'2 Amro 86 

10 Amro 87 
54'4 Amro 86 
Amro Bank wr 
Amro zw 86 

9 BMH ecu 85-92 
7 BMH 87 

11 CC.Rabo83 

9 CCRabo 85 
7 CCRabo 84 
lOVaEEG-ecu 84 
9Y4EIB-ecu 85 
12‘/2 HlAirl.F 

12 NIB(B) 85-90 
11V4NGU83 

10 NGU 83 
2Vi NMB 86 
NMB warrants 
8% Phil. 86 
6^4 PhiL83 
14V4Un.Becumy 86 
12V4 Uml, 

Binnenland (niet 
genoteerd) 

Bredero aand, 
Bredero eert. 

11 Bredero 
Breev. aand. 

Breev. eert. 

Leidsche Wol 
LTV Corp. 
Rademakers 
RSV. eert 
7'/8RSV 69 

Parallalmarkt 

Alanheri 
Berghuizer 
Besouw Van c. 

CB Obbg.F.1 
CB Oblig.F.2 
CB Oblig.F.3 
De Drie Electr 
Dentex Groep 
Dico Intern. 

D(Xdata 

Geld.Pap.c. 

Gouda Vuurv c 
Groenendijk 
Grontmij c, 

Hes Beheer 
Highl.Devel 
Homburg eert 
Infotheek Gr 
Interview Eur. 

Inv. Mij Ned, 

KLM Kleding 
Kuehne+Heitz 
LCl Comp.Gr. 

Melle 

Nedschroef 


Neways Elec 
NOG Bel fonds 
Pie Med 
Püolgarant 
Simac Tech 
Text Lite 
Verkade Kon 
Weweler 

OPTIEBEURS 


97.75 97,50 

officieel 
sene 

omzet 

v.k 

s.k 

abn 

c 

apr 

45.00 

291 

1,50 

1.40 

abn 

c 

okt 

50,00 

500 

- 

1,00 

ah 

c 

apr 

90,00 

359 

4,70 

6.50 

akzo 

c 

apr 

150,00 

398 

9,50 

10,00 

akzo 

c 

apr 

160,00 

1729 

5,00 

530 

akzo 

c 

apr 

170.00 

584 

2.20 

2.30 

akzo 

p 

apr 

150,00 

439 

4.30 

430 

amev 

c 

apr 

55.00 

342 

3,60 

330 

amev 

c 

jul 

60,00 

1053 

2.30 

2,10 

amev 

p 

jul 

50,00 

1032 

1.50 

1.30 

dFI 

c 

feb 

210,00 

1324 

2.20 

130 

dFl 

p 

feb 

205.00 

257 

1.90 

1,80 

eoE 

c 

feb 

265,00 

670 

5,70 

6.00b 

eoE 

c 

feb 

270,00 

367 

3,70 

3,70 

eoE 

c 

mrt 

255,00 

500 

15.40a 

16,00a 

eoE 

c 

mrt 

275,00 

326 

3,90 

4,30 

ecE 

p 

feb ‘ 

255,00 

281 

1,60 

1,40 

eoE 

p 

feb 

260,00 

286 

2,70 

2,40 

eoE 

p 

feb 

265,00 

944 

4,70 

3,60 

eoE 

p 

mrt 

255,00 

259 

3,00 

2.10 

eoE 

p 

mrt 

260,00 

401 

5,00 

4,0flb 

hoog 

c 

apr 

70,00 

269 

7,80 

7,70 

hoog 

c 

apr 

75,00 

430 

5,20 

4.80 

hoog 

p 

jul 

75,00 

420 

6.50 

6.50b 

kim 

c 

apr 

40,00 

375 

3.70 

4,86 

kim 

c 

apr 

45,00 

1559 

1.50 

130 

kim 

p 

apr 

45,00 

509 

3,50 

2,60 

knP 

c 

apr 

50,00 

595 

230b 

2,50 

knP 

c 

jul 

50,00 

286 

3,20 

3,50 

obl 

p 

nov 

97,50 

1000 

0,50 

0,50 

phil 

c 

apr 

40,00 

731 

0.80 

0,80 

phil 

c 

jul 

40,00 

297 

1,30 

1,20 

phil 

p 

apr 

35,00 

665 

1,60 

1,60 

olie 

c 

apr 

115,00 

282 

10,50 

11,20 

olie 

c 

apr 

120,00 

734 

6,80 

730 

olie 

c 

apr 

125,00 

1840 

3,70 

3,80 

olie 

c 

apr 

130,00 

1472 

1,80 

2,00 

olie 

c 

jul 

125,00 

268 

4,50 

5.20 

olie 

c 

jui 

130,00 

637 

3,00 

3,00 

olie 

c 

o91 

105,00 

812 

24,50 

24.80 

olie 

c 

o92 

135,00 

1051 

10,30 

11,50 

unil 

c 

apr 

120,00 

501 

9,90 

11,20 

unil 

c 

apr 

140,00 

615 

1.30 

1.80 

uml 

c 

o91 

100,00 

368 

36.00a 

38.00 

uml 

p 

apr 

130,00 

607 

6,20 

530 

VOC 

c 

jul 

40,00 

300 

1.50 

1,50 

VOC 

c 

okt 

40,00 

304 

- 

2,00 

VOC 

p 

okt 

40.00 

328 

- 

5,50 

wes 

c 

apr 

90,00 

735 

1.90 

2,40 


a=laten g=bieden-)-ex-<li«. 

bobleden h=latan-i-ex-div. 

c=ei-claim k=gedaan-)-h 

d=ei-dmdend l=gedaan-eg 

e=gedaan-)-bieden vk=$lotkoar$ vorige dag 
1=gedaan-e laten sk-slotkoers gittarnn # Loes Maasdijk, Edwin Kutten en Frank Masmeijer in ’Din- 
ges\ (Nederland 1 - 19.29 uur) 


Nederland 1 


13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

NCRV 

15.30 James Herriot. Engelse serie. 
Afl.: Oost West, Thuis Best. De die¬ 
renarts uit Hemsfield vraagt of James 
hem wil vervangen. James komt er 
snel achter, dat zijn collega het niet zo 
nauw neemt met de voorschriften, 
(herh.). 

16.20 (TT)Ja Natuurlijk. Presentatie: 
Karin de Groot m.m.v. Antoon van 
Hoof en Piet STeltman. (herh.). 

17.10 ••Weerklank. Muziekprogram¬ 
ma. (herh.). 

17.30 Journaal. 

17.44 De KIds. Canadese jeugdserie. 
Afl.: Joey en Liz. Joey heeft een oogje 
op het nieuwe meisje Liz. Hij is ervan 
overtuigd, dat zij hem ook helemaal 
ziet zitten. 

18.11 De stuntels. Tekenfilmserie. 


Duitsland 1 


09.45 ZDF-info Verbraucher. Weg¬ 
wijzer door het labyrinth van aanbod. 
Vandaag: het keukenfornuis. 

10.00 Heute. 

10.03 Topkapi. (herh ). 

12.00 Denkmal. 

12.55 Persoverzicht. 

13.00 Heute. 

14.40 ••Teletekst-overzicht. 

15.00 Tagesschau. 

15.05 Sinha Moca • die Tochter des 
Skiavenhalters. Braziliaanse serie. 
Afl.76. 

15.30 Berlin - Ecke Bundesplatz. Se¬ 
rie portretten. Af 1.6: Menschen auf 
dem Weg ins Jahr 2000. 

16.00 Die Trickfilmschau. 

16.15 Spass am Dienstag. Kinder¬ 
programma met Werner en Zini. 

17.15 Tagesschau. 

17.25 Das Nest. Afl.: Gut gemeint. 
18.00 Wenn Kuii kommt. Serie. Afl.: 

Der Mann im Kyffhauser. 

18.26 Tagesschau. 

18.30 Hier und Heute. 

18.52 Immer, wenn sie Krimis 
schrieb. Amerikaanse detectivese- 
ne. Af!.: Nicht schuldig?. 

19.58 Programma-overzicht. 

20.00 (TT)Tagesschau. 

20.15 Dingsda. Quiz met Fritz Egner. 
21.00 Report. Informatie, beelden en 

achtergronden. 

21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.: 
Skandal. 

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten. 
23.00 Kulturwelt. Neapel, documen¬ 
taire over de Italiaanse stad Napels. 

00.00 Tagesschau. 

00.05-0p.10 Nachtgedanken. Be¬ 
schouwingen door Hans Joachim Ku- 
lenkampff. 


TV-KANALEN, 

GOLFLENGTEN 

KaDel- en CAI-aDonnees 

^oor kanalen ^le schema exploitant 

■ = zwart Wit programma 
• • = stereo geluidsweergave 
00 = tweetalig bij stereo-app 
TT = teletekst ondertiteling 


TELEVISIE 


Nederland 1: 5 26 29 46 5i 53 en 57 


Beigië/TV 1 


14.00 Schooltelevisie. 

15.00 Zonen en dochters. Australi¬ 
sche serie met Pat MacDonald, Tom 
Richards, Rowena Wallace e.a. 
Afl.661. (herh.). 

15.25 De peulschil. Vandaag: het 
weerbericht, (herh.). 

15.50 Stijl. (Herh ). 

16.50 Huizen kijken.Afl.2. (herh.). 

17.30 Johan en PierewIetTekenfilm- 
serie. Afl.1: Het onzalige land. 

17.55 Nieuws. 

18.00 Tik Tak.Animatieserie. Afl.269. 
(herh.). 

18.05 Plons. Afl.: Plons en het gloei- 
lampventje. 

18.10 Prikballon. Kleutermagazine. 
Presentatie: Francis Verdoodt. 

18.25 Carlos en Co. Magazine waarin 
poppen vertellen wat kinderen willen 
weten. Afl.: Verboden, gevaarlijk, ver¬ 
plicht. 

18.40 Bassie en Adriaan. Kinderse¬ 
rie Afl.: Spoken. 

18.45 60-Plus. Ouderenmagazine. 
Vandaag: Armand Preud'homme. 
Presentatie: Connie Neefs. 

19.25 Lotto-winnaars, mededelin¬ 
gen en programma-overzicht. 

19.30 Nieuws. 

20.00 Buren. Australische serie met 
Francis Bell, Dasha Blahova, Peter 
O Brien e.a. Afl.49. 

20.20 Fanclub. Ben Crabbé presen¬ 
teert nieuw talent Vandaag: Peter 
Colpaert met Roodkapie en de boze 
wolf. 


18.15 Ducktales. Tekenfilmserie van 
Walt Disney. Afl.: Alle eendjes vlie¬ 
gen. 

18.37 Alex. Tekenfilmserie. 

18.42 Kleine Isar. 18-delige geteken¬ 
de serie naar het gelijknamige boek 
van Bertus Aafjes. Afl.: Is alles voor¬ 
bij? Al jaren zijn de kleine Isar en zijn 
ezeltje Asinus op zoek naar de Ko- 
ning van de Wereld, (herh.). 

19.00 Journaal. 

19.19 (TT)Drempels weg. Actiejour- 
naal. Presentatie: Dick Passchier. 

19.29 Dinges. Spelprogramma. Pre¬ 
sentatie: Frank Masmeijer. 

19.54 Cosby show. Amerikaanse co- 
medy-serie. Wanneer Claire ontdekt, 
dat zij niet meer in haar uitgaansjurk 
past, komt ze in actie. 

20.19 A different world. Amerikaanse 
comedyserie. De laatste week van 
het studiejaar is aangebroken. Dus 
probeert Dwayne een afsprakje met 
Denise te maken. 

20.50 Murder she wrote. Serie. Afl.: 
Spiegelbeeld. Jessica is getuige van 9 Fritz Egner in ’Dingsda’. 
(Duitsland 1 -20.15 uur) 


Duitsland 2 


09.45 Zie Duitsiand. 1. 

13.15 Mensch und Natur - das Kli- 

ma. Serie over de invloed van de na¬ 
tuur op de mens. Afl.: Uriaub vom ka- 
putten Klima. (herh.). 

14.45 Von Weimar nach Bonn. Serie. 
Afl.: Der schone Schein. 

15.45 Programma-overzicht. 

15.55 Heute. 

15.58 Siebenstein. Serie. Afl.: Ein 
Küsschen für Rudi. (herh.). 

16.20 Logo. Kinderprogramma. 

16.30 Bas-Boris Bode. Serie van 


de laatste woorden van een huur¬ 
moordenaar. Deze bekent iemand 
vermoord te hebben, maar de ver¬ 
moorde blijkt nog springlevend te zijn. 

21.37 Hier en nu. Actualiteitenrubriek. 

22.30 Journaal. 

22.40-23.50 Rondom Tien. De vol¬ 
maakte mens. Henk Mochel praat 
met ouders die geconfronteerd wer¬ 
den met de keuze: geen kind of (mo¬ 
gelijk) een gehandicapt kind. 


Nederland 2 


Nederland 2; 31 33. 35. 49. 54, 56 en 60 

Nederland 3: 23. 32. 34. 43. 48. 52 en 59 

Duitsland 1: 9. 12. 24 en 46 

Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37 

Duitsland 3 WEST: 39, 48. 50, 55 en 58 

Duitsland 3 (SWF): 40 55 en 56 

Belgie/TV 1; i o en 44 

België TV 2: 25 en 47 

Belgiè RTBF 1: 3 er 8 

BelgiëTelé 21: 28 en 42 

RTL Plus: 7 26, 36.46 en satelliet 

Sat 1: satelliet 

3 Sat: satelliet 

SSVC; 33 40 49 en 59 

Sky Channel: satelliet 

Super Channel: satelliet 

TV 5; satelliet # Willam Lucas in 'Black 
Beauty’. (België/TV 1 -17.30 
uur) 

20.30 Wij en de andere dieren. Britse 
documentaire reeks. Afl. 12 : Tijdreizi¬ 
gers. 

21.00 Gezondheid. Maandelijks ma¬ 
gazine. Hoofdthema: Cholesterol. 
Presentatie: Karla Rodts, Dr. Toon 
Goossens en Piet de Valkeneer. 

21.40 De opwachting van de 50 prij¬ 
zen van Jos Ghijsen. Introductie van 
een nieuw spelprogramma. 

22.15 Intermezzo. 


13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

TROS 

16.00 Fleur. Gevarieerd televisie- 
weekblad. Presentatie: Mireille Be- 
kooy en Tetske van Ossewaarde. 

17.00 Hallo...met de TROS! Kijkers 
bellen met programmamakers. Pre¬ 
sentatie; Marlot Bloemhard en Freek 
Simon. 

17.30 De bal is rond. Jeugdvoetbal- 
programma in samenwerking met de 
K.N.V.B. Deel 6 . 

18.00 «eTROS popformule. Muziek¬ 
programma gepresenteerd door Mar- 
tijn Krabbé en Mariska van Kolck. 

18.40 Toekomst in telecommunica¬ 
tie. Cursus over telecommunicatie 
gepresenteerd door Chriet Titulaer. 
Afl.9 (slot). 

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: De de¬ 
monstratie. 

19.00 Familie Oudenrijn. Nederland¬ 
se serie. Afl.; Liefde en lees. Clara 
valt van haar stokje als zij hoort dat zij 
een half miljoen heeft gewonnen. 
Opa gaat met de kinderen naar de 
verkeersmarkt. Martin raakt buiten 
westen door toedoen van Tarzan en 
veroorzaakt zo de nodige paniek. 

19.25 Linda. Gevarieerd magazine. 
Presentatie: Linda de Mol. 

20.00 (TT)Journaal. 

20.29 Derrick. politieserie. Afl.: De 
ooggetuige. Er vindt een overval 
plaats op een kantoorgebouw, waar¬ 
bij een bewaker wordt doodgescho¬ 
ten. Derrick verhoort Erich Schuster. 
Deze man heeft verdachte geluiden 


Justus Pfaufe en Harry Baer. Afl.; Der 
Junge, den es zweimal gab. 

16.55 Heute. Aansl.; Aus den Lan- 
dern. 

17.10 ••Tele-lllustrierte. Actualitei¬ 
ten, sport en amusement. 

17.45 Der Landarzt. Serie. Afl.; Aus 
alten Zeiten. 

18.20 Der Landarzt Vervolg. 

18.58 Programma-overzicht 

19.00 Heute. 

19.30 Die Reportage. Konzerne im 
Kaufrausch - Konzentration im Ein- 
zelhandel, reportage over de overna¬ 
me van de detailhandel door grote 
concerns. 

20.15 Wo die alten Waider rau- 
schen. Duitse speelfilm uit 1956 van 
Alfons Stummer, met Willy Fritsch, 
Josefin Möhner e.a. 

21.45 Heute-Journal. 

22.10 BDas kleine Fernsehspiel. 
Zimmer 36, Zwitserse speelfilm uit 
1988 van Markus Fischer, met Babett 
Arens, Peter Cieslinski, Anne Marie 
Blanc e.a. 

23.35 Francois Villon. Das grosse 
Testament. Tv-produktie van de thea¬ 
terbewerking Testament van Villon 
door Ernst Stankovski. (herh.). 

00.45-00.50 Heute. 


Duitsland 3 West 


07.55 Teie-Gymnastik. (1/6). 

08.10 Schooltelevisie. 

09.10 Sesamstraat 
09.40 Teiekolleg II. Cursus Duits. Les 
16. (herh.). 

10.10 Schooltelevisie. 

16.35 Teletekstoverzicht 
17.00 Schooltelevisie. 

17.30 Korkmaziar. Serie over een 


RADIO 

Radio 1; 95.3 en 100.3 mHz, 747 kHz (402 m) en 
1251 kHz (240 m) 

Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 19 00-7 00 ook 
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1) 

Radio 3: 103,9 en 90.9 mHz 

Radio 4: 98 7 en 94 5 mHz 

Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m) 

Omroep Limburg: 95 3 en 102,1 mHz 

BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7- 

97.5 en 97,9 kHz) 

Belg.'Rundfunk: FM 5 26 en 45 
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en 
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz) 
WDR 4: 93.9 en 91 9 mHz 


22.25 Kunst-zaken. 

22.30 Nieuws. 

22.45 Marcei Proust. Film van Niger 
Wattis, met Roger Nees, Paul rey- 
nolds, Eleanor David e.a. 

23.45-23.50 Coda. Nocturne, van 
T^aikovsky, uitgevoerd door Michel 
Dispa, cello, en Janine Van Mever, 
piano. 


België/TV 2 


19.00 Zonen en dochters. Australi¬ 
sche serie. Afl.662. 

19.23 Tweemaal zeven. Kort tv-spel- 
letje met Mark Demesmaeker. 

19.28 Programma-overzicht 

19.30 Nieuws. 

20.00 De drie wijzen. Quizprogram- 
ma. Panelleden: Guy Mortier, Koen 
Crucke en Tom Lanoye. Presentatie: 
Daniël van Avermaet. 

20.50 Uitzending door derden. Pro¬ 
gramma van de Vlaams-Nationale 
Omroepstichting. 

21.35-22.05 Soepel werken. Werken 
in crisistijd, 3-delige serie. Deel 2. 
Presentatie: Wim Schamp, (herh.). 


België/BTBF 1 

14.00 Schooltelevisie. 16.50 Schoolte¬ 
levisie. 17.45 Vacaturebank. 18.00 
Nouba nouba, met Les tripodes en Stri- 
py. 18.30 Jamais deux sans toi, geva¬ 
rieerd informatief programma. 19.00 
Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir, Waal¬ 


gehoord en de bewaker daarop op¬ 
merkzaam gemaakt. Maar al snel 
wordt getwijfeld aan de geloofwaar¬ 
digheid van Schuster. 

21.35 TROS TV-show. Talkshow van 
Ivo Niehe. 

22.35 TROS Aktua. Actualiteiten ma¬ 
gazine. 

23.10 Marblehead Manor. Ameri¬ 
kaanse comedy-serie. Afl.: Gelukkig 
getrouwd. De heer des huizes is in 
paniek. Uit angst iets verkeerd te zeg¬ 
gen bij een diner nodigt hij Dwayne en 
zijn vrouw ook uit. Maar Dwayne heeft 
geen vrouw, al doet hij zich wel ge¬ 
trouwd voor. 

23.40-23.45 Journaal. 


Nederland 3 


NOS 

09.00-09.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.30-12.00 Schooltelevisie. Les 10. 
13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


17.15 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

17.30 Journaal. 

17.45 Sesamstraat. 

18.00 Medelanders, Nederlanders. 
Italianen Terrazo-werkers. (herh.). 

18.30 You’re welcome! Cursus En¬ 
gels. Les 13. 

19.00 (TT)Het klokhuis. 

19.15 (TT)Jeugdjournaai. 

19.25 TV-3. Gevarieerd magazine. 

20.00 Journaal. 

20.29 Van Gewest tot Gewest. On¬ 
derwerpen: 1 . Wonderverf in Gronin¬ 
gen. 2. Verdwijnt de veldpolitie? 3. 
Kuren op de Cauberg. 

21.05 Uit het NOS-Archief. Het Or- 
lando Kwartet speelt het strijkkwartet 
in Es, opus 12, van Mendelssochn. 
(herh.). 

21.30 Het Europa van het Gulden 
Vlies. Documentaire. Afl.; De verbrij¬ 
zelde droom (1454-1477). 

22.30 Journaal. 

22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen¬ 
taire rubriek. 

22.55-23.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


RTL Plus ^ Horst Tappert en Fritz Wepper in ’De ooggetuige’. (Neder¬ 
land 2 - 20.29 uur) 


Turkse familie in Duitsland. Afl.4; Der 
Verdacht. 

18.00 Teiekolleg II. Cursus wiskunde. 
Les 30. 

18.30 Sesamstrasse. 

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal 
magazine met nieuws en sport. 

19.40 Raamprogramma van de re¬ 
gionale studio’s. 

20.00 Weltweit. 

20.45 Nonstop nonsense. Sketches 
van en met Dieter Hallervorden. 
Afl. 15: Didi als Taxifahrer. 

21.30 West 3 aktuell. 

21.45 Plus 3. Economisch magazine. 
22.15 Landesspiegel. Ich bin, ich bin 

ich, reportage over gehandicapte en 
niet-gehandicapte kinderen in een 
speeltuin. 

22.45 Drei vor Mitternacht. Aansl.; 
Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


08.30 Teiekolleg II. Cursus algebra. 
Les 30. 

09.00-10.50 Schooltelevisie. 

16.25 Geschichte von Rom zum 


Rhein. Die Romer, serie. Afl.: Leben 
in der Stadt. 

16.55 Eingriffe in den Naturhaus- 
halt. Informatieve serie. Afl.; Zum 
beispiel Assuan: Der Hcxhdamm. 

17.10 Erdkunde - Beyond the chan¬ 
nel. Afl.; Wales. 

17.30 Teiekolleg II. Cursus Algebra. 
Les 30. (herh.). 

18.00 Sesamstraat. 

18.29 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.; Au 
Backe!. 

18.31 Welt der TIere. Natuurserie. 
Afl.: Prariehunde. 

18.56 Das Sandmannchen. 

19.00 Abendschau Bliek ins Land. 
Aansl.: Rheinsender. 

19.30 Dörfer in Europa. Afl.: Die Rail- 
Raiders, Auf der Suche nach den 
Kohienbauern. 

20.15 Italo Svevo und Triest. Portret 
van deze schrijver. 

21.00 Südwest aktuell • Neues urn 
Neun. 

21.15 ■ Malombra. Italiaanse speel¬ 
film uif 1942 van Mario Soldati, met 
Ina Miranda, Andrea Checchi e.a. 

23.25 Warum Christen glauben. Do¬ 
cumentaire serie. Afl.: Bei uns in Sin- 
zilien. 

23.55-00.00 Laatste nieuws. # Josefine Kipper en Carl Möhner in ’Wo die alten Waider rau 
schen’. (Duitsland 2 - 20.15 uur) 

llllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllll^^ 


06.00 Hallo Europa. 

09.10 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie. (herh.). 

09.55 Tennis. Samenvatting Austra- 
lian Open in Melbourne. 

11.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri¬ 
kaanse serie. (herh.). 

11.40 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel 
des Schicksats (1). 

11.50 Tekenfilm. 

12.00 Du schon wieder. Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: Henrys neuer Chef. 

12.30 Klassik zu Mittag, met het 
RTL-Orkest. 

13.00 Heute bei uns. 

13.10 Tennis. Australian Open vanuit 
Melbourne. 

15.45 Netto - Ihre Wirtschaft heute. 
Economisch maagzine. 

15.55 RTL Aktuell. 

16.05 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: 672. 

16.55 RTL aktuell. 

17.00 Tennis. Samenvatting Austra¬ 
lian Open in Melbourne. 

17.55 RTL Aktuell. 

18.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.; Spielen Sie Billard, 
Mr. Redman? 

18.45 RTL aktuell. 

19.02 Karichen. 

19.10 Knight rider. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.; Der unheimliche Mönch. 

20.00 Ihr Wetter. 

20.10 Der Chef. Amerikaanse serie. 
Afl,: Das Geisterschiff. 

21.05 Crime Story. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.: Zwischen den Fronten. 

22.00 RTL aktuell. 

22.25 Tennis. Samenvatting Austra¬ 
lian Open in Melbourne. 

22.35 Eine Chance für die Liebe. 

23.10 Killing Machine. Amerikaanse 
speelfilm uit 1974 van John Trent, 
met Ernest Borgnine, Michael J. Pol- 
lard. Hollis McLaren e.a. 

00.40-00.50 Betthupferl. 


SAT1 


06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00 
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over¬ 
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Das Ge- 


SSVC 


12.30 For Schools: Science - start 
here. Afl. Surviving Cold weather. 

12.45 For Schools: Zig Zag. Afl.; 
Wildlife Safari. Attack and Defence. 

13.05 Children’s SSVC. The Raggy 
Dolts. 

13.20 Rainbow. Serie met Geoffrey, 
Zippy, George en Bungle. 

13.35 Give us a clue. Nieuwe serie 
met gastheer Michael Parkinson en 
teamleiders Lionel Blair en Lizza 
Goddard. 

14.00 News and Weather. 

14.30 Neighbours. Serie. 

14.50 International Pro-Celebrity 
Golf. De profs zijn Lee Trevino en 
Sandy Lyle ert hun partners vandaag 
zijn Jimmy Taruck en Tom 0’Connor. 

15.40 Children’s SSVC. Afl.; Playbox. 

16.00 The Sooty Show. Er gebeuren 
vreemde dingen in deze show en 
vandaag vormt daarop geen uitonde- 
ring. 

16.20 The Best kept secret. The time 
of your live, verteld door Elaine 
R. Smith. 

16.35 Bad Boyes. Serie. Afl.: In dan- 
ger. 

17.05 Blue Peter. Met Mark Curry, 
Caron Keating en Yvette Fielding. 

17.30 The Blockbusters. Gepresen¬ 
teerd door Bob Holness. 

17.55 The Flying Doctors. Afl.: Into 
the future. 

18.45 News and Weather. 

19.00 Wish you were here....? Zes 

schoolmeisjes gaan op vakantie naar 
Mikonos om daar hun eindexamen te 
vieren. 

19.25 Blankety Blank. Spelshow met 
Les Dawson. 

20.00 Tomortow’s world. De laatste 
ontwikkelingen in de wereld van de 
wetenschap en technologie. 

20.30 Eastenders. 

21.00 Streets apart. Nieuwe serie met 
James Hazeldine en Amanda Red¬ 
man. 

21.30 Colin’s Sandwich. Komische 
serie met Mei Smith. 

22.00 News and Weather. 

22.30 Film ’89. Magazine. 

23.00-23.55 Rugby Special. Hoogte¬ 
punten. 


se actualiteiten. 19.25 Lotto en Joker. 

19.30 Journaal. 20.00 Actuaiités a la 
une. 20.05 Doublé sept, spelprogram¬ 
ma. 21.20 Planète des hommes, docu- 
mentaireserie. Afl.; Steelbands de trini- 
dad. 22.10 Journaal. 22.45-00.25 Ciné 
Club de minuit; Cycle Alain Tanner: 
Une flamme dans mon coeur, Franz- 
Zwitserse speelfilm van Alain Tanner. 
eres, Aziz Kabouche, Jean-Yves Ber- 
thelot, e.a. 


Belaië/Télé 21 

19.00 Shéma Israël. Presentatie; Diane 
Perlsztejen. 19.30 Journaal met simul- 
taanvertaling in gebarentaal. 20.00 Ci- 
né-Club de l’Europe: Mon cher petit vil- 
lage. Tsjechische speelfilm uit 1985 
van Jiri Menzei, met Janos Ban, Marian 
Labuda, Rudolf Hrusinksy, e.a. 21,45- 

22.40 Tanner 88 , 6 -delige Amerikaan¬ 
se serie met Michael Murphy, Pamela 
Reed, Cynthia Nixon e.a. Afl.3: Moon- 
walker and Bookbag. 


TV5 


16.05 Bréves. 16.10 L'Homme Au Képi 
Noir. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00 
Récréation. 17.30 Des chiffres et des 
lettres. 17.55 Brèves Météo Europée- 
ne. 18.00 Faut Pas Rêver. 19.30 Papier 
glacé. 20.00 Sports magazine. 21.00 
Ciel Mon Mardi. 22.00 Journal télévisé. 

22.30 Météo Européene. 22.35 Ciné- 
Club. 00.30-00.45 Apos. 


Radio 1 

Ell< hee) uur nws. 7.04 Echo-maga- 
zine 7 15 Het levende woord. 7.30 
Nieuws. 7.33 Echo-maagzine. 8.09 
Echo-magazine. 8.45 Kruispunt. 
9.06 Met de KRO, met Anne. 10.06 
M/V-Magazine. 11.06 Echo-maga¬ 
zine 12.06 KRO's Schone Kun¬ 
sten. 12 56 Meded voor land- en 
tuinb 13 09 Echo-magazine. 14.06 
Veronica Nieuwsradio. 19.03 Vero- 
nica nieuwsradio extra. 20.02 BO¬ 
RAT, gespeld B O.R.A. accent aigu 
T 21.02 De radiovereniging. 22 02 
De Vlaamse connectie. 23.05 Met 
het oog op morgen. 0.02-7.00 De 
nacht klinkt anders; 1.02 Muziek in 
de nacht; 5.02-7.00 VARAs Och¬ 
tendhumeur. 

M Radio 2 

= Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's 
radiojourn£ial met 7.30 en 8.30 
Nws.overz. 8.04 Actual. 8.25 Fi- 
= nanc. nws. EO; 9.04 De muzikale 
= fruitmand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30 
Ik zou wel eens willen welen. 12.04 
Lunchtime-magazine. 13.04 Tijd¬ 
as sein. 13.30 Als nrrensen verande- 
=: ren 13.54 EO-Metterdaad hulpver- 
lening. 14.04 De plantage met om 
= 14.04 Soortgenoten; 14.48 De jazz 

van Pete Felleman; 15.04 Het 
spoor, met Cheerio en Aan de slag; 
15.50 Margreet Dolman; 16.04 
Ischa. 16.53 Vrije geluiden. 17.04 
De Plantage, met om 17.04 Planta¬ 
ge magazine. 18.30 Meningen; 
19.03 Plantage magazine. 20.02- 
07.00 Zie Radio 1. 


Radio 3 

Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00 
VARA's verrukkelijke dinsdaa 6.02 
Holland wordt wakker! 9.04 Rigter. 
11.04 Angellque. 12.04 VARA's 
Steen & Been Show. 14.04 Twee 
meter de lucht in. 16.04 De verruk- 


schaft. 09.35 Mr. Magoo, Afl.: Mr. 
goo und Robin Hood. Deel 3. 1“'^ 
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospi» 
Afl.: Kampf um Mitch. 10.50 Kochen^ 
SAT 1.11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 \rnjr 
kus der drei Manegen. Amerikaaj^ 
filmkomedie van Joseph Pevney. 
Dean Martin, Jerry Lewis, Zsa 
bor e.a. 13.00 Tele-Börse. 

Horoskop. Aansl.; Programma-o''^ 
zicht. 14.05 Jackie und Jill. Die Bare 
kinder vom Berg Tarak. Aft.: 

14.30 ■ Lassie. Afl.: Der Pinguin. 

Der Goldene Schuss. 15.05 G®']?e|| 
Hospital. Afl.: Enttauschungen. 
Teletip Natur. 16.00 Mein Freund T® 
di. Afl.; Ein Leben voller Gefahr^ 

16.25 Der Goldene Schuss. 

Leute von der Shiloh Ranch. Afl.: 
Chance für das GroBmaul. 17.35 SA i 
Bliek. 17.45 Bezaubernde Jeannie. 

Ein Hundeleben. 18.15 Glücksr^ 

18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Weerbe^ 
Aansl.: Gewinn in SAT 1. 
non. Afl.: Wettlauf um die Beute. 20- 
SAT 1 Bliek. 20.10 Special ! 

Australische serie. Afl.; TrojaniSP" ; 
Pferde. 21.00 SAT 1 Bliek. 21.10^ 
Hafenkneipe von Tahiti. Amerikaai^ 
speelfilm uit 1962 van John Ford, l’jr 
John Wayne, Lee Marvi, Elizabetti 
len, Jack Warden, Cesar Romero ®-^ 

22.55 SAT 1 Bliek. 23.00 Kommiss^ 
- Drei goldene Schlangen. Duits/l^ 
liaanse politiefilm uit 1968 van 
Mauri met Tony Kendall, Brad Ha^ 
Siegfried Rauch e.a. 00.30-00.40 ™ 
grammaoverzicht. 


3 SAT 


14.15 Programma-overzicht. 

Stern, Zukerman und Rosé in der ^ 
negie Hall o.l.v. Zoltan Kodaly. j 
J ean Sibelius; Konzert für Violin® 
Orchester. 16.05 Weltsprache Mu®* 
17.05 Musik zum Traumen. 'A/olf9^ 
Amadeus Mozart: Rondo aus der 
nade. 17.15 Heute abend in 3sat. 
Mini-ZiB. 17.30 Tele-Zoo. 18.00 BJg 
aus der Schweiz. 19.00 Heute. 

3-sat Studio. 19.30 Ich heirate eih®T |0 
milie. Afl.; Familienzuwachs. 21' 
Auslandsjournaal. Presentatie: Cla®^ 
Ruete. 21.45 Kulturjournal. V-r 
Sport-zeit Nachrichten. 22.00 Zeil 
Bild 2. 22.25 Club 2. Aansluit. 3sa 
Schlagzeilen. 


Illllill 


Sky Channel 


06.30 European Business ChanO®*' j 
07.00 Good Morning Scandinavië- , 
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club- 
08.05 The DJ Kat Show. 

09.00 Cisko Kid. 

09.30 Pound Puppies. 

10.00 ••Soft and Romantic. 

11.00 ••The Nescafe UK Tops®* 
12.00 ••Countdown. 

13.00 Another World. 

14.00 City Lights. 

14.30 Mobil Motor Sports News. 

15.00 Ritters Cove. « 

15.30 Journey to the Center of 

Earth. rt 

16.00 ••The Coca-Cola Eurocb* 
Top 50. 

17.00 The DJ Kat Show. 

18.00 Flying Kiwi. 

18.30 I Dream of Jeannie. j 

18.57 The Uniroyal Weather Rep®* 
19.00 The Ghost and Mrs. Muir- 

19.30 Boney. 

20.30 Tuesday Movie. ^ 

21.57 The Uniroyal Weather rep®^’ 

22.50 HAVOC7. 

00.00 ••Pop Formule. ^ 

00.57 The Uniroyal Weather 
01.00 Chorzempa: Organ, Piano * 
Harpsichord. 

02.00 Steve Reich. 

02.25 Bridge for Clara. 

03.25 Guitarra. ^ 

03.55 Landscape Channel Progf® 
mes for Sky. 


Super Channel ^ 

07.00 World news and business- 
08.00 Entertainment mix. Elk uur i > 

16.30 World News. 

16.30 Hot Line. 

18.30 Captain Power and tb® 
diers of the Future. 

19.00 Wanted Dead or Alive. 

19.30 Kate and Allie. 

20.00 Sportsnight. 

21.45 World News. 

22.00 Super Sports Night. 
00.00-03.00 Entertainment mix- 


kelijke vijftien. 18.04 Driespoor. 
19.03 Dubbellisjes. 20 03 Pop- 
krant. 21,03 VARA’s Vuurwerk. 
22.03 VARA's Poppodium. 23.02- 
24.00 Tracks. 

Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen 
met pianist Gerard van Blerk. (8.00 
Nws.) 9.00 Continu klassiek. 11.00 
TROS Concertzaal: Rotterdams 
Filharmonisch Orkest o.l.v. James 
Conlon m.m.v. Kees Hülsmann, 
viool 12.30 Nieuwe klassieke pla¬ 
ten. 13.00 Nws. 13.02 De klassieke 
top tien. 13,25 Première in het Mu¬ 
ziektheater; Ariadne auf Naxos, R. 
Strauss. 13.30 Belcantorium: Mig- 
non, opera van Ambroise Thomas. 
16(30 Het Kunstbedrijf. 17.00 In 
kleine bezetting. Juillard Kwartet. 
18.00 Nws. 18.02 Lied van de 
week. 18.15 Leger des Heilskwar- 
tier 18.30 Muziek in vrije tijd: 
Hoornconcours Friesland 1988. 
19.30 Kamermuziek uit de barok: 
Ensemble voor oude muziek Den 
Haag/Bctzel. 20.00 Nieuws. 20.02 
NCRV Klassiek. Radio Symfonie 
Orkest o.l.v. Edo de Waart m.m.v. 
sol 21 30 Literama. 22.30 Orgels 
in Hanzesteden (6), 23,25-24.00 
Kamermuziek Jan Gruithuyzen, 
piano, en Marinus Hintzbergen, 
klarinet. 

Radio 5 

6 30-6.49 Scheepv - en marktbe¬ 
richten en uitgebreid weerber, 9.00 
Nws. 9.02 NOS Sportief 9.25 Wa¬ 
terstanden, 9.30 De creatie. 10.00 
De wereld zingt Gods lol. 10.50 
Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55. 
12.00 Nws. 12.05 Do verdieping. 
13.00 Nws. 13.10 Nederland en 


radio j 


zijn buren. 13.30 Rondom het 
Woord. 14.00 NCRV-Leerspiegel, 
met om 14.00 NCRV-Leerhuis. 
14 10 Dagvaardig 14.30 Zelf mode 
maken. 15.00 Schone wereld. 
16.00 Op de rand van het recht 

16.30 NOS Ombudsman. IN- 
FORM. V.D. RIJKSOVERHEID: 
17.35 Postbus 51. 17.55 Meded. 
en Schippersberichten. 18.00 Nws. 

18.10 Vers op vijf. 18,20 Uitz. van 
de RPF 18.30 Vertel me wat. 18 40 
Taal en teken. 19.00 Progr. voor 
buitenl. werknemers. 20.30 Oude- 
renwijzer. 21.00 Ca va? 21.30 La¬ 
tijn 22.00-22.30 Troyaanse oorlo¬ 
gen. 

Omroep Limburg 

7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim¬ 
burg aktueel, gast van de dag en 
muz. 8.05, 9.02, 10.02 en 11.02 
Kort nws 12.05-12.56 Middagma- 
gazine: Limburg aktueel. Ruilbeurs, 
agenda en muz. 13.05, 14.02, 
1502 en 16.02 Kort nws 17.02 
Reg.weerber. 17.05 Limburg aktu¬ 
eel: Agenda en muz. 17.25 Bijblij¬ 
ven; volwasseneneducatie. 17.55 
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi¬ 
gingen. 

BRT 2 

5.30 Sjapoo. (6.00, 7.00 Nws., 7.30 
Nws. en RVA-ber.) 8.00 Nws. 8.12 
NV hoop doet leven. 10.00 Nws. 
10.03 Broccoli 11.55 Mediatips, 
12.00 Limburg 1989. 13.00 Nws 

13.10 Muziekboetiek. 14.00 De ge¬ 
wapende man. 17.00 Focus. 17.10 
Het algemeen belang. 18.00 
Nieuws. 18,10 Het orgeltje van 
Yesterday. 19.00 Rockgolf. 22 00 
Nws. 22.05 Je weet het maar nooit. 


row 

23.30-2.00 Twee tot Twee. t 
Nws.) 

Belg. Rundfunk ^ 

6.30 Radiofrühstuck. 7 15 
kasten. 7.30 Regionaim89^.|Q 

7,45 Veranstaltungskalender . 

Presseschau. 8.30 Besinhi ^ 
Worte 9.00 Regionalmagazin. 
Musikexpress. 10.00 Gut ^ 
legt. 11.05 Gut Aulgelegt. 

Musik bei Tisch. 12.15 
tungskalender. 12.30 “ 

schau 13.00 Ff'schauf . 
Schulfunk. Neues aus 
Hörspiele zur Einfühnjng in ^ ^5 
zialkunde. Ein Neuer Berui. ^ 
Musikzeit Heute; iMnaS' 

aus aller Welt. 15.00 
studio. 16.05 Spotlight. Ijv^ ^ 
diekiste 18.00 Mü' 

ten; BRF-Aktuell. 18 , 40 - 20.00 
sikjournal. 

Luxemburg/RTL 

5.30 Guten Morgen! 9 00 E'h p 

wie kein anderer. 11 00 'Tr^ . ^ 
elf'. 12.00 Is ja ’n Ding. 14.^ Tej|. 
16.00 Entenjagd, 17.00 ^1 

17,50 Sportshop, 18.00 MusiK^ 
19.00 Prima, 20.00-1.00 EinjufV" 
Musikprogramm. 

WDR 4 

4 05 Radiowecker. 6.05 
melodie. 9.05 Musikpaviljoë 
Gut aulgelegt l’' 
menade. 15.00 plü' 

16.05 Heimatmelodie. 
sik-Express. 20.05 
Broadway und Kudamm. o5 

sik zum Traumen. ZZ.JU" 
Nachtexpress. Umbiurgs dagblad 


Van onze showpagina-redactie 

^EERLEN - Met enige stemver¬ 
heffing en vol trots laat hij we- 

„Ik heb nu de bruid van m’n 
hromen!”. Zoiets hoort men wel 
Vaker, maar de Heerlense dis- 
kjockey Philip Smeets (35) is zó 
enthousiast over de vrouw met 

hij lief en leed gaat delen dat 
hij meteen al zijn in de loop der 
J^ren vergaarde platen de deur 
uitdeed. Tachtigduizend waren 
er dat. Voor het luttele bedrag 
Van twaalfhonderd gulden gin- 
êen die in één keer vlot van de 
hand. Behalve ’de eeuwige 
trouw’ zwoor hij zijn echtgenote 
Monique de Bock (27) bovendien 
Uog dat hij nooit meer achter de 
draaitafels zal gaan staan. Kort¬ 
om: Philip Smeets, destijds be¬ 
kend van Muziekpaviljoen 2000, 
êeeft de brui aan zijn job van dis- 
kjockey. 

opmerkelijk besluit, waar¬ 
van ook de pastoor (die het ker- 
p^lijk huwelijk sloot) en de Heer- 
j^hse ambtenaar van de burger- 
hJke stand in kennis werden ge¬ 
steld. 

Philip Smeets; „De ambtenaar 
Van de burgerlijke stand noemde 
?ris zelfs ’het bruidspaar van het 
^ar’. Kijk het zit zo,” expliceert 
de ex-dj, „achttien jaar lang bab- 
helde ik in m’n vrije tijd de 
Plaatjes aan elkaar. Leuke tijd, 
teuke tijd. Daar niet vandaan, 
hiaar ja: er zijn belangrijker din¬ 


gen en waarden in het leven. Zeg 
zelf: welke vrouw wil nu een 
man, die altijd maar onderweg 
is? Juist ja, bijna geen enkele 
dus. Daarom verruilde ik de mu¬ 
ziek voor een vrouw. Ik moet 
zeggen: ik ben nog nooit zó ge¬ 
lukkig geweest als nu en ik be¬ 
grijp nu pas goed waarom er zo 
veel over de liefde wordt gezon¬ 
gen”. 

Philip Smeets zegt dat hij tot zijn 
besluit is gekomen op een goede 
pinksterzaterdag. „Die mooie 
pinksterdag is al zo vaak bezon¬ 
gen, dat ik dus voor de zaterdag 
koos. Bovendien hoefde ik toen 
geen platen te draaien, ik had 
vrij-af’. 

De ex-dj zegt heel wat program¬ 
ma’s te hebben samengesteld 
voor KRO, AVRO en TROS. 
„Maar de meeste contacten had 
ik toch wel met Frits Spits van 
’De Avondspits’ van de NOS. 
Grote klasse die Spits, want die 
weet bijna alles van muziek”. 
Rest de vraag waarom Philip 
Smeets via de krant wil laten we¬ 
ten dat hij de vrouw van zijn dro¬ 
men heeft gevonden? Smeets: 
„Als diskjockey kon ik al mijn 
mededelingen en ideeën bij wij¬ 
ze van spreken van de daken 
schreeuwen. Maar die tijd is nu 
voorbij. Toch kennen mij tien¬ 
duizenden mensen en die mogen 
best weten dat deze Philip 
Smeets nu eens aan een huiselijk 
leventje wil beginnen!”. 


’De SJtèchneëlsJer’: 
dagelijks carnaval 


Van onze 

showpagina-redactie 

KERKRADE - Carna¬ 
val nadert met rasse 
schreden. De groep ’De 
Sjtèchneëlsjer’ uit 
Kerkrade weet daar¬ 
over mee te praten. Niet 
alleen is men momen¬ 
teel dagelijks onder¬ 
weg, maar vaak levert 
men ook een ’race’ te¬ 
gen de klok. Drie- tot 
vijfmaal per avond op¬ 
treden behoort is allang 
geen zeldzaamheid 
meer. 

D^ carnavalsgroep 
met o.a. Sjaak Kockel- 


korn, Henk Struver en 
Ed Siegers - telt mo¬ 
menteel 18 leden. Toch 
bestaan ’De Sjtèch¬ 
neëlsjer’ pas een jaar. 
Sjaak en Henk maakten 
toen nog deel uit van De 
Charly’s. Tijdens het 
bekende ’Kloone trek- 
ke’ ontstond in het vere¬ 
nigingslokaal de idee 
voor een groep, die 
hoofdzakelijk tijdens 
het carnavalsseizoen 


onderweg is met schla¬ 
gers. Samen met het or¬ 
kest van Frans Tiedtke 
(aanstaande vrijdag¬ 
avond te beluisteren in 
’Licht Limburgs’ bij 
Omroep Limburg) 

maakte men zojuist een 
muziekcassette onder 
het motto ’Tiengel Tan- 
gel’. Tijdens de Kerk- 
raadse Schlagerparade 
van carnavalsliedjes 
wist men beslag te leg¬ 


gen op een derde en 
vijfde plaats, o.a. met ’t 
Mopje. 

De eigenlijke ontdek¬ 
king (zeg maar; ’een 
nieuw seizoen, een 
nieuw geluid’) vond 
plaats bij een voorstel- 
ronde van de Bond van 
Carnavalsgezelschap- 
pen B.C.L. in Swalmen. 
Tot en met aswoensdag 
heeft men in ieder geval 
geen enkele avond (en 
soms ook geen enkele 
nacht) meer rust. Meer 
info: Akerstraat 171a, 
6466 HG Kerkrade- 
West, telefoon ® 
045-419326. 


# Ex-diskjockey PHILIP SMEETS zegt de draaitaf 
vaarwel en begint nu aan een huiselijk leventje met MOI 

QUE DE BOCK. 


Tv over kuren in Valkenburg 


VALKENBURG - In het NOS- 
programma ’Van gewest tot ge¬ 
west’, op deze dinsdagavond om 
20.30 uur op Nederland 3, onder 
meer aandacht voor het onder¬ 
werp 'Kuren in Valkenburg’. 

Aanleiding voor deze tv-reportage 
is de opening van een nieuw cen¬ 
trum voor gezondheidsrecreatie. 
Verder komen in ’Van gewest tot 


gewest’ drie Groningse kunste¬ 
naars aan het woord die, na vier 
jaar onderzoek, een verfsoort heb¬ 
ben ontwikkeld die onder invloed 
van wisselend gekleurd licht zo¬ 
danig van kleur verandert dat tel¬ 
kens een andere voorstelling ont¬ 
staat. Een serie lichtspotjes doen 
rode cirkels op een doek in gele 
driehoeken veranderen en vervol¬ 
gens in blauwe lijnen. 


De kunstenaars, die zich JDK 24 
noemen, menen hiermee tijd en 
beweging aan het schilderij te 
hebben toegevoegd. Licht- en 
verfspecialisten hebben al be¬ 
langstelling getoond voor de 
’wonderverf. Het derde onder¬ 
werp tenslotte gaat over de veld¬ 
en milieupolitie die moet nagaan 
of bedrijven zich wel aan de mi¬ 
lieuwetten houden. 


Dinsdag 24 januari 1989 • Pagina 7 


show 


DE SJTÈCHNEËLSJER 
...zó veel optredens 
dat men vaak 
een ’race' 
tegen de klok 
moet leveren... 


show/rtv 


redactie; harrie cremers 


Dramaserie van Veronica slaat aan bij kijkers 


Spi jkerhoek’ werd 
beroemd pleintj e 


Van onze rtv-redactie 

ij .^RLEN - De Spijkerhoek 
jji ^ korte tijd een beroemd 
l( *^tje geworden. Veel be- 


ende 


en onbekende acteurs 


lar- 

,3fl 

^K. 

in9 

re- 

20 

2? 


actrices hebben er voor de 
'^an een serie van dertien 
hun intrek genomen. De 
ste uitzending was het met- 
L .^^ak: 3,5 miljoen kijkers. 
^/aiddels zijn er al drie afleve- 
uitgezonden. Achter de 
Uii ^frnen ziet alles er een stuk 
j^uer indrukwekkend uit 

^altjj 

-iifg °kken die huiskamers, 
fkkamers, een snackbar en 
% ^^^ken moeten voorstel- 
• Het is er vol, krap en heet. 


op televisie. In een klein 
?et/^.^.is aantal decors op- 


oiijjp^^rhoek’ kent naast een aantal 
3 (,j®^dienden ook een paar nieuwe 
“Bv 1 gezicht dat het meest 

.j is dat van de langharige Wil- 

die de rol van motorfa- 
jja toiu. birk-Jan van de Akker ver- 
is zijn eerste te- 
(Ti jcg^^J^Produktie, en hij heeft suc- 
lt- i^irk-Jan is in korte tijd popu- 
iVoj.^®''^orden bij de kijkers. 

L ^uat hij een rol in ’Spijkerhoek’ 
®^®ud Klaver al drie jaar op 
OM/Uheel. Dat is trouwens de enige 
lij^^ding die hij in dit vak heeft ge- 
is afgestudeerd groeps- 
[Jjj voor de zwakzinnigenzorg, 
dat overeenkomsten tussen 

% acteren. „In de zwakzin- 

oj^^^l^urg ga je veel met mensen 
acteren ook het 

^ievisie toch wat anders is dan 
ondervond hij gauw genoeg, 
'^ond het verschrikkelijk toen ik 
voor de eerste keer op televi- 
Ik zat alleen maar naar me- 


minste te verbergen. Ik ben natuur¬ 
lijk ook egocentrisch, ijdel en ja¬ 
loers, maar niet in die mate.” 

In dezelfde periode dat Veronica 
’Spijkerhoek’ op de buis brengt, is 
Van der Meulen ook in de NCRV-se- 
rie 'Rust Roest’ te bekijken. Ditmaal 
speelt ze een verpleegster. „Ook die 
rol heeft weinig met me gemeen. 
Die verpleegster is weer tè lief. Ik 
zou nooit zo willen zijn. Van beide 
rollen heb ik wel wat in me, maar 
lang niet zo extreem.” 


Eerlijk 


Scène uit de tv-serie ’De Spijkerhoek’ van woensdagavond 
met WILFRED KLAVER EN MARLOU VAN STEENS. 


zelf te kijken. Maar ik heb er wel van 
geleerd. Acteren is voor driehon¬ 
derd procent werken. Je moet hon¬ 
derd procent aandacht hebben voor 
drie verschillende dingen. En als de 
opname begint, moet ik me in vijf 
minuten helemaal opladen.” 

Ooss-les 

Motorrijden kon Klaver niet voor¬ 
dat hij in ’Spijkerhoek’ kwam. „Ik 
heb voordat de opnamen begonnen 
een maand motorcrossles gehad in 
Almere. Voorheen had ik alleen nog 
maar op een brommer gereden. Het 
is niet moeilijk om tegelijk te rijden 
en te acteren. De motor helpt me 
eerder bij het spelen.” 

„Het is heerlijk om in zo’n studio 
rond te wandelen. Ik zal het jammer 


vinden als de opnames voorbij zijn. 
Er hangt een bepaald sfeertje. De 
spelers zijn heel kameraadschappe¬ 
lijk. Na een dag keihard werken 
drinken we een borreltje in de foyer. 
En ik heb een leuke rol,” besluit Wil- 
fred Klaver. „Dirk-Jan overkomt 
van alles.” 

Manouk van der Meulen draait al¬ 
weer een flinke tijd mee in de film¬ 
wereld. In ’Spijkerhoek’ is ze als de 
recalcitrante Monique Starrenburg 
te zien. Voor deze rol is ze niet te be¬ 
roerd om uit de kleren te gaan. 
„Daar heb ik niet zoveel moeite 
tïiee, met die blootscènes. Er zijn 
andere momenten die veel moeilij- 
ker zijn om te spelen. De rol van Mo¬ 
nique heeft heel weinig met mij ge¬ 
meen. Al die vieze eigenschappen 
heb ik wel, maar ik probeer ze ten¬ 


Een bekend gezicht in de serie is dat 
van Pim Peters. Hij zit al twintig 
jaar in het acteervak. Behalve wat 
incidenteel werk voor de televisie is 
Peters voornamelijk op het toneel te 
vinden. Hij staat aan het hoofd van 
een klein toneelgezelschap, dat 
voorstellingen verzorgt op middel¬ 
bare scholen. „Ik ben er heel eerlijk 
in,” antwoordt hij op de vraag wat 
hij nu liever doet. „Spelen in een 
theater is eigenlijk veel leuker. Je 
hebt daar een wisselwerking met je 
publiek en je moet knokken om de 
aandacht vast te houden. Theater is 
een hard gevecht, maar wel een 
warm gebeuren.” 

Peters praat over zijn rol alsof hij 
echt de berooide garagehouder 
Rein van de Akker is. „Mijn dochter 
is vrij naief, net als mijn zoon. Dirk¬ 
jan is verknocht aan zijn motor, an¬ 
dere zaken schieten er bij in. Ik 
kamp met grote geldzorgen. Die ko¬ 
men niet door mijn schuld. Verder 
heb ik een leuk gezinnetje om mee 
te werken. Vooral mijn vrouw is bij¬ 
zonder aardig,” beklemtoont Peters. 
„En ik ben een heel gewone, aardige 
man. Maar verstand van auto’s heb 
ik niet. Ik kan nog geen wiel verwis¬ 
selen. Daar wordt ik vaak mee ge¬ 
pest als ik het café binnen kom; 
,,Hee Pim, kun je m’n accu even na¬ 
kijken?” 


A/ Philip Smeets houdt muziek voor gezien 

Tachtigduizend platen 
in ruil voor ’n bruid 


Limburgs echtpaar in Honeymoon Quiz 


Van onze rtv-redactie 

J^ORN/BRUNSSUM - In ’Ron’s 
Quiz’ van volgende 
hiei 3 februari behoort een 

."'uakken Limburgs paartje dit- 
tv.gi kwiskandidaten. In de 

udio van Aalsmeer zijn dan 
do Lalieu en Ton Deumens van uitzending, die vanaf 21.00 uur via 
Nederland 2 wprdt uitgezonden. 

Elian Lalieu is wachtmeester eerste 
klasse bij de afdeling jeugdzaken 
van de rijkspolitie in het district 
Limburg, terwijl Ton Deumens bij 
de gemeente Brunssum werkzaam 
is als ambtenaar sociale zaken. 
Beiden traden op 9 november 


jongstleden in het huwelijk. Door 
familie (P.L.G. Lalieu uit Sevenum) 
werden Elian en Ton - zonder voor- 
asfgaande kennisgeving - voor 
Ron’s Honeymoon Quiz opgegeven. 
Uit in totaal 17.000 aanmeldingen 
werden 200 echtparen geselecteerd. 
Uiteindelijk bleven 24 paren over 
voor acht uitzendingen. Onder hen 
waren Elian en Ton. 


Ontslagen bij VARA op komst 


Van onze rtv-redactie 

en'kl^SUM - Bij de VARA sta 
9e arbeidsplaatsen 

Onrifi k ' omroep is in vergaan 

over H ^"^^uepproduktie Bedi 
Va Ra ''^^^'^uur van haar studio. 1 
echter dat het NOB 1 

^eernr^nV werkt, ovi 

üitfi„ ook zal gebeuren, 

^ st twijfelachtig. 

heeM onder het VARA-perj 
ijlings beleg 
ÊNv *^^^ug van de Dienstenbo: 
• iJe ontslagen vallen bij de c 


dersteunende diensten, waaronder 
de studiodienst, de bewakings¬ 
dienst en de restauratieve voorzie¬ 
ningen. ^ 

Volgens FNV-bestuurder Klaas 
Koornstra gaat het om in totaal 35 
tot 40 arbeidsplaatsen. 

„De situatie bij het NOB is op dit 
moment uiterst onzeker. Er moeten 
ruim 800 van de drieduizend ar¬ 
beidsplaatsen verdwijnen. Ik kan 
me nauwelijks voorstellen dat bij 
een dergelijk overschot aan perso¬ 
neel het NOB genegen is VARA- 
personeel in dienst te nemen. Te¬ 
meer omdat hét NOB juist de eigen 


afdelingen bewaking èn restauratie¬ 
ve voorzieningen wil afstoten. 
VARA-voorzitter Marcel van Dam 
heeft het personeel al laten weten 
dat, als het NOB de studieruimte 
niet wil huren, het slot op de deur 
gaat en de mensen op straat komen 
te staan. De VARA heeft toch, zeker 
in arbeiderskringen, een bepaalde 
historie. Dan mag je toch niet op 
deze manier met je personeel om¬ 
gaan.” Koornstra wil binnenkort 
spreken met zowel het VARA-be- 
stuur als de NOB-directie. 

Volgens een woordvoerder van de 
VARA is het aantal van 35 onjuist. jojo Swingband 
in Casino 
Treebeek 

Van onze showpagina-redactie 

BRUNSSUM - De JoJo Swing¬ 
band, gespecialiseerd in zogeheten 
'Classic Swing’, treedt zaterdag¬ 
avond vanaf 21.00 uur op in Casino 
Treebeek te Brunssum. 

De in 1981 opgerichte band brengt 
muziek uit de jaren dertig en veer¬ 
tig. waardoor zij in de voetsporen 
treedt van o.a. Teddy Wilson, Lionel 
Hampton, Chuck Berry en Coleman 
Hawkins. 

De zes leden tellende jazzformatie 
maakte totnutoe twee elpees en een 
compact disc en nam met succes 
deel aan vrijwel alle grote festivals. 
Het optreden in Casino Treebeek 
vindt plaats op uitnodiging van de 
oude stijl’ jazzclub Zuid-Limburg. 


• JOJO SWINGBAND 
...swing uit de jaren dertig en 
veertig... 


iTl 


tli 


ïTili 


Sportieve winterzonnebril met slagvast 
polariserend scherm. Leverbaar in wit met 
fel-roze of in zwart met fel-gele veren. 


2Q. 


Modieuze Polaroid winterzonnebril. 
Mat-zwarte uitvoering gekombineerd 
met opvallende regenboogkleuren 


47» 


Polaroid zonnebril voor kleine winter¬ 
sporters in witte, fel-gele of cyclaam-roze 
kunststof Inclusief zijkapjes en brilkoordje 


2Q. Lichtgewicht Pearie winterzonnebril 
uitgevoerd in zwarte kunststof met 
een fel-gele of fel-roze accentlijn. 
Inclusief verwisselbare sportvefen 


HEERLEN: Geleenstraat 15, tel. 045 - 712306. SITTARD: Tempelplein 7b (tegenover Edah), tel. 04490 - 29133. BEEK: In de IVIakado, ingang Oost 
tel. 04490-76471 MAASTRICHT: Vrijthof 16, tel. 043 - 214480. 


3Q.5« 


Dat staat zeker goed, zo'n speciale 
wintersportzonnebril van Brilmij. 
Maar het staat niet alleen mooi, 
het is ook noodzakelijk om de 
ogen te beschermen tegen het felle 
licht en de UV-straling. Wij wensen 
u een zonnige wintersport toe. 


r BRILMIJ ^ 

V PEARLE VISION CENTER 7 


Zorgt goed uoor je ogen 


PUBLICATIE VAN DE 
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 
TE ’s-HERTOGENBOSCH 
INZAKE DE FAILUSSEMENTSWET. 
DEPÓT UITDELINGSLIJST: 

In het faillissement van: 

'TISSUES MONDIALES statutair gevestigd te 
Eindhoven; kantoorhoudende te 6411 HN Heerlen, 
Raadhuisstraat 48, is door de curator de uitdelingslijst 
met ingang van 26 januari 1989 gedurende tien dagen ter 
kosteloze inzage gelegd bij de griffie van de 
arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, aan de 
Beurdsestraat 30 en bij de griffie van net kantongerecht te 
Eindhoven, Stadhuisplein 3. 

Curator: mr. M.C.L.G.J. Ruyters-Stevens, 

Hoofdstraat 36, 6461 CR Kerkrade, tel. 045-452789. 

De griffier van de arrondissementsrechtbank te 
’s-Hertogenbosch, 

Drs. H.S. The. 


GELD NODIG? 

Fm.kantoor JORISSEN 


Mta ie 

96i 

Taragbetafleg (rente + afl.) 
72 k 60x 54x 

38x 

6000 

— 

118,- 

132,- 

143,- 

198,- 

12000 

186,- 

229,- 

257,- 

279,- 

389,- 

18000 

278.- 

337,- 

386,- 

418,- 

584,- 

24000 

370.- 

448.- 

515,- 

559,- 

779,- 

28000 

432,- 

526,- 

601,- 

653,- 

909,- 

42000 

644,- 

784.- 

898,- 

973,- 1364,- 


NICE-MONACO 7 Ö Q. f SSS.-_ 

vertrek 5 febr. 1989. 

Hotel Campanile met dagtrips naar 
Monaco, Grasse, Cannes, St. Paul de 
Vence. 


i 


Effect, rente vanaf 0,81% per maand 
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf 

Zeer goedkope tarieven 

* Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen 
/ 1000,- en ƒ 100.000,- mogelijk. 

e Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever. 

e Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel¬ 
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook 
vaak kwijtschelding bij Invaliditeit of WAO (vraag hiervoor 
vhjbkjverxl prijsopgave). 

e Doorlopend krediet 2% aflossing 

• Voordelige 1e, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30 

jaar. '39m 

Rm 0 d» m—r dmt 15 Jmmr vertrouwd 
(gediplomeerd) kredietintermedlelr A 


Schetsberg 54, Heerlen 
Tel. 045-721781/724132 

lid Ned. Ver Financierings Adviseurs N.V.F. 


MET CARNAVALOP RÉIS 
vertrek 5 febr. 1989. 

Hotel Arizona met dagtrips naar 
Dal van Maggia, Locarno, Como, 
Milaan, Lago Maggiore. 


Zuitien 

amr 

04406-15252 

Pier)k(‘rtstraat 44, Valkenburg 
Djt/fh/ks i/eoperid ook in 7 weekend tot 20 uur 
I Onre tiuders ///n ook bi/ elk reisburo verkrijgbaar. 


Aangeb. betrekkingen 


Nederlands bouwbedrijf 
vraagt voor Dld. omg. M. 
GlaoDach-Köln BET.- 

TIMM. en mets. Ook col. 
Ned. verz. Tel. 045-229529 of 
229548. _ 

Club 2000 in Geleen vraagt 
nog MEISJES voor week¬ 
end en voor ma. Cm vr. Tel. 
04490-42315 


SLAGERSGEZEL ge¬ 
vraagd, bekend met net 
vak, ook worstmakerij. Tel. 
afspraak: 045-252733. Slage¬ 
rij L. Huben, Kerkstraat 79, 
Brunssum. 

Goedlopend avondcafé 
vraagt nette MEISJES za,, 
zo., vervoer heen gratis. Tel. 
09-49240573510 of 09- 
49240573539 na 14 uur. 


OPRITTEN, erfverh. etc. 
vlgs. nwe. stabilisatiemeth. 
Kallen Stabilisaties, Kerk- 
rade. Tel. 045-457415. 

SCHILDERS kunnen nog 
behang- en schilderwerk- 
zaamheden aannemen. Tel. 
045-210020. 


TV/VIDEO-REPARATIE 
Görgens. Tel. 045-314122 

TRAP BEKLEDEN, rails 
hangen, gordijnen maken. 
Voordeelprijzen en vak¬ 
manschap. Gratis prijsop¬ 
gave. Schillings Interieur, 
Sunplein 39, Nieuwenha- 
gen. Tel. 045-312613. 


HANS LIPS voor timmer-, 
dak- en zinkwerk met ga¬ 
rantie. Vr. vrijbl. advies/of- 
ferte. Bel 045-453818. 

Voor al uw nieuwbouw en 
VERBOUWINGEN: bouw¬ 
bedrijf Baburek, tel. 045- 
21696^9. 


Voor alle METSELWERK 
en verbouwingen. Tel. 045- 
321252. _ 

DAKDEKKÈRSBEDRIJF 
De Nok, voor al uw dak¬ 
werkzaamheden, met de 
langste schriftelijke garan¬ 
tie. Bel voor vrijblijvende 
offerte. Tel. 045-224459. 


Bost VERWARMING B.V., DAKDEKKER 
Romeinenstr. 8, Kerkrade- klusjeswerk. Tel. 
W. Sanitair, gas, water, c.v., 218299. 
badkamers, riolering, dak- i 
werk. Tel. 045-412547. 


KINDEROPPAS biedt zich 
aan omgev. Kerkrade. Goed tehuis gezoch 
Br.o.nr. KE069, L.D., Markt mooi MOPSHONDJ 
42, 646i ED Kerkrade. 04490-38119._ 


Vraagt 

045- 


ezocht voor 


Te koop ROTTWE 
PUPS. Te bevr. 
beekstr. 157 Brunssjj g. 

hondentrimsalöJI 

Cobbenhaegen. Gra^ 
kerwcg 42, Heerlen, td- 
725260. > 


lm- en exportbedrijf vraagt 
op part-time basis ervaren 
actieve CHAUFFEUR voor 
verhuiswagen, groot iribe- 
wijs. Liefst AÓW’er of WA- 
O’er, enige kennis Frans en 
Duits en buitenlanderva- 
ring strekken tot aanbeve¬ 
ling. Eigen vervoer en tel. 
vereist. Br.ond.nr. HO 673 
Limburgs Dagblad, Kou- 
venderstraat 215, 6431 HE 
Hoensbroek. 


Hotel Hermens te Valken¬ 
burg vraagt voor zo spoedig 
mogelijk administratieve 
HULPKRACHT voor- en 
naseizoen, 20 uur per week. 
Hoogseizoen 40 uur per 
week. Soll. na tel. afspr. 
04405-2187. 


MEISJE gevr. voor privé en 1 
escort. Td. 045-420(>42. 


Welke DAMES willen zelf¬ 
standig telefoondienst run¬ 
nen? Hoge verdiensten mo¬ 
gelijk. Garantie-inkomen. 
Br. o. no. HE 081 LD 
Geerstr. 5, 6411 NM Heer¬ 
len. 


Iedereen die geïnteresseerd 
is in zijn vrije tijd een royaal 
EXTRA inkomen erbij te 
verdienen, volgens een ge¬ 
heel nieuw concept en 
ouder is dan 18 jaar, belt 
045-318722. 


GORDIJNKNIPSTER of 
-strijkster gevraagd. Gordij- 
natelier HANRO, Nieuw- 
straat 161 Hoensbroek. Tel. 
045-216740. 


Confectieatelier te Oirs- 
beek zoekt CONTROLEU- 
SE/STRIJKSTER voor hal¬ 
ve dagen -i- thuisnaaisters 
met ervaring. Tel. 04492- 
4890. I 


r 


Gevr. betrekkingen Jongedame als BUFFET- 
HULP gevr. (parttime). 
Hotel De Post, Klimmen. 
04405-1534. 


Wegens drukte, dnngend 2 
leuke MEISJES/'^OU- 
WEN gevraagd voor excl. 
club. Intem, gar.loon en 
vervoer mogelijk. Werktij¬ 
den i.o. Event. ook week¬ 
end. Wegens herh. teleur¬ 
stelling onzerzijds alleen 
beschaafde types reageren 
s.v.p. Tel. 045-419823. 

Gevr. VERKOOPHULP 
voor 3 markten per week. 
Tel. 045-225868. _ 

BARMEISJES gevraagd 
voor middag- en avond¬ 
uren Bar Ma Cherie, Helle¬ 
broek 61, Nuth 045-241829. 


NEW LOOK B.V., Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154/- 
312709. _ 

Dakdekkersbedrijf M. Haas 
is en blijft het vertrouwde 
adres voor al uw DAK¬ 
WERKZAAMHEDEN. Tel. 
045-451862. 


Rolluiken 

(Heroal-systeem) 

Zonwering 

Kunststoframen 


Th. Hendriks 


P. Greymansstraat 18 
SCHINVELD 
tel. 045-256371 

Vraag vrijblijvend 
57 prijsopgave. 


Bij beschikking van de Ar¬ 
rondissementsrechtbank 
Roermond van 5 januari 
1989 is Rozendaal, Henk 
Leo, geboren te Paramari¬ 
bo (Suriname) op 12 april 
196Ó, wonende te Roer¬ 
mond aan de Trompstraat 
nr. 2, onder curatele ge¬ 
steld met benoeming van: 
Rozendaal, Hélène Cor- 
nelli, wonende te 6045 XP 
Roermond aan de Tromp¬ 
straat nr. 2 tot curatrice en 
Rozendaal, Emest Riche- 
nel, wonende te 3077 SH 
Rotterdam aan de Moleca- 
tensingel nr. 203 tot toe¬ 
ziend curator, 
mr. J.B.Th. 
van ’t Grunewold 
advocaat en procureur 
Willem II Singel 45 
Postbus 225 
6040 AE Roermond 


goedkope 

GELD 


PWKOONüiïg^^NjNG^ 


£« ta" 

I rente bi| 
,11e loopt 


It 5200-- 

t 8000- 
111000,- 
t 15000,- 
f25 000,- 
t 30 000, 

teoooo, - 


^ T 1 t 1SO i f 

r* 244,371 f 172.2 1 I ^ 

' 357» ' 782,01 
' t 384,57 

t 696.1* I 64095 1538.23 

f 1 160,23 I «’3,,41 ' ,645.88 

1 , 1 392.28 1* ,,02652 1 


I 856.38 I 11301 


klikENVERGEIUM 
Overlijder^f’5'^0 8 bezwaar. 


TELEFOON 045 - 2510 43. 

Van 17 00 - 21 00 uur en zaterdags van 
900 i300uur06 -0227272 (gratis) 
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL OOK 
VOOR AL UW VERZEKERINGSZAKEN 
CMV BANK - BRUNSSUM - KERKSTRAAT 294 

|©GaWBANK 

'l/ Uw krediet waardig 


DONDERDAG KOOPAVOND TOT 9 U Rondom leer en prima vormgeving. Een bankstel 
dat u - in deze kwaliteit - nergens voor deze pnjs 
zult aantreffen. Als drie- en tweezitsbank geen 
J995r-, maar slechts 

Draatfauteuil, geheel bijpassend, ook extra leuk 
geprijsd. Geen J596;*, maar slechts 

In diverse kleuren leverbaar zonder meerprijs. 


}C95- . 

ms,- .54^«1 I 
Bijpassende eiken eetkamer. 

Solide kolomtafel en vier 
massief eiken zadelzitstoelen. 
Compleet geen maar voor 


W5r Eiken wandmeubei met 

veel praktische opberg- 
mogelijkheden. Nu geen 
maar moet weg 

voor 

1595 ,- 


Zo'n Dfisic 
lacht u toe, nietwaar? 
LimburgsJ f T 

agbiad voor 


os 


telijh 


m 


Dinsdag 24 januari 1989 • Pagina.^^ 


]|e LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR; RON BROWN. 

'^ÊP-EDITIEREDACTIE: HANS TOONEN. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR; 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN; 6461 ED KERKRADE, 
*^RKT 42, TEL. 045-455506; 6431 HE HOENSBROEK, KOUVENDERSTRAAT 215, TEL. 045-218555; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719. 


I 
^ ^ ^pegaai 

familie Haan aan de 
Ut 2 j?^?straat 8 in Schaesberg 
P ^ zak en as. Afgelopen 
^ maar liefst 22- 

nN d'i'ijze roodstaart-pa- 

meggeulogen. Alhoe- 
jl,l de hele buurt meeleeft, 
^ beestje het tot nu toe 

^ naar de kooi terug 

> I ^men. De familie Haan 
'a leuke beloning voor 

fl ^orki (want zo heet het 
^je) terug brengt. 

Rijven 

in^ is weer auw wieverbal 
jKerfcrade. En wel de op de 
dag van deze maand, 
^.^erkraadse camavalsver- 
^*9ing heeft een duidelijk 
j^iQtingsbeleid. Alleen ver- 
auw wiever hebben toe- 
Vraagje. Wat gebeurt er 
^ fnensen die de pech heb- 
j^dat ze ook zonder speciale 
als een auw wief uit 

Regenwoud 

I üLP® handtekeningenactie 
I het behoud van de tropi- 

i Regenwouden is gisteren 

begonnen met een toe- 
van Huub Haenen, 
j^^zitter van de stichting In- 
jJ^cotaire Milieu-actie. Hae- 
^ sprak voor de leerlingen 
/ Herlandcollege, waar 

L ‘ }nititatief voor de handte- 
^f.^jjipenactie geboren is. De 
fj^bting Interscolaire Milieu- 
ne coördineert scholen en 
ladingen bij hun acties voor 
^ i milieu en de natuur. 

^^genwoud (2) 

5* actie 'Red de bossen, red 
darde’ moet resulteren in 
miljoen handtekeningen, 
darmee de jeugd bij de Ver- 
Pei®de Naties zal aanklop- 
zodat vaart gemaakt 
^'dt met een noodplan om 
Sg, ‘^^Tdwijnen van de tropi- 
(g ® ’^^genwouden een halt toe 
bn Met ingang van 

^ ’?^dag zullen ruim 5000 
Iq ^d-Limburgse scholieren 
kn deuren gaan om de 

l^dtekeningen te verzame- 

^"Weefvlieger 

l^^ath Strik ontmoette afge- 
g pen Weekeinde toch wel op 
ha ciparte manier Abra- 

He Mechelse zweefvlie- 
jg’^ ^dg plotseling een kersver- 
pi. Abraham in een zweef- 
^d^dtuig voor zijn huisdeur 
bijeen lijkt het ge- 
p- °jP een uit de hand gelopen 
^^^^fvlucht, op een noodlan- 
naar aanleiding van te 
Vip alcoholgebruik tijdens de 
. ering van zijn vijftigste ver- 
j^.drdag. Mochten er al voor- 
Qip^^Sers zijn die nieuws- 
L ^9 naar het vliegtuig kij- 
gg^’ Math heeft geen last van 
cnÜ . minderwaardigheids- 
Integendeel. Hij 
zpifl Iedereen ontspannen en 
Q^l^crzekerd te woord. Mag 
2 q. ^el verwacht worden van 
oude rot in het zweef- 
'■^cgvak. 

^oud 

Qouden olympische me- 
Un , '^oor de Sittardse car- 
^^Isfcapel ’t Is niks en ’t 
9el^ Nou, dat zit zo. Af- 
meekeinde werd in 
’!ƒ het nationale 

ÖQyp}fJ}lckes-festival' gekou- 
h^le kapellen uit het 

Ohi moesten het thema 

zi^^Pl^che Spelen op een mu- 
en camavalistische 
Se h ^llbeelden. Het Sittard- 
ip ^^eniefce van de Rijks- 
deed dat zo goed 
^ Jnry in totaal 419 pun- 
betph’ ^Ipcen de eerste prijs 
Uit D ’^de. De concurrenten 
gen^^^da, Den Bosch en Ber- 
Veii ^dom volgden op een 
p, achterstand van 30 
niicJ'^' medaille voor ’t Is 
Oerp ^ murt niks’ werd uit- 
schp^^i door een echte olympi- 
kleiduiven- 
Sitf^^^I Schwinkels. In 
l^oeft men echter niet 
dat men de be- 
w “F* 2 :ien krijgt, 

den^ w treedt op tij- 

jn.‘ Marotte-zitting op 28 
bnr * Stadsschouw- 


Konijnen Y haasje 

Van onze verslaggever 

SCHINVELD - „Kyk pa, daar groeien konijnen aan een boom! Kan 
dat nou, midden in de winter?” 

Pa staat met een mond vol tanden. Voor hem is het ook volstrekt 
nieuw dat er konijnen in het lover groeien. En al helemaal in de win¬ 
ter... Hij kijkt omhoog, waar zes konijnen aan de takken van een mid¬ 
delgrote boom bungelen. Tuurt vervolgens nadenkend in de blauwe 
lucht en aait tenslotte zyn leergierig zoontj_e over de bol. 

„Er groeien geen konijnen aan de bomen,” klinkt het pedagogisch. 
„Hier niet en nergens. Een of andere idioot moet die erin gegooid heb¬ 
ben.” 

En verder gaat de wandeling door de Schinveldse bossen. 

Sinds afgelopen weekeinde hangen ze daar. Zes stuks, op een krui¬ 
sing van vier bospaden richting Schinvelse bossen. Morsdood, vak¬ 
kundig gevild. Met een touw aan elkaar gebonden en zo de boom in¬ 
geslingerd. 

Belangstelling voor de dode konynen is er zat. Gisteren was er volop 
toeloop van verbijsterde mensen, die naar het lugubere tafereel kwa¬ 
men kijken. Aanleiding voor de politie van Onderbanken om de ko¬ 
nijnen uit de takken te halen. Ook zal een onderzoek worden inge¬ 
steld naar de dader(s) en zijn (hun) motieven. 


Konijnen in het lover 


Foto: FRANS RADE 


Arbeidsbureaus starten vakgerichte opleiding 

Nijpend tekort gezinshulp 


Van onze verslaggever 

BRUNSSUM - Het tekort aan goed opgeleide mensen in de ge¬ 
zinszorg voor Oostelijk Zuid-Limburg is groot. Zelfs ontoelaat¬ 
baar groot, zo vindt de stichting 'Gezinszorg Brunssum/Hoens- 
broek en omstreken’. Vandaar dat deze stichting, in samenwer¬ 
king met de arbeidsbureaus van Brunssum, Heerlen en Sittard 
een vakgerichte opleiding gaat aanbieden aan MAVO/LHNO- 
scholieren. 


Via deze eenjarige opleiding, met 
^s zwaartepunt de stage, hoopt 
men het groeiende tekort aan ge¬ 
zinshulp in de beide Limburgse 
N^nstreken langzaam maar zeker te 
kunnen opheffen. De opleiding 
start in september van dit jaar. De 
eerste groep zal ongeveer twintig 
leerlingen tellen, die in juni 1990 
zullen afstuderen. Aangenomen 
mag worden dat zeker voor de eer¬ 
ste lichting vaste banen in het ver¬ 
schiet liggen. 


Zelf doen 

„We kunnen niet op de politiek blij¬ 
ven wachten,” zegt P. Goossens, 
staffunctionaris personeelszaken 
van de bovengenoemde stichting. 
„In Den Haag signaleert men wel 
dat er steeds vaker een beroep op de. 
gezinszorg wordt gedaan, maar het 
ziet er niet naar uit dat daar op korte 
termijn ook maatregelen voor ge¬ 
troffen, worden. Daarom zijn we zelf 
met een scholingsproject op de 


Geen carnaval 
in stadsschouwburg 


HEERLEN - Het is onmogelijk om 
de carnavalsbals van carnavalsvere¬ 
niging De Winkbülle in de stads¬ 
schouwburg te houden. In de eerste 
plaats krij^ de Heerlense carna¬ 
valsvereniging het geld niet bij el¬ 
kaar wat betreft de maatregelen die 
genomen moeten worden in de 
stadsschouwburg en in de tweede 
plaats zijn er problemen met de ver¬ 
zekering van personen die de bals 
bezoeken. 

Nadere berekening heeft uitgewe¬ 
zen dat het 50.000 gulden kost om de 
schouwburg aan te passen voor de 
bals. Muren moeten worden bedekt, 
kroonluchters weggehaald, etc. 
Daarnaast moet er toezicht komen. 
Alles bij elkaar weet de carnavals¬ 
vereniging net de helft van 50.000 
ton bijeen te brengen, maar dat is 
dus te weinig. 


Daarnaast vormt de verzekering een 
probleem. Als er wat gebeurt als er 
meer dan 1400 mensen in de 
schouwburg zyn (conform de 
brandveiligheidsvoorschriften) dan 
keert de verzekering niet uit als er 
persoonlijke schade ontstaat. De ge¬ 
meente moet dan zelf betalen en dat' 
risico wil ze niet nemen. 

„Het is zaak dat we zo snel mogeUjk 
na carnaval gaan praten over moge¬ 
lijkheden in de garage Canton Reiss 
voor de jaren 1990 en daarna,” aldus 
burgemeester Van Zeil in een reac¬ 
tie. 

De carnavalsbals van stadscarna¬ 
valsvereniging De Winkbülle zullen 
nu in het Baron-hotel aan het Wil- 
helminaplein worden gehouden, i 
maar niet op zondag (na de optocht)' 
want dan is de zaal daar reeds bezet. 


proppen gekomen, waarmee we als 
werkgever, weliswaar gesteund 
door de overheid, het tekort aan 
goed gekwalificeerd personeel zelf 
gaan opvullen.” 

Volgens Goossens is de druk op de 
gezinszorg de laatste jaren evenre¬ 
dig gegroeid met de bezuinigingen 
in de ziekenzorg. „Omdat in zieken¬ 
huizen en vërpleegklinieken sterk 
op de nazorg van patiënten bezui¬ 
nigd wordt, kloppen veel mensen 
naderhand bij de gezinszorg aan. 
Ook door de groei van het aantal 
zelfstandig wonende bejaarden, is 
de druk op de gezinszorg groter ge¬ 
worden. Wil je die toename opvan¬ 
gen, dan moetje allereerst meer per¬ 
soneel in te zetten. Maar ook dien je 
de opleiding aan te passen aan nieu¬ 
we omstandigheden. Vandaar dit 
project van eigen hand. Want de 
overheid weigert vooredsnog om ex¬ 
tra geld voor de nieuwe ontwikke¬ 
lingen binnen de gezinszorg uit te 
trekken.” 

Motivatie 

Maar niet alleen de toename van het 
aantal (gezins)hulpbehoevenden, 
ook het desinteresse van scholieren 
voor dit werk, is debet aan de 
groeiende druk binnen de gezins¬ 
zorg. Steeds minder middelbare 
scholieren op LHNO/MAVO/HA- 
VO-niveau staan te trappelen voor 
een baan/opleiding binnen de ge¬ 
zinszorg in het bijzonder en de zie¬ 
kenzorg in het algemeen. Oorzaken 
liggen voor de hand: hoge werk¬ 
druk, slechte salariëring, weinig 
promotiekansen. 

Volgens Goossens zal de eerste lich¬ 
ting leerlingen van de nieuwe oplei¬ 
ding ook tegen deze problematiek 
aanhikken. „Maar omdat ze beter 
opgeleid worden, kunnen ze straks 
niet alleen het werk gemakkelijker 
aan, maar worden ook hun kansen 
op meer loon en meer verantwoor¬ 
delijkheid, groter.” Wie interesse 
heeft, kan bellen met een van de 
drie bovengenoemde arbeidsbu- '1 \ - 


■- ■■■ •’ < ' c .. 


Middeldorp vervangt zieke Mulders 

Wisseling van 
wethouderswacht 
in Landgraaf # De zieke wethouder Charly 
Mulders. 


Van onze verslaggever 
LANDGRAAF - Het is vrijwel ze¬ 
ker dat CDA-fractievoorzitter Thei 
Middeldorp uit Landgraaf wethou¬ 
der Charly Mulders tijdelijk gaat 
vervangen. Mulders, ook CDA-er, is 
sinds november ziek. Voorlopig 
wordt zijn terugkeer niet verwacht. 
Formeel zal het college vandaag een 
opvolger voorstellen aan de raad. 
Maar beide coalitiepartijen, CDA en 
PvdA, hebben al ingestemd met de 
nominatie van Middeldorp. De raad 
moet de tydelijke benoeming in de 
raadsvergadering van 31 januari 
goedkeuren. Verwacht wordt dat 
Middeldorp ook de man is die het 
college zal voordragen. 

Volgens gemeentesecretaris Pen- 
nings ziet het er naar uit dat de ziek¬ 
te van Mulders nog even zal duren. 
„Gezien de werkzaamheden en de 
lopende zaken hebben wij gemeend 
het zekere voor het onzekere te ne¬ 
men, en een tydelijke vervanger aan 
te wijzen”, aldus de gemeentesecre¬ 
taris. 

• Het in aanbouw zijnde waterbassin in Schinveld 

Foto: FRANS RADE 

Jaarlijks vijf miljoen kubieke meter water 

Dik negen miljoen voor 
pompstation Schinveld 


Van onze verslaggever 
SCHINVELD - De komende ja¬ 
ren hoeft Oostelijk Zuid-Lim¬ 
burg zich beslist geen zorgen te 
maken over de hoeveelheid en 
de kwaliteit van het drinkwater. 

In de Schinveldse bossen wordt 
momenteel namelijk hard ge¬ 
werkt aan de bouw van een 
gloednieuw pompstation, dat 
ruim negen miijoen gulden gaat 
kosten. Over anderhalf j aar moet 
het nieuwe station draaien. 

De bouw van het nieuwe pomp¬ 
station is noodzakelijk, omdat de 


bestaande installaties in het 
Schinveldse bos en in het Bruns- 
sumse Schuttersveld, sterk ver¬ 
ouderd zijn. Naast het huidige 
pompstation in het Schinveldse 
bos, op een steenworp afstand 
van Nonke Buusjke, verrijst een 
geheel nieuwe installatie, die 
straks een capaciteit moet kun¬ 
nen leveren van vijf miljoen ku¬ 
bieke meter drinkwater per jaar. 
Daarmee kunnen dan niet alleen 
Onderbanken en Brunssum, 
maar ook andere gemeenten in 
de regio worden verzorgd. 

# Zie verder pagina 14 


• Thei Middeldorp, tijdelijk 
wethouder. 

Komende donderdag zuUen de coa¬ 
litiepartijen de benoeming van Mid¬ 
deldorp formeel aan de orde stellen. 
Dan ook zal het CDA de meuwe, ty- 
deUjke CDA-fractievoorzitter be¬ 
kend melken. ,Met name het argu¬ 
ment van bestuurbaarheid heeft 
zwaar gewogen,” zei Middeldorp 
gisteren. 

Het is de tweede keer in één periode 
dat Landgraaf een CDA-wethouder 
kwijtraakt. Mulders zelf volgde wet¬ 
houder Jup Erkens op, die om pri- 
vé-omstandigheden de Landgraafse 
politiek ver liet. 


Kerkraads bedrijf bouwt gokpaleis 

Van onze verslaggever 

SITTARD/KERKRADE - Het Kerkraadse concern Fair Play wil op korte 
termijn in Sittardse een groot amusementscomplex vestigen. Met de af¬ 
braak van het inmiddels aangekochte pand op de hoek-Steenweg-Ryks- 
weg Centrum en de bouw van een 'gokpaleis’ van diverse verdiepingen al¬ 
daar zyn miljoenen gemoeid. Zo heeft directeur Christiaan Hahnraths van 
Fair Play in Kerkrade gisteren bevestigd. 

Volgens een woordvoerder van de gemeente Sittard komt de firma met de 
plannen niet in conflict met gemeentebjke voorschriften of bestemmings¬ 
plannen. „Er is indertijd bepaald dat er in Sittard plaats is voor twee amu¬ 
sementshallen en omdat in het pand op de Steenweg al een gokhal zat, is 
er niets aan de hand,” zegt de woordvoerder. 

Volgens de woordvoerder van de gemeente Sittard is de zaak nog 
stadium van vooroverleg. De exacte bouwplannen moeten nog ingediend 
en beoordeeld worden. In het pand is nu ^ een bescheiden amusements¬ 
hall ingericht. 


Xa sluiting 'Hoensbroek" 

Heerlen wil 
taken aan PTT 
overdragen 

HOENSBROEK/HEERLEN - De 
gemeente Heerlen is van plan de 
PTT in Hoensbroek in te schake¬ 
len als de dependance van het ge¬ 
meentehuis daar gesloten wordt. 
Op het postkantoor zouden de 
Hoensbroekenaren dan terecht 
kunnen voor hun paspoort, rijbe¬ 
wijs, uittreksels uit diverse regis¬ 
ters, Attestatie de Vita en bewij¬ 
zen van Nederlanderschap. Aan¬ 
giften van geboorten en overlij¬ 
den moeten echter onverminderd 
in het Heerlense stadhuis gedaan 
worden. 

In feite zouden Hoensbroekena¬ 
ren alleen voor aangifte van ge-, 
boorten naar Heerlen moeten rei¬ 
zen, want overlijdens worden in 
het algemeen doorgegeven door 
de begrafenisondernemers. In 
1987 werden in Hoenbroek 125 ge¬ 
boorten gemeld en in 1988 waren 
dat er 117. „We bekijken nu of het 
niet mogelijk is kostenbesparend 
te werken. Let wel, er wordt nog 
geen voorstel gedaan, we bespre¬ 
ken de zaak, meer niet. We bestu¬ 
deren de mogelijkheid om zaken 
uit te besteden aan de PTT te 
Hoensbroek. We willen echter 
eerst de meningen peilen van de 
raad en de mensen die het aan¬ 
gaat. Er zullen ook nog gesprek¬ 
ken komen met instanties die be¬ 
zwaar gemaakt hebben tegen een 
eventuele sluiting van de depen¬ 
dance te Hoensbroek.” aldus bur¬ 
gemeester Van Zeil gisteravond. 

De Hoensbroekenaren kunnen 
nog altijd beschikken over een de¬ 
pendance van de gemeente in de 
Muziekschool aan de Buttings- 
traat. Het kost de gemeente echter 
een aardige duit die dependance 
open te houden. Heerlen wil graag 
komen tot een voorstel om die de¬ 
pendance te sluiten. Zover is het 
echter alsnog niet, eerst worden 
de meningen gepeild, en dan gaat 
het college een voorstel formule¬ 
ren dat aan de gemeenteraad 
wordt voorgelegd. De raad zal in 
zijn vergadering van maart hier¬ 
over beslissen. 

Heerlen in 
het gelijk 

Van onze correspondent 
DEN HAAG/HEERLEN - Het ge 
meentebestuur van Heerlen heeft 
van de geschillenafdeling van de 
Raad van State gelijk gekregen in 
een kwestie rond de lagere school 
aan de Kloosterstraat. 

De school zat aanvankelijk aan de 
' Hoofdstraat. Het gebouw aldaar 
was echter te groot. In augustus 
1982 verhuisde de school naar de 
Kloosterstraat. Voor de voor de 
school te verstrekken rijksbijdrage, 
is het ministerie van Onderwijs er 
van uitgegaan dat de school het ge¬ 
hele jaar aan de Hoofdstraat geves¬ 
tigd is geweest. Daarmee heeft het 
ministerie geen recht gedaan aan de 
feiten. Het ministerie moet nu een 
nieuwe berekening maken. Moge¬ 
lijk wordt er over enige tijd extra 
geld aan de gemeente Heerlen over¬ 
gemaakt. 

\ oorru/i^skwestie in Jabeek 

Vrouw gewond 
bij ongeval 

Van onze verslaggever 
JABEEK - Een automobiliste uit 
Brunssum is zondagmiddag om 
13.30 uur in Jabeek gewond geraakt 
toen zij op de kruising tertiaire 
weg/Groeneweg geen voorrang ver¬ 
leende aan een automobilist uit 
Doenrade. De vrouw liep zware ver¬ 
wondingen op aan haar been en 
werd overgebracht na^ het zieken¬ 
huis in Brunssum. Beide personen¬ 
wagens waren na de botsing rijp 
voor de sloop. 

Bankiers 
stappen 
naar Kroon 

HEERLEN - De banken in Heerlen 
sluiten voorlopig geen hypotheken 
meer af die moeten voldoen aan de 
nieuwe voorwaarden voor gemeen¬ 
tegarantie van de gemeente Heer¬ 
len. De bankiersverenging Heerlen 
vraagt verder aan de Kroon om het 
raadsbesluit te vernietigen waarin 
bepaald werd dat de gemeentega¬ 
rantie op hypotheken vervalt bij een 
tussentijdse renteverhoging. 

Het college van Gedeputeerde Sta 
ten heeft eerder al afwijzend gerea¬ 
geerd op bezwaren van de bankiers 
vereniging en enkele andere belan 
gengroeperingen. 

Limburgs Dagblad 
4 l^*AlI*; ■ < ^ y •< ^4\ f 1 


' /-T»! a-iIiJIl 
4'/^ »'B f /-i ^rü! i J ^ f rirnTT? 


iV.T f rtt 


6411 IfD Heerien, 31 jrauari 1989 

Ifariabad 76 

CoiT.adreK Eatstnult 170,6413 RZ Heetten 

De niecitfite uitvaartdienet zal plaatsvinden op 
don der dag 26 jamwri a^a. om 11.00 uur in de paro- 
chif Irrrir EL Aancascus van Assisié in de Laander- 
strast te Heetten, waaraa de bepafenis zal plaats¬ 
vinden op de algonene begraalkdaats te Imstenta- 
de. ■ - 

S Mnen komst in de kérk, aldaar is gelegenheid tot 
adirilldlike oondoléance vanaf 10.40 uur. 
Wocnsdnpivond wordt óm 19.00 uur m voomoem- 
de parochiekerk een avondmis gehouden tot intm- 
tie van de overledene. 

Moeder is opgehaard in de ch^pelle ardente van het 
De W c v e rzi e kcn huis te Meerten. Bezoektijd dage- 
li^ tuaaen 16.00 en 17iXl uw. 

^ dte neen kennisgeviiig mochten ontvangeii, ge- 
lievan deae aruMBlce als aodanigte wiUen besdhou- 


Wctnet ntcfct on fnetnen Grabe 
GOimt mir doek dte eurige Ruh 
Dmke tooa Ihr/^ mick bedcutet hobt 
£k' ick sekiosa die Augen zu. 

Ha een arctkaam en hefdevol leven voor het gezin, 
dat dies vóór haar tiet^Keikte, geven wij met droef¬ 
heid kennis, dat gdieél onverwacht van ons is 
iMengageeii, gai^ ttpve vrouw, onze zorgzame inoe- 
dar. schoonmoeder, oma, o v ergroo tm oeder, zus, 
achoMBus, taaile en nacht 


Anna Maria Breiier 

editgenote van 

Roelof ledema 

jgiteed op 67-jange leeftöd, g e s t erk t door het 
i be v e l en hoar in uw gebed ean. Dj nkb aa r voor de lidUe en zorg waarmede zij ons 
gedurende haar leven heeft omringd, geven wü u 
knapis dat heden, in haar eigen vertrouwde omge- 
vij^, gdied onverwacht van ons is heengegaan, 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon- 
moedw, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht 

Mia Hausmanns 

echtgenote van 

Louis Delahajje 

Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed 
zij op 86-iaiige leeftijd. 

Geleen: Louia Delahoije 
Bede: Jan Delahalje 
, Maria DelahaiJbGreven 

Gdeen: Jo Delahaiie 

Oe^MaLüJe-Stokbroeckz 
Urmond: Frans Delahalje 

Margriet DelahaiJe-WIJnands 
Munsteigdeen: Jes Heuta-Delahaije 
HarrieHents 

Sanderbout: Tinj Kiss-Delahaije 
JoluiKiaa 

Sittard: Blia Baan-Dalahaije 
3o 

Sittard: miDelahaiJe 
Geteen; FIcnjr Grano4>elahaiJe t 
^ BenitoGrano 

Schinnen: HnbDelahStle 

Anaie DelabdSe-Térarint 
.. en al haar klein-m 
aditmUefaikinderai 
Fandlie man— 

Fanülie Ddahaije 

6166 BE Geleen, 22 januari 1989 
Danikmi 23 

De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben 
donderdag 26 januari as. om 10.M uur in de paro- 
chidkiarfc van de H.H. MarceUinus en Petrus te Oud- 
Gcdeen, waaóha de begrafenis op het parodpek^- 
hof ddaar. * 

Biieaüeomst in de kerk. 

Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er 
geot condoloren. 

Tot intentie van de dierbare overiedvne zal een 
avondmis wordmi opge^ragdr woensdag 25 janua- 
n om 19-00 uur in voomoemtte keric. 

De ovortedmie is opgd>aard in de rouvdcapel van 


heid tot bezoek van 17.30 tot 1630 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten hébben ont- 
vangwtk, gelieven deze annemoe als zodanig te wil¬ 
len beschouwen. 


"De mens wikt 
God beschikt” 

Met grote droefheid geven wij kennis dat heden plotseling van ons is 
heengegaan, mijn lieve man, onze dierbare papa, schoonvader, schoon¬ 
zoon, broer, schoonbroer, oom en neef 

Willem Jozeph Jamin 

(geb. te Dordrecht 23-8-1927) 
echtgenoot van 

]\ 4 aria Hubertina Leoriie Hanssen 

Hij overleed, voorzien van de sacramenten der zieken, in het De Weverzie- 
keaüiuis te Heerlen. 

Landipaaf: Biet 

ttérriètcunwe 
Delft: Michel 

.Familie Jamin 
Faarille Hansaen 


6371 BX Landgraaf, 22 januari 1989 . 

Moltweg76 

De plechtige uitvaartdienst wordt t^Mdngqp Op «kni^inlag 26 januari 
om 14.00 uuT Hi dé H. Barfoarakeik teKékért(Scuieèberg), gevolgd door 
de créatie in het crmnatoriuito te Hemten. 

Saménkomk in de kerk. Aldaar is ^egei^^d tot schriftélijke condo- < 
léance vanaf 13-^ uur. 

Woensdagavond avondwake om 19.00 uur in vobmómnde k^dc. 

Oiue dierbare overledene is opgebaard in de cluqpéUe ardonte van hel.Dé 
WevmzMriGscihuis; bé^uektijd dagdl^ks tussen 16 en 17 uw. : 

Zii die onVefiuüc^ geen kennisgeving ontvingen, gelievén deze anm^róó’ 


Zii die onVefhojC^ geen kennisgev 
ate zodanig te willon besehouwenk 


E^e ^ algemene Icenilisgevii^ 


Otium oum dignitate. 

Dankbaar voor de vele jareii, ovwleed, óp gS-jaiige 
ló^tüd, na te zün voorzimi yan het sacrament der 
z i ekeii , onae' vaider, stdiobnviider. groot va der, over: 
iinotvader^zwagér,^ooin c» iwef ‘ 


wednwnawrvam 

Ellisabeth Moors 

1900 . 119 januari 1989 

Echt* JJlSAwilleu 
Gdemi: WJ.Schwfflaia 

AAXH. aenwUlen»Can t c^ 


Buchten: FJ. 
Cuyck: JJ. uifvaaitdtenst 214 g^umden apoidèn 
28 januari aA cnO ILOO uw in de pa- 
n dén. Antonius van Padua te Hm- 
e rs dg i w eg 64, waarna aansluitend de 
I plaalÉvtoden op de begraafelaats te 


2So€ds zit Ui^Ue is gestorven, 

‘ . ' inaUe eeéwmd. ; 

Op 22 januari is vanons heengeOkKi, kide teefl^jri 
van 70 jaaTi mijn lieve VMUw, onni aoipêmntt moe-^ 
der, sebponmoederi oma, zus, sdioon£ü6 tan|e en' 
' nicht ^ verliet ons in Imar eigmi stgU 8tll, 0nop: 
vallcmf. 

Haar ziekbed ams gelukkig kortstondig. heb¬ 
ben haar moge» begeleiden tot het einde. Zy wehl 
voorzien van de h. sacramenten. 

Moge zy ruste in yrede. 

Mia Vromen 

echtgenote van 

Karei Schoutens 


Branssum: Kirel jBehimteiis 
Brunssum: l^eonla en^Fanl jgt^WSkiwatens 
; ^Roger ca Jolamla, Manriee 
Ketkrade: Jolui en Laoy Sebeatens Méljcra 
Eaymmid, Ikiaa 

Brunssum: Victorimi en Ben Ro ok S dHMitens 
Manon 

Iferkelbe^: Corrj en Herman 

Scheve-Sidheatens * 

■ Patricfc 

Brunssum: Lon mt Sasaa Schont en s B e l tgena 
. Miranda, Danny 
Familie Viaamn 
FamilieSelMMitens 

6441 LC Brtmssum, 22 januari 1989 
' THus Biandsmastraat 

De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de 
bégi^enis. op het r.k. kerkhof aldaar, zal worden 
gduHiden op donderdag 26 januari om 11.00 uw in 
dé parochiekerk H. Clmnens te Mericelbeek. 
Samenkomst in de . keric, alwaar gelegenheid is tot 
schrifteUjl^ condolmen. 

Avondwake voor de .dimbare overiedene, woén»> 
om 19.00 ymrin vooraoeaMie kmk. . 
m ovectedeae ia opgebamd in het wbmaitceiitnnah'^ 
mite inHeemen, Grasbroekerweg 20. 

Gétegeaheid tot afkdieidnemen dag^ks van 1600 
19.00 uw. 

ü,:indien wijvergetra zijn u een kenaisgering 
: ligzeiwteiTi, deze aankondiging als zodanig beschouw 
man. 

™> * ?f?{l 
W -< y 1 l'l 'H 


y.yv * 


TT’ wBpbédrqefil, doch dankbaar voOr wat hij voor 
betélcmid heeft, geven wij u kennis <ut vrij 
ISPtsdhii^J voorzien van de h. sactaméiiten der zie- . 

in hétDe Wéverziekenhuia te HeeHcai, op de 
lilftijd vui 69^ar is Gvwledeh, mijn dierbare zorg* 
m i ta c echtgohqot brawr, sehotmbromr, oom en neet 

1 Sfiathèus (Jeu) 

s 

echtgmioot vmi 

^ Maiia Rarbara Jeaiine 
, Ackermans 

ê De bedroéfde 6unilie: 

Valkenburg . ' ' 

fe/d Geul: M3J. Smltamaiw»Adt»iiMbm 


6301TZ Broekhem-VMkenbwg a/d;Gaial, 
21januaril989 

Pr^ Wlltem Atevanderiaan # > / 

Dei ntecfetlge Mtvmtrtdien plaatshebben op 
donderdag 26 januari as. om 11.00 uur hn de paro- 
«ridfriceifc vanrie H. Joseidi te Broekhent waarna de 
crepiatie zal plaatsvinden om i23i0 uw in het cre- 
mdrarium te Heeitoi, Imstenranterweg 10. 

Overtuigd van uw medelevmx ia er geen condoïe- 
ren. - 

Vofw vervoer naar het czematcnriiup is geZwgd. 

de zielenud vin de overiedene zal woensdag 
25 jaduari de vigjQie>vieri|ig oin lOiOO uw griuMiden 
wnoten in voornoemt^kerifc. . 

De| dierbare ovmtedétm te «ogetm^ in tnoriite- 
riimi Smeefe. ^omiian 29, vewcenmirg a^ Getd. 
BeilMk digdijka vim 1600 tot 1600 iniir> 


Geérmfans: Fun. Hinssen, 

^Hneeot van Goghstniit 1.6914 EB Venlo 

wy hétd^ iri briflofeiir kring a^held van haar ge- 
Domeriba het;’créinÉtdrium télMefidL 


i Bgdéoveriydaiisadvertiaittevan 

Ctetharina iSohoetors 


van 23 Januari jL te abuateMdiPt het 
huamumimer verg e ten . Dit moet agn 


Dinsdag 24 januari 1989 # Paflij 


t . ;■ 
Leven is werkelijkheid, 
de dood is zijn schaduw; | 

maar zoals de sdioduto zichtbaar te 
en toch niet bestaat, 
zo is het ook met de dood. 

1360 - Nirtan Sura " 

Papa is vanmorgen thuis gestorven, na een geduldig gedragen lyden. 
stilte heeft hy, gesterkt door de h.h. sacramenten, afscheid genmnen 
hét leven, na uefdevol door zyn echtgenote te zyn verzorgd 

René Wijnen 

echtgenoot van 

Selma Lüthi 

Hy werd 73 jaar. 

Héérien: S. Wijnen-Lathi 
BJanidcau, Nw.-2teéland: Bmnbrandt en lomalr 

Michelle, Rowan, Kain, Aanm 

Heerlmi: Saakia en Petw 

Maikel, Natasdba,.Clirtetiaan 
Landgraaf: Philip en Els 
Andy, Kevin 

Familie Wijnen ^ 

FamiUcLAttü ’ > 
't 


23 januari 1960 

Ir. Le^rstraat 37,6419 XN Heetten 
Gemt bezoek aan hute. 

De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op vrijdag 27 januari 
om 11.00 uw in de parochiekerk van St-Martinus te Welten-Hem^ 
araaitaa aansluitend crematie in het crematorium te Imstenrade. 
Geli^lEenheid tot sehrifteiyke condoléance achter iii de kerk vanaf 
.uur. . ' 

HozenkrusviEebecii WBfurna eucharistieviering, donderdag 26 januari 
18.45 uur hl voomOmnde kerin 

In plaats van bloemen gaanié uw gave aan de stichting Zuster 
Fonds te Ape^oOfn, postbariknr. 3795^. 


I., 
«r 


^ Mij gne»B^zggrangderust, 

' ‘ al'te er afri^lheid in ons hart. 

Jouw Ujden zien en niet kunnen helpen, 
dat to<u onze grootste smart. 

Heden hebben wijnfscheid genomen van mün lie- 
vé man, onze .goede broer, schoonbroer^, oom, 
oudooiri en néesf ■ • 


Sef Derhaag 

echtgenoot van 

151^ Meuffels 


Hy overleed, Voonzj^ min het h. sacrameift dérzie- 
kró, ihlmtMsaslahdziekénhüis te Sittard. Hy werd 
59jaar. 

wy zullmi hem erg missen. 

Limbricht: T. Derhaag-Mmrifeb 
Familie Derhaag 
FamUie Meuffels 

.6141 AW Limbrichti 22 januari 1989 
Mich. V. Kessenichstréat 13 
De plechtige uitvaartinte zal plaatsvinden op don¬ 
derdag 26 januari as. om 10.30 uur in de parochie¬ 
kerk van St-Sélvius te Limbricht, waarna de be¬ 
grafenis op het parochiekerkhof aldaar. 
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
schrifteiyk eoxidoléren. 

De avondnüs wordt gehouden op woensdag 25 ja¬ 
nuari oin 19.0b uw i^ voomoemae kerk. 

^ die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. 


a 1 

Bfcg daoefhes^namen vrij vMi ons Ud mn verdiensten 

Sef Derhaag 


Met ]^] 
blijven] 


en dankbaarheid zullen wy ons hem 
neren. 

Bestuur, leden, ereleden 
en leden van verdiensten 
verenging V.V. Limbricht. 


In dankbare 
een geduldig 
Van ^ te h( 


érinnering. delen wy u mede, dat na 
[edragen Ujden, toch nog onverwacht 
ingegaan, voorzien van het h. olimel 


van wis is heengegaan, voorzien van het h. oliesel 
in dé’Wftyd van 75 jaar, nuj n dierbare vrouw, onze 
' goede moeder; schoonmoeder; onui en overgroot- 
moedriiy zus, schoonzus én tante, 

Ahna Maria Degens 

echtgenote van 

Jan Gerard Kleijnen 

Wy vlagen een ^bed yo(»r hi^ zièlerust 

Sinyriveld: J.G, Kl e l j ne n 
' ’ Simprivrid: JéKtelhWB - 

Annié KlélJnm-HollairtteBS 
Landgraaf: Mia Ho aéé a Kte llncn 
WtesBOmen ' : 

Simpelvekl: Amria Hnita-KlaHMa 

, ■ Oeranits 

■ B^Wijtem: 

"T'"" "''' ".^Éte lmar'dkafh^'U 

v: ;iS 1': ;- i . n^fle'DégCIIS ' 

FamlUe KleljBen 

6369 SZ Simpdvéld, ±2 januai^ 19M 


Hya-Wijtem: 


Etiigé en algemene kennisg- 


Na een voorbeeldig en zwgzaam leven ^ 
rustig en kalm van ons heengegaan, mi ‘ 
man, onze vader, sdioonvader, opa, broer, 
-broer, oom en neef 

Sef Frissen 

5^0 echtgenoot van - 

r DoraKubben 

ovwleed de leeftyd van 75 jaar. ' *' 

Beek; O. Priaami-Kttlibén % 

Nieké en Jo Clerhlénts-Fite*f>i 
Gaston ? 

Leon eu Sophie Frteaen- 
Raymond r vt 

Bichard 

FainiUe Frissen 
Faniilie Ktthben 

6191 HZ Beek, 23 januari 1989 ^ ^ . 

Bourgögnestraat 34 - > 

Dé plechtige uitvaartdienst wordt gehoud^ 
donderdag 26 januari om 10.30 uur in de 
nuskerk te Beék. 

Aansluitend zal, op uitdrukkeiyk verzoek ’wn 
overledene, de crematie in familiekring pteélte 
den in het crematorium Nédermaas te uele^. 
Byeenkomst in de kerk. Geen condol^n^ - - < 
Woensdagavond om 18.45 uw wordt de 
gebeden én aansluitend de h. mis gelezw» tot 
ue van de dierbare overledene in vooras---- 
kelk. 

■^ D e Oi mri odt pt te’op g ebn wd ~dte hér 
truai Daéiimn 6t Zit., Prins Mauiitslaan 5 te 
Bezoek dageiyks van 18.00 tot 18.45 uut: 
Sf 


Heden overleed, op 82-jarige leeftyd, naew 
gedragen Ujden thuis in huize Tobias, na een 
volle verzorging door haar kmderen en hot 
neel 

Maria Ösojnik 

weduwe yan 

Jan Bpërakker 

Landgriiaf:. Jé Bncrahlrer 
Anale Boendi 
’ Miriam en HarrV 
2 Héerioa: -Graadje BoernkM 


F 


Dé l^teditige euchütetieviériiw zal griiOtidén woé¬ 
den op donderdag 26januari om 10.00. uw in de pa- 
f rochiekeik H. Rmnigius te Shnpelveld, waarna dé 
bepalénte ^ plaatsvhiden op-de algmnene he- 

' tfteitiiflMTmmlii 6i1hiyiinis ' c K ' 


SameMOinst ih 

Overtuigd zönde van iiw medeleven te er geen con- 

woené* 

dég óai MJO lOm jn^Mori^ttemdekerit. < * 

De dierbare overledene te opgebaard in hét mor* 
tuarium J g’nBtode, Dr. Ott)eastinat 60 teShapé^- 
v^. Beaodniiren van 1600 tot 1600 uw 
WÜt u, indièn vet§é^ zyn u een 


■ (Eiantalle' 

. FainJHe’.Osojaik'.''.. 

FWnrilte BOétafck^..; 

22januaril9^ ' :.y 

Corr.adres: Peter Schunekstraat 464 . 

6416:^:He!^'^''^'- vV' ’i 

De plaehtige uitvaartmis asl word«n gehou^ 
dOndérdag 26^wÓi 1089 óm lO.iS uur in A 
riiiekecfc H. Ikfoe^ Aniia te BekKériMd. ] 
waiena aansluitoid crematie te Imstmirade, 
’len. 'i ' ’ 

Gelegenbad tot schiift^t oondoteron van#; 
uur achter in de kerk. 


Avondwrite op woensdag 25 januari om 1 
in de hilpri van huteé TonUte; Teeftusstnah 

^Toyerlédaae te opgebadrd in de roUv^c^ 


X'. i 


Dé overlédwaé te opj^ebaird in de roUv^criW 
hét iiitvaarteentrmn vAi Dmnbacb, OUer*^ 
straat 30, Hecrien, ingang St-Antoaiusw^ 
Gelegenheid mt itedtehl ntehen aldaar, 
van 18.30 tot mOOutér. 


r 

m- 
asee- 


Bifet leedweziimgcven wy kennis van het 
van onze ouè-n^ewerker de heer 

J,H.M,Méijers' 

De heer Bicrien was tQ|.aan-zyn^ _ 

1974 ruim 25J|ar wórkzeïun by pnzë afdriihO 


HVFrovlnc 
.;..- )Blélrtricitel 

éilaÉbdri^ J^januari 1960 


V,13iOTkbewigme^!.2’: 
• "Steoövèn-Gbbbèfe 

behOHMt «4^ lam 

xianln 1 - Dg', ldè(^tjtgé plaatgvin; 

déb op januari a.g.öin 19.00 UUr in 

dejpéroóhidleskSt X^mbartw te Kefkrade. 


K l^ plakts vati kHai^l^ v: 

^game willën w^ ihdereen'bedéAkmiM 
.wirike wyza dwi ook^ 'bUJk van mèd 
Hoeft fdteóiki elèkte^liet overiyi 
de eremalié van oie MObder, 

ovéiHrootmoeden* V f . 

; ' Petronella , 
>3^èUi^rK6mpén t 

Od dfiasrwas voor onó oen grote trooat «H 
i^dóÉdcbkre herinnering b^vmn. 
pledhtitt zeswekendiengt voor 
zateadag 28 

a^bbn 19.00 uur. Kidderea, kleiiikin 

aiel^klidnklhderMt 


lixnbinrgs dagblad 


Bedrijf overweegt geen juridische stappen 

Directie Enci herziet 


lan ge termi jn plannen 


i 


^ Dinsdag 24 januari 1989 • Pagina 11 

■ 

provincie 

HEERLEN/DEN 
HAAG - Bij het Alge¬ 
meen Burgerlijk Pen¬ 
sioenfonds (ABP) zal 
een aantal artsen zich 
alleen nog maar bezig 
moeten gaan houden 
met de mensen die een 
beroep doen op de Wet 
Uitkering Vervolgings- 
slachtoffers (WUV). Dat 
schrijft minister Brink¬ 
man (WVC) in een brief 
aan de Tweede Kamer. 

Het hoofd van de groep 
artsen zal te allen tijde 


ABP krijgt nu 
medische dienst 


aanspreekbaar moeten 
zijn voor de Uitkerings- 
raad. Dit hoofd wordt 
ook alleen na overleg en 
instemming van de Uit- 
keringsraad benoemd. 

Met de beslissing van 


Brinkman heeft de Uit- 
keringsraad zijn zin. De 
raad vroeg in november 
om een aparte dienst 
voor de WUV. Het 
hoofd van die dienst 
moest het aanspreek¬ 
punt voor de Uitke- 


rmgsraad bij het ABP 
worden. Hierdoor zou¬ 
den betere contacten en 
dus een snellere behan¬ 
deling van de aanvra¬ 
gen ontstaan, zei de 
voorzitter van de Uitke- 
ringsraad, A. van der 
Leeuw, toen. Hij be¬ 
klaagde zich niet over 
de inzet van de artsen, 
maar wel over de orga¬ 
nisatie waaraan hij „de 
bijna chronische ach¬ 
terstand” bij het behan¬ 
delen van de uitkerin¬ 
gen weet. 


Van onze verslaggevers 

_ ]30 directie van Enci is niet van plan om de beslis- 
Pj 8 van minister Smit-Kroes om de mergelwinning op het 
van Margraten te verbieden, aan te vechten. Een 
j^^^^dvoerder van de cementproducent liet gisteren weten dat 
Ig^^rectie in de loop van de week de plannen voor de lange 
nïiijn gaat herzien. Een verdere herstructurering is niet uit¬ 
gesloten 

öe a- 

jL^irectie heeft gisteren in een Het bedrijf heeft 700 werknemers in 
bericht aan het personeel in Maastricht, 75 op het verkoopkan- 
jj^stricht haar mening kenbaar ge- toor in Den Bosch en 55 in Rozen- 
over de vorige week bekend burg, waar hoogovenslakken tot ce- 
tjj °rden beslissing van de minis- ment worden verwerkt. Eind vorig 
jj'daarin wordt nog eens duidelijk jaar maakte het bedrijf al herstruc- 
oy ®ok de directie er door werd tureringsplannen bekend waarmee 
ballen. De beslissing kwam vol- het personeel in Maastricht terug 
Va 1 woordvoerder te onver- moet worden gebracht tot 550 men- 
^^bt om er nu alert op te kunnen sen. 
p]^®*‘en. Deze week worden de 

voor de verdere toekomst De eigenaresse van de Enci, het Bel- 
. bet bedrilf biieesteld. pis^che CBR onthoudt zich inmid- 
-'i 

^hRIp ^bet bedrijf bijgesteld. _ ■ 

Maastrit;ht- 
Vroenhoven 
'vordl smaller 

Ï^STRICHT - De Maastrichter- 
h Hweg tussen Maastricht en het 
{jjj^fache Vroonhoven wordt over 
DigjJ^hgte van ongeveer een kilo- 
Hog 'versmald’. De weg telt nu 
% rijstroken, maar dat wor- 

4 de toekomst twee. De der- 

Vq •'Ostrook wordt gereserveerd 
1 Voetgangers en fietsers. De 
Dlgl'^Sche minister Sauwens wil het 
(lig 2^tten in alle driebaanswegen 
Vf boor de bebouwde kom lopen, 
iti^bhoven krijgt de primeur, 
zijn ook al plannen voor Re- 
PqÏÏ’ Kuringen-Hasselt en Leo- 
bsburg. 


gische CBR, onthoudt zich inmid¬ 
dels van enig commentaar. 

Vóór 

De Raad voor de Waterstaat, die 
meerdere malen pleitte vóór de in¬ 
standhouding van een eigen ce- 
mentindustrie in Nederland, liet 
gisteren weten nog steeds dit stand¬ 
punt te huldigen. Maar secretaris T. 
van Veen vond dat niet de conclusie 
getrokken mag worden dat de ad¬ 
viezen van de Raad niet zijn opge¬ 
volgd. „We hebben deze mogelijk¬ 
heid niet geheel uitgesloten,” aldus 
Van Veen. 

Hij benadrukte dat de Raad, dat lou¬ 
ter een adviesorgaan van de over¬ 
heid is, bij eerdere gelegenheden 
ook gewezen heeft op alternatieven 
voor mergel. De Raad blijft er dan 
ook bij dat Nederland een eigen ce- 
mentindustrie moet behouden. Vol¬ 
gens Van Veen krij^ het buitenland 
anders de mogelijkheid eisen te 
stellen. De prijs van cement zou wel 
eens een stuk hoger kunnen uitval¬ 
len, en dat kan verstrekkende gevol¬ 
gen hebben voor bijvoorbeeld de 
bouwmarkt. 

Hoewel het de Raad voor de Water¬ 
staat vrij staat te reageren op het 
niet uitvoeren van een advies, zal 
daarvan geen gebruik worden ge¬ 
maakt. „Onze taak is het geven van iaat be maatregel in Vroenhoven stellen. De prijs van cement zou wel 
dg i een lang gekoesterde wens van eens een stuk hoger kunnen uitval- 
Hg bond van Grote en Jonge Gezin- len, en dat kan verstrekkende gevol- 
^ b in vervulling. De BGJG maakt gen hebben voor bijvoorbeeld de 
Lp ^1 jarenlang zorgen over de ver- bouwmarkt, 
j, ^ssituatie op de Maastrichter- 

Idg bweg. Aan beide zijden van Hoewel het de Raad voor de Water- 
Weg zal nu een 1,75 meter staat vrij staat te reageren op het 
mjfb fietspad worden aangelegd, niet uitvoeren van een advies, zal 
komen er trottoirs. Fietspaden daarvan geen gebruik worden ge- 
Ig ^ottoirs worden door oen neutra- maakt. „Onze taak is het geven van 
dg ®he van de weg gescheiden. Met adviezen. Wanneer die niet worden 
^ "werkzaamheden wordt in de zo- opgevolgd, is dat puur de verant- 
ly ^aanden begonnen. De kosten woordelijkheid van de minister,” al- 
^ben geschat op ruim een ton. dus Van Veen. 


(ADVERTENTIE) 


BiïRA BERICHT: 


# Wiel Gubbels, veertig jaar bij het Limburgs Dagblad. 

Wiel Gubbels 
40 jaar vakman 


Foto: DRIES LINSSEN 

vak verdwenen is, snij je even de 
foute letter weg of druk je even 
op een knopje en alles staat weer 
precies zoals het hoort.” 


Vroeger 
10^ 


(Zolang de 
voorraad strekt.) 
uefiiüwd 


NIEUWENHAGEN - Veertig 
jaar lang al is Wiel Gubbels (56) 
betrokken bij de opmaak van het 

- zeg maar ’zijn’ - Limburgs Dag¬ 
blad. Van voorpagina tot de der¬ 
de sportpagina. Ook leefde hij 
zich tot op de millimeter nauw¬ 
keurig uit met de Vrijuit en/ol 
een extra-bijlage. En zette hij als 
chef van de tien man tellende lay 
out-ploeg de lijnen uit hoe de 
krant van morgen moest ’ogen’. 

Veertig jaar bij een en dezelfde 
krant blijven, heeft meer rede¬ 
nen dan alleen je salarisstrook of 
je zilvergerand pensioen. Wiel 
Gubbels: „Als jongen bekeek ik 
de krant - en dat was bij ons 
thuis de ’Ziedong’, want zo 
noemden we het Limburgs Dag¬ 
blad - anders. Hoe het nieuws 
erin stond vond ik belangrijker 
dan waarover het bericht ging. 
Wacht even, denk nu niet dat ik 
van jongsaf aan graficus wilde 
worden.” 

Niet één 

Nipt aan een fluwelen Franse 
cognac en vervolgt, snel en op 
brorntoon: „Vroeger had je niks 
te willen. Toen ik op mijn zes¬ 
tiende van de ULO kwam, moest 
ik meteen aan de slag. Eén kant 
mocht ik absoluut niet op. En dat 
was ’de koel’ in. Mijn vader, die 
juist vanwege stoflongen te 
vroeg is gestorven, riep altijd dat 
er van zijn negen kinderen niet 
een de mijn in mocht. 

„Op zekere dag moest ik met 
hern mee op zijn vrachtwagen 

- hij was toen chauffeur voor de 
'Oranje Nassau’. Vervolgens par¬ 
keerde hij bij het LD aan de No- 
belstraat, en vroeg of ze nog 
iemand konden gebruiken. In¬ 


dien ik ook op zaterdag naar 
Maastricht wilde voor een grafi¬ 
sche opleiding, kon ik wel als 
leerling-zetter beginnen.” 

Wijst met zijn hand hooguit an¬ 
derhalve meter aan. En grijnst: 
„Ik was zo klein dat ik op plan¬ 
ken moest staan om bij de letter¬ 
bak te kunnen.” 

Zetbok 

Meteen aan de krant komen, was 
er toentertijd niet bij. Eerst op 
zaterdag je vakopleiding volgen. 
„En doordeweek niets anders 
dan familieberichten opmaken. 
Urenlang stond je aan de zetbok 
razendsnel de berichten met de 
hand te zetten. Een heidens kar¬ 
wei, zeker weten.” 

Nauwelijks had hij zijn grafisch 
vakdiploma of Wiel moest voor 
zijn nummer bij de luchtmacht. 
Puike tijd - overdag was hij bij 
Staf Verbindingen in Den Haag 
druk met codeberichten, ’s 
avonds diende hij (opnieuw) Het 
Vaderland door er advertenties 
op te maken. Een loodzware bij¬ 
verdienste waar hij terugblik¬ 
kend toch graag op toost. 

Eenmaal terug bij het Limburgs 
Dagblad werd Wiel advertentie- 
opmaker. „Dan werkten Jan 
Mulder zaliger en ik bijvoorbeeld 
een hele dag op een paginagrote 
advertentie van bioscoop Royal. 
Al het lood keurig met touwtjes 
vastgezet. Vol trots pakte je de 
pagina op om er mee naar de 
proefpers te lopen. Bleek er één 
letter scheef te zitten. Donderde 
de hele pagina in de puree... Was 
je nog eens uren bezig om je trots 
produkt te fatsoeneren. Momen¬ 
teel, nu het lood allang uit ons 


Vroeger was het niet beter. Wel 
gezelliger. En daar is Wiel Gub¬ 
bels erg gevoelig voor. 

„Het is net alsof de computer het 
hart uit ons mensen heeft ge¬ 
haald. Alles is nu zo koel, zo ge¬ 
standaardiseerd. Je grafisch in¬ 
stinct, waarmee je precies wist 
hoe je een kop moest opmaken, 
is weg. Vroeger moest je ook 
meer vakmanschap laten zien 
dan nu.” 

Maakt een bezwerend gebaar: 
„Natuurlijk worden er nu ook 
mooie paginas gemaakt. En daar. 
kan ik nog altijd volop van genie¬ 
ten. Maar vroeger was je meer sa¬ 
men met de krant bezig. Dan liep 
je de redactie op met de vraag: en 
jongens... waar kunnen we alvast 
aan beginnen.” 

Vroeger, ja vroeger moest je alles 
kunnen en aanpakken. Bijvoor¬ 
beeld de post, die in een actetasje 
kon en die door directeur Hoef- 
smit persoonlijk werd doorgeno¬ 
men. „De expeditie was zo groot 
als deze huiskamer. Het wagen¬ 
park van het LD bestond uit één 
zwarte vrachtwagen. En het 
drukwerk voor bijvoorbeeld de 
'Oranje Nassau’ werd met de 
handkar gebracht.” 

Toen Wiel Gubbels vijftien jaar 
geleden door de toenmalige 
hoofdredacteur Pierre Huyskens 
naar 'boven' c.q. naar de redactie 
werd gevraagd, telde de lay out- 
ploeg één man: Wiel zelf. 

Nu is hij chef van een ploeg Vcin 
tien lay outers. Mannen met wie 
hij de vingerafdrukken zet op 
een krant, waarmee hij vergroeid 
is. Waarop hij soms hardop mop¬ 
pert. Zo^s een vader op zijn 
kind. Uit (vak)liefde. 

hans toonen 


internationale BBB-kookwedstrijden in het MECC 

Team Limburg tweede 


Nico I eist intrekking 
voorstellen BOVAG 


Vervolg van pagina 1 

De prins werd gisteren door de di¬ 
recties van garages in Sittard, Maas¬ 
tricht en Heerlen welwillend ont¬ 
vangen. Directeur H. Haenen van 
garagebedrijf Canton-Reiss in Heer¬ 
len vond het prinsebezoek zelfs „lu¬ 
diek”. Hij had er geen moeite mee 
de FNV-proclamatie in ontvangst te 
nemen. Haenen: „Ik heb de eisen 
van de vakbond nog niet helemaal 
doorgenomen, maar ik vind het pri¬ 
ma dat ze zo’n actie voeren. Het zal 
niet veel effect hebben, want de be¬ 
slissingen worden toch centraal ge¬ 
nomen bij onze CAO-onderhande- 
laar, de BOVAG. Ik zie dan wel wat 
er moet gebeuren.” 

Nico I eist in zijn proclamatie onder 
meer dat de BOVAG de voorstellen 
in de CAO-onderhandelingen in¬ 
trekt. Volgens de FNV is een loons¬ 
verhoging nu gepast, gezien de 
groeiende economie. Werknemers 
die ziek zijn, zouden volgens de 
FNV geen ATW-dagen moeten inle¬ 
veren, en bij langdurige ziekte niet 
ontslagen mogen worden. De vak¬ 
bond wil bovendien dat de bestaan¬ 
de VUT-regeling wordt gehand¬ 
haafd en dat het plan om de zater¬ 
dag te beschouwen als een normale 
werkdag, wordt ingetrokken. 

Woensdag vinden er weer CAO-on- 
derhandelingen plaats. „Als die mis¬ 
lukken, gaan we op een andere ma¬ 
nier de garages langs,” aldus een 
van de bestuurders gisteren. 

De verwachtingen over een wijzi¬ 
ging van het standpunt van de 
werkgevers aanstaande woensdag 
zijn niet hoog gespannen. De werk¬ 
gevers in de metaalnijverheid be¬ 


schouwen de nullijn als maatstaf 
voor de nieuwe cao. 

Bouwbonden 

Inmiddels bereiden ook de bouw¬ 
bonden van de FNV en CNV acties 
voor. Ze willen op vrijdag 17 februa¬ 
ri een landelijke actiedag organise¬ 
ren om de werkgevers tot andere ge¬ 
dachten te brengen. Breekpunt van 
de onderhandelingen is de vormge¬ 
ving van de arbeidstijdverkorting. 
De werkgevers willen de rooster- 
vrije dagen naar eigen goeddunken 
kunnen opnemen, maar de bonden 
zijn bang dat daardoor dagen niet 
worden opgenomen met alle gevol¬ 
gen vandien voor nieuwe werkgele¬ 
genheid. 

Leon Frissen wil 
snel maatregelen 
verkeersleiders 

DEN HAAG - Het Limburgse CDA- 
Kamerlid L. Frissen heeft gisteren 
in schriftelijke vragen aan minister 
Smit-Kroes (Luchtvaart) snelle 
maatregelen bepleit om het 'escale¬ 
rende tekort’ aan verkeersleiders bij 
het Nederlands luchtverkeerslei- 
dingscentrum op te lossen. 

Frissen vreest als gevolg van het te¬ 
kort 'binnen afzienbare termijn ern¬ 
stige vertragingen van en naar Ne¬ 
derlandse luchthavens’. 

De christen-democraat wil van Smit 
weten of zij de zorg van de Rijks¬ 
luchtvaartdienst deelt dat op korte 
termijn de problemen tussen vraag 
en aanbod van luchtverkeerslieders 
niet op te lossen zijn. 


Volume in jaar verdrievoudigd 

XP gaat ’Beek’ 
soms overslaan 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Het koeriersbedrijf 
XP gaat binnenkort op een aantal 
lijnen rechtstreeks vliegen zonder 
dat de vracht op Maastricht Airport 
wordt herverdeeld. Het bedrijf wil 
zo het steeds drukker wordende dis¬ 
tributiecentrum op Beek ontlasten. 
Het koeriersbedrijf moet zijn toe¬ 
vlucht nemen tot deze maatregel 
omdat het aantal vluchten vanaf 
Beek niet mag worden uitgebreid. 

Volgens XP-directeur C. van Leeu¬ 
wen dreigt op het ogenblik een aan¬ 
tal lijnen via Maastricht Airport vast 
te lopen. Dat is het gevolg van de 
enorme groei die het bedrijf in het 
afgelopen jaar heeft gerealiseerd. 
Volgens Van Leeuwen groeide het 
volume van het transport in het af¬ 
gelopen jaar met tweehonderd pro¬ 
cent. 


Het bedrijf heeft nu met groeistui¬ 
pen te kampen. XP gaat daarom 
binnenkort af en toe vanuit Zuid- 
Duitsland en Zweden transport- 
vluchten naar Engeland verzorgen 
zonder tussenstop op Beek. „Het is 
een duur alternatief’, aldus Van 
Leeuwen. Omdat niet op Beek 
wordt gestopt om de vracht zo eco¬ 
nomisch mogelijk te verdelen, zijn 
deze rechtsreekse vluchten veel 
minder rendabel. 

Van Leeuwen: „We proberen alle 
mogelijkheden om op Beek. te blij¬ 
ven te benutten voordat we nee zeg¬ 
gen. Zolang de minister zich nog 
niet heeft uitgesproken over Maas¬ 
tricht Airport, willen we de politiek 
niet doorkruisen. Na de laatste ge¬ 
sprekken met de minister van Ver¬ 
keer en Waterstaat hebben we in 
ieder geval nog geen aanleiding om 
de deur dicht te slaan.” 


Ma onze verslaggever 

s^,^TRicht - Twee punten 
giste ^9.^oot het team Limburg, 
.tijdens de eerste dag van de 
kof* MECC in Maastricht, te 

beslag te leggen op de Bil- 
Wisseltrofee. De eerste prijs 
strj; j internationale kookwed- 
•he 1 in de horeca werkza-' 

sta„.c.^®^iingkoks, uitgereikt door 
Mat„ drs. N. Ginjaar- 

öi-gr ’ nu naar het team Noord- 

(1187 punten). De tweede 

het door de chefkok van 

Hekt (Scheveningen) Jan 

(ll8s voor het team Limburg 

dg u Pinten) dus. 'Amsterdam' leg- 

l^dnten) derde plaats (1159 

lïet 

^^Shaer gecoached door 


Hanssen 


Koos 


Noort, was te elfder ure samenge¬ 
steld uit jeugdige leden van de witte 
brigade in Kasteel Erenstein (Kerk- 
rade) en van restaurant Pirandello 
(Landgraaf). Het bestond uit Mare 
Smeets, Eric Gademan, Maurice 
Grooten en Marcel Haffman. "Voor 
alle acht deelnemende teams luidde 
de opdracht het bereiden van een 
menu bestaande, uit terrine van ge¬ 
rookte heilbot met een ’coulis’ van 
rode of gele paprika, ’jambonneau’ 
van maiskip met eigen jus of saus en 
vergezeld van groente- en aardap- 
pelgarnituur en, tot besluit, kaassa- 
lade op basis van ’mesclun’. 


In de zeshoofdige jury voor deze 
wedstrijd, georganiseerd door de 
Nederlandse Club voor Chefkoks 
Afdeling Limburg, in nauwe samen¬ 
werking met de Nederlandse Club 


van Koks, waren o.a. Laurent Savel- 
koul, Huub Biro en Michael Görren 
opgenomen. 

Alcohol 

De 35ste editie van de BBB werd of¬ 
ficieel geopend door drs. A. Lems, 
voorzitter van de Stichting Verant¬ 
woord Alcoholgebruik (Stiva). Hij 
memoreerde het veronderstelde 
aantal van 500- a 750.000 (alcohol- 
)probleemgevallen in Nederland en 
stelde dat deze aantallen in eerste 
instantie teruggebracht dienen te 
worden tot circa 320.000 excessieve 
drinkers. 

Lems: „Inderdaad, 320.000 indivi¬ 
duele problemen en ook een maat¬ 
schappelijk vraagstuk te veel, maar 
wel bij voorkeur gezien, behandeld 


en zo mogelijk opgelost in een reële 
causale context en niet in de sfeer 
van de demagogie”. Zijn toespraak 
vervolgend zei drs. Lems: „Ruim 
negen miljoen Nederlanders weten 
op verantwoorde en verstandige 
wijze van het genotmiddel alcohol 
gebruik te maken. Aan elk genot¬ 
middel zijn risico’s verbonden. Sti¬ 
va is tegen allerlei verboden, zoals 
ook tegen een verbod van reclame 
in bepaalde media. Ik geloof niet dat 
alcoholconsumptie veroorzaakt 
wordt door reclame. Recent onder¬ 
zoek heeft aangetoond dat jeugdi¬ 
gen die drinken dit in tachtig pro¬ 
cent van de gevallen in het ouderlijk 
huis doen”. 

Besluitend wees drs. Lems op strin¬ 
gente verbodsbepalingen die geen 
maatschappelijk draa^lak hebben: 
„De stringente wetgeving in Scandi- • Het team Limburg op de BBB. Zij (met kokmuts) behaalden een tweede plaats. Geheel links Mi¬ 
chael Hanssen en aan de andere kant van de koks v.l.n.r. Koos van Noort, Jan Vossen en Jan Hek- 
kelman. Op de voorgrond in midden Piet Janssen, secretaris van de NÉ)CK. 

Foto: WIDDERSHOVEN 

navië leidt tot openbaar misbruik, verwacht meer effect van het zelf- de alcoholconsumptie in zuidelijke 
in een vorm die in Nederland prak- sturend vermogen van de samenle- landen aantref dan van de verbods- 
tisch tot het verleden behoort. Ik ving, zoals jk die op het gebied van dogmatiek in noordelijke landen”. 


Limburgs Dagblad 


Dinsdag 24 januari 1989 • Pagina 


r 


OVERLEDEN 


1 


Y Leo Knoben, 74 jaar. weduwnaar van Betje v. Bi- 
' gelen, levensgezel van Mananne Willems. 

Corr.adres: Ham nierstraat 30, 6075 AK Herken- 
bosch. Dc plechtige uitvaartdienst zal worden ge¬ 
houden heden, 24 januari, om 11,00 uur in de paro¬ 
chiekerk van de H, Sebastianus te Herkenbosch, 

Maria Severijns, 86 jaar, weduwe van Albert 
I van Woezik en van Frans Leers. bejaardencen¬ 
trum De Egthe, Corr,adres: Keramiekstraat 60, 
o9o3 RJ Reuver, De plechtige uitvaartdienst zal 
worden gehouden op donderdag 26 januari om 
10,30 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbe¬ 
vlekt Ontvangen te Pey-Echt, 

^ Elisabeth Hendrickx. 87 jaar, Corr.adres: W, en 
' M, Hendrickx, L'Unionlaan 1 , 6093 GE Heythuy- 
sen. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou¬ 
den op woensdag 25 januari om 10.30 uur in de pa¬ 
rochiekerk van St.-Martinus te Horn. 

t Gerardus Omloo, 77 jaar, weduwnaar van Jo- 
hanna van Blerck. Corr.adres: fam. Lemmens- 
Delseii. Raadhuisstraat 10, 6109 AR Ohé en Laak. 
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden 
op donderdag 26 januari om 10.30 uur in de kerk 
van de H. Landricus te Echt. 

•L Rika van Loon, 79 jaar. weduwe van Theo 
’ Pruijn, Spitsstraat 2, 6051 GV' Maasbracht. De 
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op 
woensdag 25 januari om 14.00 uur in de parochie¬ 
kerk van St.-Gertrudis te Maasbracht. 

•I- Bastiaan Maaskant, 76 jaar. Schout Offerman- 
' straat 43. 6042 XP Roermond. De crematie zal 
plaatsvinden heden. 24 januari, om 12.45 uur in het 
crematorium, Somerenseweg 120 te Heeze. 

•L Miet Marlens, 66 jaar, echtgenote van Paul Del- 
' sing, Bovenstestraat 11, 6101 EG Echt. De plech¬ 
tige uitvaartdienst zal worden gehouden heden, 24 
januari, om 10 30 uur in de parochiekerk van de H. 
Landricus te Echt. 


NAAIMACHINES 

Wegens het met doorgaan van een bestelling, moet 
met spoed worden verkocht een partij 
volautomatische zigzagnaaimachines, geheel 
compleet, fabneksnieuw, met 5 jaar garantie op alle 
onderdelen. 

ADVIESKOOPPRIJS ƒ 548,- 

nu ƒ 199,— per stuk 

Geschikt voor rechtstikken, zigzaggen, knopen 
aanzetten, knoopsgaten maken, ritssluitingen 
inzetten, blindzoomsteek, overlocksteek en 
stretchsteek voor rekbare stoffen. 

INRUIL OUDE MACHINE MOGELIJK 
Tevens enkele overlockmachines met grote 
kortingen. 


UNI TRICOT 
KATOEN 


150 cm breed 
Ook al in de nieuwe 
voorjaarskleuren 

Nu p. mtr. 


5 ,- 
BEORUKTE ZIJDEN 
JERSEYS 

150 cm breed 

Hoeft niet gestreken 

te worden ff? 

Vele dessins i 

Nu p.mtr. ■ 


Goede KLEUREN-TV’S 
met garantie. Philips groot¬ 
beeld va. ƒ 145,-. Zeer grote 
sort. tv’s. Occasioncentrum 
Geel, Grasbroekerweg 25, 
Heerlen. Tel. 045-72476^0. 

Speciale aanbieding: dak¬ 
en VLOERPLATEN Ie 


yriei^des 


vas het 


en VLOERPLA' 
keus nu ƒ 47,50 p. 
handel Rinkens L. 
045-319846. 


TEN Ie 
.pl. Hout- 
-andgraaf. 


COUPONS HALVE PRIJS 


LET OP 


GROTE COLLECTIE 
CARNAVALSSTOFFEN 

met vele aanbiedingen 

groepen extra korting 
BEDRUKTE 

SEERSUCKER 


90 cm breed 
De nieuwste 
kinderdessins 

Nu p.mtr. 


6 ,- 


Te koop gevraagd 


Goud, ZILVER, munt. 
postz. etc. cont. bel. vrijbl. 
tax. Groenstr. 109, Geleen. 


Gebr. DIEPVRIEZERS, 
koelkasten, was- en droog- 
automaten, kooktoestellen, 
alle huish. apparaten, naai¬ 
machines, OOK klokken en 
fietsen. KI. defect geen be¬ 
zwaar. Tel. 045-726206. 


Te k. gevr. OUD IJZER en 
metalen, sloop- en schade¬ 
auto’s. Tel. 045-272216, 
b.g.g. 272516, ook ’s avonds. 1 


OPRUIMING! 


PRACHT 

WOONKAMKRTAPMT 


PRACHTOROFNOP 

BERBER 


jut» incl.ontter- 
m latten 

grail( gelegd 


109, 


blamrbeloe: 
■■'voor' 


89 


KAMERHOOO 
GORDIJNSTOF 

w w n permeter gratie 


COUPONS 

10T/M60%KORT1NO 


WONINGINRICHTING 

JOHN WETZELS 

HEERLEN TEL. 045-72 7156 Limburgs Dagblai 


Nu te koop bij de kantoren van het Limburgs 
Dagblad en de VW Vaals 


50 markante 
dorpsfiguren 

(deel 2) 

door Jef Bonten 


Te k. VESPA Ciao bwj. dec. 
’87, pr. ƒ875,-; Tel. 045- 
244468. 


Dat is ojjruiming! KTV 244468. 
af "rDames- HERENFIETS v.a. 

van{f/698.- ™ 

sen stereoradio’s tot 50% tei. __ 

korting, midiset met dub- Te k. VESPA Ciao ƒ300,-. 
belcass. ƒ198,- enz. enz. Mgr. Lemmensstr. 36 Land- 
Expert Keulen, Markt Sim- graaf, 
pelveld, tel. 045-443344. 7 ~ Leike van Wersch 


LI 


Een boeiend geschreven lees- en kijkboek, 305 blz. tellend en 
rijkelijk voorzien van nostalgisch en historisch fotomateriaal. 
Vijftig onvergetelijke typen uit ons Zuidlimburgse land. 

Nu te koop met vijf gulden korting! 

Op vertoon van uw vriendenpas betaalt u voor deze uitgave 
geen ƒ 28,50 maar slechts ƒ 23,50! Zolang de voorraad strekt. 
Te k. KOLEN, Ie keus, zeer 
goedkoop. Tel. 045-423199 


Onroerend goed 


I of 42221 (. _ Wegens de enorm gestegen Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan 

Nieuwe VIDEOREC. en vraag met name bij ons ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als Ie*® 
kleuren-TV van Mitsubishi kantoor, zoeken wij drin- Limburgs Dagblad is dat geheel gratis. 


voor de laagste prijs bij F. gend woningen te k. tot 
Mener, Verzetstr. 15. Tel. 7 450.000,- in Geleen/Sit- 
417o51. Inr. mogelijk! tard/Stein/Beek/Born e.o. 

Te k. KTV met afstands- Sa^t^ateü^^^Lid NW 
herl Tel n 4 .i. 79 FinnH laar-taxateur o.g. i-.ia IN VM, 


Spoorsingel 12, Heerlen, tel. 045-727156 bed. Tel. 045-725008. 

HORECA, Horeca!!! Dooi 
inruil verkregen: nog enke 
Ie gereviseerde bedrijfs - Gelrestr. 4 Munstergeleen, 

Door 04490-19644. 


Ie gereviseerde bedrijfs- HEERLEN-CENTRUM: Eenzaam? Bel H 

vaatwassers en espresso- vrijgezellenflat (2 slaapka- LIJKS/RELATIEBU- 
machines met garantie, mers), ƒ87.000,- k.k. Info; REAU „Geluk”, tel. ( 
Eigen service- en instaila- 045-717976. _ '54604. 


HUWE- 


Diversen 


04498- 


tiedienst. handelsonder. 

EFKA Kerkrade. Tel. 045- , , , r ^ ^ r- i i 

^55815. _Heerlen ƒ 115.000,-k.k. 

Te k. verhuiz. WIN- 

mSHn^ed'^nboede/Tel Rennemig, Trigonia-erf 18. Zeer goed onderhouden 
045-316599. ' halfvhjstaand woonhuis met tuin, c.v., berging en gara- 

KACHELS. Grandioze ver- 9®- Woonkamer (± 33 m^), keuken, 3 slaapkamers, bad- 
bouwopruiming: 10-70% kamer met ligbad, zolder (vliezo). Bouwjaar 1982. 

kortmg. Nieuw en gebruikt. Info en/of afspraken voor vrijblijvende bezichtiging: 


ƒ 115.000,-k.k. 


Importeur voor Nederland van Naumann 
naaimachines 
Eigen servicedienst 
Ook voor particulieren 

Inlichtingen 076-220240 (tussen 9 OO en 17 00 uur) 


Diepvries- en KOELK^ 
REPARATIE zond^ 
rij kosten. Bel 

r-TTRim „ V, I o I .-1 04490-45230. Service 

GEBir gebroken? Klaar „pn 24 uur ^ 

terwijl u wacht. Borsboom 

en Moers, Streeperstr. 29, GEBIT gebroken, .(jijf 
'Schaesberg. 045-315921. terwijl u wacht. 

T\r PVP AP ArnTTi- -— Akerstraat Nrd. 328, b 

T broek. Tel. 045-22^ 

voornjkosten. Z.-Limburg -; 7 éc 

tv-service. Tel. 045-314122. De massage van Vfcr 

STOELMATTERIJ ^ QUE is uniek. Tel- 
nieuiAl. rieten, biezen on ro- 228481 (geen sex)_^ 
un^stoelen „.et gar, 045- groenstraat Dondeg 


Te koop aangeboden 


Grote 

apparatuurshow 


Sfu^u^^Lalg in^^.^met!''^® topmerken inbouwap- 
garantie. R J Handelson- paratuur. Koken op gas, op 
aernemmg. Stationstraat licht en in de maqnetron- 
294. Nuth. Tel. 045-242602. joyen mogelijk. Kom er 

IG\NTELDEUREN. rol- eens kijken bij: Vossen 
deuren, sectiedeuren met! u--. - 7-7 

-of zonder afstandbediening ; Keukens Eikenderweg 77, 

in 23 malen direkt lever- 1 Tel. 045-717555. 


Afstandbediening.! 


computergestuurd, 
schikt voor alle soo 


Keuken-aktie 


Voor Eygelshoven en Kerkrade vragen wij actieve 

BEZORG (ST)ERS 

voor werkzaamheden tussen 6.00 en 7.00 uur. 

Melden Limburgs Dagblad, Markt 42, Kerkrade, 
045-452932 (tijdens kantooruren). 

Limburgs Dagblad 


045-316599. haifvrijstaand wc 

KACHELS. Grandioze ver- 9®’ Woonkamer 
bouwopruiming: 10-70% kamer met li( 

korting. Nieuw en gebruikt. Info en/of afsi 
De Kachelsmid, Walem 21, 

Klimmen, tel. 04459-1638. t O 

Te k. houten HUISJE, soort ' TOOSt U 
directiekeet, met puntdak. 1 

Geheel uitneembaar in _ 

örén' SCHUURTJES, tu^huis- 

7x11 m, moet opgeknapt l®®> kippe- en hondehok- 
worden, hout is puntgaaf, ken, vele afm., reeds vanaf 
ƒ 3500,-. Tel. 045-323178. / 195 _. 


DroeK. iel. U4t)-zzo4 i^:^ 
De massage van 
QUE is uniek. Tel. 
228481 (geen se'X.y .^^^ 
Groenstraat. Donderd^ 


Troost Onroerend Goed, Heerlen 
Tel. 045-717976 


Nieuw!!! Uniek en enige to¬ 
tale ONTSPANNINGS- 


febr. as. AUW Wlf^ 
BAL kaarten. 045-3 

Voor alle koelkast- 


MASSAGE (no sex). Tel. vriesreparaties 


045-351555. 


-441566 of 


3$ 


-. Tel. 045-323178. ƒ 195 
vellen LEER voor Ubachs, 


vele doeleinden. Tel. 04490- 
52652. _ 

Te k. blauwe KINDERWA¬ 
GEN met toebeh. Te bevr. 
04450-3401. 


ƒ 195,—; Houtbouw 

Ubachs, Eygelshover- 

gracht 39, Kerkrade-Vink. 
Tel. 045-460252. 


Vakantie/recreatie 


schikt voor alle soorten ga-!■, t. ■ ^ ^ 

ragedeuren compl. met] wit/beige 2.70 tot 3 m 


^arac^js. 


zender voor in uw auto. Fa. Ikompl. m. app. (3 dig. van- I-- 

Gl^ulfe"’Tei''^043-6410-FE j Vele tientallen KLEUREN- Mooie eiken BANKSTEL 


_,huis, 3 kleuren 

t.e^a.b. ,AANHAN- 1/3990,-. Vossen 


v.a. TELEVISIES, in orde, van- 


^ „ , , v.p. 975,-; zwaar eik. salon- 

af } 99,-. By de echte expert! tafel v.p. 325,-; massief eik. 


Een wereld vol 

keukendromen 


GER, als nieuw, 2.50 m lang Fikpndprwpn 77 pn Keulen, Markt, eethoek v.p.’ 975,-; pracht „inHt n in hpt niaonoioio p . ƒ 

m breed, laadverm. I Simpelveld,, tel. 045:443344. groot __etó waAdn?eubel 


Te k. KANTELPOORT 
afm. 353 cm. br. x 264 cm. SL Maartenszee, BUNGA- 
hoog, ƒ 350,-. 04493-4573. zwemparadijs. 

lp ■ r—n—i-;-Weekend v.a. ƒ 225,-. Tel. 

Te k uit sloop alum. DEU- 02246-3109. 

KEN en ramen, parket- r-—-— -- 

vloer, binn.deuren. verwar¬ 
ming compl. op olie-stook, 
party pannen + hout, 
i.st.v.nw. Tel. 04493-4573. SILO-verhardine. erfverh. 


Deetman wil jonge 
werklozen tot 
studeren dwingen 


n 1000 kg. Fr. Halsstraat 14, 1 Glaspaleis 
Brurissum. i Heerlen. 


fverKpiein Voll. eigen techn. dienst en 
géén voorrijkosten. 


v.p. 1975,-. Ook apart te k. 
045-323830. 


SLAAPKAMERS 

KOM. KIJK EN VERGELIJK ONZE PRIJS 


In onze zaak HEERLERBAAN is onze slaapkamerafdeling sterk 
uitgebreid. U vindt er een keuze uit meer dan 30 stuks in de kleuren 

wit, parelgrijs, antraciet, zwart etc. 

Tevens een grote kollektie in yi 

schuifdeurenkasten, ^ Z 

matrassen, spiralen, latten- io%- 20 %- 

bodems en éénpersoons ^ 30 <»^ . 400/0 

ledikanten. ^ KORTING ! 


Vindt u in het Glaspaleis, Rechte biels v.a. ƒ20,-, 

Kerkplein te Heerlen, in de Voor al uw vacuum- en ho- ^ 

slro\an°vSrKe: 

StUOiO van vossen Keu- ^0 Cramer 104, Heerlen, NEN. Tel. 0 


kens Heerlen. _ 

Speciale AANBIEDING: i Weg. verh. naar bejaarden- 
vloeiplanken 20 mm dik tehuis geh. INBOEDEL te 
’ ,15 p.m. excl. Alle maten k. Na 17.00 uur 045-421848. 


751687. 


SILO-verharding, erfverh. 
etc. vies. nw. stabilsatie- 
meth. Kallen Stabilisaties 
Kerkrade. Tel. 045-457415. 

Onderdelen Bank SCHIN- 
NEN. Tel. 04493-2715. 


Motoren 


lichtkoepels. Houthandel 
Rinkens, Eygelshovener- 
weg 60, Ubacn over Worms. 
Tel. 045-319846. 


K. iNa ii.uu uur Zeer zuinige Ford ESCORT 

Weg. verhuizing te k. brui- i.g.st., apk. Vr.pr. ƒ1150,-. 
ne PIANO Steinbach. Palmstr. 62 Passart-Zd. 
Tel. 045- Heerlen. 


ne t 

Vr.pr. 

252896. 


PIANO 

ƒ950,-. 


Scherpe S»,"* 
prijzen 

Vloeiplanken en schroot- terom 
jes. Tevens alle balkhout, „„ 


RTV/muziek 


Ronde DOUCHECABINE 
nieuw met transportschade 
ƒ90,-. Voskuilenweg 40 PIANO’S en vleugels in alle 
Heerlen. Na 14.00 uur, ach- prijsklassen. Stemm,. rep., 

terom. _ verh., transp. H.J. Schet- 

T 7 T Ford Wuicmweg 28, 

VLOERBEDEKKING, Maastricht. 043-217700. 


plaatmateriaal, lichtkoe- go^düiSn^°en^ïï£tten, ^^aastncht. 043-217700. _ 

pels etc. Tevens bezorgen, grote voorraad en voordeli- PIANOS te huur, spec 
Houthandel Rinkens prijzen. Vele coupons 

Eygalshovanerweg 60 /%.ï°?n\.’ao'5gg33''°” 

22, Simpelveld. Tel. 045- Demonstratie KTV’s VHS 

441346. VIDEORECORDERS va. 


Ubach over Worms 
Tel. 045-319846 Bankstelkussens huis; 

Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen 
kleuren, complete set è 10 stuks incl. vulling vanaf 
ƒ395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf 
ƒ998,-: rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één 
stuk, dus geen geschuif meer, ƒ 395,- per stuk. Fuhren Elke 


Demonstratie KTV’s VHS 
VIDEORECORDERS va. 
f 199,-. Telediscount, Raad¬ 
huisstraat 48. Heerlen. 


Huwelijk/ 

kennismaking 


Van onze parlementaire redactie 

DEN HAAG - Minister Deetman 
(Onderwijs) wil werkloze jongeren 
tot 25 jaar in plaats van een uitke¬ 
ring een studiebeurs verstrekken. 
In ruil daarvoor moeten zij een stu¬ 
die volgen. In totaal gaat het om 
zo’n 90.000 jongeren die langer dan 
zes maanden werkloos zijn. Deet¬ 
man hoopt dat jongeren met een ge¬ 
richte studie hun kansen op de ar¬ 
beidsmarkt vergroten. Heeft de jon¬ 
gere geen werk en studeert hij ook 
niet, dan moet volgens de bewinds¬ 
man het recht op een uitkering ver¬ 
vallen. 

De minister lanceerde zijn plan gis¬ 
teravond voor de AVRO-televisie. 
Volgens Deetman is de laatste jaren 
door het kabinet veel gedaan an be¬ 
strijding van de werkloosheid. Maar 
de jeugdwerkloosheid blijkt een 
'hardnekkig probleem’ en gebrek 
aan scholing is daarvan een belang¬ 
rijke oorzaak. 

Door jonge werklozen een studie te 
laten volgen, of gelijktijdig te laten 


werken en studeren, hebben " 
meer kans op een (volledige) 
Deetman wil de langdurig werkl® 
zelf een studie laten kiezen, 
die studie moet wel een redelijk P® 
spectief bieden op een baan. . 
De minister wees er gisteren op 
het kabinet al enige tijd bezig ^ 
studiefinanciering en het social^^ 
kerheidsstelsel meer op elkaar al 
stemmen. Zijn plan past in dat st . 
ven, zo meent Deetman, die ov®, . 
gens beklemtoonde dat het idee h* 
is ingegeven door de wens om 
zuinigen. 

Jongeren zullen niet met de jt. 
over elkaar in de schoolbanken 
ten, wanneer zij min of meer b 
dwongen een studie volgen, zo ^ 
wacht de minister. Jeugdige W® 
lozen zijn er van overtuigd dat 
ling een beter uitgangspunt op 
vert om in de maatschappij 
slag te kunnen, zo meent de 
windsman. 

Deetman zei te hopen dat eervuif^ 
werkt plan nog in deze kabinetsP*^ 
riode op tafel komt. 


Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei- DANSEN 

de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740- 

4383. U4498-4I9J 


Design Kantoormeubelen 


Elke donderdag gezellig 
DANSEN in Eldorado. 
Bongerd 5, Spaubeek, tej. 
04493-4193. Met orkest of dj. 

Alleenst. CONTACT- 

AVOND, iedere donderdag 
vanaf 20.00 uur. Dancing 


Uit het faillissement van Millman Products kochten wij Heliport. Gezellig dansem 
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen Legitim. verpl. Tel. 043- 
waaronder de befaamde 21^04. achterkant Eurohal, 


waaronder de befaamde 219704 achterkant Eurohal, 

Laguna Collection Gnenj9.U.Ma.stnch.. 

Zoekt u een serieuze RE- 
ontworpen door LATIE? Bel dan naar huw- 

Jan des Bouvrie 2 fi 9 ^ 48 "° 

zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus, 
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels, Allpfin 

stoelen etc. Emiy Handelsond., Handelstr. 34B, Sitlard. rMieeil 

Tel. 04490-23738 of 04498-54510. Ook verkoop aan op vakantie 

particulieren. _^ Alleen 

Kantoormeubelen naar concert/theater 

Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en hoeft niet 

gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van int 

Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emiy Handelson- GUf ilctoipui ii 

derneming. Handelsstraat 34B, Sittard. Tel. 04490- Ma., di., do., vrij. 10-15 uui 
23738 b.g.g. 04498-54510. _ en woe. 17-20 uur. 

Brandkasten — Tei. 043-255501. — 

Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende ALLEENSTAANDEN har 

Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510. _ straat 49» Brunssum. Orkest 

_u;_ Promotion. Tel. 045-252304 

Schrijfmachines Nette vrouw weduwe 68 ir 

IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko- vindt alleen zijn vreselijK 
gelkopmachines met correctie, vanaf ƒ 295,- excl. eenSam^s^ Lf^^mpfaum 
BTW. Emiy Handelsonderneming. Tèl. 04498-54510. Br o no ^80 LD 

Autotelefoon 

PTT nar \/r»v j man 47 jr., licht ge- 

I I I L/«i"VUA handicapt, kind geen Be- 

vanaf ƒ 99,- per mnd. excl. 

, . . . , _. , , VROUW tussen 40-50 jr. 

Autotronic b.v. Oirsbeek 

Dagblad, postbus 3100, 
04492-3888 6401 DP Heerlen. 


Zeker miljoen woningen ongeschikt 

Groot tekort aan 
huisvesting ouderen 


VEGERS 


UBElEN 


SLAAPKAMERS rw Heerlerbaan 235 - Heerlen 


Alleen 

op vakantie 

Alleen 

naar concert/theater 
hoeft niet 

Bel contactpunt 

Ma., di., do., vrij. 10-15 uur 
en woe. 17-20 uur. 

Tel. 043-255501. 


telijk welkom vanavond in 
dancing Gorissen, Kerk¬ 
straat 49, Brunssum. Orkest 
Promotion. Tel. 045-252304. 

Nette vrouw weduwe 68 jr. 
vindt alleen zijn vreselijK, 
zoekt nette MAN die ook 
eenzaam is. Lfst. met auto. 
Br. o. no. HE 080 LD 
Geerstr. 5, 6411 NM Heer- 
len. _ 

Nette j.man, 47 jr., licht ge¬ 
handicapt, kind geen Be¬ 
zwaar zkt. kennism. met 
VROUW tussen 40-50 jr. 
Br.o.nr. HK 662 Limburgs 
Dagblad, postbus 3100, 
6401 DP Heerlen. 


GEMEENTE SCHINNEN 

BEKENDMAKING 

De Burgemeester van Schinnen 
brengt ter voldoening aan het be¬ 
paalde in artikel 28, lid 6 en artikel 
31 van de Wet op de Ruimtelijke Or¬ 
dening ter openbare kennis dat Ge¬ 
deputeerde Staten van Limburg bij 
besluiten van 13 december 1988 
nr’s. BR 43319, BR 43320 en BR 
43321 goedkeuring hebben ver¬ 
leend aan de navolgende bestem¬ 
mingsplannen; 

- ,,Herziening Wolfhagen 143”; 

- „Herziening Sittarderweg 1 ”; 

- „Gebruiksvoorschriften behoren¬ 
de bij de uniformering van de arti¬ 
kelen met betrekking tot bijge¬ 
bouwen en vrijstellingsbevoegd- 
heid”. 

Ingevolge het bepaalde in artikel 29, 
lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening zijn de besluiten tot goed¬ 
keuring onherroepelijk. Er kan der¬ 
halve geen beroep legen worden 
aangetekend. 

Voornoemde besluiten van Gede¬ 
puteerde Staten, alsmede de onder¬ 
havige bestemmingsplannen liggen 
met ingang van 25 januari 1989 ge¬ 
durende één maand voor eenieder 
ter gemeentesecretarie, Scalahof 1 , 
Schinnen ter inzage. 

Schinnen, 24 januari 1989. 

De Burgemeester voornoemd, 
F.l.J. Loeien 


Van onze Haagse redactie 
AMSTERDAM - Een groot deel ^ 
het groeiend aantal ouderen zaï^^ 
de komende jaren geen 
huisvesting kunnen vinden. 
moment zijn ten minste een naiJJ 
woningen niet geschikt voor 
ren, betoogde directeur N. 
zen van de Nationale Woninê^Lj,,' 
tijdens het gisteren gehouden sy ^ 
posium 'Ouderenhuisvesting; f. 
gelijkheden in de bestaande vo 
raad’. 

Ouderen krijgen met het 
der jaren last van lichamelijk®^li 
breken. Om zelfstandig te 
blijven wonen, moeten hun 
gen aan bepaalde eisen vold ^ 
Echter, meer dan 400.000 flats Jh 
land zijn niet per lift bereikbaar. ^ 
dus Van Velzen. Daarnaast zO® 
een veilige, goede woonomgev _ 
gemakkelijk bereikbare voorzi® ^ 
gen en voldoende zorgverlenihê 

de buurt, van belang. 

Van Velzen pleit daarom 
campagne van verbetering en 3^1 
passing. Nieuwbouw neemt ^ 
tijd in beslag en het bouwpro^^^ 
ma is bovendien te klein. De ^ „je' 
nale Woningraad gaat experim®wjjj 
ren met aanpasbaar renoveren- » 
Velzen hoopt op subsidie 
extra kosten niet mogen leiden 
een hogere huur. 


ia" 


limburgs dagblad 
Dinsdag 24 januari 1989 # Pagina 1^ 


provincie 
’Om geen problemen te krijgen moesten we absoluut zwijgen ’ 

Nieuwe Revu niet onder 
indruk verweer Gilissen 


% Het verkeer op de 
autosnelweg A2 Maas¬ 
tricht richting Eindho¬ 
ven is gisteravond ter 
hoogte van Grathem 
lange tijd gestremd ge¬ 
weest op beide rijba¬ 
nen. Een vrachtauto 
met zaagmeel (zie foto) 
kantelde door nog on¬ 
bekende oorzaak en 
versperde beide rijba¬ 


nen. 


Foto: JAN PAUL KUIT 


door hans toonen 

feTERDAJWVALKENBURG - Nieuwe Revu-redacteur 
Pter Storms is allerminst onder de indruk van het verweer 
1^ burgemeester Gilissen op onthullingen over diens sponta- 
bereidheid een beschermd natuurgebied ’open te breken’ 
de bouw van een semi-permanente ruimtevaarttentoon- 
■Ibng. 


„Op een, toch eigenlijk ab- 
'üut idioot voorstel is burgemees- 
,gj. Gilissen heel serieus ingegaan. 
1^ informeerde uitvoerig naar de 
ipvang en hoogte van de tijdelijk te 
Tfioseren raketten.” Grinnikt even 
jjt'^^i^olgt: „Na onze belangrijkste 
of hij dan een terrein wist, 
Wr PEm onmiddellijk op het gebied 
iia de Wilhelminatoren. Maar, zo 
L ibj letterlijk, dit mag nog niet be- 
nd Worden, want dan is het met- 
»rij baan. Natuurlijk vroegen 

vj *^nar de reden van zijn oproep tot 
Jl^'^ijgen. Het moest stil gehou- 
om geen problemen 
Ik 1 actiegroepen te krijgen. Boven- 
moest hij nog het een en het an- 
^ Regelen’ met een hele goede re- 
% 


ü^jVan dit gesprek, dat op 19 okto- 
L oij het genot van een Limburgs 
gehouden werd in de kamer 

° Su burgemeester, heeft Pieter 

^ bandopnames. Samen met 

^'jj^^ga-verslaggever Ruigrok heeft 
gedurende twee maanden, 
^ W presenterend als de zakenlie- 
yjj drs Christiaan en drs Francois 
ie nep-firma Abel Consultancy, 

I Vq “Groepsethiek en mores van ad- 
wethoudei s, professoren, 
D^®?^Gesters en notarissen op de 
®^Gf gesteld. 
^hteral* 


week verhaalt Nieuwe Revu 
[j ^ de ontmoetingen met twee 
tef^i^rgers, namelijk burgemees- 
H-. “aul Gilissen uit Valkenburg en 
Judith Druncks. Over deze 
hioetingen, de daaruit te trekken 


bezing Van der 
! Linden over 
' Luropa na ’92 

- Oud staatssecretaris 
Va “^idig Tweede kamerlid, drs. R. 

‘^Gr Linden houdt donderdag 26 
So yoor de leden van de ’Groote 
(j ^^Gteit & d’Eglantier’ en genodig- 
Gen inleiding met als thema 
^fizenloos Europa na 1992’. Dis- 
iGleider is prof. dr. Co Greep. 
Vi^^G lezing, die om 20.00 uur begint, 
u 31 ^ plaats in de zalen van de Groo- 
tf^^^ociëteit (Vrijthof 36) te Maas- 

Vq^ Groote Sociëteit’ is een trefpunt 
5p“r leidinggevende functionaris- 
5^ .Pk het bedrijfsleven, overheid, 
Vï.fr^'P'^Grheid en beoefenaars van 
Hg beroep 


3en. 


Champignonmest 
^^roorzaakt soms 
longklachlen 

w Van onze verslaggever 

- Het werken met com- 
champignonteelt kan lei- 
hejj longklachten. Kortademig- 
Vqj ’ hoesten en koorts zijn het ge- 
pQ ^ ''PU bacteriën die in de com- 
komen tijdens het enten 
^telri ^ champignons. Dit is vastge- 
d door bedrijfarts H. van den 
van de Bedrijfsgeneeskun- 
sG dienst in Noord-Limburg. 

CQ^dPderzocht in opdracht van de 
pj PGratieve Nederlandse Cham- 
py^^^Phwekersvereniging 1100 
hjen die in champignonkweke- 
blek ''’^*'hGn. Negentien van hen 
corrf l^st te hebben van zogeheten 
cJej jl^Pstlongen’. Een geneesmid- 
~ëen de ziekte is er (nog) niet. 
pyp kragen van maskers en bescher- 
teo.^'^®,^l®king is de enige remedie 
ken deze ziekte. 

komen sinds 1975 
ProH ^ vaker voor. De champignon- 
kuctie heeft de afgelopen jaren 
^^^Gldige vlucht genomen. Hoe 
'VerW compost wordt ge- 

W . 1- kes te groter de kans op de al- 
he 'vordt. De schadelijke bacte- 
hfi,. namelijk vrij als de mest in 
k'veging komt. 

Ohf^kurlijk zou de meest simpele 
zijn, de bacterie uit de. 
den verwijderen”, zegt Van 

het j~kgart. „Helaas is de bacterie in 
hief’ pnmisbaar. Dat gaat dus 

„Jnj ■ is hij niet pessimistisch. 

koor mijn onderzoek is de 
l^u ziekte vastgesteld, 

len 1 . knnen preventieve maatrege- 
toe H genomen.” Hij geeft wel 

ker <5 kk naentaliteit van veel kwe- 
Vaak veranderen. „Er wordt 

het ^^“Gr gedaan. Mensen vinden 
’Wii h'^uu zich te beschermen. 
Vaak khben zo iets niet nodig’wordt 
^no fk^^êd. Totdat de longen zijn 
Üuq H kh dan is het te laat.” al- 
**P.s de onderzoeker. 


conclusies en de ontkenningen van 
beide ’slachtoffers’ is reeds uitvoe¬ 
rig in deze krant verslag gedaan. 

Het verweer van Gilissen, dat hij in 
het gesprek met de heren Francois 
en Christiaan wel degelijk gewezen 
heeft op ’de landschappelijke pro¬ 
blemen en de eigendomsverhoudin¬ 
gen rondom de Wilhelminatoren’, 
schuift Storms opzij als ’een praatje 
achteraf opzij. Met nadruk zegt hij: 
„Voor de goed^ orde - niet wij kwa¬ 
men op de proppen met dat natuur¬ 
gebied. Gilissen heeft ons het ge¬ 
bied meteen en spontaan aangebo¬ 
den. Nota bene een gebied, waar¬ 
over we daags daarop van de pro¬ 
vincie te horen kregen, dat er nog 
geen twee stenen op elkaar mogen 
worden gelegd. Inderdaad, hij was 
best bereid om - buiten de raad 
om - het zo te regelen dat er in dat 
beschermd gebied toch gebouwd 
kon worden. Nogmaals, wij moes¬ 
ten dan hierover niets naar buiten 
brengen.” 

Pikant 

Op de eerste ontmoeting over een 
’idioot voorstel’ - Storms: „Van 
onze nep-vereniging hadden we ko- 
ning Boudewijn beschermheer ge¬ 
maakt en dan nog geloofden ze onze 
flauwekul.” - volgde op 18 novem¬ 
ber een tweede gesprek. Weer in 
Valkenburg, maar nu zonder burge¬ 
meester Gilissen. Directeur J. Per¬ 
soon van Burgerzaken, die ook bij 
het eerste gesprek aanwezig was, 
stond nu de als zakenlieden ver¬ 
momde journalisten te woord. 

Storms herinnert zich: „Wij opper¬ 
den de mogelijkheid van een reisje 
naar de Verenigde Staten voor en¬ 
kele overheidsdienaren. Dan kon 


men de Space Shuttle van dichtbij 
bekijken. Toen wij voorstelden de 
burgemeester om raad te vragen 
wie voor deze trip in aanmerking 
kon komen, kwam er een heel pi¬ 
kant conflict boven tafel. Persoon 
vond dat die uitnodiging het beste 
naar hem kon worden gestuurd. 
Want anders zou de burgemeester, 
zoals meestal het geval is, toch een 
zekere Stassen meenemen. Die was 
ook meegeweest op reizen om dat 
warmwaterbad... juist, de Ther¬ 
men... te realiseren.” 

Ook dit gesprek met directeur Per¬ 
soon is door de Nieuwe Revu-repor- 
ters op band vastgelegd. Maar ver¬ 
schijnt niet in het weekblad van 
deze week. „Wel gebruiken we dit 
detail in het boek over onze ervarin¬ 
gen als nep-zakenlieden,” belooft 
Storms. 


Ontkenning 


Directeur Persoon ontkent dat de 
uitnodiging voor de reis naar de VS 
per se naar hem moest worden ge¬ 
zonden. „Ik heb de heren geadvi¬ 
seerd deze uitnodiging mee te ne¬ 
men in de nadere uitwerking van 
hun plan om gedurende een jaar een 
zogeheten ’space exhibition’ te rea¬ 
liseren. Zowel dit plan als de uitno¬ 
diging moesten ze voorleggen aan 
het college van b en w.” 

Zijn geuite ergernis over burge¬ 
meester Gilissens voorkeur voor 
’een zekere Stassen’ kan Persoon 
zich niet meer voor de geest halen. 
„Wel heb ik voorgesteld om dan alle 
fractieleiders uit de raad mee te ne¬ 
men naar Washington. Een daarvan 
is Stassen.” 

Dat de gesprekken met het verslag- 
geversduo op band staat, verontrust 
Persoon niet in het minst. „Als bei¬ 
de journalisten zorgen voor een cor¬ 
recte weergave, heb ik niets te vre¬ 
zen.” 

Burgemeester Gilissen verwees gis¬ 
teren naar zijn verklaring van vorige 
week waarin hij alle beschuldigin¬ 
gen van de hand wijst. Burgemeester P. Gillissen. 


Hardere aanpak 
verkeerszondaars 


Van onze verslaggever • 

HEERLEN/MAASTRICHT - Het 
Openbaar Ministerie wil het ontdui¬ 
ken van boetes voor verkeersover¬ 
tredingen (snelheid, parkeren) 
strenger gaan aan pakken. Zo’n vijf 
tot tien procent van alle bekeurde 
automobilisten probeert met allerlei 
smoesjes onder de boete uit te ko¬ 
men. Door bekeuringen van ’queru- 
lanten’ op kenteken en woonplaats 
te verzamelen, denkt het Openbaar 
Ministerie deze weigerachtige groep 
beter tot betalen te kunnen dwin¬ 
gen. 

„Zo lang er bekeurd wordt zullen er 
mensen zijn die zich aan de gevol¬ 
gen daarvan proberen te onttrek¬ 
ken. We hebben niet de illusie dat 
we dat ooit helemaal kunnen uit¬ 
bannen, maar alle beetjes helpen”, 
aldus de Maastrichtse officier van 
justitie mr Nabben. 

De Verkeerscommissie van het 


Openbaar Ministerie zal binnen en¬ 
kele weken concrete voorstellen 
aan de hoofdofficieren van justitie 
doen. Verwacht wordt dat met de 
nieuwe aanpak binnen enkele 
maanden kan worden begonnen. 

Volgens de Wegenverkeerswet is de 
eigenaar van een auto aansprakelijk 
voor verkeersovertredingen. Heeft 
hij zelf niet achter het stuur gezeten, 
dan ligt in beginsel de bewijslast by 
de eigenaar. 

Dit uitgangspunt blijkt in de prak¬ 
tijk niet overal te werken. Vooral 
leasebedrijven verschuilen zich 
nogal eens achter huurders. Het is 
dan voor justitie ondoenlijk te ach¬ 
terhalen wie een auto heeft be¬ 
stuurd. Het Openbaar Ministerie wil 
daarom met de kantonrechter over¬ 
leggen of leasebedrijven kunnen 
worden verplicht het kenteken op 
naam van de huurder te stellen, 
waardoor betere opsporing moge¬ 
lijk is. Festival vraa^ om aanmeldingen 

Weinig animo voor 
scholierentheater 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Theatergroepen in 
Zuid-Lhnburg die bestaan uit 
jongeren hebben het vooralsnog 
af laten weten als het gaat om 
aanmelding voor het Nationaal 
Scholieren Theaterfestival 1989 
dat van 2 tot en met 6 mei in 
Utrecht wordt gehouden. 

» 

Naast enkele professionele jeug¬ 
dige theatergezelschappen zul¬ 
len acht groepen uit twaalf re¬ 
gio’s, al dan niet in schoolver¬ 
band, uiteindeliik een voorstel¬ 


ling mogen geven in de theater- 
week. Van de drie meest ge¬ 
schikte voorstellingen worden 
bewerkingen voor televisie ge¬ 
maakt. De twee beste theater¬ 
groepen mogen bovendien eind 
mei naar Parijs om een aantal 
voorstellingen te geven. 

Het is de bedoeling dat elke regio 
twee voorstellingen aandraagt. 
De keuze voor Zuid-Limburg zal 
onder andere door Fiedel van der 
Hij den van de Heerlense Stads¬ 
schouwburg gemaakt worden. 


Uiteindelijk blijven er dus maar 
acht over. 


Workshop 


Tijdens de dag zelf vinden overal 
rond de Sterrebos-studio’s in 
Utrecht workshops plaats. De 
deelnemers aan de voorstellin¬ 
gen worden ondergebracht bij 
gastgezinnen. 

Inmiddels heeft de organisatie, 
de stichting Cervelaat in Utrecht, 
53 aanmeldingen voor voorstel¬ 
lingen binnen. Zoals gezegd is 
Zuid-Limburg daarin zwaar on¬ 
dervertegenwoordigd. 

Het maakt niet uit of het theater¬ 
stuk in schoolverband is ge¬ 
maakt, als het maar voor 19 
maart te zien is. 

Eventuele gegadigden kunnen 
contact opnemen met Fiedel van 
der Hij den van de Heerlense 
Stadsschouwburg S045-768576. 


Investituur nieuwe 
leden Broederschap 


Van onze verslaggever 


BREE - Onder grote belangstelling 
vond zondag in de St Augustinuska- 
pel te Bree de investituur plaats van 
pastoor Walther Bucher van Sankt Officipr 
Sebastian in de Edele Eed Broeder¬ 
schap van de Souvereine Orde van 
de Rode Leeuw van Limburg en de 
H. Sebastianus - een geestelijke 
weerbaarheidskern op basis van de 
drie schuttersdeugden: broeder¬ 
schap, dienstbaarheid en trouw aan 
outer, heerd en troon. 


Grevenbicht, Th. Schulpen uit Sus¬ 
teren, J. Verhoeven uit Voerendaal 
en H. van de Ven uit Stramproy. 


fungerend OLS-president Lei Stals 
die hoogste functie vooralsnog 
waarnemen. 


Opvolging 


Tot officier werden bevorderd F. 
Akkermans uit Strucht, G. Brebels 
uit Grote-Brogel, W. Franzen uit 
Ubachsberg, J. Grondelaers uit Op- 
glabeek, J. Roosen uit Dome en F. 
Schrijvers uit Eys. 


Sankt Sebastian is een dorpje op 
dertig kilometer van Koblenz, waar 
de H.-Sebastianus al eeuwen lang 
wordt vereerd. Carl-Heinz Herden 
uit Hennef, commandeur van de 
Duitse tak van de Broederschap 
toonde Grootmeester Leo Jans het 
’nihil obstaf van de bisschop van 
Trier. 

Voorts werden acht Limburgse 
schutters in de Broederschap opge¬ 
nomen te weten: P. Janssen uit 
Heythuysen, H. Janssen uit Stram- 
proy, J. Lammeretz uit Heerlen, J. 
Leenen uit Ool-Herten, H. Stans uit 


Na de pontificale hoogmis, opgedra¬ 
gen door mgr. Fons Castermans, 
werd het nieuwe kapittel voorge¬ 
steld. Als nieuwe leden zyn daarin 
opgenomen: Bob Degol uit Wilryk, 
voorzitter van de Stichting tot 
Steun aan het Schutterswezen in de 
beide Limburgen (SAS) en Jac Roo¬ 
sen uit Dorne; ais ere-lid Pierre 
Creemers uit Molenbeersel, de oud- 
vice-voorzitter van de OLS-federa- 
tie. 

Ofschoon de president van de OLS- 
federatie qu^itate qua grootmees¬ 
ter van de Edele Eed-Broederschap 
is, büjft Leo Jans op verzoek van de 


Jan Kessels uit Stramproy volgde 
Jeu van de Boom uit Brunssum als 
thesauriër op. Van de Boom had be¬ 
dankt, doordat Grootmeester Jans 
diens concept-notulen voor de 
Broederschap tijdens het jongste 
kapittel niet wenste te bespreken. 
Jans en Van de Boom wilden desge¬ 
vraagd niet op de kwestie ingaan. 

Ook onthouden Grootmeester en le¬ 
den van het kapittel zich van com¬ 
mentaar op de gedwongen verhui¬ 
zing van Maaseik naar Bree. Tot en 
met 1988 had de investituur van 
nieuwe leden van de Broerderschap 
in de kapel van de Kruisheren in 
Maaseik plaats. Zoveel is inmiddels 
duidelijk dat de Broederschap er 
niet meer welkom is. Daarom werd 
naar de St.-Augustinuskapel in 
Bree uitgeweken. 


Opnieuw congres 
over keramiek 

Van onze verslaggever 

MAASTRICHT — In het Maastricht¬ 
se expositiecentrum MECC wordt 
voor de tweede keer binnen een jaar 
een congres annex expositie over 
keramiek gehouden. Voor deelna¬ 
me aan het zogeheten ECerS-con- 
gres, dat in juni plaats vindt, hebben 
zich al zeker 500 mensen aange¬ 
meld. Verwacht wordt dat uiteinde¬ 
lijk rond de 1000 mensen het con¬ 
gres zullen bezoeken. 

Niet minder dan 400 mensen pre¬ 
senteren dan de resultaten van hun' 
onderzoek dat gespreid was over 
verschillende deelterreinen, varië¬ 
rend van traditioneel keramiek tot 
technisch en elektronisch kera¬ 
miek. De bezoekers komen voorna¬ 
melijk uit Europa, en verder uit de 
Verenigde Staten. 

De bijeenkomst dit jaar wordt ge¬ 
houden op initiatief van de Europe¬ 
se Keramische Vereniging (vandaar 
ook de naam ECerS, die staat voor 
European CERamic Science), en 
draagt met nadruk een wetenschap¬ 
pelijk karakter. 

Dit in tegenstelling tot het congres’ 
dat vorig jaar werd gehouden doorl 
de Amerikaanse ambassade. Toen 
namen alleen bedrijven uit de VS. 
deel aan de expositie, die hun con¬ 
tact zochten met mogelijke partners 
op het Europese continent. 

Het is de eerste keer dat dit congres 
op Europees niveau wordt gehou¬ 
den. De ECerS zal niet telkens in het 
MECC plaatsvinden; het is de be¬ 
doeling dat voor dit congres gaat 
rouleren over steden in Europa. 

Praktijkcursussen 
voor CNV-jongenen 

HEERLEN - De jongerenorganisa¬ 
tie van het CNV start binnenkort 
met een aantal op de prjiktijk ge¬ 
richte cursussen. Een greep uit het 
aanbod: solliciteren kun je leren, 
leiding geven en nemen, onderhan¬ 
delen, word je eigen baas. Deelna¬ 
me kost 15 gulden per dag. Reiskos¬ 
ten worden vergoed. Meer informa¬ 
tie over de cursussen bij het dis¬ 
trictskantoor van de WJ-CNV, tel. 
045-719342 (Nicole Astroh). 

In Academisch ziekenhuis 

Informatie 
over kanker 

Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Voor patiënten, 
hulpverleners en andere belangstel¬ 
lenden wordt deze weekin het Aca¬ 
demisch ziekenhuis Maastricht een 
informatieweek gehouden over 
kanker. Dat gebeurt in de bezoek- 
hal. Met lezingen, bijeenkomsten, 
een infomarkt, twee tentoonstellin¬ 
gen en een video-presentatie wor¬ 
den zoveel mogelijk aspecten van 
kanker belicht. 

De tentoonstellingen zijn ter be¬ 
schikking gesteld door het Konin¬ 
gin Wilhelminafonds en het Antoni 
van Leeuwenhoekhuis in Amster¬ 
dam. Ze zijn evenals de video-pre¬ 
sentatie vrij toegankelijk. 

De bezoeker krijgt een beeld van de 
ontwikkelingen op gebied van op¬ 
sporing, behandeling en preventie 
van kanker en een uiteenzetting Vcin 
wat de Europese kankercode be¬ 
helst. De lezingen worden gegeven 
vandaag en morgen, woensdag 25 
januari van 20.00 tot 22.00 uur. 

Daarbij komen de behandelingsme¬ 
thoden aan de orde, zoals bestra¬ 
ling, medicijnen en operatie. Wie 
deze lezing wil bij wonen of nadere 
informatie wenst, kan bellen naar 
het patiënten Informatiecentrum 
van het Academisch Ziekenhuis, 
S 043-862562. 

Samenwerking 

Naast de openbare activiteiten biedt 
de themaweek heel specifieke bij¬ 
eenkomsten voor verpleegkundi¬ 
gen, paramedici, specialisten, huis¬ 
artsen en region^e patiëntenvereni¬ 
gingen die met kanker te maken 
hebben. Daarmee wil men ook de 
samenwerking tussen deze discipli¬ 
nes bevorderen. 

De themaweek is een initiatief van 
het Patiënten Informatiecentrum 
van het AZM. 1989 is uitgeroepen 
tot ’Het Europese Jaar van de voor¬ 
lichting inzake kanker’. 


(ADVERTENTIE) 

Een hypotheek van het Bouwfonds... 


Dat is 
ogisch 


U wilt een hypotheek afsluiten en u denkt aan 
het Bouwfonds... Dan stapt u gewoon naar 
UW EIGEN MAKELAAR of VERZEKERINGSADVISEUR! 
D4t is pas gemakkelijk! En logisch. Want hij is vertrouwd met 
het Bouwfonds en kan u alles vertellen over de vele gunstige 
hypotheekmogelijkheden. Bouwfonds Limburgse Gemeenten 


Gei«n. Jos Klijnenlaan 288, Td. 04490-45678. Roermond, Si. Christoffdstraat 12, Td. 04750-16555 
Venlo, Nijmeegieweg 28 (bij Jrefeenter) Td. 077-541945 


Eén miljoen voor 

volwasseneneducatie 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Voor het onder¬ 
steunen van de volwasseneneduca¬ 
tie in Limburg hoopt het provincie¬ 
bestuur dit jaar te kunnen beschik¬ 
ken over meer dan één miljoen gul¬ 
den. Gerekend wordt op een bijdra¬ 
ge van rijkswege ter grootte van f. 
987.000, waaraan de Provincie 
18.000 gulden wil toevoegen. Van 
provinciewege wordt daarnaast bij¬ 
gedragen aan een educatieproject 
voor etnische bevolkingsgroepen, 
dat zal worden uitgevoerd in samen¬ 
werking met de Limburgse Immi- 
gratiestichting. 

Voor een bedrag van f 317.000 wil¬ 
len GS zes personen zien belast met 
het ondersteunen van volwassene¬ 


neducatie op provinciaal niveau en 
met f. 688.000 tien personen een 
taak geven in de begeleiding op re¬ 
gionaal niveau. 

Het is thans de tweede maal dat GS 
aan Provinciale Staten een pro¬ 
gramma aanbieden voor ondersteu¬ 
ning van de volwasseneneducatie. 
Het eerste programma had betrek¬ 
king op de periode 1987-1988. In het 
nieuwe programma is voor het eerst 
regionale ondersteuning opgeno¬ 
men. GS tekenen daarbij aan, dat 
vooral aandacht besteed dient te 
worden aan woonwagenbewoners. 
Zij dienen optimaal gebruik te kun¬ 
nen maken van faciliteiten die in 
volwasseneneducatie besloten lig¬ 
gen. Heerlens 

carnaval 


Het grootste folkloristische volks¬ 
feest van het jaar in Heerlen gaat ten 
onder aan politieke onwil, brood¬ 
nijd en onderlinge vetes. Door het 
ontbreken van passende accommo¬ 
daties is carnavalvierend Heerlen 
bijna verplicht om zijn heil elders 
(Kerkrade, Maastricht) te gaan zoe¬ 
ken. De verzameling van alle groe¬ 
pen, kapellen en gezinnen met klei¬ 
ne kinderen in de Stadsschouwburg 
IS ons afgenomen. Na een grondige 
renovatie mogen er volgens de 
brandweer niet meer dan ongeveer 
1400 mensen in de schouwburg. 
Verder waren er volgens de directie 
teveel vernielingen aangericht. 

Het aantal bezoekers is in het verle¬ 
den wel vaker met een korreltje zout 
genomen, zoals bijvoorbeeld bij de 
kerst-inn en het reizenfestival. Het 
weigeren van het Winkbullefeest op 
deze gronden is dus onwil. De ver¬ 
nielingen kwamen altijd voor reke¬ 
ning van een kleine groep jongeren, 
die goed in de gaten te houden moet 
zijn. Maar de burgerij van Heerlen 
moet weer bloeden. De mensen van 
Heerlen betalen wel voor onkosten 
en verbouwingen, maar willen ze er 
een keer feestvieren dan worden de 
poorten hermetisch gesloten. 

De gemeente raamt nu de kosten 
om de schouwburg tijdens carnaval 
toch open te houden op 40.000 gul¬ 
den. Zij stelt namelijk als eis dat er 
professioneel toezicht a 50 gulden 
per man per uur komt en dat wan¬ 
den en dergelijke moeten worden 
bekleed. Dit kan natuurlijk geen en¬ 
kele vereniging opbrengen. De 
oude schouwburg zonder miljoe- 
nenverslindende verbouwing was 
tenminste voor iedereen toeganke¬ 
lijk. 

Het alternatief van de Canton Reiss- 
garage stuitte op broodnijd, onbe-, 
grip en laksheid. Alles leek rond te 
zijn, iedereen was enthousiast, maar 
de gebroeders Haenen stelden als 
voorwaarde (en dat is hun goede 
recht) dat er geen tegenstand van 
welke horeca dan ook moest ko¬ 
men. Horeca Nederland wist na veel 
lobbyen de meerderheid van de 
Heerlense horeca over te halen om 
het standpunt te herzien, wegens 
’paracommercie'. Bij een tweede 
vergadering met burgemeester Van 
Zeil (voorstander van het plan Can¬ 
ton Reiss) schitterde de Heerlense 
horeca uit het centrum door afwe¬ 
zigheid, waardoor het plan van tafel 
werd geveegd door horecamensen 
uit Heerlerheide en Hoensbroek. 
Stel dat er Ujdens carnaval een ech¬ 
te winter invalt met kou, regen en 
sneeuw. Alle cafés zijn dan overvol 
en grote groepen moeten dan hun 
heü in andere plaatsen zoeken. 
Heerlen zal dan net als op normale 
zondagen uitgestorven zyn. 

De derde optie, een feesttent op de 
markt, is door de gemeente reeds af¬ 
gewezen. De horeca moet maar eens 
creatief gaan samenwerken, anders 
zie ik de bui al hangen. Want wat 
door velen is opgebouwd, kan bin¬ 
nen twee jaar zijn afgebroken en 
dan komt er niet snel weer iets 
nieuws in de plaats. 


HEERLEN 


J. Douven 


• Ruzie over 
route optocht 

Afgelopen vrijdag heb ik versteld 
gestaan van het nieuws over de vier 
harmonieën en fanfares die niet 
meedoen aan de plaatselijke op¬ 
tocht in Kerkrade-West. Men vindt 
dat de carnavalsvereniging de op¬ 
tocht steeds eenzijdig verlengt. Mijn 
heren, deze optocht is jaren geleden 
gewijzigd toen de CV toestemming 
kreeg om met de optocht ook Ter- 
winselen aan te doen. Dit is immers 
ook een stuk van Kerkrade-West. 
Hierdoor is de optocht groter ge¬ 
worden en met dit gegeven zit onze 
CV nu eenmaal. En als er sprake is 
van wijzigen, dan is dat niety eenzij¬ 
dig gebeurd, maar samen met de 
plaatselijke horeca, die toch in deze 
tijd een stuk van de boterham moet 
verdienen. En mijne heren be¬ 
stuursleden, wat betreft de opmer¬ 
king ’de horeca is voor ons geen ge¬ 
sprekspartner meer’. Ik geloof dat 
julhe vlug vergeten, want jaren gele¬ 
den zijn jullie verenigingen allemaal 
opgericht in een horecazaak. Daar 
waren jullie op aangewezen tot de 
gemeenschapshuizen, die nog 
steeds met gemeenschapsgeld in 
stand worden gehouden, uit de 
grond gestampt werden. Jullie krij¬ 
gen ook geld van de horeca en geld 
van mensen uit Kerkrade-West, 
waar julie niet voor willen spelen. 
Maar zonder deze mensen van 
Kerkrade-West hebben jullie geen 
bestaansrecht. Heren bestuurders, 
kom tot bezinning en doe het voor 
deze mensen en voor carnaval in 
Kerkrade-West. 


KERKRADE 


H. Stohr 


Regioredactie 
Oostelijk Zuid-Limburg 

Voor klachten 
over bezorging 

S 045-739881 

Kantoor Heerlen 

9 045-739284 
WIm Oragstra 
9 045-710317 
Emile Hollman 
9 045-422345 
Hans Rooijakkers 
9 045-714876 
Hans Toonen, chef 
« 045-425335 
Richard Willems 
9 04406-15890 
Kantoor Kerkrade 
S 045-455506 
Joos Phillppens 
9 04455-2161 


BRUNSSUM - Met een dave¬ 
rend Zuidamerikaans carnavals¬ 
feest introduceert de nieuwe 
Brunssumse stichting ’Mundial’ 
zich aanstaande vrijdag. De 
stichting is in het leven geroepen 
door een drietal personen die 
enorm veel belanstelling hebben 
voor het buitenland, culturen 
van andere volkeren. 

Ton Schoenmakers, Berry 
Bruins en W. Offermans, de eer¬ 
ste twee uit Brunssum en de laat¬ 
ste uit Heerlen, hebben aan de 
wieg gestaan van deze nieuwe 
stichting, die activiteiten wil or¬ 
ganiseren om de volkeren van 
deze wereld wat dichter bij el¬ 
kaar te brengen, 'zodat vooringe¬ 
nomenheid en vooroordelen 
plaatsmaken voor bewustwor-^ 
ding van de fundamentele nood¬ 
zaak van een mondiale saamho¬ 
righeid.’ Zo staat er in de oprich- 
tingsacte van de stichting. En 


Eerste activiteit van 'MundiaV 

Zuidamerikaans 

carnavalsfeest 


aangezien heel wat vertegen¬ 
woordigers van de volkeren der 
aarde in Nederland wonen, orga¬ 
niseert de stichting avonden met 
muziek en dans uit andere lan¬ 
den. 

Het bestuur van de Parade der 
Nationaliteiten in Brunssum 
keek aanvankelijk wat vreemd 
naar de boreling, aangezien het 
erop leek dat deze stichting de¬ 
zelfde taken op zich zou nemen 
als de Parade. Maar dat is geens¬ 


zins het geval. De Stichting 
’Mundial’ richt zich op activitei¬ 
ten in de perioden tussen de pa¬ 
rades in, maar wel met een knip¬ 
oogje naar die parade. 

Warm 

„We willen die parade-gedachte, 
die openheid naar andere volke¬ 
ren, ook in de andere jaren een 
beetje warm houden,” aldus een 
woordvoerder van de stichting. 


Het drietal organiseerde vorig 
jaar al een Peruviaanse muziek¬ 
avond en een avond voor Span¬ 
jaarden en Spaanssprekenden in 
kasteel Rivieren in Voerendaal. 
Echt ’warm’ wordt het echter 
aanstaande vrijdag in het Casino 
in Treebeek-Brunssum als de 10- 
koppige Mexiaanse mariachi- 
band ’Serenata Tropical’ op¬ 
treedt. Deze muzikanten komen 
uit Maastricht. De leider van 
deze band heeft 14 maanden in 
Mexico gewoond en een grote 
dosis aan muziekkennis uit dit 
land meegenomen. (jroepen 
Zuidamerikanen, Spanjaarden, 
en veel particulieren zijn voorne¬ 
mens (in Zuidamerikaanse kle¬ 
dij) naar het Casino te komen. 

Kaarten voor dit ’Fiesta Mexica- 
na’ zijn overigens verkrijgbaar 
bij de VW-kantoren van Bruns¬ 
sum, Heerlen, Maastricht, Val¬ 
kenburg, Sittard. 


Goed drinkwatei 
kent zijn prijs 


Vervolg van pagina 9 

SCHINVELD - Het nieuwe pomp¬ 
station in Schinveld zal zich ken¬ 
merken door een combinatie van 
nieuwe moderne technieken en de 
gang van (water)zaken in de natuur. 
Via tien putten, die inmiddels al zijn 
gemoderniseerd, wordt het water 
naar boven gepompt vanuit een 
diepte, die varieert van 45 tot 180 
meter. Het water, dat zich daar on¬ 
der de beschermende kleilagen be¬ 
vindt, stroomt ondergronds via een 
natuurlijke weg vanuit Duitsland in 
westelijke richting naar de Schin- 
veldse bossen. 


Onder hwioed m proeftijd \ p^rsoueel Kerkstrattt krijgt nieuwe haan 


Zuivering 


Drie maanden 
cel voor 
Heerienaar 

Van onze correspondent 
MAASTRICHT - Politierechter mr 
Seelen heeft een inwoner van Heer¬ 
len veroordeeld wegens rijden on¬ 
der invloed tot duizend gulden boe¬ 
te, zes maanden voorwaardelijke 
ontzegging van de rijbevoegdheid 
met een proeftijd van twee jaar. Bo¬ 
vendien mag hij het eerste half jaar 
niet in het weekend rijden. 

De Heerienaar ging bovendien in de 
fout tijdens de proeftijd van een eer¬ 
dere veroordeling door de recht¬ 
bank. Politierechter mr Seelen gaf 
dan ook het bevel tot de ten uitvoer¬ 
legging van deze drie maanden 
voorwaardelijke gevangenisstraf. 
Het vonnis week niet veel af van de 
eis van de officier van justitie mr 
Kolkert. Deze eiste zes maanden 
ontzegging van de rijbevoegdheid 
waarvan drie maanden voorwaarde¬ 
lijk met een proeftijd van twee jaar. 

De verdachte reed verleden jaar on¬ 
der invloed door zijn woonplaats. 
Een politiepatrouille hield hem aan 
en onderwierp hem aan een bloed¬ 
proef. Deze gaf een alcoholpromilla- 
ge aan van 1.34. Officier van justitie 
mr Kolkert; „Als sportschoolhouder, 
moet je beseffen wat alcohol te 
weeg kan brengen. Het rijden onder 
invloed komt helaas veel voor en 
een flinke straf is dan ook op zjjn 
plaats.” 

Bezwaar tegen 
nieuwe weg 

KERKRADE - Bij de gemeente 
Kerkrade zijn in totaal twintig be¬ 
zwaarschriften binnengekomen te¬ 
gen het voorgenomen doortrekken 
van de noord-zuidverkeersroute (de 
afgeslankte SW-26) In de vergade¬ 
ring van april of mei zal het college 
de bezwaren aan de raad voorleg¬ 
gen. 

Zoals bekend moet deze noord- 
zuid-route, door Chevremont en het 
Rolduckerveld naar de Nieuwstraat 
met de bedoeling om de Sint Pieter- 
straat. Zonstraat en Onze-Lieve- 
Vrouwestraat te ontlasten. 


y & D stoot pand 
in Brunssum af 


Wanneer het water ter plekke is op¬ 
gepompt, zal het meteen een aantal 
behandelingen ondergaan. Zodoen¬ 
de wordt het ruwwater geschikt ge¬ 
maakt voor consumptie. Daarvoor 
komt er naast het nieuwe pompsta¬ 
tion ook een gloednieuwe zuive¬ 
ringsinstallatie. Daar moet het wa¬ 
ter eerst worden gefilterd en wor¬ 
den ontdaan van een teveel aan 
ijzer. 

Naast het pomp- en zuiveringssta- 
tion worden er momenteel ook een 
aantal bezinkbassins aangelegd. De 
filters van het zuiveringsstation 
moeten namelijk periodiek worden 
schoongemaakt. Het water, dat 


Van onze verslaggever 

BRUNSSUM - De directie van 
Vroom en Dreesmann heeft 
besloten het zogeheten kop- 
pand van het filiaal aan de 
Brunssumse Kerkstraat af te 
stoten. Op korte termijn zal 
V en D-dochter Kien, een 
kledingbedrijf, in het pand 
trekken. Dat heeft directie- 
woorvoerder Lempers giste¬ 
ren bekend gemaakt. Er zullen 
geen ontslagen vallen. 

Het afstoten van de kleinste Bruns¬ 
sumse vestiging heeft te maken met 
de reorganisatie van Vroom en 
Dreesmann. Binnen de nieuwe for¬ 
mule passen bijvoorbeeld geen su¬ 
permarkten meer. 

In het pand dat Vroom en Drees¬ 
mann afstoot worden onder andere 
schrijfwaren en audio-video appara¬ 
tuur verkocht. De verkoop van deze 
goederen gaat gewoon door in het 
grootste van de beide V en D-pan- 
den. 

Het personeel is inmiddels op de 
hoogte van de plannen. De werkne¬ 
mers is een andere baan binnén het 
concern aangeboden, terwijl ze ook 
kunnen opteren voor een emplooi 
bij Kien. 

Restaurant 

Of het V en D-restaurant in Bruns¬ 
sum blijft is nog maar de vraag. „We 
zijn met een nieuwe formule bezig 
voor de restaurants. Of het restau¬ 
rant meteen wordt ingericht in het 
enige filiaal weten we nog niet,” zei 
Lempers gisteren. • De heer Laisina ontvangt de Rietkerk-penning uit han¬ 
den van burgemeester Van Zeil. Foto: FRANS RADE 


Rietkerk- 
penning voor 
Heerienaar 

HEERLEN - De heer H.S. Laisi¬ 
na heeft gisteren uit handen van 
burgemeester Van Zeil van Heer¬ 
len, de Rietkerk-penning in ont-- 
vangst mogen nemen. Laisina 
wordt morgen 74 jaar, hij ver¬ 
blijft momenteel in het St. Jozef 
Rustoord in Heerlen. 

De Rietkerk-penning (genoemd 
naar de vroegere minister van 
Binnenlandse Zaken) wordt toe¬ 
gekend aan personen die in 1951 
of 1952 in groepsverband door de 
Nederlandse regering van Indo¬ 
nesië naar Nederland zijn ge¬ 
bracht en aaneengesloten tot 1 
januari 1986 in Nederland heb¬ 
ben gewoond. Een groot aantal 
Molukkers valt onder deze rege¬ 
ling. Behalve een penning is er 
ook een uitkering aan verbon¬ 
den. De Nederlandse regering 
heeft door het instellen van deze 
uitkering en de penning en nog 
enkele andere toezeggingen (on¬ 
der andere een Moluks museum) 
de mzet van de Molukkers ten ty- 


de van de oorlog in voormalig 
Nederlands Indië willen erken¬ 
nen. 

Voor het eerst werd een Riet¬ 
kerk-penning gistermiddag uit¬ 
gereikt in het Heerlense gemeen¬ 
tehuis. In heel Nederland zijn 
rond de honderd aanvragen voor 
de Rietkerk-penning gehono¬ 
reerd en al uitgereikt door de 
burgemeesters van de plaatsen 
waar die mensen wonen. Opmer¬ 
kelijk is dat de administratie 
hiervan in Heerlen geschiedt. De 
Stichting Administratie Indone¬ 
sische Pensioenen die gevestigd 
is in Heerlen, regelt namelijk de 
uitkering die bij de Rietkerk- 
penning hoort. 

Bestuurswisseling 

Tijdens de jaarvergadering van 
de Kon. Harmonie St. Caecilia 
Spekholzerheide trad de heer 
Toon Creussen af als voorzitter. 
Tot zijn opvolger werd M. Giesen 
gekozen, die op zijn beurt de 
heer Creussen tot ere-voorzitter 
benoemde. De heer F. Janssen 
werd gekozen tot penningmees¬ 
ter en het secretariaat is thans ge¬ 
vestigd bij J. Brühl, Pieter de 
Hooghstraat 21, 6464 BW Kerkra¬ 
de. 0 Wethouder Heinrichs (tweede van rechts) levert samen met enkele andere betrokkenen 
het eerste chemisch afval af. DRIES LINSSEN 


Van onze verslaggever 

LANDGRAAF - Wet¬ 
houder Wiel Heinrichs 
van Landgraaf heeft 
gisteren samen met 
leerlingen van de Onze 
Lieve Vrouwe School 
uit de wijk Lauradorp 
de zogeheten chemo¬ 
kar in gebruik geno¬ 
men. De gemeente had 
de scholieren uitgeno¬ 
digd omdat zij in het 
verleden vaker bezig 
zijn geweest met mi¬ 
lieuzaken. Het is voor 
de eerste keer dat in 
Landgraaf een gifbus 
gaat ryden. 


O.L.V.-school dumpt eerste afval 

Ook Landgraaf 
heeft gifbus 


Landgraaf heeft wel 
sinds jaar en dag een 
vast depot in Abdis- 
schenbosch. Dat zal 
blijven bestaan. De 
door de Maarten Toon¬ 
der studio’s ontworpen 
Max Milieu-pop 


'sprong’ gisteren uit de 
gifbus aan het marktter¬ 
rein in Ubach over 
Worms toen enkele leer¬ 
lingen samen met de 
wethouder het luik van 
de bus openden. 

De bus zal elke maand 


twee dagen in Land¬ 
graaf zijn. Alle zeven 
wijken worden aange¬ 
daan. 

De leerlingen van de 
OLV-school droegen 
gisteren hopen che¬ 
misch afval aan. In het 
verleden hebben zij de 
gemeente eens boze 
brieven geschreven 
over de hondepoep op 
het plein. De gemeente 
heeft toen bordjes ge¬ 
plaatst. Vanwege deze 
milieubewuste actie 
kreeg de school een of¬ 
ficiële uitnodiging. 


Sombrero op 
Hollandse kop 

BRUNSSUM - Hij zit boordevol 
met belangstelling voor alles wat 
met cultuur van vreemde volke¬ 
ren te maken heeft en als het iets 
met Spanje of Zuid-Amerika te 
maken heeft, dan klopt zijn Hol¬ 
landse hart helemaal sneller. Ton 
Schoenmakers (32 jaar) is ambte¬ 
naar bij de gemeente Brunssum, 
maar in zijn vrije tyd is hij een 
soort ambassadeur van vreemde 
volkeren in onze regio. Samen 
met twee kennissen richtte hij 
onlangs de stichting ’Mundial’ 
op. Een stichting die activiteiten 
gaat organiseren om Nederlan¬ 
ders en mensen die hier wonen 
maar uit andere landen komen, 
nader tot elkaar te brengen. Hij is 
er voorzitter van. 

„Tijdens de parade staat Bruns¬ 
sum open voor het buitenland, 
maar zodra de parade is afgelo¬ 
pen, is ook dat voorbij. Dat vind 
ik jammer. Er is ook tussendoor 
een mogelijkheid iets te organi¬ 
seren, om ’t buitenland, de cul¬ 
tuur van andere volkeren, hier¬ 
heen te halen,” zegt hij. 

Ton spreekt Spaans, dat heeft hij 
geleerd door cursussen te vol¬ 
gen. Spanje kent hij als zyn 
broekzak hy heeft er veel vrien¬ 
den, die hij regelmatig bezoekt 
en die ook hem en zijn vrouw 
Kitty komen opzoeken. Ten tijde 
van de parade is Ton zeer actief. 
Hij voert correspondtie voor het 
paradecomité en als er Spaans¬ 
sprekende groepen zijn, dan 
treedt hij op als tolk. „Ik leerde 
Spaanse mensen kennen en 


• Hans Schoenmakers en zijn vrouw Kitty reeds gestoken 
in Mexicaanse kledij die ze vrijdag tijdens het Zuidameri¬ 
kaanse carnavalsfeest van de stichting ’Mundial zullen 
dragen. Foto; FRANS RADE 


kwam onder de indruk van hun 
gastvrijheid, van hun openheid 
en manier van leven. De cultuur 
in dit land sprak mij zeer aan. Ik 
wilde perse deze taal leren. In het 
begin ging dat via een Liliput- 
zakwoordenboekje, naderhand 
heb ik via cursussen de taal goed 
geleerd.” 

Met name in huize Schoenma¬ 
kers te Brunssum wordt met ver¬ 
langen uitgezien naar aanstaan¬ 
de vrijdag als in het Casino het 
Zuidamerikaanse carnavalsfeest 
gehouden van de stichting ’Mun- 
dial’. Kitty heeft Mexicaanse 


constuums gemaakt en ze zyn 
beiden van plan bij samba’s en 
roemba’s hun beste beentje voor 
te zetten. „Heerlijk, er komen zo¬ 
veel mensen. Groepen Spanjaar¬ 
den hebben zich al aangemeld, 
veel mensen die een cursus 
Spaans volgen en ik heb ook al 
een telefoontje gehad uit Am¬ 
sterdam van een Antilliaan die 
ook met een hele groep wilde ko¬ 
men. Ik geloof dat mensen door 
samen te dansen en samen feest 
te vieren dichter tot elkaar kun¬ 
nen komen, vandaar dit ik me 
hier zo voor inzet.” 


daarbij vrykomt, bevat grote 
veelheden yzerroet. Dit roet q 
dan in de bassins bezinken efl^^ 
overgebleven schone water 
naar de Rode Beek afgevoerd-H 
achterblijvende ijzerslib vormt 
ter een miüeuprobleem. Na 
tal jaren zal het uit de bassins 
wijderd moeten worden. En het^B 
er dan maar aan hoe groot 
centratie milieu-onvriend^B 
stoffen is, die zich in het slib "H 
verzameld. 

In een proefinstallatie, die 
het oude pompstation is gekoplV 
worden de nieuwe technieken SW 
uitgeprobeerd. fl 

Staatsmijnen I 

Voordat de WatermaatscW® 
Limburg een aantal jaren gelfV 
eigenaar van de waterpompinSlJ 
ties werd, exploiteerden de 
mijnen deze bronnen in de OosU 
ke Mijnstreek. Eerst werd er 
in het Schuttersveld gepompt V 
daar gewonnen water werd W 
plaatse gezuiverd en voor consU»*! 
tie gechikt gemaakt. Zo 
mijnen het water voor eigen 
einden gebruiken en schoot er 
genoeg over om een plaats B 
Brunssum van drinkwater te 
zien. 

Toen de kwaliteit van de BrunsSiW 
se putten achteruit liep, is menW 
eindelijk in de Schinveldse 
terecht gekomen. Er werden BI 
tiental putten geslagen en het 1] 
wonnen water werd vervolg 
naar Brunssum gedirigeerd, ^ 
het werd gezuiverd. É 

Het nieuwe station in Schin'^ 
gaat nu alle functies, van poidr 
tot en met zuiveren, ovememen- 

Bomen 

Sinds een aantal jaren ma^ 
veld zelf ook van het kwaliteit^ 
ter genieten. Voorheen moest 
het doen met zeer kalkhoudeiw^ 
ter dat uit het Duitse Rotndy 
werd aangevoerd. Een doom ih 3 
oog voor menige Schinveldse b 
vrouw. I 

En dat er voor het aanleggen vsb Jj 
bezinkbassins nogal wat bo^ 
moesten worden gekapt, mag 
probleem zyn. Er wordt, als alle® 
reed is, voor nieuwe aanplahl i ' 

• •• 

jo reijno^'^ 

-—^ Volj 

Middeleeuws® ^ 
lezing Heerlebè. Van onze verslaggever , 
HEERLEN - Donderdag zal 
Blockmans in de Heerlense ^ 
bare Bibliotheek (RaadhuisR^ 
een lezing houden over een im® ^ n, 
eeuws thema. De avond begih* ei 
20.00 uur en de toegang is grab®^ br 
Blockmans werd in 1980 hoogl® v 
aan de Erasmus Universiteit ^ 
1987 aan de Rijksuniversiteit ih • ] 
den. 1^ 

De historische ontmoeting met 
zal gaan over 'Veten en partÓ®^j^| |;p 
in de middeleeuwen’. Terwijl 
van de familieclan in de vroege^j ^ 
deleeuwen even toonaange'^ 
bleef als in de oudheid, neemt .jj ue 
vaak aan dat dit veel minder wei^- M, 
de late middeleeuwse stadssah* pi 
leving. J ^ 

Partij groepering vond plaats ^ ^ 
de kern van de machtige 
Voor Gent waren dat die va^ v 
Borluuts en die van de Sint-R^ V 
Tegelijk was dat de familie dia ^ ^ 
leefde met de tijd tegenover d ^ 
milie die in de traditie was bW 
hangen. 

De sfeer van het thema dat ^ 
mans bespreekt is die J j. 

breukvlak tussen Middeleeuwa»*^ ^ 
Renaissance, van de overgang^ Y 
een traditionele in een prekap*^ 
tische económie van een feod^ ^ 
een meer op moderne 4 

schoeide samenleving. En dat i 
in een Vlaanderen ten tyde va»* 
Gulden Sporen Slag. j; Hoensbroelc 


• De EHBO-vereniging ^ 
Lotbroek begint donderd^^ ^ 
19.00 tot 21.00 uur in het 
brook met een nieuwe EHBD- ^ 
sus. De cursus kost flOO,-. jl 

zich aanmelden via 9 2200o^ 
218712. V 


Treebeek 


• Het damescomité van het 
nieorkest Concordia houdt zat® ^ 
vanaf 10.30 uur 
rommelmarkt/fancy fair ib 
Jeugdhuis aan de Maanstraal- 


Heerlen 


• Het Vrouwenhulpcentrum jgjr 

ge Lies’ houdt vier vervolgof 
den op het thema 'Vrouw en » gf 
liteit’. De bijeenkomsten 
vrijdag 27 januari, 10 ^4 feP yif 

en 10 maart van 9.30 tot 

het gebouw aan de GrasbroeK 
166. 

• De Biologische School, 
vierlaan 12, houdt vrijdag van ^ 
tot 21.00 uur en zaterdag van 

tot 13.30 uur open dagen- 


Vice-voorzitter: ’Inval komt goed uil u^^nt ik wou toch opruimen’ 

. , ^ ■ ' ■ '1 

Bestuur Groning en 

imhurgs Dagblad Onder de indruk 


Vervolg van voorpagina 

Van onze verslaggever 

GRONINGEN - In samenwerking met het Fiscaal Recherche¬ 
team Groningen heeft de FIOD gisterochtend ondermeer op 
het Oosterparkstadion van FC Groningen een inval gedaan, 
waarbij de hele boekhouding in beslag is genornen. Ook wer¬ 
den de huis-adressen van voorzitter Renze de Vries, vice-voor- 
zitter Wubbo de Boer en penningmeester Siebe van der Pruik 
bezocht, terwijl bij de accountant, Moret en Limperg, tevens 
de bescheiden over FC Groningen in beslag werden genomen. 
Het onderzoek richt zich op een groot aantal gevallen, waarbij 
vooral de rol van voorzitter De Vries wordt onderzocht. 


Dinsdag 24 januari 1989 # Pagina 15 


De officier van justitie, mr. 
M.Geerds, bevestigde de volgende 
zaken: 

• De transfersom van Paul Mason, 
die afgelopen zomer naar Aberdeen 
werd verkocht, zou zijn overge¬ 
maakt op de rekening van De Vries. 
Het ging daarbij om een bedrag van 
540.000 gulden. De Vries zou vervol¬ 
gens slechts 435.000 gulden op het 
conto van FC Groningen hebben 
hij geschreven. 

• De Vries zou maandelijks tussen 
5000 tot 10.000 gulden van FC Gro¬ 
ningen hebben ontvangen voor het 
onderhouden van internationale 
contacten. De voorzitter spreekt 
overigens geen enkele vreemde taal. 

• De Vries zou ex-manager Ton van 


Dalen ooit gevraagd hebben 100.000 
gulden te gebruiken voor de trans¬ 
fer van twee spelers. Van Dalen zou 
dit hebben geweigerd. 

• In ’86 zou vice-voorzitter De Boer 
350.000 gulden hebben meegeno¬ 
men naar Bulgarije om daar de 
transfer met Zvetan Jontsjev rond 
te maken. De Stichting Arbeidsza¬ 
ken gaf een negatief advies voor een 
werkvergunning, waardoor de 
transfer afketste. Niettemin staat in 
de boeken nog steeds een post on¬ 
der de noemer 'vordering in Bulga¬ 
rije’. Het is onduidelijk wat met die 
350.000 gulden is gebeurd. De mo¬ 
gelijkheid bestaat dat die op een 
buitenlandse rekening is gestort. 

• Bij doorlichting van de Ajax-ad- 
ministratie stuitte de FIOD op een 


transfersom van 50.000 gulden voor 
doelman Storm. Dit bedrag wordt 
aan de lage kant geacht en vermoed 
wordt dat de rest van de transfer 
met zwart geld is betaald. 

• Assistent-bondscoach Nol de Rui¬ 
ter zou in de onderhandelingen over 
de transfer van zijn schoonzoon 
Foeke Booy, die toen bij PEC zat, 
overeen zijn gekomen, dat er drie 
keer een handgeld van 33.000 gul¬ 
den zou worden uitbetaald. 

• Er worden door de FIOD onregel¬ 
matigheden vermoed bij de trans¬ 
fers van: de gebroeders Koeman, 
Jurrie Koolhof, Frans Thijssen, Foe¬ 
ke Booy, John de Wolf, René Eykel- 
kamp en Hennie Meijer. Opmerke¬ 
lijk is dat bij deze transfers de spe- 
lersvakbond WCS niet betrokken 
was, maar Ger Lagendijk en Bob 
Maaskant, terwijl Hennie Meijer een 
beroep deed op een privé-begelei- 
der. 

• Er zouden sinds 1984 onjuiste aan¬ 
giftes van loonbelasting zijn ge¬ 
daan. De opgegeven bedragen zou¬ 
den niet kloppen. 

Wanneer al deze zaken worden be¬ 
wezen, dan kunnen FC Groningen 
en andere betrokkenen een forse 
navordering in loonbelasting tege¬ 
moet zien. 

Het bestuur van FC Groningen rea¬ 
geerde vrij laconiek op de inval en 


Budget van vier miljoen niet meer toereikend voor topformatie 

Jan Raas zoekt nieuwe sponsor 


de beschuldigingen. Volgens Renze 
de Vries, die alle aantijgingen ont¬ 
kent, is er niets aan de hand en hoe¬ 
ven spelers niet te vrezen voor na¬ 
vorderingen. Vice-voorzitter Wub¬ 
bo de Boer was compleet verrast 
door de inval in «ijn hotel, maar 
maakte zich geen zorgen. ,,Alle 
spullen van FC Groningen zijn in 
beslag genomen en dat kwam me 
wel goed uit, want ik wou het eigen¬ 
lijk toch opruimen”. 

Van enige betrokkenheid bij het 
verdwijnen van de 350.000 gulden 
voor de Jontsjev-transfer wil De 
Boer niets weten. „Ik heb in Bulga¬ 
rije alleen met Jontsjev en het sport- 
bureau daar, Intersport, gesproken. 
Dat er 350.000 gulden zou zijn be¬ 
taald, daar weet ik niks van”. 

Het bestuur van FC Groningen 
kwam gisteravond in spoedberaad 
bijeen ten huize van voorzitter De 
Vries, die vanwege een ernstige 
armbreuk nog bedlegerig is. Samen 
met de advocaat van de club, mr. 
W.Schuurmans, werden eventuele 
te nemen stappen doorgenomen. 

Vorige week al werd ex-manager 
Ton van Dalen, die tegenwoordig 
voor de Stichting Arbeidszaken 
werkzaam is, gedurende vier uur 
over de kwestie verhoord. ,.Ik had 
de indruk dat de FIOD vrij veel con¬ 
crete informatie had en voor zover 
ik op de hoogte was heb ik ant¬ 
woord gegeven. Verder is mij ge¬ 
vraagd me voorlopig van commen¬ 
taar te onthouden”. 

De hele affaire bij FC Groningen 
kwam aan het rollen, toen zich vol¬ 
gens de Justitie-woordvoerder de 
afgelopen weken een aantal mensen 
bij de FIOD meldde met informatie 


door wiel verheesen 

J^ERE - Het budget van vier miljoen gulden waarover Jan 
; als ploegleider van SuperConfex-Yoko-Opel beschikt is 
J de nabije toekomst ontoereikend om een topformatie op 
ïf^een te houden. Contractueel blijft eerstgenoemde firma zo- 
d È u jaar alsook in 1990 nog hoofdsponsor van het team. 
g^ter als Raas er in slaagt om op korte termijn een andere 
^J^J'lschieter van importantie te vinden gaat zyn equipe vanaf 
pgend jaar reeds onder een nieuwe naam aan de slag. Overi- 
is hiervoor de huidige co-sponsor Yoko een van de gega- 

'*‘gcien. 

doelstelling om door het 
f^^hsoren van een profploeg grote- 
Naamsbekendheid te krijgen is 
S, zei directeur W. Dirks van 

HrPerConfex. „Ik ben”, voegde Jan gever vonden, was de 
er aan toe, „al in onderbande- Jean-Paul van Poppel 


^et een paar nieuwe kandida- 
tjj ■ Het zal er niettemin op neerko- 
dat ik nog wel een serie ge- 
®kken moet voeren.” 

' 'Üt.r ^'^Nm gistermiddag tot deze 
^j.lN’aak tijdens de presentatie van 
Sportlifeclub Almere- 
j Vergeleken met twee andere 
{>^rlandse merkenformaties, 
Panasonic, die respectieve- 
' en zeven miljoen gulden te 

hebben, staat hy qua bud- 
Np de derde plaats. „Mede door 
jNondialisering van de beroeps- 
SUf^^fsport is er al een paar jaar 
van een enorme explosie in 
Salaris van toprenners.” 


'an Veen mogelijk 
apvolger Berger 

onze sportredactie 
(liri3*fERDAM - Belangrijkste kan- 
om trainer Han Berger bij FC 
V^Nht op te volgen is Leo van 
tl^N. Die bezit weliswaar nog een 
vju'^Pend contract bij VW, maar 
N zich daar door de tegenvallen- 
h^^^Pltaten niet op zijn gemak en 
het K contact opgenomen met 
Éeh ^®thur van de Utrechtse club. 

tussen Joop van Daele 
Öeti , Utrecht is op niets uitgelo- 
K 'Daele heeft laten weten, 
lievi*^. komende twee seizoenen 
bij Excelsior blijft. 


Meer dan het vertrek van Ludo Pee- 
ters. Ad Wynands, Maarten Ducrot, 
Nico Emonds en een paar andere 
renners, die allen een nieuwe werk- 

trémsfer van 
geruchtma¬ 
kend. De supersprinter zwichtte 
voor een gigantisch bod van Pana- 
sonics ploegleider Peter Post. „Ik 
wil er niet veel woorden meer over 
vuil maken”, zei Raas, „maar Van 
Poppel had my zijn woord gegeven. 

Voor mij is zoiets hetzelfde als een 
contract. Vroeger, toen ik nog by 
Post koerste, werd daar precies een¬ 
der over gedacht”. Veelbetekenend 
voegde hy daar aan toe: „Iemand, 
die zich niet aan dergelyke afspra¬ 
ken hield kwam daar naderhand 
wel achter.” 

By SuperConfex en de co-sponsors 
staan dit jaar twintig renners onder 
contract: Jelle Nydam, Frans Maas- 
sen, Gert Jakobs, Twan Poels, Nico 
Verhoeven, Gerrit Solleveld, Pa- 
trick Tolhoek, Aijan Jagt, de neo- 
profs Tom Cordes en Gerrit de Vries 
(allen Nederland), Fabian Fuchs 
(Zwitserland), Rolf Gölz en zyn als 
beroepsrenner debuterende landge¬ 
noot Peter Gansler (West-Duits- 
land), Edwig en Gino van Hooy- 
donck, Benny Heylen, Noël Segers, 
Ludwig Wijnants, Yves Godimus en 
debutant Jan Mattheus (allen Bel¬ 
gië). 

Raas wordt als ploegleider geassis¬ 
teerd door de Belg Hilaire van der 
Schueren. Net als vorig jaar behoort 
Joop Zoetemelk tot het begelei¬ 
dingsteam. Fons van heel uit Gre- 
venbicht is een van de verzorgers. 


• Groningen-voorzitter 

Renze de Vries 

over hel bestaan van een zwart- 
geldcircuit. ,,Het ging hierby om 
tipgevers die, onafhankelijk van el¬ 
kaar, met informatie kwamen. Toen 
werd het ons duidelijk dat het niet 
louter om geruchten ging”, aldus de 
Justitie-woordvoerder. Begin vori¬ 
ge week werd daarom besloten tot 
actie over te gaan en donderdag gaf 
de rechter-commissaris toestem¬ 
ming voor de inval bij FC Gronin¬ 
gen. 


AlherLs voor rechtbank 

Zerobovs 
willen 
geld zien 

MAASTRICHT - De wielrenners 
Egbert Schmidl (Wateringen) en 
Theo Appeldoorn (Zegge) hebben 
gisteren in kort geding voor de 
rechtbank te Maastricht ieder 13.8Q0 
gulden achterstallig salaris en 5.000 
gulden achterstallige onkostenver¬ 
goeding geëist van de Stichting 
Sport en Recreatie, die vorig jaar de 
zogenaamde Zero-ploeg opzette. 
Van de stichting werden Frans en 
Jos Alberts, vader en zoon, uit Ge- 
leen gedaagd. 

Beiden verweerden zich m een lang 
betoog, dat beide renners geen 
recht konden doen gelden op die 
uitkeringen, omdat er nooit een ar¬ 
beidsovereenkomst was gesloten. 
De Zero-ploeg werd vorig seizoen 
gesticht op een bijzondere construc¬ 
tie. Enkele renners, die geen ploeg 
hadden gevonden, traden als zelf¬ 
standige toe tot de ploeg, waarvoor 
de beide Albertsen in de loop van 
het seizoen sponsors hoopten te vin¬ 
den. 

Bij botsing spelersbus 

Voetballers 

verongelukt 

SAMSUN - De spelerbus van de 
Turkse eerstedivisieclub Samsun- 
spor blijkt zondag bij terugkeer uit 
Malatya bij Hayza in het oosten van 
Turkije een botsing te hebben ge¬ 
had, waarbij twee spelers en de trai¬ 
ner om het leven kwamen. Van de 
acht spelers, die gewond werden, 
verkeren er drie in levensgevaar. De 
met hoge snelheid rijdende bus 
raakte op het natte wegdek aan het 
slingeren en botste op een tege¬ 
moetkomende vrachtauto. 

De spelers van de tweede divisie- 
club Carsambaspor. die de kort na¬ 
dien de plaats van het ongeluk pas¬ 
seerden, traden op als donor by 
bloedtransfusies en redden op die 
manier mogelijk enkele coUega- 
voetballers het leven. 


De ploeg opent het seizoen o; 
fronten. Een deel start in de 


twee 

paan- 


se Ruta del Sol; het andere deel is 
tijdens de eerste helft van februari 
in de Zuidfranse koersen van de 
partij. Alle klassiekers en belang¬ 
rijkste etappewedstryden, inclusief 
de Tour, staan verder op het pro¬ 
gramma. Aan de Giro d’Italia wordt 
niet deelgenomen, mogelijk wél aan 
de Ronde van Sparye. Op langere 
termijn (’mogelyk pas over twee of 
drie jaar’) wil Jelle Nydam zyn pro¬ 
gramma nog uitbreiden met een 
aanval op het werelduurrecord van 
Francesco Moser. 


• Frans Maassen, de 
enige Limburgse 
wielerprof bij 
SuperConfex, geniet alle 
vertrouwen van 
ploegleider Jan Raas, die 
de renner uit Haelen 
opnieuw met belangrijke 
opdrachten de weg 
opstuurt. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


Gölz blij met nieuwe taktiek na vertrek Van Poppel 

Maassen: ’Aanvallen’ 


zyn ren- 
begroet. 


Van onze verslaggever 
^LMERE - Meer dan anders 
Oen vooról in etappekoersen op 
|Printer Van Poppel werd gere- 
«end, geldt in de ploeg Raas het 
Porool: aanvallen. Het taktisch 
Plan van de vroegere wereld- 
ampioen wordt door 
JeNs met geestdrift 
rans Maassen: „Zoiets ligt me”, 
^yn Westduitse teamgenoot Rolf 
olz zegt: „Het systeem spreekt 
loy aan, temeer omdat ik al be- 
wezen heb hoe graag ik voor het 
Nftensief kies.” 

^erigens, uitgezonderd Van 
oppel sleepten de renners van 
operConfex tóch reeds hun 
Jneeste successen uit het vuur 
oor in de aanval te gaan. Het 
dat ze zonder supersprinter 
P meer de vrije hand kry- 
son kan 'alleen maar een positie- 
^ uitwerking op resultaten heb- 


Gölz, die vanuit Brand/Aken ('ik 
woonde daar op d’n duur niet 
meer graag’) verhuisd is naar be¬ 
lastingparadijs Monaco, heeft 
zijn seizoen exact hetzelfde inge¬ 
deeld als vorig jaar. „Eerst nog 
tien dagen langlaufen, daarna in 
Zuid-Europa de aanloop naar het 
grote werk. Ik hoop vurig een 
koers als Milaan-San Remo of 
Luik-Bastenaken-Luik te win¬ 
nen. Die wedstrijden hebben nog 
een grotere uitstraling dan de 
door mij al gewonnen klassie¬ 
kers”. 

Gölz wil daarnaast weer een 
etappe in de Tour buitmaken. 
„Het klassement interesseert me 
minder. Ik weet onderhand, dat 
ik in het hooggebergte te kort 
kom. Mijn hoofddoel in de Tour 
blijft de gele trui. In de beginfase 
moet dat mogelyk zyn. Het zal 
mijn populariteit vooral in Duits¬ 
land nog vergroten. Zo ging het 
destijds toch ook met Thurau.” 


Frans Maassen, die vorig jaar in 
La Grande Boude de rode trui 
van de tussensprints won, zoekt 
vooral in de klassiekers progres¬ 
sie. „Ik heb wedstrijden als Ron¬ 
de van Vlaanderen, Parys-Rou- 
baix en Gent-Wevelgem nog 
nooit gereden. Daar mag ik niet 
langer wegblyven. Je kunt als 
beroepsrenner niet blijven teren 
op een rode trui, ook sJ heeft dat 
tricot my veel publiciteit opgele¬ 
verd.” 

De enige Limburgse renner on¬ 
der de hoede van Raas (’de ver¬ 
bintenis loopt nog tot en met het 
volgende seizoen’) heeft in een 
paar jaar een flinke reputatie op¬ 
gebouwd. Behalve de rode trui 
won hy in 1988 de Ronde van 
België en nog tien andere wed¬ 
strijden. „In de beginperiode van 
mijn profloopbaan dacht ik wel 
eens, dat je niet meer voor de 
overwinning in aanmerking 


• Rolf Gölz: ’Gele trui, net 
als destijds Thurau’. 


kwam wanneer je verschrikke¬ 
lijk moest afzien. Later merkte 
ik, dat iedereen in een finale als 
het ware zit te sterven op de 
fiets.” 


Posno Sport rukt op na zege op Haantjes 

Bouwfonds alleenheerser 


Van onze medewerker 
JOHN BANNIER 

BEEK - In de landelijke zaalvoet- 
balcompetitie staat na de dertiende 
speeldag het Bouwfonds weer al¬ 
leen aan de leiding. De Geleense 
ploeg won met 4-0 in Weert van 
Wierts, terwyl concurrent Sphinx in 
en tegen Heel niet verder kwam dan 
een 5-5 gelijkspel. In de staart van 
de klasse Zuid II won Posno Sport 
opnieuw. Nu werd de Haantjes met 
2-4 verslagen. 

Slechts een handvol toeschouwers 
was getuige van de 2-4 nederlaag 
van de Haantjes tegen Posno Sport. 
Het was een verdiende nederlaag 
voor de Haantjes omdat de thuis¬ 
ploeg er werkelijk niets van bakte. 
Posno Sport, naar Beek gekomen 
voor twee punten, kon in feite vrij 
gemakkelijk de winst pakken. 

In de tiende minuut opende Ton 
Meppelenbroek voor Posno Sport 
de score. Vier minuten na rust 
scoorde Peter Wagemans 0-2. De 
Haantjes bleven behoudend spelen 
tot acht minuten voor tijd. Mie hel 
Dekkers scoorde toen de aanslui- 
tingstreffer. De beslissing in dit 
slechte duel viel al twee minuten la¬ 
ter toen scheidsrechter Houben een 
speler van de Haantjes voor twee 
minuten naar de kant wees. In dat 
tijdsbestek bouwde de Weertse 
ploeg de voorsprong uit naar 1-4 en 
was de wedstrijd gelopen. 

Heel-Sphinx 5-5 (3-2) 

0-1 Schoens. 1-1 Dirx. 2-1 Janssen, 2-2 Duy- 


sings, 3-2 Segers, 3-3 Reynaerts, 3-4 Merk. 
4-4 De Renet, 4-5 Schoens, 5-5 De Renet. 

FC Wierts-Bouwfonds 0-4 (0-1) 

0-1 Beks, 0-2 Demandt. 0-3 Bastiaans, 0-4 
Visser. 

Canton Reiss-Brunssum 2-2 (1-1) 

1- 0 V.d. Broek, 1-1 Hassink, 2-1 Boerema, 

2- 2 Bergsma. 

Bastings-Keelkampers 0-9 (0-2) 

0-1 Hendriks, 0-2 Massot, 0-3 Hendriks. 0-4 
Massot, 0-5 Lenferink, 0-6 Grenda, 0-7 Hol¬ 
landers. 0-8 en 0-9 Lenferink. 

De Haantjes-Posno Sport 2-4 (0-1) 

0-1 Meppelenbroek. 0-2 Wagemans. 1-2 Dek¬ 
ker, 1-3 Wagemans, 1-4 Linssen, 2-4 Dekker. 
ODV Yema-Leeuwen 2-7 (0-3) 

0-1 Driessen, 0-2 Keyzers, 0-3 Dnessen. 0-4 
Janssen, 1-4 Reyners, 1-5 Sangers, 2-5 Dizzy, 
2-6 Keyzers. 2-7 Goulding. 

Stand: 1. Bouwfonds 13-21, 2. Sphmx 13-20, 


Wereldrecord polsstokhoog 

Rus Gatajoelin 
over zes meter 

LENINGRAD - Radion Gatyoelin 
uit de Sovjetunie heeft zondag het 
indoor-wereldrecord polsstokhoog 
gebracht op 6,00 meter. Het oude re¬ 
cord was sinds 23 maart 1987 in han¬ 
den van zijn landgenoot Sergei 
Boebka met 5,97 meter. Gatajoelin 
vestigde het record in zijn eerste po¬ 
ging. Gatajoellin is in Leningrad de 
tweede atleet geworden, die met de 
polsstok de grens van zes meter 
-overschreed. De 23-jarige student 
uit Tasjkent heeft in de open lucht 
5,95 meter als hoogste sprong achter 
zijn naam heeft staan. 


3. Varenbeuk 13-17, 4. Keelkampers 13-17.5. 
Leeuwen 13-16. 6. Brunssum 13-15, 7. Wierts 
13-13, 8. Heel 13-10, 9. Haantjes 13-9,10. Yer- 
na 13-8, 11. Posno Sport 13-5, 12. Bastings 
13-5, 

Hoofdklasse zuid: 

Brikske-Merpati 2-2, Meyers-Billy Billy’s 
6-0, Bouwkompas-Vaals 9-3, Sportclub-M«- 
rathon 2-5, Cosmos-B.Stap In 5-2, Antwan- 
Hans Anders 1-2, Eijsden-Flatazor 3-3- 
Stand: 1. Bouwkompas 15-22. 2. Marathon 
15-21. 3 Etjsden 15-21. 4. Flatazor 15-21, 5. 
Merpati 15-19. 6. Cosmos 15-16. 7. Sportclub 
15-16, 8. Meyers 15-14, 9. Hans Anders 15-14, 
10. Vaals 15-11,11 Bnkske 15-11,12. Stap In 
15-9, 13. Antwan 15-8. 14. BiUy Billy’s 15-7. 
Hoofdklasse noord: 

KumisTreffers-Wittenhorst 5-4, Perey 
Verz.-Fiat te Poel 5-4. ’t Haöfke-Altweert- 
heide 4-3. Amicitia-Toyota Postpoort 0-8, 
Concordia-Neentter 2-2, Stand: Postpoort 
15-25. Perey Verz. 15-24. Fermonia B. 14-23, 
't Haófke 15-23, Fiat te Poel 15-22, Neentter 
15-16 KumisTreffers 15-14, Altweertheide 
15-13. Amicitia 14-11, Baarlo 14-11, Witten¬ 
horst 14-10, Hornerhof 14-8, Concordia 15-3, 
GFC 14-1. _ 

• OOST-BERLIJN - De DDR heeft 
ingestemd met de voorstellen uit de 
Sovjetunie en de Verenigde Staten om 
doping in de sport tegen te gaan door 
internationale, onaangekondigde con¬ 
troles. Robert Helmick, de voorzitter 
van het Amerikaanse Olympische co¬ 
mité, vertelde dat hij daarover een 
overeenkomst had getekend met de 
Oostduitse sportautoriteilen. Boven¬ 
dien werd besloten tot sportuitwisse- 
lingen tussen beide landen. 

• MANCHESTER - Manchester 
United heeft de tweede replay tegen 
Queen s Park Rangers in het toer¬ 
nooi om de Engelse voetbalbeker 
met 3-0 gewonnen. In de vierde ron¬ 
de ontmoet Manchester Oxford 
United. 

limburgs dagblad 
Dinsdag 24 januari 1989 • Pag 


volleybal S-Pynamic 
J»nk4-EPV 


Synunic 


ViuicratiiuilMnk 4 


boften Spel 


bnteklane A 

AV«ni-Voerendaal 2 

■•tak3-Furos2 

BUOO-BSV2 

UIVJ-Dovoc 

apartak-SeeV 


0pukVCL3 


QtovoC'Furo«3 
Artemis S-FUros 3 
Onuk4-EPV2 
fticus 2-Grovoc 
Jtkes 3-Mutiara M 
tPV3-NAC 
V«ttiardii>c-SEX;V2 

Stand 

EPV3 

Artemist 


FIkus2 

Jleken3 Sjoahn 2-Phoenix 
Jokers 3«Datak 7 
Furos 5-Dovoc 2 
Volharding-Voerer 

Stand 

DatakVCL? 

Volharding 

AvantiS 

Dovoc2 

Füros5 

Muvoc2 

VCV4 

Jokers 3 

Sjoahn2 

Phoenix 

Cama 


Tweede klasse C 

Artemis 2-Voerendaal 3 
Artemis 3-De Heeg 
Elan-Sittardia 2 
Jokers 2-Datak 8 
Mavoc-VCNAC 
Volharding 2-Helpoort 2 

Stand 

2- 3 Sittardia2 
1-3 Helpoort2 

n.o.s. Jokers 2 

3- 1 DatakVCL— 

0-3^ Artemis 2 

Artemis 3 
DeHeeg 
Volharding 2 
Mavoc 
VCV3 
Elan 

Derdeklasse A 

BSV2-Elsloo3 
AMVJ 3-Sport en Sp. 2 
Pancr.bank 7-Spartak 2 

Stand 

BSV2 

Sport en Spe]2 
Spartak A2 
Sittardia3 
AMVJ 3 
Elsloo3 

Pancratiusbank 7 
DatakVCL 11 


Derde klasse B 

BSV 3-De Heeg 2 
Cama 2-Sittardia 4 
Balrammers-Datak 10 
Pancr.bank 8-Spartak 3 

13-26 Stand 
13-22 de Bastion 
13-18 BSV 3 
13-16 Balranunos 
13-14 Cama 2 
13-13 De Heeg 2 
13- 5 Sittardia4 
13- 0 DatakVCL 10 
Spartak 3 
Pancratiusbank 8 

1- 3 

3-1 Derde klasse C 

2- 3 Sjoahn3-DeHeeg3 
2-3 Fiscus 2-Crrovoc 3 
1-3 Jokers 4-Avoc 2 

Volharding 3-SECV 4 

Stand 

EPV 

12- 2S Fiscus 2 

13- 25 ArtemisR4 
13-25 GrovocS 
13-18 Jokas4 
13-18 Sioahn 3 
13-15 SEC 4 
13-13 Volharding 3 
13- 9 Avoc2 

13- 6 DeHeeg3 


St.-Lamb.-Limburg 2 

853-836 

Limburg-Ttefp. 

852-839 

IKogei 


Trefpunt 2-Rod8 

819-895 

Diana 2-St-Lamb. 3 

919437 

2Kogel 


TVefpunt3-Grun 

799-789 

Courage-Wapeng. 

749-776 

3 Kogel 


St-Lamb.4-Falckenb. 795-775 

Courage 3-Courage 4 

779-757 

Grun 2-’rrefpunt 4 

776-806 


Heren 

Nivoc Jokers 
3-0 n«ii»— 

Avanti-VCV 


semeten 


U Zaalvoetbal I 


leklasseA 

Yema2-Bii^oB. 0-3 

3-2 Kanaries-Biitiop 4-4 

3-2 Sphinx2-Bil]yB.2 9-4 

0-3 KoUefit-UpQuelle 2-2 

3-0 Hemelke-OcMtmnaas 6-1 

n.o.t. Ic klasse B 
1-3 DWS Boys-Stamp^ 0-2 

Heilqst-Bekkers Tec. 2-2 

MBC-Maraton2 3-3 

I Brunssum 2-Tti8tar 2-1 

LeSoleU-CantonR.2 2-1 

MBC2.Egor 2-3 

Meetpoint-Keigel 4-4 

GroötWit-Teddyberen 3-4 

Jj-f® Knoteraer-PSM 1-2 

ïf-f® SittBoys-CantonIL3 4-2 

2e klasse A 

I®- ® Delta2-Bissiop2 2-2 

* MSVHeer-HiHonndce 9-3 

H.Ander8 4-L4bcart . 1-5 
- , AU Whites-Bingo B.2 2-7 

T1874-StemBoy8 1-4 

2e klasse B 

Oostenn.2-Victorie 12-7 

Heer2-Sie<ke 3-4 

g_20 H.And«r83-Brouw«rswapen 
8-20 3-4 

8- 19 2e klasse C 

7- 13 Keelkamp.2-Stampede2 3-4 

9- 13 Fortuna-Pancho 2-7 

8- 4 Kerkrw.-Leeuwenhoek 2-6 

9- 4 Quelle-MaratS 4-4 

7- 3 HeUu8t2-Vaals2 4-7 

Soleil2-Ank«rBoya 2-3 

Eendracht-Rood ^t 5-3 

3-1 2e klasse D 

3-0 Fortuna2>Brikske2 4- 5 

3-1' CantonR.5-Meetp.2 3- 7 

3-2 CantonR.4-Tedc^b.2 3- 3 

Tunnelboys-Hadow 2 3-0 

• ^ Stampede3-RoodWit2 1-12 

^27 Vaals 3-Marat4 4- 0 

1^25 Hadow2-Meetp.2 5- 4 

l^M Mareb.2-Brunss.4 4- 2 

2e klasse B 

Likopa-BongoB.2 5-8 

Bom-Eikeboom 3-4 

J Puth. Boys-Zw. Schaap 2-1 

5 Flatazor2-BIerpati2 7-1 

0- 4 ESkeboom-Pandio 2 10-4 

2e klasse W 

HaantjJl-JoyceTex. 5- 0 

^ Brunss.3-Hanckmann 5- 5 

” Postwagen-Lacroix 3- 3 

^ Meyers 3-Hadow 2- 3 

3-3 Puth.Boys2^ufl!dke 0-15 

Stiufl'elke-Bekkers2 6- 0 

10-28 3e klasse A 

11.27 HJ^nders5-Libcrt2 5-8 

10- 21 Voliere-MKC 4h3 

11- 21 3e klasse B 

11-16 CoolR.-Bisgiop4 3-2 

11-16 Sjork2-V(dlae2 12-2 

10-10 Mattini B.-Loont}ais 1-1 

10-10 ILAndersO-Bysilend 2-3 

II 7 3e klasse C 

III 3 Yema3-Pottebr.2 3-3 

Gulp«i2-DeHeeg 3-4 

Kfdlrftt-MaasbQys .5-0 

Voske-\Rctorie 2 0-2 

Q. SeklasseD 

0-3 0rilleml-DeHe^2 7-3 

. , Spv.lCW-Boss^J 0-7 

^ Slioik3.UpQuelle3 7-4 

SUotter-Süeflce2 3-3 

Cabcr82-Diekske 0-1 

leklaÉseB 

DeJofiieivStampedé4 7-2 

Paco>MBC3 4-3 

ScdeU3-Cosmos2 4-4 

CantonR6-AnkerB.2 6-4 

:C3 2-1 


Efor 

P^ 

15-23 

15-20 

DeKeigel 

15-18 

SittBoys 

15-18 

Teddyberen 

15-18 

CPXLetro 

14-17 

Bongo Boys 

• 14-16 

Knoteraer 

15-16 

Meetpoint 

15-16 

Masita 

14-15 

Groen Wit 

15-11 

SHC2 

14- 6 

CantonR.3 

15- 6 

MBC2 

15- 4 Promotieklasse 


Bom-Iason 

9- 9 

Ospel-Kerkrade 

13-12 

Break Oui-Rapiditas 

14-12 

SittaTdia2-HVN 

23- 6 

Berste klaase A 


Gmthera-Maasbracht 

7-12 

Vesta-Groene Ster 

10- 8 

Swift2-Bevo2 

13-10 

Radpititas 2-Heel 2 

12-11 

Braste klaaseB 


BSV-Margnten 

12-16 

Polarïs-SVM2 

22-18 

AlfeSch.-SHV 

11- 9 

TWeede klasse A 


Blerick2-HBS 

6- 3 

Breeton Sp.Wittenh. 

7-12 

Postrafaolt2-MSV 

9-13 

Loreal3-Des’59 

15- 6 

Tweede klasse B 


Patrick-Grathem 2 

14- 8 

Bevo 3-Merefeldia 2 

9-15 

Posterholt 2-Haelen 2 

13- 0 

Sittardia 3-Be Fair 

21- 4 

Tweede klaase C 


Caesar 2-Gulpe|i 2 

14- 4 

Olympia-HVS (gest) 

8- 3 

Sripa-Wynandia 

12-13 

Kttardia4-V+L3 

8-12 

Tsreede klasse D 


VUt-Margraten 2 

7- 5 

RodaBripa2 

9-11 

lason 3-Gulpen 

15- 6 

Hellas 2-Olyinpia 2 

14-10 

Derdeklasse A 


Stramproy-Eksplos. 2 

14-13 

Radpitias 4-Popeye 

12-16 

Derte klasse B 


Meiefeldia 4-Herten 

11-11 

Roermond-Q. Hands 

4-13 

Beatrix-De8 2 

7-12 

Linne-2tonnebloem 2 

9-16 

DerdeklaseeC 


Caesar 3-Wilskracht 2 

19- 5 

Bora2-Patrick2 

12- 7 

Wynandia 2-Zsrart Wit 

14-16 

IVS2-Haslou 

5- 7 


1 


0Jokers6 
BB»<9nnroc2 
JbkcTs4-Avoc2 
Bklharding 3>De Heeg 2 


enSpd2 


VCL6 


NAC2 


3-0 IB 

1-3 Missers 3-De Leeuw 
3-0 Revanche-SVH3 
0-3 Heros-TYeflèrs 


Lukraak-De Méuser 
IC 

St Hub.-FVanc. 

D*r Slieet 2-FOftuna 
TVefpunt-Heros 2 
J.Wajme-Sparta 
Reunie-Vizier 
2A 

De Miss. 4-ORom 
806-600 

811-804 

806-806 


L^iisii'ikr/» 


SVT3-IFbroek 806-806 'Piisliir 1 7-5 

DePrinsJieroa3 817-802 £5 

St-Brigid.SVE , 806-763 H 

3B «eklMssA 

St-Hub.2-Diana2 807-790 DeKilo-Voske8 14-8 

0.d. Kamp-TTianan 802-800 Sinrfc a^rinmi R« S-.7 

SVK2-D’rS;jeet3 816-789 RcginaB.-7nagert2 4>2 

Robin Hood2-De Roos Keer-liKC2 10^2 

_ 796-796 FlsteriEe2-Byadsn7 5^ 

’tHofkeT-RKWBCM 813-807 8s klaas* B^^ 

TJoba-V^nch. 812-808. Bovens-ByadénO ’ 13^1 

8C FlateritélULooiiHeui2 8*6 

SpaitaMCeulsteeg2 790-791 Kan»A-Lecin b ns2 6-6 

Centrum 3-St-Brigid 2 SiiprifS-CoolRJS 2-8 

786-810 OaseS-BoaserhA 8-4 

Heros4.Reunie2 802-903 ll«ndkc3J3e Kilo 2 6*3 

ter Linden 2-L.Raak 2 809-803 4e klasse C 

Franc.2-Raadhuis2 807-793 MaasboysT-DBSVO 3-4 

OudBompe2-PB]et3 787-765 WUlanl2-Pottetir.4 4-3 

tA vJ jaa stere n - B os asfv A 6-0 

Mericdb.-DePrins2 796-799 |;5 

DeMeuscr6Juliana3 801-790 P* ?r3-Ey s^8 3-8 

HerosS-tiobaO 801-799 

Lee Enf.2-St-L8mb. 3 806-782 tl 

SVT4*DeMissers5 798-810 ” 

Bninssum-St-Hub.3 794-791 
SB 

RIATIS-RobinHoodS 817-799 Bouwkomp8-Postw3 4-0 

Vizier2UohnWayne2 787-810 5^ 

Watectoren-DeValk 791-788 5-6 

E^6^eaBrs2 ^783 PuSüBoS^Sr.Schaap3 2-2 

86^-W pebigei«ïmenW»4 1-6 
SVH4-DeLeeuw2 8 
Fortuna2-SVK3 7 

3C 

RKWBCM 2-Emma B. 2 


4A 

RKWBCM3-T3oba3 775-764 
’tHolkeO-Phoenix 786-781 
DePikis.SBtadkm 781-815 
Pluimpke2-Bekkcr. 767-758 
DeValk23levancbc2 735-796 
4B 

SVE2-OudRompe4 755-770 
SVT5*St-Bri|dd4 776-735 
^adion2-Liikrsak3 798-796 
RobinHood4-Hcros6 761-571 
lVianon3-Nova2 761-765 

Htwoek^-TheComar 788-798 
4C 


792-789 bÜbaeP- 

Bouwkompas 4-CP/Letro 4 4-0 
2 Bom3-Adveo5 6-2 

794-785 Likopa2-Hanckniann2 7-4 

RWBSbiüaB. 786-777 Haanü.4 MeetpA 5-7 

DeRooc2-Tnq;>ke2 782-787 KnoterA*Flataair.3 0-2 

OudR.3-Trïanon2 756-787 Jsi«B 

SL-BiigidS-Limbuig 756-817 Sphinx-RKVW 24-1 

Hattr.2.DeSchutt2 790-776 Posno-CTTLetro 3-3 

Cosmos-Haantb 2-3 

775-764 CP/Letro-Sidiinz 3-7 


786-781 . 

781-815 

767-758 Bingo Boys 


HemeULe 

SphinxS 

Oostennaas 

vnegert 

Kanaries 

BiUyBoysS 

Gulpen 

Yema2 . 

UpQudle VCL6 


kklasosB 

6MUVOC2 


Rheiiu.-LeEnfi^3 767-740 FbtMfce 
DTV Ter Linden 3 788-783 wSSST 

Stadion3-Brunasuin2 757-792 w 
KeulsteegS-DeRoos3 747-783 leklMMB 
The Hunta--lderkelb. 2 Stamnede 

772-773 Biiunasunl2 
12-33 Ph.nhc20.d.Kamp2 786-745 

12- 24 SA 

13- 23 De Leeuw 3-De Prins 4 

12-20 770-741 Meym2 

12- 17 Tbc Corner 2-Molke 4 756-796 Tristar 

13- 14 EDLB.20.Rompe5 780-718 LeSolefl 

11- 10 TJobaV-HluroekS 752-745 Gr. Ster 

12- 10 SoitiaR2-RKWBCM4 BouwfemdsS 

12- 7 558-778 Mar^on2 

11-1 De Treffers 3-DTV 2 748-731 OWSBpys 

Bekkers 

Heediklaase keed CantonR2 

3-0 Diana-St-Lamb? 849-819 Ie klasse C 


Sibbe 2-Vebios 

Be Quick 2-Marsna 

Bie^Out 3-Adio 

DetdeklaaseB 

BeQuick-DesUb 

HVS-Po]aris2 

Limburgia-Maastr. 


SwifbHaslou 

Sittardia*V-t-L 

^f^n-Caesar 

Rapidifas-SHV 

Beren 


HofdUklasse wini— 

Juliana-Dian^ 833-823 

BGssers S-St-Lamb. 825-833 

Centnan-Holke 843-886 

SVH 2-Missers 825-847 

D'rSjeet-SVT 828-825 

IA FieklMseF 

Qudle2-Antwan4 10-1 

Keulsteeg-Hattrick 819-826 Foctuna3*Tristar2 3-T 

SportcLOBtampedeO 5-7 

EHPS-EKSV 813-819 TT^Iarir Ti 

St-Lamb.2Béntrum2 ^ BomZ-BekkersS 2-2Gest 

824-814 Brikske8-Bnaiss.6 9-5 

IB iabeek2‘PSM2 2-2 

Missers 3-De Leeuw 815-813 Saute-KdaeiS . 3-1 

Revanche-SVH3 817-828 HadowS-Adveo 1-1 

Heros-TTeflèrs 816-810 nith.BoysS-S2iV 5-3 

Emma b.-WiUem TUI 806-820 3e klasse H 

TerLinden-JulianaS 816-830 Groen WUS-BrunssA . 4-2 

Lukraak-De Méuser .832-814 DeSterBP/LetioS 5-3 

IC SZV2-TIByR 4-0 

StHub.-Franc. 818-784 P»^-Boys4.Bgoe8 6-8 

D’r Slieet 2-Fbrtima 819-808 ^ . 

TVefpunt-HerosS 818-799 gftoentot-Ha^S W 

J.Wayne-Spaita 820-823 « f’i 

Reunie-Vizier 816-806 

Fhoenuc-Teddyb-S 10-2 

^ Sante2-P»nd)o3 5 t4 

EgorOBZVS 3*6 


HBS-BSV 
VlosOspel 
AUkScfa-.-Zw.Wit 
Haslou-Keritrade 
SHV-Caesar 
Berste klasse A 
lBos2-llerten2 
Be Bair-Br. Sport 
Wittenfa.-Des^ 
Swift3-Blerick2 
Loreal 3-Ra]^dttas 2 
Berste klaaseB 


dympia-Bom 
Püar^Break Out 
Sittardia^BlWitS 
yogfeRdésl-IIiiwr 

tWisdelSaase A 

VeilaS-Poaterti. 

BévoS-LorealA 

Popeye-Manual 

Al^es-Hercules 

Tweede klasse B 

HBS2*Unne 

MerefsfaUa-Oratfamn 

Rfjermond-Rapidlt 3 

Tweede klasse C 

Caesar 2-Wynandia 

Sittaidia4-V-fL3 

Hadou3BVM3 

Tweede klasse D 

Gtympia2-Zw. Wit 2 

Knkiada 2-Oulpen 

Manaa-Rodah 

ATSV-DesUb 

OesdeklaaséA 

bfUr 2-Gratfaem 2 
Br. bort 2M*lHadit 
Bilcmddis3-Post«fa. 2 
Raplditas 443evo 4 
Derde kfawee B 
3Hldaaeht2-m.Wit4 
A18iSch.3Mmna2 
Rapiditas ^Lfanb. 
DerdeklaseeC ^ 
BSy3ATBV2 
Heerièn-BfinorO ' 
Voerend. 2-Se4>a 


Bongerd a.-KrijtopTiid 10- 6 
Le Duc b.-HoUand 7- 9 
Tweede klasse E 
Zeswegen-GUdemeester 7- 9 
Hoaike-De Keizer 10- 6 
KrijtopTijd b.-De Ruif 0-16 

Kompas-Orchidee b. 5-11 

FLDutchman-Spoorz. b. 9-7 

Tweede klasse F 
Stoufpot b.-Hoafke c. 12- 4 
Korte Keu-Pluimpje b. 8- 8 
Witte Bal d.-KrijtopTyd c. 6-10 
Derde klasse A . 

Paddock b.-PueE H. e. 9-7 

Candlelight-Sm.inn f. 8- 8 
De Sjtoet-Noch Effe 14- 2 
t StïJlelje-Pierrot 2-14 

Zeswegen b.-Gildem. b. 7- 9 


f 7 tafelvoetbal È 


Znid-Oost Hoek 
Hoofdklasse 

T Braadklokje-Bergzicht B<^^ 

D’rEck’70-PeütBoy8’68 0-8 
t Stupke-Scherp Vor 2-6 
TBrugske-Nieuwenhagen 0-8 
De Kloppers-Smile Boys 2-6 
A Gen Baan-Blue Angels 2-6 
Stttid 

PetitBoys’68 14-27 

Blue Angels 14-25 

Nieuwenhagen 14-22 

Scherp Vor 14-22 

Smile Boys 14-15 

TStupke 14-15 

BergzichtBoys 14-14 

D’rEck’79 14- 8 

A Gen Baan 14- 7 

De Kloppers 14- 6 

’tBrugske 14- 5 

T Braadklokie 14r 2 

Ie klasse A 

TTappedoelies-De Leeuw ’80 

5- 3 

Galouppe-Kickereck 2-6 
Grimt Boys "lO-BlergeUand b. 

2-6 

’t Poortie-’t Graefke 6-2 
*t Zinkviulke-De Kroon 6-2 
Der Brouwkeetel-Torero 5-3 
Stand 

Kickmeck 14-25 

’t Poortje 14-23 

’t Zinkviulke 14-19 

Ie klame B 

Cartouche-Der Brouwkeetel 2 

6 - 2 

De Meppers-’t Striegiezer 6-2 
Vogelzank-’tStaU^^ 7-1 
BlueAngUs 2*Schaesberg 7-1 
Nieuwenhagen 2-Angie Boys 

3- 5 

F^t Boys’68 2-Oude Heide 

4- 4 

Stand 

PeütBoy8’682 14-24 

VogUzank 14-24 

Nieuwenhagen 2 14-18 

2e A 

DeSchuuvers-’tKmtzke 6-2 
t Graefke 2-ATB’tGeulke 5-3 
Kickereck2-Ny8wiUer 4-4 
De Kroon 2-De Stampers 1-7 
Schop Vor 2*De2UM^ieB 6-2 
Toroo2-’tBrugske2 4-4 
Stand 

De Stampers 14-28 

Scherp Vw2 14-23 

’tBrugske 2 13-16 

OeklasseB 

De Moloi-De Flippers 7-1 
Paniekzaaiere-Beigschot 2-6 
Olympia-D’r Eek ’ra 2 4-4 

Berg:dchtB.2-’t Poortje 2 2-6 
De Stampers 2-De Corner 2-6 
DeZoeQes2-PippB(^8 0-8 
Stand 

DeComo 14*36 

Olympia 14-23 

Bógschot 14-33 

tëklMaeC 

DugOut<Uympia2 ' . 6-2 

Bogs(diot2-KokkieBoy8 44 
P^B<qrs2-H(qMd 1-7 

Smile Boys 2-’! Brouwerswa- 
pen 4-4 

’t Striegiezer 2-WilbUmina 
Boys 0-8 


Aetemitas 2-Jump.Giants 
2 

BSM-AUey Oop 4 

01ympic-Braggarts2 31 


5-34 

17-14 

17-20 

12-13 


Bevo-Orathem 

Swift-BieakOut 

Ekqiilobii-Sittardia 


y ƒ poolbiljart J 


Wilhelmina Boys 13-25 

Smile B4^2 13-23 

DugOut 13-18 

NTVB-eeaavetltle 

Brewftlellng 

LeeuwB.-?^ 0-2 

Sportzlcht-ZwJlidders l-T 

SmidterB.-DerEck 8-0 

KarréwiU-JoiioB. 4r*4 

ScoiyR-BlauwWit 44 

book-MiUenerB. 0-8 

Stand 

ZwJUddes 14-24 

Hakkoe 11-19 

SmidterB. 11-19 

BbuwWit 13-17 

ScoryB. 13-15 

Karrewiél 13-14 

Wien 13-13 

Sportzicht 13-13 

IfiUenoB. 13-10 

Leeuw B. 13-9 

JoioB. 13-‘ 8 

Brook 13- 3 

DoEck 13- 1 

Bekereonmetltie 
Oe.temgvMronde jeJkiasae 
LÜeuv^e-vrillot 
SurvivonZ^uwWttS 5-3 

HeukskeBildeB. 44 

Annemie-Baekerbaan 5-3 

BijdeBiseiop-DeHUde2 6-2 

AwtWieldef^oiUivo 8-0 

GigiGiils-Pigal82 04 

Magic-Strnelfife 5-3 


LL 


1 I basketbal J 


Thmielb.'Brouwersh. 
CorlovallUm-Stupke 
-Karrerad BoereslotSfaipkeb. 11- 5 

RoUuc-i^eenoikr. 7- 9 
ToUndeJlermans 5-11 
Br.b.-TunniUb. b. 4-12 

Pudc Hoemme-GebrJl. b. 

4-12 

HeofdklasseB 

Bykoib.-Awt Dop 7- 9 
De Witte Bal b-I^uimpje 9- 7 
SmuggelersInn-LeDuc 6^10 
Brunssum n.-Touche 12- 4 
Boereslot-Brouwerew. 13* 3 
Eerste klasse A 
Koetshoes-Biopul 11- 5 
eSUdenep. b.-Brandwp. 9- 7 
W.TeU-Spoo^ht 9- 7 

Puek H. b.-Sm.inn b. 6-10 
Voske-Eykenb. b. 4-12 

Eerste klasse B 
W.TUlb.-Vo8keb. 11-5 
Brunssum n. b.-The Fox 9- 7 
Geldersep.c-DeVinkb. 10- 0 
Hermans b.-Koetshoes b. 4-12 
Orchidee-Coriov. b. 14- 2 
Eerste klasse C 
Stupkec.-Hermaiub. 12- 4 
Broidw. b.-De Hoven 6-10 
Rolducb.*Bn>uwersh.c. 9-7 
Bokkopdo-Boered. c. 6-10 
The Fox b.*Puek H. c. 6-10 
Tweede kkwse A 
De Prins a.*Br.Nrd. c. S-ll 
Op’tNipp.b.-Rolducb. 13-3 
Stkr. b.*Herinana d< 10-6 
C<»iov.c.*LeDucc. 5-7 
Ronu«a*Ter Linde b. 9-7j 
Tsreede klasse B 
MoeiLHoek-PuekH.d. 5-7| 
Karro. b.-Blerpul b. 6-10 
Rolducc.-Op’tNipp, 12- 4 
PÉle4SteenenKr.c. 11- 9 
Hoafkeb.*DeMngb. 7- 9 
Tweede klasse C 
Br.wapen b.-Witte Bal c. 4-12 
Paddock-Geideraep. d. 11- 5 
Regi-Eykenb. c. 5-11 

Stouf^ot-Sm.inn c. ,6-10 
Tweede klasse D 
DoSHaat-Oud-Meez. 12- 4 
Koetahoes c.*Keizo b. 8-8 
Vaetie-SmuggUersinn 4 8-8 


HEREN 

Eiedivteie 

Rottenlam-Donar 88-89 

DAS-Den HUdo 70-88 

Qrea’s-Den Bosdi 69-80 

BSWeert-RedGiants 77-86 

Akrides-Canadiaiu 69-73 

Ie divisie B 

Virtus-Lokomotief 105-84 

Springfield-Kimbria 70-91 

WU8bad)t-Voorburg2 56-66 
Wyba-Lisse 80-97 

Rayon Hoofdklasse 
Attacus-Black E. 87-62 

Eindhoven 2-Den Bosch 2 

76-73 

Quo Vadis-Breda Pion. 87-84 
wppers-PSV/Almonte 83-71 
SCHOBCOss 77-75 


[ ƒ Zaalkorfbal J 

2eklas8eH 


Sportlust-Geldrop 

17- 7 

C^ganon-Excrisior 

12-11. 

NKV-Eindhoven 

8- 8 

TUbufg-TOV 

11-10 

3e klasse P 


Kido-De Kanaries 

10- 8 

Fortuna-Ready 

11-12 

Mariarade-Sirene 

8-10 

Oude Gracht-Ttega 

7- 8 

Zuidl 


HeerIen-Den;Bosch 

8- 8 

Werthwa-Eymerick 

6- 9 

Dot-Deume 

8-10 

Zuid res. lA 


Rust Roest S-Sirene 2 

9-12 

Organon 2-SDO 4 

7- 4 

Mariarade 2-Geldrop 2 

8- 5 

Klimop 3-Deto 5 

7- 3 

Znld2A 


Kido 3-Geldrop 3 

124 

Fortuna 2-Excelsior 3 

74 

Zuld2B 


Sirene 4-Deto 6 

84 

Organon 4-JongBmbant 2 9-7 

Tilburg 3-Kido 2 

84 

Znid3B 


Rust Roest 7-Eymerick 2 

144 

Zuid4A 


NKV4-Heady2 

44 

ZuidSA 


Heerlen 2-FIxcelsior 5 

154 

Zuld7A 


Wertha 2-Excelsior 6 

34 

Heraten 3-Trega 3 

5-4 

Silares 2-Korfinikken 

84 

Zuld7B 


Fortuna 5*Sirene 6 

114 

Jun. 2 


PSV-Eindhoven 

1-16 

Jun. 3 


SDO 2-Deume 

»-d 

'jj j waterpolo J 

Dames Ie klasse 


Eszet-Schelde 

9-13 

D27r-Treffen 

3- 7 

Argo-MZ&PC 

14- 2 

PSV2-Warande 

2- 4 

DEZV-HeUas 

6- 1 

Dames 2e klasse 


BZ&PC-Vennen 

5-10 

Ganze-Stormvogel 

4- 7 

Kmbben>TemDO 

5- 4 

HZ&PC-N}ord2 

5- 8 

Heren Jeugd B 


Aiethusa-MZ&PCA 

134 

DaphinaA-BZV 

18-2 

Hieronymus-Warande 

114 

Gorgo-Schelde 

64 

Zegenwerp-TTeffen A 

194 

Heten Ie klasse 


BZ&PC'Vennen 

15- 6 

ZON-Lutra 

17- 7 

Ganze-Treffen 

5- 9 

HZfePC-Mratet 

13-12 

Heten 2e klasse A 


Ganze2-deRog 

2-13 

Argo-Aegir 

6- 6 

Daphnia-Nuenen 

5- 3 

Marco Polo-Scfaelde 

10- 4 

TRB/RES-Warande2. 

19-10 

Heren 2e klasse B 


ZEPS-MZfePC3 

4-11 

Eszet-Njord 2 

7- 7 

DZT-deRog2 

23- 2 

PSV4-RZ 

6- 8 

DEZV-Spio 

16- 3 

J j zaalhockey J 

HEREN 


Prom.KlasseB 


TegenboschrKieviten 

7-10 

Drat Bosch'Leonidas 

6- 7 

Ie klaase 


Best-Forwrad 

94 

Concordia-HMHC 

94 

ForwarcUBest 

7-7 

Maastricht-Racing 

1Ö4 

2eklame A 


HUAC^Geldiop 

4-17 

Uden-Blerick 

6-20 

Blerick-Uden 

20- 5 

Horst-Hopbel 

9-10 

3e klasse A 


Gemert-HOD 

10-10 

Tegelen-Venray 

7-7 

DAMES 


Ie klasse 


Uden-HMHC 

34 

HOD-EMHC 

1-2 

EMHC-HOD 

3-2 

Venlo.HMHC 

74 

2eklaaseA 


DVS-Son 

3-7 

Horst^roen Wit 

14 

Son-Tegenbosdi 

44 

Maastricht-Racing 

94 

SèklasaeA 


Deume-Tegélen 

6-2 

Concordia-Heerien 

134 

4eklasse A 


Blerick-Granert 

204 

Bosd^l-Kerkrade 

64 

y ƒ badminton J 

Hooddklasse 


Victoria-Drop Shot 

74 

DeRitte-Zödervrid ' 

64 

1* klasse afd. 4 


Nuenrai-United Venlo 

74 

Ainheni4-ESPEHeerien 64 

Boxtri'Whippet 

74 

Weert-Smash Vught 

4-7 

United Venlo kampioen 


Whippet Mtricht en BC Weert 

degraderen 


2e klasse aftLS 


Geldrop 2-Venlo United 2 4-4 

Schündel2-KBC’67 

24 

Victoria 2-Caivin 

6-2 

Victoria 2 kampioen 

EKC-Spaurakkers 

14 

Aspiranten 


Spaurakkers-Vitesse 

14 

Amby’s Korfke 

2-Amby’8 

Korfke 

34 

EKC-Vitesse 

5-2 

Amby’s Korfke-Viod 

64 

Spaurakkers-Amby’s Korfke 2 


' 04 

Viod-EKC 

04 

Pupillen 


Spaurakker8*EKC 

14 

Viod-Amby’s Korfke 

2-1 

SpaurakkêrsAmby’s Korfke 

Viod-EKC 

0-1 F / bowling I 


Nationale league klasse 1 C; 
Hoeve de Aar Heeiien4e 
Steeg Venray 2-L Kangoeroes 
Rotterdam-Hoeve de. Aar 
Heerlen 2-1, Hoeve de Aar 
Heerlen-de Hofstede Riiswük 
0-3. 

Nationale league klasse SR 

United Bears Heerlen-ReL 
Texi WJB Venray 1-2, Neroc 
Eindhoven-United Bears 
Heerlen 0-3, United Bears 
Heerlen-Flying Bowling VUd- 
hoven 0-3. 

Uitslagen BC Hoeve de Aar 
Heerlen 

BBH dubbeUeagne: BEHA- 
Ladies First 1-3, Rest Stap In- 
BT Kameleon 04, Strike and 
Spare.Kever Freaks 0-4, VOG- 
Twilight 3-1, BT de Fontein- 
Hodaar 2-2, Snackbar Aar- 
veld-MPG 3-1. 

Hoeve de Aar trloleague: Het 
Laatste Moment-’t Boebelke 
3-2, DDD-Pin Up 4-1, Joemi- 
BMN 4-1, Het Raadsel-Intei^ 
nationals 4-1. 

Bedrijvenleagne: Voma-We- 
bibo 3-1, United Bears-United 
Bears 2 3-1, SSOVH-SSOVH 2 
1-3, AZL-ABP 3-1. 

BBH trloleague: UB Teddies- 
UD 3-1, UB Wombats-UB 
Obies 1-3, UB Brown Bears- 
UB Koala’s 1-3, UB Polar Be- 
ars-UB Master Bears 1-3, UB 
Kodiaks-UB HPL/Golob 1-3, 
UB Camp. Gii1s*BT deMeieies 
0-4, BT Spoilers-UB Biruangs 
3-1, UD S-Blind 48. 

Hoeve de Aar dubbelleague 1: 
Val Om-Bingo’s 2-2. Lustige 
Zwei-Bowling Angels 04, 
Malgrat 0.-Kiuückas 2-2, Re- 
tum-Blind 4-8, Midwigrs-Pin 
Up 1-3, The Katz-SOS 3-1, 
WC-Lavendel Team 4-0. 

Hoeve de Aar dubbeUeagne 2: 
Snoopy-Blind 4-0, Pinhun- 
ters-Lablo’s 4-0, Volhouders- 
Good Luck 3-1, Missm-Pup- 
pies 2-2, AB-(Optimisten 4-8, 
BZN-Riefie 2-2, Anco-Madon* 
na’s 3-1. 


bt idge I 


Distrikts Paren Competitie 
Uitslagen en standen 
na 2 wedstrijden: 

Hoofdklasse 

1. Fliek-Goïissen 59.74% 

2. Crombag-FVanek 56.98% 

3. Bek8-Ke8sels 55.68% 

4. Ackermans-Hofhuizen 

54.71% 

5. dms. Hamers-Sniekers' 

53.80% 

Stand na 2 wedstrijden; 

1. mw. Hmdriks-Paalmm Sitt 

112.26% 

2. Ackermans-Hofhuizen VM. 

109.90% 

3. Fliek-GorissenVM. 109!36% 

4. Crombag-Franek Mijnstr. 

107.50% 

5. echtp. Habets Cor. 106.65% 

6. Kirlüls-Knoors ODS 

106.50% 

Berste klasse 

1. Brouwer-Quaitjel 62.85% 

2. echtp. v.d. Hoogen 62.41% 

3. mw. Brands-Ostendorf 

58.13% 

4. dms. Beckers-Moonen 

56.91% 

5. Diederen-v.d. Weijer 56.47% 
Stand na 2 wedstrijden: 

1. echtp. v.d. Hoogen Sitt 

118A0% 

2. Hageman-Onatenk V.M. 

114.61% 

3. mw. Houben jr,Houben Corr 

114.41% 

4. mw. Brands-Ostendorf Sitt 

112J4% 

5. dms. V. Eck-Kitslaar ODS 

111.30% 

6. dau. Beckers-Moonen 

Mijnstr. 110.85% 


Brunssum E.^BC Oss 2 61*-81 
Junq^. Giants-Tantalus 64-89 
Dunato8-BSWeert2 56*85 

leklasseA 

Aétemitas-Bunqiera 87-62 
BSWeert3-Bra8garts2 90-80 
Kimbria4Bar 63-71 
Kimbria3-Kepu Stars 62-66 
2eklaaseA 

BS Weert 4-Jump. Giants 2 

50*43 

Dunatos2-SpringfMd 76-65 
Landgraaf-Bunmos 2 83-57 

TfansonST.-Ardiets 86-77 
TSM AU ST.4Super Shot 

112-85 

Boemerang-CUympic 71-67 

Se klasse A 

AUey Oop 2-Kepu Stars 3 

48-41 

KimbriaO-AUeyOopl 52-83 

Se klaase B 

Jump. Giants S-Patrick 2 38-82 
Patrick-Venlo Sport 81-58 
Super Shot 2-Aetemita8 3 

90-60 

Timson STA-Hoppers 3 45-56 
DiUdBS 

Rayon HoofiUtlaase 

Springfield-Attacus 31-38 


wackE.2-Agon 

Paulus-Erp^O 


Mates-Souburg !@-S6 

Marathon-Braggarts 94-78 
Ove r g a ngsklasse B 
QuoVadu-Aetemitas 82-45 
Vido-Tbhatlus 29-72 

BSWeerUlBCOss 4645 
Kimbria6Lieshout 52-50 
leklfuse A 

Dunatos 2-Springfield 35-67 
Jump.Oiants 6Bumi>ers 21-81 


Se klaase afd. 15 

Geldrop3-Cariton’802 7-1 

Olympia’56-KBC’67 2 8-0 

Schijndel3-08s2 7-1 

Hoogskoor-Roermmd 2 2-6 

Schijndel 3 kampioen 
Hoogskoor en Caiitön ’80 de¬ 
graderen 
Se klaase afd. 18 
WIK6VMhri 2-6 

Carvin6^PE2 7-1 

Geldrop4-Whippet2 5-3 

Victoria 3-Roermond 2-6 

Roe rmond kampioen 
WIK 2 degradeert 
4e klaase afd.22 
Gestri-Cuyek 2-6 

Sriiiindél4-KBC’673 8-0 

Boxtri2Nuenen3 ' 4-4 
Cuyck kampioen 
KBC’67 3 (Wadeert 
.4e klasse afd. 23 
Someién-UnitedS 44 

Bocholtz2-Carvin3 6-2 

GoodLuck-WhippetS 2-6 

4e klaase afd. 24 
Scarab6e-United4 1-7 

Stein-Bocholtz 2-6 

Panache-GridnqpS 3-5 

*tRoat-Weèrt2 3-5 

Bocholtz "77 kampioen 


rr dameskorfba! 


Hoofdklaaae A 

Rosoio 2Kliinroos 7-7 

Concordia-UUttenhoraf 5-5 

SwiftSpes 13-6 

Hoofdklaaae B 

Rosolo-NeverDown 114 

Grico-Fortune 7-5 

Oveqpmgiklame A 
Zigo-VVO 9-7 

Boskant-Stormvogels 4-1 

loklaaseO 

Zigo2-Omhoog 94 

Klimroos 2Vitesse 3-6 

EuroGirls-Flamingo’s 3-3 

SeklaaseO 

Viod-Bio2 44 

SpaurakkCTs-Rosolo 4 5-8 

Spoord.Giris2Blaeiie 2-5 

Se klaase A 

EKC-Viod2 2- 2 

Vitesse 2Alinania 2- 1 

Spaürakkers 2Amby’s Koilke 
2 1-10 


Sdiaakvcranlging Brunssum 
Uitslagen van nmde 21: H. 
Meddrier-M. Didden 1-4, A. 
Hendricks-G; Doienberg 6-1, 
G. Schaflhausmi-L. Hmidriks 
0-1, F. Scheeren-J. Jeurissmi 
1-0, G. Huyzers-W. Blont 0-1, 
L Sawicki-H. TUmana 1-0, F. 
DuurvoortS-G. Dreier 0-1, J. 
Scho«imakers-K. Hollander 
0-1, R. Merx-R. Dohmen 1-8, 
J. Dahlmans-P. TTssoi IhO, A. 
Bosten-H. Smeets 6-1, B. 
Braek«i-K. RauMng T. 

H(4ka-T. Gransier 1-0, D. Bec- 
k«--ezt wedstrijd 1-0, J. 
Storms-Emst Hanewald 6rl. 
De stand Um tonde 21: 1. H. 
Meddeler 722, 2. G. Dorenberg 
711.3. T. Hotten 686,4 L. Hen¬ 
driks 685, 5. F. Sebeoen 850. 


golfbilfat t 


Distrlet MUdèn-Lfanburg 


BLPantalona-BVO 
f Jagenlust-BVN 
Madeira-BVE 
I BCW-De Kwartel 
I Ie klasse 
iDelnrit-Riva 
Dennenoord-De Berg 
BVE2Heytse 
BV02-OBKK 
Riva2DeGtenB 


BV02BLFantalona2 3-3 

DeKlÖ8S-BCW2 3-3 

DeLantaam-DeHook 4-2 

DeHoove-’tHukske 24 

Jachthuis-Jagerslu8t2 24 

Se klasse 

BVN2Jager8lust3 6-0 

OBKK2’tGeveDce 24 

IUytse2-Meyri 5-1 

3e klasse A 

’tHukske2DeInrit2 1-8 

BVN 2Donderberg 5-1 

De Berg 2De Zwaan 4-2 

DeBreer2Dennmiootd2 6-6 

Standen 


BVN 

BVE 

Maasgrdf 

Black Pantakma 

BCW 

De Kwartel 

Madrira 

Jagershist 

leklaaae 

Riva 

BV02 

BVE2 

De Grens 

Dennenoord 

De Inrit 

Heytse 

OBKK 

De Berg 

Riva 2 

2e klasse 

THukske 

DeHook 


Jag«slust2 12-18 

De Lantaarn, 12-13 

BlackPantadona2 12-13 

DeKlöss 12-11 

DeHoove 12- 0 

BV03 12- 9 

Jachthuis 12- 3 

BCW2 12- 3 

3e klasse 

BVN 2 10-19 

Heytse 2 11-16 

DeBreer 10-12 

’tGevelke 11-12 

OBKK 2 11-10 

Jageislust 2 10- 8 

BVE 3 10- 8 

Meyel 11— 5 

De Kwartel 2 10- 4 

3e klaase A 

OadHael 10-17 

De Inrit 2 11-14 

BVN 3 1142 

De Berg 2 11-12 

De Zwaan 11-11 

’tHukske2 11-10 

Dennenoord 2 10-10 

Donderberg 11-6 

DeBreer2 10- 4 

DISTRICT URMOND 
Hoofdklasse 

Oos Zitterd-Fortuna 1-5 

HoUandia-Almania 5-1 

Brand Tév.-’tKrietje 4-2 

MaasvaUei-P. Val aan 5-1 

Pappegey-Tropical 6-0 

Berste 

P. Val aan 2Pappegey 2 2-3 

Sittardia-Brana Tav. 2 24 

’tVöske-de Rails 04 

deDuif-Maasva]lei2 24 

Tweede klasse 

Almania 2-Sittardia 2 4-2 

’t Törp-*t Nestje 34 

deSjtaasjendeMeule ^24 

Derde klasse A 

AuwtEinek2P. Valaan3 34 
de Rails 2-’t Vöske 2 24 

Voa^nerH-BrandTsv.S 34 
Braridpimt-Hollandia 2 5-1 

Derde klaase B 

Sparta-Nieuwdoip 34 

deMeulle20o8^tterd2 14 
Fortune 2VoaaienerH 2 5-1 

DISTRICT 

DE OUDE MIJNSTREEK 
Ereklasse 

Tolhoes-Kloth 5-7 

B. BaUce-A.G. Kirk 124 
Hanneman-Pint 5-7 

BGK*01ympia 5-7 

G. Ridders-Stem 5-7 

Hoofdklaaae 

Eikske-Sjörfc 64 

Odeon-Hanneman 2 3-9 

Olympia 2-Overbroek 44 

Kroon-OBK 64 

Eerste klaase 

Broenssem-Bocholtz 64 

Trefbunt-Trefpunt 2 74 

Pint2-Baantie 64 

Wolfje-’tGaat 64 

Gro«rieDal-B.Boys 94 

Tweede klasse A 

D’n Hook-Odeon 2 34 

Singel-Singel 2 84 

Tolhoes 2D’n Duukw 64 

Noben-Paimeqöp 10-2 

Tweede klasse B 
Auwèldaat-ENBK 44 

A.G.Kirk2Eikske2 5-7 

Olympia 2Döpgere 84 

OTK2BGK2 94 

Voelender-Geulke 34 

Derde klsmr 

D’r Sjutt-Overbroek 5-7 

Höfke-Pumpje 2 34 

KasDer-OBK2 94 

ENBK2B.BaUce 74 

Eikske 2Pumpje 5-7 

&neetB*Rutiens 94 


biljarten 


DHtriét iiaastrleht mi Oas* 
streken KNBB 
IA 

KOT-DeKlosaers 5-2 

Vriendenkring-BC Heer 5-2 
BilBV-Noorbeek 74 

LaBerceuae-MBV2 34 
IB 

BC Heer 3-de Keizer 5-2 
Rheingold-BC Heer 2 5-2 

Geulle-Ulestraten 2-5 

BCM-Vttt 0-7 

2A 

UlestatenZOOItteren 6-7 
Concordia-KOT2 5-2 

DeKeizer2.AaytWolder 2-5 
Nazareth-ldBV3 44 

KOT/VoUere 2-Bunde 24 
de Ridder-BC Wold«r 5-2 
2B 

De Klossers 2-KOTAroUere 0-7 
OpdeKlos2-Ulestfaten3 5-2 
Den Duuker.Albjd 24 
Bunde24LGerlach 34 
OO Itteren 2>De Haverput 2 

MBV 4-Rheingold 2 44 

SC 

KOT 3-Gronsveld 5-2 

BCKeer-Ulestraten4 34 
Rheingold3-OpdeKlo8 3 44 
Eiisden-LosBandStG. 5-2 
BCHeer4-DOT 34 

init2.Banholt 24 

SD 

KOT 4-Klavertje Vier 5-2 
Los Band Ey-BC Heer 5 5-2 

Rh^old4-Op deKlos4 5-2 
BOT2*VriaKlenkring2 24 
Gronsveld2-Eij8den2 44 
^Heer*BCSjaan2 24 

^ Keizer 3-DenDuuker 2 2-7 
QO Itteren S-THeukeke 44 
BCM 2-lUu^old 5 7-2 

De Bookvink-Aayt Wolder 2 

7-2 

Sport-De Klossers 3 2-7 

SB 

Emidracht-DeBookvinkS 44 
BCB2-Banholt2 04 

KOT/Voliere3-DeKeemel 44 
Aayt Wolder 3-BC Wolder2 

7-2 

SC 

DeKetsers2-DOT3 7-2 
KOT5-BCKeer2 74 

Noorberiii^AltüdRaak2 54 
Banholt 3-BC Oost 44 
B^en3-LosBandEy2 44 

Woki».4-’t Heukske 2 2-7 
OO Itteren 4>La Berceuse 2 94 
MBV 6De Klossers 4 2-7 

DeHavmput3-BCM3 94 
De Koemei 2*Oe Bookrink 3 
- 2-7 

4B ' ■ • . ., 

Den Duuker 3-De Keemel 3 

94 

WapenvanBerg-BCB3 64 
^ningold7-Waalsen 7-2 
X>eBookvink4-Nazai«tb2 94 
’t Heukske 3-De Haverput 4 

44 

4C 

Klavertje iner2-BC Heer 6 94 
NooFbeek3*DeKetseré3 34 
BCBjaanS-LosBandEyS 74 
Los Band StG.2-DOT2 54 

4D 

De Ketsen 4*00 Heer 2 2-7 

Los Band Ey 4-Klavertie ReT 
3 44 

Victorie-Noorberif 4 44 

^deKlos5Concordia2 44 

Vriendenkring 3*La Berceuse 
8 44 

Noorbeek5>KOT6 54 
Banholt 4-Victorie 2 44 

MergeUand2-OOHeer3 7-2 
SB 

Heugem 3-’t DMuke 2-7 
Aayt Wolder 5-De Borievink 5 

2-7 

BCSiiaan4*D£S 2-7 

’t Heukske 4-BCB 4 54 

5C 

Ulestaten5Concordia3 7-2 
De Keemri 4-iQiaveitje Vier4 

.54 

M^Uand3-De Keizer 5 54 


Rheingold 8-Vilt 3 2-7 

DOT5-DES2 7-2 

Drieba n d en Klein Gro^ A 
KOT-Gronsveld 2 44 

De Klossen-BC Heer 74 
Vriendenkring 2-De Keizer 0-7 
Ulestratm-Nazareth 24 
’tHeukske-BCM 34 

MBV 2-Vriendenkring 74 
Driebanden Klein Groep B 
Vriendenkring 3-00 Heer 24 
BCHeer3-KOT2 24 

BC Sjaan-BC Heer 2 34 

BCM2-MBV 44 

Gronsveld-Noorbeek 5-2 
MBV 3-Wapen van Berg 5-2 
District ZX. v.d. KNBB 
Driebanden afd. A 
Sibbe-Luip 24 

ApoUo-Modem 2-5 

DDK-Grijzegr. 5-2' 

Wolfiath*Volksh. 24 

Bom-Sibbe 6-1 

Afd.B 

Kanije-Meers 5-2 

Modem-Schinnen 5-2 

Kempke-Volksh. 0-7 

Wilza-BCV 2-5 

Afd.C 

Waubach-Caramb. 6-1 

Kanije-Volksh. 2-5 

Royiü-Union 5-2 

ABC-De Vink 5-2 

St Heerlen-Schaesb. 2-5 

Union-Waubach 24 

Afd. D 

Schaesb.-Treffers 5-2 

Carambool-OHVZ 5-2 

Vink-Voerend. 34 

W.rade-Kantje 74 

Royal-Cebusta 6-1 

Treffera-Caramb, 6-1 

Voerend.-W.rade 2-5 

IA 

Societt-Benelux 5-2 

Wolftath-Volksh. 2-5 

St Bavo-Schaesberg 0-7 

Waubach-Bom 14 

IB 

Maasband-Volksh. 2-5 

Societt-BBC 5-2 

BBC-BVG 5-2 

Volksh.N.Klossen 4-3 

Schaesb.-BCH 5-2 

Academie-Maasb. 44 

IC 

Volksh.-Butting 5-2 

Vr.kring-Klosje 5-2 

Z.B. Bock-ApoUo 5-2 

St Heerïen*Juliana 5-2 

St bavo-Volksh. 44 

Kloaje-Eendr. 34 

Juliana-Vr.kring 2-5 

3A 

BVG-Maasband 74 

Societt.-Sanderb. - 74 

Sanderb.-Wilhelm. 0-7 

Bluf-Societeit 5-2 

HGK-BVG 5-2 

2B 

Heukske-Tjoba 44 

Wilza-Societeit 34 

Kempke-Quick 5-2 

*C 

Vr.kring-ABC 5-2 

Schaesb.*Waubach 74 

LBand*N.Klossen 34 

Keizer>Vr.kring 74 

ABC-L.Band 24 

BCV-Schaesberg 34 

Caramb.-Waubach 6-1 

SD 

N.Klossen-Ransd. 34 

Brunssum-ABC 5-2 

Lambertu8*Z.B. Bock 74 

Hofke-DJB 34 

Keizer-Brunssum 5-2 

Z.D.Bock-In’tVen 0-7 

SB 

M. Gewanden-Volksh. 4-3 

Sibbe-Schaesb. 5-2 

Schinnen-B.wapen 2-5 

Volkshuis-Keizer 5-2 

Carambool-Hofke 24 

St Hoger-Sibbe 4r-3 

SA 

Maasband-HGK 54 

WUhelm.-Volksh. 7-2 

Bik^mmn-Volksh. 7-2 

9Ulza*Maasband 94 

Heukske-Wilhelm. 2-7 

Meers-Statie 7-2 

SB 

Eikeboom*HGK 4-5 

Wolfrath-Kempke 94 

HGK-Wolffath 2-7 

Kempke-Heukske 0-9 

Volksh.-Baandert 7-2 

Bom-Eikeboom 7-2 

SC 

Irene-B.wapen 4-5 

St Hoger-Carambool 94 

DDK-DJB 7-2 

Treffers-BBC 54 

ABP-Irene 54 

BBC-ABP 2-7 

SD 

Eikhagen-OHVZ 7-2 

Schaesb.-Klimmen 54 

Vr.kring-ABC 44 

DJB-BCH 2-7 

OHVZ-Hoefiizer 2-7 

BCH-Eikhagen 04 

4A 

Maasb.-Wolflrath 94 

Bluf-GONA 94 

Baahdert-Holtum 2-7 

Bom-Bluf 44 

Holtum-Wolfrath 7-2 

4C 

BCH-Eikhagen 7-2 

Bluf-Academie 0-9 

Irene-Cebusta 54 

Touche-ln ’t Ven 4-5 

Treffiers-Apollo 94 

Eikhagen-f^busta 7-2 

Keizer-BCH 2-7 

Académie-Touche 44 

Apolk>*ln ’t Ven 4-5 

Eendr.-Treffers 54 

4D 

DDK-Eikhagen . 4-5 

BCH-Brunssum 7-2 

ABC-DJB 54 

St heerlen-Keizer 7-2 

Eikhagen-BCH 7-2 

Keizer-D JB 64 

DDK-In’tVen 04 

4E 

M. Gewanden-Zwaantje 7-2 

DDK-N.Klossen 54 

Hofke-StBavp 2-7 

Juliana-DDK 7-2 

BCH-Hofke 54 

SA 

Baandert-TTP 2-7 

Tjoba-Eikeboom 64 

5B 

Carambool-GONA 7-2 

Kempke-N.Klossen 2-7 

Beatrix-Kempke 7-2 

Hoefljzer-Heukske 7-2 

Hoefüzer-GONA 7-2 

Keizer-B. wapen 2-7 

MGewanden-N.Klossen 44 
SC . 

N. Klossen-Caramb. 94 

Schae8b.-ApoUo 7-2 

HoefUzer-liêne 2-7 

DJB-N.Klo8sen 7-2 

ApóUo-Carambool 94 

In ’t Ven-Schaesb. 44 

Mlddenllmbocgse Biljart 
Bond 

Hoofdklasse 

*1 Stift l-’tBlaakvenl 64 

OVUl-Montofrt2 4-2 

Boekoell-OVU2 24 

Roggel l-f^odstal 1 64 

iGrathèm 1-DOS1 i ' 24 
leklasseA 

M’beek 1-Thorn 1 64 

Herkenbosch l-Mereveld 1 24 
Haefen 1-Maasbracht 1 04 

Wessem 1-Joppe 1 24 

Ie klwff* B 

Beegdenl-OVU3 24 

Roggel 2^Swalmen 1 24 

LosBand 1-Boekoel 2 4-2 

Internos 1-Crescendo 1 24 

OdiUa2-KOTl 4-2 

Se klasse A 

Crescendo 2-DL VI 24 

Mereveld 2-Leveroy 1 84 

Taverne l-Vriendenkring 194 
OVS 1'VeIdpoort 1 2-6 

Hoen Den 1-MontofVt 3 3-5 

ito klasse B 

Montfort 4-Wes8em 2 24 

Walhalla 1-Maneslust 1 24 

Maasbracht 2-Roermond 1 84 


ONA 1-Ketelbink 1 
SterDel-KOT2 
2eklaaseC 
Hoek Den 2-TOPl , 
Ramona 1-Haelen2 
DDDl-StevelDel 
Meijel 1-Allerhandl 
Smids De 1-Grathem 
2e klasse D 
Odilia 3-Beegden 2 ^ 

Wilhelminahof 1-Kait^ 1 
Stevensweert l-OVU* 
Klumpke ’t l-Joppe9 
SeklasseE 
Baexem 1-DOS 2 
Internos 2-ONA 2 
Casino 1-Servaas 1 
Pumpke 1-Tramhalte L 
Wessem 3-GrathemS 

Se klasse F 

KOT3-Orai\jeteaml ^ 
Karot2-Veldpoort2 , 
Peel De 1-Avanti 1 
ThomS-OVTl 
TOP 2-Montfort 5 
2e klasse G 
Paerdstal2-TOP3 
Hom l-Heel 1 ’ 

MUnheerkens 2-Roggri 
Sport De 1-Beegden 3 
Vlodrop 1-Odilia 4 
Se klasse H 
JoppeS-Roermond 2 ' 
Nunhem 1-Meiiel3 
Oude Molen 1-Post 
Swalmen 2-DES1 . ï 

Stift’t 2-Beegden 4 
3e klasse A 
KOT4-Klumpke’t2 
Buggenum 1-Amicis 1 
DDD 2-Boekoel 3 
Leveroy 2-Maasbracht3 
Posterholt 2-Crescend» 
3e klasse B ^, 

Maneslust 2-Crescendoé' 
Ramona 2-Tramhalte 2 
Amicia2-HoekDen3 
Ketelbink 2-Montodrte . 

TOP 4-Joppe 4 
3e klasse C 
Grathem 4-Wessem 4 
Avanti 2-Intemos 3 
OVT 2-Graanbeurs 1 
Br. Quelle 1-Herkenb. 8 
Oraixjeteam 2-Bergske> 
3e klasse D 
Tramhalte 3-Sport De J 
Gr&&nb0tirs S^Ster j 
Walhalla 2-Roggel 4 
Veldpoort 3-DDD 3 
3e klaase E 
Klumpke’t3-Thom 3 

Pumpke 2-Ketelbink 3 j 
Oraixjeteam 3-Allerhano » 
Heel3-Meijel4 
ONA34midsDe2 

3e klasse F ■ 

Stevensweert 2-Gra8f D* 
Volharding 1-ABC1 , 

Maasbracht 4-Ramona 3 
Ster De 3-Wilhelminah 
Sport De 3-Klumpke t 
3e klasse G 
TOP 5-Herkenbosch 3 
Peel de 2-0 VS 2 
M’beek S-Thom 4 
DMBl-Hom2 
DOS 2-Baexem 2 

3e klasse H 
Smids De 3-Stift ’t 3 . 
Stevel De 2-Vr.kring 2 ; 
Karot3-HaeIen3 
ABC 2-Nunhem 2 / 

Crescendo 5-Wessem o 
4e klasse A ? 

Joppe 5-Swalmen 3 
Avanti 3-DMB 2 

Los Band 2-Vlodrop 2 
Amicia 4-Oude Molen 2 

Beegden 5-Odilia 5 f 


I 

f 


i 
4ekla8seB 

Heel 4-Panheel 1 
Boekcel4-Brand’sQ^ . 

Wilhelminahof 3-M’beek 

Vriendenkring 3-Baex^ 

Ketelbink 4-Hoek Den 4 

4e klasse C 

Odilia 6-DLV 2 
Ritho 1-Sport De 4 
Baexem 4-DOS 4 
Casino 2-Oraixieteam 4 
Thom 5-Paerdj5tal 3 

y 

4e klaase D 

Haelen4-HoekDenS . 
Graanb. 3-Stevensweert 

Stevel De 3-Buggenum 
Manéslust 3-Los Band 3 
DLV3-GraafDe2 
4e klasse E / 

DMB3-Stifl’t4 ; 

AnkerpL l-Doorstoters t 
Allerhimd 2-0 VS 3 
DLV4-LosBand4 
OVU 5-Paerdstal 4 

4e klasse F 

Wessem 6-ONA 4 .? 

Swalmen 4-Grathem 5 ■ 
KOT5-lntemos4 ' 

Tramhalte 4-GraafDê8 

DLV5-Klumpke’t5 

4e klasse G 

Grathem 6-Ster De 4 
Stift ’t 5-Pumpke 3 s 
Karat4-ABC3 . / 

Swalmen 5-TOP 6 

Ie klasse H 

Paérdstal S-Smids De 6 
Herberg 1-Vrienden , 
Maneslust 4-CentrunO ^ 
Doorst 2-Oude Mole^ 
Graaf De 4-Tramhalte 5; 

4e klasse I 

Jpppe 6Vlodrop 3 
Walhalla 3-Casiho 3 
Veld ’t 1 -Veldpoort 4 
Panheel 2-Maneslust 5., 

i 

PB-klasse A 
M’beek-DMB 
Los Band 1-OVU . 

OVS 1-Vriendenkring. v 
Ritho-OVS2 
DB-klasse B 
De Smids-Old Timer 
’t Stift-Ketelbink 
Heel-DLV * 

Panheel-Los Band 2 

De Dubbele cijfers 
Kader 38/2 
W. van Gemert, 

Grathem 57/2 

L Hendrickx, Bóekoel ; 
H. Oriers, Stift 

E. v.d. Beek, DOS i 

HOelers, Stift 

J. van Eek, Roggel 
W.Stams,OVU i 

Hoogste serie 
W. van Gemert, . 
Grathem ■ . 'it 

UbK 
D.Korien,OVU 
M. Puts, M’beek. 

F. Hendrickx, Boek^j 

P. Janssen, Los Band ; 
P. Coeneh, Montfort ^ 
A Leenden, Joppe 
J.r.Frencken, M'beek 

B. Dierx, Wessem 
F.Gubbeto.OVU 

J. Fonke, Crescendo 

L Vullen, Roggel . ^ 

A. Dierx,'Thom 

L. van Alem, Mai^bréi 

J. van Dooren, Sttft ' 

A Duitsen, Gnthem 

C. v.d. Weerden, JopP*- 

J. Boonen, Veldpoort T. 
P. Kessels, Ketelbink ^ 

C. Peten.DLV .3 

J. TeUen, HerkenboSCb'J 
Hpogste serie Y 

D. Koelen. OVU 5? 

B. Dierx, Wessem > ' ^ 
L Vullen, Roggel >> 
F. Hendricks, BoekbCi > 

C. v.d.We«den, Joppe , 
J. Ftencken, M’beek 

•J. Fonke, Crescendo ^ 


V v XX.XX.T- T.. T„X't-'£, XXXT.-g. T.T.XX‘£. X.t-’S.t- 


liiiibiirgs dagblad ancratiusbank/ VCH 
Dinsdag 24 januari 1989 • Pagina 17 


sport 

■ 
BRUNSSUM - De laatste turn- 
kampioenschappen van het dis¬ 
trict Heerlen zitten erop. Dank¬ 
woorden van voorzitter Leo Ze- 
guers waren er dan ook voor al¬ 
len, die in de afgelopen zestig 
jaar op welke wijze dan ook ak- 
tief waren geweest voor dit dis¬ 
trict. „Als provinciale afdeling 
van de KNGB hoop ik u allen het 
volgend jaar weer terug te zien”, 
aldus voorzitter Leo Zegers die 
ook dankwoorden sprak aan het 
adres van Don Bosco Brunssum, 
dat met de organisatie van deze 
laatste districts wed strijd haar 60- 
jarige jubileumviering begon. 

Bij de turners turnde Maurice 
Quaedvlieg (Eendracht Kerkra- 
de) een van zijn sterkste wed¬ 
strijden en prolongeerde zijn 


Maurice Quaedvlieg 
zonder tegenstand 


titel met 49,20 punten. „Ik ben 
blij dat vandaag alles bijzonder 
goed gelukt is. In de nieuwe or¬ 
ganisatie probeer ik het dit jaar 
in de A-lijn,” aldus Maurice. 

In de jongste categoriën werden 
de titels gewonnen door Robin 
Geersema (Olympia), Ivo Kil 
(KDV) en Ronald Limpens 
(Swentibold). Bij de turnsters 
waren de Sittardse favorieten af¬ 


wezig, omdat zij zich optimaal 
willen voorbereiden op de natio¬ 
nale titelstrijd. Kracht door Vol¬ 
harding werd de' succesvolste 
vereniging bij de turnsters. 

Uitslagen heren: 1. M. Quaedvlieg (Een¬ 
dracht) 49.20; 2. N. de Wit (Swentibold) 
36.30; 3. J. Ubachs (Olympia) 33.50. 
Heren jeugd: 1. R. Wnuck (Eendracht) 
44.70; 2. Janssen 43.20; 3. P. Bodeher 
42.00. 


Junioren: 1. R. Geertsema (Olympia) 
41.90; 2. M. de Haas (Swentibold); 3. J. 
Schurmann (Olympia). 

Jongens: 1. J. Kil (KDV) 37.30; 2. R. van 
de Bosch (KDV) 36.60; 3. D. van Stein 
(Eendracht) 36.45. 

Aspiranten: 1. R. Limpens (Swentibold) 
30.20; 2. J. Hofkins 28.65 (Echt); 3. J. 
Corputty (Echt) 38.40. 

Turnsters: 

Junioren: 1. A. Rutten (Echt) 30.90; 2. A. 
Peeters (Echt) 30.55; 3 J. Gelissen 28.45. 
Meisjes: 1. Fox (KDV) 32.10; 2. D. Reijn- 
ders (Echt) 31.50; 3. W. Berkers (KDV) 
29.80. 

Aspiranten; 1. S. Gutsche (KDV) 32.75; 
2. P. Caumon (KDV) 31.50; 3. S. Peters 
(KDV) 29.75. 

B-categoriên: 

Dames; 1. C. van Schendel (Fidelitas) 

29.65. 

13- en 14-jarigen: K. Boeken (Patrick) 
28.95. 

12- en 13-jarigen; L. Brentjens (Patrick) 

30.65. 


Van onze medewerker PAUL DEMELINNE 

Nrlen - De volleybalderby tussen PancratiusbanWCH 
Miniware/HBC boeide slechts korte tijd. Anderhalve set 
Waren beide teams aan elkaar gewaagd. Daarna vloeide de 
Penning weg uit de krachtmeting en domineerde de titelpre- 
^dentuit Heythuizen; 1-3(15-11, 11 - 15 , 6-15, 5-15). DatalUVCL 
Voor het eerst in anderhalf seizoen weer een uitwedstrijd, 
j ï^ijswijk wist de Landgraafcombinatie PVC/Blokkeer onder 
te houden: 1-3 (15-12, 7-15, 12-15, 12-15). 

De afwezigheid van Huub van de 
. ' Heuvel (griep) en Jos Knoop (bles- 

— sure) vormde een gevoelige aderla¬ 
ting voor Pancratiusbank/VCH. Via 
Raymond Cremers en Roel Maas 
kwam de .gpeningsronde verdiend 
in handen van de thuisploeg; 15-11. 
Kees Bosch, coach van de Midden- 
limburgers, zette vanaf de volgende 
reeks noodgedwongen het niet fitte 
basisduü Henri Veltmans en Mar- 
cels Hagens in. Na een 7-7 tussen¬ 
stand kwam er langzaam tekening 
in de strijd, met name door toedoen 
van Riem Frielink: 11-15. De winst 
had een bevrijdende uitwerking op 
Miniware/HBC dat na de hervatting 
sober maar effectief spelend, de 
thuisploeg in een stevige omklem¬ 
ming nam; 6-15 en 5-15. Pancratius- 
bankh/CH coach Huub Hollands; 
„We hebben ons stukgeslagen op de 
hechte netverdediging.” 

„Ik voelde dat er een ommekeer in 
(ie lucht zat. De ploeg begint lang¬ 
zaam te wennen aan het feit dat we 
sneller zijn gaan spelen,” oordeelde 
speler/trainer Harrie Smeets van 
DatakA^CL na de zege op 
PVC/Blokkeer. De winst betekent 
een forse morele opsteker, omdat 
ontsnapping uit de bedreigde zóne 
weer onder handbereik is gekomen. 
Datak/VCL opende sterk met een 
opslagserie van Joost Doensen; 1-7, 
maar kon die marge door zwak 
blokkeren niet vast te houden; 15- 
12. Onder impulsen van Harrie 
Smeets verwierf Datak/VCL een 
overwicht aan het net. De blokorga- 
nisatie van PVC/Blokkeer kon het 
zuidelijke aanvalstempo niet meer 
bijhouden; 7-12. Een beeld dat ook 
in de laatste twee rondes (15-12, 15- 
12) ongewijzigd bleef. 

De ontmoeting tussen Ledüb en Da¬ 
tak/VCL 2 had, met een blik op de 
ranglijst, eveneens een beladen ka¬ 
rakter. De ploeg van coach Wim 
Thewissen won moeizaam met 2-3 
(15-17, 15-10, 15-10, 12-15, 11-15). De 
spanning beheerste lange tijd dit 
treffen, waarin de Datak/VCL reser¬ 
ves met enig fortuin de eerste set 
binnensleepten (15-17), om vervol¬ 
gens in het defensief gedrongen te 
worden. 


Judoka Van 
de Goot 
sterk in 
Margraten 

Jf^RGRATEN - Bijzonder 
was Jeffrey Stevens 
Sport Limburg), tijdens 
judotoernooi van Margraten. 
*^danks een handblessure, hij 
, ^ met de zijkant van zijn rech- 
^•“hand in glas gevallen waar¬ 
dor het uiterst moeilijk was om 
p h verwurging aan te leggen, 
tegenstanders geen 

nitele kans. 

Mjhburgs dames-kampioene 
*cole Bitsch won de klasse tot 
^ kilogram. In de open klasse 
''^am ze opnieuw tot een goede 
p*'®statie door tot in de finale te 
?®faken. Hier moest ze echter de 
jfacht ondervinden van de 
p immense Sandra van de 
^®ot. Nadat Bitsch op voor- 
^rong was gekomen probeerde 
de Goot enkele keren een 
oudgreep aan te leggen. Bitsch 
^tsnapte elke keer de dans 
in de laatste fase van de 
^dstrijd ging ze toch, zij het 
.‘•"ijdend, ten onder tegen Van 

Goot. 

■K^Sens t/m 11 jaar: 

M .^5 kg. C: 1. R. Prevoo (Simpelveld). 
t/f'sjes t/m 16 jaar: 

- L Lennartz (Simpelveld). 

boven 16 jaar: 

- ''en 56 kg.; 1. S. van de Goot (Klim- 

klasse Heren t/m 17 jaar: 

OiC' Goot (Klimmen), 

j klasse Dames: 

van de Goot (Klimmen). 

^■•'«oren tot 65 kg.: 1. R. Godschalk 
^"ïïpelveld). 


Eagles in mineur 

^^UNSSUM - Vorig seizoen ging maar moeizaam tot scoren en pro- 
team met lood in de senoe- fiteerden de Brabanders door een 
Sbv. dichting Brunssum. De plaat- 20-punts voorsprong te nemen die 
F^iJke favoriet De Brunssum bij het laatste fluitsignaal nog 
wist namelijk steeds voor steeds op het scorebord prijkte 
verrassing in de over- (61-81). 

zorgen. Een j^^ Een klasse lager strijden de reser- 
^ na Braggarts en het Kerk- 

^^hed^f maar , raadse Kepu-Stars om de hoogste 

^ëcn OBC Oss I - Braggarts II verloor in Weert 
e vallen. yi^rde wedstrijd van dit sei- 

bp blijft dit seizoen niets zoen tegen het derde team van 

Ij^spaard. Vertrekkende spelers, ere-divisionist Miniware BSW 
.langrijke starters in de zieken- (89-90). Helaas voor de Heerlena- 
en dus een gedecimeerde ren zat het venijn in de staart en 
P^lersgroep vormen de grootste barstte de wedstrijd in de slotfase 
^^stakels in de race tegen het to- pas open. Door Maastricht de las- 
^ Verval. Tegen de reserves van tige klip Kimbria IV te omzeilen 
Oss konden de Brunssum- vestigde Kepu-Stars zich even- 
®rs even de hoop koesteren op eens in de kop van de eerste klas. 

Rraagelijk resultaat maar mid- De 62-66 overwinning werd ech- 
1 tweede helft zakte het stuur- ter niet op basis van klasse be- 
team volledig weg. Zonder haald, maar puur door cie nimmer 
•'^hs Weibel kwamen de Eagles aflatende vechtlust. Ondanks nederlaag Ileerlense voUeyiieners: 

Veel inzet bij 
reserves VCH 


Moment uit de ontmoeting tussen Pancratiusbank/VCH en Miniware. 

Foto; CHRISTA HALBESMA 


Van onze volleybalmedewerker 

HEERLEN - Hoewel de bevesti¬ 
ging in de vorm van meer wed- 
strijdpunten nog steeds op zich 
laat wachten, ontwikkelt het spel 
van de jonge Pancratius; 
bank/VCH 2 ploeg zich nog steeds 
in opgaande lijn. Zaterdagmiddag 
weerden de Heerlense tieners zich 
opnieuw met verve, maar mani¬ 
festeerde zich tegen een strijdlus¬ 
tig Rooyse VK wederom het logi¬ 
sche manco aan ervaring en vast¬ 
heid; 1-3 (11-15, 10-15, 15-8, 11-15). 

Met nieuwkomer Ingeborg van 
Schijndel (14) als stand-in voor de 
lichtgeblesseerde Chantal Daut- 
zenberg, zette Pancratius- 
bank/V(i)H 2 een stevig openings¬ 
offensief in. Vooral Vicky Sterk 
had een groot aandeel in de per¬ 
spectiefrijke 10-4 voorsprong. 


Hoensbroekse badmintonwinst in laatste thuiswedstrijd 

Victoria richting reddende oever 


Van onze medewerker 
PIERRE SWERTS 

HOENSBROEK - In een geweldige 
ambiance speelde badmintonclub 
Victoria haar laatste thuiswedstrijd 
van deze competitie. Tegenstander 
was het Haagse Drop Shot, waarte¬ 
gen Victoria nog iets goed wilde ma¬ 
ken, gezien de geflatteerde neder¬ 
laag van twee weken geleden in Den 
Haag. Daarnaast moest Victoria 
winnen om behoud van het hoofd- 
klasseschap in eigen hand te hou¬ 
den. 

Begeleid door toeters, bellen en 
veelvuldig applaus speelde Lim¬ 
burgs kampioen Robert Ploeger de 
beste wedstrijd van dit seizoen te¬ 
gen Bas van Barneau-Sythoff. Ro¬ 
bert speelde erg geconcentreerd en 
zonder ook maar een moment te 
verslappen declasseerde hij de 
Haagse international. Wiel Hanssen 
speelde een tactisch zwakke wed¬ 
strijd tegen de technisch begaafde 
Luc van Wanrooy en verloor de der¬ 
de set met 15-11. Dion Polman won 
daarna zijn eerste partij in de hoofd¬ 
klasse; slachtoffer werd Frits Neu- 
teboom, die de getergde Polman 
niet kon volgen. Peter van Soest en 
Nicole van der Jagt verloren vervol¬ 
gens terwijl Marga Notermans gede¬ 
cideerd Daisy Pfefferkorn opzij zet¬ 
te. De stand was toen 3-3. Trainer 
Franz-Josef Breuer had op 4—2 gere¬ 
kend en het ongenoegen was van 
zijn gezicht af te lezen. 

Na de beide herendubbelspelen was 
de stand nog steeds in evenwicht, 
4—4, hoewel Wiel Hanssen en Peter 
van Soest voor een voorsprong had¬ 
den kunnen zorgem In de beslissen¬ 
de derde set lieten zij twee match- Ondanks deze smash wist Peter van Soest (op rug gezien), zijn partij niet te winnen. 

Foto; WIM KÜSTERS 


points liggen. Franz-Josef Breuer 
zag het toen duister in maar wees 
zijn pupillen op hun plicht. Het pu¬ 
bliek zorgde vervolgens voor het 
volgende ’zetje’. De Vietorianen 
knokten vervolgens voor wat zij 
waard waren en niet zonder resul¬ 


taat. Het damesdubbelspel werd 
een zwaar bevochten driesets zege 
en beide gemengddubbelspelen 
werden overtuigend gewonnen, zo¬ 
dat een 7-4 overwinning voor Victo¬ 
ria op het scorebord verscheen. 

Met nog een wedstrijd te spelen is 


hoofdklassebehoud binnen hand¬ 
bereik. In de eerste klasse van de 
landelijke competitie werd BC Uni¬ 
ted Venlo kampioen, in de tweede 
klasse BC Victoria 2, in de derde 
klasse BC Roermond en in de vierde 
klasse BC Bocholtz ’77. 


Rooyse VK veranderde prompt 
van taktiek, ging verder van het 
net af aanvallen met gebruikma¬ 
king van het Heerlense blok. Een 
variatie waar de thuisploeg geen 
afdoend antwoord op wist te vin¬ 
den; 11-15. De met veel inzet op¬ 
gebouwde marge in de tweecie 
ronde (9-6), smolt door passfouten 
te snel weg: 10-15. De spirit in het 
team van coach Jos Geraedts was 
evenwel niet gebroken. Onver¬ 
droten werd de aanval gezocht; 
15-8. In de laatste periode nam 
Rooyse VK het heft weer in han¬ 
den. De thuisploeg bleef met be- 
wonderingswaardige inzet tot het 
laatste fluitsignaal uitstekend 
partij geven; 11-15. 

Pancratiusbank/VCH 3 blijft een 
voorname , kandidaat voor het 
kampioenschap in de derde divi¬ 
sie. Rooyse VK 2 had geen schijn 
van kans tegen de soepel draaien¬ 
de Heerlense routiniers: 3-0 (15-7, 
15-8, 15-8). Het treffen tussen Da¬ 
tak/VCL en Letro/Oikos 2 ontwik¬ 
kelde zich tot een krachtmeting 
die tot de allerlaatste seconde 
spanning opleverde. Uiteindelijk 
werd de thuisploeg een opslag- 
fout bij 13-14 in de barrage fataal; 
2-3 (9-15, 15-10, 5- 15, 15-9, 13-15). 
Datak/VCL 2 maakte niet de fout 
hekkesluiter Polaris te onder¬ 
schatten. Zuinig en degelijk spe¬ 
lend won de equipe met 3-0 (15-5, 
15-7, 15-6). 


sport kort 


• MIDDELBURG - Bij OeMoe- 
MeNoe Middelburg heeft Rugby¬ 
club EMRC een ruime overwin¬ 
ning behaald, in een te harde 
wedstrijd; 3-34. Vooral van de 
kant van OeMoeMeNoe, waarvan 
de voorwaartsen het meer op de 
spelers van Maastricht dan op de 
bal voorzien hadden. Concurrent 
Tilburg won ook, 13-0 tegen The 
Ducks, waardoor The Ducks vrij¬ 
wel kansloos is geworden. De 
concurrent van Heerlen Sport- 
Rugby, Bulldozers, won de moei¬ 
lijke uitwedstrijd bij Wallaby’s; 
16-54. 

• VELDWEZELT (B) - De judo- 
senioren van Kodokan (trainer 
Martin Schonewille) zijn weer te¬ 
rug op hoog niveau. Nog niet op 
de eerste plaatsen, maar tijdens 
een internationaal toumooi in 
het Belgishce Veldwezelt wisten 
de judoka’s zondag diverse prij¬ 
zen in de wacht te slepen. In een 
zware poule tot 86 kg haalde An- 
dré Knuit de derde plaats, even¬ 
als Otilio Dussel die in de poule 
tot 71 kg. goed judo liet zien. Re- 
né Veldhuizen, met zijn 34 jaren 
ingedeeld in een poule met jon¬ 
gere judoka’s, wist ook al een 
eervolle derde plaats te behalen. 
Alleen Hub Kessel slaagde er 
niet in, in zijn poule beslag te leg¬ 
gen op een ereplaats. Antoine Janssen zit voorlopig nog wel even op de bank. 

Foto: FRANS RADE 


Van onze medewerker 
PETER HEUSSCHEN 

BRUNSSUM - Soms kan het 
even tegenzitten in het leven. Tot 
die ontdekking is de 21-jarige 
Antoine Janssen inmiddels wel 
gekomen. Vorige week donder¬ 
dag liep de BSV-doelman tijdens 
de training tegen een medespeler 
op en brak prompt zijn been. Hij 
is net als zijn professionele colle¬ 
ga Van Breukelen voor de rest 
van dit seizoen uitgeschakeld. 
Binnen een tijdsbestek van twee 
jaar is dit zijn derde forse blessu¬ 
re. Eerder mocht hij het ’genoe- 
gen’ smaken van een gebroken 
duim en een dubbele beenbreuk. 
Een grossier in blessures. 


Toch maakt Antoine geen aange¬ 
slagen indruk in de woonkamer 
van zijn ouderlijk huis aan de 
Keizerstraat in Brunssum- 
Noord. Dit in tegenstelling tot 
zijn moeder die het liefst zag dat 
hij zijn keepershandschoenen 


Antoine Janssen trekt het ongeluk aan 

Doelman van BSV 
blessure-grossier 


voorgoed aan de wilgen zou han¬ 
gen. Begrijpelijk omdat behalve 
deze misère^ ook haar andere 
zoon aan het sukkelen geslagen 
is. Hij werd deze week in Utrecht 
operatief geholpen aan zijn ge¬ 
scheurde enkelbanden. Ook een 
doelman, al speelt hij niet bij de¬ 
zelfde club als Antoine. En dan 
laten we de blessures van Pa 
Janssen als oud doelman maar 
even buiten beschouwing. Niet 
écht feest dus bij de Janssens. 


Net als zijn behandelende euts in 
het St.-Gregoriusziekenhuis be¬ 
grijpt de BSV-goalie het niet 
goed. De breuk is op exact de¬ 
zelfde plaats ontstaan als de 
oude. „Terwijl”, hij grijpt een 
blocnote en een pen, „er bij ge¬ 
heelde breuken altijd verdikkin¬ 
gen ontstaan. Je zou toch denken 
dat het been dan op een andere 
plaats breekt.” Zijn tekening on¬ 
derstreept dat collectieve onge¬ 
loof nog eens. . 


In het laatste jaar dat hij bij Roda 
JC voetbalde begon zijn lijdens¬ 
weg. Bij een wedstrijd van het 
tweede tegen Den Bosch scheur¬ 
de hij bij een actie zijn mediale 
banden. Daarvoor nooit een 
centje pijn gehad. Ook niet toen 
hij drie jaar lang in het Neder¬ 
lands jeugdelftal in de goal 
stond. Echt fout ging het pas na 
zijn overgang naar BSV. Even 
daarvoor maakte hij nog ruzie 
met trainer Rob Baan van Roda 


JC. Deze had hem in het blad 
Voetbal International te klein ge¬ 
noemd voor een carrière als doel¬ 
man in het profvoetbal. „Maar ik 
ben toch echt 1.76 meter groot en 
niet 1.50 meter zoals Baan dat 
verkondigde.” In een pmnige 
brief aan de redactie van het blad 
ventileerde Antoine zijn woede 
over zijn oude trainer. Inmiddels 
kan hy weer lachen over de affai¬ 
re. 

Tussen zijn eerste (dubbele) 
beenbreuk en de laatste bij zijn 
nieuwe club BSV zat ook nog het 
'kleinere’ werk. Bij een zaalvoet- 
balwedstrijd kreeg hij een bal te¬ 
gen zijn duim. Een stalen pin 
moest er aan te pas komen om 
het gebroken uitsteeksel weer in 
het gareel te krijgen. Hij blijft 
vrolijk. „Ik heb het bij BSV best 
naar mijn zijn zin. Maar ooit hoop 
ik toch nog ietsje hoger te voet¬ 
ballen. Maar eerst wil ik wel mijn 
MEAO-certificatenstudie afma¬ 
ken en voor een baan zorgen.” 

limbiirgs dagblad 


Meijs en Hademakers voor belangrijk seizoen 

Limburgse troeven 
bij Koga-Miyata 


Van onze medewerker 
TON VAN NUNEN 

AMSTERDAM - In de RAI in Am¬ 
sterdam w'erd gisteren één van Ne¬ 
derlands sterkste amateur-ploegen, 
Küga-Miyata, gepresenteerd. Stra¬ 
lende middelpunten waren de twee 
Limburgers Raymond Meijs uit Val¬ 
kenburg en Robert Rademakers uit 
Jabeek, die beiden een beschermde 
positie innemen in het uit zestien 
coureurs tellende team. In de equi¬ 
pe die in 1987 en 1988 merkenkam- 
pioen werd, is nog een derde Lim¬ 
burger opgenomen en wel Sjef Mol- 
ling uil Ulestraten die als assistent- 
ploegleider fungeert. 

Ploegleider Egbert Koersen stak 
niet onder stoelen of banken dat hij 
dit seizoen veel verwacht van Meijs 
en Rademakers; „Raymond heeft 
twee leerjaren gehad en moet dit 
jaar gaan oogsten. Ik verwacht veel 
van hem. Robert Rademakers heeft 
evenals Meijs de kwaliteiten om be- 
roepsrenner te worden. Vorig sei¬ 
zoen kende Robert veel pech, in het 
komende seizoen zal hij bewijzen 
dat hij tot de betere amateurs van 
Nederland behoort”. 

De Koga-Miyata-ploeg gaat aan haar 
derde seizoen in het amateurpelo- 


ton beginnen. Vorig seizoen werden 
95 overwinningen behaald, waarvan 
er acht, onder meer de klassieke 
Drie-Landen-Omloop, door de 20- 
jarige Raymond Meijs werden buit 
gemaakt. Voor het komende sei¬ 
zoen heeft de Valkenburger hogere 
verwachtingen: „Dit jaar hoop ik 
door te breken. In de vorige twee 
seizoenen kwam ik te laat in vorm, 
nu wil ik het hele seizoen presteren. 
Ik heb nog nooit zo serieus overwin¬ 
terd. Ik hoop dat ik mede daardoor 
al snel in grote wedstrijden resulta¬ 
ten boek. Als ik een goed seizoen 
kan rijden hoop ik dat er interesse 
komt vanuit de prof-wereld”. 

Robert Rademakers vindt het fan¬ 
tastisch van de ploegleiding dat ze 
hem niet heeft laten vallen, omdat 
hij door blessures nog niet heeft 
kunnen presteren. Rademakers; „Ik 
heb vorig seizoen drie criteria ge¬ 
wonnen, maar dat slaat niet aan. Dit 
seizoen wil ik mij in grote wedstrij¬ 
den van voren presenteren, mits ik 
van pech verschoond blijf. Want 
door die ellende van vorig jaar moet 
ik mij dit jaar opnieuw bewijzen. 
Klasse dat de Koga-Miyata-leiding 
het vertrouwen in mij heeft behou¬ 
den. Alleen al daarom sta ik te pope¬ 
len van ongeduld om de ploeg-lei- 
ding iets terug te geven”. Dinsdag 24 januari 1989 • Pagina 


sport Een paar apart 

• Leo Visser (links) en Gerard Kemkers arriveerden gistf" 
ren op Schiphol na een opzienbarend schaatsweekeinde ^ 
Göteborg, waarin zij de verzamelde Europese concurrentie 
naar huis reden. Visser, de nieuwe Europese kampioen, e® 
Kemkers, winnaar van het zilver, werden op de luchthav^ 
opgewacht door talrijke supporters. Het duo gaf uitdri^' 
king aan de Oranje-suprematie tijdens het EK door <*£ 
overwinningskrans te delen. 

Aiigel Side werkt mee aan onderzoek 

Elf fans opgepakt 
tijdens MVV-PSV 

MAASTRICHT - De Maastrichtse gemeentepolitie heeft in en rond 
het Geusseltstadion een compleet elftal supporters aangehoude ■ 
Het waren zeven MVV- en vier PSV-supporters, die met stenen goo 
den, aan auto’s vernielingen toebrachten, met vuurwerk smeten e 
daarbij naar links en rechts met knuppels sloegen. Verrijkt met ee 
proces verbaal mochten ze weer naar huis. 

• Op verzoek van het ministerie van WVC vindt bij een aantal cluW 

uit het betaald voetbal een onderzoek plaats naar het wel en 
supportersgroepen. MW is een van die clubs. De fanclub Angel 5i 
heeft zich inmiddels bereid verklaard aan het onderzoek mee te 'ff ^ 
ken en zoekt langs deze weg jongeren t/m 27 jaar, die aan het 
willen meewerken. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding van deive 
gulden. Tot vrijdag kan men zich aanmelden bij de fanclub An8 
Side, a 043-212424. ^ 


Twee doden en vijf gewonden na nieuwe stuurfout Italiaan Fiorio 5 


Monte’ in mineur 


# Het Lancia-wrak 
van Fiorio en bijrijder 
Pirollo na de zware 
crash in de rally van 
Monte Carlo, waarbij 
twee mensen het leven 
lieten. 


• Lars-Erik Torph. 

Dode Zweed blijkt 
eolie^a-eoureur 
Lars-Erik Torph 

V’an onze verslaggever 
MONTE CARLO - Gisteravond 
laat kregen de deelnemers aan de 
Rally van Monte Carlo een nieu¬ 
we dreun te verwerken, toen één 
van de twee Zweedse slachtof¬ 
fers, die de crash van de Italiaan 
Alessandro Fiorio eiste, een col- 
lega-rallyrijder bleek te zijn. Het 
betrof Lars-Erik Torph, een jeug¬ 
dig talent dat al enkele jaren deel 
uitmaakte van het selecte gezel¬ 
schap fabrieksrijders. De Zweed 
in dienst van VW/Audi was in 
Monte Carlo aanwezig als toe¬ 
schouwer, omdat zijn werkgever 
dit jaar slechts een zeer beperkt 
programma afwerkt en daarin 
werd de 'Monte’ niet opgeno¬ 
men. 


Handbalbeker 

HEERLEN - Deze week wordt de 
derde ronde om de Nederlandse 
handbalbeker bij de dames ver¬ 
speeld. De wedstrijden van de Lim¬ 
burgse ploegen: vandaag: Vonk- 
Mosam-Herschi/V en L 2 (21.00 uur 
Maastricht). Morgen; Auto Caubo 
lason-BHC (19.45 uur Valkenburg); 
Loreal-VGZ/Sittardia (19.30 uur 
Venlo); Holbox/Swift-Batouwe 
(20.00 uur Roermond). Donderdag: 
Haelen-PSV 2 (20 uur Heijthuysen); 
SVM-DVC (20.30 uur Munsterge- 
leen) en Swift A 2-MerefeIdia. 


Lotto: eerste prijs 1 winnaar bruto 
f 393.203,60; tweede prijs 5 winnaars 
I 30.000,-; derde prijs 66 winnaars ƒ 2.427,10; 
vierde prijs 4.114 winnaars ƒ 38,90 en vijfde 
prijs 62.644 winnaars ƒ 5,-. 

Cijjferspel: 6 cijfers goed 3 winnaars, 5 goed 

4 winnaars, 4 goed 22 winnaars, 3 goed 272 
winnaars: 2 goed 2430 winnaars. 

Toto: eerste prijs 7 winnaars ƒ 10.425,10; 
tweede pnjs 292 winnaars ƒ 64,70; derde 
pnjs 3193 winnaars ƒ 14,70. 

Toto-Gelijk: eerste prijs geen winnaar; 
tweede pnjs 1 w innaar ƒ 365,90; derde prijs 

5 winnaars ƒ365,90; vierde prijs 185 win¬ 
naars. ƒ 15.80 

• GELEEN - In het verslag van de 
incidentrijke wedstrijd Smoke 
Eaters-Heerenveen, gisteren in deze 
krant, werd Boy Schepers aange¬ 
duid als penningmeester van de Ge- 
leense club. De heer Schepers heeft 
deze functie echter per I januari jl. 
neergelegd. 


MONTE CARLO - De trieste 
balans van twee doden en vijf 
gewonden, van wie één ern¬ 
stig, heeft op de tweede dag 
van de 57e rally van Monte- 
Carlo de sportieve verrichtin¬ 
gen geheel naar de achter¬ 
grond gedrongen, De Italiaan¬ 
se Lancia-coureur Alessandro 
Fiorio, die zondag ook al twee 
personen had aangereden, ver¬ 
loor binnen 24 uur opnieuw 
door onbekende oorzaak de 
macht over het stuur. Hij reed 
een ravijn in en sleepte vijf 
toeschouwers mee. Een 
Zweedse toerist was op slag 
dood, een landgenoot, overleed 
later in het ziekenhuis van 
Aubenas aan zijn verwondin¬ 
gen. Drie toeschouwers wer¬ 
den zwaargewond. Fiorio en 
zijn copiloot klommen lichtge¬ 
wond uit het wrak. 

Het fatale ongeluk gebeurde giste¬ 
ren tijdens de eerste klassements¬ 
proef, die opnieuw door grote drom¬ 
men mensen werd bijgewoond. Bij 
een lastige bocht reed Fiorio, die 
volgens ooggetuigen met een snel¬ 
heid van 140-150 km/uur aan kwam 
denderen, rechtdoor. De toeschou¬ 
wers, die daar stonden opgesteld, 
konden geen kant op. 

Behalve in de richting van de Ita¬ 
liaan, die zelf naderhand in het zie¬ 
kenhuis toegaf misschien wel te 
hard te hebben gereden, ging de be¬ 
schuldigende vinger ook uit naar de 
grote menigte opdringende toe¬ 
schouwers. „Er is niets veranderd. 
Het publiek is gekker dan ooit”, gaf 
de Finse ex-wereldkampioen Han- 
nu Mikkola als commentaar. „De 
mensen staan zo ver naar voren, dat 
de rijders de weg amper nog kun¬ 
nen zien.” Riskant 

De twee omgekomen Zweden ston¬ 
den ook in een als erg riskante om¬ 
schreven buitenbocht opgesteld. 
„Elke toeschouwer kent de gevaren. 
Als hij dan toch op zo’n gevaarlijk 
punt gaat staan, waarvoor alom 
wordt gewaarschuwd, dan is het 
zijn eigen schuld als hij betrokken 
raakt bij een ongeval”, zei Jacky 
Ickx, die onlangs tweede werd in de 
rally Parijs - Dakéu* en Monte-Ccirlo 
als bezoeker bijwoont. 

Behalve de kennelijk onverbeterlij- 
ke gekte van het publiek, werd na 
het tweede incident toch ook weer 
gewezen op de haast maniakale 
technische verworvenheden in de 
autosport. Indertijd, na het veronge¬ 
lukken van de Fin Henri Toivonen 
tijdens de Corsica-rally in 1986, wer¬ 
den de speciaal geprepareerde, su¬ 
persnelle bolides geweerd uit de ral¬ 
ly-wedstrijden en werd gekozen 
voor materiaal, dat meer leek op de 
modellen in de showrooms. 


De met 300 pk toegeruste Lancia 
van de 23-jarige Fiorio, de nummer 
drie uit het "WK van 1988, riep toch 
onmiddellijk een aantal vragen op. 
De Italiaanse wagen is bijvoorbeeld 
uitgerust met een electronisch kop- 
pelingssysteem. De coureur kan 
schakelen zonder een koppelings- 
pedaal in te trappen. Door het ont¬ 
breken van dat pedaal werd het ver¬ 
moeden geuit, dat Fiorio bij het 
schakelen in een reflex op de rem 
heeft getrapt, waardoor hij de con¬ 
trole over de auto verloor. Een offi¬ 
ciële verklaring kon gisteren niet 
worden gegeven. Wel belegde de al 
jaren verontruste FISA-voorzitter 
Jean-Marie Balestre voor morgen¬ 
ochtend een persconferentie. 

Het ongeluk van Fiorio was al het 
derde in de 57e rally van Monte-Car- 
lo. Al in een van de eerste proeven 
werd de Belg Pascal Gaban door het 
opdringere publiek letterlijk van de 
weg gedwongen. Drie jongelui kwa¬ 
men er met lichte verwondingen 
vanaf Later reed Fiorio in op een 
groepje mensen, van wie er één een 
dij beenbreuk opliep en een ander 
kneuzingen over zijn gehele lijf 

De laatste keer dat de rally, die in 
1911 voor het eerst werd gehouden, 
een dodelijk slachtoffer eiste was in 
1984. Toen miste de Fransman Guy 
Chasseuil tijdens de afdaling een 
scherpe bocht miste en in zijn Audi 


■ .r. "fi W ''■fl 


fi ۥ 


door dik 
bruynesteyn 
rechtdoor ging. Een toeschouwer, 
die de buitenbocht had gekozen als 
standplaats, moest die lichtzinnig¬ 
heid met de dood bekopen. 

Laconiek 

Wedstrijddirecteur Rene Isoard rea¬ 
geerde gisteren nogal laconiek. 
„Het is een ongelukkig voorval. 
Maar er zullen nog wel meer onge¬ 
lukken gebeuren. Dit is geen reden 
de rallysport in twijfel te trekken. In 
het Franse verkeer zijn afgelopen 
weekeinde volgens de statistieken 
30 tot 40 mensen verongelukt. Daar 
praat niemand over.” 


/ 


De rally werd na een korte onder¬ 
breking overigens gewoon voortge¬ 
zet. Na negen van de 24 speciale 
proeven bezette regerend wereld¬ 
kampioen Massimo Biasion in de fa- 
brieks-Lancia nog steeds de eerste 
plaats. Zijn voorsprong op de ver¬ 
rassende Franse debutant Didier 
Auriol bedroeg evenwel nog slechts 
zeven seconden. 

De laatste proef van de dag sloeg 
een deuk in de aspiraties van zijn 
landgenoot Juha Kankkunen en de 
Spanjaard Carlos Sainz. Kankku¬ 
nen, die eerder op de dag nog als 
derde doorkwam, had gekozen voor 
proüelloze banden en kwam daar- 


iustralië' ook voor ScJiuUz en Schapers voorbij 

Becker struikelt 
over Svensson 


MELBOURNE - De droom van Mi- 
chiel Schapers om in Melbourne op¬ 
nieuw uit te komen tegen Boris 
Becker is gisteren drastisch ver¬ 
stoord. Een herhaling van 1985, toen 
Schapers de titelaspiraties van de 
West-Duitser in de tweede ronde 
vernietigde, bleef uit door nederla¬ 
gen van Schapers én Becker in de 
achtste finales van de open Australi¬ 
sche kampioenschappen tegen res¬ 
pectievelijk de Zweden Gunnars- 
son en Svensson. Brenda Schultz 
kon de hoge verwachtingen ook 
niet waarmaken. De ongeplaatste 
Belinde Cordwell verdreef de Ne¬ 
derlandse in twee korte sets uit het 
toernooi. 

Schapers ging in drie sets onderuit 
tegen de Zweed Jan Gunnarsson. 
Becker, die in de voorgaande drie 
toernooien in Melbourne ook al 
geen potten kon breken, stuitte vér- 
rassend op de Zweed Jonas Svens¬ 
son, die door de organisatoren elf 


plaatsen lager was ingeschat dan de 
als derde gerangschikte 'Westduit- 
ser. 

De wijze waarop Becker zijn deel 
van de afspraak met Schapers niet 
kon nakomen, was tamelijk onthut¬ 
send. De als derde geplaatste 'West- 
Duitser leek als enige van de top¬ 
pers in de juiste vorm om de titel te 
pakken, maar juist tegen Jonas 
Svensson, toch al de kalmte zelf, 
sorteerde zijn machtige eerste servi¬ 
ce weinig effect op het centrecourt; 
6-7 (5-7), 4-6, 3-6. 

Schapers en Gunnarsson hielden el¬ 
kaar in de eerste set in evenwicht. 
De tiebreak moest de beslissing 
brengen. Met 7-5 trok Gunnarsson, 
die op de wereldranglijst een iets 
mindere klassering inneemt dan 
Schapers, de eerste set naar zich toe. 
Het verzet van de Nederlander was 
daarmee gebroken. Met 6-1 en 6-2 
was het Australische avontuur voor 
Schapers voorbij. 


mee op de col de Font-Belle waar ijs 
lag in de problemen. Hij verspeelde 
liefst 7.40 minuten op ritwinnaar 
Auriol. Sainz had de weersverwach¬ 
ting ook in de wind geslagen en 
kwam evenzeer bedrogen uit. De 
Spanjaard besloot de bus te nemen 
en liet zijn wagen, uitgerust met 
slicks, aan de kant staan. 

Tussenstand: 1. Biasion/Siviero (Ita) Lancia 
3.09.02; 2. Auriül/Occelli (Fra) Lancia op 
0.07; 3. Vatanen/Berglund (Fin/Zwe) Mitsu¬ 
bishi Galant op 5,06; 4. Saby/Fauchille (Fra) 
Lancia op 5.18; 5. Mikkola/Geistdorfer 
(Fin/BRD) Mazda 323 op 5.30; 6. Kankku- 
nen/Piironen (Fin) Toyota Celica op 10.27; 7. 
Snijors/Colebunders (Bel) Toyota Celica op 
13.15; 8. Cerrato/Vasino (Ita) Lancia op 
15.48. 


De nederlaag heeft grote gevolgen 
voor de Nederlander, die vorig jaar 
de laatste acht bereikte door onder¬ 
meer een overwinning op de Frans¬ 
man Yanick Noa. De afgelopen 
week scoorde Schapers op weg naar 
de laatste zestien minder punten 
door de geringe reputatie van zijn 
tegenstanders. De Rotterdammer 
moet door de nederlaag zijn positie 
op de wereldranglijst (50ste) weer 
inleveren. 

Brenda Schultz slaagde er niet in 
voor het eerst de laatste acht van 
een Grand Slam-toernooi te berei¬ 
ken. De kans daarop was vooraf 
hoog ingeschat. De Nieuw-Zeeland- 
se Belinda Cordwell leek een een¬ 
voudige opponente. De verwachte 
winst bleef echter uit. Met 6-3 en 6-2 
verzekerde Cordwell zich van een 
plaatsje in de kwart-finales, met de 
kans op verder succes. Schultz gaat 
rustig op vakantie in de Zwitserse 
Alpen. 

Uitslagen: heren enkelspel, achtste fina¬ 
les: Gunnarsson - Schapers 7-6 (7-5), 6-1, 6-2; 
Ivanisevic - Lavalle 3-6, 3-6, 6-3, 6-4, 6-1; 
Svensson - Becker 7-6 (7-5) 6-4, 6-3; Mecir - 
Van Rensburg 6-4, 6-1, 6-0. Dubbelspel, der¬ 
de ronde: McEnro^/Woodforde - Fitzgerald- 
/Jarryd 3-6, 3-6, 6-1, 7-5, 6-2; Davis/Drewett - 
Edberg/Grabb 4 6, 6-3, 6-7 (6-8), 6-3, 6-4. Da¬ 
mes enkelspel, achtste finales: Cordwell - 
Schultz 6-3, 6 2; Navratilova - Mandlikova 
6-4, 6-1; Lindqvist - Wiesner 7-5, 6-2; Sukova 
Tanvier 7-5, 6 4. Dubbelspel, kwartfina¬ 
les: Graf/Sabatini - Henrickson/Herr 7-6, 
6-7, 6-3. 


f 


• HEERLEN - Atleet Ed 

die afgelopen weekeinde ^ Ja 
het NK veldloop voor studc ^ 
beslag legde op de derde 
van Unitas overgestapt naar A 

• MONTEVIDEO - Penarol 
Montevideo is door een r 
overwinning (5-0) op Hurucan ^ 
go voetbalkampioen van 
geworden. De club 

zich daardoor voor het toernooi^jj. 
de Zuidamerikaanse beker. ^ 
genoot Nacional, dat PSV 
wereldbeker afhield, was 
streeks geplaatst als Zuida 
kaans titelhouder. 


DENVER - De Internationa 


, 10 ' 


cycle Classic, de meest 


staande Amerikaanse etapp^^-^j^s 
A 


1 


bekend onder de naam 
sic, is met de ondergang i 

Organisator Michael Aisner n ^ 
nog steeds geen nieuwe *? 
sponsor gevonden. Coors 
vorig jaar terug om de renner sjj, 
LeMond te gaan sponsoren. 

• CRANS-MONTANA 
tal sportartsen, onder wie hei 
rendeel van de doktoren yj! 
grote wielerronden, heeft lis 

dens een symposium in het 
serse Crans-Montana voorsta 
getoond van onverwachte 
controles van sportlieden. 
sen willen komen tot een 80® j '#1 
teem van van controleren 
sportmensen in voorbereiding 
op belangrijke wedstrijden 


WIJK AAN ZEE 


Gistere^ 

de afgebroken partijen uitge^^ 
voor de grootmeestergroep 
het Hoogovenstoernooi. ^ Jnfi 
ten: Campora - Lau 1/2-1/2; 
wicz-Campora 0-1. Stand: 1. P 
son en Fedorowicz 4 1/2 
en Nijboer 4; 5. Campora en 
1/2; 7. Dokojan 3; 8. Van der ^ gO 
ren en Armas 2 1/2; 10. AndrU 
Bosboom 1 1/2; 12. Rogers 1- 

• MIAMI - San Francisco n gli 
voor de derde keer binnen . 
jaar de strijd om de Super ^®„g]lil' 
finale van het American Foot 


oii 

ti( 

kl 

V: 


de Verenigde Staten, 

De San Francisco ’49ers’ y.® ^jit 
gen in Miami in de eindstrO 
cinnati met 20-16. 

• DEN HAAG - Hoewel de 
strijden om de wereldbeker 
men in Emmen bij gebrek 
doende belangstelling zijn alg 
komt de Olympische vlinde ^ 
kampioen Anthony Nosty . J 
naar Nederland. De national 
van Suriname arriveert 
januari op Schiphol en zal h 

bij het bijeenbrengen van 
voor de uitbreiding van spon 
teiten in Suriname. 

• HEERLEN - De kersverse ^ 
derlandse A-speler Rob van ^ 
uit Heerlen, die het komend^ 
zoen ook de Heerlense tenni» J 
niging TVON gaat trairien, 
zijn single in de Duitse ^ 
bandsklasse weer met 8®'^4Vl|j 
wonnen. Hij won met 6' 

de Joegoslaaf I. Ancic. 

Duitse teamgenoten van 
z/Weisz Köln liet hij tegenslag 
Grün/Weisz Bergheim met 
het ’gravel’ bijten, waardoo 
promotiekansen stegen. 


Vandaag: 

W Born-SVN 


(20 


, 00 ' 


• ULESTRATEN - Na drie 
gaat René Cremers aan hei xg|) 
van dit seizoen 

Zijn opvolger is nog niet b 

• HOENSBROEK - .Ni®9j^al^^ 

momenteel actief bij Kl^ 
treedt komend seizoen j. JP 

vierde klasser FC Boensbr 
wordt de opvolger van Jo 

die na drie jaar de club ga 

• HEERLERHEIDE - J®* p 
maert treedt met ingang yjer^ 
mend seizoen in dienst du (gr 
klasser Helios. De huidig . yO' 
meester Ad van Lierop jgj- lÜ 
gend seizoen Treebeek on 
hoede.