Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


imburq 

aandag 30 januari 1989. 


Inbrakingsdienst 


71e jaargang nr. 25 


■tgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,40 


Géne Hanssen: 350ste duel 

KERKRADE - De Limburgse derby Roda JC-VVV had 
voor Géne Hanssen extra betekenis. Het was de dne- 
honderdvijftigste keer, dat hij m de hoofdmacht van de 
thuisclub zijn opwachting maakkte. Vóór het begin van 
de wedstrijd bood zowel het bestuur als supportersclub 
bloemen aan. Familieleden van Géne Hanssen deelden 
in de hulde. Het feest werd compleet toen Roda JC ook 
nog de volle winst behaalde: 2-1. 

Foto: DRIES LINSSEN. 


# Roda JC laat VVV ontgoocheld achter 

# MVV als herboren tegen Haarlem 

# Fortuna Sittard kansloos bij Ajax 

# Weer zilver voor Van der Poel 

# Nieuwe start Stephen Roche 

# Steffi Graf en Ivan Lendl super 

(ADVERTENTIE) 


( Dl /FDP-coalitie verliest meerderheid 

Ultra-rechts breekt 
door in West-Berlijn 


§°Nn - De verkiezingen in West- 
. er lijn hebben gisteren een sensa 

_.„l_ 1 T-w 


f °hele uitslag opgeleverd. De 
AJUs-extremistisehe partij, de Re- 
jpblikeinen, haalde 7,5 procent van 
i e stemmen en komt zes jaar na 
Ó* ar oprichting voor het eerst in een 
élement. Duizenden Westberlij- 
,j ers trokken gisteravond spontaan 
A straat op om tegen de rechts-ra- 
ealen te demonstreren. 

^ lr >stens even schokkend was het 
v ° 0r niemand voorspelde enorme 
, 6r hes van de coalitie van christen- 
{^^ocraten en liberalen. CDU en 
U P verloren hun meerderheid 
,°Vaal. De FDP verdwijnt zelfs uit 
Parlement doordat de partij 
‘nder dan de benodigde vijf pro- 
haalde. De CDU van burge¬ 
meester Eberhard Diepgen verloor 
C procent. De SPD won ongeveer 
Procent. CDU en SDP krijgen 
e *de 55 zetels in het parlement. Sa- 
en met de licht winnende Alterna- 
d^ Ve lijsten beschikken de sociaal- 
mocraten in Berlijn theoretisch 
h„ e , r een meerderheid in het stads- 

^rlement. 

gisteravond duidde echter alles er 
°P dat er geen rood-groene sa- 


Het 


weer 


en droog 

en 1 • ook vandaag droog 

Uj .y ri i rustig. De zwakke tot 
'Volt e Wes tenwind voert wat 
d e tken velden aan, maar ook 
sji 2on zal regelmatig te zien 
s eliii, oc htend kan plaat- 

] h mi st optreden. De mid- 
'v a &lemperatuur bereikt een 
ar de van 7 graden. 

Mensenhoofden 
op bestelling 


menwerking komt, maar een grote 
coalitie van SPD en CDU. 


De grootste schok was de opmars 
van de rechts-extremistische Repu¬ 
blikeinen. De partij van de Beierse 
journalist, ex-tv-presentator en ex- 
SS’er Franz Schonhuber profiteer¬ 
de van de groeiende zorg van veel 
Westberlijners over het grote aantal 
buitenlanders in de stad en haalde 
dank zij een puur op vreemdelin¬ 
genhaat gebaseerde campagne drie 
maal zo veel stemmen als in de som¬ 
berste prognoses was voorspeld. 


Gewapende man 
aangehouden bij 
tlrankcontrole 

KERKRADE - Tijdens de groot¬ 
scheepse alcoholcontrole die de 
gegraaf en Kerkrade samen met 
de Marechaussee vrijdagnacht 
hield, zijn in totaal 60 mensen be¬ 
keurd wegens rijden onder in¬ 
vloed. De Kerkraadse politie 
hield bovendien een 25-jarige 
man aan die langs de Kaalheider- 
steenweg in Kerkrade met een 
flobertgeweer in de aanslag en¬ 
kele Kerkradenaren zat op te 
wachten met wie hij een reke¬ 
ning wilde vereffenen. 

De 25-jarige had het in een dan¬ 
cing te Eygelshoven aan de stok 
gekregen met een aantal mensen 
van wie hij wist dat ze in de wijk 
Terwinselen woonden. Vandaar 
dat hij zich langs de Kaalheider- 
steenweg had opgesteld. Toen de 
politie arriveerde gooide hij het 
geweer op de achterbank. In zijn 
kleding werden 25 scherpe pa¬ 
tronen gevonden. Naast hem lag 
een groot dolkmes. 


Giro 50500 
Bank70.7070.929 

Nederlands e Stichting voor Leprabestrijding 
Amsterdam 


Actie bij grenspost Vento vannacht al gestopt door mist 


Van onze verslaggever 

V fcNLO - Met twee stakingen bij transportbedrijven in Venlo 
j-ti Weert en met een werkonderbreking bij de grensovergang 
Venlo zijn gisteravond in Limburg de acties in het beroeps- 
S°ederenvervoer van start gegaan. Vanochtend zijn bij twee 
gelere Limburgse transportbedrijven, waaronder Koumans- 
^heepers in Geleen, acties begonnen. Opkomende dichte 
Nt maakte overigens voortijdig een eind aan de actie in Ven- 
Na overleg met politie en marechaussee besloten de bonden 
ör hstreeks middernacht er een punt achter te zetten, omdat de 

Jfrkeersveiligheid door de mist in ë evaar dreigde te komen. 

aantal vrachtwagens bij Venlo was opgelopen tot 200. 


6 stakingen en werkonderbrekin- 
^nacties vormen een onderdeel 
ari de landelijke reacties van de 
ervoersbonden CNV en FNV op de 
jj'Jdag onderbroken CAO-onder- 
, ar >delingen met de werkgevers. In 
^ hele land zijn afgelopen nacht 
v lj in totaal zestien bedrijven en ze¬ 
stien pleisterplaatsen stakingen 
/‘'geroepen, waaraan naar ver¬ 
achting 5.500 chauffeurs mee- 
q °en. 

b" 

j ‘J de transportbedrijven Ventrex 
f 1 Venlo en LTT in Weert begonnen 
«chauffeurs gisteravond 24-uurs- 
^kingen. Bij Ventrex neemt onge- 
e er d e helft van de zestig chauf- 
ty Ur s aan de actie deel, bij het 
, e ertse bedrijfstaken veertien van 
e zeventien werknemers. 


De acties zijn het gevolg van een 
weekeinde vol overleg in de ver¬ 
schillende districten van de ver- 
voersbonden CNV en FNV. Leden 
van de CNV vergaderden zaterdag, 
de FNV hield gistermiddag bijeen¬ 
komsten. De bonden hebben geza¬ 
menlijke regionale actiecentra op¬ 
gezet. 


Oversla» 

Onder druk van de aangekondigde 
acties is gisteren de firma Broersma 
in Stroobos (Groningen) akkoord 
gegaan met een loonsverhoging van 
drie procent, twee procent ’ruimte’ 
voor overwerktoeslagen en een re¬ 
geling voor chauffeurs die ’stand 
by’ moeten blijven. 


• Kegenngseenfieaen en 
verzetstrijders in Afghanis¬ 
tan hebbeii dit weekeinde, 
aan de vooravond van het 
vertrek van de Russische 
troepen, onverminderd fel 
strijd geleverd. Voor 15 fe¬ 
bruari moeten de Sovjetmi- 
litairen zijn verdwenen. Het 
verzet belegert momenteel 
de Afghaanse hoofdstad 
Kaboel. 

Op de foto houden Sovjetmi- 
litairen nauwlettend de 
wacht op het vliegveld van 
Kaboel, terwijl Russische 
toestellen voedsel en wapens 
brengen. 


Internationale 

Bouwbeurs89 


Tevens INTERNATIONALE 

KEUKENMANIFESTATIE 


U 


JAARBEURS 
UTRECHT/HOLLAND 


30/1 t/m 4/2 

Dagelijks van 9.30 -17.30 uur 


Aktuele informatie over bouwstoffen 
en -materialen, systemen en technieken 


Eerste 24-uursstakingen 
bij vervoer in Limburg (ADVERTENTIE) 


CflKNflMl 


(ADVERTENTIE) 


(ADVERTENTIE) ■mijn hoofd loopt om... 


Kapé Brunssum, Rumpenerstr. S 
Kapé Geleen, Rijksweg c. 50 
D’r Kloon, Kerkrade, Hoofdstr. 44 


TOT EN MET 
ASWOENSDAG 
GESLOTEN!!! 


Meubelboulevard 
René Paus 

Cabergerweg 10, Boscherveld (wijk 17) Maastricht 


N«*m: -- ~ _____ 

Potte. + pi »* 11 ‘ ~ m 

^ -- » 

u—* 2 

□ een ebonnement 

X ESSS £5- £ 


imburgs agblad 


Maandag 30 januari 1989 • Pagina 


limburgs dagblad K 


kunst Bondsvoorzitter Rongen: „ Geen fair play” 

Jurylid Laro is 
teleurgesteld man 


door jos frusch 

HEERLEN - Onvrede en te¬ 
leurstelling; dat zijn voor J.P. 
Laro de belangrijkste motie¬ 
ven om zich vanaf 1 januari 
1990 helemaal terug te trekken 
uit de blaasmuziekwereld. 
Laro, die in Limburg vooral 
bekend is als jurylid tijdens de 
bondsconcoursen, maakte vo¬ 
rige week tijdens de FKM- 
kampioenswedstrijd in Kerk- 
rade zijn opzienbarend voor¬ 
nemen bekend. 


Joop Laro is een teleurgesteld man 
omdat hij niet voor het juryteam 
van het WMC 1989 gevraagd is. 
Vooral het feit, dat hij uit de media 
moest vernemen, dat hij door het 
WMC-bestuur was gepasseerd, stuit 
hem tegen de borst. Laro zei dit af¬ 
gelopen zaterdag tijdens de Radio 
Ljmburg-uitzendmg ’Het Evene¬ 
ment’. Ook is hij teleurgesteld in de 
Limburgse Bond van Muziekgezel¬ 


schappen, die - volgens zijn zeggen 
- collegajurylid Jean Claessens zo 
maar aan de kant heeft gezet. 


Laro, die niet alleen in Nederland 
maar ook internationaal een geres¬ 
pecteerd jurylid is, noemde nog di¬ 
verse andere redenen, waarom hij 
zich uit de hlaasmuziekwereld wil 

terugtrekken. Zo vetrekt hij als di- 
rectiedocent van het Brabants Con¬ 
servatorium in Tilburg, omdat hij 
vindt dat het harmonie-orkest al¬ 
daar zich te weinig ten dienste stelt 
van de studenten, maar zich te veel 
richt op commerciële projecten als 
het uitbrengen van CD’s. Boven¬ 
dien is hij van mening dat hij de 
laatste jaren te veel met onbekwa¬ 
me mensen moet samenwerken, 
niet alleen in de juryteams, maar 
ook in diverse adviescolleges en in 
SAMO-verband, de landelijke koe¬ 
pel op het gebied van de blaasmu¬ 
ziek. Tenslotte - zo liet de 64-jarige 
Joop Laro weten - heeft de omstan¬ 
digheid, dat hij „de laatste tien jaar 
van zijn leven wil genieten”, ook 
meegespeeld bij zijn beslissing. 


Los van het feit, dat je het besluit 
van de heer Laro als zodanig moet 
respecteren, kun je diverse kanteke¬ 
ningen plaatsen bij zijn motivering. 
„Geen fair play”, noemde voorzitter 
Theo Rongen van de Limburgse 
Muziekbond de uitlatingen van het 
jurylid. „Ik heb nota bene persoon¬ 
lijk met Laro en Claessens overleg 
gehad over deze zaak. Laro zelf 
heeft toen gezegd dat het inderdaad 
wenselijk is dat wij het juryteam 
gaan veijongen. Wij hebben daarom 
John Floore aan het juryteam toege¬ 
voegd zodat wij jaarlijks kunnen 
rouleren. Jean Claessens als oudste 
jurylid is het eerste afgevallen. De 
beslissing, dat hij nooit meer zal te¬ 
rugkomen, hebben wij echter nog 
helemaal niet genomen. De uit¬ 
spraak van Laro bevreemdt mij dan 
ook in hoge mate en zou wel eens in 
verband moeten worden gebracht 
met het feit, dat hij dit jaar niet voor 
het WMC gevraagd is.” 


Je zou je inderdaad kunnen afvra¬ 
gen of J.P. Laro geen breekijzer 
zoekt om alsnog een ook door hem 
felbegeerd lidmaatschap/voorzitter¬ 
schap van het WMC-juryteam, ook 
internationaal een eervolle en pres¬ 
tigieuze baan, af te dwingen. Te¬ 
meer, daar er dit jaar twee jury¬ 
teams tijdens het WMC gaan func¬ 
tioneren - één voor de derde en 
tweede divisie en één voor de eerste 
divisie en de concertafdeling. Henk 
van Lijnschooten zal als voorzitter 
van het laatste juryteam gaan func¬ 
tioneren, maar over de andere plaat¬ 
sen bestaat nog enige onduidelijk¬ 
heid. „Dat zal pas binnen twee a drie 
weken bekend zijn”, aldus Toon 
Creusen, secretaris van het WMC. 
„Op dit moment zijn verder alleen 
de Belg Yvon Ducènne en de Tsje¬ 
chische componist Zamecnik bena¬ 
derd. De overige plaatsen moeten 
nog ingevuld worden. Wij wachten 
ook de definitieve deelnemers aan 
de WASBE-onferentie af. Wellicht 
zijn daaronder enkele potentiële ju¬ 
ryleden. Maar ook de heer Laro zou 
nog gevraagd kunnen worden. Ik 
vind het bijzonder teleurstellend, 
dat hij op dit moment zo reageert. 
De juryleden van het WMC worden 
steeds opnieuw gekozen. In ieder 
geval betekent het niet, dat steeds 
dezelfde mensen gevraagd worden. 
Dat geldt ook voor de heer Laro. Wij 
hebben dit jaar bewust gekozen 
voor een andere juryvoorzitter wat 
betreft het juryteam van de hoogste 
afdelingen. Bovendien is de heer 
Van Lijnschooten een internatio¬ 
naal goed bekend jurylid, die over 
uitstekende kwaliteiten beschikt. 
Dat zal ook de heer Laro moeten be¬ 
amen, die door ons overigens wel is 
uitgenodigd om juryvoorzitter van 
de dirigentenwedstrijd te zijn.” 


kunst en cultuur 


redactie: jos frusch 


V 


1 


door jos frusch 

LINNE - „Vooralsnog geen belang¬ 
stelling", zegt dirigent Pierre Kuij- 
pers van de Koninklijke Militaire 
Kapel, wanneer hij wordt gevraagd 
naar zijn interesse in een mogelijk 
lidmaatschap van het juryteam tij¬ 
dens de Limburgse bondsconcour¬ 
sen. Niet alleen scheidend jurylid 
Jean Pierre Laro, maar ook diverse 
bonds- en veremgingsbestuurders 
zien in de bijna veertig-jarige in Lin- 
ne wonende Kuijpers de ideale man 
om de gewenste verjonging van het 
juryteam door te voeren. 

Pierre Kuijpers houdt voorlopig 
echter de boot af en geeft hiervoor 
twee redenen: „Op de eerste plaats 
wil ik mij de komende jaren volle¬ 
dig op de KMK concentreren. Ik 
probeer de voorbeeldfunctie, die 
het orkest heeft, nog verder uit te 
bouwen. Daar gaat gewoon veel tijd 
in zitten. Bovendien denk ik dat 
men er met vanuit alle hoeken ach¬ 
ter staat, dat ik hier ga jureren. In 
Limburg moet je daarmee zeer 
voorzichtig zijn.” 

Kuijpers doelt daarmee op zijn nau¬ 
we betrokkenheid bij de Limburgse 
blaasmuziekwereld en de vele con¬ 
tacten, die hij met de Limburgse 
verenigingen heeft. Het vertrek van 
Laro betreurt hij in hoge mate: „Ik 
vind het jammer dat Laro deze be¬ 
slissing genomen heeft. Hij is een 
uitstekend jurylid en ik zelf had nog 
heel veel van hem kunnen leren. Ik 
vind bovendien, dat men in Lim¬ 
burg wel erg snel over mensen heen 
stapt. En met name over die men¬ 
sen, die een belangrijke staat van 
dienst hebben. Ik vind datje op die 
manier niet met elkaar om moet 
gaan.” 

Voor het overige wil Pierre Kuijpers 
over de hele zaak met veel kwijt. 
Zijn gedachten zijn bij de KMK, 
waarmee hij vorige week een nieu¬ 
we CD heeft opgenomen en in 
Spanje, waar hij begin februari een 
gastdirectie gaat geven. „De CD, die 
wij hebben opgenomen is de beste 
die de KMK ooit op de markt heeft 
gebracht. De Symphony for Band 
van Bilik (het verplicht werk op het 
komend WMC in de eerste divisie, 
JF) en de Symphony The Lord of 
the Rings van Johan de Meij zijn 
prachtige composities, die wij in al 
hun klankpracht op de geluidsdra¬ 
ger hebben vastgelegd.” De CD zal 3 # Pierre Kuijpers, vooralsnog geen belangstelling voor het Limburgs juryteam. 

Vooralsnog geen interesse in jury lidmaatschap LBM 

Kuijpers concentreert 
zich op Militaire Kapel 


maart in het Concertgebouw van 
Amsterdam worden gepresenteerd. 
De dochter van Tolkin, de auteur 
van The Lord of the Rings, beter be¬ 
kend als ’ln de Ban van de Ring’ zal 
waarschijnlijk het eerste exemplaar 
in ontvangst nemen. 

12 februari zal Pierre Kuijpers een 
gastoptreden verzorgen bij de Ban¬ 
da Municipal de Madrid, een be- 
roeps-blaasorkest, dat wordt geleid 
door de befaamde Spaanse dirigent 
Pablo Sanchez Torella. Het is reeds 
de zesde keer dat Pierre Kuijpers 


werd uitgenodigd om in Sparye te 
gaan dirigeren, maar het is nu voor 
het eerst, dat hij by een beroepsor¬ 
kest gaat werken. „Dat is een hele 
eer voor mij”, zegt de nog steeds 
zeer bescheiden en vriendelijke ma¬ 
joor/kapelmeester van de KMK. 

„Maandag 6 februari vetrek ik naar 
Madrid, waarna ik vier keer met het 
orkest kan repeteren. Dat zal best 
spannend worden, want vier com¬ 
posities zijn nieuw voor het orkest. 
Maar met zo’n harmonie-orkest, dat 


overigens ook naar Kerkrade komt 
deze zomer, moet dat mogelijk zijn.” 

Pierre Kuijpers zal met de Banda 
Municipal zes composities uitvoe¬ 
ren: de Rienzi-ouverture van Wag- 
ner, de ouverture Die Verkaufte 
Braut van Smetana, Drie Spaanse 
Dansen van Moskovsky in een ar¬ 
rangement van Piet Stalmeier, In- 
cantation and Dance van Chance, 
de Armeense Dansen van Reed en 
de Slavische Rhapsodie nr. 1 van 
Friedeman. 
Maandag 30 januari tot en met zondag 
5 februari 

(Z/w: alleen in zwart/wit) 


MAANDAG 


MAAILMAN PARAS (FIN) 

21.00-22.30 uur - 90 min - BRT 2 

Film over het leven van de Finse atleet 
Paavo Nurmi. 


DINSDAG 


Z/w MONKEY BUSINESS (1952-USA) 
10.23-11.55 uur - 92 min - Duitsland 1/2 

De pogingen van chemicus Barnabas 
Fulton om verjongingselixer te maken, 
hebben succes en hij slaagt erin zichzelf 
te veranderen in een onstuimige acht¬ 
tienjarige. Er doen zich echter grote pro¬ 
blemen voor, als zijn echtgenote ook in 
het avontuur van de herwonnen jeugd 
betrokken raakt. 

THE BIG BLACK PILL (1981-USA) 

20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2 

Privé-detective Joe Dancer wordt door 
miljonairsdochter Tiffany Farinpour in¬ 
gehuurd om haar broer David op te spo¬ 
ren. Dit lukt hem vrij snel, maar dan 
wordt David in aanwezigheid van Joe 
doodgeschoten voordat deze hem in 
contact met Tiffany kan brengen. Joe 
wordt van de moord verdacht. 


WOENSDAG 


LA LUNA (1979-1) 

22.40-00.55 uur - 135 min - Duitsland 2 

Film over de relatie tussen de operadiva 
Caterina Sileri en haar zoon Joe. 


DONDERDAG 


Z/w WIR BITTEN ZUM TANZ (1941-D) 
10.23-11.50 uur - 87 min - Duitsland 1/2 

Drama met Hans Moser, Paul Hörbiger, 
Elfie Mayerhofer, Hans Holt en anderen. 
Regie: Hubert Marischka. 

RABA LIUBVI (1978-USSR) 

20.0G-21.30 uur - 90 min - BRT 2 

Terwijl een Russische filmploeg in de 
Krim aan een melodrama werkt, breekt 
in 1917 in Moskou de Russische revolu¬ 
tie uit. Eén van de cameramannen be¬ 
gint in het geheim de gruwelijkheden die 
de 'Witten' begaan te filmen... 

THE QUILLER-MEMORANDUM 

(1966-GB) 

20.00-21.33 uur - 93 min - Duitsland 3 
(West) 

Film met George Segal, Senta Berger, 
Alec Guinness en anderen. Regie: Mi- 
chael Anderson. 


VRIJDAG 


Z/w FRAU IM BESTEN MANNESALTER 
(1959-D) 

20.15-21.50 uur - 95 min - Duitsland 1 
Carola Hauff heeft hooglopende ruzie 
met haar man: hij verwijt haar dat ze te 
veel geld uitgeeft. Ze besluit haar koffer 
te pakken en naar München te vertrek¬ 
ken om haar man te bewijzen, dat ze 
niet van zijn portefeuille afhankelijk is. 

PERFECT (1985-USA) 

20.30-22.25 uur - 115 min - BRT 2 

Rolling Stone journalist Adam Lawrence 
pluist een zaakje uit waarbij de regering 
waarschijnlijk een smerige rol speelt. 
Als zijn onderzoek lijkt vast te lopen, be¬ 
sluit hij in de tussentijd een verhaal te 
maken over het fenomeen fitnesscen¬ 
tra’. 


(ADVERTENTIE)' 


i^imburgse ecu 
(Centrale b.v. 

groothandel in automaterialen 

specialist in: 

• radiateuren 

• accu's 

• cyl.koprevisies 

• remmenafd. 

• hydr. slangen 

• kentekenplaten 

• autosleutels 

• trekhaken 

• motor onderdelen 

• uitlaten 

• koppelingen 

GRASBROEKERWEG 67 

ü —“ 


automateriaal 
en gereedecliap 


GERTRUD STEIN AND A COMPANION 
(1986-USA) 

22.50-00.10 uur - 80 min - BRT 1 

Film over de veertig jaar durende storm¬ 
achtige relatie tussen de legendarische 
Amerikaanse schrijfster Gertrude Stein 
en haar levensgezellin Alice B. Toklas. 

Z/W OF HUMAN HEARTS (1938-USA) 
23.30-01.00 uur - 90 min - Nederland 1 

Jason Wilkins studeert in Baltimore voor 
arts en tijdens de Amerikaanse burger¬ 
oorlog stort hij zich op zijn werk in een 
militair hospitaal. Hij houdt geen contact 
meer met zijn moeder, die ten einde 
raad een brief naar president Lincoln 
schrijft om zekerheid te krijgen omtrent 
het lot van haar zoon. Lincoln besluit 
persoonlijk in te grijpen en roept Jason 
ter verantwoording. 

STACY’S KNIGHTS (1983-USA) 
23.45-01.15 uur - 90 min - Duitsland 1 

De jonge Stacy besluit een gokje te wa¬ 
gen aan de blackjacktafel in Reno. Will 
Bonner ziet al snel iets in haar en neemt 
haar onder zijn hoede. Onder zijn lei¬ 
ding wordt Stacy de schrik van de casi¬ 
no's. Dit succes kost Will echter uitein¬ 
delijk zijn leven. 


ZATERDAG 


ALL THAT HEAVEN ALLOWS 
(1955-USA) 

16.00-17.30 uur - 90 min - BRT 1 

Cary Scott is de weduwe van een man 
die in hoog aanzien stond in hun woon¬ 
plaats in New England. Als zij aankon- 
digt met haar veel jongere tuinier Ron te 
willen trouwen, ontstaat er een schan¬ 
daal. 

DADAH IS DEATH - deel I (USA/AUSTR) 
20.25-21.55 uur - 90 min - BRT 1 

Waargebeurd verhaal over twee Austra¬ 
liërs, Kevin Barlow en Geoff Chambers, 
die in Maleisië ter dood veroordeeld 
worden op verdenking van drugssmok¬ 
kel. Barbara Barlow, de moeder van Ke¬ 
vin, gaat de strijd aan tegen de dood¬ 
straf waartoe haar zoon Kevin veroor¬ 
deeld werd. 

LES AVENTURIERS (1966-FR/l) 
22.05-23.50 uur - 105 min - Duitsland 1 

Twee Franse vrienden zijn gedesillusio¬ 
neerd geraakt door een aantal gebeur¬ 
tenissen in hun leven. Ze besluiten naar 
Afrika te vertrekken, op zoek naar avon¬ 
tuur. Daar ontmoeten ze Laetitia en be¬ 
sluiten samen met haar verder te trek¬ 
ken. 

LASSITER (1984—USA) 

22.35-00.15 uur - 100 min - Nederland 2 

Nick Lassiter verdient zijn brood met het 
bestelen van de rijke aristocratie in Lon¬ 
den. Het is 1939 en Tsjechoslowakije is 
in handen van de nazi's. De Tsjechen 
schakelen Lassiter in om een groot 
spionagenet te financieren door middel 
van het stelen van zeer kostbare dia¬ 
manten. 

THE KANSAS CITY MASSACRE 
(1975-USA) 


videospoor 


23.50-01.25 uur - 95 min - Duitsland 1 

In 1933 krijgt de beruchte bankrtH 
'Pretty Boy’ Floyd een flink kapita®\ 
handen. Als hij echter probeert de g®" 
gistreerde bankbiljetten om te wiss#* 
in bruikbaar geld, ontstaan er bloewr 
confrontaties met de onderwereld. 

Z/w A NIGHT AT THE OP& 
(1935-USA) 

00.00-01.30 uur - 90 min - Duitsland * 

Film met Groucho Marx, Chico ^ 
Harpo Marx, Kitty Carlisle en and et 0 * 1 

BREAKER MORANT (1979-AUSTR) 
00.20-02.15 uur - 115 min - Nederland 

Tijdens de Boerenoorlog in Zuid-Af^ 
worden drie Australische militairen 
onderdeel van een Australische y, 
heid ingezet om tegen de Boer-gn®" 
la's te strijden. Als één van hen. 
nant Harry Breaker’ Morant prol 
dood van een vriend te wreken, ri» 
de drie Australiërs voor de krijgsh 
verschijnen. 


ZONDAG 


b: 

pi 

M 

d< 

iu 

v< 

w 

Ui 

P' 

V| 

01 

h 

v 

h 

o 

I) 

c 
V 


Z/w IT HAPPENS EVERY THURSO^ 
(1953-USA) 

15.15-16.35 uur - 80 min - Duitsland 1 

Film met Loretta Young, John Forsy^ 
Frank McHugh en anderen. Regi®- 
seph Pevney. 

GOOD MORNING BABYLON (l/D) 
22.00-23.55 uur - 115 min - Duitsland 

De Italiaanse broers Nicola en And 
vertrekken in 1911 naar Amerika 
daar hun geluk te beproeven. Ze » 
wen met de danseressen Edna en „ 
bel. Dan komt in 1914 plotseling 
dat in Europa de oorlog is uitgebak 
Nicola en Andrea besluiten zich be' 01 ' 
te melden als soldaat in Italië... 

SECOND CHANCE (1953-USA) 

23.50-01.10 uur - 80 min - Duitsland 

In Zuid-Amerika doet een professie 11 ^ 
moordenaar de ronde.... 


Oplossing van zaterdag 


u 


k e 

1 o 

o 

r 

1 

e 

1 \ 


e t 

i 

o 

n z 

i 

n 


e 
n i 

e 

o 


s 

a 

t 

i 

r 

e 

i 

n 

1 


j 


i m 

n 

s 

p a 

d 

e 


n s 

e d 


u 

o 


s 

a 

1 

o 

n 

u 

i 

t e 

r 

s 

t n 


u r 


a 

s 


u 

n 

i 

e 


e 

i 

k e 

t 

a 

k e 


r n 


e 

i 


s 

t 

o 

r 

K 

a 

d 

r o 

g e 


a w 

d 

a 

h 


m 


n a 

i n 

e 

i 


m 

o 

d d 

e 

r 

u 

e 

1 o 

g 

e 


e t 

m e 

r n 

i 

m 

b 

u 

s ' 
puzzel van de dag 


erken¬ 

telijk 


stroom 
uit de 
onder¬ 
wereld 


buiqing 


in orde 


► 


pl. in 
Limburg 


bazige 

vrouw 
zwaard- 

waivis 


l 


bewijs¬ 

stuk 


landbouw 

werktuig 


tijdperk 


Romanum 

Imperium 


positieve 

elek¬ 

trode 


het 

leoeren 


kiezel- 

zand- 

steen 


nauw 


Zwitsers 

gebergte ooster¬ 

lengte 


goud 
(Frans) 


geheim¬ 

taal 


vette 

kleipaP 


de speelgoedspiegel 


panda en de roddeltante 6411 RS 
Bank: 


Limburgs Dagbfod*-' 1 

Directie: 

mrFA.M. van Hellemond 1 
K.J. Vervier 
Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
IS Heerlen 
ABN Bank Heerlen 
rek.no. 57 75 35 93 
10 35 100 
abonnementen: 
045-739881 
advertenties: 
045-739886 

Rayonkantoren: j 

Brunssum 045-25 ^ 

Geleen 04490^ 

Hoensbroek 045 -yzZtf 

Heerlen-Centrum 045-71 \ 

Kerkrade 045-452932/45®^ 
Maastricht 


043-254^, 


045>; 
04750-1$ 
04490-1$ 


<c) Standaard Urtgeverii n.v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b v s Gravenhage 


Benodigdheden voor 4 personen: 
350 g witlof, 250 g kalkoenfilet, 40 g 
room, 40 g ei, 60 g gierst, 20 g peen, 
20 g gepekelde tong, 5 g peterselie, 4 
g boter, een varkensnetje, alumi¬ 
nium vorm van 1 kg inhoud, pastei- 
kruiden, zout, peper en cognac. 


Blancheer de witlofbladeren in wa¬ 
ter met citroen en leg ze op een doek 
te drogen. Maak een fijne vulling 
van het kalkoenvlees met room en 
eieren en gekookte en afgekoelde 
gierst. Breng de vulling op smaak 
met kruiden en een scheutje cognac. 
Leg het varkensnet in water om los 
te weken. Bestrijk de vorm met bo¬ 
ter en spreid er voorzichtig het var- 
kesnet in uit zodanig dat er voldoen¬ 
de over de randen van de vorm 


hangt. 

Schik vervolgens de witlofbladeren 
dakpansgewijs in de vorm en strijk 
er een laag van de koelkoenvulling 
over. Vervolgens weer een laag wit¬ 
lof en sluit het geheel af met het var¬ 
kensnet, dek de vorm af met alumi¬ 
niumfolie en laat de pastei 35 minu¬ 
ten in een waterbad bij een tempera¬ 
tuur van 175°C. - stand 3 - in de oven 
gaar worden. 

hub meijer 


Schaesberg 
Roermond 
Sittard 
Valkenburg 
Fax: 
redactie 
Advertenties 
Telex: 
redactie 

overige afdelingen _ 

AbonnementspfU*®^ 

hii unnriiithptalillO te V0l4®® , 


04406- 

045-739$ 

045-739^ 

56lj! 

560^ di 

Cft* 

al* 

iet 

el* 

•R* 

(2 

ia* 


Ki* 

rü* 

* 

ie* 

st 


limburgs dagblad fr« 

jo- 


|2 


f 

ia- 

*< 

)(!■ 

00 


BELGRADO - De aankomende 
Premier van Joegoslavië, Ante 
^arkovic, heeft voor zijn komen¬ 
de ambtsperiode vergaande eco¬ 
nomische hervormingen in het 
Vooruitzicht gesteld. In het 
Weekeinde verklaarde hy dat 
■.We een nieuwe vorm van socia- 
nsme moeten opbouwen”. Kern¬ 
punten daarbij zijn de oprichting 
Va n zelfstandige bedrijven, het 
npenstellen van de markt voor 
het buitenland, een beperking 
Va n het staatsapparaat en het 
diim baan geven aan de krachten 
°P de vrije markt. 

In december al had het centraal 
Comité van de communistische 

Om Joegoslavië u 

Markovic 

economisc 

joartij in Joegoslavië laten weten 
dat bij de noodzakelijke hervor¬ 
ming gebruik moet worden ge¬ 
maakt van de 'mechanismen van 
het moderne kapitalisme’. Vol¬ 
gens Markovic zal het zeker vijf 
jaar duren voordat een nieuw 
economisch systeem kan func- 

lil het dal te dalen 

wil nieuw 

h systeem 

tioneren. De nieuwe premier wil 
de deviezeninkomsten sterk ver¬ 
hogen om de buitenlandse schul¬ 
den te kunnen betalen en om te 
kunnen investeren in moderne 
technologie. 

Voor het vrijmaken van de bin- 

nenlandse economie denkt Mar¬ 
kovic aan het vrijgeven de prij¬ 
zen, aan de liberalisering van de 
import, aan het invoeren van reë¬ 
le rentetarieven en aan een aan 
de marktontwikkelingen gekop¬ 
pelde koers van de dinar. Het 
aantal ministers en het gehele 
ambtenarenapparaat moet met 
ongeveer eenderde worden ver¬ 
kleind. 

Markovic heeft als voor¬ 
waarde voor zijn aantreden ge¬ 
steld dat hij de volle vier jaar van 
zijn ambtsperiode aanblijft. Kan 
die garantie niet worden gegeven 
dan zal hij naar zijn zeggen de op¬ 
dracht om een nieuwe regering 
te vormen teruggeven. 

Bij jaarlijkse Auschwitz-herdenking in Amsterdam 

Massale demonstratie Maandag 30 januari 1989 # Pagina 3 


biimen/buitenland 
te gen vrijlating ’Twee 


5 


Opnieuw betrokkenheid f f estduits bedrijf 

Iran beschuldigd van 
kopen grondstof gifgas 


WASHINGTON - Iran heeft in het 
geheim grote hoeveelheden chemi¬ 
caliën gekocht waarmee het gifgas¬ 
sen kan maken. Daarbij werd ge¬ 
bruik gemaakt van bedrijven in 
West-Duitsland, de VS en Azië, zo 
meldt de New York Times. Iran be¬ 
gon met het kopen van de chemica¬ 
liën in het laatste stadium van de 
Golf-oorlog, aldus de krant, en ging 
daarmee door nadat augustus vorig 
jaar de wapenstilstand tussen Iran 
en Irak werd gesloten. 

Het doel van Iran, aldus Amerikaan¬ 
se regeringsfunctionarissen die in 
het artikel worden geciteerd, is op 
gelijke voet te komen met Irak, dat 
over grote hoeveelheden chemische 
wapens beschikt, en die tijdens de 
Golf-oorlog ook heeft gebruikt. 

De Iraanse pogingen om op de we¬ 
reldmarkt de chemicaliën te kopen 
die nodig zijn voor de aanmaak van 
gifgassen, werden geregisseerd van¬ 
uit de Iraanse ambassade in Bonn. 

Achttien landen, waaronder de VS, 
hebben in het verleden een overeen¬ 
komst getekend, waarmee stricte 


de 


Van onze correspondent 

^STERDAM - De jaarlijkse 
Uschwitz-herdenking in Am- 
l^fdam is gisteren een massa- 
' ingetogen demonstratie ge¬ 
iden tegen de vrijlating van 

i Twee 
Veuwe 


Ui 


stille 
parlementa- 


van Breda. Op de 
Oosterbegraafplaats 
-de hoofdstad waren naar 
/batting ruim tweeduizend 
phsen voor de herdenking 
>en gekomen, bijna drie 
^ee keer zoveel dan de laatste 
ten gebruikelijk was. 

j^der de deelnemers aan de 

v s > minister De Koning, overle 
. ftden van het vernietigingskamp 
^sehwitz, nabestaanden en verte- 
^Woordigers van joods-religieuze 
^andere organisaties. Verder lie- 
K.. ondermeer burgemeester Van 
van Amsterdam mee, staats- 
fo^taris Van Houwelingen van 
j^ensie, de historicus drLou de 
v en Jan Wolkers, ontwerper 
11:1 het Auswitzmonument. 

lij ?j . 

i* toespraak signaleerde burge- 
est ^r Van Thijn, dat de klap over 
,(j Vr ylating harder is aangekomen 
1 dAv^dacht. „Dat de vrylating van 
s ch u ^ een heftige en emotionele 
zou brengen, was ingecalcu- 
Maar was er geen sprake van 
* en t er ing? Bovendien, zo dach- 
Wa° nze heelmeesters: beter door 
Hy: dal, dan is het maar voorbij. Men 
t20 goed wat beter voor ons was. 
w ar de klap zal ons nog lang blij- 
£ h achtervolgen”. 

hjverder: „Wie durft met stellig- 
d te zeggen dat het beter is te le- 
tjyjd met de Nul van Breda? Wie 
str * e Ze 88 en dat het om een ab- 
SK Sct symbool gaat? Nog elke dag 
, r en de vergeelde portretten ons 
en vermengen zich met onze 
jjfetdromen. Het beeld van de vrij- 
het geniep by de grens is har- 
aa ngekomen dan men dacht en 
°ns altijd bijblijven.” 

Stichting Informatie- en 
O.^dinatieorgaan Dienstverlening 
fjp lo gsgetroffenen (Icodo) zijn ove- 
%p ns tot zaterdagmiddag vijf uur 
k 0 ^ eveer 6.000 reacties binnen ge- 

v an rT de vr Ö^ at * n ë van de Twee 
® re da. Icodo-directeur Weerts 
Op de gisteren mee dat er vandaag 
ministerie van Welzijn, 
*>VeH gezondheid en Cultuur (WVC) 
v erd le S Za l plaats hebben over de 
1^1 ere organisatie van de hulpver- 

klep^jddo-directeur deelde verder 
<i 0r . dat de tijdens het Kamerdebat 
ftuSf.het kabinet 

i^oskracht 


beloofde extra 
^ e w^i aCn t en middelen de komen- 
Mirv* en ze ker nodig zullen zijn. 
Siste ter brinkman van WVC zei 
v a u ren n °g dat deze extra hulp niet 
joen Ul ^> drukken in 'tonnen of mil- 
kory. 611 ,', ”Die hulp moet er gewoon 


»aldus de bewindsman, 
zie ook pagina 4 Bezuinigingen Londen nu Spanje lid NA TO is 

Deel Britse troepen 
weg uit Gibraltar 


Van onze correspondent 

LONDEN - De Britse regering is 
volgens berichten van plan om min¬ 
stens duizend man troepen terug te 
trekken van Gibraltar en de aan¬ 
zienlijke militaire faciliteiten aldaar 
drastisch te beperken. Op 'De Rots’ 
is dat nieuws als een bom ingesla¬ 
gen. Niet alleen heeft het nieuws, 
dat in Londen niet wordt tegenge¬ 
sproken, bij de bevolking diepe 
twijfels gezaaid over de Britse op¬ 
stelling ten aanzien van Spanje’s 
aanspraak op soevereiniteit over Gi¬ 
braltar. Ook voedt het de economi¬ 
sche onrust omdat het Britse minis¬ 
terie van Defensie aan ruim 1.700 
van de 31.000 plaatselijke inwoners 
werk verschaft. 

In Londen is er altijd grote strategi¬ 
sche betekenis aan gehecht aan Gi¬ 
braltar, omdat de Britten via De 
Rots de toegang tot de Middelland¬ 
se Zee konden controleren. Van¬ 
daar ook dat in de loop der tijden 


van Gibraltar een omvangrijke mili¬ 
taire basis is gemaakt. 

De Britse minister van Buitenland¬ 
se Zaken sir Geoffrey Howe, die 
vandaag een bezoek brengt an Gi¬ 
braltar, zal zijn gastheren duidelijk 
maken dat het beslist niet de bedoe¬ 
ling |s om verandering aan te bren¬ 
gen in de hechte relatie tussen de 
kolonie en het moederland. Maar 
ook dat nu Spanje een NAVO-part- 
ner is geworden, er geen urgente re¬ 
denen meer zijn om een grote, kost¬ 
bare militaire aanwezigheid op De 
Rots te handhaven. En bezuinigin- 


VS-minister voor 
lïioderniseren van 
nucleaire wapens 


Van onze correspondent 

v cnti^ Modernisering van con- 
a bsni?, n * e en nucleaire wapens is 
kl aa V u ^ noodzakelijk. Dat yer- 
^ e hsie 6 • • r h euwe Amerikaanse de- 
°t> pp I ^ ln * s ^ er John Tower gisteren 
i n „ 1 i ltern ationaal defensiecon- 
^cid k lunchen. „De vastbesloten- 
^AVn le u° e * s de tr °cfkaart van de 
Ve rtr» • Voor tdurende discussies en 
d e P fP ngen 6 e ven de Sovjetunie 
' v cster ege u* le * d de ee nheid in het 
d era> Se b °ndgenootschap te on¬ 
tgraven”, zei Tower. 

^Utwftf tC * U * tse defensie-minister 
r ^tiurf ^holz wil modernisering én 
^choLpi van de atoomwapens, 
^hser dl ?, een naaand geleden door 
ge\> rp * er scherp terecht werd 
er Qn i 1 omdat hij had gezegd dat 

v »ert ao n j uur eeen we 6 voorbij 
n de modernisering van de 


88 Lance-raketten, drukte zich nu 
voorzichtiger uit. 

Kohl en zijn minister van Buiten¬ 
landse Zaken Genscher zien geen 
beslissingsnoodzaak vóó r de jaren 
negentig. De SPD-expert Egon 
Bahr stelde dat er in de Bondsrepu¬ 
bliek geen meerderheid te vinden is 
voor de modernisering van de Lan- 
ce. 

Op het tweedaagse overleg verlang¬ 
de Scholz vooral een drastische re- 
ducering van de nucleaire gevechts- 
veldwapens, zoals atoommijnen en 
nucleair geschut. 

Zijn partijgenoot Alfred Dregger, fr¬ 
actieleider van de CDU-CSU, ging 
nog een stap verder. Hij bepleite af¬ 
schaffing van al deze wapens. „Deze 
zullen vrijwel uitsluitend slachtof¬ 
fers maken aan beide zijden van de 
Duits-Duitse grens”. 


Pantsjen 
Lama dood JAKARTA - De Pantsjen Lama, na 
de Dalai Lama de hoogste geestelij¬ 
ke leider in Tibet, is zaterdag op 50- 
jarige leeftijd in de Tibetaanse stad 
Xigaze aan een hartaanval overle¬ 
den. 

Eerder deze week beschuldigde hij 
Peking ervan Tibet niet als een 
autonoom gebied te behandelen. 
Zijn dood komt voor de Chinese re¬ 
gering op een kritiek moment. De 
Chinese autoriteiten worden in Ti¬ 
bet geconfronteerd met toenemend 
nationalistisch verzet dat in de afge¬ 
lopen maanden zich uitte in geweld¬ 
dadige demonstraties tegen het Chi¬ 
nese gezag. De Chinese autoriteiten 
gebruikten de Pantsjen Lama als 
substituut voor de Dalai Lama, die 
na de Chinese inval in de jaren vijf¬ 
tig met duizenden andere Tibetanen 
naar India was gevlucht. 


gen dus een logische consequentie 
zijn van de ontwikkelingen. 

Londen pompt jaarlijks zo’n 150 
miljoen gulden in de economie van 
Gibraltar en aangenomen wordt dat 
de autoriteiten in Gibraltar hun 
uiterste best zullen doen om de 
voorgenomen reducties zoveel mo¬ 
gelijk te beperken. De bekende 
kaart van de Britse verbondenheid 
met de toekomst van De Rots zal 
dan ook zeker worden uitgespeeld. 
Niet voor niets praten de plaatselij¬ 
ke autoriteiten er nu voortdurend 
over dat Spanje het besluit van de 
regering-Thatcher zal zien als een 
teken dat Groot-Brittannië lang¬ 
zaam maar zeker bereid zal zijn om 
zijn greep op De Rots op f te geven. 


• Meer dan 2000 mensen na¬ 
men deel aan het indrukwek¬ 
kend protest tegen de vrijla¬ 
ting van de Twee van Breda. 
Links vooraan burgemeester 
Van Thijn van Amsterdam, 
die de gratiëring fel bekriti¬ 
seerde. 


Palestijnse 
leider vrij 

JERUZALEM - Faygal Husseini, 
één van de belangrijkste leiders van 
de Palestijnse nationale beweging, 
is gisteren uit de gevangenis Kfaf 
Yona ten zuiden van Tel Aviv vrij¬ 
gelaten. Husseini heeft zes maan¬ 
den op last van de Israëlische minis¬ 
ter Yitzhak Rabin van Defensie in 
administratieve hechtenis gezeten. 
Vorige week besloot de bewinds¬ 
man de detentie niet te verlengen. 
Husseini stelde bij zijn vrijlating dat 
dat de PLO akkoord ou kunnen 
gaan met eventuele verkiezingen in 
de bezette gebieden, zoals voorge¬ 
steld door minister Rabin, op voor¬ 
waarde dat de stembusstrijd „in 
vrijheid en onder toezicht van een 
buitenlandse instantie, zoals de Ver¬ 
enigde Naties, zal verlopen”. 


(ADVERTENTIE) 


Met ’n SpaarVhst Hypotheek 
van het Bouwfonds krijgt u 
meer ruimte voor leuke dingen... De Spaar Vast Hypotheek van het Bouwfonds heeft een rentevast- 
periode tot 30 jaar. Op de lange termijn kan u dat 
tienduizenden guldens besparen!... 

Informeer vrijblijvend bij het Bouwfonds, uw makelaar of 
verzekeringsadviseur. 

’n Hypotheek van het Bouwfonds geeft meer armslag. 


Bouwfonds Limburgse Gemeenten 


Geleen, Jos KlijncnUan 288, 04490-45678. Roermond, St. Chrótoffelsirui 12, 047S0- 16555. 
Venlo, Nijmeegsewej 28 (bij het Trefcenter), 077-541945. beperkingen worden opgelegd aan 
de uitvoer van een stof als thiodigly- 
col. 

Ondertussen is de Westduitse rege¬ 
ring weer in verlegenheid gebracht 
door onthullingen van ’Der Speie- 
gel’. Bij het onderzoek naar en de 
ontwikkeling van biologische 
strijdgassen in Irak zijn, anders dan 
de Westduitse redering tot dusver 
verklaard heeft, wel degelijk firma’s 
uit de Bondsrepubliek betrokken 
geweest, schrijft het weekblad in 
zijn jongste uitgave. Daarnaast 
heeft de Westduitse regering in 1984 
toestemming gegeven voor de uit¬ 
voer van het metaal beryllium naar 
India. Deze stof is nodig voor de 
produktie van atoomwapens, aldus 
’Der Spiegel’. 


Boeing gaat 
produktie 
verminderen 

DUB AI - De Amerikaanse vlieg- 
tuigfabrikant Boeing zal dit jaar 
veel minder orders niet aannemen 
als vorig jaar. Gedwongen door de 
reeks van ongelukken met zijn 
vliegtuigen zal het concern zich 
gaan toeleggen op het handhaven 
en verbeteren van de veiligheid van 
zijn toestellen. Vorig jaar ontving 
Boeing orders voor een recordbe¬ 
drag van dertig miljard dollar, maar 
dit jaar zal dat twintig miljard dollar 
zijn. Dit heeft directeur Ardell An- 
derson verklaard tijdens een lucht- 
vaartshow in Dubai. 

Er is een enorm grote vraag naar de 
vliegtuigen van Boeing. De produk- 
tiesnelheid kan nog veel hoger zijn 
dan op het ogenblik, maar dat zal 
niet gebeuren omdat de kwaliteit 
van de vliegtuigen gehandhaafd 
moet worden, aldus Anderson. Hij 
schat dat er dit jaar maar tweederde 
van het aantal vliegtuigen van vorig 
|jaar in bestelling zal worden geno¬ 
men. Vorig jaar kwamen er orders 
binnen voor in totaal 636 vliegtui¬ 
gen. 

Overleg Polen 
gericht op 
snel resultaat 

WARSCHAU - Het ’ronde-tafelge- 
sprek’ tussen de Poolse regering en 
Solidariteit zal op maandag 6 fe¬ 
bruari worden hervat. Beide partij¬ 
en hebben te kennen gegeven dat 
dan binnen zes weken het probleem 
van de invoering van vakbondsplu- 
ralisme en van de erkenning van de 
arbeidersbeweging zal zijn gere¬ 
geld. Dit heeft de voorzitter van So¬ 
lidariteit, Lech Walesa, dit weekein¬ 
de verklaard tijdens een persconfe¬ 
rentie in Warschau. 

Vrijdag had de vakbondsleider 
urenlange besprekingen gevoerd 
met minister van Binnenlandse Za¬ 
ken Czeslaw Kiszczak. De regering 
en de verboden vakbond hebben 
besloten elk drie werkgroepen op te 
richten die zich gaan buigen over de 
sociaal-economische politiek, poli¬ 
tieke hervormingen en vakbonds- 
pluralisme. Daarnaast komen er zes 
subcommissies over landbouw, ko¬ 
lenmijn bouw, strafrechthervor- 
ming, partijvorming, massamedia 
en jeugdzaken. 

„Het feit dat wij het uiteindelijk 
eens zijn geworden over de datum 
van 6 februari, duidt erop dat de me¬ 
ningsverschillen helemaal niet on¬ 
overkomelijk blijken te zijn ge¬ 
weest”, aldus Walesa zaterdag. 

Walesa zei voorstander te zijn van 
een breed 'sociaal akkoord’. „Polen 
heeft begrip nodig en we zijn ertoe 
veroordeeld goed met elkaar op te 
kunnen schieten”, zo voegde hij er¬ 
aan toe. 

De regering hoopt met de ronde-ta- 
felbesprekingen op een verzoening 
met de oppositie die nodig is om het 
land uit de economische crisis te ha¬ 
len. 


Iran elimineert 
drughandelaren 

TEHERAN - Iran kent geen ge¬ 
nade voor handelaars in verdo¬ 
vende middelen. Volgens het of¬ 
ficiële persbureau Irna zijn deze 
maand 74 drughandelaars opge¬ 
hangen. 

Vandaag zullen er nog zes wor¬ 
den geëxecuteerd, gevolgd door 
nog een paar de komende dagen. 
Alleen tussen 1 en 11 februari, 
wanneer Iran tien jaar Khomeini 
viert, zal een ’pauze’ worden in¬ 
gelast. 

Volgens Irna heeft de anti-drugs- 
campagne een flinke klap toege¬ 
bracht aan de handel. Er is ruim 
63 ton opium en heroïne inbe- 
slaggenomen. 

Sinds een week is in Iran een wet 
van kracht waardoor op het bezit 
van meer dan 30 gram heroïne of 
vijf kilo opium de doodstraf 
staat. 

Gesnapte verslaafden kunnen 
kiezen tussen een ontwennings¬ 
kuur van zes maanden of werk¬ 
kamp. punt 


__uit 

Goud 


Het spreekwoord 'spreken is 
zilver, zwijgen is goud' geldt 
met voor de voormalige Ameri¬ 
kaanse president Ronald Rea- 
gan. De vroegere filmacteur 
ontvangt voor elke spreekbeurt 
een som van 120.000 gulden en 
wordt hiermee de duurste spre¬ 
ker in de Verenigde Staten. Dat 
heeft de Los Angeles Times za¬ 
terdag bericht. 

• Premie 

Minister Deetman van Onder¬ 
wijs stelt scholen die werkloze 
leraren in dienst nemen een 
premie in het vooruitzicht. De 
bewindsman verwacht dat 
door deze maatregel het aantal 
ontslaguitkeringen kan worden 
verminderd. Er komt ook een 
landelijk vacatureoverzicht 
voor het onderwijsveld in sa¬ 
menhang met een vacaturemel- 
dingsplicht. Daarnaast zijn 
meer omscholingsbegeleiding 
en betere studiefaciliteiten 
noodzakelijk. Verder zouden 
leraren die 'in de garantie' lo¬ 
pen (voor wie minder uren be¬ 
schikbaar zijn, maar die in af¬ 
wachting van deeltijdontslag 
hun salaris behouden) ook aan 
andere scholen die onder het¬ 
zelfde bestuur vallen met voor¬ 
rang moeten worden benoemd. 

• Ongeluk 

In Ivoorkust is zaterdag- een 
bus met schoolkinderen tijdens 
een onweersbui in een ravijn 
gereden. Daarbij zijn volgens 
de Ivorese nationale radio ze¬ 
ker 46 mensen omgekomen. 

• Vermoord 

Een leider van de Organisatie 
van de Volken van Azama' 
(AZAPO) is vrijdag door twee 
gewapende mannen vermoord 
in de zwarte woonstad Soweto 
by Johannesburg. De arts Abu 
Bakar Asvat, die binnen de 
groepering (onderdeel van de 
Zwarte Bewustzijnsbeweging 
die in de jaren zeventig in het 
leven w r erd geroepen door Ste- 
ve Biko) was belast met ge¬ 
zondheid. werd in zijn spreek¬ 
kamer doodgeschoten. 

• Bevel 

De Argentijnse justitie heeft 
vrijdag een arrestatiebevel uit¬ 
gevaardigd voor Enrique Gor- 
riaran Merlo, van wie wordt 
aangenomen dat hij betrokken 
was bij de moord in Paraguay 
op de voormalige Nicaraguaan¬ 
se dictator Anastasio Somoza. 
De autoriteiten verdenken hem 
van betrokkenheid bij de aan¬ 
val begin deze week op de ka¬ 
zerne in La Tablada bij Buenos 
Aires. 

• Aardappelen 

Er worden nog al eens aardap¬ 
pelen verkocht die eigenlijk 
niet meer in de winkel hadden 
mogen liggen. Dat blijkt uit een 
onderzoek van Konsumenten 
Kontakt. Twintig procent van 
de onderzochte partijen aard¬ 
appelen bevatte meerdere rotte 
en/of door schimmels aangetas¬ 
te aardappelen. In 65 procent 
was sprake van te veel bescha¬ 
digde. groenverkleurde of mis¬ 
vormde aardappelen. 

• Aids 

Een Aids-explosie in een kin¬ 
derziekenhuis in Elista, m het 
zuiden van de Sovjetunie, 
vormt er de directe reden voor 
dat circa 3.000 kinderen zullen 
worden onderzocht op Aids. De 
vrees bestaat dat behalve de 27 
peuters bij wie Aids is gecon¬ 
stateerd, nog meer patiënten 
zijn besmet met de dodelijke 
immuunziekte. Het vermoeden 
bestaat dat het verplegend per¬ 
soneel vuile injectienaalden 
heeft gebruikt. 

• Mislukt 

De problemen rond een verbod 
op de in- en uitvoer van gevaar¬ 
lijk afval hebben geleid tot een 
mislukking van de Euro-Afn- 
kaanse confentie over che¬ 
misch afval in Dakar. De Euro¬ 
peanen hebben getracht de 
Afrikanen (32 landen) te over¬ 
tuigen het beginsel van interna¬ 
tionale controle op grensover¬ 
schrijdende transporten van 
gevaarlijk afval te accepteren 
De Afrikaanse landen menen 
echter dat er een totaal verbod 
op de export moet komen. 

• IRA 

Het verboden Ierse Republi¬ 
keinse Leger IRA heeft gezegd 
alles in het werk te zullen stel¬ 
len om het aantal slachtoffers 
onder de burgerbevolking te 
verminderen. „Vele burgers 
zijn omgekomen bij operaties 
waardoor het zelfvertrouwen 
van sommige van onze aanhan¬ 
gers een deuk heeft opgelo¬ 
pen", aldus een woordvoerder. 

• Wolven 

Wolven die door de strenge 
winter in Iran op zoek naar 
voedsel naar bewoonde gebie¬ 
den zijn gelokt, hebben in de af¬ 
gelopen dagen aan de rand van 
de westelijke stad Bakhtaran 13 
mensen aangevallen. 
Limburgs Dagblad 


Maandag 30 Januari 1989 # P Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor 
ge tijd dat zy in ons midden was, delen wij u mede 
dat op 78-jarige leeftijd, voorzien van de h. sacra¬ 
menten der zieken is overleden, onze zorgzame 
oeder en schoonmoeder, lieve, o ma, zuster, 
f ■ 111 H f II 


Maria Slangen 

weduwe van 

Wiro van den Bergh 

vragen u voor haar te bidden. 


Dieteren: 

Nattenhoven: 


Susteren: 


Susteren: 


Montfort: 


Echt: 


• De bedroefde familie: 

J Roermond: Sjra van den Bergla t 

Jeanne van den Bergh-Kusters 
] Rlètte, Twanike 

] Dieteren: Wil van den Bergh 

• Nattenhoven: Mia Knoors-van den Bergh 

; Jac Knoors 

• Mirjam, Ilse, Arthur 
Susteren: Thei van den Bergh 

t Els van den Bergh-Craenen 

i Phüyanne, Wiro, Retinde, Odille 

i Susteren: Anale Craenen-van den Bergh 

i Jan Craenen 

i MarMlle, Geert-Jan, Nieole 

i Montfort: Anjes Stroux-van den Bergh 
i Thnnr Stronx 

J Sigrid, Aniqne 

t Echt: Frans van den Bergh 

l Ans van den Bergh-Steyvers 

• Jaaine, Rachelle 

i Familie Slangen 

| Familie van den Bergh 

|l|14|JP Dieteren, 29 januari 1989 

^ plechtige eucharistieviering, gevolgd door de 
rafenis, wordt gehouden donderdag 2 februari 
1 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Stefanus 
Dieteren. 

omst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
hriftdyk condoleren vanaf 10.00 uur. 
o en sdag 1 februari om 19.00 uur herdenking in de 
" * in voornoemde kerk. 

tot afscheidnemen vanaf dinsdag 31 
uari van 17.00 tot 17.45 uur in het mortuarium 
begr.ond. Peusen, Kloosterstraat 31 te Suste- J Nooit vragen, nooit klagen, 

i zijn pijn in stilte dragen. 

Zijn handen hebben voor ons gewerkt, 
i zijn hart heeft voor ons geklopt, 

] ziijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 

ledroefd, delen wij u mede, dat wij heden afscheid 
noesten nemen, van mijn lieve man, onze vader, 
schoonvader en opa 

\ Ferdinandus 
; Hubertus van Dijck 

i echtgenoot van 

; Comelia Maria Jeurissen 

. 

tej overleed voorzien van de h. sacramenten, op de 
jeeftqd van 83 jaar. 


Geleen: CJi van Dijek-Jearisaen 
Heythuysen: Leny van Dijck 
Wiel Paffen . 

Lars 

Beegden: Birgit Sijben-Paffen 


61f3 HR Geleen, 28 januari 1989 
Hoatm — tr aa t 8 v 


De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op 
w n a nedag 1 februari om 11.00 uur in de parochie- 
kerk van de H. Engelbewaarder te Lindenheuvd- 
Gdeen, waarna krematie om 12.30 uur in het kre- 
matorium Nedermaas te Geleen. 

■Geen condoleren. 

Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voomoemde 


WBt u, indien wy vergeten zijn u een kennisgeving 
W zenden, deze annonce als zodanig beschouwen. 


Enige en algemene kennisgeving 


een leven dat in het teken stond van eenvoud, 
góedhmd en behulpzaamheid is heden vry onver¬ 
wachts van ons heengegaan, in de ouderdom van 
48 jaar, mijn dierbare echtgenote, onze zus, schoon¬ 
zus en tante 

Truus Arentsen 

echtgenote van 

Piet Touw 

ÏL" 

Zü overleed, voorzien van de h. sacramenten, thuis 
jgthaar slaap. 

P. Teuw 

* T ; Familie Arentsen 

Familie Touw 

48 januari 1989 

-Pwtgraaf 128,8411 GT Heerlen 

jbé plechtige uitvaartmis wordt opgedragen op 
wpensdag 1 februari oen 12.00 uur in de St-Pancm- 
uuskerk te Heerlen, gevolgd door de crematie in 
het crematorium te Imslmradc. 

Trnu* wordt herdacht in de avondmis van 18.30 uur 
op dinsdag 31 januari in voornoemde kerk. 

TTuus is op geb a ar d in de rouwkamer aan de Olie¬ 
mo le n straat 30 te Heerlen. Gelegenheid tot af- 
scheidnem en aldaar, dagelijks van 17.30 tot 18.00 


Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor datge¬ 
ne wat hy met zyn liefdevolle zorg, zyn innemende 
goedheid en voorbeeldige levenswandel voor ons 
heeft betekend, geven wy kennis, dat God tot Zich 
heeft geroepen, myn lieve man, onze zorgzame va¬ 
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef 

Wiel Mijnes 

echtgenoot van 

Christina Wilsen Mc Vicar 

Hy overleed op 67-jarige leeftyd, gesterkt door het 
h. oliesel. 

Wy bevelen hem in uw gebed aan. 

Kerkrade: Christina Wilson Mc Vicar 
Kerkrade: Christine Strolenberg-Mijnes 
Ing Strolenberg 
Eygelshoven: Jan Mijnes 

Resie Mijnes-Janssen 
Ruben 

Familie Mijnes 
Familie Bic Vicar 

6461 XK Kerkrade, 28 januari 1989 
Mucherveldstraat 49 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden 
op woensdag 1 februari a.s. om 10.00 uur in de de¬ 
kenale kerk van de H. Lambertus te Kerkrade-cen- 
trum, waarna aansluitend de crematie zal plaats¬ 
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra- 
derweg 10 . 

Bijeenkomst in de kérk. Geen condoleren. 
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede¬ 
ne dinsdag 31 januari a.s. om 19.00 uur in voor¬ 
noemde dekenale kerk. 

. Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor- 
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei- 
dekliniek), St Pieterstraat 145 te Chèvremont, da- 
, gelijks van 18.00 tot 19.30 uur. 

Voor vervoer kerk-crematorum v.v. is gezorgd. 

Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou¬ 
wen. 


Enige en algemene kennisgeving 


Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zy voor 
ons betekend heeft, geven wy u kennis, dat op 73- 
jarige leeftijd van ons is heengegaan, onze lieve 
moed», schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante 
en nicht 

Anna Catharina 
Bertrand 

weduwe van 

Martinus Kockelkom 

voorzien van de h. sacramenten, 'f 

Eindhoven: JJJL Kockelkorn 

KA. Kockelkorn-van der Stntm 
Sterksel: M. Broekhorst-Kockelkorn 
B. Breekhorst 
en al haar kleinkinderen 

Familie Bertrand 
Familie KsctnUwn 

Kerkrade, Zonstraat 156,28 januari 1989 
Corradres: Jan Bollandlaan IS** 

5624 HA Eindhoven 

. "i 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op 
woensdag 1 februari om 11.06 uur in de parochie¬ 
kerk de Blijde Boodschap te Rolduckerveld-Kerk- 
rade, waarna om 12.30.uur de cmdwticplechtigheid 
is in het Crematorium te Heer|HflnMtenraderweg 

Vhorvervoer per bus is gezoijw^^;'' 

Daar wij overtuigd zyn van uwroëdrieven is er 
geen condoleren. 

Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voomoemde 
kerk. t ' , 

De dierbare overledene is opgebaard in de rouwka¬ 
pel op het terrein van de Lückefheidticlimek te 
Chèvrêmont-Kerkrade, alwaar dagelijks bezoekge- 
legenheid is van 18.00 tot 19.30 uur. 


Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zy ons gedurende haar leven 
heeft omringd, geven wij u kennis dat hedenmorgen van ons is heenge¬ 
gaan, voorzien van het h. sacrament der zieken, onze lieve moeder; 
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster en tante 

Maria Muyrers 

echtgenote van wijlen 

Hubert Bos 

op de leeftijd van 81 jaar. 


Ubachsberg: 

Wynandsrade: 

Amstenrade: 

Klimmen: 

Klimmen: 

Klimmen: 

Margraten: 

Klimmen: 

Wylre: 


In dankbare herinnering: 

Paula en Harrie Hamers-Bos 
Jan en Annie Bos-Emonds 
Miryam en Edith, Cylvie 
SJef en Thea Bos-Theunissen 
Jaeques, Carry 

Mathieu en Vietorine Bos-Bastin 

Marlies en Leo, Astrid en Michel, Patricia 

Maria en Harrie Slijpen-Bos 

Jo en Miranda, Marianne en Bené, Panla 

Gerda en Fon Heijmans-Bos 

Manon, WUbert 

Hub en Audrcy Bos-Kerstcns 

Eric, Mare, Roger 

Harrie en Riny Bos-Pinckaers 

Marcel 

Annie en Nico Aelmans-Bos 
Petra, Ralf, Claudia 
Familie Muyrers 
Familie Bos 


6343 PJ Klimmen, 28 januari 1989 
Retersbekerweg 55 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden 
op donderdag 2 februari as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Re- 
migius té Klimmen. 

Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren. 
Woensdag zal de avondwake gehouden worden om 19.00 uyr in voor¬ 
noemde kerk. 

Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur in het 
mortuarium, Kerkplein 43 te Voerendaal. 

Wilt u, indien wy vergeten zyn u een kennisgeving te zeiden, deze annon¬ 
ce als zodanig beschouwen. 


Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en 
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft 
omringd delen , wij u mede, dat heden van ons is 
heengegqph, voorzien van de h. sacramenten, onze 
lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon¬ 
zuster, tante en nicht 

Mai 

Quaedackers-Driessen 

weduwe van 

Sjang Quaedackers , 

op de leeftijd van 63 jaar. 

In dankbare herinnering: 
Marlies en Ed 
Nataseha 

o Tiny en Jo 

Cindy, Debbie 
Frincis en Frans 
Familie Driessen 
Familie Quaedackers 

28 januari 1989 

Weyenbergstraat 188, 6431 AP Hoensbroek 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden 
op woensdag 1 februari om 14.00 uur in de dekena¬ 
le kerk van St Jan Evangelist te Hoensbroek, ge¬ 
volgd door de crematie te Heerlen. 

Bijeenkomst in de kerk. 

Dépur W 8 overtuigd zijn van-uwr medeleven is er 
„gaan condoleren. . J 

Dinsdag a.s. om 19.15 uur avondwake in de kleine 
St Jan aan dp Markt 

Mam is opgebaard in een der rouwkamers van de 
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gele¬ 
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00 tot 
16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.. 

Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. 


Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zy ons 
durende haar hele leven heeft omringd, geven wy u kennis dat wy b 
toch nog vry onverwacht afscheid hebben moeten nemen van onze 
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht 

Aldegonda Hubertina 
Wilhelmina Meijs 

geboren 10 februari 1906 te Wylre 
weduwe van 

Jacobus Joannes op het Veld 

Brunssum: Mia Heuijerjans-op het Veld 
Math Heuijerjans 
Peter, Gon 

Mook: Coen op het Veld 

Rita op het Veld-Remmea 
Bart, Erik, René-Paul 

Brunssum: Gerard op het Veld 

Mia op het Veld-Ramakers 
Lianne en Rob 

Brunssum: Nelly Voorbraak-op het Veld * 

Co Voorbraak 3 

Jacqueline -■ 

Familie Meijs 
Familie op het Veld 

6444 AM Brunssum, 27 januari 1989 J 

Lindestraat 7 i ' 

Gelegenheid om van onze overledene afscheid te-nemen, dagelijks in hé* 
mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur. 
Avondwake, dinsdag om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk. ;i 
In de Fatimakerk te Brunssum zal de plechtige uitvaartdienst gehoudm 
worden op woensdag 1 februari om 11.00 uur. - 
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren. 
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de algemene begraafplaats aai 
de Merkelbeekerstraat Tt 
Na voor ons allen ean voorbeeld te zijn geweest van 
liefde en geduld, is foch toog vry onverwacht, na ge¬ 
sterkt te zyn door biet h. sacrament der zieken, van 
ons heengegaan, oflBe lieve moeder en oma 

Greet 

van den Berg-Cuijpers 

Zy overleed in de leeftijd van 69 jaar. 

Dongen: Martin en Annemiek 
Leusden: Fransje en Piet 
Sittard: Hnub en Henny 
Waalre: Joop en Gerrie 
Herten: Peter en Arno 
Merkenbosch: Frans en Corleen 
Vlodrop: Merrie en Ingrid 

en «ma’s kleinkinderen: 

Karin, Jacqueline, Yvonne, 
Frank, Rogier, Pasja, 

Brenda en Jeroen 

6041 EK Roermond, 28 januari 1989 
Luifristraat 302 

Corr.adres: Roermondsestraat 35, 6049 AW Herten 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden 
op woensdag 1 februari as. om 12.00 uur in de paro¬ 
chiekerk van de H. Michaél te Hinten, waarna om 
14.00 uur de crematieplechtigheid zal plaatsvinden 
in het crematorium Nedermaas te Geleen. 
Bijeenkomst in de kferk, waar gelegenheid is tot 
fchriftelyk condoleren 

Op dinsdag 31 januari zal er omlS.SOuur in Voor- 
noemde kerk voor mama een avondwake worden 
gehouden. 

Mama is opgebaard in het uitvaartcentrum van 
Dela, Olympialaan 2/hoek Oranjelaan te Roer¬ 
mond, waar gelegenheid is tot een afscheidsbezoek 
op dinsdag na de avondwake., 

Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft ont¬ 
vangen, gelieve u deze advertentie als zodanig te 
beschouwen. - 


Na een leven getekend dcfbr eenvoud, goec 
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is heden 
nog onverwacht van ons heengegaan, mijn di 
re man, onze zorgzame vader en schoonvader,, 
lieve opa, broer, schoonbroer, oom en neef 

Jan Joseph WetzeL 

echtgenoot van 

Maria Pluis 

Hy overleed in de leeftijd van bijna 72 jaar, 
zien van de h. sacramenten. 


I’ 


Geleen: 

Stein: 


Roermond: 


Spaubeek: 


Stein: 


Geleen: 


I 


M. Wetxels-Pluis 
Anny Berix-Wetsels 
Cor Berix 
Lydia, Sylvia 
Tiny Vaassen-Wetsels 
Herman Vaassen 
Lauretta, Cyrille 
René Wetsels 
Marjo Wetsels-Scheeper* 
Dennls, Stephanie 
EUy Jansen-Wetsels 
Laurent Jansen 
Riky, Vera 
Henry Wetsels 
Familie Wetsels 
Familie Pluis 


M: 

nt* 


6165 AR Geleen, 29 januari 1989 
Marisstraat 47 

De plechtige uitvaartdienst zal plaats vind 
woensdag 1 februari om 10.30 uur in de H. V 
niskerk (Potterstraat) te Geleen, waarna 1 
tend de begrafenis op de begraafplaats Vou 

Er is geen condoleren. ^ 

Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de avon 
houden voor de dierbare overledene in voo: 
de kerk. 

De overledene is opgebaard in het Uitv 
trum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan 5 te . 
Bezoek dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur. 

Zy die geen kennisgeving mochten ontvangéto» 
lieven deze annonce als zodanig te beschouwd^ 


& FORSD Siërra 21 ttr. GL, I Te k. LADA type ’80 J 850,- 
*84, trekhaak, radio, | met apk. TéL «5-455293. 
3-drx, zeer _ mooi, 

tb, zilver, m Pastoor Bigge bewaart preek voor later 

Franz Fischer komt 


Te k. ASCONA 20 S bj. 79, 
zien is kopen! ƒ2450,-. Tri. 


VOLVO 244 DL t’80, lpg, 

fiflR? Spuihre,k ’ '* 


Tek. yWDerby^LS v hj. eind 

^1, lXi 

ƒ3650 


DEUREN & KOZIJNEN 
nooit rreer verven! 


vo 


ig niet 
Te k Honda CIVXC1200 bj- 


Srix Droom -KEUKEN 

door een rit'uw front! Van onze correspondent 

BIGGE/OLSBERG - Pastoor 
Wigg» Kober van de katholieke 
parochie StMartiri in het vier- 
duizend zielen tellende dorpje 
Bigge, heeft gisteren tijdens rijn 
preek na de mis met geen woord 
gerept over de ’Heimkehr’ - na 44 
jaar - van zijn meest spraakma¬ 
kende parochiaan: de 87-jarige 
oorlogsmisdadiger Franz Fi¬ 
scher. In een later stadium zal de 
pastoor zijn parochianen echter 
vanaf de kansel over ’de proble¬ 
men rond de familie Fischer* toe- 


’Pfturrer’ Kober is er vast van 
ovcrtiMfd dat ffecher voorlopig 
niet zal terugkeren in zijn woon¬ 
plaats Bigge, een vriéndelijk 
dorpje datoeel uitmaakt van 
Staat Gisberg, ingeklemd tussen 
de herstellingen vilt bet^ Hoch 
Sauerland. Toen hier midden vo¬ 
rige wedt het nieuw? bekend 
werd dat Nederland op het punt 
stond omGestu^temiTranz Fi¬ 
scher en zijn trawant. 

Ferdinand aus der funten ’op 
een nette manier het land uit te 
schoppen’, zoals minister Kort¬ 
hals Alles (Justitie) het uitdruk¬ 
te, werd pastoor Kober telefo- 


MOSKOV - Cubaanse ftmctiona- 
rissen hebben onthuld dat ten tijde 
van de faket-crisis van 1962 zeker 
270.000 man Sovjet- en Cubaanse 
troepen gereed stonden om de 
strijd met de Verenigde Staten aan 
te binden. 

Er was rekening gehóuden met 
100.000 slachtoffers aan Cubaanse 
en Sovjet-zyde en er waren 20 Sov- 
jet-kemkoppen op het eiland, vol¬ 
doende om New Ymk, Chicago en 
Washington met de grond gacyk te 
maken. 

De onthullingen werden gedaan 


nisch en later in levende lijve be¬ 
naderd door Flschers vrouw EUy 
(84), die haar geestelijk leidsman 
om raad vroeg. 

„Mijn eerste reactie”, aldus pas¬ 
toor Kober, „was het advies om 
na de vrijlating Fischer niet in 
zijn woonplaats te laten térugke- 
ren. Die raadgeving werd m|j in¬ 
gegeven door de slechte ervarin- 

r met de pers in het veriedeto”. 

1972, toen het Nederlandse 
parlemem onder Dries van Agt 
ook debatteerde over de vrijla¬ 
ting, werd de woning van Fraü 
Fischer Wekenlang belegerd 
door journalisten en fotografen. 
„Mevrouw Fischer had geen le». 
ven meer. Het heeft haar tóen era 
aangegrepen. En Jets dergelijks 
Wilde Sc nu yoorkomeh”. 

Neo-nazi’s ! , ; 

Nog maanden nadat in 1972 de., 
internationale pen zich uit hél 
dorp had teruggetrokken, was 
mevrouw Fischer totaal van 
stre ik. Mét die herinnering en 
gesteund door het advüet épR, 
pastoor Kober heeft -jripVtofgr 
FlScher Vrijdag,, kort hadétJffs 
vrijlating een feit was, haln wo¬ 
ning venaten roet onbek en de fee- 


’Cuba-crisls 
was echte 
bedreiging VS’ 

tijdens em evaluatte van ‘de Cu¬ 
baanse crisis, die ^ijdag in een 
vakbondscentraal in Moskou be¬ 
gon. De Amerikaanse oud-|toinister 
van defenrie Robert McNamara 
verklaarde riat cijfers over de pa- 


stemming. 

e eerste weken zal Fischer zich 
niet in zyn woonplaats laten zien. 
Datzelfde geldt voor Aus der 
Fünten bij wiens woning in 
Duisburg Nederlandse journalis¬ 
ten stonden te posten. Za gemoe¬ 
delijk als die activiteiten verlie¬ 
pen in het vriendelijke Bigge, zo 
agressief werden de verslagge¬ 
vers in Duisburg benaderd. Jon- < 

S e neo-nazf s en een enkele Aus 
er Fünten-sympathisant riepen 
met opgeheven HitlergroeLar- 
men ’oprot-leuzen* tegen de jour¬ 
nalisten. 

Inmiddels is bekend geworden jj 
dat de Twéé van Breda’direct na 
hun aankomst in de Bondsrepu- , 
bliek met hun familieleden, door 
wie zij bij de grensovergang wer¬ 
den \verwelkomd, tijdelijk zou¬ 
den rijn ondergedoken in Dam¬ 
mer Bruch; even ten zuiden van 
Wesel. Of rij daar nu nog zitten, 
werd gisterea niet duidelijk. JEp 
Bigge wordt geqefld:dm rfUéfcs 
Fischer en zijn vrouw ’ergens in 
het Smimjo nd ’ tydeïiak rijn on- 
dergebracht De Westduitse , 
Bondsregering zou vóór een 
schuilplaats hebben gezorgd „tot 
dchpersmenséh weer verdwenen 
.rijn”. 


natheid van het Cubaanse leger en 
het geschatte aantal slachtofEéf& af* 
komstig waren van Jorge Risquet, 
een lid van het Cubaanse politburo» 

Premier Nikita Chroeritejov, digi 
uiteindelijk de raketten terugtrok 
in ruil voor éte belofte van pres% 
dent John F. Kennedy om Cuba 
niet binnen te vallen, impliceerde 
ih zijn memoires dat de Bo^etuniq 
indertijd bereid was om vanaf 
Cuba een aanval met kernwapens 
op de Yerenigde Staten te ondeme* 
men. ' 


Pakistan dre 
steun VS k 
te verliezen 


sff 


WASHINGTON - De Amei 
steun aan Pakistan dreigt in 
te komen omdat de Verenig# 
ten waarschijnlijk niet langer 
nen verklaren dat hun bon* 
in West-Azië geen kem 
heeft. Dat heeft de Washingto 
zaterdag bericht De krant zei 
baseren op uitlatingen van 
rings functionarissen. 
De Amerikaanse regering is 
lijk verplicht rik jaar een dm 
verklaring af te leggen, zond» 
ke Pakistan niet in aan 
komt voor militaire en econ 
steun. Voor het volgende ft 
jaar dat 30 september begint 
regering van de voormalige 
dent Ronald Reagan vorig ^ 
een bedrag van lj2 miljard 
goedgekeurd als onderdeél ' 
zegjang hulpprogramma van 
nep bovenleren. Diplomaten 
Ireaksé hoofdstad spraken 
4o orbraak in de pogingen 
vrede»overteg uit het stepte 

, ;■ i . -'V:i 

Twee doden, 


É? J 
— , _ _ I ——. ; K 

7)1 Ij• ♦ rTTy p] Cqmm ' 
Limburgs dagblad ! provincie Van Goethem voelt zich ’ vogelvrij’ 

Hijger terroriseert 
burgemeester Beek 

Van onze verslaggever 

^EK - Burgemeester Albert van Goethem van Beek en zijn 
Nn worden al vier weken lang elke nacht telefonisch ge- 
J^oriseerd door een anonieme hijger. De burgemeester 
inmiddels al de PTT te hulp geroepen. Die probeert 
J^dels een zogeheten ’vang-schakel’ te achterhalen van 
! de man opbelt. 

küjn eigen gemeentelijke voor- r 
j^ungsblad spreekt Van Goethem 
mis te verstane bewoordin- 


KERKRADE - Het bisdom Lim¬ 
burg heeft besloten zijn priester¬ 
opleiding Rolduc in Kerkrade 
binnenkort een dag open te stel¬ 
len voor 15-jarigen en ouder. Op 
de open dag, die gehouden wordt 
op 23 februari, kunnen middel¬ 
bare scholieren, die wel van het 
mannelijk geslacht dienen te 
zijn, ervaren wat de priesterop¬ 
leiding Rolduc eigenlijk inhoudt 
en wat er van studenten wordt 
verwacht, zo heeft het bisdom 
medegedeeld. Met een dergelijke 
activiteit sluit het bisdom zich 
’van harte aan bij de gewoonte’ in 
de reguliere onderwijswereld 
waar dergelijke open dagen al ja- 
ren worden gehouden. 

Belangstellenden zijn die dag 


J unuf 15 jaur welkom 

Open dag 
seminarie 
te Rolduc 


vanaf half elf welkom. Een half 
uur later zal rector Th. Willems- 
sen een toespraak houden waar 
hij zal uitleggen wat een semina¬ 
rie is. Aan de hand van een 
diaklankbeeld zal het leven in 
Rolduc duidelijk moeten worden 
en om half drie is er een forum¬ 


discussie. De open dag wordt af¬ 
gesloten met een echaristievie- 
ring in de abdijkerk. 

„Door midel van dit dagpro¬ 
gramma kan iedere deelnemer 
een redelijke indruk krijgen van 
wat er allemaal omgaat in een se¬ 
minarie,” zegt een woordvoerder 
van het bisdom. „In het kader 
van een verantwoorde 'beroeps¬ 
keuze’ kan zo’n dag natuurlijk 
van grote betekenis zijn. Het 
Groot Seminarie hoeft voor geen 
enkele jongen meer een Grote 
Onbekende te zijn. In het brede 
scala van mogelijkheden, die 
onze samenleving biedt, hoort 
ook de priesteropleiding thuis. 
Het mag geen 'blinde vlek’ zijn,” 
aldus het bisdom. 


; ü Jn ergernis uit over ’dergelijke 
ueel gestoorden die van de tele- 
** Misbruik maken voor het uitle- 


^ v an hun gestoord gedragspa- 

de man die mij en mijn gezin 
en lafhartig opbelt daar 
ophouden of zich bekend ma- 
L. In dat laatste geval zal ik met 
praten en trachten het pro- 
van het opbellen op te los- 
%«,.* aldus de burgemeester, 
k^swaar is Van Goethem eraan 
Jj/^nd dat hij met de regelmaat 
k. klok wordt gebeld door men¬ 
tale van hun hart geen moord- 
hiaken, maar door de ’geestelij- 
ÉjJoiTeur’ van de hijger voelt hij 
jjJ haar eigen zeggen Vogelvrij’, 
jfj^l hij als burgemeester voor 
J^volking en als hoofd van de po- 
l en brandweer bij eventuele ca- 
L feiten altijd telefonisch bereik- 
Wil zijn, overweegt Van Goe- 
een geheim nummer te ne- 
Daarmee is hij ’s avonds en in 
. hachtelijke uren alleen door tus- 
^Virist van de politie bereikbaar. 
k?° r de mensen die dan werkelijk 

K 'Vfte hebben aan hulp is dat 
er. Maar dat is de prijs die be- 
moet worden voor onverant- • Prof. dr Wim Saris: geen 
schade aan kinderen. 

Foto: WIDDERSHOVEN 


Verbazing over wijze van presenteren door NOS 

Kinderen doen 


vri j willig mee 
aan onderzoek 


(telefonisch) gedrag van an- 

Fen” 


jHijden door 

j rood licht 

% 

; afgestraft 

SjASTRICHT - Min of meer per 
f Va I kan de politie van Maastricht 
j^Benaar blij maken van een fiets, 
L hjjna een jaar geleden was gesto¬ 
ft *" le * s was a ^ sn °8 °P de prop- 
Cj gekomen, toen de politie zater- 
^huddag een jongeman aanhield 

E jhet rode verkeerslicht had gene- 
ht. By (jj e gelegenheid werd het 
codenummer gecontroleerd dat 
.het frame was gegraveerd, en 
bleek dat de fiets van diefstal 
f| .°mstig was. De overtreder, de 
^Jarige A.O. uit Maastricht, ver¬ 
fijnde dat hij de tweewieler voor 
^2*6 gulden had gekocht. 


(ADVERTENTIE) 


Is uw figuur 
v °or u een probleem? 


MAASTRICHT — Prof. dr Wim Saris in Meerssen is nogal ver¬ 
baasd over de wijze waarop de NOS-Journaal zaterdag mel¬ 
ding maakte van een experiment ’op de Rijksuniversiteit van 
Limburg waar kinderen’, aldus de letterlijke tekst, ’van 6 tot 10 
jaar worden opgesloten in een hok voor een wetenschappelij¬ 
ke experiment’. De NOS had de Amsterdamse professor 
H.J.J. Leenen bereid gevonden zijn bedenking uit te spreken 
over het experiment. 
f 

Jj/ natuurlijk als u 
'•juis blijft zitten en er 
tiets aan doet! 

Dankzij de TFM-methode kunt u 
Tiet schriftelijke garantie 
Plaatselijk of geheel afslanken, 
waarbij de huid mooi mee 
aansluit. 

Voor de vakantie van maat 
46 naar maat 40? 

Wilt u? Bel dan meteen op voor 
9 f atis advies (figuuranalyse). 

Nu doen, betekent de eerste 
stap naar een slanke zomer. 

045*311490 Saris: „We hebben vrijdag een ploeg 
van het Jeugdjournaal over de vloer 
gehad die ons helemaal niet heeft 
gevraagd of het bedenkelijk zou zijn 
of niet. En prof. Leenen hebben wij 
in het geheel niet gesproken.” 

Leenen zei, dat als er geen redelijk 
doel wordt nagestreefd met een on¬ 
derzoek, je daar minderjarige kinde¬ 
ren niet aan mag onderwerpen. 

Het onderhavige experiment is on¬ 
derdeel van een programma van on¬ 
derzoeken dat is opgezet na een 
vraag uit de gehandicaptenzorg. 
Zou het voor gehandicapte kinde¬ 
ren niet gunstig zijn, wat meer be¬ 
weging te krijgen of zelfs aan sport 
te doen? „Wij weten van de ener- 
giestofwisseling van kinderen in 
deze leeftijd heel weinig,” zegt Sa¬ 
ris. „Niet gehandicapte kinderen 
verbruiken veel energie doordat ze 
de hele dag bezig zijn — hoewel dat 
trouwens ook een vraag is die wij 
ons hebben gesteld: zitten moderne 
kinderen niet te veel stil, mét het 
oog op het later ontstaan van hart¬ 
en vaatziekten — gehandicapte kin¬ 
deren zitten of liggen in ieder geval 
vaak wel stil. Maar: overvraag je ge¬ 
handicapte kinderen niet door ze 
echt aan sport te laten doen? Als 
blijkt dat een gehandicapt kind bij 
de gewone dagelijkse bezigheden al 
veel meer energie verbruikt dan een 
niet gehandicapte leeftijdgenoot, 
dan heb je al een duidelijke aanwij¬ 
zing voor de uitkomst van het on¬ 
derzoek.” 

Het meten van de energiestofwisse- 


Drugvangst 
in Blerick 


BLERICK - In Blerick heeft het 
drugsteam van de Venlose politie in 
het weekeinde onder leiding van 
rechter-commissaris mr Van Doorn 
van de rechtbank in Roermond, een 
inval gedaan in een pand aan de 
Shakespearelaan waarvan bekend 
was dat daar harddrugs werden ver¬ 
handeld. 

In de woning werden heroïne en co¬ 
caïne aangetroffen (de politie wil 
niet zeggen om welke hoeveelheden 
het gaat) en een geladen 9 mm pi¬ 
stool. De 36-jarige bewoner van het 
pand en twee Duitsers uit Krefeld 
van 30 en 23 jaar die in de woning 
aanwezig waren zijn aangehouden 
en in verzekering gesteld. 


I‘ n ë gebeurt in de twee ’respiratie- 
kamers’ die de vakgroep Humane 
Biologie van de Rijksuniversiteit 
Limburg al enige jaren in gebruik 
heeft. Vrijwilligers — in dit geval 
kinderen tussen de 8 en 12 jaar — 
worden daarin 24 uur lang herme¬ 
tisch afgesloten van de buitenwe¬ 
reld. Daardoor is het mogelijk 
nauwkeurig hun energiestofwisse- 
ling te volgen: alle voedsel en zuur¬ 
stof die naar binnen gaan in de ka¬ 
mer wordt precies gemeten, evenals 
alles dat er weer uit komt, aan uit¬ 
werpselen, koolzuur en dergelijke. 

De kamer zelf lijkt nog het meest op 
een hotelkamer; er staat een bed, 
wat ander meubilair, een hometrai¬ 
ner, een tv-toestel en een telefoon 
waarmee rechtstreeks naar buiten 
kan worden gebeld. De kamer is aan 
alle kanten voorzien van ramen, ook 
naar buiten; de proefpersoon kan 
ook in de andere kamer kijken. In 
het geval van de kinderen wordt ge¬ 
zorgd dat in de andere kamer een 
vriendje zit. In veel gevallen zijn 
ouders ook aanwezig, en uiteraard 
is er het wetenschappelijk perso¬ 
neel dat het onderzoek uitvoert. 

De kinderen, tot nu toe twintig, 
waarvan een deel gehandicapt, 
doen aan het onderzoek mee nadat 
de ouders toestemming hebben ge¬ 
geven. Zij zelf hebben zich bereid 
verklaard mee te doen, nadat ze de 
kamers uitvoerig hebben bekeken. 

„De kinderen vinden het prachtig, 
ze beschouwen het als een span¬ 
nend avontuur," zegt Saris. „Mijn 
eigen zoon en dochter hebben er 
trouwens ook aan meegedaan. De 
andere zijn voornamelijk kinderen 
van vrienden en kennissen.” Als een 
kind er na een poosje toch genoeg 
van heeft wordt het verblijf direct 
afgebroken; dat is tot nu toe een¬ 
maal gebeurd. „Feitelijk zitten ze 
dus niet opgesloten,” zegt Saris. 

Hij heeft bezwaar tegen de wijze 
waarop het NOS-Journaal het expe¬ 
riment heeft afgeschilderd. „Het is 
niet helemaal eerlijk om het samen 
te vatten als 'kinderen worden op¬ 
gesloten in een hok’,” meent hij. 

Maar hij gaat er van uit dat dit wel¬ 
licht de normale werkwijze van het 
medium is. En hij voegt er nog aan 
toe: „Wij garanderen dat er geen en¬ 
kele lichamelijke of geestelijke 
schade aan de kinderen wordt toe¬ 
gebracht. Het lijkt me dat we daar¬ 
mee voldoen aan de voorwaarden 
die ook prof. Leenen wel zal willen 
accepteren.” • Archieffoto van een van de Maastrichtse respiratiekamers. 

Foto: WIDDERSHOVEN 


Stevensbeek verlengt 
contract opvangcentrum 


OPLOO/SWEIKHUIZEN - De 
gemeenteraad van Oploo 
vindt dat het opvangcentrum 
voor asielzoekers in het kerk¬ 
dorp Stevensbeek voorlopig 
mag blijven. De raad heeft be¬ 
sloten het contract met het mi¬ 
nisterie van WVC met een pe¬ 
riode van vier jaar te verlen¬ 
gen. Een woordvoerder van de 
gemeente heeft dit dinsdag 
meegedeeld. 


Het asielcentrum, dat is onderge¬ 
bracht in het voormalige klooster 
Eymardville, is nu ruim een jaar in 
gebruik. Eind 1987 laaiden de emo¬ 
ties in het bijna 700 inwoners tellen¬ 
de Stevensbeek hoog op toen be¬ 
kend werd dat het ministerie er 325 
asielzoekers wilde huisvesten. Uit¬ 
eindelijk stemden de bewoners on¬ 
der een aantal voorwaarden in met 
de komst van honderd asielzoekers. 
Volgens de zegsman van de ge¬ 
meente zijn de ervaringen daarmee 
positief. „Er hebben zich geen pro- 


Vereniging bestaat veertig jaar 

Zonnebloem viert 
feest in Rodahal • Een vrijwilligster van De Zonnebloem bezoekt een gehan¬ 
dicapte. 


KERKRADE/BREDA - De Zon¬ 
nebloem bestaat veertig jaar. Dit 
wordt gevierd door elf provincia¬ 
le bijeenkomsten en een landelij¬ 
ke bijeenkomst op 4 november 
in Apeldoorn. Voor Limburg 
vindt de manifestatie plaats op 
15 februari in de Rodahal te 
Kerkrade. 

Het thema van de bijeenkomst in 
Kerkrade - georganiseerd in sa¬ 
menwerking met het provinciale 
bestuur van de Zonnebloem in 
Limburg - is 'toerusting van de 
vrijwilligers’. Tweeduizend men¬ 
sen verwacht directeur J.G. 
Klaassen in Kerkrade. 

De dag begint met een eucharis¬ 
tieviering, waarin voorgaat mgr. 
Castermans, vicaris van het bis¬ 
dom Roermond. Verder zal er 
een lezing gehouden worden 
door pastor Van den Berg die 
werkzaam is in het dekanaat Al¬ 
melo. Hij is vooral bekend om 
zijn boeken over ziek zijn en ge¬ 
handicapt zijn in deze tijd. Al zijn 
lezingen worden gebundeld tot 


een boek dat iedere bezoeker 
medio 1989 thuisbezorgd krijgt. 
De heer Klaassen: „Symbolisch 
krijgen de bezoekers reeds aan 
het eind van de bijeenkomsten 
de kaft van het boek mee.” In de 
middag zal er een concert plaats¬ 
hebben. 

Aan het eind van de bijeenkomst 
zullen de bezoekers naast een 
aantal brochures tevens het eer¬ 
ste exemplaar van het nieuwe 
landelijke tijdschrift ’De Zonne¬ 
bloemvrijwilliger’ uitgereikt 
krijgen. „Dit nieuwe landelijke 
orgaan zal voortaan iedere vrij¬ 
williger ontvangen,” aldus de di¬ 
recteur. „Het doel van ’De Zon¬ 
nebloemvrijwilliger’ is tot een 
betere communicatie op lande¬ 
lijk niveau te komen.” 

Op de landelijke bijeenkomst in 
Apeldoorn zullen in ieder geval 
minister-president Lubbers en 
professor J.J.M. Michels spreken 
over het thema ’de waarde van 
het vrijwilligerswerk in onze sa¬ 
menleving nu en in de toekomst'. 


Reclassering nog 
tegen elektronisch 
huisarrest 


HEERLEN - De Reclassering 
is er nog steeds op tegen dat 
experimenten worden opgezet 
met elektronisch huisarrest, 
als alternatief voor kortere cel¬ 
straffen (maximaal vier maan¬ 
den). Ze verwerpt zulke pro¬ 
jecten als die worden opgezet 
zonder begeleiding. 

„We blijven ons afvragen of het wel 
noodzakelijk is om met elektro¬ 
nisch huisarrest te beginnen”, aldus 
de Nederlandse Federatie Reclasse- 
ringsinstellingen (NFR) in een reac¬ 
tie op het rapport 'Elektronisch 
huisarrest: een boeiend alterna¬ 
tief?’, dat eergisteren aan minister 
Korthals Altes van Justitie werd 
aangeboden. Ook de commissie wil 
eerst nog eens bestuderen of het ex¬ 
periment kan worden opgestart. 


blemen voorgedaan. Alles verloopt 
naar behoren”. Mede dank zij de 
komst van het asielcentrum naar 
Stevensbeek krijgt dit kerkdorp 
binnenkort ook een bushalte. Mo¬ 
menteel is Stevensbeek niet te be¬ 
reiken met het openbaar vervoer. 

De leiding van het asielzoekerscen¬ 
trum in het Schinnense kerkdorp 
Sweikhuizen heeft met het plaatse¬ 
lijke gemeentebestuur een contract 
voor vijf jaar getekend. Dit loopt op 
31 december 1992 af. „In dit contract 
is de clausule opgenomen dat we 
jaarlijks een evaluatieronde beleg¬ 
gen met gemeente, justitie en het 
ministerie van Binnenlandse za¬ 
ken”, aldus directeur Bert Have- 
nith. „Vorige week heeft die evalua¬ 
tie plaatsgevonden tot volle tevre¬ 
denheid van alle betrokkenen.” 


Vanwege het cellentekort werd de 
Commissie Elektronisch Toezicht 
Delinquenten in het leven geroe¬ 
pen. Zij bekeek in Engeland hoe het 
systeem van elektronisch huisarrest 
daar werkt. In het commissierap¬ 
port is een rol weggelegd voor de 
Reclassering wat betreft de hulp¬ 
verlening en controle bij de tenuit¬ 
voerlegging van de straf. De Reclas¬ 
sering is echter van mening dat de 
„rol van sociaal cipier strijdig is met 
haar resocialisatie-opdracht,” 

schrijft de NFR, die uitgebreidere 
taken op strafrechtelijk gebied af¬ 
wijst. 

Controle 

Zij wil zich wel mengen in zaken 
van vermaatschappelijking van de 
strafrechtpleging. Onder meer bij 
het opzetten en controleren van 
leerprojecten, het vrijwillig onder¬ 
gaan van een behandeling, het her¬ 
stellen van aangerichte schade en 
het verrichten van dienstverlening. 

„Dit soort zaken zal echter, in com¬ 
binatie met een elektronisch huisar¬ 
rest, eerder frustrerend dan bevor¬ 
derend zijn,” aldus de NFR. 


Dood door 
verstikking 

VAALS - De vrouw, die vrijdag¬ 
avond in een brandende dnve-in 
woning in de buurt Aan de Noot te 
Vaals om het leven kwam, is de 44- 
jarige V. Zij blijkt door de hevige 
rookontwikkeling te zijn gestikt. De 
oorzaak van de brand is een over¬ 
verhitte fritespan. 

Drukken koorboeken monnikenwerk 


Woip i n^ cer Wim Frijns uit Beek reikt het eerste van 162 koorboeken uit aan abt Dom Nicolaas de 
b er /' Pr ior Dom Piet Roose, zetter Henk Weusten, frater Kees Pouderoijen en bedrijfsleider Al- 


MAMELIS - „Hopelijk zult u 
er veel vreugde aan beleven.” 
Met die woorden heeft direk- 
teur Wim Frijns van drukkerij 
De Nieuwe Mijnstreek in Beek 
gistermorgen het eerste van 
162 grote koorboeken over¬ 
handigd aan de monniken van 
de abdij Sint Benedictusberg 
in Mamelis. De boeken zijn 
ruim tachtig bij vijftig centi¬ 
meter groot en bijna tien centi¬ 
meter dik. In de kerk van de 
abdij worden ze gebruikt voor 
het zingen van het dagelijkse 
koorgebed, dat uit 150 in het 
Latijn geschreven psalmen, 
cantieken en hymnen bestaat. 


VcLn der Klij kijken toe. 


Foto WIDDERSHOVEN De monniken zijn gewend staande 


de tekst te zingen uit de voor hen op 
een lessenaar gelegen koorboeken. 
Tot nog toe deden zij dat met boe¬ 
ken die in de voormalige drukkerij 
van de Trappisten te Westmalle 
(Belgie) werden gedrukt. Maar de 
tekst daarin, die nog is ontleend aan 
de bijbelvertaling van Sint Hierony- 
mus in de vierde eeuw, was verou¬ 
derd. Op wens van het Tweede Vati¬ 
caans Concilie werd een nieuwe 
vertaling gemaakt die meer over¬ 
eenkomt met de Hebreeuwse oer¬ 
tekst. 

Dus waren er nieuwe koorboeken 
nodig. Eerst werd de tekst met de 
hand uit de Vendóme-letter gezet 
door Henk Weusten, in normaal 
boekformaat. Meer dan vier jaar 
heeft hij aan het 435 pagina’s tellen¬ 
de boek gewerkt. Vervolgens werd 
het zetwerk fotografisch 225 pro¬ 
cent vergroot. 


Het drukken gebeurde op apart aan¬ 
gemaakt 130 grams zuurvrij papier. 
Frater Kees Pouderoijen van de ab¬ 
dij verzorgde de indeling van het 
boek, hetgeen een heel secuur werk 
was omdat afbrekingen aan het eind 
van de regel niet zijn toegestaan en 
een bladzijde slechts mag beginnen 
met een vollopende regel. 

De layout van het boek werd ver¬ 
zorgd door Dom Hans van der Laan, 
die onlangs de Limburgse architek- 
tuurprijs ontving. Het boek ver¬ 
toont dezelfde soberheid als de 
bouwkundige ontwerpen, waarvan 
de uitbreiding van de abdij in Ma¬ 
melis een voorbeeld is. In de boek¬ 
binderij van de abdij werden de 
boeken onder leiding van broeder 
Laurentius van Dijk op ribben ge¬ 
naaid en in kalfsleer en teakhouten 
platten gebonden. 

In het projekt heeft de abdij van Ma¬ 


melis een bedrag van ongeveer 
100.000 gulden gestoken. Het mon¬ 
nikenwerk dat in de abdij zelf werd 
verricht is daarbij nog niet geteld. 
„We hopen niettemin quitte te spe¬ 
len,” zegt de abt Dom Nicolaas de 
Wolf. 

De abdij reserveert 25 boeken voor 
zichzelf. De overige zullen voor prij¬ 
zen tussen 1500 (in losse bladen) en 
3000 gulden (gebonden) per stuk 
worden verkocht aan andere kloos¬ 
tergemeenschappen, die nog in het 
Latijn de psalmen zingen, en aan bi¬ 
bliofielen. Verder komen zo’n vijf¬ 
tien oude koorboeken beschikbaar 
voor boekantiquariaten. 

Voor de antieke koorboeken uit 
Westmalle met hun fraaie ornamen¬ 
ten hoopt de abdij van Mamelis ook 
nog rond 2000 gulden per stuk te 
krijgen. 

Limburgs Dagblad 


Maandag 30 januari 1989 • Pagina 


GELD NODIG? 

Fin.kantoor JORISSEN 


Netto m 
handen 

96x 

Terugbetaling (rente + afl.) 
72x 60x 54x 

36x 

6000 

— 

118- 

132,- 

143- 

198,- 

12000 

186,- 

229,- 

257,- 

279,- 

389,- 

18000 

278- 

337,- 

386,- 

418,- 

584,- 

24000 

370,- 

448,- 

515,- 

559- 

779,- 

28000 

432,- 

526,- 

601,- 

653,- 

909,- 

42000 

644- 

784- 

898,- 

973,- 1 

364- 


Effect, rente vanaf 0,81% per maand 
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf 

Zeer goedkope tarieven 

Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag tussen 
ƒ 1000,- en ƒ 100.000,- mogelijk. 

Volledige geheimhouding, geen informatie bi| werkgever. 
Overli|densrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel¬ 
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ookl 
vaak kwijtschelding bi| invaliditeit of WAO (vraag hiervoor | 
vrijblijvend prijsopgave). 

Doorlopend krediet 2% aflossing 

Voordelige Ie, 2e en 3e hypotheken. Hienn looptijd tot 30 
jaar. 990891 

Reeds meer den 15 jeer vertrouwd 
(gediplomeerd) kredietin termediair 


Schetsberg 54, Heerlen 
Tel. 045-721781/724132 

Lid. Ned. Ver. Financierings Adviseurs N.V.F. LEZERSSERVICE 


Limburgs Dagblad 

ERNST MOSCH 

und seine 

O ri gin al Egerlander Musikanten 

zaterdag 18 februari 1989 
Rodahal - Kerkrade 

Entree ƒ 35 - en ƒ 40,-. 


Kaartverkoop bij alle kantoren van het 
Limburgs Dagblad en de VW Vaals. 


UIT DE HONDA-STAL: 

Legend 4-drs., alle extr., ± 30.000 km. '88 

Accord 2 0 EX LPG nieuwst. ± 70.000 km. '86 

Accord 1.6 wit ± 43.000 km. '86 

Accord 1.6 zilver LPG ± 35.000 km. '86 

Integra 1.5 Luxe bl.met. ± 35.000 km.'86 

Integra bronsmet. ± 37.000 km. '87 

Civic 1.3 zilver 5-bak ± 40 000 km.'83 

Civic 1.3 Luxe 5-bak metall. 24.000 km.'84 

Civic 1 5 s zilver, nieuwst. ± 40.000 km.'84 

Prelude 1.8 EX rood ± 50.000 km. '85 

Prelude Amer. uitv. rood.'81 

Jazz rood nieuwstaat ± 60.000 km.'85 

CROMBAG HONDA 

Off. onderdelenverkoop! 
Snelservice 

Rijksweg Zuid 236 Geleen, 04490-46260 
APK-keuringsstation! 

Inruil. keuring, financ.! 

Alle nieuwe types in onze showroom! 

Rijksweg Zuid 236 Geleen 
Verder ± 80 luxe Combie- en Bestelauto’s! , 3 , 472 


Aangeb. betrekkingen 


Voor direct BARDAMES 
gezocht topcondities werk¬ 
tijd in overleg, inl. va. 14 
uur 045-463616 - 317032. 


Crèche Lucas Stichting te 
Hoensbroek zoekt met 
spoed VRIJWILLIGERS 
voor de maandag, dinsdag¬ 
middag, woensdag, don¬ 
derdagmiddag en vrijdag. 
Tel. van maandag Lm vrij¬ 
dag 045-239411. 


MONDELINGE/SCHRIFTELIJKE 

HORECA-OPLEIDING 


WERK AAN EEN GOEDE TOEKOMST 
EN WORDT VAKBEKWAAM 

Behaal bij de specialist in de Bedrijfstak Horeca de rijks- 
erkende officiële Horeca-diploma's en wordt zelfstandig 
café-petrt restauranthouder, disco-eigenaar of kantinebe- 
heerder Half februari starten de mondelinge ochtend-, 
middag- of avondcursussen weer in 65 plaatsen in het 
land. Een vooropleiding is niet vereist. 

DIPLOMA’S 

CAFÉBEDRIJF, RESTAURANTBEDRIJF, 
HANDELSKENNIS 

met een GRATIS cursus Horeca-orxlememerschap of 
volg de praktijkopleiding 

KELNER/SERVEERSTER 

U doet op 7 of 8 juni 1989, afhankelijk van de door u gekozen 
cursus, examen onder toezicht van het Ministerie van Eco¬ 
nomische Zaken, 't VOM verzorgt de cursussen Cafébedrijf, 
Restaurantbedrijf. Handefskennis Horecabedrijf, Kelner/Ser¬ 
veerster en Europese Wijn zowel mondeling als schrtftelijk 
tegen de laagste prijzen. Stuur voor een GRATIS brochure 
onderstaande coupon in een enveloppe zonder postzegel 
naar 1 VOM, Antwoordnummer 1060, 3800 WB Amerstoort- 
Hoogland. Of bel 

033-806060 of ’s avonds 04104-75047 

Stuur mij geheel vrijblijvend de gratis brochure. 

Naam:.m/v 

Adres: . 

Postcode .Plaats: . LD-3 


H Horeca Instituut 

Zandkamp 96, 3828 GE Amersfoort-Hoogland 
Ingeschr. K v K tc Amersfoort nr S 189012 


Auto's 


Alle typen BEDRIJFSAU¬ 
TO’S, bussen en bestellers, 
minibusjes, open laadbak¬ 
ken, gesloten en verhogode 
bestellers en bussen, om¬ 
bouwers voor campers, 
kleine bestellers, diverse 
luxe auto's enz. Donny 
Klassen b.v., in- en ver¬ 
koop, Meerssenerweg 219, 
Maastricht, tel. 043-635222 
of 043-634915. 


GELD 

Lage tarieven. 
Deskundig advies. 
Snelle afhandeling. 


Meestal in 4 uur geregeld! OVERUJOENSRISICO IS 
MEESTAL MEEVERZEKERO 
Andere bedragen en 
looptijden zi|n óók mogelijk 


043 - 636200 * 

Dagelijks van 9 tot 21 uur 


RNA NCIERtN GS KANTOOR 


DUO K) Schamerweg 108 Maastricht 

Bijkantoor 

Hoofdatraat 9, Hoensbroek 
• TH. 045-225000 ■ 


meer dan 25 jaar vertrouwd 
kredietbemiddelaar. 


bobé 


SCHOON 

VEILIG 

ONDER¬ 

HOUDS¬ 

VRIJ 


ELEKTROHEATERS 

_ 


Vraag informatie 
of demonstratie bij De kompakte KHAMSIN is een professio¬ 
neel uitgevoerde elektroheater, direkt 
overal inzetbaar. De heater is thermisch 
beveiligd, heeft een ingebouwde ruimte- 
thermostaat en een veilige uitblaas tem¬ 
peratuur. Daarom bijzonder geschikt 
voor het onbeheerd verwarmen, drogen 
en beveiligen tegen vorstschade, ook in 
afgesloten ruimten!. ev\ei9‘ e 


H.O. Mirandolle 045-422797 
Landgraaf van 08.00-20.00 uur 


Te koop onder garantie en 
service Opel Ascona 4-drs. 
18-i ’86; Opel Ascona 4-drs. 
16S ’83; Opel Ascona 16 die¬ 
sel ’82; Citroën Visa ’86; Fiat 
Ritmo ’83: Mitsubishi Ga¬ 
lant ’81‘ Mitsubishi Sappo- 
ro ’78; Mitsubishi Sapporo 
’79; Ford Granada diesel 
79; Ford Escort XR3i ’84; 
Ford Escort cabriolet ’84; 
Volvo 244 GL LPG 79. In¬ 
ruil, financ., garantie. Auto¬ 
handel P. FRANKEN, Gan- 
zeweide 59, Heerlen. 045- 
216475/727711. 


iif SJAAK V.D. 
BERGH biedt aan: Audi 
200 turbo, alle extra’s ’82; 
VW Polo special ’86; VW 
Polo GT sachuifdak ’83; 
VW Golf 1600 ’82; Opel Ka- 
dett City 79; Opel Kadett 
78. Inruil en financiering 
mogelijk. Pr. Hendriklaan 
32, Brunssum. Tel. 045- 
270270. 


Te koop diverse gebruikte 
ONDERDELEN van recen¬ 
te personenauto’s. Ook mo¬ 
toren. 045-216475/727711. 


Ford GRANADA ’82 5750,-; 
Toyota Carina combi D ’83 
4250,-; Volvo 240 GL ’81 
6750,-; Honda Prelude 79 
3000,-; Fiat 131 1.6 ’81 2500,-; 
Peugeot 504 comb. ’80 
3500,-; Renault 4 GTL ’80 
1500,-; Opel Commodore 
’80 4750,-: Opel Ascona 78 
1250,-. Oirsbekerweg 27, 
Oirsbeek. 04492-3582. 


VW GOLF LX nov. ’83, kl. 
wit, i.z.g.st. ƒ 8000,-. Tel. 
045-420650. 


Nissan MICRA ’84, le ieg., 
kl. met.grijs, 50.000 km, 
a.nw. ƒ8250,-. 04492-3234. 


Honda PRELUDE EX ’83, 
le eig., kl. grijs, stuurbekr. 
55.000 km. ƒ 13.750.-. 04492- 
3234. 


VOLVO 240 GL ’81, LPG, 
kl. grijs, i.z.g.st. ƒ 6750,-. Tel. 
04492-3234. 


Opel CORSA '8A kl. rood, 
i.z.g.st. ƒ8750,-. Tel. 04492- 
3234. 


VOLVO 264 GLE aut. ’80, 
kl. grijs, led,, inter. Bijz. 
mooi ƒ5250,-. 04492-3234. 


Alfa Romeo GIULIETTA 
2.0 *81, kl. ivoor, i.st.v.nw. 
ƒ4250,-. 045-454217. 


VOLVO 240 DL ’83, LPG, 
kl. rood. le eig. ƒ 9750,-. Tel. 
04492-3234. 


MINI Metro ’84 kl. grijs, 
luxe uitv. Als nw. ƒ6500,-. 
Tel. 04490-27578. 


BMW 520-i ’82, kl. grijs, bij 


mooi. 

3234. 


ƒ9250,-. Tel 


grijs, byz. 
el 04492- 


LADA 1200 S ’85, le eig.. kl. 
rood, i.st.v.nw. ƒ 4500,-. 
04492-3234. 


RENAULT 4 GTL ’84, le 
eig., kl. beige, a. nw. ƒ 4750,- 
. 045-421207. 


Gebr. DOMINIKOWSKI 
biedt aan; Opel Kadett 1.2 
LS groenmet., LPG ’85; 
KAdett 1.2 div. extra’s, PG, 
rood ’82; Kadett 1.2 i.z.g .st. 
va. ƒ 3900.-; Manta GTE zil- 
vermet. '81; BMW 316 div. 
extra’s rood ’85; VW Polo 
GT coupé. div. extra’s, rood 
’85; VW Golf CL groenmet. 
’82; Ford Escort 1.3 Ghia, 
5-drs., groenmet., ’82; Hon¬ 
da Quintet rood, 5-drs., 
LPG ’82; Toyota Corolla 
rood ’80; Datsun Cherry 
goudmet. 79. Inr., financ., 
gar. mog. Autobedrijf Gebr. 
Dominikowski, Kantstr. 48, 
Ubach o. Worms-Land- 
graaf. Tel. 045-326016. 


Koopje! Toyota CARINA 
’81, in zeer goede staat. Tel. 
045-214465. 


SEAT-DEALER A.C.H., 
Jeugrubbenweg 20 (bij 
Randweg) te Hoensbroek. 
Tel. 045-222455 biedt met 

f ar. te koop aan: Seat Ibiza 
GL 5-drs ’87; Ibiza 1.2 GL 
del sol ’86; Ibiza 1.2 L ’86; 
Ibiza 1.7 Van Diesel '86; Ibi¬ 
za 1.2 Van ’85: Seat Ronda 
1.2 GL ’85 en '84; Seat Mala¬ 
ga 1.5 SXI '89; Malaga 1.2 L 
58; Seat Ibiza 1.5 GLX 
5-drs. ’88; Subaru 1800 4 
WD ’88; Subaru 1800 GL 
’85; Subaru 1600 ’81 en ’80; 
Subaru Mini ’87; Alfa Sud 
1.5 ’81; Renault R5 ’85 en 
’81; Honda Accord 79; 
Honda Civic ’80; Lada 
2105G ’83 en ’82; Talbot So- 
lara 1.6 GLS en GL ’81 : 
Opel Kadett 1.2 ’84; Opel 
Kadett Stat.car ’81; Opel 
Kadett 77; Opel Corsa 1.2 S 
’84; Fiat Panda 45 ’81; Fiat 
127 78; Sunbeam 1000 79; 
Austin Allegro 78; Seat 133 
Luxe ’80; Subaru 1600 '87; 
Fiat Polski 77. Inr. en fin. 
mog. Donderdags koop¬ 
avond. 


Ford scorpio 2.0 5-bak ’85 
ƒ 22500,-; Ford Siërra 2.0 
Laser ’86 ƒ 17500,-; Ford 
Siërra 2.0 Laser Combi ’85 
ƒ 16500-; Ford Siërra 2.0 
Laser automaat ’85 
ƒ 15500.-: Ford Siërra 2.3 
diesel 5-bak ’86 ƒ 17500,-; 
Ford Siërra 2.0 GL 5-bak 
lpg ’83 ƒ 12500,-; Ford es¬ 
cort 1.1 Laser 5-bak ’85 
ƒ 12750,-; Opel Ascona 1.6 
LS automaat ’85 5-deurs 
ƒ 16500,-; Opel Ascona 1.6 S 
Luxus 5-deurs '83 ƒ 11500,-; 
Opel kadett 1.2 LS div. ace. 
’86 ƒ 15750,-; Opel Corsa 1.3 
LS 3-deurs ’87 ƒ 14750,-; 
Opel Corsa 12 LS ’87 
ƒ 14750,-; Peugeot 505 GL 
5-bak lpg '85 ƒ 15500,-; Re¬ 
nault 25 GTS 5-bak 
ƒ23500,-; Renault 
Broadway 5-deurs 
ƒ 13000,-; Renault 
Broadway 5-deurs 
ƒ 13000,-; Renault 9 
5-bak ’83 ƒ7750,-; Mitsubis¬ 
hi Galant 1.6 GL 5-bak ’86 
ƒ 16500,-; Mazda 626 1.6 ’83 
ƒ 9500,-; Nissan Stanza 1.8 
GL 5-bak ’83 ƒ8500,-; In- 
ruil, financieren en Bovag- 
garantie Autobedrijf en 
APK keuringsstation P. 
VAN DIJK en Zn., Hom- 
pertsweg 33, Landgraaf 
(Kakert-Schaesberg). tel. 
045-311729, alle keuringen 
toegestaan. 


’86 
11 
’86 
11 
’86 
GTS 


KADETT 12 S met APK 
’81, als nieuw Kerkrader- 
weg 166, Heerlen. 


SEAT-dealer A.C.H., Jeu¬ 
grubbenweg 20 (bij Rand¬ 
weg) te Hoensbroek, tel. 
045-222455 biedt te koop 
aan: Subaru 1600 coupe 
(nieuw) met aantrekkelijke 
korting) en VW Camper. 


Te k. VW SCIROCCO GL 
bj. ’81 met APK ƒ 4950,-, tel. 
045-728454. 


Te k. BMW 320 automaat bj. 
11-79 met APK ƒ 3950,- tel. 
045-728454. 


Honda PRELUDE, zeer 
mooi, m. ’81 ƒ 4750,-. apk 
l-’90, Lampisteriestr. 2, 
Hoensbroek, na 14.00 uur. 


Audi 100 cc met schuifd. 
’85; Audi 100 autom. ’83; 
Nissan Cherry 1.3 GL ’86; 
Honda Prelude EX ’85; 
FoRd Siërra 2.0 GL ’83; Mit¬ 
subishi Colt GLX ’87; Ford 
Escort CL 1300 ’87; Passat 
stationcar CL D ’84; Fiat 
Panda ’84; VW Golf 1600 
'83; BMW 316 4 deurs 
autom. ’85; BMW 318i ’85; 
-Peugeot 305 ’82. Autobe¬ 
drijf REUBSAET, Op de 
Vey 47-49 Geleen. Inr. gar. 
fin. tel. 04490-44944. Uw 
adres voor APK keuring. 
Alle auto rep. 


FORD type Escort 1.3 L, 
zeer mooi ’82, met apk. Ha- 
merstr. 37-39 Heerlen. 


AUTO’S hallo opgelet! Wy 
betalen ƒ 300- tot ƒ 20.000,- 
voor uw auto, ook bedrijfs¬ 
wagens. 045-411572. 


Ford SIËRRA 2.0 GL 8-’83, 
orig. 85.000 km., wit, 
ƒ8950,-. 045-211071. 


Sloop-, loop- en SCHADE- 
WAGENS tegen redelijke 
prijs, gratis alnalen, ook ’s 
avonds, tel. 04405-1602. 


Te k. gevr. AUTO’S en be¬ 
drijfsauto’s. Sloop of scha¬ 
de geen bezw. 045-723076, 
b.g.g. 045-727742. 


Ford SCORPIO 2.0 GL '85, 
le eig., kl. wit, get. glas, 
ABS etc., ï.st.v.nw. 
ƒ 18.250,-. 04492-3234. 


VOLVO 340, ’85, m. gas- 
inst., keuring toegest., 
ƒ9350,-. 04490-12138. 


Te k. TOYOTA Corolla 30 
Deluxe, 79, m. LPG + 
APK, zuinig en gaaf, 100% 
in orde, pas grote beurt ge¬ 
had + nieuwe uitlaat, 
ƒ 1850,-. 04451-2375. 


Te k. gevraagd loop-, sloop- 
en SCHADEAUTO’S van 
50 tot 4000 gld. Tel. 04490- 
19679 of 25611. _ 

Te k. GOLF bj. 78 zwart 
APK vr.pr. ƒ850,- tel. 045- 
225919. 


VOLOV 66 GL z.m. + APK 
ƒ 850,- R 5 Alpine opkn. bj. 
79 ƒ 900,- 044 


M.B. 200 D ’80 ƒ5950,-; 
M.B. 280 S 75 ƒ3750,-: 
Audi 5 E 79 ƒ2250,-; VW 
Golf D 77 ƒ 1950,-. Inruil 
mog. 045-211071. Overbroe- 
kerstr. 54, Hoensbroek. 


VW GOLF de Luxe, type 
’80. apk, z. mooi, ƒ 2750,-. 
Tel. 045-454087. 


Te k. VW GOLF C bj. ’86, 
km.st. 45000 wit vr.pr. 
ƒ 17000,-, 04490-12227. 

TOYOTA Celica, bwj.78, 
-gek., ï.pr.st., pr. 
‘ '-412879. 


ƒ 1250,-. 045 


OPSPORING verzocht, wy 
betalen de hoogste prijzen 
voor oude auto. Toyota Ca¬ 
rina - Corolla - Corona - Dat¬ 
sun 120Y - 140Y - Sunny 
Violet - Mazda 323 - 626 - 
Mercedes 4 cil. - Peugeot 
504-505-304 - Renault 18 
R-12. Alle auto’s 4 of 
5-deurs. Tevens Toyota 
Hiace - Datsun Urvan - VW 
en div. andere busjes. 
Locht 85, Kerkrade-W. Tel. 
045-425858 - 325995. 


TOYOTA Corolla 1.3 DX bj. 
'83, 4-drs. stereo, sunrooi, 
apk 2-’90, echt nieuw 
ƒ5750,-. 04406-13137. 


L 


AUTO LANDGRAAF 
biedt aan, kijk en vergelyk: 
Porsche 924, m. div. acc., in 
absolute nieuwstaat, kl. 
rood, ’81, ƒ24.500,-; Audi 
coupé GT m.z.v. acc., 15.000 
km, donkerblauw, nw.st, 
’87, f34.900,-; BMW 732 I, 
m. abs., 5-bak, enz., auto is 
als nieuw, groenmet., ’84, 
ƒ23.900,-; BMW 525 E, m. 
div. acc., kl. wit, als nieuw, 
’85, ƒ21.900,-; BMW 316, m. 
5-bak, 62.000 km, kl. lapis- 
blauw, ’87, ƒ 23.800,-; Fiat 
Panda 1000 CL, 9000 km, kl. 
zilver, ’88, ƒ 13.950,-; Ford 
Scorpio 2.0 CL, 5-bak, 
blauwmet, '86, ƒ 22.800,-; 
Ford Siërra 1.6 coupé, 
3-drs., kl. blauw, 49.000 km, 
’86, ƒ 17.800,-; Ford Siërra 
1.6 L, 5-drs., kl. roodmet., 
zeer mooi, ’84, ƒ 10.950,-; 
Ford Escort 1.6 L, 3-drs., kl. 
blauwmet, '83, ƒ 10.750 -; 
Mazda 323 GLX hatchback, 
nieuwste model, 39.000 km, 
’87, ƒ 17.500,-; Honda Prelu¬ 
de EX automaat 1.8, met 
stuurbekr., goudmet., ’85, 
ƒ21.900,-; Honda Prelude 
EX 1.8 121 Valve, kl. wit, 
’85. ƒ22.950,-; Volvo 240 
GLE autom., m. alle acc., kl. 
blauwmet., '83, ƒ 18.900,-; 
Volvo 340 GL diesel sedan, 
luxe uitv., grijsmet., ’85, 
14.900,-; Opel Corsa 1.2 
S, 3-ars 15.000 km, 
nw.st., eind ’87, ƒ 14.900,-; 
Opel Senator 2.5 E, m. 
5-oak, LPG, CD-uitv., 
blauwmet., ’84, ƒ 19.750,-; 
Opel Senator 3.0 E autom., 
z.v. acc., blauwmet., ’81, 
ƒ 8950,-; Opel Rekord 2.0 S 
GL-uitv., met LPG, kl. wit. 
’83, ƒ11.500,-; VW Golf C 
1.3, kl. roodmet.. km.st. 
32.000 km, ’87, ƒ 19.500.-; 
VW Golf C diesel, kl. wit, 
zeer mooi, ’83, ƒ 7250,-; Alfa 
Giullietta 1.6, m. sportv., 
zeer mooi, kl. rood, ’81, 
ƒ 5750,-; Opel Kadett sta¬ 
tion, groenmet., zeer mooi, 
’80, ƒ 4950,-. Inruilers: Dai¬ 
hatsu Charade XT, 5-drs.. 
kl. wit, ’81, ƒ2500,-; Opel 
Kadett station 1.3, ld. 
groenmet., ’80, ƒ 4950,-; 
Saab 900 GLS sedan, met 
schuifdak, kl. bruinmet., 
'81, ƒ6950,-; Ford Taunus 
2.0 L 6 cyl., met LPG. 
blauw, ’80, f 1950,-; Ford 
Taunus 2.3 Ghia, kl. ziilver, 
'80, ƒ 2750,-; Volvo 244 DL, 
met LPG, kl. groen, ’80. 
ƒ 5750,-; Pontiac Sunbird 
aut., 4 cyl., kl. bruinmet., 
’80, ƒ3750,-; Pontiac Sun¬ 
bird, 6 cyl., aut., kl. groen¬ 
met., 79, ƒ 2750,-; Mitsubis¬ 
hi Gant GL, brummet., 78, 
ƒ950,-; Opel Kadett 1.2 S, 
bruinmet., 78, ƒ 1250,-; 
Opel Kadsett 1.2, kl. groen, 
77, ƒ 950,-; Opel Kadett 
City automaat, oranje, 77, 
ƒ 1250.-; VW Golf automaat 
1.6, kl. rood, 76, ƒ 1250,-; 
VW Golf S 1.6, 4-drs., kl. 

f roen, z.g. cond., 78, 
2250,-. * erkend Bovag-be- 
drijf * eigen werkplaats * fi¬ 
nanciering zonder aanbet. 
mogelyk * alle keuringen 
toegestaan * inruil mogelyk 
* keuze uit 12-3 mnd. garan¬ 
tie * WN keuringsstation * 
arantie boven ƒ 10.000,- * 
om vrijblijvend kijken en 
vergelijken bij Auto Land¬ 
graaf. Het adres voor de be¬ 
tere gebruikte auto. Auto 
Landgraaf, Heerlerbaan 74- 
76, Heerlen, tel. 045- 
424268/424231. 


Autobedrijf JASPER B.V. 
biedt te koop aan, tijdens 
een wervelende occasions- 
show: ± 80 gebruikte 

auto’s, alle merken t alle 
bouwjaren, in haar nieuwe 
verwarmde occasionhal, 
waar u onder het genot van 
een kop koffie uw keuze 
kunt maken. Event. finan¬ 
ciering wordt ter plekke 
voor u geregeld en tijdens 
de januarimaand profiteert 
u van onze speciale voorde¬ 
len en extra hoge inruilprij- 
zen. Alleen by off. Peugeot- 
dealer Jasper B.V., Windra- 
kerberg 29, gem. Sittard, 
tel. 04490-21944; donderdag 
koopavond._ 


Voor schade-, sloop-, loop- 
auto’s en onderdelen moet 
je by STIBA Autosloperij 
Joep Wolters zyn. Sportstr. 
14, Kerkrade-West. Tel. 045- 
411480. 


Spoed. Wy zoeken drin¬ 
gend AUTO’S vanaf bj. ’80. 
Dir. cont. Ook sloop. 045- 
414372. Tev. alle types Mer-, 
cedes. 


TAUNUS 2 L Ghia aut. t. 
’81, lpg, ƒ2350,-. Inr. mog. 
Overbroekerstr. 54, Hoens¬ 
broek. 


AUDI 100 5 cyl. ’80 ƒ 3500,-; 
VW Golf D 79 ƒ 3900,-; Re¬ 
nault 5 GL ’81 ƒ 2950.-: Opel 
Rekord 1900 N 79 ƒ 2500,-; 
Kadett Caravan 78 ƒ 2200,-; 
Datsun Sunny ’80 ƒ2900.-; 
Audi 80 ’81 ƒ4900,-; Honda 
Prelude ’80 ƒ 5500,-' Honda 
Civic ’82 ƒ 3900,-; Mitsubis¬ 
hi Galant ’80 ƒ 2800,-' Sa- 
porro 1600 79 ƒ 1950,-; 

Toyota Celica liftback 78 
ƒ 1900,-; Mazda 323 78 

ƒ 1300,-. Oude Landgraaf 
101 Schaesberg-Landgraaf. 
Tel. 045-311078. 


Gebr. AUTO-ONDERDE- 
LEN van o.a. BMW, Ford, 
Opel, VW, enz. Robby’s 
Auto-onderdelen, Akerstr. 
Nrd. 350. Tel. 045-224123. 


Te k. gevr. loop-, sloop- 
SCHADEAUTO’S. Ik 


i- en 
be¬ 
taal de hoogste prijs in Lim- 
burg. Tel. 


Te k. FIAT 127 typ 1050 bj. 
'80 zeer mooi, APK vr.pr. 
ƒ 1950,-, Zeskant 251 Heer¬ 
len, tel 723689. _ 

Autobedryf HEKA B.V., 
Rimburgerweg 40, Bruns¬ 
sum, vraagt te koop loop-, 
sloop- en schadeauto’s. Tel. 
045-273177. __ _ 

Wy geven het meeste voor 
uw AUTO. U belt, wij ko¬ 
men direct. Tel. 045-422610, 
ook ’s avonds. 


Roadstar vr. looj>sloopj 


SCHADEAUTO’ 


ste pr. + vrijw. ook 
ken. Tel. 045-226346-226^ 


Inkoop AUTO’S. Con«J 
;eld. Joosten, Scharnerwj 
3, Maastricht, tel. 
634978. 


Óf 


Gebr. ONDERDELEN^ 

jonge schadeauto’s, * 
merken. Tevens te k. aJj* 
met schade. Deurne® 
Haefland 20, BrunssuJ 
Tel. 045-254482. _ > 

Te k. gevr. sloop- en SCl^ 
DEAUTO’S, van ƒ l00r p 
ƒ 5000,-. Tel. 04490-43481 


Te k. Opel ASCONA 
Berlina bj. 79, i.z.g.st P"] 
n.o.t.k. 045-227357._ 


Het STRALEN van 
plaatwerk, velgen, ch»r 
e.a. (meubels). Bel voor 
formatie: tel. 045-226000 


Mannen beter voor 
hogere functie in 
verpleging gemotiveerd 


HEERLEN/UTRECHT - Het 
percentage mannen in de verple¬ 
gende beroepen loopt steeds 
meer op, het sterkst bij zieken¬ 
huizen. Mannen dringen boven¬ 
dien meer door in hogere en lei¬ 
dinggevende functies. Dit is te¬ 
gen te gaan door minder mannen 
en meer vrouwen aan te nemen 
op de opleidingen, zo wordt ge¬ 
steld in een onderzoek dat ge¬ 
daan is door dr. M. Ott van de 
vakgroep arbeids- en organisa¬ 
tiepsychologie van de Universi- 
teit van Amsterdam. De meeste 
Limburgse ziekenhuizen onder¬ 
schrijven het eerste, maar niet 
het tweede. 

Dr. Ott wijt de toename van het 
aantal mannen in de verplegende 
beroepen aan het feit dat de laat¬ 
ste j aren steeds meer mannen ge¬ 
kozen hebben voor vrouwenbe¬ 
roepen. 

Ze geeft drie oorzaken aan voor 
het doorstromen van meer man¬ 
nen naar leidinggevende func¬ 
ties. Ten eerste krijgen mannen 
na hun opleiding meer kans om 
op een afdeling in een ziekenhuis 
aan het werk te komen. Een 
tweede oorzaak is volgens haar 
dat artsen mannen serieuzer ne¬ 
men en hen meer verantwoorde¬ 
lijkheid geven. Ten slotte zijn 
volgens dr. Ott ook de patiënten 
enthousiaster over mannen dan 
over vrouwen. 


soneelstekort in de verpleging 
op te lossen, zullen extra vrou¬ 
wen moeten worden geworven 
en meer herintreedsters worden 
aangetrokken,” bepleit dr. Ott. 

Jo Houben, woordvoerder van 
het ziekenhuis ’De Wever’ in 
Heerlen, kan het gedeeltelijk 
eens zijn met deze conclusie. 
„Herintreedsters aannemen zou 


een geweldige oplossing Aj 
voor het personeelstekort ih 
ziekenhuizen.” Dat er ook n 1 ®/ 
vrouwen moeten worden aahr 
nomen, wijzen alle ziekenhui#; 
echter af. Mevrouw J. Klaas# 
„Wij zullen geen vrouwen aa«J^ 
men als de mannelijke sollicit^ 
ten kwalitatief beter blykeh 
zijn.” 


Limburg 


De meeste Limburgse zieken¬ 
huizen zijn het eens met dr. Ott. 
Er zijn de laatste jaren inderdaad 
steeds meer mannen in de ver¬ 
pleegkundige beroepen terecht 
gekomen. Ook ziet men dat 
steeds meer mannen op leiding¬ 
gevende functies terecht komen. 
De oorzaken die dr. Ott hiervoor 
aangeeft, worden echter niet on¬ 
derschreven door de ziekenhui¬ 
zen. „Mannen zijn eerder ge¬ 
neigd om naar hogere functies te 
dingen. Ze werken vaak ook lan¬ 
ger in het vak dan vrouwen. Ten 
slotte zijn mannen ook gemoti¬ 
veerder dan vrouwen om hogere 
functies te gaan bekleden,” aldus 
mevrouw L. Klaasse, woordvoer¬ 
der van het Maaslandziekenhuis 
in Sittard-Geleen. Het is ook pas 
sinds kort dat mannen in de ver¬ 
pleging geaccepteerd worden. 
Vroeger vroeg men zich af of 
mannen die werkten in de ver¬ 
pleegkunde wel echt mannen 
waren.” 

Conclusie 

De conclusie van het onderzoek 
van dr. Ott luidt dat er op de op¬ 
leiding minder mannen moeten 
worden toegelaten, opdat meer 
vrouwen weer de mogelijkheid 
krijgen om in leidinggevende 
functies te komen. „Om het per- 


Tapie in 
parlement 

MARSEILLE - Met een uiterst 
krappe meerderheid hebben de 
Franse socialisten van president 
Fran^ois Mitterrand gisteren bij 
een aanvullende verkiezing in 
Marseille een zetel in het natio¬ 
nale parlement veroverd. De za¬ 
kenman Bernard Tapie, eige¬ 
naar van de voetbalclub Olym- 
pic Marseille, kreeg bij de nieu¬ 
we stemming 50,86 procent van 
de stemmen. 


Zijn tegenkandidaat Guy 
ser (UDF), naar voren gebri^ 
door de neo-gaullistische hf. 
en de liberale UDF, versloeg 1 .\ 

met «g, 
versc^ 


pie in juni vorig jaar 
meer dan 84 stemmen 


Die uitslag werd door de ^ 
raad wegens onregelmatig 
den ongeldig verklaard. 

De partij van Teissier, die 
keer 49,16 procent van de ste 
men behaalde (een verschil 
623 stemmen), kondigde g* s 
avond direct aan dat zij deze 
kiezing zal aanvechten. 


vet' 


’Ruwweg evenwicht niet sterkte NA VO-legtf* 

Oostblok publiceert 
cijfers strijdkrachten 


WARSCHAU - De zeven landen 
van het Warschaupact hebben 
gisteren voor het eerst cijfers ge¬ 
publiceerd over de sterkte van 
hun conventionele strijdkrach¬ 
ten in Europa. „Er bestaat ruw¬ 
weg een evenwicht tussen beide 
militaire blokken”, aldus een 
verklaring van de ministers van 
Defensie die ’s avonds in War¬ 
schau verscheen. 

Volgens de cijfers telt het pact in 
'Europa en aangrenzende zeeën’ 
ruim 3,5 miljoen man troepen en 
stelt het pact het vergelijkende 
cijfer voor de NAVO op 3,660 
miljoen man. 

De 16 landen van de NAVO pu¬ 
bliceerden in november cijfers 
over hun strijdkrachten en mate¬ 
rieel. Dit rapport stelde de man¬ 
kracht van de NAVO in Europa 
op 2,214 miljoen en die van het 
Warschaupact op 3,090 miljoen. 
Het Warschaupact gaf gisteren 
voor zichzelf op 59.470 tanks en 
schatte de NAVO op 30.690 
tanks; gevechtsvliegtuigen 7.876 
(NAVO 7.130); 102 grote schepen 
(NAVO 499). 

Het Warschaupact erkende vorig 
jaar voor het eerst dat er op con¬ 
ventioneel terrein op onderdelen 
een overwicht bestaat ten op¬ 
zichte van de NAVO, maar stelde 


tevens dat op andere onderd e ^ 
sprake is van een overwicht 
de NAVO. 

Waar deze verschillen in de 
van het Warschaupact 
werd gisteren in de verklarn 1 »^ 
gedetailleerder aangegeven ^ 
ooit: „De numerieke kracht . 
de grondtroepen en luchtma ^ 
ten van beide blokken is rin^jt 
gelijk, maar de NAVO ** ^ 
tweemaal zoveel marinep er pf 

neel als het Warschaupact' ( 

NAVO is superieur aan het P^, 
in aantallen tactische geveeg 
vliegtuigen voor aanvallen , 
het front, soortgelijke marit 1 ^ 
vliegtuigen, gevechtshelikop^ 
en anti-tankraketsystemen- 
pact heeft een overwicht op ^ 
gebied van tanks, tactische 
ketlanceerinrichtingen, °( n tf 
scheppingsvliegtuigen, 
rie-gevechtsvoertuigen, g e fgji 

serde personeelsvoertuigen 
artillerie. On zpp hppft de Na j 


artillerie. Op zee heeft de jc 1 
een groot overwicht op het V u 

?n 

oppervlakteschepen met ^ 


in gevechtsvliegtuigen en 
oppervlakteschepen met 
grip van vliegdekschepen en_ 
dere vliegtuigen dragende v « 
tuigen. Het pact heeft daar e ^ 
gen een zeker overwicht m j 
derzeeërs, die zyn uitgerust 
raketten en torpedo’s”. 't Allerbeste 

iendelijke prijs 


Extra magere varkenspoulet 
Nu hele kilo voor 40 Cent voordeel op Chocomel! 
Nutricia chocomel 195 

literf les/literpak I ■ 

Nutricia chocomel Light 

literfles/literpak JJZo I ■ 


85 


Zwan leverkaas 
nu 200 gram 

Groentemix in aspik ^ 98 
150 gram | B 


Lekkere roomschijven uit eigen slagerij. Braadtijd ca. 2x5 minuten. 
Heerlijk bij o.a. rode kool of stamppot. Nu 500 gram^^50 


Hak, groenten in glas: 
groot glas 720 ml. 
Hollandse bruine bonen of 
Hollandse witte bonen 


Kippeborst in aspik 
150 gram 


179 


Zwan: verse 
Gelderse rookworst 

250 gram 


i ? 8 

2f 


DEZE AKTES ZUN ALLÉÉN GELDIG OP MAANDAG 30 EN DINSDAG 31 JANUARI 
EN WOENSDAG 1 FEBRUAR11989 

fan lindeis 


1.20 Voordeel 
op Limburgse vlaai: 
grote abrikozenvlaai 

±1000 gram JSÉ 


Witte puntbroodjes 
stuksprijs 19 cent! 

Alléén verpakt «190 

per 10 stuks I ■ Verse import andijvie 
Nu hele kilo 

Spaanse citroenen 
Nu 6 stuks voor 

Mooie grape-fruits 
Nu 5 voor 

Het grote Jan Linders NieuW 5 
met Carnavalsprijzen valt óez e 
week bij u in de bus! 


If 

*50 

2 ? 
Maandag 30 januari 1989 • Pagina 7 


oostelijke mijnstreek 


Grootscheepse controle in regio Heerlen 

Tk ben Baptist; wij 
drinken geen alcohol ^ Alcoholcontrole in Landgraaf. Foto’s: DRIES LINSSEN 


HEERLEN - „We pakken er van¬ 
nacht 50”, profeteert inspecteur 
Er nest Venema van de Heerlense 
verkeerspolitie. „Zestig”, zegt 
zijn baas Harrie Vodeb resoluut. 
De eerste kan de baas een pint 
kopen. Precies 60 mensen kre¬ 
gen vrijdagavond/nacht een pro- 
ces-verbaal aan hun broek omdat 
zij op de Kerkraadse, Landgraaf- 
se of Heerlense wegen met een of 
meerdere slokken te veel achter 
het stuur zaten. Vrijdagavond 
rukten 22 politieauto’s uit over 
de regio om een van de grootste 
alcoholcontroles ooit in dit ge¬ 
bied te houden. Aanleiding: de 
nie;uwe ademanalyse-appara- 
tuur. 

Hoofdagent Frans Reinaerts en 
Harrie Vodeb zijn deze avond tot 
elkaar veroordeeld. Van elf tot 
een zullen ze in Heerlen-Noord 
vliegende controles houden. „By 
de vorig actie had ik er twee te 
pakken in het eerste uur”, be¬ 
weert Vodeb, als je hem vraagt 
naar het nut van een dergelijk 
vroeg tijdstip. De tapkranen in 
menige kroeg begint immers net 
warm te worden. 

File 

’Ether-discipline’, daar had Ve¬ 
nema voor gewaarschuwd. Met 
zoveel wagens op de weg zou de 
politiefrequentie wel eens op 
Ron Fon Flon met Jaques Pla¬ 
fond kunnen gaan lyken. Maar 
een dergelijk aantal wagens op 
de weg heeft natuurlijk ook zijn 
voordelen. 

Op weg naar Heerlen-Noord 
wor dt via de radio doorgegeven 
dat lieden in een grijze Golf een 
autokraak hebben gepleegd in 
Landgraaf en koers zetten rich¬ 


ting Heerlen. Vodeb herhaalt de 
oproep. Als de auto herkent 
wordt op de Akerstraat in Heer¬ 
len en tal van politiemannen roe¬ 
pen daar even te gaan kijken, jui¬ 
chen Vodeb en Reinaerts. „Dade¬ 
lijk kunnen we Drieberg bellen: 
’op de Akerstraat in Heerlen 
staat een file van politieauto’s’, 
roept Vodeb. 

Op de Amstenraderweg in 
Hoensbroek parkeert Reinaerts 
de auto. Hier en daar nestelt 
iemand zich achter de ruit om de 
film 'Alcohol in het verkeer, dat 
kun je niet maken’ te gaan zien. 

Reinaerts is de eerste die een jon¬ 
geman laat blazen. De knul is er 
blijkbaar niet gerust op. Als de 
meter uitwyst dat hy wel heeft 
gedronken maar niet teveel, 
klaart zijn gezicht op. „Ik heb 
twee pilsjes gedronken”, ver¬ 
klapt hij dapper. 

Vodeb houdt de bestuurder van 
een DAF aan. Zodra de automo¬ 
bilist hoort dat het hier een alco¬ 
holcontrole betreft, buldert zijn 
lach over de straat. „Maar me¬ 
neer, ik ben Baptist. Wij drinken 
geen alcohol. Hoewel je er tegen¬ 
woordig natuurlijk ook van die 
lichtzinnigen by hebt.” 


Bang 


De Baptist staat te trappelen om 
te blazen. Inderdaad, geen drup¬ 
pel. De stickers en de badge die 
hij van Vodeb krijgt belooft hij 
aan zijn vrouw te geven. „Want 
die is bang voor de politie.” 

Ook op de kruising Nieuw- 
straat/Slakkenstraat slaakt een 
jongeman een zucht van verlich¬ 
ting. Met twee flessen bier in 
minder dan geen tijd blykt hij 
nog steeds niet strafbaar. Vodeb 
spreekt dialect als hij de stickers 
uitdeelt. 

Aan de andere kant van de weg 
heeft Reinaerts veel werk met 
een mevrouw die geen autopa¬ 
pieren by zich heeft en boven¬ 
dien op een kale achterband 
rijdt. Nerveus wijst ze op de por¬ 
tofoon van de politieman: „Kunt 
u daarmee myn man even bel- - 
len”. Reinaerts ziet het ’geval’ 
niet door de vingers. „Een be¬ 
kende van ons.” Voor de eerste maal in gebruik: het ademanalyse-apparaat in Kerkrade. 


Men besluit richting centrum te 
rijden. Het wordt namelijk tijd 
dat ze iemand naar de ademana- 
lyse-apparatuur kunnen bren¬ 
gen. Net opgetrokken wordt de 
rode politieauto binnen de be¬ 
bouwde kom ingehaald door een 
Opel die, eenmaal langs, midden 
op de weg blijft rijden. Als Vo¬ 
deb met een rode lamp uit het 
raam hangt en Reinaerts met 
plankgas langszij probeert te ko¬ 
men slingert de Opel behoorlijk. 

Kwestie van al rijdende de veilig¬ 
heidsgordel omdoen. Een bocht 
verder staat de Opel stil. De be¬ 
stuurder heeft niet gedronken en 
zijn papieren zijn in orde. „Ik kon 
zweren dat het de eerste was”, 
zegt Vodeb terwijl hij in de wa¬ 
gen springt. 

Fonzie 

Terwijl de papierloze bestuurder 


van een Golf op de bon geslin¬ 
gerd wordt op de Groene Boord 
klinkt een doffe knal bij de krui¬ 
sing met de Boerhaavestraat. 
„De vluchtheuvel”, vermoedt 
Vodeb. Onjuist. Twee giechelen¬ 
de meisjes lachen zich rot om een 
klapband. En zoals dat gieche¬ 
lende meisjes betaamt liggen 
beiden helemaal in een deuk als 
Vodeb vraagt naar papieren en 
krik. Reinaerts, inmiddels een 
bon armer, verwisselt vakkundig 
het wiel. „Mijn eerste keer”, fluis¬ 
tert hij als de dames aanstalten 
maken om weg te rijden. Hoe¬ 
wel, een van de koplampen doet 
het opeens niet meer. Meisje 
stapt uit, spreekt geen woord, 
slaat met haar vuist op de motor¬ 
kap gelijk Fonzie, en rijdt met 
twee brandende lichten weg. 

Op de vraag waarom de Golf-be- 
stuurder wel, en de meisjes geen 
bon krijgen, laat hij weten dat 
het de bekende druppel was. 


Blijkbaar wordt de emmer leeg¬ 
gegooid als de druppel langs de 
rand is gelopen. 

„Natuurlijk houden we liever 
een aantal mensen aan, ik rijd 
niet voor joker rond”, meent Vo¬ 
deb. „Maar als we niemand aan¬ 
houden is het ook goed want dam 
zijn we daar waar we zijn willen.” 

We rijden richting bureau zonder 
dat er een bon op grond van arti¬ 
kel 26 is uitegeschreven. Daarin 
wordt bepaald datje niet mag rij¬ 
den als je gedronken hebt. 

„Een mooie ’26-er’”, zegt Rei¬ 
naerts, „dat is als je de deur van 
de auto openmaakt, en de be¬ 
stuurder zo naar buiten dondert. 
Maar dat gebeurt niet zo vaak”, 
zegt hij. Met een vleugje spijt in 
zijn stem. 

emile hollman 


Commissaris Van Berge Henegouwen in toespraak: Politiek moet meer g eld 
uittrekken voor politie * • Vertegenwoordigers van de Hartstichting delen bloemen 
uit in het Brunssumse ziekenhuis. Foto: DRIES LINSSEN 


Ontwerpen geprezen 


Namens /lartstichling 

Bloemen voor 
hartpatiënten 

RRunssum - De hart- en vaat- 

Patiënten van het St.-Gregorius- 
Ziekenhuis in Brunssum kregen 
zaterdagmiddag een bloemetje 
Ongeboden. 

Bonclvliegende 
stoelen bij 
MacDonalds 


Een aardige geste van de Neder¬ 
landse Hartstichting ter gele¬ 
genheid van het 25-jarig be- 
staansfeest van die stichting. In 
totaal werden er 12 patiënten 
verrast, zes mobiele, drie op de 
hartbewaking en drie thuis, die 
pas ontslagen waren. 

De attentie, dat laat zich raden, 
viel zeer in de smaak van de pa¬ 
tiënten. Ook het Heerlense De 
Weverziekenhuis kregen hart¬ 
en vaatpatiënten bloemen aan¬ 
geboden. 


verlaten sloegen zij iemand van het 
personeel en spoten traangas in het 
gezicht van de bedrijfsleider. 

De toegangsdeur trapten zij aan 
diggelen. Toen de politie arriveer¬ 
de hadden de knapen zich al uit de 
voeten gemaakt. 


— Een ze 
avoL he ? ft zater dag ror 
in Ma cDonald 

o ner ,f; h ler \ 0p stelten g ( 
s ‘ ni f heid met het bec 
.£?»* vlogen stoelen , 
n door de zaak. 


T 

° en hen verzocht 


wen 


Terecht 

LANDGRAAF - Ongeveer driehon¬ 
derd mensen zijn zaterdagmorgen 
in het politiebureau in Landgraaf 
geweest om te kijken of hun gesto¬ 
len fiets daar stond. Vijf mensen 
vonden hun tweewieler terug. 


Vierde plaats 
voor Klimmense 

ROGGE.L — De jeugdige ontwerp¬ 
ster Veronique Willems uit Klim¬ 
men h€;eft dit weekeinde een vierde 
plaats behaald op de tweede zelf- 
maak-nnodeshow van de Jongeren¬ 
werkgroep Roggel. 

De eerste prys ging naar Anita 
Hanssen (23) uit Kessel-Eik. 

Zes Limburgse ontwerpsters in de 
leeftyd van 16 tot 35 jaar toonden in 
een vol SJOR-gebouw een geva¬ 
rieerde greep’ uit een zelf ontworpen 
en zelfge maakte creaties. 

De ontwerpen van de winnares lie¬ 
pen uiteen van klassiek en chique 
tot sportief. „Draagbare en geva¬ 
rieerde kleding voor een jonge doel¬ 
groep”, luidde de toelichting van de 
jury. 

De jury s;prak van een moeilyke be¬ 
slissing. „Wij hadden zoveel vak- 
manssch.ap en inzet van de deel¬ 
neemsters niet verwacht. Het ni¬ 
veau wan erg hoog”, aldus jurylid 
Corry Hermans die werkzaam is als 
inkoopster van een kledingzaak uit 
Roggel. De jury bestond verder uit 
de Rogge :lse beeldend kunstenares 
Thea Houben en kledingmaakster 
Til van d e Bogaart. 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - „Het kalf staat 
aan de rand van de put.” Zo 
schetste politiecommissaris 
A. van Berge Henegouwen 
vrijdagavond de situatie 
van de gemeentepolitie 
Heerlen. De commissaris 
ging in een speech bij het 
afscheid van adjudant 
Thijssen in op de toekomst 
van zijn korps. Hij ziet met 
name voor de gemeentelij¬ 
ke politiek een taak liggen 
om de politie -vooral finan¬ 
cieel- de helpende hand toe 
te reiken. 

„Binnenkort worden de verkie¬ 
zingsprogramma’s weer geschre¬ 
ven. De zware criminaliteit, zo zal te 
lezen zijn, moet worden bestreden, 
alcoholgebruik door verkeersdeel¬ 
nemers moet omlaag, drugsgebruik 
moet aangepakt worden, de prosti¬ 
tutie rond de Hoppenhof moet wor¬ 
den uitgeroeid, drugscafés moeten 
gesloten worden. En dat alles mag 
niet meer kosten dan de rijksover¬ 
heid beschikbaar stelt. Maar met 
dat bedrag komen we er niet”, waar¬ 
schuwde Van Berge Henegouwen. 

Hy deed dan ook een beroep op de 
Heerlense politieke party en om 
geen schone beloften neer te schrij¬ 
ven in de verkiezingsprogramma’s. 
„De politiek moet reeël zijn.” 

Sinds jaar en dag vraagt de Heerlen¬ 
se politie om versterking. Het mi¬ 
nisterie stelde een onderzoek in en 
kwam tot de conclusie dat het rede¬ 
lijk zou zijn als Heerlen een uitbrei¬ 
ding zou krijgen van 50 politiemen¬ 
sen. Maar als vast wordt gehouden 
aan het budgetair neutraliteitsprin- 
cipe betekent een en ander dat 
Heerlen in 1990 tien man moet inle¬ 
veren. 

„Is er iemand onder u die dat nog 
begrijpt?”, vroeg de commissaris 
vrijdagavond. 

„Omdat de plaatselyke politiek te¬ 
veel verlangt van de Heerlense poli¬ 
tie dreigt het korps te verdrinken in 
de poel van werkaanbod. De poli¬ 
tiek moet daarom goede keuzes ma¬ 
ken. En als de politiek geen keuzes 
maakt voor ons, dan moeten wij die 
voor de politiek maken”, zei de 
commissaris. 

Van Berge Henegouwen stelde ook 
dat er snel duidelijkheid moet ko¬ 
men omtrent het politiebudget voor 
de komende jaren. Er zal in ieder ge¬ 
val een structureel tekort van ten¬ 
minste zes ton opgelost moeten 
worden. • De in beslag genomen partij hasj en marihuana. 

Foto: WIM KUSTERS 

Aan Dr Poelsslraat Heerlen 

Hasjwinkel opgedoekt 

HEERLEN — De Heerlense politie heeft afgelopen zatermiddag aan 
de Dr Poelsstraat in Heerlen een ’hasj winkel’ opgedoekt. Enkele ki¬ 
lo’s hasj en marihuana met een straatwaarde van tienduizend gulden 
werden in beslag genomen. Ook vond de politie een groot aantal wa¬ 
terpijpen en weegschalen. De eigenaar kweekte in de tuin zijn eigen 
Canabisplanten. Hy werd gearresteerd. 


Binnenbrand Parallelweg 


HEERLEN - In een leegstaand 
pand aan de Parallelweg in Heerlen 
heeft de brandweer dit weekeinde 
een binnenbrand moeten blussen. 
In het huis, waar veel verslaafden 


zich ophouden, hadden enkele ma¬ 
trassen en dekens vlam gevat. 

Het verkeer in de buurt ondervond 
veel hinder van rookoverlast. Ver- 


i i • • i 
Carnavalsfeest 
loopt uit de hand 

HEERLEN - Bij een vechtpartij na 
een carnavalsfeest in het parochie¬ 
huis aan de Heerlense Mesdagstraat 
heeft zaterdagavond een Heerlense 
politieman een gebroken neus op¬ 
gelopen. De band van een politiewa¬ 
gen werd lek gestoken. 

De Heerlense politie kwam voor de 
tweede keer bij het parochiehuis 
toen de vechtpartij pas echt begon. 
Dronken carnavalisten waren met 
elkaar op de vuist gegaan. De politie 
probeerde tussen beide te komen 
waarbij de agent een gebroken neus 
opliep. 

Uiteindelijk moest de wapenstok 
worden gebruikt om de gemoede¬ 
ren te kalmeren. Buiten het paro¬ 
chiehuis bleef het een tijd lang on¬ 
rustig en ontstonden er weer enkele 
vechtpartijtjes. Er werden vier men¬ 
sen aangehouden. 


Meer dan vijftig politiemensen op straat 

Alcoholcontrole 


grootste 

Van onze verslaggever 

HEERLEN - Aan de alcoholactie 
van de gemeentepolitie in Heerlen, 
Kerkrade en Landgraaf hebben vrij¬ 
dagnacht 62 politiemensen en mare¬ 
chaussees, verdeeld over 22 auto’s 
deelgenomen. Het merendeel van 
de zestig bonnen werd tussen drie 
uur en zes uur ’s nachts uitgeschre¬ 
ven. Het was voor het eerst dat de 
politiekorpsen een gezamenlijke al¬ 
coholactie hielden. Ook voor het 
eerst beschikte de politie over de 
ademanalyse-apparatuur, waarmee 
de bloedproef zo goed als tot het 
verleden behoort. Naar schatting 
500 mensen moesten vrijdagnacht 
blazen. De politie heeft dit optreden 
onder andere gefinancierd uit de ac¬ 
tie -25 procent. 

De meeste verbalen werden uitge- 


in regio 

schreven in de gemeente Heerlen: 
38 in totaal. Bij de vorige actie wer¬ 
den in deze gemeente twee verbalen 
minder uigeschreven. Ondanks het 
behoorlijk aantal bekeuringen spre¬ 
ken de politiekorpsen van een suc¬ 
ces omdat de nieuwe apparatuur 
naar behoren bleek te werken. 

Wanneer op straat blijkt dat iemand 
teveel heeft gedronken wordt hij of 
zij vervoerd naar het politiebureau 
om de adem te laten analyseren. 
Vanaf 1974 moesten die mensen een 
bloedproef ondergaan. De adem 
analyserende apparatuur geeft niet 
alleen sneller uitsluitsel voor wat 
betreft de alcoholconsumptie, ook 
hoeft geen beroep meer gedaan te 
worden op de arts. Alhoewel men¬ 
sen die niet kunnen bladen alsnog 
bloed moeten laten prikken. 


Voortaan spreekt de politie dan ook 
niet meer van 0,5 promile, maar van 
220 microgram (de grens) alcohol 
per liter uitgeademde lucht. Tussen 
de aanhouding op straat en het bla¬ 
zen op het bureau moet twintig mi¬ 
nuten zitten. Niet ieder korpslid 
mag het uiterst gevoelige apparaat 
trouwens bedienen. Alleen degenen 
die een cursus hebben gevolgd mo¬ 
gen het apparaat bedienen. 

Discotheek 

Na drie uur ’s nachts werden de 
meeste bonnen uitgeschreven. Alle 
uitvalswegen naar de drie nachtelij¬ 
ke discotheken, de Peppermill en 
de Diligence in Heerlen en de Tiro- 
ler Gasthof in Eygelshoven waren 
na die tijd afgesloten. Zodat bijna 
geen enkele discobezoeker per auto 
door de mazen van het politienet 
kon glippen. 

In Landgraaf werden 7 mensen be¬ 
keurd, in Kerkrade 15. De Konink¬ 
lijke Marechaussee slingerde 7 mili¬ 
tairen op de bon. Sailant detail: de 
eerste de beste was een kolonel. 
Een ademanalyse-apparaat kost 
overigens 17.000 gulden. Kerkrade 
en Landgraaf zijn eigenaar van zo’n 
apparaat, Heerlen heeft er een ge¬ 
least. 

Limburgs Dagblad 


Maandag 30 januari 1989 # Pagina 8 


Aangeb. betrekkingen 


Nederlands bouwbedrijf 
vraagt voor Dld. omg. M. 
Gladbach-Kóln BET.- 

TIMM. en mets. Ook col. 
Ned verz. Tel. 045-229529 ofj 
229548. 


KLEURENTELEVISIES 
Philips, Blaupunkt. ITT, 
vanaf ƒ 95.-. Radio tv Frank 
B.V., Bokstr. 33. Heerler- 
heide. Tel. 045-213432. 


Gebruikte KLEURENTE¬ 
LEVISIES te koop vanaf 
ƒ 100,-; nieuwe kleurentele¬ 
visies vanaf ƒ398,-. R.T.V. 
Van Voorst, Ganzeweide 


CENTRALISTE TELEFO¬ 
NISTE gevraagd voor dag 
en nachtdienst. Heerenweg 48, Heerlerheide. Tel. 04a 
267. Heerlen. 213879. 


Te k. SRV WAGEN, afm. 9 
x 2.20 br.m, Spijkstal met 
opel Moter, dubb. assig 
kleine wieltjes, geh. in or- 
gin.st. met koeling en rek¬ 
ken, ook geschikt v. rijden¬ 
de videotheek of camper 
APK gek. tot 1990, ƒ6500,-. 
045-323178. 


W.J. Zegel BV vraagt voor het verrichten van div. werk¬ 
zaamheden in pakhuis en op de markt, handige en zelf 
st. MEDEWERKERS, die met bang zijn om aan te pak 
ken. De werkzaamheden zijn afwisselend, kandidaten 
kunnen schriftelijk of telefonisch solliciteren bij W.J. Ze 
gel BV, Haring- en Zeevisgroothandel, Langheckweg 
20, Kerkrade-W., Industrieterrein Dentgenbach, tel. 
045-460140. 


Gevr. ervaren BROOD 
en/of BANKETBAKKER 
lft. 21-30 jr.. zonder diplo 
ma's unnodig te sollicite¬ 
ren. Gaarne schriftelijk of 
tel. afspraak, tel. 045- 
316197 Bakker Verbeek, 
Hoofdstraat 53. Landgraaf. 


Gevr feelance AQUISI- 
TEURS m. v voor adver 
tenbtieverkoop. Hoge pro 
visie, tel. 04454-1209. 


Mode Prom. Nederl. vraagt 
voor haar modellen-agent 
dames en heren t.b.v. MO 
DEFOTOGRAFIE lft. 16-30 
jr. Br. met foto en tel.nr. on¬ 
der nr. HK 667 Limburgs 
Dagblad. Postbus 3100, 
6401 DP Heerlen. 


Gevr. supei 
de, VULPLOEGMEDE- 
WERKERS(STERS) va. 18 
jr. voor winkel te vullen, 1 a 
2 avonden p. week. Br.o.nr. 
KE 075 LD, Markt 42. 6461 
ED Kerkrade. 


VERKOPER gevraagd 
voor herenmodezaak te Ge- 
leen. Zonder ervaring en 
vakdiploma's onnodig te 
reflecteren Sollicitaties 

schriftelijk, met pasfoto, 
onder nr. GE 820 LD, Markt 
3, 6161 GE Geleen. 


Groe 


Urroep 
TERS vr 


WINTERSPOR- 
/rgt. voor hun win¬ 
tersportvakantie van 5 t m 
10 febr. skiler(aren)aressen 
voor het geven van een ski- 
cursus. Voor ml. van ma. 
tm vr. tuss. 18.00 en 18.30 
uur en op za. van 10 tot 12 
uur: 04492-1376. 


Meubelhuis Kleba zoekt 
voor vaste dienst met gr. rij¬ 
bewijs en enige meubeler- 
varing net PERSOON, 
meubelhuis Kleba, Aker¬ 
straat 230, Hoensbroek, tel. 
045-212854. 


Nieuw pnvéhuis, super de 
luxe ingencht, uniek in: 
Limburg, zoekt nog enige: 
leuke MEISJES. Internj 
mogelijk, goede verdien 
sten en een leuke werk- 
sfeer. Tel. 043-229680. 


KANTELDEUREN. rol¬ 
deuren. sectiedeuren met 
of zonder afstandbediening 
in 23 maten direkt lever¬ 
baar. Afstandbediening, 
computergestuurd, ge¬ 
schikt voor alle soorten ga¬ 
ragedeuren compl. met 
zender voor in uw auto. Fa. 
Straten, Eijkskensweg 18. 
Geulle. Tel. 043-641044 


Goede KLEUREN-TV'S 
met garantie. Philips groot¬ 
beeld va. ƒ 145.- Zeer grote 
sort. tv's. Occasioncentrum 
Geel. Grasbroekerweg 25, 
Heerlen. Tel. 043-724760. 

BANKSTEL eiken ƒ250,-; 
moderne kast ƒ475,-; eet- 
hoek ƒ 325,-; slpkamer 
ƒ 275,-. Kouvenderstr. 208, 
Hoensbroek. 


IJSKAST ƒ 95,-; gasplaat 
ƒ 95,-; diepvries ƒ195,-; 
gashaard ƒ 100,-; was- 
autom. ƒ 190.-. Antieke eet- 
hoek eiken, 6 stoel, ƒ 550,-. 
045-725595. 


Parketteur 

zoekt werk. Ik leg alle soor¬ 
ten parketvloer en tegen 
concurrerende prijzen. 
Ook opknappen van be¬ 
staande vloeren. Houkes 
Parket, Voerendaal, tel. 
045-750305; Sittard, tel. 
04490-25157. 


Te k. prima WASMACHI- 
NE-combinatie Zanker of 
AEG met garantie. Tel. 045- 
314914. 


Open HAARDHOUT ƒ30,- 
p. m3 gratis bezorgd, 04459- 
1675. 


Totale OPHEFFINGSUIT¬ 
VERKOOP schoenen en 
laarzen, zomer en winter en 
kinder, 3 paar voor ƒ 100,-. 
Damken 50, Geleen, tel. 
04490-42264/52845. 


Te k. zeer 
BANKSTEL 
ski's, t.e.a.b. 
38119. 


mooi eiken 
en 2 paar 
Tel. 04490- 


Te k. VERSTERKER, 
2x110 watt, met veel aan¬ 
sluitmogelijkheden, 1 jr. 
oud, merk TEAO, vr.pr. 
ƒ 1300,-. Tel. 045-326391, 
tussen 18.00 en 19.00 uur. 


Carnavalsmuziekinstru- 
menten o.a. trommels, bek¬ 
kens, toeters, tambourines, 
fluiten enz. vanaf ƒ 3,-. Mu¬ 
ziekhuis LYANA, Maurits- 
weg 48. Stem, tel. 04490- 
33227. (donderdag koop- 
_ avond tot 21.00 uur). 

Design kantoormeubelen 

Uit faillissement van Millman Products kochten wij de 
gehele meubelvoorraad met top-design meubelen 
waaronder de befaamde 

Laguna Collection 

ontworpen door 

Jan des Bouvrie 

zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus, 
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels, 
stoelen etc. Emly Handelsond., Handelsstr 34B, Sittard. 
Tel. 04490-23738 of 04498-54510. Ook verkoop aan 
particulieren. 


„DE JACHTHUT”, Haan- 
rade-K'rade, Grensstr. 23. 
Gabi, Regina, Karin, Heike, 
Maria en Matina. Ma.-zo. v. 
20-4 uur. 045-463943. 


Pussy Cat 
06- 

320 . 320.09 

Hou je van verrassingen? 
Bel Gina. 50 ct. p. min. 


Tieners 

Nieuw - 06 - Nieuw 

320.320.10 

Bel voor gratis 
tienerposterkalender 1989, 
aansteker en stickers 
Nieuw - 06 - Nieuw 

320.323.10 

10 meisjes, 100 verh. p.d. 
Viditel p. 34010, 50 c. p.m. 


Club RUSTICA v.d. 
Weyerstr. 9, Kerkrade- 
West, tel. 045-412762. 


CONTACTBURO Lim¬ 
burg. Bemidd. privéadr., 
trio’s en p.ruil. Kamerverh. 
Maaspaviljoen a d. Maas, 
brug Roosteren-Maaseik. 
Ook dames aanw. 04499- 
3003. 


Schrijfmachines 

IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko- 
gelkopmachines met correctie vanaf ƒ 295,- excl. BTW. 
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510. 


MEISJE gevr. voor privé en 
escort. Tel. 045-420042. 


Gevr. betrekkingen 


NEW LOOK B.V., Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154- 
312709. 


Brandkasten 

Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende 
kluizen vanaf ƒ298,-. Emly H.O. Handelsstraat 34B, 
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510. 


STUCADOOR kan 
werk aannemen. Tel. 
462428. Na 18.00 uur. 


nog 

04m 


OPRITTEN, erfverh etc. 
vlgs. nwe stabilisatiemeth. 
Kallen Stabilisaties. Kerk¬ 
rade. Tel. 045-457415. 


Dakdekkersbednjf M. Haas 
is en blijft het vertrouwde 
adres voor al uw DAK¬ 
WERKZAAMHEDEN. Tel. 
045-451862 


TV VTDEO-REPARATIE 
Gorgens. Tel. 045-314122 


TRAP BEKLEDEN, rails 
hangen, gordijnen maken. 
Voordeelpnjzen en vak¬ 
manschap Gratis prijsop¬ 
gave. Scnillings Interieur, 
Sunplem 39. Nieuwenha- 
gen. Tel. 045-312613. 


Kantoormeubelen 

Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en 
gebruikt. Aileen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van 
Blerk etc., met meer dan 50% korting. Emly Handelson¬ 
derneming. Handelsstraat 34B, Sittard. Tel. 04490 
23738, b.g.g. 04498-54510. 


JJ 


Piccolo’s.. 


zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets 
te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz. 


Waar.. 


HANS LIPS voor timmer- 
dak en zinkwerk met ga¬ 
rantie. Vr. vrijbl. ad vies of¬ 
ferte. Bel 045-453818. 


kunt u deze advertenties opgeven? Bij alle kantoren van 
het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen: 

Heerlen 

Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80 A 

Heerlen 

Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22 

Sittard 

Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23 

Vaals 

VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47 


06-sex 

50 ct. p. min. 

Relax-Line 

Betty *•* Gratis foto’s 

06-320.320.06 
★★★★★★★★★★★★★ 
Zevende hemel 

Gratis surprisepakket 

06-320.320.07 
★★★★★★★★*★★★★ 
Sex Non Stop 

Amanda vertelt 
200 verhalen per dag 

06-320.320.08 

★★★★★★★★★★★★★ 

!!! Live !!! 

Sex Relaxbox 

Superheet 
Strikt volwassenen 

06 

320.324.06 


Sexlijn 14 
Debbie 14? 
06- 

320 . 320.14 

50 ct. p. min. 


Provinciebox 

Waarom verre afstanden 
als het ook zo kan! Iedere 
provincie z’n eigen 
nummer. Alle nummers 
beginnen met 

06- 

320.330 

Groningen.23 

Friesland.24 

Drenthe.25 

Overrijsel .26 

Gelderland .27 

Utrecht .28 

Noord-Holland.29 

Zuid-Holland .83 

Brabant.84 

Limburg.86 

Het is wel de bedoeling dat 
je je eigen provincienum- 
mer belt. We kunnen uiter¬ 
aard niet verbieden dat je 
op ’visite’ gaat bij een an¬ 
dere provincie. 

0,50 p.m. Viditel pag. 611 

Sex Royal 

06-nr voor 50 cent p.m. 

320.320.24 


Escortservice tel. 04490 - 
23730 . Ma. t/m zat. v. 
20.00-5.00 uur. 


PRIVÉ 10.00 t/m 17.00 
uur. 09-3211766083. 


CLUB ELLE met Terèse, 
Mercedes, Tanja, Regina, 
Claudia 043-218884. Te- 
vens leuke meisjes gevr. 


Nieuw privé 
045-321038 


Diana escortservice 

045-215113 

_ 320905 - 21314 ? 


Glibberen en glijden doe je 
bij „DE GLIBBERBOX” • 

06-320.325.36 - 50 c.p.m 
Niet voor gewone praatjes, 
maar voor geheime sex-af- 
spraken. _ 

Heb je al kennisgemaakt 
met „DE KLODDERBOX” 

'n echte perverse sexbox! 
Erg smerig! Heel grof! Alles 
mag. 06-320.325.14 - 50 
c.p.m. 


Wil je vreemd gaan? Wil je 
met iemand afspreken? 
Gaat ’t jou alleen om sex? 
Bel „DE JEUKBOX” 06- 
320.325.16 - 50 c.p.m._ i 


.. ik ben bl 
26 jaar. 
heb groene 
en ik ben., 
vrij behaai Mirjam 

van de 
TUK 

met super hete 
sexverhalen 
06- 

320.323.6 3 

(50 c.p.m.) 


Privé bij JOLANDA met 6 
sexy meisjes vanaf ƒ 75,-; 
04492-3198V» Ass. gevr. 


Verkrachting zonder toe¬ 
stemming is natuurlijk ta¬ 
boe! 06-320.325.12 - 50 
c.p.m. ’T NYMPHO- 
MAANTJE. Niet elke harde 
aanpak is verkrachting!. 


NIEUW, NIEUW, NIEUW! 

Supersexy. Alles mag! 06- 
320.321.59 (50 c.p.m.). 


Nieuw NOENDA + assis¬ 
tentes, ook SM -f slavin. 
Ass. gevr. 04492-5605. 


4 leuke MEISJES bij (Kat- 
ja) 11-24 uur, ook week¬ 
ends. Tel. 045-423608 
vanaf ƒ 50,-. 


Oooohh! 

06-320.320.66 

Mmh sex._50 ct. p.m. 


..CONTACTENBUREAU.. 

L’Amour, privé-adresbe- 
midcleling Heerlen. 045- 
225237. 


ZAKENMENSEN kiezen 
bij Buro Venus voor privé- 
adressen. Zowel regio als 
landelijk. Inschr. v. gast¬ 
vrouwen welkom. Inl.: 
Brunssum. 045-257191. 


06-320.330.07. Non-stop 
EROTISCHE verhalen. 
ƒ 0,50 per minuut._ 


Non-stop SEXVERHALEN 

Retinafoon 06-32032103, 
50 ct. per min. 


Club PARIS. Ma. Lm vr. 
va. 14.00 uur. Provinciale- 
weg 31 A Noord, Oirsbeek. 
Tel. 04492-1873. 


Vuur VAKBEKWAME be¬ 
hang- en schilderwerk- 
zaamheden: tel. 045-210020 


DAKDEKKERSBEDRIJF 
De Nok, voor al uw dak¬ 
werkzaamheden, met de 
langste schriftelijke garan¬ 
tie. Bel voor vrijblijvende 
offerte. Tel 045-2244 d9. 


Voor al uw nieuwbouw en 
VERBOUWINGEN: bouw¬ 
bedrijf Baburek, tel. 04o- 
216969 


Opritten en terrassen in 
KLINKERS of sierbestra¬ 
ting. tuinaanleg. Vrijbl. 
pnjsopvraag. 045-32öo74. 


Aspirant RIJINSTRUC- 
TEUR zoekt stageadres. 
Br.ono. KE 086 LD, 
Geerstr 5. 6411 NM Heer¬ 
len 


Zonnehemels-Van Uden 

Grootste sortering zonnehemels nu tegen extra lage 
prijzen incl. 1 jr. gar, Zonnehemel 1.80 mtr. lampen nu 
ƒ 498,- met verrijdbaar statief. Dealer van Wolft, Sunfit, 
Riko en Philips. Van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek, 
045-212655/214793. 


Autotelefoon 

PTT Car-Vox 

vanaf ƒ 99,- per mnd. excl. 

Autotronic B.V. - Oirsbeek 

04492-3888 


Te koop aangeboden 


KEUKENS, keukenappa- 
ratuur. Laag in prijs, met 
garantie RJ Handelson¬ 
derneming, Stationstraat 
294, Nuth. Tel. 045-242602. 


COMMUNIEJURKEN te 
koop. collectie 1989. nieuw, 
ook Sissymodel met 
kroontje, hoedje, tasje en 
paraplu's. Voor informatie 
tel. 045-272516. 


Te k. DRESSOIRKAST 
teakhout ƒ 50.-; 2-pits gas¬ 
stel ƒ 25,-; bontjas a.nw. mt. 
42 ƒ 75,-; nwe laarzen mt. 39 
ƒ 25,-; 2 deuren met glas 
ƒ 25,-. 045-216771. 


Contacten/clubs 


De NATIONALE Life Lijn, 
tel. 013-321395 7 dagen 
per week geopend._ 


Escort-service all-in 045 - 
326191 ma. Lm vrijd. 14.00 
tot 04.00 u. Alle mog. 
aanw. 


Bij privéhuis YVONNE zijn 
8 lieve sexy meisjes die u 
ontv. in lingerie. 7 dg. 
geop. v. 11-24 u. Pr. va. 
ƒ 75,-. 045-425100. Nu 

weer 2 nwe. klasse meisjes 
aanw. 


Ze dwingt je aan 
haar voeten! 

SM-Maniac 

06-320.330.60 

Soms is ze streng, soms 
vernederend. Maar 
schokkend is ze altijd! 
Luister zelf! 50 ct./m. 


Jonge VROUW I. benen, 
volslank, ook v. privé, 
04406-41916 v. 12 tot 20 u. 


Vrouwen spreken af in „DE 
BEUKBOX” voor geheime 
sexcontacten! 06- 

320.325.13, 50 c.p.m. Je 
hoeft thuis toch niks te ver¬ 
tellen. 


Madame Butterfly vr. nog 
meer BARMEISJES voor 
haar champagnebar. Hom¬ 
men 24, Vaesrade, kruis¬ 
punt Schinnen, open vanaf 
14.00 uur. 


PRIVÉ Nathalie, Anita van¬ 
af 12.00 Lm 20.00 u. Tel. 
045-723029. 


Bel nulzes 

pour toi 

320.320.05 

lesbi 28 

320.320.28 

heat line 

320.322.30 

standje 68 

320.320.68 

real live sex 

320.324.05 

iiiheetjjj 

320.325.02 

macaber 

320.325.03 

50 ct. p/m, pb. 157 Z’voort 


Neem ’ns een jongen of 
meisje bij „DE BEURT- 
BOX” 06-320.325.34 - 50 
c.p.m. Sexcontacten zon¬ 
der franje! Probeer ’t!. 


Voor ’n goede 
beurt-lijnü! 
06-320 325.33 
Sex! Sex! Sex! 

50 ct. pm. Pb.208 - Utrecht 


Heren opgelet, de dames 
van CLUB EXCLUSIEF 
zijn exclusief maar toch 
niet duurder. Kom voorbij 
en overtuig uzelf. Indus- 
triestr. 13 Kerkrade-West. 
Tel. 045-423634. Tev. 
meisjes gevr. Intern gratis 
mog._ 


Nieuw - Nieuw 

Club 

Merci 

Rijksweg-Zuid 241 
Geleen, 04490-45814 
Geopend ma. Lm vr. van 
11.00 tot 23.00 uur. 
Tevens meisjes gevraagd. 


PRIVÉ bij Mark en Boy. 
Tel. 045-223850, na 14.00 
u. Tevens escort. 


Echte sex kent geen tijd Rl- 
VERSIDECLUB E9 afslg 
Echt Ohé en Laak, Dijk 2 
Ohè en Laak loo mtr. voor¬ 
bij camping de Maasterp 

tel. 04755-1854. _ 

Ook open op zat. en zond. 
van 14-24 u , ma. Lm vr. 
11-24 u. tev. meisje gevr. 

Club 

2000 

Rijksweg Noord 22a, 
Geleen 

Tel. 04490-42315 


Speekselmaniakken. De 
meiden op de „SABBEL- 
BOX” zijn bezig met hun 
(sex)hobby. Smakken 
mag, pas op voor kortslui¬ 
ting. 06-32032569, 50 ct. 
p.m. 


S.M. JUSTINE 

Tel. 045-425101. 


(B)analitciten?? Je hoort 
van alles op 06.32032355 
voor de hele gekke SEX- 
BEKENTENISSENH Zelf 
smaak bekennen. Bel onze 
tape 010-4297085. 


De Pretbox 

Gezellig met 9 andoren 
kletsen over uitgaan, hob¬ 
by's, vrijen, avontuurtjes en 
verliefd zijn. 50 ct. p.m. 

06 

320.325.44 


PRIVÉ meisjes Selfkant 
09-49-2456-1053, ’s mor¬ 
gens vanaf 08.00 u. 


XANDRA en Joyce, tot 
03.00 uur, privé en escort. 
Tev. meisje gevr. 045- 
228975. 


PRIVEHUIS MICHELLE! 

Eens in uw leven moet u er 
zijn geweest, want daar 
wordt het altijd een feest! 
Ook deze week weer een 
speciale verrassing? Tel. 
045-228481. 


CORINA, Angela, Petra, 
Chamilla, Maria, Tanja, 
Mariska. 045-227734. 


Hete BLIKSEMS verwen¬ 
nen u met??? Inl. 045- 
229718/224621. 


Hallo, ik ben JOLANDA, 
bel mij vanaf 10 uur. 045- 
721759. 


Leuke jonge vrouw be¬ 
zoekt HEREN tegen rede¬ 
lijke vergoeding. Br. m. foto 
en tel.nr. o. no. KE 076 LD, 
Markt 42, 6461 ED Kerkra¬ 
de. Wat ons betreft 
kan je je tanden' 
j erin zetten... en hou 't droog. 

Na 21.00 uur gaan alle remmen los. 

06 - 320 . 322.22 

50 cent per minuut 


DIANA escort en privé 
zoekt wegens drukke 
werkzaamheden enkele 
leuke meisjes. 045- 
215113. 


Direkt, snel sex-contact! 
LIVE-AFSPRAAK-LIJN! 

Bel 06-320.320.55 (50 

c.p.m.). 


Unieke, snelle contacten 
„EROTISCHE-afspraken- 
lijn". 06-320.325.80 (50 

c.p.m.). 


Spreek af met 'n lekker 
boy! GAY! Date! Live! 06- 
320.330.18 (50 c.p.m.). 


[pARfNERRfnCLUB 

/losbandige «■« met Josf en S.nder Voot j 
tpeelse peren het spannendste oeer.pel I 

DIANA DE KOftjnoj 

- - CALL UP CLUB I 

De wildste li ve ie. Uit de 

mond van s lands lekkerste pornoster 

06 - 320-321_££—- 

IbSurSanSuurwouw 

Gluren bi| te bete buren j 

Een nummer om voor tbu.s tebJitven 

0B-32(^30j80^ 

5 At - V A K I A 

I Kruip direkt naar de telefoon! Meesteres j 
Angel, staat (e al op te wachten I 

06-320jg£Z^M 

fs^nloNTAK^LUf 

/ Zo leer ,e de ser-partner van /e dromen I 
1 kernen, tot in de details Bei en bestel | 

MOiua riODUUioas n tuoo. mos ic nu 


Kies ze uit, die meisjes van 
plezier! TIPPELLIJN 06- 
320.330.66 (50 c.p.m.). 


„Ik kom direct! OK?! 
FLIRT-LINE 33, super¬ 
sexy! Bel 06-320.320.33 
(50 c.p.m.)._ 


Club Margo, met nieuw 
S.M., saunamassage en 6 
lieve dames. RIJKSWEG- 
ZUID 131B, Geleen, 
04490-48448. Tevens 

meisje gevraagd. _ 

Gezellige dames 
bezoeken u discreet! 

045-311895. 


Razendsnel echt spannendej 
sexskontakten leggen! 

Zoveel kans 
maakte je nog nooit. 

06-320.324.901 

50 cent per minuut 


GA Y-CONT ACT-SERVI¬ 
CE! Maak ook nieuwe 
vrienden! 06-320.330.21 
(50 c.p.m.). _ 

NOBEL-ESCORT bij ons 

gaan uw stoutste dromen 
zéér discreet en hygiënisch 
in vervulling. Bel 045- 
459597 van ma. Lm vrij. 


U de kater??? 

Wij de poes!!! 

de meisjes van 

Club 
Bubbles 

Rijksweg Zuid 131 Geleefll 
04490-42313. j 
|Geopend ma. t.m. vrij. 1<fl 
24 u., zaterd. 10-18 u 
tev. meisjes gevr. 


Buro ELVIRA privéadresf 
bemid. ƒ 25,- p.adresl 
Tel. 045-419384. InscWl 

gevr. _ J 

Nieuw EVA va. 19.00 uUf 
Tel. 045-419394 teven*, 
ass. gevr. _ 

En als zo’n lekker ding te intiem || 
wordt, neem je toch een lijntje 
met z’n tweeën... 

Babbellijn 

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naaf 
een avontuurtje, ’s Nachts alleen voor volwassenen' 
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók) 

50 cLmin. 

06-320.330.03 


Grijp je kans en laat je eens 
opwarmen door 9 frisse jongens! 

Bobby’s Gay Box 

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben- 
50 cLmin. 

06-320.323.01 
Wie weet, misschien maak je wel 
een afspraakje... 

Bel snel de 

Babbelbox! 

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit pratëj 
over ’t weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bell^ 
met de Babbelbox doe je met z’n tienen of, wanneer r 
daar behoefte aan hebt, intiem met z’n tweetjes 
(druk op de 0-toets). 

(’s Nachts alleen voor volwassenen) 

50 ct./min. 06-320.330.0ji 


Madson Men’s Club' 

De zaak voor de meest verwende gast!!! 

_ Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372._ _ 

De box v. mooie meiden en leuke jongens (50 ct. p.miP-L 


Flirt-Box 06-320.330.01 


ÏHallo! IHallo! 

Je weet het he? Bellen, praten, luisteren. Naar onzin, 
zie, leuke verhalen, afspraken maken, vrienden mak®^ 1 
vriendinnen maken, imiteren, grappen maken, lacb 0n ’ 
huilen, fluisteren, flirten, schreeuwen, alles kan. 

De meest veelzijdige box van allemaal' 

50 ct. p.m. 

06 - 320 . 325.52 


Lang zullen ze leven. 

Kikkers zaten te springen om een wasmachine, die rekening houdt met 
hun slootje. Geen wonder dat ze zo uitgelaten zijn over de ÖKO-LAVAMAT. 

Over hoe weinig water en wasmiddel deze wasautomaat gebruikt. Hoe 
weinig stroom. Terwijl tegelijkertijd de zwaarste was-eisen gesteld mogen 
worden. Jaar in, jaar uit. 

Tja, zo’n wasautomaat, daar kan alleen maar AEG op staan. 
Dus wie meeleeft met de kikkers, gaat in polonaise naar de 
dichtstbijzijnde winkel. AEG laat je niet in de steek. 


AEG Nederland N V, Aletta Jacobslaan 7,1066 BP Amsterdam. Tel. 020-510911. 


limburgs dagblad 


f Maandag 30 januari 1989 • Pagina 9 

i 

televisie en radio 

■ 
derland 1 


13.05 Nieuws voor doven en 
hthorenden. 

Neighbours. Australische serie, 
ft en Danny besluiten verder te 
ken en werk te zoeken. Julie is 
r erg jaloers. 

Nogges. Herhaling van KRO- 
fnenten. Presentatie: Mieke La- 

s. 

De poppenkraam. Kinderserie. 
De vreemdeling. 

^ Er was eens... het leven. Te¬ 


kenfilmserie over de werking van het 
menselijk lichaam. Afl.: Het bloed. 

17.30 Journaal. 

17.44 Tekenfilmfestival. 

18.00 Kinderkookkafé. Presentatie: 
Marjolein Macrander. 

18.20 Op je ogen. Jongerenmagazi¬ 
ne. 

18.45 Pimmetje Panda. Afl.: Patatje 
met. Bluf is gevallen en meneer Drie¬ 
dekker voelt zich ook al niet lekker. 

19.00 Journaal. 

19.18 Tom en Jerry. 

19.25 Volmaakte vreemden. Ameri¬ 
kaanse comedy-serie. Afl.: De wed¬ 
denschap. 

19.50 Mijn dochter en ik. Engelse co¬ 


medy-serie. Afl.: Herinneringen. 

20.25 Artsen in de frontlijn. Reeks 
Franse tv-films over artsen die huma¬ 
nitaire hulp bieden in ramp- en oor¬ 
logsgebieden. Afl.3: El Salvador. Het 
blijkt een bijzonder moeilijke opgave 
om als arts in een ziekenhuis te wer¬ 
ken waar men de patiënten van de 
operatietafel ontvoert. 

21.50 Hotel op stelten. Engelse co¬ 
medy-serie. Afl.: Mrs. Richards. 

22.30 Journaal. 

22.40-23.30 Japan. Afl.2: Het zwaard 
en de chrysant. 


Nederland 2 

' ' x " 


iSees van Drongelen presenteert ’Tussen kunst en kitsch. 
e derland 2 - 22.55 uur) 


13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
Slechthorenden. 

AVRO 

16.00 •• Service Salon. Familiema- 
gazine. Presentatie: Catherine Keyl 
en Amanda Spoel. 

17.33 (TT) Chinese Chef. Culimair 
magazine. Afl.: Rijstwijn. 

18.02 •• Ontdek je plekje. Vandaag: 

Zutphen. 

18.12 Van huisschaker tot club- 
schaker. 12-delige cursus schaken. 
Presentatie: Hans Böhm. Afl.9. 

18.32 The Real Ghostbusters. Te¬ 
kenfilmserie. Afl.: De zolder van me¬ 
vrouw Faversham. 

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: De ju¬ 
welenverloop. 

19.00 Wordt vervolgd. Stripmagazi- 
ne. Presentatie: Han Peekei. 

19.25 Sportpanorama. Rechtstreeks 
vanuit Almere. Presentatie: Robin Al- 
bers. 

20-00 (TT) Journaal. 

20.29 AVRO Wedden dat...? Spelpro- 
gramma. Presentatie: Jos Brink en 
Myrna Goossen. 

22.15 Teievizier. Actualiteitenmagazi¬ 
ne. Presentatie: Ria Bremer, Karei 
van de Graaf, Pieter Varekamp en 
Cees van der Wel. 

22.55 Tussen kunst en kitsch. Kijk¬ 
dag in het Allard Pierson Museum te 
Amsterdam. Presentatie: Cees van 
Drongelen. 

IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIlillllllllHIlllllllllllllllllllllllll 


Ü uitsland 1 

^ ARD-Ratgeber. Toeristisch ma¬ 
ilde. Presentatie: Otto Deppe. 
ju? Tagesschau. 

OT) Die Schwarzwaldklinik. 
Afl.: Die Rentnerinitiative. 
iJH 

! VVo die alten Walder rau- 
ijjen. Herh. 

Wahl-Nachlese Berlin. 

Ijtr Persoverzicht. 

1,1 ’ 15 Tagesschau. 

Ij'j!: •• Teletekst-overzicht. 
tagesschau. 

^ Ski ®inha Moqa - die Tochter des 
. aver >halters. Braziliaanse serie 
(Cjf de roman van Maria Dezonne 
1 , checo Fernandes. Met: Lucélia 
Rubens de Falco, Marcos 

kS° ea - 

ijl? Berlin - Ecke Bundesplatz. 

jQ^schen auf dem Weg ins Jahr 

Ö Die Trickfilmschau. 

3(1 (L?Eln Hamster im Nachthemd. 

ig^hge kinderserie. Afl.4: In der Fal- 

(1) ft. 

L Afi Abenteuer Wildnis. Natuursrie. 

? -1s V chun 9 eltaxi - 

ilN? Jagesschau. 

r^tug in die Hölle: Afl.: Ich 
? i^ h i e sterben. 


sporen... 

21.00 Demokratie im Fragenkreuz. 

Argentinien: Arrogante Armee gegen 
alarmierte Bürger. 

21.40 Sport extra: WK Alpine Skiën 
en Combinatie-slalom voor heren, 
vanuit Beaver Creek te Colorado. 
Commentaar: Gerd Rubenbauer. 

22.00 Jonas. Cabaret, satire en paro¬ 
die van en met Bruno Jonas e.a. 

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten. 

23.00 Die Artisten in der Zirkuskup- 
pel: ratlos. Duitse speelfilm uit 1968 
van Alexander Kluge. Met: Hannelore 
Hoger, Siegfried Graue, Alfred Edel 
e.a. Leni Peickert, de dochter van een 
verongelukte circusartiest, wil een 
eigen circus oprichten en daarbij 
nieuwe wegen inslaan. Bij de premiè¬ 
re doen zich echter onverwachte 
moeilijkheden voor. Noch de mede¬ 
werkers noch de tijd schijnen rijp te 
zijn voor haar grote plannen. 

00.40 Tagesschau. 


00.45-00.50 Nachtgedanken. Be¬ 
schouwing door Hans Joachim Ku- 
lenkampff. 


Duitsland 2 


09.45 Zie Duitsland 1. 

13.15-13.45 Warum Christen glau- 
ben. 13 -delige serie over religie. 
Afl.5: Ein Mann fürs Leben. Over het 
thema Jezus Christus. 

15.25 •• Programma-overzicht. 

15.45 Programma-overzicht. 

15.55 Heute. 

15.58 Boomer, der Streuner. Jeugd¬ 
serie. Met Conrad Janis, John Lawlor, 
John C. Becher e.a. Afl.: Muss Boom¬ 
er sterben? 

16.20 Logo. Kinderprogramma. 

16.30 Unser Freund... das Pferd. Se¬ 
rie over paard en mens. Afl.: Viel 
Glück, Murcia. 
\ ü 5 Tn J a 9esschau. 

) H, er und Heute. Actualiteiten. 

0 a B f osstadtrevier. Serie. Afl.: 
'C e Not. 

^ |* ro 9ramma-overzicht. 

) ^15 Tagesschau. 

I 0T) Peter Strohm: Die Mond- 
' ^®' nr danner. Met: Klaus Löwitsch, 
■' ® a p ra Rudn ' k - Marjon Brandsma 
Pe 'er Strohm krijgt opdracht een 
j : re Rotting, die in Suriname een 
^s ^sgre ep moet organiseren, op te 

' ^-KANALEN, 

’ Golflengten 

voo, 6 , en CA| -abQnnees 
' K anaien zie schema exploitant 

2 wart wit programma 
ÖQ 9 s,ereo geluidsweergave 
f-j. ® tweetalig bij stereo-app. 

~ tetetekst ondertiteling 

' t ^levisie 

S Vi ^ rland 1: 5, 26 29 46. 51 53 en 57 


vs ,W 


y 
• Regina Sattler en Jaques Breuer in ’SOKO 5113’. (Duits¬ 
land 2 - 17.45 uur) 


Nederland 2: 31. 33, 35. 49, 54, 56 en 60 

Nederland 3: 23, 32. 34. 43. 48, 52 en 59 

Duitsland 1:9. 12, 24 en 46 

Ouitsland 2: 21. 29, 35 en 37 

Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58 

Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56 

België/TV 1: 1 0 en 44 

België/TV 2: 25 en 47 

België/RTBF 1: 3 en 8 

België/Télé 21: 28 en 42 

RTL Plus: 7, 26, 36.46 en satelliet 

Sat 1: satelliet 

3 Sat: satelliet 

SSVC: 33. 40, 49 en 59 

Sky Channel: satelliet 

Super Channel: satelliet 

TV 5: satelliet 


RADIO 

Radio 1 : 95,3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 ml en 
1251 kHz (240 m) 

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook 
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1 ) 

Radio 3: 103.9 en 90,9 mHz 

Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz 

Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m) 

Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz 

BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93 7- 

97,5 en 97.9 kHz) 

Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45 
RTL: 208 m <1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en 
33 <88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz) 
WDR 4: 93.9 en 91.9 m Hz satelliet 1 


RTL Plus 


SAT 1 


• Bronson Pinchot en Mark Lynn-Barker in ’Volmaakte 
vreemden’. (Nederland 1 - 19.25 uur) 


23.35 European Business Weekly. 

Wekelijks overzicht van de belangrijk¬ 
ste zakelijke ontwikkelingen. Presen¬ 
tatie: Leontien Ceulemans en Peter 
Hobday. 

00.05-00.10 Journaal. 


Nederland 3 


09.00-09.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.00 Schooltelevisie. Maar niet 
heus. Les 4. 

10.30-11.00 Jonge onderzoekers. 

Les 11. 

13.00-13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.15 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

17.30 Journaal. 

17.45 Sesamstraat. 

18.00 Medelanders Nederlanders: 
Surinamers, zwarte acteurs. 

18.30 (TT) Taal van alledag. Les 3. 
Herh. 

18.45 (TT) Taal van Alledag. Les 18. 


19.00 (TT) Het klokhuis. 

19.15 (TT) Jeugdjournaal. 

19.25 Het waanland. Kinderprogram¬ 
ma waarin theater en boeken centraal 
staan. 

19.36 Lepra, daar geef ik om. Film 
van de Nederlandse Stichting voor 
Leprabestrijding. 

19.41 Zendtijd ten behoeve van de 
Reformatorische Politieke Federatie 
(R.P.F.). 

20.00 Journaal. 

20.29 Voor niks gaat de zon op: 

Waar bemoeit de kinderbescherming 
zich mee? Gesprek over de macht 
van de kinderrechters en kinderbe¬ 
scherming, de incestpsychose en kin¬ 
dermishandeling. Interview: Paul 
Sneijder. 

21.15 Sportstudio. 

21.55 Kenmerk. Actualiteitenrubriek. 

22.20 Bericht van de Wilde Ganzen. 

22.30 Journaal. 

22.40 Den Haag vandaag. Parlemen¬ 
taire rubriek. 

22.55 Open Universiteit: Discrete 
wiskunde: Van kinderspel tot men¬ 
senwerk. 

23.25-23.30 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan- 
dern. 

17.10 •• Tele-lllustrierte. Sport, ac¬ 
tualiteiten en amusement. 

17.45 SOKO 5113. Serie. Met: Werner 
Kreindl, Wilfried Klaus, Heinz Bau- 
mann e.a. Afl.: Chemie und ihre 
schmutzigen Kinder. 

18.58 Programma-overzicht. 

19.00 Heute. 

19.30 Liebesbriefe an einen Llnbe- 
kannten. Psychokrimi naar de roman 
Les Louves van Pierre Boileau en 
Thomas Narcejac. Met: Cherie Lung- 
hi, Mathilda May, Yves Beneyton e.a. 
Regie: Peter Duffell. In 1943 vluchten 
Bernard en Gervais naar Hélène. 
Bernard wordt gedood en Gervais 
weet nog net Hélène te bereiken. Ze 
denkt dat hij Bernard is en Gervais 
raakt verwikkeld in allerlei intriges. 

21.12 Mach mit - der Umwelt zulie- 
be. 

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma¬ 
gazine. 

21.45 Heute-journal. 

22.10 Menschenkinder! Reportage 
van een kameelmarathon door 
Australië, gepresenteerd door Wolf¬ 
gang M. Ebert. Deel 2. 

22.45 Die stillen Stars. Serie portret¬ 
ten van Nobelprijswinnaars. Van¬ 
avond: de medicus Dr. David Baltimo- 
re. 

23.15 Fegefeuer in Ingolstadt. To¬ 
neelstuk van Marieluise Fleisser. Met: 
Sigfrit Steiner, Nikola Weisse, Hertha 
Schell e.a. Beeldregie: Ettore Cella. 
Opvoering vanuit het Theater am 
Neumarkt in Zürich. Herh. Olga, een 
zwanger meisje en Roelle, van wie 
men zegt dat hij door de duivel beze¬ 
ten is, ontmoeten elkaar. Ze proberen 
tevergeefs door hun omgeving weer 
geaccepteerd te worden. 

01.05-01.10 Heute. 


Duitsland 3 West 

07.55 Gymnastik im Alltag. 

08.10-11.10 Schooltelevisie. 

16.35 Teletekstoverzicht. 

17.00 Schooltelevisie. 

18.00 Telekolleg II. Cursus Duits. Les 
18. 

18.30 Sesamstraat. 

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal 
magazine met nieuws en sport. 

20.00 Landesspiegel: Pech für Kris- 
tiansand, mit M.S. Duisburg in die 
Welt. 


20.30 DDR vor Ort: Nur der Erfolg 
zahlt. Filmportret van de topmanager 
Heinz Richtetzky. 

21.00 Harald & Eddi. Sketches met 
Harald Juhnke en Eddi Arent. M.m.v. 
Corinna Drews e.a. 

21.30 West 3 aktuell. 

21.45 Frauen-Fragen: Reformen - un- 
verblümt zu Lasten von Frauen. 
Wetswijzigingen en de consequenties 
daarvan voor vrouwen. Presentatie: 
Inge von Bönninghausen. 

22.30 Buchladen. Literair magazine 
gepresenteerd door Manuela Rei- 
chart. 

23.15 Max-Ophüls-Preis ’89. Repor¬ 
tage van de 10e wedstrijd voor duits- 
talige regisseurs in Saarbrücken (25- 
29/1/1989). 

00.05-00.10 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 

08.30 Telekolleg II. Cursus Duits. Les 
18. 

09.00-10.50 Schooltelevisie. 

16.30 Schooltelevisie. 

17.30 Telekolleg II. Cursus Duits. Les 
18. Herh. 

18.00 Sesamstraat. 

18.29 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.: 
Der Fahrkünstler. 

18.31 Spass mit Tricks und Tips: Die 
Curiosity-Show. Kinderprogramma. 

18.56 Het Zandmannetje. 

19.00 Abenschau/Blick ins Land. 

19.30 Lander - Menschen - Aben¬ 
teuer. Documentaire serie. Afl.: Am 
Rande des Sandmeeres. Portret van 
de Mossi, een bevolkingsgroep van 
Burkina Faso. 

20.15 Andere Völker - andere Sitten. 

Documentaire serie. Vandaag. Oude 
mensen. 

21.00 Südwest aktuell - Neues urn 
Neun. 

21.15 Energie • Intelligent genutzt. 

Documentaire over alternatief ener¬ 
giegebruik. 

21.45 Die Hochzeitsnacht. Tv-spel 
van Gert Hofmann. Met: Wolfgang 
Wahl, Bruni Löbel, Willi Rosé e.a. Re¬ 
gie: Ludwig Cremer. Het huwelijks¬ 
feest van een jong paar wordt ver¬ 
stoord door de komst van een oor- 
logskameraad van de vader van de 
bruid. De mannen bevinden zich weer 
in de overwinningsroes. 

22.50 Max-Ophüls-Preis ’89. Repor¬ 
tage. 

23.35-23.40 Laatste nieuws. 


06.00 Hallo Europa. 

09.10 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie. Herh. 

10.00 California Clan. Amerikaanse 
serie. Herh. 

11.00 Delvecchio. Amerikaanse se¬ 
rie. Herh. 

11.40 Sketchhotel. Serie. Af!.: Hotel 
Stress (3). 

11.50 Tekenfilm. 

12.00 Du schon wieder. Amerikaan¬ 
se serie. Herh. 

12.30 Klassik zu Mittag, m.m.v. het 
RTL-Orkest. 

13.00 Heute bei uns. 

13.10 Mask. Amerikaanse tekenfilm¬ 
serie. Afl.: Die Smaragdmine. 

13.20 Ein Schicksa'hlsjahr. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Abschied für im¬ 
mer. 

14.15 Der Sechs-Millionen-Dollar- 
Mann. Amerikaanse serie. Herh. 

15.00 Heimatmelodie. Herh. 

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute. 

15.55 RTL aktuell. 

16.05 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie. 

16.55 RTL aktuell. 

17.00 Du schon wieder. Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: Henry der Diplomat. 

17.25 Flash Gordon. Amerikaanse 
serie. Afl.: Alte Feinde. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Delvecchio. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.: In Ausbildung seines Beru- 
f©s. 

18.45 RTL aktuell. 

19.02 Karlchen. 

19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar- 
Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Kor- 
ruptionsverdacht. 

20.00 Ihr Wetter. 

20.10 Eis am Stiel I. Israëlische speel¬ 
film uit 1978 van Boaz Davidson. Met: 
Jesse Katzur, Anat Atzmon, Jonathan 
Segal e.a. 

21.55 RTL-Spiel. 

22.05 RTL aktuel. 

22.25 Mannermagazin ’M’. 

23.00 Kulturmagazin 10 vor 11. 

23.25 Twilight Zone. Fantastische 
verhalen. Afl.: Momentaufnahmen- 
/Drei Wünsche frei/Bloss nicht schla- 
fen. 

00.15-00.20 Betthupferl. 


SSVC 


Sky Channel 


06.30 European Business Channel. 
07.00 Good Moming Scandinavia! 
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club. 
08.05 The DJ Kat Show. 

09.00 Cisco Kid. Serie. 

09.30 Pound Puppies. Serie. 


06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00 
SAT 1 Bliek. 09.05 Mitten in Europa - 
Deutsche Geschichte. 09.35 Superka- 
ter. Afl.: Der doppelte Tippel. 10.00 
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital. 
Afl.: Steves Traum. 10.50 Teletip Ko- 
chen. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Der 
Freibeuter. Amerikaanse avonturenfilm 
van William Keighley met Errol Flynn. 
Anthony Steel, Beatrice Campbell e.a. 
13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop. 
Afl.: Programma-overzicht. 14.05 Mr. 
Magoo. Afl.: Mr. Magoo und Robin 
Hood. Deel 4. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Die 
Lehrerin. 14.55 Der Goldene Schuss. 
15.05 General Hospital. Afl.: Das Mut- 
termal. 15.50 Teletip Kochen. 16.00 
Mein Freund Taffdi. Afl.: Thunfisch für 
vier. 16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 
Die Leute von der Shiloh Ranch. Afl.: 
Das Bild auf dem Steckbrief. 17.35 SAT 
1 Bliek. 17.45 Bezaubernde Jeannie. 
Afl.: Wie alt ist das Flaschenkind?. Deel 
2. 18.15 Glücksrad. 18.15 Glücksrad 

18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter. 
Aansl.: Programma-overzicht. 19.10 V 
- Die ausserirdischen Besucher kom¬ 
men. Afl.: Jacob, der Bhnde. 20.00 SAT 
1 Bliek. 20.10 Make-up und Pistolen 
Afl.: Die falschen Samariter. 21.05 SAT 
1 Bliek. 21.10 Zwei Herzen und ein 
Thron. Duits/Oostenrijkse komedie uit 
1955 van Hans Schott-Schoebinger 
met Hans von Borsody, Elma Karlowa, 
Gunther Philipp e.a. 23.00 SAT 1 Bliek. 

23.10 News & Stories. 23.45-23.55 
P rog ram ma-overzicht. 


3 SAT 


14.15 Programma-overzicht. 14.30 
Gast im Studio: Chnstiane Mueller & 
Band. Aansl. Hitparade. 15.25 Rock- 
Pop. 16.15 P.I.T. - Hits aus Paris. 17.15 
Heute Abend in 3sat. 17.20 Mini-ziss. 
Jeugdjournaal. 17.30 Pinocchio. Afl.: 
Die wunderbare Rettung. 18.00 Bilder 
aus Österreich. 19.00 Heute. 19.22 
3sat-Studio. 19.30 Backstage. Muzi¬ 
kaal magazine. 21.00 Ein Heim für Tie- 
re. Afl.: Dr. Bayers Geheimnis. 21.45 
Kulturjournal. 21.53 Sport-zeit Nach- 
richten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22.20 
Manfred von Richthofen - Der rote Ba¬ 
ron. Amerikaanse speelfilm uit 1970 
van Roger Corman met John Philip 
Law, Barry Primus, Peter Masterson 
e.a. 23.50 3sat-Schlagzeilen. 


12.30 For Schools. Stop look listen. 
Food: Fish. 

12.40 For Schools. Landmarks. 

13.05 Children’s SSVC. Tumbledown 

Farm. 

13.20 Charlie Chalk. 

13.35 Bazaar. 

14.00 News and Weather. 

14.30 Neighbours. Serie. 

14.50 Knots Landing. Afl.: No 14 with 
a Bullet. 

15.40 Children’s SSVC. Allsorts. 
16.00 The Real Ghostbusters. Serie. 

16.20 Danny, the Champion of the 
World. Nieuwe serie. Afl.: My Fa- 
ther s Deep Dark Secret. 

16.35 Knightmare. 

17.05 Grange Hill. Serie. 

17.30 Blockbusters. Gepresenteerd 
door Bob Holness. 

17.55 The Chart Show. Non-stop vi¬ 
deoclips uit de top tien.. 

18.45 News and Weather. 

19.00 Strike it Lucky. Quiz. 

19.25 Coronation Street. Serie. 

19.50 Dallas. Serie. 

20.35 Supersense. Nieuwe dierense¬ 
rie. 

21.05 Boon. Afl.: Peacemaker. 

22.00 News and Weather. 

22.30 World in Action. Reportage. 
22.55-23.45 Club Culture. Muziek¬ 
programma. 


10.00 •• Made in Germany. 

11.00 • • Countdown. 

12.00 • • The Coca-Cola Eurochart 
Top 50. 

13.00 Another world. Serie. 

14.00 Beyond 2000. Serie. 

15.00 Black Arrow. Klassieke teken¬ 
film. 

16.00 •• The Nescafe UK Top 40. 
17.00 The DJ Kat Show. 

17.57 The Uniroyal Weather Report 
18.00 Flying Kiwi. Serie. 

18.30 I Dream of Jeannie. Serie. 

18.57 The Uniroyal Weather Report. 
19.00 The Ghost & Mrs. Muir. Serie. 

19.30 The Insiders. Serie. 

20.30 Monday Movie. Rio Lobo - John 
Wayne. 

21.37 The Uniroyal Weather Report 
22.40 Mobil Motorsports News. 

23.10 •• Soul in the City. 

00.10 • • Canada calling. 

00.57 The Uniroyal Weather Report. 
01.00 A Mozart Night Dream. 

01.30 Dialogue of Shapes. 

01.50 African Culture. 

02.35 The Story of Fashion. 
03.40-06.30 Landscape channel 
Programmes from Sky. 


Super Channel 

07.00 World News and Business. 

08.00 The Mix. Entertainment. Elk uur 
(tot en met 16.30 uur) World News. 

16.30 Hot Line. Live show. 

18.30 Captain Power and the SoF 
diers of the Future. Serie. 

19.00 Wanted Dead or Alive. Serie. 

19.30 Kate and Allie. Serie. 

20.00 Entertainment Tonight. Battle 
of the Coral Sea. 

21.45 World News. In de talen En¬ 
gels, Duits en Nederlands. 

22.00 As Entertainment Tonight 
The Discovery Zone. Film. 

00.00-03.00 The Mix. Entertainment. -Naië/TV 1 


I 5.00 schooltelevisie, 
sqk *° n en en dochters. Australi- 
f) lch V5 le met Pat McDonald, Tom 
I da - Rowena Wallace e.a. Herh. 
'l6.o| f*** 1 - Herh. 

1 ^0.i%Sr ,nt Een P r 'kje ho °P Herh. 
Vf ouw 20 Panoranr, a- Schoppen- 
Herh ’ 0ver vr °uwenmishandeling. 
1 ^ 

tekj? han en P'Tewiet. 16-delige 
&ei oi ll '"! 1ser ' e naar verhalen van de 
D e riu ' B str iptekenaar Peyo. Afl.4: 
t?. 5 e in het rotsbos. 

l8 -00 ?u UWs - 

l8 0s Pin Tak. Animatieserie. Herh. 
fcw u 8 - Afl.: Plons en de smeer- 

C’M 

öe n ostbus X. Jeugdserie rond 
$ati e Au S i er ' euze weldoenersorgani- 
k °et <5 i 4 Operatie Gillende Kinder- 
, fticoT.r w : Jaak Vissenaken, Paul 
l8 -35 win erle E y cker mans e.a. 

Se , eil Teil. Amerikaanse-Brit- 
^illfxm T Serie rond de legende van 
f-VrrJJ T 1 elL Afl.: Amnestie. Met: Will 
e. a * Jer emy Clyde, Robert Morley 

f heean iV o k 1 b, l de laatste Pyg- 

Vvon p öel 9ische documentaire van 
het ^speigne over pygmeeën in 
l9° 6n enaarswoud van Zuid-Kame- 

1 0v er2^Ü? e<1 ® ,in 9en, programma- 
1^-30 ij/ 1 * en Paardenkoersen. 

*° oo ü euws - 

Fr an ric Ur ® n ,; Australische serie met 
0'Brien * ’ Dash a Blahova, Peter 

.; a dirn begaat een blunder. 


Des krijgt een nieuwe baan aangebo¬ 
den. 

20.20 Fanklub. Ben Crabbé presen¬ 
teert nieuw talent en de kijker mag 
kiezen wie een vedette wordt. Van¬ 
daag: Maarten de Beucker met Imita¬ 
ties. 

20.30 Captain James Cook. 8-delige 
Autralische serie. Afl.4. Met: Keith Mi- 
chell, Femando Rey, Carol Drinkwa¬ 
ter e.a. Op de terugweg loopt het 
schip vast in het Grote Barrière-rif. 
Dankzij Cooks koelbloedigheid kun¬ 
nen zij de Hollandse kolonie Java nog 
bereiken voor herstellingswerkzaam- 
heden aan het schip. Daar wacht hem 
echter opnieuw tegenslag: de malaria 
velt tweederde van zijn bemanning. 

21.20 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag: 
Jong zijn en toch veilig rijden. 

21.25 Ommekaar: Standing up for 
Joe. Programma van de Britse Tele¬ 
visie over een 5-jarig jongetje die door 
een hersenletsel bij de geboorte 


zwaar gehandicapt is. Zijn ouders 
brachten hem naar het Peto-Instituut 
in Boedapest. 

22.25 Kunst-zaken. 

22.30 Nieuws. 

22.45 Horizon. Wetenschappelijk ma¬ 
gazine. 

23.10-23.15 Coda. Berceuse nr.2, van 
Paul van Ostaijen. 


België/TV 2 • Veerle Eykermans en Pol 
Ricourt in ’Postbus X’. (Bel¬ 
gië/TV 1 - 18.10 uur) 


19.00 Zonen en dochters. Australi¬ 
sche serie. Met: Pat McDonald, Tom 
Richards, Rowena Wallace e.a. Ali- 
son s bezorgdheid om Mary brengt 
haar in conflict met Charlie. Andy en 
Fiona doen in de tuin een gruwelijke 
ontdekking. 

19.23 2x7. Tv-spelletje met Mark De- 
mesmaeker. 

19.28 Programma-overzicht 

19.30 Nieuws. 

20.00 Extra time. 

20.30 Tijd is geld. Vierwekelijks eco¬ 
nomisch magazine. Aft.1. 

21.00-22.30 ’s Werelds beste atleet. 
Finse tv-film van Juhaini Tikkainen 
over de legendarische Finse atleet 
Paovo Nurmi, drievoudig Olympisch 
kampioen. Met: Lasse Pöysti, Carl 
Kritian Rundmann e.a. 

België/BTBF 1 

14.00-15.30 Schooltelevisie. 17.45 Va¬ 
caturebank. 18.00 Nouba nouba, met 

Hello Kitty en Tik Tak. 18.30 Jamais 

deux sans toi, gevarieerd informatief 


programma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce 
soir, Waalse actualiteiten. 19.24 Paar¬ 
denkoersen. 19.30 Journaal. 20.00 
Contacts, verkeerstips. 20.05 Com¬ 
mando. Amerikaanse speelfilm uit 1985 
van Mark L. Lester. Met: Arnold 
Schwarzenegger, Rae Dawn Chong, 
Dan Hedaya e.a. Aansl.: debat over 
mannelijkheid. 22.50 Laatste nieuws. 
23.20-23.30 Shéma Israël (herh.). 


België/Télé 21 

18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal 
(met simultaanvertaling in gebaren¬ 
taal). 20.00 Start, sportprogramma. Met 
Wereldcup ski’en te Vail; cross-country 
te Tourcoing; WK veldrijden voor pro¬ 
fessionals te Pontchateau en auto¬ 
sport, Rallye van Monte Carlo. 22.00- 

22.45 Top 21, hitparade. Presentatie: 
Maureen Dor. Herh. 

TV5 m 

16.10 L'Homme Au Képi Noir. Serie. 

16.30 Bonjour, Bon Appétit. Culinair 
magazine. 17.00 Récréation. Jeugd- 
magazine. 17.30 Des chiffres et des let¬ 
tres. Spel. 18.00 Le Barbe Bleue. Tv- 
film. 19.30 Papier glacé. 20.00 L’Auto- 
bus du Show-Business. Variété. 21.00 
Nouveau Monde. Aktualiteiten. 22.00 
Journal Télévisé. 22.35 Entrepreneur 
Ine. 23.00 Portrait. Serge Garant. 00.00 
Biondi et Cie. Michel fremblay. 00.30- 
01.00 Papier Glacé. 


Radio 1 

(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Hier en 
nu. 7.15 Het Levende Woord 7.22 
Lichte muziek. 7.30 Nws. 7.33 Hier 
en nu. 8.32 Maandagmorgen ma¬ 
gazine. (9.30, 10.30 en 11.30 
Nieuwsoverz. Hier en nu) 1206 
Boer en tuinder 12 30 Nieuws¬ 
overz. Hier en nu. 12.32 Over ko¬ 
pen gesproken. 12.50 Moment. 
12.56 Meded. t.b.v. Land- en Tuin¬ 
bouw. 13.09 Hier en nu. 14.06 Ve- 
ronica nieuwsradio. 19.03 Veronica 
nieuwsradio extra. 20.03 Club Ve¬ 
ronica trend 21.02 KRO's Jazz 
Connection. 22.02 Op de eerste 
rang. 22.50 In het leken van de re¬ 
genboog 23.05 Met het oog op 
morgen. 0.02 Easy listening. 2.02 
AVROs nachtdienst. 6.02-7.00 
Auto int Avro aan! 


Radio 2 

(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Een 
goede morgen met Ron Brandste- 
der <8.04-8.15 TROS-Aktua) 9 04 
TROS Gouden Uren. 11.04 Op Vol¬ 
le Toeren. 12.04 André van Duin. 
13.04 TROS Aktua. 13.15 Tijd voor 
Tetske. 14.04 Muziek uit duizen¬ 
den. 15.04 Mei muziek het hele 
land door. 16.04 Open huis ont¬ 
moeting. 16.57 EO-Metterdaad 
hulpverlening. 17.04 Ronduit Ra- 
diokrant. 18.04 Tijdsein. 18.25 Kom 
er es uit. 18.50 De wolkenwagen. 
19.03 Van u wil ik zingen. 19.30 
Hemelsbreed. 19.45 Begrijpt u wat 
u leest? 20.02-7.00 Zie radio 1. 


Radio 3 

(Elk heel uur nieuws.) 6.02 De 
Baas van de week. 9.04 Arbeidsvi¬ 
taminen. 12.04 Hollands Glorie. 
14.04 Toppop Radio. 16 04 Top- 
pop twintig. 18.04 Dhespoor. 19.03 


Het steenen tijdperk. 20.03 Muziek 
met Meta. 22.03 Candlelight. 
23.03-0.00 Droomgeheimen. 

Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Aubade (8 00 Nws). 
9 30 Daar word ik stil van 10 00 
KRO-Klassiek op maandagmor¬ 
gen: 1 Orkest van de 18e eeuw 
o.l.v. Frans Brüggen. II. Die Zau- 
berllöte (Ie bedrijf), opera van Mo¬ 
zart. Koor en Orkest van de Wiener 
Staatsoper o.l.v. Nikolaus Harnon- 
court m.m.v. sol. 11.50 Over mu¬ 
ziek. 12.00 Radio Vierklank. (13.00 
Nws ) 13.50 Over kunst en kuituur. 
14.00 KRO-Klassiek op maandag¬ 
middag: Die Zauberflöte (2e be¬ 
drijf). 15.50 KRO-Literair: Over 
poëzie. 16.00 In antwoord op uw 
schrijven - klassiek. 16.45 Zin in 
muziek. 17.00 VARA-klassiek. 
Werken van Magnard. 18.00 Nws. 
18.02 Blazers magazine. 18.30 De 
Klassieken: Orpheus Chamber Or- 
chestra. 20.00 Nws. 20.02 De VA- 
RA-Matinee: L Ange de feu, opera 
van Prokofjev. Radio Filharmo¬ 
nisch Orkest o.l.v. Henry lewis 
m.m.v. Groot Omroepkoor 22.30 
Jazz op vier. 23.15-0.00 Het zout in 
de pap. 

Radio 5 

6.30-6 49 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 9 00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 
9.25 Waterstanden. 9.30 Trauma¬ 
tologie 10 00 Factor 5, met om 
1 1.00 Berichten van en over oude¬ 
ren. 12.00 Nws. 12.05 Het voordeel 
van de twijfel. 13.00 Nws. 13.10 
Faktor 5, met om 13.10 Bericht van 
buiten. 14.00 Moetje horen 14.05 
Weet wat je eet. 14.25 Radio drie- 
hoog-achter. 14 45 Chips die je niet 
kunt eten. 15.00 Bericht uit het ko¬ 
ninkrijk. 16.30 NOS Kindermagazi- 


J 


ne. 17.00 Wat een taal. 17.30 De 
jaren vijftig 17.55 Meded en schip- 
persberichten 18 00 Nws 18.10 
Chips die je met kunt eten-maqazi- 
ne. 18.20 Uitzending van GPV. 
18.30 Progr voor blinden en 
slechtzienden. 18 40 De kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der 
laatste dagen. 18.55 Progr. voor 
buitenlanders. 19 00 Progr. voor 
buitenlandse werknemers 20 30 
Het voordeel van de twijfel. 21.35- 
22 00 Hobbyscoop. 

Omroep Limburg 

7 15-7.59 Ochtendmagazme: Lim¬ 
burg actueel, gast v.d dag en muz. 

8 05, 9.02, 10 02 en 11.02 Kort 
nws. 12 05-12 56 Middagmagazi- 
ne: Limburg actueel, Limburg en de 
wereld, agenda en muz. 13.05, 
14 02, 15 02 en 16 02 Kort nws. 
17.02 Region weerber 17.05 Lim¬ 
burg actueel, agenda en muz. 
17.25 Vakwerk: de Limburgse ar¬ 
beidsmarkt, scholing en vakature- 
bank. 17.55 Kort nws. 18.05-18.07 
Aankondigingen. 


BRT 2 

5.30 De Gouden Geeuw (6.00, 
6.30, 7.00 Nws. 7.30 Nws en 
R V A-berichten) 8 00 Nieuws 
8 12 De Groote Magazijnen. 10 00 
Nieuws 10 03 Kwistig met muziek 
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg 
1989. 13.00 Nieuws 13 10 Joeke- 
bokssouvenir, 14.00 De eerste 
dag 16.00 Vooruit Achteruit. 17 00 
Focus 17 10 Hitrevue 18.00 
Nieuws. 19.00 Zig-Zag. 22.00 


radio i 


donker. 23 30-2.00 Twee tot twee 
(om 00.00 uur Nieuws ) 

Belg. Rundfunk 

6.30 Radiofruhstück. 7.15 Wunsch- 
kasten 7 30 Regionalmagazin. 
7 45 Veranstaltungskalender 8 10 
Presseschau 8 30 Besmnliche 
Worte 9 05 Regionalmagazin 9 05 
Musikexpress. 10 00 Gut Aufge- 
legt. 12 00 Musik bei Tisch (Veran- 
staltungskalender) 12 30 Presse¬ 
schau 13.00 Fnschauf. 1405 
Schulfunk; Wie schreibt man das? 
14 20 Musikzeit heute: Operette 
und Musical. 15 00 Nachmittags- 
studio 16 05 Spotlight: US-Charts. 
17 05 Oldiekiste 18.00 Regional- 
nachrichten: BRF-Aktuell. 18.40- 
20 00 Jazz. 


Luxemburg/RTL 

5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag 
wie kein anderer. 11.00 Treff nach 
elf 12.00 Is ja n Ding 14.00 Viva 
16.00 Entenjagd 17.00 RTL-Mu- 
sikduell 17 50 Sportshop 18 00 
RTL-Musikduell 19 00-1 00 Neun- 
zehn - Vierundzwanzig. 22.00-1 00 
Traumtanzer. 


WDR 4 

4 05 Radiowecker 6.05 Morgen- 
melodie 9.05 Musikpavillon. 12 07 
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro¬ 
menade 15 00 Café-Konzert 
1605 Heimatmelodie. 17 00 Mo-, 
sik-Express 20.05 Zwischen 
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu¬ 
sik 7 tim Traumen 22 30-4.05 

Limburgs dagblad Maandag 30 januari 1989 • Pagina 


vrouw Helft vrouwen in menopauze bezoekt wekelijks huisarts 

Pleister helpt tegen 
overgangsklachten 


De overgangsleeftijd bij vrouwen gaat vaak gepaard 
met klachten van zowel lichamelijke als psychische 
aard. Klachten als opvliegers, nachtelijke transpira- 
tie-aanvallen, pijn bij de geslachtsgemeenschap als 
gevolg van droge slijmvliezen van de vagina, alsmede 
depressiviteit doen zich daarbij frequent voor bij 
vrouwen in de leeftijd van 45 tot 55 jaar. 


# Ankie Bakker 

en Kathleen Vos 

hebben al 

350 potentiële 

vriendinnen in 

hun bestand. 

Foto: FOTOBUREAU 
DIJKSTRA 


Uit een NIPO-enquête, dat onder 
driehonderd huisartsen in Ne¬ 
derland gehouden werd, blijkt 
dat 49 procent van die artsen ten¬ 
minste eenmaal per week gecon¬ 
sulteerd worden voor over¬ 
gangsklachten. De huisartsen 
geven de voorkeur aan het bege¬ 
leiden en adviseren van die vrou¬ 
wen, boven het voorschrijven 
van medicijnen. Slechts 16% van 
de huisartsen gaat over tot medi¬ 
sche behandeling bij vrouwen 
met overgangsklachten. 

De voorkeur die de huisartsen in 
de enquête uitspreken om met 
vrouwen te praten over hun 
klachten in plaats van medicij¬ 
nen voor te schrijven, staat haaks 
op de mening van wetenschap¬ 
pelijk onderzoekers. Die zijn 
juist van oordeel dat het effect 
van een behandeling met vrou¬ 
welijke hormonen (oestrogenen) 
meer de nadruk verdient. Bij de 
presentatie van het onderzoek 
benadrukte prof. dr. A. A. Has¬ 
pels, gynaecoloog in het Acade¬ 
misch Ziekenhuis te Utrecht, dat 
gebruik van oestrogenen bij 
vrouwen botontkalking tegen¬ 
gaat. Botontkalking doet zich bij 
vrouwen vooral voor tijdens en 
na de overgang. Onderzoek heeft 
volgens hem aangetoond dat 40% 
van de vrouwen onder de 65 jaar 
al eens last heeft gehad van frac¬ 
turen. 

In de NIPO-enquête geven veel 
huisartsen een geheel andere re¬ 
medie. Eén op de vier ziet de 
meeste heil in systematische 
voorzorg om botontkalking te 
voorkomen. Men raadt de vrou¬ 
wen vooral lichaamsbeweging 
aan, het drinken van melk en het 
gebruik van calciumtabletten. 
Ruim één op de vijf huisartsen 
schrijft zelden of nooit oestroge¬ 
nen voor. Bijna de helft doet het 
soms en eenderde van de artsen 
regelmatig. Het merendeel van 
deze artsen ziet na een behande¬ 
ling met deze hormonen de 
klachten verdwijnen. Ook onder¬ 
schrijft deze groep de voordelen 
van preventie bij botontkalking. 
Van de ondervraagde huisartsen 
schrijft 61% ook wel de anti-con- 
ceptiepil voor bij beginnende 
overgangsklachten. Met name de 
wat oudere artsen blijken hier¬ 
van voorstander te zijn. 

Oestrogeenpleister 

Het NIPO deed het onderzoek in 
opdracht van het Zwitserse far¬ 
maceutische bedrijf Ciba-Geigy. 
Het concern introduceerde on¬ 
langs de oestrogeenpleister. 
Deze ronde, doorzichtige pleister 
bevat het natuurlijke vrouwelij¬ 
ke hormoon estradiol. Juist bij 
vrouwen in de overgang ontstaat 
een tekort aan dit hormoon. Via 
een ingenieus mechanisme zorgt 
de pleister ervoor, dat het hor¬ 
moon gelijkmatig via de huid 
rechtstreeks in het bloed wordt 


• Sil is voorbereid 
op de ’testen’ 
van de artsen. 

’lk zorg dat ik 
mijn zaakjes ken’ 

Foto: DRIES LINSSEN 


opgenomen. Tot nog toe werden 
hormonale medicijnen voorna¬ 
melijk via de mond ingenomen. 
De tabletten passeren eerst de 
darm en lever voor ze hun uit¬ 
werking in de rest van het li¬ 
chaam hebben. Een groot deel 
van het estradiol wordt ook in de 
darm en lever afgebroken. Met 
de pleister kan nu worden vol¬ 
staan met een tienmaal zo lage 
dosering als die in tabletvorm. 
Volgens het bedrijf hebben ver¬ 
schillende onderzoeken onder 
1500 patiënten aangetoond dat 
70% van de vrouwen de voorkeur 
geeft aan de oestrogeenpleister. 

Alleen vrouwen met een baar¬ 
moeder kunnen de pleister ge¬ 
bruiken. Hij is gemakkelijk door 
de vrouw toe te passen: de pleis¬ 
ter wordt op de zijkant van de bo¬ 
venbil geplakt en moet twee 
maal per week verwisseld wor¬ 
den. Voorlopig moeten vrouwen 
de pleister nog combineren met 
tabletten. Ter bescherming van 
het baarmoederslijmvlies wordt 
een ander vrouwelijk hormoon 
voorgeschreven, namelijk proge- 
stageen. Rond 1991 denkt Ciba- 
Geigy beide hormonen in een 
combinatiepleister op de markt 
te brengen. 


(ADVERTENTIE) 


Praktijk voor 

borstprothesen, 

aanverwante 
corsetterie en 
badgoed. 

Via alle 

ziekenfondsen. 

Op afspraak ma. 

-di.-do.-vr. 9 tot 
12 uur 

(045) 257848 

Joceiyne After Care 

Schumanstraat 12, BRUNSSUM 
Contactbureau voor gezellige vriendinnen 

Vrouwen zoeken vrouwen 


Die vrouw waarmee je samen op 
vakantie kan gaan, kan roddelen, 
lachen, huilen, koffie drinken of 
winkelen. Bij wie je je proble¬ 
men en probleempjes kwijt kan. 
Kortom, een vriendin. Waar vind 
je die? Veel vrouwen hebben 
daar moeite mee, ontdekten An¬ 
kie Bakker en Kathleen Vos. Er 
blijkt een leger eenzame vrou¬ 
wen te bestaan, die graag een 
'maatje’ willen. ’Vrouwenkon- 


takt Nederland’ brengt ze bij el¬ 
kaar. „Het is een fantastisch ge¬ 
voel als het dan klikt,” zegt Kath¬ 
leen Vos. 

Sinds de oprichting in november 
1988 loopt het storm bij deze jon¬ 
ge contactorganisatie in Amster¬ 
dam. De telefoon staat roodgloei¬ 
end, vooral sinds de twee vrou¬ 
wen op de radio zijn geweest. 
Ankie Bakker en Kathleen Vos 

Sil Sloeken brengt geneesmiddelen aan de man 

Kennis belangrijker dan mijn uiterlijk’ 


Geneesmiddelen leveren vaak 
veel geld op. Vandaar dat hon¬ 
derden ondernemingen pillen, 
drankjes en zalfjes op de markt 
brengen. Toch zou een arts aan 
zo’n honderd tot honderd vijftig 
middelen genoeg hebben om alle 
kwalen, die mensen onder de le¬ 
den kunnen hebben, te bestrij¬ 
den. Het gevolg is een keiharde 
concurrentiestrijd tussen de far¬ 
maceutische ondernemingen on¬ 
derling om een plaatsje op de ge¬ 
neesmiddelenmarkt. Een be¬ 
langrijk wapen in die strijd vor¬ 
men de zogenaamde artsenbe¬ 
zoekers. 

Zjj moeten de medische stand 
overtuigen dat hun produkt be¬ 
ter is dan dat van hun tientallen 
concurrenten. Alleen in Limburg 
al zijn zo’n negentig artsenbezoe¬ 
kers actief. Tot een paar jaar ge¬ 
leden was artsen bezoeker een 
puur mannenberoep. 

Voordelen 

Nu doen ook steeds meer vrou¬ 


wen dat werk. Sil Sloeken uit 
Heerlen is een van hen. Bijna 
twee jaar trekt ze nu door heel 
Limburg om artsen en apothe¬ 
kers de voordelen van de twee 
aan haar toevertrouwde genees¬ 
middelen, een anti-bioticum en 
een beta-blokker, onder de ogen 
te brengen. 

Sil ondervindt geen hinder van 
het feit dat zij als vrouw in een 
'mannenwereld’ moet opereren. 
Integendeel. „Ik heb de indruk 
dat ik wat makkelijker een af¬ 
spraak kan maken met een arts 
dan mijn mannelijke collega’s en 
ook wat sneller een werkrelatie 
met hem of haar kan opbouwen”. 
Dat is voor een artsenbezoeker 
van wezenlijk belang omdat de 
meesten nu eenmaal niet staan te 
trappelen om hen te ontvangen. 

Maar als je er niet in slaagt een 
arts te spreken te krijgen, is er 
ten slotte geen kans hem of haar 
te overtuigen van de waarde van 
het geneesmiddel. Dat ze makke¬ 
lijker 'binnenkomt’ ligt niet aan 
haar uiterlyk, zo zegt ze stellig. 


„Mijn kennis is doorslaggevend, 
niet mijn uiterlijk.” 

Eenmaal in de spreekkamer 
heeft Sil Sloeken namelijk de in¬ 
druk dat de artsen haar meer tes¬ 
ten op haar kennis dan bij man¬ 
nelijke artsenbezoekers gebeurt. 
„Daar ben ik op voorbereid”, 
lacht ze, „ik zorg dat ik me zaak¬ 
jes goed ken.” 

Net als bijna alle andere artsen¬ 
bezoekers heeft Sil een medische 
achtergrond. Zij heeft jaren ge¬ 
werkt als verpleegster, onder an¬ 
dere bij het Heerlense CAD en in 
verscheidene Limburgse zieken¬ 
huizen. Twee jaar geleden werd 
zij aangenomen bij de Neder¬ 
landse vestiging van het Ameri¬ 
kaanse bedrijf Lederle. 

Voordat zij de spreekkamers 
mocht binnenstappen, kreeg ze 
eerst een gedegen opleiding. Elk 
geneesmiddel dat zij onder haar 
hoede kreeg, nam drie maanden 
in beslag. „Dan weet je er ook al¬ 
les van”, zegt Sil, „Alle indica¬ 
ties, de bijwerkingen, de concur¬ 
rerende middelen etc.” Na de op¬ 
leiding ging ze een maand mee 


met een ervaren artsenbezoeker, 
waarna ze zelfstandig ging wer¬ 
ken. Sil bezoekt huisartsen, spe¬ 
cialisten en apothekers. Ze geeft 
hen allerlei informatie over ’haar’ 
produkten. 

Met haar praatje hoopt zij de art¬ 
sen zo ver te krijgen dat zij voort¬ 
aan voor haar middel zullen kie¬ 
zen. Daar verdient ze tenslotte 
haar overigens goedbelegde bo¬ 
terham mee. 

Op zich zitten de tijden niet mee. 
De overheid probeert nu al jaren 
op alle mogelijke manieren de 
nog steeds oplopende kosten van 
het medicijngebruik te drukken. 
Tot nu toe met niet al te veel suc¬ 
ces, onder andere omdat apothe¬ 
kers - om het zo te zeggen - niet 
staan te springen om een bijdra¬ 
ge hieraan te verlenen. Maar de 
druk op de artsen om minder en 
goedkopere produkten voor te 
schrijven wordt steeds groter. 
Ondanks die extra moeilijkheid, 
gaat het goed, zo vertelt Sil. „Het 
is hard werken, maar ik heb geen 
spijt dat ik twee jaar geleden in 
dit beroep ben terechtgekomen.” 


hebben al ruim 350 aanmeldin¬ 
gen binnen. Op dit moment 
staan reeds zo’n dertig Limburg¬ 
se vrouwen ingeschreven, weet 
Kathleen te melden. 

Eenzaamheid is een probleem, 
met name onder alleenstaanden. 
Maar ook mensen met een relatie 
voelen zich soms eenzaam. Vol¬ 
gens Vrouwencontact behoren 
vrouwen tot de eenzaamste men¬ 
sensoort op aarde. „Althans in 
Nederland en zeker in de grote 
stad. Eenzaamheid komt net zo 
goed voor onder carrièrevrou¬ 
wen, die alles lijken mee te heb¬ 
ben, als onder bijstandsmoe¬ 
ders.” 


Dichtbij 


„Werkende vrouwen hebben 
massaal gereageerd. Maar ook 
weduwen die door het overlijden 
van hun man hun klankbord zijn 
kwijtgeraakt. De meeste vrou¬ 
wen zijn op zoek naar een gezelli¬ 
ge vriendin in hun omgeving. 
Een vrouw die niet te ver weg 
woont en bereikbaar is,” aldus 
Kathleen Vos. Er zijn echter ook 
vrouwen die specifieke wensen 
hebben, zoals een reisgenoot, 
iemand om mee uit te gaan of een 
sport-partner. 

„Er wordt wel een gevraagd ’Het 
is toch niet lesbisch?’ Maar dat is 
in principe dus niet onze bedoe¬ 
ling. Voor die vrouwen is er al 
het een en ander.” Mannen die op 
zoek zijn naar een leuke vriendin 
hoeven Vrouwenkontakt Neder¬ 
land ook niet te bellen. „Daar¬ 
voor bestaan al genoeg bu- 
reau’s,’.’ waarschuwt Kathleen 
Vos. „Mannenhaatsters zijn we 
echter niet,” voegt ze daar snel 
aan toe. „Je wordt snel in een 
hokje gestopt als je alleen iets 
voor vrouwen doet.” 

Resultaat 

Tot nu toe hebben de twee coör¬ 
dinatrices van Vrouwencontact 
een kwart van de ingeschreven 
vrouwen aan elkaar gekoppeld. 
Kathleen Vos heeft hoge ver¬ 
wachtingen over het succes van 
de bemiddeling. „Natuurlijk 
kunnen we een vrouw niet ga¬ 
randeren dat we binnen een half 
jaar een hartsvriendin voor haar 
gevonden hebben, maar ik schat 
dat we in tachtig procent van de 
inschrijvingen resultaat zullen 
boeken. Als het de eerste keer 
niet klikt, zoeken we gewoon 
verder.” 

De kosten voor de bemiddeling 
zijn 45 gulden voor een periode 
van zes maanden. Vrouwenkon¬ 
takt Nederland is bereikbaar op 
maandag, woensdag en donder¬ 
dag tussen 10.00 en 16.00 uur en 
tussen 19.00 en 21.00 uur. Het te¬ 
lefoonnummer is 020-6622687. 
Vrouwen die bellen krijgen een 
aanmeldingsformulier toege¬ 
stuurd. Daarop moeten veel ge¬ 
gevens worden ingevuld, op ba¬ 
sis waarvan Ankie Bakker en 
Kathleen Vos proberen een goed 
koppel bijeen te zoeken. 
Tonny 


„Momenteel wordt er in Neder¬ 
land druk gediscussieerd over 
de te zware belasting van direc¬ 
teuren van basisscholen. Daar 
is ook een onderzoek naar ge¬ 
daan en inmiddels heb ik het 
rapport 'Schoolleiding Basis¬ 
school overbelast?!’ op mijn 
bureau liggen. Het is geen on¬ 
zin wat daarin staat. Als ik met 
menige collega praat, moet ik 
stellen dat de druk die op velen 
van hen rust, zwaar is. 

Ons werk houdt namelijk niet 
op als de school uit is. Menige 
uren worden na school, zelfs ’s 
avonds, besteed aan vergade¬ 
ringen, ouderavonden en ge¬ 
sprekken met ouders. Veel acti¬ 
viteiten hebben soms ook 
plaats in de weekeinden. Alleen 
ervaar ik dit alles niet als een te 
zware belasting. Ten eerste 
vind ik mijn baan boeiend en 
heel fijn om te doen en ten 
tweede krijg ik van alle kanten 
veel hulp. Ik heb het geluk dat 
de Petrus Canisiusschool hier 
in Puth een dorpsschool is 
waar iedereen zich hecht mee 
verbonden voelt. Niet alleen de 
leerkrachten en de ouders van 
de leerlingen staan direct klaar, 
maar ook andere dorpsbewo¬ 
ners steken - als het nodig is - 
de handen uit de mouwen. Dit 
hebben we vooral gemerkt bij 
de verbouwing van de school. 
De onderlinge band is fijn, er 
heerst een prima sfeer. 

Ik kan dat enorm waarderen, 
maar daar worden de proble¬ 
men niet mee opgelost. Minis¬ 
ter Deetman gaat uit van het 
feit dat ouders, vrijwilligers 
dus, schooltaken - buiten het 
lesgeven uiteraard - invullen. 
Ik vind dat misbruik maken 
van de situatie. Want waar ligt 
de grens? 

Natuurlijk kan ik niet voor an¬ 
dere directeuren spreken, maar 
als ik nu de gang van zaken hier 
op school als voorbeeld neem. 
Alle werkzaamheden die nor¬ 
maal door een conciërge en een 


sprekend 


secretaresse gedaan worden, 
moeten wij zelf uitvoeren. Dit 
zo’n overstelpende hoeveelheid 
werk, zodat er wel een beroep 
op vrijwilligers gedaan móet 
worden. Bijvoorbeeld type* 
werk, steneilwerk, onderhoud 
klusjes, huishoudelijke taken 
Een deel hiervan wordt overge - 
nomen door de leerkrachten en 
vrijwilligers. Terwijl wij tod* 
aangesteld zijn als onderwijs* 
kundige. Maar opnieuw, waar 
ligt de grens? Want boven-| 
staande taken behoren on&f 
schooltijd te gebeuren. Er zijn 
echter momenten dat het be - 
slist niet anders kan. En dan 
noem ik slechts twee punten 
die binnen onze organisatie oP* 
aandacht vragen. Vind je hd 
dan gek dat er scholen zijn di e 
niet efficiënt kunnen werken? 
Al die zaken waarop bezuinig® 
moet worden, remmen hd 
functioneren van een directeur 
Het is moeilijk om op deze ma' 
nier meer inhoud aan je taak t® 
geven. In het bedrijfsleven zoU 
deze manier van werken overi' 
gens ondenkbaar zijn. 

Wij zijn geen bedrijfsleven, duS 
is er ook niet direct sprake val 1 
een rendement. Pas na twintig 
jaar kun je daarover praten als 
de jeugd vertelt hoe zij ’jou'*' 
school ervaren hebben. En als 
het op een school al niet loop* 
zoals het moet, dan moet dal 
niet direct naar het function 3 * 
ren van degene die verantwoof' 
delijk is, toegeschoven worde 11 
maar ook naar de regelgeving 
van het ministerie. 

Want naast leerkracht moeten 
de meesten ook nog eens man 3 ' 
ger, beheerder van financiën eP 
gebouwen zijn; kortom, ma¬ 
nusje van alles. En dat is het re¬ 
sultaat van het slechte beleid 
van het ministerie. 

Ondanks alles is de zelfstandig¬ 
heid die ik als directeur heb. 
heerlijk. Als ik met voorstellen 
kom en iedereen is enthousiasj 
dan geeft dat een bevredigend 
gevoel. 

Ik bof dan ook enorm, daar ben 
ik mij goed van bewust. Ma 31 
als er vanuit het onderwijs flink 
geprotesteerd moet worden, 
dan doe ik beslist mee.” Tonny Fijnaut, directeur Petrus Canisiusschool in Pu^C 

Foto: PETER ROOZÉm 


Bruiloftsinfo ’89 


Zondag 26 februari wordt in Sit- 
tard voor de tweede maal een 
beurs georganiseerd, waar ieder¬ 
een met trouwplannen op een 
heel breed gebied geïnformeerd 
kan worden over alles wat direct 
of indirect met een huwelijk te 
maken heeft. Door de forse uit¬ 
breiding van deelnemers vindt 
de Bruiloftsinfo ’89 dit jaar in de 
Stadsschouwburg van Sittard 
plaats. 

De beurs biedt een breed scala 
aan informatie. Zo geven de deel¬ 
nemers door middel van tekst, 
uitleg, videofilms, demonstraties 
enzovoorts een beeld van de vele 


mogelijkheden. Zo komen ond 
andere het kopen van een 
ning, woninginrichting, bl° 
men, fotoreportages, drukW er 1 
verzekeringen, sieraden, reiz e ’ 
banket, mode en lichaamsv® 
zorging aan bod. Uiteraard st 3 ^ 
er een modeshow op het P r \, 
gramma waar de nieuwe vo^ 
jaars- en zomercollectie va> 
bruidsmode getoond wordt. ^ 
Op de beurs zijn tal van prijzen^, 
winnen waaronder een reis vo 
twee personen naar Florida. ^ 
De entree voor Bruiloftsinfo 
bedraagt ƒ 7,50. Kaarten in 
voorverkoop bij de deelnemen 
bedrijven ƒ 5,-. 

Gemakkelijk debuut Eniie Brandts in Haarlem: 0-4 

MVV kan carnaval vieren 


imburgs agblad 
Maandag 30 januari 1989 • Pagina 11 


Van onze verslaggever 

HAARLEM - MVV heeft gisteren 
alvast een voorschot genomen op 
het naderende carnaval. Na in Haar¬ 
lem de plaatselijke eredivisievereni- 
ging met boter en suiker te hebben 
verschalkt (0-4) kon de ploeg van 
oefenmeester van Frans Körver zich 
in het eigen kleedlokaal overgeven 
aan stemmige samenzang. 

De Maastrichtenaren, in wier mid¬ 
den de van Roda JC overgekomen 
oud-international Enrie Brandts 
verdienstelijk debuteerde, hadden 
gedurende anderhalf uur werkelijk 
geen kind gehad aan een volstrekt 
onmachtig Haarlem, dat pas diep in 
de tweede helft voor de eerste maal 
het doel van Eric de Haan wist te be¬ 
stoken. 


Haarlem - MVV 0-4 (0-2) - 30. Ver¬ 
beek 0-1, 39. Francois 0-2, 55. Maas 
0-3, 60. Driessen 0-4. Scheidsrechter: 
Van Riel. Toeschouwers: 1500. Gele 
kaart: Stafleu (Haarlem). 

Haarlem: Metgod; Longer, Does¬ 
burg (Kranthove), Stafleu en Van 
Tour; Matthaei, Holverda en Nu- 
man; Lanckohr (Luesken), Van 
Roon en Peeper. 

MVV: De Haan; Quaden, Thai, 
Brandts en Arts; Maas, Delahaye, 
Schuman (Vincent) en Driessen; 
Francois en Verbeek. 


Haarlem-coach Dick Advocaat had 
zijn spelers verboden zaterdag¬ 
avond een bezoek te brengen aan 
hot jaarlijkse Festibail, een met veel 
drank gedoteerd gala ter ondersteu¬ 
ning van het jeugdbeleid van de FC 
Haarlem. De roodbroeken bewogen 
gistermiddag echter over het hob¬ 
belige veld alsof zij wel degelijk tot 
diep in de nacht hadden lopen fees- Si 


,aia Pik A 


V 
\ 


gistermiddag 


Haarlem 


toe vervuilde, was het in de 30e mi- 


dit seizoen op Vreemd’ terrein tot 
een overwinning. 

Na een aarzelende openingsfase, die 


Sanches Torres brengt Kaalheide toch nog in feeststemming 

Opluchting bij Roda JC 


door wiel verheesen 

j^RKRADE - Vier seconden 
a dat de blessuretijd was in- 
| e gaan werd het kermis op 
Taaiheide. Voor het eerst in 
b Fle maanden tijd behaalde 
hda JC weer een o verwitt¬ 
ig in de vaderlandse compe- 
be: 2-1. Manuel Sanches Tor- 
,/ s rondde voorbereidend 
er k van Michel Boerebach af 
b duwde WV tegelijk daar- 
Ree in het dal waar alleen nog 
j; e §radatiekandidaten uit ’s 
j, hds hoogste voetbalklasse 
^hddwalen. De Venlonaren 
jRren ontgoocheld. Bij Roda 
J , overheerste het gevoel van 
U bluchting. 


Roda JC-VVV 2-1 (1-1). Score: 6. 
^eynierse (strafschop) 0-1; 30. Van 
Boen 1-1; 90. Sanchez Torres 2-1. 
Scheidsrechter: Van Swieten. Toe¬ 
schouwers 4500. Gele kaarten: Fra- 
Ser (Roda JC) en Verhagen (VVV). 

Roda JC: Nederburgh, Broeders,, 

* raser, Boerebach, Trost, Suvrijn, ■ 
Hanssen, Diliberto, Sanchez Tores, 

Xan Loen, Groenendijk. 

^VV: Roox, Rutten, Verhagen, Van 
“erge Henegouwen, Verberne, Nijs- 
“Cn, Slagboom, Reynierse, Stuwart, 

Van den Ham, Hoekman (82. Luhu- 
k ay). 

kwartier voor het einde dacht 
v *n d v 9 orz >chting aan het sluiten 
<j e 1 i r ^ en en het consolideren van 
kek stand 8 a f Roda-trainer Jan 
cj e er na a floop toe. Leo van Veen, 
t ek° e ^ enmeester van VVV zei: „Ik 
Rum nde Ze ^ s to t * n de l aatste mi- 
hie 1 °P een P un tenverdeling, te- 
^ er m ’ n keeper Roox in de slotfase 
Verri Paar schitterende reddingen 
lc htte. Echter, toen uiteindelijk 

st aa °d r ° ns ^ atïde P ass naar de vr h' 
Sanches Torres kwam was 

techt°° P vervl °gen”. Niet ten on- 
„f voegde hij daaraan toe: 
(VanV^ n W Ü in de extra-speeltijd 
bte ^ w * e ^ en floot pas vier minuten 
a h ted.) nog dicht bij de gelijk- 
6 ewees t”. Maar doelman Jan 
Ui t c , er , ur gh, die een van de weinige 
die ln , rs was, alsook René Trost, 
' v erkf Ver ^ ens zek er niet de beste 
ri ^ d u h z’n carrière speelde, 

s hrong ° P de va ^ ree P Roda’s voor¬ 
lid 

che,, ^, lnnen de doelpunt van San- 
deze _; orres was het tweede, dat in # John van Loen zoekt een weg 
door de VVV-defensie. 

Foto: DRIES LINSSEN 


vorig jaar, uitgerekend de dag waar¬ 
op Roda JC voor het laatst won al¬ 
vorens aan een minder florissante 
serie te beginnen. Immers, in het 
tijdvak tussen de volledige winst op 
RKC en het niet meer verwachte 
succes op VVV kwamen de Kerkra¬ 
denaren in zeven competitieduels 
niet verder dan twee gelijke spelen. 
„De beslissende treffer tegen VVV 
was ongeveer mijn enige goeie daad 
gedurende negentig minuten”, al¬ 
dus de 29-jarige matchwinnaar. „Ik 
had het gevoel alsof ik geen bal fat¬ 
soenlijk raakte. Uitgerekend dan 
kun je je ploeg toch nog aan twee 
punten helpen. Zo zie je maar hoe 
het spelletje in mekaar zit. Vorige 
week, toen wij bij Volendam ge¬ 
klopt werden, kwam ik stukken be¬ 
ter dan dit keer voor de dag.” 
Overigens, zo héél vaak maakte hij 


Jarige Braziliaan mei de week belangrijker voor PSI 

Romario velt Feyenoord 


door tred sochacki 


lerman en Linskens had prima mo¬ 
gelijkheden daartoe”. 

brede Grootste sta-in-de-weg voor de 


■:_c een . hrede Grootste sta-in-de-weg voor de 

® . o 11 kruisteken verliet Ro- thuisploeg was Feyenoords nieuwe 

, p, , ouza Faria de grasmat doelman Henryk Bolesta. Na aan- 

lente sl£tminu^ vankelijke onzekerheden liepen 

VT, en . 1 . sse r en steeds meer PSV-pogingen stuk op 

F ^ y t d ( J; 0) e * ste h 'J de hoofdrol de vuisten van de Pool. Feyenoord 
w „ ff br ’ dne ruinuten voor kende z’n sterkste periode halver- 
1 11 beS 1SS f, nd en van een we 8 e de tweede helft toen Smolarek 

E 2 ™ aar °P aüeen d f kleine en Metgod (lat) het doel van Patrick 
TT t hnn»t scdl J n ^ hebben. Lodewijks onder vuur namen. Door 
P m een aaneenscha- het uitblijven van treffers, nam de 
incidenten die de topper scherpte in de persoonlijke duels 


wege de tweede helft toen Smolarek 
en Metgod (lat) het doel van Patrick 
Lodewijks onder vuur namen. Door 
het uitblijven van treffers, nam de 


^e s Ton-P “k V “ Overigens, zo héél vaak maakte hi 

de ze cornnetitip Hrf B^eede, in de voorbije achttien ontmoetin 

maa kt He ° r h l m Werd . ge ' gen met deel uit van Rekers keur- 

t^kening j n i nar ^ ^ 1J j 00 / « 1Jn groep. Welgeteld zeven keer stond 

H *C. D^t gebeurde^ Pd ïo^ktoter hi J in de basis en vier keer mocht hl J 
g de op 30 oktobe - n s i 0 tfase opdraven. „Vandaag 

ben je de held, morgen kijkt men je 

D ft 1 || nauwelijks aan”, zei hij relativerend 

-OftRROl* na het zoveelste schouderklopje aan 

de bar van het spelershome. 

r *£±lf Een wedstrijd om de schoonheids- 

Zuil prijs voor de dag te halen was Roda 

^ADRm t JC-VVV allerminst. Integendeel. 

Ze lf becli ~ Leo Beenhakker mag Rommelig spel en veelvuldig opont- 

^ ea l M S ^ en over z *J n toekomst bij houd voor het behandelen van bles- 

Mendnct i d ' y ol R ens voorzitter sures overheerste bij tijd en wijle. 

^teris o * an de huidige trainer, ; Er was wél strijd”, meende Jan Re- 

handt T ? Ct0p jnni afloopt, zó k er ik w ji m et alleen deze consta- 

hieuwe v e J^? mn 8 zetten onder een tering het optreden van mijn ploeg 

”^eal ic K rblp J e ^ is ' zeker niet helemaal goed praten. 

coach tp i het contract met de Het belangrijkste is, dat wij weer 

BppnTn 6n ' ^ et is uits ^ ui ' eens twee punten pakten. In het be- 

sb ssinp ^hakker zelf, die een be- gi n V an het seizoen slaagden wij 

*1 diver<ip nemen - Beo heeft zelf daar veelal gemakkelijker in dan na- 

oef* n"™ dat het voor derhand, ofschoon er in de eerste 

^felanok? 6 ! verstand *6 is maanden zeker niet altijd briljant 

maar & de , ztdfde club te blijven, gespeeld werd.” 

d en” hem graag behou- 

-.Üesnp V 5 rkkarde de voorzitter, 
snoods m een 


' Tv a wtuauiju 

^_Dat gebeurde 'op 30 oktober 

Reenhakker 
beslist zelf 

5^öri D 

— T .PD Rnnnhol/lrnr m o Cf 


da R vèldtrainer.”" 11 3ndere fUnCÜe 


zie verder pagina 13 


in de Nederlandse competitie in de 
eindfase van kleur voorzag. Kleur in 
de vorm van de rode kaart voor Pe- 
te r Barendse, die vlak voor Roma¬ 
rio s treffer van het veld moest, om¬ 
dat hij Eric Gerets natrapte. Kleur 
ook voor scheidsrechter Frans Hou- 
ben, die na een voltreffer van de 
voet van Ronald Koeman, even 
zwart voor zijn ogen zag. Kortom 
een apotheose die lang na Houbens 
laatste fluitsignaal nog onderwerp 
van gesprek was in de luxe Eindho- 
vense catacomben. 

„Zuur , noemde Feyenoord-trainer 
Rob Jacobs het verlies op de val¬ 
reep. „Spannend”, was het tref¬ 
woord van collega Guus Hiddink. 
Romario sprak van dubbele blijd¬ 
schap. „Allereerst heb ik PSV weer 
een stap in de richting van het kam¬ 
pioenschap geholpen. Bovendien 
heb ik me op mijn verjaardag zelf 
een prima cadeau bezorgd". Van 
harte was Feyenoords medewer¬ 
king aan het presentje niet. Taai was 
het Rotterdams verzet geweest en 
op het moment dat PSV begon te 
wanhopen, verslapte opeens de aan¬ 
dacht bij Feyenoord. Volgens Guus 
Hiddink had zijn ploeg het niet 
zover moeten laten komen. „In het 
eerste half uur had we al voldoende 
afstand kunnen hebben. Lerby,~El- 


toe. Arbiter Houben, die zijn eerste 
echte topper leidde en dat bijzonder 
goed deed, deelde vier gele kaarten 
uit (Koeman, Lokhoff, Smolarek en 
Heus) voordat hij Peter Barendse 
naar de kleedkamer zond. „Ik had 
een gele kaart verwacht voor die 

Van onze sportredactie 

BARCELONA - Met een aange¬ 
slagen doelman, een verbonden 
buschauffeur en een beschadig¬ 
de bus is Real Madrid zaterdag¬ 
avond in een regen van stenen en 
onder begeleiding van politie uit 
Pamplona gevlucht. Even daar¬ 
voor had de scheidsrechter de 
wedstrijd tussen het plaatselijke 
Osasuna en de leider in de 
Spaanse competitie gestaakt. Ar¬ 
biter Socorro Gonzalez stuurde 
beide ploegen naar de kleedka¬ 
mers, nadat Reals doelman Paco 
Buyo drie kwartier lang door het 
publiek met alle soorten fruit, 
vuurwerk, muntstukken en me¬ 
talen voorwerpen was bestookt. 
Osasuna leidde op dat moment 
met 1-0. 

Hoewel het bestuur en de spelers 


overtreding”, bekende Barendse 
schuld. „Rood vond ik overdreven. 
In deze wedstrijd zijn zwaardere 
overtredingen gepleegd dan die, 
waarvoor ik van het veld werd ge¬ 
stuurd”. 

Naast Eric Gerets was vooral Roma¬ 
rio het doelwit van de Feyenoord- 
acties. „Toch spelen de Nederlandse 
verdedigers fair”, nam de jarige Bra¬ 
ziliaan het op voor zijn tegenstan¬ 
ders. „Hard, maar altijd met de be¬ 
doeling de bal te raken. Ik heb in 
Nederland nog geen makkelijke 
wedstrijd gespeeld. Alle spelers in 
deze competitie zijn fysiek sterk en 
beschikken over veel vechtlust. Je 
mag geen moment verslappen”. 


zie verder pagina 13 4*-» 1 

l 

4 ten. MVV buitte de letargie die zich de 1500 toeschouwers tot geeuwens 


mepster gemaakt, op niet mis te ver- nuut Frank Verbeek die met een da- 
stane wijze uit. Zodoende kwamen verende volley het Haarlemse net 
de Limburgers voor de eerste keer voor de eerste keer deed bollen. Ne¬ 


gen minuten later gleed Guy Fran¬ 
cois door de vijandelijke afweer (of 
wat daarvoor moest doorgaan) om 
vervolgens doelverdediger Edward 


• Ernie Brandts heerst na¬ 
mens MVV over Haarlem. 

Foto: JOOP BOEK 

Metgod met een listig stiftballetje 
opnieuw het nakijken te geven 
(0-2). Na de pauze vergrootte Jean 
Maas (keiharde knal in het zijnet) en 
Huub Driessen (streep na een snelle 
rush) de marge tot 0-4. 

Haarlem had niets te bieden. En als 
het speeltuig al eens, al dan niet op¬ 
zet, in de buurt van het Maastrichtse 
zestienmetergebied geraakte, was 
daar altijd routinier Brandts om het 
mogelijke gevaar te bezweren. De 
neo-MVV’er werd in Spaarnestad 
trouwens op zijn wenken bediend 
door een Haarlem dat precies in zijn 
straatje speelde. De lange ballen die 
onafgebroken van achteruit in het 
centrum werden gedeponeerd wa¬ 
ren voor de boomlange verdediger 
een wel zeer gemakkelijke prooi. 
Brandts, die zich af en toe ook in 
aanvallende zin positief onder¬ 
scheidde, beantwoordde de bewon¬ 
derende geluiden op zijn eerste op¬ 
treden in de paarswitte MVV-outfit 
na afloop met een minzaam schou¬ 
derophalen. „Ach”, schudde hij de 
complimentjes van zich af, „het re¬ 
sultaat was goed en daar gaat het 
uiteindelijk om. De opdracht is uit¬ 
gevoerd: er is gedisciplineerd ge¬ 
speeld en vanuit een gesloten orga¬ 
nisatie gevoetbald. Wat dat betreft 
kan ik dus tevreden zijn”. 


Bommelding 
voor vliegtuig 
Steffi Graf 

MELBOURNE - De Westduitse ten¬ 
nisster Steffi Graf heeft dit week¬ 
einde de schaduwzijden van het 
succes weer eens meegemaakt. Zo¬ 
wel bij moeder Heidi in woonplaats 
Brühl als bij de luchtvaartmaat¬ 
schappij waarmee de terugreis van 
Melbourne naar de Bondsrepubliek 
zou worden ondernomen, kwam 
een bommelding binnen. 

Omdat er al eerder van dit soort 
meldingen zijn geweest en er zelfs 
moorddreigementen zijn geuit, trad 
de Australische politie handelend 
op. Er werd bekend gemaakt dat de 
familie Graf, vader en dochter, als¬ 
nog een paar dagen in Melbourne 
zou blijven en daarna via Singapore 
naar Frankfurt zouden vliegen. 

Het spel werd tot het laatste mo¬ 
ment volgehouden. Pas toen Steffi 
zondagochtend in Frankfurt aan¬ 
kwam, was de poppenkast voorbij. 
Eenmaal veilig aan de grond ver¬ 
klaarde vader Peter echt bang te 
zijn geweest. 
r^***" c 

ïMtar 


• Didi Thurau: 'De mees¬ 
te renners nemen amfeta¬ 
mines’ 

Foto: DRIES LINSSEN 

Didi Thurau: 

’ Alle renners 
nemen doping 5 

door beitnie ceulen 

HEERLEN/FRANK- 
FURT - Didi Thurau 
heeft niet lang na zijn af¬ 
scheid als profwielren- 
ner, twee weken geleden 
in de Zesdaagse van 
Stuttgart, gewacht om uit 
de school te klappen. In 
een interview met het 
weekblad Bild Sport 
deinsde het voormalige 
Westduitse idool niet te¬ 
rug om enkele ophefma¬ 
kende uitspraken te 
doen. Thurau bekent, dat 
hij tijdens zijn 14-jarige 
profloopbaan diverse ke¬ 
ren naar verboden pil of 
spuit heeft gegrepen. 

„Alle wielrenners gebruiken 
doping en ik heb dat uiteraard 
ook gedaan,” zegt Thurau, die 
in het verleden door enkele 
positieve plasjes in opspraak 
raakte. De 34-jarige Frankfur¬ 
ter werd twee jaar geleden tij¬ 
dens de Tour de France voor 
het laatst betrapt op stimulan¬ 
tia. „De meeste renners ne¬ 
men amfetamines. Ik heb ook 
wel eens testosteron en af en 
toe zelfs cortisone genomen. 
Namen van de produkten 
noem ik niet, want dat is gra¬ 
tis publiciteit. Het belangrijk¬ 
ste is niet te overdrijven.” 

Didi Thurau merkt op, dat na 
de Tour de France 1978, waar¬ 
in de Belg Michel Pollentier 
op fraude werd betrapt, de do¬ 
pingcontroles veel strenger 
werden uitgevoerd. Thurau:- 
„Op den duur kon men niet 
meer frauderen, behalve tij¬ 
dens het transport van de uri- 
nestalen naar het laborato¬ 
rium. Vooral in Frankrijk 
kennen ze daar iets van.” 

Met laatstgenoemde beschul* 
diging zet Thurau niemand 
minder dan Bernard Hinault 
in het kwade daglicht. „Dat 
Bernard Hinault vijf keer de 
Tour heeft gewonnen, is dan 
ook veelzeggend,” meent hij. 
Niettemin blikt Didi Thurau 
tevreden terug op zijn loop¬ 
baan. „Er had wel meer inge¬ 
zeten. Een van mijn grootste 
fouten was mijn vertrek bij de 
Raleighploeg van Peter Post. 
Ik had eigenlijk een manager 
als Ion Tiriac moeten hebben.* 
Met de hulp zo’n man had ik 
veel meer gepresteerd dan 
twee zilveren medailles in een 
wereldkampioenschap,” be¬ 
sluit Thurau, die zich nu in, 
zijn woonplaats Frankfurt op’ 
de handel in onroerend goed 
heeft gestort. 


Barcelona dekt 
slim kosten van 
transfer Koeman 


BARCELONA 
Barcelona heeft de 
kosten voor de trans¬ 
fer van Ronald Koe¬ 
man al voor de helft 
terugverdiend. De 
Spaanse club, die 
aan PSV ruim twaalf 
en aan Koeman tien 


miljoen gulden be¬ 
taalt, heeft een lucra¬ 
tief contract afgeslo¬ 
ten in Japan. Daar 
zal de formatie van 
Johan Cruijff de ko¬ 
mende vijf seizoenen 
tien vriendschappe¬ 
lijke doels afwerken. 


waarvoor Barcelona 
tien miljoen gulden 
incasseert. 

Waarnemend voor¬ 
zitter Joan Gaspar 
verklaarde tijdens 
een persconferentie 
in Madrid, waar hjj 
als voorzitter van 
een hotel-keten een 
bednjfssymposium 
voorzat, dat de Ja¬ 
panners één voor¬ 
waarde stelden: Ro¬ 
nald Koeman moet 
bij alle duels aanwe¬ 
zig zijn. 


Real vlucht 
uit Pamplona 


van de thuisclub toegaven dat 
het publiek zich niet erg netjes 
had gedragen, bekritiseerden zij 
de beslissing van de scheidsrech¬ 
ter en het optreden van Real Ma¬ 
drid, met name van de omstre¬ 
den Buyo. De doelman is eind 
vorig jaar al vier wedstrijden ge¬ 
schorst geweest wegens onspor¬ 
tief gedrag. Half Spanje 
schreeuwde om een veel zwaar¬ 
dere straf, maar nu de commissie 


van beroep van de Spaanse voet¬ 
balbond die niet wilde uitspre¬ 
ken, lijkt het publiek (buiten Ma¬ 
drid) Buyo zelf maar te gaan 
straffen. 

Dat het een heet avondje zou 
worden bleek al uit de spandoe¬ 
ken met teksten als ’Buyo, exe¬ 
cutie’ en ’Buyo, clown en crimi¬ 
neel’. Toen de doelman eenmaal 
bij de scheidsrechter ging klagen 


over ae voorwerpen cue in zijri 
doelgebied terechtkwamen, 
werd het spervuur vanuit het pu¬ 
bliek alleen maar erger. 

Trainer Leo Beenhakker liet snel 
de spelersbus voor vertrek ge¬ 
reed maken en de reservering 
voor hotelkamers voor zater- 
nacht annuleren. Hij durfde het 
niet aan nog een nacht in Pam¬ 
plona te blijven. Maar het over¬ 
haaste vertrek verliep niet onop¬ 
gemerkt. Een ruit van de spelers¬ 
bus werd veriiield en de bus¬ 
chauffeur zou door een steen zijn 
verwond. Aan de andere kant 
was de voorzitter van Osasuna 
telefonisch met de dood be¬ 
dreigd. Als hij naar het stadion 
zou komen, zou hy nog maar vyT 
minuten te leven hebben. Net als 
zijn collega van Real kreeg hy 
voortdurend politiebescher¬ 
ming. 

limburgs dagblad 

Maandag 30 januari 1989 • Pagina 1 


sport 


eredivisie 


Sparta - Willem II (4.000) 
1-1 

FCTwente - 

Den Bosch (3.500) 0-1 

Roda JC - VW (4.500) 
2-1 

RKC - Volendam (3.200) 
5-1 

PSV - Feyenoord (27.500) 
1-0 

Haarlem - MVV (1.500) 
0-4 

Groningen - 

FC Utrecht (5.044) 4-2 

Ajax - Fortuna Sittard (11.000) 2-0 

PSV 

19 

15 1 

3 

31 

41-16 

Ajax 

19 

13 2 

4 

28 43-21 

FC Twente 

19 

7 9 

3 23 

28-15 

Fortuna S 

19 

9 5 

5 23 28-20 

Feyenoord 

18 

9 4 

5 

22 

37-31 

Volendam 

18 

9 3 

6 

21 

30-27 

Groningen 

19 

8 5 

6 

21 

36-24 

Roda JC 

19 

6 7 

6 

19 

26-23 

Den Bosch 

19 

8 3 

8 

19 

27-36 

Haarlem 

19 

7 4 

8 

18 

24-29 

RKC 

19 

7 3 

9 

17 36-40 

FC Utrecht 

19 

6 4 

9 

16 

27-34 

Sparta 

19 

4 7 

8 

15 

25-29 

PEC Zwolle 

19 

6 3 

10 

15 

33-41 

Veendam 

19 

6 3 

10 

15 

21-34 

MVV 

19 

4 5 

10 

13 24-38 

Willem II 

19 

3 7 

9 

13 

27-41 

VW 

19 

1 9 

9 

11 

18-32 


Zondag 5 februari, 14.30 uur 

FC Volendam - Feyenoord 

Bekervoetbal, derde ronde 

Woensdag 1 februari: 

Vitesse-Heerenveen 

Vrijdag 3 februari: 

Telstar- Vüssingen 

Zaterdag 4 februari: 

WOG-FC Groningen (14.30) 
Ajax-FC Utrecht (15.00) 
AZ-Fortuna Sittard (19.30) 

Zondag 5 februari: 

FC Den Haag-Sparta 

Woensdag 15 februari: 

PSV-FC Twente 
Feyenoord-Wiüem II 


eerste divisie 


Emmen - De Graafschap (2.300) 0-2 

Vitesse - Den Haag (4.000) 0-0 

Eindhoven-Cambuur (1.300) 4-0 

Helmond Sport - Excelsior (1.000) 1-0 

RBC DS79( 1.000) 2-1 

Heracles NAC (1.250) 1-1 

SVV - GA Eagles (2.650) 1-0 

Heerenveen - NEC (2.900) 1-0 

AZ - Wageningen (2.700) 4-0 

Woensdag 1 februari: 

Emmen-NAC 


Vitesse 

19 

11 

6 

2 

28 

30-10 

Excelsior 

19 

12 

4 

3 

28 

35-15 

AZ 

19 

9 

5 

5 

23 

44-22 

Den Haag 

18 

9 

4 

5 

22 

45-26 

NAC 

18 

8 

6 

4 

22 

30-28 

GA Eagles 

19 

9 

4 

6 

22 

36-22 

NEC 

19 

8 

6 

5 

22 

38-24 

Heerenveen 

19 

9 

3 

7 

21 

30-25 

SW 

19 

7 

6 

6 

20 

28-30 

Graafschap 

19 

7 

5 

7 

19 

26-33 

Cambuur 

19 

6 

6 

7 

16 

29-29 

DS 79 

19 

8 

2 

9 

18 

35-35 

Heracles 

19 

5 

7 

7 

17 

26-35 

RBC 

18 

6 

3 

9 

15 

19-31 

Eindhoven 

19 

6 

3 

10 

15 

26-29 

Telstar 

18 

5 

4 

9 

14 

26-36 

Helmond S. 

19 

2 

8 

9 

12 

20-37 

Emmen 

18 

5 

0 

13 

10 

22-56 

Wageningen 

19 

3 

4 

12 

10 

20-42 

NEC kampioen 

le periode. 

GA 

, Eagles 


kampioen 2e periode 
Derde periode 


Eindhoven 

i 

i 

0 

0 

2 

4-0 

AZ 

i 

i 

0 

0 

2 

4-0 

Graafschap 

i 

i 

0 

0 

2 

2-0 

SW 

i 

i 

0 

0 

2 

1-0 

Heerenveen 

i 

i 

0 

0 

2 

1-0 

Helmond S 

i 

i 

0 

0 

2 

1-0 

RBC 

i 

i 

0 

0 

2 

2 1 

Vitesse 

i 

0 

1 

0 

1 

0-0 

Heracles 

i 

0 

1 

0 

1 

1-1 

NAC 

i 

0 

1 

0 

1 

1-1 

Den Haag 

i 

0 

1 

0 

1 

0-0 

GA Eagles 

i 

0 

0 

1 

0 

0-1 

DS 79 

i 

0 

0 

1 

0 

1-2 

NEC 

i 

0 

0 

1 

0 

0-1 

Excelsior 

i 

0 

0 

I 

0 

0-1 

Emmen 

i 

0 

0 

1 

0 

0-2 

Wageningen 

i 

0 

0 

1 

0 

0-4 

Cambuur 

i 

0 

0 

1 

0 

0-4 

Telstar 

0 

0 

0 

0 

0 

0-0 

LA _ 

scoreverloop j 


EREDIVISIE 

FC Groningen - FC Utrecht 4-2 (1-2). 5. De 
Koek 0-1, 38. Olde Riekerink (strafschop) 

1- 1, 42. Plomp (strafschop) 1-2, 57. Meijer 

2- 2, 70. Olde Riekerink 3-2, 79. Regtop 4-2. 
Scheidsrechter: Egbertzen. 

RKC - Volendam 5-1 «MD. 47. Van de Wiel 
{strafschop) 1-4, 66. Van de Wiel 2-0. 71. 
Steur (strafschop) 2-1, 76. Schapendonk 3-1, 
79. Bogers 4-1, 83. Hoekstra 5-1. Scheids¬ 
rechter: Hobe. 

Sparta • Willem II 1-1 (0-1) 15. Van der 
Borgt 0-1. 83. Lengkeek 1-1. Scheidsrechter: 
Kok. 

FC Twente - BW Den Bosch 4-1 (0-6). 79. 

Blinker 0-1. Scheidsrechter: Luinge. 

EERSTE DIVISIE 

Vitesse - FC Den Haag 0-0. Scheidsrechter: 
Bakker. 

RBC - DS *79 2-1 (1-0). 29. Jurgens 1-0, 48 
Van der Woude 1-1, 89. Voets 2-1 (straf¬ 
schop). Scheidsrechter Schuurmans. 

SW - Go Ahead Eagles 1-0 (0-0). 73. Tol. 
Scheidsrechter Van Mierlo. 

Emmen - De Graafschap 0-2 (0-2). 9. Smit 
0-1, 41. Boere 0-2. Scheidsrechter: Luyten. 

Eindhoven - Cambuur 4-0 (2-0). 25. Vro- 
mans 1-0, 35. Corbijn 2-0, 57. Maas 3-0, 73. 
Vromans 4-0 (strafschop). Scheidsrechter: 
Blankenstein. 

Helmond Sport - Excelsior 1-0 (1-0). 25. De 
Kort 1-0. Scheidsrechter De Munnik. 

Heracles - NAC 1-1 (1-1). 13 Dilling 0-1 
(e.d ), 42. Velten 1-1 (strafschop). Scheids¬ 
rechter Modderman. 

Heerenveen - NEC 1-0 40-0). 55. De Jonge 
10 Scheidsrechter: Van Vliet. 

AZ - Wageningen 4-0 (1-0). 20. en 49. Groot 
1-0 en 2-0, 82. en 88. Grim 3-0 en 4-0. 
Scheidsrechter Wegereef. 


scorebord 


topscorers 


EREDIVISIE 

1. Van Duren (Den Bosch), Hoekstra en Van 
de Wiel (RKC) 11, 4. Bergkamp (Ajax) 10. 5. 
Eykelkamp (Groningen), Clayton (Fortuna), 
Pettersson (Ajax), Romario (PSV) 9, 9. Van 
Geel (Feyenoord), Steur (Volendam), Meijer 
(Groningen), Roos (PEC Zwolle) 8, 13. Keur 
en Balm (Twente), Van Buuren (Veendam), 
Lens (Fortuna), Van der Ark (Willem II), 
Van Dorpel (Volendam), Koeman (PSV), 
Van Ankeren (PEC Zwolle), Schapendonk 
(RKC) 7 


EERSTE DIVISIE 

1. Velten (Heracles), Van den Brink (Vites¬ 
se) en Loggie (ex AZ/thans Willem II) 15 
doelpunten, 4. Janssen (NEC) 13, 5. De Jon¬ 
ge (Heerenveen) 12, 6. Verroen (AZ), Visser 
(Telstar) en Comelïssen (NAC) 10, 9. Carbo 
(Cambuur), Oosterlee (SW), Hommeles 
(Heerenveen), Brouwer (Emmen) en Kool¬ 
hof (Vitesse) 8. 


kaarten 


Rode kaart: Barendse (Feyenoord). 

Gele kaarten: Koeman (PSV), Heus, Lok- 
hoff en Smolarek (Feyenoord). 

Stafleu (Haarlem), Broeken en Jaspers (bei¬ 
den Willem II), De Koek, Alflen en Stein- 
mann (allen FC Utrecht), Van Hintum 
(RKC) en Van Loon (Volendam), Jalink 
(Fortuna Sittard), Fraser (Roda JC) en Ver¬ 
hagen <WV>, Van Hintum (RKC) en Van 
Loon C(Volendam), Straal (Vitesse), De 
Roode (FC Den Haag), van der Laan, Klip- 
pel en M. Molenaar (allen RBC), Kuisdom 
(DS), Witteveen (Go Ahead Eagles). 


buitenland 


ITALIË 

Atalanta - Inter Milaan 
Cesena - Lecce 
Fiorentina - AS Roma 
Lazio Roma - Juventus 
AC Milan - Pisa 
Napoli - Ascoli 
Pescara - Bologna 
Torino - Como 
Verona - Sampdoria 


1-1 

3- 2 
2-2 
0-0 
0-0 

4- 1 
3-1 
2-1 
1-1 


Stand: Inter Milan 15-26, Napoli 15-23, Ata¬ 
lanta 15-20, Sampdoria 15-20. Juventus 15- 
18, AC Milan 15-17, Fiorentina 15-16, AS 
Roma 15-16, Lazio Roma 15-13, Como 15-12, 
Verona 15-12, Pisa 15-12. Pescara 15-12, Ce¬ 
sena 15-12, Torino 15-11, Bologna 15-10, 
Lecce 15-10, Ascoji 15-10. 


SPANJE 

Sevilia - Bilbao 
Atletico Madrid - Logrones 
Cadiz - Celta 
Malaga - Murcia 
Espanol - Barcelona 
Elche - Valladolid 
Valencia - Zaragoza 
Gijon - Betis 
Sociedad - Oviedo 
Osasuna - Real Madrid 


gestaakt 


0-0 

2-0 

1-1 

1- 3 

2 - 2 
1-0 
2-2 
0-0 
0-0 
1-0 


Stand: Real Madrid 19 - 32, Barcelona 20 - 
31, Atletico Madrid 20 - 24, Gijon 20 - 23, Va¬ 
lencia 20 - 23, Celta 19 - 22, Osasuna 19 - 21, 
Valladolid 20 - 21, Sevilia 20 - 21, Bilbao 20 - 
21, Zaragoza 20 - 20, Oviedo 20 - 20, Logro¬ 
nes 20 - 19, Sociedad 19 - 18. Malaga 20 - 15, 
Cadiz 20 - 15, Murcia 20-15, Betis 20 - 13. Es¬ 
panol 20 - 12, Elche 20 - 10. 


BELGIE 

Charleroi - Club Brugge 
Beerschot - St Truiden 
RW DM KV Mechelen 
Racing Genk - FC Antwerp 
Cercle Brugge - Waregem 
SK Beveren - Standard Luik 
KV Kortrijk - Lokeren 
Racing Mechelen - Anderlecht 
FC Luik - Lierse 


1-1 

1-0 

0-4 

1-1 

3-0 

1-0 

1-1 

0-4 

0-1 


Stand: KV Mechelen 20-34, Anderlecht 20- 
33. Club Brugge 20-27, FC Luik 20-27, FC 
Antwerp 20-26, St Truiden 20-22, KV Kort- 
rijk 20-21, Standard Luik 20-20, Waregem 
20-19, Lokeren 20-17, Charleroi 20-17, Beer¬ 
schot 20-16, SK Beveren 20-15, Racing Me¬ 
chelen 20-15, Lierse 20-15. RWDM 20-13, 
Cercle Brugge 20-12, Genk 20-11. 


GRIEKENLAND 

Olympiakos - Heraklis 
Kalamana - AEK 
PAOK - Apollon 
Diagoras - Panathinaikos 
Panionios - Larissa 
Volos - Aris Salomki 
OFI Kreta - Levadiakos 
Doxa - Ethnikos 


0-0 

0-0 

3-2 

0-2 

0-0 

1-1 

2-1 

1-1 


Stand: AEK 17-25, Olympiakos 17-24, He- 
raklis 17-22, PAOK 17-21, Panathinaikos 17- 
20, OFI Kreta 17-20, Larissa 17-19, Aris Salo- 
niki 17-18, Levadiakos 17-16, Doxa 17-15, 
Panionios 17-15, Volos 17-15, Diagoras 17- 
12, Ethnikos 17-11, Apollon 17-10, Kalama- 
ria 17- 9. 


toto en lotto 


lotto 4 

Winnende getallen: 10 - 17 - 21 - 29 - 30 - 40. 
Reservegetal: 28. Deelnemers: 546.316, in-j 
leg: f. 2.331.973, pnjzenbedrag: f. 1.151.487. 

Cijferspel 8 4 9 8 6 6. 

Toto 4 

Juiste kolom: 3-2-1-1-1-2-1-1-3-3-1 
1. Deelnemers: 30.306, ïnleg: f. 150.846, prij- 
zenbedrag: f. 71.651. 

Toto-gelijk 4 

Winnende getallen: 10 - 12 - 14 - 15 - 21, toe¬ 
gevoegd: 6. Deelnemers: 3159, inleg: f. 
15.918, prijzenbedrag: f. 24.918 (inclusief] 
jackpot). 

Belgische lotto 

Winnende getallen: 6-7-10-13-18-29. Re-| 
servegetal: 26. 

Jokernummer 

1 7 9 3 6 1 5. 

Duitse lotto 

Winnende getallen: 1 - 5 - 9 - 17 - 37 -49. Re¬ 
servegetal: 18. 

’Spiel 77’ 

8 4 5 0 5 7 2. 


reserve divisie c 


Programma: 

Dinsdag 31 Jan. 19.30 uur: 

Willem II 2-Fort. Sittard 2 
Roda JC 2-Eindhoven 2 
RKC 2-MW 2 
NEC 2-Den Bosch 2 
PSV 2-RBC 2 


Tweede periodes tand: 

Limburgia 

4 

3 

1 

0 

7 10 

-5 

Longa 

4 

2 

2 

0 

6 

6 

-2 

Halsteren 

5 

2 

2 

1 

6 

9 

-6 

TSC 

4 

1 

3 

0 

5 

3 

-2 

Sittard 

4 

2 

1 

1 

5 

4 


Venray * 

5 

1 

3 

1 

5 

5 

-4 

Geldrop 

5 

2 

1 

2 

5 

5 

-6 

Vüssingen 

4 

1 

2 

1 

4 

5 

-6 

DESK 

4 

1 

2 

1 

4 

2 

-3 

Wilhelmina '08 

4 

1 

1 

2 

3 

5 

-6 

TOP 

4 

0 

3 

1 

3 

2 


EHC 

4 

1 

0 

3 

2 

2 

-4 

SVN 

4 

0 

2 

2 

2 

3 

-6 

Waubach 

3 

0 

1 

2 

1 

1 

-4 


Steffi Graf laat strafexpeditie achterwege 

Ivan Lendl: nu 
nog Wimbledon 


MELBOURNE - Vier maan¬ 
den heeft Ivan Lendl gedwon¬ 
gen afstand moeten doen van 
de positie als succesvolste ten¬ 
nisser van de wereld. Het ver¬ 
lies tegen Mats Wilander bij de 
open Amerikaanse titelstrijd 
in september, kostte Lendl de 
eerste plaats op de wereld¬ 
ranglijst. De eerste gelegen¬ 
heid die positie te heroveren 
op de Zweed, greep de Tsje- 
choslowaak succesvol aan. Bij 
de open Australische kam¬ 
pioenschappen in Melbourne, 
waar Steffi Graf zonder pro¬ 
blemen de damesfïnale won, 
werd Lendl daarbij door velen 
de helpende hand toegesto¬ 
ken. 

De laatste in dat rijtje was een land¬ 
genoot, althans iemand die in het 
zelfde land geboren was. Miloslav 
Mecir bereikte in de Australische 
hoofdstad zijn tweede Grand Slam- 
fïnale en leek daarmee het maxi¬ 
mum beréikt te hebben. Hij bracht 
het in de verschroeiende hitte niet 
verder dan een wat armzalig ver¬ 
weer. Met drie keer 6-2 veroverde 
Lendl zijn eerste Gand Slam-titel 
sinds september 1987 toen hij op 
Flusing Meadow zegevierde. Voor 
de Tsjechoslowaak blijft er nu nog 
maar een toernooi te winnen over: 
Wimbledon. Twee keer bereikte de 
geboren gravelspeler de eindstrijd 
in Londen. Eerst werd hij verne¬ 


derd door Boris Becker waarna de 
in topvorm zijnde Pat Cash het een 
jaar later dunnetjes overdeed. 

De eindstrijd in Melbourne leek op 
papier een spannende aangelegen¬ 
heid. Miloslav Mecir speelde gedu¬ 
rende het hele toernooi goed en be¬ 
reikte zonder veel problemen de fi¬ 
nales. Hij had weliswaar slechts een 
overwinning tegen Lendl op zijn 
naam, maar de tijd leek rijp voor de 
tweede. De flegmatieke Tsjechoslo¬ 
waak was zondag op het centre 
court van Flinders Park echter nau¬ 
welijks te herkennen. De 12.000 toe¬ 
schouwers vroegen zich verbaasd af 
of dit de man was die door alle top¬ 
pers zo gevreesd wordt om zijn fan¬ 
tastische balgevoel. Mecir was 
slechts een paar minuten in de wed¬ 
strijd. Na ongeveer anderhalf uur 
was zijn lijden teneinde. Op het 
tweede wedstrijdpunt maakte 
Lendl een einde aan het ongelijke 
en onaantrekkelijk treffen. Een*har- 
de forehand-return was teveel voor 
de ogenschijnlijk aangeslagen Me¬ 
cir. 

Steffi Graf is pas negentien jaar en 
nu al lijkt haar grootste tennisvijand 
zich niet meer op de baan maar in 
haar hoofd te bevinden. De West- 
duitse veroverde zaterdag in een an¬ 
dermaal warm Melbourne, 45 gra¬ 
den, voor de tweede achtereenvol¬ 
gende keer de open Australische 
tennistitel. In de eindstrijd van het 
toernooi was de Tsjechoslowaakse 
Helena Sukova een dapper maar bij 
voorbaat al kansloos tegenstand¬ 
ster. De twee keer 6-4 waarmee Stef- 
fi Graf haar positie als nummer een 


van de wereld bevestigde, zullen in 
huize Sukova met vreugde zijn aan¬ 
gehoord: Van een strafexpeditie 
was dit keer geen sprake geweest. 
Vorig jaar verloor Steffi Graf in 
twaalf maanden drie wedstrijden. 
Twee keer tegen Gabriela Sabatini 
en een maal, toen een hardnekkig 
virus al bezit van haar had geno¬ 
men, van Pam Shriver. Het laatste 
was zeker een incident, de verlies- 
partijen tegen haar Argentijnse 
dubbelspelpartner niet helemaal. 
Op de fraaie Zuidamerikaanse heb¬ 
ben de meeste kenners dan ook hun 
hoop gevestigd betreffende het 
weerwoord op de tennismachine uit 
Brühl. Maar in Melbourne bleek dat 
de ontwikkeling van het tweetal 
geen gelijke tred houdt. Graf wordt 
per toernooi sterker, zekerder. Sa¬ 
batini volgt die lijn ook wel, maar in 
een tempo dat haar achterstand per 
week groter lijkt te maken. Van de 
andere speelsters uit de top-tien 
heeft Graf zo langzamerhand niets 
meer te duchten. Chris Evert en 
Martina Navratilova zijn ook al nau¬ 
welijks meer dan een speelbal ge¬ 
worden van de Westduitse. De Vete¬ 
ranen’ slagen er alleen nog in de rest 
van de aanstormende jeugd redelijk 
achter zich te laten. 

Het succes van Steffi Graf beteken¬ 
de in haar achtste finale van een 
Grand Slam-toernooi haar zesde 
titel. Het begon in 1987 in Parijs bij 
de open Franse en werd vorig jaar 
gevolgd door het Groot-Slem. De 
winst in Melbourne, waar zij in twee 
jaar nog geen set heeft verloren, is 
voor velen de eerste stap naar weer 
een Grand-Slam. Ivan Lendl geniet van grand slam-succes in Melbourne 


Jubilerende Abdijcross trok zevenhonderd deelnemers 

Jaspers loopt warm voor NK 


KERKRADE - Unitas-atleet Roger 
Jaspers is de grote triomfator ge¬ 
worden van de zilveren Abdijcross 
te Rolduc. Hij legde de zware 8400 
meter af in 26.34 minuten. Zijn voor¬ 
sprong op de verrassend als tweede 
eindigende broer Mare bedroeg 14 
seconden. 

Roger Jaspers nam na het start¬ 
schot resoluut de leiding en gaf die, 
zo later bleek, ook niet meer prijs. 
Als voorbereiding op de NK-veld- 
loop in Schaesberg vertrekt hij za¬ 
terdag voor een trainingsstage naar 
Spanje en ontloopt zo de drukke 
carnavalsdagen. 

Achter Roger Jaspers ontspon zich 
een groot gevecht om de tweede 
plaats tussen Mare Jaspers, Eber- 
hard Weyel en Hermann Jerimies. 
Aanvankelijk zag het er naar uit dat 
Weyel de strijd in zijn voordeel zou 
beslissen. In de laatste ronde perste 
Mare Jaspers er alles uit en kwam 
als tweede over de finishlijn. 

Annie van Stiphout was opper¬ 
machtig. Zij ging zo voortvarend 
van stapel dat haar voorsprong op 
Jacky Winkelman aan het slot 43 se¬ 
conden bedroeg. Bij de A-jeugd 
boekte Unitas twee overwinningen 
met Vivian Ruyters en Bart Nele- 
mans. 


De uitslagen: 


Heren 8400 m: 1. Roger Jaspers, Unitas 
26.34 min., 2. Mare Jaspers, Unitas 26.48 
min., 3. Eberhard Weyel, Dld 26.53 min., 5. 
Hermann Jerimies, Dld 26.57 min., 5. Roger 
Klingestijn, Unitas 27.26 min., 6. Theo Lins- 
sen, Unitas 27.31 min., 7. Wil Goessens, Uni¬ 
tas 27.34 min., 8. Uwe Boddenberg, Dld 
27.41 min., 9. Ger Lemmens, Kimbria 27.48 
min., 10. Bernd Stabel, Dld 28.U1 min., 11. 
Hans Wijnen, Unitas, 12. Ad Diederen, Uni¬ 
tas, 13. Louis Tummers, Unitas, 16. Paul Ha- 
gedoren, Unitas, 17. Jan Hoven, Avon, 19. 


Rob Hoyer, Unitas, 20. Ed Janssen, Unitas. 
Dames 3800 m: 1. Annie v. Stiphout, LG 
Deurne 13.17 min., 2. Jacky Winkelman, 
Achilles-Top 14.00 min., 3. Brunhilde 
Knopf, Dld 15.02 min., 4. Han Vos, Achilles- 
Top 15.04 min., 5. Rosalie Berben, AV Weert 
15.13 min. 


• POSTERHOLT - Max van 
Wersch won de halve marathon van Poster- 
holt in 1.07.53 uur. Beste van de 184 tegen¬ 
standers was Wil Pepels, een tri-atleet uit 
Elsloo, deze noteerde 1.07.59 en draaide net 
als van Wersch het goede moyenne van 18.6 
km per uur. Wilma Rusman won bij de da¬ 
mes in 1.18.25. Haar gemiddelde bedroeg 
ruim 16 per uur. 

Uitslagen: 21.1 km heren: 1. v. Wersch 
1.07.53; 2. Pepels, 1.07.59; 3. Driessen, 
1.08.51; 4. V. der Loo 1.09.23;. 5. Borghans, 
1.11.13; 6. Odrossly 1.12.18; 7. Tummers, 
1.13.16; 8. Geraedts 1.13.17; 9. v.d. Eerden 
1.13.34; 10. Cox 1.14.11.40 plussers: 1. V. Ba- 
kel 1.14.45; 2. Palmen 1.14.48; 3. Bosma 
1.15.04. 50 plussers: 1. Francot 1.19.19. 

60 plus: 1. Graap 1.46.26. 

Dames: 1. Rusman 1.18.25; 2. Verbeek 
1.21.44; 3. Nieskens 1.35.04. 

Kwartmarathon heren: 1. Kurvers 34.22; 2. 
Es 35.58; 3. v.d. Berg 36.01; 4. Poels 36.10. 40 
plus: 1. Gielen 35.42; 2. Dirix 36.06; 3. Ques 
38.24. 50 plus: 1. Verborg 41.12. Dames: 1. 
Tellers 43.31; 2. Pani 47.52; 3. Derckx 49.18. 
35 plus: 1. Derix 46.29. 45 plus: 1. Francot 
54.51. 


• APELDOORN - Beste Limbur¬ 
ger in de midwintermarathon was 
Louis de Lahaye van Caesar met 
2.41.12. Hij werd 23ste. Winnaar 
werd de Brabander Matty de Vught 
in 2.22.35 uur. 

Sterker bezet was de mini-mara- 
thon van 18.6 km. De zege ging naar 
Marti ten Kate in 54.24. Hij verbeter¬ 
de het parkoersrecord van Gerard 
Nijboer dat stond op 56.06. Marcel 
de Veen van Achilles Top was beste 
Limburger met een 19de plaats in 
een tijd van 1.00.17. # Roger Jaspers op weg naar 
de overwinning. 

Foto: DRIES LINSSEN 


Bart Veldkamp als derde Nederlander naar \0 

’Veelvraat’ Visser 
prolongeert titel 


$ 

'O 

K 

Düt 


h 

«la 


Van onze sportredactie 

DEN HAAG - De honger van Leo 
Visser in zijn laatste seizoen als top- 
schaatser is amper te stillen. Nadat 
de Haastrechtse veelvraat zich vori¬ 
ge week in Göteborg te goed had ge¬ 
daan aan het voorgerecht de Euro¬ 
pese titel liet Visser zich in Den 
Haag ook het tweede smakelijke 
hapje in deze winter niet ontnemen. 
Gerard Kemkers had lange tijd uit¬ 
zicht op zijn eerste nationale titel, 
maar de Drent liet zich op de tien ki¬ 
lometer het kaas van zijn brood eten 
door zijn 'alternatieve’ concurrent, 
die op De Uithof voor de tweede 
keer in successie Nederlands all- 
round-kampioen werd. 

Visser had zich dit seizoen tijdens 
zijn afscheidstournee ten doel ge¬ 
steld om één internationale all- 
roundtitel te veroveren. „Een Euro¬ 
pese of wereldtitel maakte me niet 
zo heel veel uit. In Göteborg ging 
mijn wens al in vervulling. Alles wat 
ik dit seizoen nog win, is mooi mee¬ 
genomen. Deze overwinning in Den 
Haag is een leuk extraatje, meer 
niet”. 

Het zag er in eerste instantie naar 
uit, dat de toekomstige leerling-pi- 
loot zijn buikje meer dan vol had ge¬ 
geten in Zweden en geen trek had in 
de strijd in de residentie. Visser ver¬ 
knalde zijn sprint (slechts negende) 
en moest op de vijf kilometer de eer 
laten aan Bart Veldkamp. „Dit NK 
kwam voor mij te snel na het EK. Ik 
was niet scherp genoeg. Gelukkig 


lootte ik Veldkamp op die vijf ^ 


meter. Hij reed goed en dwong 
te knokken. In die rit tegen !q, 
raakte ik weer gemotiveerd”. . 
Nadat Visser op de 1500 meter « 
achterstand op Kemkers, de wi/'j n 
naar van de 500 meter, verder 
teruggebracht, restte op de tien ^ 
lometer slechts een gaatje van l-'L 
seconde tussen de twee kernP*L 


* 


nen. Europa’s nummer twee, 
rard Kemkers, had de pech om 
zijn belager te moeten starten-^ 
21-jarige pupil van Ab Krook re% 
weliswaar Karlstads baanrecord 13 
de Haagse boeken, maar Visser ^ 
niet meer van het rechte pad a'T 
krijgen en dook in de laatste rit 
het toernooi een kleine zeven sec° 
den onder Kemkers tijd. 

Visser: „Ik wist dat Gerard in ^ 
eerste gedeelte voorzichtig had F 
reden. Ik ben snel gestart om 
een een ruime marge ten opzic* 1 ^ 
van hem op te bouwen. Toen , 
hoorde dat ik tien ronde voor *L 
einde dertien seconden voorspr 0 * 1 * 
had, wist ik dat het snor zat”. -j, 
Wekte Vissers triomf ondanks 
belabberde start geen verbazing- ■ 
strijd om de fel begeerde derde 
sitie werd tot veler verrassing G 
wonnen door nieuwkomer 
Veldkamp. De twee EK-gang^ 
Thomas Bos en Anne-Jan Porti!L 
dolven het onderspit tegen de 
marathon-rijder, die gistermidd 3 
als derde rijder werd aangewe 2 ^ 
voor het Wereldkampioenschap 1 
Oslo. 


Srnoke Ealers schuiji Amsterdam twee keer aan karf 

Weer rake klappen 
in ijshockey duel 


★ Venray eerste periodekampioen 

Derde plaats 
Cornelia Bessert 
bij WK skibob 

IMST - Tien leden van de Heerlense 
skibob-vereniging namen afgelo¬ 
pen weekeinde deel aan de wereld¬ 
kampioenschappen in het Oosten¬ 
rijkse Imst. Cornelia Bessert, vorig 
jaar nog wereldkampioene, eindig¬ 
de twee keer als derde bij de dames 
senioren. Arno Braam werd achtste 
in de combinatie bij de junioren. De 
overige Limburgse deelnemers ein¬ 
digden niet in de top van de klasse¬ 
ringen. Van onze medewerker 
THEO KEYDENER 

GELEEN/AMSTERDAM - Met een 
flinke klap haalde Amsterdamspe- 
ler Klooster, gisteravond tijdens het 
ijshockeyduel Smoke Eaters -Am¬ 
sterdam, 10-1 (4-0, 1-0, 5-1) uit naar 
hulpscheidsrechter Edgar Lootens. 
De hulparbiter hield aan de optater 
een gekneusd gezicht over en 
schaatste direkt van het ijs. Bij 
Klooster sloegen in de tiende mi¬ 
nuut in de tweede periode (stand 
5-0), plots de stoppen door toen hij 
na een overtreding op Versteeg 
door scheidsrechter Stuiver naar de 
strafbank werd gezonden. 

Klooster sloeg als een wilde man om 
zich heen, waarbij zelfs teamgeno¬ 
ten klappen opliepen. Geen enkele 
speler van Amsterdam nam de 
scheidsrechters in bescherming. 
Scheidsrechter Stuiver, die de wed¬ 
strijd voor tien minuten onderbrak, 
moest zelf ijlings een veilig onder¬ 
komen zoeken om te voorkomen 
dat Klooster ook op hem zijn woede 

• Amsterdamspeler Kloos¬ 
ter (rechts) ziet hoe de Eaters 
Driscoll en Bosch doelman 
Den Ouden (knielend) niet 
kunnen passeren. 

Foto: PETER ROOZEN 


koelde. De Amsterdammer door 


dolle heen, drentelde nog een * 
lang schuimbekkend voor de d e - r 

van het de scheidsrechterskam^r- 


Na de dubbele overwinning op ^ c 
sterdam, zaterdag 8-4 (3-3, 1-1, V c 
en in Geleen, staat de poort naar ejL \ 
plaats bij de laatste vier vo ^ e Lp 
open. Een punt achterstand ' f 
nummer twee, Nijmegen, biedt P®, ( 
spektief. In een goed gevulde G c 
nerbrook speelden beide teams o ^ ( 
rigens een aantrekkelijk duel. S**L < 
ke Eaters duidelijk de betere pl°"jj ' 
.Binnen een minuut tilde Dris c °. 1 
het team naar een 2-0 voorspr ol Tp I 
Via doelpunten van Hartogs * j 
Louwers werd de periode met 4 1 

afgesloten. 

. Ai 

Vrij simpel nam Smoke Eaters i° J 1 
twee volgende periodes de drJ 
weer op. In de tweede P er, ^ji 
scoorde Smoke Eaters slechts ' 
keer door Pellegrims 5-0. Na ‘L , 
voorval met Amsterdam-sP 6 ^ 
Klooster ebde de wedstrijd in d • 
periode weg. De laatste twintig ** 
nuten waren voor de Geleende 
ren. Via enkele mooie aanval 
stelden Houben, Nelson (2x) en ** 
togs (2x) de eindscore 10-1 vast- 

.. jj 

Stand playoffs: 1. Rotterdam 6 gesp® e l. 4 
punten, 2. Nijmegen 6-12, 3. Tilburg b- 1 (gr 
Geleen 6-11, 5. Heerenveen 6-8, 6. Ad 1 
dam 6-0. 
limburgs dagblad m 


Maandag 30 januari 1989 # Pagina 13 


sport 


ENSCHEDE - Alleen Ajax kan 
"let spoor van PSV nog redelijk 
J'olgen. FC Twente legde het af. 
net verlies met 0-1 in eigen huis 
tegen BW Den Bosch deed de 
f°ep om Ad van de Wiel aanzwel¬ 
len. De productieve RKC-aanval- 
ter wil liever vandaag dan mor¬ 
gen naar het oosten komen, maar 
f Qe betrokken clubs zijn het niet 
( eens. Van de Wiel bewees overi¬ 
gens weer eens zijn waarde met 
fkvee treffers in de ontmoeting 
nKC-Volendam: 5-1. Van de Wiel 


FC Twente wacht 
op Van der Wiel 


opende na rust de score uit een 
strafschop en maakte ook 2 - 0 . 
Groningen speelde weliswaar 
veel minder - onbevangen dan 
voor de winterstop, maar meldde 
zich wel dankzij een overwin¬ 


ning van 4-2 op FC Utrecht in de 
bovenste helft van de ranglijst. 
Onderaan kwam de zaak in be¬ 
weging. MVV kroop langs Wil¬ 
lem II, dat aan de uitwedstrijd te¬ 
gen Sparta een gelijkspel: 1-1 


overhield. De zwak spelende 
Rotterdammers kwamen na het 
vroege doelpunt van Van der 
Borgt overigens pas zeven minu¬ 
ten voor tijd door Lengkeek op 
gelijke hoogte. Willem II-trainer 
Piet de Visser vond dat hem twee 
strafschoppen waren onthou¬ 
den. Bij Sparta maakte oud-in- 
ternational Michel Valke zijn 
rentree. Het werd geen onver¬ 
deeld succes. Na twintig minu¬ 
ten blesseerde Valke zich en viel 
hij uit. 


Van Doorneveld : 9 Wachten op Sigi Lens 9 

Fortuna machteloos 


ft 


Van onze sportredactie 


. STERDAM - Fortuna Sittards stoute plannen ten op- 
^ c hte van Ajax zijn op een fiasco uitgedraaid. Trainer 
s van Doorneveld was met een aanvallend ingestelde 
relatie aan het Amsterdamse karwei begonnen maar 
nd bij het scheiden van de markt met lege handen: 2-0. 
kunt de zaken van tevoren nog zo goed doornemen, 
^ ze in het veld niet tot uitdrukking komen, stopt het 
^ r haal”, meende de teleurgestelde coach. 


'Winter, hopeloos uit vorm, 
en Mühren die zijn tweehon- 
jjj^ste officiële duel in Ajax-shirt 
tfkte in het veld, had Ajax geen 
aan de nummer vier van de 
wj^visie. Fortuna was geen schim 
oJl een topploeg, zoals naderhand 
j* trainer Van Doorneveld met 
i n z jj n s t em moest erkennen, 
[ijkon slechts terugkijken op een 
«MUeln kansje van Jalink. De 
(OS uit de Baandert, gepijnigd 
i^/het ontbreken van de gebles- 

, *Uè I (>nc cïnrtiHD or nlinhtmQtid 


Ajax-Fortuna Sittard 2-0 (1-0). Score: 24. 
Pettersson 1-0, 71. Pettersson 2-0. 

Scheidsrechter: Van der Niet. Toe¬ 
schouwers: 11.000. Gele kaart: Jalink 
(Fortuna Sittard). 

Ajax: Menzo, Blind, Verkuijl, Scholten, 
Frank de Boer, Wouters, Bergkamp, 
Mühren, Van ’t Schip, Pettersson, 
Witschge (Roy). 

Fortuna Sittard: Hesp, Maessen, Duut, 
Liesdek, Boessen, Jaünk, Mordang, 
Reijners, Griffith, Clayton, De Vries. 


^ r de Lens, gooide er plichtmatig j 1 

k. serie overtredingen tegenaan 

(«Jdtig, tegen Ajax elf) maar verlo- . . ., . . „ . 

2 de moed aldefinitief na 23 mi- we L er «ens met thuis kon houden, 
'Uten. schudde Roy de toeschouwers wak¬ 

ker. Het grootste talent uit de Am- 
^itsrk rr . , t . ..* .. sterdamse School piepelde eerst 

C„ hge ,, te gen kuitenbijter Maes- MaesS en en zette vervolgens Pet- 
v goed gestart naar onthutsend tersson aan het werk (2-0). 
ge ^ m * s kt, stelde Pettersson in 

C!i'° aan te laten te kenen. Vanaf Dat de eigen aanhang bij vla- 
i ° ment nioesten de toeschou- gen n j e ts anders kon voorschotelen 
g ** W: 2lch tevreden stellpn met wat dan wat zinloos gebrei, kwam het 
l» elf !oh ge acties van ’ vooral, Petters- bestuur niet s i ec ht uit. De suppor- 
... v^'teet toevallig ook de producent ters kregen zodoende voldoende ge- 
r ™ ae tweede Amsterdamse treffer. i ege nheid om het pamflet, ’You ne- 
vij^i h ver walk alone’ getiteld, te bestude- 

' 2. Z Weed, die zyn produktie opvij- ren dat voorzitter Michael van 
n i^iW e tot ne gen doelpunten en ook Praag en zijn ploeg voor aanvang 
li? %L eens v ter ’assists’ op zijn naam van het duel door een gezelschap 


VVCS steunt 
FC Groningen 


^RONINGEN - FC 
^ r °ningen heeft een 
-ijl. dl 1 ef ont vangen van 
,» tie spetersorgamsa- 
V v WDS waarin de 
& ^ ere niging afstand 
h 2 ®e«Jt van de be- 
, P f$ huldiging aan het 
Z dre s van oud-trai- 
R °b Jacobs, die 
j d I ij 01 ë e ns een publica- 
zel> m het weekblad 
in- 


Voetbal Internatio¬ 
nal in het verleden 
Keje Molenaar 

150.000 gulden 

’zwart’ zou hebben 
geboden voor een 
overstap naar de 
noordelijke eredivi¬ 
sieclub. In de brief 
schrijft Rob Jansen, 
die namens de 
WCS als adviseur 


van Molenaar bij de 
onderhandelingen 
betrokken was, dat 
Jacobs die toezeg¬ 
ging nooit heeft ge¬ 
daan. 

FC Groningen kreeg 
in het weekeinde een 
deel van de door de 
Fiscale Inlichtingen¬ 
en Opsporingsdienst 
(FIOD) in beslag ge¬ 
nomen boekhouding 
terug. Ook een deel 
van de persoonlijke 
administratie van 
enkele bestuursle¬ 
den werd terug be¬ 
zorgd. 


^ John Roox: Wij redden het niet meer 9 

1 VVV in mineur 


Van onze medewerker 
HENK HAFMANS 

Va n^nn^D.E - Keeper John Roox 
^ W, die in de strijd tegen Roda 
in Meermalen als reddende engel 
tn 0 e turbulente slotminuten had 
tóch n 0 P tr eden en uiteindelijk 
v an n ° g moest capituleren, maakte 
t ^p n Z1Jn bart Seen moordkuil. Hij 
! tiesn *? e nederlaag het degrada- 
r 'V 0 ] °° k a ^ s een re ëel fenomeen. 
,i)ip gens m y redden we het niet 
er . aldus Roox. 

> Ft 

J ging de VW-keeper ver- 

cj at ’^ a de negende keer dit seizoen, 
, \y ed d ..°P cruciale momenten in de 
| n iet bij de les zijn. Anders 

’ tijd of ,t niet verklaren dat wij al- 
of ; net vóór rust, pal na rust 

de Qr de s tetniinuut een treffer om 
drj e . en krijgen. Ook nu stonden er 
0 n P . e su ffen toen Sanches Torres 
Ma«i llnderd kon uithalen.” 

Wo** Wiel Teeuwen van de 
ilanH K Ult Venlo hield zijn team een 
'hanri ° Ven bet hoofd. „Je kunt nie¬ 
ren eei J verwijt maken. Ze heb- 
Werk* r allemaal keihard voor ge- 
tr e ff„ ' .da JC heeft de winnende 
gen u *teindelijk toch afgedwon- 
° v erw a u 6 banken. Ze hebben een 
ke r „ tent aan langere, fysiek ster¬ 
ks ^Peters. Zet ze alle elf maar 
Wei-H aast eikaar. Die superioriteit 
C° ns fataal.” 

in d „ en za ë toch nog perspectief 
»Evpn i res terende vijftien duels. 
ÏWekt n vorige week teven FC 
v ° 0 r i’tj kwamen we redelijk 
ee h n, e + dag ' we °P Kaalheide 
*1 nt J e hadden gepakt zou dat 
eve uitwerking op het 
hebhor, öe pr° e fde zelfvertrouwen 
i^n had. Ik hoef niet te vertel- 

Wl pil * et bij ons in het kleedlo- 
Sfootstï f7 6316 bedoening was. De 
«•ste Hap vormt niet alleen de 


nederlaag, maar ook het feit, dat alle 
concurrenten punten hebben ge¬ 
pakt. De marge tot de fatale streep is 
nu uitgegroeid tot vier punten. Niet 
hopeloos, maar wel zorgwekkend. 
Er moeten gauw punten komen.” 

Danny Hoekman was een van de 
weinige VW’ers die nagenoeg emo¬ 
tieloos terugblikte op het wedstrijd- 
verloop. Indirekt lag hy aan de basis 
van de openingstreffer toen Boere- 
bach hem ten val bracht en Reynier- 
se de penalty verzilverde. 

„Nee, ik heb de strafschop niet ver¬ 
sierd. Net toen ik de bal wilde intik¬ 
ken, kreeg ik een trap van achteren 
en raakte uit balans. Ik verwachtte 
dat tikje van Boerebach wel. Ja, dat 
intuïtief gevoel heeft elke speler in 
die situatie.” 

Aan het adres van Eugène Hansen 
echter, die zijn driehonderd vijftig¬ 
ste wedstrijd voor Roda JC speelde, 
wijdde Hoekman geen goed woord: 
„Op het einde van de eerste helft 
kwamen we elkaar in een recht¬ 
streeks duel tegen. Hij gaf mij een 
ordinaire trap. Ik heb er in de twee¬ 
de helft constant last van gehad. 
Buiten het veld is Eugène een toffe 
kerel, maar in het veld laat hij zich 
gek maken. Overdreven aggressief 
vind ik dat.” 

Dat kon Hoekman niet zeggen van 
de overige Rodaspelers. „Eerlyk, als 
je het mij op de man af vraagt zeg ik 
dat Roda JC verdiend heeft gewon¬ 
nen. Mijn ex-teamgenoten speelden 
veel brutaler, harder en aggressie- 
ver. Wij hebben als geheel nu een¬ 
maal fysiek minder te bieden en 
mede daardoor onze tegenstanders 
teveel ruimte moeten toestaan. 
Daardoor kon Roda JC op de val¬ 
reep ons toch nog op de knieën krij¬ 
gen. Jammer, maar het is niet an¬ 
ders.” • Ajacied Petterson, die beide doelpunten in de Meer voor zijn 
rekening nam, wordt in de tang genomen door de Fortunezen 
Duut en Liesdek (rechts). 


Lp rV v* staan - profiteerde halverwege aantrekkelijke dames in het stadion 
nd Cn eede helft van voorarbeid van liet verspreiden. 

V er R °y- Nadat Witschge eerder 

• 'a kj* Penalty om zeep had geholpen, Fortuna Sittard was nimmer in staat 
iü?Cü ekend omdat Liesdek in een de matig spelende thuisploeg het le- 
d ^ met Pettersson zijn handen ven zuur te maken. Het vermaarde 


Sittardse wapen, de counter, werd 
amper gehanteerd. „Arnold Griffith 
werkte weliswaar hard aan de rech¬ 
terkant, maar hy kan niet de snel¬ 
heid in het spel brengen die wij han¬ 
teren als Sigi Lens op die plaats 
speelt. Daar is het wachten op. Ik 


weet datje een blessure niet als ex¬ 
cuus mag aanvoeren, maar met 
Lens in de gelederen is dit Fortuna 
stukken gevaarlijker. Dan beschikt 
de ploeg over twee snelle buitenspe¬ 
lers en in Clayton een levensgevaar¬ 
lijke spits”. 


Van Swieten vindt één strafschop voldoende 

Roda JC: alleen 
resultaat telt 


Van onze verslaggever 

Vervolg van pagina 11 

KERKRADE - Oefenmeester Jan 
Reker van de thuisclub kwam tij¬ 
dens de derby Roda JC-VW opval¬ 
lend vaak uit de dug-out om daar 
zijn ongenoegen kenbaar te maken. 
De gramschap gold zowel zijn ploeg 

a J?ui Cheidsrechter Van Swieten. 
„Ik had nogal eens problemen met 
de beslissingen van de arbiter”, al¬ 
dus Reker. „Beter gezegd: moeite 
met het achterwege blijven daar¬ 
van.” 

Roda’s oefenmeester doelde op de 
situaties waarin zyn ploeg (en voor¬ 
al het publiek) weer eens een straf¬ 
schop meende te moeten claimen. 
De wens was daarbij meestal de va¬ 
der van de gedachte, „ofschoon”, al¬ 
dus Jan Reker niet eens geheel ten 
onrechte, „ik toch mijn bedenkin¬ 
gen hou bij een actie tegen Sanches 
Torres en bij de aanval waarin Groe¬ 
nendijk naar de grond werd getrok- 
ke n - Ik heb die twijfels vooral om¬ 
dat Van Swieten wél zonder te aar¬ 
zelen naar de witte stip wees toen al 
in het prille begin Danny Hoekman 
door Michel Boerebach werd neer¬ 
gelegd.” 

De penalty, die VW in de zesde mi¬ 
nuut kreeg was niettemin aan geen 
twy fel onderhevig. Een blunder van 
Roda-verdediger Fraser, die de bal 
kwijtraakte aan Stewart, ging er aan 
vooraf. Op zijn beurt nam Van den 
Ham de voorzet voor zijn rekening 
alhoewel hij daarbij flink getackled 
werd. De bal kwam desondanks in 
de doelmond terecht, alwaar Boere- Anlon Janssen denkt aan vertrek uit Eindhoven f ey^ord°vefdediging 00r d& 

V.l.n.r. Lokhoff, Norton, Roma- 

T ~W • "1 1 • 1 1 1 rio en diens bewaker Troost. 


Hiddink lovend 
over PSV-jeugd 


bach ten opzichte van Hoekman te¬ 
gen de spelregels zondigde. Vanaf 
de witte stip schoot Reynierse raak: 
0-1. Fraser kon zijn fout, die de inlei¬ 
ding tot de openingstreffer vormde, 
moeilijk verwerken. Hij demon¬ 
streerde dat nog in de dezelfde mi¬ 
nuut door een overtreding te ma¬ 
ken, die hem de gele kaart oplever¬ 
de. 

Alfons Groenendijk deed het an¬ 
ders en ook beter. Hij loste na een 
half uur een schot, dat alleen ten 
koste van een corner door keeper 
Roox gestopt kon worden. De hoek¬ 
schop onderstreepte niettemin de 
hereniging van de tandem Groenen¬ 
dijk-Van Loen, want laatstgenoem¬ 
de zorgde voor de gelijkmaker. 

Tot in de laatste minuten van de 
tweede helft bleef het vervolgens bij 
rommelig spel, dat vaak onderbro¬ 
ken moest worden voor behande¬ 
ling van blessures. Bovendien 
maakte Ignace van Swieten van 
strafuitdeling (en een gele kaart 
voor VW’er Verhagen) vaak een 
theatraal gebeuren, dat minstens zo¬ 
veel irritaties opriep als de overtre¬ 
ding zelf. 

Het venijn voor VVV zat in de 
staart. Na twee schitterende reddin¬ 
gen van John Roox (de eerste keer 
toen Van Loen koppend een schitte¬ 
rende voorzet van Diliberto wilde 
verzilveren en vervolgens toen 
Groenendijk loeihard inschoot) trof 
Roda JC toch nog de roos. Precies 
op maat gaf Boerebach de bal aan 
Sanches Torres, die niet gehinderd 
door bewaking raak schoot. „Fijn, 
dat we eindelijk weer eens gewon¬ 
nen hebben”, aldus Jan Reker, 
„maar tevreden over het spel mag ik 
zeker niet zijn.” 


Vervolg van pag. 11 

EINDHOVEN - De aandacht van 
Feyenoords Romario-bewaker 
Sjaak Troost verslapte vlak voor het 
einde van de wedstrijd een fractie. 
Gerald Vanenburg doorzag de be¬ 
doelingen van de goalgetter en gaf 
de pass op maat. Oog in oog met een 
doelman is Romario nagenoeg on¬ 
feilbaar, Henryk Bolesta weet dat 
inmiddels ook. 

„Ik sta in het veld om te winnen, om 
topscorer te worden van de compe¬ 
titie, waarin ik uitkom. Maak ik 
geen doelpunt en mijn ploeg wint, 
heb ik er niet zo’n probleem mee. 
Verliezen we en scoor ik niet, heb ik 
wroeging. Ik heb, voor myn gevoel, 
nog ongeveer een maand nodig om 
helemaal te acclimatiseren. De kou 
doet me nu niets meer en gelukkig 
hebben we, na maanden verblyf in 
een hotel, thans een eigen huis. En 
als mijn medespelers langzaam pra¬ 
ten, dan kan ik ze al redelijk ver¬ 
staan. Ik word prima opgevangen 
door hen en de club”. 

En Romario betaalt terug met doel¬ 
punten; beslissende doelpunten. 
„Het is niet zo dat hij nummer vier 
en vijf erin schopt”, aldus Hiddink, 
„maar hij heeft al diverse wedstrij¬ 
den door zijn treffers beslist. Het is 
een duveltje uit een doosje. Net als 
Gerd Muller in z’n goede dagen. We 
moeten er alleen voor waken dat 
PSV niet al te afhankelijk wordt van 
Romario’s doelpunten, want dan 
ben je kwetsbaar. Tegen Feyenoord 
hadden anderen ook moeten sco- 


Rob Jacobs kon zijn spelers amper 
een verwijt maken. Hij besefte dat 
de individuele klasse van iemand 
als Romario nooit helemaal af te 
stoppen is. „Romario is Romario. 
Klaar. Een kans en het is kassa”. 
Een wetenschap waar thans Aad de 
Mos mee worstelt. Hij is aan de 
vooravond van de eerste supercup- 
ontmoeting tegen PSV op zoek naar 
antwoord op de vraag hoe dat ge¬ 
vaar te ondervangen is. „In Meche- 
len zal het nog wel zo’n vaart niet lo¬ 
pen, omdat PSV daar waarschijnlijk 
net zo gegroepeerd gaat verdedigen 
als Feyenoord. De problemen zullen 
wel een week later komen, hier in 
Eindhoven”. 

De grootste verdienste die Hiddink 
uit de ontmoeting met Feyenoord 


Roda JC naar 
zaaltocrnooi 
in Hannover 

Van onze verslaggever 

KERKRADE - Tijdens het carna¬ 
valsweekeinde neemt Roda JC deel 
aan het zaalvoetbaltoernooi van 
Hannover. „Commercieel bekeken 
een goede zaak”, aldus trainer Jan 
Reker. „Het geld, dat we aan het 
evenement verdienen kunnen we 
goed gebruiken. Bovendien wordt 
het toernooi op TV uitgezonden, zo¬ 
dat deelname ook een flinke uitstra¬ 
ling voor club en sponsor betekent. 
Anderzijds is het uiteraard oppas¬ 
sen voor blessures. Er zijn genoeg 
voorbeelden, dat het in de zaal wel 
eens mis kan gaan.” 


PSV-Feyenoord 1-0 (0-0). Score: 87. Ro¬ 
mario 1-0. Scheidsrechter: Houben. 
Toeschouwers: 27.500 (uitverkocht). 
Gele kaart: Koeman (PSV), Heus, Lok¬ 
hoff en Smolarek (Feyenoord). Rode 
kaart: Barendse (Feyenoord). 

PSV: Lodewijks, Gerets, Koeman, 
■Valckx, Veldman, Linskens, Lerby, 
Vanenburg, Romario, Gillhaus, Eller- 
man (Janssen). 

Feyenoord: Bolesta, Monkou, Metgod, 
Troost, Nortan, Heus, Lokhoff, Van 
Geel, Barendse, Hofman (Houtman), 
Smolarek. 


lichtte, was de prestatie van de 
jeugd. „De jongeren hebben aange- 
toond de zware druk van een top- 
duel aan te kunnen. Dat is de pure 
winst naast de twee punten”. Min¬ 
der makkelijk bewoog zich Anton 
Janssen in de geleidelijk aan opko¬ 
mend kampioensstemming. De 
linksbenige aanvaller dreigt tussc^ 
de wal en het schip te geraken 
wenst, met het oog op zijn aflopen¬ 
de contract, duidelijkheid over zijn 
positie binnen de club. „Ik voel er 
weinig voor om nog verder in onze¬ 
kerheid te leven. Mijn vorm is goed 
en de blessures behoren tot het vet - 
leden. Ik vind dat ik recht heb op 
een eerlijke kans en dat heb ik ook 
laten weten. Ik ben vijfentwintig 
jaar en vind dat ik moet spelen en 
niet op de bank thuis hoor. Als dat 
bij PSV niet mogelijk is, dan moet' 
dat maar bij een andere club”. 


Mario Been maakt jacht op shirtje Gullit 

Pisa lastig 
voor AC Milan 


turbo's tobsport i 


door dik 
bruynesteyn Van onze sportredactie 

MILAAN - Dolgelukkig rende hij 
direct na het laatste fluitsignaal het 
veld in dat hij een half uur eerder 
met tegenzin had verlaten. Eerst 
zijn medespelers omhelzen en daar¬ 
na rechtstreeks naar Ruud Gullit 
om diens shirt te bemachtigen, zo¬ 
als hij van tevoren al had aangekon- 
digd. Mario Been was bijna uitzin¬ 
nig. Bij zijn bescheiden ploegje Pisa 
had hij de nog steeds heersende 
landskampioen AC Milan op 0-0 ge¬ 
houden en daarmee een niet ver¬ 
wacht punt uit een met bijna 73.000 
vijandige supporters gevuld San Si- 
ro-stadion gesleept. 

Niet Marco van Basten, maar hij 
werd samen met Ruud Gullit in en 
rond de perskamer van het immen¬ 
se Milanese voetbalpaleis van came¬ 
ra naar camera gesleurd. Want hij 
had zich weten te handhaven ten 
opzichte van het Hollandse super- 
trio in Milanese dienst Gullit-Rijk- 
aard-Van Basten. 

„Natuurlijk is dit een fantastisch 
succes voor Pisa. Voor Nederlan¬ 
ders klinkt het misschien vreemd, 
maar we schrijven hier toch historie 
met dit kleine duppie. En een punt 
winnen tegen de drie beste Neder¬ 
landse voetballers, die ook de drie 
beste van Europa zijn, betekent 
voor mij als Nederlander natuurlijk 
wat extra’s”. Evani, Colombo, Cos- 
tacurta en een verder onopvallende 
Van Basten (schot vanaf vijf meter 
via de lat over), verzuimden voor AC 
te scoren, terwijl Virdis zelfs een mi¬ 
nuut vóór rust vanaf de strafschop- 
stipniet tot een treffer kon komen. 

„We hebben meer tegen onszelf dan 
tegen Pisa lopen voetballen”, zei 
Ruud Gullit, die na afloop moest er¬ 
kennen dat zijn ploeg in de gehele 
tweede helft geen uitgespeelde kans 
meer had gecreërd. „We hadden 
moeten winnen. Al vind ik het leuk 
voor Mario, met wie ik in Italië nog 
steeds contact heb. Voor hem is dit 
een soort overwinning”. 

Inter Milan heeft een punt van zijn 
voorsprong ingeleverd. De koplo¬ 
per kwam in Bergamo tegen Atalan¬ 
ta niet verder dan de zwaarbevoch¬ 
ten 1-1. Napoli bracht het verschil 
terug tot drie punten door Ascoli 
met 4-1 te verslaan. 

Atalanta Bergamo is de verrassing 
van dit seizoen in de Serie A. De 
promovendus deelt na vijftien wed¬ 
strijden de derde plaats en bereikte 
donderdag de halve finales in het 


verdiende gelijkmaker volgde uit 
een vrije trap na een overtreding je¬ 
gens Stromberg. Prytz zette voor en 
Evair kopte in (1-1). 

Napoli nam tegen Ascoli binnen ne¬ 
gentig seconden de leiding door een 
schitterend afstandsschot van top¬ 
scorer Careca, zijn elfde doelpunt in 
dit seizoen. Maradona stelde na de 
gelijkmaker van Cvetovic ( 1 - 1 ) de 
zege met twee doelpunten veilig. De 
eerste droeg zijn handelsmerk, een 
vrije trap vanaf de rand van het 
strafschopgebied, de tweede was 
het resultaat van een gesmeerd lo¬ 
pende counter. Crippa zorgde zes 
minuten voor het einde voor 4-1. 

België 

BRUSSEL - Onder de toeziend' 
ogen van Hiddink en Dorjee heeft 
KV Mechelen laten zien de winter¬ 
stop in België uitstekend doorgekö- 
men te zijn. Na de pauze van ruim 
een maand haalde de koploper in 
Brussel fors uit. RWDM werd in Mo¬ 
lenbeek met 0-4 verslagen. Ander- 
lecht was even produktief in Meche 1 ' 
len tegen Racing (0-4), de club vSn 
Bennie Wijnsteker, zodat de mafgp 
tussen beide clubs één punt bleef. 

KV Mechelen was bij de rust (0-27-dl 
praktisch zeker van de ovenvih- 
ning. Piet den Boer nam beide tre£ 
fers voor zijn rekening. Na de her 1 - 
vatting zocht RWDM zonder over*- 
leg de aanval. KV Mechelen verdubr 
belde de score via twee geslaagde 
counters door De Wilde en Koeman. 
In Mechelen had het duel tussen 
Racing en Anderlecht ongeveer hèt 
zelfde verloop. Door Keshi en De 
Groote stond de Brusselse ploeg 
halverwege met 0-2 voor. Na de pau¬ 
ze maakten Krnevic en Nilis er (M 


Spanje 


• BARCELONA - Volgens Johan 
Cruijff maakte FC Barcelona giste¬ 
ren vier doelpunten. De Catalaans? 
derby Espanol - FC Barcelona ein¬ 
digde nochtans in 2-2. Cruijff: „We 
maakten er zelf twee, de twee goals 
van Espanol konden wen op eigen 
rekening schrijven, want wij maak¬ 
ten vreselijke dekkingsfouten.” 

Barcelona moest twee keer een acb : 
terstand wegwerken. In de 20e rpi- 
nuut zorgde Gabino voor 1-0. Een 
kwartier later maakte Bakero 
twintig meter afstand gelijk. Esflft 
nol claimde voor rust een strar 


bekertoernooi. De jonge ploeg met schop voor een overtreding van Ser- 


twee Zweden, Prytz en Stromberg, 
en een Braziliaan, Evair, maakte het 
Inter Milan knap lastig. Na een 
evenwichtige eerste helft volgde er 
een flitsend tweede bedrijf. Inter 
kwam fortuinlijk aan de leiding. 
Een afstandsschot van Berti werd 
door Atalanta-verdediger Fortunato 
van richting veranderd (0-1). De 
thuisclub trok massaal ten aanval 
en zette Inter zwaar onder druk. De 


na tegen Heath. Toen Sema na rust 
in duel ging met Gabino we$S 
scheidsrechter Aladren tot verba¬ 
zing van de 42.000 toeschouwers 
wel naar de stip. Gay schoot de 
thuisclub naar 2-1. Het werd in de 
74e minuut weer gelijk door Arnor. 
Vlak voor tijd redde doelman N’Ko- 
no de halve winst voor Espanol met 
een fabelachtige redding op een in¬ 
zet van Amor. 

Maandag 30 januari 1989 • Pag! 


limburgs dagblad 


res. klasse 


-^ 


FCV 2 

11- 7 

RKBVC 

11- 4 


bulletin 
TT. 
£ 


Chevremont 4 
Weltania 3 
Waub. B. 3 Castenray-Kroneberg 

Stand: 

UeUtnlo ' 


IS 


Tweede klasse H 

Minor 3-Troia 2 

2-1 


Hal 


022 

n«ïï« 


America 

Lottum 


rVAl 


Castauw 

QuickB. 

Kronenberg 

SwoigenseB 

Baarlo 2 

Ijeunen 


*r* 

a 1 M 


le Klasse I 
SVME 2-RKWL 3 
Meerssen 3-WW 2 
Leonidas 3-MKC 3 
Caesar 3-Hulsberg 2 
SCham 3-RVU 2 


LZJiï™ 
Waubach 2 
Bekkerveki2 
RKOHS2 
Snnpdvdd2 
Heerlen 2 
Gr . Star 2 
C h e v rementX 
Kolonia 2 
H ekaen b. 2 
HWTSVJ 


RVU 2 
RKHSV2 
Caesar 3 


MKC 3 
Hulsberg 2 
SVME 2 
RKWL 3 
Scham 3 
1IW 2 
Leonidas 3 


12-19 

12-16 

11-14 

11- 14 

12- 13 
12-13 
11-12 
12-12 
12-11 
12-10 

11- 3 

12- 3 


Voerend. 4-Haanrade 2 
Mariarade 2-Gr. Ster 3 
Stand: 

H’broek 2 
Wjjnandia 2 
Haanrade 2 
RKSNE2 
Mariarade 2 
Gr. Ster 3 
Heksenb. 3 
Klimmania 2 
Minor 3 
Schinnen 2 
Troja 2 
Voerend. 4 


Tweede klasse I 

DE Leeuw 3-Schutv. 4 
Kas po ra 2-CSVT 
Passart 2-Bekkerv. 4 
N. Einde 3-Mariarade 3 


St Pieter 2 
Amelie 2 
RKBFC3 
Itteren 2 
WW 4 
RKASV3 
DBSV3 * 


12-13 

12- 13 

13- 11 
12-10 

12- 9 

13- 8 
13- 1 


12-21 
11-18 
12-15 
12-15 
12-15 
12-13 
11-10 
11- 9 
11- 9 
11 - 6 

10- 4 

11 - 1 


ZWatina 3 


Voerend. 3-N. Einde 2 
Helios 2-Bekkerv. 3 
RKDFC 2-Koionia 3 
Wettania 2-Laura 2 
Heerlen 3-Hrte. Sp. 2 


De Leeuw 3 
Kaspora 2 
Vaesrade 2 
Mariarade 3 
CSVT 
Bekkerv. 4 
N. Einde 3 
Passart 2 
Schinveld 2 
Gr. Ster 4 
Wijnand ia 3 
Schuttersv. 4 


13-21 
12 
12 

12- 15 

13- 15 
11-12 
12-12 
12-11 
11- 7 
11 - 5 

11 - 3 

12- 3 2SVM2 


Schinv. 3-Amstenr. 2 
Lange berg 2-Doenr. 2 t 
Jabeek-Sc h ut te rsv. 3 
Treebeek 2-De Leeuw 2: 


Mngarlef 2 

esêL 

Vkritas 2 
Osfcen 2 
EQOda 2 
T airknh 2 
Kluis 2 
Sittard 3 


Minor 2 
Hrin.Sp.2 
Kolonia 3 
RKDFC 2 
Bekkerveld 3 
Weltania 2 


2 


i '4 <■ 
Voerendaal 3 
N. Einde 2 
Heerlen 3 


le Klasse K 

Armada 2-Panningen 3 
Stand: 

Armada 2 
De Ster 2 
Helden 3 
Penningen 3 
Merefeküa 3 
Bevo 2 
Leveroy 2 
Megaeles 3 
KVC2 
Obbicht 2 
Holtum 2 
Bierick 4 


12-20 

11-18 

11- 13 

12 - 12 
10-11 
12-11 
12-19 
11- 9 

11- 9 

12- 9 
11- 7 
11- 7 He i debloem 
Jabeek 
Lange berg 2 
Schuttersv. 3 
Adveo 
Treebeek 2 
Amstenrade 2 
De Leeuw 2 
Spaub ee k 2 
Schinveld 3 
RKBSV3 
Doenrade 2 


Tweede klasse K 

L’heuvel 4-GSV 2 
DE Ster 4-OVCS 2 
Geleen 3-DVO 3 
Stand: 

Neerbeek 
Stadbroek 2 
L’heuvel 4 
Almania 3 
GSV 2 
De Ster 4 
Adveo 2 
Geleen 3 
COV 
SVM 3 
DVO 3 
OVCS2 


12-23 

12-19 

12-14 

12-14 

11- 13 

12- 13 
12-11 
12-11 

11- 9 

12 - 7 
12- 5 
12- 3 


★Twee punten in mindering 


Derde Klasse B 

Willem 14^L Pieter 3 3- 

MKC 5-WW 5 0- 

Caberg 5-Oranje B. 2 1- 

Daalhof 3-RKHSV 4 0- 

RKASV 4-Vinkenslag 3 4 

Heer 5-Eijsden 4 2- 

Stand: 

WW 5 13-22 

MKC 5 13-18 

RKASV 4 13-17 

Oranje B. 2 13-15 

Willem I 4 13-14 

Caberg 5 13-14 

RKHSV 4 13-11 

Heer 5 13-11 

Vinkenslag 3 ★ 13-9 

Daalhof 3 13- 9 

St Pieter 3 13-8 

Eijsden 4 13- 6 

★Twee punten in mindering 


Klasse C 

Geertr. B. 2-Amicitas 3 3* 

RVU 3-» WVL 5 3- 

Caberg elios 0* 

Stand» t-DBSV 4 0- 

Daalhol «-dunde 3 1- 

Stand: 

Celios 13-24 

Geertr. B. 2 12-18 

Leonidas 5 12-17 

Heer6 12-14 

RKWL5 13-13 

RVU 3 13-12 

Daalhof 4* . 13-11 

DBSV4 ★ 13-10 

BundeS 13-10 

Amicitas 3 12- 8 

Caberg# 13-8 

Standaard 4 13- 3 

★Twee punten in mindering 


Bom 3 
Caesar 5 
Armada 4 
L’heuvel 6 
GSV 3 
Sittard 5 


Derde klasse M 

Havantia 3-Slekker B. 
Juliana 2-Leeuwen 3 
Stand: 

Leeuwen 3 
Stevensweert 2 
Walburgia 2 
Susteren 6 ' 

Slekker B. 3 
Brach ter beek 
Havantia 3 
EW4 
PSV 4 
Bom 4 
Juliana 2 
Rios 4 


Derde klasse N 

SHH 2-Boekoel 2 
Linne 3-Roermond 3 
O’berg 2-Swift 3 
Stand: 

Leeuwen 4 
Vlodrop 2 
Linne 3 
EMS3 
Boekoel 2 
SHH 2 
Roermond 3 
O’berg 2 
Swift 3 
Victoria 4 


12-12 
10-10 
12 - 8 
11 - 6 

11- 5 

12- 5 


3 1-0 

0-3 


Banholtia 4 9- 1 

Epen 3 ★ 8-. i 

RKIW 3 8-: 

Noorb. B. 3 9- ■ 

lason 5 ★ 8- 

★Twee punten in mindering 


Vierde klasse H 

Wijlre 4-Reym. B. 2 1- 

Gulpen 3-Iason 4 5-: 

VUt 3-RKIW 2 0-1 


12-22 

13-22 

12-18 

12- 15 
12-12 
11-11 
12-11 

13- 10 
12 - 0 

12- 7 

13- 6 
12- 3 


Slenaken 2-RKSVG 2 


10-18 

10-13 

10- 13 

11- 11 
11-11 
11-10 

10- 9 

11- 9 
10-7 
10- 3 


12-21 

12-17 

12-16 

11- 15 

12- 15 
12-14 
11-11 

‘ 13-11 
« 13-10 
■ 12- 7 
« 12- 4 
12- 3 


Keer 3-Sibbe 2 

Banholtia 3-Gerendal 

Valk. B. 2-MKC 4 

Schimmelt 3-Berg 3 

Stand: 

lason 3 

Sibbe 2 

MKC 4 

Berg 3 

Schimmert 3 

Keer 3 . 

Hulsberg 3 
Banholtia 3 
Geren dal 
Valk. B. 2 
Mheerder B. 3 
Zwart W. 4 


Derde klasse O 

Linne 4-HaeIen 3 
SHH 3-EMS 4 
Stand: 

Linne 4 
Beegden 2 
RKSVN5 
Nunhem 2 
Heel 3 
Roermond 4 
Merefeldia 5 
Haelen 3 
RKVB3 
SHH 3 
EMS 4 
Swalmen 6 


13-18 
13-18 
13-18 
13-15 
13-14 
13-14 
13-14 
13-14 
13-10 
13- 8 
13- 8 
13- 7 


Stand: 

Reym. B. 2 
Noorb. B. 2 
RKIW2 
Schimmert 4 
Keer 5 
VUt 3 

Slenaken 2 
Gul pén 3 
Berg 4 
lason 4 
Wijlre 4 
RKSVB2 


Vierde klasse I 

RKMVC 4-SCKR 3 
Sportel. 4-WahlwiUer 2 
Simpelv. 5-Klimmania 4 
WDZ 5-NijswÜler 3 
Stand: 

Simpelveld 5 
S portel. 4 
Huls 2 
Wijlre 3 
W. Groen 4 
Klimmania 4 
WahlwUler 2 
RKMVC 4 
Nijswiller 3 
SCKR 3 
WDZ 5 
Lemirsia 3 ★ 


12-15 

12-14 

12-12 

12-12 


12- 7 
12 - 6 


12-13 


★Twee punten in mindering 


Vierde klasse J 
RKTSV 5-KVCOranje 3 0-2 

Miranda 4-Simpelv. 6 2-0 

Huls 3-SportcL 5 1-7 

RKMVC 5>WDZ 6 4-1 

Stand: 


12-20 

12-18 

13-17 

13-16 

13-15 

12-14 

12- 13 
11-11 
11-10 

13- 6 
11- 3 
11 - 1 


Derde Klasse B 

W. Groen 3-Waubach 3 2-4 

RKWM 4-Lemirsia 2 4-3 

Struchter B. 2-RKMVC 3 5-2 

Partij 2-Gulpen 2 2-2 

RKSVB 2-Keer 4 3-0 


Derde Klasse Q 

Leveroy 3^)rescentia 3 
A’heide 3-Eindse B. 3 
Stand: 

Moesel 3 
Oda 6 
DESM3 
Eindse B 3 
Laar 4 
Megaeles 4 
Leveroy 3 
A’heide 3 
RKSV0 4 
Crescentia 3 
W’mina 5 
Merefeld. 7 


13-22 

13-21 


13-lS 
13-15 
13-14 
13-12 
13-11 
13-10 
13- 8 
13- 8 
13- 4 


KakertseB. 3 
KVC Oranje 3 
FC Gracht 4 
Miranda 4 
Simpelveld 6 
Sportel. 5 
RKTSV5 
HeUust4 
WDZ 6 
Huls 3 
Haanrade 4 
RKMVC 5 


12-21 

12 - 1 » mm 

GVCG 4 ^ 

13-16 

Bom 6 

12-15 

De Ster 6 

13-13 

SVE 3 

13-12 

Buchten 4 

11-11 

FC Ria 3 

12-10 

Armada 5 

13- 8 

Roosteren 4 

11- 5 

Urmondia 5 

11- 4 

Vierde klasse S 


RKSNA 3-Putbroek 2 

1-2 

Vesta 3-EW 6 

2-1 

Stand: 


Putbroek 2 

10-18 

Maasbracht 3 

9-16 

Susterse B. 2 

9-10 

Stevensweert 3 

10-10 

Vesta 3 

11-10 

Stadbroek 3 

9- 7 

RKSNA 3 

9- 7 

EW 6 

10- 7 

II 1 1 ui 

8- 6 

SVH 4 

10- 5 

Vierde klasse T 


Slekker B. 4-SVH 5 

5-1 

Stand: 


Linne 5 

11-21 

Beegden 3 

12-18 

Maasbracht 4 

10-17 

RKSVW4 

12-15 

RKSNA 4 

10-13 

Vesta 4 

11-11 

RKHVC3 

10- 8 

SVH 5 

11-8 

St. Joost 3 

10- 4 

Slekker B. 4 

12- 3 

Brachterb. 2 

H- 2 

Vierde klasse U 


SHH 4-Haelen 4 

0-18 

Stand: 


Swift 4 

12-23 

Thom 4 

13-23 

Boekoel 3 

13-17 

RKHVC2 

13-16 

Grathem 2 

13^16 

RKSVN6 

13-14 

Vesta 5 

13-13 

Haelen 4 

13-12 

EMS 6 

13-10 

Buiurenum 2 

13- 7 

1 PTi 1 'mSuBt 1 'i :; 

12-2 

iNunhem 3 

13- 1 


DBSV 

Slenaken 

Leonidas 


Geulsche B. 
GSV 

Hulsberg ' 


10-11 
9- 9 
9- 7 
9- 4 


D ames 3e klasse B 


N. Einde-Passart 


Langeberg 

Klimmania 

Weltania 

Schinveld 


10-18 

10-16 

11-16 


11- 9 


N. Einde 


11- 9 
11 - 6 
10- 5 


3e klasse C 


Egge-Juliana 
Stand: . 

De Leeuw 


Amstenrade 


Egge 

Almania 


10- 9 
9- 8 
B- 6 
9- 5 
9- 4 
9-0 
3e klasse D 


Stand: 


RKSNA 
EMS 


11-19 

10- 14 

11- 14 
10-13 


11- 14 
11-11 
13-11 

12 - 10 
12-10 
13- 9 
13- 9 
11 - 8 
13- 6 


Vierde klasse K 
Laura 5-Kakertse B. 4 
FC Gracht 5-Weltania 9 
Miranda 5-KVC Oranje 4 
SVK 6-Waubach 7 


Buchten 3-Sittard 4 3-1 

De Ster 3-Armada 3 2-1 

Roosteren 3-Urmondia 2 2-1 

Stand: 


Caberg 2 
Maastr. B. 2 
Poiaris 2 
Leonidas 4 
Rapid 3 
Heer 3 
SCG3 
RHC 2 
WW 3 


12-16 
12-15 
12-14 
12-13 
12-10 
11 - 8 
11 - 8 
12- 4 
12 - 0 


Haslou 3 
COV 2 
De Ster 3 
GVCG2 
Buchten 3 
DVO 2 
IVS2 
Sittard 4 
SVE 2 
Urmondia 2 
Armada 3 
Rposteren 3 


11-18 
13-1? 
11-16 
12-14 
llrl3 
12-12 
11 ril 
12-11 
12-9 
12 - 8 

11- 5 

12- 5 


Waubacb 3 
SCKR 2 r 
Struchter B. 2 
RKSVB2 . 
Gulpen 2 
RKMVC 3 
W f Groen U 
Partij 2 
RKWM 4 
Lemirsia 2 
Zwart W. 3 
Keer 4. 


12- 23 
12-18 
12-18 
12-16 

11- 15 

13- 12 

12- 11 
12- 9 
12 - 8 
12- 7 
12-5 
12-2 


Derde KlaaaeR 

Eiker B. 2-Helden 5 
Bevo 4-Bieslo 3 
Stand: 

RKMSV5 
Helden 5 . 

Bieslo 3 
Penningen 6 
VCH 3 
Bevo 4 
Baarlo 4 
KVC* 

Eiker B. 2 
HBSV5 
MVC 5 
ReuverS 


12- 19 

13- 19 
13rl8 
13-17 

12- 14 

13- 13 
13-11 
13-11 
13-11 

11- 7 

12- 5 
12- 5 


Kakertse B. 4 
FC Gracht 5 
Bekkerveki 6 
Waubach 7 
RKONS 5 * 
Miranda 5 
KVC Oranje 4 
Weltania 9 
Laura 5 
Rimburg 3 ★ 
SVK 6 
Kolonia 7 ★ 


12-23 — . 

12-20 Vierde 


Amheftaa ZCaberg S 
Rapid 4-RKBfC 2 
RKHSV 3-DeHeeg 
Standaard 3-Bunde 2 


FC Ria 2-Putbroek 
Urmondia 3-Roosteren2 RKTSV 4-Sytvia 3 
FC Gracht &CoriovaL 3 
RKONS 4-Kakertse B 2 
SVK S-TliUust 3 
Stand: 

RKTSV4 
KVC Oranje 2 
Syhria 3 
Coriovallum 3 
FC Gracht 3 
HeUindT 5 , : 

Rimbtirg 2 
Waubach 5 
Kakertse B.2 
RKONS4 i 

A'bosdt2 
SVK 3 


12-20 

12-19 

12-19 

12-17 


Vierde klameA 

Biesland 3-Geulse B. 2 2-1 

Bemeten 2-White Star 2{e*t2-0 
Maastr. B. 3-De Heeg 2 2-4 

Stand: 

RHC 3 12-18 

Geulse EL 2 12-18 

Biesland 3 11-17 

B. 3 12-14 


★Twee punten in mindering 


Vierde klasse L 
Simpelv. 7-Weltania 8 3- 

SVK5-RKONS 6 3- 

Kolonia 6-RKHBS 5 2- 

SVN 5-Coriovallum 5 3- Lintie 

Brevendia 2 
Merefeldia 2 
Grathem 
Vlodrop 2 
RKHVC2 
Roggel 2 


f J jeugdvoetbal j 


12- 18 Leveroy 5-RKSW 3 

13- 13 Oda 7-Heythuysen 6 
12-12 Stand: 


12-12 
10-10 
12- 9 
12- 9 

ïf: ? igKsyvs 

- Heyth. 6 
RKESV4 
Leveroy 5 


IkngdlekLD 

Roda JC-DCS 
Stand: 
Eindhoven 
De Graafschap 
Roda JC 

Myv 

NEC 

Helmond Sp. 
Quick N. 

De Treffers 

DOS 

Sittard 

Penningen 

TOP 


Hoofd klasse Jeugd 
Megacles-RKWL 
MW ’02-Venray 
Sportclub '25-Blerick 
uerae divisie 
Zephyr-PSV 2 

16-15 

Kwantum Blauw Wit-Zonne- 

bloem 

22- 9 

Haelen-Bergeijk 
Posterholt-Swift H 

9- 6 
15-12 

EHV -Tongelre 

11-16 

Stand 

Kwantum Blauw Wit 

13-23 

Posterholt 

13-22 

Swift H 

13-19 

Zephyr 

13-13 

Tongelre 

13-11 

PSV 2 

13-10 

Zonnebloem 

13-10 

Haelen 

13- 8 

LüaV 

13- 7 

Bergeijk 

13- 7 

Heren 


Eerste divisie 

Hellas 2-Holbox/Swift 

14-19 

Loreal-EDK 

14-24 

Laren-Pius X 

29-25 

de Gazeilen-VGZ/Sittardia 2 


28-20 

BHC^eijst 

24-21 

Quintus-Tongelre 

19-12 

Stand 

BHC 

19-22 

EDH 

19-21 

Holbox/Swift 

19-20 

Tongelre 

15-20 

Laren 

15-17 

Loreal 

15-15 

PiusX 

15-14 

Quintus 

15-13 

VGZ/Sittardia 2 

14-12 

Seijst 

14- 9 

de Gazellen 

15- 9 

Hellas 2 

15- 6 

Tweede divisie 
UDI-Noav 

21-26 

Kwantum Blauw Wit 2-PSV 

' \ 

18-17 

Erica-Herschi/V en 12 

13-13 

Meteoor-Amhemia 

12-19 

Rapiditas-Batouwe 

25-25 

Stand 

Noav 

13-20 

Amhemia 

13-18 

Kwantum Blauw Wit 2 

13-16 

Rapkütas 

13-16 

PSV 

13-15 

UDI 

13-11 

Batouwe 

13-10 

Herschi/V en L 2 

13- 9 

Erica 

13- 8 

Meteoor 

13- 5 

Derde divisie 
Tremeg-DVC 

14-14 

Loreal 2-SVM 

14-24 

Herten-Blerick 

16-17 

AristosJupiter 
Apollo-Holbox/Swift 2 

14-12 

10-23 

Stand 

SVM 

13-23 

Holbox/Swift 2 

13-22 

Bierick 

13-22 

DVC 

13-15 

Jüpiter 

13-11 

Tremeg 

13-11 

Apollo 

13-10 

Aristos 

13- 7 

Loreal 2 

13- 0 

Herten 

13- 3 f 


TDK/Brevok-VCE 


Voorburg 

EAW 

TDK/Brevok 


Activia 

Letro/Oikos 


Sarto/Pellikaan 
2e divisie C 


1*0 : 


Dr.Pepper/Were 


Symmachia-Hovoc 
Udenhout-Pancr.B/V 
Rooyse VK-Artemis/R - 

Stand 


F 

■v 

«i 

* 


Symmachia 
Rooyse VK 
Facopa VC Weert 


Udenhout 


Pancr.B/VCH 2 
Artemis/R2* 


2 punten in mind. 


VC V oerendaal-Dai 


y 


Letro/O 2-J okers 


Nuvo ’68-Pancr.B/VC 
Rooyse VK2-VCE 

Stand 

Pancr.Bank/VCH 3 
Letro/Oikos 2 
VCE 


BachSV 
Rooyse VK 2 


rr 


koti‘ 


2- 1 1 Vierde klatse Z . 

3- 4 Oda 9-W’mina 8 
1 Eindse BTS-LAar 7 


12-10 

12-10 

12 - 9 

13- 7 
12 - 6 
12 - 5 A’bosch 3 
SVK 5 

Coriovallum 5 
Waubach 6 
Kolonia 6 ★ 
Weltania 8 
Miranda 6 
RKONS 6 
SVN 5 

5 


12-19 Moesel 5-Merefeldia 9 

12- 18 Stand: 

13- 17 W’mina 8 

12-16 La» 7 

12-15 A’heide 4 
12-14 SWH 6 

-Moesel 5 

DESM5 


12-13 

12-10 


12- 6 Eindse B. 5 HKESV5 


Oda 9 
Merefeld. 9 

Almania-WV *03 
Stand: 

Venray 

Heer 

Megaeles 

DeSter 

Swalmen 

RKWL 

Bierick 

Almania 

WV '03 

SuortcL’25 
W’mina 


U H ZaM Eredivisie 

Brother/M-Rentokil/ZVH 0 
Orion-Bosta the Sm. 3 

Detach/A-N ashua/VCG 3 
Brezan/SSS-Safeco/B 3 

Acco/Dos-Deltalloyd/AMVJ 


Reflex-TDK/Brevok 

Stand 

Deltalloyd/AMVJ 

Orion 


Derde Q 
Heksenb. 4-Waubach 4 
SVN 4-Haanrade 3 
Laura 4-SVK 4 
Stand: 

SVN 4 ' 

RKHBS 3 
Laura 4 
Wettania 5 
Waubach 4 
SporteL 3 ★ 

SVK 4 ■ 

WDZ 4 
Kolonia 5 
Haanrade 3* 
Hekaenb. 4 


10- 15 

11- 14 
11-14 

11- 13 

12- 13 
11-12 
11-12 
11-11 
11 - 6 

11- 4 

12- 4 


Vierde klasse B 
SVME 5-Maastr. B. 4 
MKC 6-RKVCL 4 
SCham 5-Polaris 4 
RKBFC 4-SCG 4 
Stand: 

RK^FC 4. 

Scham 5 
Vinkensl. 4 
RKVCL4 
Maastr. B. 4 
MKC 6 
SCG 4 
Poiaris 4 
SVME 5 
Biesland 4 


11-19 

11-18 

10- 14 

11 - 12 
11-11 
11-10 
11- 9 
11 - 8 
10- 4 

9- 1 


Vierde klaawM 


H’broek 4-Klimmania 3 

0-5 

Bekkerv. 7-RKSVB 4 

5-1 

Heerlen 5-Kaspora 3 

0-9 

avmn. 

EHC 4 

12-20 

Mariarade 4 

13-20 

Coriovallum 4 

12-19 

Kaspora 3 

12-15 

Eik’veld 3 

12-13 

Bekkerveld 7 

13-12 

KlimtYiania 3 

12-11 

H’broek 4 

12- 9 

VCT3 ★ 

12- 9 

Heerlen 5 

12-9 

RKSVB4 

13- 5 

KEV 4 

13- 4 

1 «Twee punten in mindering | 


Kaspora 5 


Scham-Voerendaal 
Gr. Ster-EHC 
Kolonia-Miranda 
-0-3 Stand: 

EHC 

13-22 Gr. Ster 

13- 20 Kolonia 

14- 20 Geleen 
13-18 MKC 
Brezan/SSS 
i..i Acco/Dos 
'l0_i Nashua/VCG 
Reflex 

13 . 24 Bosta the Smash 
12 -19 TDK/Brevok 
13-18 Brother/M 
11-15 Safeco/B 
ia-13 Ie divisie B 


Korfbal KNKV 
2e klasse H. 

Gèldrop-Tilburg 
EindhovenOrganon 
Excelsior^portlust V ; 
3e klasse P. 
Trega-Mariarade 
S ire ne-Fortuna 
Ready-Kido 
ResJte klasse P. 

OEC 2-Klimop 2 
Excelsior 2-Rust ” 

Zuid L 

Den Bosch-Boemeraryf 
Heerlen-DOT 
Eymerick-Deume 
Zuid res.l.A. 

Deto 5-Mariarade 2 
SDO 4-Rust Roest 5 
Sirene 2-Klimop 3 
Zuid tA 

Rust Roest 6-NKV 2 *. 

Zuid 2A. 

Sirene 4-Organon 4 
Deto 6-Kido 2 
Zuid 3.B. 

Tilburg 4-OEC 3 
„ „ Excelsior 4-PSV 5 ^ 

0-3 Zuid 4.A. 

3-1 Kido 4-Rust Roest 8 
3-0 Ready 2-Eindhoven 4 
3-0 Zuid 5.A. 

VJ Heerlen 2-Kido 5 

0-3 Trega 2-Mariarade 3 
3-1 Excelsior 5-PSV6 
on ï«»d 7 *A. 

10- M Excelsior 6-Wertha 2 

11- 20 Heerlen 3-Mares 2 
10-18 
M—14 

11“12 Sirene 6-Boemerang 4 
11-10 Tilburg 9-Fortuna 5 
11- 3 Wertha3-Sportlust6 
11" 5 Junioren 2. 
m 


Gr. Star 0 
Schinnen 4 ★ 


14-16 

14—15 I ww . 
13-13 KVC i 


N . Einde 5 


13-13 KVC Oranje 
13-12 Voerendaal 
13-10 RKHBS 
13-10 Miranda 


13—13 ie aivisie n 
12_i2 Ödulphus-Gevamy/WC 0-3 
11-10 Polaris-Nashua/VCG 2 1-3 

}n_ 7 Varel/CW-PVC/Blokkeer 3-0 
Datak/VCL-Ha voc 1-3 


12- 7 Youngstar/V-PancrH/VCH 


Weltania 0 


14- 2 
13- 0 


12 - 0 


★Twee punten in mindering 


★Twee punten in mindering 


RKBSV 4-RKSNE3 
RKHBS 4-Wdtania4 

gtMd; 

Vaesrade 4 
RKHBS4 
KEV 3 


Simpelv. 4 
Bekkèrv. 5 


11-20 

11- 17 

12- 13 
11-lli 
11-11 


Weltania 4 
EikVeki 2 
RKBSV4 
Limburgia 3 
Heksenb. 5 
RKSNE3 
10-10 
12-10 
10- 9 
12 - 8 
12- 3 


Vierde klasse C 
RKASV 5-DBSV 5 
Daalhof 5-Standaard 5 
KKVCL 6-Amelie 4 
RKBFC 3-MKC 7 
Stand: 

Standaards 
SVME 4 
RKBFC5 
Poiaris 5 
MKC 7 
EÜsden 5 

Daalhof 5 . . 

RKASV 5 4e klasse Zl roer. 
Centr.B.4-De Leeuw 6 
SVN 7- De Leeuw 7 


N. Einde-Haanrade 

SVM-L’heuvel 

RKTSV-RKONS 

-Bekkerveld 


12-19 
12-18 
12-17 
11-16 
12-15 
11-12 
12-10 
11- 9 


RKSNE4 
RKSVB 3 


12 - 1 # 

12-18 

11 - 1 » 

12-14 

11- 13 

12- 13 
12-12 
12-12 
12 


RKSVN3 

Roggel 2 

MoésM 2 

Brevendia 2 

Laar 2 

RKSW2 

RKSV0 3 

Swalmen 5 
Mmfldd.4 

11-19 
11-19 
11-14 
11-11 
11-7 
11-7 
11-7 
11-6 
10- 5 

Tweede klaaro R 

Oda^FvjggM 4 

0-0 

5WH 2 ■ 

11-19 

MVC 3 

11-19 

Bevo 3 

12-15 

VOS 3 

11-14 

PannmgMi 9 

12-14 

BaerloS 

> 11-12 

RKESV2 

• 11-11 

Oda 3 

; 11-11 
De Leeuw 7 
De Leeuw 6 
Centrum B. 4 
Schinnen 6 
Waub. B. 4 


damesvoetbal 


L heuvel 

Heerlen 

Bekkerveld 


Haanrade 
Buchten 
Limhurgia 
N. Einde 


IntttTw,__ 

RKTVC-DVC Den Dung 
Woensel-Herptse B. 
Brabantia-ODC 


Miniware/HBC-Radius 

Stand 

Gevamy/WC * 

Youngatar/Vrevok 

Miniware/HBC 

Radius 

Odulphus 

Varel/CW 

Ha voc 

Nashua/VCG 2 

PVC/Blokkeer 

Datak/VCL 

Pancr.Bank/VCH 

Poiaris 

2e divisie C 

SEC/V-SuperiRoosendi 


iMW 


BI 
14-35 

14-32 _ .. 

1441 PeeUjorf-Zigo 
14_38 Gazelle-Bio 
14_24 le klasse d. 

14-24 Omhoog-Flamingo’s . ' 
14_23 Vriendachap-Euro Girt* 
14-19 Zigo2rKlimroos3 w 
14-13 8e klasse g. 

14_ 1 1 Gazelle 2-Viod ' 

14-10 DeWeebosch- 
Vocasa-BCS Comp.Serv/DS 


Linne-Ledub 

Datak/VCL 2-Activia 


' 4 s* 'Ofl vPT 


I zaalhandbal 


Vterde.klasae D 

Rapid 8-RKWL 6 


RKVCL 6-Laonidaa 6 11-0 


RKVCL5 
Rapid 6 
RKWL6 
RKUVC4 
MKC 8 
Meerssen 5 
RKHSV5 
Willem 16 
Leonidas 6 
Daalhof 6 


Vierde klasse E 
Leeoidas 7-Amidtas 4 
Meeroaen 6-RKUVC 6 
Rapid 7-Scham 6 
1KC 9-Geulse B. 3 


Vierde klasroO 


Sweikh. B. 3-RKDFC 4 

2-2 


6-0 

1-1 

Stand: 


Adveo 4 

11-19 

Sweikh. B. 3 

11-17 

Limburgia 5 

9-15 

Langeberg 4 

11-15 

Sibbe 3 

11-13 

SVM 4 

11-11 

Heidebloem 3 

11-10 

RKDFC 4 

11- 8 

Egge 4 

9- 3 

Doenrade 4 

11-3 

Schuttersv. 5 

10- 2 


Bavel-Braakhuizen 


Dames 

Eredivisie 


Velden-Gevamy/WC 2 

Olympus-Moonen 

pieWWK 

Stand 


3e klasse a. 

i_a Viod 3-Spaurakkers t 
s Amby’s Korfke-k.v - 
3_2 Amby’s Korfke2-V 
3_n EKC-Almania 
2_2 VIOD 2-Amby’s 
3_1 Junioren. 

Pa. Vitesse-Gazelle 
3_1 jSpaurakkers-Amby’s 


Braakhuizen 


LFRKC 

Leveroy 


Quintus-VenK . 
Herschi/V en L-PSV 


SEW-ÜVG 


I Vierde klaaae P 

Obbicht 3-Spaubeek 3 


GVCG 5-Limbricbt 2 
Centrum B. 2-DVO 5 


Itteren 3 
RKWL 7 


Amicitas 4 
Rapid 7 
Leonidas 7 
Scham 6 
Heer 7 
Geulse B. 3 
RVU 4 
RKUVC6 
MKC 9 
14-28 

13-22 

13-18 

13- 16 

14- 15 
13-13 
13-12 
13-11 
13- 8 
13— 7 
13- » 
13- 9 


SVM 5-Sanderbout 4 
Almania 6JSVE 4 


Woensel 

Helmond 

Brabantia 

to-1% 

19- 8 
17- 1 SwSra&ait 

6-0 

NljswiUer-MVC *19 

Stand: 

i-o 

Susteren, 
nvnvr 

9-16 
IA—IA 


Stand 

SEW 

Herschi/V en L 

Quintus 

Hellas 

Aalsmeer 

PSV 

UVG 

V en K 


r, Vocasa ' 14—31 

' . Linne 14-38 

22-18 Activia 14-28 

19-15 Velden 14-27 

22-18 Olympus 14-28 

19-16 Super/Roosendaal 14-22 

17-19 BCS/Cömp& rv/DS 14-21 

17-16 Moonen Papier/WK 14-21 

vDatak/VCL 2 14-18 

Gevamy/WC 2 14-12 

19-28. Ledub 14-1 

19-23. SECZy r 14- C 

19r-20 3e divisie B 
15-20 Furos-Artimis/R 3-1 

15-18 Facópa VC Weert-lnterkon 
15-16 takt/P H S-t 

15-15 Sittardla-Hajna 8-2 14-37 

itig Gazelle 2-EKC 
w j7 Gazelle-Spaurakkers — 
2-Amby’i 


rl 
14-25 wazaue 

14^21 IViodWitesse 
14-21 
14-15 
14-12 

}Jl q {Amby’s Korfke-Viod 


Swift A 


19-16 takt/P J > 

itü «a&s 

19-18 iWevoc/Wh*VC Hom 
19- 9 Rooyse VK-VCE 
19-‘8 SitUrdia-Artemia/R 


Centrum B. 2 
Spaubeek3 
Sittardia-2 * 


DVO 4 


12-18 2 

Snateren 4 
4 

Kluis 4 Vierde klasaeQ 

Havantia 4-Schinisen 5 
Geleen 9-Sittardia 3 
Centrum jB. 3-Spaub-4 

^MubeM(4 - 


Hetdebtoon 2 
Havantia 4 
L*heuvd 7 
Slttardia 3 
OVCS4 JEerste divisie 
VGZ/Sittardia-DVC 
Animo-Velo 


Auto Oaubo Iasc»-Caesar 


Ptaipush 
Rooyse VK 
Facopa VC Weert 
FurOa 
VCHoro 


BHC-Hercules 

Holbox/Swift-EMM 


28-10 Wevoc/Wh 
g-131 Artemis/R 


Stand i 
18-9 Holbox/Swift 
0-1 VGZ,Sittardia . 
Auto Caubolason 
11-22 Animo 
10-16 " 
fl-19 

11-14 Kermes 
11-13 Osésat 
11-10 BHC 
U-ll DVC 


■ Interkoptakt/P 
19-28 Slttardia 
19-28 SetUp/M 


AMVJ 


8-0 
9-2 
0-3 

t 2-3 Herc. Dordr.-Simson 

3-1 Stand 

2- 3 OlyMpia : 

De Halter 
14-39 Simson 
14-82 Simaon KDO 
14-30 HercelesA’dam 
14.28 SSS 

ltS Hercules Dordrecht 
14-32 SDZ 
14-19 Waaee 

tl5l De Halter. 

4-14 
14-10 
14-3 SlrasonKDO 
De Halter 
Olympia 

3- 0 HarauesA’dam 
SDZ 


Ml 


nga’59 2-3 
ProvimkPVO-DeltalL/AMVJ 

1-3 


ierc. Dev:-DeNelson 
landow-De Halter 


Noorb. B. 3-Hulsberg 4 1-4 

Vilt 4-JBpen 3 2-1 

Banholtia 4Jason 9 2-1 

SOiimmeat 9- Qe e rtr. B. 3 2-4 
Stand: 

Geertr. H 3 11-17 

Struchter a 3 v 10-16 
Vilt 4 ’ 7-13 


Neerbeek 3 12- 

LHBMC3 11- 

Centrum B. 3 ★ 12- 

★Twee punten in mindering 


Susteren 2^Sittan 
HaanradoHrinTa 
De Ster.Kolonia 

12- 9 * 

11- 2 I Amelie 

13- 2 I Haanrade 
ring IHrin. Sp. 


Hercules 

19- 4 

Tweede divisie 


Swift A2-Noav 

6-22 

Herschi/V en 12^VM 

14-14 


Stand 

Brother/M 


’onk/Mosam 2-Meréfeklia 


DeSter 
Susteren 2 


12- 7 


RKWL4 
Heer 4 


13-14 jSuÉteron9 


Mariarade 


Athomic-Heel 


Herschi/V en L 2 


Athomic 


DeltaUoyAMVJ 

Longa’59 

Lycurgus 

Gevamy/WC 

Provimi/DVO 

Etiflex/Ommen 

AMN/Zaan 

Pancr.BTVCH 

Sudosa 1 

le divisie B - 

Aptivia-Utrecht 


Goliath 
KDODev. 
Sandow ■ , 

DeHalter Zaadd. 

Achilles 
Hercules Dev. 
DeNelson 
Olympia R’dam 


De Hater 


De Halter 
1*1 

14 1 

14l 

14 i 

14 > 

14-1 

14-1 

14- 

14-1 

lf 

14* 


VCH mist 
stabiliteit 


Van onze medewerker 
PAUL DEMELINNE 


l4 *. JlDOORN - Wisselvalligheid 
fr Waats van stabiliteit. Dat beeld 
:G * J' kenmerkend voor het weer- 
?k van Pancratiusbank/VCH in 
j, ’ treffen tegen PZ/Dynamo. 
j 2 j J^deweg de ontmoeting blies 
Heerlense volleybalsextet een 
T^'Ker partijtje mee, maar het 
J“ r ak volgens coach Ger Spij- 
aan ’zadelvastheid’ om tegen 
booggeklasseerde Veluwe-equi- 
beter resultaat af te dwin- 
3-0 (15-9, 15-4, 16-14). 
j4-Ö L , 

14-1 F ht, hoe dan ook, meer structuur 

14- 1 L?«s spel dan in de eerste competi- 
1* gslft. Zaken als ploegverband, 

^«organisatie en automatismen 
beduidend beter tot hun 
C ll j^t, zoals vorige week ook al 
" liwH aar was ' Tegelijkertijd is ook 
JRlijk dat we in mentaal opzicht 
uj? bij die positieve ontwikkeling 
oJ^erblijven. Het overzicht en de 
fliet lang genoeg kunnen vast- 
j j/*«en a ls het echt om de knikkers 
1J3C-" duidde het oordeel van de 
L^dense oefenmeester na de con- 
14 $ (R in de Dynamohal, waarin 

15- $ ijhanne Bellemakers een 


fanne Bellemakers een voor¬ 
rentree maakte, na een 


Vurige knieblessure. 

14-lj Ratiusbank/VCH begon vrij 
l4 i%r tegen de in een fantasie-op- 
14 j\%g aangetreden thuisploeg. 
ggdiKjJafnocoach René Striekwold 
g||r«e een aantal vast krachten rust 
fu na een inspannende stage in 
J, st Duitsland de afgelopen week. 
8-1 vond de zuidelijke forma- 
jjj(. ^t juiste evenwicht (8-8) en 
^ ijlden bij Dynamo de internatio- 
i 2 -C s Vera Koenen en Kristen Gleis 
verder onheil te voorkomen: 
& De tweede periode was matig 
«-% S ec ht vanuit de Heerlense op- 
gemeten. Na 2-4 verkrampte 
J^ratiusbank/VCH, met als ge- 
14* kf*> een slechte pass en chaotische 
l' o er elen aan het net: 15-4. 

7' V 

Htlw ers posteerde vervolgens Mo- 
4 1 }^ a Geelhoed op de spelverdeel- 
lO' V^bositie, maar na tussenstanden 
jIV v-4 en 8-4 moest de jonge, oner- 
Zeeuwse toch weer het veld 
S'fC 1611 voor Sabine Derksen. In 
l2' 1 L® fase verzette Pancratius- 
|l CH de hakens en kreeg vaste 
op het scoreverloop. Via 10-11 
( ij men linea recta op setwinst af 
v . enen: 11-14. Het beslissende 
l*' Ol ^ et evenwel te lang op zich 
j/i^.Pten. PZ/Dynamo had in enige 
gJ(jy es vrouwe Fortuna aan haar zij- 
7 -J jj wist zeven opslagwissels later 
...^verwinning te forceren. Ger 


^jokers in zijn slotconclusie: „We 
j< ons vertild aan een zeker l^j- 
0cl e voorsprong.” 


2 ' 3 


a, j 

l* 


! '"S 


Van der Pluij 111 
onbedreigd 


f^uashkampioen 

jt^ECHT - Erik van der Pluij m is 
j[JL P geslaagd om voor de derde 
Sq } hi zijn carrière de Nederlandse 
7' W^ s htitel te pakken. In de finale 
\ 0e S hij de als derde geplaatste 
4 j^tbond Scheffer in drie sets met 
jJ 8|^9-4 en 10-8. Van der Pluijm 
4j Vjjj *oe een zeer sterk toernooi en 
?° r slechts een set, in de halve 
j le > tegen Michel Vertogen. 

l- 1 ° n( l Scheffer probeerde in de 

1 een verrassingstaktiek toe te 
n door direkt met een vrij 
yi g tempo te beginnen, in de hoop 
sR-H- Pluijm door de knieën zou 
4jbf a a ' Door zijn eigen hoge tempo 
frjblqjht Scheffer zichzelf in de pro- 
jp tfie h n ' Hij maakte hierdoor fouten 
Maastrichtenaar uitbuitte, 
W . or hij al vrij kort na het begin 
ki 


u 


set meer risico in zijn spel 
en. 


° n ,e gg 


i Qql Nederlands kampioenschap telt 
'! voor h et Satellitetoernooi. 

- $1*^1 toernooi, bestaande uit 7 wed- 
,| 5tèru en > sta at v.d. Pluijm nu nog 
j ^erdD aan i eic h n g- Dy de dames 
J IjR Dabette Hoogendoorn Neder¬ 
ig i^ e !r s kampioene door Nicolle Beu- 
t Ve r ^ et 3-1 (9-6; 6-9; 9-6 en 9-2) te 


^ick a | n ‘ Maastrichtenaar Pa 
^: c halk werd in de C-klasse, 
j hy als eerste was geplaatst, al 
^rste ronde uitgeschakeld. 

^lanehard geeft 
^BF-tifel terug 

.*! - Alex Blanchard 

j titel ^^tand gedaan van de IBF- 
^ e nk tf hoksprof uit de ’stal’ van 
tijn ^ K hhling heeft in overleg met 
ji ^r S j e ana ger besloten de Europese 
I titel t Van supermiddengewicht- 
, ^at st 5 ru ® te geven, nadat rond zyn 
}! ^Usivi J evec ht tegen de Fin Tarmo 
j ^ Helsinki grote proble- 
( v Wa ren ontstaan. 

p. 

ft°^d r °^ ese Hoks Unie, die de in- 
^ e dera+ an tiïternational Boxing 
j S Pl ‘ 0 » ir» dit werelddeel zo veel 
^^heh k P r °heert te beperken, had 
yerboden zijn vorig jaar 
^°en h ^ e 4 tBF-titel te verdedigen. 
i( „j ? Amsterdam mer zich daar- 
I; h e»n aantrok, dreigde de EBU 


t 


i|. v Oq f ^n levenslange uitsluiting 
' ^ v aar j Pese titelgevechten. Dat 
I c harri of , or het gebaar van Blan- 

geweken. 

^ühimg hoopt 

(i p aangewezen als uitdager 
Efiü Rotterdammer Jan Lefeber, 


f 


rH. 

hoopt nu dat zijn pu- 
> aangewezen ' 

Ro 

f ^icht rR 10 ? 0 in het halfzwaarge- 
! anchard staat als reserve 

[yitdappr ^ans bestaat dat 

(J^gtrlkt Sf f u R i° cc higiani zich te- 
1 0m , Dle bokst begin maart lie- 
J Vatl -.de i^p) ere ^ dti tel (in de versie 


Van onze medewerker 

AMSTERDAM - Voor de derde 
maal op rij heeft Miniware Weert 
geen winstpunten kunnen beha¬ 
len. Tegen Sportlife Canadians 
werd verloren met 92—77. Al snel 
bleek dat het zelfvertrouwen bij 
de Weerter eredivisie-basketbal- 
ploeg ver weg was. Esveldt 
moest afhaken door een blessu¬ 
re. Na 10 minuten liep Heyde- 
man ongelukkigerwijs tegen een 
elleboog aan. Hij moest het veld 
met een lichte hersenschudding 
verlaten. 

Assistent-coach Konings: „We 


Miniware is 
spoor bijster 

gaan op dit moment door een 
diep dal. De nederlaag tegen 
Nashua was geen schande. De te¬ 
loorgang van winst in de voor¬ 
laatste wedstrijd alsook nu is 
daarentegen niet acceptabel. We 
zullen proberen middels ge¬ 
sprekken en keihard trainen snel 
weer de oude vorm terug te vin¬ 
den.” 


Het wisselvallige spel was type¬ 
rend voor het vormverlies. Af en 
toe kwam de ploeg uit Weert te¬ 
rug tot een paar punten, maar bij 
rust was het verschil toch weer 
beduidend groter: 45-33. 

In de tweede helft kwam Mini¬ 
ware in de zevende minuut voor 
de eerste en enige maal op voor¬ 
sprong: 50-51. De tegenstoot van 
de Amsterdamse ploeg liet niet 
lang op zich wachten. Door deze 
nederlaag van Miniware en de 
winst van Direktbank is de twee¬ 
de plaats van Miniware in de 
competitie, die thuisvoordeel op¬ 
levert in de play offs, bijna on¬ 
haalbaar geworden. 


LOVETSJ - Het Nederlands he- 
renzaalhandbalteam heeft het 
achtlandentoernooi in de Bul¬ 
gaarse plaats Lovetsj toch nog 
met succes besloten. Na zaterdag 
met 20-19 van Italië gewonnen te 
hebben besloot Oranje het toer¬ 
nooi tegen Noordkorea met een 
39-23 zege na een 21-13 voor¬ 
sprong bioj rust. 

Door dit resultaat eindigde Ne¬ 
derland op de zesde plaats in de 
eindrangschikking. Het evene¬ 
ment werd gewonnen door Roe¬ 
menië dat in de finale Frankrijk 
met 21-18 aftroefde. De Sovjet¬ 
unie, in de halve eindstrijd ver- 


Handballers 
zesde plaats 

rassend een halt toegeroepen 
door de Fransen, werd derde. 

In het slotduel tegen Korea was 
Lambert Schuurs met dertien 
treffers het succesvolst. Aals- 
meerspeler Kees Boomhouwer 
deed met elf treffers weinig on¬ 
der voor Schuurs. 

Finale: Roemenië - Frankrijk 21- 
18. Om derde plaats: Sovjetunie - 


Bulgarije 26-22. Eindstand: 1 
Roemenië, 2. Frankrijk, 3. Sov¬ 
jetunie, 4. Bulgarije. 5. Jong Bul¬ 
garije, 6. Nederland. 7. Italië, 8. 
Noordkorea. 

# LILLE - Het herenteam van 
Kwantum Blauw Wh verloor 
drie wedstrijden in een toernooi 
in Lille. Omdat Huntjens, Ver¬ 
beek, Coenen, Janssen en R. 
Steijvers niet meekonden moest 
trainer Guus Cantelberg een be¬ 
roep doen op een aantal junio¬ 
ren. De nederlagen van de ploeg 
uit Neerbeek: tegen Lille 21-15, 
tegen Duinkerken 25-17 en tegen 
Metz 22-13. 


Op valreep toch nog gelijkspel • Arbiters bestelen Mosam 

V en L luistert slecht 


# VonkIMosam 
breekt door 
de defensie 
van Hellas. 

Foto: WIDDERSHOVEN 


Van onze verslaggever 

GELEEN/MAASTRICHT - In 
de eredivisie zaalhandbal bij 
de dames heeft Herschi/V en L 
op de valreep nog een punt in 
de wacht gesleept tegen PSV. 
Na een 8-12 achterstand bij de 
rust, prijkten bij het laatste 
fluitsignaal de cijfers 15-15 op 
het scorebord. Dat resultaat 
gekoppeld aan de volle winst 
van SEW houdt in dat de 
landstitel vijwel zeker op¬ 
nieuw naar de Noordholland- 
se ploeg gaat. Bovendien komt 

V en L’s tweede plaats in het 
gedrang. Vonk/Mosam verloor 
zeer ongelukkig met 17-19 van 
Hellas. 

Piet Kivit kon zijn ogen niet gelo¬ 
ven. De trainer van het damesteam 
van Herschi/V en L had tijdens de 
wedstrijdbespreking zijn speelsters 
nog precies uit de doeken gedaan 
hoe tegenstander PSV zou spelen. 
De waarschuwende woorden waren 
aan dovemans oren gericht, want 
tijdens de eerste helft ging alles fout 
wat maar fout kon gaan. „Onvoor¬ 
stelbaar”, vond Piet Kivit. „PSV 
scoorde vrijwel alle doelpunten op 
identieke wijze. En daar had ik de 
ploeg nog wel zo voor gewaar¬ 
schuwd”.' 

Naast de slechte taktische discipli¬ 
ne leek de thuisclub tijdens de eer¬ 
ste helft meer met het hoofd bij het 
aanstande carnaval dan de eigen 
handbalprestaties. Bovendien durf¬ 
de niemand het initiatief naar zich 
toe te trekken. De maar wat doel¬ 
loos rondhuppelende Geleense da¬ 
mes - Piet Kivit liet, zonder resul¬ 
taat, zowat de hele selectie opdra¬ 
ven - waren dan ook een gemakke¬ 
lijke prooi voor de Eindhovense for¬ 
matie. Christa van de Vorstenbosch 
mocht zich, ondanks persoonlijke 
dekking, naar hartelust uitleven en 
zette bijna in haar eentje V en L by 
rust al op een vrijwel onoverbrugba¬ 
re achterstand: 8-12. 

Na de pauze verscheen er een ander 

V en L binnen de lijnen. De harde 
woorden van Piet Kivit hadden hun 
uitwerking niet gemist. Zelfs een 
8-13 achterstand meteen na de pau¬ 
ze en een gemiste strafworp konden 
de Geleense ploeg niet meer uit haar 
evenwicht brengen. Binnen twintig 
minuten trok V en L de stand gelijk: 
13-13. Met nog ruim vijf minuten te 
spelen waren er over en weer nog 
volop kansen op de volle winst, 
maar uiteindelyk bleef de score op 
een terechte 15-15 puntendeling ste¬ 
ken. Voor V en L scoorde Miijam 
Collart zeven treffers, waarvan vier 
uit een strafworp. Vonk/Mosam werd niet zozeer door 
Hellas naar een nederlaag gespeeld, 
maar eerder door het scheidsrech- 
terskoppel Beelen/Kampers. Een 
fysiek sterke eerste helft van de gas¬ 
ten, die bovendien de snode plan¬ 
nen van Astrid Franssen door per¬ 
soonlijke dekking doorkruisten, be¬ 
zorgde de thuisclub bij rust een 8-12 
achterstand. 

Na de pauze kwam Mosam, met Ria 
Bours in een hoofdrol, sterk terug. 
Bij de stand 13-14 klampte de Maas¬ 
trichtse ploeg zich vast aan Hellas, 
maar langszij kwam men niet. Dat 
was niet zozeer de verdienste van 
Hellas, maar meer het werk van het 
duo Beelen/Kampers. 

De vreemde beslissingen van het 
koppel, dat om de haverklap in het 
stukje Haagse comedie trapte en de 


Zuidhollandse ploeg legio strafwor- 
pen in de schoot wierp, stonden Mo¬ 
sam een meer dan terechte punten¬ 
deling in de weg: 17-19. Ria Bours 
scoorde zes keer voor Mosam, ter¬ 
wijl Marcia Lochschmidt vyf keer 
het doel trof. 


(ADVERTENTIE) Rini van Bracht vindt vorm terug 

ROSMALEN - Rini van Bracht hoeft niet meer aan zichzelf te twijfelen. 
De profbiljarter uit Waalwijk, die een van de slechtste seizoenen uit zijn 
lange loopbaan doormaakte, behaalde na een lange finale tegen Dick Jas¬ 
pers zijn achtste nationale titel in het driebanden. 

Daarmee ontnam hy de amateurs de kans op het prijzengeld van duizend 
gulden en evenaarde hij bovendien het record van Herman Popeyus, die. 
in de jaren vijftig, zestig en zeventig eveneens acht titels verzamelde. Van 
Bracht had tegen Jaspers overigens vijf sets nodig. De partij duurde ruim 
3‘/2 uur en was daarmee een van de langste van het toernooi. De kampioen 
won de tweede, vierde en vijfde reeks, de laatste met 15-10. 


Overigens mag Rini van Bracht van de Koninklijke Nederlandse Biljart 
Bond dit seizoen niet meer in competitieverband spelen. De Brabander 
wil bij een Rotterdamse club aan de slag. De bond verbiedt dat, omdat 
Van Bracht eerder dit seizoen voor een Utrechtse vereniging uitkwam. # Gijs Verheijen moest in de finale van het LK tennis het loodje 
leggen. 

Foto: PETER ROOZEN 


Ilse Leytens en 
Tony Bokhorst 
pakken tennistitel 


van onze medewerker 


SITTARD - De Limburgse over¬ 
dekte titels in de BI-klasse, respec¬ 
tievelijk dames en heren, zijn te¬ 
rechtgekomen bij Ilse Leytens uit 
Puth en Tony Bokhorst uit Bergen. 
De titel van Ilse Leytens was ge¬ 
heel volgens de verwachtingen. 
Dat Bokhorst het kampioenschap 
voor zich zou opeisen was uit de 
plaatsingsplaats niet direct te ver¬ 
wachten. Hij had de derde plaats 
toebedeeld gekregen zodat zelfs 
geen finaleplaats voor hem leek 
weggelegd. 

Bokhorst had de finale bereikt om¬ 
dat hij in de halve finale van Rob 
van Oppen uit Heerlen had gewon¬ 
nen. Van Oppen had in de kwartfi¬ 
nale met geluk gewonnen. Op het 
,moment dat in zijn partij tegen Pas¬ 
cal Hos uit Susteren de haltoeter 
ging stond Van Oppen achter. Hos 
dacht dat hij gewonnen had, maar 
het eindsignaal van de partij moest 
door de wedstrijdleider gegeven 
worden. Omdat Hos niet meer ge¬ 
speeld had tekende Van Oppen pro¬ 
test aan. In de extra speeltijd kon 
Van Oppen de winst pakken. Dit le¬ 
verde hem niet de hoogste titel op, 
want in de halve finale had Bok¬ 
horst al binnen 20 minuten de eerste 
set op zijn naam geschreven. De 


tweede was toen nog een kwestie 
van tijd (6-1; 6-4). In de finale tegen 
Gijs Verheijen uit Sevenum had 
Bokhorst heel wat meer moeite. 
Verheijen was blijkbaar niet zo’n in¬ 
spirerende tegenstander zodat Bok¬ 
horst zijn partij voor een klein aan¬ 
tal toeschouwers met moeite met 
7-6 (8-6); 7-5 won. Verheyen had in 
de halve finale het niet tegen Ste- 
phan Ehritt uit Roermond hoeven 
opnemen. De kersverse A-spelers 
liet het in de kwartfinale afweten te¬ 
gen Jeroen de Jong uit Nieuwenha- 
gen met 8—4. In de halve finale was 
De Jong daarna niet opgewassen te¬ 
gen Verheijen die met 7-5; 6-3 zich 
voor de finale plaatste. 

Bij het zwak bezette damestoernooi 
kon niemand Ilse Leytens bedrei¬ 
gen. In de finale had tegenstandster 
Arlette Lochtman uit Simpelveld- 
niets in te brengen. „Ik was niet ge¬ 
motiveerd. Ik wist dat mijn back¬ 
hand te zwak was en daar heeft zij 
van geprofiteerd”. Daarmee excu¬ 
seerde Lochteman haar enigszins 
zwakke optreden. Leytens won met 
6-3; 6-2. 

In de B2-klasse ging de finale bij de 
heren tussen de nummers een en 
twee van de plaatsingslijst, de Maas¬ 
trichtenaren Bart' te Nijenhuis en 
Pascal Savelkoul. Te Nijenhuis was 


tijdens het toernooi naar Weert ge¬ 
weest om te trachten zich voor de 
nationale jeugdkampioenschappen 
tot en met 18 jaar te plaatsen, het¬ 
geen hem na een lange partij niet 
lukte. Dat had hem echter wel veel 
energie gekost en hij verloor dan 
ook met 7-5; 6-^. Bij de dames won 
de eerste geplaatste Vera Bakker uit 
Geleen ondanks een lichte blessure 
in het begin van de tweede set, met 
2-6; 6-3; 6-3 van Sandra Arntz uit 
Grathem. 

Uitslagen van de overige finales: 

berenenkel Cl: Martijn-John Voorbraak 
(Echt)-Jeroen Snijders (Egchel) 6-1; 6—4. 
Dames Cl: Andrea Knescher (Kerkrade)- 
Hanneke Knaapen (Tegelen) 6-2; 6-2. He¬ 
ren C2: David Hofman (Heerlen)-Jeroen 
Obers (Swalmen) 7-6; 6-7; 6-0. Dames C2: 
Chantal Leenen (Melick)-lnge Mostard 
(Beek) 6-0; 2-6; 6-2. Heren Dl: Ralph Boes¬ 
ten (Geleen)-Freek Schols (Geleen) 6-2; 7-6 
(7-5). Dames Dl: Frauke Joosten (Heythuy- 
sen)-Chantal Vleugels (Klimmen) 6-1; 6-1. 
Heren D2: Ben Coumans (Brunssum)-Ray- 
mond van Lier (Schinveld) 6-3; 6-3. Dames 
D2: Donna Calderwood (Voerendaal)- Wil 
Quaden 6-1; 6-2. 

• De landelijke tenniscompetitie 
gaat halverwege april van start. De 
combinatie-ploeg GTR/NIP is in de 
afdeling I van de hoofdklasse inge¬ 
deeld met nog zeven andere teams. 
Dit zijn: Hilversum I, Popeye Gold 
Star III (Amsterdam), Unicum I 
(Leiden), De Metselaars II (Den 
Haag), Zuiderpark 67 (Rotterdam), 
Victoria I (Rotterdam) en Warande I 
(Oosterhout). 

• Rob van Oppen heeft in de Duitse 
competitie een nederlaag moeten 
incasseren. In de wedstrijd tegen 
Dormingen werd het 6-2, 6-4 voor 
Lars Dachling. Het werd uiteinde- 
lijk een 4-3 nederlaag voor de ploeg 
van Van Oppen. De kans op het spe¬ 
len van promotiewedstrijden is 
hiermee erg klein geworden. 


Kwartet deelt 
hoofdprijs 
ui Hoogovens 

WIJK AAN ZEE - De grootmeester- 
groep A van het 51e Hoogovens 
schaaktoernooi in Wijk aan Zee 
heeft met minder dan vier winnaars 
opgeleverd. De Hongaren Zoltan 
Ribli en Gyula Sax. de Joegoslaaf 
Predrag Nikolic en de Indiër Vizwa- 
nathan Anand speelden allen in de 
dertiende en laatste ronde remise en 
eindigden op een totaal van 74 pun¬ 
ten. Zij krijgen ieder een geldprijs 
van 7125 gulden. Met dit resultaat is 
de 51e editie van het evenement een 
van de merkwaardigste uit de histo¬ 
rie geworden. 

Jeroen Piket, die vijftien ELO-pun- 
ten won, smaakte het genoegen 
door een slotoverwinning op de niet 
te benijden Sovjetrus Vitali Tsjes- 
kovski met zeven punten gedeeld 
vijfde te worden, slechts een half 
punt achter het bovenste kwartet en 
eveneens een half punt van een der¬ 
de en doorslaggevende grootmees- 
ternorm verwijderd. Zijn eindsprint 
van 34 uit vier mocht er zijn. De 
arme Tsjeskovski kon dat niet na¬ 
zeggen. Nadat de oudste deelnemer 
(44) uit de eerste zes partijen vijf 
punten haalde en regelrecht op een 
indrukwekkende toernooizege leek 
af te stevenen stortte hij totaal in en 
voegde uit de volgende zeven ron 
den slechts ëen punt aan zijn totaai 
toe. Hij vond zichzelf uiteindelyk te¬ 
rug op de met Benjamin en zijn 
eveneens tegenvallende landgenoot 
Vaganian gedeelde negende plek. 

Eindstand: 1. Sax. Ribli. Nikolic en Anand 
7 1 2 punt; 5. Piket en Georgiev 7 p; 7. Miles 
en Van der Wiel 6 1 '2 p; 9 Vaganian. Tsjes- 
kovski en Benjamin 6 p; 12. Sokolov en 
Granda Zuniga 5 1 2 p; 14 Douven 5 p. 

Vreni Schneider 
opent WK-ski sterk 

VAIL - Vreni Schneider. wie an¬ 
ders? De Zwitserse begon de we¬ 
reldkampioenschappen ski in Vail. 
Colorado gisteren met een overwin¬ 
ning in het eerste onderdeel van de 
combinatie dames. Of Schneider de 
combinatie ook zal winnen, staat 
nog te bezien. Zij is geen grootheid 
in de afdaling. Het tweede en beslis¬ 
sende onderdeel staat voor donder¬ 
dag op het programma. 


sport kort 


• VINCENNES - De 65ste editie 
van de Pnx d'Amenque is zon¬ 
dag op het hippodrome van Vin- 
cennes gewonnen door een vol¬ 
strekte outsider. Na 2650 meter 
passeerde Queila Gédé als eerste 
de streep gevolgd door Potin 
d'Amour en de huizenhoge favo¬ 
riet Ourasi. Laatstgenoemde had 
de Prix d’Amenque. het officieu¬ 
ze wereldkampioenschap en be¬ 
roemdste draverij ter wereld, de 
laatste driejaar op zijn naam ge¬ 
bracht. Er waren 60.000 toe¬ 
schouwers, onder wie president 
Mitterand. De toto deed fantasti¬ 
sche zaken. Er werd voor 80 mil¬ 
joen gulden omgezet, ongeveer 
de helft van de jaarlijkse omzet 
in Nederland. 

9 DEN HAAG - De begelei¬ 
dingscommissie kernploegen 
schaatsen heeft Bart Veldkamp 
aangewezen als derde deelnemer 
aan het toernooi om het wereld¬ 
kampioenschap voor allroun- 
ders. Leo Visser, die dit weekein 
de in Den Haag zijn nationale 
kampioenschap met succes ver¬ 
dedigde. en Gerard Kemkers 
hadden zich vorige week tijdens 
de Europese titelstrijd in Gote- 
borg al van een startbewijs verze¬ 
kerd. 

• PARIJS - Zeus Boekelte is za¬ 
terdag op de drafbaan in Parijs 
met pikeur Hennie Grift als vier¬ 
de geëindigd in de Grote Prijs 
van Luxemburg. De Nederland¬ 
se combinatie verdiende daar¬ 
mee 7000 gulden. 

• QUEBEC - De vijfde, voorlaat¬ 
ste, partij in de schaaktweekamp 
tussen de Sovjet Arthoer Joesoe- 
pov en de Canadees Kevin 
Spraggett, in de kwartfinales van 
het kandidatentoernooi, is in re¬ 
mise geëindigd. Met nog een par¬ 
tij te spelen is de stand in Quebec 
in evenwicht: 24-24. 

• DEN HAAG - Er is flinke 
weerstand ontstaan tegen het 
systeem van co-optatie, dat in de 
pruikentijd bestond, maar nog 
altijd tot de gebruiken behoort 
van het NOC. Diverse sportbon¬ 
den zijn erop tegen, dat het be¬ 
stuur van het Nederlands Olym¬ 
pisch Comitë na het vertrek van 
voorzitter Henk Vonhoff zichzelf 
aanvult. Men wil gedegen in¬ 
spraak. 
Wie zaait, die oogst 


JABEEK - Jarenlang was de 
naam Jo Zaad onlosmakelijk 
verbonden met voetbalclub 
Schinveld. Voor de aanvang van 
dit seizoen verkaste Jo naar Ja- 
beek. Hij herstartte zijn carrière 
bij de club uit de plaats waar hij 
sedert een jaar woont. Jo: „Met 
de bedoeling bij de veteranen te 
voetballen. Na twee weken haal¬ 
de trainer Piet Hermans mij ech¬ 
ter al naar het eerste team. En 
daar ontmoette ik mijn zoons.” 
Inderdaad: de zonen Jean (17) en 
Henry (18) spelen eveneens in 
het eerste team van Jabeek, dat 
uitkomt in de tweede klasse van 
de afdeling Limburg. En als het 
aan Jo ligt, blijft het Zaad-trio 
nog wel even samen spelen. De 
inmiddels 43-jarige vrije verdedi¬ 
ger: „Het loopt lekker. Mijn 
zoons hebben er geen moeite 
mee om, samen met hun vader, 
in een team te spelen. Hoe lang 
nog? Ach, ik ben al negen jaar 
bezig met stoppen. Ik kan het 
echter nog met laten. Ik denk 
dan ook, dat ik nog wel een tijdje 
doorga.” 

Eruit 

HEERLEN - Natrappen. Dat 
deed Itterens voetballer Rings in 
de wedstrijd tegen Vilt. Rings 
moest dus. op last van scheids¬ 
rechter Reitz, naar de kant. Ron 
Houben maakte twee forse sli¬ 
dings in de wedstrijd RKMVC- 
Wit Groen VC. De Mechelense 
voetballer mocht van scheids¬ 
rechter Groenveld douchen. Pa- 
trick Smeets (De Ster) sloeg tij¬ 
dens de wedstrijd tegen Minor 
naar een tegenspeler. Smeets 
kwam tot zijn 'daad’ nadat zijn 
opponent de bal niet wilde ge¬ 
ven, na een fluitsignaal van 
scheidsrechter Kuypers. Kuy- 
pers stuurde de speler naar de 
kleedkamer. 

Bereidheid 

BRUNSSUM - Henk Bongaerts 
verdedigde jarenlang het doel 


van RKBSV. Zijn laatste wed¬ 
strijd keepte Bongaerts in het 
seizoen 1979/1980. RKBSV zit, 
door een zware blessure van 
doelman Antoine Janssén, enigs¬ 
zins in de problemen. Maurice 
Lucas neemt nu de plaats onder 
de lat in. Een goede vervanger 
was echter aanvankelijk niet 
voorhanden. „Geen nood,” zei 
Henk Bongaerts, na daartoe te 
zijn aangezocht door trainer Jan 
Janssen, „dan fungeer ik voorlo¬ 
pig als reservekeeper.” Tegen 
Vaesrade, gisteren (2-0), zat Henk 
op de bank. Henk Bongaerts is 46 
jaar. 

Waubach 


EIJGELSHOVEN — De eerste 
zege van Waubachse Boys is een 
feit. De geplaagde formatie won 
met 1-0 bij Laura. Een groot aan¬ 
deel in de eerste overwinning 
van het seizoen had doelman 
Sjef Crutz. Hij stopte luttele mi¬ 
nuten voor tijd een strafschop 
van Jos Erkens. 


Positief 

UBACHSBERG - Het gebeurt 
niet vaak dat een uit het veld ge¬ 


stuurde voetballer het eens is 
met deze beslissing. Marcel 
Meessen, speler van RKSVB, 
zorgde voor een positieve uitzon¬ 
dering. Meessen werd in de wed¬ 
strijd RKSVB-VCT door 
scheidsrechter Ronda uit het 
veld gestuurd. Marcel had een 
felle overtreding gemaakt. „Dat 
had ik niet moeten doen. Ik was 
volkomen fout. De scheidsrech¬ 


ter had gelijk dat hij mij uit het 
veld zond,” sprak de sportieve 
zondaar. 

Groen licht 

WAUBACH - Niet Nico Hans- 
sen, doch Marco Blankenhagen, 
verdedigde in de wedstrijd tegen 
Sittard het doel van Waubach. 
Mondeling heeft de voormalige 
MVV-er de toezegging, dat de 
KNVB dispensatie verleent voor 
een overgang naar de hoofdklas¬ 
ser. De behandelend KNVB-me- 
dewerker was afgelopen week 
echter op vakantie. Waubach en 
Hanssen hebben goede hoop dat 
het formele groene licht door de 
KNVB deze week wordt gege¬ 
ven. Waubach-trainer Wim 
Vrösch: „Wij hebben routine bin¬ 
nen de palen nodig. Zo’n jongen 
als Marco Blankenhagen mist 
die routine.” 

Volhouder 

HOENSBROEK - Loek Doven 
(26) van FC Hoensbroek maakte 
gisteren in het duel tegen plaats¬ 
genoot Kaspora, na bijna een 
half jaar, zijn rentree. De mid¬ 
denvelder raakte aan het begin 
van dit seizoen geblesseerd aan 
zijn rug. Een lange en moeizame 
herstelperiode resulteerde giste¬ 


ren in een geslaagd heroptreden. 
Het laatste kwartier werd hy ge¬ 
wisseld. „Ik heb nog wat condi¬ 
tionele achterstand”, vertelde de 
volhouder. „Maar voor de rest 
ging het wel lekker.” 

Vader en zoon 

HOENSBROEK - Bij Kaspora- 
Hoensbroek viel veteraan Jos 


I 


ballade 


onder redactie van arno römgens ƒ • De voetballende Zaadjes: links Jean, rechts Henry en in het midden vader Jo Zaad. 

Foto: WIM KÜSTERS 

Dwaling 

SUSTEREN - Al jaren tracht de 
KNVB het damesvoetbal een 
waardig aanzien te geven. De in¬ 
structies aan de scheidsrechters 
lijken daarbij wel eens over het 
hoofd te worden gezien. De wed¬ 
strijd Susteren-Heilust (hoofd¬ 
klasse!) toonde dat. Scheidsrech¬ 
ter Nijssen had niet in de gaten 
dat een helft van een dameswed- 
strijd 40 minuten duurt. In de 42e 
minuut van de eerste helft scoor¬ 
de Leny Massey 4-0 voor Suste¬ 
ren. Tijdens de rust attendeerde 
men de scheidsrechter op zijn 
foutje. „Geen probleem,” zo luid¬ 
de zijn reactie, „dan schrappen 
wij dat vierde doelpunt gewoon”. 
Op die manier bracht hij de uit¬ 
slag van 6-0 terug naar 5-0. 


Goldschmitz geblesseerd uit. Jos 
is de veertig al gepasseerd, maar 
doet het nog altijd goed in het 
Kaspora-elftal. Jos heeft een 
achttienjarige zoon: Johnny. Die 
voetbalt bij FC Hoensbroek. Gis¬ 
teren zou hij in de spits staan en 
daar pal tegenover zijn vader ge¬ 
speeld hebben. Helaas gooide 
een schorsing van Goldschmitz 
junior roet in het eten. 

Politiek 

ECHT - Vierdeklasser Vesta gaat 
het in de competitie niet voor de 
wind. De ploeg uit Melick is hek- 
kesluiter in de vierde klasse E. 
Opmerkelijk is wel, dat het team 
spelers herbergt, wier vaders in 
de politiek wel degelijk een 
woordje meespreken. De vaders 
van de spitsen Claessen en Stij- 


nen zijn wethouder in Melick en 
Roermond, terwijl de pa van in¬ 
valler Paulis lid van de Tweede 
Kamer is. 

Hans Kraay 

NIEUWENHAGEN - Hans 
Kraay, technisch directeur van 
Feijenoord, was gisteren aan¬ 
dachtig toeschouwer bij het 
hoofdklasseduel tussen SVN en 
Vlissingen. Zijn interesse betrof 
de Zeeuwse spits Peter Van Vos¬ 
sen. Op slag van rust verliet 
Kraay het Nieuwenhaagse sport¬ 
park al weer. De reden voor zijn 
vertrek was simpel. Van Vossen 
trof in SVN-verdediger Cees Van 
Hoof dé man van de wedstrijd en 
had gedurende de eerste helft 
geen schijn van kans. 


hoofdklasse 


DESK-Longa 
SVN-Vlissingen 
Wilhelmina *08-Venray 
Waubach-Sittard 
Geldrop-TOP 

Venray 13 6 6 

Limburgia 13 6 4 

TSC 13 4 8 

Halsteren 14 5 5 

EHC 13 5 4 

Sittard 13 5 4 

Geldrop 14 4 6 

Longa 12 3 6 

TOP 12 2 7 

Wilhelmina '08 12 3 5 

Vlissingen 13 3 5 

DESK 13 2 7 

Waubach 12 1 7 

SVN 13 2 4 

Programma: 

Dinsdag 19.00 uur: 

Limburgia-Sittard 
Zaterdag 4 februari 

Longa-Wilhelmina ’08 


aff • jjjf 

i is i9' ;i 

3 16 24' f 1 

1 16 14' 11 

4 15 22' :St 
4 14 14' b 
4 14 IJ' * 

ss* 

!! Ü $ 

11 25' g. 

" $ h 
8 13 * 


in cijfert 
WAUBACH-SITTARD 0-1 (0-1) 


15 a 


phout (penalty) 0-1. Toeschouwers: - j 
Scheidsrechter: Bettinger. Officiële *0*1 
schuwmg Pernot (Sittard). 

WAUBACH: Blankenhagen 5, Wagena^jj 
Snippe 6, Jurgens 6, Van Kan 6, Oma I "J 
Kleinjans 6, Willems 6, Kockelkorn 6, AnJj 
ne Snippe 5, Hoenselaars 6 (85. Lurken)' 1 j 
taal: 63 (11). 

SITTARD: Golsteyn 7, Pernot 6, Stipho' 1 *jl 
Keizers 6, Laumen 8, Driessen 7, Meerlij 
De Krijger 7, Sangers 6, Goulding 6, Sa 1 *! 

7 (89. Heimen). Totaal: 74 (11). 

WILHELMINA’08-VENRAY: 1-0. 76. 
Boelaars 1-0 (strafschop). Boeking: L- LI 
vermans (Venray) en Stijnen (Wilhelm'*'! 
Scheidsrechter: Schaeken. Toeschou^l 
450. 

WILHELMINA'08: Tobben 8: PouwejUl 
Stijnen 7; Camp 7; Berns 7; Engelen 7; ^*ljl 
pelenbroek 6; Poldervaart 6; M. BoelaaAl 
P. Boelaars 7; Brankaert 7 (58. Kalis 6)- ^ 
taal 83 (12). . t 

VENRAY: Jacobs 7; Logtens 6; Janss^ 


Beerkens 6 <68. Poels); V. Haren 7; Me" 1 


---- . ---. . ff 

dijks 6; W. Vievermans 6; Lenssen 6 (Bj- V 
pers); L. Vievermans 5; Philipsen 6; W- v 
vermans 6. Totaal 68 (11). 

SVN-VLISSINGEN: 2-1 (1-0). 27. Zei$ 
1-0; 53. Hensels 2-0; 78. V. Dam 2-1 < st G 
schop). Toeschouwers: 400. Scheidsred 1 
Kooien. Boeking: Gasi (Vlissingen). 

SVN: Crutzen 8, Gerringa 7; Franken •> 
Hoof 9; Mennens 7; Zenden 8; Dahlma* 1 ' 
Hensels 7; Ehlen 8; Meissen 7; Diddere" 
Totaal 82 (11). lON nmm . i» • 


de UITschietei' 


onder dit motto wordt wekelijks de persoon belicht die in het amateur¬ 
voetbal het meest van zich deed spreken 


Felix Basüngs (Wit Groen VC) 

VAALS - De 29-jari^e aanvaller Felix Bastings van Wit Groen 
voetbalt en scoort altijd en overal erg makkelijk. Deed hij voorheen 
de vijandelijke netten voor zijn „werkgevers” Banholtia en RKVVM 
trillen, dit seizoen is hij het goudhaantje van Wit Groen en als zodan» 
de topscorer in 4B. In het treffen RKMVC tegen Wit Groen (0-3) na* 1 * 
hij wederom de hele productie voor zijn rekening. Reden om hem 
LD-uitschieter van deze week te bepalen. 

Felix stond onlangs nog in de belangstelling van Alemannia Akeh- 
Hij verkiest echter te blijven voetballen als amateur. Over zijn score 
in de wedstrijd tegen RKMVC had hij een simpele verklaring. L 3 ' 
chende Felix Bastings: „Als warming up ben ik naar het oude wijven- 
bal geweest. Daar krijg je blijkbaar een kick van”. 


. — . -rl 

Venray weet weer wat verliezen &» 

Wilhelmina’08 


NIEUWENHAGEN - Dolge¬ 
lukkig verliet de SVN-ploeg 
na afloop van het duel tegen 
Vlissingen, het veld. Door de 
Zeeuwen met 2-1 aan de zege¬ 
kar te binden was een belang¬ 
rijke stap gezet op de lange 
weg om alsnog aan de degra¬ 
datie te ontsnappen. In het 
Nieuwenhaagse kamp heerste 
dan ook alom vreugde. Niet al¬ 
leen over de overwinning, 
maar zeer zeker ook over het 
hoogstaande spelpeil dat het 
team gedurende een groot deel 
van de strijd had bereikt. 


Met direkt spel enerzijds en met in- 
divudele hoogstandjes van vooral 
Zenden, Ehlen en Van Hoof ander¬ 
zijds werd vanaf de 20ste minuut de 
tegenstander volledig overvleugeld. 
In het eerste deel was Vlissingen ge¬ 
vaarlijker en kreeg via Schipper een 
tweetal opgelegde mogelijkheden 
om te scoren. Beide keren redde 
Crutzen in het Nieuwenhaagse doel 
echter formidabel. Met het goede 
spel creëerde SVN legio kansen. 
Dahlmans en twee keer Meissen 
misten het doel op een haar, terwijl 
laatstgenoemde een treffer om on¬ 
begrijpelijke redenen zag afgekeurd 
door arbiter Kooien. 


GELDROP - TOP 1-1. 8 F. van der 

Heijden 1-0, 44. Groenendijk 1-1. 
Rust- en eindstand. Scheidsrechter 
Van Rooy. Toeschouwers 500. 


• OSS - Ook TOP en Venray spelen 
hun verplichte inhaalduel niet op 
Carnavalszondag. Gisteravond laat 
werd bekend, dat de kampioen van 
vorig seizoen en de huidige koplo¬ 
per elkaar zaterdag a.s. om 14.30 in 
Oss zullen treffen. 


deelt klap uit 


Van onze medewerker 
JAN LEYSTEN 

WEERT - Het met voile overgave 
strijdend Wilhelmina was voor de 
ongeslagen koploper Venray een te 
moeilijke barrière. Met 1-0 won de 
Weertse ploeg. De eerste helft leek 
er voor de gasten nog geen vuiltje 
aan de lucht. Nadat Brankaert bij 
een strakke voorzet van Ton Boe¬ 
laars over de bal trapte, trokken de 
fantasieloze Noordlimburgers het 
spel naar zich toe. Met kansjes voor 
Stef en John Vievermans en twee 


sieve 


keer Peter Philipsen, die een volley _ _ _ _ 

buiten de zestien door doelman vvees resoluut naar de stip, wa arvr ^ji 
Tobben uit de kruising gehaald zag. daan Ton Boelaars feilloos 
Wilhelmina kreeg gaandeweg grip ’ ’ ’ ' 

op de wedstrijd, waarbij vooral 
Brankaert, die Beerkens handen vol 
werk gaf, met goede voorzetten van¬ 
af links, doelman Jacobs tot Licht¬ 
werk noopte. Direkt na rust had 


Venray een voorsprong moeten ^ 
men, doch Beerkens kopte een 
ner van John Vievermans via d e b, 
over. 

Wilhelmina bracht nu nog n A 
agressie. Venray stelde daar te 
nig tegenover; de wanhopig e ^ 
merking van trainer Wouters ^ 
Lensen’s adres („We verliezen z e j 
van de tien duels”) ten spijt. 

Nadat Philipsen, na voorbereid jl 
van Stef Vievermans, via de „1 
overkopte, tackelde Lensen eve 2 e jr!’« 
ter net binnen de zestien de ot \ 
Rene Pouwels. Schae^j^ 

in 

rechterhoek knalde: 1-0. De koPV 
pers gooiden nu alles, zij het 
controleerd op de aanval, f°J c 
den veel corners, kregen zelfs J 1 
minuten extra tijd, maar von ^ 


niet de gelijkmaker. 


Na 27 minuten was het raak. Zen¬ 
den zette in de middencirkel twee 
tegenstanders opzij, begon aan een 
rush en pegelde, vanaf 30 meter af¬ 
stand. enorm hard raak: 1-0. Een 
tiental minuten later had de mid¬ 
denvelder de kans om opnieuw te 
séoren. De man in het zwart zag in 
een tuimeling van Hensels binnen 
de lijnen ten onrechte een straf¬ 
schop. Zenden schoot echter te 
zacht in waardoor keeper Pennings 
kon stoppen. 

Na rust ging SVN stug door. Volle¬ 
dig in de lijn der verwachtingen, 
vergrootte Hensels dan ook de voor¬ 
sprong met een kogel vanuit de kor¬ 
te hoek. SVN leek op rozen te zitten. 
Het ging naar hartelust counteren; 
verdere treffers bleven echter uit. 
Na de derde dwaling van arbiter 
Kooien, kon Vlissingen een klein 
kwartier voor tijd de achterstand re¬ 
duceren. Van Dam mocht eveneens 
van elf meter aanleggen: 2-1. 


Tourstart 1990 
in Futuroscope 

Van onze sportredactie 
PARIJS - De Tour de France 1990 
start in Futuroscope. Afgelopen 
week kwam de directie van La So- 
cieté du Tour de France tot overeen¬ 
stemming met het gemeentebe¬ 
stuur van deze in de nabijheid van 
Foitiers gelegen satelietstad. Futu¬ 
roscope was de afgelopen jaren 
reeds enkele keren etappeplaats in 
de Ronde van Frankrijk. 


Sittard-trainer: 'Wij hebben ’t spelletje clever gespeeld’ 

Waubach nachtblind 


Van onze medewerker 
FRANS DE CROON 

WAUBACH - Uiterlijk onbe¬ 
wogen, maar innerlijk bloed¬ 
nerveus, drentelde Sittard- 
trainer Bèr Lejeune voor aan¬ 
vang van het zaterdagavond 
gespeelde duel tegen Wau¬ 
bach voor de kleedkamer 
rond. Zijn strijdplan stond op 
papier. Het woord was nu aan 
zijn spelers. Kort voor het ein¬ 
de van de wedstrijd zat hij op 
het puntje van de bank. Zijn 
ploeg stond met 1-0 voor. Het 
laatste fluitsignaal moet hem 
dan ook als muziek in de oren 
geklonken hebben. 

„Tegen Waubach hebben wij het 
spelletje clever gespeeld,” luidde 
zijn commentaar na afloop. „We 


hoefden niet zonodig het spel te ma¬ 
ken. Te meer omdat wij vooraf wis¬ 
ten, dat Patrick Kraus, Leon Meerts, 
Roel Jacobs en John Stevens door 
schorsingen en blessures er niet bij 
waren. We zijn voor een puntje ge¬ 
komen. Dat het er twee zijn gewor¬ 
den is voor mij een geschenk van 
Waubach in cadeauverpakking.” 

Bèr Lejeune had het gelijk aan zijn 
zijde. Waubach stond gedurende de 
hele wedstrijd op de helft van Sit¬ 
tard. De club van Wim Vrösch wei¬ 
gerde pertinent de openingstreffer 
voor zijn rekening te nemen. Karim 
Omani stond zelfs twee keer oog in 
oog met Marcel Golsteyn, maar wist 
zich met de kansen geen raad. An¬ 
toine Snippe deed het hierna nog 
eens dunnetjes over. Scheidsrech¬ 
ter Bettinger uit Venlo besliste in 
zijn eentje aJ in de 15e minuut de 
wedstrijd. Simon Sarkol schoot bin¬ 
nen de zestienmeter de bal tegen de 
hand van Auke Wagenaar. Iedereen 


dacht aan 'aangeschoten hands’, 
maar de leidsman legde de bal tot 
grote woede van de Waubach-verde- 
diging op de stip. Henk Stiphout 
kende vervolgens geen pardon. 

Ook gedurende de gehele tweede 
helft was Waubach niet bij machte 
de Sittard-muur te slopen. Vooral 
Henk Stiphout en Ruud Laumen 
gaven geen krimp, terwijl sluitpost 
Marcel Goldsteyn deze avond een 
berepartij stond te keepen. Wau-, 
bach-trainer Wim Vrösch was na af¬ 
loop radeloos: „We missen de mooi¬ 
ste kansen. We spelen Sittard van de 
mat, maar springen in de buurt van 
de zestienmeter te nonchalant met 
de mogelijkheden om. Ik word er 
langzamerhand doodziek van, maar 
het woord degraderen wil ik niet ho¬ 
ren”. 

# Moment uit de ontmoeting 
Waubach-Sittard. 

Foto: WIM KÜSTERS 


En voorts... 


Zenden en Hensels scoren tegen Vlissingen 

SVN dolgelukkig 


• Cees van 
Hooff, tweede 
van rechts, was 
de uitblinker 
van de wedstrijd 
SVN-Vlissingen. 
Ook in deze si¬ 
tuatie is hij Pe¬ 
ter van Vossen 
de baas. 

Foto: 

WIM KÜSTERS 


Van onze medewerker 
HENK SPORKEN ia 


Maandag 30 januari 1989 # Pagina 17 


limburgs dagblad 

sport 


!* 


de visie van 


Vohn Vrijens 


8 19' ;l°^ n Vrijens (43) was als speler actief bij 
8 24 ' ^irnbria en later MKC. Daarna speelde hij 
6 J aar bij SK Tongeren en de laatste twee 

4 \é ^f^enen van zijn voetbalcarrière vulde hij 
4 bl j Patro Eisden. Als trainer debuteerde Vrij- 
416 - bij St.-Pieter, gevolgd door een dienst- 
2l er band van vijfjaar bij eerste klasser Heer. 
j moment is hij aan zijn eerste, maar te- 

[ Vea s ook laatste seizoen (te drukke werk- 

( ji-l r ^amheden nopen hem om voorlopig met trainen te stoppen) bij 
* lO-j hoofdklasser EHC redelijk succesvol bezig. Wedstrijd tussen Caesar en Heer was een aantrekkelijke. Er werd 
^°°r beide teams positief voetbal gespeeld, met maar een doel voor 
winnen. Als je wil winnen, moetje op de aanval durven tespe- 
^ en dat deden beide ploegen erg goed. Heer speelde met twee spitsen 
^ het had een heel goede aansluiting op de flanken, zodat er steeds 
^r mensen voorin te vinden waren. Caesar speelde met drie spitsen 
^ had eveneens een goede aanvulling van achteruit. 


5. 
ia# 

S9 


3 


. tfl 


eerste kwartier was voor Caesar , maar na een minuut of twintig 
5p°orde Heer, toen een vrije trap in het zestienmetergebied door Ron 
* c hoens werd aangenomen. En toen volgde zijn specialiteit: aanne- 
1^ en meteen afmaken. Hierna viel Caesar wat terug en Heer had 
het heft in handen. Er waren voldoende ingrediënten voor een goede 
^dstrijd. Veel inzet en harde duels en dat laatste leverde toch wel 
terechte boekingen op, die scheidsrechter Sijben moest uitdelen. 
°orai de duels tussen Golsteijn en Alex van Hooren, waren op het 
T %ndje van het toelaatbare. 

'Va/ de aftrap scoorde Caesar in de tweede helft de gelijkmaker, 
[haar dat doelpunt hebben maar weinig mensen gezien. Scheidsrech- 
Sijben liet maar acht minuten rusten en de mensen, die in de kanti- 
he en in de bestuurskamer zaten, hebben dat doelpunt niet gezien. 
J(l rnmer, maar een pauze van 10 d 12 minuten is eigenlijk toch wel het 
Minste wat nodig is. 

?°k in de tweede helft werd weer lekker en positief gevoetbald. Alleen 
Matste kwartier viel Heer conditioneel terug, maar het had toch de 
^te mogelijkheden. Twee ploegen, die beide in aanmerking kwamen 
Nr de overwinning. Bij Caesar was Paul Lenferink de uitblinker en 
Heer vooral het collectief. Een prima duel, alleen jammer dat er zo 
geinig publiek aanwezig was. Maar ja, ik denk dat optochten in 
öe ek, Sittard en Genhout daar de oorzaak van waren.’ 


’M^inania en RKONS houden balans in evenwicht 

Spanning in 
Broeksittard 


Van onze medewerker 
TON VAN NUNEN 

-RKONS 1-1. 24. Winkens 
V s ' Dreuning 1-1. Scheidsrechter: 
Vio er Borst. Toeschouwers: 150. Boe- 
öfB, n: Roeleveld (RKONS); Quix en 
Oning (Almania). 

Ï?£, NIA: Philippen, Quix, Koot, Pin- 
le ' Wmkens, Damoiseaux, Crabu (68. 

ns) > Joordens, Ruiter, Dreuning, 

^nyj. 

t^bNS: Koonen (87. Kockelkorn), 
Wü? 80, Van der Wijst, De Boer, Roe- 
ui Janssen, Cremer, Tubee, Schil- 
’ kuikens (87. Kleeven), Dijkstra. 


k^EKSITTARD - De wedstrijd 
tu a nia tegen RKONS gaf span- 
en aantre kkelijk voetbal te 
Jw v an beide zijden, dat terecht 
^ 1-1 gelijkspel leidde. Mede 
r dat Almania lang tegen een 
$ tóC stand aan ^ ee ^> waren de 
taj^sittardenaren het grootste 
van de wedstrijd de meest 
Nt v a ^ ende ploeg. Beste man op 
K v eld was scheidsrechter Van de 
ta s .*> immers menige andere 
v^dsreehter had deze irritatie- 
Kett Wedstri j d van beide zijden 
tot een goed einde gebracht. 

C a ma-speler Ruiter kreeg na 
minuten al een dot van een 
Echter, hij kon de ver inge- 

^ van Q u * x n * et van 

: of^ bij benutten. Daarna liepen 
c °mbinaties van RKONS 
e nder en dat resulteerde in de 
fcL tla *. nuut 1° de openingstreffer. 
^Cr e Vr ye trap van uitblinker Hans 
Werd door Ron Winkens 
)Ptl^P üd b aar ingekopt: 0-1. On- 
‘j^tiof da * Almania daarna het ini- 
*)[;, 1 naar zich toe trok, kreeg 
K ri van RK ONS nog de kans 
jiliL de voorsprong te vergroten, 
doelman Philippen voor-i 
ir a m dat. 


Het tweede bedrijf was voor Alma¬ 
nia. Nadat in de 54e minuut Joor¬ 
dens vanaf twee meter voor het 
doel miste, was het 15 minuten la¬ 
ter wel raak: weer een verre inworp 
van Maurice Quix, die Harry Dreu¬ 
ning bereikte en die met een fraaie 
omhaal Rico Koonen passeerde: 
1-1. De doelman van RKONS 
moest zich drie minuten voor tijd 
laten vervangen, omdat hij de door¬ 
gebroken Mertens op een ongeluk¬ 
kige wijze het scoren verhinderde. 
Bij deze actie schoot zijn rechter¬ 
wijsvinger uit de kom. 


Publiek bekogelt Veldman met kluiten modder 

Scheidsrechter 

staakt SCG-Bom 


Van onze medewerker 
PIERRE FRAMBACH 

SCG-BORN: 1-2 (0-2) gestaakt in 83e mi¬ 
nuut. 15. 0-1 Lourens; 42. 0-2 Slangen; 
79. 1-2 Verbeet; Scheidsrechter: Veld¬ 
man. Uit veld gestuurd: Lourens en Ur- 
jings (Born). Boekingen: Slangen en 
Dohmen (Born) en Heuts (SCG). Toe¬ 
schouwers: 300. 

SCG: Reumkens, Verbeet, Houten, 
Roosen, Ummels, Nelissen, Heuts, v. 
Helvert, Janssen (80. Rousch), Custers, 
Malik. 

BORN: Urlings, J. Janssen, L. Janssen, 
V.d. Wey, Dohmen, Puts, Slangen, 
Knoors, Vergeer, Halmans, Lourens. 

GRONSVELD - De topper 
tussen de beide koplopers in 
de eerste klasse F, SCG-Born, 
is in een anti-climax geëin¬ 
digd. Zeven minuten voor het 
einde van de wedstrijd, bij een 
2-1 voorsprong voor Born, 
kende scheidsrechter Veld¬ 
man een penalty aan SCG toe. 
Voor velen een onterechte be¬ 
slissing. Zeker in de ogen van 
de Born-spelers die heftig pro¬ 
testeerden. Nadat Veldman 
Born-keeper Ed Urlings uit 
het veld stuurde, vlogen de 
leidsman een aantal mod¬ 
derkluiten om de oren. 

Terwijl Born-trainer Hans Engber- 
sen de gemoederen probeerde te be¬ 
daren, liep scheidsrechter Veldman 
weg. Pas na enige tijd werd duide¬ 
lijk dat hij de wedstrijd niet meer 
wenste voort te zetten. Veldman: 
„De keeper van Born bleef mekke¬ 
ren en nadat hü mij toevoegde: ’We 
hebben er een paar potige spelers 
bij. Die zullen je straks nog even 
pakken’, heb ik hem uit het veld ge¬ 
zonden. Toen bovendien nog met 
kluiten modder werd geworpen, 
voelde ik me echt bedreigd. Daarom 
heb ik er een punt achter gezet”. 
Born-keeper Ed Urlings: „Ik heb de 
scheidsrechter alleen maar gezegd, 
dat, als hij zo bleef fluiten, hij pro¬ 
blemen zou krijgen.” 

Vlak na rust had Veldman Born- Panningen 

beresterk 


VOLHARDING-PANNINGEN 0-4 (0-2). 
20. Engels 0-1. 41. Hoedemakers 0-2. 55. 
Smolenaers 0-3. 70. Kuppen 0-4. Toe¬ 
schouwers 500. Scheidsrechter Janssen. 

VIERLINGSBEEK - Panningen 
liet een uitstekende indruk achter 
bij Volharding. De spelers van trai¬ 
ner Rene Munnecom domineerden 
het gehele eerste bedrijf overduide¬ 
lijk. Twee doelpunten (Engels en 
Hoedemakers, via een uitgekiende 
lob) waren het gevolg van het over¬ 
wicht. In het tweede part speelde 
Volharding een stuk aanvallender. 
De thuisclub zette daarmee de poor¬ 
ten open voor Panningen, dat naar 
hartelust kon counteren. Twee keer 
(Smolenaars en Kuppen) scoorden 
de gasten nog. Een man kreeg de lof 
van beide partijen: scheidsrechter 
Janssen. 


eerste klasse f 


SV Heerlen-SV Meerssen 

Caesar-Heer 

SCG-Bom 

Almania-RKONS 

Volharding-Panningen 


gest. 


2-2 

1-1 

1-2 

1-1 

0-4 


Born 

SCG 

SV Meerssen 

FC Vinkenslag 

Almania 

Caesar 

Heer 

RKONS 

Panningen 

SV Heerlen 

Veritas 

Volharding 

Voerendaal 


11 

11 

12 

12 

12 

11 

12 

II 

11 


12 1 
12 2 
12 2 
11 0 


15 17- 9 
15 14-10 
15 18-16, 
14 17-10 
13 12-13 
12 16-10 
12 16-17 
30 15-12 
10 13-14 
10 10-13 
10 7-12 
10 15-22 
4 8-20 


topscorers 


1. Halmans (Born), Schoens (Heer) en Dreu¬ 
ning (Almania): allen 8. 4. Verhoeven (Vin¬ 
kenslag) en Pluymen (RKONS) 5. 


Een smakelijk voelbalmenu 

Caesar en Heer 
delen de buit 


• Op dit moment werd er nog ’ gewoon ’ gevoetbald tijdens de la¬ 
ter gestaakte topper SCG-Born. 

Foto: WIDDERSHOVEN 

Lourens. Bij SCG werd Frans Roo¬ 
sen, bandje verrekt in de knie, erg 
gemist. 

Hierdoor waren er verschillende 
omzettingen op het middenveld no¬ 
dig, waardoor er weinig rust in de 
verdediging was. Deze onrust was 
er mede de oorzaak van, dat in de 
eerste helft twee kapitale blunders 
plaats vonden, welke door de Born- 
spelers Lourens en Slangen uitste¬ 
kend werden uitgebuit. Kort voor 
het einde bracht Frank Verbeet 
weer enige hoop in de SCG-harten, 
door een tegendoelpunt. De gelijk¬ 
maker gloorde op het moment dat 
scheidsrechter Veldman, die overi¬ 
gens niet altijd gelukkig met zijn be¬ 
slissingen was, pal voor het einde de 
bewuste penalty toekende. 


speler Randy Lourens naar de 
kleedkamer gestuurd,terwijl Robby 
Slangen en Mart Dohmen, alsmede 
de SCG-aanvoerder Ron Heuts wa¬ 
ren genoteerd. 

„Ik heb het gevoel dat we hier van¬ 
daag twee punten hebben ver¬ 
speeld”, zei een trieste Born-trainer 
Hans Engbersen. Hij had volkomen 
gelijk. Terwijl de thuisploeg de ge¬ 
hele wedstrijd naar zichzelf op zoek 
was, toonde Born een voetbalkunde 
waaraan SCG niet kon tippen. In 
alle opzichten waren de bezoekers 
de betere. Niet alleen het veldspel 
was goed verzorgd, maar ook de 
combinaties liepen lekker en er was 
een heerlijke agressiviteit in het ge¬ 
hele team. Born kende zijn beste 
spelers in V.d. Wey, Slangen en 


Van onze medewerker 
JAN VAN DEN BERG 


CAESAR-HEER 1-1 (1-0). 26. Schoens 
0-1; 46. Nöllgen 1-1. Waarschuwingen 
Goldsteijn en Schwidder (Caesar); 
Dooyewaard en Limbourg (Heer). 
Scheidsrechter: Sijben. Toeschouwers: 
300. 

CAESAR: Jacobs, Diederen (Katjily), 
Wijns, Golsteijn, Gelissen, Withag, 
Schwidder, Decker, Van Hoorn, Bre- 
mer, Lenferink, Nöllgen. 

HEER: Gielen, Muitjens, Franssen, Pe- 
tit, Hollanders, Dooyewaard, Wetzels, 
Van Ginneken, Reneerkens (Lim¬ 
bourg), Schoens, Van Hooren. 


BEEK - Caesar en Heer hebben in 
een boeiende partij laten zien dat 
de eerste klas nog steeds voetbal 
als smakelijk menu kan opdienen. 
Aanvallend spel, inzet en een goe¬ 
de techniek drukten taktische con¬ 
cepten naar de achtergrond. Twee 
schitterende doelpunten bekroon¬ 
den het stevige veldwerk. 


Het eerste kwartier was voor de 
thuisclub. De rest van de eerste 
helft zette Heer de lijnen uit. Ron 
Schoens maakte prachtig 0-1 met 
een diagonaal schot uit een vrije 
trap van Jan Wetzels. Alex van 


Hooren verprutste zo’n tien minu¬ 
ten later de kans op 0-2 toen hij vrij 
voor keeper Jacobs werd gezet. 
Heer verdiende de voorsprong op 
grond van meer evenwicht in de li¬ 
nies. 


De gasten hadden de theesmaak 
echter nog niet van de smaakpapil¬ 
len of het stond 1-1. Zo ongeveer 
uit de aftrap maakte Caesar gelijk, 
toen uitblinker Paul Lenferink drie 
man uitspeelde en een strakke 
voorzet gaf. Anton Nöllgen scoorde 
koppend met een fantastische 
snoekduik. De roodwitten trokken 
de wedstrijd nu naar zich toe en 
Heer kwam zichtbaar in adem¬ 
nood. Toch had Alex van Hooren 
twee goede mogelijkheden om met 
uitvallen de wedstrijd verrassend 
in het voordeel van Heer te beslis¬ 
sen. Invaller John Bremer was het 
dichtst bij Caesar’s victorie toen 
zijn schuiver net voorlangs ging. 

Trainer Piet Hermans van de thuis¬ 
club na afloop: „Een terecht gelijk¬ 
spel. Na rust waren wij conditio¬ 
neel sterker. Wij proberen voetbal¬ 
lend oplossingen te zoeken. Zo te 
zien komen we goed uit de winter¬ 
stop”. Heerlen en Meerssen 
stillen voetbalhonger 


Van onze medewerker 
TON REIJNAERTS 


HEERLEN-MEERSSEN: 2-2 (1-1). 16. 
0-1 R. Coumans; 17. 1-1 M. Moonen; 20. 
2-1 R. Offermans; 62. 2-2 M. v. Dijk (pe¬ 
nalty). Boeking: M. Moonen (Heerlen). 
Scheidsrechter: Daemen. 

HEERLEN: Sistermans, Hameleers. 
Moonen, Curvers, Offermans, Bou- 
mans, Krijnen, Vliegen, Houtackers, 
Coppers, Geraedts (84. Kupper). 

MEERSSEN: Dusseldorp, E. Smeets, v. 
Dijk, Scheepers, R. Smeets, v. Helvert, 
R. Coumans, Quasada, Jean-Paul Cou¬ 
mans, Hensels (75. Lazerus) en Reijnen. 


• Luchtgevecht uit de wed¬ 
strijd Heerlen-Meerssen. 

Foto: WIM KOSTERS 


HEERLEN - Gezien de aantrek¬ 
kelijke en levendige partij voet¬ 
bal, die Heerlen en Meerssen gis¬ 
teren afwikkelden, heeft de lange 
winterstop de honger naar de bal 
stevig aangewakkerd. Meerssen 
startte energiek en de prima ope¬ 
ningstreffer: Math van Dijk wipte 
een vrije trap over de Heerlen- 
muur, waarna Roel Coumans bin¬ 
nentikte, viel dan ook niet onge¬ 
vraagd. 


Een minuut later konden de bord¬ 
jes echter al weer verhangen wor¬ 
den na een supergoal van Math 
Moonen, die met een halve volley 
de bal in de uiterste hoek depo¬ 
neerde. De thuisploeg ging door 
en nadat Roger Houtackers de 


^eede klasse A 


p]£.. 

(t Ö«-Rkvcl 


& Sp„ rt 

PvvL 

fe da 

^SV 


J^jörers; i 

(RKVVL) 7 KoIonia) ' M Br ° : 


12 

12 

12 

10 

12 

13 

12 

12 

13 

12 

12 

12 


1-2 

1-1 

1-0 

2-3 

1-2 

2 15 24-15 

3 15 21-12 

2 15 17-10 

3 13 16-12 

4 13 15-14 

5 13 16-14 
312 17-18 

5 11 12-18 
4 11 8-14 

6 10 12-16 
6 8 10-16 
7 8 12-21 


R. Fri|ns (RKHSV) 8; 


Jjerte klasse B 


[Wit p 

ISgy“2 ?" vc 

fer 25 

$V>ania 

Sy M ülsb erg 

$chim Svviller 


2-0 

0-0 

3-3 

0-3 

1-1 

1-5 


12 

12 

13 

12 

12 

12 

13 

12 

12 

13 

13 

12 


1 18 27-10 
1 18 19- 7 
3 16 24-17 

3 14 28-20 
5 13 24-20 
5 13 23-22 
5 13 12-17 

4 11 14-21 
51013-15 
7 9 9-14 

7 7 15-28 

8 6 8-25 


2'J 0 ®h)^ S i ^ F. Bastings (Wit. 
«.) l2 • i. M. Nehssen (Mheerder 


Tweede klasse B 


Geleen-Tiglieia 
Sparta ’18-ÏVÓ 
Venlosche B.-Blerick 
Roennond-Obbicht 


MVC’19 

Roermond 

Blerick 

Geleen 

IVO 

Tiglieja 

Belfeldia 

Venlosche B. 

Helden 

FCV 

Obbicht 

Sparta T8 


13 7 
13 6 


11 

13 

13 

12 

12 

11 

12 

12 

13 


13 0 


1-1 
0-2 
afg. - 
0-0 

3 17 21-17 

3 16 20-12 
31515-13 

4 14 25-18 
514 13-19 
31326-20 

5 12 27-18 
3 11 16-13 

5 11 13-19 
7 9 13-18 
7 9 19-29 

6 7 16-28 


Topscorers: 1. G. Houtvast (Geleen) 
9; 2. S. Engelen (Belfeldia) 7. 


Vierde klasse C 


RKHBS-Nieuw Einde 
Simpelveld-Centrum B. 
RKSVB-VCT 
Rimburg-KVC Oranje 
Abdissenbosch-Heilust 
Laura-Waubachse B. 


3-1 
1-1 
2-2 
afg. - 
1-4 
0-1 


Heilust 

RKSVB 

RKHBS 

Centrum B. 

Laura 

Simpelveld 

KVC Oranje 

Rimburg 

Abdissenbosch 

VCT 

Nieuw Einde 
Waubachse B. 


13 9 
13 8 
12 5 


11 

12 

12 

11 

11 

13 

12 

12 


12 1 


2 20 
2 19 

2 15 

3 12 

4 12 

3 12 
311 

4 10 
4 10 
6 8 
7 8 
6 7 


26-12 

25-12 

20-14 

18-23 

18-13 

11-10 

15-10 

9-12 

13-20 

10-17 

13-24 

7-18 


Topscorers: 1/2. Hüren (Centrum 
B.), en Janssen (Heilust) 8; 3/4. Mees- 
sen (RKSVB), en Labayed (Heilust) 
7. 


Derde klasse A 

RVU-Scham 3-1 

RKVVM-Haslou 0-1 

SC WW ’28-SV Berg '68 0-2 

Polaris-Keer 2-3 

Lindenheuvel-Rapid 2-0 

Bunde-Kluis 3-2 


Haslou 

Polaris 

RVU 

Bunde 

Scharn 

Kluis 

SV Berg ’68 
Keer 

SC WW ’28 
Lindenheuvel 
RKWM 
Rapid 


13 9 


13 

13 

13 

13 

12 

13 

12 

12 

12 

11 

13 


121 
4 16 
4 14 

4 14 

5 13 
5 12 

4 12 

5 11 

4 11 

6 10 

5 8 
7 8 


30-11 

25-21 

16- 13 
13-15 

17- 13 

18- 22 
12-16 
24-25 

8-14 

15-19 

11-10 

10-20 


Topscorers: 1. H. Ploemen (RVU) 
12; 2. R. Ummels (Haslou) 8. 


Vierde klasse D 


Sanderbout-RKDFC 
Kaspora-FC Hoensbroek 
Sweikh. B.-De Leeuw 
Langeberg-KEV 


LHB/MC 
FC Hoensbroek 
Sanderbout 
Kaspora 
Helios ’23 
KEV 

Coriovallum 
RKDFC 
Mariarade 
Langeberg 
Sweikh. B. 

De Leeuw 


12 9 
12 6 

13 7 
13 6 


3 0 21 

5 1 17 
3 3 17 
3 4 15 

6 2 14 
2 5 14 

4 12 

5 9 

6 9 
6 8 
6 7 
9 5 


1-1 

0-1 

0-0 

2-1 

33- 9 
17-10 

21- 14 
20-14 

22- 14 
15-16 
17-17 
14-21 

17- 25 
14-24 
12-26 

18- 30 


Topscorers: 1. F. Debye (FC Hoens¬ 
broek) 9; 2/4. J. Wetzels en D. Virdis 
(LHBMC), W. Theunissen (Mariara¬ 
de) 8. 


Derde klasse B 

Groene Ster-SVM 1-1 

Vaesrade-RKBSV 1-2 

Chevremont-SV Tree beek 3-0 

Schuttersveld-FC Gracht 1-1 

Bekkerveld-SVK 1 -rl 

Weltania-Heksenberg 0-4 


Chevremont 

RKBSV 

Bekkerveld 

Heksenberg 

Groene Ster 

SV Treebeek 

FC Gracht 

Vaesrade 

Schuttersveld 

SVK 

SVM 

Weltania 


13 

12 

13 

12 

13 

13 

12 

12 


12 1 
13 2 


12 

13 


2 18 

1 17 
3 16 

3 14 
5 13 

4 13 

3 12 

4 12 

2 11 

5 10 
5 9 
9 5 


36- 9 

20- 13 
17-16 

21- 15 
20-21 
12-20 
20-14 
13-11 
12-11 
16-31 

9-12 

11-34 


Topscorers: 1. W. Trags (Heksen¬ 
berg) 12; 2. R. Meerman (Chevre- 
mont) 11; 3. R. Bergsma (RKBSV) 


Vierde klasse E 


Stevensweert-GVCG 

Roosteren-Urmondia 

Holtum-SVE 

St. Joost-Vesta 

DVO-Walburgia 


DVO 

SVE 

Vlodrop 

Holtum 

Stevensweert 

Linne 

Roosteren 

GVCG 

Walburgia 

Urmondia 

St. Joost 

Vesta 


13 8 
12 6 


13 

11 

12 

11 

11 

12 

12 


13 1 
12 1 
12 1 


Topscorers: 1. F. Zinken (DVO) 17; 
2. F. Vergoossen (St. Joost) 12. 


Derde klasse C 


Brevendia-Susteren 
Maasbracht-Armada 
Megacles-Buchten 
FC Oda-PSV ’35 
Crescentia-Moesel 
EW-Merefeldia 


Moesel 

Susteren 

Merefeldia 

EW 

Armada 

PSV '35 

Megacles 

FC Oda 

Brevendia 

Crescentia 

Maasbracht 

Buchten 


11 7 3 

12 8 1 
5 
5 
5 
5 
3 
2 
3 
2 
2 


12 

12 

11 

11 

11 

11 

12 

11 

11 


11 0 


afg. - 
afg. - 
1-0 
2-2 
afg. - 
1-1 

• 

1 17 21-10 
3 17 25-13 
1 16 20-12 
3 14 13-12 

3 13 17-12 

4 12 14-12 

3 11 9-10 

4 9 10-12 
6 9 14-26 

5 8 16-21 

6 7 13-15 
8 3 10-27 


Topscorers: 1. P. Barra (Susteren) 
10; 2. T. Doensen (Merefeldia) 8. 


Vierde klasse F 


14; 2. R. Dörenberg (SC Leeuwen) 
10. 


Derde klasse D 


Vitesse '08-VOS 
RKDEV-Wittenborst 
RKMSV-GFC '33 
SC Irene-Swift '36 


2-0 
afg. - 
5-0 
afg. - 


Vitesse '08 
Excelsior T8 
Wittenhorst 
Swift '36 
VW '03 
RKDEV 
GFC '33 
SC Irene 
RKMSV 
Stormv. '28 
Venlo 
VOS 


13 10 
13 9 


12 

12 

12 

12 

13 

10 

12 

13 

13 

13 


2 21 

3 19 
2 16 

4 13 

3 12 

4 12 
6 12 
2 11 

5 10 
5 9 
7 7 
9 6 


34-13 

34-23 

15-12 

18-18 

20-19 

19-18 

23-26 

12-10 

17-20 

13-19 

15-27 

12-27 


Topscorers: 1/2. L. v. Schayk (Vites¬ 
se ’08), M. Coenders (Excelsior T8) 9; 
3. P. Wouters (Vitesse ’08) 8. 


Vierde klasse G 


1-0 

RKESV-Thom 
afg. - 

SWH-Baarlo 
1-1 

RKDSO-Ysseisteyn afg. - 

4-0 

RKVB-RKAVC 
0-0 

VCH-Heythuysen afg. - 

Montagnards-E 

WC 3-1 

afg. - 

SVH ’39-Victoria R. afg. - 

FC Stevl '67-EKchel afg. - 

Geijsteren-Leunen afg. - 

2-2 

SC Leeuwen-RKSVO 


2-0 


Hegelsom-Wanssum 


0-3 

5-1 


Reuver 

12 

9 

2 

1 20 23-10 

Meterik-Meerlo 
afg. - 


RKSVO 

13 

7 

4 

2 18 22-15 

HBSV 

13 

6 

6 

1 18 17- 7 


3 1831-19 

Eindse B. 

13 

7 

3 

3 17 25-13 

VCH 

12 

7 

2 

3 16 23-14 

Meerlo 

11 

9 

1 

1 19 25-10 

2 16 20-11 

DESM 

12 

5 

6 

1 1619-11 

Baarlo 

13 

6 

2 

5 14 21-18 

Montagnards 

13 

8 

3 

2 19 20-10 

4 16 32-22 

SC Leeuwen 

13 

6 

4 

3 16 25-20 

Swalmen 

13 

5 

3 

5 13 17-13 

Ysselsteyn 

11 

8 

2 

1 18 29-11 

21519-11 

Victoria R- 

11 

5 

5 

1 15 12- 8 

Bevo 

13 

5 

2 

61215-22 

Wanssum 

12 

8 

2 

2 1831-12 

2 15 17-17 

Leveroy 

13 

5 

4 

4 14 22-18 

FC Steyl '67 

11 

4 

3 

4 11 18-19 

Leunen 

12 

6 

3 

315 21-15 

1 14 20-16 

Thorn 

12 

5 

0 

71012-15 

Roggel 

13 

4 

3 

6 11 18-20 

Meterik 

12 

6 

2 

4 14 24-24 

3 13 32-24 

Heel 

13 

2 

6 

5 10 18-22 

Egchel 

12 

2 

5 

5 9 16-17 

Resia 

12 

3 

4 

5 10 12-15 

710 16-19 

SVH '39 

12 

3 

3 

6 9 20-24 

SVVH 

12 

3 

3 

6 9 13-24 

RKDSO 

12 

4 

2 

6 10 17-23 

7 8 10-24 

RKVB 

13 

2 

5 

6 911-21 

RKSVN 

12 

3 

2 

7 8 18-23 

Achates 

13 

3 

2 

8 8 11-16 

6 8 8-21 

RKESV 

11 

2 

3 

6 7 14-26 

Heythuysen 

12 

2 

3 

7 7 13-25 

EWC 

12 

2 

2 

8 6 8-21 

6 7 24-32 

RKAVC 

12 

1 

5 

6 7 12-19 


Geijsteren 

11 

1 

3 

7 510-25 

9 4 16-29 


Topscorers: 1. 

L. Timmermans (Eg- 

Hegelsom 

13 

0 

2 11 2 6-32 


chel) 8; 2. P. Sillen (Reuver) 6. 


Vierde klasse A 


SC Caberg-RKBFC 
St. Pieter-Standaard 
MW 02-RKASV 
Vilt-SV Itteren 
Walram-SVME 


Willem I 
Vilt 
SVME 
St. Pieter 
RKBFC 
SC Caberg 
Standaard 
MVV '02 
SV Itteren 
Walram 
RKASV 
Amelie 


13 

10 

13 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

13 

12 


1-1 
0-6 
1-1 
2-1 
0-0 

2 18 29-19 
0 17 24- 9 
2 16 21- 8 
15 28-23 
15 18-21 
14 12-11 
13 29-17 
11 13-23 
9 22-27 
8 10-20 
8 15-24 
6 9-28 


Topscorers: 1. P. Penders (Stan¬ 
daard) 14; 2. N. Hermans (St. Pieter) 
12; 3. P. Derrez (Vilt) 11. 


Vierde klasse H 


Meerssen-defensie in de lucht af¬ 
troefde, kon Robert Offermans de 
bal simpel binnentikken. Meers¬ 
sen, dat voetbaltechnisch echter 
meer in zijn mars had dan de wer¬ 
kende thuisploeg, probeerde de 
bakens te verzetten, doch Marcel 
Reijnen en Richard Helvert mis¬ 
ten het doel nipt, terwijl Maurice 
Hensels zijn inzet op slag voor 
rust subliem gekeerd zag door de 
Heerlen-goalie Leon Sistermans. 

Na de thee was het Heerlen, dat 
verrassend het initiatief naar zich 
toe trok. Ruud Coppers en Roger 
Houtackers teisterden het hout¬ 
werk, waardoor Meerssen via een 
penalty via Math van Dijk, uitein¬ 
delijk toch nog een verdiend punt 
rijker werd. 

Programma 

zaalvoetbal 

HEERLEN - In de landelijke klasse 
Zuid II van de zaalvoetbalcompeti- 
tie worden vanavond de volgende 
wedstrijden gespeeld: HEERLEN 
(Varenbeuk): 20.30 uur Varenbeuk- 
Heel; MAASTRICHT (Geusselt):. 
20.15 uur Sphinx-Wierts; GELEEN 
(Sp.): 20.15 uur Bouwfonds- 

Haantjes; WEERT: 21.15 uur Posno 
Sport-Yerna; MELICK: 21.00 uur 
Leeuwen-Bastings en BRUNSSUM 
(Brunahal): 21.15 uur Brunssum- 
Keelkampers. 

In de hoofdklasse zuid luidt het pro¬ 
gramma voor vanavond: GELEEN 
(Gl): 20.00 uur Meyer-Antwan; SUS¬ 
TEREN: 20.00 uur Flatazor-Briks- 
ke; HEERLEN (Hadow): 20.30 uur. 
Marathon-Cosmos; VAALS: 20.00 
uur Vaals -Eijsden; HULSBERG: 
20.30 uur B.Stap In-Bouwkompas; 
MAASTRICHT (De Heeg): 20.15 uui 
Hans Anders-Sportclub en 21.15 
uur Billy Billy’s-Merpati. 


trainerscarrousel 


• STEVENSWEERT - De huidige" 
speler van het eerste team, Jan Mue- 
ters, wordt komend jaar de nieuwe 
trainer van vierdeklasser Stevens¬ 
weert. 

• VAALS - Jan Janssen volgt bij 
Wit Groen Jan Benen op als trainer. 
Jan Janssen is nu nog actief by 
RKBSV. 

• BROEKSITTARD - Martin Creu- 
wels en Almania gaan ook volgend 
seizoen samen door. Bovendien ver¬ 
lengde Almania de verbintenis met 
hulptrainer Henk Konings. 


Maandag 30 januari 1989 • Pagina 


limburgs dagblad FC Hoensbroek duidelijk beter in derby 

Kaspora de mist in 


• Onder het toeziend 
oog van scheidsrechter 
Dielissen is de Kaspo- 
ra-verdediging de si¬ 
tuatie meester. Toch 
zou FC Hoenshroek 
aan het langste eind 
trekken. 

Foto: WIM KÜSTERS 


Van onze medewerker 
PETER HEUSSCHEN 

KASPORA - FC HOENSBROEK 0-1 (0- 
1). 25. H. Remans 0-1. Toeschouwers 
100 Scheidsrechter T. Diehssen. Boe¬ 
king J. Haan (FC Hoensbroek). 
KASPORA: Blesmans, Meyer, Rem¬ 
mers, Goldschmitz (40. Manca), B. 
Doek, L. Doek, Alberts, R. Knarren, De 
Bruin, F. Knarren, Sturmans. 

FC HOENSBROEK: B(jlsma, Haan, 
Houps, Knibbeler, Wijnen, Peeters, 
Meurders, Doven (73. Gubbels), Van de 
Brink, Debye, Remans. 

HOENSBROEK - Kaspora 
ging in het duel tegen FC 
Hoensbroek letterlijk én fi¬ 
guurlijk de mist in. De plotse¬ 
ling opgekomen mistbanken 
vlak voor aanvang van dit duel 
waren in ieder geval nog net te 
doorzien. Na de pijnlijke ne¬ 
derlaag tegen FC Hoensbroek, 
waaraan dit seizoen vier pun¬ 
ten werden afgegeven, is de af¬ 
stand tot koploper LH/BMC 
echter niet meer te overzien. 

FC Hoensbroek speelde in de eerste 
he|ft Kaspora van de mat. De snelle 
jongens uit Nieuw Lotbroek plaat¬ 
sten de trage en slecht ingrijpende 
defensie van de thuisclub onophou¬ 


delijk voor problemen. Hoe raar het 
ook moge klinken: de beste moge¬ 
lijkheden deden zich aan de andere 
zijde voor. Twee keer faalde Jef 
Sturmans voor het FC Hoensbroek- 
doel, waarbij hij een keer op lat 
knalde. Maar daarmee was meteen 
alle Kaspora-kruit verschoten. 

De gastheren dartelden en stoeiden 
daarna alsof het een trainingspar- 
tijtje was. Inleiding tot het naderen¬ 
de onheil waren de twee felle kop¬ 
stoten van Frank Debye, die maar 
net over en net naast gingen. Hal¬ 
verwege de strijd greep Kaspora- 
doelman Karei Biesmans naast een 
hoge bal en Remans hoefde zich 
niet echt in te spannen om de bal te¬ 
gen de touwen te tikken: 0-1. 

Dat de 'troepen’ van Gerards voor 
de thee de opgetrokken stellingen 
van Kaspora niet konden slechten, 
was uitsluitend te wijten aan de 
slecht ingestelde vizieren van de ka¬ 
nonniers. De moed die Kaspora 
hieruit putte leverde zowaar nog 
echte kansen op. Even leek het 
erop, dat Roger Knarren de schaar¬ 
se supporters in de kille mist wat 
warmte kon schenken toen hij vrij 
voor FCH-doelman Bijlsma ver¬ 
scheen. Maar hij kon dat net zo min 
als ploeggenoot Loek Doek die op 
de lat schoot. SC CABERG - RKBFC 1-1. Een beter spe¬ 
lend Caberg kon de kansen niet benutten, 
waardoor RKBFC tot een puntendeling 
kwam. J. van Gelooven 0-1 Rust. T. Jeuris- 
sen 1-1. Scheidsrechter Parren. Toesch. 75. 

ST. PIETER - STANDAARD 0-6. Een beter 
spelend Standaard overklaste St. Pieter op 
alle fronten en behaalde een verdiende 
overwinning. Cloos 0-1 en 0-2 Rust. Penders 
0-3 en 0-4, Zelfgoal 0-5, Penders 0-6. 
Scheidsrechter Bergholtz. Toesch. 50. 

MVV ’02 - RKASV 1-1. In een hard duel met 
matig spel kwamen beide ploegen tot een 
terechte puntendeling. Rust 0-0. Gelissen 
1-0, Custers 1-1. Scheidsrechter Ottenheym. 
Toesch. 75. 

VILT - SV ITTEREN 2-1. In een aantrekke¬ 
lijke wedstrijd behaalde Vilt in de slotmi¬ 
nuut de volle winst. Derrez 1-0 Rust. Gulic- 
kers 1-1, Cornips 2-1. Scheidsrechter Reitz. 
Toesch. 150. 

WALRAM - SVME 0-0. Gelijkopgaande 
wedstrijd, waarin de defensies overheer¬ 
sten, waardoor de stand dubbelblank bleef. 
Scheidsrechter Engelen. Toesch. 100. 

GSV’ 28 - SCHIMMERT 2-0. In deze aan¬ 
trekkelijke derby was de thuisclub heer en 
meester en behaalde verdiend de volle 
winst. Tokayo 1-0 Rust. Costongs 2-0. 
Scheidsrechter Deloo. Toesch. 300. 

VIJLEN - SV N1JSWILLER 0-0. Beide ploe 
gen misten in een matige wedstrijd veel 
kansen, waardoor de strijd dubbelblank 
eindigde. Scheidsrechter Assink. Toesch. 
125. 

KLIMMANIA - SV HULSBERG 1-1. Het 

overwegend sterkere Klimmania moest een 
puntendeling toestaan aan een counterend 
Hulsberg. J. de Vries 1-0, Deguelle 1-1 Rust¬ 
en eindstand. Scheidsrechter Wenmakers. 
Toesch. 150. 

RKUVC - SPORTCLUB ’25 1-5. In de eerste 
helft waren beide ploegen aan elkaar 
gwaagd. Na de wissel domineerde Sport¬ 
club over alle fronten en behaalde een rui¬ 
me overwinning. Rust 0-0. H. Görtzen 0-1 
Daemen 1-1 (strafschop), J. Derwall 1-2, J. 
Mennens 1-3 en 1-4, J. Derwall 1-5. Scheids¬ 
rechter Heijkant. Toesch. 50. 


MHEERDER BOYS - BANHOLTIA 3-3-jj 
een doelpuntrijke eerste helft kwamen D* 
de ploegen tot een puntendeling. Na de 
sel was Mheerder Boys weliswaar sterK^ 
maar wist de kansen niet te verzilveren. . 
Bessems 0-1, M. Royen 0-2, B. Magerm 8 ' 
1-2, M. Nelissen 2-2, M. Royen 2-3, R- D" 
sens 3-3 Rust- en eindstand. Scheidsrecn 
Franssen. Toesch. 150. 


RKHBS - NIEUW EINDE 3-1. Nieuw Wr 
bood in de eerste helft felle tegensWJ 
maar moest na de wissel het hoofd 
voor de thuisclub. Rust 0-0. Pieterman 
Dunk 1-1 (strafschop), Hellebrekers 2-1, ? 
mons 3-1. Scheidsrechter Verpoort. 

SIMPELVELD - CENTRUM BOYS M - 
thuisclub speelde een zeer sterke wedstfl? 
maar kon het overwicht niet in een zeg®’', 
drukken. Spronck 1-0 Rust. Florax 
Scheidsrechter Corver. 

ABDISSENBOSCH - HEILUST 1-4. De& 

ten speelden een uitstekende wedstnjj 
wonnen verdiend. Labayed 0-1, Janssen , 
Rust. Janssen 0-3, Velraeds 1-3, Janssen 
Scheidsrechter De Haardt. 

LAURA - WAUBACHSE BOYS 0-1. He*^ 
sluiter Waubachse Boys verraste Laura. , 
enige en winnende doelpunt kwam na 
door Peter Hanner tot stand 0-1. Laura 
te zelfs een strafschop in deze matige « 
strijd. Scheidsrechter Pi. 

SANDERBOUT - RKDFC 1-1. Vooral d<£ 
de tegengestelde belangen van beide P'"! 
gen werd dit een boeiend duel. Het 
delijk gelijke spel was een juiste afsPj*5 
ling van het vertoonde spel. Ortu 0-1 
Nijssen 1-1. Scheidsrechter Lamby. 

SWEIKHUIZER BOYS - DE LEEUW 

dit degradatieduel was de thuisclub aan'Jr 
lender ingesteld, maar kwam niet tot 
ren. De counterende gasten waren hier w 
niet toe in staat. Scheidsrechter Mennek 

LANGEBERG - KEV 2-1. Het in degrad»^ 
gevaar verkerend Langeberg startte ze# 
fensief en legde de basis voor de latere wjj! 
winst al in de eerste helft. Doelen 1 v j. 
Maanen 2-0 (strafschop), Huntjens 2-1 k" 5 
en eindstand. Scheidsrechter Proosten. 


Twee treffers Hans van Putten 

Chevremont al in 
carnavalsstemming 


derde klassers 


CHEVREMONT - TREEBEEK 3-0 
(1-0). 46. H. van Putten 1-0; 66. H. van 
Putten 2-0; 91. Martens 3-0. Toeschou¬ 
wers 125. Scheidsrechter Peeters. Boe¬ 
king: Van Outvorst (Chevremont). 
CHEVREMONT: Schleyper, Trags, 

Weelen, Otten, Huynen, Schmitz, Wijn¬ 
hoven, Lenferink, Van Outvorst (87. 
Martens), H. van Putten (75. P. van Put¬ 
ten), Vliegen. 

TREEBEEK: Merx, G. Vos, Kuster, S. 
Vos, Stofberg, Van Ratingen, Vissers, 
Andnolo (56. Wischmann), Körver, Ge- 
lissen. Van Roukema. 

KERKRADE - In een van beide 
kanten voorzichtig gespeelde wed¬ 
strijd pakte koploper Chevremont 
beide punten. Dat was vooral te 
danken aan de prins carnaval van de 
Kerkraadse club, Hans van Putten, 
die voor een vervroegde carnavals¬ 
stemming bij zijn ploeg zorgde. Via 
twee doelpunten trok hy zijn ploeg 
over de streep, waarna Harry Mar¬ 
tens in blessuretijd er nog een tref¬ 
fer aan toevoegde: 3-0. 

Beide ploegen namen in dit eerste 
duel na de winterstop een afwach¬ 
tende houding aan en opereerden 
vanuit een gesloten verdediging. De 
kansen waren tot aan het rustsig- 
naal dan ook gelijkelijk verdeeld. 
Daar waar Treebeek verzuimde een 
tweetal opgelegde kansen te benut¬ 
ten, had Chevremont wel succes. In 
de blessuretijd van de eerste helft 
schoot Van Putten als een duveltje 

Susteren-dames 

ongenaakbaar 

HEERLEN - Het damesteam van 
Susteren is van plan om ook na de 
•wihsterstop even hard door te den¬ 
beren als het daarvoor ook al deed. 
;Het bezoekende Heilust, dat nood¬ 
gedwongen met enkele invalsters 
Tnoest aantreden, heeft dat ervaren 
•en het moest een stevige nederlaag 
'incasseren: 5-0. Voor Susteren 
{scoorden Baars, Massey (2), Frans- 
een en Hompes. 

{Nyswüler behaalde tegen het bezoe- 
jkende MVC’19 de eerste seizoens- 
k>verwinning: 1-0. Patricia Gulpen 
{zorgde voor kort voor het eindsig- 
maal voor de enige treffer in het 
{duel. 


uit het doosje. Uit een fraaie voorzet 
van John van Outvorst kopte hij de 
bal tegen doelman Lambert Merx. 
De rebound werd een gemakkelijke 
prooi voor hem: 1-0. 

Chevremont deelde halverwege de 
tweede helft de definitieve gena¬ 
deklap uit, toen Ramon Trags, een 
voorbeeldige en on verzettelijke ver¬ 
dediger, Hans van Putten vrij speel¬ 
de. Deze passeerde vervolgens doel¬ 
man Merx met de buitenkant voet: 
2-0. Treebeek-trainer Giel Kleintjes 
berustte in de dreigende nederlaag 
en zag vanuit de dug-out, dat inval¬ 
ler Harry Martens Chevremont in de 
laatste minuut naar een enigszins 
geflatteerde 3-Q-zege schoot. • 


RVU - SCHARN 3-1. Pittige wedstrijd 
met een overwegend sterkere thuis¬ 
club. Ploemen 1-0 Rust. Hofman 1-1 
(strafschop), Dolmans 2-1, Ploemen 
3-1. Scheidsrechter Eijkenboom. 

RKVVM - HASLOU 0-1. De bezoekers 
waren beweeglijker in hun spel en 
vonden elkaar gemakkelijker, zodat 
de kleine overwinning terecht kwam 
bij de ploeg, die er de meeste aan¬ 
spraak op maakte. Ummels 0-1 Rust¬ 
en eindstand. Scheidsrechter Boon- 
mann. 

SC WW '28 - SV BERG '68 0-2. Hoog¬ 
staand spel van beide ploegen. Berg 
was iets gelukkiger in de afwerking. 
Lazarus 0-1 Rust. In de Braak 0-2. 
Scheidsrechter Vossen. 

POLARIS - KEER 3-2. Een sterker 
Keer probeerde via de aanval de ach¬ 
terstand van deze op 4 december we¬ 
gens weersomstandigheden gestaakte 
wedstrijd weg te werken en scoorde 
door Wintjens de gelijkmaker 2-2. 
Vlak voor tijd slalomde Blaazer door 


de Keerverdediging en bezorgde Pola- 
ris alsnog de volle winst 3-2. Scheids¬ 
rechter Kok. 


LINDENHEUVEL - RAPID 2-0. De 

thuisclub kwam als herboren uit de 
winterstop en speelde een uitstekende 
wedstrijd. Rust 0-0. Van de Heuvel 1-0, 
Van der Meulen 2-0. Scheidsrechter 
Hundscheid. 

BUNDE - KLUIS 4-2. Aantrekkelijke 
wedstrijd met de nodige spanning 
waarbij de thuisclub zeker qua doel¬ 
punten ruimschoots aan haar trekken 
kwam. Gendricks 0-1 (strafschop) 
Rust. Vluggen 1-1, Jongen 2-1, Van 
Kouwen 2-2, Vluggen 3-2, Veugen 4-2. 
Scheidsrechter Daemen. 

GROENE STER - SVM 1-1. In een zeer 
spannende wedstrijd kwamen beide 
ploegen tot een verdiende puntende¬ 
ling. In de eerste helft was Groene 
Ster beter. Na rust deelde SVM de la¬ 
kens uit. E. Maas 1-0 Rust. Henssen 
1-1. Scheidsrechter Cootjans. 


VAESRADE - RKBSV 1-2. In een aan 
trekkelijke wedstrijd keek Vaesrade 
al na twee minuten tegen een achter¬ 
stand aan, maar vlak voor rust kwam 
de thuisclub weer op gelijke hoogte. 
In de tweede helft een verwoed aan¬ 
vallend Vaesrade, maar de zege was 
voor de gasten. Een gelijkspel had de 
verhouding beter weergegeven. Derks 
0-1, P. Extra 1-1 Rust. P. Winktns 1-2. 
Scheidsrechter Gorissen. 

SCHUTTERSVELD - FC GRACHT 
1-1. FC Gracht verraste de thuisclub in 
de eerste helft met aanvallend spel. Na 
de wissel domineerde Schuttersveld, 
maar wist slechts één van de vele kan¬ 
sen te benutten. H. Janssen 0-1 Rust. 
H. Mulders 1-1. Scheidsrechter Stas- 
sen. 

BEKKERVELD - SVK 1-1. Bekker- 
veld en SVK hielden elkaar goed in 
evenwicht en konden met deze pun¬ 
tendeling meer dan tevreden zyn. 
Rust 0-0. L. Frijns 1-0, Kersten 1-1. 
Scheidsrechter Zillen. 

WELTANIA - HEKSENBERG 0-4. 

Het dominerende Heksenberg over- 
.klaste een zwak spelend Weltania. P. 
Trags 0-1, R. Konings 0-2 Rust. W. 
Trags 0-3 en 0-4. Scheidsrechter Krijn. 


RKMVC aan alle kanten voorbij gehold 

Wit Groen erg clement 


RKMVC - Wit Groen 0-3 (0-2). 20. F. 
Bastings 0-1; 22. F. Bastings 0-2; 89. F. 
Bastings 0-3. Toeschouwers 150. 
Scheidsrechter Groenveld. Boeking: 
Van Wersch (RKMVC) en Delnoije (Wit 
Groen). 

RKMVC: Lenders, Vincken, Lenoir, 
Loozen, Simon, Hoeben, A. van Aers- 
sen, Poeth (Rademacher), Claessens (R. 
van Aerssen), Van Wersch, Kikken. 

WIT GROEN: Spillmann, Faarts, Klein, 
Mommer, Geelen, L. Vanweersch, N. 
Vanweersch, M. Vanweersch, Scheeren, 
Bastings, Delnoije. 

MECHELEN - Wit Groen wurmde 
zich in Mechelen in de rol van de 
barmhartige Samaritaan. Binnen 20 
minuten was de thuiscub reeds 
murw gespeeld en door goaltjesdief Joop Daden ’lk ben blij met dat punt ’ 

RKSVB verslikt 
zich in VCT 


Van onze medewerker 
HARRY SCHOLTES 

RKSVB - VCT 2-2 (1-1). 23. Pascal Cox 
0-1; 30. Bert Borghans 1-1; 46. André 
Srech 1-2; 50. Bert Borghans 2-2. Toe¬ 
schouwers 125. Scheidsrechter Ronda. 
Marcel Meesen (RKSVB) uit het veld ge¬ 
stuurd. 

RKSVB: Lardinois, Habets (70. Grond), 
Zinzen, Keulaertz, Laurens. Borghans, 
Hahnraths (45. Joep Borgnans), Bert 
Borghans, Schaepkens, John Meesen, 
Marcel Meesen, Coryaerts. 

VCT: Verschaeren, Meulenmeester, Te 
Huurne, Meyer, Tabak, Fleuren, Van 
der Linden, Srech, Visser, Schokken- 
broek. Cox (78. Schreurs). 


De Ster kruipt uit het dal 

Eijsden haakt 
voorlopig af 


Van onze medewerker 
PIET CROMBACH 

Eijsden-RKVCL 1-2 

17 Jansen 0-1; 77. Van de Pol 1-1; 85 
**• ™jnk 1-2. Scheidsrechter J. Boes¬ 
ten. Toeschouwers 150. Boekingen: 
ij^Keveen en Janssen (Eijsden). 
EIJSDEN: Wolfs, W. Beyers, J. 
Beyers, Duykers, Kessels, Smeets, 
Janssen, Hoogeveen. Nelissen (30. 
van de Pol), Vrijhoeven, Schellings. 
RKVCL: Smit, Tnepels, Theunis- 
sen, Brüll, E. Alink, Jansen, Ducha- 
teau, Thoma, R. Alink, Vhegen, Hui- 
ninga. 

EUSDEN - Door een zwaar be¬ 
vochten 2-1 overwinning op het 
thuisspelende Eijsden schaart 
RKVCL zich nu mede aan kop in 
de tweede klasse A. Eijsden, dat 
het zonder de coaching van trai¬ 
ner Peter Benen moest stellen, 


werd onaangenaam verrast 
door een collectief sterk spe¬ 
lend RKVCL. Na een wat aarze¬ 
lend begin wierp RKVCL vrij 
vlug alle schroom van zich af en 
zette Eijsden met temporijk 
pressievoetbal gedurende het 
grootste gedeelte van de eerste 
helft op eigen helft vast. 

Na zeventien minuten had deze 
agressieve speelwijze reeds suc¬ 
ces, toen de bal voor de voeten 
van Freddie Jansen sprong, die 
van dichtbij Eysden-doelman 
John Wolfs kansloos liet: 0-1. Te¬ 
kenend voor het matige verweer 
van de thuisploeg vóór rust was 
wel, dat pas na ruim een half uur 
het eerste gevaarlijke schot op 
doel werd gelost. 


Na de thee bezon Eijsden zich 
wat meer op haar aanvallende 
kwaliteiten en het werd een open 
wedstrijd, die echter af en toe 
dreigde te ontaarden in een ordi¬ 
naire schoppartij. Scheidsrech¬ 
ter Boesten, die zeker niet slecht 
floot, trad toch enkele malen by 
diverse zware overtredingen te 
lankmoedig op, zodat dit duel 
steeds ruwer werd. Nadat inval¬ 
ler Van de Pol van Eijsden in de 
77ste minuut, na goed voorberei¬ 
dend werk van Hans Vrijhoeven, 
de gelijkmaker scoorde, leken 
beide teams zich met deze stand 
te verzoenen. Vijf minuten voor 
4jd sloeg RKVCL toch nog on¬ 
verwachts toe, toen Eric Alink 
een strakke voorzet van Gerrie 
Thoma loepzuiver in de kruising 
kopte: 1-2. 

Heerlen Sport-Miranda 1-1 

20. Heuts (eigen doel) 1-0; 70. Ype- 

laar 1-1. Scheidsrechter Houben. 

Boeking: Paters (Heerlen Sport). 

HEERLEN - In een matige wed¬ 
strijd, waar beide teams erg veel 
moeite hadden met het hobbeli¬ 
ge veld, gaf de thuisclub voor 
rust de toon aan en crëerde enke¬ 
le riante scoringskansen. In het 
tweede bedrijf kwam Miranda 
goed terug en kon Patrick Ype- 
laar twintig minuten voor tijd de 
alleszins verdiende gelijkmaker 


laten aantekenen, waardoor hij 
Miranda’s negatieve serie van de 
laatste maayden doorbrak. 

De Ster-Minor 1-0 

28. Duckers 1-0. Scheidsrechter 
Kuypers. Uit het veld gestuurd: Pa¬ 
trick Smeets (De Ster). 

STEIN - De Ster is aan een op¬ 
merkelijk herstel bezig door uit 
de laatste drie wedstrijden het 
volle rendement te puren. Minor 
was zeker niet de mindere, maar 
had de pech, dat Vrouwe Fortu- 
na deze keer de thuisclub beter 
gezind was. De treffer van Willy 
Duckers na bijna een half uur 
spel, bleek achteraf voldoende 
om beide puntjes in Stein te hou¬ 
den. 

Kolonia-Hopel 2-3 

25. Lindelauf (strafschop) 0-1; 35. 
Meens 0-2; 55. Bisschof 0-3; 78. Seus- 
kens 1-3; 84. Scholtes 2-3. Scheids¬ 
rechter Meys. 

LANDGRAAF - Een half uur 
hield Kolonia gelijke tred met 
het speltechisch sterkere Hopel, 
totdat een Kolonia-verdediger 


• Een boeiend spelmoment in 

l tussen koploper De gasten startten 2eer . en 
HKSVB en bijna-hekkesluiter oefenden met snelle aanvallen druk 
VCT. uit op het thuisclubdoel. RKSVB 

Foto: WIM KÜSTERS ontdeed zich langzaam van deze 

druk en zette tegenaanvallen op. 
Toch bleef VCT de gevaarlykste 
ploeg en in de tiende minuut leken 
de gasten te gaan scoren. De snelle 
Henri van der Linden schoot hard 
in, maar keeper Rob Lardinois keer¬ 
de het schot. Scheidsrechter Ronda 
gebaarde verder te spelen, maar vol¬ 
gens de protesterende VCT’ers was 
geheel onnodig hands maakte en de bal wel degelyk achter de doel- 
Hopel aan een fortuinlijke 0-1 lyn geweest. 


Van onze medewerker Felix Bastings op een 0-2 ach^, £ ( 

LEO JASPERS stand gezet. De thuisclubdefeh^ j 

werd voortdurend aan alle kan^ . 
RKMVC - Wit Groen 0-3 (0-2). 20. F. voorbij gelopen en zocht teverg^l j 

Bastings 0-1; 22. F. Bastings 0-2; 89. F. naar de juiste middelen om het K* 

Bastings 0-3. Toeschouwers 150. de tij te keren en niets leek een 1 

Scheidsrechter Groenveld. Boeking: ctprcrnrp in wpu to ctnan ( 

Van Wersch (RKMVC) en Delnoije (Wit sterscore ln de we S te slaan - 

Groen). M I 

Maar ineens stokte de groenw 1 . j 
RKMVC: Lenders, Vincken, Lenoir, turbo en pruttelde moeizaam n®* 

Hoe £ en ’ A - van Ae /®- de eindmeet, aldus de aangesist... 
sen, Poeth (Ftademacher), Claessens (R. __ r ™' 

van Aerssen), Van Wersch, Kikken. opponent ruimschoots reva .j.j 

WIT GROEN: Spillmann, Faarts, Klein, Ujd schenkend. RKMVC (Al e *>) ' 

Mommer, Geelen, L. Vanweersch, N. der van Aerssen en Jac van Wer® • 

Vanweersch, M. Vanweersch, Scheeren, maakten echter geen optimaal s j 

Bastings, Delnoije. bruik van het Wit Groen-med?^], j 

MECHELEN - Wit Groen wurmde £?• l^Soen^nreSSil ?*** I 
zich in Mechelen in de rol van de ser . kampioenspretendent „ 

barmhartige Samaritaan. Binnen 20 averiJ kunnen oplopen, 
minuten was de thuiscub reeds t-, x _ c i(# , 

murw gespeeld en door goaltjesdief FeIlx Bastm ês tekende ten g* 

° v voor de juiste krachtsweersp 1 ^ | 

"■ ling door vlak voor tijd 0-3 aah t®£ t 

ten tekenen. RKMVC-trainer * ,e 7 M i 

L/** t .... Kusters was kort en duidelijk t 

U ullj met dat putlt commentaar: „Hier hoeven we Jij i 

1 lang over te praten. Wit Groen ^ , 

gewoon op alle fronten stukken j 
1 • | i ter”. 

■ j I I I lik I Wit Groen-trainer Jan Benen: t 

’ J wil je? Het liep aanvankelijk * 

pel en we konden zo makkelij 14 .^, < 
•w- y riri voorsprong komen, dat het in s u 1 

m / Ê 1' I ’ pen van nonchalance haast va n 5Li I 

[ 8 %/ ■ ■ sprekend was. Vergeet boveno 

Li j V_>4 niet dat wij enkele weken naU ^ 1 

lijks aan de bak zijn geweest, ^ 
door het moeilijk wordt meteen . 

UBACHSBERG - Medekoplo- spelpatronen naar wens te laten 
per RKSVB heeft zich gisteren lo P en - belangrijkste doelstel 
in een pittig duel telen het was wmst en Ja ' ‘ s * ebeurd ' 
laaggeplaatste VCT danig ver- 

slikt. De gasten wekten hele- , i > 

maal niet de indruk, dat ze H \ f I —HllO 
slechts één punt van de laatste ” ^ 1 1 

plaats verwijderd zijn, want j. J 

met een tikkeltje geluk had 10 I1OUCI0I1 c 

VCT deze wedstrijd zelfs kun- t 

nen winnen. Of zoals thuis- frVnyvmptTf? { 

club-trainer Joop Dacier het FRANK VAARTJES c 

uitdrukte: „We mogen met dat RVU _ SCHARN 3 . L 36 H Pl0 eg«[! j 

gelijke spel best tevreden l-0; 69. Hofman (strafschop) 1-1: 73 
ZÜn ” mans 2-1; 77. H. Ploemen 3-1. Toescn» ( 


RVU-duo ni^ 

te houden 


Van onze medewerker 
FRANK VAARTJES 


tweede klassers 


geheel onnodig hands maakte en 
Hopel aan een fortuinlijke 0-1 
voorsprong kwam. Na dit doel¬ 
punt holde Kolonia eigenlijk 
steeds achter de feiten aan en 
konden de gasten een riante 
voorsprong veroveren. In een 
verwoed alles-of-niets slotoffen- 
sief poogde Kolonia nog de ba¬ 
kens te verzetten, maar was uit- 
eindelyk toch niet meer bij 
machte om de forse achterstand 
weg te werken. 

RKHSV-RKWL 1-2 

30. Van Kempen 0-1; 57. Thimister 

0-2; 80. Frijns 1-2. Scheidsrechter 

Hulsbosch. 

MAASTRICHT - RKHSV, dat 
gistermiddag kansloos beide 
puntjes aan een over alle linies 
beter spelend RKVVL moest la¬ 
ten, gaat een moeilijke tweede 
competitiehelft tegemoet. En als 
de mannen van trainer John 
Pfeiffer niet zo slordig met de 
hun geboden kansen waren om¬ 
gesprongen, was er zeker een ne¬ 
derlaag met dubbele cijfers voor 
de Heugem-ploeg uit de bus ge¬ 
rold. 


Fraaie aanval 

Halverwege de eerste helft was het 
dan toch raak. Andrew Srech ver¬ 
zond een verre pass naar Henri van 
der Linden, die op zyn beurt Pascal 
Cox bediende. Deze laatste rondde 
deze fraaie aanval beheerst af: 0-1. 
Erg lang heeft VCT niet van deze 
voorsprong kunnen genieten, want 
zeven minuten later was de stand al 
weer gelijk, toen Bert Borghans 
doelman Verschaeren geen kans 
gaf: 1-1. 

Tweede helft 

VCT. startte in de tweede helft op¬ 
nieuw verrassend fel en werd door 
John Fleuren, die te veel bewe¬ 
gingsvrijheid had, naar de frontlinie 
gedirigeerd. De tweede helft was 
dan ook nauwelijks één minuut 
oud, of de kopbal van Andrew 
Srech trof al doel: 1-2. Ook nu had 
VCT niet lang plezier van deze voor¬ 
sprong, want vier minuten later gaf 
Borghans de bal tijdens een scrim- 
mage het beslissende duwtje en be¬ 
paalde de eindstand op 2-2. 


RVU - SCHARN 3-1. 36. H. PloeriQ. , 
1-0; 69. Hofman (strafschop) 1-1; 73 • **,, 
mans 2-1; 77. H. Ploemen 3-1. ToescW ( 
wers 75. Scheidsrechter Eykenbo» 1 
Boeking Vliexs (RVU). I 

„ G' 1 

RVU: Janssen, Engelen, Dolman», j 
v.d. Leygraaf, Nöthen, Van Gestel («>*• 
Ploemen), Zeegers, Herben, L* 
brichts, Vliexs, H. Ploemen. 1 

SCHARN: Heunen, Lorthij, Paulü»*jj£ j 
Notermans, Nix, Geurtjens, MagdelU j., , 
Hofman, Kokelkoren, Smeets, O* 1 • 

gers (65. Dobbelstnn). 

ROTHEM - Dankzij een 3-1 °.^ , 
winning op het Maastrichtse Sc» 1 , 
behoudt RVU minieme kansen . 
een toppositie in de derde klass® ^ 
Beide teams waren volledig aan | 
kaar gewaagd en er waren dan 0 ^ 
kansen over en weer. Vooral. » 
RVU'ers Jos Herben en Hans {* r 
men waren voor een groot deel » f 
antwoordelijk voor deze beland-v,: 
overwinning. Herben gaf tot / 
maal toe een puntgave vo0 ^ 
waaruit Ploemen twee keer s c °^ 
de. 

Beide teams kwamen moeiU) k ^} 
de startblokken. Er werd ve ? 1 
verlies geleden, waardoor er 
vallend opzicht weinig te 
viel. Maar een snel genomen in* 
trap van Herben werd kundig 
kopt door Hans Ploemen: 1-0* 

Na de hervatting drong Scharn ^ 
woed aan om de gelijkmaker * 

werkstelligen. Halverwege de 
de helft kreeg Scharn een «r 0 t* 
schop toegewezen, omdat # 

mans in het 16-meter gebied 
rug werd geduwd. Hofman 
het vonnis: 1-1. In de daaropvo 
de minuten sloeg het noodlot 
Scharn toe. De gasten waren ^ 
brand op een overwinning ®n $ • 
met man en macht aan, , 

waarloosden de verdediging 
profiteerde RVU optimaal van- 

Maandag 30 januari 1989 # Pagina 19 
Richard Groenendaal 
verovert wereldtitel 


PONTCHATEAU - Een dag na 
de afgang bij de amateurs tover¬ 
den de Nederlandse begeleiders 
Plots weer hun breedste glim¬ 
lach tevoorschijn. De reden: Ri¬ 
chard Groenendaal, 17 jaar oud, 
eigenzinnige zoon van prof Rei¬ 
ger, maar ook gezegend met 
enorm veel talent. Hij kroonde 
beh tot wereldkampioen veldrij¬ 
den bij de junioren en troefde de 
Pranse favoriet Emmanuel Mag- 
nien af. 


Drie jaar geleden begon Groe¬ 
nendaal aan een carrière die vol¬ 
op perspectief bood. Vader Rei- 
nier: „We gingen in de zomer op 
vakantie naar Zwitserland en 
een week tevoren zei hij: Pap, ik 
zou wel graag een racefiets mee 
hebben”. Nou, dat heb ik gewe¬ 
ten. Ik had hem gelost en een 
haarspeldbocht verder zat hij al' 
weer in myn wiel”. 

Richard Groenendaal wil in de 


toekomst fietsen naar het voor¬ 
beeld van Van der Poel. ’s Zo¬ 
mers op de weg (hij zit ook in de 
nationale wegselectie bij de ju¬ 
nioren), dan twee maanden rust, 
en vervolgens toewerken naar 
het WK. „In het veld doe je hard¬ 
heid op voor de weg en op de 
weg weer voor de cross”, zei hij 
na zijn wereldtitel. 

De vraag is nu waar de toekomst 
voor Groenendaal ligt. Met dit ta¬ 


lent moeten de veldrijders voor¬ 
zichtig omspringen, wil Groe¬ 
nendaal niet op den duur toch 
voor de weg kiezen. „Het ko¬ 
mend seizoen moet ik wat meer 
aan mijn MTS-studie doen. De 
Nederlandse amateurs kan ik 
wel aan, maar voor de wereldtop 
zal ik toch nog wat te kort schie¬ 
ten. Dat komt later pas”, stelt 
Groenendaal jr. 

In Pontchateau werd weer eens 
aangetoond dat van tijd tot tijd 
de talenten zich aandienen. Al¬ 
leen de stap van topjunior naar 
topamateur: die kan er slechts 
komen met een stevige begelei¬ 
ding en een internationale oriën¬ 
tatie. Groenendaal beseft dat: 
„Vorige week ben ik expres naar 
Wetzikon gegaan. Dat moet je er 
voor over hebben”. 


Acrobatie levert Danny de Bie regenboogtrui op 


Van d er Poel 
eeuwige tweede 


• Van der Poel, De 
Bie en Lavainne 
(vlnr), respectievelijk 
de nummers twee, 
één en drie van het 
WK voor profs 
vereend op het 
podium in het Franse 
Pontchateau. 


van onze verslaggever 

^ JONTCHATEAU - Zal Adrie 
v *h der Poel het ooit nog bele- 
’/ƒ j het moment waarop UCI- 
** °°rzitter Luis Puig hem het 
, ?°oiste tricot ter wereld aan- 
1 rrn ’ de regenboogtrui. In de 

* vooijaarszon van Pont- 
p a teau verlengde Van der 

tef'; zijn abonnement op de 
& L^ede plaats. Als wegrenner 
efS J^de hij bij het WK één keer 
^. Ve . r > als veldrijder voltooide 
ojv $ gisteren de trilogie. De bes- 
, acrobaat onder de veldrij- 
K er s ging hem gisteren vooraf. 
Z k V* ny de Bie, g etoo id met een 
fgp staartje, wipte met fiets 

’je- f ^ over de balken en groeide 
i v kabouter uit tot reus. De 

$ v^fte benaming gaf zijn uitge- 
f b+ en landgenoot Roland Li- 
al' h?* 0n hem, de tweede kreeg 
ot $ achteraf van heel het Bel- 
k ®$ch korps. 

Vqi-n 

it W? r ^ an der Poel waren de drui- 
r » a hiet eens zo zuur. „Volgend jaar 
£ Hia We ket weer proberen”, zei de 
Z die als eeuwige tweede aardig 
Vj ^voetsporen van zijn schoonva- 
'S Vni 'taymond Poulidor, treedt. Ver- 

* >>ÜM? ns idonk het bekende verhaal. 
~ g/; h e b er alles voor gedaan, ik heb 

gereden, maar De Bie moet je 
\w 2o ’n parkoers buiten beschou- 

* laten. Die kan over balken 
ffngen en ik niet. Heb ik weer wat 
(L n _ te leren. Ik ga met veldrijden 

't ^ t°t ik de wereldtitel wel heb. 

L dan za i ik er over denken om al- 
?<► Va* de weg te koersen”. 

. Q D n der Pod heeft niet zyn stempel 
J ** het kampioenschap kunnen 

* Honderd 

' punten extra 
t ^oor Criquielion 

WISSEL - De profsectie van de 
L, .dwielrenunie (UCI) heeft de 
,'Vsche wielrenner Claude Cri- 
kn ♦ on honderd extra FICP-pun- 
w toegekend. Dit gebeurde naar 
(j 6 niai ding van diens protest tegen- 
Srv, a d° 0 P van het wereldkampioen- 
ö c hap m Ronse. 

(j e f* r 0 een manoeuvre van de Cana- 
Steve Bauer kwam Criquielion 
^on ein dsprint van een dnemans- 
yPgroep te vallen en eindigde hij 
e «de. Criquielion heeft overi-. 
dur i nog 600 gerechterlijke proce- 
(j 0 e lopen tegen Bauer, omdat hij 
toje h em de wereldtitel zou zijn 
aflopen. Door de honderd extra 
v er> u is z ^ n Pl° e S voor dit jaar 
1 nwi cer d van de start in alle grote 
sipf^etionale wedstrijden, inclu- 
de Ronde van Frankrijk. drukken, zoals hy dat zelf had ge¬ 
hoopt. Door Jan en alleman was ny 
vooraf tot de nieuwe kampioen ge¬ 
bombardeerd; het kwam er niet 
van. Wel bewees hy op alle soorten 
parkoersen uit de voeten te kunnen. 
Vorig jaar in de modder van Hagen- 
dorf leverde hy een identieke pres¬ 
tatie als gisteren. 

Van der Poel wilde na afloop niet 
weten van een beperkt parkoers. 
Buiten de perszaal stonden nog 
steeds drommen toeschouwers. 
„Dit was toch promotie voor het 
veldrijden. Prachtig voor het pu¬ 
bliek en het parkoers was ook zeker 
niet minder dan in Hagendorf. Cros¬ 
sers moeten niet zo zeuren over par¬ 
koersen. Ze moeten gaan dammen; 
dan heb je altijd hetzelfde bord en 
altyd dezelfde schijven. Het is een 
wintersport en dan kun je alles ver¬ 
wachten. Dit keer was het toevallig 
een snel parkoers, maar daarom is 
De Bie toch geen slechte wereld¬ 
kampioen. Ik vind hem een heel be¬ 
gaafd veldrijder”. 

Voor Hennie Stamsnyder lag het al¬ 
lemaal wat anders. De winnaar van 
de Super Prestige was na zyn zeven¬ 
de plaats de wanhoop niet naby, hij 
zocht niet naar uitvluchten, consta¬ 
teerde slechts dat hij in de eind¬ 
sprint om het brons in een ongunsti¬ 
ge positie werd gemanoeuvreerd 
door Beat Breu. „En op dit parkoers 
is De Bie natuurlijk de beste. Men¬ 
sen mogen best een andere mening 
hebben hoor dat houdt de wereld 
een beetje boeiend maar ik vind 
toch dat een wereldkampioenschap 
selectiever moet zyn. De Bie is de 
beste acrobaat onder de veldrijders, 
maar is hy ook de beste over het 
hele seizoen gemeten? Ik dacht het 
niet”. 

In de einduitslag moest Stamsny- 
der zelfs Henk Baars (vijfde) nog 


voor laten gaan. Baars kwam enkele 
keren terug na gelost te zijn en kon 
in de eindsprint aanhaken bij de 
bronzen-medaillewinnaar Lavainne 
en nummer vier Breu. 

Danny de Bie is zeker geen slechte 
kampioen. Vorige week zette de 
nieuwe bezitter van de regenboog¬ 
trui zich thuis in Beersel aan de keu¬ 
kentafel en ging hij nog eens alle 
uitslagen na. Hy reed dit jaar 34 
koersen, eindigde 27 maal bij de eer¬ 
ste vier en won er negen. Daarby 
was de grote veldrit van Overijse en 
waren ook twee Zwitserse koersen. 
„Ik heb veel in Zwitserland gereden 
en daar kon ik toch ook goed mee- 
komen”. De Bie wil er maar mee 
aangeven dat hij ook de inhoud van 
een potentiële wereldkampioen 
heeft. 

„Tot mijn 25e heb ik alleen op de 
weg gereden. Pas daarna ben ik se¬ 
rieus gaan crossen. Toen ik dit par¬ 
koers zag, wist ik dat ik kon win¬ 
nen”. De Bie haalde zyn winst dus 
vooral op de gedeelten waar de ren¬ 
ners van de fiets moesten. De 29-ja- 
rige Belg reeds als het ware tegen de 
balken op. „Ik ben daar in het verle¬ 
den in een wedstryd mee begonnen 
en het gaat me eigenlijk spelender¬ 
wijs af. Ik hoef er niet eens op te 
oefenen”. 

Roland Liboton is in België dus niet 
langer de ongekroonde koning. In 
de eerste ronde kwam Liboton al 
ten val, waarna hij de race verliet. 
Eerder al was een andere outsider, 
Albert Zweifel, uit koers gegaan. In 
zijn laatste wereldkampioenschap 
kwam de vijfvoudige titelhouder al 
na 150 meter ten val. Hy verliet de 
wedstrijd met een hersenschudding 
en een gebroken vinger. Zyn land¬ 
genoot Pascal Richard was niet in 
staat zij n titel nog verder te verdedi¬ 
gen. Hij staakte zelfs de strijd. 


Bondscoach: ’We moeten meer arbeid verrichten 

Afgang amateurs 


van onze verslaggever 

^NTeHATEAU - Met de staart 
Wirioo de kenen droop de Neder- 
^er^i h amate urafvaardiging bij het 
af. Q QKam Pi°enschap veldrijden 
'VerH ? ontluisterende wijze 
boot a ‘| n 6 e toond dat Nederland de 
heeft Üe • * n temationaal volledig 
UitnJ?L miat - Hoew el het parcours 
r *Um u , tot 6611 veredeld crite- 
- P^en vaderlandse ama- 
de o Trt j* 1 eens in h et wiel blijven bij 
de hIi;t groep van twintig die byna 
thinn.,* oer ? beheersten. Ruim 1.40 
Öhdr Pi n nade i T sj ec hische winnaar 
Piopn i- ^! za kwam nationaal kam- 
Qra n i Jv'? nk Groenendaal als eerste 
ar V)e-klant over de finish. 

25s * e ’ maar later gediskwa- 
PosttA , omda t hy bij een materiaal¬ 
keu PH . angZ ° nder fiet s had gelo- 
• Edward Kuyper is nu geboekt 


als de minst slechte. Hy bezet rang 
28. De Nederlandse renners kwa¬ 
men zaterdag macht te kort en 
macht doe je op in zware wedstrij¬ 
den en niet op de ’pannekoek-par- 
coursen’, waar men in Nederland zo 
van gecharmeerd is. 

Bondscoach Martin van Dijk had 
gehoopt dat zijn selectie de schade 
binnen de perken had kunnen hou¬ 
den. „Maar hier is gebleken dat we 
in echte wedstrijden te kort komen. 
We moeten dus meer arbeid verrich¬ 
ten en meer internationale koersen 
ryden. Maar ja, dan stoot je meteen 
op het budget”. 

De beste formatie was zonder twij¬ 
fel de Tsjechische. Met vier man bij 
de beste acht leverden de Oostblo- 
krenners vakwerk af. Ondrej Glajza 
was in de eindsprint goed voor 
goud, Radomir Simunek greep het 
zilver. Aan beiden zit een verhaal 


vast. Gl^jza was tot half december 
geschorst na een vechtpartij met 
een teamgenoot. Hij reed tot het WK 
acht wedstrijden, won er vier en 
werd tweede by het kampioenschap 
van Tsjechoslowakye. Op grond 
van die prestatie werd Glqjza alsnog 
geselecteerd voor het WK. Voor Si¬ 
munek betekende de tweede plaats 
vooral genoegdoening. Twee keer 
was hij wereldkampioen, een keer 
eerder behaalde hy het zilver. In 
Pontchateau kwam hij al in de eer¬ 
ste ronde ten val. Uit eennalaatste 
positie rukte hij op naar de spits en 
passeerde hy de hele meute. Simu¬ 
nek hoopt hiermee te hebben afge¬ 
rekend met de donkere periode. 
„Twee jaar geleden was ik uit com¬ 
petitie door een ontstoken hart¬ 
spier. Daarnaast heb ik drie knie¬ 
operaties ondergaan. Ik heb nu nog 
één doel. Volgend jaar wil ik net als 
mijn oom Milos Fisera prof wor¬ 
den.” 


WK veldrijden 
in cijfers 

PONTCHATEAU - De uitslagen van de 
wereldkampioenschappen veldrijden- 
zyn als volgt: 

PROFS: 1. De Bie (Bel) 28,08 km in 
1.00.58, 2. Van der Poel op 24 sec., 3. La¬ 
vainne (Fra) 0.27, 4. Breu (Zwi) z.t., 5. 
Baan s.t., 6. Krukenbaum (Brd) z.t., 7. 
Stamsnijder 0.29, 8. De Brauwer (Bel) 
0.33, 9. Messelis (Bel) 0.46, 10. D’Arsie 
(Zwi) 1.13, 11. Baker (GBr) 1.41,12. Van 
Bakel 1.57,13. Paccagnella (Ita) 2.29, 14. 
Arnould (Fra) 2.38,15. Madiot (Fra) 2.41. 

AMATEURS: 1. Glajza (Tsj) 24,960 km 
in 54 min. 28 sec., 2. Simunek (Tsj), 3. 
Honegger (Zwi), 4. Hric (Tsj), 5. Daniël 
(Fra), (T Wabel (Fra), 7. Maquet (Fra), 8. 
Vasnicka (Tsj) allen zelfde tijd, 9. Grego 
(Ita) op 0.09, 10. Lebras (Fra) 0.13, 11. 
Püsser (Zwi) 0.16, 12. Pontoni (Ita) 0.23, 
13. Runkel (Zwi), 14. Piech (Pol), 15. 
Berner (BrD), 16. Barul (Pol), 17. Mar- 
gon (Ita), 18. Vervaet (Bel) allen zelfde 
tijd als Pontoni, 19. Ommer (Brd) 0.31, 
20. Sydlik (Brd) 0.37.28. Kuijper, 36. Na- 
gengast, 38. De Vos, Frank Groenen¬ 
daal gedeklasseerd. 

JUNIOREN: 1. Richard Groenendaal 
18,72 km in 42 minuten en 30 seconden, 

2. Magnien (Fra) op 9 seconden, 3. Ber- 
totti (Ita) 1.07, 4. Schatti (Zwi) 1.09, 5. 
Jauregui (Fra) 1.11,6. Markwalder (Zwi) 
1.13, 7. Van der Steen, 8. Leni (Ita), 9. 
Esch (BrD), 10. Hubmann (Zwi) allen 
zelfde tijd als Markwalder. 


• MADRID - De Spaans-Colom- 
biaanse wielerploeg Kelme-Varta, 
met Fabio Parra als kopman, 
wordt dit jaar versterkt met drie 
Sovjets: Rikho Soen, Arvi Tam- 
mesaloe en Tomas Kirsipoe. Er 
worden ook anderhandelingen 
gevoerd met Ekimov. 


• VELDHOVEN - John van den 
Akker heeft een trainingswed- 
strijd voor amateurs en professio¬ 
nals in Veldhoven gewonnen. De 
renner uit de PDM-ploeg van Jan 
Gisbers versloeg na zestig kilome¬ 
ter zijn ploeggenoot Frank Kerst¬ 
en in de eindsprint. 


• KOPENHAGEN — De Deen 
Jürgen Pedersen brak bij een val 
in de Zesdaagse van Kopenhagen 
zijn dijbeen. Het koppel Clark- 
Freuler nam gistervond de koppo¬ 
sitie in. De stand: 1. Clark-Freuler 
144 pnt; 2. Worre-Jorgen Peder¬ 
sen 135; 3. op 1 ronde Hermann- 
Frost 155; 4. Doyle-Marcussen 
134; 5. op 2 ronden De Wilde-Lil- 
holt 59. 


• PONTCHATEAU - Frank van 
Bakel heeft een nieuwe privés- 
ponsor. De Brabantse veldrijder 
tekent vandaag een contract bij 
Bouwman Communicatie Elburg., 
Het contract loopt tot 1 januari 
1990, maar zal daarna met twee 
jaar worden verlengd; bijzondere 
omstandigheden voorbehouden. Stephen Roche 


door bennie ceulen 

PARIJS - De start van een 
nieuw wielerseizoen wordt 
traditiegetrouw in de voor¬ 
afgaande weken ingeluid 
met presentaties van ploe¬ 
gen. Om een aaneenschake¬ 
ling van voorstellingen te 
voorkomen heeft men sinds 
vorig in Frankrijk een uit¬ 
stekend alternatief bedacht. 
Door een rechtstreekse uit¬ 
zending te wijden aan een 
gezamenlijke introduktie 
van alle Franse équipes 
zorgde het tv-station Anten¬ 
ne 2 voor een primeur. Zo¬ 
als twaalf maanden geleden 
werd afgelopen zaterdag 
het programma Samedi 
Passion wederom gevuld 
met de zogenaamde 'Jour 
du Vélo’, de dag van de 
fiets. In de studio’s van An¬ 
tenne 2 in hartje Parijs tra¬ 
den de complete formaties 
van Système U (kopman 
Laurent Fignon), Fagor 
(Stephen Roche), Z-Peu- 
geot (Robert Millar), Toshi¬ 
ba (Jeff Bernard) en RMO 
(Charly Mottet) voor het 
voetlicht. 

Hoewel de uitzending voor 14.30 
uur gepland was, moesten de in 
burgerkledij gestoken professio¬ 
nals anderhalf uur wachten voor¬ 
aleer het sein voor de start van 
Samedi Passion gegeven werd. 
De wijze waarop Antenne 2 met 
de Franse slag werkte, gaf ren¬ 
ners en ploegleiders volop gele¬ 
genheid om bij te praten over 
hun 'winterslaap’. Tijdens de 
twee uur durende uitzending la¬ 
ter op de middag, die voortdu¬ 
rend werd afgewisseld met op¬ 
tredens van artiesten, filmbeel¬ 
den van de Tour de France en 
wintersportstages van de betref¬ 
fende formaties, kregen de ren¬ 
ners daartoe nog amper de gele¬ 
genheid. Alleen de ploegleiders 
Cyrille Guimard (Système U), 
Yves Hézard (Toshiba), Pierre 
Bazzo (Fagor), Z-Peugeot (Roger 
Legeay), RMÓ (Bemard Vallet) 
en de respectievelijke kopman¬ 
nen Fignon, Bemard, Roche, 
Millar en Mottet kwamen elk 
slechts een half minuutje aan het 
woord. 

Op de gezichten van de renners 
was duidelijk af te lezen, dat ze 
niet al te gecharmeerd waren van 
deze aanpak. „Voor mij hoeft 
dergelijke presentatie niet,” 
merkte Stephen Roche veelzeg¬ 
gend op. „Maar ja, het levert pu¬ 
bliciteit voor de sponsor op. Ook 
dit werk is onderdeel van myn 
vak.” 

Niettemin maakte de eindelijk 
weer gezond ogende Stephen 
Roche een opgewekte indruk. 
Niet verwonderlijk, want de man 
die in 1987 in navolging van 
Eddy Merckx het unieke drie¬ 
luik Tour, Giro en wereldkam¬ 
pioenschap op zijn erelijst 
schreef en het jaar nadien door 
aanhoudende knieblessures vrij¬ 
wel geen meter kon fietsen, 
blijkt van alle problemen verlost 
te zijn. „Het gaat gelukkig weer 
heel goed met mij,” glunderde de 
29-jarige Ier. „Ik heb het onge¬ 
lukkigste jaar van mijn leven 
achter de rug. Ik mag daarby niet 
stil blijven staan. Ik denk alleen 
aan de toekomst.” 

Stephen Roche staat derhalve 
aan de vooravond van een heel 
belangrijk seizoen. Hoewel hij af¬ 
gelopen jaar amper aan wedstrij¬ 
den deelnam betaalde keukenfa¬ 
brikant Fagor zijn zorgenkind 
toch het volledige salaris raison 
van 1,4 miljoen gulden uit. Ste¬ 
phen Roche begint volgende 
week dinsdag in de Grand Prix 
UCBB van Bessèges voor dezelf¬ 
de jaarwedde aan zijn come¬ 
back. „In 1987 reed ik van het ene 
succes naar het andere. Vorig 
jaar zat ik door die kniehistorie 
het hele jaar thuis. Natuurlijk 
heb ik toen diep in de put geze¬ 
ten. Maar zo is het leven. Van¬ 
daag alles, morgen niets. Dat zul 
je moeten accepteren. Aan mijn 
karakter heb ik te danken, dat ik 
die minder plezierige periode 
overwonnen heb. Ik ben al blij, 
dat ik weer probleemloos kan 
fietsen. Ik heb gedurende de hele 
winter keihard aan mijn conditie 
gewerkt. Dat zal ik bly ven doen, 

m J O 


«BK 

Of* 
*VNki. 


I/# 


I' 

Mc» "V '< 
# Verlost van alle problemen, kan Stephen Roche zijn wie - 
lertoekomst eindelijk weer zonnig tegemoet zien. ,Jk ben al 
blij, dat ik weer probleemloos kan fietsen”, zegt de Ier aan 
de vooravond van het nieuwe seizoen. Foto . COR vos 


want ik wil weer renner worden. 
Ik zal alles in het werk stellen om 
een geslaagde come-back te ma¬ 
ken. Mijn enige probleem is, dat 
ik nog te weinig spiermassa heb. 
De omvang van mijn dijbenen is 
drie centimeter geslonken. Met 
veel trainen en wedstrijden rij¬ 
den komt dat wel weer terug.” 


Stephen Roche heeft zich voor¬ 
genomen om niet overhaast te 
werk te gaan. „Ik ga niet naar bij¬ 
voorbeeld Parijs-Nice toewer- 
ken, wel naar het moment waar¬ 
op ik weer op niveau mee kan 
fietsen en grote koersen kan win¬ 
nen. Dat is het allerbelangrijkste. 
Wanneer dat gebeurt, weet ik 
niet. Het kan ’n maand duren, 
maar ook één jaar. Ik heb de tijd 
en leef van dag tot dag. Ik vind 
het al heel wat, dat ik weer kan 
koersen. Maar ik realiseer me 
ook, dat een ongeluk in een klein 
hoekje ligt. Tijdens de trainingen 
smakte ik deze winter drie maal 
tegen de grond. Een valpartij 
kostte me tien dagen inactiviteit. 
Enkele ruggewervels waren ver¬ 
schoven. Gelukkig zonder ern¬ 
stig gevolg.” 


Hoe dan ook, sponsor Augustin 
Mondragon rekent op een snelle 
terugkeer van Stephen Roche. 
Door het vertrek van Munoz en 
Yates en de contractbreuk van 
de naar Z-Peugeot overgestapte 
Robert Millar is de Fagorploeg 
aanzienlijk verzwakt. Op de 
schouders van Roche rust dus 
een zware last. „Ik weet het, mijn 
ploeg is niet meer zo sterk als 
voorheen. Behalve mijn trouwe 
helpers Eddy Schepers en Ro¬ 
bert Forest zal ik het moeten stel¬ 
len met een aantal jonge ploeg- 
makkers. Geen ramp. Het is wel 
jammer, dat Sean Kelly er niet is 
bijgekomen. Gert-Jan Theunisse 
stond ook even op de nominatie. 
Maar zij waren te duur voor Fa¬ 
gor. Bovendien is myn sponsor 
te laat naar versterking gaan uit¬ 
kijken. Dat was het gevolg van 
alle problemen waarmee we vo¬ 
rig jaar te maken kregen. Het was 
al december toen de laatste 
plooitjes werden gladgestreken. 
Vooraleer het zo ver was, heb ik 
veel gesprekken rhet mijn spon¬ 
sor gevoerd. Uiteindelijk kreeg 
ik mijn zin. Het betekende onder 
andere ook, dat mijn vriend Pa- 
trick Valcke naast Pierre Bazzo 
weer in de ploegleiding opgeno¬ 
men werd. Zonder Valcke kan ik 
niet presteren. Eindelyk heb ik 


Le Mond in problemen 

Startverbod voor 
Eddy Planckaert 


VIANE - Eddy Planckaert en zes 
van zijn ploeggenoten bij ADR 
werden zaterdag de start gewei¬ 
gerd in een veldrit voor wegren¬ 
ners in het Belgische Viane. Zij 
mochten niet deelnemen, omdat 
hun sponsor de vereiste waar¬ 
borgsom nog niet had voldaan bij 


de Belgische wielerbond. Naast 
de winnaar van de Ronde van 
Vlaanderen ging het om Wayen- 
berg, Verschuere, Onnockx, Van 
Vooren, Van Holen en De Wolf. 
De veldrit leverde een overwin¬ 
ning op voor de Belg Jan Wijnants 
voor zijn landgenoten Haghedoo- 


nu een ploeg naar mijn hart. Als 
ik straks weer goed fiets, zullen 
mijn ploegmakkers zich aan mij 
optrekken, maar als ik niet mee¬ 
kan schiet ik ook niets met een 
sterk team op. Het 

grootste probleem is derhalve 
mezelf.” 

„Een nieuwe start voor mij, maar • 
ook voor Fagor,” noemt Stephen 
Roche zijn rentree. „Mijn spon¬ 
sor stopt veel geld in de wieler¬ 
sport. Daar kunnen we nog vele 
jaren van profiteren. We zullen • 
vanaf nu proberen Fagor een 
nieuw, positief imago te geven. 
Met de geschikte mensen moet 
dat kunnen lukken. Ik hoop dat . 
mijn werkgever over één jaar zal 
kunnen zeggen, dat hij dé goede 
keuze heeft gemaakt.” 

Stephen Roche, die in één jaar ■ 
tijd op de wereldranglijst van de 
tweede naar de achtenveertigste 
plaats duikelde, beseft als geen - 
ander dat de kans groot is, dat 
zijn ploeg door een te gering 
puntenaantal in juli geen startbe- • 
wijs voor de Tour de France zou 
kunnen krijgen. Roche: „Ik 
maak me daar nu niet druk om. 
Als Fagor in halverwege mei,' 
wanneer de stand van het we- 
reldbekerklassement opnieuvj 
wordt opgemaakt, niet bij de 
beste achttien ploegen staat, be¬ 
tekent het dat ik geen grote koer¬ 
sen heb kunnen winnen. Ik zal 
dan ook niets in de Tour te zoe-, 
ken hebben. In dat geval ga ik 
niet bedelen om wel te mogen 
starten.” 

Deze laatste uitspraak tekent de 
relativerende instelling van de. • 
sympathieke Ier, die gisteren 
vanuit Parijs met zijn ploegmak- ■ 
kers naar het trainingskamp in - 
Cagnes-sur-Mèr reisde. „Ik heb^., 
nooit naast mijn schoenen gelo», ; 
pen. Daarvan plukte ik vorig jaar - > 
de vruchten. In acht jaar prof -1 
wielrennen heb ik steeds voor. o 
iedereen klaargestaan. Ik stond 
het publiek en de journalisten in^i 
alle omstandigheden te woord, 1 
ook al vond ik het niet altijd even J 
prettig. Als wederdienst bleven » 
dezelfde mensen me tijdens mijn ï 
probleemperiode een hart onder ? 
de riem steken. Niemand liet me I 
vallen. En dankzij de joumalis- \ 
ten kreeg ik toch een flinke por- * 
tie publiciteit. Die welkome we- I 
derdienst heb ik aan mezelf te [ 
danken, omdat ik ondanks mijn ? 
sportroem normaal bleef doen. ; 
Ik ben mijn afkomst nooit verge- : 
ten. Mijn vader was een hardwer- ; 
kende fabrieksarbeider.” 1 


ren en Praetveld. De Zeeuw W^- 
ner Wieme eindigde op de vierde 
plaats. ; 

Overigens dreigt Greg Le Mond }s 
de problemen te komen door zijn 
dubbel contract bij zowel het Bel¬ 
gische ADR en de Amerikaanse 
Coors-ploeg. De profsectie van qe 
internationale wielrenunie heelt 
besloten, dat een profwielrennèr 
uit een zogenaamd klein wieler- 
land niet meer zoals in het verla¬ 
den gelijktijdig voor een grote 
buitenlandse ploeg en een kleirje 
formatie uit eigen land mag uitko¬ 
men. Le Mond dacht die regel te 
omzeilen door de Coors-formatie 
onder nationale Amerikaanse 
vlag te laten rijden. De FICP wil 
Le Mond nu verplichten voor 
ADR of Coors te kiezen. 

Limburgs Dagblad 


Maandag 30 januari 1989 # Pagina 


Ü 

ORlESSEH 

MODESJOFFEN m 


--Vj 


4S 


Opheffing! 


k 


De toetste weken. 


\ Alle dubbelbrede stoffen 5, 


P/m 


Dautzenbergstraat 25 - Heerlen 


Voor uw tockoast en/of hobby! Wilt u een cate. disco, coffee-shop, cafetaria, 
bistro, petit restaurant of gemeenschapshuis beheren of in de horeca gaan werken? 

Binnenkort start weer in: 

Geleen, op dinsdag 14 februari, in restaurant Van de Wall, om 10.00 uur 
Heerlen, op dinsdag 14 februari, in het H.K.B.-gebouw, om 19.30 uur 
Sittard, op donderdag 16 februari, in hotel de Limbourg, om 19.30 uur 
Roermond, op vrijdag 17 februari, in hotel Alexander, om 19.30 uur 
Maastricht, op vrijdag 17 februari, in het Maaspaviljoen. om 19.30 uur.de cursus voor het 

Diploma Cafébedrijf 

12 wekelijkse lessen, examen 7 juni 1989, opieidmgsgarantie _O_ 

Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het: / I •o»™» ooo. o. »«»ona.n»,,. 

Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24, 5632 AL Eindhoven op d* or>d*rwijsin«t«(liny«n. 

Teleloon 040-425526 (ook s avonds) of Roermond 04750-15440. «nJ 

De cursus kan ook schritteii|k worden gevolgd (ƒ 295.-) -. ... SS:-. - Mondelinge bedrijfsgerichte theorie- en praktijkavondoplelding 

Start: woensdag 22 februari en 1 maart * 
Cursusplaats: Heerlen ' ' yyL 

"Studietempo: 1 lesavond per week 10 tot 22 uur 

regeling voor continudienst-cursisten. 4 ?c 


BASIS ELEKTRONICA 

:Aparte opleiding en/of studietempi voorpeginnere dd 
J gevorderden. * , C ' \ *. 

•.'Hierna de volgende studiemogelijkheden: 

Micro Elektronica 

| Uitgebreide kennis van analoge, digitale en 
. meettechnieken/schakelingen ' 


aandrijvingen, programmeerbare besturingen, hydrauliek en 
pneumatiek, regeltechniek en computertechnieken. 

Vraag vrijblijvend naar V 

onze geheel vernieuwde ■ mm mm I 

studiegids. IJlLlf I 

Laan van HÖvell tot I ■_ Vw I 

Westerflter 13,6411 EW L. 

Heerlen, iet 045-712281. INTERNATIONAL EDÜCATtON CENTRE 


Rolluiken 

Jaloezieën 

Zonneschermen 

Vrijblijvende prijsopgave 

Mica 

Zonwering 

Showroom 
Sittarderweg 116, 
Heerlen 

Tel.: 045-721658 


Autobedrijf LOVEN Heer¬ 
len b.v.. Palemigerboord 
401, Heerlen, tel. 045-722451 
biedt te koop aan: Merce¬ 
des 260 SE ± f50.000,- on¬ 
der nieuwprijs, 25-8-’87, 
37.500 km donkerblauw- 
met. Ie eig. alarminstall., 
antenne- en luidsprekerset, 
centr. deurvergrendeling, 
buitentemperatuurmeter, 
velours bekleding, kkm 
schuifdak (electr.). ABS,: 
Mazda 626 Sedan 2 ltr. GLX 
LPG ’84; MazdiT 626 2 ltr. 
GLX ’86; Mazda 626 HB 2 ! 
ltr. GLX ’86 '87; Mazda 323 
HB 1.1 ’83; Mazda 323 HB 
1.5 GT ’83; Mazda 323 NB 
1.5 aut. ’81; Mazda 323 NB 
1.3 ’81 LPG '82; Mazda 323 
NB 1.3 GLX ’85 nw. mod.; 
Mazda 323 NB 1.3 LX '86; 
Mazda 323 NB 1.5 GLX '86; 
Mazda 323 NB 1.5 GLX '87; 
Ford Siërra 1.6 LPG ’85; 
Ford Siërra 1.8 Laser ’85; 
Ford Escort 1.3 ’82 LPG; 
Ford Escort 1.1 ’82; Ford 
Fiesta 1.1 '85 nw. mod.; Fiat 
Uno 45S Rialto ’85; Honda 
Quintet autom. zeer mooi 
’82; Mitsubishi Colt 5-drs. 
GL ’82; Nissan Cherry 1.3 
GL ’84; Talbot Samba LS 
’82; Toyota Corolla 1.3 DX 
12V ’85; Opel Kadett 12S 
’82-'83-'84; Opel Ascona 16S 
’84; Opel Manta 18S GT '83; 
Mazda 323 autom. ’78; Re¬ 
nault 18TS 79. 

Te k. FORD ESCORT 1.3. 
laser, bwjr. aug. '85, orig. 
schuifkant.d. i.z.g.st. 53.000 
km. 3 drs, Debetslaan 35, 
Nieuwenhagen. 

Auto verkopen? Wij kopen 
alle typen AUTO’S. Bet. 
goede prijs. Bel. 045-458319. 


BMW 316, ’85, 1800 motor, 
champ.met., in nieuwst., 
ƒ 15.750.-. Lindenlaan 36, 
Kerkrade, 045-461629. 


GELD LENEN 


Vertrouwd, discreet en... snell Voor auto, 
boot, caravan, meubels, woningverbetering 
en elk ander doel. 


PERSOONLIJKE LENINGEN 


Netto 
in handen 

Looptijd in maanden 
60x 48x 36x 

24x 

5.100.- 

112.- 

133.- 

170.- 

240.- 

11.000.- 

237.- 

282.- 

364.- 

517.- 

16.000.- 

345.- 

410.- 

530.- 

752.- 

20.000.- 

431.- 

513.- 

663.- 

940.- 

30.000.- 

642.- 

765.- 

981.- 

1397.- 


Effectieve rente vanaf 10,8% 

Elk gewenst bedrag tussen f 1.000 - en f 100.000.-. 
Ook langere looptijd mogelijk voor woningverbete¬ 
ring, boot en caravan: 72, 84, 96 of 120 maanden. 
Een lopende lening hoeft geen bezwaar te zijn. 
Kwijtschelding bij overlijden; maximaal f 50.000,-. 
Leeftijdsgrens: 67 jaar. 

Geen informatie bij werkgever. 

Informeer vrijblijvend. 


BEL 04490-13942 TOT 21 UUR 


Ook voor doorlopend krediet (vanaf 0,81% 
per mnd.) en een gunstige Ie of 2e hypotheek 


Ingenieursbureau Grabowsky & Poort B. V. is met c. 
a. 250 medewerkers werkzaam als adviesbureau op 
het brede terrein van de civiele techniek, 
milieutechniek en bouwtechniek. 

Naast de hoofdvestiging in Den Haag is het bureau 
gevestigd in Leeuwarden, Hoorn, Nijverdal, 

Enschedé, Veghel, Gorinchem en Maastricht. 

In het buitenland zijn vestigingen op Curagao, Sint 
Maarten (N.A.), Nairobi (Kenya), Ouagadougou 
(Bourkina Faso), Bandung en Jakarta Selatan 
(Indonesië). 

AFOELINGSDIREKTEUR 
WATERBOUW (m/v) 

De afdeling voert binnen- en buitenlandse 
opdrachten uit met het zwaartepunt op havenwerken 
en bijbehorende infrastruktuur, afwateringen, 
rioleringen, wegenaanleg, kunstwerken en 
rekreatieprojekten. 

De aan te trekken afdelingsdirekteur wordt 
verantwoordelijk voor de kommercïele- en technische 
leiding van de afdeling, terwijl tevens een belangrijke 
inbreng wordt verwacht bij de initïering en acquisitie 
van projekten, alsmede bij research en ontwikkeling. 

Voor een goede vervulling van de funktie worden de 
volgende kwalifikaties noodzakelijk geacht: 

- opleiding T.U. civiele techniek 

- minimaal 7 jaar brede- en diepgaande ervaring in 
de waterbouw 

- leiderschap in teamverband 

- ondernemerschap 

- bereidheid tot het uitvoeren van korte en lange 
missies naar het buitenland 

- beheersing van de moderne talen 

- kwaliteitsbewust 

Gegadigden voor deze functie worden verzocht hun 
schriftelijke sollicitatie met uitgebreid curriculum vitae 
te richten aan: 

de Direktie van het bureau, ter attentie van 
Ir C.S. Kleinman c.i., Postbus 3042, 6202 NA 
Maastricht 


KONSTRUKTIES 

BOUWTECHNIEK 

WEG- EN WATERBOUW 

INDUSTRIËLE PROJEKTEN 

MILIEUMANAGEMENT 

AFVALVERWERKING 

BODEMSANERING 

AUTOM ATISEHINGSPROJEKTEN 

PROJEKTRE ALISATIE 

FEASIB1LITY STUDIES Ingenieursbureau 
Grabowsky & Poort b.v. Den Haag, Leeuwarden, Hoorn, 
Nijverdal, Enschedé, Veghel. 
Gorinchem, Maastricht, Cura?ao, Sint 
Maarten (N A.) Nairobi (Kenya), 
Ouagadougou (Bourkina Faso), 
Bandung en Jakarta Selatan 
(Indonesië). 

Ud van da orde van Naderlandsa Raadgevend# Ingenieurs ONRI C. Schmeitz 

ASSURANTIE- EN 
KREDIETBEMIDDELING 

Brouwerstraat 5 - Munstergeleen 


* 


ADRESWIJZIGING: 

MET INGANG VAN 30 JANUARI 
1989 HOUD IK KANTOOR AAN 
DE RIJKSWEG NOORD 214 TE 
SITTARD. 

TELEFOONNUMMER: 
04490-28899 
MR. CAS VAN HEUGTEN, 
ADVOCAAT & PROCUREUR 


Renteverhoging 
bij de Pancratiusbank 


Per 30 januari 1989 verhoogt de Pancratiusbank de volgende 
rentetarieven: 

Spaardeposito’s 

Maandrentedeposito 

5 jr. vast minimum inleg ƒ 15.000,- 
(was 5%%) 


6 % 


Maandrentedeposito 

3 jr. vast minimum inleg ƒ 15.000,- {T 1 

(was 5V4%) O /2 /O 

Spaardeposito 

7 jr. vast minimum inieg ƒ 1.000,- / 2 /O 

Spaardeposito 

5 jr. vast minimum inleg ƒ 1.000,- 

(was 5%%) /O 

Spaardeposito 

4 jr. vast minimum inleg ƒ 1.000,- C! 3^1 

(was 5V2%) vJ /V 

Spaardeposito 

3 jr. vast minimum inleg ƒ 1.000,- C | /r% O/* 

(was 5V4%) v / ét* /” 

Spaardeposito 

2 jr. vast minimum inleg ƒ 1.000,- | /m OZ* 

(was 5%) \J / *\ /O 

Spaardeposito 

1 jr. vast minimum inieg ƒ 1.000,- C!OX^ 

(was 4%%) w / O 

Spaarbewijzen 

Spaarbrieven 

(was 5 3 /4%) 

Spaarbrieven zijn waardepapieren, niet op naam gesteld, in coupures 
van ƒ 1.000,- met een looptijd van 5 jr. Er wordt rente over rente 
vergoed. 


6 % 


Groeispaarbewijzen t* 

(was 5 3 /4%) O 

Groeispaarbewijzen zijn waardepapieren, niet op naam gesteld, in 
coupures van ƒ 1.000,- en ƒ 5.000,-; inwisselbaar na 2, 3, 4 en 5 jr. 
Effect, rente resp. 5%, 5V4%, 5’/2%. 


pancratiusbank 


Heerlen; Geerstraat 22, telefoon 045-716441 


6 % Spaarbank 


Overige kantoren Ie Heerlen: v. Weerden Poelmanstraal 26, Bautscherweg 68, Gr v Pnnstererstraat 
Kerkraderweg 78, Wannerstraat 26, Vroom en Dreesmann NV, Promenade 

Brunssum: Raadhuisstraat 3; Geleen: Rijksweg-Zuid 1H, Kluis 48; Hoensbroek: Kouvenderstraat 92 
Kerkrade: Niersprinkstraat 19; Spekholzerheide: Akerstraat 69: Schaesberg: Heerlenseweg 4 13149e 


De Amerikanen van General Motors 

STELEN DE SHOW! v~ 


PONTIAC BONNEVILLE SSE 


CHEVROLET CORSICA HATCHBACK 


_ 


CHEVROLET 

PONTIAC 

OLDSMOBILE 

BUICK 

CADILLAC 
=L 


CHEVROLET T-BLAZER S10 
Het kan weer! Het exclusieve comfort, de verre¬ 
gaande KOMPLEETHEID, DE TECHNISCHE PERFECTIE, 

DE ROYALE RUIMTE, HET PURE RIJGENOT, KORTOM, DE GROTE 
KLASSE VAN EEN AMERIKAAN! 

BEKIJK ZE BIJ DE GENERAL MOTORS DEALERS, 

DE NIEUWSTE GENERATIE AMERIKANEN. MAAK EEN PROEFRIT. 
EN VERBAAS U OVER HOEVEEL AUTO U KRIJGT VOOR 
UW GULDENS! 


CHEVROLET BERETTA GT COUPE 
FEEL THE DIFFERENCE GENERAL MOTORS MAKES. 


DE OFFICIËLE DEALERS 

AMSTERDAM: RIVA BV - 020/5632563 • DEN BOSCH: LATHOUWERS BV - 
073/123151 • HAREN-GRONINGEN: J.K. V.D. MOLEN BV - 050/348041 
• NIJMEGEN: V.D. BOSCH EN JANSEN BV - 080/558055 
• ROERMOND: NEDAM BV - 04750/23351 • ROTTERDAM: AUTOCENTER 
PIETERSEN - 010/4281155 • UTRECHT: HONDERS BV - 030/948941 


KOM NAAR EUROPAHAL STAND 406 
OP DE RAI 

WIJ STAAN OP DE RAI MET 
8 NIEUWE MODELLEN. 

ALLEMAAL EVEN ON¬ 
WEERSTAANBAAR 
VAN LUXE, 

TECHNIEK, 

RUIMTE EN... 

PRIJS! f 

I w ' J -- ' >" : 

llil 

20 


l^ nburgs Dagblad 


DACTYLO 

UITZENDBURO 

VERHUIST Dat Dactylo Uitzendburo aan de Mozartstraat in Sittard een 
drukke vestiging heeft, behoeft geen betoog. Na al die jaren waren wij 
best aan een moderner en vooral ruimer jasje toe. Met trots openen 
wij dan ook vandaag onze gloednieuwe deur aan de 

RIJKSWEG ZUID 63 

Al is het gezicht nieuw, onze dienstverlening is al 20 jaar het¬ 
zelfde. En dat zijn wij van plan zo te houden. 

Werken met en voor Dactylo Uitzendburo is een goed idee. 
Uiteraard bent u van harte welkom op onze vernieuwde vestiging in 

SITTARD, 

Rijksweg Zuid 63, telefoon 04490-14190 


rfdburo DACTYLO, DAT WERKT WEL ZO LEUK 
■KANTOORMEUBELEN 
IMPORTEERT!? 


geleen PERZEN SITTARD 

PERZEN 

TOTALE 

BALANS-LEEGVERKOOP 


PI 


voor maar 

M395- 


vóórmaan 


KANTOORMEUBELEN 

•n ons programma treft u merken als: 

Stampa Neolt 

Basic Westaro 

MB Westline 

Metalin Backfield etc. 

. . .. ; . . . .. 

farceren zelf directiemeubeten in licht en donker eiken» 
k wjfs, wit en zwart. 

f iken bureaus v 8 895,-. Eiken tafels (aooxnx» va. 695,— 

vindt u bii ons een ruimte van 500 m2 met gebruikte 
oeschadigde kantoormeubelen voor iedere beurs. 

nietvoordat u bij Ven Dooien bent geweest! 


Alle oosterse en óók perzische kleden 
worden nu verkocht tegen prijzen met 

20-40-70% 

korting 

• alle maten voorradig! 

• enorme keuze, ook in zéér grote maten 

• met certificaat van oorsprong 

reza 

geleen Let op 

Rijksweg-Zuid 193 het juiste 

tel: 04490-55052 adres 


REZA 

SITTARD 

Kerkstraat, Stad 1, 
tel: 04490-15259 p rijzm 


Van Dooren Kantoormeubelen 

23 (handelseentrum Bergerweg), Sittard. 

“17. Donderdag koopavond tot 20.00 uur. 

>pend van 10.00-16.00 uur. 

BTW, Franco (evering door heel Nederland en België. Wedden dat u te veel betaalt voor 
uw autoverzekering? 

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent. 

Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60 
srzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen 
^ e a ^'jd de goedkoopste voor uw situatie en üw auto uitzoeken! Neem 
e proef op de som. Één telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat 

't de moeite waard is. 

Laat onze computer uw voordeel berekenen. 

Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24 
Pd Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek 


GOEDKOOP 
GELD NODIG 

Meestal binnen 
4 uur geregeld 


Wij verstrekken alle 
soorten leningen 
Enkele voorbeelden P.L 


84 x 

5100 — 

7500 ... 

10100 ' — 
20000 326,- 
25000 402,- 


60 x 

109,- 

158,- 

210 ,- 

417,- 

521,- 


36 x 

165,- 

240,-| 

322,- 

638,-| 

797,- 


Effectieve rente vanaf 9,6% 
Boven 72 mnd is voor 
duurzame gebruiksgoederen 

Ie hypotheken va. 6,2% 


2e hypotheken 

240 x 180x 120x 

10000 97,- 107,- 132,- 

20000 194,- 215,- 265,- 
30000 291,- 323,- 397,- 
40000 388,- 431,- 530,- 

mits overwaarde 


Doorlopend krediet 

incl rente theo- 
p.mrid retische 
looptijd 

5000 100,- 69 mnd. 
11000 220,- 66 mnd. 
16000 320,- 65 mnd. 
20000 400,- 65 mnd. 


rente 

mnd 

0,97 

0,87 

0,83 

0,83 


Te koop aangeboden 


KACHELS. Grandioze ver- 
bouwopruiming: 10-7091- 

korting. Nieuw en gebruikt. 
De Kachelsmid, Walem 21, 
Klimmen, tel. 04459-1638. 


Te k. vellen LEER voor 
vele doeleinden. Tel. 04490- 
52652. 


BEL VANDAAG NOG 
045-211668, 221090 


Uw intermediair 

GEURTS B.V. 

NIEUWSTRAAT 22-24 

HOENSBROEK 


Rechte biels v.a. ƒ 20,-. 
Voor al uw vacuum- en ho- 
gedruk geïmpregneerd 
(TUIN)HOUT; Impreg BV, 
In de Cramer 104, Heerlen, 
751687. 


Fender GITAAR met ver¬ 
sterker voor ƒ 30,- p.mnd. 
Drumstel compl. met bek¬ 
kens voor ƒ 30,- p.mnd. 
Keyboard voor ƒ 30,- 
p.mnd. Orgels voor ƒ30- 
p.mnd. Verder alles op mu¬ 
ziekgebied. Muziekhuis 
Lyana, Mauritsweg 48, 
Stein, tel. 04490-33227 (don¬ 
derdag koopavond tot 21.00 
uur). 


Te k. WASMACHINE 
rz.g.st. Gratis thuisbezorgd. 
TeL 045-416575. 

Te k. prachtige manou 
KINDERKAMHTt met 
commodekast, kleerkast en 
ledikantje ƒ 1400,-; Tel. 045- 
257213. 


Te k. KOLEN le keus. Tel. 
045-422217 of 423199. 


Te koop gevraagd 


Te k gevr. OUD IJZER en 
metalen, sloop- en schade- 
auto’s. Tel. 045-272216, 
b-g.g. 272516, ook ’s avonds. 


Te k. gevr. 2e hands MEU 
BELS. Meubelhal Meers- 
sen. In- en verkoop. Zr. Pa- 
ladiaplantsoen 28 Meers- 
sen. Tel. 043-644172. 


Gevr. IJSKAST, gasfor¬ 
nuis. diepvries, tel. 045- 
725595. 


Goud, zilv., munt., postz. 
etc. cont. bet. vrijbl. tax. 
Groenstr. 109, Geleen. 


Te huur aangeboden 


CARNAVALSPAKJES te 
h. ofte k. Oude wijvenpak- 
ies te h. Boumans, Vredes- 
hofje 22, Terwinselen, tel. 
045-411960. 


Jurgen AUTOVERHUUR. 
Langheekweg 32-40, tel. 
045-463333. 


ZIT/SLAAPK., tevens stu- 
dio/app. Hoensbroek, na 
14.00 uur 045-229654. 


H'broek nabij centr AP- 
PART. ƒ395.- en ( 495,- all- 
in m. gebruik v. duuche en 
w c. Tel. 045-229883 tussen 
18 en 20 uur. 

KAMER te h. met c v te 
Valkenburg. 04406-12875. 


Te huur WOONIl. met be¬ 
drijfsruimte v. 10x10x3.3 
hg., oprit 30 m gesch. v. vele 
doeleind. 3 slpk., keld. tuin. 
gar. c.v., bj. 70 te Schaes¬ 
berg, aanv. 1 mnd, ml. 045- 
313947. 


KAMERS te huur Dr. (Hals¬ 
straat 13 Schaesberg (bij 
station) tel. 045-721658 na 18 
u. 045-313898. 


Gemeub. APPARTE¬ 
MENT te h., Papperjans 40, 
Heerlen. 


Te h. omg. KERKRADE 
gem. zit. slpk. m. gebr. v. 
gemeensch. keuk., badk. m. 
Iigb., aparte entree, v. pers. 
ouder dan 35 jr. Tel. 045- 
351294 of 045-214265. 


Te h. Heerlen-Centrum KA¬ 
MER in studentenhuis. Tel. 
045 455755. 


Gem. ZIT-SLPK. te h. in 
Brunssum. Te bevr. tel. 045- 
252049. 


Te h. BOVENWONING 
met gebruik van tuin, ing. 
1-3- 89. Anjelierstraat. Huur 
ƒ 535,- p.mnd. excl. g.w.1. 
Overname vloerbedekki 
e.d. Tel. 045-724700. 


cing 


Te h. gemeub. APPARTE 
MENT: 2 slaapkamers, 

woonkamer en keuken, 
dakterras. Schildstraat 8, 
tel. 045-214784. 


Te h. APPARTEMENT in 
natuurgebied. Tel. 04459- 
2120 . 


PARKEERPLAATSEN te 
h. in centrum Heerlen. Tel. 
045-752142. 


Te huur gevraagd 


Te h. gevr. WINKELRUIM¬ 
TES in Z. Limburg voor da¬ 
mesmode, A-l lokatie, ± 50 
m2. Br.o.nr. HK 664 Lim¬ 
burgs Dagblad, Postbus 
3100. 6401 DP Heerlen. 


Onroerend goed 


WOONHUIZEN te koop 
gevraagd, tot ƒ 150.000,-. 
Achterstallig onderhoud 
geen bezwaar. Afwikkeling 
via notaris binnen 24 uur. 
Aanb. aan Wijman & Part¬ 
ners Vastgoed, taxaties, hy¬ 
potheken, tel. 045-728671 of 
04750-15135. 


Snel en goed uw 

huis verkopen? 

Jos Storms Onr. Goed. 
Past. Vonckenstr. 44, 
Geleen. Tel. 04490-42550. 

Geen verkoop! 
Geen kosten. 


Te k. Chevremont, groot 
vrijst. HUIS, voor alles ge¬ 
schikt met 8 are grond, ook 
inruil voor kl. nuis. 045- 
454932. 


BEDRIJFSPAND Han¬ 
delscentrum Sittard. Bedr- 
ruimte 1400 m2. Tot. per- 
ceelopp. 3300 m2 geh. of 
ged. te k. of t.h. Grote poor¬ 
ten royale hoogte. Ruime 
parkpl. voor laden en los¬ 
sen. Voor vele doeleinden 

t esch. Havikstr. 9 (verl. In- 
ustriestr. Tel. 12824 of 
16229 Sittard). 


Te koop/huur Kruisstr. Hrl. 
ruim dubbel WOONHUIS 
met 5 garages. Te huur rui¬ 
me garage Aarveld. Te huur 
Akerstraat ruim kantoor¬ 
pand met 7 parkeer¬ 
plaatsen. Inl. 045-711617. 


Te k. WOONHUIS in een rij 
met achterom schuur, kel¬ 
der, woonkamer, open keu¬ 
ken, 3 slaapkamers, dou¬ 
che. Vrij te aanv. ƒ 88.000,- 
k.k. Tel. 045-221090. 


Lessen/onderwijs 


Liever 

100% rijles dan 
30% korting 

Autorijles is een zaak van 
vertrouwen. Ga daarom 
naar de vakman met jaren 
ervaring: geen gesjoemel 
-geen kortingen, want dat 
betaalt u toch terug. Kies 
een van onderstaande 
B.B.R.O.-rijscholen. 

Brunssum 045- 
Leijten 251418 

Heerlen 045- 

Sjef Dörenberg 213735 
GerScheijen 415601 
Hoensbroek 045- 
Schulz 211667 

Kerkrade 045- 
Piet Hillebrand 415597 
Nico Zoet 456772 

Nuth 045- 

Kubben 241467 

Simpelveld 045- 
RietSnackers 441966 
Winthagen 443252 

Vaals 04454- 

Simons 2443 

Voerendaal 045- 
Peter Kokkelkoren 750995 


Goed gerichte bijles (18 
vakken) ook in uw omge¬ 
ving. STUDIEBEGELEI¬ 
DING in Heerlen, Hoens¬ 
broek, Sittard en Maas¬ 
tricht. Inl.: E.C. De Horizon. 
Tel. 045-210541. 


Bouwvak 


DAMOISEAUX Heerlen 
verkoopt en verhuurt meer 
dan u denkt! (Verhuur zon¬ 
der borg). Tel. 045-411930. 


KANTELDEUREN en rol¬ 
luiken bestellen? Straten 
Voerendaal bellen (ook 
voor industrie). Tenelen- 
weg 8-10, tel. 045-750187. 


Maandag 30 januari 1989 • Pagina 21 


Het bedrijfsleven feliciteert 


V 


THERM/E 

2000 drukkerij 

ENGELEN 


Holstraat 62 

6231 AE Rothem-Meerssen 
Telefoon 043 - 644533 
‘drukwerkbegeleiding 
en grafisch advies 


scburgers bv 

teoeljettersbednjf 

flie&anfegerbetneb 


Kerkstraat 131 
6*439 AR Doenrade 
Tel 04492 ■ 3962 
09*492456146' 

5135 Sellkant-Hfllensoerg 
Bergstrasse 65a 
Tel 02456 - 1461 


r 

- ^ r{cP 

V er 

,<W . 


& 
Het 


Zuiden 

Touringcars 


HELEN’S CHOICE 

Hélène M.E. Schönlngh-Winkeler 

Exclusieve damesmode 


maten tm 48 


o.a. Lady Arrow. 
Gardeur. HammerJ 
Hucke Gispa Agnes Printhagenstr. 6 Jan Deckersu 5 ' • 
Geleen Valkenburg 


04490-46692 


Tel 04406-12050 
Het speciale adres in Zuid-Limburg voor 
aankoop en reparatie van: 

motorgazonmaaiers (Honda) 
motorkettingzagen (Stihl) 
heggescharen 
tuingereedschappen etc. 

FRISSEN - . D . . 

MECHANISATIECENTRUM /Ultl 6li iBFK Ui V. 

Valkenburg a d Geul, Vroenhof 86, 
tel. 04406-40253* Jan Opreil 

.een goede pad« 

. en Miöertegels, nawuuD 

- r -zz 


™ SOO*’20° 


ie' < 
od* n 


^ T b» i30C 


6269 k* 

Te 

. u O- 1 b ‘ 
0 pe- . , 60 


Plenkertstraat 44 
Postbus 908 
6300 AX Valkenburg 
Telefoon 04406-15252 
Telex 56779 
Fax 04406-16345 

De modernste luxe touring 
cars vanaf 15-50 personen. 

Speciale VIP en 
ROYAL CLASS uitvoering. 


Het 


^Zuiden 

Touringcars MNEZIA 

SPORTWAGENCENTRUM 


BIEDT AAN: 

Porsche 911 Carrera, alle extra’s, blauwmet. 

Porsche 911 Targa, bordeauxrood. 

Porsche 911 coupé, groen. 

.’85 

.’TB-. 

’81 

Mercedes 280 SL aut., alle extra’s, antrac.met. 

.’85 

Mercedes 280 SL schakel, groenmet. 

.’82 

Mazda RX 7, zilv.met. 

.’8fl 

Peugeot 206 cabriolet. 

. '7ï 

Triumph Spitfire cabriolet, rood. 

.’81 

BMW 630 CSI, zilvermet. 

.79 


Herkenbroekerweg 44, 6301 EV Valkenburg, 
tel. 04406-16282 


GEULHAL VALKENBURG 

PLENKERTSTRAAT 56 A VALKENBURG. TEL 04406-14951 

WENST THERMAE 2000 VEEL SUCCES 


Het bedrijfsleven feliciteert 


V 


THERM/E ' 
2000 T 


Ttft 


'-*ï: 
t. 
T. 
CENTRALE VERWAR¬ 
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8 
rad., ketel en alle aansluit- 
mat., f2850,- incl. BTW’. 
Tel. 04o-313239. 


Dieren 


POEDELTJES en tek- 
keltjes. Div. kleuren. Tel.: 
04459-1237. 


Te koop WEDSTRIJDRA- 
CEFIETS Kogamiyata prijs 
ƒ 600,-, tel. 045-310188. 


Te k. mooie ZUNDAPP KS 
50, nw. model, bj. ’85, met 
sterwielen. Parallelstraat 
18. Nuth. 


Te k. kruis. BOUVIER- 
/ROTTWEILER pup, teef 
tev. vlinderhondjes reu 17 
mnd. m. stamb. 045-229519. 


Jonge bruine en zwarte 
KIPPEN, tegen de leg, 
Henk Ploemen, Broekhui- 
zenstr. 53, Rimburg tel. 045- 
320229. 


Jonge COCKER SPA 
NIELS, iets aparts. Koopje! 
Kerkstr. 33, Ubach o. 
Worms. 


> gezocht 
YORKSHIRETERRIER en 
Ter\'eurnense herder. Tel. 
04490-38119. 


Te k. jonge FRETTEN. L. 
Jagers, Keerweg 64, Heer- 
lerhaan, tel. 045-421507. 


Te k. bruine DOBER- 
MANN, reu, ongecoupeerd. 
V /2 jr. oud weg. tijdgebr. 
Fabritiusstr. 30. Kerkrade. 


Motoren 


Suzuki f 25 cc b^.^j86 vr.pr. 


ƒ2000.-, tel. 045-310188 


KAWASAKI GPZ 400 bj. 
okt. ’87, prijs ƒ 6000.-. Mgr. 
Hanssenlaan 85, Hoens¬ 
broek. tel. 045-212690. 


Fietsen/bromfietsen 


Te k. HONDA MT 5, 3 jr. 
Prijs ƒ 1500,-; Tel. 045- 
243002. 


AANBIEDING: Yamaha 

FS1 incl. 6 mnd. gratis verz. 
van ƒ2199,- voor ƒ 1999,-. 
Bromfietsspecialist Math 
Salden Limbrieht. 


Huwelijk/ 

kennismaking 


Eenzaam? Bel HUWE- 
LIJKS/RELATIEBU- 
REAU „Geluk”, tel. 04498- 
54604. 


Zoekt u een serieuze RE- 
LATTE? Bel dan naar huw- 
.rel.buro Levensgeluk. 045- 
211948. 


Weduwnaar zoekt leuke 
VRIENDIN tuss. 25 en 35 
jaar, kinderen geen be¬ 
zwaar. Br.o.nr. HK 640 
Limb. Dagbl.. Postbus 
3100, 6401 DP Heerlen. 


T.k. mooie Silberman PIA¬ 
NO, 3 jr. oud. i.nw.st. Pr. 
n.o.t.k. Inf. 04450-3842. 


Landbouw 


SILO-verharding, erfverh. 
etc. vlgs. nw. stabilsatie- 
meth. Kallen Stabilisaties 
Kerkrade. Tel. 045-457415. 
Onderdelen Bank SCHIN- 
NEN. Tel. 04493-2715. 


Te koop: Fendt 309 LSA86 
HP; Steyr 8160 140 HP met 
terugnjinnchting; Ford 
7700 FW/92 HP: Truitkisten- 
transportwagen ƒ 2000.- 
ïncl. BTW: div. kuilvoer- 
snijders vanaf ƒ300.-: Ur- 

f ent 21 m. veldspuit; Gilles 
-zonnige bietenrooier, incl. 
ontbladeraar met blad- 
band. FRISSEN B.V.. Val¬ 
kenburg ad Geul. 04406- 
40338. 

T.k. gevr. AARDAPPE¬ 
LEN. veldgewas. P. Meer 
tens. Tel. 045-251414. 


Jongeman 32 jr. va 
zoekt KENNISM. 


ast werk, 
m. lief 
meisje of jonge vrouw voor 
een fijne relatie. Br.o.no. 
HK 668 Limb. Dagblad BV. 
Postbus 3100, 6401 DP 

Heerlen. 


RTV/muziek 


PIANOS te huur. spee. 
huursysteem voor begin¬ 
ners. van 1 tot 36 mnd.. voor 
ƒ 600,-. Inl. 04490-45033. 


6-dlg. DRUMSET. Tama 
Grandstar, duurste uitv. 
met powertoms, 1 jr. oud. 
Alles op drumrek. R( 
04490-37734. 


i-oopje! 


Kunst/antiek 


Antieke KEUKENKAS¬ 
TEN vanaf ƒ475-, 3-drs. 
eiken kasten vanaf / 475.-. 
toogkasten vanaf ƒ975-, 
cvlinder bureaus f 1375 -, 
slaapkamers vanaf ƒ 1275,-. 
Souren (witte boerderij bij 
Makro) te Nuth. Tel. 045- 
243860. 


INTERART: antiek Sim 
pelveld. Een van de mooi¬ 
ste collecties v.h. zuiden in 
strakke eiken en grenen 
meubelen o.a. 1- ■+■ 2-ars. vi¬ 
trines, eethoeken, salonta¬ 
fels, secretaires, cylinder 
bureaus enz. Alle meubelen 
puntgaaf weg. eig. restaura¬ 
tie en logerij. Irmstr. 64, 
Simpelveld. Tel. 045- 
443161. 


Gevonden/verloren 


Tegen hoge beloning tef 
te bezorgen BOUVIER i* 
mnd. oud. ontlopen 26-1-'" 
omg. Molenberg. 
414372. 


Caravans/ 

tenten/boten 


JA4RSTALLING (algeslo-'' 
ten), voor caravans. botfïL 
e.d.. te Sittard. f' 150,--4- 
btw. Tel. 04492-2601. 


Diversen 


GEBIT gebroken? KJair 
terwijl u wacht. Borsbogsrf 
en Moers. Streeperstr.' 2S T 
Schaesberg. 045-315921. - 


T\ r -REP ARATIE zortd^r 
voorrijkosten. Z.-Limburg 
tv-seivife. Tel. 045-314122,. 

Voor alle koelkast- en dié*-! 
vnesreparaties VROKÖ. 
Tel. 045-441566 of 461658.. 


GEBIT gebroken? KJaér 
terwijl u wacht. Hoonltöli.' 
Akerstraat Nrd. 328, Hoeijs-f 
broek. Tel. 045-228211. ? : . 


Deskundige invulling vafD 
uw BELASTINGAANGIF¬ 
TE. belastingadvies 
Drs. Timmermans 
752284. 

Diepvries- en KOELKASTE 
REPARATIE zonder voor^ 
rijkosten. Bel Geleen 04490^. 
4a230. Sen'ice binnen 24- 
uur. .' - : 


Door ïonge masseuse totale 
ONTSPANNINGSMAS- * 
SAGE (nu sex). 045-223574. 


De massage van VERONI-. 
QUE is en blijft uniek' 045- 

i 

m 

W: 

J&' 

té"' 


Onderstaande bedrijven 


Thermo© 2000, van idee tot oplevering. De ontwikkeling, orga - 

nisatie en realisatie van Thermae 2000 was in handen van ABR, Projectmanagement voor de 

* ■ '5' • >v;.' 

Bouw BV. uit Maastricht. ABR stel- 


Kunifenoare en futurologen 

hackten een belangrijke inbreng 

WBÉrtfa achter Thermae 2000 de het programma van eisen op 


m pilL*™*. 
en ontwikkelde het structuurplan. ABRförmuleéde Mneract brcxiwator van Ideale 

•ameèrteino en temperatuur 
. wqgW gevo n den op 16 apri 1967. 


de technische uitgangspunten en ontwierp het vopbpig schets- 


plan. Tegelijkertijd bepaalde. ABR de financiële 
De funderingen worOen gestort 

Th ermo©2000is voor een groot 
deeündeCauberg gebouwd. 


investeringskosten. Onder leiding 


van ABR werd het plan in samenwerking meteen 

", . wcBvooréchMgmanoevreren 

■ - J. • ■ :/.>• fitfensde bouw geboden. 

8-tal architecten-en adviesbureau' s besteïSngsgereed gemaakt 


de bouwdirectie van ABR werd Thermae 


2000 tenslotte geheel volgens 1d>atwrtdng van Thermo© K 1 ^ ** 

2QOOword©n v—M*ag gk© en 
natuurip© rnr4©itrl©n tnopiprat 

m ivior wuu^q 

••• , v . : fr- ; 

. . -* 1 * ' . •* *■ ... 

\ 1 

scnrfaingen eind jant 

lOn rVöV OpQ0l0V6fQ. 

- • i;. •«- • - v v f > ■ i; 

* • -V • • % -V 

ODO iPTT h>1AMAC:PK/!f 

‘KfT rSp 


_l n i v|«\sAJ\ Ut vil 

Bo*cl©imar47. 

r I i * . t I 

Alle 


grondboorwerkzaamheden 

en de inbouw van de 

speciale onderwaterpompen 

t.b.v. zowel het mineraalwater als het 
drinkwater van Thermae 2000 werden 
uitgevoerd door 


GRONDBOORBEDRIJF 

R. GRUNER B.V. 

Horteweg 4, 6131 AB Sittard 


Tel. 04490-13765 
Telefax 04490-25902 


MV 


Brouwers 

Bureau VOOR 

Bouwgeodesie * Bouwkundige opmetingen 

* Landmeetkunde 


Valkenburgerstraat 97, 6325 BM 
Berg en Terblijt, tel. 04406-40999 


Wil ma 


\y 


Wllma Bouw b.v. 

Kantoor Maastricht, 

6211 LD Maastricht. 
Telefoon 043-216717. 


Hekken maken is Heras-werk. 


* Elk hekwerk * ook voor - 
service en bouwhek-verhuur 


met uw 


* . S" ; T 


M, kuuroord 


ï * . ;V 


■J .-Vi". V>> 


Postbus 23051, 6367 ZH Voetendaa^m 04459-1647 

realiseerde de aanleg van 
alle rioleringen, f | 

. wegen, • . 
i#^iil»«stratingwi;' ■ t . : , 


De reauü ret ee n vtoeran rondom de badenertde j de e dr uknten we r d e n-dèof 
aangebracht Tgegepaaf werd Vertte SpfcjgaZwtaers Kwartniet ; ^ 

Sgèrt import - vloer- en wandtagela dkect ufi vooriaad - eigen praduc6» enie< 

r v • •j \ ^ 

steenhouwerij 'ï 
iRQliS BV BeekfL) 0: 

r"'■,/•"’ T• ■'*. • 'V- '. "V ■. . •• ^ T.t -• •• •; * ... 

Sle U on e e t r eet iS, fW AM mak CL), «eMoen 04400-72677, ta*«44$0-7®«tt 


Degrondwerkzaamheden zijn uitgevoerd l 


HER AS HEK WE 


Tel. 04460-56500 


ÉttHim»; HERAS HEKWEH 


mtammmHKmÊtmweBÊKommsr^ 


H, DOLMANS 
Hoveniersbedr 

Voor aanleg en ondefftMaid van 


- tuinen 
-sportv eld en 
Imp.Sama »r 
SIM fibpf; . 


T ©u<© on (o43»4e<oeo emi 

' W*Më*K*. 
bv 


t©wn wnt BwgwTwM» TM.0440S-' 


\ 1 f . ' * 

r - '. . ^ • 


Wij wensen thermae 2000yéeit 


;t ;; t 


m 


: 

M 


1 


A . h • ïï» % «l» 4 i 


| .1 1 . . 'I”» nderstaande bedrijven realiseerden 


o 


±SS IFIëILm 

_ U-U - 

-U-U GLAS EN VERF VOOR DE BOUW 


MAASTRICHT, 

Gafoarmag 5,6222 NS 
Postbus 472.6200 AL Maastricht 
Tatetoon 043-630145. Tatax 56638 tatbc ril 
Tatatax 043-633665 
ROERMOND, 

Mariaganlastraat24/36,6041 HM 
Postbus ISO, 6040 AD 

Tatetoon 04750-15262, Tatatax 04750-15567 
VENLO, 

Parievtnkerweg 38,5926 NV 
Postbus 748, 5600AS 
Tatetoon 077-823341. Tatatax 077-670184 
WAALWIJK, • 

Stuisweg2N. 5145 PE 

Tatetoon 04160-41515, Telefax 0416042015 


Shemex Internationaal B.V. 

DISTRIBUTORS OF HORTICULTURAL PRODUCTS 


f emex Internationaal B.V. is een im- en exportbedrijf 
in tevens leverancier van tropische en subtropische 
planten tot een hoogte van 8 meter. Via 
gerenommeerde interieurbeplanters wórden deze 
planten geplaatst in hotels, kantoorgebouwen, 

• wintertuinen, tropische zwembaden en, zoals u zelf 
Wraks kunt gaan zien, in het complex Thermae 2000, 

Valkenburg. 


Óók voor Thermae 2000 
dé glasspecialist! 

Van harte gefeliciteerd. 


Postbus 34, 1430 AA Aalsmeer, tel. 02975-64161 


J.H. SoonsBV. Schimmert 

Interieurbóuw 

Tel. 04404-2345 


NEDERLAND B.V. 

Kaateenqfrtw wMi, pre jfctiefidrtltes — 
M — ri en w ®. Voereaëaal, tel. 845-752469 


A 
mm 


m. 


■Is '-' 1 


!ffï 


Hu 


H&A 

fcili 


„.«BE 


H 


■J00 


KRAUTOXIN 

BOUWCHEMIE 


uniek projekt hoort een unieke coating. 
derden en brachten ruim 4000 m2 
dcoating aan. 

Uw specialist voor: 

• betonrenovatie 

• coatings 
•. kitmontage 

• Vochttechniek 
telefoon 04490-40990 
telefoon 071-891552 


Ook Buigcentrale 

f 

H.J. HeUenbrand 

Boschstraat 27, 6442 PB Brunssum 
Telefoon 045-254592 


ter veen geleen b.v. 

industrieweg 15.6163 ah gefeen 
04490-41414. fax 04490-41363 


de bewegwijzering in thermae2000 
werd g etoverd én aangebracht door ter veen b.v. 


■f' 


h 


NI 


m 
SITTARD 


T°k hier adviseerden 
^leverden wij het 
**°niplete hang- en 

Ruitwerk. 


Tetofoon 04490-15353 

Verkoopadressen: 

WotensJaan NI 4,6136 GV Sittard 
ftlj^weg N 66^ 6131 CK Sittard 


wenst 'Thermae 2000” 
een sprankelende 
toekorrist. 


Valkenburg 

04406-14264 


IWQOImCni 

043-252225 


s. Frings 

MACHINE- EN KONSTfiUKTIEBEDRIJF 


Kjwnpstrtot~2A, 6163 HQ Getoèn 

Wij wensen "Thermae 
: 2000" een gezonde 

^toekomst toe: 


W 
Ttawneibedrijf 
Spnack-fiilissM B.V. 


• Kozijnen met Komo-garantie 

• Trappen 

• Deuren 

• Aftimmerwerken 
PROFICIAT 

met al die mooie 
roestvrijstalen aaj 

leuningen en 
hekwerken 

verzorgd door: 

t werk... 


voegersbedrijf 


M.H.M. VAN MAARSEVEEN B.V. fiodtzriand 


6465 AB Kerkrad# 


■~ar aanlég én onderhoud van tuinan 


ooatérwag 38 WW 

PX valkenburg aan de gêul 
Whtpon 04406 - 12489 


Energietechniek' 

Centrale verwarming 
Luchtbehandeling 
Sanitaire techniek ; 

Industriële installaties 
Sprinklerinstallaties 
en - 

Staalconstructies 
Onderhoudswerkzaamheden 
24-uure service 

(ook gedurende de weekeinden) 
bieden wij door middel van onze zelfstandige 
service-organisatte, die is uitgerust met 
mobitofoon-wagens. 


I 24-uurs service [Kerkrade & 045-436363 | 


RanzeefStraat 10 
6311 AK Ransdaal-Voerendaai 
Telefoon 04459 - 1684 


V THERMAE 

2000 


Wij feliciteren . 
THERMAE 2000 
met de 

opening! -ÏJffiS 


...en wij bedanken \r^k 

voor het getoonde jfïa 

vertrouwen in ons r ^ 

vakmanschap. Met zorg ' 
en plezier hebben wij de komplete elektro¬ 
technische installaties aangebracht voor 
THERMAE 2000. Ook hier stonden onze 
65 jaar kennis en ervaring in elektrotechniek 
garant voor bedrijfszekerheid en efficiency. 


_ t 


twmoimlmmm 


BEVEILIGINGSDIENST NEDERLAND *86 BV 
KWALITEIT • BETROUWBAARHED • KONTMflBT 


JMoor Mmk UnauWpl - 4UZ4HWna • 
T«Woqk«S 473-74070/020-8SI3UTWR 03473-40077 
■fearIWK GmtaNMg47 * S9M NQ VMb • TWfooa: 077 • SI2090 


Vboral uw 


Caribian Decora « 
Canbian Plants BV 


De groenleveranders en 
decorateurs, wensen 
"Thermae 2000" veel 
succes in het nieuwe 
pand en een groen 
gezonde toekomst. 


Bel voor inl. 04406-12214 


Limburgs Dagblad 


Maandag 30 januari 1989 • Pagin 
MORGEN OPENT THERMAE2000 
VOOR LICHAAM EN GEEST. 


Thermae 2000, een oord waar men zich lichamelijk èn 
geestelijk kan ontspannen. Onder de weldadige invloed van 
wat de aarde zorgvuldig bewaarde: 40.000 jaar "jong” heilzaam, 
oerzuiver thermaal water. 

Thermae 2000 in het Zuidlimburgse Valkenburg, is 
een voor Europa uniek complex. Het is ontworpen en 
gebouwd voor wie zich ervan bewust is wat totale 
ontspanning betekent voor lichaam en geest. Voor wie de 
heilzame werking van warm mineraalrijk water wil onder¬ 
gaan. Voor wie het effect van het modernste en meest 
complete thermencentrum wil ervaren. 

THERMAE 2000: VEEL MEER DAN ALLEEN 
LICHAMELIJKE ONTSPANNING. 

Een bezoek aan 
Thermae2000betekent 
niet alleen totale lichame¬ 
lijke ontspanning, maar 
ook geestelijk volle¬ 
dig tot rust komen. 
Samen met anderen 
die zich willen ont¬ 
spannen in gepaste 
ambiance. Zo kunt u 
bijvoorbeeld relaxen 
io het lotusbad van 
de Hortus Botani¬ 
cus, onder de weel¬ 
de van een tropische 
plantenpracht. Of vertoe¬ 
ven in de yoga/medita- 
tiekluis, waar volmaakte 
stilte heerst. Maar ook in 

en rond de baden vindt u alle rust en ruimte om heerlijk te 
ontspannen. Kortom: als u belang hecht aan een 

f ezonde geest in een gezond lichaam, dan vindt u 
ij Thermae2000alle voorzieningen om aan 
die behoefte te voldoen. 


WAT MAG U VERDER VERWACHTEN ? 

Het antwoord is: "beleving”. Beleving 
van een weldadig bad in de 30°C warme 
binnen- en buitenbassins, met onderwater- 
massages en whirlpools. Beleving van de sfeer 
van het saunalandschap met originele blok- 
hutsauna’s of van de houtgestookte bui¬ 
tensauna. Beleving van de weldaad van 
de Romeinse thermen, het 
stoombad, de eucalyptuska¬ 
mers en de solaria. Beleving 
van rust en totale ontspan¬ 
ning, die geaccentueerd 
wordt door de aparte architec¬ 
tuur en de bijzondere sfeer 
waarin u zich bevindt. 


CONDITIE KRIJGEN EN 
CONDITIE HOUDEN. 

Bij Thermae 2000 treft 
u uiteraard ook alle faciliteiten aan van een modern trainings¬ 
centrum. In het Gymnasion kunt u naar bekeven gebruik maken 
van de nieuwste apparatuur, die alle mogelijkheden biedt om 
handelingen ondergaan, met name balneologische. Deze staan 
onder leiding van medische specialisten en fysiotherapeuten. 
Vanuit de preventieve gedachte kunnen door deskundigen 
medische check-ups worden uitgevoerd. 

GEZOND ÉN SMAKELIJK ETEN. 

In Thermae 2000 bevinden zich twee restaurants met 
een gevarieerd assortiment smakelijke gerechten. Zorgvuldig 
samengesteld, in overeenstemming met het gezondheidsaspect. 
Het restaurant voor badgasten is 
voorzien van verwarmde zit¬ 
plaatsen. 

WAT KOST EEN DAG 
PURE WELDAAD? 

De prijs voor het ge¬ 
bruik van alle faciliteiten 


■ De basis voor Thermae 2000 wordt 
gevormd door een drietal bronnen. Twee daar¬ 
van leveren thermisch mineraalrijk water 
(= warm mineraalrijk water), waarmee de bin¬ 
nen- en buitenbassins zijn gevuld. De derde 
bron zorgt voor tintelfris mineraalwater. 

Het hydrogeologisch onderzoek en de 
begeleiding waren in handen van een interna¬ 


tionaal, wetenschappelijk team. Het thermisch 
mineraalrijk water voldoet aan de EG-normen 
en is naar de strenge BRD-eisen erkend als 
"fluoride- en natriumchloridehoudend Heil- 


wasser 


Na diepgaande fysische, chemische en micro¬ 
biologische analyse is tevens vastgesteld dat het 
water volkomen "ursprünglich rein” is. 
gericht te oefenen. Een team van deskundigen staat u daarbij 
terzijde voor advies en assistentie. 

MEDISCHE EN PARAMEDISCHE 
BEGELEIDING. 

<; .y ; Zij die om medi¬ 

sche redenen een bezoek 
aan Thermae 2000 
brengen, kunnen daar 
voorgeschreven kuurbe- bedraagt voor 2 u 
f25,-, voor 3‘/2 
uur f32,- en voor 
een hele dag f48,- 
per persoon. 

THERMAE 2000 

IN ”BAD” VALKENBURG a/d GEULT 

Thermae 2000 bevindt zich op de top van de 
Cauberg in het mooiste deel van Zuid-Limburg, met 
een schitterend panorama over het Geuldal. Het 
futuristische project ligt op enkele minuten loop¬ 
afstand van het centrum van Valkenburg. Daar en in 
de nabijheid vindt u een royaal aanbod van verblijfs- 
accommodatie. Zowel "Bad” Valkenburg a/d Geul 
als het aantrekkelijke achterland met de Eifel en de 
Ardennen, bieden uitstekende mogelijkheden 
voor een meerdaags 
verblijf. 


WIE THERMAE 2000 VERLAAT VOELT ZICH ALS HERBOREN. 

THERMAE 2000, Cauberg 27, Postbus 198,6300 AD Valkenburg a/d Geul. Telefoon 04406-16060. Openingstijden: dagelijks van 9.00-23.00 uur. Reserveren is nie f nC