Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


imburgs 

insdag 26 april 1983. 


a 


Verdagtboek 


65e jaargang nr. 97. 


^eversmij. Limburgs Dagblad b.v., postbus 3100, 6401 DP Heerlen, tel. 045-739911 - Hoofdredactie: Ben Romijn en Winus de Rouw - Abonnement: kwartaal ƒ61,15, maand ƒ 20,47, per exemplaar ƒ 0,85. 


VAN DE HOOFDREDACTEUR 
el ir Ü J aTn 2 n7ei meer 20 vaak on- 
. pan. Dat blijkt uit de gege- 
’ de Gasunie naar buiten 
1 T 1 gebracht. De gasafzet aan 
goudens liep met 10 procent 
i J“0> een spectaculaire daling in _ 
& ^ waarin het gas terug ne- 
)j. een volksaard aan het wor- 
Ook tuinbouw en industrie 
uikten minder aardgas. 
^ bovendien de export terug- 
? zakte de af zet sterk. Niette- 
, bericht de Gasunie, waarin 
L-taat voor 10 procent deel- 
jj DSM via een dochteron- 
wT 717719 voor 40 procent en 
hen Esso elk voor 25 procent, 

, i winst met een bedrag van 
, J^iljoen gulden gehandhaafd 
7 Dat komt vanwege het feit 
. he opbrengstprijzen fors ge- 
j" 71 zijn.De reservevoorraad 
ïm as wordt door de vermin- 
Zj? afname uiteraard minder 
j* opgeslokt, waardoor de 
ff geluiden van te snelle uit- 
J ln 9 minder gehoord worden. 
Hj houdt de Staat vanwege de 
af zet de komende jaren 
Ag rekening met verminder- 
>'hsinkomsten omdat hoge prij- 
zachte winters, recessie en 
^Mebesparing het dalende 
Ijh^ik verder naar beneden 
A 1 drukken. De Gasunie heeft 
om voorlopig geen con- 
te sluiten voor het afnemen 
L,, Russisch aardgas. Met een 
reserve-positie is dat ook 
fof°dig. Een klein contract met 
joegen gaat nog wel door. Als 
Efjitieke spanningen weer toe- 
■. e>t zullen de energieprijzen 
I * duidelijk de invloed van on- 
^ r l n deu. Zuiver vanuit de 
hk bekeken is er zo een sterk 
u r°d, dat de prijzen best zou- 
Aunnen dalen. Maar uitgere- 
in spannende tijden krijgt 
„ °o rraadvorming en de opslag 
a e Uergie uoorrang bonen de 
|J? verhouding tussen vraag en 
\fa°d. De gasvlam wakkert 
t ffhjk de zuinigheid aan. Goe- 
taf?° r9en ’ 171 de beuken wordt 
I ^ minder gepit. 


I et weer 

* toe zon en enkele buien, 
^^temperatuur rond 14 
*h. Matige zuidelijke 
Vooruitzichten t/m vrij- 
Af en toe zon, ook perio- 
ftiet regen. Middagtempe- 
1| r rond 13 graden. 

ÖAAG: 


k°P: 06.22 

^Pop: 19.57 

SeN: 

u®P: 06.20 
^ op: 21.15 


onder: 20.55 
onder: 06.31 

onder: 20.57 
onder: 06.49 


AOhl 

CDU-lid Peter 
Spary van de frac¬ 
tie van Helmut 
■ Kohl in de West- 

duitse Bondsdag 
had zin in een 
grapje met de 
Groenen en wilde 
een van hun fiet- 
^ . sen lenen. Die fiet- 
t Zl 3 n in plaats gekomen van 
dienstauto-met-chauffeur, 
^bk°P ook de Groenen recht 
Maar Spary pakte de 
geerde fiets en wel die van 
^ «aar werkende bouwvak- 
4 .' Hij had toen zijn visite- 
^tje voor de Groenen al af- 
en *>ij de P° r tier- Zijn 
t | l $sing bemerkend, stuur- 
^Pary het rijwiel terug en 
de Groenen een krat bier. 
die sloegen de pils af met 
dedeling dat de Groenen 
smeergeld aannemen’'... 
% kr ijg je als je als CDU-er 
*hd een Kohl wilt stoven... 


Bijenvervoer 

verboden 


4>- «■ •%. «i r 3^; 


...Pak ’m.. 
ci 


A- 


■ 

# Een bladzijde uit de omstreden dagboe¬ 
ken van Adolf Hitler. 


HAMBURG - De con¬ 
troverse rond de echt¬ 
heid van de door Stem 
opgediepte dagboeken 
van Adolf Hitler wordt 
groter. Ook een pers¬ 
conferentie die het 
Westduitse blad giste¬ 
ren zelf in Hamburg or¬ 
ganiseerde heeft twij¬ 
fels eerder toe dan weg 
doen nemen. Twee 
vooraanstaande ge¬ 
schiedkundigen die 
eerder verklaarden dat 
het zestig delen tellen¬ 
de werk echt van de 
hand van de dictator 
zelf was, zeiden nu dat 
ze er nog niet zeker van 
waren. 

De Londense Sunday 
Times die zondag de 
eerste stukken afdrukte 
(zie LD van gisteren) 


Twi j fel over echtheid 
da gboek Hitler groeit 


liet gisteren weten dat 
ze van verdere publika- 
tie afzag totdat de echt¬ 
heid van de documen¬ 
ten was vastgesteld. 
Stern zelf, overtuigd 
van de echtheid, kwam 
gisteren met gedeelten 
uit de dagboeken. 
Professor Hugh Trevor- 
Roper, Hitler-kenner, 
van de universiteit van 
Cambridge, zei gisteren 
tegen de meer dan 250 
journalisten op de pers¬ 
conferentie van Stern 


dat hij aanvankelijk ge¬ 
loofde dat de dagboe¬ 
ken echt waren. 

Maar dit was omdat hij 
achteraf onterecht in de 
mening verkeerde dat 
definitief bewezen was 
dat ze dezelfde docu¬ 
menten waren als die in 
1945 in de overblijfselen 
van een vliegtuig wer¬ 
den gevonden. 

Een eindoordeel over' 
de authenticiteit kan 
volgens hem pas wor¬ 


den gegeven als alle do¬ 
cumenten zorgvuldig 
zijn onderzocht. Voor¬ 
alsnog gaat hij ervan uit 
dat de zestig deeltjes 
echt waren. 

Professor Gerhard Lud- 
wig Weinberg van de 
universiteit van Noord - 
Carolina, een andere 
autoriteit op het gebied 
van Hitler, zei dat hij ge¬ 
neigd was de dagboe¬ 
ken als echt te beschou¬ 
wen, maar dat tot dus¬ 


ver nog geen van de 
handschriftstudies was 
uitgevoerd op de dag¬ 
boeken zelf, maar op 
documenten die tegelij¬ 
kertijd zijn gevonden. 

Grootste primeur 

Stern sprak over de 
grootste primeur in de 
naoorlogse tijd, maar 
weigerde meer te ont¬ 
hullen over de her¬ 
komst van de dagboe¬ 
ken. 

De documenten zouden 
in Berlijn aan boord 
zijn gebracht van een 
vliegtuig van het type 
JU 352 dat in de vroege 
ochtend van de 21 ste 
april 1945 is veronge¬ 
lukt in de buurt van 
Dresden, in de huidige 
DDR. 


Na tien jaar onderzoek 
gelukte het Stern de 
hand te leggen op de 
documenten. Maar 
waar ze de 38 jaar zijn 
bewaard weigerde re¬ 
dacteur Gerd Heide- 
mann te verklaren. 
Trevor-Roper betreur¬ 
de het dat Stern zo wei¬ 
nig los wilde laten. Het 
verband tussen het 
neergestortte vliegtuig 
en de documenten 
stond volgens hem nog 
geenszins vast. 


Sceptisch 


Drie Westduitse ge¬ 
schiedkundigen, Eber- 
hard Jaeckel, Kar 1-Die- 
trich Bracher en Mar¬ 
tin Broszal, lieten zich 
uitermate sceptisch uit 
over Sterns primeur. 


De Vries eist verandering fiscaal systeem 

CDA wil gezin ontzien 


bij belastingen 


(ADVERTENTIE) 


razendsnel koplererociaar terwijl u wacnt 

»»«<»>«« 

ERKEND RANK XEROX DEALS) 

Emmskingel 69-Weert-tel. 04950 - 31727 
ApoJIolaan 13 - Heerlen -tel 045-711460 


A 


CDA-fractievoorzitter 
Bert de Vries. 


: NIJMEGEN - Nog dit jaar verlangt 

Jjlkl CDA-fractieleider Bert de Vries 

^ plannen van het kabinet voor een 

ji ' ingrijpende verandering van het 

iÉilk forr . belastingsysteem. Daarin moet de 

• CDA-fractievoorzitter ongelijke belasting van gehuwden, 
Bert de Vries. samenwonenden, kostwinners en 

zogenaamde tweeverdieners wor¬ 
den opgeheven. Op een CDA-bijeenkomst in Nijmegen be¬ 
pleitte De Vries gisteravond „een fiscaal systeem dat veel 
vriendelijker is voor gezinnen”. 

In het nieuwe belastingstelsel zou het per huishouden verdien¬ 
de inkomen gelijkelijk worden toegerekend aan de beide part¬ 
ners. Vervolgens zouden beiden individueel belasting moeten 
betalen. 

Zo zou de fiscus gehuwden en onge- niet langer fiscaal benadeeld te wor- 
huwden gelijk berechtigen, aldus den”, zei hij. 

De Vries. „Mensen die lief, leed en Ten opzichte van de bestaande toe¬ 
inkomen delen behoeven van mij stand betekent de wijziging in veel 
^ — ^^ gevallen een voordeel omdat de pro¬ 
gressie van de tarieven wordt afge- 
ï Ij zwakt, aldus De Vries. 

Hij noemde het „niet meer dan re- 
delijk” om de tarieven voor mensen 
| j met een gezamenlijke huishouding 

llQQf* steiler te laten oplopen dan voor al- 

.ÏACI'UA l TT V/ leenstaanden. „Ik vind dat het kabi- 

_ I ^ net-Lubbers het zich een eer zou 

1 7 ■ gi moeten rekenen om deze hervor- 

d.M ming tot stand te brengen”. 

DÜREN - In Düren heeft een der- Dubbele inkomens 
tigjarige vrouw haar beide kinde¬ 
ren door wurgine van het leven be- He Vries was verheugd dat het ka- : . 


inkomen delen behoeven van mij stand betekent de wijziging in veel 
^ — ^^ gevallen een voordeel omdat de pro¬ 
gressie van de tarieven wordt afge- 
1 Ij zwakt, aldus De Vries. 

Hij noemde het „niet meer dan re- 
ITIULUt 1 IIUUUI delijk” om de tarieven voor mensen 

| j met een gezamenlijke huishouding 

llQQf* steiler te laten oplopen dan voor al- 

.ÏACA'UA l TT V/ leenstaanden. „Ik vind dat het kabi- 

_ I ^ net-Lubbers het zich een eer zou 

1 7 ■ gi moeten rekenen om deze hervor- 

ming tot stand te brengen”. 

DÜREN - In Düren heeft een der- Dubbele inkomens 
tigjarige vrouw haar beide kinde¬ 
ren door wurging van het leven be- He Vries was verheugd dat het ka- 
roofd. Na haar daad legde zij de binet vasthoudt aan de voorstellen 
lijkjes van haar driejarig zoontje om P er 1 juli gezinnen met dubbele 
en anderhalfjarig dochtertje op inkomens zwaarder te belasten, 
hun bedden. Vervolgens schreef zij «Het is een stapje op weg naar een 
een afscheidsbrief en nam een hoe- rechtvaardiger verdeling van de 
veelheid slaaptabletten in. Niette- lasten, waarvan ik me niet kan 


WM 
A'S' min bleef de vrouw in leven. 


n, voorstellen dat het straks in het 

parlement zal worden wegge- 
van de stemd”,zei hij. Zoals bekend is de 


De 32-jarige echtgenoot van de stemd”,zei hij 
vrouw, een ingenieur aan de Tech- VVD er tegen. 

nische Hogeschool van Aken, ont-_ 

dekte de wanhoopsdaad toen hij ’s (ADV 

avonds laat van zyn werk naar huis 
kwam. 

Hij trof zijn vrouw daar totaal over¬ 
stuur aan. In onsamenhangende be¬ 
woordingen gaf zij te kennen wat 
zich in de woning had afgespeeld. 

Nadat de man het stoffelijk over¬ 
schot van de kinderen op hun bed¬ 
jes had aangetroffen, waarschuwde 
hij de politie. 

Volgens de justitie leefde het echt¬ 
paar al geruime tijd in voortduren¬ 
de onmin. Man en vrouw konden 
het maar niet eens worden over de 
vraag waar na hun scheiding de 
kinderen ondergebracht zouden 
moeten worden. 


(ADVERTENTIE) RIS 


VERBOD VAN 
ALLE PCB’S 

HILVERSUM - Minister Winse- 
mius van milieu wil alle pcb’s (po- 
lichloorbefinilen) in ons land ver¬ 
bieden. Dit verbod wordt naar alle 
waarschijnlijkheid dit najaar van 
kracht. 


VERSE 

BRAAD¬ 

WORST 

500 gram 


295 


(ADVERTENTIE) 


GEBAKKEN 
PASTEI -f OC 

150 gram I éLm%0 

Deze prijzen gelden de hele 
week 


GRATIS KOffte 
MtT ECHTE ^ 
LIMBURGSE VIAAI0 

zie pagina 6 
EMMAPLEIN 4 - HEERLEN 

(t.o. de Pancraiiwikerk. munt l’tali) 


het qrote schunck voordeel 


KARPETTEN 

Op alle voorradige klassieke en moderne karpetten van 
o.a. Louis de Poortere, v.d. Brink en Campman en Desso. 


slechts 3 dagen geldig 


20 % 


KORTING 


kwaliteit wint altijd‘promenade heerlen 


Van Aardenne 
negeert motie 
over Schelde 

DEN HAAG - Minister Van Aar¬ 
denne van economische zaken wei¬ 
gert in te gaan op de nadrukkelijke 
wens van de Tweede Kamer em de 
marinebouw-poot van de Konink¬ 
lijke Maatschappij De Schelde in 
Vlissingen op peil te houden. 

Hij blijft uitgaan van een maxi- 
mum-capaciteit van één miljoen 
manuur per jaar, terwijl de bijna 
voltallige Kamer een bezetting van 
1,235 miljoen uur eist, op basis van 
het overlevingsplan van De Schelde 
zelf. 

Van Aardenne negeert met zijn op¬ 
stelling een zowat kamerbreed aan¬ 
vaarde motie, afkomstig van de re¬ 
geringspartijen, waarin die 1,235 
miljoen uur als eis werd vastgelegd. 
De bewindsman is niet van plan om 
de Kamermotie uit te voeren, zo 
blijkt uit een brief die hij gister¬ 
avond bij de Tweede Kamer heeft 
laten bezorgen. 


(ADVERTENTIE) 

kippeboutjes 

(met vel) !■ 

100 gr. 530ct. 

saté-burgers 

1OO 0 r. QC 

ruu* j/dfT W/ Cl. 

JffmmèmtM 

TV LIMBURGS BESTE 


Kwaliteits- 

GEHAKT 


Douwe Egberts 
roodmerk KOFFIE 

pak 250 gram 

348 
/YüièÉ 

„OPERATIE 
VLIEGVELD” 
OP SCHEMA 

BEEK - De gigantische operatie op het vliegveld 
ZHid-Limburg in Beek verloopt nog steeds volgens 
sehema. De verwachting is dat de renovatie van de 
start- en landingsbaan aanstaande maandag zal zijn 
voltooid. 

Momenteel wordt de nieuwe slijtlaag op de baan aan¬ 
gebracht en is ook de aanleg van de nieuwe baanver- 
lichting begonnen. Donderdag komt de minister van 
Verkeer en Waterstaat, drs. N. Smit-Kroes, zich over 
de voortgang van de werkzaamheden op de hoogte 
stellen. Bijgaande luchtfoto’s van DRIES LINSSEN 
geven een indruk van de grote klus op het vliegveld. 


# Eric Vilé...weggestemd... 

Clubs sturen 
sectiebestuur 
naar huis 

ZEIST - Het sectiebestuur betaald 
voetbal onder leiding van mr. Eric 
Vilé is gisteravond om half elf 
noodgedwongen moeten aftreden. 
Een door de clubs (F.B.O.) inge¬ 
diende motie haaide bet op bet nip¬ 
pertje dank zij een meerderheid 
van één club. De verenigingen za¬ 
gen het beleid van Vilé en de zijnen 
niet meer zitten. 

Een half uur nadat de motie was 
aangenomen en het bestuur de kof¬ 
fers kon pakken, werd er al druk ge¬ 
speculeerd over de opvolging. Er 
wordt al gesproken over een „za¬ 
kenkabinet” w T aarin Ton Harmsen 
(Ajax) en drs. Van Rijn (Sparta) als 
leiders moeten gaan fungeren. 

De vier Limburgse profclubs waren 
vóór het aftreden van het sectiebe¬ 
stuur. 

Mafia blij 

met komst 
raketten 

PALERMO - De Italiaanse 
autoriteiten hebben een on¬ 
derzoek ingesteld naar aanlei¬ 
ding van de berichten dat de 
mafia grote stukken land heeft 
aangekocht rond de Siciliaan- 
se Navo-basis Comiso, waar 
eventueel nieuwe kruisraket¬ 
ten van de Navo zouden wor¬ 
den gestationeerd. 

De laatste tijd is veel land rond 
Comiso in andere handen over¬ 
gegaan. Volgens de gezagheb¬ 
bende Milanese krant Corriere 
Della Sera verwierven invloed¬ 
rijke mafia-families uit Paler- 
mo 3.500 hectare land, onge¬ 
veer eenderde van alle grond in 
de gemeente Comiso. 

Zij zouden gelden uit de lucra¬ 
tieve heroïnehandel hebben 
geïnvesteerd en grote winsten 
verwachten als de Navo-basis 
voor de Euroraketten moet 
worden uitgebreid. 

De bevolking van Comiso 
doopte het gebied waar 112 
kruisraketten moeten komen 
als onderhandelingen tussen 
de Verenigde Staten en de Sov¬ 
jetunie niets opleveren al de 
„Gouden Driehoek”. 

Volgens de Corriere is de mafia 
er vóór de raketten ingetrokken 
en heeft ze de basis waterdicht 
omsingeld. 


IJSBERG¬ 

SLA 

per krop 

149 


Gebakken 

PASTEI 

150 gram 

98 


698 I 348 | 149 | 91 

SCHUNCK’S VERSMARKT 
een begrip voor kwaliteit 


ktinst, in gesprek^ strips, puz^ 


Dinsdag 26 april 1983# Pagi 


Umburgs dagbl 


deze week in het theater 


Winkeldochters 

In zijn nieuwste stuk „Winkel¬ 
dochters” tekent de Limburgse 
toneelschrijver Ger Thijs het le¬ 
ven van een vader, een moeder 
en een dertigjarige dochter, die 
in deze maatschappij in een uit- 
zichtlkoze positie zijn geraakt, 
die als „winkeldochters” in de 
winkel zijn blijven liggen, onver¬ 
kocht en vergeten. De dagen van 
de moeder vullen zich met leegte 
en dromen, de vader zoekt zijn 
heil in drank en vrouwen en de 
nog thuis wonende dochter kan 
ook haar draai niet vinden. Dat 
alles levert in het kleinburgerlijk 
gezin alle stof tot veelvuldige 
conflicten. „Winkeldochters” 
wordt voor het Publiekstheater 
geregisseerd door Peter de Baan 
en in Sittard en Maastricht ge¬ 
speeld door Maijon Brandsma, 
Annet Nieuwenhuyzen en Rudi 
van Vlaenderen. 

Paul van Vliet 

Paul van Vliet is momenteeel op 
tournee met de show, die op 1 ok¬ 
tober 1981 te Amsterdam in pre- 


miere ging maar dan wel dras¬ 
tisch gewijzigd en ingrijpend 
herschreven. In Kerkrade wil hij 
zijn publiek laten delen in zijn vi¬ 
sie op de wereld met de kansen, 
de problemen, de tragiek, de hu¬ 
mor, de angsten, hoop en liefde. 

En dat doet hij met een veelzijdig 
vakmanschap. De teksten zijn 
van Paul van Vliet met bijdragen 
van Floor Kist. De muziek is van 
Lex Jaspers, die ook het begelei¬ 
dend orkest leidt. 

Robert Paul 

Robert Paul, een jonge artiest, 
die in korte tijd een vaste plaats 
in de theaters van Nederland 
heeft gekregen, zal met zijn nieu¬ 
we theatershow Roermond aan¬ 
doen. Hij wordt geassisteerd 
door Eileen Egas, zijn partner in 
dansnummers en sketches. De 
sketches worden afgewisseld 
met liedjes, een praatje, een ty¬ 
petje en vanzelfsprekend bij Ro¬ 
bert Paul imitaties. Hij wordt 
muzikaal begeleid door een com¬ 
bo met Bert Stoots, Ab van Wou¬ 
denberg en René Plemp. 


Drie Zusters 

Wie in het Wijngrachttheater te 
Kerkrade gaat kijken naar „De 
drie zusters” van Tsjechov krijgt 
daar niet de geijkte versie te zien, 
maar de visie van Gerardjan 
Rijnders, die van het besloten en 
benauwde wereldje van Olga, 
Masja en Irina, waarin weinig op¬ 
zienbarends gebeurt, een kijk¬ 
doos vol verrassingen heeft ge¬ 
maakt. Een poging om het kunst¬ 
werk van Tsjechov iets meer 
eigentijds te maken. De een zal 
het appreciëren, de ander niet. 
Het is daarom zoiets als een uit¬ 
daging. Enfin, oordeelt u zelf 
donderdag in het Wijngracht¬ 
theater. 

Lunchpauze 

De mezzosopraan Yvonne Schif- 
felers en de pianiste Nellie 
Adams geven in de stadsschouw¬ 
burg te Heerlen donderdag een 
lunchpauzeconcert. Ze voeren, 
hier en daar bijgestaan door een 
VTOuwenensemble onder leiding 
van Paul Vonken, werk uit van 
Brahms,, Schubert, Granados, 
P.Eben en W. Sander, van deze 
laatste met name Schiron, een 
liedercyclus uit het Hooglied op 
Hebreeuwse volkswijzen voor alt 
en vrouwenensemble. 
Prettig spel van Tosjopa 

Het dialect leent zich 
ook voor ernstig toneel 


ROERMOND - Met het sociaal 
drama „Groenten uit Balen” 
van Walter van den Broeck in 
een dialectvertaling door de 
hele groep opende de speel- 
groep Tosjopa uit Tegelen vrij- 
dagvond in de Oranjerie te 
Roermond het tweedaags Lim¬ 
burgs dialecttoneelfestival van 
de Limburgse Federatie voor 
Amateurtoneel. Walter van den 
Broeck schreef dit stuk naar 
aanleiding van de staking in de 
zinkfabriek Vieille Montagne te 
Balen-Wezel in 1971. De toe¬ 
schouwer kan het verloop van 
de staking volgen in het gezin 
van Jan Debruycker, bestaande 
uit man, vrouw, dochter, een in¬ 
wonende opa en de af en toe bin¬ 
nenlopende vrijer van de doch¬ 
ter. 

Het is in feite een dramatisch 
verhaal met groeiende conflicten 
in het gezin, die net niet escale¬ 
ren omdat de staking juist op tijd 
wordt beëindigd nadat de sta¬ 
kers gedeeltelijk hun zin hebben 
gekregen. Regisseur Peter Stam 
had het stuk gezet in een realis¬ 
tisch raam met concrete en her¬ 
kenbare personen en als en- 
tre’actes enkele stakersscenes op 
het proscenion. Jos van den Beu¬ 
ken als Jan Debruycker paste 
hier goed in als de aarzelende 
staker, die ten slotte lid van het 
comité wordt en die niet weinig 
trots is op wat het comité weet te 


bereiken. Thuis moet hij zich bo¬ 
vendien ook nog laten gelden. 
Een mooie rol werd gespeeld 
door Ellie Siebgens-Denessen 
als Clara, de beurtelings bezorg¬ 
de, boze, soms wat ijdele en trou¬ 
we echtgenote en moeder, die de 
conflicten zoveel mogelijk op¬ 
vangt. Jean Pijls als dochter Ger- 
maine deed het bevredigend al 
hadden we haar liever nog iets 
meer van binnen uit willen zien 
spelen. Jan Janssen, die de 
mooie rol van opa te vertolken 
kreeg, had goede momenten. Hij 
kon echter met een grijze snor en 
gebogen lopen zijn jeugdige leef¬ 
tijd niet steeds verbergen. Ge¬ 
volg was, dat het publiek wel 
eens lachte op verkeerde mo- 

Opera-uitvoering 
in Sittard 
en Maastricht 

Heerlen - Studenten van de Mu¬ 
ziekdramatische opleiding van 
het Conservatorium van Maas¬ 
tricht geven twee uitvoeringen 
van het Singspiel Dokter und 
Apotheker van Carl Ditters von 
Dittersdorf. De eerste uitvoering 
wordt gegeven in de schouw¬ 
burg van Sittard op donderdag 
28 aprilfaanvang 20.15 uur), ter¬ 


menten. Tenslotte was er Loek 
van Rhee die de student Luc wat 
wijfelend op de planken zette. 
Iets meer van het zelfverzekerde 
studentikoze zou zijn overigens 
aanvaardbare vertolking ten goe¬ 
de komen. Alles bijeen was het 
een prettige toneelavond voor 
een zeer critisch publiek, dat 
toch enkele open doekjes weg¬ 
gaf, een compliment voor Tosjo¬ 
pa, die met haar opvoering in 
ieder geval heeft bewezen, dat 
ook een ernstig spel in het dia¬ 
lect, dat per slot van rekening 
ook een taal is, kan worden ge¬ 
bracht. En daarmee onderstreep¬ 
te de speelgroep een van de doel¬ 
stellingen van het festival. 

Cor Lommers 


wijl zondag 1 mei in de Stads¬ 
schouwburg van Maastricht om 
20.00 uur een reprise wordt gege¬ 
ven. Enkele solisten, die aan 
deze produktie meewerken: Hub 
Claessens, Ria Janssen, Roger 
Smeets, Har Poels, Andrea Pod- 
dighe, Math Dirks, Edward Hoe- 
pelman en Harry Ruijl. Deze so¬ 
listen worden begeleid door een 
ensemble uit het Conservato¬ 
rium Symfonieorkest onder lei¬ 
ding van Jean-Philippe Rieu. De 
regie is in handen van Reiner 
Suchsdorf. De technische ver¬ 
zorging en decors zijn van Ma- 
thias Stevens. De entree be¬ 
draagt ƒ5,-. 


de gouden ganzeveer 


Indrukwekkende prestatie van Els Eymael 

Onvergetelijke 
voorstelling van 
„Groat en klein” 


ROERMOND - Als er een Theo 
d’Or in de amateurtoneelwereld 
te verlenen zou zijn dan ging hij 
zonder enige twijfel naar Els 
Eymael voor haar formidabele 
prestatie als Lotte in „Groat en 
klein”. Dat was het beste, wat er 
dit seizoen op het toneel is ge¬ 
bracht. Een indrukwekkende 
voorstelling met een gave ver¬ 
tolking van de hoofdrol en een 
heel bijzondere toonzetting van 
regisseur Guido Wevers. Deze 
onvergetelijke toneelavond 
werd geserveerd in het kader 
van een dialektfestival, dat 
twee dagen lang de Oranjerie in 
Roermond in beslag heeft geno¬ 
men. Zaterdagavond werd dit 
festival afgesloten met „Groat 
en klein”, gepresenteerd door 
spelers en speelsters van Ex¬ 
pressie en toneelgroep Geleen. 

Deze uitvoering kan men een 
kroon op een ontwikkeling bin¬ 
nen het amateurtoneel noemen. 

Een ontwikkeling, die enkele ja- 
ren geleden is ingezet en waarbij 
heel voorzichtig aan een vernieu¬ 
wing van het amateurtoneel is 
gewerkt. Na „Groat en klein” kan 
het amateurtoneel weer vooruit. 
Vele spelers zijn in staat om alles 
aan te pakken. Zelfs het dialekt 
is losgeweekt van zijn verduivel¬ 
de klucht-imago. 

In „Groat en klein” verkommert 
de levenslustige vrouw Lotte 
volkomen door eenzaamheid. 

Haar man, haar vriendin, haar 
hele omgeving laat haar in de 
steek. Van niemand krijgt zij 
aandacht. Haar vereenzaming 
wordt zo sterk, dat zij er krank¬ 
zinnig van dreigt te worden. Een 
beklemmend hoogtepunt tijdens 
haar speurtocht naar menselijk¬ 
heid is de slotscène, haar bezoek 
aan de dokter, waar zij zonder 
aankondiging in de wachtkamer 
is gaan zitten. Zelfs bij hem krijgt 
zij niet de aandacht, die haar een 
menswaardig bestaan zou kun¬ 
nen geven. 

Het stuk van Botho Strauss, dat 
gepresenteerd wordt in een dia¬ 
lectvertaling van Max de Bruin, 
is zo geconstrueerd, dat het 
eigenlijk maar om een rol, om 
een persoon gaat. Alle andere 
rollen zijn bouwstenen, die de fi¬ 
guur van Lotte kleur en persoon¬ 
lijkheid moeten geven. Die mo¬ 
gelijkheid kreeg Els Eymael ge¬ 


boden door het sterke en even¬ 
wichtige spel van de andere me¬ 
dewerkers, zoals door het bijzon¬ 
dere spel van Ton Hellwig, Max 
de Bruin, Marina van Meer, Ger 
Schoenmakers, Truus Pex en 
Nan Logister.Zelden heb ik zo 
genoten van de invulling van een 
rol als die van Els Eymael. Zij 
was in staat om de vereenzaming 
zichtbaar en voelbaar te maken, 
medeleven in de zaal op te wek¬ 
ken. 

Voor de technische oplossing 
van dit stuk, dat sterk in locaties 
wisselt, had Guido Wevers voor 
een vorm gekozen, die achteraf 
de enig juiste bleek, ondanks het 
feit, dat deze keuze vele „black 
outs” inhield voor de change¬ 
menten. Een enkele keer haal¬ 
den ze de sfeer bij de toeschou¬ 
wers weg, maar die haalde het 
spel onmiddellijk weer terug. 

„Groat en klein” wordt nog een 
keer gespeeld en wel op zondag 8 
mei in de Stadsschouw¬ 
burg van Heerlen en als ooit een 
amateurvoorstelling een extra 
aanbeveling verdient dan geldt 
het voor deze uitvoering. Nie¬ 
mand mag deze avond missen. 

THEO PASING 


• 1*1* 


Dinsdag 26 april 

Paul van Vliet, Wijngrachttheater 
Kerkrade. Kroedwüsj door Vest- 
zaktheater, 20.15 uur, stadsschouw¬ 
burg Heerlen. Winkeldochters, Cul¬ 
tureel Centrum Sittard. 

Woensdag 27 april 
Din, bewegingsheater voor .kinde¬ 
ren, 14.30 uur, Wijngrachttheater 
Kerkrade. Cas, Cars en Cazimir, 
14.30 uur, Hanenhof Geleen. Fol- 
kwang Tanzstudio, stadsschouw¬ 
burg Heerlen. Winkeldochters, 
stadsschouwburg Maastricht. Feuil¬ 
leton door Stichting Dansproduc- 
tie, 12.30 uur, Redoute Maastricht. 

Donderdag 28 april 
Viktoria und ihr Husar, stads¬ 
schouwburg Heerlen. Yvonne 
Schiffelers mezzosopraan en Nellie 
Adams piano, 12.30 tot 13.30 uur, 
stadsschouwburg Heerlen. De drie 
zusters, Wijngrachttheater Kerkra¬ 
de. Robert Paul, Oranjerie Roer¬ 
mond. Feuilleton door Stichting 
Dansproductie, 12.30 uur, Redoute 
Maastricht. 


in gesprek 


redactie max schmeet 

SC 


In deze rubriek neemt de redactie buiten haar verantwoordelijkheid graag ingezonden bri 
lezers op. De brieven dienen betrekking te hebben op publikaties in onze krant en kort en zakelijk I 
geformuleerd. Brieven die te lang zijn, worden ingekort of geretourneerd. 


• „Democratie” 

Wij Nederlanders komen hevig in 
opstand als ergens in de wereld 
mensen door dictatuur onderdrukt 
worden. Wij proberen dan zo’n staat 
onze schijndemocratie op te drin¬ 
gen en wijzen er op dat men dit 
mensen niet mag aandoen. Maar wij 
hebben niet in de gaten dat onze re¬ 
gering niet ver af is van zo’n zelfde 
vorm van bestuur. Onder leiding 
van het CDA. Dat deze partij de de¬ 
mocratie met voeten treedt, is niet 
moeilijk aan te tonen. Als men zich 
bijvoorbeeld beperkt tot Limburg, 
het bolwerk van het CAD, kan men 
opnoemen: - gemeentelijke herin¬ 
deling, heel Limburg en veel niet- 
Limburgers waren er tegeïT CDA- 
Limburg drukte ze toch door; - ver¬ 
gunning voor de ENCI voor de af¬ 
graving van ’t Rooth; - ABP kreeg 
vergunning van CDA-Heerlen en 
provincie om te bouwen op omstre¬ 
den natuurgebied; - natuurgebied 
Terworm wordt door CDA gezien 
als pretparkterrein; - ROZ moet 
door wil van CDA het loodje leggen, 
bevolking is er tegen; - academisch 
ziekenhuis wordt door CDA „inge¬ 
trokken”. Nu kan men zich de vraag 
stellen wie of wat volgt. Ik ben bang 
het uit te spreken, maar men zou bij¬ 
na geneigd zijn te zeggen de Rijksu¬ 
niversiteit Limburg. Het is niet te 
hopen. Als men de dictaturen volgt, 
die meestal onder aanvoering staan 
van christelijke leiders, handelt 
men daar onder het motto: „Hou jij 
ze dom, dan hou ik ze arm”. Dit mot¬ 
to heeft de KVP vroeger samen met 
de Kerk ook hier gehanteerd en 
waarom nu niet weer? Mensen, ik 
wil alleen maar zeggen, wordt wak¬ 
ker en doe niet aan struisvogelpoli¬ 
tiek. Verenigt u en strijdt. 

HEERLEN J. Franssen 


ziek bezig hield (Raymond 
Groenewoud was nog gitarist i 
band!) is een fenomeen op zij 
bied en verdient ook bij ons dé 
dacht van een groot publiek, 
repertoire, bestaande uit gevo 
balades en swingende rocksfj 
wint het van dat van menige Néj 
landse band, die zich op hetz 
terrein beweegt. Zijn begelei 
groep bestaat uit het puikje v 
Belgische popmusici. Vermi 
en zijn band verdienen een he 
sing, zelfs al verdient het Hee 
publiek dat verstek liet gaan en 
diep moet schamen, die niet! 
HEERLEN Rob Don 


• Triest J 

Triest is het dat op de Nederl 
voetbalvelden, maar vooral er 
heen, zoveel agressie is. Nog tri^ 
is het dat de media de nadri’“ 
deze gebeurtenissen legge 
plaats van een goed stuk spoi*j 
slaggeving te doen over de % 
strijd. Het Limburgs Dagblad 1®' 
hierin naar mijn mening mee ^ 
op. Een bewijs hiervan is de voo! 
gina van het sportkatern van 
april jl. Vier foto’s, waarvan ‘ 
niets met de sport te maken heb 11 
Als dit zó moet, dan zeg ik dat j 11 
op de verkeerde manier bezig * 
Deze mening heb ik zeker ni^ 
leen, maar velen met mij. 

NEER H. Mi Vt 


• Inleveren 2 


lil 


Verminnen 


Onder titel „Vlaamse dag: een ver¬ 
gissing?” gaf Theo Pasing zijn visie 
op dit gebeuren in de Heerlense 
stadsschouwburg. Ik was een van 
de veertig toeschouwers die het op¬ 
treden van Johan Verminnen bij¬ 
woonden. Van het plichtmatige ka¬ 
rakter en de futloosheid waaronder 
alles gebukt zou hebben gegaan op 
deze dag was mijns inziens bij het 
optreden van Verminnen beslist 
geen sprake. Ondanks de geringe 
opkomst van het publiek, de totaal 
ongeschikte, sfeerloze kleine zaal en 
ondanks het feit dat Verminnen en 
zijn band nauwelijks de tijd kregen 
om hun geluidsinstallatie naar be¬ 
horen op te bouwen en uit te testen, 
gaf deze man met zijn fantatstische 
band een optreden ten beste, waar¬ 
aan ik nog lang met genoegen en be¬ 
wondering terug zal denken. Johan 
Verminnen, een man, die zich al ja- 
ren vóórdat dat in de „mode” kwam 
met de Nederlandstalige popmu- 


Reagerend op de brief „Inleven 
in het Limburgs Dagblad vra» ^ 
mij af of de schrijver zich wel f» 
seert waardoor Nederland in de|, 
dige malaise is geraakt. Doof 
doen van kabinetten, waarin 
PvdA participeerde! Deze P 
achtte het namelijk noodzak* 
dat ons aller aardgas in 1974 al s 
komen van de Staat werd pf 
voerd, zodat vooról bijstandsiP 
ringen met 20 k 30 procent kon 1 
worden verhoogd; een verhol 
overigens waarvan de werk® 
slechts droomt! De PvdA moét 
ook de schuld voor de huidig 
nanciële problemen bij zichzelf" 
ken en niet steeds met de wijze 
ger naar anderen wijzen. Het is 
zo, dat alle maatregelen die doof 
huidige kabinet, waarin de * 
een toonaangevende rol speelt» 
nomen worden steeds mijn é l 
keuring dragen. Ik hoop echtef i 
dit daadkrachtige kabinet ook 9 
volgende periode zijn werkzak 
den kan voortzetten zodat er 
sociale gerechtigheid komt en ' 
in de toekomst de uitkeringen ? 
hen die er écht op aangewezen r 
zoveel mogelijk tegen aantaS*' 
verzekerd kunnen blijven. 
waar een liberaal streven. 
KERKRADE J. Rothkr»* 
puzzel van de dag panda en de dolle delver 


Bmmni) Mf én nu her met 
mini Um Mimmttcn tiuh 
m en Bfuiw iumeer tc houden ... M 
r weten met watertor 
[die notam oplossing 
van gisteren 

_ b - - - d ' 

- e t a g e f 

- d a 1 i - o 

a r r e s 1 e 

- e t - t i ft 

a v e - i d e 

1 e n i n - e 

- n - a g e f 1 
'Jij weet erj Ih ben de vroepe HmthtWm 
meer m, \ van baas tónzcndonüi. na 
hé 1 Uie ben [lijn overlijden ben tfi ton) én de'] 
jij eiplyh ?)m het bet alleen jyMuden L 

~zz — 1 "v vonen. jftonweer? UitgeversmaafschapP". 

Limburgs Dagblad 

Direktie: , HI 

J.J.M.H. Drehmanns, voor* 1 ® 
J. Drogt 

Hoofdredactie: 

B.P.M. Romijn 
G.A.M. de Rouw 
Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 
Postbus 3100 
6401 DP Heerlen 
Bank: Paribas. Heerlen 

rek.no. 63.36.90.01$ 
Giro: 1035100 

AbonnementenafdelinÜ’ 

Telefoon 045-739881 

Advertentieafdeling: - 

Telefoon 045-739886 
'COMPUTERS 

r 

(®ók voor home-computers (hardware en software) 
| veilig en vertrouwd naar Vogelzang! 


t 

h 

Aan te sluiten op iedere TV en eenvoudige cassetterecorder. 
De ZX 81 heeft een uitgebreide BASIC zoals FP bereke¬ 
ningen, goniometrie en grafische mogelijkheden. Kompleet 
met voeding, Engels handboek en aansluitkabels. 

5 in clair printer 299,- 7V Q1 „«.rr 

Nerlands boek 24.50 qAmft 

Cassette 1 '19,95 S +NE1 

Cassette 1 t/m 6 69,00 V0EDING 


VIC-20 COMMODORE DE V0LKSC0MPUTER IN KLEUR MET GELUID 
die op elke TV of monitor kan worden aangesloten 

VIC 1530 CASSETTE¬ 
RECORDER 225. 

yic 1515 PRINTER 1299, 

»IC 1540 FLOPPY OISC J70 K 1995, 
yiC 1210 3K RAM 149. 

yiC 1110 BK RAM 219. 

yiC 1111 16K RAM 349, 

*IC 12H A SUPER EXPANDER 
dRAPHIC + 3 K RAM 199, 

•IC 1212 PROGRAMMEURS 
AID 139, 

■IC 1213 MACHINETAAL 138, 
■IC 1312 PA00LE 39, 

'IC 102 M0E0ERB0R0 599, commodore 

llVgiU COMPUTER 


mSsÈL for: 6502,2mHz. 

•^gebouwde netvoe- 
^ing, 32K ROM, 32K 
RAM, PAL kleur (max. 16 
Kleuren), HF, VIDEO en R.G.B. 


CBC SOFTWARE 

pesk diary 
usp 

fh'losopher s quest 
Monsters 

gapper 

rjanetoid 

’v'eteors 


Cube mastei 49.50 

49 50 Tree of knowledge 49.50 
BOOD Peeko computer 49.50 

4 g '50 Algebraie mamp 49.50 

49 50 Creative graphic 49.50 

49^50 Graphs & charts 49.50 

49 50 Boek Creative graphic 42.50 
49.50 Boek: graphs & charts 42.50 


BBC model A 
BBC manual 
upgrade A naar B 
Disc interface 

BBC MODEL B 


f2195 


iindair- ZX spectrum 


Nu met extra gratis inlor-cassette 
voor het opslaan van adressen, 
boeken, platen enz. De nieuwe Sinclair computer bezit een 
krachtige basic (16K) en een RAM-capa- 
citeit van maar liefst 16 of 48K! Hetgeen 
yoor vele toepassingen RUIM 

Voldoende is. 


ZX SPECTRUM 48 K 


ZX SPECTRUM 16K 


■599 


Kompleet inklnetvoeding, kabels,manual en demo cass. 
AKERSTRAAT 19, HEERLEN 
Limburgs Dagblad 


Dinsdag 26 april 1983 # Pagina 


/ERVICE RUBRIEK 


BOST VERWARMING B.V. 


Verhuur van 


Romeinenstr. 8, Kerkrade-W., 045-412547. 


SNEL 

SERVICE 


centrale verwarming 
loodgieterswerk - sanitair 
onderhoud gastoestellen 
ketel reinigen enz. 
erkenning voor: gas-water-cv 


WARM WATER 

^ c.v.-ketels 


Ketels - boilers - pompen enz. uit voorraad. 
HR-KETELS met subsidie van ƒ 250,-. boilers 


GASWACHT LIMBURG 

/OOR ONDERHOUD ffïl— 

EN REPARATIES VAN , „ ërkëïTd 

. —- C.7.SM • 

IMS 1 Al . A ! k JR 


VOOR ONDERHOUD 
EN REPARATIES VAN 
CV-KETELS EN GASINSTALLATIES 

24-UURS SERVICE OOK OP 
ZON- EN FEESTDAGEN. 


NU GEBELD, UW INSTALLATIE 
NOG DEZELFDE DAG HERSTELD 


Parallelstraat 37a, Amstenrade Tel. 04492-3131 


Verkoop - adviezen - reparaties 
installaties - onderhoud - onder¬ 
delen, toebehoren, appenda¬ 
ges en slangen. 


DR. OTTENSTRAAT 7, SIMPELVELD. 045-442326. 


Geen hak- en 
breekwerk meer. 
Wij 

boren en zagen 

met hypermoderne 
diamantboor- en 
zaagapparatuur 

Tel. 045414151 


DIABO B.V. 


De Beitel 108 
Heerlen Kompressoren 


DE VRIES- TiCMMÖIK INT. 

Technische handelsonderneming 


Kantoor en magazijnen: 

Ransdalerstraat 139 
6311 AZ Ransdaal (Lb.) 

Tel. 04459-1962 

053930 

JU IMG POMPEN 


voor Compressoren - Perslucht¬ 
gereedschappen en 

VERDERE TOEBEHOREN 

naarHYDRAFLEX/NUTH ’ 

Kathagen 4 - Tel. 045-243131 

Voor industrie en hobby, 
ook reparaties. C BOUWMACHINES 

DAMOISEAUX B.V. 
Daarom is onze gehele verhuurvloot, van water- 
pompje tot kantoormeubel en van vrachtwagen tot 
computer, te koop. 

Bij de heropening begin juli zullen wij u met een ver¬ 
drievoudigde, splinternieuwe verhuurafdeling van 
dienst zijn. 


B0UWMACHINES 
DAMOISEAUX B.V. 

Industrieterrein 
de Beitel 108 Heerlen 
Rijksweg Locht-Simpelveld 
Tel.: 045 • 411930 


• brandblusapparaten 

• brandslanghaspels 

• brandweermaterialen 

• brandslangen 

Verkoop - verhuur - kontroles - 
hervullingen - reparaties - 
adviezen - installaties. 

DE VRIES- THEO»» INT. 

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING 

Kantoor en magazijnen: i — ir , ■ « - 

Ransdalerstraat 139 [ LIJ t->. 

6311 AZ Ransdaal (Lb.) ' j , 

TEL.: (04459) 1962* V_1 Kwaliteit leeft langer VERK00P-VERHUUR-SERVICE 


Miele 

SERV1CE-DEPOT ROOSEN 

Brunssum: Rumpenerstraat 157, 
tel. 045-251015 
Geen koopavond. 


VERHUUR- EH VERKOOPCENTBALE VAN:I 


Aanhangwagens • agregaten - betonmolens - bouwtakels - 
bouwheren • bouwliften - breekhamers - compressoren - dak- 
dekkersliftén - diamantboormachines - dlemantzaagmachlnes 
- houtzaagmachlnes • hogedrukreinigers • krui-steenwagene • 
kabelhaapels • lasapparaten - ladders - masstiekketels - mo- 
torbezem • nlettackers - stucadoorstift - scheftwagena - steen- 
Taagmechines - schuur-slljpmachines - parketschuurmachi- 
nes - steigermateriaal; transportbanden - tegelknippers - tuin- 
treee - trilplaten - trilwalsen - watersiofzuigers - waterpompen. 
ALLE MACHINES ZIJN FABRIEKSNIEUW TEGEN GEGARAN- 
DEERD DE LAAGSTE PRIJS 


B0UWMACHINES 
DAMDISEAUX B.V. 

Industrieterrein 
de Beitel 108 Heerlen 
Rijksweg Locht-Simpelveld 
Tel.: 045 - 411930 4 ei n t ii u il 11 ■ ll Pi 

msum 


BOUWMACHINES 

DAMOISEAUX B.V. 


INDUSTRIETERREIN 
DE BEITEL 108 
6422 PB HEERLEN 
(Rijksweg Locht- 
Simpelveld) 


© 045-411930 


Electriciteitsmateriaal Q) ^^4- 


Bouwgereedschappen 


4J, 


Metaalbewerkingsniachines 


Schilder- en behangapparatuur 


Loodgieters- en c v. -apparatuur 
Hijs- en hefwerktuigen 


1 

Tuinbouwmachines 


Klimmateriaal en steigers 

A JT ■ iH fa 

$ / 3 M 

f 

: 

Pneumatisch gereedschap 

.«*: T -f 

» 

Schoonmaakmachines 

B U 


Bevestigingsapparatuur Garagegereed schap 

‘muj 

TE VEEL OM OP TE NOEMEN] 

Bij ons nog ouderwetse service, met een verse f 
kop koffie en leuke kortingen. | 


Aangeb. betrekkingen 


BARDAME gevraagd, 
voor middag of avond¬ 
uren. Voor excl. bar. Tel. 
045-217245. _ 

Bouwbedrijf Paro BV 
vraagt METSELAARS en 
handlangers, mld. na 18.00 
uur, Baanstr. 91, Schaes- 
berg, tel. 045-313105. 

MEISJES gevr. voor pri- 
vé-werk, leeft, onbelang- 
rijk, Stationstr. 31, Sittard. 

EERLIJKE bijverdienst 
ƒ200,- & ƒ400,- p.wk. nto. 
v. echt. i.b.v. auto, tel. 045- 
457078. _ 

Tifany Club vraagt MEIS¬ 
JES. Bel voor inlichtingen 
tel. 045-321580. 


Club Aspasia kan nog AS¬ 
SISTENTIE) gebruiken. 
Tel. 04405-1697. _ 

’ Dactylo Sittard vraagt 
' PRODUCTIE-MEDE- 
WERKERS m/v 18, 19 jr. 

- voor werkomg. Brunssum. 

7 Voor meer info: Dactylo 
i uitzendburo. Mozartstr. 29, 
3 tel. 04490-23266. _ 

Bauunternehmung J.W. 

- Burggraaff vrgt. m. spoed 

- colonne TIMMERLIE- 

- DEN v. Bauvorhaben in 

- Keulen. Zonder genoeg 
t vakkennis onnodig te mel- 
, den tel. Burggraaff 045- 

420952 tel. N. Pleuger 045- 
' 725627. _ 

7 Exclusieve bar Play-Boy- 
i Club kan twee MEISJES 
plaatsen. 04745-312. 


Met spoed MEISJES gevr. 
Intern mogelijk, voor pri¬ 
vé en escort. Tel. 045- 
726821. 

WERKSTER gevr. van 
10.00 tot 12.00 uur, 2x per 
week, H. Macherauch, Me- 
rumheymstr. in-Merum. 

Gevraagd COUPEUSE 
voor verander atelier, ge¬ 
degen vakkennis beslist 
vereist (ook thuiswerk). 
Br.o.nr. 106 HK Limburgs 
Dagblad, Postbus 3100 
6401 DP Heerlen. _ 

Gevr. BARMEISJES Bar 
Ma Cherie, Hellebroek 61, 
Nuth, tel. 045-241829. 

VERKOOPSTER gevr. 
voor drogisterij in Heer¬ 
len, ervaring vereist., leef¬ 
tijd ± 18 jr. Br.o.nr. HK 105 
Limburgs Dagblad, Post¬ 
bus 3100 6401 DP Heerlen. 

KAMERMEISJE gevr. 
Hotel Buitenzorg, Weh- 
ryw. 33, Valkenburg, tel. 
04406-13570. 


Gevr. betrekkingen 


Trap BEKLEDEN. Rails 
hangen. Gordijnen maken. 
Voordeelprijzen + vak¬ 
manschap. Gratis prijsop¬ 
gaven. Schillmgs Inte¬ 
rieur, Markt 39, Nieuwen- 
hagen. 045-312613. 

Alles in één hand! Bel 
Hans Lips BV voor al uw 
timmer- en DAKWERK, 
spanten, dakkapellen, iso¬ 
latie, kozijnen, mterieur- 
betimmering enz. Alsook 
alle soorten daken, zink¬ 
werk van nieuwbouw of 
onderhoud. Tel. 045- 
453818. 

Voor al uw behang- en 
SCHILDERWERK. Tel. 
045-714924 of 045-415348. 


DAKDEKKERSBE- 
DRIJF M. Haas het ver¬ 
trouwde adres voor alle 
vernieuwingen en repara¬ 
ties van alle soorten daken, 

t oten en schoorstenen, 
akkapellen, dakbeschot¬ 
ten en dakisolatieplaten. 
Vraag vrijblijvend advies 
en offerte. Tel. 045-455922, 
b.g.g. 451862. _ 

Centrale VERWARMING, 
bouwpakket met 7 rad. 
ƒ2800,-, montage ƒ120,- 
per aansl. VrijbL inl. 045- 
711608. _ 

Let op! Wij repareren alle 
daken en zinkwerk. Bij ’t 
vernieuwen van uw aak 
schriftelijke garanties. 
DAKDEKKERSBE- 
DRIJF Peters en Zn., 
Maastrichterlaan 42, 

Ubach over Worms. Tel. 
045-312817. _ 

RIOOL verstopt? Bel: 
Theo Crijns, Brunssum, 
tel. 045-256509. _ 

Aann. kan nog RUW¬ 
BOUW, verbouwingen, re¬ 
novaties direct aanv. Vrij¬ 
blijvende offerte. Tel. 
04406-12423, b.g.g. 043- 
642591. _ 

Uw dak in goede handen 
bij dakdekkersbedrijf DE 
NOK. Wij vernieuwen alle 
daken, reparatie en zink¬ 
werk. Met de langste I 
schriftelijke garantie. Bel 
voor vrijblijvende offerte, 
tel. 045-224459. 

ANTENNEPROBLE- 
MEN? Antennebouw Ko- 
chen, tel. 045-441693. 


Te kooop oude Volkswa- 
gen. Tel. 000-9949449, 

LOODGIETER kan werk 
aann. gas, water, badka¬ 
mers, c.v., allesbranders. 
045-711608. _ 

SCHILDER/BEHANGER 
kan nog werk aannemen. 
Tel. 04490-24797. _ 

In één dag kan veel veran¬ 
deren in en om uw huis of 
bedrijf, zoals een nieuw 
gazon of een schrootj es¬ 
plafond, een dakraam, plat 
dak vernieuwd, een licht-' 
koepel, een keuk. ge¬ 
plaatst, nw. deuren, zon¬ 
wering, een tuinhuisje, 
houten afrastering, een 
vooijaarsopknapbeurt van 
de tuin, te veel om op te 
noemen!! Ons motto: 
vraag ons niet wat wij 
doen, wij doen bijna alles 
wat u vraagt. Karweibe- 
drijf SMEBRA, J. Smeets, 
Keerweg 3. Buchten-Born. 
Tel. 04498-52537 of 045- 
224391. _ 

Energieke göeduitziende 
JONGEMAN, 21 jaar zoekt 
werk in het weekend in 
dancing of discotheek, tel. 
045-751496. na 18.00 uur. 

Voor VRACHTEN of 
transporten kunt u bellen 
tel. 045-213474. _ 

Voor SIERBESTRA¬ 
TING, terras, oprit en vak¬ 
manschap: Stratenma- 

kersbednjf Nico Gerards; 
vrijblijvend prijsopgave 
en advies. Tel. 045-313956. 


Schilderwerk fiscaal aftrekbaar °S3SEÏÏSL f ”i n ‘1S!Sa 

J. Derks 045-412073 bEÜ? s -"® 


1045-216147. 


Te koop aangeboden 


KANTELDEUREN in 23 
maten, direkt uit voorraad 
leverbaar tegen absoluut 
de allerlaagste prijs. Fa. 
Straten, Eykskensweg 18, 
Geuile. 043-641044. 

Video, KTV en stereo Hi-fï 
specialist met eigen servi¬ 
ce, VAN UDEN, Hoofdstr. 
12, Hoensbroek, tel. 045- 
212655. 

Te k. KEUKENS, aan- 
rechtkasten, wandkasten, 
keukenapparatuur en keu- 
kenacc. tegen lage prijzen 
en volledige garantie. RV 
Handelsmij., Industrieter¬ 
rein Nuth, tel. 045-242602. 

ZONNEHEMELS de bes- 
te en goedkoopste, Bro- 
zon. Tel. 04407-1554. 

Ijzer en profielstaal. 
BOUWSTAAL, buizen en 
roosters, aanhangwagens 
en onderdelen. Fa. Kraft, 
Gatestr. 56, N’hagen. Tel. 
045-311345, zat. geopend 
tot 13 uur. 

MEUBELEN nodig, maar 
u hebt nog iets te betalen? 
Geen nood, wij kunnen u 
toch helpen. Inruil moge¬ 
lijk. U wordt vrijblijvend 
gehaald, inl. 045-255312. 

KACHELPIJPEN, boch- 
ten, mica, vuurvast glas, 
chamot, vuurvaste stenen, 
noemt u maar op, wij heb¬ 
ben het en 500 kachels. 
Wijshoff BV, Amstenra- 
derweg 9, centrum Hoens¬ 
broek, tel. 045-211976. 

KLEURENTELEVISIES 

§ rote sort. Philips groot- 
eeld vanaf ƒ 295,-. Alle 
toest. pr. spelend met gar. 
Radio Geel, Grasbroeker- 
weg 25 Heerlen tel. 045- 
724760. 

Te k. KLEUREN TV pri¬ 
ma toestel, te bevr. 045- 
454628. 

TREKHAKEN, uitlaten 
30% of gratis montage, ac¬ 
cu’s 35% banden tot 50% 
korting. Garage Ettema, 
Spekhouwerstr. 10a, Voe- 
rendaal. 

Te k. Oosthoek-ENCY- 
CLOPEDIE, 27-delig, met 
2 sprekende boeken, 6 
mnd. oud. Nieuwpr. 

± ƒ 3.200, wegens omst.he¬ 
den voor f 1.450. Tel. 
04498-54799. 

Te k. Spectrum ENCY¬ 
CLOPEDIE 25-delig, laat¬ 
ste uitgave, van ƒ3900,- 
voor ƒ 1425,-. tel. 045- 
454628. 

GRASZODEN, le kwali¬ 
teit met garantie. Tel. 045- 
713357, _ 

Koopje! TOOGKASTEN, 
wandmeubels, eethoeken, 
slaapkamers, matrassen, 
tienerkamers enz. Koek, 
Kampstraat 62, Linden- 
heuvel-Geleen. Tel. 43412. 

BANKSTELLEN, eiken 
en modern in leer of stof, 
direct af fabriek, beslist 
goed. Inruil mog. Koek, 
Kampstr. 62, Lmdenheu- 
vel-Geleen, tel. 43412. 

Antieke KACHELS, pot¬ 
kachels, kolen- en houtka- 
chels. Vanaf ƒ 175,-, tel. 
04459-1638. 

KLEURENTELEVISIES 
gr. sort. prima spelend met 
garantie o.a.: Philips, 
Grundig, All. Transistor, 
Blaupunkt tiptronic v.a.: 
ƒ 250,-, zw.wit t.v. ƒ 75-, 
radio/t.v. Curvers, Dr. 
Calsstr. 23, (station), 
Schaesberg, tel. 045- 
312091. __ 

MEUBELS, occasioncen- 
! trum Lei Romer biedt te k. 
aan, inruilmeubelen van 
topkwaliteit voor weggeef- 
prijzen. Sterk wisselende 
voorraad van ± 30 bank¬ 
stellen, 30 kasten, 20 
eethoeken etc. Loop eens 
vrijblijvend binnen op 
Einderstr. 46, Heerlen- 
Noord, achter sportcom¬ 
plex Varenbeuk. Dag. van 
10.00 tot 18.00 uur. Don¬ 
derdag koopavond. Tel. 
045-215716. _ 

Ramen en deuren in 
kunststof en alum. rollui¬ 
ken en zonwering. GOF- 
FIN, ' Schelsberg 302A, 
Heerlen, tel. 726210. . 

Energieke goed uitziende 
JONGEMAN, 21 jaar zoekt 
werk in het weekend in 
dancing of discotheek, tel. 
045-751496, na 18.00 uur. 

Tiroler TUINHUISJES, 
schuurtjes v.a. ƒ 350,-. 
Houtbouw Ubachs, Kerk- 
rade-Eygelshovergracht, 
tel. 460252. _ 

Dames-, heren-, meisjes¬ 
en TRIMFIETSEN, 

Grond, Schaesbergerstr. 
51a, Terwinselen. 

Kunstgebitten EURO- 
DENT maakt vederlichte, 
muurvastzittende kunst¬ 
gebitten ook voor uw 
mond; Belt u even voor 
een afspraak 01880-20972. 
Dan komt één van onze 
speciaal hiervoor opgelei¬ 
de, deskundige vakmen¬ 
sen bij u thuis. Speciaal 
voor „moeilijke” onderka¬ 
ken. 

ANTRACIETKOLEN të 
koop. alle maten. Bij grote¬ 
re afname extra korting. 
Tel. 045-419192 of 461323. 

Te k. alum. SCHUIF¬ 
DEUR, 3x2 mtr., met glas. 
Dom Werdenstr. 16, Ubach 
o. Worms. 

Te k. BRUIDSJURK (wit) 
mt. 46, alles kant en rou- 
che, ƒ 550,-, tel. 045- 
271251. 

Te k. DIERENENCYCL., 
16-delig. Nw.pr. ƒ 2200,-. 
Vr.pr. ƒ 900,-. Tel. 045- 
314448. _ 

Veel geld terug voor uw 
oude MEUBELS als u 
deze inruilt op nieuwe. 
Vraag vrijblijvend huisbe¬ 
zoek om de koopwaarde 
van uw oude meubel te 
doen schatten, tel. 045- 
726226. 

Te k. JURKEN v.a. m. 40 
tl2m 54 ofop bestelling v.a. 
ƒ 40,- p. stuk. Tel. 045- 
271545. 

Te k. TREKHAAK van 
Peugeot en antieke drie- 
zitsbank. Tel. 045-211410. 

Te k. PREI, 10 kg voor ƒ 8,- 
. G. v. Laar, Heenerweg 23, 
Voerendaal 

Te k. EETHOEK en bank- 
stel, beide i.z.g.st. Heigrin- 
delweg 55, Heerlerheide. 

Gebr. ijzeren balken en 
HOEKIJZER (div. maten). 
Matrak Nuth. 045-243736. 

Tegen lage prijs te k. nieu¬ 
we RADIATOREN. Ma¬ 
trak Nuth. 045-243736. 

Éily ^ 

kdÉfli 

Als je samen 
naar je kind 
kijkt... Naar je kind kijken is iets van jezelf herkennen. Je kijkt als het ware terug. 

Vrijwel tegelijkertijd werp je je blik ook vooruit: ”Hoe zal 'onze kleine’ terecht komen?” 
Een gedachte, waarbij je zo heerlijk zorgeloos kunt wegdromen. 

'Zorgeloos’ omdat je hele leven nog voor je ligt. 


Pensioen is dan nog ver van je bed. Hoewel... het leven is niet zonder 
risico’s. Soms moet pensioen eerder worden uitgekeerd dan verwacht, 
bijvoorbeeld als je man onverhoopt overlijdt. Is het weduwenpensioen 
voldoende om de toekomst van het kind zeker te stellen? 

Meestal niet! En als de moeder wegvalt is er natuurlijk ook geld nodig. 

Als je samen naar de situatie kijkt, waarin je niet meer 'samen' bent... 


...weet je dat je zekerheid 

nodig hebt om op 
terug te vallen. 


3*»*. 


,«X\ 4' 


Vindt u dat u tot actie over moet gaan? 

Bel dan even met een deskundige, uw verzekeringsadviseur. 

Of vraag een brochure aan bij Nationale-Nederlanden 
(tel. 010-547560). 


A 


De Man/Vrouw-Polis is wettig gedeponeerd, wordt uitsluitend geproduceerd 1 
Nationale-Nederlanden en is verkrijgbaar bij de erkende verzekeringsadvi 


Man/Vrouw-Polis 

alléén van Nationale-Nederlanden 


Rijwiel Cash & Carry 

Rijwielen va. ƒ 189; kinderfietsen ƒ 109; 3 versn. ƒ 279; 
crossfietsen ƒ 199; 10 versn. race ƒ 299. Akerstr. 182, 

H’broek. Pond, koopavond. 045-217687. _ 

ZONNEHEMELS: gebogen hemel, met lange 1.80 mtr. 
snelbruinlampen. Compleet met in hoogte verstelbaar 
statief. Alleen bij van Erp voor ƒ 1648,-. Putstraat 34, 
Sittard, tel. 04490-13531. Heerlen, Giaspaleis, tel. 045- 
711300. Kerkrade, Hoofdstr. 12, tel. 045-456999. 

Te k. WASAUTOMATEN RTV van Voorst. Alle mer- 
Miele, AEG, Marijnen, ken KTV en video’s voor- 
Candi, Zanussi meer als radig. Gem. bet. mog. van- 
40modellen, super lage af ƒ 50,- per mnd. Ganze- 
prijzen, grote inruilprijzen. weide 48 Heerlerheide tel. 
Betaling ook in termijnen. 045-213879. _ 

teoü/biurr a “Terk e BANKSTELLEN f 100,-, 

straat 1H, Brunssum. _ ÊfctÏTÏSS Sw 

GASFORNUIUS ƒ50,-, ƒ 775,-, eiken eethoek, zeer 
oliehaard ƒ 50,-, gash. mooi ƒ 375,-, ijskast, gas- 
ƒ 95-, Norbertijnenstr. 67, fornuis, kasten enz. Tel. 
Geleen, tel. 43394. 045-725595. 


Te k. ± 5000 SINGELS en 
mengpaneel met bijpas¬ 
sende equaliser. 2 Lenco 
pick-ups en radio Akai al¬ 
les moet in een keer weg. 
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-421808. 
Jerichostr. 22, Hrl. 

Te k.SPECTRUM-ENCY- 
CLOPEDIE 25-delig, 
t.e.a.b. Tel. 045-221094. 

Denk eens aan een ener- 
gie-zuinige CV-KETEL. 
HR-ketels, diverse mer¬ 
ken. Vraag vrijbl. prijsop¬ 
gave Installatiebedr. Suy- 
fen BV, tle. 04406-40266. 

WIENER te k. z.g.a.n. Tel. 
045-316123. 

KUNSTSTOFRAAM 2.20 
x 1.60 hg. compl. m. rol- 
luik. 045-jll854. 

Gebr. nieuwe houten 
BALKEN, planken, ke¬ 
pers. Matrak Nuth. 045- 
243736. 


Bankstelkussens 

Set compleet (10 stuks) in diverse kleuren, reeds ^ 
f 400,- uit voorraad leverbaar. Wij maken tevens all® 
wijkende maten. Limatic B.V., Akerstr. 22, cenl^ 
Heerlen tel. 045-711118. > 


Ie k. bcheppach vlak- en 
VANDIKTEBANK 26 cm 
br. 2‘/2 pk 380, 2 toeren 
3000 + 6500. Tel. 045- 
441356. 

Te k. WASMACHINE div. 
merken, v.a. ƒ 150,-. Alle 
mach. 3 mnd. garantie. Tel. 
045-259344. _ 

Bent ü er al geweest? in 
het grootste en veelzijdige 
-"allerlei”- WARENHUIS, 
Julianastr. 11a, Brunssum. 
In- en verkoop van alles. 

Te k. KLEURENTV, goed 
toestel ƒ295,-, tel. 04406- 
12875. 


Te k. oude/antieke ] 
STEN beschadigd, tel- 1 
716641. _ ^ 

I.z.g.st. 2 merantie RA J 


l.z.g.st. I merantie 
KOZIJNEN f200,- 
2.0 mtr bij 2.0 mtr; ele% 
orgel Siel HB 300 z.g a 
ƒ 1000,-. 045-413892. J 

Te koop aangeb. 
WASCR m. therm 0 ^ 
Meezenbroekerweg . 
Heerlen, tle. 045-72249 2^ 

Te k. KLEUREN-TV 
ƒ 150-, zwart wit 
ƒ 75,-, inruil mogelijk-“u 
lianastr. 53, HoensD r °^ 
tel. 045-222235. j 


§ 

Ë llpflKfi: 


:l|pr 

V wê, h 
■0 


V 1 WÊmMÊÈ 

r...... a! 


Ijjpï I % 

I, iUKfffc __ 


W MM 
"mmm 


Wmwm ÊÉÉÊÊÊ 


'kiSi. 


mm 


* * , - 41 

. 


FEESTV00RDEEL 

bij Witteveen: royale bloeze 
met speelse kontraststreep. 
Diverse kleurenkombinaties, 
zoals wit met rood, kobalt en 
geel. Vanwege het 100-jarig 
jubileum deze week met leuke 
korting! JÊt%75 

Van 59.75 voor 
* J 


* ' 

n nn 


mm 


De 100% katoenen bandplooi- 
broek met dubbele stiksels is 
tijdelijk ook extra voordelig. 
Keus uit wit, lichtkaki, geel, 
kobalt en rood. i*f%75 

Van 79.75 voor fl W 

Geldig t/m 29 april. 
c 'onomie,achtergr<mden 


Dinsdag 26 april 1983 # Pagina 5 

limburgs dagblad ) 


Grubbenvorst CW 


G RUBBENVORST - Prijzenover- 
^eht van geveilde produkten op 
fandag 25 april 1983 op de CW te 
l'tubbenvorst: kassla poly, aanvoer 
‘^■400 kolli: A 23 41,00, A 21 41,60, A 19 
42,30, A 17 43,00, A 15 38,50, A 13 36,10, 
?23 34,50, B 21 36,90, B 19 36,20, B 17 
aa,20, B 15 36.20, B 13 33,50. Kassla 
^at, aanvoer 22.300 kolli: A 25 36,40, A 
38,20, A 21 37,20, A 19 37,60, A 17 
“ 5 .?0, B 25 33,10, B 23 33,10, B 21 32,10, 
I *9 31,10, B 17 30,60, B 15 22,10. Kass- 
^Poolbak, aanvoer 1.000 kolli: A 27 
“60, B 27 33,10. Koolrabi glas, aan- 
134.000 stuks. 10+ 94,60, 9 86,70, 8 
/'•60, 7 73.00, 6 12,90. Witlof zonder de¬ 
naarde, aanvoer 12.000 kg: kleinver- 
Bkking 301,00, 1 kort 252,00, 1 lang 
f'0.00, 2 kort 174,00, 2 lang 142,00, 3A 
7 -00, 3B 76,90, 3C 48.40. Witlof met 
-gaarde, aanvoer 3.200 kg: 1 kort 
00, 1 lang 246,00, 2 kort 184,00, 2 
138,00, 3A 98,40, 3B 62,40. Torna- 
rood, aanvoer 9.100 p.b.: Al 
‘“69,00, BI 1867,00, Cl 1755,00, laag 
yPe aanvoer 1.450 p.b., Al 1880,00, BI 
“61,00. Tomaten licht, aanvoer 7509 
f b - : Ai 1903,00, BI 1850,0,, Cl 1660,00. 
öitiaten vlezig, aanvoer 8.250 p.b.: BI 
i‘68,00, BB1 1958,00, BBB1 2246.00, 
super 2005,00, BBB1 super 
7'1.00. Geforceerde asperges, aan- 
[®er 3.000 kg: AAI wit 16,70, AAI 
“•20, Al wit 18,10, Al 15,90, BI wit 
C'50, BI 9,48, 3 grof 10,70. Glasaard- 
,^'en 150 gram A 1,42-1,63. Bloemkool 
1 “ 3,00, 1-10 2,30. Bonen: Veense snij- 
otien 1 6,40-7,60, Veense snijbonen 2 
>U0-5,7o. Dubbele stokprinces grof 1 
76 - 10 , 70 . Peulen 1 32,70-34,00, kom- 
0r nmers klasse 1, aan voer 652.000 
sl“ks: 76 108,00, 60 99,30, 50 82,40, 40 


L°’ y 0, 35 54,80, 30 38,50, 25 32,80. Kom- 
£|hmers klasse 2, 75 70,40,60 66,30,50 
2 q 0, 40 49,30, 35 40,00, 30 26,60, krom 
v “1.70, stek middel 25,40. Prei, aan- 
9 ? er 51.000 kg: blok 102 153,00, blok 2 
740 , blok 10 33,10, blok 11 24,60. Ra- 
«arber 1 40 op 77,30, 1 25+ 58,00, 1 
, '40, 2 30+ 47,60. Paprika, aanvoer 
e<T?° rood 85 op 665,00, 75 650,00, 
v 680,00, 55 467,00, groen 85 op 676,00, 
^671,00, 65 616,00, 55 487,00. 
^merprodukten: andijvie 1 1,54- 
Ottn' r °de kool 1,10, savooie kool A2 
.«(+o,91, wittekool 0,15-0,42, spitskool 
q’^I.öO, peen A 0,57-0,64, bB 0,31- 
rU 8 , C 0,29-0,38. Radijs 20 per bos 0,41- 
rettich 1 55/70 0,54-0,73, knolsel- 
0 ^j 0,77-0,88, spinazie 1,35-1,72, uien 
77 - 0 , 21 , ijsbergsla 0,36-0,72, raapste¬ 
el 1 1.09-1,22, bosuien 0,07-0,25. 
J^mpignonveiling d.d. 25-4-1983 
t+k'genveiling): (dozen) 1 fijn 3,77, 1 
ïP C 3,44, 1 M 4,00, 1 M C 3,33, 1 X fijn 
A “ 5 .1 X grof 2,71, (4 kg-bakken) 2 2,00, 
1.85, B 3 1,21. 

^Vrnenprijzen d.d. 25-4-1983; mid- 
hp e n hoogste prijzen: alstroemeria 
.’“0-4o 00; amaryllis 23.85-27,00; tro- 
)j Ojers 40,30-46,00; chrys. jrrnd. tros 
wit 60,61-61,00; chrys. jrrnd.tros 
•Wder g . 74,83-78.00: chrys. jrrnd. tros 
t. s d- d. 57,80-59,00; dianthus barba- 
H a s 174,36-185,00; freesia enkel balleri- 
•L 14,67-27,00; freesia enkel yellow r. 
„'‘S-22,00; gerbera 28.11-39,00; iris 
v/J- blaauw 19,63-27,00; iris yellow 
roos groot cocktial '80; 68,27- 
roos groot red succes 69,32- 
f-PO; roos groot sonia 50,83-60,00; 
|y° s klein belinda 31,29-34,00; roos 
ltni lri Mercedes 42,53-52,00; tulp ge¬ 
kken 6,82-14,00. 


Groenteveiling Venlo 


v ^iLO - Prijzenoverzicht van de ge¬ 
elde producten op de Venlose 
ufPenteveiling VGV op gisteren: 
^OKPRIJZEN: rabarber 0,84-0,96; 
ej A I 1,13-1,25; B I 0,80; A II 0,28- 
veldsla I 9,70-10,50; spitskool I 
1.18; witte kool I 0,28; koolrabi 
9/10 0,91-0,95; 8/9 0,75-0,82; 7/8 
0,74; 6/7 0.12-0,24; geforceerde as¬ 
ges AA I wit 12,80; A I wit 10,20- 
A I 9,70; B I wit 6,80; grof II 7,40. 
-ETALINGSPRIJZEN: staand 
.eskomkommers per stuk 76 O 1,020; 
i, 0,956; 51 I 0,818; 41 I 0,672; 36 I 
7; 31 I 0,425; 26 I 0,370; 61 II 0,560; 
II 0,480; 41 II 0,480; 36 II 0,410; 
- II 0,810; stek grof II 0,430; stek 
iddel II 0,140;paprika groen per kg 
°f afwijkend 0,800; paprika rood per 
4885 I 6,000; 75 I 5,801; 65 I 5,659; 55 I 
|-’.60; grof II 4,100; midden II 3,900; 
^II 3.600; prei per kg A I 1,130; A II 
A III 0,220; B I 0.800; B II 0,240; 
lang 0,250; kassla per stuk in krat- 
*) A 13 van 30 stuks 0,302; A 15 0,303; 
17 0,364; A 19 0,408; A 21 0,385; A 23 
A 25 0,432; A 27 0,448; A 29 
?69; A 31 0,445; A 33 0,460; B 13 van 
s tuks 0,295; B 15 0,257; B 17 0,289; B 
0.339; B 21 0,348; B 23 0,377; B 25 
*° 6 ; 13 kf II van 30 kg 0,090; 17 kg II 
* 6 2; 27 kg 0,250; C I van 30 stuks 
* 08 ; C II van 30 stuks 0,400;kaasla 
r stuk 30 stuks in poolbak C I 0,770; 
blaten rood per bak A combinatie I 
P 86 ; B combinatie I 18,778; C com- 
hatie I 17,417; CC combinatie I 
’*00; A II 16,637; B II 15,800; C II 
100; CC II 12,300; A binnenland 
675; B binnenland 8,800; C binnen¬ 
in 5,800; kriel 5,800; tomaten licht 
“jleurd per bak A combinatie I 
600; B combinatie I 18,300; C com- 
a tie I 17,400; tomaten vlezig per 
i BBB super 23,054; BB super 
‘ 86 ; B I 17,626; BBB 21,000; BB 
15l; tomaten vlezig licht gekleurd 
^bak BBB super 23,149; BB super 
'781; B I 17,700; radijs glas per bos 
5 A 0,420; midden A 0,641; midden 


Peiling Gronsveld Coöp. 

la 


NSVELD - Prijzenoverzicht van 
geveilde producten op de Veiling 
unsveld Coöp op gisteren: witlof A 
60-1,65; B II 1,08-1,62; rabarber II 
«*-0,81; selderij A I 1,04; B II 0,36- 
6 ; kervel + zuring 3,50-3,80; bloem- 
..?! A II 1,38; witte kool I 0,39; peter- 
e 1 ® I 0,24; bieslook I 0,24-0,27; spina- 
V 0,98-1,07; II 0,85; rode peen B II 
C II 0,31-0,33; witte uien I 0,21- 
. 6 ; II 0,18-0,24; rode uien I 0,18-0,27; 
f'elk I 0,49-0,79; prei A II 0,49-0,54; A 
1 9,23-0,29; afwijkend 0,22. 


'arkensbeurs Vleuten 


EUTEN - Voorlopige noteringen 
‘de verwachtingsprijzen voor de 
htende week genoteerd op de Var- 
n Sbeurs te Vleuten (alles per kg ge¬ 
dacht gewicht van 63-90 kg 4,03- 
; van 90-100 kg 3,88-3,90; van 101- 
1 *8 3,73-3,75; levend gewicht van 
J 20 kg 3,26-3,28. 


JWdappelbenrs Rotterdam 


^terdam - consumptie-aardap- 
* e n, los verladen af bedrijf, in gul- 
fcj 1 Per 100 kg, exclusief btw: klei- 
.Ij happelen, bintje 35-50mm 12,00- 
bintje 50mm opwaarts 14,50- 
^O. bintje 35-55mm 13,00-14,00. 

Iq hd-aardappelen, bintje 35-50mm 
jj’^O-l 1,50. bintje 50mm opwaarts 
Sfcla -1*’50- Exportaardappelen, 

jJ^hkschillige rassen van de klei- 
voor overzee, bintje 45mm op- 
^hrts i n zakken 13,50-14,00. Voer- 
jy a h a Ppele n 6,50-8,50. De stemming 
i * s flauw. yjlllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllll||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||lllllllll|j|||||||||||||||||||||||||||||l!lllllllllflllllllllllllllllIllltllllllllllllfllllll!imJIIIIIIIIIIIIII!l^ 

| Gasunie handhaaft winst j 
I ondanks daling van afzet ( 


GRONINGEN — Het toenemend 
aanbod van gas uit kleinere vel¬ 
den, maar ook de dalende afzet- 
prognoses hebben de reservepo- 
sitie van aardgas bij de Gasunie 
verruimd. Mede daardoor heeft 
de Gasunie besloten voorlopig 
geen aardgas uit de Sovjet-Unie 
te kopen. Wel werd een contract 
getekend met Noorwegen voor 
de aankoop van een kleine hoe¬ 
veelheid gas. Deze levering be¬ 
gint in 1986. 

De Gasunie heeft de nettowinst 
vorig jaar weten te handhaven op 


80 miljoen gulden. De afzet van 
aardgas is zowel in binnen- als 
buitenland sterk gedaald. De to¬ 
tale gasafzet bedroeg vorig jaar 

70.8 miljard kubieke meter. Dat 
is 10.1 miljard kubieke meter 
minder dan in 1981. 

Als gevolg van de stijging van de 
opbrengstprijzen met 17 procent 
steeg de omzet in guldens van 

25.9 miljard in 1981 naar 26.7 mil¬ 
jard vorig jaar. De totale binnen¬ 
landse afzet verminderde met 
2.2. miljard kubieke meter tot 36 
miljard kubieke meter. De afzet 


aan huishoudens daalde met 10 
procent. Ook tuinbouw en indu¬ 
strie namen ongeveer 10 procent 
minder af. De afzet aan het bui¬ 
tenland liep met iets minder dan 
8 miljard kubieke meter terug 
naar 34.9 miljard kubieke meter. 
Recessie, energiebesparing en 
gunstige weersomstandigheden 
zijn van invloed gheweest op de 
sterke daling aldus de Gasunie, 
waarin de Staat voor 10 procent 
vertegenwoordigd is, DSM 
Aaardgas B.V. voor 40 procent 
en Shell en Esso elk voor 25 pro¬ 
cent. 


=iiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]||||||iniiiii= 

BOUWFONDS: 


Voor 2.7 miljard in 
ruim 43000 h y potheken Goud en zilver 


AMSTERDAM - Voorlopige noterin¬ 
gen goud en zilver op maandag on» 
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in 
kg: 

GOUD: onbewerkt ƒ 38.560-/39.360. 
vorige ƒ 38.120-/38.920: bewerkt ver¬ 
koop ƒ 41.330. vorige ƒ 40.870. 

ZILVER: onbewerkt ƒ 1050-/ 1120. 
vorige ƒ 1025-/ 1095; bewerkt verkoop 
ƒ 1180. vorige ƒ 1150. 


Advieskoersen 


AMSTERDAM - Advieskoersen bui¬ 

tenlands bankpapier van gisteren: 

Amerikaanse dollar 

2.70 

2.80 

Engelse pond 

4,13 

4.43 

Belgische frank (100) 

5.47 

3.77 

Duitse mark 1 100) 

110,75 

113.75 

Italiaanse lire (10.000) 

17.75 

20.75 

Portugese escudo (100) 

2.40 

3.10 . 

Canadese dollar 

2,19 

2.29 4 

Franse franc (100) 

36.25 

39.25 

Zwitserse franc (100) 

132.50 

135,50 

Zweedse kroon (100) 

35.25 

38.25 

Noorse kroon (100) 

37,00 

40.00 

Deense kroon (100) 

30,25 

33.25 

Oostenr. schilling (100) 

15.86 

16,16 

Spaanse peseta (100) 

1.89 

2,19 

Griekse drachme (100) 

3.00 

3.80 

Finse mark (100) 

49,00 

52.00 

Joegoslav. dinar (100) 

2.95 

4.35 

Ierse pond 

3.42 

3.72 ’V’ 


Wisselmarkt Amsterdam 


AMSTERDAM - Noteringen op de 
Amsterdamse wisselmarkt per giste*-V 
middag: 


GELEEN — Het Bouwfonds 
voor Limburgse Gemeenten 
had eind 1982 een aantal van 
43.702 hypotheken uitstaan 
voor een totaal bedrag van 
meer dan f 2,7 miljard gulden. 
Het gemiddeld bedrag per hy¬ 
potheek was ruim f63.500. In 
1982 werden 978 nieuwe hypo¬ 
theken toegekend tegenover 
1048 in 1981. De hypotheek- 
portefeuille als geheel nam in 
1982 met 50,9 miljoen gulden 
af. In 1981 was er nog een toe¬ 
neming van 12,5 miljoen gul¬ 
den. 

Het batig saldo van het Bouwfonds 
steeg van 2,1 miljoen gulden in 1981 
tot 4,8 miljoen gulden in 1982. Vol¬ 
gens het zo j uist verschenen jaarver- 

Amerikaanse 
bank verlaagt 
prime rate 

NEW YORK - Een kleine bank in 
de Verenigde Staten, Southwest 
Bank of St. Louis, heeft maandag 
haar „prime rate”, de rente voor de 
meest kredietwaardige onderne¬ 
mingen, verlaagd van 10,5 tot tien 
procent. De andere banken zitten 
nog op 10,5 procent. 

Aanleiding tot de renteverlaging 
door Southwest Bank of St. Louis 
waren de wekelijkse cijfers over de 
ontwikkeling van de geldomloop. 
Het bestuur van het stelsel van cen¬ 
trale banken in de VS, de Fed, 
maakte vrijdag bekend dat de geld¬ 
omloop vorige week met 3,1 miljard 
dollar is verminderd. Daaruit valt 
op te maken dat er aan de forse toe¬ 
neming van de afgelopen maanden 
een eind is gekomen. 


slag heeft de rente-ontwikkeling op 
de toeneming van het resultaat een 
belangrijke invloed gehad. 

De in het laatste kwartaal van 1982 
gelanceerde Rente-Rust hypotheek 
blijkt bij het publiek goed aan te 
slaan. Was in vroeger jaren - aldus 
het jaarverslag - een woning aan te 
merken als een haast automatisch 
groeiend vermogensbestanddeel, 
sedert 1978 is door de voortdurend 
gedaalde prijzen duidelijk gewor¬ 
den, dat ook op dit terrein weer de 
wet van vraag en aanbod geldt. 


In de loop van het verslagjaar verbe¬ 
terden de omzetmogelijkheden in 
bestaand onroerend goed. Vooral in 
de goedkopere prijsklassen kwa¬ 
men woningtransakties sneller tot 
stand, zonder dat er sprake is van 
enig prijsherstel. 

Er is nog duidelijk een wanverhou¬ 
ding tussen de marktwaarde van 
bestaande woningen en de kost¬ 
prijs van vergelijkbare nieuw¬ 
bouw. In de prijsklasse boven de f 
150.000 blijft de verkoopmarkt dui¬ 
delijk aarzelen. 


Hoger 


AMSTERDAM - De Amster¬ 
damse effectenbeurs is de nieu¬ 
we week in een rustige stem¬ 
ming begonnen. In tegenstelling 
tot een Wall Street, dat eind vo¬ 
rige week flink hoger sloot, was 
er op het Damrak van opmerke¬ 
lijke koersstijgingen geen spra¬ 
ke. Wel kon het merendeel van 
de koersen een weinig winst 
boeken. De enige uitzondering 
was Ahold, die rond het mid¬ 
daguur voor een f 5,50 hogere 
koers van f 165 van de hand 
ging. De staatsfondsen waren 
over de hele linie nagenoeg om¬ 
veranderd. De internatio¬ 
nals waren licht verdeeld. Kon. 
Olie en Unilever noteerden iets 
lager, terwijl Akzo en KLM een 
kleine winst boekten. 

Ook Philips ging vooruit, en wel 
met ƒ 0,30 tot ƒ 45,80. Hoogovens 
was onveranderd ƒ 21,70. 

ABN voegde ƒ 4 bij op ƒ 370 en 
collegebank NMB ƒ 0,50 op 
ƒ 149. Amro moest een stapje te¬ 
rug met een verlies van dertig cent op ƒ 58,50. De hypotheek¬ 
banken waren nagenoeg onver¬ 
anderd, evenals de uitgevers. Bij 
de verzekeraars behaalde Nat. 
Nederlanden een winst van ƒ 1 
op ƒ 143 en Amev van ƒ 0,90 op 
ƒ 120,50. 

Gist-Brocades, Heineken en 
Pakhoed gingen alle in koers 
vooruit, terwijl Océ-van der 
Grinten daarentegen een fors 
verlies moest incasseren van 
ƒ 4,80 op ƒ 179,20. De bouwers 
waren onveranderd tot iets ho¬ 
ger. Bij de scheepvaartwaarden 
moest Nedlloyd ƒ 1,10 prijsgeven 
op ƒ 89,20, terwijl van Ommeren 
het verlies beperkt hield tot 
ƒ 0,10 op ƒ 23,70. 


Lokaal 


Dat Slavenburgs Bank moeilij¬ 
ke tijden doormaakt bleek 


• Wil Linkens in zijn groentezaak Delecta in Valkenburg 
met de ontvangen onderscheiding. 

Brussels lof... 

BRUSSEL - Als eerste Nederlander ontving Valkenburger Wil 
Linkens gisteren uit handen van eerste schepen F. Levère van 
Brussel een bijzondere onderscheiding van de stad Brussel als er¬ 
kenning voor zijn trouw aan de groothandelsmarkt in de Belgi¬ 
sche hoofdstad. Wil Linkens. leverancier van groenten, fruit en de¬ 
licatessen aan een twintigtal gerenommeerde restaurants in Lim¬ 
burg. betrekt veel van zijn waar van de Brusselse groothandels¬ 
markt. Drie tot vier keer per week rijdt hij om elf uur ’s avonds 
naar Brussel om op tijd erbij te zijn wanneer de eerste verse pro¬ 
ducten op de Brusselse markt worden aangèvoerd. 

,Brussel is voor ons hetzelfde wat Rjingis bij Parijs voor de Fran¬ 
sen is. Kwalitatief biedt Brussel misschien nog meer”, zegt Wil 
Linkens, die op beide groothandelsmarkten kind aan huis is. De 
onderscheiding die hij gisteren in het stadhuis van Brussel als eer¬ 
ste Nederlander in ontvangst mocht nemen ziet hij als een erken¬ 
ning van de goede en verfijnde smaak van vele Limburgers. 


Wol ging met ƒ 3,80 vooruit naar 
ƒ 119 en ook KBB, Holec en KLe- 
ne behaalden winsten. 

Audet en Kiuwer leden beide 
verliezen. Audet moest ƒ 2 prijs¬ 
geven op ƒ 117 en Kiuwer ƒ 1,10 
op ƒ 88,50. Holdoh ging met ƒ 4 
achteruit tot ƒ 161 en Gamma 
Holding met ƒ 3.50 tot ƒ 47,50. 
CSM zakte ƒ 4 tot ƒ 108. Kleinere 
verliezen leden Ballast-Nedam, 
Orenstein, Sanders Behang en 
Ceteco. 

Op de doorlopend genoteerde 
markt bleef het vrij rustig. Wel 
leek zich bij een aantal fondsen 
in de loop van de dag een stijgen¬ 
de tendens voor te doen. Zo ging 
Westland-Utrecht naar een koers 
van ƒ 124, wat een winst van ƒ 2 
betekende en werd HBG op 
ƒ111,80 verhandeld, een ƒ3,40 
hogere koers. 

De optiebeurs begon de week 
rustig met een ochtendomzet 
van bijna 2700 contracten. Bij de 
aandelenopties noteerden de 
calls verdeeld. Het actiefst waren 
Philips, Koninklijke Olie en 
Akzo. Call opties op goud stegen 
overwegend in waarde. De omzet 
was behoorlijk. 


US Dollar 
Pond Sterling 
Duitse mark 
Franse franc 
Belgische frank 
Zwitserse franc 
Japanse yen 
Italiaanse lire 
Zweedse kroon 
Deense kroon 
Noorse kroon 
Canadese dollar 
Oostenr. schilling 
Ierse pond 
Spaanse peseta 
Austr. dollar 
Antill. fis. 

Surin. fis. 

Saoedi riyal 


2,74825-75075 ' * 

4.2895-2945 ' * 

112,62-112,67 

37.555-605 

5,6525-6575 i' 

134.025-134.07$,. 

116,59-116.69 

18.915-18.965 ' 

36.735-36.785 

31.685-31.735 

38.575-38,625 

2,24276-24525 

16.0130-0230 

3.5550-5650 

2,0290-0390 •’ 

2.39-2.40 

1,52-1,54 

1.5275-5575 

79.60-79.85 


maandag uit de koers van het 
aandeel. In de eerste periode 
kwam een advieskoers tot stand 
van ƒ 60. Dat was ƒ 25,30 onder 
de koers van vrijdag. Volgens 
beurshandelaren was deze da¬ 
ling te verwachten in verband 
met de aangekondigde halve¬ 
ring van de nominale waarde 
van de aandelen tot ƒ 50. 

Ook de koers van het aandeel 
Amfas kelderde flink. Er kwam 
een advieskoers tot stand van 
ƒ 72 tegen een koers van ƒ 80,50 
op vrijdag. Amfas maakte vrij¬ 
dag bekend over 1982 grote ver¬ 
liezen geleden te hebben. 

Op de lokale markt waren er ech¬ 
ter ook fondsen die vooruitgang 
boekten. Zo steeg ACF met ƒ 3 
tot ƒ 163 en won Reesink ƒ 4 op 
ƒ 271. Furness boekte een koers¬ 
winst van ƒ 1,50 op ƒ 46,50 en No¬ 
rit van ƒ 2,50 op ƒ Ï08. Leidsche 


■ INDEX Amsterdam ANP/CBS 1 


AMSTERDAM - De jongste 
ANP/CBS-indices over de Amster¬ 
damse Effectenbeurs per dato giste-- 
ren luiden (eerste kolom vorige index , 
laatste kolom index van gisteren, e.e.a. 
volgens 1979 = 100): 

Algemeen 125.9 125,90 

Algemeen-lokaal 122.2 122.00 

Internationals 130.0 130.20 

Industrie 105,3 105,40_ 

Scheep- en luchtvaart 132,7 131,601^ 

Banken 237.8 235,2fc* 

Verzekering 222.2 222,50^ 

Handel 101.9 102,2fr* 

CBS-oblig. index 102.0 102,0$? 

Rendem. staatslening 8,08 8,08 

waarvan 3-5 jaar 7.92 7.93 *ïf 

5-8 jaar 8,08 8.07 

8 jaar en langer 8,37 8.39 - < 

nieuwste drie 8.52 8,53 ' t* 

rend. BNG-leningen 8.21 8,20 >• 

rend. bankleningen 8,34 8.36 f+£j 

rend. spaarbrieven 8,77 8.71. | 


Avondkoersen Amsterdam 


AMSTERDAM - In het telefonisch/ 
avondverkeer kwamen maandags * 
avond de volgende koersen tot stand: 
(tussen haakjes de laatste notering van 
dezelfde dag) V , 

AKZO 546.50-57.20gl (57.10) 

Kon. Olie 113.80g-l 15.30 (115.40) ’ 

Philips 42.40gb-47.50gl (47.30) 

Unilever 216.50-217.00 (217.60) 

KLM 148.00 (148.00) 


NEW YORK Dow Jones 


NEW YORK - De Beursgemiddelden 
van gisteravond te New York luiden 
volgens de Dow Jones Index (achter¬ 
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20, ( 
spoorwegen en overig transport. 15, 
nutsbedrijven, gevolgd door het gezay 
menlijke gemiddelde: 


Begin 1200.46 
Hoogst 1206.75 
Laagst H83.24 

slot 1187.21 
Winst' 

verlies -9 09 


526.37 

531.37 
516.20 
518.82 

-8.42' 


127.21 468.06 
127.35 470.86 
125.42 460.65 
126.02 462.52 


beurs i mn amstórdam 


GeCDMBWEÊftB€ BEURS 


Binnenlandse aandelen 

Ahold 160,00e 165,00 

idem (div.'83) 154,30 159,00 

Akzo 56,80 56,50 

ABN 365,00 371,00 

ABN eert. (div.’83) — — 

Amev 119,90 121,50 

Amev (eert.) 113,50 115,00 

Amro-bank 58,90 59,90 

Bos Kalis Westm. 46,00 45,80 

Dordtsche Pr. 105,50 105,20 

Dordt. Petr. pref. 104,00 104,00 

Elsevier-NDU 305,00 306,00 

Ennia 131,50 131,00 

PGH 44,60 44,50 

Gist Broeades 148,80 151,20 

Heineken 136,20 135,50 

Heineken Hld. 117,50 118,00 

Holl. Betongroep 108,20 111,80 

Hoogovens 21,80 21,80 

KLM 147,10 147,50 

Kon. Olie 114,70 114,70 

Nat. Ned. 142,00 144,50 

NedLloyd groep 90,50 89,50 

NMB 149,00 152,00 

Oeé-Gr. 184,00 179,20 

Van Ommeren 24,00 23,70 

Pakhoed Hold. 53,70 53,70 

Pakhoed eert. 51,50 50,50 

Philips 45,30 46,30 

Philips (Div. 83) 44,10 45,00 

Robeco 283,50 283,50 

Rodamco 129,50 129,50f 

Rolinco 275,00 275,80 

Rorento 190,70 190,30 

Unilever 217,70 217,30 

Ver. Bezit VNU 63,80 63,30 

Volker Stevin 34,20 34,90 

Westland U.H. 121,50 124,50 


Binnenlandse obligaties 

12.75 Ned. 81-91 130,30 

12.50 id 81-91 119,00 

12.25 id 81-88 112,90 

12.00 id 81-91 116,10 

12.00 id 81-88 111,10 

11.75 id 81-91 111,50 

11.50 id 80 112,00 

11.50 id 81-91 114,90 

11.50 id 81-92 115,40 

11.50 id 82-92 115,60 

11.25 id 82-92 114,20 

11.25 id 81-96 118,20 

11.00 id 81-88 108,50 

11.00 id 82 ,113,20 

10.75 id 80 111,40 

10.75 id 81 110,80 

10.50 id 74 105,70 

10.50 id 80 115,80 

10.50 id 82-89 108,00 

10.50 id 82-92 110,50 

10.25 id 80-90 m ’70 

10.25 id 80-87 105,90 

10.25 id 82-92 113,50 

10.00 id 80 106,90 

10.00 id 82-89 105,90 


130,30 

119,00 

112.90 
116,20 
111,10 

111.50 

112,00 

114.90 

115.50 

115.70 

114.20 

118.20 
108,00 
113,30, 

111.50 
110,80 

105.70 

115.50 
108,00 
110,60 

111.70 

105.70 

113.50 

106.90 
106,00 


10.00 id 82-92 

108,80 

10.00 id 82-92-2 

108,30 

9.75 

id 74 

105,50 

9.50 

id 76-86 

103,00 

9.50 

id 76-91 

104,20 

9.50 

id 80-95 

105,10 

9.25 

id 79-89 

104,00 

9.00 

id 75 

102,00 

9.00 

id 79-94 

103,00 

8.75 

ld 75-1 

101,90 

8.75 

id 75-2 

102,00 

8.75 

id 76-96 

102,00 

8.75 

id 79-94 

102,10 

8.75 

id 79-89 

102,50 

8.50 

id 75-90 

101,10 

8.50 

id 75-91 

101,20 

8.50 

id 78-93 

101,30 

8.50 

id 78-89 

101,50 

8.50 

id 79-89 

— 

8.25 

id 76-96 

100,20 

8.25 

id 77-92 

100,60 

8.25 

id 77-93 

100,20 

8.25 

id 79-89 

100,60 

8.00 

id 69 

99,70 

8.00 

id 70-95 

99,60 

8.00 

id 71-96 

99,60 

8.00 

id 70-1 

101,60 

8.00 

id 70-2 

101,70 

8.00 

id 70-3 

101,60 

8.00 

id 76-91 

100,20 

8.00 

id 77-97 

99,40 

8.00 

id 77-87 

101,90 

8.00 

id 78-88 

100,40 

8.00 

id 83-93 

99,50 

7.75 

id 71-96 

99,00 

7.75 

id 73-98 

99,00 

7.75 

id 77-97 

99,10 

7.75 

id 77-92 

99,40 

7.75 

id 82-93 

98,20 

7.50 

id 69-94 

98,30 

7.50 

id 71-96 

97,40 

7.50 

id 72-97 

97,50 

7.50 

id 78-93 

98,20 

7.50 

id 78 88-1 

99,40 

7.50 

id 78-88-2 

99,70 

7.50 

id 83-87-90 

97,50 

7.50 

id 83-90-2 

98,50 

7.20 

id 72-97 

96,00 

7.00 

id 66-91 

97,30 

7.00 

id 66-92 

96,80 

7.00 

id 69-94 

96,20 

6.75 

id 78-98 

94,50 

6.50 

id 68-93-1 

94,30 

6.50 

id 68-93-2 

95,00 

6.50 

id 68-94 

94,20 

6.25 

id 66-91 

94,50 

6.25 

id 67-92 

93,40 

6.00 

id 67-92 

93,10 

5.75 

id 65-90-1 

93,80 

5.75 

id 65-90-2 

94,00 

5.25 

id 64-89-1 

93,40 

5.25 

id 64-89-2 

93,70 

5.00 

id 64-94 

90,70 

4.50 

ld 58-83 

98,20 

4.50 

id 59-89 

92,00 

4.50 

id 60-85 

97,50 

4.50 

id 60-90 

93,40 


108,80 

108.40 

105.30 
103,00 

104.20 

105.10 

104.10 
102,00 
103,00 
101,90 
102,00 
102,00 

102.10 

102.50 
101,10 
101,10 

101.30 

101.50 

101.50 

100.20 
100,60 
100,20 
100,60 
99,80 

99.60 

99.80 

101.40 

101.40 

101.60 
100,20 
99,00 
101,90 

100.40 

99.60 
99,00 
99,00 

99.10 

99.40 

98.40 

98.30 
97,00 

97.40 

98.20 

99.50 

99.70 

97.60 

98.50 
96,00 

97.30 

96.80 

96.20 

94.50 

94.30 
95,00 

94.20 

94.50 

93.40 

93.10 

93.80 
94,00 
93,40 

93.70 

90.70 

98.20 
92,00 

97.50 
93,40 


4.50 id 63-93 89,60 

4.25 id 59-84 98,00 

4.25 id 60-90 91,10 

4.25 id 61-91 91,10 

4.25 id 63-93-1 89,20 . 

4.25 id 63-93-2 91,00 

4.00 id 61-86 94,40 

4.00 id 62-92 89,10 

3.75 id 53-93 89,80 

3.50 ld st.47 90,10 

3.50 id 53-83 98,80 

3.50 id 56-86 94,60 

3.25 ld 48-98 87,50 

3.25 id 50-90 90,50 

3.25 ld 54-94 87,60 

3.25 id 55-95 85,70 

3.25 ld 55-85 95,70 

12.00 BNG 81-06 123,00 
11.00 id 74-84 104,90 

11.00 id 81-06 115,10 

9.50 id 74-99 103,50' 

9.50 id 75-85 104,30 

9.50 id 76-01 104,90 

9.00 id 75-00 102,70 

8.75 id 70-90 101,60 

8.75 id 70.95 101,50 

8.75 ld 75.00 101,60 

8.75 id 77-02 101,50 

8.50 id 70-85 102,20 

8.50 id 70-95 100,30 

8.50 id 73-98 100,90 

8.25 id 70-85 101,60 

8.25 id 70-96 99,50 

8.25 id 76-01 99,40 

8.00 id 69-94 98,60 

8.00 id 71-96 98,30 

8.00 id 72-97 98,20 

8.00 id 73-83 100,50 

8.00 id 75-00 97,40 

7.60 id 73-98 96,00 

7.50 id 72-97 96,20 

7.25 ld 73-98 94,90 

7.00 id 66-91-1 97,20 

7.00 ld 66-91-2 96,70 

7.00 66-4 96,20 

7.00 id 72-97 94,60 

6.75 id 67-92 95,20 

6.75 id 68-93 94,70 

6.50 id 67-92 94,20 

6.25 id 67-92 93,50 

6.00 ld 65-90-1 94,80 

6.00 id 65-90-2 94,40 

5.75 id 65-2 93,00 

5.50 id 65-90 92,70 

5.25 id 64-89 93,30 

5.25 id 65-90 92,60 

5.00 id 58-88 94,30 

5.00 id 64-89 94,00 


89.60 
98,00 
91,00 

91.10 

89.20 
91,00 

94.40 

89.10 

89.80 

90.10 

98.80 

94.60 

87.50 

90.80 

87.60 

85.80 

95.70 

123.20 

104.90 

115.30 

103.70 

104.30 

104.60 

102.70 

101.80 
102,00 
101,80 

101.60 

102,00 

100.50 

100.90 

101.50 

99.70 

99.40 
99,00 

98.30 

98.50 

100.50 
98,00 

96.20 
96,20 

94.40 

97.30 

96.60 

96.30 

94.70 

95.40 
95,00 

94.30 

93.70 

94.90 

94.60 

93.30 
93,00 

93.50 

93.40 

94.50 

94.10 


4.75 id 58-88 
4.50 id 58-89 
4.50 id 59-84 
4.50 id 60-85 
4.50 id 62-92 
4.50 id 62-93 


Converteerbare obligaties 

4.75 Akzo 87,50 88,00 

8.75 ABN 116,00 117,00 


4.75 Akzo 

8.75 ABN 

6.75 Amro 73 

5.50 Amro 69 

11.00 Bredero 

8.50 Boskalis 

6.25 Buhr T 
4.00 Elaion 

8.75 Elsev.-NDU 

7.25 Furn. 73 

5.75 Gist-Br. 

5.25 Hoogovens 

7.25 Kappa 73 

8.75 KNSM 

8.75 KBB 

7.75 K.N. Pap. 
7.25 M’intosh 
9.00 Meneba 
7.00 NMB-B 

7.75 Nutricia 
8.00 Nijverd. 

6.50 Océ-Gr. 

4.75 Philips 
10.00 Pont 

7.50 Proost B. 

6.50 Rollinco 
6.50 id. 1000 
8.00 Sanders 

8.75 Schuitema 


107,00 107,80 

93.80 93,70 

93.20 92,90 

108,00 109,00 
97,00 95.70 

224,00 230,00 

95.20 95,20 

100,00 100,00 

78.80 78,80 
102,00 102,50 
137,00 136,50 

100.50 100,20 

30,00 29,00 

113.50 114,00 
102,00 102,50 
114,00 110,00 

136.50 137,25 

94.50 94,90 

97,00 97,00 

85.50 — 

87.50 — 

98,00 98,20 

100.80 — 


a=laten b^bieden 
d=ex-dividend 
e=gedaan-bieden 
f=gedaan-laten 
g=bieden en ex-dividend 


14.00 SHV-Hld.81 119,50 120,00 
7.00 Slav. Bk. 92,50 92,50 

8.75 Stev. Gr. 95,80 97,20 

9.00 VMF-St. 89,00 88,50 

8.25 Vih. But — _ 

8.50 Volk. Stev. 87,00 87,40 

7.00 W have 107,00 107,00 

7.00 W’sanen 102,50 103,80 

8.75 W.V.Hyp. 96,20 96,80 

Binnenlandse aandelen 

ACF 160,00 162,00 

AMFAS 80,50 73,50 

Asd. Rubber 4,50 4,52 

Asd. Rijtuig 214,00a 210,00a 

Ant. Brouw 225,50 — 

Ant. Verf. 215,00a 210,00a 

Ass. St. R'dam 78,00 78,20 

Audet 119,00 119,00 

Aut. Ind. Rt. 1000,00 1000,00: 

Ballast-N. 94,00 92,00 

Bam 40,00 46,00b 

Batenburg 436,00 432,00 

Beek van 112,30 116,00 

Beers 121,00 120,00 

Begemann 67,00 66,00 

Belindo 340,30 340,00 

Berkel P 27,60 27,60 

Blydenst. C 960,00 970,00 


Boer Druk 
Bols 

Borsumij W. 
Braat Bouw 
Breevast 
Breevast (eert.) 
Bredero 
Bredero (eert.) 
Buhrm. Tett. 
Cal. hold NV 
Calvé-D. eert. 
id. 6 pet. eert. 
Centr. Suik. 
id. eert. 

Ceteco 
id. eert. 
Chamotte 
Cindu-Key 
Claimindo 
Deli mij. 
Desseaux 
Dorp en co. 
Douwe Egb. 
Econosto 
Emba 
Eriks 
Fokker 
Furness 
Gamma H. 
id. 5 pet. 

Gel. Delft c. 
Gerofabr. 

G iessen 

Goudsmit 

Grasso 

Hagemeijer 

Hoek's Mach. 

NV Holdoh. 

Holec 

HALL Trust 
Holl. Kloos 
Holl. Sea Searc. 
Hunt. Douglas 
HVA Mijen crt. 
IHC-lnter 
Ind. Maatsch. 
IBB Kondor 
Internat. M. 
Kempen B. 
Kiene S. 

Kiuwer 
KBB 
id. eert. 
i id. 6 cum. 

Iknp 

Krasnap. 
Kwatta 
Landre Gl. 

I Leids. Wol. 

I Macintosh 
Maxw. Petr. 
Meneba 
MHV A dam 
Moeara En. 
id. 1-10 
id. 1-4 
Mulder 


76,00 

88.30 
137,00 
100.00 
211,00 
207.00 
185,00 
190,00 

44.50 

30.10 

291.50 
1720,00 
115,00 
112,00 

187.50 

188.50 
16.20 

15.20 
345.00 
66,80 
54.70 

90.50 
57,00 
53,00 
137.00 
86 . 10 e 

28.10 
45,00 
51.00e 
18,60 
168,00 
86,00 

82.30 
76,00 
137.00 
35,00 

59.20 
165,00 
61,00 

219.50 
119,00e 
3,90e 

15.50 
109,00 
79,40 
73,00 
210,00 
22,80 
74.00 
276,00 
89,80 
20,10 
20,10 

40.50 

95.50 

10.50 

127.60 

115.20 
138.00e 
272.00 
59,00 

13.60 
473.00 
5900,00 
1260,00 
430.00 


77.50 

88,10 

.137.80 

103,00 

210,00 

185.00 

188.50 

44.60 
30.00 

292.50 
1720,00 
108.00 

107.50 
186,00 
186,80 

16.50 
15.40 
341,00 

67.80 
54,00 
90.00e 

56.60 
53,00 
136.00 

86.50 
28.10 
47,00 

47.60 

18.80 
166,00 
85.00e 

82.50 
76,00 
139.00 
35,00 
59,30 
161.00 
62.00 

219.50 
119,20 

3.90 

15.90 

110,00 

79.10 
75,00 
210,00 
22,80 
74,00 
280.00 

88.50 

20.50 

20.50 

8.50 

40.80 

95.80 

10.60 
127,50e 
119,00 

138.10 
272,00 
59,00 
15,90 
465.00 
6000,00 
1280,00 
440,00 


Mijnb. W. 

Naarden 

Naeff 

Nagron 

NBM-Buuw 

Nedap 

Ned. C red iet 

Ned. SHB 

Ned. Springst. 

Nierstrasz 

Norit 

Nutricia GB 
Nijverdal 
Orenstein 
Otra 

Palembang 
Pal the 
Pont Hout 
Porcel Fles 
Proost en Br. 
Rademakers 
Ravast NV 
Reesink 
Riva 
id. eert. 

Rohte en Jisk 

Rommenholl. 

Rijn-Schelde 

Sanders 

Sarakreek 

Schiumberger 

Schuitema 

Schuppen 

Schuttersv. 

Slavenb. Bn. 

Smit Intern. 

Telegraaf 

Textiel Tw. 

Tilb. Hyp. bk. ( 
Tw. Kabel h. 
Twvnstra en G. 
Ubbink 
Ver. Glasf. 
VMF-Stork 
Verto eert. 

VRG Gem. Be/.. 
Wegener eert. 
Wessanen 
Westhaven Asd. 
Wolters Samson 
Wyers 
Wijk en Her 


335,00 

31.30 
75,00b 

26.50 

6.50 
210,00 
30,20d 

238.30 
3900,00a 
820.00 

105.50 

81.50 

86,20 

191.50 
85,00 

58,10 

55.50 
145,00 
78,70 


335,00 

31.10 

80.00b 

26.80 

6.60 

212.00 

30,20 

237.80 
a — 

840,00 

107,00 

83.50 

87.80 
189,00 

84.50 

57.80 
55,00 
140.00a 
80,00 


Sumabel 
Tokvo PH(S) 
Tokyo PH 
Um-Invest 
Viking 
Wereldhav. 
Coneentra 
Um fonds 
Chemical F 
Col. Growth. 

1 Japan Fund 
Technology F 
Vance. Sand. 


48.50 
176.00 
250,00 
141.00 
116.00 
122,00 
229.00 
423.00 
29.80 
26,20 
29,10 
37.60 

18.50 


48.50 
176,00 
249.00 
142,00 
121,90 
121.20 
229,00 
426,00 

29.50 
26,00 
29,10 
37,30 

18.50 


U.S Steel 24,00 

Warner Lam hert 34,10 
Westingh. El. 44.90 

Wooiworth 34,20 

Xerox Corp. 44.00 

Certificaten (buit. aand. 


llO.OOf 130,OOt 


267,00 

605.00 

597,00 

480,00 

4.90 
106.00 
87,00 
580,00 
90.00 
180,00 
33.00 

50,10 

127,00 

61.50 

2.50 
215.00 
28,20 
151,80 
269,00 

67.90 
51,30 

44.50 

26.50 
127,00 
195.00 
95,00 
41,00 

63.50 


Beleggingsinstellingen 

ABN-aand.-F. 195,50 
Alg. Fondsenb. 131.00 
Alrenta 126,50 

Alvamy 138,30 

America Fnd. 212.50 
Binn. Belf. VG 146.80 


B.O.G. 

Goldmines 

Holland F 

Interbonds 

Leveraged 

Obam 


180.00 

1380.00 

149,00 

568.00 

415.00 

101.10 


270.50 
610,00 
595,00 

77.50 
470.00 

4.40 
104,00 

86.50 
561,00 

90.20 
184,00 
33,00 
57,00 
51.00 
127,00 

62.50 

2.50 

214.50 
28,00 

153.40 
265,00 
68,10 

51.20 
45,90 
26,80 

127.50 
193,00 
96,00 
41,80e 
63,60 


196.00d 

130.00 

126,60 

139.50 

210.50 
148,00 

178.50 
1385,00 
148,00 
568,00 
416,00 
101.20 


Amerika (orig. aandelen) 

Am. Express 68,50 69,20 

Am Motors 7.25 8,20 

Am. Te), & Tel. 66.20 66,20 

Asarco 35,30 35,20 

At) Riehf. 41.85 42,10 

Beth. Steel 21.50 21,70 

Boeing Cornp. 41,10 41,00 

Burroughs 45,60 45,60 

Citicorp. 44.25 43,20 

Colgate 22,70 23,00 

Cons. Foods — — 

Control Data 48,90 49,00 

Dow Chemical 30,30 29,90 

Du Pont 45,25 44,90 

Eastman Kodak 82,40 82.50 

Exxon Corp. 33,00f 33,25 

Fluor Corp. 20,70 20,80 

Ford Motor 45,40 47,90 

General Eleetr. 110,70 109.40 

General Motors 64.70 65,90 

Gettv Oil 64.55 64,10 

Gillette 47.80 45,90 

GulfOil 33,50 33,00 

Honevweei Ine. 101.40 103,10 

IBM ' 115,25 117,65 

Intern. Flavor 28.50 28,00 

Intern. Paper 54,40 54.30 

Intern. Tel.&Tel. 37,70 38.70 

Litton Ind. 63,90 63.70 

Loekh. Aircraft 117,50 122,70 

LTV Corp, 15,90 15,60 

Mobil Oil 28,40 28,20 

North Am. Phil. 65,10 63,90 

Occ. Petr. Corp. 19,80 20,10 

Pepsico 39,00f 39,75 

Philip Morris 65,30 64,75 

Philips Petrol. 33,00 33,50 

Polaroid Corp. 33,70 33,40 

Quaker Oats — — 

RCA 25,20 25,25 

Rep. Steel 21,50 21,90 

Schiumberger 41,40 41,60 

Sears Roebuck «9,10 39,70 

Shell Oil 38,00 38,10 

Sperry Corp 36,30 36,80 

Stand. Oil of Cal. 36.50 36,25 

Tandy 60.30 58^60 

Texaco 34,40 34,10 

Texas Instruments 150,50 146,90 

Union Carbids 61.00 61,50 

Union Pacific 50.60 50^30 


All.Lvons 
AMAX lnc. 
Amer.Home Pr 
Amer.Motors 
ATT (Nedam) 
ASARCO lnc 
Atl. Richfield 
Boeing Comp. 
Burroughs 
Can.Pac.Ent. 
Chrysler 
Citicorp 
Colgate-Palm. 
Control Data 
Dart & Kraft 
Dow Chemical 
Eastman Kod. 
Exxon Corp. 
Fluor Corp. 

Ford Motor 
Gen.Electric 
Gen.Foods 
Gen.Motors 
Gettv Oil 
Gillette 
Goodyear 
Hitachi 
Inco 
IBM 

Int.Flavors 
ITT 
Kroger 
Litton Ind. 
Lockheed Corp. 
Merck & Co 
Minn. Mining 
Mitsubishi Elec. 
Nabisco Brands 
North Am.Phil 
Pepsico 
Philip Morris 
Phillips Petr 
Polaroid Corp. 
Procter & Gam. 
Quaker Oats 
RCA Corp 
Sears Roebuck 
Shell Canada 
Shell Oil 
Sperry Corp. 
Stand. Oil. Calif. 
Tandy Corp 
Texas Instr 
Union Pac. 

US Steel 
Warner-Lam. 
Westingh. El. 
Wooiworth 
Xerox Corp. 


570.00 

70.00 

133.00 

19.40 
182.00 
94,00 

115.50 

110.40 
125,00 
104,00 

63.50 
121,00 
61.60 
127,00 
207,00 
83.10 
228.80 
88,00 

55.30 
125.00 
304,00 
117,00 

175.30 
180,00 
130,00 

86.50 
4700,00 
37,00 
310.00 
77,00 

102.50 
101,00 
175,00 

320.20 
237,00 
225,00 
2000,00 

106.50 

178.50 
108,00 
178,00b 

90.50 

84.50 

174.50 
132,00 

68.50 * 

104.50 

52.60 

104.20 

101.60 
97,70 
164,60 

411.50 
138.00 

67.50 
92,00 

121.50 
92.00 

115.50 


582,00 , 
69.00e**’ 

180 < 3g 4 _ 


115,00* 
110,80 
126,80 ' 

104.70 

71.80 . 

116.70 
62,60 

126.30 

205.50 

83.50 
227,00 
90,00 

57.50 , 
131,00 , 

297.80 
115.30d 
177,00b 
175,00 
123,00 
88.00 
4700,00-, 
38,40k 
319,00 - 
76,00 
102,20 

100.50 . 
174,00 
336,00' ■ 

234.10 
227.00 • 
2000 , 00 , 
105,00 
174,00 
110,00 
177,00 
89,50d 

82.80 

172.10 
131,00 

68.50 

106.50 

52.80 
102,20d 
102,00.' 
97,00 

159.80 
396,00 
139,00d 
65,00d 

91.30 

118.80 ; 

93.50 
118,00 ’ 

Limburgs Dagblad 


Dinsdag 26 april 1983 # Pagi 


Wie niet kan slagen met 

één van onze merkmonturen 
moet toch "ns op onze 


klavertroeven 


letten. 


Natuurlijk heeft Rinck ze alle¬ 
maal in huis. De nieuwste modellen 
monturen van ’83. Van Rodenstock, 
> Silhouette, Ray Ban, Zeiss, N ina Ricci, 

Christian Dior enzovoort. 

Grote en goede merken. 
Maar mocht u niet slagen in ons 
uitgebreide assortiment merkmon- 
turen, dan moet u toch ’ns op onze 
' Klavertroef-aanbiedingen letten. 

Die zijn altijd ekstra voordelig. En 
ook daar is keuze in overvloed, 
j. , Andere troeven zijn de van¬ 
zelfsprekende Rinck-kwaliteit en het 
persoonlijke, vakkundige advies. 
Redên genoeg om voordelig te 
brillen bij Rinck. 

| rmck brillen 

HEERLEN: 

f i Akerstraat 2a en 2b, 
s'teL: 045-711456. 

* 'it > 

i * 

i m 

ur, 

-v*- JU 
9 Vele ekstra-voordelige 
¥ Klaverfcroef- monturen. 
'Allemaal goed. Al vanaf 
Rinck houdt de prijzen ekstra scherp in het oog. GRATIS 
KOFfti MT 

eenre umuRGse 

VLAAI 


. . . voor iedereen die komt helpen om onze Stoffen Palet zaak in haar 
mooie, nieuwe „huis” feestelijk te openen! 

Lieve dames, kom allemaal op donderdag 28 of op vrijdag 29 april tus¬ 
sen 10.00 en 21.00 uur naar het Emmaplein 4 te Heerlen en geniet daar 
van een heerlijk gratis kopje „openings-koffie-met-onvervalste-Limburgse- 
Vlaai”. 

Maar geniet óók van onze verrukkelijke kollektie fijn-iaag geprijsde stof¬ 
fen, mooie patronen, degelijke ritsen en andere fournituren. En koopt u 
iets tijdens de opening in de nieuwe Stoffen Palet zaak, dan boft u hele¬ 
maal, want iedere koopster krijgt van ons een handige centimeter kado! 

Stoffen Palet heeft een geheel nieuwe kollektie samengebracht in een 
gezellig modern huis. Voord een uitstekende reden om op 28 of 29 april 
van huis te gaan en de feestelijkheden rond de opening bij te wonen . . ! HEERLEN - Emmaplein 4 (naast pfaff, 


koop aangeboden 


k. DAMESFIETS Vfc 
oud met 3 versneU., 
.st. + gasfornuis, in 


ZILVER, zilver. Wij kopen 
alle zilver tegen de hoogste 
prijs, o.a. munten, pennin¬ 
gen, bestekken, sieraden 
en baren. Contant geld, Si 
munt, Misboekstr. 2, ach 
ter Albert Heyn Sittard. 


k. ORGEL Farfiza dub¬ 
bel manual met mech. Les- 
ly j) cynth. Preset, met 
easychord met losse syn- 
theziser SX 1000 samen 
Tel. 045-456986. 


Te k. gebr. ijzeren trappen 
6n BRANDLADDERS, 
Matrak Nuth. 045-243736. 


üBM&maaaia 

ircsün 

John koopt: BANKSTEL¬ 
LEN, ijskasten, diepvrie¬ 
zers, gasfornuizen en hele 
inboedels. Tel. 045-725595. 


Eiken BANKSTLE, wand- 
meubel, eethoek, koelk., 
gasfom. met gr. raam, tel. 
04490-14161. 


045-442920 - 043-11872. Wij 
kopen en halen vandaag 
tegen behoorlijke contante 
betaling alle mogelijke en 
ónmogelijke spullen, zo¬ 
als: uwFOTO-APPARA¬ 
TUUR; boormachine, 
fiets, box, schilderijen, vo¬ 
gelkooi, cassettedeck, stof¬ 
zuiger, kassa, typmachine, 
windbuks, koffiezetappa¬ 
raat, stripverhalen, ser¬ 
viesgoed. Kortom alles be¬ 
halve 2e hands kunstgebit¬ 
ten. 


Te huur aangeboden Te k. gevr. KLEUREN TV, 
klein defect geen bezwaar, VIDEOFILMS. Thuisbez. 
zonder meerpr. Bereikb. 
10-22 u. Tel. 045-323647 


N’HAGEN, gemeub. zit- 
/slp.kamer, gemeen, w.c., 
keuken, wasmach. T. 045- 
315418. 


Goed lopend café te Eygelshoven 

weg, ziekte ter overname aangeb. Te!. 045-353056. 


Te huur ’v 
Eijsden 

Op representatieve stand een groot herenhuis met 10 
grote kamers. In overleg te aanvaarden. Huurprijs op 
aanvraag. 

Geleen, Barbarastraat 30 

4-kamer maisonnette met kelder en dakterras. Badka¬ 
mer met ligbad. Huurprijs ƒ 700- per maand. Direct te 
aanvaarden. 

Maastricht, 

Adelbert van Scharnlaan H31 

4-kamerflat op 4e woonlaag. Voorzien van c.v. Huurprijs 
ƒ 590,65 incl. voorschot servicekosten. 

Maastricht, Herbenusstraat 33 

2-kamerappartement op 3e verdieping. O.a. woonkamer 
met kitchenette, slaapkamer, douche annex toilet. Huur¬ 
prijs ƒ 525 - excl. voorschotten stook- en servicekosten 
per maand. 

Heerlen-centrum, Nobelstraat 

garageboxen. Huurprijs ƒ 250,- per kwartaal. 

Heerlen-Welten, de Thun 

garageboxen, huurprijs ƒ 60,- per maand. 

Inlichtingen en bezichtigingen: 

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen 

Peter van Bruggen 

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen 
tel. kant. 045-417085. 


Bouwvak 


Baksteenstrippen 

De grootste sortering van Zuid-Nederland. Uit eigen za¬ 
gerij, vanaf ƒ 9,- per m 2 . Ook verzorgen wij nu uw zet-en 
voegwerk. Frepa C.V., Hogeweg 10, Voerendaal, tel. 
045-752294. 


Laat nu uw dak en of KANTELDEUREN (óók 
ZINKWERK vernieuwen, voor industrie) of rollui- 
Vraag vrijblijvend prijsop- ken bestellen. Straten, 
gave. Insiallattebedr. Suy- Voerendaal bellen tel. 045- 
Ien BV, tel. 04406-40266. 750187. Tenelenweg 8-10. 


New Look B.V. Steiger- en 
BOUWMACHINEVER- 
HUUR. Edisonstraat 8, 
Schaesberg, tel. 045- 
312154/312709. 


verhuren alle MACHI 


lel fcMtM ■? 


E en voor de bouw, ver- 
ouw, bestratingen, 

grondverdichting enz. 
Bouwmachines Damoi- 
seaux B.V., ind.terrein De 
Beitel 108, Heerlen. Tel. 
045-411930. 


Auto’s en motoren 


Te k. OPEL Kadett 12N 
automatte type 74, 
f2750,- i.g.st. tel. 045- 
719335. 


Mercedes 240 D aut. *81; Mercedes 220 D 77; Merce¬ 
des 200 D 78; Audi 200 S turbo ’81 ; Opel Senator 3.0 E 
’82; Jaguar XJ 6 3.4 76; 

Lux automobielen 

Maastrichterlaan 83, Vaals, tel. 04454-2121. E 


Te k. MAZDA 818 77, pr. 
p 2250-, Staringstr. 7, Mo- 
enberg-Heerlen. 


Te k. MERCEDES 220 D, 
pr. ƒ 4250,-, bj. 76, Sta¬ 
ringstr. 7,Molenberg-Heer- 
len. 


OPEL Kadett 1100 te k. 
4-drs. m. radio, trekh., type 
74, ƒ 1350,-. Nieuwste. 73, 
Kerkrade. 


Ie klas automobielen on¬ 
der volle garantie: BMW 
316, vele extra’s ’80; BMW 
320 lpg, 77; Opel Rekord 
2.0 luxe 4-drs., ’80; Opel 
Kadett 5-drsi. Ipg; '80, 
Honda Accord 3-drs., 77. 
Ed Lemmens, Konings¬ 
weg 37, Kerkrade, 045- 
45&32. 


Te k. DATSUN Cherry GL 
1400 ’81, Schleidenstr. 234, 
Kerkrade, tel. 461383. 


Te k. OPEL Ascona 19 S 
Berlina 1977, i.st.v.nw. Bo- 
vag-garantie, Tripsstr. 24, 
FORD Transit bestel met 
ramen bwj. dec. 78, kl. 
rood metgas, trekh., n. uit¬ 
laat, 100% in orde, koopje 
ƒ 4500,-. Inruil mogl. Auto¬ 
bedrijf S. Boschker & Zn. 
Heerlerweg 67, Voeren¬ 
daal. Tel. 045-751605. 


AUDI 100 GL 5 E biauwm. 
’SO, geheel nieuw met kan¬ 
tel-schuifdak; VW nieuw 
model bestel bwj. ’80 met 
gas, groen; VW pers.bus 
77, blauw; Honda 5 deurs 
Civic kl. blauw le eigenaar 
78; Mini 1100 special 78 
met schuifdak veel extra.s; 
VW bestel met ruiten 79, 
lage prijs, inruil mogl. 
Autobedrijf Boschker, 
Heerlerweg 67, Voeren¬ 
daal, tel. 045-751605. 


tGORA 2.2 GLS „ 
bot Solara 1.6 GLS’82; 
bot-Solara 16 GLS ’80 
bot 1510 LS *81; 
1510 GL 79; Simca 
GLS ’80, 79 en 78; T 
Horizon GLS ’82 ep 
Talbot-Horizon GL 
78; Simca 1000 G 
Sunbeam 1600 G 
Talbot-Samba 1.1 
Peugeot 305 SR 79; 
geot 304 SLS 74; Pe 
104 L 75; Toyota CeU 1 
76; Lada 1200 75; Fpj 
cort 74; Renault Rl 
77; Fiat 127 78; Fia 
74. Inruil en fin. 
hoge inmilprijzen. 


Te k. PEUGEOT 304 
febr. 78, koopje. r 
bergweg 106, Heerli Ter overname aangeboden 
FR1TURE in Roermond. 
Voor inlichtingen, tel. 


IffiM?Ig9glgggW;irgW 


Teh. ruime zit/slpk. te 
H’HEIDE, gebr. keuken. 


Zilv. GULDENS en rijks¬ 
daalders te k. gevr. Wij be¬ 
talen de hoogste 
Cont betaling. Gou 
éttber in elke vorm 
ten”, Nassaustr. 62, 
rade, tel. 045-456815. 


WONING te h. met eigen- 
voor- en achteringang. 
Best. uit zeer grote slaap¬ 
kamer, woonkamer, dou¬ 
che + toilet, zeer grote kel¬ 
der. pr. ƒ 750,-, mcl. gas- 
water-licht-c.v. Zeer mooie 
nat. ligging, Bulkemstr. 15, 
Simpelvela b.g.g. 04405- 


Te h. 3 gem. KAMERS, 
keuken, woonk., slpk., 
badk.. Kasperenstr. 89, 
Spek’beide, ƒ400,- p.m. I,- p.wk., mcl. water, gas 
licht. Inl. tussen 19-2Ö 
uur, 045-223482. 


Te h. 1- en 2-pers. KA¬ 
MERS nabij station Sim- 
pelveld. Tel. 045-443262. 


Te h. MAGAZIJNRUIM¬ 
TE te Eygelshoven qpp. ± 
180 m2, tel. 045-725667 of 
351756. 


Te h. APPARTEMENT v. 
1 of 2 pers. met tuin. Aanv. 
direct te gem. Kerkrade, 
tel. 045-725667 of 351756. 


BRUNSSUM te huur kan 
toor/prakttjkruimte op le 
stand. Inl. Horslink- 


Te h. klein APPARTE¬ 
MENT voor 2 pers., tevens 
kamer met balcon te 
Brunssum, tel. 045-250468, 
na 17.00 uur. 


Te h. a. RUIMTE afz. ben. 
woning, centr. Heerlen, 
tel. 043-75419. 


Dieren 


TRIMMEN en toiletteren 
van honden. Dierenspe¬ 
ciaalzaak Cobbenhagen, 
Grasbroekerweg 42, Heer¬ 
len. Tel. 045-725260. 


Te k. prachtige Ierse SET¬ 
TER en tekkelpups met 
stamboom en geënt. Cob¬ 
benhagen, Grasbroeker¬ 
weg 42, Heerlen. 


PAPEGAAIEN te k. van 
part., jonge grijze roodst. 
Inr. mog. 04494-49517. 
POELIERSBEDRIJF 
John Smeets, Haalbrugs- 


stand. uil. Horsiink- 
Brunssum BV te Doenra 
de, tel. 04492-3500. 


BRUNSSUM te huur in 
het centrum, garage ƒ 59,- 
p.m. Inl. Horstink-Bruns- 
sum BV. Tel. 04492-3500. 


stand m centr. v. 
rl. gem. KAMERS te h. v. 
stud. of werk. Ook ev. m. 
pension, keuken, douche 
aanw. Tel. 715924. 


Te h. mooie gem. KA¬ 
MERS met c.v.Tmet gebr. 
van telefoon, keuken en 
douche te Kerkrade. TeL 
045-443380. 


Gem. KAMERS te h. cen¬ 
trum Hrl. V.a. ƒ 298,- p. m. 
+ borg. Tel. 045-71^381 na 
16 uur. 


KERKRADE-WEST op 

f oede stand en rustige 
uurt, 1 luxe app. (le eta¬ 
ge). 2 kamers, met 
badkJligb. en mod. keu¬ 
ken. Incl. g.w.1. ƒ 750,-. 
Tel. 045-419466. 


2 doorlopende gem. KA¬ 
MERS te h. met alle com¬ 
fort. Tel. 453962 Kerkrade. 


KAMER te huur gemeub. 
Willemstr. 67, Hrl. Tussen 
10-21.00 uur. 


HEERLEN: 1 en 2 pers. 
gem. zit/slpk. te huur, all 
m. Tel. 045-717268. 
H7268. 


Te huur gevraagd 


Te h- gevr.gemeubüeerde 
KAMER geschikt voor pri- 
védoeleinden, liefst met 
tel. Br.o.nr. HK 107 Lim¬ 
burgs Dagblad Postbus 
3100, 6401 DP Heerlen. 


o. worms. 


Te k. YORKSHIRE TER- 
RIERTJE zeer klein en 
tamme sprekende pape¬ 
gaai, Groenste. West 96, 
Ubach o. Worms. 


Te k. SCHAAP m. 2 lam¬ 
meren en 2 eenjarige zon¬ 
der lam plus sierduiven. 
Te k. Siamese POES m. 
stamb. en ingeënt, samen 
met huiskat, tel. 045- 
258822. 


Mooi_nestje ruwharige 

FOXTERRIERTJES. Tel. 
04458-1362. 


Te k. v. liefh. Duitse DOG 
met pap., reu, zwart, lief v. 
kind. ƒ 350,-. Unescostr. 
104, Heerlen-Vrieheide. 


Sportieve blouson met badstofvoering. 
‘100% katoen. 

Diverse modekleuren. ■ M 
Mt. XS, S, M, L en XL i 


Katoenen parka met netvoering. Diverse 
aktuele kleuren. I L 

59.- ■ rr- 69 .-1 |e 

M&S* MODE M&S MAAKT MODE BETAALBAAR 


Geleen. Heerien. Sittard. Maastricht. Roermond. Weert. 


Ruime kollektie in 
polyester. 

Diverse kleuren. Dinsdag 26 april 1983 • Pagina / 


ihow. radio, televisie 


Umburgs dagblad 


Bernadette niet terug in haar vroegere job, telefoniste 

f lk wil van het zin gen 
mi in beroep gaan maken 1 


(Van onze RTV-redactie) 

■•VERSUM - „Ik voelde mij 
dijk op het podium in 
ichen. Ik was totaal niet 
r veus. Ik heb het liedje heel 
spannen gezongen. Dat 
fam ook wel een beetje 
Piet Souer, die tijdens 
dirigeren voortdurend 
fhd te lachen. Dat gaf mij 
heerlijk gevoel. De pun- 
«elling daarna vond ik 
ider leuk. Vooral omdat ik 
tijdens het optreden zo 
ser had gevoeld leverde 
een enorme terugslag op 
lijn stemming. Hal verwe¬ 
dde jurering had ik het niet 
van de spanning. Je 
j“dt dan echt vijf jaar 
fer. Je weet op een gegeven 
Jhient ook dat je het niet 
kunt halen en het liefst 
ik toen opgestapt. Maar 
|hioet het spel meespelen 
' het einde toe. 

tab d e teleurstelling overigens 
fSnel verwerkt. Alleen toen de 
lares het liedje nog een keer 
zingen voelde ik de tranen op- 
e n. Maar ik dacht meteen: tan- 
L°P mekeer en niet kinderachtig 
doen. Daarna voelde ik mij 
snel weer prima en kon ik de 
-kkelijkheid van alles weer in- 
Mijn manager Ludo Voeten 
1 eigenlijk de enige die het er erg 
ei üjk mee had. Hij had er ook he- 
*al op gerekend dat wij in elk 
^ bij de eerste vijf zouden eindi- 


ffloop zijn we nog even naar het 
‘ e afscheidsfeest in een grote 
ent geweest. Eigenlijk had ik 
helemaal geen zin meer in 
ik voelde wel aan dat je het 
,;kan maken daar je gezicht niet 
te laten zien. Alle artiesten wa- 
er tenslotte. We zijn niet zo heel 
8 meer gebleven want mijn fami- 
in het Hilton-hotel op ons te 
^hten. 


lik 1 hoeder vond het heel leuk dat 
“tat heeft kunnen meemaken. Het 
Jon e l een vreemc * gevoel geven ge- 
weer thuis te zijn. In elk geval 


gaan we meteen aan de slag om zo 
snel mogelijk een tweede single uit 
te brengen. Ook ga ik naar enkele 
Scandinavische landen om daar aan 
televisieprogramma’s mee te wer¬ 
ken. Het is verder de bedoeling dat 
ik op korte termijn in het land zaal- 
optredens ga doen. Ik weet nog niet 
of dat met een muziekband of met 
een orkest zal gebeuren. 

In elk geval ziet het er voorlopig niet 
naar uit dat ik terug moet naar mijn 
baas als telefoniste. Je kunt het in 
dit stadium natuurlijk nog niet met 
zekerheid zeggen maar ik heb echt 
goede hoop dat ik van het zingen 
mijn beroep kan gaan maken. En 
omdat ik niets liever wil is het nu 
een kwestie van: aan het werk!”. 
Veel liefs, Bernadette. 


• BERNADETTE 

. „Ik heb goede hoop 

dat ik van het zingen 
mijn beroep kan gaan 
maken” . AFN vraagt 
toestemming 
voor Amerikaans 
TV-programma 

HILVERSUM - De Tweede Kamer 
zal binnen twee weken een beslis¬ 
sing nemen over de aanvraag van 
het American Forces Network om 
te starten met speciale televisie¬ 
uitzendingen voor Amerikaanse 
militairen vanaf de luchtmachtba¬ 
sis Soesterberg. Een dergelijk ver¬ 
zoek kan behandeld worden buiten 
de te verwachten Medianota om, 
omdat het niet onder de Neder¬ 
landse Omroepwet valt, zo liet een 
woordvoerder van het ministerie 
van WVC weten. 

Het betreft hier een speciale over¬ 
eenkomst tussen de NAVO en de 
Nederlandse regering, waaraan op 
het ogenblik met bemiddeling van 
de Amerikaanse ambassade ge¬ 
werkt wordt. 

Of de programma’s, die eventueel in 
de toekomst door AFN vanaf Soes¬ 
terberg worden uitgezonden, ook 
door Nederlandse kijkers ontvan¬ 
gen kunnen worden, is de vraag. 
Het Amerikaanse uitzendsysteem is 
anders dan het hier gebruikte en er 
wordt op zo’n hoge frequentie uitge¬ 
zonden, dat normale ontvangstap- 
paratuur het signaal niet kan oppik¬ 
ken. 

Het is wel mogelijk dat kabelmaat¬ 
schappijen het signaal ontvangen 
en verbolgens doorgeven aan hun 
kijkers. De Amsterdamse kabel¬ 
maatschappij KTA heeft al laten 
weten dit van plan te zijn. „Voor ons 
geldt hetzelfde als voor de Duitse,. 


Eindredactie 


Harrie Cremers 

tel. 045-739273/739274 Belgische of Engelse programma’s. 
Alles wat wij technisch kunnen ont¬ 
vangen geven wij door”, aldus di¬ 
recteur Jacobs van de KTA. 

Het is echter niet onmogelijk dat in 
de uiteindelijke beslissing van het 
parlement inderdaad een bepaling 
wordt opgenomen die deze doorgif¬ 
te uitsluit. Wanneer het programma 
namelijk ook voor Nederlandse kij¬ 
kers beschikbaar komt, valt het wel 
onder de Omroepwet, aldus een 
zegsman van WVC, en gelden er de¬ 
zelfde regels voor als bijvoorbeeld 
voor de doorgifte van satellietuit- 
zendingen. Daarvoor moet nu juist 
in de Medianota een regeling wor¬ 
den gemaakt. 

Ook de AFN is geen voorstander 
van het overnemen van program¬ 
ma’s door derden. De AFN betaalt 
auteursrechten voor de videoban¬ 
den, die aangekocht worden door 
het Amerikaanse leger, en wanneer 
kabelmaatschappijen de uitzendin¬ 
gen ongevraagd overnemen, over¬ 
treden zij de wet, aldus een woord¬ 
voerder. 

In voorkomende gevallen in Duits¬ 
land en België, waar de AFN al tv- 
zenders heeft staan, is nooit toe¬ 
stemming gegeven aan derden om 
de programma’s door te geven. De 
zegsman van AFN op Soesterberg 
liet overigens weten liever naar de 
Nederlandse televisie te kijken. „De 
Amerikaanse series die daar te zien 
zijn, zijn vaak recenter dan het ma¬ 
teriaal dat wij uitzenden”, aldus de 
woordvoerder. 


Golden Earring 
in Brunssum 


BRUNSSUM - De populaire groep 
Golden Earring verzorgt volgende 
week zaterdag 7 mei een concert in 
D’r Brikke-Oave in Brunssum. On¬ 
getwijfeld goed nieuws voor de vele 
fans. Zoals bekend heeft Golden 
Earring zojuist een stormachtige 
tournee door Amerika achter de 
rug. Daar gaf men 44 concerten. 

Vier weken was men daar in het 
voorprogramma van de Amerikaan¬ 
se groep Rush. In totaal bezochten 
ruim een half miljoen mensen de 
Golden Earrmg-concerten. De laat¬ 
ste nieuwe single „The devil made 
me do it” is zojuist in Amerika op 
nummer tachtig van de Top 100 bin¬ 
nengekomen. Kaarten voor de voor¬ 
stelling in Brunssum zijn verkrijg¬ 
baar aan de kassa van D’r Brikke- 
Oave en de bekende voorverkoopa¬ 
dressen. 


Corinne Hermès na afloop van het Eurovisie Songfestival 

r Het is nogal moeilijk mijn 
gevoelens te beschrijven !' 


(Van onze RTV-redactie) 
MÜNCHEN - „Het is nogal moeilijk 
mijn gevoelens te beschrijven”, 
mompelt Corinne Hermès, de win¬ 
nares van het 28e Eurovisie Song¬ 
festival. Vervolgens deelt Corinne 
mee dat zij de oudste thuis is en ook 
nog een broer en een zusje heeft. Zij 
bedankte de landen die haar aan de 
overwinning hebben geholpen en 
laat de rest van de vragen beant¬ 
woorden door haar teamleider. 

Een koele dame die Corinne Her¬ 
mès. Een 21-jarige Parisienne, die 
door Luxemburg werd ingehuurd 


en dat landje de vijfde songfestival- 
zege bezorgde. Over haar vocale 
kwaliteiten evenwel geen kwaad 
woord. Het feit dat een sterke ver¬ 
tolking van een mooie compositie 
uiteindelijk werd uitverkoren 
maakte veel goed na een week waar¬ 
in het merendeel van de deelnemers 
zich voornamelijk op klungelwerk 
had voorbereid. 

De diverse jury’s bleken het er dan 
ook danig moeilijk mee te hebben. 
Na de puntentelling was Bemadette 
beland op een verdienstelijke ze¬ 
vende plaats. Een resultaat waar¬ 
over uiteindelijk iedereen in het Ne¬ 


derlandse kamp dik tevreden was. 
Bernadette verzamelde 66 punten. 
Zwitserland verstrekte het maxima¬ 
le aantal van 12, terwijl Spanje, 
Griekenland en Portugal als enige 
geen punten aan ons land uitdeel¬ 
den. 

Zwakke 

presentatie 

De bijna drie uur durende televisie¬ 
uitzending vanuit München verliep 
overigens niet geheel zoals de Duit¬ 
se topregisseur Rainer Bertram zich 


dat had voorgesteld. Dat was voor¬ 
namelijk te wijten aan de zwakke 
presentatie van Mariene Charell. Zij 
vergiste zich opvallend vaak maar 
haar bijdrage aan het ballet in de 
slotfase van het programma maakte 
weer veel goed. 

Bob Rooyens, de regisseur van de 
nationale finale van het songfesti¬ 
val, die in München adviezen ver¬ 
strekte ten behoeve van de Neder¬ 
landse bijdrage, had geen goed 
woord over voor de uitzending. 
„Dat ballet was topklasse maar de 
rest kenmerkte zich voor smake¬ 
loosheid en gebrek aan fantasie”. 'Slevisie 


zwartwitprogramma’s 


Ierland 1 


% 


Nieuws voor slechthoren- 
lft den. 

;“'12.00 Schooltelevisie. 

>U ®'13.05 Nieuws voor slechtho¬ 
renden. 

Schooltelevisie: Anne Frank. 
Vakantie zonder kater. Va- 

E >n kahtietips. 

u Daar vraag je me wat. Popu- 
. laire wetenschappen. 

"“D-OS Er was eens... de ruim- 
>. te. Tekenfilmserie. 

£ Gezonde voeding. 

Studio ’83. Popprogramma. 
Simonskoop. Filmmagazine. 
Journaal. 

De Banana Split Show. 
Falcon Crest. Serie. 

Tros Aktua TV. 

Harten 2. Serie. 

Journaal. 

Nieuws voor slechthoren- 
den - 

| ö Tros Sport Extra. Hockeysa- 
menvatting. 


& 

! 5 

^5 

Mo 


Ierland 2 
^0 

% 

'»0 

40 

*0 


I: 


en 18.15 Nieuws voor slecht¬ 
horenden. 

Paspoort. Voor Joegoslaven 
an Italianen. 

Sesamstraat. 

Jeugdjournaal.' 

Journaal. 

Kinderkrant. Jeugdprogram¬ 
ma. 

Ronduit: Hoop in bommen- 
stad 

Gospelfestival 1982. Muziek¬ 
programma. 

Achter de schermen van het 
fascisme. 

Tenslotte. Slotwoord. 
Omnibus. Kunstkroniek. 

Journaal. 

Den Haag Vandaag. 

Studio Sport-Extra. Ijshoc¬ 
key. 

Nieuws voor slechthoren¬ 
den. 


ititsland t 


•DO 

•03 


Journaal. 

WK-ijshockey. 

Achtung Aufnahme!. Ita¬ 
liaanse speelfilm (1943) van 
Carlo Campogalliani met 
Benjamino Gigli, Rossano 
Brazzi en anderen. 

Aus Forschung und Technik. 
Natuurwetenschappelijk ma¬ 
gazine. 

Persoverzicht. 
f3,]!! Journaal. 

^IS.30 Videotext für alle. 


M 

(ks 

Do 


16.10 Journaal. 

16.15 Der Traum vom Lokomotiv- 
führer. Documentaire over 
het beroep van treinmachi¬ 
nist. 

17.00 Sherlock Schmidt und Co. 

Jeugdfilm van Andreas Rein¬ 
hard. 

17.30 Klamottenkiste. Klucht- 
filmpjes. 

17.50 Journaal. 

18.00 Hier und Heute. Regionale 
actualiteiten. 

18.25 Hallo Larry. 

19.00 Reich und Arm. „De Jorda- 
ches”. Amerikaanse serie 
naar Irwin Shaw. 

20.00 Journaal. 

20.15 Bananas. Muziek en nonsens 
met o.m. Gary Brooker, Ma- 
rianne Faithfull, Bonnie Ty- 
ler, Missing Persons en ande¬ 
ren. 

21.00 Monitor. Actualiteitenru¬ 
briek. 

21.45 Der Aufpasser. Britse mis¬ 
daadserie. 

22.30 Thema's van de dag. 

23.00 WK-ijshockey. Zweden — 
Rusland. 

23.30 Arena. Cultuur voor midder¬ 
nacht. 

00.30 Journaal. 

Duitsland 2 

10.00 - 13.15 Programma-overname 
Duitsland 1. 

15.40 Videotext für alle. 

15.57 Programma-overzicht. 

16.00 Journaal. 

16.04 Mosaik. Magazine voor de 
oudere generatie met als the¬ 
ma: Wat heeft Berlijn als stad 
te bieden Aansluitend: Jour¬ 
naal. 

16.35 Strandpiraten. Avonturense- 
rie voor de jeugd. 

17.00 Journaal. 

17.15 Tele-Illustrlerte. Gevarieerd 
programma met als gaste: 
Laura Branigan. 

17.50 Das kann ja heiter werden. 

Gekke zaken met Peer 
Augustinski, Fran Zander en 
Elke Aberle. 

18.20 Mein Name ist Hase. Teken¬ 
filmserie. 

18.57 Programma-overzicht. 

19.00 Journaal. 

19.30 Die Perle Anna. Blijspel van 
Mare Camoletti met Elfriede 
Ott, Ossy Kolmann, Jutta 
Heinz en anderen. Bernhard 
vertelt zijn vrouw Claudia dat 
hij op reis moet. Zijn vrouw 
antwoordt hem dat ze ook 
weg gaat. De huishoudster 
Anna profiteert van de gele¬ 
genheid om ook op reis te 
gaan. In werkelijkheid brengt 
Bernhard zijn nieuwste vrou¬ 
welijke verovering naar huis, 
terwijl ook Claudia haar min¬ 
naar meebrengt en Anna de 
huisbar wil plunderen... 


21.00 Journaal. 

21.20 Mit Luftballons gegen 
Mauem. Geestelijke gestoor¬ 
de patiënten spelen toneel. 
Documentaire van Jurgen 
Lucking. 

22.05 Alexandra... warum. Egyp- 
tisch-Algerijnse speelfilm 
(1978) van Youssef Chahine 
met Mohsen Mohiedine, 
Naglaa Fathi en anderen. Ale- 
xandria 1942. Britse troepen 
bezetten het land, de Duitsers 
Staan voor een gesloten deur. 
De Egyptenaren weten niet 
goed, of ze de Duitsers nu 
moeten zien als de bevrijders 
van het Britse juk, of als nieu¬ 
we bezetters. 

00.15 Journaal. 


Duitsland 3/WDR 

08.00 Tele-Gymnastik. 

08.10 Schooltelevisie. 

09.25' Sesamstraat. 

10.05 en 17.00 Schooltelevisie. 

17.30 Shule und Medien. 

18.00 Telecollege. Algebra. 

18.30 Sesamstraat. 

19.00 Aktuelle Stunde. 

20.00 Journaal. 

20.00 WK-ijshockey. Zweden — 
Rusland. 

22.30 Formel Eins. De ARD-hitpa- 
rade gepresenteerd door Pe¬ 
ter Illmann. 

23.15 Journaal. 


Duitsland 3/SWF 

18.00 Sesamstraat. Voor de kinde¬ 
ren. 

18.30 Telecollege. Mathem. Alge¬ 
bra. 

19.00 Die Abendschau. 

19.25 Journaal. 

19.30 Die Sprechstunde. Wie de 

schoen knelt. 

20.15 Magazin Sport regional. 

21.00 Landesspiegel. Actualiteiten. 

21.15 ■ Der Mann im Strom. Duit¬ 
se speelfilm uit 1958 met Hans 
Albers, Gina Albert, Helmut 
Schmid en anderen. 

22.45 Les Gammas, Les Gammas 
Franse les. 


BFBS 

13.45 Once upon a time. Program¬ 
ma voor de kinderen. 

13.30 Schools: Finding out. 

14.10 Schools: The English pro- 
gramme. 

14.35-15.00 Crown Court. Tv-serie. 

16.50 Birthday Time. Voor de kin¬ 
deren. 

17.20 Think again. Nieuwe serie. 

17.50 This is me. Jongerenmagazi¬ 
ne met speciale gasten. 

18.15 Dombey and son. Tv-serie. 

18.45 Int. News. Daarna weerbe¬ 
richt. 


19.00 A question of sport. Informa¬ 
tief programma. 

19.30 Cuffy. Tv-film. 

19.55 Dallas. Tv-serie. 

20.40 Village earth. Tv-serie. 

21.05 Widows. Zes dramatische se¬ 
ries. 

22.00 BBC-News. Daarna: weerbe¬ 
richt. 

22.30 Match of the day. Hoogte¬ 
punten uit voetbalwedstrij¬ 
den van het afgelopen week¬ 
end. 

23.20 Weerbericht. 


België/BRT 1 

14.00-16.00 Schooltelevisie. 

17.30 Schooltelevisie: Eerst mee 
naar huis. 

18.00 Tik Tak. 

18.05 Sesamstraat. 

18.20 Er was een keer.... „De turn- 
lerares”. Verhaaltje van Gui- 
do Staes verteld door Jef 
Burm. 

18.30 Funnies. „Achtervolgd door 
een schurk”. 

18.35 Fabian van Fallada. „De 

zwarte kraai”. Derde afleve¬ 
ring uit het Vlaamse jeugd- 
feuilleton met Jef Demedts, 
Kris Smet, Walter Moere- 
mans. 

19.05 Tijdrover. Lieve plantjes: De 
echeveria. 

19.15 Kijk uit! Verkeerstips. 

19.20 Uitzending door derden. Pro¬ 
gramma van de Stichting 
Syndicale Omroepvereni¬ 
ging. 

19.40 Lotto-winnaars, mededelin¬ 
gen en programma-over¬ 
zicht. 

19.45 Journaal. 

20.10 Kunst-Zaken. 

20.15 I.Q. Spelprogramma onder 
leiding van Herman van Mol- 
le. 

20.45 Zal ik es wat vragen, dokter. 

„Revalidatie”. Gezondheids- 
magazine gepresenteerd door 
Michel de Sutter. 

21.35 Liftvrees. Slot van de tweede¬ 
lige Britse thriller. 

22.25 Totowinnaars en Journaal. 
Aansluitend: Coda. 

België/BRT 2 

19.00 Celluloid Rock. „De jaren 

’60”. Vierde aflevering uit de 
achtdelige serie over de evo¬ 
lutie van de rockmuziek in de 
film. 

19.35 Kijk uit! Verkeerstips. 

19.40 Mededelingen en program¬ 
ma-overzicht. 

19.45 Journaal. 

20.10 Kunst-Zaken. 

20.15 La nuit américaine. „Nacht 
overdag”. Frans-Italiaanse 
film (1973) van Francois Truf- 
faut met Jacqueline Bisset, 
Valentina Cortese, Alexandra 


Stewart en anderen. Onder¬ 
werp' van „Nacht overdag” is 
het draaien van een film, van 
de eerste tot de laatste opna¬ 
me. 

België RTBF1 

14.00 Schooltelevisie. 

15.30 Signe Particulier. „Mithrida- 
tes” (5). Documentaireserie 
over de vijanden van Rome. 

17.15 Onem-mededelingen. 

17.25 Plein Jeu. Gevarieerd jeugd¬ 
programma. 

19.08 Ce Soir. Regionaal magazine. 

19.26 Lotto. 

19.30 Journaal en toto. 

20.00 East of Eden. Tweede afleve¬ 
ring uit de Amerikaanse serie 
met Jane Seymour, Bruce 
Boxleitner en anderen. 

20.55 Grace a la Musique. „Jo- 
hann-Sebastian Bach”. Docu¬ 
mentaireserie van Francois 
Reichenbach over componis¬ 
ten. 

22.40 Journaal. 

België/RTBF 2 

18.00 Les Chevaux du Soleil. Serie. 

19.00 Economische en sociale tri¬ 
bune. 

19.30 Journaal. 

20.00 Le point de la médecine. Me¬ 
disch magazine. 

21.00 ■ Sea Hawk. Amerikaanse 
historische avonturenfilm 
(1946) van Michael Curtiz met 
Errol Flynn, Brenda Marshall, 
Claude Rains en anderen. 


radio 


Hilversum 1 

7.06 Auto in? Avro aan! 7.20 Maak er 
een eind aan, radiostrip. 7.30 Radio¬ 
journaal. 7.35 Auto in? Avro aan 
(vervolg) 8.06 en 8.30 Radiojournaal 
9.03 Steunpunt. 9.08 Arbeidsvitami¬ 
nen (10.03 Duimeland) 11.03 Uit is 
in. 11.15 Artiestenportret. 12.03 Mu¬ 
zikaal onthaal. 13.06 Radiojournaal. 


13.20 Avro-Diligence. 13.57 Per sal¬ 
do. 14.03 Meta de Vries. 16.02 Her¬ 
sengymnastiek. 16.30 Kom er maar 
eens bij. Karei Prior praat met Geor- 
gette Hagedoorn. 18.20 Maak er 
maar een eind aan, radiostrip. 18.30 
Toppers van toen. 19.02 Pim Jacobs’ 
platenscala. 20.03 Arnold Lo- 
xam.21.02 De maansteen. Hoorspel- 
serie. 21.35 Lichte grammofoopn- 
muziek. 22.02 Schaken. 22.07 Avro’s 
Sportpanorama Eretribune. 23.02 
Met het oog op morgen. 0.02 Elpee 
tuin. 2.02 Groot licht. 5.02 - 7.00 
Truck, voor vrachwagenchauffeurs. 

Hilversum 2 

Nieuws: 7.00, 8.00, 13.00, 18.00, 
22.30, 23.55. Verder tussen 7.30 en 

17.30 op de halve uren. 

7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Pro¬ 
gramma-overzicht. 7.22 Het levende 
woord. 7.35 Echo. 8.20 Studioge- 
sprek. 9.33 Schoolradio. (11.05 Om¬ 
roeppastoraat). 12.00 Kruispunt 
(12.16 Voor de landbouw, 12.36 
Echo). 13.10 Coverstory. 13.33 
Schoolradio. 15.32 Een leven lang. 
16.00 Week in week uit. 17.00 Aktua. 

18.10 Tros allerlei. 18.20 Politieke 
partij en. Zendtijd WD. 18.30 Voor¬ 
deel van de twijfel. 19.00 Klanten¬ 
service. 21.00 Om het boek. 21.30 
Fotograferen en filmen. 22.00 De 
eerste 365 dagen uit het leven van 
een kind. 22.40 - 23.55 Finale. 


Hilversum 3 

Nieuws: elk heel uur. 

7.02 Felix Meurders, Louis Ver¬ 
schuur en Erik Post. 9.30 Jeroen 
Soer en Roel Koeners. 12.03 VIP- 
spel. 13.03 Peter Holland en Erik 
Post 15.30 Popkrant. 18.04 De 
avondspits. 19.02 Popdonder. 21.02 - 
24.00 Moondogs. 

Hilversum 4 

Nieuws: 7.00, 8.00 en 13.00. 

7.02 Capriccio. 9.00 Van heinde en 
verre. 9.30 Opus tien tot twaalf. 12.00 
Promenade-orkest. 13.05 De meest 


verkochte klassieke tien. 14.00 Lie¬ 
deren van Johannes Brahms. 14.45 
In kleine bezetting. 15.35 Muziek 
van eigen tijd. 16.00 Literama-dins- 
dag of „Het kunstbedrijf’. 16.55- 
17.00 Bij wijze van spreken. Tussen 
17.00 en 20.00 Overname program¬ 
ma’s Hilversum 2. 20.00 Barokcon- 
cert. 22.30 Orlando-kwartet. 22.25 - 
23.00 Orgelconcert. 


R0Z 

12.30-13.00 ROZ. Tussen de middag. 
18.00 ANP-Nieuws. 18.03 ROZ-Ac- 
tueel 18.15 - 19.00 Wegwijzer. 


BRT 2 

Nieuws: 6.00 t/m 8.00 op elk half 
uur 9.00, 10.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 23.40. 

Antwerpen. 5.30 Goede morgen, 
morgen. 8.10 Van acht naar tien. 
Muzikaal programma. 
Oost-Vlaanderen. 10.03 Dag in, dag 
uit. 10.10 Mattinata. 12.00 Splinter¬ 
nieuws. 12.05 De brandende ba¬ 
naan. 13.10 Dessert. 

Brabant. 14.00 Poeskaffee. 
West-Vlaanderen. 17.05 Agen- 
da.17.10 Rockgolf. 18.50 Sport in 
West-Vlaanderen. 19.10 De Westhin- 
der. Magazine met veel muziek. 
19.53 Vrij-Uit. 

Limburg. 20.00 Laat ze draaien. 
21.00 Splinternieuws. 21.10 Self¬ 
service. 22.05 Vanavond en van¬ 
nacht. 23.30 - 2.00 Twee tot twee. 

Luxemburg/RTL 

Nieuws: 5.30 t/m 8.30 elk half uur, 
9.00 t/m 18.00 elk uur. 

5.30 Guten Morgen, Deutschland. 
9.00 Ein Tag wie kein anderen 11.00 
Was Sie schon immer wissen woll- 
ten. 12.00 RTL - 12 Uhr Mittagspau- 
se. 14.00 Stunde der Hits. 15.00 Die 
blaue Stunde. 16.00 Typisch Helga. 
17.00 Take Five. 19.00 RTL-Young. 
20.00 Disco-Radio-Action. 21.00 
Country Coach. 22.00 Das Kaba- 
rett’1. 23.00 -1.00 Der Tag geht, Biggi 
kommt. (ADVERTENTIE) 


paneratius centrum Heerlen 

" Nobelstraat 33, 6411 EK Heerlen, Tel. 045-715535. 


Voom v/enhd 

V 

ld 

(X 

eneneb 

yilickii 

^qacwondfin! 

Hét zalencentrum waar bijna alles kan! (Ook culinair.) 


Limburgs Dagblad 


Dinsdag 26 april 1983 • Pagin* Vmke 

Mode met Visie 


Brunssum, 

Kerkstraat 250 

Heerlen, 

Sdroledstra.jt 30 

Roermond, 

Kloosterwandstraaf 21! 


Bij vonnis van de Arron¬ 
dissementsrechtbank te 
Maastricht van 12 april 
1983 is wegens gebrek aan 
baten opgeheven het fail¬ 
lissement van Jan Harmi- 
nns Theodorus Drijver, 
geboren te Heerlen op 17- 
02-1948, wonende te Heer¬ 
len aan De Vossekuil 317. 
De curator, 

Mr. Ch.L.J.R. Lückers 
Advocatenkantoor 
Lückers-Bergmans 
& Van Sloun 

Caumerdalschestraat 1 - 

K bus 149 

AC Heerlen 


Onroerend goed 


TAXATIES binnen 24 uur 
en als het moet dezelfde 
dag. Cornelis Brorens, ma¬ 
kelaar en taxateur o.g. 
Oranjelaan 211, Geleen, 
tel. 04494-40030. _ 

Schmveld mooi gelegen 
BOERENHUIS met in ’t 
midden de poort en rechts 
en links 1 en 2 woningen + 
bouwplaats. Br.o.nr. 246 
LD, Rumpenerstr. 81, 6443 
CC Brunssum. 


Bedrijfspanden 

Stein-Urmond, Heirstraat 32-34 

bedrijfshal, showroom, kantoor en luxe bovenwoning. 
Koopprijs ƒ 525.000,- k.k. 

Kerkrade, Nullanderstraat 102-104 

bedrijfshallen, showroom, kantoren, luxe bovenwoning 
en villa. Huurprijs op aanvraag, eventueel ook te koop. 

Hoensbroek, Nieuwstraat 2 

winkelruimte met magazijn. Leveranciersingang achter¬ 
om. Huurprijs op aanvraag. Direct te aanvaarden. 
Inlichtingen en bezichtigingen: 

BV Makelaardij Ontoerende Goederen 

Peter van Bruggen 

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen, 
tel. kant. 045-417085. 

Te k./te huur: repr. herenhuis met c.v., centr. HEERLEN. 
Zeer gesch. v. woon-/praktijk-/kantoorruimte, totaal 240 
rrU Inl. 711617. _ 

Te koop 
Eijsden 

luxe herenhuis met o.a. 12 kamers en geheel onderkel- 
derd. Bouwjaar 1908. Grondoppervlakte 3303 m2. Voor 
veie doeleinden geschikt. Koopprijs nader overeen te 
komen. 

Valkenburg, Zenderweg 6 

halfvrijstaand woonhuis met uniek uitzicht, o.a. woonka¬ 
mer met open keuken en haard. 4 slaapkamers, v.v. 
muurkasten. Badkamer met ligbad en 2e toilet. Garage, 
dakterras en tuin. Vraagprijs ƒ 207.000,- k.k. 

Heerlen, Akerstraat 105 

herenhuis met o.a. 9 kamers, 2 zolderkamers, 2 toilet¬ 
ten, doucheruimte. Koopprijs ƒ 150.000,- k.k. 

- Maastricht, 

Adelbert van Scharnlaan H30 

vierkamerflat op 3e woonlaag. Direct te aanvaarden. 
Voorzien van c.v., vraagprijs ƒ69.000,- k.k. 

Maastricht, 

Adelbert van Scharnlaan H29 

vierkamerflat op 2e woonlaag. Vrij per 1 mei 1983. Voor¬ 
zien van c.v. Vraagprijs ƒ 69.000,- k.k. 

Inlichtingen en bezichtigingen: 

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen 

Peter van Bruggen 

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen 
tel.kant. 045-417085 


Degrootste 

fltim-shmrom 

mheUuiden: 


nol.' 


De nieuwe J 
snelbruinlan'P- 


Wij hebben of zoeken een 
koper voor uw HUIS in 
Zuid-Limburg. Prijsklasse 
ƒ75.000,- tot ƒ 150.000,-. 
Makelaardij Peters & Part¬ 
ners B.V., Agnes Printha- 
genstr. 36, Geleen, tel. 
04494-48191. _ 

BOUWGROND te k. te 
Spaubeek, 900 m2, gelegen 
Kupstr. Prijs ƒ 80.000,-.Tel. 
04494-46956. 


zanders 

Ganzeweide 155, Heerlen 
Tel. 045-225936 


Te koop BRUNSSUM 
Hoofdbroekerweg unieke 
woning geh. gerenoveerd, 
direkt te aanvaarden. 
Luxe uitvoering; badk. m. 
ligb. en toilet, 3 slpks., gro¬ 
te woonkam. en keuken, 

f arage en c.v. Prijs 
108.000,- k.k. Incl. stoffe¬ 
ring. Brunssum, Titus- 
Brandsmastr. 42 te k. half¬ 
wijst. ouder gerenoveerd 
woonhuis met woonkam., 
3 slpks., keuken, berging, 
30 jaar vast maandelijks 
ƒ350,-, bij 100% frnanc. 
Brunssum appartement 
op luxe ligging te koop, 
vrpr. ƒ 96.000,-K.k. op de 
Rumpenerstraat; Amsten- 
rade, Hagendoornweg te k. 
zeer ruim woonh. met gr. 
woonkam., keuken en 
compl. aanbouw open 
haard, 4 slpks., gr. zolder 
m. aparte c.v.-zolder; bene¬ 
den: bar met ruimte voor 
zwembad en sauna op 900 
m2 grond, zeer luxe uitge¬ 
voerd, vrpr. ƒ 325.000,- 
k.k.; Merkelbeek, Kerk¬ 
straat 18 te k. halfvrij¬ 
staand woonhuis zeer 
goed onderhouden m. 3 
slpks., geheel onderkel- 
derd voorzien van c.v., 
vrpr. ƒ 120.000,- k.k.; Heer- 
len-Heksenberg, halfvrijst. 
woonhuis met 3 slpks., 
eiken aanbouwkeuken en 
c.v., vrpr. ƒ 120.000,- k.k., 
Zwanenstraat 22. Al deze 

g anden te bevr. bij Th. van 
•ppen B.V., Lindeplein 5 
te Brunssum, tel. 045- 
254543 dag. v. 9.00 - 12.00 
uur; 13.30 - 17.30 uur; zat. 
9.30 - 12.00 uur. Donder¬ 
dags van 18.30 t/m 20.30 
uur. Al deze panden kun¬ 
nen wij 100% frnanc. met 
maandelijks fiscaal voor¬ 
deel. Tevens kunnen wij 
de rente vast zetten voor 20 
of 30 jaar dit is uniek. Wij 
vragen voor div. relaties 
panden te koop in alle 
prijsklassen. Inl. tel. 045- 


GELEEN, nabij zieken¬ 
huis halfvrijst. luxe wo¬ 
ning m. uitbouw, 3 slpks., 
badk., garage en tuin te k. 
ƒ 154.000,- k.k. Tel. 04494- 
46956. _ 

HEERLEN tussenwoning 
met tuin en berging. Ind.: 
kelder, keuken, woonk 
trappenh. m. steenstrips, 4 
slpk'., badk., c.v. en geïsol. 
Vr.pr. ƒ79.000,- k.k. Tel. 
045-724249. 

Te k. AMSTENRADE 
ruim vrijst. woonhuis (± 60 
jr ), geh. gerenov. o.a. 4 
slpks., garage/schuur (fö 
m2 en zolder tuin 10x10, 
vr.pr. ƒ 162.500,-, tel. 
04492-3481, na 17 uur (wbe. 
va. 13.00 uur), snelle reak- 
tie gewenst. 


Heerlen 

(Schelsberg) 

Ruime drive-in woning met 
garage, flinke achtertuin 
ca. 40 m diep; sout.: hal, 
garage/berging, cv-was- 
ruimte; part.: ruime living, 
keuken met plavuizen, bal¬ 
kon; Ie verd.: 3 slpk., geh. 
bet. badk. met ligb., v.w., 
2e toilet; 2e verd.: vliering, 
bwjr. 1977. Aanvaarding in 
overleg. 

Kooprijs ƒ 129.000,- k.k. 

Heerlen 

Woonhuis met flinke tuin, 
kelder, hal, toilet, woonka¬ 
mer, keuken met tegel¬ 
vloer, berging; Ie verd.: 3 
slpk., badk. met douche, 
v.w.; 2e verd.: vliering. 
Aanvaarding direkt. 
Vraagprijs ƒ 98.000,- k.k. 

Heerlen (De Erk) 

Gunstig gelegen halfvrijst. 
woonhuis met garage, hal 
met tegelvloer, toilet, 
woonkamer met sierpleis- 
ter, ruime keuken, overdekt 
terras, flinke tuin op zui¬ 
den; Ie verd.: 4 slpk., bet. 
badk. met v.w., bidet en lig¬ 
bad. Bouwjaar 1969. Aan¬ 
vaarding in overleg. 
Vraagprijs ƒ 219.000,- k.k. 
Stienstra Heerlen tel. 045- 
712255. 


Auto s en motoren 


Te koop CITROEN LN 
1978, kmst. 56.000, i.z.g.st. 
vr.pr. ƒ 4750,-, inlichtin¬ 
gen na 17.00 uur, tle. 045- 
242637. _ 

Let op, let op! Inruilers 
van gerenommeerde zaak 
te koop voor weggeefprij- 
zen. Kijk en vergelijk in 
prijs en kwaliteit, vraag 
niet hoe het kan, maar pro¬ 
fiteer ervan. PEUGEOT 
304, bwj. ’76, ƒ 2250,-; Ford 
Taunus 2 L, ’80, met LPG, 
ƒ6950,-; Audi 80 LS, ’78, 
ƒ 5500,-; Honda Civic, ’77, 
autom., ƒ 3750,-; Opel Re- 
kord 1900, 76, ƒ2250,-; 
Opel Kadett, 75, ƒ 2750,-; 
Opel Ascona 16 SR, met 
gas, ƒ 8750,-; VW Passat 
autom., ”76, ƒ 2450,-; Opel 
Ascona, ’77, ƒ 4750,-; Ford 
1600, 78, met LPG, 

ƒ3250,-; Mazda 818, bwj. 
78, ƒ 3750,-; Mercedes 350 
SE, ’75, ƒ 4950,-; VW Golf, 
’76, ƒ 3750,-j Austin Alle¬ 
gro, ’77, ƒ 2250,-: Toyota 
Carina, 76, ƒ 2250,-; Opel 
Commodore GS 2800, ”77. 
LPG, J 3750,-; Renault 30 
TS, LPG, 77. ƒ 2950,-; Re¬ 
nault 4, 76, ƒ 1250,-. Sterk 
wisselende voorraad, snel¬ 
le financiering, inruil mo¬ 
gelijk. CromBacherstr. 7, 
Kerkrade (Gracht), laatste 
straat links voor grens 
Locht. 


: miMSmïïmMt 


★ ★ ★ ★ ★ 


★ ★★★★★★ 


iBSflsr 

1 MG TEER EN 0,2 MG NICOTINE 

Waarom onverwacht? U kent het probleem van een lichte sigaret: trekt 
doorgaans vrij zwaar en geeft niet veel smaak. Maar steek nu eens een Barclay op... 
Die trekt licht en geeft een volle smaak. Dankzij het gepatenteerde 
ACTRON 0 -filter met 4 luchtkanalen. Sinds 1980 een succes in Amerika, recente¬ 
lijk in Zwitserland en België en nu ook in Nederland. Die ervaring ligt voor u klaar. 
Koop een pakje Barclay en proef! Te k. motorfiets merk 
HONDA F 550 cc, z.g.a.n. 
bwj. ’77, kmst. 14.000. Veel 
extra’s, te k. t.e.a.b. Iets 
spec. Tel. 045-213716. 


I Te k. gevr. SLOOPAU- 
I TO’S. Wij doen ook div. 
autorep. M. v.d. Ven, Zwa- 
luwstr. 10, Heerlen, tel. 
045-214929. _ 

TRIUMPH TR7 type ’79 
ƒ 6950,-; Chevrolet Monza 
8 cyl. autom. ’77 ƒ 4750,-; 
Fiat 128 coupé ’79 le eigen. 
ƒ5750,-; Fiat 128 77 z. 
mooi ƒ 3450,-; Fiat 128 pa¬ 
norama type ’79 ƒ 4750,-; 
Renault 5TL type ’78, 
70.000 km ƒ 4950,-; Mazda 
323 SN type ’81 le eigen. 
30.000 km, ƒ9450,-; Re¬ 
nault 5GTL kl. rood 
ƒ 4250,-; Fiat 127 Sepc. 
type ’78 ƒ 3950,-; Mini 
Spec. ”78 ƒ3750,-; BMW 
1802 ’75 ƒ4250,-; Citroën 
DS21 ’72 ƒ 2250,-; Mazda 
1000L ”78 ƒ 3750,-; Kadett 
Spec. ’76 kl. geel ƒ 2950,-; 
VW Passat type ’78 op gas 
ƒ 3450,-; Honda Civic type 
77 ƒ 2950,-; Ford 1600 L 
stat. car. type ’77 ƒ 1950,-; 
Ford Capri 2 1600 ”75 
ƒ 2950,-; Mazda 929 Hard¬ 
top coupé ƒ 1950,-; Datsun 
Cherr, bwj. '11 ƒ 3450,-; VW 
1303 74 ƒ 2250,-. Inr. mog. 
Ganzeweide 146, Heerler- 
heide. 


Te k. weg. omst.h. OPEL 
Rekord 2.0 N LPG 1981, 
vele extra’s, 55.000 km, 
vr.pr. ƒ 16.800,-, tel. 045- 
714691, b.g.g. 792068. 

Sportwagen MGB CA¬ 
BRIOLET. Mercedes Ben¬ 
zine 4 cyl. met schuifdak 
enz. type ’82, nieuw; Dat¬ 
sun 2400 Laurel automaat 
6 mnd. oud; Datsun 280 
ZX 2+2sportcoupé ’80: 
Jeep AMC Honcho 4 wheel 
drive ’82; Volvo 244 DL 
met LPG ’79; Volvo 66 GL 
automaat 77; Honda Civic 
automaat ’79; Ford Taunus 
1600 L 4-drs. met LPG '78; 
Ford Escort 1300 GL 78 en 
77; VW Passat LS 5-drs. 
77; Mini 1100 S ’80 en 77; 
VW Passat LS 5-drs. 77; 
Mini 1100 S ’80 en 78; Dai¬ 
hatsu Charmant 1400 ’80; 
Fiat 127 77; Fiat 128 77; 
Fiat 126 Bambino 79; Che¬ 
vrolet Monza 2+2 coupé 
79; Citroën Dyane 6 75; 
Mazda 818 4-drs. 77; Ka¬ 
dett Chevette 77; Renault 
R16 78 en 75; Vauxhall 
Viva L 74 caravan Kip 460 
T Grand de Luxe winter 
uitv. met voortent nieuw 
’82. Iedere keuring toege¬ 
staan, 3 mnd. garantie of 
10.000 km. Inruil en finan¬ 
cieren mogel. auto John 
Vermeeren, Schelsberg 31, 
Hrl. Tel. 045-720536 of 
750531. 


ALFA Giulietta 1.8 ’81; ' 
Fiat sport 1430 78, Mitsu¬ 
bishi Lancer 1200 GL ’81; 
Honda Civic 1200 E 79; 
Renault 5 TL 79; Citroën 
Charleston ’81; Fiat Ritme 
75 CL ’80; Fiat Ritmo 65 L 
’81; Fiat Ritmo Sound ’80; 
Fiat Ritmo 65 CL 79; Ci¬ 
troën GS 76; Ford Taunus 
Combi 77; Toyota Carina 
1600 de luxe 79; Volvo 244 
,DL 76; Opel Rekord 1900 
75; Peugeot 304 77, Peu¬ 
geot 604 SL aut., 79; BMW 
1602 75; Auto Lux, Maas- 
trichterlaan 83, Vaals. Tel. 
04454-2121. _ 

SKODA de goedkoopste 
4-deurs van Nederland. Ik 
dacht dat je een tweede 
hands zou kopen? Welnee, 
voor hetzelfde geld heb ik 
een nieuwe Skoda. Hoge 
ruil voor uw oude auto. 
Garage Piet de la Roij & 
Zn., Hoofdstr. 114, Hoens- 
broek. Tel. 045-212896. 

Te k. VOLVO Amazone, 
bwj. ’66, nw. uitlaat, 
schokbr., banden, rem¬ 
men, inruil mog., ƒ3150,-. 
Pr. Hendriklaan 13, Bruns¬ 
sum. 045-258398. 

VOLVO 244 DL .77, kl. 
beige, pr. cond. inruil. 
koopje ƒ 4900,-. Inruil 
mogl. Autobedrijf Bosch- 
ker, Heerlerweg 67, Voe- 
rendaal, tel. 045-751605. 


MERC. 240 TD st.car 1978, 
Merc. 307 D dubbelcabine 
1978-1980, Merc. 307 D be¬ 
stelauto, Merc. 307 D ge¬ 
sloten laadbak, Merc. 307 
D open laadbak, Merc. 508 
open en gesl. (BE rijbew.), 
Merc. 206 D bestelauto en 
open. W. Feijts Auto’s, 
Vaesrade 61-63 Nuth. tel. 
045-243317. 

Te k. RENAULT 4. bj. 73, 
van part. Tussen 17 en 18 
uur tel. 045-710012. _ 

Te k. MERCEDES 200 D, 
bj. ’81, inr. mog. Caumer- 
weg 38, Heerlerbaan-Hrl. 

Te k. DATSUN Sunny 
1400 GL, bj. 78, ƒ5400,-. 
Vleugelmorgenstr. 23, 
Stein. _ 

Te k. Michelin BAND van 
160 mm, z.g.a.n., ƒ 35,-; re¬ 
servewiel voor Simca 
1501; Bosch accu 38 AH, 
ƒ 30,-; Magnel Marell accu 
55 AEL ƒ 30,-, i.z.g.st. Te 
bevr. Frisostr. 38, Hoens¬ 
broek, na 18.00 uur. 

Te k. WINDSCHERMEN 
voor 2-drs. Allegro, pr. 
ƒ 75,-. Treebeekstr. 147, 
Brunssum-Treebeek. 

AUTO’S te koop gevr., bj. 
74 t/m ’80. Tel. 04405-1994. 

Te k. MATRA Bagheera 
77 ƒ 5500,-. Narcissensin¬ 
gel 62 Geleen. 


Bij Donny kijken is kopen! 
Steeds wisselende voor¬ 
raad BEDRIJFSAUTO’S 
en bussen. Alle merken en 
typen. Ook gesloten be¬ 
stel, open laadbakken, sta¬ 
tioncars, ombouwers voor 
camping o.a. Mercedes 
206, 207? 307, 406, 508, 608, 
813, VW, Ford enz. Van 
licht tot zwaar. Te veel om 
op te noemen. Let op 
adres: in- en verkoop Don¬ 
ny Klassen B.V., Meersse- 
nerweg 219, tel. 043- 
627354, Maastricht. Na 
18.00 uur 043-611595. 

Auto’s te k. gevr. Betaal 

f oede prijs en vrijwarings- 
ewijs. Garage SCHAEP- 
KENS, Klimmenderstr. 
110, Klimmen, tel. 04405- 
2896. _ 

Wij betalen de hoogste 
prijs voor AUTO’S van 
ieder bwj. of merk tot elke 
prijsklasse. Schade- of 
spuitw. of defekt geen 
bezw. Contant geld 045- 
419192/461323. _ 

Voor BALANCEREN Au¬ 
tobanden Thijssen B.V., 
Geleen, tel. 04494-45100. 

Voor AUTOBANDEN Au- 
tobanden Thijssen B.V., 
Geleen, tel. 04494-45100. 

Voor SCHOKBREKERS 
Autobanden Thijssen b.v., 
Geleen, tel. 04494-45100. 


MITSUBISHI 2.0 GLX 
st.wag., le eig., bwj. ’80, a. 
nw., LPG, pr.n.o.t.k. 
Groenstr. 109, Geleen. 
47218. __ 

Met spoed te koop gevr. 
bedrijis-, bestel-, busjes, 
PERSONENAUTO'S, 
jeeps. Hoogste prijzen. 
Ook schade of defect. 
Holzstr. 67, Kerkrade, 045- 
456963. _ 

Te k. gevr. SLOOPAU¬ 
TO’S. Wij doen ook div. 
autorep. M. v.d. Ven, Zwa- 
luwstr. 10, Heerlen, tel. 
045-214929. _ 

Te k. CITROEN GS 1220, 
bj. 74. Vr.pr. ƒ 1000,-. Tel. 
045-753550. _ 

Te k. OPEL Kadett ’80, 
3-drs..met gas. Fiat Ritmo 
65 L 79, Ford Taunus 1600 
L, ’80, Opel Kadett 1200 L 

78, Ford Escort automaat 

79, 1300 GL, Opel Manta 
1600 76, Honda Prelude 
’80, Ford Escort 1600 sport 
78, Peugeot 104 79, Mitsu¬ 
bishi Galant Caravan op 
gas 79, Opel Ascona 1600 
76, ƒ 2500,-, Datsun F 2 
78, ƒ 4750,-, Toyota Corol- 
la coupé 78, ƒ 5000,-, Opel 
Kadett caravan ’80. Auto 
Weber, Brugstr. 38 (bij 
markt). Schaesberg, tel. 
045-314175, inruil, finan¬ 
ciering, garantie. 


Te k. MAZDA 323, diV■ ? 
tra’s, bwj. 78, evt. 
mog. Lindestr. 11, Sch 8 
berg^- ^ 

AUDI 80 LS, type 19 
zeer goede staat, niejLj 
motor, 38.000 km, alle 
ringen toegestaan, t.e-gi 
Buschkensweg 34, ir 
Heksenberg. 045-2185 

Ingeruild op HON^l 
Honda Civic, 3-drs., 

’81; Honda Civic, 3 
aut., 79; Honda 
5-drs., luxe, ’80 en üt 
Honda Prelude, ’80; .ffl 
nault 5, ’82; Datsun K4 
coupé, 79; Fiat 13l >/10 fl 
Ford Escort aut., ’80; 
Manta, 79; Opel ReK.j| 
aut., ”77; Peugeot 104 M 
’80; Renault 6TL, 77; 
da 626 aut ’80; div. JK 
kope auto s, o.a.: SWJ 
1100 CE aut., 78; S& 
1100 aut., 73. Auto Hf 
B.V., Haefiand 15, Bt* 
sum, tel. 045-252244._ .> 

TOYOTA Autobedrijf 
ten Oever Vaesrade. 
Vaesrade-Nuth. Tel. *5 
242025. Toyota C». 
4-drs. ’80; Toyota Co*7 
30 77, 76, 75; ToyofcG 
rolla sportswagon 3 -°ï 
78, 77; Toyota Hi-Ac| 
Honda Accord 4-drs. *** 
LPG ’82; Mazda 323 4^ 
’81; Renault 4 GTL , 
Opel Kadett 4-drs. auw 
Dinsdag 26 aprii 1983 • Pagina 9 


MWiburgs Dagblad Als het om ze f maakmode gaat. 

bent u bii ons ongewoon voordelig uit. Kiik maar! 


In uw warenhuis liggen de nieuwste zomerstoffen nu op u te 
^achten. Mooie kwaliteiten, in aktuele kleuren en modische 
dessins. We hebben ook ongewoon voordelige jersey- en 
katoenstoffen, in teveel dessins om op te noemen. Maar met 
'Nelke stof u straks ook naar huis gaat, u betaalt er een 
ongelooflijk lage prijs voor! 


Zolang de voorraad strekt! 


wmn\ pi 

ht' • *'ra / 


K \ K Uni jogging stof 

De sportieve vrije tijd-stof bij 
uitstek voor jong en oud. Voor 
joggingpakken, mini-rokjes, 
bodywarmers en jacks. In ak¬ 
tuele kleuren als rosé, bleu, wit 
en geel. Extra breed: 160 cm. 


Per meter nu 


15 .- 


Exclusieve imprimé’s 

Modische dessins in Copaca- 
bana-stijl of aktuele zwart/wit- 
kombinaties voor opvallend 
jeugdige mode. Gedrukt op 
een mooie kantoenkwaliteit. 
Voor broeken, rokken, bloezes, 
mini-jurkjes en nog veel meer. 
Breedte 90 cm. ^ 


Per meter 


10 .- 


Uni katoen 

De absolute modehit van dit 
seizoen. In pastels en modi¬ 
sche zomerkleuren als rood, 
zwart, wit of kobalt. Ideaal voor 
pantalons, bermuda’s, rokken 
en blazers. Dubbelbreed: 

150 cm. 


Streep katoen 

Aktuele voorjaarsmode in di¬ 
verse kleurenkombinaties. De 
kleuren zijn afgestemd op de 
uni katoen uit deze aanbie¬ 
ding, dus dat betekent: einde¬ 
loos kombineren. Dubbel¬ 
breed: 150 cm. 


Per meter 


IQ- 


Per meter nu 


12 ?° 


VROOM 19 DREESM ANN 


Wij lenen u graag geld. 

En spelen daarbij open kaart 

Dit zijn onze tarieven voor persoonlijke leningen: 


U betaalt terug in: 


24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. 


3.000, 

5.000, 

8 . 000 , 

10 . 000 , 

12 . 000 , 

15.000, 

18.000, 

20 . 000 , 

25.000, 480,07 

573,70 

714,14 

854,59 

948,22 

1.182,29 


105.63 
176,06 

274.63 
340,34 
406,05 
504,62 
603,19 

668.91 

833.91 


84,65 

141,08 

218,72 

270.47 

322,23 

399,86 

477.50 

529,25 

658.64 


72,06 

120,10 

185.17 

228.55 

271,93 

337,— 

402,08 

445,46 

553.91 


CMV BANK 

045-719113 Akerstraat 82a Heerlen 
045-251043 Kerkstraat 294 Brunssum 


KUNSTSTOF RAMEN 

ZORGELOZE PERFEKTIE 


r De kunststof ramen die u nu aanschaft 
moeten meegaan tot in de volgende eeuw. 
Blijvend mooi, komfortabel, perfekt isolerend, 
onderhoudsvrij. Met minder hoeft u geen 

genoegen te nemen. ___ri— - - 

CARBO biedt u 15 jaar — 
ervaring met eigen 
produktie en montage, 
gedegen voorlichting, 
optimale kwaliteits- 

bewaking, soepele na- '**I 

zorg, ondubbelzinnige HEwSSESmSpHH 
10-jarige garantie en BÉIiiiliÉfiiiÉlliiÉijfl 

de zekerheid van een 
vertrouwd bedrijf. 

CARBO: dat is maat¬ 
werk in alle denkbare _ 

types ramen en deuren. - 

Niet voor niets bestaat 
47% van CARBO-produkties uit vervolg¬ 
opdrachten! Aan die reputatie kleeft één 
bezwaar: Sommige mensen denken dat ze 
zich geen echte CARBO kunststof ramen 
kunnen veroorloven. Dat is een misverstand. 
Bel ons even op en u ontvangt onze 
uitgebreide dokumentatiemap. Of maak een 
afspraak voor gratis advies aan huis. 


(ARBOI:;, 

kunststof ramen/deuren 

Heel Limburg is onze showroom 

Tianscarbo BV 

Koolkoelenweg 38 6414 XP Heerlen 
Tel 045 219393* MEER DAN 12 JAAR 


een internationaal begrip, 
exclusief voor iedereen. 


TURKS-BAD 
SP. MASSAGE 


WHIRL-P00L 

Z0NNESAL0N 


sar 

sauna „maja” b.v. mi 


Tel. 04406-40292 
Dagelijks geopend tot 22.00 uur. 


GOED GEREEDSCHAP 
IS'T HALVE WERK 


Elektrische 
verfstripper 
Heatstreak2000 

_ _ Vermogen 1300 Watt 

^V*^** * --=* /! Temperatuur aan de 

- £ kop meer dan 60(P 

Cf.119,- 

hout- en metaafbewerkingsgereedschap w 
Akerstraat 288 Hoensbroek 045-211692/214684 GELD LENEN 

FA. JORISSEN 


Pers. leningen 
48 x 

5000 141,- 

10000 270,- 

15000 399,- 

20000 529,- 

25000 658,- 

30000 788,- 

40000 


2e hypotheken 
180x 240x 


165,- 

242,- 

319- 

396,- 

473,- 

627,- 


2e hypotheek zonder 
notaris* en taxatiekosten 

Alle bedragen mogelijk t/m ƒ 100.000,-, 2e hypotheken van 60 t/m 
240 mnd. Persoonlijke leningen van 12 t/m 96 mnd. Alle tussenlig¬ 
gende bedragen mogelijk. Overlijdensrisico gedekt (PL CC) 
Continukredieten, rente en aflossing inbegrepen. Kom voor een 
deskundig advies even langs op kantoor: Hommerterwea 130 
Hoensbroek. of bel y 

UW INTERMEDIAIR 

045-219691 /224070 


Auto’s en motoren 1 


Te k. MINI '74, ƒ 650- '74, 
ƒ 1250,-; VW '72 ƒ650,-; 
Kadett '75, op gas ƒ 2850,-; 
Simca 1100 "74 ƒ 650,- 
04490-15406. 


FORD Taunus 2000 GL 
'80, Ford 1600 L '77 en '80, 
Renault R 18 TS '80, Ford 
Fiesta 1100 L '79, Volvo 
343 DL automaat '79, 
Toyota 1600 sportwagen 
'79, Mazda 626 '80, Fiat Rit- 
mo 65 CL ’81, als nieuw, 
Toyota Liftback ST '77 
BMW 1502 '76. Honda Ac’ 
cord 4-drs., '79. Ford Gra- 
nada 2000 L '79, Peugeot 
505 GR '81, Peugeot 305 
GL ’79, Datsun Cherry 
3-drs., ’79, Subaru coupé 
5-bak '77, ƒ 1500,-, inruil 
en financieren Ëovag-ga- 
rantiebewijs. Autobedrijf 
P. v. Dijk en Zoon, Hom- 
pertsweg 33, Schaesberg- 
Kakert. Tel. 311729. 


Te k. MAZDA 323 ES auto- 
matic, bwj. '77, i.z.g.st. kl. 

f27874 mrUil m ° g ’ ° 45 ' 


YAMAHA DT 50 MX en 
Yamaha RD 50 MX nu nog 
oude prijs. Limburgs 
grootste Yamaha-dealer 
Math Salden Limbricht. 
Tel. 04490-15944. _ 

Te k. BMW 520 rood, bwj. 
73, m z.g.st., sportvelgen, 
event. m. radio-cass.rec. 
Tel. 045-254495, na 18.00 
uur. _ 

Te k. HONDA Accord 5 
speed bwj. '78 spotkoopje. 
Consbergweg 106 Hrl. 

Te k. SUZUKI 750 GS, 
t.e.a.b., moet weg! Land- 
weg 7 Swier. _ 

HONDA Civic 5-drs. '78, le 
eig. kl. blauw, koopje, 
ƒ4500,-- inr. mogl. Auto- 
bedr. Boschker en Zn. 
Heerlerweg 67, Voeren- 
daal. Tel. 045-751605. Wonen in Het nieuwe plan 
Terwormdael" te Heerlen. 

Dit plan ligt op 5 minuten lopen 
van het centrum van Heerlen en 


1 *1§ËSf$$i 2§, 

.. ' i: „J? ' ' j' £?* ^ ■ 

is mmmm tz 


•T mm - w 


tevens bij het natuurgebied rond 
kasteel Terworm. De bouwkun¬ 
dige opzet van het totaal, met 
veel ruimte, openbaar groen, 
speels gesitueerde eengezinswo¬ 
ningen, is levendig en aantrekke¬ 
lijk. Aan deze 12 woningen 
welke thans in aanbouw zijn is 
tot in het kleinste detail zeer veel 
aandacht besteed, afwerking en 
isolatie zijn dan ook perfekt. '&m%m 


„ 

ïïm -Mémm 
' 'y>.S ?. /■ y / / 

tij/' 


mmm. i^ •> 

».< . ' *>: a 


a mmÈmB De royale, goed doordachte indeling van de woningen biedt de 
mogelijkheid tot veel woongenot, bijv. L- vormige woonkamer 
van maar liefst 9,50 m lengte. Op uw verzoek regelen wij graag 
een bezichtiging van een reeds bewoonde woning, zodat u zich 
kunt overtuigen dat de ruimte en de indeling even aantrekkelijk 
zijn als de buitenzijde. 

De inpandige garage is groot en biedt gemakkelijk plaats voor twee 
auto's met daarnaast nog veel extra berg-, hobby-, en, waarom niet, 
party ruimte. 

Als u alle genoemde voordelen in uw beoordeling tesamen neemt 
met het voordeel van de hoge subsidieregeling en de lage rente, dan 
is het zeker de moeite waard uw hierover verder te informeren. 


Rente 7,3P/o 3 jaar vast 
Ren te 8^2% 10 jaar vast 
Rente 8,9% 30 jaar vast 


MAANDLAST VANAF f 360,-* 


CA J*> TNERCILBESPARIV:. 
DOOr- OCVJL .SCl.ATir 


Verkoopprijzen 


van f 152.987,- tot f 158.946, 


v.o.n. (excl. renteverlies). 


Ook voor dit projekt geldt de 


hoge „oude" subsidieregeling 


met de maximale rijksbijdrage 


van f 10.900,- voor het eerste 


jaar. 


Stuur mij vrijblijvend volledige informatie over de 
woningen in het plan " Terwormdael "te Heerlen. 


Naam 


Adres 


Postcode/plaats 


Telefoon 


BON 


•Uitgaande van een 100°/o hypotheek en rekening 
gehouden met de hoogste eerste jaarlijkse bijdrage. 

Makelaardij onroerend goed - Hypotheken - Verzekeringen 


In ongefrankeerde enveloppe zenden aan: Stienstra Heerlen 
Makelaardij BV, Antw.nr. 40, 6400 VB Heerlen 


üü stienstra 

Stienstra Heerlen Makelaardij BV, Tempsplem 25, 6411 ET Heerlen 
Telefoon 045-712255* 

Mode in Maten 

Zorgeloze Japonnen voor deZon WBÈmm ■'■ *■■■ * - 5 - 

JC' " 


Zomers ensemble. 

In fraaie polyester 
struktuurstof. Geheel 
gevoerd. Losse strik 
ceintuur. Perfekte af 
werking. Keus uit: wit/ 
marine, wit/rose, wit/ 
blauw/rose. 

Maten 42-48 


Verfijnde strepen. 

Chemisier in viscose 
In drie kleuren 
kombinaties. 

Maten 40-48. 
' V' x & V. 
3$8SiÊ : $' 

jm>-, ïfi 

• f 

• p ü| 

2: •, f 

’-m: 

fc róK 
lUt, 
Japon met plissérok. 

Mouwloos met zomerse boothals. 
Zijden yersey in soepele polyester 
kwaliteit. Kies uit 
blauw, groen of wit. 

Maten 40-48. # I f “ 


VROOWm DREESMANN 


I I Via het verzamelpunt bij Arnhem naar bijv. 
Oostenrijk, dat is nou niet bepaald de 
snelste weg voor wie in het zuiden woont. 
Daarom heeft Arke nu, speciaal voor u, een 
verzamelpunt in Keulen. U stapt vlak bij 
huis in de bus en rijdt meteen in de goede 
richting. Zonder onnodige omwegen. Dat 
scheelt uren. En dat reist wèl zo prettig. 
Haal de Arke-busgids bij bank of reisburo. yflRKE 


Jcm iiiiiiiiiiii 


janae 


heeft 'n streepje vóór 
GELDLENINGEN! 

van 1000,- tot 100.000,- ; 

KONTANT BESCHIKBAAR, VOOR ELK DOEL EN IEDEREEN9 


(naar draagkracht 1 


• Meestal dezelfde dag geregeld en uitbetaald. «Gunstige tarieven. 
•Voor bespreking, offerte of uitbetaling komen wij desgewenst 
bij u aan huis, óók 'savonds. «Strikt vertrouwelijk en voor u vrijblijvend. 

(Alle service is gratjs. wij berekenen U dus nóóit enige kosten). 


ENKELE MOGELIJKHEDEN: 


PRIVÉ LENINGEN Persoonlijke 
leningen, zonder onderpand verstrekbaar 
en meestal kwijtschelding bij overlijden. 

looptijd in maanden 

netto in (rente en aflossing inbegrepen) 


HUISBEZITTERS. Wij kunnen weer 
bijzonder gunstige 2e hypotheken 
verstrekken. Vergelijk onze tarieven. 

U slaagt nergens goedkoper. 


netto in 
handen 


10 . 000 .- 

15.000,- 

20 . 000 .- 


looptijd in maanden 


126,- 149,- 227,- 

148,- 169,- 211,- 337,' 


20.000. 194,- 222,- 277,- 445,- 

25.000,- 239,- 274, 344,- 553,- 

40.000,- 376, 432,- 544,- 879,- 

50.000, 529, 580,- 700,- 1097,- 

75.000,- 794,- 871, 1050, 1645,- 

100.000,- 1058,- 1160.- 1400,- 2194,- 

Wij betalen voor U ólle kosten voor notaris, 
taxatie enz., op 1% na. 


Wegens omstandigheden zoeken wij 
voor onze Palthenette te Kerkrade 

EEN AKTIEF 


wmim flfftjfl UJlIl :i 


dat deze moderne reinigingswinkel zelfstandig 
op enthousiaste wijze kan ",runnen ". De vrouw 
kan daarbij eventueel op parttime basis werken. 
De Palthenette (van Palthe) is een eigentijdse 
"stomerij" waar onze klanten hun kleding en 
ander te reinigen textiel snel en voordelig 
kunnen loten behandelen. 

U zorgt ervoor dat alles naar wens 
verloopt: dat onze klanten tevreden zijn over 
de aflevering en bedieningi, dat de winkel er 
voorbeeldig uitziet en de appcfratuur met zorg 
wordt omringd en bediend. 

Een succesvolle gong van zaken is 
duidelijk merkbaar in de beloning. De gewenste 
leeftijd ligt tussen ca. 25-45 jaar. Wie het vak 
niet kent wordt door ons opgeleid. Na aanstel¬ 
ling volgt tevens een ruime inwerkperiode. 

In verband met de aard van da werkzaam¬ 
heden is het gewenst dat de sollicitanten niet 
de zorg hebben voor kleine kinderen. 

Een bedrijfswoning is t.z.t. beschikbaar. 

U kunt schriftelijk solliciteren bij Palthe N.V., 
Postbus 17, 7600 AA Almelo, Tel. 05490-61761. Palthenette 

PALTHE stomerij 


Brunssum 

Kerkstraat 55-59 


Annastraat 2 


Heerlen 

O. Nassaustraat 38-40 


Hoens broek 

Kouvenderstraat 73A 


Kerkrade 

Theaterpassage 9 


Schaesberg 

Hoofdstraat 108 
Limburgs f J J 

agblad voor 


os 


telijh Dinsdag 26 april 1983 • Pagina 11 


[LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTIE: BEN ROMIJN EN WINUS DE ROUW. CHEF-EDITIEREDACTIE: MARTIN HUPPERTZ. 
PPDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. RAYONKANTOREN: 6411 EM HEERLEN, NOBELSTRAAT 12, TEL.045-719317; 6461 ED KERKRADE, MARKT 42, TEL. 045-455506; 6431 HE HOENSBROEK, KOUVENDERSTRAAT 215, TEL. 045-218555; 

»CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719; 6466 HN SPEKHOLZERHEIDE, AKERSTRAAT 124, TEL. 045-422141 
% 


'OS (1) 


hadden het al gedacht; 
stukje in de koffiekolom 
het grote succes van de Ne- 
ndse popgroep Doe Maar 
T le t met onverdeeld genoegen 
hngen. We schreven zater- 
dat Doe Maar voor ons best 
haat Maar kon zijn. Want 
\°rdt de laatste tijd geheel 
Gegooid met Doe Maar. 

Ware Doe Maar-fan 
'zf: „Ook wil u er even op 
F® 1 * dat er (gelukkig) na- 
'hjk heel veel kinderen zijn 
)u ttoyis met het opschrift of- 
kreet DOE MAAR hebben, 
dts n dat dan ook geen goede 
fP vindt, dan mogen wij het 
Wel een goeie groep vinden. 
Piet? Overigens: had u vroe- 
9een favoriete groep, zan- 
zangeres?” De brief was 
■^riekend door „een bijna 
leende DOE MAAR-fan. J. 
yhrg uit Kerkrade." 


b. 


0os ( 2 ) 


I Gar staan we dan met ons 
Gedrag. Maar we willen 
even eerlijk antwoorden, 
jhurlijk vinden wij dat 
r^en Doe Maar een goede 
rP mag vinden. Maar wij 
er toevallig niet zo kapot 
Nu ja. sommigen van ons 
f e fcer de redacteur die de kof- 
heeft gemaakt. Wij 
^ e n vroeger ook favoriete 
vPen. Afhankelijk van de 
fjd varieert dat van Louis 
I l ds fheel oude redacteurs 
fftaley (ook al tamelijk oude 
’^teur). Beatles en Santana 
J zo oude redacteur) tot 
U* en de Janssen Baggen 
W (tamelijk jonge redac- 
] 'i We hebben ook een echte 
, ar sligger. Dat is de man van 
Hij zegt: „De beste 
IjP’ Dat is zonder meer de 
f 1 berger Philharmoniker.” 
dat zullen we maar niet 
Serieus opvatten. 


loembak 


i kerkbestuur van de kerk 
, „O.L.V. van de Heilige Ro- 
* r Qns in Treebeek zit met de 
,? e n in het haar. Het bestuur 
ÉL 1 een tijd geleden van grote, 

Ik 


file, 


en 

en en zo is het plein weer 
plukje leefbaarder. Nu had 
er kbestuur er wel rekening 
[ Gehouden dat af en toe wat 
t 1 ’ e n en struiken vernield of 
•°‘en zouden worden, maar 
afgelopen weekeinde ge- 

Ï ' ®e, daar had men geen 
jj^en voor. Onbekenden 
. e n drie complete, grote 
gestolen. Dat moet een 
* Q-Twei zijn geweest. Ze wa- 
„/Pet ankerijzers vastgezet 
P . h)aren hele lange spijkers 
^slagen. 

, s h il 
,jT e spoorbielzen vier bloem- 
gemaakt, die de ingan- 
P a n het kerkplein sieren. In 
p-kken staan bloemen — 


en 


Iemand moet de 
wel degelijk gepland 
a. -. want zonder breekijzer 
j ln ke aanhanger was die 
Jhl nooit gelukt. Het kerk- 
Ji Ur vraagt zich inmiddels 
V Gewapend beton de enige 
Rijkheid is om een bloem- 
lJe te maken. 


Kart 

^ geloven we dat Nuth echt 
l^ e /arniiie van grote ge¬ 
iden behoort. Waren we na 
J^iedenspel en de vele mam- 
E/'-ftetstochten nog niet hele- 
overtuigd, na gister- 
lN zijn we dat wel. Want 
p Gisteren staat Nuth op pa- 
' Zodat vreemdelingen met 
^nvoudige blik op de kaart 
bestemming in de gemeente 
/ten vinden. De onderne- 
“Pereniging van het indu- 
,‘errein De Horsel heeft het 
Ljjtie/ genomen om deze 
uit te geven. Over de rea- 
,. le van een eigen dorpsplat- 
o 0ri d (of mogen we uitslui- 
hog van een stadsplatte- 
spreken?) is ongeveer een 
< Gebakkeleid. Maar nu is de 
1 er dan toch. Burgemees- 
I f Wethouders hebben giste- 
/* et eerste exemplaar in ont- 
Gst genomen. Binnenkort 
ook de „gewone” bur- 
ikv 171 Nuth over de kaart be- 
j/^en. Maar die hebben geen 
j 1 nodig, want ze kennen de 
■ Zo wel. Nietwaar. Mis- 
[u 1 kan de gemeente wel een 
^ e 9 rond sturen aan al die 
y^^hemers die zich na het 
ifpGn het Stedenspel in Nuth 

F 7^n komen vestigen. Want 
( e e oben de gemeente nog niet 
71 ie. vinden. Dachten we zo. Mathieu Meijs, directeur Muziekschool Hoensbroek 

„Muziekonderwijs is 
duur maar waardevol" 


Directeur Mathieu Meijs van de Hoensbroek.se muziekschool. 


HOENSBROEK - De muziekschool 
in Hoensbroek heeft het moeilijk. 
Van paradepaardje van de gemeen¬ 
te Hoensbroek is de school ’een 
muziekschool’ in de gemeente 
Heerlen geworden. Het is dan ook 
hoogst onduidelijk wat er met de 
Hoensbroekse muziekschool gaat 
gebeuren. „Ik verwacht in ieder ge¬ 
val niet dat het een dépendance 
wordt van de muziekschool Heer¬ 
len, ik denk dat het als zelfstandig 
instituut zal blijven kunnen func¬ 
tioneren,” zegt directeur Mathieu 
Meijs, die per 1 mei de school ver¬ 
laat en dan directeur wordt van de 
Zeeuwse Muziekschool die op pro¬ 


vinciaal niveau functioneert. 

De muziekschool in Hoensbroek 
aan de Buttingstraat telt 25 docen¬ 
ten en 1245 leerlingen. „Die komen 
uit de hele streek; Hoensbroek, 
Heerlerheide, Nuth, Treebeek, Am- 
stenrade, Oirsbeek. We hebben hier 
ook een heel duidelijke taak wat be¬ 
treft de opleiding van de leerlingen 
van de vele muziekkorpsen die hier 
in de omgeving floreren,” zegt de di¬ 
recteur. „Muziekonderwijs is be¬ 
langrijk, vooral in de toekomst als er 
nog meer jongeren zonder werk ko¬ 
men te zitten, als er meer vrije tijd 
komt vanwege de deeltijdbanen en 
arbeidstijdverkorting, dan kan mu- 


ziekmaken een zinvolle opvang bie¬ 
den. Niet dat het de problemen van 
jeugdwerkloosheid, de drugspro¬ 
blemen en dergelijke oplost, maar 
misschien kan een kunstzinnige 
vorming preventief werken. Ik ge¬ 
loof namelijk dat een mens zijn 
eigen waarde ontdekt als hij of zij in 
de muziek weet te uiten.” 

„Op het muziekonderwijs mag niet 
bezuinigd worden, dat kan heel ge¬ 
vaarlijk zijn. De creativiteit van de 
mens is belangrijk. Als we die weg¬ 
nemen, gaat de mens een dierlijk 
bestaan lijden. Er zijn bepaalde za¬ 
ken die nu eenmaal subsidie behoe¬ 
ven omdat ze waardevol zijn voor 
onze maatschappij. Muziekonder¬ 
wijs is duur, maar we moeten ons af¬ 
vragen of het dat niet waard is? De 
politiek zou in deze een keuze moe¬ 
ten durven maken. Via de muziek 
kun je investering doen in de jeugd, 
dat lijkt duur, maar is op langere ter¬ 
mijn beslist waardevol,” meent Ma¬ 
thieu Meijs. 


Geen bezwaren tegen veld voor Vlucht ’74 

College Voerendaal 

tegen vliegveldje 


VOERENDAAL - B en W van Voerendaal blijven bij hun wei¬ 
gering om een vergunning af te geven aan de modelvliegtuig¬ 
club Vlucht ’74. Het college blijft weigeren hoewel de inspec¬ 
tie van Rijksluchtvaartdienst en Rijksluchtvaartpolitie, ter- 
reincommissie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Luchtvaart (KNVvL) en havenmeester vliegveld Beek geen 
bezwaar hebben tegen een vliegveldje aan de Karstraat in 
het Ransdalerveld te Ransdaal. „Ze hebben er geen verstand 
van/’ zegt een verbolgen A. de Bakker, voorzitter van Vlucht 
’74. „Ze doen zich nog niet eens de moeite de zaak eens goed 
uit te pluizen.” 


Volgens de heer De Bakker beroept 
het college zich ten onrechte op de 
’Wet op de geluidshinder’. „Wij kun¬ 
nen ons niet voorstellen dat het col¬ 
lege zonder meer afwijzend be¬ 
schikt, temeer daar zeer veel garan¬ 
ties met betrekking tot veiligheid, 
geluidshinder en aansprakelijkheid 
zijn gegeven,” aldus de voorzitter. 
„De afstand van het terrein tot de 
woonkern bedraagt praktisch de 
voorgeschreven 900 meter. Slechts 
een zeer gering aantal woningen lig¬ 
gen binnen deze afstand. De bewo- 

Pretpark komt 
in mei in de 
raadseommisie 

HEERLEN - De mogelijke vesti¬ 
ging van een grootschalig attrac¬ 
tiepark in het gebied Terworm bij 
Heerlen zal in de maand mei be¬ 
sproken worden in de raadscom¬ 
missies van Heerlen. Van deze be¬ 
sprekingen zal het daarna afhan¬ 
gen of er in een later stadium een 
voorstel aan de gemeenteraad 
wordt gedaan tot wijziging van het 
bestemmingsplan. 

Of Terworm behandeld zal worden 
in de gewone raadscommissie 
Ruimtelijke Ordening, die op 25 mei 
wordt gehouden, of in een aparte 
vergadering, was gisteren nog niet 
bekend. 


ners hebben echter via en handteke- 
ningenaktie laten weten geen be¬ 
zwaar tegen het vliegveld te heb¬ 
ben. Onze modelvliegtuigen produ¬ 
ceren een geluidsniveau van 70 de¬ 
cibel, toegestaan is 75 decibel. Toch 
blijft men het geheel negatief bena¬ 
deren. Wij worden nu het slachtof¬ 
fer van een politiek spel.” 

Herindeling 

De problemen begonnen toen de ge¬ 
meente Wijlre de club mededeelde 
zij na de herindeling een vergun¬ 
ning moest aanvragen bij de nieuwe 
gemeente Voerendaal. De Bakker: 
„De eerste maal dat wij contact had¬ 
den met het nieuwe gemeentebe¬ 
stuur, dat was tijdens de kennisma- 
kingsreceptie, werden wij meteen 
negatief bejegend. Er wordt geen 
verschil gemaakt tussen de vlieg¬ 
tuigjes, de gewone lesvliegtuigen 
van vliegveld Beek, particuliere 
vliegers in het weekeinde en het 
motorcrossgebeuren bij de Beitel. 
Wij krijgen allemaal de schuld van 
deze geluidsoverlast.” Overigens 
merkt De Bakker op dat onlangs het 
geluidsniveau van landbouwtrek¬ 
kers is vastgesteld op een maxi¬ 
mum van 86 decibel. „Ik zou wel 
eens willen weten of al deze machi¬ 
nes, en dat zijn er nogal wat in Rans¬ 
daal, aan deze normen voldoen,” al¬ 
dus de voorzitter. 

De club is inmiddels een AROB- 
procedure is gestart. Een verzoek 
om schorsing van de beslissing van 
B en W is bij de Raad van State af¬ 
gewezen. 


Vaders in 
speelzaal 

HOENSBROEK - Een onge¬ 
wone aanblik bood de peu¬ 
terspeelzaal „De Bijtjes" in 
Hoensbroek zaterdag. Een 
aantal vaders was met de 
spruiten naar de speelzaal 
gekomen om eens te bekij¬ 
ken hoe het dagelijks leven 
daar zijn gangetje gaat (zie 
foto). Veel vaders zijn door 
hun werkzaamheden niet in 
staat om dat op een door-de- 
weekse dag te komen bekij¬ 
ken en daarom was zaterdag 
de speciale bijeenkomst ge¬ 
organiseerd. Moeders wer¬ 
den geweerd, want, zo liet de 
leiding van de peuterspeel¬ 
zaal weten, die laten wel 
eens vaker hun gezicht zien. v 


CDA-afdeling Landgraaf: 

„WSW-uitkering 
wordt hard punt” 


LANDGRAAF - „Wanneer de uit¬ 
keringen voor WSW’ers niet onver¬ 
kort worden gehandhaafd, dan 
kunnen ze de herstructureringsge- 
dachte maar beter op het stort 
gooien,” zegt CDA-wethouder Wiel 


POLITIE VERMOEDT LOOS ALARM 

Zoekaktie in vijver Heerlen 


HEERLEN - Een intensieve 
duik aktie van de Heerlense 
brandweer in de Meezenbroe- 
kervijver heeft gisteren veel pu¬ 
blieke belangstelling getrok¬ 
ken. De brandweer was in aktie 
gekomen toen een melding bin¬ 
nenkwam dat een kind te water 
was geraakt. Een klein kind had 
haar vader en de buurman gea¬ 
larmeerd met de melding dat 
een kind in de vijver lag. Toen 
de beide mannen geen kind von¬ 
den, de buurman sprong zelfs in 
de vijver, werd de brandweer 
erbij gehaald. 

Zeven minuten na het alarm gin¬ 
gen de eerste twee duikers te wa¬ 
ter. Na een hele tijd gezocht te 
hebben op het punt dat door de 
betrokkenen was aangegeven, 
werd de hele vijver systematisch 
uitgekamd. Maar er werd niets 
gevonden. Twee van de zes dui¬ 
kers moesten, bevangen door de 
kou en overbelasting, met de am¬ 
bulance worden afgevoerd. 

Vals alarm 

Na bijna twee uur zoeken werd 
in overleg met de GGD en met 


de hulp officier van justitie be¬ 
sloten het zoeken te staken. Gis¬ 
teravond was bij de Heerlense 
politie nog geen aangifte ge¬ 


daan van vermissing van een 
kind. De politie vermoedt dan 
ook dat het een vals alarm be¬ 
treft. # De brandweer zocht systematisch de Meezenbroekervij- 
ver af; er werd niets gevonden. 


Mulders van Landgraaf. „Er wordt 
gesjoemeld met eerder gemaakte 
afspraken. De WSW’ers lopen ge¬ 
vaar binnen vijf jaar 600 tot 800 
gulden per maand te moeten inle¬ 
veren, ofschoon bij de mijnsluitin¬ 
gen de arbeidsongeschikten een 
garantieloon tot hun pensionering 
werd gegarandeerd.” 


„Het wordt een hard punt voor ons,” 
liet CDA-voorzitter Jan Knibbeler 
gisteren weten. „Destijds kon een 
groep oud-mijnwerkers, in onze re¬ 
gio momenteel nog altijd zo’n 1500 
mensen, die vanwege hun gezond¬ 
heid niet in aanmerking kwamen 
voor herplaatsing kiezen tussen een 
WAO- of WSW-uitkering. Omdat ve¬ 
len nog wilden werken, kozen zij 
voor een WSW-uitkering. Door de 
'bezuinigingsplannen van de rege¬ 
ring worden deze mensen nu in een 
moeilijke positie gemanoeuvreerd.” 

Bij het werkbezoek van het CDA 
vrijdag aan Limburg zal een af¬ 
vaardiging van het CDA Land¬ 
graaf de Kamerleden met klem 
verzoeken de WSW’ers buiten de 
bezuinigingsronde te laten vallen. 


CDA -Heerlen waarschuwt voor gevolgen 

Soft- drugsprobleem 
voor jongerencentra 


HEERLEN - Volgens de CDA-frac- 
tie in de Heerlense gemeenteraad 
worden in jeugd- en jongerencen¬ 
tra in Heerlen steeds meer soft¬ 
drugs gebruikt en te koop aangebo¬ 
den. De CDA-raadsleden vinden 
dat de beroepskrachten in jonge¬ 
rencentra en andere welzijnsin¬ 
stellingen een té tolerante houding 
aannémen tegenover de drugs, al 
dan niet met instemming van de 
besturen van de instellingen. 

Het CDA ventileerde deze mening 
gisteren tijdens de beschouwingen 
van de gemeenteraad bij de begro¬ 
ting van Heerlen. „Het is bekend dat 
de overheid noodgedwongen een 
lage prioriteit toekent aan het op- 
sporings- en vervolgingsbeleid met 
betrekking tot soft-drugs, maar dat 
mag er naar onze overtuiging niet 
toe leiden, dat het gebruik daarvan 
in jongerencentra oogluikend wordt 
toegestaan,” merkte Driek Portiek 
op. 


Thei Vrolings van de fractie Heer- 
len-Noord en raadslid Hub Schee- 
ren noemden in dat verband met 
name jongerencentrum Nova Zem- 
bla in Heerlerheide. „Feit is dat het 
daar op dit moment zeer wanorde¬ 
lijk toegaat en dat er zelfs sprake is 
van intensieve drughandel,” zei 
Vrolings. Hij constateerde dat de 
leiding van Nova Zembla niet meer 
naar behoren functioneert, dat er 
een slechte verstandhouding is tus¬ 
sen het bestuur en de projectleider, 
en dat het bestuur nauwelijks in¬ 
zicht heeft in het functioneren in het 
jeugdcentrum. Vrolings vroeg het 
college met klem in te grijpen, mede 
om een verdere verspilling van 
overheidsgelden te voorkomen. 


Opvang 


Raadslid Scheeren merkte op dat 
Nova Zembla door andere groepen 
Wordt gemeden vanwege het drug¬ 
gebruik dat er plaats vindt. 


I \Y-kritiek op 
bisschop Gijsen 

HEERLEN - In tegenstelling tot de 
aalmoezeniers voor sociale werken 
besteedt bisschop Gijsen van Roer¬ 
mond veel te weinig aandacht aan 
de vraagstukken waarmee de men¬ 
sen in zijn bisdom worstelen. „Hij 
maakt zich druk over tal van kerk¬ 
rechtelijke zaken, maar gaat te 
veel voorbij aan enorme proble¬ 
men in duizenden Limburgse ge¬ 
zinnen waar ouders noch kinderen 
werk hebben, jongeren aan drugs 
verslaafd zijn of geen uitzicht heb¬ 
ben op zinvol werk in de toe¬ 
komst”. 

Dat zei zondagavond voorzitter Wiel 
Friedrichs van de FNV-Limburg bij 
de viering van het zilveren priester¬ 
jubileum van een van de aalmoeze¬ 
niers voor sociale werken, F. Vroe- 
men. Voor het werk dat deze aal¬ 
moezeniers doen zei Fnedrichs 
enorm veel waardering te hebben. 
„Zij staan midden tussen de men¬ 
sen en begrijpen hun noden". 
Vacatures op het terrein van sociaal 
werk worden door het bisdom Roer¬ 
mond helaas niet aangevuld. ..Daar¬ 
over bestaat zowel in werknemers- 
als werkgeverskring grote bezorgd¬ 
heid”. De bisschop, aldus de FNV- 
voorzitter. zou het werk van deze so¬ 
ciale aalmoezeniers veel ernstiger 
moeten nemen en positief benade¬ 
ren. 


Inbraken 
in Kerkrade 

KERKRADE - Bij een inbraak, af¬ 
gelopen weekeinde in een woning 
aan de Gravenweg in Kerkrade, ver¬ 
dwenen sieraden, munten en twee 
beurzen met circa 550 gulden. De 
daders zijn vermoedelijk met een 
valse sleutel de woning binnen ge¬ 
komen. 

Uit een woning aan de Geramum- 
straat werd een damesfiets en elec- 
trische boor gestolen. Een ruitje van 
de kelderdeur werd vermeld. De 
schade bedraagt 850 gulden. 

WEER AUTO 
GESTOLEN 

HEERLEN - In de nacht van zon¬ 
dag op maandag hebben onbeken¬ 
den een Volkswagen Scirocco ge¬ 
stolen. De auto, met het kenteken 
70-TH-28, stond voor het huis van de 
eigenaresse op de Roebroekweg ge¬ 
parkeerd. Daar werd de auto tussen 
half drie en drie uur ’s nchts gesto¬ 
len. De wagen had een waarde van 
13.500 gulden. 

In het afgelopen weekeinde werden 
in Heerlen al eerder drie auto’s ont¬ 
vreemd. 


(ADVERTENTIE) Het drugsprobleem in Heerlen 
werd ook aangesneden door me¬ 
vrouw Elly Keyman van de VVD- 
fractie. Zij vond dat er te weinig 
aandacht wordt besteed aan de op¬ 
vang van verslaafden die een ont¬ 
wenning achter de rug hebben. 
Ook bepleitte zij een adequaat po- 
litie-optreden bij tips van mensen 
uit de verschillende Heerlense wij¬ 
ken en flatgebouwen, waar zich on¬ 
gewenste activiteiten ontwikke¬ 
len. 

Ook scholen 

Wethouder Jo Andriesma erkende 
dat er in veel jongerencentra soft¬ 
drugs worden gebruikt. „Maar dat 
gebeurt ook bijvoorbeeld aan scho¬ 
len. Hoe jammer en hoe slecht het 
ook is, er is nu eenmaal een grote 
groep jongeren, die soft-drugs ge¬ 
bruikt”, antwoordde hij de raadsle¬ 
den. Volgens de heer Andriesma 
wordt het gebruik van soft-drugs in 
jongerencentra wel als ongewenst 
gezien, maar zou het verkeerd zijn 
gebruikers buiten te sluiten. „Dat 
maakt de ellende alleen maar gro¬ 
ter. Beter is te proberen de gebrui¬ 
kers op andere gedachten te bren¬ 
gen”, aldus Andriesma, die aankon- 
digde dat over dit probleem binnen¬ 
kort een notitie zal verschijnen van 
de stichtingen Opbouw en Jonge¬ 
renwerk in Heerlen. 
Limburgs Dagblad 


Dinsdag 26 april 1983 • Pagin 


Met vreugde geef ik 
' - kennis dat op 
X : 21-4-1983 is 
geboren onze zoon: 

John Boy 

A. Urff-Jagers 

^Carboonstr. 125 
^ 5412 PB Heerlen. 
Geboren 23-4-1983 

Björn 

broertje van Michael 
zoontje van 

Henri en Corrinne Extra 

Dr. Plesmanstraat 65, 
Heerlen 
Tijd. verblijf: 

St -EBsabeth kliniek 
Heerlen kamer 29A. 


I1IIIII111III 


Te k. BMW 318, bj. 75, inr. 
mog. Caumerweg 38, Heer- 
lerbaan-Hrl. 


GEBOREN 


panela, dochter van G. van Lijf-Brands, 6226 XB Maas¬ 
tricht, Hofmeierstraat 42. 


V, I 

een leven van eenvoud, goedheid en eerlijkheid, 
ijebben wij na een langdurig lijden, maar toch plot- 

P g, voorzien van het h. sacrament der zieken, op 
eftyd van 66 jaar, afscheid genomen van mijn 
ngve echtgenote, onze goede en zorgzame moeder 
ëri oma 

• -•) '* - 

Catharina Mijnes 

t echtgenote van 

K v Dion Jozef Nijssen 

. ,WÜ bevelen haar ziel in uw gebeden aan. 

’c r . De bedroefde familie: 

DJ. Nijssen 
- 7 ’ WJ. Nijssen 

N'- MJ. Nijssen-Gielen, Irene 

K t A. Ch. I. Nelissen-Nijssen 

L U *. FrJ.H.H.M. Nelissen, John, Frans 

r < ’.' Familie Mijnes 

i*-''* Familie Niesen 

^5461JD Kerkrade, 23_april 1983 

S ummer II straat 108 

e plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op 
'donderdag 28 april a.s. om 10.30 uur in de parochie- 
^hfrk van St-Catharina te Holz-Kerkrade, waarna 
aansluitend crematie te Heerlen. 

Jfoor vervoer is gezorgd. 

Bijeenkomst in voornoemde kerk. 

Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er 
geen condoleren. 

Woensdag a.s. tijdens de avondmis van 19.00 uur in 
bovengenoemde kerk, zal de overledene bijzonder 
worden herdacht 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. 


Met grote droefheid hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van onze goede vriend en buur¬ 
man 

i Reggy Verstegen 

Wh zullen je nooit vergeten. 

Je vrienden: 

Bert en Yvonne, Lau en Diana 
i Jos en Carola, René en Peter 

Brunssum, april 1983 
Qp Gen Hoes 


Met grote verslagenheid vernamen Wij het plotse¬ 
ling overlijden van onze buurtgenoot 

Reggy Verstegen 

Met innige deelneming, 
de wijk Op Gen Hoes 

Brunssum, april 1983 


JOiep bedroefd, maar dankbaar voor al zijn diensten 
* aan onze vereniging bewezen, namen wij kennis 
vpn het overlijden van onze ere-president 


I 


Arnold Thissen 

Bestuur en leden 
earnavalsver. Sjilvend Alaaf 


earnava 
Schinveld, 24 april 1983 


^ Dankbetuiging 

; ontroering hebben mijn kinderen en ik, uw 
rm medeleven ervaren in deze intens moeilijke 
dagen rondom het heengaan van onze geliefde en 
gisbare mamma en echtgenote 

’Annie Henriëtte Alice 
•tWilhelmina Coenders 

' ^ echtgenote van 

** Albert de Lange 

-sn 

Jfet eer en waardigheid werd onze geliefde onder 
i^ote belangstelling naar de plaats gebracht waar 
.Mg afscheid moesten hemen. 

Dunk voor alle steun van familie, vrienden, kennis¬ 
nam en buurtbewoners. 

, Dank aan dr. Hobbelen, huisarts, dhr. Kuyer, pas¬ 
toor en uitvaartcentrum v/h Crombach. 

Dank voor alle liefde aan ons bewezen. 

\“'z\ Dhr. A. de Lange 

kiudereH en kleinkinderen 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden 
mei 1983 om 11.30 uur in de parochiekerk van, 
©t-Franciscus van Assisië aan de Laanderstraat te 
Jgeerien. 


OVERLEDEN 


Enige en algemene kennisgeving 

t 

Heden overleed geheel onverwacht onze lieve moeder, schoonmoeder en 
oma 

Theodora Maria 
Casander 

weduwe van 

Bartholomeus Johannes Cornelis 
van Kooten 

Mount Albert, Canada: Huizen N.H.: Overijse, België: 

Ignaas, Loes en kinderenWido, Thea en kinderen Zita, Jaap en Gérard 

Op verzoek van de overledene heeft de uitvaartdienst in alle stilte plaats¬ 
gevonden. 

Zij is begraven op het St.-Janskerkhof te Laren (N.H.). 


Dankbaar voor hetgeen hij zo vele jaren voor ons heeft be¬ 
tekend, geven wij u kennis van het overlijden van onze 
lieve, zorgzame vader, schoonvader en opa 

E.H. Théodere 
Janss 

weduwnaar van 

Anna H. Hoefnagels 

Hij werd 86 jaar. 

Sas van Gent: Jos Janss 

Mia J anss-N otermans 
Sandra 

Maastricht: Malou Bozon-Janss 
Piet Bozon 

Christiane, Robert, Roger 
Eygelshoven: Evert Janss 

Beppie Janss-Vermeulen 
Rozemarijn 
Maastricht: Jenny Janss 

6214 PA Maastricht, 25 april 1983 
Flat Annadal llf 

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 29 
april 1983 om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Lam- 
bertus, Emmaplein te Maastricht, gevolgd door de begra¬ 
fenis op de r.k. begraafplaats Tongerseweg. 

Gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf 10.45 uur. 
Donderdagavond om 19.00 uur avondmis ter intentie van 
de overledene in voomoemde kerk. 

Gelegenheid om afscheid te nemen bij Memento Uit¬ 
vaartverzorging, Dickhaut, Papenstraat 4d, Maastricht 
(C), dagelijks van 17.00 tot 19.00 uur. 


DESKUNDIGE BEGELEIDING EN UITSTEKENDE SERVICE BIEDT U 


.EVER'iNiC I.IITSI UIT FM' 
S A M L N W F' R K! N C i 
VIF_T H.H OOR A R F SF N 


STREUKENS 

SPECIAALZAAK IN HOORAPPARATEN 


SITTARD: RIJKSWEG NOORD 88-90 (VLAK BIJ POLIKLINIEKEN 
VAN ZIEKENHUIS) TEL. 04490-14234 
MAASTRICHT: GROTE GRACHT 31. TEL. 043-12731 

GELEEN: RIJKSWEG CENTRUM 22, TEL 04494-43213 
HEERLEN: GEERSTRAAT 24, TEL. 045-714090 ”Liefde voor de schepping 
bewondering voor het geloof 
en vreugde om het leven”. 

Daags na zijn 83ste verjaardag is, na een arbeidzaam leven vry plotseling 
overleden, voorzien van het sacrament der zieken, mijn man en onze pap¬ 
pa en opa 

Salvius Schmeitz 

echtgenoot van 

Mientje Bosch 

Wij gedenken hem in dankbare herinnering. 


Guttecoven: 

Nieuwstadt: 


Limbricht: 


Guttecoven: 


Guttecoven: 


Guttecoven: 


Mientje Schmeitz-Bosch 
Mia Hennen-Schmeitz 
Leo Hennen 
Stan, Mareen 

Christine Salden-Schmeitz 

Pierre Salden 

Ralph, Odette 

Jeanne Moonen-Schmeitz 

Henk Moonen 

Frank 

Jos Schmeitz 
Tilly Schmeitz-Gelissen 
Joep, Marton 
Jean Schmeitz 

Familie Schmeitz 
Familie Bosch 


6143 AV Guttecoven, 24 april 1983. 

Dorpsstraat 29. 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op donderdag 28 april 
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Nicolaas te Guttecoven, waar¬ 
na de begrafenis plaats heeft op de R.K. Begraafplaats aldaar. 
Bijeenkomst in de kerk waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 
Voor zijn zielerust zal op woensdag 27 april om 19.00 uur een avondmis in 
voomoemde kerk worden opgedragen. 

De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van het Ziekenhuis te Sit- 
tard. Bezoekuren van 17.30 - 19.00 uur. 

Zij die onverhoopt geen persoonlijke kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te beschouwen. 


Wegens sterfgeval is ons bedrijf donderdag, 28 april 1983, de gehele dag 
gesloten. ’ 

Graanhandel Moonen 

Diervoeding en kunstmeststoffen 

V , ' • 

Einighauserweg 4A, Guttecoven ZWALUW- 
damesmode en 
lingerie 

rh’-’iin! ai 

O 

biitnilbiUir 

Promenade 137, HEERLEN 


Auto s en motoren 


Voor UITLIJNEN Auto¬ 
banden Thnssen B.V., Ge- 
leen, teL 04494-45100. 
Voor UITLATEN Auto¬ 
banden Thijssen B.V.; Ge- 
leen, tel. 04494-45100. 


UITLAAT kapot? Dan 
naar Auto Sport Voor 
snelle service. Schelsber 
175, Heerlen, tel. 04Ê. 
725507. Dealer orig. Ro- 
max-uitlaten. 


REVTSIEWERKZAAM- 
HEDEN. Uw motor stuk of 
versleten? Bel Habets voor 
prijsopgave. Ook deelrevi 
sies en Mercedes-ruilmo 
toren. Lid Bo 
Mech. ind. Habets, nunne- 
cum 33, Nuth, tel. 045 
242323. 


Let op, let op. Autohandel 
de Molen biedt een cbllec- 
tie goede gebruikte auto’s 
aan met 3 maanden schrif¬ 
telijke garantie. MITSÜ- 
BISHI Geleste 1600 ST 
coupé 77 ƒ 4250,-: Volvo 
244 DL automatte lpg, 75 
ƒ4900,-: Audi 100 GL lpg 
78 ƒ 4950,-; Honda Accord 
5 speed 79 ƒ 6750.-: Fiat X 
1.9 sport cabriolet 76 
ƒ 4500,-; Fiat 124 D 77 
ƒ3250,-; Fiat 133 76 

ƒ 2400,-; Mercedes 250 lpg 
automatte 74, ƒ3250,-; 
BMW 520 ƒ2750,-; 2x VW 
bussen personenvervoer 
lpg. 76f^250--VW Sci- 
rocco TS 76, ƒ 3750,-; Vw 
pick-up met laadbak 76 
ƒ 2750,-; VW Audi 50 Polo 
model 76 ƒ 2750,-; 2x Opel 
Kadett 77 ƒ 3900,-: Forel 
Taunus 1600 GL met radio- 
cassette 77 ƒ 3750,-; Ford 
Taunus 2000 GXL lpg 76 
ƒ 2450,-; Ford Escort 1300 
GL 76 ƒ2900-; Datsun 
120Y coupé 'tl ƒ 2900rS 
Mazda 929 coupé lpg 77 
ƒ3250,-; Mazda 818 coupé 
lpg 75, ƒ 2500,-; Mazda 100 
de luxe 77 /^750.-; Re¬ 
nault R5 TL 77 ƒ &00,- 
Tqyota 30 Carola de luxe 
77 ƒ 2900,-. Molenstr. 39a, 
Beek, tel. 04402-9439, fi- 
nanc. bij ƒ 100,- contant in 
1 uur geregeld. Inruil mog. 
Elke Keuring toegestaan. 
Geopend van 10 tof 18 uur. 


Motor DEFECT? Donny 
helpt u direct! Alle revisie- 
ruumotoren met vol. fa¬ 
brieksgarantie. Voor alle 
'merken en typen: Merce¬ 
des, Ford VW enz. Ook alle 
uitlaten, schokbrekers, 
trekhaken, accu’s. Alles 
voor uw auto! Met 30-40% 
korting. Met en zonder 
montage. Groothandel 
Donny Klassen B.V., 
Meerssenerweg 219, tel. 
043-627354, Maastricht._ 

len 
>ok 
an- 
:er. 
tel. 
:1 i \‘2 

■1T|* 


« : 5 ' * 11■ iiiii») 
II JwgjLOfr 1 
■Vl’JI 


r 

a . j 1 v 

mm 


Weg. omst. FORD Grana- 
da 2 ltr., 4-cil., bwj. 77, kl. 
zilvermetallic, access. le¬ 
ren vinyl dak, stereo-in- 
stall., trekhaak enz. Vrpr. 
f4500,-. Staringstr. 29, 
Molenberg-Heerlen. 
■ "" •' • ••« V»Sfir* 

Te k. zw. barok EETKA¬ 
MER + 5-deurs zw. barok 
salonkast. Nassaustraat 38, 
Kerkrade, 045-458908. 


e k. gevr. TOURCARA 
ANS 045-752747, ook ve 
koop caravans en inruil. 


ihyMC ylfiTri 


TE k. 


Onderwijs 


iüM 


ANWB-motorriischool 


ASCONA 16 S, type ’80; [LES met mobilifoonin- ie ., K - antieKe KAö 

Kadett 16SautonT78; Ka_- [structie. Ook tijdens uw mere^okken^v^luem 

examen. Uitsluitend privé- mei ?> «jokkcti, mv. Kiem 
les. Tel. 456772 goed, beslist goedkoop. 


Uw Philips-SPELCOM- 
PUTER wordt nu veel in¬ 
teressanter met het „Ima- 
gic” Demon Attack Spel, 
bekend van Atari. Uw stel¬ 
ling wordt onophoudelijk 
belaagd en aangevallen 
door demonen. Deze heel- 
alspoken zijn bestrijdbaar 
via de door u te leiden la- 
servuurstralen. ƒ 99 per 
stuk. Bel voor info en ver¬ 
koopadressen 010 T 127025. 


I 


Na een werkzaam en liefdevol leven voor het g 
dat alles voor haar betekende, geven wij met d 
heid kennis, dat heden na een kortstondige zi 
zacht en kalm van ons is heengegaan, mijn 
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmc* 
oma, zus, schoonzus, tante en nicht 

Josephina Maria 
Steijns 

echtgenote van } 

Hubert Pierre Joseph Wo 

Voorzien van de h.h. sacramenten overleed zij 
leeftijd van 72 jaar. 

Wij vragen een gebed voor haar zielerust 

Valkenburg: P. Wolfs 
Valkenburg: Finie Schreurs-Wolfs 
Jan Schreurs 
Ralph 

Valkenburg: Mathieu Wolfs 
David 

Madeleine Pluymen 
Familie Steijns 
Familie Wolfe 

6301 WH Valkenburg, 25 april 1983 
Koningswinkelstraat 47 

De plechtige eucharistieviering zal gehouden i 
den op donderdag 28 april om 11.00 uur in de p 
chiekerk St.-Joseph te Broekhem-Valkenb 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het 
kerkhof aldaar. 

Samenkomst in de kerk. 

Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen < 
doleren. 

Vigilieviering en rozenkrans woensdag om li 
uur in bovengenoemde kerk. 

De overledene ligt opgebaard in de rouwkap» 
Valkenburg, Spoorlaan 29. Gelegenheid tou 
scheid nemen, dagelijks van 18.00 tot 19.00 uufl 
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisg 
te zenden, deze aankondiging als zodanig besc 
wen. 
Lang, etg lang heb je moeten vechten, 

vol vertrouwen in je geloof 

Het laatste watje deed was Hem om hulp tmj 

Met kracht heb je je last gedragen 

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestrede I 

Na een moeilijk en liefdevol leven voor haar g 
haar ziekte torsend met een onverzettelijke kri 
geven wij met diepe droefheid te kennen, df 
een langdurig ziekbed van ons is heengegaan, 
zien van de H. Sacramenten en na een liefd 
verzorging in de „Verpleegkliniek” te He 
mijn Ueve vrouw, moeder, schoonmoeder, 
onze zuster, schoonzuster, tante en nicht 

Nellie Kuypers 

echtgenote van 

Antoon Smeets 

Zij overleed op de leeftijd van 80 jaar. 

Wij bevelen haar in Uw gebed aan. 

Schaesberg: A. Smeets 
Schaesberg-Kakert: Will, Resy en Xand 
Familie Kuypers 
Familie Smeets 

6371 DB Schaesberg, 25 april 1983 
Kieskoel 17. 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden ... 
op donderdag 28 april a.s. om 11.00 uur in de 
chiekerk van de H. Barbara te Schaesberg-K 
' waarna aansluitend crematie in het crematori 
Heerlen. 

Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren. 

De overledene wordt bijzonder herdacht 
avondmis van woensdag 27 april om 19.00 \ 
voomoemde kerk. 

Voor vervoer naar het crematorium en terug 
gezorgd. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvang 
lieven deze annonce als zodanig te willen bes 
wen. 


I 

■r i 


•r 

* 


! SLOOPHANDEL S.O.S. 
in- en verkoop van sloop- 
en 2e hands auto’s, Haef- 
land 28, Brunssum, 045- 
259912. 


GRATIS, biina nu, unita 


eel 78 ƒ4750 
en vrachfJeeps 4-wielaan- 
drijving. 6x alle types ± 15 
inruilwagens. Lukassen 
autom. Holzstr. 67, Kerkra¬ 
de. 
goed, beslist goedkoop. 
Rdr. Hoenstr. 75, Hoens- 
broek, tel. 045-226052. len, van zeer goede kwali 
teit. Groot assortiment 
Tel. 045-443161. 


AUTORULESSEN hoe¬ 
ven niet duur te zijn, wel 
oed. Lespr. v.a. ƒ26,50. 
Te k. KREIDLER RMC en 
Vespa Ciao. Te bevr. 
Groenstr. 202, Waubach. 


Geld en goed 


AUTO’S hallo o 
betalen 25 tot 107000 
den voor uw oude auto. 
Bel 045-411572 tevens gra¬ 
tis afhalen. v.a. ƒ 1195,-; Yamaha’s v.a. 
ƒ 1195,-; Fuch, hoos stuur 
ƒ 695,-. 6 mnd. gar. Grond, 
Schaesbergerstr. 51a, Ter- 
winselen. 


Te k. YAMAHA RD 50 met 
sterwielen en schijfrem en 
Honda met 5 blok, bwj. ’81. 
Poyckstr. 113, Kerkrade. 


Te k, DAMESBROMMER 
m. helm -f verz. Bevr. J. v. 
Vondelstr. 96, Hrl. 


SPAARBRIEVENCEN- 
TRALE voor betrouwbaar 
verzilveren. 040-119413, 
020-227035 toest. 2, 010- 
669447. 


Wij kopen en verkopen 
SPAARBRIEVEN on¬ 
geacht restlopptyd. Vraag 
vrijblijvend inlichtingen. 
Stationsstr. 8, Heerlen. 
Tel. 045-712715. 


Voor tusentijdse VERZIL¬ 
VERING van uw s 
brieven bel vrijbl. 

13494. Brouwerstr. 5, Mun 
stergeleen. Vakantie 


Nieuw. De IFA toer-cara 
van vanaf ƒ 4995.- met ka 
^ _ . chel en voortent ƒ 5995.-. 

Te k. OPEL Kadett 1200 N j Carayan-Import Feijts. 
. * — ■*’ “ Amste 


Landbouw 
en 
Sc 

31592 _ 

Meubelen STOFFEREN. 
Wij komen u geheel vrij¬ 
blijvend bezoeken^ J. v.q- 
Zwaag, Kantstr. 35. Ubach 
over Worms,- teL 045- 
314522 of 045-^12756 


Sauna 

Stijlvol, landelijk gelegen 
met rust en comfort. Inl. 
sauna-fitver., tel. 04493-19 
96. 


TELEFOONBEANT- 
WOORDERS ƒ198, met 
opname ƒ 398, excl. b.t.w. 
Tel 045-21596Ö. 
VERLICHTINGSB AL¬ 
KEN en losse verlichtin_„ . — wtTwrk 

ets. Frissen BV. tel. 0448e-1 vede?^ 


bj. eind 76, Lz.g.st. vr.pr. 
ƒ 3500,-, tel. 045-271957. 


Ford MUSTANG 


k * r«i«) o i‘ 


»:T> T'- 


c^YFrrri 


5.0 ltr- 


Mercede Int 


■mM 


yTjaj Oirsbeek, 04492-1860. 


O 


40338 


_ __ . muurvastzittende kunst- 

Tte lc. -PINKEN Voortstr. gebitten ook voor uw 
110, Nieuwenhagen, tel. mond. Belt u even voor 
045-311067. een afspraak 01880-2097?. 

Dan komt één van onze 
speciaal hiervoor opgelei¬ 
de, deskundige vakmen¬ 
sen bij u thuis. Speciaal 
voor „moeilijke” onderka¬ 
ken. 


Tour CARAVAN Kip 460 T 


«7:1 

[lil «1 «T 


Te k. MITSUBISHI Galant 
1600 EL bvyj. ll-’80, pr. 
ƒ 11500,-. Tel. 045-3517H. 


voenng met voortent 
nieuw ’82, tel. 045-720536 
of 750531. 


Te k. TOERCARAVAN 
merk Tabbart Comtessa 
de luxe, bwj. ’80, 04490- 
18164. • 


Vraag het ZOMER-TOURINGCARPROGRAMMA 1983 
bij uw ANVR-reisburo of bel: Van Gerwen Reizen Veld¬ 
hoven 040-537665. 


Torbole/Gardameer 

Wekelijks vertrek per luxe touringcar- Verzorging half- 
pension. Hotel in centrum. Prijs ƒ 540,- p.p. Van Ger¬ 
wen Reizen Veldhoven tel. 040-537665. _ anti 

N vindt u te kust 
en te keur in onze 3000 m2 
toonzalen. Tevens de 
ootste collectie antieke 
Antiekhandel 
Wijshoff B.V., Amstenra- 
derweg 9, centrum Hoens- 
broek, tel. 045-2119(78, 


Vraag kostenloos nadere 
informatie en maak kans 
op een gratis erotische film 
of VIDEOTAPE. Video¬ 
film Ruilclub EVA, Post¬ 
bus 3078, 6401 DN Heer¬ 
len, 


Naar BANNEÜX op zon¬ 
dag 1 en 15 mei en op 
woensdag 25 mei a.s. prijs' 
p.p. ƒ257-. Kind ƒ 12,50. 
By voldoende deelname 
vertrek vanuit eigen woon¬ 
plaats. AanmeldT uiterl. 5 
werkdag., tev. bij Caritas 
Banneux, n.d., Hertogsin- 
gel 54,6214 AE Maastncht, 
tel. 043-15282, of bij de 
plaatsel. kontaktadressën. 


Beweegweek 
in Kerkrade 

KERKRADE - Onder de slagzin 
'Kerkrade beweegt’ vindt in de 
week van 1 tot en met 7 mei in 
Kerkrade een 'beweegweek' 
plaats. Onder auspiciën van de 
stichting Sportraad Kerkrade 
worden er allerlei activiteiten ge¬ 
houden voor jong en oud. 

Op zondag 1 mei wordt in de sport¬ 
hal Rolduc van 10 tot 16 uur een do- 
centenvoileybaltoemooi georgani¬ 
seerd. Het toernooi is bestemd voor 
de docenten van alle Kerkraadse ba¬ 
sisscholen en scholen voor voortge¬ 
zet onderwijs. 

Van maandag 2 tot en met woens¬ 
dag 4 mei wordt er in nauwe samen¬ 
werking mpt de VW een wandel- 
driedaagse gehouden vanuit de 
sporthal Rolduc. De routes, die 15 
kilometer lang zijn, zijn zo samenge¬ 
steld dat het hele gezin aan de drie¬ 
daagse kan deelnemen. Voor dege¬ 
nen die de drie tochten uitlopen zijn 
speciale medailles en buttons ver¬ 
vaardigd. Het inschrijfgeld be¬ 
draagt voor alle drie de tochten f5,- 
per pesoon, ,f 7,50 per gezin tot 5 per¬ 
sonen en f 15,- voor groepen van ma¬ 
ximaal 10 personen. Mensen die 
niet alle dagen meedoen betalen f 
2,50 per keer. 

Op donderdag 5 mei wordt om en 
nabij de sporthal Kerkrade-West en 
op het schoolplein van basisschool 
'D’r Diirpel’ een gróót spellencircuit 
gehouden, georganiseerd door de 
Oranjevereniging Kerkrade-West 
en het oudercomité van de basis¬ 
school. Het spelcircuit bestaat uit 
diverse attractieve spelen, waaron¬ 
der een groot luchtkussen. Na af¬ 
loop is er voor iedere deelnemer een 
prijsje. Deelname is gratis. 
Volwassenen künnen ’s avonds van 
19 tot 22 uur in sporthal Kerkrade- 
West terecht voor een bewegingscir- 
cuit, waarop iedereen zijn conditie 
kan testen. Behaalde scores worden 
ingevuld op een speciaal scorefor¬ 
mulier. 

Vrijdag 7 mei wordt van 14.30 tot 16 
uur een basketbalinstuif gehouden 
in sporthal Rolduc. De Nederlandse 
Baskethaibond en enkele bekende 
Nederlandse basketbal-eredlvisiè- 
spelers verlenen hieraan medewer¬ 
king. 

Zaterdag 8 mei wordt om 10 uur in 
soprthal Rolduc gestart met het 
huis-, tuin- en keukentafeltennis- 
toemooi. Hiervoor kan men zich tot 
25 april aanmelden. Het inschrijf¬ 
geld bedraagt f 3,- per persoon. 


officiële mededêli 


QKMKINTC KKRKN 


5 Burgemeester en Wethouder» 
Kerkrade brengen hierbij ter < 
bare kennis dat zy voornemen 
om met toepassing van artikel 
8 van de Woningwet en voor 
noodzakelijk voorafgegaan do 
tikel 19 van de Wet op de Ruin 
ke Ordening, vergunning te 1 
nen voor de bouw van een cm 
op het perceel St.-Jansganck a 
Het bouwplan ligt met inganjj 
27 april 1982 gedurende 14 dagl 
inzage ter gemeentesecretarie 
ruimtelijke ordening en voUcfl 
vesting. 1 * J 

Gedurende voompemde tél 
kap een ieder die bezwaren hen 

S en de afgifte van de vergum 
eze bezwaren schriftelijk keft 
maken, aan het college van Bl 
meester en Wethouders van d 
meente Kerkrade, Postbus 
6460 AP Kerkrade. 

Kerkrade, 21 april 1983 
\ Burgemeester en Wethoudl 
Mr. J.G. Smeets -1 

De Secretaris, 

J.G.C. firkens 4 

i 

Gemeente Brunssum ^ 

ONTEIGENING 

De burgemeester der gen» 

: Brunssum brengt ter openbar» 
nis dat vanaf 28 april 1983 ged 
de 21 dagen ter gemeentesecri 
(kamer 511) voor een ieder ter ? 
ge is neergelegd het besluit vi 
Raad van 19 april 1983. tot on 
ning op grond van artikel 77, t 
lid, onder 1° van de Onteigen 
- wet, ten name van de gemjfl 
Brunssum, van de op de daarn 
horende lijst aangegeven pertl 
en perceelsgedeelten, begrepU 
het nog niet onherroepelijk gojj 
keurde bestemmingsplan ”M 
straat/Hofpoel”. 1 

Mede liggen ter inzage de ingei 
artikel 80, 2e lid van de Onf 
ningswet vereiste bescheiden 
op de beoogde onteigening b4 
king hebben. 

De onteigening geschiedt tein» 
uitvoering te kunnen geven aai 
renvermeld bestemmingsplai» 
strekt tot het realiseren van del 
gebied geprojecteerde wonirtgq 
en wegen. 1 

Brunssum, 22 april 1983. | 

De burgemeester, ■ ) 
Ij. de Gröaf, l.b. 
Dinsdag 26 april 1983 • Pagina 13 Advies burgemeester Heemskerk Echt: 

„HOUDT REFERENDUM 
OVER KRUISRAKETTEN” 


6 Van onze verslaggever 

ECHT - Burgemeester Heems¬ 
kerk van Echt vindt dat het de 
hoogste tijd is voor een volksre- 
ferendum over al of niet plaat¬ 
sing van kruisraketten in Ne¬ 
derland. Het onderwerp roept 
Jpveel discussies en tegenstel- 
jiligen op, dat nu de mening van 
het Nederlandse volk moet wor¬ 
den gepeild. De uitslag van het 
Referendum zou voor regering 
h» parlement een signaalfunctie 
kloeten hebben. 

Vreemd dat nog niemand daar- 
n heeft gedacht. Een peiling 
n de wil en de mening van het 
ele Nederlandse volk heeft 
teer effect en is rendabeler dan 
het achter elkaar adhesie betui- 
*n door gemeenteraden aan 
oties die andere raden al 'heb¬ 
ben voorgekauwd. De stem van 
i enkele gemeente wordt in 
n Haag vrijwel niet gehoord”, 
dus de heer Heemskerk. 


Drs. W. Heemskerk zal over 
ruim een jaar promoveren met 
een dissertatie over water¬ 
schapsrecht. Hij schreef twee 
jaar geleden al in „De Europese 
Gemeente” een artikel over het 
volksreferendum als middel om 
regering en parlement tussen¬ 
tijds bij te sturen. 


„In feite betekent het houden 
van een volkspeiling inleveren 
van een stukje democratische 
macht door regering en parle¬ 
ment”, erkent hij. De vragen van 
zo’n referendum, ook over een 
politiek zeer geladen onderwerp, 
zullen zeer zorgvuldig, en vooral 
niet suggestief, moeten worden 
opgesteld. „Als zo’n referendum 
over de kruisraketten wordt ge¬ 
houden, zal blijken dat het Ne¬ 
derlandse volk heel anders over 
dat onderwerp wil laten beslis¬ 
sen dan menigeen denkt”, voor¬ 
spelt de burgemeester van Echt. 


Compromis 


Alle ellende over de kruisraket¬ 
ten in Nederland was volgens 
de heer Heemskerk niet nodig 
geweest, als op 8 november 1979 
in de Tweede Kamer niet het 
politieke compromis tussen 
CDA- en VVD-fracties was ge¬ 
sloten zonder referentie naar 
het volk met als inhoud: „Een 
NAVO-besluit tot vernieuwing 
van kernwapens mag ’niet auto¬ 
matisch’ leiden tot feitelijke 
schietklare plaatsing van wes¬ 
terse atoomraketten”. Groeps- 
en partijbelangen prevaleren 
maar al te vaak boven wat het 
volk als geheel als belang ziet 
en waardeert, vindt de burge¬ 
meester. Hij wijst op de drie 
Drentse gemeenten Peize, Ro¬ 
den én Zuidlaren, die dankzij 
een referendum bij Drente ble¬ 
ven en biet naar Groningen gin¬ 
gen. 

Links advocate mr. Odekerken, rechts verdachte T. 


Kampoudste Riederloh ontkent misdrijf tegen menselijkheid 

Dubbelrol stak Bert T. 

in te nauwe schoenen 


door jan a.c. de klerk 

STRICHT - In het levensverhaal van Bert T. (63) uit 
endorf in Oostenrijk is in belangrijke perioden sprake 
est van een dubbelrol. Enerzijds infiltreerde hij na de 
-ulatie van het Nederlandse leger in 1940 in het verzet te- 
de vijand; anderzijds is hij te boek gesteld als een bruik- 
‘ man in Duitse dienst. Wat later werd hij als ’nacht und 
l’-gevangene naar verschillende concentratiekampen 
porteerd waar hij in bepaalde functies weer hand en 
diensten verrichte voor de SS-commando’s. 


Na zijn arrestatie op 21 september 
van vorig jaar zei Bert T. tegen de 
.met het onderzoek belaste rijksre¬ 
chercheurs: „Het is er nooit van ge¬ 
komen om mijn levensverhaal in 
een boek op te tekenen”. De stich¬ 
ting 40-45 spoorde hem in het begin 
van de zeventiger jaren zelf aan een 
bijzonder verzetspensioen aan te 
vragen. 


Tot 1973 heeft Bert T. ongestoord in 
Nederland kunnen leven. Vanaf dat! 
jaar dreef hij een vakantiepension 
in Westendorf. Hoewel hij wist dat I 
hy in Nederland in net opsporings-1 


llSüflPsi 

SSlilfei 


..eeghjk en onbewogen luis- het kampje, dat werkkrachten le- in Westëndorf. Hoewel hij wist dat 
Bert T. maandagmorgen in de verde aan de munitiefabriek Dyna- hy in Nederland in het opsporings- 
zittingzaal van de Maas- mite-Nobel, werd gesloten wegens boekje van de speciale officier van 
ie arrondissementsrechtbank een herhaalde vlektyphus-epide- justitie voor de vervolging van oor- 
de beschuldigingen die officier mie. logsmisdadigers terecht was geko- 

lustitie mr. J. Nabben veertig ,, . men, kwam hij in september 1982 

teter tegen hem inbracht. De V CrZCtSpCIlSlOCO naar Heerlen om pensioenzaken te 

tieve versie van de aanklacht ... _ regelen.Hijwerdbijhetbinnenko- 

• misdaad in tegen de mense- De bijzondere strafkamer bij de men van ons land aangehouden, 
ld gebaseerd op een vijftal ge- Maastrichtse rechtbank - yoorge- 0p heel wat punten uit zijn levens- 
J van moord, op medegevange- zeten door mr. N. Pijls.— had er V p r haai laat. Hp hprinnprinp Rprt T 


«W- 


van moord op medegevahge- zeten door mr. N. Pijis, - had er 
in het concentratiekamp Rie- maandag ëen hele dag voor nodig 


logsmisdadigers terecht was geko¬ 
men, kwam hy in september 1982 
naar Heerlen om pensioenzaken te 
regelen. Hij werd bij het binnenko¬ 
men van ons land aangehouden. 

Op heel wat punten uit zijn levens¬ 
verhaal laat de herinnering Bert T. 
nu in de steek. Getuigenverklarin- 

‘h. Moord door doodknuppelen om het leven van Bert T. bloot te gen over de hele were f d verzameld 
Wasruimte van het kamp, door leggen. Daarbij werd duidelijk dat en d j e p spitten in oorlogsdocumen- 
Jke slagen met een zweep, denmanJn talloze ®eschriften,^rap ^tie en jiteratum. door voormalige 


i 7 r. ". .. , . * • „ .li_• wvic cn uraoïuui uuui vuuiiiitmgc 

tot uitputting toe opjagen en porten en lijsten vamDuitse dien- gevangën zelf te boek ges teld hel- 
Jangdurige blootstelling aan sten staat vermeld. Ook heel wat ® en | e Maastrichtse Achtera de 


Breciese aantallen slachtoffers brieven die door hem en over hem baarheid te vinden. Een aantal 


A r.7—. ,-- -14*, -ii*.— 4 . -a- wacuiiou w viiiu.cn. üicn ctcuibcu Vcui 

barbij met aangegeven. zi^ geschreven in en^direct nai de die getuigen zullen later in het straf _ 

~ J oorloff zijn boven water proGes * og persoonlijk verk larin- 

• • ontkende al die beschuldi- gen k pmen afleggen. Een strafpro- 

. Toch zou hij later op de dag in 1949 heeft Bert T. zijn oorlogs- ces dat nog een dag of tien in beslag 
_en: „Wat je opgedragen verhaal zelf al te boek gesteld eh zal nemen eer de rechtbank een oor- 
als kampoudste moest je uit- aangeboden aan de toenmalige deel zal kunnen vellen. Om door het 
, anders was het meteen met burgemeester van Eelde. Het is la- uitvallen van een van de rechters 
lopen. Ik was lang genoeg m ter door rechercheurs van de stich- van de bijzondere strafkamer de be- 
jenschap geweest om te we- ting 40-45 gevonden bij het minis- handeling niet te moeten overdoen 
e het toeging”. terie van binnenlandse zaken in zitten twee rechters op de reserve- 

I • Den Haag. - jsank. 


lopen. Ik was lang genoeg in 
genschap geweest om te we- 
ie het toeging”. 

'(üe taak als kampoudste heb- 
’ele andere gevangenen ge- 
„Het was een uitermate ne- 
taak. Een verkeerde man op 
laats betekende een catastro- 
r heel het kamp. Ze werden 
aeht bekleed door de SS en 
als instrument van de SS 
,3e destructie meester over le- 
L dood”. 


IMMi 


(ADVERTENTIE) 


i 


lip 

I 


• werd in Haren in Groningen 
i. Hij volgde dadr lager on-, 
s en mocht ten koste van veel 
ningen van het gezih de HBS 
- Hij maakte die niet af, ging 
itaire dienst en bracht het er 
eant-instructeur bij de lucht- 
illerie. Enthousiast vertelt 
er de inzet bij het begin van 
doorlog twee. Hij trok met 
fe troepen richting Duihker- 
Verd gewond en keerde terug 
•Nederland. Naar Amsterdam 
feij bij de opbouwdienst te- 
kwam. Om zijn pro-Duitse 
opdracht van de illegaliteit 
en likwideren zegt hij een 
tse houding te hebben aan- 
èn. Hij werd te klein bevön- 
ij>or de dienst bij de SS-stan- 
Westland. 

■ibbelrol bracht hem voor een 
Utierechter en wat later voor 
>uitse marinekrijgsraad. We- 
TVapenbezit werd hij gedepor- 
Via een verblijf in Amers- 
het kamp in Vught, een con- 
tiekamp in Natzweiler in de 
in en een kort verblijf in het 
pachau kwam hij tenslottte 
in het werkkamp Riederlofi 
ibeuren. „Omdat ik voor de 
intelligente van > alle gevange- 
i aangezien werd ik er kam¬ 
en deed ook de administra- 
hei kamp”, aldus Bert T. met 
ftog wat trots in zijn stem. Het 
Riederloh heeft een paar 
en bestaan. Ongeveer 800 
rh zijn er heengestuurd. In ja-’ 
.*945 keerden daarvan 364 man 
Jachau terug. De sluiting van 
• Harrie Bartels demonstreert de vacuümmat waarmee hij 
in enkele seconden een lekkende tankwagen kan dichten. 1 


Staatssecretaris antwoordt PSP-Kamerlid 

ZZL knoeide niet 
met vergoeding VGZ 


DEN HAAG - Er is geen sprake van 
geweest dat ziekenfondsverzeker¬ 
den bij het Ziekenfonds Zuid-Lim- 
burg (ZZL) hebben betaald voor 
kosten van de particulier verzeker¬ 
den van de verzekeringsmaat¬ 
schappij Volks Gezondheids Zorg 


voor de VGZ. Verder laat hij weten 
dat er geen doorberekening vaiydé* 
accountantskosten aan het zrtpEp 
naamde Sociaal Fonds PersonNlj 
van het ZZL heeft plaatsgevondéfl?. 
Het in dit verband genoemde toe-i 
taris Van der Heijden van Welzijn 
Volksgezondheid en Cultuur op 
vragen van PSP-Kamerlid Van Es 


de staatssecretaris niet juist; het zou 
om hoogstens enkele honderddh'^ 
guldens gaan. Een onderzoek door, 


via ecu van r>]r-iuuucniu vau ca - 

over financiële onrechtmatighe- 

den bij het ZZL. 2 de Problemen by het ZZL, 

J acht de heer Van Reyden onnodig. ^ 


voor door het ZZL gemaakte kosten 


Volgens de bedrij fsledengroep van, 


gciiiamwre — gemaakte kosten voor de VGZ bëtaV 
i en uit de lopende exploitatiereke^, 

G O 1 1 ning. De voor deze diensten door dé. 

H nnilliPn VGZ betaalde kostenvergoeding* 
* ^ zou volgens de FNV in het verleden' 

gestort zijn in het Sociaal Fonds* 
p i 1 Personeel, later omgedoopt inr* 

VrlTl Stichting Bijzondere Voorzienih^ 
uiouuiu ▼ gen ZZL. Daarnaast zou ook nog 

een ,yzwarte pot” bestaan hebbeiV 
S • 1 1 waarin een deel van deze gelden te-* 

Del SIS recht kwam. Dat laatste is volgenS 

^ de staatsecretaris een misverstane^ 

... cTDtru'r omdat de kostenvergoeding door dn' 

f VGZ uit twee aparte gedeelten heeft; 
itaten weten niet méér over het begtaan; de dekking van de adminiA 

stratiekosten die ten gunste van 
ziekenfondsverzekerde kwam, CU 
een gedeelte dat via de „zwarte pbt’V 


MAASTRICHT - Gedeputeerde 
Staten weten niet méér over het 
eventueel stationeren van kruisra¬ 
ketten dan de minister van Defen¬ 
sie op 15 februari van vorig jaar 
aan de Tweede Kamer heeft mee¬ 
gedeeld. 

In de gegeven situatie zien zij geen 
aanleiding zich nader op de hoogte 
te stellen van een eventuele aanwij¬ 
zing van vliegveld De Peel als raket- 
basis. Het college heeft dit laten we¬ 
ten in antwoord op schriftelijke vra¬ 
gen van het lid van Provinciale Sta¬ 
ten D. Janssen. Overleg met het pro¬ 
vinciaal bestuur van Noord-Bra¬ 
bant, waarom door het Statenlid ge¬ 
vraagd, achten G.S. „vooralsnog 
prematuur”. 


Drie Limburgse 
CDA-ers kandidaat 
voor Eerste Kamer 


MAASTRICHT - Drie Limburgse 
CDA-ers staan op verkiesbaar te 
aehten plaatsen in het advies dat 
aan het nationaal partijbestuur is 
uitgebracht voor de einde augus¬ 
tus te houden verkiezing van leden 
dér Erafete Kamer. Dat bestuur zal 
op 9 mei de definitieve kandida¬ 
tenlijst vaststellen. 

Ing. J. Franss en uit Hulsberg neemt 
op de adviesfijst de vierde plaats in, 
drs. J. Pleumeekers uit Simpelveld 
de dertiende en drs. P. Coenemans 
uit Roermond staat op de 24ste 
plaats. De heer Franssen heeft thans 
reeds zitting in de Eerste Kamer, sa¬ 
men met mevrouw M. van Soest- 
Jansbeken uit Arcen en Velden, 
welke laatste zich in verband met 
een cumulatie .van funkties niet 
meer kandidaat heeft kunnen stel¬ 
len. 


Lankhorst wil :■ 

'j 

snel antwoord 

• X 

op vragen over 
R0Z en SR0L 


DEN HAAG - Het Tweede-Ka- 
merlid Lankhorst (PPR) heeft 
minister Brinkman in schrif- 
telijke vragen aangespoord 
om Kamervragen van zijn colt 
lega’s over de Regionale Om¬ 
roep Zuid (ROZ) mi de Stich¬ 
ting Regionale Omroep Lim¬ 
burg (SROL) „nu” snel te be^ 
antwoorden. Die vragen, van 
de Kamerleden Kost en Ko, 
nings (PvdA) en Laakhorst 
(PPR) dateren van 11 en lt J 
maart. Inmmiddels is andere 
halve maand verstreken en de' 
minister houdt zich op de 
vlakte of de SROL de bestaan¬ 
de ROZ zal vervangen. 
Lankhorst wijst er in zyn aan¬ 
vullende vragen op dat de po¬ 
pulariteit van de ROZ onder de. 
Limburgers blijkens een recen¬ 
te enquete onomstreden is. Di 
omroepraad heeft geadviseerd 
dat intrekking van de zend^ 
machtiging van de ROZ „in 
strijd is met de beginselen vair 
behoorlijk bestuur”. ^ 

„Is het nog langer verantwoord'^ 
de onzekerheid te laten voort¬ 
bestaan”, zo vraagt Lankhorst 
de minister van WVC. ROERMOND - Het dagelijks be- stijgingen en deze in de nabije tóé-* 
stuur van het Waterzuiverings- komst ook niet te verwachten zijn. J 
schap Limburg stelt het algemeen , , 

bestuur voor de verhoging van het Dat het Waterschap niet met kps-^f 
hefflngsbedrag voor 1984 niet 
de gebruikelijke 8,3 procent 
te voeren, maar met 6 ~ 

Dat komt neer op 51,36 
vervuilingseenheid. Het 
verhogingspereentage is een 
volg van het uitblijven van kost 


” Ij! 
Kom dinsdag, 

f woensdag of donderdag \ 
tussen 10 en 5 uur naar uw 

PRIVÉ MODESHOW 

Onze mannequin toont 
de kléding van uw keuze. 
Afkledende mode voor aantrekkelijke 

VERGEET-MIJ-NIET 

VOORDEEL-PRIJZEN 

Zélf passen mag natuurlijk ook en 
een vriendin meenemen is ^ 
wel zo gezellig. wfer 
Vinding van Maastrichtse brandweerman 


en in i litte iliiVn r azlw ■JidCrifTj 

mSm TrïïrBwra-" ! 
seconden dicht 
aAffS 


in mode beter 


Heerlen, Saroleastraat 32 


MAASTRICHT - Met de vin¬ 
ding van de 47-jarige Maas¬ 
trichtse brandweerman Harrie 
Bartels kannen lekkages van 
tankwagens binnen enkele se¬ 
conden doeltreffend gedicht 
worden. Daarmee kan voorko¬ 
men worden dat na ongelukken 
met tankwagens op de weg of op 
de rails giftige stoffen in het mi¬ 
lieu terecht komen. De oplos-- 
sing die Harrie Bartels voor dit 
probleem bedacht is volgens 
hem zelf vrij simpel. Hij con¬ 
strueerde een soort rubberplaat 
met ingemonteerde ringen dat 
over het lek vaeuum gezogen 
wordt Aan deze vacuümmat zit 
een kraan die tijdens het monte¬ 
ren geen druk krijgt. Na het 
monteren kan men de kraan wél 
druk geven en de inhoud van de 
tankwagen gewoon aftappen. 

De Maastrichtse brandweerman 
kwam op zijn idee tijdens een de¬ 
monstratie van het dichten van 
ketelwagens van de spoorwegen. 


Hij vond dat dit door deskundi¬ 
gen weliswaar binnen redelijke' 
tyd kon gebeuren, maar de toe¬ 
gepaste methode vond hy veel te 
omslachtig en voor de leek tijd¬ 
rovend. In een maand tijd had 
zelf een prototype van een verbe¬ 
terde dichting in elkaar gekhut- 
seld. 


Naar Ahoy 


brandweerkorpsen, spoorwegen 
en chauffeurs van tankwagens 
straks allemaal over een aantal 
van de vacuümmatten. Want hoe 
groot of klein het gat of de scheur 
in de tankwagen ook is, het dich¬ 
ten kan met een of meerdere va- 
cuünmatten in een mum van tijd 
gebeuren omdat de matten naast 
en boven elkaar foëgepast wor¬ 
den. 


....... 

pi»! f it itepfzngBpBBBBWPPiPyTl 
bedraagt anderhalf miljoen. Alleen . 
als in dit aantal een verandering óp^-, 
treedt kan dat gevolgen hebbéh ^ 
voor het tarief dat nu voorgesteld \ 
wordt voor 1984. Het algemeen bét r 
stuur zal donderdag 28 april ov^- 
het voorstel beslissen. ' 5 


In Maastricht gaf hij daarmee 
eén demonstratie op het terrein 
van de Spoorwegen. Niets dan 
lof van deskundigen kreeg de 
Maastrichtenaar bij die gele¬ 
genheid te horen. „Volgende 
week ga ik met het prototype 
naar een brandweerbeurs in de 
Ahoyhallen in Amsterdam. Dan 
hoop ik iemand te vinden die 
het ding in produktie wil ne¬ 
men. Het hoeft helemaal geen 
kostbare aangelegenheid te. 
zijn”, aldus Harrie Bartels. 

Als het aan hem ligt beschikken 


(ADVERTENTIE) contactlenzen-, 

brilienspeciaalzaak 

P. HOPPENBROUWERS 

EMMAPLEIN 11 
HEERLEN. To!. 71198-1 


A/a ’n bezoek 
a an ons. 
ziet u het 
weer zitten. 


VOOR ZIEKENFONDS 
LEDEN OP RFCEP1 
DE GEBRUIKELIJKE 
VERGOEDINGEN 

EN 

ONZE BEKENDE 
GARANTIE 

BIJ DE PANCRATiUSKEP“ 
10 DE MASSAGE 
LMiiaudy £U apin isuo « rayi 


nieuws uit deprovincie, re 


$SS¥S'iïS»?: WÈÊÊÊmÈSÊÈÈÊÊk • 
limburgs dagb 


1 


Varkenspest op 27 Limburgse bedrijven 

Dierenarts bepleit 


enting fokzeugen 


VALKENBURG - Op de 
door de Limburgse afde¬ 
ling van de landelijke ver¬ 
eniging 'Vrienden van het 
schrijven’ georganiseer¬ 
de manifestatie „Schrijf¬ 
werk ’83” kan door de or¬ 
ganisatoren en de bezoe¬ 
kers met voldoening wor¬ 
den terug gekeken. Het 
afgelopen weekeinde 
vonden vele belangstel¬ 
lenden hun weg naar het 
centrum Cocarde in Val¬ 
kenburg, waar het evene¬ 
ment drie dagen lang een 
veelheid aan activiteiten 
en bezienswaardigheden 
bood. 

De expositie Vijftig eeu¬ 
wen lijn en letter’ gaf een 
buitengewoon interessant 


Schrijfwerk SS geslaag 


7d 


historisch overzicht van het 
spijkerschrift tot en met het 
hedendaagse beeld¬ 
scherm. Voor de ruim 3000 
boeken die een groot aan¬ 
tal onderwerpen over alle 
mogelijke soorten hobby’s 
tot onderwerp hadden, was 
een doorlopende belang¬ 
stelling. Enkele auteurs 
van de boeken demon¬ 
streerden ter plaatse hoe 
bijvoorbeeld kantklossen 
en het maken van poppen 
in zijn werk gaat. De stand 
waar de volksschilderkunst 
werd beoefend was drie 
dagenlang omgeven door 


toeschouwers. Ook de in¬ 
structieve films, de schoon¬ 
schrijvers, de 'waanzinnige 
verzameling’ van ball¬ 
points, de uitgeversstands 
en de ontwikkeling van het 
kinderhandschrift genoten 
volop de interesse van het 
publiek. 

De leden van de Vrienden 
van het schrijven’ lazen 
voor uit werk. Er was veel 
waarderend applaus van 
de kant van de toehoorders 
die doormiddel van ge¬ 
sprekken over de inhoud 
van de gedichten en de 


verhalen en het tot st 
komen daarvan, er bij 
den betrokken. 

Referaten werden geh 
den door de schrijv 
Hans van Waarsenburg, 
Kaiser en A. Marx terwijl 
bekende schrijfster t 
Kessels vertelde over h 
schrijverscarrière en 
amateurschrijvers 
waardevolle tips voorza 
Gezien het succes van 
manifestatie is nu al be 
ten dat het volgend j 
„Schrijwerk ’84” zal wor 
georganiseerd. 


door jan van lieshout 

HEYTHUYSEN - Dr. Wim van Golstein Brouwers, in Lim¬ 
burg belast met de gezondheidszorg voor varkens, heeft gis¬ 
teren tijdens de jaarvergadering van de Stichting Gezond¬ 
heidscentrum voor Dieren in Heythuysen een krachtig plei¬ 
dooi gehouden voor inenting van alle fokzeugen teneinde de 
varkenspest te kunnen indammen. Als een rode draad liep de 
discussie rond de varkenspest door de jaarvergadering. In 
Limburg zijn volgens dr. van Golstein Brouwers momenteel 
27 bedrijven besmet. De haarden lagen in Neer, Hunsel en 
Echt. 

Een sleutelpositie namen de fokbe- ê aan enten; fokzeugen zowel als 
drijven in. Vandaar gaat het opfok- mestvarkens. Honderd inentings- 
materiaal naar de vermeerderings- teams zijn daar sinds tien dagen be- 
bedrijven en van de vermeerde- zig om de 1,2 miljoen varkens in een 
ringsbedrijven naar de mestbedrij- gebied dat wordt gevormd door 
ven. „Het heeft derhalve de meeste Goirle, Tilburg, Den Bosch, Heesch, 
zin de bestrijding bij de fokzeugen Nistelrode, Helmond, Eindhoven en 


gen van een dierenarts. De veeart 
sen worden door die extra werk 
zaamheden zodanig belast, dat al 
gedacht wordt om extra hulpkrach 
ten in te zetten. 

Ook op het Gezondheidscentrum 
voor Dieren in Heythuysen heeft de 

varkenspest veel extra werk be- -- 

zorgd. In januari werd op 400 var- i 
kens sectie verricht, in februari op 
408 varkens en in maart op 737 var- ' ^ 
kens, zo bleek uit een overzicht van " > 

dr. M. Saes, hoofd van het laborato- ^Ipl 
rium in Heythuysen. |S^8IIÜ 


Verstrengeling 


te beginnen. Door enting krijgen zij 
een buitengewoon goede immuni¬ 
teit. die lang aanhoudt. Voor 99 pro¬ 
cent ben je dan af van uitbraken van 
varkenspest”. 

„Politiek is dit echter geen haalbare 
kaart. Groot Britannië en Denemar¬ 
ken - landen, die nog altijd vrij van 
varkenspest zijn - willen van die en¬ 
ting niet weten”. 

« 

Op ordonnatie van de onderminis¬ 
ter van Landbouw is men in Bra¬ 
bant reeds op grootscheepse schaal 


Op maandag 2 mei in 
Centrum Cocarde 

iModespektakel 
^Dressed to Kill" 

: in Valkenburg 

Valkenburg - op maandag 2 

mei kunnen liefhebbers van mode 
bun hart ophalen tijdens de op Pa¬ 
rijs * georiënteerde modeshow 
.Jpressed tot Kill” in het Valken- 
hjurgse Centrum Cocarde. Het be¬ 
treft een door Gunnar Larsen, uit- 
gfever van twee internationale mo¬ 
debladen, geproduceerde show. 

P^aar liefst 40 bekende Parijse mo¬ 
dehuizen, waarbij namen als Fe- | 
raud, Courreges, Rabenne, Laroche 
eh Lapidus, zijn in dit spektakel 
vertegenwoordigd. Dat levert een 
r«>n-stop show op van 70 minuten 
waarin het komplete modebeeld 
v^n 1983 gestalte krijgt. Dat gebeurt 
zjjwel op het niveau van de haute- 
cputure als de avantgardistische 
confectie, en omvat het hele assorti¬ 
ment van supermini tot feestelijke 
lénge avondkleding. Een deel van 
dje collectie werd speciaal voor deze 
show, die een tournee door Europa, 
het Midden Oosten, Japan en de 
Verenigde Staten zal maken, ont¬ 
worpen. 

De „Gunnar Larsens Mode Avant- 
garde Show” begint in Valkenburg 
om 20 uur en de entreeprijs be¬ 
draagt 50 gulden per persoon. Daar 
zjjn dan wel een aangeklede borrel 
en toegang tot het speelcasino bij 
inbegrepen. 


Valkenswaard in te enten. 

Meitelling 

Ook de Veeartsenijkundige Dienst 
in Venlo heeft inenting van de Lim¬ 
burgse varkensstapel overwogen. 
Limburg telt momenteel 3.279 fok-, 
vermeerderings- en mestbedrijven 
waar volgens de jongste meitelling 
1.261.019 varkens werden gehou¬ 
den. 

Op de bedrijven waar varkenspest 
wordt geconstateerd worden de var¬ 
kens onmiddelijk geruimd. In een 
straal van twee kilometer rond het 
besmette bedrijf wordt een ver- 
voersverbod afgekondigd en in een 
straal van 10 km een exportverbod. 
Sinds 15 april kan in Limburg even¬ 
wel een ontheffing worden aange¬ 
vraagd op een van de vijf districts¬ 
bureaus van de Stichting Uitvoer 
Landbouwmaatregelen (STULM). 
Voorwaarde is dat het vervoer bin¬ 
nen Zuid-, Midden- dan wel Noord - 
limburg moet plaatsvinden en dat 
de varkens van maximaal acht be¬ 
drijven naar slechts één afzetadres 
worden afgevoerd. Ook horen bij 
elk transport gezondheidsverklarin- 


Volgens drs. Jan van Lipzig, direc¬ 
teur van het Gezondheidscentrum 
wordt de bestrijding van de var¬ 
kenspest bemoeilijkt door de ver¬ 
strengeling van handelsbelangen. 
„Deze verstrengeling is niet langer I 


IllÉ 


1111111 


sp 

- * 

„Deze verstrengeling is niet langer I \ 

acceptabel. Ontrafeling moet| - 
plaatsvinden. Handelskanalen zul¬ 
len moeten worden gekanaliseerd, 
anders loopt het vast”. 

Ook met de snuffelziekte bij var¬ 
kens gaat het volgens hem de ver¬ 
keerde kant op. Steeds meer var¬ 
kensbedrijven worden besmet. Ver¬ 
ontrustend noemde hij bovendien 
de hoge besmettingspercentages 
van coccidiosis bij pluimvee. 


Op het Gezondheidscentrum voor 
Dieren in Heythuysen kwamen in 
1982 25.053 stuks pluimvee, 2.647 
varkens en 575 runderen op de sec- 
tietafel, tegen 14.686 stuks pluim¬ 
vee, 2.129 varkens en 357 runderen 
in 1978. Ofschoon de balans over 
1982 een voordelig saldo van ƒ 
493.000 vertoont, zullen in de toe¬ 
komst hogere tarieven worden ge¬ 
geven voor nader onderzoek naar 
pluimvee en schapen en zullen kos¬ 
ten voor onderzoek van gezel¬ 
schapsdieren (honden en katten) 
met 50 procent stijgen. Maastrichts PSP-raa 
IMB 


(ADVERTENTIE) £X7WSM44ie&WS0// urn» 


n«i 

3» nt W. Maastrichtse agenten nemen een bromfiets „onder handen.’ 


MAASTRICHT - Brom¬ 
fietsend Maastricht staat 
er sinds gisteren ge¬ 
kleurd op. Bij een gerich¬ 
te controle-actie van de 
Maastrichtse gemeente¬ 
politie bleken van de 62 
bromfietsen er slechts 
vijf rijtechnisch geheel in 
orde. Als deze steekproef 
als representatief voor 
alle in de provinciehoofd¬ 
stad rondsnorrende 
brommers geacht zou 
moeten worden dan zou 
dat betekenen dat bijna 
92 procent ondeugdelijk 
is of minstens een rij- 


In Maastricht 
slechts acht 
procent brommers 
technisch oké 


technisch mankement 
heeft. 

Bij de 62 in verschillende 


delen van de stad gehou¬ 
den controles gingen 
slechts vijf bromfietsers en 


-fietsers "vrij uit”. Tegen de 
overige 57 werd proces¬ 
verbaal opgemaakt omdat 
hun gemotoriseerd karretje 
op zin minst een rijtech¬ 
nisch mankement vertoon¬ 
de. 

Vijf bromfietsen werden 
voor een nader rijtechnisch 
onderzoek meegenomen 
naar het politiebureau. In 
totaal 13 bromfietsen - 
eenvijfde van het aantal 
gecontroleerde - werden 
door de politie in beslag ge¬ 
nomen omdat ze zonder 
meer een gevaar op de 
weg bleken. 


Valkenburg» plan geen 
bedreiging voor Terworai 


Van onze verslaggever 


vatie op toeristisch gebied en dat 


iLIliËËËi 
VALKENBURG - Het grootschalig is een goede zaak”, aldus Meuffels. 

I Europees attractiepunt Valken- Uit een gisteren gehouden telefoni- 
burg vormt geen bedreiging voor sche enquête onder de Valkenburg- 
het in Heerlen geplande thema- se raadsleden bleek dat een over- 
park Terworm. Dit is de eerste in- grote meerderheid vóór de realise- 
druk van LIOF-topman drs. John ring van het project is. 

Meuffels naar aanleiding van de 

recente Limburgs Dagbladpubli- De ontwikkeling in Valkenburg is 
caties over de geheime toeristische niet strijdig met de Terwormplan- 
plannen van het Geulstadje. „Val- nen. „Het zijn voor zover ik het nu 
kenburg is bezig aan een stuk inno- kan beoordelen twee totaal verschil¬ 


lende projecten”, aldus Meuffels. 
„In het kader van de uitbouw van de 
Limburgse toeristische voorzienin¬ 
gen past het initiatief van de Val- 
kenburgse ondernemers in het pro¬ 
vinciale toeristisch beleid.” 

£owel de oppositie- als coalitie¬ 
partijen in de Valkenburgse ge¬ 
meenteraad stellen zich positief op 
ten aanzien van het grootschalig 
attractiepunt Valkenburg. Alleen 
het onderdeel monorail roept nog 
vraagtekens op. 


Woonlastenfo 
voor de echt 
minima uit wi 
nutsbedrijve 

MAASTRICHT - Benut de w 
van de gemeentelijke nutsl 
ven om een woonlastenfon 
creëren waaruit geput kan W 
voor het verlenen van woonli 
subsidie aan die groeperinge 
de Maastrichtse burgerij, di«| 
stens 30 procent van hun 
mumloon of -uitkering verb 
aan woonlasten. Deze aanbe 
heeft het Maastrichtse PSP 
lid Paul Meertens neergele 
een door de PSP Maastricht 
stelde "Nota Woonlastenbe 
die gisteren aan wethouder d 
Roovers van Financiën als ee 
cussiestuk voor de gemeent 
is aangeboden. j 

De uitvoerige nota, waarin < 
meer gegevens van het Nati 
Instituut voor BudgetvoorlK 
zijn verwerkt, is het resultaa'j 
een door de PSP Maastricht l 
de hoorzitting over de gemee 
ke financiële vooijaarsnota, 1 
spitst op het woonlastenbeleid 
der had de PSP het college t 
en W. tevergeefs verzocht een 
bare hoorzitting voor de burg 
houden nu als gevolg van v 
gaande landelijke bezuinij 
een versnelde doorvoering v 
profijtbeginsel bij de gemeen , 
belastingen als het ware no 1 ! 
dwongen voor de deur staat. 

Geheel 

Volgens het raadslid Me< 
dient het netto exploitatie' 
taat van de gemeentelijke n« 
drijven - voor 1983 begroot J 
miljoen gulden - niet aan de 
mene Dienst” als reserve-po* 1 
gevoegd te worden, maar i® 
geheel te worden benut voor 1 
nancieren van het gemeen 
woonlastenbeleid inclusief 
woonlastenfonds. De te veT 
woonlastensubsidie zou alleej 
goede moeten komen aan de ^ 
minima. 


DA VID BOW 
CONCERT 
NOG NIET 
UITVERKOCI 

HEERLEN - In tegenstelling t 1 
georganiseerde busreizen na2 
concert van David Bowie i 
Kuip in Rotterdam, die zijn ^ 
boekt, heeft het VW-kanto 
Heerlen nog een dertigtal kaa 1 . 
32,50 gulden voor mensen d* 1 
eigen gelegenheid naar dat co\ 


OOK MEER KAMERS MET TOILET EN BAD OF DOUCHE 

+ T 

Nu meer hotelbedden in 
Heerlen dan in Maastricht 


kost tussen de 198 en 235 gulden. In 
het luxueuze Grand Hotel in Heer¬ 
len betaal je tussen de 95 en 150 gul¬ 
den. 

De Heerlense VW-directrice Bertie 
Bisschops is wel ingenomen met 
dat grote aanbod van goede hotel¬ 
bedden. „De zakelijke bezetting van 


Over het bungalowproject zijn de willen gaan. Ook de andere 
meeste raadsleden duidelijk. De ge- burgse WV-theatervoorbes 
meente moet alles in het werk stel- kantoren hebben nog een klei 
len om het project op de Cauberg, tal „Bowie”-kaarten in voorrad 
dat voorziet in de bouw van 350 luxe Inmiddels is ook op de be 
vakantiehuisjes en talloze voorzie- Pinkpop-voorverkoop-adresse 
ningen, te realiseren. Alleen het verkoop van kaarten voor d£ 
CDA stelt zich op dit punt wat te- certen van de Little River B 
rughoudend op. Volgens de chris¬ 
tendemocraten moet goed onder- het voorprogramma Chris Re 1 
zocht worden of de bestaande ho- 27 mei en van Iron Maiden in d 
tels en pensions niet weggeconcur- dahal in Kerkrade op 9 juni. 


HEERLEN - Met de opening van tricht. De Heerlense hotels hebben zen in Heerlen lager dan in Maas- 
het City Hotel in Heerlen, aan- 331 kamers met toilet en bad of dou- tricht, terwijl Heerlen meer comfort 
staande zaterdag, stijgt het totale che en dat zijn er 40 meer dan de biedt. In Maastricht heb je welis- 
aantal Heerlense hotelbedden met Maastrichtse logementen hebben, waar al een tweepersoonskamer 
51 boven dat van Maastricht. Het Verder is de gemiddelde bezettings- voor 50 gulden; in Heerlen kost de 
nieuwste hotel, dat deel uitmaakt graad van de Heerlense hotels beter goedkoopste overnachting 55 gul- 
van de Heerlense Hotelgroep van dan die van de Maastrichtse, hoewel den voor twee personen, maar dan 
Bep Groenendijk, telt 130 bedden, Heerlen het vooral moet hebben heeft de kamer wel toilet en douche. 


start gegaan. 


mm 


heeft de kamer wel toilet en douche. 


verdeelt over 45 twee-persoonska- 


mers, 20 een-persoonskamers en 6 week en in de wintermaanden on- 
luxe-kamers, allemaal met toilet derdak nodig hebben, terwijl Maas- 


en douche of bad. tricht een betere bezetting kent ir 

Ook wat kwaliteit betreft heeft de weekeinds en het hoogseizoen. 
Heerlen een streepje voor op Maas- Tenslotte zijn de overnachtingsprij 


van de zakenmensen die door de Een tweepersoonskamer in een 
week en in de wintermaanden on- middenklasse hotel in Heerlen kost 
derdak nodig hebben, terwijl Maas- 80 gulden en in Maastricht 90 gul- 


tricht een betere bezetting kent in den. Een overnachting in het duur¬ 
de weekeinds en het hoogseizoen. ste hotel van Maastricht, het vijf 
Tenslotte zijn de overnachtingsprij- sterren tellende Hotel Maastricht, 


jfr; 

jL . 

mm 


HEERLEN - Minister 
Oijs van Aardenne 
(VVD) komt op Konin¬ 
ginnedag niet naar 
1 Heerlen om het Cityho- 
tel van miljonair Groe¬ 
nendijk officieel te ope- 
■‘nen. Minister van Aar- 
■ denne is terug gekomen 
op een eerder gedane 
toezegging na een publi- 
katie in het Algemeen 
' Dagblad van vorige 
' tveek vrijdag. Daarin 
\perd de opening van 
r het City-hotel een du¬ 
bieuze plechtigheid ge- 


NA PUBLIKATIE OVER EIGENAAR 

Van Aardenne mijdt 
opening Cityhotel 


noemd omdat het hotel 
eigendom is van een 
man, tegen wie een on¬ 
derzoek loopt in ver¬ 
band met mogelijke be¬ 
lastingfraude. 

Een jaar geleden werd 
Groenendijk op last van 
de toenmalige officieer 


van Justitie 

mr. J. Reintjens aange¬ 
houden op verdenking 
de staat voor meerdere 
miljoenen benadeeld te 
hebben. Volgens de hui¬ 
dige officier van justitie 
mr. van Opstal is die 
zaak nog niet afgeslo¬ 
ten, maar is de FIOD 


nog steeds met het on¬ 
derzoek bezig. De heer 
Groenendijk zei destijds 
in een interview in het 
Limburgs Dagblad vol¬ 
strekt onschuldig te zijn 
aan alles wat hem ten 
laste was gelegd. 

De uitnodiging aan mi¬ 
nister Van Aardenne 
om zaterdag het Heer¬ 
lense hotel te komen ope¬ 
nen was tot stand geko¬ 
men dank zij bemidde¬ 
ling van de Heerlense 
VVD-wethouder 
Th. Niesten. die bedden is enorm. Heerlen heeft tels en pensions niet weggeconcur- 
dan ook een groot achterland met reerc j zu n en worden. 

300.000 inwoners dat zich uitstrekt 

van Simpelveld tot en met Geleen ----- 

en Sittard. Zelfs uit Valkenburg (ADVERTENTIE) 

in de winter wil niemand in zo’n uit- OOR WIE OOK KWALITEIT IN OGENSCHOUW NEE 
gestorven plaatst zitten en ’s zomers 
is het het er veel te druk,” aldus de 
VW-directrice. „We gaan er nu aan 
werken om ook de toeristische be¬ 
zetting in Heerlen te vergroten. Als 
doel staat daarbij het overnachten 
en winkelen in Heerlen voorop, 
maar we moeten gebruik maken 
van de mogelijkheden van de hele 
omgeving.” Overhalen 


.ZAL HENSSEN EENHELDEREKEUZE l WM 


Vi&ÉÊk 


Bertie Bisschops. 


De Heerlense VVV heeft liefst 50 
procent van de deelnemers aan het 
Oranjecongres van de Nederlandse 
Oranjeverenigingen (op 13 mei in 
de Stadsschouwburg) kunnen 
overhalen om al op 12 mei te ko¬ 
men en pas op 15 mei naar huis te 
gaan. „Daarvoor hebben we een 
toeristisch informatiepakket sa¬ 
mengesteld waarin geheel vrijblij¬ 
vend wordt gewezen op de moge¬ 
lijkheden van een boottocht op 
zondagochtend naar de markt in 
Luik, een bloesemtocht, de Mergel- 
landroute en waarin een gratis be¬ 
zoek aan Kasteel Hoensbroek 
wordt aangeboden en een gratis 
kopje koffie met vlaai in Heerlen”, 
vertelt Bertie Bisschops. HonQQPn Henssen Heerlen b.v., Honigmanstra 
I ld lOOd I 6411 LJ Heerlen, telefoon 045-71* 

Oogmeetkundig specialist-Opticièn-Kontaktlensspeci 


(ADVERTENTIE) 


HOE WORD JE BRUIN IN 
2 X 50 MINUTEN 

ZONDER ZONNEBRAND? 

ONGELOOFLIJK MAAR DAT KAN BIJ HET: 

SNELBRUIN CENTRUM HEERLEN 

KRUISSTRAAT 52, TEL. 045-718183 ^ 

Maak een afspraak voor een GRATIS TEST en boek dan meteen een kuur van 2 x 50 minü 11 

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag 12.00 tot 20.00 uur Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur. Dinsdag 26 april 1983 • Pagina 15 


mm uit eigen streek, cultuur 


mm 


w$mM 


lintburg» dagblad 


H-+ 

rE 


K unst 

EUR 


Fijn concert 
Münchener 
Jammerochester 
IOSCOPEN 


Verwachting Openbaar Onderwijs 
Landgraaf komt niet uit 


SERLEN - Het grootste en- 
°usiasme van de luisteraars in 
1 Heerlense Stadsschouwburg 
Ag zaterdagavond uit naar de 
tost Frederic Meinders, die sa- 
e n met het Münchener Kam- 
^orchester onder leiding van 
tots Stadlmair voor een hoog- 
^nde kamermuziekavond 
gde. Hoewel het spel van 
itiders, zeker op technisch ge- 
beslist indrukwekkend 
S ! was dit toch niet helemaal 
e cht: het kamerorkest uit 
hchen manifesteerde zich als 
n gedisciplineerd, uitermate 
iend musicerend kameren- 
ble en was in de eerste plaats 
•‘antwoordelijk voor het wel- 
gen van deze avond. Na het 
eert van I Faiminghi de twee- 
geslaagde kamermuziekuit- 
e hng binnen een week in de 
Lse Stadsschouwburg. 
Münchener Kammerorches- 
opende met een prachtig ge¬ 
ld Divertimento in F van 
2 art, waarbij samenspel, op- 
hv en transparantie in ruime 
te aanwezig waren en het piz- 
Ato uit het laatste deel werke- 
adembenemend was. Even 
itterend was de opbouw en 
daaruitvoortvloeiende span- 
i bij de uitvoering van Ada- 
en Fuga in g van Richter, 
a rdoor de muziek een grote 
te van overtuigingskracht 
kreeg. Hans Stadlmair leid¬ 
en orkest hierbij op een bij¬ 
ter originele en doeltreffen- 
toanier, waarbij het woord di¬ 
eren beter vervangen kan 
° r den door equivalenten als 
otiveren en inspireren. Stadl- 
r bleek bovendien over de 
. ige compositorische kwali- 
, 6 n te beschikken, getuige de 
' v oering van zijn Adagietto 
strijkorkesten direkt na de 
Samen met Frederic 
ktders werd het klavierkon- 
van Bach (BWV 1056) en Ma- 
ktion van Liszt uitgevoerd, 
ben ik persoonlijk niet zo’n 
Webber van Bach-op-de-pia- 
tie partituur is duidelijk voor 
balo gedacht, terwijl ook de 
fcuze op 10-jarige leeftijd 
I - Liszt gecomponeerde Male- 
t*on mij weinig aanspreekt 
"Vege het quasi serieuze ka¬ 
ter. Het is misschien daarom, 
'ik het optreden van Meinders 
;t zo spectaculair vond als 
Inbaar het merendeel van 
mede-luisteraars. Virtuoos 
1 kan deze solist echter geens- 
ontzegd worden, maar dat 
n maakt een uitvoering nog 
t boeiend. 

Jos Frusch 


Bezwaarschriften 


XPOSITIE 


te gen komst van 


o penbare scholen LANDGRAAF - De Stichting Katholiek Onderwijs Schaes- 
berg heeft bezwaar aangetekend tegen de vestiging van een 
openbare school in de wijk Strijthagen. Verder heeft een aan¬ 
tal ouders uit Nieuwenhagen bezwaar gemaakt tegen de ves¬ 
tiging van zo’n school in Nieuwenhagen. De bezwaren zijn 
momenteel bij de provincie in behandeling. Afgelopen vrij¬ 
dag liep de bezwarentermijn af. 


gevolgen kunnen hebben voor het 
docentenbestand. 


De foto biedt een blik op een van de onderdelen van de expositie in Simpelveld 


Kroon 


Honderden positieve reacties in twee dagen 


De Stichting Katholiek Onderwijs 
heeft vrijwel onmiddellijk na het 
raadsbesluit om een openbare 
school in Strijthagen te stichten, 
aangekondigd in beroep te zullen 
gaan tegen de beslissing. Voorzitter 
P. Stevens van het katholiek school¬ 
bestuur zei indertijd dat de openba¬ 
re school een bedreiging is voor het 
leerlingenaantal van de twee katho¬ 
lieke scholen in de wijk Aan de 
Baan. Ook vreesde hij ontslagen in 
zijn lerarenbestand. Stevens vindt 
dat de openbare school veel beter 
gevestigd kan worden in de Pastoor 
Schattenstraat. 


heeft ingestemd met de vestigings¬ 
plaats. 


Nieuwenhagen 


Met het indienen van het bezwaar¬ 
schrift wordt de hoop van de Ini¬ 
tiatiefgroep Openbaar Onderwijs 
Schaesberg doorkruist dat de 
school zeer spoedig van start zou 
kunnen. De inititatiefgroep ver¬ 
wachtte eigenlijk geen bezwaar 
van het schoolbestuur tegen de 
vestigingsplaats, omdat men van 
mening was dat het verantwoorde¬ 
lijkheidsbesef van het katholiek 
schoolbestuur zo groot zou zijn dat 
de start van de school niet ver¬ 
traagd zou worden. Volgens een 
woordvoerder heeft het bezwaar¬ 
schrift namelijk geen enkele kans, 
omdat de raad (inclusief het CDA) 


Bridgen voor 
de harmonie HEERLEN - Ter gelegenheid van 
het 150-jarig bestaan van het Har¬ 
monie Orkest Heerlen, waarvan de 
feestviering in september van dit 
jaar zal plaatsvinden, wordt op 14 
mei een bridgedrive georgani¬ 
seerd. Dat gebeurt in het Grand 
Hotel in Heerlen in samenwerking 
met de bridgeclub Coriovallum. 
Deelname is mogelijk voor alle 
bridgers en de inschrijving staat 
open in de hoofd-, eerste-, tweede-,- 
derde klasse en voor thuisbridgers. 


Uitreiking tijdens 


komend zomerfeest 

Harmonie 


Vaesrade 
geheel in 
het nieuw 


L ie Stadhouders, Potgieterstraat 

^eldhouwwerken en schilderijen 
A*fbns Stadhouders. Elke zaterdag 

m Uur ' 

Jean Viehoff, Tempsplein 10: 

**hgen en schilderijen van eigen 
■ Te bezichtigen na afspraak, 
5426 . 

bongerd 13: olieverven, acrylaten 
^tekeningen van M. Boreas. Open 
Vr 9 -16 uur, do 17 -18.30 uur. Tot 
19 mei. 

0r > Geerstraat 60: foto’s van Jan 
»s met het thema Stadsgezichten, 
hia t/m vr 10 - 16 uur en 20.30 - 22 
14.30 - 18 uur, di gesloten. Tot 1 


De vestiging van een openbare 
school in Nieuwenhagen wordt 
door enkele ouders aangevochten. 
Zij vrezen dat de openbare school 
de leerlingen van de katholieke la¬ 
gere scholen zal weglokken. Dat zou 


De bezwaren worden voor advies 
voorgelegd aan de hoofdinspectie 
van het lager onderwijs in Eindho¬ 
ven. Dat advies laat, naar verwach¬ 
ting, anderhalve maand op zich 
wachten. Ingewijden verwachten 
dat daarna de bezwaarschriften 
door het college van Gedeputeerde 
Staten afgewezen zullen worden. 
Dat betekent dat begin juni de in¬ 
dieners van een bezwaarschrift in 
beroep kunnen gaan bij de Kroon. 
Hoe lang een uitspraak van de 
Kroon op zich laat wachten, is niet 
duidelijk. 


Expositie ouderen 


Simpelveld succes 


SIMPELVELD - Veel positieve re- veldenaren ongeveer 200 werk- 
acties leverde de tweedaagse ten- stukken. De 25 zijn lid van de acti- 


toonstelling op in het Dienstencen- viteitengroepen die in het Dien- 
trum I Gen Bende in Simpelveld. stencentrum werken. 


Daar exposeerden 25 oudere en Er waren schilderijen, krijttekenin 
vervroegd gepensioneerde Simpel- j 


gen, houtskoolwerk, aquarellen van 
de tekenclub van Jan Delsing. Ener 
waren ruim 70 werkstukken te zien 
van de houtbewerkingsclub, die pas 
een jaar bestaat en onder leiding 
staat van de heren Habets, Reinders 
en Vogels. Tijdens de tentoonstel¬ 
ling waren er voortdurend demon¬ 
straties voor de bezoekers. 
Voorzitter H. Bardoul van de Stich¬ 
ting Welzijn Ouderen Simpelveld 
opende de tentoonstelling. „Het is 
niet alleen een lust voor het oog, 
maar krijgt een diepere betekenis 
door het creatief werkzaam zijn, 
waardoor het leven aangenamer 
wordt voor zichzelf en voor ande¬ 
ren,” zei de voorzitter. Gouden paar op de Huls 


SIMPELVELD - Ter gelegen¬ 
heid van het 50-jarig huwelijks¬ 
feest van Zef Claessens en Loui- 
se Claessens-Heuts wordt don¬ 
derdag om 15.30 uur een H. Mis 
opgedragen in de hulpkerk St. 
Josef Arbeider op de Huls in 
Simpelveld. Het feest wordt 
vrijdag voortgezet in hotel Bel- 
levue, Deus 1, waar vanaf 19 uur 
een receptie plaats vindt. De zes 
kinderen en twaalf kleinkinde¬ 
ren van het gouden paar zullen 
hier zeker niet ontbreken. 


Zef Claessens werd 74 jaar gele¬ 
den geboren op de Huls en koos 
na zijn schooltijd voor het 
schoenmakersvak. Om meer te 
verdienen ging hij als 16-jarige 
naar de Staatsmijn Wilhelmina, 
waar hij als telefonist-vervoerre- 
gelaar werkzaam bleef tot zijn 
pensionering. Hij is de grote ver- 
enigingsman van de Huls. Al 
meer dan 65 jaar houdt hij dui¬ 


ven en hij was het dan ook die 25 
jaar geleden de Bergvliegers op¬ 
richtte. Hij was 24 jaar voorzitter 
van deze vereniging, waarna de 
welbespraakte Zef tot ere-voor- 
zitter benoemd werd. Ere-presi- 
dent is hij van de carnavalsvere¬ 
niging De Berg bock, een vereni¬ 
ging waarvan hij evenals van de 
SC Bellevue, ook mede-oprich- 
ter is. Tot aan zijn huwelijk 
speelde hij bugel bij de fanfare 
Eendracht. De gouden bruid 
speelde vele jaren in de, ook 
weer door hem opgerichte to¬ 
neelvereniging van de Huls en 
Ons Toneel in Simpelveld. 


Mevrouw Claessens is nooit lid , 
geweest van een vereniging, 
maar dat kon ook niet want „Er , 
moet toch iemand thuis zijn als , 
een van de kinderen of kleinkin¬ 
deren op bezoek komt/’Zij heeft , 
haar man wel altijd in zijn vereni¬ 
gingswerk gesteund. 
# Twee EHBO’ers buigen zich over een LOTUS-slachtoffer. LOTUS-slachtoffers spelen een on¬ 
ontbeerlijke rol bij oefening en wedstrijden voor hulpverleners. 


IN RODAHAL KERKRADE 


Opgave voor deelname is mogelijk 
bij mejuffrouw H. Keulaerds, tel. 
715432 of bij mevrouw M. Vijgen, 
tel. 716301. Het inschrijfgeld be¬ 
draagt f 7,50 per persoon. 


Herten en Horst 


Voorspeelavond 

Muziekschool 

Hoensbroek 


superieur bij 


EHBO-wedstrijd 


VAESRADE - De harmonie St. Ser- 
vatius uit Vaesrade krijgt vrijdag 
29 april, tijdens het Zomerfeest in 
Vaesrade, nieuwe uniformen. Tij¬ 
dens een receptie, die van 19.30 tot 
21 uur wordt gehouden in ’t Pomp- 
huuske,worden de uniformen over¬ 
handigd. Het geld voor de nieuwe 
uniformen is bij elkaar gebracht 
met veel hulp van buitenaf, zoals 
onder meer van de uitgevers van 
het fotoboek Vaesrade. 


KERKRADE - De Rodahal in 
Kerkrade was zaterdag het 
decor voor de provinciale 
wedstrijd van het Rode 
Kruis, waaraan 24 Limburgse 
ploegen deelnamen. De afde¬ 
ling Herten haalde zowel in 
categorie A (basisopleiding) 
als B (gewondenopleiding) de 
eerste prijs. De tweede en der¬ 
de plaats waren weggelegd 
voor Sittard en Roermond. 


vulling voor de professionele hul¬ 
pinstanties als politie, brandweer en 
DGD. 


HOENSBROEK - De leerlingen 
van klarinetdocente Paulien Die- 
teren geven woensdagavond 27 
april een voorspeelavond in de 
aula van de muziekschool van 
Hoensbroek. Als speciale gasten 
zijn uitgenodigd het Jeugdorkest 
van harmonie Concordia uit Tree- 
beek en een klarinettrio uit 
Meerssen. Tevens geeft Paulien 
Dieteren een korte lesdemonstra¬ 
tie op deze avond, die om 19.00 
uur begint. De toegang is gratis. In de B-categorie werd Horst I win¬ 
naar en behaalde het tweede Hor¬ 
ster team de tweede plaats. Venray 
werd derde. 


SCHAESBERG 

• Notaris v.d. Putte spreekt van¬ 
daag om 20 uur in de Ark voor leden 
van het Vrouwengilde over het hu¬ 
welijksgoederenrecht. 

• Om 20.30 uur komt het comité Ti- 
roler Muziekfeesten Schaesberg in 
lokaal van Hoof bijeen. 

• De Dienstencentra van de Land¬ 
graaf en Eygelshoven organiseren 
vanavond een modeshow in de aula 
van de LTS in Schaesberg. Deze 
modeshow begint om 19.30 uur en 
inlichtingen en kaarten zijn ver¬ 
krijgbaar bij de dienstencentra. 


Regio kort 


Hervormde kerk aan het Temps¬ 
plein. 


De harmonie wil vrijdag bovendien 
enkele jubilarissen in het zonnetje 
zetten. Mevrouw Brassé en me¬ 
vrouw Rietrae, beiden van het da¬ 
mescomité, en Jolande Brassé én 
Angeline Veltstra van de drumband 
zijn namelijk 10 jaar lid van de ver¬ 
eniging. Na afloop van de receptie 
verzorgt het Trio Kwatsch een feest¬ 
avond. 

Zaterdag 30 april worden het Zo¬ 
merfeest voortgezet met om 11 uur 
een rommelmarkt op het kermister¬ 
rein en ’s avonds een Oranjebal in ’t 
Pomphuuske met medewerking 
van The Blue Walkers en de Voasje- 
ner Hofzanger. Vijftien korpsen ver¬ 
lenen zondag 1 mei medewerking 
aan een groot drumbandfestival. De 
concerten beginnen om 16 uur en 
worden voorafgegaan door een op¬ 
tocht met défilé. Het Zomerfeest 
wordt afgesloten met een bal in het 
gemeenschapshuis ’t Pomphuuske, 
opgeluisterd door het orkest Che- 
wing Gum. 


De opleiding gewondenzorg bij 
rampen neemt een steeds belangrij- 
ker wordende plaats in bij de 
EHBO-verenigingen. Dat komt om¬ 
dat de afdelingen in de toekomst 
steeds meer zullen fungeren als aan- 


Ziekendagen 


Kerkrade-West 


BRUNSSUM 

• De Stichting Buurt- en Opbouw¬ 
werk Brunssum vergadert van¬ 
avond om 20 uur in het casino in 
Treebeek. Op de agenda staat het 
raadsbesluit rond het plaatselijk 
welzijnswerk. 

• VJV Vosum vertoont vanavond 
om 20 uur in het gebouw aan de 
Raadhuisstraat de film „Het meisje 
met het rode haar”. Entree 3 gulden, 
met lidmaatschapskaart 1 gulden. 


SIMPELVELD 

• Het Bureau Sociale Begeleiding 
houdt vandaag tussen 14.30 en 16 
uur spreekuur in cafie Dackus aan 
de Irmstraat 23. 

• De jeugdafdeling van SV Simpel¬ 
veld houdt deze week een stickerak- 
tie. De hele opbrengst is bestemd 
voor de gehandciapte sportvrien¬ 
den. 


NUTH 

• Bij de handboogschutterij St. 
Hubertus wist Peter Kruts de titel 
bij de aspiranten op te eisen. Bij de 
senioren werd L. Meijers eerste. 


BOCHOLTZ 

• De boogschutters van St. Henri- 
cus haalden de eerste prijs bij een 
schutterstreffen in Kohlberg in 
Duitsland. De „Schutter van de 
dag” werd Nico Volders. 


KERKRADE - De Ziekendagen 
in Kerkrade-West worden gehou¬ 
den op dinsdag 26, woensdag 27 
en donderdag 28 april van 9.00 tot 
16.30 uur. De diensten worden ge¬ 
leid door deken Schulpen en de 
pastores Hausmans en Dorre. De 
muzikale omlijsting van de zie¬ 
kendagen wordt verzorgd door de 
kerkelijke zangkoren St. Joseph 
Gracht, St. Barbara Terwinselen, 
St. Rochus Spekholzerheide en 
dameskoor St. Martinus Spekhol¬ 
zerheide. Voor een vrolijke noot 
zorgen de muziekgroep ’Old Ti¬ 
mers’ en de ’Bleijerheidse Sjtee- 


HEERLEN 


• In het Pancratiushoes begint om 
20 uur de Algemene Ledenvergade¬ 
ring van de VVD. 

• Vanavond brengt Frohsinn uit 
Kerkrade in de filmzaal van Welter- 
hof het toneelstuk Toetsie Froetsie. 
Aanvang 19 uur en kosten ƒ 2,50. 

• In het dienstencentrum Vogel- 
sanek wordt om 19.30 uur een kwa- 
jongconcours georganiseerd door 
het Oranjecomité. 

• Voor leden van de protestantse 
kerken in de Oostelijke- en Westelij¬ 
ke Mijnstreek vindt vanavond om 
19.45 uur een discussie-avond plaats 
over energiebeleid. Deze avond 
wordt gehouden in de Nederlandse 


• Het jongste team van de W Huls 
is doorgedrongen tot de finale van 
de Bisschopsbeker. De heer Meyers 
van het buurtschap Huls stelde 
daarom voor alle teams van de 
jeugdafdeling nieuwe shirts ter be¬ 
schikking. 


• Er zijn nog 12 plaatsen vrij bij de 
reis van de bejaardensoos St. Josef. 
Opgave bij W. Saleden.tel. 442154. 


• De meisjes van de St. Luciagroep 
haalde ƒ861,65 op. Het geld wordt 
gebruikt voor het zomerbivak. 


• De buurtvereniging I gen Blom- 
mejats wil gaan sporten. Dames en 
heren die mee willen voetballen of 
volleyen kunnen zich opgeven bij 
het secretariaat aan de Zonne- 
bloemstraat 38. 


• Tot en met vrijdag kan iedereen 
die mee wil met de bedevaart naar 
Moresnet en Scherpenheuvel van 
bejaardenvereniging St. Josef zich 
opgeven in de bejaardensoos tussen 
13.30 em 16.30 uur. Leden betalen 15 
gulden en niet leden 20 gulden. 


Kienagenda 


SCHIMMERT 

• De muziekschool van Beek ver¬ 
zorgt om 19.30 uur in het gemeen¬ 
schapshuis een uitvoering. 


VANDAAG 

Heerlen: 20 uur in het gemeen¬ 
schapshuis Schaesbergerveld door 
s.v. Coriovallum. 20 uur in het paro¬ 
chiehuis Meezenbroek door v.v.He- 
lios. 19.45 uur in het Kegelpalies 
door de spaarclub de Kegel. 
Kerkrade: 19.30 uur in club 208 
door de Kegelvrung. 19.45 uur in 


zaal Krings Spekholzerheide door 
de bijstandcommissie fanfare 
St.Cecilia. 19.45 uur in zaal v.d.Hei¬ 
den door damescomité Barbara. 
‘19.45 uur in café ’t Palet door de 
postduivenvereniging de Zwa¬ 
luw. 19.45 uur in zaal Kloth Chevre- 
mont door skatfederatie en duiven¬ 
vereniging.20 uur in zaal Kluitmans 
Bleijerheide door de gezamenlijke 
verenigingen. 

Hoensbroek: 19.30 uur in het Mu¬ 
ziekcentrum door het tambopr- 
korps Prinses Margriet. 19.30 uur in 
café de 12 Ambachten door s.v.Em- 
ma Boys. 

NIEUWENHAGEN. 20 uur in zaal 
Veenendaal door speeltuinvereni¬ 
ging De Voort. 

Hulsberg: 20 uur in café Op de Trep- 
kes door fanfare St.Cecilia. 

Ubach over Worms: 20 uur in het 
gemeenschapshuis Lauradorp door 
de gezamenlijke verenigingen. 
Voerendaal: 19.45 uur in Huize Lau- 
rentius door de schutterij. 
Vaesrade: 20 uur in het gemeen¬ 
schapshuis ’t Pomphuuske door de 
’ gezamenlijke verenigingen. 
Schaesberg: 20 uur in het wijkcen¬ 
trum het Eikske door de gezamen¬ 
lijke verenigingen. 

Brunssum: 14 uur in zaal Concordia 
door de bejaardenbond Rumpen. 
19.45 uur in zaal Concordia door 
s.v.Schuttersveld. 19.45 uur in het 
gemeenschapshuis In ’t Ven door 
de gezamenlijke verenigingen. 20 
uur in het Unitasgebouw door Jong 
Leven. 

Heksenberg: 19.30 uur in café ’t 
Karrewiel door de spaarclub Ons 
Genoegen. 

Nieuw-Einde: 19.45 uur in de Va- 
renbeuk door de Oranjevereniging. 
Schinveld. 19.30 uur in het gemeen¬ 
schapshuis door de bond van oude¬ 
ren. imburgs Dagblad 


Dinsdag 26 april 1983 • Pagina 


vloerbedekking koopt u bij schunck! 


! DESSO 
i "SELVINA 
j TAPIJT 

K - Nylon huiskamer 
kwaliteit. 5 Kleuren - 
foamrug. 400 cm breed. 
Normale prijs 119.- 

Schunckprijs 

gratis gelegd 

j per strekkende meter 

| zelflegpremie 

j f. 15.- p. str. mtr. 

t - m 


! "BINGO" 
j NYLON TAPIJT 

i Zware huiskamer 
} kwaliteit. 

! 3 Kleuren - foamrug. 
j' ; 400 cm Breed. 

|! Normale prijs 139.- 

Schunckprijs; 

gratis gelegd 

119 .- 

per strekkende meter 

f zelflegpremie I 
I f. 15.- p. str. mtr. | 


! INTERTEST 
("COTTONBEL- 


l 


■ FLOR" TAPIJT 

i Katoenen huiskamer 
kwaliteit. 10 Kleuren - 
foamrug. 400 cm Breed. 
Normale prijs 159.- 

'Schunckprijs 

gratis gelegd 


139 .' 


; per strekkende meter 
| | zelflegpremie [ 


I 


f. 15.- p. str. mtr. 


[LOUIS DE POOR- 
jTERE "SUPER- 
TWIST" TAPIJT 

; Zuiver scheerwollen 
| frisé tapijt. 1 6 Kleuren, 
400 cm breed. 

Normale prijs 483.- 

Schunckprijs 

gratis gelegd 

450 .- 

! per strekkende meter 
| incl. latten en 
[ ondertapijt 


(LOSLEGBARE 
(NOPPEN 
j VINYL 

5 Effen kleuren. 

[ 200 cm Breed. 

Normale prijs 39,90 

Schunckprijs 


bovendien vindt u op de derde etage 
ook een uitgebreid assortiment verlich¬ 
tingsartikelen, passend bij elke woonstijl 


; ,——iflpaP'*" \ i per strekkende meter 


kwaliteit wint altijd • promenade heel 


Contacten/clubs 


3 MEISJES verwachten u 
in privé-atmosfeer, in pr 
véhuis, Tel. 045-461968. 


JONGEMAN, 38 jr., zc 
leuke representati 
vriendin die van watersi 
houdt. Br.o.nr. SI 667 LD, 
6131 Sittard, Molen- 
bei^kstr. 5. _ 

GpRDA is terug: escort- 
senrice bij u thuis of in ho- 
tel. Tei. 045-424862. 

‘ 9ÈMIDDELING v escort 
"gerVice. Tel. 045-315450. 
%?er discreet!. _ 


MARION privé. Schaes 
-berg Markt 20, van 11 tot 
22 uur. 


WEUW! Excl. bar. Ge 
fyiénd van 14.00-02.00 
‘uur. Gezellig atmosfeer. 
Hommerterweg 39, Hoens- 
- broek. 


NIEUW, Privé Rita v.a. 
1T.00 uur, tel. 045-424760. 


Q-UB PARIS, geopend 
cHja t/m vr va. 14 uur, sau- 
03 , luxieuze baden, video 
.en. waterbedden. Provin- 
-cialeweg 31, Noord, Oirs- 
'beek, tel. 04492-1873. 
Speciale kamer aanw. 
Iedere dinsdag en woens¬ 
dag man-to-man CINEMA 
.wan de nieuwste films. Ge- 
<-x>pend van 18 tot 22 uur. 
r&Spé, Willemstr. 13, Hrl. 
• m 710687. _ 

MTe DAMEN erwarten 
Sje in Privater Atmosphare 
T^gi. ab 11.00 Uhr., D-5102 
.Wurselen, Krefelderstr. 04, 
.ïj^L 09-49240593838. 


ANTOINETTE romantisch 
en lovely. tel. 045-721759. 

Nieuw privé ANNY, iets ap¬ 
arts. Iedere dag van 13.00 
tot 23.00 uur. Nolenstraat 
4, Limbricht, 04490-23522. 
Ook zaterdag en zondag. 

ESCORTSERIVCEÜ! Life¬ 
show!!! Ook weekends!!! 
Tel. 045-227178!!! 

BRIGITTE avontuurlijk en 
exotisch. Tel. 045-721759. 

CINEMA Privé. Entree 
ƒ 15 inkl. 2 gratis drankjes. 

1 Cindy, Hennie, Joyce en 
Silvia verwachten u. Maas¬ 
tricht, Kapoenstraat 29, 50 
mtr. vanaf Vrijthof. Tel. 
043-18884. 

CONTACTBEMIDDELING 

L’Amour. Privé-adressen, 
keus d.m.v. foto’s. 045- 
225237. 

ANGELIQUE, gezellig en 
lief voor oudere heren. Pri¬ 
vé en escortservice. Tel. 
04494-53563. 

Videoclub BEEK. Nieuwe 
films. Spec. films op ver¬ 
zoek. Stationsstr. 9 Beek 
tel. 04402-74689. 

ESCORTSERVICE voor 
een leuk meisje bij u thuis 
of in hotel, bel voor af¬ 
spraak. 100% discreet! Tel. 
045-225009. 

DIDI, Sindy, Sonja en Anja 
kunnen uw gekste wensen 
vervullen. Beek tel. 04402- 
74689. 

MEISJES voor privé-club 
gevr. Tel. 045-461968. 

RIVERSIDECLUB: goeie 
morgen. Ook vandaag 
weer romantiek oP niveau. 
O.a. 4 pers. Whirlpool op 
elke kamer. Tel. 04755- 
1854. Dijk 2 Ohé en Laak 
E9 afslag Echt 100 mtr. 
voorbij camping Maasterp. 

PRIVÉ-HUIS Kerkrade- 

Haanrade. Grensstr. 23. 
CLUB Mona Lisa: iedere 
dag geopend v.a. 19.00 tot 
.... ook op zaterdag bent u 
van harte welkom. Heerle- 
nerweg 1, Sittard, 04490- 
22868, tev. assistentes 
gevr. 

Privé CONNY, eerlijk goed, 
niet duur, event. lifesh. v. 
12 tot 22 u. Tel. 045- 
451530. 

BEMIDDELINGSBU¬ 
REAU Lucie, voor relaxa- 
dressen van dames, boys 
enz. Tel. 04494-50921. 

Privé. SOFIA en haar 
vriendin. Eerlijk, goed en 
niet duur. Tel. 04754-3325. 

CÖNTACTBURO Yvonne 

Kerkrade, bemidd. adr. 
gunstig tarief, tel. 045- 
461970. 

Nieuw PRIVÉ en escort¬ 
service met leuke meisjes. 
Tel. 045-227495. 

3 leuke MEISJES bezoe¬ 
ken u thuis. Tel. 045- 
726821. 

PRIVÉ-ESCORT Nancy en 
Bianca. Lifeshow. Ook 
weekends. Tel. 045- 
226980. 

„Bar la Strada” PRIVÉ en 
escort met nieuwe hostes- 
se. Pr. Hendriklaan 66, 
Brunssum, 045-254842. 

Privé NELLIE. Tel. 045- 
711378. 


Broekrok met een 
wikkeljasje en een 
■' blouse met ronde hals. 

Het jasje is afgebiesd op 
r de schouders en armsga¬ 
ten en heeft aangesneden 
lv 3 /4-mouwen. 100% katoen. 

Kleuren grijs-khaki- / 
i fërracotta. Maten 38-44 INGE, Pascalle en Tammy 
van 11.00 tot 23.00 uur. 
Tel. 04494-50999. 


LA COMPARSA Vaesrade 
37, gem. Nuth, tel. 045- 
241592, incl. verw. zwem¬ 
bad, solarium, sauna, pri¬ 
vé. Geopend van 11 tot 20 
uur. Bar van 20 tot 3 uur. 


Nieuw, nieuw, DIANA nu in 
Geleen. 04494-52100 van- 
af 11 uur. Ass. gevr. 


Privé MARGO, Cora en 
Marion, v.a. 11 u. 04494- 
52758. Ass. gevr._ 


ESCORTSERVICE. 

Charm. dame komt bij u 
thuis of in hotel. 045- 
222802. 


NIEUW! Meisjes van Club 
Cecile vanaf nu privéhuis, 
tel. 045-461968. 


Niet te geloven SAKYRA 
na 18.00 uur, tel. 045- 
227873. 

TAMARA ontvangt u privé 
tel. 043-31440. 

BRIGITTE privé tel. 043- 
35259. 

DEBORHA en Sjanny pri¬ 
vé tel. 045-225346, tevens 
assistente gevraagd. 
TIFANY-CLUB voor fijn re¬ 
laxen in rustige discrete 
sfeer met video, nieuwe 
meisjes en gratis cham¬ 
pagne. Tel. 045-321580. 

PETIT MAISON. Een be¬ 
grip voor kenners. Ge¬ 
opend vanaf 14 u. Ho- 
neestr. 5, ca. 100 mtr. voor 
grensovergang Herzogen- 
rath/Kerkrade. Tel. 045- 
462352. Nette ass. gevr. 

Heerlen: te huur kamers 

voor PRIVÉWERK. Inl. 
04951-32643. 

NIEUW: privé bij Jannine 
en Mirjam. 04490-20464, 
v.a. 14.00 uur. 

LIMBA ontvangt u privé. 
Ook de weekends. Tel. 
04750-32405. 

PRIVÉ nieuw jong meisje 
bij Janine. Tel. 045- 
441909. 

CONTACT-BURO-LIM- 
BURG. Privé adr. 11-23 u. 
Kamerverhuur. Rijksweg 
Zd. 178 B Geleen 04494- 
46884. 

CLUB ASPASIA voor ont¬ 
spanning en contacten met 
sauna en ligbaden. Provin- 
cialeweg 12, Aalbeek tel. 
04405-1697. 


MARY-AN gezellige dame 
met video verwent u in pri¬ 
vé appart. 14.00-23.00 u., 
043-623416. Ook bemid¬ 
deling van privé-adressen. 


BEMIDDELINGSBU¬ 
REAU (privé) voor uw 
discr. relaxadres, Sta- 
tionsstr. 31, Sittard, 10.00- 
22.00 u., filmvoorstellin¬ 
gen, relaxmog.h. Ook ’s 
zaterd. 04490-12526. 


MARION privé. Schaes- 
berg Markt 20. Van 11 tot 

22 u. _ 

NOENDA privé van 10.00 
tot 20.00 uur, tel. 04492- 
4518. Ook zaterdag 


DONNA-CHRISTIEN spe¬ 
ciaal voor oudere heren. 
De moeite waard. Tel. 045- 
227734. 


Privé bij ANITA met video, 
ook zaterdags. Tel. 045- 
352543. 


PRIVÉ vanaf 11 uur 
04402-79389. Tevens ass. 
gevr. 


PRIVÉ en escort voor dag 
en nacht met 2 leuke meis¬ 
jes 045-218476. 


Café-Bar DEN HOOK Voe- 
rendaal ma. t/m vr. van 
14.00 tot 02.00 uur. Escort 
mog. Tel. 045-750924. 


Huwelijk/ 

kennismaking 


Weduwe, 56 jr., in bezit van 
auto, zoekt contact met 
ali.st. dame tussen 50-60jr. 
om samen UITSTAPJES 
te maken en event. vakan 
tie. Br.o.nr. KE 689 LD, 
Markt 42, 6461 ED Kerkra- 
de. 


Buro AKTIEF. Voor duur¬ 
zame man/vrouw-relatie. 
Wij zijn erkend door de 
Raad van Toezicht. Bel 
eens voor informatie. Ge¬ 
woon doen! Met: mevr. 
Seelen, Heerlen, tel. 045- 
722323, mevr. Paffen, Bm- 
gelrade, 04492-1926, mevr. 
Ritzen, Geleen, 04494- 
41917, mevr. Baillieux, 
Maastricht, 043-611563. 
Hoofdkantoor Heerenweg 
1, Heerlen, tel. 045-722333. 
Eventueel huisbezoek. 

JONGEMAN 33 (onge¬ 
huwd) met lichte handi¬ 
cap, zkt. kennism. met jon¬ 
ge vrouw (25-35) jr. 1 of 2 
kind. geen bezwaar. 
Br.o.nr. SI 679 LD Sittard, 
Molenbeekstr. 5, 6131 EG 
Sittard. 


Vanavond 26 april de echte 
GEZELLIGHEIDS- 
AVOND voor alleenstaan¬ 
den Dancing Gorissen, 
Kerkstr. 49, Brunssum. Or¬ 
kest Henny Lubbcrs, be¬ 
wijs verplicht. Dovos. 


Wapen van Hoenst 
LEDENVERGADERl 
om 20.00 uur. daarna 
vriendelijk uitn. het 
stuur. 


Nette oudere HEER w 
kennism. m. nette oC 
dame die ook het 
zijn moe is. Br.o.nr. Sl 
LD Nobelstr. 12, 64Ü 
Hrl. 


ALLEENSTAANDE! 
Iedere dinsdag gezP 
dans- en eontacta’ 
voor u in ’t Wapen 
Hoensbroek, nabij 
Hoensbroek. Bei 
avond, enkel en allei 
gang voor alleensta 
verplicht mede te br 
uitreksel uit het pe: 
register en pasje. Aa: 
20.00 uur. 


Diversen 


Goed nieuws telej 
BEL 04498-54440. 
week een nieuw berk] 


Nu weet ik tenminste 

waar m’n geld blijft, 
dank zij m’n 
Rabo-rekening. 


Vroeger wist ik nooit waar m'n 
geld bleek Nu kan ik op de afschriften 
van m'n Rabo-rekening precies zien 
wat er binnenkomt: m'n studiegeld, 
m'n salaris van het uitzendbureau* • 

En wat er afgaat: kamerhuur, 
abonnementen en contributies* 

Ook kun je, wanneer je 
regelmatige inkomsten hebt, 
betaalcheques aanvragen. 

En voor contant geld is de 
Rabobank altijd in de buurt en je 
bent er snel aan de beurt* 


Rabobank S 

Schrijf maar bij, schrijf maar af, 
Rabo-rekening. 
Koning der klassiekers" in 1984 niet meer bij Peter Post? 


Jacht op Raas geopend door wiel verheesen 

HEERLEN - De geruchten dat Jan Raas bezig zou zijn aan 
zijn laatste seizoen in de ploeg van Peter Post worden steeds 
sterker. Beide partijen houden zich op de vlakte maar ont¬ 
kend kan niet worden dat „daar waar rook is, ook vuur moet Zoals bekend zal Raleigh met in¬ 
gang van 1984 niet meer als hoofd¬ 
sponsor optreden van de door Post 
al tien jaar geleide formatie. De chef 
d’equipe heeft in Amerika een nieu¬ 
we geldschieter gevonden, die de 
ploeg minstens vier jaar zal fïnan- 


IJsboerke 


'A <'*' 

/hl. 


Belangrijk 


§H IpP 


Dinsdag 26 april 1983 • Pagina 17 


• Ondermeer zij 
stuurd. Links mr. 


Uiteraard is Raas een belangrijk fi¬ 
guur voor de nieuwe sponsor. Het 
is dan ook voor de hand liggend 
dat Post zo snel mogelijk met de 
„koning der klassiekers” de con- 
tractbesprekingen voor het nieu¬ 
we seizoen wil voeren. Trouwens, 
dit geldt ook voor de meeste ande¬ 
re renners die momenteel de kleu¬ 
ren van Raleigh verdedigen. 

Deze contractbesprekingen tussen 
Post en Raas worden ongetwijfeld 
bemoeilijkt door de interesse die 
andere sponsors voor de leider van 
het Super Prestige-klassement heb¬ 
ben getoond. Dat is in het verleden 
natuurlijk óók geweest, maar het 

werden letterlijk en figuurlijk het bos inge- nu toch wel heel sterk tot 

Eric Vilé, rechts Dé Stoop. Foto: COR vos e '_ 


De belangstelling komt ondermeer 
van de Belgische ijsfabrikant Staf 
Janssens, die tot voor enkele jaren 
de ploeg Ijsboerke financierde. Hij 
wil terug in de beroepswielersport. 
De naam van Godefroot als chef d’e¬ 
quipe en Raas als kopman klinken 
in het kader van dit alles heel duide¬ 
lijk. 


ê£s 
Italië 


IBIBIIbIM 


llf r v 


Dé Stoop: „Ze komen nog wel op de koffie 


Eén club besliste 


over lot van Vilé 


Ook in Italië is de jacht op Jan 
Raas geopend. Peter Post heeft die¬ 
naangaande bij de Belgische ma¬ 
nager Firmin Verhelst gevraagd 
wat hij wist van de belangstelling 
uit Italië. 

Verhelst: ,,Ik ben goed op de hoogte 
van de gang van zaken in de Ita¬ 
liaanse wielerwereld. Toch was de 
vraag van Post voor mij een grote 
verrassing. Het zou me overigens 
niet verbazen als de geruchten op 
waarheid berusten”. 

Dezer dagen is een gesprek tussen 
Raas en zijn vroegere ploegmakker 
Frits Pirard, die momenteel in Ita¬ 
liaanse dienst rijdt, al uitgelegd als 
zou eerstgenoemde verregaande 
contacten in dat land hebben. 

Jan Raas heeft eind vorige week te¬ 
genover onze redacteur Bennie 
Ceulen laten weten dat dit niet waar 
is. „Maar", aldus Raas, „het is lo¬ 
gisch dat ik links en rechts mijn 
voelhorens uitsteek. Aan de hand 
daarvan kan ik mijn eisen stellen”. 


J' 

• Jan Raas, volgend jaar wél 
of niet in ploeg van Peter Post? 

Kuiper valt terug 
naar elfde plaats 

Hinault 

onttroond 


Timman leidt 


HILVERSUM - Na acht ronden in 
de strijd om het Nederlands 
schaak-kampio enschap leidt Jan 
Timman. Hij heeft 6V2 punt en 
wordt gevolgd door Ree met 6 pun¬ 
ten, Langeweg met 5Vfe, Van der 
Sterren en Van der Wiel beiden 
met 5 en Van Wijgerden met 4 pun¬ 
ten. 


[ door jos van wersch 

^ÏST - „Bedankt dat U mij een spannende laatste 
Nadering hebt bezorgd”. Dat waren de laatste 
gorden van mr. Eric Vilé nadat tien seconden eer- 
ll> het sectiebestuur betaald voetbal door de clubs 
weggestemd. De ingediende motie haalde het 
350 tegen 326 stemmen. Met andere woorden: 
^één club meer voor het beleid van Vilé en de zij- 
!l * had gestemd, had het sectiebestuur mogen blij- 
*1 zitten. 

h 1 htslag was een dubbeltje op hebben harde papieren. De kans is 
J kant. „Maar <lat lag ook in de groot dat gelden van derden, over 
: der verwachtingen”, aldus heid en toto/lotto’s niet meer wor 
^Una-voorzitter mr. Paul Boels den uitgekeerd. Je moet er niet var 
i’ evenals de andere drie Lim- opkijken als veel kleine clubs de ko 
fjlse clubs Roda JC, MVV en FC mende winter zonder inkomsten zit 
f * vóór de motie had gestemd. ten. Dat is de consequentie die ze 
„Er was een vertrouwens- ook maar moeten aanvaarden”. 

^k ontstaan tussen dit bestuur 

clubs. Er was maar een oplos- Dé Stoop, die net als Van der Kroft, 
*g: opstappen”. Kruysveldt en Couwenberg het 

k , , , ' , , veld moeten ruimen, was veel fel 

hr-,j le sowieso de laatste voetbal- i er j n z jj n reac ti e _ (> j) e heren heb 
sadenng voorzat nadat hij vrij- ben bun zin maar ze komen nog oj 
!st, ■' n . a ^ sc ^ 1< ^ afkondigde, zal als de koffie. De clubs hebben nu we 
Uurder-redenaar node gemist de grote broek aangetrokken, maai 

C ïl m ? eist Boels weer: ” Z v ? ze hebben geen bretels om dit 
lo zitter krijgen we natuurlijk broek hoog te houde „. Let op: z< 

kj rl n ? eer , in Z eis t Maar met het komen nog op de knieën terug bi, 
U-! d konden wij ons met verem- vadertje Staat om centjes te beu 

ik , , . . , , , , ren. Vanavond flink doen is geer 

utrechtse jurist had de vergade- k unst, maar hoe zal het over eer 

w er H agd - Met opzet Hoew .f 1 paar maanden zijn?”, 
uit Zeist zou vertrekken, wil- 

- alleen al voor de eer - de zaak De clubs zaten om zes uur, bij d« 
•feind houden. aanvang van de vergadering op éér 

” is op een haar na gelukt”, zei lijn. Twee uur vooroverleg, in eer 
hiet een glimlachje. „Ik wens nabij gelegen hotel, resulteerde ir 
n opvolger veel, geluk, maar ze eenstemmigheid. Mr. Joseph Gou 


IR WCrSCh mans, MW-secretaris, zei bij bin- 

.. , , , , nenkomst: „Het zal niet lang duren. 

lij een spannende laatste De zaak is zo gepiept”. 

I”. Dat waren de laatste Dat pakte even anders uit, want Vilé 

__. , was niet van plan om zich zonder 

. naÜ fel tien seconden eer- slag of stoot over te geven. Hij trok 
ald voetbal door de clubs voor de laatste keer de verbale truc- 

rïifuirïp mof if» hof cendoos open en hij had het „geluk” 

tlieiiue IllUlie lUdiae nel dat mr Bergamin, voorzitter van 

ïn. Met andere woorden: NEC, namens de clubs het woord 

VipIpiH van Viló pn Hp 711 . voerde. Bergamin was echter een 
ueieiu van v uc en uc 4 ij slechte keus om te prat en, want de 

sectiebestuur mogen blij - Nijmegenaar hakkelde regelmatig 

en drong niet tot de kern van de 
zaak door. Andere sprekers (Van 
hebben harde papieren. De kans is Rjjn-Sparta, Kernkamp-FC 

groot dat gelden van derden, over- utrecht, Bayings- AC) stonden wel 
heid en toto/lotto’s met meer wor- hun mon dje maar Bergamin had op 
den uitgekeerd. Je moet er met van dat moment al veel verprutst, 
opkijken als veel kleine clubs de ko- vilé liet - overigens tegen de spelre- 
mende winter zonder inkomsten zit- ge ls van de vergadering - ook nog 
ten. Dat is de consequentie die ze drs . V an Rooyen, oudstaatssecreta- 
ook maar moeten aanvaarden”. ris en nu voorzitter van het RRT on. ook. maar moeten aanvaarden . ris e n nu voorzitter van het BBI op- 

Dé Stoop, die net als Van der Kroft, die la3t ' 

Kruysveldt en Couwenberg het ste („Als dit sectiebestuur nu ver¬ 
veld moeten ruimen, was veel fel- , worden ™? af morgenvroeg 

Ier in ziin reactie. ..De heren heb- a * e • < T?. ten ? e geldkranen dichtge- 


Tijd 


Ier in zijn reactie. „De heren heb- , ëeiUWd lt;i ‘ memge- 

ben hun zin, maar ze komen nog op dra %^ d f ed Y oora L de kleme - 
de koffie. De clubs hebben nu wel noodleidende clubs sidderen. 

de grote broek aangetrokken, maar Tjjrl 
ze hebben geen bretels om die 

broek hoog te houden. Let op: ze Schorsingen, een, twee, drie, vier 
komen nog op de knieën terug bij keer. VlIé speelde het spel maar al 
Vadertje Staat om centjes te beu- te graag mee. Want tijd speelde in 
ren. Vanavond flink doen is geen z U n kaart. Tijd betekende immers 
kunst, maar hoe zal het over een bezinning, twijfels, zowaar ver- 

. . l:: j _ ^ i i j ; _ « i. V 


OO FD KLASSE ZAAL VOETBAL 


leslissend 
och nood: 


l^Klen - Het hoofdklasse-sei- 
>n de zaalvoetbalsport krijgt 
een superspannend verleng- 
l** Rousseau versloeg in een 
^dstollend duel plaatsgenoot 
i^tica met 8-7 en komt daarmee 
L Precies dezelfde cijfers te staan 
l^Hc Consten uit Kerkrade dat 
> le ravond vrijaf had. 


paar maanden zijn?”. twijfeling bij de clubs die bij het 

wegsturen van het kabinet Vilé die 
De clubs zaten om zes uur, bij de paar ton uit de overheidspot in ge- 
aanvang van de vergadering op één vaar zagen komen. Maar dat bijna 
lijn. Twee uur vooroverleg, in een perfecte scenario was desondanks 
nabij gelegen hotel, resulteerde in niet voldoende. 
eenstemmigheid. Mr. Joseph Gou- clubs hebben he( sectjebestuur 

“7 A A I I ff~\ r f f"* A I doen struikelen over het transfer- 

ZnriL l/l I lD/\L systeem en het verenigingsfonds, 

twee moeilijke zaken die het grote 

|d | « g publiek amper begrijpt. Vilé wilde, 

Al ■ ■ I mt op verzoek van de overheid, het ver- 

■ 1 I I Bdi I ■ goedingssysteem van spelers heel 

langzaam afbouwen. Bovendien 
■ _ zouden, volgens hem, ongeveer 

^ B ■ 5 5 B twaalf met winst draaiende clubs 

5 ® UW lil geld betalen moeten voor de andere 

|m | | | 24 verliesgevende. Dat juist pikten 

die clubs niet. 

renbeuk met 4-3 te kloooen De s P elersraa d (WCS) legde zich 

wit -t qhpL, w overigens niet neer bij het besluit. 

Het is nu 3,1 zeKer cl3t onL voor net j* 

be^lic^^nde riuH de ’oude iizerc’ uit De V y CS Wl1 via een kort geding 
Pesiissende duel de oude yzers uit bet a ft re den van dit sectiebestuur 

het vuur zal halen en een beroep zal n j e +jg laten verklaren Veel snelers 

rinor on Rranc M.inricoVioir) on Büvt nieug laten verKiaren. veei spelers Van Schiphol naar Roemenië, v.l.n.r. René Hofman, Eus Marijnissen, Wilbert Suvrijn en Wim 


Koevermans. 


VIELLA - In de zesde etappe van 
de Ronde van Spanje hebben de 
buitenlanders een gevoelige af¬ 
straffing gekregen. Bernard Hi¬ 
nault werd als leider van het klas¬ 
sement onttroond door de Span¬ 
jaard Marino Lejarreta, die overi¬ 
gens de kleuren van een Italiaanse 
merkenploeg (Alfa Lum) verde¬ 
digt. Hennie Kuiper duikelde van 
de tweede naar de elfde plaats. 

Tijdens de etappe over enkele Pyre- 
neën-cols moesten de renners afre¬ 
kenen met sneeuwstormen. Hinault 
was woedend op de motorrijders in 
de karavaan. ..Zij hebben mij ver¬ 
hinderd om snel te dalen”, aldus de 
onttroonde Fransman. „De motor¬ 
rijders van de fotografen gingen 
achter de kopgroep aan. De renners 
die er achter zaten konden er niet 
langs. Wij daalden sneller dan die 
motoren. Het was levensgevaarlijk”. 

„Ik moest”, vervolgde Hinault, 
„verschillende keren remmen om 
niet te vallen. De Spaanse renners 
spanden bovendien samen tegen 
mij, maar ze zijn nog niet van me 
af. Ik heb een slag verloren. Niet de 
oorlog”. 

In de etappe staakten acht renners 
de strijd, waaronder onze landge¬ 
noot Jan van Houwelingen en 
diens Belgische kopman Daniël 
Willems. 

De uitslag: 1. Marino Lejarreta, 235 
km. in 7.38.26., 2 . Gorospe, 3 . op 3 
sec. Delgado, 4. Alberto Fernandez, 
5. op 28 sec. Munoz, 6 . Belda, 11. op 
42 sec. Hinault, 19. op 1.48 Kuiper, 
50. op 13.11 Vanderaerden, 66 . op 
21.13 Manders, 86 . op 31.39 Van 
Bindsbergen. 

Algemeen klassement: 1. Marino 
Lejarreta 36 uur, 6 minuten en 28 se¬ 
conden, 2. Gorospe z.t., 3. op 22 sec. 
.Hinault, 4. op 25 sec. A. Fernandez, 
5. op 39 sec. Coll, 6 . op 40 sec. Mu¬ 
noz, 7. op 47 sec. Chozas, 8 . op 55 
sec. Ruperez, 9. op 58 sec. Belda, 10. 
op 1.17 Fignon, 11. op 1.29 Hennie 
Kuiper, 12. op 1.45 Dietzen, 64. op 
26.43 Vanderaerden, 66 . op 27.31 
Henri Manders, 85. op 45.05 Frits 
van Bindsbergen. 

De Ronde van Spanje duurt nog tot 
en met zondag 8 mei. 


Foto: COR VOS 


duel is 


noodzakelijk 


doen op Frans Hundscheid en Bart 
Vreuls die in het verleden een ver¬ 
bod opgelegd kregen door hun veld- 
club. 

Het scoreverloop: 4. Magdelijns 0-1, 
6 . Henny Bastiaans 1-1, 11. Wijntjens 


zijn bang dat hun werk in gevaar 
komt. Ook Roda-voorstopper Leo 
Degens denkt er zo over. „We moe¬ 
ten natuurlijk opkomen voor onze 
eigen boterham. Nu weten we wat 
we hebben, maar niet wat de toe- 


ih k ,• ■ , , .. , , .. ion i o ,n we neooen, maar mei wal de toe- 

beshssmgswedstrijd moet uit- 1-2, 1L Verhoeven L3 17. Deserre 1-4 komst brengt „ aidus de Kerkrade¬ 
ren wie de aftocht blazen moet 23 Peter Bastiaans 2-4 26 Peter naar die de marathonzitting maar 
”>Pong, degradatiekandidaat Bastiaans 3-4 27. De serra 3-5, 28. , • , 

^hier drie. redde zich door Va- Verhoeven 3-6, 36. Wijntjens 3-7, 41. 


(Vy. O 7 --— 

^^hier drie, redde zich door Va 

(ADVERTENTIE) 


contactlenzen¬ 

centrum 

LIMBURG B.V. 

Ruys de Beerenbroucklaan 4, 
Heerlen, tel. 045-712399. 


Verhoeven 3-6, 36. Wijntjens 3-7, 41. ^ ^ J _ 

Peter Bastiaans 4-7, 43. Peter Bas¬ 
tiaans (eigen Goal) 4-8, 43. Kuppen IiCluiPlfOlfTOflO 
5-8, 44. Henny Bastiaans 6 - 8 , 50. ■J^"”OIVGyCiGlJCr 

De overige uitslagen: C3l13ClCZ6n 

Brikske-Bouwfonds 4-7 MÜNCHEN - In het wereldkam- 

ZVV Brunssum-SCC Bisschops 3-14 pioenschap ijshockey A-groep be- 
Cosmos-De Haantjes 3-8 haalde Canada een 3-1 zege op de 

Stap In- De Keelkampers 3-4 Westduitsers. Periodestanden 0-0, 


De eindstand: De Haantjes 24-40, 


haalde Canada een 3-1 zege op de 
Westduitsers. Periodestanden 0-0, 
2-1, 1-0. Door deze nederlaag wer¬ 
den de Duitsers verbannen naar de 
Dinsdag t/m zaterdag. 


Bouwfonds 24-34, Nautica 24-32, verliezerspoule met kans op degra- 
Stap In 24-32, SCC Bisschops 24-24, datie. ë 

De Varenbeuk 24-23, Brikske 24-22 Canada ging over naar de finale- 
Cosmos 24-22, Keelkampers 24-21, groep waarin het op de Sovjet Unie, 
Kampong 24-20, SHC Consten,24-19 Zweden en Tsjechoslowakije zal 
Rousseau 24-19, Brunssum 24-6. stuiten. 


Oranje-voetballers in „verbanningsoord” van Roemenen 

Modderbad als tussenstation 


RIMNICU VILCEA - Een van de bekendste rustoorden in Roe¬ 
menië is Rimnicu Vilcea. En rust is dat wat het Olympisch elftal 
momenteel hard nodig heeft. Twaalf uur lang was de equipe 
van bondscoach Ger Blok onderweg om het plaatsje in de 
Roemeense zuid-Carpaten te bereiken. 

Rimnicu Viicea het verbanningsoord "**^^^^^**" 

voor het Roemeense Olympisch elf- 

tal. De 4-1 nederlaag tegen Joegosla- jHHHj 

vië zat de Oostblokofficiëlen dermate 
hoog, dat de voetballende volgelin- 

gen van Nicolai Ceausescu niet de FRED WÊi 

eer werd gegund om in Boekarest CflPUAPKI 

voor het grote publiek zijn opwachting OUUniHilU we * 

te maken. Tussen de heetwaterbron- VBIIUit | 

nen moet de Roemeense ploeg maar Rfmmpnip '«Br* 

tijdig zien op temperatuur te komen. "°™ieme 


Reglement 

„Afgelopen weekeind nog”, zegt 
Ger Blok „hebben de Roemenen al¬ 
les in het werk gesteld hun forma¬ 
tie te versterken met enkele A-se- 
lectie-spelers. Wij hielden echter 
de poot stijf en wezen op het FIFA- 
reglement, waarin staat dat de defi¬ 
nitieve selectie tien dagen voor de 
wedstrijd bekend moet zijn. Het 
verzoek van de gastheren duidt er 
wel op dat de ontmoeting tegen 
Nederland als een prestigeduel 
wordt gezien, dat vooral gewonnen 
moet worden”. 

En of de Nederlandse equipe in staat 


is dit elftal van zijn bedoelingen af te 
brengen is nog maar de vraag. Im¬ 
mers, de anderhalf jaar voorbereiding 
die het Olympisch elftal tot nu toe 
heeft genoten, is slechts een periode 
van aanmodderen geweest. En hoe 
dat hier in Vilcea, tussen de modder¬ 
baden en het fanatieke publiek uit¬ 
pakt..?. 

Voorbereiding 

„Inderdaad heeft Roemenië een 
veel betere voorbereiding ge¬ 
kend”, bevestigt Ger Blok. „Zij wer¬ 
ken tenslotte al 20 jaar met het fe¬ 
nomeen Olympische Spelen. Voor 


ons is het volslagen nieuw”. 

„Eerst een team louter samengesteld 
uit amateurs, daarna mocht ik werken 
met zogenaamde koelkastprofs en 
vanaf januari heb ik de beschikking 
over zeg maar de hele subtop in het 
Nederlandse voetbal. Je kunt gerust 
stellen dat zowat iedereen in de se¬ 
lectie heeft gezeten. Desalniettemin 
heb ik alle vertrouwen in deze groep. 
De spelers, die nu in Roemenië zitten 
hebben een groot pluspunt: zij willen 
werken. Er is geen echte uitschieter 
bij, maar het zijn allemaal karakter- 
voetballers die ondanks het feit dat zij 
geen rooie cent vangen voor dit op¬ 
treden, zelf extra trainingen vragen. 
Een bijzonder positieve instelling en 
een goed uitgangspunt om een resul¬ 
taat hier neer te zetten”. 

De karaktervoetballers waar Ger 
Blok op duidde zijn zeker te vinden 
bij de Limburgse enclave in de se- 
lectiegroep. Al maakte met name 
Eus Marijnissen gisteren niet de in¬ 
druk, dat hij er al te veel zin in had. 
Zijn beenblessure kwelde de kleine 
Brabander, maar meer nog had de 
Roda-middenvelder last van de 
hoge temperatuur (27 graden Cel¬ 
sius) en de lange wachttijden bij de 
Roemeense douane. 

„Ik heb slechts één troost”, aldus Eus 
Marijnissen. „De spelers van Roda JC 
hebben nu nabespreking over de ver¬ 


loren wedstrijd tegen Excelsior. Die 
bespreking mis ik nu. Gelukkig maar”. 
René Hofman zat ook met zijn ge¬ 
dachten in Nederland. „Eigenlijk had 
ik vanavond met Eus Marijnissen ex¬ 
amen moeten doen”, liet Hofman gis¬ 
termiddag weten. „We waren bezig 
voor het diploma oefenmeester lil, 
maar omdat we door ons optreden bij 
het Olympisch elftal zo vaak verstek 
moesten laten gaan op de cursus, 
werden we van de lijst geschrapt". 

De studie hield ook Wilbert Suvrijn 
bezig. De ijverige Sittardenaar, die 
nog eens benadrukte dat hij van 
het CIOS alle medewerking krijgt, 
heeft aanstaande vrijdag een be¬ 
langrijk proefwerk. „Als ik tussen 
de trainingen door wat vrije uurtjes 
heb, duik ik even in de boeken. Ik 
heb alle spulletjes bij me”. 

Wim Koevermans is de enige „Lim¬ 
burger” die van meet af aan bfj de 
groep van Ger Blok zit. De lange aan¬ 
voerder weet zich vrijwel zeker van 
een plaats binnen de basisselectie, 
evenals overigens Eus Marijnissen. 
„Een prachtige afwisseling dit Olym¬ 
pisch elftal, ook al krijg je er geen cent 
voor. Geld is niet belangrijk. De KNVB 
heeft ons naast de reiskostenvergoe¬ 
ding Sittard-Zeist vice versa, 80 piek 
per speler gegeven als zakgeld. Nou, 
dat is dan wel heel wat als je naar 
Roemeense maatstaven meet”, aldus 
Koevermans. sport 2 


Dinsdag 26 april 1983 • Pagina 


inm 


SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK 


Goede competitiestart softbalteams 

All Stars in laatste 


slaqbeurt naar winst 


van onze verslaggever 

HEERLEN/ROOSENDAAL - Bijna 
ging het als favoriet gestarte All 
Stars honkbalteam in de eerste 
thuiswedstrijd van de nieuwe 
competitie in de fout. Debutant 
Margraten stond voor de laatste 
gelijkmakende slagbeurt nog op 
een voorsprong van 3-6. Gerrit 
Kruithof zweepte zijn slagploeg 
nog een keer op, met als resultaat 
een zeer krappe 7-6 zege na twee 
uur speeltijd en vijf innings. 

De Heerlenaren hadden in aanval¬ 
lend opzicht nog niet het juiste bal¬ 
gevoel, zodat de verdediging van 
Margraten gedurende de eerste vier 
innings niet echt onder druk gezet 
kon worden. Doch toen de ver¬ 
moeidheid bij de werper van Mar¬ 
graten zichtbaar werd via verlies 
van controke kon de Heerlense bri¬ 


gade de honken gaan bezetten. On- staat zijn. Een wedstrijd om maar 

danks een picherswissel bij de gas- gauw te vergeten”. 

ten konden de All Stars, zij het 

moeizaam, de punten in eigen huis r-, ■ 1 

houden. hOIlDal 


In Weert beheerste de softballequi- 
Prettifif pe van Samacols het treffen te- 

& gen de reserves van de Phantoms 

In Roosendaal begonnen de Sama- met veel overwicht: 3-12. Pitcher 
cols in hun uitwedstrijd tegen de 
Boosters met een verzwakt team. 

Achtervanger Ron Vervort moest 
wegens ziekte verstek laten gaan 
en de Kerkraadse pitchersstaf 
kampte met een tweetal blessures. 

Bijgevolg hadden de Boosters een 
prettig middagje in het slagperk: 

13-3. 

Harrie Meertens van de Samacols: 

„Deze pot was alles behalve een 
juiste afspiegeling waartoe we in 


Lilian Barwasser was formidabel 
op dreef, getuige het feit dat ze 
liefst elf slagvrouwen het nakijken 
gaf met drieslag. 

Zij werd daarbij keurig gesteund 
door een attend werkend everdedi- 
ging. De tegenscore van de Phan¬ 
toms kwam tot stand uit vier wijd si¬ 
tuaties. De All Stars gaven een over- 
Ready Maastricht 
aan de leiding 


HEERLEN - In de overgangsklasse 
A heeft Ready zich in zijn poule op 
de eerste plaats genesteld. In haar 
tweede wedstrijd in en tegen De¬ 
venter werd een 6-2 overwinning 
geboekt. Maar komende week 
komt SON 2 op bezoek dat favoriet 
is in deze poule, maar nu twee pun¬ 
ten achterstaat. 

Na de enkelspelen had Ready een 
3-1 voorsprong. Even leken er pro¬ 
blemen te komen toen Philippe 
Bastiaans in de tweede set van zijn 
single last van een bovenbeenbles¬ 
sure kreeg. Hij wist toch de winst 
binnen te halen waarna hij met 
Geert Quaedvlieg ook nog het he¬ 
rendubbelspel won. De 14-jarige Jo- 
landa Schreurs won ook deze week 
haar enkelspel. Zij versloeg Fredi 
Mensonides met 6-3 en 6-0. Mary 
Perry moest in Loes Oosterveld 
haar meerdere erkennen met 6-2, 4-6 
en 6-1. 

Brunssum verkeert in degradatie- 
gevaar. Tegen Pelikaan Tennis 2 


werd een 6-2 nederlaag geleden. 
Joop Bockmeulen was voor de 
twee winstpunten verantwoorde¬ 
lijk. Met Theo Drummen versloeg 
hij Henk Wolfs en Mare Vekemans 
met 6-2 en 6-4. Met Francis Raets 
bleef hij vervolgens Ingrid Wil- 
lems en Mare Vekemans de baas (3- 
6, 6-4 en 6-4). In de overgangsklasse 
B is er slechts één Limburgse ploeg 
die op de eerste plaats staat. SLTC 
2 wist via een 7-1 overwinning op 
Tilburg 2 de eerste plaats te berei¬ 
ken. In dezelfde poule staat Venlo 
onderaan. 

Het tweede team van Ready moest 
aantreden tegen Bastion Baselaar 
die dankzij de 5-3 overwinning met 
13 punten de koppositie heeft met 
Ready als goede tweede. ATIVU 
kwam tegen Shaile ook niet verder 
dan een 5-3 nederlaag en staat nu 
onderaan. In deze klasse hebben 
GTR 3 en Kimbria 2 beiden een 5-3 
nederlaag tegen hun Brabantse te¬ 
genstanders geleden. 


K N 


Vijftien spelers meldden zich af 

Gehandicapt Heerlen 
ten onder in Helmond 


Twee weken geleden legde de Kerkraadse Eendracht-turner Ed Heijnen, zoals verwacht, 
voor de derde keer in successie beslag op de Nederlandse titel bij het jeugdturnen. Ofschoon 
hij na de onderdelen sprong en brug nog op achterstand stond, boog hij die om op de onder¬ 
delen rek, vloer en ringen. Met 1,4 punt eiste hij het kampioenschap voor zich op. Tijdens de 
receptie, zaterdag in het Hubertushuis, wordt Ed Heijnen (tweede van links) gefeliciteerd 
door een van de gasten. Foto: THEO GIJZEN/3-poot 


Slecht dubbel-weekend 
Heerlen dameshockey 


Van onze rugbymedewerker 

HELMOND - Het is goed dat de 
laatste wedstrijd van het seizoen 
voor Heerlen rugby niet maatge¬ 
vend is, anders had het seizoen er 
veel problematischer uitgezien. 
Vijftien spelers liefst hadden zich 
voor beide teams afgemeld, wat tot 
gevolg had dat enkele nieuwe spe¬ 
lers ingepast moesten worden en 
dat zelfs enkele spelers twee keer 
in aktie moesten komen. 


Desondanks werd nog redelijk ge¬ 
speeld. Tegen een geroutineerd en 
al jaren ingespeeld Helmond had 
men echter geen kans. Het eerste 
team verloor derhalve met 24-10 en 
het tweede ging met 30-4 ten onder. 

Voor Heerlen zit competitierugby 
erop. Men kan zich nu gaan opma¬ 
ken voor het Seven Aside toernooi 
dat zondag op eigen terrein ge¬ 
speeld gaat worden. 


van onze hockeymedewerker 

HEERLEN - Voor de Heerlense da¬ 
mes een dubbel weekend om de 
achterstand aan competitiewed¬ 
strijden weg te werken. Quick uit 
Nijmegen pakte erg 'professioneel’ 
een lang weekend Zuid-Limburg 
om zowel de duels tegen Heerlen 
als Maastricht af te werken. Heer¬ 
len, verzwakt door het gemis van 
drie vaste eerste elftal speelster, 
kon tegen het furieus spelende 
Quick niet verder kómen dan een 
2-2 gelijkspel. 

Quick kon elk punt gebruiken ge¬ 
zien de stand op de ranglijst en 
vocht voor elke bal. De voorsprong 
van Elsbeth Pilz uit een strafcorner 
werd dan ook teniet gedaan door 
Brigit Ooms. Annemarie Gales pak*- 
ter de rebound van een strafcorner 


en Nijmeegse Marieke van Erp zorg¬ 
de voor de gelijkmaker. In het Nij¬ 
meegse team twee Limburgse 
speelsters, Maud Duysens, vroeger 
van Heerlen, en Marieke Schouten, 
voorheen Maasticht. 


Heren 


Gestraft 


De zondag bracht opnieuw een de¬ 
gradatiekandidaat: Hopbel uit 

Schijndel. Heerlen speelde bijzon¬ 
der goed, maar kon niet op tegen de 
vreemde beslissingen van de 
scheidsrechters, die duidelijk in het 
voor deel van Hopbel floten. De 0-2 
ruststand werd maar ten dele weg¬ 
gewerkt door een sublieme goal van 
Trix Nieuwhof. De als altijd sterk 
spelende Heerlense verdediging 
werd zwaar gestraft voor de twee 
missers in de eerste helft. 


De heren van Heerlen, vechtend te¬ 
gen de degradatie, liepen de bezoe¬ 
kers uit Deurne volledig onder de 
voet. Met een 6-1 overwinning werd 
de laatste strohalm aangegrepen. 
Luc Beurskens scoorde tweemaal 
uit een strafcorner en Luc Vroemen 
benutte een rebound. Een stafbal 
van Deurne bracht de ruststand op 
3-1. Twee velddoelpunten van Han- 
co Lebbinck na de rust brachten de 
Heerlenaren in veilige haven. 

Tenslotte was het Paul Beurskens 
diehet halve dozijn vol mocht ma¬ 
ken. Kerkrade pakte bij Helden 
een 2-5 overwinning met doelpun¬ 
ten van Wim Thijssen en Richard 
Rameckers (ieder twee keer) en 
Eugéne Ram. duidelijk visitekaartje af door de re¬ 
serves van HSC Maastricht met niet 
minder dan 31-6 af te drogen. Een 
waar hit- and runfestijn voor de 
Heerlense dames, met een homerun 
en een groot aantal drie honkslagen. 
In verdedigend opzicht hield werp¬ 
ster Marianne Koot de Maastrichtse 
slagploeg knap in bedwang. 


• De spelers schreeuwen het uit van blijdschap op de foto vj 
PI ETER VAN DAAL. Het laatste punt is binnen en daarf 
stelde de Èerkraadse garde een plaats veilig in de promotie 
gradatie-competitie. 


Furos kaapt 
herkansing 

HORN - Het volleybalduel in de 
derde divisie tussen het Kerkraad¬ 
se Furos en Velden, dat de beslis¬ 
sing moest brengen wie er promo¬ 
tie/degradatiewedstrijden mag 
gaan spelen voor een vacature in 
de tweede divisie, werd op schitte¬ 
rende wijze een prooi voor Furos. 


De Kerkraadse heren sleepten 
dik verdiende 3-1-zege uit het i 
met de volgende setstanden: 1 
15-11; 13-15 en 15-11. 

De opbouw bij Furos was beter' 
zorgd, evenals de afwerking. I 11 
eerste twee sets trachtte VeldeP 
schade zo veel mogelijk te beper 
en maakte in de derde pen 
dankbaar gebruik van de non ( 
lance bij Furos. De vierde set, 
liefst 32 minuten in beslag s 
bracht de beslissing. Met spr 
lend volleybal kwalificeerde ] 
zich voor de ’nacompetitie’. 


Spanning te snijden 
in bridgetoernooi 


HEERLEN - Met nog één wedstrijd 
voor de boeg, in het Caumerbron 
bridgetoernooi, is de spanning te 
snijden. In de categorie hoofdklas¬ 
se moest Elly Bogaert uit Sittard 
de leiding afstaan aan het echtpaar 
Maas van de organiserende vereni¬ 
ging Coriovallum. In de groep voor 
tweede en derde klassers gaan 
Gremmen-Van der Knaap onbe¬ 
dreigd aan de leiding. 

Het toernooi krijgt overigens nog 
een verlengstukje in de vorm van 
een persoonlijke wedstrijd op 1 mei. 

De uitslagen van de achtste zit¬ 
ting: 

hoofd en eerste klasse: 

1. Echtpaar Maas 62,50%; 2. Van der 
Weijer-Witjes 55,73%. 


Supportersbus 
Sparta-Roda JC 

KERKRADE - De supporters¬ 
vereniging van Roda JC organi¬ 
seert op zondag 1 mei busreizen 
naar de uitwedstrijd tegen 
Sparta. 

Belangstellenden moeten zich 
voor zaterdag 30 april aanmelden 
bij: kantine sportpark, sigaren¬ 
magazijn Janssen aan de Hoofd¬ 
straat, sigarenmagazijn Meertens 
aan de Zonstraat, kapsalon Foh- 
ler aan de Industriestraat (allen 
in Kerkrade), tabakshop Cou- 
mans aan de Hoofdstraat in 
Schaesberg en sigarenmagazijn 
Verseveld aan de Saroleastraat 
in Heerlen. De vertrektijden zijn; 
9.30 uur (kerk Bleijerheide en 
markt Kerkrade-centrum), 9.45 
uur (markt Kerkrade-west en 
markt Schaesberg) en 10 uur 
vanaf de schouwburg in Heerlen. 
De kosten voor de trip bedragen 
15 gulden voor leden en 17,50 
gulden voor niet-leden. 


Totaal vijf hoogste scores: 1. 
Maas, V.d.Bogaert 285.91%! 
Mevr. Bogaert 280.70%. 

Tweede en derde klassers: 

1. Echtpaar Wijnands 61.67%! 
Gremmen-V.d. Knaap 58.75%! 
Coolen-Hendriks 57.50% 

Totaal hoogste scores: 1. ei> 
Gremmen-V.d.Knaap 298.76%, & 
4. Echtpaar Van Gennip 287.33" 


Ronnie Roek! 
ongenaakbaa 

LANDGRAAF - Voor de eet 
maal in haar nog jonge bes^ 
hield de Rijvereniging Person* 1 
dressuurwedstrijden, welke t» 
tellen voor het kampioens^ 
1983. De grot^ favoriet RO# 
Roeks bleek onverslaanbaar, 
won in de Limburgse Manege 1 
respectievelijk Champion en A 
zowel het dressuur voor gevof® 
den als het dressuur voor pf 
paarden. 

Petra Malherbe met Beatle bw 
gevorderden en Monique Sc’ 1 
met Wodka bij de privèpaaf 1 
moesten haar met groot veri^ 
voor laten gaan. 

Het werd een heerlijke paai^ 1 
sportdag, mede door de vele 
monstraties, zoals rijden en SP 
gen zonder zadel en teugel, doö f 
springgroep en de carrousselé^ 
en een Pas des Deux door Kati^ 
Kessels en Ronnie Roeks. 
t Nico Nelissen triomfator in middenklasse 

Ben Hayen slaat 
toe met Romain 


• Nico Nelissen zegevierde krap in de klasse springen midden met zijn schimmel Golden 

Gate. Foto: THEO GIJZEN 


van onze medewerker 
JAC VAN DER HEIJDEN 

SCHINVELD - Onder leiding 
van de nestor van de Zuidlim- 
burgse paardensport, Harry 
Spiertz en zijn vereniging LRV 
Schinveld, werd op de parkoer¬ 
sen van de Schinvelderhof en 
fraai wedstrijdprogramma in 
dressuur en springen afge¬ 
werkt. De plaatselijke favoriet 
Ben Hayen wist zijn eerste gro¬ 
te triomf sinds lange tijd te ha¬ 
len en maakte zijn reputatie 
weer eens waar. Met zijn paard 
Romain won hij de klasse sprin¬ 
gen zwaar, door niet alleen in de 
manche, maar ook in de barrage 
foutloos te blijven. 

Er kwamen slechts drie combi¬ 
naties in deze barrage. Bettina 
Koreman deed er alles aan met 
haar paard Nelis. Deze combina¬ 


tie maakte echter één fout en 
kreeg 4 strafpunten. De derde 
combinatie in de barrage, René 
Savelberg, maakte een fout, die 
eigenlijk niet mag voorkomen. 
Met het prachtige paard Spencer 
bleek hij het parkoers niet goed 
te hebben verkend, reed ver¬ 
keerd en was uitgeschakeld. 

Ben Hayen startte als laatste, 
deed zeer kalm aan, reed op fout¬ 
loos en dat lukte in 53.49 sec. Bet¬ 
tina reed het parkoers in 
liefst34.93 sec. De beste van de 
combinaties met 4 fouten in de 
manche Rob Wilhelm met Nero 
Deux. 

In de klasse midden kwamen 
slechts 2 combinaties in de bar¬ 
rage, Nico Nelissen won in 55,78 
sec. met Golden Gate, die 
slechts een weigering had voor 
Rene Houtvast die een fout op 
een hindernis maakte en aldus 4 


strafpunten kreeg, in de ook 
hier veel snellere tijd van 46,29 
sec. De beste met 4 strafpunten 
in de manche waren Ronald Ra¬ 
makers en Paul Spiertz. 

In een progressief springen B en 
L won Henri Spiertz de barrage 
van combinaties met 0 fouten en 
29.99, 2e Manon Janssen in 30.88 
en 3e Rob Joosten in 32.10 sec. 
Het springen licht was voor Bert 
Steps in 38.60 foutloos, nipt voor 
Jo Bemelmans in 38.82 en Con 
Mols in 39.89 sec. Jo Bemelmans 
greep hier ook nog de 4e plaats. 
Tenslotte was er een B-springen 
met als winnaar Ben Boessen, 
voor Pierre Smeets en Peter Rae- 
ven. Slechts deze drie combina¬ 
ties bleven foutloos. 

Bij de dressuurwedstrijden was 
de jonge R. Schulgens, nog niet 
lang in Ml, winnaar en in M2 
Gerryonne Schurgers. 


Kerkrade beste < 
tafelvoetbalregio; 

GULPEN/KERKRADE - De Ne*J | 
landse tafelvoetbalbond hield \ * 
uniek toernooi waaraan liefst.' ’ 
tafelvoetballers, onderverdedh j 
3 klassen en 13 districten, vod*' ' 
voor de eer als beste district. 1 

Mariarade • 
de boot inl 

HOENSBROEK - Mariarade Ö J 
in de overgangsklasse van de » 
crocompetitie met 5-3 verloren w 
de korfbalploeg OEC. De g&m 
leidden tijdens de pauze al metjl 
De doelpunten van de Hoensbr^ 
se korfbalsverening kwamen . 
naam van Maria Meekers, CO* 
Westerhof en Arie de Jong. 

Regio-finale* 

schoolvoetbal. 

HEERLEN — Op woensdag 27 3Ê t, 
en woensdag 4 mei vinden in “ 
choltz de regio-finales plaats va 1 ’, 
scholenvoetbalcompetie, die &j 
ganiseerd wordt door de KNVB-* 
winnaars van deze finale-wed^ 
den, voor zowel jongens als meis) 
plaatsen zich voor de Limburg^, 
nale, die op 25 mei in Weert ' 
plaatsvinden. Aanvang van de ^ 
strijden, die gehouden wordefl (j 
sportpark ’de Bongerd’, en waari ( 
de organisatie in handen is vah 
jeugdafdeling van Sportclub ’2?< 
13.30 uur. 
sport 3 


Dinsdag 26 april 1983 # Pagina 19 


Umburgs dagblad 


Van onze medewerker 
MARTIN FRANKEN 

EUWENHAGEN— De op¬ 
enbarende onthullingen die 
P Peters, oud-penningmees- 
!r van voetbalvereniging 
Hvia uit Nieuwenhagen 
e ed over de financiële han- 
en wandel binnen zijn 
leniging (zie LD van zater- 
jl), bracht de gemoederen 
1 de voetbalwereld danig in 
doering. 

op de dag van de publicatie, 
het SV Sylvia-bestuur in ver¬ 
kering bijeen om zich over de ont- 
lr ie situatie te beraden. Inmiddels 
^ dit bestuur een standpunt in 
paruit blijkt dat „tijdens het pen- 
^gmeesterschap van de heer Pe- 
s een nadelig saldo van f.8000,- is 
Constateer d”. 


Sylvia en ex-penningmeester 
slaan weg naar oplossing in 


Maandagavond vond een eerste offi¬ 
cieel contact plaats tussen SV Syl¬ 
via en haar oud-penningmeester. 
Zowel secretaris Korvorst als de 
heer Peters spraken van een positief 
en constructief gesprek. 


Dichterbij Het bestuur van de Nieuwenhaag- 
se vierde klasser: „Met de heer Pe¬ 
ters zijn hierover door het bestuur 
diverse gesprekken gevoerd, waar¬ 
in de heer Peters zich bereid ver¬ 
klaarde ineens f.4000,- terug te be¬ 
talen en het resterend bedrag in 
veertig gelijke maandelijkse ter¬ 
mijnen te voldoen. Het bedrag in¬ 
eens is door de heer Peters direct 
betaald. Bij het betalen van de 


maandelijkse termijnen is ge¬ 
noemd oud-penningmeester echter 
in gebreke gebleken”. 

Het SV Sylvia-bestuur, dat beschikt 
over een door haar oud-penning¬ 
meester getekende betalingsrege¬ 
ling, wijst in haar standpunt op het 
feit dat andere schikkingen die de 
vereniging wilde treffen, zijn afge¬ 
wezen door haar oud-penningmees- 
ter. Ook constateert het bestuur 


„dat er geen verband is te leggen 
tussen een vaststaand nadelig saldo 
en het bestaan van een eventueel 
zwart-geld-circuit”. 

Paniekreactie 

Ep Peters, die kort voor het ont¬ 
staan van de problemen zijn forse 
lotto-winst als donatie overboekte 
naar zijn club:„Ik besef drommels 


goed dat die door mij getekende 
betalingsregeling belastend lijkt 
voor mij. Ik kan niet anders dan 
zeggen dat het een paniekreactie 
was, overrompeld als ik me voelde 
door de plotselinge eis nadat de 
door de kascontrole-commissie 
goedgekeurde boeken reeds waren 
overgedragen. Ik dacht alleen 
maar aan mijn gezin, dat ik ten 
koste van alles wilde ontzien”. 


Sylvia-secretaris Korvorst:,,Ik ge¬ 
loof inderdaad dat het gevoerde ge¬ 
sprek een voor beide partijen aan¬ 
vaardbare oplossing dichterbij 
heeft gebracht”. De KNVB wacht 
inmiddels af. De heer de Min van de 
afdeling Strafzaken van het bonds- 
bureau te Zeist:,,Ik heb telefonisch 
contact gehad met de heer Peters. 
Zijn brief wordt doorgestuurd naar 
de Algemene Tuchtcommissie, 
waarvan Mr. Hèlmig voorzitter is. 
Die Tuchtcommissie zal aan de 
hand van de inhoud van de brief be¬ 
palen wat er verder gaat gebeuren”. 


Jong Oranje-voorstopper: „ Vooral 
oudere spitsen zijn sluwe gasten” 

Mario Eleveld: 
groentje doet 

de deur dicht 


door harry muré 

^ËNSBROEK - Mario Eleveld viel eind vorige week bij- 
van zijn stoel, toen Frans Körver hem meedeelde dat hij 
gnomen was in de selectie van Jong Oranje. „Een volsla- 
verassing, maar ik ben er wat blij mee.” De jongste voor- 
°Pper van de eredivisie (20 jaar) debuteert vanavond in De 
Mildert als international tegen Jong Zweden. De verdedi¬ 
gde moot van de ploeg van Rob Baan bestaat trouwens 
?°r de helft uit Fortunezen: Nico Hanssen in doel, René 
^ssen als rechtsback en Mario Eleveld als voorstopper, 
“ast libero Herman Verrips van FC Utrecht. 


K°, 0r een groentje als Eleveld niet 
jP> die uitverkiezing. „Waarschijn- 
5 heb ik het te danken aan de 
u ^strijd tegen Feyenoord. Toen 
^mijnheer Baan in Sittard op de 
Vier maanden geleden 
T? buiten Limburg nog nooit 
f/^nd van Eleveld gehoord. In de 
’ s te wedstrijd na de winterstop, 
Jyó Haarlem, raakte hij min of 
er per toeval in de basis van For- 


Ei 

M 


a verzeild; als spits, in de plaats 
. Huub Smeets. „Dat duurde vijf 
^Uten. Toen viel Jaap van de 
& geblesseerd uit en ging ik 
^topper spelen.” i 


Vier Mexico-gangers 
in Jong Oranje 

Jèist - Bondscoach Rob Baan 


- Bonascoacn kod uaan 
^ e eft vier spelers van het zoge- 
.° e mde Mexico-team opgeno- 
in de ploeg van Jong Oran¬ 
je die vanavond in Sittard 
t p e lt tegen Jong Zweden. Het 
Jb Rick Laurs, Mike Snoei, 
j de Wit en René Roord. De 
iv^tste twee maken deel uit van 
basisteam. 

jp opstelling van Jong Oranje is: 
J c ° Hanssen, René Maessen, 
k af i° Eleveld (allen Fortuna Sit- 
(j r h), Hennie Verrips (FC 
(p? e cht) en Berry van Aerle 
k ^V), André Hoekstra (Feye- 
kTO), Anne Evers (DS’79), Re- 
i Roord (FC Twente), Jan Gaas- 
(AZ '67), Wim Kieft (Ajax) 
Rob de Wit (FC Utrecht). 
J^selspelers: Danny Blind 

"(uharta), Guus van der Borgt 
b AC), Mike Snoei (Excelsior) en 


, lc k Laurs (Eindhoven). schok¬ 
dempers 

goedkoopste per kilometer! 


Mario Eleveld staat nu op de kop af 
tien wedstrijden in de basis, naast 
libero Mitrovic. „Van Mitro steek 
je veel op. Hij is een echte gooche¬ 
laar. Als het moeilijk wordt, zegt 
hij: „Roestig blaiven, niks aan de 
hand.” Je draagt als jonge voor¬ 
stopper toch een hoop verantwoor¬ 
ding: één fout en het is gebéurd.” 

Hij is sterk in de lucht, niet vies van 
het zogenaamde „vuile werk” en 
gaat graag mee in de opbouw. „Als 
het kan, want de meeste spitsen in 
de eredivisie zijn sluwe broeders, 
vooral de ouderen.” 

Hij heeft er intussen een hele reeks 
geknipt en geschoren; Böckling, 
Koolhof, Vreijsen, Houtman, Geels 
en Guthrie. „Ik kom pas kijken, 
maar eigenlijk zeggen die namen 
me niet veel. Guthrie van Willem 
II, dat was de moeilijkste. Typi¬ 
sche Engelse spits, gevaarlijk met 
het hoofd. Ik speel tegen die man¬ 
nen altijd met de instelling van: 
het is hij of ik.” 

Aan zijn directe confrontatie met 
Ruud Geels hield hij geen prettige 
herinneringen over. „De spitsen zijn 
erg vriendelijk in het veld, maar je 
moet oppassen, want ze zijn zó ge¬ 
blazen. Geels staat tegen je te praten 
- „Hoe is het met je?” - en voor je het 


Turner scoort 
in heroptreden 

IPSWICH/HEERLEN - Ex-MW 
spits Robin Turner maakte afgelo¬ 
pen weekeinde zijn heroptreden in 
de hoofdmacht van Ipswich Town. : 
En met succes, want Turner scoor¬ 
de in de 4-1 overwinning op Sunder- 
land, waarmee Ipswich Town terug 
is in de race om Europees voetbal. 
Robin Turner keerde MW in de¬ 
cember vorig jaar - reeds na enkele 
maanden - de rug toe, omdat zijn 
echtgenote heimwee had naar En¬ 
geland en omdat hij zelf vond dat hij 
niet voldeed als goalgetter. De En¬ 
gelsman was op huurbasis van Ips- 
wich naar Maastricht gehaald. 


weet is hij er vandoor. Hij is de eni¬ 
ge die me echt heeft verrast.” 

Houtman 

Peter Houtman kreeg tegen Mario 
Eleveld geen poot aan de grond. 
„Ik had van Chris Dekker gehoord 
waar ik precies op moest letten. 
Houtman is iemand die net doet 
alsof hij direct schiet, maar dan 
kapt hij plotseling. Als je dat weet,, 
houd je er rekening mee.” 

Mario Eleveld is de vaste gabber 
van René Maessen; twee handen op 
een buik. „René en ik zijn met de 
EHC-jeugd vijf keer kampioen ge¬ 
weest. Dat klikt prima. En nu staan 
we samen in Jong Oranje. Toch een 
mooie springplank, zo’n wedstrijd. 
Ik denk dat ik mijn rol als voorstop¬ 
per nog verder kan uitbouwen. Ik 
moet nog veel leren, maar ik heb het 
gevoel dat er een stijgende lijn in zit. 
Ik ben nu veel minder grillig.” 

De wedstrijd Jong Oranje-Jong 
Zweden begint vanavond om 19.30 
uur. De opstelling van Jong Oran¬ 
je: Hanssen, Maessen, Eleveld, Ver¬ 
rips, Van Aerle, Hoekstra, Evers, 
Roord, Gaasbeek, Kieft, De Wit. 
Wisselspelers: Blind, Van de 
Borght, Snoei, Laurs. „ s ^ i:: . 

• -K-' ' •- ' \v ; 

v 

V 

lil 

^ ' uA o • - * * . 

-\n-• s : ~ • x ;;.^ • Mario Eleveld (rechts) en René Maessen: Hoensbroeks paar apart. EHC, Fortuna en van-, 
avond samen in Jong Oranje. Foto: PETER ROOZEN 

Hockeydames kregen overweldigende ontvangst 

Premier Lubbers: „Wij 
zijn trots op jullie” 

DEN HAAG -„Mét jullie zijn wij trots op het winnen van de wereld¬ 
beker. Wij hebben in Nederland ontzettend met jullie daar in het 
s warme Koeala Loempoer meegeleefd en ons verheugd over elke 
stap, die jullie dichter bij de finale, dichter bij het wereldkam¬ 
pioenschap bracht. Met daarbij in ons achterhoofd toch de gedach¬ 
te: „aan het einde zal het wel weer fout gaan...”. 


„Jullie zijn echter volledig geslaagd 
en dit betekent voor ons allemaal 
een opkikker, ook voor het kabinet. 
Tot het bittere einde doorgaan, on¬ 
der welke omstandigheden ook, 
hield deze wereldtitel voor ons als 
les in, ook als het voor ons heet on¬ 
der de voeten wordt”. 


Ontvangst 
VRAAG UITSLUITEND KONI I IV *■ ■■ 

techno center I Vrijens naar Heer IN DE CRAMER 31 
HEERLEN 

tel. 045-716951 


MAASTRICHT — Door de eerste 
klasser Heer werd als opvolger 
voor de vertrekkende Paul Philip- 
pens, John Vrijens als nieuwe trai¬ 
ner gecontracteerd. Vrijens die 
momenteel de vierde klasser St. 
Pieter traint, heeft bij Heer een 
contract voor een jaar getekend. 


Uw vertrouwd adres voor alle isolaties: 
isolaties 


Heerlen Ind. terrein ”De Beitel” 045-413214 
Venlo Ind. terrein "Groot Boller” 077-70363 


Zo karakteriseerde minister-presi- 
dent Lubbers maaandagmorgen op 
het Catshuis in Den Haag bij de 
3 ontvangst van de nationale dames- 
hockeyploeg de in Maleisië behaal¬ 
de triomf. 

Een uur lang onderhield de premier 
zich in de tuin van het Catshuis, 
waar zo nu en dan de voorjaarszon 
tl. , . ui . ~ doorbrak om voor de luchtig, in wit- 

• Premier Lubbers krijgt van hockeyster Margriet Zegers een te T-shirts en rode trainingspakken 

hapj e feesttaart. geklede ploeg het verschil in tempe- 


Oranje: veertiende keer 
in zaalvoetbal-interland 


ratuur niet al te schrijnend te doen 
zijn. 

Er was koffie met gebak, er werd ge¬ 
nipt aan een drankje en gesmuld 
van aaardbeien met slagroom, kort¬ 
om er was een feestelijke stemming 
in de door de bloemenpracht kleur¬ 
rijke tuin van het Catshuis, waar 
eerder onder meer de Nederlandse 
heren-hockeyploeg na het behalen 
van de wereldbeker en het Neder¬ 
lands voetbalelftal door de regering 
werden gehuldigd. 


Dank 


SITTARD - Ze waren het 
roerend eens, de coa¬ 
ches van de Nederlandse 
en Belgische zaalvoet¬ 
balteams, Evert Teunis- 
sen en Miel van Oerlo. Op 
een bepaald niveau is de 
combinatie zaal-veld 
voor een speler onmoge¬ 
lijk. 

„Zaalvoetbal heeft zich ont¬ 
wikkeld tot een van veld- 
voetbal verschillende sport, 
met bijvoorbeeld aparte 
bal- en lichaamstechnie- 
ken, die op het veld niet te 
gebruiken zijn”, zei Teunis- 
sen. Zijn collega Van Oerlo 
vulde aan; „In België ver¬ 
bieden clubs van niveau 


hun spelers aan zaalvoet¬ 
bal mee te doen. Ook voor 
de hoogste amateurklas- 
sen in Nederland lijkt mij de 
combinatie ongewenst”. 

Samen met onder andere 
de voorzitter van de alge¬ 
mene commissie zaalvoet¬ 
bal van de KNVB, Tom van 
der Hulst, waren ze naar 
het Nationaal Sportcen¬ 
trum Sittard gekomen voor 
een persconferentie naar 
aanleiding van de maan¬ 
dag 2 mei aanstaande in de 
Rodahal te Kerkrade (aan¬ 
vang 21.00 uur) te spelen 
interland Nederland-Bel- 


De Limburgse inbreng in 
die wedstrijd is belang¬ 
rijk. Leen Kiers (Bouw¬ 
fonds) en de gebroeders 
Hennie en Peter Bas- 
tiaans van Nautica ma¬ 
ken deel uit van de defini¬ 
tieve selectie. Ties Ge¬ 
nen, eveneens van 
Bouwfonds, moest afha¬ 
ken in verband met een 
blessure. Over de aan¬ 
vankelijk geselecteerde 
keeper Luiten van De 
Haantjes zei Teunissen: 

„We hebben drie kee¬ 
pers, die volkomen ge¬ 
lijkwaardig zijn. Toch 
moest er een afvaflen”. 


Het wordt in Kerkrade de 
veertiende officiële inter¬ 
land voor de Oranjeploeg; 
de elfde maal fungeren de 
Belgen als tegenstander. 
Zeven keer werden ze ver¬ 
slagen, één duel eindigde 
gelijk. Alleen in 1977 en 
1979 zegevierden onze 
zuiderburen. De wedstrijd 
wordt vrijwel in zijn geheel 
door de NCRV-televisie uit¬ 
gezonden: op donderdag 6 
mei, vanaf 20.40 uur op 
Nederland 2. Maandag 
aanstaande zullen in Kerk¬ 
rade de Nederlandse en 
Belgische dames hun voor- 
wedstrijd spelen, die om 
19.30 uur begint. 


Lisette Sevens, de aanvoerdster 
van de Oranjeploeg, bracht de 
dank van de hockeyploeg voor de 
ontvangst aan de minister-presi- 
dent over: „We zijn verlegen over 
die overweldigende belangstel¬ 
ling”. 

Want ook eerder op de ochtend, bij 
de aankomst op Schiphol, waren er 
velen om de ploeg te verwelkomen 
en te feliciteren. 


(ADVERTENTIE) 


BÜ 


Laarzen - schoenen - 
regenkleding - laskleding • 
overalls - 

gehoorbescherming - 
handschoenen - 
veiligheidsheljnen • jacks • 
jallons - 

wegbewakingslampen. 
Geopend van 8.00 tot 
17.30 uur. 

Zaterdag van 9.00 tot 
13.00 uur. 


■van 

dooren 

in de Cramer 17, Heerlen, 045-71177$ bv 


Johan van der Meer 
nu in zakenwereld 

GELEEN/HöNGEN - Oud-be- 
roepsrenner Johan van der 
Meer uit Geleen is zakenman 
geworden. Vandaag opent hij 
in het Westduitse Höngen. 
vlak over de grens bij Sittard- 
/Tuddern, een rijwielzaak. 
Professional Ad Wijnands uit 
Maastricht zal aan deze ope¬ 
ningsceremonie zijn mede¬ 
werking verlenen. 

■* 

Baankoersen in 
De Berckt, Baarlo 

BAARLO - Vanavond om zes 
uur klinkt in het sportpark De 
Berckt, Baarlo, het startschot 
voor wielerkoersen. Achter-. 
eenvolgens komen in actie: 
nieuwelingen, junioren en 
amateurs. 

Discusrecord 
Ria Stalman 

WALNUT - Ria Stalman heeft 
tijdens atletiekwedstrijden in 
Walnut haar Nederlands re¬ 
cord discuswerpen verbeterd. 
Zij kwam tot een afstand van 
67 meter en 20 centimeter. Het ’ 
oude record werd een jaar ge¬ 
leden eveneens in Walnut ge¬ 
vestigd: 66,58 meter. 

GP Zwitserland 
gaat niet door 

BERN - De Grote Prijs vat). 
Zwitserland, die op 10 juli zpu* 
worden gehouden, is op Zwit»* 
sers verzoek afgevoerd van de.* 
zestien wedstrijden die mee¬ 
tellen voor het wereldkam¬ 
pioenschap van de Formule 
I-coureurs. Het evenement 
zou, vanwege een verbod op 
autoraces in Zwitserland, i 
worden gehouden in het Fran¬ 
se Dijon. -f <; 

De afgelasting is een gevolg/ 
van een conflict tussen de 
Franse en Zwitserse TV. 
Intussen is de race in New 
York van zondag 25 september, 
verschoven naar 24 september, 
in verband met het tennistoer¬ 
nooi van Flushing Meadows. 

VS geeft hoop 
op WK niet op 

NEW YORK - De voetbalbond! 
van de Verenigde Staten heeft 
de hoop op fe organisatie van 
het wereldkampioenschap 
voetbal in 1986 nog niet opge¬ 
geven. Telegrafisch is de 
FIFA, de wereldvoetbalbond, 
gevraagd alsnog een inspectie¬ 
tocht naar Amerika te maken. 
Zoals bekend is Mexico vrij¬ 
wel zeker van de organisatie 
van het mondiale titelgevecht: j 


Corver leidt 
Ajax-Feyenoord 

AMSTERDAM - De competi¬ 
tiewedstrijd tussen Ajax en 
Feyenoord, aanstaande zdn- 
dag, staat onder leiding van 
Charles Corver. Het is l*et 
laatste belangrijke voetbal- 
duel voor deze arbiter, die na 
afloop van het seizoen de door 
de KNVB bepaalde pensioen¬ 
gerechtigde leeftijd van 47 
jaar bereikt. 

Duitse coureur 
verongelukt 

RIVERSIDE - De Westduitsé 
autocoureur Rolf Stommelen' 
is tijdens wedstrijden in CalK 
fornië om het leven gekomen*. 
De 39-jarige Stommelen vér-- 
loor in de negende ronde de 
macht over het stuur. Met zijh* 
Porsche ramde hij een 
muurtje. De wagen vloog in 
brand. Stommelen bezweek in 
het ziekenhuis aan de brand¬ 
wonden. 


Weer hoofdprijs 
Jimmy Connors 

LAS VEGAS - Voor de vierde 
keer in vijf jaar heeft Jimmy 
Connors het tennistoernooi in 
een van de gokpaleizen van 
Las Vegas gewonnen. De Ame¬ 
rikaan versloeg in de finale de 
Australiër Mark Edmondson 
met 7-6 en 6-1. 

Kampioenschap voor 
reserveploeg SVN 

NIEUWENHAGEN - Het twee¬ 
de elftal van de voetbalvereni¬ 
ging SVN uit Nieuwenhagen is 
kampioen geworden in de re¬ 
serve tweede klasse van de 
KNVB. De ploeg versloeg 
Nieuw-Einde 2 met 2-0. SVN 2 
zal in een halve competitie 
met Tiglieja 2, Standard 2 en 
SVM 2 of Almania 2 moeten 
uitmaken welke twee forma¬ 
ties naar de reserve eerste 
klasse van de KNVB promove¬ 
ren. * 

• De inhaalwedstrijd Groene 
Ster 5- SVN 5 eindigde in 0-1. 
GLASPALEIS SUPERMARKT ERA 

HALVARINE 

250 gram per kuipje 
8 . A HEINZ TOMATEN- 

73 ketchup OQp 

: 850 gram per fles JJp 

CANISIUS 

APPELSTROOP 11Q 

450 gram per beker | | 

NATUUR- “ 


SINAAS¬ 

APPELSAP 

literpak OBERLANDER EDET TISSUE 
WITBROOD KEUKENROL 


GESNEDEN 

korenbrood I 7B 

VERSE 

ROOMBOTER 249 


129 


appelsap 


800 gram, gesneden 


decor, per 2 stuks 


176 159 


GLASPALEIS MARKT HEERLEN* 


DIEPVRIES 

PATATES FRITES 

fc 149 , 


liter- 
[pak 

MAGERE 

KWARK 

250 gram per B akje 

LIGA 

KINDERVOEDING 

perpak 


99 

98 SLAVMKEil 4 stuks 

per 350 gram 425 


123 TAR 


LKASSA-KWALLER! I per rol 
EEN KEI IN LAGE PRIJZEN 


(OFFICIËLE BEKENDMAKING) 
WOENSDAG 27 APRIL 1983 V.A. 10.00 UUR o 

START DE 

TOTALE 

OPHEFFINGS-UITVERKOOP 
van de Prijzenbokser 
te Maaseik. 

Ter verkoop zullen worden aangeboden: 

BANKSTELLEN- EETHOEKEN 
SLAAPKAMERS- KASTEN- STOELEN 
TAFELS- SALONTAFELS- BIJZETTAFELTJES 
ENZ. ENZ. in Klassiek, Barok, Modern. 
ALLES MET 30-40-50% KORTING! 

Alles wordt desgewenst gratis thuisbezorgd. 
OPENINGSTIJDEN: ELKE DAG VAN 10.00-18.00 uur. 
s’MAANDAGS EN DINSDAGS GESLOTEN. 
ADRES: Maastrichtersteenweg 181 Maaseik (B) 
Fietsen voor elke dag. 


fietsen om te toeren of te trimmen, 


Uw warenhuis heeft ze. Sportief geprijsd! 


Vakantie 


fe k. CARAVAN merk IT ] 
1978, 4 a 5 pers. met voor-! 
tent, eiken uitvoer. kachel, 
Lz.g.st. Vrpr. ƒ 8000,-. Tel. 
Ö44&8-52927. 

■fre k. Babylmer SPEED- 
BOOT met 120 pk OMC in- 
boord, dubb. assig. Pega 
trailer. Alles i.z.g.st. 
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-713290. 

fe k. CARAVAN Adria, 
i.z.g.st. met ijskast, 
ƒ3500,-. Tel. 045-242896. 

Van particulie te koop en 
te huur enkele mooie ïnge- 
richte STACARAVANS 
op gezinscamping in de 
voorlopers van de Arden¬ 
nen, tel. 09-3287687999. 


Wenen 

7 dagen Wenen per luxe touringcar. Vertrek 14 mei. 
Voll. verzorging incl. excursieprogramma. Vele opstap¬ 
plaatsen in uw omgeving. Prijs ƒ 580,- p.p. Van Gerwen 
Reizen Veldhoven tel. 040-537665. _ 

Londen 

3 dagen per luxe touringcar. Overtocht Vlissingen- 
Sheerness per nachtboot heen en terug. Vertrek 13 mei. 
Prijs ƒ 160,- p.p. Informatie bij uw ANVR-Reisburo of 
bei van Gerwen Reizen Veldhoven tel. 040-537665. 

Buspendel 

naar Oostenrijk en Italië. Wekelijks vertrek vanaf 17/6 
1983. Vertrek op vrijdagavond. Oostenrijk ƒ 150,- p.p. 
retour; Italië/Gardameer ƒ 220,- p.p. retour. Reserverin¬ 
gen bij uw ANVR-reisburo of bel Van Gerwen Reizen 
Veldhoven 040-537665. 


IW 


IH 
^Bloussestof 

100% katoen 150 br. 
Normaal 

12 ’ 50 IA 

NU IU 5 


m 


hfcKatoentjes 

Positief/Negatief 
100% katoen 90 br. 
Normaal 8,- 

NU 0,-1 


Prachtige 

Rimpelrokken 

Plissérokken 

Minirokken 

Joggingrokken 


*Coupons 

LAAGGEPRIJSD 


V.A. 


14,95 


«tllM l>i« lüiMl Valuas Touring terugtraprem-^* 
fiets 

Gemakkelijke kwaliteitsfiets voor 
intensief dagelijks gebruik. 

In metallic bruin. 

Adviesprijs 475.- Onze prijs 

399.- 

VALUAS 


Valuas Nostalgia 

Een oer-Nederlandse weer-en- 
wind fiets. Het solide model da¬ 
teert uit 1894 en is voorzien van 
moderne, lichtlopende onderde¬ 
len. Wielmaat28 inch, banden 
28x1 '/ 2 . 

Adviesprijs 459.- Onze prijs 


399.- 
Valuas 10 Speed kniipremfiets 

Ideale fiets voor dagelijks ge¬ 
bruik, toeren en trimmen. Met 
Shimano 10-versnellingsderail- 
leur 14-24. Voorzien van sport¬ 
stuur en gewoon zadel. 
Verchroomde velgen, roestvrij 
stalen spatborden en lichtmeta¬ 
len dubbelblad spieloos cranck- 
stel. In metallic lichtbl auw. 
Adviesprijs 659.- r""7^ 
Onze prijs Q/y- 


* i Valuas 

trommelrenrtandenv'*-^ 

Een echte gezelligheidsfiets, „ 
solide en toch licht lopend. Met J 
soepel schakelende versnellin¬ 
gen, extra sterke velgen, ver¬ 
zwaarde spaken, baïïonbanden 
en praktisch ringslot. In metallic 
bruin. 

Adviesprijs 1399.-Onze prijs 


Bas»; 


_r 


i Si 


0 ss 5 ^ 

\ -* 1195.- 


Valuas Hike knijpremfiets 

Sportief topmodel met 3-ver- 
snellingsnaaf en verstelbaar 
aluminium stuur met voorbouw. 
Zwaar verchroomde velgen, 
zwarte Swallow banden met witt e 
lijn, roestvrij stalen spatborden 
en stootvast kunststof ketting- . 
scherm. In metallic groen en lid 11 
groen, damesmode! ook ivoor. 
Adviesprijs 579.- Onze prijs 

449 .- 

Valuas 5 Speed Positron knijp' 
remfiets 

Voor alledag en rekreatie. Extra- 
sportieve uitvoering van de Hik®’ 
met Shimano 5-versnellings- 
derailleur 14-24 en Positron 
voorkeuzeschakeling die fout 
schakelen voorkomt. In metallic 
lichtblauw. 

Adviesprijs 659.- Onze prijs 

549.- 


VROOMS DREESMANN 


Dautzenbergstraat 25 - Heerlen