Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


r r «m. 130-3 _ 

E imburqs 

lag 29 april 1983 . C # 


''ersmij. Limburgs Dagblad b.v., postbus 3100, 6401 DP Heerlen, tel. 045-739911 


a 


Frik-t ie 


^ M 65e jaargang nr. 100. 


- Hoofdredactie: Ben Romijn en Winus de Rouw - Abonnement: kwartaal ƒ 61,15, maand ƒ 20,47, per exemplaar ƒ 0,85. 


VAN DE HOOFDREDACTEUR 


watermolens in Lim- 
?°ms vergane museumstuk- 
lt idyllische tijden, zijn er 
en van dal de stille kracht 
>a ter als energiebron niets 
a defs betekent. Nu de 
gebieden van Maas, Rijn 
’}n de aandacht vallen voor 
'king van electriciteit en 
11 digen beweren dat op lan- 
J * 1 ijn tien procent van het 
tendse electriciteitsver- 
tiit water te halen is, begint 
tenschap aan een nieuw lof- 
P het water. De watermolen 
t~an opnieuw uit het mu- 
lïl moderne vorm te voor- 
‘‘ Er is een onderwatermolen 
ted, die te vei-gelijke?i is met 
hjdmolen. De vissen zullen 
*tist geen last van hebben 
1 de lage draaisnelheid van 
'teter per seconde niet scha- 
■ l 4 Sinds de Arabieren tien 
Meden als fakirs de eerste 
' e -crisi<? lieten opkomen, 
Mt Westen telkens opnieuw 
voor procent het enorme 
teslurpen proberen in te 
Mn alsof het de aanzet voor 
jjjQ-ssale ontwenningskuur 
Mn octrooibureau, dat uit- 
z 1 9eu toetst en registreert liet 
dat energiebesparing in de 
perswereld een topnummer 
l! .9e de vele aanvragen voor 
1 op een uitvinding. Het feit 
gemeente als Tilburg een 
,le ' coördinator heeft aange- 
Mor het opstarten van twee 
fteii. die bovendien nog 
Mlegenheidscheppend zijn. 

bewijs dal ook bestuurlijk 
*. ,e t alleen bij opwekkende 
Mn blijft. Jammer is wel de 
bkkeling in de nationale 
vanwege een teveel aan 
l^es. die met energiebespa- 
zijn.Nu schieten de 
B* vondsten ook wel scheutig 
Pleinen. Want er is al weer 
Btyel van keramische tegels, 
■jTnt als de hel, notabene ge¬ 
niet hout. Bovendien kan er 
Quit turf b-vizhie worden 
ff®?. Goede Morgen, van Watt 
ykilf Watt is een lange weg. 


I &t weer 

ochtend enkele mistban- 
crioden met zon en mo- 
cen bui. Middagtempe- 
rond 16 graden. Matig 
lijke wind. Verwachting 
1 met zondag: Perioden 
on, later kans op enkele 
Middagtemperatuur 
Ü tot 12 graden. 
i j AAG: 

06.16 onder: 21.00 

** op; 23.45 onder: 07.33 


cheiden 

Het echtschei- 
dingsgemiddelde 
in Engeland is 
v sinds 1970 meer 

dan verdubbeld, 
zo deelt de rege- 
c ring van dit land 

. mee. In 1981 wer¬ 

den 146.000 schei- 
dingen uitgespro- 
> twee en een half keer zo- 
i a ls in 1970. De gevaarlijk- 
^OCriode in Britse huwelij¬ 
kt ügt tussen de derde en 
Lj huwelijksverjaardag. 
f echtscheidingen betref¬ 
fen v rouwen, die trouwden 
H |ij nog geen twintig wa- 
Echtparen die vroeg in 
^ huwelijk kinderen krij- 
L s turen gemakkelijker op 
Ij ^pheiding aan dan echtpa- 
' «ie wachten. Aldus het on- 
^ ° e k van het rijksinstituut 
|J* de statistiek in Londen, 
ij/^cr, bruid is toch veel leu- 
| Oan verbruid. 

Cursus 

.wijnpersen Duits-Duitse 


en 


Erich Honecker 


snel naar 
dieptepunt 


DEN HAAG - Een gemiddelde le¬ 
raar met een volledige betrek¬ 
king werkt in een normale week 
bijna 53 uur. Als dit nog eens ver¬ 
meerderd wordt met de werktijd 
tijdens de vakantieweken (onge¬ 
veer 160 uur per jaar) en de extra 
werkuren tijdens afwijkende 
schoolweken (eindexamens, 
proefwerken, enz.) dan moet ge¬ 
concludeerd worden dat de ge¬ 
middelde leraar zwaar overbe¬ 
last is. 

DAT blijkt uit een onderzoek naar 
de taakomvang van leraren in het 
voortgezet onderwijs dat gehou¬ 
den werd door het Nederlands Ge¬ 
nootschap van Leraren (NGL). 


Gemiddelde leraar 
zwaar overbelast 


j met collega's, scholing en nascho- 


t f erktijd 


AAN het onderzoek op steekproef- 
basis werd meegedaan door 98 
scholen en in totaal werden de ge¬ 
gevens van 561 docenten ver¬ 
werkt. Meer dan de helft van de 
docenten die meededen met het 
onderzoek was geen lid van het 
NGL. 

DE docenten moesten voor het on¬ 


derzoek gedurende een normale 
schoolweek zeer nauwkeurig hun 
werkzaamheden bijhouden op een 
formulier. 

HET ging daarbij onder andere om 
lestijd, voorbereiding en nazorg, 
leerlingbegeleiding, algemene ac¬ 
tiviteiten voor de school, overleg 


UIT het onderzoek blijkt dat een le¬ 
raar tweederde van zijn werktijd 
besteedt aan lesgeven, voorberei¬ 
den en de nazorg daarvan. 

DE rest wordt besteed aan andere 
dan direct met het lesgeven ver¬ 
band houdende taken. Het NGL 
verbindt hieraan de conclusie dat 
het nauwelijks mogelijk is binnen 
een dergelijke verdeling met taken 
te schuiven. Taakverlichting zou 
dan alleen plaats kunnen vinden 
door vermindering van lesuren. 


Honecker niet naar Bonn 


OOST-BERLIJN - De partijleider en president van de DDR, 
Erich Honecker, neemt de uitnodiging van bondskanslier 
Helmut Kohl om West-Duitsland te bezoeken niet aan. Het 
bezoek had in de komende herfst moeten plaatshebben. Met 
de afzegging lijken de betrekkingen tussen de twee Duitse 
staten abrupt op een dieptepunt te zijn beland. 

Volgens een Oostduits-persbericht acht Honecker zich „op 
grond van het door de Bondsrepubliek geschapen klimaat in 
de Duits-Duitse betrekkingen niet in de gelegenheid de uitno¬ 
diging van de Bondskanselier te aanvaarden”. 


Chauffeur viel in slaap 


Vrachtauto 
door trein 
vermorzeld 

BLERICK - De locomotief van een 
goederentrein is gistermorgen te¬ 
gen half vijf tussen Eindhoven en 
Venlo, op het baanvak Horst-Seve- 
num, ter hoogte van Blerick ont¬ 
spoord na een botsing met een auto 
van Van Gend en Loos. 

Persoonlijke ongevallen deden zich 
niet voor. 

Het ongeluk gebeurde ongeveer 
dertig meter voorbij de spoorweg¬ 
overgang. Volgens de politie is de 
chauffeur van de auto, vermoedelijk 
door oververmoeidheid, in slaap ge¬ 
vallen en van de weg de spoorbaan 
opgereden. Hij werd net op tijd 
wakker om de auto te kunnen verla¬ 
ten. 

Beide sporen ter hoogte van het 
baanvak Horst-Sevenum raakten 
versperd. Het treinverkeer tussen 
Venlo en Horst-Sevenum werd 
overgenomen door bussen. 

Hij verhuurbedrijf in Husselt 

Busje van 
ontvoerders 
opgespoord 

HASSELT - Het busje waarin Mar- 
jo Otten maandag 28 maart aan de 
Sterlingruwe in Maastricht is ont¬ 
voerd is gisteren bij een autover¬ 
huurbedrijf in Hasselt teruggevon¬ 
den. Nadere gegevens konden nog 
niet worden verstrekt. 

Zoals bekend werd mevrouw Na- 
rinx-Otten bij het verlaten van haar 
praktijk op 28 maart door drie man¬ 
nen gillend in een busje gestopt. 
Daarna is zij spoorloos verdwenen. 
In verband met deze zaak zijn de 36- 
jarige M. N. uit Maastricht en twee 
18-jarige scholieren, R. van D. en P. 
van R., dinsdag aangehouden en op¬ 
gesloten. 


Helmut Kohl 


Opnieuw 


„rijdafl ' latertW : ronóafl _aaM2aJ -Üil^2Ljj«fl^ ...^ „n i „ (<K dag \ zom) ,g 

29 30 1 liH»l=liB.M4i fl ik 7 r 


april mei 1 M ci mpi .«pi 

- 14 -22 uur n.18 11-16 uut_ j 14 ,22 i 14-22 uurj 14*22 14-22 ÜU c , ^ uur ^ uu , 


Met wervelende 
l modeshows j 


JÊ 11 Lentebeurs voor het hele gezin 

voorEva 


*=& □ trein-toegangsbiljeften bij vele stations 


eurohal E maastricht 


Voor uw exclusief diner of lunch 

SPECIALITEITEN - RESTAURANT 

PloaöMg” 

Wahlwiller, Einderstraat 37 

Keuken geopend van 12.00-14.30 uur en van 18.00-22.00 uur. 
's Zondags van 12.00-22.00 uur. 's Zaterdags geen lunch. 

's Dinsdags gesloten. 

Aparte ruimte voor partijen. 

Bij goed weer dineren of lunchen op het stijlvolle terras 
Reservering gewenst. 

t.i Tel. 04451-1364 of b.g.g. 04458-1452. 


MM -! 


Jr In de afgelo- 

Jr T pen weken 

f «L zorgde de 

IP dood - onder 

* jF fJPflr' verdachte om- 

$ standigheden 

^ “ vari een 

• Helmut Kohl douanestation 

bij West-Ber- 
lijn tot een ernstig incident tussen 
de DDR en West-Duitsland. 

Het lijkt er op, dat de regering in 
Bonn, na een lijkschouwing, genoe¬ 
gen neemt met de Oostduitse lezing, 
dat de 46-jarige Rudolf Burkert aan 
een hartaanval is overleden. Een 
wond op zijn gezicht zou zijn ver¬ 
oorzaakt door een val tegen een ra¬ 
diator;'; •-id et de bareigenaar onwel 
was geworden. 
WS' 

Si ' A, Een nieuw incident deed zich deze 
week voor, toen aan de grenspost 
Wartha/Herheslausen een 68-jarige 
Westduitser overleed. Oost-Duits- 
land heeft verzekerd dat de man 
aan een hartaanval is overleden, 
toen hij ondervraagd werd over 
een mogelijke deviezensmokkel. 

Het bezoek van Honecker zou een 
tegenbezoek zijn voor dat van ex- 
bondskanselier Helmut Schmidt, 
die in december 1981 Oost-Duits- 
land bezocht. 

De burgemeester van West-Berlijn, 
Richard von Weizsaecker (CDU), 
verklaarde gisteren dat een bezoek 
van de Oostduitse leider aan de 
Bondsrepubliek in 1982 in het be- 
1 lang zou zijn van de inwoners van 
beide Duitse staten. 

Hardhandig 

In een vraaggesprek verklaart 
Weizsaecker dat de Oostduitse 
douane hoe langer hoe vaker men¬ 
sen die door de DDR naar West- 
Berlijn willen, soms hardhandig, 
ondervraagt. 

(ADVERTENTIE) 


PRIMEUR 

I.B.M.-personal computer op 

alles VOOR EVA’ 

stand 213 

miniware b.v. 

telefoon 04748-2500* 


• De boeren in heel Frankrijk 
lijken in opstand gekomen te 
zijn. In het Zuiden van dat land 
hielden zij vrachtauto’s pan 
geladen met Spaans fruit. Uit 
woede over de te goedkope 
Spaanse exporten vernielden 
zij de lading, in het Noorden 
van Franrijk blokkeerden 
boze boeren de grensover¬ 
gangen met België. Deze boe¬ 
ren zijn kwaad over het te 
goedkope vlees dat uit andere 
landen komt. De blokkades 
leidden tot lange wachttijden 
bij de grens. 


(ADVERTENTIE) “°.~S 


m 


Spaans Hooggerechtshof doet uitspraak 

Plegers staatsgreep 
zwaarder gestraft 

MADRID - Het doek is definitief Diverse rebellen van het tweede 
um 


DRINK IE 


Ö 

0 l7tlkenbnm 

w, 


gevallen over een van de zwartste 
episoden uit de recente Spaanse 
geschiedenis: de mislukte militai¬ 
re staatsgreep van 23 februari 1981. 
Het hooggerechtshof in Madrid 
deed gisteren in hoger beroep uit¬ 
spraak in de al ruim twee jaar sle¬ 
pende rechtszaak tegen dertig re¬ 
bellen en liet daarbij weinig heel 
van het alom bekritiseerde vonnis 
in eerste instantie van de Hoge 
Raad van militaire justitie van 
mei vorig jaar. Maar liefst 22 van 
de 30 beklaagden kregen aanzien¬ 
lijk hogere straffen opgelegd. 


plan, zoals generaal Torres Rojas 
(die met de pantserdivisie ’Brune- 


Paus in 
1985 naar 
Nederland 


ROME - Paus Johannes Paulus 
II zal in het voorjaar van 1985 
Nederland bezoeken op uitno- 
dinging van de Nederlandse 
bisschoppen. 

De pausreis zal mogelijk 
plaatshebben in het kader van 
een bezoek aan de Rooms-Ka- 
tholieke wereld in de Benelux. 

Het nieuws over de pausreis is 
gisteravond laat gemeld vanuit 
Rome. waar momenteel kardi¬ 
naal Willebrands gedurende 
een week op bezoek is. 
Kerkelijke kringen in Neder¬ 
land hebben het bezoek in de 
nacht van donderdag op vrij¬ 
dag bevestigd. 

De paus is sinds enige tijd bezig 
om de Nederlandse taal te le¬ 
ren. De exacte datum en het 
programma van de pausreis 
zyn nog niet bekend. 


Noren werpen 
dieptebommen 
naar onbekende 
onderzeeër 

OSLO - De marine van Noorwegen 
heeft gisteren in het Hardanger- 
fjord tussen Stavanger en Bergen 
een onbekende onderzeeboot gelo- 


te Madrid had moeten bezeten) en kalise h er t d ’ d ‘ e woensdagmiddag 
de militaire adjudanten van Mi- ^^ehepen'ïebben 11 - op°°de 
overstf P laats dieptebommen geworpen, 


Oliver, zagen 


zonder dat het vaartuig van onbe- 


verd f S, n be d l 0 d 0r ^ hoo ^ erechtshof Sde nauVnameft^^plo^ 


Hoger 

Het totaal van de straffen opgelegd 
door het hooggerechtshof (196 jaar), 
viel 76 jaar hoger uit dan het totaal 


(ADVERTENTIE) 


jfiknter 


waartoe het militaire tribunaal de 
De meest opzienbarende correctie rebellen in eerste instantie had ver¬ 
was dat het hooggerechtshof gene- oordeeld (122 jaar). 
raai Armada niet slechts schuldig 
bevond aan samenzwering, maar de ~ 

voormalige militaire adjudant van 
koning Juan Carlos op hetzelfde ni¬ 
veau plaatste als de kopstukken van 
de mislukte staatsgreep, luitenant- 
generaal Milans del Bosch en over¬ 
ste Tejero, die gewapenderhand het 
parlement had overvallen. 


Verdubbeld 


OOK DIT JAAR > 
gü^WEER NIEUW £ 
5q\ attrakties 
jaar J IN 


Een woordvoerder zei dat alle mid¬ 
delen worden ingezet om de ver¬ 
meende onderzeeër naar het water¬ 
oppervlak te dwingen. 

De zijarm van het reusachtige Hard- 
anger-fjord, zo groot als het meer 
van Genève. is afgegrendeld en als 
alles klopt is ontsnappen onmoge¬ 
lijk. 

De Noorse fregatten zijn uitgerust 
met anti-onderzeeërraketten. „We 
zijn bereid de onderzeeër te vernie¬ 
tigen. 

(ADVERTENTIE) 

Li JUK NATUUR BlKkJ 

LEEUW 

een góed glas bier! 


De milde straf, die Armada door het 
militaire tribunaal was opgelegd 
(zes jaar), werd daarmee omgezet in 
de maximale dertig jaar, dezelfde 
straf waartoe Milans der Bosch en 
Tejero ook in hoger beroep werden 
veroordeeld. 
pretpark 
de valkenier 

't grootste pretpark wan het tuiden 

Eén toegangsprijs: 
f 9,- per persoon. 
Alle attrakties 
gratis. 

Zo vaak en 
zoveel u 
maar wilt. 

Valkenburg, nabij ’t Casino 
Tel. 04406-12682/12289 • ' t eleclromc 


Pialf óe enige huis- 
houdnaaimachine Ier wereld 
mei hel umehe. mgebouwde dubbel sloMransporl 1 


Tijdens de beurs Alles voor Evo hebben 
wij stand 45 met div. aanbiedingen. 

P. REESINK 

Naaimachinehandel B.V. 
Emmaplein 3, Heerlen 
Tel. 045-712949 


H I I I 

OGDGII ^ II 

BMP WÊ m Telefoon 045-242626 ■ ■ 

-vanavond - 

koopavond 

Deze week extra koopavo nd tot 21.00 uur. 

(met nieuwe aanbiedingen!) 

Zaterdag 30-4-1983 gesloten i.v.m. Koninginnedag. 


r 


NU MINDER DAN DE HELFT 

wit leder nullijner met Oersterke 
rubber profielzool. Maten 40 - 45 
winkelpr. 49.95 Bristolpr. 35.- /«/Vj 
alléén vandaag rVj w 


inned a 9 


koopavond 


Tl 

f!.! 
FNïCM i 
|Bf(fSTOL 


HEERLEN - Hoogeweg 2 - 4 
(hoek Schetsberg) 
tel. 045 - 722388 


J 

f 


kunst, in gesprek, strips, puzzel, recept 


Vrijdag 2 9 april 1983 • Pag 

limburgs dagbl 


Verrassende expositie bij Wanda Reiff 

Unieke beeldentuin 


deze week in het theater 


I in gesprek 


redactie max schmel 


HULSBERG - Een bezoek aan 
galerie Wanda Reiff te Hulsberg 
betekent altijd een verrassing. 

Meestal zijn het de kunstenaars, 
die met uitgelezen werk de toe¬ 
schouwer verrassen, maar meer 
dan eens is het ook de energieke 
galeriehoudster Wanda Reiff, 
die er weer eens in geslaagd is 
haar galerie nieuwe impulsen te 
geven. Met de eerste zonnestra¬ 
len van dit nieuwe jaar is zij 
rond haar huis met een beelden¬ 
tuin gestart. Een unieke beleve¬ 
nis voor de toeschouwer, maar 
een steeds verder indammen 
van haar privéterrein. Het is 
spannend om te zien hoe ver de 
kunst in het complex aan de 
Aalbekerweg begint door te 
dringen als een onstuitbare 
klimop. 

De primeur van de Hulsbergse 
beeldentuin heeft de beeldhou¬ 


wer Piet Killaars. Hij heeft er en¬ 
kele heel opmerkelijke beelden 
geplaatst, waarvan het meest in 
het oogspringend de „vijf verti- 
kalen” zijn, uitgevoerd in polyes¬ 
ter, die als een beenderskelet uit 
de grond omhoogrijzen, een ver¬ 
stilde beweging, die ook terug¬ 
keert in de verschillende groei¬ 
vormen, gesloten vruchten en 
kiemen, die her en der in de tuin 
staan opgesteld. Beelden, die uit¬ 
nodigen tot aanraking, tot stre¬ 
ling, tot contact met de kijker. In 
een ander polyster beeld heeft 
Piet Killaars beweging gevangen 
in een stalen staketsel. Heel 
spannend, heel gaaf. Meteen bij 
de ingang van de galerie treft 
men op een fraai gazon - enkele 
graszoden hebben het onderspit 
moeten delven - een houten boot 
en een rechtopstaande ronde 
wand aan, getiteld „Doorgang”. 

Het is een kunstwerk om door¬ 


heen te lopen, om mee te spelen. 
Het is de bedoeling, dat de beel¬ 
dentuin blijft bestaan. Uiteraard 
met steeds andere kunstenaars 
en Wanda Reiff kennend moet 
Middelheim en Kassei gaan uit¬ 
kijken. 

Een contrast vormen de werken 
van Toon Teeken, de uitbundige, 
temperamentvolle schilder, die 
in bonte collages zijn wereld in 
figuratieve, surrealistische en 
magische beelden vertaald, kort¬ 
om, die Toon Teeken blijft. Het 
zijn heel levende werken. De 
strepen en kleuren kronkels 
spatten uit hun beperkte ruimte 
en dwingen zonder opdringerig 
te zijn de ogen een bepaalde be¬ 
weging of een bepaald kleuren¬ 
spel te volgen. Het blijft fascine¬ 
rende kunst, even raadselachtig 
als mooi. 

THEO PASING 


Ka Danstheater 

Ballet voor het hele gezin zou 
men de voorstelling kunnen noe¬ 
men van het Ka Danstheater on¬ 
der leiding van Helena Alberts in 
de schouwburg te Heerlen. De 
groep zal vier choreografieën 
dansen van Helena Alberts. Het 
zijn Clownerie op een muziekar- 
rangement van Jo Budie, De bal- 
letklas op muziek van Delibes, 
Opstand der Instrumenten op 
muziek van Ibert, en De rozen¬ 
pierrot op muziek van Strawins- 
ky en Pokofiev. 


Scapino Driemaal het Scapino Ballet in 
Limburgse theaters. In Roer¬ 
mond danst Scapino het beroem¬ 
de ballet De Notenkraker van 
Tsjaikowski, in Maastricht treedt 
de groep op met de balletten Hu- 
moresque, Greetings en Snoep- 
fonie en in Kerkrade (op 3 mei) 
zullen de balletten Humoresque, 
Snoepfonie en Op Is Op over 
energiebesparing compleet met 
stofzuigers, haarföhns en scheer- 
apparaten te zien zijn. 

Koffieconcert 

De tenor Jos van der Lans en de 
pianist Reinild Mees geven zon¬ 
dag 1 mei in Maastricht een kof¬ 
fieconcert. Zij voeren werken uit 
van Beethoven, Brahms, Dalla- 
piccola, Jurriaan Andriessen en 
Britten. Het concert is georgani¬ 
seerd door de Vereniging Vrien¬ 
den van het Lied. 

Jules Croiset 

Na theaterprogramma’s te heb¬ 
ben gewijd aan Comte de Lau- 
tréamont, Vincent van Gogh, 
Tsjechov en Dostojevski schenkt 
de acteur Jules Croiset in zijn 
vijfde solo-programma aandacht 
aan de honderd jaar geleden ge¬ 
boren Franz Kafka. Hij neemt 
diens boek „Die Verwandlung” 
(De gedaantgeverwisseling) 
daarbij als basis. Kafka heeft 
eens de wens uitgesproken om 
op een ochtend wakker te mogen 
worden en het aangeklede li¬ 
chaam de buitenwereld in te stu¬ 
ren terwijl hij zelf in de gedaante 
van een grote kever op bed 
mocht achterblijven. Dit is ook 
het thema van De gedaantever¬ 
wisseling en daardoor ook van 


In deze rubriek neemt de. redactie buiten haar verantwoordelijkheid graag ingezonden bn 
lezers op. De brieven dienen betrekking te hebben op publikaties in onze krant en kort en zakd 
geformuleerd. Brieven die te lang zijn, worden ingekort of geretourneerd. Het Ka Danstheater. 


het programma „De hoogst- 
merkwaardige gedaanteverwis¬ 
seling van Gregor Samsa”. Het is 
eigenlijk het hoofdthema van 
Kafka’s leven, want hij dacht 
wel, dat je dat aangeklede li¬ 
chaam rustig op de buitenwereld 
kon loslaten en zelf buiten schot 
blijven als kever op je bed. Maar 
ook.die kever krijgt met de bui¬ 
tenwereld te maken. Jules Croi¬ 
set speelt eigenlijk Kafka zelf 
omdat het verhaal De gedaante¬ 
verwisseling zoveel autobiografi¬ 
sche elementen in zich bergt. 
Een boeiende avond dus in de 
Heerlense stadsschouwburg. • Grensarbeiders 8 

Inhakend op de reacties van lezers 
in deze rubriek onder de kop 
„Grensarbeiders” het volgende. Wie 
het tv-programma „Slaven van cri¬ 
sis en oorlog” heeft gezien en uit¬ 
spraken van verschillende na-oor- 
logse ministers van Sociale Zaken 
vergelijkt met de „export” van 
werkloze arbeidskrachten in de ja- 
ren ’36-’40 door de ministers Slin- 
gerberg en Romme, zal moeten 
vaststellen dat er niets nieuws on¬ 
der de zon is. Ook tijdens de mijn¬ 
sluitingen werd met nadruk door de 
arbeidsbureaus en personeelsdien¬ 
sten op de goede werkgelegenheid 
in Duitsland gewezen en veel mijn¬ 
werkers startten daar een nieuwe 
loopbaan. Met het oplopen van het 
aantal dienstjaren en erkenning van 
hun kennis en inzet, konden zij vaak 
een aantrekkelijk inkomen verdie¬ 
nen. Door steeds nieuwe regelingen 
werd deze „beloning” in de loop der 
jaren teniet gedaan. Hoopten nog 
vele grensarbeiders bij de verkiezin¬ 
gen voor het Europese Parlement in 
1980 op gelijke behandeling met be¬ 
trekking tot de fiscale en sociale 
wetgeving, zo hebben zij helaas 
moeten ervaren dat zowel de Neder¬ 
landse als Duitse regering de Euro¬ 
pese Verordening 1408 hanteren om 
van de grensarbeider te halen wat er 
te halen valt en steeds naar het 
werk- of woonland verwijzen als ef 
een beroep op bepaalde uitkeringen 
wordt gedaan. Het zou in dit bestek 
te ver voeren om alle voor- en nade¬ 
len op te sommen, doch zou ik brief¬ 
schrijver J. Dautzenberg willen ver¬ 
zoeken mij uit te leggen hoe ik ook 
van twee bordjes kan profiteren. 
Melk en honing, zoals hij schrijft, 
zouden de pendelaars (20.000) kun¬ 
nen verwachten wanneer zij door 
het werkland en bloc naar huis wer¬ 
den gestuurd en WW konden gaan 
„genieten”. Maar ook hier een „spe¬ 
ciale” zogenaamde maatman-rege- 
ling, waardoor hun uitkering veel 
minder zal zijn als wanneer zij in 
Nederland zouden hebben gewerkt. 


belabberd voetbal spelen, er 
Europese voetbal van terech 
gen. Er zijn momenteel mi 
drie clubs in Nederland. < 
enigszins waardige vertoning 
nen geven, al zullen ook i 
zwaar krijgen de eerste rond 
Europees voetbal door te W 
Voor de rest is het huilen geü 
Met hots-knots-voetbal zal rf 
gauw het bijltje bij neerleggef 
zit nu eenmaal diep in de puP 1 
zal mogelijk nog jaren durd 
men weer een toontje hoge] 
gaan zingen. Maar de zaken <} 
drastisch te worden aangepij 
het talent, dat zal opduiken o 
uit de impasse te halen, dient, 
muleerd te worden. Laten v '' 
pen dat er tóch spoedig verbef 
in de huidige situatie komt. 


TREEBEEK 


L.J. Ad 


Rn i: 
ornrc 
bept 
istigi 


• Leo Ehlen 2 h ° 

pnclu 

Zo lang Piet de Visser aan Wpoete 
staat bij Roda JC zal er geenfoisti 
pees voetbal op Kaalheide kalend 
Toen Roda zonder Leo Ehlermeeft 
de werden er ook punten beflusie 
Toen Ehlen weer meespeelde Jster 
de malaise; thuis: NAC 0-0, TVerb 
1-1, NEC 0-1; uit: PEC Zwolfzijn 
Groningen 4-0. Om maar eeJIÜtiev 
greep te doen. Een ploeg, waa|^^ 
de Ven op het middenveld spL 
Calderwood libero en Klein vlj^T 
verdediger, speelde beter en H 
de punten. Iedereen op Kaalr ™ 
zag dat en verwachtte ook dat! 
na zijn laatste schorsing geen * 
plaats meer zou krijgen. Maal I 
bleek tegen Excelsior? Ehlen 4 
middenveld, Van de Ven recM 
ter en Klein op de bank. De *kv_ 
nagenoeg bekend. Ehlen spral 
bar slecht en Roda verloor, 
meneer De Visser, wat een tal 
Een club als Roda en zijn tij 
aanhang verdienen betere bow I 
„Zeeuws meisje”. 


HEERLEN 


J. Kneip, 
grensarbeider 


KERKRADE 


(ADVERTENTIE) 


Frank Me«EM 

terg 

_ * 0rf 

NTIE) 


Voetbal 


Uitvoering van de Messias van Handel 

De nachtegalen 
van Poznan 
zingen in Epen 


P 

M 

? 


EPEN - Het wereldberoemde 
knapen- en mannenkoor van de 
Philharmonie van Poznan, be¬ 
ter bekend onder de naam „de 
Nachtegalen van Poznan” geeft 
zondag 1 mei een uniek concert 
in de kerk van Epen. Samen met 
het symfonie-orkest van de 
> Philharmonie van Poznan en 
een viertal internationaal be¬ 
kende solisten voert het koor 
onder leiding van professor Ste- 
fan Stuligrosz het oratorium de 
, Messias van G.F.Handel uit. Dit 
concert, dat in het kader van het 
100 jarig jubileum van het ge¬ 
mengd koor Epen wordt gege¬ 
ven, is tot stand gekomen in sa¬ 
menwerking met de stichting 
^ „Asymuth”, een Belgische in- 
. stelling, die ernaar streeft be¬ 
kende koren en orkesten in klei¬ 
nere plaatsen Je laten optreden. 
Onder de solisten bevindt zich 
de bekende uit Duitsland af¬ 


komstige mezzo-sopraan Barba- 
ra Figas, die op 3 mei in de Heer¬ 
lense schouwburg een recital 
geeft. 

De Nachtegalen van Poznan wa¬ 
ren reeds in 1982 in Epen. Dit jaar 
blijt het koor tot 9 mei in Lim¬ 
burg. Er staan a-capella uitvoe¬ 
ringen op het programma op 4 
mei in de kerk van Schin op 
Geul, op 6 mei in het Wijngracht- 
theater in Kerkrade en op 7 en 8 
mei weer in de kerk in Epen. 

Het gemengd koor uit Epen 
krijgt in dit jubileumjaar nog een 
aantal wereldberoemde koren op 
bezoek. In de maanden augus¬ 
tus, september en oktober con¬ 
certeren hier achtereenvolgens 
het jongenskoor uit Sint Gallen, 
de Regensburger Domspatzen 
en het priesterkoor uit Montser- 
rat. Bovendien luisteren koren 

De nachtegalen van Poznan. 


uit de regio iedere zondagmor¬ 
gen de hoogmis op. 

Kaarten voor de uitvoering van 


de Messias van 1 mei zijn ver¬ 
krijgbaar bij het V.V.V. van 
Epen. Prijs ƒ 20,-. 


Jules Croiset. 


van dag 

tot dag 


Vrijdag 29 april 

Viktoria und ihr Husar, Wijngracht- 
theater Kerkrade. Fons Jansen, 
stadsschouwburg Heerlen. LSO- 
concert. Cultureel Centrum Sittard. 
Werkcentrum dans, Oranjerie Sit¬ 
tard. 


Zaterdag 30 april 

Viktoria und ihr Husar, stads¬ 
schouwburg Maastricht. LSO-con- 
cert, 20 uur Staargebouw Maas¬ 
tricht. Jazz-night, 21 tot 02 uur, klei¬ 
ne zaal stadsschouwburg Heerlen. 
Ted Keijser, 20.30 uur, Sirkeltheater 
Sittard. Scapino Ballet, 13 en 15 
uur, stadsschouwburg Maastricht. 
Gemeubileerde Kamer (Danskern- 
groep Anna Abegg), 23 uur, theater¬ 
café Maastricht. 


Zondag 1 mei 

Multiple Choice Quartet, 12 uur, 
stadsschouwburg Heerlen. Ka 
Danstheater, 14.30 uur, stads¬ 
schouwburg Heerlen. Gitaarensem- 
ble Midden-Limburg, 11.30 uur, 
Oranjerie Roermond. Jos van der 
Lans (tenor) en Reinhild Mees (pia¬ 
no), 12.30 uur, Redoute Maastricht. 
Orgelconcert, 16 uur, Sint-Agatha- 
kerk Eys-Wittem. 


Maandag 2 mei 

Scapinoballet (met Notenkraker), 
Oranjerie Roermond. Lucia di Lam- 
mermoor, (Opera Forum), Cultureel 
Centrum Sittard. Jules Croiset, 
stadsschouwburg Heerlen. 


De laatste tijd wordt er wat al te veel 
de mening verkondigd, hetzij door 
trainers en spelers, hetzij door de 
media, dat vele clubs aan Europees 
voetbal kunnen denken als zij bo¬ 
ven in de groep eindigen. Maar met 
het huidige vertoonde spel, de Ne¬ 
derlandse clubs ten spijt, zal men 
vlug van het toneel verdwenen zijn. 
Steeds weer wordt men met vei' 
slaggevers geconfronteerd, die stel¬ 
len: wat moeten clubs, die zulk een 


goed idee^^j 

*dagje visser 1 
op forel 

Foreldorado Gulpen 

^^ 04450-1235 


puzzel van de dag 


de gouden ganzeveer 


oru.umr zitten jullie! 

Iedereen heeft k 5 1. Setmtiaan veria 
■ ten 1 fluimt ) 1 .. naar bav tarnbih 
blijft op ïn port !j~r ‘ 
Baai Lamtnhj Mie n daar ? lh wil nie- 
mand meer zien ... j/r Hnal 

tflZATY mnoopi panda en de dolle delver 


SUFF£Rd! JE 
HEBT DiE KIST lA 
TEN KRIMPEN.. ER 
IS HMS T NIKS 
0VÊR...MAAR WIÉ 
HÊf KhÊJNÊ. NIET 
EERT.. 


Direktie: 

J.J.M.H. Drehmanns. voorzin 
J Drost 

Hoofdredactie: 

B.P.M Romijn 
G.A.M. de Rouw 
Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 
Postbus 3100 
6401 DP Heerlen 
Bank: Paribas, Heerlen 

rek.no. 63.36.90.015 
Giro: 1035100 

Abonnementenafdeling: 

Telefoon 045-739881 

Advertentieafdeling: 

Telefoon 045-739886 

Vrijdag 29 april 1983 • Pagina 3 


linnen- en buitenland 


' m ® S M | % % , ' 

É ' MMWMM ■» » **® 

imc 


Brinkman weerlegt kritiek omroeporganisaties: 

facties AVRO. TROS 

Veronica overdreven 


HAAG - „Schromelijk overdreven”. Zo noemt minister 
Unan (WVC) in het CDA-partijblad CP-Aktueel de kri- 
Van de omroeporganisaties AVRO, TROS en Veronica en 
fractieleid er Nijpels op bepaalde voorstellen uit zijn 
gs uitgelekte medianota. 

is onder meer de eis uit de Omroepwet aangescherpt, 
mroepen uiterlijk in 1985 moeten kunnen aantonen dat zij 
bepaalde maatschappelijke, culturele, geestelijke of gods- 
tetige stroming vertegenwoordigen. 


rS 

SB jg 


e omroepen hebben daaruit 
nclusie getrokken dat zij zul- 
oeten verdwijnen en verweten 
ister een onaanvaardbaar be¬ 
id beleid. WD-voorman Nij- 
ëeft zich ogenblikkelijk bij die 
sie aangesloten, 
er Brinkman is echter hoog- 
Verbaasd over de beroering 
*(jn nota, die nog niet eens het 
itieve stadium heeft bereikt. 


\og geen 
nieuwe 

; 

Indbouw- 
r prijzen 

PÊMBURG - De Europese mi- 
®rs van landbouw zijn er gis¬ 
borgen in Luxemburg, na 17; 
Jange onderhandelingen, voor 
*Weede keer niet in geslaagd 
instemming te bereiken over 
Heuwe landbouwprijzen en de 
feij behorende maatregelen. 

t tdse landbouwminister 
van „een vrij ernstige 
:akelijke geschillen wa- 
oaar er was gebrek aan 
„ met name bij Frank- 
(rittannië en Italië, om 
ten te komen”, aldus de 

tfer bij dè vblgéftde po¬ 
ol 7 mei in Brussel, vol- 
ieke druk zal zijn om de 
lkaar te brengen. „Die 
omen van het groeien- 
fcesef dat het zo niet kan in Euro- 
jöldus minister Braks. 

Poot niet uit dat de Europese re- 
jügsleiders zich, op hun topcon- 
ptie op 6 en 7 juni in Stuttgart, 
* de politieke situatie rond de 
bouw zullen moeten buigen in- 
, de ministers er in mei weer niet 
•tomen. 

. landbouwjaar, dat officieel in 
** afliep voor een aantal produk- 
is inmiddels verlengd tot 22 


fcuivelexport 
loopt fors 
achteruit 

^ HAAG - De laatste maanden, 
U** export van Nederlandse zui- 
Wodukten met miljoenen gul- 
2 teruggelopen. De export naar 
Jden binnen de Europese Gè- 
Jj-hschap blijft op het peil van 
jaar, maar zware klappen 
in de uit voer naar landen in 
rderde wereld. Vooral naar olie¬ 
den als Nigeria, Venezuela en 
wordt nog maar erg Weinig 
Gevoerd. 

®ria heeft ernstig te kampen met 
sterke daling van de inkomsten 
de export van olie. De Nigeriaan- 
°verheid heeft daarom maatrege¬ 
lenomen om te voorkomen, dat 
l ezen het land weer uitvloeien, 
af 1979 tot en met 1982 is de zui- 
*kport voortdurend gestegen, in 
'1 zelfs met dertig prbcent. 


Hij wijst erop dat hij gewoon de. wet 
uitvoert. 

Hij is niet van plan het stromingsar- 
tikel zomaar overboord te gooien. 
Aan regels die niets aan duidelijk¬ 
heid te wensen overlaten dient te 
worden voldaan. 

Brood en spelen 

De omroep is er niet alleen voor 
brood en spelen, niet alleen voor 
Dallas en Dynasty. Zij heeft meer 
taken. Alleen het getalscriterium, 
(ledenaanhang) hanteren leidt tot 
ongewenste toestanden. 

Het aantal zendgemachtigden zou 
steeds groter worden, waardoor een 
enorme versnippering van zendtijd 
zou ontstaan. 

De overheid kan zich niet alleen la¬ 
ten leiden door ledenaantallen als 
het gaat om cultuur-politieke uit¬ 
gangspunten. Aan een strijd om de 
hoogste kijkdichtheidscijfers heeft 
niemand wat. 

Toch is minister Brinkman er 
geenszins op uit de drie protesteren¬ 
de omroepen het leven zuur te ma¬ 
ken. „Er is natuurlijk geen enkele 
minister die zegt: ik vind AVRO, 
TROS en Veronica maar niks en dus 
hef ik die omroepen maar op. Dat 
kan natuurlijk niet”. 

Adviezen 

Over de stromingsgedachtè, die er¬ 
voor kan zorgen dat „de waan van 
de dag” niet bepalend voor het om¬ 
roepbestel is, verklaart Brinkman 
voorts nog dat uit adviezen van de 
Omroepraad zal moeten blijken of 
het aantonen van een bepaalde 
stroming in de praktijk uitvoer¬ 
baar is. 

Vraagtekens zet' Brinkman bij dè zg. 
„onafhankelijkheid” van AVRO, 
TROS en'Veronica. Het is hem op¬ 
gevallen dat de drie . onmiddellijk 
steun kregen van de WD. De drie 
omroepen waren blij met deze 
steun. „Dat wekt de > indruk dat het 
begrip onafhankelijkheid een be¬ 
paalde kleur heeft”. • Ook in de VS zijn er protesten tegen het gisteren door Reagan ontvouwde Midden-Amerika-be- 
leid. ' ■ ■ 


VS stuurt afgezant naar M-Amerika 

Gemengde reacties op 

* 

toespraak van Rea gan 


de volksvertegenwoordigers over te 
, halen tot instemming met de 110 
' miljoen dollar aan hulp die bij dit 
jaar voor het benarde regiem in El 
Salvador heeft voorzien. De eerste 
reacties in die kringen wezen niet 
op veel succes. 


Valselijk 


MEXIGO-STAD - De toespraak 
van president Ronald Reagan over 
Midden-Amerika in het Ameri¬ 
kaanse Congres is in het betrokken 
gebied met gemengde reacties ont¬ 
vangen, Nicaragua vergeleek de 
president met Hitler, de Salvado- 
riaanao.eMwlJUfaaeidn« dat bij hfft 
ten onrechte als marxisten. wïhiL 
derde en zakenmensen in El Salva¬ 
dor betuigden hun instemming 
met de inhoud van de toespraak. 

Reagan heeft het Amerikaanse Con¬ 
gres om steun gevraagd voor een 
beleid ten aanzien van Midden- 
Amerika, dat - onder voorwaarden 


- zoekt naar een politieke, onder¬ 
handelde oplossing van de strijd die 
daar thans tussen links en rechts 
woedt. 

Volgens Reagan staat de Ameri¬ 
kaanse veiligheid daarbij recht¬ 
streeks op het spel. Hij zei echter 
i geen Amerikaange gey^ciiiajf oepen 
•, naar dé regio fe zullen «nrèn e*t 
/kondigde aan een speciale afgezant 
te zullen aanwjjzèn, die tussen de 
strijdende partijen moet bemidde¬ 
len om aan het geweld een einde te 
maken en alle betrokkenen over te 
halen tot ongehinderde deelneming 
aan democratische verkiezingen. 
Reagans toespraak was bedoeld óm 


Nog grote verschillen tussen Israël en Libanon 

SHULTZ BEGINT MET 


BEIROET - Dë Amerikaanse 
minister van buitenlandse za¬ 
ken, George Shultz, is giste¬ 
ren enige urén in Libanon ge¬ 
weest. In de hoofdstad Bei¬ 
roet sprak hij met de Libane¬ 
se president, Amin Gemayel, 
het begin van een poging tot 
pendeldiplomatie die moet 
leiden tot terugtrekking van 
de buitenlandse troepen uit 
Libanon. 

Bij aankomst verklaarde Shultz dat 
het doel van het overleg is de vrede 
dichter bij Libanon te brengen. De 
onder zware bewaking gevoerde be¬ 
sprekingen met president Gemayel 
zijn volgens de Amerikaanse minis¬ 
ter bedoeld om „gegevens te verza¬ 
melen”. 

Het eigenlijke onderhandelen in de 
pendeldiplomatie over een IsraëU- 


(ADVERTENT1E) 


sche troëpenterugtrekking uit Liba¬ 
non begint vandaag, verklaarde 
Shultz, als hij weer de Israëlische 
leiders ontmoet, 

Shultz, die de jongste Amerikaanse 
vredesmissie in Midden-Oosten 
maandag in Egypte begon en toen 
zei dat hij zo lang in het gebied blijft 
als nodig is, is gisteravond naar Is¬ 
raël teruggekeerd en gaat morgen 
opnieuw naar Beiroet. 

Een hoge Libanese functionaris ver¬ 
telaarde gisteren dat „zeer funda¬ 
mentele” meningsverschillen Israël 
en Libanon nog scheiden. Hij zei dat 
de Libanese regering Shultz had ge¬ 
waarschuwd dat zij nooit een over¬ 
eenkomst zal tekenen die de soeve¬ 
reiniteit van het land aantast of zijn 
betrekkingen met Syrië en andere 
Arabische landen schaadt. 

Het overleg tussen Israël en libanon 
is tot dusver stukgelopen op Israëli¬ 
sche eisen tot veiligheidsmaatrege¬ 
len voor Zuid-Libanon om er terug¬ 


keer van Palestijnse guerrillastrij¬ 
ders te voorkomen. 

De Israëliërs staan erop dat hun 
bondgenoot in het zuiden, de dissi¬ 
dente libanese majoor Saad Ha- 
dad, toestemming krijgt zijn troe¬ 
pen in het gebied te blijven leiden. 

Tevens wil de regering in Jeruzalem 
gezamenlijke „toezichtploegen”, 
kleine Libanees/Israëlische pa¬ 
trouilles die uitzién naar eventuele 
aanwezigheid van palestijnse on¬ 
dergrondse strijders. 

De Libanese minister van buiten¬ 
landse zaken, Elie Salem, heeft gis¬ 
teren de diverse Israëlische eisen 
van de hand gewezen, waardoor de 
missie van Shultz moeilijker lijkt te 
zijh geworden. 

Een hoge Israëlische functionaris 
legde de verantwoordelijkheid voor 
de patstelling in de onderhandelin¬ 
gen over Libanon bij het door de 
Sovjetunie gesteunde Syrië. 


In Mexicostad zei een woordvoer¬ 
der van de Salvadoriaanse guerril¬ 
lastrijders dat Reagan de nationa¬ 
le regering valselijk had afgeschil¬ 
derd als een democratie. „De demo¬ 
cratie waarover Reagan èprak, be¬ 
staat in El Salvador niet. 

De regering werd gekozen via een 
frauduleus mechanisme en wordt 
door '.veel progressieve landen be¬ 
schouwd als een van de bloedigste 
dictaturen van déze tijd.” 

De Amerikaanse ambassadeur in 
San Salvador, Deane Hinton, die 
Salvadoriaanse zakenlieden bij zich 
uitgenodigd had, noemde de toe¬ 
spraak een keerpunt om het Ameri¬ 
kaanse volk en het Congres tot goed 
begrip te brengen van de kwesties 
waar het om gaat. 


Fanclub 
van Fame 
oplichting 

SCHOONHOVEN - De politie 
van Schoonhoven adviseert 
het publiek niet in te gaan op 
de oproepen van eèn Fame- 
fanclub, die sinds vorige 
week leden probeert te wer¬ 
ven yia advertenties in dag¬ 
en weekbladen. 

De liefhebbers van dit populai¬ 
re tv-programma kunnen lid 
worden van de fanclub als zij 
12,50 gulden overmaken haar 
een postbusnummer in 
Schoonhoven, ten name van 
W. van Driest. 

Volgens de Schoonhovense po¬ 
litie gaat het hier echter om 
een oplichter, die wel vaker 
op deze manier probeert men¬ 
sen geld uit de zak te kloppen. 
Wie geld overmaakt hoort 
meestal niets meer of ont¬ 
vangt op zijn hoogst een paar 
vodjes papier. 


Dit Jaar meer 
TBC-gevallen 

LEIDEN - Het aantal gevallen van 
tuberculose, dat de afgelopen 
twintig jaar steeds is gedaald, zal 
dit jaar voor het eerst weer een 
stijging te zien geven. Dr. H. van 
Geuns, hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid, heeft dit giste¬ 
ren meegedeeld op een congres in 
Leiden. 

De stijging kan volgens Van Geuns 
verband houden met de toegeno¬ 
men psychische druk op de mensen 
tengevolge van de verslechterde 
economische toestand. Hij noemde 
het noodzakelijk, het huidige be- 
strijdingsapparaat - dat bestaat uit 
een landelijk net van consultatiebu¬ 
reaus - zo goed mogelijk in stand te 
houden. 

Op de bijeenkomst in Leiden leg¬ 
den verschillende sprekers er nog 
eens de nadruk op, dat tuberculose 
een sluimerende ziekte is, die voort¬ 
durende alertheid vereist. 

Drie miljoen Nederlanders die in 
het verleden in aanraking zijn ge¬ 
weest met de tuberkelbacterie lo¬ 
pen nog altijd het risico om weer 
ziek te worden. 


Werkloosheid 

\ 

binnen 10 jaar 
weer ’normaal’ 

VUGHT - De werkloosheid in ons 
land kan binnen tien jaar tot nor¬ 
maler omvang worden terugge¬ 
bracht. Tot die uitspraak kwam 
gistermorgen in Vught de secreta- 
ris-generaal van het ministerie 
van economische zaken, prof/dr. F. 
W. Rutten, in een rede voor de Ver¬ 
eniging voor Strategische Beleids¬ 
vorming. 

Absolute yoorwaarde voor het te¬ 
rugschroeven van de werkloosheid 
is een .^flexibeler loonvorming”. De 
recente, zeer gematigde loonstijging 
is volgens Rutten al een signaal dat 
de verstarring op dat punt kan wor¬ 
den doorbroken. Resultaat zal kun¬ 
nen zijn dat de stijging van de werk¬ 
loosheid tot staan wordt gebracht 
en een daling kan worden ingezet 


Kernwapens aan boord? 

Vliegtuig 

neergestort 

• • 

■ vpfï . 

- Op de widpunt van 
Borkum is, naar eerst nu bekend is 
geworden, dinsdagnacht een Ame¬ 
rikaanse bommenwerper (een 
F-lll) neergestort. De beide pilo¬ 
ten, onder wie de uit Nederlandse 
ouders geboren Amerikaan Ab de 
Groot, worden vermist. 

Er is een grootscheepse zoekactie 
opgezet, waaraan reddingboten en 
Duitse helikopters deelnemen. Be¬ 
halve wrakstukken is nog niets ge- 
yonden 

De F-lll is een type vliegtuig dat 
kernbommen kan vervoeren. Ge¬ 
zien de geheimzinnigheid wordt 
verondersteld dat dit verongelukte 
vliegtuig dergelyke bommen aan 
boord gehad kan hebben. 

Eerst gistermorgen is het ongeluk 
op" de AFN (de Amerikaanse radio 
in Duitsland) meegedeeld. 


Middenstanders 


problemen 

DEN HAAG - Door de daling van 
de koopkracht en afnemende win¬ 
sten komen steeds meer midden¬ 
standers in financiële moeilijkhe¬ 
den. Het aangaan van financiële 
verplichtingen is in veel gevallen 
niet meer verantwoord, omdat de 
kosten dié op de bedrijfsuitoefe¬ 
ning rusten te hoog zijn geworden. 

Dit staat in het jaarverslag van het 
Nederlands Christelijk Onderne¬ 
mers Verbond, dat opmerkt dat de 
in de jaren. ’70 aangegane financiële 
verplichtingen nu zwaar doordruk¬ 
ken. 


Doodstraf 

• Nederland en een aantal an-- 
dere lidstaten van de Raad van ‘ 
Europa hebben gisteren in; 
Straatsburg hun handtekening , 
gezet onder een conventie die 
de doodstraf verbiedt. Het pro- - 
tocol zal worden toegevoegd , 
aan de Europese conventie. 
over de rechten van de mens. - 
Naast Nederland hebben 11 an- • 
dere lidstaten van de Raad van ‘ 
Europa, die in totaal 21 landen; 
omvat, het protocol onder-; 
schreven. • Dokters in de DDR j 
hebben een Westduitse inspec- ] 
teur verzekerd dat Heinz Mol- j 
dauer als gevolg van een hart-; 
aanval is gestorven, toen hij ; 
eerder deze week aan de grens \ 
tussen de twee Duitse staten* 
door Oostduitse grenswachten, 
werd onderhouden omdat hij. 
verboden geld bij zich had. •- 
Het gebied waar dinsdag twee; 
gevechtsvliegtuigen van de', 
luchtmaCht na een botsing te-* 
rechtkwamen, zal zeker tot na- 
het weekeinde onder strenge ; 
bewaking blijven staan en vol-] 
komen afgesloten blijven voor* 
verkeer en bezoekers, die daar 
niet noodzakelijkerwijs hoeven : 
te zijn. i 


Allergie 


• Jaarlijks wordt voor hon-; 
derden miljoenen guldens ver-" 
spild bij de ineffectieve be-, 
handeling van allergieën, een*, 
ziekte waaraan in Nederland l 
minstens een miljoen mensen, 
in een of andere vorm lijden.; 
Die verspilling is het gevolgd 
van het onzorgvuldig stellen** 
van diagnoses en het gebruik *> 
van ondeugdelijke prepara- > 
ten. Dat zegt de Zweedse arts,, 
professor S. Johansson van de j 
universiteit van Stockholm. •) 
De politie heeft nog geen enkel* 
spoor van de daders die in de; 
nacht van dinsdag op woens-<j 
dag voor 1,6 miljoen gulden* 
aan goud roofden uit een in( 
een loods geparkeerde vracht-1 
auto in het Gelderse Wijchen. j 
Duidelijk is inmiddels wel,J 
dat de daders weinig moeite ; 
hebben hoeven doen om def 
veertig kilo goud, die in sta-* 
ven van elk een kilo In houten I 
kisten was verpakt, te pakken j 
te krijgen. De loods waarin de* 
vrachtauto stond, was niet be-* 
veiligd en de wagen zelf even- j 
min. • De Poolse autoriteiten! 
hebben van 30 april tot 3 mei * 
een strikt verbod afgekondigd < 
op de verkoop van alcohol!- j 
sche dranken. De maatregel is 
genomen om de veiligheid en 
<de openbare orde té garande¬ 
ren nu ahti-soclalistische on¬ 
dergrondse groepen (van Soli* 
darnosc) een propagandacam¬ 
pagne hebben ontketend, al¬ 
dus een regeringsver klaring - 


Verzet ‘ 

• Prins Bemhard heeft giste¬ 
ren in Arnhem de nationale ten¬ 
toonstelling „Verzet en vervol¬ 
ging 1933-19nu” officieel ge¬ 
opend. De expositie is in het ka¬ 
der van de nationale viering j 
van de bevrijding tot en met 11 ] 
mei in het Gelders provincie¬ 
huis te zien. Het is een fototen- ( 
toonstelling die een indringend , 
beeld geeft van de periode van> > 
af 1933. Met name de mensonte- 1 
rende aspecten van de vervol-' 
ging komen erin aan de orde. • , 
NV Holdingmaatschappij De t 
Telegraaf heeft de concemom- i 
zet het afgelopen jaar zien 
groeien met 4,6 pet van f479 mln 
tot f 501 mln. De nettowinst 
steeg van f 18,5 mln tot f 23 ,5 \ 
mln. Voorgesteld ivordt hieruit 
een dividend uit te keren van ƒ 1 
6,80 per aandeel van f20, aldus \ 
De Telegraaf. Over 1981 werd f 
6,40 in contanten uitgekeerd. # > 
Groningen moet een bel zout f 
water opdrinken. Op de jaar- ] 
vergadering van de Wateriei-. 
dingmaatschappïj voor de pro-' 
vincie Groningen (WAPROG) < 
bleek gisteren dat er in het wa- 1 
terwingebied bij het pompsuC 
tion De Groeve zout water ter 
rechtkomt. Volgens de 
PROG is dat een iïjdelijke " 
zaak. Men vermoedt dat in d& 
directe omgeving van het 
bied waar zoet water wordt gë-~ 
wonnen, ook een bel met zeer 
oud zout water zit. - e? 


Extra koopavond! 


I.v.m. de sluiting op . 

zaterdag 30 april (Koninginne- 
dag) is er vanavond een extra SH 

koopavond bijTorro, de 
Kampioen Goedkoop 

Kampioen Goedkoop Huishouden. Dat blijkt uit alles! 

• FRANCISCUS R0MANUSWEG 2 MAASTRICHT • WINKELCENTRUM DE PAREL BRUNSSUM • 4 ., 7 66 


Leopard goed, maar gebrek aan onderdelen en personeel 

Inzetbaarheid tanks te la 


DEN HAAG - Gebrek aan onderde¬ 
len en onderhoudspersoneel heb¬ 
ben de Inzetbaarheid van de Leo- 
pard-tanks van het leger de laatste 
jaren aanzienlijk geschaad. De pro¬ 
blemen zijn niet te wijten aan ab¬ 
normale mankementen aan de 
tanks zelf. Inmiddels zijn maatre¬ 
gelen getroffen om de toestand te 
verbeteren, maar er zou meer móe¬ 
ten gebeüren. 

Dit concludeert een onderzoeks¬ 
commissie van toplieden op defen¬ 
sie in een rapport over de Leopards. 
Staatssecretaris Van HouweÜngen 
(materieel) gaf opdracht voor het 
onderzoek, na aandrang vanuit de 
Tweede Kamer. De Kamër toonde zich in maart on¬ 
gerust over klachten vanuit de be¬ 
langenorganisaties van militairen 
over de inzetbaarheid van de tanks. 
Het lijvige rapport is vandaag naar 
de Kamer gegaan. 


Geleidelijk 


De grootste problemen heeft het le¬ 
ger met de 100 technisch zeer gea¬ 
vanceerde Leopards voor de lucht¬ 
verdediging. De inzetbaarheid daar¬ 
van is nu 50 tot 60 procent en verbe¬ 
tert slechts geléideUjk. 

Die van de 468 gevechtstanks van 
het type Leopard 1 is over het diep¬ 
tepunt heen en bedraagt nu bijna 90 
procent. 


Moeizaam 

Het moderniseringsprogramma 
voor deze tien jaar oude t anks ver¬ 
loopt echter zo moeizaam, dat een 
jaar vertraging is ontstaan. Met de 
splinternieuwe Leopard 2 zijn er 
geen uitzonderlijke problemen. 

In de aanbevelingen, die Van Hou* 
welingen nog „nauwgezet” wil be¬ 
studeren, stelt cje commissie dat de¬ 
fensie voortaan geen ingewikkelde 
wapensystemen moet invoeren 
voordat de voorbereidingen klaar 
zijn en de logistieke steun is gere¬ 
geld. Voorts adviseert zij een ver¬ 
dere verbetering van de onderde- 
len-voor ziening en een verdere uit¬ 


breiding van het technisch ondi«sl> 
houdspersoneel. ) 

Omdat gebruik van het modegpgt 
materieel in het leger veel deskufw 
digheid vereist, beveelt de coming 
sie aan om bepaalde functies nlefi 
langer door dienstplichtigen te 'la^f 
ten vervullen. - ^ ï 

: 

Betere opleiding \ 

Personeel dat langer in dienst fe| 
kan er beter voor worden opgeleid 
waardoor de opleidingen meer 
dement opleveren, aldus de asÉo 
velingen. Tenslotte wordt geplen 
voor een effectievere bewakiiis 
van de inzetbaarheid van belaticl 
rijk materieel. 9 

Limburgs Dagblad 


Vrijdag 29 april 1983 • Pa 


! Aangeboden betrekkingen 

Prachtige verdiensten aan 
huis, verkoop dan DAVI- 
NO-IJS. Maasdal-Davmo 
Wijnandsrade. Tei. 045- 
241666. 

Leuke BARMEISJES 

gevr. Uitstekende cond. 
Bel voor afspr. na 14.00 uur 
045-317032. 

BARDAME gevraagd, 

voor middag of avond¬ 
uren. Voor excl. bar. Tel. 
045-217245. 

PART-T1MERS gevr. voor 
demonstratiewerk van ge¬ 
zonde voeding (diploma 
niet vereist). Fa. IMCO. 
Tel. melden 045-416293 na 
17 u. 

WEEKEND-CHAUF- 
FEURS gevr. Reeweg 58. 
Ubach 0 . Worms, pers. 
aanmld. 

Gevr. ervaren ZANGE¬ 
RES voor disco, funk, 
rock. Tel. 04494-41424. 

Friecoenda Fritures vraagt 
wegens uitbreiding erva¬ 
ren FRITUREkULP. 

Moet beslist zelfstandig 
kunnen werken. Aanmel¬ 
den voor een solieitatiege- 
sprek na 18 u. Tel. 04492- 
4255. 

Exclusieve bar Plav-Bqy- 
Club kan twee MEISJES 
plaatsen. 04745-312. 

Wie wil er ’s-avonds op mij 
LETTEN. Mijn naam is 
Bart Koppers en ik ben 14 
maanden. Mijn papa en 
mama werken. Tel. 04459- 
2659. 

VERKOOPSTER gevr. 

Aardappelen, groente en 
fruit. Tel. 045-722379. Na 
20.00 uur. 

MEISJE voor privé gevr. 
intenr mog. ervaring niet 
vereist goede verdiensten 
tel. 045-721759. 

Gez. m. spoed VERKOOP¬ 
STER. Moet zelfst. kunnen 
werken. Omg. Heerlen, 
tussen 8.30 en 9.00 uur. Tel. 
04492-26472. 

RENAULT 5 Tl, bj. ’75. 
zeer mooi, 100%: in orde. 
Vr.pr. ƒ 1.900. Brunssum- 
merstr. 12, Schinveld. 

Café-bar In den Hook. 
Voerendaal zkt. nog enke¬ 
le leuke ASSISTENTES 
voor de middag en/of 
avonduren. Tel. 045- 

750924. 

Voor zo spoedig mogelijk 
gevr. nog 2 goed uitziende 
ionge DAMES voor in de 
bar en/of evt. escortservi¬ 
ce. Uitst. condities, zeer 
hoog garantieloon. Tel. 
045-225009. 

Colonne BETONTIM- 

MERLIEDEN met spoed 
gevr. vakkennis vereist 
met opgave van tel.nr. 
Br.o.nr. HO 033 LD Kou- 
venderstr. 215. 6431 HE - 
Hoensbroek. 

Gevr. ervaren DATATY- 
PISTE als part-time va- 
kantiehulp in de periode 
van 27 juni t/m 15 sept. 
Reakties Distributieceiv 
trum Zuid-Nederland, 

Heerlerweg 158, 6430 AA 
Hoensbroex t.a.v. mevr. 
Dullens. 

Enkele goeduitziende 

BARMEISJES gevraagd. 
Evt. inl. 045-424659. 


Beheerdersechtpaar 

gevr. voor de exploitatie van een , 

Hotel 

seizoensbedrijf, i.b.v. vereiste papieren. 
Tel. tussen 17-19 uur: 045-317677. 


Gevraagde betrekkingen 


Schilderwerk fiscaal aftrekbaar 

J. Derks 045-412073 


New Look GEVELREINI- 
GING B.V., Schaesberg. 
Reinigen, uitkappen en 
voegen. Tel. 045- 
312154/312709. 

WENTELTRAPPEN en. 
smeedwerk. R. Lenzen, 
Haanraderweg 21, Kerkra- 
de. Tel. 455027. 

Straalbedrijf "LIMBURG" 
voor het zandstralen van 
o.a. antiek, hout, ijzer, 
sportvelgen enz. voor inl. 
045-251467. 

GEVELVERZORGING 
„Limburg”. Gevelreini- 
gihg d.m.v. waterjet en 
zand gritstralen. Voegen, 
kappen en zetten, verf en 
leuzen verwijderen, mos¬ 
behandeling, vochtwerend 
impregneren. Voor inl. tel. 


DAKDEKKERSBE- 
DRIJF M. Haas het ver¬ 
trouwde adres voor alle 
vernieuwingen en repara¬ 
ties van alle soorten daken, 

§ oten en schoorstenen, 
akkapellen, dakbeschot¬ 
ten en dakisolatieplaten. 
Vraag vrijblijvend advies 
en offerte. Tel. 045-455922. 
b.g.g. 451862. 

Trap BEKLEDEN. Rails 
hangen. Gordijnen maken. 
Voordeelprijzen + vak¬ 
manschap. Gratis prijsop¬ 
gaven. Schillings Inte¬ 
rieur, Markt 39, Nieuwen- 
hagen. 045-312613. 

STUKADOOR kan nog 
binnen-, buiten- en sierpb 
.werk en alle verbouw 
aann. Tel. 045-459073. 

Alles in één hand! Bel 
Hans Lips BV voor al uw 
timmer- en DAKWERK, 
spanten, dakkapellen, iso¬ 
latie, kozijnen, interieur- 
betimmering enz. Alsook 
alle soorten daken, zink¬ 
werk van nieuwbouw of 
onderhoud. Tel. 045- 
453818. 

DAKDEKKERSBE- 
DRIJF J. Borgans voor 
alle dakwerk, dakgoten, 
schoorsteen, zinkwerk, 
dakkapellen, onderhoud 
en vernieuwingen. Tel. 
045-457961 of na 19.00 uur 
045-323698. _ 

Theo Crijns 

dakdekkersbedrijf. Wij zijn 
gespecialiseerd in pannen- 
werk, platte daken, zink¬ 
werk, rioolontstoppingen, 
schoorsteenvegen. Maas- 
trichterstr. 72, Brunssum, 
tel. 045-256509. 

Voor al uw behang- en 
SCHILDERWERK. Tel. 
045-714924 of 045-415348. 

LOODGIETER kan werk 
aann. gas, water, badka¬ 
mers, cv., 

045-711608. 


allesbranders. 


Centrale VERWARMING, 
bouwpakket met 7 rad. 
ƒ 2800,-, montage ƒ 120- 

? er aansl. Vrijbl. inl. 045- 
11608. _ 

Lgt.op! Wij repareren alle 
daken en zinkwerk. Bij ’t 
vernieuwen van uw dak 
schriftelijke garanties. 
DAKDEKKERSBE- 
IIJF Peters en Zn., 
ïstrichterlaan 42, 

ich over Worms. Tel. 
045-312817. 


RÏÖOL verstopt? Bel: 
Theo Crijns, Brunssum, 
tefa 045-256509. _ 

Uw, dak in goede handen 
bu-'dakdekkers bedrijf DE 
NoK. Wij vernieuwen alle 
daken, reparatie en zink¬ 
werk. Met de langste 
schriftelijke garantie. Bel 
voor vrijblijvende offerte, 
tel. 045-224459. 

Repareer of mak zelf uw 
TELEVTSIE-ANTENNE 
of radio-antenne! Voor alle 
voorlichting! Materiaal en 
vakkundige uitleg bij H. 
Scholl en Zn., Markt 
l.Hoensbroek, 045-219222. 

KI. aannemer kan nog OP¬ 
DRACHTEN aannemen, 
ook kl. klusjes. Tel. 04494- 
43098. 


Voor 

TING. terras, oprit en vak¬ 
manschap: Stratenma- 

kersbednjf Nico Gerards; 
vrijblijvend prijsopgave 
en advies. Tel. 045-313956. 


SIERBESTRA- 


ANTENNEPROBLE- 
MEN? Antennebouw Ko- 
chen, tel. 045-441693. 

Energieke goeduitziende 
JONGEMAN, 21 jaar zoekt 
werk in het weekend in 
dancing of discotheek, tel. 
045-751496, na 18.00 uur. 

Inkoop en verkoop van 
goede gebruikte KLEU¬ 
RENTELEVISIES met ga¬ 
rantie. Wij kopen ook uw 
oude kleurentelevisies als 
hij nog speelt!! Bij H. 
scholl en Zn., Markt 1, 
H’broek. 045-219222. 

OPRITTEN en terrassen, 
erfverharding in klinkers 
of sierbestrating. Vrijblij¬ 
vende prijsopgave. Tel. 
045-216147. 

Allr. BOUWVAKKER kan 
nog alle voork. werk- 
zaamh. aann. Ook repara¬ 
tie kozijnen werk. Tel. 045- 
413861. 

TV-ANTENNES. Anten¬ 
nebouw Vandeweijer, Em- 
mastr. 8 Hrl. tel. 045- 
719414. 

Te k. beigewreme ronde 
ZITHOEK 4 mnd. + zwart- 
'wit 3-delige kast 4 mnd 
inl. Cambnumstr. 72 Zes¬ 
wegen Heerlen. 

Radio/tv-REPARATIES. 
Tel. 045-421827. 

LOODGIETERS + centra¬ 
le verwarming + dakwerk. 
Grote en kleine reparatie- 
werkzaamheden. Goed en 
vakwerk. Tel. 045-421711. 

Gevraagd! THUISWERK 
licht. adm. typew., co- 
deerw., e.d. Tel. 045- 
316238. 

Aannemer kan nog RUW¬ 
BOUW. verbouwingen 

enz. dir. aanv. Tel. 04406- 
12423. B.g.g. 043-642591. 

Gevraagd! SCHILDER¬ 

WERK. Tel. 045-310302, 
b.g.g. 045-310419. 

Student wil in vrije tijd 
auto’s POETSEN. Niet 
duur 04490-14465. 

Schilders kunnen nog 
BUITENWERKZAAM¬ 
HEDEN aannemen. Tel. 
045-210020. 


1 Te koop aangeboden | 

Komt u naar Nieuwenha- 
j gen? Breng dan eens een 
bezoek aan ons ROTAN¬ 
HUIS: rotan- en manou- 
meubelen, tafels, mand¬ 
werken enz. Tegen cash- 
and-carryprijs. Kijk en 
vergelijk in Ekharts Riet- 
huis, sinds 1890, Wilhelmi- 
nastraat 39-41, Nieuwen- 
hagen. tel. 045-311039. Rui¬ 
me parkeergelegenheid. 

MEUBELEN nodig, maar 
u hebt nog iets te betalen? 
Geen nood, wij kunnen u 
toch helpen. Inruil moge¬ 
lijk. U wordt vrijblijvend 
gehaald, inl. 045-255312. 

KACHELPIJPEN, boch¬ 
ten, mica, vuurvast glas, 
ehamot. vuurvaste stenen, 
noemt u maar op, wij heb¬ 
ben het en 500 kachels. 
Wijshoff BV. Amstenra- 
derweg 9, centrum Hoens¬ 
broek, tel. 045-211976. 


van alle soorten staafstaaü 
ronde buizen, vierkante 
buizen, rechthoekige bui¬ 
zen, betonijzer, bouwstaal- 
matten. balken en platen. 
Ook verkopen wij alumi¬ 
nium. koper en messing. 
Alles is op maat leverbaar. 
Felix Philips, ijzer en staal. 
Industriepark Nuth. • Tel. 
045-241422. T.o. Makro. 


KANTELDEUREN in 23 
maten, direkt uit voorraad 
leverbaar tegen absoluut 
de allerlaagste prijs. Fa. 
Straten. Eykskensweg 18, 
Geulle, 043-641044. 


Steeds voorradig gebr. 
mil. RIJGSCHOENEN, 
nw. en gebr., mil. Nato 
jacks, werkkleding zoals 
overalls, werkbroeken en 
jassen, spijkerbroeken, 
werkschoenen, gummie- 
laarzen, ook met stalen 
neuzen, hemden, petjes, 
sokken, koppels, werk- 
handschoenen. pukkels, 
rugzakken + veldflessen, 
schopjes, pl. zakken, 
luchtbedden, slaapzakken 
enz. enz. K. Stienstra en 
Zn., wagenschutsweg 21, 
PalemigTIrl. Tel. 045- 
722334. 


Magazijnverkoop 

van overjarige of lichtbe- 
schadigde wasautomaten, 
koelkasten, diepvriezers 
enz., kleurenteevee’s, vi¬ 
deorecorders', stereoappa¬ 
ratuur enz., haarföhns, kof¬ 
fiezetapparaten, mixers 
enz. Grote kortingen van 
30-40-50 en 60%. Tevens 
witte pomp met elke dag de 
laagste dagprijs. De Witte 
Hal, Geerweg 9, Sittard, 
tel. 04490-18162 achter 
het station over de ijzeren 
brug. 


TRAPPENSPECIALIST: 

Zelissen, Dorpstr. 25, 
Broeksittard. Bel voor fol¬ 
der of informatie 04490- 
19970. 


Te k. KEUKENS, aan- 
rechlkasten, wandkasten, 
keukenapparatuur en keu- 
kenacc. tegen lage prijzen 
en volledige garantie. RV 
Handelsmij., Industrieter¬ 
rein Nuth, tel. 045-242602. 


ZONNEHEMELS de bes¬ 
te en goedkoopste, Bro- 
zon. TeL 04407-1554. 


KLEURENTELEVISIES 

f rote sort. Philips groot- 
eeld vanaf ƒ 295,-. Alle 
toest. pr. spelend met gar. 
Radio Geel, Grasbroeker- 
weg 25 Heerlen tel. 045- 
0. 


Te k. TEELAARDE, veld- 
brandstenen, spoorbiel¬ 
zen, kinderkopjes, balk- 
hout etc. Tel. 045-314114. 
Joep Vanhommerig, Vo- 
gelzankweg 228, industrie¬ 
terrein Ab’bosch. 


BIELZEN tr.- en sierteg., 
klinkers, veldbr. en met¬ 
selstenen, gebr. vloerpl., 
balken, kepers, latt., kin- 
derkopj. Wolters & Zn, 
Ind. terr. De Koumen, 
Hoensbroek, tel. 045- 
212768. 


Parket 

Parketteur zoekt werk. Ik 
leg parketvloeren tegen de 
laagste prijs. Lever ook alle 
materialen. Parket in eiken 
vanaf ƒ 18,- m2, stroken 
vanaf ƒ 41,50 m2. Hool- 
straat 45, Voerendaal, tel. 
045-750305. 


VIDEOCLUB HEERLEN. 

Parallelweg 71A, 045- 
718067, fijn filmprogram¬ 
ma, leuke meisjes^_ 


Te k. dames-, heren- KIN¬ 
DERFIETSEN inr. mog. 
Dr. M.L. Kingln. 149, 
H’broek, tel. 045-213429. 


Fietsen - fietsen - fietsen 

Gazelle, Batavus, Peugeot, Hollandse dames of heren 
vanaf ƒ 289,-; Fa. Plas, Treebeek en Stein. 


KANTELDEUREN div. afm. met of zonder loopdeur tev. 
enkele licht beschadigde evtl. montage. Tel. 045- 
314449. 


Te k. met garantie KLEU- 
REN-TV grootbeeld m. af¬ 
standsbediening, tel. 045- 
725595. 


Grote INRUILMEU- 
BELLVERKOOPACTIE, 
1000 mtr. verkoopruimte 
vol met inruilmeubels, 
kom kijken, dit is eenma¬ 
lig, zo’n voorraad ziet u 
nergens, de grootste col¬ 
lectie inruilmeubels bij¬ 
eengebracht door 3 grote 
meubelzaken in Limburg 
wordt aldaar verkocht 
voor spotprijzen. Tiental¬ 
len bankstellen, grote par¬ 
tij eiken kasten, 24 st. 
eiken eethoeken, bankstel¬ 
len va. 350. Kasten va. 450. 
Eethoeken va. 250 enz. 
Kom kijken, het loont de 
moeite, wij bezorgen gratis 
thus. event. reserveren. 
Meldt u in de Meubelbeurs 
te Hoensbroek, Akerstraat 
250, tel. 222870. 


Grote OPHEFFINGSUIT¬ 
VERKOOP bij C.C. KleBa 
te Brunssum. Kom kijken 
wij geven u korting van 
25tot 50% op alle in de zaak 
in voorraad zijnde art.: 
onze hele meubelvoorraad 
wordt verkocht nu voor 
halve prijzen: slaapkamers 
va. 895. Eiken eethoeken 
va. 495. Eiken bankstellen 
va. 1495. Grote partij eiken 
stoelen nu 139 enz. enz. 
Kom met ons handelen, en 
biedt wat het u waard is. 
De hele verlichting wordt 
verkocht voor prijzen ver 
onder normaal. Op alle 
souvenirs en kadoart. nu 
25% korting. Echt grenen 
eethoeken nu 795. Er is 
nog in voorraad 24 st. 
mooie tienerkamers nu 
snel beslissen 595. In ons 
magazijn staan lichtbe- 
schadigde meubelen, u 
kunt er op bieden, die het 
eerst komt het mooiste 
krijgt. Kom kijken wij hef¬ 
fen onze zaak in Brunssum 
op en verhuizen naar 
Hoenbroek voor het laatst 
kunt u nu koopjes, bij ons 
krijgen voor spotprijzen. 
C.C. Kleba te Brunssum, 
tel. 252739. 


H.H. FRITUREHOU- 
DERS, geschrapte aardap¬ 
pelen 60 ct. per kg. Franco 
thuis. Ie kwaliteit. Br. o. 
nr. VA 854 LD, Wilhelmi- 
nalaan 37, 6301 GG Val¬ 
kenburg. _ 


Attentie. Koop nu 
OPENHAARDHOUT 


uw 
voor 

komende winter, alles 
hardhout en echte kubs. 
Tel. 04406-12233. 


GEULHAL Valkenburg. 
Reeds meer dan 200 han¬ 
delaren hebben eieren 
voor hun geld gekozen en 
hebben een standplaats 
gehuurd op de Geulhal- 
braderie te Valkenburg 
van 12 t/m 15 mei en Pink¬ 
sterweekend. Heeft u ook 
interesse. Bel dan 04406- 
15600. 


Te k. eiken KAMER kast 
2.30 m breed, Haarlemstr. 
14, Hrl. 


Te k. FAUTEUILS, eiken 
boekenrek, kastje, noten, 
secretaire, eiken deken¬ 
kist, noten spiegel, eiken 
kaasrek. Tel. 04406-14774. 


Te k. weg. verhuiz.: gr. AL- 
LESBRANDER, Dru gas¬ 
haard dubb. brander, juke¬ 
box met 80 pl slaapka¬ 
mer, 4 stoelen. Mgr. Schrij- 
nenstr. 1. Hoensbroek. 


KINDERWAGEN 3 mnd., 
reiswieg kookplaat elek. 3 
mnd., kl. beige, alles sa¬ 
men ƒ 650,-. Tel. 045- 
211689. 


Te k. ruim 1100 SINGLES, 
hele top 40, ’70 jaren + par¬ 
ty LP’s. Tel. 045-220938. 


Te k. Ford TAUNUS 1600, 
bj. ’76, lpg, pr. ƒ 1.200. Tel. 
045-253a74. 


Te k. compl. VIDEOSET. 
Video, tuner, camera, film- 
zon. Merk Hitachi, IV 2 jr. 
oud, z.g.a.n. Tel. 045- 
252101. 


Rekers, Wiliemstraat 85, 
Heerlen. Tel. 045-726840 

Fil. Rekers, Kouvenderstraat 181, Hoensbroek. 

Nieuw! Nieuw! 

Aërodynamische crossfiets ƒ 430 
Communiefietsen vanaf ƒ 175 
Diverse aanbiedingen in racefietsen._ 


Bezuinig 


uimgingen' uan voor 
uw VELOURSGORDIJN- 
STOF en vitrage naar Ve- 
lourshop 100% katoen ve¬ 
lours, v.a. ƒ21,95,-. No- 
belstr. 32c, Heerlen, tel. 
045-714161. 


Te k. 7-zits SALONHOEK- 
BANK i.g.s.t. ƒ 400,-; Ger- 
bergaplantsoen 7 Meers- 
sen. 


AANHANGWAGEN te k. 
na 16.00 uur 04402-73637. 


Te k. nieuwe BANKSTEL¬ 
LEN,eiken, barok en leer 
tegen fabrieksprijzen, tel. 
045-419192/461323. 


Te k. 20 soorten GERA¬ 
NIUMS en fuchsia’s hang 
en staande, kleine 10 stuks 
v. ƒ 8,50; grote 10 stuks 
ƒ 17,50; coniferen v.a. ƒ 1,- 
p.st.; 20 soorten heide v.a. 
50 cent; 50 soorten perk- 
planten v.a. ƒ 7,50 per bak; 
bloemkool ƒ 2,50 p.st.; to¬ 
maten ƒ 2,50 p. kg- sla en 
komkommers en glaskool¬ 
rabi, 3 stuks v. ƒ 1,45; ap¬ 
pels 12 kg v. ƒ 5,95; peren 
en sinaasapp. 3 kg ƒ 4,50; 
aardbeien 4 doosjes v. 
ƒ 5,-; Timmermans, Julia- 
nastr. 15, Merkelbeek. 


ZONNEHEMELS: gebogen hemel, met lange 1.80 mtr. 
snelbruinlampen. Compleet met in hoogte verstelbaar 
statief. Alleen bij van Erp voor ƒ 1648,-. Putstraat 34, 
Sittard, tel. 04490-13531. Heerlen, Glaspaleis, tel. 045- 
711300. Kerkradë, Hoofdstr. 12, tel. 045-456999. 
AUTOBANDEN grote voorraad nieuw en gebruikt. Sterk 
concurrerende prijzen. Uitlijnen en balanceren op mo¬ 
dernste apparatuur. J. Rouwette, Klimmen, 04405- 
1286. 


Te k. DAMESFIETS met 
versn. i.z.g.st. Tel. 045- 
323599. 


Voordelig te k. weg. gean- 


nul. orcfer: nieuwe PO- 
KERTAFEL m. 5 bijpass- 
sende barkrukken, specia¬ 
le prijs. Handelsonderne¬ 
ming Efka O.L. Vrou- 
westr. 145A Kerkrade tel. 
Q45-455815. 


Te k. 2 dwerg PAPEGAAI¬ 
EN met kooi + elektr. naai¬ 
machine. Gov. Flinckstr. 
47, Hrl. 


Te k. DIEPVRIEZERS en 
koelkasten voor de helft 
v/d prijs. 1 jr. garantie. 
Dag. na 11.00 u. Sittarder- 
weg 136 (bij rotonde), 
Heerlen, 045-726206. 


Te k. klein ANTIEK (mooi) 
en afzuigventilator, Mgr. 
Lemmenstr. 36, Nieuwen- 
hagen. 


Te k. VHS-VIDEOFILMS 
van verzamelaar. Ook eni¬ 
ge Beta-speelfilms, spot¬ 
goedkoop! 045-322418. 


keukencentrum 
Muyrers & Wijnen 

Kloosterstraat 12-14, Simpelveld, 045-441800. Aan- 
bouwkeukens rechtstreeks af fabriek: Franse en Duitse 
topmerken in eike-, note-, kerse-, olme-, esse-, grene-, 
mahoniehout en kunststofinbouwapparaten met Ne¬ 
derlandse garantie: Ataq, Etna, Mjele, Siemens. 5 jaar 
garantie. Geopend: ma. t/m vrijd. van 9 tot 17 u. Zaterd. 
van 9 tot 12.30 u. Op afspraak, ook ’s-avonds._ 


Te k. oude WEEG¬ 
SCHAAL + koperen 
pomp. Tel. 045-458405. 


Te k. TUIN ± 1000 m2, 
ƒ 12.500,- inl. br.o.nr. 

109 Limburgs Dagblad, 
postbus 3100 

6401 DP Heerlen. 


Hongaarse REGULA¬ 
TEUR, Henri II klok, klok- 
kenstel, twee gewichter, 
045-750993. 


Te koop GASINSTALLA¬ 
TIE, compl. Na 18.00 u.: 
Parkstraat 16, Voerendaal, 
tel. 045-750325. 


Te k. antieke staande 
KLOK, antieke Franse 
5-drs. kast. Heemskerkstr. 
35 (Meezenbroek) Heerlen. 


BIELZEN, veldbrandste- 
nen enz. Tel. 045-715477 of 
724728. * 


Te k. KOGA-MIYATA ra¬ 
cefiets z.g.a.n. Na 16.30 u. 
Bautscherweg 87 Hrl. 


Grootse 

Oranjebraderie 

te Brunssum, in de koopstraat 
Rumpen op zaterdag 30 april a$. 
van 12.00 tot 19.00 uur. 

Met vele koopjes 
en attrakties 

% 

Tevens 

wervelende 

autoshow 

Tot ziens in de Koopstraat Rumpen 


Te k. COMPRESSOR mo- 
bil aandr. door VW motor 
const. 15 atm. ƒ 1250,-, tel. 
045-227890. 


Te k. BILJART 2.30 x 1.10; 
2 set ballen, telbord, keu’s 
+ rekken, verwarmd, pr. 
ƒ 1500,-. 04490-13886. 


Te k. enkele stuks AN¬ 
TIEK wegens sterfgeval, 
045-422171, na 14.00 uur. 


goedk 

SCHROOTJES, vloerde¬ 
len, latten, schutt.pl. balk- 
hout, steig.pl., plinten. 
Wolter & Zn. B.V. 14, 
H’broek, tel. 045-212768. 


Te k. RACEFIETS Peu- 

f eot, 10 mnd. oud, z.g.a.n. 

’r. ƒ 550. M. res.banden. 
Rembrandtstr. 22, Bruns¬ 
sum. Na 17.00 uur. 


Wehrmacht-officier dolk, 
2e wereldoorlog, Duitse 
para-helm, SNEEUW- 
SCHOENEN, kinderetala- 
gepoppen zonder hoofd, 
speciale mijnwerkers- 
schoenen, cilinderhoed, 
oude doktorstas, viool met 
koffer, oud-medisch stra- 
lingsapp. in koffer, 3 oude 
radio’s ± 35 jr. oud, geë¬ 
mailleerde reclamebor¬ 
den, hangmat, oud kamer¬ 
scherm, 2 paar leren rij¬ 
laarzen mt. 5V2, stetho¬ 
scoop. Molenwei 109 Hrl. 
flat in Heerlen. 


Te k. VIVITAR 75-205 mm, 
1:3.8 MC macro-focusing 
zoom + 2x matched multi¬ 
plier TM Nikon-vatting 
ƒ 350,-. Tel. 045-716720. 


Antiek smeedijzeren 

HEKWERKEN 12 m - 7 l A 
m - 6 m - 4‘/2 m lang + 2 an¬ 
tieke poortjes. Tel. 04459- 
1638. 


Te k. a. klassiek BANK¬ 
STEL 3-1-1. Vr.pr. ƒ575,-. 
Compl. aanrecht kl. zacht¬ 
groen, kinderwagen 

z.g.a.n., bruidsjurk maat 
36. Prijzen n.o.t.k. Kasteel- 
laan 36 Hoensbroek. 


Te k. antieke SLAAPKA¬ 
MER Lodewijk 14e. Tel. 
045-316507. 


STOFFERING voor ’t hele 
huis o.a.: vloerbedekking 
en gordnnen slechts 15 
mnd. oud, tev. bruidsjurk 
mt. 38-40. Tel. 045-323079. 


Te k. div. prof. MENGPA¬ 


NELEN Ï^-H 
045-317311. 


18 kan. Tel. 


T uinhuisjes-blokhutten 

verkrijgbaar in vele maten. Showterrein open ma. t/m 
vrij. 8.30-18.00 uur, zat. 8.30-12.30 uur. 

Houthandel Schroeders BV, Heer¬ 
len 

Heerlerbaan 210, tel. 045-412236 


Te k. weg- overcompl. 
prachtig leren BANK¬ 
STEL. Lodewykstijl eet¬ 
kamer en Perz. tapijt, sa- 
lonkast (als nw.). Tel. 
04750-18902. 


Te k. VOORTENT voor ca¬ 
ravan z.g.a.n. Omloopleng- 
te 7 mtr. Tel. 045-212547. 


Ë 


Te k. GASHAARD 
maat ƒ 125,-; gevelk. 
maat ƒ 75,-; wasmach. met 
h.wringer ƒ 50,-; d. fiets 
prima staat ƒ 125,-; 1 pers. 
_reed spiraal bed z. matras 
ƒ25,- van 10 tot 6 u. Dr. 
Poelsstr. 30 Hrl. 


Te k. alle maten AQUA¬ 
RIUMS en zeeaquarium. 
Tel. 045-217622. 


± 700 Oud-Hollandse 

handgemaakte DAKPAN¬ 
NEN 40 ct. per st. Kap. Ra- 
maekerstr. 6 Hrl. 


Te k. witte OMAFIETS 
ƒ 150 + kind.sportwagen, 
nieuw ƒ 150. Tel. 045- 
423088. 


Te k. grenen KAST 2.50 br. 
ƒ 600,-. Chroom mimiset 
ƒ 50,-. Franssen, Pannes- 
heiderstr. 24 Kerkrade. 


SYNTHESIZER Yamaha 
CS 01, 3 mnd. oud, vr.pr. 
ƒ475. Nic. Beetsstr. 36, 
Molenberg-Hrl. 


Te k. 2x180 W, EIND- 
TRAPPEN met cross-over 
in flightcase ƒ 1000,- en 2x 
Altec hoorns ƒ 900,-. Tel. 
045-414366. 


„Anders als Anders” WIN¬ 
KEL, Julianastr. 11a, 
Brunssum. In- en verkoop 
van alles. 


Te k. electr. GITAAR merk 
Gibson ƒ 550,- + effectpe- 
dalen Flaneer, overdrive 
Fuzz ƒ 200,-. Te bevr. 


en 


04490 


eweg 

-2572*7. 


Te k. licht eiken TV-KAST 
br. 1.23 x h. 1.34. Tel. 045- 
215534. 


Te k. complete LPG-IN- 
STALLATIE ƒ 600,-; te 
bevr. Pr. Mauritsstr. 3, 
Hoensbroek, tel. 045- 
224461. 


Te k. eiken DEUREN, bal¬ 
ken, vensters, blauwsteen 
ankers en diepvrieskist 
(Marijnen), Dorpstr. 22, 
N’hagen, te bevr. op zat. 


Te k. 1 BUTAGASFOR- 
NUIS, butagasgeiser, 1 
aardgasfornuis m. grote 
ruit. Brunssummerweg 93, 
Ubach o. Worms. 


Te k. RACEFIETS Peu- 

f eot, 10 versn., pr. ± ƒ 450. 
'el. 045-256309. 


Te k. grote Oosthoek EN¬ 
CYCLOPEDIE 27-dlg. met 
sonobox met 2 sprekende 
boeken va. ƒ4947- voor 
ƒ 1500,- 045-424658. 


2e hands dames-, heren- en 
TRIMFIETSEN. Tel. 045- 
751850. 


Te k. KAST: eiken gefi¬ 
neerd, pr. ƒ 500,- in goede 
staat. Insula 27, Heerlen, 
tel. 045-715675, na 17.00 
uur. 


Te k. AANHANGWAGEN, 
i.z.g.st. en 4 pers. bunga¬ 
lowtent, 2x gebr. Tel. 045- 
720879. 


Te k. eiken fin. WANDM. 
ƒ 450,-, Drieoortsput 178, 
Hrl, 411080 (20-21 uur). 


Te k. zo goed als nieuwe 
Thonet SCHOMMEL¬ 
STOEL weg. plaatsgebr. 
Nieuwpr. ƒ 650,- voor 
ƒ400,-. Inl. 04490-11737. 


Te k. compl. tropisch 
ZEEAQUARHJM met in- 
houd, 3 Eheim waterpom¬ 
pen, 1 Rhena 301 luch- 
tomp, biotron aquadim 
2000 TL dimmer, electro- 
nische temperatuurrege¬ 
ling, open filter, eiwitaf- 
schuimer, ombouw, voor- 
raadtank, 60 kg levend 
steen enz. enz. Inh. 200 1. 
Maten met ombouw B 142 
x 130 H x 53 D ƒ 1200,-. Tel. 
045-716720. 


Elektrisch FORNUIS met 
glasruit, AEG ƒ 145,-; Nor- 
Eertijnenstr. 67, Geleen, 
tel. 04494-43394. 


Te k. elektrische NAAI¬ 
MACHINE in kastje, sola¬ 
rium, massage apparaat. 
Bovenderstr. 20, Merkel¬ 
beek. 


Te k. grote DIEPVRIE¬ 
ZER. Kan evt. bezorj 
worden. Prijs ƒ 200. 
bevr. vrijdag van 18 tot 20 
uur, zaterdag tot 13.00 uur. 
Meigraaf 8. Brunssum. 


Te k. 5 WOLF-RACING 
alum. velgen, alléén ge¬ 
schikt v. Honda Accord 
1979-’8L 5 nw. banden Mi- 
chelin ZX 175/70 SR 13, te 
bevr. 045-311003. 


Te k. Burco-HEREN- 
FIETS en een damesfiets. 
Tel. 045-222974. 


Let op 
KERS. Dit zijn éénmalige 
aanbiedingen die elke 
werkdag van ƒ 10,- afge- 
prijsd worden, totdat 
iemand ’t koopt: Dus: wie 
’t eerst komt... Plaatsma- 
ker nü: een nw. grenen 
2-pers. slpk. met 4-drs. 
kast v.a. 27/4 ƒ 1995,- min 
ƒ 10,- p.d. (dus over 10 da¬ 
gen ƒ 1895,- enz.}. Anders- 
als-anders. Julianastraat 
11a Brunssum. 


Weg. overcompl. WAND 
STELLINGEN ƒ 50 p 
mtr.; bankst. 4 + 2 ƒ 250 
videoport.rec. + camera 
tienerouro ƒ 85; 5 schoolb. 
m. st. ƒ 20 p. st.; Ignis-koel- 
kast; gasstel; eethoek 
mooi ƒ290; cafétafels + 
stoelen; terrasset + para¬ 
sol ƒ 125; kapstok; stereo- 
inst.; burostoelen etc. Gan- 
zeweide 146, Heerlerheide. 
Tussen 10.00 en 18.00 uur. 


Te k. antiek KLOKKEN- 
STEL wit marmer + be¬ 
werkt. Ridderstr. 11, 
Schaesberg. 


Te k. Bauknecht AFWAS¬ 
AUTOMAAT. Pr. ƒ150,-. 
Tel. 453487. 


Te k. Peugeot aërodynami¬ 
sche RACEFIETS maat 57 
ƒ 600,-. Tel. 045-750478. 


Te k. kopei 
POMP, Danielsstr. 
Schaesberg. 


L 


Te k. elec. ORGEL, Solina, 
ƒ 1.250. Tel. 045-220524. Na 
19.00 uur. 


Te k. AANBOUWKEU- 
KEN kl. beige, 2.11x1.21 
en servieskast, afzuigkap 
en ijskast, evt. apart. Veld¬ 
brand 8, Schaesberg na 
17.00 uur, zat. gehele dag. 


Te "k. SPEEDBOOT op 
trailer. Merk Vega 4.70- 
1.70 m, plus 50 pk BB cre- 
sent en toebeh. Tel. 045- 
219733. 


Te k. De La Rouge ENCY¬ 
CLOPEDIE 27 dlg. met 
sprekend boek, nwpr. 
ƒ 4200,- nu ƒ 1250,-. Tel 
415379. 


Te k. rosé 
BANKSTEL. 
415482. 


Lod. 

Tel. 


XVI 

045- 


Te k. 3-zits BANKSTEL 
ƒ 50,-; 4-zits zwart rundle- 
ren bankstel ƒ 600,-. 
Heistr. 34d, Schaesberg. 


Hifi videofans! VIDEO 
VHS, Blaup. 6 mnd. oud 
1498,-, Betamax 950,-, 
1050,-, nieuw VHS v.a. 
1648,-, kleurentel. 16 pr. 
afst. 56 cm 748,- 66 cm 98,-, 
198,- 348,- etc. Boxen v.a. 
10,-. Cass.rec. v.a. 80,-, Ata- 
ri televisies met 6 cassettes 
750,-. Reparatie, inruil Fa. 
F. Meijer, Verzetstr. 15 
Heerlerbaan. Tel. 417651. 


Te k. dakschotten, bielsen, 
balken, pepl. spaanpl. 
VLOERPLANKENT hang- 
/legkastjes, kepers, veldbr- 
.stenen, radiatoren, zand, 
grind, teelaarde, contai¬ 
ners etc. Bouwbergstr. 100 
Brunssum. Tel. 045- 
251964. 


Tc k. weg. plaatsgebrek 
antieke TOOGKAST en 
ant. nachtkastje, Pr. Hon- 
drikstr. 28. Nieuwenha- 
gen. 


Te k. dames- en HEREN¬ 
FIETS. Eikstr. 49, Passart- 
Heerlen. tel. 045-214202. 


OPENHAARDHOUT, 
droog, op maat. Tuinbiel¬ 
zen, kinderkopjes, kepers, 
planken. Impreg, Hrl., 
751687/226067. 


Te k. elektr. KOOKTOE- 
STEL (Siemens) 2 kookpl. 
+ oven afm. 34+57 h. 30 
cm, antieke typemach.. 
studieboeken voor stud. 
lich. opv. Tel. 045-715863. 


Te koop 
(slaapbank + 2 stoelen). In 

§ oede staat. Wijnandsra- 
erweg 2, Hulsberg, 04405- 
1511. 


Veel GELD terug voor uw 
oude meubels als u deze 
inruilt op nieuwe. Vraag 
vrijblijvend huisbezoek 
om de koopwaarde van uw 
meubels te doen schatten. 
Tel. 045-726226. 


Te k. LANGZAAMWAS- 
SER met verwarming en 
centrifuge ƒ 150,-, Erres 
langz.wasser met verw. en 
wringer ƒ 100,-, 4-pits gas¬ 
fornuis ƒ 85,-. 4-pits gas- 
comfoor als nieuw ƒ 125,-. 
Snelwasser ƒ 75,-. 045- 

270635. 


Te k. KLEURENTV, goed 


toestel ƒ 295,- 
12875. 


tel. 0 


goed 

4406- 


Te k. KAJUITBOOT merk 
Smallcraft bwj. ’80 voor¬ 
zien van 3 slaapplaatsen, 
chem. toilet, gaskooktoe- 
stel, aanrecht en stromend 
water, dieptemeter, anker, 
zwemvesten, waterski’s, 
radio, houten betimme¬ 
ring, buitenboordmotor 
Evmrude 70 pk, gekeurde 
trailer, merk Hememann 
met remvoorrichting pr. 
ƒ 16.000.-. Inl. 045-723777. 


Balken, planken, kepers, 
panlatten, binnen en bui¬ 
tendeuren, TROTTOIR- 
TEGELS, dakpannen div. 
soorten, tevens brandhout. 
Cosa, Wyenweg 147 Tree- 
beek-Brunssum. tel. 045- 
218877. 

VOCHTIGE kelders, bel 
Cosa voor vrijblijvend be¬ 
zoek en offerte met 5 jaar 
garantie. Vochtwering 

Cosa. Tel. 045-218877. 

AANHANGWAGENS en 
onderdelen hiervoor, tor¬ 
sie assen vanaf ƒ 120,- exel. 
btw. Dabekaussen, Pun- 
terweg 7 M’str. 043-629510. 

Te k. KLEUREN TV pri¬ 
ma toestel, te bevr. 045- 
454628. 

Te k. Oosthoek-ENCY- 
CLOPEDIE 27-delig, met 
2 sprekende boeken, 6 
mnd. oud. Nieuwpr. 

± ƒ 3.200, wegens omst.he- 
den voor ƒ 1.450. Tel. 
04498-54799. 

GRASZODEN, le kwali¬ 
teit met garantie. Tel. 045- 
713357. 

Wegens beëindiging van 
ladaerhandel Lohmann 

verkopen wij ALU.- 

SCHUIFLADDERS. Nu 
10 meter van ƒ 445,- voor 
ƒ 289,-. Tevens andere 
lengtes leverbaar, met 
DIN-norm, 3 jaar garantie. 
Wij komen vrijblijvend bij 
u langs. Interal ladders 
BV. Te\. 04490-16064. 

Tiroler TUINHUISJES, 
schuurtjes v.a. ƒ 350,-. 
Houtbouw Ubachs, Kerk- 
rade-Eygelshovergracht, 
tel. 460252. 

Te k. wit Frans FORNUIS 
(antiek), pr. ƒ 850,-, Pr. 
Hendriklaan 58, Bruns¬ 
sum. 

Te k. WINKELINVENTA- 
RIS van levensmiddelen- 

bedrijf, tel. 04406-40402. 

ANTRACIETKOLEN te 
koop, alle maten. Bij grote¬ 
re afname extra korting. 
Tel. 045-419192 of 461323. 

Renkens 75 jaar fietsen. 
Speciale AANBIEDIN¬ 

GEN. Zolang voorradig 
ƒ 100,- korting op elke he- 
renmerkfiets met terugtra¬ 
prem. Union Sakai race¬ 
fiets van ƒ 669,- voor ƒ 489,- 
Union trommelrenfiets 
met verzekering slechts 
ƒ 599,-. Dealer van: Gazel¬ 
le, Batavus, Union, Tomos, 
Peugeot en Burgers-fiet- 
sen en Vespa bromfietsen. 
Inruil mogelijk. Donder¬ 
dag koopavond. Dorp¬ 
straat 114 en 118, Bruns¬ 
sum, tel. 045-251225. 

Te k. gebruikte dames-, 
heren- en KINDERRIJ- 
WIELEN, z.g.a.n. Inruil 
mogelijk. Anjerstraat 8, 
Schinveld, tel. 045-256719. 

KLEURENTELEVISIES, 
o.a. Philips, Blaupunkt 
vanaf ƒ 295,-; zwart/wit 
vanaf ƒ 100,-. Radio-TV 
Frank B.V., Bokstraat 33, 
Heerlerheide, tel. 045- 
213432. 

RTV Van Voorst. Grote 
sort. gebr. KTV’s vanaf 
ƒ 250,-. Ganzeweide 48, 
H’heide, tel. 045-213879. 

Uw meubels nieuw be¬ 
kleed. STOFFEERDERIJ 
J. Kloprogge, Dr. Poels- 
plein 29, Simpelveld. Tel. 
045-443771. 

Nieuw in Kerkrade, knus¬ 
se snuffel shop voor ge¬ 
bruikte en ongebruikte 
goederen. WELE-SHOP, 
Pannesheiderstr. 22, Kerk¬ 
rade, geop.: van 10 tot 20 
u.; vrijd. van 10 tot 18 u.; 
zat. van 10 tot 16 u. 

Te k. FILMCAMERA en 
projector met geluid. Merk 
Bolex 551 XL met div. toe¬ 
beh. ƒ 1300,-. Burg. Rit- 
zenstr. 4 Vaesrade. 

Te k. WASAUTOMATEN 
Miele, AEG, Marijnen, 
Candi, Zanussi meer als 
40modellen, super lage 
prijzen, grote inruilprijzen. 
Betaling ook in termijnen. 
Opgelet! Dit kan alleen de 
huishoudbeurs, ' Kerk¬ 

straat 111, Brunssum. 

OPENHAARDHOUT te k. 
Gratis gezaagd en bezorgd. 
Tel. 04490-20696, b.g.g. 
26524. 

KLEURENTELEVISIES 
gr. sort. prima spelend met 
garantie o.a. Philips, Grun- 
aig, All Transistor, Blau¬ 
punkt Tiptronic vanaf 
ƒ 250,-: zw.wit TV ƒ 75,-; 
radio/TV Curvers Dr. 
Calsstr. 23 (station) 

Sehaesberg tel. 045- 

312091. 

Ramen en deuren in 
KUNSTSTOF en alu. Rol¬ 
luiken en zonwering. Gof- 
fin, Schelsberg 302A, 
Heerlen, tel. 045-726210. 


Te k. volledig inger. 
AQUARIUM met alle toe¬ 
behoren. maten 100 x 40 x 
40 cm. Pr.n.o.t.k. Rond¬ 
punt 14. H broek, (Steen¬ 
berg). 

N'HAGEN gem. zit/s 1.ka¬ 
mer, gemeen, wc. douche, 
keuken, wasm. Tel. 045- 
315418. 

Te h. gr. gemeub. 

ZITSLPK. m. c.v. keuk.. 

Te k. Mechelse 

EETHOEK. i.z.g.st. Heis- 
terberg 79, tuss. 16-18 uur. 

douche, aparte ingang, 
Pannesheiderstr. 19, Kerk¬ 
rade. 

Te k. AQUARIUM 

120x50x50 m. vissen, 
plant., filt. en pompen, 
2-pers. bung.tent z.g.a.n. 
Tel. 045-720061. 

Te h. 3 KMRS. B.W.C. te 
Kerkrade 360,- en 330.- 
Borg 1500- Tel. 09- 
49241162574. 

KAMERS te huur Op de 

Te k. CHALET op wielen 
6x3 mtr. (als tuinhuis of 

Heugden 72, Schaesberg. 
na 18.00 uur. 

stacaravan) J 1750 -, Op¬ 
knapbeurt nodig. Kri- 
chefsbergweg 33. Kaalhei¬ 
de. 

KOSTGANGER gevraagd. 
Heerlerheide-Noord. tel. 
045-214404. 

Gemeub. KAMER te huur, 
Veldhofstr. 160, Eygelsho¬ 
ven. 

Te k. zware HEIDEPLAN¬ 
TEN ƒ1,00 p.st.; haagconi- 
feren 80-100 ƒ 5,-; dwerg¬ 
en sierconiferen; heesters: 
bomen en rozen; gera¬ 
niums; perkplanten; gras¬ 
zoden le kw. ƒ 3.00 p m2. 

Te h. per 1 mei WONING 
met tuin in centrum van 
Hrl. Tel. 045-418054 voor 12 
uur. 

Kwekerij Dautzeriberg, 

Euverem 16, Gulpen, tel. 
04450-2131. 

KAMERS te h. Corioval- 
lumstr. 19 Hrl. Dond. v. 17- 
19 u„ vrijd. 16-18 u. (kij- 

1ste kwaliteit GRASZO¬ 
DEN ƒ 3,00 p m2. Kwekerij 
Dautzenberg, Euverem 16, 
Gulpen, tel. 04450-2131. 

ken) Ma. 16-20 u. Bellen 
045-415866. 

TAFELS, stoelen en por¬ 
selein te huur. Tel. 045- 

Te k. manou BANKSTEL, 
Dek. Deutzlaan 196, Kerk¬ 
rade. 

211705, b.g.g. 217652. 

Gest. • ZIT/SLPK. keuken, 
v.a. ƒ 285,- p.m. Akerstr. N. 

MEUBELS. Oceasioncen- 
trum Lei Romer biedt te k. 
aan inruiimeubelen van 

H’broek. Tel. 045-221217. 
na 17.30 uur, beslist goed 
milieu. 

topkwaliteit voor weggeef- 
prijzen. Sterk wisselende 
voorraad van ± 30 bankr 
stellen, 30 kasten, 20 eet¬ 
hoeken etc. Loop eens vrij¬ 
blijvend binnen op Ein- 
derstr. 46, Heerlen-Noord, 
achter sportcomplex Va- 
renbeuk. Dag. van 10 tot 18 
uur. Donderdag koop¬ 
avond. Tel. 045-215716. 

Halfvrijst. PATIOBUN- 

GALOW te h. aangeb. te 
H’broek evtl. ook te koop. 
Tei. 045-271861. 

APPARTEMENT te h. Co- 
riovallumstr. 43. Hrl. (voor 
man en vrouw) na 17 u. 

Te h. Sittard! KAMER 
ƒ 300,- p.mnd. 04490- 
12078, na 11.00 uur. 


AANHANGWAGENS te 
h. Div. maten 1 of 2 as. 
D.A.B. Irenestr. 39 Beek 

I Te huur aangeboden 

VIDEOFILMS. Thuisbez. 
zonder meerpr. Bereikb. 
10-22 u. Tel. 045-323647 

04402-71783. 

Te h. BOVENWONING te 
Kerkrade-W, Gravestr. 3 
kamers + keuken, douche 
en c.v., huur ƒ 400,- p.m. 
Br.o.nr. SP 388 LD, 

Alrprcl r 1 

6466 HN Kerkrade-West. ’ 

Te huur gestoffeerde KA¬ 
MERS, Pappersjans 39, 
Heerlen, te Uevr. 04455- 
1726, na 18.00 uur. 

KAMERS te h. in centr. 
H’broek, gestoft', en/of ge- 
meub. 045/226898. 

Te h. 2 gemeubileerde KA¬ 
MERS met gebruik van 
keuken, wc en douche, tel. 
045-453975. 

Ter overname aangeboden 
FRITURE in Roermond. 
Voor inlichtingen, tel. 
04786-459 of 047(TM58. 

Te h. weg. niet doorgaan v. 
vorige huurder gemeub. 
BOVENWONING ƒ 150- 
per week, tel. 045-452144. 

Te huur in HEERLEN, 
gem. kamer met gebr. van 
keuken, douche, wc., vrije 
opgang. Tel. 221151, na 
19.00 uur. 

Gem. KAMERS met c.v. 
en alle comfort in centr. 
Geleen. Agnes Printha- 
genstr. 25, na 12.00 uur. 

Te h. WINKELRUIMTES, 
35 m2, geschikt voor kan¬ 
toorruimte, showroom, 

langs de grote weg Valken- 
burg-Maastricht, prijs 

ƒ 750,- pgjrnd. Tel. 04406- 
40402. 

BOVENWONING te h„ 
best. 1 keuk., 1 slpk. 
woonkm. douche en w.c., 
c.v., aanwez. geh. afgeslo¬ 
ten, etage huurpr. ƒ 470,- 
excl. borgsom f 470,-. Br.o- 
.no. KE 694 LD, Markt 42, 
6461 ED Kerkrade. 

Te h. gem. KAMERS met 
keuken, douche en c.v. 
Meezenbroekerweg 100 

Hrl. 

Gemeub. KAMERS te 
Nieuwenhagen. Goed¬ 

koop! Tel. 045-321988. 

Te h. MAGAZIJNRUIM¬ 
TE te Eygelshoven opp. ± 
180 m2, tel. 045-725667 of 
351756. 

KAMER te huur in Gen¬ 
nep ten zuiden van Nijme¬ 
gen. Vaste wastafel met 
gebr. van douches, keu¬ 
ken. Goede busverbinding 
met universiteitsgebou¬ 
wen. Br.o.nr. HK 110 Lim¬ 
burgs Dagblad Postbus 
3100 6401 DP. 

Te h. APPARTEMENT v. 

1 of 2 pers. met tuin. Aanv. 
direct te gem. Kerkrade, 
tel. 045-725667 of 351756. 

BRUNSSUM te huur kan¬ 
toor/praktijkruimte op le 
stand. Inl. Horstink- 

Brunssum BV te Doenra- 
de, tel. 04492-3500. 

MAZAZIJNEN te huur op 
Heerlerbaan, 200 resp. 80 
m2, huurpr. ƒ 500, resp. 
ƒ 200,-. Goede bereikbaar¬ 
heid. Beschermde ligging. 
Tel. 045-452631 (alleen 
overdag op werkdagen). 

OPSLAGRUIMTEN: opp. 
va. 800 m2 voor vele doel¬ 
einden geschikt. Kanto¬ 
ren, toilet, gas, water en 
licht aanwezig. Direkt te 

Te h. centr. Heerlen, gem. 
of ongem. KAMERS met 
gebr. v. douche, keuken, 
tel. 045-416828. Tuss. 17.00- 
19.00 uur. 

BRUNSSUM te huur in 
het centrum, garage ƒ 59,- 
p.m. Inl. Horstink-Bruns- 1 
sum BV. Tel. 04492-3500. 

VIDEOTHEEK Guillau- 
me, denkt de eerste 14 da- 

aanv. Akerstr. 58, Hoens¬ 
broek, tel. 045-212226. 

gen aan uw portemon- 
naieüü 6 films voor f 25,-. 
Kapoenstr. 17, M’str.. tel. 
043-19168, Zijstr. Vrijthof. 

Te huur APPARTEMENT 
in centr. Hoensbroek, prijs 
all in f 650,- p.mnd. Tel. 
045-210964 (15-20 uur). 

Gem. keuken, woonk., 
slkp douche en wc. Tel. 
04492-1298. 

Te h. gemeub. KAMER en 

2 gemeub. zolderkamers. 
Eymaelstr. 49 Hrl. tel. 045- 
721062. 

ZOLDERETAGE, inh. 

keuken compl., sip.kamer, 
douche, woonk., te Tree¬ 
beek, inl. Hommerterweg 
88, H’broek. 

Te h. kl. gemeub. ZIT- 
/SLAAPK. m. gebr. v. keu¬ 
ken en douche, ƒ 225 p. 
mnd. inel. Tel. 045-254408. 

Te h. luxe APPARTE¬ 
MENT le etage, best. uit 
ruime woomkamer met 
open keuken met afzuig¬ 
kap, hal, toilet, badk. met 
douche en twee wastafels, 
slaapkamer met balkon, 
huurpr. ƒ615,- inkl. ver¬ 
warming en service. Be¬ 
zichtiging na tel. afspr. tel. 
045-7237T7. 

Te h. gemeub. KAMER. 
Bokstr. 77 Heerlerheide 
ƒ 50,- p.w. excl. 

Te h. ZIT/SLPK. te Heer¬ 
lerheide voor net pers. m. 
gebr. v. keuken, douche en 
eig. opg. ƒ 95- per wk. 
incl. gas-water-licht. Inl. 
221278 tussen 19.00 en 
20.00 u. 223482. 

Te h. centr. Heerlen gem. 
APPARTEMENT. Tel. 

045-711617. 

Te h. KAMER 5x3 met cv, 
vaste wast., douche en 
keuken nabij centr. Hrl. 
voor stud. of werk. jonge¬ 
re. Tel. 045-712527. 

Te h. direct bij station Val¬ 
kenburg ruime zonnige ge¬ 
stoffeerde ETAGEWO- 

NING gr. kamer, keuken, 
slaapk., berging, bad, wc 
en cv. Inl. tel. 04406-13346 
b.g.g. 13136. 

Te h. KAMER 5x3 m met 
cv, vaste wast., douche en 
keuken, nabij centr. Hrl. 
voor stud. of werk. jonge¬ 
re. TeL 045-712527. 

Te h. in Kerkrade gemeub. 
BOVENWON., 4 kmrs., 
keuken, douche, wc. en 
c.v. Tel. 045-451530. 

KAMERS te huur ƒ 75,- 
p.wk. Tev. appartement te 
n. ƒ600,- p.mnd. Hoogstr. 
17, Nieuwenhagen, 045- 
324036. 


I Te koop gevraagd I 

Inkoop van oud GOUD en 
zilver tegen contante beta¬ 
ling. Juwelier Vaessen, 
Oranje Nassaustr., Hrl. 

Te k. gevr. div. types 
PERS.AUTO’S. Klem de¬ 
fect of schade geen bezw. 
Tel. 045-721268. 

Te k. gevr. GOUD, zilver, 
sieraden. Kapot of heel, 
kleine of grote partijen, 
ook 1 gram is welkom, bod 
en taxatie vrijblijvend, 
hoogste koers, contante 
betaling^ Gebr. v. Verne¬ 
veld, Saroleastr. 80 A 
Heerlen. Tel. 045-714666, 
Elisabethstr. 38 Geleen. 
Tel. 04494-43754. 

Hoog bod alle GOUD, zilv., 
munten en postzeg. 

Groenstr. 109, Geleen. 

Te k. gevr. DIEPVRIE¬ 
ZERS en koelkasten, kl. 
defect geen bezw. Tel. 045- 
224225. 

Te koop gevr. SNELKOE- 
LER voor huistap. Tel. 
045-421524. 

Te k. gevr. KLEUREN TV, 

klein clefeet geen bezwaar, 
tel. 04406-128 ? i’5. 

GOUEb zilver, platina, Si- 
munt Sittard. Inkoop van 

Te k. gevr. goud en zilver 
in elke vorm of toestand. 
Hoge en cont. betaling. Wij 
komen desgevraagd orj u 
aan huis, tel. 04406-12875. 

alle goud en briljanten, 
gouden horloges, armban¬ 
den, kettingen en sloop- 
goud. Wij betalen de hoog¬ 
ste prijs van Nederland. 
Misbroekstr. 2 Sittard, 
achter Albert Heyn. Tel. 
04490-21965. 

SLOOPAUTO’S v.a. ƒ 25,- 
tot ƒ 600,-. Tev. te k. gevr. 
oud ijzer en metaal. Tel. 
045-318480 of 321057. 

Handelaar of winkelier, 
waar raakt u snel uw win¬ 
keldochters kwijt? Tijdens 
de GEULHALBRADE- 
RIE Valkenburg van 12 
t/m 15 mei en Pinkster¬ 
weekend. Tel. 04406-15600. 

Te k. gevr. elektr. HOUT- 
SCHAAFBANK en cirkel- 
zaagtafel 220 volt. Niet van 
handelaars, St.-Jozefstr. 
49, Kerkrade. 045-412527. 

SPEELGOEDAUTO’S e.a. 
dinky-toys, lion cars enz. 
Tel. 02159-35484. 

Wij geven een redelijke 
prijs voor AUTO’S bj. 74 
tot 83. 045-414372. 


Geulhal Valkenburg 

Voor slechts ƒ 29,50 all-in per dag kunt U op ’s-Neder- 
lands grootste overdekte braderie een stand huren waar 
u al uw overtollige eigendommen kunt verkopen. Bel 
04406-15600. 


Gein. ZIT/SLPK. 
met c.v., keuken, 
bad. Anjeliorstr. 4 
len. lel. (145-213308. 


APPARTEMENT tl 
in Valkenburg. He 
04406-13155. Na 1 
Prijs ƒ 691,50 p 
Huursubs. tot ƒ 
mnd. Bezicht. dai| 
van 12 tot 17 uur. Gunstig gelegen 
KELRUIMTE te 
04494-43627. 


Te h. BOVENWON! 
reet te aanv. O.L. 
westr. Kerkrade. Hl 
ƒ750,- p.mnd. incl 
water, licht. Borg ! 
Tel. 045-451010 - 

710268. 


Te huur APPARTË 
TEN v. 1 a 2 pers. 
Kerkrade. aanv. dit 
045-725667 of 351756- 


Te h. 1- en 2-pers. 
MERS nabij station 
pelveld. Tel. 045-4432I 


JCRA 

'P al 


Te huur gevraa 


Te h. gevr. vrijst. iS 
HUIS of bungalow | IlgD: 
tard of dir. omg.. tel j e p>i 
5512 98. 

HUIS te h. gevr. v. 3 
Huur tot i I 800.- “h B 
exel. Tel. 045-7* fljda 
Liefst omg. Heerle n. 

WOONHUIS met tuit. Jr 
gevr. regio Zd.-Liiït^ ei 
Huur tot ƒ 600. p. aart< 
Inl. tel. 045-212473. ^ en 

Te hr. gevr. groot er i 
HUIS te Heerlen. hü< 
ƒ 1500,- p.mnd. te! 1 W€ 
424438. _, Baai 

kerkrade-haaN* t di 

DE: mooi vrijstaand'* 

huis met garage te k-J °oi 
73, prijs ƒ l54jltior 
.o.nr. Kfc 696. Lü| gen 


Br 


42, 646i EP Kerkrad k,- 

Oudere heer, 70 jr. 1 
WOONRUIMTE met &t h< 
sion, in Sittard, 09-49- ^ 1 

‘Iwe 


Ruilen 


WONING te ruil ge^ tfad 
Heerlerbaan omg. 
merboord voor ecfrjj 
kind. voor mooie .** 
won. m. grote tun titer 
Vaals. Tel. 04454-420 + Hc; 

Te ruil FLAT tegen & *Uw 
zinswoning. Liefst m_ rc 
Heerlen. Tegen belo^ 
045-7234 94 _ 

*l e 
? or< 

— ~ - «IK 

Praat eerst eens me' l- 

nelis BRORENS ove' p 
verkoop van uw huis- »t 
kelaar en taxateur «cte 
Oranjelaan 211. G& lts f 
tel. 04494-40030. ^ V er 

Te k. te SCHAES0* M 
hallvrijstaand woon>j 
Vrij te aanvaarden ' 
1970. Voor-, zij- en adf e 
tuin. garage, 3 slaapk-, 
opp. ± 360 m2. Mooi® 
ging. Inl. 045-317268. 


Onroerend goe c 


BRUNSSUM te k. 
plaats ± 950 rrr, 27 m 1 
op het mooiste punt eP 
m van het cen^. 
Br.ond.hr. 247 LD, n 
penerstr. 81, 6443 

Brunssum. 


UBACH O. WORMS?Ul ï 

halfwijst, sfeorvol 'w 
woonhuis. Ind. zeer m 
woonk. met open 
keuken, gr. kelder-, 
slpks., badk., vaste tr a S 
besch. zolder, zold*? 
mer, gr. tuin en ga 1 
Rolluiken, pr.n.o.t.k- 
045-317501. na 17 uur 

Te koop BR UNS ï? 
Hoofdbroekerweg ut 11 
woning geh. gerenov®! 
direkt te aanvaar 0 
Luxe uitvoering: badk 
ligb. en toilet, 3 slpks-* « ■ 
te woonkam. en keU^ * ‘ 
garage en c.v. * 5 ] 
ƒ 108.000 - k.k. Incl. sW * j 
ring. Brunssum, T' , 
Brandsmastr. 42 te kb 
vrijst. ouder gerenow . 1 
woonhuis met woonk?j Jj 
3 slpks.. keuken, bedj 
30 jaar vast maande* 1 IQ 
ƒ350.-, bij 100% fina' 
Brunssum appartciPJ k 
op luxe ligging te k 01 « 
vrpr. ƒ 96.000- k.k. oP <5 
Rumpenerstraat: Am s ' ■ 
rade, Hagendoorn weg 
zeer ruim woonh. me* jjj 
woonkam., keuken 
compl. aanbouw °J 
haard. 4 sipks., gr. 'i° 
m. aparte c.v.-zolder: b 1 
den: bar met ruimte *? 
zwembad en sauna op , 
m2 grond, zeer luxe u*9 
voerd, vrpr. ƒ325.0",. 
k.k.; Merkelbeek, t. 

straat 18 te k. halm 
staand woonhuis z 

goed onderhouden rP- 
slpks., geheel onder* 1 , ^ 
derd voorzien van k T 
vrpr. ƒ 120.000,- k.k.; W | 
len-Heksenberg, halfvr| : 4l 
woonhuis mof 3 slp^ 
eiken aanbouwkeukeP 1 $ 
c.v., vrpr. ƒ 120.000,- « 

Zwanenstraat 22. Al 
panden te bevr. bij Th- v ’ 
Oppen B.V., Lindeple**) 
te Brunssum, tel. E 
254543 dag. v. 9.00 - H 
uur; 13.30 - 17.30 uur; ? 
9.30 - 12.00 uur. Donö' 
dags van 18.30 t/m 2**' 
uur. Al deze panden ^ 
nen wij 100% financ. Jjj 
maandelijks fiscaal vP 
deel. Tevens kunnen 
de rente vast zetten vo o{ 
of 30 jaar dit is uniek 
vragen voor div. rela 
panden te koop in 
rijsklassen. Inl. tel. w* 


rn 1 


Hoensbroek, 
Demplan 

Leuke drive-in woning 
garage, hal, eetkamer ‘jfi 
keuken met plavui2^J 
woonkamer met balk^ 
terras, achtertuin; Ie 
3 slpk., bet. badk. met ÜÖT 
v.w., berging, bouwjaar 
1973. Aanvaarding direF 
Koopprijs ƒ 98.000,- k.K 

Hoensbroek, 
Lotbroek 


'41 


A 


woon^ 


Halfvrijst. woonhuis 
kelder, hal, keuken 
schrotenplafond, 
mer, achtertuin, berging’ j, 
verd.: 3 slpk., badk. 
douche, v.w.; 2e verd.: 
der, bouwjaar ca. 1 9& 
Aanvaarding evtl. direkt 
Vraagprijs ƒ 87.000,- 
Stienstra Heerlen, tel 
712255. 


0 ^1 ow. radio, televisie 


Vrijdag 29 april 1983 • Pagina 5 


limbtirgs dagblad 


rtverkoop vanaf vandaag op alle kantoren Limburgs Dagblad 

Blaasfestival op 20 mei 
in Kerkraadse Rodahal 


Eindredactie 


fvra 't 


iplADE - Vanaf vandaag 
Jp alle kantoren van het 
st v? B r § s Dagblad kaarten 
iow j tjgbaar voor het Interna- 
te je Blaasfestival dat onder 
r^Tj^ën van de NCRV-tele- 
ibo.- e n het Limburgs Dagblad 
{«-^dagavond 20 mei in de 
Viuir ^ van Kerkrade wordt 
-Lirn “den. Iedereen is daar 
P- “arte welkom op dit mu- 
' 3 en showgebeuren dat in 
kleden internationaal be- 
* werd als de Blaastest. 
“aam die werd gewijzigd 
‘ dit jaar voor de eerste 
ook Duitsland op dit in¬ 
fernale blaasfestival is 
jgenwoordigd. België en 
‘and bepaalden al eerder 
houden van voorronden 
' e kapellen meedoen aan 
V-finale in Kerkrade. Zo- 
Werd ook bekend welke 
' voor Luxemburg in 
Nade in het strijdperk zal 

en. 


\oet 


m 


^ernationale blaasfestival, dat 
NCRV en Limburgs Dagblad 
U\v wordt gepresenteerd door 
^1-round showman Ted de 
verschilt dit jaar in zoverre 
!Jt>zet dat elk deelnemend land 
1 eigen jury bepaalt welke ka- 
°rdt afgevaardigd. Een sys- 
2 oals dat ook wordt gehan- 
bij de organisatie van het 
sstival. 

^erland is Limburg opnieuw 
het Internationale Blaasfes- 
^ertegenwoordigd met de Ro- 
d Muzikanten onder leiding 
enk Haan uit Kerkrade. Net 
be Kuerblëiser uit het Luxem- • DE RODERLAND MUZIKANTEN 

....opnieuw deelnemers aan het Internationale Blaasfestival van de NCRV-televisie en het Lim¬ 
burgs Dagblad.... 


burgse Oberkorn/Differdange (diri¬ 
gent Louis Schieres) deden de Ro- 
derland Muzikanten al eens eerder 
aan de Blaastest mee. Die werd door 
hen toen ook nog glansrijk gewon¬ 
nen. Uit Nederland is verder van de 
partij de Bargkapel uit Barchem on¬ 
der leiding van Herman Engelber- 
tink. Duitsland doet dit jaar voor de 
eerste maal mee met de Musikve- 
rein Roetgen uit de Eifel met als di¬ 
rigent Franz Reinhardt. België 
wordt vertegenwoordigd door Die 
Original Essener Musikanten onder 
leiding van Gerard Peeters uit Es¬ 


sen in de provincie Antwerpen. 

De jury tijdens de TV-finale bestaat 
uit de orkestleiders Harry de Groot 
(NCRV), Willy Schobben (Neder¬ 
land), Georges Wagner (Luxem¬ 
burg), BRT 2-producer Pol Cabus 
(België) en een op dit moment nog 
niet bekende Duitse vertegenwoor¬ 
diger (afkomstig van RTL of ARD). 


Organisatie 


Aanvankelijk, voor de eerste maal 
in 1975, werd de Blaastest met ka¬ 
pellen actief op het terrein van 


Egerlander en aanverwante muziek 
georganiseerd voor deelnemers uit 
Limburg. Om het wedstrijdelement 
meer gestalte te geven werd dit ge¬ 
beuren later ook opengesteld voor 
de rest van ons land, België en Lu¬ 
xemburg. Vanaf dit jaar neemt ook 
Duitsland aan het Blaasfestival 
deel. NCRV en Limburgs Dagblad 
werden daarbij in het buitenland 
ondersteund door de collega’s van 
De Koerier en BRT 2 omroep Lim¬ 
burg (België), Letzeburger Revue 
en RTL (Luxemburg), Bildzeitung 
en Deutschlandfunk (Duitsland). 


Harrie Cremers 

tel. 045-739273/739274 TV-nachtfilm 


(Van onze RTV-redactie) 

HILVERSUM - Een vriendelijke 
film. Betere typering is niet te be¬ 
denken voor „Lily aime-moi”, 
waarmee de VARA op deze vrij¬ 
dagavond (Nederland II, 23.35 uur) 
de late kijkers hoopt te plezieren. 
Maurie Dugowson, afkomstig van 
de Franse televisie, maakte met 
deze charmante, uit de losse hand 
gecomponeerde en onderhuids ge¬ 
voelige sociale komedie in ’75 zijn 
bescheiden, maar opvallend bio¬ 
scoopdebuut. 

Met een speelse spontaniteit, die 
soms aan cabaret doet denken, gaat 
het verhaal van een kortstondige 
mannenvriendschap over het 
scherm. Een gemakzuchtige journa¬ 
list (Jean-Michel Folon) is op pad 
voor een reportage over arbeidspro¬ 
blemen, maar treft het slecht, want 
de te interviewen aardige arbeider 
Claude (gespeeld door de prima co- 
mediant Rufus) heeft wel wat an¬ 
ders aan zijn hoofd. Zijn vrouw Lily 1 'ül 


mm I 


m \m 


ij. if.:l 

S I * % 

r Ji 

# Scène uit „Lily, aime moi. Links op deze foto Patrick Dewae- 
re als Francois. 


(Zouzou) liet hem zojuist in de 
steek. 

De journalist gaat zich, geholpen 
door een bevriende bokser (Patrick 
Dewaere) nu inspannen om de arme 
Claude op te beuren en de scheur in 


=uiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!= 


= is er een eerste prijs van 750 gulden. = 

ff * VCMII Voor de laagst geklasseerde is er al- = 

= tijd nog een pirijs van 150 gulden = 

I schoolkwis we " elegd - I 

= Bij de voorselectie is gebleken dat = 

= 5 honderden leerlingen van de vijfde = 

EE 111 klassen met veel enthousiasme aan = 

= de wedstrijdopdracht hebben ge- = 

H HEERLEN - Na de jurering van de werkt. = 

= door de Rabobanken georgani- = 

= seerde schoolkwis in Zuid-en Mid- De 12 finalisten zijn: St.Martinus- E 
= den-Limburg zijn 12 scholen aan- school, Beek; openbare basisschool E 
E gewezen die op woensdag 11 mei Berg, Berg en Terblijt; St. Jozef- E 
E de finalemiddag mogen bijwonen, school, Moorveld-Geulle; basisschool E 
E Deze wordt gehouden in het Wijn- „De Voeëgelsjtang”, Hoensbroek; St. E 
= grachttheater in Kerkrade. De lei- Ursula, Kerkrade; Emile Wesly- = 
= ding is in handen van de tv-presen- school, Maastricht; dep. St. Jozef- = 
= tatoren Judith Bosch en Dick Pas- school, Schaesberg; St. Joseph, = 
= schier. Sweikhuizen; H. Hartschool, Ste- = 

= vensweert; Majoor Evansschool, Ê 

E De 12 scholen kunnen die dag aardi- Susteren; O.L.Vrouweschool, Ubach = 

= ge prijzen in de wacht slepen. Naast over Worms en lagere school „de = 

E bekers voor de drie hoogste plaatsen Plenkerf’, Valkenburg a.d. Geul. E 

^ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimiimiiiiitiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiUrF 


diens huwelijsleven te helpen dich¬ 
ten. Daar komt ook nog een feestje 
van. gegeven door niemand minder 
dan Juliette Gréco, grappig opgetut 
als een mallotig mens uit de „betere 
kringen". 


Joop van Zijl 
weg bij VARA 

(Van onze rtv-redactie) 


HILVERSUM - Joop van Zijl. eind¬ 
redacteur van de VARA- actualitei¬ 
tenrubriek 'Achter het Nieuws’, 
gaat deze omroep verlaten. Van Zijl, 
die pas twee jaar geleden van het 
NOS-journaal naar de VARA-ru¬ 
briek verhuisde, is niet tevreden 
over de wijze waarop hij als journa¬ 
list functioneert bij 'Achter het 
Nieuws’. Hij vindt dat hij als eindre¬ 
dacteur te weinig met het journalis¬ 
tieke handwerk te maken heeft. 

Het is nog niet bekend wanneer Van 
Zijl zijn functie neerlegt en wat hij 
hierna gaat doen. hvartwitprogramma’s 


erland 1 


r»9 .35 Nieuws voor slechtho- 
k landen. 

*11.30 Schooltelevisie. 

i School-TV-Weekjournaal. 

*13.05 Nieuws voor slechtho- 
. benden. 

! Woordblindheid. Herhaling. 

In stemming. Kinderkoor- 
k Programma. 

*17.10 Bijbels prentenboek. 
. Jeugdserie, 
i Open School. 

! Seksuele opvoeding, 
ï Pippi Langkous. Kinderserie. 

De natuur en de mens. Na- 
, tuurserie. 
ï Consumententips. 

! Journaal. 

Achter het Nieuws. 

Vijf dagen in december. 
, Zweedse serie (2). 

! De Ombudsman. 

1 Sonja op vrijdag. Recht- 
. streeks praatprogramma. 

: Journaal. 

‘ Lily, aime-moi. Franse speel¬ 
film. 


iderland 2 


fcn 18.15 Nieuws voor slecht¬ 
horenden. 

Paspoort. Voor Spanjaarden. 

! Sesamstraat. 

[ Jeugdjournaal. 

| Journaal. 

’ Babbelonië. Spelprogramma. 

1 Avro’s Wie Kent Kwis. Kwis- 

, programma. 

1 Mensen zoals jij en ik. Serie. 

1 Avro-toenooi om het Neder¬ 
lands Schaakkampioen¬ 
schap 1983. Samenvatting. 

1 Gesprek met de minister¬ 
president. 

1 Journaal. 

1 Namens onze ouders (1)., 
Tweedelige film. 

1 Nieuws voor slechthoren¬ 
den. 


litsland 1 


19.00 


20.00 

20.15 


21.45 


22.30 

23.00 


00.10 


WWF-Club. Muziek en ge¬ 
sprekken met gasten live van¬ 
uit de studio. 

Journaal. 

Die Landarztin. Duitse speel¬ 
film (1958) van Paul May met 
Marianne Koch, Rudolf 
Prack, Friedrick Domin en 
anderen. Het dorp Kurzlingen 
in Oberbayern zit dringend 
om een nieuwe arts verlegen. 
Niet alleen de burgemeester 
staat vreemd te kijken, wan¬ 
neer de nieuwe arts bij aan¬ 
komst een jonge vrouw blijkt 
te zijn. Dr. Petra Jensen kan 
hartelijk om het misverstand 
lachen, maar de inwoners van 
het dorp zijn nog niet zo geë¬ 
mancipeerd en weigeren bij 
een vrouwelijke arts op het 
spreekuur te verschijnen... 
Leichensache Ozcan. Docu¬ 
mentaire over de motieven en 
achtergronden van vijande- 
lijkhe den tegenover buiten¬ 
landse werknemers. 

Thema’s van de dag. 

Die Sportschau. Finaleronde 
WK-ijshockey. 

Die Spezialisten. „Overval in 
het donker”. Britse misdaad¬ 
serie. 

Journaal. 


Duitsland 2 


Journaal. 

WK-ijshockey. Finaleronde. 
Titel, Thesen, Temperamen- 

te. Cultureel magazine. 

IGA ’83. De internationale 
tuinbouwtentoonstelling te 
München. 

Kennzeichen D. Nieuws uit 
Oost- en West-Duitsland. 

Persoverzicht. 

Journaal. 

Videotext für alle. 

Journaal. 

Renovieren statt demolie- 
ren. In Rottweil worden ver¬ 
krotte woningen door jeugdi¬ 
gen gerenoveerd. De meesten 
onder hen zijn scholieren of 
studenten, die dit werk belan- 
genloos verrichten. 

Pop Stop. Jeugdmagazine 
met nieuwe hits en informa¬ 
tie. 

Journaal. 

Hier und Heute. Regionale 
actualiteiten. 

Unsere Nachbarn, die Baltas. 

„Mooi Istanboel”. Duitse se¬ 
rie. 


18.57 

19.00 

19.30 


20.15 

21.15 


22.00 

22.20 

23.05 


Bij de explosie zijn de Duitse 
bankier Heinrich Hellman en 
acht bemanningsleden om 
het leven gekomen... 

00.50 Journaal. 


Duitsland 3WDR 


22.30 Quincy. Tv-serie. 

23.15 Midweek sports special. 
24.300 Weerbericht. 


08.00 

08.10 

18.00 

18.30 

19.00 

20.00 

20.15 


21.45 


22.15 


- 13.15 Programma-overname 
Duitsland 1. 

Videotext für alle. 

Programma-overzicht. 

Journaal. 

Pinnwand. 

Pfiff. Sportstudio voor jonge 
kijkers. 

Journaal. 

Tele-Illustrierte. Gevarieerd 
programma met als gasten: 
het Combo Colossale en May- 
wood. 

Brigitte und ihr Koch. „Eier- 
benedictine”. Culinaire tips. 

■ Western von gestern. Wes¬ 
tern uit de oude doos met 
John Wayne, Marion Burns 
en anderen. John Wyatt werkt 
als geheim agent voor de 
Amerikaanse regering. Er¬ 
gens aan de Amerikaans-Me- 
xicaanse grens moet hij een 
bende valsemunters onscha¬ 
delijk maken... 
Programma-overzicht. 
Journaal. 

Auslandsjournal. Berichten 
van buitenlandse correspon¬ 
denten. 

Derrick. „De dader stuurde 
bloemen”. Duitse politieserie. 
Vorstoss in die Unterwasser- 
welt. Documentaire van Al 
Giddings en Peter Guber. Er¬ 
gens op de Noordpool hakken 
wetenschappers een wak in 
de drie meter dikke ijslaag. 
Vervolgens duiken zij onder 
en onthullen een fascinerende 
wereld... 

Journaal. 

Aspekte. Cultureel program¬ 
ma. 

Die Antwort kennt nur der 
Wind. Duits-Franse speelfilm 
(1974) van Alfred Vohrer met 
Marthe Keiler, Maurice Ro- 
net, Karin Dor en anderen. 
Verzekeringsagent Robert 
Lucas krijgt opdracht de ge¬ 
heimzinnige ontploffing van 
een luxe jacht op de Middel¬ 
landse Zee te onderzoeken. 


23.10 

00.10 


Tele-Gymnastik. 
en 17.00 Schooltelevisie. 
Telecollege. Geschiedenis. 
Hallo Spencer. 

Aktuelle Stunde. 

Journaal. 

Medizin im Dritten. „Voor¬ 
komen is beter dan genezen”. 
Medische rubriek met ge- 
zondheidstips. 

Lebensgeschichten: Die Ca- 
duff. Reportage over Sylvia 
Caduff, de enige vrouwelijke 
orkestleider in Duitsland. 
Sechs Fuss Land. „Geliefden 
in een stad”. Vierde afleve¬ 
ring uit een serie Zuidafri- 
kaanse verhalen van Nadine 
Gordimer. Met: Joe Steward- 
son, Denise Newman en ande¬ 
ren. De Duitse geoloog Franz 
von Leinsdorf begeeft zich 
voor een opdracht naar Jo- 
hannesburg. Daar maakt hij 
kennis met Yvonne, een jonge 
kleurlinge. Het komt tot een 
verhouding, hetgeen volgens 
Zuidafrikaanse wetten verbo¬ 
den is. 

Rockpalast. Optreden van 
Pigbag. 

Journaal. 


22.30 


BFBS 


13.30 

13.50 
14.10 

14.30 

16.50 
17.15 


17.30 

17.55 

18.20 

18.45 

19.00 


20.10 

20.35 

21.05 

22.00 


België/BRT 1 


14.00 

17.00 

18.00 

18.05 


18.20 


18.30 


19.00 

19.40 

19.45 

20.10 

20.15 


20.20 


Duitsland 3/SWF 

8.00 Die kleine Fussballelf und 
ihre Nöte. Goochelen met 
Francesco Altini. 

8.30 Telecollege. Geschiedenis. 
9.00 Die Abendschau Bliek ins 

Land im Dritten. 

9.25 Journaal. 

9.30 Formel Eins. De ARD-Hitpa- 
rade. 

0.15 Steil dir vor, es war Krieg und 

jeder ging hin. 

21.00 Postfach 820 . 

21.15 Einführung in das Strafver- 

fahrensrecht. 

21.45 Heut’abend. Peter von Zahn 
te gast bij Joachim Fuchsber- 
ger. 

2.30 Ein Amerikanische Familie. 

Tv-serie. 


22.15 

23.05 


- 16.00 Schooltelevisie. 
Schooltelevisie: Aardrijks¬ 

kunde; Beroepen. 

Tik Tak. 

Klein, klein kleutertje. Caro- 
lientje en kapitein Snorre- 
baard: „Een knotsgekke ont¬ 
dekkingsreis” (2). 

Er was een keer.... Verhaaltje 
van Guido Staes verteld door 
Jef Burm. 

Open School. Leven met je 
ademhaling: De behandeling 
van Cara. 

Vrije tijd vrijdag. Toerisme 
’83: Friesland. 

Mededelingen en program¬ 
ma-overzicht. 

Journaal. 

Weerman. 

Mini Micro Macro. Spelpro¬ 
gramma gepresenteerd door 
Armand Pien. 

Adalen 31. Zweedse speelfilm 
(1969) van Bo Widerberg met 
Peter Schildt, Kersten Tide- 
lius, Roland Hedlund en an¬ 
deren. In 1931 kent het 
Zweedse plaatsje Adalen ern¬ 
stige sociale onlusten. De 
dokwerkers staken voor ho¬ 
ger loon. De werkgevers pro¬ 
beren de staking te breken 
door werving van werkwilli¬ 
gen onder bescherming van 
het leger. Op een gegeven mo¬ 
ment komt het tot ernstige 
botsingen tussen leger en sta¬ 
kers en er vallen vijf doden. 
Tegen deze woelige achter¬ 
grond groeit Kjell op. Samen 
met zijn broers ontdekt Kjell 
de jazz-muziek en maakt ook 
kennis met zijn eerste liefde, 
in de persoon van Anna, 
dochter van een fabrieksdi¬ 
recteur. 

Première. Filmnieuws gepre¬ 
senteerd door Jo Röpcke. 
Journaal. Aansluitend: Coda. 


België/BRT 2 


Rainbow. 

Schools: You and me. 
Schools: Near and far. 

14.55 How to last a lifetime. 

Nieuwe serie. 

Birthday Time. Voor de kin¬ 
deren. 

Teetime and Claudia. Serie 
rond Teetime, de hond en 
Claudia. 

Take hart. Voor de kinderen. 

Rentaghost. 

The coral island. Serie over 
drie jongens. 

The News. 

Greatest hits 1968. Terugblik 
op muzikaal gebied. 

Matt Houston. Nieuwe Ame¬ 
rikaanse detectiveserie. 

Brass. Nieuwe serie. 

Just another day. 

Number 10. Nieuwe serie. 

The News. 


19.00 


19.40 

19.45 

20.10 

20.15 


20.45 


21.30 


22.00 


Elektron. Gevarieerd jonge¬ 
renmagazine gepresenteerd 
door Bart Peeters. 

Mededelingen en program¬ 
ma-overzicht. 

Journaal. 

Weerman. 

Allemaal beestjes. „Een spit¬ 
se tuinkabouter”. Kennisma¬ 
king met de egel. 

Rapport ’83: Ze kunnen het 
niet laten... Reportage over 
jonge muzikanten die tijdens 
hun vakantie cursussen vol¬ 
gen aan de „Académie Inter¬ 
nationale d’Eté” in Nice. 
Uitzending door derden. Pro¬ 
gramma van de Socialistische 
Omroepvereniging. 

Festival van Vlaanderen. 
Flandria Illustrata: Margare- 
tha van Oostenrijk. Muzikale 
programmareeks rond vier re¬ 
gerende vrouwen die hun 
stempel hebben gedrukt op 
de kunstbeoefening. 


België RTBF 1 


gen; De mieren; Frans. 

16.45 Onem-mededelingen. 

17.00 Schooltelevisie: Psychologie 
en menselijke relaties. 

17.25 Plein Jeu. Gevarieerd jeugd¬ 
programma. 

19.08 Ce Soir. Regionaal nieuws. 

19.25 Flash Minute Papillon. Con¬ 
sumententips. 

19.30 Journaal. 

20.00 A Suivre. 

21.05 San Mao. Chinese speelfilm 
(1949) van Zhao Ming en Yan 
Gong met Wang Long-Ji en de 
kinderen van het weeshuis 
van Shangai. Het leven heeft 
de kleine San Mao al snel dui¬ 
delijk gemaakt dat er twee 
soorten kinderen zijn: arme 
en rijke. Na lange tijd in een 
weeshuis te hebben gewoond, 
wordt hij door een rijke fami¬ 
lie geadopteerd... 


punt-interview. 18.20 Punt Uit. 
19.30 Man en paard. 20.03 Country 
time. 21.02 Nine o’clock jazz. 22.02 
Goal. 23.02 Met het oog op morgen. 
0.02-7.00 Oh, wat een nacht. 


Hilversum 2 


België/RTBF 2 


18.05 Miss. „Miss heeft angst”. Poli¬ 
tieserie. 

19.00 Vendredi Sport. Sportmaga- 
zine. 

19.30 Contacts. Verkeerstips. 

20.05 Billet de Faveur: Miam- 
Miam. Toneeltuk van Jacques 
Deval met Jacques Lippe, 
Nelly Beguin, Raymond Peira 
en anderen. 

21.55 Kunstmagazine. 


I radio 


Hilversum 1 
Nieuws: elk heel uur. 

7.02 Ontbijtshow.7.02 Echo. 8.06 
Echo. 8.16 Muziek om op te schie¬ 
ten, een kwestie van accent. 8.53 
Pastoor A.C. Raadschelders. 9.03 
Adres onbekend. 10.03 Muziek op 
bestelling. 11.03 Ratel. 11.53 Pastoor 
A.C. Raadschelders. 12.03 Noen¬ 
maal.13.06 Echo. 13.16 Thé Com¬ 
plet. 15.03 De werkers van het vijf¬ 
tiende uur. 15.30 Aarde der mensen. 
16.02 Op de valreep. 17.53 Marktbe¬ 
richten i.s.m. KNBTB. 17.55 Mede¬ 
delingen. 18.06 Echo. 18.15 Kruis- 


Muziek-op-vier: Tussen 17.00 en 
20.00 uur Overname programma’s 
Hilversum 2. 20.00 Europees con¬ 
certpodium.22.30 - 23.00 Nos-Cul- 
tuur. 


R0Z 


Nieuws: 7.00, 8.00, 13.00, 18.00, 22.30 
en 23.55. Tussen 7.00 en 18.00 uur 
om het uur op de halve uren. 

7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Inter- 
nieuws. 9.05 Gymnastiek voor de 
vrouw. 9.15 De Werkbank. 9.24 Wa¬ 
terstanden. 9.33 Voor je eigen best¬ 
wil. 11.00 Schoolradio. 11.33 Homo- 
nos. 12.00 Regio-lokaal. 12.26 Mede¬ 
delingen voor land- en tuinbouw. 
12.36 Tussen het nieuws. 13.10 Meer 
over minder. 14.00 Wat ooit is aange¬ 
daan, wordt nooit meer onge¬ 
daan. 14.33 Plantenverzorgen in huis 
en tuin. 15.03 Radioweekblad. (15.10 
De media deze week) 18.20 Zendtijd 
PSP. 18.30 Overheidsvoorlich¬ 
ting.18.40 Luchtruim. 19.00 Een 
man een man, een woord een 
woord. 19.20 Jazz in studie. 20.00 
Provinciale zaken.21.00 Vrije tijd, 
blije tijd. 21.40 Kinderen het huis 
uit. 22.10 Morgen breekt de vrede 
uit. 22.40 Oost-West - Thuis best. 
23.00-23.55 Het zout in de pap. 


12.30-13.00 ROZ. Tussen de middag. 
18.00 ANP-Nieuws. 18.03 ROZ-Ac- 
tueel. 18.15 - 19.00 Speulentere. 


BRT 2 


Hilversum 3 

Nieuws: elk heel uur. 

7.02 Ronduit op 3: Joy in the mor- 
ning. 8.03 Tijdsein. 9.03 De muzikale 
fruitmand. 10.03 Muziek motief. 
10.30 Pop Non Stop. 12.03 Mo¬ 
no.13.00 Tipparade. 15.03 Top 40. 
18.04 Avondspits. 19.02 Bart van 
Leeuwen. 21.02 Mono. 22.00 - 24.00 
Countdown café. 


Hilversum 4 

Nieuws: 7.00, 8.00 en 13.00. 

7.02 Ochtendstemming. 9.00 Vero- 
nica’s meesterwerken. 10.30 Muziek 
voor miljoenen. 12.00 Strauss en Co. 
13.05 Veronica klassiek. 14.30 -17.00 


(ADVERTENTIE) 


Nieuws: 6.00 t/m 8.00 op elk half 
uur 9.00, 10.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 23.40. 

Brabant. 5.30 Brabant op vrijdag. 

8.10 Happening. 

Antwerpen. 10.03 Platenpoets. 
Lichte muziek. 12.00 Splinter¬ 
nieuws. 12.10 Showbizz. Muzikaal 
kwisprogramma. 

West-Vlaanderen. 14.00 Het ver¬ 
toon. 15.25 Boekenboetiek. 15.30 De 
zonnewijzer. 16.00 Splinternieuws. 

16.10 Abraham al gezien? 16.55 
Prikbord. Agendanieuws. 

Limburg. 17.05 Made in Germany. 
Duitse muziek. Presentatie: Harrie 
Cremers. 18.00 Focus. 18.15 Meer 
Muziek. 18.50 Sport in Limburg. 

19.10 Hitriders in the sky. 19.53 On¬ 
derweg. 

Oost-Vlaanderen. 20.00 Onvergete¬ 
lijk. Nederlandse levensliedjes. 
20.30 Sportmagazine. 22.10 Music 
Motion. 23.30 - 2.00 Twee tot Twee. 


Luxemburg/RTL 

Nieuws: 5.30 t/m 8.30 elk half uur, 
9.00 t/m 18.00 elk uur. 


5.30 Guten Morgen, Deutschland. 
9.00 Ein Tag wie kein anderen 11.00 
Was Sie schon immer wissen woll- 
ten. 12.00 RTL-12-Uhr-Mittagspau- 
se. 14.00 Stunde der Hits. 15.00 Die 
blaue Stunde. 16.00 Typisch Helga. 
17.00 Take Five. 19.00 RTL-Young. 
20.00 Soul-Train. 21.00 Country 
Coach. 22.00 Schmusi-Time. 23.00 - 
1.00 Der Tag geht, Haidy kommt. MORGEN OPEN DAG 

Snelbruincentrum Heerlen 

Kruisstraat 52, 6411 BW Heerlen, 045-718183 


DE AANSLAG OP DE BLEEKNEUZEN 


tiquasvn 


VANDAAG OPEN DAG 

Wij presenteren de 
Aquason 12000 

KOM I A I N BINNEN VOOR 
EEN GRATIS 
BKUINiNGSTHST 

14.00 Schooltelevisie: De katachti- 


Jawel, wc /uilen even vergelijken 


Na 2x50 minuien hen je al errog 
bruin. 

Vervellen d«>e je met 
De Aquason schijnt alleen in ons 
snelbruincentrum. wanneet jij 
dal wilt 

De Aquason schijnt voor UK).-. 

2 x 50 minuten 

NORMALE ZON 

Na een hele dag hakken hen je 
behoorlijk verbrand 
Na een weck vervel je al 
De zon schijnt overal (als ie 
schijnt ). ook wanneer je dat met 

Wlll 

II BENT NOG WAT 
ONGELOVIG 

Geeft met. wij konden zelt on/c 
ogen niet geloven 


2x50 minuten garandeert een 
bruinig vergelijkbaar met een 
14-daagse vakantie in een zonnig 
land 

WAT KOST TV 

De Aquason schijnt met voor ( 
niets 1 

\ 100. voor 2* Ni min . geen / 
gekke prijv voor een aanslag op/ 
een bleekneus /A p 

I'S 1„ A 

bleekneuzen >.,J '.Jt 

dus reserveert u de ^ 

Aquason V 

m Bf 


. .ui ncfu/J Mn ( 

I in .(»</'<* o' 

t vruiui’rl ern 

ihaitkir- \Uimburgs Dagblad 


Vrijdag 29 april 1983 • P 


Onroerend goed 


~ Ter overname aangeboden 
f 2 goedlopende bioemenzaken 

de Oostefijke Mijnstreek. Br. o. no. BR 248 LD Rum- 
, 81, 6443 CC Brunssum. 


VN hebben of zoeken een Te k. WONING te Ubach o. 
Mfcer voor uw^HUIS in Worms, zolder, 3 slpks., 
ZTnd-Limburg. Prijsklasse open keuken, bdk. met 
ƒ,75.000,- tof ƒ 150.000-, w.c., rolluiken, c.v. moge- 
■nakelaardjj Peters & Part- lijkheid voor garage,prijs 
Bérs B.V.. Agnes Printha- ƒ 95.000,- k.k Maastrich- 
genstr. 36, Geleen, tel. terln 30, tel. 045-312817. 


Kerkrade 

Terwinselen 

Halfvr. herenhuis met ber¬ 
ging, grote tuin, hal, grote 
woonkamer 38 m 2 , serre, 
keuken, bijkeuken. Ie 
verd.: 3 grote slpk., badk. 
2e verd.: 2 slpk., zolder. 
Aanvaarding in overleg. 
Vraagprijs ƒ 172.000,- k.k. 
Stienstra Heerlen, tel. 045- 
712255. 
Te k. TUSSENWONING 
Veldgraafweg 44, Holtum, 

BERG: tussen¬ 
legen woonhuis (bwj. 


tm. 


royale tuin 
g - gang. 


ken; verd.: 3 slaapkamers 
en. badkamer met ligbad 
«n. v.w., zolder, prijs 
slechts ƒ 108.000,- k.k. Li- 
vac B.V. Brugstraat 19, Sit- 
tard, tel. 04490-10855. HOEN SBROEK: keurig 
onderhouden tussenwo¬ 
ning met binnenplaats; 
ind- b.g.: gang. woonka¬ 
mer, keuken, bijkeuken, 
toilet, badkamer; verdie¬ 
ping: .3 ruime slaapka¬ 
mers, pr. ƒ 69.000,- k.k. Li- 
vac B.V. Brugstr. 19, Sit- 
tard, tel. 04490-10855. 


SQHINNEN: in Puth een 
rustig gesitueerd, tussen- 
' egen woonhuis met 
gmg en voor- en achter- 
titih. Ind. b.g.: gang, toilet, 
woonkamer m. open keu¬ 
ken, grote serre; verdie¬ 
ping: 3 slaapkamers en 
douche. Prijs; ƒ78.000,- 
kjc. Livac B.V., Brugstraat 
19, Sittard, tel. 04490- 


winkel-woonhuis 
;t tuin. Ind. b.g.: winkel- 
pite, toilet, keuken; 
1.: woonkamer met 
n keuken, badkamer; 
derverdiepmg: 2 ka¬ 
mers, c.v. Pr. ƒ89.000- 
k.k. Livac B.V. Brugstraat 


iasmssisa] 


kjc. Tel. 


Ideaal voor de PAARDE- 
LIEFHEBBER, Royale 
vriist woning op ruim 
2000 m2, eig. grond, met 
goede uitrijmogelijkh. o.a. 
stal met paardenboxën, 
ruime schuur met hooizol¬ 
der ƒ340.000,-; Tel. 045- 
.242759. 


Te k. split-level DRIVE-IN 
WONING. 3 slpks., badk. 
m. ligbad, c.v., garage en 
tuin. Vrpr. ƒ 110.000.-. 
Prof. K. Onnesstr. 75, 
Hoensbroek, na 18.00 uur. 


Ter OVERNAME gemeen¬ 
te Kerkrade café-dancing 
met diverse zalen. Gunsti¬ 
ge overname en kondities. 
Vestigingspapieren ver¬ 
eist. Handelsondememing 
Efka, O.L. Vrouwestr. 
145A Kerkrade tel. 045- 
455815. 


Ubach over 
Worms, 
centrum 

Hoekwoning met 2 gara¬ 
ges, kelder, woonkamer 
met parket, serre, keuken; 
Ie verd.: 3 slpk., badk. met 
o.a. Kgb., zolder. Aanvaar¬ 
ding in overleg. Vraagprijs 
ƒ 117.000,-; k.k. Stienstra 
Heerlen, tel. 045-712255. 


HOENSBROEK: te k. rui¬ 
me halfvrijst- woning met 
magazijnruiihte en tuin. 
Vraagprijs ƒ 119.000,- k.k. 
IhL V. Oost Ass. B/fr. Jul. 
Bernhardlaan 8, Hoens¬ 
broek, tel. 045-224241. 


Te k. in centr. van SCHIN- 
VELD: 4 oudere woningen 
met tuin. Inl. teL 04746- 
1428 of 1285, na 20.00 uur. 
Tel. 045-719039. 


Voerendaal 

Halfvrijst. woonh. met c.v. 
Ind. o.a. ruime hal, bet. toi¬ 
let, woonk. met opentrap 
naar verd., keuken met 
luxe inrichting. Ie verd.: 3 
sik., badk. met ligbad, v.w. 
én 2e toilet. Inpandige ga¬ 
rage en achtertuin tegen 
bos. Aanvaarding direct. 
Koopprijs ƒ155.000,- k.k. 
Stienstra Heerlen, tel. 045- 
712255- 


Heerlen 

App. op 2e verd. Ind. o.a.: 
woonk. met open keuken, 
3 grote slpk., badk. met 
douche, div. bergingen, 
groot balcon. Aanv. i.o. 
Koopprijs ƒ 85.000,- k.k. 
Stienstra Heerlen, tel. 045- 
712255. 


Te k. weg. ómst HUIS, gel. 
Groenstr. Ubach o. 
Worms, inl. tel. 045-351626. 


HOENSBROEK: te k. tus¬ 
senwoning, vrpr. ƒ 75.000,- 
kJc. Inl. v. Oost Ass. B.V. 
Jul. Bernhardlaan 8, 
Hoensbroek, tel. 045- 
224241. 


Aannemer biedt aan: pre- 
mie A en B en VR1JESEC- 
TORWONINGEN in Zuid- 
Limburg o.a. in Kerkrade. 
Tel. 045-455755. 


Te k. aangeb. Ie klas 
AUTOMOBffiLEN: BMW 
318 le eig. 1978 okt. met 
schuifdak zilvermet. 
68.000 km schadevrij; Opel 
Rekord L 4-drs. met <gas 
donkerblauw als nieuw 
1980; Opel Record car. 
1980 diesel 2300 D weinig 
gel. kL geel; Opel Record 
car. 1979 type 1900 D; Ford 
Taunus car. 1.6 L grijs 1080 
met gas; Opel Kadett City 
1979 geel: Opel Record 1.9 
rood; Alfetta 1,8 donker¬ 
blauw 1979; Golf L 1978 
beige; Golf L rood; Ford 
Taunus 1,6 L beige; Ford 
Fiesta Ghia geel type 1979; 
Honda Civic 1979 1977; 
BMW 316 1976 kl. rood; 
Ford Taunus 1980 2.0 GL; 
Honda Accord 1979 auto¬ 
maat rood 1977 automaat 
wit; Mercedes 200 D 1976; 
Merceces 200D 1976; Mer¬ 
cedes 200B 1974; Mercedes 
1957, 200 S coupé top ge¬ 
restaureerd; BMW 728 
1979 donkergroen; Toyota 
Crescida 1978 kl. rood zeer 
mooi; Ford Caravan Sta¬ 
tioncar 1978; BMW 2002 
Touring; Peugeot 104 / 
Peugeot 204; Fiat station¬ 
car 1976; Fiat 600 nieuw 
type I97i>; Suzuki 750 GSX 


Four 1977 verder inruilau¬ 
to’s vanaf 1000,- tot 
ƒ 2500,-. Inruil en financie¬ 
ring mogelijk. Tel. 045- 
411874. Jos Sparla, Kaal- 
heidersteenweg 76 t.o. 
kerk Kaalheide, Kerkrade- 
West. 


Te k. GOLF 1600 type 76, 
mechn. + uitzien als 
nieuw, . Mesdagstr. 25, 
Heerlen. ALLES VOOR EVA” 


29 april t/m.8 mei 
EUR0HAL MAASTRI CH 


ar 

-bbeï! 


1 
REVISIEWERKZAAM- 
HEDÊN. Uw motor stuk of 
versleten? Bel Habets voor 
prijsopjhive. Ook deelrèvi- 
sies en Mercedes-ruilmo- 
toren. Lid Bovag, BV 
Mech. ind. Habets, Hunne- 
currt 33, Nuth, iel. 045- 
242323. 


i 

i 
SCH00NMETSELWERK ZONDER 
STENEN OF STEENSTRIPS!!! 

Toepassingen voor bijv. trap, woonkamer, keuken, gang 

Wij kunnen u thans uitgewerkte voorbeelden tonen van 
zowel steensoorten als kleuren. 

RON VAN TROOST 

Groen van Prinstererstraat 2 Heerlen 
(tegenover RTV 70), tel. 045-720435 

Openingstijden: maandag t.m. vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 
14.00-18.00 uur. ’s Zaterdags van 9,00-17.00 uur 

U BENT VAN HARTE WELKOM! 

Tijdens de beurs „ALLES VOOR EVA” hebben wij stand no. 43. 
IB^Si sa Iflralal 
vliegreizen bootrei 

treinreizen privé-re 

touringcarreizen passa 


leubiNO van hul/t 


6191 NA BEEK 

(Makado) Weth. Sangersstr. 57, tel. 04402 

6161 EW GELEEN 
Marktpad 14, tel. 04499-49755 
6411 lE HEERLEN 

Oranje Nassaustraat 15, tel. 045-715555 

6200 AJ MAASTRICHT 

Postbus 350, Grote Staat 21, tel. 043-12741 

6131 EL SITTARO 

Markt 37, tel. 04490-12960 


WH 


BEURSAANBIEDING 
10 dagen Jerzens Oostenrijk 


f 495, 


MliJ 


AUTO’S te koo 
74 tM ’8Ö. Tel. 


:evr., bj. 
HONDEHQKKEN, konij- 
ne- en pluimveehokken 
vanaf ƒ 195,-. Bez. Hout- 
bouwshow Ubachs, Kerk¬ 
rade, Vink 39. Tel. 045- 
460252. 


Te k. LANDHUIS en be¬ 
drijfsgebouw, vrij over¬ 
spannen, 230 m2, ml. 045- 
442726. Na 19 u. 04454- 
1957. 
Te k. TERREIN ± 1800 m2 
te Nieuwenhagen m. loods 
van 120 m2 m. hinderwet¬ 
vergunning en benzine¬ 
pomp. Pr. 98.000,-. Te bevr. 
Holzstr. 93, Kerkrade. 


Te k. STABUNGALOW 2 
Nieuwp*. 
• z.g.a.n. Kböpjé 
v. ƒ45.000,- m. 2 slpk. 1 
aanbouwkeuk., woonka¬ 
mer 32 m2. Te bevr. 
09.49.2461.4537. Na 18.00 


amingo, Meerssenerweg 
15, M’str, 043-627280, 


Te k. 6-jarige RUIN, Ara 
bisch halfbloed, 1.60 m 
V:Kebir II VM:Antonio 
VVM: Jaguar. Tel. 045 
256019. Rozenstr. 4, Schin 
veld.' 


Te k. PEKINGEES. Te 
bevr. Poortenstraat .62, 
Brunssum. 


se NACHTEGA- 


. Cr.! ;-J* tl 

« Ie , i , J t .1 IJtlV 1 *S Mijl!»;*' -4111 


Handels, Pr. Mauntsln. 2, 
Beek. 
BRUNSSUM: goed gesi¬ 
tueerde woning (bwj I978> 
met mooi dakterras en 
kleine tuin; ind. b.g.: en¬ 
tree, w.k v garderobe, por¬ 
taal, berging annex hobby- 
ruimte; verdieping mooie 
Mpe living met aanslui- 
fljd dakterras en een 
gemstall. open keuken, 
fcitet, berging; zolderver¬ 
dieping: ruime overloop, 2 
nmne slaapkamers en een 
bédkamer m. ligbad, toilet, 
cfóbbele v.w.. e.v. Prijs 
sléchts ƒ93.000,- k.k. Li¬ 
vac B.V. Brugstraat 19, Sit- 
terd, teL 044&-10855. 


k. ■ te LINNE (tussen 
hVRoermond) 
yèjsf mooie won. 3 slpk., 


ê Linne tel. 04746- 


Efe k. AMSTENRADE 
dm vrijst. woonhuis (± 60 
J, gen. gerenov. o.a. 4 
‘ S-, . garage/schuur 65 
en zolder tuin 10x10, 
162.500,- k.k. tel. 
81, na 17 uur (woe. 
,13.00 uur) snelle reaktie 


Tirtrm jt") 


dWTTARD: in het centrum 
OÜMh gerenoveerde tussen- 
QKOning met diepe achter- 
Odistn; ind, b.g.: gang, woon- 
(MhUÓner met .open geïnstalL 
OWRlkmi, badkamer mft lig- 
o SgM, v.w. en toilet, bykeu- 
dOdh; verdieping: 2 ruime 
owbtepkajners en een vaste 
Énfip naar zolder, alwaar 2 


rW’ ~ T 


Gevr. voor 2 gez. 2 WO¬ 
NINGEN onder één kamp 
of boerderij in Hrl. of omg. 
Tel. 045-421197 b.g.g. 
710096. 


Schaesberg 

Halfvr. woonhuis met ber¬ 
ging, car port, hal, woonka¬ 
mer in Z-vorm met wand in 
veldbrand, dichte keuken 
met install. Ie verd.: 3 
slpk., badk. met o.a. dou¬ 
che en 2e toHet Vraagprijs 
ƒ119.000 k.k. 

Ubach over 
Worms, 
Emmastraat 

Woonhuis mei berging, en¬ 
tree, woonkamer in 
L-vorm, keuken, badk. met 
douche, 3 slpk. Aanvaar¬ 
ding in overleg. Koopprijs 
ƒ 65.000 k.k; Stienstra 
Heerlen, tel. 045-712255. 


NIEUWENHAGEN, Bos¬ 
heide te k. halfvrystaand 
woonhuis. Woonk. ± 40 
m2, keuken, 4 sl.kamers, 
badkamer, garage, tuin,- 
terras, c.v., spouwmuur- 
isolatie met thermopane 
Vr.pr. ƒ162.000,-. TeL 


BOUVIERKENNEL van 
de Snijdersberg biedt te 
koop jonge bouviers van 
het goede type uit gesfelee 
rde ouders mei stam 
boom en inentingsbeWijs. 
Annie en Sjef Ramakers, 
Snijdersberg 13, Geulle. 
van 

ieder bwj. of merk tot elke 
prijsklasse. Schade- of 
spuitw. of defekt geen 
bezw. Contant geld 045- 
419192/461323. 


SLOOPHANDEL S.O.S. 
in- en verkoop van sloop- 
en 2e hands auto’s, Haef- 
land 28, Brunssum, 045- 
259912. 


TOYOTA Celica TS 78, 
bruinmet., techn. 100% all. 
sp. velgen ■ƒ 7500,-. Markt 
2, Sim pel veld, tel. 045- 
441284. Uniek in Nederland. 

Brede vloerplanken op specia¬ 
le wijze geborsteld zodat het 
natuurlijke karakter van het 
hout optimaal wordt versterkt. 

ALLES VOOR EVA 
stamhtumnier 118 . 


i GER BLOEMEN PARKET 
Rukkenerweg9 
Nieuwenhagen 
(045) 31 11 06 

Open ingstijden Showroom: . 

WIT 10-17 uur 
Jfj! Do 9-21 uur . vP( . 


Ook u kunt er een stuk wijzer van worden als u eens een bezoek brengt aan 

MUSIC HOUSE DAAN SMIT 

Maak eena kennis met de nieuwe serie orgels 1983, dan bent u weer op de hoos 


Wij hebben doorlopend aanbiedingen in diverse prijsklassen 
en indien gewenst met gespreide betaling. 

Occasions al v.a. .. . 


ƒ 800 , 


Wij verkopen en repareren alle muziekinstrumenten. Eigen werkplaats. Eigen servicedienst. 
Dealer van de merken Yamaha, Eminent, Solina, Elka, enz. , 

Op nummer 11 inde Akerstraat 9 

Waar iedere musicus graag gaat J 

Daar vindt u waar u prijs op stelt 

Een instrument voor weinig geld! ^ 

MUSIC HOUSE DAAN SMIT ( / "vggJfj} 

Akerstraat 11 Maastricht (bij ’t station) \ 

tóJ. 043*17428 - Öp maandag gesloten. \L-x22LJÊÊl 
I 


■* si 

Si m m mrm*m 


P^rkpt mpt 


m m 


on ailf w. 

COCKERSPA 


starab. 


4 pracht BERGGEITJES Te k. DISCUSVISSEN 
Tel. 045-353056. 


Te k. D. H-, REÜ, m. stmb. 
2 jr., Vermeerstr. 4. Spau- 
beek, teL M493-331&. 


Te k. v.part. YORKSHI 
E-TERRIERPUPS geënt 
+ ontw. Beide ouders 
aanw. Somyasingel 121, 
Fj. 
♦T'v 

; i 

" i-3 

\ / ^ V ( » Vj 

MlV I 'mm 

m 
Te k. Duitse HERDER, 
reu, 4 mnd. oud. Te bevr. 
Donatusstr. 109, Ntith. ) metstambopm. 
n.O.t.k. TeL 045- 


s en motoren 


... „ ^ KANTELDEUREN * ióök 
!! Goedkoop, voor industne) of rollvii- 
ken bestellen. Straten. 

ö.v. £>teiger-en 750I87. Tfeneleivwéc 8-10. Inruilauto’s 

Volvo 244 GL autom. m. LPG bruin 1979 
Volvo 244 DL met LPG blauw 1976 
Volvo 343 DL autom. met LPG blauw 1980 
Volvo 243 DL koper 1980 
Volvo 66 luxe rood 1979 
DAF 46 luxe beige 1976 
Renault 14 YL groen 1980 
Honda Accord rood 1980 
Aifa Sud 5 M groen 1978 
Opel Kadett 1.2N met LPG oranje 1979 
Citroën GSA X3 wit 1980 
Mazda 818 gold 1977 
Ford Fiesia 1.1 geel 1977 
Deze auto's worden met een V.V.-inspectierapport, 
10.000-km-beurt en 3 maanden Bovag-garantiebewijs 
afgeleverd. Inruil en financiering mogelijk. 

Uw Volvo-dealer 

Charles Feijts 

Nrd. 9, Oirsbeek, tel. 04492-1314 


Inruilers te k, OPEL Ka¬ 
dett Coupé gas bwj. 75 
ƒ2850,-: Fiat 127 bwj. 76 
pr. ƒ1950,-; Mazda 616 

'na 


Provlncialeweg-Nrd. 9, < 


Te k. MERCEDES 508D 
autotransporter bwj. 76; 
Mercedesbus 206d bwj. 
78. Autobedr. J. Horsen 
Rötscherweg 54 Ubach o. 
Worms. 


Te k. OPEL Kadett 1300 
RS bwj. ’82 inr. en frnanc. 
mog. Automob.bedr. J. 
Horsch Rötscherweg 54 
ubach o. Worms. 


Te k. DATSUN 120A Cher- 


autom. gas bwj. 76 
ƒ 1950,-: BMW 2002 uitge- 
bouwd bwj. 74 met spuit¬ 
werk ƒ 1150,-. Renne- 
migstr. 29 Heerlerheide. 


1 rHiiiici 

30 jaar m || || - 10 ^ 

vakmanschap L W mm kortim 

c 

EIKEN PARKET 

STUNT doe-het-zelf 1 

8 mm gelegd, en geschuurd 


I EIKEN STROKEN 22 mm dik E,KEN M0ZA,K «*oe-het-zelf I 

I gelegd en geschuurd 

eiken 22 mm dik 1 

I KAMBALA STROKEN 22 mm dik stroken i 

gelegd en geschuurd 

Uniek in Nederland uit eigen fabriek: 

VISGRAATPARKET 

planken vloeren met een natuurlijk • 
karakter, verkregen door een 

traditionele vloer 

speciale behandeling nl.: het 

gelegd en geschuurd 

borstelen van eiken planken vloeren. \ 

1 LIMBURGS BESTE PARKET ALLEEN BIJ ARTISAN | 

ARTISAI 

1 PARKET FABRIEK 

Sittard 

; . - v 

Heerlen 

Rijksweg Nrd. 2Ö 

Stationsstraat Bj 

04490-25157 

045-750305 

. '• _' '".i 


ry Coupé juli 73 ƒ650- 
Panhuisstr. 12 Voerendaal. 


Te k. OPEL Manta aug. 74 
1350,-. Panhuisstr. 12 
oerendaal. 


Te k. AUSTIN Princess 18 Te k. MOTOR Honda 750 
HL bwj. 77 ƒ 1950,-. Pan- cc K7 met kuip bwj. ’80. 
huisstr. 12 Voërendaal. Inr. auto mog. TeL 045- 

441034. 


li v 5?fT 4i»I 

JSXSSm' 


■lenwég 8-10. 


Wü verhuren alle MACHI¬ 
NES en hulpgereed schap¬ 
pen voor de bouw. ver¬ 
bouw, ^bestratingen, 
CTondverdichting enz. 
Bouwmachines Damoi- 
seaux B.V., ind.terrein De 
Beitel 108, Heerlen. TeL 
045^11930: 


ÜTPLAAT kapot? Dan 
naar Auto Sport Voor 
snelle service. Schelsbe: 
jtnax-uitlaten. 


Wfj halen 


66 

sortering van ZukJ-Nederland. Uit eigen za- 
var»£rf ƒ 9,- per m 2 . Ook verzorgen wf nu uw zet-en 
WPV flwo rk. Frepa C.V., Hoge weg 10, Voerendaal, tel. 

Ote-752294. 
sloopautos, 
oude metalen, koper enz. 
Autosl./takel' 

Wolters. S 


;<T3.4rhrS’, 


411480. 


Officieel dealer LANDI 
HARTOG 


Necam LPG-mbouwsta- 
tion, L.L.M. Kleijnen, 
Kleingraverstr. 92, Kerkra- 
de-West, tel. 045-410855. 


VW Kever sportwielen 
69.000 km, zeldz. mooi, inr. 
mog. Laanderstr. 26 Heer¬ 
len. 


Té k. SUZUKI bestelbus 
met ruiten bwi. ’81 km.st. 
20.000 verk. in nw. st. 
Iedere keuring toegest Pr. 
ƒ7850,-. Inr. mog. uenne- 
migstr. 29 Heerlerheide. 


, ANWB-gekeurde auto’s 

Een kieine greep uit onze uitgebreide collectie occa¬ 
sions, alle met ANWB-rapport en Bovaggarantiebewijs 
Peugeot 505 GR 1980 en 1981; Suzuki U 80 Q 1981 
Peugeot 305 SR 1980; Talbot Solara 1,6 GLS1981; 
Peugeot 104 SR 1$80; Fiat Ritmo 65 L 1981; Peugeot 
305 GL 1980; Renault 4 GTL 1981 (dec.); Peugeot 305 
GR 1979; Ford Fiesta 1,1 L 1980; Toyota CoroHa 1981; 
Datsun Violet 1979; Talbot Horizon 1979 en 1980; Hon¬ 
da Accord 3-drs. 1980; Peugeot 305 GLS 1979 en 1980. 
Komt u zichzelf overtuigen van onze veie aanbiedingen: 
wij zijn ook op donderdagavond en zaterdags de gehele 
dag geopend! 

Autocentrum Collaris b.v. 

Kouvenderstraat 135-143, Hoensbroek, tel. 045- 
213636. Wij ruilen uw huidige wagen in en regelen uw fi¬ 
nanciering in eigen huis. 


KADETT 80 1200 N rood; 
Citroên LNA nov. ’80, 
30.000 km ƒ7500.-: Re¬ 
nault R5 GTL 78 ƒ6800,-: 
Manta 1600 S 76; Ford 
Fiesta dec. 77 zeer mooi: 
Ascona 1900 N op sas 79 
4-drs. automaat als nw. 
ƒ 5800,-; Völvo 70 ƒ 950,-; 
VW Bus 73 ƒ 1700,-; Peu¬ 
geot 504 pr. motor 73 
ƒ750,-; Mmi 1000 76 


Golf C diesel ’82 

Audi 100 GL5S ’80; Audi 1Ó0 GL 5S aut’79; Audi 80 LS 
’79; Jetta ’80; Jetta Export ’81 ; Polo Derby 78; Golf 74 
t/m ’81 • Scirocco GT ’82; VW Kever 1200 75; Citroën 
2CV4 Charleston; Renault 5 GTL ’81 1 Honda Accord 78; 
Fiat? 27 ’81 ; Honda GMc aut. 78 en ’76; Mini 1100 Spe¬ 
cial ’78; Renault 14 ’79; Ford Taunus 1600 ’80; Opel As¬ 
cona 79; Opel Kadett 79; Simca Horizon 79 80; Golf D 
76 t/m ’82. Peter Schunckstr. Heerlen tel. 045-412641. 
Geopend ma. t/m vrijd. van 9.00 tot 18.00 uur; zat. van 
10.00 tot 17.00 uur; donderdag koopavond tot 21.00 uur. 

Verkoopcentrum Vencken 


AUTO’S hallo opgelet. Wij 


Open dak? 

Dan een sunroof-piue-dak! Kan kantstenen 
ven. Voor vrijwel ieder type auto. Vanaf ƒ 
BTW en montage. Autoschade H. Bartets, Met 
Kerkrade-Holz, tel. 045-452865. 


Te k. DATSUJM type Cher- I Te k. Zeer mooie N. 
ry, 77, als nw. Keuring 1 ’ nD '— c ’ no 


ry, 77, als nw. Keuring 76, kmst 51.000, 
mog. Rotterdamstr. 24, ƒ 2350,-. 04490-111 

Heerlen ' Te k. MERCED-. 

type 74, Lz.g.st KL . Kadett . Coupé 
71 ƒ500,-; Allegro 
6 ƒ 1500,-; Gar. fin.. mr. 
Bert Aretz, Barbarastr. 10 
Palemig-Hrl. tel. 721268. 


OPEL Kadett City bj. 
b. mod. div. ace. als 
r 9250,-, tel. 


mm 


GOLF GTI uitv. laat 76 
zeer apart gebouwd 
ƒ5450,-, Golf model 
zeer apart ƒ 5250,-, Golf 76 
LS ƒ3250,-,. Golf 75 
ƒ2950,-, 3 mnd. schr. ga¬ 
rantie. Akerstr. 306A, 
Hoensbroek. 


PEUGEOT 504 autom. T 
76 ƒ 2750,-, Akerstr. 306A, 
Hoensbroek. 


Te k. i.stv.n. MITSUBIS 
Hl Galant bwj. 78 
‘ 5850,-j Opel Ascona 
-drs. 76 ƒ 3350,-; Honda 
motor 125 cc, bwj. *80, 
'1450,-; inruil mogelijk. 
ertogstr. 11, Eikendef- 
eerlen, na 18 uur. Bmm 


«iiiPTm) ii 


rTHIL'C:>i 
Te k. OPEL Ascona 16 SR 
1978, le eig. m. plaatscha 
de, Gateweiden 3, Nieu 
wenhagen. 


Te k. VW GOLF 1600 S, 
automaat, bj. 79. Vr.pr. 


LIcjlltL' Suil 


TO’S 

ƒ1000,- 

Röb vi 
Koume 
tel. 04 
gar. te 
TAGOl 
botSol 
bot-Sol 
bot 15 
1510 G 
GLS ’8 
Horizoi 
Talbot- 
78; Sii 
Sunbes 
Talbot- 
Peugeot 305 SR 79; Peu¬ 
geot 304 SLS 74; Peugeot 
104 L 75; Toyota Celica LT 
76; 
cort 
77; 

74. 
hoee 


iplilil 

mm 


HONDA Civic 77 ƒ 3200,-: 
Toyota Corolla 30 Coupé 
ƒ 2900,-; Audi 80 lPl6 
, _950,-; Fiat 131 Mirafiori 
1600 ÓL 78 ƒ 3900.-; Tau¬ 
nus 1600 L 76 ƒ 3200,-; 
Taunus 2000 GL 76 met 
gas ƒ3800,-; Citroën 2000 
CX type 77 met gas 
ƒ4200,-; BMW 1602 74 
ƒ 3900,-^; Fiat 127 75 

ƒ 1700,-; Mazda 616 75 
automaat ƒ2200,-; Toyota 
Corona 75 automaat 
ƒ1850,-; Mazda 1000 75 
ƒ1500,-; Mazda 1000 76 
ƒ 2250,-; Austin Allegro 76 
ƒ 1900,-; Opel Caravan 76 
ƒ 1250,-; Daf 33 74 

ƒ1200,-; NSU 12Q0 72 
ƒ 850,-; Nieuwstr.. r 41 
Schaesberg (einde 

Nieuwstr. linksaf, grind¬ 
weg). 


Te k. VW Kever voor lief- j J b ï3:_ febr ; 


Te k. VW Kever voor üet- 
hebber bwj/1969 in uitm. 
st. Keur. toegest. ƒ 1050,-. 
' Kadett bwj. 1972 
Kasteellaan 36 


Te k. LPG-INST 
AGIB voor Asc inh 
kord ƒ 250,-, compl. 
dingen enz. Piet 
22, Lindenheuvel, 
tel 40382. 


Te k. FORD Taun 
bwj. 1977, Ipg, kL al 
2-drs., i.z.g.St. ƒ.« 
koopje, KanstameB 
Lindenheuvel-Geïee 
voor 14.00 uur. 


BMW 323 I nw. st. 
eig. groenmetali. st. 
scn.dak, w.w. glas. 
velg., nw. 205 band 
58.0M. Tél. 045-4 
terdag 077-30263. . 
Te k. FORD 1600 Lb 
Lg.sL ƒ2200,-; Dr 
Kmgln. 69 Hoensb 

tonomie f atëhtergmnêem 


TOCH OPTIMISME BIJ AUTOCONCERN 


larkt & veiling 


T 


È 


l e 

io «ij 


! nibbenvorst CW 


zenoverzicht van geveilde produk- 

i ep 28 april 1983 op de CVV te 
'benvorst: kassla poly, aanvoer 
0 kolli: A23 42,00; A21 42,30; A19 
; A17 37.80; A15 33,00; A13 19,10; 
42,40; B21 41,40; B17 35,40; B15 
; B13 28.30; kassla krat, aanvoer 
0 kolli: A25 34,20; a23 32,90; A21 
; A19 33,60; A17 27,10; B25 29,60; 
30.60; B21 29,10; B19 30,80; B17 
; kassla poolbak, aanvoer 950 kol- 
27 38,70; A25 39,20; B23 31.10: 
’abi glas, aanvoer 157.000 stuks: 
82.40; 9 79,80; 8 76,10; 7 70,60; 6 
; witlof zonder dekaarde. aanvoer 
kg; kvp 299,00; 1 kort 243,00; 1 
304.00; 2 kort 219,00; 2 lng 171,00; 
11,00; 3B 128,00; 3C 58,40; witlof 
lekaarde, aanvoer 1.400 kg; 1 kort 
0; 1 lang 322.00; 2 kort 190,00; 2 
139,00; 3A 128,00; 3B 78,40; 3C 
; toniate. rood, aanvoer 1,200 pb; 
9.74; BI 19,96; Cl 17,50; tomaten 
aanvoer 300 p.b.: Al 19,43p BI 
; Cl 17,50; tomaten vlezig, aan- 
1.500 p.b.: BI 17,69; BB1 18,80; 
1 22.30; BB1 super 19,78; BBB1 
( Per 25,45; asperges, aan voer 4.00 kg: 
I 11 wit 20,94; AAI 14,70; Al wit 19,53; 

1 13,52: BI wit 10,14; BI 8,58; 2 grof 
^7; glasaardbeien: 150 gram A 1,30- 
*■»; bloemkool, aanvoer 300 stuks: 
’ 1,50; 2-8 0,70; bonen: Veense snij¬ 
den 1 5,40-7,60; dubbele stokprin- 
; s grot 1 6,00-9,40; peulen 1 25,40- 
'10; komkommers klasse 1, aanvoer 
0.000 stuks: 75 130.00; 60 106,00; 50 
|'40; 4073.90; 35 66,90; 30 53.40; 25 
■IO; komkommers klasse 2: 75 61,40; 
[63.10; 50 53,90; 40 49,40; 35 39,20; 30 
r*®0; krom 2 105,00; stek middel 
[■IO; prei, aanvoer 62.000 kg: blok 102 
['80; blok 2 82.10; blok 10 45,20; blok 
31,30; rabarber: 1 40 op 66.00; 1 
ÖO; paprika, aanvoer 2.000 kg: rood 
[619,00; 55 497.00: groen 85 op 
I ^.OO; 75 637,00; 65 619.00. 
rj'klmerprodukten: andijvie 1 0,93- 
savooiekool A2 0,51-1,08: wite- 
Tol 0,34-0,50; spitskool 1.39-1,53; 
n A 0,72; B 0,40-0.64; C 0,38; radijs 
Per bos 0,35-0,63; rettich 1 55/70 
; 6-0,81; knolselderij 1,19-1,20; spina- 
e 0.99-1,07, ijsbergsla 0,38-0,71; bo- 
'•en 0,13-0.24. 

J'arnpignonveiling d.d. 27 april 1983: 
Vm) 1 fijn 4.11; 1 fijn C 3,94; 1 M 
“0; 1 MC 3,47;; lx fijn 3,55; lx grof 
"1; (4 kg-bakken) lx grof 3,03; 2 2,20; 
“ 1,79; B3 1,12. 

‘ Q em en prijzen d.d. 28 april 1983: al- 
r oemeria 32,18-49.00; amaryllis ap- 
* blo. 23,40-24.00; amaryllis Red 
‘on 20.24-24,00; anjer 42,73-65,00; an- 
f rnini tros 18,95-27,00; tros anjer 
39-59,00; bouvarida rosé 35.81- 
00; bouvardia wit 32,75-66,00; cam- 
tula 8,47-16,00; chrysant jrrnd. tros 
s 274,29-385.00; chrysant jrrnd. tros 
cent 71,14-86,00; chrysant jrrnd. tros 
‘four wit 81,75-87,00; chrysant jrrnd. 
Pider geel 80.05-88,00; chrysant 
’nd. tros Westl. D. 73,57-80,00; con- 
JUaria 22,56-49.00; asparagus lang 
■20-36,00; dianthus barbatus 167,30- 
6,00; freesia dubbel Excapade 14,41- 
■00; freesia enkele Aurora 14,26- 
’00; freesia enkel Ballerina 16,21- 
00; fressia enkele Oberon 14,21- 
'00; freesia enkel vellow River 17,38- 
'OO; gerbera 41.21-73.00, iris profes- 
£ƒ blauw 21,34-24,00; iris yellow Q 
00-28.00; leliekerlk 76,22-99,00; le- 
tak Connecticut King 69,56-86,00; 
Jietak Entchantment 55,16-61,00; or- 
fidee Cymbidium 54,87-70,00; orchi- 
Phalenops 35,38-40,00; roos groot 
ktail 80 57,20-74,00; roos groot Pri- 
63,51-71,00; roos groot Red Succes 
7-97,00; roos Groot Sonia 46,35- 
0; roos klein Belmda 33,76-50,00; 
s klein Coronet 30,57-50,00; roos 
in Carona 33,78-58,00; roos klein 
rcedes 45,31-59,00; Statice over. 
,37-40,00; tulp getrokken 8.10-14,00; 
Nlier dubbel wit 43.93-59,00. 


[I Groenteveiling Venlo 


V ENLO - Prijzenoverzicht van de ge¬ 
bilde producten op de Venlose 
groenteveiling VGV op gisteren; 
UOKPRIJZEN: rabarber 0,70-0,71; 
Prei A I 0,61-1,01; A II 0,36; B II 0,25; 
fWtskool I 1,09-1,24; II 0,28; Chinese 
?°ol I 0,41-0,78; veense snijbonen kas 
Q «-00; witlof I lang 2,70; koolrabi kas 
“ ; 10 0,79-0,86; 8/9 0,77-0,79; 7/8 0,68- 
>24; 6/7 0,23-0,26; geforceerde asper- 
f e s AA I wit 19,40; A I wit 16,80; B I 
"Ot 8,20; B II 2,90; grof II 10,70; asper- 
fs natuur AA I wit 19,30; AA I 14,80; 
O.i 12,00; B I 7,90. 

“ITBETALINGSPRIJZEN; staand 
S* a skomkommers per stuk 76 I 1,250; 
S 1 I 1,074; 51 I 0,864; 41 I 0,667; 36 I 
5^85; 311 0,510; 26 I 0,260; 61 II 0,530; 
?* II 0.530; 41 II 0,470; 36 II 0,330;' 
* r om II 0,910; stek grof II 0,530; prei 
Per kg A III 0,220; B II 0,250; A II lang 
'360; kassla per stuk in kratten A 13 
30 stuks 0,202; A 15 0,279; A 17 
“-303; A 19 0,317; A 21 0,350; A 23 

■360; A 25 0,383; A 27 0,393; A 29 

-393; A 31 0,407; A 33 0,430; B 15 

*'201; B 17 0.259; B 19 0,270; B 25 

”'318; B 27 0,332; B 29 0,293; 13 kg II 
30 kg 0,090; 17 kg II van 30 stuks 
“*152; C I van 30 stuks 0,070; kassla 
P®r stuk 30 stuks in poolbak C I 0,070; 
^blaten rood per bak A combinatie I 
f”>600; B combinatie I 18,638; C com- 
?'batie I 17,300; CC combinatie II 
‘6,300; A II 15,600; C II 10,500; toma- 
licht gekleurd per bak A combina- 
**e I 18,200; B combinatie I 18,300; C 
^Qrnbinatie I 17,100; tomaten vlezig 
P e r bak BBB super24,449; BB super 
9 '618; B I 17,570; BBBB 18,000; BB 
*3,800; B 17,100; B II 11,800; tomaten 
'[‘ezig licht gekleurd per bak BBB su- 
®er 23,590; BB super 19,058; B I 
*6,900; B 17,900; radijs glas per bos 
2»dden A 0,561; midden B 0,460; grof 
8 0,510. 


K[ 1 Veiling GronsveldCoop. 


^RONSVELD - Prijzenoverzicht van 
geveilde producten op de Veiling 
[bronsveld Coöp op gisteren: rode 
*Ool A I 0,55; A II 0,46; witte kool AI 
Ml; I 0,25-0,30; koolrabi I 0,18-0,25; 
b Wmkool A III 0,53-0,68; stek 0,50; 
Aardappelen II 0,15; prei AII 0,41-0,51; 
■b III 0,23; bosuien rodd I 0,19-0,21; 
ydtte uien II 0,22-0,24; spinazie I 1,41; 
** 0,64-,103; peen B II 0,37-0,47; C II 
6.25-0,27; schelk I 0,24-0,40; II 0,18- 
6.20; witlof A II 1,60-1,80; stek 0,76- 
j.06; peterselie 0,21-0,25; selderij A II 
*.27; A II 0,34-0,45; bosselderij A II 
0,26-0,33; kervel + zuring 3,80-5,10; ra- 
b arber I 0,60-0,70; II 0,51-0,64. 


sl Paardenmarkt Den Bosch 


&EN BOSCH - Aanvoer 201 stuks. 
Rijzen in gulden per stuk: luxe paar¬ 
den 2350-3500, voljarige 2250-3000, 
[t»xe 2 1-2 jarige merries 1800-2650, 
*Uxe 2 1-2 jarige hengsten 1700-2550, 
jbxe 1 1-2 jarige merries 1100-1900, 
*bxe 1 1-2 jarige hengsten 1000-1850, 
'’sulens, luxe merries 725-1425, yeu- 
* e ns, luxe hengsten 725-1325, hitten 
675-1575, Shetlandse pony’s (ruins) 
275-525, Shetlandse pony’s (merries) 
3 25-675. Prijzen in gulden per kg: jon- 
8e slachtpaarden 6.70-7.70, oude 
Jachtpaarden 6.00-7.60. De handel 
^as traag, de afloop minder. 


j I Aardappeltermijnmarkt 


AMSTERDAM - Voor Bintje 50 mm 
derden 500 contracten opgemaakt 
”oor levering mei bij een prijs van 
f 14,00 tot f 14,90 per 100 kg, 12 con¬ 
tacten voor levering november tegen 
‘ 25,00 tot f 24,80 alsmede 16 spot- 
c Qntracten tegen f 13,50. De stem¬ 
ming was goed prijshoudend en kalm. 


Verlies Volkswagen 

van 300 miljoen DM 


1111 d I 


Vrijdag 29 april 1983 • Pagina 7 


limburgs dagblad 


Beurs & valuta 


WOLFSBURG - Het Volkswagenconcern, de grootse autofa¬ 
brikant van West-Duitsland, heeft het afgelopen jaar afgeslo¬ 
ten met een verlies van 300 miljoen mark, maar dit jaar zal 
de moeite om de toekomst te garanderen worden beloond, 
ook al zal dat niet direct in de resultaten te merken zijn. Dit 
heeft de voorzitter van de raad van bestuur, Carl Halm, ge¬ 
zegd bij de presentatie van de cijfers over 1982. Gezien de 
hoge kosten voor ontwikkeling en modernisering zal de ver¬ 
betering pas in 1984 in de cijfers tot uitdrukking komen, al¬ 
dus Hahn. 


dere vestigingen kunnen opvangen, 
aldus Hahn. 

De Volkswagen- en Audifabrieken 
zullen in het tweede kwartaal van 
dit jaar vrijwel op volle toeren 
draaien. Bij Audi moesten onlangs 
800 man extra in dienst worden ge¬ 
nomen en daar draaien op het 


ogenblik tien extra ploegdiensten. 
Ook bij de bedrijfswagens is een 
verbetering merkbaar. VW hoopt 
in de loop van dit jaar haar aan¬ 
deel op de Westduitse markt te ver¬ 
groten. In het eerste kwartaal be¬ 
droeg dat aandeel 27,5 procent en 
vorig jaar was dat 29 procent. 


DELFT - Het signaleringssys¬ 
teem tengs de Rijskweg A13, 
het traject Den Haag-Rofter- 
dam, en gedeelten van de A4, 
A20en Al6 kreeg gisteren uit* 
breidlng met een aantal bor¬ 
den. Naast tserden met ad- 
viessnelheden krijgt de auto¬ 
mobilist nu ook de reden voor 
die gematigde . snelheid te 
zien. Omdat het een interna¬ 
tionaal demonstratieproject 
betreft gebeurde de inwijding 
van de nieuwe borden door 
minsiter Smlt-Kroea van Ver¬ 
keer en Waterstaat in het bij¬ 
zijn van de ambassadeurs van 
Oostenrijk, Spanje, Zweden 
en Joegoslavië. 


Dit jaar is goed begonnen. Ondanks 
de achteruitgang in de Amerikaanse 
verkoop met 7,5 procent en de ver¬ 
mindering van de afzet in Mexico 
met eenderde zijn over de hele we¬ 
reld 546.000 auto’s afgeleverd, 
slechts anderhalf procent minder 
dan in het eerste kwartaal van vorig 
jaar. In West-Duitsland zelf werd 
anderhalf procent meer verkocht, 
dank zij goede verkoop van de Audi 
100, die ook de verkoop van de Audi 
80 deed toenemen. De kwartaalom¬ 
zet van het concern bedroeg 9,6 mil¬ 
jard tegen tien miljard mark. 

De concernomzet heeft vorig jaar 
37,4 miljard mark bedragen tegen 
37,9 miljard mark in 1981. Over de 
hele wereld werden 2,12 miljoen 
auto’s verkocht, 9,2 procent minder. 
In de Bondsrepubliek was de ver¬ 
koop met anderhalf miljoen stuks 
anderhalf procent kleiner. In de 
Verenigde Staten is de situatie 
ronduit slecht te noemen. Daar 
werd de produktie het afgelopen 
jaar verkleind met 55 procent. 


Moeilijk jaar 
Vereenigde Glas 

MAASTRICHT - De directie van 
NV Vereenigde Glasfabrieken 
meent dat 1983 voor de onderne¬ 
ming een moeilijk jaar zal worden. 
Naast een verdere geringe daling 
van het binnenlandse glasverbruik 
wordt de onderneming geconfron¬ 
teerd met een vertraging in de 
groei van de export die thans di¬ 
rect en indirect (als toeleveran¬ 
cier) op circa 56 pet van de totale 
omzet uitkomt. Dit schrijft de di¬ 
rectie in het jaarverslag. 

Al in het laatste kwartaal van vorig 
jaar was de omzetstijging geringer 
dan in de eerste kwartalen. De oor¬ 
zaak hiervan schrijft de directie gro¬ 
tendeels toe aan het streven naar 
voorraadbeheersing bij de afne¬ 
mers. Hoewel het binnenlands glas¬ 
verbruik iets daalt heeft de directie 
alle vertrouwen dat glas zich in de 
toekomst zeker zal weten te hand¬ 
haven. 

Belangrijk hierbij is de toeneming 
van de hoeveelheden glas die ge¬ 
schikt zijn voor hergebruik. De na¬ 
tionale aanpak van de glasinzame¬ 
ling is een duidelijk succes. Het aan¬ 
deel van glasafval in het huishoude¬ 
lijk afval daalde in driejaar met cir¬ 
ca 50 pet van 13,8 pet in 1979 naar 6,7 
pet in 1982. 

Vereenigde Glas behaalde vorig jaar 
een nettowinst van ƒ 9,8 mln. 


In Brazilië is de verkoop van perso¬ 
nenwagens van een zeer laag peil 
met 24,7 procent toegenomen. De 
verkoop van bedrijfswagens daar¬ 
entegen ging sterk achteruit. De 
Mexicaanse VW-vestiging wist haar 
marktaandeel te vergroten van 33,2 
tot 38,4 procent, maar in Zuid-Afri- 
ka ging het marktaandeel achteruit 
van 17,1 tot 13,7 procent. In Europa 
was de verkoop groter dan in 
1981. 

VW zal over 1982 geen dividend uit¬ 
keren. Topman Hahn verdedigde 
dat door te zeggen dat de resultaten 
van de moedermaatschappij (een 
winst van 33 miljoen mark) niet los 
mogen worden gezien van de resul¬ 
taten van het gehele concern. Het 
eigen kapitaal moet worden behou¬ 
den om een blijvend stevige basis te 
kunnen garanderen, aldus Hahn. 
Over 1981 werd een dividend uitge¬ 
keerd van vijf mark per aandeel van 
vijftig mark. 

Hahn liet verder weten dat VW wei¬ 
nig schulden heeft, ondanks de 4,9 
miljard mark aan investeringen die 
het concern vorig jaar heeft gedaan. 
De investeringen zullen in elk geval 
worden voortgezet. Vooral de West¬ 
duitse Volks wagen vestigingen, met 
name Volkswagen en Audi, zijn zo 
sterk dat zij de gevolgen van de min¬ 
der goede gang van zaken bij de an- 


Omlaag 


AMSTERDAM - Op de Amster¬ 
damse effectenbeurs speelden 
zich donderdag wilde tonelen 
af. De aandelenkoersen vlogen 
in de loop van de ochtend om¬ 
laag, soms met guldens tegelijk. 
Veel beurshandelaren zochten 
de oorzaak van de zware dalin¬ 
gen, naast winstnemingen, in 
het gedaalde vertrouwen in de 
gulden. 

Op de obligatiemarkt kelderden 
de koersen in sommige gevallen 
met meer dan twee volle pun¬ 
ten. Dit is niet normaal meer, 
we griezelen er van, zo werd in 
de obligatiehoek opgemerkt. Er 
werden uiteindelijk advies- 
koersen opgemaakt die gemid¬ 
deld een tot twee punten lager 
waren. Van twaalf uur af moch¬ 
ten officiële koersen vastge¬ 
steld worden. 

Bij de internationals verloor 
KLM ƒ 4,30 op ƒ 144, terwijl Akzo 
ƒ 2 prijsgaf op ƒ 54,40. Unilever % . / , / 
k /' 


X vï „ // 

' | • V 

.| , :, f "1 
ifr* te 


f • V 
MÉÉ! 


w. 

. "x«vXv. 

mWmm 
•/-, o- 


Beursoverzicht 


moest met ƒ 2,20 terug tot 
ƒ215,30, maar Philips beperkte 
het verlies tot ƒ 0,30 op ƒ 45,80. 
By de banken was het niet beter. 
ABN ging met ƒ 5 achteruit tot 
ƒ 376, NMB met ƒ 3 tot ƒ 149,50 
en Amro Bank met ƒ 1,40 tot ƒ 59. 
De hypotheekbanken waren la¬ 
ger, evenals de bouwers, waar 
HBG ƒ 1,50 prijsgaf op ƒ 108. De 
verzekeraars waren flauw. Zo 
ging Ennia met ƒ 4 achteruit 
naar ƒ 128 en Nationale-Neder- 
landen met ƒ 2,50 tot ƒ 140,50. 
Amev verloor ƒ 1,50 op ƒ 120,50. 
Ook bij de uitgevers ging het 
mis. Elsevier-NDU kelderde met 
niet minder dan ƒ12 tot ƒ301. 
VNU zakte ƒ 3,50 naar ƒ 61 ex-f 
2,20 slotdividend. De scheep- 
vaartwaarden waren eveneens 
zwak gestemd.Bij de overige ac¬ 
tieve waarden was Ahold ƒ 6 la¬ 
ger op ƒ 155, Heineken ƒ 6 op 


ƒ 127,50 en Gist-Brocades ƒ4 op 
ƒ 145,50. Oce-van der Grinten 
boekte als enige een kleine winst 
van ƒ 0,80 op ƒ 179,10. 


Lokaal 


Ook op de lokale markt was de 
stemming niet bepaald opge¬ 
wekt. Het merendeel van de 
fondsen moest terrein prijsge¬ 
ven. Zo kwam Bols ƒ 4 lager uit 
op ƒ 82 en moest Nutricia ƒ 4,50 
prijsgeven op ƒ86. Bredero 
Bouw verloor ƒ 3,50 op ƒ 185,50 
en Wessanen ƒ 2 op ƒ 125. 

De Telegraaf zakte van ƒ 129 naar 
ƒ 123 en ACF leverde ƒ 6 in op 
ƒ 153. Emba verloor ƒ 4 op ƒ 147 
en ook Holec, Vmf-Stork, Van 
der Giessen-de Noord, Sanders 
Behang en Borsumij-Wehry 
moesten flink achteruit. 


Toch waren er ook enkele fond¬ 
sen die zowaar winst konden 
boekten. Zo ging IBB-Kondor 
ƒ 3 vooruit naar ƒ216 en bleef 
Amfas stijgen met een winst van 
ƒ 1 op ƒ 79. Slavenburg voegde 
ƒ 3 bij op ƒ 60 en Orenstein en 
Koppel was ƒ 5 in herstel op 
ƒ 185. Reesink ging met ƒ 4 voor¬ 
uit naar ƒ 270. 

De doorlopend genoteerde aan¬ 
delen bleven in de loop van de 
dag hier en daar nog iets zakken. 
Een groot aantal koersen stabili¬ 
seerde zich echter op een flink la¬ 
ger niveau. In herstel waren Pak¬ 
hoed, de scheepvaartwaarden en 
KLM. De banken moesten daar¬ 
entegen nog iets prijsgeven. Ook 
de bouwers zakten iets verder 
weg, evenals de hypotheekban¬ 
ken, waar Westland-Utrecht 
ƒ 4,50 lager uitkwam op ƒ 120,50. 
De later opgemaakte obligatie- 
koersen waren over een breed 
front flink lager, met verliezen 
tot meer dan een punt.Op de op- 
tiebeurs gingen donderdagmor¬ 
gen 3270 opties om. De flauwe 
stemming op de aandelenmarkt 
liet niet na haar sporen achter te 
laten op de call opties. 


AMSTERDAM - Voorlopige noterin¬ 
gen goud en zilver op donderdag om 
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in 
kg; 

GOUD: onbewerkt ƒ 37.610-/38.410. 
vorige ƒ 38.370-/ 39.170; bewerkt ver¬ 
koop ƒ 40.340. vorige ƒ 41.130. 

ZILVER: onbewerkt ƒ 1015-/ 1085 
vorige ƒ 1060-/ 1030'bewerkt verkoop 
ƒ 1140, vorige ƒ 1190. 


II Advieskoe rsen 


AMSTERDAM - Advieskoersen bui¬ 
tenlands bankpapier van gisteren: 


Amerikaanse dollar 2,72 
Engelse pond 4,18 

Belgische frank (100) 5,51 
Duitse mark (100) 110.75 

Italiaanse lire (10.000) 17,75 
Portugese escudo (100)2,50 


Canadese dollar 2,21 

Franse franc (100) 36,25 

Zwitserse franc (100) 133,00 

Zweedse kroon (100) 35,50 

Noorse kroon (100) 37,50 

Deense kroon (100) 30,25 

Oostenr. schilling (100)15,88 
Spaanse peseta (100) 1,91 

Griekse drachme (100) 3,00 
Finse mark (100) 49,50 

Joegoslav. dinar (100) 2,95 
Ierse pond 3,42 


|H Wisselmarkt Amsterdam 


2,82 

4,48 

5,81 

113.75 

20.75 

3.20 
2,31 

39.25 
136,00 

38.50 

40.50 

33.25 
16,18 

2.21 

3,80 

52.50 
4,35 
3,72 


AMSTERDAM - Noteringen op de 
Amsterdamse wisselmarkt per gister¬ 
middag: 


US Dollar 
Pond Sterling 
Duitse mark 
Franse franc 
Belgische frank 
Zwitserse franc 
Japanse yen 
Italiaanse lire 
Zweedse kroon 
Deense kroon 
Noorse kroon 
Canadese dollar 
Oostenr. schilling 
Ierse pond 
Spaanse peseta 
Austr. dollar 
Antill. fis. 

Surin. fis. 

Saoedi rival 


2,76925-77175 

4,3305-3355 

112,555-605 

37,535-585 

5,6495-6545 

134.155-205 

116,63-73 

18,885-935 

37,005-055 

31,665-715 

38,925-975 

2,25475-25725 

15.9930-6,0030 

3,5470-5570 

2,0250-0350 

2,40-2,41 

1.53-1,55 

1,5375-5675 

80,20-80,45 


INDEX Amsterdam ANP/CBS 


AMSTERDAM - De jongste 
ANP/CBS-indices over de Amster¬ 
damse Effectenbeurs per dato giste¬ 
ren luiden (eerste kolom vorige index , 
laatste kolom index van gisteren, e.e.a. 
volgens 1979 = 100): 

■ Algemeen 125,5 124.3 

Algemeen-lokaal 121,4 119.1 

Internationals 130,00 129,9 

Industrie 104,7 102,3 

Scheep- en luchtvaart 132,3 129.9 

Banken 234,5 232,9 

Verzekering 223.4 219.9 

Handel 101.8 99,6 

CBS-oblig. index 101,7 100,5 

Rendem. staatslening 8.12 8,30 

waarvan 3-5 jaar 7,98 8.14 

5-8 jaar 8,10 8^28 

8 jaar en langer 8,45 8,66 

nieuwste drie 8.60 8.85 

rend. BNG-leningen 8,23 8,34 

rend. bankleningen 8,42 8,77 

rend. spaarbrieven 8.75 8.84 


H Avondkoersen Amsterdam 


AMSTERDAM - In het telefonisch 
avondverkeer kwamen donderdag¬ 
avond de volgende koersen tot stand: 
(tussen haakjes de laatste notering van 
dezelfde dag) 

AKZO 54.80-55.00 (55.00) 

Kon. Olie 116.00-119.30 (116.00) 

Philips 45.90-46.60 (46.10) 

Unilever 216.00-216.50 (215.40) 

KLM 145.20-146.00 (145.20) 


NEW YORK Dow Jones 


NEW YORK - De Beursgemiddelden 
van gisteravond te New York luiden 
volgens de Dow Jones Index (achter¬ 
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20 
spoorwegen en overig transport, 15 
nutsbedrijven, gevolgd door het geza¬ 
menlijke gemiddelde: 

HnnuQt 1210 - 91 516.76 127.40 467.87 
t ^ 1226 97 524 62 128.18 473.93 


Laagst 

Slot 

Winst/ 

verlies 


1201.04 513.58 
1219.52 522.16. 

+ 11.12 +4.77 


126.75 464.52 
127.77 471.41 


beurs van amsinrdam 


GECOM&WEEftDC BEUR$ 


Binnenlandse aandelen 

Ahold 161,00 

idem (div.’83) 156,00 

Akzo 56,70 

ABN 382,00 

ABN eert. (div.’83)— 
Amev 122,00 

Amev (eert.) 115,00 
Amro-bank 60,40 

Bos Kalis Westm. 45,00 
Dordtsche Pr. 106,50 
Dordt. Petr. pref. 105,60 


Elsevier-NDÜ 

Ennia 

FGH 

Gist Brocades 
Heineken 
Heineken Hld. 


314,00 

132,00 

44,60 

148.50 
133,00 

116.50 


Holl. Betongroep 109,50 
Hoogovens 21,40 

KLM 147,70 

Kon. Olie 116,50 

Nat. Ned. 143,00 

NedLloyd groep 89,80 
NMB 152,80 

Océ-Gr. 178,30d 

Van Ommeren 24,10 
Pakhoed Hold. 53,00 
Pakhoed eert. 50,00 
Philips 45,801 

Robeco 284,30 

Rodamco 129,50 

Rolinco 277,00 

Rorento 190,60 

Unilever 217,30e 

Ver. Bezit VNU 63,80 
Volker Stevin 34,90 
Westland U.H. 125,00 

Binnenlandse obligaties 

12.75 Ned. 81-91 128,81) 

12.50 id 81-91 118,50 

12.25 id 81-88 112,30 

12.00 id 81-91 115,60 

12.00 id 81-88 110,40 

11.75 id 81-91 110,50 

11.50 id 80 111,30 

11.50 id 81-91 113,50 

11.50 id 81-92 114,70 

11.50 id 82-92 114,70 

11.25 id 82-92 113,40 

11.25 id 81-96 117,50 

11.00 id 81-88 107,80 

11.00 id 82 112,60 

10.75 id 80 110,60 

10.75 id 81 109,70 

10.50 id 74 105,30 

10.50 id 80 114,30 

10.50 id 82-89 107,50 

10.50 id 82-92 109,90 

10.25 id 80-90 111,30 

10.25 id 80-87 105,50 

10.25 id 82-92 112,80 

10.00 id 80 106,30 

10.00 id 82-89 105,50 

10.00 id 82-92 108,10 


154,00 

149,00 

55,00 

373,00 

120,00 

113,00 

58.80 

43.50 

105.60 

104.50 
303,00 
129,00 

42.50 

145.60 

128.50 
114,00 
107,00 
21,20 

145.20 

115.70 
140,00 
88,00e 
149,00 
178,40 

23.70 

52.20 
49,00 
45,90 

284.50 

129.70 

277.50 
191,00 

214.60 
62,00d 

33.80 

121,00e 


128,00 

117.50 

111.50 

114.50 

109.90 

109.80 

110.90 

112.80 
113,80 

113.80 
112,70 
116,00 

107.20 

111.80 

109.90 

109.20 
105,00 
113,00 

106.90 
109,10 

110.50 
105,00 
110,80 

105.50 
105,00 

107.50 


10.00 id 82-92-2 

9.75 id 74 
9.50 id 76-86 
9.50 id 76-91 

9.50 id 80-95 

9.25 id 79-89 
9.00 id 75 
9.00 id 79-94 

8.75 id 75-1 
8.75 id 75-2 
8.75 id 76-96 
8.75 id 79-94 

8.75 id 79-89 

8.50 id 75-90 
8.50 id 75-91 
8.50 id 78-93 
8.50 id 78-89 

8.50 id 79-89 

8.25 id 76-96 
8.25 id 77-92 
8.25 id 77-93 

8.25 id 79-89 
8.00 id 69 
8.00 id 70-95 
8;00 id 71-96 
8.00 id 70-1 
8.00 id 70-2 
8.00 ld 70-3 
8.00 id 76-91 
8.00 id 77-97 
8.00 id 77-87 
8.00 id 78-88 
8.00 id 83-93 

7.75 id 71-96 
7.75 id 73-98 
7.75 id 77-97 
7.75 id 77-92 

7.75 id 82-93 

7.50 id 69-94 
7.50 id 71-96 
7.50 id 72-97 
7.50 id 78-93 
7.50 id 78-88-1 
7.50 id 78-88-2 
7.50 id 83-87-90 

7.50 ld 83-90-2 
7.20 id 72-97 
7.00 id 66-91 
7.00 id 66-92 
7.00 id 69-94 

'6.75 id 78-98 

6.50 id 68-93-1 
6.50 id 68-93-2 

6.50 id 68-94 

6.25 id 66-91 

6.25 id 67-92 
6.00 id 67-92 

5.75 id 65-90-1 
5.75 id 65-90-2 

5.25 id 64-89-1 
5.25 id 64-89-2 
5.00 id 64-94 

4.50 id 58-83 
4.50 id 59-89 
4.50 id 60-85 
4.50 id 60-90 
4.50 id 63-93 


108,10 

104.70 

102.50 

103.60 

104.50 

103.90 

101.50 

102,00 

101.60 
101,80 
101,00 
101,60 
102,00 
100,80 
100,80 
100,80 
101,00 
101,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
99,40 

99.40 

99.60 

101,20 

101.40 

101.50 

99.80 

98.80 

101.90 

100,00 

99.20 

98.50 

98.30 

98.50 

98.90 

97.50 

97.80 
97,00 

97.20 

97.70 

98.70 

98.80 

97.10 

97.60 

94.90 

97.30 

96.80 

96.20 
94,00 

94.30 

94.80 

94.40 

94.50 

93.40 
93,00 

93.60 
94,00 
93,40 

93.70 

90.70 

98.20 

92.70 

97.50 
93,40 

89.10 


107,80 

4.25 id 59-84 

98,00 

98,00 

104,00 

4.25 id 60-90 

91,00 

91,00 

102,50 

4.25 id 61-91 

91,10 

91,10 

103,30 

4.25 id 63-93-1 

89,10 

89,10 

104,20 

4.25 id 63-93-2 

90,80 

90,80 

103,50 

4.00 ld 61-86 

94,80 

94,80 

101,00 

4.00 id 62-92 

89,10 

89,10 

101,70 

3.75 id 53-93 

89,80 

89,30 

101,20 

3.50 ld st.47 

90,30 

91,00 

101,40 

3.50 ld 53-83 

98,80 

98,80 

100,50 

3.50 id 56-86 

94,80 

95,70 

101,00 

3.25 id 48-98 

86,90 

86,90 

101,50 

3.25 id 50-90 

90,20 

89,70 

100,50 

3.25 id 54-94 ' 

87,30 

87,00 

100,50 

3.25 id 55-95 

85,80 

— 

100,10 

3.25 id 55-85 

96,00 

95,70 

100,70 

12.00 BNG 81-06 122,90 

122,50 

100,70 

11.00 id 74-84 

104,80 

104,80 

99,50 

11.00 id 81-06 

115,20 

114,50 

99,50 

9.50 id 74-99 

103,70 

103,30 

99,70 

9.50 id 75-85 

104,20 

104,20 

99,70 

9.50 id 76-01 

104,60 

104,60 

99,5Q 

9.00 id 75-00 

102,00 

101,50 

99,10 

8.75 id 70-90 

102,00 

101,80 

99,30 

8.75 id 70.95 

100,80 

100,50 

101,20 

8.75 id 75.00 

101,60 

101,20 

101,40 

8.75 id 77-02 

101,80 

101,50 

101,50 

8.50 id 70-85 

101,70 

101,50 

99,50 

8.50 id 70-95 

100,20 

99,80 

98,50 

8.50 id 73-98 

100,70 

100,40 

101,70 

8.25 ld 70-85 

101,20 

101,00 

100,00 

8.25 id 70-96 

99,40 

99,20 

99,00 

8.25 id 76-01 

99,30 

98,80 

98,20 

8.00 ld 69-94 

98,90 

98,80 

98,00 

8.00 id 71-96 

98,00 

97,50 

98,20 

8.00 id 72-97 

97,90 

97,90 

98,70 

8.00 id 73-83 

100,50 

100,50 

97,00 

8.00 id 75-00 

97,20 

97,20 

97,50 

7.60 id 73-98 

95,80 

95,00 

96,80 

7.50 id 72-97 

95,90 

95,70 

97,00 

7.25 id 73-98 

94,20 

94,20 

97,50 

7.00 id 66-91-1 

96,70 

96,40 

98,90 

7.00 id 66-91-2 

96,60 

96,10 

99,00 

7.00 66-4 

95,90 

95,30 

97,00 

7.00 id 72-97 

94,60 

93,80 

97,30 

6.75 id 67-92 

94,90 

94,50 

94,40 

6.75 id 68-93 

94,60 

94,30 

97,00 

6.50 id 67-92 

93,70 

93,30 

96,50 

6.25 id 67-92 

93,30 

93,00 

95,80 

6.00 id 65-90-1 

94,70 

94,50 

93,50 

6.00 id 65-90-2 

94,10 

93,80 

94,00 

5.75 id 65-2 

92,80 

92,50 

94,50 

5.50 ld 65-90 

92,50 

91,80 

94,00 

5.25 id 64-89 

93,10 

92,10 

94,30 

5.25 id 65-90 

93,00 

92,50 

93,00 

5.00 id 58-88 

94,50 

94,30 

92,80 

5.00 id 64-89 

94,10 

93,70 

93,40 

4.75 id 58-88 

94,40 

94,00 

93,70 
93,00 
93,40 
90,00 
98,20 

a=laten b=bieden 


92,60 

d=ex-dividend 97,50 

e=gedaan-bieden 


93,00 

f= gedaan-laten 89,00 

g=bieden en ex-dividend 1 


4.50 id 58-89 92,10 9 

4.50 id 59-84 97,30 9 

4.50 id 60-85 96,50 9 

4.50 id 62-92 90,00 8 

4.50 id 62-93 90,00 8 

Converteerbare obligaties 

4.75 Akzo — 88,00 

8.75 ABN 120,00 121,00 

6.75 Amro 73 99.60 99 

5.50 Amro 69 — _ 

11.00 Bredero 107,80 10 

8.50 Boskalis 93 00 93 

6.25 Buhr T — _ 

4.00 Elaion 93,20 92 

8.75 Elsev.-NDU 109,50 10 

7.25 Furn. 73 95,50 96 

5.75 Gist-Br. 227,50 22 

5.25 Hoogovens — _ 

7.25 Kappa 73 95,20 95 

8.75 KNSM 99,10 99 

8.75 KBB 77,00 — 

7.75 K.N. Pap. 103,00 10 

7.25M'intosh 133,50 13 


Bols 

Borsumij W. 
Braat Bouw 
Breevast 


86,00 

135,00 

103,00 

218,00 


107,80 107,80 
93,00 93,50 

93.20 92,80 

109.50 109,00 

95.50 96,00 

227.50 222.00 

95.20 95,20 

99,10 99,00 

77,00 — 
103,00 102.50 


Breevast (eert.) 208,00 
Bredero 187[oO 

Bredero (eert.) 189,00 
Buhrm. Tett. 46 00 

Cal. hold NV 30,60 

Calvé-D. eert. 295,00 

lid. 6 pet. eert. 1721,C 

Centr. Suik. 112,0C 

id. eert. m[oc 

Ceteco 189,0C 

\ id. eert. 190,00 

iChamotte 16,60 

iCindu-Key 15[20 

Claimindo 343,00 

jDeli mij. 68,00 

Desseaux 52,50 

Dorp en co. 91,00 

Douwe Egb. 56.20 

Econosto 51,50 

Emba 151,00 

Eriks 85,00e 

Fokker 28,10 

Furness 47,50 

Gamma H 46,50e 

id. 5 pet. 18,80 

Gel. Delft c. 173,00 

Gerofabr. 87,50 

Giessen 87,00 

Goudsmit 74,00 

Grasso 145,00 

Hagemeijer 35,50 

Hoek's Mach. 63,90 

NV Holdoh. 164,00 

Holec 60,20 

HALL Trust 220.00 

Holl. Kloos 119,50 

Holl. Sea Searc.3,95 
Hunt. Douglas 15,80 

HVA Mijen crt. 112,00 

IHC-Inter 79,00 

Ind. Maatsch. 76,00 

1BB Kondor 213,00 

Internat. M. 22,90 

Kempen B. 71,00 

Kiene S. 290,00 


9.00 Meneba 100,00 

7.00 NMB-B 28,50 

7.75 Nutricia 114,50 

8.00 Nijverd. 102,00 

6.50 Océ-Gr. 110.00 

4.75 Philips 140.50 

10.00 Pont 94,50a 

7.50 Proost B. 96,50 

6.50 Rollinco 84,50 

6.50 id. 1000 86,50 

8.00 Sanders 97,20 

8.75 Schuitema — 

14-.00 SHV-Hld.81119,70 
7.00 Slav. Bk. 93,00 

8.75 Stev. Gr. 96,50 

9.00 VMF-St, 88,50 

8.25 Vih. But — 

8.50 Volk. Stev. 87,80 

7.00 W'have 106,00 

7.00 W’sanen 101,30 

8.75 W.V.Hyp. 96,50e 96,20 


133,50 130,00 
100,00 99,70 


28.50 29,00 

114.50 114.50 
102,00 102,00 
110.00 109,00 

140.50 141,25 
94,50a — 


119,00 

93,00 

98,50 


87,40 

105,20 

100,50 


Binnenlandse aandelen 


ACF 
AMFAS 
Asd. Rubber 
Asd. Rijtuig 
Ant. Brouw 
Ant. Verf. 

Ass. St. R'dam 
Audet 

Aut. Ind. Rt. 

Ballast-N 

Bam 

Batenburg 
Beek van 
Beers 
Begemann 
Belindo 
Berkel P 
Blydenst. C 
Boer Druk 


159,00 154,00 
78,00 79,00 

4,55 4,55 

204,00 200,00a 


82,00 

131,00 

103,00 

215,00 

205,00 

184,00 

185.50 

45.50 

30.50 
297.00 


1721,00 1718.00 

112,00 111,00 


111,00 

189,00 

190,00 

16,60 

15.20 
343.00 
68,00 

52.50 
91,00 

56.20 

51.50 
151,00 
85,00e 
28,10 

47.50 


109,00 

188,00 

189,00 

16,60 

15,00 

340,00 

67.80 

53,00 

91,00 

55,60 

50,50 

147,00 

84,90 

28,10 

46,00 


46,50e 45,40 


18,80 

173,00 

87.50 
87,00 
74,00 
145,00 

35.50 
63,90 
164,00 
60,20 
220.00 

119.50 


79,00 

76,00 

213,00 

22,90 

71,00 


18.50 
174.00 

87.50 
83,00 
73.00 
145,00 

34.90 

62.50 
161,00 

58.50 
220,00 
120,00 

3.90 

15.90 

111.50 
78,00 
75,00 
216,00e 
22,10 
71,00 


210,00 

78,00 

114,00 

1000,00 

88,00 

46,00 

430,00 

115,00 

118,00b 

74,00 

343.50 

26.50 
950,00 
72,00 


210,00 

75,50a 

114,00a 

1000,00 

87,00 

44,60 

430,00 

115,00 

119,00 

72,00 

339,50 

26,00 

1100.00b 

70,20 


Kluwer 
KBB 
ld. eert. 
id. 6 cum, 
KNP 
Krasnap. 
Kwatta 
Landre Gl. 
Leids. Wol. 
Macintosh 
Maxw. Petr. 
Meneba 
MHV A’dam 
Moeara En. 
id. 1-10 
id. 1-4 
Mulder 
Mijnb. W. 


290,00 290,00 
89,00 88,00 

20,10 19,80 

20,10 19,80 

8,00 — 

40,00 38,00 

94,00 93.80 ' 

10,80 10,70 

128,00 125,00 
114,00e 114,50 
135,00f 130,00 
275,00 275,00 
56,50 53,20d 

16,20 16,20 
470,00 465,00 
6000,00 5950,00 
1285,00 1260,00 

335,00 330,00 


Naarden 

Naeff 

Nagron 

NBM-Bouw 

Nedap 

Ned. Crediet 

Ned. SHB 

Ned. Springst. 

Nierstrasz 

Norit 

Nutricia GB 
Nijverdal 
Orenstein 
Otra 

Palembang 
Palthe 
Pont Hout 
Porcel Fles 
Proost en Br. 
Rademakers 
Ravast NV 
Reesink 
Rjva 
id. eert. 

Rohte en Jisk 

Rommenholl. 

Rijn-Schelde 

Sanders 

Sarakreek 

Schlumberger 

Schuitema 

Schuppen 

Schuttersv. 

Slavenb. Bn. 

Smit Intern. 

Telegraaf 

Textiel Tw. 

Tilb. Hyp. bk. 
Tw. Kabel h 
Twynstra en G. 
Ubbink 
Ver. Glasf. 
VMF-Stork 
Verto eert. 

VRG Gem. Bez. 
Wegener eert. 
Wessanen 
Westhaven Asd. 
Wolters Samson 
Wyers 
Wijk en Her 


31.80 31,00 

85,00b 90,00b 
24,50 22,50 

6.80 6,70 

210,00a 210,00a 
30,00 28,50 

237,00 235.00 
3800,00a— 
820,00 — 


106,70 105,80 
87,50 82,50 

86,80 86,00 
180,00 187,00 

86,80 86,50 

53,00 53,00 

58,20 57,00 

50,00 51,00 

— 135,00a 

79,00 79,00 

140,00a 138,00 


Japan Fund 
Leveraged 
New York Ind. 
Obam 

Old Court Dlr. 
Sci Tech. 
Sumabel 
Technology 
Tokyo PH 
Unifonds 
Vanee. Sand 
Viking 
W’ereldhave 


29,60 29,60 

419,00 428,00 

100,70 101,70 


U.S. Steel 23,80 

Warner Lambert 33,10 
Westmgh. El. 43.60 

Woolworth 34.90 

Xerox Corp. 45,20 


48,90 

37,70 

253,00 

426,00 

18.50 

124.50 

121.50 


48,90 

37,80 

253,00 

432,00 

18.50 

124.50 
112.50d 


21,20 

266,00 

608,00 

595,00 

77,50 


21,40 

270,00 

590,00 

585.00 

75,20 


490,00e 490,00 


4,10 4,00e 

105,00 101,50 

87,00 85,80 

585,00d 593,00 
88,00 88,00 
185,00b 183,50 
33,00 33,00f 

57,00 60,00 

51.20 51,60 

129,00 121,00 

60.20 57,00 

2.50 2,30 

212,00 211,00 

28,00 27,90 

150,00 147,50 

260,00 258,00 

69.20 68,00 

51,70 51,50 

45,90 45,70 

26.40 25,50 

127,00 125,50 

190,00 193,00 

98.50 98,00 

42.40 39,10e 

62,00 63,70 


33,00f 

60,00 

51,60 

121,00 

57,00 

2,30 

211,00 

27,90 

147.50 
258,00 
68,00 

51.50 

45.70 

25.50 

125.50 
193,00 
98,00 
39,10e 

63.70 


Beleggingsinstellingen 

ABN-aand.-F. 197,00 196,00 
Alg. Fondsenb. 131,00 131,00 
Alrenta 126,80 125,50 

Alvamy 140,00 138,50 

America Fnd. 210,00 210,50 
Binn. Belf. VG 148,50 148,50 
B.O.G. 174,00 174,00 

Chemical F 29,70 29.70 

Col. Growth Sh. 26,10 26,20 

Concentra 231,00 231,00 
Goldmines 1415,00 1405,00 
Holland F 148,50 147,00 
Interbonds 568,00 563,00 


Amerika (orig. aandelen) 

Am. Express 68,60 68,90 

Am. Motors 8,10 7,75 

Am. Tel. & Tel. 67.30 66,80 

Asarco 35.30 34,90 

Atl. Richf. 44.70 44,60 

Beth. Steel 21,00 21,10 

Boeing Comp. 40,25 39,50 

Burroughs 46.50 46,20 

Citicorp. 43,70 43,50 

Colgate 23,80 24,20 

Cons. Foods 42,10 - 

Control Data 49,00 47,70 

Dow Chemical 30,80 31,10 

Du Pont 45,75 45,35 

Eastman Kodak 82,80 81,60 

Exxon Corp. 34,50 34,35 

Fluor Corp. 21,20 21,10 

Ford Motor 48,75 48,40 

General Electr. 111,70 109,30 
General Motors 66,10 64,90 

Getty Oil 66,60 65,10 

Gillette 46,30d 46,00 

Gulf Oil 34,10 33,80 

Honeyweel Ine. 103,10 104,30 

IBM 117.80 116,70 

Intern. Flavor 28,30 28,20 

Intern. Paper 54,80 55,10 

Intern. Tel.&TeI 38,40 38,30 

Litton Ind. 63,10 63,70 

Lockh. Aircraft 119,00 118,50 
LTV Corp. 16,25 15,20 

Mobil Oil 29,50 29,70 

North Am. Phil. 63,70 63,10 

Oec. Petr. Corp. 20,50 20^50 

PepsiCo 38,65 38[40f 

Philip Morris 65,00 64,00 

Philips Petrol. 35,30 34[95 

Polaroid Corp. 31,90 32,40 

Quaker Oats 48,50 —’ 

RCA 25,25 25,50 

Rep. Steel 22,60 22,40 

Schlumberger 43,30 43,90 

Sears Roebuck 41,50 40 90 

Shell Oil 41,20 4o[60 

Sperry Corp. 37,40 36,40 

Stand, Oil of Cal. 38,50 39 10 

Tandy 61,45 6L50 

Texaco 34,90 35,40 

Texas Instruments 144,50 146 50 

Union Carbids 62,90 03 40 

Union Pacific 53,00 59 00 


Certificaten (buit. aand. 

All.Lyons 597,00 

AMAX Ine. 76,10 

Amer.Home Pr. 131,00 

Amer.Motors 21,20 

ATT (Nedam) 184,50 

ASARCO Ine 90,00 

Atl. Richfield 119,30 

Boeing Comp. 109.00 

Burroughs 128.50 

Can.Pac Ent. 103,50 

Chrysler 68.50 

Citicorp 120,00 

Colgate-Palm. 64.00 

Control Data 128,50 

Dart & Kraft 207,50 

Dow Chemical 84,50 

Eastman Kod. 230,00b 

] Exxon Corp. 92,50 

Fluor Corp 59,80 

Ford Motor 132,80 

Gen.Electric 304,50 

Gen.Foods 117,00 

182[00 
182,00 
127,00 
90,00 


119,00 118,50 
16,25 15,20 

29.50 29,70 
63,70 63,10 

20.50 20,50 
38,65 38,40f 
65,00 64,00 
35,30 34,95 
31,90 32,40 


Gen.Motors 182,00 

Getty Oil 182^00 

Gillette 127,00 

Goodyear 90,00 

Hitachi _ 

Inco 36.50 

IBM 316.00 

Int.Flavors 77,00 
ITT 102,50 

Kroger 99,00 

Litton Ind. 176,00 
Lockheed Corp 328,00 
Merck & Co 241,00 
Minn. Mining 232,00 
Mitsubishi Elec. 2000,00 
Nabisco Brands 101,00b 
North Am.Phil. 173,20 
Pepsico 108,50 

Philip Morris 175,50 
Phillips Petr. 94,30 
Polaroid Corp. 80,00 


108.50 

175.50 
94,30 
80,00 


Procter & Gam. 173,00 


Quaker Oats 
RCA Corp. 
Sears Roebuck 
Shell Canada 
Shell Oil 
Sperry Corp. 


128,00 

69,00 

111,00 

49,20 

110,80 

105,50 


Stand. Oil. Calif. 104,00 


Tandy Corp 
Texas Instr. 
Union Pac. 
US Steel 
Warner-Lam. 
Westingh. El. 
Woolworth 
Xerox Corp. 


166,00 

400,00 

143,00 

64,90 

89,30 

120.50 

95.50 

117.50 


615,00 

76,00 

126,00 

19.50 

184.40 
90.00 
121,60 
106,00 
128.00 

104.20 

68,00 

119.40 

66.40 
125.00 

208.50 
86.00 
228,00 
96,00 

59.80 

131.50 

300.40 
118.00 

176.50 

178.50 
127,00 

91.20 
4650.00 

37.20 

317.50 

76.80 

ï 03,30 

lor.oo 

175,00 

326.00 

254,50d 

233,90 

2000,00 

103.50 
176,60 

106.50 

174.50 

95.50 
82,00 

174.50 
126,00d 
69,00 
111.00 

49.50 

110.30 

103.50 

106.50 
169,00 
400,00 
142,00 

65.50 

90.30 

119.50 
94,00 

120.50 


;Xv.v 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 29 april 1983 • Pag 


UW VA.G DEALER VOOR VOLKSWAGEN EN AUDI: 


Jetta Holiday v.a. /17.Wx-, 

i/ln chnyskoslen I J40.-. Prijzen int /. BTW. at Leusden. Lri/blijvend. M t/ziyinycn voorbehouden. 


AUTO VENCKEN BV 

BEEK 

VAN STRATEN & ZN 

MAASTRICHT 


NIC NUSTEN BV 

BUNDE 

PLOEMEN SCHOLS BV 

MEERSSEN 


VENCKEN BV 

HEERLEN 

AUTO VENCKEN BV 

SITTARD 


WIE KIEST VOOR DE JETTA HOLIDAY, 

ZIT DEZE VAKANTIE AAN ALLE KANTEN WAT RUIME 
Allereerst is er de financiële ka 
De Jetta Holiday is, zowel met ben 
als dieselmotor, een speciale uitgave 
die voor de gelegenheid extra interes 
is geprijsd. Vergelijken wij die prijs i 
de prijs van de standaard Jetta tot nu 
toe, dan betekent dat een voordeel < . 
achthonderd gulden. 

Ook op de langere duur verseti 
de Jetta Holiday u de nodige finand 1 
ruimte. Want zowel in de benzine- al 
dieseluitvoering toont de Jetta ziclV 
bijzonder matig brandstofverbruiket 

Bovendien vraagt de Jetta relaj 
weinig onderhoud en trakteert hij zij 
eigenaar aan het einde van de rit op' 
hoge restwaarde. 

Met z’n royale binnenmaten 
biedt de Jetta Holiday zowel bestuiiij 
als voor- en achterpassagiers opvalld 1 
veel arm-, been- en hoofdruimte. 

De kofferbak van maar liefst 630 litd 
toont zich een ware veelvraat wat de 
vakantiespullen betreft. 

Vermeldenswaard zijn verderd 
6 jaar carrosseriegarantie op doorroes 1 
van binnenuit en de 3 jaar lakgaran 11 
die sinds kort van kracht is. 

Kortom, meer dan genoeg red' 
nen om, voor u de zon opzoekt, eers 1 
uw V.A.G dealer voor 
Volkswagen en Audi 
te bezoeken. MËH0 vy 


F. KLIJN HOENSBROEK AUTO CAUBO MECHELEN 


VENCKEN BV 


KERKRADE 


AUTO CAUBO 


Auto's en motoren' 


SUZUKI Alto FX '82; Mer¬ 
cedes 280 SE aut. veel ex¬ 
tra's 81; BMW 320 zwart 
'80: BMW 320 groenmet. 
’80; Daihatsu Charada 
XTE '80: Toyota Tercel '80; 
Ford Escort 4-drs. 79; Ci¬ 
troen CX 2400 Pallas '79; 
Ford Taunus 4-drs. '78; 
Mitsubishi Galant '11; Dat 


Automobielbedrijf Ploum 

Peugeot Talbot dealer, Eygelshovergracht 64 Kerkrade All. sp.velgen Markt 2, 
tel. 045-460500, biedt aan met Bovaggarantiebewijs: Sirnpelvcld, 045-441284. — 
Opel Ascona 1900 4-drs. '80; Opel Kadett 1200 '77; k. FIAT X 1.9, bj. 76. 
Peugeot 104 ZS Coupé '77; Peugeot 104 ZL Coupé '80; 72 ÓI 73 . ' e 

Peugeot 305 SR 80; Peugeot 504 Break 79; Peugeot ^—koon MAZDA—8Ï8~ 

504 GL 79 en SR 79 met LPG; Peugeot 505 SR '81 en bouwjr. 75 . Tel. 04492- 

505 Cristal ’82 slechts 3200 km; Peugeot 505 GR Diesel 1085. _ 

'80 en SR Diesel '81 autom.; Talbot Horizon 1.5 GLS '80 Te k. a. Toyota COROLLA, 
en 1.3 LS '80; Ford Taunus 1600 L '80 met LPG; Ford bj. '16 Vr pr. ƒ 1.500: Hon- 
Taunus 2.0 autom. 78; Renault 18 TL '78; Renault 4 f «oo ' Bellen na^lè’.OcTuur 
GTL 79; VW Jetta GLS '80; VW Scirocco GT '80; diver- 04450-3223. 

se goedkope inruilers van ƒ 200,- tot ƒ 800,-. Inruil en Te k HONDA 5Ö0 sier- 
financiering mogelijk. _spuit, sterwielen en Mars- 


All. sp.velgen. Markt 2. 
Simpelveld, 045-441284. 

Te k. FIAT Xl.9, bj. 76. 
Vr.pr. ƒ 5.500. Tel. 045- 
726273. 


Geleen, Op de Vey 47-49, 
Goleen, Inruil, garantie, fi¬ 
nanciering, 04494-44944. 

Te k. HONDA Civic 5-drs. 
i.z.g.st. Pr.n.o.t.k. 045- 
414369 b.g.g. 424851. 

Te k. R12 i.g.st. Vrpr. 
ƒ 1000,-. Kruisstr. 06 , Ke- 
krade. 

Te k. FORD Escort 1300 
GL MS-wielen. zeer mooi, 
'77 ƒ 3350.-; Renault 5 L, 
i.z.g.st. '77 ƒ 3350,-; 04494- 
47737, Meidoornstr. 21. Ge¬ 
leen. 

RENAULT 5 TL. bj. '75. 
zeer mooi. 1007 in orde, 
vr.pr. f 1.900. Brunssum- 
rnerstr. 12. Schinveld. 

RENAULT 5 TL bwj. 75 
ƒ 1000.-; Na 18 uur. Meu- 
serstr. 95 Kerkrade. 

Te k. RENAULT R-4 Be- 
stel '78. 59.000 km. prijs 
f' 2300.-: tel. 045-351937. 

Te k. Ford ESCORT, bj. 
'76. pr. ƒ 2.250. Kouven- 
derstr. 64. Hoensbroek. tel. 
045-213469. 

Te k. KADETT, bj. '78. Ie 
eig.. i.z.g.st. Kasteelstr. 44, 
Brunssum. 

Ingeruild: 

BMW 316 1980 
BMW 320 1981 
BMW 525 aut. 1980 
BMW 525 I 1982 
BMW 728 I aut. 1980 
BMW 728 I 1982 
Mercedes 200 D 1981 
Mercedes 280 S 1979 
Saab 900 EMS 1980 
Opel Ascona 16 SR 1982 
Renault 9 TSE 1982 
Renault 18 GTS 1980 
Renault 18 TS 1979 
Ford Taunus 
2000 GL 1979 
Honda Civjc 5-drs. 1982 
Autobedrijf 

Kera B.V. 

Kerkradersteenweg 5, 
Kerkrade, tel. 045-452121 
uw BMW-dealer 

Te k. Fiat SPORTMODEL 
128 3 P. bj. '78, 3-drs. Pr. 
ƒ 4.750. Tel. 04754-5019. 

Gebr. ONDERD. v. Alfa, 
Opel. Ford enz. Haefland 
20 (ind.terr.). Brunssum, 
045-254482. Gevr. auto's m. 
schade va. '75. 

■ Te k. ALFASUD Super 5 
v. 54.000 km, bj. '78. Vr.pr. 
f 4.750. Passartweg 39A, 
Heerlen (tussen 18-20 u.). 


T2 1 vw A bus 6 ' : 7? P Autoshop Taunus 2 0 autom - ’ 78 ^ Renault 18 
Geioen. Op de Vey 47-41$, GTL '79; VW Jetta GLS '80; VW Scirc 


Honda GOLDWING EML. Te k. TOYOTA 1000, wei- 
2 pers., zijspaneomb. Cala- mg gelopen bj. '75, i.z.g.st. 


fia-kofferset. S & W schok- vr. 
brekers. Vetter-kuip en 72^ 
Travelmaster-zadel etc. 
I.z.g.st. Pr. n.o.t.k. Tel. 045- 
750562. 

Te k. OPEL Kadett bwj. 

'76. Chr. Quickstr. 34 
Hoensbroek tel. 045- 
227716. 

Te k. Ford ESCORT, bj. 

’79. Thul 32. Schinnen. 

SIMCA 1100 TI bwj. '75, 
pr. ƒ 750—- Prof. Eintho- 
venstr. 19 Hoensbroek. 

Automobielbedrijf KOM¬ 
PIER biedt aan door inrui 
verkregen op Saab en Lan¬ 
cia: Saab 900 Turbo zwart 
5-drs. ’80: Saab 900 Turbo 
grijs 3-drs. '80: Saab 900 
GLS bruin 4-drs. '80 ’81; 
Saab 99 GL 4-drs. blauw 
’80; Saab 99 Turbo wit 
2-drs. ’79: Saab 900 Turbo 
5-drs. blauw '78 '79; Auto- 
bianchi A 112 Junior '79; 
Autobianchi a 112 Elegant 
'78; Volvo 244 GL aut. '79; 
Audi 100 GL 5E ’79; Lancia 
Gamma Berlina '78: BMW 
320 '80. Koopjes: Talbot 
1308 GLS Swing '79. 
Akerstr. 150 Heerlen tel. 
045-717755. Donderdag¬ 
avond koopavond. 

Te k. aangeb. PEUGEOT 
204, bwj. okt. 1975, kl. 
blauw, iri 1982 opnieuw ge¬ 
spoten. In zeer goede staat, 
onderhoudsrapporten ter 
inzage. Nieuwe banden en 
uitlaat. schuifdak. Te bevr. 
na 12 uur. Mgr. Sehrij- 
nenstr. 43, Heerlen tel. 045- 
712851. Prijs nader over¬ 
een te komen. 

Te k. van part. CITROEN 
CX 2500 Diesel, metall. 
blauw, bj. 1978, vr.pr. 
ƒ 6.000. Tel. 04405-2832. 

Te k. GOLF 75, km-st. 
72.000, i.z.g.st.. ƒ 2.550. Tel. 
045-424050. 

Te k. PEUGEOT 104, bwj. 
eind '75. i.g.st. tel. 04450- 
1838. _ 

MINI 1000, bj. 74. Inruil 
bromfiets of fiets moe. 
Wilmenweg 2B, Merkel¬ 
beek. 

Te k. ALFASUD TI, bj. 77, 
100% in orde, kl. wit, pr. 
f 3.250. Kouvenderstr. 64, 
Hoensbroek, tel. 045- 
213469. 


r.pr. 

24977 


J 1350-, 


FORD Taunus 1600 bj. 79, 
4-drs. blauw ƒ 6500,-, tel. 
045-226829. _ 

Wij betalen 50 a 200 gld. 
voor uw oude auto. Bel 
045-751399. Gratis afhalen. 

Te k. VW GOLD Diesel, bj. 
79. 70.000 km. Vr.pr. 

ƒ9.250. 04490-11087. 

Te k. VW POLO, bj. 77. 
Vr.pr. ƒ4.250. Tel. 04490- 
11270. _ 

Te k. Honda Civic AUTO¬ 
MAAT. bj. ’80, luxe uitv. 
nw. model, km 42.000. 
Vr.pr. ƒ 9.500. Tel. 04754- 
5019. 


Datsun-dealer 
Garage Schoenmakers 

Datsun Stanza 1.8 GL 5-drs., 5 versn. I.blauw demo ’82; 
Datsun Sunny 140Y beige ’80; Datsun Cherry 1200 DL 
79 grijsmet.; Datsun Cherry blauwmet. 79; Lada 2105 
rood '81; Lada 1600 GL bruin ’81; Lada 1500 S groen 
’80; Zastava 1100 S ’82 rood; Zastava 1100 S 81 rood; 
Citroen 2CV6 Charleston ’82 rood/zwart; Citroen Visa 
'80 rood; Renault 14 TL 78 blauw; Renault 5TL groen¬ 
met. '80; Fiat 131 GL rood 78; VW Golf Diesel groen 77. 
Geerweg 33, Sittard, tel. 04490-12814, 3 maanden Bo- 

vaggarantie. Financiering mogelijk. __ 

VOLVO 244 DL '80, 53.000 I Te k. BMW 316 bwj. eind 


ƒ 550004494-40463. 75, Mazdla 1 

Te k. VOLKSWAGEN ^_ r $ƒ V-'i 
1303 kever bj. 73. pr. 045 318239 
f 1500,-. H. Dunantstr. 311 


Brunssum. 

Te k. PEUGEOT 104 de 
luxe bj. eind 75 i.z.g.st. 
ƒ 1350,-. Parallelstr. 11 
Nuth. Tel. 045-242779. 

Te k. ALFASUD 1.5 TI, op 
gas. Bj. ’80. Noordstr. 3. 
Schaesberg. 

Te k. Opel ASCONA, bj. 
71, i.g.st. Vr.pr. ƒ450. Tel. 
04494-48822. 

Te k. FIAT 127 Spec. 
3-drs., metal. blauw, i.pr.st. 
Sept. 76, ƒ2.400. Veer- 
sestr. 16, Guttecoven. Tel, 
52813. 


q ’ Te k. RENAULT 5, bj. 75. 

LL - ■ ■ „ - Tel. 71375. L. Kingstr. 9, 

GOLF LS 1.6, auto Beek. Bij LTS. 


VW GOLF LS 1.6, auto 
verk. in zeer goede staat. 
Bwj. 8-76, pr. ƒ 3950,-. 045- 
717035. 


Te k. zeer mooie Jaquar X 1.6 

bwj. '69 v. liefh. Kouvenderstr. 202 Hoensbroek. 


Te k. HANOMAG bus bwj. 
71. Dorpstr. 26 Rimburg 
(bij BP tankstation). 

ESCORT 2000 RS 120 pk 
spec. uitv. bwj. 10 79 inr. 
auto mog. Tel. 045-421336. 


bj. 76. Vr.pr. f 1.5UU; Hon¬ 
da 350 CV 4 cil-, vr.pr. 
ƒ 800. Bellen na 18.00 uur 
04450-3223. _ 

Te k. HONDA 500 sier- 
spuit, sterwielen en Mars¬ 
hall. ƒ 1000 -. Klimmen¬ 
derstr. 93. Klimmen. _ 

Te k. CHEVROLET Impa¬ 
la, '67 8-cü. aut. 2-drs. 
f 1500,-. Klimmenderstr. 
93, Klimmen. _ 

Gar. Schaepkens biedt te 
k. aan: PEUGEOT 604 
nieuw staat 77 ƒ 4900,-; 
Datsun 120 A FlI 78, 
ƒ 4750.-; Datsun 100 A FII 
'80 le eig. ƒ 6750,-; Kadett 
City 77, zeer mooi 
f 4500,-; Kadett Coupé 
1600 Berlina zeer veel acc.; 
Opel GT 72, ƒ 4500,-; Ford 
Escort 77 le eig. ƒ 4750,-; 
Honda Civic 77 grijs 
f 3750,-; Opel Ascona 76 
f 4450,-; Renault 5 TL 76 
ƒ 4450,-; Klimmenderstr. 
110, Klimmen, tel. 04405- 
2896. 


km, pr. auto. ANWB ge- '77 kl. bordeauxrood, 
keurd, slechts f 13.650,-. vr.pr, ƒ 8500,-; Ransda- 
Na 16 u. tel. 04490-12138. lerstr. 100 Ransdaal na 17 

Te k. MAZDA 323 bwj. 78, u ' - —-—- -- 

100% i.pr.st., radio-cass. Te k. DATSUN 100A bj. 


75, Mazda 616 bj. 75, Lan- 
cer bj. 77, Achter ’t Kloos¬ 
ter 62, Nieuwenhagen, tel. 


Tip-Top-Auto’s: MINI Te k. DAF v.d. sloop. Zeer 

type '80 f 4500,-; Citroen goede motor + banden 
2CV4 76' f 2250,-; Fiesta Vr.pr. ƒ 200 Op de Winkel 
77 ƒ 3850,-'; Mini Estate 77 1 Nieuwenhagen, t. 045- 

•/' 2950,-; èpitfire Opel GT; 313054. _ 

bestelbus; Escort; Simca Te k. MINI 1000 bj. 76 pr. 
78; Renault 4 76; VW f 1750,- Nummer 2-str. 3, 
transporter 76, Barrier- Kerkrade. 
weg 91, Klimmen, 04405- Xe k. TRIUMPH TR7 78; 

- Ford Escort 1300 GL 79 

Citroen Van Leeuwen automaat; Opel Kadett 78; 
biedt aan met 3 of 6 maan- Opel Manta 1600 76 op 
den volledige garantie: gas; Opel Ascona 1900 Ber- 
BMW 320 75. groen: Ford finetta 77; Honda Prelude 
Escort 1.3 L ’81 geel; Mit- ’80; Ford Taunus 1600 Bra- 
subishi Saporro ’80, bruin; vo ’81 op gas; Ford Taunus 
Citroen Visa Super 80 1600 ’SÓ; Opel Kadett ’80 
groen; Austin .Maxi 1750 op gas; Fiat Ritmo 35L 79; 
öO, beige; Citroen GS, Toyota Corolla coupé 78; 
break 79, rood; Citroen Mitsubishi Galant station- 
LNA '80, rood; Ford Escort C ar 79 op gas, Peugeot 104 
1.3 GL 78 geel. Citroën ’79. Auto Weber Brugstr. 
Van Leeuwen, Stnjtha- 3g ? Schaesberg (bij Markt), 
eenweg 129, Kerkrade, tel. tel. 045-314175, inruil-fi- 
045-453355. _ nanciering en garantie. 

Mercedes 240 D aut. ’81; Mercedes 220 D ’77; Merce¬ 
des 200 D 78; Audi 200 S Turbo ’81; Opel Senator 3.0 E 
'82; Jaguar XJ 6 3.4 76; Mitsubishi Galant GLX Turbo 
diesel '81. 

Lux automobielen 

Maastrichterlaan 83, Vaals, tel. 04454-2121. 


BMW 320 1975, groen, ra¬ 
dio, zeer mooi. Diverse ac¬ 
cessoires 3 mnd. volledige 
garantie. Citroën Van 
Leeuwen, Strijthagenweg 
129, Kerkrade, tel. 045- 
453355. _ 

FORD Escort 1.3 L 1981, 
geel-, 47.000 km, radio, 
i.z.g.st. 3 mnd. volledige 
garantie; Citroën V. Leeu¬ 
wen, Strijthagenweg 129, 
Kerkrade, tel. 045-453355. 


Te koop Hi 
type 76 vr 
Hertogstr. 1 


vr.pr. ƒ 2450,-, 
Hertogstr. 11, Eikender- 
veld-Heerlen na 18 uur. 

Te k. FORD Escort auto- 
matie 77 pr. ƒ 2850-, Sta- 
ringstr. 7, Molenberg- 
Heerlen. 

Te k. CITROEN GS bj. 78 
met open dak + trekh.., 
i.z.g.st. pr. ± ƒ 3500,-, tel. 
043-17908 tijd. kant.uren 
na 18 u. Kast. Rimburglaan 
36, M’str. _ 

Te koop onder garantie en 
service div. gebruikte 
automobielen: Honda Ci¬ 
vic 3-drs. type '81; Golf GL 
D '81; Opel Manta 1900 
Hatehback 79; Opel Re¬ 
cord 5-drs. Caravan 23 D 
autom. ’81; Ford 1600 
4-drs. lpg autom. '80: Ford 
Granada 4-drs. 20 G1 lpg 
’81; Vauxhall Chevette 
autom. ’81; Ford Granada 
4-drs. 23 79; Peugeot 504 
autom. '19; Fiat 60 L Ritmo 
80; Ford Fiesta 1.1 79; 
Honda Civic ’80; Honda 
Quintet ’81; Datsun Sunny 
’8Ü; Ford Granada 23 4-drs. 
lpg 77; Ford 1600 77; Audi 
100 GL 77. Div. inruilers. 
Inr., financ., garantie. 
Autoh. Leo FRANKEN, 
Ganzeweide 59, Heerler- 
heide. Heerlen, 045-216475, 
t/o meubelzaak Fuhren. 

Te k. MINI Cooper. Groe- 
neweg 17 Merkelbeek, 

Te k. FORD Taunus GXL 
bjr. 74 i.z.g.st. na 15 uur. 
Voorste Bosweg 29 Schin¬ 
veld. 

Te k. VOLVO 343 DL 
autom. zilvermet. Bwjr. 
78. Tel. 045-256427. 


Te k. RENAULT 20TL 78 
goudmetall. met z.v. ex- 
tra.s. Auto is mooi en goed, 
vr.pr. ƒ 3750-, Elisa- 
bethstr. 36, Kerkrade. 

Te k. FORD Fiesta 1100 
luxe Jubüeumuitv. 79, in 
nw. st. vr.pr. ƒ 7000,-. Te 
bevr. 045-322179. _ 

Nieuw FORD Transit (2 V-i 
ton) met lang chasis, kas¬ 
teel de Kluis. Meerssen- 
derweg 32, Houthem- 
V’burg. _ 

Te k. z. mooie ALFASUD 
1300 super 5 versn. bj. 78, 
abs. geen roest en 100% in 
orde ƒ 3800,-, tel. 045- 
452835. 

Te k. SIMCA 1100 ES 
3-drs. bj. 75, g.st. ƒ 900,-, 
tel. 043-10140. _ 

Te k. excl. sportw. TAL¬ 
BOT Matra Bagheera type 
S, duurste uitv. 78 
ƒ 5750-, inl. 04490-24993. 


Ton Quadflieg biedt aan: 
HONDA Quintet T ’81 kl. 
blauwmet., schuifdak. 
Zeer mooi ƒ 12.750,-. VW 
Golf GTI 79 le eigenaar, 
schadevrij km.st. 49.000, 
i.st.v.nw. ƒ 14.000,-, Honda 
Civic 3-drs. automatiek 
79, km.st. 32.000 ƒ8950,-, 
Mazda 626 ’80 kl. blauw¬ 
met f 8950,-, Honda Ac- 
cord sedan ’80 kl. koper- 
met. ƒ 10.750,-, Mitsubishi 
Saporro 1600 GL type '80 
kl. groenmet. f 8950,-, Opel 
Kadett 12 S '80 kl. blauw 
ƒ 10.750,-, BMW 320 77 kl. 
groen sportvelgen, lpg, 
stereo, zeer mooi f 8950,-, 
Renault R18 GTL ’80 kl. 
beige ƒ8950,-, Alfasud 1.5 
type '80 kl. zwart ƒ 6950,-, 
Opel Ascona 4-drs. m. lpg. 


78 kl. beige ƒ 6950,-, Ci¬ 
troen LN 78 kl. blauw 
ƒ 3750,-, Austin Allegro 78 
silver arrow ƒ 3750,-, VW 
transporter zonder ruiten 
‘80, km.st. 37.000 ƒ7250,-, 
excl. btw. Garantie 10,000 
km of 3 mnd. Inr. + finane. 
mog. Kerkstr. 113 Ubach 
over Worms. Tel. 321810. 

Te k. DATSUN 120A bwjr. 
74 / 500,-. Clerestr. 7 

Brunssum. 045-270225. 

Te k. AUDI 100 GL 5 E 
bwj. 78. Pr. n.o.t.k. Te 
bevr. Maastriehterstr. 162 
Brunssum 045-271292. 

Te k. VW geslot. BESTEL, 
bwj. 77 met lpg, D.HZ., ga¬ 
rage „De Kissel”, Kissel 42, 
Heerlen. 

Te k. OPEL Ascona 79, te 
bevr. Hyacintstr. 53, Spek- 
’heide. 

Te k. van part. Opel ASCO¬ 
NA 16 S, bj. jan. ’82, gr. 
met., gasinst. Voorsterstr 
84, Nuth. _ 

Te k. HONDA Accord d. 
lux m. radio-cassette, 
trekh. 11 mnd. 77 ƒ4500,- 
+ Peugeot 104 GL 76 
ƒ 1550,-. Ridderweg 18 
Heerlerbaan. 


Te k. Ford TAUNUS, bj. 
77, nieuw type, m. extra’s. 
Vr.pr. ƒ2.700. T. 045- 
418516, Egstr. 28, Heerlen. 


VALKENBURG 


Te k. DATSUN 120Y 76 m. 
nwe banden, nwe uitlaat, 
1:14, ƒ 1.500. Tel. 045- 
351937. Zeer zuinig! 

Let op, let op! Inruilers 
van gerenommeerde zaak 
te koop voor weggeefprij- 
zen. Kijk en vergelijK in 
prijs en kwaliteit, vraag 
niet hoe het kan, maar pro¬ 
fiteer ervan. PEUGEOT 
304, bwj. 76, ƒ 2250,-; Ford 
Taunus 2 L, ’80, met LPG, 
ƒ 6950,-; Fiat mini bus 900 
m. banken 79 f 3750,-; 
BMW 2002 75, ƒ3450,-; 
Honda Civic, 77, autom., 
f 3750,-; Opel Rekord 
1900, 76, ƒ 2250,-; Opel As¬ 
cona 16 SR, met gas, 
ƒ 8750,-; VW Passat 
autom., 76, ƒ 2450,-; Opel 
Ascona, 77, ƒ 4750,-; Ford 
1600, 78, ' met LPG, 

ƒ3250,-; Mazda 818, bwj. 
78, f 3750,-; Mercedes 350 
SE, 75, ƒ 4950,-; VW Golf, 
76, ƒ 3750 Austin Alle¬ 
gro, 77, ƒ 2250,-; Toyota 
Carina, 76, ƒ 2250,-; Opel 
Commodore GS 2800, 77, 
LPG, ƒ 3750,-; Renault 30 
TS, LPG, 77, ƒ2950,-; Re¬ 
nault 4, 76, ƒ i250,-. Sterk 
wisselende voorraad, snel¬ 
le financiering, inruil mo¬ 
gelijk. Crombacherstr. 7, 
Kerkrade (Gracht), laatste 
straat links voor grens 
Locht. _ 

MITSUBISHI Colt 5-drs. 
blauwmet. 28.000 '81; Ka¬ 
dett 1200 S 79; Kadett sta¬ 
tioncar 5-drs. type '81; 
Opel Ascona 20 ' S 4-drs. 
’80; Audi 80 LS 4-drs. 78, 
nieuwstaat; VW Golf de L 
79; VW Jetta '80; Escort 
1300 GL '79; Fiesta 1100 dc 
L '78 met sunroof. Garan¬ 
tie, financ. en inruil. Auto¬ 
bedrijf P. Veenstra, Rot- 
terdamstr. 98, Heerlen, tel. 
721406. _ _ 

Autobedrijf A.C. MUY- 
RES, Kaalheidersteenweg 
185, tel. 045-413916. Fiat- 
dealer biedt te koop aan: 
Fiat 127 va. 77 t/m '81 in 
2-en 3-drs.; Fiat 128 S '78; 
Fiat Panda 45 ’82; Fiat 132 
2000 78; Ritmo 5-drs. die¬ 
sel ’80; Ritmo 65 CL 5-drs. 
’81 met gas; Fiat Ritmo 65 
L 3-drs. + 5-drs. ’80; Ritmo 
75 CL 3-drs. ’80; Austin Al¬ 
legro 1500 HL 77; BMW 
2002 75; Ford Capri 2.0 S 
1980; bestelauto’s geschikt 
voor campingbouw: Fiat 
238 E met verhoogd dak en 
gasinst. ’80; Fiat 238 bus 
80 met pers. kenteken; Ci¬ 
troën 2 CV 6 75; Mercedes 
250 autom. ’80; Opel Asco¬ 
na, ’81; Opel Commodore 
S met overdrive ’82; Opel 
Kadett Coupé de Luxe 77; 
Opel Rekord Caravan 2300 
D 79; Mitsubishi Colt 
GLX 5-drs. ’81; Renault 14 
TS ’81; Renault 4 GTL ’82; 
Renault 5 L 78; VW Derby 
78; VW Golf diesel 79. 
Nog diverse goedkope in¬ 
ruilers. Wij v geven op alle 
gebruikte auto’s drie 
maanden Bovag-garantie. 
Tevens uw adres voor alle 
moffel- en plaatwerk. Ook 
voor de cilinderoppervlak- 
ken en gasinbouwinstalla- 
ties. Fiat-uitlaten sterk in’ 
prijs verlaagd. 

KOOPJE! Peugeot 504 
diesel sept. 77. Goed in 
orde, Lindestr. 11, Schaes¬ 
berg. 


BMW 1602 75 veel extra's, 
erg mooi. Vr.pr. ƒ3750,-. 
Inr. mog. Narcisstr. 24 
Spek’heide. 

RENAULT 5 Alpine bj. 10- 
79. km. 53.000. Vr.pr. 
ƒ 11.200-, Seringenstr. 17 
Kcrkrade-West. 

RENAULT R5 TL 78 (niet 
rot). Pr.pr. ƒ 2750,-. 

Kumpstr-. 33 Spek’heide. 

Te k. VOLVO 66 DL auto- 
matic, geweldig mooi! Kl. 
groen, vrpr. ƒ 2900,- 
Ariensstr. 2, Kakert- 
Schaesberg. 

Te k. AUDI 80 ƒ 800,-. St. 
Murtinusstr. 4 Kerkrade- 

West. 

Opel ASCONA 2.0 S. 

Tc k. VW Kever. Tel. 045- 
258512. 

4-drs., 80, met gas. Vr.pr. 
ƒ 10.500. Tel. 045-225061. 

_ _ _ 


Te k. TOYOTA CreS 5 ! 
2.2 diesel 1981 met sUlN 
en vele extra’s, in J 
nieuw. kmst. 38.000. ** 
weg 20, Schaesberg’ 
0 45-315827. _ 

Te k. FORD Escort W 
1100 bj. 77 i.z.g.st. 1 
Wöltgehs. Tel. 453487 ^ 

Ford ESCORT 13 lu*J 
79, le eigen., zeer jjr 
ƒ 7.900. Tel. 045-22094(1 


WA 


iiJI 1 | van neere 

i BBANDSTBA^f 
tci 04490-16333 
sittabd 

Pag! 


'sburgs Dagblad 


t 
Keijzer & De Ridder willen 

^ ■ ■ ■ ■ ■ 


Vrijdag 29 april 1983 • Pagina 9 
le 
be 
ga 
ere 
ijs fl 
ot nu 
eel v 

erscl 
and' 
ie- al 
ich £ 
iker. 
re lat 

ij dj 

op Er zijn vier goedlopende zaken met ’Keijzer 
& De Ridder’ op de gevel. De twee partners zouden dat aantal 
graas uitbreiden, mede om de overhead-kosten te kunnen 


graag uitbreiden, mede om de overhead-kosten te kunnen 

uitsmeren over een grotere omzet. Tot dusver hebben de heren 

■hun nieuwe filialen zelf van de grond af opgericht. BSÉaH 

Maar in de huidige fase van hun bedrijfsontwikkeling 
voelen ze er weinig voor andermaal zelf fors te investeren. 

Ze willen méér weten over een soort samenwerking die 
misschien past bij hun ideeën: franchising. Daarom gaan ze ’ns ■ 
praten met ’hun man’ bij de Amro Bank. 

Bij Amro heeft de onder¬ 
nemer een vaste gespreks partner 

De contacten tussen bank en ondernemer lopen bij 
de Amro Bank steeds via één persoon. Zo groeit vaak een 
vertrouwensrelatie. En die vormt de basis voor een langdurige 
samenwerking waar beide partijen voordeel van hebben. ^ 

De vaste Amro gesprekspartner krijgt steeds meer inzicht in de É 
specifieke bedrijfssituatie. 

Hij kan dus het aanbod van de bank haarfijn op die 
situatie afstemmen. Ook Keijzer en De Ridder horen dus van 
’hun man bij Amro’ geen algemeen verhaal over franchising. Nee, ze krijgen infor¬ 
matie en steun die worden afgestemd op hun bedrijf. Dat betekent o.a. advies 


SSS SS? «J R': 


... > 

' : x 


^ \ y N>: " 

over de vorm van samenwerking die juist voor hen het meest in 
aanmerking komt. 

Bovendien kan Amro hun een zogenaamd financie- 
ringsarrangement aanbieden, waarmee straks de activiteiten 
van franchise-nemers op interessante voorwaarden gefinancierd 
zouden kunnen worden. 

Laat u bewi j zen dat u bi j de 
Amro beter af bent. 

De Amro Bank wil zich positief onderscheiden van 
andere banken. Door de kwaliteit en de omvang van haar 
diensten. En door de mentaliteit waarmee die diensten worden 
verleend. Een en ander doet Amro u graag uit de doeken. 

Bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Dan is ook 
’hard te maken’ dat u als ondernemer juist bij de Amro Bank 
aan het goede adres bent. ’ 

Want ’t is waar dat banken verschillen. 

Maar ook dat uw bedrijf het andere niet is. 


Êk m I 

Amro Bank, 
want banken verschillen. 


UC 


é’werk-en weekend-fiets FRAME: Damesmode! met naar keuze een lage instap frame of met parallelbuis frame en 
herenmodel. 

Zowel dames- als heren modellen in diverse frame- en wielmaten. 
VERSNELL1NG/REMSYSTEEM: Keuze uit uitvoeringen meteen terugtraprem, meteen 
terugtraprem met ingebouwde 3-versnellingsnaaf, met trommelremmen 
(kabelbediening) in kombinatie met een Sturmey Archer 3-versnellingsnaaf of met knijp- 
remmen in kombinatie met een 3-versnellingsnaaf. 

INGEBOUWDE EXTRA S: Kogellagers in trapas, roestvrijstalen velgen, zwarte banden 
met Witte bies. kunststof kettingkast, veiligheidsslot, kabels met inqebouwde 
smeemippels. 

KLEUREN: Metabruin, metagroen en tweekleur bruin. 

LET OP: Alleen als er op de fiets BATAVGS staat, is het ’n echte Batavus. 

493- SPECIAALZAKEN 

REKERS 

Hoensbroek, Kouvenderstr. 183, 045-212537 
Heerlen, Willemstr. 85, 045-726840 
Brunssum, Rumpenerstr. 40a, 045-252361 


c^b HRöOVEX 


B.V. 


I C0RSTEN3- 

| Jgr VERSCHUREN 
I Helmond koopt 

Zat. 30 apr. mankanaries 12 
popjes 6 rode & roodzalm man 
14 popjes 12 kneu- & sijsbast. 
12 putterbast. 25 diamantvin- 
ken 20 rijstvogeis alle kleuren 
10 p.st. d.duiven 10 park. 10 
meeuwen 4 zebras 7 valken 25 
witte 35 roodruggen 25 pp. 
brengen BEEK 10.15-11.15 u. 
Pr. Mauritsln. 50 HEERLEN 
12-12.30 u. Emmastr. 7a. 


\ 


4ELEN SCHINNENI 

Specialist in motormaaiers 
frezen voor prof en amateur K laarterwijl-u-wacht- 
service zonder afspraak I 
voor door ons j 

geleverde machines. j 


Onderdelenleverrng 
minimaal 10 jaar 
gegarandeerd. 


Zaterdag, 
koninginnedag, 
ook geopend. 


Bij beschikking van de Ar¬ 
rondissementsrechtbank 
te Maastricht d.d. 20 april 
1983 is het faillissement 
van Antoon Peter Haas, 
geboren te Kerkrade op 25 
april 1935, gehandeld heb¬ 
bend onder de naam Dak- 
dekkersbedriif Hado, wo¬ 
nend te Kerkrade aan de 
Erenstemerstraat nr. 48, 
opgeheven wegens gebrek 
aan baten. 

Landgraaf. 27 april 1983 
Mr. G.J.A.F. Beulen, 
curator 
Kerkstraat 51, 

Ubach over Worms 


Contacten/clubs 


CINEMA Privé. Entree 
ƒ 15 met 2 gratis drankjes. 
Massage - sauna - relaxen 
- pornofilm etc. Maastricht, 
Kapoenstraat 29, 50 mtr. 
vanaf Vrijthof. Tel. 043- 
18884. 

NIEUW! Meisjes van Club 
Cecile vanaf nu privéhuis, 
tel. 045-46 1968. 

3 MEISJES verwachten u 
in privé atmosfeer, in pri- 
vehuis. Tel. 045-461968. 


ONROERENDGOED 

TE KOOP 

Heerlen-Ganzeweide 117 en 117A: 

(voor belegging en'of eigen gebruik) 
bestaande uit: 

1. vrijstaand woonhuis voorzien van c.v. (gasinstal¬ 
latie met voor- en achtertuin, inrit en garage al of 
niet met kantoor. 

Koopprijs: ƒ 250.000,- k.k. 

2 . degelijk gebouwde magazijnruimten van ± 1000 

m2, met diverse ingangen en voorzieningen. 

Voor vele doeleinden geschikt en met ruime inrit.- 
opvaart en binnenterrein. 

Koopprijs: ƒ 300.000,- k.k. 

(Ook in gedeelten of geheel te huur) 

3. 2 glazen kassen van totaal 750 m2: 

Verhuurd tot 1-1-1988 tegen ƒ 28.000,- per jaar. 
Koopprijs: ƒ 200.000,- k.k. 

1, 2 en 3 totaal met een grondoppervlakte van 2680 m2. 
Koopprijs: ƒ 650.000,- k.k. 

Aanvaarding van sub. 1 en 2 kan binnen één maand na 
koop plaatsvinden en sub. 3 in genot van lopende huur¬ 
penningen. 

Inlichtingen en bezichtiging: 


Heerderweg 146, 6224 LJ Maastricht 
Telefoon 043-620165 en 630286 
Makelaar-taxateur H. G. J. C. Franken 


Nette DAMEN erwarten Nieuw privé ANNY, iets ap 
Sie in Privater Atmosphare arts. Iedere dag van .13.00 
tagl. ab 11.00 Uhr., D-5102 tot 23.00 uur. Nolenstraat 
Wurselen, Krefelderstr. 64 4, Limbricht, 04490-23522. 
Tel. 09-49240593838. Ook zaterdag en zondag. 


fi 


Bij beschikking d.d. 20- 
4-1983 der Arrondisse- 
ments-Reehtbank te Maas¬ 
tricht is het faillissement 
van Earny Dee Davis, wo¬ 
nende: Heggenstraat no. 2 I 
! te Maastricht, opgeheven ' 
I bij gebrek aan balen. 

I Mr. W.A.M. Stoffels 
curator 
Papenstraat 3 
6211 LG MAASTRICHT plafonds) Iwanm n 
VLOtCKN 


nm 


PARKET 
MAGAZIJN 

MET 17 VERKOOPPUNTEN 1 
IN NEDERLAND 

PARKET 

VERKOOP 

AAN PARTIKULIEREN 
VOOR GROOTHANDELS 

nm r7riL.11 uitsluitend na 
P RIJZEN! TEL AFSPRAAK! 

L# vering aan huis door heel Ned. 

Ongel.: v.a. 13,- tot 45, -per m ! 
Gelegd: v.a. 45,- tot 113,-per m J 

(Betaling in termijnen zonder aan bet. mogelijk) 

DEI. 077-43407 
DEL: OF 043-35842 


GIELEN 

e e ® et® « 


> zaterdags geopend tot 16 uur. 

1 Wotlhoaen 3. (centrum Schlnnen), Schlnnan, tot.: 04493 -1995 


DE SENSATIE! 

Aken en omgeving trilt op 
z’n grondvesten. 

100 donzen slaapzakken 

kochten wij voor U uit ’n failliete boedel. 
Mummie - en deken-modei, geen koude naden. 
Katoenen binnenkant, 2-weg-rits, 800 gram dons 

geen 289,- Mark - maar slechts 

159,- Gulden per stuk. 

Zolang de voorraad strekt. 

Dit is geen handel meer, dit is onze reklame! 
Wij spreken Nederlands! 
X Wij £ 

A 


SPORT GRUBER 

Uw sportspecialist in het Drielandenpunt 

KLIMSPORT - WANDELEN 
. CAMPING - WINTERSPORT 

ALGEH. SPORTARTIKELEN 

Kockerellstr. 6 - D-5100 AKEN 
Telefon 09-49-241 /2 78 86 KUNSTSTOF RAMEN 

ZORGELOZE PERFEKTIE 


_ 


De kunststof ramen die u nu aanschaft 
j^eten meegaan tot in de volgende eeuw. 
kijvend mooi, komfortabel, perfekt isolerend, 
Or| cjerhoudsvrij. Met minder hoeft u geen 

genoegen te nemen. u —~ _ . 

^ARBO biedt u 15 jaar — s= ====== == ^ 

haring met eigen 
^ r oduktie en montage, 

^degen voorlichting, 

^btimale kwaliteits- 
° e Waking, soepele na- 
*° r 9, ondubbelzinnige 

'^'jarige garantie en || 

zekerheid van een 
j^drouwd bedrijf. 

^■ARBO: dat is maat¬ 
werk in alle denkbare _ 

mies ramen en deuren.- 

voor niets bestaat 
van CARBO-produkties uit vervolg¬ 
opdrachten! Aan die reputatie kleeft één 
O e *waar: Sommige mensen denken dat ze. 
*'ch geen echte CARBO kunststof ramen 
pinnen veroorloven. Dat is een misverstand. 
° e l ons even op en u ontvangt onze 
^gebreide dokumentatiemap. Of maak een 
a fspraak voor gratis advies aan huis. 


CARBOI^I 

kunststof ramen /deuren 

Heel Limburg is onze showroom 

Transcarbo BV 

Koolkoelenweg 38 6414 XP Heerlen 
Tel. 045 219393* 


ALLEEN U WEET DAT U GRAND LUXE RUDT. DAT IS VOLDOENDE 


0p het kofferdeksel van de 
nieuwe Volvo 240 GL Overdrive 
Grand Luxe vindt u geen enkele aan¬ 
duiding. Toch is deze nieuwe Volvo 
uitgerust met een aantal extra’s dat de omschrijving 'Grand Luxe’ ruim¬ 
schoots rechtvaardigt. 

Getint glas rondom, lichtmetalen 25-spaaks velgen, hoofd- 
steun-kussens vóór en hoofdsteunen met kussens achter, lakwerk dat 
is uitgevoerd in metallic. Vanzelfsprekend betaalt u 
voor ’n dergelijke uitvoering iets extra: 
f 2.010,- incl. BTW om precies te zijn. 
Maar behalve uw boekhouder hoeft 
niemand dat te weten. U rijdt tenslotte Grand Luxe omdat ü dat wilt. 

Wat natuurlijk wel opvalt, is de nieuwe styling. De nieuwe 
grille, motorkap en de nieuwe, brede achterlichten geven de Volvo 240 
GL Overdrive nog meer aanzien. Reden genoeg om een uitgebreide 
proefrit te maken. VOLVO 

Volvo 240 GL Overdrive vanaf f 35.740,- incl. BTW; Volvo 240 GL Overdrive Grand Luxe 
f 37.750,- mei. BTW. Vraag naar de aantrekkelijke leasetarieven. Een Volvo 240 least u 
al vanaf f 960,- ex. BTW per maand bij 25.000 km per jaar. 


Berg en Terblijt, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF B.V., Rijksweg 24. tel. 04406-40574' Echt 
AUTOBEDRIJF GEBR. F. & H. Smeets, Rijksweg Zuid 80, tel. 04754-1938. Geleen, AUTO¬ 
MOBIELBEDRIJF J. KALLEN B.V, Pastoor Vonckenstraat 7, tel. 04494-42719. Hoensbroek 
AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, Kastanjelaan 82, tel. 045-220055. Kerkrade-West, AUTO¬ 
BEDRIJF JAC. KLIJN, Strijthagenweg 123, (ind.terrein Dentgenbach), tel. 045-458000. 
Maastricht, GARAGEBEDRIJF WESLY, Malbergsmgel 6, tel. 043-33225. Oirsbeek, AUT0- 
MOBIELMAATSCHAPPIJ CHARLES FEIJTS B.V., Provincialeweg Noord 9, tel. 04492-1314 
Roermond, NEDAM AUT0M0BIELMAATSCHAPPIJ ROERMOND B.V, Oranjelaan 802, tel. 
04750-23351. Sittard, AUTOBEDRIJF W.J. VEDERS B.V., Industriestaat 3, tel. 04490-10342. 
Weert, AUT0CENTRUM WEERT B.V, Roermondseweg 38, tel. 04950-32059. 


I VOLVO, HET COMFORT VAN ZEKERHEID, ■ 

Limburgs Dagblad 


Vrijdag 29 april 1983 • Pagin 


zaterdag 7 mei 


mwdffldag 

feestm 


MAKADO 


PUSSYCA 

in volledige 
L bezetting j 
Jf 


yy/// 


WJ- ‘a\ 

IP 


m 

yyfe-ïA *- 
Ir/ V t 
'f 

f PIER 

VAN ;Y _ 

OSTADE^rf 

enin . T/^\ 

^^A \moederdag vlaaien^, (‘rzj&y 
'ry ;%^% > versier-festlin>/J^A 

ïr3r 
«ja 


:; ?C.j ï RIE 

IN DE 

BINNENTUIN 

Ithe Philomena Boys 
Iprijzenlcwis 
bleyle 
j /y I 
Miele maakt keukens. Klasse keukens. 

Die niet duurder maar wel duurzamer 
zijn. Miele staat immefs voor duurzaam¬ 
heid. Daarom vindt U bij ons zoveel Miele 
keukens. Want zo'n merk sluit precies 
aan op onze ideeën over keukens en 
keuken-plaatsing. Ontdek dat kwaliteit 
onverbrekelijk leidt tot tevredenheid. 

Ook voor de Miele keuken geldt „er is 
geen betere!" En betaalbaar bovendien 
Kom er maar gauw ’ns vrijblijvend over 
praten. 

De Miele demonstratiekast: ^m ÊT 
openhartig kwaliteitsbewijs. 

Ontdek de doordachte degelijkheid van een Miele keuken met de 

speciale Miele demonstratiekast, die niets verbergt. Een Miele keuken 

heeft dan ook niets te verbergen. Integendeel! V 

Want ’t zijn juist de getoonde details die bepalend 

zijn voor het komfort en de duurzaamheid. |\y|jg |0 KOUKGnS 

Welkom bij 


bleyle Baumwolle - 
die Sommer-Masche. 

Herrlich angenehm zu tragen. 
hautfreundlich und almungs- 
aktiv.Nichtsistso angenehm 
im Sommer wie hoch- 
veredelte, reine Baum¬ 
wolle. Probieren Sie 
es jetzt aus. T-Shirt 
DM 39,-; Bluse DM 89.-; 

Rock DM 99,- / 


"7 m 

/ ' ia 


bleyle 

Dahmengraben 15 

Jersey Sauer GmbH 
5100 Aachen 
Telefon 0241/21945 Winkelcentrum ’t Loon, Heerlen, tel. 045 - 72 42 42 
Openingstijden: 

ma. t/m zat. van 09.00-17.00 uur. donderdag van 09.00-21.00 uur. 
TUINFREZEN - GAZONRI 
KETTINGZAGEN 

» (ook verhuur) 


DABEKAUSEN B.V. 

Heerlen - Valkenburgerweg 145 - Tel. 045-717766 
Maasbracht - Stationsweg 78 - Tel. 04746-3100 


Contacten/clubs 


MEISJES voor privé-club 
gevr. Tel. 045-461968. 
PRtVÉ-HUIS Kerkrade- 
Haanrade. Grensstr. 23. 
CLUB Mona Lisa: iedere 
dag geopend v.a. 19.00 tot 
ook op zaterdag bent u 
van harte welkom. Heerle- 
nerweg 1-, Sittard, 04490- 
22868, tev. assistentes 

gevr. __ 

Charmante gastvrouwen 
verwelkomen u in de WIE- 
NERBAR Kerkweg 1, Ma¬ 
ria Hoop. Tevens nog en¬ 
kele barmeisjes gevraagd. 
Tel. 04743-2124. 
BEMIDDELINGSBU¬ 
REAU Lucie, voor relaxa- 
dressen van dames, boys 
enz. Tel. 04494-50921. 
CONTACTBURO Yvonne 
Kerkrade. bemidd. adr. 
gunstig tarief, tel. 045- 
461970. 

CONTACT-BURO-LIM- 
BURG. Privé adr. 11-23 u. 
Kamerverhuur. Rijksweg 
Zd. 178 B Geleen 04494- 
46884. 
Audiophil \ FOTO-MCSSC 

im Curogress 

Audiophil 'Foto 

prösentiert folgende Firmen 


mit allen Neuheiten: 


Canon (Nikon) 

K + R v - 

OMEGA 

PLUUBELBB 

Vivitar 


cökin 


Qollei 

RICOH 


CONTAX 

POLAROID ZEISS 

IKON 

Takina ^Kodak Müwo 

Ektaflex VASHICA 

2 km /Si* 


mit vielen Aktionen z.D. 

Porrrair-Srudio 

Dia - überblend -Schauen 

Hologrofien 

(Nikon) Kamera-Prüfsrand 
Cf'''"" Demo-Studio 

EintrittskerreDMI.- 
(gleichzeirig als Los) 

zu gewinnen: 

I.Preisd Nikon F3 

und weitere 25 rol Ie Preise! 

500 Puzzles für Kinder 


provincie limburg 


mededeling 


Gedeputeerde Staten van Limburg maken be¬ 
kend, dat op 31 maart 1983 bij hen is ingekomen 
de aanvraag dd. 25 maart 1983 (ingeschreven 
onder nr. BM 7259) van burgemeester en wet¬ 
houders der gemeente Echt om vergunning inge¬ 
volge de Hinderwet voor het oprichten en in wer¬ 
king hebben van een noolwaterpompinstallatie 
gelegen Swaantjesweg te Echt; 
dat de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken 
ter inzage liggen van 2 mei 1983 tot 2 juni 1983 
en wel: 

- ter provinciale griffie te Maastricht (Bureau 
Milieuhygiëne) tijdens de werkuren; 

- in hét gemeentehuis van Echt tijdens de werku¬ 
ren en bovendien ’s woensdags van 17.00 tot 
20.00 uur, in de Openbare Leeszaal en Biblio- 

1 theek, Prins Bernhardstraat 24 te Echt, 
alsmede tijdens de werkuren na laatstgenoemde 
datum op deze plaatsen tot het einde van de ter¬ 
mijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld 
tegen de beschikking op de aanvraag; 
desgewenst kan een mondelinge toelichting op 
de stukken worden verkregen; 
dat tot uiterlijk 26 mei 1983 de gelegenheid be¬ 
staat gemotiveerde bezwaren tegen het geven 
van de aangevraagde beschikking mondeling in 
te brengen, waarbij alsdan een gedachtenwisse¬ 
ling zal plaatshebben waarbij ook de aanvrager 
aanwezig kan zijn; 

dat daartoe tijdig (eventueel telefonisch: 
043-849999, tst. 275) een verzoek bij Gedepu¬ 
teerde Staten moet zijn ontvangen; 
dat tot uiterlijk 2 juni 1983 tegen het geven van 
de aangevraagde beschikking schriftelijk gemoti¬ 
veerde bezwaren kunnen worden ingediend bij 
Gedeputeerde Staten, Postbus 1980, 

6201 BZ Maastricht. 

dat degene die een bezwaarschrift indient kan 
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend 
te maken; 

dat alleen degenen, die bezwaren hebben ingé¬ 
bracht op de wijze als bovenomschreven en een 
ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs 
niet in staat is geweest, bezwaren tegen de ont¬ 
werpbeschikking kunnen indienen en alsdan later 
tot het instellen van beroep gerechtigd zijn. 
Maastricht, 29 april 1983. 


RIVERSIDECLUB: goeie 
morgen. Ook vandaag 
weer romantiek oP niveau. 
O.a. 4 pers. Whirlpool op 
elke kamer. Tel. 04755- 
1854. Dijk 2 Ohé en Laak 
E9 afslag Echt 100 mtr. 
voorbij camping Maasterp. 
Privé CONNY, eerlijk goed, 
niet duur, event. lifesh. v. 
12 tot 22 u. Tel. 045- 
451530. 

Privé NELLIE. Tel. 045- 
711378. _ 

INGE, Pascalle en Tammy 
van 11.00 tot 23.00 uur. 

Tel. 04494-5 0999. _ 

LA COMPARSA Vaesrade 
37, gem. Nuth, tel. 045- 
241592, incl. verw. zwem¬ 
bad, solarium, sauna, pri¬ 
vé. Geopend van 11 tot 20 
uur. Bar van 20 tot 3 uur. 
Nieuw, nieuw, DIANA nu in 
Geleen. 04494-52100 van- 

af 11 uur. Ass. gevr. _ 

Privé MARGO, Cora en 
Marion, v.a. 11 u. 04494- 

52758. Ass. gevr. _ 

Privé. SOFIA en haar 
vriendin. Eerlijk, goed en 
niet duur. Tel. 04754-3325. 


CONTACTBEMIDDELING 

L’Amour. Privé-adressen, 
keus d.m.v. foto's. 045- 
225237, _ 

Videoclub BEEK. Nieuwe 
films. Spec. films op ver¬ 
zoek. Stationsstr. 9 Beek 
tel. 04402-74689. _ 

DIDI, Sindy, Sonja en Anja 
kunnen uw gekste wensen 
vervullen. Beek tel. 04402- 

74689. _ 

Nieuw PRIVÉ en escort¬ 
service met leuke meisjes. 
Tel. 045-227495. 

3 leuke MEISJES bezoe¬ 
ken u thuis. Tel. 045- 

726821. _ 

„Bar la Strada” PRIVÉ en 
escort met nieuwe hostes- 
se. Pr. Hendriklaan 66, 
Brunssum, 045-254842. 
Niet te geloven SAKYRA 
na 18.00 uur, tel. 045- 
227873. 

DEBORHA en Sjanny pri¬ 
vé tel. 045-225346, tevens 

assistente gevraagd. _ 

Privéclub EVA. Rijksweg 
13, Herten, geopend van 
15.00 tot 03.00 uur. Tel. 
04750-32742. 


TIFANY-CLUB voor fijn re¬ 
laxen in rustige discrete 
sfeer met video, nieuwe 
meisjes en gratis cham¬ 
pagne. Vrijd. tot 02.00 uur 
open. Tel. 045-321580. 
LIMBA ontvangt u privé. 
Ook de weekends. Tel. 
04750-32405. _ 

NIEUW: privé bij Jannine 
en Mirjam. 04490-20464, 

v.a. 14.00 uur. _ 

MARY-AN gezellige dame 
met video verwent u in pri¬ 
vé appart. 14.00-23.00 u., 
043-623416. Ook bemid- 
deling van privé-adressen. 
PETIT MAISON. Een be : 
grip voor kenners. Ge¬ 
opend vanaf 14 u. Ho- 
neestr. 5, ca. 100 mtr. voor 
grensovergang Herzogen- 
rath/Kerkrade. Tel. 045- 
462352. Nette ass. g evr. 
VIDEOBAR: Tropical 

vraagt bardames, tel. 
04490-15828, na 21 uur, 

26441. _ 

VIDEOBAR Tropical ge¬ 
opend van 21-4 uur. Pul- 
lestr. 1, Sittard, 04490- 
26441. 


PRIVÉ nieuw jong rï 1 ' 
bij Janine. Tel. 
441909. ^ 

CLUB ASPASIA voor 1 
spanning en contacten 1 
sauna en ligbaden. Pr° 
cialeweg 12, Aalbeek 

04405-1 697._^ 

Privé bij ANITA met ^ 
ook zaterdags. Tel. 1 
352543. 

PRIVÉ en escort voor 
en nacht met 2 leuke n 1 
jes 045-218476 . ^ 

NIEUW 2 leuke v 
vriendinnen voor uw f 
en escor t, tel. 045-71 7 
Ontspanningsmassage 
voor DAMES, P 0 $ 
202, 6170 AE Stein. ^ 
Films naar eigen keuze 
zoeken en kijken in Pf* 
KABINE. Stationstr. 
Sittard. ^ 

PATRI CIA en CHAN‘ 
verwennen u in priv 
incl. video en dra 
14.00-22.00 uur 04 
48933. 

Nieuw PRIVÉ tel. ) 
221020. Zeer lieve ^ 
jes. Ook escort. 

wwpipiiiiiiiijipii 1 

m: iiiti i iliüfl! iiili 


Benzineverbruik Charade volgens ECE-nurm: 

90 km - 4,5 ltr/100 km • 120 km - 7,5 ltr/100 km • stad - 0,6 ltr/100 km 


Dat is ie, de nieuwe Charade.* De zuinigste Japanse auto die in Nederland te 
koop is. Gebruikt 1 liter benzine op 22,2 km, bij 90 km/u constant volgens ECE-norm. 

Dat Superzuinige benzineverbruik is niet meer dan één van de vele 
verrassende nieuwe duigen aan de nieuwe Charade. Hij is fel, hij is pittig en door 
z’n uiterst kleine draaicirkel is hij uiterst wendbaar in het verkeer. Plus uiterst 
parkeerbaar. En verder is hij verkrijgbaar met alle mogelijke extra’s en snuijes om 
dat comfort nog verder te verhogen. 

Inderdaad, de zuinigste Japanner in Nederland. Maar grote kans dat u ’m 
ook de comfortabelste vindt waanneer u deze w r eek even met ’m gaat kennismaken 
bij een van de Daihatsu dealers. il 

lijd 


! Ji 

|fï 

ƒ 1 JmT 

I 

Yl L 

1 1 
i \ (8.S ui draaieirkel). 


légen meerprijs is 
nieuwe Charade CS/TS levt' r ' 
baar met o.a. een 5-versnel- 
Üngsbak of een automaat. 
(Meerprijs f400,-. resp. 
f 1.00(1.-) Kn voor sle(‘lé s 
f 1.400- extra heeft u" 
nieuwe Charade CS 
een decoratief ver 
hoogd dak (dolphin 
top) met ingebou'W 
elektrisch sehuifdaK- 


.112.995. 


EEN STERK STMITJE AUT0VERNU 


Daihatsu Holland HV.Sm'rwcg l:{-|.1. Rotterdam, tel. ((HU) 2s 0211(1. 


BRUNSSUM, Automobielbedrijf Gebr. Gij-sen B.V., Hoefnagelshof 27, Tel. 045-252531/251823./GELEEN, 
Garagebedrijf R.C. Tiems, Rijksweg Noord 16a, Tel. 04494-41521./HEERLEN, Autobedrijf H. Merckelbach, 
Benzeriraderweg 295, Tel. 045-415264./MAASTRICHT, Autobedrijf J. Jacob, Herbenusstraat 121, Tel. 043- 
14951./MAASTRICHT-HEER, B.V. Garage van Ameln, Sibemaweg 1, Tel. 043-612310./THORN, 
Garagebedrijf M.C.M. Rulkens, Meers 4, Tel. 04756-1216./UBACH OVER WORMS, Automobielbedrijf Ton 
B.V., Rotscherweg 60, Tel. 045-313588. 
m 


V 


A 


Limburgs1 I ƒ 

agblad 


voor 


os 


tolijk Vrijdag 29 april 1983 • Pagina 11 


SbOrGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-llMBURG. HOOFDREDACTIE: BEN ROMIJN EN WINUS DE ROUW CHEF-EDITIEREDACTIE: MARTIN HUPPERTZ. 
^KANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. RAYONKANTOREN: 6411 EM HEERLEN, NOBELSTRAAT 12, TEL.045-719317; 6461 ED KERKRADE, MARKT 42, TEL 045-455506; 6431 HE HOENSBROEK, KOUVENDERSTRAAT 215, TEL. 045-218555; 
iB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719; 6466 HN SPEKHOLZERHEIDE, AKERSTRAAT 124, TEL. 045-422141 , _ m 


leren ballen, met de 
‘tekeningen van respectie- 
* de voetballers van Roda 
'ortuna SC en Limburgia 
11 zaterdag cadeau worden 
aan het publiek, dat de 
hle Koninginnemarkt op 
' Koulenveld in Brunssum 
bezoeken. En het is, zo laat 
‘u?e in de lyrische beschrij- 
Van de reclamaman van 
markt, dus de moeite 
)0f f d om die markt te komen 
ten tfcen. Er zullen bovendien 
prO ^50 plastic ballen worden 
>ek l deeld in de speciale ge- 
^enstand op deze markt. 
TmS n zijn er nog mensen die 
lf r en; ,, Brunssum ? Geen 
Fan”. 

3(indelen 

a ar ook wandelen is een 
fteid die in Brunssum 
p ! beoefend. Daar worden 
Pogingen gedaan om ge- 
braadsleden aan het tip- 
ig«' te krijgen. De AJCN in 
osl ^sum. en die letters staan 
Algemene Christelijke 
, 2 e ®bond voor Natuurstudie 
'bescherming) heeft de 
r ^eden van Brunssum uit- 
%d om op 1 mei mee te 
beien naar de Bovenste Hof 
1 il ^@ens te kijken hoe dit na- 
i v l Gebied bedreigd wordt en 
taa m maar zeker verwordt 
)4^ f en vuilnisstort. De ACJN 
tekt zondag om half twaalf 
H v he winkelcentrum in 
pij 'tesiim-Noord. Raadsleden 
, ^ familieleden mogen mee 
S K Maar of ze dat ook doen? 


hn Bim 


' eigenaar van het zwoele 
iijs in Ubach over Worms, 
politie Landgraaf een 
[dagen tot verboden ge¬ 
beft verklaard, had na- 
een betere naatn mee¬ 
lezen dan Klim Bim. Im - 
zelfs de herhalingen van 
per amusante tv-program- 
in onze Oosterburen is de- 
tef gestopt. Klim Bim moest 
juicht. Een benaming als 
of Dynasty was veel be- 
peioeest. Die gaan hoogst- 
l$chijnlijk tot het einde der 
door. 


’ikens 


ru 


,het Eikenderveld in Heer- 
jf>mt een Kuikennest. Hele- 
* niet zo verwonderlijk als 
t wat er daar allemaal 
1 afgebroken en weer 
1 opgebouwd. Wat een 
Oek. zult u zeggen, maar 
•iiveet dat ’t Kuikennest een 
r speelzaal is, zal alles wat 
Lijker worden. Alle 
tebowuwoningen in het 
" derveld hebben natuur- 
niassa's jonge gezinnen 
e trokken en zodoende zijn 
ook meer dan genoeg peu¬ 
rder de vier om een speel- 
Le bevolken. Vanaf 1 mei, 
eigenlijk op maandag 2 
en dat is al over drie da- 
kunnen alle kleintjes te- 
in de Prinsenstraat op 
^hier acht. 


\ eikens 2 

N kun je natuurlijk niet zo- 
, een hoop peuters bijelk 
l n een ruimte zetten en zeg - 
I ,i ,Ao jongens, en nu maar 

I C r spelen”. Die kleintjes wil- 

• y°ok iets hebben o?n mee te 
, e n. Verf, papier, tekenmate- 

en allerhande speelgoed is 
\Jbij onmisbaar. Maar nu is 
/ Ifüdget van de stichting die 
ji \teikennest beheert nog niet 
£ r 9 ruim. Gemeentesubsidie 
*' n og wel even op zich wach- 
ijh hoewel er nog geen perso- 
^fkasten zijn, moet er toch 
i/ gorden betaald aan huur, 
^Qiekostenen verzekering. 
5 i5 r °m vraagt de stichting 

* ^ iedereen een beetje steun. 
f 1 ntwwordelijke voor ’t Kui- 
i!? e st zijn de dames Moberts, 
J°on 712481, Willems, 
v ?13733, Dewitte, 

(,^9 en Crasbom, 

II $ 8 0 - 

, ' l ntj esregen 

dan gaan ze vandaag 
f ! ^ °p pad, voor hun jaarlijk- 
5 ?Jidgang door de gemeente. 

, L^tirgemeesters en hun wet- 
< l jkrs, de haartjes in het vet, 
zondagse pak, graag 
L^betoogen i n limousine met 
^teffeur. Want, het is lintjes- 
, n®’ de koningin en haar adju- 
jten wikken en beschikken, u 
^ erbij of u valt uit de boot. 
tgA het is maar een lintje”, 
lijden zij die er (alweer) niet 
\p3n, maar toch... In ieder ge- 
Rv^ocbt de kofieredaktie gis- 
^ftddag weer even, onder 


tele- 
telefoon 
telefoon 


ONDERZOEK VAN RAAD HEERLEN GEVRAAGD 

Ambtenaren klagen 
over functioneren 
van Sociale Dienst 


HEERLEN - Het gaat niet goed met de Sociale Dienst van de 
gemeente Heerlen. Er ontstaat een steeds groter wordende 
achterstand. De mogelijkheden om aandacht te besteden aan 
de problemen van de cliënten van de Sociale Dienst wordt 
steeds geringer en de dienstverlening loopt steeds verder te¬ 
rug. Tot die conclusie komen de medewerkers van de afde¬ 
ling Bijstandmaatschappelijk Werk van de Heerlense Socia¬ 
le Dienst. Zij hebben een alarmerend schrijven gericht aan 
het college van B en W en de gemeenteraad van Heerlen, 
waarin gevraagd wordt om een extern onderzoek naar de 
problemen en knelpunten bij de Sociale Dienst. 


Inbraken in Heerlen 

Nissenhutten ’in 
middelpunt van 
belangstelling’ 

HEERLEN - Voor ongeveer 7500 
gulden aan gereedschap en mate¬ 
riaal verdween bij een inbraak in 
een nissenhut op het bouwterrein 
Zeswegen in Heerlen. Het slot van 
de toegangsdeur werd verbroken 
en meegenomen werden een boor¬ 
machine, een handcirkelzaagma- 
chine, een tafelcirkelzaagmachine, 
een breedstraler, acht dakramen, 
marmeren vensterbanken, 250 
vierkante meter glaswol en andere 
materialen. 

Uit een andere nissenhut aan de 
Kloosterweg, waarvan het slot werd 
stukgeknipt, werd gereedschap ter 
waarde van 659 gulden gestolen. 
Het betrof onder andere een boor¬ 
machine, een zware hamer en een 
houtbeitel. 

Dinsdagavond al werd tussen zes 
uur en kwart over tien de ruit van 
een fotohandel aan de Homeruspas¬ 
sage ingetrapt, waarna enkele 
zoomlenzen ter waarde van 1250 
gulden werden meegenomen. De 
schade aan andere fotoapparatuur 
door glasscherven is aanzienlijk. 


Vermindering van het aantal perso¬ 
neelsleden en een forse toename 
van het aantal cliënten heeft er bij 
de Sociale Dienst toe geleid dat de 
achterstanden steeds verder 
groeien en dat de mensen die op de 
Sociale Dienst zijn aangewezen 
steeds norser worden behandeld. 
De gevolgen zijn, aldus de Bij- 
standsmaatschappelijke Dienst, dat 
het aantal boze mensen groeit en de 
werksfeer voor de ambtenaren ver¬ 
slechtert. Volgens de ambtenaren 
zijn ook de doorgevoerde automati¬ 
sering en de onduidelijke beleids¬ 
voering van de directeur oorzaken 
van de verslechterende situatie bij 
de dienst. 

Doorgeefluik 

Volgens de medewerkers wordt de 
Sociale Dienst van Heerlens steeds 
meer alleen maar een doorgeefluik 
voor geld en een apparaat, dat de za¬ 
ken alleen financieel en administra¬ 
tief afhandelt. Van dienstverlening 
en enige verdieping in de problema¬ 
tiek van de ’klanten’ kan geen sprat, 
ke meer zijn, vinden de ambtena¬ 
ren. 

Ook de voorgenomen opheffing 
van de dépendance van de Sociale 
Dienst in Hoensbroek is bij de 
ambtenaren van het Bijstands- 
maat schappelijk Werk een onaan¬ 
vaardbare zaak. Opgemerkt wordt 
dat juist in deze moeilijke tijden 
een goed functionerende Sociale 
Dienst van erg groot belang is. 


Begraajj)laats Schimmert raakt vol 

Uitbreiding van 
3 ton erg duur 


^ drgo natuurlijk, door de 
^tscourant bladeren. 


SCHIMMERT - De begraafplaats 
aan de Holleweg te Schimmert is 
aan uitbreiding toe. Er is nog 
slechts een 36-tal grafruimten 
voorradig. Dit betekent dat er nog 
voor ongeveer anderhalf jaar 
ruimte is. In het geldende bestem¬ 
mingsplan Buitengebieden is de 
uitbreiding van de begraafplaats 
in het verlengde van het huidige 
kerkhof gepland. Het college van B 
en W van Nuth is met deze situe¬ 
ring echter niet gelukkig. 

„Het gevolg is dat er een langgerekt 
kerkhof ontstaat waaraan een aantal 
bezwaren kleeft. Eentje hiervan is 
dat het creëren van een zo harmo¬ 
nisch mogelijk geheel onmogelijk 
is. Tevens is het onpraktisch met 
betrekking tot de parkeergelegen¬ 
heid, de entree en het gebouwtje 
met het daarvoor gelegen pleintje 
dat dient voor de plechtigheid na de 
uitvaartmis”, aldus het college. 

Zij stellen de gemeenteraad van 
Nuth daarom maandag tijdens de 
gemeenteraadsvergadering in Wij- 
nandsrade voor om het kerkhof 
van Schimmert uit te breiden op 
een stuk grond naast en niet dchter 
de huidige begraafplaats. 

Besluit 

Omdat het bestemmingsgebied, 
Buitengebieden van de voormalige 

Ridderhoenstraat 
acht weken dicht 

HOENSBROEK — In verband met 
wegwerkzaamheden is vanaf van¬ 
daag de Ridderhoenstraat in 
Hoensbroek voor ongeveer acht 
weken voor alle verkeer afgeslo¬ 
ten. Het gaat om het weggedeelte 
tussen de Juliana Bernhardlaan en 
de Kasteellaan. De omleiding 
wordt doormiddel van verkeers¬ 
borden aangegeven. 


gemeente Schimmert de uitbrei¬ 
ding volgens het collegevoorstel 
niet toestaat, dient de raad een voor- 
bereidingsbesluit te nemen. De 
plannen van het college liggen mo¬ 
menteel ter inzage in het gemeente¬ 
huis van Nuth. Volgens de gemeen¬ 
telijke begroting gaat deze uitbrei¬ 
ding de gemeente Nuth 300.000 gul¬ 
den kosten. Tijdens de eerst roncle 
van de begrotingsbehandeling deel¬ 
de de oppositie het college reeds 
mede geschrokken te zijn van dit 
bedrag en vroegen om een soberder 
opzet van het plan. 


(ADVERTENTIE) 


SORRY 

wij mogen 
koninginnedag niet 
open zijn. 

Heeft u nog wat 
nodig, kom dan 
vandaag. 

5 kleuren 

WANDTEGELS 

15x15 cm, Ie soort 

19.95 p m 

5 kleuren 

VLOERTEGELS 

20x20 cm, Ie soort 

29.95 P m ! 

EUROTEGEL 

Laanderstraat 47 
Heerlen 
tel. 045-715544 
(wijk Eikenderveld) 


Raad stelt 80.000 gulden beschikbaar 

Opengaan zwembad 
Simpelveld gered 


SIMPELVELD - Met tien stemmen 
voor en vijf tegen heeft de gemeente¬ 
raad van Simpelveld gisteravond be¬ 
sloten 80.000 gulden beschikbaar te 
stellen voor het openluchtzwembad 
in deze plaats. De betaling zal gefa¬ 
seerd plaatsvinden en met de voor¬ 
waarde dat het zwembad weer In een 
goede staat wordt gebracht en alles 
naar behoren funktioneert. 
Contractueel is de gemeente ver¬ 
plicht 60.000 gulden op tafel te leg¬ 
gen voor 16 september. Het college 
vond het een te groot risico dat wan¬ 
neer slechts 60.000 gulden zou wor¬ 
den uitgekeerd, het zwembad moge¬ 
lijk niet open zou gaan. In de begro¬ 
ting van dit jaar is een bijdrage gere¬ 
serveerd van 80.000 gulden. 

Raadslid Johan Ploumen wenste geen 


subsidie te geven aan zo'n miserabel 
zwembad. „Het bad lekt, water is niet op 
de juiste temperatuur, overloop is niet 
aanwezig, alle recreatieve voorzienin¬ 
gen zijn verdwenen en de roeiviijver is 
een slibbassin geworden,” aldus de 
heer Ploumen. 

Raadslid Frits Lennartz zag graag dat er 
een deugdelijk onderzoek wordt inge¬ 
steld of inderdaad sprake is van een 
'wanprestatie’ van de beheerders van 
het zwembad. „Kunnen wij dit aantonen, 
dan moeten we de overeenkomst aan- 
vechten,” constateerde de heer Len- 
nartz. „We staan nu voor een voldongen 
feit en worden zodoende een speelbal 
van de commerciële instellingen die het 
zwembad runnen.” Besloten werd de ju¬ 
ridische aspecten van de overeem- 
komst nader te bestuderen. 


' ' C 


f$:0m % Motordiefstal 
of grap.? 

HOENSBROEK - Gisternacht is 
door een patrouille van de Konink¬ 
lijke Marechaussee op de Aker- 
| straat-Noord in Hoensbroek een 
man aangehouden die even tevo¬ 
ren op een gestolen motorfiets 
reed. Hij had het voertuig ont¬ 
vreemd van een inwoner van Heer- 
lerheide. 

De verdachte verklaarde later dat 
het niet om een diefstal maar om 
een grap ging. Hij had de motor er¬ 
gens willen achterlaten. De man 
verkeerde onder invloed van drank. 
Na verhoor is de man gisteren in de 
loop van de dag op vrije voeten ge¬ 
steld. 


GELDKISTJE 

GESTOLEN 

KERKRADE - Uit een woning aan 
de Akerstraat in Kerkrade-West is 
in de periode van 11 en 27 april een 
geldkistje gestolen. In het afgeslo¬ 
ten kistje zat voor circa 8.000 gul¬ 
den aan waardepapieren en spaar¬ 
bankboekjes. 

Een boormachine, decoupeerzaag, 
vlakschuurmachine, elektrische 
schaaf en diverse gereedschappen 
verdwenen uit de kelder van een 
woning aan de Ailbertuslaan in 
Kerkrade. De schade bedraagt 2.250 
gulden. 


HEERLEN-Eens was het 
een hoge berg van zwarte 
stenen die iedere dag een 
paar meter groeide, om¬ 
dat karretjes vol nieuwe 
stenen naar boven kro¬ 
pen om er hun lading om 
te kiepen. Toen werden 
de mijnen gesloten, de 
karretjes reden niet meer 
en de zwarte steenberg 
kwam tot rust. Een vol¬ 
gende fase was dat grote 
bulldozers en hijgende 
hijskranen de grote 


Een dorp groeit 
op een steenberg 


steenberg weer metertje 
voor metertje gingen af¬ 
graven. Er bleef nog een 
kleine heuvel over en 
daarop wordt nu een ge¬ 
heel nieuwe wijk van 
Heerlen gebouwd. De 


wijk Zeswegen (zie bij¬ 
gaande foto), een plek 
waar straks vierduizend 
mensen zullen wonen. 
Nu nog een wijk in op¬ 
bouw en een beetje ge¬ 
ïsoleerd gelegen. Maar 


de nieuwe wegen komen 
als witte linten door de 
zwarte mijnsteen naar de 
nieuwe wijk gekropen. 
Nog een paar jaar en dan 
weet niemand meer dat, 
waar nu in snel tempo 
huizen worden gebouwd, 
eens een berg stenen lag, 
die mijnwerkers met 
eigen handen uit de 
schoot der aarde hakten. 

(Luchtfoto: 

Dries Linssen) 


TUSSENVOORSTEL VAN RAAD SIMPELVELD: 

Totale toeristenbelasting 
heffen vanaf 1 september 


SIMPELVELD - De toeristen¬ 
belasting die in Simpelveld 
in 1979 werd ingesteld was 
slechts verplicht voor de 
ruim 180 vakantiehuizen van 
het Shell-pensioenfonds. De 
reden hiervoor was dat de ge¬ 
meente ruim 300.000 gulden 
investeerde voor voorzienin¬ 
gen rond het bungalowpark. 
De kosten hiervan bedroegen 
jaarlijks plusminus 45.000 
gulden. De ingestelde belas¬ 
ting bracht jaarlijks onge¬ 
veer 37.000 gulden op. De be¬ 
lasting werd indertijd door 
de Kroon goedgekeurd. Shell- 
pensioenfonds stapte enkele 
jaren geleden naar de rechter 
en het is tot aan de uitspraak 


van de rechtbank in Den 
Bosch niet zeker dat de geïn¬ 
de gelden over al die jaren 
niet terugbetaald hoeven te 
worden. 

De raad behandelde daarom een 
voorstel om vanaf 1 juli aanstaande 
de toeristenbelasting voor de hele 
gemeente te heffen. Daar de meeste 
contracten door de plaatselijke on¬ 
dernemers zonder belasting zijn af¬ 
gesloten, kreeg het college nul op 
het rekest. Oud-wethouder Frijns 
lanceerde een tussenvoorstel. „La¬ 
ten wij de begindatum op 1 septem¬ 
ber 1983 stellen, dan kunnen wij de 
multinational die ons nu zoveel 
moeilijkheden bezorgt toch nog 
pakken. Want die vakantiehuisjes 
blijven vol tot na Kerstmis. De 
plaatselijke ondernemers hebben 


op 1 september het seizoen erop zit¬ 
ten”. 

Verschrikkelijk 

Raadslid Beckers vond het ver¬ 
schrikkelijk dat een verordening 
die Koninklijk werd goedgekeurd 
na jaren nog door een rechter kan 
worden afgekeurd. Hij stemde sa¬ 
men met Leo Loozen tegen het tus 
senvoorstel. Burgemeester Teheüx 
stelde nog dat een rechter zich niets 
aantrekt van een Koninklijk Besluit 
als hij een leemte ontdekt. Vanaf 1 
september zullen nu alle toeristen 
in Simpelveld 45 cent per dag per 
persoon aan toeristenbelasting 
moeten betalen. Een voorstel van 
Arno Baumann om dan de totale op¬ 
brengst voor toeristische doelein¬ 
den te bestemmen kon geen genade 
vinden in de ogen van de raadsvoor 
zitter. 


Brandweer gaat 
hulp aan burgers 
laten betalen 


HEERLEN - De brandweer Heer¬ 
len zal In de toekomst niet meer 
gratis allerlei diensten verlenen 
aan burgers in het bewakingsge¬ 
bied Heerlen-Nuth-Voerendaal. 
Uiteraard blijft de brandweeer 
gratis brandjes blussen, mensen 
en dieren redden en optreden bij 
allerlei rampen en calamiteiten. 
Maar wanneer burgers de hulp 
van de brandweer inroepen om¬ 
dat bijvoorbeeld wespennesten 
uitgeroeid moeten worden, we¬ 
gen moeten worden schoonge- 
spoten, kelders |eeg moeten wor¬ 
den gepompt of de huisdeur 
moet worden geforceerd omdat 
men de sleutel is vergeten, dan 
zal daar voortaan voor moeten 
worden betaald. 

In de openbare vergadering van 3 
mei van de raad Heerlen komt een 
tarievenlijst aan de orde, die de 
brandweer Heerlen gaat hanteren. 
Het uurtarief van een gewone 
brandweerman is daarin vastge¬ 
steld op 42 gulden en al naar gelang 
het materieel dat bij een hulpaan- 
vrage moet worden gebruikt zullen 
de kosten hoger worden. 

Toegang verschaffen tot een per¬ 
ceel gaat voortaan 40 gulden kos¬ 
ten. En wanneer men bijvoorbeeld 
de hoogwerker van de brandweer 
wil gebruiken dan kost dat f 257,50 
per uur of een gedeelte daarvan. 
Het uitroeien van een wespennest 
onder normale omstandigheden 
kost voortaan 55 gulden. 


(ADVERTENTIE) 

Koninginnedag 

BRADERIE 

Rumpenerstr. Brunssum 

Onze speciale aanbiedingen; 

Hoofdkussens hoenderveren ƒ 19,- 

/ 39,- 
ƒ 9,- 
ƒ V 


Hoofdkussens eendeveren 

Badhanddoeken 

Matjes 


Karpetten met grote kortingen liet binnenhuis 
brunssum b.v. 


rumpsnerstrast 16-18 6443 cd brunssum Limburgs Dagblad 


Vrijdag 29 april 1983 


GEBOREN 

'VV'adii' 

dochtertje van 

Lteke eo Lucien 
Jadoui-feeckers 

Birlcveldwëg 10 '' 
-6336 TA Hulsberg 
.‘24-4-1983 


lÉÉéÉÉÉÉÉiAÉÉÉ 


40 40 

PROFICIAT 


Opa es Oma 
Aretz-Watroba 

' met jullie 40-jarig 
huwelijk. 

40 ® anca - 40 


Hegfer-Vaa Dtyk 

geven met vreugde 
kornis van de geboorte 
'A .van bw 2oop X ' 

- y . 

Dennis 

Hjfc ha p HÉB j feMetfrelra willen wij u-allen danken voor de.geluh- 
sen, de bloemen-«n decadeau8„ welke wij ter 
gelegenheid van ons 65-jmig.huwelijksfeest vair u 
«nocfeten-entvangen., V - 

liet was geweldig, hartelrjk dank. , 

Fam. Schutgens-Berix 

>■ ' * ..... •' ■ • 

Geleen, april 1983 . . 

Ewpopalaan 2 K. 215 . 

6*64 CL Geleen . , - HerteHjkdarik voorde 2 eer ëroté belangstelling bij 
gelegenheid van onze Gouden Bruiloft che wil 
mochten vieben opzaterdag 16 april 19fi3 jl. ; 
Heel veel dank voor de gelukwensen, bloemen en 


Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en 
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft 
omringd, geven wij kennis dat heden van ons is 
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, onze 
goede en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, 
zwager, oom en neef 

Wilierri van der Veeke 

■ ■ f' weduwnaar van . ,, ' 

Antonie van Haaren 

' levenspartner van - 

> Tiny Nix-Lindjen 

op de leeftijd van 77jaar. 

' - ^ . In dankbare herinnering: 

Heerlen: Alfons en Nellie 
Hoensbroek: Dzermans-van der Veeke 
•V •' kinderen en kleinkinderen 

Harrie en Rika * . 

Heerlen: van den Munckbo&van der Véeke 
kinderen en kleinkind 
, Coren Rudy 
Heeriëm Van der Veeke-Kel 

kinderen en kleinkind 
- Peter en Jeanny 

, Hoensbroek: Derks-van der Veeke 

J ' en kinderen . :) 

. Wielie en Antoinette 
Nütlj: van der Veeke-Bemehnans 
; e» kinderen 4 ' 

-Jo esuMientje 

Spijkenissè:' 1 Sluiter-van der Veeke 
, en kinderen 

D: .> '■.'fVV:H&d»en Lieé ; ■ ; 

1' Heerlen: Huyta-vaii der Veeke 
; ,en kinderen ' ' >v.: ■ 

Kinderen enkleinlcinderesr N{x. 

. . Familie van der Wéke.' 

. Familie van Haaren 


Volstrekt enige 
en algemene kennisge ving 


Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens 
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze lieve en zorgzame moeder, 
schoonmoeder, oma, zuster* schoonzuster, tante en 
nicht 

Maria Hutten 

■ weduwe van 

f . . . r ' ' ; 

Johann Spuvignier' 

Zij overleed op de leeftijd van 82 jaar, in de Lücker- 
heidekliniek te Kerkrade, voorzien van het H. Sa¬ 
crament der zieken. • 

Wij bevelen haar in Uw gebed aan, 

Kindeken en kleinkinderen 
Familie; Kutten 1 
. Familie Souvignier, 

Corr.adres: 6468 AG Kerkrade, 27 april 1983 
Kaffebergsweg 83 

De plechtige uitvaartdiëhèt zal gehouden worden 
op maandag 2 mei a.s. om 10^0 uur, in de feapel van 
de Lückerheideklihiek te Chèvremont, .Waarna be¬ 
grafenis op dè Algemene Begraafplaats te Bleijer- 
Kèide. . ■ '. ■" ’ . -. ■ .4 ' .. > ••• 

Bijeenkomst in de kapel. Géén copdolëren. 
F am . O. Hei^tjes-Schmeets 
Klbosterraderplein 24 
M6l CE Kerkrade. 
dajiefde en wede van Christus is heden na een 
durige ziekte, gfesterkt door het H.Sacraojenfc 
Zieken van , ons heengegaan, ónze Bèvc raoé- 
^schoonmoeder, groot- overgroot- en bedevar- 


1 / -V, • ' i * ' 

6413 JT Heerlen, 27 april 1983 
Willem Böreétszwêg 72 

De pfechtigë- uitvaartdienst zal ^plaatshebben opj 
maandag 2 mei pm 11.Q0 uur inWcr-fmrochiëkerk 
van de H* J6seph tëJPhssartrHoensbroek, gevolgd. 
BijeenkomsUihlde kerk. Ik is gëen cpndoleren. 

tijdens de avondmis van 19.00 uur. in 
kerk hiddeh wij njedeviqor zielè- 

te is ppsrrtjaard in^de rouwksèn^r v 
het zieke^htrif' kir:lïéerlen. .jÉSueesD^'^ tot: ^, 
schejd aetoaqfa, yan^HMKkl? — - ' 


Dankbetuiging 

Aan allen diePns ob enigerlei wijze huhièenegen- 
hpid hebben laten bljjken by het heengaan van 
myn echtgenoot, onze vader, schoonvader en opa 

Wiiïi van Gelder 


Na een met geduld gedragen ziekte is hedén, nog vrij onverwacht doch 
vredig, van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze goede onvergeteüjke 
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en 
nicht v 

Betsie van Tilburg 

•• 4 ’ echtgenote van . v - ' •- 

Gerard Wischmann 

r * ■ » • 

Zy overleed, voorzien van de laatste h. sacramenten, op de leCftijd van 71 
jaar, in het De Weyerziekenhuis te Heerlen. 

De bedroefde familie: 

Ubach o. Worms: G.H. Wischmann 

Ubach o. Worms: Thei en Waltraud Wischmann-^ijstermans 
... v Theo én Karina J' 

Ubach o. Worms: Adrie enAntrie’Wischmakn-Hamers 
•*: Els en Jao 

Nieuwenha^enr Ria en Harm Drijver-Wischmann 
Diana, Els en Wiel 

Ubach o. Worms: Rinug en Ankie Wisclxmann-Mayntz 
Kamon 

en haar achterkleinkinderen 
Familie van Tilburg 
Familie Wischmann 

6381 SV Ubaqh o. Worms, 27 april 1983 .. ? .. . , , 

V Past. Erensstra^t 19 / v ( . , v 

v De plechtige uitvaartdienst Wordt gehouden op maandag 2 mei ,a.s. om 
10.30 uur In de St.-Jozefkerk te Waubach, gevolgd door de crematie in het 
crematorium te HeétieiKi • • '*••••.? 

Samenkomst in de kerk; geen condoléance. - 

Zondag a.s. wordt in genoemde kerk om 17,45 uur de rozenkrans voor de 

overledene gebeden, aansluitend eucharistieviering. 

De dierbare overledene is opgebaard in de chapeUe ardente van. het De 
Weverziekenhuis; bezoektijd dagelijks tussen 16.00 en 17.00 uur. 

Zij, die. ónverhoopt;£$Lu kennisgeving mochtep ontvangen, gelieven deze 
advertentie als zodamg te willen beschouwen.' , ’ . ' 


ikèsch’ouwen. plaats van kaarten 
Daï&^luigiiSg 

hét öns onmogelijk i$ iedereen persoonlijk te 
^ ikfen vóór het médelevepj ondetyoPdea ty- 
dens de ziekte, het Overlyden e» de begrafenis van 
onze lieve moeder* schöonmoeder én oma 


betuigen wij u onze oprechte dank. 

H. van Gelder-Vaneigelshoven 
• ' KDnderèh en kleinkinderen 

iDe ztóÉAVekendiénst zal wordep gehouden op zater- 
dag 30 april a»s. om 19.b6 uur in de parochiekerk 
,'vsËn dé.H. Theresia pn Don Bósco te Lauradorp. 


topnd na bet överlÖden^eu bij de begrafe- 
^yah Jjevé wouw, Ónze róoeder 

dh'oma'; .v. i'.. u - r 


In plaats van kaarten 

Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het 
overlijden van npjh dierbare echtgenoot, vad,er en opa 


.-’• -■ ’' 1 •. 1 t *' ^ i. ' -« ' t . ^ t , 

betuigen .wy u langs dëzé we^ 6 nZe hartèlijke dank. 

Mevrouw E. Vaessen-Grooten 

kinderen énkleinkinderen . i * - 


Bocholtz, ^Puthof’ 87 .... 

. April 1983 - , ' '' 1 

’ 4 /t.‘ } ■ i * , . •; '. 5 i ;•:**“ V I .;r ' 

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden óp zater- 
dag.7 mei a.s.'óm 19j0(f üdHn de parochiekerk van de H. 
Jacpbus de Meerdere te, Bócholtz. w 

. 4 , * ■ - 4 , ’• ’ ‘ ■ 


•v H-'-v i; ' 


Hoogeboóm-Zuidiand 

betuigen wy ü onze opréchte dank. ri: 

■ ■ * A. Hoogaboom ■.' , ;. i ’ 

. 4 ; kinderen én felelnkiiid: 


In de overlijdensadvertentie Van dé heer 

Johann Hubertus 
^ r : tediteiv es bedachterktetijklndereau 
y .:•* PIT«DdCK.fiUpdl^ t 

- • • ' > • '. 

Huite-‘^Sterrenbos”Thom. 

Borr JKlTeS.:Maubroekstraat 3, 6615 KA JaiTAmcdtfvandé Weij 


'Jik., , .ï.f j. •% 


jwiinwiiWMi TiïTJ i iy 

Vóof. uw zeer gewaardeerde blijken van deelne- 
ming, betoond bij hét overlijden en de begrafenis 
yan onze lieve,èïoéde^ sëhoonmóeder, oma, over-. 


werd bij de hamen van'de familieleden per abuis vermei^: 
Simpelveld; Marie-Louise en Alberg Mens-Hupperptz 
Dit mioet zijn: 

Simpelveld: Marie-Louise en Albert Mens-Hupperetz. 
puuuiücuor f ■ y .. “ ; 

M.C. (Iiien) Dutrieux 


Vooriuw deelneming en medeleven ons beióónd 
by ete ziekte, overlijden en crematie van onze lier 

en zps fa ■■ aS •, / . . 


GEBIT gebrokeri? Klaar 
terwijl ü wacht. Borsboom 
él ite, Streeperstr^||i: 
' 0 ; . Data^cliè^uging* 

Voor uw gffivaar^eèrdé van deelnèming bij * 

’ hei overpjdén en begrpfehis van-ónze tiëverpoedèr, - 
'schoónmopdèr en bhruf 1 - 

Maria téri Caté-Eberhard 


»•' . •» y'y -. w 


betuigen WÜ u onze oprechte-dank. , • 

Kindeièh én kleinkinderen 
Brunssum, april 1983. ' v ^ ' • 

DEN 4 «.&cpb Hubert Graencn, echtgenoot van ; Elisa-.. 

' Hifbertina»: Verheegh, oud 3® jaarp Heer-.i 
ktraat Noórd 34,6089’AX Beegdpn. De euf haristie- 
viering zal plaats hebben, zaterdag 30 april a-s. om 
.iO-SPuur in de kerk, van de H. Martinus teBoegden. 
Bchriftebj^coftdolerèn yanaf.lÓJOOoiür in d# kerk. 

Margaretha Japóbs, echtgenote van Biet Bogie 
a r 


andhou 
‘yo^, 

r -j> , 

. 

1 ■’ *->/'■' ■ i /\ ■ 

■"j • Ondorvvi; 

i iTTi i •xl 

•^lil V 


.peKtischböl 
met ons AER^ 
SUS organiseren. 
Ifemcb SpoïV; 


iaB v Wóber, Blrefti, MtebeUn é. 
én fttóber, stolmanen. 

0^*1286. :-u - v:-E: ( 


f Domes 

A 40 


’« ,-M: -y _5 •! 1 ' 1 


:: r y x-y ' y K ■ k 

•r n-'v /a’eid.ty te*. !4 00 uur u“u;’er, 1 


—> \ 8 i -7*\ \ r 

>K'". t u 1 M .y'-V- < i 

H...Jmy. -tj‘ > 

V^yjl * 5 Ny. ^- I 


I ! I ‘ i (p} ' 

! y yy 11 co* 

ui 


Vrijdag 29 april 1983 • Pagina 13 


W\ Hmburgs dagblad J 


ER WACHTING: KLEINERE ZAKEN WEL OPEN OP KONINGINNEDAG 
t • ( ( Reddingsactie 

Verwarring over winkelsluitin g VBFMaastricl " 


il 


f&LEN - Er heerst in Limburg grote verwarring over de 
^elsluiting op Koninginnedag. Oorzaak hiervan is de pu- 
atle in het Limburgs Dagblad van gisteren, dat er niet of 
lelijks verbaliserend zal worden opgetreden tegen on- 
r diners die hun winkel toch open zullen houden. Volgens 
taieets, juridisch medewerker van de Limburgse Organi- 
6 van Zelfstandige Ondernemers in Venlo, zullen erg veel 
Ie winkels, die weinig of geen personeel hebben in elk 
open zijn. Hij maakt dat op uit de talloze reakties die 
•fipsteren heeft gekregen. Duidelijk is verder dat de filiaal- 
ÏJtrootwinkelbedrijven hun deuren niet zullen openen. 
c ynaast zijn er nog vele ondernemers die aarzelen. Officie- 
^lïkties van winkeliersverenigingen luiden tenslotte zon- 
^ theer afwijzend. 

°litie in Limburg heeft de hint het probleem dat personeel, zo dat 
ri, 1 gekregen om eigenlijk maar al bereid is om te komen, dubbel be- 
7( te treden tegen winkeliers taald moeten wotden, met het risico 
n “ch de deur oüen hebben. For- dat er nauwelijks omzet gemaakt 
Af- 

- t * , 


•'s . Ns,,: 


v; 
m, 


V' y < A 7 - 

IËtilttÉi WÈÊÊÊfa 

'■">1' 0 mwmmm 


Wm, 


77 

r c h de deur open hebben. For- dat ei 
fheet het dat de kwestie „een wordt 
• Prioriteit” heeft en dat „met , 

r terughoudendheid moet wor- l/Ill 
,°Pgetreden” conform een richt- 


Ontduiken 


Wmm 


I e uit Den Haag is ontvangen, 
bewoordingen is aan de ver¬ 
fde politiecorpsen meedege- 
Wat precies de Haagse he¬ 
idenen zijn weet officier van 
ie mr J. van Opstal in Maas- 
ook niet. Hij wijst er wel op 
oninginnedag voor de politie 
1 een drukke dag is met aller- 
tochten en andere festivitei- 


de Voedingsbond FNV is 

?»^n S^rïïi: „wat nu aan de hamd is mag geen en- 
•Pgswet op Koninginnedag, kele verontschuldiging zyn om de 
r dat zal geen enkel effect heb- wet te ontduiken zegt de heer J. 
'.Ik snap trouwens niet waar de Quanjel van de OZO-afdelmg Heer- 

aich druk om maakt: winkels len l ' + Ee ii ? 1 rg v f n '! t at if r f 6 ^ elfr< T 
betekent omzet en omzet bete- pekteert behoort zich aan de regels 
Werkgelegenheid,” is de visie te houden en mag met aanzetten tot 
Pr Van Onstal ontduiken van de wet, licht hij na- 

p ‘ der toe. 


Woordvoerders van OZO-afdelin- 
gen en officiële winkeliersvereni¬ 
gingen laten duidelijk dóórsche¬ 
meren de gang van zaken maar 
„vervelend” te vinden. „Had het 
maar niet in de krant gestaan”, zo 
luidde een van de reakties. For¬ 
meel vindt men dat, nu een onthef¬ 
fing wettelijk niet mogelijk blijkt, 
de winkeliers zich daarbij moeten 
neerleggen, hoe jammer men dat 
ook mag vinden. 

' > : V: 
,. 


mm 


MAASTRICHT - De onderne¬ 
mingsraad van de VBF Buizen 
Maastricht heeft alles op haren en 
snaren gezet om te voorkomen, dat 
ongeveer 100 man personeel van de 
Maastrichtse vestiging als gevolg 
van aangekondigde reorganisatie- 
maatregelen op straat komen te 
staan. De ondernemingsraad heeft 
daartoe een alternatief van het 
door de directie gedane reorgani¬ 
satievoorstel ontwikkeld en dit la¬ 
ten uitwerken door het organisa¬ 
tiebureau Bakkenist, Spits een Co. 
Het ziet er naar uit dat dit alterna¬ 
tief, dat medio mei zal zijn afge¬ 
rond, het financiële resultaat zeer 
dicht benaderd van het door de di¬ 
rectie voorgestelde reorganisatie¬ 
plan. 

Zoals bekend vreest de onderne¬ 
mingsraad dat naast de thans aange- 


Üö 
r Jiw,. 
wtvwmi: 

xy ' 


***■ 


34 


Pir Van Opstal. 

^zetverlies 

^ZO heeft zich enige tijd gele- 
'Pgespannen om voor Konin- 
J^ag dit jaar een ontheffing 
Pe winkelsluitingswet te krij- 
Betoogd werd dat door slui- 
°P een zaterdag, zoals dit jaar, 
irlnkels de omzet van het uit 
I^land komende publiek moe¬ 
lossen, alsmede de extra om- 
Danwege het communiefeest, 
Dp vele plaatsen op de eerste 
van mei gevierd wordt. Het 
ï^terie van Eeconomische Za¬ 
ïrees echter het verzoek van de 
I|0 af op formele gronden: de 
CUat het niet toe. Volgens mr 
(Sts van de LOZO betekent de 
^sluiting op Koninginnedag 
tientallen miljoen guldens 
ptverlies. 
■P 


mmm 


- 

t . ’-A 


mm 
mwwmmm 


fmmm 

mtmm. 
ALOM GEBROM OVER REISVERBOD VOOB BIJEN 

Varroa-invasie onstuitbaar 


Noorderbrug 


klaar 


2 U 

n 


daarom verwacht hij dat erg 
kleinere winkels in de nu ont- 
r? situatie hun winkel wel open 
en. Een advies geeft hij niet. 

is de verantwoordelijkheid van 

e winkelier. Net zoals het de 
twoordelijkheid is van een 
tobilist om toch 120 km per 
rijden op de autoweg,” maakt 
ft vergelijking. 


w, | 
m 
os 
m 


opavond 


Eü 


Illiaal- en grootwinkelbedrij- 
. zitten in een heel ander 
l tje. Via advertenties en affï- 
hebben zij al laten weten dat 
r dag de winkel dicht is, maar 
/bij wel geattendeerd op de ex- 
Oopavond op vrijdag. „Je kunt 
biet meer terug en de klant in 
arring brengen,” merkt ,de 
J. Notermans, voorzitter van 


federatie Heerlen Promotion, 

eer P. Brands, Heerlens sekre- 
Van de raad Filiaal- en Groot- 
elbedrijven, wijst erop dat men 
Pbcht heeft om zich aan de wette- 
r egels te houden. „Ook naar het 
°fteel toe: wij kunnen het per¬ 
sei op geen enkele wijze ver¬ 
aten om op deze dag te komen 
/ken,” aldus de heer Brands. In 
sfotere winkels speelt bovendien 
eijer in de 
roblemen 


Nlo - De Vervoersbond FNV 
l kt zich ernstig bezorgd over 
Voortbestaan van het van ouds 
Snde expeditiebedrijf Jacob 
Jier te Venlo. „Het ziet er helaas 
uit dat het bedrijf zijn langste 
heeft gehad,” schrijft H. Jans- 
distriktshoofd van de Ver- 
.Vsbond, in een open brief ge- 
aan alle medewerkers van 
rijf. 

« leiding is het feit dat per 1 mei 
„ r elf mensen in de bemidde- 
s regeling worden geplaatst. 
I houdt in dat zij binnenkort 
'Vel zeker worden ontslagen,” al- 
Janssen. In de brief fulmineert 
pok tegen het feit dat de perso- 
sleden van kantoor Venlo door 
Verrichten van onbetaald over- 
k worden gedwongen het ge- 
r de wanbeleid te camoufleren. 
Maats van iets te maken van de 
lose vestiging is het plaatselijke 
l &gement volgens de Vervoers- 
<1 erin geslaagd het bedrijf be¬ 
dijk naar de knoppen te helpen, 
ftiedewerkers worden opgeroe- 
ftiaandag 9 mei met de Ver- 
. r sbond te komen overleggen 
de situatie. Over „reorganisa- 
^fbouw” staat in de uitnodiging, 
bijeenkomst is in zaal Apollo te 
r ick, aanvang zeven uur. 


% 

w 

a 

% 


door 

jan van lieshout 

NEER -- Alom klinkt er gebrom 
onder de Limburgse imkers 
over het vervoersverbod dat de 
onderminister van landbouw 
voor de bijenvolken ten oosten 
van de Maas, het Maas-Waalka- 
naal, de Waal, het Pannerdens- 
kanaal, de Nederrijn, de IJssel, 
het Twentekanaal, het Zijtak- 
Twentekanaal en het Overijs- 
selskanaal en in de grensge¬ 
meenten in Groningen en Dren¬ 
te heeft uitgevaardigd. 

Middels een bufferzone wil de 
staatssecretaris de opmars van 
de Varroa-mijt tot staan brengen. 
Deze maand is de mijt de Gelder¬ 
se Achterhoek binnengevallen. 
De parasiet, die het op bijebloed 
heeft gemunt, veroorzaakt mis¬ 
vormingen, waardoor bijen ver¬ 
zwakken en, een kortere levens¬ 
duur hebben. 

Door het reisverbod kunnen de 
imkers achter de waterlinie niet 
met hun volken naar de IJssel- 
meerpolders, waar begin mei het 
koolzaad begint te bloeien. Het 
koolzaad is een rijkdom voor de 
imker. In de vijf tot zes weken, 
die de bloei duurt, vliegt één 
volkje 15 tot 25 kilo honing bij¬ 
een. Elk vliegseizoen is het kool¬ 
zaad in de polders goed voor 80 
ton honing. 

In een buitengewone vergade¬ 
ring heeft het bestuur van de 
900 leden tellende Imkersbond 
van de LLTB een brief geconci¬ 
pieerd, waarin het de staatsse¬ 
cretaris vraagt het reisverbod 


voor gezonde bijenvolken op te 
heffen. Ook staan in de brief ve¬ 
nijnige steken aan het adres van, 
de onderminister van land¬ 
bouw. Onder meer wordt de be¬ 
sluitvorming gelaakt. 

„Weliswaar werden vertegen¬ 
woordigers van de vijf imkers- 

bonden voor overleg naar Den 
Haag geroepen”, aldus Jaap 
Kooyman uit Sittard, die de Im- 


de staatssecretaris en de rijksbij- 
enteeltconsulent zullen verle¬ 
nen. „Het beleid van de minister 
getuigt van weinig realiteitszin”, 
oordeelt Jan Cdris, de bezige se¬ 
cretaris van de Imkersbond van 
de LLTB uit Grubbenvorst. „De 
realiteit is, dat de opmars van de 
Varroa niet te stuiten of te vertra¬ 
gen zal zijn. De mijt komt hele¬ 
maal uit India en is al heel wat 
bredere rivieren dan de Maas 


„ We zullen met de 
Varroa-mijt moeten 
leren leven” 


kersbond van de LLTB verte¬ 
genwoordigde, „maar van over¬ 
leg was geen sprake. De beslis¬ 
sing was al ter perse. Het was een 
dictaat, dat ons werd opgelegd. 
Met democratie had dat niets van 
doen. We hadden beter thuis 
kunnen blijven”. 

In de brief staat verder dat de 
Limburgse imkers geen onder¬ 
steuning meer aan het beleid van 


overgestoken. Je kunt er vergif 
op innemen dat de Varroa vol¬ 
gend jaar de kust heeft bereikt”. 

„We zullen met Varroa moeten 
leren leven”, vindt Mathieu 
Hutjens, de voorzitter van de Im¬ 
kersbond van de LLTB uit Baar- 
lo. „Dat het kan hebben imkers 
in Duitsland en Roemenië bewe¬ 
zen. Het is zaak om voortdurend 
broed van besmette volken weg Sjraar Hanssen uit Neer: ,JHet bestrijden van de mijt hoeft echt niet duur te zijn.’ 


te snijden. Uit de biologie van de 
Varroa blijkt, dat het vrouwtje 
zijn eitjes bij voorkeur in het dar¬ 
renbroed legt. Ook is het zaak om 
de bijenvolken regelmatig te be¬ 
roken met middelen, waar de 
mijt niet tegen kan. Door onder¬ 
leggers in kast of korf met vaseli¬ 
ne in te smeren blijven de vallen¬ 
de mijten plakken en kunnen zij 
worden vernietigd’ 1 . 

„Het hoeft echt niet duur te zijn”, 
aldus Sjraar Hanssen uit Neer. 
„In plaats van met chemische 
middelen kun je ook met eigen 
teelt tabak beroken. Het best is 
Amersfoortse tabak. Hij heeft de 
meeste nicotine”. 

Welke middelen en welke be¬ 
strijdingswijze men ook ver¬ 
kiest, de Varroa zal bijenvolken 
en imkersbestand decimeren, zo 
is de vaste overtuiging van de 
bestuurders van de Imkersbond 
van de LLTB. 

Limburg telt momenteel 1.000 
bijenhouders, die naar schatting 
12.000 bijenvolken onder hun 
hoede hebben. Daarvan zullen er 
na de vooijaarsdracht als gevolg 
van het reisverbod onherroepe¬ 
lijk vele worden afgeslacht, zo 
vrezen de bijenapostelen. „Als 
drachtgebied is Limburg de laat¬ 
ste decennia erg verschraald”, 
weeklagen de imkers. „Hoeveel 
brem- en braamstruiken sneu¬ 
velden niet voor cultuurtechni¬ 
sche werken? De graanvelden 
zagen vroeger blauw van de ko¬ 
renbloemen. Nu kun je ze tellen. 
En alsof dat nog niet genoeg ver¬ 
lies was, worden wegbermen elk 
jaar vijf tot zes keer gemaaid”. 

Daarom begonnen de Limburgse 
imkers dit jaar een kruistocht 
voor het behoud van de bloem in 
de berm. Beheerders van ber¬ 
men werden uitgenodigd voor 
een studiedag in Sittard, waar dr. 
P. Zonderwijk, auteur van „De 
bonte berm”, met apostolische ij¬ 
ver wees op de betekenis van de 
bloemenrijkdom van wegber¬ 
men en langs spoorbanen voor 
het insectenleven. Ook missio¬ 
neerde hij op Rijkswaterstaat. 

„Er groeit begrip”, aldus Mathieu 
Hutjens. „Hopelijk bloeien daar¬ 
door straks ook weer bloemen in 
de berm. Het is nodig. Want ’s zo¬ 
mers lijden bijenvolken in Lim¬ 
burg honger. Zeker is dat er zal 
moeten bijgevoerd, nu niet op 
het koolzaad kan worden gevlo¬ 
gen. Dat betekent derhalve meer 
uitgaven tegenover minder in¬ 
komsten. Daardoor is onze hob¬ 
by niet langer kostendekkend. 
Nu al is merkbaar dat imkers in¬ 
krimpen. Het aanbod van bijen¬ 
volken stijgt, de vraag daalt. Op 
de bijenmarkt in Ospel, afgelo¬ 
pen zaterdag, werd zegge en 
schrijve één volk verkocht”. 

De bestuurders van de Imkers¬ 
bond van de LLTB geloven niet 
dat de Varroa de doodsteek 
voor de imkerij betekent. Maar 
het zou hen niet verbazen als 
slechts eenderde overbleef. „De 
gevolgen voor de tuinbouw, de 
zaad- en fruitteelt zullen niet 
uitblijven; ook flora en fauna 
zullen er onder lijden”, voor¬ 
spellen zij. 


MAASTRICHT - Worden vanaf 
de begane grond bij het voort¬ 
schrijden van de bouwactivi¬ 
teiten bij de aanleg van de 
Noorderbrug in Maastricht de 
betoncontructies op beide 
Maasoevers steeds omvang- 
rijker en rij2iger, vanuit de 
tucht lijkt het er op alsof dit 
nieuwe brugtraverse ais be¬ 
langrijke stedelijke verkeersa¬ 
der voor een groot gedeelte 
reeds bereden kan worden en 
het wachten nog slechts is op 
de voltooiing van de feiteiijke 
Maasoverspanning. Duidelijk 
daarbij is welk een verschui¬ 
vingen, aanzienlijke verbre¬ 
dingen en aanpassingen van 
het bestaande wegennet no¬ 
dig zijn om vloeiende aanslui¬ 
tingen op brug en de op- en 
afritten te bewerkstelligen. 
Tevens is te zien dat de feite¬ 
lijke brug langzaam maar ze¬ 
ker over de Maas aan het 
"groeien” is. Maastricht zal 
echter minstens tot einde vol¬ 
gende jaar geduld moeten be¬ 
trachten vooraleer het kan 
kuieren, fietsen of autoracen 
over zijn vijfde overbrugging 
over de Maas, die de door het 
verkeer verstikte binnenstad 
van een hoop verkeersellende 
moet vertossen. 


(ADVERTENTIE) 


vb 


Ijzerwaren 
W. Jongen 


(Nu ook voor kogellagers) 

Valkenburgerweg 8, 
Heerlen 


kondigde reorganisatie een toekom- 
stige sluiting van de gehele vesti- 
H| ging in Maastricht niet denkbeeldig 
Ip is. Deze vrees is gegrond op het ge- 
ijg£ geven dat het productiepakket, dat 
lil aan de Maastrichtse vestiging zal 
H worden toebedeeld, onvoldoende 
Eps garanties biedt voor de continuïteit 
HH van het bedrijf in Maastricht. 


Discussie over 
energiebeleid 

HEERLEN - In het kader van de 
Brede Maatschappelijke Discussie 
Energiebeleid staan in Limburg 
weer een aantal informatie- en dis¬ 
cussieavonden op stapel. Alle 
avonden beginnen om 20 uur. 
Nieuwstadt open voor belangstel¬ 
lenden die aan de discussie willen 
deelnemen. In Lottum kan men op 
16 en 24 mei terecht in Gemeen¬ 
schapshuis de Smetenhof aan de 
Horsterdyk 1. In Wijlre vindt de dis¬ 
cussie plaats op 19 en 26 mei in Hoel 
Bemelmans aan de Dorpsstraat 18 
en in Gulpen op 17 en 24 mei in Ho¬ 
tel Ons Thuis aan de Dorpsstraat 10- 
12. In Wijnandsrade zijn de data 19 
en 24 mei in het Gemeenschaps- en 
Ontspanningsgebouw aan de 
Oudenboschstraat 50, in Voeren- 
daal op 24 en 31 mei in het Kunder- 
hoês aan de Hogeweg, en op 31 mei 
en 7 juni in Munstergeleen in Café ’t 
Centrum aan de Overstraat 14. Ten¬ 
slotte kan men op 26 mei en 2 juni in 
Heerlen terecht in het Pancratius- 
centrum aan de Nobelstraat 33 en 
eveneens op 26 mei en 2 juni in 
Brunssum in het Ontmoetingscen¬ 
trum aan het Lindeplein 5a. 

Gitaarconcert in 
Bernardinuscollege 

HEERLEN - De gitarist Leonard A. 
Regnier geeft zondag 1 mei om 
11.30 uur in het Bernardinuscolle¬ 
ge te Heerlen een gitaarconcert. 
Regnier is gehuwd met de zangeres 
Helena Hendel, die onlangs in de 
Heerlense Stadsschouwburg een 
koffieconcert verzorgde. Zij is ook 
tijdens het concert van haar man 
aanwezig en zal - hoewel niet ge¬ 
pland - waarschijnlijk ook optre¬ 
den. 

Regnier is gitaarleraar aan het Ri- 
chard Strauss Conservatorium te 
München. Meestal begeleidt hij zijn 
vrouw tijdens de concerten, maar 
hij geeft ook solo-concerten, waar¬ 
bij hij van modern en klassieke re¬ 
pertoire gebruik maakt. Kaarten 
zijn vóór het concert in het Bernar¬ 
dinuscollege verkrijgbaar. Men kan 
ook reserveren via S 716145. 

Door steunfraude 
24 mille geïnd 

MAASTRICHT - Tegen de 46-jarige 
Maastrichtenaar R.P. is proces-ver- 
baal opgemaakt wegens steunfrau¬ 
de. De man wordt ervan verdacht 
door het verstrekken van onjuiste 
gegevens over een tijdsperiode van 
ongeveer een jaar ten onrechte een 
bedrag van bijna 24.000 gulden aan 
sociale uitkeringen te hebben opge¬ 
streken. 


RESTAUBANT 

„BELOE” 


Rijksweg 20 Gulpen 
tel. 04450-1414 SPECIAAL AANBEVOLEN 
JUBILEUM MENU Fam. Muytjens 
Reservering gewenst 


L4*F!l«12!:* 

Berkelstraat 34. Valkenburg, tel. 04406-12477 

EETGELEGENHEID 
JOEGOSLAVISCHE SPECIALITEITEN 
EN INTERNATIONALE KEUKEN 

Restaurant vanaf 12.00 uur geopend. 

A s. zaterdag levende muziek met 

DE MADDY’S. 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 29 april 1983 • Pagi 


Auto’s en motoren 


Automarkt Schaesberg 

Toyota Mengelers 

nog t/m 7 mei 

Prijsklasse tot ƒ 6000- 

Citroen GS club 90.000, blauw 78; Citroen GS break 
90.000 km, rood 78; Ford Fiesta 1.1 L 76.000 km, geel 
77; Ford Escort 1.1 L 70.000 bruin 76; Ford Taunus 1.6 
GL 10.000 km zilver 77; Opel Kadett coupé 107.000 km 
geel 77; Vauxhall Viva 72.000 km 76; Toyota 1000 DL 
66.000 km, geel 78; Toyota 1000 stat. car. 64.000 km, 
rood 76; Toyota Corolla 2-drs. aut. 64.000 km, geel 77; 
Toyota Corona DL LPG 72.000 km, rood 78; Toyota 
Cressida HTC 116.000 km, bruin 77. 

Prijsklasse ƒ 6000- - ƒ 9000- 

fe3Alfa Romeo Sud 4-drs. 48.000 km, groen 79; Citroen 
2CV6 Club 21.000 km, rood ’81; Datsun Cherry GL 
52.000 km groen 78; Fiat 18 4-drs. special 65.000 km 
rood 79; Ford Fiesta 1.1 Ghia 76.000 km groen 78; 
Ford Taunus 1.6 L LPG 78.000 km. goud 79; Ford Tau¬ 
nus 1.6 GL LPG 79.000 km groen 79; Honda Civic 

3- drs. 78.000 km, blauw 78; Mitsubishi Galant 1.6 LPG 
67.000 km, groen 78; Opel Rekord stat.car LPG 60.000 
km beige 78; Peugeot 504 GL LPG 114.000 km beige 
78; Renault R16 TL 106.000 km, goud 79; Talbot Hori¬ 
zon GLS 63.000 km geel 79; Volvo 66 DL aut. 42.000 
km geel 78; Volvo 244 DL LPG 80.000 km, blauw 77; 
Toyota Corolla special luxe 65.000 km, goud 79; Toyota 
Corolla DL 53.000 km, zilver 78; Toyota sportswagon 
1.6 aut. 77.000 km, groen 77; Toyota Corolla 4-drs. luxe 
61.000 km bruin 78; Toyota Corolla 2-drs. aut. 48.000 
km blauw 79; Toyota Corolia hardtop coupé 51.000 km 
geel 77; Toyota Carina 2-drs. DL 47.000 km blauw 78; 
Toyota Carina 2-drs. luxe 65.000 km blauw 79; Toyota 

4- drs. DL 58.000 km rood 78; Toyota Carina 4-drs. DL 
LPG 59.000 km bruin 79; Toyota Carina 2-drs. DL 
68.000 km beige 78; Toyota Carina 2-drs. DL 65.000 
km beige 79; Toyota Carina 2-drs. DL 40.000 km bruin 
78; Toyota Carina DL 65.000 km beige 79. 

Prijsklasse ƒ 9000- - ƒ 13.000- 

BMW 318 85.000 km groen 78; Fiat Panda 50.000 km 
bruin '81; Mazda 626 DX 4-drs. LPG 65.000 km bruin 
'80; Mitsubishi Galant 40.000 km beige '80; Mitsubishi 
Sapporo GL 58.000 km zilver ’80; Mitsubishi Lancer 

4- drs. GLX 48.000 km zilver '80; Opel Rekord stat.car 
44.000 km, rood ’80; Renault R4 GTL 10.000 km rood 
'82; Suzuki Alto 24.000 km zilver 81; Triumph TR7 
55.000 km groen 79; Volvo 244 GLE overdrive 130.000 
km groen 78; Opel Ascona 2.0 diesel 106.000 km groen 
80; Toyota Starlet 1.2 DL 38.000 km zwart '79; Toyota 
Corolla 5-drs. stat.car 56.000 km, beige '80; Toyota Co¬ 
rolla 4-drs. aut. 28.000 km rood '81; Toyotd Carina 

5- drs. stat.car 62.000 km bruin '80; Toyota Carina ST 
5-SP 65.000 km rood 79; Toyota Carina 2-drs. luxe 
47.000 km zilver '81; Toyota Corona Liftback GL aut. 
52.000 km rood 79; Toyota Corolla 5-drs. stat. 40.000 
km rood '81; Toyota Tercel 3-drs. coupé 21.000 km zil¬ 
ver 81; Toyota tercel 2-drs. aut. 34.000 km blauw '80; 
Toyota Carina ST 5-SP 46.000 km rood '80; Toyota Ca¬ 
rina 2-drs. luxe 61.000 km wit 79; Toyota Carina 4-drs. 
luxe LPG 41.000 km '81; Toyota Carina 4-drs. DL 
57.000 km bruin '80; Toyota Starlet 1.0 spec. 65.000 km 
geel '80; Toyota Starlet 1.2 DL 48.000 km geel 79; 
Toyota Starlet 1.0 spec. 30.000 km wit ’80; Toyota Cari¬ 
na 4-drs. DL 62.000 km goud 79; Toyota Carina 2-drs. 
DL 54.000 km bruin '80; Toyota Celica 1.6 liftback XT 
36.000 km bruin 78; Toyota Tercel coupé 5-sp. 70.000 
km blauw 79. 

Prijsklasse ƒ 13.000- - ƒ 16.000- 

Honda Prelude 40.000 km zwart ’80; Toyota Tercel 
2-drs. DL 15.000 km oranje ’82; Toyota Carina 5-drs. 
stat.car 22.000 km zilver ’81 . 

Prijsklasse ƒ 16.000- - ƒ 20.000- 

Opel Ascona 1.6 S 65.000 km groen ’82; Renault Fuego 
GTS 32.000 km groen 81; Toyota Corona GL aut. 
17.000 km blauw ’81; Toyota Cressida 4-drs. diesel 
78.000 km rood ’81. 

Prijsklasse ƒ 20.000- - ƒ 30.000 - 

BMW 528 inj. 65.000 km zilver 81 

Automatics 

VW Golf GLS 42.000 km groen 79; Toyota Corolla 
4-drs. 28.000 km rood '81; Toyota Corolla 2-drs. 60.000 
km geel 77; Toyota Corolla 2-drs. 48.000 km blauw 79; 
Toyota sportswagon 1.6 L 61.000 km groen 77; Toyota 
Tercel 2-drs. L 34.000 km blauw '80; Toyota Corona GL 
liftback 52.000 km rood 79; Toyota Corona GL liftback 
17.000 km blauw '81. 

Demonstratieauto’s 

Toyota Carina DX LPG 44.000 km, grijs ’82; Toyota Celi¬ 
ca ST coupé 26.0*00 km, grijs ’82; Toyota Celica ST cou¬ 
pé 15.000 km grijs ’82; Toyota Landcruiser custom die¬ 
sel 7000 km, beige '82; Toyota Lite-Ace bestel 31.000 
km wit '82; Toyota Dyna 3.5 ton kort 20.000 km rood ’82. 

Diesel 

Opel Ascona 2.0 100.000 km groen ’80; Peugeot 305 
GL 120.000 km wit 79; Toyota Cressida 4-drs. DX 
78.000 km, rood '81; Toyota Crown 2.2 DX 100.000 km 
blauw .80; Toyota Crown 2.2 spec. uitv. 80.000 km bruin 
80. 

Bedrijfswagens 

VW gesloten bestel 62.000 km groen 79; Toyota Lite- 
Ace bestel 62.000 km wit '80; Toyota Lite-Ace commer¬ 
cial 68.000 km wit ’80; Toyota Hi-Ace commercial 
74.000 km wit ’80; Toyota Hi-Ace combi LPG 75.000 km 
geel 78; Toyota Hi-Ace 9 pers. LPG 40.000 km wit 79; 
Toyota Hi-Ace combi 80.000 km groen 77; Toyota Hi- 
Ace commercial 78.000 km wit 76; Toyota Hi-Ace dubb. 
cabine 75.000 km groen 79; Toyota Hi-Ace commercial 
long 72.000 km geel 79; Toyota Hi-Ace commercial die¬ 
sel 80.000 km geel 79; Toyota Dyna 3.5 ton 23.000 km 
rood '81. 

Donderdagavond koopavond 

ANWB-keuring toegestaan. Financiering mogelijk. Ga¬ 
rantie va. ƒ 5000,-3 maanden oftewel 10.000 km. Toyo¬ 
ta first-class 12 maanden oftewel 25.000 km, niet ouder 
dan 4 jaar. Baanstraat 105, Schaesberg (bij draf- en ren¬ 
baan). 


Te k. FORD Escort bj. 77 
1300 i.z^e.st. Wühelmi- 
nastr. 12 Schaesberg. 

AUSTIN Allegro 1100 bj. 
'76, motorisch i.z.g.st. 
Vr.pr. ƒ 750.-. Eynattenstr. 
14 Schaesberg. 

Té k. HONDA Prelude bj. 
30. Te bevr. tel. 045-443401. 

Te k. SIMCA 1100 i.z.g.st. 
bj. 76. Vr.pr. ƒ 2000.'-. Inr. 
mogl. Dkn. Quodbachlaan 
65 Kerkrade. 

Te k. Fiat BESTELBUS 
b.j. 10 mnd. 1977 mooi gaaf 
type 238 ƒ 3000,-. Tevens 
anhangwagen 190 x 110 x 
50. Pr. ƒ 500,-. Tel. 04490- 
13089. _ 

MERCEDES demonstra¬ 
tieauto’s 500 SEC coupé 
'82, 380 SL ’82, 380 SE ’82, 
280 SE 4 stuks '82, 280 S 2 
stuks '81, 280 S ’82, 250 '81, 
230 E '81, 300 TD 2 stuks 
’82, 200 D type '83. 190 E, 
190 nieuw, 200 D 79. Tel. 
045-722844/714849. Jan van 
Cruchten, Schandelerstr. 2 
Heerlen. __ 

Te k. R5 TL roldak 77 na 
18 u. Teggert 138 Voeren- 
daal. 

Te k. CAMARO, bj. '74, 
met lpg. Tunnelweg 60, 
Terwinselen-Kerkrade. 


Te k. INRUILAUTO’S: 
Opel Manta 16 S 77 
ƒ5.350; Ford Fiesta 1.1 L 
78 ƒ 4.850; Mercedes 220 D 
automatic 75 ƒ 4.400; Maz¬ 
da 929 4-drs. 77 automatic 
ƒ3.850; Mini 1100 Club¬ 
man 76 ƒ 2.250; Audi 100 L 
zeer mooi 78 ƒ 5.850. Inruil 
mog. Rennemigstr. 29, 
Heerlen. 

Te koop GEVRAAGD Le- 
lijke Eend van 1976. Tel. 
045-421376. 

Te k. Opel ASCONA 
1900 SR op gas, bj. 76. Ro- 
zenstr. 21o, Heerlen. 

JAGUAR 4.2 type 77, 
nieuwstaat; Jaguar 4.2 L, 
elektr. ruiten - centr. deur 
vergrendling 75; Jaguar 
4.2 '69, totaal gerestau¬ 
reerd; Jaguar S type ’65 
rijklaar; Mini Clubman Es- 
tate 78, zeer mooi; Citroen 
GSA Pallas ’80; Caddilac 
Siville 78, veel extra’s; 
Honda 250 cc prolink 
cross. Kapelaan Berixstr. 
2, Hrl. Ingang inrit naast 
broodje a la Carte, na 18 
uur, tel. 045-710770, _ 

Te k. weg. overcompl. 
goed onderh. Datsun 
CHERRY 120 A, bj. 76. Pr. 
ƒ 1.800. Tel. 714650. Na 
17.00 u. 


AUTORAMA B.V. het be¬ 
drijf met de betere service. 
MERCEDES 250 82 le eig. 
kl. rood alle acc. 8.000 km 
ƒ 37500,-; Mercedes 300 T 
diesel dec. 79 le eig. aut. 
kl. bruin alle acc. ƒ 29500,-; 
Mercedes 240 D 80 le eig. 
kl. ivoor ƒ 27500.-; Merce¬ 
des 200 d 78 kl. bruin 
ƒ 14750,-; Mercedes 300 
DT 78 kl. bruin nw. motor 
ƒ 14000,-; BMW 528 I 81 le 
eig. kl. blauw veel acc. 
ƒ 26000,-; BMW 320 79 gas 
kl. bruin aircond. etc. 
ƒ 13250,-; 2x BMW 520 T 78 
gas kl. blauw ƒ 6750,-; 2x 
BMW 520 76 kl. wit gas 
vanaf ƒ5000,-; Mini 1100 
Ebony 79 le eig. kl. zwart 
ƒ 5750,-; Rover 2600 T 81 
le eig. kl. zwart i.st.v.nw. 
ƒ 12800,-; 2x Rover 3500 78 
79 kl. bruin vanaf ƒ 6750,-; 
Peugeot 505 GR diesel 80 
le eig. kl. ivoor ANWB- 
rapport ƒ 13250,-; Peugeot 
504 SR diesel 80 le eig. kl. 
bruin ƒ 9250,-; Datsun 
Cherry Coupé 80 le eig. kl. 
rood ƒ 9500,-; Datsun 
Cherry 4-drs. 80 le eig. kl. 
blauw ƒ 8900,-; Toyota Ce¬ 
lica LT 81 le eig. kl. blauw 
ƒ 12000,-- Toyota Corolla 
liftback DX 80 le eig. kl. 
rood ƒ 9500,-; Toyota Celi¬ 
ca liftback 77 kl. rood 
ƒ 4750,-; Lada 1500 S 80 le 
eig. kl. geel ƒ 5750,-; Lada 
1500 s 78 kl. bruin ƒ 2000,-; 
Honda Accord Sedan 80 
gas kl. blauw ƒ 9250,-; 
Honda Civic aut. t 80 kl. 
met.zwart ƒ 6900,-; Honda 
Civic 5-drs. dec. 79 le eig. 
kl. blauw vanaf ƒ 6500,-; 
Honda Accord aut. 78 le 
eig. kl. bruin ƒ 7000,-; VW 
Jetta LS 80 le eig. kl. rood 
ƒ 11500,-; VW Passat LS 78 
le eig. kl. met.groen 

ƒ4750,-; 2x Alfetta GTV 
2.0 L 79 kl. bruin/blauw 
vanaf ƒ 8000,-; Alfa Giu- 
lietta 1,6 79 kl. ivoor 

ƒ 8500,-; Alfa Sud TL 1,5 L 
79 kl. rood ƒ 6500,-; Alfetta 
2,0 GTV 78 kl. blauw 

ƒ 6900,-; Alfetta 2.0 GTV 
77 kl. blauw ƒ4500,-; Al¬ 
fetta 2.0 4-drs. 77 kl. grijs 
ƒ 4000,-; Opel Monza 2,8 
ST 80 gas kl. grijs 

ƒ 16500,-; Opel Kadett 
3-drs. 82 le eig. kl. bruin 
900 km ƒ 15250 -; Opel 

Manta 2.0 80 kl. grijs 
ƒ 9250,-; Opel Manta CL 
3-drs. 78 kl. zwart ƒ 9500,-; 
2x Opel Ascona 19 79 80 kl. 
bruin vanaf ƒ 8500,-; Opel 
Manta 16 78 gas kl. bruin 
ƒ 7250,-; 2x Opel Rekord 
diesel 78 kl. blauw vanaf 
ƒ 6750,-; Opel Ascona 76 le 
eig. kl. bruin 60.000 km 
ƒ 4250,-; Ford Fiesta 1,1 
Festival 81 le eig. kl. grijs 
ƒ 10750,-; Ford Fiesta f,1 L 
nov. 79 le eig. kl. grijs 
35.000 km ƒ 7900,-; Ford 
Fiesta 1,1 77 kl. groen orig. 
30.000 km ƒ4900,-: 2x 
Ford Tgunus 1.6 GL 80 gas 
kl. blauw vanaf ƒ 8500,-; 
2x Ford Taunus 1,6 L 78 79 
kl. grijs vanaf ƒ 5000,-; 
Ford Granada 2,3 Laut. 78 
kl. grijs ƒ 5750,-; Ford Ca- 
pri 2.0 s aut. 78 gas kl. 

f roen ƒ 7500,-; Ford Capri 
,6 GL 77 kl. bruin 
i.st.v.nw. ƒ 5750,-; Ford 
Capri 1,6 76 kl. wit 

i.st.v.nw. ƒ3900,-; Ford 
Escort van 77 kl. blauw 
ƒ 2750,-; Citroen GS Sta¬ 
tioncar T 80 kl. bruin 
ƒ5750,-; Citroen Visa T80 
kl. groen ƒ 6500,-; Citroen 
GS Club 77 78 vanaf 

ƒ 2500,-; Fiat Ritmo 75 CL 
5 bak T 80 le eig. kl. grijs 
ƒ 7750,-; Fiat 131 Racing 79 
kl. rood ƒ 6250,-; Fiat 132 
autom. 77 kl. blauw 40.000 
km ƒ 4000,-; Fiat 131 super 
diesel 79 kl. blauw 
ƒ 6500,-; 2x Renault 18 
GTL 79 kl. rood vanaf 
ƒ6500,-; Renault 20 TS 2 
Itr. 78 kl. groen ƒ 4900,-; 
Talbot Horizon GLS 1,5 79 
kl. grijs ƒ 7500,-; Talbot 
1308 GLS 78 kl. bruin 
ƒ 3500,-; Mazda 323 78 kl. 
bruin ƒ 4000,-; Mazda 121 
coupé 77 kl. blauw 
ƒ 3000,-; 2x Mitsubishi Ga¬ 
lant 77 78 gas kl. grijs vanaf 
ƒ4500,-; Ford Escort 1,3 
aut. 77 kl. groen ƒ 4000,-; 
Oldsmobile Cutlass diesel 
79 kl. grijs ƒ 6500,-; Dodge 
As pen 6 cil. 79 gas kl. rood 
ƒ 4000,-; Pacer X 77 gas kl. 
geel ƒ 3250,-; Pontiac Le 
mans coupé 75 gas kl. 
blauw ƒ2750,-; Mercedes 
350 SE 73 gas kl. bruin 
ƒ 3000,-; Volvo 242 DL aut. 
77 gas kl. groen ƒ 5500,-; 
Tal van goedkope inruilau¬ 
to’s vanaf ƒ 500,-; Inkoop, 
inruil en direkte financie¬ 
ring mog. ANWB-keuring 
toegest. Moderne allround 
service afd. AUTQRAMA 
BV Heerlenerweg 39, Sit- 
tard tel. 04490-24697. Prov- 
.weg. Sittard-Heerlen on- 
deraan Windrakerberg. 

Autoshow bij 
garage Etienne 
Franssen in 
Spaubeek 
a.s. weekend 

BMW 320 6 cil. type ’80; 
BMW 525 LPG 77; BMW 
2002 geel 74; Mercedes 
230 automaat le eigen, 
veel extra’s 77; Mercedes 
220 D automaat veel ex¬ 
tra’s kl. groen 78; VW Golf 
Diesel zilvergrijs 78; VW 
Golf 4-drs. 77; Ford Tau¬ 
nus type ’80 in nieuwe 
staat; Ford Taunus 4-drs. 
79; Ford Taunus Combi 
79; Ford Fiesta wit 78; 
Ford Fiesta groen 77; Ford 
Escort groen 77; Mitsubis¬ 
hi Galant 1600 GL rood 
’80; Honda Civic 4 drs. 
blauw ’80; Peugeot 304 wit 
77; Renault 5 79; Toyota 
Corolla 78; Ford Capri in 
nieuwe staat 76. Inruil, fi- 
nanc. mog. Direkt aan afrit 
snelweg Spaubeek bij het 
BP Tankstation tel. 04493- 
1896. _ 

Te k. MORRIS Marina 
4-drs. ’79, kmst. 62.000, 
hele mooie auto, trekh. Pr. 
ƒ 2950,-, tel. 043-73463. 

Te k. MAZDA 323 ES, 
3-drs., bwj. ’77, kmst. 
67.000, i J.st. f 3500,-. 
04490-20857! _ 

Te k. FIAT 131 Mirafiori 
CL 1600 type ’80, i.g.st. 
Keur. toegest. Pr. f 4950,-. 
04490-17956. _ 

Te k. RENAULT R 12 
autom. Pr. ƒ 1.950. Ro- 
zenstr. 216, Heerlen. 

Te k. VW-BUS personen, 
bj. ’73 + Mini, bj. ’74. Huis- 
bergstr. 142, Heerlen. 


Ruim gesorteerde voor¬ 
raad en oetaalbare prijzen 
bij Autocentrum Kerkra¬ 
de. Deze week o.a.: BMW 
320. kl. groen 7-’76 
ƒ 6900,-; BMW 518 kl. 
blauwmet. ’77 ƒ4750,-; 

BMW 1602 kl. groen, laat¬ 
ste type ƒ 4750.-; Opel Re¬ 
kord 2.0 Berlina kl. bruin- 
mett. 8-’79, lpg enz. 
ƒ 8750,-; Ascona Berlina 
1.9 kl. rood, bwj. ’78 
ƒ 7750,-; div. Ascona’s 78- 
’79, vanaf ƒ 7500,-; Kadett 
1200 autom. kl. licht groen, 
bijz. mooi ƒ 4750,-; Kadett 
City groen, blauw div. van¬ 
af ƒ3900,-; Kadett kl. goud- 
met. type 77 f 3900,-; Ka¬ 
dett 74, rood ƒ 2250,-; Su¬ 
zuki LJ ’80 gesloten jeep 
spec. safari uitv., kl. rood 
ƒ 8900,-; Datsun Cherry kl. 
goudmet. nw. type ’80 GL 
uitv. ƒ 7950,-; Datsun Vio¬ 
let sedan, kl. blauw type 
’80 ƒ6750-; Volkswagen 
Rabbit Golf uitv. GTI bijna 
’81 ƒ 10.500,-; Golf LS kl. 
goud bwj. 78 ƒ 6900,-; Golf 
Sprinter kl. geel, bwj. 78 
ƒ7500,-; Polo kl. blauw, 
bwj. ’80, zeer zuinig 
ƒ 8900,-; Passat kl. rood 78 
ƒ 4500,-; idem kl. groen 
ƒ 4750^-; Daihatsu Cnara- 
de XG kl. zilvergrijsmet. 
bwj. ’80 in nieuwst. 
ƒ 8500,-; Volvo 244 Dl kl. 
rood 78 ƒ 7750,-; VW Ku- 
bel 181 cabriolet, iets ap¬ 
arts ƒ 6750,-; Renault 6, kl. 
oranje bwj. 78, zeldz. mooi 
50.000 km ƒ 4250.-; Re¬ 
nault 4 div. 76-77- ; 7è van¬ 
af ƒ 2250,-; Austin Mini kl. 

? rijs, spec. uitv. bwj. 78 
4250,-; Mini autom. kl. 
bruin ƒ 2900,-; Allegro 
spec. kl. zilvergr. bwj. 78 
ƒ 3500,-; Datsun 1800 sta¬ 
tioncar bwj. 78, zeer ruim 
en zuinig ƒ 4500,-; Mazda 
818 autom. sedan kl. geel 
bwj. 76 i.z.g.st. ƒ 3850,-; 
Ford Granada 2.0 L kl. zil¬ 
vergr.met. bwj. ’81 
ƒ 13750,-; Ford Taunus 1.6 
L kl. ivoor, bwj. ’80 
ƒ 8900,-; Ford Taunus 2.0 
L 6-cil. lpg nw. type ’80 
ƒ 8500,-; Ford Escort 1300 
luxe stationcar autom, bij¬ 
na 79, kl. rood ƒ 5750,-; 
Morris Marina 79, 1ste eig. 
ƒ 3750,-; Peug. 504 autom. 
kl. bruinmet. bwj. 77 
ƒ4500,-; Simca 1100 Four- 
gounette bestel 7-79 
ƒ 2750,-; Honda Goldwing 
K3 alle extra’s bwj. 79 
ƒ 5900.-; div. inruilers van¬ 
af ƒ 500,- tot ƒ 3000,-. Te¬ 
vens vouwcaravan enz. ca¬ 
ravan v.a. ƒ 2250,-. Hanno- 
mag motorhome ƒ 6750,-; 
Inruil mog., snelle finan¬ 
ciering, garantie en onder¬ 
houd, eigen werkplaats. 
Autocentrum Kerkrade, 
Kerkradersteenweg 69, tel. 
045-453502. Naast politie- 
bureau Kerkrade. _ 

Te k. FORD Taunus 1.6 L, 
zeer mooi! Vrpr. ƒ 5200,-. 
Tel. 045-317311. _ 

TOYOTA Cressida 2.2 die¬ 
sel ’81; Toyota Tercel 2-drs. 
79; Opel Ascona 1600 aut. 
78; Toyota Carina 4-drs. 
79; Opel Kadett coupé 76; 
Toyota Corolla aut. 77; 
Peugeot 305 SR 78; Toyo¬ 
ta Corolla 4-drs. ’80; Suba¬ 
ru 1600 GST 78; Mercedes 
200 D 78; Toyota Celica 2.0 
ST liftback 79; Toyota Co¬ 
rolla coup-é 77, 76; Toyota 
Corolla stationcar ’80; 
Opel Kadett 1200 79; 

Toyota Celica ST coupé 
78, 79: Toyota Starlet 1000 
78 (2x); Toyota Celica ST 
liftback model 79 bouwjr. 
78; Alfasud 78; Landrover 
'78 klein model; Toyota 
Tercel coupé 79; Ford 
Taunus 1600 L 79; Ford 
Capri 1600 GL 79; Toyota 
Carina 2-drs. 79, 78; Ford 
Granada 2.8 I GL 77. Ook 
uw adres voor uw nieuwe 
Toyota. Inruil en financie¬ 
ring mogelijk. Garagebe¬ 
drijf Ruyl, Stationsstraat 
85, Elsloo. __ 

Auto Limburg een kei in 
lage prijzen en kwaliteit. 
BUICK Regal coupé wit 
'80 ƒ 8750,-; Peugeot 604 
TI, grijsmet. ’80 ƒ 12.750,-; 
Mazda 626 4-drs. grijsmet. 
’80 ƒ9500,-; Mazda 323 
3-drs. grijsmet. ’80 
ƒ 7750,-; Honda Accord 
4-drs. blauwmet. ’80 
ƒ 9900,-; Opel Ascona 
2-drs. beige ’80 ƒ 9250,-; 
Ford Taunus combi, beige, 
’80 ƒ 8900.-; Audi 100 
Avant L5 blauwmet. 79 
ƒ 9900,-; VW Golf rood 79 
ƒ 8750,-; Datsun Cherry 
1200 coupé blauwmet. 79 
ƒ 8750,-; Datsun Cherry 
1200 luxe roodmet. 79 
ƒ 8750,-; Toyota Tercel de 
luxe grijsmet. 79 ƒ 7900,-; 
Toyota Tercel de luxe 
rood, 79 ƒ 7900,-; Volvo 
343 L geel, 79 ƒ 9250,-; Re¬ 
nault 14 GTL gnjsmet. 79 
ƒ7250,-; Citroën GS wit 
79 f 4900,-; Volvo 245 DL 
5-drs. blauw, 77 ƒ9250,-; 
Ford Escort 2000 RS geel 
78 ƒ 7750,-; Audi 100 GLS 
rood 78 ƒ 6750,-; VW Pas¬ 
sat LS 5 drs. rood 78 
ƒ 5900.-; Alfetta 2000 grijs¬ 
met. 78 f 6750,-; Alfa Gui- 
letta 1.6 ivoor 78, ƒ 7250,-; 
Toyota Celica 2000 liftback 
X2 grijsmet. '78 ƒ 8250,-; 
Opel Manta automaat, 
oranje, 78 ƒ 7750,-- Re¬ 
nault 5 Alpine 5-bak, 
zwart ’78 ƒ 7750,-; Renault 
5 GTL bruinmet. 78 
ƒ 5250,-; Honda Accord 
3-drs. grijsmet. 78 
ƒ 6750,-; Honda Civic 
3-drs. blauwmet. 78 
ƒ5250,-; Mazda 323 3-drs. 
bruinmet. 78 ƒ 6250,-; 
Ford Fiesta 1100 L grijs¬ 
met. 78 ƒ 7250,-; Toyota 
Corolla 3.0 DL rood 78 
ƒ4750,-; Renault 20 TS 
groenmet. 78 ƒ 3250,-; 
Ford Taunus 2000 L combi 
rood 78 ƒ 5900,-; Ford 
Taunus 2.3 SI groenmet. 
'77 ƒ 4900,-; Ford Capri II 
2.3 S blauw 77 ƒ 6Ï50,-; 
BMW 525 roodmet. 77 
ƒ8750,-; Audi 100 LS 
groen 77 j 5500,-; Mitsu¬ 
bishi Lancer, 5-bak blauw¬ 
met. 77 ƒ 5500,-. Inruil 
mogelijk. Elke keuring 
toegestaan, 3 maanden 
schriftelijke garantie, vlot¬ 
te financiering, eigen 
werkplaats. Auto Lim¬ 
burg, Stationsstraat 43, 
Beek, tel. 04402-74808. 

Te k. MERCEDES 200 D 
75, i.z.g.st. Dorpstr. 2, 
Spaubeek, tel. 04493-1646. 

Te k. of te ruil sportieve 
DAF 66 SL Marathon, cou¬ 
pé, motor 100%, na 18 uur 
Mesdagstr. 1, Geleen. 
Pr.n.o.t.k. 

Te k. HONDA Goldwing 
GL 1100 met Vetterkuip, 
kofferset, muziekinstall., 
veel chroom. Kluis 3, Ge¬ 
leen. 

Te k. TOYOTA Corolla lift- 
back 78. Tel. 04490-1840. 


MAZDA autobedrijf Lo¬ 
ven b.v. Palemigerboord 
401 Heerlen. Tel. 045- 
722451, bij rotonde Schels- 
berg. Mazda 323 SN3 '80; 
Mazda 323 ES3 aut. 77; 
Mazda 323 Hb 1.3 EX ’81; 
Mazda 616 + Ipg 76; Maz¬ 
da 626 sedan 1.6 + lpg '79; 
Mazda 626 2.0 '80; Alfasud 
TI 79; Citroën Dyane 6 '79; 
Daf 66 Marathon '75; Ford 
Fiesta 1100 L '80; Ford 
Taunus 1.6 L 79; Ford 
Taunus 1.6 L + Ipg '80; 
Honda Accord sedan ’80; 
Honda Quintet ’81; Honda 
Civic 3-drs. ’80: Mitsubishi 
Galant 1600 GL 78; Opel 
Kadett 1.3 SR ’80; Opel As¬ 
cona 1.6 S 4-drs. 78; Re¬ 
nault 16 TL 76; Opel Asco¬ 
na 1.9 78, 79; Opel Ascona 
1.9 auto. ’81; Opel Ascona 
1.9 + lpg 79; Opel Manta 
1.9 N + lpg ’80; Opel Re¬ 
kord 2.0 S ’80; Opel Re¬ 
kord 2.0 L 2-drs. 79; Peu¬ 
geot 505 diesel 79; Rover 
2600 aut. 79; Toyota Tercel 
coupé ’80. 3 maanden ga¬ 
rantie op arbeidsloon en 
onderdelen. Inruil en fi- 
nanciering mogelijk. _ 

Te k. OPEL Kadett B-type, 
in zeer goede staat. Prin- 
senstr. 27, Hoensbroek. 

Te k. OPEL Ascona 74 + 

f asinst. Valkenburgerweg 
7, Voerendaal. 045- 
753090. 

Te k. ASCONA 16N kl. 
zwart, bwi. dec. 73, veel 
extra’s te bevr. tuss. 17-19 
u. Mr. Franssensstr. 12, 
N’hagen, tel. 045-319424. 

Suzuki JEEP LJ 80 Q bj. 
6-’81. Zomer- en winter- 
kap, veel acc. Tel. 045- 
462401. 


Merc. 240 TD stat.car 1978; 
Merc. 307 D dubbelcabine 
1978-1980; Merc. 307 D be¬ 
stelauto; Merc. 307 D ge¬ 
sloten laadbak; Merc. 
307 D open laadbak; merc. 
508 D open en gesl. (B.E.- 
rijbew.); Merc. 206 D open. 
W. FEIJTS Auto’s. Vaesra- 
de 61-63, Nuth. tel. 045- 
243317. _ 

Te k. v. part. HONDA Ci¬ 
vic, bwj. '82, autom. Weg. 
aanschaf grotere wagen. 
St.-Hubertuslaan 79, Ter- 
winselen, tel. 410969. _ 

Te k. OPEL Manta 2 ltr. 
GTE, vrpr. ƒ 7250,-. Inr. 
event. mogel. Ophoven 75, 
Sittard. 

Rent a Car mobielen met 
Bovag-garantie. MERCE¬ 
DES 280 SE dec. ’80. alle 
extra’s; BMW 320 ’81; Ga¬ 
lant station ’82; Camaro LT 
79; Alfetta 79; Citroën CX 
2400 76 met schade. 

Kromstr. 41, Sittard. Tel. 
10655. 

Garage Nievelstein biedt 
te koop aan onder garan¬ 
tie: OPEL Ascona 16 N 
nov. ’82 groen met schuif- 
dak + lpg (nieuw model), 
10.000 km. Honda Accord 
automatic 79 goudbruin¬ 
met. ƒ 8500,-. Honda Civic 
type 76 1500 automatic 
ƒ3400,-. Opel Kadett 12 S 
stationcar geel 79 ƒ 7900,-. 
Opel Manta 19 S type 76 
blauw (sportief) ƒ 3750,-. 
Dr. M.L. Kinglaan 179 
Hoensbroek. TeL 225566. 

Te k. RENAULT 4 bestel, 
bj. nov. 76 i.z.g.st. Weinig 
gelopen, zeer zuinig, 
event. inr. mog. Heerler- 
weg 80, Voerendaal. 


FORD Escort 1975, Mitsu¬ 
bishi Celcste ST 1600 1976, 
Austin Maxi 1750 Hl 1979, 
Mini 1100 Spec. 1979, Mini 
1000 1978 en 1980. Austin 
Allegro 1300 Spec. 1979. 
Rover 3500 autom. 1979. 
Allegro 1100 1978, Suzuki 
Jeep SJ 410 QS 1983. Havé 
autobedrijf. Industrie¬ 
staat 31, 6135 KG Sittard. 
04490-15195. 


Onderwijs 


Erkende RIJSCHOOL Th. 
Schut, Ringoven 62, 
6372 DB Schaesberg, tel. 
045-322834. De eerste 5 les¬ 
sen a ƒ 25, 


Bromfietsen 


I 


Geweld niet bewijsbaar 

Verkrachter hoor 


acht maanden eis 


Te, k. gebruikte BROM¬ 
FIETSEN o.a.: Zündapps 
KS 50; Kreidlers RMC r s, 
Yamaha’s, Puchs Maxi en 
Vespa. Maasstr. 3, Beers- 
dal-Heerlen. 

Te k. ZUNDAPP GTS^ 
ƒ 1.000. Woendershof 24, 
Brunssum. 

Te k. YAMAHA, type ’81, 
div. acces. Pr. n.o.t.k. Gou- 
verneurstr. 12, Brunssum. 

Te k. ZÜNDAPP Sprinter, 
bj. ’80. Odiliastr. 32, Heer- 
lerheide. 

Te k. KREIDLER-brom- 
fiets. Moet opgekn. wor¬ 
den. Pr. ƒ 275. 045-257360. 

Te k. MAXI Puch bwj. ’81 
en Yamaha RD 50 ’80, tel. 
045-726268. _ 

Te k. YAMAHA bromfiets 
1975 4 versnellingen, voet- 
schak. Tevens casal. 
T.e.a.b. Kerkhofweg 9, 
Einighausen. 04490-24845. 


van onze verslaggever 

ROERMOND — „Omdat een voor¬ 
waardelijke straf in zulke zaken 
weinig zin heeft, eis ik een onvoor¬ 
waardelijke gevangenisstraf van 
acht maanden”. Dat zei officier van 
justitie Mr. H. Fangman in de 
strafzaak tegen de 29-jarige Ch. M. 
uit Weert die voor de Roermondse 
rechtbank terecht stond wegens 
verkrachting. 

De in Ambon geboren verdachte 
had in de nacht van 9 op 10 januari 
van dit jaar de Weertse Ch. D. met 
geweld gedwongen tot geslachtsge¬ 
meenschap nadat hij haar naakt sla¬ 
pend in een kamer had aangetrof¬ 
fen. Hij zou de vrouw daarbij met 
een asbak op het hoofd hebben ge¬ 
slagen. Op de zitting voor de Roer¬ 
mondse rechtbank bekende M. de 
verkrachting, maar ontkende hij de 
geweldplegingen. 

’Incident’ 

Ondanks een medisch rapport en de 
NEGEN GEMEENTEN REAGEERDEN POSITIEF 

Kerkrade verhoogt 
bijdrage luditliaven 


KERKRADE - De meerderheid van de gemeenteraad van 
Kerkrade heeft woensdag besloten de deelname in het aande¬ 
lenkapitaal en de jaarlijkse bijdrage in het exploitatietekort 
van de N.V. Luchthaven Zuid-Limburg te verhogen. Volgens 
het bestuur van de luchthaven is voor de financiering van de 
geplande vernieuwingen en uitbreiding van de luchthaven 
een verhoging noodzakelijk. Kerkrade verhoogt het aande¬ 
lenkapitaal van 38.000 tot 80.000 gulden en de jaarlijkse bij¬ 
drage in het tekort met ingang van het exploitatiejaar 1983 
van maximaal 12.000 tot 37.500 gulden. 


tuur van de raad van commissaris¬ 
sen. Hierin zullen drie mensen van 
het rijk, drie van de provincie, een 
LIOF, een Kamer van Koophandel 
en een vertegenwoordigder uit de 
deelnemende gemeenten zitting 
hebben. 


Besluit 


Het verzoek van de N.V. Luchtha¬ 
ven Zuid-Limburg tot de gemeen- 
ten-aandeelhouders wordt door het 
Provinciaal Bestuur van Limburg 
krachtig gesteund. De provincie be¬ 
schouwt de verdere ontwikkeling 
van de luchthaven als een van de 
speerpunten van haar beleid. Ook 
het college van Kerkrade is van me¬ 
ning dat een optimale luchthaven 
van groot belang is voor de indu¬ 
striële ontwikkeling en stimulering 
van het toerisme. 

'Chantagemiddel 

PvdA-fractievoorzitter André Cou 
mans verklaarde dat zijn partij te¬ 
gen de verhoging van de jaarlijkse 
bijdrage in het tekort is. „Wij wen¬ 
sen niet als 'chantagemiddel’ te 
worden gebruikt,” aldus de 


PvdA’er. „Met het verhogen van 
het aandelenkapitaal hebben we 
geen moeite.” Hij vond het ook niet 
juist dat in de raad van commissa 
rissen de gemeenten niet vertegen 
woordigd zijn. Raadslid Jo Hans 
sen (Burgerbelangen) merkte zelfs 


op dat de bijdrage van Kerkrade 
besteed wordt voor het betalen 


van de commissarissen. Ger Oost 


veen (CDA) daarentegen vond het 
een goede investering. ”Het is goed 


voor de werkgelegenheid in onze 
regio,” zei het raadslid. „Maar ja, je 
gelooft er in of niet. 


Wethouder Jan van Leeuwenstein 
zei dat de gemeente nu niet het mes 
in het varken moeten laten steken 
Hij zei verder dat momenteel ge 
werkt wordt aan een nieuwe struc 


Tot nu toe hebben van de 23 deel¬ 
nemende gemeenten negen positief 
en zes negatief gereageerd op het 
verzoek van Luchthaven Zuid- 
Limburg. Acht gemeenten moeten 
nog een besluit nemen. 


Zinselbeek: 
een slang 

LEMIERS - Ook kleine 
beekjes hebben hun char¬ 
me. Dat bewijst deze lucht¬ 
opname van de loop van 
de Zinselbeek nabij Le- 
miers. Kronkelend baant 
het beekje zich een weg 
door het landschap. 

Foto: DRIES LINSSEN : • v.*•-< 

WÊMé. 

iüiii 

illltt 

■v/v 


VMM. X 

Hifi! 

i|!ü 

. ivi 


' I 

' Vf', ' 

' v ' »„ • ; 11|. ;/ . ; 

I kf , §P §H 


<■ ' v/a&a .y.y- ,• •■}} N's/s. 

.v.v.vaf v - 1 

ï 


«ITT 


verklaring van het slachtoff' 
te officier Mr. H. Fangman \ 
wijs voor de geweldpleging^ 
leverbaar. „Het feit dat M. 
slachtoffer is gaan liggen, is 
ge dat bewijsbaar is. Ik ben 
der van overtuigd dat we dit 
als een 'incident’ moeten 2 
zijn geen aanwijzingen in M’ 
den te constateren die vree 
herhaling rechtvaardigen”, al 
officier. 

De raadsman van M., Mr.Ko 
de rechtbank erop dat het fl 
M. op zijn slachtoffer is g 
gen, niet als geweld gezien 
worden, maar als gevolg va® 1 
xuele opwinding die zich Vl 
meester maakte onder invlo< 
alcohol. 

Uitspraak dinsdag 10 mei. 


Volgens wetenschapp 
bureau: 

Herstel econo 
geen valse st 

UTRECHT — De verdere v« 
ring van de rentabiliteit va 
bedrijfsleven is een voorV 
voor de aanpak van de struc 
werkloosheid. Dat zei mr 
Zwart, algemeen directeur 
B.V. Vermogensbeheer en h( 
reau voor wetenschappelijk 
gingsonderzoek op een b 
komst in Utrecht. 

De door de regering overwoge 
laging van de vennootschaps 
ting van 48 naar 40 procent e 
wetsontwerp om voor ondern 1 
gen fiscale aftrekmogelijkhed 
verhogen vormen volgens he^ 
voldoende mogelijkheid de i 
laatste jaren opgelopen achted 
van het investeringsniveau va? 
miljard in te halen. De regef 
plannen beogen een verlid 1 
voor het bedrijfsleven van G 
jard. 


Volgens mr Zwart dient de 
heid, juist nu de economie zich] 
enigszins herstelt, verdere ini 
ven te nemen zoals het wegn 
van de dubbele druk van vei 
schaps- en inkomstenbelastii 
uitgekeerde winsten. 


Het bureau voor wetenschapPTtyj 
beleggingsonderzoek acht de ^ 0 “ 
zetting van het economisch 
waarschijnlijk. Er is niet - zo 
1979 - sprake van een valse 
maar van een zogenaamd cy c 
herstel dat zich uitstrekt over 
langere periode. Het bureau 
wacht een verdere rentedaling 
VS. Daar het inflatietempo la 
merhand zijn dieptepunt heef 
reikt zal dan ook de hoge ren 
rugkeren naar een normaal nW 


Kleuter gewon 

GELEEN - Een onvoorzicb 
kleuter van vijf werd woens 
middag om 12.00 uur in de Hy^ 
thenlaan gewond toen hij paf^ 
de weg oprende. Hij werd 
gegrepen door een passerende 
sonenauto. Met twee gebrc 
beentjes werd hij naar het ziet 
huis gebracht. lï 


I / - ' '' ' 

Bruno Majcher 
in Merkelbeek 


MERKELBEEK - Ter gelegent 1 . 
van het 50-jarig bestaan van de 
DFC is vanaf vandaag tot en U 1 
mei een grootscheeps feest’ 
gramma in AOp de Douve” in ; 
kelbeek. Zaterdagavond treedt 
o.a. Bruno Majcherek en het of 
van SiR James op. Zondaga^ 
zijn Winchester 77 en de a# 
Square Dancers van de partij. 


Golf inbrake 
in woningen 
Limbricht 

SITTARD - In de afgelopen d 
is in Limbricht een groot aa** 
woningen 'bezocht’ door onbe^ 
den. Volgens de politie gaat hei 
een golf van inbraken die wel o' 
eenkomsten vertonen in uit^ 
ring. De politie vraagt de inwoi> 
van Limbricht ongewone zake** 
melden . 


Strontium IiR’ 
in ‘t Go vel k (’ 


BEEK - Zaterdag geeft de pre 
tieloze formatie Strontium Ine. 
concert in café ’t Gevelke aan ' 
Ryksweg in Beek. De groep is f 
anderhalf jaar geleden opgeri c 
door een stel vrienden die saU 1 ' 
muziek wilden maken. Stronti 
speelt zelfgeschreven numtf 1 . 
zonder zich daarbij tot een bepaaj 
stijl te beperken. De bezetti 
Leon Cremers (sax en fluit), Mal 
Dingemans (bas), Ger ter H° 
(slaggitaar, zang), Jack SchipP 1 
(drums) en Con Willems (soN 
kum 'ViMïS 


Dramatische vierde dag in strafproces tegen kampoudste 

ert T. ’engel des doods m 


oodse he 
e 
door jan a.c. de klerk 

l ASTRICHT - Ongeremd en zonder aarze- 
(öoemt Simon Korn (54) uit Ramat Chen 
&ël) de vroegere Nederlandse kapo Bert 
r an concentratiekamp Riederloh een ’en- 
! des doods’. Dramatisch werd de donder- 
ütting van de bijzondere strafkamer van 
Maastrichtse rechtbank vooral door het 
ligenis van Morris Glass (56) uit Ran- 
Mi (USA). Als 16-jarige jongen zag hij in 
concentratiekamp hoe zijn toen 46-jarige 


vader hat leven liet tengevolge van marte¬ 
lingen. Hij zag zijn vader wegvoeren naar 
het lijkenhuisje van het kamp. Hij zag ook 
door de op een kier geopende deur daarvan 
hoe de gouden tanden uit de mond van de op 
dat moment al of nog niet overleden man 
werden gerukt. Over de identiteit van de 
kampbeul kent Morris Glass geen twijfel. 

„Albert T. was het. Hij was een specialist in 
het doodslaan van mensen zonder bloedspo¬ 
ren achter te laten”. 


‘fileer dramatische gebeurtenis- overlevenden van de ongeveer 1300 hem niet konden missen bij de 
herleefden gisteren in de verkla- Poolse Joden die er hebben verble- bouwwerkzaamheden aan de muni- 
' e H van Joodse overlevenden uit ven het beruchte kamp Dachau la- tiefabriek Dynamite-Nobel. 

•p Riederloh. De herinnering ter als een soort herstellingsoord 


'P Riederloh. De herinnering ter als een soo 
6 keer op keer de mensen op de hebben ervaren. 
Ogenbank in een wurgende 


Op Nieuwjaar 1945 zag hij vanuit de 
vakliedenbarak hoe mensen door 


! P. Ze kreunden letterlijk af en Simon Korn zag Albert T. bijna kapo T. onder een regen van slagen 


fhder het leed en de ellende van iedere dag in het kamp. „Hij deed 
■Sr geleden. meer dan de Duitsers verlangden”, 

begon hij zijn verhaal. Een verhaal 
* is alsof ze over een ander spre- dat ging over bestraffingen met 
*• Ik voel me nog alleen toe- stokslagen, het op Kerstdag 1944 
buwer nu in dit proces”, was het langdurig met naakt lichaam bloot- 


‘is alsof ze over een ander spre- 


met houten palen het kampterrein 
werden rondgejaagd. „Als we T. za¬ 
gen wisten we: Nu vallen er doden”, 
getuigde hij. „Tachtig procent van 
alle gevangenen in Riederloh zijn 
door hem eigenhandig vermoord”, 


ie* £ Wat Albert T. er zelf op te zeg- gesteld aan koude en sneeuw, waar- beschuldigd hij de man die na veer- 
II". aad. Zijn bikkelharde blik week bij degene die omviel werd afgerost tig jaar door de Nederlandse justitie 
uf J moment voor een teken van en over kampgenoot Pouly Woda van ernstige oorlogsvergrijpoen te¬ 
il® bleven, laat staan van berouw die na het pak slaag met de stok in gen de menselijkheid wordt be- 
t ï r het lot dat de mensen in het de krepeerbarak overleed. Simon schuldigd. T.’s verhaal over zoveel 
bi 'P, waarover hij als kampoudste Korn zegt 5 of 6 mensen tegelijk te doden door een vlektyphus-epide- 
'Pdracht van de Duitse bewakers hebben zien doodslaan. Hijzelf mie wees hij van de hand. 
tete, daar hebben moeten onder- kwam er redelijk goed vanaf omdat 
kh te Het is er zo erg geweest dat de hij electricien was en de Duitsers Schokkend was zijn vermelding dat 


% ISRAËLIËR SIMON KORN: 

i Voorbeeld nodig” 

cl* 

2 1 M ASTR1CHT - ..De rechtspraak in Maastricht moet een voorbeeld 
om het juiste licht te laten schijnen over wat in het kader van de 
, jhitse Jodenvernietiging is gebeurd”. Dat zei Simon Korn uit Tel 
tiy i n een persoonlijke verklaring aan de Maastrichtse rechters en 
K e ‘ hele Nederlandse volk, nadat hij zijn getuigenis in het strafproces 
*9en T. had afgelegd. Hij verbond er meteen de vraag aan: ,JMag zo 
^ Nand in de 20ste eeuw in Europa nog blijven bestaan”. Hij vindt 
i m deze rechtspraak nodig is om antwoord te kunnen geven op vra- 
™ fcn van de kinderen van het Israëlische en van het Nederlandse volk. 
K 1 bovendien nodig ter nagedachtenis aan de Joden die in concentra- 
„pvFkampen zijn omgekomen. Nog eens vooruitlopend op het oordeel 
de rechters zei hij nog: „Vermoord door deze misdadiger, die nu 
jjerjjfo van geen spijt weet. Ik heb het proces tegen Eichmann gevolgd. 
oa ]jPie zei ook geen mensen gedood te hebben en alleen zijn plicht als 
éfrnbtenaar te hebben gedaan.Albert T. zit er nu net zo bij”. 

Jffect tweeweg kabel 
lp werkgelegenheid 
fnog niet te bepalen 


'fcRLEN - Niemand kan on enige experiment tien jaar duurt en dat in sxervena op zyn brits en fluisterde 
«ofwaardige w?Se aaSgevfn die tijd het Rijk gelijksoortige pro- tegen me. Albert”, bracht hij tussen 

•groot hef effect 3 van tweeweg jecten in andere plaatsen van ons Hoïeliike^rtPli' ° orzaakvoor de 
Iteltelevisie od de werkgelegen- land met zal subsidiëren. In totaal dodelijke marteling voor zijn vader 
ü i s ^ei Ferrv Rondagh van zal het Rijk ongeveer 60 miljoen gul- was , e ^ eve d te laat op het ochtend- 
, miniserie 3 Komische den bijdragen. Het is de bedoeling Door slagen op 


Schokkend was zijn vermelding dat 
gevangenen liever zelf de gouden 
bestanddelen van hun gebit uit de 
mond rukten om daardoor in ieder 
geval geen prooi voor de bewaker te 
worden. Omdat de vroegere kapo 
hem daarop lang en strak in de ogen 
keek viel hij uit: „Hij is niet veel ver¬ 
anderd. Dat hij mij nu zo in de ogen 
durft te kijken bewijst dat hij nog al¬ 
tijd de koele moordenaar is geble¬ 
ven”. 

President mr. N. Pijls van de bij¬ 
zondere strafkamer in Maastricht 
maakte geen aanmerking op de in¬ 
breuk van de regel dat een ver¬ 
dachte vrijuit gaat tot er een oor¬ 
deel door de rechtbank is uitge¬ 
sproken. Ook wilde hij dat niet 
doen nadat raadsvrouwe mr. A. 
Odekerken-Holtman daarover op¬ 
merkte op die manier in de sfeer 
van een bijltjesdag terecht te ko¬ 
men. „Ik heb geen bijltjesdag ge¬ 
proefd daarin. Wel een waarschu¬ 
wing dat zoiets niet meer mag ge¬ 
beuren. Ik vind het niet juist men¬ 
sen die zoveel leed hebben onder¬ 
gaan nu te corrigeren”, zei mr. Pijls 
er bondig over. 

Morris Glas was de derde van de ge¬ 
tuigen die T. vooral zegt terug te 
herkennen aan de blik in zijn ogen. 

„Doden was zijn dagelijkse routi¬ 
ne”, beschuldigde ook hij. Het 
doosdverhaal van zijn vader greep 
hem zo aan dat hij luid huilend met 
hoofd voorver op tafel viel. „Hij lag 
stervend op zijn brits en fluisterde 
tegen me: Albert”, bracht hij tussen 
snikken door uit. Oorzaak voor de 
dodelijke marteling voor zijn vader 


f^en gisteravond in Heerlen tij- dat Maastricht, Heerlen en Kerkra¬ 
dste een commissievergadering de aan het kabelexperiment gaan 
I? 1, het experiment tweeweg ka- meedoen (samen zo n 90.000 aan- 
■ijClevisie. In de vergadering van sluitngen). Tot nu toe heeft alleen de 
Ahi moet de Heerlense gemeen- Maastrichtse gemeenteraad beslo- 
^ad een definitief besluit nemen ten aan het experiment mee te doen. 
ij het deelnemen aan dit experi- De Heerlen se raad neemt 7 juni een 

beslissing. 

| v an Gendt, adjunct-griffier van 
provincie, zei dat vooral op het I 4 " 
b ‘ed van de soft ware (de pro- J\Uiuauc 

•hma’s) het tweeweg experiment Wannee r de gemeenteraad van 
ai' gunstig effect heeft op de werk- Kerkra de een beslissing neemt is 
^genheid in Zuid-Limburg. Van nog n iet bekend. In Kerkrade is niet 
Mt deelde verder mee dat de 120 eens een besluit genomen om een 

f rijven en instanties, die interes- > normaa r kabelnet aan te leggen, 
Rebben getoond om mee te doen wat een eerste vereiste is om aan het 
het experiment, zich binnen- ka b e lexperiment te kunnen mee- 
n zullen presenteren. doe n. B en W van Kerkrade doenwel 

mee aan een onderzoek naar de mo- 
if - gelijkheden van het kabelexperi- 

I‘«Spraken ment. Ze zijn dan ook vertegen- 

. woordigd in de Stuurgroep Van 
£>ens het afgelopen PNL-overleg Trier die het experiment begeleidt. 

s en Gedeputeerde Staten en het ____ 

^het is volgens Van Gendt afge- 

j^ken dat dit jaar 15 miljoen gul- _ 

van het Rijk beschikbaar is 
het kabelexperiment. Met dat 
worden de extra kosten be- H 

*d, die nodig zijn om van een H 

jThaal kabelnet een tweeweg ka- ■ ^i 

‘Het te maken. De kabelabon- H ■ 

hoeven geen cent meer abon- ■ 

*teentsgeld te betalen als hun te- 
[ l sietoestel op het tweeweg ka- ■ 

‘het wordt aangesloten, verze- H 

t< le Van Gendt. L 
^ kabinet heeft bepaald dat het 


% 


(ADVERTENTIE), 

Jl 


• Judy Davis, die als het meisje Frankie Leith aan het 
hoofd staat van een vredesbeweging, die tot terrorisme 
overgaat. 

Who Dares Wins 
spannende film 


HEERLEN - „Who Dares Wins” 
van Ian Sharp is een spannende 
film met veel, overigens inge¬ 
houden verfilmd, geweld, die 
aantoont waartoe terroristische 
acties, hoe goed bedoeld ook, 
kunnen escaleren. Het gaat over 
een onder leiding van een vrouw 
(Judy Davis) staande vredesbe¬ 
weging, die de duivel met Beël¬ 
zebub uitdrijft, als zij de Ameri¬ 
kaanse ambassade in Londen be¬ 
zet, daar een indrukwekkende 
verzameling kopstukken gijzelt 
en dezen dreigt te doden als niet 
aan de eis, de vernietiging van 
een kernraketbasis met een 
kernraket wordt voldaan. 

Omdat de overheid al geruime 
tijd vermoedt, dat de vredesbe¬ 
weging een terroristische actie 
wil ondernemen, infiltreert kapi¬ 


tein Peter Skellen (Lewis Col- 
lins) van SAS (Special Air Servi¬ 
ce) in de groep waar men hem 
wel en niet vertrouwt. Vanwege 
dat laatste kan hij de bezetting 
van de ambassade niet voorko¬ 
men maar speelt hij wel een be¬ 
langrijke rol in de uiteindelijke 
oplossing. 

Juist vanwege het wantrouwen 
gijzelt de groep de vrouw en het 
dochtertje van Peter Skellen, die 
ook op het nippertje worden ge¬ 
red. De film is vakkundig ge¬ 
maakt met goed camerawerk, 
mooie beelden en spannende 
scenes. Hij lost in het kader van 
de vredesbeweging wel niets op 
maar hij is wel goed voor enkele 
uurtjes amusement. Hij beleeft 
zijn Limburgse première in het 
Royaltheater te Heerlen. 


de appèlplaats kon hij die dag niet 
naar het werk en dat werd reden 
voor de volgende reeks slagen. De 
dag daarop bleef hij voorgoed lig¬ 
gen. „’s Avonds weigerde hij het 
eten dat ik hem wilde geven. 

De volgende morgen nam kapo Al¬ 
bert hem mee naar het lijkenhuis¬ 
je”, zei hij voor opnieuw door de 
emoties overmand te worden. Om¬ 
dat de jongen die dag bij de begra¬ 
fenis van zijn vader wilde zijn - het 
uit ee . 1 ? de ken laten rollen van het 
lijk bij de overige lijken in een gro¬ 
te j f. binnen het kampement. - 
werd hij zelf ook met 25 stokslagen 
gestraft. „Toen wilde ik niet meer 
verder leven”, zei de Amerikaan 
die voor het afleggen van zijn ver¬ 
klaringen in Maastricht node af¬ 
scheid heeft genomen van zijn ge- 
zeven kinderen. „Maar ik 
wil blijven zolang deze rechters 
mij voor dit strafproces nodig heb¬ 
ben”, zei hij donderdag. 


• Frans Hol 

Frans Hol 
opvolger van 
Jo Franssen 
bij Unie BLHP 

HEERLEN - Tijdens de vergade¬ 
ring van de landelijke bestuurs¬ 
raad van de Unie BLHP, gisteren in 
Utrecht, is de heer Frans Hol uit 
Heerlen met algemene stemmen 
benoemd tot bestuurder van de 
Unie in Limburg. De heer Hol 
heeft, aldus de Unie „het recht van 
opvolging van de heer Jo Franssen 
als regiovoorzitter Limburg, met 
ingang van 16 december 1983 als de 
heer Franssen vervroegd met pen¬ 
sioen gaat”. 

De heer Frans Hol uit Heerlen is 38 
jaar. Tien jaren was hij voor het 
CDA lid van de gemeenteraad van 
die plaats. Hij was al een vooraan¬ 
staand kaderlid van de Unie BLHP 
in Limburg. Momenteel vervult hij 
de functie van personeelsbeheerder 
bij DSM. Hij zal mettertijd die 
plaats inruilen voor de functie bij de 
Unie BLHP. 


Te veel beperkingen 

COM verwerpt 
aanbeveling 

DEN BOSCH - Het Centraal Over¬ 
legorgaan Mare 27 Mhz (COM) 
heeft de door de minister van Ver¬ 
keer en Waterstaat voorgenomen 
zogenaamde CEPT-recommanda- 
tie nr. T-RA 20/02 verworpen. Deze 
nieuwe recommandatie behelst de 
technische karakteristieken waar¬ 
aan zogenaamde 27 Mhz apparaten 
binnen Europa dienen te voldoen. 
Volgens het COM legt de recom¬ 
mandatie te veel beperkingen op 
ten aanzien van de toegelaten mo- 
dulatiesoort. 

Bovendien biedt de aanbeveling 
geen mogelijkheden tot uitbreiding 
van de thans toegelaten kanalen 
waardoor de communicatieama- 
teurs in Europa belemmerd worden 
in het uitoefenen van hun hobby. 
Het COM is als enige gesprekspart¬ 
ner door het Ministerie erkend. 

Examens 

HEERLEN - Aan de Hogeschool 
voor Theologie en Pastoraat in 
Heerlen slaagde voor het candi- 
daatsexamen Theologie mevrouw 
A.J.M. van Caldenberg-van Wan- 
rooy uit Schaesberg. 


UITSPRAAK KORT GEDING OP 6 MEI 

VOORLOPIG GEEN GAS 
VOOR FAMILIE VERMAST 


MAASTRICHT - Voor de president 
van de rechtbank in Maastricht 
diende gistermorgen het kort ge¬ 
ding dat de familie Vermast had 
aangespannen tegen Limagas, om¬ 
dat deze weigert de Kerkraadse fa¬ 
milie weer op het gasnet aan te 
sluiten. Voorlopig zal de familie 
gebruik moeten blijven maken van 
campinggas, want de rechtbank¬ 
president bepaalt vrijdag 6 mei 
pas of het Limagas juist handelt. 

CT troc 

«mi # mm mm. 

0RTU 


Op 28 februari van dit jaar heeft het 
Limagas de gasmeter uit het huis 
van de familie Vermast gehaald, die 
tien procent van de BTW over de 
gasrekening van 1982 niet wil beta¬ 
len. Dit deel van de BTW gaat name¬ 
lijk naar defensie en daaraan wil de 
Kerkraadse familie pertinent niet 
meebetalen. Inclusief een boete van 
vijftien gulden staat de familie voor 
slechts 38,57 gulden in het krijt bij 
Limagas. Dit bedrag heeft de fami¬ 
lie in het Vredesfonds van de Bewe¬ 
ging Weigering Defensiebelasting 
gestort. 


Wanprestatie 


VoorJong En Minder Jong 

Heerlen Maastricht 


De verdedigster van Marijn Ver¬ 
mast en zijn vrouw noemde het af¬ 
sluiten van de gasleiding een wan¬ 
prestatie van Limagas. „Deze 
maatregel staat in geen verhou¬ 
ding tot het te innen bedrag”, aldus 
mr. Kemme. Ze zei verder: „Het 
gasbedrijf komt als monopolist en 
als semi-overheidsbedrijf het 


meest in aanmerking voor het ef¬ 
fectueren van de gewetensbezwa¬ 
ren van mijn cliënten”. 


Ongehoorzaamheid 

De raadsman van Limagas, mr. Ro¬ 
mers, gaf te kennen dat Limagas 
niet bereid is de familie Vermast 
weer op het gasnet aan te sluiten, 
zolang de 38,57 gulden niet zijn be¬ 
taald. „Honorering van het stand¬ 
punt van de familie Vermast komt 
neer op honorering van burgerlij¬ 
ke ongehoorzaamheid. Daarmee 
wordt het fundament van de recht¬ 
staat aangetast”, aldus de raads¬ 
man. Hij zei verder dat het Lima¬ 
gas vreest dat bij toewijzen van de 
vordering van Vermast vele Lim¬ 
burgers hun gasrekening gedeelte¬ 
lijk niet meer zullen betalen. 

Rechtbankpresident mr. Paulus- 
sen, die overigens in het laatste niet 
geloofde, doet 6 mei uitspraak. 


Een heidetuin vraagt dus ook een andere aanpak. 

Met meer sóórten hei, met dwergkoniferen, met bodembedekkers, vaste planten enz. 

Onze groenadviseurs staan u met raad en daad (èn 59 soorten hei!) terzijde. Ook voor koniferen, heesters e.d. 

Europaweg 40' Tel. 045 - 35 25 25. Aan de weg van Ubach over Worms 

°pend dj^jj||tó!!?iterdag van 9-5 uur. Maandag gesloten! QMÜ Hèt Groenland van Zuid-Limburg! naar Eijgelshoven. ^inceS 

Vrijdag 29 april 1983 • Pagina 15 


limburgs dagblad ) 


Jazz-night 
in Heerlen 


HEERLEN - Zaterdag 30 april 
kunnen de liefhebbers van jazz 
weer aan hun trekken komen. In de 
Stadsschouwburg van Heerlen 
wordt die dag de jaarlijks terugke¬ 
rende jazz-night gehouden. Daar¬ 
aan werken een drietal bekende 
jazzorkesten mee. Om 21 uur wordt 
de jazz-night geopend door de Lim¬ 
burgse Circus Square Jazz Band. 
Dat optreden duurt tot 22.30 uur. 
De band speelt zowel New-Orleans 
als San Francisco Jazz en heeft een 
geheel eigen klankkleur en stijl. 
Van 22.30 tot 24 uur speelt de uit 
België afkomstige jazzband Waso. 
Deze semi-zigeunerformatie speelt 
zowel felle swing, soft-jazz en tziga- 
ne (zigeunermuziek). De avond 
wordt besloten door de Haarlemse 
Limehouse Jazzband, die muziek 
maakt in de stijl van de grote big¬ 
bands als King Oliver, Duke Elling- 
ton en Louis Russel. 

Amerikaans 
legerensemble 
in Maastricht 

MAASTRICHT - De United States 
Army Band and Chorus, het groot¬ 
ste muziekensemble van het Ameri¬ 
kaanse leger buiten de Verenigde 
Staten, geven dinsdagavond 3 mei 
om 20 uur in het Staargebouw van 
Maastricht een concert. Het reper¬ 
toire van dit in totaal 90 leden tellen¬ 
de muziekgezelschap omvat alle 
soorten muziek, van klassiek tot 
jazz. Op het programma voor het 
concert in Maastricht staan onder 
meer symfonische muziek, frag¬ 
menten uit musicals en moderne 
muziek. In de 65-mans sterke con- 
certband zijn tevens een 23-mans 
showband, een 6 -mans combo en 
een klassiek ensemble opgenomen. 
Het koor telt 25 leden. Entreekaar- 
ten, die vijf gulden kosten, zijn ver¬ 
krijgbaar bij het Cultureel Centrum 
Maastricht. 

Iron Maiden en 
Little River Band 
naar Limburg 

GELEEN - In de komende twee 
maanden organiseert buro Pink¬ 
pop, naast Pinkpop ’83, een tweetal 
concerten waarvoor de voorver¬ 
koop inmiddels is gestart. Op vrij¬ 
dag 27 mei - met Pinkpop ’83 dus 
nog vers in de neusgaten - komt de 
Australische Little River Band in de 
Stadsschouwburg Heerlen. Kaarten 
voor dit concert kosten ƒ 27,50 in de 
voorverkoop op de bekende voor¬ 
verkoopadressen en aan de kassa 
van de schouwburg. Op donderdag 
9 juni treedt de uit betonstaal opge¬ 
trokken Engelse formatie Iron Mal¬ 
den op in de Rodahal in Kerkrade. 
Voor dit evenement kosten de kaar¬ 
ten in de voorverkoop ƒ 25,-. op de 
vaste adressen, aan de kassa van de 
Rodahal en bij alle VVV-bespreek- 
bureaus. 

Belgische prijs 
boekvormgeving 

HASSELT - De Provinciale Com¬ 
missie voor Kunstambachten van 
Belgisch-Limburg en de Stichting 
Boek organiseren voor 1983 een 
prijs voor boekvormgeving. Deze 
prijs bedraagt 20.000 Belgische 
francs (ruim 1000 gulden). Ge¬ 
vraagd wordt de volledige con¬ 
ceptuele en (typo)grafische vorm¬ 
geving van een ter beschikking ge¬ 
stelde zakelijke tekst. 

Het verdient aanbeveling, dat de in¬ 
zending in alle details wordt uitge¬ 
werkt, zo mogelijk met inbegrip van 
het zetwerk. Het ontwerp dient 
creatief en innoverend te zijn en bo¬ 
vendien uitvoerbaar binnen redelij¬ 
ke technische en economische be¬ 
grenzingen. De wedstrijd is voorbe¬ 
houden aan alle geïnteresseerden 
binnen het Nederlands taalgebied, 
die individueel of in groepsverband 
een ontwerp inzenden. De inzendin¬ 
gen moeten voor 15 november 1983 
worden ingeleverd bij de Provincia¬ 
le Commissie voor Kunstambach¬ 
ten, Provinciaal Begijnhof, Zuiveld- 
markt 33 te B-3500 Hasselt. Op dit 
adres kunnen het gedetailleerde 
wedstrijdreglement en de te verwer¬ 
ken tekst worden aangevraagd. Bij 
de toekenning van een prijs wordt 
deze uitgereikt tijdens de manifes¬ 
tatie Boek ’84 in het vooijaar 1984 in 
het Limburgs Universitair Centrum 
te Diepenbeek. De organiserende 
instanties zullen de mogelijkheid 
onderzoeken bij die gelegenheid 
een publieke tentoonstelling van 
kwalitatief waardevolle inzendin¬ 
gen samen te stellen. 


Lenen goedkoper 
bij Postgiro 

AMSTERDAM - Met ingang van 1 
mei verlaagt de Postgiro-Rijks- 
postspaarbank de rente op com- 
sumptieve kredieten. Zowel voor 
doorlopende kredieten als voor 
persoonlijke leningen wordt de 
rente op jaarbasis met 0,7 pet ver¬ 
laagd, zo heeft de Postgiro-RPS be¬ 
kendgemaakt. 

De nieuwe rentepercentages wor¬ 
den voor doorlopende kredieten 
10,7 pet op jaarbasis (0,85 pet op 
maandbasis) en voor nieuw af te 
sluiten persoonlijke leningen - af¬ 
hankelijk van het te lenen bedrag - 
van 10,7 pet tot 15,5 pet op jaarbasis. 


ttimburgs Dagblad 


Vrijdag 29 april 1983 • Pagi 
riS 

GEZELLIG XJIT 

voor inlichtingen en plaatsing van advertenties in deze rubriek kunt u bellen met Nel Dingemans 045-739383 è ónop inn 


• Vrijdag, zaterdag 

zondag entertainment 

^ mmama BARRY PARKER 

I ■ IV V Ons café isdagelijks 
■■ ■■ ■ geopend vanaf 18.00 uur 

DË'DISCOTHEEK IN KERKRADE 


Peppei 


Peppei 

EPPERMILL* 

Beitel 90 Heerlen -telefoon 045-417890 Iedere vrijdag, zaterdag en zondag 
ENTERTAINER 

WIM FRIJNS 


Peppermill Peppermill Peppermill Pepperm 


maandag 
TRIO KWATSCH 

en 

D.J. LEO 
^ La Diligence 

l‘> ’N BEGRIP IN LIMBURG ^ 

jËl 23 mei: PUSSYCAT ^ 

Predikant: Jo Frenken voor alleenstaanden met 
orkest: LOS KAMAJOS 
DANCING HOUSMANS MONTFORT 
ZATERDAG 30 april RYDER 


^^llttllllll pj 

I DE 


DISCO-DANCTHO 
IHIHtlIl 


Aaibekerweg 5 - Hulsberg 


i ZATERDAG EN ZONDAG | 

I DISCO I 

VhihMET DISC-JOCKEY JO-JOiii. ^ 


SUPER DISCO 


GAkflHV 

NIEUWENHAGEN 

' -■oen vrijdag en zütr rdag vana! 20.00 uur geopend 

ZondaaTiiddag vanaf 14.00 uur - 

DISCO-MATINEE 

Zondagavond vanaf 20.00 i. ur 

DISCO QUEEN VERKIEZING 

IBIZA K.P.J.-BAL 

Zondag 1 mei 

Orkest: 

„LEE SOUND” 

Zaal: 

Móulin Rouge 
te Wijlre. 

Bei. uitnodigend: 
K.PJ.-afd. Noorbeek. Zaterdag en 
. zondag 

DISCO 


HAHMONIE ST. JOSEPH 

BERG A/D MAAS 

Vrijdag 29 april 

INTERNATIONALE TALENTENJACHT OM DE 
GOUDEN MEITROfEE 

met medewerking van PlatenmaatschappijTELSTAR 
en Artiestenbureau INTERSTAR PRODUCTIONS 
Aanvang: 20.00 uur 

Zaterdag 30 april 

FEDERATIEF BOpSSOLISTENCONCOURS 
VOOR MAJORETTES 

Aanvang: 13.00 uur 

BEIERSE AVOND verzorgd door „DB 
HOLZBERGER MUZIKANTEN” met uitroeping 
van de Meikoningin 1983 

Aanvang: 20.30 uur; Entree ƒ 3,50 

Zondag 1 mei 

FEDERATIEF BONDSSOLISTENCONCOURS 
VOOR MAJORETTES '' 

Aanvang: 13.00 uur 

GEZELLIGE DANSAVOND met het alom 
bekende orkest TRIO LEMMENS 

Aanvahg 20.30 uur; Vrij entree 

Vrijdag 6 mei 

AVRO’S TOP POP DISCO SHOW 

Aanvang 20.00 uur; Entree ƒ 4,- 

Zaterdag 7 mei 

GROTE KIENMIDpAG. Aanvang 15.00 üur 

DANSAVOND met het 6 man sterke dans- en 
showorkest „LEE SOUND” 

Aanvang 20.30 uur; Entree ƒ 3,50 

Zondag 8 mei 

10.00 üur EUCHARISTIEVIERING opgeluisterd 
door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor „ 
SURSUM CORDA”, daarna FRUHSCHOPPEN 
met de „HOLZBERGER MUZtKANTEN” 

14.00 üur GROOT MAJORETTEN- en 
DRUMBANDreSTIVAL met deelname van 18 
verenigingen. : 

GEZELLIG SLUITiNGSBAL met het alom 
bekende orkest „DE RISTO’S”. 

Vrij entree. 

lij uoe mee en w:n een reis naar 


->e ' gratis Kiedinqpakket ter waarde van ƒ 200.- 
q o sc non Ken door Captains House, 
dj jOEY 

LASERSHOW 

ANDRÈ HAZES 

. , orverKocp a / IC - o:| -ooks Heerlen. Captains 
housc Heerlen. Silarcf Gelee;: Disco Down Towc, 
Nie iwen^agen. Brjnssum, Kerkrade. 


Heden opening 
Touringcar - Pleisterplaats 

„DU NORD” 

Akerstraat Noord 3648 


WIENERCAFE 

Dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag, dansen met 

AkllJL 1JLJLX J 

Stationstraat 13 Heerlen 


ZATERDAG 30 APRIL 
ST. GEERTRUID 

B&r-Dancing Bet gemeenschapshuis 

GROOT ORANJEBAL 

m.m.v. JOHN WESSEL 

aanvang 20.30 uur 


Beleefd aanbevolen tyUcfko en Jac. 


Ei 1 ' Q 


QE, 'Z 


neuos Té ar r. 
erwartet Ste ! 


Aachen 


CORTIS - CABARET 
fst wieder da! 

Ab 21 Uhr 

Non stop - Show 


i GroBe 

I Show 

/Attrak ti on ! ‘ 015 z:jm M° r gen 

Krefelder Strafte 153 TIROLER 
GASTHOF 
EYGELSHOVEN 

VRIJ EN T RFF 
Terbrugoen 7 
(v/h Marktstraat 7) 
Te! 045-353127 


Vrijdag 29 april DANSEN 
met orkest 

THE NAUGHTIES 

Zaterdag en zendaq DANSEN 
mot orkest 

APOLLO TRIO 

Iedere woensdag bal 
voor alleenstaanden 


ilm (LtUcissni i\ 08 sl 


te Valkenburg 

opent haar poorten mei een grandioze artiester.show 
Op vrijdag 29 april 

HARRY MARTENS 

!’’•' ' f * ï : O' > r ; *T/ (•. H o -.** . - c - • • 

ÜANUL.LL 

de ontdekking uit Kerkrade 

Zaterdag 30 april 

het duo PEGGY en RICHARO en JACKY 
VIMOUERS de zingende onderwijzer bekend 
van RTL. 

DE HOLLVDAYS 

een |ong trio met veel talent, muzikale omlijsting: 

TIROLER KWARTET uit België. 

Een grandioze avond van dans, zang en muziek. 
Vrij entree. Aanvang: 20.00 uur 
WÜhelminalaan 63-65 Tri. 04406-13692 


ZATERDAG DANSEN MET TRIO 0RE0N 

, ' zondag 1 mei 

GROOT WIENER TREFFEN 

met begeleiding van drunri 
(fti È\ in eafé-dancing >C ° voo7jon9 e<X 


met steeds het allernieuwste 
op platengebied 


Zaterdag en zondag 
disco met platenboer 

Wilco 


5Z9M 


• V 'Wolfr 


KASPERËNSTRAAT 54 KERKRADE-WEST 


BEEKSTRAAT 7, SCHINVELD 

nANCINR MART GFEL.E 

HAELEN 

Zaterdag 30 april 

CLASSICS 

Zondag 1 mei 

NEP-TUNE 

Burg. Aquariusstraat 12 


REYMERSTOK 

KEGEL- an FEESTZAAL „DE SMID’ 

Zaterdag 30 april dansen met 


Beneden - 


Boven - 


THE HIPPY’S 
PINA COLADi 
Aanvang: 20.00 uur 


k, eevr. van part zuini- 
1 RENAULT R6 1970 
000 km, kl. mis, loopt 
nieuw; Slechts ƒ 650,-. 
04494-45976. 


k. FORD Taunus 1) 
bwj. 77, radio-cass., 
ƒ 3500,-. Kloosterstr. 
Ubach o. Worms. 


k. gebruikte M. 


en Renault 


L met 1 


Te k. RENAULT 5 Alpine 
bwj. 79, kmstJae.öOOL ais 
nw., Iedere keuring toe- 
gest, kl. blauwmeC Hul- 
tersdreef 26a, M’str. 


Kopen zonder risico! Vol¬ 
ledige garantie. Gratis 2 
weken proefrijden met 
omruilgarantie. Keuze uit 
± 50 betere OCCASIONS. 
Honda Quintet 5-drs. 
goudkl. $2, Ford Escort 
groenmetall. 82 luxe uitv. 
Kadett 82, 3-drs. R 3 uitv. 
zilver, Toysota* Celica lift- 
back 5 versn.blauwmetall. 
80, CoroUa 80 coupé rood, 
Datsun Cherry rood 1980, 
Talbot Rancho rood 1980, 
div. access. als nw. Golf 
diesel 1980 wit als nw. As- 
cona 4-drs. diesel bruin 
1980 koopje ƒ 9750,-, Mer¬ 
cedes 250 78_groen, schuif- 
dak ƒ 9750,-, BMW $30 typé 
80 autom. kandeld. blsuw- 
metall. allé access., apart 
mooi ƒ 22.000,-, Golf Derby 
LS bruin ”78 /^750,-, Jeep 6 
x alle types o.a. Landrover 
109 Stawag; Chevrolet, 
Blazer. Suzitki, Toyota 
Lander enz. + 20 inruilwa- 
gens. div. bedrijfswagens 
o.a. busserl en bestel. In¬ 
koop, ruilen en leasing, 
Lukassen automob., 

Holzstr. 67 Kerkrade. 


GOLF Derby LS bruin ”78, 
weinig gelopen, stereo, pis 
nieuw, koopje. Serva- 
tiusstr. 2 Kerkrade, 


Te k. OPEL Ascona 1900 S 
div. access. bwjr. dec. ’76. 
Eindstr. 59 Sclunveld. Tel. 
252657. 


Leiienaar’s-autocentrale 


aanonder 


tié en er 


én. Inruil 


irs. de luxe bruin ’80; 
1 Kadett Hatchback 


Aecord 


Ó45-212459 Té k. mooie' HONDA mo¬ 
tor 125 cc, bwj, 24 aug. 79, 
weinig kilom. Pr. ƒ 1800,-. 
Gladiolenstr. 101, Kerkra- 
derWest. 


Te k. HONDA CBX 1000 
bwj. 79 met 
Gerardstr. 
back 12N 3-drs. brumme 
Opel Kadett City 
12N'de luxe groenmétallic 
79; Opel gekord 2.0 N 
5-drs. stationcar de uxe 
n 79; Opel Manta 2.0N 
uxe gpudmetallic 79; 
er cel de luxe 
brüinmetallic 79: Opel Ka¬ 
dett City 12H de luxe rood 
78; Opel Kadett 12N de 
luxe rood 78; Opel Kadett 
12N Special oranje 11-77; 
Ford Taunus 1600 4-drs.de 
uxe rood 11-78: Opel Ka¬ 
dett 12N special stationcar 
geel 11-78; Mini 1100 de 
uxe blauwmetalhc 78; 
Mazda 323 5-drs. de uxe zil- 
vermetallic 77; VW Golf 
1100 de luxe ge«4 77; Opel 
Manta , 16N blauw 76< 
BMW 1502 de- uxe orarne 
75; Opel Ascona 16N de 
luxe automatiek oranje 
7*1 VW Golf open laadbak 
huif en LPG inst. 11-76; 
Mitsubishi Celeste 1600 de 
luxe met LPG rood 11-76; 
Toyota Ccfroüa 1200 de 
Iliixe ƒ 1000,- ?4; £ nieuwe 
aanhangwagens in diverse 

F iodatten en mateh yanaf 
500,-. Dit allés bij Leije- 
naars-autoeentrale. Waar u 
to’s met service -koopt. 


Te k. LADA Niva, bwjr. ’81 
met LPG, trekh-, kmxL 
30.000, vr.pr. ƒ 11.000,-.Tel. 
04454-4281 


koop OPEL Kadett, 
-Mfijs ƒ850,-. Tel. 153 Hoensbroek tel. 045- 
212091. 


MERCEDES 280 
autom., *79, LPG, bruin¬ 
met, get. glas, elec. 
schuifd.. radio-cass., centr. 
vergr. trekh. M.L. _ beh. 
enz., z.g.a,n. Joh. Fnsostr. 
32, Spaubeek. 


Autobedrijf . G. Simons 
biedt te koop aan o.a. 
FORD Fiésta 1.1 luxe bra¬ 
vo gpudmetallic 82; Fiesta 
1.1 Luxe Bravo rood 81; 
Fiesta 1.1 S brons 79: Es¬ 
cort 1.1 GL groenmeiallic 
81; Opel Ascona 1.6 S 

r oen 4-drs. 82; Kadett 1:2 
Special 3-drs. groenme¬ 
tall. 80; Kadett ( :.y 1.2 N 
oranje 78; Kadètt 1.2 N 
luxe geel 78: Ascona 1.9 N 
GL beige 78; Honda Civic 
1200 luxe goud 78 automa- 
tic;. Mercedes 200 bruin 77 
m. schuifdak;VW Jetta LS 
4-drs. zilver 80 automatic: 
VW Golf MX zilver 80; VW 
Gdlf L groenrhetall. 79; 
VW Golf 1.1 rood 79. Inr, 
en Fin* moe. Eligen servi- 
cedienst. Garantie. Auto¬ 
bedrijf G. Simons 
Nieuwstr. 127 Hoensbroek 
tel. 045-215691. 


CAPRI 1600 73, Citroén 2 
CV 74, Lncia 76 ƒ1295,-, 
Volvo 144 L ƒ 1575,-. Julia- 
nastr. Ha Bninssum. 


Autobedrijf Kwarten B.V. 
biedt te koop aan met 1 
tegen betaal- 
Kadett 


blauw 1981; Opel Kadett 
5-drs. 1300 de luxe kl. 
bruinmetall. 1980; Opel 
Kadett 2-drs. 1200 kl. oran¬ 
je l981j Ford Fiesta Festi¬ 
val 1W0 L kl. rood 1980; 
Ford Escort 1100 de luxe 
5-drs. kt rood 1981; Ford 
Escort 1100 de luxe 3-drs. 
kl. groen 1982; Opel Aaco- 
na Z.O ltr. 4-drs. kJ. groen¬ 
metall. 1978: Renault 4 
GTL 4-drs. kl. beige 1979. 
Autobedrijf Kwarten B.V; 
Kastanjelaan 148 Hoens¬ 
broek tel. 045-214171. Fi- 
nanc. en inruil mog. 
ANWB-keuring toegest. 


TAUNUS coupé XL 2/1- 
76 ƒ 1950,-, Zundapp wa- 
tercooling pj. ’82 ƒ 2300-, 
Erensteinerstr. 5, Kerkra¬ 
de. 


Te k. zeer mooie HONDA 
Civic type 77 auto, vrpr. 
ƒ3850,-. Kleingraverstr. 
38, KerkTade-West. 


TOYOTA Celica ST 77 
ƒ5.950; VW Golf GLS 77 
£4.950; Golf LS ƒ 4.750; 
Fiat 128 Coupé type 79 le 
eig. ƒ 5.950; Mazda 323 SN 
’8l le eig. ƒ 9.250; Chevro¬ 
let Monza 8 cil autom,’77 
ƒ 4.950; Triumph TR 7 
type 79 ƒ 6.950; BMW 1802 

75 mooi ƒ4.250; Mini 
Spec. type 78 ƒ 3.500; Fiat 
128 Panorama type 79 
ƒ 4.750; Kadett «Spec. 76 
ƒ 2.950; CitrOën DS 72 
ƒ 2.250- Renault R 5 GTL 
typé 77 ƒ 4.250; Mazda 
1ÖD0 Luxe 78 nw.st. 
ƒ3.500; Fiat 128 Spec. 77 
le eig, ƒ 3.450; Fora Capri 
1600 XL 76 ƒ 3.250: VW 
1300 76 sportuitv. ƒ 3.250: 
VW 1303 74 ƒ2.250; Mini 

76 z. mooi ƒ2.500; VW 
Passat ’77 op gas ƒ 3.250; 
Ford 1600 L itatéar. 76 
ƒ1,950; Audi 80 *5 nw»t 
schade ƒ400. «Inr - mog. 
Ganzeweide 146, H’héide. ef Nieuw autocènter De Bon¬ 
gerd, BMW 316 met.blauw, 
coupé 75 f l 
en financieren. Öovag-ga- 
rantiebewijs. . Autobedi^f 


ranueoewys. AutoqectrgL pnjs , 
P. v, Dijk en Zoon, Hom- feransln, 


lertsweê 
lakert, t 


33, Schaesberg- 
4. 311729. 


Go 

ƒ3: 


lil Te fc: O 
ga- automatic, kmsi Cherry '77, ƒ 245(^-, 

Kerkrade-Haanrade. 


Te k. OPEL Rekord 1700 N 
74, Houbierstr. 14, Sim- 
pelveld. >■ 
316. oranje. lpg, puntgaaf, 
Daihatsu Charade 3 cyl. 
zeer züihig 1980, Ford 
Fiesta 1100 L beige 1979, 
Ford Taunus<20ÜÖ GL aug. 
alle extra’s 1978, Ford 
Mustang 3.3. Ghia lpg aut. 
metrood 1980, Honda Ac- 
cord hiet.bléuw 5 speed 
1977, Honda clviè 5-drs. 
1979, Opel Kadett nieuw¬ 
ste modeL nieuwst. 1979, 
Opel Kadett luxe 4-drs. 
Rèkord 1978,11974, Opèl Rekórd 20 S 
kmst. 68.000, ] lpg, 4-drs. 1978, Opel Com¬ 
modore 2509 coupé 1972, 
Renault 18 TL stationcar 
lpg, zilver 1981, R5 GTL 
metgroen 1978, R5 TL 
róód 1978, R5 L geel 1977. 
Gaoraïitie,; financiering, in- 
rufl, servicé en reparatie. 

TeT&ÏÏiol;. Spaubeek aiiï 


MINI 1000 HLE sunroof 3 
mnd. oud; Opel Ascona 
1976 zeer mooi, Fiat 128 


m 

m 


ieüwenha 
f Balt B.V. Kasteellaan 
1 Hrl. 045-721541. 


Auto Steins, Voskuilen¬ 
weg 125. Tel 045-714154 
HrL biedt te k. aan: MA- 
TRA Rancho ’80 met LPG. 
Audi 100 GL 5 cil. 78 
£7500,-. Chiysler 1308 S 
78 ƒ 4250,-. Renault 6 TL 
78 ƒ4000,-. Datsun 100A 
77 ƒ 3500,-. Volvo 244 76 
3500,-. Daf 66 73 ƒ 1500,-. 
imca 1100 bestel ’76 
ƒ 1600,-. Inr. fan. mog. 


Koopje! CITRO 
Pallas 77, i.g.st., 
omst. ƒ 3000,-. Tel- 
751005. 


Te k. FORD Taunus 
maat 2300 Ghia, 
ƒ 9000,-. Tel. 04754- Tek. MAZDA, bwj. 
045-461720, na 18.00 


RENAULT 6 TL, 
vr.pr. ƒ1475,-. St. 
giusstr. 1, Simpelvel 


Te k. TRIUMPH I 
bj. 79, vr.pr. ƒ 7500, 
045-451483. 
Voor al uw AUTO-ON- 
DERDELEN moet u zijn 


343 DL zeer mooi type 79: 
Peugeot 504 GL rood met 
veel extra’s, bri. 77: Ma(z- 
da 323 AUTOMAAT als 
nieuw, type 78, blauWme- 
tali4 Mini lldo speciaal 
bwj. 79, kl. groèh; Volks¬ 
wagen piek up type ’80, 
zeer mooi ƒ 7500#-; Volks¬ 
wagen bus bwj. ’80, 
f 6150,-; Mazda 1300 type 

” 7*7 f 1 QnA . 


Auto’s. Heerenweg 280, 
Hrl. tel. 204172 (grole wég 
Hrl.-Brunssum). ■ 


Te k. DATSUN 160 J hard¬ 
top, 5-versn., leren dak, 
nw. banden, 75.000 km, 
bwj. 8-’76, ƒ &250.-: Simca 
1000 75, ƒ280,*. Tel 04490- 
24330. 


AUTO EKAS occasions 
met . , Bovag-garantie 
autom.. Renault. 18,- 0TS 
type ’80, rood, kmst. 54.000 
in nieuwst /9600,-; BMW 
3.0 L bwj. 77, schuifdak, 
all. velgen, lpg, reseda- 
groen £5950,-; Opel Ka- 
deti luxe type ’ 79 kmst. 
43.000 ƒ 7350,-; Opel Ka¬ 
dett 4-drs. 75, zeer mooi 
ƒ 2950,*; Ford Taunus 1.6 
L nieuw type ’80 4 deurs, 
schuifdak £7950,-, diverse 
inruilers ƒ 500,- tot 
ƒ2000,-. Kokelestr. 114, 
tel. 04è-454763. Kerkrade. 


Peugeot 104 ZS 78; Mazda 
Diverse goedko 
inrailers. Honda-dealer 
Knops. Sittarderwe 
Born. Tel. 04498-5343 


OPEL Kadett LS coupé 
zeer mooi en zeer goed. Pr. 
£650,-. Caumerweg 22 
H’baan, 


schade- en gebruikte auto¬ 
mobielen. Ink. + verk. 
Locht 70, Kerkrade-West, 
tel. 045-423423. 1 km voor 
grensovergang 


Te k, VW-KEVER*. 
vr.pr. ƒ 550,-, 457013 
1 TAUNUS 1,6 78 sunroof 
dak, aptom. gasinstall., 


80.000, vaste prijs ƒ 3250,- 
Jan Campertstr. 24 Molen 
berg-Hrl. 


Te k. MOTORBLOK Asco- 
na/Manta 2000 S met ster, 
bwjr. '80, ± 26.000 km gel. 
en 4 sportvelgen 205-60 sa¬ 
men ƒ 1000,- en Honda mo¬ 
tor CB 500 T. bwjr. 76, 
km.st. 49.000, vr.pr. 
ƒ 1000,-. Tel. 045-258254. 


Te k. motor van OPEL As¬ 
cona 16 S, met versn.bak, 
weinig gel; Klingbemden 
33, Bninssum. 


Ingeruild op ROl 
Honda Civic 3-drs 
’81; Honda Civic 
luxe ’81, ’80; Honda 
de ’80: konda Civic 
aut. 79, 78; Ford 
aut. ’80; Peugeot 1 
’80; Renault g'TL 77 
Kadett jaut. 77. Div, 
kope auto’s o*a. > 
1100 aut. 73; VW k 
Auto Heral b.v. He© 
15, Bninssum. Tel* • 
252244. 
1: 


Te k. OPEL Ascona : 
okt. 74 i.g.st. ƒ 1250,-. 
u. 04745-802. 


Te k. HONDA XR 5 
km.st. 8500, moet 
Eurqpalaan 51 Bru 
na 17 u. 


ieuws uit eigen streek > cttftuur 


S 


IOSCOPEN 


erlen 

[®1: Who dares wins. 12 jr., dag. 20.30 
:?a en zo 14.30. 19 en 21.30 uur, woe 
«en 20.30 uur. 

'®li: Tootsie, 5e week. a.l„ dag (met 
«ndenng van maandag) 20 uur, za en 
te.3ü. 19 en 21.30 uur, wo 15.30 en 20 
Lola, 16 jr. ma 20 uur. 

«ge: Wilde dromen, 18 jr, dag. door- 
nd van 12 tot 24 uur. Een plekje om 
hebben. 18 jr, do t/m zo 24 uur. 
First blood. 5e week, 16 jr, dag. 
en 20.30 uur. Hot bubblegum 
»d, 12 jr, 6e week. dag. 14.15 en 20.15 
De gendarme in paniek, 5de week, 
ag. 14 en 21 uur. The happy hooker, 
2e week, dag. 13.45 en 20.45 uur. 
e Fury. 16 jr. do t/m zo 14.15 en 
uur. Hotel D’Amerique, 12 jr. ma 
[Wo 14.15 en 21.15 uur. Eiland der 
p^e monsters, 16 jr. vr en za 22.30 


JENSBROEK 

tel: Zweedse meisjes op de Reeper- 
1(1 , 16 jr. za en zo 20.30 uur. This is El- 
’2o 14 en 17 uur. 

ÏACH OVER WORMS 

teid-theater: The road warrior, za 20 
r ' zo 19 en 21 uur. 

Mkrade 

[tagrachttheater: Godoh prins van de 
pte. a.1., za en zo 14.30 uur. Annie, 
? a en ma 20 uur, zo 17 en 20 uur. 

^haesberg 

®kino: From heil to victory, 12 jr. do 
^ 21.30 uur. The happy hooker, 16 jr. 

vr 23.45 uur. Aas der azen, a.1., za 
0 uur, zo Lm di 22 uur. Evil death, 16 
6 23.45 uur, zo t/m di 24.15 uur. 

^astrjcht 

lival: First blood, 3e week, 16 jr. dag. 
v uur. za. zo en wo 14.30 en 20.30 uur. 

1: De gendarme in paniek, 5e 
'k, a.1., dag. 20.15, za, zo en wo 14.15 
■0.15 uur. 

*ce 2: Race door het stof, 16 jr. dag. 

5 uur, za, zo en wo 14.15 en 20.15 uur. 
dio: Jong geleerd en oud gedaan, a.1. 
e n vr 21 uur, za en zo 14 en 21 uur. 
h onele d'Amerique. 12 jr. 2e week, 

^eek, ma en di 21 uur, wo 14 en 21 
t. 

tel 1: ik ga vreemd schat, 18 jr, dag. 
' '2 tot 20.30 uur. Zombies, 16 jr, dag. 
■'O uur. Porno poesjes in het wilde 
ten, 18 jr. vr en za 22.45 uur. 
tel 2: Sexboot. 18 jr. dag. vanaf 12 tot 
"Q uur. Endless love, 16 jr. dag. 20.30 
■The dragon snake fist, 16 jr. vr en za 
0 uur. 

i 1: Tootsie, a.1. dag. 14, 16.30 en 
0 uur. 

“i 2: An officer and a gentleman, 12 
'teg. 14, 16.30 en 21 uur.Mabi 3: Het 
tengen van Veronika Voss, 16 jr. dag. 
' 6.30 en 21 uur. Five easy pieces, wo 

6 uur. 

huis: Voltati Eugenio, do t/m zo 20 
• Franeisea, do t/m zo 22 uur. 

IKENBURG 

Scoop: E.T., a.1. vr en za 20.30 uur. zo 
0 en 20.30 uur. The exorcist, 16 jr. vr, 
tl zo 20.30 uur. Gestroomlijnde poes- 
'8 jr. vr. za en zo 23 uur. 

LEEN 

: Firefox. 12 jr. do t/m di 20.30 uur, 
en 20.30 uur. Satijnzachte lusten, 
za 23 uur. 

o Anders: De vierde man, 16 jr. du 

20.45 uur, zo 18 en 20.45 uur. 

ARD 

Itm: Hot Bubblegum maagd. 12 jr. 
Lm di 20.30 uur, zo 18 en 20.30 uur. 
fatum Vigilante, 16 jr. do t/m zo 
5 uur. zo 18 en 20.45 uur. De huid, 16 
ha t/m wo 20.45 uur. 


XPOSITIE 


Ï Eerlen 

f^erie Stadhouders, Potgieterstraat 

* beeldhouwwerken en schilderijen 
6 Alfons Stadhouders. Elke zaterdag 
f' 20 uur. 

I*'erie Jean Viehoff, Tempsplein 10: 

leningen en schilderijen van eigen 
A' r k. Te bezichtigen na afspraak, 
Jw 15426. 

.^B, Bongerd 13: olieverven, acrylaten 
k 1 Pentekeningen van M. Boreas. Open 
y em vr 9 - 16 uur, do 17 - 18.30 uur. Tot 
bbiet 19 mei. 

J) Nor, Geerstraat 60: foto’s van Jan 
fp-’kers niet het thema Stadsgezichten, 
k'k'n rna t/m vr 10 - 16 uur en 20.30 - 22 
Df zo 14.30 - 18 uur. di gesloten. Tot 1 

i , «dsschouwburg: materieschilderin- 
16 van Lucien van den Driessche. 
® e n tijdens voorstellingen en tijdens 
Jhtooruren op verzoek. Tot en met 19 

kermenmuseum: Ongewoon wonen. 

maquettes over bouwen en wonen. 
& e n di t/m vr 10-17 uur. za en zo 14 -17 
je 1 - Tot 9 mei. 

e a| erie Kunstbezit, Kruisstraat 36: 

? s tels en tekeningen van Hans Keuls. 
Jl'k'n di t/m za 14 - 19 uur. Tot 22 mei. 
jteoekerscentrum Schrieversheide, 
^naapskooiweg 99: olieverven en et- 
k h van Willem Labey. Open dag. 10 - 18 
(C 1- - Tot eind juli. 

^logisch museum, Voskuilenweg 

, L evolutie van beenvissen. Open ma 
Jh vr 9 - 12 en 14 - 16 uur. Van 4 mei tot 
met 4 augustus. 

JOERENDAAL 

jp Joffer: olieverven van Dik Nagel- 
1 °Ut. Open 30 april van 10.30 - 18.30 uur. 

^ÖACHSBERG 

k«'erie Ben Bonke, Hunsstraat 58: 

L e fk van Ben Bonke. Open dag. 18 - 21 
za en zo 15 -19 uur. Van 8 tot 30 mei. 

Jerkrade 

^ijnmuseum Klein Rolduc: tal van fa¬ 
rcen uit de Limburgse mijnbouw. 

di t/m vr 9 - 17 uur. Vanaf 1 mei 
(.kö zaterdag 13 - 17 uur. 

^hhsthandel Beugels, Einderstraat 25: 
^tekeningen van Lou Vonken. Open 
^'erdag 30 april 9 - 17 uur. 

^Uth 

^felier Jac Vinken, Stationsstraat 71: 

^hildenjen van Hans van Draanen. 
,Len dinsdag tot en met vrijdag 9 tot 18 
« r - Tot en met 1 mei 

^ÖACH OVER WORMS 

v^Iier Binnenhof, Grensstraat 87: 

A^k van Joos Damen. Iedere donder¬ 
de 10 - 22 uur. 

Joensbroek 

f 'hliotheek, Past. Schleidenstraat 39: 

^ m’s van Piet Craenen. Open ma, wo en 
10 - 18 uur, di en vr 10 - 20 uur. Tot 15 

S. 

.«steel - expositiezolder: schilderijen 
Olav Vorsel. Open dag. 10 -12 en 
j) "O - 17 uur. Tot en met 30 april. 
j«logalerie 68 - Kasteel: foto's van 
jv a n-Luc Deru, Damien Hustinx en 
k'rre Houemant. Open ma t/m vr 10 -12 
v' 13.30 - 17 uur, za en zo 13.30 - 17 uur. 
,(J 15 juni. 


HEERLEN - In de meeste Heerlen- 
se wijken houden comités zich be¬ 
zig met festiviteiten rond de viering 
van Koninginnedag. 

In het centrum begint zaterdag de 
Stadsschutterij Sint Sebastianus 
om half negen met het blazen van 
de reveille. Om tien uur is er een 
bijeenkomst van burgemeester 
Reijnen, zijn vrouw, de wethou¬ 
ders, de gedecoreerden en de 
Heerlense Oranjeverenigingen; om 
twaalf uur wordt die bijeenkomst 
voortgezet voor alle inwoners van 
Heerlen, waarbij de Politie Muziek 
Kapel en het Koninklijk Heerlens 
Mannenkoor St. Pancratius zullen 
optreden. 

Om half drie ’s middags begint een 
spelmiddag voor alle leerlingen 
van kleuter- en basisscholen op 
het verhoogde Emmaplein. Om 


drie uur is de finale van het school- 
voetbaltoernooi in het sportpark 
Imstenrade. 

Om half zeven is er een mis in de 
Pancratiuskerk en van negen tot 
twee uur 's nachts is de Oranje 
Jazz Night in de Kleine Zaal van de 
Stadsschouwburg. Om half tien 
wordt bij de Droomvijver en het 
Kasteel Hoensbroek een groot 
vuurwerk afgestoken. 

• Te Heerlerbaan worden zaterdag 
tussen tien en een uur kinderspe¬ 
len gehouden op het voetbalveld. 
Van tien tot zes uur is er een Oran- 
je-fancy-fair in het gemeenschaps¬ 
huis Caumerbron. 

• De bewoners van Heerlerheide 
worden zaterdag al om zeven uur 
gewekt door het reveille van de ko¬ 
ninklijke schutterij Sint Sebastiaan 
van Heerlerheide. Om half elf be- 
oranje 


feesten 


1983 


gint een zeskamp voor de eerste en 
tweede klassers in centrum Nova 
Zembla en om twee uur begint daar 


UW 


het kinderkienen voor de derde, 
vierde, vijfde en zesde kiassers. 
Voor alle 12- tot en met 16-jarigen 
begint om zeven uur het Oranje- 
disco. Om acht uur begint in de be- 
jaardensoos van Vogelsanck het 
Oranjebal. 

Om half negen 's avonds bij de ba¬ 
sisschool aan de Corneliuslaan 
een lampionnenoptocht. 

Zondag om elf uur is er tenslotte 
een mis in de St. Corneliuskerk. 

• Op de Molenberg voetbalt zater¬ 
dag de ZOL tegen de harmonie St. 
Bernadette aan de Staringstraat. 
Om half negen ’s avonds begint 
een fakkel- en lampionnenoptocht, 
gevolgd door een show van de 
drumfanfare en een taptoe van de 
harmonie. 

• De drumband van het Schal¬ 
meienkorps Glück Auf wekt zater¬ 


dag om negen uur de bewoners 
van Nieuw-Einde en Versiliën- 
bosch. Om tien uur begint kinder¬ 
kienen in De Varenbeuk. Om twee 
uur begint een optocht vanaf de 
scholen aan de Adenauerlaan. 
Daarna wordt op het schoolplein 
een concert gegeven. 

• Te Passart Zuid en in de Wieër 
begint zaterdag om een uur een 
Vlaamse Kermis in gemeen¬ 
schapshuis De Laurier, om half 
twee start een kinderoptocht door 
de wijk, gevolgd door een ballon¬ 
nenwedstrijd om drie uur bij het 
gemeenschapshuis. 

• In Welten-Benzenrade tenslotte 
start zaterdag om een uur een Ver¬ 
sierde Vehicle Optocht vanaf de 
scholen aan De Doom en om twee 
uur beginnen de kinderspelen in 
de Kuil. 


Vrijdag 29 april 1983 • Pagina 17 


Upfburgs dagblad 

WEEKEND- 
AGENDA 


Won 


in Vaesrade )Het echtpaar Nievelstein-Nieswand. 


Gouden paar 
Nievelstein 


NIEUWENHAGEN - In dezelfde 
zaal waar ze elkaar meer dan 50 
jaar geleden leerden kennen, vie¬ 
ren Johan Nievelstein en Elisabeth 
Nieswand uit de Wilhelminastraat 
52 in Nfeuwenhagen zaterdag hun 
gouden bruiloft. Eerst wordt om 15 
uur een mis opgedragen in de H. 
Hartkerk in Nieuwenhagerheide. 
Van 19 tot 20 uur kan men hen dan 
de hand drukken in het gemeen¬ 
schapshuis ’t Ströatje in Ubach 
over Worms. 

Johan Nievelstein werd in 1910 in 
Ubach over Worms geboren. Hij was 
bijna 40 jaar als ondergronds mijn¬ 
werker werkzaam geweest toen hij in 
1963 gepensioneerd werd. Hij kon 


Gemeente Heerlen 
gaat woonlasten 


toen al zijn tijd gaan besteden aan zijn 
grootste hobby, de duiven. Een hob¬ 
by die zijn echtgenote met hem deel¬ 
de, want zij won eens de prijs van 
beste verzorgster. In hun jongere ja- 
ren hadden zij meer gezamenlijke 
hobby's zoals dansen, fietsen en 
wandelen. Omdat de gouden bruid 
slecht ter been werd kwam hier een 
einde aan. Nu kijken ze samen naar 
alle sportprogramma’s die op de tele¬ 
visie komen en als het weer een 
beetje goed is gaat Johan nog wel 
eens kijken naar Roda JC of Fortuna. 
Elisabeth die in 1909 in Duitsland werd 
geboren besteedt dan alle tijd aan 
haar twee zonen, hun echtgenotes en 
de twee kleinkinderen. Ook hand¬ 
werkt zij graag. 


Raadslid Jan de Wit van de SP zag 
daarbij graag de instelling van een 
Woonlastenfonds, waaruit steun 
zou kunnen worden gegeven aan 
mensen met te hoge lasten. Zover 
wilde het college niet gaan. 


NUTH - De woningvereniging 
Nuth wil aan de Tulpstraat in 
Vaesrade 32 woniningen bouwen. 

De plannen hiervoor liggen mo¬ 
menteel ter inzage in het gemeen¬ 
tehuis van Nuth. Een onderzoek 
met betrekking tot de wet geluid¬ 
hinder is nog niet helemaal afge¬ 
rond. Het bouwperceel is gelegen 
tegenover de begraafplaats in 
Vaesrade in het bestemmingsplan 
”Vaesrade-kern le wijziging”. Om 
op de definitieve vaststelling van 
deze bestemming in het plan voor¬ 
uit te lopen is een zogenaamd voor- 
bereidingsbesluit nodig. Dan kan 
namelijk al met de nieuwbouw ge¬ 
start worden. 

Dat gebeurt aanstaande maandag 
tijdens de gemeenteraadsvergade¬ 
ring die gehouden wordt in het ge¬ 
meenschapshuis van Wijnandsrade. 

Het aanvankelijke plan van de wo- 
ningvereniging Nuth van december 
1981 was om op het betreffende per¬ 
ceel geen 32 maar 36 woningen te 
bouwen. Hiermee gingen G.S. ech¬ 
ter niet akkoord. In januari van dit 
jaar deelde GS de gemeente mee in 
principe wel akkoord te kunnen 
gaan met de bouw van 32 woningen. 
De woningen die gebouwd worden 
zijn ingedeeld in twee categorieën: 
16 woningwetwoningen en 16 wo¬ 
ningen in de premiehuursector. De 
raad zal het voorbereidingsbesluit 
maandag nemen onder de voor¬ 
waarden dat er geen bezwaren wor¬ 
den ontvangen en er geen negatieve 
aspecten naar voren komen met be¬ 
trekking tot de wet geluidhinder. 


films 


Theo Pasing 


AUTOKINO 

„AAS DER AZEN: een middel¬ 
matige Frans-Duitse komedie uit 
1982. In de hoofdrollen: Jean- 
Paul Belmondo, Marie-France 
Pisier, Rachid Ferrache. Regie: 
Gérard Oury. Tijdens de Olym¬ 
pische Spelen in Berlijn helpt 
een Franse vlieger, inmiddels 
coach van het Franse boksteam, 
een joodse familie uit Duitsland 
te ontvluchten. Via heel wat tur¬ 
bulente toestandjes komt de fa¬ 
milie uiteindelijk in Oostenrijk 
terecht. De leeftijdsgrens, alle 
leeftijden, zegt het al: een onge¬ 
compliceerd avondje uit voor het 
hele gezin. 

RIVOLI 

„LOLA”: een bijzondere Duitse 
zedenschets uit 1981. In de 
hoofdrollen: Barbara Sukowa, 
Armin Müller-Stahl, Mario 


Adorf, Matthias Fuchs, Karin 
Baal. Regie: Rainer Werner 
Fassbinder. De ster van de plaat¬ 
selijke nachtclub, Lola, en privé- 
hoer van de machtige aannemer, 
komt tussen twee mannen te 
staan: het nieuwe hoofd van de 
afdeling bouwzaken en de aan¬ 
nemer. De plaatselijke elite, die 
door de aannemer wordt aange¬ 
voerd, wil alle lucratieve projek- 
ten naar zich toe halen, ook na de 
aanstelling van het nieuwe 
hoofd. Lola daarentegen knoopt 
met de ambtenaar een relatie 
aan. Hij raakt verliefd op haar, 
maar als hij er achter komt hoe 
de verhouding tussen Lola en de 
aannemer is, besluit hij de aan¬ 
nemer „kapot” te maken. Dat zal 
hem niet gemakkelijk lukken, 
omdat de aannemer zijn sterkste 
wapen in de strijd gooit: Lola. 16 
jaar. 


St. Joannes de Doper Gracht 

Schoolkrant toog 
naar Herzogenrath 


KERKRADE - Enkele jeugdige 
'journalisten’ van het school¬ 
krantje De Triangel van de St. 
Joannes de Doperschool op de 
Gracht hebben samen met hun 
schoolhoofd, de heer Haenraets, 
woensdag een bezoek gebracht aan 
de Grundschule in Herzogenrath. 

De redaktieleden werden ontvan¬ 
gen door rector Schwarz, een leer¬ 
kracht en enkele leerlingen v an de 


Duitse school. Een en ander ging 
gepaard met koffie, koek en limo¬ 
nade. 

Er werd vooral gesproken over het 
verschil tussen de lagere school op 
de Gracht en in Herzogenrath. De 
heer Schwarz wees op de partner¬ 
schap tussen Kerkrade en Herzo¬ 
genrath en hoopte dat deze relatie 
ook tussen beide scholen zal ont¬ 
staan. 


lil 
nader bestuderen Autokaravaan 

HEERLEN - De gemeente Heerlen ^ 

raat een onderzoek instellen naar V 1 0Cl0SlTlcLI*S 


HEERLEN - De gemeente Heerlen 
gaat een onderzoek instellen naar 
de mogelijkheden die het gemeen¬ 
tebestuur heeft om mensen te hel¬ 
pen, die door te hoge woonlasten in 
de problemen zijn gekomen of drei¬ 
gen te komen. Dat heeft wethouder 
Hub Savelsbergh de gemeenteraad 
toegezegd. Dit onderzoek staat los 
van een landelijk onderzoek van 
staatssecretaris Brokx naar de 
steeds stijgende woonlasten en de 
gevolgen daarvan voor de burgers. 

Tijdens de begrotingsbehandeling 
in Heerlen hadden de Socialistiese 
Partij, de CPN en de PPR bij het 
college met klem aangedrongen om 
maatregelen voor mensen, die be¬ 
zwijken onder te hoge woonlasten. 


brunssum 

• In de ontmoetingsruiumte van 
Sheltur worden vanmiddag vanaf 

14.30 uur de video-opnamen van de 
laatste Rockpalast-uitzending ver¬ 
toond. Entree is gratis. 

HEERLEN 

• Vanavond wordt de algemene le¬ 
denvergadering van het CDJA afde¬ 
ling Heerlen gehouden. Deze ALV 
wordt gehouden in het Pancratius- 
huis aan de Nobelstraat en begint 
om 20.30 uur. Belangstellenden 
moeten zich aanmelden via tel 
216263. 

• Iedere eerste en derde maandag 
van de maand houdt het ombuds- 
team van de WAO/AAW belangen¬ 
groep van 14 tot 16 uur spreekuur. 

• De cv De Jonge Bock houdt van¬ 
avond om 20.30 een kwajongcon- 
cours in Romantica aan de Anjelier- 
straat in Nieuw Einde. 

• De Hengelsportvereniging Hek- 
senberg houdt om 19.30 uur de jaar¬ 
vergadering in gemeenschapshuis 
Heksenberg, Hei-Grindelweg. 

• Er zijn wijzigingen gekomen in 
het bestuur van de Bewoners Belan¬ 
gen Vereniging van de voormalige 
Vasco-woningen in de wijk Vriehei- 
de/De Stack. Voorzitter bleef Jo 
Vaessen, vice-voorzitter is Frans 
den Baas, secretaris Hub Janssen, 
Navolaan 75, penningmeester Piet 


OOSTELIJKE MIJNSTREEK - De 
vredesplatforms van Brunssum, 
Landgraaf en Heerlen organiseren 
zondag een autokaravaan naar de 
Vredesmars in Venray. De karavaan 
vertrekt om 9 uur vanaf de parkeer¬ 
plaats aan de Klompstraat in Heer¬ 
len. Voor meer informatie kan men 
bellen met 715139 of 717265. 

Er zal tevens een bus naar Venray 
vertrekken. De kosten hiervoor be¬ 
dragen 10 gulden per persoon. Re¬ 
serveren kan via tel. 254348. De op¬ 
stapplaatsen zijn 8.30 uur Markt 
Nieuwenhagen, 8.45 uur Kouten- 
veld Brunssum en 9 uur parkeer- 
plaats Klompstraat Heerlen. Het Duits-Nederlands gezelschap rond de tafel. 


Regio kort 


Voncken en leden mevrouw Jo- 
chems, mevrouw Wesseling en de 
heren H. Berkers, P. Peters, J. 
Wertz, H. ter Heijden en Valken¬ 
berg. 

NIEUWENHAGEN 

• Ouderen die dinsdag mee willen 
naar de Keukenhof kunnen zich 
nog opgeven bij het Sociaal Cen¬ 
trum de Beute. Kosten 25 gulden. 

SCHIMMERT 

• De huis-aan-huis-collecte van de 
plaatselijke EHBO-vereniging 
heeft een bedrag van 1225 gulden 
opgebracht. 

• De Schimmertse bouwvakkers 
kunnen op 2,3 en 4 mei tussen 18.30 
en 20.30 uur hun vakantiebonnen 
verzilveren bij J. Crins, Burg. Bog- 
manstr. 8. 

• De peuterspeelzaal Jip en Janne- 
ke kan alle speelgoed dat U kwijt 


wil goed gebruiken. U kunt het af¬ 
geven bij de peuterspeelzaal die op 
dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 
12.00 uur geopend is. U kunt ook 
bellen 04404-1598, dan komt 
iemand van het peuterspeelzaal de 
spullen bij U ophalen. 

• Bij de tafeltennisvereniging 

Quick slaagden voor het tafeltennis- 
vaardigheidsdiploma: Marie-Jose 

Voncken, Nicolle Soons, Cecile 
Knols, Esther Steyns, Ivo Schrijne- 
makers, Inka Dautzenberg, Richard 
Habets, Bas Vreyman, Marielle Vos, 
Bianca Simon, Elvira Voncken, Di- 
mitri Schiltmans, Bas van Venrooy 
en Vivian Florax. 

SIMPELVELD 

• In het dienstencentrum wordt 
om 20 uur een film- en dia-avond ge¬ 
houden door de plaatselijke ama¬ 
teurs. Entree ƒ 1,50. 


• De buurtvereniging Rodeput 
houdt een dropping. Vertrek om 20 
uur vanaf zaal Andriolo. In schrij- 
ving tot 19.30 uur. 

• Het spreekuur van de beide wet¬ 
houders gaat morgen niet door. 

VOERENDAAL 

• De VV Voerendaal haalt vanaf 18 
uur oud papier op in de kom van 
Voerendaal. 

HULSBERG 

• Dinsdag 17 mei organiseert de 
Limburgse Vrouwen Beweging van 
de LLTB een uitstapje en tevens ex¬ 
cursie naar Den Haag. Vertrokken 
wordt om 8.30 uur vanaf garage 
Exelsior Aalbekerweg. Terugkomst 
in Hulsberg zal omstreeks 22.00 uur 
zijn. De kosten bedragen ƒ 35,- per 
persoon. Opgave voor woensdag bij 
een van de bestuursleden. 


Kienagenda 


VRIJDAG 

Heerlen: 20 uur in het gemeen¬ 
schapshuis Schaesbergerveld door 
harmonie Flos Carmelie. 20 uur in 
het Pauluscentrum de Wieër door 
de gezamenlijke verenigingen. 19.45 
uur in zaal Hermans Schaesberger- 
weg door het Sehalmeienkorps 


Glück Auf. 19.45 uur in het Kegelpa- 
leis door Brands’Up Boys 
Kerkrade: 20 uur in het gemeen¬ 
schapshuis spekholzerheide door 
de gezamenlijke verenigingen. 

19.45 uur in club 208 door v.v. Rol- 
duckerveld. 19.45 uur in zaal v.d. 
Heiden door SCC 20 uur in zaal Reu- 
ling door de gezamenlijke vereni¬ 
gingen. 19.45 uur in zaal Kloth door 
de gezamenlijke verenigingen. 20 
uur in zaal ’t Wolfje door de duiven¬ 
vereniging de Duif. 

Nieuwenhagen: 20 uur in zaal Vee- 
nendaal door tamboerkorps Wilhel- 
mina. 

Bocholtz: 20 uur in zaal Derwall 
door de Palermo Boys. 

Schaesberg. 20 uur in het Hobby- 
clubgebouw door het jeugdwerk. 20 
uur in zaal ’t Berbke door damesco¬ 
mité showband Barbara. 

Ubach over Worms: 20 uur in zaal 
Eggen door de fanfare Eendracht. 
Brunssum: 20 uur in het Unitasge- 
bouw door de Kavo. 14 uur in het 
Irenehuis door de algemene bond 
van ouderen. 

Hoensbroek: 19.30 uur in het St. 
Janscentrum door St. Jan Gebrook. 
Nieuw-Einde: 19.45 uur in de Va¬ 
renbeuk door de Braggarts. 

Nuth: 20 uur in het Trefcentrum 
door de gezamenlijke verenigingen. 
Jabeek: 20 uur in het ontmoetings¬ 
centrum door de voetbalvereniging. 


APOTHEKEN 


De avond-,weekend- en zondag¬ 
diensten beginnen op vrijdagavond 
en eindigen de volgende week vrij¬ 
dagochtend om 8.30 uur. 
HEERLEN. Apotheek Hardy. Kerk- 
raderweg 50-52. tel. 416374 en apo¬ 
theek Heerlerheide, Corneliusplein 
2.tel. 211377. 

NIEUWENHAGEN-SCHAES- 
BERG- UBACH OVER WORMS. 

Apotheek Nieuwenhagen. Bern- 
hardstraat 5 Nieuwenhagen. tel. 
312294. Zaterdag van 9.30 tot 18 uur. 
Voor spoedgevallen dag en nacht 
geopend. Alle andere apotheken in 
de Landgraaf zijn zaterdag geopend 
van 10 tot 13 uur. 

KERKRADE - EIJGELSHOVEN.A- 

potheek Schönefeld, Hoofdstraat 2, 
tel.452523. 

BLEIJERHEIDE. Apotheek Bleij- 
erheide-Nulland, Bleijerheidestraat 
52. Zaterdag van 10.30 tot 16 uur en 
zondag van 12 tot 13 uur en van 18 
tot 19 uur. Voor spoedgevallen dag 
en nacht geopend. 
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. Apo¬ 
theek Voncken, Dr. Ottenstraat 9. 
Simpelveld, tel. 441100. Zaterdag 
van 11 tot 15 uur en van 22 tot 22.30 
uur. Zondag van 13.30 tot 15 uur en 
van 22 tot 22.30 uur. 
HOENSBROEK. Apotheek Jans- 
sens, Kouvenderstraat 90. tel. 
225677 Voor spoedgevallen dag en 
nacht geopend. 


GROENE KRLIS 


HEERLEN. Wachtdienst voor 
spoedgevallen zaterdag en zondag, 
tel. 713712. 

BOCHOLTZ. Wachtdienst voor 
spoedgevallen zaterdag en zondag, 
tel. 441500. 

SIMPELVELD. Wachtdienst voor 
spoedgevallen zaterdag en zondag, 
tel. 441587. 

BRUNSSUM-SCHINVELD-JA- 
BEEK. Wachtdienst voor spoedge¬ 
vallen zaterdag en zondag, tel. 
252845. 

KERKRADE-OOST. Wachtdienst 
voor spoedgevallen vrijdag en zater¬ 
dag zuster De Boer. tel. 420517, 
b.g.g. 452095. Telefonisch bereik¬ 
baar tussen 6.30 en 7 uur. tussen 13 
en 14 uur en tussen 18.30 en 19.30 
uur. 

KERKRADE-WEST. Wachtdienst 
voor spoedgevallen vrijdag en zater¬ 
dag zuster Janse. tel. 312676. b.g.g. 
452095. Telefonisch bereikbaar tus¬ 
sen 6.30 en 7 uur. tussen 13 en 14 uur 
en tussen 18.30 en 19.30 uur. 


ARTSEN 


HEERLEN. Voor spoedgevallen 
eigen huisarts bellen b.g.g. 
tel. 712411. 

BRUNSSUM-HOENSBROEK. 

Voor spoedgevallen eigen huisarts 
bellen. 

KERKRADE-WEST. Voor spoed¬ 
gevallen eigen huisarts bellen. 
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen 
eigen huisarts bellen. 
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag¬ 
middag 12 uur eigen huisarts bellen. 
Daarna tot zondagmorgen 10 uur 
dokter Weverling. Hoofdstraat 4. tel. 
452176.Van zondagmorgen 10 tot 
maandagmorgen 8 uur dokter V.d. 
Poel, Peschbeemdenstraat 9, tel. 
452913 

SIMPELVELD-BOCHOLTZ. Dok¬ 
ter Schijen, Schoolstraat 43. Bo¬ 
choltz, tel. 441213. Van vrijdag 18 tot 
zondag 24 uur. 

SCHAESBERG. Voor spoedgeval¬ 
len eigen huisarts bellen. 

UBACH over WORMS-NIEUWEN- 
HAGEN. Dokter W. Loyson. Bruns- 
summerweg 39, Nieuwenhagentel. 
312307. Van zaterdagmiddag 12 tot 
zondagavond 24 uur. 


TANDARTSEN 


HEERLEN-HULSBERG-VOE- 
RENDAAL. Zaterdag 30 april tand¬ 
arts Beekman, St. Antoniusweg 8. 
tel. 713714. Zondag 1 mei tandarts 
Sijben Bekkerweg 23, tel.710697. 
Donderdag 5 mei tandarts 
V.d.Voort Hogeweg 47, Voerendaal, 
tel. 751450. Spreekuur van 11 tot 12 
uur. 

KERKRADE-UBACH OVER 

WORMS-SCHAESBERG-NIEU- 

WENHAGEN-EIJGELSHOVEN. 

Tandarts Lemmens, Hoofdstraat 72 
Kerkrade, tel. 457220. Spreekuur 
van 11.30 tot 12 uur en van 17 tot 

17.30 uur. 

SIMPELVELD-BOCHOLTZ-GUL- 

PEN-VAALS-WIJLRE-W1TTEM. 

Tandarts Janssen, Hofstraat 9, Nijs- 
willer.tel. 04451-1969. Spreekuur 
van 12.30 tot 13 uur. 

BRUNSSUM-SCHINVELD-NUTH- 

HOENSBROEK-SCHINNEN. 

Tandarts Schols, Kerkstraat 41, 
Brunssum, tel. 252483. Spreekuur 
van 11.30 tot 12 uur en van 17.30 tot 
18 uur. 

HULPDIENST SOS, dag en nacht 
bereikbaar,tel. 716666. 

Acute hulppost Welterhof Heerlen, 
24 uur bereikbaar, tel. 718180. 
Patiënten gezondheidszorg Hoens- 
broek-Noord kunnen dag en nacht 
bellen, tel. 214821. 


Kampioenschappen 
Muziek en Bewegen 

BRUNSSUM - Zondag houdt gym¬ 
nastiekvereniging Oliveo Bruns¬ 
sum in sporthal Rumpen vanaf 

12.30 uur de provinciale kampioen¬ 
schappen Muziek en Bewegen. Met 
achttien deelnemende verenigingen 
en 88 te maken jazz en ritmische 
oefeningen werd een nieuw record 
geboekt van de LKGB. Alle favorie¬ 
te ploegen en titelwinnaars van het 
vorig jaar hebben ook nu weer inge¬ 
schreven. Limburgs Dagblad 


Vrijdag 29 april 1983 • Pagini Van de Datsun-Nissan dealer Dus goed 

Affetta 2.0 L '80; Cherry 76; 120 A Sll 4-drs. '78; Cherry 
''■>200 de luxe 79 '80; 120 Y 78; Sunny 79 ’80; Sunny 1400 
,aut. 78; Sunny coupe 1400 '79; Violet '78; Bluebird aut. 
'80; 260 C Hardtop 76; andere merken: Mini 1100 S; Visa 
Club 79; Taunus 1600 77 LPG; Civic '80: Accord 3-drs. + 
LPG '80; Mitsubishi Galant 1600 + LPG 77: Tercel DL '80; 
Opel Kadett 1200 '80; Special ST '80; Peugeot 305 D 79; 
Renault 18 GTS aut. '78; Renault 5 78; Renault 18 TS '79; 
Corona 2.0 76; Corolla 75; bedrijfsauto’s: Hi Ace 77 '80. 

Diverse goedkope inruilers 


BOSTinONS 


SPOORSINGEL 50 
HEERLEN 
TEL. 045-724141 


PEUGEOT-DEALER 

Peugeot 305 SR '82; Peugeot 305 sedan '80; 
Peugeot 304 SLS 77; Peugeot 504 GL, 77; 
Peugeot 305 GL, met gas, 79; Peugeot 505 
SR aut., 79; Peugeot 305 GR, 79; Peugeot 
305 GL, 79 en 78; Peugeot 504 GLD, 79 en 
78; Peugeot 504 Tl aut., 78; Peugeot 604 SL, 
76; Toyota Corolla, '80; Fiat Ritmo 65 L, ’80; 
Renault 4 GTL, '80; Mercedes 230 79 met gas; 
Mitsubishi Galant 1600 GL, 79; Alfa Alfetta 
2000, 79; Renault 20 TL, 79; Sunbeam Chrys¬ 
ler, 78; Austin Allegro 1300, 77; Mercedes 
240 diesel, 74. 

Autobedrijf HADÉ 

Vilt (Berg en Terblijt), Rijksweg 167 

Tel. 04406-13700 72283 


Contacten/clubs 


MARION privé. Schaes- 
bera Markt 20. Van 11 tot 

22 u. _ 

Bar MONOPOL in Merk- 
Stein - Herzogenrath - Gei- 
ifenkirchstr. 375. Vanaf 
14.00 uur geopend. Films 
op groot scherm en inter- 
aationale jonge dames. 
NOENDA privé van 10.00 
lot 20.00 uur, tel. 04492- 
4518. Ook zaterdag . 
DONNA CHRISTIEN spe- 
éiaal voor oudere heren. 
De moeite waard. Tel. 045- 

127734. _ 

ANfTA privé en escort, ook 
weekends. Tel. 045- 

156939. _ 

Jonge VROUW, gezellig 
charmant, betrouwbaar, 
verwent nette heren bij 
haar thuis. Discreet. Br. o. 
no. Sl 670 LD Molen- 
beekstr. 5, 6131 EG Sit- 

tard. _ 

BEMIDDELING v. escort¬ 
service. Tel. 045-315450. 

Zeer discreet!. _ 

MARION privé. Schaes- 
berg Markt 20, van 11 lot 

2? uur. _ 

NIEUW! Excl. bar. Ge¬ 
opend van 14.00-02.00 
uur. Gezellig atmosfeer. 
KOtnmerterweg 39, Hoens- 

broek. _ 

NIEUW, Privé Rita v.a. 
rifeo uur, tel. 045-424760. 

CLUB PARIS, geopend 
nrta t/m vr va. 14 uur, sau¬ 
na. luxieuze baden, video 
en waterbedden. Provin- 
Cialeweg 31, Noord, Oirs- 
beek, tel. 04492-1873. 
Speciale kamer aanw. 

w^*\ 

1 
de^umbo "onder de mini’s 


Hier staat ie dan: de ideale 5-deurs auto 
VOO? de actieve vrouw, de sportieve man, 
voor elk gezin. De Subaru .Mini Jumbo met 
al z’n enorme plussen. Ruim. Zuinig. 

Rttig. Veilig. Compleet. Degelijk. 

Rn ebt tegen een ^ 

senwtionele prijs! | VI yDQ m 

h>ct. BfTW vanaf lUifcaliJl 

eenvoudig uniek 

Wi|i»gn->q«n m constructie uitvoenr.g en prijs voorbehouden. 


Div. uitstekende occasions 

met 'n fj jaar volledige garantie 

» 

Mercedes 200D 76 

Simca1006 77 

Fiat Miafori 1300 77 

-Mercedes 300D aut. 77 

Subaru 1600 DL 79 

Mini apec. 78 

Ford 1600 GL aut. 79 

Subaru wagon 4 wd. '81 

Allegro spec. 79 

Mitsubischi Galant 1600 ’80 

Speciale aanbieding: 

op uit voorraad te leveren auto's 2 jaar of maximaal 
30.000 km onderhoud gratis 

Automobielbedrijf 

JEAN EUSSEN 

Rlmsdaferstraat 43, Ransdaal/Voerendaai. tel. 04459-1677 


BEDRIJFSAUTO’S 

NICO NEIS 

* MERCEDES 307 D chassis cabine '80 WB 370 cm 

* MERCEDES 307 0 gesloten bestel '79 

* MERCEDES 307 D gesloten bestel 79 

* MERCEDES 207 D gesloten bestel 77 

* MERCEDES 508 D gesloten bestel 78 extra verl. 

* MERCEDES 608 D gesloten bestel 76 verh. 

* VW IRANSPORTER gesloten bestel 79, rev. motor 

* SUZUKI CARRY gesloten bestel '82 

* KANTOOR: Hoeferpark 13, Beek. Tel. 04402-74267. 


Vakantie 


wekelijkse vrijdag- 
aanbieding 

reisburo 
paul crombag 

oranje nassaustraat 45, heerlen, tel. 045-710000 

algarve vertrek 4 mei 

aparthotel tarik 
8 dagen ƒ 495,- 
15 dagen ƒ 625,- 


* Ook ’S-AVONDS en ZATERDAGS 


A 


HU MITSUBISHI 

autobedrijf w. kees 

schinnen tel.04493-1721 


Gebruikte auto’s, ongebruikelijk 
goed met Bovag-garantie 

’82 VW Golf GL diesel zilver 
80 Renault R14 TL rood 
78 Renault R14 GTL blauwmet. 

’80 Mitsubishi Lancer 1200 GL beige 
’80 Mitsubishi Colt 1200 GL 5-drs. rood 
’80 Mitsubishi Colt 1200 GL 3-drs. blauw 
’80 Mitsubishi Celeste 1600 ST anthr. 
79 Mitsubishi Galant 1600 GL bruin 
79 Mitsubishi Celeste 1600 ST blauw 


Te k. TOURCARAVAN 
merk Alphine 4-pers., bwj. 
'76. Haspengouw 205, De 
Heeg-M’str. 043-616251. 

Te k. Kip-CARAVAN, 3.80 
mtr., m. voortent, als 
nieuw. Koolkoelenweg 8, 
Heksenberg. __ 

Te k. a. STACARAVAN. 
Geh. kompleet, douche, 
wc. Smaragdstr. 25, Heer- 
len, tel. 722209. __ 

CARAVAN met voortent. 
Tel. 04402-72205. 

Te k. STACARAVAN, geh. 
compl. en berging, i.g.st. 
Camping Reigerhorst. Tel. 
04490-13013. _ 

Te k. 5-pers. Kip - CARA¬ 
VAN m. voortent. Opho¬ 
ven 65, Sittard. 


Te k. CARAVAN 3 a 4 
pers. merk Sprite ƒ 1500,-. 
Mgr. Feronln. 238, Hoens- 
broek. 

Te k. 3- a 4-pers. TOERCA- 
RAVAN 1980. Het Am¬ 
bacht 109, Brunssum t/o 
Marebos. 

Te k. GLASTROM 130 pk, 
inb. incl. trailer, ƒ 11.000,-. 
Tel. 045-726840. 

Te k. 4-6 pers. BUNGA¬ 
LOWTENT met div. toe- 
beh. Vr.pr. ƒ 375,-. Tel. 045- 
353203. 

Te k. 4-pers. BUNGA¬ 
LOWTENT m. grondz., lui¬ 
fel, 2 luchtbedden, gas- 
comfort, verwarming, alles 
z.g.a.n. 045-419709. Na 
16100 uur. 


Nieuw! Nieuw! BLACK + 
WHITE heren om u te ver¬ 
wennen op alle mogelijke 
manieren. Ook schuimbad. 
Eerlijk, betrouwbaar en 
discreet, bel 04750-25437. 

ANGELIQUE, gezellig en 
lief voor oudere heren. Pri¬ 
vé en escortservice. Tel. 

04494-53563. _ 

Caté-bar In den Hook 
VOERENDAAL. Geopend 
ma. t/m vrijd. van 14.00 tot 
02.00 uur. Tevens uw es¬ 
cort adres. Tel. 045- 
750924. _ 

Goede morgen heren. Ook 
vandaag staan wij weer 
voor u klaar. Bijna niet te 
geloven maar toch waar. 
Een matinee-prijs van ’s- 
midd. twee tot ’s-avonds 
acht. Wij bieden meer dan 
u verwacht. Open van 
14.00 tot 04.00 uur. KINGS 
CLUB Kaalheidersteen- 
weg 43, Kerkrade-W tel. 
045-421920. 

DOLORES + Vicky voor 'n 
Tfeerlijk relaxuurtje. Geen 
beroeps. Tel. 045-752912. 
ESCORTSERVICE voor 
een leuk meisje bij u thuis 
of in hotel, bel voor af¬ 
spraak, 100% discreet! Tel. 

045-225009. _ 

BRIGITTE. Avontuurlijk, 
romantisch en lovely in 
exotisch spiegelkamer, tel. 
045-721759. _ 

A.s. zaterdag 30 april af- 
scheidsoptreden van 
GEERTJE in Gay-Bar-Dis- 
co Sobrina, Rijksweg-N. 
12, Sittard. _ 

2 uur lang erotische 
FILMS. Bel 043-11226; 
045-22257 of 04454-2811. 


E9-BAR voor exotisch re¬ 
laxen. Leuke meisjes ver¬ 
wennen u goed en niet 
duur. Afslag Thorn snel¬ 
weg Weert-Maastricht. Tel. 
04756-2077. Open v. ma. 
t/m vr. v. 14.00 tot 02.00 
uur. Tevens gastvrouwen 
gevraagd. 

BELINDA en Nora ver¬ 
wennen u incl. film, 10.00- 
22.00 u., Stationsstr. 31, 
Sittard. 

CÏüb BELVEDERE, de 

meest excl. club van Limb. 
Sauna, solarium, video. 
Geopend v. 15-3.00 u. 
Discr., park. intern, gezel¬ 
schap, gezelige bar. Auto¬ 
baan Maastr.-Heerlen afrit 
Valkenburg aan uw rech- 
terkant. Tel. 04406-40905. 
Charmante gastvrouwen 
gevraagd voor ’n sjieker 
PRIVÉHUIS. 04743-2125. 
Privé MONICA en Claudia 
van vrijdag t/m zondag. 

Tel. 04490-10956. _ 

Katja ESCORTSERVICE 
bij u thuis ot in hotel. Tel. 
045-424862. 

BLUE BELL CLUB. Altijd 
leuke meisjes aanwezig. In 
onze intieme exclusieve 
club. Geopend vanaf 18 u. 
Tel. 045-420074. 

2 JONGEMANNEN be¬ 
zoeken dames aan huis. 

Tel. 045-226980. _ 

BICKEY’S-CLUB zoekt 
met spoed gastvrouwen. 
Tel. 045-421879. 

Bar LA-STRADA Pr. Hen- 
driklaan 66 Brunssum. 
Dag. geopend van 14.00 
tot 2.00 uur, zat. en zond. 
van 20.00 tot 2.00 uur. 
ESCORTSERVICE!!! Life- 
show!!! Ook weekends!!! 
Tel. 045-227178!!!!!. 
PRIVE-ESCORT Nancy en 
Bianca. Life-show. Ook 
weekends. Tel. 045- 

226980. _ 

Leuk, gezellig vertoeven in 
ons PRIVÉHUIS. Diergaar- 
derstr. 84W, Maria-Hoop 
Echt 04743-2125. 

LINDA en Manon van 
14.00 tot 2.00 uur. Ma. t/m 
vr. Tel. 04498-52150. 

PRIVÉ v.a. 11.00 uur. 
04402-79389. Tevens as- 

sistente gevr. _ 

BRIGITTE privé. Tel. 043- 

35259. _ 

TAMARA ontvangt u privé. 
Tel. 043-31440. 

ESCORTSERVICE. 

Charm. dame komt bij u 
thuis of in hotel. Tel. 045- 
222802. 


I OPHEFFINGSUITVER¬ 
KOOP bij Antiek Miriam, 
antieke Spaanse bank; En¬ 
gelse eelhoek, kruiken, 
veel schilderijen, aquarel¬ 
len, gravuren. De zaak is te 
huur, goede ligging, veel 
parkeerruimte. Rijksweg 
Zuid 96, Geleen. TeL 
04494-43627. ’s maandags 
gesloten. _ 

INTERART Irmstraat 64, 
Simpelveld. Biedt aan: 
strakke, antieke meube¬ 
len, van zeer goede kwali¬ 
teit. Groot assortiment. 
Tel. 045-443161. __ 

' j 

Antiekhandel Simons 
Dorpstraat 45A te NUTH 
t/o kerk tel. 045-243437 of 
1 244613. Gunstige prijzen 
I door eigen import, o.a. En¬ 
gelse buro’s, piano’s, 
eethoeken, kasten, slaap- 
' kamers, cilinderburcfs, 

| lampen en kleingoed enz. 

' Donderdags koopavond. 

I H. Hand, spec. prijzen. 

, ANTIEK De Veldschuur. 

! geloogde eiken kasten, v.a. 
j l 1450,-. Kwaliteit en toch 
■ goedkoop. Veldschuur- 
weg IA, Meers-Stein. tel. 

, 04495-4427. 


Huwelijk/ 

kennismaking 


Weduwe, 42 jr. met 2 kin¬ 
deren zoekt kennism. met 
HEER (ambtenaar of za¬ 
kenman). Br.o.nr. HK 98 
Limburgs Dagblad. Post- 
bus 6401 DP Heerlen. 

Jongeman, 35 jr., geschei¬ 
den, zou graag kennisma¬ 
ken met jongedame, ± 30 
jr.. slank en leuk uiterlijk. 
Br.ond.nr. HK 102 LD, 
postbus 3100, 6401 DP 
Heerlen. _ 

Nette oudere HEER wenst 
kennism. m. nette oudere 
dame die ook het alleen 
zijn moe is. Br.o.nr. SH 347 
LD Nobelstr. 12, 6411 EM 
Hrl. __ 

Het leven alleen is ook 
niets. Zoek VROUW - 
vrouw relatie ± 40 jr. 
Br.o.nr. SH 349. LD No¬ 
belstr. 12, 6411 EM Heer¬ 
len. 

J.man 39 WAO’er zkt. 
VRIENDIN. Zie het leven 
positief en ben in Welter- 
hof. J.G.H. Berkers. _ 

Jongeman 45 jr. zoekt ken¬ 
nismak. met jonge 
VROUW 35-45 ir. huiselijk 
type. Br.o.nr. SH 352 LD 
Nobelstr. 12 6411 EM Hrl. 

Nette man, 68 jr., m. flat, 


wette man, böjr., m. nat, 
i.b.v. auto, telef., zkt. nette 
eerlijke VROUW. Ik ben 
geen bartype, maar zoek 
iemand om de eenzaamh. 
op te lossen. Kan samen 
wonen. Br. o. nr. BR 256, 
LD, Rumpenerstr. 81, 
6443 CC Brunssum. 

WEDUWE, 67 jr., zkt. ken¬ 
nism. m. man tot 70 jr. 
Houdt van reizen en na¬ 
tuurschoon. Br. met te- 
lef.nr. aan Br.o.no. Ke 693 
LD, Markt 42, 6461 ED 
Kerkrade. _ 

JONGEMAN, 28 jr., zkt. 
ser. vrouw om een relatie 
mee op te bouwen. Br.o.nr. 
Ge 556, LD Geleen, Markt 
3, 6161 GE _ 

Dame, weduwe m. won. 
zoekt dito HEER, niet ge¬ 
bonden aan woning, leef¬ 
tijd tussen 70-80 jr., r.k., al¬ 
leen uit Heerlen. Ik woon 
zelf in Leiden, wie durft! 
HK 111 Limburgs Dag¬ 
blad. Postbus 3100, 6401 
DP Heerlen. _ 

Zakenman 57 jr. zoekt se¬ 
rieuze VROUW voor vaste 
relatie. Geen bartype. 
Slank en goed uiterlijk tot 
57 jr. Ben 1.88 gr. met auto. 
Br. o. nr. SH 353, L.D. No- 
belstr. 12, 6411 EM Heer- 
len. _ 

Jongeman (23 jr.) zkt. een 
ser. MEID om een vaste re¬ 
latie op te bouwen. Br.o.nr. 
KE 695 LD Markt 42, 
6461 ED Kerkrade. 

Buro AKT1EF. Voor duur¬ 
zame man/vrouw-relatie. 
Wij zijn erkend door de 
Raad van Toezicht. Bel 
eens voor informatie. Ge¬ 
woon doen! Met: mevr. 
Seelen, Heerlen, tel. 045- 
722323. mevr. Paffen, Bin- 
gelrade, 04492-1926, mevr. 
Ritzen, Geleen, 04494- 
41917, mevr. Baillieux, 
Maastricht, 043-611563. 
Hoofdkantoor Heerenweg 

l, Heerlen, tel. 045-722333. 
Eventueel huisbezoek. 

Echtpaar midd. 40, zoekt 
leuk stel voor ’n fijne RE¬ 
LATIE. Uit goed milieu 
(niet weekend). Br.o.nr. SI 
684, LD Molenbeekstr. 5, 
6131 EG Sittard. 

Wed. 65+ zeer vitaal zkt. 
goed uitz. HEER besl. 
goed milieu, ben fin. on- 
afh. en i.b.v. auto maar wil 
niet meer alleen zijn. 
Br.o.nr. GE 558 LD Markt 
3, 6161 GE Geleen. _ 

Man 33 jr. m. kinderen zkt. 
kennism. m. lieve VROUW 

m. of z. kind. om nw. ge¬ 
zinsleven op te bouwen, 
Br. o. nr. 237 LD Rumpe¬ 
nerstr. 81, 6443 Brunssum. 


PONYPARK Slagharen, 
weekendarrangementen, 
Kon.dag en 1 mei; van 29/4 
tot 3/5 a ƒ 295,- per gezin 
per huisje; hemelvaartar- 
rangement: van 11/5 tot 
15/5 a ƒ 375,- per gezin per 
huisje; speciaal pinkster¬ 
weekend: van 20/5 tot 24/5 
a ƒ 390,- per gezin per huis¬ 
je. Trio trip: ook mogelijk¬ 
heden om voor ƒ 198,- een 
huisje te huren z.g. trio trip 
(3 den. ponypark en 2 over¬ 
nachtingen in het recr- 
.park Collendoorn op 5 km 
afstand van het ponypark). 
Incl. gebruik van alle at¬ 
tracties, eircusprogram- 
ma, ponyrijden enz. 
Vraagt ml. en folder, tel. 
05231-1317 of 1596. _ 

Nieuw. De IFA toer-cara- 
van vanaf f 4995,- met ka¬ 
chel en voortent ƒ 5995,-. 
Caravan-Import Feijts. 
Hoofdstr. 76 Amstenrade- 
Oirsbeek. 04492-1860. 

VAKANTIEHUISJES te 
h. in Luxemburg. Inl. 
maand, t/m vrijd. Tel. 045- 
410071. _ 

OUDORP aan zee te huur, 
eomf. 6-pers. vak.huis op 1 
km van zee. Nog vrij voor 
23 juli. Tel. 01726-11435. 

Te k. gevr. TOURCARA¬ 
VANS 045-752747, ook ver¬ 
koop caravans en inruil. 

Pol. KAJ.ZEILJ. 5.4 x 2.2 
x 1.1/03. kimk. sl.pl. 2 
volw. + 2 kind., 4,5 pk b.b. 
4 trail. Zeer compl. 
ƒ 7600,-. 04402-75993. 

Te k. Babyliner SPEED¬ 
BOOT met 120 pk OMC in¬ 
boord, dubb. assig. Pega 
trailer. Alles i.z.g.st. 
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-713290. 

Te h. compl. inger. CARA¬ 
VAN m. voortent in Heim- 
bach Eifel. Tel. 045-721780 
b.g.g. 316082. _ 

Te k. mooie TOERCARA- 
VAN sprite majoor 4 a 6 
pers. f 2450,-, tel. 045- 
725595.' 

Te k. TOURCARAVAN 
Tabbert Comtessa de luxe 
bw. ’77 enkelassig, deze ca¬ 
ravan is slechts een sei¬ 
zoen gebr. en verk. in st. 
v.nw. pr. f 8000,-, tel. 045- 
226829 na 19.00 uur, tel. 
045-418856. 

Te k. STACARAVAN 6 a 8 
pers, i.g.st- Tel.045-318072. 

Te k. grote 6-pers. BUNG.- 
TENT + bagagewag. m. 
torsieas, afsiuitb. deksel, 
imperiaal en res.wiel. Do., 
vr. na 17.00 u. Tel. 045- 
221140. _ 

Te k. De Reu TOERCARA- 
VAN, 4-pers., i.z.g.st. Sit- 
tarderweg 112 G Hrl. 

Te k. VOUWWAGEN Wal- 
ker 4-6 pers. ’80 ƒ2350,-. 
Tel. 045-226905. 

Te k. TABBART caravan, 
bwj. '74 4/5 pers. nw. voor¬ 
tent. geh. gestoff. 04450- 
1838. 

CARAVANS te h. Vaste 
st.pl. en om mee te nemen. 
045-211705, b.g.g. 217652. 

Te k. VOLKSWAGEN 
campingbus, compl. inger. 
ƒ 1600- 1973. Tel. 04459- 
1964. 


1973. Tel. 04459- 


kennism. m. lieve VROUW Elke vrijdag- en zaterdag- 
m. of z. kind. om nw. ge- avond ' voor ALLEEN- 
zinsleven op te bouwen, STAANDEN v. 20.00-3 00 
Br. o. nr. 237 LD Rumpe- uur café Coin de Paris, 
nerstr. 81, 6443 Brunssum. Rijksweg ZD. 245, Gelee n. 

Een goede relatie 

wordt opgebouwd in vertrouwen, hierbij kunnen wij u 
helpen. Vraagt vrijblijvend inlichtingen voor persoonlijke 
bemiddeling. 

Relatievorming Limburg 

Mevr. Reulen, Heerlen, 045-412847. Mevr. Driessen, 
Maastricht, 043-35231. Mevr. Riley, Heythuizen, 04749- 
3903. Voor schriftelijke informatie Vestahof 41, 6215 XA 
Maastricht. 


TOERCARAVAN Eurokip 
4 a 5 pers. Kachel en voor¬ 
tent 1973 ƒ2750-, i.z.g.st. 
Guido Gazellestr. 14, Heer- 
len, tel. 045-420366. _ 

Lichtgewicht TOERCA¬ 
RAVAN 3 a 4 pers. Wilk 
1975, is i.st.v. nieuw, voor¬ 
tent, gewicht 400 kg, 
ƒ 2500,-, tel. 045-223754. 

Te k. STABUNGALOW 2 
jr. oud. Nieuwpr. 
ƒ 110.000,- z.g.a.n. Koopje 
v. ƒ45.000,- m. 2 slpk. 1 
aanbouwkeuk., woonka¬ 
mer 32 m2. Te bevr. 

09.49.2461.4537. Na 18.00 
uur. T orbole/Gardameer 

Wekelijks vertrek per luxe touringcar. Verzorging half- 
pension. Hotel in centrum. Prijs ƒ 540,- p.p. Van Ger- 
wen Reizen Veldhoven tel. 040-537665. 


Wenen 

7 dagen Wenen per luxe touringcar. Vertrek 14 mei. 
Voll. verzorging incl. excursieprogramma. Vele opstap¬ 
plaatsen in uw omgeving. Prijs ƒ 580,- p.p. Van Gerwen 
Reizen Veldhoven tel. 040-537665. 


Londen 

3 dagen per luxe touringcar. Overtocht Vlissingen- 
Sheerness per nachtboot heen en terug. Vertrek 13 mei. 
Prijs ƒ 160,- p.p. Informatie bij uw ANVR-Reisburo of 
bel van Gerwen Reizen Veldhoven tel. 040-537665. 

Vakantiehotel „Aan Zee” 

Nu of nooit! 1 week volledig verzorgd ƒ 250 p.p. Vraag 
snel de kleurenfolder. Tel. 01719-12919. Fam. Zonne- 
veld, Parallelboulevard 206, Noordwijk a. Zee. (Z.-H.) 

wil NIEUW VAN JARINO 

Drenthe, recreatiecentrum 'De Bloemerf aan het Zuidlaarder- 
meer, vlakbij bos en hei. Watersport en landelijke rust. Fries¬ 
land, bungalowpark 'Het Bosmeer', Noordwolde, in ongerept 
natuurgebied tegen de Drentse bossen. Verwarmd zwembad, 
4-6 pers. bungalows met o.a. kleuren-tv. Inlichtingen: Jarino 
Recreatie 05908-16866. Antwoordnr. 3, 9300 XA Roden. 


ERBOOM B.V. 

AUTOSLOPERIJ 

Wij houden in voorraad in onze magazijnen de meest voor¬ 
komende auto-onderdeleh van de laatste 10 jaar, met kor¬ 
tingen tot 70%. 

LEENKAMPSWEG 2, HEERLEN 
TEL. 045-720654 

Tevens ruime sortering nieuw 
autoplaatwerk gehele Japanse lijn Auto Mergelland 
VAALS 


Sneeuwberglaan 34, Vaals, tel. 04454-3141 
Een jong bedrijf met ouderwetse service! 

Nieuwe auto’s 
Keurcollectie inruilwagens 
Accessoires - verhuur - leasing - 
service - verzekeringen - ~ 
financieringen Te k. VOUWWAGEN type 
Walker Valiant, voortent 
5.20 m lang, 2.50 breed, 
bwj. ’80, Adelaarstr. 30, 
Heerlen, tel. 045-216817. 

Te k. STACARAVAN 7 
mtr. lng., op camping ’t 
Hitje in Posterholt. Tel. 
045-454890. _ 

WINDSURFSCHOOL 
Aqua Viva Eysden gaat 
zondag 1 mei weer van 
start. Tel. 04407-1945. 

Te k. of te h. STACARA¬ 
VAN ± 9 mtr. 3 slpk., on¬ 
derhoud goed. Met alle 
toebeh. Staanpl. Camping 
Mooi Bemelen. Pr. n.o.t.k. 
Tel. 043-14440. _ 

Te k. BAGAGEAAN- 
HANGWAGEN 180x40, 
tel. 045-315496. _ 

Te k. zeer mooie TOERCA¬ 
RAVAN m. ijskast ver¬ 
warm. toiletruimte, afm. 5 
mtr. gewicht 705 kg, in 
nw.st. vr.pr. ƒ 3850,-, Elisa- 
bethstr. 36, Kerkrade. 

Te k. TOURCARAVAN 5 
pers. m. kachel, 4.30 mtr. 
bj. '76, pr. ƒ 3450,-, tel. 045- 
322179. _ 

Vakantietarieven PERSO- 
NENBUSSEN Autover¬ 
huur Mebro, tel. 045- 
414866. _ 

Te k. 4-pers. BUNGA¬ 
LOWTENT, z.g.a.n. met 
toebehoren, tel. na 18 uur, 
043-34384. 

Te k. 4 a 6 pers. VOUWCA¬ 
RAVAN, ƒ 800,-. Tel. 045- 
225514. _ 

Vakantie in . BAYER. 
Wald, halfp. Dm. 24,-; volp. 
Dm. 30,- Prospect, op aan- 
vr. Pension „Sonblick” 
D-8491 Waffenbrünn, tel. 
09-4999711629. 

Te k. KAMPEERAUTO 
Citroën HY. Verlengd 
chas. met keur.rapp. Vr.pr. 
ƒ 3300,-. Tel. 04499-2852. 

Lichtgewicht TOERCA¬ 
RAVAN Weltbummel 420 
kg 3 a 4 pers. 1974, tent, 
hefdak ƒ 2000,-. Tel. 04402- 
79439. 

TOERCARAVAN Kip 
Goldstream type 420, ka¬ 
chel, voortent 670 kg 
ƒ 3500,-. Ringstr. 7, Hoens- 
broek, tel. 045-219510. 

Kip CARAVAN 4 a 5 pers. 
650 kg, bwj. '81, event. met 
voortent. 045-242346. 

Te k. STACARAVAN 
camping "Heelderpeel”, 
i.z.g.st. Pr.n.o.t.k. Tel. 045- 
22^332. 

STACARAVAN te k. m. 
kachel, ijskast, gascom- 
foor en wc, Kontikie Bel¬ 
gië, pr. ƒ 9000,-, tel. 045- 


s§ 

KcKr ü gcr u 


WmiÊ 
P&i 

Hf 

Bandenspecialist 

KICKEN b.V. 


VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD 

Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59 

tel.045-751700 tel.043-621515 tel.077-33433 tel.04490-10707 Ij' 


Voor inlichtingen en plaatsing van advertenties in deze rubriek: Bel 045-739383 Els Swaans 


Bromfietsen 


Te k. VESPA Ciao als 
nieuw + helm + hoes, 
t.e.a.b. Te bevr na 18.00 
uur, Horatiusstr. 16, Heer¬ 
len. 

Te k. KREIDLER RMC als 
nieuw goedkoop! Kerkstr. 
33, Ubach o. Worms. 

Te k. SUZUKI ZR 50 
bromf., zw./blauw helm m. 
50 ƒ 100; electr. orgel Der¬ 
by pr. ƒ 900. Treebeekstr. 
113, Treebeek. Na 16 u. 
Do.-vrij. en za. 


Te k. ZUNDAPP bwj. ’79 
met sterwielen en sier- 
spuit i.z.g.st. Weinig gel. 
Vraagpr. ƒ 1150,-. Rem- 
brandtstr. 53 Heerlen. 

Te" k. mooie ZUNDAPP 
KS 50 ’80, Yamaha crosser 
80 cc, supersnel Dr. M.L. 
Kingln. 149, H’broek, 
213429, _ 

SNORFIETS te k„ bj. ’80. 
Pr. n.o.t.k. Niet van nw. te 
ondersch. Kapolder 3, 
Wijlre, tel. 04450-1059. 


Te k. HONDA MT 5 bwj. 
april ’82 als nieuw. Tulpstl. 
61 Hrl. na 5 uur. 


Te k. ZUNDAPP GTS 50, 
bwj. '11, te bevr. Dr. 
Sehaepmanstr. 11, Geleen, 
tel. 04494-43278. 


SP’^51 

;>;K ^ P Te k. PUCH Maxi, \ 
oud, i.z.g.st. Vr.pr. f40 
damesfiets m. ve 
z.g.a.n. pr. ƒ 175. Ons 
burgstr. 54, Kerkrade- 
Te k. of te h. luxe STACA¬ 
RAVAN compl. m. inb. 10 
m lang, bwj. ’80, gr. 2 pers. 
slpk. met rondom kasten, 
toilet, tafel, wc en cv, dou¬ 
che en gasforn., gr. aangek 
tuin m. terras en zonnelui- 
fels en schuurtje op camp. 
België. Tel. 045-323592 of 
045-424713 b.g.g. 045- 
725077. 


^TJUMBQ 


rijdt lente 
na lente na 
lente.... en 
zo zuinig!* 


-C ^5 deurs sedan v.a. * 10 . 299 ,-— 

AUTOBEDRIJF M. HEUSSCHEN 

ECKELRADERWEG 13 CADIER EN KEER 04407-1538/2375 


AUTOMOBIELBEDRIJF OPHEY B.V. 

WILLEM 2 SINGEL 29-31 ROERMOND 04750-32125 


AUTOBEDRIJF JAC. SMEETS 

BREDEWEG 27 NEDERWEERT 04951-32592 


AUTOBEDRIJF J. EUSSEN 

RANSDALERSTRAAT 43 KLIMMEN 04459-1677 


AUTOBEDRIJF J.P. COENEN 

PRINSENBAAN 65 KONINGSBOSCH 04743-1574 


AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V. 

GRASBROEKERWEG 28 HEERLEN 045-724545 
imburgs Dagblad 


Real Madrid kampioenskandidaat, maar 


Climax in Spanje Van onze sportredactie 

MADRID — De Spaanse voetbalcompetitie bereikt aanstaan- f** 
de zondag zijn absolute climax. Zo langzamerhand is het f 
overigens een vaste traditie geworden, dat pas op de laatste 
speeldag de beslissing valt welke club zich landskampioen #J| 
mag noemen. Twee jaar geleden voerde de regerende kam- Hl 
pioen Real Sociedad de spanning ten top door pas 27 secon- fq* 
den voor het laatste fluitsignaal de titel veilig te stellen. * * 
Dit jaar is het ook in de onderste regionen een gedrang en 
spanning van jewelste. Liefst vijf ploegen moeten in de laat- * 
ste competitiewedstrijd uitmaken, welke drie clubs naar de ? gg 
tweede divisie degraderen. T 

Na twee jaar lang de Spaanse titel op eisen. Immers, indien 

op een haar na gemist te hebben, is Real gelijk zou eindigen met de * 

Real Madrid de meest gerede titel- Baskische equipe zouden ze alsnog 
kandidaat, dankzij een punt voor- kampioen zijn» dankzij betere on- 
sprong op de naaste concurrent derlinge resultaten tegen Bilbao , 
AthlPtlr de Bilbao (overwinningen van 4-2 en 2-0). | & 
WW 


Na twee jaar lang de Spaanse titel 
op een haar na gemist te hebben, is 
Real Madrid de meest gerede titel¬ 
kandidaat, dankzij een punt voor¬ 
sprong op de naaste concurrent 
Athletic de Bilbao. 

Onder de leiding van de altijd om¬ 
streden Afredo di Stefano, vaak be¬ 
kritiseerd om zijn stugge en norse 
optreden, blijken voor de Madrilen 
de gouden tijden van weleer te zijn 
aangebroken. Want ook op andere 
fronten is Real Madrid nog volop in 
de strijd: volgende maand treden de 
Madrilen tegen Aberdeen aan in de 
Europap-Cup-II-finale, terwijl de 
„koninklijke” eveneens hoog geno¬ 
teerd staat om de Spaanse bekerfi¬ 
nale te bereiken. 
AP 

2 

Wv'*" 


Air *t s 
* 

I •% f m 

, rs. , »>- 
Voor Athletic de Bilbao, de revela¬ 
tie van dit seizoen waarin alles be¬ 
reikt werd met eigen kweek, is het 
in de laatste wedstrijd alles of niets. 
Alleen in het geval dat de Basken 
Las Palmas verslaan en Real Ma¬ 
drid de beide punten aan Valencia 
zou laten, zou Athletic de Bilbao de 
felbegeerde titel van de regionale 
aartsrivaal Real Sociedad kunnen 
overnemen. 


rv 

, w * % ,> 

3* 


... 


J # 1 


' t 

'A % 

\\ 
Gelijkspel 


Roulette 


Vrijdag 29 april 1983 • Pagina 19 


Aan een gelijkspel tegen Valencia 
heeft Real Madrid overigens al vol¬ 
doende om de nationale titel voor 


SYLVIA LAAT ER... 
GRAS OVER GROEIEN 


van onze medewerker 
MARTIN FRANKEN 

Nieuwenhagen 

r- Afgelopen week 
genoot de voetbal- 
Vierde klasser SV 
Sylvia plotseling 
landelijke bekend¬ 
heid, nadat ex-pen- 
ingmeester Ep Pe- 
irs ontstuimig had 
ewroet in puin dat 
Jolgens hem het 
daglicht niet kon 
herdragen. Er werd 
driftig gespit. Hij re¬ 
kende de LD-redac- 
Ue voor dat er tien¬ 


duizenden guldens 
„zwart” de deur uit 
waren gegaan. 

Hij deed dat alles in een 
uiterste poging zijn ge¬ 
lijk te halen bij het Syl- 
via-bestuur dat van 
hem achtduizend gul¬ 
den op tafel wilde zien. 
Het spitten is nu ge¬ 
staakt, de kemphanen 
hebben zich verzoend. 
Na driftig spitwerk mag 
er op een vruchtbare 
akker gezaaid. worden 
en kan er wat de vereni¬ 
ging betreft gras over 
groeien. 


Er is een gezamenlijk 
communiqué uitgege¬ 
ven waaruit de lezer 
mag opmaken dat het 
Sylvia-bestuur ver¬ 
klaart dat Ep Peters, on¬ 
danks wat foutjes, naar 
eer en geweten zijn 
funktie als penning¬ 
meester heeft uitge¬ 
voerd en hem geen per¬ 
soonlijke blaam treft. 
Ep Peters verklaart op 
zijn beurt dat de ge¬ 
wraakte fl 35000.- niet 
„zwart” was. 

Antwoorden 

De antwoorden op de 


vele vragen die er rij¬ 
zen nu beide partijen 
elkaar hebben gevon¬ 
den, zijn bij voorbaat 
meebegraven omdat 
alle betrokkenen el¬ 
kaar het stilzwijgen 
hebben opgelegd. La¬ 
chende derde in het 
conflict was de clublo- 
kaalhouder van Sylvia. 
Zijn omzet steeg in het 
weekend doordat er 
een soort spontane re¬ 
ünie van spelers en 
funktionarissen uit de 
„gouden” tijd ontstond, 
die belanstellend op 
het oude nest terug¬ 
keerden .... 


De laatste speeldag is een volledi¬ 
ge roulette, temeer daar beide ti- 
telpretendenten uit moeten komen 
tegen clubs die in degradatiege- 
vaar verkeren: zowel Valencia als 
Las Palmas strijden samen met 
Celta, Osasuna en Santander voor 
hun allerlaatste kans om degrada¬ 
tie te ontkomen. 

Vooral de situatie van Valencia is 
dramatisch. Ondanks dat de club 
vedetten telt als Mario Kempes, 
Kurt Welzl, ex-internationals als 
Saura, Roberto, Arias, Tendillo en 
Solsona is Valencia niet in staat ge¬ 
bleken tijdig uit de gevarenzone te 
ontsnappen. Tekenend voor het bi¬ 
zar slechte seizoen is dat de club, die 
samen met Barcelona, Athletic de 
Bilbao en Real Madrid beschouwd 
wordt als een van de historische 
grootheden van het Spaanse voet¬ 
bal, in 17 uitwedstrijde n zegge en 
schrijve twee punten wist te verga¬ 
ren. 
qsr 
, sr' 
Mario Kempes, in onderste regionen. 


Paniek 


Al vanaf de eerste fase van de com¬ 
petitie, toen Valencia afzakte naar 
de onderste regionen, heerst er een 
absolute paniek binnen de club. 
Maar liefst drie trainers versleet 
Valencia in dit seizoen. 

Vorig jaar moest Mestre baan ma¬ 
ken voor de Joegoslaaf Miljanic, die 


op zijn beurt wegens uitblijven van 
succes in maart van dit jaar de laan 
uit werd gestuurd. Koldo Aguirre, 
befaamd om clubs in nood te red¬ 
den, faalde echter net als zijn twee 
voorgangers.Ook op bestuurlijk ni¬ 
veau heerste dit seizoen absolute 
chaos. Voorzitter Ramos Costa zag 
zich genoodzaakt af te treden onder 
druk van de boze supportersschare. 
En een ongeluk komt nooit alleen. 

Bij de miserabele sportieve toe¬ 
komst van Valencia komt nog dat 
de club bijna failliet is vanwege een 
schuldenlast van meer dan 20 mil¬ 
joen gulden.Nu het degradaties¬ 
pook nauwelijks meer te ontlopen 
lijkt, is het interim-bestuur druk 
doende voorbereidingen te treffen 
om de peperdure selectie in de uit¬ 
verkoop te doen. Kempes is al aan¬ 
geboden voor 1 miljoen dollar aan 
de Canadese club Whitecaps uit 
Vancouver. Ook Sporting Lissabon 
is geinteresseerd in de (overigens 
gedevalueerde en uit vorm zijnde) 
Argentijnse international. Even¬ 
eens zijn er stappen ondernomen 


ft 


Manager Derijcker van Lokeren: 

„Roda JC heeft 
ons Leo Ehlen 

aangeboden..” 


yfMiMii 


i! Leo Ehlen, straks in Belgi- 
ne voetbaldienst? 

-'ÜSSEL - De Brusselse eredivi- 
<üub RWDM gaat niet in zee met 
jj’ard Bergholtz, maar wel met 
ban Vermeersch. Reden: „Pum- 
Y' is te duur en Vermeersch (32) 
, .hit genoegen met een maandsa- 
> van 1800 gulden bruto per 
£ a hd. Bovendien lag er tussen 
,”ÖM en Bergholtz nog oud zeer 
[hdat Bergholtz nog een x-bedrag 
;J>oed heeft uit de tijd dat hij voor 
,>v Dm (als speler) actief was. 


van onze sportredactie 

LOKEREN - Wat Roda JC be¬ 
treft mag Leo Ehlen uit Kerk- 
rade vertrekken. Dat blijkt 
althans uit het feit dat een 
voetbalmakelaar, namens 
Roda JC, vorige week de libe¬ 
ro heeft aangeboden in Bel¬ 
gië. Dat gerucht, dat al enkele 
dagen de ronde deed, werd 
gisteren omgezet in een feit. 

Alouis Derijcker, manager van 
Lokeren (de club van René 
van der Gijp) zegt: „Vorige 
week werd Ehlen ons aange¬ 
boden door een makelaar die 
namens Roda JC werkt. Wij 
kennen Ehlen natuurlijk al 
langer, zijn kwaliteiten én zijn 
tekortkomingen. Wij hebben 
geen ja en geen nee gezegd. 
Eerst zal ik alles natrekken 
over en hoe en waarom. Dat is 
bij ons de normale gang van 
zaken. Voorlopig gaan we er 
niet op in, maar vergeet niet 
dat. de transferperiode nog 
moet beginnen. Er kan dus 
nog zoveel gebeuren...” Naar 
verluidt moet Ehlen 100.000 
gulden aan transfersom op¬ 
brengen. mmmm 


,/piM ,„// 

"j/ïA. mmm 


mm. 
Wereldkampioen Saronni, eerste zege in Vuelta is een feit. 

ETAPPEWINST IN DE VUELTA 

Eindelijk Saronni 


ZARAGOZA - Inclusief de proloog heeft wereldkampioen 
Giuseppe („Beppe”) Saronni de organisatoren van de Ronde 
van Spanje tien dagen laten wachten op zijn eerste succes. 
"0®®tvluchtte op het einde van de negende etappe het ver¬ 
brokkelde peloton en won met 4 seconden voorsprong op de 
Spanjaard Pedro Munoz. Het algemeen klassement bleef 
vrijwel ongewijzigd. Marino Lejarreta behield de leiders- 


(ADVERTENTIE) DAMMEN 

*n interpolis denksport manifestatie 


WERELDREK0RD 

SIMULTAAN 
Harm Wiersma 


Centrum Cocarde 
Valkenburg 

zaterdag 30 april 1983 
van 10.00 tot ± 23.00 uur 
Vrije toegang 


trui. 

Saronni en Hinault waren voor een 
vrachtwagen vol peseta’s naar de 
Vuelta gelokt. Hinault met de be¬ 
doeling te winnen; Saronni om er 
voor stuntwerk te zorgen en tevens 
om zijn vorm te scherpen met het 
oog op de komende Ronde van Ita¬ 
lië. 

Hinault is inmiddels op 2Vz minuut 
van Lejarreta terechtgekomen en 
Saronni had de pech dat de eerste 
anderhalve week van de Spaanse 
ronde verschrikkelijk zwaar was. 
Bovendien - en dat was eigenlijk de 
oorzaak van Saronni’s falen - waren 
de weersomstandigheden bar en 
boos. Sneeuw, hagel en mist in het 
hooggebergte. Niets voor Saronni. 
Gisteren kozen de weergoden de zij¬ 


de van de wereldkampioen. Hij pro¬ 
fiteerde er onmiddellijk van. 

Uitslag negende etappe: 1 . Saronni, 
183 km. van Panticosa naar Zarago- 
za in 4 uur, 31 minuten en 1 seconde; 
2. op 4 sec. Munoz, 3. op 5 sec. Fig- 
non, 4. op 6 sec. Vanderaerden, 5. op 
8 sec. Marino Lejarreta, 6 . Hinault, 
21. op 18 sec. Hennie Kuiper, 69. op 
1.20 Frits van Bindsbergen, 73. Hen- 
ri Manders z.t. 

Algemeen klassement: 1. Marino 
Lejarreta 45.50.17; 2 . op 33 sec. Go- 
rospe, 3. op 35 sec. A. Fernandez, 4. 


op 4.44 Dietzen, 76. op 53.44 Man¬ 
ders, 85. op 1.15.47 Van Bindsber¬ 
gen. 

• Peter Schroen uit Eijsden werd 
tweede in de amateurklassieker Se- 
raing-Aken-Seraing, die in een zege 
eindigde voor de Belg Didi Foubert, 
162 km. in 4 uur en 29 minuten. Pe¬ 
ter Harings eindigde in dit veld 
van....214 renners als zesde. 

• Na twee etappes in de wedstrijd 
Circuit des Mines (Frankrijk) staat 
de Tsjech Cerny op kop. Hij heeft 54 
seconden voorsprong op de Frans¬ 
man Carlin en de Pool Krasniak. 
Van de Nederlandse amateurs ein¬ 
digde Arie Hassink in de eerste rit 
negende en werden Theunissen 
5de, Hermans 6 de en Wolters 9de in 
de tweede etappe. 

• De Rus Ivan Mitsjenko won de 
eerste etappe van de Granitier Bre¬ 
ton, een rittenkoers in Frankrijk 


om Kurt Welzl aan een Bundesliga- 
club te slijten. De rest van de selec- 
tiespelers zal wellicht voor het blok 
gesteld worden: of verkoop of een 
sterke reductie van hun vorstelijke 
salarissen.Zondag aanstaande valt 
naar alle waarschijnlijkheid het 
doek voor de club, die in 1970 nog 
landskampioen was en in 1980 zo¬ 
waar de Europa-Cup-II in de wacht 
sleepte, beide successen onder su¬ 
pervisie (o noodlot) van Aldredo di 
Stefano. 

Titelstrijd in 
zaalvoetbal 
ging niet door 

BEEK - De wedstrijd om het Lim¬ 
burgs kampioenschap zaalvoetbal 
tussen De Haantjes en het Weerter | 
FC Wierts, gisteravond gepland in 
de sporthal van Beek, ging niet 
door. De reden? Het team uit Weert 
kwam niet opdagen. „De wedstrijd 
werd te elfder ure vastgesteld. Bo¬ 
vendien is vijf keer spelen in één 
week te veel. Daarnaast moesten 
sommige spelers op de veldtrai- 
ning van hun club verschijnen”. 
Dat waren de argumenten van FC 
Wierts om thuis te blijven. 

Het reglement voorziet niet in dit 
soort aangelegenheden. Competi- 
tieleider Ad v.d. Burgt: „We zullen¬ 
de wedstrijd naar alle waarschijn¬ 
lijkheid komende dinsdag op het 
programma zetten. Als dan een 
ploeg niet komt opdagen is de ander 
Limburgs kampioen”. 

Ijshockey-succes 
Russen en Tsjechen 

MÜNCHEN - Zowel de Sovjet Unie 
en Tsjechoslowakije zijn de finale¬ 
ronde van het wereldkampioen¬ 
schap ijshockey in de A-categorie 
succesvol begonnen. De Sovjets 
versloegen Zweden met 4-0 (2-0, 
2-0, 0-0). Tsjechoslowakije hield 
Canada met 5-4 van de punten af. 
De periodestanden waren 2-1, 3-2, 
0-1. Er waren bij de twee wedstrij¬ 
den telkens 8000 kijkers, die met 
name een grimmige strijd zagen 
tussen de Sovjets (20 strafminuten) 
en Zweden. 

Spitz Kohn 
praat met 
Seiko 

HONG KONG - Spitz Kohn, de hui¬ 
dige trainer van FC Twente, is in 
onderhandeling met Seiko in Hong 
Kong. Kohn wil graag een kon- 
trakt bij de club van „Mister 
Wong” nu Bert Jacobs gekozen 
heeft voor Sparta. Kohn viel eer¬ 
der buiten de prijzen bij NAC. Vo¬ 
rig jaar was Kohn al in Hong Kong 
maar de club die hem wilde strik¬ 
ken kwam niet van de grond. 


Drie trainers 
gestraft 

ZEIST - De tuchtcommissie 
van de KNVB heeft drie trainers 
in het betaald voetbal gestraft: 
Verbeek (DS’79) 100 gulden, 

voorwaardelijk met proeftijd 
tot 1 januari a.s.; Nienhuis (FC 
Groningen) 250 gulden; Jacobs,' 
(Excelsior) 300 gulden boete en. 
4 wedstrijden geen coach meer, 
met proeftijd van een jaar. 

FC Den Haag-speler Renooy 
werd drie wedstrijden ge¬ 
schorst. Hij moet voorts 75 gul¬ 
den boete betalen en heeft daar¬ 
naast nog een straf van één wed¬ 
strijd voorwaardelijk. 

Karpov kampioen 
van Sovjet Unie 

MOSKOU - Wereldkampioen , 
Anatoli Karpov prolongeerde 
zijn schaaktitel van de Sovjet 
Unie. Hij totaliseerde in ze- ' 
ventien partijen 9V2 punt. 
Tweede met 9 punten werd , 
Toekmanov. 

AZ’67 gaat 
zondags spelen 

ALKMAAR - Met ingang vah 
het nieuwe voetbalseizoen, zql - 
AZ’67 de thuiswedstrijden op.- 
zondag spelen. 

• De gemeente Utrecht heeft 
genoegen genomen met tien 
procent aflossing van de 
schuld door voetbalclub FC 
Utrecht. Hierdoor kan 10 mei 
de surseance van betaling van 
de FC vrijwel zeker worden 
opgeheven. 

José Nigueras 
uitgeschakeld 

MADRID - Bij de open tennis¬ 
kampioenschappen van Ma¬ 
drid werd de als eerste ge¬ 
plaatste José Nigueras uitge¬ 
schakeld. De Spanjaard ver¬ 
loor met 7-5 en 7-6 van de 
Tsjech Pavel Slozil. De Frans¬ 
man Yannick Noah versloeg 
de Zweed Magnus Tideman 
met 6-4 en 6-2. 

Borussia aast op 
Stefan Engels 

HEERLEN - Terwijl de kaarten 
in de Bundesliga nog lang niet 
zijn geschud, zijn de Duitse (top- 
)clubs reeds volop in de slag op 
de transfermarkt. De achtvou¬ 
dige international Stefan En¬ 
gels van de 1. FC Köln wordt 
aan het einde van het seizoen 
vrijwel zeker ingelijfd door Bo¬ 
russia Dortmund. Voor trainer 
Rinus Michels is het vertrek 
van de hardwerkende midden¬ 
velder geen reden om bij de 
pakken neer te gaan zitten. Hij 
heeft inmiddels een opvolger op 
het oog in de persoon van het 
Ralf Falkenmayer van Ein- 
tracht Frankfurt. De prijs die 
Frankfurt op het hoofd van het 
19-jarige talent heeft gezet, 
schommelt rond de één miljoen 
mark. 


Zege EHC 


HOENSBROEK - EHC zege-! 
vierde in de bekerwedstrijd te¬ 
gen RKASV. Het werd 4-1 door 
doelpunten van Duif 1-0, Witjes 
2-0, Ros 3-0, Meertens 3-1 en, 
Geurten 4-1. Scheidsrechter: 
Houben. Toeschouwers 150. 


(ADVERTENTIE) 


TANKSTATION 

met groot 
prijsvoordeel 

L.P.G. - BENZINE - 
DIESEL 


Geopend: 7.00-22.30 uur. 
Zondag: 8.00-21.30 uur. 

L P G.-inbouw en service. 


■van 

dooren 

In de Cramer 17, Heerlen, 045-711778 bv 


op 2.13 Munoz, 5. op 2.16 Coll, 6 . op voor amateurs. Op 10 seconden wer 


2.35 Hinault, 7. op 3.27 Ruperez, 8 . 
op 3.51 Kuiper, 9. op 4.16 Pino, 10. 


den Van Poppel en J.v.d.Poel resp. 
7de en 8 ste. 


Treebeek-Koïonia ongeldig verklaard 

Omdat 13-jarige scoorde 

TREEBEEK - De voetbalwedstrijd Treebeek-Kolonia die 20 maart ver¬ 
rassend door Treebeek met 2-1 werd gewonnen, middels een doel¬ 
punt van de 13-jarige speler Stofberg, zal aanstaande donderdag 5 
mei worden overgespeeld. Dit is het gevolg van een protest door Ko- 
lonia tegen het feit dat een 13 jarige meespeelde in een seniorenelftal. 
De over te speien wedstrijd vindt overigens plaats op het Kolonia-ter- 
rein. Door deze beslissing van de KNVB worden de kampioenskansen 
van laatstgenoemde vereniging vergroot. 
* i ijuay apin iauo 


sport 2 
SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK 


MC Bom en Jan de Veth houden wedstrijd overeind 

Motorraces Beitel 


'sieren 1 Limburg 


Olympia wint 
turnfinales 

BRUNSSUM - In Brunssum wer¬ 
den voor de laatste keer de Lim¬ 
burgse competitiefmales van de 
drie in Limburg opererende distric¬ 
ten van de NKGB gehouden. De 
competitiewinnaaars van het dis¬ 
trict Heerlen bleken oppermachtig 
en wonnen in alle categoriën. Bij de 
heren ging de zege naar Olympia 
Schinveld voor Swentibold Seve- 
num. Olympia won ook bij de junio¬ 
ren voor Excelsior Schimmert en 
Sportvereniging Linne. 


Van onze medewerker 
THEO KEYDENER 

HEERLEN - De man die de 
enige motorraces in Limburg 
nog overeind houdt, in sa¬ 
menwerking met de motor¬ 
club MC Born, is ex-coureur 
Jan de Veth. De veteraan en 
nestor van de wegraces, hij 
was al over de vijftig toen hij 
met zoon John nog actief als 
zijspancoureur deelnam, 
heeft ook voor dit jaar twee 
wegraces op het Beitelcircuit 
op het programma staan. De 
eerste, een nationaal gebeu¬ 
ren, wordt zondag 1 mei ver¬ 
reden. In augustus telt de 
race op de Beitel voor alle 
klassen van het nationaal 
kampioenschap 

De wens van de organisatoren, een 
uitwedstrijd van Roda JC. is in ver¬ 
vulling gegaan, omdat de Kerkrade¬ 
naren in Rotterdam tegen Sparta 
moeten aantreden. Jan de Veth 
daarover: „Vorig jaar speelde Roda 
thuis en dat heeft ons veel publiek 
gekost. Vooral met de hoge kosten 
is dat geen pretje”. 

Attractie 


Zondag staat de Beitel in Heerlen weer in het teken van de motorsport. 

FOTO: THEO GIJZE1 


Ook zonder de grote mannen als 
Middelburg en Van Duimen (zij rij¬ 
den in het buitenland en zijn voor 
De Veth c.s. niet te betalen) heeft de 
MC Born voor een aantrekkelijk 
programma gezorgd. Een bijzonde¬ 
re attractie vormen de karts. Deze 
superkarts uitgerust met een 250cc 
motor gaven al eerder een staaltje 
weg. Zij bereiken snelheden waarop 
menig motorcoureur jaloers is en 
door de goede wegligging is de kans 
op omslaan gering. 


De laatste vier jaren heeft Limburg 
behoorlijk bakzeil moeten halen 
wat betreft motorraces. Enkele ja¬ 
ren gelden waren er wedstrijden op 
een achttal circuits, nu is alleen 
Heerlen over. Jan de Veth hierover: 
„Wij doen er alles aan om in Heerlen 
in goede samenwerking met de ge¬ 
meente en politie een veilig circuit 
te creëren, waarbij het racen toch 
volledig aan zijn trekken komt. In 
de klasse Yamaha LC 350 RD ko¬ 
men motoren van hetzelfde type 


aan de start, zodat stuurmanskunst 
en behendigheid de doorslag geven. 
Hiervoor zijn 65 inschrijvingen bin¬ 
nengekomen, met als enige Limbur¬ 
ger de Geleendenaar Ben Matthey. 

Vijftien combinaties starten in de 
zijspanklasse. Voor Jan de Veth het 
stokpaardje. „Dit kan een zeer inte¬ 
ressante race worden. Vooral omdat 
er geen uitgesproken favoriet is. 
Twee Limburgse duoé gaan er van 
start. Dit zijn Bob Henson/Jaap 


Bakker uit Roermond en het Noord- 
limburgse koppel Hans Scholten- 
/Laurens de Grauw. Voor de lief¬ 
hebbers van de oudere machientjes 
zijn er de veteranen met motoren als 
Norton, Aermacchi, Ducati, B.S.A., 
Matchless en Velocette. Na deze 'ra¬ 
re’ klassen komen de nationale 500 
en 250cc aan bod. Hiervoor hebben 
maar liefst 94 coureurs ingeschre¬ 
ven. Op zaterdagmorgen om 11 uur 
beginnen de trainingen. Start eerste 
race is dan zondag om 13 uur. 


Atletiek 


HEERLEN - Op de terreinen 
van het gemeentelijk sport¬ 
park Kaalheide in Kerkrade 
doet Achilles Top zondag mee 
aan de landelijke atletiekdag. 
Vanaf 10 uur kunnen recrean¬ 
ten kennismaken met de di¬ 
verse atletiekonderdelen. 


Bridge 


HEERLEN - Zaterdag wordt 
vanaf 14 uur in het Casino in 
Treebeek een Vue-graph brid- 
gewedstrijd gespeeld tussen 
een Limburgs team en een lan¬ 
delijk team. Het Limburgs 
team wordt gevormd door de 
herenduo’s Ackermans-Savel- 
koul en Brock-Koerselman. 
Het landelijk team bestaat uit 
de tweetallen Van de Haar- 
Leufkens en Harings-Leuf- 
kens. Deze demonstratiewed- 
strijden kunnen door het pu¬ 
bliek op de voet gevolgd wor¬ 
den door de Vue-graph, die ook 
bij de Olympiade in Valken¬ 
burg werd ingezet. 


Paardensport 

HEERLEN - De Stichting Re- 
creatieruiters Heerlen houdt 
zaterdag haar eerste wedstrijd 
van dit seizoen voor de ruiters 
die bij manége De Rousch rij¬ 
den. Het betreft een dressuur- 
wedstrijd vanaf 11 uur ver¬ 
deeld over drie ringen op de 
terreinen van De Rousch. 


Sport- 

kompas 

Gewichtheffen 

SIMPELVELD - Zaterdag om 
15.30 uur ontvangt KSV Helios 
de kampioen van Luxemburg 
C.A. Dudelange voor een ge- 
wichthefwedstrijd. De Helios- 
ploeg is samengesteld uit : 
Wiel Frijns, Ger Van de Bergh, 
Hans Laugs, John Huijnen en 
Michel Pinckers. Kamprech¬ 
ter is de heer H. Smits Dor- 
trecht. 

Receptie 

EYGELSHOVEN - Naar aan¬ 
leiding van de drie titels die 
werden behaald tijdens de na¬ 
tionale kampioenschappen 
ritmische gymnastiek in Til¬ 
burg, houdt de sportvereni¬ 
ging Eygelshoven zondag van 
11 tot 12.30 uur receptie in A 
genne komm aan de Laura- 
straat 127. 

Honkbal 

In de honkbalcompetitie staat 
er voor de Samacols Kerkrade 
komend weekeinde een dubbe- 
loptreden op het programma. 


Geevers P&P en Furos 
in underdogpositie 


HEERLEN - Van de vier Limburg¬ 
se volleybalploegen die zich ge¬ 
kwalificeerd hebben voor de pro- 
motiecompetitie, komen er zater¬ 
dag twee in aktie. In de strijd om 
een plaats in de eredivisie dames is 
de wedstrijd Lycurgus-Vierhout- 
/Valbovol reeds gespeeld. Valbovol 
won het treffen met 1-3, zodat za¬ 
terdag in de Dr. Dijkstrahal van 
Woerden al de beslissing kan val¬ 
len bij de ontmoeting Vierhout- 
/V albovol-Geevers/P&P. 

„We kennen deze ploeg nog uit de 


Zaterdag wordt de uitwed| 
strijd tegen de Studs afg<k 
werkt. Zondag zijn de Kerkril 
denaren in het sportpark d£ 
Groene Long om 14.30 uiir 
gastheer van All In uit Veldho 
ven. Om 11 uur spelen de soft 
halsters in sportpark Roldu< 
tegen HSC Maastricht. If 
sportpark Kaldeborn ontmoe 
ten de dames van All Stars * 
en Condors 2 elkaar zondai 
om 11 uur. 


Weltenloop 


l 


HEERLEN - Zaterdag, Konin^S 
ginnedag, start om 11 uur cbW 
jaarlijkse Weltenloop in Heerigj 
len-Welten. Start en finish bi^ 
café Donners aan de Welteft 
tuynstraat. De jeugd tot ei r ‘ 
met 12 jaar loopt een afstanl 1 
van 1650 meter. De overigeria 
kunnen een keuze maken uifl 
afstanden van 4, 6 of 10 km: 
Het inschrijfgeld voor ddR: 
jeugd bedraagt f 1,50 en voolM 
de ouderen f 2,50. Pni 


Olympisch 


I 


KERKRADE - Zondag om l4ht 
uur is er een Olympische da, 
voor de CD-atletiekjeugd inU 
het gemeentelijk sportparlOcl 
Kaalheide. Het programma is» : 
als volgt. C-meisjes: 60, 600,jfir 
kogel, speer; C-jongens: 100, 
800, kogel, speer; D-meisjes: 
60, 600, hoog, kogel; D-jongens 
80, 1000, hoog, balwerpen. 
eerste divisie. Er staat ons een heet 
middagje te wachten in Woerden. 
Valbovol is zonder meer favoriet 
met de steun van het fanatieke 
thuisplubliek in de rug”, stelt Gee- 
verscoach Pierre Wetzels. 

Zij ploeg start vanuit de rol van un¬ 
derdog en daar heeft hij geen moeite 
mee. „We gaan er zonder harnas en 
met open vizier tegenaan. We heb¬ 
ben immers in tegenstelling tot Val¬ 
bovol niets te verliezen”, aldus Wet¬ 
zels. Met de concurrenten Saturnus- 
/De Molen en Verbunt/VVC 2 wacht 
Furos Kerkrade een uitermate zwa¬ 


re nacompetitie. Zaterdag, staal 
eerste ontmoeting tussen Satu^ 
/De Molen en Furos in het Brat? & 
se Uden op het programma. „Ik 
terughoudend wat onze kansen 
treft maar deze wedstrijdenree 
een enorme bron van ervaring 
mijn relatief ongeroutineerde s 
tie”, zegt Furostrainer Ben 
Bruyn. „Saturnus komt in e 
huis doorgaans sterk voor de 
Als we een a twee sets mee ku. 
pikken op basis van motivatie 
collectiviteit, dan blijft de span 
er een beetje in”, hoopt de K 
raadse keuzeheer. De twee an 
zuidelijke kandidaten SDO I' 
wenhagen en Artemis/Rapid ko 
op 5 mei voor de eerste keer tu 
de lijnen in de nacompetitie, 
uitwedstrijden tegen respecti 
lijk Polaris (Mierlo-Hout) en 
Di (Gemert). 


Schuttersveld-doelman haalt steevast goede kritieken 

Jan Smit: klein 
maar erg dapper 


Van onze medewerker 
FRANS DE CROON 

BRUNSSUM - Merkwaardig 
eigenlijk dat een doelman die 
de 1.72 meter nauwelijks haalt, 
in de voetbalwereld niet voor 
vol wordt aangezien. Gelukkig 
geldt dit niet voor Jantje Smit, 
de 24-jarige sluitpost bij twee¬ 
deklasser Schuttersveld. „Twee 
proeftrainingen bij respectieve¬ 
lijk Roda JC en VVV bewijzen 
het tegendeel. Dat ik achteraf te 
klein werd bevonden deert mij 
in het geheel niet. Belangstel¬ 
ling van het betaalde voetbal 
voor mijn persoontje wijst erop 
dat ik het kan. Dit seizoen gaat 
het lekker bij de club, al zou je 
bij een blik op de ranglijst er an¬ 
ders over denken”. 

De doelman die steevast goede 
kritieken haalt: „We staan er niet 
al te florissant voor. De derde 
plaats van onderen met drie pun¬ 
ten voorsprong op KEV, terwijl 
SVK al uit de boot is gevallen, 
geeft mijns inziens genoeg ga¬ 
ranties om het volgend jaar op¬ 
nieuw te proberen. We hebben 
nog twee punten nodig om ons 
veilig te stellen. Zondag komt 
Minor op bezoek; laat het dan 
maar gelijk gebeuren. We bezit¬ 
ten een ijzersterk verdedigings- 
blok onder leiding van Bert Cus- 
ters. De 24 tegendoelpunten uit 
19 wedstrijden zeggen hierom¬ 
trent genoeg. Het is een jong 
team, de gemiddelde leeftijd ligt 
rond de twintig jaar. Er lopen ta¬ 
lenten genoeg rond. Vooral de 
pas 16-jarige linkerspits Marcel 
Hamers zal in de toekomst nog 
van zich laten horen. We moeten 
ervoor zorgen dat het team bij¬ 
een blijft. Alleen dab kan het vol¬ 
gende seizoen op betere presta¬ 
ties gerekend worden. Trainer 
Wiel Quadackers is een hele 
goeie. De oefenstof spreekt een¬ 
ieder aan en de keeperstraining 
is uitstekend verzorgd. Hij heeft 
er nog een jaartje aan vast ge¬ 
plakt en dit geeft vertrouwen op 
een goede afloop”. 

De vanaf zijn prille jeugd voor 
Schuttersveld acterende auto¬ 
monteur wil toch nog verder 
kijken dan zijn neus lang is. 
„Ondanks de negatieve berich¬ 
ten van Roda en VVV wil ik ho¬ 
gerop. Wie zou dat niet willen. 
Mijn ambities zijn er altijd op 
gericht om het onderste uit de 
kan te halen. Al ben ik dan wat 


iiiiiiiiiiiiliiiii»: aan de kleine kant, mijn sprong¬ 
kracht vergoedt veel, zoniet al¬ 
les. Mijn reacties zijn erg snel. 
Er lopen genoeg keepers rond 
die met hun geringe lengte het 
nog ver hebben geschopt”. 


RKDFC 

viert 

50-jarig 

bestaan 


MERKELBEEK - De voet¬ 
balvereniging RKDFC uit 
Merkelbeek viert komend 
weekend haar 50-jarig be- 
staansfeest in het feestpavil- 
joen 'De Douve'. Vandaag, 
vrijdag, worden de jubilaris¬ 
sen gehuldigd tussen 19.30 
tot 20.00 uur met aansluitend 
een receptie en een reünie. 
De heren Felix Timmermans 
en Jos Kleuters zijn liefst 
veertig jaar bij de vereniging 
betrokken, terwijl Jean Ra- 
demakers en Leo Franzen 
respectievelijk 35 en 25 jaar 
lid zijn. 


Jan Smit: „Ik wil best hogerop ”. 


Foto: 3-POOT/THEO GIJZEN 
• Sombere gezichten 
in de bestuurskamer 
van KEV: elftal- 
leider Stoete en voorzitter 
Janssen. 

Foto: 3-POOT/THEO GIJZEN 


Degradatie 

lijkt 

onvermijdelijk 


KEV bijna uit 
lijden verlost 


Van onze medewerker 

HEERLEN - Driemaal is 
scheepsrecht! Deze uitdrukking 
lijkt van toepassing op tweede 
klasser KEV. Na tweemaal de 
dans om de degradatie nipt te 
zijn ontsprongen, verkeert de 
club opnieuw in een reddeloze 
positie. Ondanks de recente 
overwinning op SVK blijven de 
vooruitzichten vrij somber. Het 
elftal van Driek van het Hooft 
zit op een dood spoor en alleen 
de misstappen van concurrent 


Schuttersveld kunnen KEV nog 
redden. 

Verleden seizoen voerde de 
tweede klasser een rigoreuze ver¬ 
jonging door. Routine was er nog 
voldoende in het team, maar de 
formatie werd geplaagd door tal¬ 
loze blessures. „Elk duel stond er 
een ander elftal in het veld. Voor¬ 
al in de eerste weken was dat een 
crime, met als resultaat slechts 
één schamel puntje uit acht ont¬ 
moetingen”, foetert elftalleider 
Stoete. 


ZONDAGMIDDAG HALF DRIE 


Eerste klasse F 

Walram-Wilhelmina 

RKONS-Sittard 

Heerlen-Maasbracht 

Tiglieja-Meerssen 

Blerick-Volharding 

SVN-Heer 

Tweede klasse A 

Schuttersveld-Minor 
SCG-KEV 
SVK-RKBSV 
Almania-WVV ’28 
MKC-Leonidas 

Derde klasse B 

Groene St.-Bekkerveld 
Treebeek-De Leeuw 


Hopel-Laura 
Heerlen Sp.Kolonia 
Miranda-Heksenberg 
Wit Groen-Kaspora 

Vierde klasse A 

Seharn-Willem 1 
Mheerder B.-Caberg 
SC Biesl.-St. Pieter 
Keer-Oranje B. 

MVV '02-VNB 
RKBFC-Maastr. B. 

Vierde klasse B 

Nijswiller-Gulpen 
RKMVC-RKASV 
Simpelveld-Zwart W. 19 
Vilt-Hulsberg 


Sportcl. ’25-Valkenb. B. 
RKVCL-Vijlen 

Vierde klasse C 

Klimmania-Chèvremont 

Schinveld-Sylvia 

Coriovallum-Rimburg 

Heilust-RKTSV 

Abdissenb.-Waub. B. 

Weltania-RKHBS 

Vierde klasse D 

Kluis-Havantia 
Langeberg-Sanderbout 
Maurits-Urmondia 
Vaesrade-Nieuw Einde 
Bunde-Mariarade 
Schinnen-FC Hoensbroek 


"Noodgedwongen werden vier 
jeugdige spelers voor de leeuwen 
geworpen en dat wreekte zich in 
de competitie. Gebrek aan erva¬ 
renheid en een afmaker moesten 
gecompenseerd worden door 
een flinke portie inzet”. Na de 
winterstop leek KEV uit de 
diepe put te zijn geraakt. Negen 
,punten uit zes duels boden weer 
perspectief voor de toekomst. 
Het was echter een tydelijke op¬ 
bloei, want KEV kwam weer in 
hetzelfde vaarwater terecht. „We 
spelen telkens een kwartier goed 
en dan knakt er plots iets. De 
voetballers raken in paniek en 
strooien kwistijg met slechte pas¬ 
ses. Alleen Vliegen en Pasman 
spelen vrij aardig, maar kunnen 
het elftal niet 'dragen’”, vervolgt 
Stoete. 

Met nog drie duels voor de boeg 
heeft de Heerlense club een ach¬ 
terstand van drie punten op 
Schuttersveld, dat bovendien 
een makkelijker programma 
heeft. KEV lijkt bijna uit zijn 
lijden verlost, maar het bestuur 
geeft de hoop nog niet op. „De 
spelers zetten ongetwijfeld al¬ 
les op alles Zolang er nog wed¬ 
strijden gespeeld moeten wor¬ 
den is er nog hoop. Mischien dat 
er nog een beslissingswedstrijd 
in”, besluit voorzitter Janssen. 


Hoofdklassers 
in het moeras 


HEERLEN - De Limburgse 
vertegenwoordigers in de 
hoofdklasse bevinden zich 
hoofdzakelijk in de onderste 
regionen. Vier Limburgse en 
een Brabantse vereniging be¬ 
zetten samen de laatste 
plaats. Zaak dus voor die 
clubs om uit dat moetas weg 
te kruipen. 

Limburgia is daar langzaam 
weggekropen, maar zo zegt 
Karei Bauling: „Verlies je, 
ben je er weer bij. Als we dit 
team bij elkaar houden red¬ 
den we het misschien; maar 
Beckers, Van Wijk en Meuser 
zullen waarschijnlijk tegen 
RKC geschorst zijn, terwijl 
Ingenbleek de foto’s van zijn 
enkel moet afwachten”. Bau¬ 
ling zelf zal niet binnen de 
omheining mogen verschij¬ 
nen. 

Jan Lauers probeert Voeren- 
daal zodanig op te peppen, dat 
de confrontatie tegen Hapert, 
eindelijk weer eens wat licht 
in de Voerendaalse duisternis 
kan brengen. „We mogen niet 
berusten”, zo stelt hij. 

EHC, geplaagd door 4 neder¬ 
lagen, hoopt dat het tij spoe¬ 
dig ten gunste zal keren. „We 
moeten beslist de laatste twee 
thuiswedstrijden winnen. Die 
zijn beslissend over het 
hoofdklasserschap”, aldus 
Druyts. 

Overige wedstrijden: Gel- 
drop-Panningen en Top-Ven- 
ray. 


Concours 

hippique 


KERKRADE - Zondag houdt de 
ruiterclub Voorop uit Kerkrade een 
concours hippique op de terreinen 
van Sep Nederland bv op het indu¬ 
strieterrein Spekholzerheide. Liefst 
450 combinaties zullen meedoen 
aan dit paardenfestijn, dat voor ze¬ 
vende keer in successie wordt ge¬ 
houden. Om 10 uur beginnen de 
wedstrijden dressuur en springen 
B. en L. De hoofdwedstrijden sprin¬ 
gen en dressuur starten ’s middags 
om twee uur. Alle Zuidlimburgse 
topppers, waaronder Ben Hayen 
(winnaar van Schinveld), Rob Wil¬ 
helm, Lein Schellinx, Jo Coumans 
en Rob Joosten zijn present. 


Vrijdag 29 april 1983 • Pagina 21 (port 3 


-M, 


Uniburgs dagblad 


Frankfurt en Ziirïch eisen zondag de aandacht op 


r Prestige onderstreept :ldhc 
; soft 
olduj 
t. Ii 
tmoe 
ars 1 
ndaj 


glansrol Nederlandse profs 


door wiel verheesen 


lERLEN - Tien wedstrijden die meetellen voor de Super 
onin^stige Pernod zijn verreden. De tussenstand in dit officieu- 
ir d<\vereldkampioenschap-op-punten onderstreept nog eens 
,J e *!)Slansrol die Nederlandse beroepsrenners tijdens de voor- 
maanden hebben vervuld. Drie man staan bij de eerste 
t gir. Alleen wereldkampioen Beppe Saronni heeft zich, 
tanipkzij de overwinning in Milaan-San Remo en de tweede 
■igerfats in Luik-Bastenaken-Luik, tussen de Nederlandse top Etappekoersen 
» uituien nestelen. ‘ ^ 


voor zover zij niet met een afvaardi¬ 
ging in de Ronde van Spanje zitten, 
zondag zowel in Frankfurt èn Zü- 
rich aan de start. Peter Post bijvoor¬ 
beeld heeft één helft van zijn Ra- 
leigh-equipe ingeschreven voor de 
koers in de Bondsrepubliek. De an¬ 
dere helft levert slag op de Zwitser¬ 
se wegen. 


km 

d< Raas is lijstaanvoerder. Hij ver- 
vool lelde zijn punten als volgt: 20 in 
Omloop Het Volk (2de), 30 in Mi- 
•-San Remo (3de), 60 in Ronde 
\ Vlaanderen (winnaar), 20 in 
Pt-Wevelgem (2de) en 15 in Am- 
I Gold Race (3de). 

! eerstvolgende wedstrijd waarin 
a linten voor de Super-rangschik- 
daglg te verdienen zijn, is Rund um 
1 in^ Henninger Turm. Komende 
•arWdag vindt deze Duitse topkoers 
a istr 242 kilometer plaats met start 
600i finish in Frankfurt. Te winnen 
100 ,^ 
jes: 
ens:! 


punten respectievelijk 40-20-10. 

Overigens is zondag 1 mei nog een 
andere klassieker, namelijk het 
Kampioenschap van Zürich. Dit 
jaar telt deze wedstrijd (274 km.) 
niet mee voor de Super Prestige 
Pernod, alhoewel de bezetting kan 
wedijveren met Rund um den Hen¬ 
ninger Turm, temeer omdat de or¬ 
ganisatoren in Zwitserland diver¬ 
se sterke Italiaanse formaties op 
de deelnemerslijst hebben staan. 

Bovendien komen diverse ploegen, 

staal §■ 
ïtur 
irabj 

,.lk ff! 
iseij 
ree«, 
ngjj 
e se i 
len ; 

' 6 
de <> 

<un* I 

atiel 
and 

■4 __ _ 

len Reuten uit Koningsbosch is al twee weken achtereen op 
ko l$chaesberg met Shilling alle mannen te vlug af geweest. Ze 
Meed dat met deze Musho Pride-dochter uit Dollarvogel S. 

\Weer tien koersen op Schaesberg 

Driei ariaentop 

aan de start 

Van onze medewerker 

SCHAESBERG - De grote draverstopper voor driejarigen, die op 
v rijdag 13 mei op Schaesberg wordt gehouden met het respectabele 
Prijzenbedrag van bijna tienduizend gulden, werpt vanavond zijn 
Schaduwen reeds vooruit. Diverse top-driejarigen geven acte de 
Dresence, natuurlijk om een prettig prijsje in de wacht te slepen, 
•haar vooral ook om de baan te verkennen, waarop op 13 mei de se- 
•hiklassieker voor de W’tjes wordt verreden. 

triomfeerd. Voorts is stal Wage- 


Leo Schoonhoven is er met Wel- 
Qor Dean (vierde koers) en krijgt 
^aar te maken met twee andere 
Soede driejarigen, t.w. Wesley 
Cup (stal Wagenaar) en Wendy 
Cherie (Sjeng Hendrikx). Trainer 
Rnijnenburg komt in de achtste 
koers aan de start met de supe- 
heure White Shadow. Hij krijgt 
tegenstand van o.a. Uvelia Ha- 
hover en Tienus Zuivelde (Wage- 
haar). Dan is stal Wagenaar er 
°ok nog met White Feet, die in de 
^orde koers uitkomt. Kortom, 
e en fraai boeket van driejarigen, 
die deze uitstekend bezette 
^vondmeeting extra fleur geeft, 
jn het hoofdnummer start Cees 
ifriming als favoriet met Udo 
Roy, die dit jaar al Hink wat prij¬ 
ken in de wacht heeft gesleept. 
Gerard van Eykelenborg geeft 
^cte de presence met Trust 
Rkoatter, die op de Schaesbergse 
oaan al enkele malen heeft ge¬ 


naar er met Speed Buitenzorg en 
voorts kunnen ook Cees Mette- 
ling met Sinton, Wim Velis met 
Tivoli Hazelaar tot de kansrijken 
worden gerekend. Een fraai 
nummer met diverse favorieten. 
Hennie Grift hoopt vanavond 
zijn honderdste overwinning als 
rijder op Schaesberg te kunnen 
vieren. Hij heeft kansen met o.a. 
Uberto (laatste koers) en Vennie 
Sunshone (eerste koers). 
Zeventien volbloeds zullen in 
de startboxen verschijnen. In de 
eerste ren voor driejarigen over 
2000 meter is Gigi zonder meer 
het te kloppen paard en in de 
tweede ren voor 4-jarigen en 
ouder moeten Blakey Ridge en 
Valiandeau voorin kunnen ein¬ 
digen. Ook My Wish en Mush 
Kabad kunnen zich in deze ren 
over 2400 meter bij de prijswin¬ 
naars rijden. 


SCHAESBERG - Wim Velis heeft woensdag jl. op Duindigt een 
onvervalste hattrick gescoord. Hij zegevierde met Vecht Haze¬ 
laar, met Vidon Hazelaar en in het hoofdnummer met Uno Haze¬ 
laar, die daarmee een bijzonder goede prestatie leverde. Op dat¬ 
zelfde Duindigt waren er ook bloemen voor Sjeng Hendrikx, die 
*het Unica zeer verrassend naar de overwinning reed. 


LD-TOTOTIPS 


SCHAESBERG - Hedenavond 87 paarden aan de start in tien koersen Twee ren¬ 
den en acht draverijen op Schaesberg. Aanvang half zeven (kwalificatie). Op alle 
koersen triospel mogelijk. Bedrijven uit Beek treden op als sponsor. 

^eefdrukkerij Janssen, Beekprijs: Wattaqueur — Vecht Hazelaar — Vennie Sunshi- 

D e - Outsider: Veronica Fortuna. „„ _ . . , 

hotel Benelux, Beekprijs: (REN) Gigi - Mon Corse - Ma Cheris. Outsider: Quiet 

kaaphorst. 

Café Voncken, Beekprijs: White Feet - Vivian Fortuna - Virola du Bois. Outsider: 
yuler du Bois. 

Wegenbouw Van Doezelaar, Beekprijs: Weibom Dean - Wesley Cup - Wendy Che- 
de. Outsider: Vera Loo. , , , 

*axibedrijf Banens, Beekprijs: (REN) Blakey Ridge- Valiandeau - My Wish. Outsi¬ 
der: Mush Kabad. 

hotel De Lindebloem, Beekprijs: Vagenbond Laren - Volant Song - Vincent Ulan- 
hia. Outsider: Ukarina V. , 

Carrosserie Smeets en Zn, Beekprijs: Vrouke Boszorg - Vidon Hazelaar - Une 
pose. Outsider: Visdiefje. 

hout- en Plaatmaterialen Peperkamp, Beekprijs: White Shadow - Tienus Zuidvel- 
Uvelia Hanovcr. Outsider: Tornado Star. 

‘huwi, Beekprijs: Trust Skoatter - Udo Boy - Sinton. Outsider: Tivoli Hazelaar - 
kpeed Buitenzorg - Romaja E. 

Lafé-restaurant Modern, Beekprijs: Ubertó - Veitch du Bois - Tim Bush. Outsider: 
kluno W. 


Anderlecht contracteert IJslander Gudjohnsen 

S&Ussel - Hoewel de transferpe- contracteerd hebben. Het transfer- 

t *h België komende zondag bedrag dat Anderlecht voor Gud- 
begint, is nu al uitgelekt dat . „ SIf . , ” 

^öerlecht de IJslander Arnor johnsen aan SK Lokeren moet be- 

kdjohnsen van Lokeren zou ge- talen, ligt rond één miljoen gulden. 


De ploeg blijft ook daarna nog even 
gesplitst, want van 3 tot en met 8 
mei vinden twee etappewedstrijden 
plaats: in Zwitserland de Ronde van 
Romandië; in Frankrijk de Vijf¬ 
daagse van Duinkerken. Beide wed¬ 
strijden tellen mee voor de reeds 
meermalen genoemde Super-rang- 
schikking, evenals de Ronde van 
Spanje die op dezelfde dag eindigt 
als Romandië en Duinkerken. 

Momenteel is de stand: 1. Jan Raas 
145 punten, 2. Beppe Saronni 100 
pnt., 3. Steven Rooks 85 pnt., 4. 
Hennie Kuiper 75 pnt., 5. Phil An- 
derson 70 pnt., 6. Sean Kelly 70 pnt., 
7. Bernard Hinault 60 pnt., 8. René 
Bittinger 60 pnt., 9. Francesco Mo¬ 
ser 50 pnt., 10. Fons de Wolf 50 pnt., 
13. o.a. Leo van Vliet 40 pnt., 17. o.a 
Joop Zoetemelk 30 pnt., 23. o.a. Ger- 
rie Knetemann 25 pnt., 25. Adrie van 
der Poel 23 pnt., 31. o.a. Henk Lub- 
berding 15 pnt., 36. o.a. Jacques Ha- 
negraaf 10 pnt., 42. o.a. Johan van 
der Velde 6 pnt. 

Eddy Planckaert 

• Eddy Planckaert was in het Belgi¬ 
sche Ruddervoorde de succesvolste 
van de 92 profs. Hij legde de 150 ki¬ 
lometer af in 3 uur en 29 minuten. 
Verdere uitslag: 2. Werner de Vos, 3. 
Noël Segers, 4. Ludo Frijns, 5. Hed- 
dy Nieuwdorp, 6. Paul Sherwen, 7. 
Paul Haghedooren, 8. Kurt Dockx, 
9. Jan Bayens, 10., Ferdi v.d.Haute, 
11. Frits Pirard, 12. Fons de Wolf, 13. 
Bert Oosterbosch. N ', v!"- \ ' - 

• Jan Raas, hier met Phil Anderson en ondermeer Ad Wijnands in het wiel, is lijstaanvoerder in 
het puntenklassement over de belangrijkste koersen die tot dusver werden verreden. 

Foto: JOHN BAAN 


Nico Hanssen 
weer oké 


Van onze sportredactie 

SITTARD - Nico Hanssen staat 
zondag in Groningen onder de For- 
tuna-lat. De Jong Oranje-doelman 
ruimde deze week tijdens de wed¬ 
strijd tegen Jong Zweden voortij¬ 
dig het veld met een fikse kniebles¬ 
sure. Het zag er aanvankelijk ern¬ 
stig uit, maar de schade blijkt mee 
te vallen. Hij heeft de training her¬ 
vat en is weer normaal inzetbaar. 

De selectie van Fortuna is prak¬ 
tisch compleet. Hans Zuidersma 
sukkelt nog met een pijnlijke heup 
(gevolg van de wedstrijd tegen 
Feyenoord), maar hij is waarschijn¬ 
lijk beschikbaar. Jaap van de Berg 
keert nog niet terug in de selectie- 
groep. Zijn keelontsteking is gene¬ 
zen, maar hij heeft inmiddels een te 
grote trainingsachterstand opgelo¬ 
pen. 


Supporters 

Fortuna 

naar Groningen 

SITTARD - De Supportersvereni¬ 
ging Fortuna Sittard organiseert 
zondag een busreis voor de uitwed¬ 
strijd tegen Groningen. Vertrektij¬ 
den: 08.45 uur Centrum Geleen; 
09.00 uur stadion De Baandert. In¬ 
lichtingen en aanmelden bij: 
Augustus, Markt 18 Sittard; Bras- 
sé, Jupiterstr. 38 Geleen en restau¬ 
rant De Baandert. 

Adveo kampioen 

OIRSBEEK - Voetbalclub Adveo 
uit Oirsbeek is kampioen gewor¬ 
den. De club recipieert heden¬ 
avond 29 april in ’t Trefpunt van 
19.30 tot 21.00 uur. Daarna volgt 
een feestavond met disco voor alle 
fans. 


Bronsbeek wint 
bridgebeker 

HEERLEN.- Voor de tweede ach¬ 
tereenvolgende keer heeft Brons¬ 
beek de wisselbeker van het brid- 
geseizoen van de district Zuid- 
Limburg in de wacht gesleept. 

Op de sluitingsdag in het Casino in 
Treebeek bouwde bridgeclub 
Bronsbeek een totaalscore van 
295,25% op en bleef daarmee onbe¬ 
reikbaar voor de nummer twee Co- 
riovallum met 281,49%. De jeugddri- 
ve in het Casino werd een prooi voor 
het koppel Tonny Bogaard en Rein 
Ostendorp met een score van 
73,61%. 


HllllllllllllllllillllllllllllilIlillllllllllllllillllllflIlllllllMlllllllllllllllillllflIlllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ 


HEERLEff - Niet alleen in de 
mondiale beroepswielersport, 
maar ook in de Limburgse ama- 
teursector is de komende dagen 
volop startgelegenheid. 

Morgen, zaterdag, vindt de tra¬ 
ditionele Klauterkoers van 
Sweikhuizen plaats. Het par¬ 
cours in dit dorp is zó selectief, 
dat men voor het amateurpelo- 
ton niet eens de gebruikelijke 
afstand van 100 kilometer nodig 
heeft om een opperbeste win¬ 
naar te krijgen. 

Circa 100 amateurs krijgen mor¬ 
gen 60 kilometers voor de wie¬ 
len. Dat betekent ongeveer 45 
keer de beklimming die met 
recht Bergstraat wordt genoemd. 
Deelnemers zijn o.a. Peter Ha- 
rings, Leon Nevels, Math Doh- 
men en de complete ploeg van 
Cycles Sjef Lemmens-De Vries- 
tuin onder leiding van Jef Mol- 
ling. Telefonisch hebben zich 
voorts vijf Luxemburgers aange¬ 
meld, waaronder Da Silva, een 
broer van de huidige prof Acacio 
da Silva, die overigens al jaren in 
het Groothertogdom woont, 
maar van Portugese afkomst is. 
Voordat de amateurs om half 
vier van start gaan, is reeds een 


Morgen weer klauteren in Sweikhuizen 

Volop startgelegenheid 
in Limburgse koersen 


bekende Limburgse jongeren, 
inclusief William van der Meer 
en Jan Simons. 

In samenwerking met het Oran- 
jecomité Geleen organiseert wie¬ 
lerclub De Ster zondag in het 
Burgemeester Damensportpark 
wedstrijden voor jeugdlicentie- 
houders (9.00 uur) en recreanten 
(11.00 uur). 


Br miss um 


flink programma afgewerkt: 
12.00 trimmers 23 ronden oftewel 
30 km.; 13.00 nieuwelingen 30 ki¬ 
lometer; 14.00 uur junioren 51 ki¬ 
lometer. In de twee laatstge- 
noemnde categorieën starten tel¬ 
kens negentig man. Trimmers 
kunnen zich tot kort vóór de start 
nog aanmelden in café Kersema- 
kers. 


Nijswiller 


Zondag staat de Col van Nijs¬ 
willer op het programma. Ook 
hier is voor sprinters niets te 
zoeken. Dat maakten voorgaan¬ 
de edities van dit criterium dui¬ 
delijk. 


Onder leiding van Martin Bre¬ 
inen hebben de organisatoren 
(Wielersupportersclub Nijswiller 
en TWC Eijsden) niets aan het 
toeval overgelaten om weer een 
prima wielermiddag te presente¬ 
ren. Door omstandigheden ko¬ 
men dit keer overigens geen 
amateurs aan de start, maar voor 
de rest is er genoeg bedrijvig¬ 
heid. Dat mag ook wel, want het 
programma kost circa 1500 gul¬ 
den. 

Om 13.00 uur starten de liefheb¬ 
bers en veteranen, 40 kilometer. 
Daarna (14.15 en 15.30 uur) zijn 
twee (!) nieuwelingenkoersen, 
telkens over 40 kilometer. Ten¬ 
slotte komen om 16.40 uur de ju¬ 
nioren in actie, waaronder alle 


De licentiehouders van de Ne¬ 
derlandse Wielren Bond (NVV’B) 
zitten zaterdag en zondag even¬ 
min stil. 

Koninginnedag wordt gekoerst 
in het Oostbrabantse Gemert en 
Deurne. 

Zondag 1 mei (start 12.00 uur) is 
startgelegenheid in Echt en 
Brunssum. Echt krijgt onder¬ 
meer de senioren aan het ver¬ 
trek. In Brunssum bijten de re¬ 
creanten de spits af. Inschrijven 
is nog mogelijk bij St. Christoffel 
Sport. Akerstraat 148, Hoens- 
broek. Vervolgens rijden de ju¬ 
nioren en veteranen; daarna 
(15.30 uur) de amateurs w.o. 
Theo van der Leeuw. Jac van 
Kessel, Bert Hoedemakers en de 
Belg Michel Geelen. 


TnliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 


TOKIO - Egbert Welsink, 
chef cTequipe van de Neder¬ 
landse tafeltennisploeg bij de 
37 e wereldkampioenschap¬ 
pen tafeltennis, zal met ge¬ 
mengde gevoelens op de eer¬ 
ste speeldag terugkijken. De 
mannen verloren na een logi¬ 
sche zege van 5-1 op Israël, 
onverwacht van India (2-5) 
waardoor de promotiekansen 
aanzienlijk slonken. 

Door Joegoslavië met 3-1 te ver¬ 
slaan zorgde de damesploeg van 
Theo Bakker echter toch voor een 
succesje op deze openingsdag. Lukt 
het Bettine Vriesekoop nog één of 
twee keer haar team naar winst'te 
leiden, dan is het behoud van de 
plaats in de A-poule een feit. 

Donderdagmorgen vroeg trad Chi¬ 
na de Nederlandse dames op volle MpflIllU 
oorlogssterkte tegemoet. De vrees 
voor een Oranje-stunt leek achteraf 
de regerend wereldkampioen te 


Eerste speeldag wereldkampioenschap tafeltennis 

WltlST EN VERLIES 
VOOR 0RANJE-TEAMS 


misstaan maar was toch begrijpelijk 
want Bettine Vriesekoop kan tegen 
de „mindere" Chinese dames even¬ 
tueel winnen zoals ze eerder dit sei¬ 
zoen tijdens de open Franse titel¬ 
strijd bewees. 


Daarom zette Zhang Xielin de 
nummers één en twee van de we¬ 


reldranglijst, Tong Ling en Cao 
Yan Hua, in. Tegen deze laatste 
maakte de zeventienjarige Mirjam 
Kloppenburg haar debuut in het 
wereldkampioenschap. Al eerder 
toonde de 17-jarige Zutphense wei¬ 
nig ontzag voor gevestigde namen. 

Zo ook nu. Winnen was er uiter¬ 
aard niet bij maar de cijfers en de 
wijze waarop werd verloren, wa¬ 
ren hoopvol: 10-21 en 18-21. 


Bettine Vriesekoop was daarna te¬ 
gen wereldkampioen Tong Ling 
kansloos. De 21-jarige Chinese ver¬ 
dedigt technisch sterk en bezit een 
vastheid die de Hazerswoudse te 
machtig was. Te ongeduldig om te 
wachten op de juiste scoringskans, 
ging ze met 7-21, 10-21 tenonder. 

In het dubbel pakte het duo Klop- 
penburg/Vriesekoop onverwacht de 
eerste game, maar Cao Yan Hua met 
aan haar zijde Ni Xia Lian straften 


(ADVERTENTIE) 


SCHEIDINGSWAND MAKEN? 

ZIE PAGINA 10 VAN DE TIPGIDS. 

De nieuwe Tipgids van Rigips staat boordevol onmisbare informatie over 
het werken met Rigipsplaten. Voor beginners en voor gevorderden. Met leuke tips, 
duidelijke illustraties en begrijpelijke taal. Maar liefst 24 pagina’s lang. 

Of ’t nu gaat om een zolder verbouwen, plafond maken, badkamer 
opknappen of tussenwandje zetten, de Tipgids van Rigips geeft de oplossing. Haal 
daarom bij ons de gratis Tipgids of vraag ’m aan via Rigips Benelux V.o.E, 
antwoordnummer 1,4100 VP Vianen. 

Beek: Peperkamp, DSM-straat 5. Heerlen: Franck BV, Willemstraat 6. Nationale 
Houthandel, Parallelweg 4. Hoensbroek: Aldo DHZ Supermarkt, Industriestaat 10. 

Geleen: Bouwkompas, Burg. Lemmerstraat 88 A. Maastricht: Bouwvaria, 

Heerderweg 148. Meerssen: Gamma, Ch. Eyckstraat 15. Roermond: Aldo, Ernst 
Casimirstraat 28. Gamma, Dr. Philipslaan 49. Schinveld: Douven, Pres. 

Rooseveltstraat 22. Houthandel Diederen, Brunssumerstraat 35. Simpelveld: Rutter 
& Smits, Pleistraat 11. Sittard: Gamma, Dr. Nolenslaan 124. Zuid-Limburgse 
Bouwmaterialenhandel NV, Rijksweg Noord 11. 

DOE HITZUF, DOt HIT GOSD. MET HIT RIGIPS SHEIBOUWSYSTEEM. 


TIPGIDS 

VAN RIGIPS 


?l6l?S die brutaliteit hard af met 21-2 en 21- 
6 . 

Vlak voor het damestreffen met 
Joegoslavië raakte Stephine van 
Gennip, naar het zich laat aanzien, 
vrij ernstig aan de rug geblesseerd. 

Mirjam Kloppenburg nam haar 
plaats in tegen Joegoslavië en deed 
dat wederom goed. Haar verlies te¬ 
gen Batinic hield een stand in van 
1-1, want Vriesekoop had Perkucin 
achter zich gelaten. 

Het dubbelspel was van cruciaal be¬ 
lang omdat de zege van, Bettine 
Vriesekoop op Batinic logisch leek. 
Het dubbel werd inderdaad on¬ 
danks een achterstand van 16-14 in 
de derde game, binnengesleept, 

India heeft de promotiekansen van 
de heren van Milan Stencel, na de 
winst met 5-1 op Israël, behoorlijk 
gereduceerd. Ron van Spanje ver¬ 
ving Hijne zonder een versterking 
te blijken. Zijn nul uit twee werd 
gecopieerd door Bob Potton. Van 
het Indiase trio moesten Mehta en 
Singh toestaan dat Henk van 
Spanje tegenscoorde. 

Bij 2-4 had de jongste van de drie 
Veenendaalse broers de spanning 
terug kunnen brengen, maar Venu- 
gopal hanteerde zijn met twee soor¬ 
ten rubber beplakt bat te bekwaam. 

Han Gootzen 

Om de promotiekansen niet nog 
verder op de tocht te zetten, moet 
Stencel zijn manschappen vandaag 
eigenlijk naar een stunt tegen Hong¬ 
kong leiden. Misschien dat de Roer¬ 
mondenaar Han Gootzen, die Azia¬ 
tische spelers altijd goed bestrijdt, 
de Joegoslaaf hierbij van dienst kan 
zijn. 

Milan Stencel liet tegen Israël Ron 
van Spanje en Han Gootzen. de 
twee finalisten van de laatste Neder¬ 
landse kampioenschappen, uit de 
ploeg. 

Lemmens en Thans 
naar NK biljart 

ASSEN - Roland Lemmens uit 
Meerssen en Willy Thans uit Maas¬ 
tricht plaatsten zich voor de bil- 
jartfinale van het Nederlands 
jeugdkampioenschap derde klasse 
kader 38/2. Deze titelstrijd is op 7 
en 8 mei in Assen. 

Limburgs Dagblad 


Vrijdag 29 april 1983 • Pagi 


Belangrijke 

financiële 

mededeling! 
V 


isy 


I 


t 


Er zijn liefst 38 typen 
DEUTZ-FAHR trekkers 
waarop de WIR ’n extra 
milieutoeslag geeft. 

Dat kan u duizenden 
guldens voordeel 
nu opleveren. 

Wij kunnen er met u een milieuvriendelijk" 
gesprek over voeren 


FAHR 


w 


i \ 


V 


W' 


xGoergen x 

maakt uw kastenwand 
op maat, 

hang- en legklaar! 

kasten leveren kan iedereen maar. 


| o goergen •. 
Open mgs Jiiden 
nna 13 0018.00 uur 
d. 1 m vr 9 00-18.00 uur 
donderdag 9 0021 00 uur | 
la 10 00 16 00 uu f | 

verdè' volgens afspraak 1 


goergen bv 

Nijverheiasweg '7' 18. | 

Stem 

ilncustriet Kerensneide) 
te- 04495 1463/1367 \ 


Acme' 


Goergen kan ook keukens kookklaar 
en badkamers badklaar leveren. 

provincie limburg 


mededeling M68 „ 7 «. 


Gedeputeerde Staten van Limburg maken be¬ 
kend, dat zij voornemens zijn aan: 1. de n.v. 
PLEM, 2 de n.v. DSM onder een aantal voor¬ 
schriften ad. 1. vergunningen ingevolge de Hin¬ 
derwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging 
te verlenen voor het wijzigen van eenheid 6 der 
Maascentrale te Haelen/Buggenum (omschake¬ 
len van olie/gas op kolen/gas); ad. 2: een vergun¬ 
ning ingevolge de Hinderwet te verlenen voor het 
uitbreiden van de chemische bedrijven met een 
opslagloods voor polymeren (lokatie Zuid). 

De ontwerpen van deze beschikkingen, alsmede 
de aanvragen ervandere ter zake zijnde stukken 
liggen ter inzage van 2 tot en met 16 mei 1983 en 
wel: 

- ter provinciale griffie te Maastricht (Bureau 
Milieuhygiëne) tijdens de werkuren; 

- in de gemeentehuizen van resp. Haelen en Ge- 
leen tijdens de werkuren en bovendien 's-maan- 
dags, resp. ’s-woensdags van 17.00 tot 20.00 
uur, 

alsmede tijdens de werkuren na laatstgenoemde 
datum op deze plaatsen tot het einde van de ter¬ 
mijn. waarbinnen beroep tegen de beschikking 
op de aanvraag kan worden ingestela. 

De aanvrager, alsmede degenen, die bezwaren 
hebben ingebracht naar aanleiding van de aan¬ 
vraag en een ieder die aantoont, dat hij daartoe 
redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot 
bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelij¬ 
ke bezwaren inbrengen tegen het ontwerp van 
de beschikking. 

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan ver¬ 
zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te 
maken. Een bezwaarschrift moet worden inge¬ 
diend bij Gedeputeerde Staten, Bouillonstraat 3 
te Maastricht. Alleen degenen, die bezwaren heb¬ 
ben ingebracht op de wijze als bovenomschreven 
en een ieder die aantoont daartoe redelijkerwijs 
met in staat te zijn geweest, zijn later tot het in¬ 
stellen van beroep gerechtigd. 

Tevens wordt er nog op gewezen, dat de defini¬ 
tieve beschikking op de ad. 1. bedoelde aanvrage 
niet binnen de krachtens artikel 43, lid 1 der Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne geldende 
termijn van zeven maanden kan worden gegeven. 
Maastricht 29 aprii 1 983. 


DE WINNENDE DIESEL 

IN ZN KLASSE. 
TALBOT HORIZON GLD 

BEW JST T 


ever liSiÖ 


Als het om bewijzen gaat tellen alleen de 
feiten. Welnu: de Talbot Horizon GLD biedt u 
standaard vijf versnellingen, vijf deuren en vijf 
zitplaatsen. 

Bovendien is hij in zijn klasse de sterkste en 
snelste èn buitengewoon^uinig. De nieuwe 
1,9 liter dieselmotor levert maar liefst 65 DIN/pk 
(top 156 km/u) en verbruikt maar 1 op 22,2 
liter bij 90 km/u constant*. Acceleratie: 
van 0 tot 100 km in 17,9 sec 

Een stille, felle en hypermoderne diesel¬ 
motor met bovenliggende nokkenas is goed 


voor al deze prestaties. Als u wilt is de Horizon 
GLD bovendien leverbaar met stuur¬ 
bekrachtiging. 

De r 83-modellen van de Horizon zijn 
overigens nog comfortabeler dan ze al waren; 
met meer beenruimte achterin, 10% meer 
bagageruimte en een luxueuze afwerking. 

De voorwielaandrijving en de onafhanke¬ 
lijke wielophanging rondom zijn garanties voor 
een uitnemend weggedrag. Talbot Horizon 
Diesel: in zijn klasse een robuuste gezins- en 
zakenauto die elk karwei klaart tegen de laagst 


Brandstofverbruik (ECE-norm A 70) Talbot Horizon GLD: bij 90 km/u constant 1 op 22,2; bij 120 km/u constant 1 op 15,6; in stadsverkeer 1 op 14,1. 


mogelijke kosten. En met het grootst denkbare 
comfort 

Ervaart u dat zelf maar eens tijdens een 
proefrit bij uw Peugeot Talbot-dealer: dit is uw 
nieuwe diesel voor de komende jaren. 

U hebt al een Horizon Diesel, de LD-uit- 
voering met vier-versnellingsbak, voor f 21.595,-. 

Prijzen zijn inclusief BTW. Afleveringskosten f 355,-. Wijzigingen voorbehouden. 
Elke Peugeot - en Talbot-personenauto heeft 6 jaar garantie op de carrosserie 
tegen doorroesten van binnenuit Uw dealer informeert u graag over de 
voorwaarden. Vraagt u ook eens naar onze gunstige financierings- en leasing¬ 
mogelijkheden. 


TALBOT HORIZON 


Beek: Autobedrijf P. Coumans & Zn, D.S.M.-straat 7, tel; 04402-1243. Geleen: Automobielbedrijf 
J. van Hinsberg B.V., Mauritslaan 53, tel: 04494-45800. Heerlen: Autocentrum Collaris B.V., 
Schelsberg 45, tel: 045-720202. Heerlen: Autobedrijf W. Steins en Zn, Kerkraderweg 13-15, tel: 
045-714717. Hoensbroek: Rob van Ham Auto’s B.V., De Koumen 7, tel: 045 222455. 


Kerkrade: Ploum Automobielbedrijf B.V., Eygelshovergracht 64, tel: 045-460500. Munsterge- 
leen: Autobedrijf Jasper B.V., Wintraak 29, tel: 04490-21944. Simpelvpld: Autobedrijf Grassère 
B.V., Kloosterstraat 46, tel: 045-441835. 


PEUGEOT TALBOT ALTIJD ’N ALTERNATIEF. 
10 REDENEN OM BIJ ONS 
EEN KEUKEN TE KOPEN: 

• Wij hebben 20 toonzaalkeukens voor u opgesteld in 
diverse uitvoeringen, o.a. zwaar massief eiken; eiken 
fineer, kunststof/hout en kunststof 

• Wij hebben de langste ervaring 

• Wij geven 5 jaar schriftelijke garantie. 

• Wij verzorgen de technische installatietekening 

• Wij leveren uw keuken franco thuis 

• Wij verzorgen hak-, sloop-, breek-, loodgieters- en 
electrawerkzaamheden 

• Wij monteren uw keuken 

• Wij leveren en plaatsen tegels 

• Wij kunnen u ook na 18.00 uur ontvangen, uiteraard na 
telefonische afspraak. 

• Wij hebben enkele showroomkeukens met 40-60% 
korting J0J JACOBS KEUKENS 

GENHOUT-BEEK. HUBERTUSSTRAAT 53. TEL. 04402-71006 


GENHOUT-BEEK, HUBERTUSSTRAAT 53. TEL. 04402-71006. 

Geopend: di t m vr 9-12 - 13-18 uur za. 10-17 uur 


showroom 

badkamer Villeroy & Boch 

Kleur „Patina” met bronskleurige armaturen, bestaande uit: x 
badcombinatie cornpl. (badkuip iets beschadigd), 

wastafelcombinatie compleet (iets beschadigd), 
closetcombinatie compleet. 

Eenmalige aanbieding: 

60% Korting 
V IÉK 


Bovenstaande badkamer staat opgesteld in onze sanjtairshowroom Litscherveldweg 2 Heerlerheide. 
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. ’ Zaterdags van 9.00 tot 13.00 uur. 


Installatiebedrijf 
Lemmens/Meessen B.V. 


Tel. 

045-213661