Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


--TT'-7T~C . •■. ■•■— . ,. , rr » » » i UM) | i uw*ü, .I)W, «Vrijdag 3 januari 1992 

r- 

Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V C voi 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


74$ jaargang nr. 2. 

Telefoon 045-739911 - Hoofd redacteur Ron Brown - Losse nummers ƒ 1,60 DOOR PETER BRUIJNS 


landgraaf — De politie in 

Landgraaf bezint zich nog op de 
vraag of een onderzoek moet 
'Worden gestart tegen het bedrijf¬ 
je Dealworth Investments Ltd. 
Er zyn bij de Landgraafse politie 
el verschillende meldingen bin¬ 
nengekomen van Duitsers die 
heggen door Dealworth voor ka¬ 
pitalen te zijn opgelicht. Volgens 
Welingelichte kringen heeft ook 
de Duitse justitie al een aanvraag 
voor een onderzoek naar Neder¬ 
land gestuurd. 

Het afgelopen jaar klopten enige 
honderden Duitsers bij Deal- 


Al veel meldingen over oplichting 


Politie twijfelt over 
aanpak Dealworth 


worth Investments in Landgraaf 
aan in de hoop spotgoedkoop 
grote leningen te kunnen kry- 
gen. De bemiddelingskosten die 
de Duitsers vooraf moesten beta¬ 
len, beliepen tienduizenden tot 
honderdduizenden guldens. 
Maar van de mitf oenenkredieten 


die hen waren voorgespiegeld, 
hebben ze nooit een cent gezien. 
Ondanks de klachten die het af¬ 
gelopen kwartaal binnenstroom¬ 
den is het zowel voor de Land¬ 
graafse politie als voor justitie in 
Maastricht nog de vraag of er 
door Dealworth strafbare feiten j 


zijn gepleegd. Er wordt getwij¬ 
feld of het om een civielrechte¬ 
lijke of een straf-rechtelyke af¬ 
faire gaat. Is het eerste het geval, 
dan moeten de gedupeerden hun 
gelyk trachten te halen door zelf 
naar de rechter te stappen. Van 
tenminste één Duits bedrijf is al 
bekend dat het een Heerlense 
advocaat heeft ingeschakeld om 
Dealworth juridisch te vervol¬ 
gen. Het bedrijf is tenminste 
130.000 mark aan Dealworth 
kwijtgeraakt. 


Zie verder pagina 15 

• Oplichtingstruc al 
eerder toegepast 


vtandaag 


iet Danrtt over 
EG-voorzittef^cp 

. PAGINA 5 

Auto's noÉéöfc \ 
ihCïilrfe 

PAGINA9 

Douaniers vlhclërr 

Rentree 
Henk Duut 

PAGINA 18 

Van Gennip en 
Visser in vorm 

PAGINA 19 

Nigeria wint ; ; 
van MW 

PAGINA 19 ' : 1 


Duitsland belangrijkste doorvoerhaven van verdovende middelen 

Internationale aanpak misdaad 


Van onze redactie binnenland 


^EN HAAG - De Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) 
fóat zich nadrukkelijk richten op samenwerking met recher¬ 
chediensten in andere landen, vooral in Europa. De komende 
teren zal de georganiseerde misdaad volgens de CRI in toene¬ 
mende mate landsgrenzen overschrijden. vrijgelaten 

GDAD - Twee Amerikanen 
een Filippijn die begin de- 
• vorig jaar bflj de Iraaks- 
tse dootlr . Om deze ontwikkeling te bestrij¬ 
den, zal dè onlangs opgerichte 
hoofdafdeling Internationale Sa 
menwerking van de CRI een reeks 
buitenlandse posten openen. Dat 
kondigde hoofdcommissaris J. Wil¬ 
zing van de CRI gisterochtend aan 
in zyn nieuwjaarsrede. 

De CRI-topman uitte zyn zorg over 
de invoer van Surinaamse cocaïne 
in Nederland. Byna de helft van de 
hoeveelheid cocaïne die vorig jaar 
in beslag werd genomen, was af¬ 
komstig uit Suriname. Zodra de si¬ 
tuatie in dat land genormaliseerd is, 
wil de CRI daar een post openen, 
evenals in Colombia, de Antillen en 
in Amerika. 


Burgeroorlog 


mln. 3 2 C 


Jameujk zacht en 
JJelwind 

lT krachtige zuidwestelij- 
Jr stroming wordt zachte en 
^^elljk vochtige lucht aan- 
^®«rd. Hierin bevindt zich 
lat 1 bewolking maar er ko- 
5* 11 ook enkele perioden met 
^ voor. In de avond en nacht 
iyJ^t de bewolking .geleide- 
^Jk dikker en valt er af en toe 
•ÏJJtregeii. De wind is matig 
Vr U krachtig en komt uit 
JJhlwestelijke richting. De 
j^Jperatuur loopt op tot cir- 
i* ® graden in de middag en 
kwik daalt vannacht tot 
"«geveer 3 graden. 

verdere informatie be-“ 
^renende het weer in Limburg 
*«nt u bellen 06-91122346. 


I Vier procent van 
; specialisten heeft 
Sex met patiënten Volgens Wilzing is de 'criminele 
landkaart' in Europa snel aan het 
ver anderen door dé'politieke pro¬ 
blemen in het voormalige Oostblok 
en in het Balkan-gebied. De aan¬ 
voer van heroïne via Joegoslavië 
(vorig jaar 65 procent) is door de 
burgeroorlog aldaar byna ónmoge¬ 
lijk geworden. Deze is volgens de 
directeur aan het verschuiven rich¬ 
ting Hongarije, Roemenië en Tje- 
choslorwakye. Hy uitte ook zyn zorg 
over de belangrijke plaats die Pool- 
se criminelen aan het innemen zijn 
in de Europese amfetaminehandel. 


De CRI-directeur verwacht dat 
Duitsland het belangrijkste door- 
voerland wordt voor verdovende 
middelen, gezien de ontwikkelin¬ 
gen in Oost-Europa en recente cij¬ 
fers over inbeslagnames van cocaï¬ 
ne en heroïne. 

De helft van alle heroïne die in ons 
land wordt aangeboden, wordt via 
Duitsland aangevoerd. Ook wordt 
Nederland in toenemende mate ge¬ 
confronteerd met drugscriminelen 
uit Zaïre, Ghana en Nigeria. 

De komende jaren staan volgens" 
Wilzing dan ook in het teken van de 
internationalisering van de crimina¬ 
liteitsbestrijding. In het kader van 
de Europese samenwerking tussen 
de zusterorganisaties worden, na ra¬ 
tificatie van het Schengen-aldcoord 
door het Nederlandse parlement, 
CRI-posten geopend in Madrid, 
Wiesbaden, Parys, Rome, Londen 
en Brussel. 

Overvallen 

De CRI constateert een opvallende 
^tyging van het aantal bankoverval¬ 
len tot 448 (1990: 240). In totaal bleef 
het aantal overvallen ongeveer ge¬ 
lyk met het jaar daarvóór (ruim 
1.700). Vorig jaar werden ruim 4.000 
auto’s méér gestolen dan in 1990 
(18.000), aldus Wilzing. 

Behalve de internationale samen¬ 
werking vormt ook de verdere re¬ 
gionalisering een belangrijk be¬ 
leidsvoornemen voor de CRI. Vanaf 
3 januari wordt in vijf steden in Ne¬ 
derland een Afdeling Recherche 
Informatie (ARI) geopend. • Een groot deel 
van Israël, vanaf de 
Golan-hoogvlakten 
tot aan de Negev- 
woestijn, ligt onder 
een dik pak sneeuw. 
Een hoogst onge¬ 
bruikelijk beeld, 
want in Israël valt 
het witte goedje 
pakweg eens in de 
vijftig jaar naar be¬ 
neden. Daarom la¬ 
ten de twee ortho¬ 
doxe joden^ op de 
foto zich deze inci¬ 
dentele sneeuwpret 
niet ontzeggen. 

Foto: EPA 


(ADVERTENTIE) 


BONBINI 

^ Alleen voor beursbezoekers 

NEEM UW REISGENOOT W1B MEE NAAR 

ARUBA, BONAIRE * CURAQA0 

Vertrek vóór 16 januari 1992 
uit Amsterdam of Keulen Reisburo van Hulst / Schoenmaeckers 

Vakantie Info Beurs Stand Nr. 40 en 41 
Maastricht 3 t/m 5 januari 1992 


Geen onderzoek situatie in Tsjechoslowakije 

Kosto: ’Vietnamezen 
worden uitgewezen’ 


DEN HAAG - Staatssecreta¬ 
ris Kosto van Justitie ziet geen 
beletsel om Yietnamezen wier 
verzoek om asiel is afgewèzen, 
naar Tsjechoslowakije terug te 
zenden. De bewindsman heeft 
dat gisteren laten weten aan 
het Actiecomité Vietnamese 
Asielzoekers. Volgens Kosto is 
er geen aanleiding voor nieuw 
onderzoek naar de situatie in 
Tsjechoslowakije voor uitge¬ 
procedeerde Vietnamezen die 
vanuit ons land teruggestuurd 
worden. 

„Ik word voortdurend door be¬ 
trouwbare bronnen op de hoogte 
gehouden van de situatie in Tsje- 
choslowakye. Mij is gebleken dat 
dat land zich houdt aan dè ver¬ 
plichtingen die zijn neergelegd in 
het Géneefs Vluchtelingenver¬ 
drag van 1951”, aldus Kosto in 
een brief aan het actiecomité. 


Reden 

De staatssecretaris stelt geen re¬ 
den te zien de uitzetting van uit- zen.’ 


geprocedeerde Vietnamese asiel¬ 
zoekers naar Tsjechoslowakije nu- 
nog langer op te schorten. De uit¬ 
zettingen waren vorige week 
stopgezet in afwachting van een 
gesprek tussen ambtenaren van 
Justitie en het actiecomité. Daar¬ 
in legde het comité enkele wen¬ 
sen op tafel. 

Kosto heeft minister Van den 
Broek van Buitenlandse Zaken 
om nadere schriftelijke informa¬ 
tie gevraagd over de situatie van 
terugkerende gastarbeiders in 
Vietnam. Dat ambtsbericht wordt 
binnenkort verwacht 

Humaan 

De staatssecretaris benadrukt in 
zyn brief dat elk asielverzoek in¬ 
dividueel wordt behandeld. „Ook 
by de beslissing tot verwijdering 
wordt nog eens bekeken of deze 
uit humanitair : oogpunt verant¬ 
woord is.” Een humaan en zorg¬ 
vuldig beleid vergt overigens ook, 
aldus de bewindsman, dat uitge¬ 
procedeerde asielzoekers Neder¬ 
land verlaten, Mus ook Vietname- 


Beatrix viert 
koninginnedag 
in Rotterdam 

ROTTERDAM — Koningin 
Beatrix viert dit jaar koningin¬ 
nedag in Rotterdam. Dit heeft 
de Rotterdamse burgemeester 
A. Peper gisteren bekendge¬ 
maakt. 

Een woordvoerder van de 
Ryksvoorlichtingsdienst heeft 
desgevraagd meegedeeld dat 
de koningin op donderdag 30 
april geen andere plaats dan de 
Maasstad zal bezoeken. 

Prins Claus zal naar alle w aar , 
schynlykheid niet aanw ezig 
zyn op de traditionele nieuw¬ 
jaarsreceptie van de koningin 
in het, Paleis op de Dam in 
Amsterdam. 

De prins lijdt sinds juli van het 
vorige jaar weer aan depres¬ 
sies: hy verbleef daarvoor tot 
half november regelmatig 
het ziekenhuis. De prins lydt 
tevens aan de ziekte van Par- 
kinsoh. 

De koningin ontvangt haar 
gasten op 7 januari nu samen 
met prinses Margriet en mr 
Pieter van Vollenhoven. 


Uranium 
te koop in 
Tadjikistan 

DOESJANBE - Tadjikistan, 
de zuidelykste republiek van 
de voormalige Sovjetunie, 
dreigt een wereldwijde nucle¬ 
aire risicofactor te worden. 
Uit Tadjikistaanse parle- 
mentskrïngen werd gisteren 
bekend dat de leiding van de 
republiek van plan is verrijkt 
uranium en de technologie 
die voor de verwerking van 
deze delfstof nodig is, aan het 
buitenland te verkopen. 


Geïnteresseerden uit Saoedi- j 
Arabië, Irak, Turkije, Iran en , i 
Pakistan zyn al in de hoofd- * 

stad Doesjanbe gesignaleerd. ï 

President Rachmon Nabyev 
wil binnenkort een bezoek 
brengen aan India om daar de 
belangstelling te peilen voor 
de delfstoffen uit zijn repu¬ 
bliek. 

Tadjikistan beschikt over tal¬ 
rijke vindplaatsen van ura¬ 
nium. De voormalige Sovjet¬ 
republiek leverde het splijtba¬ 
re materiaal voor de eerste 
atoombom van Sovjet-make- 
ly. 

De Tadjikistaanse leiding 
denkt op het gebied van uit¬ 
breiding van verrijking en 
produktie van uranium ook 
aan samenwerking met de 
Arabische landen en Iran. Re¬ 
centelijk zyn in Tadjikistan 
nieuwe uraniumvoofraden 
ontdekt. 


Palestijnen niet 
bij vredesoverleg 

AMMAN — De Palestijnse delegatie 
zal niet naar Washington gaan voótf 
de derde ronde van de vrédesbé* 
sprekingen over het Midden-Ooste* 
uit protest tegen de Israëlische bes. 
slissing twaalf Palestijnen te depofcj 
teren. Dat heeft de ambassadeur 
van de Palestijnen in Jordanië, A4- 
Tayeb Abdelrahim, gisteren gezegd! 
tegen het Franse persbureau AFP. / 

De nieuwe ronde van bilaterale vre¬ 
desbesprekingen tussen Arabieren 
en Israël heeft- kennende dinsdag 
plaats in Washington. 

Israël maakte gisteren bekend dat 
het in verband met de dood van een 
joodse kolonist twaalf Palestijnse 
activisten uit de bezette gebieden 
zal deporteren. 


VN-gezant: ’Belangrijke stap voorwaarts 9 

Bestand in Kroatië 


SARAJEVO — In* de door een bur¬ 
geroorlog verscheurde Joegoslavi¬ 
sche republiek Kroatië wordt van¬ 
middag een wapenstilstand van 
kracht. Het bestand werd gisteren 
getekend door generaal Andrjja Ra- 
seta van het federale leger en de 
Kroatische minister van Defensie 
Gojko Susak. 

Onder leiding van ^N-gezant Cyrus 
Vance werden beide partijen het 
eens in de Bosnische hoofdstad Sa¬ 
rajevo. Vance sprak van een 'be¬ 
langrijke stap voorwaarts.’ Als het 
bestand wordt nageleefd, wordt de 
stationering van een VN-vredesle- 
ger van ten hoogste 10.000 man in 
Joegoslavië mogelijk. De instelling 
en naleving van een staakt-het- 
vuren is door de VN geëist als abso¬ 
lute voorwaarde voor het zenden 
van een vredesmacht In de burger¬ 
oorlog, die al een half jaar woedt 
werden veertien eerdere bestanden 
geschonden. 


Het donderdag bereikte akkoord 
omvat vier hoofdpunten: 

- de beëindiging van alle vyandely- 
ke militaire activiteiten; 

- het opzetten van een communicS-. 
tienetwerk en waamemingsplannen 
ten behoeve van een VN-leger; 

- het uitvoeren van vertrouwenwek¬ 
kende maatregelen; 

- de naleving van een bestand vanaf 
3 januari 18.00 uur plaatselyke tyd.’ 

Hoewel de strijdende partijen zich 
woensdag bereid hadden getoond 
mee te werken aan het inzetten van 
een VN -vredesmacht in Kroatië, 

' werd gisteren nog op verschillende 
plaatsen gevochten. In acht Kroati¬ 
sche steden klonk in de nacht en in 
de vroege morgen het luchtalarm. 
Daruvar, op ongeveer 100 kilometer 
ten oosten van Zagreb, werd kort na 
middernacht twee keer gebombar* 
deerd door federale gevechtsj agerst 
De bombardementen richtten grote 
schade aan. 


(ADVERTENTIE) 


Limburgs Dagblad 

de duidelijke krant 


V 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 


Naam:. 

/ * 

Adres:. 

Postcode/woonplaats: 


Telefoon:.(voor controle bezorging) 

giro/banknummer:...... De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 

Daarna betaal ik O.per kwartaal O per maand 

Stuur mij O de machtiging voor automatisch betalen, 

Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus. 

O een acceptgirokaart 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L.D. (proef-(abonnement gehad. 

Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar 
Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 


Ik. d.n; 


m i1< h -T*-,-8 

no o □ □ □ □ □ □ □ □□□□□□ □ oo □ on n o □ □ □ □ o o □ p □ DnaoD □ o nmnn n □ □□ ffD o □□□□□□□□□□ □ n,o □ □ o o □□□□□□□□□dood □□□□ 


limburgs dagblad bioscopen 


• HEERLEN 

Royal: Hot Shots, vr t/m zo 15 17 

19.30 en 21.30 uur, ma Urn do 19 
en 21 uur. Rivoli: Quigley down 
under, vr t/m zo 18.30 en 21 uur, 
ma lm do 20.30 uur. De Redder- 
tjes in Kangoeroeland, za zo wo 
14 uur, za zo ook 16 uur. Maxim: 
All I want for Christmas, vr t/m 
zo 14.30 en 19 uur, ma t/m do 

18.30 uur. Drop dead Fred, vr 
t/m zo 16.30 en 21 uur, ma t/m do 

20.30 uur. H5: The Addams Fa¬ 
mily, dag. 14 19 en 21.30 uur. 
Fievel in het Wilde Westen, vr za 
zo 14.30 en 16.30 uur, wo 14.30 
uur. Don't teil Mom the babysit¬ 
ter ’s dead, dag. 14.15 18.45 en 
21.15 uur, vr lm zo ook 16.15 
uur. Curly Sue. dag. 14 18.30 en 
21 uur, vr lm zo ook 16 uur. Doe 
Hollywood, dag. 18.30 en 21 uur, 
vr lm zo ook 16 uur, ma t/m do 
ook 14 uur. Bingo, dag. 14 en 

18.30 uur, vr lm zo ook 16 uur. 
Terminator 2, dag. 21 uur. 

• SCHAESBERG 

Autokino: Robin Hood; prince 
of thieves, vr lm zo 20.3fruur. 

• KERKRADE 

Wijngrachttheater: Assepoes¬ 

ter, wo 14 uur. 


• MAASTRICHT 

Mabi: Hot shots, vr t/m zo 13.30 
16 18.30 en 21.15 uur, ma lm do 
21.15 uur, wo ook 14.30 uur. 
Drop dead Fred, vr t/m zo 16 

18.30 en 21.15 uur, ma t/m do 
21.15 uur, wo ook 14.30 uur. De 
Reddertjes in Kangoeroeland, vr 
t/m zo 13 14.45 en 16.30 uur, wo 

14.30 uur. The Addams Family, 
vr t/m zo 1330 18.30 en 21.15 uur, 
ma ty/m do 21.15 uur. All I Want 
for Christmas, vr t/m zo 13.30 
uur, wo 14.30 uur. Ciné-K: Thel- 
ma and Louise, dag. 21 uur. 
Cinema- Paiace: Don’t teil Mom 
the babysitter ’s dead, dag. 18.45 
en 21.45 uur, vr t/m zo ook 13.45 
en 16.15 uur, wo ook 13./45 uur. 
Fievel in het Wilde Westen, vr 
t/m zo 14 en 16.15 uur, wo 14 uur. 
Bingo, dag. 18.30 uur, vr t/m zo 
en wo ook 14 uur. Curly Sue, 
dag. 18.45 en 21.45 uur, vr t/m zo 
ook 16.15 uur. The Fisher King, 
dag. 20.45 uur. Lutnière: Pink 
Narcissus, vr 20 uur. Lesbische 
sensuele humor, za 20 uur. Ton- 
gues untied, zo 20 uur. Noctur¬ 
ne, ma 20 uur. Via Appia, di 20 
uur. Extramuros, wo 20 uur. The 
Outsiders, do 20 uur. An angel at 
my table, dag. 20.30 uur. Delica¬ 
tessen. dag. 22 uur. 


O 

ai 

a 

a 

a 

a 

a 

o 

o 

al 

£=j| 

a 

□ 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

ai 

a 

o 

a 

ai 

a 

D 
P 

O 

o 

ai 

P' 

P • GELEEN 

Roxy: Don’t teil Mom the baby¬ 
sitter ’s dead. dag. 20.30 uur, zo 
ook 15 uur. Studio Anders: The 
Addams Family, dag. 20.30 uur. 
De Reddertjes in Kangoeroe¬ 
land, vr t/m zo en wo 15 uur. 

• SITTARD 

Forum: Hot Shots, dag. 20.30 
uur, za zo wo ook 14 uur. Doe 
Hollywood, dag. 20.30 uur. Fie¬ 
vel in het Wilde Westen, za zo wo 

14 uur. Filmhuis Sittard: Awa- 
kenigs, wo 20.30 uur. 

• ECHT 

Royal-MicroRoyal: Curly Sue, 
dag. beh. wo 20.30 uur, vr t/m zo 
ook 15 uur. De Reddertjes in 
Kangoeroeland, vr t/m zo en wo 

15 uur. Dying Young, vr t/m di 
en do 20.30 uur. 

• ROERMOND 

Royal: Hot Shots, dag. 20.30 uur, 
zo ook 16.30 uur De Reddertjes 
in Kangoeroeland, vr t/m zo en 
wo 14.30 uur. Royaline: Don’t 
teil Mom the babysitter ’s dead, 
dag. 20.30 uur, vr t/m zo en wo 
ook 14.30 uur, zo ook 16.30 uur. 
Filmhuis Roermond: Awake- 
nings, do 20.30 uur. 


Jack Palance even terug in City Stickers’ 


Eeuwige ’bad guy’ 
van Hollywood • Jack Palance: „Op een comeback zit ik niet te wachten’. 


DOOR PIETER VAN LIEROP 


NEW ORLEANS - Acteur 
Jack Palance is een levende 
legende en als zodanig wordt 
hij ook opgevoerd in ’City 
Slickers’, de blijmoedige wes¬ 
tern die in Amerika de groot¬ 
ste zomerhit geweest is na 
Terminator 2 en Robin Hood. 
In ’City Slickers’ (nu in Neder¬ 
land) speelt Jack Palance een 
bejaarde cowboy die Billy 
Crystal en andere stadsjon¬ 
gens vertrouwd maakt met de 
veedrijverij als vakantiebeste- 
ding. Zachtmoediger hebben 
we hem nooit gezien, want 
Jack Palance kwam tot faam 
in de jaren vijftig als taaie en 
tanige vechtersbaas in oor¬ 
logsfilms, westerns en sanda¬ 
lenfilms. 

Hij werd vooral onsterfelijk als het 
prototype van de ’outlaw’ in talrijke 
wild west-films. De ijzige professio¬ 
nele killer die striptekenaar Morris 
in een van diens eerste Lucky 
Luke-verhalen tot model nam voor 
Phil Ijzerdraad. 

Jack Palance kent de Lucky Luke- 
strip en beschouwt die karikatuur 
van zijn ’film-imago’ als een van de 
leukste reacties op zijn carrière. Het 
amuseert hem dat hij telkens in 
stripvorm - ongeweten - herontdekt 
wordt door nieuwe generaties jon¬ 
geren, die hem nooit zagen spelen 
als Atilla de Hun in ’Sign of the Pa- 
gan’ of in de klassieke westerns 
’Shane’, The Desperados’, The 
Mercenary’, ’The Horsemen’ of The 
Professionals’. 

Zyn markante verschijning lijkt een 
landkaart van zijn leven. In 1919 
werd hij in Pennsylvania geboren 
als zoon van een mijnwerker. Zijn 
familienaam luidde Palahnuik. Hij 
heeft ook zelf nog in de mijnen ge¬ 
werkt en de kost verdient als be¬ 
roepsbokser. Jack hield er een 
gebroken neus over. Tydens de oor¬ 
log was hij piloot van een bommen¬ 
werper waarmee hij crashte. De 
toen opgelopen verbrandingen en 
de daarna noodzakelijke plastische 
chirurgie, maakte Palance - toen hij 
zich met acteren was gaan bezig¬ 
houden - tot een gedoodverfde ’bad 
guy’. - 

Baksteen 

Hoewel hij tot twee keer toe (voor 
’Sudden Fear’ in 1952 en voor ’Sha¬ 
ne’ in 1953) genomineerd werd voor 
een Oscar, praat Palance weinig en¬ 
thousiast over zijn verleden in Hol¬ 
lywood, dat hem in de jaren zestig 
liet vallen als een baksteen. 

Jack Palance: „Het is geen onge¬ 
woon verschijnsel dat als een acteur 
ouder wordt, hij wat minder rollen 
aangeboden krijgt. Maar bij mij 
droogde het aanbod al op toen ik 
nog jong was. Toen ik geen rollen 
meer aangeboden kreeg in Ameri¬ 
ka, ben ik naar Italië gegaan. Daar 
heb ik een hele reeks van 'spaghetti 
westerns’ gedaan. Sommige daar¬ 
van waren beslist heel goed. En ik 
heb ook de kans gehad om een paar 
hele andere films te doen als waar 
ik Amerika aan gewend was. Zoals 
’Le Mépris’ van Jean-Luc Godard, 
waar ik niemand minder dan Fritz 
Lang en Brigitte Bardot als tegen¬ 
spelers had. Fantastisch om zo de 
eerste bloei van de Nouvelle Vague 
te hebben kunnen meemaken. Maar 
wat mijn eigen Amerika betreft, 


daar heb ik een droge periode mee¬ 
gemaakt van zeker twintig jaar”. 

Opmerkelijk is wel dat Jack Palan¬ 
ce als zeventiger nu schijnt te zijn 
herontdekt. Hij speelde een gastrol 
in ’Batman’, leverde een sappige 
bijdrage aan ’Baghdad Café’, keerde 
terug in het zadel voor de western 
’Young Guns’ en is nu dus te zien in 
’City Slickers’. 

Palance: „Jawel, ik heb de laatste 
paar jaar in een aantal films ge¬ 
speeld die het aardig hebben ge¬ 
daan, maar ik zie dat niet als echt 


een verandering. Niet een substan¬ 
tiële come back. En daar zit ik ook 
niet echt meer op te wachten”. 

Verlangen 

Jack Palance wijdt zijn dagelijks le¬ 
ven aan de dingen waar hij als jon¬ 
getje van heeft gedroomd, na het 
zien van de talrijke westerns die in 
hem het verlangen wakker riepen 
om filmacteur te worden. Jack Pa¬ 
lance heeft in Californië zijn eigen 
ranch. Maar ook daar schijnt de 
echte cowboy-romantiek van af te 
zijn. 

„Ranching vandaag de dag is niet 
meer wat het geweest is. We hebben 
niet meer van die gigantische toch¬ 
ten met hele kuddes koeien. Ik heb 
niet meer dan iets van 150 stuks 
vee, maar die hele onderneming is 
selfsupporting. Er is op mijn land 
voldoende voedsel, er is water. 
Maar alleen als er zo’n stuk of vijftig 
koeien verkocht moeten worden, 
heb ik een paar extra mannetjes no¬ 
dig voor het brandmerken en het 


hoeden. Maar vervolgens gaan ze op 
een vrachtwagen naar hun bestem¬ 
ming. Routine. Er zijn nog een paar 
plekken waar men wel grotere kud¬ 
des heeft, waarmee men ook nog 
wel eens een tocht moet maken. 
Maar daar komen nauwelijks nog 
cowboys te paard aan te pas. Ze ge¬ 
bruiken dan helikopters. Daar zijn 
die beesten bang van en daarmee 
kun je ze krijgen waar je ze hebben 
wilt. Dus de romantische versie van 
de cowboy is uitgestorven. 

„We komen aan het einde van zo 
veel dingen. En zo snel. We zullen 


tyd moeten maken voor de beelden 
van hoe het geweest is. Voor de her¬ 
inneringen. En dan ons goed reali¬ 
seren dat het nooit zo romantisch 
jwas als je het ziet op een bioscoop¬ 
scherm. Want werken met koeien, 
dat is werk, dat is smerig. En wat 
kun je met die beesten? Samen gras 
herkauwen?” 

In City Slickers speelt Jack Palance 
een soort per ongeluk overleefde 
brontosaurus; zo’n cowboy van de 
oude stempel. Curly; een vaderfi¬ 
guur voor die stadsjongens die aan¬ 
vankelijk doodsbenauwd zijn voor 
’s mans ruwe grappen. 

Is die Curly een karakter met raak¬ 
punten voor de echte Jack Palance? 

„Ik herken in hem wel iets van me¬ 
zelf, ja. Laat ik het zo zeggen: Op 
sommige momenten heb ik het ge¬ 
voel dat ik bezig ben te worden, wat 
Curly had kunnen worden als hij 
een andere kant op was gegaan. Als 
hij ooit was weggegaan uit die at¬ 
mosfeer van eenzaamheid en de 
noodzaak volledig op jezelf aange¬ 
wezen te zijn. Dat kunnen volhou¬ 


den heeft iets heel gaafs en nobels, 
maar in het geval van Curly zitten 
er zeker ook een paar tragische kan¬ 
ten aan, want hij weet dat hij ook 
wel een paar dingen is misgelopen. 
Daardoor is hij een melancholicus 
geworden. En dat besef te behoren 
tot een uitstervende soort laat hem 
soms toch een beetje vreemd reage¬ 
ren. Raar soort humor ook. Ik ken 
dat soort types wel. Ik krijg ze soms 
ook over de vloer op mijn ranch. Ik 
heb cowboys gekend die waren 
zoals Curly. Ik herinner me een ze¬ 
kere Baily, een reus van een vent, 
die kwam me opzoeken met een 
maat van hem. ’s Morgens om half 
zeven. En die Baily hield een hand 
op zijn rug en zei: ’Jack, ik heb een 
cadeautje voor je’. En hij liet me een 
pakket zien, in fraai papier en met 
een prachtig lint er omheen. Ik 
dacht dat het een doos bonbons was 
of zo. Maar hij maakte dat open en 
bleek het pak een kruik te bevatten. 
Daar moest ik inkijken. Bleek er 
een joekel van een ratelslang in te 
zitten! Nou heb ik genoeg ratelslan¬ 
gen bij me in de buurt wonen om 
niks meer te krijgen van één zo’n 
ding in een kruik. Maar het idee dat 
die cowboys ’s-ochtends om half ze¬ 
ven helemaal naar mijn ranch wa¬ 
ren gekomen om te zien of ik me 
een beroerte zou schrikken, dat was 
toch een beetje zielig. Vond ik.” 


Hollywood 

Vrienden zegt Palance niet uit het 
acteursmétier te hebben overgehou¬ 
den. „Ik kom zeer zelden in Holly¬ 
wood. De enige keren dat ik andere 
acteurs tegenkom, is tijdens filmop¬ 
namen. Ik denk dat het een alge¬ 
meen verschijnsel is. Acteurs heb¬ 
ben zelden andere acteurs als hun 
vrienden. Ik weet niet waarom dat 
zo is, maar ik heb het gemerkt sinds 
het begin van mijn carrière in 1949. 
Of dat komt omdat we elkaar niet 
vertrouwen, of dat het komt door 
naijver of wedijver? Het enige wat 
je met elkaar gemeen hebt is dat je 
pas echt opleeft in een wereld die 
niet echt bestaat. 

Hij heeft weinig voeling met de he¬ 
dendaagse filmindustrie, maar on¬ 
miskenbare nostalgie maakt zich 
van Palance meester als hij mijmert 
over de jaren vijftig. 

„Ik was erg gesteld op acteurs als 
Humphrey Bogart, Clarke Gable, ei¬ 
genlijk op die hele periode. De 
magie die film toen nog veroorza¬ 
ken kon. Aan de opnametijd van 
’Shane’ bewaar ik warme herinne¬ 
ringen. Ik zei net er niet van te hou¬ 
den om met andere acteurs op te 
trekken, en zij blijkbaar niet met 
mij. Maar in het geval van ’Shane’ 
was dat heel anders. Dat was een 
fijn stel mensen bij elkaar. Met Alan 
Ladd, Van Heflin, dat waren reu¬ 
zengabbers. Ze dronken een beetje 
te veel, soms. Ik herinner me Van 
Heflin aan de bar. Die sloeg in een 
mum van tijd achttien dubbele 
whiskey’s achterover. Een 'afzak¬ 
kertje’ noemde hij dat, even voor 
het slapen gaan. En dan stond 
iedereen te wachten tot hij op zijn 
gezicht zou vallen, op weg naar de 
buitendeur. Maar die haalde hij met 
rechte rug. En dan zal hij de volgen¬ 
de dag best last van een kater heb¬ 
ben gehad, maar je merkte nie(s aan 
hem”. 

Het lijkt of Jack Palance het Holly¬ 
wood nooit heeft vergeven hem in 
de steek te hebben gelaten. Maar 
wat heeft het voor hem betekend 
toen hij in Europa ontdekte dat hij 
daar inmiddels een cult status had 
gekregen. Een ervaring die hij voor 
geen goud had willen missen. 


Romantische versie van 
cowboy is uitgestorven’ 


Vrijdag 3 januari 1992 # Pagina 2 video vers 


In ’Video Vers’ wordt aandacht 
besteed aan speelfilms die on¬ 
langs of binnenkort te huur of te 
koop zijn. 


DOOR HANS TOONEN 


'Delta Force 3’ is de codenaam 
voor een uitgelezen groepje 
vechtjassen dat onder bevel van 
majoor Stewart (Nick Casavetes) 
koel en kil in het geweer komt 
tegen eenieder die het durft op te 
nemen tegen Amerika. Kadal, 
een Palestijns terrorist, heeft die 
euvele moed. Tenzij Amerika 
zich binnen een week terugtrekt 
uit het Midden-Oosten, ontploft 
er een atoombom in ’God’s own 
country’. 


’Misery’ verhaalt van de ellende 
die thrillerauteur Paul Sheldon 
(James Caan) overkomt als hij 
tijdens een sneeuwstorm in Co- 
lorado gered wordt door zijn 
grootste fan, Annie Wilkes (Kat- 
hy Bates). Op het eerste gezicht 
lijkt zij de ideale verpleegster. 
Zij brengt hem pijnstillers en op 
tijd een warme hap. Op een dag 
vraagt Annie beleefd of ze zijn 
manuscript van zijn nieuwste 
’Misery’ mag lezen. Dan begint 
de nachtmerrie. Annie is het ab¬ 
soluut niet eens met zijn boek. 
En verbrandt dan ook het ma¬ 
nuscript. Zij gijzelt Sheldon en 
dwingt hem een nieuwe ’Misery’ 
te schrijven. Als ze weg is voor 
boodschappen in het verderop 
gelegen bergdorp, probeert Shel¬ 
don, die ernstig gewond aan zijn 
benen is, telefonisch contact te 
krijgen met zijn uitgeefster (Lau- 
ren Bacall) in New York. Tever¬ 
geefs. Elk teken van leven, laat 
staan een ontsnappingspoging, 
haalt zelfs de voordeur niet. An¬ 
nie breekt hem zelfs de enkels 
als ze ontdekt dat hij af en toe 
dor haar huis ’rolstoelt’. Uitein¬ 
delijk lukt het hem van deze 
nachtmerrie van vlees en bloed 
los te komen, maar Sheldon 
blijft voor het leven getekend. 
Een angstaanjagende thriller. 
Maar dat is geen kunst als je 
weet dat ’Misery’ ontleend is aan 
het gelijknamige boek een van ’s 
werelds beste thrillerschrijvers, 
Stephen King. Terecht heeft 
Kathy Bates een Oscar gekregen 
als ’crazy bitch’. 


Even later komen de Ramboot- 
jes van 'Delta force’, gelegerd in 
Quantico, Virginia, in actie. Sa¬ 
men met nota bene de Russen 
lukt het om Kadal uit zijn eigen 
hoofdkwartier te slepen en over 
te vliegen naar Florida. Net op 
tijd om een van zijn terroristen 
om te praten de in een rolstoel 
verstopte atoombom niet te laten 
ontploffen. Als de man toch let¬ 
terlijk voet bij stuk houdt, gooit 
een van de Rambootjes een Bo- 
wie-mes naar onze held, majoor 
Stewart. Hoe hij dat mes uit de 
lucht plukt en in de voet van de 
terrorist ramt, is een knap ver¬ 
filmd staaltje. (Cannon) 


Oplossing van gisteren 


eiatiuüai- uauuuat 
O QBE B_EL mu 

BOOD K1Q 
Q 

O 

puzzel van de dag Horizontaal: 1. licht alc. drank; 6. beroep; 
11. hert; 12. jong dier; 14. melkklier; 16. 
krachtige duw; 18. half (in samenst.); 19. 
gevangenis; 21. trechter v. netwerk; 22. 
drankgelegenheid; 23. inhoudsmaat; 25. 
werkplaats (afk ); 27. zangstem; 28. in or¬ 
de; 29. diereverblijf; 31. kundig; 32. dieren 
om boerderij; 33. boordsel; 35. vr. titel; 
36. nauwkeurig; 37. houten vat; 39. elite; 
42. hevig, zeer; 43. hangend net waarin 
men kan liggen; 45. vogeleigenschap; 46. 
de onbekende; 47. alc. drank; 48. deel 
v.d. mond; 50. rijksmark; 51. stuk been; 
52. bep. bindweefsel; 54. gedraaid stukje 
koord; 56. land in M.-Oosten; 57. kaart¬ 
spel; 59. koninklijke aanspreektitel; 60. 
nieuw (in samenst.); 61. pluis, vlokje; 63. 
uniform van lakei; 64 gebrek. 


Verticaal: 2. bep. kip; 3. regermgsregl* 
ment; 4. zaak (Lat.); 5. verschrikkelijk 
sneeuwman in de Himalaya; 6. teug; ? 
smal stuk hout; 8. des voormiddags; 9 
zwijn; 10. slot, kasteel; 13. ongemanierd* 
man; 15. register, lijst; 17. roerloos; 1# 
schutsluis; 20. spinneweb; 22. verfrissintf 
24. vod; 26. doelmatig, geschikt; 27. otf 
beschoft; 28. ijzerhoudende grond; 30 
buigzaam, soepel; 32. familielid; 3* 
vruchtenat; 35. bouwlanden bij een dorf 
37. bekende; 38. asvaas; 40. tijdeenheid 
41. huidplooi; 43. armoedige houten wo: 
ning; 44. duivenhok; 47. kledingstuk; 49* 
etter, wondvocht; 51. zeearm; 52. drink 
geld; 53. tijdelijke verblijfplaats; 55. op' 
smuk; 57. wortel; 58. strafwerktuig; 60* 
nummer; 62. eenheid van arbeidsvermO’ 
gen. 


de tootootjes 


panda en de weldader 
‘t J$ te zeften, ik kom eitenliik 
uit de ue/eld van [reen, bekten, 
tovenaars en elfen , een soort ver weq in ons zonnestelsel ! 


7-f P Sn daar is Mal 
\j^net hetzelfde 


\Joe bedoel je ? j (C) Standaard Uilgeveni Antwerpen recept 


Crèmesoep met 
gerookte makreel 

Met een kant-en-klare visbouillon 
en een stevige gerookte makreel 
kunt u gasten op zeer termijn een 
bijzondere soep voorschotelen. De 
toegevoegde slagroom zorgt er voor 
dat de vaak te zoute smaak wordt 
gecompenseerd. Voor iets dikkere 
crèmesoep de bouillon met alles- 
binder iets binden alvorens de ei¬ 
dooiers en room toe te voegen. 


Benodigdheden: 8-8^ dl visbouil¬ 
lon, 1 grote gerookte makreel, 2Vi dl 
slagroom, 2 eierdooiers, scheutje 
droge vermouth, dille. 

Verhit visbouillon, ontdoe de ge¬ 
rookte makreel van zijn vel en haal 
het vis vlees van de graat. Voeg 
stukken gerookte makreel bij de 
bouillon en laat dit ongeveer een 
kwartiertje trekken. Pureer het ge¬ 
heel met de staafmixer of in een 
foodprocessor. Verljjt soep op- 


door Huub meijer 


nieuw met ongeveer driekwart van 
de slagroom. Roer de rest van de 
room los met de eierdooiers en voeg 
hier enkele lepels van de hete soep 
aan toe. 


Roer dit door de hete soep, maar 
laat ze niet meer koken, omdat ze 
anders schift. Breng de soep op 
smaak met vermouth. Garneer de 
kommen of borden met een takje 
dille. 


UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Limburgs Dagblad b.v 


Directie: 

mr. F.A.M. van Hellemondt 
K.J. Verwer 


Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 


Telefoon: 

Abonnementen 045-73988] 

Advertenties 045-73980 

Algemeen 045-73991] 

Piccolo-advertenties 045-719961 


Fax: 

Advertenties 

Algemeen 

Redactie 


045-73920] 

045-73936] 

045-73926* 


Banken: 

ABN Bank Heerlen 57 75 35 93$ 
Postbank 10 35 10* 

Rayonkantoren: 

Brunssum 045-256361 

Geleen 046-746861 

Heerien-Centnim 045-717711 
Kerkrade 045-452932/45550] 
Maastricht 043-25447] 

Roermond 04750-1848] 

Sittard 046-515571 

Valkenburg 04406-15041 


Abonnementsprijzen: 

Bij vooruitbetaling te voldoen 
bij automatische betaling: . 

per maand ƒ 27,45 

per kwartaal ƒ 82,3$ 

Per acceptgiro: 

per maand ƒ28,41 

per kwartaal ƒ 83,36 

losse nummers ƒ 1,68 

Bfr. 3l limburgs dagblad 


r 


binnen/buitenland 

ififc W* 


Vrijdag 3 januari 1992 • Pagina 3 


MOSKOU - Consumenten in 
Rusland en de Oekraïne hebben 
gisteren hun eerste stappen ge¬ 
zet in de markteconomie. Zij 
vonden sterk gestegen prijzen, 
maar keken tegen dezelfde lege 
schappen aan als tevoren. 

„Ze hebben gezegd dat er allerlei 
artikelen in de winkels zouden 
verschijnen zodra de prijzen zou¬ 
den worden vrijgelaten, maar 
waar zijn ze?”, vroeg Galina Kor- 
nilova, een secretaresse die naar 
melk zocht, maar alleen gekook¬ 
te worst vond. 

Alle artikelen, van vlees tot een 
bioscoopkaartje, zijn gisteren in 
Rusland en de Oekraïne in prijs 
verhoogd. Vandaag gebeurt het¬ 
zelfde in Wit-Rusland. Zelfs de 
prijs van basisartikelen als 
brood, melk en babyvoeding - 
die nog onder overheidscontrole 
blijven - gaan omhoog. 


Hogere prijzen, maar 
nog altijd geen vlees 


Rusland laat de meeste prijzen 
geheel vrij en die verschillen dan 
ook van winkel tot winkel. De 
Oekraïne verhoogt de prijzen, 
maar houdt ze wel onder contro¬ 
le. Wit-Rusland heft net als Rus¬ 
land de prijscontrole op. 

De Russische president Boris 
Jeltsin en zijn economische advi¬ 
seurs gaan ervan uit dat vrijla¬ 
ting van de prijzen en privatise¬ 
ring van staatsbedrijven noodza¬ 
kelijke voorwaarden zijn om de 


produktie te verhogen en een 
economische ineenstorting te 
voorkomen. Sommige econo¬ 
men hebben echter gewaar¬ 
schuwd dat het weinig zin heeft 
de prijzen los te laten vóórdat de 
privatisering is doorgevoerd, 
omdat daarmee de chronische 
tekorten niet worden opgeheven. 

De meeste mensen hebben met 
het oog op de zware tijden zoveel 
mogelijk gehamsterd en de 
meesten is een salarisverhoging 


in het vooruitzicht gesteld. Maar 
in een land waar men voor de 
meest eenvoudige dingen uren 
in de rij moet staan is het moei¬ 
lijk te schatten hoe lang de voor¬ 
raden en het geduld zullen 
meegaan. 


De broodprijs, hoewel nog van 
hogerhand vastgesteld, is ver¬ 
drievoudigd. Eerder deze week 
vormden zich voor de bakkerijen 
lange rijen mensen die met oog 


op de feestdagen en de prijsstij¬ 
gingen een voorraad wilden in¬ 
slaan. 

Donderdag waren bij stalletjes 
voor het Kiev-station in Moskou 
opnieuw rijen te zien. Sommige 
wachtenden bleken hun lot filo¬ 
sofisch op te vatten. „Vóór 
nieuwjaar heb ik anderhalf uur 
in de rij gestaan voor brood en 
nu maar 20 minuten, dus je kunt 
spreken van een verbetering”, 
zei de 49-jarige ingenieur Genna- 
di Fok sarcastisch. 

Veel Moskovieten leken vooral 
naar de winkels te komen uit 
nieuwsgierigheid naar de nieuwe 
prijzen en om te zien of bepaalde 
artikelen, zoals melk, te krijgen 
waren. Gekocht werd er nog wei¬ 
nig. „Dit is vreemd: zoveel 
koeien in dit grote land en geen 
melk”, zei Nikolai, een gepensio¬ 
neerde Moskoviet, gevat. 


Bedrijfsleven heeft beleidsmatig weinig meer in te brengen' 

Detam veroordeelt overheid 


UTRECHT - De Detam, de bedrijfsvereniging in ondermeer 
^ de detailhandel, vindt het 'gevaarlijk’ dat de overheid haar in¬ 
vloed op de uitvoering van de sociale verzekeringen vergroot. 

I X an een terugtredende overheid is geen sprake. Integendeel, 
det bedrijfsleven (werkgevers, werknemers) verliest steeds 
| Jheer terrein. Dit stelde Detam-directeur mr G. van Arkel gis- 
' teren in zijn nieuwjaarsspeech. 

I ’Die ontwikkeling is bijzonder ge- dat er een soort hetze aan de S an M is 
’ Va arlijk. De situatie dreigt te ont- te ë en de bedrijfsverenigingen. Het 
; s tean dat werkgevers en werkne- bedrijfsleven krijgt van de politici 
: m ers wel de lasten mogen opbren- de schuld om de eigen onmacht te 
, Sen voor de sociale zekerheid maar maskeren. Bovendien wil men het 
' bestuurlijk en beleidsmatig niets ’bastion’ van werkgevers en werk- 

■ ^eer hebben in te brengen Boven- nemers slechten omdat dit een be- 

■ dl en krijgt de overheid de kans fi- lemmering vormt voor de politieke 
: banciële gaten in de eigen begroting speelruimte. 

te stoppen met sociale verzeke- Detam omvat ruim 750.000 

hngsgelden’, vreest de Detam. werknemers-verzekerden in dienst 

van rond 63.000 werkgevers, 

i Y an Arkel constateerde voorts dat „ ... 

e bedrijfsverenigingen, en daar- IjerOCpSriSlCO S 

I ven! IXrSS Alle werkgevers worden verplicht 
I gen toegeschoven als het raat om om de risico s in hun bedrijf voor de, 
f de vraag waarom ziekte en arbeids- gezondheid de veiligheid en het 
^geschiktheid in Nederland uit de van werknemers m kaart 

h and zijn gelopen. In de politiek' te Ook moeten ze een of 

Worden bedrijfsverenigingen afge- meer deskundige werknemers aan- 
tehilderd als uitkeringsfabrieken ™" zen d ‘ e zich bezighouden me 

het be ; w^rk °&^^di 1 en^eld? 1 vanaf^l *ja- 

^an Ark^l. V Da t d soort imoroordefen t nuari 1993 de wetteRjke verplich- 
Wordt tot beleid verheven. tmg om een verzuimregistratie op te. 

zetten en een actief beleid te voerèn 

^Onzin”, stelt de Detam-directeur. ° m het verzuim terug te d ™gen. 
Wel is het waar dat de wet de moge- Dit staat in een concept-wetsvoor- 
ykheid van oneigenlijk gebruik stel dat minister De Vries (Sociale 
teet per definitie uitsluit. Het beeld Zaken) voor advies heeft voorge- 
an geldsmijterij klopt volgens hem legd aan de arboraad (arbo staat 
chter van geen kant. Het lijkt erop voor arbeidsomstandigheden). 


Georgische oppositie stelt president ultimatum 

Rebellen vormen 
schaduwregering 


Tbilisi - De oppositie in Georgië, 
ie President Zviad Gamsachoerdia 
w b da S en gewapenderhand pro- 

F te verdrijven uit zijn bunker 

7 ttder het parlementsgebouw in de 
9 o °°fdstad Tbilisi, heeft gisteravond 
rf f de lokale televisie aangekondigd 

8 e macht te zullen overnemen. De 
1(7 P^ rs bureaus Interfax en Iprinda 
lt . a akten melding van de aankondi- 
0 gln g- 

4- Q 

•rt bmsachoerdia krijgt nog 24 uur de 
id rytegenheid om af te treden. Zo 
g. let > dan zal het parlementsgebouw 
a 0rc Ien bestormd en de president 
? et geweld worden verdreven, al- 
K Us het tv-bericht. 

v D 

0 e oppositie maakte tevens bekend 
& alternatieve regering, onder lei- 
m g van de vroegere premier Ten- 
F Sigua, te zullen installeren. 

■ Uitkeringslasten 
boven 40 miljard 

^Mstelveen - De totale uitke- 

mgslasten van aow, aww en akw 
bllen over 1991 naar verwachting 
Rkornen op 41,7 miljard gulden, 
heeft president-directeur mr P. 
gj r .^baafsma van de Sociale Verzeke- 
mgsbank in zijn nieuwjaarsrede 
)1 wf. Ze S d - In 1990 was dat bedrag 1,8 
(f b^hard gulden lager. 

lt m nS ^ and telt momenteel 2.070.000 
U , bnsen die recht hebben op aow, 
. 040.000 kinderbijslag-gerechtig- 
en en 194.000 aww-gerechtigden. 

$e S belangrijkste oorzaken van de 
F ll Jging van de uitkeringslasten 
, °emde Schaafsma de toename van 
i3 e * aantal gerechtigden, aanpassing 
jan de kinderbijslagbedragen, ver- 
|f u°ging van de kinderbijslag voor 
jl j eerste kind met 60,52 gulden per 
rt yter en aanpassing van de bruto- 
}t minimumlonen, waardoor ook aow 
fi n aww werden verhoogd. 

W I 

n 1992 zijn de aow- en de aww-pen- 
loenen opnieuw verhoogd, omdat 
e bruto-minimumlonen met 1,48 
Procent zijn aangepast aan de loon- 
jj Ontwikkeling. 

ovendien wordt de kinderbijslag 
limiet alleen verhoogd wegens de stij- 
}S ging van de prijzen, maar voor het 
. »^ ers te kind ook met 46,32 gulden 
tfPerjaar. 


Voorts zal voor Tbilisi een uitgaans¬ 
verbod worden ingesteld van 11 uur 
’s avonds tot 6 uur ’s morgens. 

De oppositie verwijt Gamsachoer¬ 
dia, die vorig jaar mei met overwel¬ 
digende meerderheid door de be¬ 
volking van Georgië tot president 
werd gekozen, een dictatoriale ma¬ 
nier van regeren. De president en 
zijn aanhangers hebben echter ge¬ 
zworen de opstandelingen, die zij 
betichten van een poging tot staats¬ 
greep, te verslaan. 

Gamsachoerdia is de afgelopen da¬ 
gen echter steeds geïsoleerder ko¬ 
men te staan omdat voormalige 
ministers en bondgenoten zijn over¬ 
gelopen naar de oppositie. 

Oppositieleider Georgi Tchantoeria 
verdedigde volgens het Russische 
persbureau RIA de rechtmatigheid 
van de gewapende actie tegen de 
president: „Dit is geen coup, maar 
een opstand tegen de dictatuur.” 
Hij zei op korte termijn een volks¬ 
opstand tegen de president te ver¬ 
wachten. 

De strijd in het centrum van Tbilisi 
bij de Roestaveli-boulevard, waar 
de meeste regeringsgebouwen 
staan, ging gisteren onverminderd 
voort. 

(ADVERTENTIE) 


WINTER¬ 

OPRUIMING 

50 % 

KORTING 

Ook op bekende 
merken zoals 
ARMANI, 
MISSONI, 
FERREetc. 


Ay optiek 
in ’t jranlpriH 


Markt 15, Sittard, tel. 046-512182 


• Naar schatting 300.000 Algerijnen hebben gisteren in de hoofdstad Algiers deelgeno¬ 
men aan een demonstratie tegen de moslim-fundamentalisten, die lijken af te stevenen op 
een meerderheid in het parlement. Het was de eerste massale demonstratie tegen de funda¬ 
mentalisten sinds zij vorige week donderdag een overweldigende overwinning behaalden 
in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. De demonstranten zwaaiden met bloe¬ 
men, olijftakken en ballonnen en droegen spandoeken waarop onder andere ’Redt de 
Algerijnse democratie’ te lezen was. Helikopters die leuzen vóór democratie achter zich 
aan sleepten vlogen boven de demonstranten, onder wie politici, leiders van vakbonden 
en feministen. De leider van het liberale Front voor Socialistische Krachten, Hocine Ait 
Ahmed (zie foto), noemde de demonstratie een ’elektroshock’ om te laten zien dat de funda¬ 
mentalisten de macht nog niet hebben veroverd. Foto: epa 


Rebellen krijgen hulp van buurlanden 

Leger Tsjaad lijdt 
zware nederlagen 


NAIROBI — Rebellen in Tsjaad 
hebben gisteren opnieuw een 
zware nederlaag toegebracht aan 
het regeringsleger en hebben de 
stad Bol, 150 kilometer ten noor¬ 
den van de hoofdstad N’djame- 
na, veroverd. De regering van 
president Idris Deby had eerder 
extra troepen gestuurd naar het 
strijdgebied in de buurt van het 
Tsjaad-meer in het noordwesten 
van het land. 

De Tsjaadse regering heeft giste¬ 
ren in een communiqué voor het 
eerst toegegeven dat de rebellen 
aanhangers zijn van de in de¬ 


cember 1990 verdreven presi¬ 
dent Hissène Habré, die zich 
thans in ballingschap in Senegal 
bevindt. 

In de officiële verklaring, die 
werd uitgegeven na een spoed¬ 
vergadering van Deby’s rege¬ 
ring, wordt ook gesteld dat de 
opstandelingen hulp ontvangen 
van omringende landen. Namen 
worden echter niet genoemd. De 
regering benadrukte nog steeds 
van plan te zijn een democra¬ 
tisch bestuur in het land te intro¬ 
duceren, omdat 'alleen een 
democratie de geweldspiraal in 
het land kan doorbreken.’ 


De ongeveer drieduizend rebel¬ 
len, die worden geleid door Ha- 
brés voormalige adviseur Guku- 
ni Get, begonnen hun aanval op 
regeringsdoelen begin vorige 
week en hebben sindsdien be¬ 
langrijke successen geboekt in 
West-Tsjaad. 

Ondanks een oproep van de hui¬ 
dige regering aan de inwoners 
van de hoofdstad N’djamena 
kalm te blijven, heerste gisteren 
in de stad een sfeer van angst en 
ongerustheid. 

Frankrijk heeft inmiddels 450 
parachutisten gestuurd naar 
N’djamena. De parachutisten 
zijn overgeplaatst van bases in 
Gabon, Centraal-Afrika en Zuid- 
Frankrijk naar N'djamena, ’waar 
zij strategische posities hebben 
ingenomen, voornamelijk ter be¬ 
scherming van Franse burgers’, 
aldus een woordvoerder van het 
Franse ministerie. Buiten de pa¬ 
rachutisten heeft Frankrijk al 
1.200 militairen gelegerd in zijn 
voormalige kolonie. Politie staakt 
zoekactie naar 
vermist meisje 

GRONINGEN - De rijkspolitie in 
Groningen staakt het onderzoek 
naar de verdwenen 7-jarige Nym- 
phe Poolman uit Vnescheloo. Het 
rechercheteam, dat nog uit vier man 
bestond, heeft alle tips nagetrokken 
en dat heeft geen nadere resultaten 
opgeleverd. Dat heeft een politie¬ 
woordvoerster gisteren meege¬ 
deeld. 

Nymphe Poolman verdween don¬ 
derdag 28 november nadat ze door 
haar vader bij een winkel in de 
buurt van haar huis was afgezet. 
Het meisje wilde de afstand van en¬ 
kele honderden meters naar huis 
lopen. Zoekacties door de politie 
bleven zonder succes. Oproepen op 
de televisie hebben weliswaar in to¬ 
taal tachtig tips opgeleverd, maar 
die hebben uiteindelijk geen con¬ 
crete resultaten opgeleverd. 

Dinsdag 17 december deed de moe¬ 
der van Nymphe Poolman een op¬ 
roep voor de televisie waarin ze zei 
vanuit haar moederinstinct te voe¬ 
len dat Nymphe nog leeft. 

De leden van het rechercheteam 
blijven stand-by voor het geval zich 
nieuwe ontwikkelingen in de zaak 
voordoen. 

Twee bejaarden 
omgekomen bij 
verkeersongeval 

ARNEMUIDEN - Een verkeerson¬ 
geval op de A58 bij Arnemuiden 
heeft gistermiddag een bejaard 
echtpaar het leven gekost. Oorzaak 
van het eenzijdig ongeval was een 
vallende sigaret. 

Deze viel volgens de rijkspolitie uit 
de hand of de mond van de moeder 
van de bestuurder, die naast haar 
zoon zat. Bij een poging de bran¬ 
dende sigaret te pakken, viel de 
geopende handtas van de vrouw 
eveneens op de grond. 

Toen de bestuurder probeerde de 
sigaret en de tas op te rapen, kwam 
de auto naast de weg en raakte twee 
bomen. 

De vader van de bestuurder, J. van 
den Branden uit Hulst (70), die ach¬ 
terin zat, bleek uit het voertuig ge¬ 
slingerd. Hij was op slag dood. Zijn 
echtgenote, I.N. van den Berghe 
(76), is eveneens ter plaatse overle¬ 
den. 

Talrijke doden 
bij lawine in 
Turkse provincie 

HAKKARI - Een lawine heeft 
woensdag in het zuidoosten van 
Turkije zeker twintig mensen ge¬ 
dood. Vijftien anderen raakten ge¬ 
wond. 

De gouverneur van de provincie 
Hakkari verklaarde gisteren dat de 
sneeuwmassa tien nuizen in het 
dorp Karabey vlakbij de Iraanse 
grens had verwoest. Hij zei er reke¬ 
ning mee te houden dat het doden¬ 
tal zal oplopen. 

Overlevenden hadden meer dan zes 
uur nodig om gisterochtend een 
drie kilometer verderop liggende 
politiepost te bereiken om de auto¬ 
riteiten te waarschuwen. Gouver¬ 
neur Necati Develioglu zei dat red-- 
dingswerkers van het leger inmid¬ 
dels het rampgebied hadden be¬ 
reikt, waar de sneeuw een hoogte 
van twee meter heeft. 

Honderden dqrpen in het oosten en 
zuidoosten van Turkije zijn de afge¬ 
lopen twee weken door hevige 
sneeuwval en sneeuwstormen afge¬ 
sneden van de buitenwereld. 

Kabinet Israël 
overleeft crisis 

TEL AVIV - In Israël is de dreiging 
van een regeringscrisis - en daar¬ 
mee ook van vervroegde verkiezin¬ 
gen - voorlopig afgewend. 

Premier Shamir is er gisternacht in 
geslaagd een kleine meerderheid in 
het parlement achter zijn begroting 
voor 1992 te krijgen. Maar het voort¬ 
bestaan van het Kabinet loopt nog 
steeds gevaar omdat het de komen¬ 
de dagen nog een aantal zware poli¬ 
tieke hindernissen zal moeten 
nemen. 

De begroting had vóór het eind van 
1991 moeten worden goedgekeurd, 
maar dat is Shamir niet gelukt. In 
plaats van naar de president te gaan 
om zijn ontslag aan te bieden be¬ 
sloot hij een compromis te bereiken 
tussen de drie ultra-orthodoxe groe¬ 
peringen in zijn Kabinet. 


(ADVERTENTIE) 


wasmachine 

onderdelen 

vooralle 

merken 


8 


uit 


• Ontruiming 

Op zeker dne adressen in Am¬ 
sterdam zijn in de nacht van 
woensdag op donderdag ruiten 
ingegooid uit protest tegen de 
op handen zijnde ontruiming 
van een gekraakt pand aan de 
Spuistraat 199 en een fabrieks¬ 
gebouw aan de Mathenesser- 
dijk in Rotterdam. Een actie¬ 
groep die zich de Zwarte 
Boordenrijders noemt, heeft de 
verantwoordelijkheid voor de 
vernielingen opgeëist. 

• Vrije beroepen 

De intrekking van de Wet Inko¬ 
mens Vrije-beroepsbeoefena- 
ren wordt dezer dagen gepubli- 
oeerd in het Staatsblad, nadat 
de Eerste Kamer er op 17 de¬ 
cember mee instemde, aldus 
het ministerie van Sociale Za¬ 
ken en Werkgelegenheid giste¬ 
ren. Het doel van de wet was te 
komen tot de vaststelling van 
normmkomens. Dat doel is be¬ 
reikt voor alle beroepsgroepen 
behalve voor de medisch spe¬ 
cialisten. Voor hen zijn voor¬ 
stellen ontwikkeld in het kader 
van het zogeheten vijf-partijen- 
akkoord, dat eind 1989 werd 
gesloten. 

• Imelda Mareos 

Het Filippijns openbaar minis¬ 
terie heeft gisteren 25 nieuwe 
aanklachten tegen Imelda Mar- 
cos ingediend. De weduwe van 
president Ferdinand Mareos, 
die in de regering van haar man 
zitting had, heeft volgens de 
aanklachten de grondwetsbe¬ 
paling geschonden dat 
bewindslieden geen zaken met 
de overheid mogen doen. Imel- 
da Mareos zou in 1981 voor zo’n 
127,5 miljoen gulden schatkist¬ 
biljetten hebben gekocht, 
waarbij Roberto Benedicto en 
Hector Rivera van de Filippijn¬ 
se Traders Royal Bank als stro¬ 
mannen optraden. 

• VPRO 

De VARA, EO, VPRO en 
NCRV zijn de omroepen die 
hun ledenbestand in 1991 za¬ 
gen toenemen. De TROS, 
AVRO en de KRO moesten een 
verlies incasseren. De sterkste 
groeier was de VPRO die met 
de actie voor de A-status 
259.683 nieuwe leden kon' in¬ 
schrijven en nu over een ach¬ 
terban van 602.353 kijkers be¬ 
schikt. Ook de ledenwerfactie 
van de EO deed bij deze om¬ 
roep het ledenbestand fors stij¬ 
gen: van 333.273 naar 550.465, 
een stijging van 217.192. De 
VARA meldt vorig jaar de 
hoogste ledenstand in haar ge¬ 
schiedenis te hebben behaald. 
Op 31 december 1991 bedroeg 
het ledental 560.223, een stij¬ 
ging met 4.467 leden ten op¬ 
zichte van eind 1990 (555.756) 
Ook de NCRV spreekt van een 
ledenrecord. De omroep kreeg 
er in 1991 1.043 leden bij. de 
eindstand kwam daarmee op 
562.903. De AVRO moest een 
ledenverlies incasseren. Hel 
bestand nam met 46.401 af tol 
726.123. De omroep stelt dat 
het ledenverlies een direct ge¬ 
volg is van het besluit geen 
geldverslindende ledenwerfac¬ 
ties meer te houden. „De 
AVRO neemt hiermee afscheid 
van de zogenaamde zwevende 
leden”, aldus de verklaring. De 
TROS sloot het vorig jaar ook 
met ledenverlies af. Het totaal 
aantal leden liep terug van 
711.114 tot 682.030. Volgens de 
omroep is de teruggang het ge¬ 
volg van de operatie 'stofkam', 
waarbij het ledenbestand kri¬ 
tisch werd doorgenomen op 
zaken als wanbetalers en dub¬ 
bele verzending. Ook de KRO 
zag het ledenbestand afnemen. 
De omroep sloot het jaar af met 
620.097 leden, dat zijn er 7112 
minder dan het jaar ervóór. 
KRO-voorzitter G. Braks 
schrijft de ledenteruggang toe 
aan het nieuwe beleid. „We 
doen niet meer tot elke prijs 
mee aan de jacht op vluchtige 
leden, geen campagnes met uit- 
verkoopprijzen of uit zijn ver¬ 
band gerukte tien-gulden- 
leden-acties.” 


Tussaud 
ONDERDELENSHOP 


Heerlen Saroleastraat i 

045-7101OO 


Bijna 600.000 mensen hebben 
in 1991 het wassenbeeldenmu¬ 
seum Madame Tussaud in 
Amsterdam bezocht. Dat is 33 
procent meer dan in 1990, toen 
450.000 bezoekers de weg naar 
het museum wisten te vinden. 
De directie van Madame Tus¬ 
saud schrijft de stijging toe aan 
de invoering van de zogenaam¬ 
de audio-animatronics show, 
waardoor de kijkers niet alleen 
een wassen beeld te zien krij¬ 
gen, maar ook een hele voor¬ 
stelling er omheen. 

• Zuid-Afrika 

In Zuid-Afrika zijn gisteren bij 
twee postkantoren explosieven 
ontploft. Het is met duidelijk of 
de explosies verband houden 
met de recente aanslagen die 
worden toegeschreven aan ex- 
treem-rechtse blanken die ge¬ 
kant zijn tegen de politieke 
hervormingen. De politie meld¬ 
de dat er geen gewonden zijn 
gevallen bij de ontploffingen in 
de conservatieve gemeenten 
Krugersdorp en Verwoerdburg 
in Transvaal. ./ -.4 


*V 


"Leuk is dat... 

Net die drukke kerstshow achter de rug. En ik mij uit de 
naad gewérkt om alles er weer piekfijn uit te laten zien, 
hebben ze overal nieuwe meubels neergezet. 

En wat erger is, de toonkamermodellen maar zolang 
opgestapeld in de centrale hal en op 
de tweede verdieping. 

Met.van die joekels van prijskaarten eraan!" 

"We aaan flink opruimen." 

zegt meneer Si jben dan ook nog. "Zou u dat wel doen?" 
vraag ik... "Al die mooie design, klassieke en moderne 
meubelen voor zulke laaë prijzen weadoen. 

En dan die Siematic showroomkeukens, 
óók al zoveel afgeprijsd." 

"Hoe lager de prijzen zijn, 

'hoe sneller hier alles opgeruimd is," zegt-ie. 

Tja als je 't zo bekijkt dan hoop ik maar 
dat u gauw alles komt kopen. Maasniekjerweg .33, Roermond 
Telefoon: 04750-16141 

Openingstijden: Maandag 13.00 -18.00 uur. 

Di. t/m vr. 9.00 -18.00 uur. Ze. 9.30 -17.00 uur. 
Donderdag koopavond. 


De opruiming start morgen 4 januari in een gedeelte van de 
centrale hal en op de tweede verdieping (boven Gé Top Woontextiel). 

VANAVOND KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. 


iafio’* Saporiti • deSede - Mortis - Leolux • Cassina - Moroso - Behr • Mobeni • Rotf Benz Ceation ■ Arflex - Artifort - Gelderland * Cappeiini • Tonon ■ Pastee ■ Ca stalijn - Arco - Metafomn - Hennie de Jong - KorteJI - Rosenlhai - Durlet - Banz Bord - Ligne Roset - Gronge - Bielefelder Werkslötten - Caslie 
Fuuilure * Mé - Heidense - Sahco Hesskin - SwissAex • Mer ttalia - Akssi • Koekoek - Ghyczy - Gasparuca* - Ploeg - SieMatic - van Besouw - Flos - Bok/ - Ariemkk - Exdusiv - Svedex - Artektce - Harvink - Musterring - Young - Tecno - Knol! - Minotti - Bench * Mötier Design - Jon - Gallina - FrigheMo - Danskina. 
limburgs dagblad 


binnen/buitenland 


Staatssecretaris Dankert over Nederlands EG-voorzitterschap: 

’Gebrek aan ambitie? 


£- 
Vrijdag 3 januari 1992 • Pagina 5 Geen last van gehad’ 


DOOR BEN WOUTERS 

\ 

D EN HAAG - „We hebben,” 
^egt hij, „toch redelijk ge¬ 
daan wat we ons voorgeno¬ 
men hadden. Er is vrij veel 
r ond gekomen. Onze plan¬ 
den voor het voorzitterschap 
Werden destijds als te be¬ 
scheiden, als te weinig ambi¬ 
tieus gekenmerkt. Nou, de 
gebeurtenissen afgelopen 
maanden en alle opmerkin¬ 
gen links en rechts geven wel 
aa n dat we van een gebrek 
aar * ambitie bepaald geen 
la st hebben gehad. Het oor¬ 
deel was zelfs dat we te am¬ 
bitieus geweest waren. Hoe 
die dingen soms lopen kun¬ 
nen...” 

Jhet Dankert, 57 jaar, PvdA’er, 
jammer. Als staatssecretaris van 
buitenlandse Zaken, belast met 
Europa’, blikt hij terug op een 
r °erig half jaar. Op een periode 
Waarin Nederland als voorzitter 
^an de Europese Gemeenschap 
door een diep dal ging, moest bui¬ 
gen voor de Europese grootmach- 
j n , verstrikt raakte in de kwestie- 
j’oegoslavië, maar uiteindelijk 
'•Och wist te voorkomen dat het 
Proces van Europese eenwording 
'O Maastricht ernstige vertraging 
°Pliep. 

de Limburgse hoofdstad klonk 
d e t startschot voor de Economi- 
Sc he en Monetaire Unie (EMU), 
met voor de eeuwwisseling één 
Europese munt en één centrale 
EG-bank. Een historisch akkoord, 
ddt echter overschaduwd dreigde 
e worden door de moeizame be¬ 
sprekingen over een bijpassende 
Politieke structuur. Met name de 
pritse weerstanden tegen een al te 
'Otensieve Europese bemoeienis 
het nationale beleid deed 
Maastricht’ nog bijna mislukken, 
bet Nederlandse EG-debacle zou 
Counpleet geweest zijn. 

>>Nee echt,” verzucht staatssecre¬ 
taris Dankert, „we zijn vrij be¬ 
hoorlijk vooruit gekomen. Niet 
genoeg, maar heel behoorlijk, ook 
door een goed onderhandelings- 
s Pel van de voorzitter, minister¬ 
president Lubbers. Op een groot 
Aantal punten zijn concrete resul- 
bereikt. Maastricht, ja, eh, 
EMU prachtig. De Politieke Unie 
had voor mij wat mooier gemo- 
Ê> e n, maar ja, je bent in de EG met 
2 n twaalven en daar moet je het 
mee doen.” 

Toch wijkt het ontwerpverdrag 
voor de Europese Unie wel heel erg 
d/ ucm wat er aanvankelijk op de 
Wel lag. 

jrj^ee hoor, wat er uiteindelijk in 
Maastricht uitgekomen is, ligt veel 
dichter bij onze eigen voorstellen 
dan we enkele weken tevoren nog 
jmor mogelijk hielden. Vergeleken 
Pij de eerdere Luxemburgse voor¬ 
dellen, is er met name op het punt 
Van de democratisering een flinke 
Jmfbetering gekomen. Ook met 
het buitenlands- en veiligheidsbe- 
e 'd zijn we uitgekomen op een 
mkst die meer rekening houdt met 
een Atlantische veiligheid, zeg 
maar met de NAVO-aspecten van 
de Europese veiligheid. En op het 
mrrein van justitiële samenwer¬ 
king hebben we toch in elk geval PIET DANKERT 

.’de Britten komen wel weer mee’... 


een deel van onze voorstellen kun¬ 
nen vastleggen.” 

Onderling 

De grotere landen staan binnen de 
Europese gemeenschap aanzien¬ 
lijk sterker dan de kleinere. Ze 
regelen onderling de belangrijkste 
zaken en dat leek Nederland dit 
half jaar lelijk op te breken. 

„Ach, ik weet het niet. Ik heb al¬ 
tijd het gevoel dat deze gedachte 
voortkomt uit een soort masochis¬ 
me bij de kleine landen. We moe¬ 
ten ons niet kleiner maken dan we 
in de werkelijke Europese verhou¬ 
dingen zijn. Het werkt ook niet zo. 
Hebben niet juist de kleinere EG- 
leden weten te bereiken dat er uit¬ 
eindelijk meer EG-middelen bij 
het armere zuiden terecht komen? 
Het is ook nooit echt of klein of 
groot.” 

„Vaak hebben klein en groot de¬ 
zelfde doelstellingen en die krach¬ 
ten laten zich bundelen. Wisselen¬ 
de coalities, ja. Het ligt erg door 
elkaar. Er zijn geen onderwerpen 
waarvan je heel precies kan zeg¬ 
gen: dat zijn nu bij uitstek kleine- 
landenbelangen. Trouwens, in het 
systeem is onze inspraak ook heel 
behoorlijk geregeld. Er zyn prima 
rechtswaarborgen ingebouwd ” 

• 

Maar hoe dan ook, als de Duitse 
bondskanselier Kohl en de Franse 
president Mitterrand samen er¬ 
gens voor staan, kan de EG als 
geheel er nauwelijks nog onderuit. 


En Groot-Brittannië weet in z’n 
centje steeds tal van concessies af 
te dwingen. 

„Nou, als Kohl en Mitterrand iets 
met hun tweeën regelen, dan wil 
dat wel eens helpen. De Duits- 
Franse samenwerking is natuur¬ 
lijk ook buitengewoon belangrijk 
geweest voor de ontwikkeling van 
de Europese Gemeenschap. Dus 
dat is een factor die zwaar telt, ze¬ 
ker. Maar met z’n tweeën zijn ze er 
ook niet in geslaagd om Groot- 
Brittannië op het punt van sociaal 
beleid over de streep te krygen, ha 
ha.” 


„En die Britten, tja. Labour heeft 
al aangek ondigd dat ze bij winst 
in de verkiezingen onmiddellijk 
bij het sociaal beleid van de overi¬ 
ge elf zullen aansluiten. Maar zelf 
denk ik dat ook een Conservatieve 
regering die voldoende stevig in 
het zadel zit, zo langzamerhand 
meer naar Europese maatstaven 
zal willen handelen. Engeland 
kampt nog met een trauma. Vak¬ 
beweging, al die jaren Thatcher, 
dat zit er allemaal achter. Het 
vergt wat tijd om weer in een be¬ 
hoorlijk gecontroleerd proces mee 
te draaien.” 

U heb er alle vertrouwen in dat de 
Britten uiteindelijk toch tot inkeer 
komen? 

„Nou, vertroujven. Het is een 
soort ervaringsfeit dat de Britten 
na een tijdje altijd wel weer mee¬ 


komen, dat ze extra bedenktijd 
nodig hebben. Zou de Noordzee 
een belemmering vormen? Mis¬ 
schien dat het straks na de ope- 
ning van de Kanaaltunnel sneller 
gaat.” 


Abrupt 


De top in Maastricht mag op het 
nippertje gelukt zijn, op maandag 
30 september werden Nederlandse 
voorstellen voor een verdere Euro¬ 
pese eenwording door EG-collega’s 
wel heel erg abrupt terzijde ge¬ 
schoven. Bepaald geen beste beurt 
voor de vaderlandse diplomatie. 

„Zwarte maandag, ja. Maar ik zie 
het heus niet zo zwart als velen in 
die dagen. Op basis van de ont¬ 
wikkelingen in de Europese Ge¬ 
meenschap hebben we in het 
voorjaar over de structuur van het 
verdrag teksten gemaakt. Die be¬ 
antwoordden aan de richting die 
een EG-meerderheid toen nog in 
wilden. Dat bleek in september 
niet meer het geval te zijn. De mi- 
nister-president sprak al van een 
'lager geworden ambitieniveau’.” 

„Maar als je terugkijkt op het 
spektakel dat in Nederland rond 
dat gebeuren is opgevoerd, dan is 
het toch weer een beetje dat 
kleine-landengevoel. Zo van: ’Dit 
kunnen we ons niet permitteren’. 
Wat ook opvalt is dat men in die 
reacties ook sterk is afgegaan op 
de Britse pers. Maar het was toch 
logisch dat de Britse media een 
geweldig tumult maakten? Ons 


voorstel week immers duidelijk af 
van wat Londen altijd gewild 
heeft. De Britten zijn nu eenmaal 
niet onze grootste vrienden waar 
het gaat om gemeenschsontwik- 
keling.” 

„Ik ben dus een beetje verbaasd 
over al die opwinding. Maar tege¬ 
lijkertijd is het natuurlijk niet zo 
fraai als je denkt iets te kunnen 
halen, wat uiteindelijk onhaalbaar 
blijkt te zijn. Laten we dat ook er¬ 
kennen.” 

Zou pakweg Duitsland dat als 
voorzitter ook overkomen zijn?* 

„Ach, het komt op het internatio¬ 
nale politieke schaakbord vaak 
voor dat iets niet wordt gehaald. 
Er is geweldig veel te doen ge¬ 
weest over dat Frans-Duitse voor¬ 
stel voor veiligheid en politieke 
samenwerking. Maar als je bekijkt 
wat er uiteindelijk van de eigenlij¬ 
ke tekst is overgebleven... Zo gaat 
het nu eenmaal. Alleen, dit is niet 
op een achternamiddag gebeurd. 
Dit was een langzaam proces van 
afkalving.” 

Wat heeft Nederland geleerd van 
Zwarte Maandag? 

„We zijn daarna hard gaan onder¬ 
handelen, in een poging van 
'Maastricht’ nog een succes te ma¬ 
ken. Niet alleen om die 30ste sep¬ 
tember, maar ook omdat de ge¬ 
meenschap buitengewoon ge¬ 
schaad zou zijn als dat gevoel van 
een voortdurende voorwaartse be¬ 
weging niet vastgehouden wordt. 
Dit zeker met het oog op de ont¬ 
wikkelingen in Oost-Europa.” 

„De EG moet in Europa als een 
anker van stabiliteit kunnen func¬ 
tioneren en dat kan alleen als ze 
dynamisch blijft. Er kan nog zo¬ 
veel teleurstelling zijn over be¬ 
paalde aspecten van wat er uitein¬ 
delijk in Maastricht besloten is, 
maar we hebben daar wel het pro¬ 
ces op gang gehouden. En dat is 
doorslaggevend. ” 

Democratie 

De EG wordt steeds belangrijker, 
maar een gedegen democratische 
onderbouwing via het Europese 
Parlement is nog altijd ver te zoe¬ 
ken. 

„Ja, maar het Europese Parlement 
heeft in Maastricht in elk geval 
wel een wat sterkere onderhande¬ 
lingspositie gekregen. Zo kan het 
uitbreiding van de EG tegenhou¬ 
den en op die manier bepaalde 
dingen proberen te bereiken. Er is 
als het ware een automatisch de¬ 
mocratiseringsproces op gang 
gebracht. Maar dat zal niet zo vre¬ 
selijk veel helpen als het Europese 
Parlement in de politiek en in de 
publieke opinie niet sterker gedra¬ 
gen wordt.” 

„Zeker, het is een kip-ei-kwestie. 
Duidelijk is wel dat er geen breder 
draagvlak kan ontstaan, louter 
door het Europese Parlement 
meer bevoegdheden te geven. 
Nee, die bevoegdheden worden al¬ 
leen maar geaccepteerd als er een 
relatie met de kiezers is, als er een 
veel directere relatie met de poli¬ 
tieke partijen komt. En dat is iets 
waaraan ook het Europese Parle¬ 
ment zelf meer zou moeten wer¬ 
ken.” 

Intussen staat ’Europa’ nog ver 
van de burgers af. 

„Daarom moet iedereen zich er¬ 
van bewust worden dat Europese 
en nationale politiek echt iets met 
elkaar te maken hebben. Om de 
doodeenvoudige reden dat er nog 
te gemakkelijk wordt gezegd als 
er iets niet goed gaat: ’Dat is de 
schuld van de EG’. Nee, niks, 
want 'Europa’ is een onderdeel 
van de binnenlandse politiek.” 


Het plan-Simons en uw positie 


,_DOOR CAREL GOSELING 

JEN HAAG - Een eerlij ker ver¬ 
deling van lasten is een van de 
*k>ofdmotieven voor de stelselher¬ 
ziening gezondheidszorg (het 
Plan-Simons). Op het eerste ge¬ 
acht is dat voor grote groepen zo. 
**et gezinnetje in het ziekenfonds 
pat erop vooruit, het gezinnetje 
ü een particuliere verzekering 
Achteruit. Ruw gezegd: arm wordt 
er beter van, rijk slechter. 

Een mooi PvdA-motief: eerlijker 
verdeling van lasten. Staatssecre¬ 
taris Simons is ook van die party. 
Wie het ’koopkracht-plaatje’ be¬ 
kijkt van de stelselherziening 
,992, dat de bewindsman aan de 
x weede Kamer heeft gestuurd, 
jpet tot de conclusie komen dat 
ne t allemaal wel meevalt. Iedereen 
pat er op vooruit. Behalve de al- 
, e enstaande werknemer met een 
nakomen van meer dan 88.000 gul- 
den bruto en de werknemer die 
pn dat bedrag een gezin moet on¬ 
derhouden (de alleenverdiener). 

Eirnons meent dat de alleenstaan¬ 
de er 880 gulden op achteruit gaat, 
de alleenverdiener 440 gulden. Die 
°ijfers kloppen niet. Zoals wij in 


een vorige aflevering al aangaven 
gaat degene die een gezinnetje 
moet onderhouden en particulier 
verzekerd is, er zeker 800 gulden 
op achteruit. Door het plan- 
Simons alleen al. Met een pre¬ 
miestijging voor de eigen verzeke¬ 
ring met tien procent, en de hoge¬ 
re heffing om bejaarden met lage 
inkomens een goedkopere verze¬ 
kering te geven, wordt dat veel 
meer. Dan kom je toch dicht bij 
1250 gulden. Alleenstaanden zul¬ 
len ongeveer op eenzelfde bedrag 
uitkomen. 

Er is echter meer aan de hand. Si¬ 
mons gaat er zondermeer van uit 
dat zijn berekeningen inzake de 
zogenoemde nominale premies in 
ziekenfonds en awbz ook echt zul¬ 
len gelden. We prateri dan over 
vaste premies in ronde guldens 
per jaar, ongeacht inkomen, die 
naast de procentuele premies zie¬ 
kenfonds en awbz worden gehe¬ 
ven. 

De bewindsman stelt de nominale 
premie ziekenfonds op 170 gulden 
per volwassene in 1992. Hij doet 
dat uitgaande van eigen kostenbe¬ 
rekeningen voor de gezondheids¬ 
zorg in het komend jaar. De zie¬ 
kenfondsen wijzen die berekenin¬ 
gen echter af. Volgens hen rekent Simons te krap. En moet de nomi¬ 
nale premie 198 gulden worden. 
En dat mogen zij zelf bepalen. 
Hetzelfde gebeurt bij de awvz. 
Terwyl Simons uitgaat van een 
nominale premie van 125 gulden, 
rekenen de verzekeraars met 133 
gulden. 

Voor Simons vormt dit allemaal 
geen probleem. Hij gaat ervan uit 
dat de ziekenfondsen en de verze¬ 
keraars hun klanten aan zullen 
bieden een eigen risico te nemen 
om die nominale premie niet te 
hoeven betalen. Voor ziekenfond¬ 
sen een nieuw fenomeen, voor 
particuliere verzekeraars niet. 

Nu kan de bewindsman veel den¬ 
ken en willen, de wet verplicht de 
ziekenfondsen en verzekeraars tot 


niets. Ze kunnen hun klanten, u 
en ik, een eigen risico aanbieden, 
maar hoeven dat niet. En zo gaat 
je ’koopkrachtplaatje’ toch aardig 
scheef lopen. Zeker als er nog bij¬ 
betaald moet worden voor medi¬ 
cijnen op basis van het genees¬ 
middelen vergoedings systeem 
(GVS). Om nog maar te zwijgen 
over eigen bijdragen die in de 
awbz gelden en die kunnen oplo¬ 
pen tot 2200 gulden per maand. 

Vast staat nu dus al dat het loon- 
strookje van januari voor velen 
een zeer onaangename verrassing 
zal betekenen. Ziektekosten die 
met tientallen procenten stijgen. 
En daf is wel een heel ander beeld 
dan staatssecretaris Simons tot nu 
toe naar buiten heeft gebracht. 

Hoe het geheel voor bejaarden uit¬ 
pakt is nog onduidelijk. Hetzelfde 
geldt voor ambtenaren, semi-amb- 
tenaren en defensiepersoneel. 
Mensen met eigen ziektekosten¬ 
verzekeringen. Het kabinet heeft 
aangekondigd dat men voor deze 
groepen gelijke inkomenseffecten 
wil bereiken als voor andere bur¬ 
gers. Uitgaande van het ’koop¬ 
krachtplaatje’ van Simons zelf. 

Om die inkomenseffecten te berei¬ 
ken is wel financiële compensatie 


nodig. Daarvoor heeft het kabinet 
174 miljoen gulden uitgetrokken. 
Ambtenaren en semi-ambtenaren 
krygen er iets bij, in een vergoe¬ 
ding die zij ook nu al ontvangen 
voor hun ziektekosten (de interim 
bijdrage-regeling). Maar hoe en 
wanneer dat gebeurt weet in poli- 
tiek-Den Haag nog niemand. Om 
nog maar te zwijgen over het de¬ 
fensiepersoneel, dat tot nu toe gra¬ 
tis medische voorzieningen kent. 

Onduidelijkheid is dus alom troef. 
Bij een door Simons op 5 decem¬ 
ber gestarte telefonische info-lijn 
wordt per dag zo’n 500 keer ge¬ 
beld. Particulier verzekeraar Ohra 
krijgt dagelijks 1000 klanten aan 
de lyn met vragen. Nu heeft de 
Ohra net als de ziekenfondsen nog 
het geluk gehad dat men in een 
vrij vroeg stadium ondershands 
van WVC alle benodigde stukken 
reeds kreeg zodat de klant nu al 
weet hoe het 'plaatje’ er dit jaar 
uitziet. Andere ziektekostenverze¬ 
keraars moeten echter nog met 
rekenen beginnen. 

De staatssecretaris hult zich on¬ 
dertussen in zwijgen. Advertentie¬ 
teksten in kranten en een foldertje 
in de radio en tv-gids die u dezer 
dagen ontvangt moeten het werk 
doen. 


Rusland dwingt 
lidstaten GOS 
tot hervormingen 


Van onze redacti e buitenland 

MOSKOU - Door eenzijdig een 
’schoktherapie’ te lanceren die 
wordt ingeluid met het vrijlaten 
van de prijzen, dwingt Moskou 
zijn partners in het Gemenebest 
van Onafhankelijke Staten Rus¬ 
land te volgen. De economieën 
van de republieken zijn onderling 
erg van elkaar afhankelijk, met 
name van de machtige Russische 
economie. Maar van enig onder¬ 
ling overleg is geen sprake en de 
maatregelen kunnen op korte ter¬ 
mijn op enorme sociale proble¬ 
men uitlopen. 

De noodzaak om het economische 
beleid van de voormalige Sovjet¬ 
republieken te coördineren is 
dringend. Maar de elf staatshoof¬ 
den die maandag in Minsk (Wit- 
Rusland) bijeen waren, konden 
daarover geen overeenstemming 
bereiken en afspraken op econo¬ 
misch gebied zijn uitgebleven. 

De lidstaten zijn het eens gewor¬ 
den over de algemene beginselen 
van economische hervorming, 
maar de inhoud van deze hervor¬ 
mingen moet door elke republiek 
zelf worden bepaald, aldus de 
Russische president Boris Jeltsin. 

Azerbajdzjan maakte echter mel¬ 
ding van ernstige onenigheid tus¬ 
sen de deelnemers met betrekking 
tot de schuld, de gemeenschappe¬ 
lijke munt, het drukken van geld, 
het banksysteem en het vrijgeven 
van de prijzen. 

In al deze vitale sectoren van het 
economische leven speelt Rusland 
een voortrekkersrol sinds het ver¬ 
dwijnen van de Sovjetunie en de 
andere GOS-lidstaten kunnen zich 
vooralsnog niet permitteren om 
op eigen houtje verder te gaan. 

De prijzen zullen derhalve op het 
hele grondgebied van de GOS 
worden vrijgelaten. De republie¬ 
ken moeten noodgedwongen Rus¬ 
land volgen in het besluit dat het 
al enkele weken geleden unilate¬ 
raal nam. 


De Oekraïne, na Rusland de 
machtigste republiek en die er het 
beste voor staat, was aanvankelijk 
tegen het vrijlaten van de prijzen. 
Deze maatregel is op sociaal ni¬ 
veau zeer riskant en had moeten 
worden voorafgegaan door een 
privatisermgsprogramma, zo 
meende Kiev. De republiek vroeg 
Rusland eerst zijn besluit uit te 
stellen tot begin januari - aanvan¬ 
kelijk wilde Moskou al 18 decem¬ 
ber de prijzen verhogen - en later 
tot 10 januari. Uiteindelijk stemde 
Kiev er toch mee in gelijktijdig op 
2 januari de prijzen los te laten. 

Kiev besloot hiertoe om de Oe- 
kraïnse markt te beschermen, ge¬ 
zien de uiterst moeilijke economi¬ 
sche situatie en de vastberaden¬ 
heid van Moskou de maatregel op 
afgesproken datum door te voe¬ 
ren. Voor de Oekraïne, dat over¬ 
wegend een landbouweconomie 
heeft, gaat het er vooral om te 
voorkomen dat levensmiddelen 
naar Rusland verdwijnen, omdat 
er daar hogere prijzen voor wor¬ 
den betaald. 

De Oekraïne verwijt Rusland de 
maatregel zonder overleg te heb¬ 
ben genomen. Door deze regeling 
zal de inflatie verder toenemen en 
worden de republieken nog afhan¬ 
kelijker van Moskou, waar de roe¬ 
bel wordt uitgegeven. 

De Oekraïnse leiders menen dat 
het loslaten van de prijzen de re¬ 
publiek 16 miljard roebel extra 
gaat kosten, terwijl de Russische 
centrale bank slecht vijf miljard 
heeft toegezegd. Ook de andere re¬ 
publieken staan voor begrotings¬ 
tekorten omdat de minimumlonen 
van de bevolking zullen moeten 
worden verhoogd. 

Het conflict speelt zich op het mo¬ 
ment voornamelijk af tussen Rus¬ 
land en de Oekraïne, de 'zwaarst¬ 
wegende' economische republie¬ 
ken. Maar door de verschillende 
niveaus van ontwikkeling met bij¬ 
voorbeeld de Centraalaziatische 
republieken, dreigt binnenkort 
een uitbreiding van het probleem. 


Baltische economie 
Moskous gevangene 


_ Von onze r edactie buitenland 

RIGA - Toiletpapier is in Letland 
een zeldzaamheid en in Litouwen 
is koffie nauwelijks verkrijgbaar. 
Hoewel de benzine in Estland op 
de bon is, verkopen tankwagens 
hun lading schaamteloos langs de 
kant van de weg. Ondanks de 
feestverlichting en de westerse lu¬ 
xe in de winkels maken de Balten 
zich zorgen of hun geld morgen 
nog wel iets waard is. 

Nu de Sovjetunie uiteen is geval¬ 
len in een Gemenebest van Onaf¬ 
hankelijke Staten voorspelt het 
Letse parlementslid Eduardas 
Vilkjas 'toenemende chaos in de 
economie’. Rusland en de Oekraï¬ 
ne laten de prijs van een groot 
aantal goederen sinds gisteren 
door de markt dicteren. Er zijn al 
voedseltekorten in Moskou en de 
Balten vrezen dat ook zij een hon¬ 
gerwinter ingaan. 

Omdat Litouwen, Letland en Est¬ 
land nog steeds de .roebel hante¬ 
ren blijven de drie onafhankelijk 


geworden Sovjet-republieken een 
gevangene van het beleid in Mos¬ 
kou. De republieken van de voor¬ 
malige Sovjetunie zijn ook nog 
steeds de belangrijkste handels¬ 
partners van het Balticum. In ruil 
voor olie en andere bodemschat¬ 
ten leveren Litouwen en Letland 
nu voedsel aan het gemenebest. 

De overgang naar een markteco¬ 
nomie uit zich in hogere prijzen. 
In winkels van de Letse hoofdstad 
Riga zijn veel meer radio’s, strij¬ 
kijzers, cassetterecorders, make- 
up en modieuze jurken verkrijg¬ 
baar dan in Moskou, maar kosten 
ook meer. 

Om de hogere prijzen te kunnen 
neertellen gaan veel Letten langer 
werken of nemen zij een tweede 
baan. Veel mensen blijven ook na 
hun pensionering doorwerken. 

Ondanks de beproevingen blijven 
de meeste Letten in een vrije 
markt geloven. ..Het kan mij niet 
schelen dat alles zo duur is,” zei 
een bloemenverkoopster op de 
markt van Riga, „als we maar we¬ 
ten dat het over vijf jaar beter is.” 


(ADVERTENTIE) 


Va 

kan 

tie Info Beurs 

Fmecc 

MAASTRICHT 

De grootste én gezelligste reis- en 
vakantiebeurs in de gehele Euregio 
(± 100 stands). «Presentatie «Informatie 
• Promotie -Film *Zang/folklore 


ZATERDAG 
JANUARI ‘92 
[ïül 


JANUARI ‘92 


ZONDAG JANUARI ‘92 


11.00-21.00 UUR 10.00-20.00 UUR 10.00-18.00 UUR 


Entree: volwassenen 6,» / 65+ers 5,“ / kind. t/m 11 jaar gratis 
misbom Oroanisatie: 

Stchoenmaeckers 3^ reisburo van hulst 

Limburgs Dagblad 


Vrijdag 3 januari 1992 • Pagina 6 


i imbury \ DagbluJ 


m piccolo's 


Voor méér resultaat' 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax:045-739364 

Piccolo's 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Gevonden ƒ 1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzepiccolo’s 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 
legitimatie. 

Telefonisch opgeven 


045-719966 


Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
meer dan 250.000 personen van 15 jaar en ouder. 

tBror Cetxjco Summo Scanner) Q7< 


Mededelingen 


Getrouwd 

Diana Saive en 
Roeland Beckers 

03-01-1992. Hondsrug 1, Heerlen. 


Personeel gevraagd 


Fa Hochbau GmbH 

vraagt collonnes: 

Beton timmerlieden, metselaars, steigerbouwers, 
stratenmakers, akustikmonteurs 
Tijdens kantooruren van 9.00-17.00 uur 09-49.223763061. 
Na 18.00 uur en zaterdag 045-423591. 


Limburgs Dagblad 

vraagt 

Bezorg(st)ers 

voor Heerlen en Ubachsberg 

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de 
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra’s, 
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen. 
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045 - 717719 __ 

Buro voor publiciteit en P R. zoekt voor cliënten 
seneuze jonge vrouwen i.v.m. 

Collectie- en brochure fotografie 

in de modebranche. Leuke en regelm. bijverd. zeer gesch. 
voor studentes en partimers. Brieven met foto en tel.nr. aan 
L.S.P. Postbus 1060, 6160 BB Geleen. 


Leerling serveerster gevraagd 

leeftijd 17-18 jaar voor 30 uur per week. 

Solt. na tel. afspraak*045-711186, dhr. Smeets. 


Slagerij Keldermann 

Treebeek-Brunssum, Wyenweg 183. Tel. 045-212497. 
Vraagt nette VERKOOPSTER, liefst met ervaring. 


Te koop 

gevraagd 

woonhuizen in de prijs¬ 
klasse tot ƒ 150.000,-. 
Directe aankoop mogelijk!! 
Geen verkoop, geen kosten! 

LIVAC B.V. 

Akerstraat Nrd. 11, 
Brunssum. Tel. 045-220550 

15 jaar vaste rente! 8,9% of 
9,1% Bel. 045-712255. Na 
kant.uren Dhr. J. Wetsels 
045-440731. STIENSTRA 
Hypotheek Service. _ 

Uw woonhuis verkopen? 
Woonhuizen gevraagd in 
alle prijsklassen, geen ver¬ 
koop geen kosten. BOPA 
O/G Tel. 045-324133 

WOONHUIZEN te koop ge¬ 
vraagd. Mogelijk blijven wo¬ 
nen tot u andere woonruimte 
heeft. Wijman & Partners, 
Heerlen. 045-728671. 

Nuth, Donatusstr. 43 C. Te 
k. halfvrijst. woonh. 386 m2, 
gunstig gelegen, dubbel 
glas, zeer goede staat van 
onderh. Woonk, open keu¬ 
ken incl. app., 3 slpks, 
badkmr. met 2e toilet, grote 
zolder, soutt. met gar., kel¬ 
der, 2e keuken. Prijs 
ƒ 159.000,- k.k 045-243064 

Kamers 

Te h. gevr. voor net. wer¬ 
kend pers., omgev. Lgraaf/ 
Eygelshoven 045-322720. 

Te huur aangeb. nw. gestoft. 
KAMER gelegen nabij centr. 
Hrl Pr. all in ƒ 350,-, bel tijd. 
kant.uren 045-710384. 


DGS schoonmaakgroep 
heeft werk voor u. Wij zoe¬ 
ken SCHOONMAAKSTERS 
voor Heerlen, Maastricht- 
Scham-De Heeg, Meerssen 
Rothem. Werktijden v.a. 
16.30 uur. Inl. 046-339732. 


Vrouwelijke BUFFETHULP 
gevraagd leeftijd 18-30 jr. 
Inl. 04457-1321. 


Bij keurslager Jos en Pierre 
van Melick te Hoensbroek is 
er plaats voor een fulltime 
WORSTMAKER. U treft een 
gemotiveerd team adh, on-, 
langs nog zeer succesvol bij 
de slagersvaktentoonstel- 
ling in Utrecht. Neemt u a.u. 
b. tel. contact op met Van 
Melick Foodgroup tel. nr. 
045-229322, en vraagt u 
naar Mevr. Karin Cremers. 


r*le- 


bouwmat./machines 

Kanteldeuren en rolluiken 
bestellen? STRATEN Voe- 
rendaal bellen. Ook voor in- i 
dustrie. Tenelenweg 8-10. 
Tel. 045-750187. _’ 

KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compl. met zender voor uw 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 

Speciale aanbieding 

VLOERTEGELS Ie keus 
30x30 cm, mooie kleuren 
ƒ 29,50 p/m2 incl. BTW. 
Franco thuisbez., lijm en 
voegsel wordt er gratis bij 
geleverd. Tegelhandel, De 
Hut 7, Gulpen. 04450-1970. 

Als u ons voor 12 uur 
’s morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. 

Reparaties 

TV/video defect 

Binnen 24 u. klaar, prijsopg. ‘ 
en garantie. 045-231340. 

TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrijkosten. Görgens. In- 
dustrieterr. Abdissenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 

Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


Bedrijven/T ransacties 

Voor binnenkort te openen groente- en fruitspeciaalzaak 
in omgeving Heerlen zijn wij op zoek naar: 

een enthousiast echtpaar 

dat deze zaak op zelfstandige basis wil gaan runnen. 
Diploma’s en enige eigen inbreng zijn noodzakelijk. 

Bel of schrijf naar: Greenshop Franchising BV. 
Postbus 524, 6040 AM Roerfnond. 

_ Tel. 04750-11800 b.g.g. 32263. _ ■ 

Te k - LOODS > afm - P |m - 10 x 
OU IUUIIM iddK 6 mtr betonplaten, zelf te 

glazenwassers "r*"' 

bedrijf 86012 . __ 

zoekt nieuwe projecten. Ter overname, goedlopende 

Tel. 045-325783. KOFFIESHOP t.o. zieken- 

Wat VERKOPEN 7 Adver- huis Genk Waterschey. Tel. 

teer via: 045 719966. 09-3211384798. 


Landbouw en Veeteelt 


Heren suikerbietentelers 

Kwaliteitsverbetering, hoger suikergehalte en winbaarheid 
Bestel bewust een kwaliteitsras van HILLESHÖG 
Een goede basis om een opbrengst van topkwaliteit 
met hoogste bietenprijs te oogsten. 

Hilde - Furore - Accord 

Rassen met de beste eigenschappen. 

Ware koplopers waar het gaat om hoog suikergehalte, 
laag gehalte aan K, Na en Alpha-Amino N, 

- hoge winbaarheid en weinig grondtarra. 


Voer aan al uw vee het bij¬ 
voeder SAVITA. Uw vee 
haalt met Savita 25% meer 
rendement uit uw ruw- en 
krachtvoeders. Hierdoor ho¬ 
gere produktie en betere ge¬ 
zondheid. Probeer het zelf 
maar uit. Reeds velen voe¬ 
ren Savita met sukses. Cus- 
ters, B.V. Dieteren. 04499- 
1341. Ook het adres voor al 
uw veebenodigheden. 


ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes 't snelst 
kwijt. Piccolo's doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. _ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Bouw- en ingenieurbureau ROADSTAR vraagt op korte 
CATENA BV vraagt met termijn pijpfitters, machine- 
spoed AKOESTIK- bankwerkers, monteurs, en 

MONTEURS voor het plaat- grondwerkers voor div. wer- 
sen van binnenwanden en ken. Sollicitaties tijdens kan¬ 
plafonds voor haar werken tooruren: 045-231145, 

in Duitsland, hoog loon en overige uren: 045-226346. 

tSS de n a S tei aS7alk ir 045- BEZORGERS gevraagd 
" a ' atspraaK voor Heerlen, Simpelveld en 
^ 1UU ' Sittard, Ift. min. 15 jr. Tel. 

045-257974. 


Full-time en part-time TAXI¬ 
CHAUFFEURS MA/. Pers. 
aanm. Hompertsweg 12, 
Landgraaf 


HORLOGEMAKER. Bijver¬ 
diensten aangeboden voor 
de avonduren. Tel. 045- 
414110, na 18.00 uur. 


Pretpark De Valkenier 
vraagt voor meteen all¬ 
round ONDERHOUDS¬ 

MONTEUR, M.T.S. opl. ver¬ 
eist, Ift. 20-25 jr. Soll. na te- 
lef. afspraak 04406-12289. 


Bouwbedrijf Paro b.v., Heer- 
lerbaan 52b, vraagt voor di¬ 
verse werken OPPERLIE¬ 
DEN, metselaars. Tel. 045- 
422524 of 045-257880 na 
19.00 uur. 


Ervaren PORTIER ge¬ 
vraagd voor Dancing voor 
vrijd. en zat. Inl. 045-213350 


Goede HUISHOUDSTER 
gevr., leeftijd tussen 18 en 
88 jr, zonder kapsones, dat 
heb ik ook niet. 045-229985. 


BEZORGERS gevraagd 
voor ons weekblad. Tel. 
046-743055. 


Cafetaria en friture HULP 
gevraagd irv Heeden en 

7$Kï3rais«2 Te ' WOONHUIS met 4 slpks., 

—— ---- badk., garage en tuin voor 

FRITUREHULP gevr. voor 2 periode van 1 jr., huur 
of 3 dagen p.wk. è 5 uur p. ƒ 800,- per mnd. Br.o.nr. 
dag. Cafetaria Hanny, B-9975 L.D., P.B 2610, 

N’Hagen. 045-324290. 6401 DC Heerlen. _ 


Qnr. goed te koop aangebUgovr. 


De Makelaar in tevredenheid 

Voor een plezierige en correcte behandeling bij: 
aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie. 


* EMMAPLEIN 12, HEERLEN 

/ / ^ TEL 045-711500 

NEDU MAKELAARDIJ 


Snel en goed Uw huis verkopen? 

Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550 

Geen Verkoop! Geen kosten 


Piccolo s in het Limburgs 

Dagblad zijn groot in RE- Wat VERKOPEN? Adver- 
SULTAAT! Bel: 045-719966. teer via: 045-719966. 


Auto’s 


Superstunt bij AutoGarant! 

HOE IS DIT MOGELIJK?? 

Koop nu ’n Subaru Legacy van ƒ 31.995,- gegarandeerde 
inruilprijs na 10 jaar ƒ 26.995,-. Dit aanbod geldt slechts t/m 
morgen 4 januari! Door het succesvolle verloop van deze 
aktie hebben wij ’n ruime keuze topaccasions in onze 
showroom 

EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD: 

Audi 80 diesel '89; Subaru busje 4x4 '90; BMW 520i aut. 
'86; BMW 732i '84; BMW 315 '81; Citroen Visa GT '83; Fiat 
Tipo '88; Fiat Uno 45 S '86; Ford Siërra 1.6 aut. ’84; Ford 
Siërra 1.6 '86; Ford Escort 1.6i '87; Lada 1.2 ’87; Mercedes 
200 D '82; Mercedes Jeep 280 GE ’83; Nissan Sunny 1.4 
SLX 7-91; Opel Kadett 1.6i '89; Opel Ascona 1.6 S '85; 
Opel Ascona 1.3 '81; Omega 2.0i aul’89; Opel Kadett 1.3 
’87; Opel Corsa 1.2 '87; Peugeot 305 '82; Peugeot 405 GL 

1.4 '88; Renault 5 SL '88; Seat Malaga 1.5i '89; Seat Ibiza 

1.5 GL ’86; Skoda '85; Suzuki Swift 1.3 GLX '88; Toyota 
Carina 2.0 diesel '87; Volvo 340 autom.'88; Volvo 360 GLE 
'83; Volvo 740 GL airco, leer, ’87; Volvo 360 GLS '85; VW 
Passat diesel '87; VW Golf 1.3 '88. 

Ook ruime keuze voor de kleinere beurs, tot ƒ 3.500,-. 


Fiat Klankstad 
Kerkrade 

Kaalheidersteenweg 185 
Tel. 045-413916 

Extra 

aanbieding 

Bij aankoop van 
een occasion 
boven ƒ 7.500,- 
1 jaar 

bovaggarantie 

Inruilauto’s 

Diverse Fiat Panda’s type 
34 en 45 '85/’86 
Diverse Fiat Panda's 750 en 
1000 van ’86 t/m '89 
Diverse Fiat Uno's 45 van 
83 t/m '89 

Fiat Uno 60 S 5-drs. '89 
Diverse Fiat Ritmo's 3- en 
5-drs. van '85 t/m '87 
Fiat Regatta S '85 
Croma SIE '87 
Opel Corsa 1.2 S '83 
Opel Corsa TR 1.2 S '84 
Renault 11 TXE '85 
Suzuki Swift 1.3 GL '88 
Lada 1500 combi '83 
Lancia Prisma 1600 '86 
Jaquar 4.2 6-cyl. Sovereign 
_85_ 

VW Golf Memphis '88; VW 
Polo '86; Nissan Sunny SLX 
Coupé 1.6 '89; Honda Ac¬ 
cord '88; Opel Rekord 2.0 S 
'85; Ford Fiësta 1100 '85; 
Ford Fiësta '85; Fiat Panda 
5-bak '87; Toyota Tercel '82 
VW Golf '83; Alfa 33 1.5 '88; 
Mazda 323 '83; BMW 315 
'83; BMW 323i '83; BMW, 
316 '84; BMW 318i '85; Sy- 
zuki Carry Bus '86; Suzuki 
Alto GLX '88; Suzuki Alto 
autom. '88; Suzuki Alto '82; 
Porsche 924 78. Autobedrijf 
REUBSAET, Op de Vey 47- 
49, Geleen. Tel. 046- 
744944. Uw adres APK keu- 
ring. Alle auto rep. _ 

INKOOP goede auto's, cont. 
geld. Joosten, Scharnerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 

In abs. nw.st. Fiat RITMO, 
bwj. 79, APK ’92, pr. 
ƒ 1.250,-. 045-226773. 

Te k. FIAT Uno turbo, bwj. 
1T’87, event. inr. pr.n.o.t.k. 
Tel. 045-452363. _ 

Ford FIÉSTA 1100 L Bravo, 
bwj. 7-’83, APK 12-'92, km. 
st. 78.000, vr.pr. ƒ 4.250,-. 
Tel. 045-273743, _ 

Ford ESCORT 1600 Ghia, 
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver- 
met., APK 5-7-’92, in nw.st., 
ƒ 4.250,-. Tel. 045-323178. 

Te k. SIËRRA 1.6 EM Laser 
LPG, 3-drs., bwj. '86, km.st. 
97.000, div. extra’s. Tel. 
046-581680. _ 

Te k. Ford ESCORT Bravo, 
bwj. aug. '83, div. extra’s, 
zeer mooi. Tel. 045-310250. 

Ford TAUNUS 1.6 GL, bwj. 
'80, APK dec. '92, ƒ 1.450,-. 
Tel. 045-218925. _ 

Wij geven het meeste voor 
uw AUTO! U belt, wij komen! 
045-422610, ook ’s avonds. 

O.K. CARS biedt aan: VW 
Golf Diesel 1.6 '84, 5-drs. 
iets spuitw. ƒ 7.500,-; VW 
Golf 1.6 S '82 zeer snel. 
Veri. Lindenlaan 23 Oirs- 
beek. Tel. 04492-5782. 

VW GOLF 1600 GL autom., 
bwj. 78, kl. rood, i.z.g.st., pr. 
ƒ 1.650,-. Tel. 046-740382. 

VOLVO 343 autom., bwj. 79 
ƒ 950,-. Oude Landgraaf 
101, Landgraaf._ 


Audi 80 1.81 S '90 ƒ 29.750,- 
Volvo 440 GL 12.000 km '90 
ƒ26.500,-; Chevrolet Corsi¬ 
ca LT excl. autom. airco enz. 
'89 ƒ 32.000,-; Ford Scorpio 
2.0 CL '88 ƒ 19.500,-, '89 
ƒ23.000,-; Ford Scorpio 2.0 
GL autom. '86 ƒ19.750,-; 
Ford Siërra 2.0i CL Sedan 
'90, ƒ24.750,-; Ford Siërra 
1.6 Sedan Spec. '90 
ƒ 23.750,-; Ford Fiësta 1.1 i 
CL 3-drs. '90 ƒ16.900,-; 
Ford Siërra 1.6 CL Sedan 
'89 ƒ21.750,-; Ford Siërra 
1.6 CL Sedan '87 ƒ 12.500,- 
Opel Omega 2.0i LS 89 
ƒ 25.000,-; Opel Manta 2.0i 
GT 3-drs. '89 ƒ 23.500,-; 
Renault 25TX '88 ƒ 23.900,- 
Citroën BX 1.4 Palmares '89 
ƒ16.900,-; Citroën BX 1.4 
RE '88 ƒ 14.500,-; Fiat Cro¬ 
ma 2.0 CHT '87 ƒ 12.750,-; 
Lancia Y10 Fire '89 
i ƒ 12.500,-; Volvo 340 1.7 
DL '86 ƒ 11.000,-; Peugeot 
405 GLi LPG '90 ƒ 24.250,-; 
Peugeot 205 XS div. acces. 
'90 ƒ 21.500,-; Mazda 626 
2.0 Coupé GLX '90 
ƒ 26.500,-; Mazda 626 LX 
HB '90 ƒ23.900,-; Mazda 
626 1.6 LX 4-drs. aut. 85 
ƒ 9.750,-. Inr., financ. en 
Bovag-garantiebewijs. Au¬ 
tobedrijf en APK keurings- 
station P. van DIJK & Zn, 
Hompertsweg 33 Landgraaf. 
045-311729. __ 

Te koop gevr. AUTO'S en 
bedrijfsauto's, schade/defect 
geen bezwaar 045-720200. 

F. v. OPHUIZEN autohandel 
biedt aan: Honda Accord 20 
EX '88 ; Honda Civic 1.3 5- 
bak'84; Eend 2CV6 '84; Ro¬ 
ver 3500 Van der Plas '83 
Citroën Axel 12 TRS '85; 
Suzuki Bus geel kent. '83; 
Mercedes 200 D 78; Nissan 
Cherry 1.3 L 12-82; VW 
Golf GTi 5-bak sportw. 82; 
VW Golf diesel '82; Porsche 
924 i.z. g.st. '76; Volvo 343 
GL autom. 80; Nissan Sun¬ 
ny '83; Ford Escort 1.3 L 81; 
Opel Kadett Caravan 12 S 
80; Mitsubishi Colt GL 82; 
Opel Manta CC 2.0S autom. 
80; BMW 316 LPG 82; VW 
Jetta 4-drs 1.6 S '80; Ford 
Taupus 16 L 80 ƒ950,-. In¬ 
koop, verkoop financiering, 
div. inruilers. Akerstraat Nrd 
52C Hoensbroek. Tel. 045- 
224425. Geop. van 10.00- 
18.00 uur, zat. 10-17 uur 

Opel Vectra 1800 GT '89; 
Opel Corsa 1200 TR 86 
ƒ9.500,-; Opel Kadett 1200 
86; Opel Kadett Sedan '87; 
VW Golf Memphis op LPG 
88; Ford Siërra Stationcar 
CLD Diesel 88; Audi 80 1.9 
E met veel extra’s kl. zwart- 
met. '88; Ford Escort XR3i 
Cabriolet '87; BMW 316 '82 
ƒ3.500,-; Lada 2107 '87 
ƒ 4.900,-; Nissan Sunny 
1300 '88; Ford Scorpio GL 
automaat 86 ƒ14.750,-; 

Golf GTi 82; Citroën Visa 
1400 GL 85 ƒ 5.500,-; Seat 
127 '85 ƒ5.800,-; Opel As¬ 
cona '79 ƒ 1.500,-. WEBER 
Autobedr inr., financ. Bo- 
vag-garantie Baanstraat 38 
Schaesberg. 045-314175. 

WETZELS Auto’s "Gewoon 
Apart”. Mercedes 560 SEC 
86; Mercedes 450 SL '80; 
Mercedes 230 CE '88; Mer¬ 
cedes 500 SEC 86; Merce¬ 
des 260 SE 88; Mercedes 
190 E 2.6 86; Mercedes 190 
E A 87; Mercedes 190 E 2.3 
aut. 87; Mercedes 190 E 88 
Opel Kadett 1.6 Cabriolet 
'87; Mercedes 200 TE A '86; 
Mercedes 280 SE '84; Audi 
80 LS '88; Mercedes 300 E 
aut. 86; BMW 730 i aut. 87; 
Opel Kadett 1.8i aut. '88; 
Volvo 740 Turbo intercl. '89; 
Volvo 740 GL Station '88; 
Volvo 345 GL '85; Ford Es¬ 
cort 1.4 Bravo 87 '88; Ford 
Escort 1.6 Diesel '88; Ja¬ 
guar 3.6 aut. '84; Audi 1.8 S 
'87; Ford Si erra XR4ix4 87; 
Golf 1.3 apart '90; Saab 
9000 Turbo 85. Industrie¬ 
staat 35, Sittard. Tel. 046- 
510655. 


Autocentrum VEENSTRA: 
VW Golf 1800 GT BBS-uitv. 
'88 ƒ23.500,-; VW Golf 

1300 CL '87 ƒ 13.900,-; 
Mazda 626 LX 5-drs. '89 
ƒ 20.900,-; Honda Accord 
2.0 EX '87 ƒ 17.900,-; Hon¬ 


da Civic 1.5 GL '88 
ƒ 16.900,-; Nissan Sunny 

1.3 Trend '88 ƒ 15.900,-; 

Ford Escort 1600 i type 88 
ƒ 14.250,-; Ford Escort La¬ 
ser 85 ƒ 7.450,-; Ford Es¬ 
cort 1300 veel acc. 81 
ƒ3.750,-; Ford Escort 1400 
CL 87 ƒ 12.250,-; Ford 
Siërra 1.6 CL 3-drs. type '88 
ƒ 14.900,-; Ford Siërra 1.6 
Special 4-drs. '89 
ƒ 20.500,-; Opel Kadett 
1300 club '85 '87 va. 

ƒ 10.500,-; Opel Ascona 1.6 
S 4-drs. '87 ƒ 12.500,-; 
BMW 316 1800 motor veel 
acc. '84 ƒ 12.900,-; Lada 
1300 type '87 ƒ 4.900,-. Bo- 
vag-garantie, inruil, finan¬ 
ciering. Autocentrum P. 
Veenstra, Valkenburgerweg 
13, Voerendaal. Tel. 045- 
752999. _ 

Ford SCORPIO 2.0 CL wit, 
'89, 47.000 km, prijs 

ƒ 22.500,-. Tel. 045-256963 

Te k. FORD Taunus, bwj. 
'80, APK 12-’92, ƒ 1.250,-. 
Tel. 045-723224. __ 

O.K. CARS biedt aan: Hon¬ 
da Civic 1.3 bwj. '84, pr. 
ƒ 4.900,-, evt. inr. mog. Tel. 
04492-5782. _ 

Te k. LADA 1200 S, APK '92 
bwj. '84, i.z.g.st., pr. 
ƒ 1.950, -Tel. 045-275095. 

MAZDA 323, bwj. '83, 3-drs. 
nwe. APK, nw. mod. i.z.g.st. 
ƒ3.350,-. 045-323178. 

MAZDA 929 automaat, m. 
'80, van Ie eig., ƒ 1.750,-. 
Te bevr. 045-455432. 

Te koop Mitsubishi PAJERO 

2.3 Turbo diesel, jeep, grijs- 

kenl, vr.pr. ƒ17.500,-. Tel. 
045-740912. _ 

Nissan MICRA March, rood, 
bwj. '88, schadevrij, Ie eig., 
pr.n.o.t.k. Tel. 04405-3789. 

Te k. AUDI lOOcc, 5 cyl., 
kleur beige, schuifdak, bwj. 
'85. Tel. 045-221758. _ 

Ford Siërra 2.0 CL, Sedan, 
bwj. 10-87, vele extra’s, vr. 
pr. ƒ 14.800,-. 045-229780 
bgg 273870. _ 

Te k. Opel KADETT 1.6 SR, 
Irmscheruitv., verlaagd, bre¬ 
de banden, kuipstoelen, bwj. 
82. Tel. 045-425881. 

Te k. z. mooie GOLF GT4, 
m. '88, blauwmet. 65.000 
km. veel extra's, inr. event. 
mog. Tel. 045-421632. 

Opel KADETT 1.3 S Club, 
bwj. 6-87, rood, z.g.a.nw, 
Tel. 045-220362 _ 

Opel ASCONA 1.6 S, 5-drs., 
bwj. 12-84, LPG, ƒ 6.250,- 
inr. mog. Tel. 045-316940. 

Te k. Opel KADETT 1300 N, 
bwj. '85, APK, 5-drs., i.z.g. 
st., vr.pr. ƒ 9.300,-. 04405- 
2708 b.g.g. 045-724545. 

Te k. Citroën Axel 1.2 TRS 
88; Rekord 2.0 L 4-drs. '84; 
Rekord Stationcar 5-drs. 
automaat 82 enz. Garage 
Piet DE LA ROY & Zn. 
Hoofdstr. 114, Hoensbroek. 
Tel. 045-212896. _ 

Te k. Opel KAEDETT 1.3 
bwj. 82. Tel. 045-728902 na 
17.00 uur. _ 

Renault FUEGO GTL, bwj. 
81, kl. beige, sport-coupé, 
nw. banden, APK '93, i.z.g. 
st., ƒ 2-350,-. 046-527379, 

Te k. ROVER Saloon bwj. 
1955, 6 cyl., pr.n.o.t.k. Tel. 
045-251582. _ 

Te k. Toyota TERCEL, bwj. 
'79, APK okt.’92, pr. ƒ 500,-. 
Tel. 045-219226 _ 

VW GOLF diesel 88, wit, in 
perf. staat, keur.rapp., pr. 
ƒ 16.500,-. 045-461406. 

VW GOLF diesel, '86, pas 
APK gek., div. extra's, in 
nw.st. Tel. 04450-2325. 


NISSAN King-Cap 2 jr. oud. 
Te bevr. Zonnebloemstr. 38, 
Bocholtz. Tel. 045-443493. 

Te koop Opel MANTA 2.0 S 
HB, bwj. '81, vr.pr. ƒ 1.600,- 
Te bevr. 046-748438. _ 

O.K. CARS biedt aan; Opel 
Corsa 1.2 S 3-drs. '86; Opel 
Kadett 1.3 HB 3-drs. LPG 
86; Kadett 1.2 5-drs. 83; 
Kadett 1.2 Berl. uitv. 3-drs. 
'81; Kadett 1.3 bwj. '79 
ƒ 1.250,-. Recente APK’s. 
Verl. Lindenlaan 23, Oirs- 
beek. Tel. 04492-5782. 

Sloopauto’s 

Te k. gevr. loop-, sloop- en 

Schadeauto’s 

Ik betaal de hoogste prijs in 
Limburg. Te l.0 45-254049. 

Te k. gevr. sloop- en 
SCHADEAUTO'S. Autoslo- 
peri) Marxer, 045-720418. 

Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto's, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Korter. Tel. 045-229045. 

Wij geven U de HOOGSTE 
prijs voor Uw auto, sloop- en 
schade-auto. 045-228398. 

RAPIE Stiba lid vraagt loop- 
sloop- en schadeauto's, met 
vrijwaringsbewijs. Locht 70, 
Kerkrade. Tel. 045-423423. 

Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO’S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 

Bedrijfswagens 

VW LT 40, 10-84, dubb.' 
cab. dubb. lucht, met kiep- 
inst. i.g.st. weg. overcompl. 
Tel. 045-750633. _ 

Onderdelen/a cc. 

Ink. verk. goede gebruikte 
AUTOBANDEN Passartweg 
39, Heerlen. 045-222675. 

Motoren 

Te k. HARLEY Electra GL, 
sport, 1987, veel accessoi- 
res. Tel. 043-648313. 

H.D. ELECTRA Glide, bwj. 
'90, vaste pr. ƒ 25.000,-. 
Tel. 045-723557. _ 

(Brom)fietsen 

SHOW AANBIEDING. Look 
pedalen PP76 van ƒ 295,- 
nu voor ƒ 149,-. Bij aankoop 
schoenen pedalen voor 
ƒ 129,-. Racespecialist 
Math Salden Limbricht. _ 

Vespa CIAO met sterwielen, 
i.z.g.st. ƒ 500,-. Irenestraat 
56, Nieuwenhagen. _ 

Caravans 

Te k. gevr. TOURCARA¬ 
VANS v.a. bwj. 1980. Tel. 
04492-5296. _ 

Kerst en NIEUWJAARS- 
SHOW, va. 21 dec. 1991 t/m 
4 jan. 1992 Van Wilk, Beyer- 
land, Sprinter, Vitesse, 
Quartz en Award tour cara¬ 
vans. Ruime keuze in ge¬ 
bruikte caravans en vouw¬ 
wagens, tevens een uitge¬ 
breide onderdelen-accesoi- 
res en camping shop. Ook 
alles voor uw wintersport 
met caravan. Nu speciale 
kerst- en nieuwjaars-aan- 
biedmgen. Voor verhuur, 
service en kwaliteit is uw a- 
dres De Olde Caravan, Dr. 
Nolenslaan 141 ind. park. 
nrd. Sittard. Tel. 046- 
513634 op zon. en feestda- 
gen gesloten. _ 

(Huiskleren 

De grootste KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras¬ 
hondjes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
KI.America, Th.Watsonln 34 
Achel(B). 09-3211644489 
Zond, open maand, gesl. 

Te k. BERNER-SENNEN- 
PUPS met stamboom, ing., 
ontw., getal, ouders HD-vrij 
Tel. 04990-72723. 


Te k. aangeb. DUITSE Her¬ 
derpups met stamb., een 
Reu korth., en een Teef 
langh., 8 wk oud, ouders 
aangek, en HD-vrij. Rozen- 
str. 33, Vaesrade, Nuth. Tel. 
045-244408 (na 6 uur). 

VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 

Te k. mooie BOOMER- 
HONDJES pups ingeënt en 
ontwormd. Tel. 040-863946. 

Te k. Golden RETRIEVER- 
PUPS, getatoeërd, ouders 
HD-vrij, met garantie. Tel. 
04977-81117. 


DOBERMANN-PUPS met 
stamb. van goede afstam.. 
ing. en ontw. 04125-5077 ^ 

Te k. DWERGKEESJES, 
ƒ 300,-. Tel. 045-274032. 

Jonge Duitse HERDERS 
met stamboom. Reeweg 
100, Abdissenbosch. Tel. 
045-321988 of 425634. 

VERMIST: Hondje reu, pim 
38 cm., lijf wit met zwarte 
vlekken, staart wit/zwart, 
kop: driekleurig, tatouageni 
in oren UP 638, draag! 
vlooienband en halsband. 
Tegen beloning terug te be¬ 
zorgen. Tel. 04451-1257 
b.g.g. 046-742289 


Opleidingen leer je pas goed bij 

Danscentrum Weisscher 

F.D.O. -gediplomeerd 

Lid van F.D.O., N.B.D., B.U.L.D.O., N.R.R.A., N.A.D.B. 
Wij starten half januari in 

Geleen, Sittard, Nuth, 
Treebeek, Brunssum 

met cursussen in: 
stijldansen, rock ’n roll, disco. 

Ook 40plus (gehuwde) parencursus stijldansen. 

Onthoudnummer: 04493-4343 

Nu ook bij ons de allernieuwste danstrend 

SOCA, HIP HOP, TAGO-MAGO 
en WHITE EMOTION 


ANWB en Bovag erk. Ver¬ 
keersschool WISCHMANN 
& Zn voor al Uw rijbewijzen, 
motor, auto, vrachtauto, bus 
trekker en oplegger, auto en 
vrachtauto met aanhangwa¬ 
gen, opleiding voor alle 
chauffeursdiploma's. 045- 
321721 Landgraaf 8 en 10 
daagse opleiding voor per¬ 
sonenauto ook mogelijk. 
Startcursus chauffeursdi- 
ploma 28-12. Startcursus 
gevaarlijke stoffen 4-1-’92. 

CHAUFFEURSOPLEIDING 
startdatum 11 januari a.s. 
Cursus gevaarlijke stoffen 
en aanvullend personenver¬ 
voer. Verkeersschool Leo 
Cremers en zn. Voor al u 
opleidingen. Reeweg 139, 
Landgraaf. Tel. 045-312558 

ROCK & ROLL club Geleen 
start zondag 19 januari weer 
met cursussen rock & roll en 
Boogie woogie. Voor inl: 
046-741790. 


Rijles 

Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen. Inl. 04750-32428. 
Niet geslaagd geld terug. 
Vr. naar onze voorwaarden. 

S.D.L. biedt u aan: RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- all in, garan¬ 
ties mog. Tel. 010-4626668 
of 4666535. 

; , . ■■■- — ■ — 

Huw./Kennism. 

Iedere vrijdag, zaterdag en 
zondag gezellig DANSEN 
met DJ André. Ter introduc¬ 
tie vrijdags bier voor ƒ 1,-. 
Café Dancing El bonita (t.o. 
kerk) Oirsbeek, 04492-3773 

Mode Totaal 

Te k. nerts BONTJAS, don¬ 
kerbruin, compl. met baret 
en sjaal, mt. 42, i.z.g.st. Tel. 
045-723352. 

Computers 

Te k. Recom XT COMPU¬ 
TER 640 K.B. Ram, hard¬ 
disk, VGA monitor, 2 disk¬ 
drives, pr. t.e.a.b. Tel. 
04405-2152. 


Bei de Vakman 

Hans LIPS voor timmer-, 
dak en zinkwerk met garan¬ 
tie. Vraag vrijbl. advie» 
offerte. Bel 045-453818. ^ 

SCHILDERS kunnen nofl 
behang en schilderwerk- 
zaamheden aannemen. Tel 
045-210020. ^ 

NEW LOOK BV Schaes¬ 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigervef - 
huur. Tel. 045-312154 d 
045-312709. _ 


Uw KOELKAST, diepvries 
bedrijfskoeling, wasauto¬ 
maat KTV, video of geluid" 
inst. defect? Bel direct 045" 
726206. Geen voorrijtijden, 
korting op onderdelen, 
garantie op reparatie. _ 


Wonen Totaal 


KWALITEITSKEUKENS, 
topkwaliteit voor een norma¬ 
le prijs. R/J Handelsonder¬ 
neming, Stationstr. 294. 
Nuth. Tel. 045-242602. 


Zkt. u 2e hands MEUBELS? 
ook antiek (veel keus). KoU" 
venderstr. 208, H'broek. 


Te k. SALONTAFEL 70* 
1.45, marmerblad met hou¬ 
ten onderstel, pr. ƒ 150,-1 
Hangolielamp, zeer mooi. 
pr. ƒ125,-. Alles i.g.st 
Manzardstraat 6, Kerkrad®" 
Eygelshoven. Tel. 04fr 
460106. __ 

Te k. eiken oma SLAAPKA¬ 
MER; eiken eethoek en di* 
Tel. 045-418831. 


OPHEFFINGSUITVER¬ 
KOOP Rotan Manou pitrie* 
meubelen en alle soorten 
manden, alles moet weg. NU 
tot 60% korting. Rijksweg 
Zd. 111 Geleen 046-750418^ 


Voor Piccolo's 
zie verder pagina 8 


Y-Qu±&^cJicnt\ 


De grootste Subaru-dealer 
van de Mijnstreek. 

Schelsberg 128, Heerlen (tussen Hendriks en Bristol). 
Tel. 045-725588. 


NU BIJ DE SEAT DEALERS INKOOP alle merken auto’s. 
Wij betalen de hoogste prijs! 
045-416239 tot 21.00 uur. 


AUTO Kaldenborn Wij beta¬ 
len ƒ400,- tot ƒ 30.000,- 
voor uw auto!! 045-411572. 


Gevr. ervaren FRITURE¬ 
HULP, voor 2 avonden per 
week. Tel. 045-457845. BMW 316, bwj. '79, 
ƒ1.250,-, APK 6-'92, i.z.g. 
st. Tel. 045-323178. _ 

Fiat RITMO diesel, 4-drs., 
nw. model, APK 10-’7-’92, 
zeer goede motor, olievrij, 
bwj. '85, ƒ 4.500,-. Tel. 045- 
323178. _ 

Honda ACCORD aut., 4-drs 
APK 10-9-92, zilvermel, 
bwj. '83, zeer mooie auto, 
ƒ3.250,-. Tel. 045-323178. 


VW. Jetta 1300, bwj. ’85, 
APK 8-’92, ƒ 6.450,-, vaste 
pr. Tel. 045-751387. 


Ford ESCORT 1.6 L Bravo 
1982, div. extras, i.z.g.st. 
Pr.n.o.tk. 045-723352. 


Te k. BMW 316, bijz. mooi, 
bwj. '81, APK. Tel. 045- 
427835. 


Te k. VOLVO 340 DL, 5-drs. 
1,7L met cal, bwj. '88, km st 
30.000, i.z.g.st. Pr.n.o.t.k. 
Tel. 045-410075. 
Te k. VW GOLF 1.6 Gti uitv., 
'84, 15", schuifd., kl. wit, 
kent. '91, i.z.g.st., ƒ9.750,-. 
045-443620 na 17.00 uur. 


Te k. VOLVO 345 special 
automaat, bwj. 1991-1-17, 
kl. zilvermel, 17.000 km., 
pr. ƒ22.500,-. Tel. 045- 
721915. 


OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto’s 
in alle prijskiasses v.a. 
ƒ 500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant geld. 
045-727742 b.g.g. 723076. 


Te k. KADETT 1.2 S combi, 
bwj. '82, zeer goed en mooi, 
APK, vr. pr. ƒ4.250,-. 045- 
324727. _ 

VW-GOLF 1300, bwj. '86, 
Lz.g.st., pr.n.o.t.k. Geen 
handel. 045-753087. _ 

CITROËN Visa super E, 
bwj. '83, APK, kl. wit, 
ƒ 2.450,-. 045-324837. 

Te k. VW GOLF, bwj. 78. 
APK 10-'92, vr.pr. ƒ750,-; 
Opel Rekord 2 Itr S Berlina 
LPG, bwj. '83. 045-216334. 

Te k. VOLVO 343 GL, bwj. 
'80, zeer goed onderh., pr. 
ƒ 2.900,-. Haefland 7, 
Brunssum. _ 

GEVRAAGD auto’s v.a. bwj. 
’80-’85, ook schade met 
RDW vrijwaring. Gratis op¬ 
halen. Tel. 045-423199. 


RACE WEG, 
BETAAL STAPVOETS. I 


w STANDAARD MET 2 x 25 WATT 
PIONEER CD/TUNER COMBINATIE 
m AFNEEMBAAR FRONTPANEEL 
m 2x30 WATT LUIDSPREKERS 
m MATZWARTE DAKAHTENHE. ,%Nv^w.wwAy,y*'Sv.vvA,'.s; 


SEAT IBIZA SOUND 


Als je nu de Seat Ibiza Sound koopt, betaal je stapje-voor- 
stapje. Zeg maar gerust reuzesprong-voor-reuzesprong. 
Want je mag er flink de tijd voor nemen. En de rente dan? 
Niks, nul-komma-nul, nada, niente rente. Klinkt dat niet als 
muziek in je oren? Zo geniet je toch nóg meer van de 
standaard Pioneer CD/Tuner die elke Ibiza Sound rijk is. 
En luister hier eens naar: de 1.2L Motor System Porsche, 
52 kW (7! pk), 5-bak, multipoint injectiesysteem, 3-weg kata¬ 
lysator, sportieve daksjjoiler, wis-was installatie achter en 
natuurlijk ... de Sound logo’s. Snel naarde Seat-dealer. 


IBIZA 


I 
SEAT IBIZA SOUND FL 20.395,- 
RENTEVIIU BETALEN INSTAPPEN 
TOTIN 1993. Volkswagen Groep 

I _ _ Gedreven Door Ambitie i 

-- - i 

_____> 

BEEK, Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V., DSM-straat 7,046-371243. BRUNSSUM, Autobedrijf Chiaradia, Trichterweg 122,045-212843. BUDEL, Van Meijl Automobielm| 
B.V (subdealer), Meermortel 28,04958-91887. HAELEN, Autobedrijf Wil Leenhouts B.V, Peter Schreursweg 16,04759-2116. HEERLEN, Autosport Brouns B.V., Schelsberg 175 
045-725507. KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat 211,045-412545. KONINGSBOSCH, Garage M. von Lümich (subdealer), Prinsenbaan 87,04743-1389. LANDGRAAF, Automo¬ 
bielbedrijf Ton Schuijren B.V (subdealer), Rötscherweg 60, 045-313588. LINNE, Automobielbedrijf Mat Hukkelhoven, Oude Weg 30,04746-1968. MAASTRICHT, Autobedrij 
Peter Baneken, Heerderdwarsstraat 25,043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 046-514364. SWALMEN, Autobe¬ 
drijf G.H.S., Rijksweg Zuid 7,04740-2931. WEERT, Autobedrijf Peter Janssen, Sutjensstraat 18,04950-34456. 

j Prijzen inclusief BTW, exclusief afleveringskosten en anti-roestbehandeling. Wijzigingen voorbehouden. Het financieringsaanbod betreft een rentevrije vier-stappen-huurkoopovef 
jeenkomst met een looptijd tot 1 januari 1993 in samenwerking met onze financieringsmaatschappij op de gebruikelijke voorwaarden, voor het bij inruil bij te betale 1, 
(bedrag, met een maximum van 10.000 gulden. Minimale aanbetaling: 25%. De aanbieding geldt alleen bij de aanschaf van een nieuwe Seat Ibiza of Marbella personenwagen 
i vóór 31 maart 1992 en registratie vóór 15 april 1992. Importeur Pon Car B.V., Leusden, tel.: 033-951550. 


Vrijdag 3 januari 1992 • Pagina 7 


limburgs dagblad economie 


Van onze redactie economie 


DEN HAAG - Nederlandse ver¬ 
zekeraars kannen opgelucht 
ademhalen: de relatief rustige 
viering van oud en nieuw bete¬ 
kent dat zij niet met grote bedra¬ 
gen over de brug hoeven te 
komen. Grote maatschappijen 
lieten gisteren weten dat er niet 
veel grote schades (van meer dan 
een miljoen gulden) zijn geno¬ 
teerd. 


Nationale Nederlanden, ’s lands 
grootste verzekeraar, prijst zich 
minder gelukkig. Twee twee for¬ 
se brandschades zijn inmiddels 


Voordelig uit met jaarwisseling 

V erzekeraars 
goed begonnen 


aangemeld: het complex met 
restaurant en appartementen aan 
de boulevard in Noordwijk en 
een school in Nijmegen. Een 
brandje in een autobedrijf/sho¬ 


wroom in Alkmaar bleek mee te 
vallen. Voorlichter A. Aponno 
schat de totale schade aan deze 
drie opstallen op drie miljoen 
gulden. 


Bij Amev heeft directeur brand¬ 
verzekeringen drs. F.H.E. Ren- 
ger de indruk dat, behalve 
Noordwijk en de explosie in Gla- 
nerbrug, zich landelijk gezien 
verder geen grote schadegeval¬ 
len hebben voorgedaan. Amev 
draait waarschijnlijk op voor de 
schade van een Noordwijkse res¬ 
tauranthouder (geschat op een 
half miljoen). 

Verder meldt Renger inmiddels 
zeven 'kleinere' (50.000 tot 
100.0Ö0 gulden) schades. Dat 
gaat dan om uitgebrande huiska¬ 
mers en schuurtjes. Volgens de 
Amev-man zijn dat relatief veel 
gevallen, maar is de totale scha¬ 
depost met extreem hoog. „We 
liggen daar niet wakker van". 


Gasunie verwacht blijvend 
hoge afzet van aardgas 


Vestigingen in Heerlen en Leeuwarden overgenomen 

Neways koopt twee 
Philips - bedrijven 


Van onze redactie economie 

GRONINGEN - De Neder¬ 
landse Gasunie verwacht 
de komende jaren een blij¬ 
vend grote aardgasafzet. 
Het afzetpatroon zal de ko¬ 
mende jaren schommelen 
rond de tachtig miljard ku¬ 
bieke meter per jaar. Dat 
zei hoofddirecteur A. Gro- 
tens van de Gasunie giste¬ 
ren in zijn nieuwjaarsrede. 


Volgens Grotens is 1991 voor Ga¬ 
sunie een goed jaar geweest. In 
1991 heeft zij 83,5 miljard kubieke 
meter aardgas verkocht. Daarvan 
was 45 miljard bestemd voor het 
binnenland. In vergelijking tot 
1990 werd er bijna negen miljard 
kubieke meter aardgas meer ver¬ 
kocht. Dat was het beste resultaat 
sinds 1985. 


In geld uitgedrukt betekende de 
afzetstijging een omzetstijging 
van f 3,6 miljard, waardoor de 
omzet uitkwam op f 18,9 miljard. 

Verkoop 

In Nederland ging de verkoop 
van aardgas naar 45 miljard ku¬ 
bieke meter en dat betekende een 
stijging van 4,5 miljard kubieke 
meter ten opzichte van 1990. Klei¬ 
ne verbruikers, tuinders en elek¬ 
trische centrales namen meer gas 
af. De levering aan de industrie 
bleef gelijk. 

De export nam in 1991 met f 4 
miljard toe tot ruim f 38 miljard. 
Die stijging was vooral te danken 
aan extra verkopen aan Duitsland 
en Frankrijk. 

Buitenland 

Volgens Grotens is de afzetstij¬ 
ging van 1990 geen uitschieter. 
,,De komende jaren zal het afzet¬ 
patroon zich rond de tachtig mil- 


AMSTERDAM - Het automatiseringsbedrijf Neways heeft per 
1 januari twee ondernemingen van Philips over. Daarover heb¬ 
ben partijen gisteren overeenstemming bereikt. Het gaat om 
elektronicamontage-activiteit van PME Leeuwarden en de Mo¬ 
dules and Subassemblies-activiteit van Philips Heerlen. 


Wachten op betere tijden 


Neways en Philips dachten in mei 
v °rig jaar nog aan de oprichting van 
houdstermaatschappij waarin 
Neways dan een meerderheidsbe- 
*^hg zou nemen. Daarin zou Ne- 
w .ays ook de eigen werkmaatschap¬ 
pij Neways Electronics (100 werk¬ 
nemers) onderbrengen. Op den 
nuur zou Neways volledig eigenaar 
boeten worden. 

de afrondende besprekingen 
"^rd duidelijk dat de overdracht 
n ?t zo goed in één slag kon plaats¬ 
enden”, aldus een woordvoerder 


Kecord export 
snijbloemen 

^ALSMEER - De export van snij¬ 
bloemen en potplanten is het afge- 
|°pen jaar met 9,5 procent gestegen 
‘Pt de record-hoogte van bijna zes 
Ptiljard gulden, aldus het Bedrijfs¬ 
chap voor de Groothandel in 
ploemkwekerijprodukten. Voor dit 
J&ar wordt een minder sterke groei 
yerwacht. 

°e goede omzetresultaten werden 
v °oral behaald in de eerste helft van 
v °rig jaar. In de tweede helft viel de 
^aag uit Oosteuropese landen te- 
en was er een ruim aanbod van 
Phxiukten. 

belangrijkste exportland was 
Duitsland met een aandeel van 45 
Procent. De EG is met een afname 
Var * bijna 5 miljard gulden goed 
v ?or 83 procent van de uitvoer. De 
uitvoer naar de Verenigde Staten 
viel verder terug naar 115 miljoen 
SUlden door de daling van de dollar¬ 
koers en de toenemende concurren- 
tle uit Zuid-Amerika. De export 
Pbar Japan steeg met 20 procent tot 
miljoen gulden. 

P e vraag zal volgend jaar slechts 
Poscheiden toenemen, terwijl het 
a unbod zal toenemen door verbete¬ 
ring van produktiviteit en vergro- 
hbg van teelt-oppervlakte. 


van Philips. Over het waarom van 
die jongste conclusie wilde Philips 
niets meedelen. Ook de verkoop¬ 
prijs moet onbekend blijven. Bij 
Neways was niemand voor com¬ 
mentaar bereikbaar. 

De twee Philips-bedrijven produce¬ 
ren en verkopen hoogwaardige 
modules en deelsystemen voor der¬ 
den en voor Philips zelf. In Leeu¬ 
warden werken ongeveer 140 en in 
Heerlen circa 180 personen. De 
overneming heeft geen gevolgen 
voor de werkgelegenheid, aldus Ne¬ 
ways. 

Neways wil met de overneming de 
eigen groeimogelijkheden verster¬ 
ken en vooral de winstgevendheid 
van de divisie elektronica opvoeren. 
Neways verwacht haar omzet in 
1992 bijna te verdubbelen in verge¬ 
lijking met het afgelopen jaar. Het 
automatiseringsbedrijf rekent voor 
1991 op een omzetgroei van vijf pro¬ 
cent. 

Aan winstcijfers als die in 1991 
hoeft Neways niet meer te denken. 
Het resultaat over de tweede helft 
van vorig jaar zal „van dezelfde or¬ 
de van grootte zijn als dat over de 
eerste helft van 1991”, laat het be¬ 
drijf weten. 


Beëindiging 
betalingsuitstel 
van Docdata 

DEN*BOSCH - Doordat de rechter¬ 
lijke bekrachtiging van het schuld- 
eisersakkoord onherroepelijk was 
geworden, is de surséance van beta¬ 
ling voor Docdata 31 december be¬ 
ëindigd. Dat heeft het elektroni- 
sche-gegeVensopslagbedrijf giste¬ 
ren meegedeeld. De Roermondse 
rechtbank verleende het uitstel van 
betaling half juli aan de toen nog in 
Venlo gevestigde en inmiddels naar 
Den Bosch verhuisde onderneming. • Een technicus van het Franse tv-station ’la Cinq’ 
neemt het ervan, nadat deze week het besluit genomen 
werd uitstel van betaling aan te vragen. Het commer¬ 
ciële station kwam in de problemen, doordat de ad¬ 


vertentie-inkomsten ai jaren ver achter bleven bij de 
verwachtingen. Gepoogd wordt nu La Cinq in afge- 
slankte vorm voort te zetten. Veel hoop dat dat ook 
lukt is er echter niet. 


jard kubieke meter bewegen. 
Oorzaak is de toenemende vraag 
in het buitenland. De verwach¬ 
ting is dat het totale buitenlandse 
volume zal groeien naar ruim 
veertig miljard kubieke meter.” 

Vorig jaar werden de exportcon- 
tracten van de Gasunie met haar 
buitenlandse afnemers al ver¬ 
hoogd en verlengd. Alleen met 
Italië wordt nog onderhandeld. 


Meer winst 
Zwolsche 


NIEUWEGEIN - De verzeke¬ 
ringsgroep Zwolsche Algemeene 
heeft in het afgelopen jaar een 
winst vóór belasting van onge¬ 
veer f75 miljoen behaald, vijf 
procent meer dan die van f71,6 
miljoen in 1990. De omzet, inclu¬ 
sief beleggingsopbrengsten, 
steeg met bijna acht procent tot 
ca. f 665 miljoen. Deze voorlopi¬ 
ge cijfers heeft directeur mr. 
Th.J. Hubert gisteren genoemd 
in zijn nieuwwjaarsrede. 

Voor het resultaat over 1992 zijn 
de verwachtingen „redelijk posi¬ 
tief’. De groei zal evenals in het 
afgelopen jaar beperkt blijven 
door stagnatie op de markten en 
de daaruit voortvloeiende ver¬ 
scherping van de concurrentie. 
De gevolgen van de verzwakking 
in de economie - stagneren van 
de omzet op niet of nauwelijks 
groeiende markten en verscher¬ 
ping van de concurrentie als ge¬ 
volg hiervan - hebben een grote 
omzetstjging in de weg gestaan. 

Aan de omzetgroei en het resul¬ 
taat hebben de drie werkmaat¬ 
schappijen ZA-Schade, ZA- 
Leven en ZA-Herverzekering bij¬ 
gedragen. De werkgelegenheid 
werd verleden jaar met 14 ar¬ 
beidsplaatsen uitgebreid tot 524. 


Nieuwe munt 
Argentinië 

BUENOS AIRES - Argentinië is het 
jaar begonnen met een nieuwe 
munteenheid: de peso. De p^so zal 
op termijn de austral vervangen. Op 
donderdag werden de eerste nieu¬ 
we bankbiljetten in de circulatie 
gebracht. De 'oude' austral behoudt 
vooralsnog haar waarde. De uitgif- 
tekoers van de 'nieuwe' peso is ge¬ 
lijk aan die van de Amerikaanse 
dollar. 

De austral bestaat nog geen zes jaar. 
Op 15 juni 1985 voerde president 
Raul Alfonsin de munteenheid als 
onderdeel van een drastisch hervor¬ 
mingsplan van de economie. De 
austral moest een symbool worden 
voor economische stabiliteit. De 
oorspronkelijke pariteit van de 
munt aan de dollar werd als snel te¬ 
niet gedaan door een torenhoge in¬ 
flatie. 

Een nieuwe poging van de minister 
van economische zaken, Domingo 
Cavallo, om de economie te stabili¬ 
seren, lijkt volgens deskundigen 
wel succes op te leveren. beurs Dunne markt vk . 


AMSTERDAM - De vaste stem¬ 
ming van Beursplein 5 donderdag, 
Qe eerste handelsdag van het nieu- 
jaar, is in de loop van de middag 
minder geworden. Gewoon 
I °or gebrek aan vraag, aldus hande¬ 
laren. „Er zijn geen echte kopers in 
markt. Het is een dunne markt 
j ■zich vanmorgen heeft laten ver¬ 
fden door Londen”, aldus een 
bekman. De beurs opende overi- 
l e hs gisteren voor het eerst om 
°9-30 uur. 

Londen steeg de FTSE-index 
donderdag eerst van min tien tot 
Plus 37 en liep daarna bijna geheel 
^rug. Ook de stemming op Wall 
Street op donderdag viel de Am¬ 
sterdamse beurs tegen. Rond slui- 
tjhgstijd in Amsterdam noteerde de 
Dow Jones achttien punten lager. 
De Dax-index in Frankfurt sloot 24 
Echten hoger (anderhalf procent). 
De CBS-stemmingsindex algemeen 
®Urdigde op 113,60 punten tegen 
D2,5 op 30 december (omrekening 
v an 88,7 aan de hand van nieuw ba¬ 
sisjaar). Vanaf ’s ochtend tot ’s mid- 
c * a gs rond 15.00 uur stond de stem- 
| ^ihgsindex boven de 114, met een 
JPaximum van 114,7. 

Dfc omzetten waren behoorlijk. In 
t°taal werd er op de effectenbeurs 
v ?or f 4,3 miljard omgezet. Hierbij 
^hg het om f 2,7 miljard aan obliga- 
Pes en f 1,6 miljard aan aandelen. 
De omzet in Unilever was met f 177 
biljoen (dubbeltellingen) het 
grootst. Daarmee was Koninklijke 
| Dlie - f 119 miljoen - gepasseerd. 
I Deide staken met kop en schouders 
) Pit boven de nummers drie en vier, 
^ Philips met een omzet van f 41 mil- 
* loen en Akzo met f31 miljoen, 
f Dp de hoofdmarkt sprong een aan- 
- fondsen er goed uit, onder meer 
ju de uitgevershoek. 

,, De lokale markt en de parallelmarkt 
. gaven een wat verdeelder beeld te 

^n. 


ABNAmro 42,00 42,& 

ABNAmroA.wF. 78,20 78.7 

AEGON 119,10 120,8 

Ahold 77,80 79,3 

Akzo 133,40 131,3* 

Alrenta 189,30 189,4 

Amev eert. 51,60 52,3 

Bols eert. 42,90 43,6 

Borsumij W.cert. 56,00e 58,2 

Bührm.Tet.c. 41,50 41,5 

DAF 22,90 22,3 

Dordtsche Petr. 131.30 136,4 

DSM 89,70 90,4 

Elseviercert. 99,00 101,1 

Fokker eert. 29,60 29,6 

Gist-Broc. eert. 32,30 32,1 

HCS Technology 0,90 0,6 

Heineken 156,50 157,5 

Hoogovens nre 43,70 42,9 

Hunter Douglas 57,40 57,S 

Int.Muller 55,50 55,7 

Int.Ned.Gr.c. 45,70 46,2 

KLM 40,30 39,2 

Kon.Ned.Papier 47,50 47,f 

Kon Olie 142,00 146,2 

Nedlloyd 55,60 55J 

Océ-v.d.Gr. 61,90 64,1 

Pakhoed eert. 42,40 43,2 

Philips 2920 29,i 

Polygram 40,50 40,1 

Robeco 93,20 94,( 

Rodamco 56,80 57 J 

Rolinco 95,00 96,1 

Rorento 69,70 70,( 

StorkVMF 40,70 40,1 

Unilever eert. 175,70 181,1 

Ver.Bezit VNU 69,50 73,( 

Volmac Softw. 23,50 23,’ 

VOC nrc 40,30 40,1 

Wessanen eert. 79,90 80,1 

Wolters-Kluwer 60,70 62,1 

Avondkoersen Amsterdam 

Akzo 131.30-131.50 (131,30) 

Hoogovens 42,60 (42,90) 

KLM 39,30 (39,20) 

Kon.Olie 146,30-147,50 (146,30) 

Philips 29,50-29,70 (29,50) 

Unilever 180,80-181.80(181.00) 

Binnenl. aandelen 

Aalberts lnd 48,70 48,1 

ABN AmroHld.prf. 6,06 6,1 

ACF-Holding c. 32,00 32,1 

Ahrend Groep c. 112,50 117,1 

AsdOptionsTr. 10,40 10: 

Asd. Rubber 3,25 3,: 

Ant. Verff. 430,00 421 ,1 

Atag Hold. eert 110.90 111,1 

Athlon Groep 46,50 46, 1 

Athlon Groep nrc 46,00 46: 

AuÜnd.R'dam 84,90 84; 

BAM Groep 84,7 0 81. 

Batenburg 122,50 122, 

Beers 115.00 116: 

Begemann 135,00 135, 

Belindo 346.00 347, 


Braat Beheer 
Breevast, 

Burgman-Heybroek 
Calvé-Delft pref 
Calvé-Delfl eert 
Cindu Intern. 

Claim indo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert. 
CSM 

CSM div 91/92 
CSM nrc 

CSM nrc div.91/92 
DAF eert. 

Delft Instrum. 

Desseaux 

Dorp-Groep 

Draka Holding 

Econosto 

EMBA 

Enks Holding 
Flexovit Int. 

Frans Maas eert. 
Gamma Holding 
Gamma pref. 
Getronics 
Geveke 
Geveke div'92 
Giessen-de N. 
Goudsmit 
Grasso’s Kon. 
Grolsch 
GT1-Holding 
Hagemeyer 
idemdiv'91 
HAL Trust B 
HAL Trust Unit 
HBG 

Heineken Hold. 

.»Hoek’s Mach. 
HollSeaS. 

Holl. Kloos 
Hoop Efï. bank 
Hunter D.pref. 

1HC Caland 
Kas-Associaüe 
Kempen & Co 
Klene’s Suikerw 
Kondor Wessels 
KBB 

Kon. Sphinx 
Koppelpoort 
Krasnapolsky 
Landré & Gl. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 
Moeara Enim 
M.Enim OB-cert. 
Moolen Holding 
Mulder Boskoop 
Multihouse 
Mynbouwk. Werk. 
Naelï 
NAGRON 
N1B 

NBM-Amstelland 

NEDAP 


87.70 88,20 


19,00 

24.30 

38.40 

38.30 
24,00 

25.50 
217.00 

79.80 

53.30 

75.50 

93.50 
5,55 

28.70 
38.00 
33,00 

98.50 

37.90 
102,20 
182,00 
196,00 
124,00 
121.00 
12,60 

12.80 
189.00 
137,00 
228,00e 

0,46 

408,00 

7.10 

1.90 

54.70 

33.70 

9.10 
798,00 
29,80 

70.90 
48,60 

395,80 

190.00 

51,00 

37.90 
113,10 
1165,00 

15000,00 

36.40 
55 , 00 a 

5,20 

363,00 

475,00 

49,00 

586,00 

8.90 
380.00 


12,60 

12.70 
190,00 

138.50 
228,00e 

0,57 

408,00 

7,20 

2,10 

54.70 
35,00 
9,10 

798,00 

29,80 

71.20 

50.00 

396,00 

190,00 

52,00 

39.50 
113,10 
1190,00 
15600,00 

36,40 


NKF Holding 
Ned.Part.Mij 
Ned.Sprmgst. 
Norit 

NutriciaGB 
Nutricia VB 
Njjv.-Ten Cate 
Omnium Europe 
Ore o Bank eert. 
OTRA 
Palthe 

Philips div. '92 
Pirelli Tyre 
Polynorm 
Porcel Fles 
Randstad 
Ravast 
Reesink 
Samas Groep 
Sarakreek 
Schuitema 
Schuttersveld 
Smit Intern. 

St Bankiers c 
Stad Rotterdam c 
Telegraaf De 
Textielgr.Twente 
Tulip Computers 
Tw.Kabel Holding 
Ubbink 
Union 

Un.Dutch Group 
Vereenigde Glas 
Verto eert. 

Volker Stevin 
Vredestein 
VRG-Groep 
Wegener Tyl 
West Invest F. 
West Inv.F. wb 
Wolters Kluwer 
Wyers 


188,00 189,00b 

50,40 50,40 

7050.00 7050.00 

21.50 21,20 

146,30 147,50 

155,00 155,50 

88.60 90,00 

8,50a 8,50a 

71.50 71,30 

294.50 294,00 

51.00 52,00 

29.60 29,40 

18.80 18.50 

124,00 124.00 

143.00 143.00 

39.50 39.00 

28,00 28.00 

69,00 68,00 

35.50 37,00 

14,00 14,90 

1580,00 1580.00 

50.90 50,80 

41.90 42,20 

17,00 16.40 

38.30 38,70 

88.00 88,30 

84.50 84,80 

19.10 19.50 

119.80 119.50 

68,00 69.50 

66,00 65,40 

3.50 3,50 

441.50 441,50 

27,80 31.00b 

60,00 59,50 

14.50 14.40 

46.90 46.80 

232.50 233,00 

19.50a 19.00a 

114.00f 116,00b 
240.00 250,00 

31.10 31,10 


Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 77,00 

ABN Amro Amer.F. 67,50 

ABN Amro Eur. F. 68,00 

ABN Amro Far EF. 52,70 

ABN Amro Liq.Gf. 160,50 

ABN Amro Neth.F. 80.00 

ABN Amro Obl.Gf. 172,10 

Aegon Aandelenf. 31,80 

Aegon Spaarplus 5,20 

ABN Beleg.fonds 58,00 

ALBEFO 50,50 

Aldollar BF $ 26,50 

Alg.Fondsenbez. 222,00 

Alliance Fund 10,50 

Amba 11,00 

Amro North Am.F. 62,20 

Amvabel 75,70 

Asian Tigers F. 57,40 

Asian Select. F 49,50 

AustroHung. F. 3,90 

Bemco RentSel. 55,00 

Bever Belegg. 3,35 

CLN Obl. Div. F. 107,20 


CLN Obl.Waardef. 
Delta Lloyd Inv 
DP America Gr.F. 
Dp Energy.Res. 

EGF lnvestm. 

EMF Rentefonds 
Eng-Holl.Bel.Tl 
Envir.Growth F. 
Esmeralda part. 
Eur.Ass Trust 
EMS Growth Fund 
EMS Income Fund 
EMS Offsh. Fund 
EOE Dulch St.IF 
Eur,Growth Fund 
Euro Spain Fund 
Far East Sel.F. 

Gim Global 
Groeigarant 
Holland Fund 
Holl. Eur. Fund 
Holl. Obl.Fonds 
Holl. Pac. Fund 
Holl.Sel.Fonds 
Innovest 
Interbonds 
Intereffekt 500 
Intereffekt wt 
Investa part. 

IS Himal.Fund $ 
Jade Fonds 
Japan Fund 
Jap.lnd.AlphaF. 
Jap.Sect.Rat.Yen 
Korea Pac.Tr. $ 
Mal.Capital F.$ 
Mees Obl.Div.F. 
Mexico Income F. 
MK Int Ventures 
Mondibel 
Nat.Res.Fund 
Nedufo A 
Nedufo B 
NMB Dutch Fund 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMB Oblig.Fonds 
NMB Spaard.F 
NMB Rentegr. F. 
NMB Vast Goed F. 
New Asia Fund 
NomuraWarr. F. 
Obam, Belegg 
OAMF Rentefonds 
Orange Fund 
Pac.Dimensions 
Pac.Prop.Sec.F. 
Pierson Rente 
Postb.Belegg.f. 
Postb.Verm.gr.f. 
Prosp.lnt.HlP 5 
Rentalent Bel. 
Rentotaal NV 
RG Divirent F. 

RG Florente 
RG SP Groen 
RG SP Blauw 
RG SP Geel 


111.80 

27.50 

34.50 
39,00 
121.00 

65.80 

10,00 

47.50 
33,40 

5,60 

102,00 

101.10 

100,20 

296.00 

47.00 

5.80 
53,00 
51,00 

1.58 

68.50 
45,00 

120.80 

98.50 

79.50 

81.80 
538.00 

31.00 

107.80 

67.20 

7.40 

142.50 

17.50 
8100,00 
6500,00 

9,00 

5,60 

114.30 

21.50 

9.50 

74.50 
1125,00 
123,00f 
124,00 
42,00 
53,82 

45.40 

35.20 
100,69 

115.30 

37.80 
6,00 
1,05 

234.50 
13,05 

19.70 
82,00 

30.70 

111.20 

55.70 

53.20 

3.90 

144.50 

34.70 

48.20 

112.30 

53.80 

50.20 

46.90 


Rodin Prop.S 
Rolinco eum.p 
Schrod.lnt.Pr.F 
SciTech 3 
Technology Fund 
Tokyo Pac.Hold 
Trans Eur.Fund 
Transpac.F.Yen 
Uni-lnvest 
Unico Inv.Fund 
Unifonds DM 
Vaste Waard.Ned 
Vast Ned 
V1BNV 
VSBMix Fund 
VSB Rente Fonds 
WBO Intern. 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
ZOM Florida F.$ 

Parallelmarkt 

Alanhen 

ABF 

Berghuizer Papier 
Besouw Van eert. 
Biogrond Belegg. 
Comm.Obl.F .1 
Comm.Obl.F.2 
Comm Obl.F.3 
De Drie Electr 
Delta Ll.Dollarf. 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DOCdata 
Dutch TakeOv.T. 
Eheo-KLM Kleding 
E&LBelegg.l 
E&L Belegg.2 
E&L Belegg.3 
E&L Belegg.4 
E&L Kap.Rente F. 
Free Record Shop 
Gaia Hedge I 
Geld. Papier c. 
German City Est. 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontmij 
HCA Holding 
Helvoet Holding 
Hes Beheer 
Highlight Dev. 
Homburg eert. 
InterView Eur. 
Kuhne-Heitz 
LCIComput.Gr 
Melle, van nrc 
Nedcon Groep 
Ned schroef 
Neways Elec. 

New Eur.Htis DM 
Newtron Hold. 

Pan Pac Winkel 


Pie Medical 
Simac Techniek 
Sligro Beheer 
SuezGr.Fund 
VHS Onr. Goed 
Vilenzo Int. 

Weina 

Wereldhave 

Weweler 

Wall Street 

allied signa! 
amer.brands 
amertel.tel 
amoco corp 
asarco inc. 
bethl. steel 
boeing co 
can.pacific 
chevron 
chiquita 
Chrysler 
citicorp 
cons.edison 
digitequipm. 
dupont nemours 
eastman kodak 
exxon corp 
ford motor 
gen. electnc 
gen. motors 
goodyear 
hewlett-pack. 
int. bus.mach. 
uit. tel.tel. 
kim airlines 
mcdonnell 
merek co 
mobil oil 
penn central 
phüips 
pnmenca 
royal dutch 
sears roebuck 
sfe-south.pac. 
texaco inc. 
umted techn. 
westmghouse 
whitman corp 
woolworth 

Advieskoersen 


4.90 4.60 

13,00f 12,80 

48.20 48,00 

51,40 51,90 

l.lOf 1,10 

38,50 38,50 

241.00 241,00 

4.30 

33.80 33,50 


ooslschill ( 100 ) 
portescudo ( 100 ) 
spaanse pes, ( 100 ) 
turkse pand ( 100 ) 
zweedse kr.( 100 ) 
zwits.fr. ( 100 ) 

Wisselmarkt 

amenk.dollar 
antill.gulden 
austr. dollar 
belg.frank ( 100 ) 
canad. dollar 
deense kroon ( 100 ) 
duitse mark ( 1001 
engelse pond 
franse frank ( 100 ) 
gnekse dr. ( 100 ) 
hongk.dollar(lOO) 
Ierse pond 
ital.lire ( 10.0001 
jap.yen ( 10 . 000 ) 
nwzeel.dollar 
noorse kroon ( 100 ) 
oostenr.sch. ( 100 ) 
saudi ar.ryal(lOO) 
spaanse pes. ( 1001 
sunn.gulden 
zweedse kr. ( 100 ) 
zwits.frank(lOO) 
e.c.u. 


Dow Jones 


Industrie 3172,42 


1.70805-1.71055 
0.9400-0,9700 
1.2872-1.2972 
5.4690-5.4740 
1.48175 1.48425 
28.920-28,970 
112,6450-112,6950 
3.2065-3.2115 
32,965-33,015 
0,9250-1,0250 
21,8750-22,1250 
2,9870-2,9970 
14,870-14,920 
137.850-137,950 
0.9129-0.9229 
28,575-28,625 
16.0010-16.0110 
45.4750-45,7250 
1,7665-1,7765 
0,9375^1.9775 
30.845-30,895 
126.310-126.360 
2^885-222935 


Index Amsterdam 

CBS-koerstndex( 1983=100) 

algemeen 191,40 


ld excl.kon.olie 
internationals 
lokale onderriem 
id financieel 
ld ruet-fmanc. 


191.40 195.00 

183.40 185,80 

196.50 201,60 

187.50 189,40 

133.40 135.10 
239.70 241,90 


^ CBS-herbeleggtngsindex (1983= 100 


algemeen 
id excl.kon.ohe 
internationals 
lokale ondemem. 
id financieel 
id met-fmanc 


272.60 277,70 

246.70 249,80 

291.60 299,20 

251.60 254,20 

196.70 199,10 
304,30 307,10 


CBS-stemmingsindex (1987=100) 


47,10 

47,20 

amenk.dollar 

1.640 

1,760 

38,00 

38,00 

austr.dollar 

1,23 

1.35 

37,50 

38,10 

belg.frank ( 100 ) 

5,31 

5.61 

17,00 

- 

canad.dollar 

1,410 

1,530 

1,15 

1.10 

deense kroon ( 100 ) 

27,45 

29.95 

3,10 

3,10 

duitse mark ( 100 ) 

110.00 

114.00 

42,50 

43.00 

engelse pond 

3.06 

3,31 

5,70 

5,50e 

ftnse mark ( 100 ) 

39,75 

42,25 

41.20 

41.00 

franse frank 1100 ) 

31.35 

34.10 

39.90 

40,00f 

gnekse dr. ( 100 ) 

0.85 

1,05 

89.70 

89,30 

lerse pond 

2,85 

3,10 

6.30 

6.10 

ital.lire ( 10 . 000 ) 

13.70 

15,40 

20.50a 

20 , 00 a 

jap.yen ( 10 . 000 ) 

132.50 

138,50 

1.70 

1.60 

joeg.dm tm 100 

- 

- 

11.00 

11,00 

noorse kroon ( 100 ) 

27,10 

29.60 


algemeen 

mtemaüon 

lokaal 

fm.instell 

met-fmanc 

industrie 

trans piopsl 


112.50 113,60 
125,10 126,00 
110.20 111,30 

117.50 119,00 
108.80 109,90 

115.90 117,60 

129.90 129,70 


OPTIEBEURS 

serie 

omzet 

vk 

s.k. 

abn amro 

c jan 

40.00 

302 

2,10 

2,60 

akzo 

c jan 

135,00 

287 

1,70 

1.40a 

buhr 

papr 

37,50 

900 

0.80 

0.70 

eoe 

c jan 

275.00 

827 

5,30 

7,00 

eoe 

c jan 

280.00 

1612 

2.50 

3.70 

eoe 

c jan 

285.00 

926 

1.10 

1.50b 

eoe 

c jan 

290.00 

335 

0.50 

0,60 

eoe 

c feb 

280.00 

324 

5.70a 

7,00 

eoe 

c feb 

285.00 

266 

3.50 

4.40a 

eoe 

c okt 

280,00 

300 

13,30 

16.00a 

eoe 

pjan 

270,00 

1027 

0,80 

0,70 

eoe 

pjan 

275.00 

479 

1.80 

1,40 

eoe 

P jan 

280.00 

1384 

4,00 

2,90 

eoe 

pjan 

285,00 

235 

8.00 

5,80 

eoe 

p feb 

275.00 

270 

3.80 

3.00 

eoe 

p feb 

280.00 

332 

5.30 

4.70 

hoog 

c jan 

42,50 

311 

2.40 

1.90 

hoog 

c jan 

45.00 

300 

1,00 

0.70 

hoog 

pjan 

42.50 

923 

0,90 

1,30 

hoog 

pjan 

45.00 

376 

1.90 

2,70 

hoog 

p apr 

42.50 

244 

2,10 

260 

mg 

c jan 

45,00 

259 

1.30a 

1,60 

mg 

c jan 

60,90 

343 

0.60 

0.60 

kim 

c jan 

40,00 

232 

1,60 

0.80 

kim 

c apr 

40,00 

291 

3,60 

250 

kim 

c apr 

42.50 

239 

2,50 

1.80 

kim 

p o93 

35,00 

338 

2,00 

2,50 

nedl 

c jan 

50,00 

439 

6.20 

5,50 

phil 

c jan 

30.00 

293 

0,50 

0.60 

phil 

pjan 

32.50 

922 

3.20 

2.90 

plul 

p o93 

30.00 

609 

3,60b 

3.60 

olie 

c jan 

145.00 

528 

1.00 

2.90 

olie 

c jan 

150,00 

650 

0.50 

1.00 

olie 

c apr 

150,00 

639 

3.00 

4.50 

olie 

c apr 

160,00 

317 

0,90 

1.50 

olie 

c okt 

135,00 

288 

13.00 

16,00 

obe 

pjan 

145.00 

318 

3,70. 

1.30 

olie 

papr 

150,00 

251 

9.20 

5,10 

top5 

c jan 

540,00 

359 

7,60 

11,50b 

top5 

c jan 

550,00 

525 

3.60 

5,80 

top5 

pjan 

540.00 

339 

5,40a 

4,00 

top5 

pjan 

550,00 

267 

11,00 

7,10 

unil 

c jan 

170.00 

571 

7,00 

11.50 

uml 

c jan 

175.00 

335 

3,00 

7,00 

untl 

e jan 

180.00 

395 

0.90 

3,00 

urul- 

c apr 

185.00 

682 

3,30 

5,30 

urul 

c okt 

140.00 

545 

39,50 

46.00 

uml 

c o93 

120,00 

530 

60.00 

66,00 

unil 

pjan 

180.00 

361 

5.00a 

2,10 

uml 

papr 

180,00 

397 

6,80 

4.60 


Goud en zilver 

Goud onbewerkt 18,980-19,580. vorige 
19,060-19,660, bewerkt 21,180 laten, 
vorige 21,260 laten 

Zilver onbewerkt 175-245 notering, vorige 
175-245. bewerkt 290 laten, vorige 
290 laten 


•= laten g = bi*dt* + »j-di». 

b bitdtn laten + *i-di». 

cti-claim k = gedaM + h 
d = ei-divid*nd 1 = gedaan + 9 
e gedaan - bieden *k Hotkaerc vongt dag 
f ~ gedaan -*• laten sk = sletkeers gisteren I 


aft 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 3 januari 1992 • Pagina 8 FSO Prima 1.5 Injectie 


M:- 


U k. 
s -"' ,J ";w » 
% 

ÜSÉr 
Pa iw» t complete gtrimauio RfB C £/7 
ie zga pr ü >hl w« e k 9 ' ^ 

Automobielbedrijf SCHLOESSER 


Ind u rtri—tr a at 9 - 6433 JW HOENSBROEK - Tal.: 045-210345 
Geerars Auto Corrosserie-delen 
1 origineel, imitatie en overzet. NUTH VELDHOVEN VIANEN ALMELO 

045-244242 040-531900 0347376474 05490-72125 auto 


jüê 


PERSONENAUTO'S 


INRUILAUTO’S VAN 
DIVERSE MERKEN TE KOOP 

Hyundai Scoupe GTX. 1991 

VW Golf CL Manhattan, blauwmetallic.1990 

Audi 80 S.1990 

OpeiKadett 1.6iCabrio.1990 

Volvo 440 GLT inj.1989 

Peugeot405 MI16.1989 

Honda Civic 14 GLX, 4-drs.1989 

Suzuki Swift 1.0 GL, 3-drs., rood.1989 

VW Golf CL Manhattan...1989 

Saab 9000i CD-uitv., 4-drs,.1989 

Volvo 440 Turbo.1988 

VW Passat 18 GL, 4-drs....1989 

Ford Siërra 2.0i, 4-drs.1989 

Opel Kadett 1.3 S, 3-drs.....1988 

Isuzu Trooper, metallic.1988 

Toyota CelLca 1.6 GTi, rood.1988 

VW Golf GTi, 3-drs., rood.1988 

Alfa 75 1.8 Itr. 1987 

Ford Orion 1.6 CLD, 4-drs.1987 

Ford Scorpio 2.4 Ghia, 5-drs.1987 

Mazda 929 Stationcar, metallic...... 1987 

Daihatsu Charade TS, black.1987 

Volvo 340 GL, 5-drs.... 1987 

Honda Accord 1.6 L, 4-drs.1986 

Peugeot 505 Turbo, metallic.1984 

VW Golf 1.3 CL, 3-drs..1984 

Mercedes 190E 1.8 Itr., div. acc..1990 

Mercedes 190E, schuifdak, etc. ...1988 

Mercedes 190D, lm. velgen, 5-bak. 1989 

Mercedes 300E, automaat, schuifdak....1989 

Mercedes 200D, 5-bak, metallic, etc.1968 

Mercedes 190E, schuifdak, lm. velgen.1988 

Mercedes 190D, metallic, etc. 1988 

Mercedes 190E, automaat, schuifdak..1987 

Mercedes 280 GE, 4x4, metallic.. 1987 

Alle auto’s met een Bovag-garan Uotoa wr j e 
Heerteneeweg 200, Landgraaf - Tel. 046-728484 

» MM4 is «ra onderdeel ' 
ter mZaidlimburgse BM W de al e n 


Alfa >31.8 aIwwi 

Ia nignn. 1S.8BS Ml 4-Mawv 

Alfa 7# 1.4 K net 4MM Mi, is algna., vmT «xtra’i 

BMW 318 art. Mam a«L 

Nyantei Paqr 1 -S 8L S-*> wit 39.0M Mi 

Hraaëai Paay 14 XP asten, Maar aaM «H 

Lande Prtaaa 1.4 K 4. gr. aat, 1i lig . II BBBIia 

Maaw CMny 1.31 caagé, grija aat «aaaaf tte. 

•gal Katett 1.3 LS aaSaa, Maas aaL taartvalgaa, aai 
Ogai Katett 1.3 L aatea, alt, agartaatgaa. m Nar 
Spa Katett ILB. 1.3 Si aat. aat, la aig. aw tag altv. 


1864/1891 

1911 
AUTO VAN DE WEEK 

Alfa 76 2.0 TS 1800 

la alg tsaar, 40.001 kat zwart 


EXCLUSIEVE TOP-OCCASIONS 

Alfa 79 3.9 SaaaN gataaai, variaagi, aast la alg. 1999 
Alfa 194 2.9 terne raai 1991 
Alfa 79,3.9 Aawria a , tec. *99 


^ReWen Rmthmu99trmm9 • 7 Tel. 0848-241 13448/13210 
WH spreken Nede r le nde 


1 \-l 
Auto Vencken b.v. 


"Occasioncentrum” 

Prins Mauritslaan 171 
6191 EE beek 
tel. 046-372882 

Vencken Beek 


\A3 


l MAL l T | ITS 
Of AL I V 


"Occasionkelder" 
Leyenbroekerweg 27 
6132 CN Sittard 
tel. 046-515777 


DEMO’S: 

Passat CL sedan 1.6190 pk gr.meL.jyli ’91 
Audi 861.8 S 90 pk comf. edtt. wi£29-8-’91 

Audi 100 CC 2.3 E, zilver..1988 

Audi 801.88 züwrmet.1988 

Audi 100 CC 2.0, lagomet. .1988 

VW Geil 1600 au!., lelgemto.1988 

VW Polo coapé, wit. 1987 

VW Pola 3-drs. Oxford.1987 

VW Jetta Avance 1300, blaawmel.1988 

VW Passat, 5-drs., 1600 cc, zHv.mat. 1987 

VW Polo 3-drs., 1050 cc, wit.1988 

VW Polo Jeton 1.3 «dt.1990 

Fiat Uno 45 S IE, grijsmet.1990 

AHa Romeo 751.1 reed.1990 

Opel Kadett 1.3 S sadaa grijsmot.1987 

Seat Ibiza XL 1.2 zwart.1990 


Mercedes 240 TD 
grijs kent. rookzllver 
........................... 1985 


Vencken Sittard 

VW GoH aut. 1600 cc, blanwmet.1986 

VW Passat CL 1800 cc 90 pk, 

btommwt.. 1988 

VW Polo 3-drs., 1050 cc, wit.1988 

VWJatlalSOOcc, rood..1987 

VW Jetta 1869 cc, zHrarmet.1985 

VW Jetta Sportlef 1609 cc, 4-drs., 

toraadorood..1987 

VW GoH Madisoa 18801, zwartawt.1990 

VW GoH Madison 1100 cc, zwart.1990 

VW Goli GTI zürarmet. 1982 

VW 6oH 1106, zaar mooi, groea.1980 

Aadi 100 cc, 54»., 133 pk, 

blaawmel.1987 

Aadi 801.8 S, grijsmet..1988 

Aadi 90 1600 cc, zHvemwt.1989 

Aadi 801600 cc wH. 1991 

Aadi 191600 cc, zwartmet. 1989 

Opel Kadett 1.38, wH. 1987 

Opel Kadett 1.28, wit....1986 

Citroda Axel 1109 cc, 17009 km, rood 1987 
0EM0: Aadi 801.8 S, 

loraadoraod.bwj. 1-5-’91 

Passat CL 1800 cc, 00 pk, 

graanmat.bwj. 24-5-’91 


Hij is er ... DE NIEUWE GOLF 

jflf! 


I 


icM< eken WAJNt)- 
EL 2.70 br. met tv- 
fnBBMi VOOfWOnC, 

. Tel. 045-464828. Kleuren TVs 8-12 kan. v.a 
ƒ 75,-- Atotbed. v.a ƒ 125,- 
oa PhtNpe. Radto/TV 
FRANK BVT Boktor. 33 


liMÉdeifitf 

. 


KACHELS, keuze utt 200 to. 
Jac. KOhton, Riksweg N. 
184, SHanL 046-613228. 


IJSKAST ƒ96,-; diepvries 
ƒ150,-; wasautom. ƒ.196,-; 
wasdr. ƒ 175,-. 045-725595 


Te k. 2 KEUKENBLOCS L 
1.50 en h. 056 met 1 voor¬ 
raadkast; gasfornuis beige. 
Tel. 045-267974. 


Te k. KOELKASTEN va 
ƒ 95,-; dtopvrieskiatan met 
«denk. va ƒ 195,-; waa- en 
droogautom. va ƒ 195,-; 
centmugee va ƒ65,-; took- 
toeet va ƒ 75,-; KTVa va 
ƒ 95,-; video’s va ƒ195,-; 
CD-spetore va ƒ149,-; 
compL gtouktoinsL va 
ƒ 95,- ekx Eigen techn. 
dienst, totoe met vole ga¬ 
rantie. Vriesko, Sittarderweg 
136, Heerlen. Tel. 045- 
727342. Tav. verkoop- 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via 045-719966. 
Gebit gebroken? Tandtech¬ 
nische praktik Hoonhout 
«ad'" nieuwe gëbitprothese 
en reparaties. Akerstr. Nrd 
328, Hoenebroek. 045- 
228211. Kom eens lange 
voor een GRATIS controle 
aan uw gebitprothese. Ook 
qderts de feestdagen. 


te k. OPLEGGER 11 mtr. L 

fOeör: ;ea ö^uw.rawè 
prineénwagen; zslfrfdteidè 
pratowagen’ te gebruiken als 
prinaenw., ór.n.o.tk. Info 
045-752965 biOXL 750617, 


Wat VERKOPEN? Adver- 
via: 045-719966. 


IBS’;: 


Knop-accordeons 

Ook occasions, 3-4-5-korig. Accortioia, Croèto, Cavagnok) 
tor, mog. INFO: 020-6152942, ook ’s avonds en weekend. 


Super Aanbieding 

utt onze mkfi-afdteing 

Roland JX1 Synthesizer ' 

: van ƒ 1.860,- voor ƒ 999,- 

: KOOP BU DE MAN. DIE HET QOK BEDIENEN KAN! 


STALMEltf? 
m luSIC df muziefcspedalW 


.! • ' . iwr 


pUno of vleugel? Kopen of 
têrm? De groototo keuze 
«Van Urfc. Vraag oftorte. 
m O1O-4363G00TVan Urk. 
ngto 42, R’dam. iüjwl i'filii iJniu:' ; rain.i.-fctü- 

; ;'h ^siM: I 
Veegmachines bij Kerp . 
Körcher KM 550 en KM 650 

. * Voor parifcidtor en professioneel gebrok 
froeto geechid voor stonen, houten en gestoffeerde 


* Workbreedtes van 55 en 65 cm 1 
* Tanktohoud van 15 en 40 Itr. 
isgme c hlne a , v o e trt dta togtobaar voor binnen 
en button! 


B.V. 


bt dji Cramer 31, Hoorton. 
•. Tte. 045-716951 


Triosex kontakt 

u uw PICCOLO telefonisch 06-320.320.92 - 50 ct p/rr 
opgaven. Tel. 045-719966. Ook voor Dartnerruü! 


GRATIS 

Sexadressen 

door heel Nederland 
06-320.330.54 50ct pm 


sjprekende vibo 

Laat je echt live verwennen 
50ct pm 06- 

320.330.74 


privé sexkontakt 

Je krijgt direkt een heet 
meisje erf knul aan de Kjn 
06-320.322.33 - 50 ct oAn 


Waarom 

wachten? 

Zoek de vriend of vriendin 
van je dromen. Bel snel 
06-320.320.33 - 50 ct p/m 


Hete meisjes willen een 

Sexafspraak 

06-320.320.44 -50cto/m 


Direkt snel sexkontakt 

Sex afspreekiijn 

06-320.320.55 - 50 ct p/m 


Hete meiden zijn op zoek 

Porno dating 

06-320.321.44 - 50 Ct p/m 


Bisex kontaktlijn 

Ook trio-sexkontakt 
06-320325.01 -50ctp/m 


Meisjes zoeken kontakt! 

Sexadvertenties 

06-320.325.80 - 50 Ct o/m 


GewHKge meisjee en 
vrouwen raten aNes met jou 
doen. Vraag naar hun tel.nr. 
voor ’n hete 

Vrijpartij 

06-320326.33 - 50 ct p/m 


Bi-Sex Privé 

Zbekje’n heet meisje of een 
lekkere boy? Direkt 
afspraken, ook voor trio 
06-320.330.46 - 50 ct pAn 


Zoek jij snel sexkontakt? 

Tippellijn 

06-320.330.79 - 50 Ct p4n 


Zoek jij een lekkere boy? 

Homo dating 

06-320.330.95 - 50 ct p/m 


Sex voor twee 

Dbakt kontakt met meiden, 
vrouw^es en stoere 
hete knullen. 

06-320.330.90 - 50 Ct p/m 


Mannen en hitsige vrouwen 
witten samen met jou apart, 
voor een heerlijk heet.. 

Sexgesprek 

Doe mee 06-957D - 50 c p/m 


100 hete meisjes zoeken 

Sexkontakt 

06-320326.66 • 50 ct p/m 


Blonde Natasja 

doet het met 2 buurjongens 
05320.327.77 - 50 ctp/m 


Sexadressen 

van hete damea/meitees 
06320328.00 - 50 ct p/m 


Tessa is zo’n 

lekker meisje 

06-320.328.88 - 50 ctp/m 


Gézócht onderdanige boys 
en strenge mannen. Bel nu 

SM voor twee 

06320.329.99 - 50 ctp/m 


Versier 

’n afspraakje? De FHrtbox 
05320330.01 - 50 d p/m Luister naar hete meisjes 
die een jongen zoeken voor 

Sexkontakten 

05320330.66 - 50 d p/m 


Homo jongens 

Hoor ze lektor tekeer gaan 
05320330.88 - 50 d p/m 


Partnerruil 

Dirakt apart met mannen en 
vrouwen voor ’n orgie!! 
06320.330.91 - 50 ct p/m Sex aan huis 

Bel voor privé of escort 
05320.330.60 - 50 d p/m 


SM Privé 


Apart met mannen en boys 
05320.322.17- 50 Cf p/m 


Meisjespomo 

50 d p/m 06-320.320.52 


Het is wel slikken voor die 

Knullen ^ 
Buurvrouw 

en haar hete buurjongens. 
05320.328.01 -50 ctp/m 


Sexkontakt 

Duik in bed mét zo’n hete 
meid. Bei 059511 -50 


ud 


Bisex voor twee 

dbakt apart met een heet 
meisje of met een lekkere 
jongen 

06320.330.87 - 50 d p/m 


Gay Privé 

WH j| snel een discreet 
afspraakje maken meteen 
lekkere boy. 06320322.75 
Kleed me uit! 

Speel een heet stripspei met 
Suzanne 

06-350.211.14 - 50 d p/fn 


Echt Lesbisch 

of maar zo’n 50% 

Voel je als wouw behoefte 
aan contact met vrouwen? 
De Box van vrouw tot vrouw 
06-320.327.78 50 cpm. 


Ze is groot 

en blond en ze maakt je 


f ^iiJ 


Een woeste 

meid haat S.M. "Nee iaat 
dat..’ toch geniet ze 


Nymf Linda 

Geniet van 2 kanten, 50 cfyn 

06-320.320.14 


Griekse Porno 

Marcha v. achter 50 cpm 

06-9618 


Lesbische 

vrouwen 

50 d p/m 05320.320.37 


Lesbi meisje 

Klein en strek. De vrouw zi et 
dat ik een zwart doorzichtig 
slipje aan heb. Dan doet ze 
m n rokje omhoog. Pak me. 
50cpm. 06320330.92 


EROX 

voor een Iveeex-gssprakl < 
De madam verbindt je doorl 
50 cpm. 06.95.06. 


Sexstandjes 

W| doen eto standje Grieks, 
69, trans, .vrijen. Probeer t 
M eisj e s en vrouwen. Lektor 
vlugi 

50 d p/m 06320.320.59 
Uvrmet ml bet 0636.Ó6 


Hete ruige teraatsex 
Sexy ding vroor 50 ct p/m 

06-320.320.77 


voor Piccoto's 
zie verder pagina 10 OrigMt ZMtd» huteA. GeMfta, «enfiMn nkxJ 
MefnMgetaek TVteMul m i tw titotow 

MtomAntaMsKuMm wgei wMe Ma. 


795.- J795T- .1495,- 


RÉiii UviiÉi EnttÉi MdiNrioivAiilNl 
(auHuInNt bategte net Mi hoge*, actfM rit f'' 

WUi Wl W—Wrarl > 

te lten en lonk a»L1ML- mem MteteiprtBflt 

obsr «*995,- wsf. u895, 

Mlttotonn mm aué 

RMi BHMgn| itoi jdbmp unpmmri n MMn ihm 

nor. Exta dk tekuMn an om ^anm. HwiteterK 


795,- 1295, 


Zolang de voorraad strekt. 
Wie t eerst komt, heeft ook 
de eerste keus. OP OP! 


y *'». MkontMip 


F I IHo&méamfamÊlntmnSii teuwite mg mat wtn ha&Sm! 


Mtemii 


Kmn kuipnotel 

? 595, 


49QC -I f Rail motel aat hm* rag eiM 
JUlar I JW| | IhoofteuMn. Rong In dotter Mten. 

. jMul jllI_L _l_f U LLl — L '**>** **1 Wf 

Nwi upDHHOIR 

M te nrtej y 

m1195 # - 


■ y e 'insi teto ww 


ra tei iiB te, hogiateteaa te » bteteuwring. 
Ntect umway Mm- 


995,- 
gtekthoul 


itoPtote 

toV)<* 


uwntewteteulwn 


wsr-1195,- 


RTT![v 

TH 

1 V 

r ifJI 

In de Cramer 154 - Woonboulevard Heerlen 

^ Telefoon 045-754224. ^ 


W ï'Mh W'Ww 

m , m • wé 


I te m m Vrijdag 3 januari 1992 • Pagina 9 


limburgs dagblad 


auto 


Autohandelaar Peter Janssen uit Maastricht: 

Zelf auto’s maken wordt 
in China serieuze zaak’ 


China maakt al jarenlang dezelfde soort (vracht)auto’s. 
Maar daarin komt nu langzaam verandering, zo heeft 
het land zelfs al een elektrisch aangedreven sportauto. 
Naast reeds bestaande driewielers is er intussen ook een 
bijzonder model in de maak. Deze elektrische scooter is 
in twee jaar tijd op initiatief van Peter Janssen uit 
Maastricht in China gebouwd. 

„Het is een assemblage van eersteklas materiaal, zo is 
het front afkomstig van Suzuki en komt de stoel uit 
fabriek 618 die gelieerd is aan de bussenfabrikant 
Neoplan. Het is beslist méér dan een invalidevoertuig. 
Met de snorfiets gaat het rijden voor oudere mensen al 
een stuk makkelijker. Maar met deze elektroscooter rij 
je op drie wielen wel stabieler. Hij ziet er vlot uit, ik wil 
alleen nog een iets modernere stoel.” 


• Uiteindelijk 
komen alle 
auto’s op de 
schroothoop 
terecht. 

Archieffoto: 

KLAUS TUMMERS 


DOOR SIEM LEEUWENKAMP 

Als het aan Peter Janssen uit 
Maastricht ligt dan gaan er vol¬ 
gend jaar een massa Nederland¬ 
se ondernemers met hem mee op 
pad naar China. Want na talrijke 
bezoeken en het opbouwen van 
een goede relatie met Chinese fa¬ 
brikanten en zakenlieden maakt 
één ding duidelijk: „Zelf auto’s 
maken wordt in China een se¬ 
rieuze zaak. Maar nog interessan¬ 
ter is het voor ons om allerlei 
auto-onderdelen daar te laten 
maken,” zegt deze ondernemen¬ 
de uitgever. 

Hij heeft jarenlange ervaring in 
im- en export van nieuwe of 
tweedehands auto’s. Is pionier 
op het gebied van de hele papie¬ 
ren rompslomp die daarbij komt. 
Dat is in handige landenboeken 
opgeslagen om zo stap voor stap 
de juiste dingen te doen. Ook 
adreslijsten van bijvoorbeeld alle 
autobedrijven in de voormalige 
DDR, Belgische en Duitse auto- 
sloop-en schadebedrijven, the 
African Trade Review en de be¬ 
lasting zakcomputer Aut-O-Won- 
der zijn door hem uitgegeven. 


Assemblage 


In China rijdt momenteel van al¬ 
les rond omdat er veel Europese, 
Japanse en Amerikaanse autofa¬ 
brikanten hun modellen laten 
assembleren. Ongeveer 80 % van 
de invoer bestaat uit Japans spul 
en de import over de afgelopen 
vijf jaar ligt op 250.000 auto’s. 
Tot 1996 wordt op eenzelfde aan¬ 
tal gerekend, ondanks de sterke 
uitbreiding van de eigen produk- 
tie in liefst 400 autofabrieken. 
Maar China werkt gestaag door 
om die eigen goedkopere pro- 
duktie nog dit decennium op een 
veel hoger en economisch aan¬ 
vaardbaar niveau te brengen. 

Buitenlandse autofabrikanten 
bebben met veel doorzettings¬ 
vermogen in China een (assem- 
blage)produktie op gang gekre¬ 
gen. Volkswagen was de eerste 
die in ’85 een voet aan de Chine¬ 
se grond kreeg. Daarna volgden 
Audi, Jeep, Mercedes, Peugeot, 
Daihatsu en Citroen. Eind ne¬ 
gentiger jaren zullen deze mer¬ 
ken op een jaarproduktie van 
500.000 auto’s zitten. Bij VW is 
momenteel het lokale Chinese 
aandeel 60 % bij de produktie 
v an Santana’s. Omdat Westerse 
onderdelen kopen te duur is be¬ 
perkt de overheid de produktie, 
die voor dit jaar op ruim 25.000 
stuks uitkomt. 

Dat de Chinezen ook op de hoog¬ 
te zijn van de milieuvriendelijke 
elektrisch aangedreven voertui¬ 
gen zag Janssen in het zuiden 
van het immense land. Daar reed 
een prototype van een 5-zits 
’electrocar’. Hang-en-sluitwerk is 
nog niet optimaal, maar de actie¬ 
radius is ruim 200 kilometer. 
..Meest verrassende is de oplaad- 


tijd van slechts drie uur en de 
inkoopsprijs van ƒ 6.000,-. Dan 
moet hij nog wel verscheept en 
ingevoerd worden,” zegt Jans- 


Van geheel andere orde is de 
’electro sportscar’. Een fraai rood 
gespoten kunststof carrosserie 
op een stevig onderstel is het 
produkt van een 'joint venture’ 
tussen een Amerikaanse en Chi¬ 
nese universiteit. Samen met 
General Motors en een elektro- 
motor-fabrikant in Peking heb¬ 
ben de technische studenten dit 
prototype van een elektrisch 
aangedreven tweezits sportauto 
gebouwd. „China biedt onderne¬ 
mers in de autobranche die eens 
wat anders willen en een uitda¬ 
ging niet schuwen, zeker veel 
kansen. Je moet er alleen bly ven 
komen om de relatie te bestendi¬ 
gen. Niet even in twee weken 
een ’big deal’ willen afsluiten. Zo 
werkt het niet,” zegt Janssen. 

Autodichtheid 

Janssen ziet China na het vallen 
van de Berlijnse Muur als vol¬ 
gende handelsstation waarop al¬ 
le ogen gericht zullen zijn. „Ver¬ 
geet niet dat daar eenderde van 
de wereld woont. De autodicht¬ 
heid in Nederland is 1:2,6 inwo¬ 
ners, maar in China ligt dat rond 
1:2.500. Verder is er een gewel¬ 
dig groot produktiepotentieel 
dat tegen relatief lage lonen 
werkt.” 

Het bezoeken van autofabrieken 
is moeilijk. Op eigen gelegen¬ 
heid iets dergelijks organiseren 
is onmogelijk, waarbij zelf door 
China reizen behoorlijk frustre¬ 
rend kan zijn. Men komt nu in 
fabrieken als de Beijing Jeep 
Factory, Daihatsu Minibus Fac- 
tory en de Yaipai Light Truck 
Factory beide in Tiaiyin, Volks¬ 
wagen Factory in Shanghai en 
de Shanghai 750/760 Factory 
waar nog een kopie van de Mer¬ 
cedes 180 uit de vijftiger jaren 
wordt gemaakt. 

Eerste rang 

Naar verwachting zal VAG 
(Volkswagen/Audi) in China bin¬ 
nen afzienbare tijd eerste rang 
zitten als het gaat om substantië¬ 
le afzet van auto’s. Recent heeft 
de overheid de First Automotive 
Works (FAW) voorrang gegeven 
bij de bevoorrading van ruw ma¬ 
teriaal en het verlenen van subsi¬ 
dies. De joint-venture van FAW 
en het Volkswagen-concern om¬ 
vat ƒ 800 miljoen en moet tegen 
’96 leiden tot een jaarproduktie 
van 150.000 Golf en Jetta model-. 
len. 

Een andere grote Europese fabri¬ 
kant is PSA die met de Second 
Automotive Works en eenzelfde 
investering als FAW/VAG de 
maatschappij Aeolus-Citroën 
Automobile Company Ltd. heeft 
opgericht. In Wuhan wordt een 
fabriek gebouwd die jaarlijks 
150.000 gloednieuwe Citroëns 
ZX gaat produceren. 


Hoe komen we op verantwoorde wijze van oude 

Nieuwe auto’s bouwen 
uit materiaal van oude 


wagens af 


DOOR NICO HYLKEMA 

Hoeveel mooie nieuwe auto’s er 
elke dag ook van de band mogen 
rollen, het overgrote deel van 
Europa’s wagenpark bestaat uit 
oude auto’s. En uiteindelijk ko¬ 
men die allemaal op de schroot¬ 
hoop terecht. Zijn deze oudjes 
op de weg al niet een bijdrage 
aan een schoner milieu, eenmaal 
echt ten eind vormen ze een nog 
zwaardere belasting. Nu is de 
toekomst van de automobielin¬ 
dustrie niet zo rooskleurig. En 
dan wil men nog wel eens wat 
gevoeliger zijn voor andere za¬ 
ken dan alleen winst maken om 
de pulieke opinie voor zich te 
winnen. In die zin is het niet zo 
vreemd dat juist de industrie dit 
probleem heeft aangepakt. 

De Duitse autofabrikanten lopen 
voorop in het produceren van 
voitures die het milieu minder 
belasten en het vriendelijker ver¬ 
werken van autowrakken. De 
rest van Europa, vooral Frank¬ 
rijk, volgt schoorvoetend. De 
overheden zetten nu evenwel 
wat meer haast achter de aanpak 
van dit milieuprobleem en dat 
dwingt tot samenwerking. Want 
vooral de Duitse fabrikanten 
hadden er tot voor kort een 
handje van hun eigen oplossin¬ 
gen te bedenken voor het milieu¬ 
probleem. 

Volkswagen maakt al geruime 
tijd reclame voor zijn milieu¬ 
vriendelijke wagens, onder ande¬ 
re door een statiegeldregeling, 


Mercedes Benz doet het ogen¬ 
schijnlijk wat bescheidener, 
maar beschouwt zichzelf wel als 
koploper, als we de woorden van 
directeur technische projecten, 
dr. Volker Scherenberg, beluis¬ 
teren. Op het onlangs in Sevilla 
gehouden congres van de Euro- 
pean Association of Contract 
Research Organisations gaf hij 
uitleg over Mercedes’ milieupoli- 
tiek. 


Recycling 


Op verzoek van het Duitse mi¬ 
lieuministerie hebben de fabri¬ 
kanten zelf een voorstel inge¬ 
diend om te komen tot een 
goede aanpak van het hele afval¬ 
probleem. Mercedes komt met 
een tweeledig voorstel: hoe gaan 
we met het afval van oude auto’s 
om en hoe voorkomen,we dat 
nieuwe auto’s een probleem vor¬ 
men. 


Scherenberg: „Ons doel is uitein¬ 
delijk te komen tot bijna volledi¬ 
ge recycling van oude auto’s en 
het bouwen van nieuwe auto’s 
uit materialen die van recycling 
komen.” Daartoe heeft MB in 
eerste instantie het zogeheten 
'metallurgie recycling’ bedacht. 
Het systeem is door MB ontwik¬ 
keld in samenwerking met 
VOESD Alpine Stahl A.G. 

Het metallurgisch recyclen is ei¬ 
genlijk vrij eenvoudig. Waar nu 
auto’s alvoor ze in de 'shredder’ 
tot handzame brokjes worden 
verwerkt, eerst worden ontdaan 


van plastics en glas, worden ze in 
dit systeem eenvoudig samenge¬ 
perst tot een blok. Dat blok gaat 
naar een smeltinstallatie, waar 
het wordt versnipperd en ver¬ 
mengd met ander metaalafval. 

De in het mengsel achtergeble¬ 
ven plastics, rubber en andere 
niet-metalen verbranden bij het 
smelten en zorgen voor extra 
brandstof bij het smeltproces. 
Dat leidt weliswaar tot een be¬ 
sparing op energie tot 30 pro¬ 
cent, maar ook tot de uitstoot 
van een aantal kwalijke chemi¬ 
sche stoffen in de atmosfeer. Er 
is nu een proeffabriek in de 
maak die het proces op grotere 
schaal mogelijk moet maken. 


Normen 

Het wachten is evenwel op nor¬ 
men van de overheid, die bepa¬ 
len hoeveel van de reststoffen en 
welke in de lucht mogen komen. 
Volgens Scherenberg valt er nog 
wel wat te doen aan die uitstoot, 
maar eerst moet die duidelijk¬ 
heid er zijn. Het proces is vol¬ 
gens hem minder milieubelas¬ 
tend als door concurrenten en 
milieubeweging wordt voorge¬ 
steld. Bovendien is het energie- 
en grondstofbesparend; het ge¬ 
smolten metaal kan na behande¬ 
ling weer worden gebruikt voor 
de produktie van nieuwe auto’s. 

In afwachting van de definitieve 
voorstellen van de Duitse over¬ 
heid gaat de Duitse auto-indus- 
trie voorlopig uit van vier pun¬ 


ten: Preventie door het zo veel 
mogelijk gebruiken van stoffen 
die voor recycling geschikt zijn, 
het minimaliseren van plastics 
en het uitbannen van samenge¬ 
stelde plastics, de zogeheten 
composieten, het gebruik van 
herbewerkte oude materialen en 
het metallurgisch recyclen. De 
toename van plastics in auto’s is 
nog het moeilijkst in te dammen. 


Nu vormen deze stoffen onge¬ 
veer 12 procent van het totaal. 
Scherenberg verwacht nog een 
stijging tot 15 procent door eisen 
aan het gewicht van de auto’s, 
het comfort en de veiligheid. 

Scherenberg: „Wij werken nu sa¬ 
men met andere Duitse fabrikan¬ 
ten en de overheid om uit het 
afvalprobleem te komen. Be- 
langrijker is nog de Europese 
samenwerking. Binnen de 
ACEA werken wij daar nu aan. 


Het moeilijkste aan de hele re¬ 
cycling is dat het in onze ogen 
volgens het vrije marktprincipe 
moet verlopen. Dat wil zeggen, 
dat er geen subsidie aan te pas 
mag komen. De recyclingindus- 
trie moet zonder concurrentie¬ 
vervalsende instrumenten kun¬ 
nen werken.” 


Het klirtkt allemaal mooi, maar 
ook komt het vermoeden op dat 
de consument in de toekomst 
dieper in de beurs zal moeten 
tasten. Scherenberg: „Niet nood¬ 
zakelijkerwijs. Uiteindelijk ma¬ 
ken wij auto’s om winst te ma¬ 
ken. Dat is ons eerste belang. Te 
dure auto’s verkopen niet. Maar 
we moeten wel met elkaar het af¬ 
valprobleem oplossen. En daar¬ 
toe zijn wij bereid. Het wachten 
is alleen op de reactie van de 
overheden.” 


1 Toyota -teren -gei ' oet' 

Luxe 

showroom 
vol avontuur 


DOOR NOL VAN BENNEKOM 


TOKYO - Sinds een jaar be¬ 
schikt de Japanse autoprodu¬ 
cent Toyota over een immens 
grote luxueuze showroom, waar¬ 
in de toekomstige koper een 
soort ’Toyota-leven-gevoel’ moet 
opdoen. Het innerlijk van de Ja¬ 
panse automobilist wordt er 
krachtig gevormd tot het ge¬ 
spreide bedje van de Toyota-dea- 
ler. Hier wordt de Japanse klant 
rijp gemaak voor een Toyota. 
Het is een nieuw element in de 
verkooppsychologie van de 
grootste Japanse autoproducent 
met als opmerkelijke karakteris¬ 
tiek dat men in de showroom 
geen auto kan kopen. Daarvoor 
moet men naar de dealer om de 
hoek. 

Het torenhoge ultramoderne ge¬ 
bouw heet Amlux, een samen¬ 
trekking van automobiel (Am) 
en luxe (lux). Het bestaat uit 
twaalf verdiepingen, waarvan er 
vijf als showruimte zijn inge¬ 
richt. In de overige ruimten be¬ 
vinden zich kantoren. Men kan 
er in totaal zo’n honderd Toyota- 
produkten bekijken. Maar daar¬ 
naast is er een haast opwindende 
mogelijkheid om je te verpozen 
in de filmzaal, waar een Ameri¬ 
kaanse avonturenfilm wordt ver¬ 
toond. Dat lijkt niet zo speciaal, 
maar dat is het wel. Want deze 
film werd exclusief geprodu¬ 
ceerd voor vertoning in deze 
zaal, waar behalve filmkijken 
van alles gebeurt. 

Tijdens een achtervolgmgsscène 
in uiteraard een Toyota waant de 
toeschouwer zich een passagier, 
niet alleen door het quadrofoni- 
sche geluid, maar ook doordat 
de stoel onder hem gaat meetril¬ 
len. En als op het scherm een 
schuimend stuk zeep in een wa¬ 
slokaal wordt neergelegd, dan is 
in de zaal deze zeep te ruilen. Als 
even later tijdens de achtervol¬ 
ging een fruitkraam wordt ver¬ 
morzeld, is de geur van geplette 
sinaasappels prominent in de 
zaal aanwezig. Zo zijn er meer 
verschillende geurtjes die uit mi¬ 
nuscule roostertjes in de rugleu¬ 
ning van de stoel opstijgen. 

Miljoenen 

De film alleen al moet een mil¬ 
joenenproject geweest zijn. Ove¬ 
rigens is met de totale investe¬ 
ring in dit Amlux-gebouw 300 
miljoen gulden gemoeid ge¬ 
weest. Toyota wil er ook een in 
Osaka bouwen en lonkt ook al 
naar Parijs. 

Na een jaar is al duidelijk dat de¬ 
ze verkoopmethode de firma 
geen windeieren legt. Het 
Toyota-virus nestelt zich onmis¬ 
kenbaar in de psyche van veel 
Tokiose klanten, die de sho¬ 
wroom overigen geheel vrijwillig 
binnen lopen. 

Het afgelopen jaar werd Amlux 
door liefst 3,5 miljoen mensen 
bezocht. Dat komt neer op zo’n 
10.000 mensen per dag. 

Op de vijfde verdieping is een 
prachtige concertzaal ingericht, 
waar lang niet de minsten der 
aarde optreden. Er zijn verschil¬ 
lende restaurants, bars en koffie¬ 
shops, terwijl er ook een winkel¬ 
tje met snuisterijtjes (automodel- 
letjes) is gevestigd. 

Maar de nadruk ligt uiteraard op 
de auto's, die in een fraaie opstel¬ 
ling en prachtig uitgelicht zijn 
neergezet. 

Het waarom van dit soort kost¬ 
bare showrooms kan mede ver¬ 
klaard worden uit het feit, dat de 
Japanse dealer vaak niet over 
een showruimte zoals in Neder¬ 
land beschikt. Meestal moet de 
verkoper de boer op om zijp 
waar aan de deur van de beoog 
de klant aan te prijzen. 


Technologisch centrum werkt met ’platformteams ’ 

Organisatie Chrysler op 
Japanse leest geschoeid 


Liefst twee miljard gulden stak 
de Amerikaanse autofabrikant 
Chrysler in een hypermodern 
technologisch centrum in Au- 
burn Hills in de omgeving van 
autostad Detroit. Twee miljard 
zuur verdiend geld in een terug¬ 
hollende Amerikaanse econo¬ 
mie, waarin de Japanse automa¬ 
kers met hun 37 procent markt¬ 
aandeel steeds meer de dienst 
lijken te gaan uitmaken. Chry¬ 
sler heeft vervolgens die twee 
miljard gulden als hypotheek op¬ 
genomen, want het kon dat geld 
niet zomaar even missen. Daar¬ 
toe staan er te veel en te grote 
plannen op stapel. 

Het Chrysler Technologie Center 
(CTC) is nu bijna klaar. Het valt 
op dat de organisatie binnen dit 


centrum op Japanse leest ge¬ 
schoeid is. Zoveel hebben de 
Chryslermensen wel geleerd van 
hun samenwerking met Mitsu¬ 
bishi. Ze komen er overigens 
rond voor uit in de overtuiging 
dat dit systeem de toekomst van 
autoproducerend Amerika is. 

Vertrouwen 

Het zonder overdrijving indruk¬ 
wekkende CTC moet Chryslers’ 
vertrouwen voor de toekomst 
uitstralen en dat doet het ook. 

Vorige maand werd het officieel 
geopend, hoewel de bouwvak¬ 
kers nog wel enkele maanden 
werk hebben aan de afwerking. 
Maar wie er nu doorheen wan¬ 


delt komt tot de conclusie dat 
het Amerikaanse concern heeft 
afgerekend met de korte-ter- 
mijn-planning. Men kijkt vooruit 
met letterlijk horizontaal goed 
bij elkaar aansluitende ontwik¬ 
kelingsprocessen. 

Het is een enorm en futuristisch 
complex van 300 vierkante kilo¬ 
meter. Vele design-awards, en 
ook milieuprijzen vielen het trot¬ 
se Chrysler ten deel, maar daar 
kun je per saldo niet van eten. 

Naar Japans model wordt ge¬ 
werkt in zogenoemde platforms. 
In het gebouw zal aan vier ver¬ 
schillende projecten worden 
gewerkt, die elk een hele verdie¬ 
ping beslaan. Zo worden per ver¬ 
dieping personenwagens, mini- 


vans (Voyager) en Jeeps ontwik¬ 
keld. 

Op elk platform bevinden zich 
de afzonderlijke teams voor het 
ontwerp, de onderdelen, de pro- 
duktieplanning en de verkoop. 
Er is zelfs een kleine fabriek 
waar een proefserie kan worden 
vervaardigd, compleet met punt- 
lasrobots, die overigens uit ande¬ 
re fabrieken zijn gehaald. 

Dit gecentraliseerd platformsys- 
teem biedt grote voordelen bo¬ 
ven de over verschillende fabrie¬ 
ken gespreide methode. Onder¬ 
ling en onmiddellijk contact 
tussen de teams is daar een voor¬ 
beeld van. 

In het gehele gebouw kunnen 
auto’s worden verplaatst, ook op 
eigen kracht. De marmeren gan¬ 
gen zijn zo breed als straten en 
grote luchtkokers zorgen ervoor 
dat geen geuren of uitlaatgassen 
aanwezig blijven. Brede deuren 
maken de verschillende ruimten 
voor auto’s toegankelijk. Het 
CTC beschikt voorts over een 
windtunnel. 

Een groep van circa 1.200 men¬ 
sen is reeds aan het werk op de 
bovenste etages. Over twee jaar 
zal de complete bezetting van 
7.000 personen aan de slag zijn 
gegaan. • In een poging het hoofd boven water te houden is het Chrysler-concern druk bezig met 
vernieuwing. In het kader van deze ontwikkeling verscheen in september de Dodge Neon, 
een zuinige recycling car. Limburgs Dagblad 


Vrijdag 3 januari 1992 # Pagina 


w • ♦ • • • • 

• m e e e • •# 

ïa ♦ • o e • ♦ 

V • 

k 


P # • # # • • 

f-*v.v.v# 

* è • • *- 4 • ’ 

J.V.V.W 
!• • • • ♦ • 
L%V.V.V 

i : : : : : : : x 

uV/.*/.*. 

!*•' ******_ 
r a a 9 a a a a 

f;v.v.v. 

J • • • • ♦. • r % 
«t 9 • • • • 9 ‘ 

H 0 0* 0 0 0 0 0 

•• v 

jv.V.V.\ 

Lviviv!' 

» « • • • é • 

k > • • ♦ • • 

i % 0 • • 00 • 

fv::-::-:- 

t p. • • • 

)f% • • • • • 

f ♦ • • • * • 
10 0-0.0 0- .0 ■ 0 

* 1 • • • • - • *. • 
mr 0 0 0-0 0 ' ‘0 
}00000 0 0 
0-0 0 0 0 0 0 
• • 0 0 0 
10 : 0 0 0 0 0 0 

0 % ^ 

WZiï 

l ’f 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0* 0 

l <0 0' 0 0 0 0 0 
1,0000000 
• * . 

} • * * * * * ♦ 
M 0 0 0 0 0 0 : \ 

\ • • • ♦ • e • 

r 0T 0■ 0-'0 0 0 0 

K'V/.'VS. 

k%v.\V.- 

t • • 

• ♦ • • • • 

• *. ^ ^ _ 

9 • • • WWW 

!• * . • • « • , 


REDUZIERT 
Blttsen 


aus Waschwoüe, Satin, VAskose 
u. Batikt von bekannten Marken in 
chicen Kombifarben 


Aktuelle 

Damen-Longblusen 

aus Viskose, modfach bedruckt 
oder mehrfarbiger Colourblocking 


39 .- 


49 .- 


Damen-Kurz-Röcke 

schmaie Silhouette in uni 4Q 

oder bedruckt 


Da&ien-Marken-Röcke 

aus weichffieBendén QuaBüiten, JÊ Q 

z.B. Jersey, Polyester, VAskose 

Damen-Thenno-Hosen 

ausViskose/Polyester, 

gutePaBform, /IQ 

in Mode- und Standardfarben Tfy** 

Damen-Coloured-Jean* 

mttBundfaltenundGClrtet, 4A 

in7Farben TTy** 

~ \ V-: ; . . ' 

Dafl^n-Marken-llosea 

verschiedeneQua&ttiten • PA •,* 

vonZeires, Bianca, Fioreflo ■jk ■ 'WF- 

% %, % 


fe 5f v ’ ■? ;.>-4 

- ■ ’ S 


MocUache 

Damen-Papettaa-Jackaa \ Ik 

aufweix&ge [Vt^^erad>ettun 9 , . • 

warmgefUttert •• Aft ’-i fli 

inaktueOenFarbenderSaison 98** . inv 


. 'j, v -r- .. f 

*■ .<-53éé 
5 in 

yAJ-F--7 


• -r v-iiV 


in wannen W^nteifarben 


MO», aWSSKÖmSTRASSE 15-31, AM |UBK| 

□ i r|a ■ 

M ostew ^ tr a Be, tfirekt am Haus J m | Ca. 1000 PadcplSte rund urn Sinn 


'jfisfc .i •fe. * f 'a 


v. ’: A-s j, / .•■ * * t 


•9 ia 9% ta attraktk^ Farbe^ • 

J ^ • eirv und zwelreihige Formen 


498 .- 


Morgén langer Samstag 
bis 18.00 IJhrgeöffnet 


Henren-Washerhemden 

in vielen modischen Farben, IQ 

reine Baumwolle 

Henren- 

City-Markenhemden 

in verschiedenen Optiken ■€% Q 

uni und gestreift £«y*" 


in verschiedenen Optiken 
uni und gestreift 


Henren-Sweat-Sliirts 

in modischen Farben rhit Kragenform O O' 

odér Rundhals <dr-P • * 

Herren-Pullover 

in verschiedenen Jacquarddessins, /IQ 

Rundhals oder V-Ausschnitt • ■ 

Henrén-Sportswear-Hosen 

Baumwolle und Cord, 4 A 

Gr. 46-58,24-28,94-106 0 m 

Modische 

Herren-Blousons »q 

Herren-FIaiisch-Saccos 

einreihige Form, 

‘verschiedene Farben, 1 4 A 

Gr. 48-54,94-106,25-27 

Herran-City-Anzüge 

verschiedene Dessins, | AQ 

Gr. 48-56,25-28,94-106 1 70 . • 


198 .- 


V J- ‘/rt i . 


1 

4-; 


I! 

I 


. * * * ¥ 0 0 0 \0\ '0: 0 , • « • • • 00-0 


• • a. » '0 0 é *' * ; • 0 .0 .0 .- 0 ‘ » a • 

Dftks donMra vrouw sboop 
ü art» rok bene op schat 
Lekker hel 50 

06-320.323.46 
j w • ;vur\ ' * - % —. *—’ ■ , 1 


.. v f • ’J^is’uOé»Ji tsO :-v' a '•* M'Aen- Paren en atoenetaanden dukv. 


Sex op tn Grieks. 
Msa |e prooi aft 50 qsn. 

06-^20.327.17 


Homosex voor 2 


8M Umbum-.429.18 
DartBQorH._3g4.16 


VILLA UBERTA 

Vandaag da onveigetekjke sexy Patiy inet ,de vieretdhe- 
Qftki PiTorhnv roemde ahpw. Heren kom ruimschoots op t|d, u kunt zelf 
OOUVI PIZWDOX « meedoen. Deur open va 21jQ 0 uur. Mqneolrnrweg 24, 
Dienr»e|e m ees t s wsi Ze ie Susteren, 600 mtr. va A2 richting Sustereh. 6446SM028. 
er tussen 13UX) u en 17.00 u 
’s^riddHe. SOctpAn 
■ 06^90».® 


• II !J0 • 
Pfc 75141 Adem 


ZR je in pet donker? 
Ben je alleen? Bei 


J Urnbuig 

DeboametatjerankBig 


ogen i 


Club'.Mirabeüe - 
Club Nirwana 

Bekend van tv en faamm. " . 
Metgoed. geld terug-garantte IJtv. iuchlkastelenH! 
Geen praalea, maar gaaljeal! Erotische ahowsop verzoek! 

Mmden- fta aan de tap «dien staartU 
Alee g e ho e i vi|b»rond in ongedwongen steer. ••• 

; Cpeh van 22.00tot plm. 06.00uur.... 
, P ran se enetraat 4, Kerkrede. Ter. 045-427120 
tauwretiaat 147, Kerkrade. Tel. 046-463323. 


Privé Brigitte 

Tel. 046232069 of 212S70. ® 045-320905 

Esoort^Moniek Nteu, *' Sdknartta 

« yTèt m^rasm. 


BumGeleen 


Dl ewefTrowfflam^v Het blijft éoii waar komumtgtgnfegst ëictf Sn Kgrbik; 
\w&* fuw»tt®r*zaak von 6org«r gaat sluiten. Voorgoed! 
ivoorraod gaat het veld ruimen* Dus ódkde inhoud van 
grpte kluizen moeten er aqn geloven. U KRIJGT NU DE 
Mfi JUWELEN VOOR PRIJZEN DIE NOG VÉÉL LAGER pverx^ 


-geen loogbodte doen: wij 
hebben olvdst de prijzen voor 
u verlaagd: tot zelfs 70% teel 
Begin htfttfeuwejaor gqied 
juwelen Nu kon het nog.. I 


I* 'MS» llf 

1 ® Ï uxlf 

« wr 


Y’^Tb?» ■ 

fM" * 


u. Vrijdag 3 januari 1992 # Pagina 11 


llmburgs dagblad televisie en radio vrijdag 13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 •• Journaal. 

16.08 Het verhaal van de Dikke Vet* 
te Pannekoek. Getekend sprookje 
over een pannekoek die uit de pan 
springt om aan de dood te ontsnap¬ 
pen. 

16.18 Alex en de Detroit Tigers. TV- 
film. Een jeugdige fan van de Detroit 
Tigers ontdekt tijdens een wedstrijd 
dat hij over bijzondere. gaven be¬ 
schikt. Hij besluit nu een wat oudere 
honkbalspeier te gaan helpen om 
nog één keer te schitteren in een be¬ 
langrijke wedstrijd. Met: Roy Schel¬ 
der, Justin Henry, Ron McLarty e.a. 

17.07 Disneyclub. Tekenfilmmagazi- 
ne. 

18.00 Boggle. Woordspel met Dodi 
Apeldoorn. 

18.28 Ja, natuurlijk extra. Vandaag: 
De Ani, een vogelsoort verwant aan 
de koekoek. 

18.56 Pink Panter. Tekenfilmserie. 

19- 03 Different world. Amerikaanse 
comedy-serie. 

19.29 Cosbyshow. Comedy-serie. 

20.00 (••+TT) Journaal. 

20- 25 Buster. Engelse speelfilm uit 
1988 van David Green. Buster 
Edwards is een kleine crimineel in 
Londen. Op een dag krijgt hij een tip 
on samen met anderen wordt hij één 
van de daders van de beroemde 
treinroof in 1963. Samen met zijn 
vrouw vlucht hij naar Mexico. Met: 
PhH Coilins, Julie Waltere, Larry 
Lamb e.a. 

22.05 Maak dat de kat wijs. Quiz. 

22.45 Nieuwjaarstoespraak door 
NCRV-voorzitter mr. A. Herstel. 

22452 Dokument Op zoek naar geluk, 
documentaire. 

23.30 Hercule Pol rot. 4-delige serie 
misdaadverhalen. Afi.: The adventure 
of the Clapham Cook. Hercule Poirot 
krijst opdracht een verdwenen kokkin 
op te sporen. Hij komt erachter dat 
haar verdwijning te maken heeft met 
oen roofmoord. 

90.20 Miniatuur. Danseres Esther 
Mast danst het thema blijdschap en 
verdriet. 

90-29-00.34 •• Journaal. 99.00 Tagesschau. 

99.03 Der Denver-Cian. 

09.45 •• Tele-Gym. 

10.00 Tagesschau. 

10.03 Münchner Meister: Carl Rott- 
mann, hofschilder. 

10^0 Hundert Meisterwerfce: Drei 
. Könige, van Benözzo Gozzoii. 

11.00 Tagesschau. 

11.03 •• Der schwarze Hengst 
kehrt zurück. (The black stallion re¬ 
turns), Amerikaanse speelfilm. 

1245 UmSchau. 

12.55 Persoverzicht 
13.00 Tagesschau. 

13.05 ARD-Mtttagsmagazin. 

13.45 Wlrtschafts-Tetegramm. 

14.00 Tagesschau. 

14.02 •• Sesamstrasse. 

14J0 Naturschutz zwtschen Elbe 
und Ostsee. Deel 1: Darss und Rö- 
gen. 

15-15 Tagesschau. 

15.20 Rübezahl und der Botengfln- 
ger. Kinderprogramma. 

1&35 Drei Nttsse für Aschenbrödei. 

Volant van het sproot e van Asse- 
:er. 

-- Punkt 5 - Lfinderreport 

17.15 Tagesschau. 

17^5 Hekü und Eml. Zwei hoff- 
nungsvolle Wotwen und Das Testa¬ 
ment des Georg Kèslinger. 

18.30 Hier und Heute. 

18.45 Knastmusik. Afl.: Flamenco 
'j.. Cola. 

19^0 •• HerzblatL Show met Rudi 
Carrell. 

jO.00 (TT) Tagesschau. 
fO.15 (TT) Der Unschuldsengel (1). 
: Komedie in 2 delen. Deel 1. 

1*44 Tagesthemen*Téiegramm. 
21-45 Gott und die Welt. Over op¬ 
bouwwerkers uit West- die gaan hel¬ 
pen in Oost-Duitsland. 

«30 Tagesthemen. 

23-00 Die lleben Verwandten. Afi.: 
' Die Kleemanns und die Budden- 
ibrooks. 

«•25 Sportschau. 

«330 Mademoiseile. Engels/Franse 
•: speelfilm uit 1965. Een sexueel ge- 
V: frustreerde lerares leeft een respect* 
■_vol bestaan in een provinciedorp. 
9130 Tagesschau. 

-01.35-01.40 Zuschauen - Entspan- 
nen - Nachdenken. 


12.00 Het luchtruim overwonnen. 
Serie over de burgerluchtvaart. Afl.2: 
Take off. 

13.02 Tros Kom pas TV Ster Gala. 

Herhaling van nieuwjaarsavond. 

14.35 Café de Vliegende Schotel. 
(UFO Café), Amerikaanse speelfilm 
van Paul Schneider. Met: Richard 
Mulligan, Beau Bridges, Paul Dooley 
e.a. 

16.15 Het geheim van de zwarte 
draak. Jeugdserie. Afl.6: De vuurspu¬ 
wende draak. Herh. 

17.14 De tv dokter. Medische tips 
Herh. 

17.15 Torvill en Dean. IJsshow met 
wereldkampioenen ijsdansen. 

18.00 •• Journaal. 

18.20 De bal is rond. Jeugdsportpro- 
gramma. Presentatie: Walter Tiemes- 
sen. 

19.00 De teenage hero turties. Te¬ 
kenfilmserie. Afl.: De ontvolking van 
de aarde. 

19.25 (TT) Over m’n lijf. Medische 
info-show, waarin aandacht wordt be¬ 
steed aan een bepaald lichaamsdeel. 
Afl.: Tot op het bot. 

20.00 Candid camera. Grappen met 
de verborgen camera. 

2035 De leukste thuis. Home-video’s 
gepresenteerd door Linda de Mol. 

20.53 (TT) Medisch Centrum West 
AA.: De keuze. 

21.52 De tv-dokter. Medische tips van 
Ferdinand Zwaan. 

21.53 TROS TV show op reis. Ivo 
Niehe op bezoek bij persoonlijkhe¬ 
den. 

22.45 Undercover. Documentaire 
over de bestrijding van de georgani¬ 
seerde misdaad. 

23.35 Star chamber. Amerikaanse 
speelfilm uit 1983 van Peter Hyams. 
De jonge idealistische rechter Steven 
R. Hardin is gefrusteerd omdat hij re¬ 
gelmatig verkrachters en moorde¬ 
naars moet vrijspreken. Hij komt 
echter in contact met collega’s die 

* hetzelfde ondervinden en lid zijn van 
een geheim genootschap, The star 
chamber, waarin zij het recht in eigen 
hand nemen.^Met: Michael Douglas, 
Hal Holbrook, Sharon Gless e.a. 

0131-01.26 •• Journaal. 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 Jeugdjournaal. 

18.40 Het Klokhuis. 

19.00 Wat doe jij nou? Programma 
over school- en beroepskeuze. 

19.30 Schilderpaletten. Serie over 
meesterwerken uit de schilderekunst. 
Vandaag een Portret vèn George de 
la Tour. Rond 1635 schilderde deze 
Lë Tricheur (De Valssf>eler). Op sub¬ 
tiele wijze laat. hij zien wie de vals¬ 
speler is, wie bedrogen wordt en 
welke manier de spelers met elkaar 
samenwerken. Het schilderij werd 
twee eeuwen lang vergeten, maar in 
1915 herontdekt en in ere hersteld 
toen het Louvre in Parijs het voor een 
zeer hoog bedrag aankocht. Totdat 
een aantal Britse kunstkenners be¬ 
weerden dat De Valsspeler zelf een 
vervalsing was. 

19.54 Uitzending van de RPF. 

20.00 •• Journaal. 

2035 Rotland. 6-delige serie over de 
popscene. Vandaag o.a. De Dijk en 
Gotcha. 

20.53 God woont in lndla.Documen- 
taire over Sri Sathya Sai Baba en zijn 
volgelingen. Meer dan 50 mihoen 
mensen, verspreid over de hele we¬ 
reld, noemen zich devptees of volge¬ 
lingen van Sri Sathya Sai Baba. Hij is 
voor hen een Godspereoon, een door 
God gezondene. 

21.47 Verhalenvertellers. Serie ver¬ 
halen. Vandaag: Wolf story, verteld 
door Jude Le Paboui (Frankrijk). 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport Journaals Met NK 
afstand sschaatsen. 

22.30 NOS-LaaLAchtergrondinforma- 
tie. Presentatie: Charles Groenhuij- 
sen. (Met om 23.00 Het wekelijks 
gesprek met de minister-president. 
Presentatie: Paul Witteman). 

23.10-23.15 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


06.55 Nieuws. 

07.00 Cartoon. 

07.25 Nieuws. 

07.30 Cartoon. 

08.00 Nieuwe. 

08.05 The bold & the beautiful. 

08.30 Nieuws. 

08.35 M.A.S.H. 

09.05 Nieuws. 

09.10 Love boat. Amerikaanse serie. 

10.00 Goede tijden, slechte tijden. 

10.30 As the world tums. 

11.15 64.00 Gulden vraag, quiz. 

11.45 The making of the Adams fa- 
mily. 

12.10 Superman 2. Amerikaanse 
speelfilm uit 1980. Regie: Richard 
Laster. Drie Krytonse schurken met 
superkrachten bedreigen de planeet 
Aarde. Met Gene Hackman, Ned 
Beatty, e.a. 

14.15 The Oprah Winfrey show. 

15.05 Sons & daüghters. 

15.35 The bold and the beautiful. 

16.00 Teiekids. 

17.00 5 uur show. 

18.00 Nieuws. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Scrabble. 

19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Nieuws. 

19.50 Weer. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 

20.30 Wie ben ik? 

21.15 De prins van Bel Air. Comedy* 

. serie. 

21.45 Get a life. Comedyserie. 

22.15 The blue llghtning. Amerikaan¬ 
se speelfilm uit 1986. Regie: Lee Phi¬ 
lips. De geharde avonturier Harry 
Wingate wordt ingehuurd door een 
verzamelaar van edelstenen om een 
kostbare opaal, de Blue lightning, te¬ 
rug te krijgen van de meedogenloze 
moordenaar Lester Mclnally. Met 
Harry Wingate, Kate McQueen, Les¬ 
ter Mclnally, e.a. 

23.55 Nieuws. 

00.10 Twin Peaks. Amerikaanse dra¬ 
maserie. 

01.00 M.A.S.H. Amerikaanse serie. 

0135 The Oprah Winfrey Show. 

02.10 Superman 2. Amerikaanse 
speelfilm uit 1980. Herh. 

04.10 Teietext 


14.00 Kinderen voor Kinderen festi¬ 
val. Voorstelling twaalfde cd. 

14.45 De kleine lord. (Little lord 
Fauntleroy), Engelse speelfilm uit 
1980. 

16.30 Samson. Samson en Gert bele¬ 
ven dolle avonturen met de teken¬ 
films Tom en Jerry, Vrouwtje Theele- 

; pel, Bobby en Onyx en Dommel. Met 
de Samson-wedstrijd. 

17.30 The bold and the beautiful. 

17.55 Nieuws. 

18.00 Tik tak. 

18.05 Postbus X. Jeugdserie. 

18.30 TV 1 - Top 30. 

19.03 Neighbours. Afl.755. 

19.25 Mededelingen, programma- 
overzicht. 

19.30 Journaal/SporL 

20.00 Kwislijn. 

20.05 Sledge Hammer. Afl.: De zilve¬ 
ren revolver. 

20.30 Oei Jacquesl KokJerprogram- 
ma met Jacques Vermeire. 

21.35 Matiock. AA.: De zwarte wedu¬ 
we. Aansl. Paardenkoersen. 

22.30 Vandaag/Sport. 

22.55 Vijand van de vijand. Achtdeli- 
ge Zweedse spionageserie. Afl.7. 

23.45-23.50 Coda. Stefaan van den 
Bremt leest ’Men kwam en ging’. 18.55 Nieuws. 

19.00 Het leven zet zich voort Afl.2: 
Nieuw leven. 

19.30 Het Capitool Afl. 313. Mark be¬ 
looft Barrington te sparen en hem 
aan een nieuwe identiteit te helpen in 
ruil voor een lijst van geheime agen- 

♦pp 

19.53 Benny HUI. 

20.00 Vlaanderen vakantieland. 
20.35 Kijk uit! Verkeeretip. 

20.40 Ten huize van. Vandaag: Jaap 
Kruithof. Professor ’dwaredenker’ 
Kruithof. 

21.30 Joumaal/Sport 
22.00-23.00 GrOsse aus Wien. Ope- 

retteconcert door het Koninklijk Fil¬ 
harmonisch Orkest van Vlaanderen 
en het BRTN-koor. 09.00 Zie Duitsland 1. 

13.45 EURO. Europees magazine. 

14.30 Razzia. Duitse speelfilm uit 

1947. In 1947 bloeit in Berlijn de 
zwarte handel in medicijnen. 

16.00 Heute. 

16.05 ZDF ’92. Gute Zeiten für beste 
Programme. 

16.25 Wunderjahre. Serie verhalen 
over de jaren vijftig. 

16.55 ZDF-GlÜckstelefon. 

17.00 Heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 LAnderjoumal. 

17.50 Die Löwen der Alhambra. 
6-delige serie. Afl.3: Die schöne Isa- 
bel. 

19.00 Heute. 

19.20 Der LandarzL Afl.: Der Tod des 
Dr. Mattiesen. 

20.15 (TT) Eln Fall für Zwei. Mis¬ 
daadserie. Afl.: Schweigen ist Geld. 

21.15 Kampf urn Angkor Wat Repor¬ 
tage over het in het noorden van 
Cambodja gelegen Angkor Wat. 

21.45 Heute-joumal. 

22.15 Mainz bleibt Malnz, wie es 
slngt und lacht Programma waarin 
herinneringen worden opgehaald aan 
de camavalszittingen in de jaren zes¬ 
tig. Met: Ernst Neger, Herbed Bone- 
witz, Rolf Braun e.a. 

23.15 Ailein gegen die Mafia. Serie 
in 328 afleveringen. Vanavond de 
eerste aflevering . Na de dood van 
een politiechef in een dorpje op Sici¬ 
lië wordt de jonge Milaanse commis¬ 
saris Corrado Cattani benoemd tot 
zqn opvolger. Bij de begrafenis van 
zijn voorganger ontmoet Cattani de 
mooie Titti, de dochter van een vrouw 
die op dezelfde dag dat de politieman 

werd vermoord, zelfmoord pleegde. 

■ 

00.15 Heute. 

00.20-01.55 Die Spur des Falken. 
(The Maltese falcon), Amerikaanse 
speelfilm uit 1941 van John Huston. 
Met: Hunphrey Bogart, Mary Astor, 
Peter Lorre e.a. Privé-detective Sam 
Spade krijgt een routine-opdracht van 
een vrouw, maar al gauw vallen er 
twee doden en wordt Spade van 
tooprd verdacht Vervolgens krijgt hij 
opdracht een zeldzaam beeldje op te 
sporen. 


14.00 Teletekst-overzicht. 14.10 West 
3 aktuell. 14.15 Landesspiegel: Hlm- 
melsstürmer. 14.45 Trftume sind 
Schöume. Serie over scholieren en 
hun dromen. 15.15 Zu Gast bei Barba¬ 
rs Nüsse. 16.00 West 3 aktuell. 16.05 
Bitte streitet euch nicht: over kinderen 
van gescheiden oudere. 17.05 Mërki- 
sche Wanderungen. 17.50 100 Meis- 
terwerke. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 
Der letzte Kaiser von China (3). Film in 
vier delen. 19.00 Aktuelle Stunde. 
20.00 Der Kommissar aus dem Kloster, 
portret van de Nederlandse misdaad- 
schrijver en ex-rechercheur Jan-Willem 
van de Wetering. 20.45 Geschichte: 
Trakehnen, documentaire over deze 
plaats, ook bekend onder de naam Ja* 
snaja Poljana. 21.45 Qual der Wahl: 
Leben um jeden Preis? Themapro¬ 
gramma over geneeskunde en haar 
grenzen. 22.30 Alexander M. Rod- 
schenko (1891-1956), videoportret van 
deze Russische avant-garde kunste¬ 
naar. 23.15 ■ Ein Mann namens Harry 
Brent (2), film van Peter Beauvais. Tij¬ 
dens zijn pogingen om de moordenaar 
van FiekJing op te sporen, stuit inspec¬ 
teur Wallace telkens weer op een muur 
van stilzwijgen. Wanneer hij eindelijk 
een spoor denkt te hebben gevonden, 
worden er nog een aantal moorden ge¬ 
pleegd. 00.17 Laatste nieuws. 17.30 Gut gebrüllt, Löwe, poppenspel. 

17.56 Stinas Sprache, jeugdfilm. 18.24 
Kinder-Verkehrespot. Herh. 18.26 Das 
Sandm&nnchen. 18.30 De» Südwest- 
Journal aus Rheinland-Pfalz. 19.00 
Service um Sieben: Touristik tip. 19.15 
Alles was Recht ist, juridisch magazi¬ 
ne^ 20.00 Lindenstrasse, serie. 20.30 
Kostprobe, muziekmagazine. Presen¬ 
tatie: Michael Lueg. 21.00 Nieuws. 

21.15 Menschen unter uns: portret van 
Armemarie H. 22.00 Harald und Eddi, 
sketches. 22.30 Jack the ripper, 2-deli- 
ge Engelse tv-serie. 00.05 Nimm’s Drit- 
te, amusementsprogramma. 00.35 
Laatste nieuws. 00.37 Programma- 
informatie. . ( 


06.15 Tekenfilm. 

06.30 RTL plus - Weihnachtsclub. 
Herh. 

07.55 RTL plus - Weihnachtsclub. 
Met Diplodos. Herh; Die himmlischen 
Teddybëren. Herh; Yogi Bër. Herh. 
09.20 Dreist und gottesfOrchtig. 
Amerikaanse speelfilm uit 1980. Met: 
Marty FekJman, Peter Boyle, Louise 
Lasser e.a. 

11.00 GsHebtes Frftulsin Dokter. 

Duitse speelfilm uit 1954. Met: Edith 
Mill, Hans Nieisen e.a 

12.35 Immer wenn er Pillen nahm. 
Serie. Afl.: Keiner fliegt feiner. Herh. 

13.00 Ein Sheriff in New York. Serie. 
Afl.: Die Abrechnung. 

14.25 Knight Rider. Serie. Afl.: 

K.I.T.T.’s Unfall mit Folgen (2). 

15.10 Der Clan der Wötfe. Serie. Afl.: 
Das Greb der Wölfe. 

15.55 CHIP’s. Misdaadserie. Afl.: 

Füchse In der Falie. 

16.45 Riskant! Spel. 

17.10 Der Preis ist helss. Spelshow. 

17.45 Moment mal, Mustk. 

17.55 21, Jump Street Misdaadserie. 
Afl.: Heimliche Verführung. 

18.45 RTL aktuell. 

19.20 Pazifikgeschwader 214. Serie. 

Afl.: Falscher Stolz. 

20.15 Der Boes. Frans/Canadese 
misdaadkomedie uit 1985. Met: Jean 
Paul Belmondo, Guy Marchan, Jean- 
Pierre Marielle e.a 

22.00 Der Schatz der Mondgöttin. 
Amerikaanse speelfilm uit 1987. Met: 
Linnea Quigley, Don Calfa, Jo-Ann 
Ayres e.a. 

23.35 Liebesgrüsse aus der Leder- 
hose V - Die Bruchpiloten vom 
Königssee. Duitse sekskomedie. 
Met: Peter Steiner, Erich Kleiber, 
Franz Museneder e.a. 

01.15 Verflixt nochmal...Wer hat, 
der hat! Braziliaanse sekskomedie 
uit 1979. Met: Tom O’Neei, Michaeia 
Mantini, Marton D’EHis e.a. 

02.45 LiebesgrOsse aus der Lader- 
hose V - Die Bruchplloten vom 
Könlgseee. Herh. 

04.25 Mein Schatz Ist eln Maatrose. 
Amerikaanse muziekfilm uit 1944. 
Met: Van Johnson, June Aöysori, 
Gloria de Haven e.a 
05.50 Tekenfilm. 


j# Harrison Ford en Lesley 
• Anne-Down in ’Hanover 
Streef. (Sat 1 - 20.15 uur). 12.30 Vacatures. 12.40 Gourmandises. 
13.00 Nws. 13.35 Caroline chèrie, 
Franse speelfilm uit 1967. 15.15 Strip¬ 
tease. Herh. 16.15 Clips è la une. 

16.35 Nouba nouba. 17.35 Gabriel B., 
profession enqueteur. 18.30 Le jeu des 
dictionnaires. 19.00 Ce soir. 19.30 
Journal. 20.05 Jeu nes solistes. 21.20 
Ras les profs! Amerikaanse speelfilm 
uit 1984. 23.05 Vidéothèque. 00.00 
Nws. 00.25-00.30 Bourse. 


Mount. 09.45 Under sail. Vandaag: 
Shamrock 2. 10.00 (TT) The river, 
speelfilm uit 1951 van Jean Renoir. 
11.35 The best of the Badmen, speel¬ 
film uit 1951. 13.00 Sugarfoot, Ameri¬ 
kaanse western uit 1951. 14.20 

Greendaws Sugarfoot, herh. 14.35 
Look, stranger. Vandaag: Drawn to the 
Romany life. 15.00 News. Aansi.:The 
Royal Institute Christmas Lectures. 
16.00 News. Aansl.: Prokofjev, klassie¬ 
ke muziek. Vandaag: Symfonie nr. 5. 

16.50 News. 17.00 Robin and the se- 
ven hoods, musical van Gordon Doug¬ 
las. Met: Frank Sinatra, Dean Martin, 
Sammy Davis jr. e.a. 19.00 (TT) Thun- 
derbirds, serie. Afl.: Desperate intruder. 

19.50 Dr. Who, compüatie. Herh. 20^0 
Dr. Who, serie. Herh. 20.45 Video dia- 
nes. Vandaag: Rugby World Cup. 
22.00 (TT) The navigator, tv-fiim van 
Vincent Ward. 2330 Newsreght 00.15 
Wortd darts. Embassy Professional 
Championships. 01.15 World darts. 

v01.15 ■ The undercover man, Ameri¬ 
kaans misdaaddrama uit 1949. Met: 
Glenn Ford, Nina Foch e.a 
02.35-02.45 Weer. 16.10 Ced n est pas Mozart (5). Herh. 

16.40 Carfos Gardel, portret. Herh. 

17.10 Radio 21. 17.40 Nouba nouba. 

18.30 Le baiser, korte film. Herh. 18.40 
Alfred Hitchcock présente. Afl.: Jour de 
pluie. 19.00 Clips. 19.10 Le jeu des dic¬ 
tionnaires. 19.30 Journal. 20.00 Té- 
moin è charge, Engelse speelfilm uit 
1957. 21.50 Nws. 22.30 Stan Laurei, 
portret. 23.20-23.40 Ce soir. 07.00 Nws. 07.40 Cursus Frans. 08.00 
Clin d'oeil. 08.05 Can.Nws. 0JL20 Nws. 
08.30 Selection One world channel. 
09.00 Au monastère de la rue, doe. 
Herh. 10.00 La marche du siéde. Herh. 

11.30 Divan. 11.50-11.55 Nws. 16.05 
Nws. 16.15 Faut pas rever. Herh. 

17.15 Bonjour bon appétit. 17.40 Kim 
et Clip en Casimir. 17.55 Cursus 
Frans. 18.10 Le jeu des dictionnaires. 

18.30 Nws. 18.50 Clin d'oeil. 19.00 
Trente millions d’amis. 19.30 Belg. 
Nws. 20.00 Strip-tease. Herh. 21.00 
Nws. 21.30 Concert: Eddy Mitchell. 

22.40 Le francais tel qu’on le parie. 
23.00 Nws. 23.25 Média Sud. 
23.35-00.45 Sauve qui veut 


05.50 OchtencF/middagprogramma. 
18.00 Fantastico bis. 18.40 II mondo di 
quark. 19.40 AlmanacCo giomo'dopo. 
20.00 Giomale. 20.40 Baby, secret of 
the lost legend, film. 22.45 Nws. 23.00 
Sportmagazine. 24.00 Nws. 00.30 
Mezzanote e dintomi. 01.20 Never_cry 
wolf, film. 03.00 ■ They drive by night, 
film. 04.30 Death takes a dive, film. 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30 
Bezaubemde Jeannie, serie. 09.00 
SAT 1 Bliek. 09.05 Rückkehr nach 
Eden, Australische serie. (NB: MOGE- 
LUK tussen 9.30 en 15.00 uur TENNIS 
wanneer het Duitse team de finale om 
de Hopman-Cups bereikt). 10.00 Mike 
Kroger Show, herhaling. 10.55 Hunter, 
serie (herh). 11.55 Glücksrad. Herh. 

12.45 Tele-Börse (13.00 nieuws). 

13.35 Unter der Sonne Kalifomiens, 
serie. 14.30 Bezaubemde Jeannie. 
15.00 SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest, 
serie. 16.00 Cagney & Lacey, serie. 
174)0 SAT 1 Bliek. 17.05 Geh aufs 
Ganze, spelshow. 18.15 Bingo. 18.45 
Guten Abend, Deutschland. 19.20 
Glücksrad. 20.05 WetterNews. 20.15 
Das tödliche Dreieck (Hanover Street), 
Engelse speelfilm uit 1979. 22.15 Bar¬ 
bar as Baby • Omen lil (The final con¬ 
flict), science-fiction-film uit 1980. 
00.10 Guten Abend, Deutschland. 
00.20 Das Lustschloss im Spessart. 
Duitse sexkomedie uit 1977. 01.50 
Vorschau/Videotext. 


UipPili 


08.00 Eurobics. 08.30 Golf. 10.30 Eu- 
robics. 11.00 Int. paardesport. 12.00 
NHL Ushockey. 14.00 Autosport. 15.00 
Eurobics. 15.30 Longitude*. 164)0 Bas¬ 
ketball toernooi. 17.00 Rugby. 17.30 
Motorsport. 18.00 WK waterskiën.* 
19.00 NBA actkxi 1992.19.30 Bowling. 
20.00 US Pro ski tour. 20.30 Work) 
sport special. 21.00 Go. 22.00 F1 GP 
films. 22.30 NBA basketball. 00.00 
Boksen. 01.30 Spaans voetbal. 03.00 
Strandvoileybal. 04.00 College football 
bowl games. 06.00-08.00 Worid- 
Snooker Classics. 


09.00 Rally Parijs - Kaapstad. Herh.' 
09.30 Basketbal. Herh. 11.00 Trans, 
worid sport. Herh. 12.00 Best of toot-’ 
balt 92. Herh. 14.00 Rally Parijs - 
Kaapstad. Herh. 14.30 Volleybal. Herh. 

15.30 Motorsport. 16.00 Best of foot- 
bail eurocups. Herh. 18.00 Kickboksen. 
Herh. 19.00 Track action magz. 19.30 
Free styte skiën. 20.30 Eurofun. Herh. 
214)0 Rally Parijs • Kaapstad. 21.30 
News. 22.00 Best of boxing. Herh. 
00.00 Rally Parijs • Kaapstad. Herh. 
00.30-01.00 News. 
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news. 
10.05 (TT) Defenders of the earth, te¬ 
kenfilmserie. Herh. 10.25 Why don’t 
you...? 11.00 News. 11.05 Playdays: 
The tent stop. 11.25 Pingu, animatiese- 
rie. Afl.: Skiing. Herh. 11.35 Padcfles 
up. Slot 12.00 News. 124)5 ■ Hungry 
Hill, Engelse speelfilm uit 1947. 1345 
Tekenfilm. 14.00 News. 14.30 (TT) 
Neighbours, serie. 14^0 Wariock, 
Amerikaanse speelfilm uit 1959. Met: 
Henry Fonda, Anthony Quinn e.a. 
16^0 The Cantervilte ghost tekenfilm. 
Herh. 17.15 The great heep. ‘ herh. 
18.00 Newsround. 18.10 Not the end 
of the world, serie. Herh. 18.35 (TT) 
Neighbours, serie. Herh. 19.00 News. 
20.00 (TT) Haunted honeymoon, Ame¬ 
rikaanse speelfilm uit 1986. 21-20 (TT) 
Chaüenge Anneka. 22.00 News. 22.30 
(TT) Love hurts, serie. 23.20 (TT) The 
Bounty, Amerikaanse speelfilm uit 
1984. Met: Mei Gibeon, Anthony Hop- 
kins, Sir Laurence Olivier e.a. 01^0 
Speelfilm. 034)6-03.10 Weer. 


06.30 USA Market wrap. 06.40 Busi¬ 
ness insiders. 07.05 Business view. 
07.30 Sportsnews. 07.35 News focus. 
08.30 Business weekly. 09.00 The mix. 
09.30 Super shop. 10.00 Victory. 10-30 
The mix. 11.50 Music news. 124X) Su¬ 
per shop. 12£0 Hefio Austria, hetto 
Vienna. 13.00 Japan business today. 
13J0 Beyond tomorrow. 14.00 Al 
mixed up! 14.50 Music news. 154M) 
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Music 
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy. 

19.30 Inside edition. 20.00 Inside golf. 
20^0 Tennis magz. 214M) Wild Ameri¬ 
ca. 21.30 Spiegel TV. 224)0 BBC 
Worid news. 22.30 Sportsnews. 22.45 
USA market wrap up. 234N) Henry VI: 
House of Lancaster, film. 01.00 Music 
news. 01.10 Blue night. 01.40 Super 
shop. 02.10 The mix ali night 07.00 Awake on the wiidside. 104X) 
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night 17.45 3 
from 1. 18.00 Prime. 194)0 Yol Raps 
today. 19.30 Dial MTV. 204» Ray Co¬ 
kes. 21.00 Year in rock. 22.00 Greatest 
hits. 23.00 Report 23.15 At the mo¬ 
vies. 23.30 News at night 23*46 3 from 
1. 00.00 Post modem. 014» Kristane 
Backer. 034)0-06.00 Night videoe. 


HiUjli^Sua 

094» Breakfast news. 09.15 Antiques 
at home. Vandaag: St MichasTs 


09.45 Newsroom. 12J» Business Mor- 
ning. 13.30 Business day. 164» Larry 
King. 164» World day. 17.30 Crier and 
Co. 204» Worid business tonight 
214» The int hour. 234» World busi¬ 
ness tonight. 23£0 Showbiz today. 
I 004» The worid today. 01.00 Moneyli- 
I ne. 01 .30 Crossfire. 024» Prime news. 
I 034» Larry Kkig. 064» Showbiz today. FILMS 


VIDEO 


RTL Plus 

9.20 In God We Trust. Amerikaan¬ 
se komedie uit 1980 van Marty 
FekJman. Onnozele monnik pro¬ 
beert in Los Angelos aan geld te 
komen voor zijn klooster. Matige 
Qrappen. Met Marty Feldman en 
Peter Boyle. 


RTL4 

12.10 Superman II. Amerikaanse 
film uit 1980 van Richard Lester. 
De Man van Staal vergeet in te grij¬ 
pen als buitenaardse wezens onze 
planeet bedreigen: hij is verliefd. 
Met Christopher Reeve en Margot 
Kidder. 


Duitsldnd 2 

14.30 Razzia. Oostduitse film uit 
1947 van Wemer Kling Ier. Over de 
strijd van de Beriijnse politie tegen 
de zwarte markt. Uiteraard op so¬ 
cialistisch verantwoorde wijze ge¬ 
maakt. Met paul BikJt en Eily Burg- 
mer. Phïl Collins in ’Buster’. (Nederland 1 - 20.25 uur). 


BBC 1 

14.50 Wartock. Amerikaanse wes¬ 
tern uit 1959 van Edward Dmytryk. 
Sterke film waarin revolverheid 
Henry Foftda een slaperig stadje 
ontdoet van ongewenste elemen¬ 
ten. Zijn vriend Anthony Quinn ge¬ 
draagt zich echter slecht en Fon- 
da’s populariteit daalt. Richard. 
Widmark als sheriff moet dan de 


problemen oplossen. 


BBC 2 

17.00 Robin and the Seven Hoods. 
Amerikaanse muziekfilm uit 1964 
van Gordon Douglas. persiflage op 
de gangsterfilm met sterbezetting: 
Frank Sinatra, Sammy Davis jr. en 
Dean Martin. 


Nederland 1 

20.25 Buster. Engelse film uit 1988 
van David Green. Popster Phil Col¬ 
lins blijkt in deze film over de grote 
treinroof van 1963 een heel ver¬ 
dienstelijk acteur. Verder met Julie 
Waltere en Larry Lamb. 


Duitsland 1 

23.50 Mademoiselle. Frans-Engel- 
se film uit 1965 van Tony Richard- 
son. Seksueel geblokkeerde onder¬ 
wijzeres is actief als pyromaan, 
maar weet door haar geslepenheid 
de schuld van de branden op een 
houthakker te schuiven. Met Jean- 
ne Moreau en Ettore Manni. 


Duitsland 2 1 

0.20 The Maltese Falcon. Ameri¬ 
kaanse detectivefilm uit 1941 was 
debuut van regisseur John Huston. 
Private Dick Sam Spade (Hum- 
jjhrey Bogart) krijgt van sensuele 
vrouw opdracht een man te scha¬ 
duwen. Aanvank0Up< lijkt het een 
routineklusje vóór dé cynische 
Spade die de ene na de andere 
kwinkslag uitdeelt, maar ais er twee 
doden vallen wordt hij verdacht. 
Absoluut meesterwerk. 


Radio 1 

7.07 Het Gebouw met om 7.07 Af- 
delng nieuws (7.30 Nws.). 8.10 
Marathon interview. Gert Jochems 
in gesprek met G.B.J. Hl lierman, 
(12.30 Nws.) 12.55 Mededelingen 
tb.v. land* en tuinbouw. 13.10 Hier 
en nu, met om 13.45 Kerk van¬ 
daag. 16.05 VARA Radio I vrijda- 
geditie (17.30 Nws). 20.04 NCRV- 
Bufestin. 21.04 NCRV-vrijdag-sport. 
23.06 Met het oog op morgen. 
0.02-7.00 Verónica s Oh, Wat een 
nacht, met om 0.02 De stemband. 
2.02 Oh, wat een nacht 5.02-7.00 
Ook goet o morgen. 


Radio 2 

7.04 Echo. 7.10 KRO’s ontbijt- 
show. 7.50 Het levende woord. 
8.04 Echo. 8.13 KRO's ontbijt- 
show, vervolg. 8.50 Poettxis 900. 
9.04 Adres onbekend. 10.04 In ant¬ 
woord op. 11.50 Postbus 900. 

12.04 AHeen op vrijdag. 14.04 Ra¬ 
tel plu^ 15.30 Binnenlandse za¬ 
ken. 16.04 Gerard da Vries draait 
op verzoek. 17.04 Nederlands tik¬ 
werk. 18.04 Opium radio. 20.30 
Hersengymnastiek. 21.00-7.00 Zie 
Rad» 1. 


Radio 3 

6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud 
van oud. 12.04 Van Diepen draait 
door. 15.04 De top 40. 18.04 De 
avonctepite. 19.04 Dinges en Van 
Inkai. 22.04-24.00 Countdown ca¬ 
fé. ' radio 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Vroeg oebtsndoon- 
cert 1: Nationale scholen. 8.00 
Nws. 8.02 Vroeg ochtendconcert 2: 
Duitse romantiek. 9.00 Grote Rus¬ 
sische meesters (3): Emil Gilets. 
Pianomuziek. 10.15 Mazocchi en 
Monteverdi. 11.00 Het internatio¬ 
nale concertcircuit: Filharm. Oik. 
van Moskou met altviool. 12.30 
Jazz op vier - concert 13.00 Nws. 
13.02 Operette: Ballet in de operet¬ 
te. 14.00 Orgetiespeiing. 14.30 
Songs of praise. 15.00 Klein be¬ 
stek..Muziek voor viool, cello en 
piano. 15.45 Uk de schat der 
eeuwen. 16.15 Crème du baroque. 
17.00 De pealmen. 17.20 Concer¬ 
tante. 18.00 Nws. 18.02 Muziek- 
joumaal. 19.00 Uit hst muziekar¬ 
chief. 20.00 Nws. 20.02-24.00 
Supplement met Music Meeting 91. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en ukgebreid weerbe¬ 
richt 8.30 De onderstroom. 8.55 
Scheepspraat 9.00 Nws. 9.02 
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden. 
RVU: 9.30 Sporen in het verleden. 
10.00 In gesprek. 10.55 Vrijzinnig 
vizier. 11.00 De ondergang van In- 
dté. 12.00 Nws. RVU: 12.05 Toe¬ 
gift. 12.15 Hobbyvkaminen. 13.00 
Nws. 13.10 Het Gebouw deze 
week met om 13.10 De ontmoe¬ 
ting. 16.36 Welingelichte kringen. 
INFORMATIE VAN DE' RIJKS¬ 
OVERHEID: 17.35 Postbus 51 ra- 
dio-magazine. 17.55 Mededelingen 
en schippersberichton. 16.00 Nws. 


18.10 Pauk» de boskabouter. 
P.P.: 18.20 Uitzending van het 
GPV. 18.30 Homonos. 19.00 
Nieuws en act ua l ite itenrubriek in 
het Turks. 19.30 N ie u ws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Marokkaans en 
het Berbers. 20.15 Nieuws en ac¬ 
tualiteitenrubriek in het Chinees. 
20.30 De bijbel open. 20.56 Belg ié 
totaal. 21.05 Schoolagenda. 21.20 
Zicht op tsraöi. 21.40-22.00 Theo¬ 
logische verkenningen. 


tender. 8.30 Beekinliche Wbtte): 
9.10 Mueikexprees. 10.00 Gut Auf- 
getegt 12.00 Mus* bei Twch. 
(12.15 Veranstakungskatender). 
13.00 TreMpunkt Frischaut 14.05 
Mue*zek heute: Ktess* letcht ser¬ 
veert. 15.00 Nachmktegaeludto- 
16.05 Spotlight: Euro-Tops. 17.05 
Otdietdste. 18.10 BRF-Aktuek +■ 
Sportvorachau. 18.40-20.05 Kon- 


07.00 Limburg Aktueei. 8.00 Radio 
Euregio. 8.30 Limburg op vrijdag. 
9.00 Licht Limburgs. 10.00 Op de 
valreep. 12.00 Limburg Aktueei. 
13-00 Overname le n de lijke zender. 
17.00 Limburg Aktueai. 
18.00-18.30 Het Podium. 


BteffcMb/Radio 2 

06.00 Nieuws. 6.05 Voor dag en 
dauw. 8.00 Nieu w» 8.10 Het teven 
is mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Pta- 
tenpoets. 11.50 Het koekoeksnest 
12.00 Radio 2 regionaaL 13.00 
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag. 
14.00 Hat Alge m een Batting. 17.00 
Radio 2 regionaal. 18-00 N ieu ws . < 
18.10 I tkrider » . Toppers en platen 
van vroeger met Mare Brikoust 
20.00 Het eenzame hartenburo.! 
22.00 Nieuws 22.06 Co u ntr y s i d s. 
23.30 Nachtradio. 

Btelgié/BRF 

06.35 RadtofrOhstOck. 7.15 Wun- 
sebkasten (7.45 Veranstakungska- 


RTL Radio 

04.00 FrQhachicM. Voor vroege 
vogels. 6.00 Guten Morgen 
Qputschiand. 9.00 Radio Shop. 
Muziek en actualiteiten. 12.00 
RTL-Mkteg. 14.00 RTL-Radto Ca¬ 
fé. 16.00 reiembend. 16.00 Neueé 
aus Kino, Video. Mue*. 2140 Ja 
raime. 244004.00 Radto Nacht 


WDR 4 

04.06 Radtowscher. 6.06 Morgen- 
metodie. 8.07 Moiganmetodte und 
WsOsrbericht *05 Mue*pmri*xv 
12.00 Nachrichten und Walter. 
12.06 Zur Sachs. 12.07 Gut auigs- 
Isgt (13.00 Mkmenschen). 14.00 
Nachrichtoa 14.05 Süchwort Wbt- 
schaft, 14.07 Auf dar Promenade. 
15.00 Café-Konzert 1606 H afmat- 
metodte. 17.00 Oer Tag um Fünf. 
17.07 Muefceap re a a . 20.00 Nach¬ 
richten. 20.05 Z wfachan Broadway 
und Kudamm. 21.10 Mue* mm 
tréumen. 22.30-4 05 Nachlex- 
Limburgs Dagblad 


Vrijdag 3 januari 1992 • Pagina 1 

Voor inlichtingen/reservering advertenties 


op deze pagina. Els Swaans 045-739383. 


• ’j : •( •• v llt 


lil 
llllpr/!: VRIJDAG 3 JANUARI 


1.30 u- in 


Heerte" 


Heerlen 

Zak en As: Zak en As ontkënt alles, caba- 
ret-thriller 

Heerlen 

Alles in de familie - 20.30 u. (Kleine Zaal) 
UITVERKOCHT 

Kerkrade 

Frühling in Wien door Johann Strauss Or¬ 
kest o.l.v. André Rieu 

Kerfcrade 

Staatscircus Moskou f4.30 en 20.00 u. 
(Rodahal) 


ZATERDAG 4 JANUARI 1 

Heerlen 

Alles in de familie - 20.30 u. (Kleine Zaal) 
UITVERKOCHT 

Kerkrade 

Assepoester, kinderfilm -14.00 u. 

Kerkrade 

Staatscircus Moskou 13.00,16.30 en 

20.00 u. (Rodahal) 

Kïëa 

ZONDAG 5 JANUARI || 

Heerlen 

Narcis: Het verlegen mannetje (v.a. 5 jr.) 

-14.30 u. 

Kerkrade 

Sharon Quartett, kamerconcert 

Keikrade 

Staatscircus Moskou 13.00 en 16.30 u. 
(Rodahal) 

Sittard 

De Nieuwe Snaar: William, muziektheater 


MAANDAG 6 JANUARI 11 

Sittard 

Revue, Revue, musical met o.a. Jos Brink 1 

■ 

niWRnAn 7 .IAMIIARI 11 

■ ---- -_■ Sittard 

Revue, Revue, musical met o.a. Jos Brink 

pmn 

WOENSDAG 8 JANUARI | 

Heerlen 

RO Theater: Tea and sympathy, van Ro- 
bert Anderson. Inleiding: 19.00 u. 

Kerkrade 

Boyz ’N the Hood, film 

Sittard 

Staatsoperette Warschau: Maske in Blau 

HH 

DONDERDAG 9 JANUARI | 

Kerkrade 

Balletvoorstelling Muziekschool -19.00 u. 
(kaarten verkrijgbaar bij Muziekschool) 

Sittard 

Limburs Symphonie Orkest 


VRIJDAG 10 JANUARI H 

Kerkrade 

t 

Balletvoorstelling Muziekschool -19.00 u. 
(kaarten verkrijgbaar bij Muziekschool) 

Kerkrade 

Kampioenenavond. Verkiezing van de 
Kerkraadse sportman, sportvrouw en 
sportteam 1991 (Rodahal) 

HH 

ZATERDAG 11 JANUARI | 

Kerkrade 

Staatsoperette Warschau: Maske in Blau 

Sittard 

Europa Circus 1992, familievoorst. - 
14.30 en 19.00 u. 

1_ 

ZONDAG 12 JANUARI 1 

Heerlen 

Theater Terra: Rioolvlinder (v.a. 8 jr.) - 
14.30 u. 


Haerien Staatsoperette Warschau: Maske in Blau J 

Aanvang voorstellingen 20.00 uur, tenzij anders vermeld. 


Keikrade Trins Snijders: Ach, Bedenken Sie, con¬ 
cert. 


Wij zien o graag in de schouwburg! 


stadsschouwburg 

heerlen 

tel. kassa: 045-716607 


£ wijngrachtmuziektheater 

kerkrade 

tel. kassa: 045-454141 


* •*★★★** 
* ’de stadsschouwburg’ 
sittard 

tel. kassa: 045-510616 


m 
LA DILIGENCL Een begrip in Limburg 


VANAVOND 

RYDER 

WOENSDAG 8 JANUARI 
OP VERZOEK 

LA VITA 

WOENSDAG 15 JANUARI 

RIGHT 

CONNECTION 


Dancing Gorissen 
Brunssum 

Zaterdagavond 


rrrNT 


met 

FORMULE 3 


dnve-m-bioskoop 

fiüTOKINO 

LfiNDQRfifiF 

Vr„ za., zo. 20.30 uur 
3e week 

Vechtend voor zijn volk 
en het hart van zijn geliefde, 
lapt hij alle wetten aan 
zijn laars. 

KI VIN 

COSTNIR 

Robin 

Hood 

prince or Tf iiLvrs 


HEDENAVOND: SUBP 

There is a rumour iri 
ZONDAG: QLDIE-^ 


SS ' \ 


* T/ * - 7^ • 
★ ★ 
6DC 


IGC 


mehr air, nur Discothek Eschweiler 

vanaf heden iedere vrijdag 

LIVE BAND en 
BIER 2,- DM 

ZATERDAGS DISCO INFERNO 


Méér dan 2000 m 2 amusement 
2 discotheken, 8 bars, restaurant, podium 

Geopend: vrijdag en zaterdag van 20.00 - 6.00 uur 
Königsbenden 42,5180 Eschweiler, Tel. 03-49240327419 
Autobaan Aken-Keulen, afslag Eschweiler/Weisweiler. Rechtsaf richting Eschweiler 


Tiroler Gasthof 

Terbruggen 7, Eygelshovefl 

Voor u speelt vrijdag en 
zaterdag 

Copacabana 

Iedere ma., di. en wo. 

KIENEN - 


INFOLIJN 

KINDERMIS^ 

HANDELING 


8381 * 

‘70 cmI p« amd 


Over sommige geheimen 
moet je praten. 


Dancing HOUSMANS Montfort 
ZATERDAG 4 jan. TIMES UP 

Zondag 5 jan. PRINSENMATINÈE 14.30 


HS-THEATERS ■ GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 : 


W*. — *. F II LI C VRIJDAG 3 TM DONDERDAG F II KA C 

I ILrltf 9 JANUARI 1992 T ILHID 


= m 

o ^ 

O 3 CM 

20- 
*1 C 
cm ft: 
a > 

> co 

co «— O 

N 

= § c 

~ S o 


_ o 
I ~Z. co 
O LU _ 

tr 8 

z w ” 

LU lil 

h d O 


O o* 

o 2 uj 

O Vk, K 

«Cv 

Q < o 

£2 > N 


5THEATERS IN 1 


5 Zalen met een voor 'elk wat wils' programma. 
Dat is H5. de meest komplete bioscoop van ‘t Zuid* 


The Addams Fhmify 

dagelijks: 14.00, 19.00 en 21.30 uur 


De nieuwste tekenfilm van STEVEN SPIELBERG 
Pas op jongens, er is een nieuwe muis in de stad! 

FIEVEL IN HET WILDE WESTEN 

Nederlands gesproken en gezongen 
vrijdag, zaterdag en zondag: 14.30 en 16.30 uur 
woensdag: 14.30 uur 


Een jong dom blondje? Vergis je niet! Nu is zij 
de baas. Een hele klus voor grote zus... 

DO NT TELL MOM 

THE BABYSITTER'S DEAD 

met de ondeugende Kelly uit "Married with children’ 
dagelijks: 14.15, 18.45 en 21.15 uur 
vrijdag, zaterdag en zondag óók 16.15 uur 


Uit T circus gegooid... Z'n vriendje kwijtgeraakt... 
Hij is Hip, Coolen Heel Eigenwijs: STEVEN SPIELBERG dagelijks: 14.00 en 18.30 uur 

vrijdag, zaterdag en zondag óók 16.00 uur 


Je loopt met haar weg, 
maar intussen luist ze je er in. 

Van de maker van ‘Home Alone', John Hughes: 

CURLY SUE 

met JAMES BELUSHI eh KELLY LYNCH 
dagelijks: 14.00, 18.30 en 21.00 uur 
vrijdag, zaterdag en zondag óók 16.00 uur 


MICHAEL J. FOX in de meesterlijke komedie 
DOC HOLLYWOOD 
dagelijks: 18.30 en 21.00 uur 
maandag, dinsdag en donderdag óók 14.00 uur 
vrijdag, zaterdag en zondag óók 16.00 uur 


ARNOLD SCHWARZENEGGER in 

TERMINATOR 2 

JUDGMENTDAY 

dagelijks: 21.00 uur 


MDERLANDS GESPROKEN EN GEZCNGI-1 


[TïïristTna applegatï 

Ken jonc dom blondje? Vergis je niet: 
Nu is lij de baas. Ken hele blus. 
voor grote /us... 

•' X 

Chili 0 *<tb DONT TELL MOM 

rui: rarYsittkr’s ohm' 


GIMMIX 


Discotheek G • I * M • M • I *X 

Zaterdag 4 januari 1992: STABBS 
Zaterdag 11 januari 1992: Top 100 1901 

Zuid 43, Sittard. tedere zaterdag topamusement 

Heerlen 

Beitel 90 , Heerlen, telefoon 045-417890 

VANAVOND 

THE SPIKES 

,Ctf N L & Ll IT /> 
s "Ro 

Geopend vrijdag en zaterdag van 21.00 - 05.00 uur 


De "Royal Suite” ook te huur voor feestavonden 
nd ’ <V- 

wmiwz Mfj 


; disco 

i 

! * 

i 

DANCING 


DE SMID 

Reymerstok 

Opening Circo Dancing de 
St d Reymersrck met nieuw geluid 
; ase r en ; icnteffecien 

Zaterdag 4 januari 1992 

LOU & THE NEW STARS m bovenzaal 

DISCO ,n oeneoenzaal 

S~ d 1 C‘SC0 1 cancmg 2 onder 1 aak 
~~- r gs gaocivocpste canc.ng voor |ong en cud, waar de 
v ' -eg betaa baar z'jn 

v - ^ r De Smid 

c '\ -'i-e Daa~ien Dorostraat 92 Reymerstok 

* odino CGWCnst 


ZATERDAG 4JANUARI 

De sensatie 

THE TOUCH 1 

- m 

ZONDAG 

5 JANUARI Isil 

MIDDAG ENTERTAINMENT 
VANAF 15.00 UUR 


ALS UW REKLAMEFOLOER ALLEEN 

VOOR TUINUEFHIBBERS BEDOELD 

IS, LATEN WIJ DIE FLATGEBOUWEN 

GEWOON UNKS LIGGEN... 

Bti Sao) ais i aagmlMd ararat 

nottvonden! 


vrijdag t/m zondag 
om 15.00 -17.00 -19.30 - 21.30 uur 
maandag t/m donderdag 

om 19.00 en 21.00 uur 

mmmm RBiBiBlW 


j za. zo. en woe. om 
14.00 uur 
za. en zo. ook om 
16.00 uur rnmwmiÊmmmii 

vrijdag t/m zondag om 18.30 en 21.00 uur 
maandag t/m donderdag om 20.30 uur 


I O M O 


mwé 

DOWN 

ONDER 


vr. t/m zo. om 16.30 en 

21.00 uur uru-ï' 

ma. t/m do. om 20.30 uur '** 


vr. t/m zo. om 14.30 
en 19.00 uur 
ma. t/m do. om 18.30 
uur 


I — I ■ lil Mfi «« J M I I I ■■ H II. , ■ 

m m wê li Él li fk ei «i él 
CENTRALE KASSA: 045-714200 caM i w ont -foy 

(Ui 


Een Ontroerende en 
Ondeugende Komedie 


„ 1 gocm3 ...... .. 

■ iBUfïBlBIBlB.lBiBlBmillll 1 Bil Fabneksslraat 7. 5961 PK HofSl,| 
telefoon 04709-84222. Doe er iets aan! De Nederlandse 
Stichting Geluidhinder helpt bij het 
vinden van een oplossing voor alle 
vormen van lawaai in en om huis. 


euvnjiv 


Postbus 6094, 5960 AB Horst. NSG, Postbus 381 
fax 04709-84333. 26Q0 ^ ^ 


NSG 

Limburgs1 1 J 

agbiad voor 


os 


telijk 


UI 


Vrijdag 3 januari 1992 • Pagina 13 


Het LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN. 

CHEF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5. TEL. 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, 

toARKT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 


Van onze verslaggever 


HEERLEN - Door het niet 
exact uitvoeren van de twintig 
minuten-tijdregeling die ligt tus¬ 
sen de ademanalyse op straat en 
de blaastest op het politiebureau 
is een 48-jarige Simpelveldenaar 
gisteren door politierechter mr 
Hermesdorf vrijgesproken. 

De man had tijdens het eeuw¬ 
feest van de schutterij uit Bo- 
choltz op 17 juni van het vorig 
jaar als tapper gefungeerd in een 
tent. Tussen de bedrijven door 
tapte hij vrij regelmatig een pils¬ 
je voor zichzelf. 


Politie maakt procedurefout 

Twintig pils op 
en toch vrijuit 


Met ’20 pils op’ stapte de man ’s 
nachts om twee uur toch in de 
auto, maar op weg naar huis be¬ 
landde hij met zijn voertuig in 
een weiland. De dronken auto¬ 


mobilist werkte bij aankomst 
van de politie mee aan een adem¬ 
analyse en hij ging vervolgens 
mee naar het politiebureau voor 
een officiële blaastest. Het Twee¬ 


maal’ blazen gebeurde echter 
binnen 17 minuten en die tijd¬ 
spanne is volgens een uitspraak 
van het Hof in Den Bosch te 
kort. 

Officier van justitie mr Philip- 
part eiste een geldboete van 2000 
gulden en negen maanden voor¬ 
waardelijke ontzegging van de 
rijbevoegdheid. Toen politie¬ 
rechter mr Hermesdorf de uit¬ 
spraak van het Hof erbijhaalde, 
verdween de eis in de prullen¬ 
mand en kon de Simpelvelde¬ 
naar het Heerlense gerechtsge¬ 
bouw opgelucht verlaten. Hij 
vreesde immers het ergste na 
een eerdere veroordeling in 1989 
wegens het rijden onder invloed. 


In optimistische nieuwjaarsrede 

Gouverneur nog 
vol van Eurotop 


Politie doet binnenkort voorstel aan gemeente 

Autostallingen in 
Heerlen bewaken 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Het kleine 
stipje op de landkaart dat 
Maastricht na de Europese top 
van 1981 was, is een decen¬ 
nium later na de tweede Euro¬ 
top een dikke stip geworden 
met een cirkel eromheen. In 
1992 en de daarop volgende ja- 
ren moet dit succes worden 
verzilverd. Dat zei gouverneur 
ing. E.M. Mastenbroek gisteren 
op een nieuwjaarsbijeenkomst 
in het Gouvernement. „Ik ben 
trots op Limburg,” aldus Mas¬ 
tenbroek. 

Meer dan ooit zal Limburg het 
moeten hebben van samenwer¬ 
king met de aangrenzende 
Duitse en Belgische regio’s, 
stelde Mastenbroek, die daar¬ 
bij ook aangaf dat de Neder¬ 
landse provincies eigenlijk te 
kleinschalig zijn. Hij pleitte 


daarmee voor meer samenwer¬ 
king met andere Nederlandse 
provincies. 

Voor Limburg was het een jaar 
zonder wereldschokkende ver¬ 
anderingen, concludeerde de 
gouverneur, nadat hij de ver¬ 
anderingen in het Midden-Oos- 
ten en Oost-Europa 'adembe¬ 
nemend’ had genoemd. 

De Eurotop en het 'kapitalise¬ 
ren’ van, dat succes stonden 
daarna centraal in zijn rede. 

Tot slot noemde Mastenbroek 
nog de 'aanslag op onze wel- 
zijns-en zorginfrastructuur’, in 
de vorm van het beëindigen 
van de bestuursovereenkomst 
PNL arbeidsplaatsen. „Het 
provinciaal bestuur zal zich 
met de instellingen moeten be¬ 
raden op een nieuwe oriënta¬ 
tie, die met pijnlijke keuzen 
gepaard zal gaan,” zei hij. 


Van onze verslaggever 

^EERLEN - De Heerlense politie wil dat het komend jaar 
^waakte autostallingen in de stad worden aangelegd. Deze 
Parkeerplaatsen moeten omheind worden, ze krijgen slechts 
®én toegang en er wordt gesurveilleerd. Soortgelijke projecten 
bestaan al in de Randstad. 


Politie in 
Maastricht 
onderbezet 

Maastricht - De huidige 

sterkte van 280 man en vrouw 
betekent voor de Maastrichtse 
gemeentepolitie een personeel¬ 
stekort van meer dan twintig 
Procent. Volgens de laatste gege¬ 
vens van het ministerie van Bin¬ 
nenlandse Zaken moeten er in 
Maastricht circa zestig politie¬ 
mensen bij komen. Hoofdcom¬ 
missaris G. van Schaik verwees 
haar de onderbezetting toen hij 
gistermiddag in zijn nieuwjaars¬ 
toespraak om begrip vroeg ’van- 
Pit de samenleving en het be¬ 
voegd gezag’. Hij zei ’een onaan¬ 
vaardbare situatie’ te voorzien 
ivanneer in de toekomst ook nog 
Verder op de financiën wordt be¬ 
knibbeld. 

Met respect voor hetgeen zijn 
korps ondanks de vele beperkin¬ 
gen toch presteert, betreurde hij 
het toch dat in Maastricht een 
aanvaardbaar niveau van politie- 
2 °rg ontbreekt. „Wij willen graag 
®en voldoende halen bij onze 
klanten, want dat is de .belang¬ 
rijkste drijfveer om ons werk te 
Jmen”, aldus de Maastrichtse po- 
btiechef. Lof zwaaide hij zijn 
mensen toe voor hun inzet ty- 
oens de dagen van de Eurotop. 
»Deze voor de politie gigantische 
klus is met een dikke voldoende 
geklaard. Het Maastrichtse poli- 
hekorps heeft een geweldige 
f Prestatie geleverd waar we trots 
mogen zijn”, zo zei Van 
s chaik. 

Flinke straffen 
voor leden 
Van drugbende 

ROERMOND - De rechtbank in 
^•cerrnond heeft opnieuw drie le- 
hcn van de ’Venlo Connection’, 
bende die hasj, speed en coke 
Nederland naar Duitsland, 
Denemarken, Zwitserland en En¬ 
geland bracht, tot forse straffen 
Veroordeeld. 

o ® leider van het syndicaat André 
, (37) uit Venlo in de loop van fe- 
. r üari terecht. De Amsterdamse 
cverancier van de drugs Bert van 
, staat volgende week al in de 
er dachtenbank. 

door officier van justitie me- 
r°uw mr E. Van der Bijl als rech¬ 
terhand van leider S. aangewezen 
yenlonaar Ron van der W.(40) 
kreeg van de rechtbank een ge- 
a ngenisstraf van vier jaar en drie 
panden opgelegd na een eis van 
Vl Jf jaar. 

j^ a rk B. (27), die voortijdig het 
^Yndicaat bad verlaten, kreeg 
/k>r het uitvoeren van transpor- 
f h twee jaar en negen maanden 
drie jaar). 

Mevrouw Bibi B. (29) uit Velden, 
jhe als geliefde van S. haar huis 
^ r beschikking stelde als pakhuis 
h overslagruimte van verdoven¬ 
de middelen werd veroordeeld tot 
u maanden waarvan 6 maanden 
oorwaardelijk. Dit na een eis van 
T* maanden, waarvan 6 voorwaar- 
'Hjk. 


De politie inventariseert momenteel 
op welke plaatsen in Heerlen de 
meeste autoinbraken plaats vinden. 
In februari wordt een voorstel ge¬ 
daan over de inrichting van de be¬ 
waakte stallingen en welke kosten 
daarmee gemoeid zijn. 

De gemeente Heerlen zou de inrich¬ 
ting en exploitatie moeten betalen. 
Dat geld zou dienen te komen uit de 
pot Sociale Vernieuwing. 

Het aantal autoinbraken is in Heer¬ 
len het afgelopen jaar flink afgeno¬ 
men, om precies te zijn met 29 
procent. Toch werd nog in 1900 
auto’s ingebroken. 

Heel ingrijpend was de daling van 
het aantal inbraken in woningen. Er 
kwamen maar liefst 60 procent min¬ 
der aangiftes binnen. In 1990 had¬ 
den bijna 1400 woninginbraken 
plaats, dat waren er het afgelopen 
jaar nog maar 538. 

„Toch is het ophelderingspercenta¬ 
ge verdriedubbeld,” merkt korps¬ 
chef Hans Tukker op. Hij ziet dit als 
succes van een speciaal project, 
waarbij heel gericht mensen wer¬ 
den aangehouden uit de ’top tien’ 
van woninginbrekers. 

Opvallend is dat het aantal woning¬ 
inbraken in Hoensbroek en Heerler- 
heide aanzienlijk hoger ligt dan in 
de rest van Heerlen. Vorig jaar werd 
in 1 op de 22 woningen in Hoens¬ 
broek ingebroken, en elders in 
Heerlen 1 op de 34. Dat cijfer is nu 
in Hoensbroek gedaald tot onge¬ 
veer 1 op de 70. Voor de rest van 
Heerlen is dat 1 op de 80 woningen. 

De politie besteedt meer aandacht 
aan de slachtoffers. „Mensen den¬ 
ken vaak dat aangifte doen toch 
niet helpt, omdat ze er verder niets 
van merken. Sinds medio 1991 
wordt elk slachtoffer van een wo¬ 
ninginbraak na enige tijd nog eens 
benaderd voor hulp,” zegt hoofdin¬ 
specteur Harry Vodeb. 

Dat kan emotionele steun zijn, maar 
ook assistentie bij het invullen van 
verzekeringspapieren. Bovendien 
vertelt de politie wat er aan opspo¬ 
ring is gedaan en of deze succes 
had. 

In de loop van 1992 gaat in het 
Heerlense politiebureau een bureau 
voor slachtofferhulp van start. Daar 
zit een regionaal coördinator voor 
een team van vrijwilligers dat more¬ 
le en praktische steun gaat geven 
aan slachtoffers. Brandweermannen halen het stoffelijk overschot van de bewoonster uit het pand. i 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


Vrouw gedood bij 
uitslaande brand 


Van onze verslaggeefster 

HEERLEN - Een inwoonster van 
Heerlen is gisterochtend om het le¬ 
ven gekomen bij een brand in haar 
appartement op de vierde etage van 
een flatgebouw aan de Heerlense 
Peter Schunckstraat. De identiteit 
van het slachtoffer, vermoedelijke 
alleenstaand, kon de politie gisteren 
nog niet prijsgeven. Het apparte¬ 
ment brandde, op de slaapkamer 
na, volledig uit. Twee aangrenzende 
woningen liepen eveneens schade 


op. De bewoners daarvan zijn elders 
óndergebraeht. 

Door nog onbekende oorzaak ont¬ 
stond rond half vijf brand in de 
woonkamer van het appartement. 
Een toevallig passerende politiepa¬ 
trouille constateerde rookontwikke¬ 
ling en waarschuwde de brandweer. 
Deze rukte met groot materieel uit 
vooral omdat de uitslaande brand 
een groot risico opleverde voor het 
gehele flatgebouw. 

Terwijl de Heerlense brandweer on-, 
derweg was, probeerden de agenten 


de woning binnen te komen door 
het forceren van de voordeur. De 
patrouille kon de deur naar de gang 
niet onmiddellijk openen, omdat 
deze geblokkeerd was. Door de 
enorme rookontwikkeling in de hal 
waren de agenten genoodzaakt te¬ 
rug te gaan naar de galerij. 

Brandweerlieden, die met behulp 
van perslucht de woning binnen 
konden komen, ontdekten in de 
gang het stoffelijk overschot van de 
vrouw. 

Tijdens de bluswerkzaamheden 
moesten de bewoners van de vierde 
en vijfde verdieping van het flatge¬ 
bouw hun appartement verlaten. 
Na het sein ’brand meester’ konden 
ze terugkeren naar hun woning. De 
technische recherche stelt een on¬ 
derzoek in naar de oorzaak van de 
brand. De hoogte van de schade is 
nog niet bekend. 


Van onze verslaggever Onderwijsgedelegeerde heeft wel recht op schadevergoeding 


ROERMOND - Het bisdom ^Roer- 
mónd ziet geen aanleiding om bin¬ 
nen tien dagen terug te komen op 
de ontslagaanvraag voor onderwijs¬ 
gedelegeerde L. Bongaarts, aldus 
perschef Ad Jansen van het bis¬ 
dom. Die termijn heeft kantonrech¬ 
ter mr Th. Pluymaekers het bisdom 
gesteld om de onderwijsman in 
dienst te houden. Een zinvolle 
voortzetting van het dienstverband 
is naar het oordeel van de kanton¬ 
rechter niet meer mogelijk en ook 
niet in het belang van één of beide 
partijen. Op grond daarvan dient de 
arbeidsovereenkomst te worden 
ontbonden met ingang van 15 ja¬ 
nuari aanstaande. 

In dat geval heeft de onderwijsge¬ 
delegeerde wèl recht op een vergoe¬ 
ding van 130.000 gulden wegens 
inkomens- en pensioenschade, al¬ 
dus de kantonrechter, omdat het 
vervallen van zijn functie Bongaarts 
niet verweten kan worden maar het 
gevolg is van beleid. Ook is het bis¬ 
dom verplicht tot het vergoeden 


Bisdom treft geen 
blaam bij ontslag 


van de proceskosten die Bongaarts 
heeft gemaakt. Een bedrag dat ge¬ 
raamd is op 1000 gulden. 

De schadevergoeding valt bedui¬ 
dend lager uit, dan de drie ton die 
hij bij een kort geding, aangespan¬ 
nen door het bisdom, eiste in geval 
van ontslag. Op dit punt baseert de 
kantonrechter zijn oordeel op de 
leeftijd van Bongaarts (42 jaar), de 
lengte van het dienstverband (zeven 
jaar) en de mogelijkheid om elders 
nog aan de slag te kunnen. Een im¬ 


materiële schadevergoeding is vol¬ 
gens de kantonrechter ongegrond. 

„Afdoende is gebleken dat de werk¬ 
zaamheden, waarvoor de verweer¬ 
der in 1984 in zijn functie i» aange¬ 
steld, vrijwel geheel zijn komen te 
vervallen,” zo staat in de beschik¬ 
king. Ook blijkt dat door het bis¬ 
dom naar een passende functie 
gezocht is. Dat waren bij het kort 
geding de hamvragen. De kanton¬ 
rechter stelt daarbij dat Bongaarts 
zijn functie steeds naar behoren 


heeft uitgeoefend. 

In een toelichting op de ontslagaan¬ 
vraag zegt perschef Ad Jansen van 
het bisdom: „De heer Bongaarts is 
aangetrokken voor een adequate 
begeleiding van het katholiek 
(voortgezet) onderwijs. Na het ver¬ 
schijnen van het Reglement Katho¬ 
liek Onderwijs, twee jaar geleden, 
zijn de ontwikkelingen die destijds 
in gang zijn gezet ingehaald door de 
tijd. De bereidheid vanuit het on¬ 
derwijs tot communicatie met het 


Golfbaan mag 
uitbreiden 

DEN HAAG - De schorsing van de 
uitbreidingsplannen van de golf¬ 
baan in Brunssum is gisteren door 
de Raad van State in Den Haag op¬ 
geheven. De golfbaan kapte in 1990 
al bomen ten behoeve van de uit¬ 
breidingen. De Raad van State 
schortte op verzoek van de Stich¬ 
ting Leefbaar Abdissenbos toen de 
werkzaamheden. 

In september 1990 vroeg het Streek- 
gewest (de toenmalige eigenaar) de 
Raad van State voor de eerste keer 
om de uitgesproken schorsing op te 
heffen, maar dat werd afgewezen. 
Eind december diende bij de Raad 
van State het tweede verzoek van 
het Streekgewest. Argument was 
nu dat de Kroon het bestemmings¬ 
plan voor de golfbaan inmiddels 
heeft goedgekeurd. 


bisdom loopt niet over, en biedt 
daarom weinig perspectief voor het 
in dienst houden van een tweede 
'onderwijsgedelegeerde. Jean Not- 
ten die eerder alleen met het basis¬ 
onderwijs was belast, krijgt nu ook 
de begeleiding van het voortgezet 
onderwijs tot taak.” 

Volgens Bongaarts is ’het bisdom 
sinds enkele jaren in een ernstige 
morele crisis terecht is gekomen’. 
Jansen bestrijdt die visie: „De Kerk 
is in beweging, niet zonder proble¬ 
men. Maar de Kerk blijft vervuld 
van de 'blijde boodschap’ en niet 
van doemdenken.” De woordvoer¬ 
der verwijst daarbij onder meer 
naar de evangelisatie-campagne. 

Volgens Jansen heeft Bongaarts 
zijn eigen positie binnen het bis¬ 
dom onmogelijk gemaakt door geen 
andere functie te willen aanvaarden 
en door vervolgens het bisdom een 
'morele crisis’ toe te dichten. Het 
bisdom had Bongaarts aan een baan 
willen helpen in het onderwijs of bij 
het Katholiek Nieuwsblad. Voor 
Bongaarts waren die alternatieven 
niet bespreekbaar, aldus Jansen. 


Bestolene kan 
fiets Terugkopen’ 

HEERLEN - Slachtoffers van fiets- 
diefstal kunnen bi] de Heerlense poli¬ 
tie een fiets 'terugkopen.' Volgens 
deze nieuwe regeling krijgt zon 
slachtoffer na het doen van aangifte 
een zogenaamd 'aankoopcertificaat.' 
Als de gestolen fiets met wordt opge¬ 
spoord, kan het slachtoffer met dat 
papiertje een fiets kopen uit de voor¬ 
raad in de kelder van de politie De 
diverse gegadigden kunnen een bod 
doen op de beschikbare fietsen. Ge¬ 
bleken is dat slachtoffers van fiets- 
diefstal vaak zelf ook weer een fiets 
stelen. 

Man verliest 
jachtgeweer 

SCHINVELD - Jager M. uit Schin- 
veld is zijn dubbelloops jachtgeweer 
ter waarde van 8000 guiden kwijt. De 
man vertelde tegen.de politie dat hij 
op oudjaarsavond twee hazen en het 
jachtgeweer in de kofferbak van zijn 
auto had gelegd. Vervolgens reed hij 
van Ter Halie naar In de Kweddel in 
Schinveld. Onderweg hoorde hij een 
klap en daarom vermoedt de politie 
dat M. het geweer niet in de kofferbak 
maar op het dak van zijn auto heeft 
gelegd en dat hij het onderweg is ver¬ 
loren. Intensief zoeken heeft tot nu 
toe niets opgeleverd en daarom heeft 
M. een vindersloon van 1500 gulden 
uitgeloofd. Tips kunnen worden ingé¬ 
bracht bij de rijkspolitie in Schinnen 
(04492-1555). 

Krantenbezorgers 
ontdekken brand 

BRUNSSUM - Twee krantenbezor¬ 
gers uit Brunssum ontdekten gister¬ 
morgen rond half zes een brand in 
een bejaardenhuizencomplex aan de 
Brunssumse Ven weg. Ze waarschuw¬ 
den daarop de bewoners van een 
tegenoverliggend huis, die de brand¬ 
weer belden. Deze was snel ter plaat¬ 
se. Daardoor bleef de schade aan de 
vier woningen beperkt tot een uitge¬ 
brande slaapkamer. Persoonlijke on¬ 
gelukken deden zich met voor. De 
oorzaak van de brand is onbekend. 

Heerlen kampt 
met drugtoerisme 

s HEERLEN - De Heerlense politie 
heeft vastgesteld dat onbekende 
drugdealers voor een of meer dagen 
in Heerlen neerstrijken. Als ze hun 
handel hebben afgerond, verdwijnen 
ze weer. De nieuwe handelaren heb¬ 
ben voor de nodige commotie ge¬ 
zorgd in de drugscène. De eigen 
Heerlense handelaren verzetten zich 
tegen de concurrentie. Volgens de 
politie is het al tot vechtpartijen tus¬ 
sen de verschillende groepen geko- 
* men. In totaal verrichtte de politie het 
afgelopen jaar 538 aanhoudingen in 
verband met drughandel. In ruim 50 
panden werden invallen gedaan. 

Toestand vrouw 
kritiek 

SCHINNEN - De toestand van me- 
: vrouw V. uit Klimmen, die woensdag¬ 
avond om zeven uur werd aangere¬ 
den op de provinciale weg in Doenra- 
de, was gistermiddag uitermate kri- 
ij tiek. Dat deelde een politiewoordvoer- 
\ der mee. De vrouw werd aangereden 
door de personenwagen van B. (21) 
g uit Sittard, toen zij samen met haar 
man de weg overstak. Door hard te 
rennen kon haar man nog net het ve¬ 
ge lijf redden, maar zij werd geschept. 
Volgens de politie heeft B. met te ho¬ 
ge snelheid gereden. De verkeers- 
:j groep van de rijkspolitie is gistermid- 
j dag op de provinciale weg lange tijd 
y bezig geweest met het reconstrueren 
i van het ernstig ongeval. 


Kerkgangster 

bestolen 

MAASTRICHT - Een 76-jarige in¬ 
woonster van Maastricht is donder- 
; dagmorgen beroofd van haar tas. Zij 
j was in de basiliek van Onze Lieve 
Vrouw geknield aan het bidden. De 
tas lag op de bank achter haar. De 
, diefstal is waarschijnlijk gepleegd 

■ door twee jongens die de vrouw kort 

■ tevoren in de kerk had gezien. 

Volgorde van 
| buuttefinale 

SITTARD - Annie van Hattum uit 
; Geleen zal als laatste optreden tij- 
j dens de Limburgse buuttefinale, die 
; ,vrijdag 10 januari in de Sittardse 
! Schouwburg plaatsvindt en door de 
) Marotte wordt gehouden. De Marotte 
' hebben de organisatie omdat Hein 
Coenen vorig jaar de titel in de wacht 
'l wist te slepen. De loting voor de fi- 
| nale-volgorde leverde het volgende 
resultaat op: 1. Pierre van Helden 
(Meldersio) als Vakantieganger’; 2. 
ï Ger Frenken (Roggel) als waemnan’; 

3. Jan Geraedts (Asenray-Roermond) 
; als eine vanne jeug op vandaag’; 4. 
5 Peter Vaassen (Beegden) als Pierke 
I haet zien riebewies'; 5. Harrie Erkens 
| (Hoensbroek) als Har geit sjokke'; 6. 
j Tjeu Houben (Holtum) als ’Tieske de 
I boef en 7. Annie van Hattum (Ge- 
ï leen) ’ee zondagskink'. 5 Limburgs Dagblad 


• ■ t .V " 

* > je hebt ons altijd op handen gedragen 

. > moge de engelen van onze vader 

^ jou nu voor altijd op handen dragen 

Hierbij gevat wij u kennis van hei heengaan, na 
een hefdevolle verzorging in Huize Tobias, op 
10-jarige leeftijd, van mijn echtgenoot, onze Va¬ 
der^ schoonvader en opa 


Vrijdag 3 Januari 1992 • Pagina 


Joep Zeedzei 

echtgenoot van 

Trautje Stijnen 
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het 
gezin, dat alles voor hem betekende, géven wij 
met droefheid kennis dat geheel onverwacht 
van ons is heengegaan, mijn lieve mart, onze 
zorgzame vader, schoonvader en opa 

Piet Bonten 

Begiftigd met de Pauselijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice 
echtgenoot van 

Tony Hugeris>' 

Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar, voorzien 
van* hét h. (diesel. 


Landgraaf: 

Landgraaf: 


Landgraaf: 

LandTgraaft 

Landgraaf: 

Landgraaf: 


A.G JL Bonten-Hugens 

Jan Bonten 

EUy Bonten-Bisscfaops 

TanjaenPaul v 

Ciska Hen vélmans-Bonten 

Dré Heuvebnans 

Route 

Peggy ea Roger 
Tony van Os-Banten 
Wim van Os 
Audrey 
Brik 

Riet van Os-Bonten 
Teun van Os 
Natascba en Bcrnle 
Bianca en Pascal ,. 

Trans Sangers-Bonten 
Jo Sangers. 

Gtataaail, 


Familie Bdntén 


6373 BB Landgraf, 1 januat^lOOS ; 

Oude Landgraaf 86. ? <• 

De plechtige mtvaartxBemft zal gdBbi^clen woé> 
deh op maandag 6 januari l.QO uur In 

de parochiekerkvahhetH. Hért van Jezus te 
Nieuwenhagerheide, waarna aansluitend de be¬ 
grafenis zal plaatsvinden .©pt het rjs. kerkhof 
aldaar. • • • .•/ nr;<r^ ■ y « • 

Bijeenkomst in da kefk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftelijkfr condoléance : 

Avondwake tot intentie vén onzëk-dierbare over¬ 
ledene zaterdag 4 januari, a.*. >ora 49.00 uur in 
voornoemdeparochiekerk. 

Gelegenheid tot afecheid heraCn injerouwka- 

Beuteweg 32 


Gelegenheid 
pel van Lind< 

u Pop, jij genoot van het leven. 

Je was een allemansvriend. 

Ineens kwam aan alles plotseling een einde. 
Stil is de pijn en het verdriet 
door de leegte die jij achterliet. 

- Ons rest de herinnering aan jou, 

Rustig als je was en eeuwig trouw. 

Hieruit putten wij nu nog kracht. 

Zoals jij dat van ons had verwacht 
Om in jouw woorden door te praten 
proberen wij er het beste van te maken. 

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons geweest is, de¬ 
len wij u mede, dat na een leven dat getekend werd door goedheid, 
bezorgdheid en liefde, voorzien van het h. sacrament der zieken, in 
z’n eigen vertrouwde omgeving van ons is heengegaan, op de leeftijd 
van 87 jaar, onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, 
broer, schoonbroer, oom en neef 


weduwnaar van 

TilaMaas . 

Maastricht: AgnCs en Guus Sehutgens-Maes 
Jan, Lina - Tom 
Sandra-Mare 

Hulsberg: Jaa en Annle Maes-Masgon 
- Meole-Bené 
Monique - Hans 
' H*»k 

Vlviah - Raymond 
Welten: Rieten Jo Vrftsch-Maes 
* Mirjam, Poter-Milou, 

,» ■ Marcel > Birgit > ’ 

Heerlen: Tiny en Leo Smits-Macs 
Robert 
Gnido 

Roermond: SJef en PhU Maes- D a bek a u sen 
.-j. - . Mare -A/-- 

?C. fs : ' Patriek -Elite 

v v Ingeborg ‘4 < 

Heerlen: Ber en Leny Mace*GoriIéwenei 
Ralf 


Bedroefd, maar ook dankbaar vpor wat hij voor ons 
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden, toch 
nog onverwacht,- op de leeftijd van 81 jaar is overle¬ 
den, mijn innjggeüefde man, zorgzame vader, onze 
broer, zwager, oom en neef 


Jan Schols 

echtgenoot van 

Tilda Engels 


Landgraaf: T. Schols-Engels 
Landgraaf: Barbars Schols 
Schwelm: Volker Gamradt 
r >' Familie Schols 

Familie Engels 

1 januari1992 > 

Krijgersberglaan 52, 6371 CB Landgraaf 

De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op 
maandag 6 januari a.s. om 11.00 uur in de kerk van de 
H. Barbars te KakerLLandgraat waarna aansluitend 
begrafenis, op de algemene begraafplaats Imstenrade. 


ieid , tot sd 


jk condoleren vanaf 10.40 


Avondmis zaterdag 4 januari om 16.00 uur in voor¬ 
noemde kerk. 

Jan is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaart¬ 
centrum y/h Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen. 
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 
18.30 tot 19.00 uur. * •' . i 

Zij die ; onverhoopt geen kennisgeving mochten ont¬ 
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be¬ 
schouwen. 


E 


E 


Wetten: Qerty enLeoCensten-Maes 
•. •.;> . Bart: . „v. •■••••. ;> 

•• 'v' ,r .... . '~i ■ 

v*/* * •' *. Vf'S% J • * 

Heerien.2 i anuÉ iiÉBI: 

Weltertuijnstraat 63,6419 CS Heerlen 


m 


■ iW 


De plechtig»uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 4 januaria.s,? 
om 11*00 uur* iiide w -Sint Mattausift 


r -' f * Mz 


li v. 

V* 


vMasfa J. 

$ 86 jaar, 
van Martinus 

tera, 

Hoofdstr. 17- 
Merum- 
De plechtige' 
ristieviering zal 
den gehouden 


iUt-f 


AS»'-". ■■ ; --v 


Diep bedroefd, maar dankbaar voor dè liefde en zorg 
waarmede zij ons gedurende ham 1 leven heeft om¬ 
ringd, geven wij kennis dat heden van ons is heenge-. 
gaan, voorzien van de h. sacramenten, onze goedé en 
zorgzame moeder, schoonmoeder, zuster, schoonzus¬ 
ter, tante en nicht . ; 

Annie 

van Duinhoven-Albert 

wediuwevaiy ^..- r ' V, " 

• ■* 

Piët Van Duinhoven 

op de teeltijd van 70 jaar. ./ • 

In dankbare herinnering: 
AnnieenGer 

—--———-- Droomero-van Duinhoven ’ • 

:: . - V ^V- Familie Albert '■ 

Familie van Duinhoven ' 

1 januari 1992 * V 

van Borrestraat 18 

6432 NX Hoensbroek J >' 

De plechtige uitvaartdienst -zal plaatshebben op 
. m aa nd ag gjanuan om 11.00 uur in de grote St JFan te 
tHoensbroek, gevolgd dopr de begratenis a^ : :d¥nki‘ 
begraafplaats aldaar.. 

Bijeenkomst m de kerk, alwaar gelegenheid tot schrif- 
ténjkcondoleren. .. • f ..., ü.ï' 

Zaterdag a.s tijdens de avondmis van 19.00 uur, in 
voomoemde kerk, bidden wij mede voor haaf raete- 
murw h 


‘: W l .4' 
U kunt afscheid nemen in een der roi_, ... 

De Univefseie,Hoofdstmat 100, Hoensterpek; Bézóc^-^ 
gelegenheid dagelijks yan 14.00 tot 15 j 0O uur en van 
19.00 tot 20.00 uur. Zondag alleen yan 14.00 tot lfi.00 

Sm ;■ V ; .k.V:V' • V 

Zij dÉBe gew kenn^geving ontvangen, geHe-, 

:vende«»*hh(«ige hls rmtenig te.besqhouu^en. Bankbetuiging 


MariaHelena Houtsn-Cöenen 

jöégéte óondoteéeote, h. missen enbléèmenzhBVam'^teaéén 
ten verder te leven zonder moeder. Bite>miiér4énk aiin» 

Pge uitvaart van moeder tot «ép wawtkg m b e uè e n hebben gémaaltfe ^ 

. , '*l ■ r i . . ’-f*.. J»t.\ r^L*- \ •*' V. *; v J ' V .V '1- V * 


l 


Vaesradedecember 1991 Ret ia een jaar gdeden dét wij atechted hebben 
moeten namen ypn mijn dierbare echtgenoot, 
onze goede vader, schoonvader èp lieare opa 

■ •y Wplein Alexander . '«fiw weer* ■ : ïr v Wm.’ i 
sm 


!l jmaawtwmr-?w v 


-r ..fv • . *■. 

*** hebben Jo * 

zpzeerjEehecJit w». m‘v 

üettin en famiRé titel 


m 


I 

i\ 

i' 


iè*t iv* i j iV‘> r 3ï iv, * ^i" fi. 


if 


*j, ' f ].*: 
■I —I».'-' » *> -— . 


Hl 

Iimburgs dagblad 
Directie douane : In loop van dit jaar alles geregeld’ 

Arbeidsvoorziening helpt 
I alle douaniers aan baan 

fc 

k 

Van onze verslaggever I 


MAASTRICHT - De bezuinigin¬ 
gen die het ministerie van WVC 
aan de academische ziekenhui¬ 
zen wil opleggen, betekenen een 
breuk in de gunstige ontwikke¬ 
lingen van de afgelopen jaren. 
„Een kwade kans." noemde be¬ 
stuursvoorzitter van het Acade¬ 
misch Ziekenhuis Maastricht, 
dr J.J. Carpay, de plannen gis¬ 
teren in zijn nieuwjaarsrede. Car¬ 
pay zei verder dat de gevolgen 
van de stelselherziening voor het 
AZM nog volledig onduidelijk 
zijn, „omdat de academische zie¬ 
kenhuizen in de plannenmakerij 
gewoon vergeten zijn.” 


AZM-directie 
ziet sombere 
toekomst 

„De mooie jaren liggen achter 
ons,” zei Carpay, maar hij kon 
toch nog een aantal lichtpunten 
opsommen. 

Hij sprak van een sterk verbeter¬ 
de relatie met de ziektekosten¬ 
verzekeraars, de mogelijkheid 


nieuwe taken te kunnen voorfi¬ 
nancieren en de verbeterde sa¬ 
menwerking met de faculteit 
geneeskunde van de Rijksuni¬ 
versiteit Limburg. 

Carpay maakte de AZM-mede- 
werkers een compliment over de 
wijze waarop de verhuizing naar 
de nieuwbouw had plaatsgevon¬ 
den. 


„Het tekent de aanwezige bereid¬ 
heid en wil tot verandering en 
veranderen zal het sleutelwoord 
van de jaren negentig zijn." 


HEERLEN/MAASTRICHT - Dank zij de inspanningen van 
de Limburgse Regionale Besturen Arbeidsvoorziening in 
Heerlen en Venlo zijn in Limburg meer douaniers aan een 
Jüeuwe baan geholpen dan via andere, voornamelijk landelijke 
^itiatieven. Dat zegt woordvoerder Van Burg van de Directie 
Houane van het Ministerie van Financiën in Rotterdam. 


; Burg verwacht dat in de loop 
Aan dit jaar alle zuidelijke doua- 

■ hiers, die per 1 januari 1993 geen 
.douane-taak meer hebben, onder- 
‘ dak zijn, inclusief die douaniers die 
; baan in het westen hebben ge¬ 
accepteerd. „Optimistisch zijn we 
,--?eker, maar daarmee wil ik geens- 

2ins beweren dat het voor indivi¬ 
duele douaniers en hun gezinnen 
Keen verschikkelijk moeilijke tijd is 
' geweest. Het optimisme slaat enkel 

■ het uiteindelijke resultaat”, al- 
. dus Van Burg. 

v- 

f Opleiding 

Aen dezer dagen beginnen honderd 
douaniers uit het zuiden, oosten en 

■ boorden aan de opleiding milieu¬ 
ambtenaar en 125 collega’s (onge¬ 
veer 75 uit Limburg) aan de spoed¬ 
cursus wachtmeester der rijkspoli- 
,ue. Vooral de geringe plaatsingsmo¬ 
gelijkheden bij de politie zijn een 

■ tegenvaller voor de douane-staf. 

.’>pe personeelsstop bij de rijkspoli- 
j komt voor onze mensen wel heel 


ongelegen. Daardoor kunnen ande¬ 
re kandidaten het voorlopig wel 
vergeten”, aldus Van Burg, die erop 
wijst dat slechts enkele tientallen 
gezinnen uit het zuiden, noorden en 
oosten de stap hebben genomen om 
te verhuizen. 


Om nog een enkeling over de streep 
te trekken blijven de verplaatsings-’ 
vergoedingen en premies ( twee¬ 
maal 7.500 gulden) die in het voor¬ 
uitzicht zijn gesteld voor douaniers 
die willen verhuizen, ook na 1 janua¬ 
ri nog even van kracht. 

Banen 

De om- en herscholing van onge¬ 
veer 150 douaniers via de arbeids¬ 
bureaus in Limburg is ook dank zij 
een forse financiële injectie van de 
provincie goed op gang gekomen en 
naar verwachting zal zeker 90 pro¬ 
cent snel een nieuwe werkkring 
vinden. In totaal worden per 1 ja¬ 
nuari van het volgend jaar 580 doua¬ 
niers in Limburg overbodig. 


zijn rol bij vorming regiopolitie 


Districtscommandant 


eert als stimulator 


’ _ Van onze verslaggever 

ROERMOND - „Ik zie mezelf niet 
■ Q ls begrafenisondernemer, maar als 
; stimulator en katalysator”. Dat zei 
|; kolonel J. Erckens, districtscom- 
; teandant van de rijkspolitie Lim- 
: . b hrg gisteren tijdens zijn nieuw¬ 
jaarstoespraak in Roermond. Hij 
**ad het over zijn rol bij de samen- 
St helting van rijks- en gemeentepo- 


: V erbeteringen 
baanvak in 
de ijskast 

ROERMOND - Ondanks gematigd 
’°Ptirnisme bij gedeputeerde Lode- 
■■j'hjks gaat de verdubbeling en elek¬ 
trificatie van het baanvak Roer- 
P^ond-Venlo-Nijmegen zeker niet 
v °or 2010 door. 


Pat blijkt uit mededelingen van het 
hoofd Planning van de NS in het 
hlad Openbaar Vervoer over het op- 
Sc horten van de in Limburg urgent 
lachte verbeteringen naar een 
jterre toekomst. De leiding van de 
|;S heeft gekozen voor meer spoor¬ 
den in en rond Amsterdam en 
daarmee de projecten in de buiten- 
jtebieden op dood spoor gezet, zo 
~H)kt uit de mededelingen van G. 

| ^Ustafsson. 

Volgens in november gedane uit¬ 
spraken van Lodewijks wilde de 
h>S-directie Zuidoost op verzoek 
v hn het provinciebestuur bekijken 
°f de verdubbeling en elektrificatie 
v an het baanvak voor 1995 haalbaar 
^aren. 


litie tot regiopolitie, een proces dat 
dit jaar zijn beslag moet krijgen. 

Volgens Erckens moet die integra¬ 
tie op een zorgvuldige manier ge¬ 
beuren. „Zowel rijks- als gemeente¬ 
politie hebben veel eigenschappen, 
kenmerken en waardevolle dingen, 
die niet zomaar weggegooid mogen 
worden”, zei de districtscomman¬ 
dant die aankondigde te vechten 
voor de belangen van de rijkspolitie 
binnen de nieuwe organisatie. 

Erckens hamerde erop dat het van 
groot belang is dat rijks- en ge¬ 
meentepolitie inzien dat er sprake is 
van een fusie tussen politie-organi- 
saties. „Soms heb ik het gevoel en 
de indruk dat sommige partners 
niet zo zeer fusiegericht denken, 
maaleerder in termen van overna¬ 
me. Ik ben en blijf van mening dat 
we ons in dit proces niet moeten la¬ 
ten leiden door de macht van de 
kleine en grote getallen. We moeten 
elkaar niet beconcurreren, maar 
zorg dragen voor het creëren van 
een innovatief klimaat”. 

De districtscommandant pleitte 
verder voor een regionaal vacature- 
beleid bij de aanwijzing van func¬ 
ties in de toekomstige politieregio’s 
noord en zuid. „Laten we gezame- 
lijk de vacatures onder de loep 
nemen en bespreken. Afstemming 
tussen de regio’s noord en zuid is 
niet alleen een organisatorisch be¬ 
lang, maar veel meer nog een per¬ 
soonlijk belang van alle medewer¬ 
kers. Het is in mijn ogen zaak om 
functies nu al regionaal open te stel¬ 
len en/of in te vullen door medewer¬ 
kers met 'waarneming’ te belasten”, 
aldus Erckens die zei dat medewer¬ 
kers van rijks- en gemeentepolitie 
daarbij gelyke kansen moeten krij¬ 
gen”. 


f 


I 

■ i 

I 1 


Limburgs Dagblad 
wapent zich tegen 
slechtere tijden 


_Van onze verslaggever 

HEERLEN - De Uitgeversmaat¬ 
schappij Limburgs Dagblad BV 
heeft wederom een goed jaar 
achter de rug maar moet zich 
thans wapenen tegen slechtere 
tyden. Aldus luidde de kern van 
de boodschap die directeur 
mr F. van Hellemondt gisteren 
mede namens directeur K.J. 

Verwer uitsprak tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie van het be¬ 
drijf. 

Op grond van de jongste voorlo¬ 
pige gegevens lijkt het concern- 
resultaat ruim hoger uit te ko¬ 
men dan de begrote 3,4 miljoen 
gulden, zij het lager dan in het 
topjaar 1990. De totale concer- 
nomzet in J.991 bedroeg 119 mil¬ 
joen gulden. 

De toekomstverwachtingen zijn 
minder gunstig en groei wordt 
verlopig niet meer verwacht. Uit 
de advertentiemarkt valt niet 
méér te halen dan in de afgelo¬ 


pen jaren en door het afnemende 
vertrouwen van de consument in 
de huidige, enigszins dalende, 
coryunctuur, is er ook een terug¬ 
gang in de totale oplage te be¬ 
speuren. Wel was er een lichte 
stijging te zien in het aantal ge¬ 
worven vaste abonnementen. 

Over de toekomstige oplage en 
advertentie-inkomsten zei direc¬ 
teur Van Hellemondt: „Als we 
vaststellen dat deze twee bron¬ 
nen van inkomsten de uitgevers¬ 
maatschappij moeten dragen, 
dan leert een eenvoudig reken¬ 
sommetje dat bij stijging van de 
kosten, met name de factor loon¬ 
kosten, snel het punt bereikt 
wordt dat de opbrengsten te 
klein zijn om de kosten te dek¬ 
ken.” 

„Vandaar dat zowel in de kring 
van de directie en hoofdredactie 
als in het overleg met de onder¬ 
nemingsraad gesproken is over 
mogelijke maatregelen die moe¬ 
ten leiden tot een beter op de • ’Het afvalprobleem is nog erger dan met carnaval’. Foto: frans rade 

Voorlichting vuurwerk 
gaat voorbij aan milieu 


Van onze verslaggever 


HEERLEN - Dankzij een voorlich¬ 
tingscampagne die ieder jaar maca- 
berder wordt, is het aantal 'runde¬ 
ren dat met vuurwerk heeft gestunt’ 
beperkt gebleven. Ook zijn er min¬ 
der rotjes voortijdig afgestoken dan 
andere jaren. Maar zo uitgebreid als 
de waarschuwingen zijn geweest 
voor het verlies van ledematen en 
zintuigen, zo weinig is er gewezen 
op een ander riskant aspect van de 
Chinese uitvinding: de milieuver¬ 


ontreiniging; op straat en in de 
lucht. 


De plaatselijke gemeen tereinigin- 
gen hebben hun handen vol aan het 
opruimen van het afval dat is ont¬ 
staan na het aansteken van de lon¬ 
ten. De diensten in Kerkrade en 
Heerlen hebben de indruk dat de 
hoeveelheid afval niet is toegeno¬ 
men ten opzichte van voorgaande 
jaren. In Landgraaf zijn andere ge¬ 
luiden te horen. • Directeur mr F. van Hellemondt van de Uitgevers¬ 
maatschappij Limburgs Dagblad BV tijdens de Nieuw¬ 
jaarsreceptie van het bedrijf: „Voorlopig geen groei”. 

Foto: DRIES LINSSEN 


toekomst afgestemd Limburgs 
Dagblad.” 

Door het hele bedrijf zal - in af¬ 
stemming met de ondernemings¬ 
raad - worden bezien tot welke 
personele reductie gekomen kan 
worden, terwijl er ook nog intern 
plaats gevonden moet worden 
voor medewerkers van de inmid¬ 
dels gestopte kabelkrant LD-TV 
en medewerkers die vrijkomen 
door een driejarenplan dat de 


handelsdrukkerij Eldee Offset 
moet optimaliseren. 

Over de omvang van de voorge¬ 
nomen afslankingsoperatie kon 
directeur Van Hellemondt geen 
mededelingen doen. „Over aan¬ 
tallen is nog niets zinnigs te zeg¬ 
gen. Dat hangt enerzijds name¬ 
lijk af van de praktische haal¬ 
baarheid en anderzijds van de 
financiële armslag die er zal 
zijn.” 


„Het is nog erger dan met carnaval. 
Dan ligt het afval langs een vaste 
route. Nu ligt het verspreid over de 
hele stad en moeten we het zelf zoe¬ 
ken”, klaagt H. Bartolomeus, hoofd 
Openbare Werken in Landgraaf. 
Bartolomeus ergert zich met name 
aan de flessen die gebruikt zijn als 
lanceerinrichting van vuurpijlen. 
Naast het glaswerk zijn er in Land¬ 
graaf hele dozen op straat blijven 
staan. „Ze brengen het wel naar bui¬ 
ten, maar nemen het niet mee terug 
naar binnen. Een grof schandaal. 
Het afval is ook grover geworden. 
Voorheen lagen er voornamelijk de 
kleine kruimels van de rotjes.” 

Naast het afval op straat leidt het 
vuurwerk tot een niet te verwaarlo¬ 
zen bijdrage aan de luchtverontrei¬ 
niging. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
(RIVM) heeft berekend dat de regu¬ 
liere uitstoten van zwaveldioxyde 
en stikstofoxyden tijdens de oude¬ 
jaarsnacht verdrievoudigen. 


Uitgaande van drieduizend ton 
vuurwerk, komt er in de oudejaars¬ 
nacht 160 duizend kilo stikstofoxy¬ 
den en 60 duizend kilo zwaveldioxi¬ 
de extra in het milieu terecht. 

In de gemeente Arnhem heeft men 
een soortgelijk onderzoek gedaan. 
Daar is berekend dat tijdens de 
knaluurtjes zeker tien keer zoveel 
stof de lucht in gaat dan de meest 
vervuilende fabriek van die stad in 
een heel jaar produceert. „De na¬ 
druk wordt altijd gelegd op het ge¬ 
vaar van vuurwerk. Aan de lucht- 
verontreimging gaat men voorbij”, 
aldus Theo Tijsse Klasen van de ge¬ 
meente Arnhem. Tijsse Klasen 
noemt verder de zware metalen die 
gebruikt worden voor speciale 
lichteffecten en kleuren, zoals 
strontium, barium, cadmium, kwik 
en lood. 

De bijdrage van het vuurwerk aan 
de totale milieuverontreiniging in 
Nederland is echter minder drama¬ 
tisch. De giftige vuurwerkuitstoten 
vormen 0,03 procent van de jaarlijk¬ 
se vervuiling van onze omgeving, zo 
laat de vereniging Milieudefensie 
weten. 


Oplichtingstmc al 
eerder toegepast 


Vervolg van pagina 1 


LANDGRAAF - Jozef K. (43) en 
Fritz S. (40), de twee bedrijfslei¬ 
ders van Dealworth, spelen on¬ 
dertussen de vermoorde on¬ 
schuld. Ze beweren dat ze de 
Duitsers contractueel slechts 
hebben beloofd te bemiddelen 
bij de kredietaanvragen bij fi¬ 
nanciers in Engeland. Garanties 
dat er inderdaad kredieten zou¬ 
den worden verstrekt, zijn nooit 
gegeven, is hun verweer. 

* 

Jozef K. verwijst alle kwade 
Duitsers door naar Londen, waar 
het moederbedrijf van Deal¬ 
worth Investments is gevestigd. 
In het hoofdkantoor aan Finch- 
ley Road in Londen trekken en¬ 
kele mensen uit het Verre Oos¬ 
ten aan de touwtjes. Dealworth 
in Landgraaf is ’slechts’ een fi¬ 
liaal. Datzelfde geldt trouwens 
voor enkele andere bedrijfjes die 
volgens de Heerlense Kamer van 
Koophandel eveneens aan de 
Landgraafse Baanstraat 127 zijn 
gevestigd. Bedrijven met wellui¬ 
dende namen als Prime Time 
Finance, Finchley Trading, Mag¬ 
num Craft Building en European 
Office Communication hebben 
alle hun hoofdzetel aan de 
Finchley Road in Londen. 

Aan dezelfde Baanstraat in 
Landgraaf hebben Jozef K. en 
Fritz S. ook hun handel in Oos- 
teuropese kunst en het hoofd¬ 
kantoor van hun HALLOO- 
modezaken gevestigd. „Dat is 
ook het enige waar ik me nog 
mee bezighoud,” beweert Jozef 
K. Hij zegt al in september 1991 
door de Engelse directie te zijn 
ontslagen, omdat hij lastige vra¬ 
gen begon te stellen. K: „Ik heb 
nooit de intentie gehad iemand 
op te lichten. Ik heb altijd ge¬ 
dacht dat die Duitsers wel hun 
kredieten van ons hoofdkantoor 
in Engeland zouden krijgen. Pas 
in september kwam ik erachter 
dat dat niet het geval was.” 
Volgens K. is vooral door con¬ 
tactpersonen in Duitsland en 
door het hoofdkantoor in Enge¬ 
land goed aan de affaire ver¬ 
diend. „Ik schrok van de bedra¬ 
gen die in de krant zijn ge¬ 
noemd. Als ik dat had ontvan¬ 
gen, zou ik heel anders leven dan 
nu. Ik voel me een slachtoffer in 
een vrij onsmakelijke zaak.” 

Heel bekend 

De Heerlense advocaat mr Meijs 
komt de werkwijze van Deal¬ 
worth wel heel bekend voor. 
Precies een jaar geleden was hij 
curator in het faillissement van 
het bedrijfje MSI Trading Ltd. 
Het faillissement was aange¬ 
vraagd door twee gedupeerde 
kantoormeubelleveranciers. Aan 
het hoofd van MSI stond Jozef 


K.. dezelfde man dus die recent 
Dealworth leidde. De kwalijke 
praktijken van Dealworth lijken 
verdacht veel op de activiteiten 
van MSI, zo blijkt nu. 

MSI handelde officieel in kan¬ 
toormeubels. Maar in werkelijk¬ 
heid bemiddelde ook dit bedrijf¬ 
je in Engeland voor het verlenen 
van kredieten aan Duitse onder¬ 
nemers. Daar kwam curator 
Meijs achter toen hij in de boe¬ 
ken van het gefailleerde MSI wil¬ 
de duiken. Diverse ondernemers 
uit Duitsland trokken vorig jaar 
bij hem aan de bel, omdat ze ver¬ 
geefs op de kredieten zaten te 
wachten waarvoor MSI zou heb¬ 
ben bemiddeld De Duitsers 
voelden zich bedrogen, omdat ze 
zwaar hadden betaald voor de 
kredietbemiddeling. In totaal 
ging het om vorderingen van 
meer dan eén ton. 

Voor zover mr Meijs kon nagaan 
heeft geen enkele Duitser ooit 
het aangevraagde krediet gekre¬ 
gen. Voor de curator was het 
heel moeilijk om een vinger ach¬ 
ter de kwalijke praktijken te krij¬ 
gen. Jozef K. beweerde (ook toen 
al) dat hij al sinds augustus 1990 
met meer bij MSI in functie was. 
Het MSI-kantoor aan de Ganze- 
weide in Heerlen trof curator 
Meijs volledig verlaten aan. Niet 
alleen de inventaris, maar ook de 
gehele administratie was spoor¬ 
loos verdwenen. Er zat geen cent 
meer in de boedel. 

Pogingen van Meijs om de men¬ 
sen achter MSI dan maar per¬ 
soonlijk aansprakelijk te stellen, 
liepen op niets uit. Justitie in 
Maastricht,was niet bereid een 
strafrechtelijk onderzoek te ope¬ 
nen. Meijs betreurt nog steeds 
dat justitie er geen heil in zag om 
de betrokkenheid van K. bij de 
activiteiten van MSI te onderzoe¬ 
ken. Een verzoek van de curator 
aan het ministerie van justitie 
om geld voor een civiele proce¬ 
dure tegen de mensen achter 
MSI werd afgewezen. Justitie 
meende dat er nauwelijks ver¬ 
haal mogelijk was op de betrok¬ 
kenen. Meijs vindt echter dat 
justitie wel erg voorzichtig om¬ 
springt met de wet. Volgensihem 
waren er genoeg aanwijzingen 
die een juridisch onderzoek zou¬ 
den rechtvaardigen. 

Meijs vreest nu dat Dealworth 
eenzelfde weg zal volgen als 
MSI: hij sluit niet uit dat zeer 
binnenkort ook een faillissement 
voor Dealworth zal worden aan¬ 
gevraagd en dat de curator ver¬ 
volgens geen spoor meer van de 
eventuele malafide praktijken 
bij het bedrijf zal kunnen ont¬ 
dekken. Volgens Meijs is het 
daarom hoog tijd dat, indien jus¬ 
titie nog een onderzoek wil in¬ 
stellen, dat heel snel gebeurt. 


Invasie van duivenmelkers 


VALKENBURG - Valkenburg is 
zaterdag en zondag een duivenstad¬ 
je. Bijna alle hotels zijn volgeboekt. 
Duizenden duivenmelkers uit heel 
Europa bezoeken dan de internatio¬ 
nale sterrenparade in de Scala. Za¬ 
terdagavond worden de winnaars 
van de nationale vluchten en van de 
marathon 1991 gelauwerd tijdens 
een daverende feestavond met 
show en dans. Zondag is het de dag 
van de interprovinciale kampioe¬ 
nen. 

Een hoogtepunt in Valkenburg is 
de huldiging van de nationale ma- 
rathonkampioenen. In dit belang¬ 
rijkste nationale titelgevecht heb¬ 
ben de Limburgse melkers met de 
eerste vijf plaatsen een grote supre¬ 
matie aan de dag gelegd. Op de 
hoogste trede van het erepodium 
staan in Valkenburg Arnold Hen¬ 
driks en Ben Meyberg uit Heerlen 
met Jan Cobben uit Nuth en Ger 
Renkens uit Schinnen als respectie¬ 
velijk tweede en derde. 

Als Limburgse winnaars van natio¬ 
nale vluchten zullen in Valkenburg 
gehuldigd worden: 
Lardinoye-Vogten uit Amby (Mar- 


seille), Cuppen-Siebers uit Venray 
(Pau) en J. Klarenbeek uit Heerlen 
(München). Jan Walpot uit St.-Phi- 
hpsland wordt gekroond als Euro¬ 
pees marathonkampioen Hein 
Brassé uit Vaesrade en het duo Hub 
Vrösch en Mia Meijers uit Heerlen 
werden respectievelijk tweede en 
vierde tussen de Europese cory¬ 
feeën. In de combinatie nationale 
marathon en Europese marathon 
eindigde Frits Hustinx uit Sittard 
fraai tweede. De Grand Prix krijgt 
Laur. Schrijnen,akers uit Maas¬ 
tricht. Uitblinker Hem Brassé uit 
Vaesrade werd kampioen van de 
aangewezen duiven van de interna¬ 
tionale vluchten. Winnaars van de 
Euregiovluchten werden: M. Hul$ 
uit Maastricht (Barcelona), F. van 
Ophuizen-M. Marell uit Landgraaf 
(Marseille), L. Schrijnemakers uit 
Maastricht (Perpignan) en Cuppen- 
Siebers uit Venray (Pau). Met de ve-, 
le kampioenen die in Valkenburg 
op het podium komen, wordt een 
duidelijk bewijs geleverd hoe 
enorm sterk de Limburgse melkers 
verleden jaar gepresteerd hebben 
op de nationale en internationale 
vluchten. 


(ADVERTENTIE) Klem in 
meters 

GROOT n 

SERVICE 

GROOTSTE 

collectie 

20 meter 
in de 

Emmastraat. 

voorbij 

'ABN-bank 


contactlenzen- 

brillenspeciaalraak 


Wintersport-tijd 

Denk aan uw 
onontbeerlijke 

sneeuw-zonnebril P. HOPPENBROUWERS 
EMMAPIEIN 11 
HEERLEN. Tel. 711984 

Met onze bekende 
garanties Limburgs Dagblad 


Dankbetuiging 

Bij de pijn, het verdriet en de vragen rond 
het overlijden en de begrafenis van mijn 
man, onze vader en schoonvader 

Hub Kicken 


was en is uw medeleven hartverwarmend 
in deze dagen. 

Elly Kicken-Lucassen 
René Kicken 

Gemma en Hub Baltus-Kicken 

Schimmert, 3 januari 1992 

De plechtige zeswekendienst zal worden 
gehouden op zaterdag 4 januari om 19.00 
uur in de parochiekerk van de H. Remigius 
te Schimmert. 


Vrijdag 3 januari 1992 • Pagina 16 


Dankbetuiging 

Voor de vele blijken van deelneming ondervon¬ 
den bij het overlijden van mijn lieve man en 
onze zorgzame vader 

No Gorissen 

betuigen wij ieder onze oprechte dank. 

Mevr. M. Gorissen-Obrusnik 
Marion en Con, Linda 

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden 
op zondag 5 januari 1992 om 11.00 uur in de pa¬ 
rochiekerk van de H. Petrus te Puth. 


t Frederik B.H. Poldermans, 74 jaar, Roerderweg 
29, 6041 NR Roermond. De uitvaartmis zal wor¬ 
den opgedragen op zaterdag 4 januari om 09.30 uur 
in de O.L.V. Munsterkerk te Roermond. 


UlkUUUlllUliUUUlllllilIllIllUlllklIllllKlllllllltlIkUUlllIllIllIl 


officiële mededeling 

Gemeente Simpelveld 

BEKENDMAKING 

De burgemeester van Simpelveld 
brengt ter openbare kennis dat de 
raad dier gemeente in zijn openbare 
vergadering van 19 december 1991 
een voorbereidingsbesluit heeft ge¬ 
nomen voor: 

a. het perceel kadastraal bekend 
gemeente Bocholtz, sectie B nr. 
2401, gelegen aan de Heiweg; 

b. het perceel kadastraal bekend 
gemeente Simpelveld, sectie K 
nr. 186, gelegen aan de Banehei- 
derweg. 

Het besluit treedt in werking op 6 
januari 1992 en ligt vanaf die datum 
voor een ieder ter inzage op de afde¬ 
ling Grondgebiedzaken, sector ad¬ 
ministratie. 

Simpelveld, 3 jahuari 1992 

De burgemeester voornoemd, 
A.J.M.G. Teheux. 


OPRUIMING 


Steun-Gemakschoenen 

OP = OP 

van 1/1 t/m 31/1 

Kinderschoenen 

c r , 


yfUGDSCHOENÉ^ 


BUNNIES 


uuiiiiico OlKQ&fl 

Bandschoenen 

Veterschoenen 

Damesschoenen 

CAMEL 

herenschoenen 

vanaf 


schoenen b.v. 


“ 25 .- 
35 .- 
„ 79.90 

79 .- 

Nuth, Stationsstraat 224 
* Tel : 045-241286 

Wyckerbrugstraat 38A 
^ 6221 ED Maastricht 

Tel.: 043-210426 

Donderdag koopavond tot 8 uur 
’t maandags tot 1 uur gesloten 


! jkQ corstens- 
verschuren 

Helmond koopt 

Zat. 4 jan. mankanaries lichte 
kleur 9 donkere 5 popjes alle 
kleuren 5 rode & roodzalm 
man & popjes 14 kneu- & sijs- 
bast. 10 putterbast. 27,50 pst. 
GLOSTERS, WITTE & KUI¬ 
VEN SPEC. PRIJS. d.duiven 
10 meeuwen 4 zebras 6 par¬ 
kieten 8 grijze valken 25 witte 
etc. 35 roseicollis 20 pp. bren¬ 
gen: SITTARD 9.15-10 Putstr 
10 HEERLEN 11-12 Emmastr. 
7a TERBLYT 1-2 Rijksw 46 
BEEK 3-3.30 Maastrichterl. 7. Provincie 

Limburg 


Bureau Bibliotheek 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
tel. 043-897386 


mededeling Verordening grondwaterbescherming Lim- 
M4/i-x burg 1989. Kennisgeving van diverse be¬ 
schikkingen naar aanleiding van aanvragen 
om ontheffing. 

Beschikking. 

Gedeputeerde Staten hebben op 10 december 
1991 -onder voorschriften- ontheffing verleend 
aan: 1. Gebr. P. en J. Vroemen, Groot Wels- 
den 35 te Margraten en zulks voor het hebben 
van een vetveehoudenj op het adres Groot 
Welsden 35 te Margraten (Bu 53076). 2. G.H. 
Claessens, Eindstraat 39 te St. Geertruid en 
zulks voor het hebben van een agrarisch be¬ 
drijf op het adres Eindstraat 39 te St. Geertruid 
(Bu 51535). 3. J.A.H. Moulen, Heerierweg 108 
te Voerendaal en zulks voor het hebben van 
een frisdrankenproductiebedrijf op het adres 
Heerierweg 108 te Voerendaal (Bu 50834). 4. 
J. Kerckhoffs, Kunderberg 14 te Voerendaal 
en zulks voor wijzigen van een agrarisch 
bedrijf op het adres Kunderberg 14 te 
Voerendaal (Bu 53411). 5. P.H. Biermans, 
Oude Kerkstraat 7 te Berg en Terblijt en zulks 
voor het hebben van een doe het zelf garage 
en elektronicawinkel op het adres Oude 
Kerkstraat 7 te Berg en Terblijt (Bu 53064). 6. 
H.H.J. Ploumen, Kromstraat 6 te Simpelveld 
en zulks voor het renoveren en wijzigen van 
varkensstallen op adres Kromstraat 6 te 
Simpelveld (Bu 53290). 7. Gebr. Scharnigg, 
Schaapbroekerweg 5 te Gronsveld en zulks 
voor het boren van een put op het perceel, 
Gronsveld, sectie B, no. 301 te Gronsveld (Bu 
53379). 8. A.H.M. Cluitmans, Past. 
Pinkersstraat 12 te Swalmen en zulks voor het 
hebben van een agrarisch bedrijf op het adres 
Past. Pinkersstraat 12 te Swalmen (Bu 
53328). 9. L.H. Cremers, Julianastraat 7 te 
Tegelen en zulks voor het hebben van een 
transportbedrijf op het adres Julianastraat 
(ongenummerd) te Tegelen (Bu 52655). 

Tervisielegging. 

De beschikkingen liggen vanaf 6 januari 1992 
ter inzage: a. ten provinciehuize (bibliotheek) 
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuizen 
van Margraten (ad 1 en 2); Voerendaal (ad 3 
en 4); Valkenburg aan de Geul (ad 5); Eijsden 
(ad 7); Swalmen (ad 8) en Tegelen (ad 9) 
tijdens de werkuren en daarbuiten op de in 
deze gemeenten gebruikelijke plaatsen en 
tijden, tot het einde van de termijn waarbinnen 
beroep kan worden ingesteld tegen de be¬ 
schikking. 

Beroep. 

Tegen het verlenen van de gevraagde onthef¬ 
fingen als bedoeld ingevolge artikel 44 van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne kan 
tot 6 februari 1992 beroep worden ingesteld 
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi¬ 
seurs; c. degenen die overeenkomstig artikel 
20, 21 of 22 tweede lid, of 28, eerste lid, onder 
c, van de Wet algemene bepalingen milieuhy¬ 
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige 
andere belanghebbende die aantoont dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest overeen¬ 
komstig artikel 20, 21 of 22 tweede lid, of 28, 
eerste lid, onder c, van de Wet algemene be¬ 
palingen milieuhygiëne bezwaren in te bren¬ 
gen. De beschikking wordt na afloop van de 
beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze 
datum beroep is ingesteld en met toepassing 
van artikel 107 van de Wet op de Raad van 
State een verzoek is gedaan tot schorsing van 
het besluit dan wel tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Het beroepschrift en 
het verzoek tot schorsing of lot het treffen van 
een voorlopige voorziening moeten worden 
gericht aan en in tweevoud worden gezonden 
aan de Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van bestuur, Binnenhof 1,2513 AA 
_ ’s Gravenhage. 


Rolluiken 

(Heroal-systeem) 

Zonwering 

Kunststoframen 


Th. Hendriks 


P. Greymansstraat 18 
SCHINVELD 
tel. 045-256371 
Vraag vrijblijvend 
prijsopgave 


GELD 

IN 1 DAG GEREGELD 

(ook als u elders leningen heeft lopen) 


Voor vrijblijvende, kosteloze info 
(én diskreet), bel: 


043 - 636200 • 


dagelijks van 9.00-21.00 uur 
bereikbaar 


FINANCIERINGSKANT00R 
I 
Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht Provincie 

Limburg 


Bureau Bibliotheek 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
tel. 043-897386 


mededeling Verordening grondwaterbescherming Lim- 
m 5/1-92 burg 1989. Kennisgeving van een beschik¬ 

king naar aanleiding van een aanvraag om 
ontheffing. 

Beschikking. 

Gedeputeerde Staten hebben op 10 december 
1991 -onder voorschriften- ontheffing verleend 
aan: M.P.A. Janssen, Jekerstraat 19-21 te 
Maastricht en zulks voor het hebben van een 
agrarisch bedrijf annex verkoop- en werkloods 
op het adres Jekerstraat 19-21 te Maastricht 
(Bu 53412). 

Tervisielegging. 

De beschikking ligt vanaf 6 januari 1992 ter in¬ 
zage: a. ten provinciehuize (bibliotheek) tij¬ 
dens de werkuren en daarbuiten op de in deze 
gemeente gebruikelijke plaatsen en tijden, tot 
het einde van de termijn waarbinnen beroep 
kan worden ingesteld tegen de beschikking. 

Beroep. 

Tegen het verlenen van de gevraagde onthef¬ 
fingen als bedoeld ingevolge artikel 44 van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne kan 
tot 6 februari 1992 beroep worden ingesteld 
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi¬ 
seurs; c. degenen die overeenkomstig artikel 
20, 21 of 22 tweede lid, of 28, eerste lid, onder 
c, van de Wet algemene bepalingen milieuhy¬ 
giëne bezwaren hebben ingébracht; d. enige 
andere belanghebbende die aantoont dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest overeen¬ 
komstig artikel 20, 21 of 22 tweede lid, of 28, 
eerste lid, onder c, van de Wet algemene be¬ 
palingen milieuhygiëne bezwaren in te bren¬ 
gen. De beschikking wordt na afloop van de 
beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze 
datum beroep is ingesteld en met toepassing 
van artikel 107 van de Wet op de Raad van 
- State een verzoek is gedaan tot schorsing van 
het besluit dan wel tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Het beroepschrift en 
het verzoek tot schorsing of tot het treffen van 
een voorlopige voorziening moeten worden 
gericht aan en in tweevoud worden gezonden 
aan de Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 
’s Gravenhage. Voor de indiening van dit be¬ 
roepschrift is f. 150,-- griffierecht verschuldigd, 
te storten op girorekening no. 507590 t.n.v. de 
secretaris van de Raad van State, ónder ver¬ 
melding van: "betreft beroep tegen besluit 
Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. ... 
Genoemd bedrag zal worden terugbetaald als 
de beroepszaak gunstig voor de indiener 
afloopt. Degene die niet in staat is, genoemd 
bedrag te betalen kan bij de secretarie van zijn 
woonplaats een verklaring van de burgemees¬ 
ter daarvoor vragen en die bij het beroepschrift 
voegen. In bepaalde gevallen wordt in zo’n 
situatie een korting van f. 75,- toegekend dan¬ 
wel wordt de Indiener geheel vrijgesteld van 
het betalen van Griffierecht. 
Politie trekt verdwijningen in buitenland na 

Onderzoek moordzaak 
’Jessica’ uitgebreid 


HOORN - Het vervolgonder¬ 
zoek in verband met de 
moord op Jessica Laven uit 
Blokker en twee Duitse jon¬ 
getjes richt zich inmiddels 
ook op drie andere zaken. 
Eén ervan is de verdwijning' 
van Cheryl Morriën in augus¬ 
tus 1986. Ook zijn er twee 
verdwijningen van kinderen 
in het buitenland waar de re¬ 
cherche belangstelling voor 
heeft. Volgens recherche- 
coördinator H. Weeda zijn er 
echter nog geen bewijzen dat 
de 49-jarige Assenaar, die 
heeft bekend Jessica en de 
twee Duitse jongetjes te heb¬ 
ben vermoord, iets te maken 
heeft met de nog onopgeloste 
zaken. 

De vrachtwagenchauffeur M.S. 
uit Assen zit sinds 20 oktober 
van het vorige jaar vast. Een 
maand na zijn arrestatie bekende 
hij Jessica Laven (11), Salim 
Thattil (11) uit Neustadt en Mar- 
co Weisser (13) uit Wiesbaden te 
hebben vermoord. De drie kin¬ 
deren werden respectievelijk in 
1991, 1990 en 1989 door S. mee¬ 
genomen en gewurgd. 

Kort na de b&kentenis * van de 
Assenaar werd het dossier over 


Cheryl Morriën uit IJmuiden 
overgebracht naar het Hoornse 
bureau. Cheryl wordt sinds 5 au¬ 
gustus 1986 vermist. Het signale¬ 
ment van de man met wie het 
meisje voor het laatst door getui¬ 
gen werd gezien, komt overeen 
met dat van de verdachte in de 
zaak-Jessica. De Assenaar werd 
van 1981 tot 1987 wegens on¬ 
tucht met minderjarige kinderen 
verpleegd in de Van Mesdagkli- 
niek in Groningen, maar ont¬ 
snapte in mei 1986. Tot en met 
augustus van dat jaar bleef hij 
ondergedoken. 

Bij de andere twee zaken gaat 
het om vermissingen van kinde¬ 
ren in het buitenland. De identi¬ 
teit van de kinderen en hun land 
van herkomst wil de recherche 
niet bekendmaken. Volgens 
Weeda is nog niets zeker. „Er is 
een aantal toevalligheden dat on¬ 
derzocht wordt”, zegt hij. Het is 
volgens Weeda ook niet zo dat er 
nu alleen naar deze drie zaken 
wordt gekeken. 

Het Hoornse rechercheteam 
heeft in heel Europa ontucht- en 
vermissingszaken onder de loep 
genomen en de mogelijke be¬ 
trokkenheid van S. hiermee on¬ 
derzocht. Omdat de verdachte 
vrachtwagenchauffeur is, kwam 
hij vaak in het buitenland. Opruiming bij Montèl! 


Dat belooft weer een grandioos spektakel te worden! 


Bij Montèl gaan weer 
de prachtigste zit¬ 
meubelen in de oprui¬ 
ming. Meubelen, ont¬ 
worpen door befaam¬ 
de meubeldesigners. 
Modern en romanfisch- 
klassiek met fraaie uni . 
en gedessineerde 
bekledingsstoffen of 
de mooiste kleuren leer. 
En zijn bij Montèl de 
pnjzen normaal al heel 
voordelig, tijdens onze 
opruiming doen we daar 
nog een schepje op. 

Of liever gezegd: of! 
ÉÉ« : 


I Modern vormgegeven 

hoekset met tops toe- ‘I 
lopende, wingvormige arm*;). 

mm 3+2-zits \ 
2-zifs bonk in stof 


m? 


ETEEM 

stof 

EE9 Ruime fauteuil met goede rug- en 
armsteun. Extra dik zitkussen voor een 
aktieve, iets hogere zit. Rondom 
bekleed met gezellige dessin-stof. 

m ,■ I 


TONTEL 
In de Cramer 178 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon (045)-754208 


Moderne, ranke bijzetfauteuil met 
rondom goede steun. Geschikt vooi 
elk interieur. Ledenen bekleding. 

ym;- 


1395,-1 


MONTÊL MEUBELEN VINDT U IN: UTRECHT, HILVERSUM, ARNHEM, SON/EINDHOVEN, HEERLEN, LEIDSCHENDAM.OLDENZAAL. STEENWIJKSMOER, BEVERWIJK, ROTTERDAM, AXEL, GRONINGEN, HEERENVEEN EN ZUTPHEN 


limburgs dagblad kostelijke mijnstreek 
Vrijdag 3 januari 1992 • Pagina 17 

APOTHEKEN 


De avond-, weekend- en zon¬ 
dagsdiensten beginnen op vrij¬ 
dagavond en eindigen de vol¬ 
gende week vrijdagochtend 
om 8.30 uur. 

Brunssum-Schinveld. 

Apotheek Schinveld, A ge Wa¬ 
ter 20, Schinveld @272899. 

Heerlen. 

Apotheek Aarveld, Vergilius- 
straat 18, Aarveld. 

@713385. B.g.g. @711400. 

Landgraaf. 

Apotheek Meisser, Kerkstraat 
45, @313633. Voor spoedgeval¬ 
len dag en nacht bereikbaar. 

Kerkrade-Eygelshoven. 
Schonefeld,Hoofdstraat 2, 

Kerkrade 
@452523. 

Kerkrade-West. 

Snijders, Kampstraat 114, 
@420777. 

Bleijerheide. 

Bleijerheiderstraat 52, 

@460923. Zaterdag van 10.30 
tot 16 uur en zondag van 12 tot 
13 uur en van 18 tot 19 uur. 
Voor spoedgevallen dag en 
nacht geopend. 

Simpelveld - Bocholtz. 
voncken, Dr. Ottenstraat 9, 
Simpelveld, @441100. Zater¬ 
dag van 11 tot 15 uur en zon¬ 
dag van 14.30 tot 15 uur. Voor 
spoedgevallen kan men terecht 
Van 22 tot 22.30 uur. 

Hoensbroek - Heerlerheide. 
Apotheek Martens, Hoofd¬ 
straat 87, Hoensbroek 
@212214. 

Nuth. 

Voor spoedgevallen eigen apo¬ 
theek (bgg @711400). 

Tigh - Heerlen. 

@711400. (Informatie over 
avond- en weekeinddiensten 
van artsen, tandartsen, apothe¬ 
kers en het Groene Kruis.) 


groene kruis 


Wachtdienst voor spoedgeval¬ 
len: Heerlen: @713712. Nuth- 
Voerendaal-Simpelveld: @ 

04405-2995. Brunssum-Schin- 
Veld-Jabeek: @259090. Hoens¬ 
broek-Merkelbeek-Bingelrade: 
@225588. Landgraaf: @459260. 
Kerkrade/Eygelshoven: 
@323030. 


ARTSEN 


HEERLEN. 

Voor spoedgevallen @711400 
(brandweercentrale) bellen. 

Kerkrade-Oost. 

Tot zaterdag 12 uur vlg. tele- 
foonbeantwoorder van eigen 
huisarts. Voor spoedgevallen 
éérst telefonisch contact opne- 
ftien met de dienstdoende arts. 
Van zaterdag 12 uur tot zon¬ 
dagmorgen 10 uur dr. Passage 
@452012. Van zondagmorgen 
10 tot maandagmorgen 8 uur 
dr. Van de Poel, @452913 

Simpelveld - Bocholtz. 

Op 3 en 4 januari dr. Mom, Ba- 
heheide 45b, Bocholtz 
@443938. Op 5 januari (van 8 
Uur zondagmorgen tot 8 uur 
maandagmorgen) dr. Schiffe- 
lers, Froweinweg 50, Eys 
@04451-1500. 

Schaesberg. 

Zaterdag dr. Pieck, Pasweg 97 
@311322 en zondag dr. Ypen- 
burg, Lichtenbergerstraat 30, 
@322072. 

Patiënten gezondheidscen¬ 
trum Hoensbroek-Noord kun¬ 
nen dag en nacht bellen, 
@214821. Uitsluitend voor 
spoedgevallen: @231800. 
(Overigen dienen in geval van 
bood eerst de eigen huisarts te 
bellen. 


Tandartsen. 


Heerlen - Hulsberg - Voeren- 
daal. 

Moonen, Gelein 8, Heerlen 
@711271. Spreekuur zaterdag 
en zondag van 11 tot 12 uur. 
B.g.g. bel TIGH, @711400. 

Kerkrade -Ubach Over Worms 
-Nieuwenhagen - Eygelshoven. 
Van Eede, Exdelleweg 2, 
Schaesberg @315955. Spreek¬ 
uur van 11.30 tot 12 uur en van 
19 tot 19.30 uur. 

Simpelveld -Bocholtz - Gulpen 
' Vaals - Wijlre - Wittem. 
Loyson, Wachtendonckplein 
18, Wijlre @04450-1582. 
Spreekuur van 11.30 tot 12 uur 
en van 17.30 tot 18 uur. 

Brunssum - Schinveld - Nuth - 
Hoensbroek - Schinnen. 
M.Geraeds, Juliana-Bernhard- 
laan 97, Hoensbroek @212948. 
Spreekuur van 11.30 tot 12 uur 
en van 17.30 tot 18 uur. 


HULPDIENST SOS 


Dag en nacht bereikbaar, 
@719999. 

Geslachtsziektebestrijding: 

24- uurs infolijn, @740136. 


Heerlen denkt na over beperktere aanpak 

Graffiti - actie 
slaat niet aan 


25 mille voor 
gouden tip 

SWALMEN/BELFELD - Het 
Swalmense ontgrondingsbe- 
drijf Sanders en Geraedts heeft 
25.000 gulden beloning uitge¬ 
loofd voor de gouden tip die 
kan leiden tot de aanhouding 
van de dader(s) van vernielin¬ 
gen in de groeve Maalbeek in 
Belfeld. 

Zondag jl. werden vier trans¬ 


portbanden van de waszeetm- 
stallatie in brand gestoken. De 
schade bedraagt minstens een 
ton, maar zou best twee ton 
kunnen zijn als blijkt dat het 
onderstel van de transportban¬ 
den door de hitte is kromge¬ 
trokken. 

Enkele jaren geleden werd het 
bedrijf ook al geconfonteerd 
met vernielingen. Ook toen is 
een beloning uitgeloofd. 

Desondanks leidde dat niet tot 
aanhouding van de dader(s). 


Van onze verslaggever 


HEERLEN - Slechts 30 van 
de 250 benaderde onderne¬ 
mers en andere beheerders 
van gebouwen in Heerlen zijn 
bereid gebleken om mee te 
doen aan een graffiti-project. 
Al in de eerste helft van 1991 
werden de genoemde bedrij¬ 
ven en instanties benaderd. 
Deze zouden de graffiti van 
hun gebouwen moeten laten 
verwijderen en ze vervolgens 
bewerken met een speciale 
coating. Door deze coating is 
graffiti gemakkelijker te ver¬ 
wijderen. 

De betrokken bedrijven konden 
vervolgens een contract sluiten met 
de gemeente. Deze verwijdert aan¬ 
gebrachte graffiti gegarandeerd bin¬ 
nen vier dagen. Racistische en 
anderszins kwetsende uitingen zelfs 
binnen 24 uur. De ondernemer be¬ 
taalt voor deze service 30 gulden 
per jaar per vierkante meter. 

Door de geringe belangstelling is 
het project nog steeds niet van start 
gegaan. Politie en gemeente bera¬ 
den zich nu over een wat minder 
ambitieuze opzet. 

Er zijn twee varianten. In de eerste 
opzet worden de ondernemers nog 
eens nadrukkelijk benaderd en 
wordt met een kleinere groep ge¬ 
start. Het schoonmaken zou kun¬ 
nen geschieden door banenpoolers. 

Korpschef Hans Tukker van de 
Heerlense politie ziet ook wel iets in 
de Maastrichtse oplossing. Daar 
rijdt een speciale graffitiwagen 
rond die kladsels meteen verwij¬ 
dert. 

Van de 188 aangiften van graffiti 
werden er het afgelopen jaar 81 op¬ 
gelost. Dat is een hoog percentage 
(43%). De Heerlense politie ver¬ 
moedt dat er veel meer gevallen van 
graffiti niet worden gemeld. 

De politie hield in 1991 in totaal 13 
daders van graffiti aan. Zes minder¬ 
jarigen werden via het HALT-pro- 
ject veroordeeld tot het herstellen 
van schade. De zeven overige da¬ 
ders zullen zich voor de rechter 
moeten verantwoorden. 

De politie schat dat de schade in de 
tonnen loopt, met name door ’kras- 
sity.’ Dat is het bekrassen van etala¬ 
geruiten en dergelijke. 


Koor-opdracht 
Pieke Dassen 

ROTHEM - De Maastrichtse 
kunstenaar Pieke Dassen gaat 
een kunstwerk vervaardigen in 
het kader van de festiviteiten 
rond het 25-jarig bestaan van het 
jongerenkoor Song of Yoy in Ro- 
them. 

Het kunstwerk, een vijfluik met 
als thema ’Kerk en Jeugd’, zal tij¬ 
dens de jubileumviering aan het 
koor worden aangeboden. Het 
werk krijgt een vaste plaats in de 
H. Hart van Jezuskerk. De op¬ 
dracht is verstrekt door het 
feestcomité dat het jubileum¬ 
feest zal voorbereiden. 


Ambtenarenpret 
• Het jaarlijkse ambtenarencabaret in het Heerlense stadhuis mocht zich ook gisteren in grote belangstel¬ 
ling verheugen. Op luchtige wijze werden diverse zaken op de hak genomen, zoals de voorgenomen afslan¬ 
king van het ambtenarenkorps. Wethouder Jeroen van Gessel liet zich niet onbetuigd en spreidde zijn acteer¬ 
talenten ten toon. Foto: CHRISTA HALBESMA 


Weekend-rijverbod voor alcoholverslaafde 

Uit pure angst op de 
vlucht na aanrijding Van onze verslaggever 

HEERLEN - Politierechter 
mr Hermesdorf moest gisteren 
even slikken toen hij vernam dat 
een aan alcohol verslaafde man al 
jarenjang een verantwoordelijke 
baan heeft op de afdeling Intensive 
Care in het Heerlense De Weverzie- 
kenhuis. 

Toch hield mr Hermesdorf de 
’schade’ voor de 36-jarige man uit 
Wittem, die een aanrijding had ver¬ 
oorzaakt en daarna was dborgere- 
den, beperkt. Hij kreeg 2000 gulden 
boete en mag acht maanden niet rij¬ 
den in de weekeinden. 

„Zo’n verantwoordelijke functie en 
dan zo te keer gaan met drank. Een Het diamanten pactr Coeling-Roosendaal. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 

Diamanten paar 


Het echtpaar Bertha en Roelof Coeling-Roosendaal, Wagenschut 43 
in Heerlen, viert op dinsdag zeven januari het diamanten huwelijks¬ 
feest. Om 16 uur wordt het feest ingezet met een dankmis in de dag¬ 
kapel van de H. Hartkerk te Schandelen. Gelegenheid tot feliciteren 
is van 19 tot 20 uur in het Juphuis, Schandelerstraat 81 te Heerlen. 


aanrijding veroorzaken en er dan 
ook nog vandoor gaan. Een bloed¬ 
proef wees uit dat u een promillage 
had van 2.56. Dat is me nogal wat! U 
moet toch beter weten zeker nadat 
u in 1987 zo’n soortgelijke overtre¬ 
ding heeft begaan. Heeft u daar een 
verklaring voor?”, vroeg mr Her¬ 
mesdorf aan de verdachte. 

Na de aan- en doorrijding in Sim¬ 
pelveld had de man bij thuiskomst 
nog vijf borrels gedronken. „Uit pu¬ 
re angst ben ik na die aanrijding 
doorgereden. Maar dat incidentje 
bracht een ommekeer in mijn leven 
teweeg. Zo kon het niet verder”, zei 
de verdachte. 

Officier van justitie mr Philippart 
vond een voorwaardelijke ontzeg¬ 
ging van de rijbevoegdheid een ’ge- 


Nieuwsjaarconeert 

HEERLEN - In de Martinus- 
kerk in Welten vindt zaterdag 4 
januari om 20 uur een Nieuw- 
jaareoncert plaats, met mede¬ 
werking van harmonie T.O.G en 
mannenkoor Cantus Ex Corde. 
Harmonie T.O.G opent de con¬ 
certavond en zal on4er andere 
Jesu Joy of Mens Disiring, Zam- 
pa Ouverture en Romantic Cere- 
monial uitvoeren. Het tweede 
deel van het concert wordt ver¬ 
zorgd door Cantus Ex Corde. De 
zangers brengen Slavisch- 
Byzantijnse ritus ten gehore. Het 
concert wordt afgesloten met 
Russische en Oekraïnse volkslie¬ 
deren. 


regio kort 


HEERLEN 

• Vandaag geven Fanfare St - 
Cecilia Nieuw Einde, Kon. Fan¬ 
fare St.Joseph Heerlerheide en 
Fanfare St.Hubertus Passart-. 
Hoensbroek een Nieuwjaarscon¬ 
cert in het Corneliushuis in’ 
Heerlerheide. Het concert begint 
om 20 uur. De toegang is gratis. 

• Kaartclub Ons Genoegen 
houdt op zondag 5 januari een 
kwgjong concour in de kerk 
Mesdagstraat. Aanvang om 
14.30, het inschrijfgeld kost 3.50 
gulden per persoon. 

BRUNSSUM 

• Iedere vrijdag tussen 18.30 tot 
20 uur wordt Poolse volksdan- 


passeerd station’. „In 1987 heeft de 
verdachte zo’n kans gehad. Die 
heeft hij niet genomen. Als het aan 
mij ligt, mag iemand met een alco¬ 
holprobleem helemaal niet aan het 
verkeer deelnemen.” Hij eiste acht 
maanden rijontzegging, 1400 gulden 
boete en een intensieve behande¬ 
ling bij het CAD in Heerlen. 

Politierechter mr Hermesdorf was 
milder in zijn uitspraak: „Ik geef u 
echt een allerlaatste kans door u al¬ 
leen in de weekeiden een rijverbod 
op te leggen. Ik hoop dat Uw pro¬ 
bleem met de hulp van het CAD 
snel wordt opgelost. Want u kunt 
zich dat met zo’n baan niet permit¬ 
teren.” 

De officier van justitie overweegt in 
hoger beroep te gaan tegen de uit¬ 
spraak. 


sles gegeven in Gemeenschaps¬ 
huis Concordia. Kinderen tot 14 
jaar kunnen deelnemen, infor¬ 
matie bij Johan Elzinga 
@257302-250611 

LANDGRAAF 

• Vandaag opent de werkgroep 

Exit In G de concertenreeks, 
met een optreden van de Bel-' 
gisch-Nederlandse band 

’Strong’. Het concert aan de 
Heerlenseweg 162 begint om 
20.30 uur, toegang vijf gulden. 

• In samenwerking met Rubens 
Poppenkasttheater geeft het 
Grand Theater Waubach vier 
maanden lang, elke zaterdagmid¬ 
dag om 14 uur in Kerkberg 4, een 
voorstelling. De toegangsprijs is 
3.50 gulden. 

KERKRADE 

• Bureau Sociale Begeleiding 
houdt op 6 januari van 14 tot 16 
uur een spreekuur voor ex-mijn- 
werkers in Kerkrade in het Cen¬ 
trum voor Maatschappelijk Werk 
aan de Klossterraderstraat 20. 

• Trio Bandoera geeft zondag 5 
januari een concert in Café Gub- 
bels aan de Markt in Kerkrade. 
Het trio speelt Oekraïnse liedjes. 
De toegang is vrij. 

SCHAESBERG 

• Zondag 5 januari wordt er een 
Nieuwjaarstocht gehouden. De 
tochten van 5,10,15 of 20 km du¬ 
ren van 8 uur tot 14 uur. De wan¬ 
deltocht van 20 km begint om 8 
uur en eindigt om 11 uur. Start 
bij café The Corner’ aan de 
Oranje Nassaustraat. 


HEERLEN - De Eekheuëre van 
Eikenderveld bieden zondag 5 
januari een muziekbandje aan 
aan wethouder Jo Evers. Het 
bandje bevat acht nieuwe schla¬ 
gers, van onder meer Klumpes 
Blumkes en Wiel Knipa. Tijdens 
een bijeenkomst vanaf 14.00 uur 
in het HKB-gebouw proclame¬ 
ren de Eekheuëre tevens hun 
nieuwe prins. 

• Stadsprins Max II van Heer¬ 
len houdt zaterdag 4 januari een 
nieuwjaarsreceptie met mede¬ 
werking van de René Krans 
Band. Aanvang 20.30 uur in het 
Golden Tulip City Hotel aan het 
Wilhelminaplein. 

• De Rozeböck roepen zaterdag 
4 januari een nieuwe Rozenko¬ 
ningin uit. Bovendien w’ordt 
voor het eerst een prins geproc¬ 
lameerd. Vanaf 20.11 uur treedt 
onder meer de Duitse showband 
Die Blau Funken op in de Cau- 
merbron in Heerlerbaan. 

• De Jonge Bock van Nieuw- 
Einde en Versiliënbosch houden 
zaterdag vanaf 20.11 uur hun 
nieuwe prins bekend in de Va- 
renbeuk. 


BRUNSSUM - De Streupers en 
stadsprins Jo I houden op zater¬ 
dag 4 januari een Nieuwjaarstref- 
fen met de Holter Jonge. Aan¬ 
vang om 20.11 uur in d’r Brikke 
Oave. 

• De Sjpas-kapel ’Guster Gong 
ut Good’ houdt zondag voor de 
tweede keer het festival Herme- 
niek. Elf kapellen uit Brunssum, 
Schinveld, Heerlen, Huls, Beek, 
Swalmen en Landgraaf doen 
mee. Aanvang om 14.11 uur in 
zaal Unitas aan de Kerkstraat in 
Brunssum. Eëntree vrij. 

KLIMMEN - De Molmuus hou¬ 
den op zaterdag 11 januari om 
20.11 uur prinseproclamatie in 
café Claessen in Klimmen. De’ 
voorverkoop start zondag 5 ja¬ 
nuari om 11.00 uur in datzelfde 
café. 


Parochie steunt 
Missionair Centrum 

HEERLEN - De streekparochie ’t 
Eikske heeft in een brief aan de 
Heerlense raad haar steun betuigd 
aan de acties van medewerkers van 
het Missionair Centrum tot behoud 
van het complex. 

In het centrumplan van Heerlen, 
moet het Missionair Centrum wij¬ 
ken voor nieuwbouw van wonin¬ 
gen. 

Volgens de parochie zou het zonde 
zijn als het centrum moet verdwij¬ 
nen. Het voormalige klooster aan de 
Gasthuisstraat is door ligging, om¬ 
vang en sfeer ideaal voor het bieden 
van sociale en culturele activiteiten. 


• Al eeuwigheden wordt in 
Heerlen gefilosofeerd over de 
vraag of carnaval vier weken 
voor Pasen valt of al op 2 ja¬ 
nuari. De ambtenaren van gro¬ 
te instellingen als ABP. DSM en 
de gemeente kiezen voor zeker¬ 
heid en beginnen steevast op de 
tweede dag van het jaar. Dal 
betekende ook gisteren een top- 
stemming in de volgeprople 
cafés. 

Streepjescode 

• Hebt u er wel eens over nage¬ 
dacht dat de zebra de uitvinder 
van de streepjescode is. Vooral 
bij de schouders en op de bil¬ 
partij zijn de strepen in veel 
gevallen uniek. Een zebraveu- 
len herkent aan de achterkant 
zijn zebra-moeder. Een vergis¬ 
sing is uitgesloten. Daarnaast 
spelen de reuk en de roep van 
de moeder natuurlijk ook een 
rol. Nu we het toch over billen 
hebben, willen we deze materie 
toch iets nader toelichten. Er is 
namelijk iets vreemds aan de 
hand met dat achterwerk van 
ons. Nadat we ons apenbestaan 
hadden afgezworen, de ruggen 
spanden en ons resoluut recht¬ 
op verhieven, veranderde de 
vorm drastisch. 

Streepjescode 2 

• Ons achterdeel is uitgegroeid 
tol een opzichtige bult van nut¬ 
teloos weefstel die als laatste 
twee functies zo nu en dan de 
zinnen prikkelt en als buffer en 
zitvlees dient voor ons vermoei¬ 
de lijf. Daarnaast kan het ook. 
en dan vooral bij onaangepast 
gedrag, fungeren als beledi¬ 
gend object wanneer men het 
iemand in volle, naakte glorie 
toedraait. .Aanstootgevend", 
zegt men dan. Dat laatste is nu 
juist een zeer natuurlijke han¬ 
deling. Het is ronduit zonde dat 
alle andere handige toepassin¬ 
gen van de derrière in de loop 
van de tijd verloren is gegaan. 

Streepjescode 3 

• Dieren zijn die mooie erfenis 
gelukkig niet vergeten en keren 
elkaar nog altijd met grote gre¬ 
tigheid de kont toe. Voor hen 
fungeert de achterkant als een 
handige informatiebron. Het is 
bijvoorbeeld vaak uitgelezen 
gereedschap voor een eerste 
kennismaking (honden). Of het 
geeft door opzwelling dan wel 
aroma de mate van vrucht¬ 
baarheid van de vrouwtjes aan 
tapen en honden). Of het geldt 
als onderhandehngssymbool 
dat bij de toeschouwer de 
agressie u'eel te onderdrukken 
(vrouwtjesapenj. In dat laatste 
geval geeft de achtersteven een 
seksueel signaal dat zoveel wil 
zeggen als: ik onderwerp me, je 
kunt met me doen wat je wilt. 

Streepjescode 4 

• Ook is het achterwerk vaak 
een baken voor het herkennen 
van een familielid of bevriende 
relatie. En zo komen we weer 
terug bij onze zebra's. Het zal u 
niet ontgaan zijn dat die die¬ 
ren nogal op elkaar gelijken. 
Maar elke zebra heeft zijn eigen 
karaklerestieke tekening. Van¬ 
daar dat wij aan het begin van 
deze uiteenzetting tot de conclu¬ 
sie waren gekomen dat de ze¬ 
bra de uitvinder van de steep- 
jescode is. Of niet soms. Van¬ 
waar al deze wijsheid zult u 
zeggen. Een kwestie van gras¬ 
duinen in de natuur. 


Cheque 


• De St Lambertusschool in 
Kerkrade heeft de SOS-kinder- 
dorpen een cheque geschonken, 
van 1000 gulden. Dit geld heb¬ 
ben de leerlingen verdiend met 
de verkoop van zelfgemaakte 
spullen. Het geld is bestemd 
voor het Heerlen House in een 
SOS-kinderdorp in Brazilië. 

limburgs dagblad sport 


Van onze correspondent 


WEERT - De interesse in de 
Zuidnederlandse veldloop- 
kampioenschappen is zeer 
groot. Bijna 850 crossers tus¬ 
sen de 12 tot 70 jaar strijden 
zondag in Weert om de diverse 
districtstitels. De start is ver¬ 
legd naar het strand aan de 
onderkant van de Ijzeren Man. 


Zuidelijk veldloop kampioenschap 

Marco Gielen favoriet 


opnieuw de lakens uitdelen. 
Voor de bronzen medaille ko¬ 
men Helle Vullings (TV Ven- 
ray), Sandra Hofmans (De 
Keien) en Vivian Ruijters (Uni- 
tas) in aanmerking. 


De hoofdloop over 10.800 me¬ 
ter begint om 15.20 uur. De 


Limburgers spelen waarschijn¬ 
lijk een grotere rol dan in de 
afgelopen jaren. Tegelenaar 
Marco Gielen, in 1990 en 1991 
tweede achter PSV’er Luc 
Krotwaar, is nu de grote favo¬ 


riet. Mark Jaspers (Kimbria), 
Michel Franssen (Swift) en 
Paul Römkens (Achilles-Top) 
gaan met de Brabanders René 
Jacobs, Ronald Schut en Jack 
van Avendonk in de slag voor 


zilver en brons. 

De dames vertrekken om 14.15 
uur voor 3.800 meter. In deze 
klasse zullen vermoedelijk de 
Brabantse atletes Annie van de 
Kerkhof en Anette Bezemer 


Programma: 11.45 uur: meisjes D (1100 
m); 11.55 uur: jongens D (1100 m); 12.05 
uur. meisjes C (1100 m); 12.15 uur: jon¬ 
gens C (2200 m); 12.35 uur: meisjes B 
(2200 m); 12.55 uur: jongens B (3800 m); 
13.20 uur: meisjes A (2700 m); 13.40 uur: 
jongens A (6500 ml; 14.15 uur: dames 
senioren (3800 m); 14.40 uur: heren vete¬ 
ranen (8100 m); 15.20 uur: heren senio¬ 
ren (10800 m). 


Fit genoeg om Fortuna helpende hand te bieden Nieuw startbewijs 


voor Henk Duut 


DOOR FRED SOCHACKI 


SITTARD - Alle begin is 
moeilijk. Henk Duut begint 
vandaag voor de derde keer 
bij Fortuna Sittard. Na de 
• Henk Duut, herkansing. herstart begin deze competi¬ 
tie, kwamen Duut en Fortu¬ 
na al snel tot de conclusie dat 
er wat al te voortvarend gehandeld was. Een herseninfarct en 
een noodgedwongen pauze van langer dan een jaar hadden 
hun sporen achtergelaten. Sporen die aan het begin van de 
competitie nog niet geheel waren uitgew'ist. „Ik was weliswaar 
speelklaar, maar voelde me niet lekker in mijn vel”, aldus 
Duut. „Nu ben ik zo sterk als een paard en weet ik dat ik weer 
op het hoogste niveau kan voetballen.” 


Vanavond om 19.0ü uur in de oefen¬ 
wedstrijd tegen EHC maakt hij als 
libero voor het eerst na ruim twee 
maanden weer deel uit van de 
hoofdmacht van Fortuna. Evenals 
overigens de van een langdurige 
knieblessure herstelde Anton Jans¬ 
sen. 


Draaideur 


„Het deed even pijn," herinnert 
Henk Duut zich het feit dat George 
Kessler hem duidelijk maakte dat 
hij voor het eerste elftal tekort 
schoot. „Ik voelde echter zelf dat 
het niet ging. Het was alsof ik in een 
draaideur rondliep en steeds weer 
die stap naar binnen met kon ma¬ 
ken. Ik wilde rust. Drie wedstrijden 
per week waren niet goed voor de 
laatste stap die ik nog te nemen 
had.” 


mentale druk en de spanning nu 
niet zo groot als van de zomer, toen 
ik de eerste wedstrijd speelde.” Li¬ 
chamelijk zit het snor met Duut. 
Kracht en explosiviteit, waaraan 
met name in het krachthonk dage¬ 
lijks werd gewerkt, zijn enorm toe¬ 
genomen. „Ik trainde de afgelopen 
maanden regelmatig drie keer per 
dag. ’s Morgens met het eerste elf¬ 
tal, ’s middags in Munstergeleen in 
de sportschool en ’s avonds met het 
tweede elftal. Ik heb heb graag ge¬ 
daan. Als ik vier jaar ouder was' 
geweest, had ik dit niet meer kun¬ 
nen opbrengen. Dan had ik adieu 
tegen het voetbal gezegd. Nu niet. 
Ik ben gewend terug te knokken en 
heb een sprong vooruit gemaakt. Ik 
weet dat ik het aankan.” 


Kortom, Henk Duut is te snel weer 
•wedstrijden gaan spelen. Een ver¬ 
wijt dat hij zichzelf maakt. „Ik heb 
teveel op de tenen gelopen. Na een 
paar wedstrijden wist ik waar ik 
stond. Een conditioneel wonder 
ben ik sowieso al met, maar toen 
was ik zo kapot, dat ik teveel tijd 
nodig had om te herstellen. En die 
tijd was er gezien het programma 
gewoonweg met." 


Toch heeft de vervelende periode 
zijn voordeel gehad. „Ik weet nu 
precies waar ik sta. Bovendien is de 


Teams Vlug en Lenig 
zetten zich schrap 


GELEEN - Na de succesvol verlo¬ 
pen Limburgse Handbaldagen 
vraagt dit weekeinde de vaderland¬ 
se competitie weer de volle aan¬ 
dacht. Vooral voor de heren en 
dames van V&L staan er grote be¬ 
langen op het spel. Beide teams 
spelen zondag in sporthal Glaner- 
brook van Geleen tegen naaste con¬ 


currenten in de race om de boven¬ 
ste plaatsen. 


Sneldamzege 


Pietershoven 


VENLO - Lou Pietershoven 
van damclub De Vaste Zet uit 
Geleen heeft het sneldamtoer- 
nooi in Venlo op zijn naam 
gebracht. In de finale van het 
eerste klasse-evenement, waar¬ 
aan ruim honderd spelers deel¬ 
namen, versloeg hij de Neder¬ 
landse topspeelster Mirjam 
van Cuyck. 


Om 13.10 uur is het de beurt aan de 
dames, die bij een overwinning te¬ 
gen Quintus de tweede plaats op de 
ranglijst terug veroveren. Zeker nu 
Swift Roermond niet meer van de 
eerste plaats lijkt te verdringen, is 
de tweede stek van groot belang. De 
ploeg die direct achter Swift ein¬ 
digt, weet in elk geval zeker dat de 
Roermondse dames in de play-offs 
niet eerder dan in de finale opnieuw 
het pad kruisen. 


Van ’t Schip vier 


duels geschorst 


ZEIST - De tuchtcommissie 
van de KNVB heeft John van 
’t Schip voor vier wedstrijden 
geschorst, waarvan een voor¬ 
waardelijk met een proeftijd 
van een jaar. De Ajacied werd 
veertien dagen geleden in de 
competitiewedstrijd tegen 
,Feyenoord door arbiter Reyg- 
; wart uit het veld gestuurd. Vijf 
♦ spelers werden één duel ge- 
! schorst, onder wie de MW’ers 
. Reginald Thai en Mark Ver¬ 
hoeven. 


Een plaats in de play-offs 
kan V&L en E en O vrijwel niet 
meer ontgaan, maar de uitgangspo¬ 
sitie daarin verschilt - afhankelijk 
van de eindrangschikking in de re¬ 
guliere competitie - wezenlijk. Hoe 
hoger de eindklassering, hoe meer 
thuiswedstrijden immers gespeeld 
mogen worden. 


Verder gaan de dames van Swift 
Roermond op bezoek by landskam¬ 
pioen Aalsmeer, dat op dit moment 
genoegen moet nemen met een vier¬ 
de plaats. 


oefenvoetbal 


VANDAAG 

SVN-Roda JC 


19.30 uur 


Bij de heren speelt lijstaanvoerder 
Sittardia zondag om 14.15 uur in de 
Stadssporthal van Sittard tegen 
hekkesluiter OSC. Bevo ontmoet 
morgen om 20.30 uur in sporthal 
Piushof te Panningen Hermes en 
Blauw Wit treedt op hetzelfde tijd¬ 
stip in Den Haag aan tegen Hellas. 


s ZONDAG 

Heksenberg-Hulsberg 
De Ster-Sittard 
Waubach-Conovallum 
' Heerlen Sport-SVN 


14.30 uur 
14.30 uur 
11.00 uur 
14.30 uur 


Eerste divisie heren, zondag: Loreal-Delta 
Sport (14.40, Venlo), Noav-UDSV (14.45, 
Remoudhal Susteren). Dames, zondag: Lo- 
real-Bevo (13.20, Venlo), Noav-Internos 
(13.25, Remoudhal Susteren), Westlandïa- 
Iason, Velo-SVM. 


’Oogappel’ van Boris 


Vandaar ook dat Henk Duut niet 
meer achterom wil zien. Op Oude¬ 
jaarsdag had hij een gesprek met 
manager Jacques Opgenoord en 
George Kessler over zijn toekomst 
als speler van de hoofdmacht. „Nu 
is het kwestie van punten pakken 
en het publiek weer op onze hand 
krijgen. Hoe zei Happel dat ook 
weer? Oh ja, kein geloei, fussbal- 
len.” 


Zondagmiddag om half drie speelt 
Fortuna Sittard op het sportcom¬ 
plex De Joncker in Nunhem een 
oefenpartij tegen de lijstaanvoerder 
van de eerste divisie, Cambuur. 


• Boris Bekker heeft een 
nieuwe vriendin, Barba- 
ra Feltus-Ferbst. Blijkens 
haar grimassen tegen de 
op een aardig plaatje be¬ 
luste fotografen heeft zij 
een zeer zonnig humeur. 
Barbara vuurde haar 
crack aan tijdens het 
toernooi om de Hopman- 
cup in Perth. Veel effect 
had dat niet, want de 
door Boris Bekker aange¬ 
voerde Duitse ploeg werd 
in Australië voortijdig 
uitgeschakeld. 


Gijs Verheijen 
uitgeschakeld 


Von onze correspondent 

EMMEN - Bij het tennistoernooi 
in Emmen moest Gijs Verheijen 
het al in de eerste ronde opnemen 
tegen de als tweede geplaatste 
Willem Bruin. De nummer 21 van 
de nationale ranglijst was duide¬ 
lijk een maatje te groot voor de 
Limburger. Bruin won met 6-2, 
6-4. 


Bij het toernooi in het Sportcen¬ 
trum Heemskerk hebben zeven 


Sjeng Schalken, ook een van de 
favorieten, had iets meer moeite 
met Patrick Bastiaan, maar won 
toch met ruime cijfers: 6-2, 6-3. Bij 
de meisjes heeft Lili Mostard haar 
goede vorm vastgehouden. Zij 
won met tweemaal 6-4 van Sigrid 
Ravensbergen. Bij de veertienjari- 
gen plaatste alleen Tom Ricker 
zich voor de tweede doorgang. Bij 
de jongste groep haalden Remy 
Pelt, Martin Oonk en Brechje 
Bruis de tweede ronde. 


Aansluitend, om 14.40 uur, vindt in 
Geleen de herentopper V&L-E en O 
plaats. Beide ploegen stonden ruim 
een half jaar geleden tegenover el¬ 
kaar in de finale van de play-offs 
om het landskampioenschap, dat 
toen door de ploeg uit Drente werd 
veroverd. 


Jury voor lastige 

taak tijdens 
LK dressuur 


BEEK - De juryleden die zaterdag 
en zondag actief zijn tijdens de Lim¬ 
burgse indoorkampioenschappen 
in het ruitersportcentrum van Beek, 
staan voor een moeilijke taak. In 
bijna alle klassen komen meerdere 
combinaties aan de start die aan¬ 
spraak kunnen maken op de titel. 
Toch zal iedere ruiter/amazone de 
favorietenrol op het juiste moment 
waar moeten maken. 


Vanaf zaterdagmorgen 09.30 uur ko¬ 
men de rubrieken beginners, licht 
1, midden 1 en zwaar 1 aan de start. 
De meeste belangstelling gaat uit 
naar de strijd in de klasse zwaar 2 
op zondag. Gezien de prestaties in 
het lopende indoorseizoen, moeten 
Sandra Steenman, Jan Rensen, Sef 
Parren, Vera Linders en Rian Laa¬ 
rakkers als potentiële titelkandida¬ 
ten in de hoogste landelijke dres- 
suurklasse worden beschouwd. 


Programma, zaterdag: 09.30 beginners, 
12.30 licht 1, 15.30 midden 1, 19.00 zwaar 1; 
zondag: 10.00 licht 2, 13.00 midden 2, 16.30 
zwaar 2. SCHAATSEN 

Heerenveen, NK afstanden. Vrouwen, 
500 m: 1. Aaftink 41,04, 2. Voetelink 
41,23, 3. Loorbach 41,52, 4. Stam 41,71, 
5. Meijer 41,83, 6. Zwolle 42,40, 7. Vellin- 
ga 42,63, 8. Bollaart, Thomas 43,16, 10. 
Nuyt, Brunia, Hulzebosch 43,47, 13. De 
Loor, Koudenburg 43,53, 15. Manuela 
Ossendrijver 43,85, 16. Zijlstra 44,49; 
3000 m: 1. Van Gennip 4.27,88, 2. Zijlstra 
4.30,54, 3. Van Schie 4.31,02, 4. De Vries 
4.34,45, 5. Zwolle 4.37,98. 6. Manuela Os¬ 
sendrijver 4.40,44, 7. De Loor 4,40,95, 8. 
Van der Voort 4.41,34, 9. Bijlsma 4.42,68, 
10. Van der Meer 4.47,27, 11. De Haan 
4.47,35, 12. Thomas 4.49,42, 13. Kruijer 
4.52,60. 


TENNIS 

Brisbane, vrouwen 270.000 gulden, 
achtste finales: Endo-Oremans 6-2 6-3, 
Kohde-Kilsch - Pratt 6-3 6-3, Provis- 
Frankl 6-3 6-2, Graham-Appelmans 6-2 
6-2, Temesvari-Novotna 6-3 6-3, Zruba- 
kova-Alter 6-4 6-1, Magdalena Maleeva- 
Paulus 6-3 7-5, McQuillan-Thoren 6-3 3-6 
6-4. 


Wellington, mannen 350.000 gulden, 
achtste finales: Haarhuis-Stark 7-6 6-1, 
Koslowski-Zdrazila 6-4 7-5, Volkov- 
Bloom 7-6 6-4, Nemecek-Black 6-2 7-6, 
Washington-Oljovski 6-4 6-1, Nargiso- 
Steven 7-5 6-2, Evernden-Ferreira 6-4 
6-2, Tarango-Paloheimo 7-5 6-0. 


Mannen, 500 m: 1. Van Velde 37,66, 2. 
Loef 37,82, 3. Brouwer 37,96, 4. Kramer, 
5. Boelsma 38,10, 6. Biziuk 38,26, 7. 
Janssen 38,33, 8. Van der Poel, Van den 
Brink 38,57, 10. Leeuwangh 38,58, 11. 
Warmink 38,79, 12. Duba 38,89, 13. 
Nooyens 38,99, 14. Kroonenberg 39,00, 

15. Bliek 39,01, 16. Van der Vlies 39,09, 
17. Tjerk Terpstra 39,11, 18. Orie 39,16, 
19. Ottens 39,25, 20. Overdevest 39,53, 
21. Groeneveld 39,60, 22. Jonkman 
39,62. 5000 m: 1. Veldkamp 6.50 19, 2. 
Visser 6.51,38, 3. Vunderink 6.51,43, 4. 
Bos 6.54,28, 5. Zandstra 6.54,86, 6. Rits¬ 
ma 6.58,20, 7. De Marreiros 7.03,25, 8. 
Yep Kramer 7.04,97, 9. Stam 7.08,40, 10. 
Schreuder 7.10,29, 11. Bosker 7.11,94, 12. 
Straathof 7.13,10, 13. Dijkstra 7.13,41, 14. 
De Vries 7.14,00, 15. Bloemberg 7.17,52, 

16. Tingen 7.18,96, 17. Post 7.20,63, 18. 
Duba 7.20,63, 19. Borst 7.22,36, 20. Orie 
7.25,19, 21. Koopmans 7.26,57, 22. Post- 
ma 7.30,52. 


Perth, Hopmancup, halve finales: Zwit- 
serland-Sparye 3-0. Manuela Maleeva- 
Arantxa Sanchez 6-3 3-6 6-3, Hlasek- 
Emilio Sanchez 6-4 6-3, Maleeva/Hlasek- 
Sanchez/Sanchez 8-5. 


Adelaide, heren, achtste finales: Rosset- 
Mansdorf 3-6 6-3 6-2, Ivanisevic-Pesco- 
solido 6-4 6-3, Bergström-Fitzgerald 6-2 
6-2, Delaitre-Woodforde 6-4 6-4. 


Heemskerk, nationaal jeugdtoernooi: 
JE16 Wassen-Nix 6-0, 6-0; Schalken- 
Bastiaan 6-2, 6-3; ME16 Mostard- 

Ravensbergen 6-4, 6-4; JE14 Neuhaus- 
Greeve 2-6, 0-6; Reijnders-Verkerk 4-6, 
3-6; Ricker-Amerika 1-6, 6-3, 6-3; ME14 
Doppen-Borger 2-6, 2-6; JE12 Pelt- 
Scheuten 6-4, 6-0; Oonk-Weeda 6-3, 3-6, 
6-5; Reijans-Van Leeuwen 1-6, 5-6; 
ME12 Bruls-Jonker 6-1, 6-0. Vrijdag 3 januari 1992 


schaken 


met michiel bunnik Michail Ivanovik Tsjigorin was èèn 
van de sterkste schakers in de tweede 
helft van de 19e eeuw. Tot tweemaal 
toe daagde hij Steinitz uit voor een 
w.k.-match, beide matches gingen 
voor hem verloren. Een van zijn groot¬ 
ste concurrenten was Harry Nelson 
Pillsbury, grote winnaar van het Has- 
tings-toernooi 1895. Beide schaaktita- 
nen hebben vaak de degens gekruist, 
wat altijd garant stond voor een tot op 
de bot uitgevochten strijd. Tegen el¬ 
kaar produceerden zij in het St. Pe- 
tersburg- toernooi 1895/1896 èèn van 
de mooiste remisepartijen ooit ge¬ 
speeld. 

H. Pillsbury-M. Tsjigorin, Tsjigorin- 
verdediging 1. d4,d5 2. c4,Pc6 Een 
zeldzaam voorkomende variant, ge¬ 
noemd naar haar schepper. 3. Pf3,Lg4 
4. e3,e6 5. Pc3,Lb4 6. Db3,L:f3 Zwart 
slaat het paard om tot een snel e6-e5 
te kunnen komen, de hoofddoelstel¬ 
ling van deze variant. 7. g:f3,Pge7 8. 
Ld2,0-0 9. f4! verhindert ...,e6-e5 voor¬ 
goed. 9.Tb8! 10. 0-0-0,d:c4 11. L:c4, 

b5! Op deze wijze verkrijgt zwart ge¬ 
lijkwaardig tegenspel. De pion mag 
niet geslagen worden: 12. P:b5,L:d2+ 
13. T:d2,a6 of 12. L:b5,L:c3 13. L:c3,a6 
in beide gevallen met stukverlies. De 
echte resources van de zet komen ech¬ 
ter nog aan het licht. 12. Ld3,L:c3 13. 
D:c3,Tb6! Een prachtige zet. De direc¬ 
te dreiging is 14.Pe5 gevolgd door 

15.Tc6. Daarnaast maakt de zet een 

prachtige manoeuvre mogelijk (zie 
zwarts 17e zet). 14. Kbl,a5 15. 
Thgl,Pb4! 16. Le4! Natuurlijk niet 16. 
d5?,f6! en zwart wint materiaal. 16. 
...,Ped5 17. Dc5,Da8! Een prachtige 
manoeuvre welke we vooral in latere 
partijen van Rèti tegenkomen. Zwart 
heeft twee dreigingen: a. het tactische 

18. ...,Pc3+ en 19.D:e4+; b. ...,Tfb8 

en dan ...,Tc6. Wit pareert ze beide en 
wint een pion op de koop toe. 18. 
L:b4!, a:b4 19. L:d5,e:d5 20. D:b4,Ta6 
21. Db3. Op 21. a3 volgt 21. ...,Ta4 22. 
Dd2,b4! en de b-lijn gaat met sterke 
aanval open. 21.Tfb8 22. Tg5,c6 23. 


Tdgl,g6 24. 
Dd3. 


f5!,b4! 25. f:g6,h:g6 26. 


lil 


X 

lil i 

1 


■ 

■ 

1! 

III1& 


Het ziet er naar uit dat zwart inventie¬ 
ve pogingen niets opleveren, en da) 
wits aanval dreigender is, daarbij 
heeft wit een pluspion. Maar de schijn 

bedriegt. 26.Kf8 27. T:g6,T:a2! 

Vooral niet 27.f:g6 28. D:g6,T:a2 (28. 

...,Ta7 29. Dg8+,Ke7 30. Dh7 + ,Ke6 31. 
Dh6+ en mat in twee) 29. Df6 + ,Ke8 
30. Tg8+ 28. Tg8+,Ke7 29. T:b8,Da4! 
Dreigt mat en wint daardoor de toren 
terug. 30. Tb7+,Ke6 31. Kcl! Trapt 
niet in het valletje 31. Tg6 + ?,f6 en wit 

loopt mat. 31.Tal+ 32. Kd2,T:gl 33. 

Dc2,D:c2+ 34. K:c2,Tg2 35. T:b4,T:h2 
36. Tb7,T:f2+ 37. Kd3,f5. Het staat na 
een enerverend middenspel weer in 
alle facetten gelijk. De spelers scho¬ 
ven nog een tijdje door maar het werd 
remise. 

Indien uw goede voornemen van 1992 
bestaat uit het opsturen van partijen,: 
danwel partijfragmenten voor deze ru¬ 
briek, dan is ondergetekende vanzelf¬ 
sprekend gaarne bereid zijn adres te 
vermelden; Muggenbroekerlaan 34, 
6045 BB Roermond. Een ieder een ge¬ 
lukkig, maar vooral een gezond 1992 
gewenst. 


damrnenj met john van den borst 


De rol van De Vaste Zet in de landelij¬ 
ke clubcompetitie is uitgespeeld. Na 
twee forse nederlagen in de laatste 
twee ronden staat het vast dat Lim¬ 
burgs sterkste club niet meer voor 
dezelfde sensatie als vorig jaar kan 
zorgen. De ploeg uit Geleen ging toen 
linea recta op de hoogste landelijke 
divisie af maar werd toen in een dra¬ 
matisch slotduel toch nog tegenge¬ 
houden. 

Dit jaar zijn de zaken duidelijker. He¬ 
laas. Na nederlagen van 14-6 tegen 
CAB-Holland en 13-7 tegen titelkandi¬ 
daat TDV uit Tilburg, kijkt De Vaste 
Zet tegen een achterstand aan van 
vier wedstrijdpunten. Een verschil dat 
met nog vier ontmoetingen voor de 
boeg alleen nog maar in theorie te 
overbruggen valt. 

Hier een opvallende partij uit het eer¬ 
ste verlies van De Vaste Zet, het duel 
aan het hoogste bord. 


W. Kalis (CAB-Holland)-O. Verdel (De 
Vaste Zet). 1. 33-29 17-22; 2. 39-33 
11-17; 3.44-39 6-11; 4. 50-44 1-6; 5. 31-26 
16-21; 6. 32-28 19-23; 7. 28x19 14x23; 8. 
35-30 10-14; 9. 30-24 5-10; 10. 37-31 
20-25; 11. 24-20 15x24; 12. 29x20 11-16; 
13. 40-35 7-11; 14. 44-40 14-19; 15. 20-15 
10-14; 16. 41-37. 


«1111 1111111111 IK 


1111111111111 >111111111111 IH! ilümiïïill 

Jl! llUaUl! 1IUJII 1*11 I 


iIHmI lliwill ilïïimïïill llftïïïïïTill 

«uin wan *i 


«lil il 


iliiïü» üiKïïüml IBffi 


llüïïiüilll IHIHilillll II 
*11 1*11 IIMII! 


van de dertien Limburgse deelne¬ 
mers de eerste ronde overleefd. 
Bij de jongens tot en met 16 jaar 
stond de als eerste geplaatste Ro¬ 
gier Wassen geen game af (6-0, 
6-0) aan Ivo Nix. 


uiMiii iiiMiii iiternii iiüffliiii HiWiii 

ai m ia iii lil 

>1*11 iiii.iiiiiiii nwu iimiüii ilüuyjii 


mik Uil itnfl 

■1*11 IMJH *11 


TmTïïTIII lllii 


«lil ilffinw illifïïml 


lilllillll llniil.llll lllliilMllI illliiïi.llll illr 
illllllllllll 1*11 llllillllllll IIHIIIIII 


□ 


Tot nu toe alles volgens een zeer pO' 
pulaire versie van de Keller-variant- 
De meeste zwartspelers gaan hier te¬ 
genwoordig verder met (2-7) maar Ov» 
Verdel grijpt terug naar wat wel d» 
orthodoxe speelwijze van deze ope- 
ning wordt genoemd. 16. .. 23-28; 17- 
35-30 21-27; 18. 47-41 2-7; 19. 40-35 
19-23; 20. 49-44 17-21; 21. 26x17 12x2H 
22. 30-24! Zie diagram. 

Voor ingewijden een bekende, met te 
zeggen beruchte stelling. In een partij 
Wiersma-G. Jansen uit 1987 volgd» 
hier eens 22. .. 7-12; 23. 44-40 14-20; 24- 
31-26 20x29; 25. 33x24! 11-17; 26. 37-31; 
en Wiersma zou later imponeren» 
winnen. Aangewezen is 22. .. 21-25 
maar in de diagramstand zit ook eep 
prachtige valstrik. De zwartspeler z^ 1 
achteraf dat hij hem eenvoudigweg 
was vergeten: 22... 14-20? 23. 37-32! 2* 
20x49; 24. 31-26! 28x37; 25. 26xl 5 
13x24; 26. 42x2! De schade lijkt nog 
mee te vallen, zwart heeft immers ooK 
een dam. Hij komt echter (te) veel nfl3' 
teriaal achter en vluchtvelden voor d £ 
dam blijken dadelijk ver te zoeken. 
26. .. 25-30; 27. 33-28 9-13; 28. 2xl J 
24x13; 29. 35x24 13-19; 30. 24x13 49-351 
31. 28-23 35x8; 32. 39-34 8-26; 33. 23-l J 
3-9; 34. 19-13 9x18; 35. 36-31 26x40; 3& 
45-34. Materieel is het weer gelijk 
maar zwarts linkervleugel is dodelijk 
verzwakt. Wim Kalis, de sterke Zuid' 
hollander die in 1989 zelfs tot de N# 
Finale doordrong, laat zijn voorde® 1 
niet meer los en rondt de partij doof 
tastend af: 36. .. 18-23; 37. 43-38 7-1* 
38. 38-33 12-18; 39. 33-29 11-17; 4®; 
29-24 18-22; 41. 24-20 22-28; 42. 20-P 
28-33; 43. 14-10 23-29; 44. 34x23 33-3* 
45. 10-5 39-44; 46. 5-19 44-49; 47. 19-3 5 
49-27; 48. 41-37 17-22; 49. 23-19 27-2} : 
50. 19-14 22-27. Ook zonder deze tij» 
noodfout had zwart zeker verloren. 5> 
14-9 en zwart gaf op. 

In verband met de beschikbare mirt 1 
te moet de oplossing van het „nieu'* 1 
jaarsprobleem" doorschuiven na^ 
volgende week. 


bridge 


met wiel gielkens 


Ook vele bridgers beginnen een 
nieuw jaar met goede voornemens; de 
pessimisten denken dat een week vol 
te houden terwijl de optimisten meer 
in termen van een maand of wat den¬ 
ken. Aansluitend bij recente rubrie¬ 
ken, waaruit bleek hoe winstgevend 
goede uitkomsten kunnen zijn zou u 
voor 1992 dus het voornemen kunnen 
maken om daar de goede regels voor 
te gaan toepassen. Mocht u dat te veel 
van het goede ineens vinden, laten we 
dan in elk geval met een hele belang¬ 
rijke beginnen. Neemt u zich derhalve 
eens voor tegen SA-contracten met 
een 5-kaart of langer uit te komen. 
Hebt u geen 5-kaart, dan wordt de 
zaak meteen een stuk gecompliceer¬ 
der, want van 4-kaarten met slechts 1 
honneur of een vork aan top uitko- 
men is meestel een slechte zaak. Maar 
u staat niet alleen op deze wereld; de 
tegenpartij helpt veelal een handje 
mee door het bieden. Punt 2 is dan 
ook om in elk geval af te blijven van 
de kleuren die de tegenpartij reëel 
heeft geboden. Die vallen dus af; blij¬ 
ven er nog 2 of 3 kleuren over, dan 
kiest u daaruit de kleur die het minste kwaad kan. Heel simpel dus, hoew^ 
het geen 100% garantie op succe* 
biedt. Maar die krijgt u ook niet als » 
bij het instappen een buschauffeUj 
100% garantie vraagt dat hij u leven» 
naar de volgende halte zal brenge* 5 
Kortom: ongelukken zijn niet uitg® - 
sloten, maar u hebt nu in elk geval d { 
grootste kans op succes. Zelfs in e*' 
treme gevallen kan dit succes worde* 1 
afgedwongen zoals blijkt uit ondef 
staand spel uit de wedstrijd Sittar» 
2-VM 1. 


+ AVxxx 

* AV 

♦ xxxx 
*Vx 


♦ xxxx 
¥B10xx 

♦ AVx 
+ Bx 


♦ HlOx 
m xx 

♦ BlOxxx 

♦ 10xx 


♦ B 

<pHxxxx 

♦ H 

«f» AHxxxx 


Noord 


Het 2R-bod was de zg. 4e kleur fof 
cing, dit houdt in dat Noord geen ru*‘ 
tenkleur hoeft te hebben en aan Zui» 
vraagt of hij een stopper in die kleüj 
heeft. Zuid meende van wel en boo» 
2SA, een actie die ik niet onderschrijf 
Niet alleen is ruitenheer sec een stop! 
per van twijfelachtige allure, boven^ 
vind ik dat Zuid nu geen recht do?' 
aan zijn distributie, die een ander* 
omschrijving vereist dan 2SA. De Si 1 ' 
tardse Zuidspeler bood in deze situ* 
tie 3K1, waarna Noord tot 4H besloot 
hetgeen met een overslag werd g® - 
maakt. Nu wordt 3SA natuurlijk oo> 
met een overslag gemaakt, als WeS 1 
maar niet met ruiten start. Maar me^' 
Hendriks op de Westplaats paste b<f 
vengenoemde regel toe, nl. uitkome» 
in de niet geboden kleur. Zuid ha» 
daar wel een stopper in aangekol*' 
digd, maar hij zou er zeker geen lengt* 
in hebben. Ergo moest partner OoS 1 
minstens een 4-kaart ruiten hebben e* 1 
als dat zoveel als Bxxx zou zijn zo» 
een ruitenstart al winst opleveren. Al 
dus „vond” ze de enige dodelijke ui* 
komst met ruitenaas! 

Helaas is het uitkomstadvies 1992 aa* 1 
mevr. Hendriks dus niet besteed 
want zij paste het al in 1991 met br»! 
vour toe. Als compensatie kan ze mil 
derhalve benaderen voor een privéad 
vies, zo ze dit op prijs stelt. 
Piloot met minimale inspanning naar maximaal resultaat 

Visser vliegensvlug 


Van onze sportredactie 

SANTIAGO DE CHILI - Op de 
valreep van het oude jaar heeft 
Edward Bekker met succes een 
vijfmansexpeditie naar de 6.959 
meter hoge top van de Aconca- 
gua gevoerd. De berggids uit 
Klimmen bereikte de piek, de 


Edward Bekker 
op Aconcagxia 


hoogste verheffing van Zmd- 
Amerika, op zaterdag 28 decem¬ 
ber. Opvallend was, dat ook de 
52-jarige Theo van de Bosch erin 


slaagde de top te bereiken. 

Op dit moment is een andere, uit 
zes alpinisten bestaande Lim¬ 
burgse groep bezig met de bestij¬ 
ging van de Aconcagua. Deze 
beklimming is het eerste doelwit 
van de Vallekebergse Alpe 
Vrung, die dit jaar van plan zijn 
de zeven hoogste bergen van de 
zeven continenten te bedwingen. 


Van onze correspondent 
GOVERT WISSE 


HEERENVEEN — Leo Visser begint er een traditie van te 
diaken om met alle schaatslogica te spotten. Dikke studieboe¬ 
ken over trainingsleer zijn op vele sportlieden van toepassing, 
J^aar kunnen wat de ex-Geleender betreft in de open haard, 
visser heeft een geheel eigen, onorthodoxe manier van sport 
bedrijven, die anderen ongetwijfeld jaloers maakt. Daar waar 
Ben van der Burg wegens zijn heupblessure met maximale in¬ 
spanningen minimale resultaten boekt, is de KLM-piloot met 
Zl Jn moeizaam bijeen gesprokkelde trainingsuurtjes weer hard 
op weg naar de top. 

bisser heeft tot anderhalve week hield, met z’n tong op de schoenen, 
Seleden steeds hardnekkig verkon- zijn tweede plaats nog net vast ten 
ai gd, dat dit voor hem afsluitende koste van Robert Vunderink, de 
s eizoen helemaal in het teken zou nummer drie. 
staan van de Olympische 1500 me- 

. ■ De spieren en de longen waren Een half uur na zijn rit stond Leo 
^ le .t op meer berekend, omdat de Visser de verzamelde pers met een 
r ainingen er door zijn werk steeds brede grijns te woord. „Eerlijk ge¬ 
il inschoten. De Europees en we- zegd vind ik dit zelf ook verbazing- 
hddkampioen van 1989 trainde de wekkend, maar zo is het mijn hele 
af gelopen maanden tijdens de tus- schaatscarrière al. Ik voelde natuur- 


Eindelijk ’het goeie gevoel’ 


senstops op een van zijn interconti¬ 
nentale vluchten. De ene keer op 
® en parkeerplaats in Tokyo, een an- 
keer in de fitnessruimte van 
Zl Jn hotel in Singapore. 

yiak voor de kerstdagen, tijdens het 
trainingskamp in het Italiaanse Col- 
a lbo, wilde de Zuidhollander zich 
w el eens vrijblijvend testen op de 
Vl lf kilometer. „Ik reed er 7.05 in de 
sneeuw. De manier waarop ik toen 


lijk wel, dat het steeds beter ging 
dit seizoen, maar dit, nee... Nie¬ 
mand heeft kennelijk de kennis 
over trainingsleer in pacht,” aldus 
Visser. 

Bekijken 

Behalve een plaats in de Olympi¬ 
sche ploeg kunnen de rijders tij¬ 
dens de NK afstanden ook kwalifi¬ 
catie voor het EK, over twee weken 


soKan* * " " v ~ v -“ catie voor net EK, over twee weken 

Wen l!L n dezelfde Thialf-hal, afdwingen. 


dicht dacht dat mijn benen wel De kans is aanwezig, dat Visser zich 
b e urd zouc * e ” s aan ’ maar dat ge- vrijwillig terugtrekt. „Ik wil eerst 
e niel ' eens rustig bekijken, hoeveel ener- 

_ gie het me kost om aan het EK mee 

lestrhie te doen. De Olympische Spelen zijn 

J voor mij het belangrijkst en ik ben 

Na het geslaagde testritje durfde de een beetje bang, dat het EK belem¬ 
merend Nederlands kampioen gis- merend werkt.” 
l ^ r en op de eerste dag van de NK 

afstanden het avontuur op de vijf Probleem is ook, dat Visser op 10 
kilometer wel aan. Het resultaat januari achter het bedieningspaneel 
w as verbazingwekkend. Hij gaf van een Boeing 747 naar Tokio 
maar iets meer dan een seconde toe vliegt. Op de veertiende keert hij te- 


Testritje 


de soepel rijdende winnaar Bart 
Veldkamp (6.50,19). De bijna 26-jari- 


rug, drie dagen voor het Europees 
kampioenschap. Dat is geen ideale 

* ' 7 j ^ ^ w » * iwvun, 

piloot had het in de laatste twee voorbereiding, hoewel... daar heeft 
°nden wel erg zwaar, maar hij Leo Visser mee leren leven. 


Speler Lindenheuvel 
op proef bij Roda 


ERKRADE - Roda JC onder¬ 
mat of de selectie voor komend 
e izoen versterkt kan worden met 
^ aantal nu nog bij de amateurs 
ctieve voetballers. De Kerkraadse 
^Ub zal daartoe spelers uitnodigen 
o°r een trainingsstage. Op dit mo- 
*^ en t is Xederik Ihalauw, een 20-ja- 
!ge middenvelder van de Geleense 
'Voedeklasser Lindenheuvel, te 
ëgst bij Roda JC. „We geven die jon- 
gen een kans te laten zien wat hij 
* Can .” aldus trainer Adrie Koster. 
”VP_dit moment kan ik nog geen 
mnig woord zeggen of hij wel of 
le t in aanmerking komt voor een 

c °ntract.” 

Vrösch is de belangrijkste ge- 
sadigde om Vic Hermans, die na 
? en conflict met het Roda JC- 
es tuur over het vertrek van een 
^speler naar FC Antwerp geen 
l euw contract meer krijgt aange- 
°den, aan het einde van dit seizoen 
up te volgen als trainer van het C- 
oam. Vrösch is momenteel oefen- 
oaeester van eersteklasser Waubach 

reiner Adrie Koster kan vanavond 
JU het vriendschappelijke duel bij 
^VN (aanvang 19.30 uur) geen be- 
r °ep doen op Berthil ter Avest. De 
aa nvaller is nog niet genezen van 
diepe snijwond onder zijn knie. 
** e t is zelfs onzeker of Ter Avest 
Woensdag kan spelen in de KNVB- 


bekerwedstrijd tegen FC Gronin¬ 
gen. 


• De Olympische aspiraties van Yvonne van Gennip krij¬ 
gen serieus gestalte. Op de openingsdag van de nationale 
afstandskampioenschappen in Heerenveen zette de 27-jari¬ 
ge Haarlemse voor het eerst dit seizoen haar rol als kop- 
vrouwe van de kernploeg om in daden. Met ruime voor¬ 
sprong op haar ploeggenotes Zijlstra en Van Schie won ze 
de drie kilometer. „Dit had ik wel effe nodig ” begroette ze 
haar nationale titel. „Voor het eerst dit seizoen had ik het 
goeie gevoel. De afgelopen maanden ging het niet geweldigf 
Zelfs nu, tijdens de race, dacht ik: ik zal toch straks niet 
weer helemaal in elkaar klappen?” 

Haar vorm schijnt exact op tijd teruggekeerd. „Het meeste 


werk moet thans gedaan zijn. Vanaf nu is het een kwestie 
van veel rust nemen en lekker in je vel komen te zitten.” De 
opluchting bij de ’Koningin van Calgary’ was begrijpelijk. 
Weliswaar kreeg Van Gennip medio december van het 
NOC-bestuur reeds de zekerheid dat zij de Olympische reis 
naar Albertville mag maken, maar erg overtuigend waren 
haar optredens nog niet geweest. 

De sprinttitel ging volgens verwachting naar Christine 
Aaftink. De Baambrugse, ook al zeker van een optreden in 
Albertville, bleef voor de derde maal dit seizoen onder de 
Olympische limiet. 


Erwin Janssen 
naar Eaters 

GELEEN - Meetpoint Eaters heeft 
de Eindhovenaar Erwin Janssen ge¬ 
contracteerd. De jeugdinternational 
reist vandaag mee naar Rotterdam 
voor de wedstrijd tegen Gunco Pan¬ 
da’s. De transferkosten, 7.500 gul¬ 
den, werden uit particulier initiatief 
betaald. Johan Toren is ontslagen 
als coach van ijshockeyclub 
Utrecht, die een matig seizoen door¬ 
maakt. De Groninger wordt vervan¬ 
gen door de Canadees Douglas Bob 
McKay. Het is de bedoeling dat 
McKay vanavond al bij het duel te¬ 
gen Nijmegen debuteert op de Ut¬ 
rechtse bank. 


Vrouwen halen 
mannen in 


LOS ANGELES - Vrouwen kun¬ 
nen zich in de met al te verre toe¬ 
komst op de meeste loopnummers 
in de atletiek, van de 200 meter tot 
de marathon, op voet van gelijk¬ 
waardigheid meten met hun man¬ 
nelijke collega’s. Dat is de uitkomst 
van een onderzoek van de Universi- 
teit van Californië. De studenten 
vergeleken daartoe de ontwikkeling 
van de prestaties van beide geslach¬ 
ten sinds 1905. Daaruit bleek dat 
vrouwlijke lopers zich gemiddeld 
twee keer zo snel verbeteren als 
mannen. 

De onderzoekers berekenden dat, 
als de progressie doorgaat, een 
vrouw nog deze eeuw, in 1998 om 
precies te zijn, de snelste kan zijn in 
de Marathon van New York. In 2020 
kan een atlete op de 1500 meter de 
beste man inhalen en in 2050 kan op 
200 meter de seksetest achterwege 
blijven. 

De cijferaars geven toe, dat hun on¬ 
derzoek ook zwakke punten heeft. 
Zo hebben ze bijvoorbeeld absoluut 
geen rekening gehouden met fysie¬ 
ke aspecten en mogelijke grenzen 
aan lichamelijke prestaties. Als een 
vrouw over zestig jaar wereldkam¬ 
pioen wil worden op de 200 meter 
voor gemengde sprinters, moet ze 
wel huizen in een perfect mannenli¬ 
chaam. Om te beginnen zou voor 
vrouwen daarom het gebruik van 
het anabole hormoon testosteron 
moeten worden vrijgegeven en aan- 
gemoedigd. sport kort JI 


• poolbiljart - in café Edei- 

^eiss te Geleen worden gedurende 
c * e weekeinden van 4/5 en 11/12 ja- 
bhari de nationale C-kampioen- 
® c happenvan de Nederlandse Pool- 
öl *jartbond gehouden. 


SCHAKEN 

^ggio Emilia, internationaal toptoer¬ 
nooi, zesde ronde: Anand-Karpov 
}j2-l/2, Goerevitsj-Ivantsjoek 1/2-1/2, 
Kalifman-Gelfand 1/2-1/2, Kasparov- 
“oljavski 1-0, Poloegajevski-Salov afg. 
^tand aan kop: 1. Kasparov, Gelfand en 
Anand 4; 4. Karpov 3 1/2. 

PARI J S-KAAPSTAD 

Sahr, achtste etappe van N’Djamena 
naar Sarh, 695 km; Auto’s: 1 Shino- 
*uka/Magne (Mitsubishi) 2.05.09 secon- 
den straftijd, 2. Weber/Hiemer (Mitsu- 
Dishi) 1.19, 3. Auriol/Monnet (Mitsubis¬ 
hi) 2.25, 4. Lartigue/Destaillats (Citroen) 
a ^39, 5. Waldegard/Gallagher (Citroen) 
!2.04, 6. Wambergue/Vantouroux (Toyo- 
J-a) 27.39, 7. Ickx/Lemoyne (Citroen) 
n u -43, 8. Ambrosino/Guéhennec (Ci¬ 
troen) 32.44, 9. Vatanen/Berglund (Ci- MVV mist scherpte 
t . . , *<* ^ • V \ 

-.4**+**)' : ■ J " : " V ! ' ■ * ■. - '' ' 'é-V; 


Hans Linders tracht een offensieve actie van Victor Ekpeba ongedaan te maken. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN Armand Benneker nam de positie 


Van onze correspondent MVV-Nigeria 1-2 (0-1) - 24. Euzego 0-1 

_PIERRE FRAMBACH | 51. Lanckohr 1-1 (strafschop), 68. Siasia I 

-1-2. Scheidsrechter Bettinger. Gele 

kaart: Babalade. Toeschouwers: 400. 

MAASTRICHT — MVV heelt in een MVV: De Haan. Linders (45. Lanckohr), 
bij vlagen goede wedstrijd met 2-1 Joordens. Dikstaal, Benneker, Bucan, 
van het Nigeriaanse nationale team Libregts Reijners, Hofman, Visser. 

verloren. Gezien het groot aantal Euzego. Ugbede. 

kansen, dat de Maastrichtenaren Keshi. Babalade (45. Ekpo). Equaon. 
creëerden, was de nederlaag onver- George, Mutiu (73. Alatise). Siasia (73. 
diend. Vooral in de tweede helft Eneokon), Oliha (45. Akpobore), Ekpe- 
ontstonden er veel hachelijke mo- ba 

menten voor het Nigeriaans doel, -- 

maar geen enkele MVV’er was bij 

machte om de bal achter de derde van laatste man in. Vooral in de 
doelman van Nigeria, David Ngo- tweede helft deed hij dat uitste- 
digha, te deponeren. Alleen Lanc- kend. Ivo Joordens assisteerde hem 
kohr kon dat een keer verwezenlij- a j s rechtsback. „Morgen hebben we 
ken. Hij had daarvoor echter wel tegen Antwerpen de kans om de 
een strafschop nodig. puntjes op de i te zetten. Loopt het 

, Tr zoals vanavond dan zie ik best wel 

V-trainer Sef Vergoossen was perspectief voor het duel van vol- 
desondanks tevreden: „We hebben gende week tegen Ajax”, conclu- 
goed gespeeld. Als de stand 4-2 voor deerde Vergoossen. 
ons was geweest had daar niemand 

iets op kunnen aanmerken . De te- in de eerste helft wisten de Nigeria- 
vredenheid van de MVV-trainer nen de MVV-verdediging nog her- 
stoelde ook op het feit dat zijn team haaldelijk in de problemen te bren- 
in een soort fantasie-samenstelling gen. Halverwege de eerste helft 
speelde. Agu, Verhoeven. Thai en 

Delahaye ontbraken, terwijl Hans ” ~ 

Linders, na een blessure van drie • VOETBAL - Sparta heeft de 
maanden, niet geheel fit zijn rentree 21-jarige Jimmy Simons voor de 
maakte. rest van de eomnetitip crphnnrH mn 


• VOETBAL - Sparta heeft de 
21-jange Jimmy Simons voor de 
rest van de competitie gehuurd van 
SVV Dordrecht. Er is een optie tot 
koop aan het einde van het seizoen. 


sport in cijfers 


troën) 40.27, 10. Rivière/Manon (Nissan) 
40.57, 29. Tijsterman/Tijsterman (Toyo¬ 
ta) 1.48.06, 50. Bezemer/Cnuddë^tMAN) 
2.23.10. Klassement: 1. Auriol 13.53.12, 
2. Weber 33.46, 3. Shinozuka 35.25, 4. 
Waldegard 1.57.34, 5. Vatanen 3.19.08, 6. 
Lartigue 3.39.48, 7. Ickx 4.28.25. 8. Am- 
brosino 5.14.31, 9. Wambergue 5.45.04, 
10. Torra/Selga Nissan 7.22.59, 28. Tij- 
sterman 16.56.54, 53. Bezemer 24.16.30. 
Motoren: 1 . Laporte (Cagiva) 3.19.33, 2. 
Arcarons (Cagiva) 0.03, 3. Cavandoli 
(Yamaha) 0.06, 4. Peterhansel (Yamaha) 
0.31, 5. Sotelo (Gilera) 0.34, 6. Charbon- 
nel (Suzuki) 1.03, 7. Orioli (Cagiva) 1 44 
8. Mandelli (Gilera) 2.00, 9. Trolli (Cagi¬ 
va) 2.18, 10. Lalay (Yamaha) 2.53. Klas¬ 
sement: 1. Peterhansel 34.32.43, 2. 


LaPorte 5.24, 3. Arcarons 23.08, 4. Mora- 
les 31.03, 5. Mas 31.44, 6. Picard Yamaha 
47.54. 7. Lalay 1,08.17, 8. Magnaldi 
1.22.53. 9. Wagner 1.26.338, 10. Mandelli 
2.50.05. 


BASKETBAL 


Haarlem, Basketbalweek, zevende dag, 
kwartfinales: Kalev Tallinn-Levi’s WBL 
119-104 (56-34); Bowling Green State 
University-Commodore Den Helder 
68-67'(34-34). 


VOLLEYBAL 


Bremen, vijflandentoernooi vrouwen, 
tweede dag: Rusland-Nederland 3-1 
(10-15 15-5 15-12 16-14), Duitsland-Roe- 
menië 3-2 (7-15 15-17 15-13 15-12 17-16). 
Stand: 1. Rusland 2-4 (6-2), 2. Cuba 1-2 
(3-1), 3. Duitsland 2-2 (4-5), 4. Nederland 
1-0 (1-3), 5. Roemenië 2-0 (3-6). 


jSARH - Met honderden auto’s 
en motoren op hun dooie akker¬ 
tje door oorlogsgebied. Even 
huiverden de deelnemers aan 
Parijs-Kaapstad. De geruchten¬ 
machine kwam gisteren op gang. 
Het vliegveld van N’Djamena 
zou vlak na het vertrek van de 
karavaan naar het zuidelijk en 
veilig gelegen Sarh gesloten zijn, 
er zouden doden zijn gevallen in 
N’Djamena, en een dorp op twin¬ 
tig kilometer afstand zou zijn 
ingenomen door rebellen. 

BBC-Worldservice meldde ge¬ 
vechten in het grensgebied van 
Niger en Tsjaad, de streek die de 
deelnemers eerder in konvooi 


Van woestijn 
naar regenwoud 

doorkruisten. In N’Djamena zelf 
waren in de nacht van woensdag 
op donderdag vanuit het hotel 
schoten te horen. 

Sportief trok het rallycircus ver¬ 
der naar het veilige zuiden van 
Tsjaad. De karavaan heeft de 
woestijn voorlopig verlaten en is 
nu op weg naar het tropisch re¬ 
genwoud rond de evenaar. Moei¬ 
lijkheden tijdens de etappe over 
695 kilometer vormden de smal¬ 


le, bochtige wegen en de bomen 
die het zicht belemmerden. 

Bij de auto’s was Mitsubishi 
weer te sterk voor Citroën, hoe¬ 
wel de auto van Fontenay in 
brand vloog en de Fransman de 
wedstrijd moest verlaten. Ook 
Saby viel weg. 

De Japanner Shinozuka eindig¬ 
de als eerste, Weber werd twee¬ 
de, Auriol derde. De volgorde in 
het algemeen klassement is om¬ 
gekeerd. Bij de motoren won de 
Amerikaan Laporte de etappe 
naar Sarh met slechts drie secon¬ 
den voorsprong op de Spanjaard 
Arcarons. 


opende Euzego de score. Enk de 
Haan, die Agu verving, liep finaal 
onder een hoekschop door waarna 
de Nigeriaan de bal simpel in doel 
schoof. Kort na de hervatting stopte 
Equaon tegen de regels Erik Meijer 
af binnen het strafschopgebied. De 
toegestane strafschop was voor 
Lanckohr geen probleem. 

Fouten in de MW-verdediging 
zorgden ervoor dat twintig minuten 
voor het einde Siasia de Nigenanen 
de winst bezorgde: 1-2. Voor de trai¬ 
ner van het Nigeriaans team, Cle- 
mens Westerhof, een klein licht¬ 
puntje. Gisteren kondigde de Nige- 
riaanse minister van sport aan 
Westerhof ontslagen wordt als Ni¬ 
geria niet de Afrika-cup, die eind 
deze maand van start gaat, wint. 


trainerscarrousel 


NIEUWSTADT - Herman Mestrom 
neemt aan het eind van dit seizoen 
afscheid van FC Ria. Mestrom stapt 
op na een tweejarig dienstverband. 

BANHOLT - Vierdeklasser Ban- 
holtia zal ook volgend seizoen ge¬ 
bruik maken van de diensten van 
Gerard Hoenen. De ex-speler van 
Roda JC, PSV en MW is momen¬ 
teel aan zijn eerste jaar bij Banhol- 
tia bezig. 

HEERLEN - Karl Wingenfeld blijft 
ook volgend seizoen bij W Heksen- 
berg. Wingenfeld staat sinds begin 
dit seizoen aan het roer bij de club. 

(ADVERTENTIE) 


Klachten over de 
bezorging op 
zaterdag? 

Bel dan 

alléén het hoofdkantoor 

045-739911 

: tussen 8 en 12 uur. 


grootste opruiming van 
Nederland begint morgen! 


23 !n- en exterieurspecialisten vormen de grootste en 


kompleetste woonboulevard van Nederland: Woonboulevard 


Heerlen. Dagelijks komen duizenden mensen naar Heerlen om 


te profiteren van het ongekende huis-, tuin- en keuken 


aanbod. 


Maar let nu op: morgen breekt de grootste opruiming 


op de grootste Woonboulevard van Nederland los 


Voordeel hier, voordeel daar... voordeel 


op de Boulevard. 


Wat een koopjes, wat een voordeel, wat 


een opruiming 


.lias i Ei#: •' 


u et lijkt wel of alles weg moet. Meubelen, keukens, bad¬ 
kamers, woningtextiel, slaapkamers, verlichting, verf en 
behang, doe-het-zelf-artikelen en alles voor de tuin. Dat 

wordt profiteren! 

Woonboulevard Heerlen. Daar is het goed 

woonwinkelen. 

Woonboulevard Heerlen maakt winkelen weer 
plezierig. Zo zijn de auto-aanrij-routes heel 
duidelijk aangegeven en kunt u altijd gratis 
parkeren. Als u met het openbaar vervoer 
komt, stapt u praktisch voor de deur uit. 


m 


A .ül. jStSR fënsjgl! 


mm + * * * • * OPRUIMING! 

De grootste opruiming aller tijden 
begint op zaterdag 4 januari om 9.30 uur 
LEENBANK» 
KWANTUM BlijSS S 5 

■ i . .u i i i j. | i"'i. | i | i | i . m 


B&mjmïn j 

Kejkens en badkamers 

■■VVnanoJVMBj 

mwm 


GOOSSEHS 


- - -' «JP t, - ■ ajp 

m i 

Even gezellig zitten met 
een kopje koffie... 

Moe geworden van het winkelen? U 
vindt altijd een gezellig onderkomen 
in Lunchroom-Restaurant 'In den 
Heertyckheit' waar u kunt genieten 
van een kopje koffie, een drankje, 
een heerlijk vers broodje of 
een stukje vlaai. ITMEUBEIEN m 


skanland 

GRENEN MEUBELEN 


ianoi 


♦♦ Hatema Sanders 


Pnma MMkeH «oor Up* en *or<fc*r»«n 


Trend en kleur in je 
eigen interieur. 


Ais ook de prijs 
belangrijk is!! 


De specialist voor Internationale kollektie Prima winkels voor 
geloogd én blank designmeubelen in tapijt en gordijnen, 
grenen. ma nou, rotan en pitriet 


U treft 't bij Sanders. 


Daar hou je 'n leuk 
huis aan over! 


Exclusief en betaal¬ 
baar zitkomfort 


keukens en badkamers 


De grootste kollektie 
keukens en bad¬ 
kamers. 


carpet-land 


Europa's grootste 
tapijtspedalist. 


qflgfr 

Slaapkamer Speciaalzaken 


Gelukkig heeft 
'Oase' meer dan 100 
slaapkamers. SKHOLS WONEN 


KWANTUM 


WAAAOH ZULLEN WE DOUW DOEN J | sfarvolle meubelen 


Doe het samen met 
Gamma. 


Uitgeslapen siaap- 
kamermode voor 
jong en minder jong. 


Woonplezier begint 
hier. 


Sfeervolle zit- en 
woonkamer- 
meubelen met een 
romantisch tintje. 


KELLERHUIS 


Topkwaliteit in 
keukens en service. 


nwubtton * 

VAN OEN KOMMER WOONGROEP 


Kreativiteit en 
aandacht voor het 
detail. 


Interieurmogelijk- 
heden zonder 
grenzen. 
Een bank van Perida. 
Je mooiste plekje op 
aarde. 


De voordelige, 
komplete doe-het- 
zelf-spedalist. 


Groenplezier voor Even gezellig zitten 
binnen en buiten. met een hapje en 

een drankje. 


Wonen op z'n 
mooist 


jauteuikrie 

voor uw .persoonlijke' fauteuil 


Grootste speciaalzaak 
in fauteuils 
200 modellen.