Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


Bestond aablad 

C. M 74e jaargang nr. 3. 


Rust in Rusland 
westers belang 

PAGINA 4 

'Moslimleiders 
zijn eng' 

PAGINA 5 

Wim Jense kwaad 
op 'Boze Moeders' 

PAGINA 11 


Wereldwijde 
veroordeling 
besluit Israël 

^EL AVIV - De Palestijnse delega 
le naar het vredesoverleg met Is- 
aël heeft haar vertrek naar Was- 
kïgton definitief uitgesteld. De 
festijnen protesteren daarmee te- 
? en de aangekondigde deportatie 
°or Israël van twaalf Palestijnen 
U de bezette gebieden, die interna- 
*°naal protesten heeft opgeroepen, 
^aar de Israëlische minister van 
efensie, Moshe Arens, zei gister- 
v ond dat geen politieke druk, ’zelfs 
j^n Amerikaanse druk’, verander 
kan brengen in Israëls besluit. 
e Amerikaanse regering heeft gis- 
jeren scherpe kritiek geuit op het 
® r aëüsche deportatiebesluit. Een 
Oordvoerder van het ministerie 
3 Buitenlandse Zaken in Was- 
v ln gton zei dat ’tot het hoogste ni- 
^au’ bij de Israëlische regering is 
^ngedrongen het besluit terug te 
aaien. Hij noemde het ’onbegrij- 
r e ajk’ dat Israël zo kort vóór de 
.^vatting van het vredesoverleg 
v^dag in Washington een derge- 
^Jk besluit neemt. Ook Engeland, 
, e huidige voorzitter van de Veilig- 
j e *dsraad, Frankrijk, Egypte en 
|j (fe^nië hebben het besluit veroor 

Ie ^ en ver hlanng kondigen de Pa¬ 
rijnse delegatieleden aan dat ze 
adere instructies zullen afwachten 

het PLO-hoofdkwartier in Tu- 
*Us p Eel BEWOLKING EN 
JEHST NOG REGEN 
v a »»daag zorgt een storing bo- 
, ons land voor veel bewol¬ 
kt» en perioden met regen. 
• e wind is matig tot vrij 
f achtig uit een west tot zuid- 
j^stelijke richting. De mid- 
v a gtemperatuur wordt onge- 
^ eer 7 graden. De minimum- 
e *hperatuur voor de komende 
ac ht wordt 5 graden. Morgen 
7*' de storing onze omgeving 
® f laten, maar in de ochtend 
r^gt deze nog voor veel- be- 
r °^king en plaatselijk voor 
of motregen. In de mid- 
” a g wordt het droog en kun- 
. e h enkele opklaringen Lim- 
J* r g bereiken. De wind neemt 
J tot matig uit westelijke 
. c hting. Dei' middagtempera- 
hür wordt ongeveer 7 graden 
^ r Wiji het kwik vannacht 
y aa lt tot circa 5 graden. 

* 0or verdere informatie be- 
, e Oende het weer in Limburg 
* Ü »U u bellen 06-91122346. 


Uranium te koop 
in Tadjikistan Frans Houben 


Ben van der Burg 
stopt voorlopig 

PAGINA 19 

Frans Houben nog 
twee jaar topper 

PAGINA 20 

De meiden van 
Peter Murphy 

PAGINA 20 


Buikdansend 
over grenzen 

PAGINA 21 

Vlaamse rockers 
in 'Olland' 

PAGINA 22 

Een filosofische 
psychotherapeut 

PAGINA 23 irÜ 

• De Heerlense 
Sharahzad Huisman. 


Italianen wenden 
zich tot Satan 

PAGINA 25 

Margriet en Pieter 
25 jaar getrouwd 

PAGINA 27 

Kees Koning en 
het zesde gebod 

PAGINA 29 • Margriet en Pieter 
in hun verlovingstijd 


Ziekenboeg voor 
bonsaiboompjes 

PAGINA 31 


Archie Bunker 
viert jubileum 

PAGINA 35 

Programma's voor 
het weekeinde 

PAGINA 37 en 39 ■■■mag het een onsje 
meer wezen?... 


Vredesoverleg wordt mogelijk volgende week in Brussel hervat 

Bestand in Kroatië wankelt 


ZAGREB - Ondanks het 
jongste bestand in Joegoslavië 
dat gisteren om 18.00 uur (Ne 
derlandse tijd) is ingegaan, 
wordt in sommige gebieden 
nog steeds gevochten, zo 
blijkt uit eerste voorlopige be 
richten. De bemiddelaar van 
de Europese Gemeenschap 
voor Joegoslavië, Lord Car- 
rington, heeft gisteren voorge 
steld om volgende week in 
Brussel het vredesoverleg 
over Joegoslavië te hervatten. 

De radio in Belgrado meldde dat na 
het van kracht worden van het nieu¬ 
we, vijftiende bestand op sommige 
plaatsen langs het front nog werd 
gevochten. Ook in Zagreb is verno¬ 
men dat er geen sprake is van een 
volledig staakt-het-vuren. 

Vertegenwoordigers van het Joego¬ 
slavische federale leger en de Kroa¬ 
tische regering spraken donderdag 
in Sarajevo in aanwezigheid van de 
speciale afgezant van de Verenigde 
Naties, Cyrus Vance, af dat de wa¬ 
pens vanaf vrijdag 18.00 uur zouden 
zwijgen. 

Tot vlak vóór het ingang van het 
staakt-het-vuren werd er op ver¬ 
schillende plaatsen langs het front 
in Kroatië fel gevochten. Het fede¬ 
rale leger verhevigde gisteren in 
Kroatië zijn offensief. Volgens de 
Kroatische radio en televisie gingen 
na zes uur in Nova Gradiska (West- 
Slavomë) en in Osijek (Oost-Slavo 
nië) de 'buitengewoon heftige’ ge 
vechten door. In Osijek werden 
gisteren drie mensen gedood en 
raakten er vijf gewond. 

Extremisten 

Waarnemers verwachten dat de 
strijd pas vandaag in de vroege och 
tend langzaam zal luwen. Zij waar¬ 
schuwen dat het bloedvergieten 
niet helemaal zal ophouden, omdat 
extremistische groepen in beide 
kampen waarop Belgrado en Za 
greb geen grip hebben, willen door 
gaan met vechten. 

Lord Carrington zei in Lissabon na 
gesprekken met Vance en de Portu¬ 
gese minister van Buitenlandse 
Zaken, Joao de Deus Pinheiro, dat 
hij de presidenten van de republie¬ 
ken heeft uitgenodigd om donder¬ 
dag 9 januari naar Brussel te komen 
voor de negende ronde van de vre¬ 
desconferentie over Joegoslavië. De 
Portugese minister nam namens 
zijn land, dat sinds 1 januari voorzit¬ 
ter van de EG is, aan het gesprek 
met Carrmgton deel. 

Vance keert terug naar New York 
waar hij verslag zal uitbrengen aan 
de nieuwe secretaris-generaal. Bou¬ 
tros Boutros Ghali, over de eventue¬ 
le stationering van een VN-vredes- 
macht in Kroatië. De VN stellen als 
voorwaarde voor het sturen van een 
10.000 man sterke vredesmacht dat 
er in Joegoslavië een bestand van 
kracht wordt dat ook werkelijk 
wordt nageleefd. 


(ADVERTENTIE) FIV E POCKET 


SAROLEASTRAAT 43 - HEERLEN 
MARKT I - MAASTRICHT 


;V 'llll *;:ï -ii ‘ :, i 

, ; n- Tij? 

%-i. SI !i i!w® ! IL’! 


ciiiüi:. •*».:illT*.. . L" 

H 1 

% Crt '& I’ "VB 


k %, Lubbers naar 
Zuid-Afrika 

DEN HAAG - Premier Lubbers en 
minister Van den Broek zullen van 
18 tot en met 20 februari op uitnodi¬ 
ging van president F. W. de Klerk 
een officieel bezoek aan Zuid-Afri- 
ka brengen. Dit heeft het ministerie 
van Buitenlandse Zaken in Den 
Haag gisteren meegedeeld. Neder¬ 
landse premiers hebben Zuid-Afri- 
ka gemeden sinds de apartheidspo¬ 
litiek in de jaren vijftig het karakter 
van de samenleving ging bepalen. 

Het programma voor het bezoek is 
nog niet bekend, maar het ligt voor 
de hand dat Lubbers en Van den 
Broek ook een ontmoeting zullen 
hebben met de leider van het Afri- 
can National Congress (ANC), Nel- 
son Mandela. Mandela werd in 
Nederland op het hoogste niveau 
ontvangen nog vóórdat president 
De Klerk, na een bezoek aan een 
groot aantal Westeuropese landen 
waarbij Nederland werd overgesla¬ 
gen, voor een officieel bezoek werd 
uitgenodigd. 

Het Komitee Zuidelijk Afrika en de 
Werkgroep Kairos betreuren dat 
met het officiële bezoek niet is ge¬ 
wacht tot in Zuid-Afrika een rege¬ 
ring is aangetreden die het vertrou¬ 
wen heeft van de diverse politieke 
stromingen. De twee anti-apart- 
heidsorganisaties betreuren dat 
Nederland ’de banden wil aanhalen 
met de huidige blanke regering die 
slechts een kleine minderheid van 
de Zuidafrikaanse bevolking verte¬ 
genwoordigt.’ 


(ADVERTENTIE) 


UW VOORDEEL 


Enkellaars met leder voet in zwart en grijs. 
Maten 40 - 46. 

Normaal 69.95 z 

Bristolprijs 60.- )liDER 

Alléén vandaag 


■■f? 

£ 


'2 

r -Jf 


39 .- 


BMSTOL Heerlen : Hogeweg 2-4 
Rothem/Meerssen : ’Au Ciel’ Kuilenstraat 75 
Sittard : winkelcentrum 'den Tempel' 
Kerkrade : Nullanderslraat 102 


# Brandweerkorpsen in Noord-Limburg hebben gisteren 
niet kunnen voorkomen dat de kapitale villa ’De Kalkhof 
aan de Kruisweg in Arcen tot de grond toe afbrandde. 
Brandmeester Louwes van de Venlose brandweer schatte 
de schade op enkele miljoenen guldens. ,flet rieten dak 
heeft ons danig parten gespeeld , want een dergelijke dak¬ 
bedekking is erop gemaakt water af te stoten en niet om 
water op te nemen.” De Venlose brandweer, die rond elf 
uur werd gealarmeerd, kreeg hulp van de regionale brand¬ 
weer. Maar alle pogingen om het vuur in de als een fakkel 
brandende verbouwde boerderij onder controle te krijgen, 
mislukten. De bewoners van het vlakbij het veerpont over 
de Maas naar Lottum gelegen pand wisten zelf een deel 
van de huisraad redden. Persoonlijke ongelukken deden 
zich niet voor, al overleefden enkele goudvissen de brand 
niet. De oorzaak van de brand, waarschijnlijk wegsprin¬ 
gende vonken uit de open haard, wordt vandaag onder¬ 
zocht door de technische recherche. Foto: JEROEN kuit 


(ADVERTENTIE) 


PRIMEUR IN LIMBURG! 

RENAULT 19 CABRIOLET 

AUTOBEDRIJF KERRES 

Dom. Mijnstraat 25, Kerkrade. 045-452424 


(ADVERTENTIE) 


BEGIN 1992 GOED! BEGIN BIJ 
jrOPLDDDR 


UNIEK, alleen zaterdag 4 januari. 

Bij aankoop van een compleet bankstel, een 
7-daagse wintersportvakantie GRATIS* 

Tfip| cnpR Thermiekstraat (t.o. MAKRO, 045-245505) 

I UrLCUCn siTTARD, Brugstraat 2, 046-520401 

Reis georganiseerd i.s.m. Reisburo Crombag-v.d. Burgt 
* of de helft in kontanten. 


(ADVERTENTIE) 


(5 


om 


QCr 


CO 


Ruim 2000 

•xcluiievi 

topcroch*» 

Karakter in 
wonen 

Donderdagavond 
koopov 


T 


N x 

m m 

>CC 
CL 3 

mm 

UJco 

CC^ 

m< 

cc 


3 km vanaf 
Meubelboulevard VAIttfcNBUlGMwfcG 4] VOlÜtNDAA. T E l 045 7512 2 


LD-puzzelactie 

HEERLEN - Na een fenomenale start 
met bijna drieduizend puzzelaars voor 
de eerste aflevering van de LD-puzze¬ 
lactie is het aantal deelnemers iets ge¬ 
daald, waarschijnlijk onder invloed var 
de talrijke feestdagen. Toch ligt het aan¬ 
tal puzzelaars na drie puzzels voor het 
goede doel nog altijd rond de 2.500. 

Die actieve deelnemers hebben inmid¬ 
dels al vele duizenden guldens bijeen 
gebracht voor de goede doelen, de 
stichting Jo Hansenpnjs in Meerssen en 
het Franciscusoord in Valkenburg-Hout- 
hem. Vandaag staat puzzel 5 al weer in 
de krant. De oplossingen moeten uiter- 
lijk donderdag 16 januari in het bezit 
van het Limburgs Dagblad zijn. 

U dingt dan mee naar de tien weekpnj- 
zen, waaronder duizend gulden en de 
eindprijs, na twintig puzzels, van vijfdui¬ 
zend gulden. Ook de oplossingen van 
puzzel 4, uit de krant van zaterdag 28 
december, kunnen nog worden opge¬ 
stuurd, tot uiterlijk woensdag 8 januari, 
zodat ze donderdag 9 januari in ons be¬ 
zit zijn. 

ZIE PAGINA 9 


(ADVERTENTIE) 1 WEEK Vi PRIJS 

Alle rokken, blouses, 
vesten, truien: 

Ara, Delmod, 

Fink, Aspa 

Damesmode 

Annastraat 18, Geleen 
Tel. 046-742295. 
Aanbieding van 4-1 t/m 11-1. Licht-Studio 

£□□□ 

Heerlen, Spoorsingel IA 
tel. 045-729735 


(ADVERTENTIE) 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 


Nü twee weken gratis 

Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. Naam:. 

Adres:. 

Postcode/woonplaats: 

Telefoon:.(voor controle bezorging) 

giro/banknummer:.. 

De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 

Daarna betaal ik O per kwartaal ■ O per maand 

Stuur mij O de machtiging voor automatisch betalen, 

Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus. 

O een acceptgirokaart 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L D Iproet labonnement gehad 

Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar: 
Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 


VEX 


En... 
elke dag 
vóór 7 uur 
in de bus 


of bel gratis 0&Ó229911 


8 "7104 04 "«00017 

Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 2 


llmburgs dagblad 

g g 
wmmÊ™® 
• HEERLEN 

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein 
19. Suzan Drummen en Piet Dirkx. 
T/m 12/1, open dl t/m vr 11-17 uur, za 
en zo 14-17 uur. 

• HOENSBROEK 

Kasteel Hoensbroek. Veertiende Kar- 
toenale. T/m 2/2, open dag. 10-12 en 
13.30-17 uur. Fotogalerie 68. Foto’s 
van Gerard Slegers. T/m 9/2, open ma 
t/m vr 10-12 en 13.30-17 uur, za en zo 
13.30-17 uur. 

• NUTH 

Atelier Jac Vinken, Stationsstraat 71. 
Expositie van Adnan Elmecky en Pa- 
blo Rueda-Lara. T/m 18/1, open di t/m 
vr 9-18 uur, za 9-17 uur. 

• LANDGRAAF 

Galerie Gaudi, Hereweg 83. Expositie 
van Rijnhard Schregardus en Leen- 
dert Buth. T/m 19/1, open do t/m zo 
van 10-17 uur. 

• MAASTRICHT 

Natuurhistorisch Museum, De Bos- 
quetplein 6-7. Expositie van Theike, 
tussen licht en schaduw. T/m 2/2 1992, 
open ma t/m vr 10-12.30 uur en 
13.30-17 uur, za en zo 14-17 uur. Bon- 
nefantenmuseum, Dominikanerplein 
5. Expositie 'Hemel & Aarde - Wereld¬ 
en van verbeelding’. T/m 23/2 1992. 
Galerie Artisart, Grote Gracht 43. 
Werk van Jan Tinholt en Roger Pin- 
tens. Van 4/1 t/m 8/2, open di t/m za 
van 13.30-17.30 uur. Artifort, St. An- 
nalaan 23. Expositie 'Maastrichtse 
Kunstenaars NU’. T/m 6/1 1992, open 
ma t/m vr van 10-17 uur, za van 10-16 
uur.Galerie Fah, Brusselsestraat 80. 
Tentoonstelling van Charles Nihoul. 
T/m 6/1, open vr t/m zo van 13-17 uur. 
Galerie Simera, Bogaardenstraat 40b. 
Expositie van Annehilde Bruining en 
Ralph Souren. T/m 18/1 1992, geopend 
wo t/m za 13.30-18 uur. Gouverne¬ 
ment, Limburglaan 10. KeuzeWerk 5. 
Van 10/1 t/m 21/2, open op werkdagen 
9-17 uur. Galerie Fah, Brusselsestraat 
80. Werk van Gard van Wegberg. Van 
10/1 t/m 16/2, open vr t/m zo 13-17 uur. 

• CADIER EN KEER 

Galerie ’De Keerder Kunstkamer’, 

Kerkstraat 10. Expositie Patrick Rijs 
en Jan Praet. T/m 15/1, open do t/m zo 

13- 17.30 uur. 

• GULPEN 

De Aw Sjoklaatfebrik, Ringweg 31. 
Werk van Charles Pekelharing en Piet 
Haag. Van 12/1 t/m 9/2, open do t/m zo 

14- 17.30 uur. 

• MARGRATEN 

Galerie U Atelier, Groot Welsden 48. 
Klei-schilderijen van Natascha Rieter 
en raku-objekten van Siegfned Go- 
rinskat. T/m 31/1, geopend di t/m zo 
13-17 uur. 

• VAALS 

Museum ’de Kopermolen’, Von Cler- 
montplein 11. Keramische objekten 
van Frans Lagro. T/m 5/1, open di t/m 
zo 14-17 uur. 


• BEEK 

Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9. 
Schilderijen/grafiek van Willemijn 
Het)boer en beelden van Louis Wierts. 
T/m 17/1, open ma t/m vr 8.30-12.30 
uur, ma en do 13.30-17.30 uur, zo 22/12, 
do 26/12, zo 5/1 en zo 12/1 ook 14-17 


• SITTARD 

Kritsraedthuis, Rosmolenstraat 2. 
Expositie van Piet Schoenmakers. 
T/m 12/1, open di t/m vr 10-17 uur za 
en zo 14-17 uur. Den Tempel, Gruizen- 
straat 27. Een aflopende zaak, fototen¬ 
toonstelling van Bert Janssen. T/m 
12 / 1 . 


• UMBRICHT 

Limburgs Volkskundig Centrum, Al¬ 
lee la. Tentoonstelling; ’Elk huisje 
had een kruisje’. T/m 9/2, geopend di 
t/m vr 13-17 en za en zo 14-17 uur. Ex- 
librisgalerie Kasteel Limbricht, Al¬ 
lee 1. Tentoonstelling van internatio¬ 
nale inzendingen voor de Johan 
Schwencke-prijs en rozenexlibris. 
T/m 19/1, open van di t/m zo vanaf 14 
uur. 


• ROERMOND 

Gemeentemuseum Roermond, An- 

dersonweg 4. Other voices - other 
rooms, tien schilders uit Zuid-Neder- 
land. Van 11/1 t/m 23/2. Meubels en 
beelden van Pi Backus. T/m 16/2, 
open di t/m vr 11-17 uur en za en zo 
14-17 uur. 


• VENLO 

GolUiusmuseum, Goltziusstraat 21. 
Tentoonstelling 'Op het land - Gra¬ 
fiek uit het land van Rem brandt. T/m 
6/2. Museum Van Bommel-Van Dam, 
Deken van Oppensingel. Expressions 
Ceramiques, keramiek uit Brussel en 
Wallonië. Van 10/1 t/m 16/2, open dag. 
10-16.30 uur, za en zo 14-17 uur. 


Bruining en Souren met eerste solo bij Simera 


Twee reizigers, 
twee werelden 


• ’Bleiwerke 
Moresnet’ van Ralph 
Souren, te zien in 
galerie Simera in 
Maastricht. Uit dit 
schilderij blijkt de 
fascinatie van de 
kunstenaar voor de 
bizarre 

merkwaardigheid 
van deze uithoek. 


DOOR PIETER DEFESCHE 


MAASTRICHT - Wie zich ge¬ 
dachten wil maken over de 
ontwikkelingen in de beelden¬ 
de kunst of beelden bouwen 
van haar actuele verschij¬ 
ningsvormen, die doet er goed 
aan af en toe een stille zijstraat 
in de slaan van een verkeersa¬ 
der die de Markt met het 
Maastrichtse Vrijthof ver¬ 
bindt. Zij is genoemd naar een 
van de tientallen kloosteror¬ 
den die ooit het beeld van de 
stad hebben bepaald. Er is 
nauwelijks verkeer en de sfeer 
is negentiende eeuws: kloos¬ 
ters en aardewerk-industrie 
hebben culturele activiteiten 
de kans verschaft in onver¬ 
moede hoeken te wortelen; 
toen de helden van het kunste¬ 
naarsinitiatief Het Bassin ver¬ 
moeid raakten verlieten ze de 
waterkant en betrokken een 
oude synagoge meer landin¬ 
waarts. Er is daar aanpalend 
een filmhuis en terwijl de roep 
van Het Bassin bleef hangen 
zijn de tentoonstellingsactivi- 
teiten er al jaren zonder de 
subsidies van destijds ver¬ 
volgd door mensen die zich 
presenteren onder de naam Si¬ 
mera. 

Het ziet er allemaal frisgeschilderd 
en monter uit. Er is een groot raam 
gekomen in de zijwand dat uitzicht 
biedt op het binnenplein, of inzicht 
aan de binnenkomer, die tot 18 ja¬ 
nuari terecht kan voor een kennis¬ 
making met het werk van twee 
debuterende schilders - een initia¬ 
tief van de bedrijfsvoerders waar 
motivatie achter zit. Misschien 
maakt dat het leerzame uit van een 
bezoek aan Simera: wat er gebeurt 
is actueel en de motivatie is altijd 
merkbaar, al ontbreken soms de 
middelen om ze in breedvoerige 
teksten te vervatten, verlucht met 
kleurendrukwerk. 
S* . 

." V 

“ , - « 

- < i t- ■-*« 1 

■V" -J.',- 

gij ■. 
. - _ - ' ' 

- , ;T 

, v : - ■ 

'^- '' ,%>' • •. • 

• V ■ wir 

fti irft ft 

* . t >- ■ 
- ... • 


,,, . J: \ 
.jpmsï. >- ' ■ o.'*’??® 

ft W X ; i: i; 


ft ,-f ' v $ : . ; :ft... ■' ■ 

. 

•ft 

. O ■ - 
i 


■ -X 
r* ft 

ÉSSf . 8 - 


ft _ - - N N ' 

k / 


Debutanten 

Gekomen voor de schilderijen van 
twee debutanten, de ene collectie 
onder de Griekse titel Arche, de an¬ 
dere geheten 'Verschoten Land’, 
wordt de binnenkomer door zijn in¬ 
zicht in het raam onthutst. Een van 
chroomstaal en lakwerk gümmend 
motorrijwiel trekt daar alle aan- 1 
dacht: het is zo indrukwekkend en 
levensecht dat het daar door de 
eigenaar om praktische redenen 
lijkt gestald. Het zal blijken aan 
Ralph Souren te behoren, daar als 
kunstwerk in conceptuele zin te zyn 
opgesteld en gewoon motorfiets te 
heten. Wie belangstelling voor mo- 
toronderhoud met die voor beel¬ 
dende kunst verbindt, mag weten 

... is in galerie Wunnik, Eind- 
straat 58 in Schinveld, tot en met 
2 februari een expositie te zien 
met werk van Sjef Biessen. Het 
betreft een serie van twintig olie¬ 
verfschilderijen, gebaseerd op de 
Egyptische mythologie en de in¬ 
dividuele verwerking van deze 
archetypische beelden. Open 
iedere zondag van 14.00 tot 18.00 
uur. 

... exposeert Ursela Snyders- 
Winkel tot en met 20 februari in 


dat het pronkstuk met zijn machti¬ 
ge schijfremmen een constructie is 
van eigen vinding en van eigen 
merk. Het heeft Ralph Souren al 
over vele wegen gevoerd, zo zilver 
en stofvrij als het is. 

Het draagt een hoeveelheid zeep- 
stukken in perspex op de duozit en 
een tekstrol op het stuur. De liefde 
voor techniek gaat vaker met aan¬ 
dacht voor het hogere gepaard, be¬ 
denkt men, getuige de roem van 
Pirsings boek: 'Zen en de kunst van 
het motoronderhoud’. 

Het zal blijken dat Pirsings filoso¬ 
fie, die noch van Zen noch van het 
motoronderhoud een wezenlijk 
beeld geeft, met die van Souren gro¬ 
te raakvlakken heeft. De keuze van 
het vervoermiddel heeft veel te ma¬ 
ken met een manier van waarne¬ 
men, mogelijk zelfs met een manier 
van leven. Ook Souren schrijft ten¬ 
slotte zijn ’Chautauqua’, door de 
een een reeks 'ouderwetse populai¬ 
re praatjes’ genoemd, bedoeld om te 
stichten en te vermaken, maar door 
de ander 'een filosofisch systeem, 
waarin wetenschap, religie en hu¬ 
manisme tot elkaar worden ge¬ 
bracht’. 


Staalkaart 

De verkenning van de wereld die 
Souren onderneemt kijkend met de 
ogen in de wind en de voet sche- 


verder... 


de etalages en de kantoorruim¬ 
ten van het LIASS, Elisabeth- 
straat 9 te Geleen. Open tijdens 
kantooruren. 

... toont Fotogalerie 68, poortge¬ 
bouw Kasteel Hoensbroek, tot 
en met 9 februari foto’s van Ge¬ 
rard Slegers. De expositie heeft 
de titel ’Emozioni Nella Luce’ en 


rend over het beton van het weg¬ 
dek, voert hem niet naar Arizona 
maar naar een zo dichtbij gelegen 
uithoek als Moresnet, een oord dat 
hem door bizarre merkwaardigheid 
heeft gefascineerd. Tien schilde¬ 
rijen vormen de picturale neerslag 
van zijn verkenning, die zich bezig¬ 
hield met de drastische ingrepen 
van de mens in het landschap en 
met de kortstondige geldigheid van 
denkbeelden. Met de neergang van 
de zinkindustrie in La Calamine en 
de textielindustrie in Eupen. De 
collectie kan geen uitputtend beeld 
geven van Sourens picturale vermo¬ 
gens, maar zij geeft een gevarieerde 
staalkaart: er zijn hevig expressio¬ 
nistische doeken, figuraties van in¬ 
terieurs, architectonische elemen¬ 
ten en pop-art-achtige gestalten, 
maar ook summiere nagenoeg ab¬ 
stracte verbeeldingen op basis van 
materie: textiel, krantenpapier, fo¬ 
to’s en kaartmateriaal. Alles ver¬ 
werkt met terughoudendheid tot 
een schimmig en intrigerend beeld 
van: ’een verschoten land’. 

Het kan goed zijn dat de collectie 
wel een uitputtend beeld geeft van 
Sourens ambitie: alert te reageren 
op de wereld en het leven, al dan 
niet vanaf het motorzadel gezien. 
Variërend in techniek van schilde¬ 
ren, waarvan hij genoeg in huis 
heeft, en variërend in emotionele la¬ 
ding; er kan in de kunst van Souren 
van alles gebeuren wat zich niet 
voor alle toekomst laat voorspellen, 

is geordend in drie series, die elk 
een levensperiode van gevoel en 
emotie weergeven. Open maan¬ 
dag tot en met vrijdag 10.00 tot 
12.00 uur en 13.30 tot 17.00 uur, 
zaterdag en zondag van 13.30 tot 
17.00 uur. 

... wordt in het Stedelijk Mu¬ 
seum Schiedam van 11 januari 
tot en met 1 maart een overzicht 
getoond van het werk van Jef 
Diederen uit de periode 1960 tot 
heden. 


maar het lijkt niet waarschijnlijk 
dat zij ooit tot clichés zal vervallen. 


Monotypes 


de tootootjes 


panda en de weldader /HAVJ5S»? SHCNK OkV 
CHNJfFBJR HB&T ONS 
AAtes VfNItUf.UBeNTPO» 
P£Z£ PANPA ONft «we»** 


IK KM 
MOM er 
Auês 


UB£NTtH£eN 

iax prr&effxM 

Acnrn ner weesNuis 

<rmnjn ma / l 


1 

K 
exposities 


Tinholt en 
Pintcns in 
Artisart 


MAASTRICHT - Galerie Arti¬ 
sart, Grote Gracht 43 in Maas¬ 
tricht, toont tot en met 8 februari 
schilderijen van Jan Tinholt en 
beelden en bronzen van Roger 
Pintens. De galerie is geopend 
van dinsdag tot en met zaterdag 
van 13.30 tot 17.30 uur. 

Jan Tinholt, in 1950 in Utrecht 
geboren, is een autodidact. In 
1984 begon hij met schilderen en 
vanaf 1985 exposeert hij regel¬ 
matig. In zijn werk gaan de voor 
de kunstenaar zo karakteristieke 
figuren een strijd aan met het 
hen omringende landschap. Een 
strijd om de aandacht van de kij¬ 
ker, die onbeslist eindigt: de 
schilderijen zijn een eenheid, de 
twee verschillende aspekten 
kunnen niet zonder elkaar be¬ 
staan, tenzij de schilder dat ex¬ 
pliciet wil. Dan kan er een een¬ 
zaam droomlandschap ontstaan 
zonder enig 'levend’ wezen erin. 

Deze combinatie van droom en 
werkelijkheid geeft de schilde¬ 
rijen een dubbele bodem: humor 
en melancholie zorgen dat de kij¬ 
ker erom kan lachen en huilen 
tegelijk. Tinholt, die zich be¬ 
weegt tussen het 'Naïeve’ en het 
’Magisch Realisme’ voert met 
veel fantasie, inspiratie en per- 


j 


fectie uit wat zijn hart hem in¬ 
geeft. 

Roger Pintens uit het Belgische 
Schellens ontwierp al vroeg een 
eigen fantastische wereld, los 
van de herkenbare omgeving, 
waarin hij wezens plaatste, die 
diverse emoties uitdrukken. Vor¬ 
melijk geeft hij ze in geabstra¬ 
heerde mensenfiguren weer, 
waarvan het geslacht onbepaald 
is. Aanvankelijk hadden zijn 
koppen vage gezichtstrekken, la¬ 
ter werden ze gesluierd. Nu ver¬ 
tonen ze typische karaktertrek¬ 
ken, behorende bij ofwel de 
'leaders’ - met opgeheven hoofd 
- ofwel de ’common people’ - 
met koppen naar beneden, als te¬ 
ken van onderdanigheid. 

Kartoenale 
in Hoensbroek 

HOENSBROEK - De veertien¬ 
de Kartoenale, die tot en met 2 
februari te zien is in kasteel 
Hoensbroek, heeft als thema ’het 
milieu’. De expositie omvat hon¬ 
derd tekeningen en is te bezich¬ 
tigen op de expositiezolder van 
het slotgebouw, dagelijks van 
10.00 tot 12.00 en 13.30 tot 17.00 
uur. 

Uit 46 landen zonden 592 deelne¬ 
mers in totaal 1617 cartoons in. 
Een selectie hieruit vormt deze 
expositie, die voor een groot ge¬ 
deelte bestaat uit inzendingen 
uit Oosteuropese landen, waar 
deze vorm van satire zeer geliefd 
is. 


Oplossing van gisteren 


StfULJUU UaULdLJÜ , 
UJ id LilQD 3UE. □ S 
maas bwdho uuiaii 
E EQE OHH BQQ 

sia mm a aas m 
gibb BaaaaEQ □ m 
ooaa □SS aouis 
□□IDQBaQDaEQ 
IDE h a ü laaEOl 

_ BPEHCGEft__ 

qSKTh Soa o® 
-000300 s|a m 
JjBBB B HfflËjE cjDQj^l 

0 GJÜ ESQ a fl 
HOBBaan aasaoo 


cryptogram 


De motorfiets heeft de bezoeker bij 
het eind doen beginnen: het begin 
ligt bij Annehilde Bruining, van wie 
even weinig biografische data be¬ 
kend zijn als van haar omtrent tien 
jaar oudere mede-exposant. Hij 
komt van de academie van Breda, 
zij van de academie van Maastricht, 
afdeling schilderen. Haar fraaie pre¬ 
sentatie hier is achter glas en be¬ 
staat uit werk op papier - monoty¬ 
pes, soms met summiere bewerkin¬ 
gen verfijnd. 

Het begin ligt hier in dubbele zin. 
Men treft het aan bij het binnentre¬ 
den, maar het heet Arche omdat het 
zich bezig houdt met waarnemin¬ 
gen van heel primair karakter. Af¬ 
zondering van het moderne leven 
en langdurige confrontatie met arc¬ 
haïsche culturen in mediterrane 
gebieden is voor die fascinatie van 
belang geweest: een keuze. De 
geëxposeerde serie vond haar oor¬ 
sprong in de indianengebieden en 
de natuur van Noord-Amerika. Ook 
hierin komen de vormen en kleur¬ 
stellingen uit een primaire bele¬ 
vingswereld voort: zij zijn sober, 
aards en los van de tijd. Naast de 
krachtige contouren van de druk¬ 
sels zijn er de vlakken van de ach¬ 
tergronden die ruimte suggereren 
door hun uiterst ijle en genuanceer¬ 
de structuur: mystieke ruimte zo 
men wil. 

Het is duidelijk dat de aanduiding 
van de kunstenaars als debutanten 
niet het misverstand mag wekken 
dat aan deze eerste solotentoonstel- 
lingen geen jaren van bezinning en 
ervaring zijn voorafgegaan of dat de 
formulering van hun beeldtaal niet 
het stadium van beïnvloeding en 
weifelende keuzes overtuigend te 
boven is. Annehilde Bruining - Arc¬ 
he. Ralph Souren - Verschoten 
Land. Simera Bogaardenstraat 
Maastricht. Tot 18 januari. Horizontaal: 1. Dierlijk speelgoed voor Eu¬ 
ropese kindertjes? 5. De armzalige rivier is 
een eind weg. 8. Plantaardige eerste klas 
reclame. 9 Vuurwerk om te eten! 11. Is 
voor kussen en afbreken? 12. Doe ’ns wat 
anders met dat buisje. 14. Drank voor een 
tweede keus buitenlander? 15 Doodlopen¬ 
de zijweg zonder geld! 19. Overheersende 
geestelijke loop. 22. Geld vastzetten en 
niet bij de boom. 24. Achter de huid zit 
nog een lichaamsdeel. 26. Er is altijd goed 
gezorgd voor de overleden familie. 28. 
Maak dat de kat wijs! 29. De zeeman met 
de snuit. 30. 'k Had pijn op de mat. 31. 
Gebruik maken van cadeau gekregen offi¬ 
ciële papieren. 
Verticaal: 1. Daar wordt wat aangelapt. 2 ; 
Leur met de po die brandbaar is. 3. Hi® ( 
moeten we dan met elkaar leven. 4. Kerk' 
volk. 5. De buit is niet flink met de schoof' 
maak. 6. Zij zijn als vogels in de lucht t* 
beminnen. 7. Is er een Frans woord voö ( 
deze toeloop? 10. Gaan we bij de arbeidt 
weg, dan blijven we met de uitbouw zittef : 
13. Toe maar, of je hem leeggooit. 1^ 
Vies is de boom, we gaan hem schoonma' 
ken. 16. Vooruit, sluiten de tent. 17. 
moeder van de schilder vond het lekkef 
18. Links gekleurd vuurwerk? 20. Wat ee 11 
handel! 21. Zo te horen een filosoof zonde' 
betekenis. 23. In het midden een masL 
bijna voor niets. 25. En uit schilderen gaaf 
met gloed. 27. Misschien leuk werk, maa' 
’t kost wel geld. 28. Harig dier. 


UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Limburgs Dagblad b> 

Directie: 

mr. F.A.M. van Hellemondt 
K.J. Verwar 

Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 


Telefoon: 

Abonnementen 045-73980] 

Advertenties 045-7398®* 

Algemeen 045-73991] 

Piccolo-advertenties 045-71996* 


27-19Ö 


recept 


Lamskotelet 
met mintsaus 

Benodigdheden voor 4 personen: 
8 lamskoteletjes, zout, peper, sa¬ 
lie, 50 g boter, 2 el bloem, 2 dl 
bouillon, 2 el mintgelei. 

Bestrooi het vlees met zout en pe¬ 
per en wrijf het in met de salie. 


Verhit boter en bak het vlees in 
ca. 10 minuten aan alle kanten 
bruin. 

De koteletjes zijn dan ook meteen 
gaar, dus u legt het vlees dan op 
een warme schaal om het op tem¬ 
peratuur te houden. 

Roer vervolgens de bloem door 
het braadvocht en voeg de koude 
bouillon toe. 


door huub meijer 


Let op dat u blijft roeren tot een 
gebonden saus ontstaat zonder 
klontjes. 

Roer daarna de mintgelei door de 
saus en schenk dit over de kote¬ 
letten. 

Het smaakvolle lamsvlees en de 
aparte mintsmaak combineren 
fantastisch gebakken aardappe¬ 
len en groenten naar keuze. 


Fax: 

Advertenties 045-73928* 

Algemeen 045-73936* 

Redactie 045-73926* 

Banken: 

ABN Bank Heerlen 57 75 35 9^ 
Postbank 10 35 1® 

Rayonkantoren: 

Brunssum 045-25636] 

Geleen 046-74686* 

Heerlen-Centrum 045-71771* 
Keikrade 045-452932/45550* 
Maastricht 043-25447] 

Roermond 04750-1845] 

Sittard 046-51557] 

Valkenburg 04406-1504* 

Abonnementsprijzen: 

Bij vooruitbetaling Ie voldoen 
bij automatische betaling: : 

per maand ƒ 27,4* 

per kwartaal ƒ 82 ' 

Per acceptgiro: . 

per maand ƒ 28,4] 

per kwartaal ƒ 83,3* 

losse nummers ƒ 1,6* 

Bfr. 9 


045-452932/45556* 

043-25447] 

04750-1845] 

046-51557] 

04406-1504* 


(C) Standaard Uitgeveni Antwerpen 


Umburgs dagblad _ 3B 

binnen/buitenland 


Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 3 
ENSCHEDE - „Puur bedrog." 
Zo omschrijft Helmut Weber van 
de overkoepelende organisatie 
van ziekenfondsen (AGK) in 
Duitsland het gedrag van zes Ne¬ 
derlandse tandartsen die hun 
praktijk uitoefenen in het Duitse 
grensgebied nabij Winterswijk 
(Kreis Borken). Zij zouden de in 
de branche gebruikelijke kortin¬ 
gen van tandtechnische labora¬ 
toria niet hebben doorgegeven 
aan ziekenfondsen. In Duitsland 
is dat verplicht. 

De Krankenkassen, de Duitse 
ziekenfondsen, willen dat het 
zestal de vestigingsvergunning 
Wordt ontnomen. De overkoepe¬ 
lende organisatie van zieken- 


Nederlandse tandartsen 
frauderen in Duitsland 


fondsen (AGK) zal de beroeps¬ 
groep van tandartsen in elk 
geval voorstellen de zes vakge¬ 
noten voor een paar jaar te 
schorsen. 

De zes tandartsen hebben tegen¬ 
over het Openbaar Ministerie in 
Munster toegegeven dat ze de 
gebruikelijke kortingen van 
tandtechnische laboratoria in ei¬ 
gen zak hebben gestopt. Ze wa¬ 
ren daartoe - anders dan in 
Nederland - contractueel ver¬ 


plicht. Daardoor werden de zie¬ 
kenfondsen voor minstens 
200.000 en de patiënten voor 
ruim 130.000 mark benadeeld. 
Het wordt echter niet uitgesloten 
dat de gefraudeerde bedragen 
aanmerkelijk hoger zijn. 

Het geld verdween rechtstreeks 
in de zakken van de tandartsen 
zelf of het werd op hun bankre¬ 
keningen in Oostenrijk en Zwit¬ 
serland gestort. Eén van de zes 
tandartsen drukte meer achter¬ 
over dan de vijf anderen bij el¬ 


kaar. Hij en één collega hebben 
enkele dagen vastgezeten, maar 
mochten na het betalen van fikse 
borgsommen naar huis. 

De fondsen kwamen de fraude 
op het spoor doordat een Duitse 
tandarts, die eveneens opdrach¬ 
ten in Winterswijk liet uitvoeren, 
wel op zijn nota’s vermeldde 
welke korting hij had gekregen. 

Het is overigens niet ongewoon, 
dat Nederlandse medici - naast 
tandartsen ook artsen en fysio¬ 
therapeuten - in de Duitse 
grensstreek praktizeren. Neder¬ 
land heeft een overschot aan 
tandartsen en kent geen vrije 
vestiging. Duitsland heeft die be¬ 
perking niet. 


Functionarissen ontkennen koerswijziging FS 

’Sancties tegen Libië 
geenszins uitgesloten’ 


’Onduidelijkheid over bevoegdheden zorgt voor conflicten’ 

Artsen komen zelf met 
richtlijnen euthanasie 


Utrecht 

- Het is van groot 
belang dat artsen en verpleeg¬ 
kundigen met elkaar in ge¬ 
sprek raken over het com¬ 
plexe vraagstuk van de eutha- 
b^sie. Dit geldt ook voor 
hulpverleners die principieel 
* e gen euthanasie zijn. Ondui¬ 
delijkheid over de taken, be¬ 
voegdheden en verantwoorde¬ 
lijkheden van artsen enerzijds 
é P verpleegkundigen ander- 
jhjds geeft in de praktijk aan¬ 
leiding tot conflicten en on¬ 
lede. De organisaties van 
Artsen en verpleegkundigen, 
de KNMG en de Nieuwe Unie 
• | (NU ’91), zeggen dit in een 
jhleiding bij euthanasie-richt- 
Tïnen die zij gezamenlijk heb- 
, n opgesteld. 

^eigens deze richtlijnen kan alleen 
e\, ar * S beslissing nemen om tot 
uthanasie over te gaan. Als de ver¬ 
pleegkundige betwijfelt of de zorg- 
uldigheidseisen goed worden toe- 
moet een gesprek met de 
rts mogelijk zijn. Een verpleeg¬ 
kundige die blijft twijfelen moet,na 
verleg met de patiënt en na dit aan 
arts te hebben meegedeeld, een 
uerde om advies of bemiddeling 
*Unnen vragen. 

Gewetensnood 

j? situaties waarin de verpleegkun¬ 
de vindt dat tot euthanasie moet 
j ° r den overgegaan en de behande¬ 
ld arts niet, kan de verpleegkun¬ 
de, die dagelijks met de patiënt 
Ptrekt, in gewetensnood komen. 
P dat geval kan deze de patiënt wij- 
a !T °P de mogelijkheid een andere 
^s te raadplegen. 

juridisch kan een arts de uitvoering 
an euthanasie niet delegeren. Maar 
s er meerdere handelingen voor 
v °dig zij n die hij niet alleen kan uit- 
°eren, mag hij volgens de richtlij- 
t e b een bij de besluitvorming be- 
okken verpleegkundige vragen 
Pee te werken. Daarbij moet schrif- 
®hjk worden vastgelegd wie wan- 
^r welke handeling verricht. 

^tsen en verpleegkundigen kun- 
e h op grond van gewetensbezwa- 
k n weigeren deel te nemen aan 
^sluiten tot en uitvoering van eu- 
Panasie. Als zij een verzoek om 
v ensbeëindiging krijgen zijn ze 
fPoreel verplicht de patiënt op de 
°ogte stellen van hun stand- 
PUPt. Ook mag van hen worden ver¬ 
dol dat ze de patiënt zo snel 
/^gelijk de gelegenheid bieden 
°or contact met een andere hulp- 
er lener, aldus KNMG en NU ’91. 


Geringe stijging 
asielverzoeken 

HAAG - Het aantal personen 
1 in 1991 in Nederland een asiel- 
2 irk° e k heeft ingediend, is ten op- 
; g hte van 1990 nauwelijks geste- 
v n - In totaal telde het ministerie 
ke ^ us hhe dit jaar 21.615 asielzoe- 
ö ers tegenover 21.208 vorig jaar. 
Vff armee is de begin dit jaar alom 
*Wachte sterke stijging van het 
| jT 1 * 3 ! asielzoekers uitgebleven, 
j u e 6oslavië gold in 1991 als het be- 
| jb§ r Ükste land van herkomst van 
( ^elzoekers. 

! Massamoord 

in Burundi 

| {JRUSSEL - Tenminste 3.000 in¬ 
woners van de Afrikaanse staat 
I OiY^ rUnc ^ z h n de afgelopen weken 
I het leven gekomen bij gevech- 

I ^ n tussen regeringstroepen en op- 
j A> s itie. Medewerkers van Europese 
l j ®nsenrechtenorganisaties hebben 
gisteren in Brussel gezegd. 

P Belgische professor Filip Reyn- 
4 es is pas geleden teruggekeerd uit 
^Prundi, waar hij een onderzoek 
e eft ingesteld naar de oorzaken 
, Pp het geweld in het Centraalafri- 
j ^Panse land. Volgens Reyntjes heb- 
j ~, en getuigen meegedeeld dat veel 
V^htoffers behoren tot het Hutu- 
j ^ k. Butu’s zouden zijn ge- 

** door paramilitaire troepen en 
I i ^ c .ht gedisciplineerde regerings- 
I ‘ 0J daten. 


WASHINGTON - De Verenigde 
Staten, Groot-Brittannië en Frank¬ 
rijk willen dat de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties een resolu¬ 
tie aanneemt waarin Libië wordt 
opgeroepen agenten uit te leveren 
die volgens de drie landen betrok¬ 
ken zijn geweest bij bomaanslagen 
op een Amerikaans en een Frans 
vliegtuig. Dat hebben functionaris¬ 
sen van de drie landen gisteren 
bekendgemaakt. 

Komt Libië niet aan de eis tege¬ 
moet, dan zullen de drie streven 
naar vergaande VN-maatregelen, in¬ 
clusief sancties, aldus de functiona¬ 
rissen, die niet met naarn genoemd 
wilden worden. 

De Amerikaanse krant de Washing¬ 
ton Post had gisteren gemeld dat de 
Verenigde Staten, Frankrijk en 
Groot-Brittannië ervan afzagen om 
de Veiligheidsraad te vragen sanc¬ 
ties tegen Libië af te kondigen, 
omdat daar binnen de vijftien leden 
tellende V-raad onvoldoende steun 
voor zou bestaan. 

Een woordvoerder van het Franse 
ministerie van Buitenlandse Zaken 
noemde het bericht echter 'onge¬ 
grond’. Hij zei dat de VS, Frankrijk 
) Aanhangers van Gaynsachoerdia overmeesteren met bruut geweld één van de rebellen nadat deze het vuur had geopend 
op demonstrerende loyalisten. 


Doden en gewonden bij demonstratie voor Gamsachoerdia 


TBILISI - De Georgische oppositie 
heeft volgens ooggetuigen gister¬ 
middag in.de hoofdstad Tbilisi het 
vuur geopend op een betoging van 
aanhangers van de belegerde presi¬ 
dent Zviad Gamsachoerdia. 

Volgens hét ministerie van Volks¬ 
gezondheid vielen er twee doden en 
tenminste 25 gewonden. Twee van 
de gewonden verkeerden in kri¬ 
tieke toestand en zouden het waar¬ 
schijnlijk niet halen. 

Ooggetuigen zeiden drie auto’s met 
gewapende leden van de oppositie 
bij de demonstratie te hebben ge¬ 
zien. Dzjaba Ioseliani van de militai- 


Rebellen openen 
vuur op loyalisten 


re raad die donderdag werd opge¬ 
richt, ontkende niet dat de opposi¬ 
tie het vuur op de demonstranten 
had geopend en veroordeelde het 
incident evenmin. 

„Gisteren hebben we bekendge¬ 
maakt dat demonstraties verboden 


waren. Dat is gebruikelijk en we 
zullen ze uiteen blijven drijven", zei 
hij. 

Ongeveer een kwartier na het begin 
van de betoging verschenen er ver¬ 
scheidene auto’s, waaruit tien tot 
vijftien gewapende personen, van 


wie sommige gemaskerd waren, uit¬ 
stapten. Eerst schoten zij zo’n drie 
minuten met hun automatische wa¬ 
pens in de lucht en gooiden vervol¬ 
gens rookbommen naar de onge¬ 
veer tweeduizend demonstranten. 
Toen een aantal van de betogers 
met stenen op de schutters kwam 
toerennen, openden zij het vuur en 
vluchtten. Tenminste twee van de 
schutters werden door de betogers 
gegrepen en in elkaar geslagen. 

In de straten rond het parlements¬ 
gebouw in Tbilisi, waar Gamsa¬ 
choerdia zich heeft verschanst, 
wordt al 13 dagen gevochten. In de 
strijd zijn tenminste 73 mensen om¬ 
gekomen en 400 anderen gewond 
geraakt. 


_ (ADVERTENTIE) _ 

- PARTICULIERE WONINGBOUW (SINDS 1976) 

- VERBOUWINGEN 

- LEVERANCIER VAN KÖMMERLING KUNSTSTOFRAMEN 
BOUWBEDRIJF 

PHILIPPEN-BREMEN BV 


Hoofdverdachte in 
’moordzaak - Fagel ’ 
krijgt twaalf jaar 


Brunssum 
Churchillstraat 3 
Tel. 045-256807/256885 


Tsjaads leger in 
tegenoffensief 

NAIROBI - Het regeringsleger van 
Tsjaad heeft gisteren een groot 
tegenoffensief ingezet tegen rebel¬ 
len in het westen van het land. 
Daarbij zou de strategisch belang¬ 
rijke stad Bol zijn heroverd. De be¬ 
slissing van Frankrijk om 450 extra 
parachutisten naar Tsjaad te sturen 
ter bescherming van de 3.000 Fran¬ 
se burgers en van de bevolking, is 
met gejuich ontvangen in de hoofd¬ 
stad N’djamena. 

De Tsjaadse autoriteiten ontkenden 


Duitsland 

5135 Selfkant-Süsterseel 
Dechant KamperstraRe 42 

gisteren dat de rebellen de hoofd¬ 
stad tot op 100 kilometer waren 
genaderd en dat er gevochten zou 
worden in de steden Massaguet en 
Massakori op respectievelijk 80 en 
150 kilometer van N’djamena. 

Volgens de minister van Informatie 
hebben de regeringstroepen in het 
strijdgebied in de buurt van het 
Tsjaad-meer inmiddels versterking 
gekregen van manschappen uit zo¬ 
wel het noorden als oosten van het 
land. De opstandelingen, aanhan¬ 
gers van de in december 1990 ver¬ 
dreven president Hissène Habré, 
slaagden er eerder deze week vrij 
gemakkelijk in de steden Bol en Li- 
wa in te nemen. 


UTRECHT - De rechtbank in 
Utrecht heeft gisteren in de 
moordzaak-Fagel de 23-jarige 
M.O. conform de eis veroordeeld 
tot twaalf jaar gevangenisstraf. 

Evenals de officier van Justitie 
beschouwt de rechtbank O. als 
het brein achter de moord op 
restauranthouder Gerard Fagel. 

De 21-jarige S.Z., die het fatale 
schot loste op Fagel, kreeg tien 
jaar. De 28-jarige E.L. werd ook 
veroordeeld tot tien jaar, even¬ 
veel als tegen hem was geëist. 

Z. en L. drongen in de nacht van 
9 juni 1989 de boven het restau¬ 
rant gelegen woning van Fagel 
in Bosch en Duin binnen. Daar 
lagen op dat moment de restau- 
ranteigenaar en zijn vriendin te 


slapen. Het duo was op zoek 
naar een fors geldbedrag dat zich 
volgens een tip van O. in het 
pand moest bevinden. 

Fagel en zijn vriendin werden 
echter wakker waarna L. in pa¬ 
niek naar buiten vluchtte. Z. ver¬ 
klaarde dat hij in feite per onge¬ 
luk Fagel had neergeschoten. Hij 
zei dat Fagel hem opeens bij zijn 
hand pakte waarna het pistool 
afging en de restauranthouder 
dodelijk werd getroffen. 

De officier beschouwde O. als 
het brein achter de overval. Hij 
kwam met de tip over het geld 
en verschafte pistool, vermom¬ 
mingen en handschoenen. Ook 
reed hij het tweetal naar het res¬ 
taurant. Zelf bleef O. tijdens de 
inbraak in de auto zitten. 


en Groot-Brittannië hun overleg 
over deze kwestie voortzetten en 
nog een definitieve aanbeveling 
moeten doen aan de secretaris¬ 
generaal van de VN. 

De Libische agenten wier uitleve¬ 
ring is gevraagd, worden ervan be¬ 
schuldigd bommen te hebben ge¬ 
plaatst in het Pan Am-vliegtuig dat 
in december 1988 op het Schotse 
plaatsje Lockerbie neerstortte, en in 
een toestel van het Franse UTA dat 
in 1989 boven de Sahara ontplofte. 
Bij de aanslagen kwamen respectie¬ 
velijk 270 en 171 personen om het 
leven. 


Dreigend tekort 
verloskundigen 

UTRECHT — Om een tekort aan 
verloskundigen te voorkomen zal 
de opleidingscapaciteit fors moeten 
worden uitgebreid. Dat is de con¬ 
clusie van een verkennende studie 
die H. Crebas voor de Nederlandse 
Organisatie van Verloskundigen 
(NOV) heeft uitgevoerd. 

Volgens haar is de werkdruk voor 
de 900 zelfstandig praktizerende 
verloskundigen nu al groot. Eén 
van de oorzaken is het stijgend aan¬ 
tal geboorten: 170.000 per jaar zo’n 
vijftien jaar geleden tegen 190.000 
nu. Bovendien is er sprake van een 
verschuiving naar door verloskun¬ 
digen begeleide bevallingen. 

Ook is de gemiddelde leeftijd van 
de vroedvrouwen lager geworden. 
De jongeren kiezen vaker voor deel¬ 
tijdwerk of houden er al dan niet 
tijdelijk helemaal mee op als ze zelf 
zwanger worden, ook omdat het een 
zeer zwaar beroep is. Ten slotte is 
het aantal taken van de verloskun¬ 
digen uitgebreid. 

Al met al zijn er volgens Crebas ook 
voor eenzelfde aantal bevallingen al 
meer verloskundigen nodig dan 
vroeger. 

Zij bepleit behalve uitbreiding van 
de opleidingsmogelijkheden ook 
het bevorderen van herintreding en 
zonodig bijscholing. 


Bush voorspelt 
einde Saddam 


WASHINGTON - Het Gemene¬ 
best van Onafhankelijke Staten 
zal een succesvol opvolger blij¬ 
ken te zijn van de ter ziele gega- 
ne Sovjetunie. De dagen van 
Saddam Hoessein als leider van 
Irak zijn echter geteld. Dat voor¬ 
spelt de Amerikaanse president 
George Bush in een tv-interview 
met de Britse journalist David 
Frost dat gisteren in de VS, 
Groot-Brittannië en enkele ande¬ 
re landen is uitgezonden. 

Volgens Bush verkeert de Iraak- 
se leider in een 'toenemend iso¬ 
lement’ en zal hij uiteindelijk 
door de groeiende oppositie in 
eigen land worden afgezet. ,,Ik 
kan u geen datum geven. Maar 
de geschiedenis leert dat een ti¬ 
ran van dat soort eenvoudig niet 
kan blijven doorgaan met zijn ei¬ 
gen mensen te terroriseren", gaf 
Bush zijn interviewer te ver¬ 
staan. 

Op de vraag of de VS als voor¬ 
waarde voor het bestand in de 
Golfoorlog niet hadden moeten 
eisen dat Saddam zou worden 
uitgeleverd, antwoordde Bush 
dat daarvoor grondtroepen naar 
Bagdad hadden moeten gaan, 
waardoor de oorlogscoalitie met 
de andere Arabische landen in 
groot gevaar zou zijn gekomen. 
„Ik wilde dat niet doen. Ik wil 
geen jongemannen een oorlog in 
sturen, wanneer ik niet kan zien 
dat zij snel de overhand zullen 
krijgen", aldus de Amerikaanse 
leider. 

Over het GOS zegt Bush dat hij 
verwacht dat het losse staatsver¬ 
band dat in de plaats komt van 
de Sovjetunie een blijver zal zijn. 
„Ik denk dat er nog enkele moei¬ 
lijke hobbels moeten worden 
genomen, maar de bijeenkom¬ 
sten van Alma-Ata die ze aan het 
eind van het jaar hadden waren 
zeer positief’, meent Bush. 


(ADVERTENTIE) 


Meubelgroothandel 

feuten 

[ TOEGANG VOOR j 
IEDEREEN \ 

Zeer grote kollektie bankstel¬ 
len, kasten, eethoeken. 
Lazy-Boy fauteuils en vloer¬ 
bedekking etc. etc. 

INRUIL MOGELIJK 

5000 m 2 verkoopruimte 


maandag 13-18 uur 
donderdag koopavond 


O VERSCHILLENDE 
SLAAPKAMERS $ 


Heerenweg 251, Heerlen 
Tel. (045) 216123 

Langs grote weg 
Heerlen-Brunssum 
Uit 


Ooievaars 


De verdachten van de diefstal 
uit het ooievaarsdorp Het Lies¬ 
veld in Groot-Ammers zijn gis¬ 
teren vrijgelaten. Ze hebben 
een bekentenis afgelegd. De 
twintig nog vermiste ooievaars 
blijven spoorloos. De rijkspoli¬ 
tie werkt met drie mensen aan 
het onderzoek. 

• Botsingen 

Bij een reeks kettingbotsingen 
in dikke mist zijn donderdag 
op een snelweg in het noorden 
van Italië zeven doden gevallen 
en ruim 120 mensen gewond 
geraakt. Bij de botsingen, die 
zich voordeden op een tracé 
van de autosnelweg tussen Pia- 
cenza en Parma, waren in to¬ 
taal 200 vrachtwagens en per¬ 
sonenvoertuigen betrokken. 

• Lawines 

Bij lawines in het onder hevige 
sneeuwval gebukte Koerdenge- 
bied in het zuidoosten van Tur¬ 
kije zijn bij lawines 21 mensen 
om het leven gekomen. In de 
Koerdenregio heerst momen¬ 
teel bar winterweer. Honder¬ 
den bergdorpen zijn vaak al 
wekenlang door metersdiepe 
sneeuw van de buitenwereld 
afgesneden. 

• Ambassades 

De landen van de Europese Ge¬ 
meenschap zouden gezamenlij¬ 
ke ambassades moeten openen 
in voormalige Sovjet-republie- 
ken. Dit oppert de Duitse mi¬ 
nister van Buitenlandse Zaken, 
Hans-Dietrich Genscher, van¬ 
daag in een interview met de 
’Mitteldeutschen Zeitung’. 


Vliegeren 


Een 22-jarige man uit Putten is 
gistermiddag op het strand in 
IJmuiden om het leven geko¬ 
men toen hij bij het beoefenen 
van flexi-foil (een bepaalde 
vliegertechniek) naar beneden 
stortte. Waarschijnlijk door zijn 
onervarenheid raakte het 
slachtoffer op vijf meter hoogte 
verstrikt in de stuurlijnen en 
stortte neer. 


Acties 


Anti-militaristische actievoer¬ 
ders hebben in de nacht van 
donderdag op vrijdag prik- en 
kladacties uitgevoerd op mili¬ 
taire terreinen in Teuge, Oir- 
schot. Eindhoven en Den Haag. 
De acties zijn in een telefoontje 
aan het ANP opgeëist door een 
zich ’Kees is overal’ noemende 
actiegroep. Bij het regionaal 
Vervoers- en Verkeerscom- 
mando Oost in Teuge werden 
135 banden lek gestoken van 
zware vrachtauto's. In de gene¬ 
raal-majoor De Ruiter van Ste- 
vinc-kazerne in Oirschot sneu*, 
velden twee banden. Zowel in 
Teuge als in Oirschot en verder 
ook bij de rij- en tractieschool 
in Eindhoven en de Frederik- 
kazerne in Den Haag lieten de 
actievoerders op voertuigen 
met gele verf geschilderde leu¬ 
zen achter met teksten als 
'Kees moet vrij’. Die tekst slaat 
op de anti-militaristische actie¬ 
voerder Kees Koning die op dit 
moment voor soortgelijke da¬ 
den gevangen zit. 


Bart je 


De gemeente Assen dient geen 
aanklacht in tegen de oude- 
jaarsveremging de Geitefok in 
Oldeberkoop wegens de die£ 
stal van Bartje. De gemeente en 
de Geitefok zijn gisteren over¬ 
eengekomen dat leden van de¬ 
ze vereniging Bartje vandaag 
zullen terugzetten. De kosten 
zijn voor rekening van de oude- 
jaarsvereniging. De sokkel 
raakte beschadigd, toen de Gei-, 
tefokkers maandagnacht het „ 
beeldje hebben weggenomen. * 

• Brand : : 

Een 43-jarige man, die naar een 
brand in Amsterdam-Noord ’ 
stond te kijken, is onwel ge-1 
worden en later in een zieken- , 
huis overleden. De brand ont- ! 
stond gisterochtend vroeg in ;• 
een oud leegstaand schoolge- | 
bouw aan de Zamenhofstraat. j 
Het pand is in de as gelegd. 

• Brood 

De prijs van een heel brood 
{ongeveer 800 gram) gaat op 13 
januari met acht cent omhoog. - 
Andere soorten brood zullen 
eveneens in prijs stijgen. Dat is - 
de verwachting van de Neder¬ 
landse Bakkerij Stichting, die 
dit gisteren aan de verkopers 
van brood heeft geadviseerd. 
Stijgende kosten vormen de 
aanleiding voor de prijsverho¬ 
ging. 

• Record 

PTT Post heeft de afgelopen 
weken een record-hoeveelheid ? 
kerst- en nieuwsjaarskaarten { 
bezorgd van ruim 200 miljoen;- 
stuks. Vorig jaar rolden er 192 1 
miljoen stuks in de Nederland- < 
se brievenbussen. Er zijn ook l 
meer decemberpostzegels ver- * 
kocht: ruim 180 miljoen, tegen 
166 miljoen vorig jaar. 


Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 4 


limburgs dagblad opinie 


Koude Oorlog wordt ook in de toekomst duur betaald 

Rust aan Russisch front 
is een westers belang DOOR HENK GLIMMERVEEN 

DEN HAAG - Tientallen ja- 
j ren heeft de wereld er ge- 
i vaarlijk doch eenvoudig uit 
! gezien. Het evenwicht tus- 
i sen Washington en Moskou 
] werd nauwelijks verstoord 
: door de entree in de inter- 
'i nationale arena van het Ver- 
enigd Europa, Japan en 
jj China. Houwdegens noch 
I utopisten, reactionairen 
j noch pacifisten konden de 
] perfecte balans verstoren, 
j Maar ineens is alles voorbij. 
! Het westen heeft gewon- 
I nen, het communisme defi- 
j nitief verloren. En verder 
j staat er bijna niets vast. De 
• enige zekerheid is, dat „zij 
I in het oosten” het allemaal 
I nog veel slechter krijgen en 
I dat „wij in het westen” ons 
■ ideologische gelijk duur 
j zullen moeten gaan betalen. 

5 

; Hoe duur, dat weet niemand. 
Maar één ding staat vast: de te¬ 
rugkeer naar het kapitalisme in 
Oost- en Midden-Europa zal ge¬ 
paard gaan met massale werk¬ 
loosheid. Economische institu¬ 
ten in Moskou hebben al uitgere¬ 
kend dat op korte termijn 
rekening gehouden moet wor¬ 
den met 40 tot 50 miljoen werk¬ 
lozen. 

Maar Rusland is bankroet. Een 

( werkloosheidsuitkering voor 
Ivan Modalevitsj zal er dus bij 
inschieten. Wie er dan wél be- 
i taalt? Monsieur Jacques uit 
I Frankrijk, mister Jones uit En- 
1 geland, Herr Schulz uit Duits- 
j land en meneer Jansen uit Ne- 
j derland. Rust aan het Russische 
I front is namelijk een westers be- 
j lang, zo wordt ons dezer dagen 
onophoudelijk voorgehouden. 


Tientallen jaren hebben we be¬ 
taald om de Koude Oorlog koud 
te laten blijven; tientallen jaren 
zullen we nu gaan betalen om 
vooral niet de hete adem van 
werkloze Russen in ons nek te 
voelen. Niets is te veel om dat 
doel te bereiken. Zelfs de NAVO 
wordt ïhgeschakeld om de Rus¬ 
sen de winter door te helpen. • GEORGE BUSH 
...gevecht om Amerikaanse 
werkgelegenheid... 


niet zijn uitgebroken, omdat het 
de wereldvrede in gevaar had ge¬ 
bracht. 

Dankzij het verval van het Sov- 
jet-imperium is de Golfoorlog 
voor het Westen met een sisser 
afgelopen. De rol van de Sovjet¬ 
unie als supermacht was al uit¬ 
gespeeld en Washington maakte 
uitermate effectief gebruik van 
het morele gehalte van de Ver¬ 
enigde Naties. De „Moeder van 
alle Veldslagen” heeft vervol- 


Ideologie 


Goede bedoelingen hebben het 
vaak het nadeel dat ze slecht 
worden uitgewerkt. De ideologie 
mag dan kloppen; ze wordt door 
mensenhanden vorm gegeven. 

Dat geldt in het westen, dat is 
ook voor de ex-USSR van toe¬ 
passing. Gorbatsjov wist in 1985 
op het nippertje de machtsstrijd 
in het Politbureau van de Mos- 
kouse partijleider Grisjin te win¬ 
nen Had Grisjin het in het 
Kremlin voor het zeggen gekre¬ 
gen, dan had de Muur in Berlijn 
nog gestaan, was Ceausescu nog 
in functie en was de NAVO nog 
de NAVO. De etnische conflic¬ 
ten in de Sovjetunie zouden 
bloedig zijn neergeslagen en de 
burgeroorlog in Joegoslavië zou • JOHN MAJOR 

.verliezer bij tussentijdse ver¬ 
kiezingen... 


achtergrond i 


gens ook de politieke positie van 
de VN aanzienlijk gewijzigd. 
Van speelbal in de Koude Oorlog 
veranderde de VN in een doel¬ 
treffend (Amerikaans) instru¬ 
ment, losgemaakt van ideologi¬ 
sche ballast. De VN kan zich nu 
ontpoppen tot het „morele gewe¬ 
ten” van de wereldgemeenschap, 
net zoals in het begin van de ja¬ 
ren vijftig de Europese Gemeen¬ 
schap uit ideologische motieven 
kon worden opgericht. 

Machtspolitiek 

De vraag is echter of het zo ver 
komt. Zal idealisme het gaan 
winnen van keiharde machtspo¬ 
litiek? Daar ziet het niet naar uit. 
De nieuwe doelstellingen van de 
VN (strijd tegen armoede, mi¬ 
lieubederf, Aids, drugs en vluch¬ 
telingen) zijn kansloos tegen de 
onvermijdelijk lijkende econo¬ 
mische botsingen die op uitbar¬ 
sten staan. 

Het is frappant te zien hoe staats¬ 
lieden met internationale allure 
moeite hebben zich in eigen land 
staande te houden. Niet alleen 
Michail Gorbatsjov is met dat fe¬ 
nomeen geconfronteerd; George 
Bush maakt precies hetzelfde 
mee. De president die de Golf¬ 
oorlog won en die voor het eerst 
Palestij nen en Israëliërs aan één 
tafel kreeg, ziet zich geconfron¬ 
teerd met een vijandig thuis¬ 
front. Premier Major van Groot- 
Brittannië heeft met dezelfde fei¬ 
ten te maken: hij wordt interna¬ 
tionaal zeer gerespecteerd, maar 
bij tussentijdse verkiezingen 
blijkt hij de grote verliezer. 
Zowel Groot Brittannië als de 
VS gaan dit jaar cruciale verkie¬ 
zingen tegemoet. De aandacht 
voor het buitenland zal in deze 
twee landen ongetwijfeld dras¬ 
tisch verminderen. Wie sprak 
daar ook weer over de „morele 
plicht” om de mensen in Oost¬ 
en Midden-Europa te helpen? En 
wié helpt hen dan? 

Bush’ Republikeinse tegenkan¬ 
didaat Pat Buchanan heeft tot 
zijn belangrijkste verkiezing¬ 
sleus „America First” gemaakt - 
dezelfde leus waarmee in 1940 
invloedrijke Amerikanen pro¬ 
beerden Roosevelt van deelname 
aan de Tweede Wereldoorlog af 
te houden. 

Isolement 

Komt er een Amerikaans isole¬ 
ment? Het ziet er op dit moment 
niet naar uit, alhoewel de gelui¬ 
den dat Europa zijn eigen boon¬ 
tjes maar moet doppen, in Was¬ 
hington steeds nadrukkelijker 
gaan doorklinken. 

Het gaat economisch niet goed 
met de VS. En als de Amerikaan¬ 
se president een tweede ambts¬ 
termijn ambieert, dan zal hij 
eerst orde op zaken in eigen huis 
moeten stellen. De reis naar Ja¬ 
pan, kort voor de jaarwisseling, 
was hoogstwaarschijnlijk de 
laatste buitenlandse trip van 
Bush voor de presidentsverkie¬ 
zingen. Er stond met dat bezoek 
wel het een en ander op het spel. 
Bush had zijn kiezers namelijk 
niets meer of minder beloofd, 
dat hij in Japan zou vechten voor 
de „Amerikaanse werkgelegen¬ 
heid”. De president had met die 
uitspraak vooral de auto-indus- 


trie op het oog. Het concern 
General Motors heeft onlangs 
namelijk aangekondigd dat 
74.000 arbeidsplaatsen worden 
geschrapt. De reden: de import 
van Japanse auto’s. 


Veiligheid 


De Amerikaans-Japanse verhou¬ 
dingen laten al geruime tijd te 
wensen over. Hoewel de GATT- 
onderhandelingen over vrije we¬ 
reldhandel zich ogenschijnlijk 
concentreren op de tegenstellin¬ 
gen tussen de EG en de VS, zal 
de werkelijke botsing gaan 
plaatsvinden tussen „het wes¬ 
ten” (EG en VS) en Japan. 

Een dergelijke confrontatie zal 
het wereldbeeld naar verwach¬ 
ting even ingrijpend veranderen 


als de Koude Oorlog lange tijd 
heeft gedaan. Het zal ook de 
functie van een reeks internatio¬ 
nale organisaties grondig wijzi¬ 
gen. Het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF) heeft zich tot dus¬ 
ver nooit mogen bezighouden 
met de relatie tussen veiligheid 
en economische hervormingen. 
Maar het IMF zal zich in de toe¬ 
komst vooral moeten gaan afvra¬ 
gen of de veiligheidssituatie in 
een bepaald land wel afdoende 
garanties biedt voor financiële 
injecties. Zo beschouwd zal het 
verschil tussen NAVO en IMF in 
de toekomst nauwelijks zicht¬ 
baar meer zijn. 

Wordt de wereld daar veiliger 
door? 

Spreekt daar nog iemand over 
vijftig miljoen werkloze Russen? 


Joegoslavië Aids ernstige bedreiging 
voor Afrikaanse economie 


DAKAR - De immuniteits- 
ziekte Aids heeft Afrika 
harder getroffen dan elke 
andere regio. Zelfs volgens 
terughoudende officiële 
schattingen luidt de ver¬ 
wachting dat Aids tegen het 
jaar 2010 25 procent van het 
Afrikaanse arbeidspoten¬ 
tieel heeft weggevaagd. 
Aids betekent niet alleen 
menselijk leed, maar dreigt 
ook de Afrikaanse econo¬ 
mie in een chaos te storten. 

Economen waarschuwen dat de 
ziekte die het menselijk afweer¬ 
systeem aantast, Afrika voor 
ongekende economische proble¬ 
men stelt daar de komende acht 
jaar naar verwachting ruim vijf 
miljoen volwassenen aan Aids 
zullen overlijden. De wereld mag 
Afrika niet in de steek laten, zo 
vindt Kekoura Kourouma, hoofd 
van het Guinese nationale aid- 
sprogramma. „Denk erom dat 
een zieke bevolking niet in staat 
is te werken, niet in staat is haar 
schulden te betalen”. 


Eén op iedere 40 volwassenen in 
Afrika is al besmet met het HIV- 
virus dat , Aids veroorzaakt. De 
slachtoffers maken deel uit van 
de werkende bevolking waar de 
economie op draait, mensen in 
de leeftijd van 15 tot 49, boeren, 
mijnwerkers en ook de beter op¬ 
geleide elite. Aids zal ertoe lei¬ 
den dat veel kinderen hun ou¬ 
ders verliezen en alleen op de 
wereld komen te staan. Onder¬ 
zoekers schatten dat in 2000 tien 
miljoen kinderen in Afrika wees 
zullen zijn. 

Op een internationale aidsconfe- 
rentie die in december in Afrika 
werd gehouden, werd gesteld 
dat nu al arbeidsintensieve sec¬ 
toren als de landbouw en de 
mijnindustrie de gevolgen van 
Aids ondervinden. In Zambia, 
waar in steden het infectieper- 
centage al op 20 ligt, dreigen de 
kopermijnen in problemen te ko¬ 
men, doordat aids gaten slaat in 
het arbeidersbestand. 

Ook in economisch stabielere 
landen begint de economie de 
gevolgen te voelen van de ziekte. 


Kenia liep miljoen aan buiten¬ 
landse inkomsten mis, doordat 
de toeristen wegbleven na be¬ 
richten over Aids. Zelfs Zuid- 
Afrika, waar tot nu toe nog maar 
1000 Aidsgevallen geregistreerd 
zijn, zal voor grote economische 
kosten komen te staan. Aan de 
hand van een rekenmodel heb¬ 
ben Zuidafrikaanse onderzoe¬ 
kers becijferd dat, in het gunstig¬ 
ste geval. Aids Zuid-Afrika tegen 
het eind van de eeuw 2,3 pocent 
van het bruto nationaal produkt 
zal kosten. De zorg voor Aidspa- 
tiënten en het verlies aan pro- 
duktiviteit kan oplopen tot 30,6 
miljard rand (cira 20 mijard gul¬ 
den) tussen 1991 en 2000. 
Volgens schattingen van de 
WHO zijn er op de hele wereld 
tien miljoen mensen besmet met 
het HIV-virus. Tussen de zes en 
zeven miljoen van hen wonen in 
Afrika, waar al een miljoen men¬ 
sen aan de ziekte zijn overleden. 
Aangezien bijna alle seropositie¬ 
ve volwassenen binnen tien jaar 


na besmetting de fatale Aids- 
symptomen krijgen, kan men 
ervan uitgaan dat de komende 
acht jaar circa vijf miljoen Afri¬ 
kanen aan Aids sterven. Volgens 
voorspellingen van het WHO zul¬ 
len tegen het jaar 2000 zeker 14 
miljoen volwassen Afrikanen 
drager van het virus zijn en dus 
zal het aantal sterfgevallen ook 
toenemen. 


Afwijkend 


Aids vernietigt systematisch het 
menselijk afweersysteem, waar¬ 
door de aidspatiënt ten prooi 
valt aan allerlei infecties. De 
ziekte wordt voornamelijk via 
seksueel contact of besmetting 
via bloed(transfusies) overgedra¬ 
gen. Het besmettingspatroon in 
Afrika wijkt echter duidelijk af 
van dat in de geïndustrialiseerde 
landen. In Noord Amerika en 
Europa trof het HlV-virus homo¬ 
seksuelen en druggebuikers het 


achtergrond i 


hardst. In Afrika bezuiden de Sa¬ 
hara werd 90 procent van de 
HIV-besmetting overgebracht 
via heteroseksueel contact. Het 
treffen van preventieve maatre¬ 
gelen, met name het gebruik van 
condooms, is in Afrika slechts 
langzaam van de grond gekomen 
door een combinatie van desin¬ 
teresse van de regering, gebrek 
aan geld, analfabetisme, religieu¬ 
ze taboes en traditioneel sek¬ 
sueel gedrag. 

Aids drukt nu al enorm zwaar op 
het budget voor volksgezond¬ 
heid. In sommige steden wordt 
80 procent van de ziekenhuis¬ 
bedden al ingenomen door Aids- 
patiënten. Weinig patiënten 
kunnen zich AZT veroorloven, 
het voornaamste middel dat de 
ontwikkeling van de ziekte 
afremt. Zelfs het rijke Zuid-Afri¬ 
ka heeft besloten geen AZT te 
bieden aan Aaidspatiënten in 
staatsziekenhuizen. Zelfs zonder 
AZT zal de zorg voor Aidspatiën- 
ten in het jaar 2000 naar ver¬ 
wachting tussen de 34 en 70 
procent van alle uitgaven voor 
volksgezondheid in Zuid-Afrika 
opslurpen. 

Daarnaast zijn er de indirecte 
kosten, zoals het teruglopen van 
de arbeidsproduktiviteit gedu¬ 
rende het ziektebeeld, niet alleen 
van de patiënt zelf maar ook van 
diens naaste verwanten die tijd 
zullen nemen om voor de zieken 
te zorgen. Ook het regelen en be¬ 
zoeken van begrafenissen en het 
verwerken van het rouwproces 
doen de arbeidsproduktiviteit te¬ 
ruglopen. 


lezers schrijven 


Oost-West 


Enige jaren geleden toen ik tij¬ 
dens carnaval een pilsje bestelde 
in een Sittards café, vroeg mij 
een vrouw: „Is nu het achterlijke 
Zuiden wel goed? Waarom blijf 
je niet in het Westen?” 

Omdat ik de achtergrond van de 
vraag meende te begrijpen, be¬ 
sloot ik niet boos te worden en 
legde uit dat ik hier woon en 
waarschijnlijk hier zal blijven 
wonen. Ze luisterde wantrou¬ 
wend, maar gedoogde me. 

Een dezer dagen, toen ik weer 
eens de problemen over de oost- 
west-baan probeerde te begrij¬ 
pen, moest ik aan dit geval den¬ 
ken. 

Ik probeerde me voor te stellen, 
dat de Limburgers eens wat 
meegaander zouden moeten zijn. 
Dat we eens in konden spelen op 
de kans die Limburg krijgt na 
1992. Als die uitbreiding nu ein¬ 
delijk van de grond zou kunnen 
komen, als dat gemor over Gla- 
nerbrook nu eindelijk eens zou 
ophouden, als nieuwe projecten 
eens fatsoenlijk van de grond 
zouden kunnen komen.... 

Met een beetje fantasie zou je je 
voor kunnen stellen dat van 'on¬ 
ze' kleinkinderen over tientallen 
jaren in Zandvoort op een terras¬ 
je, een kopje koffie met, onder 
licensie gebakken, Limburgse 
vlaai bestelt. Dat dan een mede¬ 
bezoeker tot hem richt en zegt: 
„Is nu het achterlijke Westen wel 
goed? Waarom blijf je niet in het 
zuiden?” 

SELFKANT, DUITSLAND 

D. van Wieringen. 

• Boekbespreking 

( 2 ) 

Jan van Lieshout schrijft in het 
Limburgs Dagblad van 17 de¬ 
cember jl. op een pagina waar 
’kunst’ boven staat over het boek 
'Bericht aan Hare Majesteit’ van 
Rosalie Sprooten. In zijn bespre¬ 
king blijkt uit meerdere zinsne¬ 
den dat hij opgesloten blijft in de 
beperkte wereld van een histori¬ 
cus met matige kwaliteiten. 

Hij noemt haar boek een 'ge¬ 
schiedkundig werk’ een 'histo¬ 
riografie' en kijkt dan ook niet 
verder dan zijn neus lang is. 
Daarom stoort hij zich aan het 
gebruik van initialen, daarom 
noemt hij de eigen ervaringen 
van de schrijver 'vaag en irrele¬ 
vant’. 

Van Lieshout is een beperkt his¬ 
toricus doordat hij gelooft in één 
kijk op de werkelijkheid: de con¬ 
troleerbare feiten. Dat het boek 
óók een weergave is van emoties 
van de mensen die aan dit boek 
hebben meegewerkt, aan hun 
twijfel over hun rol die ze ge¬ 
speeld hebben in de oorlog zal 
hem dan ook gestoord hebben. 
Dit zal meegespeeld hebben in 
de geprikkelde toon waarin hij 
dit boek beschouwt. 

Eigen aan ’kunst’ is vaak het 
meerlagig karakter: meerdere 
'waarheden’ zitten ook in dit 
boek opgesloten. Van die essen¬ 
tie geeft Van Lieshout aan niets 
te begrijpen. Hij doorzocht het 
boek vruchteloos op 'wezenlijk 
nieuwe feiten’ en 'zinnen om in 
een etalage te leggen'. Feit is dat 
het boek vooraan in de boekhan¬ 
dels ligt, zelfs in etalages. 

MAASTRICHT M.J. Niemann. 

• Verschijningen 

Over het instituut Kerk is al lan¬ 
ge tijd veel geschreven, maar 
ook veel gefantaseerd en soms is 
over dit instituut ook veel onzin 
geschreven. Dit is ook het geval 
met het artikel in uw krant van 
10 december jl. 

Kort en bondig moet ik aller¬ 
eerst opmerken, dat de Kerk 
geen machtsinstituut is, dit nim¬ 
mer geweest is en dat ook nooit 
zal worden. De Kerk is door 
Christus gesticht als HEILSIN¬ 
STITUUT en als zodanig zal de 
Kerk zich ook steeds gedragen. 
Dit houdt tevens in, dat de Kerk 
ook nooit een democratische 
structuur zal krijgen. Christus 
heeft namelijk het geloof aan de 
apostelen toevertrouwd en hun 
de opdracht gegeven dit geloof 
aan alle volkeren te verkondigen 
en die volkeren alles te leren on¬ 
derhouden wat Hij hun geboden 
heeft (Matth. 28, 18-20). 
Vervolgens merk ik op, dat de 
Kerk nimmer veranderingen in 
het haar toevertrouwde geloof 
heeft aangebracht of doorge¬ 
voerd; de Kerk kan dit namelijk 
niet, omdat het geloof van de 
Kerk onveranderlijk is. Hoog¬ 
stens kan de Kerk bepaalde ge¬ 
loofspunten helderder verklaren 
om de gelovigen tot een beter in¬ 
zicht en daardoor tot een dieper 
geloof te brengen. Toevoegen, 
wijzigen of afschaffen van ge¬ 
loofspunten kan en mag de Kerk 
niet. In kwesties van geloof en 
zeden kan de Kerk dan ook niet 
dwalen. Wel kan de Kerk kerke- 
lijke geboden invoeren, wijzigen 
en afschaffen. 

In tegenstelling tot hetgeen de 
schrijver in het artikel van 10 de¬ 
cember beweert, heeft de Kerk 
nog steeds apostelen, namelijk 
de bisschoppen, de opvolgers 
van de apostelen. De katholieke 
Kerk is ook heilig, niet omdat al¬ 
le lidmaten heilig zijn, maar 
omdat zij allen aan Christus zijn 
toegewijd, aangezien alleen bin¬ 
nen de Kerk het wettige offer postbus 3100 


In deze rubriek neemt de re¬ 
dactie brieven van lezers op. 
De redactie hoeft het niet 
eens te zijn met de inhoud. 
De brieven dienen betrekking 
te hebben op publicaties in 
deze krant en moeten kort en 
zakelijk zijn. Te lange brieven 
worden ingekort of geretour¬ 
neerd. Een ingezonden brief 
moet voorzien zijn van naam, 
adres en telefoonnummer. 
Brieven op rijm, of brieven 
die oproepen tot acties of 
aanzetten tot geweld of an¬ 
dere onwettige daden, wor¬ 
den niet geplaatst. Datzelfde 
geldt ook voor brieven met 
onwelvoeglijk taalgebruik en 
beledigingen. Anonieme 
brieven worden evenmin ge¬ 
plaatst. 


wordt opgedragen en die Kerk 
het mystieke Lichaam van Chris¬ 
tus is. 

Helaas heeft de Kerk in haar ge¬ 
schiedenis ook zwarte bladzijden 
op haar naam staan; zo zijn er 
zelfs Pausen geweest die geen 
voorbeeldig leven hebben geleid. 
Maar ondanks die zwarte bladzij¬ 
den bleven de geloofs- en zeden¬ 
leer onaangetast; de leiding van 
de H. Geest is dan ook duidelijk 
merkbaar. De Kerk heeft zich 
dan ook onder de hoede of zegen 
van God uit gewerkt. 

Dat Maria aan drie eenvoudige 
kinderen in Portugal is versche¬ 
nen, houdt per se niet in, dat de 
Kerk het contact met God verlo¬ 
ren zou hebben. Wij mogen aan 
de tussenkomst van God geen 
beperkingen opleggen en nog 
minder deze opdringen. Maar 
verschijningen en privé-openba- 
ringen vermeerderen het ge¬ 
loofsgoed met, omdat met de 
dood van de eerste apostelen de 
algemene openbaring afgesloten 
is. Wel kunnen dergelijke ver¬ 
schijningen en private openba¬ 
ringen ook voor anderen be¬ 
stemd zijn en door de bekend¬ 
making daarvan een gunstige 
invloed uitoefenen op het gods¬ 
dienstig leven van velen. 

Betreffende de taak van de Kerk 
bij verschijningen en private 
openbaringen is dan ook nauw¬ 
gezet te onderzoeken of er in de 
verklaringen, die de Heiland, 
Zijn Moeder of Zijn Heiligen in 
de mond gelegd worden, vol¬ 
strekt niets voorkomt dat de 
goddelijke openbaring tegen¬ 
spreekt. 

Zo heeft dit ook plaatsgehad met 
de verschijningen in Fatima. De 
katholieke herderskinderen heb¬ 
ben de verschijningen en de 
boodschappen aan de Kerk voor¬ 
gelegd. Om te beginnen bij hun 
eigen pastoor. De Kerk heeft 
naar aanleiding van het nauwge¬ 
zette onderzoek de verschijnin¬ 
gen erkend. Ergo, de Kerk heeft 
dus niets ingepikt. 

NEERBEEK P. Frissen. 

(Brief door redactie ingekort.) 


• Grooloiiclcrsdag 

Op de laatste dag van 1991 kan ik 
het niet nalaten te reageren op 
een artikel in uw blad van 31 de¬ 
cember: 'Na vader- en moeder¬ 
dag nu ook grootoudersdag’. 

Strikt genomen moest het dan 
zijn. een opadag en een omadag, 
want het heet toch ook een va¬ 
der- en een moederdag? Dit alles 
zou moeten gebeuren volgens 
een door het blad Fifty-Fifty op¬ 
gezette actie. Dat beweert ook 
daarbij geen commerciële bedoe¬ 
lingen te hebben. 

Juist rond deze feestdagen er¬ 
gert het mij des te meer omdat je 
rondom je heen ziet, dat alles 
commercie is. De sfeer rond Sin¬ 
terklaas is gevlogen, iets van 
weleer geworden. Kerst is pure 
commercie, een grote cadeau- 
shop zou je het kunnen noemen. 
En wat is er met Kerstfeest be¬ 
doeld... ja, een feest van vrede 
en geluk. Kijk eens rond om je 
heen! 

De middenstanders varen er wel 
bij en daarvandaan komt ook de 
stimulans waar het een moeder-, 
vader of grootoudersdag betreft. 
Als iedereen het gebod 'Eert uw 
vader en moeder’ naleeft, dan 
hebben vaders en moeders en 
grootouders alle dagen feest en 
dal hoeft niet steeds gepaard te 
gaan met bloemen en cadeaus, 
want juist dat bloemetje en ca¬ 
deautje is meestal een afschuif¬ 
systeem van: 'Zo, dat heb ik 
weer gehad, daar ben ik weer 
voor een jaar vanaf.’ Verder kijkt 
er niemand meer naar om. 

Onze maatschappij gaat ten on¬ 
der aan commercie en eigenbe¬ 
lang want zolang men rond.feest- 
dagen als KeFSt die sfeer van 
vrede en geluk niet proeft, hoeft 
ook die vader-, moeder- en groot¬ 
oudersdag er niet te zijn. En dan 
heb ik het niet eens over dieren¬ 
dag. Zo zal men straks ook wel 
weer een gek vinden die de auto- 
en fietsdag uitvindt. Ook dat 
laatste zal dan wel 'geen com¬ 
mercie’ zijn! 

HEERLEN H.J. Vestjens. 
.J* « Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 5 


>> ••' : .ÏV X;.S r ' 


Islamoloog dr Ascha van de Rijksuniversiteit Utrecht: 

’Niet de moslims, maar hun 
fanatieke leiders zijn eng’ 


DOOR TACO SLAGTER 


Utrecht - Apocalypti¬ 
sche visioenen over de op¬ 
mars van radicale moslims 
houden sinds de Algerijnse 
Parlementsverkiezingen wes¬ 
terse oriëntalisten en poli¬ 
tieke commentatoren in een 
^urgende omstrengeling. 
Columnisten in Egyptische 

Syrische kranten doen er 
n iet voor onder. Met dit ver¬ 
schil echter dat zij wanhopig 
Proberen de omvang en de 
kracht van het islamitisch re- 
^cil te badineren. Maar tus- 
Se n de regels klinkt toch de 
JJPgst door voor mohamme¬ 
daanse staten naar het voor¬ 
beeld van Iran. 

de denkbeelden van westerse 
Politieke en diplomatieke ’profë- 
ten ’ zouden ook de leiders van het 
aan Algerije grenzende Marokko 
e h Tunesië (gedrieën de 'Magreb’ 
ëonoemd), net als destijds de sjah 
Van Perzië, het binnenkort moeten 
af * e ggen tegen de compromisloze 
’htarns. Voor de Marokkaanse ko- 
nin g Hassan II en de Tunesische 
President Ben Ali komen de kle- 
P e ls van de doodsklokken al lang¬ 
ham in beweging, zo moeten we 
geloven. En op de valreep van de 
“1ste eeuw denkt het moderne 
Westen alsnog zijn gelijk te krij¬ 
gen: bloeddorstigheid en boosaar¬ 
digheid zijn moslims aangeboren. 

het is verleidelijk om bij het poli- 
, le ke fenomeen dat zich in Algeri¬ 
je afspeelt meteen te denken aan 
een herhaling van de Iraanse isla¬ 
mitische revolutie in 1979. De Ut¬ 
rechtse islamoloog en socioloog dr 
Uhassan Ascha kan echter weinig 
Pegrip opbrengen voor die aan- 
v echting. „Het Westen overdrijft,” 
^gt hij. „Zodra fanatieke moslim- 
groeperingen wereldwijd de aan¬ 
dacht op zich vestigen, wordt Iran 
e rbij gesleept. Ik vind dat onjuist. 

kr zijn veertig islamitische landen 
die een vijfde van de wereld bevol- 
mng omvatten. Horen we ooit iets 
° Ver die honderden miljoenen 
moslims in Bangladesh, Indone- 
s m, India, Mali en Senegal? Iran is 

uitzondering, maar het Westen 
reduceert dat tot een algemeen 
Politiek verschijnsel in de gehele 
s |amitische wereld en schrijft het 
s*amisme (voor Ascha is het be¬ 
grip fundamentalisme ontsproten 
an het westerse, christelijke den- 
bie^ * n bijzonder toe aan Ara- 

Prolest 

A s cha, een Syriër die aan de Sor- 
°nne in Parijs promoveerde en 
mds 1987 op de Rijksuniversiteit 
m Utrecht werkt, meent ook als 
rabier heel goed te weten waar 
l J het over heeft. „De huidige zo- 
? en aamde islamitische herleving 
s oen reactie op de onderdruk- 
mg door de afzonderlijke Arabi- 
c ne staten,” legt hij uit. „Boven- 
len is het geen reveil, maar een 
Protest tegen honger, ziekte en on- 
j e tendheid, ondanks de oliedol- 
ar s van sommige van deze lan- 
e n. De mensen hebben geen 
p°P meer op de toekomst en 
den dat door, soms met geweld, 
m brood, sociale gerechtigheid. Duizenden moslims biddeii elke vrijdag in de straten van Algiers bij de Kouba Moskee. 


vrijheid en democratie te vragen. 
Die hoofdoorzaken zij in feite de 
grondslag van alle protestbewe¬ 
gingen in de Derde Wereld.” 

Wat het islamisme in Algerije be¬ 
treft, is de visie van Ascha heel 
simpel te verklaren. Dertig jaar 
staatssocialisme dat met dwingen¬ 
de hand door de eenheidspartij 
Nationaal Bevrijdingsfront (FLN) 
aan de Algerijnen was opgelegd, 
bracht uiteindelijk armoede, 
werkloosheid en frustratie. Door 
kelderende olieprijzen kwam ruim 
drie jaar geleden naar boven op 
welke schandalige manier de rian¬ 
te opbrengsten van het 'zwarte 
goud' de machthebbers, do partij- 
elite, maar ook de samenleving 
had gecorrumpeerd. Het volk 
kwam in opstand en het tot dan 
toe onbetekenende Islamitische 
Reddingsfront (FIS) profiteerde 
daarvan. Dat met name miljoenen 
jongeren tussen de 18 en 80 jaar - 
85 procent heeft geen baan en 
geen huis - al bij de gemeente¬ 
raadsverkiezingen in 1990 voor het 
FIS kozen, mag volgens dr Ascha 
dan ook niet verbazen. 


„Er zijn in Algerije geen politieke 
alternatieven geweest waarlangs 
de onvrede op geweldloze wijze 
een uitweg kon vinden," licht hij 
toe. „Net als in de meeste andere 
Arabische landen is tientallen ja- 
ren de oppositie gevangen gezet, 
gemarteld en soms vermoord. Het 
FIS beloofde iedereen werk en 
een dak boven z'n hoofd. De mas¬ 
sa dacht: laten we die partij dan 
maar proberen, met de hulp van 
God, als dat kan. Maar dat was een 
desparate keuze.” 

Cal in dr markt 

Volgens Ascha betekent het isla¬ 
misme niet dat er in de Arabische 
wereld ineens meer gelovigen zijn 
of dat de islam intensiever wordt 
beleefd. „De propvolle moskeeën 
met de omringende straten erbij 
worden door de westerse media 
gretig gebruikt om het fanatisme, 
het Arabische geweld en de inter¬ 
nationale terreur aan te tonen. Wat 
de televisiebeelden niet laten zien. 
is dat bij het vrijdaggebed andere 
moskeeën bijna leeg zijn. Dat 
komt omdat sommige moskeeën 


populairder zijn dan andere, van¬ 
wege het politieke protest dat in 
de preek wordt verwoord. Daar 
komen de mensen voor en met 
voor het gebed. De imams hebben 
een gat in de markt van het poli¬ 
tieke protest gevonden en heeft 
niets van doen met theologische 
of godsdienstige herlevingen.” 

Toch is bij de gemeenteraads- en 
parlementsverkiezingen in de 
voormalige Franse kolonie (van 
1832 tot 1962) gebleken dat funda¬ 
mentalistische en traditionele 
waarden van de islam menig Alge¬ 
rijn aanspreken. Jonge mannen 
laten hun baarden groeien, bedek¬ 
ken het hoofd met een gehaakt 
kapje en hebben het colbert en 
pantalon naar Franse snit verruild 
voor een witte ’kalabya’ (het tradi¬ 
tionele Arabische gewaad). Ook 
veel Algerijnse vrouwen sluieren 
zich weer en gaan gekleed in van 
hals tot enkels reikende fantasie¬ 
loze lappen. 

Bruikbaar 

Voor de Utrechtse islamoloog is 


echter dat uiterlijke vertoon en de 
agitatie tegen alcohol en westerse 
videofilms slechts een camouflage 
voor waar het in Algerije werke¬ 
lijk om gaat. ..Moslims hebben per 
definitie geen afkeer van westerse 
waarden en politieke systemen," 
weet hij. ..Ze zijn niet achterlijk en 
doorzien goed dat het Westen er in 
is geslaagd de welvaart te bevor¬ 
deren. Maar ze moeten wel wat 
aan de westerse manier van leven 
hebben, wil het worden geaccep¬ 
teerd als bruikbaar." 

Met baarden en achterhaalde ze- 
delijkheidsopvattingen lost het 
FIS de gigantische sociale en eco¬ 
nomische problemen van Algerije 
eveneens niet op. Voor Ascha is 
Iran daarvan hét voorbeeld. „De 
islamitische revolutie is daar in 
feite falikant mislukt,” zegt hij. 
„De mensen zijn er in materiële 
zin alleen maar op achteruit ge¬ 
gaan. De Algerijnse toekomstige 
leiders zijn in elk geval gewaar¬ 
schuwd. Wanneer ze na de victorie 
bij de tweede verkiezingsronde 
hun beloften niet waar maken, zal 
het snel met hen zijn gedaan. En je 


Het plan-Simonsen de toekomst 


^_DOOR CAREL GOSELING 

HAAG - Staatssecreta- 
, ls Simons (volksgezond- 
J^id) droomt er al van. Zo 
° n d 1995 kent Nederland 
eeri sociale basisverzekering 
j» e zondheidszorg. Vrijwel al- 
‘ e z org die er nu al is, valt 
onder die verzekering. Al- 
ee n ’luxe’ voorzieningen 
Jbet. Daar moet degene die er 
behoefte aan heeft, zich zelf 
blaar voor verzekeren. 

Uie ene basisverzekering betekent 
ok een einde aan het onderscheid 
s sen het ziekenfonds voor de ar- 
r eren , en de particuliere verzeke- 
ar s voor de rijkeren. Gelijke 
„ 0n niken, gelijke kappen. Er is 
/ maar één soort verzekeraar 
.. e Zorgverzekeraar) en die be- 
l ent alles en iedereen. Zonder 
hderscheid naar inkomen of ge- 
°ndheidstoestand. 
e gelijk trekt de overheid zich 
grotendeels terug uit de gezond- 
e jdszorg. In een vrije markt, met 
Qjop concurrentie, moeten alle 
2 bokkenen in de gezondheids- 
ar S zelf maar gaan uitmaken hoe 
J aan de behoeften van de bur- 
8ers tegemoet komen. Welke voor¬ 


zieningen er worden geboden en 
waar. Wat de kwaliteit daarvan 
wordt en vooral: hoeveel er voor 
betaald moet worden. 

Het lijkt haast een utopie, daar 
waar alles in de gezondheidszorg 
nu centraal, vanuit WVC wordt ge¬ 
regeld en vastgelegd. Waar duizen¬ 
den regeltjes bestaan voor elke 
voorziening, de kwaliteit ervan en 
de prijs. Waar concurrentie niet 
bestaat en waar iedereen zijn ei¬ 
gen gangetje gaat met als resultaat 
dat de patiënt een nummer is ge¬ 
worden dat alleen gevraagd wordt 
op tijd te betalen voor de verleen 
de diensten. 

Zoals al eerder aangegeven wil de 
bewindsman de awbz als vehikel 
gebruiken op weg naar de door 
hem gewenste basisverzekering. 
Daartoe moeten jaarlijks voorzie¬ 
ningen uit het ziekenfonds naar 
die wet worden overgebracht. Op 
1 januari 1992 medicijnen en nog 
wat klein spul. Op 1 januari 1993 
huisartsenhulp en kraamzorg. Een 
jaar later de specialistische hulp 
en met ingang van 1995 de para¬ 
medische voorzieningen, zoals fy¬ 
siotherapie. 

Het spoorboek van Simons ligt 
vast. Maar of het zo ook zal gaan is 
zeer de vraag. De Tweede en Eer¬ 
ste Kamer zetten grote vraagte¬ 
kens achter de drammerigheid 


Dit is het vijfde en laatste 
deel van een serie 
artikelen over de 
gevolgen van de 
stelselherziening in de 
gezondheidszorg per 1 
januari 1992. Eerdere 
delen verschenen op 21, 
28 en 31 december en 3 
januari jongstleden. 


waarmee de bewindsman voort 
wil gaan. Men vraagt zich daar af 
of het allemaal wel zo kan. En of 
het allemaal wel zo moet. 

Zo is het wel aardig om te stellen 
dat vrijwel alle zorg die nu bestaat 
in een basisverzekering moet, 
maar misschien is de vraag geoor¬ 
loofd óf dat wel nodig is. Wellicht 
kan er ook nog eens kritisch geke¬ 
ken worden naar het huidige aan¬ 
bod van zorg en de noodzaak om 
dat allemaal onverkort voort te 
zetten. 

Punt twee: als je zegt een sociale 
verzekering te willen, is het dan 
wel zo verstandig om vrijwel alles 
aan betrokkenen zelf over te laten. 
Helemaal te gokken op de wer¬ 


king van de vrije markt. Er daarbij 
van uitgaande dat de onderlinge 
concurrentie er wel voor zal zor¬ 
gen dat de kwaliteit van het gebo- 
dene goed blijft en de prijs niet te 
hoog is. 

Sprekend over de prijs: Simons 
wil met zijn plannen naar een eer- 
lijker lastenverdeling. Degenen 
die het niet breed hebben moeten 
hun uitgaven voor de gezond¬ 
heidszorg de komende jaren zien 
dalen. Mensen met geld genoeg 
zullen daarentegen hun lasten zien 
stijgen. 

In de ogen van de bewindsman 
moeten alleenstaande werkne¬ 
mers met een inkomen van meer 
dan 88.000 gulden over de komen¬ 
de vijf jaar 700 procent (!) meer 
voor hun gezondheidszorg gaan 
betalen dan nu het geval is. Voor 
andere werknemers blijven de las¬ 
ten ongeveer gelijk. 

Een zelfstandige die getrouwd is 
en twee kinderen heeft, particulier 
verzekerd is en ongeveer 45.000 
gulden bruto heeft, ziet zijn lasten 
over vijf jaar gemeten met 20 pro¬ 
cent dalen. Voor een alleenstaan¬ 
de bejaarde die particulier is ver¬ 
zekerd en een inkomen heeft van 
ongeveer 45.000 gulden bruto is 
die lastendaling nog iets meer: 25 
procent. 


Zoals we al eerder aangaven zijn 
de cijfers van Simons voor veel 
discussie vatbaar. Zeker als je uit¬ 
gaat van allerlei verwachtingen 
waar de markt (lees ziekenfondsen 
en verzekeraars) zich met aan hoe¬ 
ven te houden, en allerlei andere 
kostenstijgingen in de sector bui¬ 
ten beschouwing laat. En nog af- 
gezien van het feit dat hogere las¬ 
ten voor dit plan, niet op zichzelf 
staan. Ook andere lasten lopen op. 
En mochten inkomens gaan dalen 
in de komende jaren, dan kan dat 
nog een heel probleem worden. 

Tweede en Eerste Kamer hebben 
inmiddels op de rem getrapt. Men 
wil dat de bewindsman elke vol¬ 
gende stap op weg naar 'zijn' ba¬ 
sisverzekering in een wetsvoorstel 
voorlegt. Dat kan de Kamer dan 
bespreken en eventueel wijzigen. 
Zo bepaalt de Kamer uitvoering 
en tempo van de stelselherziening 
gezondheidszorg, en niet meneer 
Simons. Een lelijke streep door de 
rekening van de bewindsman, die 
dacht de zaak via algemene maat¬ 
regelen van bestuur (amvb's) wel 
te kunnen doordrukken. Stukken 
waar de Kamer alleen maar ja’ te¬ 
gen kon zeggen. 

Hoe het uiteindelijk allemaal gaat 
uitpakken weet dus eigenlijk nog 
niemand. 


Het Islamitische Reddingsfront (FIS) in Algerije 
stevent over twee weken vrijwel zeker af op een 
eclatante overwinning. Tijdens de eerste ronde 
van deze unieke vrije parlementsverkiezing op 
tweede kerstdag behaalden de 'baarden’ al 188 
zetels in de 430 plaatsen tellende 
volksvertegenwoordiging. De regerende 
eenheidspartij Nationaal Bevrijdingsfront (FLN) 
kwam niet verder dan 16 bankjes. Slechts 28 
zetels houden het FIS nog af van een absolute 
meerderheid. Maar daar lachen de 
fundamentalistische leiders om, zo zeker zijn ze 
van die nog resterende stemmen. 

Regimes in de omringende landen als Marokko 
en Tunesië zouden huiveren bij de gedachte dat 
ook zij ten prooi vallen aan de fanatieke 
vaandeldragers van de ’ware’ islam. Maar is die 
vrees gerechtvaardigd? Zijn met politieke 
ontwikkelingen in Algerije de laatste obstakels 
geslecht naar een totale ’iranisering’ van de 
Arabische wereld? 

Onze correspondent Taco Slagter analyseerde 
met de Utrechtse islamoloog en socioloog dr 
Ghassan Ascha de omvang, de kracht en de 
oorzaken van de islamitische 'herleving'. „Het 
Westen overdrijft,” meent Ascha. 


mag aannemen dat het ze niet zal 
lukken, want het FIS heeft zelfs 
geen politiek programma." 

Ascha is er vrijwel zeker van dat 
de meeste Algerijnen de islamis- 
ten de rug zullen toekeren als ze te 
lang op werk en een huis moeten 
wachten. „Het gaat hen in de eer¬ 
ste plaats om een verbetering van 
de leefomstandigheden.” 

Niet anti-westers 

Het optimisme van Ascha is mede 
gebaseerd op het democratise¬ 
ringsproces in Algerije. In dat op¬ 
zicht is naar zijn oordeel ook vol¬ 
strekt geen 'iramsering' van het 
land te verwachten. Een belang¬ 
rijk verschil met Teheran is dat 
daar de ayatollah's de macht kon¬ 
den grijpen door een volksop¬ 
stand tegen het tirannieke bewind 
van een verwesterse en anti-isla- 
mitische despoot. „In Algerije 
gaat het tenslotte om vrije verkie¬ 
zingen en is de overweldigende 
steun voor het FIS in feite een af¬ 
straffing van het incompetente 
FLN," aldus Ascha. Bovendien 
denkt hij dat de Westeuropese cul¬ 
tuur zwaar drukt’ op de samenle¬ 
ving. hoe arm de Algnjnen ook 
zijn en hoe devoot ze zich op dit 
moment manifesteren. „Daarom 
zie je in Algiers geen spandoeken 
met antiwesterse slogans als 
dood aan de imperialistische dui¬ 
vels’. zoals dat nu nog steeds het 
geval is in Iran." 

In principe juicht Ascha dan ook 
de politieke ontwikkelingen in Al¬ 
gerije toe. Hij vindt het ’uniek’ dat 
dit het enige Arabische land is 
waar democratische verkiezingen 
met een meer-partijenstelsel mo- 
gelijk zijn gemaakt. Volgens hem 
vergeet het Westen maar al te ge¬ 
makkelijk dat het daar in de eerste 
plaats om gaat. 

Instabiliteit 

Ascha vindt dat vooral onbegrijpe¬ 
lijk. omdat Europa en Amerika 
altijd de mond zo vol hebben over 
vrijheden. Als het gaat om hand¬ 
having van dictatoriale regimes of 
langs democratische weg tot stand 
gebracht politiek islamisme, dan 
is de keus voor Ascha niet moei¬ 
lijk. Mits natuurlijk die radicale 
moslimleiders de democratie blij¬ 
ven respecteren. „En ik zie het 
FIS daar nog niet van afwijken. 
Tenslotte bestaat die beweging uit 
talrijke groepen waarin de gema¬ 
tigden de boventoon voeren.” 

Het risico dat de fundamentalisten 
in Algerije, eenmaal op het pluche 
van de macht gezeteld, het demo¬ 
cratisch bestel alsnog om zeep 
helpen, blijft toch levensgroot 


aanwezig. Ascha ontkent dat met. 
„Rellen zullen misschien het ge¬ 
volg zijn en een lange tijd van poli¬ 
tieke instabiliteit. Maar geen bur¬ 
geroorlog. Daarvoor zijn de Alge¬ 
rijnen het strijden moe." meent 
hij- 

Marokko 

Vanuit die optiek is het voor 
Ascha dan ook zeer twijfelachtig 
of zich een golf van islamitisch fa¬ 
natisme over de andere Magreb- 
landen zal uitstorten. Voor wat be¬ 
treft Marokko baseert hij zich 
daarbij bovendien op de religieuze 
functie van de komng. die behalve 
staatshoofd, ook 'bevelhebber van 
de gelovigen’ is. „Om die.titel en 
diens vermeende afstamming van 
de profeet Mohammed wordt Has¬ 
san alom in zijn land gerespec¬ 
teerd." legt Ascha uit. 

Maar het succes van de Algerijnse 
broeders kan de fundamentalisten 
in Marokko wel aanmoedigen 
eveneens het volk te mobiliseren 
tegen de schrijnende armoede en 
de spilzucht van de koninklijke fa¬ 
milie. Ascha geeft dat toe. maar 
verwacht geen opstand die de 
troon in gevaar zal brengen. ..Rel¬ 
len in de sloppenwijken van Casa- 
blanca behoren tot de mogelijkhe¬ 
den. maar de komng heeft de 
politieke touwtjes te strak in han¬ 
den om die uit de hand te laten 
lopen." 

I unesit* 

Tunesië zal het volgens de Ut¬ 
rechtse islamoloog niet anders 
vergaan. Ook president Ben Ah zit 
stevig in het zadel. Verder wijkt 
de repressie tegen de fundamenta¬ 
listen niet af van die in Marokko. 
In beiden landen is de Moslim 
Broederschap een verboden orga¬ 
nisatie en zitten de meest militan¬ 
te leiders achter de tralies. Daar 
komt nog bij dat de Tunesiers 
sinds de val president Bourguiba 
(1987) hard op weg zijn zelf hun 
arabisch-islamitische wortels te¬ 
rug te vinden. 

Kortom, naar de opvattingen van 
dr Ghassan Ascha zal het allemaal 
met zo'n vaart lopen. Het Westen 
beoordeelt naar zijn mening de 
politieke omwenteling in Algrije 
op verkeerde veronderstellingen. 
Volgens hem is het islamisme een 
tijdelijk verschijnsel, een over¬ 
brugging in de zoektocht van Ara¬ 
bieren naar een aanvaarbare poli¬ 
tiek en een culturele bedding 
waarin zowel westerse waarden 
als islamitische tradities goed ge¬ 
dijen. „Niet moslims zijn eng. 
maar de fanatieke leiders en hun 
onverdraagzame ideologieën." 
zegt Ascha tot slot. 


(ADVERTENTIE) 


~ - ■- 

Topform 

1 meubelen 

A 

Top in Vorm 

V Va 

J Woonboulevard Heerlen • In de Cramer 168 
tel: 045-754292 tö't 


Interieur 

Romantiek 


Akerstraat Noord 362 
tel: 045-229191 


Heerlen/Hoensbroek 


t 

m 

lu 

j 

</) Slaapkamer- 

speciaalzaak 


Akerstraat Noord 362 
tel: 045-229191 


Heerlen/Hoensbroek 


| VAN DEN 


'WOONGROEP BV 
4* At’?- f> ■ 


cm^. Ëfagbiaii 


Zaterdag 4 januari 1992 9 Pagi ‘OPRUIMING BIJ DE MEUBELBOULEVARD 


# i ;• ■ n verplicht oen deel van onze huidige collectie tegen STERK GEREDUCEERDE PR'JZEN op te rmmon 

D ♦ tats re cmm^n voor ca ze nieuwe collectie. Dit levert TijDE^JK voor u financieel een g oot 

v O C! • ! OD 

• Er r pf-^oek aan onze MEUBELBOULEVARD met een totale oppervlakte van 10.000 m 2 is voor u ALTIJD de 
rv : >- |t,- waard want u vindt er a! ! e soorten meubelen, zowei KLASSiEK als MODERN, in diverse PRIJZEN, 
S-i.LrN. HOU' SC DOR TEN EN riEKENDE MERKEN zoals AUPiMG, ARTIFORT, ROLF BEN Z, BENCH CAS TEI UN 

>•< ,iENN ; E DL JONG -'O'JNG INTERNATIONAL, METAFüRM, PASTOE en LEOLUX. 


G ' 


•n over 100 GR Al IS PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), een COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE 


« j M ,..- ; ndaas .aard 1 3 uur gecn-w H 
Dn <- owcino koooavond tot 2 ' uur 


n. * 

i 


# ... ; •• é o *.. iv i ti -j b l; , O w • j v : • , J 

j rc; bc- t-n i^ccibwerkers ‘/vu05:bwj^ard 

> m *- 


m 


.gen Noordèi awg néièmnai 
Dok ?*.- nermk^f. met st"idsbusi-.n 1•; 


n ent aan oe 


r o ( h t ■; 


MAASTRICHT C A B KG E.' KW EG 10 TEL. 043-21 5585 0 

s 


livim- ik • 


en zjjn werkplaats 
1;-*u i,l 

rii , rf’Vf.VAft tr ; 4 

,. n-ï 
f*ï exaat 


£> «*>»*.AM-* 


Hf ft' itWÏWüMi ivI 

•v' ?.. V. ’ : . ƒ • ‘ : 


i/Ztf 1; QiTÜL% £LJZ&&ï% O LïtCJ £rt,»' L -e?. , gwW m-o t.< im i!«ib ioani aoil «wei.j 


r 'V : 'A* V 
■ ■ - Ap ; . ,v,; h ” ■ 


f. ; :• ■; m. . 

s ■»'.*i ‘kar 


•bïvv.v-r..^a ; .'»'.-. W,VK : . •• •> - • . 'V./D • : i " . ' L ; ’ T',o ' . , 

aizi^t^óon£ijkh<rid:èir^<!^^oö^: ooA nog zzn ife t 

T ALVCWJ-LLDwoDLALó,:. , L .'.o D-AWLLD ïfw ; L'T-H: ' CGWW ' 

' / • vjkrtï'Va'Ao-’Do-v : ;•-;.• T ■•? . - .e / o DOs » v„: • •. •"’,*• Dg 

• ". ' ' .!■'• •■•• -j/Gv»? 'ui.M.: a ;,t. . W .• '»c V• . , 
v ; ;; •, •• ••< * v- 


ri v'TT 


ri£&£üftu 

,TiD ..;<. : :-T.c ; ;:RT ... ^ K; GnC Lac;jGfG '; cT- ;T A ’ .e : D 


..... .:. , ' ■'""■■■■■' • ■ ‘S DV f.:v ,* ■’ a , ..‘ ; . y v - .■ V- V.' .AD-mo : ••/.»') TT/-. - ’,-- 

xërttaenfoêfy ó. oQEdvDk ■ 

N>pD i vG.;-ó>r »j wak, i- r^T: + 


.•A. v O - •• ■ vD-% -o P 

- tnoeh 


no 3 


' T‘ *■' 


. .i». tt'4., Iji .^K - 

; :P ? :.’vfó.A.c 4 -A''- 

- U. •• .• • - .... ; >••• 'jrV*' 


• ' A.i v' A ; ‘ ‘T 
i " -’-if a' 


V:'.’.•'•■ ’wV '‘.,i 4/.. wV •>) 'tot-* - * ; J •- •'... ' : v/♦.*'* '• 

.' ■' •■•;G ' ‘ V-' • -••' J, T- ■ ••'•■ ÓG ; ‘tv* / -’ A' • • ;% ;•. .GG’ 

, e ' oKTn u ; 8 V, C-V > ' 4 w WJ > roó( V .v; w,,, WwT, 

1 " '•' ^'^V ■ ' AW / I A /> At -A/ A . 'TT-G . :•• Kó V .V 


v,'oT-.. 


M' 4» *.C- <* 


zo ‘n*'nmm2fyt'w&wwzoon ixtu om je 


£ƒ•> ..• ■•• DSHD - f ' ■ 

T" ' v-.ïVvtygv, 
»•. w,-*■’<■>'• >■•. 

hl. -■': ■«•• 


>v: . ... . .. . ... ... . .... . «. V.v , '*'.*%ró'u ••* • w‘vwJ*V*l 'A. . V» k! ,'^.v r'<v>v : ♦V'4. i.-.rtlfti&M», 

kó.W ! : cjó£ci£ zi£kt£koïi£nv£%x£R!£xinqm£,bi^ . 

; óGS WK # AT W. <a :-> SS" - r . p'-’f óG-oO % 

0 ja , z£Cjt at£ erexfiLezcj±ke.x, j& vxUndtn 

r 5|? 

r '•.. •;..•. e- - •■ i-.Mj».. .-,/v DoOj. ,'■ i,,; ■'>:■ ' : ViA. VJ ‘ ■'?'■■•.* -.j •-'••' . ’ ^ • • , ' ...... . >.' ' r - ^ . f$- 

, i Cc •• Gap o. > ■ • -e ..G:i. -o v , k-.U , s ■..: -•• 'G. ■..?,: ,, T. ... J .. '-v‘ ,-w-■' 

: v.,oW^A7Aé : 'imA =:.-5f9: i.1 .rti-#AWv.-f *. • »;#r, ■ ' : E./V.-.«>; ?D:, ; ::A j 1 *'"? ■> *" . 

: .... WA; A-, r e..s •.«?.•'■. :-w ■ ..w'ww '-.: . N; ...•^«%:f ; e.'a>.ïOQrA»vrt4^.'; ■'. •?. T.' 

;. .:ÓT-CTT Gf/óO D'-ÓGTWo; ó ;> ' t >r i’V’ W: 'A .-■ TyG' . G‘‘- . Dp‘AvV'ió^ i '.• >! . : 

* T. : 5Cj>.AtT ; ,Tvo . . •> .;•: Do’•;,•?•’ . ' T.-.-.T". • v.p;T: •'•'vcV/n A; ■:■.;■%■ ó*- " .< • .ó”. : :T ; 1 : *V:T-ssKv.’ . - >FvV-?*<■':v* *■ T'Tó 1 

t ; - v ... ifcsww?, ..ó D - • i'•. n>i,<i.•' v.'Jv’, ’ Vtó-D V., .. 'Ui.-' ... . V Ó ‘.p wO'?* ' ! "v.'f.'i*GAT 


■ ó?’ G= TG^'5 


'." ’ï'! • . • t' 

, -A. - 


r v *... "v.a.Vf? - (O . M.tt. . 

;. iKpii OpC .■ ■-•■: •/ 

• v ,/ilS' i’.■■-'■:■ rt W-' ■ L 


■ Si> •vf 5 k'? ia #.‘H<.'C»Vü*, ‘•:‘ i Dr;ST>e.-wó • 

i-: , •■'Viy. P "5 V .-i^y ’-a -*.. ■•■ Va, 


,f* . ,/y. 


, . • • •••••,'■ - ;: W • ?e: 

l - o/v-èrr^ïw-f ' -p ; -.«*• <-y ,• 
L .oi.^yAG^tr 'T t .•• ; .,r i ,.. ^T m ! >? è; WwD< ; . ;••'■• 

'■ 'Gb K.ósLWGc ■•>,>';■•: ■ :.W-5 ||hr £ :•*-. W/D' v t-w 1 *-'.. 'K 

,. W; PG'VV. Bv 1 V'‘ : -'Vr ."'K 1, • f'- •-.o. ••■ H'0 < ' «■ :■*■■.< -ff 

J ’’’■'. ■ r ■TfS'H.VK -'.'VV -V • T...'•> •- . • v' . -TtVLift o. '.^«XK?v■'•♦..V'-';' rfJ..■;*■:. V" 

' » 'b>I D. ■ ... . : e\ •■vV. ... .■'■•■> 


.... „ ;rL--i.'Avo. 

i : ' • u . ,:;• 


'VW: : ;W'G V: . ;‘D ■ 4- :Aiiót r ’4'- 

' ■ ■ i ';'' ' uwT ' WWT - ",f L.w'-. T; T’ r ''«GïAK^(>»i 
VI G*4»t' V.i ^ . r 


^Ao^TUiTtóóWK'S/'-T:. D; . . ■'•'./■ iD- '.7 KrPrtVVr- G-TTi.A’ ;' '-WiLw o;.-: ! .g.«a ..•. öa:'-. csT v.^' ••' • L-, ; i D 

ra.ó’v ÓK ■ ■:.SD>i .Ó>Kv'. ;.o o' ,D. f '■■ “ï ü-jfr- D’. m,$5 •.••:< v 0 . v a. *•' ,‘.1 y.JV>3 r ^é4'‘i*lL.’■'^W'T'^vÓ , • ’-KtU.^ -. ^yK 1 ’!■/.*:- ' V 

■ -4AVi. :g VarTT'. ' '’t-...i. '• ’ .-*!«'>•(.>•'.'• T l?", ,Zi'.ito.'‘w Alt-' • i.l' 0 - '#?«' V ? -’A'' 'p- : o . ,£E? 


>? V''*V,t.' ïCt^.v ^ ‘A. r ‘ 'Srt’f rt’’< 

■ ?.? ^ ' D'" - • 1 *. ?■ o' G.'^.'sV^vó i.. 

>:■■••-■ -';■■’■ V GTT- ’ ■ ’k L 'vT R 'I. 'e V-' Vtv .'•' / • 


. V.tfiK- ..•Z'.A- Vv-w .. . :,•*•. 


. .jé * 


tr’A X)%ry 
t I 


V limburgs dagblad 


’Overheid verantwoordelijk voor prijsopdrijving’ 

Industriebond dreigt 
met hosrere looneisen 


economie 


MOSKOU - De roebel, nog 
steeds de enige munteenheid in 
het Gemenebest van Onafhanke¬ 
lijke Staten (GOS) wordt eind 
januari volledig vry inwissel¬ 
baar. Voor een dollar zal dan 
ongeveer tweehonderd roebel 
moeten worden betaald. „Het 
lukt niet op de derde (januari), 
maar ik denk niet dat'het eind 
deze maand nog moeilijkheden 
zal opleveren,” verklaarde de 
Russische onderminister van fi¬ 
nanciën, Andrei Nechajev, giste¬ 
ren in het vakbondsblad Tmd’. 

Volgens Nechajev beschikken 
banken en wisselkantoren tegen 
die tijd over voldoende facilitei- 


Zaterdag 4 januari 1992 9 Pagina 7 


z 


’Roebel eind 
januari vrij 
inwisselbaar’ 


» 

ten om buitenlandse valuta’s om 
te wisselen. De koers van de roe¬ 
bel zal overigens geheel aan de 
vrije markt worden overgelaten. 

De roebel is nooit volledig con- 
vertibel geweest. Russen kunnen 
tot op heden alleen dollars ko¬ 


pen onder bepaalde omstandig¬ 
heden, bijvoorbeeld voor vakan-. 
tie in het buitenland. De huidige 
toeristenkoers bedraagt 110 roe¬ 
bel voor een dollar. In december 
en november moest voor een 
dollar respectievelijk 90 en 47 
roebel worden betaald. De offi¬ 
ciële wisselkoers bedraagt 56,63 
roebel voor honderd dollar. 

De Russen noemen de officiële 
roebel de 'gouden roebel’, terwijl 
de roebel in het dagelijks ge¬ 
bruik ook wel bouten roebel* 
wordt genoemd. Een Russisch^ 
burger heeft weinig of niets te 
maken met de officiële wissel¬ 
koers. 


Van onze redactie economie 


■P3ERSUM - De Industriebond FNV dreigt met hogere loon- 
•jsên, als blijkt dat de prijsstijgingen die dit jaar worden ver¬ 
flucht, hoger uitvallen dan tot dusver is verondersteld. Bonds- 
flöorzitter Bé van der Weg houdt er ernstig rekening mee dat 
■et Centraal Planbureau zijn aanvankelijke verwachtingen 
Jpor 1992 zal moeten bijstellen. Overheidsmaatregelen zijn 
>lgens Van der Weg de belangrijkste oorzaak van de toene¬ 
mende inflatie. 


plens de nieuwjaarsbijeenkomst 
i de Industriebond in Leersum 
Van der Weg gisteren dat in ko¬ 
dde cao-onderhandelingen de 
heisen zullen worden opge- 
ffoefd wanneer het CPB zijn ver- 
chtingen fors zal moeten verho- 
i. „Geen redelijk denkend mens 
t van de Industriebond verwach- 
dat hy onder de prijsstijging zal 
m zitten.” 


P®t kabinet en ook de regionale 
^Verheden, de gemeenten, provin- 
i»es en waterschappen, zullen zich 
Bplgens de Industriebond moeten 
p-atigen. „Alleen wanneer diezelfde 
jwerheden zichzelf een prjjsmaatre- 
ipcl opleggen, is de inflatie te tempe- 
‘jjLk . i 

'Aandelenbezit 
I Westduitse 
particulieren 
op dieptepunt 

2®ULEN - Westduitse particulie- 
•5 * 1 lopen niet warm voor aandelen. 

bij het begin van de jaren ze- 
**®tig 28 procent van het totale 
fftadelenpakket in de oude bonds- 
in particuliere handen, eind 
d ® 80 was dat nog maar 17 procent, 
maakte het Duitse financiële tyd- 
* c brift ’Die Bank’ gisteren bekend. 

jjfolgens het blad is 42 procent van 
ff aandelen eigendom van bedry- 
Verdere berekeningen wijzen 
ff* dat Westduitsers van hun totale 
ffRargeld aan het eind van 1990 5,5 
ffocent in effecten hadden belegd. 
U 1969 bedroeg dat percentage nog 

» . 

Acties dreigen 
-bij Rabobank 

UTRECHT - De vakbonden gaan 
?ch met hun leden bij de Rabo- 
b*nk beraden over acties. De bon- 
zyn woedend op de Rabo-top 
fmdat die vrijdag terug zou zyn ge* 
tornen op eerdere toezeggingen dat 
ff bjj een onlangs aangekondigde 
jffïganisatie bij de afdelingen 
**msport, drukkerij, postkamer en 
^gazjjn geen gedwongen ontsla- 
zouden vallen. Een woordvoer* 
,wf van de Rabo ontkent echter dat 
^botop ooit de keiharde garan* 
be heeft gegeven dat er geen ge¬ 
dongen ontslagen zouden vallen. 


ren,” aldus Van der Weg, die de 
opvatting bestreed dat er sprake is 
van een loon-prysspiraal (waarin 
pryzen stygen als gevolg van loons¬ 
verhogingen). 

Duurder 

„Het omgekeerde is het geval,” zei 
hy, „We dreigen in een prys-loon- 
spiraal terecht te komen. Met de 
overheid als belangrijkste oorzaak 
van de toenemende inflatie. Die 
maakt het openbaar vervoer duur¬ 
der, verhoogt gemeentelijke tarie¬ 
ven, voert extra heffingen op benzi¬ 
ne in en verhoogt de huren.” 

De Industriebond gaat vooralsnog 
de cao-onderhandelingen in met 
een looneis van 4,5 procent. Los 
daarvan wil de bond nog epns 1,75 
procent van de loonsom besteden 
aan zaken als scholing en (andere) 
maatregelen om de werkgelegen¬ 
heid te bevorderen, vooral voor 
mensen uit groepen die van oor¬ 
sprong niet uit Nederland komen. 
De werkgevers dienen daar serieus 
op in te gaan, anders „blyft de kans 
groot dat we voor de derde keer in 
twaalf maanden aan onze leden 
moeten vragen in actie te komen”. 

Vut 

Van der Weg bepleitte een andere 
behandeling van de ouderen. „Er 
wordt niet gezocht naar mogelijkhe¬ 
den om het.werk voor ouderen aan-' 
trekkelijk te houden. Nu hunkeren 
mensep naar de vut, omdat men uit¬ 
gemolken wordt” 

Werkgevers 1 zyn volgens Van der 
Weg eenzijdig bezig met hun plei¬ 
dooien Voor afschaffing van de vut. 
Afschaffen van de regeling zal tot 
gevolg hebben dat oudere werkne¬ 
mers nog meer dan nu al het geval 
is in de WAO of in de Werkloos¬ 
heidswet terecht komen, zo vreest 
de Industriebond.. 

i 

Voor knelpunten in' de vut rijn wel 
degelijk oplossingen te vinden, 
meent Van der Weg. „Niet door de 
vut af te schaffen, maar door de re¬ 
geling betaalbaar te houden.” 

De Industriebond denkt daarbij aan 
flexibilisering van de vut, bijvoor¬ 
beeld door het invoeren van ver¬ 
schillende leeftijden waarop men 
met vut kan gaan en een dêeltyd- 
vut, of aan een vier- of driedaagse 
werkweek voor oudere werkner 
mers. De onlangs weer opgerakëlde 
discussie over opheffing van de vut 
bestempelde Van der Weg als 'pure 
stemmingmakerij’. . • : * • i : v 
• ... ■.;'** i 

x ■ y ** * v v u * • '5 x - 
. . ■ • '■ • 

^ . "Jl 


. . ■■ I 


vï ■ . : - & ■ ■ 11, * 

i è> 
ÉÉSIÉli . 

% U , v^.. 


Energieverbruik in 
Gelderland met vijf 
procent gestegen 


ABP stii 


• Vrijwilligers waren gisteren druk bezig met het dichten van twee stuif gaten langs de 
kust bij Groote Keeten. Dat gebeurde met behulp van kerstbomen die ’s ochtends bij parti¬ 
culieren waren opgehaald. Het initiatief voor deze proef van milieuvriendelijke kustbe- 
scherming is afkomstig van de heer Vos van de Stichting Duinbehoud in Leiden. 


derging. Snijders vindt het van be¬ 
lang dat minister Kok van Finan¬ 
ciën enkele beleggings-beperkingen 
wegneemt, opdat het ABP een ge¬ 
lijkwaardige plaats in de markt voor 
woninghypotheken kan innemen. 
„Daarnaast wordt thans onderzocht 
' in hoeverre een vorm van samen¬ 
werking met andere marktpartij 
mogelijkis.” 

Snijders zei ook dat de wettelyke 
regeling van het weduwnaarspen¬ 
sioen 'eindelijk naderbij’ komt. 
Vooruitlopend op die regeling wor¬ 
den; weduwnaars op dezelfde voet 
als, weduwen voor een nabestaan¬ 
denpensioen in aanmerking ge¬ 
bracht. De ingangsdatum van een 
dergelyk pensioen kan niet vroeger 
zyn dan 1 januari 1986. „Te ver¬ 
wachten is dat belanghebbenden 
by de rechter zullen proberen een 
ruimere mate van terugwerkende 
kracht te verkrijgen.” 

Een te ver gaande terugwerkende 
kracht kan voor het ABP zeer aan¬ 
zienlijke financiële gevolgen heb¬ 
ben, had ABP-voorzitter Reynen 
donderdag al gezegd in zyn nieuw¬ 
jaarsrede. 

Zie verder pagina 13 

• ABP-topman Snijders 
schiktort het zonnig 


Van onze verslaggever 

ARNHEM/HEERLEN - Ondanks 
uitvoerige campagnes om het ener¬ 
gieverbruik in Gelderland te beper¬ 
ken is in 1991 een groei van onge¬ 
veer vyf procent gemeten. De 
industrieën verbruikten 6,5 procent 
meer, terwijl het huishoudelijk ver¬ 
bruik met drie procent toenam. Dat 
heeft ir. J.R. Bertens, directielid van 
de Provinciaal Gelderse Electrici- 
teits Maatschappij PGEM bekend 
gemaakt. 

De PGEM heeft over 1991 45 mil¬ 
joen gulden winst gemaakt. Dat is 
tien miljoen meer dan in 1990. De 
winst is vooral behaald door effec¬ 
tiever werken, aldus Bertus. 

Ondanks de stijging in het energie¬ 
verbruik verwacht Bertus dat het 
Milieu Actie Plan (MAP), waarmee 
de PGEM in 1990 begonnen is, op 
termijn succesvol zal zyn en een 
trendbreuk in het energieverbruik 


te zien zal geven. 

De PGEM gaat dit jaar onvermin¬ 
derd voort met acties om het ener¬ 
gieverbruik te beperken. Zo ver¬ 
wacht men achthonderd zonneboi¬ 
lers te zullen verkopen aan particu¬ 
lieren. Ook worden in samenwer¬ 
king met woning bouwcoóperaties 
zonneboilers verhuurd. Nog den 
maand start het distributiebedrijf 
een nieuwe actie om spaarlampen 
tegen gereduceerde prijs aan parti¬ 
culieren aan te bieden. Gemiddeld 
is in Gelderland nu 1,3- spaarlamp 
per huishouden te vinden. 

Limburg 

Cijfers over het Limburgse energiek 
verbruik in het afgelopen jaar zyh 
nog niet bekend. De PLEM en Li- 
magas fuseerden tot MEGA Limf 
burg, wat volgens een woordvoer¬ 
der de berekeningen erg ingewik* 
keld maakt. „We verwachten ii) 
maart een volledig overricht van 
1991 te kunnen geven,” aldus de 
zegsman. 


Ondanks forse verliezen in 1991 

Ford verwacht meer 
autoverkopen in VS 


_ Von onze redoctie econom ie 

„ \ 

HEERLEN - Het vermogehstekort' 
van het ABP is vorig jaar opgelopen 
tot 23,1 miljard gulden en zal dit 
jaar toenemen tot 29 miljard gulden. 
Dat bleek uit cijfers die president- 
directeur mr. drs. M. Snijders van 
het ABP gisteren overigens niet uit¬ 
sprak tydens zijn nieuwjaarstoe¬ 
spraak. 

De Verplichtingen lopen op van 
192,7 miljard gulden over 1991 tot 
205 miljard gulden dit jaar. Dit gaat 
gepaard met een verwachte groei 
van het vermogen van 169,6 miljard 
tot 176 miljard. De contante waarde 
benodigde inhaalbydrage (het te¬ 
kort) zal daarmee toenemen tot 29 
miljard gulden dit jaar. 

► 

Het vermogenstekort van het pen¬ 


sioenfonds speelt een belangrijke 
rol by de onderhandelingen met de 
byërheid brn het ABP niet lap^st te 
laten vallen onder de speciale ABP- 
wet f maar orider de algemene Ren-; 
sioeft- en Spaarfondsenwet. Dit zoti 
tot gevolg, hebben dat het ABP in 
het beleggingenbeleid niet langer 
vastzit in het keurslijf van de rijks¬ 
overheid. 

Nadat het ABP al aankohdigde te 
gaan samenwerken met het onroe¬ 
rend goed fonds Rodamco, maakte 
Snijders in zyn nieuwjaarstoe¬ 
spraak gewag van mogeljjke samen¬ 
werking op het gebied van hypothe¬ 
ken. Bekend is dat hierover al 
besprekingen gaande zyn met de 
spaarbankengroëp SNS 
De hypotheekportefeuille van het 
ABP steeg het afgelopen jaar met 
ruim 12 procent tot 11,5 miljard gul¬ 
den, terwyl het hypotheekbedryf 
een 'ingrijpende reorganisatie’ on¬ 


LOS ANGELES - Ford Motor 
Company, na General Motors de 
grootste autofabrikant van de Ver¬ 
enigde Staten, verwacht in 1992 een 
groei van de eigen autoverkopen in 
de VS. Ford denkt dit jaar op de 
thuismarkt 13,5 miljoen auto's te 
verkopen. Dat is acht procent meer 
dan in 1991, toen ongeveer 12,5 mil¬ 
joen exemplaren werden* af gezet. 
Dat zei gisteren Rober Rewey, de 
vice-president van Ford. 

Het afgelopen jaar boekten de grote 
Amerikaanse autofabrikanten forse 
verliezen. Vooral op de thuismarkt 
moesten zy het afleggen tegen de 
Japanse concurrentie, die kleinere 
en goedkopere wagens aanboden. 

Nog geen twee weken geleden 
maakte General Motors (GM) een 
ingrijpende reorganisatie bekend. 
De komende vier jaar worden by 
GM in de VS en Canada 21 fabrie¬ 
ken geslotey en 74.000 banen ge¬ 
schrapt. Vooral de sterk gedaalde 
afzei in de VS noopte GM tot deze 
maatregelen. 


Ook Ford voerde een drastische re¬ 
organisatie door. In februari van het 
Vorige jaar maakte topman Harokl 
Poling een kosténverlagingspro- 
gramma bekend van 3 miyard dol¬ 
lar. Ontslagen bleken daarby onver¬ 
mijdelijk. 

In het derrie' kwartaal van 1991* 
maakte Ford een verlies van 574,4i 
miljoen dollar ha een winst van 
101,7 miljoen dollar in het derde 
kwartaal van 1990. De omzet ver¬ 
minderde van'22,98 tot 21,11 miljard; 
dollar. Over de eerste negen maan-' 
den moest de autofabrikant genoe-! 
gen nemen met een verlies van 1,78! 
miljard dollar tegenover een winst' 
van 1,38 miljard-in dezelfde periode! 
in het jaar daarvoor. Ook in het vier¬ 
de kwartaal van 1991 zal volgens! 
Poling verlies worden geleden. < 

* 

De optimistische uitspraken van! 
vice-president Rewey tonen echter 
vertrouwen in de genomen maatre -1 
gelen. * beurs gestegen 

jfeSTERDAM - De aandelenkoer- 
f ®* 1 op de Amsterdamse effecten- 
ffiy s zyn gisteren per saldo licht 
f$*tegen. Binnenlands economisch 
2*J*ws was er niet veel. „Het moet 
gemaal van het buitenland komen. 

ondertoon is goed. in een zeer 
guine markt,’’ aldus een handelaar. 
^3 k oersen op de obligatiemarkt 
^**rie zich nauwelijks. 

Jjde Londense effectenbeurs liep 
j* F inancial Times-index van hon- 
aandelen vrijdagochtend nog 
^Punten op, raakte die in de lóóp 
de dag grotendeels kwyt en 
Sy toch weer met een aardige 
wün* van punten, in reactie op 
® treet * Amsterdam reageerde 
graant, en trok zich ook in de 
2*P van de middag aan New York 
noteerde de Dow Jones na 
2 * .dagen van records - overigens 
'S «atste dagen met bescheiden 
- by sluitingstijd op de Am- 
2 *damse beurs een winst van vyf- 
punten. De dollarkoers steeg 
yvdag op de Europese wisselmarkt 
5** fttet 2,5 cent, hetgeen voor de 
yd erlandse exporteurs naar de 
^herikaanse markt een pluspunt 

^ CB S-stemmingsindex algemeen 
y*ceh hoofdfondsen) liep vrijdag 
^de vroege ochtend op tot een 
r^ximum van 114,5 om daarna 
in de middag weg te zakken 
■17. *13^. Vervolgens herstelde de 
rich tot 113,5, een fractie la- 
7 d xn het slot van 113,6 van don- 
gttdag. 

ff , EOE-aandelenindex van 25 
jS^fdfondsen sloot vrijdag op 
JT®|®7, vriJwel onveranderd ten op- 
van het slot van donderdag, 
ff top yan vrijdag lag op 282,04 (by ABNAmro 
ABNAmroAanF. 

AEGON 
Ahtdd 
Akxo 
Alreatt , 

Amevcert. 

Bobc * , VL «' 

Bof*uimjV.eert. 5 ê ^0 57J 

BQtam.TU.c. v 41J 

DAF , J2J0 211 

DndtKfaeFMr.; 126,40 I3s’ 

DSM 90,40 90j 

Eaevkroert. t 101,10 lot 

Fokker col 29 fit 2>,< 

Girt-Brotcert- 32,10 si; 

HCS Technology S,S Oj 

Heineken; 157,50 158, 

Hoogoveninrc 4190 42, 

Hunter Douche 5790 57J 

InUAOUer 1 55,70 35; 

InlNectGr.c. 4690 46/ 

KLM > 2090 39/ 

Kon-NedPepter 4790 47; 

Kou. Olie 16690 146; 

Nedlloyd 5590 56/ 

Orf-vJ.Gr. ; 6690 64; 

Pakhoed eert. 62,70 43; 

Philip* . 2990 29,1 

Polygrafu 6090 6i; 

Robeoo 9690 95; 

Rodamco 3190 57; 

RoUoco 9990 97; 

Roreoto 70,00 70, 

StorkVUF . 6090 60; 

Unilevercert 161,00 182; 

Ver. Bezit VNU 73,00 72,' 

VdmacSoRw. 22,70 23J 

VOCnrc 6090 60/ 

Veeeenencert. 6090 60; 

Woien-Kluwer 6290 63; 

Aveadksarsta Amsterdam 

AhoM 7190(7690) 

InUied.Gr. 66,40 (66,60) 

KLM 29,499190 (39,60) 


vk. s.t 

6290 4 

78,70 3 

12090 12 
7990 7 

13190 12 

189,60 16 


Hoogoven* nrc' 

HunterDouglai 

IntMflUer 

IntNedGr.c. 

KLM ' 

KonNedPapier 

Kon. (Mie 

Nedlloyd 

Ort-vJ.Gr. 

Pakhoed eert. 

Philip* 

Polygram 

Robeoo 


ffri» hoofdmarkt deden de uitge- 
en de financiële waarden het 

ff de lokale markt ontliep het aan- 
en dalers elkaar niet 


6890 

& 

11790 

10,60 

395 

621,00 

111,90 

6690 

6696 

6490 

81,70 

12290 

1K90 

13590 

347,00 

1,02 

3290 

20690 


Boer De Winhelb. 
Boskalis Westm. 
Boekalis pref. 

Biaat Beheer 
Bieevast 

Burgman-Heybroek 
Cahfé-Ddft pref 
Calvé-Delftcert 
Cindu Intern. 
daimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert. 
CSM 

CSMdiv.91/92 
CSM nrc 

CSMnrcdhr91/92 
DAF eert. 

Delft Instnim. 
Desseaux 


Rahnco 

Korento 

StorkVUF 

Unilevercert. 

Ver. Bezit VNU 

VrfmacSoftw. 

VOCnrc 

Wesaanencert. 

Wouere-Kluwer 


Aalbertslnd 
ABN AmroHkLprt 
ACF-Holdmco. * 
Ahrend Groep c. 
AsdOptionsTr. 

Aid. Robber 
Ant Verft. 
AtagHokLcert 
Athlon Groep 
Athlon Groep nrc 
AntiretRUn 
BAM Groep 
Batenburg 
Been 


Draita Holding 

Econosto 

EMBA 

Erik* Holding 
Flexovitlnt 
Flans Maas eert 
Gaarnia Holding. 
Gammapref. 
Getronics 
Geveke 
GeveÉediv’92 
Giesaen-deN. 
Goudszut 
Grasso’j Kon. 
Grohch 
GD-Holdmg 
Hagemeyer 
tóetndivDl 
.HALThirtB 
« HAL Trost Unit 
HBG 

Heineken Hokt 

Hoek’sliach. 

HdLSeaS. 

HoBHoos 

Hoop Eff. bank 

Hunter D.paet 

IHCCaland 

KanAsaociatie 

Kempen 4 Co 

KknfsSüikerw 

KondorWeeseis 


BerkeTs Patent 
BJyttewt-Wa 
Boer De, Ken. 


KoaSphinx 

Koppeipoort 

Kresnapohky 

UndréAGL 

, Maxwell Petr. 
MoeanEmm 
MJnimO&cert. 
Mnokin llaldliw 
Mulder Boskoop 
Multihouae 
Mynbouwk. Werft 
Naeff 
NAGRON 


6890 ' 88,19 

8590 

18,10 18,70 

M.10 24,00 

38,60 38i40 

8890 3890 

#90 23,10 

3590 25,40 

#7,00 21790 

#90 8090 

57,00b 5990 

#90 7590 

869® 9590 

2890 29,10 

#90 3890 

3390 3490 

8690 _ 

3190 3890 

10110 102,10 

1#90 17990 

18790 19790 

12690 12390 

12190 120,00 

1290 1290 

12,70 12,70 

18690 19090 

13890 139,00 

228,00e 229,00b 
097 093 

408,00 40890 

790 ’ 798 

2,10 290 

5690- 54,70 

3590 8590 

»,W J.10 

790,00 798,00 

#90 2990 

7190 71,18 

5890 5098 

39690 39690 

190,00 190,00 

5290 51,00 

#90 3890 

113,10 120,00 

110090 120690 

1500090 1500090 
30,48 ' 3690 

5590* ' - 

590 590 

383,00 383,00 

47590 

6190 6090 


NIB SM,00 595,00 

NBM-AmsteDand 990 990 

NEDAP 380.00 #1,00 

NKF Holding 188.00 189,00 

Ned.PartMij 50,60 5090 

NedSpringst 7050,00 7050,00 

Norit 2190 2090 

NutriciaGB 16790 14790 

NutriciaVB 15590 15490 

Njjv.-TenCate 9090 8090 

Omnium Europe 890e 890a 

Orco Bank eert. 7190 71,70 

OTRA 20690 28998 

Pal the 52,00 -5290 

Philips div.Vï . 29,60 29,40 

HreUiTVre 1890 1790 

Polynorm 124,00 124,10 

PorceLFles 143,00 143,00 

Randstad 30,00 3990 

Rsvast 3890 2790 

Reerink 8890 6790 

Samas Groep 37,00 38,00 

Sarakreek 1490 1490 

Schuitema 158090 158090 

Schuttersveld 5090 5190 

Smit Intern. 4290 42,40 

StBankiersc. 16,40 1790 

Stad Rotterdam c 38,70 3090 

Telegraaf De 8890 8990 

Textieigr.Twente 8498 ■ 8490 

Tulip Computers 1990 1990 

TwJCabei Holding 11990 120,00 


Ubbink 

Union 

UitDutch Group 


8990 6690 

85,40 6490 
390 390 


VereenigdeGla* 

661,» 

66696 

Vertocert 

31,00b. 

3296 

VWkerStevm 

#90 

#96 

Vredeetein 

16,60 

14,60 

VRG-Groep 

64# 

65,W 

Wegener Tiji 

23390 

233,00 

WestlnveetF. 

1490a 

19,00a 

West Inv J. wb 

114,007 

11400f 

Wolters Kluwer 

250,W 

254,00 

Wyen 

3U0 

31,10 ABNAmroAandJ. 

7790 

7790 

ABN Amre Amer.F. ( 

8790 

67.» 

ABNAmroEur.F. 

6890 

7090 

ABNAmroFarEF. 
ABN Amro Liq.Gf. 

jgs 

5390 

IIO 9 O 

ABN Amro NetfoF. 

8696 

79,70 


ABNAmro OW. Gf. 172,10 17290 

AegpnAandelent 3190 32,10 


AagonSptarplus 

ABN Beleg fonds 

AL8EF0 

AldollsrBFt 

AlgJFoodsenbez. 

AlÜanceFund 

Amba 

AmroNortbAutF. 
Amvabd 
AaianTlgenF. 
Asian Select F. 
Aurtro Hung. F. 
BemeoRentSeL ' 
Bever Belegg. 


598 590 

5790 58,40 

5090 5090 

26,40 2690 

224,00 226,110 

1090 1090 

1190 1)90 

8390 0490 

7*1 7798 

5t1 9790 

5090 5090 

490 490 

5590 5590 

395 3l3S 


CLNObLDiv.F. 
CLN ObLWaardef. 
Delta Lloyd Inv. 

DP America Gr I. 

Dp Energy.Hes. 

EGFInvestm. 

EMFRentefonds 

Eng-HolLBeLTl 

Envir.GrowthF. 

Eameroldapait 

EurAss.Tnst 

EMSGrowthFund 

EMS Lncome Fund 

EMSOffsh Fund 

EOEDutchSUF 

Eur.Growtb Fund 

Euro Spu i Fund 

FïrEntSeLF. 

Gun Global 
Groeigannt 

ffi ndFund 
Eur.Fuod 
H 0 n.OM.F 0 nd» 
HoU.Pac.IVDd 
HolLSeL Foods 
Innovest 
Interbonds 
Intereffekt 500 
Intereflektwt 
Investapait 
ISHimaLFundl 
Jade Fonds 
Japan Fund 
JapJndJUpbaF. . 
JapSectRaLYen 
Korea Pac.Tr. $ 
MaLCapitalF9 
Mees ObLDiv J. 
Mexico lncome F. 
MK Int Venture* 
Moadibet 
NatResJVnd 
NedutbA 
NedufoB 
NMBDutchFund 
.NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMB Oblig Foods 
NMBSpaanLF. 
NMBHente«,F. 
NMB Vast CmedF 
New Asia Fund 
NouuireWaïr.F. 
Obam, Belegg. 
OAMFRentetbnds 
OrangeFund 
Pac.Dimensions 
PacJhnpBecf. 
Pierson Rente 
PdstbRdeggX 
Poetb-Vermgri. 
Proep.lnt.HIPt 
RentaieutBeL 
Rentotaal NV 
RGDivirentF. 
RGFlorente 
RG SP Groen 
RG SP Blauw 


10790 
11190 
2790 
#90 
#90 
12190 
6590 
1090 
4790 
3390 
590 
M290 
l6l,H> 
10090 
300,00 
4890 
590 
5890 
5190 
190 
8890 
4690 
12090 
101,00 

79.70 

80.70 
53Sl 

3190 

10190 

6790 

7,40 

14590 

1790 

810090 

6508,00 

090 

590 

114170 

2190 

990 

7490 

114090 

123907 

12400 

4290 

5392 

4690 


RG SP Geel 

RodihPropA 

Rolincocum.p 

SchrodinLPrF 

Scifflectat 

Technology Fund 

Tokyo Pacüold. 

Trans BurFund 

TranspncF.Yen 

Uni-invest 

Unico inv Fund. 

UnifoodsDM 

Vaste WaanLNed 

VastNed 

VIBNV 

VSBlfixFund 

VSB Rente Foods 

WBObtern. 

WereldhaveNV 

Yen Vah* Fund 

ZCWFloridaFi 


4790 4799 

9590 1690 

7090b 71,70 

#90 #90 

1400 1490 

1990 1990 

220,00 22090 

7790 7790 

305,00 31090 

16.00 1796 

7690 76,00 

#90 2990 

(5;40 05,40 

10090 10090 

5090 5990 

5090 5090 

108,00 10410 

6890 6400 

11690 11690 

7190 #90 

44# 44# 


990 

7490 

119090 

121.00a 

124# 

42,70 

5395 

4400 

3590 

10091 

115,79 


Alanheri 

ABF 

Berghuizer Papier' 
Berouw Van eert 
Biogrood Belegg. 
Comm.ObLF.1 
Comm.Obi.F.Ï 
CommObLFJ 
DeDrieElectr. 
Delta LLDMIarf. 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DOCdata 
Dutch Take Ov.T. 
Orco-KLM Kleding 
EALBdeaJ 
E&LBd^gJ 
E&L BeleggJ 
EALBekgg.4 
E&LKapJRenteF. 
F»e Record Shop 
GmaHedgel 
Geld. Peptere 
Gerraan City Est 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontnqj 
HCA Holding 
Helvoet Holding 
He» Behe e r 
HighbgbtDev. 
Homburg eert. 
InierfViewEur. 
Küfine+Heitz 
1X3 ComputGr. 
MeUe,vwnc 
Nedcon Groep 
Nedschroef 
Newayt Cec. 
NewEurütlsDM * 
Newtron Hokt 


Pan Pac. Winkel 

PieMedkal 

Simae Techniek 

Sligro Beheer 

SuezGrFund 

VHS Onr. Goed 

Vilenzolnt 

Weina 

Wereldhave 

Weweter 

Wall Straat 

alliedsignal 
amer.brënds 
amer.teUei 
antococorp 
asarcoinc. 
bethLsteel 
boemgeo 
eampadfic 
chevron 
cfaiquite 
Chrysler 
dticorp 
consedbon 
digitequma. 
dupantnenmure 
«ariman kodak 
exxoncotp 
ford motor 
gemelectnc 
• gen. motors 
goodyeer 
hewlettpack. 
intbusjnadL 
int td tel 
klmairimes 
mcdoonel 
mefckce. 
mobdoR 
penn central 
pWhp* 


oostachiR.(lQa 

portescudo(ltt) 

spaanaepes.(10# 
turfde pond GOM 
zweedse kr. (180) 
zwitsJk.(lW) 


ametikJoRsr 


austrJolhr 

bdgJrinkGO® 


deerne kroon (100) 

duitsemarkdO# 

engelwpond 

franse ftmkdW 

griekaeA-.dOn 

bongMoUardOO) 

ienepond 

itaLbre (10X60) 

jap.yec (10.000) 

frwreddoUar 

•onna kroon (100) 

ooatenrjckdOO) 

nudiarjyalflOO) 

spasnaepaaL(iOO) 


14# 14» 

UI 19» 
197 198 

09276 461» 
»96 3196 
12390 i» 9P 


L739B-4T37» 

0I09649B0 

19091-19197 

440009,4740 

191175-191425 

»9»«970 

1124100-11291» 

3918049M8 

22974829» 


Industrie 1301.47 
+ 3096 


229256829750 

39 0 0 0100 00 

11995-14966 

186975-1841» 

09)6009606 

«916869» 

14 MBM 40 M 

641756646» 

19716-1,7810 


zweedse kr. (196) #416841» 

zwtoihnk(lOO) 124524U4575 

e.c.u 2991629900 


royil dutch 

sears roebuck 

sfe-souÖLpae. 

texacoinc. 

united tedm. 

westwghouse 

wtutmancorp 


CBS-koersindexU983= 100) 

mn 19590 11690 

MndteiLoiie 10696 164# 

krtBMhanali #190 #390 

lokale ondetnem. 1»,40 119,« 

id financieel 13416 134» 

idoiet-financ; 86190 8«4# 

CBSJxrfadeggincrindex (H63-100 
algemeen 277,10 279,16 

idexdJmnide 86690 250,10 

jntenmttonals 29999 #190 

lokale ondemem. 25690 2HS0 

idOnandeel 19690 164# 

iduet-fittsne. #7,16 80796 


lokale ondemem. 
id financieel 
idniet-financ. 


amerikdoBar 
austr. dollar 
belg. frank (100) 


deerne kroon (Kim 
dukse mark (106) 
engeiaepand 
finaeatatfcd#) 
frame frank dOO) 
griekaedr.OOO) 
Hf» nood 
MliredO-OOO) 
japyen 410400) 
joeg.duUta 106 
morse kroon (100) 


1,0» 1,7» 

196 L# 
591 5,01 

1,6# 19» 

27,66 »96 

114» 11496 
897 898 

»,15 6295 
8196 8696 
466 196 

295 390 

1390 15,60 

18696 164» 

27.W 2996 


CBSMenumagrinde* (1987=1#) 
a lgemeen 11391 11896 

Menmtion 134# 184» 

lokaal 11LK UU0 

finJnstefl 11990 114» 

nietfinanc 10990 MO» 

industrie 11790 11791 

trwmfopri 114» Ö8.7» 


#46* an 
18196 98 
#696 8» 
274# 28 
27596 I» 


tJl sk 

vm 4» 

4» 59# 

896 896 

UJH It» 

im 896 
4» U» 
19# U8 
796 796 


e feta 

sasaa 

«1 

461a 

46» 

Pjeu 

214» 

11# 

4» 

Ml 

pjen 

27591 

718 

U» 

U6 

Pj« 

#•96 

17# 

4» 

39» 

PR» 

29596 

#1 

696 

5JI 

Pfc* 

214 H 

3# 

L76 

4» 

pfcb 

2M96 

S» 

4» 

4# 

6«W 

#696 

#1 

U6a 

4# 

capr 

#96 

3# 

196 

4» 

c jan 

MI90 

357 

196 

441 

capr 

71696 

3# 

896 

491 

Pjm 

6296 

436 

UI 

19»a 

pjan 

6596 

517 

4# 


P)« 

6796 

a» 

416 

5 

pjan 

S4M 

2# 

196 

19 # 

P*pr 

6296 

2» 

396 

396 


6696 

2» 

4» 

49» 

pap. 

5696 

#6 

196 

79» 

c j66 

47 J0 

215 

4» 

M» 

ejan 

1796 

333 

4# 

VÊ, 

c jan 

6196 

234 

696 

m 

P#r 

6M6 

8# 

296 

391 

caug 

16196 

#6 

Uh 

4 » 

e ja 

#96 

M3I 

4# 

4 » 

ejM 

8696 

Mi 

896 

' 391 

en96 

#96 

#6 

1396 

1398 

Pi* • 
M* 

3 

672 

666 

4» 

3 

39» 

4» 

P«pr 

3896 

661 

4#b 

49» 

c jan 

164# 

7» 

4# 

491 

«i* 

15696 

6M 

196 

4» 

c apr 

15696 

#3 

491 

456a 

c apr 

15696 

m 

396 

196 

c jul 

158Ü# 

» 

496 

4» 

c tab 

16696 

M 

«9» 

19# 


1#96 817 


M4M #7 


18691 #8 
3859» #7 


'«•v m ■ 

m\ m 
4 # 4 » 

#96 64M 
696 iM 
4» 4#h 


Goud onbewerkt 1486414M4 wrigé 
14866919^ beweikt #9» kim, 

Zilver onb e w er k t 185856 n e mrin g. 
vorige 175864 b e w ukt 3# talen, vbrige' 
290 laten. 

Limburgs Dagblad 


Zatërdag 4 januari 1992 • Pagina 
•In de Cramer 37, H —rion 
i Postbus 3100,6401 DP Heerlen 
ÏPoetgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.035 


• ƒ • »•* •*«' 


'Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
’hoofdtetters. MWmumhoogt e : 10 müSmeter. Prijs per 
;mMmator hoogte: ƒ 1,30. 
i Aftwjkendo tarieven voor rubrieken Proficiat en 
; Vermist/Gevonden ƒ 1,15 per mm, Onroerend Goed e 
Bedrijven Traneakties ƒ 1.80. 


;Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogetijke lettergrootten met 
- minimaal één woord ié grotere letter (14-punts). 

* Mkwnutnhoogte: 10 mittmeter. Foto’s, logo's en 

• ■usssiee zijn mogeijk. Prijs per mümeterheogte per 
‘kolom: ƒ 100. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 
i Beaftjanummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Pitna eatetoetef 0% BTW. Betaling contant ot met de 


i Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 


849-719966 

Maandag t/m vrijdag 800-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 


‘Opgave via de Ie post daags voorplaatsing. 


Winkelpersoneel 


Bruna, boek- en kantoorhandel 

Raadhuisplein 9, 6371 LA Op de Kamp, Landgraaf, vraagt 

Nette verkoopster 

full-time, op).: MAVO of gelijkwaardige opi. 

Gelieve uitsl. schriftelijk te sok. met recente pasfoto. 


Bloemenhuis "Op de Kamp” 

Landgraaf vraagt enthousiaste medewerker m/v 
met ervaring, part-time 20 uur per week. Schr. soll. naar 
Dhr. P. Vatinga, Tarwehof 27, 6418 KN, Heerlen. 


VERKOOPSTER gevr. leeft. MEDEWERKSTER gevr. 
plm. 18 t/m 30 jaar, goede voor hulp in dierenspedaal- 
presentatie vereist Uren 'm zaak. Alleen pers. aanmeF 
overteg. bil. Damesmode den. Pr. Mauritslaan 2, Beek 
Osé, Achter het Vleeshuis wat vfrkhppn? Aduor 
32, Maastricht 043-218840 Wat VERKOPEN? Adver ' 
Diversen personeel 


Buro voor publiciteit en P.R. zoekt voor cliënten 
serieuze jonge vrouwen Lv.m. 

Collectie- en brochure fotografie 

in de modebranche. Leuke en regtem. biverd. zeer gesch. 
voor studentes en partimers. Brieven met foto en tel.nr. aan' 
LS.P. Postbus 1060,6160 BB Geteen. 


Ate U tussen 18 en 45 jaar oud bent, 
en in bezit van auto en telefoon, kunt U bi 
* aanmerking komen voor onze gratis opleiding tot; 

Vertegenwoordiger/ster 

waarbij U tijdens de opleiding reeds een inkomen ontvangt, 
en na voltooide studie, desgewenst in vaste dienst kunt ko¬ 
men. Ervaring is niet vereist Uw brief, met genoten oplei¬ 
ding etc. wordt door ons vertrouwelik behandeld. 
Avesta Nederland B.V. Postbus 107,6000 AC WEERT. 


Goedlopende friture t.o.a. 

Br.o.nr. B-0130 LD., Postbus 2610, 6401 DC, Heerlen. 


Schoon maak- 
glazenwassers 
bedrijf 

zoekt nieuwe projecten. 
Tel. 045-325783. 


Chrysler 


Ter overname aangeboden 
2 FITNESS-CENTRA en 
aerobic-zaal, ligging Heer¬ 
len/ Hoensbroek/Brunssum. 
Alleen ser. gegadigden refl. 
Br.o.nr. B-0001 L.D., Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 


ét. 


s mor 


LO de volgende 
al in het Limburgs 
Tel. 045-719966. 


AC WEERT. 


Heren suikerbietentelers 

Kwaliteitsverbetering, hoger suikergehalte en winbaarheid 
Bestel bewust een kwaliteitsras van HILLESHÖG 
Een goede basis om een opbrengst van topkwaliteit 
met hoogste bietenprijs te oogsten. 

Hikte - Furore - Accord 

Rassen met de beste eigenschappen. 

Ware koplopers waar het gaat om hoog suikergehalte, 
laag gehalte aan K, Na en AJpha-Amino N, 
hoge winbaarheid en weinig grondtarra. 

Hilton nieuw bietenras 

fbianciële opbrengst 


Voer aan ai uw vee het bij¬ 
voeder SAVITA. Uw vee 
haalt met Savita 25% meer 
rendement uit uw ruw- en 
krachtvoeders. Hierdoor ho¬ 
gere produktie en betere ge¬ 
zondheid. Probeer hm zelf 
maar uit: Reeds velen voe¬ 
ren Savita met sukses. Cus- 
ters, B.V. Dieteren. 04499- 
1341. Ook het adres voor al 
uyji yeebenodigheden. 


Tek. BMW 320i, 6 cyL, bwj. 

'83„nw. mod., in nw.sL, ver¬ 
laagd, I. met velgen. Tel. 

O 45 - 211 636. _ CHRYSLER ES 2.5, rood, 

Wat VERKOPEN? Adver- bwj. 1990, veel extra's. Inl. 

teer via: 045-719966. _ 046-741790. _ Mcrccdoo 

Citroën --- 

---- Mercedes 300D aut. bwj. '79 Te k. MERCEDES 190 

CITROÉN-ONDERDELEN, EEND 2CV6, '83, APK 7-'92 Mtwrectes 250D . 07 aut bwj. '85, pr. ƒ 21.{ 
gebruikt en nieuw; in- en mooi goed en zuinig, AUTOSPORT, Schetsberg div. opties. Dr. M.L 
verkoop schade Citrdën. /1,600,-. Tel. 045417122. 175, Heerien. 045-725507. laan 133, Hoensbroek. 

May Crutzen, 045-752121: 


Te k. Citroën CX Diezel, bwj. 
*87, iedere keuring toege¬ 
staan. Tel. 046-741102. 


u’ 
Té k. DEUTZ 30 S trtitand- 
cult 2 m. Goudland éénsch. 
kantelpioeg, cydomaaier, 
alles i.z.g.st. 04406-14664. 


PAARDEN en Pony’s, in- en 
verkoop. Hoeve de Hussen- 
berg. inl. Ben Boessen. Tel. 
04*641929. 


CiTROËN BX 16 TRJ Break 
duurste urtv. wit, nw.st 1989 
Auto Limburg, 
126, Stein. 


CITROËN CX 22 TRS, 
duurste uitv. wit, gei das, 
Ie eig. 1968, ƒ16.900,-. 
Auto Limburg, Mauritsweg 
126, Stein. 


CfTROËN BX 19 TRD, 
biauwmet schuiM. stuur- 
bekr. 8-'89, va. ƒ16.750,-. 
Auto Limburg, Mauritsweg 
126, Stein. 


Te koop 2CV6, 1961, OP¬ 
KNAPPER, ƒ 600,-. Tel. 


045-212321. 


; Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
*830-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 


•VWj kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
! voor achad» van wteke aard dan ook, ontstaan door niet, 
• nèat tijcig of onjuist plaatsen van advertenties. 


GOM Schoonhoudón BV 

heeft in Heerlen plaats voor enige 

part-time schoonmakers MA/ 

De werktijden zijn in de vroege avond-uren. 

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u kontakt op¬ 
nemen met mevrouw Wtflems te). 045-719199 of tijdens 
kantooruren met ons vestigingakahtoor te G a l ee n, tel. 046- 
747235. : x.i. Kiójjtüi 

• ‘rrrdru:* • •■isrfniiüiüiHnüa — 4a4>nfa4«{==«fljUhH!3K 


jjlljffi! 


Möbeltischler 
N Visa super E, 
bwj. '83, APK, kl. wit. 
ƒ2.450,-. 045-324837. 


BX 19 TR diesel, 
4-84, metallic grijs, schuif- 
dak ƒ 6.950,-. 04906-1387. mit Erfahrung für hochwertigen Möbel- und kwenaust 
sofort oder spöter gesueht zur Ergënzung unseres 
10-Marm Teams. 


^nhlar 1 ALFA 33. bwj. '85, gis ken- Alfa SUD Tl, bwj. '80, APK 

>VI MCI teken, verlaagd en sportv. 6-"92. In pr.st ƒ 2050,-. Tel. 

ƒ 4.500,-. 046376639. $45415528. 

Möbel- und Innenausbau ALFA 75, 18 IE, LPG, rood, ; 

ur Ergënzung unseres 101.000 km, *89, ƒ 19.950,-. Wat VERKOPEN? Adyer- 
jams Tel. 040-515556. teer via: 045-719966. 


BX TRS station 
11-89, 8tuurbekr., metal. 
LPG. ƒ 19.950,-. 


AUTOBEDRIJF KERRES 


Dom. Mijnstraat 25 
Kerkrade v 
Tel. 045-452424 Beeradalweg 97 
Heerlen 

Tel. 045-724200 


RENAUUTfW OCCASION 

Met 12 maanden garantie. 


KERKRADE 


tieaaan s....«7/88,’as 

9......'86,'87,'88 

11.:...'87,'88 

19 ....'88,"89,90 

21 ..'86,'87,*88,'89 

25. '88 

CUo 1.4RN . '91 

Cilroön BX 16RE. '89 

Dacia 1210.86 

Fiat Tipo 1.4.'90 

Fort Orion 1.6 CL...*87 

Fort Siërra 2.0 CL sedan..'88 

Nissan Sunny 1.4SLX.*89 

Opel Kad6tt1.es... . -87 

Peugeot 205 GT1. '88 

Peugeot 309 1.4 GL...96 

Volvo 340 DL 54re. 96 


HEERLEN 


Ksaaiin 5.96,97.88,99 

9.'86,'87 

11 .95,96,87,98 

19.'89,'90 

21 .96,97,98,99 

25 .-.'86,97,'88,‘89 

CitroènAX Image.;.91 

Citroén Visa 11 RE. 97 

Citroèn BX16TW Break.„.99 

Fbrt Escort 1.41 CL.99 

Rat Tipo 1.6 IE DGT. .98 

Mazda 3231.5 GLXEim*...98 

OpsiCorsa 1.2S. 97 

Peugeot 309 aut'.. „..97 

Volvo 360 GLT. 97 

Volvo 440 GLT.99 

VofcemagenGoN 1.6 Manhattan..99 


T77TT 


Resaslt Fnega GTX 

april 1918, M.M0 kat, • , 4J _ 

ktaisamtaat,grifssHL .J 14.9QQ,* 


'hi’1 7 ’TT 


SSV.1M7, 


Golf 1.3 SLOTUeefc OOMPAGNON gez. voor 
héataand dakdekkerebedr. 
ÉéJV. B-0117, LD., P06t- 
bus 2610,6401 DC, Heerlen 
tijm zeer ervaren en secuur 
Mist oneoagmorgen evt 
opfc weekend s én avondu¬ 
ren, ook café en kantoor 
enz. omg. Brunseum. Tel. 
045-272965. 


Voor at uw SIERPLEISTER 
tawta a amheden. TeL 046- 
210480 


Nette vrouw zkL werk i/d 
huishouding erVdf KINDER¬ 
OPPAS in Brunssum. Tel. 
045-2S3Q90. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-71 


sMOèf-[i|{f i: 


Gebr. Jacobs 

Walkmühlenstr. 20, D-5100 Aachen. 
Tel. 0949341.12271. 


Een boloning tbo^hat terug- 
bezorgen van onze POES, 
gris gestreept met wit befje. 
27-12-01 weggelopen te 
reanervMo® axonc i et. 

045-214736 


Club in Maastricht vraagt 
MEISJES. Ook v. weekend, 
goede verd. Intem rriog. Tel. 
043-211620. 1 

p ' i- ...h-W 


'i liÉÉ nl nl.'i Fa Hochbau GmbH 

'' vraa gt ool pnnee: 

Detontftnmertedan, metselaars, steigerbouwers, 


tldsnaftantoorueri van *00-17.00 
Na 1800 uur en z M e fda g 


ROADSTAR vraagt op korte 
termin pipfkters, machine- 
bankvreinm, monteurs, en 
grondwerkeraf voor div. wer- 
kbo. Sottdtaties t|dens kan¬ 
tooruren: 045-231145, 
u ons voor 12 uur 
'a morgens balt. staaft uw 
PtCC&O de volgendó dag 
af in het Limburgs Dagblad 
TeL 045-719966. 


Opleiding instituut zoekt 

i Visagist M/V 

voor 2 dagen per week. 
Brieven met C.V. en foto. 
Br.o.nr. B-012S LD. Post¬ 
bus 2610. 6401 DC heerien. 


BEZORGERS gevraagd 
voor ons weekblad. Tel. 
046-743055. 


Gevraagd: BARDAMES 

voor goedlopende bar in 
België. Intem mogeiik. TeL 
09-3211663309 na 20.00U. 


Bij keurslager Jos en Pierre 
van MeSck te Hoensbroek is 
er plaats voor een fulltime 
INORSTMAKER. U treft een 
gemotiveerd team aan, on¬ 
langs nog zeer succesvol bij 
de siagsrevaktentoonstei- 
ing in Utrecht Neemt u «Lu. 
b. tel contact op met Van 
Meick Foodgroup tel. nr. 
045-229322, en vraagt u 
naar Mevr. Karin Cremers. 


IS'Mi'ii” !;- ilUËiiiiül 1 ’ 


2 slpk. APPARTEMENT in 
rust en wandeir|ke omg. in 
gem. Landgraaf. Zeer ge¬ 
schikt voor oudere mensen. 
Tegen huisje of ld. woning, 
evL bereid te kopen. Gem. is 
niet zo belangr^k. Br.o.nr. 
B-0123, LD. POetbUS 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Een PICCOLO in het Lim¬ 
burgs Dagblad helpt u op 
naar snel succes. Bel: 
719966. 
Audi 


LET OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS 
verderop in deze rubriek en let ook 
op onze advertentie op maandag en woensdag! 

St. Maartensdijk 

109, Brunssum. Tel. 045-229080. 


‘■i.rilÉtv 


AUDI 80 16 S, d.biauwmet, 
stuurbekr., in nw.st., *89, 
23.750,-. TeL 040-515556 


AUDI 80, 1.8 S, 10-'89, me¬ 
tallic, sporlvlgn., ƒ 23.800,-, 
iuC.g.st TeL 046-523319. 


Te k. AUDI 80, bwj. jufi ’88y 
extra's, ƒ19.400,-. Tet. 
046-529307. 


Te k. Audi 80 DESEL mod 
'89, vr.pr. ƒ22.500,-. TeL 
045456180. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-718966. 


Fiat RITMO diesel, 4-drs., 
nw. model. APK 10-7-92, 
zeer goede motor, oiievrij, 
bwj. '85, ƒ 4.500,-. Tel. 045r 
323178. 


Te k. Fiat RITMO diesel, bwj 
0^725447 f 2 95 °" Tel '| T e ko 9P Rat PANDA Te koop Flat PANDA White, ^ 

bwj. ‘85, in goede staat ft- f 31 - 950 ’"' Tel ' 

np, bvfl. nanc. mog., ƒ3.200,-. Tei. ° 4906 * 1387 - 
,-. Tel. 045-740216. 


FIAT Uno 45 S Champ, bwn. nam,. n««jy-, j a.«w,-. iui -— ---• • - k or 

88. extra's, ƒ 8.250,-. Tel. 045-740216. _ MERCEDES 280S, LPG, 500 SE 

046-525489.-FIAT 127, bwj. '83, APK '92, APK 7 ' 1 ’ 92 - **• m - '85. sport-automaat 

Te k. FIAT Uno turbo, bwj. 5gang, 3-dre., mooie auto! mog. Tel. 045-232361 


MERCEDES 200D, 10-'83, 200 D, bwj. juH '85, 
wit, 160.000 km, ƒ 9.950,-. 92.000 km, veel extra’s. 

Tel. 04906-1387. _ tra WINTERBANDEN, 

MERCEDES 240 TD, sta- 23.500.-. Tel. 

tioncar, l0-’82, met.blauw, 4924172121. _ 

170.000 km. ƒ9.950,-. Tel. Te k. MERCEDES 190 
04906-1387. _ donkerblauw, bwj. *89, I 

MERCEDES 250 diesel, 8- f* n o tk - 

'86, met grijs, schuifd., P^^^O-ISie. _ 

160.000 km, ƒ 31.950,-. Tel. MorrvaHoc 

AionA.1^7 IVIOI UwvlwO 


l 


MERCEDES 280S, LPG, 


Te k. FIAT Uno turbo, bwj.[5-gang, 3-drs., mooie auto üSfi: 045-232361. airco. ABS, 16 wielen, 

ll-OT, event inr. pr.n.o.tk. vr.pr. ƒ2.750,-. Tel. 045-’ MERCEDES 120D, nw. type schuifdak, ale extra’s, vr. 

T—l Aér iPAAnn „ ...” « r X Aé WA Aar Ae 


AUDI 80, 18 S Sedan, Ie 
eigen., m‘ 88, ld. bLmetal., 
pas gek., verkeerd in sL v. 
splintem., ƒ16.950,-. TeL 
043-254462. 


Te k. AUDI lOOoc, 5 cyt, 
(deur beige, schuifdak, bwj. 
■85. Tei. 045-221758. 


AUD1100 ?.3 5 cyünder, 11- 
'88, automaat schuifdak 
ƒ 25.950,-. Tei. 04906-1387 


Tel. 045452363. 


323576. 


Ford 


<fv. extra's, dblauw, gêt 
glas, armsteun v. 4-hfst c.v. 
alarm, 5-bak. enz. 10-'89, 
ƒ42.300,-. Auto Limburg, 


ƒ 24.750,-. Tel. 045-31 
Te k. Ford Taunus 1.6 GHIA Te k. FORD Taunus, bwj. 
zeer mooi. APK 24-10-'92. '80, APK 12-92, ƒ1.250.-. 

Pr. ƒ 2650,-. Tel. 045- Tei. 045-723224. _ MERCEDES 200, d.blauw, 

515440__ Je k. Ford ESCORT 1.6 CL fchuifkanteldak. 

Ford ESCORT 1.6 L Bravo bwj. '86, zeer excL uitgeb. cenfr. vergr. oizM «9- ^4 

1982, div. extra's, ixg.st verlaagd sunroof, alarm, alu ^ 

Pr.n.o.tk. 045-723352. velgen, Ie eigen., pr.n.o.Lk. s!z ur9, Maufït8we 9 126 - 

Tel. 046-51.Wr.,,.- 


Studente zoekt KAMER in 
Maastricht voor de periode 
20-01 t/m 30-05-’92. Tel. 
085-646261. j teerling serveerster gevraagd 

leettld 17-18 jaar voor 30 uur per week. , 

Sol. na tsL afspraak 046-711188, Smeet* ^ 


.f Beheerder gevraagd 
i voor Swing café J - 

• min. laeAjd 27-28 jaar, i.b.v. horeca-papieren/ 

’ voor 3 avonden per week. Tel 046-0255574. 


j Geen trucs 

AXwerittiin de horeca Dan moet uw werkgeée^iip# i ja- 
'noari 9Ö een nieuwe schrifM|ke &t#^v%reenfe»ïfBt ge- 
** Daar mag Nj geen truce mee üithalén. Heeft u een 
die n stverban d voor onbepaalde tijd? Dan bl|ft dat zo. 
Werift u 24 uur? Dan wordt dat niet opeena 20 uur. Teken 
raste waarmee u het niet eer» bent Kom eerst naar de Ho- 
recabond FNV, Regiokantoor Bndhoven, Dr. Cuypereiaan 
5622 MA Etndhovan. TeL 040433334. Bent u nog 
geen IdTEnwtt u hf worden? VU dan de bon in en stuur 
dne naar. Horecebond FNV, Arftwoofdnr: 41* 1000 TL 
Arn e te efte m . Een poetzegei hoeft niet de betalen w| voor u 
- • Neem. ........... „..... u............... 

j Adres:................. „..................... ....•■■i....,.,,,,.,,,,,,. 


Te huur aarigeb. nw. gestoft 
KAMER gelegen nabil centr. 
HrL Pr. d in ƒ 350,-, bel tijd. 
kanturen 045-710384. 


Gestof. ztt/slpk/keuk. Akerstr 
ZeMstandg , werkende Nrd. Hoensbroek ƒ370,-. 
BROOO-&UJKETBAKKER aü-in voorkeur ouderen. Tel. 

en leerjongen gevraagd. 045-221217. __ 

Freed Franesen, Kerkstraat KAMER te huur bij centrum 
11, Vaals. Tel. 04454-1407. Kerkrede. Tel. 045461870. 


BARDAMES gevr. v. bar in Wat VERKOPEN? Adver- 
Hoeselt Belg. int mog. Tel. teer via: 045-719966. 
09-32.11492330. Pr.n. 0 .tk. 045-723352. 


Ford ESCORT t3 Laser, '86 
59.500 km: Kz.g.st, inr. I Ford SIËRRA Sedan '88, Mitsubishi 


ZMandg . werketx 
BROOD-aftNKETBAKKER 


liilll 


L.-HifclH: ... 
. hl 


iBHS. ' 
TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrtkoeten. Görgens. In- 
dustrteterr. Abdissenbosch- 


» . . . wmr.MvmiLiM 


Diepvriee/koeikastreperatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrMkoaten met ge¬ 
rente. 045460471 


Te huur gevr. APPARTE¬ 
MENT of woonhuis: Woonk. 
ong. 30 m2, 1 slpk., keuken 
en badk., liefst met garage 
en c.v. Trt.09-32-15610426 


Te huur gevraagd eeh GA¬ 
RAGE in de buurt van het 
centrum van Sittard (min. 
mt 6.5x 2.5m.). Tel. 046- 
580309 vópr 14.00 uur. 


HaanTHri. vraagt jonge energieke 
z etteta n dg werke n d e 

’ kok en een Horeca medewerker 

bedteninggrtFcounter. 
tossen 10.00 en 12JX)uur 045-711373 Ervaren PORTIER ge¬ 
vraagd voor Dancing voor 
en zat Int 045-213350 


FRTTUREHULP geWL voor 2 
of 3 dagsn.-p.wk. 4 <5 uur p. 
Cafetaria Hatviy, 
045-324280* . 


Wel VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


1 ini\:ii^iatÉBiirji'teujsakiHj::ii‘=Fj^jiljlllijj-ji j ll i Siillj|jj^j i Zjj|j:j;:|!jijSi:|hlB 


Copieerapparaten v.a. ƒ 500,- 

Typemachines v.a. ƒ 450,-; Kasregisters v.a ƒ 750,- 
Teletex v.a ƒ 1.495,-. 

Prijzen exd. BTW. Eigen service-dienst . 
Spoor kantoonnachines, Bochottz. Tel. 045443961. . 


I Te koop uit Faillissement 

Nteuw en gebruikt kantoor- en drectte-meubilair van zeer 
goede kwattett. Nieuwe bureau's in diverse kleuren en 
modeëea Tegen fsftjrieksprijzen. Zeer mooi directe meu¬ 
bilair met zeer hoos korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas- 
ten v.a ƒ255,-. Gebruikte bureau's v.a ƒ95,-. Diverse 
soorten gebrulde kantoorkasten vanaf ƒ 150,-. Laden- 
bioks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4 
laden v.a. ƒ 150,-. Tekening ladenkasten Al en AO v.a. 
ƒ 595,-, magaz|n- en archiefstelling v.a ƒ 75,- per mtr. 
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting. 
Burostoelen v.a. ƒ50,- per st Nieuwe burostoeien met 
zeer hoge korting, tekentafels Al en AO van ƒ 675,-. Flto* 
overe-Wipebordefv Roibtokken. Pallet hefwagens 2000 kg 
ƒ825,-. Steekwagens luchtbanden ƒ 109,-. Industrie boor¬ 
machines IQrnm 220 Volt ƒ 425,-. Verder nog 1001 artikel 
teveel om Op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m2 
magaz|n. AAss uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be- 
drffeinventaris. 

ROCKMART, Kissef 46A, Heerlen. 045-72314Z 
9-18.30 uur. Zat 10.00 tot 16.00 u. 


Te koop staten LEGBORD- 
STELUNG 30, 40 en 70 cm 
dep met 5 legborden, v.a 
ƒ 75,- p.mtr.; Paflet stelling, 
in staat van nieuw, 80 en 
110 cm dep. Zeer interes¬ 
sante prijs. Rockmart, Ktssel 
46a, Heerien. 045-723142. 


EXCLUSIEVE OCCASIONS 

Door eigen import 

steeds wisselende voorraad nieuwe auto’s 
en demonstratieauto ’s 


600 SEL blauwzw.. nieuw 

600$ELzilv.. nieuw 

300 SEL Wauwzw.met ... '92 

300 CE aut. demo .'91 

300 D blauwzw. met. „ nieuw 

300Dbomit ...„. nieuw 

250 0 antradetmet. ... nieuw 
230 Esut. bomiet ..... nieuw 

200 E demo bomiet .'90 

190E1.8roodmet. ......'91 

190 0 per! mutb.niéuw 

190benz. d.blauw.'87 


190 D wit schuifd. . 

190 D groenmet. 

190 0 rookzilv. schuifd. 

190 0 roofcziiv. 

230 Eautom., rookzilv. 

230 E rookzilver.. 

230 E blauwzw. 

250 TD (combi) wit. 

300 GD (4x4) wit . 

300 É autom. biauwzw. 
500 SEC d.blauw . 


Financiering, operationele lease en fbandal lease 
ook voor jonge gebruikte auto's » 

Jurgen 

Autocentrum Kerkrade 

Langhèofcwe* 32-40, Kerkrede 
induetrieterrein Dentgenbach 


045-452570 


Mazda 


LL'f 


04409-3077. | zwart ged. Cosworth uitv., 


«SUmc C 1 


let) Zeer mooie Ford LPG. Tei. 0 45-215990. 

)RT 13 GL '81, APK. 4 x ATS velgen, 7 j x 15, 
veel acc., sp.velgen, BANDEN 195^50-15 voor 


éto-, vrpr. f 3.650,- Escort en Siéira Vfe'^. oucb 


Te k. Ford SIËRRA 16 EM 
Laser, bwj,'85, autom/ deur- 
vergr., gel glas, zonnedak, 
5-drs., In pertst, pr. 
ƒ10.400,-. Tel. 045-322771 
b.g.g. 723356 


Tel. 045-210296 < 

Wat VERKOPEN? Adver 
teer via: 045-719966. 


Mtisan/Datsun 


Ford SIËRRA 20 Ghia 
Hatehback, zwart get glas, 
schuifcl. atie extra's, 10- 88, 
ƒ 19.750,-. Auto Limburg, 
126, Stein. 


Ford SIËRRA 2.3D Combi 
Special, wit gel gi. roofrack 
schuift! enz. 1989, 
24000,-. Auto Limburg, 
126, Stein. 


Ford ESCORT 1400 CL 
Bravo, antradetmet. gel gl. 
open dak, 40.000 km. bwj. 
1988, *ƒ 15.500,-. Auto Üm- 
Mauritsweg 126, Stein 


■Fl 

7- 


Ford FIÊSTA, bwj. *81, APK 
ö-'Q* i.g.st, vr.pr. ƒ2500,- 
Tel. 045427289. 


Ford ESCORT Bravo m. '83, 
apart mooi, ƒ 4.250,-. TeL 
045-724417. 


Te k. Ford ESCORT 1400. 
bwj. *87; Escort 1300, bwj. 
*81, 4-dre. 04702-3040. 


Ford Escort 3-drs. 1.3 Laser 
*86; Ford Siërra Laser 3-drs. 
■86; Ford Siërra Adn. diesel 
*89; Ford Siërra 5-drs. com¬ 
bi 2.0i LPG *90. AUTO¬ 
SPORT, Schetsberg 175, 
Heerien, 045-725507. 


Te koop Nissan SUNNY 
Sedan SLX wit 4^1rs. diesel 
dhr. opties, 74.000 km, bwj. 
1989 ƒ 16.300,-, tel. 04752- 
2870. 


Nissan BLUEBIRD 1.6 GL 
1984, LPG. APK, Wjz. mooi. 
pr. ƒ 4550,-. 045-255784. 


Te k. Nissan 300 ZX TAft- 
GA, bwj. *84, inr. mog. Tel. 
045-243134. 


NISSAN Sunny 1.7 dtesel, 
12-’83, 4-drs, 120.000km, 
3.950,- Tel. 04906-1387. Te k. NSU 1200 C, bwj. 
Ie eig. APK 11 
ƒ 2000,-. TeL 045 


ar PEUGEOT 403. bwj. 
APK, in redetijke staat 
onderdelen voorradig 
ƒ4.750,-. Tel. 045-2. 
of 2322t4. 


Ford ESCORT 1800 Ghia, 
4-dre., bwj. *82, LPG, zflver- 
met, APK 5-7-92, in nw.st, 
4550,-. Tel. 045-323178. 


Te k. SIËRRA 1.6 EM Laser 
LPG, 3-drs., bwj. *86, knust 
97.000, dhr. extra's. Tel. 
046-581680. 


Te k. Font ESCORT Bravo, 
bwj. aug. '83, dhr. extra’s, 
zeer mooi. Tel. 045-310250. 


Ford SCORPIO 2.0 CL wit 
'89, 47.000 km, pr|s 

22.500,-. Tel. 045-256963 


BMW 


BMW 318, donkerarmel 
bwj. '80, LPG, APK 10-’92, 
dhr. extra’s, pr. ƒ2.375,-. 
TeL 04493-1527 na 18 |rtr. 
Te huur «stoffeerde KAN¬ 
TOORRUIMTEN Streeo. 


pumd. 
Streep, 
m2. ƒ650,- 
Specie AANBIEDING, 
nauwe buro en cfirektiestoe- ten Rock type 295, adv.pr. 
ƒ345,- nu ƒ 195,-; Rock ty¬ 
pe 405* adV 4 )r. ƒ 495,- nu 
ƒ 295,-; party zeer mooie dF 
rekttootooten met hoge kor¬ 
ting; t ek onta fe to toeten adv. 
ƒ nu ƒ 295,-; corrfe- 
rentieoto oto n Rock 240, adv. 
pr. ƒ37*- nu ƒ245,-. Alles 
uit voorraad leverbaar, bi 
grote afname extra korting. 
Hockmart, Kissel 46a, Heer¬ 
len. 045-723142. 


Te k. BMW 316, biz. mooi, 
bwj. '81, APK. Tel 045- 
427835. 


Te k. BMW 7351 bwj. '80, in 
uitst st Duurste üihr. met 
eiectr. schuifdak, ramen en 
spiegels, metaUc, kchtmeta- 
ten velgen, Bavaria radio/ 
cas8.instal. Weinig km**, Tel 
045-424880. 


Te k. BMW 5251, bwj. '88, i. 
ZfQ iSvi w» zHvormet, 
metalen velgen, nw banden, 
Kenwood stereo. Int 046- Te k. Ford ESCORT 1300L 
bwj. *82, schuitdak, APK kit 
1-’93, vr.pr. ƒ4550,-. Tel. 
04454-1919. 


Ford ESCORT 1800 XR 31, 
12-’85, zwart, 88.000km, 
10.950.-. Tel. 04906-1387 


Ford SIËRRA 1600 CL 8- 
'85, LPG, 115.000 km, 
ƒ 7.950.-. Tel. 04906-1387. 


Ford TAUNUS 2.0, bwj. '81, 
LPG. APK, nwe. kopp. en 
ftchokd., geen roest 
J 2-500.-. 045-255784. 


. Opel 


Te k. weg. omstheden Opel Té k. Opef KADETT 1300 
REKORD 18 S, bwj. '83, bwj. '85, APK, 5-dre„ 
APK 12-*92, i.z.g.st, st, vr.pr. ƒ9500,-. C 
S.750,-. 045-244963. 2708 Lg.g. 045-724545. 


Te k. Opel KADETT 12 N, 
bwj. '80, pr. ƒ 2.500,-. Trea- 
beekatr. 113, Brunssum. 
Tel. 045-230307. 


Te k. Opel KAEDETT 1 
bwj. *82. Ter. 045-7289021 


bwj. '82 .1 
17.00 uur. 


r»7' 


Bertina autom, bwj. 79 met 
radio, trakh. alarm en open 
dak APK tot 1-’93 ƒ1.150,- 
045-243810 na 17.00uur. 


Te k. KADETT 15 S combi, 
bwj. '82, zeer goed en mooi, 
APK, vr. pr. ƒ4.250,-. 045- 
324727. 


Te k. Opel KADETT 15 
3-dre., donkerb la uw, 

11-*84, pr. ƒ 7.000,-. 
045-465270. 


Te k. Opel RBCORD 
bwj. '86, zeer mooi, vr. 
ƒ 7550,-. Tel. 046-510646. 


Opel KADETT coupé, 
77. met APK, ƒ! BMW 325 i kat, rood, met 
veel extra's, bwj. 11-’89, in- 
BMW 3231 4-dre., bwj. *83, 
nw. model, verlaagd, sport- 
vlgn. APK, vr.pr. /10000,-. 
Inruü andere auto mogeik. 
Tel. 045-210072. 


BMW 320i, bwj. 'B8, veel 
extra’s, nwat ƒ 16550,-. 
Tel. 045-714966. 

Honda 


Te k. Honda PRELUDE bwj. 
'81. APK, groenmét, sport- 
vrjx. j 2.850,-. Pr. 
Margrietetr. 28, Kerkrede. 
Te k. Honda AOCORD, bwj. Tel. 045458922. 

«.toTo 

manstr. 12, Brunssum. Tel 
045-255304. 


O.K. CARS biedt aan: Hon- HONDA Accord Aerodtek 
da Civic 1.3 bwj. 84, pr. 2.0 EX, S-W, met beige, 
ƒ 4.900r 1 evt inr. mog. Tel. 50.000 km f 21.950.-7 TÏU. Met een PICCOLQ in het 
Umt>ur« Dagblad raakt u 
uw oude spdbfes 1 snetet 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tei. 045-719966. 


; . fi-.-.-IWffi !,: S . : ,:| ] 


BMW 5201, zwartmet get 
glas, schuifkanteldak, crui- 
se-controi, centr. vergr. Ie 
aio. alarm, dec. 1966, 
ƒ34.500.-. Auto Limburg, 
126, Stein. 


Voor binnenkort te openen groente- en fruitapedaalzaa 
in omgeving Heerien z|n wij op zoek naar 

een enthousiast echtpaar 

dat deze zaak op zelfstandige basis wl gaan runnen. 
Diploma's en enige eigen inbreng z|n noodzakeHk. 
Bel of schrijf naar: Greeashop^ Fcanohising BV. 
Postbus 524, 6040 AM Roermond. 

Tel. 04750-11800 b.g.g. 32263. Te k. BMW 323t bwj. *85, al¬ 
le extra's, pr. ƒ 17.500,-. Tel 
045-442746. 


Te k. BMW 524 TD, tachsil- 
ber met, bwj. 5-’89, onderh. 
pap. aanw. Tel. 045-741071 


Te k. BMW 320-6 autom., 
rbufj. nov. 79, donk. groerv- 
metaL, ixg.st, eiectr. spie¬ 
gels, motor plm. eo.OOOkm, 
vr.pr. ƒ 3.500,-. 04454-1632 


Te k. BMW 524 Turbo Die¬ 
sel bwj. '86, atie onderh. 
boekjes van dateer aanwe¬ 
zig, ixgjL Gerrit Varhoe- 
venstr, 8, Roermond 


Te k. BMW 316, bwj. «7, 4- 
dre. r laehstetoer, 57.000 km. 
verf., sL en ap.vlg., stripten, 
tezü). Beukenbosweg 1, 
Kerkrade. 


50.<K» km ƒ21.950,-. 


Jeep 

Opel CORSA 1000, bwj.'84, 
vr.pr. ƒ7.250,-. Markgra- 
verstr. 96, Hoensbroek. 


Opel KADETT 13 S, bwj.'87, 
vr.pr. ƒ 10-750,-. Tel. 045- 
228604 


Opel OMEGA 30001 Sport 
17", Borbet velgen, grijsmet 
get gi. tearm, Ie teg. bwj. 
1988, ƒ37.500,-. Auto Lim¬ 
burg, Mauritsweg 126, Steil 


Te k. Opel KADETT 13 SR, 
bwj. '80, APK O-W, nw. 
benden, ƒ1.650,-. Tel. na 
12.00 uur 04958-01917. 


MANTA GSKilvoering, bwj. 
12-’82. Tel. 045*413503. 


Opel KADETT 1.3 S Club, 
bwt ëw: rdod, Ztgzuiw, Opel Kadatt 1.6D combi 
Kadett 1.6S 3-dre. *87; 
dett 1.7 dteete 5<lre. 
Kadett 10i 3-drs. 
AUTOSPORT, J 
175, Heerlen. 045- 


Ézi» 

ir 


Te koop Opel KADETT 
13 N, bwj. B2, APK s-'se 
blauw, vr.pr. ƒ4.750, 
045-429081. 


Opel KADETT 1.3S GTu 
GSM, bwj. ia’87. kL wft, 
.st, vr.pr. ƒ 13.900,-. Té k. Wrangter JEEP, Saha¬ 
ra, geel kent e k e n, 4.2, extra 
mooi en extra breed. 045- 
727533 (na 17.00 uur). 


' ilte-irla 

MAZDA 323 type '82, nw. 
modte, 5-dre, hatohbeck 10. 
APK 11-5-*92, ƒ2.850,-. 

045-426416. 

MAZDA 626 Sedan, bwj. 63 MAZDA 323, bwj. '83, 3*dre. 
antraciet met sunroof, mooi nwe. APK, nw. mod. LzxlsL 
en zeer goed. 048-221528. ƒ 3050,-. 045-323170. Te k Opel KADETT GT 
1600, kt rood, 5-bek, get 
gtak bwi. *88, ƒ10.750,-. 
TteT04406-166^ na 18.00 
uur boa 045-740088. 


Voor liefhebber de Opel 
MANTA automatte, bwj. 77, 


O.K. CARS biedt! aan: Opel 
Corea 10 S 3-drs. '86; Opel 
Kadett 10 HB 3-dre. LPG 
66; Kadtet 10 Sdrs. 63; 
Kadett 10 Bert. uitv. 3-drs. 
61; Kadett 10 bm. 79 
ƒ105*-. Recente APfCs. 
veri. Lindenlaan 23, Oirs- 
beek Tel. 04492-5782. Voor Piccolo's ' * 
I verder pagina 10 


limburgs dagblad 


puzzel Zaterdag 4 januari 1992 # Pagina Grote Limburgs Dagblad-puzzelactie 
PER GIRO OF BANK: 

Schrijf de oplossing óp een giro/bank-overschryving 
onder het woord "Mededelingen” en maak minimaal 
ƒ 3,-over naar: 

Puzzelactie Limburgs Dagblad Postbank: 19 75 600 
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN 

PER BRIEFKAART: 

Noteer aan de linkerkant van de briefkaart uw naam, 
adres en woonplaats. Vermeld tevens ,de oplossing 
van de betreffende puzzel. Behalve de gewone franke- 
ring plakt u tenminste ƒ 3,- aan postzegels bij. U 
stuurt de briefkaart naar: 

Puzzelactie Limburgs Dagblad 
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN 


Voorwaarden: om te kunnen meedingen naar de beschik¬ 
baar gestelde prijzen moet per giro of bank ten minste drie; " 
gulden zyn overgemaakt of op de briefkaart naast het ge¬ 
wone porto ten minste drie gulden extra aan geldige postze¬ 
gels zyn bijgeplakt U mag zoveel oplossingen inzenden als 
u wilt Hoe meer inzendingen, hoe méér kansen op een 
prijs. Bovendien geeft u meer steun aan de goede doelen 
van deze Puzzelactie. Iedereen kan meedoen, u hoeft dus 
geen abonnee te zijn. Medewerkers van Uitgeversmaat¬ 
schappij ^ limburgs Dagblad m. ^nogën '^püzzeten, ' ? 
maar komen met in aanmerking voor het winnen van een 
prijs. Per giro deelnemen is het voordeligst, aangezien dit 
geen extra (portokosten met zich meebreng. Het overge- 
rtiaakte bedrag komt geheel ten goede van de P uzzelac tie. 
Van de extra geplakte postzegels op de briefkaarten moet 
een gedeelte worden afgestaan aan de PTT. De oplossingen 
en de einduitslag zijn gedeponeerd bij notaris mr. P.MJ.A. 
Muijters te Heerlen die ook de prijstrekkingen verricht 


40 41 


61 162 


De opbrengst van de puzzel 
gaat naar goede doelen,75% is 
bestemd voor Het Limburgs 
Instituut voor 
, kinderrevalidatie 
'Franciscusoord’ te 
Valkenburg en 25% van de 
opbrengst is bestemd voor de! 
Stichting Jo Hansenprijs te 
Meerssen 


> 300 °* 


Horizontaal: 1. deel van het gezicht; 4. handel; & zoen; 12. plaats In Noord-Brabant; 
14. familielid; 15. appel; 17. vezelachtige delfstof; 18. een der Verenigde Staten; 19. 
streling; 20. mannetjesbij; 22. zelfkant; 23. bloeiwtjzé; 24. lang verdicht prozaverhaal; 

26. koordans; 28. Engelse titel; 29. oud en daardoor lekker; 31. kloosterzuster; 33. 
nummer; 34. periode van zeven dagen; 35. Engelse universiteitsstad; 37. Engelse ont¬ 
kenning; ,36. grote heuvel; 39. opnieuw; 40. gereed; 42. plaats in Gelderland; 44. over¬ 
schot; 45. zang noot; 46. veerkracht; 48. plaats in Groningen; 50. briefje uit een loterij; 
51. voordat; 53. rivier in de Sovjetunie; 54. Europeaan; 56. lichte buiging; 58. voorzet¬ 
sel; 59. roem; 61. roofdier; 63. onraad; 65. Indogermaan; 66. snijwerktuig; 68. slinger¬ 
plant; 69. reserve; 70. gat waarin het spil draak; 71. verkorting van Rio de Janeiro. 

Verticaal: 1. medicijn (Ind.); 2. heerlijk; 3. geste; 4 gekookte rijst; 5. Japans bordspel; 
6. het registreren van geluid; 7. ten afscheid; 8. loven; 9. langzaam afbijten; 10. U Ede- 
le; 11. deel van een boom; 13. liefste (Erigets); 16. wild zwijn; 20. steekwapen; 21. 
woede, 23. houding; 24. wijfjesree; 25. verzameling van onderling verbonden zaken; 

27. atoom; 28. deel van een viool; 29. vrouwelijk roofdier; 30. ijverig; 32. nimmèr; 34. 
vastgestelde regel; 36. visgerei; 41. sprookjesfiguur; 43. grondsoort; 44. kier; 45. in- 
sekt; 47, relatie; 49. broekophouder; 50. beroep; 52. ritueel gebruik; 54. bijbelse figuur; 
55. boom; 57. vrucht; 59. verharde huid; 60. rivier In Italië; 62. vlaktemaat; 64. streling; 
66. zangnoot; 67. aoorieiijk gewicht 


Inlichtingen: 

Voor inlichtingen kunt u 
tijdens kantooruren 
telefonisch terecht onder 
nummer 045 - 739911. 


Voor het kansspel van deze puzzelactie 
heeft de staatssecretaris van Justitie op 
2 december 1991 aan het bestuur van bet 
Limburgs Instituut voor Kinderrevali- 
datie "Franciscusoord” te Valkenburg 
vergunning verleend onder «Mum—- 
L.O. 91W13W18&91. 
Oplossing nr. 5 


• *. '* « .'ji*. * ^ * ( • , 


35 - 66- -16-59 achter elkaar 

netton. U leest dan een woöid 6e vftti ona# ptözel vormt. U moet dit woord niet alleen opsturen, 

maar ook goed bewaren, santen mat tiet nunlrndryandepuzttt, want u hebt dtt nog nodig aan het einde vanorae uit 
ronden bestaande puzzelactie. 

Bewaar daarom ALLE ,oplossingen! 
Jroo ?** 


50.’ 

.rtjevss--*' 


De oplossing van puzzel 5 moet vóór 16 januari 1992 In ons bezit zijn. 


Prijswinnaars 
puzzel no. 3 
Oplossing: 
EKSTER 

i; mu, ƒ 1000,00 

Hr. en mevr. Jagtman-Makenbach 
?stoor van Eysstraat 74 
$1$1VPGeleen 

j* Pt*, ƒ 300,00 
OeheerJ.G.HM. Cortenraad 
ntus Brandsmastraat 58 
W41 LC Brunssum 

a mi», / ia,w 

heer J. Bloem 
dacq. van Maerlantstraat 17 
B416 TV Heerlen 

prifs. ƒ 190,90 
0e heer H.Tïi.G. Fleuren 
uemstraat 38 
$431 TE Hoensbroek 

5* Pijl. / 86,06 

ps heer B. Dieteren 


$365 CE Schinnen 

mt». ƒ som 

mevrouw M. Geurts-Cremers 
jfr. Kerckhofstraat 64 
$181 JD Elstoo 

7» mt», ƒ 50,00 
5» hw W.M.J. Wetzels 
6ouv. Houbenstraat -19 
$11$ CMNieuwstadt 

< ƒ 50,00 
9e heer P.M.A. HeHebrekers 
Steenakker 37 
$116 CG Roosteren 

\ 

•«W», ƒ50,00 

§e heer ft.A. Leurs 
d®ertem»Q 45 
$367 AA Voerendaal 

Jhmn./«.o# 

•tewouw B. Brostmeyer 
Schlnkelstraat 13 
w4 AC Brunssum • E** 1 tTotsé yddet Jagtman en zijn charmante dochter Irma willen graaamoederJaat- 
man vervangen, d* helaas ziek in bed ligt. , 


me 


GELEEN — De puzzels in het Limburgs 
Dagblad, De Telegraaf* da Televizier en 
vele andere bladen, Bep Jagtman- 
Makenbach ui|rie Pastoor ygn ÈysÉtrfrat 
inGeleenlost ze al meer dan tién jaar op 
en, u raadt het al: nog nooit iets gewon- 
nen. *Ik koop al meer dan véertig jaar 
een staatslot, speel elke week in de lotto, 
maar het geluk een prijs te winnen ging 
steeds aan mij voorbij.” 

• ■' 'V;; 'v' ■'t • : • • >• ■ - 

„Je rekent er niet op, want ik stüür de 
puzzels in omdat het voor éen goed doel 
is. Ik kan het nog steeds niet geloven dat 


ik nu de gelukkige ben,” zegt Bep Jagt¬ 
man, die door ^en fikse griep heit t>ed 
moet houdép. De geboren Attieterdapise 
toog met haar man Han 38 3 jïar geleden 
naar Geleeri waar Han, nu in dè VUT, 
werkzaam was bij DSftl Zelf kleren ma¬ 
ken is haar gróótste hobby. Mbt ^evep 
dochters en zeven kleinkinderen heeft 
zy genoeg te doen. 

Dochter Irma verwacht dat moeder nu 
Wel snel betér zal zijn, zekér als zij een 
weekendje aan de kust in Zeeland als 
bestemming kiest voor. de' gewonnen 
prijs. 


Puzzelactie zorgt ook voor speeltuin Franciscusoord 

■ - V 

Spelen belangrijk voor 
ontwikkeling van kind 


door jon cÜederen 


HOUTHEM - Kinderen moeten 
kunnen spelen. Bewegen, ravot¬ 
ten, klimmen, stoeien met zand 
en water: het is allemaal onont¬ 
beerlijk voor een harmonische 
lichamelijke en geestelijke ont¬ 
wikkeling. Dat geldt voor gezon¬ 
de kinderen, maar dat geldt eens 
te meer voor kinderen met een 
handicap. Om te kunnen spelen 
zyn er spèelruimte en speelgoed 
nodig. Vooral een speeltuin is, in 
een tyd dat vrije speelruimte be¬ 
perkt is, onmisbaar. Maar voor 
gehandicapte kinderen is de re¬ 
guliere speeltuin niet geschikt 
„Gehandicapte kinderen kunnen 
er niet zelfstandig gebruik van 
maken. Moeder of een begelei¬ 
der moet met het kind mee op de 
schommel of de wip, maar Haf 
vermindert het plezier en de vor¬ 
mende waarde van de speel- 
tuin,” zeggen Miriam Stassen en 
Ammie Kusters, groepsleidsters 
van de therapeutische peuter- 
groep in het Franciscusoord. 

Beiden dromen al geruime tyd 
van een speeltuin die wél ge¬ 
schikt is voor de peuters en kleu¬ 
ters die in het dagcentrum of de 
observatie-afdeling warden op¬ 
gevangen. Een aangepaste speel¬ 
tuin die pal aan hipi paviljoen 
een plaats moet krijgen. Het is 
volgens dè beide leidsters enorm 
belangrijk dat ook hét. gehandi¬ 
capte kindje zich zelfstandig kén 
amuseren in een speeltuin. „Het 
moet een vorm van ontspanning 
'zijn. Zy moeten niet ook dftér 
onze adem in de nek voelen, Ze ' 
hebben toch al zo’n intensief 
dagprogramma,” zo lichten zy 
nader toe. , 

In éen reguliere speeltuin staan 
schommels die te hoog zijn of te 
zléaar. Kümrekken a veelal te 
gevaarlijk. De akelige trap naar 


Peuter- en kleuteropvang in Franciscusoord 

Foto: WIDDERSHOVEN. 


een glijbaan kunnen gehandi- 
capte kindertjes niet beklimmen. 
Aan sommige toestellen dóeu zij 
zich pijn, De peuters van het 
Franciscusoord hebben daarom 
een aangepaste speeltuin nodig: 
een veilige schommel die laag bij 
de grond hangt, een glijbaan die 
van een gemakkelijk te beklim¬ 
men heuveltje afdaalt, een pop¬ 
penhuisje waar ze in kunnen 
kruipen, en vooral ook water en 
zand waar ze zonder problemen 
bij kunnen en zonder gevaar 
mee kunnen spelen. „Nu hebben 
we niets behalve een plastic bak 
waarin we op een zomerdag wat 
water , kunnen gieten. En je ziet 


zijn al enkele ideeën op tafel ge¬ 
komen. Gedacht wordt aan een 
bepaald thema: een boerderij 
met speelapparaten in de var» 
van beesten. Ze worden g e v e rf d 
in de primaire kleuren rood, geel 
en Mauw. „Die felle kleuren 
doen niet alleen feestelijk aan. 
Het zijn ook de enige kleuren die 
kleine kinderen kunnen onder¬ 
scheid en . Vooral voor kinderen 
met een visuefe stoornis is dat 
belangrijk.” 

De speeltuin zal worden gecom¬ 
pleteerd mét een circuit ven ver¬ 
harde paadjes waarop de kinde¬ 
ren met de eigen driewieler 
tonnen rondrijden zonder ga¬ 


al koe fijn de kinderen dit .^vear. Omdat het 


Véqr 


den. Soms gaat een van de kleu- de peuter- en kleutmepveng 
ters spontaan tussen de struiken Vlakbij de Geul hgt is ook een 
zittenen met een schepjewpeden omheining noc^ké)0t Punen 

in de losse aarde. DaaruitTolffit die‘ <Mnkai»n |hW^iu 
hoenoodzaké^jk pó ^ 1 |iog met een bd 

sters. ’ ^ specihlfe insi Unie 

Iedereen in het FreimteleüSbwiéL' 'gaat kocten is nog niet 

van de helpsters in héï dagbèri-- G eacht wordt aan een bedrag. 

directeur, ^t^o^ë OJWgulóen Eg^Btet 

mem Aeti de Maastric^teeórd' ker ook de khoderijmhowradlll 
werper Frans Vreeswijk is .ger ~ de puzzelactie genoeg aeM op 
vraagd een ontwerp te maken. brengt om de qedtuia te km- 
Tijdens onderlinge gesprekken «fcn betalen. . = 


is nog niet 


nmdëOJOO Limburgs Dagblad 


Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 10 


i ■ v I AT ' iv-V-4 

..-.■■■ .- V ■■>'" 

- ' v - 
Opel 

OPEL Kadett diesel, station-! Te k. Opel OMEGA 2.0i 
car, 3-86, 115.000km, combi, bwj. 8-'89, 45.000 

ƒ 6.950,-. Tel. 04906-1387. km. Tel. 04405-1917, _ 

Te k. KADETT, bwj. '81, zien Te k. Opel KADETT station- 
is kopen, Dr. Schaepmanstr. car, bwj. '81, vr.pr. ƒ 2.250,- 
12, Brunssum. 045-255304. Tel. 045-462730. _ 

Peugeot 


Te koop GOLF GTi met veel Te k. VW GOLF GTi, type 
extra's, zeer mooi, pr.n.o.t.k. '82, bwj. 78, 5-bak. APK, pr. 
Tel. 045-752389. n.o.t.k. 045-210713. 


PEUGEOT 405 ST 1900, | PEUGEOT 305 GL diesel, 
blauwmet. stuurbekr. duur- stationcar, 8-'86, blauw, 5- 
ste uitv. 10- 88, ƒ 19.750,-. drs, ƒ 8.950,-. 04906-1387. 

^%,o n bUr9 ' MauritSWeg PEUGEOT 309 XLD 11-'87. 

- - rood, 96.000 km ƒ 11.950,-. 

205 GTi ZWART, APK, zeer Tel. 04906-1387. 

11 75 °’* Te ' PEUGEOT 405 GR 1.9, 11- 

--—_ 8 a i metallic blauw, 60.000 

Te k. PEUGEOT 205 Accent km, ƒ 18.450,-. 04906-1387 

n»hr 8 i k ip b ïntn’ Te k. PEUGEOT 205 XS, 

gebr. 3ls 2© auto, vr.pr. * • -* > 0-7 4 _ _: _ «q c/vi 

MO 250 - 045-422870 pw i- 7 ‘ 87 - 1e ei 9' 38.500 
wa-42ZB/u. - km 85 pk k| antraciet 

PEUGEOT 205 CTi Cabrio- Kooppr. ƒ 14.200,-. Tel. 
let, kl rood, 65.000 km, bw). 045-255825. 
febr. '89, radio/cass., vr.pr. PPI , r r nT me, na cfafinn 
ƒ 32,00 0,. Tel. 04^529467 J^UGEOT 

Weg. omst. te k. PEUGEOT tallic blauw, ƒ19.950,-. Tel. 
309, 1.4i GR, 23.000 km, 04906-1387. 
bw). 4-90, ƒ 8.000,- onder ... 7“ 

nw.pr. Tel. 04744-2260. , Wat VE j^°P^? Adver- 

teer via: 045-719966. 

PEUGEOT 309 XLD, bw]. _ 

sept. '88, 5-bak, topcond. Pnrcrh** 

Verbr. 1:20. 046-529307. _ rorscne _ 

PEUGEOT 205 XE, 1985, Mooie PORSCHE 924, div. 
rood, ƒ 6.950,-. Tel. 045- extra's i.z.g.st., ƒ 8.500,-. 
255784. Vliegveldweg 62, Beek. 

Renault 


Wat VERKOPEN? 
teer via: 045-719966. 

Porsche 


Adver- 


RENAULT 25 TX 2.2 inj. an- 
tracietmet. Ie eig. nw.st. 
1989, ƒ24.500,-. Auto Lim- 
burg, Mauritsweg 126, Stein 

RENAULT 25 TX, bwj.'88, g 
rijsmet., electr. ramen, centr. 
vergrend., stuurbekr., uitste¬ 
kende auto, vr.pr. ƒ 16.250,- 
Tel. 04499-1632. _ 

RENAULT Espace TSE 
2000, bwj. '86, alle extra's, 
trekhaak, alum. velgen, prijs 
ƒ 26.000,-, nieuwprijs 

ƒ 66.000,-. Tel. 04454-2577 

Te k. RENAULT 9 diesel bwj 
'84, in perf. staat, vr.pr. 
ƒ 4.950,-. Tel. 045-729506. 

R 4 BEST. F6, gr. kent., 
LPG, '83, APK, i.g.st., vr. pr. 
ƒ 1.450,-, 04493-1910. 

Renault FUEGO GTL, bwj. 
'81, kl. beige, sport-coupé, 
nw. banden, APK '93, i.z.g. 
st„ ƒ 2.350,-. 046-527379. 

RENAULT 21 Nevada TD 
diesel, stationcar, 1988, 
90.000 km, ƒ16.950,-. Tel. 
04906-1387. _ 

RENAULT 19 GTS, 5-drs„ 
wit, '89, ƒ 16.250,-. Tel. 
040-515556. _ 

RENAULT 5 SL, 3-drs., lich¬ 
te achterschade, 88, 
ƒ6.950,-. Tel. 040-515556. 

RENAULT 21 GTS, 11- 86, 


RENAULT 21 Nevada fami¬ 
liale turbo diesel, 11-’88, 7- 
pers ƒ 22.950,- 04906-1387 

RENAULT 25 TS, 10-85, 
antraciet, LPG, 118.000 km, 
ƒ 7.950,-. Tel. 04906-1387. 

Rover 

Te k. ROVER Saloon bwj. 
1955. 6 cyl., pr.n.o.t.k. Tel. 
045-251582. 


metallic blauw, 89.000 km, wit, 


mrt.’91, 


ƒ 9.950,-. Tel. 04906-1387. | ƒ 13.000,-. Tel. 045-428486 

Suzuki 


Suzuki ALTO GL, nov.-'87, 
37.500 km., goed onder¬ 
houden, ƒ 6.800,-. Tel. 045- 
753973 (na 12.00 u). _ 

Te k. witte uitgeb. Opel 
MANTA, bwj. '77, vr. pr. 
ƒ 2.200,-. Tel. 045-419260. 

Te k. SUZUKI Samurai Jeep 
owj. 90, blauwmet. div. acc. 
<m.st. 9.000, cabrio. Tel. 
045-259983. 


JEEP Suzuki SJ-410, cabrio 
5-'83, groen, 70.000 km, 
ƒ7.450,-. Tel. 04906-1387. 

Talbot 

TALBOT Horizon, '84, APK 
5-’92, pr.n.o.t.k. J. Maenen- 
str. 60 Wijnandsrade _ 

Te k. TALBOT 1510LS, bwj. 
'80, met APK, pr. ƒ 650,-. 
Tel. 045-740006. 


Toyota 

Te k. TOYOTA Celica 2.0 Toyota COROLLA 1.8 diesel 
XT, bwj. 82, Uterweg 129, bwj. '83, i.z.g.st. Tel. 046- 
-teerlen. __ 525087. __ 

Foyota COROLLA 16 V LX, Te k. Toyota TERCEL Cou- 
Dwj. 11-'87, vr.pr. ƒ 15.250,- pé, bwj. '81, apart mooi, 
Tel. 045-213852. _ APK, ƒ 2.650,-. 045-218925 

Volkswagen 


re k. gevr. VW KEVERS 
1303, voor restauratie. Be- 
alen hoogste prijs! Tel. 045- 
12319^ ___ 

fe k. VW GOLF 1.6 Gti uitv., 
84, 15", schuifd., kl. wit, 
<ent. '91, i.z.g.st., ƒ 9.750,-. 
345-443620 na 17.00 uur. 

Fe koop GTi MOTOR com- 
aleet, vraagprijs ƒ 750,-. 
rel. 045-210072. _ 

s/W-GOLF 1300, bwj. '86, 
.z.g.st., pr.n.o.t.k. Geen 
nandet. 045-753087. _ 

re koop VW GOLF GTi, bwj. 
84, nw. model, kl. zwart, alle 
denkbare extra's, pr. 
f 13.500,-, kent. TB-13-XG. 
Concordiastr. 17, Ittervoort. 

v/W Jetta 1300, bwj. 1985, 
APK 8-'92, ƒ6.450,-, vaste 
ar. Tel. 045-751387. _ 

re k. VW Scirocco GT, bwj. 
77, i.z.g.st., div. extra’s, vr. 
or. ƒ4.800,-. 04406-12090. 

re k. VW PASSAT Variant, 
.z.g.st., km. 76.000, met 
APK, bwj.'86. G. Gezellestr. 
25, Molenberg-Heerlen. 


Te k. z. mooie GOLF GT4, 
m. '88, blauwmet. 65.000 
km. veel extra's, inr. event. 
mog. Tel. 045-421632. 

O.K. CARS biedt aan: VW 
Golf Diesel 1.6 '84, 5-drs. 
iets spuitw. ƒ 7.500,-; VW 
Golf 1.6 S '82 zeer snel. 
Verl. Lindenlaan 23 Oirs- 
beek. Tel. 04492-5782. 

VW GOLF 1600 GL autom., 
bwj. 78, kl. rood, i.z.g.st., pr. 
ƒ 1.650,-- Tel. 046-740382. 

Zeer mooie gitzwarte GOLF 
te k. veel extra's, ƒ2.400,-. 
Jurastr. 3, Hrl. (Zeswegen) 

VW GOLF diesel, bwj. '82, 
zeer mooi, APK gek., pr. 
ƒ 3.950,-. Tel. 045-324915. 

GOLF CL 1300, nw. uitlaat- 
band, APK 12- '92, ’85, 5- 
drs, ƒ 8.400,-. 046-527945. 

Te k. VW GOLF 1.3 CL, 3- 
drs., bwj. '84, z.g.a.nw., pr. 
ƒ 8.000,-. Tel. 04492-5358. 

VW GOLF 1.6 L, 9-’89, 
5-bak, schuifdak, div. ex¬ 
tra's, in nieuwst, ƒ 16.750,-. 
Tel. 043-649968. 


VW GOLF 1600 LS auto¬ 
maat, i.z.g.st., bwj. '82, pr. 
ƒ 3.500,-. Tel. 045-255578. 

Te k. VW KEVER bwj. '84, 
70.000 km, APK 10-’92, i.z. 
g.st., groen, pr. ƒ 5.950,-. 
Tel. 045-252227. _ 

VW GOLF 1800 GTI, 6-’88, 
metallic groen, 60.000 km. 
ƒ 17.950,-. Tel. 04906-1387 

VW PASSAT station, variant 
CL, 66 KW, 3-’89, wit, LPG, 
ƒ 26.950,-. Tel. 04906-1387 

VW GOLF GTi, antr.met., 
sportw., in nw.st., 10.000 km 
'85, ƒ 13.750,-. Tel. 040- 
515556. _ 

Te koop VW-KEVER 1300, 
bwj '73, enig werk, wel goed, 
vr.pr.ƒ 1.450,- 046-512542 


Te k. GOLF diesel, bwj. 
1988, (11e mnd) blauwmet., 
100.000 km., weg. aanschaf 
bedrijfswagen, inr. mog., 
zéér véél acc., 045-210909 / 
231486 _____ 

VW GOLF diesel '88, wit, in 
perf. staat, keur.rapp., pr. 
ƒ 16.500,-. 045-461406. 

VW GOLF diesel, '86, pas 
APK gek., div. extra’s, in 
nw.st. Tel. 04450-2325. 

Te k. VW GOLF 1100 bwj. 
'81, APK 10-'92, ƒ 3.250,-. 
Tel. 045-453572. _ 

Te k. GOLF GTi, bwj. '87, 
veel extra's. Tel. 045- 
424469 b.g.g. 045-421729. 

Wat VERKOPEN? Adver- 
teer via: 045-719966. 


Volvo 


Te k. SEAT Marbella, 1988, 
zwart, km.st. 48.000, rech- 
tervoorschade, ƒ 1.750,-. 
Tel. 04748-2979/1268. 

Fura GL, bwj. ’84; Ibiza GL 
1.2 3-drs. blauw, 85; Ibiza 
GL 1.2 5-drs. rood, '87; Ibiza 
GLX 1.2 i, 3-drs. '91; Mala¬ 
ga GLX 4-drs. demo '91; 
Marbella GL 3-drs. rood, '88 
Toledo GLX 1.8 demo '91. 
AUTOSPORT, Schelsberg 
155, Heerlen. 045-725507. 

Saab 

Te koop SAAB 99 GL, APK 
10-’92, bwj. '77. Tel. 045- 
229394. I 


Te k. VOLVO 345 special Te koop VOLVO 360 GL 2.0 
automaat, bwj. 1991-1-17, m. '86, i.z.g.st. veel extra’s, 
kl. zilvermet, 17.000 km., Ammonieterf 219, Heerlen, 
pr. ƒ 22.500,-. Tel. 045- Tel. 045-227434. 

— — 15 ' --—_ VOLVO 340 Winner, bwj. 9- 

VOLVO 440 DL inj. bwj. '83, APK 9-’92, pr. ƒ 2.500,- 
feb.-'91, kl. rood, 19.500 km Tel. 045-210717, _ 

045 422012 27 500 ’'' 161 Te koop VOLVO 440 DL, 

U45 4zzuiz._ bwj. 4 .- 89i 57 000 km> 

Te k. weg. omstandigh. ƒ 18.500,- incl. acc. Tel. 
VOLVO 340 DL, 5-87, 046-513543 of 046-522992. 
47.000 km. pr.n.o.t.k. Tel. ' ~ ‘ ' 

045-314672 Te k. VOLVO 740_GL, Ie eig 

VOLVO 340 GL HB an.ra- VLp, 0 'sS 

SbaiT' 9 i e 988 laS ’ ruT-sf' / '8.500.-. 108.000 echte 

Au ,0 ’ Lintburg. M^uriSeg k ?-: T ? «5-325402. _ 

126, Stein. Te k._ VOLVO 343 special, 

woi \ir\ AAn m — bwj. '79, mooie goed onder- 

VOLVO 440 GL, kl. blauw- ,_ 

met., bwj. nov. '88, div. extr. ’ f 1 ' 150, ‘' T ' 

spo.ler, alu. vlgn. etc. perf. 04756 ~ 2603 '- 

staat, ƒ 16.900,-. Tel. 045- VOLVO 245 GL station, 10- 

270286 _ 83, LPG onderb., 170.000 

Te k. VOLVO 340 L autom., km, ƒ 9.950,-. 04906-1387. 

’ 88 ’ J- g s * ■ APK 12-92, VOLVO 264 GLE airco au- 
ƒ2.700,-. 045-274218. tomaat LPG 10-'81 165.000 

Voor liefh. DAF 46 autom., km, met.groen, ƒ 5.950,-. 
bwj. '76, APK, i.g.st., iets Tel. 04906-1387. 

aparts, t.e.a.b. 045-313622. 7Z77ZTZ 7TT 

- -- _ —r—— VOLVO 240 Diesel, 6 cyl., 

T^ k0 °P . V ° LV ? . Sedan bwj.’80, tel. 045-740591 
1700, met trekhaak, t.z.g.st., — - - 

'86. Tel. 045-257664, _ Te k. VOLVO 340 DL diesel, 

Te k. VOLVO 343 GL, bwj. ! 987 ’ APK 9 ek - / 12.500,-. 
'80, zeer goed onderh., pr. 045-751225 na 13.00u. 
ƒ2.900,-. Haefland 7, ~ 

Brunssum. _ Zastava 

VOLVO 360 GLT kl. wit, bwj. Zastava YUGO, bwj. '86, 
8-’87, met trekh., pr. (model Ford Fiësta), 41.000 
ƒ 12.500,-. 04498-53646. km, ƒ 3.450,-. 045-255784. 

Diversen 

Nieuw in Limburg! 


Skoda 

Te k. wegens sterfgeval 
Skoda FAVORIT, 5-drs, kl. AUTOBEDRIJF 

RODENBURG 

Valkenburg 

Broekhem 46, 6301 HJ. Tel. 04406-16668. Fax. 

Mercedes 190 D diamant uitv. 1989 ƒ 

BMW 735i automaat. 1987 ƒ 

Mercedes 190D 2.5 automaat . 1986 ƒ 

Mercedes Benz 200 TD blauw. 1986 ƒ 

Opel Omega 3.0i, sport, rood,. 1988 ƒ 

Audi 80 2.0E zilvermetallic. 1989 ƒ 

Mercury Sable V6 aut. station . 1988 ƒ 

Audi 90 2.3E . 1987 ƒ 

Peugeot 405 GRD Break . 1989 ƒ 

Opel Senator 3 0i. 215 PK . 1987 ƒ 

Mercedes 190E wit. 1984 ƒ 

Opel Kadett GSi 2.0 rood. 1987 ƒ 

BMW 316 1.8 LPG d. blauwmet. 1987 ƒ 

Peugeot 205 XS 1.4 rood. 1988 ƒ 

Citroen BX 19 TRS. 1988 ƒ 

Ford Siërra 2.0 GL autom. 1987 ƒ 

Mazda 626 GLX 2.0 diesel LTD. 1987 ƒ 

BMW 320i . 1984 ƒ 

Honda Civic Shuttle 1.5 GL. 1986 ƒ 

Opel Manta 1.8 GSl uitv. 1986 ƒ 

Toyota Corolla HB 1.3 DX 12V . 1986 ƒ 

VW Golf 1.6 GL 5-drs. 1984 ƒ 

Lancia Y1 0 Sport. 1 988 ƒ 

Renault 25 TS LPG . 1986 ƒ 

Fiat Uno 60 S rood . 1988 ƒ 

Ford Orion 1.6 Bravo. 1985 ƒ 

Peugeot 205 XR Van-uitv. 1987 ƒ 

Seat Ibiza GL. 1987 ƒ 

Honda Civic 1.3 GL autom. 1985 ƒ 

Peugeot 205 XL. 1985 ƒ 

VW Jetta 1.6 D . 1983 ƒ 

Audi 100 . 1980 ƒ 


13565. 

39.950,- 

39.950, - 

34.950, - 

33.950, - 

31.950, - 

29.950, - 

29.950, - 

27.950, - 

25.950, - 

25.950, - 

21.950, - 

21.950, - 

16.950, - 

16.950, - 

15.950, - 

14.950, - 

14.950, - 

13.950, - 
13.950,- 

13.950, - 

11.950, - 
11.950,- 
11.950,- 

11.950, - 

10.950, - 
9.950,- 
9.950,- 
9.950,- 

9.950, - 

8.950, - 

6.950, - 

2.950, - 


Motorfiets 


Honda CM 450 E . 1984 ƒ 5.950,- 

tNRUIL-GARANTIE-FINANCIERING-LEASING mogelijk 
Wij zijn geopend van ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur. 

Donderdag tot 21.00 uur. 

_ Valkenburg-Voorschoten. 


OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto’s 
in alle prijsklasses v.a. 
ƒ 500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant geld. 
045-727742 b.g.g. 723076. 

Te koop gevraagd PERSO- 
NEN-AUTO'S en alle type 
bedrijfsauto's. Autobedrijf 
Loek Schaepkens te Klim- 
men. Tel. 04405-2896. 

GEVRAAGD auto's v.a. bwj. 
'80-’85, ook schade met 
RDW vrijwaring. Gratis op¬ 
halen. Tel. 045-423199. 


Te k. VW GOLF, bwj. '78. 
APK 10-'92, vr.pr. ƒ750,-; 
Opel Rekord 2 Itr S Berlina 
LPG, bwj. '83. 045-216234. 

KADETT 13 Club '89; Kadett 
12 LS en 13 LS '87 en '85; 
Kadett Sedan 1.3 LS '86; 
Kadett Caravan 1.3 LS en 
1.2 LS '87 en '85; Corsa 1.2 
S '87 '84; Corsa TR 1.3 '87; 
Kadett 1.2 N coupé '77; Ka¬ 
dett 1.2 S ’83; Ford Escort 
1.6 L 82. Automobielbedrijf 
Denneman Raadhuisstraat 
107, Hulsberg. 


VW Golf Memphis '88; VW 
Polo '86; Nissan Sunny SLX 
Coupé 1.6 '89; Honda Ac- 
cord '88; Opel Rekord 2.0 S 
'85; Ford Fiësta 1100 '85; 
Ford Fiësta '85; Fiat Panda 
5-bak 87; Toyota Tercel '82 
VW Golf '83; Alfa 33 1.5 '88; 
Mazda 323 '83; BMW 315 
'83; BMW 323i '83; BMW 
316 '84; BMW 318i '85; Su¬ 
zuki Carry Bus '86; Suzuki 
Alto GLX '88; Suzuki Alto 
autom. '88; Suzuki Alto '82; 
Porsche 924 '78. Autobedrijf 
REUBSAET, Op de Vey 47- 
49, Geleen. Tel. 046- 
744944. Uw adres APK keu- 
ring. Alle auto rep. _ 

INKOOP goede auto's, cont. 
geld. Joosten, Scharnerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 

MERCURY Sable IS 3.8i 
Sedan, d.blauwmet., '88, 
ƒ21.500,-. Tel. 040-515556 

Te koop gevr. AUTO’S en 
bedrijfsauto’s, schade/defect 
geen bezwaar 045-720200. 

BMW 524 TD '88-’89, Ie eig 
va. ƒ39.500,-; 520i 12-'88 
ƒ 38.500,-; 525i '83-’85 va. 
ƒ 7.500,-; 320i Touring '89 
Ie eig. ƒ34.000,-; 316/323i 
'84-'87 va. ƒ9.000,-; 732i 
'82 va. ƒ 6.750,-; Porsche 
944 aut. '84 Ie eig. 
ƒ31.750,-; 924 '80/'84 va. 
ƒ12.500,-; Mercedes 190D 
12-'89 Ie eig. ƒ41.000,-; 
240 TD combi '79 ƒ 5.250,-; 
200 '80 ƒ5.000,-; Audi 100 
cc 2.3i m.’89 Ie eig. 

ƒ23.000,-; lOOcc avant 
quattro '86 ƒ 19.500,-; 80 
turbo D '88 Ie eig. 
ƒ 23.500,-; 80 D '88 

ƒ21.000,-; 80 S ’88-'90 va. 
ƒ21.000,-; Opel Omega 2.0 
GLI aut. '89 Ie eig. 
ƒ21.750,-; Omega combi 
'88 Ie eig. ƒ20.500,-; 
Omega 18S/2.0i '88-’90 va. 
ƒ14.500,-; Senator 2.5i aut. 
12-’88 ie eig. ƒ26.500,-; 
Senator 3.0 '84-86 va. 

ƒ8.000,-; Rekord 2.0S '83 
ƒ 4.250,-; Kadett GLD 5-drs 
'89 ƒ15.750,-; Kadett 1.2/ 
1.3/1.6 '84-'89 va. ƒ 5.500,-; 
Kadett cabriolet ’81 
ƒ9.750,-; VW Passat 1.8 
CL '89 Ie eig. ƒ24.750,-; 
Passat combi turbo D '87 
ƒ 17.500,-; Golf D '86-'88 
va. ƒ 10.000,-; Golf 1.3/1.6 
’84-'89 va. ƒ8.750,-; Golf 
GTi '77 excl. uitv. ƒ4.750,-; 
Passat D/Jetta '84-’85 va 
ƒ 7.000,-; Kever '74 
ƒ4.250,-; Ford Siërra combi 
D '85-'88 va. ƒ 9.500,-; 
Siërra D '85-’90 va. 
ƒ 7.500,-; Siërra '83- 90 va. 
ƒ 5.750,-; Scorpio 2.0 d.c.h. 
c. '90 ƒ 21.750,-; Scorpio 
2.0 GL '86-'89 va. 

ƒ 13.750,-; Escort 1.3/1.6/ 
1.6D ’82-’89 va. ƒ.500,-; 
Escort aut. '85 ƒ 8.750,-; 
Escort combi '88 Ie eig. 
ƒ14.750,-; Alfa 75 1.6/1.8 
'86-88 va. ƒ11.500,-; Fiat 
Tipo i.e. '90 Ie eig. 
ƒ 17.500,-; Panda Fire '88 
Ie eig. ƒ8.900,-; Croma 
c.h.t. ’87 Ie eig. ƒ 12 . 7510 ,-; 
Ritmo ’88-’89 va. ƒ 7.500,-; 
Seat Ibiza 1.2 GL ’86 Ie eig. 
ƒ 7.500,-; Peugeot 309 GTl 
1.9 '89 Ie eig. ƒ23.500,-; 
405 GR 1.9 Break ’89 Ie eig 
ƒ24.500,-; 405 GR ’89 Ie 
eig. ƒ 20.750,-; 205 junior 
’87 ƒ 10.000,-; Renault 19 
GTR/GTXi '89 Ie eig. va. 
ƒ17.500,-; 21 GTL '86-88 
va. ƒ9.750,-; 11 GTX '86 
ƒ 8.250,-; 25 GTS/GTX '85- 
'90 va. ƒ 7.500,-; Citroën BX 
Break TRD Turbo '88 Ie eig. 
ƒ 16.750,-; BX Turbo D '88- 
'89 va. ƒ 15.750,-; BX Pal- 
mares '88 Ie eig. ƒ 13.500,- 
BX '84-'88 va. ƒ 5.000,-, BX 
19D '87-’88 va. ƒ9.250,-; 
Visa/Chrono '85 va. 
ƒ4.500,-; CX GTi aut. '87 
ƒ 14.000,-; Toyota Celica 
’83-'85 va. ƒ 7.000,-; Carina 
'85 ƒ 7.500,-. Tal van goed¬ 
kope inruilauto’s. Direkte 
100% financiering. Han VAN 
SINTMAARTENSDIJK, 
Trichterweg 109, Brunssum. 

Tel. 045-229080. _ 

Autocentrum VEENSTRA: 
VW Golf 1800 GT BBS-uitv. 
'88 ƒ 23.500,-; VW Golf 
1300 CL '87 ƒ 13.900,-; 
Mazda 626 LX 5-drs. '89 
ƒ 20.900,-; Honda Accord 
2.0 EX '87 ƒ 17.900,-; Hon¬ 
da Civic 1.5 GL '88 
ƒ16.900,-; Nissan Sunny 
1.3 Trend '88 ƒ 15.900,-; 
Ford Escort 1600 i type '88 
ƒ 14.250,-; Ford Escort La¬ 
ser '85 ƒ 7.450,-; Forti Es¬ 
cort 1300 veel acc. '81 
ƒ3.750,-; Ford Escort 1400 
CL '87 ƒ 12.250,-; Ford 
Siërra 1.6 CL 3-drs. type '88 
ƒ14.900,-; Ford Siërra 1.6 
Special 4-drs. '89 
ƒ 20.500,-; Opel Kadett 
1300 club '85 '87 va. 

ƒ 10.500,-; Opel Ascona 1.6 
S 4-drs. '87 ƒ 12 500,-; 
BMW 316 1800 motor veel 
acc. 84 ƒ 12.900,-; Lada 
1300 type '87 ƒ 4.900,-. Bo- 
vag-garantie, inruil, finan¬ 
ciering. Autocentrum P. 
Veenstra, Valkenburcjerweg 
13, Voerendaal. Tel' 045- 
752999. 


da Civic 
ƒ 16.900,-; 
1.3 Trend 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 

Schadeauto’s 

Ik betaal de hoogste prijs in 
Limburg. Tel.045-254049. 

Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto’s, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Körfer. Tel. 045-22!X>45. 


Audi 80 1.8i S '90 ƒ 29.750,- 
Volvo 440 GL 12.000 km '90 
J 26.500,-; Chevrolet Corsi¬ 
ca LX excl. autom. airco enz. 
'89 ƒ 32.000,-; Ford Scorpio 
2.0 CL '88 ƒ 19.500,-, '89 
ƒ 23,.000,-; Ford Scorpio 2.0 
GL autom. '86 ƒ 19.750,-; 
Ford Siërra 2.0i CL Sedan 
'90, ƒ24.750,-; Ford Siërra 
1.6 Sedan Spec. '90 
ƒ23.750,-; Ford Fiësta 1.1 i 
CL 3-drs. '90 ƒ 16.900,-; 
Ford Siërra 1.6 CL Sedan 
'89 ƒ 21.750,-; Ford Siërra 
1.6 CL Sedan '87 ƒ 12.500,- 
Oj3fjl Omega 2.0i LS '89 
ƒ25.000,-; Opel Manta 2.0i 
GT 3-drs. '89 ƒ 23.500,-; 
Renault 25TX '88 ƒ 23.900,- 
Citroën BX 1.4 Palmares '89 
ƒ16.900,-; Citroën BX 1.4 
RE '88 ƒ 14.500,-; Fiat Cro¬ 
ma 2.0 CHT '87 ƒ 12.750,-; 
Lancia Y10 Fire '89 
ƒ12.500,-; Volvo 340 1.7 
DL '86 ƒ 11.000,-; Peugeot 
405 GLi LPG '90 ƒ 24.250,-; 
Peugeot 205 XS div. acces. 
'90 ƒ 21.500,-; Mazda 626 
2.0 Coupé GLX '90 
ƒ26.500,-; Mazda 626 LX 
HB '90 ƒ 23.900,-; Mazda 
626 1.6 LX 4-drs. aut. 85 
ƒ 9.750,-. Inr., financ. en 
Bovag-garantiebewijs. Au¬ 
tobedrijf en APK keunngs- 
st.ation P. van DIJK & Zn, 
Hompertsweg 33 Landgraaf. 
0 45-311729. __ 

Mazda 626 2.0D combi '89 
Ie eig. ƒ22.500,-; 626 GLX 
D '88 va. ƒ 16.500,-; 626 
GLX '88-'89 va. ƒ15.000,-; 
626 2.0 coupé '88 Ie eig. 
ƒ18.500,-; 323 GLX '85 Ie 
eig. ƒ 7.250,-; RX 7 '80 
ƒ 7.500,-; Saab 9000 turbo 
'89 Ie eig. ƒ34.500,-; 900 
GLS '84 ƒ6.500,-; Volvo 
440 GLT '89 Ie eig. 
ƒ 22.750,-; 480 ES '87 

ƒ21.750,-; 740 GLE '84-'87 
va. ƒ 10.750,-; 245 GLD 
combi '84 ƒ12.750,-; 240 
GLD '83-'85 va. ƒ 7.250,-; 
340 '85 ƒ6.750,-; Honda 
Aerodeck 2.0 ’86-'89 va. 
ƒ 12.500,-; Accord '86-'88 
va. ƒ 12.500,-; Integra aut. 
'87 Ie eig. ƒ 14.500,-; Mit¬ 
subishi Galant TD 86 
ƒ 10.250,-; Colt GLX '85 
ƒ 7.250,-; Nissan Bleubird 
'88-'89 va. ƒ 12.500,-; 
Cherry '85 ƒ 7.750,-; Sunny 
combi D '85 ƒ 6.750,-; 
Hyundai Stellar '85 
ƒ 4.750,-; Suzuki Jeep '85- 
'87 va. ƒ 10.000,-; Lada 
Samara 1.3 '88 ie eig. 
ƒ 7.500,-; 2105 '90 Ie eig. 
ƒ 7.250,-; Niva Jeep '84 
ƒ4.750,-; Skoda 105S '87 
Ie eig. ƒ3.500,-; Daihatsu 
Carry '83 ƒ 2.500,-; Rocky 
'86 ƒ17.500,-. Tal van 

goedkope inruilauto's. Han 
VAN SINTMAARTENSDIJK 
Trichterweg 109, Brunssum. 
Tel. 045-229080. _ 

F. v. OPHUIZEN autohandel 
biedt aan: Honda Accord 20 
EX '88 ; Honda Civic 1.3 5- 
bak’84; Ford Siërra 2.3 DL 
5-drs. '84; Fiat Uno 45 S, 5- 
bak, '85; Rover 3500 Van 
der Plas '83 Citroën Axel 12 
TRS '85; Suzuki Bus geel 
kent. '83; Mercedes 200 D 
'78; Nissan Cherry 1.3 L 12- 
'82; VW Golf GTi 5-bak 
sportw. '82; VW Golf diesel 
'82; Porsche 924 i.z. g.st. 
'76; Volvo 343 GL autom. 
'80; Nissan Sunny '83; Ford 
Escort 1.3 L '81; Opel Kadett 
Caravan 12 S '80; Mitsubishi 
Colt GL '82; OjDel Manta CC 
2.0S autom. '80; BMW 316 
LPG '82; VW Jetta 4-drs 1.6 
S '80; BMW 320-6, LPG, i.z. 
g.st. '78; Renault 18 TS 
Combi '80; Ford Taunus 16 
L '80 ƒ 950,-. Inkoop, ver¬ 
koop financiering, div. inrui- 
lers. Akerstraat Nrd 52C 
Hoensbroek. Tel. 045- 
224425. Geop. van 10.00- 
18.00 uur, zat. 10-17 uur 

Opel Vectra 1800 GT '89; 
Opel Corsa 1200 TR '86 
ƒ9.500,-; Opel Kadett 1200 
'86; Opel Kadett Sedan '87; 
VW Golf Memphis op LPG 
'88; Ford Siërra Stationcar 
CLD Diesel '88; Audi 80 1.9 
E met veel extra’s kl. zwart- 
met. '88; Ford Escort XR3i 
Cabriolet '87; BMW 316 '82 
ƒ3.500,-; Lada 2107 '87 
ƒ 4.900,-; Nissan Sunny 
1300 ’88; Ford Scorpio GL 
automaat ’86 ƒ 14.750,-; 
Golf GTÏ '82; Citroën Visa 
1400 GL '85 ƒ5.500,-; Seat 
127 '85 ƒ 5.800,-; Opel As¬ 
cona '79 ƒ 1.500,-. WEBER 
Autobedr inr., financ. Bo- 
vag-garantie Baanstraat 38 
Schaesberg. 045-314175. 

AUDI 80 bwj. '80 APK sept. 
'92, vr.pr. ƒ 2.000,-; Peu¬ 
geot 309 XL Profil bwj. '87, 
APK mrt. '92, vr.pr. 
ƒ 9.000,-. Tel. 045-258491. 

Wij geven het meeste voor 
uw AUTO! U belt, wij komen! 
045-422610, ook ’s avonds. 

AUTO Kaldenbom Wij beta¬ 
len ƒ400,- tot ƒ30.000,- 
voor uw auto!! 045-411572. 

Gevraagd OPKNAPAUTO, 
bwj. va. ’79-’82. Tel. 045- 
225913. 


Te k gevr. SCHADE-sloop- j e k g evr S ioop- en 
en loopauto s en verkoop SCHADEAUTO’S. Autoslo- 
gebr. auto-onderdelen Joep pehj Marxer, 045-720418. 
Wolters. Tel. 045-411480. 

Bedrijfswagens 

VW LT 40, 10-’84, dubb. VW-LT 28D, bwj. 78, platte 
cab. dubb. lucht, met kiep- bak, opknapper, vr.pr. 
inst. i.g.st. weg. overcompl. ƒ1.650,- incl. BTW. Tel. 
Tel. 045-750633. 04499-1632. 


BEDRIJFSWAGENCEN¬ 
TRUM Echt, Voltaweg 11, 
Echt, tel. 04754-87933, fax 
87958 "Industrie De Berk”. 
Keuze uit 150 bestelwagens 
en Van’s en personenbus- 
sen o.a. Ford, Volkswagen, 
Toyota, Mercedes, Nissan, 
Fiat, Peugeot, Mazda en z 
enz. VW. L.T. en Mitsubishi 
Canter met meubelbak Mer¬ 
cedes 608 lang. Alle prijs- 
klassen aanwezig. __ 

Te k. 2 PERSONENBUS¬ 
JES 9-pers. Daf type 400, 
5-bak, bwj. ’87, onderh. 
boekje ter inzage, vr.pr. 
ƒ15.000,- excl. BTW, tel. 
045-210909/231486. 

Ford SIËRRA 2.3 diesel, 
station 11-’87 grijs kenteken 
wit, ƒ 12.950,-. 04906-1387 

Ford SIËRRA 2.3 diesel, 
station 11-'89 grijs kenteken 
wit, ƒ 15.950,-. 04906-1387 

MERCEDES 300 TD diesel, 
stationcar, 12-’84, grijs ken¬ 
teken, ƒ 14.950,-. Tel. 
04906-1387 _ 


NISSAN Vanette diesel, 8- 
88, 90.000km, wit nw. mo- 
del, ƒ 14.950,-. 04906-1387 

PEUGEOT 205 XA diesel, 
8-'88, grijs kenteken, wit, 
99.000 km, ƒ12.950,-. Tel. 
04906-1387. __ 

MERCEDES L407D, bwj. 
'81, i.z.g.st. Pr. ƒ6.750,-. 
Tel. 045-271861. _ 

RENAULT Traffic, diesel, 
10-’87, hoog, 95.000 km, 
ƒ 13.950,-. Tel. 04906-1387 

VW GOLF CL diesel, 5-’90, 
grijs kenteken ƒ 15.950,-. 
Tel. 04906-1387, _ 

FIAT Ducato diesel 9-per- 
soonsbus, 11-'87 wit 95.000 
km, ƒ 17.950,-. 04906-1387 

Ford TRANSIT diesel, 8-'84, 
90.000km, ƒ 6.950,-. Tel. 
04906-1387. _ 

Te k. MERCEDES 307D 
bwj. 83, APK tot 1993, piek 
up. Anjelierstr. 69, Heerlen. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Auto onderdelen en accessoires 

Draagkrachtige 

Bedrijfsimperiaals 

Voor elk type combi-, bestel en personenwagen 

* onwrikbare bevestiging op de auto 

* voorzien van anti-slip kunststofbekleding 

* Perfecte bevestigingsmogelijkheden 

* gratis twee spanbanden bij elke imperiaal 


B.V, 


In de Cramer 31, Heerlen. 
Tel.: 045 - 716951. 


Ink. verk. goede gebruikte 
AUTOBANDEN Passartweg 
39, Heerlen. 045-222675. 

Te k. licht metalen VELGEN 
voor Jeep, 5-gats, maat 
8.50 J15 met nwe banden 
maat 275/60 SR 15 Jeep vr. 
pr. ƒ 2.200,-. Tel. 045- 
442746. 


Te k. Mercedes SPORT- 
VELGEN 15”, 1 jr. oud, ban¬ 
den 225/205, ƒ750,-. Tel. 
045-232361. __ 

Wat VERKOPEN? Adver- 
teer via: 045-719966. _ 

Te k. 4 LM VELGEN 6Jx13 
voor Opel of Golf ƒ 275 - 
Tel. 045-230904. 


Aanhangwagens 

Te k. gereedschappen 

AANHANGWAGEN, ook AANHANGWAGENS en alle 
geschikt als bagagewagen losse onderdelen. Jo Knops, 
met Torsi-as, pr. ƒ450,-. Rijksweg-Zuid 195, Sittard. 
Tel. 045-312189. _ [Tel. 046-512718. _ 

Motoren en scooters 

Te k. HARLEY Electra GL, Te k. YAMAHA XJ 600, bwj 
sport, 1987, veel accessoi- '89, pr. ƒ 9.250,-. Tel. 045- 
res. Tel. 043-648313. 455405 of 045-460940. 


Te k. VESPA Ciao, 1 jr. oud, 
sterwielen, verzekering, 
helm, ƒ 825,-. 046-749545, 

Te k. motor HONDA CX 500 
C, perf. st. incl. koffers, bwj. 
'82, weinig km. vr.pr. 
ƒ 5.900,-. 046-755955. 

Fantic Trail MOTOR, 350 cc, 
bwj. '81, met kenteken, 
ƒ 1.250,-. Tel. 04404-1734 


Te k. YAMAHA Super Tene¬ 
re 750 CC, bwj. '90. Tel. 
045-458347. _ 

Te k. BMW R65, bwj. '80, 
met kuip en zijkoffers, z.g.a. 
nw. ƒ 8.250,-. 045-326560. 
Van maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 


(Bromjfietsen 


SHOWPRIJZEN: Shimano 

Ultegra STI groep ƒ 925,-; 
Shimano Dura Ace STI 
groep ƒ 1.475,-; Vredestein 
racer ƒ 14,75; Binnenban¬ 
den ƒ 5,00 per stuk, 3 stuks 
voor ƒ 12,95; Draadvelgen 
Mavic open cd ƒ 40,-; Spa¬ 
ken Hoski per 100 stuks 
ƒ 25,-; Sedis ketting ƒ10,-. 
Math Salden, Limbricht. 

ATB Fietsen Specialist: Trek 
Cannondale, Giant, Koga 
Miyata. Math SALDEN, Sit- 
tard. Donderdag koopavond 

Vespa CIAO met sterwielen, 
i.z.g.st. ƒ 500,-. Irenestraat 
56, Nieuwenhagen. _ 

Te k. RENFIETS 1 Vz jr. oud, 
i.g.st. pr. ƒ 500,-. Tel. 045- 
455285. 


Sport & Spel 

Wilt u de overtollige kerstpondjes ook kwijtraken? 

Kom dan naar 

Sportcentrum Sport Life 

Wij zijn een van de grootste (700 m2) en goedkoopste 
(ƒ 27,50 per maand) 

Grasbroekerweg 31A, Heerlen. Tel. 045-721919. 
NIEUW!! Nu ook k ick-boksen o. l.v. tr ainer Lee. 

Te koop compl. FITNESS- _ Te k FIJNWERKBOUW 600 
STUDIO en halterbank en 2 'nel. diafragma en metalen 


halters en 100 kg. aan ge- ^| r j. 0 vr pr . 4 -(J. 200, '‘ 
wichten, Prijs ƒ 1.450,- (1 K- 272503 na 17.00 uur. - 

oud). Past. Foragienstr. 2, Wat VERKOPEN? Adver- 
Buchten, van 12-20 uur. teer via: 045-719966. 


RAPIE Stiba lid vraagt loop- 
sloop- en schadeauto's, met 
vrijwaringsbewijs. Locht 70, 
Kerkrade. Tel. 045-423423. 

Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO'S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 


Caravans/Tenten 

Beckers begint 1992 meteen goed! 

vouwwagen show 

in onze overdekte tentenhal. 

Conway vouwwagens 

veel ruimte, veel comfort, hoge kwaliteit en 
toch voordelig geprijsd! (al vanaf ƒ 4.995,-) 

Occasions 

van o.a. Alpen Kreuzer, Holtkamper, etc. 
Stel een goed voornemen niet uit en 
kom vandaag nog naar: 

Beckers Sittard 

Handelsstraat 22-24-31 Sittard. 
Handelscentrum "Bergerweg". 


Te huur 

staanplaatsen voor caravan 
op jaarbasis a ƒ 1.500,-. 
Landhuisjes p/wk of maand. 
"Midden 5000 ha. onge¬ 
schonden bos-, heide- en 
duinlandschap; ruime wan¬ 
del- en fietsgelegenheid; 
meerdere interressante 
daguitstappen mogelijk! 

natuurzwembad 

in drinkbaar water, sneeuw¬ 
wit strand; zonnige terras¬ 
sen; vis- en roeivijvers, bar 
en restaurant. 

Vier sterren 
camping 
”de wouterbron” 

Kattebeekstr. 1, 3680 Opoe- 
teren Belgisch Limburg Tel. 
en fax. 09-32-11854300. 

Attentie 

Nu de Chateau en Homecar 
ex-verhuur caravans met 
duizenden guldens korting 
in de aanbieding. 
RALON CARAVANS 
Brommelen 58 A, Geulle. 
Tel. 043-645079. 

CARAVANSTALLING in 
Heerlen vanaf ƒ 200,-. Ver¬ 
hard, afgesloten en bewaakt 
Tel. 09-32.11722307. _ 

Te k. gevr. TOURCARA¬ 
VANS V.a. bwj. 1980. Tel. 
04492-5296. 


Kerst en NIEUWJAARS 
SHOW, va. 21 dec. 1991 ttf 
4 jan. 1992 Van Wilk, Beyë 
land, Sprinter, Vites# 
Quartz en Award tour catf 
vans. Ruime keuze in Qp 
bruikte caravans en vou* 
wagens, tevens een uitgf 
breide onderdelen-accestf 
res en camping shop. OQj 
alles voor uw winterspo 1 ! 
met caravan. Nu special 
kerst- en nieuwjaars-aafi 
biedingen. Voor verhul 
service en kwaliteit is uw * 
dres De Olde Caravan, 0> 
Nolenslaan 141 ind. pari 1 
nrd. Sittard. Tel. 0$ 
513634 op zon. en feest# 
gen gesloten. _ 

Doorlopendshow, van Catf 
vans en Vouwwagens &*; 
Camping Cars RIDDER 
BEKS. Kom ééns kijken ^ 
Koningsbosch, het is bestë 
de moeite waard. Té 
04743-2213. _^ 

Te k. bungalow-CARAVA^ 
10 m. I., 5-6 pers., ƒ 5.000, 
staanpl. Haciënda Remer* 
daal. Inl. 09-3211353319 ^ 

VAKANTIE 1992. Stiph# 
Recreatie, verhuur nieu^ 
tourcaravans. Voor info/tv 
der 04750-31698. 

Te k. HOBBY Luxe 420, btf 
'90, badr., vaste w.c., vo# 
tent. Tel. 04498-54664. ^ 

Te k. HOBBY De Luxe 40Ö 1 
eind keuken en vaste toiW 1 
1989. 04498-54390. 


Vakantie en Rekreatie 


Te k. YAMAHA DT, i.z.g.st., 
rood/zwart, 1988, pr. ƒ650,- 
Tel. 045-417356. _ 

Vespa CIAO, bwj. '89, i.z.g. 
St. ƒ 450,-. Tel. 045-315825 

Te k. VESPA Ciao met ster¬ 
wielen, i.z.g.st., bordeaux¬ 
rood, 1990, slechts 2.500 
km. gereden, pr. ƒ 850,-. 
Tel. 045-227080 _ 

Te k. RACEFIETS Colum- 
busframe mt. 57, Mavic velg 
Campagnola naven, Shima¬ 
no groep. Z.g.a.nw. Tel. 
045-410115. _ 

Te k. VESPA Ciao met ster¬ 
wielen, bwj. '90, i.z.g.st., 
ƒ850,.-. Tel. 045-217757. 

Te k. Vespa CIAO met verz. 
ƒ250,-. Tel. 045-223461. 
na 13.30 uur. 


Campers Azië 

_ ___> 

Fa. Stiphout verhuur en ver- No 9 enkele reisgenoteji 

koop van z.g.a.n. 4-5-6 ?^ v0 ?, r 'V xe ' ondreis T ï 
pers. CAMPERS. Bel voor ^ ND ’ kl - L'mb.groep, yj 

folder 04750-31698. trek 6 , apn ! d 9 n '’ ' 

_ verzorgd. Info 045-243103^ 

Luxemburg _ Hongarije J 

LUXEMBURG prachtig gel. BALLATON-meer te 
vak. woningen te huur te vakantie-huizen van 2* 
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071 pers. Tel. 04750-25130. , 

_ (Huiskleren J j 

Bouvier Kennel 

Oet 't Bloomenhöfke, Lid NBC, heeft weer pups uit 
verantw. kombinatie's v. hobby en sport. Inl. O44Q5-2Q8 0> 

Handtamme en pratende Te k. Heilige BIRMANEN, ^ 
PAPEGAAIEN, ook baby's, kater, lx poes, pr. ƒ 550,- P 1 
Ariane, Bleijerheidestr. 10 st. Tel. 045-722559. > 

Kerkrade. Tel. 045-351340. TI r, nr vi n/ 1 p D c _ Ta' 

Inrui l voor kweek mogelijk. ^ 

Te k. prachtige blonde Keesjes, Westhighland Trf 
BOUVIERPUPS met prima riërs, Malthezers, Pekine# 
stamboom en schriftelijke jes, Yorkshires en leu 1 ? 
garantie. Tel. 04138-73284. bastaardhondjes, ook B# 
Te k. weg. omst. Duitse mertjes. Tel. 04958-91851 

Staande DRAADHAAR, reu 8 jan, gesloten. _^ 

V 2 jr. oud, met stamb. Prijs T e koop weg. omst.hed^ 
ƒ 400,-. Tel. 046-333534. zeer mooie BOUVIER ® 
De grootste KENNEL van Dobermann-pups, ge^ 
Limburg. Alle jonge ras- betaling mog. 04498-570 
hondjes. Meer dan 60 ras- Te koop Mechelse Hé^ 
sen plus gar. en tatoeage. DERS gefokt voor dressuf 
KI.America, Th.Watsonln 34 en bewaking. 04766-1984J, 

Achel(B). 09-3211644489 G oed tehuis oezocht ~ vrf 
Zond, open maand, gesl._ moote sP 1 

Te k. aangeb. DUITSE Her- NEL 3 jr., kl. zwart, teeW 
derpups met stamb., een bijzonder lief en aanhank» 
Reu korth., en een Teef |jjk karakter. Tel. 0# 
langh., 8 wk oud, ouders 244517 na 18 uur. j 

aangek, en HD-vrij. Rozen--- 

str. 33, Vaesrade, Nuth. Tel. VERMIST: Hondje reu, pljj 
045-244408 (na 6 uur). 38 cm., lijf wit met zwaïjj 

VOGELS, eenden, fazan- vleien :staart witzwaj 
ten, raskippen, duiven en kop: dnek ^leung tatouagej 

papegaaien. Alle hoenders, "? orea 638 ’ dra 3 

hofdieren. Klein America ^ looien band en halsba# 

Achel(B) 09-32-11644489 T egen beloning terug te V 

’ - zorgen. Tel. 04451 -12> 

DOBERMANN-PUPS met b.g.g. 046-742289 . 

stamb. van goede afstam., -1-^ 

ina en ontw 04125-5077 k ’ zwaf f e en zilvergrijs 

in g. enoniw. U41Z00U// _ DWERGP0 EDELS, ingeëfl 

Een goede inbraak-beveili- en ontwormd klein soös 
ging als fijne huisgenoot. In- 04750-16590 j 

form. naar een AIREDALE- — —r— ncn ., rn 

TERRIËR. Tel. 04128-1050. 7 mdo BERNEP ' sennE ^ 

——-— ■ ■ ^ PUPS met stamboom, \m 

Gratis afhalen bast. KEES ontw., getat., ouders HD-^ 
reu, 2 jr. waaks. Int. 046- Tel. 04990-72723 J 

— ■ -———- Te k. PAARD gr. 1.70 m, 

Te koop mooie PUPS, mid- paa rd en beteugd m pap- 
delslag, geënt en ontwormd. 12 jr., tel. 045-417678 1 * 
Tel. 045-418147. 18.00 uur. j 


Golden RETRIEVERPUPS 
van de boerderij, reu-tjes 
m. stamb. Tel. 04138-72443 

Te k. DOBERMANNPUPS 
en Berner sennenpups. Tel. 
08866-2483. _ 

Te k. jonge Duitse HER¬ 
DERS met stamb. van boer- 
derij. 04103-1350. __ 

Te k. 3 LABRADORPUPS, 9 
wkn. oud, blonde reu, zwar¬ 
te reu, zwarte teef,- geent, 
ontw. en met stamb. Tel. 

04750-16446. __ 

Te koop DOBERMANNPUP 
zwart, ingeënt en ontwormd. 
Tel. 04459-2870. __ 

Te koop prachtige Tervu- 
rense HERDERPUPS met 
stamboom, prijs ƒ 450,-. 
Tel. 04709-86159. 


Te k. Fila BRASILElP^ 
PUPS, uitst. waakh. uit 
zilië, zr. aanhank. voor e# 
gezin,, wantr. naar vreerm 
met stamb. groeien in hif* 
op. Tel. 045-326404. J 

BOEMERS, Yorksterrieré 
dwergpoedels, Perzisch 
katjes. Walem 11 A, Scl^ 
op Geul, Tel. 04459-1237. y 

Handtamme en baby ara| 
KAKATOES, grijze roo® 
staarten amazones en beö 
va. ƒ 195 ,-, met garan# 
Tevens inruil en inkoop * 
kweek en gespreide ttf* 
mog. Tel. 046-375359. ^ 

Jonge Duitse HERDER 
met stamboom. ReeW« 
100, Abdissenbosch. T» 
045-321988 of 425634. i 


Rijles 


Bovag erk. verkeerschool 
Th. van Bentum voor motor, 
auto, vrachtauto en aan¬ 
hangwagen, opleiding voor 
chauffeursdiploma C.C.V.-B 
ook 2, 3, 6, 9 -weekse rij-opl. 
voor personenauto. Tel. 
045-217487, Hoensbroek. 

Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen. Inl. 04750-32428. 
Niet geslaagd geld terug. 
Vr. naar onze voorwaarden. 

S.D.L. biedt u aan: RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- all in, garan¬ 
ties mog. Tel. 010-4626668 
of 4666535. 


CHAUFFEURSOPLEIDINö 
startdatum 11 januari aj 
Cursus gevaarlijke stoff 0 * 
en aanvullend personenvöj 
voer. Verkeersschool Lë 
Cremers en zn. Voor al * 
opleidingen. Reeweg 1$ 
Landgraaf. Tel. 045-312556 / 

ROCK & ROLL club Gelee] 
start zondag 19 januari we^ 
met cursussen rock & roll e] 
Boogie woogie. Voor irf 
046-741790. _y 

Van maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur, kU>J 
u uw PICCOLO telefonist 
opgeven. Tel. 045-719966^ 
Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 16 


a s MAANDAG 6 JANUARI 1992: 

zijn onze winkels in verband met 
voorraadopname , 


tot 


1330u»r GESLOTEN Na 13.30 uur 
y zijn we weer 


npF Tvr met v ° io p, 

X. MmJ 1 ^1 speciale akties! 


f 


linders 


't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs 


Zie hiervoor 
. as - maandag 
Limburgs f 1 ƒ 

agblad 


voor uidlimb 

Zaterdag 4 januari 1992 • Pa< 


|HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-UMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR: RON BROWN. 

Chef EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, 

^ARKT 42, TEL 045-455506: 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL 045-256363; Passagiersvervoer luchthaven drastisch gedaald 

Wim Jense gaat tekeer 
tegen ’Boze Moeders’ 


MAASTRICHT - Luchthavendirecteur Jense heeft gisteren in 
^Jn nieuwjaarsspeech de ’Boze Moeders’ die heftig proteste- 
r en tegen de Oost-westbaan, flink de mantel uitgeveegd. 

Jense heeft zich het afgelopen jaar 
°ehoorlijk geërgerd aan de actie- 
|T°ep. Alleen al de naam ’Boze 
Reders’ roept zijn weerzin op: 

■pet trekken van een parrallel met 
Argentijnse moeders (die rou- 
"| e n om hun aan het generaalsregi- 
verloren zonen, red.) is onsma- 

J e nse richtte zijn grieven met name 


Meisje overleden 
aan nekkramp 

ROERMOND — Het vijfjarige 
meisje Sophie S. uit Roermond 
is woensdag overleden aan de 
gevolgen van nekkramp. Een 
19-jarige inwoonster uit die stad 
ligt nog in het St. Laurentiuszie- 
kenhuis. 

De laatste dagen zijn bij de GGD 
Midden-Limburg geen nieuwe 
gevallen gemeld. De GGD heeft 
inmiddels alle huisartsen en art¬ 
sen verzocht bijzonder attent te 
zijn op de verschijnselen van de¬ 
ze aandoening. Direct na de va¬ 


kantie wil de gezondheidsdienst 
ook de scholen in een voorlich¬ 
tingscampagne gaan betrekken. 
Om ook de voorlichting onder al¬ 
lochtonen te verbeteren is men 
bij de GGD bezig om de onlangs 
verschenen folder over nek¬ 
kramp te vertalen in het Turks. 
Nekkramp is herkenbaar aan de 
plotseling opkomende hoge 
koorts, rode vlekjes op de huid, 
braken en kramp in de nek. Zo¬ 
dra deze verschijnselen zich 
voordoen is snelle medische 
hulp geboden. De meeste geval¬ 
len van nekkramp komen voor 
in de periode tussen december 
en maart. Gemiddeld zijn er in 
Limburg 40 gevallen per jaar. 


Van Melik 
exploiteert 
[Trefcentrum 

BRUNSSUM/HEERLEN - Par¬ 
ty Service Van Melik/Van Me- 
Jtek, een onderdeel van de Van 
Melik Food Groep, zal met in- 
gang van vijftien januari de ex¬ 
ploitatie van de golfhoreca ’t 
Trefcentrum op zich nemen. Te¬ 
kens zal het Heerlense bedrijf 
hot merendeel van de werkne¬ 
mers overnemen. Voorts ligt het 
ln de bedoeling dat de nieuwe 
e xploitant zal participeren in het 
JJOS t e bouwen golfhotel. 
Directeur Jef van Melik ziet in 
do nieuwe activiteit op de Bruns- 
Sürnmerheide een belangrijk 
steunpunt voor zijn bedrijf. „Ze¬ 
ker als de uitbreiding van de 
golfbaan een feit is en het hotel 
gerealiseerd zal worden. Boven¬ 
dien denken wij heel sterk aan 
e en combinatie met de activitei¬ 
ten die wij in de toekomst in 
Kasteel Hoensbroek gaan ont¬ 
plooien. Arrangementen waarin 
c Ultuur, sport, congressen, semi¬ 
nars, feesten, jubilea, conferen¬ 
ces etc. opgenomen kunnen zijn. 
Uiteraard staat de zorg voor het 
golfgebeuren steeds voorop.” 
Gisteren vernam het personeel, 
Werkzaam in het Trefcentrum op 
de golfbaan (in totaal tien werk¬ 
nemers) van de overname. Een 
^oordvoerder van de de huidige 
e *ploitant Trefcentrum BV 
sprak van een „naadloze over¬ 
hang van de golfhoreca in een 
nieuw bedrijf. Tegen de achter¬ 
grond van de financiële herstruc¬ 
turering ten behoeve van het 
golfhotel was het zaak, de be¬ 
staande horecafaciliteiten te be¬ 
ëindigen.” 


op de aanvoerster van de Limburg¬ 
se Boze Moeders, mevrouw Gouds- 
mit. Volgens Jense heeft de opstu- 
wing van de Limburgse econo¬ 
mie - mede dank zij de luchthave- 
n - ertoe geleid dat meneer 
Goudsmit een goede baan bij DSM 
kon krijgen en dat de familie twee 
jaar geleden in Oirsbeek kwam wo¬ 
nen. Hij verwijt haar dat ze nu ten 
strijde trekt tegen de luchthaven 
waarvan de bezwaren allang be¬ 
kend waren toen de familie zich 
vlakbij de landingsbaan vestigde. 
Rechtstreeks tot mevrouw Gouds¬ 
mit: „Jammer dat uw man niet bij 
ons is komen werken want dan had 
u nu lid kunnen worden van het 
Graetheide-comité. Overigens denk 
ik dat enkele jaren boosheid vele 
malen slechter voor uw gezondheid 
zijn dan het geluid van een enkel 
vliegtuig.” 

De luchthaven heeft een erg moei¬ 
lijk jaar achter de rug. Het passa¬ 
giersvervoer daalde in 1991 met 
ruim 15 procent, de daling was 
vooral te merken in de chartersec- 
tor. Jense: „Een gevoelig verlies”. 
De luchtvracht bleef in de eerste 
helft van '91 licht achter, maar door 
een goede tweede helft steeg de 
omzet met 1,5 procent.” 

Jense herinnerde aan enkele be¬ 
langrijke wapenfeiten uit het afge¬ 
lopen jaar. Door een nieuw uitstel 
van het Oost-westbaan-besluit ver¬ 
schoof het jaar van (vermoedelijk) 
gereedkomen naar 1997. Door 
groeiende exploitatietekorten werd 
een afslankingsoperatie noodzake¬ 
lijk. 25 arbeidsplaatsen moeten ver¬ 
dwijnen, waarvan 10 door gedwon¬ 
gen ontslag. Als heuglijk feit kon 
Jense melden dat het dal in het pas¬ 
sagiersvervoer is gepasseerd. De 
nieuwe lijndienstvervoerder Air 
Exel doet het volgens Jense prima. 
Vanaf 12 januari wordt driemaal 
daags naar Londen gevlogen. En in 
de loop van het jaar komen er een 
of twee Duitse bestemmingen bij. 

Met de Kamers van Koophandel 
zijn afspraken gemaakt voor een 
Euregionale afstemming van de 
luchthaven. Het aantal bedrijven op 
de luchthaven en het bedrijventer¬ 
rein Technoport Europe steeg van 
63 naar 66. 

Jense verwacht dat dit jaar de be¬ 
sluitvorming over de Oost-west¬ 
baan echt wordt afgerond. Hij zegt 
dat minister Maij van Verkeer & 
Waterstaat hem herhaaldelijk stellig 
die indruk heeft gegeven. 


• In het Heer¬ 
lense centrum is 
het bouwen van 
kantoren op het 
moment een po¬ 
pulaire bezig¬ 
heid. Op drie 
plaatsen tussen 
het NS-station en 
winkelcentrum ’t 
Loon verschijnen 
dit jaar nieuwe 
complexen. 

Aan de Schakel- 
weg, vlak bij de 
kerk aan de 
Laander straat, 
staat momenteel 
een grote kraan 
in het ’gat van 
Heerlen.' Hier 
wordt het funda¬ 
ment gelegd voor 
een kantorenge¬ 
bouw op het zo¬ 
genaamde Vak 
E. Huurders 
hiervan worden 
de NMB-bank en 
de Rijksgebou¬ 
wendienst, die 
hier de ambtena¬ 
ren van het 
douanedistrict 
Heerlen onder¬ 
brengt. 

Het complex 
moet in het voor¬ 
jaar van 1993 
opgeleverd wor¬ 
den. Projectont¬ 
wikkelaar Stien- 
stra zegt nog 
deze maand met 
nadere bijzon¬ 
derheden over 
het gebouw te ko¬ 
men. Ook de eer¬ 
ste paal moet 
nog in januari 
de grond in. Het 
architectonisch 
ontwerp is van 
Wim Quist. 


Foto: 

FRANS RADE 


^NDGRAAF/BRUNSSUM - De 
^ r af- en renbaan in Landgraaf en 
A* Brunssumse paardenproefbe- 
J n Jfzijn uitermate geschikt voor de 
e stiging van een Europees paar- 
j^hcentrum. Dat zegt VVD-kamer- 
P. Blauw, voorzitter van de 
taling paardenhouderij van het 
^^dbouwschap en van de kamer- 
C’ihrnissie voor Landbouw, Na- 
^Prbeheer en Visserij. 

id ee afkomstig van het Haag¬ 
je Cavalcade (een bureau van des- 
hndigen uit de paardenhouderij), 
samenwerkt met HP Project- 
P r °motion uit Heerlen. Het paar- 
A e bcentrum vindt zijn oorsprong in 
^teerika. „Daar hebben ze ’Horse 
j e htres’ waar alles wat ook maar 
elif te 0 '- paarden van doen heeft bij 
teaar is gebracht,” aldus Blauw. 


Plan voor Europees 
paardencentrum 


ÏD 


'enionstraties 

J e kunt er paardrijden, maar bij¬ 


voorbeeld ook paarderassen, koet¬ 
sen en demonstraties bekijken. 

Zoiets zou ook in Zuid-Limburg 
grote kans van slagen hebben, me¬ 
de gezien de gunstige ligging in de 
Euregio. Zeker nu de koersen op de 
draf- en renbaan zijn afgeschaft en 
er stemmen opgaan om de paarden- 
proefbedrijven te concentreren in 
Lelystad, moeten we er alles aan 
doen om die twee ’beauties’ van ac¬ 


commodaties voor de paardenhou- je. Samen kunnen we dan kijken of 
derij te behouden.” het plan haalbaar is.” 


Concreet uitgewerkt is het plan nog 
niet. „Ik reageer gewoon op de ont¬ 
wikkelingen in Zuid-Limburg,” 
meent Blauw. „Doordat ik zowel 
kamerlid als voorzitter van de afde¬ 
ling paardenhouderij van het Land¬ 
bouwschap ben, ken ik een hele¬ 
boel mensen uit het paardewereld- 


Voorzitter Hub Haenen van de draf- 
en renbaan ziet het plan als een goe¬ 
de aanvulling op het internationale 
trainingscentrum dat sinds 1 janua¬ 
ri op het terrein gevestigd is. „We 
doen er uiteraard alles aan om de 
draf- en renbaan voor de toekomst 
te behouden. Alles wat daaraan kan 
meehelpen, is welkom. Het idee van 


het ’Horse Centre’ spreekt me dan 
ook zeer aan.” 


Ook Johan Knaap, bedrijfsleider 
van het paardenproefbedrijf in 
Brunssum, staat positief tegenover 
een Europees paardencentrum. In 
tegenstelling tot Blauw, die het cen¬ 
trum in plaats van het proefbedrijf 
wil, ziet Knaap meer in een samen¬ 
werking tussen de beide instellin¬ 
gen. „De overheid wil dat het be¬ 
drijfsleven gaat betalen voor het 
paardepraktijkonderzoek,” legt 
Knaap uit. „Dat brengt veranderin¬ 
gen met zich mee, waarop we ons 
moeten bezinnen. Ik denk niet dat 
het proefbedrijf daarvoor van 
Brunssum naar Lelystad hoeft te 
verhuizen. Maar het is wel goed om 
na te denken over aanvullende ta¬ 
ken. Een combinatie tussen het 
onderzoek van het proefbedrijf en 
het onderwijs en de voorlichting 
van het paardencentrum is voor mij 
heel aanvaardbaar.” 


Rechter beslist 

over teruggave 

ROERMOND - De gemeente Roer¬ 
mond wacht op een uitspraak van 
de rechter over de terugvordering 
van een ton van de stichting Sporte¬ 
venementen en wijst verdere onder- 
handelingen met de stichting af 
zolang de zaak onder de rechter is. 
„De stichting heeft een pleidooi 
aangevraagd nadat de gemeente de 
kwestie in handen van de rechter 
heeft gelegd, en dat wachten we ge¬ 
woon af,” aldus een woordvoerder 
van de gemeente. 

Het bedrag van een ton is door de 
gemeente aan de stichting abusie¬ 
velijk overgemaakt voor de bouw 
van een derde sporthal op het ter¬ 
rein 'Stadsweide’. De raad ging al in 
juni ’89 akkoord met de subsidie, 
maar het geld zou in gedeelten be¬ 
schikbaar komen. 

Omdat destijds de bijlage bij het 
raadsbesluit over het hoofd was ge¬ 
zien, kreeg de stichting meteen het 
volledige bedrag in handen. 

Directeur Welterhof: 

’Coneurrentie 
neemt toe’ 

HEERLEN - De directeur van psy¬ 
chiatrisch centrum Welterhof, dr 
D.P. Ravelli voorziet dat ziekenhui¬ 
zen en andere instellingen in de 
gezondheidszorg steeds meer con¬ 
currentie krijgen. Particuliere kli¬ 
nieken zullen volgens de Welterhof- 
directeur steeds actiever gaan wor¬ 
den en zorgen voor een zekere 
martkwerking in de gezondheids¬ 
zorg. 

Bestaande instellingen op het ge¬ 
bied van de geestelijke gezond¬ 
heidszorg zullen vergaand moeten 
gaan samenwerken. Volgens Ravel¬ 
li wordt dat onontkoombaar. „Het 
wordt klonteren of uiteenvallen”, 
aldus de directeur gisteren in zijn 
nieuwjaarstoespraak. 

Ravelli denkt dus dat ziekenhuizen 
en andere instellingen in de gezond¬ 
heidszorg te maken zullen krijgen 
met concurrentie, nu de particuliere 
klinieken zich actiever gaan opstel¬ 
len. „Prestatie, kwaliteit, de prijs en 
volume worden steeds belangrij- 
ker”, meent Ravelli. Hij waarschuw¬ 
de te waken voor een goede toegan¬ 
kelijkheid van de diverse klinieken 
en wees privé-klinieken voor 'rij¬ 
ken’ van de hand. 

Op dit moment wordt samenge¬ 
werkt tussen instellingen op het 
gebied van de kinder-en jeugdpsy¬ 
chiatrie en de verslavingszorg. Ver¬ 
der wees de directeur erop dat die 
samenwerking niet beperkt blijft 
tot het verzorgingsgebied van Wel¬ 
terhof (Oostelijk Zuid-Limburg), 
maar zich ondermeer uitstrekt tot 
het CAD-Limburg, de verslavings- 
kliniek Paschalis in Venray en de 
Mutsaersstichting, eveneens in 
Noord-Limburg. 

Voor het personeel had Ravelli geen 
écht leuke boodschap. „De grenzen 
van de groei zijn bereikt. Welterhof 
zal de komende jaren zo effectief 
mogelijk met de toegewezen gelden 
dienen om te gaan. Dat vergt van 
onze medewerkers de bereidheid 
voor het doorlopend verbeteren van 
de eigen prestatie en de eigen mo¬ 
gelijkheden.” 


Van onze verslaggever 


MAASTRICHT/DEN BOSCH - 
Met het aantekenen van cassatie 
bij de Hoge Raad heeft de Duitse 
zich zakenman noemende Hu- 
bert Wetzler (51) zijn door de 
rechtbank van Maastricht gead 
viseerde uitlevering aan de Duit 
s e justitie voorlopig kunnen uit 
stellen. 

Wetzler die in afwachting van 
zijn uitzetting in het Huis var( 
Bewaring in den Bosch verblijft. 
Wacht in Duitsland, waar hij te 
boek staat als een meester- 
oplichter, vrijwel zeker opnieuw 
een zeer lange opsluiting. Niet 
alleen wil het Openbaar Ministe¬ 
rie hem in handen krijgen van¬ 
wege een belastingschuld van 
een kwart miljoen en het uitzit¬ 
ten van een restantstraf van vier 
rnaanden, maar ook voor een on¬ 
derzoek naar een serie nieuwe 
aangiften van flessentrekkerij. 


’Zakenman’ gaat in cassatie en klaagt Akense officier aan 

Uitlevering Wetzler opgeschort 


Wetzler maakte een halfjaar ge¬ 
leden in Limburg ’naam’ met 
een pretentieus miljoenenpro¬ 
ject voor een congrescentrum 
annex uitgeverij in Echt. Een 
project waarnaar het gemeente¬ 
bestuur Echt aanvankelijk wel 
oren had, maar dat na een korte 
doorlichting een luchtbel bleek. 

Zijn raadsman in Nederland mr 
J.J.M. Goltstein bevestigde gis¬ 
teren de risico’s die Wetzler in 
Duitsland loopt: „Deze zieke 
man vecht voor wat hij waard is, 
tegen een toekomst die er in zijn 
land weinig rooskleurig uitziet. 
Over de strafmaat in Duitsland 


frons ik ook wel eens de wenk¬ 
brauwen. Voor gelijksoortige fei¬ 
ten moet je in Nederland aan¬ 
zienlijk meer doen. Wetzler staat 
in zijn land bovendien te boek 
als iemand die zodanig hinder¬ 
lijk is dat hij uit de samenleving 
moet verdwijnen. Dat wil zeggen 
dat het uitzitten van een restant 
van vier maanden van een straf 
van twaalf jaar wel eens wat lan¬ 
ger kon worden dan de recht¬ 
bank in Maastricht veronderstel¬ 
de." 

Die rechtbank in Maastricht 
vond dat de eis van officier mr J. 
Ummels, die handelde op ver¬ 


zoek van zijn Akense collega 
Leu, kon worden ingewilligd op 
basis van de gegevens over een 
belastingschuld en het uitzitten 
van een restantstraf. Geen ter¬ 
men voor uitlevering zag de 
Maastrichtse rechtbank met be¬ 
trekking tot het door de justitie 
in Aken geopende onderzoek 
naar nieuwe gevallen van fles¬ 
sentrekkerij. 

Wetzler liet gisteren vanuit zijn 
cel in Den Bosch weten dat hij 
inmiddels tegen de officier van 
justitie in Aken een klacht heeft 
ingediend wegens machtsmis¬ 
bruik en valsheid in geschrifte. 
Volgens Wetzler heeft het Open¬ 


baar Ministerie de officier in 
Maastricht misleid met een ver¬ 
lopen arrestatiebevel. Dit bevel 
was op het moment dat in Maas¬ 
tricht de eis tot uitlevering werd 
ingediend al weer verlopen en is 
lopend de procedure in Maas¬ 
tricht vervangen door een nieuw 
bevel. „Volgens het Europees 
verdrag kan er zonder arrestatie¬ 
bevel geen uitleveringsprocedu¬ 
re worden gestart”, vindt Wetzler 
in tegenstelling tot de rechtbank 
in Maastricht. 

Bij justitie in Aken werd er op 
gewezen dat de uitlevering niet 
alleen gebaseerd was op dit be¬ 
vel, maar ook op de aanwezige 


belastingschuld en de ten uit¬ 
voerlegging van een voorwaarde¬ 
lijke straf ( wegens het niet 
nakomen van bij de vrijlating ge¬ 
deponeerde voorwaarden, waar¬ 
onder een verblijf in Nederland). 

Raadsman mr Goltstein vindt 
het jammer dat zijn cliënt niet 
gewoon vrij kan rondlopen.' 
„Zijn hoge bloeddrukklachten 
zijn ernstig en vluchten zal hij 
niet”. 

Wanneer het cassatieverzoek 
wordt behandeld is onbekend, 
maar zal zeker nog vele maanden 
op zich laten wachten. 


Heroïne in 
zilverpapier 

HEERLEN - De politie van Heerlen 
heeft gisteravond nabij de Spoorsin- 
gel twee mannen aangehouden in 
verband met heroïnebezit. Bij het zien 
van de patrouille gooide een 37-jarige 
Heerlenaar een bolletje zilverpapier 
weg, waarin heroïne bleek te zitten. 

De andere man, een 37-jarige inwo¬ 
ner van Hoogzand, was in het bezit 
van een sleutel van een stationskluis. 
Hierin werd een elektronische weeg¬ 
schaal en nog ongeveer 64 gram he¬ 
roïne gevonden. 

De mannen werden voor verhoor 
meegenomen naar het politiebureau. 
Daar bleek dat de man uit Hoogzand 
niet was teruggekeerd naar het Huis 
van Bewaring in Den Bosch, waar 
hem kort verlof was verleend. Ook 
had hij nog voor 425 gulden boetes 
openstaan. 

Weeda directeur 
gezondheidszorg 

HEERLEN - Dr W. Weeda uit 
Baarn wordt per 1 april directievoor¬ 
zitter van de stichting Gezondheids¬ 
zorg Oostelijk Zuid-Limburg. Hieron¬ 
der vallen het De Weverziekenhuis in 
Heerlen, het Gregoriusziekenhuis en 
verpleeghuis Schuttershof, beide ir 
Brunssum. 

De 45-jarige Weeda is geboren Flot- 
terdammer. Hij was tot 1987 hoogle¬ 
raar aan de Universiteit van Amster¬ 
dam en recentelijk voorzitter van het 
College van Bestuur van de Hoge¬ 
school Midden-Nederiand in Utrecht. 
Daar leidde hij de fusie van 18 HBO- 
scholen. 

Weeda volgt G. Kroon op, die per 1 
juni gebruik maakt van de VUT. Het is 
wel de bedoeling dat Kroon betrokken 
blijft bij de fusiebesprekingen met an¬ 
dere instellingen in de gezondheids¬ 
zorg. 


Klimmense 

overleden 

HEERLEN - De 48-jarige mevrouw 
F.V. uit Klimmen, die woensdagavond 
ernstig letsel opliep bij een verkeers¬ 
ongeval op de provinciale weg in 
Doenrade, is gisteren in het Heerlen¬ 
se ziekenhuis aan haar verwondingen 
overleden. 

Toen de vrouw samen met haar man 
de weg overstak werd ze gegrepen 
door de personenauto van de 21-jari¬ 
ge B. uit Sittard. Onderzoek wees la¬ 
ter uit dat de verdachte te hard heeft 
gereden. 

Onderduiken 

voorkomen 

ECHT - De Vreemdelingendienst in 
het asielzoekersopvangcentrum 
(AZC) in Echt wil kost wat kost voor¬ 
komen dat er nog meer asielzoekers 
onderduiken die het land uitgezet 
moeten worden. De afgelopen weken 
doken er al twee Vietnamezen en zes 
Russische joden onder. 

Van de Russen waren er vier via Is¬ 
raël naar Nederland gekomen. Twee 
van hen kwamen rechtstreeks uit 
Rusland. De uitgeprocedeerde asiel¬ 
zoekers doken onder nadat ze er 
lucht van hadden gekregen dat ze het 
land zouden worden uitgezet. 

In het AZC Echt verblijven momenteel 
nog 21 Vietnamezen. De Vreemdelin¬ 
gendienst wilde om onderduiking te 
voorkomen gisteren niet zeggen hoe¬ 
veel van hen op korte termijn uitzet¬ 
ting boven het hoofd hangt. Twee van 
hen mogen na een uitspraak van het 
Gerechtshof in Den Bosch in ieder 
geval de herziening van hun asiel¬ 
aanvraag afwachten. 

Directeur 
WEGOM vertrekt 

GELEEN - Algemeen directeur J. 
Hendriks van het werkvoorzienmg- 
schap Geleen en omstreken (WE¬ 
GOM) gaat per 1 november met ver¬ 
vroegd pensioen. Dat maakte de 
directeur tijdens zijn nieuwjaartoe- 
spraak in Geleen bekend aan. Te¬ 
vens kondigde hij aan dat WEGOM 
1992 begint met een gat in de begro¬ 
ting van bijna vijf ton. Als hoofdoor¬ 
zaak noemde Hendriks de bezuinigin¬ 
gen op de subsidie die het bedrijf 
krijgt van het ministerie van Sociale 
Zaken. Wie de opvolger van Hendriks 
wordt, die al tien jaar de directeurs- 
functie bekleedt, is nog niet bekend. 


Meisje (13) al 
weken vermist 

ECHT - Een 13-jarig meisje dat met 
haar ouders verbleef in het asielzoe¬ 
kersopvangcentrum van Echt (AZC) 
wordt sedert drie weken vermist. Het 
I gaat om Erdo Ibrahim. Zij zou met 
| een onbekende man, mogelijk haar 
'j vriend, weggelopen zijn omdat ze het 
) in het AZC niet kon uithouden. De 
l Vreemdelingendienst is na uitdrukke- 
i lijk verzoek van haar moeder op zoek 
naar het kind. 


- 
Limburgs Dagblad 


Zaterdag 4 januari 1992# Pagina Geboren: 

Ö1-01-92 

DAPHNÈ 

dochter van 

Ruud en Anita 
Wilms-Erkens 

Wilt u ons bezoekeri, 
bel dan even! 


'■* Geboren 

H 

dochter van 

W.B.C.A. van Móofenbroek 
r W.A.L. van Mooienbroek-Villevoye 

*? ' zusje van Inez ; 

Heerlen, 2 januari 1992, de Wingerd 57 


*^ Op29 december 1991 heb ik een 
GRANDIOOS feest gehad t.g.v. mijn 
verjaardag in ’t TREFCENTRUM 
i JNET LOON", waarvoor ik langs deze 
Voeg iedereen, zónder uitsondering, 
'tfceddnk. ' 

WIM KLOPPENBURG 


. * Zwaar toerden de dagen 

en lang duurde de nacht. 

Hoe moeilijk ie het vechten 
bij het ontbreken van de kracht. 
Maar ondanks je verlies 
van de strijd om het leven, 
heb je ons een heel stuk 
geluk en liefde gegeven. 

Dankbaar dat wjj haar zo lang in ons midden 
mochten hebben, maar ook bedroefd om het 
scheiden, delen wij u mede, dat na een werk¬ 
zaam leven in Gods vrede is overleden, onze 
inhlggeliefde moeder, schoonmoeder, oma, zus¬ 
ter, schoonzuster, tante en. nicht 

Maria Keulartz 

weduWe van * . 

Louis Glosset 

Zü overleed op de leeftijd van 86 jaar, voorzien 
van het h. sacrament der zieken, in het ver¬ 
pleegtehuis Schuttershof te Brunssum. 

Echt: Louis Cloeset 

Mia Closset-Dekkers 
Sofia. 

StAlbert: JaaKck { 

WILma Keir-Wlse 

mik» .• . . 

Kyla V:.. . 

; Heerlen: HabOstdC 

Maria Oótelo-Souren 
Jacqneiineen Sjef 


Désiré en Mare . 

Heerlen, 3 januari 1993 

Corr.adres; Leienhoesstraat 17, ' 

6413 CD Heerlen 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou¬ 
den pp dinsdag 7 januari om 11.00 uur in de 
parochiekerk Van de H. Gerardus Majella, Hee- 
renweg te Heerlen-Heksenberg, waarna aanslui¬ 
tend begrafenis op de algemene begraafplaats te 
Heerlerheide. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

Rozenkransgebed maandag 6 januari a.s, om 
18.45 uur in voomoemde parochiekerk, waarna 
aansluitend avondmis. 

Gelegenheid töt afscheid nemen in de rouwka¬ 
pel van. het St. Qregoriusriekehhuia te Bruns¬ 
sum, dagelijks van 17.30 tot 18.38 uur. 

Voor vervoer kerk-begraafplaats VJV. is gezorgd. 
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
grieven deze annonce als zodanig te willen be¬ 
schouwen. V •• Je blijft in ons leven, 
nog steeds zo dichtbij. 

Wij zijn erg verdrietig, laten we dat vooropstellen. 

Véél te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mijn innigge- 
liefde man, onze lieve, zorgzame vader, schoonvader, schoonzoon, 
broer, zwager, oom en neef 
echtgenoot van 

ia Tity Schrijvers • 

• ‘V +. • .* V. / ’ )* 

Hij betekende voor ons en voor velen buiten de familiekring erg veel. 
Hij werd 48 jaar. \ 

Kunrade: Mevr, H.LJ.H. Tijssen-Schri jvers 
Tilburg: Bianca en Kamming 
Kunrede: Harald ■ 

—V -H ■■ Familie Ti jsset» 

Familie Schrijvers t 

6367 CR Voerendaal, 1 januari 1992 
van Merodestraat 3 

De plechtige eucharistieviering kal gehouden worden op maandag 6 
januari om 14.00 uur in de parochiekerk O.L, Vrouw van Altijdduren¬ 
de Bijstand té-kunrade, waarna aansluitend begrafenis op de alge- 
mene begraafplaats te Voerendaal. }X 

Gelegenheid tpt schriftelijke condoléance, achter in de kerk, vanaf 
13.30 uur. 

Herman zal bijzonder worden herdacht op zondag 5 januari tijdens 
de h. mis van 11.30 uur, in voomoemde kerk. 

Hij ligt opgebaard in een der rouwkamers van de begrafenis- en cre¬ 
matievereniging Voerendaal, Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar gele¬ 
genheid tot afscheidnemen dagelijks vanl8.30 tot 18.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon¬ 
ce als zodanig te beschouwen. 


Met ontsteltenis namen wij kennis van het overlijden van ons aktief 
varenigingslid, têvèbs bestuurslid en drumbandbegeleider 


In onze herinnering zal Herman blijven voortleven als een energiek v 
enthousiast persoon. Waarvoor h$ alle respect verdiende. 

Wij zullen hem missen^ maar binnen onze vereniging, waar hij zó 
trots pp was, beweren wij veel fijne herinneringen. 

Bestuur, leden, instructeur, dirigent, 
damescomité, érebestuur, ereleden 
Harmonie St. David Voerendaal 


Met grote verslagenheid hebben wij 
den Van dhze collega én vriend 


kennis genomen vgn het overlij- ? 


Her man ra 
dg 1-1-1992. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn 
familie.;.... , ...1■ ->■ 


W^ÈÊÊ.- 
-Jff.-ra ~ m 
d*. ' *' *fWr* v »*-TT'-TTifiuir.riUHH I ^ ^ 


wplÉf* ? 4 ^,,.r 


W ..... 

i&ÊBF 


No t kiagtnd, nooit vragend ^ *■. 

■ Haallasten m stilte dragende 
# * - Had»? handen hebben vgor ons gewerkt 

'Hofr hart jieefl voo* onsgekJopt . -Ji 

^;;'4w4st-g?a)cht^: ; •-•{'?:(.. ;• 'wr 

kdtoepj ’<^pn w|j mede dat heden Van oh*'4s 
èéngegoêm mjQri npve; VriittW, onze goede moe-' 

zus; schoom 

ttÉLVÉMéJn'móbL ■ X' f .ï'i0. 'hu •*;*, .■■■r ■>-r J rX. 

‘ r ■ *•? f .. ..v. 


.KW S j 

f v 'f-,"■ ■ .Sben: Zr.MeehtUd mm** 

Stein: Mia Machiels-Lcenherta 
t ' LeoB^achiels ’ 

■ . ■ , Engeland: ‘ JaepLeeMCi-ti" .'I... 


I 

I. u ■ •• 


fr-v. ; 


mmm 
yy% 

bp jS ; r [>\ i V 


CPrr.adrés: Iv::^mitsVreg 16, 6171 AH Stein ■ i’ 

'De plechtige uitvawtdienst zal wordén gehouden op nlóandag 6’ja- 
, nuari ast (p U)J| uur in d*tpjitêiii^ waarna aan- 


Is ons leven vol tegenspoed, 

Draag alles zoo als het moet, 

Eenmaal toch houd op ons lijden. 

Als wij van ons leven scheiden, 

Draag gewillig alle zorgen. 

En denk niet verder als tot morgen. 
Lééf gelukkig en tevree, 

Dan valt alles heusch wel mee. 

Johann Wiersma 1941 

Hierbij geven wij U kennis van het heengaan, na een liefdevolle ver¬ 
zorging in het bejaardenverzorgingstehuis Firenschat, op 83-jarige 
leeftijd, voorzien, van het h. sacrament der, zieken, van mijn lieve 
man, önzé zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, 
zwager, oom en neef 

Johann Wiersma 

weduwnaar uft het eerste huwelijk van 

: .,y •• -i; v v- v. •> 

Ida Kubera 

echtgenoot van / 

Maria Frahciska Sinkgraven l 

•,i. ■ >'■' *1 •; ■ ; ■ .! ■ . •• 

■ ‘f. i ’ Terwinselen: MLF. Wicrsma-Sinkgravm 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 

Familie Wiersma 

» Familie Kubera 

Familie Sbakgraven •. 

Kerkrade-West, 3 januari 1992 
Corr.adres: Pieter de Hooghstraat 35 
6464 BW Kerkradé 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wórden op dinsdag 7 janua¬ 
ri a.s. om 11,00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Kerkrade- 
Kaalheide, waarna aansluitend,de begrafenis zal plaatsvinden op het 
tM, kerkhof te Spekholzerheide. \ 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo¬ 
leren. 

Avondmis tot intentie van Onze dierbare overledène .maandag 6 ja¬ 
nuari nm 18.00 uur in voomoemde parochiekerk. 

Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmortuarium, St. Pièter- 
stfaat 145 te Kerkmde-Chèvremont, gelegett op het terrein van de 
Lückerhödeklinlek;dagWijkSrvan18.00 tot 19.30 uur. 

Voor vervoer kerk-kerichofv.V. is gezorgd; ^ ; v »; r t 

Zü die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon¬ 
ce als zodamg te wiUen beschouwen^ 


■ Lievepdpct, y. • 

■ > ■': I je was onze kameraad, onze vriend. 

■■■ ■ Nd hebtfe eindelijk je rurt gevonden. f ' 1 

- «epa, becfcinlrt. - : * rv * . 

. -..M. /; rX .»■•«, w ' < >: ~-v.'•:! «s 

<^p 3 januari .1992 is mijn lievp man, onze papa en opa overleden. Hü / 
verliet ons zoals wij hem kenden: stefk. moedig en tevreden^ Wij 
dankbaar dat wü hem tpt het einde ihebom mogen bogclcidon. Hü; . 
werd voorzien van dci h. sacramenten i-i >■ ' 


geboren 4 augustus 19^3 
.y ■ v' echtgenoot vsen ■ ."i ■ 


Gisëla SchDlle 


• ‘Vil» 1 

mmmm-^7^ ' 


" • Brunssum: Ueianne en Jaeqnes 

' ffoinfeWijn Jean-Jaawfs 

Lüdlnghausen (pldQ: Am m RcjnJhajrd . 


'tel 

•' .jv. 1 ,^ i ia ! Ó» 

sa# 


, Maifee 

Landgraaf: Ste#e< 


Heerlen: .Stofje* 


rntmw 


■f-, . , .- yuwwywf. 

'«■, ; ^‘ y ,: He«rlen: .Kaggr-.e^y!¥•*,;;.''’O 

• . -v/. v -' v v;,'./ FamiUeRimeb 

iXx-j.I FamilieSUdDMle ‘ 

16 TL Heerlen ;■ 

^Jrikyapypldi^teslbfaat $$$$ 

i plechtige eucharistieviering gefeou<ksrt worden op 
om lQ JMl uur in de 


^ f -T* ‘f' * 5' -# • f-JiJ ó —7»T5' / ?ejr*1 «T- e 72 x f ¥- r*ii 11 t ■ ^T1 ) **:-4 ' vv** '4-' M * l -> ■ '*i w * 4- a' * r ' f \* m •' 

W##CT #ÉBiiÉ 


[tf 
■ ‘J ic- 


Voortien van de h. sacramenten- 
óefidjdi in het De We^ 
' J , f U «7 


f «C- ■ -.!A ■ . , . iU ■ «. -■ i 

Y''«a s ' 

•V: ■ . ^tó-jaêkmêfèait 

i ? - v,- - 

? '' * : é s,i ' ’ ‘j ijtT'x 1 f.'V 1 ^ • ' ±M 4 ' 


f“ ' %-v'» • 

-l:yy ' ''-5 S-i.-;?’# *“ i - 


maa. 
Zaterdag 4 januari 1992 # Pagina 13 ; Beeldengroep Bergportaal ’ teruggerestaureerd 9 

Roemeense restauratrice 
i beloond met beeldje 


Van onze verslaggever 


1 I 1 AASTRICHT - De Roemeense 
j^stauratrice Michaela Nacu (39), 
£eft gisteren uit handen van deken 
7- Hanneman van Maastricht een 
^schenk ontvangen voor haar 
? e rk bij de restauratie van de beel¬ 
dgroep in het Bergportaal van de 
^rvaasbasiliek. Zij werd verrast 
e t een replica van het middel- 
ilJ ws Servaasbeeld. 

* 

Roemeense heelt de beelden 
het Bergportaal voorzien van 
nieuwe polychroomlaag op 
jjjaatsen waar dat nodig was. De 
^ldengroep is ’teruggerestau- 
^rd’ naar de 19de eeuwse ’Cuij- 
?ers 

-restauratie’. 


Roemenië is Michaela Nacu een 
^toriteit als restauratrice van iko- 
Zij is hoofd van de betreffende 
^deling van het nationaal museum 
I? 1 Boekarest. Na de decemberrevo- 
jWe in 1989 trad zij in de openbaar- 
3 e .id en kwam zij in contact met de 
Thchting Restauratie Limburg 


m 


Rolduc, waar een kostbaar schilde¬ 
rij van het Roemeens museum werd 
gerestaureerd. Vanwege haar des¬ 
kundigheid werd zij betrokken bij 
de restauratie van de beeldengroep 
in het Bergportaal, die dateert uit 
de 13de eeuw. 

In totaal heeft zij vijf maanden on¬ 
der supervisie van architect Satijn 
en restaurateur Eric Tjebbes aan de 
opdracht gewerkt. Al die maanden 
logeerde zij in een bejaardentehuis 
in Geulle. De burgemeester van 
Meerssen moest er aan te pas ko¬ 
men om haar verblijfsvergunning 
verlengd te krijgen. 

In de maand mei zal het Bergpor¬ 
taal worden opgeleverd als laatste 
onderdeel van de totale restauratie 
van de Servaasbasiliek. Omdat het 
Bergportaal in het verleden de func¬ 
tie had van speciale entree voor 
hoogwaardigheidsbekleders als kei¬ 
zers, koningen en hoge prelaten, 
hoopt het kerkbestuur dat een lid 
van het het Koninklijk Huis, bij 
voorkeur de koningin, bereid zal 
zijn dit voor West-Europa zeldzame 
portaal plechtig te openen. • Deken Hanneman en de Roemeense restauratrice Michaela Nacu voor het Bergportaal van 
de Servaasbasiliek. Foto: FRITS widdershoven 


Opnieuw record gebroken en boven het landelijk gemiddelde 


Casino Valkenburg 

400.000 bezoekers 


^ALKENBURG - Het Holland Casino in Valkenburg heeft afge- 
•PPen jaar 396.316 bezoekers getrokken. Dat zijn er 50.123 meer 
het vorige topjaar 1990. De stijging in Valkenburg met ruim 
p>6 procent lag boven het landelijk gemiddelde van tien procent, 
fh totaal trokken de acht officiële casino’s in Nederland vorig jaar 
P-520.328 bezoekers tegen bijna 3,2 miljoen in 1990. Het casino in 
Lcheveningen trok de meeste bezoekers, 699.656 in getal. 

^alkenburg boekte vooï het eerst no in gebruik werd genomen hield 
nds de opening m 1977 een gemid : een optimistische raming rekening 
e ld dagbezoek van meer dan dui- met een gemiddeld dagbezoek dat 
f en d gasten. Voordat het speelcasi- precies de helft daarvan is: 500 gas- 


iCevan Kerkrad e 
Wordt opgeheven 

Heerlen - De Kerkraadse vesti¬ 
ng van het centrum voor automa- 
. ! ^ring Noerd-Nederland Cevan 
W° r dt dit jaar opgeheven. De vier 
Jh^dewerkers blijven nog tot 1 ja- 

• hari 1993 op de loonlijst staan, 
"Erdoor het voor hen eenvoudiger 
p° e t zijn ander werk te vinden. 

bedrijfsactiviteiten van Cevan 
dJh overgenomen door RAET NV 
f Arnhem, zo is gisteren bekend 
® e hiaakt. In de drie noordelijke pro- 
Bhcies verleende Cevan automati- 
«jrhngsdiensten aan gemeenten. 

de overname vergroot RAET, 
•r 1 * gevestigd in Heerlen, zijn 
I ar ktaandeel aanmerkelijk, 
t.. Limburg was Cevan betrokken 
automatiseringsprojecten van de 
|^hieenten Kerkrade en Simpel- 
id. Vorig jaar al besloot de ge¬ 
rente Kerkrade uit te zien naar 
|f n ander bedrijf, volgens een amb- 
i!u aar >i° m dat de resultaten alles 
■ halve tot tevredenheid leidden”. 

f^ e thouder Smeijsters reageert ver- 
' asd op de overname: „Het is wel 
vreemde gewaarwording. Ik 
t eet nog niet hoe we de zaken zul- 
afhandelen, maar we zullen in 
a f vervolg zeker streven naar een 
Afhankelijker positie van een der- 

* dik bedrijf.” 


ten. 

Zoals onlangs gemeld zal over enke¬ 
le weken een beslissing worden 
genomen over een nieuw gebouw 
voor het Holland Casino Valken¬ 
burg. 

Er zal een keus worden gemaakt 
tussen een locatie in het Rotspark 
tegenover het kuurcentrum Ther- 
mae 2000 en een plek aan de Maas 
in de nieuwe wijk Ceramique te 
Maastricht. 

Een ministeriële beslissing wordt 
komend jaar verder verwacht over 
nieuwe casino’s op Schiphol en in 
Eindhoven. De directie van Holland 
Casino’s wil op Schiphol een klein 
casino voor wachtende reizigers en 
in Eindhoven een speelbank als on¬ 
derdeel van een multifunctioneel 
project bestaande uit, behalve een 
casino, een muziekcentrum, win¬ 
kels en horeca, een ondergrondse 
parkeergarage, woningen en kanto¬ 
ren. De opening van beide casino’s 
wordt verwacht halverwege 1993. 

Holland Casino’s verwacht dat de 
netto-winst over afgelopen jaar ho¬ 
ger zal uitkomen dan de 88,1 mil¬ 
joen van 1990. 

De casino’s in Zandvoort, waar het 
bezoek stabiel bleef, en Groningen, 
waar procentuele stijging gelijk aan 
het landelijk gemiddelde werd ge¬ 
haald, komen waarschijnlijk uit de 
rode cijfers, zodat alle vestigingen 
bijdragen aan de winst. 


(ADVERTENTIE) Vakantie Info Beurs 


Tm* 


MAASTRICHT 


De grootste én gezelligste reis- en 
vakantiebeurs in de gehele Euregio 
(±100 stands). .Presentatie «Informatie 
* Promotie. Film .Zang/folklore 


ZATERDAG ZONDAG 

4 5 

JANUARI '92 JANUARI '92 


11.00-21.00 UUR 10.00-20.00 UUR 10.00-18.00 UUR Entree: volwassenen 6, 50 / 65+ers 5, 50 / kind. t/m 11 jaar gratis 
^-nisbum Organisatie: 

'choenmaeckers 3K reisburo van hulst 


• Frits Bom, op 
de foto achtervolgd 
door een tropische 
muzikale verrassing, 
opeiide de 
Vakantiebeurs in 
het MECC. 

Foto: FRITS 
WIDDERSHOVEN Flaneren door tropische sferen op beurs in het MECC 

Verwende vakantieganger 
gaat wildwatervaren 


DOOR GRAZIELLA RUNCHINA 


MAASTRICHT - Terwijl het bui¬ 
ten nog behoorlijk koud is en de 
winter nog in alle hevigheid los 
moet barsten, wil de Vakantie Info 
Beurs (VIB)in het MECC de bezoe¬ 
ker alvast meevoeren naar tropi¬ 
sche sferen en zijn vakantiegevoe¬ 
lens aanwakkeren. 

Voor de vijfde achtereenvolgende 
keer wordt de vakantiebeurs in het 
MECC van 3 tot en met 5 januari 
gehouden. Meer dan honderd 
stands vullen de 2500 vierkante me¬ 
ter vloeroppervlak met hun voor 
het merendeel zonovergoten toeris¬ 
tenpakketten. Een soort Miss-ver- 
kiezing onder vreemde landen en 
culturen. Wie is het mooist, het 
meest boeiend en presenteert zich 
het best. Elk land meent dat in huis 
te hebben waartoe de reislustige 
Nederlander zich het meest voelt 
aangetrokken. Ze staan er met para¬ 
solletjes en strandballen, met 
strooien hoeden en kano’s, die da¬ 
mes en heren van touroperators, 
reis- en verkeersbureaus. Om te be¬ 
hagen, nieuwsgierig te maken en te 

verkopen. 

Baiiiboevlot 

De 'gewone’ strandvakantie is uit, 
zegt de standhouder van ABC-rei- 
zen. „De toerist anno 1992 wil iets 
dóen op vakantie. Had je tien jaar 
geleden al een actieve vakantie als 
je, behalve op het strand liggen, kon 
surfen en een museum bezoeken, 
tegenwoordig wil de avontuurlijke 
vakantieganger in zijn zwembroek 
tegen watervallen opklimmen en op 
een bambpevlot wildwatervaren op 
bruisende kolkende rivieren”. 

Vakantieman Frits Bom opende de 


poorten tot het surrogaat-vakantie- 
paradijs gistermiddag om 12.00 uur. 
Nog voordat er ook maar één reis 
geboekt was, werden de eerste kof¬ 
fers en reistassen al verkocht aan de 
globetrotters in spe. Om de felbe¬ 
geerde vakantie al vast wat dichter¬ 
bij te brengen. Het op dit tijdstip 
nog niet massaal toegestroomde pu¬ 
bliek flaneert tussen de verschillen¬ 
de stands. Alles wat nieuw en onbe¬ 
kend is, trekt de aandacht. ’Cuba’ is 
een van de nieuwste loten aan de 
vakantieboom. „Een onbekende 
wereld in een oud jasje”, zegt me¬ 
neer Smeysters die net terug is van 
zijn Cubaanse reis. 

De man in de Cyprus-stand prijst 
zijn reizen aan als een koopman si- 
naasppels op de markt. Twintig 
meter bij hem vandaan schuifelt 
een Grieks folklore-ensemble naar 
het podium om er een staaltje 
volksdanskunst weg te geven. 


uitzoeken van een reis steevast het 
begin van elk nieuw jaar. 

Grofweg lopen er twee soorten po¬ 
tentiële vakantiegangers rond op de 
beurs. De eerste laat alles waarin hij 
niet is geïnteresseerd links liggen. 
De ander kijkt, vergelijkt, wikt en 
weegt prijzen en bestemmingen. 
Jan en Simone uit Brunssum twijfe¬ 
len nog tussen Noorwegen en Egyp¬ 
te, de familie Roijen uit Banholt 
struint elke stand af op zoek naar 
informatiemateriaal over de nieuw 
te openen Euro-Disneyworld in Pa¬ 
rijs. Tot nu toe tevergeefs. 

Na een middagje cultuurhappen ke¬ 
ren de meeste bezoekers huiswaarts 
met plastic zakken vol folders. De 
vakantievoorpret kan beginnen. En 
die is vaak nog leuker dan de va¬ 
kantie zelf. 


Finchley Trading 
neemt truc over 


DOOR PETER BRUIJNS 


LANDGRAAF - De verdachte 
praktijken van Dealworth Invest- 
ments Ltd in Landgraaf worden 
sinds kort voortgezet door een van 
de andere bedrijfjes die op hetzelf¬ 
de adres Baanstraat 127 in Land¬ 
graaf gevestigd zijn. Met name 
Finchley Trading Ltd heeft de be¬ 
middelingsactiviteiten voor kredie¬ 
ten overgenomen, zo blijkt uit reac¬ 
ties van gedupeerden. 

Als filiaalhouder van Finchley Tra¬ 
ding in Nederland staat Fritz S. te 
boek. S. is een in Kerkrade wonen¬ 
de Duitser die samen met Jozef K. 
de stuwende kracht was achter de 
praktijken van Dealworth. 

Londen 

Evenals Dealworth Ltd is Finchley 
Trading Ltd. op papier een dochter 
van een Londense onderneming. 
Datzelfde geldt voor diverse andere 
bedrijfjes die - op papier - in 
Londen hun hoofdkantoor en in 
Landgraaf het filiaal hebben. In 
werkelijkheid zetelt in Londen 
slechts een accountantskantoor dat 
in opdracht van de bedrijfjes admi¬ 
nistratieve diensten verricht. „Fritz 
S. en Jozef K. hebben een grote 
hoeveelheid buitenlandse vennoot¬ 
schappen op de plank liggen, die ze 
naar believen kunnen gebruiken als 
dekmantel”, weet een ingewijde. 

Beide heren proberen zich al enige 
tijd aan hun verantwoordelijkheden 
voor Dealworth te onttrekken. Bij 
de Kamer van Koophandel in Heer¬ 
len hebben ze gevraagd te worden 
uitgeschreven als gevolmachtigden. 


Die aanvraag is tot dusver nog met 
door de Kamer geëffectueerd. 

I lomlcrdcn 

Dealworth bemiddelde afgelopen 
jaar voor honderden Duitse onder¬ 
nemers die dachten tegen een gerin¬ 
ge rente grote kredieten te kunnen 
verkrijgen. Maar nadat Dealworth 
de bemiddelingskosten inde, hoor¬ 
den of zagen de Duitsers niets meer 
van het bedrijf. Ze leden voor mil¬ 
joenen schade. Wie klaagde, werd 
doorverwezen naar Engeland, waar 
volgens Dealworth de financiers ze¬ 
telden. 

Het is nog de vraag of Dealworth 
juridisch kan worden aangepakt. 
Door de bemiddelingscontracten te¬ 
kende het bedrijf waarschijnlijk 
slechts een inspanningsverplich¬ 
ting. ’We hebben ons best gedaan 
en dat de Engelse financiers vervol¬ 
gens niet met krediet over de brug 
komen, kan ons niet worden verwe¬ 
ten.’ redeneren de Landgraafse on¬ 
dernemers. 

Truc 

Van dezelfde simpele truc maakten 
Fritz S. en Jozef K. ruim een jaar 
geleden gebruik, maar toen heette 
de dekmantel MSI Trading Ltd. 

Justitie in Maastricht heeft nog 
steeds geen besluit genomen over 
een onderzoek naar Dealworth. Of¬ 
ficier van justitie Nabben wil niet 
zeggen of en wanneer een dergelijk 
besluit zal worden genomen. Hij 
toonde zich gisteren misnoegd over 
de uitgebreide berichtgeving over 
deze kwestie in het Limburgs Dag¬ 
blad. Dat bemoeilijkt een eventueel 
onderzoek, meent hij. 


Pensioenfonds ontkent verdeeldheid 

ABP-topman Snijders 
schildert het zonnig 


DOOR PETER BRUIJNS 


HEERLEN - ABP-hoofddirecteur 
M. Snijders zet zijn vriendelijkste 
gezicht op. Héél even haalt hij zijn 
onafscheidelijke pijp uit zijn mond. 
„Maakt u er alstublieft een positief 
stukje van. Er is de laatste tijd al 
genoeg narigheid over ons in de 
kranten verschenen. Dat kunnen 
we niet gebruiken. Het demotiveert 
onze medewerkers zo.” 

De hoofddirecteur sloeg gisteren tij¬ 
dens en na zijn nieuwjaarsspeech 
een zo positief mogelijke toon aan 
om zijn personeel toch vooral maar 
niet nodeloos te verontrusten. Zo 
kon het gebeuren dat hij, pratend 
over de financiële positie van het 
fonds, verzuimde te vermelden dat 
het vermogenstekort het afgelopen 
jaar met 20 procent is toegenomen 
tot ruim 23 miljard gulden. Voor dit 
jaar wordt zelfs een verslechtering 
van 25 procent verwacht, waardoor 
het ABP straks zo’n 29 miljard gul¬ 
den te weinig heeft om aan alle 
pensioenverplichtingen ter kunnen 
voldoen. 

Overgeplaatst 

Omwille van de lieve vrede ging 
Snijders ook nogal kort in op de 
plannen om sommige pensioen- en 
sociale zekerheidsactiviteiten te 
verplaatsen naar enkele tientallen 
ABP-regiokantoren. Dat houdt in M. Snijders 


dat werkgelegenheid voor vele tien-’ 
tallen tot mogelijk honderden men- 
sen van Heerlen naar andere regio’s; 
verhuist. Heerlense medewerkers- 
die hun werk zo dreigen te verlië-* 
zen, kunnen op vrijwillige basis; 
worden overgeplaatst naar de regio ¬ 
kantoren. „Daar is veel belangstel-; 
ling voor,” zegt Snijders. Maar de* 
vakbonden beweren juist het tegen-^ 
gestelde. » 

In zijn toespraak ging Snijders wei; 
uitvoerig in op de samenwerking* 
met Rodamco betreffende buiten¬ 
landse beleggingen in onroerend’ 
goed. Rodamco is op dat gebied* 
veel beter thuis dan de ambtenaren’ 
van het ABP. Maar de moeizame* 
manier waarop de overeenkomst* 
met Rodamco tot stand kwam werd; 
breed uitgemeten in de pers. 

Onenigheid 

De ABP-top reageerde medio de-, 
cember als door een adder gebeten; 
op een artikel in NRC Handelsblad.- 
Daarin werd gesuggereerd dat tus-l 
sen de hoofddirectie en het bestuur 
van het ABP grote onenigheid isi 
ontstaan over het tot stand komen; 
van de samenwerking met Rodam-* 
co. Verder schreef de krant dat heb 
bestuur op een gegeven moment de; 
hoofddirectie niet langer in staat- 
achtte de onderhandelingen met; 
Rodamco tot een goed einde te* 
brengen. 

De ABP-top ontkende een en ander 
met klem. Er bestaat zowel bij be-v 
stuur als bij de hoofddirectie geen; 
onenigheid over de samenwerking* 
met Rodamco, luidde een persver-’ 
klaring. ’ : 

Snijders hoopt dat nu, na het teke¬ 
nen van de overeenkomst, de rust 
bij het ABP zal weerkeren. Voor 
drastische reorganisaties hoeft het 
personeel in Heerlen volgens hem 
op korte termijn met bevreesd te 
zijn. Op het ogenblik werkt Snijders 
aan een werkgelegenheidsplan voor 
de komende vier jaren. Alleen bij de 
diensten Onroerend Goed en AOV 
gaat de komende ujd werk verloren 
meent hij. Verder is alles koek en en 

Zijn collega, hoofddirecteur J.W. 
Goslings, denkt daar anders over: 
„Het is niet gezond dat het soort 
kwesties zoals met Rodamco via de 
krant loopt. De organisatie functio¬ 
neert dan ergens niet goed." 


inhaalrace 


De reisbureaus lijken bezig aan een 
inhaalrace. De markt lijkt zich te 
hebben hersteld na de toestanden 
in de Golf van een jaar geleden. 
„Veel mensen zijn vorig jaar laat of 
helemaal niet op vakantie geweest,” 
zegt A. van Bokhoven van Holland 
International. „Nu loopt het weer 
storm. Het is weer veilig om in een 
vliegtuig te stappen en het Midden¬ 
oosten te bezoeken.” 

Maar niet alleen de geijkte vakantie¬ 
landen winnen terrein. Ook vol¬ 
strekt onbekende oorden als Ijs¬ 
land en Jamaica mogen zich ver¬ 
heugen in een toenemende belang¬ 
stelling. 

Het publiek vraagt om informatie, 
snuffelt rond en zit met de neus in 
folders gedoken. Voor velen een 
middagje uit, voor anderen is het 


DSM bevestigt 
plan EPZ-centrale 


GELEEN — DSM en de electrici- 
teitsproducent EPZ zullen ko¬ 
mend voorjaar een intentiever¬ 
klaring ondertekenen voor de 
bouw van een stroomcentrale op 
het DSM-complex in Geleen, in¬ 
dien studie aantoont dat zo’n 
centrale daar haalbare kaart is. 
Dit heeft H. Loonen, hoofd Uti¬ 
lities bij DSM, recent schriftelijk 
laten weten aan de medewerkers 
van de Produktgroep Energie 
van het concern. 

Loonen schreef de brief naar 
aanleiding van een artikel in het 
Limburgs Dagblad van 20 de¬ 
cember jl., waarin melding werd 


gemaakt van voornoemd project. 
DSM noch EPZ wilden toen offi¬ 
cieel bevestigen dat hiervan 
sprake was. Een voor EPZ werk¬ 
zame energiedeskundige schatte 
de haalbaarheidskans in het arti¬ 
kel op 90 procent. 

Bevestiging van DSM-zijde komt 
nu wel via de brief, waarin overi¬ 
gens wordt ontkend dat de cen¬ 
trale van 200 a 400 Megawatt al 
omstreeks 1993 in gebruik geno¬ 
men zou kunnen worden, zoals 
in DSM- en EPZ-kringen is ge¬ 
suggereerd. Volgens Loonen kan 
de centrale op zijn vroegst in 
1997 in bedrijf komen. 


Hij wijst het betrokken DSM- 
personeel er verder op dat het 
hele project nog in de onder¬ 
zoeksfase is en dat definitieve 
besluiten nog niet genomen zijn. 
Een concreet contract tussen 
beide partijen verwacht hij niet 
voor 1993. Hiervoor is besluitvor¬ 
ming op nationaal niveau voor 
wat betreft de landelijke stroom¬ 
voorziening mede bepalend, al¬ 
dus het hoofd Utilities. 

Verder wordt met het schrijven 
bevestigd, dat de mogelijke 
bouw van dé warmte-krachtcen- 
trale mede wordt mgegeven door 
de bedrijfspolitiek van DSM. Die 
is erop gericht waar mogelijk 
niet-kernactiviteiten aan derden 
uit te besteden. DSM zou van de 
nieuwe centrale zowel stroom als 
stoom gaan betrekken. Verder 
zou de eenheid electrtieiteit 
moeten gaan leveren voor ande¬ 
re afnemers buiten het hekwerk 
van DSM. Limburgs Dagblad 


Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina H 


"Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, 
die, ah het er op aankomt, 
voor je bidt en voor je vecht, 
pas als je iemand hebt die 
met je lacht en met je grient, 
dan pas kun je zeggen: 
ik heb een echte vriend.'' 

Bedroefd, maar vervuld van het vele goede dat 
hij ons tijdens zijn leven heeft meegegeven en 
dankbaar dat hem een lang ziekbed bespaard is 
gebleven, delen wij u mee dat wij, veel te vroeg, 
afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve 
en zorgzame echtvriend, mijn zoon, onze pa, 
schoonvader, broer, zwager, behuwdzwager en 
fijne opa 

Wilhelmus Joseph 
Marie Ummels 


(Willy) 


in de leeftijd van 69jaar. 

Heerlen: Finy Ummels-Keulaerds 
M.J.M. Ummels-Stassar 
Wassenaar: Jo Ummels 

Klaske Ummels-Hoekstra 
Bart, Margje, Sjouke 
Waalwijk: Bert Ummels 
Janneke Visser 
Wim, Baukje, Cor 
Heerlen: Mieke Gielens-Ummels 
Jos Gielens 
Elke, Harrie, Joke 
Familie Ummels 
Familie Keulaerds 

3 januari 1992 

Kaldebornweg 2, 6417 BA Heerlen 

Er is gelegenheid afscheid te nemen van Willy 
in de rouwkapel van het De Weverziekenhuis te 
Heerlen, dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur. 

De eucharistieviering te zijner nagedachtenis 
vindt plaats op dinsdag 7 januari om 14.00 uur 
in de dekenale kerk Sint Pancratius, Kerkplein 
te Heerlen. Aansluitend vindt de crematieplech¬ 
tigheid plaats in het crematorium Imstenrade, 
Imstenraderweg, Heerlen. 

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de 
crematie. 

Zij die geen afzonderlijke overlijdensannonce 
hebben ontvangen, worden verzocht deze an¬ 
nonce als zodanig te beschouwen. 

Geen toespraken 


,J)e Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.” 

Verdrietig, maar vooral dankbaar voor het vele 
moois dat hij in ons leven bracht, geven wij u 
kennis dat heden van ons is heengegaan, onze 
zorgzame vader, zoon, broer, zwager en oom 

Jan Bouwels 

Hij overleed in de leeftijd van 54jaar. 

Heerlen: Katja Bouweis en 
Pascal Cordewener 

Heerlen: Anita Bouwels en Frenk Ossel 
Heerlen: Mevr. A.G. Bouwels-Bouwels 
Familie Bouwels 
Familie Blom 

Heerlen, 3 januari 1992 
Nieuwstraat 33 

Corr.adres: Oude Kerkstraat 61, 

6412 XE Heerlen 

De plechtige eucharistieviering zal gehouden 
worden op dinsdag 7 januari om 11.00 uur in de 
parochiekerk H. Hart van Jezus te Schandelen- 
Heerlen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden 
aan de algemene begraafplaats Akerstraat, in¬ 
gang Groene Boord. 

Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

De overledene zal mede herdacht worden in de 
h. mis van zondag om 11.30 uur in eerder ge¬ 
noemde kerk. 

Gelegenheid tot afscheid nemen van Jan in het 
uitvaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroeker- 
weg 20, zondag van 14.00 tot 15.00 uur, maandag 
van 18.00 tot 19.00 uur. 

Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge¬ 
ving te zenden, deze annonce als zodanig be¬ 
schouwen. 


t Marianne Gottschalk, oud 68 jaar, weduwe van 
Donne Klassen. Maastricht. De Distele 16b. 
Corr.adres: Th. Schaepkensstraat 2, 6221 VZ Maas¬ 
tricht. De uitvaartdienst zal plaatshebben op maan¬ 
dag 6 januari om 11.00 uur in de parochiekerk van 
de H. Michaël te Heugem-Maastrieht. Er is geen 
condoleren. 

t Truus Sweertman, oud 69 jaar, echtgenote van 
Siem Rosier. 6211 CA Maastricht, Kleine Gracht 
5. Eucharistieviering in de parochiekerk van St. 
Matthias, Boschstraat te Maastricht op maandag 6 
januari om 14.00 uur. Er is geen condoleren. Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens 
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze lieve moeder, schoon¬ 
moeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht 

Maria 

Prevoo-Quadflieg 

weduwe van 

Hubert Antoon Prevoo 

Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien 
van het h. oliesel. 

Arconpark (Z.Afr.): Huppi, Santie 
en kinderen 
Eys: Hanny en Marcel 
Meyerton (Z.Afr.): Hans, Denise 
en kinderen 

Heerlen: Marleen en Pé 
Vorna Valley (Z.Afr.): Ger, Carla 

en kinderen 
Familie Quadflieg 
Familie Prevoo 

Heerlen, 2 januari 1992, Sittarderweg 112D 
Corr.adres: Oude Schoolhof 5, 6287 BK Eys 

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor¬ 
den op maandag 6 januari om 14.30 uur in de 
parochiekerk van de H.H. Martelaren van Gor- 
cum te Heerlen, Sittarderweg, waarna aanslui¬ 
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de be¬ 
graafplaats aan de Akerstraat te Heerlen. 
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te willen be¬ 
schouwen. 


Na een kortstondige ziekte overleed toch nog 
vrij onverwacht, voorzien van de h. sacramen¬ 
ten der zieken, op 83-jarige leeftijd, in het ver¬ 
pleegtehuis St. Camillus te Roermond, mijn 
dierbare vrouw, onze zorgzame moeder en 
schoonmoeder, lieve oma, schoonzus, tante en 
nicht 

Carolina van Sloun 

echtgenote van 

Joseph Körvers 

Wij vragen u voor haar te bidden. 

De bedroefde familie: 

Echt: J. Körvers 
Echt: Arnold Körvers 

Anny Körvers-Golsteijn 
Muriël, Karol, Sharon 
Papenhoven: Corry Pernot-Körvers 
Frans Pernot 
Carina, Frank 
Echt: Els Peters-Körvers 
Ton Peters 
Jack en Linda 
Jos, Liane 

Echt: Jeanne Roijakkers-Körvers 
Huub Roijakkers 
Berry, Maiid 
Familie van Sloun 
Familie Körvers 

6101 KP Echt, 3 januari 1992 
Palmstraat 14 

De plechtige eucharistieviering wordt gehou¬ 
den op dinsdag 7 januari om 11.30 uur in de 
parochiekerk van de H. Pius X te Echt, waarna 
vertrek naar het crematorium Nedermaas te Ge- 
leen voor de uitvaart. 

Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
schriftelijk condoleren vanaf 11.00 uur. 
Maandag 6 januari om 18.40 uur rozenkransge¬ 
bed tot intentie van de overledene in voornoem¬ 
de kerk. 

Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 
18.00 tot 19.00 uur in het mortuarium Huize Sint 
Antonius, Gasthuisstraat 3 te Echt. 


Dankbetuiging 

Voor uw gewaardeerde blijken van deelneming 
ons betoond bij het overlijden en de begrafenis 
van mijn echtgenoot en onze vader 

Derk Timmer 

danken wij u hartelijk. 

Mevr. M. Timmer 

Michelle 

Sally 

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor¬ 
den op zondag 5 januari 1992 om 11.00 uur in de 
kerk O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te 
Terwinselen-Kerkrade. 


Veel te vroeg, is na een leven dat getekend was met liefde, hulpvaar¬ 
digheid en zorgzaamheid, van ons heengegaan, mijn inniggeliefde 
vrouw, onze goede moeder, schoonmoeder, en grootmoeder 

Johanna Catharina Lotz 

echtgenote van 

Johannes Wilhelmus Antonius 
Drossaert 

Zij overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien van de h. sacramen¬ 
ten. 

Beek: J.W.A. Drossaert 
Jo Drossaert + 

Maastricht: Ton Drossaert 
Sissi Janssen 
Beek: Willem Drossaert 

Carla Drossaert-Packbier 
Kim, Jo 
Familie Lotz 
Familie Drossaert 

6191 PW Beek, 2 januari 1992 
de Adsteeg 33 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 6 januari 
om 10.30 uur in de St. Martinuskerk, Burg. Janssenstraat te Beek, 
waarna aansluitend de crematie in het crematorium Nedermaas, 
Vouershof 1 te Geleen. 

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk. 

Heden, zaterdagavond om 18.40 uur wordt de rozenkrans gebeden en 
aansluitend de h. mis gelezen in voornoemde kerk. 

Moeder is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcentrum Dae- 
men. Prins Mauritslaan 5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.30 tot 
19.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon¬ 
ce als zodanig te beschouwen. 


Ik droomde eens en zie 

ik loop aan ’t strand bij lage tij. 

Ik was daar niet alleen, want ook 
de Heere liep aan mijn zij. 

We liepen saam het leven door 

en lieten in het zand, 

een spoor van stappen, twee aan twee: 

de Heere liep aan mijn hand. 

Ik stopte en keek achter mij 
en zag mijn levensloop, 
in tijden van geluk en vreugd 
van diepe smart en hoop. 

Maar als ik goed het spoor bekeek, 
zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist het moeihjkst was, 
maar één paar stappen staan ... 

Ik zei toen: .Jieere. waarom dan toch.’’ 
Juist toen ik U nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag 
op het zwaarste deel van het pad ... 

De Heere keek toen vol liefd' mij aan 
en antwoordde op mijn vragen: 

lieve kind, toen ’t moeilijk was, 
toen heb ik jou gedragen ...” 


Ans 


* 8 april 1954 t 31 december 1991 
lieve vrouw van 

Chris Hofland 

en zorgzame moeder van 

Bart, Anja en Linda 

6441 KA Brunssum, Eisenhowerstraat 2 

In besloten kring hebben we Ans na een plech¬ 
tige eucharistieviering in de parochiekerk van 
de H. Geest te Brunssum, op 3 januari 1992 te 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Rumpen- 
Brunssum. 


Nog altijd is het moeilijk om de leegte 

die zij achterliet te aanvaarden, 

maar mooi zijn de herinneringen die blijven. 

De eerste jaardienst voor mijn echtgenote en 
mijn moeder 

Mien 

van de Laar-Claassen 

zal plaatsvinden op zondag 5 januari a s. om 
10.00 uur in de St. Bernarduskerk te Ubachs- 
berg. 


W. van de Laar - M. van de Laar 


Januari 1992 


Dankbetuiging 

Wij danken u allen voor uw medeleven bij het 
overlijden en het afscheid van onze lieve echt¬ 
genoot, vader en opa 

Heinz Van Weperen 

Familie Van Weperen 

De zeswekendienst is op zondag 5 januari 1992 
a.s. om 11.00 uur in de St. Josefkerk te Heerler- 
baan. MAASLANDZIEKENHUIS Sittard-Geleen 

Gevestigd per 1 januari 1992 

J.W.C.M. HEYNENS, KINDERARTS 
GESPECIALISEERD IN 
LONGZIEKTES BIJ KINDEREN 

In samenwerking met de kinderartsen J.J.M. 
Peters, E.J.M. Raven en dr. S.P.M. van der Zee. 

Spreekuren Sittard: J.W.C.M. Heynens, E.J.M. Ra¬ 
ven, dr. S.P.M. van der Zee. 
tel. afspraken: 597888. 

Spreekuren Geleen: J.W.C.M. Heynens en J.J.M. 
Peters 

tel afspraken: 783364. 


Voor het opgeven van familieberichten voor 
de krant van maandag, bestaat gelegenheid 
op zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00 
uur op ons hoofdkantoor, of telefonisch 
uitsluitend op 045-739886. 

Limburgs Dagblad 

In de Cramer 37, Heerlen. 


,j\ls ik, de tunnel doorgegaan, 
sta in Uw ontoegankelijk licht, 
wil dan onzegbaar tot mij spreken 
en geef me een onzichtbaar teken 
dat wij elkaar verstaan”. 

In uw gebed en in uw blijvende herinnering be¬ 
velen wij van harte aan 

zuster Henriëtte 

Martina Maria van de Pol 

Dochter der Liefde 

die, na een lange en slopende ziekte, gesterkt 
door het sacrament der zieken, op 1 januari 1992 
is thuisgekomen in het Huis van de Heer, aan 
wie ze zichzelf in leven en sterven had toege- 
wijd. 

Zuster Henriette werd 81 jaar. 

Wij zullen de heilige eucharistie vieren voor 
haar zielerust heden, zaterdag 4 januari om 
11.00 uur in de Kapel van het Missiehuis, Kerk¬ 
straat 8 te Panningen. 

Hier zullen we haar te ruste leggen op de be¬ 
graafplaats Heiderust. 


Dochters der Liefde 
F'amilie van de Pol 


5981 CD Panningen 
1 januari 1992 
Kerkstraat 3 


Op 2 januari 1992 overleed onze medebroeder, 
broer, schoonbroer en oom 

Br. George 

Martinus J.A. Degenkamp 

Hij was 45 jaar lid van de congregatie Brs. v.d. 
H. Joseph en overleed voorzien van het sacra¬ 
ment der zieken in de leeftijd van 77 jaar. 

Met waardigheid sloot hij zijn leven af, dat be¬ 
stond uit inzet voor anderen. 

Congregatie Brs. v.d. H. Joseph 
Br. Johannes Wolters 
Algemeen Overste 
Familie Degenkamp 

2 januari 1992 
Gasthuisstraat 35 
6416 AM Heerlen 

De plechtige eucharistieviering vindt plaats op 
dinsdag 7 januari 1992 om 10.30 uur in de paro¬ 
chiekerk te Heel, waarna de begrafenis zal 
plaatsvinden op het kloosterkerkhof te Ko- 
ningslust. 

Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks tus¬ 
sen 16.00 en 18.00 uur in het mortuarium van 
het Laurentiusziekenhuis te Roermond, ingang 
Mgr. Driessenstruat. 

Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten 
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als 
zodanig te beschouwen. 
onze nieuwe 

MEUBELEN 

maken plaats 

voor onze nieuwe 

MEUBELEN 


kortingen tot 


zutendaal 


j Stein 

Zutendaal 


woonkulcuuf 

Dorpsstraat 2-4, 3690 Zutendaal. Telefoon: 011/61.11.36. 
Telefoon vanuit Nederland: 09-3211 611136. 

Iedere dag open van 10 tot 18 uur; woensdag gesloten. 

Levering franco aan huis zonder grenskosten. 

Iedere zondag open van 10 tot 18 uur. BrtWn Valkenburg 


Autobaan 
Heerlen-Antwerpen. 
afslag Zutendaal 


IN ONZE 3 SPECIAALZAKEN 

OPRUIMING 

met 10 - 20 - 30 - 40% korting op: 
Bankstellen - Salontafels - Wandmeubels 
Toogkasten - Slaapkamers • etc.. 


VEGERS MEUBELEN 


Eiken klassiek 
Honigmanstraat 47 
Heerlen 


Slaapkamers 
Heerlerbaan 235 
Heerlen 


Moderne Meubelen 
Locht 2 
Kerkrade limburgs dagblad .>' .- r v —* 

11 V ! * ' ] . 


m : -m %$ sf » s : ' :h:" Limburg 
Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 15 


Met straalt heat er, rockconcerl en discoshow 

Akense politie wijst 
jeugd op gevaar drugs 

DOOR FRANK SEUNTJENS 

AKEN - Voor de politie in Aken is de maat vol: in de stad waren afgelopen jaar zeventien 
drugdoden te betreuren, een absoluut recordaantal. Onder het motto ’Zoff dem Stoff, 
vrij vertaald ’weg met dat spul’ wordt de Akense jeugd de komende drie maanden op al¬ 
lerlei manieren gewezen op de gevaren van druggebruik. Een greep uit het programma: 
een ideeën wedstrijd voor scholieren, straattheater, een tentoonstelling, een rockrevue en 
een anti-drugdisco. 


Politiechef Bönninghaus heeft 
honaderd scholen in Aken en 
omgeving in een persoonlijke 
brief op de campagne attent ge¬ 
maakt. Hij is ernstig bezorgd 


de mening van 


Op het terrein van onderwijs en 
scholing is er in de Euregio Maas- 
Rijn momenteel sprake van een 
beperkt aantal grensoverschrij¬ 
dende projecten. Die zijn voorna¬ 
melijk tot stand gekomen op ini- 


over de grenzen , 


Of ROERMOND 


Hasselt 

O (. 

maastric ht/o 


O aken 


over het jaarlijks stijgende aantal 
jongeren dat in de Domstad 
sterft door het gebruik van met 
name heroïne. En hoe navrant 
het ook klinkt, de Akense politie 

iiatief van opleidingsinstanties en 
branche-organisa ties. 

Volgens het ROA, het Research¬ 
centrum voor Onderwijs en Ar¬ 
beidsmarkt van de Rijksuniversi¬ 
teit Limburg, is een verdere inte¬ 
gratie van onderwijsprogramma ’s 
voor de ontwikkeling van een Eu- 
regionale arbeidsmarkt van groot 
belang. Er zou een inventarisatie 
moeten worden gemaakt van alle 
belemmeringen die deze samen¬ 
werking nu nog in de weg staan. 

Het ROA is bovendien van me¬ 
ning dat de subsidieverstrekkers 
voor scholingsprojecten in de Eu¬ 
regio Maas-Rijn een gezamenlijk 
opleidingsplan moeten opzetten 
met gemeenschappelijke subsi¬ 
dievoorwaarden. Daarnaast pleit 
het researchcentrum voor een 
Euregionaal actieplan regiotalen’. 
Ook zou wellicht een coördinatie¬ 
punt moeten worden ingericht 
voor het opzetten van grensover¬ 
schrijdende beroepsopleidingen 
en vakcursussen. 

Het ROA komt tot deze aanbeve¬ 
lingen in een onderzoek in op¬ 
dracht van de provincie. 


denkt dat dit komt door de goe¬ 
de kwaliteit van de heroïne die 
in de stad wordt verhandeld. 
„Vroeger was de heroïne die hier 
op de markt werd gebracht min¬ 
der zuiver,” zegt woordvoerder 
Jürgen Bremes. „Maar de ver¬ 
slaafden houden daar geen reke¬ 
ning mee. Nu het spul beter is, 
gebruiken ze nog steeds dezelfde 
hoeveelheden als vroeger. De 
kans op een overdosis is dan le¬ 
vensgroot.” 


Videoclips 


Rode draad in de campagne is 
een wedstrijd voor scholieren, de 
zogenaamde Ideeënkist. De 
jeugd kan prijzen verdienen met 
het schrijven van artikelen, het 
ontwerpen van affiches, het ma¬ 
ken van videoclips etcetera. „In 
feite mag alles, als er maar de 
vloer wordt aangeveegd met 
druggebruik”, zegt Bremes 

Deze maand staat de actie ’Zoff 
dem Stoff in het teken van 
straattheater. Op school en op 
straat beelden artiesten de gevol¬ 
gen van druggebruik uit. Ook 
het publiek mag meedoen. In fe¬ 
bruari kan de Akense jeugd te¬ 
recht op een groots .opgezette 
tentoonstelling over alles wat 
met drugs te maken heeft. De 
expositie wordt gehouden in 
Düsseldorf, maar de politie zorgt 
voor het vervoer. Inmiddels zijn 
al zestig bussen gereserveerd. 
„We rekenen op een geweldige • Jürgen Bremes van de Akense politie: „We zijn hier in de Domstad, niet in de 
Drugstad.” Foto: DRIES LINSSEN 


belangstelling, want alle scholen 
hebben positief op de campagne 
gereageerd,” aldus Bremes. 

In maart komt er een luidruchtig 
einde aan ’Zoff dem Stoff. Voor 
dinsdag de tiende staat een rock¬ 
revue op de agenda, waar beken¬ 
de en minder bekende groepen 
belangeloos optreden. Op het re¬ 
pertoire prijken uitsluitend anti- 
drugsongs. Op woensdag 18 
maart volgt de uitsmijter: een 
disco-avond met licht- en laser- 


show waarvoor de evenementen¬ 
hal in Eschweiler is afgehuurd. 
De politie verwacht dat daar mi¬ 
nimaal tweeduizend jongeren op 
afkomen. 


Boodschap 


Bremes twijfelt er niet aan dat de 
campagne vruchten af zal wer¬ 
pen. „Dat is natuurlijk nooit echt 
meetbaar, maar we zijn ervan 
overtuigd dat we op deze manier 


toch een heleboel scholieren er¬ 
van kunnen weerhouden met 
drugs te gaan experimenteren. 
Want de opzet van de campagne 
lijkt dan wel ludiek, de bood¬ 
schap is duidelijk. En we moeten 
wat doen. In 1990 hadden we in 
Aken tien drugdoden, vorig jaar 
dus zeventien. Als die lijn door¬ 
zet, komen we in 1992 boven de 
twintig uit. Dat willen we koste 
wat kost vermijden. We willen 
niet dat Aken in plaats van Dom¬ 
stad Drugstad wordt.” 


\ 

^/Politie probeert fietsdiefstalleii te beperken 

f Fiets stelen of 
bestolen worden 


, |. Van onze verslaggeefster 

Heerlen - Er worden nog steeds veelvuldig fietsen ge- 
^°len in ons land. De slachtoffers van de diefstallen doen 
bestal geen aangifte bij de politie. Een andermans fiets 
Jatten’ is onderhand een gebruikelijke methode om toch 
huis te geraken. De Heerlense politie wil deze vicieuze 
j^kcel van 'jatten en verder jatten’ doorbreken. De slacht- 
fhfers krijgen de gelegenheid een fiets bij de politie terug te 
F°pen. 


S? a ee n gezellig avondje in de kroeg, 
Sfordt het 

op een gegeven moment 
jE 0 * 1 tijd om naar huis te gaan. Al 
{r s eheid nemend loop je naar de 
2*‘dUr waar je fiets staat, of beter ge- 
stond. 

L^ht ondanks het dikke ketting- 
gpt, is het de dader toch gelukt om 
Sr vandoor te gaan met je trouwe 


tweewieler. Een probleem, dat de 
politie inmiddels boven het hoofd 
groeit. 

„Fietsen worden tegenwoordig 
massaal gestolen. In 1991 lopen de 
cijfers van gestolen fietsen in de 
duizenden”, vertelt H. Naberhuis 
van de Heerlense politie. Volgens 


(ADVERTENTIE) • In de kelders en stallingen van de politiebureaus in Limburg stapelen de gestolen fietsen zich 
op. De politie van Heerlen gaat ze nu aan de slachtoffers verkopen. Archieffoto FRANS RADE. 


Voor iedereen, voor groot en klein 

GOED SLAPEN SHOW’ 

IN LIMBURGS GROOTSTE SLAAPADVIES-CENTRUM 


VV elkom in Limburgs meest kompleet centrum voor gezond slapen. Musterring 

Een uitgebreide kollektie goede en gezonde slaapsystemen, met medewerking van o.a. Auping, 
Zevenslaper, Beka,,Norma, Vredestein, Hülsta, Moscr, Aquadroom, Irisette, Rumat, Dunlop. 
Gemiddeld brengt u een derde deel van uw leven op bed door. U mag dus best kritisch zijn als u een 
nieuwe matras, slaapkamer of waterbed gaat kopen. Laat deze ’Goed Slapen Show’ niet voorbij gaan 
en kom diverse slaapsystemen testen. —-- 


M 
<fo &sSk 


van /loun w 

SLAAPADVIES 

CENTRUM 


HERKENT U AAN DE KWALITEIT SITTARD 
Industriestraat 23 
Industriestaat 4 


ROERMOND 

Minderbroederssingel 33 
Zwartbroekstraat 20 


VALKENBURG 
Reinaldstraat 1 


hem, is het percentage van gevon¬ 
den fietsen nogal hoog. Naberhuis: 
„We hebben talloze fietsen in huis 
die nooit door de eigenaars opge¬ 
haald zijn”. De politie verkoopt na 
een wachttijd van vier maanden, de 
opgehaalde fietsen massaal aan een 
opkoper. 

/elf 

Dat de fietsen niet opgehaald wor¬ 
den, ligt vooral aan het feit dat de 
eigenaars vaak geen aangifte doen. 
Meestal stelen de slachtoffers zelf 
een fiets, zonder te beseffen dat zij 
daarmee in plaats van bestolene 
ook dief zijn. 

Volgens de nieuwe regeling die bij 
de Heerlense politie wordt inge¬ 
voerd, krijgen slachtoffers bij hun 
aangifte een ’aankoopcertificaat’. 
Als de gestolen fiets niet terugge¬ 
vonden wordt, kan het slachtoffer 
een fiets kopen van de politie. 

„Wij willen die spiraal doorbreken. 
Als slachtoffers een fiets bij ons ko¬ 
pen, hoeven ze ook geen andere 
fietsen te stelen”, zegt Naberhuis. 

Wanneer het systeem inwerking 
gaat, is volgens de woordvoerder 
nog onzeker. Wel verwacht de poli¬ 
tie dat de nieuwe regeling een suc¬ 
ces zal worden. 

De tweedehands rijwielverkopers 
zijn er echter minder blij mee. De 
eigenaar van een rijwielhandel R. 
Saelmans, vreest dat nu minder 
mensen een tweedehands fiets zul¬ 
len kopen. 

„Als nu een fiets gestolen wordt, 
gaan de slachtoffers eerder bij de 
politie een nieuwe kopen dan bij 
ons”, meent Saelmans. 

Ook rijwielhandelaar N. van Bijnen 
kijkt met argusogen naar de nieuwe 
regeling van de politie. 


„Het is een feit dat steeds meer fiet¬ 
sen worden gestolen, maar ik denk 
dat het voor mij schadelijk zou zijn 
als de politie ook fietsen gaat verko¬ 
pen”, zegt hij. 

Ook in Maastricht en Sittard is het 
fietsdiefstal een probleem voor de 
politie. Jaarlijks worden ongeveer 
1900 fietsen in Maastricht gestolen, 
waarvan ongeveer 300 bij de eige¬ 
naar terug gebracht worden. Vol¬ 
gens de Maastrichtse politie woord¬ 
voerder Math Derey doen veel 
eigenaars bijna niks om hun gesto¬ 
len fietsen terug te vinden. 

„ Als je ziet hoeveel mooie moun¬ 
tainbikes hier in de kelders staan, 
dan verwacht je toch wel dat de 
eigenaars ze komen op halen”, ver¬ 
telt Derev. 

De politie houdt regelmatig een 
fietskijk-dag, waar slachtoffers hun 
gestolen fiets kunnen opzoeken. 
Toch raken de kelders van de poli¬ 
tie regelmatig overvol met niet te¬ 
rugbezorgde fietsen. 

Een regeling om fietsen te verkopen 
aan slachtoffers, zit er volgens de 
woordvoerders van de politiekorp¬ 
sen in Maastricht en Sittard nog 
niet in. 


bioscopen 


| a • HEERLEN j-jj 

■ —. Royal: Hot Shots, vr Lm zo 15 17 j—, 
I—J 19.30 en 21 30 uur, ma Lm do 19 L—J 
en 21 uur. Rivoti: Quigley down r“j 
1 under, vr Lm zo 18.30 en 21 uur, 

O ma t/m do 20.30 uur. De Redder- □ 
tjes in Kangoeroeland, za zo wo 
L_1 14 uur. za zo ook 16 uur. Maxim: L-J 
r—i All I want for Christmas, vr t/m r—« 
L—■ zo 14.30 en 19 uur, ma L'm do *—* 
f~~f 18.30 uur. Drop dead Fred. vr [~~~| 
Lm zo 16.30 en 21 uur. ma L'm do 
I I 20.30 uur. H5: The Addams Fa- O 
__ mily, dag. 14 19 en 21.30 uur _J 
I—I Fievel in het Wilde Westen, vr za I—J 
p —1 zo 14.30 en 16.30 uur. wo 14.30 [—-j 
uur. Don't teil Mom the babysit- —* 
| 1 ter 's dead, dag. 14.15 18.45 en I 1 

t 21.15 uur. vr L'm zo ook 16.15 _ 

I I uur. Curly Sue. dag. 14 18.30 en I 1 

□ 21 uur, vr L'm zo ook 16 uur. Doe . 
Hollywood, dag. 18.30 en 21 uur, '—’ 
vr t/m zo ook 16 uur, ma Lm do f~~[ 
"" ook 14 uur. Bingo, dag. 14 en 
I I 18.30 uur, vr L'm zo ook 16 uur. I } 
Terminator 2, dag. 21 uur. 

Q # SCHAESBERG r—i 

a Autokino: Robin Hood; prince «—> 
of thieves. vr t/m zo 20.30 uur. * 


(ADVERTENTIE) 


Klem in 
meters 

GROOT in 

SERVICE 

GROOTSTE 

collectie 

20 meter 
in de 

Emmastraat, 

voortui 

'ABN-bank 


Voor ’n jj\ 

KIJK! I 


i umm 
p • KERKRADE 

— Wijngrachttheater: 

□ ter, wo 14 uur. 


Assepoes- 


• MAASTRICHT 1 

Mabi: Hot shots, vr L'm zo 13.30 ( 
16 18.30 en 21.15 uur. ma L'm do > 
21.15 uur, wo ook 14.30 uur. * 
Drop dead Fred, vr t/m zo 16 I 

18.30 en 21.15 uur. ma L'm do 
21 15 uur, wo ook 14.30 uur. De | 
Reddertjes in Kangoeroeland, vr . 
L'm zo 13 14.45 en 16.30 uur, wo I 

14.30 uur. The Addams Family, i 
vr t/m zo 1330 18.30 en 21.15 uur, 
ma ty/m do 21.15 uur. All I Want | 
for Christmas. vr L'm zo 13.30 ' 
uur, wo 14.30 uur. Ciné-K: Thel- I 
ma and Louise, dag. 21 uur. i 
Cinema- Palace: Don’t teil Mom J 
the babysitter ’s dead. dag. 18.45 | 
en 21.45 uur, vr Lm zo ook 13.45 
en 16.15 uur, wo ook 13.'45 uur. I 
Fievel in het Wilde Westen, vr i 
t/m zo 14 en 16.15 uur, wo 14 uur. I 
Bingo, dag. 18.30 uur, vr L'm zo | 
en wo ook 14 uur. Curly Sue, 
dag. 18.45 en 21.45 uur, vr Lm zo ] 
ook 16.15 uur The Fisher King, , 
dag. 20.45 uur. Lumière: Pink 1 ' 
Nareissus, vr 20 uur Lesbische 
sensuele humor, za 20 uur. Ton- 
gues untied. zo 20 uur. Noctur¬ 
ne, ma 20 uur. Via Appia. di 20 
uur. Extramuros, wo 20 uur. The I 
Outsiders, do 20 uur. An angel at ; 
my table, dag. 20.30 uur Delica- ! 
tessen, dag. 22 uur. 

• GELEEN 

Roxy: Don’t teil Mom the baby¬ 
sitter ’s dead, dag. 20.30 uur, zo 
ook 15 uur. Studio Anders: The 
Addams Family, dag. 20.30 uur. 
De Reddertjes in Kangoeroe 
land, vr Lm zo en wo 15 uur. 

• SITTARD 

Forum: Hot Shots. dag. 20.30 
uur, za zo wo ook 14 uur. Doe 
Hollywood, dag. 20.30 uur. Fie¬ 
vel in het Wilde Westen, za zo wo 

14 uur. Filmhuis Sittard: Awa- 
kemgs, wo 20.30 uur. 

• ECHT 

Royal-MicroRoyal: Curly Sue. 
dag. beh. wo 20.30 uur, vr Lm zo 
ook 15 uur. De Reddertjes in 
Kangoeroeland, vr Lm zo en wo 

15 uur. Dying Young, vr Lm di 
en do 20.30 uur. 

• ROERMOND 

Royal: Hot Shots. dag. 20.30 uur. 
zo ook 16.30 uur. De Reddertjes 
in Kangoeroeland. vr Lm zo en 
wo 14.30 uur. Royaline: Don’t 
teil Mom the babysitter ’s dead. 
dag. 20.30 uur, vr Lm zo en wo 
ook 14 30 uur. zo ook 16.30 uur 
Filmhuis Roermond: Awake- 
mngs. do 20.30 uur. Grote toename 
faillissementen 
Belgisch-Limburg 

HASSELT - Het aantal faillisse¬ 
menten in Belgisch-Limburg is vo¬ 
rig jaar met 44 procent gestegen. In 
1990 gingen ’slechts’ 169 vennoot¬ 
schappen op de fles, maar vorig jaar 
liep dat aantal op tot 244, of 75 meer 
dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt 
uit cijfers van de rechtbanken van 
koophandel in Hasselt en Tongeren. 
Sinds 1987 was het aantal faillisse¬ 
menten in Belgisch-Limburg vrij¬ 
wel stabiel gebleven. De meeste 
faillissementen kwamen voor in het 
arrondissement Hasselt, waar 152 
vennootschappen over de kop gin¬ 
gen. 

In het arrondissement Tongeren 
steeg het aantal faillissementen vo¬ 
rig jaar met 23. Naar juridische 
vorm moesten vooral coöperatieve 
vennootschappen gedwongen slui¬ 
ten. 


# Alles in de familie’ 
in Heerlen 

HEERLEN: 

- za. 4/1: ’Alles in de familie', klucht 
van Thei Dols (20.30 uur). 

- zo. 5/1: Narcis met 'Het verlegen 
mannetje' (14.30 uur). 

- di. 7/1: Staatsoperette Warschau 
met ’Maske in Blau’. 

- wo. 8/1: RO Theater met ’Tea and 
sympathy’ van Robert Anderson. 

KERKRADE: 

- zo. 5/1: concert van Sharon Quar- 


MAASTRICHT: 

- za. 4/1: Amsterdams Kleinkunstfes- 
tival (23.00 uur). 

- za. 4/1: William, muziektheater van 
De Nieuwe Snaar 

- zo, 5/1: Babar, jeugdvoorstelling van 
Theatergroep Vandenbulck (14.30 
uur). 

- wo. 8/1: lunchconcert van Milenka 
Dzekova en Marijke van Duin (12.30 
uur). 

- wo. 8/1: 'Thyestes' door Zuidelijk 
Toneel 

ROERMOND: 

- zo. 5/1: Nieuwjaarsconcert met Har¬ 
monie Concordia Melick en Piet Jee- 
gers Klarinet Choir (19.30 uur). 

- di. 7/1: Drums of the world, slag- 
werkconcert door Circle Percussion. 

- wo. 8/1: jubileumconcert Laurens 
van Rooyen. 

AKEN: 

- za. 4/1, di. 7/1 en wo. 8/1: Die Affare 
Rue de Lourcine. 

Tetizij anders aangegeven begin¬ 
nen alle voorstellingen om 20.00 Limburgs Dagblad 


Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina teer je pas goed bij 

Danscentrum Weisscher 

' F.D.O. -gediplomeerd 

Lid vw F.D.O., N.B.D., B.U.L.D.O., N.R.RA, N.A.D.B. 
W| starten half januari in 

Geleen, Sittard, Nuth, 
Treebeek, Brunssum 

met cursussen in: \ ‘ 

stijldansen, rock 'n roll, disco. 

Ook 40pius (gehuwde) parencursus stijldansen. 

Onthoudnummer: 04493-4343 

Nu ook bij ons de allernieuwste danstrend 

SOCA, HIP HOP, TAGO-MAGO 
en WHITE EMOTION 


Te k. schitterende zuiver zij* Ais u ons voor 12 uur 
den BRUIDSJAPON, mt. 38, ’s morgens beit, staat uw 
pr.n.o.tk. Overdag tel nr.: PICCOLO de volgende dag 
043-812084, ’s avonds: ai in het Limburgs Dagblad. 
045-750707. Tel. 045-719966. 


HATÉ Verwarming 045- 
463441, onderhoud, repara¬ 
tie, installatie. Ook ontkai- 
ken van geisers en boilers, 
24 uur service 


Bestaande PARKETVLOE¬ 
REN: schuren, borstelen en 
verzegelen. Gratis prijsop¬ 
gave. Tel. 045-740335. 


Hans LIPS voor timmer-, (korting 

dak en zinkwerk met garan - 1 - 

tie. Vraag vrijbi. advies/ 
offerte. Bel 045-453818. 


NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. 


Uw KOELKAST, diepvries 
bedrijfskoeling, wasauto¬ 
maat KTV, video of geluid- 
inst. defect? Bel direct 045- 
'T' 

hl 

Uil 


1 f- 1 11* 


tv-TXi 


en Bovag erk. Ver¬ 
keersschool WfSCHMANN 
,&Zn voor al Uw rp)ew|zen, 
motor, auto, vrachtauto, bus 
kakker en oplegger, auto en 
;vrachtauto met aanhangwa¬ 
gen, opleiding voor alle 
chauffeurediplorna's. 045- 
i 321721 Landgraaf 8 en 10 
«daagse opleiding voor per¬ 
sonenauto ook mogeljk. 
Startcursus chauffeursdr- 
plema 28-12. Startcursus 
iflto M ri| k e stoften 4-1-'92. 


Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes 't snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. _ 

Als u ons voor 12 uur 
's morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. _ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Homo/tosbtech... én op zoek 
naar een relatie : 

Idemdito 

YJlg. Alternatieve Relatie¬ 
vorming, Lange Geer 44, 
«en, 015-136631. Erkend 
itoor Raad van Toezicht 

\ * ■ 

j ’Aids infolijn 

ij Bel gratis 

| 06-0.22.22.20 

! ; Maand, t/m vrijd. 

! - Jan 14.00 tot 22.00 uur. 


zaterdag en zondag 
_e dans- en contact- 
«ydhd voor boven de 30 jaar 
>'de keéderber LA CHALET 
■to 'Treebeek. DJ Rfchard, 
;zsH open 20.00 uur. Iedere 


ALLEENSTAANDEN, 
Werkgroep 1 Guüks-Hoes, 
Hoek Agricot^raat-Opho- 
ven 1 , Sittard, organiseert 
tedere zondag een dans- en 
contactavond. Bewijs ver¬ 
in!. 046-747962. 


Wed. 57 jr. ongebonden, 
goed verzorgd uiteriijk. ge¬ 
zellig type, zkL idem HEER 
plusm. 60-65 jr. git goed mi¬ 
lieu om 'n serieuze en eerlij¬ 
ke relatie mee op te bouwen 
Lfet i.b.v. auto. Br.o.nr. B- 
0120, LD. Postbus 2610, 
6401 DP Heerlen. 


Nette j. man 28 jr. donker zk. 
m. VROUW 25/30 jr. kind g. 
bazw. Br.m.f.o.nr. B-0124, 
LD. Postbus 2610, 6401 DP 


tdöMöerdag 
;Mi ChNet 


halst Treebeek, Ko- 
. 25a 045-211375. 


61 jr. z.k.m. eenv. 
». Br.o.nr. B-0115, LD. 
2610, 6401 DC Hrt 


jongeman 30 jr., 
mtr. donksrbèond. nor¬ 
maal postuur met vast werk. 


tetfta leve VROUW tussen 
25635 Jr. Br. met toto altHd 
tnlw. Bro. nr. B-0118, LD. 
PQkbus 2610, 6401 DC 


Twee vrienden, midd. derti¬ 
gers. niet onbemidd., z.k.m. 
twee VRIENDINNEN om 
samen te genieten van alee 
wat dft teven te bieden heeft. 
Br.anr. B-0127,, LD, Post¬ 
bus 2610,6401 DC Heerlen. 


MYrA bemiddeingsöuro, 
veel Pootee dames hebben 
net ais u een eenzame Kerst 
en Nieuwjaar gehad. Wij 
hebban meer dan 1 O 0 da¬ 
mes in ale teeldap inge¬ 
schreven die net Me- u op 
zoek zijn naar een aerieuse 
partner enkele vi>. ft. An¬ 
na 27 jr., sportief en onder- 

deren. Maria 41 te huiao^k, 
vrorik en zonder kinderen. 


4* 
Natte jongeman 28 jr., sport 
typ*, 1.70 mtr., zwart haar, 
;zkt‘ VROUW pkh. 23-30 Jr. 


STOELMATTERU vem. rie- SCHOONHEIDS-massage- 
ten en biezen stoelen met ped.- stoeten, beursmod. 
gar. Bei. 045-418820. Tel. 04923-62939 of 66561. 


Eiken-meubelgroothandel 
t.o.h. reüniegebouw Geleen 

30% goedkoper dan ekterei 

Groenseykerstraat 41B. Tel. 046-747446. 
Open ma v. 13.00-18.00 uur; dkisdag-vrijdag v. 
09.00-18.00 uur; zaterdag V. 10.00-17.00 uur. 


Massale magarijnverkoop van honderden nieuwe keukens 
en inbouw-apparalen in onze keukenmagazijnen 

SITTARD OF ECHT 

waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in 
de Hom-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard 
worden verzameld en verkocht 

tot 60% KORTING 

Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlage 
aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen. 

Hier enkele voorbeelden: 

Moderne strakke complete 
linnenstructuur keuken 

Normale prijs ƒ 6.087,-; Hom prijs ƒ 6.498,- 

Nu slechts ƒ 1.998,- 

Zeer mooie cassette kersen- 
, houten keuken 

1 Normale prijs ƒ 10.378,-; Hom prijs ƒ 8.998,- 

Nu slechts ƒ 3.498,- 

Zeer solide moderne 
grijze keuken 

Normale prijs ƒ 11.636,-; Hom prijs ƒ 9.898,- 

Nu slechts ƒ 4.698,- 

Philips inbouw-magnetron 

Type M-7.11 W 

Normale prijs ƒ 1.380,-; Hom prijs ƒ 1.290,- 

Nu slechts ƒ 498,- 
Hom 

Sittard, Bergeiweg 51-53 

(Industrieterrein Bergenweg Tei: 046-511775) 

ECHT, Loperweg 8 

_ Tel. 04754-86188 


KWAUTEITSKEUKENS. • PuHmar 
topkwaliteit voor een norma- 1.40x2. 
te prijs. RU Hanctelsonder- se stft 
neming. Staöonstr. 294, 

Nuth. Tel. 045-242602. 


Müsic house " ra ™* 

Akerstr. 19 
043-217428 

Daan Smit BV <*•«• 

mmmmmmmammmmmmm Rijksweg Z 124 
1200 meter 2 mu ztakptozif lil 046 ' 75 *® 6S 


Meer dan 75 keyboards op voorraad!!, vraag om een vak¬ 
kundige demonstratie, ook voor een goede occasion heb¬ 
ben wij een goede mus. 

Geen problemen met de nieuwste midi/synthesizer/key¬ 
board technieken, vakkundige product-spetiafasten staan u 
met raad en daad terzijde. 

Met meer dan 200 etectr. gitaren vindt u in iedere prijsklas¬ 
se wei uw instrument desgewenst aan uw wensen aange¬ 
past, gitaar en versterker vanaf ƒ 495,-. 

Ruime sortering orgels (vanaf ƒ 1.495,-) en electr. piano’s, 
occassions electr. orgels vind u bij ons al vanaf ƒ 150,-lü 
zolang de voorraad strekt 

Voor al uw muziekinstrumenten 

WU ZUN DEALER VAN O.A. YAMAHA, ROLAND, KORG, 
AKAI, ELKA, TANNOY, ENSONIQ, HOHNER, CASIO, 
SONOR, I BAN EZ, GEM FARFISA, LEM, ORLA, 
EL.VOICE, HILL D&R, TAMA, PEURL. 

Geopend van half tien tot zes, maandag gesloten. 


Super Aanbieding 

uit onze midi-afdeling 

Roland JX1 Synthesizer 
van ƒ 1.860,- voor ƒ 999,- 

KOOP BU DE MAN. DIE HET OOK BEDIENEN KAN! 


stalmeiefï 

USIC 


KNIP UIT! Te huur, (kaai- Piccolo's doen vaak 
molen en nieuw luchtkussen wonderen... Probeer maar! 
Tei. 045-315378. Tel. 045-719966. 


Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, Voor al uw oude METALEN. 
Heerlen. Wij betalen de Frans v.d. Loop Recycling/ 
hoogste prijs voor al uw oud Meth aal handel, Kissel 12- 
üzer/metalen. 045-422025. 14. Heerlen 045-726392 


Ervaren geestelijk 

GEZONDHEIDKUNDIGE 
biedt zich aan voor thuiszorg 
aan geestelijk gehandicap¬ 
ten. Zowel begeleiding als 
therapie mogelijk. Inl. 
04406-42564 (18-21 uur.) 


Te k. STOELTJESLIFT dis 
nieuw. Inl. 045-213350 na 
12.00 uur. 


PARAGNOST, helderziende 
medium voor hulp in eik 
voorkomend probleem. Tel. 
045-310127. 


Te koop OPKLAPBED en 
tekentafel (koffer). Tel. 046- 
749790. 


Set PHDNEERBOXEN 
120W. ƒ300,-, tev. C-64 
met turbo-rec. en 2 joyst. en 
200 spellen, ƒ200,-. Tel. 
045-457295/462306. 


SAI BABA. Gisteravond op 
TV. Gezien? Interesse? Bel 
045-241245 of 04493-1189. 


Gebit gebroken? Tandtech¬ 
nische praktyk Hoonhout 
voor nieuwe gebitprothese 
en reparaties. Akerstr. Nrd 
328, Hoensbroek. 045- 
228211. Kom eens langs 
voor een GRATIS controle 
aan uw gebitprothese. Ook 


de muziek wxktl iv 


-*»DSrRAAT J? TEl 04 ‘j 714253 HOfNSBHOf 

33 Te k. BOXEN Bose Acousti- 
mas 5 syst nw. pr. ƒ 1.900,- 
nog 3 jaar garantie, vr.pr. 
ƒ 1.100,-. Tei. 045-318326. 


Te k. etectrontech ORGEL 
Cosmovox, i.z.g.st, ƒ 600,-. 
Tal. 045-315952. 


Top-100-Top-40 (rock) 
band zkt. ZANGER, rep. zat. 
16-20 uur, tel. 04406-15563 
(Freek). 


koopavond 


Te k. Electr. ORGEL vr.pr. 
ƒ700,-. Tel. 045-454144. 

Gezocht bassist en ZAN- 
GER/gitarist om band op te 
richten stijl black crowes/ 
fata! flowers. 045-321233. 


Te koop weg. beëindiging 
"ZAAT HERMENIEKE* Mar- 
ching Klarinet, vr.pr. ƒ 300,-; 
Lyra, vr.pr. ƒ200,-. Beide i. 
z.g.st. 04406-16772/10094. 


WH 


;mat toto aM|d antw. Br.anr.. 

•B4M19, LD. Postbus 2610, W** VERKOPEN? Adyer- 
*-- * 'teer vla: 045-713966, . Te k. SALONTAFEL 70x 
1.45, marmerbtad met hou¬ 
ten onderstel, pr. ƒ150,-; 
Hangoüeiamp, zeer mooi, 
pr. ƒ125,-. Alles Lg^L 
Manzardstraat 6 , Kerkrade- 
Eygetehcven. TeL 045- 
460106 


f 1991: Velen 

vonden hun levenspartner 

j 1992: U ook? 

Bei dan nu: Sta. Mens en Reistip 
Heerten e.o.: 045-726539 Mevr. Luchtman 
J * Roermond e.o.: 04750-15534 Mevr. Nabarro. 
oFetuur de bon naar Postbus 525,6040 AM Roermond of 
o 1 Postbus 5060. 6401 GB Heerten. ' 

GRATIS BROCHURE VOOR PAR7NEHZOEKENDEN 

Naam.. .—jnV 

Ti Adres:.. 


Te k. WANDMEUBEL en 
8 a lo nt atel (zw. modern) 
eeth. (goed onderti.), vr.pr. 
tevens 3 moderne 
TeL 046-271651. 


Mooi licht eiken WAND¬ 
MEUBEL 2.70 br. met tv- 
ruimte, massief voorfronL 
ƒ 500,-. Tel. 045-464928. 


Klein Perzisch TAPIJT, goe¬ 
de kwaliteit, ƒ 450,-. Tel. 
045-217356. 


Te koop KEUKEN, middet- 
Sticen, i.g.st Tel. 045- 
752044. 


KEUKEN te koop met app., 
I. 3^8 m, eiken front. T.e.a.b 
Tel. 046-740709. 


Te koop klassiek BANK¬ 
STEL Italiaanse stijl. TeL 
045-310670. 


Attanlief Zijn de kussens 
van uw echt lederen BANK¬ 
STEL verschoten of ver¬ 
kleurd. Bel u vrijbi. 045- 
412736. 


Te k. eiken BANKSTEL plus 
hanglamp. Tel. 045-444718. 


Massale magazijnverkoop 
van duizenden apparaten 

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, Weuren-tv, video’s 

WITTE HAL 
SITTARD EN 
MAASTRICHT 

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit 
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot Ketst 

60% KORTING 

Elke dag nieuwe aanvoer, 

Elke dag superlage aanbiedingen 

OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS 
Hier enkele voorbeekien utt onze duizenden koopjes: 

Grundig kleuren TV 

grootbeeld kleuren TV met stereo en teletekst 
geen ƒ 2.298,- of ƒ 1.998,- maar 

ƒ 1 .298,- 

! AristonS vkhjb-récoMer; 

met LCÓ-afstandsbediening 
geen ƒ 998,- of ƒ 798,- maar 

ƒ 578,- 

Sharp Videocamera 

VL-C 690-S, met alle toebehoren 
geen ƒ 2.198,- of ƒ 1.798,- maar 

ƒ1.198,- 

Philips Midi set 

2x60 Watt, afetairtsbedtonirio; digitaal en dubbel deck 
geen ƒ 99$^- of ƒ 796;- maar 


WITTE HAL Zonnehemels 

Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij 
van Uden Expert 

Riho zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. iamptengte met 
statief nu ƒ 998,-. Hoofüstr. 12, Hoenftroek. 045-212655. 


ZONNEHEMELVËRHUUR: Als u ons voor 12 uur 
Huur nu 1 maand 'n zorme- ’s morgens beit, staat uw 
hemel voor ƒ150,- incl. be- PICCOLO de volgende dag 
zorgen en ophaten. Inl.: Fa al in het Limburgs Dagblad. 
Mazo, tel. 045-312956. Tel. 045-719966. 
Sittard 

Bergerweg 51-63 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162 

Maastricht 

Schamerwejgi 66-70 achter Hom keukensuper 046-633162 
Ook uw aftte voor keukervinbou w appa r atuur 
met grote «kortingen 


TVS, zeer grote 
v.a. ƒ125,-. Ook 
recente tv’s met teletekst en 
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc- 
castoncentrum Geel, Gras- 
broekerweg 25, Heerlen. 
045-724760. 


Kleuren TVs 8-12 kan. v.a 
ƒ 75,-. Afstbed. v.a ƒ125,- 
oa Philips. Radio/TV 
FRANK BV, Bokstr. 33 
Heerierhekte. 045-213432. 


KLEUREN TV grote sorte¬ 
ring vanaf ƒ 65,-. Nieuwe 
KTVs v.a ƒ298,-, betaling 
v.a ƒ 25,- p mnd. Ractiq/TV 
van voorst, Ganzewekte 48 
Heerierhekte. 045-213879. 


AFSTANDSBEDIENINGEN 
voor uw TV ƒ 85,-. E en E 
Bectronica 045-231340. 


*~’t - Telefoon 

ShCKnNG MENS EN RELATIE Po r o oomijk o bemiddeling 
.. ’i... - Nieuwiaarsparty 12 januari! 


1992 is... samen gezelliger 

i ^lichting Date brengt u met efcaar In kqntakt Heel snel, 

; ete u w». Onze regio-medewerkster vertelt u graag meer 
' «ter onze reltitekrfng van circa 6.000 partnerzoekers (m/v) 
; Maastricht e.o. mevr. Corèius: 043-640170. 

^ Hoo r to n e.o. mevr. WMo m o e: 045-215481. 

I Roermond, mevr. Cremer 04750-10654. 

> Weert, mevr. Janssen: 04850-38337. 

\S Stichting Date 

*** Ntet zonder reden Nederiands grootste reiatieburo. 
Bkand door da Raad van Toezicht v.h. Min. van WVC. 


Partner Consult 

Adviesbureau voor partnerkeuze in Zuid- cnOoM-NederUnd 
voq| hel Ac ad. H.B.O. of vergelijkbaar ontwikkelingsniveau 


’ ■ a hebt het druk, fijne vrienden en interessante hobbiee 
' maar U mist dte ene partner in Uw teven. 

Brochiure/tnfo 

1 4 Mw. Scftiks 043-255448 

; Postbus 272,6200 AG Maastricht 

■* . 


. -i -" 1 tl ' ,I 


X atift. BRUtSJAPON, Te k. nieuwe roomkteuriga 
Np, mt 36-38, pra korte J|de 3RUOBJURK, 
TeL na 18 uur 045- ntraptoti. mei boierat mt 38 
i ~. Tel. 045-214171. 


mrn BONTJAS, don- 

rigt met. baret Te koop kort zflvemerte 
Ligit TeL BONTJASJE, mt 38. Tel. 
04404-2168. 


COMPUTER kopen of ver 
kopen? Bei advertentie-)ijn 
04492-5329 


Te k. Recom XT COMPU¬ 
TER 640 KB. Ram, hard¬ 
disk, VGA monitor, 2 disk¬ 
drives, pr. tejub. Tei. 
04405-2152. 


lifiÉpijliffisÖËiiil KÉ 
Te koop COMPUTER 386/ 
33Mhz 80MB HD, 4MB on 
board met VGA-kLmon. 
3.300,-. Tel. 045-215993. 


Te k. COMM. 64. diskdrive, 
40 flop., joystick, mon., da- 
tarec. Tol. 045-740236. 
KACHELS, 20 tot 25% kor-fGoedkope ZUINIGE hot*- 
ting. gratis geplaatst. De I kotenkachel en 6 m3 hout 
Kadietemid. Walem 21. 

Kimmen. Tel. 04459-1638. Ta k. 2 GEVELKACHELS, 
Wat VERKOPEN? Adver- 8 ®*. 10.000 kal. Tel. 045- 
teer via: 045-719966. 310570. 
«vïH3!pilW-^r J ^rlTiWpi^Ppf^lk'L^llls 


Te k. COMMODORE 64 met Te k. PC COMMODORE en 
diskdrive en andere toebe- Meuren monitor, pr. ƒ800,-. 
horen, ƒ 400,-. 045-223512. Tel. 045-272503 na 17 uur. 
•jtlh-Liiilü: Te k. KOELKASTEN va. 
ƒ 95,-; diepvrieskisten met 
ladenk. va ƒ 195,-; was- en 
droogautom. va ƒ 196,-; 
centrifuges va ƒ 65,-; kook- 
toesL va. ƒ75,-; KTVs va 
ƒ95.-; video’s va ƒ195,-; 
CD-apeters va ƒ149,-; 
compi. getekteinsL va 
ƒ 95,- etc. Eigen techn. 
dtenst Nies met votie ga¬ 
rantie. Vrieeko, Sktarderweg 
136, Heerten. Tei. 045- 
727342. Tev. verkoop- 

ngQOp-<n|OQp a 


SIEMENS 

Bosch, Zanker, AEG, Mete- 
wasmachines, drogers, 

koelkasten, vriezers, vaat¬ 
wassers. De laagste prija 
Jac Kohten, Rijksweg N 104, 
bj ziekenhuis Sittard, 
046*513228 Of 514862. 


IJSKAST ƒ95,-; diepvries 
ƒ150,-: wasautom. ƒ195,-; 
wasdr. ƒ 175,-. 045-725595 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer vta: 045-718668. 


jfti! ii;; iSi 1 i; 

:: Hl; 

'4i-- v ! ... 

nupHppwv 


Ant BOUWMATERIALEN 
Dohmen, Klimmenderstr. 65 
KHmmen. Tel. 04405-2337. 
Nu met de feestdagen grote 
keuze in decoratief Mein- 
goed. Tevens verkoop van 
marmeren schouwen en 
hekwerken. 


INTERART antiek $impel- 
veid. Zeer grote keuze kv 
strakke eiken Kmburgse, 
Duitse, Engelse meubelen 
o.a kasten, eethoeken, vitri¬ 
nes, bureau’s, salontafels. 
800m2 antiek licht en don¬ 
ker grenen. Bgen restaura¬ 
tie en logerij. Do. koopavond 
ma. Q68Kwn. mw. 64, 
045443161. 


Te koop gevr. antieks 
SPEELDOZEN en grammo¬ 
foons. 043-649494. 


WUSHOFF Antiquos biedt u 
op 1500 m 2 een grote keuze 
aan in antieke IteSton, vitri¬ 
nes, buro’s, eethoeken, 
kloidceri, kachels en curiosa. 
Amstenraderweg 9, Hoens- 
broek-Centrura Tel. 045- 
211976. Geopend: dond., 
zaterd. 


& ÏZ3 


Te k. antieke HALSPIEGEL 
toogkasL vitrinekast, kast 
met opzet, salontafel, 2 opa- 
stoeten. TeL 045-710402/ 
045459431. 


Antiek SIMONS gespedaK- 
seerd in noten, grenen, ei¬ 
ken antieke meubelen en 
lampen, Mokken enx Nuth 
Dorpstraat 45 A, to. 


TeL 045-2 


Te k- TENORHORN. TeL 
045451553 basen 18.Q0- 
19.00 uur. 


MARSHALL gitaaiverster- 
kars 50 Watt ƒ500.- en 
750,-048-756081 na 18.u 


Te koop BASNSTALLATIE 
Feridér Top met box, 10Ó 
watt. ƒ liSo,-; Moefet Top, 
T00 watt ƒ 400,-; BC Riche 
basgitaar ƒ 350,-; Vaster gi¬ 
taar ƒ250,-. 04498-57107. * 


YAMAHA Ctavinova. De 
toste pilzen van Nederland 
Bel van Uik Rotterdam OIO* 
4863500. 


e 


’.l »*»:*■: 


Een be- 


BUFFETKAST; kaptafel; Te k. GEVRAAGD antieke 
kapspiegel en bronzen lam- meubels en inboedets. P. 
pen serie boeren model. Tel. Cortenraad, Rtorrist (B). 09- 
045-324915. 3912261156. 

Gevr. ZANGER(ES) en baa¬ 
stere) voor nieuw e ooyer- 
form. met prof. insteling. 
toto TeL 043-632591. ** WALHALLA’S 06 PARADIJS** 
Lesbi Hard Pomo-06.32a321.99 
De Sexfabriek-06.320.332.99 
Live Stiptease-06.320.322.80 
Kleed me aan-06.320.323.90 
Triosex Trek?-06.320.326.56 
Sannes porno Mix-06.320.370.00 
De Sexmachien-06.320.326.80 

* —50 ct p/m—******* 


SexhotSex. 

W| bemiddelen nog steeds 
gratis in sex. Ook escort en 
privé, live sexgesprekken 
06-320.330.71 -50ctp/m 


privé sexkontakt 

Je krijgt direkt een heet 
mekte of knul aan de lijn 
06-320.322.33 - 50 ct p/m 


Waarom 

wachten? 

Zoek de vriend of vriendin 
van je dromen. Bei snel 
06-320.320.33 - 50 ct p/m 


Hete meisjes witten een 

Sexafspraak 

06-320320.44 - 50 ct p/m 


Direkt snel sexkontakt 

Sex afspreeklijn 

06-320.320.55 - 50 ct Bisex kontaktlijn 

Ook trio-sexkontakt 
06-320.325.01 - 50 ct 


* SM Privé 

Apart met mannen en boys 
06-320.322.17 - 50 Ct p/m 


Erotel 06 

Erotei 

dat is 1 wel 

320.320.20 

50 ct p. min. 


Sexbezoekje 

BK wulpse Annet. Trio) 
06-320.320.95 - 50 ct 


Stoute sexafspraalqes 

meisjes 

kontaktlijn 

06-320.330.16 - 50 ct 


Wulpse Loesje 

Hoor haar tekeer gaan. 
06-320.330.96 - 50 Ct 


Moniqüe 

Ze trilt van sexgenot 
06-320.330.97 - 50 ct 


Bisex voor twee 

direkt apart met een heet 
meisje of met een lekkere 


Club 06- 
Spetial sex 

Draai eerst 06-320.320 
EN DAN VOOR 

SM 25 

onderdanig, ze doet wat je 
wilt 

Hetero 26 

onze meisjes zijn overal 
voor in 

Lesbisch 45 

mm meisjes onder elkaar 

Meesteres 46 

Schiet op! Ze zit te wachten 

Lolita 47 

ondeugend 

Heerlijk live 48 

Saxen live opgenomen 

Meegenieten 60 

De spannendste sex 50 cpm 


BUURVROUW 

Buk eens even! 

50 cpm. 06.320.324.14 


Homosex voor 2 

Draai eerst 06-320, en dan: 
SM Limburg ....325.18 
Jack Off Privé..321.16 
Darkroom....324.16 
Gay Pervers...329.16 
Travestie...325.09 
TranssexueeL.321.36 
Bi-sex....323.36 
Jongens-9ex....325.19 
Studenten-sex...327.56 
50 ct p/m Pb. 75141 A dam 


Zoek jij een lekkere boy? 

Homo dating 

06-320.330.95 - 50 Ct 


06 Gay Café! 
Limburg 

De box met al jaren 
de meest spannende 
afspraken) 50 cpm ' 

06-320.327. 


Sex voor 

hete jongens & mektef 
direct apart, 50 cpm 


•Tl 


06-320.325. 


Ga liggen, ontspan je en 
met je handen wat Wert 
vraagt.... 

Wendy 

06-320.331.03 - 50 Ct 


l ' 


• >:IL< : , ï- 


Ik ben een sexy 
vrouw, al wat ouder. 50 


06-320.320.9 


:* $1 TopSex 

2 handen vol. 50 ct 

06-320.325. 


'+ 

SE 


Gratis 

real live gespr 

0,50 p.m. 06- 

320.330.6 


Met beeldtelefoon 
onze meiden ook 
VAN CLUB 06, DUS Sex aan huis 

Bel voor privé of escort 
06-320.330.60 - 50 ct p/m 


4 

ES 

pi ; 

[cV 


Bi-Sex Privé 

Zoek je ’n heet meisje of 
lekkere boy? Direktv 
afspreken, ook voor 
06-320.330.46 - 50 Ct 


Zoek jij snel 

Tippellijn 


06-320.330.79 - 50 ct -Nieuw, nieuw, nieuw,********** 

Privé Yvonne 

Knappe sexy meisjes in Nylonkoustes. 
kapefweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100. 

11-24 uur, zondags van 15-23 


Dolce Vita 

Hedenavond sexparty voor paren, en 
Paren gratis entree. Spedaai voor de 
nieuwjaarsprijs. Tot ziens to Dok» Vita, voor meer 
04750-11876, Rijksweg 15, Urine. Privéclub Amorosso 

t, MicheUe, Deborah, Samantha, Meianie 
r NIEUW: Tamara, Jotanda en Christien. 
Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335 Sex voor twee 

Direkt kontakt met meiden, 
vrouwtjes en stoere 
hete knullen. 

06-320.330.90 - 50 ct p/m 


Mannen en hitsige vrouwen 
wKton samen met jou apart, 
voor een heerlijk hete... 

Sexgesprek 

Do» mee 06-9570 - 50 c 


100 hete meisjes zoeken 

Sexkontakt 
Blonde Natasja 

doet hst met 2 buurjongens 
06-320 .327.77 - 50 ct p/m 


Sexadressen 

van hete dames/matojes 
06-320.32B.80 - 50 ct p/m Kleed me uit! 

Speel een heet stripspei met 
Suzanne 

06-350.211.14- 50 ctp/m 


EENZAAM..?? 

Bel Lente voor sexgesprek. 
Bij mij is aUes mogeKjk. 
06-320^24.96 (50 cpm) 


Griekse Sex 

Lisa draait z. om 50 cpm 

06-320.325.65 


Sexiijn 10 

Onervaren? 06-320.320.10 
De Jongste 06-320.321.10 
vriendinnetje 06-320.323.10 
Sex Box 06-320.325.30 
CaNne 06-9639?? 


Echt Lesbisch 

of maar zo’n 50% 

Voel je ais vrouw behoefte 
aan contact met vrouwen? 
De Box van vrouw tot vrouw 
06-320.327:78 50 Cpm. 


Evy leert 

van een vrouw op naaldhak¬ 
ken wat Lesbisch S.M te 


Porky’s Pretpark!! 

8 045-228481 / 229680 

nu bok zaterdags open van 11.00-19.00 uur. 


Nieuwjaarsfeest to: 

flj. « V VjLLA LjBERTA 

Voor paren en alleenstaanden. 

Beste vrienden, da dansschoenen aan en op naar U 
De "Screwbalte" zorgen voor Live muziek, 
Verder "Angie’ een nieuw talent 
Niet 1 , niet 2, niet 3 maar 4 mannen te 
Maaseikerweg 24, 300 mtr. v.a. A 2 richting 
TeL 04499-4928. 


ïllïfl 


UJ 


Versier 

’n afspraakje? De Flirtbox 
06-320330.01 - 50 Ct p/m 


Homokontakt 

Zoek je’n hete jongen? 
06-320330.18 • 50 ct p 


Luister naar hete meisjes 
dte een jongen zoeken voor 

Sexkontakfen 

06-320.330.68 ^ 50 ct 
Homojongens 

Hoor ze lekker tekeer gaan 
06-320.330.88 - 50 ct p/m Angy’s droom 

Vastgebonden in het toe 
teert hi haar Grieks. 
'■ I 


Maaslandse snuffelmarkt 

Dr. Haubentean 87, Maasmochoion België, zondag open 
van 10-18 uur SaKm Seghere met oikeeL Standplaats 


10-18 uur Safim Seghere met orkete. Stand! 
ƒ 1,50 p/m2 van 10-12 uur gratis toagang. 


Hete m o t njoo 

zoeken allemaal Sexkontakt 
06-320.320.36 - 50 ct 


nxuj 


ÜAto MtalaNft iitillnn 
vmo i i wiuyu i» VVHVUI l 

Sexkontakt 

06-320.330.42 - 50 ct p/m 


Haar mond etend wagenwijd 
open. Ze zakte door haar 
knieëri. 50 ct p/m 06-96.48 

Op z’n trans! 


Rijpe dame, 38 jaar 
Kve geraffineerd! 50 ct p/m 

06-320.320.38 


Grieks Standje! 2a bukte) 
Zonder Nipje over de tafel! 

06-320.320.62 

50 ctp/m 


Nymf Linda 

Geniet van 2 kanten, 50 cpm 

06-320.320.14 


Griekse Porno 

Marcha v. echter 50 cpm 

06-9618 


Val je voor dominante 
vrouwen. 50 ct p/m 

.06-320.332.32 

BNje meeote w e 


Donkere vrouw 06-96^40 
/ Zapp Sex 06-96-92 
Harde praat 06-96.91 
Live met mij? 06-95.08 
Volle vrouwen 06-96.94 

Kort en lekker 

50 ctp/m 


Club Mirabelle 
Club Nirwana 

Bekend van tv en faamlll 

Niet goed, geld terug-garantie 141 .V. luchtkaotolonlH 
n praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op \ 
it-koning-eervicel! Meiden dte aan de top wiflen 
AUes geheel vrijblijvend in ongedwongen stoer. - 
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur. 

ESCORT 045-427120/463323 j 

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. TN. 045-4271281 
Nieuwstraat 147, Kerkrade. TN. 045-463323. 


Katja’s Relax-Place 

ƒ 50,- All-in 

Tel. 045-423808. v 


Video-sex-clüb 

Rimousaes. ook mat lieve 
meisjes. Open dag v. 11.00 
-02.00u Zond. 1ÏO0H32.OOU 
«. Gracht 10, Maastricht 


Escort Moniek 

TN. 045-725778. 


Boys Service 

BNaabare escort voor elke 
vrouw. WK je vandaag je 
wüdsto fantasten in prakte 
brengen? Dat kan a» je nu . 
beft! Info. 06-52830068. 


Meisje 18 jaar 

bxa. vjoor eeoprt 
TN. 045-42747$ 


Nieuw Escort 

PitodHa en anN NI 
u thuis of In hotel 

045-428849 


“Cinderellaj 

Nieuwe meisjes verwacHj 
u. Oude nikewog Nrd. m 
Susteren. j 

Dave’s 

n 

Escort Boys verw 
dames, heren, ach 

SE 

Tevens jongen en 
gevraagd. TN. 0> 
27218. 

i Escort 

AH night earvk» vjl 
22 . 00 - 6.00 u NATUURLIJK.» 
w SÉal a» 1 fMnfckiik nc 


Van dames privé, duto én 
escorts, de dames vertelton 
je zelf wat ze te bieden 
hebben en geven ook ton 
adres en telefoonnummer 
06-96.85 (50 Cpm) 


FafrMatMtt 7, $061 PK Horst.1 
- n iÉteon Q47oa-a «ag 


Postbus SOM.SOM Aê 

<1X04709-04333. limburgs dagblad oostelijke mijnstreek 
Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 17 


DOOR BENTI BANACH 

EYGELSHOVEN — We schrijven 1893. Harmonie 
Sint Caecilia uit Eygelshoven bestaat één jaar en or¬ 
ganiseert haar eerste weidefeest. Als Harmonie Een¬ 
dracht uit Nieuwenhagen haar partij blaast, staan 
enkele leden van Sint Caecilia lachend langs de zij¬ 
lijn. Het gelach schiet bij de Nieuwenhagenaren dus¬ 
danig in het verkeerde keelgat, dat de twee muziek¬ 
korpsen elkaar in de haren vliegen en de rijkspolitie 
moet optreden. 


Honderd jaar Harmonie Sint Caecilia Ey gelshoven 

. ’Niet zo’n supermodern 
korps met pingpongwerk’ 


Met een karabijnsalvo proberen 
de agenten de boel te sussen, 
echter met een averechtse uit¬ 
werking: de muzikanten storten 
zich nu op de schutters. Mare¬ 
chaussee Vosmeer wordt onder 
de voet gelopen, maar slaagt er 
Wet hulp van wachtmeester Goe- 
degebure in weer op te krabbe¬ 
len. Vosmeer ziet geen andere 
uitweg meer dan zijn wapen te 
richten, zodat hij Johan Dircks 
in de hals treft. 'Dezes broeder 
zag dit en wilde op de mare¬ 
chaussee toespringen, toen deze 
opnieuw een schot loste en den 
laatste doodschoot’, zo schrijft 
het Limburgs Dagblad van 26 
juni 1893. 

Dit is de eerste anekdote uit het 
hoek Harmonie Sint Caecilia 
Honderd Jaar , dat morgen ter 
lelegenheid van het eeuwfeest 
van het Eygelshovense muziek¬ 
korps wordt gepresenteerd. An¬ 
no 1992 is Harmonie Sint Caeci¬ 
lia al lang weer een rustige en 
bescheiden harmonie geworden. 
Niets herinnert meer aan het 
dorpsdrama uit de vorige eeuw. 
Drie heren vertellen kalm over 
het honderdjarige Sint Caecilia. 


Weense stijl 


..Morgen begint het jubileum 
Wet een nieuwjaarsconcert. Dan 
Wordt ook de nieuwe dirigent 
■Inijs Zenden officieel voorge¬ 
steld”, vertelt John Prevo. Hij is 
de tijdelijke voorzitter van het 
korps. Het concert zal in Weense 
stijl plaatsvinden. De muzikale 
festiviteiten zijn verspreid over 
het hele jaar. Het accent zal ech¬ 
ter liggen op het échte eeuwfeest 
W mei dat vier dagen zal duren. 

John Prevo is negentwintig jaar 


lid van de harmonie, maar is on¬ 
danks deze palmares een van de 
jongsten in het bestuur. De 
meeste bestuurders zijn de vijf¬ 
tig gepasseerd, maar de jeugdige 
aanwas van het orkest is in deze 
door popmuziek gedicteerde tij¬ 
den groot genoeg. Prevo: „We 
hebben een behoorlijke brok 
jongeren. Die worden op een 
speciale manier geworven. We 
benaderen ze persoonlijk. We 
proberen ze te bereiken via de 
muziekscholen en onze dirigent 
geeft een aantal uren les aan de 
basisscholen.” 

De meeste aantrekking op de 
jongeren zal waarschijnlijk het 
repertoire hebben. Het eerste ge¬ 
deelte van het nieuwjaarsconcert 
is gevuld met eigentijds werk 
zoals het thema van de film Dan¬ 
ces With Wolves en I just can’t 
stop loving you van Michael 
Jackson. Prevo: „Als ze dat spe¬ 
len dan zie je de kinderen een 
stukje omhoog gaan op hun 
stoel.” 

Ook het stuk The Happy Cyclist 
( baart opzien door de fietsbelso- 
lopartij van W. Rovers. 

De harmonie uit Eygelshoven 
telt 64 spelende leden. Met be¬ 
stuur en aanhang erbij komt het 
ledental op negentig. John Prevo 
en broer Joep, een van de sa¬ 
menstellers van het jubileum¬ 
boek, geven te kennen dat het 
aantal in de loop der jaren rede¬ 
lijk stabiel is gebleven. Ook tij¬ 
dens de twee wereldoorlogen is 
de harmonie op de been geble¬ 
ven. In het jubileumboek lezen 
we: ’1914. De Eerste Wereldoorlog 
breekt op 1 augustus uit. Ver¬ 
schillende Leden van Sint Caeci¬ 
lia moeten in militaire dienst. De 
vereniging maakt een moeilijke • Op deze foto uit 1905 zien we de twee oudste verenigingen van Eygelshoven aan het 
begin van de Laurastraat. Harmonie Sint Caecilia wordt bijgestaan door schutterij Sint 
Sebastianus. 


ontmoeting j 


op zoterdog 


tijd door. Repetities zijn zeld¬ 
zaam en uitvoeringen zijn hele¬ 
maal niet mogelijk.’ 

Toon 

Het oorlogsja'ar 1941 wordt ge¬ 
kenmerkt door de opluistering 


van de begrafenis van zeven 
mensen die zijn omgekomen bij 
een bombardement. In datzelfde 
jaar treedt tijdens een familie- 
feestavond van de harmonie de 
nog beginnende komiek Toon 
Hermans op. Vijfenveertig gul¬ 
den vroeg de nu beroemde enter- 


Directeur Hagenouw boos over mogelijke bezuiniging 

GGD dreigt Landgraaf 

met korten op hulp 


DOOR JOOS PHILIPPENS 
EN RIK VAN DRUTEN Landgraaf “ De GGD Oostelijk Zuid-Limburg 
ls boos op B en W van Landgraaf die de begroting 
v ^n de GGD niet willen goedkeuren. Directeur Ha- 
§enouw dreigt de hulp aan jongeren, bejaarden en 
randgroepen in Landgraaf te beëindigen. 


’’ k raad de gemeenteraad van 
andg raa f a f djt voorstel over te ne- 
T^ n ”> zegt Hagenouw. „In dat geval 
bUen we in onze Landgraafse acti- 
tteiten moet snijden. Het ambulan- 
evervoer zal heus wel buiten schot 
L ^en, maar allerlei specifieke 
^Wp g aa ^ verloren. En dat treft juist 
aantal probleemgroepen. En 
at terwijl ook in Landgraaf de 
^problematiek stijgt en de ver¬ 
rijzing toeneemt.” 

Landgraafse wethouder Thei 
ybels zegt echter bereid te zijn die 
, 1 ° n sequentie te nemen. „De raad 
e eft duidelijk uitgesproken dat als 
r bezuingigd moet worden ook re- 
fikWale voorzieningen daar niet aan 
0t *tkomen." 

Landgraafse college vindt dat 
e GGD niet genoeg bezuinigt. Bo- 
e ndien valt uit de voorgestelde 
e groting niet op te maken waar 
^ e ntueel bezuinigd zou kunnen 
°rden, verwijt het Landgraafse ge¬ 
meentebestuur de GGD. 

Kritiek 

Li een advies aan de raadscommis- 
ie Welzijnszaken zeggen B en W 
de GGD de meermaals afgege- 
rven signalen om te zoeken naar 
mogelijkheden om de kosten te be- 
b er ken en de inkomsten op te voe- 
onvoldoende heeft opgepakt. 
e commissie vergadert dinsdag 
Ver het collegevoorstel. 


Negen van de elf gemeenten die 
deelnemen in het samenwerkings¬ 
verband GGD Oostelijk Zuid-Lim¬ 
burg hebben de begroting van de 
GGD inmiddels goedgekeurd, zij 
het niet zonder kritiek. 

Volgens Hagenouw kan Landgraaf 
de begroting van de GGD niet een¬ 
zijdig afkeuren. „Daarvoor is een 
unaniem besluit van alle gemeenten 
voor nodig.” 

Gybels: „Heerlen gaat waarschijn¬ 
lijk precies hetzelfde doen als Land¬ 
graaf. Dat moet toch tenminste een 
duidelijk signaal aan de GGD zijn.” 

Hagenouw verwijt Landgraaf ver¬ 
der dat de kritiek zonder enige 
waarschuwing vooraf komt. 
„Tijdens overleg met een Land¬ 
graafse delegatie onder leiding van 
wethouder Gybels is niets gebleken 
van de kritiek die we nu te horen 
krijgen.” 

Gybels bestrijdt dat: „In dat ge¬ 
sprek hebben we een aantal moge¬ 
lijkheden aangegeven waar naar 
onze mening bezuingigd kan wor¬ 
den. Daarop is een reactie van de 
GGD gekomen, maar die vinden we 
niet bevredigend.” 

Op 15 januari vergadert het alge¬ 
meen bestuur van de GGD, dat be¬ 
staat uit vertegenwoordigers van de 
elf gemeenten. „Dat kan nog een 
leuke bijeenkomst worden”, voor¬ 
spellen zowel Hagenouw als Gy¬ 
bels. 


tainer voor zijn optreden. In een 
brief aan Sint Caecilia maakte 
Hermans zijn wensen ten aan¬ 
zien van het toneel kenbaar: 

’Kunt u zorg dragen voor neu¬ 
traal toneeKdecor), liefst gordij¬ 
nen? Dringend verzoek ik U om 


GULPEN - In de St Petruskerk 
in Gulpen vindt vanmorgen om 
half elf de plechtige uitvaart¬ 
dienst plaats van Sjeng Benen. 
Hij overleed maandag op 81-jari- 
ge leeftijd in zijn woonplaats. 

De heer Benen was van 1946 tot 
1974 raadslid in de voormalige 
gemeente Gulpen. In deze perio¬ 
de van 28 jaar was hij acht jaar 
wethouder, van september 1958 
tot september 1966, samen met 
wijlen Sjef Habets. 

Bij zijn afscheid als raadslid ka¬ 
rakteriseerde burgemeester 
Fons Teheux de heer Benen als 
iemand met 'een eigen gezicht’. 
„Hij sprak altijd 'recht voor de 
raap’, met een warm hart voor 


0 Aan de Technische Universi- 
teit Eindhoven slaagden voor het 
doctoraal examen van de facul¬ 
teit Technische Bedrijfskunde: 
M. Rietrae uit Nuth en P. Phi¬ 
lips uit Heerlen. 

0 Bij de faculteit Elektrotech¬ 
niek slaagden voor het doctoraal 
examen: F. Dumont uit Kerkra- 
de, K. Verstappen en P. Ver¬ 
haak uit Heerlen en R. Van 
Zand voort uit Voerendaal. 

• Voor het doctoraal examen 
van de faculteit Wiskunde en in¬ 
formatica voor de studierichting 
technische wiskunde slaagde: M. 
Rhoen, Brunssum 

0 Ook aan de TU Eindhoven 
slaagde de Kerkradenaar P. 
Scheren in de vakrichting Che¬ 
mische Technologie. 


Bestuur 


• Op veel plaatsen in de regio worden de komende dagen 
kerstdennen verzameld voor de traditionele kerstboomver¬ 
branding. ARCHIEFFOTO:DRIES LINSSEN 


Heerlen-Noord Onderzoek 


over centrum 
Hoensbroek 

HOENSBROEK - De fractie Groe- 
dn Heerlen-Noord houdt op 
riri erdag 9 januari een vergade- 
h bie onder meer gaat over de 
b-,, rmrichtin ë van bet winkelcen- 
j~j Urn m Hoensbroek. 

Kj® Voor iedereen toegankelijke 
Caf e iu komst be ë* nt om 21.00 uur in 
w e e Het Karrewiel aan do Heeren- 


De GGD voorziet grote problemen 
als na de bezuinigingen van het mi¬ 
nisterie van WVC op de PNL-gel- 
den, ook de gemeenten nog eens 
minder geld ter beschikking stellen 

aan de GGD. 

* 

Begin dit jaar wordt onderzoek ver¬ 
richt naar de GGD-taken en de 
omvang daarvan. Dat moet resulte¬ 
ren in een standaardpakket voor al¬ 
le gemeenten. Daarnaast kan elke 
gemeente aanvullende afspraken 
maken. De GGD wil de nieuwe op¬ 
zet al per 1 januari 1993 laten in¬ 
gaan. 


journaal 


brunssum 

0 In gemeenschapshuis In ’t 
Ven wordt zondag 5 januari om 
11 uur de nieuwjaarsontmoeting 
gehouden. 

0 Op donderdag 9 januari houdt 
de Activiteiten Commissie Tree- 
beek de jaarlijkse kerstboomver¬ 
branding op het voormalige 
mijnterrein in Treebeek. Kinde¬ 
ren kunnen van 17 tot 18.30 uur 
kerstbomen inleveren, die om 19 
uur verbrand worden. 

0 Harmonieorkest Brunssum 
geeft morgen, januari, een 
lunchconcert in gemeenschaps¬ 
huis Concordia aan de Prins 
Hendriklaan. Aanvang 11.30 uur. 
Toegang is gratis. 

SIMPELVELD 

0 Stichting SWOBS start 
woensdag 8 januari met een der¬ 
de zwemles voor 50-plussers in 
het instruktiebad te Bocholtz. 
De prijs bedraagt 39 gulden voor 
drie maanden. Aanmeldingen 
via ®045-441765/440940 

KERKRADE 

0 Op donderdag 9 en vrijdag 10 


januari geven balletleerlingen 
van de muziekschool Kerkrade 
en Landgraaf een balletvoorstel¬ 
ling. Deze begint om 19 uur in 
het Wijngrachttheater. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij de scholen 
en kosten vijf gulden. 

BINGELRADE 

0 Harmonie St.-Cecilia houdt 
zondag 5 januari een nieuwjaars¬ 
concert in het Ontmoetingscen¬ 
trum. Aanvang 11.15 uur. 

EYGELSHOVEN 

0 Harmonie St.-Caecilia opent 
zondag haar jubileumjaar met 
een nieuwjaarsconcert in vereni¬ 
gingslokaal A Genne Kom om 
11.00 uur. 


per persoon ^ 


Geslaagd 


HEERLEN - Aan de Universi- 
teit van Amsterdam slaagde 
drs J. Th. Klinkenberg uit 
Heerlen voor het examen histori¬ 
cus economische en sociale ge¬ 
schiedenis. 


De Katholieke Schoolvereniging 
Heerlen en Omstreken heeft een 
nieuw bestuur. De samenstelling 
is als volgt: voorzitter P. Bijs- 
mans, vice-voorzitter H. Ver¬ 
meer, secretaris H. Rademakers- 
Borghouts, penningmeester J. 

Bogman, pastoraal vertegen¬ 
woordiger H. Brouwers. Een 
plaats is nog vacant. 


Expositie 
80 schilders 

BRUNSSUM - In cultureel cen¬ 
trum d’r Brikke-oave in Bruns¬ 
sum is van 5 januari tot en met 
21 januari het werk van tachtig 
amateurschilders te bezichtin- 
gen. 

Het gaat om een overzichtsten¬ 
toonstelling van de Brunssumse 
schildersclub Broma. 

Centraal figuur bij de expositie 
is broeder Marius die in 1973 de 
schildersclub in Brunssum 
stichtte. 

De nu 85-jarige broeder verblijft 
momenteel in een Maastrichts 
kloosterbejaardenoord en komt 
nog elke woensdagochtend naar 
* Brunssum om les te geven. 

Burgemeester Henk Riem van 
Brunssum opent op zondag 5 ja¬ 
nuari om 15 uur de tentoonstel¬ 
ling. 


goede toneelverlichting. u weet, 
dat ik niet veel plaats nodig heb, 
dus als U aan de voorkant het to¬ 
neel met een paar schijnwerper- 
tjes kunt belichten, dan is de 
zaak in orde.’ 

Het grootste gedeelte van de tijd 
heeft Sint Caecilia in haar hon¬ 
derd jaar gevuld met het opluis¬ 
teren van traditionele feesten, 
feesten die in dienst staan van de 
gemeenschap. Volgens John 
Prevo is dat de hoofdtaak van 
het muziekkorps: „Je bent er 
voor de gemeenschap. Dat bete¬ 
kent dat je er bent op koningin¬ 
nedag, bij processies, bij het 
koningsvogelschieten, bij sere¬ 
nades aan gouden paren. Een 
dorp zonder harmonie is een 
dooi dorp.” „Als de harmonie er 
niet is, dan mis ik iets. Of dat nu 
op koninginnedag of bij een 
communiefeest is. Dat ervaar ik 
zo”, aldus Joep Prevo. 

Probleem 

Vele tradities zijn in de loop der 
jaren in de vergetelheid geraakt. 
Ook het Sint Caecilia-feest is 
niet meer wat het geweest is. 
Prevo: ,,’Caecilia’ werd vroeger 
altijd gevierd op de betreffende 
dag. Het gros van de spelers 
werkte toen op de mijn en de 
meesten kregen wel vrij om te 
kunnen spelen. Nu wordt het 
feest op de dichtstbijzijnde zater¬ 
dag gevierd. We moeten probe¬ 
ren de weinige tradities die we 
nog hebben in stand te houden. 
De mensen hebben echter één 
probleem: tijd. Niemand heeft 
meer tijd.” 

Na de oorlog heeft Sint Caecilia 
vriendschapsbanden aange¬ 
knoopt met een korps uit het 
Duitse Pfaffenrot. De contacten 
leidden zelfs tot een Eygelsho- 
vens-Pfaffenrots huwelijk. In 
binnen- en buitenland werden 
prijzen en onderscheidingen in 
de wacht gesleept. En even heb¬ 
ben de Eygelshovenaren in de 
superieure (hoogste) afdeling 
voor harmonieën vertoefd. 
„Maar we zijn niet zo’n supermo¬ 
derne harmonie. We spelen niet 
van dat pingpongwerk”, aldus de 
voorzitter. „In de superieure af¬ 
deling vraag je je vaak af ’Waar is 
de muziek?’. De herkenbaarheid 
is ook belangrijk. Daarom spelen 
we morgen ook de Radetzki- 
mars”, valt bestuurslid G.Bemel- 
mans hem bij. 


Begrafenis van 
oud-raadslid 
Sjeng Benen 


openbare werken, recreatie en 
natuurschoon. Hij handelde als 
een goede democraat.” 

Voor zijn verdiensten voor de 
Gulpense gemeenschap kreeg 
Benen in 1972 de eremedaille in 
goud in de Orde van Oranje Nas¬ 
sau. Bij zijn afscheid als gemeen¬ 
tebestuurder kreeg hij de ereme¬ 
daille van de gemeente Gulpen. 

Herindeling 


De conclusie van uw verslaggeef¬ 
ster in het Limburgs Dagblad van 2 
januari dat de wonden die door de 
gemeentelijke herindeling werden 
veroorzaakt merendeels genezen 
zijn, is op Wijnandsrade niet van 
toepassing. In 1982 werd dit dorp 
met Hulsberg en Schimmert ïnge- 
lijfd bij Nuth. Het huidige gemeen¬ 
tebeleid is vooral gericht op de kern 
Nuth. 

Ruim vijf miljoen voor het Nuthse 
gemeentehuis, een nieuwe sporthal 
en de herinrichting van de markt in 
Nuth voor ettelijke miljoenen. 
Voornamelijk uit gelden die door de 
andere dorpen werden ingebracht, 
bijvoorbeeld het geld dat gespaard 
werd uit Centrale-Antenneabonne- 
menten in Hulsberg en Wijnandsra¬ 
de. 

In de dorpen is het bedroevend. 
Kijk maar eens naar het wegen- en 
groenonderhoud, de straatverlich¬ 
ting, de plannen om het idyllische 
Wijnandsrade om te toveren tot een 
groeikern met stedelijke allures. 
Sportverenigingen in Nuth (bijvoor¬ 
beeld hockey) worden op hun wen¬ 
ken bediend, maar Scouting Wij¬ 
nandsrade heeft na jarenlang soe¬ 
batten zelf voor een accommodatie 
moeten zorgen. 

Uw verslaggeefster heeft alleen 
maar gesproken met bestuurders. 
Die hebben er alle belang bij om te 
schilderen hoe goed het gaat. De 
burger mist het contact met het ge¬ 
meentebestuur. Nu is het gemeen¬ 
tehuis nog slechts enkele uren open 
en mevrouw de burgemeester is al¬ 
leen te spreken als het haar uit¬ 
komt. 

Als burgemeester Strous stelt dat 
het wethoudersschap na de herin¬ 
deling professioneler is geworden 
en bekwamere mensen aantrekt, 
dan is dat niet op Nuth van toepas¬ 
sing. Wijnandsrade had voor de her¬ 
indeling een college van B en W 
waaraan het Nuthse college bij lan¬ 
ge na niet kan tippen. 

De tevredenheid van de bevolking 
was groot. Dat is nu wel even an¬ 
ders! 

Indien de herindeling kon worden 
teruggedraaid, was dit het beste wat 
Wijnandsrade deze eeuw kon over¬ 
komen. 

Helaas geven politici hun miskleu¬ 
nen nimmer ruiterlijk toe. 

WIJNANDSRADE, J. J. A. Jetten. 
Nachtmerrie 

0 Voor Nico Vossen en zijn ge¬ 
zin in Heerlen begon nieuw¬ 
jaarsdag als een nachtmerrie. 
Toen hij zo rond de klok van 
acht uur ’s avonds met zijn 
echtgenote en drie kinderen het 
zebrapad op de Heerenweg wil¬ 
de oversteken, moest het echt¬ 
paar met gevaar voor eigen 
leven hun kinderen voor de wie¬ 
len van een aanstormende 
automobilist weggraaien. Het 
politierapport geeft de schrij¬ 
nende details. Toen het Heer- 
lense gezin wilde oversteken 
stond het voetgangerslicht op 
groen. Het stoplicht voor de 
auto’s op rood. Voor dat rode 
licht wachtten geduldig drie 
voertuigen. Zoniet een vierde 
autobestuurder die uit de rich¬ 
ting van Brunssum kwam rij¬ 
den. Die vond al dat ’stomp- 
zinnge’ wachten maar niets en 
passeerde zowel zijn voorgan¬ 
gers als het rode licht. Met een 
bijna fataal gevolg voor de 
Heerlense familie. Gelukkig 
was Nico Vossen zo alert om het 
kenteken te onthouden. Met dat 
gegeven en de verklaringen 
van de getuigen zal het voor de 
bestuurder van de bewuste Golf 
moeilijk worden om zijn ’ gelijk’ 
te halen... 


Terug 


0 Een betere ervaring deed een 
bewoonster van de Dr. Pies- 
manstraat in het Aarveld in 
Heerlen. Zij verloor op 2 janua¬ 
ri haar bos met sleutels toen ze 
van huis op weg was naar het 
winkelcentrum aan de Van 
Weerden Poelmanstraat. Een 
enorme zoekactie leidde niet tot 
resultaat. Uiteindelijk werd 
naar het politiebureau gegaan 
om daar de vermissing van de 
sleutelbos bekend te maken. 
Donderdagavond al kr / ze 
een telefoontje van de Heerlense 
politie, de sleutels waren afge¬ 
geven aan het bureau. „Wie 
heeft daarvoor gezorgd”, vroeg 
de Heerlense aan de politie, 
maar de eerlijke vinder had 
geen naam en adres achtergela¬ 
ten. „Ik vind het heel prettig te 
ervaren dat er mensen zijn die 
zich de moeite nemen gevonden 
voorwerpen naar het politiebu¬ 
reau te brengen. Voor mij een 
goed begin van het nieuwe 
jaar”, aldus de dankbare Heer¬ 
lense. 


Bouwen 


0 Dat de Landgraafse wethou¬ 
der j Wiel Heinnchs een ambi¬ 
tieus baasje is, weet iedereen 
die ooit met hem te maken heeft 
gehad. In een speciale editie 
van het huis-aan-huisblad 
Landgraaf Aktueel (het voor¬ 
malige Ensu-weetje) ter gele¬ 
genheid van alweer tiende ver¬ 
jaardag van Landgraaf, blikt 
Heinrichs terug op hel eerste 
decennium. Redelijk tevreden, 
maar nog altijd even ambi¬ 
tieus... Bijvoorbeeld wat de 
Landgraafse nieuwbouwplan- 
nen betreft. Liefst 1.800 wonin¬ 
gen wil de wethouder er nog bij 
bouwen. 


Bouwen (2) 

0 Heinrichs: Jk denk dan aan 
een duizendtal woningen op het 
voormalige lAO-terrein en aan 
vijfhonderd in Parkheide.” Op 
die laatste locatie kunnen we 
ons dat nog voorstellen, maar 
duizend woningen op dat 
braakliggende stukje grond, 
midden in Nieuwenhagen? Dan 
moet of half Nieuwenhagen te¬ 
gen de vlakte of er verrijst 
straks een wolkenkrabber. 
„Nee, dat is een foutje”, stelt ge- 
meentevoorlichter Harry G telen 
gerust. ,JEr komen maar 400 
woningen op het oude IAO-ter- 
rein. Dan is het wel vol, ook.” 


Stjoekke 


0 In het Kerkraadse vond on¬ 
langs de laatste ronde plaats 
van Stjoekke i Kirchroa 1991 
nabij het stuwmeer van Eren- 
stein. Zeven basisscholen uit de 
gemeente trimden het vorig 
jaar acht keer 4,1 kilomter op 
uitnodiging van de Stichting 
Sportraad Kerkrade. Naast de 
schooljeugd trimden ook veel 
volwassenen over afstanden 
van 4,1 of 8,2 kilometer. De 
Stichting Sportraad is zeer te¬ 
vreden over ’het Stjoekke’. Ge¬ 
middeld waren er 125 sporters 
per keer op het parcours te vin¬ 
den. De wisselbeker ’91 ging 
naar de lagere schooljeugd van 
basisschool Chevremont. Deze 
kinderen wacht dit jaar - 
Stjoekke i Kirchroa gaat door 
— een extra uitdaging, wie 
tweemaal wint mag de wissel¬ 
trofee houden. Voor meer infor¬ 
matie & 045-467533. 
Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 1 ■ > , * 

& Jan van Tuyl: Parijs- Kaapstad is niet meer zo leuk 9 

\ J . 

Rally bedreigt kinderlevens 


• Hubert Auriol, 
leider in het 
« algemeen 
klassement, doet 
met zijn 
Mitsubishi enig 
stof opwaaiën. 


BOUAR — Jan van Tuyl en Bert Winkler vinden de rally Parijs- 
JCaapstad de laatste dagen te gevaarlijk. Niet voor zichzelf, 
inaar voor de kinderen in donker Afrika. „Het is niet meer zo 
leuk,” verzuchtte Van Tuyl na de etappe van Sarh naar Bouar 
in de Centraal Afrikaanse Republiek. „Ik rijd liever door de 
woestijn.” Hij en navigator Winkler besturen de tweede auto 
van het team Tij sterman, die moet zorgen voor snelle assisten¬ 
tie, „We rijden door allerlei dorpjes. Die mensen zijn helemaal 
geen verkeer gewend. Zeker geen auto’s en motoren, die met 
pieer dan honderd kilometer per uur scheuren. Wij kiezen zelf 
yoor de risico’s, maar ik zou niet graag verantwoordelijkheid 
$rdgen voor de dood van een paar Afrikanen.” 


Bovendien is inhalen op de smalle 
wegen nauwelijks mogelyk. „We rij¬ 
den in de file,” viel Kees Ty sterman 
m. „De race is gelopen. Eén van de 

ICitsubishi’s wint.” » 

* 

Gewonden 

Wat het gevaar betreft, geven de fei¬ 
ten Van Tuyl gelyk. Tijdens de 
etappe over 663 kilometer, waarvan 
byna een kwart als klassements¬ 
proef, raakten twee kinderen ge¬ 
wond doordat ze werden aangere¬ 
den. Het ene kind was licht ge¬ 
wond, hét andere ernstig. Zy zijn 
Voor hun herstel afhankelijk van de 
behandeling in een ziekenhuis in 
'firiaad. Ritwinnaar Ari Vatanen ver¬ 
télde, alsof het niets bijzonders was, 
dat hy het eerste gedeelte gemid¬ 
deld 153 kilometer per uur kon ry- 
déi. Een aantal jaren geleden nam 
de organisatie zich nog voor de be¬ 
woonde wereld zoveel mogelyk te 
myden in verband met de hoge 
amjheden. 

Gisteren passeerde de karavaan de 
gtèfis met de Centraal Afrikaanse 
Républiek, waar president Jean- 
Beoel Bokassa in het recente verle¬ 
den uitgroeide tot een morbide en 
ongekend wrede dictator. Bokassa 
is verdreven. Een berooid land is 
gebleven, dat ondanks de papieren 
onafhankelijkheid niet zonder 
FTankryk kan. Bouar getuigt duide¬ 
lijk van de Franse aanwezigheid. In 
het .dorpje is de grootste Franse mi- 
jitajré basis van het Afrikaanse 

Voor Van Tuyl is de tocht door don¬ 
ker Afrika de enige reden voor deel¬ 
neming. De wedstrijd naar Dakar 
Béd hy na zeven edities wel gezien. 
Als handelaar doet hij nogal wat za- 
Sp' in Afrika. Als grapje beloofde 
h$ pen collega in Zuid-Afrika een 
faytal brochures persoonlijk te ko¬ 
men brengen. 

É^aankomst te Sahr, donderdag¬ 
nacht, had het Nederlandse duo 
n^m vier uur op de koploper verlo- 
rérC Na dertig kilometer ging de 
radiateuT stuk, alle auto’s passeer¬ 
de^ de gele Toyota. Van Tuyl en 
W?tyüer repareerden en startten een 
dwaze inhaalrace. Op de smalle we- 
gfn lieten zy nog een stuk of veertig 
yTOchtwagens achter zich. Jan van 
Ttiyl, Brusselaar met een Neder- 
ldbds paspoort, coureur/monteur, 
50'jaar, zeven keer Parys-Dakar, en 
Öer^ Winkler, in Laren geboren 
ifo^jlemmer, 28 jaar, navigator, fi- 
n&hlen na twaalven. 

Vanwaar die haast van. pakweg de 
nUipmer vijftig in het klassement? 

we een kwartier later waren 
bujhengekomen, hadden we tien 
üür' straftijd gekregen. We willen 
een beetje voorin het klassement 
tyüven, anders hebben de Tij ster¬ 


mannen niets meer aan ons,” aldus 
Winkler. De deelnemers starten na¬ 
melijk beurtelings, de besten in het 
klassement als eersten. De chauf¬ 
feur nam voor de gelegenheid alle 
risico’s, ramde een paar bomen, 
week af van de weg en kwam rede¬ 
lijk gehavend aan. 

Bosbrand 

Vrijdag was het spannendste mo¬ 
ment een bosbrand aan beide zjjden 
van de smalle weg. „Ik voelde myn 
wangen gloeien ' door het open 
raam,” aldus Winkler. 

Over organisator Gilbert Sabine 
hebben ze weinig positiefs te mel¬ 
den. Geen persoonlijkheid. „Men 
zegt wel eens dat de zoon het be¬ 
drijf van zyn vader kapotmaakt”, 
zegt Van Tuyl. „Gilbert maakt de 
zaak zyn zoon stuk.” Als voorbeeld 
geven de twee de organisatie rond 
het konvooi naar N’Djamena, dat 
nodig was wegens politieke onrust 
in het gebied. „Hy ging twee uur 
discussiëren met motorrijders die 
niet verder wilden. Thierry zou ge¬ 
zegd hebben: doorrjjden, nu met¬ 
een, geen gezeur.” 


Oranje met kampioenenmaker Fritz Sdunek naar Barceloria 

Boksbond contracteert 
coach van Vanderlijde 


trainerscarrousel 


MUNSTERGELEEN - Derde¬ 
klasser SVM uit ’Munsterge- 
leen heeft het contract met 
trainer Wil Rouwet met een 
jaar verlengd. 

Het wordt het derde seizoen 


dat Rouwet werkzaam zal zyn 
by SVM. 

SITTARD - De voetbalvereni¬ 
ging Almania uit Broeksittard 
heeft de verbintenis met trai¬ 
ner Hans Engbersery'met twee 
jaar verlengd. < 
Engbersen gaat zyn tweede 
jaar in bij de tweedeklasser. 


rr 


knvb-beker 


VANDA AG 

SS£: Eindhoven 
MORGEN 


-Ahtt-FC Den Haag 

. Vierde r ond e : 

rtheden-VW 
' *PC Utrecht-Emmen 
• Jpert a-Vheeee 

s ‘JWC-Feyenoord 


VANDAAG 

Antwerp-MW 


. 20.00 


Aetuna-Cambuur in Nunhem 
-Übende-Schimincrt 
EBC-Vaemde 

DINSDAG 

'ARnenie-Haelou 


PARUS-KAAPSTAD 


ROTTERDAM - Fritz Sdu¬ 
nek, de persoonlijke trainer 
van Amold Vanderlijde, zal 
ook in de aanloop naar en tij¬ 
dens de Olympische Spelen 
van Barcelona fungeren als 
coach van de Nederlandse 
amateurbokstop. De voormali¬ 
ge Oostduitser, die in novem¬ 
ber de Nederlandse ploeg al 
begeleidde bij de wereldkam¬ 
pioenschappen in Sjjdney, is 
mede op voorspraak van Van¬ 
derlijde naar voren geschoven 
als de meest geschikte opvol¬ 
ger van de in oktober ontsla¬ 
gen bondscoach Stan van den 
Driessche. De overeenkomst 
van de Nederlandse boksbond 
met Sdunek geldt in principe 
voor het kalenderjaar 1992. 

Hy treedt op parttime-basis in 
dienst van de boksbond. ’s Morgens 
werkt hy als ingenieur by het che¬ 
mieconcern Bayer in Leverkifeen, 


sport kort 


• VOETBAL - Sparta heeft ook op 

de tweede dag van het zaalvoetbal- 
toernooi in Innsbruck twee keer 
verloren. Zowel tegen FC Tirol als 
tegen Austria Salzburg was de uit¬ 
slag 1-5. • 

• VOETBAL - Robert Prosinecki 
is aan de banden van zyn rechter¬ 
knie geopereerd. De Joegoslaaf, die 
met Rode Ster Belgrado de Europe¬ 
se bekerfinale won, heeft door zyn 
blessure na zyn transfer slechts drie 
competitiewedstrijden en twee 
duels in het toernooi om de Uefabe- 
ker voor Real Madrid gespeeld. 

• TENNIS - Pat Cash heeft een 
contract met de Hamburgse club 
Ah der Alster getekend voor het 
spelen van wedstrijden in de Duitse 
competitie. Cash ontvangt voor zyn 
handtekening 55.000 gulden. De 
Australiër won Wimblèdon in .1987, 
maar is sindsdien, mede door bies¬ 


de rest van de dag traint en coacht 
hy de boksers van die club, die uit¬ 
komt in de Bündesliga. 

Europees kampioen 1 Amold Van- 
derlyde, reeds genomineerd voor de 
Spelen, en de Arnhemmer Orhan 
Delibas, Olympisch kandidaat, ma¬ 
ken deel uit van het team van Le- 
verkusen. Het ligt in de bedoeling, 
dat ’kampioenenmaker’ Sdunek 
met een zekere regelmaat trainings- 
weekeinden belegt op Papendal en 
Nederlandse afvaardigingen bege¬ 
leidt in interlands ën toernooien. 

Sdunek heeft de leden van de selec¬ 
tiecommissie verzekerd niets uit¬ 
staande te hebben met de dopingaf- 
faire die Gunther Debert, de top- 
sport-cöordinator van de Duitse 
amateurboksbond, onlangs zijn 
baan kostte. De bond beschikt over 
concrete aanwijzingen dat Debert 
als bondscoach van de DDR betrok¬ 
ken was by het systematisch toedie¬ 
nen van doping aan boksers. Sdu¬ 
nek was jarenlang de rechterhand 
van Debert en tweede man in de 
hoek by DDR-boksers. 


sures, gezakt naar de 116e plaats op 
de wereldranglijst 

• VOETBAL - Heracles heeft 
Azing Griever (46) aangesteld als 
opvolger van de per 1 januari ver¬ 
trokken manager technische zaken 
Ad Zonderland. Griever heeft tus¬ 
sen ’64 en ’82 in het doel gestaan 
van GVAV, FC Groningen en Hee- 
renveen. 

• DAMMEN - Niet Ludwig Pie- 
tershove, maar Anatoli Gantwarg 
heeft het sneldamtoemooi van Ven- 
lo op zyn naam geschreven. Maar¬ 
ten de Heer was met een zeventien¬ 
de plaats de beste Limburger. 

• ZEILEN - De broers Willem en 
Gerhard Potma bezetten na twee ra¬ 
ces in de stryd om de wereldtitel 
Zeilen in de Fïying Dutchmanklasse 
de vijfde plaats in het klassement. 
De tiende plaats in de openingsrace 
by de Nieuwzeelandse plaats Tau- 
ranga liet het duo volgen door de 
vyfde positie in de tweede race. De 
Duitsers Willimen Kemlin leiden. Fritz Sdunek en Amold Vanderlijde slaan ook in het Olympisch jaar de handen in elkaar. 

, ‘ . .. . Foto: Foto: CHRISTA HALBESMA 

Haarhuis gewipt in Wellington 


en 


..Bmmm, Centraal Afrikaanse Republiek, 
JMRcnde etappe, Sakr-Bouar. Auto’s: 1. 
Vatanen/Berglund (Citroén) 6 min. 55 
sec. straftijd, 2. Waldegaard/Gallagher 
(Citroèn) op 1.45, 3. Shinozuka/Magne 
(iDtsubishi) 331,4. Weber/Hiemer (Mit- ■ 
subishi) 4.43, 5. Auriol/Monnet (Mitsu- 
Tjéstai) 631, 6. Servia/Puig (Lada) 6.38, 7. 
Ickx/Lemoyne (Citroén) 7.43, 8. Larti- 
Clie/Destaillats (Citroén) 10.04, 9. Am-, 
brosina/Guehennec (Citroén) 1606, 10. 
IRambergue/Vantouroux (Toyota) 1039, 
25. ‘ftjsterman/Tystennan (Toyota) 
3608» 52. Van TüyVWmkler (Toyota) 
4131. Klassement: 1. Auriol 14,06.28, 2. 
Weber 32.68, 3. Shinozuka 32.35, 4. Wal- 
degaard 1511», 5. Vatanen 3.12.47, 6. 
Lartigu* 3.4331, 7. Jckx 439.47, 8. Ser- 
via 532.06. 9. Ambrosino 5.18.16. 10. 
Wambergue 5.49.12, 31. Tnaterman 
1738.41,51. Van Tuyl 22.09.56. feMptfttt: 
1. Cherbonnel (Stmüd) 1.13.27, 2. Orioti 
CaMga) 0.15, 3. Sotelo (Gilera) «37, 4. 
Mostahu (Cagiva) L01, 5. Peteriunsel 
iYamsba) 1.22,6. Arcarons (Cagiva) 138, 

' T. «Nkuer (Suzuki) 139, 8- Cavandoli 
(tfcwfca) 13», 9. Magnddi 2.11, 10.Xa- 
t MyriWmaha) 2.16. Klassement: 1. Peter- 
kbndJMBJS, 2. La p a rte (Cagiva) 6.49, 
4. Manies (Cagjva) 
k. MaS(Y«naha) 32.53, ft. ficud 


(Yamaha) 49.19, 7. Lalay (Yamaha) 
1.09.13, 8. Magnaldi 133.42, 9. Wagner 
136.45,10. Orioli 3.02.46. 


BASKETBAL 

Haarlem, Basketbal week, achtste dag. 
Vëriiezersronde: Commodore Den HeL 
der-Levi’s WBL 100-94 (51-52). Kwartfi¬ 
nale: Pro-Specs Den Bosch-Hapoel Ei- 
lat 97-90 (50-42). 


VOLLEYBAL 

Bremen, internationaal toernooi vrou¬ 
wen, derde speeldag: Nederland-Duits- 
land 2-3 (15-7 15-11 14-16 3-15 10-15); 
Cuba-Koemenié 3-1 (153 15-5 13-15 
15-7X Stand: Rusland 2-4 (6-2), Cuba 2-4 
(6-2). Duitsland 3-4 (7-7), Nederland 2-0 
(3-6) Roemenie 3-0 (4-9) 

SCHAATSEN 

Heereaveea, NK afstanden. Vrouwen, 
1500 m: 1. Voetelink 2.08,19,2. Van Gen- 


sport in cijfers i 


nip 2.0937,3. Van Schie 2.10,26,4. Stam 
2.11,53, 5. Zijlstra 2.11,95, 6. Zwolle 
2.12,18, 7. Ossendrijver 2.12,98, 8. Bijls- 
ma 2.13,11, 9. Grimbergen 2.13,89, 10. 
Van der Voort 2.15,03, 11. Thomas 
2.1639, 12. De Vries 2.17,03, 13. Brunia 
2.17,80,14. Meijer 2.41,92 (val). 


PERTH - Zwitserland heeft voor 
de eerste keer de Hopmancup voor 


6-4, Fragnière-Meleeva/Hlasek - Sukova/ 
Novacek 4-8. .' 

Welllngten, mannen, 350.000 gulden, 
kwartfinales: Tarango-Haarhuis 7-6 6-3, 
Volkov-Nmecek 6-3 .6-4, Washington- 
Nargiso 6-3 3-2, Nargiso geeft gebles¬ 
seerd op, Koslowski-Evernden 3-6 6-1 
6 - 2 . 

Brisbane,. vrouwen, 270.000 gulden, 
kwartfinales: McQuillan-Kohde-Kilsch 
6-3 6-3, Magdalèna Maleeva-Zrubakova 
6-4 7-5, Graham-Endo 6-2 63, Provis- 
Temesvari 6-3 6-0. 


Mannen, 1500 m: 1. Ritsma 135,77, 2. 
Visser 135,80,3. Zandstra 1.56,12,4. Bos 
1.56,72, 5 Straathof 1.5639. 6. Van der 
Burg 13739, 7. Veldkamp 137,91, 8. 
Schreuder 13834, 9. Van den Brink 
1.5838,10. Duba 1.58,88,11. Leeuwangh 
15933, 12. Oltens 1.59,69, 13. Hersman 
1.59,97, 14. Jan Terpstra 2.0036, 15. De 
Vrjes 2.00,83, 16. Andries Kramer 
2.9135,17. Nijdam 2.01,88, 18. Van der 
Vlies 201,62,19. Groeneveld 2.01,96,20. 
Portijk 2.02,44. 

TENNIS 

Pertb, Hopmancup, finale: Zwitserland- 
Tajechoslowakije 2-1; Fragnière-Matee- 
va • Sukova 6-2 6-4, Hlasek-Novacek 64 


Adelaide, manxten, 350.000 gulden, 
kwartfinales: Ivanisevic-Rosset 64 7-6, 
Shelton-Gilbert 7-5 64, Bergström- 
Ddaitra 6-1 6-3, Steeb-Engqvist 7-6 7-6* 

Heemskerk, Nationaal Indoor Jeugd- 
toemooi: JE16 Boesten-Goderus 64, 
9-6,1-6; Drentje-Rovers 3-6,3-6; Wassen- 
Nieuwhoff 65, 64; Schalken-Thiessen 
62, 62; kwartfinale Wassen-Scholten 
64, 64; Schalken-Pynenburg 62, 44, 
62; ME16 Mostard-Vioen 65, 44, 61; 
JE14 Ricker-Greeve 04, 44; JE12 PeR- 
Rieiftersma 64, 62; Oonk-Heinhuis 64, 
64; kwartfinale Pelt-Kandel 44,65,64; 
Oonk-Schouten 44, 54; ME12 Bruls- 
Ganseman 44, 64, 64; kwartfinale 
Bruis-Van Beusekom 64,62. 


gemengde tennisteams gewonnen. 
In de finale tegen Tsjechoslowakye 
was in Perth de beslissing na de en¬ 
kelspelen al gevallen. Manuela 
Fragnière-Maleeva won de eerste 
party met 6-2 6-4 van Helena Suko¬ 
va. Vervolgens wees Jakob HIajsek 
met 6-4 6-4 Karei Novacek terug- 


Twee immigranten grepen voor 
Zwitserland de hoofdprys, bestaan¬ 
de uit 220.000 gulden en een met 
diamanten ingelegde tennisbal. Ma¬ 
nuela Fragnière-Maleeva komt uit 
Bulgarye, maar nam door haar hu¬ 
welijk enkele jaren geleden met 
haar trainer de Zwitserse nationali¬ 
teit aan. Jakob Hlasek zag in Tsje¬ 
choslowakye het levenslicht en 
verhuisde als vierjarige met zyn ou¬ 
ders naar Zürich. 

Zwitserland, eind deze maand in 
Den Haag met vermoedélyk Hlasek 
en Rosset tegenstander van Neder¬ 
land in de hoofdgroep van het man- : 
nentoemooi om de Daviscup, volg¬ 
de Joegoslavië als beheerder van de 
Hopmancup op. Monica Seles en 
Gdran Prpic zegevierden vorig jaar, 
maar konden hun titel wegens de 


Heerenveen verder 
met Korbach 

HEERENVEEN - Het bestuui; 
van SC Heerenveen is van plaii 
ook volgend seizoen door té 
gaan met hoofdtrainer Fritz Kon 
bach. Korbach kwam halverwe¬ 
ge het seizoen 1989-1990 van GÖ 
Ahead Eagles naar Heerenveen 
en promoveerde . met Heerem 
veen via de nacompetitie naar de 
eredivisie. Na degradatie, vorig 
seizoen, uit de eredivisie is het 
streven er dit seizoen op gericht 
terug te keren op het hoogste 
plan. 

Commodore mag 
terugkomen 

HAARLEM - Commodore Den 
Helder mag by de Haarlemse 
Basketbal week nog eenmaal te* 
rugkomen. De Nederlandse 
kampioen won gisteren in dé 
verliezersronde met 100-94 van 
Levi’s WBL en gaat zondag op; 
voor de vyfde plaats. Werd dom 
derdag in de kwartfinale verras^ 
send van Bowling Green State 
University verlóren, nu lieten de 
Helderse spelers zich niet van de 
wys brengen door de opnieuw 
striemende fluitconcerten. Okkc 
te Velde hield het hoofd koel ei 
scoorde in de spannende slotfase 
de beslissende punten. 

Duits skiteam 1 
extra beveiligd 

KRANJSKA GORA - Het Duii 
se skiteam wordt dit weekeind* 
in Kranjska Gora, waar de reuze 
slalom en slalom in de stryd oiï 
de wereldbeker skiën voor man¬ 
nen op het programma staaft 
extra beschermd. Door de org*> 
nisatie zyn in het Slovenisch* 
ski-oord speciale veiligheids 
maatregelen getroffen. De Duit 
sers worden streng bewaakt uij 
voorzorg voor mogelyke aansla¬ 
gen door Serviërs, omdat Duits 
land Slovenië en Kroatië als zelf* 
standige staten heeft erkend, 
Servië heeft die erkenning hevi| 
bekritiseerd. ^ 

Piquet start 
eigen renstal 

MONACO - Nelson Piquet be¬ 
gint een eigen raceteam. Dat 
maakte de meervoudige ex* 
wereldkampioen Formule 1 gis¬ 
teren bekend. De 39-jarige Brazi¬ 
liaan richt een Formule 3-renstaI 
op. Daarmee wil hij zyn bescher¬ 
meling Olivier Beretta op weg 
helpen naar de Formule 1. Het 
Piquet Racingteam heeft als ba-j 
sis het Britse Snetterton-circuit 
gekozen. Piquet, titelhouder in 
1981,1983 en 1987, heeft zyn jon¬ 
ge landgenoot al geruime tij* 
onder zyn hoede. Beretta wo 
vorig jaar ih Pau al een Formu 
,3-race. 

Volleybalsters 

experimenteren 

BREMEN - De Nederlandse da 
mesvoUeybalploeg heeft ook d 
tweede wedstrijd van het toer¬ 
nooi in Bremen verloren. Coac 
Murphy relativeerde het verli 
van 2-3 (15-7 15-11 14-16 3-15 e 
16-15) tegen het gastland Duits¬ 
land opnieuw met de medede¬ 
ling dat ’het in deze fase uitslui¬ 
tend gaat om de experimentel 
waarde.’ Orarye won in de byn 
anderhalf uur durende party d 
eerste twee sets. Pas nadat Mur 
phy zyn jeugdspeelsters had ixtf 
gezet, onder wie de pas 16-jarigr 1 
Jettie Fokkens, kon Duitslan 
het initiatief naar Zich toetrek¬ 
ken. 

Markies van 
Samaranch 

MADRID - Juan Antonio S» 
ranch, voorzitter van het In 
tionaal Olympisch Comité, 
door de Spaanse koning Ju 
Carlos in de adelstand verhev 
Hy draagt voortaan de erfelijk 
titel 'Markies van Samaranch 
Volgens officiële bronnen wer 
de 71-jarige Catalaan onderschei 
den voor zyn werk ter bevord 
ring van de sport en toenaderi 
tussen volken. De Spaanse re; 
ring heeft eind vorig jaar form 
toegestemd. i 


problemen in hun land niet verdedi¬ 
gen. 


Het Duitse droompaar Boris Beer 
ker/Steffi Graf, dat in de halve fina¬ 
les van Tsjecfroslowakye verloor, 
likte zyn wonden: De met griep tob¬ 
bende Graf kwam gisteren haar ho¬ 
telkamer niet af. Becker kon slechts j 
licht trainen wegens tegeh Novacek 
opgelopen knieletsel. Hy vliegt in 
het weekeinde naar Melboume, 
waar Becker - als de blessure niet 
verergert - vanaf 13 januari zyn' 
open Australische tènnistitel zal 
verdedigen. Graf mag van de dokter 
voorlopig nog niet vliegen. 

Paul Haarhuis is tijdens het met 
350.000 gulden gedoteerde tennis¬ 
toernooi van Wellington in de 
kwartfinales bly ven steken. De 
Eindhovenaar, tweede op de plaat¬ 
singslijst, verloor in twee sets van 
de ongeplaatste Amerikaan Jeff Ta- 
rango: 6-7 3-6. Haarhuis gaf zich in 
de eerste set pas na felle strijd ge¬ 
wonnen. De tiebreak verloor hy uit- 
eindelyk met 12-14. Dit)» '!*) t «f!» | n 
w* fj B1 »■ p 
1 

wié 

■ 13 1 ») 

■ IJ ♦■Jj i f' m» Bg i 


Sandra Voetelink geeft Yvonne van Gennip het nakijken 

Ben van der Burg 


uitgeschaatst 


• Scmdra Voetelink 
schaatst in een recht¬ 
streeks duel op de 1500 
meter weg van Yvonne 
van Gennip. 


Van onze sportredactie 


HEERENVEEN - Falco Zand- 
stra, Bart Veldkamp, Thomas 
Bos en Rintje Ritsma vertegen¬ 
woordigen Nederland tijdens 
het Europees kampioenschap 
schaatsen over twee weken in 
Heerenveen. Voor Zandstra en 
Ritsma is het de eerste keer, 
dat ze aan een EK meedoen. 
Ritsma, de kampioen van de 
1500 meter, heeft het aan Leo 
Visser te danken, dat hij erbij 
kan zijn. 


Leo Visser 
laat EK 
links liggen 


Visser heeft afgezien van deel-- 
name aan het toernooi in de 
Thialf-hal. Hij geeft de voor¬ 
keur aan zijn voorbereiding op 
de Olympische Spelen. Boven¬ 
dien moet hij van 10 tot en met 


^EERENVEEN - Herr dr. Müller-Wohlfahrt, arts te München, 
|* r eeg Stephen Roche weer aan het fietsen en Boris Becker aan 
tennissen, maar Ben van der Burg niet aan het schaatsen. 
Gistermorgen even over elven strandde Van der Burg’s despe- 
r ate poging in Heerenveen om zich in de olympische 1500 
jbeter-ploeg te rijden. Na krap twee minuten was de met een 
f^upblessure tobbende rijder uit Den Hoorn een niets- en tege- 
j ifJk ook alleszeggende zesde plaats rijker en vele illusies armer, 
^dieu Albertville, adieu seizoen, en misschien ook wel adieu 

Carrière. 


i°° r,0 Pig hangen zijn schaatsen in 
la ^°°ë ste wilg» die er in het West- 
ttd te vinden is. De volgende af- 
! me t Müller-Wohlfahrt is 

| .^gezegd. „Het enige, wat ik nu wil, 
^ r ust. Ik ga eerst een stapje terug- 
°en. Misschien dat ik er dan weer 
T^in krijg. Wie weet herstel ik nog 
<aanig, dat ik me tijdens het NK 
^la° Un< ^ k an plaatsen voor het we- 
► ^kampioenschap in Calgary, 
aar dat zien we later wel”, aldus 

Ï9Qn^ ara ® e ^ an ^ er ®urg, die in 
nationaal kampioen op de 1500 
„ 5000 meter werd, alsmede eerste 
l J het NK allround en tweede op 
i t WK in Innsbruck. 


Mario Piqué 
Ce duur 
voor VVV 


^ENLO - Mario Piqué komt 
JJJ?t naar VW. De 25-jarige 
^hddenvelder van Go Ahead 
^ a gles, die bij de Deventer 
I Rtb op de reservebank zat, is 
enkele proeftrainingen in- 
] fhsief anderhalve oefenwed- 
fi tr ijd afgetest. Trainer Henk 
a Yer vindt Piqué 'best een 
ardige voetballer met moge¬ 
ndheden,’ maar de huursom 
veertig mille voor vier 
waanden acht hij ’te gortig’. 

^VV-trainer kan morgen voor 
t bekerduel in Rheden tegen de 
^ ^atselijke hoofdklasser wel be- 
ofP^ken over Michel Haan die zijn 
; hcieel debuut zal maken. Niet van 
i j Partij is Rob van der Kaay die bij 
| val met de Fiets zijn kniebanden 
*, e sseerde. Maurice Rayer, Niels 
j^ re stein en Geert Braem ontbre- 
| n wegens griep. 

^lanager Wiel Teeuwen, die half de- 
. , er über met hartklachten in het zie- 
j ^ e nhuis werd opgenomen, laat zich 
j- eer dagelijks in stadion De Koel 
y e n. 'Veel wandelen en afslanken’ 
idt het devies van de artsen. Wiel 
j, eeil w en blijft overigens bij zijn be- 
b Ult om na dit seizoen te stoppen, 
dub is op zoek naar een opvol- 


telling 

VW: Roox, Verberne, Weerts, 
.°lman, Rutten, Smits, Vanderbroeck, 
Pee, Venetiaan, Haan, Driessen. Reserve- 
J^lers: Custers, Van I^eenders, Graef, Orie, 
, ari fada. 


In het NK eiste Sandra Voetelink 
gisteren een hoofdrol op. Wie in ei¬ 
gen land Yvonne van Gennip op 
een van haar gouden afstanden ver¬ 
slaat, moet van goeden huize ko¬ 
men. Als dat ook nog gebeurt in een 
rechtstreeks duel, krijgt die verrich¬ 
ting werkelijk allure. Sandra Voete¬ 
link greep op de 1500 meter het 
eerste nationale afstandskampioen- 
schap in haar loopbaan (2.08,19). 
Juniorentitels sprint en allround 
werden al eens haar deel. Na de af- 
standkampioenschappen - op de 
eerste dag werd ze tweede op de 500 
meter - kan geen Olympische keu- 
zeheer meer om haar heen. 

Alleen de begeleidingscommissie 
kernploegen was nog niet geheel 
overtuigd. Voorzitter Dick van Zan¬ 
ten wil Voetelink wel eens op de 
vijf kilometer in actie zien alvorens 
haar aan te wijzen voor de Europese 
titelstrijd. Haar prestatie, vandaag, 
wordt vergeleken met die van haar 
naamgenoot Zwolle, die in het klas¬ 
sement over twee afstanden (1500 
en 3000 meter) achter de al geselec¬ 
teerde Van Gennip, Lia van Schie 
en Carla Zijlstra vierde staat. De 
naam van Voetelmk komt op dat 
lijstje niet voor, omdat zij op de 
openingsdag van het Heerenveense 
toernooi afzag van de drie kilome- 
,ter. 

Kitsnia 

Bij de heren werd Rintje Ritsma 
Nederlands kampioen op de 1500 
meter geworden. De rijder uit Lem¬ 
mer bleef met zijn tijd van 1.55,77 
Leo Visser driehonderdste van een 
seconde voor. Het was de tweede 
zilveren plak voor de piloot uit 
Noordwijk, want een dag eerder 
werd hij ook op de vijf kilometer 
tweede. Falko Zandstra legde op de 
'mijl’ beslag op de derde plaats in 
1.56,12. 

Het NOC zal zondag de reeds aange¬ 
wezen groep van zes voor Albertvil¬ 
le aanvullen. Ard Schenk, chef de 
mission, toonde zich huiverig nu al 
de startplaatsen voor de middenaf- 
standen toe te wijzen. Een configu¬ 
ratie met Ritsma, Visser, Zandstra 
op de 1500 en Veldkamp, Visser en 
Vunderink op de 5000 meter ligt 
echter voor de hand. Schenk wil de 
weg (en een vierde plaats op de 1500 
meter) vrijhouden voor een plotse¬ 
ling opkomend talent. Hij noemde 
Jeroen Straathof, de negentienjari¬ 
ge schaatser van Jong Oranje uit 
Zoeterwoude, die op de 1500 meter 
vijfde werd. Een extra selectierace 
op de 5000 meter staat Schenk niet 
aan, vanwege de mogelijke ver¬ 
plaatsingen. 


Rotterdam stopt 
superreeks Eaters 


Van onze correspondent 
_THEO KEYDENER _ 

^°TTERDAM7HEERLEN - Na 
n ongeslagen reeks van veertien 
cle Stri Jd en beeft Meetpoint/Eaters 
^ eerste nederlaag geleden. In Rot- 
ge am tegen Gunco Panda’s gin- 
h de Geleense ijshockeyers onde- 
s ait met 7-5 (3-2, 2-2, 2-1). De wed- 
d r yd m de Weenahal vertoonde 
ó le Perioden lang een gelijkop- 
s^ande, spannende strijd. Het was 
eerste verlies van Meetpoint/ 
aters sinds de komst van coach 
L1 ‘ff Stewart. 

Eaters kwamen door een doel- 
v ünt van Hein de Pont vrij snel op 
^°orprong, die enkele minuten later 
oor Appie Boot ongedaan werd ge- 
Vv a ^kt: 1-1. Rotterdam, dat enkele 
^ken geleden in eigen huis tegen 
e Limburgers een punt verspeel- 
e » hep vervolgens door twee doel- 
Pnten van Sevcik uit tot 3-1. Even 
®° r tijd verkleinde Rick Boh de 
marge tot 3-2. 

de tweede ’act’ schoof de Can- 


dees Troy Binnie 3-3 achter de Rot¬ 
terdamse doelman. Geleen knokte’ 
verder en ontkwam aan een achter¬ 
stand toen het knap een minder- 
heidsituatie uitspeelde: De Braban¬ 
der Mari Saris bracht de Geleners 
opnieuw aan de leiding: 3-4. 

Beide teams hadden voldoende 
kansen, maar alleen Tijnagel kon 
voor de thuisclub scoren. Met een 
4-4 tussenstand werd voor de laatste 
maal gerust. De beslissing viel in de 
derde periode. Enkele defensiefou- 
ten luidden de nederlaag van de 
Eaters in. Hille, Herkenrath en Sev¬ 
cik tilden de score voor de Zuidhol- 
landers naar 7-5. Eaters’ enige doel¬ 
punt in deze periode scoorde Troy 
Binnie. De nieuwkomers De Klein 
en Janssen waren alleen in de eer¬ 
ste twee perioden van de partij. Ris- 
to Mollen, nog altijd gekweld door 
blessures, bleef aan de kant.QL 

Eatersverdediger en Belgisch inter¬ 
national Mike Pellegrims is door de 
tuchtcommissie voorwaardelijk 
voor vier wedstrijden geschorst met 
een proeftijd tot eind december. Henk Duut en Anton Janssen tevreden over heroptreden 

Fortima met minimaal 
verschil voorbij EHC 


Van onze correspondent 
_ MAARTEN DE KEVER _ 

HOENSBROEK - Fortuna Sittard 
heeft gisteravond in de eerste oefen¬ 
wedstrijd na de winterstop tegen 
hoofdklasser EHC niet kunnen 
overtuigen. De tegenstand van de 
Hoensbroekenaren was dermate 
groot, dat er door de eredivisieploeg 
maar een keer gescoord kon wor¬ 
den. Dat was na 22 minuten in de 
eerste helft, toen een voorzet van 
Fuat Usta door EHC-verdediger An- 
toinne Nöllgen in eigen doel werd 
gewerkt. Daarna kreeg Fortuna nog 
enkele goede mogelijkheden, maar 
het ontbrak aan zelfvertrouwen bij 
het afwerken. 


EHC, dat in tegenstelling tot de 
meeste amateurteams die tegen een 
profclub spelen, niet in zijn schulp 
kroop, had ook een aantal goede 
mogelijkheden. De kansen bleven 
echter onbenut. 

Bij Fortuna maakten Henk Duut en 
Anton Janssen hun comeback. 

Vooral eerstgenoemde toonde zich 
tevreden. Duut: „Het gaat me, in te¬ 
genstelling tot een halfjaar geleden, 
gemakkelijk af. Ik hoef me niet 
meer te forceren en ben in ieder ge¬ 
val klaar voor de tweede helft van 
de competitie.” 

Anton Janssen, de linkerspits, stap¬ 


te na afloop met gemengde gevoe¬ 
lens van het veld. „Het is natuurlijk 
even wennen. Als je na vier maan¬ 
den weer eens op het veld staat mis 
je wedstrijdritme, aan de andere 
kant ben ik blij dat ik weer eens 
kon voetballen. Van mijn blessure 
heb ik gelukkig geen last meer. Na 
elke wedstrijd en training komt er 
wel weer vocht in de knie, maar dat’ 
is niet noemenswaardig.” 


Basisopstelling EHC: Veldman, Nöllgen, 
Grassi. Wijnen, IJpelaar, Derrez, Muer- 
mans, Merk, Loontjens. Adam, Coolen. 
Opstelling Fortuna Sittard: Hesp, Maes- 
sen. Duut, Vergoossen (46. Samuel), Paul 
Jansssen, Usta (46. Barmentloo), Driessen, 
Mordang. Sneekes, Losada (75. Custers), 
Anton Janssen. 


TV-portret 
Fortuna 


SITTARD - Het televisiestation 
RTL-4 zendt morgen in het pro¬ 
gramma Match een portret uit 
van Fortuna Sittard. De beelden 
zijn gemaakt tijdens en na het 
oefenduel tegen EHC in Hoens- 
broek. De uitzending begint om 
17.00 uur. 


' ox-a ''' x* 


k.5.. r 


5* , Jung Roemgens 
trainer RKMVC 

MECHELEN - Jung Roemgens 
wordt de nieuwe trainer van 
RKMVC. Hij volgt Arno Pauwels 
op. Jung Roemgens is momenteel 
aan zijn vijfde seizoen bij Heilust 
bezig. 

Rob Ouwens stapt na twee jaar op 
bij Wit Groen VC. Hij heeft nog 
geen nieuwe club. 

Twee koppels 
leiden in Keulen 

KEULEN - In de zesdaagse van 
Keulen, waarin vanavond de finish 
wordt bereikt, voeren twee koppels 
de boventoon. Stumpf-Holenweger 
en Kappes-De Wilde bezetten met 
respectievelijk 136 en 104 punten de 
beste plaatsen. Op een ronde volgen 
Görgen-Veggerby (102 p.), Tourné- 
Günter (71 p.) en Doyle-Woods (58 
p.). Thomas Dürst is door sleutel- 
beenbreuk uitgeschakeld. 


14 januari nog voor zijn werk¬ 
gever (KLM) op pad naar To¬ 
kio. 

Visser: „De Spelen zijn voor 
mij heilig. Ze zijn de enige re¬ 
den, dat ik nu nog schaats. Ik 
ben bang, dat deename aan het 
EK ten koste gaat van mijn 
prestaties in Albertville.” 

De Spelen beginnen op 8 fe¬ 
bruari. De Nederlandse schaat¬ 
sers leggen na het EK de de 
laatste hand aan de voorberei¬ 
ding in Davos. 


Voor het laatst 
tweeëntwintig 
ploegen in Tour 

PARIJS - Dit jaar worden voor het 
laatst tweeëntwintig ploegen toege¬ 
laten tot de Ronde van Frankrijk. 
Zestien krijgen aan de hand van de 
FICP-rangschikking na de Ronde 
van Spanje direct een startbewijs. 
Evenals voorgaande jaren wordt het 
verstrekken van wild cards bepaald 
door de stand van de wereldrang¬ 
lijst na de Ronde van Italië en de 
Dauphiné Libéré. 

„In 1993 komen twintig ploegen van 
negen renners aan de start”, aldus 
directeur Leblanc. Evenals voor¬ 
gaande jaren is de Tour de France 
gedoteerd met 3,5 miljoen gulden. 
Voor de winnaar ligt 700.000 gulden 
klaar. 


Roda JC scoort 
slechts twee 
keer tegen SVN 


Van onze correspondent 
WILLY W1NGEN 


LANDGRAAF - In het oefenduel 
tegen hoofdklasser SVN werd op¬ 
nieuw duidelijk hoe moeilyk Roda 
JC dit seizoen tot scoren komt. De 
Kerkraadse ploeg sloot het treffen 
weliswaar winnend af (0-2), maar 
had net als vijf dagen geleden tegen 
de nationale ploeg van Nigeria de 
grootste moeite om een vrij com¬ 
pacte verdediging open te splyten. 

Trainer Adrie Koster zag met het 
oog op het belangrijk bekerduel te¬ 
gen FC Groningen, komende 
woensdag, ook dat Roda JC met na¬ 
me in de eerste helft veel te traag 
speelde. SVN bood knap tegen¬ 
stand, hield het speelveld klein en 
bleef bijna moeiteloos overeind. 
SVN kroop slechts een maal door 
het oog van de naald toen de loeier 
van Géne Hanssen buiten bereik 
van doelman Leon Pruisscher op de 
lat uiteen spatte. Ook Stefan Jans¬ 
sen was na een splijtende pass van 
Hanssen dicht bij de openingstref¬ 
fer. Hij liet de bal echter klungelig 
van zijn voet springen. 

Roda-trainer Koster: „In de eerste 
helft verliep de opbouw veel te 
traag. De bal werd te lang rond ge¬ 
speeld en de spelers maakten veel 
te weinig gebruik van de diepte. 
Gelukkig veranderde dat na rust, 
waardoor er prompt wat kansen 
ontstonden”. 

Pas na een dik uur brak Roda JC de 
score open. De vrijwel onzichtbare 
Max Huiberts schoof de bal in de 
voeten van Michel Broeders en 
diens voorzet werd door Graham 
Arnold simpel verlengd: 0-1. Ajah 
Wilson Ogechukwu en Stefan Jans% 
sen hadden de voorsprong nog ver¬ 
der kunnen uitbouwen, maar faal¬ 
den hopeloos. Roda ontsnapte zelfs 
aan de gelijkmaker toen Broeders 
Bernd Körfer in het strafschopge¬ 
bied onderuit haalde en arbiter Gof- 
fin alle SVN-protesten wegwuifde. 
Pas in de slotminuut slaagde Oge¬ 
chukwu er eindelijk in om het hak- 
balletje van Arnold na Hofmans 
voorzet in een doelpunt om te zet¬ 
ten: 0-2. Er waren vierhonderd toe¬ 
schouwers. 

Opstelling SVN: Pruisscher (46. Reum- 
kens), Pluijmen, Van Hoof, Duijf, Reintjens 
(46. Mennens), Joosten, Zenden, Körfer, 
Dautzenberg, Nelissen (68. Schaepkens), 
Hensels. 

Opstelling Roda JC: Smits, Senden (49. P. 
Janssen), Trost, Verhagen (46. Ajah Wilson 
Ogeehukwu), Luijpers, Broeders, Hofman, 
Hanssen, Arnold, S. Janssen, Huiberts. 

.... . .' 'i 

' . v 


• - • . • ' : 
- * ?? '-V' -o V ~' 


(ADVERTENTIE) 


• Meetpoint/Eaters, hier in de persoon van goalie Jef Vijfschaft, ging voor het eerst sinds lange 
tijd onderuit. , 
’Eén foutieve beslissing wordt uitgebreid op TV herhaald’ 

Frans Houben fluitend verder 


ECHT - „Wij, de scheidsrechters, zijn er aan gewend. Eén 
foutieve beslissing van ons komt ’s avonds uitgebreid op TV, 
net als het fantastische doelpunt van de spits, die overigens 
eerst vier keer gefaald heeft.” Thuis in Maria-Hoop, een kerk¬ 
dorp in de gemeente Echt, relativeert Frans Houben de kri¬ 
tiek, die er ook aan zijn adres wel eens is. In de laatste 
maanden zelfs een paar keer, nadat hij vele seizoenen als re¬ 
gelrechte topper op de velden rondliep. 


„De kritiek komt overigens uit een 
bepaalde hoek, in ieder geval niet 
van de mensen, die de rapporten 
maken. De beoordelingen over mij 
verschillen niet met vorige jaren." 
Anderzijds is hij toch de eerste om 
toe te geven, dat zijn optreden bij 
De Graafschap contra Feyenoord, 
om de wedstrijd op 3 november 
vorig jaar maar als voorbeeld te 
noemen, zeker niet de schoon¬ 
heidsprijs verdiende. Het feit, dat 
hij Blinker van Feyenoord vroeg¬ 
tijdig naar de kleedkamer stuurde 
was overigens volkomen terecht. „Ik verzuimde alleen nóg een keer 
geel te trekken voor Kraay van De 
Graafschap. Het zou zijn tweede 
kaart die dag geweest zijn met als 
automatisch gevolg rood. Moet je 
echter op zó’n gebeurtenis beoor¬ 
deeld worden? Als je tien wed- 
5*djden achter elkaar voortreffe¬ 
lijk werk levert hoor je niks, al- 
Ihans niet van degenen die je in 
andere geval meteen onderuit 
halen. FC Twente-Ajax, zei je? Ik 
heb een prima rapport hierover.” 


Het stoort de bijna 45-jarige arbi¬ 
ter alleen, dat het eerder genoemd 
optreden in Doetinchem in ver¬ 
band wordt gebracht met het ver¬ 
dwijnen van zijn naam op de inter¬ 
nationale lijst. „Stel je voor. Eén 
keer een onvoldoende en meteen 
afvoeren. Zo erg in het in scheids- 
reohtersland nu ook weer niet. Ik 
beh vanaf nieuwjaarsdag geen in¬ 
ternationaal arbiter meer, omdat 
ik -de maximum-leeftyd hiervoor 
in februari bereik. Nu zie ik deze 


en gene al denken, dat ik een paar 
collega’s heb voor wie een uitzon¬ 
dering gemaakt is, maar dat is ver¬ 
klaarbaar. Cees Bakker fluit lan¬ 
ger dan ik internationaal. Enge¬ 
land en Spanje, die vanwege hun 
voetbalreputatie ieder zeven arbi¬ 
ters op deze lijst hebben, kregen 
dispensatie om andere reden. De 
betreffende bonden konden op 
het geplande tijdstip geen vol¬ 
waardige opvolgers presenteren. 
Kijk, ik had misschien nog wel 
een jeugdinterland toegewezen 
kunnen krijgen of een wedstrijd 
uit een EC-toernooi voor zover de 
kwartfinale hierin nog niet bereikt 
is, maar dan vind ik het toch beter 
dat men een jongere de kans 
geeft.” 


Frans Houben wil het niet met zo¬ 
veel woorden zeggen, maar als hij 
over tweeëneenhalf jaar ook in het 
Nederlandse voetbal de VUT- 
gerechtigde leeftijd bereikt heeft, 
kan hij toch terugkijken op een 
achtjarige loopbaan in de betaalde 
sector. In ieder geval, toen hy hal¬ 
verwege de jaren zeventig zijn 
debuut maakte in Montfort by de 
wedstrijd tussen RKSNA 4 en 
RKVVB 2 in de derde klasse van 
de Afdeling Limburg, kon hij ón¬ 
mogelijk vermoeden ooit nog eens 
in de top te acteren. 


„Achteraf zeg ik, misschien had ik 
zelfs eerder aan een loopbaan als 
scheidsrechter moeten beginnen, 
maar gedane zaken nemen geen 
keer. Ik had als voetballer bij 
MHD, de club uit mijn woon¬ 
plaats, alsook naderhand bij het 
Roermondse EMS, waar mijn 
broer Ton als trainer fungeerde, 
ook een leuke tijd. Als ik op het 
laatst niet vaak door blessures was 
getroffen, had ik misschien nog 
wel een langere periode als speler 
op het veld gestaan.” 

Zijn beroepswerkzaamheden als 
leraar aan een school voor moei¬ 
lijk lerende kinderen in Sittard, 
naast zijn rol als arbiter in ’s lands • Schijn bedriegt. Voor Frans Houben is het einde van zijn loopbaan als arbiter in het 
betaald voetbal nog lang niet aangebroken. „Dat is pas na afloop van het seizoen 
1993-1994 .” Foto: JAN-PAUL KUIT 


hoogste voetbalklasse eisen veel 
tijd op. Desondanks steekt Frans 
Houben nog vele uren in vak¬ 
bondswerk. De scheidsrechter in 
Nederland zal voorlopig welis¬ 
waar nog een betaalde hobbyist 
blijven temidden van de de miljo¬ 
nairs in de respectievelijke elftal¬ 
len, „maar ik heb in de loop der 
jaren toch al vooruitgang meege¬ 
maakt.” 

Frans Houben bedoelt hiermee 
niet direct de honorering, want 
vierhonderd vijfentwintig gulden 
voor een wedstrijd op dergelijk ni¬ 
veau is allerminst een goudmijn. 

Romario, Gullit, Van Basten, 
Kieft, Bergkamp en ga zo nog 
maar een poosje door, halen voor 
zo’n fooi hun neus op. De vierhon¬ 
derd vijfentwintig piek, exlusief 
kilometervergoeding, heeft boven¬ 
dien in de practijk een beduidend 
lagere waarde. Arbiters mogen 
met rood en geel zwaaien, maar zij 
krijgen ook een blauwe enveloppe 
in de bus. Met andere woorden: de 
belasting speelt eveneens mee. 


„Als je de uren telt, die je soms 
onderweg bent, gekoppeld aan de 
de training in de vorm van duurlo- 
pen of bezigheid op de hometrai¬ 
ner, is er nauwelijks sprake van 
een bijverdienste. Leraren die bij¬ 
lessen geven, boekhouders die na 
hun kantooruren nog elders werk¬ 
zaam zijn of monteurs, die in hun 
vrije tijd bij kennissen aan auto’s 
sleutelen steken iets meer in hun 
zak. Het is niettemin al heel wat, 
dat er voor ons een verzekering af¬ 
gesloten is kunnen worden. Stel, 
je raakt zodanig geblesseerd datje 
twee of drie maanden uit de roula¬ 
tie bent, krijg je toch je wedstrijd- 
vergoeding. Alleen de eerste twee 
wedstrijden gelden in dit geval als 
eigen risico. Het zal bovendien 
niet lang meer duren of ook in Ne¬ 
derland zal de scheidsrechter op 
doordeweekse dagen betaald ver¬ 
lof krijgen om optimaal naar de 
wedstrijd te kunnen toeleven. Dat 
is hard nodig, want zoals het tot 
dusver gebruikelijk is kun je nau¬ 
welijks van een redelijke situatie 
spreken.” 


Ziet hij de volledige professionali¬ 
sering van het korps naderbij 
komen? 

„Italië begint volgend jaar met 
prof-scheidsrechters”, zegt hij. 
„Ze gaan honderd- tot honderd- 


vijfentwintigduizend gulden per 
seizoen verdienen. Geen probleem 
in dat land, waar zelfs clubs uit de 
op een na hoogste klasse twintig¬ 
duizend man op de tribunes heb¬ 
ben. Ik hoef het dan niet eens over | 
AC Milan, Inter of Napoli te heb- j 
ben. Toch wordt in arbitrale krin¬ 
gen binnen de KNVB gedacht aan 
navolging van het Italiaanse voor¬ 
beeld, altans zeker een aanzet 
hiertoe.” 

Voorlopig heeft Frans Houben 
niettemin andere zaken aan het 
hoofd, te beginnen met zijn eerste 
optreden na de winterstop. Het 
betreft Sparta-Vitesse, morgen¬ 
middag, in het kader van de vier¬ 
de ronde om de KNVB-beker. Een 
week later volgt het competitie- 
treffen Feyenoord-FC Den Haag. 
„Pittige duels, naar het zich laat 
aanzien, maar ik ben er klaar voor, 
zoals ik dat voor iedere andere 
wedstrijd ben.” 

De wederwaardigheden worden 
na afloop dan ook weer heel netjes 
in zijn plakboek bijgewerkt. Zo¬ 
wel nationaal als internationaal j 
heeft Frans Houben een schat aan 
ervaringen opgedaan. Zijn eerste 
optreden in het Nou Campstadion 
van Barcelona was trouwens zijn 
eerste wedstrijd op internationaal 
niveau. 

„Ik fungeerde als een van de 
grensrechters, die Bep Thomas 
terzijde stonden. Barcelona won, 
toen nog zonder Johan Cruijff als 
trainer, won met 2-0 van Dynamo 
Moskou. De sfeer was geweldig’ 
Vind je het gek, als tachtigduizend 
Catalanen op de tribunes zitten?” 


In Boekarest, nog niet zó lang ge¬ 
leden, was de sfeer na afloop van 
het duel tussen Dynamo en An- 
derlecht heel anders. „Ik bedoel, 
grimmiger. John Blankenstein 
was de scheidsrechter. Cees Bak¬ 
ker en ik waren de grensrechters. 
Het was voor het eerst, dat er 
ginds een wedstrijd bij kunstlicht 
werd gespeeld. Vroeger mocht dat 
niet. Het kostte te veel.Toen wij in 
de Roemeense hoofdstad arriveer¬ 
den, zei de voorzitter van Dynamo 
ons al, dat zijn landgenoten na de 
opstand tegen Ceausescu moeite 
hadden om met de verworven vrij¬ 
heid te kunnen omgaan. Ik wil het 
verder niet over de situatie in het 
land hebben, want er blijken ook 
na Ceausescu nog veel tegenstel¬ 
lingen te bestaan. Wat ik wél weet, 
is dat de chaos in het stadion groot 
was nadat Dynamo, net als twee 
weken eerder in Brussel, met 1-0 
de vlag had moeten strijken. De 
afrastering werd vernield, delen 
van de tribune in brand gestoken 
en uit woede over de nederlaag 
van hun favorieten keerde een 
deel van het publiek zich tegen 
ons. Wij moesten sprintend naar 
het kleedlokaal om aan de volks¬ 
woede te ontsnappen. Naderhand 
zijn wij in de spelersbus van Dy¬ 
namo gestapt om op die wijze 
onopgemerkt naar het hotel ge¬ 
bracht te kunnen worden. Je mag 
best weten, dat ik mij tóen allesbe¬ 
halve prettig voelde.” 


Meesterschap van volleybalbondscoach Murphy ligt in de mentale preparatie 

’Team is geen sociale werkplaats 


Van onze correspondent 
PAUL DEMELINNE 


APELDOORN - Een miljoen gulden. Dat jaarlijkse prijs¬ 
kaartje hangt aan het ’Plan-2000’ van volleybalcoach Peter 
Murphy. Een concept waarin de keuzeheer van de nationale 
vrouwenselectie, de te volgen koers aangeeft naar een be¬ 
stendige positie bij de wereldtop. Afgelopen weekeinde hield 
de gedreven succescoach voor een breed aanwezig forum op 
het internationale toernooi in Apeldoorn, een gloedvol refe¬ 
raat: „Dit is het moment voor de final countdown. De voe¬ 
dingsbodem is momenteel beter dan ooit om van volleybal 
een van de werkelijk grote sporten in Nederland te maken”. Murvhu met één van ziin meiden. Cvntha Boersma 


Drie maanden geleden loodste 
Murphy zijn ploeg tijdens de EK 
in Italië naar een zilveren medaille 
en plaatsing voor de Olympische 
Spelen van Barcelona. De oogst 
vkn een knuppelharde, zes maan¬ 
den omvattende voorbereiding, 
die de Udenaar achteraf om¬ 
schreef als: 'een periode van vieze, 
bittere ellende’. Nooit eerder reik¬ 
te de Nederlandse vrouwenploeg 
zo hoog. In 1989 wist Oranje zich 
zelfs niet eens te kwalificeren voor 
het EK eindtoernooi. Kort daarna 
lag het hoofd van de toenmalige 
bondscoach Wuqiang Pang op het 
hakblok. De Chinees, innemend 
maar te soft, verdween via de ach¬ 
terdeur naar een ondergeschikte 
functie bij de mannenselectie. En 
Peter Murphy wisselde gretig de 
blazer van technisch bondsdirec- 
teur weer in voor een trainings¬ 
pak. Het veldwerk trok hem meer 
dan plannen bedenken vanachter 
een bureau. 

Murphy’s Meiden 

De 44-jarige, in Canada geboren 
oefenmeester heeft een imposante 
st£at van dienst opgebouwd. Ty¬ 
perend voor de eigen weg die Pe¬ 
ter Murphy als trainer insloeg, 
bezocht hij aanvankelyk voor ei¬ 
gen rekening WK en EK toer¬ 
nooien om kennis te verzamelen. 
Met de mannenploeg van Orion 
uit Doetinchem maakte hy furore 
door de jarenlange randstadhege- 
monie te doorbreken. Murphy had 
enige tijd de mannen B-selectie 
onder zyn hoede, maar vertrok na 
onenigheid met de bond. Om in 
1983 teruggehaald te worden als 


hoofdcoach van de Oranjevrou- 
wen. Twee jaar later brak, met het 
behalen van Europees brons in ei¬ 
gen land, een ware euforie rond 
’Murphy’s Meiden’ los. Het team 
werd sportploeg van het jaar. De 
behaalde plak vormde het memo¬ 
rabele begin van topsport als 
speerpuntbeleid bij de bond. 

In de loop der jaren heeft Peter 
Murphy zich ontwikkeld als Ne- 
derland’s best onderlegde volley- 
baltrainer. Hij maakt deel uit van 
de Coach-Commission van de 
FIVB, de wereldfederatie en is een 
veelgevraagde gastspreker op 
symposia en congressen. 

Synergie 

Murphy’s meesterschap ligt op het 
gebied van de mentale preparatie. 
Zijn theorie over groepsdynamiek 
en teamspirit is samen te vatten in 
het begrip synergie: „Dat is het 
besef dat we elkaar nodig hebben 
om beter te worden. Het geheel 
dient sterker te zijn dan de som 
der delen. Een volleybalteam 
overleeft alleen als het een een¬ 
heid is. Gebaseerd op zelfvertrou¬ 
wen, omdat de speelsters hebben 
geleerd open om te gaan met 
spanning en stress.” In dat com¬ 
plexe vormingsproces manifes¬ 
teert Murphy zich met een harde 
aanpak. Hij hanteert de confronta¬ 
tie, het conflictmiddel om de 
geestkracht van zijn speelsters te 
stalen. Maar wel op een integere, 
eerlijke wijze. „Topsport is per de¬ 
finitie niet leuk. Om een winnaar 
te worden moet je uit het goede 
hout gesneden zijn. Het Neder¬ 
lands team is geen sociale werk¬ 


plaats. Alleen de sterken blijven 
over.” International Henriëtte 
Weersing over haar trainer: „Hij 
observeert je, zonder dat je iets 
merkt. Zegt dan soms iets waar¬ 
van je denkt: hoe weet hij dat 
nou?. Zijn sterkste punt is gewoon 
mensenkennis.” 

IJskonijn 

In de trainingszaal accepteert de 
Udenaar geen fouten: „Ik ga zo 
lang door tot een oefening perfect 
loopt. Want zoals je traint, speel je. 


En trainen doen we altijd voor de 
laatste bal.” Zoals bleek op 6 okto¬ 
ber jongstleden. In de sporttempel 
Pala Eur van Rome was Oranje in 
de halve finale van het Europees 
kampioenschap verwikkeld in een 
bloedstollend gevecht met Italië. 

Op matchpoint, in de vierde set, 
was Nederland individueel even 
de weg kwijt. Liefst zes keer ging 
het mis. Maar als ploeg raakte 
Oranje niet in paniek. Keer op 
keer werd in een helse kakofonie 
de opslag op koele wijze terugver¬ 


overd. Tot Henriëtte Weersing de 
laatste, verlossende bal binnen¬ 
timmerde. Bij strateeg en ijsko- 
nyn Peter Murphy ontlaadde zich 
enkele uren later alle doorgestane 
emoties met een verboden, maar 
gelukzalige duik in het Trevi-fon- 
tein. Hij bekocht de kwajongens¬ 
streek na een verloren sprintje 
tegen een politieagent met een 
kortstondig, nachtelijk verblijf op 
een wijkbureau. 

Analoog aan de periode 83-85 
heeft Murphy in de afgelopen 


twee jaar opnieuw een bewijs van 
exceptioneel vakmanschap afgele¬ 
verd. Mei 1990 werd in Spanje 
beslag gelegd op de Challenge 
Cup. Een paar maanden nadien 
verworf Oranje internationaal aan¬ 
zien met een voortreffelijke ne¬ 
gende plaats tijden de wereldkam¬ 
pioenschappen in China. Neder¬ 
land eindigde daar als beste 
westeuropese natie na de onaan¬ 
tastbare Russinnen. Geen toeval¬ 
streffer, want die status bleef een 
jaar later fier overeind op het EK 
van 1991. 


„Volleybalprestaties zijn voor 75 
procent te berekenen, mits aan be¬ 
paalde voorwaarden wordt vol¬ 
daan,” filosofeerde Peter Murphy 
onlangs, „de laatste stap is het 
moeilijkst. Dan treedt de wet van 
de verminderde meeropbrengst in 
werking. Moet er zeer veel gein- 
vesteerd worden om een klein 
stukje verder te kunnen komen ” 
Mede daarom luidde Murphy eni¬ 
ge weken geleden de noodbel, op 
zoek naar een ruimer budget voor 
een compacte, maar hevige aan- 
loopcampagne naar de Olympi¬ 
sche Spelen. De Brabander heeft 
op zijn verlanglijstje onder meer 
een tripnaar Zuid-Korea en een 
survivaltocht in Noorwegen staan 
Bert Funk, de nieuwe bondsvoor¬ 
zitter, wil best tegemoet komen 
aan het verzoek om twee ton ex¬ 
tra, maar heeft de benodigde fond¬ 
sen nog niet kunnnen ophoesten- 
Met: „We staan volledig achter de 
wensen van Peter Murphy en 
doen ons uiterste best deze te ho¬ 
noreren,” vroeg de praeses eerder 
deze week om wat meer geduld. 

In Barcelona heeft de bondscoach 
het vizier gericht op de vijfde 
plaats. Rusland, China, Cuba en 
de Verenigde Staten zijn op dit 
moment nog onbereikbare groot¬ 
machten voor de Oranjevrouwen 
„Het is realistischer om de strijd 
aan te gaan met de mondiale sub¬ 
top, zoals Brazilië en Japan,” 
merkt Murphy op. Voor de perio¬ 
de na de Olympische Spelen 
gloort in de visie van de bevlogen 
veldheer een gouden toekomst- 
Het perspectief is weerspiegeld in 
zijn 'Plan 2000’. Volgens Murphy 
is het nodig noch wenselijk om de 
internationals uit de competitie te 
halen, zoals bij de mannen. „Een 
dergelijke maatregel zou de dood¬ 
steek voor het vrouwenvolleybal 
in Nederland tot gevolg hebben.” 
Wel staat de bondscoach een nau¬ 
we samenwerking tussen natio¬ 
naal team en clubs voor ogen- 

Twee centrale sessies en drie club- 
trainingen dienen te resulteren in 
een wekelijks trainingsvolume 
van twintig uur. Daarmee appel¬ 
leert Murphy aan een radicale 
koerswijziging bij de topclubs. Tot 
nu toe heeft alleen hofleverancier 
Avèro/OS uit Sneek een dergelijke 
aanpak kunnen realiseren. Mur- 
Phy: „Clubs die streven naar suc¬ 
ces zullen, hoe dan ook, mee 
moeten gaan. Investeren in een 
professionele trainer en een semi- 
professionele manager. Zich ver¬ 
enigen in een superliga, met eigen 
wetten. Desnoods losgekoppeld 
van de logge bondsstructuur- 
Want er is domweg geen weg te¬ 
rug.” 
Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 21 Terwijl mannen een waterpijp roken en lui 
achterover hangen in dikke kussens, 
kronkelen vrouwen met een weelderig 
figuur zich op Oosterse muziek. In een 
opzwepende dans draaien de donkerharige 
schonen met hun nauwelijks bedekte 
lichaam; schudden hun buik en werpen de 
mannen begerige blikken toe. Een bekende 
scène in Amerikaanse films die zich afspelen 
in Arabië, en die ook aan vrijwel alle 
vakantiegangers in Tunesië en Turkije 

voorgeschoteld wordt. 

Maar daarmee houdt de kennis van 
buikdansen bij de meeste Nederlanders op: 
dat het gaat om Oosterse vrouwen uit de 

harem. 

Wie weet er bijvoorbeeld dat Nederland een 
blad heeft over buikdansen, met de 
toepasselijke naam ’Navel’? Dat er 
duizenden vrouwen lessen nemen en 
dagelijks trainen om de ’jummy’ (het 
buikschudden) en ’stomach-rol’ (het doen 
rollen van de maag en buikspieren) onder de 

knie te krijgen. 

Het buikdansen speelt zich in Europa vooral 
af in dansscholen, Oosterse restaurants en 
voorstellingen waar alleen liefhebbers op 
afkomen. Een wereld op zich. En zo kan het 
gebeuren dat een Heerlense vrouw 
wereldfaam geniet in buikdanskringen, zelfs 
in de Oriënt, terwijl haar naam mensen in 

eigen land niets zegt. 


Heerlense geeft les in Egypte 

Buikdansend 
over grenzen 


door 

MARIËTTE 

STUIJTS ’Shahrazad Huisman’ staat er 
bij de de bel. De vrouw die in 
dit Keulse appartement woont 
is de Heerlense Ineke Huisman. 

Binnen ruikt het naar wierook 
en verse koffie; aan de wand 
hangen een sitar en Duitse 
kerstboomlampjes. Voor haar 
donkere zoontje met de 
Afrikaanse naam Semben, 
draait ze een bandje met 
oer-Hollandse kinderliedjes, 
'Zeg ken jij de mosselman.’ 


Het is kenmerkend voor dat 
wat Ineke Huisman wil: een 
vermenging van culturen. „Ik 
voel me al lang geen Limburgse 
meer, ik ben een wereldburger, 
ik zie geen grenzen.” 

Haar smalle gezicht is, 
misschien door de lange 
donkere haren, niet oosters en 
niet Europees. 


Ze lijkt er inderdaad in 
geslaagd te zijn grenzen tussen 
Occident en Oriënt te slechten. 
Zo goed zelfs dat de Heerlense 
vrouw in april van dit jaar 
lessen zal geven in Egypte, een 
bakermat van de 
buikdanscultuur. # Als Shahrazad geeft Ineke Huisman workshops en optredens in Europa, de Verenigde 
Staten en het Midden-Oosten. ,flet gaat er mij niet om hoe je een bepaalde beweging 
maakt, maar waarom. ” Foto: jo bronckers 


In het boek ’Bauchtanz’ van 
Dietlinde Bedauia Karkuti dat 
onlangs in Duitsland 
verscheen, is een hoofdstuk aan 
Shahrazad, alias Ineke 
Huisman, gewijd. 'Haar 
optreden is explosief, vaak wild 
en tegelijkertijd doordrongen 
van een virtuose 
lichaamsbeheersing,’ aldus de 
schrijfster, die meedeelt dat 
buikdanseressen van het 
niveau van Ineke Huisman ’in 
de hele wereld op één hand te 
tellen zijn’. 

Ook in de aankondiging van het 
Internationaal Egyptisch 
Dansfestival, wordt ze 
gerekend tot ’de beroemdste 
leraren voor oriëntaalse dans en 
Egyptische folklore.’ 

Shahrazad heeft haar nu 
dertienjarige dansloopbaan 
nauwkeurig vastgelegd in 
plakboeken met 
kranteknipsels. Elk berichtje is 
bewaard, zelfs een tienregelige 
aankondiging, met kleurenfoto, 
van een 'thuiswedstrijd’ in de 
Heerlense stadsschouwburg. 

Haar leeftijd wil ze niet - meer 
- in de krant hebben. „Dat zou 


misschien niet goed zijn voor 
mijn carrière. Alhoewel, de 
beroemdste danseres van 
Egypte is 63 jaar...” 

Oosterse prinsen 

Gezeten op het puntje van een 
sofa strooit ze haar 
belevenissen zonder valse 
bescheidenheid over de 
interviewer uit. Verhalen over 
optredens voor Oosterse 
prinsen en een Maleisische 
vorst; over emotionele reacties 
op haar voorstellingen. 

Het hoogtepunt is een optreden 
in 1987 voor vijfduizend 
mensen in de Royal Albert Hall 
in Londen op een Perzisch 
nieuwjaarsfeest. „Het was een 
heel emotioneel optreden. De 
zoon van de man die het 
organiseerde was in Iran 
gedood wegens culturele 
activiteiten die ayatollah 
Chomeini verboden had. De 
vader maakte duidelijk dat 
waneer hij niet meer mocht 
genieten van kunst, hij zelf 
evenmin nog wilde leven.” 

Ook optredens op bruiloften in 
Egypte, Marokko en Tunesië 


zijn in haar geheugen gegrift. 
„Een bruiloft is daar een 
magnifieke gebeurtenis, vol 
pracht en praal,” droomt ze weg 
in het koude Keulen, de met 
kohl omlijnde ogen gesloten. 
„De bruid wordt in een grote 
processie naar een troon 
gevoerd door muzikanten, 
danseressen en vele honderden 
gasten.” 

Haar activiteiten zijn de 
afgelopen jaren steeds meer 
van optreden naar les geven 
verschoven. „Vroeger danste ik 
een paar keer per week in 
restaurants, dat doe ik niet 
meer omdat ik geen opvuller 
wil zijn.” Gemiddeld treedt ze 
nog een keer per maand op met 
haar groep ’de dochters van 
Salomon’. 

Ze geeft les in haar dansstudio 
Marsallah in Keulen, maar 
wordt ook uitgenodigd voor 
workshops over bijna de hele 
wereld. Afgelopen zomer 
werkte ze onder meer in 
Frankrijk, Canada, de 
Verenigde Staten en 
Zwitserland. Voor komend jaar 
staan behalve het dansfestival 
in Egypte lessen in Maastricht, 


Amsterdam en- Kopenhagen op 
het programma. 

Over hoe het komt dat juist zij, 
als Europese die pas na haar 
twintigste met buikdansen 
begonnen is, nu zelfs in Egypte 
lessen gaat geven, zegt ze veel 
te hebben nagedacht. „Ik ben 
een fanatiekeling wat de 
achtergronden betreft.” En 
terwijl ze op een wandrek vol 
boeken wijst: „Ik lees heel veel 
over die cultuur, ik vreet het 
gewoon. Dat betekent dat ik in 
mijn lessen niet alleen 
bewegingen kan voordoen, 
maar ook een verhaal kan 
vertellen over de 
achtergronden.” 

Daar komt bij dat er in Egypte 
zelf weinig leraressen zijn. 
„Oosterse danseressen denken 
niet aan lessen. Ze leren het 
zichzelf op jeugdige leeftijd, 
doen de bewegingen na. 
Daardoor kennen ze vaak alleen 
lokale dansen. Dan gaan ze 
door met optreden tot ze erbij 
neervallen. Het idee om les te 
gaan geven komt pas in ze op 
als ze oud zijn.” 

Idealen 

Voor Ineke Huisman is 
buikdansen heel veel meer dan 
bewegingen nadoen. 
Danseressen die zich niet 
verdiepen in de achtergronden 
noemt ze misprijzend 
’tralala-danseressen’. 

„Voor mij gaan de geestelijke 
aspecten steeds verder. Door 
een steeds hogere concentratie, 
moeilijkere ritmes, raak ik een 
een andere 
bewustzijnstoestand. 

Natuurlijk horen de bekende 
glans, glitter en warmte er ook 
bij, maar ik raak steeds meer 
geïnteresseerd in de dingen 
achter het buikdansen. Weetje 
bijvoorbeeld dat buikdansen 
voor de twaalfde eeuw, voordat 
het decadent werd, hoog in 
aanzien stond. Het kon mensen 
genezen, gaf ze macht. Naar die 
tijd wil ik terug. Ik wil dansen 
voor hogere idealen, om 
mensen te verenigen, voor 
vrede, tegen discriminatie.” 

Wie dacht er nog dat .» 
buikdansen te maken had met 
lekker met je heupen draaien 
en je buik schudden? 

Terwijl ze haar huilende zoontje 
de borst geeft, vertelt ze dat ze 
weet dat ze die hogere idealen 
niet alleen kan verwezenlijken. 
Vriendelijk lachend maar 
doodserieus zegt ze dat ze voor 
een optreden haar voorouders 
uitnodigt om haar te komen 
helpen. „Voorouders, jullie 
zitten in me, help me.” 

De Heerlense heeft zich 
duidelijk niet alleen 
vereenzelvigd met de 
uiterlijkheden van een andere 
cultuur maar vooral met 
mystieke aspecten daarvan: 
religie en filosofie. 

Sprookje 

In diverse buikdansbladen 
wordt het leven van danseres 
Shahrazad (de beroemde 
verhalenvertelster uit het boek 
1001 nacht, beter bekend als 
’Sheherazade’) vergeleken met 
een sprookje uit 1001 nacht. 

Een geromantiseerde versie die 
Ineke Huisman graag in stand 
houdt. Geen woord over 
tegenslagen of mislukkingen. 

Een jeugd in Heerlen in een 
gezin dat veel met muziek, 
literatuur en kunst bezig was. 
Vader Huisman was edelsmid, 
moeder speelde veel piano en 
er was een uitgebreide kunst¬ 
en boekencollectie in huis. „Er 
kwamen bij ons veel 
handelaren in edelstenen uit 
Maleisië en Indonesië over de 
vloer. Ze vertelden verhalen 


over het Oosten en over 
tempeldanseressen, die me zeer 
boeiden. Ik begon voor de 
spiegel te dansen en leerde een . 
boek over dit onderwerp van 
buiten.” 

Tijdens haar studie aan de 
kunstacademie in Maastricht 
verdiept Ineke Huisman zich in 
haar vrije tijd in het 
tempeldansen en de 
achtergronden. 

Onweerstaanbaar aangetrokken 
door het mystieke Oosten, 
vertrekt ze naar India. Ze komt 
er onder andere in contact met 
hindoeïsme, boeddhisme en 
transcendente meditatie. 

Terug in Nederland wordt ze 
gegrepen door het buikdansen. 
Ze neemt lessen en gaat 
optreden. Sinds tien jaar leeft 
ze van het buikdansen. 

Ondertussen blijft ze 
terugkeren naar de bakermat 
van deze dansvorm; in totaal 
maakt ze veertien reizen door 
Egypte, Tunesië, Marokko. 
India, Afghanistan en Pakistan. 

Islam 

Geheel vereenzelvigd met de 
Arabische cultuur, bekeert ze 
zich eind jaren tachtig na een 
reis in Marokko tot de islam. 

„Ik merkte datje de godsdienst. 
van buitenaf niet echt kon leren 
kennen. Na mijn officiële 
bekering was ik van plan het 
dansen op te geven; de koran 
en een aantal strenge moslims 
leken het van me te 
verwachten. Maar in Duitsland 
rekenden mijn leerlingen en 
publiek op me. Dat bracht me 
erg in verwarring.” 

Inmiddels beschouwt ze het 
moslim-fundamentalisme zeer 
kritisch, vindt het met 
realistisch. 

„Fundamentalistische moslims 
verbieden het dansen, maar er 
zijn ook andere richtingen van 
de islam, Indiaas georiënteerd, 
die God juist vereren met dans 
en muziek. In de strenge islam 
heeft muziek geen spirituele 
waarde, in India daarentegen 
geldt musiceren als een hoge 
vorm van yoga. Verder denk ik 
dat de manier waarop de islam 
tegenwoordig wordt uitgelegd 
ver van de oorsprong afstaat. 
Machtsvertoon en -misbruik 
horen niet bij de 
oorspronkelijke leer.” 

Vandaar ook dat ze blijft 
dansen en les geven in haar 
eigen dansstudio met de naam 
Marsallah - 'een uitroep van 
bewondering voor God’. 

Ze verwacht dat Europa een 
belangrijke rol gaat spelen bij 
de toekomst van het 
buikdansen, omdat het hier 
gedaan wordt door vrouwen die 
zich intellectueel kunnen 
ontwikkelen en zich verdiepen 
in de Oriënt, zonder onder de 
onderdrukking te lijden van 
strenge godsdienstige regels en 
sociale gebruiken. „De 
oriëntaalse dans wordt uit de 
sfeer van prostitutie in de sfeer 
van schone kunsten gehaald.” 

Onder haar Keulse leerlingen 
heeft ze behalve veel 
Marokkaanse en Turkse 
vrouwen ook veel Duitse. 

„Er is heel veel belangstelling 
voor buikdansen. Dat komt 
door de cultuur die erachter zit. 
Buiksdansen is toch iets anders 
dan aerobics." 

En, weer filosofisch: „Ik maak 
vaak een vergelijking mét 
water. Stilstaand water gaat 
stinken. Wij bëStaan voor 
negentig procent uit water. Bij 
buikdansen gaat ’t water 
stromen, het vormt zelfs mooie 
fonteintjes. Het verjongt je, het 
geeft pep.” 


limburgs dagblad Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 22 


êéiié 


Van Maasmechelen tot De Panne en van Bastogne tot 
Knokke-Heist. Voor wie daar nog aan mocht twijfelen, in het land 
van Hoegaarden en Pajotten is er onderhand geen parochiezaaltje, 
feesttent of sporthal meer te vinden waar ze niet tenminste 
driemaal op de planken hebben gestaan. The Scabs is de naam, 
bijna vijftien jaar geleden als hemelbestormend punkkwartet 
omhooggeklauterd uit de donkere repetitiebunkers van het 
dodelijk saaie provinciestadje Diest Maar sinds vorig jaar 


verrassenderwijs gekatapulteerd tot de bovenmeesters van de 
momenteel zo florerende Vlaamse rockschool. En dat schept 
verplichtingen, nietwaar, vooral nu de smalle grenzen van 
Belgenland de vier dertigers danig beginnen te knellen. Op naar 
’Olland dus, bij wijze van de zo vurig verhoopte eerste sprong 
voorwaarts. Met de Gooise Matras als onontbeerlijke springplank. 
Een reportage over een dagje Hilversum in de slipstream van een 
stelletje sympathieke Vlaamse rockgasten van de oude stempel. 


Vier Vlaamse rockhelden 
op avontuur in ’Olland’ 


Ach, het kan verkeren in het 
wondere wereldje van de 
hedendaagse rock. Wat heet. Op de 
kop af 1936 stuks gingen er over de 
toonbank van hun in 1986 
verschenen mini-album Rockery. 
Maar zie, amper vier jaar later 
konden de platenboeren aan beide 
zijden van de taalgrens de 
glinsterende schijfjes van The 
Scabs niet meer aanslepen. Meer 
dan dertigduizend exemplaren van 
Royalty in Exile baanden zich met 
het grootste gemak een weg naar 
de hifi-torens in de Vlaamse en 
Waalse huiskamers. Niet alleen 
goed voor een even dikke als 
onverwachte gouden plak, maar en 
passant óók een absoluut record 
voor een Belgische rockband. 

En het sprookje is nog lang niet 
over, want de kersverse opvolger 
Jumping The Tracks passeerde 
zelfs nog vóórdat die het licht zag 
de gouden kaap van 25.000 nieuwe 
eigenaars. Het moge duidelijk zijn, 
aan de vooravond van hun derde 
lustrum gaan The Scabs door het 
leven als de big shots van de 
Vlaamse popbizz. Al willen ze van 
die laatste kwalificatie zélf niets 
weten. 

Dikke nekken 

Nee, dikke nekken - de Vlaamse 
equivalent van braniemakers - 
hebben ze nog niet. Integendeel, 
naar Hollandse maatstaven zijn ze 
zelfs veel te bescheiden, 
zanger-gitarist Guy ’El Sympatico’ 
Swinnen, kruisridder op de 
solo-gitaar Willy Willy (’a guy so 
nice they named him twice’), 
bassist Fons Symons en drummer 
Frankie Saenen. „Euh, nee, 
niemand van ons heeft een 
zwembad in de tuin. De Vlaamse 
roddelblaadjes lopen ons nog 
steeds voorbij en voor het 
doorknippen van een üntje zijn we 
nog nooit gevraagd. Stel je voor,” 
lacht Guy (31) bijna verlegen z’n 
tanden bloot. In het Hilversumse 
filiaal van de Belgische 
platenmaatschappij Play It Again 
Sam voldoet hij zelfs in de verste 
verte niet aan het roestige cliché 
van de onaantastbare rockster. 

Zelfs zijn bewogen punkverleden 
is Swinnen niet aan te zien. Zijn 
vriendelijkheid is gemeend en zo 
nu en dan ontwapenend. De 
wetenschap dat zijn band nog 
amper twee uur te gaan heeft voor 
haar allereerste duik op de Gooise 
Matras maakt hem niet in het 
minst nerveus. De belangen zijn 
niettemin groot. Wat heet. Eén 
opwindende live-gig voor de - ook 
in België - fameuze Twee 
Meter-sessie van Vara-deejay Jan 
Douwe Kroeske en óók de 
jeugdhonken van Gulpen tot 
Surhuisterveen lopen vol voor The 
Scabs. 

Oef 

„Oef, mocht dat eens lukken,” 
veert Willy op. Met zijn gitzwarte 
manen (coupe Billy Idol), 
priemende oogjes en enigszins 
ingevallen gezicht ’smoelt’ hij als 
het Vlaamse evenbeeld van 
Rolling Stone Keith Richards. 
„Nee, daar doen we niet moeilijk 
over. Allez, het wordt stilaan de 
hoogste tijd om onze grenzen nu 
ook eens letterlijk te gaan 
verleggen. Internationaal de hort 
op? Heel graag. Eerst maar eens bij 
jullie, om te beginnen. En als dat 
eenmaal lukt ook in Duitsland en 
Frankrijk. Wacht nou even, ons 
nieuwe album wordt ook 
uitgebracht in Sparye en zelfs 0 The Scabs met veel oog voor de camera. Van links naar rechts Willy Willy, Frankie Saenen, Fons Symons en Guy Swinnen. 


Japan. Maar alles langzaam hè, 
héél langzaam, stap voor stap. Van 
die eendagspieken die je in de 
mondiale popbizz zo vaak ziet, nee, 
die hebben we zelf nooit beleefd. 

En die zullen we ook nooit 
meemaken. Is maar goed ook 
trouwens, want daar moeten we 
niets van hebben. Past ook niet bij 
deze band. Nee, kanjers van 
instant-hits zullen we nooit 
scoren.” 

Willy’s rechtlijnige logica laat zich 
eenvoudig verklaren. Van 
punkband avant la lettre hebben 
The Scabs zich immers ontwikkeld 
tot de personificatie van de 
ambachtelijke rocksong. 
Kort-maar-krachtige composities 
met lekkere kop en dito staart. 
Heftig scheurende gitaren, maar 
altijd melodieus. En, bovenal, 
zonder ook maar een greintje 
technologische franje of andere 
modieuze opsmuk. Geheel 
indachtig de aloude volkswijsheid 
dat eerlijkheid zelfs in de 
rockmuziek nog altijd het langst 
duurt. Maar die tegelijk de zo fel 
begeerde internationale doorbraak 
er niet eenvoudiger op maakt. Per 
slot van rekening gaan populariteit 
en eerlijkheid op dit ondermaanse 
slechts hoogstzelden samen. 

„Klopt helemaal, ja. Maar tsja, onze 
kracht schuilt nu eenmaal precies 
in dat soort nummers. Die maken 
we al jaren en dat zullen we blijven 
doen. Eerlijk gezegd kunnen we 
ook niets anders, ha ha. Vergeet 
niet, we zijn al dertigers, hè. Net 
iets te jong om nog hippie te zijn. 
Maar zeg nou zelf, wat gaat er nou 
boven een goudeerlijke, échte 
rocksong? Niets toch,” doceert 
Guy met de nodige passie in zijn 
stem. „Ennuh, allez, we bevinden 
ons in dit opzicht in respectabel 
gezelschap. Als je toch ziet wat 
zogenaamde oude lullen als Neil 
Young en Lou Reed tot op de dag 
van vandaag presteren. Die lopen 


onderhand al tegen de vijftig. Voor 
mij vormen zij de eerste generatie 
rockmuzikanten. En dan komen 
wij ja, ha ha. Op enige afstand 
weliswaar, maar toch, wij behoren 
tot die tweede generatie. We 
kunnen dus nog wel even vooruit. 
Of ik mijzelf over 25 jaar nog 
steeds op de planken zie staan? 
Zeker en vast.” 


Het feit dat Guy inmiddels een 
vaste levensgezellin aan zijn zijde 
weet en zich sinds februari zelfs 
trotse vader van een tweeling mag 
noemen, vermag zijn onwrikbare 
toekomstbeeld als rockartiest niet 
in het minst bij te stellen. „Ah nee, 
zeker niet. The Scabs zijn mijn 
leven. En mijn vrouw weet heel 
goed hoe belangrijk de band voor 
mij is. Temeer omdat we een echte 
en ook hechte vriendenclub zijn. 
Nee, mijn vrouw en ik zouden een 
héél slechte relatie hebben als ik 
puur vanwege mijn nieuwe rol als 
huisvader de groep zou moeten 
verlaten. Geen denken aan.” 


Wendy van Wanten 

Even valt er een stilte. Plots, met 
vermanende blik: „Trouwens, wij 
zien allebei ook niet in waarom dat 
zou moeten. Tuurlijk, de 
combinatie 

vader-echtgenoot-rockbeest is 
verdomd zwaar, zeker nu de kids 


nog zo jong zijn. Maar het gaat me 
steeds beter af, al zeg ik het zelf. 
Net als Fons (Scabs-bassist, red.) 
overigens, want die heeft ook al 
een dochter. Luister, het bestaan 
van een rockmuzikant mag dan 
wel hectisch en vaak ook 
loodzwaar zijn, je moet het in ons 
geval óók weer niet overschatten. 
Weet je, wij zijn geen Wendy van 


Wanten die van hot naar her wordt 
gesleept.” 

Blijft overeind de prangende vraag 
hoe vier Vlaamse fullprof -rockers 
zich in eigen land in vredesnaam 
in leven weten te houden. Want als 
laatste van het kwartet heeft nu 
ook de voorman van The Scabs 
besloten voortaan als 
voltijdsmuzikant Huize Swinnen 
van een dagelijkse boterham te 
voorzien. Niet direct eentje met 
kaviaar, maar als het even kan toch 
wél met boter en wat beleg. Guy 
daarover: „Ik werk nu nog als chef 
van een offset-drukkerij. Goeie job 
hoor, daar niet van, maar net als de 
andere boys wil ik van The Scabs 
geen hobby maar mijn beroep 
maken. Jazeker, ik zie er vreselijk 
naar uit. Als ik het niet zou doen, 
zou me dat m’n leven lang blijven 
achtervolgen. Zeker weten. Want 
verdomd, het doet me wat als grote 
jongens als Neils Lofgren en Alvin 
Lee ons ergens zien spelén en na 
afloop speciaal blijven wachten om 
ons te complimenteren.” 


Maar ook Swinnen beseft 
verduveld goed dat een leven in 
vaste dienst van de rock & roll 
allesbehalve gemakkelijk zal zijn. 
In Nederland moetje nog altijd 
Herman Brood heten om als 
rockartiest heelhuids het einde van 
de maand te halen. En zelfs die 
ontkomt er niet aan om in zijn vrije 
uren nog wat bij te klussen als 


kunstschilder met een kleine k. 
„Natuurlijk, dat weet ik. Tóch 
moet het te doen zijn. Momenteel 
staan we in België pakweg twee tot 
drie, soms wel vier keer per week 
op de planken. Met die inkomsten 
kunnen we al aardig uit de voeten. 

Maar ik geef toe, onderhand zijn 
we zover dat we alle grote en 
kleine zalen van ons land al zeker 
drie keer hebben gehad. Een van 
de redenen waarom we zo graag in 
’Olland komen spelen. Want we 
willen onder geen beding 
meemaken dat onze fans in 
Vlaanderen zeggen: daar heb je ze 
nu alwéér... En, allez, Clouseau 
heeft toch bewezen dat je-als 
Vlaamse band ook bij jullie aan de 
bak kunt komen. En die zingen 
nog wel in het Nederlands.” 

Toch nog maar even terug naar het 
land, waarvoor The Scabs zich 
naar eigen zeggen ’de ogen uit hun 
kop’ schamen sinds het nog zo 
akelig verse verkiezingsdrama. 
Enfin, gelukkig is er ook in België 


méér onder de zon dan 
vreemdelingenhaat alleen. Zo mag 
de artistieke opgang die de jongste 
lichting van de gerespecteerde 
Vlaamse rockschool het voorbije 
jaar heeft doormaakt, op zijn minst 
opmerkelijk worden genoemd. 
Talentvolle bands als The 
Paranoiacs, The Romans, 
Noordkaap en Gorki verdringen 
elkaar om de gevestigde orde - 
met The Scabs en de Kreuners als 
vertrouwde exponenten - van de 
troon te stoten. 

Studio Brussel 

Het kan niet anders of de nog 
prille, maar ook in deze contreien 
inmiddels druk beluisterde 
Vlaamse rockzender Studio 
Brussel moet daar mede de hand in 
hebben. Hetzelfde station 
trouwens dat ook Nederlands 
eigen rock-trojka Tröckener 
Kecks, The Scene en De Dijk vaste 
voet op Belgische bodem heeft 
bezorgd. Willy knikt instemmend. 

Pinkpop 

„Dat ben ik met je eens. Zeker 
voor jonge, veelbelovende 
Belgische rockbands is die zender 
ongelooflijk belangrijk. Weetje, 
het is een puur rock & roll-station, 
dat ze zelfs in Engeland niet 
kennen. Dat laatste weet ik van 
mijn zus. Die woont daar, dus zij 
kan het weten. De eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat ook wij als 
Scabs, althans in eigen land, 
bepaald niet over airplay te klager 
hebben. Dat geef ik grif toe. 
Eigenlijk mag je ons wel de 
troetelbeestjes van de Vlaamse 
radio noemen, ha ha. Niet alleen 
van Studio Brussel trouwens, maai 
ook de BRT. Nou Nederland nog. 
Frits Spits was in elk geval al 
behoorlijk onder de indruk van 
onze vorige single (Hard Times, 
red.). Helaas heeft dat toen niet al 
te veel opgeleverd. Wat zeg je, 
volgend jaar op Pinkpop? Man, als 


Twee meter de lucht in 
op de Gooise Matras dat zou kunnen. Eén zo’n optreden 
betekent voor ons evenveel als een 
heel jaar lang toeren langs het 
Nederlandse clubcircuit.” 

Willy’s ogen spuwen vuur: „Wat 
dacht je. Jan Smeets 
(Pinkpop-boss, red.) kan op ons 
bouwen. Ik zegje, we worden 
almaar beter en op het podium zijn 
we op ons sterkst.” Wie het viertal 
de voorbije maanden aan het werk 
heeft gezien, wéét dat-ie niet liegt. 

En wie onverhoopt die morele 
plicht heeft verzaakt, dient 
onverwijld te rade te gaan bij de 
Vlaamse romancier Herman 
Brusselmans. „Onze grootste fan,” 
knikt Guy. 

Herman 

Brusselmans 

En ach, zelf is Brusselmans 
bepaald niet te beroerd om zijn 
diepste Scabs-gevoelens op de 
hem bekende wijze onder woorden 
te brengen. „Om mij terug 'onder 
de normale mensen’ te brengen, 
sommeerde mijn toenmalige 
Engelse, bloedmooie Nieuwe 
Verloofde (Miss Understanding 
’84, doch dat zou pas later blijken) 
mij mee naar een optreden van de 
rockband The Scabs in 
etablissement De Schaatsbaan te 
Geel. Nu kende ik The Scabs wel, 
maar alleen van naam (The Scabs), 
want tot die tijd beperkte ik mij tot 
klassieke muziek, vooral barok. 
Doch waar zat ik, welja, vrijdag 30 
augustus 1985 te Geel! Ik zal die 
datum nooit meer vergeten. 

Dankzij het optreden van The 
Scabs stroomde mijn lichaam weer 
vol energie, lei mijn ziel haar 
kluisters af, verstuikte ik mijn 
linkerenkel, (Ik! Die anders nooit 
dans! Jamais!), sloeg ik mijn spinet 
tot kreupelhout en werd ik voor 
eeuwig een fan van dat Diestse 
viertal...” 

Jan Douwe 
Kroeske 

Enfin, de tijd begint te dringen. 
Play It Again Sam-promotor Corne 
Bos dirigeert het viertal de wagen 
in. Op weg naar het imposante 
studiocomplex van de NOB, het 
epicentrum van de Gooise Matras. 
Vara-joc/c annex 
Pinkpop-presentator - wel zo 
handig, Willy - Jan Douwe 
Kroeske wacht hen joviaal op voor 
een hoogst inspirerende Twee 
Meter-sessie. Die overigens op 
dinsdag 21 januari in diens 
gelijknamige programma de ether 
in wordt geslingerd. 

Het kan aan de veerkracht van de 
matras liggen, maar zweten dóen 
ze, The Scabs. Onder het motto dat 
zelfs het beste voor ’Olland niet 
goed genoeg is, gaat de actuele 
single Don’t You Know een keer of 
zes door de akoustische mangel. 
Maar zie, terwijl buiten in de gang 
Frits Spits nog nét zichtbaar 
voorbijstuift, gaan in de' 
hermetisch afgesloten 
studiokabine de duimen achter de 
knoppentafel eindelijk omhoog. 
Toeval bestaat niet, zelfs in de 
rockbizz. En ach, een kniesoor die 
er nu nog graag even op wil wijzen 
dat een scab in onvervalst 
slang-Engels zoveel als 
onderkruiper betekent. Zaterdag 4 januari 1992 # Pagina 23 Het gezin Van Vollenhoven in een rijtuig voor het Oude Loo, in 1978. 


Op fietsvakantie naar Schiermonnikoog in 1973. 


Een strandwandeling in 1973. 
1 


• Margriet en Pieter in 1968 bij de Onze Lie¬ 
ve Vrouwebasiliek in Maastricht. 


Op 10 januari 1967 treden prinses Margriet en mr Pieter van Vollenhoven in het huwelijk. 


• Het jonge paar daalt op 2 december 1966 
af in de Staatsmijnen in Limburg. # In 1982 ontmoeten de prinses en haar echtgenoot de Japanse kei¬ 
zer Hirohito. 


# Margriet en Pieter vieren hun 12,5 jarig huwelijk in 1979 tij¬ 
dens een vakantie in Oostenrijk. 


• Het prinselijk gezin in 1983 op bezoek in het Burgers Dieren¬ 
park in Arnhem. • Het verloofde paar in 1965 samen met prins Bernhard, koningin Juliana, premier 
Marijnen en diens echtgenote in het Catshuis in Den Haag. 


Margriet en Pieter vieren 25-jarig huwelijksfeest 

’Je moet het samen maken’ 


„Mijn pad is absoluut niet over rozen 
gegaan. Het was hikken en ook wel eens 
snikken.” Dat zegt mr Pieter van 
Vollenhoven in het boek ’25 jaar Margriet 
en Pieter’ van de Baarnse auteur Fred 
Lammers. Margriet en Pieter vieren 10 
januari hun zilveren huwelijksfeest. 

Het begin van dat huwelijk is Pieter, de 
eerste 'gewone’ Nederlander van de 
koninklijke familie, dus niet meegevallen. 
Zo deden er allerlei roddels de ronde over 
de Schiedamse fabrikantenzoon. Hij zou 
zich onder meer in winkels gedragen als 
een oliesjeik en de klanten van een 
schoenenzaak op straat hebben laten 
zetten om zelf rustig te kunnen snuffelen. 

Pieter zegt daar nu over: „Ik heb die 
verhalen met evenveel verbijstering 
gelezen als ieder ander. Achteraf begrijp ik 
ook wel hoe ze zijn ontstaan. Natuurlijk 
heb ik zelf ook fouten gemaakt. Laat daar 


geen enkel misverstand over bestaan. Maar 
veel verhalen zijn verzonnen, wellicht door 
mensen die het in die tijd onjuist vonden 
dat ik met een prinses was getrouwd. Ik 
liet die verhalen ook lange tijd wat ze 
waren, omdat ik het als nieuwkomer niet 
op mijn weg vond liggen met interviews te 
beginnen. Ik dacht: laat ik eerst maar eens 
iets bereiken of presteren.” 

Van Vollenhoven zegt verder: „Veel 
mensen denken misschien aan het 
sprookje van de burgerjongen die met een 
prinses trouwde. Een gedeelte van dat 
sprookje is absoluut van toepassing. Er 
komen echter wel een paar bladzijden in 
ons sprookjesboek voor die ik vroeger 
nooit had gelezen.” 

Religie 

Lammers belicht in zeven rijk geil lustreerde 
hoofdstukken het leven van het echtpaar dat 


een steun is voor koningin Beatrix. Prinses 
Margriet gaat vrij openhartig in op religie, iets 
dat voor haar en haar man van groot belang is. 

„Religie is iets heel persoonlijks, maar het is 
voor mij erg belangrijk. Ik zoek ook naar 
nieuwe vormen. Mijn man en ik zijn al heel 
lang aangesloten bij een huisgemeente. 
Daarbij zijn zo'n achttien mensen betrokken. 
We komen geregeld bij elkaar om diepgaand 
te praten over een bijbelgedeelte. Ik geloof 
dat zoiets heel belangrijk is. Je steltje in zo’n 
huisgemeente minder vrijblijvend op dan in 
een bijbelkring. 

Een huisgemeente dient als aanvulling en 
ondersteuning van de kerk waarbij je bent 
aangesloten. Het mag daarvoor, vind ik, niet 
in de plaats komen," aldus prinses Margriet. 

Over het huwelijk zegt de prinses: „Ik geloof 
niet in een definitie van het huwelijk. Je moet 
het samen maken, elke dag weer.” 
Idmbutgs Dagblad 


''■■■’^x^H ##£&sal 
n.TT^qT-J, : %•■ ‘f- v v W*T 

5 .fjïp^y •<# * :* 


HBO’enoa academici 

net wirp^iiepenii|iiQ Denoefie w imoomikdis <k zien Deog nouoen met 
de ofQüisiMiKkB oa pnxJüreis npocton vjn kiml(tBtis 2 üry. GokvoldicMtg 


M8WTmk**t 


-^v. 
i w-w wi 


pn^oetn. 


éne bt*WM>Wy nwanniwBftflTSW^^ii^if* 1 ^?^!^?^ ^** 1 x*****^ ! Oostfjko Mjnstreok en 
AftaédBUiraarlMMiMIkfrMInnMsk,, Koek Pn|ecten (ftbofg) en KwaMtsconéun 
2uid(Heerieié v T.:k 

E»0PLB0W61OT .: 

a edo weric er integrale kwaliteitszorg 

Hei tekort een «ÉmMeMée eMdeweckenzetiti ervoor dn de kees oo «etkneelooo 

«AM |A Uülie AJklf |Ji gM|AjL^^A LIL amIaaA 

van<xscfKMQppmpBcizMnioo^ s. ut Dtpa ook int <m oototfesuuBn Dty eeraert 
pmjnrkin (ITIf pjjdilng) *i*m iff project rntm vrij 20 itHo^nd» HBO’erctn 


pnfcÜjkgedkeMe) en éndtpt u ts in hffmhi 


ngeschnwn bi een AroaidslMfwu * t 

deOosMpsoflffesMjkeMëistrwk; 

a l UwworUoor - jürV' s • •**£**< IJf" 

*-*♦ *• '•* • «►•*«- Titf r uu v£'f*?ivfr 


■ TT 


ipvi^PP^ÉWlMr flBT jÉ0j0MF1NP 
■* sna» 'i^ivi^^irKrill 


HM A .*■. > »‘«eVi'iVWiS , i 


wmm 


uiimÊj 


wïpfi 


W«WiMr 


Zaterdag 4 januari 1992 9 Pagina ï*AiJMfett'Refo.&$ 


;-■ ,<$f$u .•t c 4^éïï v 


? . • > . 

' ik -i. «tM.i/’SUks' -«> *«. 


A, L GEMEEN BUK G E R L IJK PENSIOEN F *> N D S 


Bedrijfseenheid Pensioenen 

'i' •* • , a* L * * • 

(pensioen of een VUT-uitkermg toe- 


AfhankefijkmpersoonUjkeom4naarspensmenofeenVirrHiitk^^ apparaat opgebouwd. Thans zijn binnen 

•standigheden kandeBedrijfeeenheid ?a& g.;. kennen. Teneinde eencocrecte berekening Pensioenen meer dan 1400 personeelleden 

sioenen een oud^oinspensioen,in?aüdi- en uitbmling te kunnen garanderen is er werkzaam. In vertand met het vertrek van 

teitspensioen, weduwen^ wezen- of weduw-k een groot geautomatiseerd administratief het huidige hooÖy jecfeen wij een 


HOOFD STAF ORGANISATIE- 


kkkS \ ,) 4 .< :^^4e-kow,?in^|^i^eetitó 

.'■ ■■.‘>, W:i •l***^* •**>4.,É..iai>l«.,' TU «ftili.u.ÏAidb**:« 


:: ,< ■ *: > }■ : ■ {■ V • m % S 

•.s4?^nen 


^‘•^4- ! v 


ÉlM^èm^Él4e öj>M«rf>tedvan 

Pwipit#uil*onórik- ;':■ v‘; 

«at <hr >;;■ -r- 

Mè een <h^ 

^tr«Mae&*prg «peelt hierbij efcn de^aiB&mteit vo^advaeriptop het 

: rol. Naast <Éeze tikm, adviseert getóttvan personeefeorg, enganisatiever- 
eunt het llooföhij ■:. • ' iidê%gien -ootwtklöing i^jövaringind^ 


(M N) 


wm # Be<Jri)feeenhed mede te # personed§öömmi«a^ w«^ ) 

alsni^end t«ma. "V; : ;vi%È^jgBjipite^W^^ 
nm0mti-sx£ik j' 1 enhet vermogen 
t§m 


. '■ ■'/ •*.. ‘ïV^st ST: r ’ -V - ■ • '. :: v A l;:‘ 

: eil : ., k ^. P k r: . -f? 

4.k 


■xl /Qfó. 


tu‘*^_ 

. . llir . Tr ,. r ..: T 'M^F^ 

ti iiMÏ» -jaViiP: Kiu' i Hif4lT>; . £<ji;rA «i> i T .■ _-Xi 1 ■ ■* ■ ’ 
*ƒ r {i,*X v i *W* *) 4'/ ^ j ’ » 4 i i^^WWC'SttK^Sk-fl 

• JT JP s r i ? *); t i ‘' '-.!(«■ d 

' - *' il 

' 5 ï« ’ *^ ■*.» . •» *» > . -« 4j i 


-K-r : lJi<|lt!pÖiSBi 9dflNS«itafiaèdfe|PC*iafi(^^ ■. *“' 4 -.-■ 

■ *■ .-'4 jonésttwimodtmcnmmatkdude ' 
f r .v- 


i 1 ■ i:) ki'j * ' ; 
’•. f t'■ è<f\J ( ;ï/i';tuk', *■ 4. y ■. 

W% 


^4 tTt vfT■Ti •'Tï JS !TT?S 


i« t T'v««: i. i ik. >: 11 %' - * ”!T; CT k*> < 1 


w 

2fc2j%ïi> f '>■.'-•'> 
fJu V3f fcf :*l‘ ?Bs’ r *‘ .'S»!{'AÜ! 

' V'*- :i si i r fer» i 'kihUila 
«Ml 

£rT-1\v- 


ïltU A- 5.H vTi 


-■■j i'.itbik. .><*. :<• k, -^m^' 'f-r - ik-k ^ ï£4lér ■- • ■" '- r 


stehu in staat om de koers van de 


I ih'Ar' 

I < j 1 1 ii *I«r [t jn[Ji 


[ij t * 

riTi’fTyi i rr fij •! tT^itViïTï 1T1 jfi riA-Wi^ •Ï*l[iï : l£ y ü 


li; i \ \ki J J »M!' j • K* , 


>3 

‘♦1 


* 1 

g 

t 1 


n 


Wi gj i ft A w a 


liï^ 
r 


C -» 

:?r 


n 


* ■ - , ♦, • 


:§T ./ 2 ^F-‘ 

I ■■&- ’■' 3 
> .wv^f^Tr *v--- w »»• >n s 


aM •;;. vs*a?'ï*.s*fcwwiPn 


- -«««Kils MWM*.-: J i-üat'i m k *.V JOfcb? 'VPk.&A. fi* 

■‘wmettti % *j9g*gp 

• -^v... :««,v- -,. •-* A- • ■•.wA;-'i i i a^ -»»fcw: a É K da i * 'ü’*a » 

ï «R» > -*«*ï 

i 

i ffiL K 'W 


• •-» r 


m. n 
fgLftU'^Ék •*$* 

, i » • • 

L Ï UPi ^ ' AV »^Lafc 


**Éèk K^ - jps^ «véj 


-iïLkiïfcl $Ê*. 
U ! . * t f> £ kRA a v £ C R G 


vV : J 1 " 


■ ' »• : i ■ * •< ■* A 'v'''.'.. . 

N DRINGEND BCHCth 


wjntek f 


n aaitea. tl 

!• * i; ^■%. • 

n#«te«liinpw#n 


v.*« V.'-*' .'At 
k V ■• : 'A-'^Ai 
' OMvbQ wordt hft jihgla «kala van hoiif-’aik mataalbawaHdn^a-' k'■ 

Voor onze houtdivrsie, gevestiad in K^ede; t^rblnneci houten meubelen *# k 
en*peol^4#d ^rd«nvefvaardl#d r zoeken wU«tm ^.: ;k;.. 

- ? f-V ‘* 1rk‘ ! -^Tr-a^ 


v ; r • 

Miikai» 

i- ’yyjfm** 


r?SS?®PiSS: =-^, /^ïY-4'^KSif#*-S-3y T 5 


SlpMiH». 


1 ■■■ k k^k'v*' ; . : k 
stë'vtSfcj 


Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 25 
Heerlense therapeut wil 
eigen filosofische kliniek 


Het haardvuur knettert 
behaaglijk. In de met fluweel 
beklede stoel ligt een jonge 
vrouw. Zij bevindt zich in een 
andere wereld. De man naast 
haar fluistert zacht dat ze niet 
bang moet zijn. Dan telt hij 
terug en de vrouw ontwaakt uit 
haar hypnose. Ze wrijft haar 
polsen en knippert onwennig 
met de ogen. Morgen gaat ze 
trouwen en de spanningen die 
zo’n gebeuren met zich 
meebrengt is voor normale 
mensen al een behoorlijke 
belasting. Maar zij heeft 
jarenlange behandeling bij het 
Riagg achter de rug voor zware 
depressies en had nooit gedacht 
ooit nog eens in dat bootje te 
stappen. Er was een tijd dat ze 
alleen maar dood wilde. Bijna 
alle patiënten die bij Will Heutz, 
psychotherapeut in Heerlen, in 
behandeling komen hebben een 
lange geschiedenis van reguliere 
psychiatrische behandeling, 
terugvallen en pogingen tot 
zelfdoding achter de rug. 
# De praktijk 
van psycho¬ 
therapeut Will 
Heutz ligt in 
een vergeten 
stukje ongerept 
Heerlens 
natuurschoon. 

Foto: 

CHRISTA 

HALBESMA 


DOOR ANGELIPOULSSEN 

De filosofische praktijk ligt in een 
wonderbaarlijk mooi stukje Heer¬ 
len. In het ven glanzen de bladeren 
van de waterlelies en de bomen 
hebben juist hun bladeren, in kleu¬ 
ren in alle tinten afgeworpen. 
Langs het stenen pad komt men 
bij een houten huisje waar een vro¬ 
lijke rookpluim uit opstijgt. Bin¬ 
nen is het behaaglijk warm en 
zorgen kaarsen voor een gedempte 
sfeerverlichting. Het interieur is 
stijlvol en huiselijk. Dit is de be¬ 
handelpraktijk van psychothera¬ 
peut Will Heutz. Dikke rijen boe¬ 
ken staan achter ijzer gaas. 
Symbolisch voor de behandelme¬ 
thode? 

Filosofie 

„Nee, ik ben en blijf natuurlijk een 
klassiek geschoolde wetenschap¬ 
per,” zegt Heutz, „Maar het ver¬ 
schil met andere methoden is dat 
ik ook filosofische theorieën en 
oosterse wijsheid toepas. Ik werk 
vanuit een open filosofisch funda¬ 
ment, dat wil zeggen datje mensen 
niet in hokjes indeelt en overeen¬ 
komstig behandelt. Zodra iemand 
bij mij komt met problemen, laat 
ik hem eerst vertellen. Ik maak 
mezelf als het ware klein, zodat de 
ander volop de ruimte krijgt. 'Aan¬ 
dacht’ is een sleutelwoord. Ik staar 
niet elke tien minuten op mijn hor¬ 
loge en probeer de patiënt zoveel 
mogelijk op zijn gemak te stellen. 
Ik neem al mijn patiënten serieus. 


Bij de behandeling ga ik uit van de 
mens zelf, niet van de diagnose 
van de ziekte. Dat klinkt misschien 
wel wat zweverig, maar in de 
meeste gevallen blijkt deze aanpak 
zelfs bij de grootste probleemge¬ 
vallen heilzaam te zijn.” 

Een van die ernstige gevallen is 
bijvoorbeeld Wim. Op het eerste 
gezicht leek hij gelukkig met zijn 
vrouw en zijn prima baan in de 
hulpverlening. Maar iets begon te 
knagen. Depressie en onvrede met 
zijn bestaan maakten van hem een 
onhandelbaar en triest mens. Hij 
werd langdurig ziek. Zijn vrouw 
drong erop aan dat hij professione¬ 
le hulp zocht, anders verloor hij 
ook nog het laatste waar hij waar¬ 
de aan hechtte; zijn huwelijk. 
Langdurige therapie bij het Riagg 
Volgde, met als resultaat de 
diagnose 'manisch depressief en 
'niet te helen’. Hij moest maar met 
deze ziekte en met de bijbehoren¬ 
de medicijnen zien te leven. Omdat 
hij daar geen genoegen mee nam, 
zocht hij verder. Bij Will Heutz 
vond hij baat. 

„Mijn moeder loopt al jaren met 
dezelfde problematiek. Ik wil echt 
niet zo worden. Daarom heb ik 
hulp gezocht en kwam per toeval 
bij Will terecht. Hij heeft me weer 
een stuk 'heler' gemaakt, ik ben 
weer redelijk gelukkig en op zoek 
naar ander werk, omdat de vorige 
baan niet zo goed bij me paste. De 
kosten voor de behandeling heb ik 
er wel voor over. Het is namelijk 
niet goedkoop, maar dan maar een 


Vertrouwen, sfeer en 
hypnose helpen zelfs 
zwaar geesteszieken 

jaar niet op vakantie. Mijn gezond- Maar je eigen ouders haten is zo 
heidstoestand gaat voor. tegen de heersende moraal in, dat 

Pin annipn Je het stee ds maar weer opnieuw 

X lllctlldcll mpt hpn nrnhofirt FW-wvr tKnm 


Ook de andere patiënten roemen 
de behandeling, maar vinden het 
bedrag dat ze ervoor neer moeten 
tellen geen kleinigheid. „Ik ben al 
eens moeten stoppen met de be¬ 
handeling om financiële redenen,” 
zegt Jolanda. „Maar ik was al weer 
dicht bij een zelfmoordpoging toen 
ik inzag dat ik nog lang niet klaar 
was. Nu ga ik weer terug naar de 
filosofische praktijk van Heutz, 
maar minder frequent, want hoe¬ 
wel Will Heutz zijn patiënten naar 
draagkracht laat betalen, blijft het 
natuurlijk een keuze; geld in ruil 
voor gezondheid.” 

Wat is er nu zo anders aan de be¬ 
handeling dat men er zijn laatste 
cent voor over heeft? „Will laatje 
over jezelf nadenken. In feite heel 
je dan van binnenuit. Door de ge¬ 
sprekken en hypnose-therapie is 
voor mij een aantal dingen naar 
buiten gekomen die ik in een heel 
donker kamertje had weggestopt. 
Ik haat mijn ouders. Ze proberen 
mij en mijn gezin kapot te maken. 


Maar je eigen ouders haten is zo 
tegen de heersende moraal in, dat 
je het steeds maar weer opnieuw 
met hen probeert. Door de thera¬ 
pie ben ik achter de werkelijk 
waarde van dingen gekomen en 
hoewel het nog steeds moeite kost, 
heb ik besloten mijn ouders niet 
meer te zien. Sindsdien is het een 
stuk rustiger. Zo’n besluit vereist 
heel wat kracht en dat is wat ik 
hier opdoe. Ik leer naar mezelf te 
luisteren en tegelijk ook weer open 
te staan voor mijn vrouw en kinde¬ 
ren,” vertelt Rolf. 

Fobie 

Janine heeft een heel ander ver¬ 
haal. Ze is al jaren in behandeling 
voor straatvrees. Door die fobie 
bleef ze aan de stoel gekluisterd en 
nam ze zelfs de telefoon niet meer 
op. Bij het Riagg droeg men haar 
op punten te verzamelen. Naar de 
schuur lopen was bijvoorbeeld 
drie, autorijden vijfenzeventig 
punten. Per dag moest ze honderd 
punten halen. „Ik heb me wat afge¬ 
lopen naar die schuur en terug. 

Met zo’n methode kun je jezelf na¬ 
tuurlijk gigantisch voor de gek 


blijven houden. Bij het Riagg 
kwam ik echt niet meer verder, 
hoewel ze wel erg hun best voor 
me deden. Will Heutz benaderde 
het probleem op een heel andere 
manier. Geen gedragstherapie, 
maar eerst de oorzaken van de fo¬ 
bie proberen op te sporen en in het 
onderbewuste uitzoeken waar de 
knelpunten liggen. En dan stapje 
voor stapje terug naar de bewoon¬ 
de wereld. Hij heeft me zoveel zelf¬ 
vertrouwen gegeven, dat ik nu 
zelfs weer auto rijd,” straalt Janine. 

Goeroe 

Is Heutz dan zo’n goeroe die de 
wijsheid in pacht heeft? „Nee, ik 
weet absoluut niet alles en ik kan 
ook niet iedereen beter maken. 
Maak ik maak wel tijd vrij voor 
mijn patiënten en ontvang ze in 
een warme sfeer. Een ander ver¬ 
schil is de variatie aan behandel¬ 
methoden die ik toepas. Eventueel 
kunnen we er een bekwaam para¬ 
normaal genezer bijhalen of andere 
technieken uitproberen. Voorop 
blijft het gevoel en vertrouwen van 
de patiënt staan. Wij zijn als het 
ware strijdmakkers. Er is wel een 
patiënt-behandelaar verhouding 
maar zoveel mogelijk op voet van 
gelijkwaardigheid. En dat schept 
vertrouwen. Het is alleen jammer 
dat de ziekenfondsen de privé-the- 
rapeut tot nu toe niet vergoeden. 
Aangezien ik er mijn brood mee 
moet verdienen kan ik alleen men¬ 
sen helpen die behandeling in de 
praktijk kunnen betalen,” vertelt 
Heutz. 


Overigens is Will niet de enige the¬ 
rapeut die op deze manier werkt. 
Een aantal andere wetenschappers 
met dezelfde filosofie en werkwijze 
hebben zich verenigd onder de 
naam Filosofisch Instituut Voor 
Psychotherapie (FIP). Om deze re¬ 
latief nieuwe manier van werken 
aan collega therapeuten door te ge¬ 
ven, organiseert het FIP regelma¬ 
tig lezingen en bijeenkomsten. 

Om ook de mensen te kunnen hel¬ 
pen die een intensievere begelei¬ 
ding nodig hebben dan een tot 
anderhalf uur per week, wat voor 
veel mensen financieel met op te 
brengen is, Will Heutz graag een 
eigen kliniek in de regio realiseren. 
„Met een forse subsidie zou ik ein¬ 
delijk mijn patiënten kunnen op¬ 
nemen en hen in een veel kortere 
tijd kunnen helpen weer terug te 
keren naar de wereld. Bovendien 
zou ik veel meer mensen kunnen 
behandelen en ook degenen die de 
hulp wel hard nodig hebben, maar 
het niet kunnen betalen. Het is al¬ 
leen zo jammer dat deze anti-psy- 
chiatrische behandelingsmethode 
nog zo onbekend is en dat men 
huiverig is om er geld in te steken. 
Met mijn resultaten toon ik aan dat 
men inderdaad hele goede succes¬ 
sen kan boeken met deze methode, 
zelfs bij mensen die in de reguliere 
psychiatrische zorg als onbehan¬ 
delbaar zijn opgegeven. Ik geef 
mezelf nog tien jaar om deze 
droom waar te maken,” besluit 
psychotherapeut, psychopatho- 
loog en filosoof Will Heutz. 


DOOR BEN APELDOORN 

Enkele weken geleden 
maakte een team van 
Amerikaanse astronomen 
bekend dat Mercurius een 
poolkap zou kunnen 
hebben. Er ging bijna een 
schok door sterrenkundige 
gelederen. Goed, 
poolkappen zijn normaal in 
het zonnestelsel; maar bij 
Mercurius... 


Het planeetje, half zo groot als on¬ 
ze blauwe oase, staat van alle pla¬ 
neten het dichtst bij de zon. Het 
jaar op deze hardloper duurt dan 
ook maar 88 aardse dagen en daar 
komt nog bij dat een Mercuriusdag 
59 aardse dagen lang is, wat trou¬ 
wens precies twee derde deel is 
van zijn jaar. Ga er maar aan staan 
om daar een dagje te liggen zon¬ 
nen. 

Natuurlijk is dat af te raden. In de 
eerste plaats is er geen greintje 


Planeet Mercurius is 
een ijzig-hete wereld 


lucht en ten tweede stijgt de tem¬ 
peratuur aan de dagzijde tot waar¬ 
den (boven 550 graden) waarbij 
lood en zink vloeibaar zouden zijn. 

Omdat Mercurius zich altijd in de 
buurt van de zon ophoudt is er met 
telescopen hoegenaamd niets op 
zijn oppervlak te zien. Ruim vijf¬ 
tien jaar geleden onthulde het 
Amerikaanse ruimtevaartuig Mari- 
ner-10 een wereld die sterke gelij¬ 
kenis met onze maan vertoont: 
niets dan kraters. 

Lang niet de gehele planeet werd 
door de optische ogen van de Mari- 
ner in kaart gebracht; de polen 
bleven buiten het gezichtsveld 
maar niemand die zich daar druk 
over maakte. Die planeet is, dacht 
men, zó luchtledig en zó heet, dat 
het op die plaatsen wel van hetzelf¬ 
de laken een pak zou zijn: kraters 
dus. 

Dat zal ongetwijfeld wel zo zijn, 
maar het schijnt dat daar, waar 
Mercurius’ (denkbeeldige) rotatie- 
as door de bol steekt, méér aan de 
hand is. 


Sterrenkundigen vormen een 
hardnekkig en bovendien vinding¬ 
rijk volkje. Kun je iets niet (goed) 
in zichtbaar licht bekijken, dan 
maar in ander 'licht’; radarstraling 
bijvoorbeeld. 


Experiment 

Astronomen van het Jet Propul- 
sion Laboratory (JPL) en van het 
California Institute of Technology 
(CalTech) sloegen de handen ineen 
voor een experiment waarbij het 
ene team uitzond en het andere 
team ontving. De CalTech-weten- 
schappers zonden op 8 augustus 
1991, met behulp van de 70 meter 
grote radioschotel van Goldstone, 
Californië, gedurende acht uur een 
bundel radarsignalen naar Mercu¬ 
rius met een energie van 500.000 
Watt. Dat is veel, maar wat je er, na 
een slordige 250 miljoen kilometer 
(vice versa), aan gereflecteerde 
energie van terug ontvangt, is am¬ 
per voldoende om er een fiet- 
slampje een seconde van te laten 
branden. 


Voor het minieme ontvangstsig- 
naal gebruikte het JPL-team daar¬ 
om de uit 27 monster-antennes 
bestaande ’Very Large Array’- 
radiotelescoop nabij Socorro in de 
Amerikaanse staat New Mexico, 
een paar duizend kilometer zui¬ 
doostelijk van Goldstone. 

Het duurde enige tijd voordat de 
door de binnenste planeet van ons 
zonnestelsel weerkaatste signalen 
door supercomputers in beelden 
waren vertaald. Aan de bovenkant 
van een met lichte en donkere 
vlekken bezaaide bol prijkte een 
opvallend heldere vlek. 

„Een vuiltje in de software,” mees¬ 
muilde een der geleerden. „Dat 
lijkt wel een ijskap,” dacht een 
tweede hardop. Om zekerheid te 
verkrijgen vond ruim twee weken 
later een tweede ’zend-ontvangst’ 
plaats. 

Het heldere vlekje bleef, een beetje 
veranderd, maar dat bleek perfect 
overeen te komen met de rotatie- 


hoek van Mercurius gedurende de 
tussenliggende twee weken. Men 
kon er niet omheen: op één van 
Mercurius’ polen bevindt zich iets 
dat radarsignalen sterk reflecteert. 
Alleen ’water-ijs’ van bijzonder la¬ 
ge temperatuur is daartoe in staat. 

Geen zonlicht 

De eerste vraag die men zich stelde 
is hoe het ter wereld mogelijk is 
dat er ijs is in een luchtledige we¬ 
reld. De maan (geheel luchtledig) 
leert ons dat extreme tempera¬ 
tuursverschillen op oppervlakten 
van enkele vierkante meters aan 
de orde van de dag zijn. Daar waar 
de zon schijnt is de materie bijna 
200 graden heet en waar schaduw 
is kan de oppervlaktetemperatuur 
wel 150 graden onder nul bedra¬ 
gen. 

Zulke extremen zijn op de luchtlo¬ 
ze wereld van Mercurius dus ook 
voorstelbaar; er is geen lucht(be- 
weging) die een temperende wer¬ 
king uitoefent. Daar komt nog bij 
dat Mercurius zijn 'evenaar' pre¬ 


cies naar de zon heeft gericht; de 
polen van deze wereld ontvangen 
vrijwel geen zonlicht. Het zal er 
ongetwijfeld bitter koud zijn. 

Akkoord, koud. Maar waar ijs of 
rijp is moet (ooit) water of kooldi¬ 
oxide zijn (geweest). 

De enige verklaring is dat water¬ 
damp in de loop der tijden op de 
een of andere manier naar de pool¬ 
streek getrokken is en daar 'diep¬ 
gevroren’. De extreem lage tempe¬ 
ratuur verhinderde de waterdamp- 
moleculen te ontsnappen uit 
Mercurius’ geringe zwaartekracht¬ 
veld. 

De waterdamp zou enerzijds af¬ 
komstig kunnen zijn van proces¬ 
sen op of in Mercurius’ korst of 
daar zijn gebracht door neerstor¬ 
tende komeetlichamen. De ultra- 
violet-spectrometer aan boord van 
de Mariner-10 heeft in 1975 inder¬ 
daad sporen gevonden van water¬ 
stof en zuurstof (waar watermole¬ 
culen uit bestaan) maar die werden 
toen toegeschreven aan externe 
kosmische invloeden. 

Nu denkt men dat de met de 
Mariner-10 gevonden sporen ver¬ 
klaard kunnen worden met de aan¬ 
wezigheid van een poolkap op 
Mercurius. 


1992 


DOOR RON BROWN 


Een van die jaartallen waar we naar 
toe moesten leven: 1992. Net als Or- 
wells 1984, of het magische getal 
van het jaar 2000. 
In 1992 moeten de grenzen binnen 
Europa wegvallen; iets dat bijvoor¬ 
beeld bij de Britten al maanden tot 
onbestemde paniek leidt en bij an¬ 
deren weer iets te groot enthousias¬ 
me oproept. 
Maar voorlopig gebeurt er weinig. 
De top in Maastricht is gekomen en 
gegaan. Van den Broek en Lubbers 
zijn niet langer de voorzitters van 
Europa. De Fransen blijven Fran¬ 
sen, de Nederlanders blijven Neder¬ 
landers. Er is na middernacht op 31 
december geen 'buitenlandse' horde 
over de 'weggevallen' grens getrok¬ 
ken. De verwachtingen waren weer 
eens te hoog. 
Het aftellen voor een gemeenschap¬ 
pelijke Europese markt is nu begon¬ 
nen, zegt men. Het doel - een vrije 
markt voor goederen, diensten en 
geld in de twaalf landen van de Eu¬ 
ropese Gemeenschap - zal vóór 31 
december 1993 bereikt moeten zijn. 
Oftewel: Europa moet in 1992 pro¬ 
beren 1993 te halen. 
Het zal wel niet lukken. De EG- 
leden verschillen, zoals gewoonlijk, 
over te veel zaken van mening, on¬ 
der meer over de openstelling van 
hun grenzen voor financiële dienst¬ 
verlening uit andere EG-landen en 
over het vrije personenverkeer. 
Misschien bedenkt iemand weer dat 
'het’ allemaal in 1994 moet gaan ge¬ 
beuren. 

In 1985 klonk het allemaal nog zo 
mooi. Door het openstellen van de 
binnengrenzen zouden de Europese 
economieën worden gestimuleerd 
en zouden Europese bedrijven de 
concurrentie met hun Amerikaanse 
en Japanse rivalen beter kunnen 
doorstaan. 

Het was de bedoeling dat een Itali¬ 
aan van Rome naar Kopenhagen 
zou kunnen reizen zonder bij de 
grenzen te hoeven stoppen. Een¬ 
maal in de Deense hoofdstad aange¬ 
komen zou hij de mogelijkheid 
moeten hebben een onderneming te 
beginnen en zijn goederen te expor¬ 
teren. 

Maar zie: in een 'witboek’ van de EG 
staan 282 maatregelen die de lidsta¬ 
ten moeten doorvoeren om uiteriijk 
per 31 december 1992 tot een open 
markt te komen. Met nog een jaar te 
gaan zijn volgens de EG 217 van de¬ 
ze aanbevelingen overgenomen of 
bijna overgenomen. Maar van de 137 
maatregelen waarvoor nationale 
wetgeving moeten worden aange¬ 
past. zijn er slechts 49 in alle landen 
in wetten vertaald. 
Italië loopt het meest achter wat dit 
betreft; het heeft slechts 67 maatre¬ 
gelen doorgevoerd. Ook Luxem¬ 
burg, België, Ierland en Nederland 
hebben tot dusver niet veel haast 

gemaakt. 

Er is natuurlijk al iets bereikt. Voor 
de export van goederen door Euro¬ 
pa is nu nog maar één document 
nodig, waar de spullen vroeger ver¬ 
gezeld moesten gaan van tientallen 
paperassen. Ook dat laatste papier 
moet dit jaar verdwijnen. 
Accountants kunnen in een ander 
EG-land aan de slag, verzekerings¬ 
agenten mogen in 1994 iedereen in 
de Gemeenschap een auto-, inboe¬ 
del- of ziektekostenverzekering aan¬ 
praten, en de meeste EG-landen 
staan hun ingezetenen toe geld op 
buitenlandse bankrekeningen te 

zetten. 

Toch blijven er nog vele problemen 
bestaan. Beleggingsfondsen mogen 
niet overal kapitaal werven en de re¬ 
geringen zijn het nog niet eens over 
de mate waarin het vrije personen¬ 
verkeer werkelijk vrij moet zijn. 
Groot-Brittanmë lijdt aan de gebrui¬ 
kelijke vrees dat de opheffing van 
grenscontroles leidt tot een toevloed 
van drugs, criminelen, wapens en 
terroristen. Het is niet bereid de ei¬ 
gen controles van binnenkomende 
personen en goederen op te geven 
en zal dus EG-burgers die binnen de 
Gemeenschap reizen, gewoon blij¬ 
ven controleren. 
Ook Denemarken, Griekenland en 
Ierland hebben zich niet aangeslo¬ 
ten bij het akkoord over grenscon¬ 
troles. Van de acht ondertekenaars 
van de overeenkomst is Frankrijk 
het enige land dat het heeft geratifi¬ 
ceerd, d.w.z. dat het is goedgekeurd 
door het Franse parlement. 
De EG-landen hebben nog geen be¬ 
sluit genomen over de manier waar¬ 
op de buitengrenzen worden gecon¬ 
troleerd. Ze hebben een procedure 
opgesteld voor de beoordeling van 
asielaanvragen, maar van een ge¬ 
meenschappelijk immigratiebeleid 
is geen sprake. 
Kortom: T984’ was het niet, ‘1992’ 
wordt het ook niet en we richten 
onze hoop nu op het jaar 2000. 

«WWMmJiiWWUj.JPW-Mvu,II." — *""*—^ 


ÈïmbuTgè Dagblad 


fjf>i?VviiTl*i 


Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 


MBU 


& 1 

è 1 


ONE 
V 


ubnbtf ■ 


MIDDEN-LIMBURG 


Hte put MMÉn-Utéwg te aw M Hwmeerk to g a vert Mn d van 15 gemeenten ( 210.000 mwoners>..met uit- 
wetend» Mm op M terrein v» brandwe er zo rg . algemene huipveriening, sociale weriweojztefiing, tevte- 
te tete m e » o n te ring. rnüeu en gezondheidszorg. Daarnaast voert hte genest em groot aantal toflntetereoOa 
teMitet Mat •MtesteekrateriMl beslate naast een stafafdeling en een afdeling Interne zaken uit de sektefM 
cMMteBtide teten, f ow t i i n en mUiou + afval. Binnen de sektoi müieu + afval zjjn «verkzaam aan «jr~ 
Mfltetejdji m ed mwfMra teemeds een reeks van externe adviseurs en overige opdrachtnemers. 

Htf Dapiir* Bestoor roept kandidaten op voor de funktie van: 


V’iii! I dliV'iaiid a 


HMDMVM6SG0ÖMNMT0R (etfv) (vaej*. 62-61) Directiesecretaresse m/v t * L 04 *' 5297 77 Chauffeur m/v 

U heeft ruime werkervaring en wilt zelfstandig werken. U Wij hebben regelmatig werk voor een vrachtwagenchauffeur, die 

beh e erst de Engefae taal in woord en geschrift Het betreft een ij Al rn,.. » l . n n «~l , u f,, af en toé voor enkele dagen beschikbaar is. Het werk bestaat niet 

fuH-time baan voor lapge tijd bij een EngebtaBg bedrijf. nOreCapCrSOlHrCI iTl/V alleen uit het laden, lossen en vervoeren van materialen; maar 

Informatie bij Litien Fijtén, teL 046-52 96 36 . VOor een bedrjjf in Sittard.U zoekt een baan voor ongeveer 20 uur ook uit het opbouwon van stellages. Hëeftu belangstelling voor 

Sittard, Rosmolenstraat 13 , per week en bent bereid om op wisselende tijden te werken. deze korte opdrachten neemtu dan zo spoecbg mogaljk contact op. 

d.wz. de ontweek ^ochtends of tmiddags, de andere wepk % Informatie bij Annemie Frijn», teL 040-37 *7 00 . 
A«iir antif rrirrtiTliiftfrrlrrr m/v avonds. De baan b voor lange tjcLlbverK zoeken wj voor dK Beek. Markt 64 . 

bedrffrmwendteopzlfoeplmechid^ . '• 

ÏZZ Produktiemedewerkers ni/v 

santé buitendienstftincóp zoeken vrij Iemand m e t ee n commer- c ittan , Bom^nstmat 15 "” w ' In een produktiebedrijf in Landgraaf kunt u werken in 2 - of. 

düe instelling. • ':«•. *"**5 3 -ploegen di enst. U wordt ingezet op verschillende a f del i ngen 

Informatie b^Bet^ libdpen, Set 043-26 06 66 , ' — . . aw:. binnen het bedrijf. Een groot verantwoordelij kh eidsgevoel voor 

Maastricht I le imstr apy. • raKKclSOfH!l!l UWIz Isl/V de kwaliteit van het produkt is zeer beiangrïk en u bent lange tijd 

t Vboreesvbedrff kt Sittard. Oe werkzaamheden bestaan uit het beschikbaar. Ervaring met het rijden pp eeo heftruck »een pre. 

Receotiortist/telefonist m/v eortereri van pafcbafoeh Op besteding. De w ar kt S den zjfo van Informatie bij Iny Prins, tel. 04 S -32 60 38 , 

-_« -.. 1 - - - 064 XM»i» uur, van ma t/m vr. Je kunt zowel 1 of meer Landgraaf, Streeperstraat 30 a. 

Voor een bedryf fr ^omgevi ngven odKanden Ingepland worden. 

■ *«<■ «w-M«w. : Oproepkrachten rn/v 

ruime ervaring op dit peblecL tJ iijp rl c t fuB-tkne. ' r . ^ ‘ ■ . In verschÜlende bedrijven in Brunssum hebben wij regeknatig 

infor ma tie bij MoniqueKwtMkteLWPW) 232 , ^ .......ü';___j _ plaats voor mensen die losw dagen wiien werken. Het werk i 

G a l ee n , Groeretmfo faV.- 3 ® \ . ’ LvHlITOiefTreQCWverKerS m/V . bestaat uit produktiawarkzaamhedan in dag-, middag- of nacht-1 

Voor een bedrtf in Sittard zoeken wj m e d ewerk e rs die v is b ete dienst U kunt uw eigen voorkeur opgeven. 
Kaasmeisjes controMwllenvenkMen.yhoudtvenriauwkeurijwerk,ulSMnt foformatiebij Jo* Nota.teL 045-27 40 40 , \ 

.■ ’ ■ . 7 

/ Produktiemedewerkers m/v ij 

leeftijd tot 28 jaar Uw waricbartaetuithlpfomotenan verkopen - "'["V.- f Vooreen fabrikant van plastiqprodulcten zoeken wgimdewerkersg 

van kaas tijdens div erm eve n em ent e n . D te nt an u evofc i e z u lt u veel ■ ^ ft, i... w S^ttoegendienst Het werk b voor lange t|d. Er heers t een J 

reizen. Deze vee lzi j di g e b a a n Van 35 - 37 uurpa f w eeks voor lange JttlUw I U. 11 / pflit* Uil ICFS fsl/V aangename werksfeer binnen het bedrff. t 

4 d. v Vl^uafentpe tetti^ v teti è n e n? te^ hebben rdg dtmat i M af^ InfomMie b| J|ps Nota, «eL 045-27 40 40 , • 

fofom na tte r bij Wanne MarttH,iÉL >454315 00 , s è tet d w e rk voorO. 2 foamaendbgjeteverhuiaent.in Bepakken, Brurapum, Rumpenersbaat 79 . 

Xerkracfo Hoofottraat 35 a, • * . le forWen af schoon tp m tei Mjf danb^ohs hmgs. 

, /:'vas£ 2 SSS®li^:f w 'r Slagerijmedewerkers m/v. • 

XJiOOnfndKBrSfliPfwaatJwnwanBMi *. vVooreen bedrijf in da omgeving van Gateenzgnwjj op zoek naar 
•-Voor twt schoonmakM» Van teepabnhyfaMn in Maastricht 0 - •, •.: . 1 m edewerkers voor de slager^aidelfog. Het wer k bestaat lütfopafc- 

vertrekt vanuit Keffende en dfont fo het bedt te z$n vzn het nWwgfrm avWS fBjry en v e tkocpwp r kzae m hede n van vlees en vleé sw a ran . U werkt 

i^mw|s 8 . U wnHct nmt mkclt mteÉéh z e m en van 06.30-ISJ)b Ook in 1992 h ee f t BarKlsmd -vikm werfc fo de hbnKZ. De folMkne op variabele tijden van ma t/m vr of di t/m ze en 1 keer 

ut* De» opdracht is voor fange «fd. mog e M j kl ie M bestaat om tetemflome dagen / pa rt il m e ate fo»- per maand op zohdag. 

Infonnatfobl CaSy-Vak, tte. 046-4515 60, tfoféfo wer k e n. - - fofcrm a ife b|Monigue ibaters, «eL 046-74 32 32. 

Karkmde..HooidstiaBt|5e. .V/' - • .fo f b^ mrt fe>dPascaSePechhoit.SsL043-36666»,' ■ G a tee n,Groenstraat 13. 

Procli^tteMi^^ : . ; v : \ >• Schoonmaker m/v • 

\teor eeri smskB4' 'm vindtop dfven# InIftfiCUnWf WyO m/v . Het b e tref t een schoonmaakpmjactfo de omgeving vanCfoleen. U 

afdalingen plaat» en J Vrifamamtejlr. uit fopn >W MkzB zm|, -.' ypo r cttew r tea p rd jact en forie ónte iBri nM van Maastrithfc tr bestaen werkt 5 dagen per week van 16.00-19.00 uur; N voorkeur baKhHct 

rbÉdan. tde r l c t p fo dM-cf j plodgi n o mn geU Wt ede n om fo ^04^^ middag^pnWdb ^^ u over enige ervaring 

•aimtBemata^qNte W^%|h m r eri,wfo ' wwfafo : r S : jl- " mformetiebl MonkpieKusmn.M.046-741232. . 

MmtfoMI ikm4«e^edfodtt.-M-M3-2iM^' ' ’ . Gateen, Groenstraat 13. . 

3?: v - u , ^ >s ^ _ " 

-v /' v :: f• 7 -^.-Automonteur m/v 


Chauffeur m/v 


1.M 
txei 

IS 

S. M 
L Bat 

7.m 

HM 


X4w 


mxmzmk werven eenai mee 

sa me ns teBen v«> een regionaal (werk-) programma handhaving; 
aan da iritvaertag van drt programma door bevoegde gazaoen. 

Mrnteng van da uüvoering van het jaarprogramma; 

MmamMten van een evakiabenote; 

Wfowwem le gtem d ha ndhavings tea Bi en tiet beheren van hei cantrate WnmaltepMrt 
M m (mee doen) uüvoeitet ven re gt o a a te handbavktgsproje^ten; 
ww m MBtegteMie» dm am hel voeren van ee ta eta rta ten; 
vm aktteva bijdragen aan de (verdere) ontwikkeling van het gewsstelijk mittaobtiaid in z*p 
it en hel rwifreriiMiiixriiÉI in het hlir Htw 


dpteMbf met Ma te ervaring dan «wei een juridteche academteche opieidiog. Kennie en ervaring 
MaMten. in M Mjzonder met betrekking tot de handhaving daarvan. Aantoonbaar McM in etrte- 


v aa n ag h eda n . Erveringnmgaeütomalteeerdagegeva ns veivwerldn g; ervaring ntet hat abmd 


■mom aaterte te a hank akik; van opteiding en arvaring. Oe eventuele defWüeve stadsgrenzen 
rtetedm toopdH fopeaid op beste wn tin nog utt te voeren lunet tew e ar der i og. 

■mé' ^feteBadtedV^SmkÉ^^onÉ^I zauMiukbuJabtu —^ -»- - —■ .* 

™ m Mam nmeM-umnerg; tan peycnoiogipm onoarzoaa aan deel u^aian van de 
•kunnen «vonten I n pan o nnen MjiiiMiooWvan de sektor rntdeo + alveMte 


Si ir> 


—Awrijm|m <) w < few 
Oi CM B h^rttn ip c h O /dfonBt van (fo va rpfoegkUn iek Kfomria* is in 
è$ bmedafozjn mr ap» «Dor d d>§ lt W r ail dB 6l te vDorüfonincwn 
ten batKNM van oen opbmafo zDrèVMonfo^ 

Dn dM tMÉMt uit 2 operaBorMto dferMm, tfodviete danst ah 
datodinfochadonstin aan stdMWing, hd bedWbuiaau. 
VkjordoaÉfolridOvfete DfonsrWagwIwi een 

v'\ : - -Automonteur m/v 

' Voor een garage in Matkmde. U gaat als sneisarvicemonteur 
nuutm^liiiaViwwvviMav ïf V» Wwupèi mfoww e il te ha ennèedtu i ntwsselh ee na el fi te n dlBa werken. U heeft een opleiding op MTS-niveau en aN round 

Voor diverse bedrfven in de omgeving van Hoensbroek, Heerlen functie? W| zoeken «en operator cSe enkele uren perdegkofne- ervaring. Deza fuN-tkne baan is voor lange tijd. 

en Nuth zoeken wij. regelmatig produktiemedewerkers die in automatan^jvuit en schoonmaakt Het is een baan voor lange Informatie bf Yvonne Martans, tel. 045-4515 00, 
dagdienst of 2-ptoegehoenst wHen werken. tijd. Kirkrade. H oof dstraat 35a. 

foformatie b| Frande van Biadel, SM. 045-7426 36,,, informatia.fohMonique Beunkan, taL 043-26 M 66, 1 

Heerieri, Akerstraat 26. Maastricht Hebnstraat XL. AutOmOnteUf fll/V .-4 


D» CMdD pïm'mm * afcfiloaMcpnÉrale keuken; slagerij,, •. v > «wptam» 


\tootcteze uitdagende, zeHstandlgi en afwteooi e n d o baan zoeken 
«f lemend de; ^ 

r M» ópjeidng heeft jjp HBOnkmav b.v. HHS of getynmardg; 

•' b| voorl*ur arvaring heeft in leiding geven aan een mitkiei- 
gwtefttotakifg aq i eaB pen funedoneertopeeo HBOvrerfoen 
. • e ts rita fomw i^ 

• hanriishoeftvah homcamatige dfons t vorip hing Maastricht Hpbnsbraat 12; / 

Medewerkers m/v 


Berijders ni/v '" tSsSSèsSflP^ . 

Voor een bierbrouwerij z|n wjj op zoek naar mensen dia wMan |tg^nnTgaiiai«arimiaiÉialrmi f 
aanpakken. Heb je lofmsérderi dagen p er wéék vrijen wil je wat 1,11 • 

b^vetdienen neem den contact met ons op, in walrlro r tw/u 

Informatie bij Ihius Rubens. «eL 045-7» «515. TT TTr . ■ 

HeftrudcchauffeUts m/V, SLifflSSLR - ?^''» 


i.i < A 


30 tot 40 toOUd is. 


. ‘ti-rn * ’ : • • 

ijk vopopifodfog, leeftijd en-erwfog en 
4,-M.m»d n w BI f 5067.- mei, 
f a627r bruto por maand.- • 


■IsogMig en osAgimnBDiigMpB 
i)an:i06p688tiig,v^K ; . - 
u teMidail'i lverkrijgen b| Dhr Okmahn*. 


;!t ; V .!>••: • 

rt Hdagen oo 


13 


Anwbplyur Mamwch l, ftgttma 261, 
flSS» AE t Itoësiricht ta.v. Hooij Asreorweteaken. 


L 


ONDERWIJS 
GEEFT WERK 

VOOR MÉÉR INFORMATIE- 

-’S'> o 

tarra des hommes 

TTEL 070-363 79 40 


Kantinemedewerkers m/v Studenten m/v ■ -^STSSSSSSSSSTSSP^^ 

Regelmatig zoeken wij kantfcwm4ddw«ikers in opmepdienst VVlj.b#vÉM^n«T«,ben^fo - 

voor divetse cateringbedrfven in de mgid Heerten. te te ek Ude n dan hebben wftegeimatigwÉrk voorje opoproêpbasis. Er wordt foformade b| LMan F|fon, «at 04642 96 3tyt 
kunnen variëren. Eigen vervoer is een pi». gewerkt fowolcantlnudlenst De verdiensten zijn zéér goed. SRtZnt, Ronholenstreat IS. - 

informatie foj Frande vanr BfodeL teL 04S-M 26 3H foformatie fai Monique Betinken, «el. 04346 06 <k, 

Heetten, Akerstraat26., Maastrich^fimiMrBat 12; • AlltomonteUr tïl/V 

Produktiemedewerkers m/v Medewerkers m/v 5S£? ;;&n^*Bo^H»^w^ring Is gewe ns t het werk duurt 

Voor diverse bedrfven in dB omgeving H ee ri e n /Hoensbroek z^n unoriinnvmiririplphinrii («trtsz - «folmete 2 maanden en te foMfoie. 

w|op zoek naar produkttemed e wer kera . hebben zowel werk vgmmnjJiniuuoMmiluuawK, Infor ma tiebij InyFrfos, tel 045-32 60 3», 

in dag-ab ploegendienst , Voor een snadcfcriMflcwt Jn^Maastrieht Op airciepfteBb 1h Landgraaf, StreepentFeat 30a. 

R uMte; 4*11045-7165 ^ ^ 

betreft een bedril In de omgeving van Géieea^rtuin het bezit 
Voor een bierbrouwerij rijnwj op zoek naar;mensen die wlten MartTtTgnmiMMteHMimi ( v*n het djpfon» MTS Bouw en beschtetu over ruime etverfog als 

aanpakken. Heb jelof meerdere dagen p er weekvrj en wil je wat u f lvw# 'Mculamr/weilcvoorbereider, dan is dft een bêan voor u.U werkt 

bovenbenen neem dan contact met ons op. jnPOkkCf rri/y fuMbne en kunt lange rijd aan de teeg. 

Informatie b| mms Rutjens, «el. 045-7» 0515. I . -. . .. . foformatie bj Monique Kusteri. tei 046-7412 32. 

Heftruckchauffeurs m/v ' lS3iÏÏi^; ,, 'T“ l ““ ^\fer|rfeeghulpen m/v 

Voor een bedrfif in Ho«sbroek ^|n,vv| regelmatig op zoek naar Informatie bj Anneke Akrfs. tel 043^É06 66. , ' Voor ebvatse v ó rpl aeghu izen in Kertaada. U heaft aen te dan niet 

geroutineerde heftrudcchaufleurs. Het werk is in 2-of 3-ploegen- Maastricht Ilekrotraat12. ' afaerondé o p leiding In da varplagfog gevolgd husoac defde- of 

dienst Bent u flexibel, st r eab e et ane S g en houdt u van vientejeer» HBOV «tudeneen zijn vreBcoml Er rifo dteene mogei^c- 

aanpakken, neem dan zo Snel mogtegk contact op. PrOdukti OmO d O WerkCfTS jtl/V teaden. zowei langt ab korte o p drachten. . . 

foformatie bij EBb Tonglet taL 045-770515. L he Informatie bij JacgueBne Wbsan, tei 0454515 OÓ. 

Schoonmakers m/v * w ° < Medewe r kers m/v 

Voor diverse projecten in de omgeving van H eerten . Het betreft Informatie bf Marcel Mkhieü, *eL 04644 55 33. novnnHhoiltTftWf 

mee st al werk In dB avonduren teteean 17.00-20JO uur. Bgen Nuth, Stationsstraat 67. • *-; gwwnum 

vervoer been pre. Ite wonen «net ervaring genieten de voorkeur. VoorcSveneinsleilfogenJnenom Heerienzoetanw|regelmatig 

kteormatie b| Frand e van BfcadeL SeL 045^4 26 36» VteflIlizeiS Rl/V „ftB gg ghèiWe vrw ge otee n en^f var p tee M ie tdl Qan. Da 

Marlen. Aka^etfRat26. Houdjë van aaripakkah en ben je in oproapdfonttbeschikbaar; fc^jf^nwnrttch^ven. wjgeSijed e gewero teu jfc S^ 

Machin ^ cdicndc ni/V ' M^Mfonwfrogefo*atlg««e»kvoorfob4eenverhuite>edri|ffo informatie b| Bemadett»Cousin, tet 046-71 Hf 60, 

voor een Dearyr op tnousmeMran uetsenar winefnenzenw^op vuurntaoe wiaroei weemsas, w»- «ha nu, *. 

«-ti.wtowrarn Verpleegkundigen/ v.., 'I, 

': Lobdsmedeweikers m/v riekenverzorgendenm/v 

r nonen, • Heeft uéenpart-tfote baan enzoektuaanvultetedelrikomstenTf VoórVènKh i lend efonMfog e n fotnfoseumtep» wf drin g e nd op 

'frtinnnew-É'iilrr-'--— 1 - —Dan hjèBeri^wfvteirk vootu In cfoo m gorfo g van Beek, H etw elk -aotec naat HBOVer», A « e i p te ig fc bn dige rt ,' te te ran we »iéi i g ei> de ii 
l ioonmaafqtersoneel m/V baMattethetuzanettan vanbakk«MnMOTvanendfog. Ba «nvarpieeghulpan.UkuntzpwaLpartHtiiaeabfoBtemtekDr»»ab 

Voor een bedrijf in Sittard. Het b tBre ft wer te irvde avonduren van, opdradit b voor 4 uyr per dag on kantenga tijd duren. ■■■. lengt «ijdaan de stag. 

17.00-21.00 uur, 5 dagen perweek- U benta em otivee r d en lange I nfo rma ti e tg Monkga Groen,, tü 046-37 67 00, Inform a tie bj MariM e Keuters, tel. 045-17 4100, 

tikl beschOdaaar. Reageer meteen. . v •'! ■■ - Beek, Maakt 64. - - ‘ Omhsiuiin. Ru mp enei st raat 79. 
informatie b| Bemadette Couteri, tet 046-713100, 
H e t if en , Aberteraat26. ■>>.ic-.- 

Verpleegkundigen/. 
ziekenvenorgeticlM 
l. Ba ; on rorpteeghulpen. ü faurtt i^ewte peit rime ab fuRtiwite terfote» 
- langt Hd,aan de steg. . '•“» rJVL&d; 1 # 

Informatie b| MariM e Keulen. teL 645-27 4100, 

«rohseufo, Rumpenentraat 79. Notaris J.E.M. van Putte te LandgraaC 

- vi^agt voor zijn kantoor voor zo qooèdigÜK^jti^k ^; ^ 

een ftril-time medewerk(st)er 

. voor receptie/telefoon en administratie. 


• Notaride- c.iq. banicervaring en ken 

-■. “/f: ' ajn 
ïs uitsluitendsc^nfteUjkWimen M^bifenaait: 

■ Niotaos, J.É-lVt. van Putte , ,> /, ’ 

Fosibuz31ÖÏ5^tóTO AAlaif^iaf ^ - 


l/ ’ yi-j ■ *'* * Z.f<\ 


ji. .i , « iT:'. -:a M 1 ll* iiï' • rT.:.l 


I * . t . t\ 

i . Ki 


y o pnki i fln en 


'n-.*, :V”-- 

Éin^hnun Bètonradefwed271,6417 SR Heeften. 045-410401 

ffirfwfftflftIBrr(lip nt hnl nol \rnnr nri jr Ir fortn nflo 
hm monv TO9Mto8 fHO0iT0<ifiï fwi ons Kennis w maKen. 


Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 27 ’St.-Anna en St.-Servaas’ 
voortaan ’Vincent van Gogh’ 


DOOR JAN VAN LIESHOUT 

Vanaf maandag 6 januari 
spreekt u met het Vincent 
van Gogh Instituut. Sedert 
1976, toen de psychiatrische 
ziekenhuizen in Venray 
fuseerden, was u verbonden 
met het Psychiatrisch 
Centrum Venray. Een naam 
die nooit>is ingeburgerd. In 
de volksmond bleef het 
’St.-Anna’ en ’St.-Servaas’. 
St.-Servaas was de patroon 
van het gesticht voor 
mannelijke krankzinnigen 
dat in 1906 in gebruik werd 
genomen, St.-Anna de 
patrones van het gesticht 
voor vrouwelijke 
krankzinnigen dat een jaar 
later gereedkwam. 


„Al wie katholiek en gek was in 
Limburg, Brabant en Gelderland 
ging sedertdien naar Venray,” blikt 
Gé Peterink (43), het hoofd van de 
Afdeling Public Relations en Voor¬ 
lichting, aan de hand van een spe¬ 
ciaal daartoe samengestelde bro¬ 
chure op 85 jaar psychiatrie terug. 

Toen was Venray het enige psy¬ 
chiatrisch ziekenhuis in Limburg. 
Nu zijn er drie: Welterhof in Heer¬ 
len, Vijverdal in Maastricht en het 
Vincent van Gogh Instituut in 
Venray, waar 1.500 verpleegkundi¬ 
gen 1.300 patiënten verplegen. 

Toen was de verpleging van krank¬ 
zinnigen caritas: dienstbaar zijn uit 
liefde voor God, indachtig Diens 
woorden: ’Wat je aan de minste der 
Mijnen doet, heb je aan Mij ge¬ 
daan.’ Nu is het professionele zorg. 

Toen was verpleging van krankzin¬ 
nigen een roeping. Nu is het een 


: : \ :''. s v ';; O-'ï v V V:.,: '' : -n : ':'V. '. . ; : .. ., 

P flÜWjfeL Si 
I .... 11 
' : ; V X' - . . 


'. • 

■ * ? ■;^ 
- ■ 

; . * - J' 

■■*■■■ • 

■ ' ;: t 

• ; ' -\\* 

■ ■ ■■ ■ ■ 


■--V- ■ 
lil 
lS V:.’ 

V 
S • ; }. 

.' . • '' 

1 .. \ X’ «c 
Gé Peterink: nieuwe naam bleek het ’Ei van Columbus’. 


beroep, waarvoor jonge mannen en 
vrouwen in Venray sedert 1968 in 
een gezamenlijk instituut, Den 
Hoebert, worden opgeleid. In 1971 
gaven de Broeders en Zusters van 
Liefde de leiding aan leken over, in 
1991 trokken zij zich voorgoed uit 
het bestuur terug. 

Toen werden psychiatrische pa¬ 
tiënten als lichamelijk zieken in 
bed gestopt. Of in bad. Lauw water 
had een kalmerende werking. Nu 


wordt de patiënt veel meer bezig 
gehouden; is de behandeling een 
psychologisch-pedagogisch pro- 


Waren psychiatrische patiënten 
ooit onmondige zieken die rustig 
moesten worden gehouden, tegen¬ 
woordig worden ze als mondige 
medeburgers met psychische pro¬ 
blemen gezien. Bovendien maakte 
het ’massale’ wonen in paviljoens 


met weinig privacy plaats voor 
kleinschaliger woonvormen, zelfs 
buiten Venray. 

In Venlo bewonen patiënten hui¬ 
zen, in Echt een hostel. In Midden- 
Limburg komt er dit jaar nog een 
grote vestiging bij. 

„Wegens die verschillende locaties 
is de naam Psychiatrisch Centrum 
Venray niet langer dekkend,” al¬ 
dus Gé Peterink. 


V.' 


Foto: JAN PAUL KUIT 


„Bovendien is de afkorting, PCV, 
een gruwel. De een maakte er PSV 
van, de ander PVC en dacht dat je 
in een plastic-buizenfabriek werk¬ 
te. Daarom wilden we van die 
naam af. 

Temeer daar we een duidelijker ei¬ 
gen gezicht wilden laten zien. Het 
zou het sluitstuk van een reorgani¬ 
satieproces moeten zijn. Een 
imago-onderzoek had uitgewezen 
dat de organisatie inzichtelijker • Bij de nieuwe naam hoort ook 
een nieuw logo. 


moest worden en dat de kwaliteit 
van de zorg voor de patiënt moest 
worden verhoogd. Structuren wer¬ 
den aangepast. Er kwamen een 
soort divisiegenchte hoofdafdehn- 
gen. Taken en bevoegdheden wer¬ 
den nauwkeuriger omschreven. Er 
werden opleidingsprogramma’s 
ontwikkeld, opdat effectiever en 
efficiënter kan worden gewerkt. 

Om onze organisatie ook naar bui¬ 
ten duidelijker en herkenbaarder 
te profileren was een eigen huis¬ 
stijl gewenst. Het was tot voor kort 
maar een ratjetoe. Daarom werd 
een werkgroep mgesteld onder 
voorzitterschap van drs Leon Dor¬ 
ren, directeur beheerszaken.” 

Dit voorjaar dubden directie en 
managementsteam op een nieuwe 
naam. 

Peterink: „Men wilde het onper¬ 
soonlijke doorbreken. Daarom zou 
er een menselijke naam moeten 
komen. Als voorbeeld werd de 
Erasmus Universiteit genoemd.” 

Coördinerend algemeen manager 
John Gieles lanceerde de naam 
van Vincent van Gogh. Zijn op¬ 
merking was eerder cynisch dan 
serieus bedoeld. Was het met Vin¬ 
cent van Gogh die zijn oor afsneed 
en aan een prostituée gaf, in een 
psychiatrisch ziekenhuis werd be¬ 
handeld en kort na zijn ontslag de 
hand aan zichzelf sloeg? 

„Toch is dat het ’Ei van Colum¬ 
bus’,” zei na afloop van de vergade¬ 
ring drs Jean Luc Klompenhou¬ 
wer, een van de twintig psychia¬ 
ters van het Psychiatrisch Cen¬ 
trum Venray. 

„Hoe meer erover werd nagedacht, 
des te meer men ervan overtuigd 
raakte dat die naam het pschiatri- 
sche centrum op het lijf was ge¬ 
schreven,” aldus Peterink. „Van 
Gogh staat voor deskundigheid, 
kwaliteit en respect: sleutelwoor¬ 
den die op de nieuwe naam van 
toepassing zouden moeten zijn. 
Bovendien is Van Gogh de verper¬ 
soonlijking van kwetsbaarheid. 


Ook wij staan ten dienste van 
kwetsbare mensen in kwetsbare 
omstandigheden en willen kwali¬ 
teitswerk afleveren.” 

De Erven Van Gogh reageerden 
aanvankelijk nogal sceptisch. Zij 
zagen de naam liever niet aan de 
psychiatrie gekoppeld. Hun hou¬ 
ding veranderde, toen hun werd 
verzekerd dat de naam met respect 
zou worden behandeld. 

Het Reclamebureau Puntkomma 
uit Nijmegen werd gevraagd om 
een logo te ontwerpen. Peter de 
Groot liet onmiddellijk zijn oog op 
de zon van Arles vallen, die zo’n 
grote invloed op het werk van Van 
Gogh heeft gehad. Illustrator L. 
Oswald uit Rotterdam wist zich 
bovendien geïnspireerd door de 
lampen op het doek 'Café bij 
avond’, dat Van Gogh in septem¬ 
ber 1888 schilderde. Ze stralen 
gastvrijheid uit. 

Het logo heeft de touche van Van 
Gogh. Het verschijnt op briefpa¬ 
pier, op brochures en op de naam¬ 
borden die maandag zullen wor¬ 
den onthuld. Voorts prijkt het op 
de busjes waarmee de patiënten 
worden vervoerd. 

Volgens Peterink reageerden huis¬ 
artsen en specialisten 'enthou¬ 
siast'; „de medewerkers aanvanke¬ 
lijk aarzelend, maar na meer tekst 
en uitleg overwegend instem¬ 
mend.” 

Frits Hovens, hoofdredacteur van 
het in Venray verschijnend week¬ 
blad 'Peel en Maas’, vindt 'datje 
die nieuwe naam niet aan de Ven- 
rayse mensen kwijt kunt'. „In de 
volksmond zal het wel St.-Anna en 
St.-Servaas blijven.” 

Hoe dan ook: vanaf maandag 
spreekt u met het Vincent van 
Gogh Instituut in Venray. De ge¬ 
meentelijke bewegwijzering zal 
dienovereenkomstig worden aan¬ 
gepast. Ook hopen de peetvaders 
van het Vincent van Gogh Insti¬ 
tuut de ANWB-borden te halen. 


’Met de duivel valt niet te spotten’ 


DOOR EELCO VAN DER LINDEN 

Satan is terug. Althans in Ita¬ 
lië. Pater Gabriël Amorth, een 
van de bekendste duiveluit- 
drijvers van Italië, zegt dat hij 
en zijn 20 collega’s het werk 
niet meer aankunnen. „De de¬ 
mon verbreidt zich, het aantal 
bezetenen neemt toe, en wij 
exorcisten zijn maar met wei¬ 
nigen en voor het merendeel 
oud en moe.” 

Italië in handen van de duivel? 
„Het kwade heeft na duizen¬ 
den jaren van vechten met het 
goede inderdaad een voor¬ 
sprong,” aldus een magiër in 
Turijn, de occulte hoofdstad 
van ons continent, waar, naar 
zijn zeggen, de positieve en ne¬ 
gatieve krachten elkaar als op 
een schaakbord bestrijden. 

„De magische oorlog is inten¬ 
siever dan ooit, beide spelers 
lijken bang te zijn voor het 
eindsignaal...” 

Don Amorth is een grote, kale man 
met felblauwe ogen, een voormalig 
verzetsstrijder. Hij luidde kortgele¬ 
den in het jezuïetentijdschrift ’Ci- 
vilta Cattolica’ de noodklok: 12 
miljoen Italianen - een kwart van 
de bevolking - wenden zich tot de 
duivel of doen een beroep op oc¬ 
culte figuren als magiërs, kaartle¬ 
zers en waarzeggers. Het aantal 
’bezeten’ personen stijgt snel en 
daarmee ook de behoefte aan exor¬ 
cisten. Een brief is uitgegaan naar 
de 266 bisschoppen, opdat ze in 
hun bisdommen in elk geval een 
duiveluitdrijver benoemen. 

„De Kerk,” zegt don Amorth, „is 
lange tijd te rationeel geweest; veel 
theologen en priesters geloven niet 
dat de duivel bezit kan nemen van 
een persoon. Maar de duivel be¬ 
staat. Hij is een rebellerende engel, 
de geest van het kwaad, zo zegt het 
Evangelie.” 

Spijkers spugen 

Don Amorth, verbonden aan de 
Romeinse kerk Immacolata, wordt 
net als zijn collega’s overstroomd 
met telefoontjes van mensen die 
zeggen de duivel in zich te hebben. 


Volgens hem is echter 95 procent 
van de personen rijp voor de psy¬ 
chiater of de psycholoog. „Dege¬ 
nen die zeggen bezeten te zijn, zijn 
dat bijna nooit. De echte bezetene 
heeft veel fysieke pijn; vooral aan 
maag, hoofd en mond. Bovenal 
heeft die persoon een afkeer van 
alles wat heilig is: het kruis, wijwa¬ 
ter, en de door de exorcist gebruik¬ 
te olie. Een ander kenmerk is het 
spreken van hem of haar onbeken¬ 
de talen en het ophoesten van 
slijm, en soms zelfs van voorwer¬ 
pen en kleine beesten.” 

De manier waarop de persoon op 
de uitbanner reageert, is zeer ver¬ 
schillend: het hangt af van de mate 
van bezetenheid. Don Amorth 
heeft scènes meegemaakt waarbij 
vier, vijf personen de bezetene 
moesten vasthouden. „Tijdens een 
uitdrijving onder leiding van don 
Candido, een van de bekendste 
Romeinse exorcisten (nu in ruste), 
verhief de vrouw in kwestie zich 
van haar stoel, draaide als een tol 
om haar as en sloeg de exorcist 
met kracht op zijn slaap. Met ver¬ 
draaide stem vervloekte zij hem en 
spuugde met onmenselijke kracht 
spijkers in het rond. De duiveluit¬ 
drijver moet niet alleen psychisch, 
maar ook fysiek sterk zijn. Het is 
niet verwonderlijk dat sommige 
uitdrijvers op hun zestigste jaar 
’op’ zijn.” 

De getuigenissen van de duiveluit- 
drijvers werden altijd door de 
Kerk met grote scepsis behandeld. 
Maar het tij lijkt te keren. Paus 
Johannes Paulus II is gevoeliger 
voor demonen dan zijn voorgan¬ 
gers. Hij is zelf een begaafd exor¬ 
cist; in 1984 verjoeg de paus in het 
Vaticaan de duivel uit twee perso¬ 
nen. Teken aan de wand is dat de 
onlangs in Nederland verblijvende 
bisschop Milingo uit Zambia weer 
zijn mystieke bijeenkomsten mag 
houden. Tijdens deze sessies, waar 
honderden mensen op af komen, 
weet Milingo door gebed te gene¬ 
zen en kwade geesten uit te ban¬ 
nen. 

Wojtyla is bezorgd over de leeg¬ 
loop van de kerken en de groei van 
sekten, satanskerken en andere oc¬ 
culte organisaties. Driejaar gele¬ 
den hield hij een rede in Turijn. De 
paus riep op tot een strijd tegen de 
duivel, die ’de prins van de wereld 
wil worden’. • Occulte groeperingen kermen aan Turijn een bijzondere 
magische waarde toe. De kerk van de Grote Moeder in Tu¬ 
rijn zou het middelpunt zijn. 


Het was geen toeval dat de paus de 
oproep in Turijn deed: in deze stad 
in het Noordwesten van Italië, aan 
de voet van de Alpen, houden naar 
schatting 40.000 personen zich met 
zwarte magie (duivelverering) be¬ 
zig. De stad van Fiat en Olivetti 
geldt al eeuwen als een magisch 
punt van onze aardkloot. Goed en 
kwaad strijden er om de macht. 


Het is koud en mistig in Turijn. 
Langs de brede straten en grote 
pleinen staan sobere, overwegend 
barokke gebouwen. De stad heeft 
een strak stratenplan, een over¬ 
blijfsel uit de Romeinse periode. In 
de Dom, waar de lijkwade van 
Christus wordt bewaard, draagt 
een priester de mis op. Een muntje 
van 200 lire is nodig om de panelen 


te verlichten waarop de wonder¬ 
baarlijke geschiedenis van de lijk¬ 
wade wordt verteld. 

Turijn is volgens velen een magi¬ 
sche stad. De Rooms-Katholieke 
Kerk heeft dat, ondanks de aanwe¬ 
zigheid van de lijkwade, echter al¬ 
tijd afgezwakt. Priesters en exor¬ 
cisten zijn terughoudend in het 
geven van hun mening, vooral over 
de duivel. „Satan is hier, zoals hij 
ook in Rome of Milaan is,” relati¬ 
veert de 76-jarige exorcist don Giu- 
seppe Ruata. Don Ruata heeft net 
als zijn collega don Giuseppe Ca- 
pra, exorcist in de kerk van de sa- 
lesianen in een verpauperd deel 
van de stad, van ’s ochtends vroeg 
tot ’s avonds laat bezetenen in be¬ 
handeling. Bijzonderheden willen 
ze niet kwijt; het werk van de exor¬ 
cist vraagt totale discretie. 

In de baseliek van de salesianen. 
waar paus Johannes Paulus II zijn 
oproep deed de strijd met de dui¬ 
vel aan te binden, heerst een mys¬ 
tieke sfeer. De gebeden zijn indrin¬ 
gend en soms raken personen in 
trance. „Is de duivel in Turijn meer 
present dan in andere steden?" De 
vrouw op het bordes van de kerk 
zet grote ogen op, omklemt haar 
rozenkrans nog eens extra, slaat 
een kruis en mompelt iets van 
’gaat heen en doe boete voor uw 
onvoorzichtigheid’. 

„Turijn is niet een magische stad, 
het is dè magische stad.” Coboldo, 
lid van Damanhur, een gemeen¬ 
schap van magiërs, op een veertig¬ 
tal kilometers buiten Turijn, plukt 
bedachtzaam aan zijn baard. „Op 
de plek waar Turijn is verrezen, 
hadden Egyptenaren, vluchtelin¬ 
gen uit het vernietigde Troje, en 
Kelten hun heilige oorden. Turijn 
is door de eeuwen heen een refe¬ 
rentiepunt geweest voor magiërs 
uit de meest verschillende cultu¬ 
ren. De Heilige Graal, het Gulden 
Vlies, de Steen der Wijsheid, al de¬ 
ze goddelijke symbolen hebben 
hun sporen hier achtergelaten.” 
„Turijn ligt precies op een kruis¬ 
punt van drie zogenaamde 
'synchronische lijnen’, energieba- 
nen die over de planeet aarde lo¬ 
pen,” zegt Coboldo. „Deze lijnen 
kunnen worden vergeleken met 
een soort zenuwstelsel van de aar¬ 
de; het zijn energiebanen die de 
grote krachten in de kosmos kun¬ 
nen versnellen. Ze kunnen de ge¬ 


beurtenissen op aarde beïnvloeden 
en ideeën, gedachten en gemoeds¬ 
toestanden transporteren. Daarom 
zijn hier tal van occulte - serieuze 
en minder serieuze - groepen ac¬ 
tief.” 

Turijn maakt volgens de esoteri¬ 
sche leer deel uit van twee driehoe¬ 
ken. Samen met Lyon en Praag 
vormt ze de 'Driehoek van de Witte 
Magie’ en met London en San 
Francisco de 'Driehoek van de 
Zwarte Magie’. Dit maakt, volgens 
de kenners, Turijn tot een van de 
belangrijkste polen op deze pla¬ 
neet waar goed en kwaad hun 
eeuwig durende strijd-leveren. 

Beslissend punt 

De gemeenschap of de 'staat' Da¬ 
manhur telt 400 leden. Ze is net als 
Turijn gebouwd op een knooppunt 
van synchronische lijnen, 15 jaar 
geleden. Spiritueel leider is Oberto 
Airaudi, Turijns meest begaafde 
magiër en genezer door handopleg¬ 
ging. Hij wilde zich voorbereiden 
op het nieuwe tijdperk dat, vol¬ 
gens de tekens van de dierenriem, 
Waterman zal zijn. Na 2000 jaar 
loopt het tijdperk van de Vissen 
ten einde. 

De beweging hangt de zogenaam¬ 
de 'New Age-filosofie' aan: een 
mengsel van elementen uit tal van 
godsdiensten (maar zonder hun be¬ 
lemmerende dogma’s, zegt Cobol¬ 
do) en esoterisme. Innerlijke ver¬ 
heffing, redding van het milieu, 
leven in harmonie met de natuur 
en reïncarnatie zijn kernelemen¬ 
ten. De magie staat centraal: op de 
huizen van Damanhur zijn grote 
beesten en esoterische spreuken 
geschilderd; in de 'Open Tempel', 
een heilige plek vol beelden geïn¬ 
spireerd op góden van oude volke¬ 
ren, worden riten gehouden onder 
leiding van Oberto Airaudi. 

Een duivelse onderneming? Vol¬ 
gens de Rooms-Katholieke Kerk 
wel. De ’demonoloog’ Corrado Bal- 
ducci is ervan overtuigd dat de 
volgelingen van 'New Age’ een 
pact met de duivel hebben geslo¬ 
ten: „Onder een ecologische saus 
gaat een macabere strategie schuil, 
die moet leiden naar de komst, in 
het jaar 2000, van de antichrist.” 

De Kerk is alert en zou ook achter 
de onlangs gepleegde 'overval’ op 
Damanhur zitten. Meer dan 200 
agenten van de militaire politie be¬ 
zochten de gemeenschap. „Ze wil- 


Kwart van 
Italiaanse 
bevolking 
wendt zich 
tot satan 
of magiër 


den weten of hier kinderen werden 
geofferd, maar hebben ook gezocht 
naar drugs en de boekhouding mi- 
nitieus gecontroleerd,” zegt Cobol¬ 
do gelaten. 

Volgens Coboldo zijn de leden van 
Damanhur juist vreedzame wezens 
die de magie en het para-normale 
gebruiken om de natuur en haar 
krachten beter te leren kennen. 
„Magie is voor ons alleen maar po¬ 
sitief en dus altijd 'wit”', verdedigt 
Coboldo zijn gemeenschap. „Maar 
let op, de strijd tussen goed en 
kwaad, tussen wit en zwart, leven 
en dood, zo kenmerkend voor Tu¬ 
rijn, lijkt op een beslissend punt 
aangeland te zijn.” 

„Turijn is als een schaakbord waar¬ 
op goede en kwade krachten zich 
met elkaar meten. In de stad zijn 
uitgesproken witte en zwarte plek¬ 
ken. Na duizenden jaren van strijd 
slaat de balans door naar het nega¬ 
tieve. De magische oorlogen herha¬ 
len zich om de tien jaar in plaats 
van. zoals vroeger, om de veertig 
jaar. Het lijkt alsof de spelers zich 
haasten omdat het eindsignaal na¬ 
dert...” 

„Het is zaak,” vervolgt Coboldo. 
„dat de positieve krachten het cen¬ 
trum van het schaakbord bezetten. 
Daarvoor zijn behendige spelers 
nodig die beschikken over een 
'vrije wil’; tot keuzes in staat zijn.” 
Wie zijn die spelers? „Iedereen die, 
zoals wij, zich werkelijk vrij weet 
te maken. Vergeet niet dat de evo¬ 
lutie van de mensheid op het spel 
staat; het gevaar bestaat dat de 
mens zal worden gereduceerd tot 
een slaaf van het kwade.” Een bel 
onderbreekt de woorden van Co¬ 
boldo; ze herinnert de bewoners 
van Damanhur aan de ondergang 
van de zon - de energieën veran¬ 
deren. Coboldo kijkt strak naar 
een klem meisje dat knielt voor het 
altaar van de Open Tempel. De stil¬ 
te is totaal. 
Limburgs Dagblad 
Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 


TOERISME MTRO 
1-JARIGE DAG-MEAO 

Voof schoolverlaters 8 HAVO - • VWO - • VWO 


i 1 $£»v«ja 


• ± 50% móér kans van slagen voor de propedeuse 
inltet HBO (HEAO, (HBO, NIMA, SPD) 

• goededkansen op de arbeidsmarkt 

• praktijktrainingen/ praktische beroepsvorming 

• persoonlijke begeleiding 

• uitgebreide vakkenkeuze binnen de richtingen 
tot ondernemer in 
toerisme en recreatie 

■' -.v • *..••• 

■ s ’ • • . ... . ' *:,e .•’ 

zaterdag 11 januari 1992 

van 10.00 - 15.00 uur ||§| 
Nóbelstraat 31 , Heerlen 
Telefoon: 045 - 7 V 6944 


Instituut voor open •ï. 

t ;!*<1 


techniek 
ml 11jQCM6.00uur 1 “ (enge aptefaMng: wertdttuigbo uw k 
VeftatraatlO fl j nmechanische te chn iek/matei 

SÜMct tlaMntsohiMc 

'j*;' v y korte opleiding: metaal/ éiektro 


«.co-»»*, laboratpriun 

MortOkrtwyetr.7 , iingeo^eidk^chérnie/'inedte 
v voornoen onQOvwiiMMwvont / m 
air. vav-^ 


wm»m lèMtm* 


IHj’ j 

nee- nennociferiget 


4rv,'i i 


Mgrs p aeass nairwf 


WTronUnn ; 

ninHrumtrl vnfTnrnenfie 


t'ïz:. 


etxae 


ramzna van de jtSo» Een goede scholing wordt steeds 
betsngrtjksr.. 

U kunt nog inschrijven voor enkele 
kursussen <üe binnenkort starten. 
Wacht niét te leng, want ook üw 
tdekdmst kooit degelijk* naderbij. 


SPECIALE 

IIMFO AVO-VD 


SlTTAhr 


o .. ; . : 


otdsnadagpnrand. 


. m6i f 


Z\ * < ? ' 'jf 

’ ■ •Wfc.'V 1 
. ■? ‘j. * r:^ -* *• T 

:> V-'' 

5 rfj: •;/ -ir, i v -' *'■ ; '» 

,••• y->-?V :AJj■ 

4v.i.- 1 '*’ ^ >■, , A ‘ 1 

LV •yp’vgxr 

. -4 -tv'iïiif , 


f Öfcri&qli, p s ^tel 

/1000^- <*W :;••• • v i 

MÊAiD,H^ofYWO: 


.. . J1 ■ > -V.,' -'A^i vj:;. ;• ^ 

•••■.!•■ ,<ni - .v/•'■.•!ti ■’■ ; rï‘? '>fi . .'.i 

'' -H. ;-iïï^^bsto» 5288,6130 PGPêdkppnd^r;; 
! -W . g 


vfc»-V' # 

M 't sj -•.! 1 >, 


isiTTARO. P* KkUu ^ 


; • bedrijfsadministratie! • commercüel • secretarieel 
• logistiek 


ht Sittard studeren voor 

SECRETARESSE 


opleiding, dut laag 
cursusgeld 
•studiefinanciering 


Extra's: 

« minder le s gel d den 
bij vergelijkbare »'. 
Tradtutan ' . 

• studiekoten, 
vergoeding 
(WSf. 

Kinderbijslag, etc.) 


• praktische opleiding op de modernste apparatuur 

• uitgebreide begeleiding 
Vri^ér kansen op een baan 

^uitstekende voorbereiding voor verdere studie bijv. 

'; ftitoiies formtnmssn 

• toelatingseisen: HAVO 5, VW06, VWO 6 met 1 of 2 
economische vskken in het pakl^tef vergelijkbaar nivo 


a dens de opleiding kunt u deelnemen een de 
tflEVE*, NEVEM-en EVO^xemSns 
bedrijfskunde, materiel management, fysieke 
l EsléH S i a , informatica, Mederienda,.een moderrie 


Tri 

S nüKm9<& *&-'ï*S‘ , 

kt- - -.-t 


voorlaatste Ues en ekamenUas in één jaar 
alleen de examenvakken 
VWO 7 vakken) 
bijna inchvidueie b ege l ei di ng iemogei^kmet 
PtusFbrmule* 

taedMoma's kunt u onkvrmr ileslieitiflslii 


IMtnRM AT i ^ 


ie mogeUjk bij een volledig 
M 
AftD, fsrUash 4 (dtefctbtyttS-etation). 
VOO RJ AARS AA N B O D 1992 

n ■# t't% : 'M ^.kw 

'■t® jfa. fe- M'- ' J&.. I'7. -A '14.. '• JC "j?. ! v 


•-S, 


• ■'T JK. 


©AC* AVONDCOLIEGE MEAO 

v t; -r-i.: v :. • v . • ■ / - •• , - • • — - 

ZUIDUMBüRCS AVONDCOLLEGE 
■ BEDRIJFSOPLEIDINGEN • 

L'y.SiijJ i . .r! •••: ;*«A . " ." ' , -■ ■‘j/V.J ■' 

«C ! ^ BASISEDUCATIE ? 

? ... .. . ? -’r *i .. . • ^ •• ^ ■» •. 
> * ö/\ai3CUU^*YI IE . 

' 9 { . . ■' • \ . ,l . * ,* •* . ■ fS- - ■ 

?. ‘ i- •• • • ■■■■'■ /••- ■ ;•••• :’* • •• ' 

V.f’.v ".iW .' •• ^ 

;ka,-. ..-.i.‘7-4»rP..a«JB H AT I T.éf ^"--v 

T ^v>.' •• ZrrariijfTT jsmisri,rsnij rrrr mif 
^ Woei{sda|i^£dontari,.veaéSi}p , tocM.p^éilk' ^ 


■■ ZoMbgrzjamtaii.vsn 13.00 totié.oo uus ■ ' 

. i’V' Woé^daj^i^Edontari,veaéSiiptotMiPÓ’tlé^'. 


ar// 


■'; / c 


^ '"f?' 


•. *^x*mk* ' f ■ï«t?^ , rv ! isee»«a •»'<’/*( 'vu: 


i-m-* ■.*ex&!S&-.mt-'4£ ja-rs 

r.^7 


t« f *•:■*■.:-4GS7VM*ma 
1 r r in: !T°r onieulinoen aHer^tfddt i 34 heeften Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 29 


V redesactivist Kees Koning en de consequenties van het zesde gebod 

’Het doden van medemensen 
is het grootste kwaad op aarde’ 


' i r i A \ . - _—. 


•“ü'S 3e B' 


* 


Het gebaar 


; K» g'.mg zit weer 

■. iv, Cc bak. De 

.e!- 1 n 1 e \ !’(.‘(lesaetivist is 
■ iebjk i.t'.vi'Her van het 

.», k i v \ dit i ) t 1 w 111 n i gi, i i i 

.te:: ik.i.xeh. 1 lel begon 
uestijds met zijn poging 
■-'“ij aantal straaljager* te 
v't.‘Ti' ieiet! t »p de 
uel'.t n lacht 1 uisis 
V\ • -vïiS'.üvehl. Sindsdien 
! lip heri’.aalde malen 
■ M-trant op soortgelijke 
« etios. die hij uitvoert om 
:■ men*heid ervan te 
■v -■rtuigeu dat het 
-Ugeli ipeii na iet zij n met 
Hei doden van mensen, 
met oorlogen en met 
legers. 

..Het stukje geschiedenis 
dat ik hel.) meegemaakt. 
Vaat helemaal in het 
teken van liet volkomen 
:legeren van het 'gij zult 
met 'doden'. 1 Iet doden is 
gewinm gelegitimeerd. 
Oorlog voeren is niet 
meer een int de hand 
geiopen zaak. maar 
wordt heel 
weloverwogen, bijna 
industrieel 'voorbereid. 

Kn daarin is het 
mensenleven totaal 
ounei gcM-inkt gemaakt 

zou verwachten dat het 
: ai 2000 jaar 
joods-eiinstelijke 
t>esehaving een keer 

gedrongen zou zijn." 
Kees Koning. een leven 
in het teken van het 
zesde gebod. ■r -V V\ < ' . 

: fv'V.S KV-' : 

i I ■ l » ' 


u MO ó a'i 

n l> 

/■., f;: du: 

, l; (d* f, i; 

<1 ■ 1 : h t 1 : 


DOOR THEO HAKKERT 

1 oio 'h.'twrii i' T ..htr! \v;iann 
■ '.aal .• ijr• Ljfspreuk: 

"< • : • ''i -;..!»<•!. van wapentuig is 
' o io n :aar d*- \ u ■,<inkt:e er- 
■'Oi !)*’ i!*k> 1 is ian: net Snor de 

■ ■ ' 'pi : van zim I'aard Peen te le- 

■ ■■’■ ito /it rustig achteni\vi ge 

■ : 'i het katdiiiui je van zijn 

' : •fl!.ippfi:;K wc: kt'I . gehllld in 
' ' " on pak. v,< 1 i1 1 'Wil!Itui ,-okKen. 

>■: la m I' le.tlist. ze Kei . Maai nuk 
' 1 ’.i.'. 1 1 '!. z, '/i'vrnd lm '1 hel beWiiM 
O ! <■:. -v. aardig vennoten /IJIl ei 
. acties le relativeren. Bepaald 
i wereldvreemde drnnier, al 
• ’ lil! : naelits wel eens een hete 
l>' Wei lid. 

Iit't de/(• week eell (inuuil ge- 
: 1 • i': Ben visiurnaii'e droom (H een 
1 o ii un met een visioen, dat kan ik 
o i. ut o 'dl ml t jkaar houden, 's 
•''v. 'in! ■ was die luis niet vrouwen 
o' /.asui' iip lelevs.ie Ze waren 
'O'ler .ihdei'e hl; het Kuropees par- 
■ 1 ' -enl II, Bl'Ussfi geweest met de 
'Zeel i ieeto U 1:0 UiO ' Sullen terug’, 
hi o• ti daar lam: over zitten iiiijnie- 
' ! ' a's,uni.. .. Nachts kwam die 


Ou \ iu.wt /un handen achter het 
0' " 't'!. sim! ZUn 1 'O ui. n iep! de 
!, U' uien andermaal vuur zijn gees- 

B'. oe die luis vanuit Brussel te- 
o o. naai i. rulit i n ■ t Bt Tri ratio en Za 
W h Maar de hu:; is met alleen, 
oiie autowegen, alle aanvuerwe- 
; 1 o zitten vol met autuhussen. Ik 
■' - lat alle ut 'sten vt ilzitten met 
! ' n en vt>i 'vrouwen voor vrede uit 
0" n;:e 1 .at ei 'sluit Nederland zich 
' : ! uj aai, I k zie t'i i|i unies met bus 
' uit I' rank] uk. uit Duitsland. 

0 1 u iderdei i Inissen. AIles op v\ eg 
' ■ aa " .1 negos la V l< 

A e ka uilen m Belgrado aan. Kr 
•'■"idt een kathedraal hezet. Kr 
'•'''' hu. telegrammen verstuurd 
■"ia: ktu'keiijM' \'Hormensen van 
1 "'' ■ i"iit 1 ist*. |u'otestantse, miiliam 
n* i.iaiist'en ]iii mI se i'Verheden. 

0'un uit jullie M'huip. kom naar 


iiau I lier valt een prolileem op te 
i<'s en I'.r worden ti jegiaminen 
ge :■ t uurd naar alle N’nht jpn|swili¬ 
ra.nu vo, u vrede Kon; hler naar 
'a »■ "I! 'int' een appel op alle:- wat 
iee 11 Ik Zie die V Si UI 'W en erop Int- 
trekken. Nul met tientallen, niet 
niet honderden, maar met dut/en- 
'ion Worden westen Iie/et. (tvet'a! 
door,!oe;;o>iuv;e. (leen 1 oes;ang 
meer voor militair verkeer 

De kazernes worden ailemaai mi: 
sii'ijtt‘kl door vrouwen voor vrede. 
Aiit t n maai imtaarul veiKt er. geen 
u it gaand \ er Keel. ]-,r komt e; e t -tui 
een meer uit. ( >p die wijze lia-idie 
oorlost voorkomen kunnen urn 
tien 

Niet tle ogen weer open wi|st lip 
naar hel notitieblok op tafel, alsof 
1 1 :j een <Iïetaat opheeft 

..Als het eens niogelijk wertl dat 
onze vredesbeweging een echte 
vn'desbeweginb pnj worden Niet 
t't'll streepje Illt'I en een ttroepie 
daal, n aar fel 1 sloot aantal nteil 
.-.en dal ial linden van medianen 
Se! I Voor pi uit leke doeleinden 
beSfhoUWt ills' het sti'ootste mis 
drijf. a. het sti'ootste kwaad dal er 
op deze aarde bestaat en tia! ook zo 
outi ;s als tle mensheid trouwens 
maar wal ook no.it nooit zo'n i;root- 
M'halitte vorm iie» ft i;eki'es;en als 
in onze (lasten 

Nu is emdeujk de lijd a.iiutehroken 
om de wapens om te smetlen tot 
pioeitzeharen. (inuiat tic noodzaak 
nost nooit zo strot >1 geweest is. ()rn 
dat liet tiersteris meer toe leidt 
Unit lat liet alleen maar tl oden op Ie 
vert Niets a;s dood en verwoes 
tuist. 1 >p die wtj/.e itelont' ;k :n 
\Tedesbe\Vettinsten. Ik hoop het 
ri«'.u niet- te maken. Draai de oude 
kroot maar mn en maak er van stel 
dat er omjost drets;l en we staan er 
met / ti allen naar toe. Net ais m 
het vïsioen 

In he harde werkelijkheid van alle 
'last moet Konins; vrijwel alleen o[j 
pad. I li'/t'i' da.iten een jaai steleden 
zat 1 1 ij m Irak I ot'ii tin (iollotuTost 
onvermijdelijk leek te worden. 


reisde hij juist naar het Multieii 
Oosten. 

..Ik W 1 1 1 1 1 1 stewooi: lui tie l)e\'oikuist 
van Irak z.im en ze Uiten voelen dat 
zo mot nolernaal aüoon stonden, 
dat mot de hele wereld testen heli 
samonspatuie. Maar toen we er uit 
eindelijk heen stilisten, dacht ik te 
ru.ü aan de jaren 'Z.aZ p) toen hor. 
tierden Nederlaiulers naar S(»anje 
trokken om te helpen vechten 
Nou. vechten is iio.st altijd veel ris¬ 
kanter dan onbewapend soiidan 
teil bewijzen. Als hel nou etuis zou 
lukken om. net als m Spanje, hui¬ 
zonden mensen van de hele wereld 
tiaar naar toe te krijgen." 

„Ik dacht: als we eind november 
nu met enkele tientallen zijn. testen 
de Kerst met oni.be honderden en 
na Kerst met enkele duizenden. 
Dan zal de kans redelijk zijn dat 
het invloed uitoefent op do bosluit- 
vormina Maar hot is helemaal cru 
fiasco beu orden We zijn met 
maximaal honderd mensen ..te 
woest m plaats van duizenden " 

Boerenzoon uit de Bedilster, beho¬ 
ren in BUI De vooroorlosise t risis 
jaren. ..Ik heb steen henniierunten 
aan tio Deemster Toen de melkfa¬ 
briek over de kop simh. verhuisden 
mijn ouders naar Amsterdam, 
waar ze met veel kunst en vliest 
werk een. mijkwinkel hebotmeii 
Dat bi»b niet halve centen te.beh.ik. 
Het was bepaald boen vetpot, maar 
dal spoelde m j ( . kindertijd met 
zo n bi'Oo rol. De ooijo.bsjaren heb¬ 
ben een diepe indruk bemaakt en 
daar ben ik nooit van loss'ekoinen. 
Het toekomstbeeld was: als tie 
ooi'Io.b maar eenmaal voorbij is', 
maai' toen Kwam er been hemel op 
aarde. 1 oen kwam Korea Knal 
vrij sne: na de oorlost het .bedonder 
met tio tostensti Timgon tussen 
Oost en Wost-F.uropa Bet eulmi- 
neertlt' allemaal m tle nclitimt van 
de \ ïetnam oorlo.b. waar het eiiul 
van we.b was. 

Waar :e zulke barbaarse heelden 
ook v an kree.b Toen dat achter de 
ru.st was. kt ces; |e het idee dat we 


oorlobsmoe /.ouden zijn. Toen zelfs 
het brute, zwaar bewapende .Ame¬ 
rika met z'n staart tussen de benen 
uit \ letnam vertrok, zou het wel 
’> "orhi! zijn. Venroibens tie mit 
spannmb. Maar zelfs na het omvoj - 
haaui van tic Bertijnse muur nab 
tien we weim.b vertrouwen m de 
elifi u ie die tUitstorui. omdat ie de 
twijfels had over het doorstaan van 
proeven met atoomexplosies." 

I)c jtuibo Kees werd priester. Aai 
mtuvemer ze'ts Totdat !uj een 
hiK'k ias dat hem m een klap ziiwei 
van de kerk ais het ieber af tit-etl 
keren ..Buis XII was voor mij het 
toppunt van heilibheid. Helemaai 
hover. alle kritiek verheven. On 
aan last haar. 11 ei !:b. heilig en noe 
etuis i'.eihb Als hij via do radio het 
urbi et oi'hi uitsprak, binb tlo hele 
zaak t p de kmeén. Toen las ik het 
boek van Kol! lloehliutli. Der 
Stellv' ’i't retor'. 

( )p oi’ib» jootjijk mdrm.bcnde v. nze 
beseiireet deze man hoe Buis XII 
zijn laax heeft laten ii.bbcn Wat 
van he n boeist liad moeten war¬ 
den. dat hij zijn vm.bt'r luid belie¬ 
ven nc.itm.b Auseh.wilz en de Duit¬ 
se bevolkitib had opberoepen er 
mee op te houden, heeft !uj met 
betiaan Hij heeft m zijn om.bunb 
met Hit .er en zijn trawanten on.be 
loollijk .'oorzich.tib benianoeu- 
vreerti om zichzelf'nu t m tie vin 
bers te snijden " 

..Buis X LI is voor mij niet 'net beeld 
vaneen persoon, maar van hel heit 
kerkt'hjixc autoritaire bed(,e. dat < >p 
basis van een vonrbewetule iieihb- 
heul tle voornaamste taak the hun 
te doen stond, heelt laten hbber. en 
daarir.ei de bi'ootste blaam over 
zich heet: al beroepen Sindsdien 
sta ik ontzettend los van het hele 
verschijnsei kerken alles wat er 
mee sam. nliatib'. Km ik verwacht 
tiaar niets meer van." 

„Kr wordt vanuit kerk-jijke hoek 
wel eindeloos touwlet rokken om 
abortus en euthanasie, terwijl tie 
kerk de mee.-; bi'ootsijiaUbc vunt) 
van tle om.erwaanietitib van men 


xlnk ,* vei. aa‘ \ o, .rw.it n > 
Met p: 1 ;: ti: rn- 'tule •.:oet met'. ' ••• 
V' i. uv:«'!iti_ t e", ’.i.'spraak't t ;> r 
oaa; over ... n.s M.,.v • % • 


: " I).:' - j : ",t n.e. s*e:>; 
LlrWt .; 1 ,j.> • ik.-. 


’.g ViiTi H■ 


IE'1 h : < 'l ■!. \ • n ;* iie IK r!' 

Hii! A:> ly.rM Ki’l'Kr.•.’ Ki 

KI'; KL!. .ii'AlKtl ïï'Kuikt 1 )\V.' K«t!;.; 

s:e en ai" ui •„>. . ian net 'ben ze ■ .;at 
leent bewoon me’. < )*r.d«it Ze tt-ber 
de meest e O, Vc M‘lir MUi r. b V.,f ’.et 
red it op i ie staal;, lot u'net V'" : .a- 

nemen van nr.htan.-mc. tuct «it 
stem verbetten 


v . ■ t ‘ . t - : 
t . .ii.K .t■- 
• : .WlT ! 
Ki,:'. K «s K 

!. ! '*.ix .!. 


.Het I.( > ..au :• aat.tr'. kK t .:■ k 

■ ï i' t' i ï ! K • 1 • . .ai’../ ’. i \ 11 !. !s *«. ■ 


\ .iK ci»* p' ilit it K Vrï'Wiii'lit i h >k t , « ,« 

niets. Maar we leven in eet’, dettm- .. " 1 . 

te i ■ .. , r.* ■ I! .i 1 l!•' 1 . i" • 1 

c 1«i* I»•. v\ «ilKU'rl ’r al> 1(H AiiK /-t v 

h.f't m. je lt \'tui noe mee te tua.-ti ;, 

ilat er uet'inilief een punt wordt be- " 

i , , et II •! 'M'fti. 

•'■Ct.ii ai.f .ebltletne mootUUai - 

,, i i i, .. i ■ , . ‘ 1 tat een Weet Z 

tijen the men oonob pteebt te 

. v. • i te* ■ ■ i ’ e’ 

ncclllei’; en. la t tlise n.ti.tat'tstne iie 

weien! op p. Krubeti. tiah kun. e 
1 'a. .i.it ■( 1 11 bereiken a.S :1e lotb.; ck,■ , 

i. wa.i’ 

op:ns ■ er rzp vt >• >r is t rit f ob> n 
1 i,:k .s er been poiitteke pailu u:e 
totale lU’twapenm.b ;n zijn pri, 
bfamma z;i. opru inen Als je dat 

'T >e1. heit je te als part ij i ,n:r.obt j; k e, i.;...• 
sji maakt, want ie Kt". b‘ beet. -tem- .o,.;.: „:,,p 

n.ers meer. Het f.t-.e m uttirtsnie :s korust A.s .k 

< t u lie;,,be kot bmi.e". onze sa .v, ; - .k „ e<• • 

mettievinb ” :k ..i-«•»., 


.u■ 'e o a. :.t . e.bt t.it.'K 

een steno;;t.n: motCt:w.ipt-n 
K' Ii :ebe: > a meest tlie:..-. inwtiat - 
; U_f .et ■ tr. n.et ' 'Ut.z. teu .ut: 
te baal. Ai:- 'V.ft ': t l.si 1. , .Ka.it’ 
i‘t [: K.'-t KIn \i: -iiut!.. \’ 1 !‘ 1 < - K \K t‘ 

>.: J' k\‘] \ \\’ BCl'.'i’. 'A* tr!KeI. i.K < ■! K . 

\‘.:I. ; ■' K :! i'. L H‘!. ' 1 »SSt I i AKuii' « 1 !x 

.Kr! ■. • •..»■ i• •!r! c:? ! m 1'K. K K! Kt ! 


! . t . : i ■ k. ’ 


•torust A.S .K 


. t . . f ^.i.... r- 


D.K i .r! !Kr< : Kti' K 


ÏTiHir: r! .lp 

,.v rei lesactivist ben ,k bew*i» r. wi ■ 1 k> ■ :w ,::m •!•, .; te speie’ 

na mijn Iiuha-peritule Ik kwau u.t j ;• • ,• ... ...... 


Ifai’.it terub. testen mijn w. 1. :it 
Ik ftep met m n za . otvlt r dt ..: u. 
Ik Kwam b. een Kmm.u.s b, ineen 
S : a| *< Tl 'CU! . • K. no.il 'Vet. X . 

Vr I'.« 11 [ '. «i, * , i. \ t tr K i r\ ,i.i. kI \-i •. • 


'f f -t - ■ k' BK« k Mkk !kkc 
K! • '’r Krt . /!f ;k .nit tT 
«ilx t .lK:. \ - ,iK •; 


Au. : r. • 


A k 


:\k . . . .! t 
Al'. !' 


at' een ! r.il 

.IKK K. gt W • -. (: 

..Ik L'.«: ! K Ir-.lrl' g*. \ 

... 

r f g wt .- 


: t : 

'O . 

rbaat'lleid 

I K k WHK ; vKt» H" 

K t ‘ \\ ; . A • \'Vi H . K I; 

r k Ik 

l>rK. K. ig 

Kf Krt Kt 

•-Z c 

Kt K! 

ti'beU tilt' Z 

eii tiienstiiaar 

ze.-.et' Met "p Uet | 

* I * i. ’ 

: t . K ; i r K K 

g r K . K .: : 

K«u:K*.f .» 

H. I b 

in W i itU'ist 

rechit. Van. .:e 

dat t al l.'.ets u.t Ua 

et Ik 

» 1 r x K i K K 

g» u’ «ui K g 

*. 'A . . K K r 

| ' 

va::: .k ua. 

I' ik >K Irl'r r r .’ 

■: : '. A V 131 ' 'Kt w t K ’ K K 

■'. 11 'U ■ 

; tilt pad 

»S t. . X « . 


,v... 

«r i T k r K K : 

KK t tle K:«jK- 

v« u«rt D . Ui!.. 'IK 

t: * p • ; 

K «tt'A'ix'.g 

Y . *r K *. t .\ 

K . ’ ‘ - * K 


\Tri it 1 s w; i v 


Kt .K K ;r!:Kj!:i 

1 M 

"•< n.t 

w t. Xt.f.M' 

.t 


1 K K,rK 

[)aa: maar'.tt .k 

.x i K Kr!- Let K gt x' 

K.. gr 

'K \ ;i-t 

" Zo , ' ♦ 't l x 4 . Krli! 

is na t .teil :. 

V.' Irt neu "tm, 

' U.dt 

n Het 

' ' ’ ‘ ' • - f’.rt Vl'twit x 

at tii'Wet k '. 

;rt K i r t'i : A >j I' ! 1 

g , k i ! 

h. uigel. 
Wat let'! ! 

j tieet!. n. Kot: 

. 1 K !;r! •;* ,* Ki,. s ' t 

K' 3 Kr 

.ere:. Kt.’. 

\‘t m >r W.r l:rt Ur \ «ik »KlxrMt itr» 

■r- 4 

himburgs Dagblad 


Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina Advertentiecombinatie van 49 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2.1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 

Terachettng th. div. stacar. op caravanterrein met was¬ 
serette, speeltoestellen, kampwinkei, caravans zijn 
vooraten aan 2 stpk., <Vwc, verw., koetk., f/ktv, tuinst; 
vol. inger.; vrij voor 18/7 en na 15/8; huur min. ƒ 230.-, 
jnax. f 575.- p.w.; Pasen v.a. ƒ 330.- p.w. Inl. 05620- 
2562._ WA-61R 


. TERSCHELLING / AMELAND: Lh. grote luxe stacara¬ 
vans, 2 en 3 stp.kmrsvotl. inger. Vrij voor 18-7 en na 8-8. 
Tel. 05180-1581, b.g.g 05620-2582. WA-61R 


AMELAND/TERSCHELLING. T.h. stacaravans, 2 
sJp.kmrs., gaskachel, str. water en wc, voll. inger. Inl. 
(05180) 1206 (n.o. zond.). WA-61R 


TERSCHELLING. T.h. 2 rustig gel. 4-pers. vakantie¬ 
woningen*** v.v. alle comfort en 'n luxe app. ****, 
2-pers., huisdieren toegestaan. Tel. 05620 - 3277. 

WA-61 R 


r 


FRIESLAND 


1 


FRIESE MËREN. Verhuur van bungalows en open zeil¬ 
boten. Bij het huren van een bungalow van 3-4 tot 25-5; 
, .13-6 tot 10-7; 21-8 tot 30-10 een zeilboot of visboot 
gratis. De zeilboot met dekzeil is ook ideaal voor het 
maken van trektochten.-Vraag kleurenfoider: Sjerp de 
Vries Terheme, 05668-265. FR-61R „DE BOUSBERG” LANDGRAAF Z.-LIMBURG 
**** gezinscamping met zwemb., speelt:, tennis en volop 
georganiseerde recreatie in prachtig natuurgebied. Ook 
bung’s (snel boeken). Tel.: (045) 311213. LI-61R 


HUIZE HEERKUIL St. Geertruid 4 gezell. fam. app. 
max. 5 pers. voll. inger. midden In de natuur vlakbi 
Maastricht. Inl.: 04408-2968. Li-61 R 


GEZINSCAMPING 'De Ruige Hoek’. Verw. zwem- en 
speelbaden, speeltuin, tennisbaan, recreatieteam. Ook 
Lh. 5-pers. chalets. Maasbree (bij Venlo), 04765-2360. 
_ LI-61 R 


4-6-pers. sta-caravans te huur 

camping HIGH CHAPARELL Oirsbeek, 12 km van Val¬ 
kenburg. VOORDEEL van 27 juni tot 11 juli 2 weken v.a. 
ƒ 550. Inl. 04492-2044. LI-61 R 


BELGIE LUXEMBURG 


CAMPING HOHENBUSCH **** ANWB té huur op fijne 
gezinscamping nieuwe 6-pers. stacaravans met toilet en 
douche, compleet ingericht met kl.tv, nieuw verwarmd 
zwembad met bubbelbad, v.a. mei verw. Bel direct voor 
gratis folder tel. 09-3280227523, fax: 09-3280227499. 

BL-61R 


CARAVANS te huur. Prachtige natuur bij La Roche (Ar¬ 
dennen) op kleine camping 100 km van Maastricht. Ook 
met eigéh tent of caravan. Tel. 01172-1446. BL-61R 


KASTELEN, CHALETS en (STACARAVANS in de Ar¬ 
dennen, Franse Ardóche-Dördoghe 4 tot 30 pers. per 
weekWend. VOOR- EN NASEIZOEN EXTRA KORTIN¬ 
GEN! Bel NU! Natuurreizen 04406-42428. BL-61R 


COSTA BRAVA - Blanes 
Vakantiewoningen te huur 
Auto • bus • trein • vliegtuig 
CodaB Reizen: 
050-415210. 

SP-61R 


Costa Brava v.a. ƒ 210.- 
Barcelona v.a. ƒ 210.- 
Salou v.a. ƒ 225 - 
Costa Bianca v.a. ƒ 250.- 
Retourprijzen per pers. 
(bijna) dagelijks naar 
Spanje, 29 bestemmingen. 

Luxe bussen. Toilet • 
video • airco - royai dass 

Iberbus 

(020) 6241010 

SP-61R 


SPANJE vakanties per Royai Class bus. Vraag de nieu¬ 
we FOLDER van Nederlands scherpst geprijsde specia¬ 
list met reizen van april tot oktober 1992. Vast gereser¬ 
veerde plaatsen in de bus, dus nooit dringen. Verdeling 
rokén/niet roken. Zeer VOORDELIG door rechtstreekse 
verkoop. Lid Garantiefonds. Bel SOLMAR TOURS 040- 
460560. Ook voor Benidorm nog mogelijkheden in jan./ 
febr. en maart. SP-61R *****Th a ii an d rondreis v. a . / 2.198 

14/22-dg. rondreis, veel zien en genieten, uitgerust te¬ 
rug. Ned. beg., Ie kl., vertr. elke week 12 en 19/1, nog 
10 pl. Tekkel Air, 070-3468700, 21 dg. 2.848 alWn. Zo- 
merspec. vertr. 12en19/7. * A2-61R 


Rondreis India/Nepal 27 dgn. ƒ 2995. Roridreis Rajas-. 
than 25 dgn. ƒ 2995. Rondreis Thailand 25 dgn. ƒ 2895 r 
ind. vliegreis, vervoer, hotels, etc. Div. vertrekdata. Fol¬ 
der? Djoser (071) 126400. LidSGR. t AZ-61R 


Sri-Lanka ƒ 1425; 20 dgn hotel L.O. f 1795; 8 dgse 
rond-tour ƒ 2395.-Thailand ƒ1339; 15 dgn *** hotel 
/1795. Schakel Travel & Tours, tel. (085) 649548. 

AZ-61R 


NED. ANTILLEN 


FLAMINGO-PARK CURAQAO 
T.h. op ons natuurpark, 5 min. van strand, 2- en 4-[ 
bung’s / 75 3 p., / 85 4 p. / 95.- p.d.p.bung. Inl. 05 
54464. NA-6 


CARAVANS/CAMPERS 


HONGARIJE 


J 


Dé grootste spec. voor Hongarije POESTA RÊISWIN- 
KEL, biedt hot., pens., appt., vak.huizen, camp. en rui- 
ter-/menvak. op alle nivo's voorde indiv. reiziger. Unieke 
rondreis langs pensions, 14 dg. d / 325 p.p. met eigen 
vervoer. Weekl. pendelbus ƒ 225 retour. Gratis folder: 
055-412114. HO-61R 


Vrijstaande vakantiehuisjes aan het water te huur 
aangeboden in prachtig recreatiegebied 50 km (en 
zuiden van Budapest. Vele mogelijkheden. 

Voor informatie belt U: 05980-80515. HO-61R 


Caravanbedrijf Klein Paradijs 

Toonaangevend in prijs en kwaliteit 
Permanente CARAVANSHOW van topkwaliteit 
REDCEDAR en PVC mobiele bungalows 
Van standaard tot zeer exclusief. In 9 tot 12 meto 
L-model of dubbel. Met 5 en 10 jaar garantie. Indeling 
uitvoering worden door onze vakmensen geheel n 
uw wens gebouwd. Dealer van Willerby alum. stacar 
vans tot 3.70 m breed. 

Regelmatig gebr. stacaravans, v.a. ƒ 3000. Inruil 
100% financiering mogelijk. Vrijblijvende taxatie van 
oude caravan. Ons grote succes is tevreden kla 
Een bezoek aan ons bedrijf is dus zeker de m 
waardin Voor de rustzoekers beschikken wij over uni 
plaatsen van 500 m*. 

/ Let op het juiste adres: 

KLEIN PARADIJS 70, BEEKBERGEN 
05766-2000 (ook zaterdag en zondag geopend) 

CC-61 


DENEMARKEN 


1 


Geestmeer Lh. NWE ST. BUNGALOWS, 8 pers., vrijst. 
m. prtvé-eanLpi. Rust gel, dir. aan open vaarw. in uniek 
m erengsb. Ook verh. platbodemschepen. Inl. (05154) 
3366. FR-61R 


ZEILSCHOOL PEAN. Binnenkort start voor ervaren zei- 
lers/sters tussen 17 en 25 jaar onze opleiding tot zeil- 
instnicteur/trioe. Bel voor uitgebreide info (05663) 1392. 
_■_ FR-61R 


ZEILSCHOLEN PEAN. Al meer dan 20 jaar een ver¬ 
trouwde naam. Ze*- en surfcursussen voor de jeugd, 
volwassenen en gezinnen ABWB/vetlig tehuis erkend: 
W. en folder (05663) 1392. FR-61R 


I 


dt.LC.ilE ■■ 

: ; iXi MEUG 


je reinste rust en ruimte... 

DENEMARKEN lp SSBSI&m 

TROLL TRAVEL, dc Dfnw vakanttcwonlngtfwclaUu. biedt u «en 
ruime keuze rit meer dan 6000 woningen, verspreid over 

Deaemerke^ ( Et /e keu* genoeg, maar boek dan wél vroeg! 

Vraag de ^^Wll'liiiibgn aan en reeetvees tri) 

TROLL TRAR^L.b«MANVR-Reisorga-isatoren (lij) 
en StiehMnf &Myèilwidi Rciegcidcn). . -SI 

TrochtnpMn 8. MS2 JBJtWONDMCHT MM 

TcMuoa 07» 191700 of Tekfa 07»19lW S 


EBE 


8 T/M 12 JANUARI 1992 


IE 


S UTRECHT 


JAARBEURS UTRECH 


RENT A TENT. Voll. inger. 
bung.tenten op campings I RENT A TENT. Voll. inger. 
in Belg.. Lux., Dtd., Nrd - 
Frankr. 05765-1071, 
Pb19, 7470 AA Loenen. 

FA61R 


bung .tenten op campings 
in Mg., Lux., Dld., Nrd.- 
Frankr. 05765-1071, 
Pb19,7470 AA Loenen. 

BL61R 


r 


FRANKRUN 


DRENTH1 


1 


GENIETEN VAN EEN VAKANTIE IN EIGEN LAND? 
n ek ma beb u ngatowpark DEN EN DUIN te NORG is ge¬ 
legen in de afwisselende natuur van Noordwest-Drenthe 
an biedtam. moge^kheden vooreen prachtige wandel¬ 
en IMivakanOe. Ook voor een mktweek'of een lang 
weeke n d. Voor inlichtingen en kleurenfoider tel. 05928- 
13164. Langetoérduinen L17, 9331 VH Norg. 

Tevens gezeHge groepsniimte aanwezig (tot 25 pers.) 
voor famiotesstfoa of reünie. DR-61R 


Staca ra v ana/ zo m e r h u i aj oo v.a 375.- hoogseiz. Gezell. 
camp., zwemb., 4 sterren ANWB. Info/fojder De Zorg 
Vliedt, Wateren, gem. Dieven, 06612-1368 b.g.g. 
05212-7258. DR-61R 


GEEN PRETPARK. Luxe 5* bung.'s met grote tuin aan 
boa. Ideaal wandel f fots g abie d voor rustzoekers. Boek 
nu voor 1992. Krokus-vak. ƒ 468. Tel. 05280-65803. 
I_ _ DR-61R 


RUST - RUIMTE - PRIVACY 
/ BUNGALOW WICO » 

Schoonoord (Dr.): comf. vrijst. bung’s ad. bosr. Prijzen; 
ƒ 225.- tot ƒ 700-- P»w. alMn. Inl. H. Lampa, 05918-1836. 
_ . 0R61R 


BUNGALOWPARK NUH_ERVELD-PES$E, ANWB-eriL, 
bung/s Geh. jr. luxe bung/s Lh. Inf. en kl.fokjerHeem- 
raadschapsla 85, Amstelveen, 020-6459541/6413940. 

' DR-6TR 


I.R.S.: vakantiehuizen v. particulieren Z.O. Frankrijk, tel. 
NI. 040-511320, tel. Fr. 09-3375391652, fax: 75391048 
Ned. spr. ' ' FA-61R 


. LOT / DORDÖGNE, 

GezeUge famHiecamping UChTimT, ANWB*** met 
zwembad, tennis, winkel, bar. snacks, 7Ö plaatsen en 
10 caravans te huur. Inl: 0597*1866. L* FA-61R 


Gids *92. SEJOUfl’ENPRANCE 
Góede betaalb. vak-wornngea Vèet keus. 

Lid. SGR Tel. (065) 257800. Gratis gids. 

•L ' v, • v T. FA-61R 


.O WA KIJF 


JL 


Vöor wie eens wal andèrs wil..... 

TSJECHOSLOWAKUE 
gastvrij, grenzeloos moóten.-dkWbijl 
Vraag onze gratis autoretifcimagazine met 36 pag. 


OVERIJSSEL 


PONYPARK SLAGHAREN voor èen 0mrergéM|lc» f 
Vakanöe! Vakantiehuisjes voor week-, midweek- en 
vieekendvarhMur met gratis gebruik van ruim 40 fontesti- 
eche attrakbes, de nieuwe wildwa te rbaan, spannende 
west om s h o ws . g ezei ge f am ilieavo nden en het unieke 
I Pujfoergbad voor sprankelend veel' zwemplezief! Ga 
langs twr postkantoor of postagentschap en haai gratis 
de nieuwe vakaMMblder. Of bei 05231-3000. OV-61R 


. HOLTEN. T.h. in de bossen van 'mooi Holten' rustig en 
vrij g e l ege n comf. bung’a 4,6 pers. dichtbij zwemb., veel 
tbts- en wandebnog.heden. InL tel.: 05483-63592. 

■_- 0V-61R 


Hoksn. Vak.oord De Undenberg’ FOLDER *92 LIGT 
VOOR U KLAAR. Vraag gratis folder over de 33 vrij¬ 
staande in het bos gelegs n vak.bungalows mat alle 
comfort zowel in als buiten de bung., zoals ktv, .bwL vF 
. deo. verw. z w e m b ad , s pe e ltuin, kantine, wasserette, 
jnidget-goif, sportveld, recr. team,;enz. Nogmcjge^kh. 
hnogsaiz, in voor- en naseizoen 5Q-PLUSSERS belapg- 
rijke korting. Postweg 1, 7451 TS of bei 0548^61364. 

OV-84R SCANDINAVIË 


NOORWEGEN 1992 

25 jaar NORDiC TOURS per EIGEN AUTO & BOOT 
of per vbègtuig. 

Uitgebreid programma bij uw A.N.V.R.-reisburo of 
Reisburo B.B.I. GRONINGEN, Vismarkt 30. 

9711 KT Groningen, 050-128318/180246. 

SK-61R 


GR BRITTANNIË IERLAND 


IERLAND 

29 jaar SHAMROCK TOURS, het meest 
uitgebrekie IERLAND-RÉISf*ROGRAMMA ’92. 
DageUks pwMMuig en boot 
Programma bij uw A.N.V.R-reisburo of: 
Reisburo B.B.I. GRONINGEN, Vismarkt 30. 

9711 KT Groningen, 050-180246/128318 (Lid SGR) 

GB-611 


G R i E K E N LAND ,/CYPRL' S j 


CORFU zomer ’92 vak.wonlngen 2-8 pers. vtakawi zee, 
v.a. f 146 p.w. evt. ook vNeg- of busreis: 
NIEUW: 7-ógse vatelandtour, gratis folder. 

ROSS HQUDAYS. tel. 05908-10019. Lid SGR. 

- GC-81B 


VER. STATEN CANADA 


USA/CANADA 1992 

Brochure boordevol campers, auto's, hotels, vliegreizen, 
cruises, alHn- en combinabereizen. Bel voor Info: 
Caduea Reizen, Vinkeveen 02949-1635/3544 

; . VC-61R 
FRANKRIJK 


STACARAVANS BUNG.TENTEN, CAMP.PLAATSEI 
Op 40 luxe *** en **** campings in geheel Frankrij 
CAMPING CONTACT. Tel. (02507) 14746/1377 
nStqndnr. 202 Bemhardhal. FA-61 


SCANDINAVIË 


VAKANTIE, 
BEURS m 
UTRECHnr 

8t/m 12 
januari 
1993 

5 ! JA 

O uil 
UIRf.CHT HCXLA'.r 


MOOI TüRKUÉ 

Elke week 7 retourvluch¬ 
ten, ScWphoVBaek-y.a. 

f ABQ..' ' 

• met hptelarr., week v.a. 

1 WARM OT»RUS 

TempVboveri 20 graden. 
La ttoMay^Centre**** 
BfliKyrenla, aan zee/ 
comfbrt/entertainment 

WEEK v.a. f 990.^ 

f Vr. gratis nieuwe zomer- 
voofdeelgids. Bal 

v SUPER-REIZ^Ï | 

040-43.66.00 i 

TU61R JAVA EN BAD 
SMARAGD TRAVEL 
aÏHtaagse Qvertandtour 
v.a,.aprf *92 eite maand, 
prijs ƒ 3850 incl. ticket 
fogiea/ombijt vervoér en 
<fv. excursies bj.v. Ned.* 


F Family Gampin^Qlub 

I Eer» droomvakantie voor hel hete gezin ! Ga mei onze luxe tou- ■ 

■ ringcars (of eigen auto) naar ons mooie, gezellige vakantiepark ■ 
a d. Moezel bij Cochem (Dtsl ) Een schitterend inger. bunga- | 
■ kwrtent mei o a. vloerbedekking, koelkast en elektrisch licht staat ■ 
voor u klaar en de Ned. leiding zorgt ervoor dal uw vakantie onver- ® 
■ geteüjk wordt. Ons rekr progr. (zie folder) is uniek en de omgeving | 
irg' FOLDER *92 UÓT ■ is een stukje paradijs op aarde. Veel zon! Natuurlijk hebben we a 
folder over dé 33 vrij- _ een zwembad, fietsen en kano’s. En dan onze prijzen! Ja, u leest ■ 
atcbungatows met alle | het goed! Hoo^eizoen: 2 weken inclusief busreis / 440,- pp., | 
xmg., zoals ktv. ind. v^- ■ Wnd 1 370,-. En voor caravan /tentbezitters zijn er prachtige B 
n, kantine, wasserette, _ pbalsen m. etektr. en water. Ook pensions/appwt. Bel direkt ■ 
tri,; enr Nog.nkgett^- 9raüs tokter (ook ’s avonds + weekend) tol. 02502*48567, ■ 
50-PLUSS&tóW»g- F«wHy Camping Club- Spieringweg 1047* Zwaamhoek W0 
QE23N8CAMPINQ 


toiAL recr.- 
06729-1584. ■ to a m . Fokter aanvr 


STB 


RENT A TENT. VoH. inger. 
bung.tenten op campings 
kt Belg., Lux., OkL, Nrd.- 
Frankr. 05785-1071, 
Pb19, 7470 AA Loenen. 

* DU61R 


Campings, bungalows, 
vakantiewoningen 
en stacaravan parken. 

EIFELLUX 

073-419019/420644 

DU-61R 


OLL-JLrlL-M) 


RECRCSfTR „HET EIBERNEST EBERQEN (ACHTERHOEK) 

Verh. van 2-11 pers. bung’a/staceravens en kampeerpi. 
toto. 4- gr. folder: Kerkdjk 1,7252 DB Efoergen. (06454) 
71268/71269. GE-61R 


BUNGALOWPARK HET WTTTE HUIS A.D. BOSRAND 
*** ANWB. voi. I ngerichte bung’s en caravans, 4-6-10 
pass v.a. / 375 aMn, 4 pers. in de boksen met verw. 
zwemb., natof Vek iw e mee r; honden toegest Doornspijk 
(netto hkmapeef). Tet (05258) 1471. GE-61R 


] 


^ DL LA Nb 


ST. MAARTENSZEE PARK DUINLAND. bungalow, gra- 
8a Zwemparidgafotlracliepark, weekenekmidweek va 
/ 320. Hoogseiz. v.a. /1.095. Tel. (02246) 3109. 

NH-61R 


ZEELAND j 


TJL BUNGALOWS OP SCHOUWEN-OUIVELAND 
aA O reveBn g anmeer, ank. min. v. Noordzeestrand. 
Vbordelge huurpr. Info (01119) 1866 of fax 1355. : 

ZE-61R 


ROOMPOT RECREATIE. 
Reaervoor een winter- of 
zomervakantie aan torand 
en zee. Vraag de 38 pagl- 
na’a grote brochure aan 
vol kampeer* en bunga- 
lowvakanties. Gratie toe- 


KROKUSVAKANDE kt een Beiers kasteel. 8-daagse 
busreis» voj.pens., ind. excursies / 695,-. Interaction 
043-639230/639231. , Du-61R 


EGGEGEBIRGE/SAUERLAND: te huur bungalows van¬ 
af 2 t/m 7 p. kt rustig park, Ned. Beheer. Wandel- bf 
excureiegebied, ca. 250 km vanaLAmhem. Spec. kor¬ 
ting In mei of eept Jnto/doc.: C. Hage, tel. 05753-2090. 
v DU-61R 


OOSTENRIJK j 


ZEER VOORDELIGE VAKANTIEWONINGEN van Oos¬ 
tenrijkse famüies voor winter- of zbtiiérvakantie v.a. ƒ 16 
p.p.p.d^ Krokus bezet. Tel. 05910-22293. OS-61R 


WINTERSPORT 


8-dgae SKiREIS Tsjechoelowak^a. Busreis vol-pens. 

' v.a. / 395. Cross-country langlauftocht v.a ƒ 595. 

Interaction: 043-63&ay639231. 

0;;:. . wi^ir 


DE WINTERSPORT-SPpCIAUST 
10 dgn. bus, halfpension en T^dgae'totipas v.a f 499 kt 
Oostenrijk. Frankrijk en ttaNö. Vraagde brochure bijBizz 
Travel: 050-144255 (lid SGR). ’ WI-61R 


‘ ^SMARAGb TRAVEL** 
Java Bad 22/30 dgn. v.a 
ƒ3.500. Tel. 02280-12231 

V- ’ : ~ IN41R. 


AKneve ronareuen sum»ra, 
Java, Bal, Lombek, Sun- 
da éHtotden, Steawasi 22* 
34 dagen v a. ƒ 2995 inol 
viegreia, vervoer, dan* 
VQtidige hotels etc. Dto. 
vertrekdata. FoklerT Pjo- 
ser (071) 126400. Ud 
SGR IN-61R 


NIEUW-GUINEA (Irian Jaya) en andere delen van Oost- 
Indonesië. Vliegreizen van 4/5 weken met bezoeken 
aan o.a. Jakarta, Blak, Jayapura, Baliemvallei, Ma- 
nokwari, Fakfak, Keimana, Ambon, Saperua. BANDA- 
EILANDEN, Bali. Info: St. Nw.-Guinea, Postbus 11, 
1790 AA Den Burg. Texel. Tel. (02220) 17266. IN-61R 


Indonesië Tours ’92/’93 

De nieuwe brochure van dó IndonesMtapecialisten Ito 
uitstek ligt voor u Maar! 112 padrta’s kleurige informatie 
over onze VOLLEDIG VERZORGDE rortorelzen, 
inditoief ale ptealt|den, excursies en 
Nedertofcfee reweking. 

Tevens hebben »W in dit programma rondreizen 
opgenomen naar India, Nepal, Thailand, Maleisië 
en Sri Lanka. 

INFORMATIEVE DIA-PRESENTATIES INDONESIË 

lederezaterdag dtepresentatle in Heemstede. 

Ook komen w| to het land met onze diashow en wel in: 

Eindhoven 19-1 + 3Q-1 + 6-2; Maastricht 2-2; 
Venfo 16-2; Heerlen 16-2. 

Korte u ook? Bel ons éven: 023^339151. 

Vraag de brochure aan b| uw ANVR-reteburo of bij 

De Boer & Wendel B.V. 

dé Indoneslêspecialisten 

Raadhuisstraat 53 - m^HQHp^toade - ANVR/6ART0NDS/1ATA 


s i al 

1 iNi LN ■i 


Provinciale VW Zeeland, Postbus 123, 
4330 AC Middelburg. Tel. 01180-33000. 


FIETSVAKANTIES 


De nieuwe reis reizen Europa en de 

programma's 1992 zijn ECU nieuwe Wegwijzer 
klaar. Nieuw te het . 1992 zullen u een 

refeen- ACTIEVE FIETSVAKANTIE stok 

programma weftiarr °P *»fl helpen. 

.Nederland. BulRI> Bei voor 

Maar ook de meer 

gids Hotel IN WOERDEN informatie 

Q34A0-21S44 

FIETS VAKAHTK - WINKEL, 

Spooriaan 19. tegenover bet station, 3445 AE Woerden 


DUITSLAND 


De nieuwe zomerprogramma s voor DENEMARKEN 
voor geheel SCANDINAVIË zijn nu uit. Wij bieden u! 

- vete vakantiehuizen 

* kant en klare rondreizen per bus en per eigen auto 

* hötei- en jeugdherbergcheques voor rond reizen vd 
gene eigen keuze 

-actieve vakanties 

naar SPITSBERGEN, IJSLAND en GROEI 1 

- alle bootpassages, bus-, trein- en vliegtickets, etc. 
Aanwezig op de Vakantiebeurs in Utrecht in het Scar 
naviê paviljoen. 

Reisbureau INFO SKANDIC, Pottenbakkersrijge 1' 
9718 AG GRONINGEN. Tel.: 050-143200. SK 


fJX 


Droomvakantie in 1 bergstadje net over da grens 

Het test geoutilleerde. tuxeJamfliehoiel in Bad Bentheim met zijn 
tewelacmlge. bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, khr, 
ibinWér, Rléoon. Zwerhbaa (29°), sauna. Solarium, bowling, bar en 
.Konditorei. Tevm^eisvertiuur. 

Luxe 4-daags midvreekarr. (3 n.) DM 255.- p.p., 

tod. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. Eveneens aan¬ 
trekkelijke weekend- en 6-daagse arrangementen. 

Hcïd'&ussfe 'l. Postbus 1208’ 4444 Bad Bentheim, Duitsland. 


M 003-3532 48 (Ml) of <£48 88 22821 (BAD) 
ite Méc tte . Rp- W-4? 89 22 4149 of teawk ow 


Bij Heemstede rechtsaf 

U kunt Noorwegen tot-in-de-ziel leren 
kennen. Kijk maar in het nieuwe zomer- 
programma van Norske Turist Service: 
informatie over iedere streek en ieder dorp. 
routebeschrijvingen en een lijst van de 
belangrijkste bootverbindingen, die NTS 
gratis voor u reserveert! 

Zó kunt u pas écht genieten van de adem¬ 
benemende vergezichten, de imponerende 
fjorden, de komfortabele hotels en pensions, 
de bungalows en kampéerhütten. 

Ü moet er alleen even voor naar 
Heemstede komen, of bellen met de 
v Noor wegen-kenners-bij-uitstek: 

Norske Jurist Service, Herenweg 64; 

2101 ML Heemstede, tel. 023 - 28 98 56 

Vakantiebeurs Utrecht Stand 1010 


Noorwegen zie je i viel Norske Turist Service. 


stand «j 


DIV BUITENLAND 


. i > .. ' . • i ., . 

Uw exotische reizen 
in stand 1217: Lite 

México. Egypte, TurWje, India/Nepal, Indonesië ƒ 
f3275. Individueel of kleine groepsrondreizen: b 
re?071-142847of kom naarde Bemhardhal. D 


VAKANTIE WONING SER- 
' VICE. Zeeland verhuurt 
«■: (386 degen) hele luxe 
bungalows met uKricht op 


t .-yen». Bef voor de brochu- 
*1»: 01107-4290. ZE-81R 'AU 


TTALSOL-GARDAMEER: een fijne vakantie aan het 
meer in onze app. of vak.huisjes. Eigen strand, zwem¬ 
baden, m eer de re sportmogefijkh. en recreatieprogram- 
maf Ned. beheer. Gratis brochure: ITALSOL Baken- 
bergseweg 176, 6814 MR ARNHEM. Tel. 085-420774 
085-513311). IT-61R 
Levico - Caldohazzo - Ledro 
Gardameer - Kalterersee 200 vek.woningen en hotels v a. ƒ 20 p.p.p.n. Vakantie 
VALSUGANA. Tek 103463) 5118t GR. GIDS. IT-61R 


SPAN. JE: 1 


Montemar Pineda Spanje 
Het beate aan de Ooetai Ma. en vrijd. per luxe touringcar 
- 10, J3,14 en 17 dagen l.o. en v.p. Bel nu voor informa- 

..8e:. y(.:, 

Van Hulst/Montemar 

Tal. 073-124174. * > SP-61R 


GRATIS ZOMERGIOS.Buspendete 10-17 dgn^2xp.w. 
: v.% 20-2 (krokus) app. v.a. f 199.-, hotel vjb, f 289.-; 
vjètortp. V4L ƒ 319.-. Booston Reizen, SGR tel. 045- 
' 227777.' ' ; ' ..■ ■■ SP-81R 


Oe winter even subtropisch doorbreken? 

’ Dat kan. Center Parcs heeft de komende maanden nog 
enkele comfortabele bungalows vrij. Met subtropische 
faciliteiten op loopafstand. 

En... omdat we toch in de feestmaand zitten, 
doen wij er iets extra's bij. Als u een midweek- of 
weekendverblijf in januari of februari boekt, ontvangt 
u in uw bungalow een royaal surprisepekket. 
Helemaal gratis. In alle parken in Nederland en België 1 
(fn.u.v. Het Heijderbos). 

En dat terwijl de prijzen in de winter het gunstigst zijn. 
Voor slechts fl. 340,- zit u in januari bijv. een midweek 
lang in-een-S-pêrsoonebungalow (type 21) op 
Het Vennenbos. Dat is nog geen fl. 60,- per persoon. 


5H a .1 l % r.vi j M I 

ynrTgnfiralfïïg 


en m ontvangt een gratis «sirpr to cpakket 

Bel 06-0 226 226 

Boek meteen. Bel od werkdagen tussen 8.45. en 
22.00 uur en in hét weekend bissen 10.00 en 15.00 uur. 
Of ga laogs bë RABO-pank, Holland International' 
Reisbureau, réizen verkopende ABN-AMRO Bank, 
Neckérmann' Reizen, ANWB of WV-i kantoor. 


CeritêrnSrcs 

IHC~»afeSfc(tlO«T 4«EAl r&ï • Steigervrald 

Vraag een gratis catalogus aan bij: ^ 

ADE, afd. J, Postbus 400, 6710 BIC EDE, telefoon 08 


FRANKRIJK 


LOT/ZUID bORDOGNE . ,/J jE’ T • .J 

Camping Moulin de Laborde*** met nrime 'pTóatseri; 
groot zwembed, peuterbad, zeer goede sanitaire voorz. 
GeziaHig:terras met bar. en petit restaurant (Ned. leid.). 
Voor verder inl, én onze folder , schrijf naar Camping 
Motton de Laborde, 48700 Mdnicabrier France of Bel 
een van onze kontaktadressen in Ned. Tel; OIO- 
4217895 Of 01748-12227. Ook z^n wij van 8 Vi¥i'l2 jah. 
op de Vakantiebeurs in Utrecht, standnr. 225 Bemhard* 
hal. . FA-em 


Lot-Vailei camp. ’Florias’. Rustig klein terrein, direkt aan 
de riyier. kanp/fietsverti. ter plaatse. Bel voorjonze bro- 
3>uretó402^86. TenVcaravanverhuur. ^FA : èlP 


ï Natoristische winter- en zomervakanties 
JiT" Hntematuur 085^817134 

E L. ' Stand nr. 429 Marijkehat 


De andere manier van reizen 


, 22 dagen fl 1695.- 

fÜfWN 22 dagen f11696,- 

lUWrokko 22 dagen « 1795,- irfwS* 

^MijixIco/GuateinalÉ 31 dagen ft 3696,- /•' • S i 

. Indonesië 22 dagen ft 2996,- 

l. India/Nepal 27 dagen fl 2995,- _J T- 

. Thailand 25 dagen fl 2895,- • 1 _ 1 

m voo r tfe fóldèr ö7Ï- T2È4ÖO 


f 


b 

=f 


f 

r 


f 

ie 1 

k 

imburgs 


& 


Bospitaal 


Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 31 


‘Eigenlijk zijn het net kinderen' 

Ziekenboeg voor 
bonsaiboompjes 


Plant ziek? Daar ga je niet snel mee naar 
de dokter. Maar een bonsai is niet zo 
maar een plant: een bonsai is een 
troetelkind. En troetelkinderen 
verdienen alle aandacht, ook al zijn het 
maar kunstmatig gevormde boompjes. 
De bonsaidokter van Boskoop: 
„Eigenlijk zijn het net kinderen.” 


___ DOOR HELEEN DE BRUIJN 

ware liefhebber van bonsai¬ 
boompjes is niks gek genoeg. De 
boompjes, naar men aanneemt van 
porsprong Chinees, kweek je in pot- 
* en en behandel je als troetelkinde- 
re n, want ze zijn duur en bijzonder 
Veleisend. 

”Een baby laat je ook niet een paar dagen 
Zonder eten, want dan gaat-ie dood,” zegt 
de Groot, bonsaidokter en groothan- 
fklaar in de peperdure boompjes. ,,Zo gaat 
r * et bij jonge bonsai ook. Naarmate ze 
° u der worden, zijn ze minder kwetsbaar: 
een tienjarige bonsai kan best tegen een 
stootje en een volwassen boompje houdt 
ne t twee weken zonder voedsel ook wel uit, 
'ttaar ze worden er natuurlijk niet beter 
op.” 

Groot houdt er in zijn zaak in Boskoop 
heuse ziekenboeg op na. Eigenaren van 
bonsai komen hun boompje brengen 
~ s dat ziek is of dood dreigt te gaan. De 
^ r oot houdt de patiëntjes dan een periode 
j ,e ban variëren van een week tot langer 
an een maand in zijn kliniek, om ze op te 
^Ppen. Ook tijdens de vakantie kun je je 
?°nsai met een gerust hart bij Edo de 
V*root achterlaten, want die zal, staat in de 
°lder, ’uw bonsai als een goed huisvader 
Ve rzorgen en beschermen’. 

jaarlijks krijgt de bonsaidokter uit Bos- 
.°°P zo'n driehonderd patiënten in zijn 
^kenboeg. Meer dan de helft gaat genezen 
.rug naar huis. De kosten van de verzor- 
in de ziekenboeg variëren van ƒ 12,50,- 
v °or zeventien dagen tot maximaal ƒ 70,- 
'j°°r tweeëndertig dagen, afhankelijk van 
grootte van de boom en het soort. 

!>be mensen komen hier met de raarste ver¬ 
halen,” vertelt De Groot. „Zo van: ’ik heb 
hem maar geen water gegeven, want ze 
htoeten toch klein blijven’, en ’de bloemist 
Ze * dat ik hem maar bovenop een kast 
•hoest zetten en er niets aan doen, dan blij- 
e n ze het mooist’. Of over een bonsai met 
heel veel luis: ’ja maar je gaat toch niet met- 
spuitbus tegen zo’n duur boompje 
sta an spuiten!” 

Kunst 

? .°nsai, wat letterlijk plant-in-pot betekent, 
Oh eigenlijk miniatuurboompjes die op 
hn kunstmatige manier klein gehouden 
k°rden. Vooral in Japan is begin 1800 de 
°nsai-kunst tot grote bloei gekomen. De 
k e *ne boompjes werden zó gebogen, ge¬ 
iden en gesnoeid dat ze een perfecte 
kregen. Het kweken vereist grote 
hkrnansehap en in Japan vind je dan ook 
e ^hte meesters’ in de bonsai-kunst, en be- 
st aan er zelfs bonsai-dorpen, waar leerlin- 
'Unfiiiiir 
een hele goede verzorging. Als hier iemand 
met een zieke bonsai verschijnt, vragen we 
eerst waar ie heeft gestaan. Meestal stond 
hij te donker of te licht, te warm, te koud, 
kreeg hij te veel of te weinig water of deden 
insecten zich er tegoed aan: noem maar op. 
En als ik dan vraag of ze misschien ook nog 
op vakantie zijn geweest, dan blijkt dat ze 
hun boompje vaak gewoon zijn vergeten.” 


Vochtig 


;• j / / / 

I ! // / 

\i// 


mm 
• Edo de Groot verzorgt en beschermt de hem toevertrouwde bonsaiboompjes 
’als een goed huisvader \ 


gen zich de kunst eigen kunnen maken. 

Bonsai-boompjes winnen steeds meer aan 
populariteit, ook bij particulieren, maar die 
zijn degenen die vaak problemen hebben 
met het onderhouden van een bonsai. Vol¬ 
gens De Groot weten mensen vaak niet 


waar ze aan beginnen als ze een bonsai ko¬ 
pen of krijgen. 

„De boompjes kunnen een leeftijd berei¬ 
ken van maximaal 300 jaar, en men denkt 
dan ook meteen dat ze jaren goed blijven, 
maar je kunt dat alleen maar bereiken met 


Aan De Groot de taak om ze weer op te ka¬ 
lefateren. Soms is dat met een paar weken 
bekeken en volstaat een regelmatige en 
goede verzorging: altijd vochtig houden en 
genoeg voeding geven. De vaak kale en 
verdorde boompjes krijgen dan hun blaad¬ 
jes terug en zijn er gauw weer bovenop. 
„Maar er komen hier ook wel hopeloze ge¬ 
vallen hoor, dan is de bonsai bijvoorbeeld 
echt helemaal uitgedroogd, de stam is dan 
steenhard, daar is vaak weinig meer aan te 
doen.” En het domste wat je kunt doen is. 
volgens De Groot, een bonsai buiten in de 
vorst laten staan. „Dat doe je met een ge¬ 
wone potplant toch ook met?” 

Mevrouw de Valk uit Rotterdam heeft haar 
zieke bonsai van ongeveer 19 jaar oud in 
Boskoop gebracht. Ze had hem te logeren 
van haar dochter die ging emigreren. „Ei¬ 
genlijk wist ik maar heel weinig van bon¬ 
sai-boompjes en hij stond bij mij boven de 
verwarming, dat is niet goed, veel te warm. 
Later kreeg het boompje ook nog luis, zo¬ 
dat het er echt slecht uit begon te zien.” Via 
vrienden kwam ze bij Edo de Groot te¬ 
recht, die hem een paar maanden heeft 
verzorgd: hij kreeg nieuwe aarde en werd 
opnieuw gesnoeid, maar de boom werd 
niet echt goed meer. De Valk: „Ik heb hem 
nog wel mee naar huis genomen, maar hij 
is na verloop van tijd dood gegaan. Het 
kostte me eigenlijk toch te veel werk.” 

Om te voorkomen dat bij Edo de Groot ge¬ 
kochte bonsai in de ziekenboeg terecht 
komen, voorziet hij z’n klanten van zoveel 
mogelijk informatie over verzorging en on¬ 
derhoud. Want eigenlijk kun je je niet ver¬ 
oorloven de boompjes te verwaarlozen, 
daarvoor zijn ze te kostbaar. Een kleine 
bonsai van ongeveer vijftien centimeter 
kost al gauw twaalf gulden. „De prijzen 
hangen voornamelijk af van de grootte en 
de vorm. Zijn ze goed gelukt, komen ze van 
een meester? Vooral dat laatste maakt een 
bonsai al al gauw veel duurder. Bonsai¬ 
boompjes van rond de tien jaar oud varië¬ 
ren in prijs van zeventig tot tweehonderd 
gulden.” 

De bonsaidokter heeft zelf een boom staan 
van hondervijftien jaar oud. Heel mooi, dat 
wel, maar die kost dan ook achttiendui¬ 
zend gulden. Hijzelf ziet het liefst dat men¬ 
sen beginnen met bonsai van een jaar of 
tien oud. „Die zijn al mooi van vorm, niet 
zo erg kwetsbaar en redelijk eenvoudig te 
verzorgen. 


Consumentendag op 
Keulse Meubelbeurs 


DOOR THEA WAMELINK 


pinds enkele jaren wordt in Keu- 
, en de Internationale Meubelbeurs 
, lri januari) afgesloten met een 
kl Jkdag voor de consument. Deze 
^akbeurs is op meubel- en keu- 
kengebied de grootste ter wereld, 
steeds meer Nederlanders maken 
^ jaarlijks een zondagstripje van. 
rjt jaar valt de kijkdag op zondag 
januari. 

Ongeveer 1400 ondernemingen uit 
^ ee r dan 30 landen laten daar niet 
Alleen meubels zien maar ook al- 
^ r lei woon- en inrichtingsideeën. 
Drie van de veertien hallen zijn 
*}elemaal ingericht als Avantgarde 
Ue sign Centrum, met veel moder- 
r * e < trendy ontwerpen. 

^aar ook voor liefhebbers van 
s tijlrneubelen of rustieke inte- 
r *eurs is er van alles te zien. Er is 
°ok een hal met alleen maar tafels 
? n stoelen, een andere met slaap- 
karnermeubelen, weer een andere 
rrie t tienermeubelen en met kin- 


Thermometers 

E r .. 

£lk Versc ^ 1 ll en( ^ e thermometers, 
met een eigen functie. De staan- 
hpJ ) y ent * lermometer geeft bijvoor- 
Q tot 300 graden Celsius aan. 

^°or de magnetron is er een kunst¬ 
ig 0 * exemplaar die in het gerecht 
j an worden gestoken om te contro- 
r en of het gaar is. Met vleesther- 
r ür oeter kan men bepalen of vlees 
re > medium, of welldone is. 


derkamers. Ook meubelen in 
bouwpakket zijn op de komende 
Wereldwoondag in Keulen het be¬ 
kijken waard. 

Wie naar keukens wil komen kij¬ 
ken kan in hal 14 volop terecht. 
Alle grote keukenfabrikanten, 
voornamelijk uit Europa, staan er 
bij elkaar. De hedendaagse keu¬ 
ken is al lang geen nuchter werk¬ 
vertrek meer, maar ontwikkelt 
zich steeds sterker tot communi- 
catiecentrum, en trefpunt voor het 
hele gezin. Ook op dit gebied is er 
voor elk wat wils. Een high-tech 
inrichting, een romantisch-knusse 
keuken of in massief houten stijl, 
het is er allemaal te vinden. De 
keus in materialen loopt uiteen 
van eikehout, via lichte, goedko¬ 
pere houtsoorten tot hoogglans 
kunststof en mat geborsteld roest¬ 
vasts taal. 

Met de trein ben je snel in de Duit¬ 
se Domstad en vanaf het station 
sta je met de speciale tram ’Köln- 
Messe Express’, lijn 14, binnen 
een kwartier voor de ingang van 
de Oosthallen. • Deze tweezitsfauteuil van ontwerper Ron Arad is evenals de commode van Alessandro Men- 
dini in Keulen te zien. 


Serviesdecors in de afwasmachine 


Serviesgoed is tegenwoordig in de prachtig¬ 
ste decors, in een keur van opvallende kleu¬ 
ren te koop. Wanneer dat uitgevoerd is in het 
zogeheten opglazuur (een decor dat op het 
reeds voorgeglazuurde servies aangebracht 
is), loop je wel het risico dat na een aantal 
machine-afwasbeurten die fraaie versiering 
gaat verbleken. 


Dit kan gedeeltelijk voorkomen worden door 
een remigingsprodukt zonder bleekmiddel 
te gebruiken. Niet alleen de afwastempera- 
tuur is daarbij echter van belang, ook de 
temperatuur waarbij gedroogd wordt is van 
invloed op de levensduur van het decor. Die 
mag niet boven de 50 graden C uitkomen. 

Er zijn tegenwoordig afwasmachines die de¬ 


ze mogelijkheid bieden, zoals de Eco-uitvoe- 
ring in de serie Favorit van AEG. 

De geleidelijke afkoeling van het afwaswater 
behoedt het servies in de tussenspoelfase 
voor een ’koudeschok’ en verkleint daardoor 
de kans op barsten en scheuren van de fraaie 
borden, schoteltjes en kopjes. DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE 


Stooktabel week: 

/an zondag: 22 december t/m zaterdag: 28 december 1991 


Bij een normaal 
jaarverbruik in 
m 3 van: 


hoort een streef- 
verbruik voor de 
afgelopen week 
van: (meterkaart 
kolom 3) 


Het weekstreef- 
verbruik kost u: 


en een totaal 
streetverbruik 
sinds 13 oktober 
1991 (meterkaart 
kolom 5) 23 

ƒ 13,11 

264 

26 

ƒ 14.82 

298 

29 

ƒ 16.53 

331 

32 

ƒ 18.24 

366 

35 

ƒ 19,95 

398 

38 

ƒ 21,66 

432 

41 

ƒ 23,37 

465 

44 

ƒ 25,08 

499 

47 

ƒ 26,79 

532 

50 

ƒ 28,50 

568 

53 

ƒ 30.21 

602 

56 

ƒ 31,92 

635 

59 

ƒ 33.63 

670 

65 

ƒ 37,05 

736 

71 

ƒ 40,47 

802 

77 

ƒ 43,89 

871 

83 

ƒ 47.31 

938 

89 

ƒ 50.73 

1005 

98 

ƒ 55.86 

1106 

107 

ƒ 60,99 

1209 

116 

ƒ 66,12 

1308 

125 

ƒ 71,25 

1409 

137 

ƒ 78,09 

1544 

149 

ƒ 84.93 

1684 

164 

ƒ 93,48 

1848 

179 

ƒ102,03 

2017 

194 

ƒ110,58 

2185 


1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2200 

2400 

2600 

2800 

3000 

3300 

3600 

3900 

4200 

4600 

5000 

5500 

6000 

6500 


Tip: Tochtstrips. U stookt niet voor de vogels!!! 


Hypotheekrente 31 december 1991 

Het jaar 1991 heeft een opvallende rust te zien gegeven ten aanzien 
van de hoogte van de hypotheekrente. Na wal wijzigingen in hel eer 
sle kwartaal is hel algemeen renteniveau ongewijzigd gebleven. Pas 
in de laatste week kwam weer enige ontwikkeling, maar dan alleen 
voor de variabele rentetarieven. De hypotheekrente voor langer dan 
een jaar rast bleef ongewijzigd. De kapitaalmarkltameven. waarop 
de meerderjarige hypotheekrente veelal wordt gebaseerd, zijn sinds 
het eerste kwartaal met ongeveer 0.3 procent gedaald Deze verlagin¬ 
gen hebben echter geen gevolgen gehad voor de hypotheekrente Met 
percentages van even onder de 10 procent kende 1991 de hoogste rente 
sinds 1982. 

rentepercentages 


Naam bank 35.IN f><r. 

I ' ‘ 

ABN.AMRO ospaarhyp. 5 jaar 1.00 9,80 5,94 3,92 

ABN.AMRÜ spaarhvp. 10 jaar 1.00 9,80 5,94 3.92 

ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1.00 10.20 0,23 4,15 

ABN.AMRO ann. hyp. variabel 1.00 9.00 0,50 5.08 

ABN.AMRO ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 0,50 5,08 

ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,*5 3.11 

ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5.15 3.11 

ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,50 5.15 3,11 

ABP ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 0.35 4.92 

ABP ann. hvp. 10 jaar 1,00 9,30 0,35 4,92 

AEGON spaarhvp. 5 10 jr. 1,00 9,10 5.92 3.91 

AEGON spaarhyp. 15 20 jr. 1.00 9,10 5.92 3,91 

Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1.00 9.40 5.09 3.13 

Bouwt. Limh. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,00 9,30 5,62 3.01 

Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,00 9.40 5,69 3,13 

Bouwf. Limb. Gem. ann. hyp. 5 jaar 1.00 9,20 6,28 4,81 

Bouwf. Limb. Gem. ann. hyp. 10 jaar 1,00 9,10 6.21 4,82 

CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1.00 9.80 5,99 3.90 

CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,90 6,06 4.02 

CDK-bank ann. hyp. 1 jaar 1,00 9.40 6.42 4,91 

CDK-bank ann. hyp. 5 jaar 1.00 9,60 6,56 5,08 

Centraal Beheer spaar gar.h. 5 10 jr 0,25 9,10 5.80 3,81 

Centraal Beheer spaar gar.h. 15 20 jr 0.25 9,10 5.80 3,81 

Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,05 3,01 

Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1.00 9,00 5,80 3.19 

Centrale Volksbank ann. hyp. 2 jaar 1,00 9,20 6,28 4,81 

Centrale Volksbank ann. hyp. 5 jaar 1,00 9.30 0,35 4,92 

Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1.00 9,80 5,90 3.80 

Nationale Ned. spaarhyp. 5,10 jr 1,00 9,10 5,92 3,91 

Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 9.10 5.92 3.91 

NMB spaarhvp. 5 jaar 1,00 9,80 5,94 3.92 

NMB spaarhvp. 10 jaar 1,00 9,80 5.94 3.92 

NMB ann. hvp. 1 jaar 1.00 9.50 0.49 5.03 

NMB ann. hyp. 5 jaar 1.00 9,60 6.56 5,08 

Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,10 5,91 3.90 

Postbank spaarhyp. 1 jaar 1.00 9,10 5,91 3,90 

Postbank spaarhyp. 12 jaar 1.00 9,90 6,05 4,01 

Postbank ann. hyp. 2 jaar 1,00 9,40 0.30 4.81 

Postbank ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,50 6,31 4,93 

RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,80 5,97 3,94 

RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1.00 9,80 5,91 3,94 

RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,80 5.91 4,94 

RABO (adviesrentel ann. hyp. var/1 jr 1.00 9.10 6,62 5,13 

RABO (adviesrentel ann. hyp. 4 5 jr 1,00 9,60 6,56 5.08 

SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,10 5,81 3,85 

SNS Bank spaarhyp. 1 jaar 1,00 9,10 5,81 3,85 

SNS Bank ann. hyp. 1 jaar 1,00 9,50 6,49 5,03 

SNS Bank ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,50 6,49 5,03 

Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9.50 5,74 3,10 

Zwolsche Algemene zA-hyp plan 5 jaar 1,00 9,50 5,76 3,78 

Zwolsche Algemene zA-hyp plan 10 jaar 1,00 9,50 5,76 3,78 

SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,70 5,87 3,85 

Bouwf. Hypotheken sp.vasthyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,77 3,79 

Bouwf. Hypotheken ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,35 4,92 

De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie 
De netto werkelijke rente (nwn is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek 
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30 jarige leeftijd en een h> 
potheek ad. ƒ 150.000.-. 

Voor vrouwen en of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden 
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af 

10 Copyright 'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort 


(ADVERTENTIE) 


C & C ★ tegelhandel 

★ sanitair 

★ tegelzetters- 
bedrijf 

Laat UW complete badkamer 
ONZE zorg zijn. 

EXCLUSIEF BETAALBAAR - BETAALBAAR EXCLUSIEF Klem Maasdal 67, 6333 AJ Schimmert 
Gesloten van 23- 1 2 t/m 3- 1 


Telefoon: (04404) 1916 
(04404)1996 —j Limburgs Dagblad m ■ ■ 

woonpiccolos 


Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel 


045-719966 


Voor méér resultaat 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364 


Onroerend goed te huur aangeboden 


Te huur in Spaubeek 

royale bovenwoning 

met 2 slaapkamers en tuin. Inl. tussen 14.00-17.00 uur: 
tel. 045-212706. 


WOONHUIS met 4 slpks., 
badk., garage en tuin voor 
periode van 1 jr., huur 
ƒ800,- per mnd. Br.o.nr. 
B-9975 L.D., PB 2610, 

6401 PC Heerlen. _ 

Te huur WONINGEN, ka¬ 
mers, appartementen, villa’s 
boerderijen, winkels, heren¬ 
huizen, kantoren. Bel. 
04920-25997. 


Te h. 3 mooi gemeub. KA¬ 
MERS (keuken, woonk. en 
slpk.) voor net pers. Kaspe- 
renstr. 31, Kerkrade-West. 


echte makelaar 

Bel de onroerend goed lijn 

046 - 750 000 ! 

Peters & Partners Geleen 

Geen verkoop - 
Geen kosten 

Te koop 

Gevraagd 

Bouwgrond 

en/of slooppanden 
Vlotte afwikkeling mogelijk 
Tel. 045-220550. 


Te huur WINKELPAND 70 
m2 in centrum Brunssum. 
Tel. 045-251789. _ 

Te h. appartement te WAU- 
BACH, 1 slpkmr., tuin en ga¬ 
rage, ƒ 725,- incl. gas water 
en licht. Tel. 045-460119. 

NUTH. Bedrijfsruimte (ca. 
750 m2) en/of kantoorruimte 
(ca. 245 m2). Gunstige lig¬ 
ging en huurprijs! Huurprijs 
op aanvraag. Mak. kantoor 
Janssen 046-335840. _ 

VALKENBURG app. te huur 
all in, tel. 04406-16439. 


Gevraagd 

Vrijst. woonh. of boerderijtje, 
bij voorkeur niet in de stad. 
Tel. 04450-1784. 


Heerlen 

Schelsberg 15, te renov. 
woonh. (4 slpk, geh. onder- 
keld., gr. zolder) met tuin, ca 
30mtr. diep en mogelijkheid, 
voor garage, pr.n.o.t.k. 
BOPA O/G 045-324133 


HEERLEN app. met eigen 
gar., 2 slpks., lift, groot bal¬ 
kon, met gebr. van groot 
dakterras, ƒ120.000,- k.k. 
Tel. 045-723993. 


Te k. vrijstaande 

Bungalow 
te Hulsberg 

Parallelweg-Zuid 67. 

Opp. ca. 730 m2; L-vorm. 
woonk. in vide 42 m2 met 
openhaard, keuken 12 m2, 3 
slpks. resp. 14, 9, 8, m2, 
badkamer m. douche, ligbad 
2 wastafels, inpand. garage, 
berging, overal plavuizen- 
vloer, zonnige tuin met ter¬ 
rassen en vijver, pr.n.o.t.k. 
Tel. 04406-16773. 

Te k. Weyenweg 121 

Brunssum 

Royaal woonh. met event. 
kant. ruimte. Ind.: kelder, 
beg.gr. hal, w.c. keuk. ruim¬ 
te van plusm. 40m2, berging 
tuin 60m. diep. Ie verd.: 
woonk. keuk. w.c. 2e verd.: 
4 slpkmrs. badk. cv-ruimte, 
ƒ 125.000,- k.k. 

Tel. 045-215480. 

Obbicht Burg. Venckenstraat 30, 

Te k. halfvrijstaande woning 
met aparte architectuur en 
voor vrij uitzicht. Bouwjaar 
1988. Indeling: Hal; toilet; 
woonkamer met ged. open 
keuken (plm. 41 m2); 3 
slaapkamers ( plm. 14, 11, 
7V 2 m2); badkamer met lig¬ 
bad en 2e toilet. Vaste trap 
naar zolder met mogelijk¬ 
heid 4e slaapkamer en/of 
hobbyruimte. Garage met 
veel bergruimte. Woning 
geheel geïsoleerd. Woning- 
scheiding met ankerloze 
spouw. Perceel opp. 284 m2 
Tuin op zuiden met achter¬ 
om. Prijs ƒ 172.000,- k.k. 
Tel. 04498-56835 
na 18.00 uur en weekeinde. 

Bouwgrond 

Ijzeren (gem Vbg) Front plm. 
24 m. Opp. ca. 960 m2. 
Koopsom ƒ 125,- p.m2. 
Geen BTW. 

Makko Gulpen 

(NVM-makelaar) Rijksweg 
67 Gulpen. Tel. 04450-2182 

Weekend-Huis 

Perl staat op 290 m2, 

2 slkrs, zold., berg, douche, 
magnefiek ver uitz. Onder 
Epen bij Sippenaeken 
ƒ 70.000,-. 

Makko Gulpen 

(NVM-makelaar) Rijksweg 
67, Gulpen Tel. 04450-2182 

Vaesrade 

te k. gunstig gel. vrijstaand 
woonhuis met tuin, c v., ga¬ 
rage, kelder en zolder, bwj. 
'65. Tot. opp. 560 m2. Inl. 
046-750789 na 18 uur. 

Te k. gevraagd HUIZEN 
voor Duitse gezinnen. Euro 
Immobilien, tel. 045-414015 

15 jaar vaste rente! 8,9% of 
9,1% Bel. 045-712255. Na 
kant.uren Dhr. J. Wetsels 
045-440731. STIENSTRA 
Hypotheek Service. _ 

Te k. Drouwendermond, 
Noorderblokken 32: 

WOONBOEDERIJTJE met 
weiland en 3 garages op 
2319 m2 eigen grond. Tel. 
05999-12977, _ 

Premie A WONING regeling 
1979, afl. hyp. ƒ 535,- p. 
mnd. Tel. 04750-22201. 


Echtpaar met baby zoekt 
koopwoning tot ƒ 180.000,- 

in Brunssum 

Br.o.nr. B-0112 L.D. Post- 
bus 2610, 6401 PC Heerlen. 

Uw woonhuis verkopen? 
Woonhuizen gevraagd in 
alle prijsklassen, geen ver¬ 
koop geen kosten. BOPA 
O/G Tel. 045-324133 

Te k. halfvrijst ZAKEN PAND 
plm. 50m2 met aparte bo¬ 
venwon. O.L.Vrouwestr. 147 
Kerkrade. Zeer geschikt 
voor shoarma-grillroom. 
Prijs ƒ 165.000,- k.k. Vrij per 
1.4.1992. Tel. 045-711129. 

Te koop een rustig gelegen 
WOONHUIS met kleine tuin 
en huisweide (ca. 750 m2). 
Indeling: beg.gr.: keuken, 
gang, 2 woonkamers, serre, 
waskeuken en kelder. Etage 
3 slaapkamers en zolder. 
Prijs in overl. Ten esschen 
32, Heerlen. Inl. tel.: 04405- 
3367 of 045-753624. _ 

Exclusieve VILLA Spaanse 
stijl te koop te Hasselt, Lim¬ 
burg, ƒ 1.000.000,-. Tel. 09- 
3211361754 Mevr. Kerkhofs 

HEERLEN. In centrum ge¬ 
legen kantoor- of winkel¬ 
pand (230 m2) geen horeca! 
en bovengelegen kamers. 
Vraagprijs ƒ 350.000,-k.k. 
Mak.kantoor Janssen 

046-335840 _ 

OBBICHT, Past. Meulle- 
nersplein 1, te koop vrijst. 
woonhuis. 04498-54358. 

SCHINVELD. Bedrijfspand 
met bovenwon, met eigen 
ingang. Centraal gelegen, 
grote etalage-pui; evt. ook 
horeca. Vraagpr. 

ƒ 198.000,-k.k. Mak.kantoor 
Janssen. Tel. 046-335840. 

Gemmenich, Beneheide, 
gelegen bij het mooie Drie¬ 
landenpunt, bouwen wij soli¬ 
de prachtige bungalows. 
Kijkdagen zat. en zond. van 
14.00-16.00 uur. Aannemer 
HENS, tel. 09-3287659512. 

ƒ1000,- voor de TIP, dat 
leidt tot aankoop van een 
vrijst. oude woning, rustig, 
landelijk gelegen, grote tuin, 
tot ƒ 180.000,-. Tel. 
04492-2686 


bouwmaL/machines 

Kanteldeuren en rolluiken 
bestellen? STRATEN Voe- 
rendaal bellen. Ook voor in¬ 
dustrie. Tenelenweg 8-10. 
Tel. 045-750187. __ 

KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compl. met zender voor uw 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 

Speciale aanbieding 

VLOERTEGELS Ie keus 
30x30 cm, mooie kleuren 
ƒ 29,50 p/m2 incl. BTW. 
Franco thuisbez., lijm en 
voegsel wordt er gratis bij 
geleverd. Tegelhandel, De 
Hut 7, Gulpen. 04450-1970. 

In/om de tuin 

DOMPELPOMPEN voor 
kelders en vijvers, 7.000 liter 
per uur, 220 V, ƒ 225,-. Jo 
Knops, Rijksweg Zuid 195, 
Sittard. Tel. 046-512718. 

Je huis 
in de krant 
brengt mensen 
over de vloer. Oor. goed te koop aangeb-gevr. 


Wij zoeken dringend 

voor onze klanten, huizen in Kerkrade, Landgraaf, Simpel- 
vekJ, Bocholtz en Vaals! 

Bij alle klanten voor wie wij tot nu toe succesvol bezig 
waren bedanken wij ons bij deze nogmaals van harte. 

Immobilien Van Lier/ 
Radermacher GmbH 

Tel. 0949-24073017 van 9.00-13.00 uur. 


* * * Huizenkopers opgelet ! * * * 

Voor een veilige aankoop, een snelle taxatie en de beste 
f hypotheek: Uw ideale partner en adviseur! 

VAN DE PAS MAKELAARDIJ 
HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG Qfl 
Burg. de Hesselleplein 13, Heerlen nvm 
: Telefoon: 045-741616 


\andePas, 

dema kelaar van de koper! Snel en goed Uw huis verkopen? 

Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550 

Geen Verkoop! Geen kosten 


Voerendaal - Kun rade 

Te koop op unieke locatie, blijvend vrij uitzicht, vrijst. 
gesch. herenhuis plm. 520 m3. Geplav. hal; 40 m2 woon¬ 
kamer met luxe houten vloer, open haard; wit kunststof 
keuken incl. app.; bijkeuken; ruime inp. garage; met berg¬ 
ruimte. Ie verd. 3 slpkmrs.; badk. met ligbad, aparte 
douche en 2e toilet. 2e verd. bereikbaar via vaste trap. 
Grote zolder/hobbyr. Pand is geïsoleerd. Rondom uitst. 
aangelegde tuin. Vr.pr. ƒ 269.000,-. Aanvaarding 1-11-'92 
Tel. 045-752031 na 18.00 uur. 


Maaseik 

Vrijst. woonhuis met veel grond, werkpl. en aparte studio. 
Ind.: hal, living met tegelvl. en schuifpui naar terras, eetka¬ 
mer, kantoor, inger. keuken, badk. met toilet, c.v., rolluiken. 
Ie Verdieping; overloop, 4 slaapkamers, vr.pr. ƒ 420.000,- 
Tel. 09-3211864707. 


Nuth, Donatusstraat 43 C 

Te koop halfvrijst. woonh. 386 m2, gunstig gelegen, dubbel 
glas, zeer goede staat van onderh. Woonk, open keuken 
ind. app., 3 slpks, badkmr. met 2e toilet, grote zolder, soutt. 
met gar., kelder, 2e keuken. Prijs ƒ 159.000,- k.k. 

Tel. 045-243064. 


Bungalow 


Vrijst. 720m2. rondom mooi aangel. tuin, div. terr. vijver etc. 
opt. priv. Living ca. 56m2. open hrd. partij, travertin vloer, 
schuifpui, luxe keuk. met hetel. oven, keram. kookpl. 
wasemkap, koelk. vaatw. 3 slpkmrs. badk. ligb. douche- 
cab. apart toilet. Sout.: slpk. luxe san. apart toilet, 
c.v. ruimte was/berg/prov.k. kelder, verw. gar. hele sout. 
plavuizen, alle ramen zonwering, thermo begl. 
_WIJLRE, 04459-2239. vr.pr. ƒ 349.000,- k.k. 


Uw huis verkopen 
met behulp van de 


Te koop 


Een greep uit ons woningaanbod... 


Sittard 

Koekoekstraat 19 Zeef ruime drive-in woning 
op gemoedelijke lokatie Door de indeling ook 
2 eer geschikt voor kantoor- ol praktijkruimte, 
langs doorgaande weg naar centrum. Beg 
grond: garage, hal, tuinkamer en tuin. Verdie¬ 
ping: grote woonkamer met open keuken 2e 
verd.: 2 ruime slaapkamers. 1 kleine slaapkamer 
en badkamer met douche en 2e toilet. Direkt te 
aanvaarden. 

Vraagprijs: ƒ 119.000,- k.k. 

G ateen 

Burg Lemmensstraat 88 Wegens ziekte van 
exploitanten ter overname aangeboden goed 
renderend cale-hotel-restaurant. met overname 
vaste pensiongasten Ook zeer geschikt voor 
Chinees- ot Grieks restaurant. Het geheel ver¬ 
keert in goede staat en het dak is recent ver¬ 
nieuwd 

Vraagprijs: ƒ 215.000,- kJt. 

(koopje) 

Overname inventaris in overleg. 

Stein 

Kuiperstraat 1 Fraai vrijstaand woonhuis met 
garage en grote carport met lichtkoepels Grote 
voortuin en kleine achtertuin (betegeïd terras) 
Perc.oppervl. 2,35 are. Bouwjaar 1974. Hat 
entree met toilet, woonkamer met open keuken. 
Ind 3 slaapkamers, badkamer met douche en 
2e toilet Vliezotrap naar zolder, verwarmingske¬ 
tel 1984, 1 slaapkamer met dakterras, deels 
dubbele beglazing en rolluiken. Aanvaarding 1 
lebr 1992 

Vrsagpriis: ƒ 168.500,-k.k. 

ot marlens bod 

Urmond 

Spuistraat 11 In rustige gekwalificeerde woon¬ 
buurt gelegen vrijstaand woonhuis met grote 
garage. L-vorrmge woonkamer met open keuken 
met kompiete eiken inrichting, bijkeuken, (raai 
aangelegde tuin met vi|verparti|, betegeld terras 
en optimale privacy biedende tuin, sfeerverlich¬ 
ting. Gehele pand v v. rolluiken. 3 ruime slaap¬ 
kamers en luxe badkamer met groot acrylaat- 
bad Vliezotrap naar geheel geïsoleerde zolder 
Pand moet beslist van binnen gezien worden 
Vraagprijs: ƒ 225.000,- k.k. 


Roosteren 

Eyckholtstraat 21 Rustig gelegen monumentale 
carré-boerden) anno 1741 met 16e eeuwse kel¬ 
ders, bestaande uit sfeervolle woning, stallen, 
schuren en fraai aangelegde binnenplaats. Opti¬ 
male privacy Maximale toepassing van subsidie 
i.v m actuele bestemmingsregeling. Voor veie 
doeleinden geschikt, o a. worden in combinatie 
met kantoorruimte ol voor paardenliefhebber 
Perc oppervl 45 are Aankoop belendend per¬ 
ceel mogeli|k Voor verbouwing en verbetering is 
er subsidie in de vorm van extra belastingaftrek 
en een hypotheek met lagere rente. Hogere 
prijsklasse 
Prijs n.o.t.k. 

Grsvsnbicht 

Ds Deelemanstraat 1 Fraai vrijstaand woon 
huis (b| 88) met hoogwaardig materiaalgebruik, 
L-vormige woonkamer met open haard, open 
keuken, inpandige garage, fraai aangelegde tum 
met siersmeedhekwerk. Pand eveneens via 
achtenngang te bereiken Oprit met sierbestra¬ 
ting Verdieping met 2 slaapkamers en badka¬ 
mer Perceeloppervl ca 4,5 are 
Vraagprijs: ƒ 229.000,- k.k. 

Gravenbic ht 

Rondstaai 36. Schitterend verbouwde woon¬ 
boerderij anno 1856 met kleine, optimale privacy 
biedende tuin met carport Grote woonkamer 
met open haard en halt open komfortabele keu¬ 
ken (tot 80 m2) op verdieping, slaapkamers op 
begane grond alsmede diverse nevenruimten 
Riante badkamer Alleen serieuze kandidaten 
gelieven te reflecteren 

Vraagprijs: ƒ 289.000 - lek. 

Maaseik - Aideneik 

Leugenbrugweg 12. Vri|staand ouder boeren¬ 
woonhuis ± 1920, met schuur en grote tuin met 
2 terrassen, zeer rustig gelegen in onmiddellijke 
omgeving van water sportgebied Perc.ojjpervl. 6 
a 14 ca. Pand is praktisch geheel opgeknapt en 
dient wegens omstandigheden verkocht te wor¬ 
den voor slechts 

Uniek object! ƒ 134.500,- k.k. 


Neeroeteren 

Opoeterseweg 52. nabi) bossen gelegen gedeel¬ 
telijk gerenoveerde vnjstaande woonboerdeni 
met schuren op ruim 16 are Frontbreedte ± 37 
meter Zeer geschikt voor hobbyisl Smeerput in 
de schuur aanwezig. Woonkamer met open 
haard, serre, 2 ruime slaapkamers met inbouw- 
kasten. luxe badkamer. Huisweide ±14 are. 
dakbeschot vernieuwd en dak herfegd. 
Vraagprijs: ƒ 115.000,- k.k. 

Kessenich 

Kasteelstraat 2. zeer grote woonboerderij met 
schuren en stallen, gelegen op ruim 46 are! Ge¬ 
legen pial aan de grensovergang Boerderij ge¬ 
deeltelijk reeds voorzien van witte kunststof 
ramen. Naastliggende bouwplaats inbegrepen. 
Zeer geschikt voor kleine handel, industrie of 
paardenliefhebber 

Vraagprijs: / 169.000,-k.k. 

Koopjal 

Info: 


VAN OER VENNE 
VASTGOED 


Kantoor Bom 
tel.: 04498-58465 
Altijd telefonisch 
bereikbaar! 


Wij wensen al 
onze relaties 
een voorspoedig 1992 
en goede zaken! 


Op al onze objekten verzorgen wij tevens de financiering tegen de meest gunstige tarieven, o.a. RABO (starthy- 
potheek v.a. 8,6%) en BLG (9,1%-10 jr. vast). Ook financieren wij uw Belgisch onroerend goed i.s.m. CERA-Leu- 
ven. 


Limburgs 

-OTX 1 DÖ IBIaAII 


Zaterdag 4 januari 1992 # Pagina 32 Als u in 1992 overweegt een huis te kopen, doet u er 
goed aan eerst een krachtig fundament te leggen: maak een 
afspraak met De Hypotheken 

Hij is absoluut objectief en doet zaken met vrijwel alle 
banken en hypotheekinstellingen. Gratis berekent hij welke 
hypotheek het beste bij u past en bij wie u het voordeligst uit 
bent. Vervolgens regelt hij kosteloos de hele zaak van A tot Z. 
Dat bespaart u dus een hoop tijd, zorgen en geld. h g| 
Dus wat er in het nieuwe jaar ook gebeuren 
mag, één ding staat zo vast als een huis: | | 

VOOR EEN HYPOTHEEK GA JE NAAR DE HYPOTHEKER. De Hypotheker 


De Hypotheker Heerlen, Bongerd 22, M. Beijersberg. 045 - 741454. 


De Hypotheker Maastricht, Markt 28, HjG. van den Boom, 043 - 255252. 


ÉÉN ADRES VOOR UW 
ADVERTENTIE IN 41 NEDERLANDSE 
Regionale Dagbladen 

-VAKANTIE & 

Recreatie 

\Axx informatie en reserveringen; 

RDP. postbus 2. 1800 AA Alkmoar 
tei : 072-196314 / 206 / 292. few: 072-113295 


Krone am Park - Gaslehaus. .Harz'elijk-wmteraktief '92 in de Zuid-Harz 
v 2-1 t/m 12-4 Weekend v vrijdag t/m zondag in VP/ontbi|tbuffet m 
winterprogramma v.a. DM 179,- p p , of zondag t'm vrijdag m HP/ont- 
bi|tbuffet v a. DM 239,- p p incl programma Alle kmrs m do/wc/bad. 1 
Restaurant-Café, Waldstr 48, D-3426 Wieda/Südharz Tel 09 49 5586/ 
1325. Tennis en zwemplezier 


Tussen Bodenmais en Zwiesel, Haus 
Tannwald, LO v.a. DM 18,*, HP - VP 
mogelijk, sauna, solarium, loipen, 
dir. v.a. huis, Alpin en Arfaer ca. 10 
min., Nebelberg 15 min. D. 8371 
Langdorf. Tel.: 09.49.9922/2640. 


Uw vakMti* ia HoW-Ptniw-Cift aa Steiuckah ■ 

Oergezellig, in heerlijke omgeving, dir. a h bos ligl ons huis met comf vriendehike kmrs. * 
dcvwc. balkon en lel Uilgebreid ontbi|tbuHet en goede maaltiiden. Recreatieruimte m TV ever» 
huisbar bieden aangenaam vertier In het dorp slaan tennispl. openluchtkegelbaan, mippaalpk* 
m kolenbrandershut, watertietsbassm, koels- en huitkarntten Ier beschikking Veel gemarkeer* 
wandelwegen Loipe m dir omgeving. Jan., febr, maart 92 speciaal arrangement Inlo Haus» 
Sleinschab, D-5789 Hallenberg-Liesen Hocbsauerland Tel 09-492984499 


DETHLEFFS Buitenge¬ 
woon design mei 
een bijzondere woonat- 
mosleer voor mensen die 
van een lichte en moder¬ 
ne caravan houden. 

Nu in onze showhai. 


tOL 


imemcuvo 

rekreatie b.v. 


Haatland 19 
Brunssum 
tel. 045-270388 


Sfethkeffs 

Kwaliteit ml ctoonbctti Uteta 
zgmrnmmm: 

=- - == ==- ^ 

-- __ 

kampeerauto’s, caravans en 
voortenten, kampeerartikelen, 
zeiljachten, 
scheepsaccessoires 

St. Jobserstr- 1 
5102 Würselen 

Gewerbegebiet 

Aachener Kreitf, 

, . .-•—.....--- ..TgH 


U gaat toch ook naar 

LOURDES 

met‘de Limburgse^ 


Trein 


Bus 


Vliegtuig 


ëVtöWmë, 4i/m IJ pil, 
10 sept 11 Vna 18 okt. 

5 Vm 13 mei, 3 t/m XI juni, 

Z i/m 10 $ept, TÖ t/m 1$ okt 

5 Vm lOjtire 


ALS U WILT NIEZEN UIT 3 
VERSPREIDMOMENTEN PER WEEK, 
WAAROM ZOU ü DAK GENOEGEN 
NEMEN MET MINDER.. 

MSufabiatiiW wtunrk mm 


. SPIRAI. 


Beft ö even voor gratis folder: 


LIMBURGSE BiDi¥4ART 
NAAR LOURDES 


6211 HA Maastricht 
Td. 043-215715 • BESTAANDE BOUW • BESTAANDE BOUW • BESTAANDE BOUW • BESTAANDE BOUW 


Beter wonen begint met Stienstra 


Stienstra heeft een zeer uitgebreid 
huizenaanbod in elke prijsklasse in 
heel Zuid-Limburg. In deze aanbie¬ 
ding is slechts een beperkt aantal ge¬ 
noemd. Vind u het buis van uw keuze 
niet of zoekt u in een andere regio? 
Vraag dan ons huizenmagazine aan 
maak uw wensen aan ons kenbaar. 


H 


KERKRADE ,, ■ . ear . Tuin met niveau- 

Chevremont. Luxueus w , Woonk. met openhaard. 

verschil. Praktijkruimte ca 26 m woon* wasruimte. 

Eetk . Dichte keuken compl. met app & 3 P h ^ hardh . 

Badk. met ligb. en douche. Opt. 
koz. 


BOCHOLTZ H 

In jonge wijk gel. vrijst. woonhuis 
met gar. L-vorm. woonk. en ged. 
open keuken tot. ca. 40 nr. 3 
slaapk. Badk. met douche. Vaste 
trap naar ruime zolder. Opt. 
géisol. Uitst. onderhouden. Opp. 
342 m'. Bwjr. 1987. 

Prijs/ 235.200,-k.k. 5915 

BRUNSSUM H 

Langeberg. Centraal gel. half¬ 
vrijst. woonhuis. Gar. geschikt 
voor 2 auto’s. Berging. Prov. kel¬ 
der. Doorzonwoonk. en deels 
open keuken. Open serre. 3 
slaapk. Vliering. Grotendeels 
hardh. koz. met dubb. begl. en 
roll. 

Prijs/125.000,-k.k. 5929 

BRUNSSUM H 

Royaal woonhuis met voortuin 
en berging. Woonk. en open keu¬ 
ken ca. 35 rrr 2 grote slaapk. 
Badk. met ligb. en douche. 

Prijs / 105,000,- k.k. 6004 

HEERLEN H 

Heerlerbaan. Appartement op 2e 
verd. Berging. Overdekte par- 
keerpl. op part. Woonk. ca. 27 
nr. Aparte keuken. 2 slaapk. 
Badk. met douchecabine. Ber¬ 
ging- 

Prijs/ 125.000- k.k. 5894 

HEERLEN H 

Molenberg. Centraal gel. tussen¬ 
woning met tuin en achterom. 
Kelder. Woonk. ca. 23 m 2 . Gesl. 
keuken. 2 slaapk. Badk. Ruime 
zolderk. Geh. met alum. koz. en 
dubb. begl. 

Prijs ƒ 97.500,-k.k. 5970 

HEERLEN H 

Comfortabele vrijst. semi- 
bungalow met gar. Prov. kelder. 
Hobbyruimte. Ruime hal. L- 
vorm. woonk. met parketvl. en 
openhaard. Gesl. keuken met 
comb. 4 slaapk. 2 badk. Ged. 
dubb. begl. 

Prijs ƒ 329.000,-k.k. 5641 

HEERLEN H 

Centrum. Royaal luxe apparte¬ 
ment in Residentie Herle. Kelder- 
berging. Part.; luxe entree met 
lift. Appartement; Woonk. ca. 33 
m 2 met balkon. Moderne keuken. 
Bijkeuken. 2 ruime slaapk., 1 met 
balkon. Luxe bet. badk. met ligb. 
en douche. 

Prijs ƒ 165.000,- k.k. 5251 

HEERLEN H 

Heksenberg. Halfvrijst. woon¬ 
huis met gar. Tuin. Kelder. 
Woonk. met geborsteld eiken 
parketvl. Luxe keuken met in- 
stall. Badk. met ligb. 2 slaapk., 
mogelijkh. voor 3e. slaapk. Ged. 
roll. 

Prijs/ 105.000,- k.k. 5764 


HEERLEN H 

Noord. Woonhuis met berging en 
tuin, achterom bereikb. met auto. 
Woonk. Keuken. 3 slaapk. Badk. 
met douche. Royale zolder Opt. 
géisol. Evt. overdraagbare subsi¬ 
die max. ƒ 7.500,-. 

Prijs/ 109.000,- k.k. 5933 


HEERLEN H 

Noord. Halfvrijst. woonhuis met 
tuin, berging en carport. Moge¬ 
lijkh. voor gar. Woonk. met eiken 
parketvl. Aparte keuken. 3 
slaapk. Badk. met ligb. en moge¬ 
lijkh. voor 2e toilet. Zolder. Opt. 
géisol. 

Prijs/135.000 -k.k. 5965 

HEERLEN H 

Musschemig. Royaal woonhuis 
met gar. en tuin. Woonk. Aparte 
keuken. Badk. met ligb. en 2e 
toilet. 3 slaapk. Vaste trap naar 
zolder/4e slaapk. Spouw- en dak- 
isol. 

Prijs/159.000,-k.k. 5869 

HEERLEN H 

Noord. Royaal woonhuis met 
tuin en overdekt terras. Dubb. 
gar.. ca. 80 nr met rolpoort. 
Woonk. ca. 40 m 2 . Keuken. 3 
slaapk., I met schuifpui naar ter¬ 
ras. Luxe badk. met ligb. en 2e 
toilet. Vaste trap naar royale 
zo!der/4e slaapk. Opt. géisol. 
Hardh. koz. met therm. begl. 


*0>#t 


LANDGRAAF H 

Schaesberg. Uitst. onderhouden 
woonhuis met tuin ca. 35 m. diep. 
Kelder. Living, ca. 35 m 2 . met 
openhaard. Keuken met compl. 
luxe install. Bijkeuken. 3 slaapk. 
Badk. met ligb. en 2e toilet. Vaste 
trap naar zolder en 4e slaapk. 


I lü | !i H 


I 


tï 

> F 
pnjs/ 389.000.- k.k. 


5986 


Prijs ƒ 163.000,-k.k. 


5975 


KLIMMEN H 

Rustig gel. woonhuis met tuin. 
Inpand. bereikb. gar. Terras. 
Ruime hal. L-vorm. woonk. Mo¬ 
derne keuken. Sout.: 3 slaapk. 2 
badk. Bergruimten. Dak in 1989 
vervangen. Uitst. onderhouden. 
LANDGRAAF H 

Nieuwenhagen. Exdel. Royaal en 
uitst. gel. landhuis. Div. terras¬ 
sen. Groot gazon. Sout.. o.a. bar- 
ruimte. Part.: Inpand. gar. Royale 
living met openhaardpartij, stu¬ 
dieboek en kantoorruimte tot. ca. 
60 nr. Keuken met luxe install. 
Bijkeuken. Ie verd.: 4 Slaapk. 2 
badk. met luxe install. Geh. met 
dubb. begl. en ged. met roll. Deg. 
afwerking met kostbare mat. 
Opp. ca. 1.330 nr. 

Prijs ƒ 480.000,-k.k. 5928 


MECHELEN H 

Perfect onderhouden gesch. mo¬ 
numentaal vakwerkhuis met kel¬ 
der en grote gar. Woonk. ca. 24 
m 2 . Eetkeuken met compl. luxe 
eiken install. Berging. 4 slaapk. 2 
badk. Zolder. Opp. ca. 235 nr. 
Bwjr. ca. 1630. 

Prijs ƒ 245.000,- k.k. 5926 


SCHINVELD H 

Goed gel. woonhuis geschikt 
voor 2 tam. met gar., stallen en 
tuin ca. 690 m 2 . Woonhuis 1: 
Sout. Woonk. Gesl. keuken. 5 
slaap-/hobbyk. 2 badk. Woon¬ 
huis 2: Woonk. Keuken. 1 slaapk. 
Badk. 


Prijs/225.000,-k.k 


HEERLEN H 

Centraal gel. appartement. Af¬ 
sluitbare fietsenberging. Woonk. 
met keuken ca. 45 m 2 . 2 slaapk. 
Badk. Sep. berging. Ruim bal¬ 
kon. 

Prijs/129.500,-k.k. 5416 


JABEEK H 

Goed onderhouden boerenwoon¬ 
huis met bmnenpl. Zijtuin. Div. 
stallen. Grote kelder ca. 30 nr. 
Woonk. met openhaard, gesl. 
keuken met app. en aparte zitk., 
tot. opp. ca. 85 m 2 . 4 slaapk. 
Badk. Vaste trap naar zolder. 
Bwjr. 1903. 

Prijs/ 255.000,- k.k. 5840 


Prijs/289.500,-k.k. 5705 


LANDGRAAF H 

Ubach o/Worms. Uitst. onder¬ 
houden woonhuis met tuin, tuin¬ 
berging en gar. Living ca. 30 m 2 
met parketvl. Keuken met compl. 
install. 3 slaapk. Badk. met ligb. 
en 2e toilet, vaste trap naar zol¬ 
der. 

Prijs/ 147.000,-k.k. 5943 

LANDGRAAF Ü 

Schaesberg. Royaal halfvrijst. 
woonhuis met tuin en dubb. gar. 
Living ca. 40 nr. met plav. vl. 
Exclusieve keuken met alle app. 3 
royale slaapk. Luxe badk. 
Grotendeels dubb. begl. en roll. 
Luxe afgewerkt. 

Prijs/246.500,-k.k. 6000 

LANDGRAAF H 

Nieuwenhagen. Uitst. gel. en 
goed onderhouden appartement 
met balkon. Berging. Living ca. 
25 m 2 . Dichte keuken met 
kunstst. install. 2 slaapk. Badk. 
met douche. 

Prijs/ 128.800-k.k. 5960 


LANDGRAAF H 

Schaesberg. Uitst. onderhouden 
woonhuis met tuin en gar. Living 
ca. 34 m 2 . Keuken met eiken in¬ 
stall. 3 slaapk. Badk. met douche. 
Hobbyzolder ca. 36 m2. Geh. met 
dubb. begl. 

Prijs/ 145.000,- k.k. 5998 


LANDGRAAF H 

Ubach o/Worms. In landelijke 
omgeving gel. gesch. landhuis. 
Rondom schitterende tuin. Gar. 
”Vide" living ca. 36 m 2 . Sep. 
keuken met luxe install. Bijkeu¬ 
ken. 4 slaapk. {iadk. met ligb. 
Grote zolder. 

Prijs/279.000,-k.k. 5683 

LANDGRAAF H 

Ubach over Worms. Uitst. onder¬ 
houden woonhuis met berging en 
ruime tuin. Woonk. ca. 28 m 2 . 
Keuken met aanrechtcomb. Ie 
verd.: 3 slaapk. Badk. met ligb. en 
2e toilet. 2e verd.: bergzolder. 
Ged. met roll. en dubb. begl. 
Prijs/129.000-k.k. 4938 

LANDGRAAF H 

Ubach o/Worms. Uitst. onder¬ 
houden woonhuis met tuin en 
berging. Woonk. ca. 28 m 2 . Keu¬ 
ken met kunstst. install. 3 slaapk. 
Luxe badk. met ligb. en douche. 
Bergzolder. Geh. met roll. 

Prijs/ 128.800,- k.k. 5942 


Prijs ƒ 198.000,- k.k. 5919 


SIMPELVELD H 

Hulsveld. Goed onderhouden 
boerenwoonhuis met voortuin en 
grote binnenpl. Ruime hal. 
Woonk. met openhaard ca. 40 
m 2 . Keuken incl. compl. eiken 
install. Eetk. 4 slaapk. Badk. met 
ligb., douche en 2e toilet. Grote 
zolder ca. 96 m 2 ., verdeeld in 2 
ruimtes. Stal/berging. Gereno¬ 
veerd in 1963. Opp. ca. 327 m 2 . 
Bwjr. ca. 1930. Prijs/218.000-k.k. 5914 


Hl STIENSTRA 


MAKELAARDIJ BV 


Maandag t/m vrijdag geopend van 9 00-21 OO uur 
Zaterdag van 9 00-18 OO uur 
Aken Maandag t/m vrijdag van 9 OO-1 3 OO en 
14 00-18 00 uur Zaterdag van 9 00-14 00 uur 


Voor inlichtingen 

H: kantoor Heerlen, 

Tel: 045-712255* Kruisstraat 56, 

6411 BW Heerlen. 

Kantoor Maastricht, 

Tel: 043-252933* Wycker Brugstraat 50, 
6221 ED Maastricht. 

Kantoor Aken, 

Tel: 0949-241-407540 JesuitenstraBe 2, 
5100 Aken. Gaarne vrijblijvend informatie over woning 
H nr.:. 

I Naam: 

Straat: 

I Postcode/plaats: 

Telefoon:. 

| O Stuur mij gratis het nieuwe huizenmagazine nr. 195 

I ln ongefrankeerde enveloppe zenden aan: 

Stienstra Makelaardij BV, Antwoordnummer 
- 40, 6400 VB Heerlen. 

Jmm mmm mam ■■■ oh hh M ■■■ i 


Info.- 


Limburgs 


HUIS \| 0 WöP® 

^«WhwWW» 

bellen '• 

verkoop^ 1 ^ Vosten- 

zonder extras 


w 


Deze (Q) NVM-makelaars 
welken aan de verkoop van 
Uw huis! 


1. Aquina 

2. ABC 

3. Leenaers 

4. Van de Pas 

5. De La Haye 

6. Pickee 

7. Simons 
8- Ernens 


Heerlen 

Heerlen 

Heerlen 

Heerlen 

Hoensbroek 

Landgraaf 

Landgraaf 

Voerendaal 


045-715566 

045-712040 

045-717237 

045-741616 

045-223434 

045-326767 

045-318182 

045-752142 DRAAG EEN STEENTJE BIJ! 
een school in 
het kinderdorp 
JOAO PESSOA 

BRAZILIË 

Het comité Heerlen van SOS- 
Kinderdorpen zal in Joao Pessoa 
de bestaande kleuter- en lagere 
school uitbreiden. 

In de toekomst fc de school ook 
bestemd voor de kinderen uit de 
sloppenwijken in de buurt van 
het kinderdorp. 

Teneinde ooit een verandering in 
de leefsituatie van deze kinderen 
te brengen is veel geld nodig. Het 
comité Heerlen van SOS-Kinder¬ 
dorpen vraagt daarom uw hulp. 

DOOR f20.00 OVER TE 
MAKEN, KOOPT U 
SYMBOLISCH EEN STEEN 
VOOR DE SCHOOL. ai lllllllMllll lllMlllllllMIIIIIÜIMIIlllllllllllllllllllllllllIlli 


U kunt dit bedrag overmaken naar 
Rabobank Heerlen, nr. 
11.99.11.191 t a v. SOS-Kinder- 
dorpen, schoolactie (girorekening 
Rabobank: 10.30.856). Inlichtin¬ 
gen: Mevr. I. Philips-Leufkens, 
Comité Heerlen SOS-Kinder- 
dorpen. Tel.: 045-412736. 


g m-h-. 

te W 


j-srzs HEERLEN-CEN- 
TRUM ƒ 97.500,- k.k. 

Bovenwoning. Ind.: 
sout.: kelder. Beg.gr.: 
hal en berging. Ie 
verd.: woonkamer 

8.50 x 4.00, keuken, 
1 slaapkamer en bad¬ 
kamer. 2 e verd.: 2 
slaapkamers en zol¬ 
derruimte. Aanvaar¬ 
ding direct. 

HOENSBROEK 
ƒ 239.000,- k.k. 

Vrijstaand landhuis. 
Ind.: sout.: kelder; 
beg.gr.: hal, toilet, 
woonkamer met half 
open keuken incl. 
app., opp. ca. 45 m 2 ; 
hobby-/studeerkamer 
23 m 2 ; terras + tuin. 
Ie verd.: 3 slaapka¬ 
mers + badkamer; 
2 e verd.: 2 kamers + 
zolder. Aanvaarding 
in overleg. 

HOENSBROEK 
ƒ 149.000,- k.k. 

Halfvrijstaand woon¬ 
huis met garage nabij 
centrum. Ind.: sout.: 
kelder; beg.gr.: woon¬ 
kamer 7.80 x 3.50, 
keuken, bijkeuken, 
garage + tuin. Ie 
verd.: 3 slaapkamers 
+ badkamer. 2 e 
verd.: vliering. Aan¬ 
vaarding direct. 


KLIMMEN 
ƒ239.000,- k.k. 

Vrijstaand woonhuis, 
grondopp. ca. 600 
m 2 . Ind.: sout.: kel¬ 
ders; beg.gr.: 'hal, 
studeerkamer, eetka¬ 
mer, keuken, woon¬ 
kamer ca. 46 m 2 , bij¬ 
keuken met douche 
+ berging en tuin. Ie 
verd.: 4 slaapkamers. 
2 e verd.: zolderruimte 
te bereiken via vaste 
trap. Aanvaarding di- 
rekt. 

KLIMMEN 
ƒ 100.000,- k.k. 

Woonhuis. Ind.: kel¬ 
der; beg.gr.: hal, 
woonkamer 7.40 x 
4.00/3.25, keuken, 
hobbykamer 5.25 x 
3.00, binnenplaats + 
berging 5.25x3.00; 
Ie verd.: 4 slaapka¬ 
mers + badkamer. 
Aanvaarding direkt. 


GEZOND 
BETER 
WORDEN 
BEGINT MET 
JUISTE 
INFORMATIE 


S 888 I 


KONINKLIJKE 

VERENIGING 

HOMEOPATHIE 

NEDERLAND 

Antwoordnummer 16156 
1000 TE Amsterdam 
Telefoon (020) 17.83.08 


HEERLEN 
Vraagprijs ƒ 109.000,- k.k. 

Uitstekend on- 
- ~ — derhouden tus¬ 

senwoning met 
achteringang 
en mogelijk¬ 
heid voor het 
plaatsen van 
een auto op ei¬ 
gen terrein. 
INDELING: 

Souterrain: geheel onderkelderd en verdeeld in 
prov kei., hobbykelder, c v.-ruimte, stalling 'Beg. 
gr.: entree, woonkamer, keuken, toilet, ruime tuin 
met achteringang Ie verd.: 3 slaapk., badkamer 
met douche en vaste wastafel. 2e verd.: vliering. 
Alg.: zeer goede staat van onderhoud, perceel- 
soppervlakte 135 m 2 . Goede buurt. Aanvaarding 
uiterlijk 1-9-92. 


SCHINNEN 


Vraagprijs ƒ 99.000,- k.k. 

flT; a Goed onder¬ 

houden tus¬ 
senwoning met 
achteringang, 
berging en 
tuin. 

INDELING: 
Souterrain: 

...provisiekelder. 

Beg.gr.: en¬ 
tree, toilet, woonkamer, keuken met aanbouw, 
ruime tuin met achteringang, berging. Ie verd.: 3 
slaapk., geheel betegelde badkamer met douche 
en vaste wastafel. 2e verd.: bergzolder. Alg.: 
goede staat van onderhoud, perceelsoppervlakte 
134 m 2 . Goede buurt. Aanvaarding terstond 


HEERLEN 


OpPitf Vraagprijs ƒ 124.500,- k.k. 

Goed onder- 
! houden tus¬ 
senwoning, 
type split-level, 
met grote oprit, 
tuin (zuid-wes- 
ten) en achter¬ 
ingang. 
INDELING: 
Beg.gr.: oprit, 
plaats voor 2 auto's, entree, berging, c.v.-ruimte, 
garage Niv. 1 : ruime keuken met kunststof instal¬ 
latie, tuin achteringang. Niv. 2: woonkamer met 
balkon. Niv. 3: badkamer, toilet, slaapkamer. Niv. 
4: bergkasten grote slaapkamer (circa 21 m 2 ook 
eenvoudig in 2 slaapkamers te splitsen). Alg.: 
goede staat van onderhoud, perceelsoppervlakte 
135 m 2 . Goede buurt met op loopafstand diverse 
voorzieningen. Aanvaarding op korte termijn. 


gpcpsHiAtt- 


HOENSBROEK 
(centrum) Te huur 

Luxe etagewoning in het 'Hartje van Hoens¬ 
broek". 

INDELING: 

Trapportaal, hal, woonkamer, luxe keuken, twee 
slaapkamers, betegelde badkamer met douche, 
toilet, bergingen (zowel op verdieping als parter¬ 
re), balkon, c.v.-installatie, geheel voorzien van 
dubbele beglazing, mechanische ventilatie, aan¬ 
vaarding per 1-2-1992; huurprijs / 770,39 excl. 
Belangstellenden kunnen zich via ons kantoor in¬ 
schrijven. 

SCHINNEN 

i 

Vraagprijs ƒ 135.000,- k.k. 

Het ruim woonhuis met tuin en verdere aanhorig- 
heden Een woonhuis wat beslist van binnen ge¬ 
zien moet worden. 

INDELING: 

Souterrain: gr provisiekelder. Beg.gr.: entr., rui¬ 
me woonk., keuk., bijkeuk., c.v.-ruimte, toilet, bin- 
nenpl. een hoger gelegen hobby-ruimte, grote 
tuin. Ie verd.: 3 gr. slpk., gr. badk. 2e verd.: d. 
m.v. een vaste trap bereikbare zeer grote geïso¬ 
leerde zolder, cq slaapkamer 51 m 2 . Alg.: goed 
materialengeruik, een pand wat beslist van bin¬ 
nen gezien moet worden, evt. garage (huur) over 
te nemen. 

HEERLEN 

Vraagprijs ƒ 137.500.- k.k. 

Uitstekend on¬ 
derhouden 
woonhuis met 
berging, grote 
garage en tuin. 
INDELING: 
Beg.gr.: en¬ 

tree, woonka- 

- Sfi, tuTruh 

me garage met berging, tuin, achteringang Ie 
verd.: 3 slaapk , badkamer met ligbad. 2e verd.: 
d m v. vaste trap berg-/hobbyzolder. Alg.: zeer 
goede staat van onderhoud, kindervriendelijke 
buurt. Gedeeltelijk rijkssubsidie overdraagbaar. 

SWEIKHUIZEN 

Vraagprijs ƒ 182.500,- k.k. 

Halfvrijstaand fraai landelijk gelegen woonhuis 
met terras/tuin, garage: een huis wat beslist qua 
ligging gezien moet worden. 

INDELING: 

Souterrain: geheel onderkelderd en ingedeeld in 
provisie- en wasruimte. Beg.gr.: entr, bet toil., 
woonk. (beg.gr.: v.v. een parketvloer), gesloten 
keuken, tuin/terras, vrijstaande garage met berg¬ 
ruimte. Ie verd.: 3 ruime slaapkamers, badkamer 
met ligbad. 2e verd.: d m v. vaste trap bereikbare 
ruime zolder welke ingericht is in een 4e slaapka¬ 
mer en c.v.-ruimte. Alg.: fraaie ligging, landelijk. 


Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 33 


AS SLR ANTI K - A I) V IS I! UK S 

GEOPEND: 
maandag t/m vrijdag 
kantoortijden 
’s zaterdags 
10.00-12.30 wmr 


MAKELAARDIJ ONROEREND GOED 

"XI hoensbroek 
fe V * I HOOFDSTRAAT 88 
] ( 6432 GH HOENSBROEK 

TEL. 045.223434 
VAAl FAX 045.230033 m 

[tl 


iNieuffl 


m 


SCHINVELD 
ƒ 55.000,- k.k. 

Bouwterrein voor het bouwen van een vrijstaande 
woning, opp. ca. 1425 m 2 , front ca. 13 mtr. 

BEDRIJFSPAND 
Te huur 

HEERLEN-CENTRUM: 

Tijdelijke verkoop c.q. opslagruimte. Opp. beg.gr.: 
ca. 200 m 2 . 1 verd.: ca. 200 m 2 . Aanvaarding direkt. 
Prijs en condities op aanvraag. 


'• Makelaar o.g. 

• Bedrijtsobjecten 

• Woningen 


• Taxaties 

• Hypotheken 

• Verzekeringen Wie weet wat hij wil, beslist om z’n 
eigen makelaar mee te nemen. 


mm 


ALCOHOL 

EN 

VERKEER 
DAT KUN JE 
NIET 

y/ Vetli£ VerkCC' Nt*dc h“d 

w Pkhée^fon Huis Uit Aktief! BRUNSSUM: nabij centrum Halfvrijstaand woonhuis met c.v.- 
gas, berging en tuin. Ind. o.a provisie-kelder, woonkamer, serre, 
keuken, bijkeuken, 3 slpk. en badkamer. Vaste trap naar zolder. 
Vraagprijs: ƒ 129.000,- k.k. 

BRUNSSUM: vrijstaand woon¬ 
huis met c.v.-gas, garage pn 
tuin. Gelegen aan de rand van 
het centrum Ind. Soutterain: 
div. berg- en hobby-ruimte. Part 
en Ie verd.: woonk. met parket¬ 
vloer, keuken, groot terras, 4 
slpk., badkamer. Prijs: 
ƒ 199.500,- k.k. 

I EYGELSHOVEN: prachtig 

gelegen halfvhjstaande wo¬ 
ningen met gas-c v., garage 
met extra bergruimte en 
mooie tuin (op 't zuiden ge¬ 
legen). Uitstekend geïso¬ 
leerd; ankerloze woning- 
scheidende muur Ind. o.a. 
L-vormige woonk. met keu¬ 
ken (tot. ca. 43 m 2 ). Bijkeuken, berging; 3 slpk., badk met o.a. 
ligbad en douche: vaste trap naar de zolder. Grote hobbyruim- 
te (mogelijkheid 4e slpk ). Koopprijs vanaf ƒ 244.000,- v.o.n 

HEERLEN-ZUID: vrijstaand herenhuis aaqde buitenrand van 
het centrum. Rustig en blijvend goed gelegen. Ged. geïso¬ 
leerd. Uitstekend onderhouden. Ind. o.a. sout.: (ook van bui¬ 
tenaf bereikbaar), grote garage, waskeuken, 2 slpk , badk. 
Beg.grond en Ie verd.: royale living (ca. 78 m 2 ) met leiste¬ 
nen vloer, open haard partij, luxe keukenlnst. met app., 2 
slpk., luxe badk, met o.a ligbad en douche. Prachtig aange¬ 
legde tuin (zuid-westen) met diverse terrassen. Prijs 
ƒ465.000,- k.k 


HEERLEN: rustig gelegen half¬ 
vrijstaand woonhuis met c.v.- 
gas, garage en tuin. Geheel ge¬ 
ïsoleerd en uitst. onderh Ind. 
o.a. U-vormige woon- en eetka¬ 
mer met parketvloer; keuken 
met een goed uitgevoerde keu- 
keninst. met app ; bijkeuken, 
vier slpk., badkamer en zolder 
(vaste trap). 

Prijs: ƒ 198.500,- k.k. 


\ 


I KLIMMEN: prachtig gele- 

1 '* gen vrijstaand landhuis met 

gas-c v , 2 garages (mpan 
dig), zwembad en grote, 
goed aangelegde tuin (to¬ 
taal 2091 m 2 ) Ind. o.a. 
sout.: 2 garages, berg-, 
wijn- en provisieruimte 
Part.: royale hal, L-vormige woonk. met open haard (ï 50 
m 2 ), eetkeuken, bijkeuken, 2 kantoorruimten Ie verd.: drie 
slpk , badk., zolderruimte Prijs op aanvraag 

NIEUWENHAGEN: Aan drukke doorgangsweg gelegen, gedeelte¬ 
lijk gerenoveerd, winkel-woonhuis met gas-c v en garage Ind. 
o.a. winkel (38 m 2 ), magazijn (20 m 2 . kan bij winkel getrokken wor¬ 
den), woonkamer (36 m 2 ), woonkeuken, berging, badkamer, vier 
ruime slpks., zolder. Vraagprijs: ƒ 139 000,- k.k. 

NIEUWENHAGEN: vrijstaand 
woonhuis met c v.-gas, garage 
en tuin. Grotendeels voorzien 
van kunststof ramen met dubb. 
begl.; rolluiken Ind oa provi¬ 
siekelder. woonkamer (40 m 2 ), 
eetkeuken met een complete 
keukemnstallatie met app , 3 
slpk.. badkamer, grote zolderka¬ 
mer en bergruimte Prijs: 
ƒ 169 500,- k.k 

SCHAESBERG - NABIJ CENTRUM: tussengeiegen woonhuis 
met c.v.-gas, berging en tum. Pand is achterom bereikbaar. Ind. 
o.a. woonkamer, keuken met app. Tuinkamer Ie verd.: 4 slpk. 
alle met muurkast; 2e verd.: vliering. Prijs: ƒ 119.000,- k.k. 


SCHAESBERG: vrijstaand woonhuis met c v.-gas. garage en 
goed aangelegde tuin. Rustig en goed gelegen Bouwjaar 
1989. Degelijk en goed verzorgd uitvoeringsmveau Uitste¬ 
kend onderhouden Ind o a woon-eetkamer met parketvloer, 
luxe keukemnst met app., bijkeuken, werkkamer (logeerka¬ 
mer), doucheruimte met toilet, ie verd.: dne slaapk . badka¬ 
mer met o a ligbad en douche Koopprijs: ƒ 298.500.- k.k. 

SCHAESBERG: uitstekend onderhouden woonhuis met c.v -gas 
en tuin Bouwjaar 1982. Geheel geïsoleerd, ged dubbele begl. 
Ind. o.a. ruime woonkamer, keuken, bijkeukea'berging, 3 slpk. 
badkamer en zolder. Prijs: ƒ 150 000,- k.k HEERLEN: woonhuis met c.v.- 
gas, garage/berging en tuin. Ind. 
o.a. provisie-kelder, woonkamer 
en suite, serre en keuken Ie 
verd.: 3 slpk., badkamer 2e 
verd.: 2 zolderkamers en zol¬ 
derruimte. Vraagprijs 

ƒ 128.500,-k.k. 


HEERLEN: te koop 16 autoboxen (bouwjaar ca. 1967). Gemiddel¬ 
de huuropbrengst ca. ƒ 11.520,- per jaar. Vraagprijs: ƒ 105.000,- 
k.k. 

HOENBROEK: vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, grote garage (2 
autos) en rondom tuin Rustig en blijvend goed gelegen aan de 
buitenrand van Hoensbroek. Uitstekend onderhouden. Geïsoleerd. 
Ind. o.a. sout.: garage, hobby- en c.v.-ruimte. Part.: royale hal, li¬ 
ving (ca 50 m 2 ), keuken met luxe keukeninst. met compl. app., 
bijkeuken Ie verd.: 4 royake slpk., badkamer met o.a. ligbad en 
douche. Prijs: ƒ 415.000,- k.k. 

HOENSBROEK: ruim halfvrij¬ 
staand woonhuis met gas-c.v,, 
garage en tuin. Gelegen aan de 
rand van het centrum. Bouwjaar 
1981. Goed onderhouden, ge¬ 
ïsoleerd. Ind. o.a. entree, hal, 
ruime L-vormige woonk., keu¬ 
ken met een keukenmstai. met 
app., bijkeuken, ie verd.: 3 
slpk., badkamer. 2e verd.: vaste 
trap. Grote hobbyruimte (4e slpk.). Zolderruimte. Vraagprijs: 
ƒ 189.000,-k.k. 

HULSBERG: halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v., berging en 
tuin. Rolluiken Ind. o.a provisiekelder, L-vormige woonkamer, 
werkkamer, keuken, bijkeuken, tuinkamer en wasruimte. Ie verd.: 
3 slpk., badkamer. 2e verd.: zolderruimte. Vraagprijs (incl. ged 
stoffering): ƒ 159.000,-k.k. 

I HULSBERG: vrijstaande 

' semibungalow met praktijk¬ 

ruimte, olie-c.v., inpandige 
garage (2 auto's). Rondom 
tuin (1187 m 2 ). Uitstekend 
onderhouden. Ind. o.a. sou- 
ter.: provisie-, was- en hob¬ 
byruimte. Parterre: royale 
hal; L-vormige woonk., eet¬ 
keuken, slpk., badk met o.a. ligbad en douche. 2 kantoorruim¬ 
ten (gescheiden enlree), ook als slpk. te gebruiken. Ie verd.: 

2 gr. slpk., zolderruimte. Prijs ƒ 420.000,- k k. 


/ i 

M 

gj 

L Q 

mm 


ZZ_J 


ü 


fes g- —- 

— - 

. Ul 


. o®* 


PREMIE-A SCHAESBERG: nog 1 kavel, goed gelegen (nabij 
Eikske), met gas-c.v , berging en tuin (garage mogelijk) Inde¬ 
ling: entree, hal, woonkamer, keuken en berging ie verdie¬ 
ping; 3 slaapk. en een badkamer. 2e verdieping: ruime zolder 
bereikbaar via vliezotrap. Muren, dak en beganegrondvloer 
zijn geïsoleerd Dubb beglazing in woonk. en keuken Door 
de premie-A-regeling 1991 is de woning blijvend betaalbaar. 
Prijs ƒ 133 950,- v.o.n. (excl. renteverlies) Premie-A-subsidie 
max. ƒ 41.000,- 


BOUWTERREINEN 

SCHAESBERG-ONDERSTE MOLT: bouwterreinen. Uitstekend 
en rustig gelegen Goed bereikbaar Nabij centrum. Bestemd voor 
vrijstaande woningen/bungalows. Variërend van ca 500 m 2 tot 
1013 m 2 . Prijzen vanaf ƒ 102.000,- v.o.n. 

KERKRADE-WEST: bouwterreinen vanaf ca 500 m 2 tot 650 m 2 . 
Koopprijs vanaf ƒ 60.000,- k.k 

KERKRADE - BOUWTERREIN: perceelsoppervlakte 433 m 2 . 
Prijs ƒ 45.000,- k.k. 


Taxaties, 
makelaardij o.g., 
hypotheek-adviescentrale. 

Maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 17.30 uur. 
Ook s zaterdags 
geopend van 
9.00 tot 15.00 uur. 

En verder volgens afspraak. 

Heerlenseweg 22, 
6371 HS, postbus 31193, 
6370 AD Landgraaf. 


PlCkée makelaardij bv 045-326767 


MAKELAARDIJ BV 
ASSURANTIËNTAXATIES 
HYPOTHEKEN FINANCIËN. 


ƒ 144.000,-- [ I EUR0PAWEG ZUID 214 UBACH OVER WORMS 


/• _Jk- / 1 

‘ #► utKA*i> 1u imnuw 


O <4OT*i0ra 


daar moet u meer van weten? 

Bel ons kantoor in Hoensbroek. 045-72343**. 

Wij zullen u graag alles 
vertellen en voorrekenen 
Ook over de (lage) 
maandlasten 


Dal mag u wel zeggen. 

Èn vrij op naam, dus 
geen ekstra kosten. 
Bovendien: subsidie¬ 
mogelijkheid tot 
max ƒ 41.000,—!!! 

PRIMA PLEKJE. 

In het centrum van 
Hoensbroek, aan de 
Stationsstraat. op loop¬ 
afstand van het station en 
alles gemakkelijk dichtbij 
En ook dichtbij de 
uitvalswegen en alle 
openbare voorzieningen 


Brunssum: 

Tussenliggend woonhuis met berging en tuin. Ind 
o.a. hal, woonk., keuken, badkam. en 3 slaapk. Per 
ceel is ook aan achterzijde met auto bereikbaar 
Prijs: ƒ 95.000,- k.k. 


UW HULP 


LEGT WEL DEGELI IK 
GEWICHT 


IN DE SCHAAL. 


Ubach over Worms 


Steens/ De la Haye/Watd/Dogge 


MAKELAARDIJ onroerend goed - assurantie adviseurs 

Geopend 

Maandag t/m vrijdag 

kantoortijden 

s zaterdags 10 00-12.30 uur 


HOENSBROEK 

HOOFDSTRAAT HK 

6432 GH HOENSBROEK 

TEL. 045-223434. FAX 04 5-2 30035 


makelaardij 

Hoolstraat 42, Voerendaal 


Tel.: 045-752142 


c»i*iHD*h4«]inr j Jr/tidil verhuur 

Jullie 

BIEDT r 
MOGELU^i 

hêdSL- 


ZONDER 


Appartementen 

in de hogere prijsklasse kunnen wij snel en op de beste 
voorwaarden voor u verhuren of verkopen. 

Bij verhuur keuze uit verhuur voor korte of langere termijn, 
al dan niet gemeubileerd. 

Woonhuizen 

in geheel Zuid-ümburg en België kunnen eveneens door 
ons worden verhuurd op de beste voorwaarden. 

rant taroica og 

Rechtstraat 93, 6221 EH Maastricht 

Tel. 043-254771 Fax. 043-254675 Perfekt onderhouden 
halfvrijst. woonh. met 
c.v., garage, berg. en 
tuin. Ind. o.a. l-woonk., 
keuken, badk., 2 
slaapk. en zolder. Vr. 
pr. ƒ 135.000,- k.k. 


Heerlen: 

Modern halfvrijst. woonh, met garage en leuke tuin 
in een jonge woonwijk. Ind. o.a. ruime woonk., open 
keuk. met luxe install., 3 slaapk., badk. en ruime 
hobbyzolder (via vaste trap) met diverse mogelijkhe¬ 
den. Vr.pr. ƒ 172.500,- k.k. 

Hulsberg: 

Goed en rustig gel. halfvrijst. woonh. met ruimte ge¬ 
schikt voor diverse doeleinden, berging en tuin. Ind. 
o.a. hal, woonkamer, open keuk. met aanbouwin- 
stall., 3 slaapk. en zolder. Vr.pr. ƒ 185.000,- k.k. 


Hulsberg: 

Vrijstaand landhuis met speelse indeling, degelijk 
gebouwd en perfekt gesitueerd. Pand heeft ruime li¬ 
ving (55 m 2 ) met niveauverschil, open keuken met 
aanbouwinstall., kelder(s) annex sauna, grote gara¬ 
ge, 3 slaapk., functionele badk. en knusse vide met 
mogelijkheid tot 4e slaapk./study etc. Vr.pr. 
ƒ 365.000,- k.k. 

00 nmKBtaat m wBwWOBnnBHM 


NEDU MAKELAARDIJ 


^ „ 5 F i^j.jjo,* k k. 


f 96 'j\jO ' k. k. 


j 3 j wO ' K . K. 


.; * .. - 


l 


. j,.' .- f 4/5-OCJ,- K.k. 


gaopmd wan 9JKM340 

4A ■ » j 

m iv rWwwn» 

045-711500. 

i Vm vrijdag van &MM7.30 uur. 


fcPetersoPartners 


Makelaars taxateurs O G 
A Prmthagenstraat 36 Geleen 

3c r " M„ eoerg 


5'^"ssv..-;-Centrum lr cc aer Kamostraat 


ueieen Henr; hermansiaan 


Geieen Leeuwennoekstraat 


Geieen-Zuid. Minckelersstraat 


Geieen, Napoieonoaan Noord 


" s 
J-„ oer 


K rnmyr Domem HeileDeuk 


MuPsterge'een Weverstraat 


ia-C 4 0,1 


Sitïard Ltmbrichterweg 


SoauDeek Eikenlaan 


'. r s' wcor.r 

; ■ kamer 


c? - v c4 S ï 6 


VERBOUWINGSOPRUIMIN 
met enorme 

KORTINGEN 

ïordijnstoffen nu vanaf 5 

lOrdiinstoffen kamerhooa 25 


s fh i 


t? KO O £ ; € £t U • 


VEILING 

LANDBOUWGRONDEN 


Gordijnstoffen nu vana 

Gordijnstoffen kamerhoog 
Synth. dekbedden 

135x200. vulgew.1400 gr 145,- 75, 

20 0x2 00. vulgew. 2 200 gr 22 5.- 115, 

24 0x200. vulgew. 2 500 gr 295,- 150, 

Op alle andere artikelen 

10 ■ 20 - 30% korting! 


Linur.jS.nL/.' 


, WS/ 
. x, t.v; 

r:^.' : 

: t • -mk , - 

r: • i xï* k -o*-. f 

'Vr.; 5 l ■ . .7-:; . , , - ,ü. t.'i'itV' 

- • -2 r .~** 
^SsmmSesMiSS^imiMÉk^.' • - 


Aï SHADl 


iri-j ’bb Jf*• Ki,: r.f/ ■; .icrstr, 


r .:;uie">.!!iiu , 


!AKl> N<latuur HOME SERVICE 


Kerkstraat 109 -109 B 
Brunssum 

TeJefoon 045 -25 35 35 DE OUDE ZON 

Complete Woninginrichting sinds 1913 \**gVtrteer Nederland 


appartementen¬ 

complex 

centrum Kerkrade 

i' £ b' * ju uuu - v o n 

m,..- a "' u r jOu. r 'U 

.. - ^r.' 

n. b-.i. d’ • ; f ! ...,j Jt; r;!a 

;*■ ;. r ,g ■ * uuC - v r 
.V / U' '-al''*.;' ’S ti U 

A ■ 1 -lp* ■ iPU' - bdO. 
<\ • : . 1 r .. ,r r;f ;,r.' r ^ ' ■■ ' 

Tel. 09-3287787273 DECORA 
HOUKES 
I PARKET B.V. 

SUPERAANBIEDING 

Rustiek A 
massief eiken stroken, 
22 mm, kant en klaar 
gelegd en geborsteld 

ƒ 1 30,- p.m2 

Voerondaai, Hoolstr. 45 

tel. 045-750305 

Stttard, Rifksweg-Nrd 48 

tel. 046-525157 

|Maastrieht, Schamerweg 147b 

tel. 043-636273 


HOENSBROEK 
Terveurdtweg 10. .•üi 

■VI ' . 'ja'j.jL r, I- i/jLp, 

I 'rr'-.t ' t''”ï' 1 J•' 4 . J hunlurs 

,s ,4-r> .-ijV' ".-icirC eetkeuK 

i,t''Ia..i.a'. 1 3-Jk kjrtOof cjo- 

■ 4 Ij r AJ'j .jf-jFiG ’e 
r J -''K h ZGuJërbtr.’j.Gij 

. ’ i.iGbr. r. ƒ t bë OuC - 

NUTH 

Voorsterstraat 11. Uitst )v\ 

'*■i -t i 1 i.<-A g v 
• ' ujC !u.r v -reicltdr - 

■ ►-*k At.JK, f,K ttpü'tu titflkd 

«■- 1 i .nlpr- bcjJk 

!'<>.• f '»-- c.»4.t!*.- ilir-'Gt opp b35 

*' i.i Jj.' ƒ .'.ib 000 - 

VAESRADE 

Vaesrade 89 i. !i,t- ,it.- 


I.-■ *4' i* i tt.vKi vrt.i.*- 


i -Ar. tf ‘M;. HA; 


N.M.W. QUADEN & ZN. 

Makelaardij onr goed 
Gelrestraat 4. 

Munslerytïietrn 

046-519644 
lid NVM 


VIJGEN 

I ONROEREND GOED • BEDRIJFSON ROER END GOED 
| AANKOOP • VERKOOP • VERHUUR . BEMIDDELING 
, J.W. VIJGEN Sl. FYaacfectKweg 16 6417 BD Hecrlee 

_ Tel. 045-711617 - S 


Vaak verkopen wij huizen die de krant net 
niet halen. Zoekt u een huis, laat u 
vrijblijvend inschrijven. 

Zie ook onze etalages St. Franciscusweg 16 
en Oliemolenstraat 3 

HEERLEN HOENSBROEK 

Vdii Hovèi t Westerflier Hot 26. Uitstekend geleg :an.;!- 
r j,.,. wouUK t.S mv 4 ruin t' sik., opp tob rrv pe r ;ekte 
s’dUt 4 undefh. V: pr ƒ 400 U0C P - k r 


ADVERTEREN 

DOET 

VERKOPEN 


ü t L r £ \ R i • k s u uy l. . t f u n 


GEl l E i v. S-nmslr.uit 


Hut Hu.; a a-'L-Tv 1 R- M ^romenaü*: 


HEE Rl hTvj K^stëeUittil’, bti 


hEtHL \r. f'4 r < Pu 


•te > RlLN .tri , u: 
StTTARD iistsj.d 11 
JTER 


Ruijters Conunernet-i Vastgoed 


Mr. dr. Froweinweg 30. Mooi gei semi-Dungaiow 3 rui- 
r.c si pk grote woon c*et u . duob gorage. grondepp 
224b rrr Vr pr ƒ 309 000 - k r. 

NEERBEEK 

Neerbekerstr. 69. Haifvri/.t . keurig or.derh .voor.ruis. 
3 h pr. grote wGorik , eik .ïLinbouwkeuk pcirKetvioeren 
Gurjge Moet u oesi van tinnen zien, Vr pr. ƒ 139 500.- 


BRUNSSUM 

Haselaar 6. Uitsteke-iid ye .it kri st landt 4 bipk iuxe 
ba:>. «vooriK 60 rrr, opp 379 nv, bwj 89 Vr pr 
/ 3d3 G00 - k K Event inrui van patiobung moge,i;r> 

VIJLEN 

Martinusstr. 2. Ruim vrijbt wti opp 350 nr. 4 slpk bw; 
I9bb garage. Vr.pr ƒ 245 UUu.-k k 

LANDGRAAF 

Neerbraak 34. Haifvrijst op woonerf gel goed onderh. 
wuorr. 3 slpk , tuin op zuid Garage 27 m- V' pr 
ƒ 1G 7 Oüü ■ k k 

GULPEN INGBER 

Lemmensstraat 14. Vri|St .anaeirjK ge. mei 5 s:pk ge- 
hcfei prderkelderd Grote garage Opp 45U nv Vr pr 
/ böb 000 • k K 

WAHLWILLER 

Oude Baan 12. Vrijstaand woont . 3 sipn app keuk ti ; - 
heun oup o35 nv Vr pr / 209 000.- k k 

HEERLEN 

Zandweg 7. Op goede stand gel haifvrijst tierenbuis. gr 
woork . eiken parket, 5 ruime si pk , recente aanbouwkou- 
ken m apparatuur er padk Prijs n o t *. 

Gerard v. Brunningstr. 5. Uitstek gei ruim nalfvri.st ne- 
renr.uis. 4 sipk , woonk 68 nv Moet u van binnen zien. 
Vr.pr ƒ 2 79 000.- k k 

Fossielenerf 478. In perfecte staat verk halfvr st woon¬ 
huis met carport 3 slpk Vr pr / 129 000 k k 
Lirp 16. Rustig gei royaal vrijst landhuis Opp 550 rrv 4 
sipk inpand garage Vr.pr. / 335.000 - k k 
Gouverneurstr. 81. Uitst onderh haifvrijst woonh met 
twe-e sipk grote tuin Vr pr / 1 08 000.- k k 

NUTH 

Reukenderweg 5. Vrijstaand woonhuis op 770 ir ■ grond 
5 s pk woonk 40 rv. grote gesi kc-ukei Vr pr 
ƒ 239 OÜÜ - k k 

WIJNANDSRADE 

Teheuxstr. IA. Nieuwbouw serrn-Dungaicw. 3 sipk Op> 
rr,ei juni De touw is halverwege Vr pr ƒ 238 000.- v o n 

MAASTRICHT 

Hondiusdomem 42. Bwj 1988 Uitstekend tussenge! 
ruim woonnuis. perfekte staat van onderhoud, met studio, 
vri. uitzicht op grote vijver Vr pr / 209 000 ■ 

TE HUUR 

Kerkrade-W. 400-1000 nr luxe kantoorruimtes met 
600 1800 nv bednjlsloods 

Bocholtz weg. gev. leeftijd kunnen wij u een goede ren¬ 
derende bakkerij aanbieden voor een gunstige prijs. Inl 
v/P kamour 

Heerlen-Cntr. a ruim Kantoorpand 


TE KOOP GEVRAAGD 

Woonhuis, vrijstaand halfvrijstaand, 10 15 km Duitse 
grens 

Wij hebben ca. 543 potentiële kopers ingeschreven 
die naar een huis zoeken, waarvan vele Duitse gezin¬ 
nen. Heeft u iets te koop of te huur, belt u ons vrijblij¬ 
vend 1 


HUIS KOPEN OF VERKOPEN? VIJGEN VRAGEN 

045-711617 

i* !l:V 

KOPERS VAN DEZE HUIZEN 
ONDERSCHEIDEN ZICH 


Binnenkort wordt in het stadsdeel Nieuw Welten 
gestart met de bouw van een aantas herenhuizen 
Deze herenhuizen onderscheiden zich door een 
creatieve vormgeving aan de buitenzijde en een 
grote leefruimte. Er is een keuze uit verschillende 
indelingen en typen. Het stadsdeel Nieuw Welten 
is gelegen op korte afstand van het centrum en 
grenst aan het natuu*re:-jrvaat Kunderberg 


Indeling type SH4 

.. vr.riit.y-- -/»•• ■■■ : >u:r c.i 36 fi- C< 

keuken c,<. 9 "t- e'gunuije g.i. Jh*- 
■ De U; verdieping li> voorzien ver 
ruvale sl.iiipkdriiers ca 22 m . iUm- 
•ii-. alsmede e--n hadka'e- / 

2-.: tellet Vaste It.-ip tia.u .’uide ,i 

Technische details: 

spouw- dak en v>uef .snlaUe l M&mm 

' r./R.s. 


Prijzen vanaf f 204.004 v o n. tot 


f 244 204,-- vo.n 


10091074 


111 STIENSTRA 


Kruisstraat 56 6**1 1 .hib!.--. '• 

Maandag t m vrijdag yei/pc-i'd var ‘.f "0 ?' jO 

Zate'dag van 9 00 tot 1 8 OC uur 

Ook kantoren te Maastricht én Akfn 


ry gfi^ y p p ygptwwij iy yy» limburgs dagblad , 


4 


j VPRO brengt televisie-special rond :'Alt in the fa mily' 


show 


Archie Bunker j ubileert # Twintig jaar ’All in the family’. Ter gelegenheid hiervan brengt de VPRO zondag¬ 
avond een special rond Archie Bunker (Caroll O’Conor) en zijn tv-familie. 


DOOR FRED VAN GARDEREN 


Hilversum - Archie 

Hunker stond in de jaren 
2 eventig model voor heel 
v eel huisvaders. Ook bij 
°ns. Als de vooroordelen 
Weer eens over de tafel 
vlogen tijdens het avond- 
e ten, kreeg mijn vader 
Vaak het verwijt: ’Je lijkt 
Archie Bunker wel’. Het 
Werd dan verdacht stil in 
zijn hoek. Hij had een af¬ 
wijkende mening ten op¬ 
zichte van zijn kinderen, 
hiaar zo rechts was hij 
toch niet? Nee hoor, viel 
best mee. Ook wij kinde¬ 
ken, maakten met dat ver¬ 
wijt ons schuldig aan een 
deel van de Archieziekte, 
Want op dat moment dach- 
ton wij ook in hokjes. 

He extreem rechtse meningen 
2 le Archie Bunker (gespeeld 
door Carroll O’Connor) er op 
da hield, waren goed voor 
hvaalf jaar topamusement. 
Want ’All in the Family’ was 
Weliswaar een sitcom (situa- 
~on comedy), maar het plezier 
i * w am voornamelijk voort uit 
de afwijkende meningen van 
de hoofdrolspeler en de daar¬ 
door ontstane (herkenbare) 
fdzies met zijn schoonzoon Mi- 
* e Stivic (Rob Reiner). 

' ^hvic, een Pool en student (en 
daarom werkloos), had het 
Zwaar te verduren. Stivic was 
| minderheid waartoe Bun¬ 
der niet behoorde en was dus 
Verkeerd. Zo deugden ook The 
Jefferson’s, de buren, niet, om- 
dat ze zwart waren. Bunker 
stampte door het leven als een 
k Zwaar beschonken olifant. Hij 
, president Nixon waren 
°kee, maar van de rest deugde 
*haar weinig. Zijn vrouw Edith 
Uean Stapleton) en dochter 
gloria (Sally Struthers) had¬ 
den een dagtaak aan het stich¬ 
ten van vrede die door hun 
tean en vader zo vaak in gevaar 
Werd gebracht. 

Watergate 

^Üdens de serie speelde de Wa- 
tergate-affaire, die uiteindelijk 
Voor de val van Nixon zorgde. 


Dat gegeven was in die tijd een 
’hot item’ in de woonkamer' 
van The Bunkers. Mike pestte 


zijn schoonvader die de schuld 
gaf aan het communistische 
tuig dat journalisten nu een¬ 


maal zijn. Het werden de hoog¬ 
tijdagen van ’All in the Fami¬ 
ly’- 


In de loop der tijd veranderde 
er veel bij The Bunkers. Het 
gezin uit Queens New York 
had de eerste vier jaar als bu¬ 
ren The Jeffersons (met zoon 
Lionel Mike Evans als vriend 
van Mike en moeder Louise 
Isabel Sanford als hartsvrien¬ 
din van Edith). 

In die tijd kwam ook Ediths 
nicht Maude (Bea Arthur) re¬ 
gelmatig bij hen over de vloer. 

Maude was de enige die op Ar- 
chies overheersing een ant¬ 
woord had. Haar dominantie 
sprak zo aan dat CBS de huidi¬ 
ge Golden Girl (Dorothy) al ras 
een eigen show gaf, getiteld 
Maude. 

Doodvonnis 

Nadat The Jeffersons in 1975 
verhuisden naar het duurdere 
Manhattan, kregen The Bun¬ 
kers eerst Italiaanse en later 
Puertoricaanse buren. Archie, 
van oorsprong werkzaam op 
een scheepswerf, opende weer 
later met barkeeper Harry van 
zijn stamkroeg Kelsey’s Bar 
zijn eigen café Archies Place. 

Maar toen was het grote succes 
al vervlogen. 

En toen de makers, onder lei¬ 
ding van de bekende producer 
Norman Lear, in 1981 Edith 
plotsklaps lieten overlijden, 
ondertekenden ze daarmee het 
doodvonnis van de serie. 

’All in the Family’ werd in de 
Verenigde Staten voor het 
eerst op 12 januari 1971 door 
CBS uitgezonden en verscheen 
vanaf die tijd tot september 
1983 vrijwel wekelijks op tv. In 
Nederland werd de serie ook 
een groot succes. De VPRO 
zond ’All in the Family’ van fe¬ 
bruari 1976 tot september 1979 
uit en in de loop van 1980 nog 
een aantal afleveringen. 

Interviews 

De VPRO zendt zondagavond 
om 22.08 uur via Nederland 2 
de jubileumaflevering ’All in 
the Family, 20th Anniversary 
Special’ uit. Daarin fragmen¬ 
ten van vroeger, interviews 
met de hoofdrolspelers en ge¬ 
sprekken met willekeurige 
Amerikanen over het effect 
van de serie op hun leven. 


DOOR ELS SMIT 


HAARN - ’This is Annie 
Schilder’. Gelukkig 
I ttiaar. Anders zouden we 
! denken dat we een ander 
J^oor ons hadden. Op 
Haar laatste solo-cd, de 
tojfde alweer, staat ze, 
zttiet krullekop, breeduit 
lachend afgebeeld. Het 
f&at goed met Annie. „En 
** heb er geen spijt van,” 
* e gt ze vooruitlopend op 
de vraag die haar stee- 
yast wordt gesteld: ’Heb 
er nu wel verstandig 
gedaan weg te gaan 
b Ü de BZN’. 


vreselijk veel is er qua geluid 
JJ°uw ens niet eens veranderd, 
jtet merendeel van de liedjes op 
A his is’, waaronder ’Love is all’, 
s geschreven door het duo Tol 
y Tol, dat indertijd al borg 
tond voor menige hit van BZN. 
wee andere componisten lever- 
en een bijdrage aan de cd: Mi- 
hel Fugain en Andrew Lloyd 
Webber. Hoe kom je aan die 
^nsen? 


Tol en Tol: die zoeken die 
e qjes voor me uit, denken: ’Dat 
wel bij haar stem passen.’ 
*fceestal klopt dat. We werken al 
° lang met elkaar.” 


Frans 

P. at liedje van Mïchel Fugai 
l nd ik hartstikke leuk. Gaat d< 
*** over de rode sjaal? 

”* Zou best kunnen.” 

^ eet je dat niet? 

Ji^tee, mijn Frans is niet gewe 
, *g- Ik weet wel zo’n beetje wa z 
et over gaat, maar elk woor 
Precies, nee.” 

Hoe kun je het dan toch in z 
9oed verstaanbaar Frans zii 
Oen? 

jTk zing ook in het Grieks. D« 
nnkt ook alsof het heel wat i: 
j.yt komt zo: ze hoeven me ee 
le dje maar een keer voor te zir 
6en en ik zing het zo na: de mek 

ctle > de tekst. Dat is echt ee 
gave.” 

moet je, toen je weg was b 
het vak hebben gemist. 


Nieuwe cd met liedjes van duo Tol en Tol 

Annie Schilder kan 

« 

best zonder BZN 


• Annie Schilder: 
„Ik wil niet meer 
dan hooguit drie 
keer per week 
optreden” 


„Ik heb het verschrikkelijk ge¬ 
mist. Eerst niet. Toen was ik echt 
blij dat ik ermee was gestopt. 
Mensen geloven dat niet, konden 
ook niet begrijpen dat ik er mee 
ophield. Maar het werd na acht 
jaar veel te zwaar. Het is mis¬ 
schien moeilijk voor te stellen. 

Maar we werden geleefd. Soms 
stonden we in een studio op te 
treden en we wisten niet eens 

voor welke omroep en voor welk 
programma. Al dat reizen, al die 
toernees. Ik had ze voor geen 
goud willen missen, maar het 
waren tropenjaren en op een ge¬ 
geven moment was het op. Bo¬ 
vendien had ik een klein kindje 
waarvoor ik wilde zorgen. Als ze 
zo klein zijn, hebben ze recht op 
je zorg. Je stopt niet zo maar. Het 
was geen lichtvaardige beslis¬ 
sing. Dat kun je wel nagaan, 
want ik gooide ook nog eens een 
goed inkomen weg. Maar ik kon 
het niet meer opbrengen. Het is 
me door veel mensen niet in 
dank afgenomen. Maar hoe moet 
je het uitleggen? Nu nog denk ik 
wel eens: ze zien je vier minuten 
op de televisie. Maar mij kost 
zo’n optreden twee, drie dagen. 
Je moetje kleding uitzoeken, re¬ 
peteren, wachten.” 

Toch ben je op een dag weer be¬ 
gonnen met je oude vak. 

„Ik heb het geprobeerd, hoor.” 

Wat? 

„Haken.” 

’t Ging niet? 

„Ik ben aan een sprei begonnen. 
Nooit afgekregen. En toen belde 
de VARA. Artsen zonder Gren¬ 
zen was net opgericht en ze vroe¬ 
gen of ik het begeleidende liedje 
wilde zingen. Laat ik dat dan 
maar eens doen, dacht ik. Het 


pakte goed uit. En, zo gaat het 
vaak: van werken komt werken. 
Maar het eerste anderhalf jaar 
heb ik geen live-optredens ge¬ 
daan. Ik heb geleerd van de pe¬ 
riode bij BZN. Goed nagedacht 
en besloten: ik wil de zaken kun¬ 
nen blijven overzien. Ik wil niet 


meer dan hooguit drie keer per 
week optreden.” 

Hoe heette dat liedje van Artsen 
zonder Grenzen ook alweer? 

„Eeuwige Kerst.” 

✓ 

Nederlands? 


„Ja, dat was toevallig zo.” 

Heb je geen zin om meer in het 
Nederlands te gaan zingen? 

„Ik heb er geen bezwaar tegen. 
Als ik een Nederlands liedje on 
der ogen zou krijgen, zou ik niet Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 35 Pararotti 
en Jostiband 
meest % 

gewaardeerd 


Hoog rapportcijfer 
voor NCRV en de EO 


Van onze rtv-redacfie 


HILVERSUM — De tv-program- 
ma’s Pavarotti in Hyde Park 
(NOS) en Jostiband (NCRV) wer¬ 
den in 1991 door de kijkers het 
hoogst gewaardeerd. Dat blijkt 
uit het jaaroverzicht van de afde¬ 
ling Kijk- en Luisteronderzoek 
van de NOS. Beide programma’s 
kregen van de kijkers maar liefst 
een 8,4 als rapportcijfer. Dat de 
Jostiband uiteindelijk op de eer¬ 
ste plaats is gekomen, dankt de 
NCRV aan de iets hogere kijk¬ 
dichtheid van het programma 
(meer mensen waardeerden het 
programma dus zo hoog). 

In het NCRV-programma Josti¬ 
band, dat op 16 december werd 
uitgezonden, is het jubileumcon¬ 
cert te zien van het uit 170 leden 
bestaande orkest van geestelijk 
gehandicapten. Het programma 
trok ruim een miljoen kijkers. 

De NCRV heeft in de lijst van 25 
best gewaardeerde uitzendingen 


maar liefst zeven programma’s 
staan. De Evangelische Omroep 
komt op een goede tweede 
plaats met vijf programma’s. Op¬ 
vallend is voorts dat elke publie¬ 
ke omroep minimaal één keer in 
de top-lijst voorkomt. RTL4 ont¬ 
breekt omdat van deze omroep 
geen waarderingscijfers worden 
bijgehouden. Deze zender zegt 
daar geen belangstelling voor te 
hebben. 

Opvallend is de aanwezigheid 
van De Zomer van ’45 1 14e) in de 
lijst. Doorgaans is de kans groter 
dat programma’s met een klein 
geïnteresseerd publiek een hoog 
rapportcijfer krijgen. De afleve¬ 
ring van de NCRV-sene wist 
echter met zo’n 2.3 miljoen kij¬ 
kers toch een hoog waarderings¬ 
cijfer te scoren. 

Overigens komt geen van deze 
25 programma’s voor in de lijst 
van vijftig best bekeken pro¬ 
gramma’s (elders op deze pagi¬ 
na). De Zomer van ’45 kwam 
daarvoor slechts 93.000 kijkers 
tekort. 


STER sluit jaar af met lagere omzet 


RTL4 verwacht over 
’91 bescheiden winst 


Van onze rtv-redactie 


HILVERSUM - RTL4 ver¬ 
wacht 1991 af te kunnen 
sluiten met ’een bescheiden 
winst’. In het tweede jaar 
van het bestaan kan het 
commerciële station dus al 
beginnen met de investerin¬ 
gen terug te verdienen. Hoe 


beginnen met nee. Maar ik zou er 
wel erg goed naar kijken: of de 
melodie klopt en of de tekst 
klopt en of ze met elkaar klop¬ 
pen.” 

Het is dus niet zo dat je op voor¬ 
hand zegt: Geen Nederlands? 

„Nee, waarom? 

Omdat het 't beeld dat mensen 
van je hebben zou kunnen scha¬ 
den. 

„Nee hoor. Ik heb dat meer met 
m’n haar.” 

Met je haar? 

„Ik zou het niet moeten wagen 
om m’n haar steil te gaan dragen 
Wat een brieven zouden daar op 
komen. Of dat ik ineens in een 
sexy pakje het toneel op zou 
stappen... Ik weet zeker dat men¬ 
sen dan toch eens even goed 
zouden kijken, m’n liedjes zelfs 
anders zouden beoordelen.” 


Beleid 

Wat ga je in 1992 doen? 

„Een goed beleid uitstippelen. 
Waar en wanneer ik ga optre¬ 
den.” 


Met een muziekband? 

„Nee, met een orkest. Er is een 
aantal orkesten dat verscheidene 
artiesten begeleidt. Het Day- 
light-orkest bijvoorbeeld. De 
planning is een heel karwei, 
maar gelukkig wordt dat gere¬ 
geld door de managements.” 

Ik heb ooit gelezen dat je zei dat 
je harder was geworden. 

„Ach, harder geworden. Mis¬ 
schien durf ik eerder nee te zeg¬ 
gen als het te veel wordt. Maar 
dat gaat nu veel gemakkelijker, 
omdat ik alleen ben. Als je in een 
band zit, heb je altijd met ande¬ 
ren te maken. Je laat elkaar niet 
vallen, want dan schaad je el¬ 
kaar. Nu heb ik de mogelijkheid 
de zaak te overzien. Nu is m’n 
hobby m’n vak. En ik krijg er 
applaus voor. Dat miste ik heel 
erg: het applaus. Je hoort het wel 
vaker zeggen, maar het is waar: 
het werkt verslavend. Het is zo’n 
bevestiging. Ik denk dat ik een 
goede balans aan het vinden 
ben. De omstandigheden zijn 
ook veranderd. Anja is nu negen. 
En die begint nu: 'Wanneer is de 
tipparade?’ En dat is natuurlijk 
hartstikke leuk.” 


groot de winst precies is, 
wil RTL4 niet meedelen. 

De STÈR sluit dit jaar af met 
een bruto-omzet die honderd 
miljoen gulden lager is dan de 
omzet van 1990. STER-direc- 
teur P. Kenninck wil het pre¬ 
cieze eindresultaat van dit 
boekjaar echter pas meedelen 
nadat het STER-bestuur en het 
Commissariaat voor de Media 
op de hoogte zijn gesteld. De 
STER verwacht een herstel in 
het eerste kw r artaal van 1992. 

Televisie 

De daling in de inkomsten van 
de Stichting Ether Reclame is 
volgens Kenninck geheel en al 
terug te voeren op minder in¬ 
komsten uit reclamezendtijd 
voor televisie. De radio- 
opbrengst steeg licht. 

Vorig jaar haalde de STER nog 
een bruto-opbrengst van 545,6 
miljoen gulden. Het netto-resul- 
taat bedroeg dat jaar 453,4 mil¬ 
joen. 

Ook vergeleken met het netto- . 
resultaat over 1990 komt de '. 
STER dit jaar op zo'n honderd • 
miljoen gulden lager uit. . * 

Neergaand 

Vorig jaar al moest de toenma¬ 
lige STER-directeur C. Smee- 
kes meedelen dat zijn organi- • 
satie voor het eerst in het vijf- . • 
entwintigjarige bestaan • de ■ 
omzet zag dalen. Dit jaar geeft ■ j 
dus voor de tweede keer in de !; 
STER-historie een neergaande ; > 
lijn te zien. 

In 1989 had de STER tot dus- : 
verre het hoogste netto-resul- 
taat met 477,1 miljoen gulden. 

In dat jaar (oktober) begon .; 
RTL4 met uitzenden. Dit jaar 
komt de STER uit op een ! 
netto-resultaat van rond de 353 ; 
miljoen. Het resultaat over dit • 
jaar komt overeen met schat- I 
tingen die de STER-directeur ; 
enige maanden geleden al 
maakte. 


Frisdrankgigant 
sponsort Top 40 

HILVERSUM - Coca Cola spon¬ 
sort Veronica’s Top 40. De fris- 
drankgigant en de omroep zijn 
overeengekomen dat vooraf¬ 
gaande aan het programma ge¬ 
durende vijf seconden het limo 
nade-logo te zien zal zijn. Ifi 
België is Coca Cola sponsor van 
de Top 30, elke zaterdagmiddag 
op Radio 2. 

Sponsoring van tv-programma’s 
via zogenoemde billboards (stil¬ 
staande beelden met het logo 
van de sponsorende fabrikant) is 
toegestaan sinds in oktober jl. de 
Europese televisienchtlijn in 
werking trad. $ Dagblad 


Zaterdag 4 Januari 1992 • Pagina 


wwm 


DE LIMBURGSE 


PERSONEELSGIDS 


La/ 


V 
De Gamma bouwmarkten in Meerssen en 
Kerkrade zoeken diverse medewerkers (i 

Gamma Nederland b.v. is dé franchise-organisatie . erg belangrijk is 


worden geëxploiteerd. U Vindt er o.a. ijzerwaren, 
gereedschap, verf, wanddekoratie, hout, plaat¬ 
materiaal, elektra, verlichting, isolatie, kasten, 
keukens, klimmateriaal, fiets- en airto-artikelen, 
tuinartikelen, wand- en vloertegels, bouwmaterialen 
en sanitair. 


erg belangrijk is 

- een opleiding op MDS-nivo 

- leeftijd tussen 18 en 30 jaar 


Onze bouwmarkten in Kerkrede en Meerssen zoeken 
voor goedige indiensttreding 


levens zijn we op zoek naar een 

part-time chauffeur (m/v) 
voor twee dagen per week 


- voor deze funktre is groot rijbewijs een vereiste 


medewerkers (m/v) 


Kandidaten krijgen na een inwerkperiode het beheer 
over één van dé genoemde afdelingen in de 
bouwmarkt De werkzaamheden richten zich o.a. op 
bestèHen, prijzen, inruimen, presentatie, vdor- 
llchtmgen verkoop. 


Wat heeft Gamma u te bieden: 

- een leuke baan in een gezellig team 

- de mogelijkheid tot het volgen van een vakgerichte 

detailhahdei8opleiding - 

- mogelijkheden om verder door te groeien binnen 
onze dynamische organisatie 

- een 38-urige Werkweek 

- goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals .-„l 

korting op Gamma aankopen ■ - 


Wat vraagt Gamma ven u: 

- enthousiasme en inzet 

- interesse voor én enige ervaring met 
doerbet-zelven 

- in staat njn onze klanten op een vlotte en 
vriéndelijke w^ze te helpen, waarbij sekuur werken 


Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: 

Budó Holding MeSresen/Maastricht BV 
t.a.v. mevrouw A. Pieron, afd. Personeelszaken 
Klipperweg 18 

6222 PC Maaafidcht - : 'V' 

(tel. nr. 043-631212) ; 


eiaBBBaBeai 7 neBBsnnanB*BBnBBanaaBnnnBaB#nannaBannaBBaaBaBaBBnBaBBBaBBBBBBBBBBB«n»BunBsaBBBBBannBBBBBnaaBBB»aBBBaBBBaaBBBBiaiia 

iiiiiiiiiaaiaiBiiiii«aa«maait,MiM„i,MMimaMaBBaaa,i„iiiMiiaBi„aiii,ii<if<niaMBBBii<>aaBa>iiiaBMaaiBaBiaaaaa,ii>i,«a 

aiaaiaaaaafaaiaaaiaaaaiaaaaBaaaaaa,iaiaaaiaii>aa)aiiaaaiaaaaaaiaiaaaaBaaiaiiiaai)ii!aiaimugiiiaiBillluamiHiiaaiiiaaiaaaa 

......aaaaaaa „„ i■ ,, „ ** _ _ ■■*___ 2 ÏÏS 

aaiiaaifaaaaaaaiaaaaiaiaa«aiaiaaaBaaaaaiaiaaaiaiaaaaaBa,aaaaaaaafaaaaaaaaaaiB« 'ikJlKaaaaa aa « J *» ■ ■ ï!! 2 l 

aaiannaaaaaaaaiiaiiaaaMraaaaaaBBiiaiaasaaaaiaaaaiaiBaBaiaaaaaiBiaaaBBajiaaj , aa ■ aa a m aa ■ * aa a »aj«| 

aiaaiaaiiBaiiiaaaiaaiaaaaaaiiiiaiaa'iiaia^itaaaiaiaiaiaaBaaaiaaaiiiaanaaaiaaaa tr^n aa aaa aa aa ■ ■ ■■ “JJJJ 

iMiiiiiiiiMiaaiaiiaaiattaiiaaiiiataiiaiaiaaaaaiaiiaamaiiiiiBaaaaaiaiBBaaaBa **• aa aaa aa aaa aa aaa aa aaa 

• „««aaaaaaa a .<»»««»« bs.j „ . .«; s ■ i - .. ,i a r.n.i»-. i: •• aaaaaaa b« 43 s.«« u„ nu laaaiaüa *c.a aa BIB »« uj.a u» aaa a« utz 

iitisMiflititaiiiiisiiiiitsitrissiiai jiSfcSiz'riiMiiaiiRiiiaiiisiiiiiisavsssffs^ttïS^r^iiiiiiiRiifsfiRiï./f i 4 isfSiR«aHvi 8 isaiMtf^»iH 

M'iiIIiMiBBmiüüiiüiMmBrzBH^iMMBB^BmiBBBBaiBBBiBBaaniMtiiiBiiiimBBciBiiaaaMiBBiMWMnBiiiiBaB.. 


I 


WPM biedt werkgelegenheid een ca. 1.000 mensen in de regio 
Oostelijk Zuid-Umburg. 

Met behulp van moderne machines en technieken ontwikkelt en 
produceert WPM reeds Jeren halffabrikaten en eindprodukten bi 
massief hout, MDF en metaal. 

Daarbij wordt het gehele akela van hout- en metaalbewerkings- 
technieken bestreken. 


Voor het bedrijfsonderdeel projektmeubelen, waar houten projektmeubelen 
voor met name de sociaal-msdische sektor wórden vervaardigd, zoeken wij 
Wegens reorganisatie van de afdeling stoffering, een 


chef stoffering 

Deze afdeling is gevestigd in Kerkrade en heeft als bezetting ca. 20 medeweric(st)er8. 


Waaruit bestaat de funktie? 


Wanneer kunt u solliciteren? Wet bieden wij? 


Leidinggevende en begeleidende • als u kunt funktioneren op 


taken, waartoe o.a. behoren: 


middelbaar technisch nivo. 


uiteraard een salaris passend bij, 
het nivo van de funktie; 


introduktie en plaatsing nieuwe verkregen door opleiding dan wel • goede pensioenvoorzieningen 


werknemers; opleiding en ery< 

• beoordelen; . «ais u aantoonbar 

• bevorderen werkklimaat; in een dergëlljké 

• handhaven discipline, orde en persoonlijke ety 

netheid;. •;*” ; die geen twijfel 1 

• toezien op arbeids- ' de slagingskani 

omstandigheden en handhaving gevende fünl&é 

' veikigheidsvoorschriften. • ais u zeer goedé 

Tachnissh/produktionele taken vaardigheden** 


opleiding en ervaring; eventueel een koltektieve 

als u aantoonbare ervaring heeft ziektekostenverzekering; 
in een dergëlljké funktie; dan wal • bijdrage in de verhuiskosten, 
persoonlijke eigenschappen bezit indien vereist; 

die geen twijfel laten bestaan over • mogelijkheden tot het volgen 
de slagingskéi^in eari tëiding^ verdere opleiding. 


l'V V „J <■ 


In form a tie, 


- Ais u zeta .; indien m meer inlichtingen wensi; 

vaardigh^en berit om boven- 

genoemd* Mkan te kunnen de heer M. lamers. 

Uitvoeren, v ' * noraAnoAlefa mUfiAnerie 


• aaneen medischap , 
uiivoer n, ^. . _ •' _ ;; " personeelsfunktionaris bij het.... , t 

• ele u bereid bent mee te werken betreffende bedriüeonderdeel; 7 


tel. 045-328704 


Sollicltetle. . 

Admirj|itf§iM¥4^te;,öAif i;’ kwmis en eryéring sollicitaties verwachten wij binn 

• urem^ntwoóNniTVv?*; 10 dagen, te richten aan: 

,1 de voorkeur.. , ^ k)WM * • « 

. , ';M* v «4eheérGJ.0uaedvlieg, . % 

logistieke afdefihgmet hoofd Personeel en Organisatie, 

bet^ tot bewwkfppl^ :•* ' Postbus 2611,640TDC Heerlen. * 

*.^methodea en té hanteniih ^ S.v*p. op linkerbovenhoek van * 

normtijden. enveloppe vermelden: 

v.';\ •• ■ > . ’< chef stoffering. . . ■* * - * < a i j 
Mede ten ge vi 
óhroerendgoe 
termijn op dei 
worden een 


Wn^évankacht van taken ten aanzian van dé . 

hetéft naar de gemeente, ken op korte 
^ Bréincièn, Ouraau Financieel Beheer, geplaatst 

-i ■ ' '* ' • - 

Tot da taken behgren o.a. 
uINbering van 
L de hefRngen dekmirtg vahde 
; van de gemeente; 
- factuurcontrole. 


girale betalingen én : 


functi e « l ee n : . i-i. r ; n> 

MAVO en. praktijkdiptoma boekhouden, ^ 

Functlenfveaui ■ : X ’?.'-j 

Niveau 4/5 min. ƒ 2228,- en max. / 3175,- per maand ÓH aén 38-urige ' 

yJtUjAVoK }'• ... •_,•»*»...*., -* -V • Bu»-/>■»».•- * * <"•*»• xur 


“t- . 


Öéaè kuivwn woróeri vafMegenbiJhet hoofd van déAMcdngFlnariciAn r de 
heerHsPéetaié. m .f -. • ■ • a 

Tel. 04742 S828. ' ■ 

SchrifteHjkë sofllpitabes dienen wBiör 18 januari t982 ingezonden te tóbeir ; 
san hBtoofegevanburge éwea ilr pn wethouders van Poster***, poribus f 
8000. ewÓAAT^oéiSfheA ?hdfr vermeicBng wn viKaBu>e.Hnenoiénop dé -. 


! 


'j 

■ Ml Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 37 


Hmburgs dagblad 


televisie en radio zaterdag 


Nederland 1 


Duitsland 1 


TV 


lllimm mm 
RTL4 

^2.55 Flaming Star. Amerikaanse 
clvis Presley-film uit 1960 van Don 
Elvis als halfbloed indiaan 
J*' 6 niet zichzelf en met zijn half¬ 
ver in conflict komt als de strijd 
lassen blanken en indianen los- 
P^rst. Vaak als beste Presley-film 

betiteld. 

BRT i 

^>45 lt Happened Tomorrow. 
^nierikaanse film uit 1944 van Re- 
n é Clair. Journalist hoopt te profite- 
r en van het feit dat hij, hoogst eige¬ 
naardig, de krant van de volgende 
da 9 in handen krijgt. Zijn eigen 
overlijdensbericht staat er in. Met 
°ick Powell en Linda Darnell. 

BTL Plus 

20.15 Heier Sand auf Sylt. Duitse 
|ilm uit 1968 van Jerzy Macc. Za- 
^enman heeft op een eiland pro¬ 
bleem met vrouwen. Horst Tappert 
(Derrick’) als de zakenman, saai 
du s, erg saai. 


Nederland 1 

20.25 Thunderball. 


Nederland 2 


Nederland 3 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.35 Wijnwereld - Spaanse wijnen. 

Cursus. Vandaag: Sherry. 

16.00 •• Journaal. 

15-10 Hollands decor. Een wandeling 
of fietstocht n.a.v. een boek. Afl.: De 
Biesbosch. (herh.). 

16.20 Heb ik iets gemist? Hoogte¬ 
punten van AVRO programma’s. 

17.03 Gophers. Tekenfilmserie. 
Afl.i i; Hogere sferen. 

17- 28 Het geheim. Serie. Afl.3 (Slot). 

17.45 Ko de Boswachtershow. „Na- 

tuur- en milieumagazine voor kinde- 
ren met Burny Bos en Paul Kooy. 

18.00 Boggle. Woordspel. 

18.33 Sportpanorama. 

18- 58 Wildlife international. Natuur- 
filrnserie. Afl.: Canada, call of the 
s 6a, reportage over over het nauw 
Var > Georgia. (herh.). 

19- 28 Growing pains. Comedyserie. 
AH-: Second chance. Ben maakt vi- 
deo-opnames terwijl Carol zit te 
jachten op haar nieuwe vlam Sandy. 
2e zijn ’s avonds op tijd terug, maar 
Sandy moet wel verbergen dat zij 
voor het eerst alcohol gedronken 
heeft. 

20.00 (•• + TT) Journaal. 

*0.25 Thunderball. Engelse speelfilm 
u it 1966 van Terence Young. Het lukt 
Spectre, een internationaal misdaad¬ 
syndicaat, om een Britse straaljager 
er > twee atoombommen te stelen. 
Spectre eist een grote som geld in 
ruil anders zullen er twee grote we¬ 
reldsteden gebombardeerd worden. 
James Bond wordt nu ingezet om de 
bommen te vinden en de misdadigers 
fe ontmaskeren. Met: Sean Connery, 
Claudine Auger, Adolfo Celi e.a. 

~2-38 Karei. Talkshow. 

23.28 The drowning pool. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1976 van Stuart 
Rosenberg. Privédetective Lew Har- 
Per wordt ingehuurd door een ex- 
vriendin om uit te zoeken wie haar 
r^an de brief heeft gestuurd waarin 
2f[n van overspel wordt beticht. Dit 
blijkt echter geen zaak zonder gevaar 
I® 2i jn. Met: Paul Newman, Joanne 
Woodward, Tony Franciosa e.a. 

°1 -15-01.20 •• Journaal. 


Duitsland 2 


jfc-00 Tagesschau. 
rr-°3 Europas Steinbock soll leben. 
®9-45 •• Tele-Gym. Afl. 18. 
Tagesschau. 

0-03 Das tagliche Brot. Herh. 

16-35 ARD-Ratgeber. 

’l-00 Tagesschau. 

1-03 (TH Overboard - Ein Gold- 
'isch fëllt ins Wasser. Amerikaanse 
speelfilm uit 1987. : 

12.55 Persoverzicht. 

13-00 Tagesschau. 

16-05 Europamagazin. 

3.30 Europas Jugend forscht für 
die Umwelt. 

14.15 Strassenbahnen der Welt. 

Coc.serie. Vandaag: San Francisco. 

14.30 Kinderquatsch mit Mi¬ 
chael. Kindertalkshow. 

1^00 (TT) Gesundheit! Medizin im 
Ersten. Thema: Pijn. 

15.45 Erstens. 

,6 -00 Disney Club: Chip & Chap - 
°ie Ritter des Rechts. Afl.: Eins, 
?v/ei, drei: fertig der Kartoffelbrei; 
Cuck Tales - Neues aus Entenhau- 
® er >. Afl.: lm Goldrausch; Ein perfek- 
Paar. Afl.: Der Gangsterschreck; 
Classic cartoon: Der Plakatenkleber. 

^•23 Hier und Heute unterwegs. 

7-50 Tagesschau. 

7- 55 Sportschau-Telegramm. 

8- 07 Sportschau. 

6-00 Markt. 

9.30 Verstehen Sie Spass? 

3.58 Programma-overzicht. 

*0-00 (TT) Tagesschau. 

20.15 Der Unschuldsengel. Kome- 
d| e. Deel 2 (Slot). 

21.44 Tagesthemen-Telegramm. 

1-45 •• Trekking van de lotto. 

<1.50 Tagesthemen. 

22.10 (TT) Das Wort zum Sonntag. 
22-15 •• Mary. Show. 

22.45 No way out - Es gibt kein zu- 
r öck. Amerikaanse speelfilm uit 
1687. Met: Kevin Costner, Gene 
Rackman, Sean Young e.a. 

Qa 3 

"«•35 Tagesschau. 
u ”|38 Der Teufel mit der weissen 
*»este. Frans/ltaliaanse speelfilm uit 
1962. Met: Jean-Paul Belmondo, 
-^rge Reggiani, Fabienne Dali e.a. 
r2-10 Tagesschau. 

'*2-15-02.20 Z.E.N. Winter in der 
, Bhön: An der Kapelle. 


08.00 Nachbarn in Europa. 

09.00 Tagesschau. 

09.03-09.48 Euro. Europa-magazine. 

10.00 Tagesschau. 

10.03 Die Reportage: Das tagliche 
Brot. (herh.). 

10.35 ARD-Ratgeber. 

11.03 (TT) Overboard - Ein Gold- 
fisch fëllt ins Wasser. Amerikaanse 
speelfilm uit 1987 van Garry Mars¬ 
hall. Met: Goldie Hawn, Kurt Russell, 
Edward Herrmann e.a. (herh.). 

12.55 ZDF Sport extra. Internationaal 
Vierschansentoernooi. Derde wed¬ 
strijd vanuit Innsbruck. 

15.30 Weltstars auf dem Eis. Sa¬ 
menvatting vanuit Garmisch-Parten- 
kirchen. 

16.30 lm Rampenlicht. Portretten van 
vier toneelspelers: Günter Strack, 
Ruth Maria Kubitschek, Heiner Lau- 
terbach en Rolf Schimpf. 

16.58 Programma-overzicht. 

17.00 Heute. 

17.05 Lënderspiegel. 

17.45 ...bittet zu Tisch. Vandaag: Ac¬ 
trice Judy Winter. 

17.55 Die Löwen der Alhambra. Se¬ 
rie. Afl.4: Die Verrater. Aansl.: Pro¬ 
gramma-overzicht. (VPS 18.50). 

19.00 Heute. 

19.20 Mit Herz und Schauze. Serie. 
Afl.: Nicht kleckern - klotzen. 

19.50 Mit Herz und Schauze. Serie. 
Vervolg. 

20.15 •• Melodien für Millionen. 

Muziekprogramma. Presentatie: Die- 
ter Thomas Heek. Met het orkest van 
Paul Kuhn, Ute Mann Singers, Ivan 
Rebroff en het Balalaika Ensemble 

e.a. 

22.00 Heute-journal. 

22.15 Das aktuelle Sport-Studio. 

Aansl.: Lotto. (VPS 23.34). 

23.35 SOKO 5113. Politieserie. Afl.: 
Kokain. Bij het onderzoek naar de 
moord op de cocaïneverslaafde scho¬ 
liere Birgit Krause leidt het spoor naar 
haar zus Petra, die contact heeft met 
de medescholier Karsten, die als 
dealer bezig is. 

00.45 Heute. 

00.50-02.25 Der Phantastische Film: 
Die Hexen von Bay Cove. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1987 van Carl 
Schenkel. Met: Pamela Sue Martin, 
Tim Matheson, Inga Swenson e.a. Vandaag: 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.15 Met Witteman. Interviews, 
(herh.). 

16.00 •• Journaal. 

16.08 Museumschatten. Vandaag: 
Iconografie bij de meester v.d. Spes 
Nostra. (herh.). 

16.17 Teddy Ruxpin. Tekenfilmserie. 
Afl.: De zwarte doos. (herh.). 

16.36 Hier is Aubrey. Tekenfilm. 

16.44 De kleine wijzer. Kennis-quiz 
met kinderen. 

17.08 De jongen van Andromeda. 

Jeugdserie. Slot. Drom ligt nog leven¬ 
loos in zijn ruimteschip terwijl het 
monster halsstarrig doorgaat met de 
vulkaan te laten ontploffen. 

17.32 Man over de vloer. Comedyse¬ 
rie. Afl.: Om te huilen. Er is een be¬ 
langrijke voetbalwestrijd op tv en 
Robin heeft helemaal geen zin om 
met Chrissy te gaan babysitten. 

18.00 • • Journaal. 

18.19 Kassa! Consumentenrubriek. 

18.56 Lingo. Woordspel. 

19.21 Jules unlimited. Serie over 
nieuwe techniek en natuur. 

19.51 Flying doctors. Serie. Afl.: Zijn 
laatste vlucht. David heeft na lang 
twijfelen de knoop doorgehakt en be¬ 
sluit Coopers Crossing te verlaten... 

20.39 (TT) Zeg ’ns AAA. Comedyse¬ 
rie. Afl.: De clown. Dokter Lydie heeft 
een groot probleem. Maar Koos en 
Jopie helpen haar uit de brand. 

21.06 Op leven en dood. Serie. Afl.: 
Niemand mag dit weten. Judith en 
Frans zijn net getrouwd, samen heb¬ 
ben ze grote plannen: Frans krijgt 
een nieuwe baan, ze kopen een huis 
en Judith blijkt zwanger te zijn. 

22.07 Achter het nieuws. Actualitei¬ 
tenrubriek. 

22.40 Twee voor twaalf. Quiz. 

23.22 Het Dame Edna spektakel. 

Showprogramma met gasten. 

00.04 Alien nation. Sf-serie. Afl.: 
Contact. Nog voordat professor Char¬ 
les Tower een belangrijke ontdekking 
wereldkundig kan maken, wordt hij 
op gruwelijke wijze vermoord. 

00.49 Natuurmoment. Nachtorchis in 
natuurmonument Botshol. 

00.56-01.01 •• Journaal. 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

12.55-16.00 Studio sport. Recht¬ 
streeks verslag van de N.K. schaat¬ 
sen. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 • • Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 Jeugdjournaal-extra. 

18.55 Trekking van de lottogetallen. 

19.00 Frida. Noorse jeugdfilm uit 1989 

van Brit Nesheim. Deel 2. 

19.28 Een bericht van de Wilde Gan¬ 
zen. 

19.30 Schoonhouden tot welke 
prijs? Werken aan werk over de toe¬ 
nemende concurrentie tussen dege- 
meentereiniging en het bedrijfsleven. 

20.00 •• Journaal. 

20.24 Kenmerk. Actualiteitenrubriek. 

20.55 Tekens op de vloer. Reportage 
over de voorbereidingen op en de uit¬ 
voering van een toneelstuk van en 
met mongoloïde acteur Henk Lijm- 
bach. 

21.45 ’T is een vreemdeling zeker. 

Informatieve serie portretten van ne- 
derlanders met een buitenlandse af¬ 
komst. Afl.3: De Antilliaanse film- en 
toneelregisseur Felix de Rooy. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio sport. 

22.45-22.50 Nieuws voor doven en 
slechthorenden • John Leddy in ’Zeg ’ns 
AAA’.(Nederland 2 - 20.39 
uur). 


07.00 Ochtendprogrammering. 

08.00 Telekids. Kinderprogramma. 
Met o.a. gekke berichten uit het bui¬ 
tenland, het spelletje pictionary, 
kook- en boekentips, het Telekidspo- 
dium en een reportage. Verder o.a. 
de tekenfilms Toef & Toetje, My little 
pony, Tiny Toons, Batman en Bionic 
Six. 

12.00 Classique. 

12.30 Get a lite. Comedyserie, 
(herh.). 

12.55 Flaming Star. Amerikaanse 
speelfilm uit 1960 met Elvis Presley. 

14.25 Eurocops. Int. politieserie. 

15.25 Lenny. Comedyserie. 

15.55 Mini Playback show. Kinderen 
imiteren hun favoriete artiest(e) of 
groep. (herh.). 

17.00 Een eigen huis... een plek on¬ 
der de zon. Serie doe-het-zelf pro¬ 
gramma's. In iedere uitzending zal 
een onderdeel van een huis worden 
aangepast en opgeknapt. Naast 
praktische zaken is er aandacht voor 
zaken die komen kijken bij het kopen 
van een huis. Verder zijn er korte do¬ 
cumentaires over fabricageproces¬ 
sen van allerlei materialen die in een 
huis worden gebruikt en diverse voor¬ 
beelden op het gebied van inrichting. 

17.30 Tineke. Rechtstreekse en geva¬ 
rieerde weekendprogramma. 

18.00 Nieuws. 

18.15 Tineke. Deel 2. 

19.30 Nieuws. 

19.45 Liefde op het eerste gezicht. 

Spelprogramma waarin drie jongens 
en drie meisjes aan elkaar worden 
voorgesteld. 

20.30 De zaterdagavondshow. 

Reeks programma's over de ins en 
outs van de nederlandse muziek- en 
showbizz. 

21.35 Hunter. Detective serie. 

22.30 Inside out: Playboy late night. 

Reeks erotische programma’s. 

23.20 Nieuws. 

23.35 Crimes of Passion. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uïr 1984. Met: Kath- 
leen Turner, John Laughlin e.a. 

01.20 ■ II commissario. Italiaanse 
speelfilm uit 1962. Met: Albertoo Sor- 
di, Mini Doro e.a. 

03.00 Nachtprogramma. 


10.30 Het slimme kanaal: Vak-Werk; 
11.00 Bijbenen: een computer, ook 
in jouw klas?! Deel 2. 

11.30 Taal en communicatie. Serie. 
Afl.3. 

12.00-12.40 Babel. Wekelijkse 

nieuwsbrief voor migranten. 

15.45 Het gebeurde morgen. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1944 van René 
Clair. Met: Dick Powell, Darnell, E. 
Kennedy e.a. 

17.05 Laura en Luis. Jeugdserie. 
Deel 1. 

17.55 Nieuws. 

18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl.4. 

18.05 Schoolslag. Spelprogramma. 

18.40 Vlaanderen vakantieland. Toe¬ 
ristische portretten: Appartements- 
toerisme aan zee; Rhodos. 

19.20 Joker/lotto, paardenkoersen, 
mededelingen en programma- 
overzicht. 

19.30 Journaal/Sport. 

20.00 Kwislijn. 

20.05 RIP. Komische serie rond een 
begrafenisonderneming in Vlaande¬ 
ren anno 1929. Afl. 1: Innige deelne¬ 
ming. 

20.30 Kleine offers. Amerikaanse tv- 
film van David Greene. Met: Farrah 
Fawcett, John Sea, Gordon Clapp 
e.a. Deel 1. 

22.00 De Wet van Wijns. Humoristi¬ 
sche sketches van Luk Wijns. Afl. 1. 
Met o.a. Moemoe, Tv-dokter, Boeien¬ 
de Belgen, Ons roemrijk verleden 
e.a 

22.30 Vandaag/Sport. 

22.55 Kleine offers. Deel 2. 

00.30-00.35 Coda. Lady, van Lionel 

Richie, uitgevoerd door het Paul Dee 
Combo. 20.00-22.30 World Music awards. 

Registratie van de uitreiking van de 
muziekprijzen die in mei jl. plaats¬ 
vond in Monte Carlo. Met optredens 
van o.a. Phil Collins, Elton John, Cliff 
Richard, Status Quo, Technotronic, 
Kylie Minogue, Lisa Stansfield, Si- 
nead O’Connor e.v.a. 


Duitsland 3 West RTL Plus 


12.30 Teletekstoverzicht. 12.40 ■ Der 
letzte Gangster, Amerikaanse speelfilm 
uit 1937 van Edward Ludwig. Met: 
Edward G. Robinson, James Stewart, 
Rosé Stradner e.a. 14.00 Rückblende: 
Vor 45 Jahren erschienen Der Spiegel, 
documentaire. 14.15 West 3 aktuell. 

14.20 Das war s - diese Woche. 15.00 
Sport 3 extra, met volleybal voor da¬ 
mes in Bremen; alpine skiën te Kranjs- 
ka Gora; rodelen vanuit Winterberg. 
17.00 Die Barden Westafrikas, docu¬ 
mentaire over het Kora-Festival in 
Conakry. 17.20 Peter Ludwig, filmpor- 
tret. 17.30 Aktuelle Minute. 17.31 The 
making of the last emperor, reportage 
over hoe de speelfilm The last emperor 
werd gemaakt. 18.30 (TT) Die Sen- 
dung mit der Maus, kinderprogramma. 

18.58 Programma-overzicht. 19.00 Ak¬ 
tuelle Stunde met om 19.35 Sport im 
Westen. 20.00 Alles klar, Herr Kom- 
missar? Willy Millowitsch als kommis- 
saris Klefisch, filmportret van een Duits 
acteur. 20.30 Lyrics, kitsch-revue. 
(herh.). 21.40 Die Karibik - Die neue 
Welt, 500 Jahre nach Kolumbus, docu¬ 
mentaire serie. Afl. 3: Fern von Afrika, 
over Afrikaanse tradities en culturele 
erfenissen in het Caribisch gebied. 

22.30 Konstantin Melnikov 
(1890-1974), cultureel portret. 23.15 ■ 
Ein Mann namens Harry Brent, serie. 
Afl. 3. 00.20 Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


15.00 Sport 3 extra. 17.00 Nimm's Drit- 
te. 17.30 Inleiding tot de programmase- 
rie: Alles Alltag. 18.00 Die Erben des 
Karawanen-Kardinals, documentaire 
over de missie in Afrika. 18.30 Glas¬ 
kasten im Südwest-Journal. 19.00 VIP- 
Tips, quiz. 19.30 Kunst des Heilens - 
Kunst des Lebens, documentaire over 
alternatieve geneeswijzen. 20.15 Wie- 
dersehen mit Brideshead, serie. Afl.6: 
Ein Ruck an der Leihe. 21.05 Nieuws. 

21.10 Patricia Kaas, portret. 21.55 Pro- 
minenz. 22.55 Der kleine Gesellschaft- 
sabend, praatshow. 23.25 Ohne Filter 
extra: The Allman Brothers Band. 
00.25 Laatste nieuws. 0Ö.30 Non-Stop- 
Fernsehen. • Linda Darnell en Jack Oakre in ’lt happend tomorrow’. 
(BRT 1 - 15.45 uur). 


Engelse 


007-film uit 1965 van Terence 
Young. Misdaadsyndicaat is in be¬ 
zit van twee atoombommen en 
chanteert de Nato. Bond wordt 
naar het Caraibisch gebied ge¬ 
stuurd om orde op zaken te stellen. 
Altijd leuk. Met Sean Connery en 
Claudine Auger. 

Duitsland 1 

22.45 No Way Out. Amerikaanse 
thriller uit 1987 van Roger Donald- 


son. Dé grote ster van dit moment, 
Kevin Costner, als marineofficier 
die een liefdesrelatie heeft met de 
maitresse van de Minister van De¬ 
fensie. Als ze wordt vermoord, 
krijgt hij van de minister opdracht 
(Je zaak uit te zoeken. Verveelt 
niet. Ook met Gene Hackman en 
Sean Young. 

Nederland 1 

23.28 The Drowning Pool. Ameri- 


06.25 Nozzles. Tekenfilmserie. 

06.45 Transformers. Tekenfilmserie. 

07.05 Marchen aus aller Welt. Afl : 

Der Goldbarren. 

07.30 Piff und Herkules. Tekenfilm¬ 
serie. 8.00 Konfetti, met Die Flintsto- 
ne Kids; Yogi Bar en Scooby Doo. 

09.20 Klack. Kinderspelshow. 

10.10 Tom & Jerry Kids. Tekenfilm¬ 
serie. 

10.35 Turbo Teen. Tekenfilmserie. 

11.00 Marvel Universum. Met de te¬ 
kenfilms: Der machtige Thor; Das 
Land der fantastischen Drachen; Ru- 
de Dog und seine Bande; Spiderman 
und seine aussergewöhnlichen 
Freunde. 

12.35 He Man. Tekenfilmserie. 

13.00 Teenage mutant hero turtles. 

Tekenfilmserie. 

13.30 Super Mario Brothers. Serie. 
Afl.: Rowdy Roddys verrottete Pfei- 
fen/Krokodil Mario/Der kleine Mario. 

14.00 Sheriff Lobo. Misdaadserie. 
Afl.: Die tollste Frau der Welt. 

15.05 BJ und der Bar. Serie. Afl.: Der 
Ausbruch. 

16.00 Daktarl. Serie. Afl.: Wo sind Ju¬ 
dy und Clarence. 

17.00 Der Preiss ist heiss. Quiz. 

17.45 Inside bunte. 

18.15 Wunderbare Jahre. Serie. Afl.: 
Umzugssorgen. 

18.45 RTL aktuell. 

19.20 Houston knights. Serie. Afl.: 
Schmerzhafte Liebe. 

20.15 Heisser Sand auf Sylt. Duitse 
speelfilm uit 1968. Met: Horst Tap¬ 
pert, Charlotte Kerr e.a. 

21.50 Alles Nichts Oder?! - Best of. 
Compilatie van deze shows. 

23.00 Liebesgrüsse aus der Leder- 
hose (6). Duitse erotische speelfilm 
uit 1981. Met: Ursula Barlen, Nicole 
Kaiser, Knut Richter e.a. 

00.45 Her mit den römischen Skla- 
vinnen. Engelse speelfilm uit 1971. 
Met: Frankie Howerd, Michael Hor¬ 
den, Lance Percival e.a. 

02.15 Mannermagazin M. 

02.55 Liebesgrüsse aus der Leder- 
hose (6). Herh. 

04.30 Ein Ehemann dreht durch. En¬ 
gelse speelfilm uit 1986. Met: Julie 
Walters, lan Charleson, Vincenzo Ri- 
cotta e.a. 


kaanse thriller uit 1976 van Stuart 
Rosenberg. Paul Newnam als 
privé-detective die zijn voormalige 
vriendin (Joanne Woodward) uit de 
problemen moet helpen. Bevat een 
aantal klassieke scènes. 

RTL4 

23.35 Crimes of Passion. Ameri¬ 
kaanse film uit 1984 van Ken Rus¬ 
sell. Veel geprezen film over privé¬ 
detective die een modeontwerpster 
schaduwt. De vrouw leidt een dub¬ 
belleven. ’s Avonds opereert ze in 
een ranzig motel als China Blue, 
een prostituée. Met Kathleen Tur¬ 
ner en Anthony Perkins. 

Duitsland 1 

0.38 Le Doulos. Frans-ltaliaanse 
gangsterfilm uit 1962 van Jean- 
Pierre Melville. Onderwereldfiguur, 
net uit de gevangenis ontslagen, 
geloofd dat hij door zijn maatje is 
verraden en stuurt een huurmoor¬ 
denaar op hem af. Als hij ontdekt 
dat hij zich heeft vergist, probeert 
hij zijn fout te herstellen. Met Jean- 
Paul Belmondo en Michel Picolli. 

RTL4 

1.20 II Commissario. Italiaanse film 
uit 1962 van Luigi Comencini. In¬ 
specteur onderzoekt moord op pro¬ 
fessor die vroeger een bekend poli¬ 
ticus is geweest. Hij ontdekt meer 
dan gezond voor hem is. Met Al- 
berto Sordi en Franca Tamantini. • Ivan Rebroff. (Duitsland 
2 - 20.15 uur). 


SAT 1 


06.00 Quarbeet. Kinderprogramma. 
06.05 Potatoe Heads Kids. Tekenfilm¬ 
serie. 06.25 My little pony. Tekenfilm¬ 
serie. 06.50 Ollles total verrückte 
Farm. 07.20 Thundercats. 07.55 Bat¬ 
man. Amerikaanse serie. Herh. 08.25 
Verliebt in eine Hexe. Amerikaanse se¬ 
rie. Herh. 09.00 Zorro - Der schwarze 
Racher. Amerikaanse serie. 09.30 ■ 
Dick und Doof. Amerikaanse slapstick- 
serie. 10.00 Cagney & Lacey. Ameri¬ 
kaanse misdaadserie. Herh. 10.55 
Abenteuer Tiere. Natuurserie. Herh. 

11.50 Glücksrad. 12.35 Wirtschaftsfo- 
rum. 13.05 Zauber der Berge. 13.35 
Raumschiff Enterprise. Amerikaanse 
sf-serie. Herh. 14.30 Mannerwirtschaft. 
Amerikaanse serie. Herh. 15.00 SAT 1 
Bliek. 15.05 Tarzans Kampf ums Le¬ 
ben. Amerikaanse avonturenfilm uit 
1958. 16.45 Wunderbilder aus der Tier- 
welt. 17.15 klip-klap. Amateurvideo’s. 

17.45 Punkt, Punkt, Punkt. Woordspel. 
18.15 Bingo. 18.45 Guten abend 
Deutschland. 19.20 Glücksrad. 20.05 
WetterNews. 20.15 ■ Der Hexer. Duit¬ 
se misdaadfilm uit 1964. Herh. 21.50 
SAT 1 Bliek. 22.00 Jux & Dallerei. Talk¬ 
show. 23.00 Les Baiseuses - Frühreife 
Verführerinnen. Belgische erotische 
film uit 1975. 00.30 Das LustschloG im 
Spessart. Duitse sexfilm uit 1977. 
Herh. 01.50 23.00 Les Baiseuses - 
Frühreife Verführerinnen. Herh. van 
23.00 uur. 03.05 Programma-informa- 
tie/Videotext. 
elgië/RTBF 1 


10.00 Hasret. 10.30 Cursus Ned. Herh. 
11.00 Cursus Sp. Herh. 11.30 Si j'é- 
tais. 11.35 Vacatures. Aansl.: Clips a la 
une. 12.00 Vidéothèque. Herh. 13.00 
Journal. 13.10 Objectif Europe. 13.45 
Sayonara, Amerikaanse speelfilm uit 
1957. 16.05 Magazine. 16.35 Jean- 
Jacques Annaudtourne L’amant. Herh. 

17.35 Nouba nouba. 17.55 Felix. 18.20 
Gourmandises. 18.40 Télétourisme. 

19.30 Journal. 20.05 Le jardin extraor¬ 
dinaire. 20.45 Duo d’enfer. 22.20 Con- 
tacts. 22.25 Concert au Kremlin. 
23.25-23.50 Nws. 


BeJgië/Télé 21 


13.00 La pensée socialiste. Herh. 

13.30 Le coeur et l’esprit. 14.00 Théa- 
tre Wallon. 16.05 Art 21: Stan Laurel. 
17.05 Sindbad. Herh. 17.35 L’emprein- 
te de Staline (2). 18.30 Carlos Gardel. 
Herh. 19.30 Journal. 20.00 Hommage 
a Freddie Mercury. 21.10 Coup de film. 

21.30 Nws. 22.00-23.45 A comme Alle- 
magne - Le piège de Venus, Duitse 
speelfilm uit 1988. 07.00 Nws. 07.20 Corps accord, yoga. 
07.35 Cursus Fr. 07.55 Clin d’oeil 
08.00 Can. Nws. 08.20 Nws. 08.30 Azi- 
muts. (herh.). 09.00 Quebec inc. 09.30 
Objectif. 10.00 Civiiization: Le Zen (1). 
11.00 Generation 90: Les héros du 
Chaos. 12.00 Nws. 12.05 Reflets - ima¬ 
ges d’ailleurs. 13.00 Nws. 13.15 Hori¬ 
zon 93. 13.45 Ramdam. 14.15 Hotel. 

14.30 Les ritals, tv-film (2, slot). 16.05 
Nws. 16.15 Flash varicelle. 16.45 Gé- 
nies en herbe. 17.10 Félix. 17.40 Clips 
Radio 21. 18.15 Correspondances. 

18.30 Nws 18.50 Clin d’oeil. 19.00 
Objectif Europe. 19.30 Belg. Nws. 
20.00 Thalassa. 21.00 Nws. 21.30 Em¬ 
pire inc, tv-film (1). 23.00 Nws. 23.20 
Caractères. 00.20 Ramdam. (herh.). 06.55 Ochtend/middagprogramma 
18.00 Flash. 18.05 Lotto. 18.10 Piu sa- 
ni piu belli. 19.25 Paroie e vita. 19.40 
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che 
tempo fa. 20.00 Giornale. 20.25 Sport. 

20.40 Da santa caterina valfurva. 22.45 
Linea notte. 23.00 Specizle. 00.00 Not- 
te. 00.30 La signora del venerdi. 02.00 
Una domenica si. 03.25 Orgoglio e pre- 
giudizio. 05.20 Benvenuti alle dune. 
05.45 Divertimenti. 06.00 Europa Euro¬ 
pa. 


BBC 1 


08.25 Nieuws. 08.30 Crystal Tipps and 
Alistair. Afl.: Springcleaning. 08.35 Wiz 
bang, serie. 08.45 The Jetsons, teken¬ 
film. Afl.: The little man. (herh.). 09.05 
Eggs ’n baker, culinaire serie. 09.35 
Thundercats, tekenfilmserie. Afl.: Good 
and ugly. (herh.). 10.00 Going live! ge¬ 
varieerd kindermagazine. 13.12 Weer¬ 
bericht. 13.15 Grandstand: 13.20 Voet¬ 
bal: 3e ronde FA-Cup; 13.40 Paarden¬ 
koersen; 13.55 Voetbal; 14.05 Nws; 

14.10 Paardenkoersen; 14.25 Skisprin¬ 
gen; 14.40 Paardenkoersen; 14.55 WK 
Darts; 15.30 Fietscrossen; 16.30 Ski¬ 
springen; 16.50 Voetbal; 17.00 Cross- 
country; 17.35 Voetbal. 18.05 Nieuws. 

18.20 Noel’s house party. 19.10 (TT) 
War games, Amerikaanse speelfilm uit 
1983. Met: Matthew Broderick, Dabney 
Coleman, Ally Sheedy e.a. 20.55 (TT) 
Moon and sun, serie. Afl.: Crystal clear 
it’s murder. 21.50 (TT) Baby boom, 
Amerikaanse speelfilm uit 1987. Met: 


Diane Keaton, Harold Ramis, Sam 
Shepard e.a. 23.35 (TT) Nieuws en 
sport. 23.55 Match of the day. The road 
to Wembley, FA Cup voetbal derde 
ronde. 01.05 (TT) Chase, Amerikaanse 
speelfilm uit 1985. Met: Jenmfer 
O’Neill, Robert S. Woods, Michael 
Parks e.a. 02.35-02.40 Weerbericht. 


BBC 2 


09.45 Open university. 12.05 ld like to 
teach the world to sing. (herh.). 12.45 
Just another day. (herh.). 13.15 Ride in 
the whirlwind, Amerikaanse speelfilm 
uit 1965. Met: Cameron Mitchell, Jack 
Nicholson, Tom Filer e.a. 14.35 Anima- 
tion now. Try again and succes, 
(herh.). 14.45 Heirs and graces, serie. 
Vandaag: Berkeley Castle. (herh.). 
15.15 Network East. 15.45 Mahabha- 
rat, serie. 16.25 Foxfire, Amerikaanse 
tv-film uit 1987. Met: Jessica Tandy, 
Hume Cronyn, John Denver e.a. 17.55 
W.K. Darts. 19.45 Crufts 92 cham- 
pionships, serie. Afl.1. 20.15 Nieuws 
en sport. 20.30 Tortelier masterclass, 
serie. Afl.1: Sonate in F van Brahms. 
(herh.). 21.15 Freddie Mercury: A tribu- 
te, muziekspecial. (herh.). 22.05 Mo- 
ving pictures. portret van de Ameri¬ 
kaanse regisseur Sam Peckinpah. 

23.35 (TT) Pat Garrett and Billy the 
Kid, Amerikaanse speelfilm uit 1973. 
Met: James Coburn, Kris Kristofferson, 
Richard Jaeckel e.a. 01.30-02.35 W.K. 
Darts. 


Sportnet 


08.00 Eurobics. 08.30 Basketball. 
09.30 NBA Basketbal. 10.00 Pilote. 

10.30 Atletiek. 12.00 Diversen. 12.30 
NBA Basketbal. 14.00 Autosport. 15.00 
Strandvolleybal. 16.00 Tafeltennis. 
18.00 Powersports int. 19.00 F1 GP 
film The Phoenix. 19.30 Bowlen. 20.00 
Paardesport. 21.00 American football. 
23.00 Live golf.01.00 Boksen. 02.00 
Go. 03.00 Ijshockey NHL 05.00 Honk¬ 
bal. 07.00 Tennis. 07.30-08.00 Pilote. 09.00 Int. motorsport. 10.00 W.K. Alpi¬ 
ne skiën heren; W.K. skispringen; W.K. 
acrobatisch skiën; autorally Parijs- 
Kaapstad. 18.00 W.K. Alpine skiën he¬ 
ren; W.K. skispringen. 19.30 Motor¬ 
sport. 20.30 W.K. Triathlon. 21.30 Rally 
Parijs-Kaapstad. 22.00 Boksen. 23.00 
Alpine skiën; W.K. skispringen. 00.30 
Rally Parijs-Kaapstad. 


Super C flannel 


06.30 US market wrap. 06.40 Business 
insiders. 07.05 Business view. 07.30 
The mix. 09.30 All mixed up! 14.00 
Sport. 15.50 Sports news. 16.00 World 
sport special. 16.30 Video travel gui- 
des. 17.00 Youthquake global. 17.30 
Metal hammer hard rock club. 18.30 
Travel magz. 19.00 Videofashion. 

19.30 E-Europe reports. 20.00 Too 
scared to scream, film. 22.00 World 
news. 22.30 Film Europe. 23.00 Hang 
loose. 23.30 Absolutely live. 00.30 
Sports news. 00.40 The mix all night. 


MTV Europe 


07.00 Awake on the wildside. 11.00 
The big picture. 11.30 US top 20 video 
countdown. 13.30 XPO. 14.00 Ray Co¬ 
kes. 17.00 Yo! Raps. 18.00 Rockumen- 
tary. 18.30 The big picture. 19.00 
European top 20. 21.00 Saturday night 
live. 22.00 Partyzone. 01.00 Kristiane 
Backer. 03.00-08.00 Night videos. 07.30 Moneyline. 09.00 World busi¬ 
ness this week. 11.10 Larry King. 

12.40 Int. correspondents. 14.10 The 
big story. 15.10 Health week. 15.40 
Moneyweek. 16.10 Science and tech- 
nology week. 16.40 Style. 17.10 Show- 
biz this week. 18.40 Evans and Novak. 
19.00 World business this week. 19.40 
Newsmaker Saturday. 20.10 Health- 
week. 20.40 Style.21.10 Your money. 

21.40 Int. correspondents. 23.40 
Newsmaker Saturday. 00.40 Pinnacle. 
01.10 The big story. 03.10 Showbiz 
this week. 05.10 The Capital gang. Radio 1 

7.07 TROS Nieuwsshow (7.08 en 
8.10 TROS Aktua en 7 30 Nws.) 
11.05 TROS Kamerbreed. 12.05 
TROS Aktua ( 12.30 Nws. 12.55 
Mededelingen t b v land en tuin¬ 
bouw) 14 05 TROS Aktua sport 
(17.05 en 18.10 TROS Aktua. 

17.30 Nws.). 19.04 Coulissen. 

19.30 Langs de lijn, sport en mu¬ 
ziek. 22.02 Podium van de Neder¬ 
landse lichte muziek. 23.06 Met het 
oog op morgen 0.02 Damokles. 
1.02-7.00 Niemandsland. 


Radio 2 

7.04 Intro. 9.04 De tweede ronde. 
12.04 Spijkers met koppen. 14 04 
Uitgelicht. 16.04 Andere koffie. 
17.04 Levenslief en levensleed. 
18.04 KRO's country time. 19.04 
Glas in lood. 19.45 Geef het wach¬ 
ten niet op. 20.03 The Bands. 
21.00-7.00 Zie Radio 1. 


Radio 3 

7.04 Wakker. 8.04 Popsjop. 10 04 
Dolce vita. 12.04 Eeh... 13.04 Pop- 
parazzi. 15.04 Paperclip 17.04 
Basta. 18.04 De avondspits. AKN: 
19.04 Forza. 20.04 For those who 
like to groove. 22.04 Rock City. 
23.04 Liefdeslijn. 0.00-4.00 Het 
Noorderslag Festival live. 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Wakker worden. . 
8.00 Nws. 8 02 Fiori musicali. 9.00 
Pick-up. 10.00 Caroline II.OOKur- 


hausconcert: Muziek voor cello en 
piano. 12.00 Muziek voor miljoe¬ 
nen. 13.00 Nws 13.02 Veronica 
klassiek: Radio Symf. Ork. Stutt- 
gart. 14.17 Veronica kamermuziek: 
Muziek voor viool en piano. 14 44 
Nieuwe platen. 16.00 Lang leve de 
opera! 18.00 Nws. 18.02 Avonds¬ 
temming. 20.00 Nws. 20.02 KRO- 
klassiek. 21.15 Gaudeamus Trio. 
22.00 KRO-Literair: Camera obs- 
cura. 23.00 Het orgel. 23.20-24.00 
Laudate. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 9 00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 
9.25 Waterstanden. 9.30 Werken 
aan werk. 10.00 Onder de groene 
linde. 10 15 De muzikale fruitmand. 
11.15 Tijdsein thema. 12.00 Nws. 
12.05 Meer dan een lied alleen....! 
12.44 EO Metterdaad hulpverle¬ 
ning. 12.45 Vragen naar de weg 
13 00 Nws. 13.10 Kom er es uit. 
13.30 Opo doro. 14.00 NCRV- 
zaterdag sport. 17.00 Licht en uit¬ 
zicht. 17 46 Postbus 51, Neder¬ 
landse Antillen en Aruba 17.55 
Mededelingen en schippersberich- 
ten. 18.00 Nws. 18.10 lyi haberler 
(Goed nieuws). 18.25 Kayen rasja 
(Er is hoop). IOS: 18 40 Hoda al- 
islam. 19.00 Nieuws en actualitei¬ 
tenrubriek in het Turks 19.30 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Marokkaans en Berbers 20.15 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Chinees. 20.30 Laat ons de 
rustdag wijden. 21.14 EO Metter¬ 
daad hulpverlening. 21.15 Reflec-' 
tor. 21,35 Deze week 22.00-23.00 
Zaterdagavonduur. 


Omroep Limburg 

9.00 Postbus 94, verzoekplaten. 
9.30 Limburg sport. 9.50 Postbus 
94 (vervolg). 10.00 Het ei van St 
Joost. Regionaal magazine voor de 
zaterdagochtend. 11.00 De Onder¬ 
stroom, programma over kunst en 
cultuur 12 00 Het evenement, 
klassieke muziek 13.00 Overname 
programma's Radio 1 17 00-18 00 
Limburg Aktueel (kort) en Vrij Spel, 
popmuziek. 


Belgiö/Radio 2 

6.00 Nieuws. 6.05 Welkom week¬ 
end (6.30, 7.00, 7 30 nieuws, 7.45 
In ’t spionnetje) 8.00 Nieuws 8.10 
Ochtendkuren met Somers en Ver¬ 
schuren. 10 00 Nieuws. 10.03 De 
•zoete inval, radiokwis met Luc Ap- 
permont 11 30 Vlaamse top tien 
12.00 Radio twee top dertig (met 
om 13.00 nieuws). 14 00 Radio 
Rijswijck. 17 00 Nieuws. 17.10 Fris 
van Lefever met retromuziek en 
hits van vroeger (18 00 nieuws). 
20.00 Hartelijk. Wensen en verzoe¬ 
ken van luisteraars (22.00 nieuws 
en lotto) 23.30 Nachtradio (Nieuws 
om 24.00 en 5.00 uur). 


België/BRF 

(Nieuws om 6 30, 7 00, 8 00, 9.00, 
11.00, 12 30, 14 00, 16 00, 17 00, 
18.30 en 21.00 uur). 

6.35 Radio-ontbijt. 7 15 Verzoek¬ 
platen (7.30 uit de regio; 7.45 
agenda: 8.10 persoverzicht: over¬ 
peinzing). 9 05 LP-Markt, 10 00 
Muziekprogramma 12 00 Agenda 
voor Brussel, aansl. Musik bei 
Tisch (12.15 agenda Ostkanton; 


12 35 persoverzicht) 12 45 Ak¬ 
tueel 13.00 Hitparade 16 00 Pro 
en contra, jeugdmagazine 17 05 
Forum - Cultureel magazine 18.00 
Uit de regio 18 10 BRF Aktuell 
18 35 Vrije Tribune 18 45 Philoso- 
phie und Ethik 19 00 Saterday 
Night Rock Show 21 05-21 07 Uit¬ 
slagen Belgische lotto 


RTL Radio 

6.00 Guten Morgen Deutschland 
8.00 Radio-Shop Muziek en actua¬ 
liteiten 12 00 Wunschhits zum 
Nulltarif Verzoekplaten 15 00 
Sport Shop Voetbal en andere 
sportevenementen 18.00 Amen- 
can Top 40 Aktuele hitparade uit 
de USA. 2100 Je t'aime 
24.00-6 00 Kuschelrock De mooi¬ 
ste lovesongs 


WDR 4 

4.05 Radiowecker 6.00 Nieuws 
6 05 Morgenmelodie 8 00 Nieuws- 
Zum Tage. 8.07 Welkom nieuw¬ 
jaar. 8.55 Overpeinzing 9.00 
Nieuws 9 05 Der Musikpaviljon 
(10 00 Nieuws) 12 00 Nieuws 
12 05 Pop Report met Gabi Lang 

14 00 Nieuws en economisch 
praatje 14.07 Orchester der Welt 

15 00 Café Cartton (16 00 meuws) 

17.00 Der Tag um Funf, aansl 
Fünf Uhr Tee (18.00 Nieuws). 
19.00 Auf ein Wort, aansl Abend- 
meiodie (19 30 voor de kinderen) 
20 00 Nieuws 20 05 Konzert 
22.00 Nieuws 22 05 Musik zum 
trèumen 22 30-04 05 AftD-Nacht- 
express Limburgs Dagblad 


Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina DE LIMBURGSE 
PERSONEELSGIDS 


|p|| |||pf|§Pi ilffl 


TOPVERKOPERS 

(handelsagenten) 

* * 

Tunap Deutschland Vertriebs GmbH. & Co. KG is een vooraanstaande on- 
;dememing met eigen vestigingen in verschillende Europese landen. 

'De gestadige groei van de afzet in Nederland vraagt om een overeenkomsti¬ 
ge uitbreiding van onze buitendienstorganisatie. 

'Daarom bieden wij u als handelsagent, voor de provincie Limburg, de moge- 
fijkheid om samen met ons de nieuwe opdracht aan te pakken. 


Ij bieden u: 

een doelgerichte opleiding, een 
grondige in werk periode, 
regelmatige verkooptrainingen en 
een zeer goede werksfeer; 
verkooprayons in de omgeving 
van uw woonplaats; 
de verkoop van speciale 
chemotechnische prod ukten van 
een uitstekende kwaliteit; 
de kans om op zelfstandige basis 
uw eigen inkomen te bepalen. 


'Uw afnemers zijn de erkende 
automobielbedrijven, fteetowners, 
enz. 


Wij verwachten van u: 

- sterke kontaktuele 
eigenschappen; 

- doorzettingsvermogen en durf; 

- commercieel en technisch inzicht; 

- suksesvolle verkoopervaring; 

- een leeftijd tussen 25 en 35 jaar; 

- NIMA-opleiding strekt tot 
aanbeveling. 

Wanneer u de juiste persoon bent, 
dan willen wij graag met u kennis 
maken. 

Stuur uw sollicitatie naar; 

TUNAP Deutschland 
Vertriebs GmbH. & Co. KG, 
t.a.v. dhr. J.H. Nijland, manager 
Nederland 

Postbus 79,1760 AB Anna 
Paulowna. Tel. 02233-3403. 


JulÈi 
Oeutschland 

Vertriebs GmbH. & Co. KG. *f§§| ! lil 


DIETISTCE) VOOR 
ONDERZOEK NAAR RELATIE 
TUSSEN VOEDING EN HARTZIEKTEN 


.... ... 

ïelf'*', - v 


ff ■ / m 

I fstèm*, 

•N"7 7 : is®;;::; : fas is Slf ® \y<wii 

faWH 

. I . v,. < , i .„>.s<. 
fcÉiS' s< S ::i: 

JüSb 


m 


MMHP ii 


H 

NÉl M Bij de Vakgroep Humane Biologie van 
de Faculteit der Gezondheidsweten¬ 
schappen is een vacature voor een 
diëtiste. 

/ UW FUNCTIE U assisteert bij 
onderzoek naar de relatie tussen voe¬ 
ding en risico-indicatoren voor coro¬ 
naire hartziekten. Het betreft gecon¬ 
troleerde voedingsinterventiestudies 
met gezonde vrijwilligers. De nadruk 
ligt op effecten van vetzuren op het 
lipoproteïnenprofiel en de trombose- 
neiging van het bloed. 

U bent verantwoordelijk voor het sa¬ 
menstellen en de verstrekking van de 
te testen voedingen. 
Onderzoekservaring, alsmede erva- 
3 ring met het opstellen van dieet¬ 


adviezen en het afnemen en verwer¬ 
ken van voedingsanamneses met be- 
hdlp van een computer strekt tot 
aanbeveling. U heeft een voltooide 
opleiding diëtetiek. 

/ ONS AANBOD Afhankelijk van 
opleiding en ervaring bedraagt uw 
salaris maximaal ƒ 3.863,- bruto per 
maand (schaal 7) op basis van een 
full-time dienstverband. 

Het gaat om een dienstverband van 
100% voor een.periode van één jaar 
en van 50% voor een periode van 
een halfjaar. 

Eventueel kan de aanstelling worden 
verlengd voor een vervolgperiode van 
een jaar op basis van een fuiï-time 
dienstverband. 


De RL wil meer vrouwen in dienst ne 
men. Er zijn faciliteiten voor kinder¬ 
opvang, ouderschapsverlof en flexi¬ 
bele werktijden. 

/ UW REACTIE Uw schriftelijke 
sollicitatie kunt u binnen 14 dagen 
richten aan de dienst Personeel en 
Organisatie van de Rijksuniversiteit 
Limburg, Postbus 616, 6200 MD 
Maastricht, onder vermelding van 
vacaturenummer LD 91/146 op brief 
en envelop. 

Nader inlichtingen kunt u verkrijgen 
bij dr.ir. R.P. Mensink, telefoon 
043-888455. Rijksuniversiteit Limburg 

Internationaal en innovatief 

TOPDESIGNKOLLEKriES 

IN ÉÉN 

Gigantisch 

Designcentrum 

AAN DE 

Woonboulevard 

Heerlen! 


ALS ELKE SECONDE TELT 


Maak ar verstandig gebruik van . 


B&B Italia - deSede - Montis - 
Leolux - Cassina - Moroso - Behr - 
Molteni - Rolf Benz Forum - Arflex - 
Artifort - Gelderland - Cappelini - 
Tonon - Pastoe - Arco - Metaform - 
Hennie de Jong - Kartell - Rösenthal 
Durlet - Interstar - Ligne Roset - JAB - 
Sahco Hesslein - Ghyczy - Ploeg - 
van Besouw - Flos - Artemide - 
Arteluce - Saporiti - Young - Tecno - 
Möller Design - Gallina - Banz Bord 
Danskina - Frighetto - Jori. 
Designmeubelen worden 
doorgaans aangeboden in 
mterieurboelieks van bescheiden 
formaat Design House 
doorbreekt deze traditie en brengt de kolieldies topmerken kompleet bij 
e&oar in één gigantisch designcentrum. 


Aan de 

Meubelboulevard in Heerlen 
vindt u hef absolute 
neusje van de zalm op- 

designgebied. Het gevoel dal daarbij hoort... dal zult u toch persoonlijk 
moeien komen ervaren. Tot gauw! 


te 
br de Cromar 188 - Woonboulevar d Heerlen. Telefoon 045 - 754200. 

Openingilijden: Maandag 13.00 -18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00 * 18.00 uur. Zo, 9.30 -17.00 uur. Donderdag koopavond. 


RUGKLACHTEN? 

Mogen wij eens met u over een oplossing praten. 


Een te zacht of te hard matras kan 


rugklachten verergeren. 


j JARENLANGE ERVARING 
’h«NI ons geteerd dat rug- en nekktachten vaak 
; hergevolg zijn van een verkeerd matras, want 
-amstandaardmatras is niet voor igto 
igMCtokl Het kan aan iemand, die zwak 
SgateiiiMdiSkgoedesteiingevenenbijnazeker 
’ ongescMd zijn voor een minder zwaar persoon, 
; of omgekeerd. Eén van de partners lijdt in dat 
* gevat pijn of ongemak. 

FOUT IGOED 
geen de juiste 
aan ieder van de partners. 


!:<•: m*- - 


■ 


■$%//■ s. WÈ!k : ’ 


. . . . !’!■!-. .-.‘V/. ‘ 

‘' ;.'■■■¥' ' ïi» W ' ’-'-u ■ ' 1 w- .:>*••• : hj : 


; ONZE OPLOSSING 

; * een matras van OBAS. Een op uw eisen afgestemd 1- of 2-persoonsbed, 
• rn| 2 totaal varscMende typen matrassen, die precies voor iedere indtvi- 
i (kale partner geschil z|a Dit unieke OBAS-matras, voor u ontworpen en aange- 
N* «Mn of haar indrvftjeie behoefte en voorzien van uw naam, geeft de 
; bqjle garantie voor een ongestoorde, gezonde obasbv. Tunnelweg 104.6468 
en- ontspannen slaap. Uw fichaam wordt 
I behoedzaam in de juiste positie gebracht, zodat | 

'dAtuggagraat ontspannen en : soepel blgft | JA, IK WIL WEE 
iOadnAopbeendBrervspieren, 2 enuwiittei^^ | *n daarom wv ik meer weten ov 
’ en jgewricMan wordt weggenomen. I kaam: ________ 


wMmggig. pm 


\ 'fvp /fa,: 

yp&fi... sw,.. 

.«« iv «hU-.v :<5T' 5 v. 


OBAS STAAT VOOR 
Orthopaedk: Bedffing Advisory Service,advi- 
seurs voor bedden en matrassen. Onder me¬ 
dische en orthopedische begeleiding hebben 
ons technici duizenden OBAS matrassen 
ontworpen op basis van gewicht-gegevens, 
lichaamsbouw en de metfsche achtergrond van 
onze Wanten. De av± beschikbare diagnoses 
van artsen kunnen hierin opgenomen worden. 


TTÏWI 


OBAS B.V. Tunnelweg 104,6468 BCtëRKRADE.%Moon 045-46 2211, Fa* 046-461940. 

K...____„--'1 

I JA, IK WH.WEER GOED KUNNENSLAPEN! | 

| an daarom wNfeffleerwMan ovar OBAS-rnatrareen. Ik ga gaan antotovarplchting aan. | 

I Naam: ___ 1 

* Adras:__.___ : _i I 

^PoateodK-Woonplaats:_ L_ J 

■ Steur dn ban in aanópananvatapan: OBAS &V Antemordnr.2110,6460 WBKERKRADE ■ 
t Een postzegel is niat LD.01 ! 


DE DESKUNDIGEN 

maken met vakmanschap onze, schijnbaar gewoon uftbende, topkwaliteit mat- 
rassea Schijn bedriegt: uw OBAS-matras is heel bijzonder! Tóch berekenen wij 
geen hoge prijzen, onze bedden zijn niet duurder dan normale 1- of 2-persoons- 
beddgn van goede kwaliteit Dat komt omdat wij rechtstreeks en 
5-462211,FaxQ4S-46i940. zonder tussenpersoon vanaf de fabriek leveren. 

Dus, ais u rugklachten heeft, uw partner zwaar- 

uwcw cil DCMt 1 0* * *" “• °f« w* nekpijn, neem 

nNcN SLAPEN! g dan kontakt op met OBAS, of vul de bon in, 

renartatoverpidtingaan. | om zonder enige veqicMinginfonTBtieteont- 

__I vangen. 


Ukur.t dit bedrag overmaken 
Rabobank Heerlen, 
11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kir 
dorpen, school actie 
Rabobank: 10.30.856). Inli 
gen: Mevr. I. Philips-Leufl 
Comité Heerlen SOS-Kin 
dorpen. Tel.: 045-412736. 


w. 
Warson meubelen of 


ZONDAG 5 JANUARI T/M 
ZONDAG 2 FEBRUARI A.S. i^Tmüstërring 

Warson meubelen 


VIA ASM RCHELF N 

België. Rijksweg3 l )7. (Markt) 
Telefoon (19-32.11.764159. 


Openingstijden: Ma-di-do-vr. 
van 9.00-12.0(J en 13.00-18.3(1 uur. 

Zaterdag 10.00-18.00 en /ondag 10.00-! 7.00 uur. 

Woensdag de hele dag gesloten. 

Warson is bereikbaar vanuit de autoweg h-39 
richting Antwerpen. Afslaan 1-ste afrit na de grens, 
Maasnechelen -t- 500 nieter rechts. 


Anl'werpjen PAK NU 
UW 
VOORDE 


d>èn era OPRUIMING 

van alle aktuele 

toonkamermodellen 1991 

IHIvoorwaaminnis 

lage prijzen 

Alte oosterse tapllten j 
nanet 

30 %K 0 RTntt. | 


A 1 * / 


% 

4? - -v* 

tz*'* k 


v :%r- 


• • • .. 

... . 


■ y--:--- ... ; .y 
V‘' 
I RMI MAASEIK 
Lcn I BELGIË 


--- i > u 

Induslrielcrrfin Jagersborg. 4680 lel. 09-32.11.56.57.15. Wenmeekers is bereikbaar via cle borden Jager^ixn • 

' 1,11 ' S|N ' < 1 1 11 )( ^ niii-iniicii). w i tt'nsd.xi, duiuiirdu<). /uti-ici.K! van 10-17 uur dinMi.i'i en v rij<ia<t van 10 uin /( )M ) \< . van lil Is m ,i 

Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 39 


limburgs dagblad televisie en radio zondag 


Nederland 1 


Nederland 2 


Nederland 3 


RTL4 


11.00-12.00 Eucharistieviering. Van¬ 
uit de St. Franciscus Xaveriuskerk te 
Amersfoort. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

14.40 Wijnwereld - Spaanse wijnen. 
15.05 Staatskamerkoor Moskou. 

Russisch orthodoxe kerkmuziek van 
Tsjaikovsky en Rachmaninov door 
, net Staatskamerkoor Moskou o.l.v. 
Valéri Polyansky. 

15.35 (TT) Spoorloos. Programma 
waarin mensen uit heden en verleden 
elkaar ontmoeten. 

'6.00 •• Journaal. 

16.07 Hersens op hol. Serie over het 
[Wenselijk vernuft. Afl. 4: Chaos in 
Nederland. 

17.00 Kiekeboe. Kleuterprogramma; 

'■10 Oren van je kop. Kleuterpro- 
9 r amma; 

17.20 Zusters Kokkel. Jeugdserie. 

17.40 De sprookjesstoel. Sprookjes 
; v an de gebroeders Grimm. Afl. 1: De 

drie veren. 

17.55 (TT) Spoorloos. Vervolg. 

18.00 Boggle. Woordspel met Dodi 
'Apeldoorn. 

*'*•25 Nummer 28. Serie over zeven 

• l° n 9eren voor het eerst op kamers in 
de grote stad. 

18.35 Dagboek van een pubereuze 
9ezondheidsfreak. 6-delige Engelse 
jeugdserie. Afl. 1. 

1 9.00 Perfect Strangers. Amerikaan- 
iq 6 come dyserie. Afl.: Griezelkamer. 
9 -2S (TT) Waku waku. Quiz over die- 
ren met Rob Fruithof. Panel: Stefan 
Stasse, Hetty Heyting, Frank Mas- 
Jdeyer en Paula Sleijp. 
fO.00 (••+TT) Journaal. 
f~‘l2 (TT) Spoorloos. Vervolg. 
fl.10 Brandpunt. Actualiteitenru- 

• wiek. 

£1.50 Inspecteur Dalgliesh. 6-delige 
[Misdaadserie naar het boek van P. 
“• James. Afl.. De melodie des doods 
t (1). Inspecteur Dalgliesh is op vakan- 
> Me in Norfolk, waar een moordenaar 
Met op jonge vrouwen gemunt heeft. 
5«.40 Van God verlaten. Documen- 
; taire over godsdienst in Albanië, 

• gemaakt door Rob Hof. 

*3-30-23.35 •• Journaal. 


09.00 De grote dikke beer vertelt. 

Tekenfilmserie. Afl. 1.: Jan Klaassen 
wordt rijk. 

09.30 Purno de purno. 6-delige te¬ 
kenfilmserie. Afl. 1: Purno is de lui. 

09.45 Hoe zit dat en waarom. Kinder¬ 
programma met filmpjes. 

10.00 Mannetje en mannetje. Afl.: 

10.05 Ruzie. (The quarreling book), 
Amerikaanse korte film. 

10.20 Smeerkees. (What a mess), 
Engelse tekenfilmserie. Afl. 1: 
Smeerkees gaat naar het strand. 

10.30 Zakken. 7-delige vuilvertelling. 
Afl. 5: De koninklijke zak. 

11.00 Muziek op zondag: Time is 
music, een film over de Amerikaanse 
componisten Carter & Cage. 

12.00 TROS Voetbal Plus. Sportpro¬ 
gramma vanaf een voetbal-lokatie 
ergens in Nederland. Presentatie: 
Jack van Gelder. 

12.45-13.27 •• De VARA matinee. 

Rotterdams Philharmonisch Ork. o. 
I.v. Valery Gergiev en Vadim Repin, 
viool. Werken van Prokofjev. 1. Symf. 
tafereel Dromen. 2. Vioolconc. nr. 2. 

18.00 Journaal. 

18.05 Paul Haenen vijf over zes. Cul- 
tureel-humoristisch programma van¬ 
uit Amsterdam. 

18.42 Eerie, Indiana. 13-delige serie. 

19.07 The wonder years. Amerikaan¬ 
se comedyserie. Afl.: The yearbook. 
Kevin zit in het redactie-comité dat 
het jaarboek moet opstellen. Hij be¬ 
denkt bijnamen voor een aantal van 
zijn medestudenten, maar krijgt dan 
schuldgevoelens. 

19.33 Onrust! Hyperrealistisch maga¬ 
zine. Vanavond: Punks in Prague. 

20.00 •• Journaal. 

20.10 Lava. Serie met sketches. 

20.42 4 Havo, een klas apart. 4-deli- 
ge documentaireserie over een vier¬ 
de klas Havo in Hoorn. Afl. 1: De 
confrontatie. 

21.45 Let the blood run free. 13-deli¬ 
ge Australische comedy-serie. Afl. 1. 

22.08 All in the family. 20th anniver- 
sary special, jubileum-uitzending van 
deze Amerikaanse comedyserie rond 
het gezin van Archie Bunker. 

23.20-23.25 • • Journaal. 


Duitsland 1 


Duitsland 2 


•35 Disney Club. Herh. 

*-°0 Kurz-Geschichte: Der Minirock 
u®r Mary Quant. 

®-15 (TT) Wir Deutschen. Documen¬ 
taire serie. Afl. 7: Luther (1450-1550). 
J OO Kopfball. Spelprogramma. 

1-30 (TT) Sendung mit der Maus. 
2.00 •• Presseclub. 

Tagesschau. Met Wochenspie- 

2®*10 Weekoverzicht EINS PLUS. 

3.15 •• Weihnachtsoratorium. 
Cantate V van Bach. 

3- 45 Neues vom Süderhof. Serie. 
Afl. 2: Wo ist Ben? 

4.15 Maid Marlan and her Merry 
*ten. Engelse jeugdserie over de 
Waarheid achter de Robin Hood- 
'agende. Afl. 1: Wie die Bande zu- 
Sammengekommen ist. 

4- 40 A-Z Lifeshow. 

5.00 Tagesschau. 

*;03 Grizzly Adams: Auf der 
k ■“* uc *it. (The capture of Grizzly 
t Adams), Amerikaanse speelfilm uit 
1982. 

6.40 Film aktuell. 
iT.00 ARD-Ratgeber. 

• 7-30 Globus - Die Welt von der wir 
*®ben. Milieumagazine. 
jj-Oo Tagesschau. 

6-05 Wir über uns. 

*•10 Sportschau. 

*■40 (TT) Lindenstrasse. Duitse se- 
he. Afl. 318: Da Capo. 
jO.09 Die Goldene 1. 

^*•10 Weltspiegel. Reportages. 

8.50 Sportschau-Teiegramm. 

8.58 Programma-overzicht. 
fO.00 (TT) Tagesschau. 

**•15 Expeditionair ins Tierreich. 
Natuurdocumentaire over eilanden in 
de Stille Oceaan. Afl.2: Bedröhte Ur- 
sprünge. 

5®*59 Tagesthemen-Telegramm. 
«1.00 (TT) Begrëbnis einer Grafin. 

Tv-spei van Heiner Carow. 
f2.20 Kulturreport. 

*2.50 Tagesthemen. 

**•05 Abgeschaltet. Doe. over de op¬ 
heffing van de Oostduitse staats-tv. 
f3.50 Die besten Jahre. Serie. Afl.: 
jEin Doktor zum Verlieben. 

^0-40 Tagesschau. 

< u 0.45-00.50 Z.E.N. Winter in der 
RhÖn: Sturm kommt auf. 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

09.30 Oso dresi. (De dokter of het 
huismiddel), magazine over de huis¬ 
middeltjes van Surinaamse vrouwen. 

10.00 Jaouaz. Magazine in het Marok¬ 
kaans/Arabisch. 

10.30 Aktuël. Magazine voor Turken. 

11.00-11.30 Studio Salaam. Magazi¬ 
ne over de Islam. 

12.00 Het Capitool. Analyse van bin¬ 
nen- en buitenlands nieuws. 

12.45-13.05 Algemeen voorlich¬ 
tingsprogramma. 

15.00-17.05 Fidelio. Opera van Beet¬ 
hoven. Koor en Orkest van de Royal 
Opera House Covent Garden o.l.v. 
Christoph Dohnanyi met sol. 

18.25 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.30 Sesamstraat. 

18.45 Studio sport. Met beelden en 
verslagen van het weekeinde. 

20.00 •• Journaal. 

20.10 Op huis aan. (Heading home), 
Engelse tv-film uit 1990 van David 
Hare. Vlak na de tweede wereldoor¬ 
log vertrekt Janetta Wheatland naar 
Londen. Ze wordt verliefd op de dich¬ 
ter Leonard Meophan en trekt bij hem 
in. Met: Gary Oldman, Joely Richard- 
son, Stephan Dillane e.a. 

21.39 Rococovariaties, van Tsjai¬ 
kovsky. Slotconcert van de Europe¬ 
se Internationale Dirigenten Meester¬ 
klas. 

22.00 •• Journaal. 

22.05 Oog in oog. Serie tv-spelen van 
Eric Oosthoek. Afl. 8: Het schoonste 
van al, gespeeld door Dora van der 
Groen. De 70-jarige Rozeke is over¬ 
vallen in haar flat, in een vervallen 
volksbuurt waar veel Marokkanen 
wonen en zij moet nu op het politie¬ 
bureau komen om de mogelijke da¬ 
der te identificeren. 

22.27 Jan Hanlo, en die man ben ik 
zelf. Filmportret van deze schrijver 
door Barbara Hanlo. 

23.12 All along the watchtower. Por¬ 
tretten van opmerkelijke bands. Van¬ 
daag: The black crowes. 

23.37-23.42 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


07.00 Ochtendprogramma. 

07.30 The world tomorrow. Religieus 
programma. 

08.00 Telekids. Kinderprogramma, 
gepresenteerd door Irene Moors. 

12.00 RTL4 classique. Klassiek con¬ 
cert, uitgevoerd door het RTL Orkest. 

14.05 Columbo. Amerikaanse detecti- 
veserie met Peter Falk. 

15.20 Match extra. Sport. 

15.50 Soundmixshow. Eerste van 
een reeks afleveringen waarin kandi¬ 
daten hun favoriete artiest of groep 
imiteren, (herh). 

17.00 Match. Actueel sportprogram¬ 
ma. 

17.15 Olympisch journaal. 

17.35 Full House. Serie. 

18.00 Zes uur nieuws. 

18.20 Bios. Film- en videoprogram¬ 
ma. Presentatie: Mare Jacobs. 

19.00 Jake & the Fatman. Ameri¬ 
kaanse serie. 

19.55 Match: voetbal. Sportprogram¬ 
ma met hoogtepunten en uitgebreide 
samenvattingen uit de Spaanse, En¬ 
gelse en Italiaanse competitie met 
commentaar van Frits Barend, Hans 
Kraay en Jan Roelfs. Presentatie: Jur 
Raatjes. 

20.45 Ziek. Nederlandse thriller uit 
1988, geregisseerd door Frank 
Schoutens. 

21.20 De reis van je leven. Eerste af¬ 
levering van deze quiz waarin iedere 
keer vier kandidaten een aantal vra¬ 
gen moeten beantwoorden over een 
bepaald land of een bepaalde streek. 
De winnaar krijt een reis aangeboden 
naar het land dat in de uitzending 
centraal staat. 

22.10 Ursul de Geer. Talkshow met 
Ursul de Geer als gastheer. 

23.00 Laatste nieuws. 

23.15 Survival. Engelse natuurserie. 

00.10 Dallas. Amerikaanse serie. Rol¬ 
verdeling: J.R. Ewing: Larry Hagman. 
Bobby Ewing: Patrick Duffy. Ellie Far- 
low: Barbara Bel Geddes. Clayton 
Farlow: Howard Keel. Cliff Barnes: 
Ken Kercheval e.a. 

01.00 Soap. Amerikaanse comedyse¬ 
rie. 

01.25 Nachtprogramma. 


Duitsland 3 West RTL Plus 


08.45 Programma-overzicht. 

08.47 Die Welt der Jahrhundertmit- 

te. Documentaire serie. Afl. 5: West- 
lich des Eisernen Vorhangs. Herh. 

09.15 Zur Zeit. Religieus magazine. 

09.30 Eucharistieviering. 

10.15 Matinee: Fernsehspielauto- 
ren: Eva Maria Mieke: Marieneken, 
2-delig tv-spel van Eva Maria Mieke. 
Regie: Karin Brandauer. Deel 1. 
Herh. Aansl.: Fragen vor 12, inter¬ 
view met Eva Maria Mieke. 

12.00 • • Das Sonntagskonzert: 
Neujahrsgrüsse aus Wien. Werken 
van Nicolai, Strauss en J. Strauss uit¬ 
gevoerd door de Wiener Philharmoni- 
ker o.l.v. Carlos Kleiber. 

12.45 heute. 

12.47 ZDF Sport extra. Met: Wereld¬ 
beker Skiën dames, reuzenslalom. 

13.45 Damals, vor vierzig Jahren. 
Serie oude weekjournaals. 

14.00 Siebenstein. Kinderserie. Afl.: 
Bunt, bunt, bunt sind alle meine Far- 
ben. 

14.25 Werner Fend: Mein Dschun- 
gelbüch. Natuurfilmserie. Afl.: Ach- 
tung, Affen! 

14.45 Karfunkel. Kinderserie. Afl.: 
Sindbad und der fliegende Teppich. 

15.15 Magdeburger Offenbarungen. 
Kultur ist, wenn man trotzdem lacht, 
portret van Magdeburg. 

15.50 Aktion 240. Aansl. Der grosse 
Preis (VPS 15.59). 

16.00 heute. 

16.05 ZDF sport extra. Met Wereld¬ 
beker Skiën dames, reuzenslalom. 

16.45 ML - Mona Lisa. 

17.25 Die Löwen der Alhambra. 
Jeugdserie. Afl. 5: Der Vertrag. 

18.57 Programma-overzicht. 

19.00 heute. 

19.10 Bonn direkt. 

19.30 (TT) Diese Drombuschs. Se¬ 
rie. Afl.: Der Makel. 

21.00 Unser Lehrer Doktor Specht, 
Vaterfreuden. Pilotfilm van een 
13-delige serie van Werner Masten. 

22.30 heute. Met Sport am Sonntag. 

22.45 Die Welt der Jahrhundertmit- 
te. Documentaire serie. Afl.6: Kolo¬ 
niale Endzeit in Asien. 

23.15 Rosen für die Lady. (The sub¬ 
ject was roses), Amerikaanse speel¬ 
film uit 1968. 

01.00 heute. 


11.45 Europamagazin. 12.10 Voll auf 
der Rolle, jeugdfilm. 13.45 Sonntags- 
gesprache. 14.00 Humanökologie, be¬ 
geleidingsprogramma’s bij de radiocur- 
sus. Afl. 1: Am Rande des Sandmee- 
res. 14.45 Luciano Pavarotti, jubileum¬ 
concert. 17.00 Ein Clown reist nach 
Tiflis, documentaire over een circusfes¬ 
tival in het Russische Tiflis. 17.45 100 
Meisterwerke: Der Zug der heiligen 
drei Könige van Benozzo Gozzoli. 

17.55 Der letzte Kaiser, serie van Ber- 
nardo Bertolucci naar de autobiografie 
van de laatste Chinese keizer Pu Yi. 
Deel 4 (slot). 18.57 Programma-over¬ 
zicht. 19.00 Aktuelle Stunde 
(19.00-19.15 Sport im Westen). 20.00 
FRIZZ - Geschichten aus Europa, ma¬ 
gazine. 20.45 Blues-Fest: Koko Taylor 
Chicago Blues Machine. 21.45 West 3 
aktuell. 21.50 Das Boot, Duitse speel¬ 
film van Wolfgang Petersen. Met: Jür- 
gen Prochnow, Herbert-Arthur Gröne- 
meyer, Klaus Wennemann e.a. Herh. 
00.13 Nieuws. Aansl.: Zur Nacht. 


Duitsland 3 SWF 


10.55 Denkanstösse. 11.00 Musik urn 
elf. 1. Ouverture uit Die Hochzeit des 
Figaro, opera van Mozart; 2. Piano- 
conc. in A KV 488, Mozart. 11.30 Sym¬ 
fonie nr. 38 in D KV 504, Prager. 12.00 
Piraten im karibischen Meer (Reap the 
wild wind), Amerikaanse speelfilm uit 
1942. Met: Ray Milland, John Wayne, 
Paulette Goddard, e.a. 14.00 Funkkol- 
leg: Fernsehbegleitprogramm 1992. 
Humanökologie (1). 15.00 Sport im 
Dritten extra: Int. zaalvoetbaltoernooi in 
Stuttgart. 17.00 Alles ist möglich, histo¬ 
rische reeks. Afl.: Das Jahrzehnt 
1900-1910. 17.45 Leute Leute. Der 
TV-Jahrmarkt. 18.30 Südwest-Journal. 
19.00 Nur keine Hemmungen, sketc¬ 
hes met Michael Schanze. 19.45 Alles 
Alltag .... religieuze serie. Afl.1. 20.15 
Reisewege zur Kunst: Zypern. Van¬ 
daag: Noord-Cyprus. 21.00 Nieuws. 
21.05 Thann und sein gotisches Mün- 
ster, stadsportret. Herh. 21.50 Flutlicht, 
sportmagazine. 22.45 Wortwechsel. 

23.30 Weisser Fleck. 00.15 Nieuws. 
00.17 Non-Stop-Frensehen. 


TV 


[djï#j 


^Hiitslanct 3, west 

‘7.56 The Last Emperor (4). Laat- 
deel van dit meesterwerk van 
Bernardo Bertolucci dat negen Os- 
c ars won. De eerste drie delen 
^aren vorige week te zien. 

Super Channel 

2 ° 00 Tangier. Amerikaanse thriller 
1982 van Michael L. Briant. Ma- 
“9 verhaal over gewezen CIA- 
a 9ent die nog een maal in actie 
komen. Met Ronald Fraser en 
R onny Cox. 

RTL Plus 

20.15 Piedone a Hong Kong. Itali¬ 
aanse film uit 1974 van Steno. Ko- 
0s Bud Spencer als Italiaanse 
a 9ent die naar het Verre Oosten 
^aist om de drugsmaffia te bestrij- 

BBC1 

20.15 Young Sherlock Holmes, 
^nierikaanse film uit 1985 van Bar- 
[Y Levinson. Aardig verhaal over de 
J® ü 9d van de befaamde speurder. 
Met Nicholas Rowe en Alan Cox. • Bud Spencer in ’Piedone a Hong Kong’ (RTL Plus - 
20.15 uur). 


Duitsland 3, west 

21.50 Das Boot. Duitse oorlogsfilm 
uit 1981 van Wolfgang Petersen. 
Goede, spannende film over de lot¬ 


gevallen van de bemanning van 
een Duitse onderzeeboot in de 
Tweede Wereldoorlog. Met Jürgen 
Prochinow en Klaus Wenneman. 


06.00 Turbo teen. Tekenfilmserie. 

06.25 Die Flintstone Kids. Tekenfilm¬ 
serie. 

06.40 Tom und Jerry Kids. Teken¬ 
filmserie. 

07.00 Yogi Bar. Tekenfilmserie. 

07.25 Scooby Doo. Tekenfilmserie. 

08.00 Li-La-Launebar. Met David der 
Kabauter, tekenfilmserie. 

09.30 Die Reise zum Mittelpunkt der 
Erde. (Journey to the center of the 
earth), Amerikaanse speelfilm uit 
1987. 

11.00 Kunst und Botschaft. 

11.05 Kapt’n Senkstakes Aben- 
teuer: Ay, Ay Sheriff. Duitse speel¬ 
film uit 1976. 

12.30 Major Dad. Serie. Afl.: Der Pilot 
und die Krankenschwester. 

13.00 Mein Vater is ein Ausserirdi- 
scher. Serie. Afl.: Der Würfel ist weg. 

13.25 Familie Munster. Serie. Afl.: 
Ein grünes Wochenende. 

13.50 Ultraman - Mein geheimes ich. 
Serie. Afl.: Man solls nicht übertrei- 
ben. Herh. 

14.20 Adam 12, Einsatz in L.A. Poli¬ 
tieserie. Afl.: Fluchthilfe. 

14.45 Das Bibel Quiz. Bijbelquiz. 

15.15 Emma-Königin der Südsee. 
4-delige miniserie. Deel 1. 

16.10 Die Lummel von der ersten 
Bank(6): Morgen fallt die Schuie 
aus. Duitse speelfilm uit 1971. Met: 
Heintje e.a. 

17.45 Chefarzt Dr. Westphall - Das 
turbulente Krankenhaus. Serie. Afl.: 
Überlebenskampfe. 

18.35 Moment mal, Musik. 

18.45 RTL aktuell. 

19.10 Ein Tag wie kein anderer. 
Reiskwis. Vandaag: Thailand. 

20.15 Buddy in Hongkong. (Piedone 
a Hong Kong), Italiaanse speelfilm uit 
1975. Met: Bud Spencer e.a. 

22.10 Apocalypse now. Amerikaanse 
speelfilm uit 1976. Met: Marlon Bran- 
do, Robert Duvall, Martin Sheen e.a. 

00.45 3 Jahre Kanal 4. 

01.10 Der Saustall. (Coup de torc- 
hon), Franse speelfilm uit 1981. 

03.15 Herodes - Bluet über Jerusa- 
lem. (Erode il grande), Frans/ltaliaan- 
se speelfilm uit 1958. 

04.35 Die Madeis vom 9. Bezirk. Se¬ 
rie. Afl.: Jager und Gejagte. 


BBC 2 

22.00 Bird. Amerikaanse film uit 
1988 van Clint Eastwood. Meester¬ 
werk over het leven van de saxofo¬ 
nist Charlie Parker, een van de 
grootste jazz-muzikanten aller tij¬ 
den. Hij stierf halverwege de jaren 
vijftig op vierendertigjarige leeftijd 
als gevolg van zijn heroïneversla¬ 
ving. Met Forest Whitaker en Diane 
Venora. 

RTL Plus 

22.10 Apocalypse Now. Ameri¬ 
kaanse oorlogsfilm uit 1979 van 
Francis Ford Coppola. Nog steeds 
verreweg de beste Vietnam-film die 
er is, ondanks het einde dat 'over 
the top’ is. Martin Sheen als com¬ 
mando die met een patrouilleboot 
de Mekong-rivier afzakt om in op¬ 
dracht van de Amerikaanse leger¬ 
leiding een einde te maken aan het 
eigenzinnige optreden van de bril¬ 
jante colonel Walt E. Kurtz (Marlon 
Brando). Met name de voice-over 
is prachtig. 

Duitsland 2 

23.15 The Subject Was Roses. 
Amerikaanse film uit 1968 van Ulu 
Grosbard. Oorlogsveteraan kan 
thuis niet meer aarden. Met Martin 
Sheen en Patricia Neal. 

RTL Plus 

3.15 Erode il grande. Italiaans- 
Franse bijbelverfilming uit 1959 van 
Armaldo Genoino. Met Edmond 
Purdom en Sylvia Lopezi. 


België/TV 1 


09.00 Samson kerstshow. 

10.00 Sunday Proms: Sylvestergala, 
hoogtepunten. 

11.00 De week in beeld. 

11.15 Confrontatie. 

12.00 Zeven op zeven. 

12.45 Sportmiddag. 

13.15 Sneeuwballenoorlog. Canade¬ 
se jeugdfilm van André Melancon. 

14.45 Korte film. 

15.00 1 voor iedereen. Met om: 

15.15 TofSPORT; 

15.35 Mijn hart is vol muziek; 

16.15 Eurodogshow ’91 ; 

16.40 Look; 

17.10 TofSPORT/Op verzoek. 

17.30 De Edison tweeling. Jeugdse¬ 
rie. Afl.: Illegal procedures. 

17.55 Nieuws. 

18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 5. 

18.05 Plons. Afl.: Plons en de kerkuil. 

18.10 Merlina. Jeugdserie. Afl.: De 
Polycarpiaanse wijze. 

18.35 Meester, hij begint weer. Afl. 5. 

19.00 De Cosby show. Comedyserie. 

19.25 Mededelingen en programma- 

overzicht. 

19.30 Journaal/Sport. 

19.45 Sportweekend. 

20.30 Made in Vlaanderen: Alfa Pa¬ 
pa Tango. Serie. Afl. 6. 

21.10 Tijd voor Koen. 1 . Traumerei, 
Schumann. 2. Viens, Ie soir descend, 
Enrico Toselli. 3. Peer Gynt: Morgen- 
stimmung, Grieg. 4. Jeux interdits, N. 
Yepes. 5. Nessun dorma, Puccini. 

21.30 De Pré historie. Afl.: 1980 

22.00 I.Q. Quiz. 

22.30 Vandaag/Sport. 

22.55 Ziggurat. Atuele kunst: Rem- 
brandt-tentoonstelling (Amsterdam); 
opnamen v.d. film Pieter Daens en 
Thyestes van Hugo Claus in de regie 
van Dora van der Groen. 

23.25-23.35 Coda. Kunstbeschou¬ 
wing: Zelfportret voor zijn schilderse¬ 
zel, van Lovis Corinth. 


België/TV 2 


14.55-16.30 Sport extra: Veldrijden, 
Superprestige-veldrit uit Asper, live. **." . ? 


• Marlon Brando in Apo¬ 
calypse Now. (RTL Plus - 
22.10 uur). 


SAT 1 


6.05 Neon Rider. 6.55 My little Pony. 

7.25 Grisu, der kleine Drache. 8.00 Po- 
lice Academy. 8.25 Batman. 9.00 Ver- 
liebt in eine Hexe.9.30 Zoro, 10.00 ■ 
Dick und Doof. 10.30 Drops, quiz. 
11.00 ■ Der Hexer, Wallace-Krimi. 

12.10 Bingo. 12.30 Kino News. 12.55 
Sat 1 Bliek. 13.00 Bleib gesund, serie. 

13.30 Raumschiff Enterprise. 14.25 
Mannerwirtschaft. 14.55 Sat .1 Bliek. 
15.00 Black, der schwarze Blitz. 26-de- 
lige Canadese serie. 15.30 Dick und 
Doof als Studenten. 16.35 Sat 1 Bliek. 

16.40 Krieg der Sterne. Science Fic- 
tionfilm uit 1977 van George Lucas met 
Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fis¬ 
her, Alec Guinness, David Prowse e.a. 

18.45 Sat 1 Bliek. 18.50 Sportclub. 

19.20 Glücksrad 20.05 WetterNews. 

20.15 Dem Teufel ausgeliefert. Austra¬ 
lische detectivefilm uit 1986. 22.05 Talk 
im Turm, talkshow. 23.25 Sat 1 Bliek. 

23.35 Die hemmungslosen Sechs. Se¬ 
rie met sketches. 0.05 Dick und Doof 
als Studenten. 1.10 Programma-over¬ 
zicht en Videotekst. ië/RTBF 1 


10.30 Terre et soleil. 11.00 H. Mis. 
12.00 Faire Ie point. 13.00 Nws. 13.20 
La cité disparue, Amerikaanse speel¬ 
film uit 1957. Met: Sophia Loren, John 
Wayne, Rossano Brazzi e.a. 15.10 Les 
chevaux Irlandais, doe. 16.15 Génies 
en herbe. 16.55 Nouba nouba. 17.25 
Jeu des dictionnaires. 18.00 Autovi- 
sion. 18.25 Magazine. 19.00 Week-end 
sportif. 19.30 Journal. 20.05 Copie 
conforme, amusement. 21.00 Pas si 
betes. 21.10 Bandini, Belgisch/Frans/ 
Italiaans'Amerikaanse speelfilm uit 
1989. Met: Joe Mantegna, Ornella Mu- 
ti, Faye Dunaway e.a. 22.50-23.15 
Nws. 


België/Télé 21 


13.00 Reflets. 14.00 Concert 21: Hom¬ 
mage a Freddie Mercury. Herh. 15.30 
Radio 21. Herh. 18.00 Félix. Herh. 

18.30 Alice. 19.30 Journal. 20.00 Le 
désordre de la nuit, Franse speelfilm 
uit 1958. Met: Jean Gabin, Danielle 
Darrieux, Nadja Tiller e.a. 21.35 Nws. 
22.05 Week-end sportif. 23.00-23.20 
Coup de film. 


TV 5 07.00 Nws. 07.20 Corps accord, yoga. 
07.35 Cursus Fr. 07.55 Clin d’oeil. 
08.00 Can. Nws. 08.20 Nws. 08.30 Feu 
verf. 09.00 Envoyé spécial, (herh.). 
10.00 Planète musique: 10.10 Hammer 
Klavier Beethoven; 11.00 Concert de 
compositeurs Russes: Rachmaninoff 
en Prokofjev. 12.00 Nws. 12.05 Espa- 
ce francophone. 12.30 Référence. 
13.00 Nws. 13.10 L’école des fans. 
14.00 Trente millions d’amis. (herh.). 

14.30 Meurtres pour mémoire, politie¬ 
film. (herh.). 16.05 Nws. 16.15 Corres- 
pondances. (herh.). 16.35 L’heure de 
vérité, Jacques Delors, portret. 17.30 
Jours de guerre, doc.serie. 18.30 Nws. 

18.50 Clin d’oeil. 19.00 Nord-Sud. 

19.30 B. Nws. 20.00 Sept sur sept. 
21.00 Nws. 21.30 La tracé, tv-film. 
23.00 Nws. 23.20-00.50 Le tour du 
monde en 91 minutes, filmmagz. 


06.00 Europa Europa. 07.45 II mondo 
di quark, natuurdocumentaire. 08.30 La 
banda dello Zecchino. 09.55 Wereldbe¬ 
ker skiën. 11.00 Eredienst. 11.55 Paro- 
le e vita. 12.15 Linea verde. 13.00 TG 
L’una. 13.30 Nieuws. 14.00 Radiocor- 
riere. 14.15 Domenica in. 18.10 90 
Minuto. 20.00 Nieuws. 20.40 Strauss, 
dramaserie. 22.25 La domenica sporti- 
va. 23.45 Zona Cesarini. 00.30 
Nieuws. 


BBC 1 


a biteback special, programma waarin 
honderd luisteraars en kijkers hun vra¬ 
gen en mening ten gehore kunnen 
brengen over de BBC. 23.15 Every- 
man, documentaire serie. 23.55 The 
nobel century, serie. 00.45 Mahabha- 
rat. (herh.). 01.25-01.30 Weerbericht. 


BBC 2 


08.25 Crystal Tipps and Alistair, kinder¬ 
serie. Afl.: Zoo Time. (herh.). 08.30 
Hallo Spencer, animatieserie. Afl.: Mo¬ 
na is always so mean. (herh.). 08.55 
Playdays. 09.15 Two by two. 09.30 
Telling tales, oude verhalen. 09.45 Ba- 
bar, tekenfilmserie. 10.10 Bijbelverha¬ 
len naar het Oude Testament. 10.30 
Defenders of the earth. 10.50 The best 
of Blue Peter, kindermagazine. 11.15 
Thundercats. 11.40 Strangers , serie 
met Martin Henderson. 12.05 Boxpops, 
thematisch muziekprogramma. 12.45 
The O-Zone, muziekprogramma. 13.00 
The wave, animatiefilm. 13.10 Oliver 
Twist, animatiefilm. 14.00 Giulio Cesa¬ 
re, opera van Handel. Door het Staats 
Orkest van Dresden. 18.00 Rugby spe¬ 
cial. 19.00 Ski sunday. 19.35 The mo- 
ney programme. 20.15 The 1992 Lon- 
don international boat show. 21.10 
Signs of the times. 22.00 Bird, Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1988 over het le¬ 
ven van jazz-legende Charlie Parker. 
00.35-01.40 Darts. WK voor profs van¬ 
uit Frimley Green. 


Sportnet 


08.00 Eurobics. 08.30 Basketball. 
09.30 Longitude, watersporten. 10.00 
American college football. 12.00 Tele- 
schuss '92. 12.10 Fight night at the 
Forum. 13.00 WK Waterskiën. 14.00 
Autosport. 15.00 Tennis. 16.30 Spaans 
voetbal. 18.00 Winter sportscast-Olym- 
pics '92. 18.30 Skiën. 19.00 Pilote. 

19.30 Bowlen. 20.00 Paardesport. 
21.00 Boksen. 22.30 World sport spe¬ 
cial. 23.00 Golf. 01.00 NBA Basketball. 
09.00 Transworld sport. (herh.). 10.00 
WK Alpine skiën heren; WK skiën, sla¬ 
lom dames; Autorally op het ijs - An- 
dros Trophy; WK acrobatisch skiën; 
Best of basketbal: Autorally Parijs- 
Kaapstad; Autorally op het ijs. (herh.). 
18.00 WK Alpine skiën heren; WK 
skiën, slalom dames; WK skispringen. 

19.30 Best of football. 21.30 Autorally 
Parijs - Kaapstad. 22.00 WK skiën, 
(herh.). 23.30 Boksen. 00.30-01.00 
Autorally Parijs - Kaapstad. 
06.30 The mix. 10.00 All mixed up. 
11.00 The hour of power. 12.00 The 
mix. 12.30 Video travel guides. 13.00 
Die Welt von Morgen. 13.30 All mixed 
up. 14.50 Sports news. 15.00 It’s writ- 
ten. 15.30 Touristic magz. 16.00 World 
sports special. 16.30 Hang loose. 
17.00 Youthquake. 17.30 The world to¬ 
morrow. 18.00 Business weekly. 18.30 
Clip & Klar. 19.30 Thai panorama. 
20.00 Sunday feature film. 21.50 
Sports news. 22.00 World news. 22.30 
Absolutely live! 23.30 Film Europe. 
00.00 Alt mixed up. 00.30 The mix all 
night. 09.40 The four great seasons. Van¬ 
daag: The great winter, de 5000 jaar 
durende Ijstijd. 10.10 Nieuws. 10.15 
Articles of faith, religieus magazine. 

10.30 Kerkdienst. 11.00 Magazine voor 
doven en slechthorenden. 11.30 Cur¬ 
sus Duits. 11.55 Fast feasts. Vandaag: 
Cheese and apple fondue. 12.00 Into 
Print. Desktop-publishing. 12.30 Lingo! 
How to learn a language? 13.30 Land- 
bouwrubriek. 14.00 Nieuws. Aansl.: 
Paradise. Afl.: Hour of the wolf. 14.55 
Tekenfilm. 15.00 EastEnders. 16.00 
Match of the day. The road to Wem- 
bley, sportmagazine. 18.10 Play itsafe. 

18.40 Antiques roadshow. 19.25 
Nieuws. 19.40 Songs of praise, koor- 
en samenzang. 20.15 Young Sherlock 
Holmes, Amerikaanse speelfilm uit 
1985 van Barry Levinson. Met: Nicho¬ 
las Rowe, Alan Cox, Sophie Ward e.a. 
22.00 Nieuws. 22.15 See for yourself - 


08.00 Awake on the wildside. 11.30 
Euro. top 20. 13.30 XPO. 14.00 The 
big picture. 14.30 Ray Cokes. 19.00 
US Top 20 video countdown. 21.00 
120 Minutes. 23.00 XPO. 23.30 Head- 
bangers ball. 01.30-07.00 Night videos. 07.10 Moneyweek. 07.40 Healthweek. 
08.10 Showbiz this week. 08.40 Scien¬ 
ce and technology week. 09.40 The big 
story. 10.10 Pinnacle. 10.30 World bu¬ 
siness this week. 11.15 Larry King 
weekend. 12.10 Showbiz this week. 

12.40 Style. 14.30 Inside business. 

14.40 Evans and Novak. 15.40 Your 
money. 16.10 On the menu. 16.40 
Newsmaker Sunday. 17.10 Travel gui- 
de. 18.00 World business this week. 

18.40 Int. correspondents. 19.10 Futu- 
rewatch. 19.40 Moneyweek. 20.00 The 
week in review. 21.00 World report. radio 


Radio 1 

7.05 KRO's Ontbijtshow (7.30 
Nws.). 7.53 Ter overweging. 8.08 1 
Groot nieuws 9 03 De verbeelding. 
9.30 De andere wereld van zon¬ 
dagmorgen op één 10.03 Wegwe¬ 
zen 11.03 Ophef en vertier (12.30 
Nws.). 13.08 Hier en nu. 14.03 
Langs de lijn, sport en muziek 
(17.30 Nws.). 18.08 NOS Aktueel. 
19 02 Van 0 tot 80 20.02 Jazz uit 
het historisch archief; ca.20 30 
NOS Jazzgeschiedenis. 21 .02 The 
great American songbook. 22.02 
New age music magazine. 23.05 
Met het oog op morgen. 0.02-7 00 
TROS Nachtwacht. 


Radio 2 

8.02 Vroege vogels 10.02 Tony 
van Verre ontmoette Fons Jansen 
(2). 10.30 Muziekmozaïek. 12.02 
Nederlands op AVRO 2. 13.02 
AVRO Radiojournaal. 14.02 Café 
op twee 15 30 Mezzo. 17.02 De 
taalmeesters. 17 30 Tour de chant. 
18.02 Album 20 02 3 x bellen 
20.30 The great American song¬ 
book. 21.00-7.00 Zie radio 1 


Radio 3 

AKN: 8 02 Popsjop. 10.02 Dolce 
vita. 12.02 Eeh... 13.02 Popparaz- 
zi. 15.02 Paperclip. 17.02 Basta. 
18.02 Het stenen tijdperk. 19.02 
Forza. 20.02 Leidsekade live. 
22.02 Rock City 23.02-24.00 Lief¬ 
deslijn. 


Radio 4 

8.00 Nws. 8.02 Liefde op t eerste 
gehoor. 9.00 Musica religiosa et 
profana 9.55 Programma-over¬ 
zicht. 10 00 Eucharistieviering 
11 00 Aspekten van de kamermu-' 
ziek: Muziek voor cello en piano 
12.00 De Nederlanden 13 00 Nws 
13.02 Diskotabel. 14 15 Concert op 
zondagmiddag: Rotterdams Phil¬ 
harmonisch Ork (in de pauze: Pra¬ 
ten over muziek). 16 30 Vokalise: 
Het Nederlands Kamerkoor. 18.00 
Nws. 18.02 Muziek uit duizenden. 
19.00 Continu klassiek. 20 00 Nws 
20.02 Specialiteiten a la carte 
22.00 Kamerconcert. 23.00-24.00 
Finale. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op 
zondag. 9.30 Te deum laudamus. 
9.55 Waterstanden. 10.00 Het ver¬ 
haal. 10.10 Kerkdienst. 10.58 Wil¬ 
de ganzen. 11.00 De andere we¬ 
reld van zondagmorgen op vijf. 
12.00 Nws. 12.05 Het zwarte gat 
14.00 Radio Romantica. 16.00 
Club Veronica Trend 16.55 Mede¬ 
delingen en schippersberichten 
17.00 Kerkdienst 17 58 Wilde gan¬ 
zen. 18.00 Nws. 18.10 Mensen. 
18.25 Liturgie & kerkmuziek. lOS. 
18.40 De onbekende islam. 19.00 
Nieuws in het Turks. 19.05 Nieuws 
in het Marokkaans/Arabisch. 19 10 
Nieuws in het Berbers. 19.15 
Nieuws in het Chinees. 19.20 Sua- 
ra Maluku 19.55 Tambu. 20.30 
Zorg en Hoop 21.20-22 20 Mede¬ 
landers Nederlanders 


Omroep Limburg 

9 00 Postbus 94, verzoekplaten. 
11.00 Trefpunt, discussieprogram¬ 
ma. 12.00 Het Concert. 13.00 
Overname Radio 1. 14.00-18.00 
Omroep Limburg Sport. 


België/Radio 2 

6.00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen, 
morgen. Een opgewekte muzikale 
ochtendgroet (6 30, 7 00, 7 30 
nieuws). 8 00 Nieuws en Lotto-uit- 
slagen. 8 12 Relax. Non-stop retro- 
muziek- 9.00 Visum Toeristisch 
programma 10.00 Nieuws 10.03 
De pré-historie. 11 00 Kop of Flet 
Personality-show van Michel Fol- 
let. 13 00 Nieuws. 13 10 Hittentit. 
Vlaamse hits van vroeger en nu 
14 00 Fiestag. 17.00 Nieuws. 
17.05 Afgefloten (17.45 Nationale 
Voetbaluitslagen). 18.00 Nieuws. 
18.10 Funiculi Funicula. 20.00 Vra¬ 
gen staat vrij, verzoekplaten (22.00 
Nieuws). 23.30-6.00 Nachtradio 
(24.00 en 5.30 Nieuws ) 


België/BRF 

6 35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ve- 
ranstaltungskalender 8.05 Fröhli¬ 
cher Auftakt 8.30 Glaube und Kirc- 
he. 9.05 Mundartsendung 10 00 
Volkslieden 11 .05 Schlagersouve- 
nirs. 12 35 BRF-Sonntagsmenü. 
14.05 Die deutsche Schlagerpara- 
de 16 05 Domino - die Spielshow 


des BRF. 17.05 Sporttreff. 18.40 
Seniorentunk. 19.00 Wunschkon- 
zert. 21.05 Sportresultate vom 
Wochenende 


RTL Radio 

6 00 Sonntag Morgen. 9,00 RTL- 
Sonntagsf rühstück 11 00 Rad» 
Shop, muziek en actualiteiten. 
12.00 Hits der Woche, Top 30. 
14 00 Happy Birthday 17.00 End- 
sport Rückblick auf ein Woche¬ 
nende voller Sport 18 00 Classic- 
Hits. Die grössten Hits, die besten 
Oidies 21 00 Je t'aime. Das zartfl- 
che Magazin 24 00-4 00 Radio- 
Nacht. Die Nacht lebt. 


WDR 4 

4 05 Radiowecker 6.00 Nachrich- 
ten 6 05 Morgenmekxfie 8.00 
Nachrichten 8.05 Volkstümliche 
Matinee. 10.00 Nachrichter> 10.05 
Operette nach Wunsch. 12 00 
Nachrichten 12 05 Musik ist 
Trumpf 13 00 Heimatmelodie. Fol¬ 
klore rund um die Welt 14 00 
Nachhchten 14 05 Was dart es 
sein? 17 00 Der Tag um Fünf, 
Chöre der Vólken 18.00 Nachrich¬ 
ten 

und Wetten 18 05 Schellack- 
schatzchen 19.00 Auf ein Wort, 
Abendmelodie 20 00 Nachrichten. 
20.05 Erinnerung 22.00 Nachrich¬ 
ten. 22.05 Musik zum tr&umen. 
22.30-4.05 ARD-Nachtexpress. Limburgs 


■wam 11 


Zaterdag 4 januari 1992 • Pagina 

Een woning van Ruijters, vast goed! 
RUIJTERS 


maksèMukj ononind QOid-iittvd nmtridit hwlin ; Av J'- -j/afo*-. .jy 


fi4p A Waaii LANDGRAAF, Leender ks nafweg H SfTTARD S 

* lv lUUp Aan <te rand van Schaeeberg in aan bosrijks omg. 34 Haifvrijstaanda woningen te Sittard, Haagsrt- 

*. >. ... . ia da vrijet bungalow roet te inpandige garage en tard-Park. Huurprijs vanaf/976,- per maand. 

, , ML fK , Nteiwwaalwteebraat H tuin (pare. opp.: ca. 2580 m7 te koop. Ind.: eout: 

Nieuwbouw 

j ,4108 nv*. Indj woontu: royale hel, woonkr. ril ójh.-> dit, ckxjchermmte, toilet, garage (alle ruimtanv.v. 

P rn2, keuken, bijkeuken. Ie verd.: 2 alaapkra., ptevubenvloer). Beg. gr.: royale hal, toilet, woonkr. BERG AAN DE MAAS S 

liBadte. met Hgb, uw. Apa woonkr, keuken met metWk, stedeei*r., 48laapkr»^Tiet v.w., badkr Het Op unieke locatie zijn tegen het oevertalud van de 

} ftep*. hottoykr, badkr. mat Sgtr, douche, dubb. v.w, gehtféedaeflt ingoede staat van onderhouden is Maas luxe appartementen gebouwd. Het niveau 

4 -bergruimte. Ie verdJ overloop, 3 staapkrs.. 2 voorm (föelefnden geschikt Aanv.: i.o. wordt, naast de vooraanstaande ligging, mede be- 

j "1 M. OPP- tel ca. 680 m2. Amv* i** 560.000,- kk. 1 paald door de inrichting, de voorzieningen en de af- 

Op aanvraag. ' ** v "'* - .'Ij,, t».* s..,., ; v -.; werking ervan. Het merendeel van de woningen 

r *_ v UMRRICHT, Prof. Ma nt s nte an , $ heeft een van binnen het gebouw bereikbare par- 

* ‘MIK, Proaad|Blnet * S HatfyrijsL woonh. met (te aanbwr, carport en tuin. keergarage, 2 of 3 slaapkamers en riante terrassen, 

r .Mol onderh. ruime vrijrt. vHte en appartement, Parc^pp,: ±29610*. Ind. te: haf, toeat, iteoonkn Documentatie en verdere prijsgegevens op aan- 

' JpragA sana, tukt an royals warkfcr., geschikt voor metperketvtoer, open haard en aperte TVhoel^ vraag. 

, tpu aci l i ln ds n (zoete aria, notaris, fysioth., gym- moderne keuken met app., bijkeuken/hobbyruim- 

itensruimtel Pacappj U00 nv*. Prijs' op aeo te, 3 sleepten batte mot ligb., v.w. en toilet, vlie- B0CNOUZ-KERKEVELD H 

* ‘«MS» , , . .. ring. Aanv.: i.o. Vraagprijs: / 229.000,- lüc. Op een prima ligging worden aan de Heiweg 2 rui- 

. i _ ' ‘ me hatfvr. woonh. gebouwd. Waarvan nog slechts 

HM—TIM. rtetsnemkiesf H S UMT E ROELgH Lichtenber g S 1 te koop. ind.: L-woonkr., half open keuken (tot. ca. 

Daad gat, hatfvr woonh. mat e.u,garagran tukt. • U—tokend ondertv, op goede stand gei. vrij*. 41 m2), garage, 3 sleepte, badkr.met ligb., m en . 

7 kteU haLtelat, woonkr. mat open keukenTlevercL:. tandh. rnet av., garage m tuin. Perc.opp.: ±510 m2. 2e toilet De grote zolder is te bereiken via een vaste 

mém* Sateaaknt» badkr. metdeuebe. v.w. 2e Ind. ojl: hal, toilet L-vorm. woonkf. m*t open tH«vDewon. worden goed afgewerkt met o.m. am 

êawfewC—r~r rttir-rfrfT- Mrr mhilrffi haard, moderne keuken met app., garage. Eerste karloze épouwmuma Hardhouten kozijnen erf bun 

/I MMr AarivJdMsct PrijsfTlWJW),- Ut vent: 3 sleepte, badkr mat ligb., toilet qubtew., • tendeuren, dubb. beat, oombiketet goede isolatie 

: >"wr _-u .. ; an tegalytertcTtooppfWf. 198.500.- v.o.n. _ 

■WfAA BIlR tf tfR a . S Vraagprijs:ƒ360.000,-Ut : ?v "^1 

; Nabij wate rs por te a ntr um ter ute fl k gat landhuis c-- ' EWT.Larfai lml ^ s 

* matasNK».oosialteft.kk>estertuinenboemaasfd NUTHNterhoven . H Schitt vrijst. landhuizen op royale kavels. Prijzen 

l MteSupJ 1 m met ootprivscv en fwmdtfL vr|it tandh. met te garage,,; zwembad, va./. 267.160,— v.(wr Uitgebreide documentatie 

MMmdvrBukzicht Htepend moet uranterown Pjrtopp.: ca. 1 ha. Vsntere gegsvsns en prijs op toonkop aanvraag todgezondM. - 

Mifmxh\fcrt*fr< 3 *m 9 Ên *kocrm ' ••nvrwg. . 

9 QEiEEN ■ *.v-o 

’■ aiHinmvu^toie M NLfllt Pasterijstmal H In ba Msastrichterbaan premie-C-woningen te 

f " ” ne keuken met bajkon. Verd.: 2 sleepkrs., luxe PUTH-SCHMNEN 8 

1 - bodkr.. Hat gaha al verkeert in prima staat van on- In B.P. Achter Einder Coolhoff wordt een prachtig 

■ T Trr derhoOd.en de sfwe d c in g ie luxe. Aanvj i.o. landhuis met een unieke indeling en vormgeving 

; ‘ 1 JGT" ? r- *?" «mnad'tma. Prq«: ƒ. 10Ó000,- Ut. en uitstekende afwerking gebouwd. Documentatie 

wvw - ___ _ , _ _ m prijs op aanvraag. 

-- OMM&fT, Burg.v. Hfnsbergstraet . 9 

l - * Opgpadastandoel., uinte.onderh.vrijst laffdh.fnat 8TRAMPROY 8 

■ ÜR cv^lhp. gsragè, kekters en onder srch. aangei.trfn Aan de fterbenetniat in plan West worden 6 halfvr. 

* metvtwl privacy. Ind. oa.: L*vorm. living m« open pr-A-woningen met berging aangeboden. Royale 

; P 8 ** -"?:-. 8 *?" haard, kixs keuken, siaaipkr., badkr. verd: 2 ind. met om, woorweentr., open keuken, 3 

1 steepkré., mod. badkr. met Ngb., zolderruimte, tlaapkrs., badkr. met douche en v.w. Zolder te bereT- 

amv.. i.o. Aanv.: 1 . 0 . Prije op aanvraag. kén via vfiezotrap. Degelijke bouw, goede afwer- 

iMIMKjmm. «x ,Urn en iaotetie. Koopprijs: ƒ 131.960,-v.o.n. Rijte- 

m •CHAESBERG.Otreeperetraet H büdr. max. / 41.000,- tot, volgens pr-A-regeling 

t PW* ,i WP . „ ■' „ . . ■ » Góéd geL woonh. met berging m tuin. Ind.: kekter. ,1890. 

mwd gjlL haWyr^st woonh. WU .y,|» beg.gr.: entree, 2 kamera. Keuken, berging, douehe- 

n*y- ruimte. Ie verd.: overloop, 4 kamers, keukea dp»*- STRAMPROY 8 

yywp"kOWJ* moa - Ü m r " n . cherufmte msttoitet 2e verd.: vaste trap naar iol- In bet Bestemmingsplan Camp worden op royale 
$* *&**** 3ateapln. Aanv.: der. Aanv„-i.a Prijs: ƒ. 138.000,- k.k. kevels 8 bijzonder aerdjge vrije sactor-woningen 

«WaWsft* attasss» 


Sittard, Haageit- 
per maand. 


met c.v. 


prijsgegevens op aan- 


MMy NUm PMtodjvtTMt H \ In Ixp 

~r‘ .j. Irt het eentrumrustig gel. appartement met c.v.lnd4 koop. 

.Vil hel, toUet woonkr. ca. 40 mornet dakterras, moder- 

ne Jto<*an met bajkon. Wrd.: 2 sleepte., luxe PUTH- 
r—py 1 ".9 00- bbdteHat geheel verkeert in prima staat van on- h B.P. 


É' mm* teiit te ta rt ; 2 ete êp krs , 2 zolders. 

VIM VWmnfTflDNMIlll VIRwOifTKNNi< 

Lo. Prijs: /. 140^00 ,-Ül 

tfmtfOABrteidstosec -ft 

boeterwsontfiQ met kekter, opétellen, wsrtc- 


p.,,Hft gehe el verkeert in prima staat v 
lÖd.en de sfwe d c in g la luxe. Aanv.: i.o. 
ƒ. 100008,-Ui 


mS£ 


gét heffyrijst. woonh. met c.v. 
m toto- Ind. o^: roy. L-vorm. N 


/mooo-ui 


In het Bestemmingsplan duPa. gsn^A-tceMav iüéi 
Ind. o,«.: woonkr., Iwulu 


/176.000,-fik. 
Itme keuken met app., stody,2 kantoor- toket. een zolder met hobbykamer en een garage, 
pkrv 3 doucheruimtes, zolders. AMy.: Koopprijzen vanaf ƒ 1& v.o,n. 


wkMMH * Bouwkavels 

.Mn de rand ven ito Bruneeummarhekte 5 mz) met open haard, moderne botton. Opp.; ± 790 m? 
bijkeuken, 4 stoepte, 1 etudy.’l £ 

2 bedkrs. Aanv.: Lo. Prijeop aan- BRUN 88 UM 

7 prima getogM bouwkavels voor particuliere 
. bouw In het plan De Hemeider.Perc.opp. van 330 

VtffSwteJ)' H mZ tot 000 m£ 

mttecashtrum ven Simpelveld Ie harpend Ktooetey- ’ Prfer« i vanaf f48.500,- v.ö.n.lnel.B.T.W. 

MMt.fl te koop. Het object is momenteel in ge- 

’jjjwjttetoinkol woonhuis Het it uiternerdasechM flnisH 1 p. DmMhar 8 

^y^Wk éedpSei nSM o^. woonhuis Qp zeer gowto stond geto oen twee bouwkavels 

i#YéWË: toóii-wóf ijkruimte ste. Mardere gegevsns sn voor vrijstaande wonaHjenTOpp- vj. 217 rr>2. 

mm J K5av^/30. 0 00.-v.2S: 

° mcnm mvm» OLL^CW, Punckelteen * 8 MUBESC bp. -Utewinlckl' 8 

y;|ufp, Mand gei., vrijet. tondh. met c.v., Inp. gore- In. het B.P. ‘'Looiwinhel' te koop bouwkavels, 

-qoic gp/géMtikt voor 2 auto's, tfiv. kekters en tuin mat pUmopp. vanaf 386 mOrijs vanaf / 60.000,- v.o.n. 

téhdbw wprhte sy . Pare.opp.: 918 m?. Ind. oa: royale 9- 

Fyjrtëri ww4t«4m2) roet oom haard, e«kr v keuken,etu- WRAMPWOV,DP. ' SUsm proy W ee t ' 8 

tbier. ito ay. é «aapte. 2 badte loggia, zolder. Amm Ia* Gunstig getogM bouwkevel in B.R Stramproy- 

■i.sxg^ ^^^aaptoéaa- . WtoaL W W Q M todB oteanetreeti Opp.: ± 276 m2. 

h vrijsl herenh. met c.vf w 

; aeré p »/ óverdekt terras en tuin. Peirc.opp.: 366 m*. . d 6 I]Q 6 

riSSte BikMAg HPy .VY*>>g, MYfcan mat spp^ bijkeuken, ,ar 

jpSaB l t 4 s to sefcr» ., htdkr. Aanv.: lo. ELEN, NaehtegaaNaar 9 

bbteS rmrW * Landelijk gei. uitst onderh. yrfjst. jandh. met c.v„ IVUtd^B: 
,v ‘SU 8nwu)m| 


}ihg. tod: hi 
r. met douche.. 


wi. matte 
«*■)* moa 

JÉftjjS 


Landelijk gei. uitst onderh. vrijst jandh. met c.v„ 
Souterrain, top, garage en zeer grote tuin! 
Ftorctopp.: ± 3.000 m2. ind. te L-vórpn. living (± 43 
tff), kixs keuken met app., 3 üaaokrS.; mdd. badkt 
met ligb., douche, toilet en v.w. Aanv.i direct. Prijs 
op aanvraag. ' 


KlNROOY-GENrTWGEN 
8 Op 5 km. afstand vanM 


gelegen vrijst semi- 
.Aanval*. 


«arte te goed onderh. halfwijst heren- bungalow met inp. garage, kelder en tuin. 
tev hektor, garage en tuin. Ind. oii L- Peroopp.: ± 300 tn2. Ind. o.a.: woonkt, keuken mat 
tei, hauken. bü«»ukan, 4 stoepte, mo- app,, 3 stoepte, badkr., apart tollet gróte zolder. 
j ^vteftZ Ohtor: Aanv. to. Aanv.-direct Prijs: / 21080^Ut 

■ ■■ MAA6BK. OporttoM 

Limit gesitueerd zeer U 


1«S* ) stand geL vrfjst lendn. met WktorB,gëri^ 
Étf« gróte'toto. Peraopp.; 1J00 mi, 
te stody.kpce keuken, bijkeuken, 3 


met ketdera, 1 


zeer luxe appart (± 2ir. 
jn groot terras. Opp.: Y2C 


(dn. Paniopp.; IjOOO m*. Hel Hvtog (50 m2), mod. luxe keuken met app., 1 
kina toufjen, bijkeuken, 3 stoter, (mag, voor 2e stoepkr.), luxe badkr., we» 
Aanvu spoedig. Prj|e op keokM, bering. Aanv.: iu>. Prijs: op aanvraag. 1 


***** 


: 2 MAA86K,Weer ts rs t aanwe n 8 

teataunk 8 Goed orwdarh., ge tod. vrijst ondh. met c.v., inp. ga¬ 

lei. halfvolst woonh. mate.v„ kat rage, kelders en tuin met vrij uitzicht terras <50 mx). 
Eh;metvte privacy, tod. oAtljvtog Pw&opp^ ± 900 m2. Ind. woonkr., keuken mat 
: ? atoèpte tedkr. mat ligbed, y,w. 


JSKf**' 


aethpek, study, 3 stoSpte., badkr. mat ligbad, v^w. 

SiSSSBJ® ?~ tokhr - 


tokut Aarwj Lo. 
vilto ihaê te garage en 
n2. teaouterraine dhr. 

, wijnkstte c.v.-rulmt8. E 


vS -i f'- w »» Prijs: ƒ.476LM*r 

I. •* Ü‘r.. 

m 

'•-V- ■»’ 'u'éV-’ 


MOL^^f^EERSO. co, IZkra. v. Mssislk " 8 

Sfchrtterend tondgoad mat vijvsr, paawtoa te f ton , 

r. met te partij (78*rt*K Oritok voorltofhebbare ven rust en natuur! Aanv.: 

Ho ° 6rt priirida * e - 

:tk. MO RESNET 

tobtmgalowwljk prima gel. eemi-bungelow met in- 
Dantee garage, te en tuin. (pare. opp.: 1483 te), 
t' te&uteiten: garage. te*ru.i : rT5»Mrij^Weéké«- 


:AterjLo.l 

munrném fi ■tors lToi' Iro te 11 ii . eS 

Mvna namoorp 
kantte te tekd 
Huurprijs: / 1.100,- 


.hM, prov ii ie kBl de r , i stoepte, douche, toilet Beu, 
gr,: rwme hal, tollat luxe keuken, woonkr. meto.n. 
ca. 42 rff, betton, badkr. met ngk, v.w., 

Aanv.: i.a Prijs: ƒ.326.000,— Ui 


4 


■vz'f <*»ƒ'. 'J' ”*■: 
: . ’ a . 


T 


v.'V* r \ .. v 


XI! mpkitearci onroerend goed-sittard maastrichtHeerlen 
^6131 ALsiiwd -tijtewyeg zd 35’^ tei046-51f611 

641 f AThiNidefVr^vaft^^runevolplekv %2 ^-tèl045-713746 


I MjJl 

!Hïï 


TfjiiTiia; 


■ * i’i ! j i.i; rilnt: ;i-„ 


■oet 


2 


-,v 
Mfcjir ■ -ffe,-** 

Hi*ri •. "in- ■> \“ '- t V '• ■ ‘_ > •' ■o -'. '. 

‘ • " ‘ïy . * 

ootbus 6094,5860 AB Horst, '*ï0Èʧ* ri -ïï 


rn ir 

tv; f /Tf 


8 

I 

f 


ft-rzhn Uitgekeken op uw interieur? De voordelig 
manier om weer kleur in uw huis te brengen is hè 
schakelen van de Winferschilderl Moeiteloos schil 
hij uw kamers weer fris en brengt hij het fraaiste 
hang aan. Zodat u met veel meer plezier in uw h 
wooht. Want heldère kleuren hebben, een positievi 
vloed op het humeur van de mensI 

Ep wat ook belangrijk is: in het winterseizoen 
Schilder - en behangwerk aanmerkelijk voordeliger ,. 
ontvangt namelijk een premie van 50 gulden per m 
per dag op onderhoudswerk (dat ten minste drie m 
dagéh in beslag neemt). Deze premieregeling g 
van 18 november t/m 21 december 1991 en van T 
huari t/m 13 maart 1992. 

Voor ‘zakelijke' opdrachtgevers (bedrijven, of 
nisaties) geldt in dezelfde periode een wintefpreft 
van 35 gulden per man per dag, eveneens voor t 
nenschUder- en behangwerk. Wilt u meer weten of» 
afspraak maken, neem dan contact op met de W/ril 
schilder bij u in de buurtl 


worden op royale 


,'Vritoteaiid landhuis met c.v. en royato tukt MtpBÏENRADE, BJt Achter (ton Hof 8 

t* ® m*l mm open naara, roooeme doom. Opp.; ± 790 m*. Prijs: ƒ. 95.000,- v.o.n. 


SckMer -m Afwtrkiagsbtdrijf 
J.H. Dablmam 

Pr. Staurkstoan 66, tel. 046-372474 


, t ’ . . i ‘ m .W, . i! 


Voor al u* schilder-, behang- en spuitwerk 
bweetraat 41, tot 046-372954 


BRUNSSUM 


msüE 


ScIttWersbedrijf Tillmane 

.. Pr. Hendriktaan 124 
tol. 045-251818 fax. 045-273727 
Thermieketraat 6. Nuth 
tol. 045:242330 fax. 045-242369 
■ dé Graaf 10. Echt 
tol. 04754-83984 tax. 0475451230 


ScMdersbedri jf Matb Veets B.V. 

Haefland 9. lel. 045-253783 


Schilderwerken Camp B.V. 

VoKaweg 9. tot 04764-81358 
Veegtoartrte 35, Venlo. tel. 077-546373 


Hnb Craiis B.V. 

Ptombrugweg 14. 6101 AJ ■ ' 
tel. 04754-81717 fax. 04754-86672 


Jac Raijtars Schildersbedrijf B.V. 

Aastofbergweg 15, tol. 04754-63400 


EIJSDEN 


BeMkMÉédriif fa. Thhe Bartbie 

WHhekninastraat 7, tol. 04409-1610 


G. Serpentie an Zaaca B.V. 

, Stiagai 4, tSL 0fM09-254O 


Schilder-, glaswerken 
Wensink-teinfen B.V. 

Kl8sel 60. tol' 045-724276 


Schildersbedrijf Jos CoHomhon 

Eymaelstraat 32A, tof. 0^784^1 ^ 


H0ENSBR0EK 


Richatd Keilman en Zn. 

. Kastnnjelaan 46, tel. 045-215515 


Glas- en SchilderwerkenJanTevea 

Broekstraat 9. tal. 04758-1722. fax. 04758-2906 


Schildersbedrijf V.S. 
Driessen-Niessen 

Ankerkade 127, tol. 043-630353, fax. 1111 4 M 1 i 4 1 


Schilders- en afwerk 


Trianonstraat 14, tel. 045213793 KERKRAOE 
Schilders- en isolntiefandrijf 
iotterweck B.V. 

Tunnelweg 110, tel. 045^57818,4x. 045-460416 


Schildersbedrijf 
Sevenich en Zn. v.o.f. 

Specialis t in behang en wendktoding 
Wülemstraat 13, tel. 045-413251, fax. 045-423456 


Schilders-, behangbedrijf 
binnen- en huitenwaïk Tan Sche 

tOokbekerstraat 88, tol. 043-477432 


MARGRATEN 


Schildersbedrijf 
Harry van Pmmeren B.V. 

Veldekestraat 21, tol. 04458-1859 


MEERSSEN 


Schildersbedrijf J. Schatters nn 

Humcovenderveld 36, tej. 043-644944 


MERKELBEEK Schildersbedrijf L.4. van Bppen 

H. de GfOOtotfent 12, tol. 046-740663 


SchüdMMtrkan Pres de Baere 

Beakhovarattaat 36, tot. 048^747899 


Schlldersbe^ijf Klinkers en Zn. 

Spooniuaat 66, tol. 046-746258 


Schildersbndrijf LP. WageMts B.V. 

NspoieonebaM Nootd'lO, .tof. t4-746127 
Julianaatraat 49, tol. 04492-2681 


MHEER 


Schildersbedrijf P. van Gerven 

Dorpwbaat 31. tol. 04457-1330 


N1EUWSTADT 


Schilders- en spHittndrijf Carle 

Op (to Been 7, tol. 04406-56440. kot. 04498-5 


ROERMOND Schilder-, behang- en 

Lum BR— - -« - 

Jan mm 

St. Remigiusstraat 39, tel. 045441915 


SITTARD 


Schildersbedrijf John Sfbijven 

156, tol. 045-462687, fax. 045-353131 Schildersbedrijf Wigrat B.V. 

Langheckweg 3, tel. 045450676, bg.g. 415633 
Schildersbedrijf^SHims 

Skigtewg 12, tot^0454113154 . 


sierpleister en vloerbedekking 
LeeMeares 

Tudderenderweg 89. tol. 046-524658 


prffBTiif.r.iéri 


Rtevèg Noord 188,tet.046-512434 
Waaitoorg voor kwaliteit 


. : Schildersbedrijf A. Vemooy 

1 . ; Cecittaatraat 2, tol, .046-618174 


kétorveld 2DA. tol. 043-664248 

Sjef vao Oeijen - I 

Streepeiptoin 10, « 045-311413, Itd'045-321618 


Julianaweg 23. toL 04406*1736, few. 04406-2883 


SWALMEN 


LIMBR1CHT 


SdUMantodrijf Heyligw* 

‘ Kennedyfaen 39, tel. 0456177^V>W < 9|s '•*$, 


Woondecoratie JUviesC.V. , 

Schstobetg 80, tot 045-720226 


Schilderwerken 
Bijsmans Heerlen B.V. 

HsededMM 134, Isl. 045-425660 tex. 046424670 


Schilder»- en hÉhamMnhÉdritf 

SM. tuks 


MAASTRICHT 


tnJMlDoav^»- 

Fa. laenen .. 

Medskodonk 4, tel. 043476229, b.g 4 WfiÊW* MHdeishedrijf Verhaegen Zn. 

vHeUYaatOO, tol. 046-332963, fpx. 046-336344 ' Römctaml voor owScuBemd • v*. ■. v 

Scftandetofsiraaf44, tot.046-72Êl40 i ;: >4" 


': ï SchHdersbeslf J.W.Jnsnen 

H se ra nwsg 246A, tel. 046-21002(1 te (N6&0?0* Schildersbedrijf W. Paffen 

J.F. Kennedyfaan 17. tot 045716485