Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


NetCar Dinsdag 7 januari 1992 74e jaargang nr. 5. 


Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


'Suriname heeft 
geen leger nodig' 

PAGINA 4 

Grote vraag naar 
verloskundigen 

PAGINA 11 


NedCar trekt dikke 
streep door verleden 

PAGINA 13 # Toni Nieminen, winnaar 
Vierschansentoernee. 


Limburger crasht in 
rally Parijs-Kaapstad 

PAGINA 17 

16-jarige Fin wint 
Vierschansentoernee 

PAGINA 17 

Mascha Hellenbrand 
nationaal skikampioene 

PAGINA 19 


Honderden Chinese kinderen vergiftigd 


PEKING - Meer dan 600 schoolkinderen in China 
zijn naar ziekenhuizen gebracht na het innemen 
van een giftig medicijn in een staatskliniek. Een 
kind is inmiddels overleden. Dat is gemeld door 
het officiële dagblad Guizhou Daily. 

Ongeveer 4.000 kinderen van basis- en middelbare 
scholen in de plaats Chengguan in de zuidelijke 
provincie Guizhou klaagden over hoofdpijn, misse¬ 
lijkheid, diarree en koorts nadat ze op 12 december 


een anti-worm medicijn hadden mgenomen. 

De kinderen die er het ergste aan toe waren - ruim 
600 - werden naar lokale ziekenhuizen gebracht, al¬ 
dus de Guizhou Daily. 

De lokale autoriteiten hebben vastgesteld dat het 
medicijn, geproduceerd door een bedrijf in de pro¬ 
vincie Henan, was vergiftigd. De krant meldt niet 
of en zo ja welke maatregelen er tegen het bedrijf 
zijn genomen. 


Mysterieuze 
ontvoering 
in Tilburg 

TILBURG - De politie van Tilburg 
zit sinds gisteravond met een 42-ja- 
rige vrouw uit die stad, die zegt het 
slachtoffer te zijn van een myste¬ 
rieuze ontvoering. 

De Tilburgse had gisterochtend om¬ 
streeks 11.00 uur in Tilburg-Zuid 
flessen ingeleverd bij een super¬ 
markt en een postagentschap be¬ 
zocht. Bij een bushalte in de buurt 
raakte zij in gesprek met een haar 
onbekende vrouw. Toen de stads¬ 
bus stopte, hield voor de bus tevens 
een bestelbusje halt. De vrouw 
werd aan de haren in het bestelbus¬ 
je gesleurd en met een stof be¬ 
dwelmd. Zij zag de andere vrouw in 
de stadsbus stappen en weet verder 
niets meer. Omstreeks 17.30 uur 
werd de Tilburgse versuft wakker 
ergens in een schuurtje. Door tegen 
een ruit te slaan trok ze de aandacht 
van een voorbijganger die haar be¬ 
vrijdde en omstreeks 18.00 uur op 
een politiebureau afzette, aldus de 
verklaring van de vrouw. President Gamsachoerdia op de vlucht naar buitenland 

Oppositie wint in Georgië 


Van onze redactie buitenland 


^BlLISI/MOSKOU - De Georgische president Zviad Gamsa¬ 
choerdia is gisteren na twee weken strijd het land ontvlucht. 
Volgens de Armeense vertegenwoordiging in Moskou is Gam¬ 
sachoerdia in de Noordarmeense stad Idsjevan aangekomen. 
■tfpsc&St* 
de Georgische hoofdstad Tbilisi 
^erde gisteren in de middag de 
r Ust weer nadat Gamsachoerdia 
zijn gevolg bij zonsopgang in 
kleine stoet auto's de hoofdstad 
v ^rliet in de richting van het naburi- 
§ e Azerbajdzjan. De oppositie ver¬ 
aarde aan de macht te willen blij- 
tot de parlementsverkiezingen 
pie komend voorjaar gehouden zul- 
worden. 

^adat Gamsachoerdia in de Azer- 


bgjdzjaanse stad Gjandsja arriveer¬ 
de, trok hij in de middag verder 
naar Idsjevan in Armenië, zo meld¬ 
de een woordvoerder van de Azer- 
bajdzjaanse premier Ajaz Moetali- 
bov. De Armeense veiligheidsdienst 
(de vroegere KGB) ontkende aan¬ 
vankelijk echter dat de voortvluch¬ 
tige president zich in Armenië zou 
bevinden. min. 5 5 C 

WOLKENVELDEN 
Vandaag wordt met een zuid- 
' v estelijke stroming relatief 
^arme lucht aangevoerd. In 
r® 2 ® stroming komen naast 
wolkenvelden ook af en toe 
*>nke zonnige periodes voor. 

wind is matig uit zuidwes- 
püjke richtingen. De middag- 
te hiperaturen lopen op tot 
gaarden van rond de 8 gra- 
jj e h. Het ziet er naar uit dat in 
tweede helft van deze week 
Weidelijk koudere lucht 
^°rdt aangevoerd met vanaf 
donderdag in de nacht tempe¬ 
ruren enkele graden onder 
vriespunt. 

V°or informatie 
{* e t weer in Limburg 
bellen 06-91122346. 

V ANDAAG: 

2 °h op: 08.47 

btaanop: 09.47 
^ORGEN: 

2 °n op: 08.46 

b»aanop: 10.04 


betreffende 
kunt 


onder: 

onder: 


u 


16.44 

19.39 


onder: 

onder: 


16.46 

20.48 


Organist bekent 
500 inbraken 
in kerken De Armeense autoriteiten ontken¬ 
den dat zij Gamsachoerdia politiek 
asiel hebben aangeboden, zoals de 
Militaire Raad van de Georgische 
oppositie zondag verklaarde. Arme¬ 
nië zei dat het de omstreden presi¬ 
dent , slechts toestemming heeft 
gegeven om over Armeens grondge¬ 
bied te reizen als hij Georgië zou 
verlaten. 

De Georgische president verliet 
met 80 getrouwen na een twee we¬ 
ken durende strijd om de macht 
zijn bunker onder het parlements¬ 
gebouw in Tbilisi dat de afgelopen 
dagen belegerd werd. De in het 
nauw gedreven president zou profi- 
teerd hebben van een zware aanval 
die zondagnacht door de oppositie 
werd ingezet, aldus de Militaire 
Raad van de oppositie. Hierdoor is 
een bestorming van het parlements¬ 
gebouw met langer nodig en kon 
verder bloedvergieten voorkomen 
worden, aldus Jaba Ioseliani, hoofd 
van de Mchedrioni (ruiters) die met 
de Nationale Garde de Militaire 
Raad vormt. 

Volgens Ioseliani hielden zijn troe¬ 
pen zondagnacht een uitgang onbe¬ 
waakt waardoor de president kon 
vluchten. Een aantal vluchtelingen 
uit het gevolg van Gamsachoerdia 
zou bij de brug over de rivier de 
Koura zijn gearresteerd na een 
vuurgevecht. 

In het centrum van Tbilisi reageer¬ 
den aanhangers van de oppositie 
uitgelaten toen bleek dat Gamsa¬ 
choerdia gevlogen was. „Hij is weg, 
de dictator is eindelijk weg,” klonk 
het. Opposanten zeiden dat er geen 
schuilplaats voor de gevluchte pre¬ 
sident zal zijn: „We zullen hem op¬ 
sporen, waar hij ook naartoe 
vlucht.” 

Zie ook pagina 4 

• Dictatoriaal optreden 
kost Gamsachoerdia kop 


DOOR HANS DE BRUIJN 

BRUSSEL - Zes weken na de ver¬ 
kiezingen van eind november heeft 
België nog steeds geen nieuwe rege¬ 
ring. Niet dat iemand daar iets van 
merkt, maar het vervelende is dat 
niemand weet of zelfs maar durft te 
voorspellen of en wanneer België 
weer op een normale manier be¬ 
stuurd zal worden. Voorlopig re¬ 
geert de chaos. 

Ogenschijnlijk niet in Wallonië, 
waar gisteren een nieuwe deelrege- 
ring werd gevormd. Een rooms¬ 
rode coalitie die geleid zal worden 
door Guy Spitaels, de onbetwiste 
leider van de machtige Parti Socia- 
liste. Aan Vlaamse kant is van een 
nieuwe deelregering nog geen spra¬ 
ke, om van een nationale regering 
maar te zwijgen. 

Formateur Melchior Wathelet, een 
Waalse christendemocraat, heeft nu • Leden van de oppositie vieren voor het parlementsgebouw in de Georgische hoofdstad Tbilisi 
hun overwinning op president Gamsachoerdia. De president vluchtte gisteren na twee weken 
strijd uit de kelder van het parlementsgebouw. Foto: EPA. 


Kabinetsformatie verloopt zeer stroef 

Walen nog overeind 
in Belgische chaos 


drie weken in de grootste stilte ge¬ 
werkt, maar niemand weet waar¬ 
mee hij gaat komen. Hijzelf waar¬ 
schijnlijk ook niet, want Wathelet 
heeft nog nauwelijks serieuze ge¬ 
sprekken met de topmensen van de 
diverse politieke 'families’ gevoerd. 
Men neemt het er kennelijk van, 
vooral aan Vlaamse zijde. Iedereen 
kijkt naar de christendemocraten 
van ’uittredend’ premier Wilfried 
Martens. Maar de CVP onderneemt 
niets. 

De andere partijen moesten de poli¬ 


tieke rotzooi maar opruimen die de 
kiezer had achtergelaten, nadat hij 
de christendemocraten, liberalen en 
socialisten had afgestraft en het ex- 
treem-rechtse Vlaams Blok en de 
non-politicus en bajesklant Jean- 
Pierre Van Rossem aan een onge¬ 
hoorde verkiezingswinst had gehol¬ 
pen. 


Machteloos 


Maar de oude partijen stralen mach¬ 
teloosheid uit. De socialisten doen 


niets, de SP wacht af en de libera¬ 
len roepen dat de CVP en de SP de 
boel bewust laten Verrotten’. Intus¬ 
sen lachen Spitaels en de zynen in 
hun vuistje, want zoals zo vaak heb¬ 
ben zij ook nu weer België op sleep¬ 
touw genomen. Waarheen? Dat 
blijft de vraag. 

Nadat de Vlaamse liberale leider 
Guy Verhofstadt zijn pogingen om 
een socialistisch-liberaal-groene 
coalitie (zonder christendemocra¬ 
ten) te vormen had zien mislukken 
op een groen ’nee’ en de besluite¬ 
loosheid van de socialisten, deed 
Spitaels wat hij meteen al wilde: 
weer een rooms-rode coalitie in 
Wallonië vormen. 

Dat ging razendsnel. De PS en de 
christendemocratische PSC (van de 
nationale informateur) werden het 
eens over een beperkt programma 
en gisteren werd Spitaels tot rege¬ 
ringsleider gebombardeerd. 


• Met een hoogwerker werd gistermiddag het iQedCar-logo 
onthuld op de 35 meter hoge mast in Bom. 

Foto: PETER ROOZEN 

Nieuwe naam Volvo-fabriek 


BORN - Volvo Car BV heet 
voortaan NedCar. Gisteren ver¬ 
scheen de nieuwe naam op de 
grote mast boven de fabriek in 
Born. Een feestelijke en ingrij¬ 
pende gebeurtenis. Want behal¬ 
ve een nieuwe naam heeft de 
autofabriek ook een nieuwe di¬ 
recteur, nieuwe aandeelhouders 
en een nieuwe organisatiestruc¬ 
tuur. 

Ir Frans Sevenstern is ir André 
Deleye opgevolgd als president- 
directeur. Deleye wordt commis¬ 
saris. NedCar is nu in handen 
van drie aandeelhouders, te we¬ 
ten de Nederlandse Staat, Volvo 
Zweden, en Mitsubishi. Tot voor 
kort waren de aandelen voor 70 
procent in handen van de Staat 
en voor 30 procent van Volvo 
Zweden. 


NedCar blijft de komende jaren 
de bekende Volvo's in de 400-se- 
rie produceren. Maar m de fa¬ 
briek gaat enorm veel verande¬ 
ren. De produktietijd per auto 
wordt mede door Japanse ma¬ 
nagementtechnieken terugge¬ 
bracht van 35 naar 17 uur. 

Medio jaren '90 komt een nieuw 
Volvo-model op de markt en 
worden daarnaast ook nog Mit- 
subishi’s gemaakt. Er worden 
dan - door net zoveel perso¬ 
neel als nu - minstens 180.000 
auto’s per jaar geproduceerd. 


Zie verder pagina 1 3 

• Twee keer zoveel auto's 
met hetzelfde personeel 


Secretaris-generaal ivil nog geen troepen sturen 

VN-waarnemers 
naar Joegoslavië 


WASHINGTON - De Verenigde 
Naties (VN) sturen vijftig waarne¬ 
mers naar Joegoslavië die zullen 
helpen bij het instandhouden van 
de jongste wapenstilstand. Dat is 
gisteren meegedeeld door seereta- 
ris-generaal Bhutros Ghali van de 
VN. 

In een brief aan de Veiligheidsraad 
laat de secretaris-generaal verder 
weten vooralsnog niet van plan te 
zijn ook duizenden vredestroepen 
naar Joegoslavië te sturen. Daarvan 
kan pas sprake zijn, aldus Bhutros 
Ghali, als blijkt dat alle partijen zich 
houden aan de wapenstilstand, 
meewerken aan het instellen van 
gedemilitariseerde zones en mee¬ 


werken aan het vertrek van de fede¬ 
rale Joegoslavische troepen uit 
Kroatië. 

In zijn brief schrijft Ghali dat er nog 
alle reden is om volop bezorgd te 
zijn over Joegoslavië, ondanks het 
beetje hoop dat de laatste dagen is 
gerezen nu de laatste wapenstil¬ 
stand redelijk intact blijft. Want, 
aldus Ghali, het is nog lang niet ze¬ 
ker dat alle leiders in Joegoslavië 
een eind aan de burgeroorlog wil¬ 
len. „Verklaringen die sommige lei¬ 
ders van de Servische gemeenschap 
nog de afgelopen twee dagen heb¬ 
ben gegeven, geven reden tot be¬ 
zorgdheid.” 


VN veroordelen uitzetting 
Palestij nen door Israël 

NEW YORK - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft, met 
instemming van de Verenigde Staten, gisteren Israël veroordeeld voor 
zijn besluit 12 Palestijnse activisten uit te wijzen uit de door Israël bezette 
gebieden. De resolutie werd met algemene stemmen door de vijftien le¬ 
den aangenomen. In de resolutie wordt Israël gevraagd het besluit tot 
verbanning onmiddellijk in te trekken. De Palestijnse delegatie zal nu 
afreizen om deel te nemen aan de vredesconferentie die vandaag in Was¬ 
hington begint. Een veroordeling van de VN was voor de Palestij nen een 
voorwaarde voor hervatting van het overleg. 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 

Naam:. 

Adres:. 

Postcode/woonplaats:. Telefoon:.(voor controle bezorging) 

giro/banknummer:. 

De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 

Daarna betaal ik O per kwartaal O per maand 

Stuur mij O de machtiging voor automatisch betalen, 

Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus. 

O een acceptgirokaart 

De afgelopen drie maanden heb ik geen LD. (proef-)abonnement gehad 
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar: 
Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 


VEX 


En... 
elke dag 
vóór 7 uur 
in de bus 


ofMgratisO&mmi 


8 


710404 4000 


17 
Dinsdag 7 januari 1992 • Pagina 2 limburgs dagblad 
; j Opera van 
Luik herdenkt 
Rossini 


LUIK - De herdenking van het tweehonderdste geboortejaar van Giocchino 
Rossini laat ook het Luiks operagezelschap niet ongemerkt voorbij gaan. In 
de Opéra Royal is vanaf komende vrijdag één van Rossini’s meesterwerken 
TItaliana in Algeri’ te zien, in het Petit Théatre begint zaterdag een reeks 
van acht uitvoeringen van de produktie ’Stendhal-Rossini’. 

Toen Rossini ’De Italiaanse’ schreef, stond hij op de top van zijn creatieve mogelijkheden. 
Hij was 21 en leefde in Venetië, de meest vrolijke stad van Italië en misschien wel van de 
wereld. Deze sprankelende Venetiaanse sfeer wilde de componist in zijn muziek laten 
weerklinken, met name door het componeren van aangename melodieën, meer licht dan 
hartstochtelijk. 

Met ’De Italiaanse’ slaagt Rossini erin de echte commedia dell’arte-sfeer op geniale wijze 
in muziek te zetten. 

In de zeer moeilijke rol van Isabelle zingt en speelt de mezzo-colloratuursopraan Vesselina 
Kasarova, terwijl Enzo Capuano, een jonge bas die inmiddels zijn debuut heeft gemaakt 
in de Scala van Milaan, de rol van Mustafa vervult. De andere rollen worden ingevuld door 
Isabelle Kabatu, Domenica Trimarchi en Jorge Anton. 

Uitvoeringen van ’De Italiaanse in Algiers’ worden gegeven op 10, 16 en 20 januari om 
20.00 uur, 12 januari om 15.00 uur en 14 januari om 19.00 uur. 

De produktie ’Stendhal-Rossini’ in het klein theater is gebaseerd op het (incomplete) boek 


Patent spel van 
Sharon Kwartet 

/ * • ' ' 
• Scène uit ’De Italiaanse in Algiers’ door de Opera van Luik. 

’Het leven van Rossini’, dat Stendhai in 1823 schreef. Meer dan een biografie is dit boek 
een lofzang op de muziek in zijn algemeenheid en op de opera in het bijzonder. Het toneel¬ 
stuk wordt uitgevoerd op 11. 17, 18, 24 en 25 januari om 20.30 uur, 12, 19 en 26 januari om 
17.00 uur. 

Voor inlichtingen en plaatsbespreking: Théatre Royal de Liège, 0932/41235910; Petit Théa¬ 
tre, 0932/41235910. 

Niet alleen operaliefhebbers, maar ook die van ballet, komen aan hun trekken in het Luiks 
operagebouw. Solisten van het ballet van de Opéra Royal presenteren er Tsjaikowsky’s 
meesterwerk De Notekraker in een choreografie van Jacques Dombrowski. Het Luiks 
opera-orkest staat onder leiding van Robert Bleser. De Notekraker wordt uitgevoerd op 
11, 15 en 17 januari om 20.00 uur en op 19 januari om 15.00 uur. 


maëstro terugvinden. De langzame 
inleiding op de finale, La malinco- 
nia geheten, mag dan wel even de 
Beethoviaanse zwier doorbreken, 
het slot (Allegretto quasi allegro) 
pakt de muzikale draad weer op,- 
uitmondend in een minimale, doch 
flamboyant klinkende coda in pres- 
tissimo-tempo. 


DOOR PETER P. GRAVEN 

KERKRADE - Bij het derde 
concert in de Sharon-Kwartet- 
«erie weerklonken afgelopen 
zondagavond in het Kerkraad- 
se Wijngrachttheater drie 
’ Weense’ strijkkwartetten. 

Drie werken, die Gil Sharon 
(eerste viool), Rodica-Daniela 
Ciocoiu (tweede viool), Georg 
Haag (altviool) en Catalin Ilea 
Meier (violoncello) in een pa¬ 
tent en muzikaal herkenbaar 
jasje gestoken hadden: een ge¬ 
stileerde Haydn, een zangerige 
Schubert en een dynamische 
Beethoven. 

Al leken in het door de voormalige 
muzikale meesterknecht der Ester- 
hézy’s in zijn vrije Weense jaren 
geschreven Keizerkwartet de twee 
buitendelen ietwat onstuimig a la 
Beethoven te verlopen, de variaties 


op ’Gott erhalte Franz den Kaiser’ 
en het erna volgende menuet speel¬ 
de men in die typisch klassieke stijl, 
die onlosmakelijk bij Joseph Haydn 
schijnt te horen. 

Al mag het door Franz Schubert op 
zeventienjarige leeftijd geschreven 
Kwartet in Bes, dat het absurde 
(postume) opusnummer 168 draagt, 
eerder voor de intieme huiskamer 
dan voor de openbare concertzaal 
bedoeld zijn, het 'Roemeens’ en¬ 
semble bracht het Andante sostenu- 
to en het Menuetto in die aperte 
cantabiliteit, die zo kenmerkend is 
voor de muziek van de Weense 
grootmeester van het kunstlied. 
Maar ook het Tn 4V*j Stunden ver- 
fertigt’ openings-allegro en het kort 
en krachtig klinkend slot-presto 
verliepen in die onmiskenbaar 
Schubertiaanse sfeer. 

Al staat Beethovens Zesde Kwartet 
van opus 18 nog duidelijk merkbaar 
onder invloed van Haydn en Mozart 
- zoals in het innige Adagio - het 
door metrische verschuivingen qua 


? * j i 

V É: 


i fes 

1/ 1 

• Het Sharon Kwartet 

ritme merkwaardige Scherzo en het 
uiteraard als gesmeerd lopende Al¬ 
legro con brio wezen in de Sharon 


Kwartet-uitvoenng al vooruit naar 
de dynamische allure die we in de 
late(re) kwartetten van de Weense 


Het Sharon Kwartet beantwoordde 
het applaus van de bijna tweehon 
derd kamermuziekhefhebbers met 
de kortste toegift die ik ooit meege¬ 
maakt heb: een herhaling van die 
elf seconden-coda, in de trant van 
'Beste mensen, ga naar huis; het is 
mooi geweest’. 

En dat was het ook! 


Voorstellingen 
’Het Vervolg’ 

MAASTRICHT - Van 17 januari tot 
en met 8 februari brengt ’Het Ver¬ 
volg’ in het Generaalshuis elke 
woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag om 20.30 uur twee voor¬ 
stellingen, getiteld: 'Vrouwenton¬ 
gen’ en ’Koud bier’. 'Vrouwenton¬ 
gen’ is van F.X. Kroetz en wordt in 
de regie van Léon van der Sanden 
gespeeld door Jur van der Lecq en 
Juul Vrijdag. 

In ’Koud bier’, van Van Leipsig, 
Bakker en Anemaet, spelen Miene- 
ke Bakker en Hans van Leipsig. 
Ricardo Anemaet regisseert. 


’ Kunst Werkt’ in fabrieksruimten 


AMSTERDAM - Stedelijk- 
Museumdirecteur Beeren 
heeft uit de negenhonderd 
kunstwerken van de Peter 
Stuyvesant Collectie een 
expositie samengesteld die 
’Kunst Werkt’ is genoemd. 

Ook deze vierde tentoon¬ 
stelling van een bedrijfscol- 
lectie toont aan dat heden¬ 
daagse beeldende kunst aan 
de muren van een fabriek 
inderdaad ’werkt’: het is 
vast inspirerender de dage¬ 
lijkse arbeid te verrichten te 
midden van het getoonde 
werk dan met kale muren 
om je heen. 


De basis voor deze collectie is 
eind jaren vijftig gelegd door 
Alexander Orlow, de toenmalige 
president-directeur van de Tur- 
mac Tobacco Company. Hij 
kreeg zijn mede-directeuren en¬ 
thousiast voor wat toen nog een 
uniek experiment was in ons 
land: het verlevendigen van de 
kleurloze, strenge en functionele 
omgeving van de fabriek in Ze- 
venaar en de produktieruimten 
elders in Europa door kunstwer¬ 
ken van kwaliteit. 


Kennismaking 


De opbouw van de collectie 
werd in 1960 in handen gelegd 
van de daarvoor speciaal opge¬ 
richte Peter Stuyvesant Founda¬ 


tion. Het was afwachten welke 
kunst de werknemers zou aan¬ 
spreken: voor de meesten bete¬ 
kende dat immers de eerste 
kennismaking met hedendaagse 
kunst. 

Tegen ieders verrassing ontwik¬ 
kelden de werknemers een voor¬ 
keur voor abstracte kunst en de 
vele varianten daarop. „De echte 
figuratie, de geschilderde imita¬ 
tie van de werkelijkheid scheen 
maar sporadisch te boeien en 
vlug te vervelen,” constateert 
Renilde Hammacher-van den 
Brande in een terublik. Zij is 
oud-hoofdconservator moderne 
kunst van het museum Boy- 
mans- van Beuningen en treedt 
sinds tien jaar op als adviseur 
van de Foundation. 


Bij de aankopen moet echter wel 
rekening worden gehouden met 
een ander soort beperking. Ham- 
macher: „De grote ruimten en 
vooral de plaatsing van de schil¬ 
derijen op panelen, hoog boven 
de machines, stellen heel bijzon¬ 
dere eisen en bepalen mede de 
keuze van de werken. Een groot 
formaat en een sterke ’impact’ 
door compositie en kleur zijn de 
onontbeerlijke factoren die in 
acht dienen te worden geno¬ 
men.” 


Uit de selectie van Wim Beeren 
komt die 'beperking’ inderdaad 
duidelijk naar voren. In de Nieu¬ 
we Vleugel van het museum 
hangen vooral werken met grote 
formaten en primaire kleuren. 


Uit de ruim vijftig werken van 
gerenommeerde kunstenaars als 
Karei Appel, Ger van Elk, Per 
Kirkeby, Robert Mangold, Fran- 
Coise Morellet, Niki de Saint 
Phalle en Armando blijkt dat de 
Peter Stuyvesant Foundation in¬ 
derdaad heeft kunnen vasthou¬ 
den aan de doelstelling van 
Alexander Orlow dat de collectie 
alleen werken van kwaliteit 
mocht bevatten. De expositie is 
een opgewekte uitstalling van 
kleuren en vormen geworden: 
kunst viert hier feest, zo krijg je 
het gevoel. 

De expositie ’Kunst Werkt’ in het 
Stedelijk Museum (Paulus Potter¬ 
straat 13, Amsterdam) duurt tot 3 
februari. Het museum is dagelijks 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 


de tootootjes 


panda en de weldader 
Hou* op! Hal is mijn spaghetti 
voor het middageten ! MlUlARPAlR SNORK H££FT PfT 
OMK VCCV? Pt* BltONPZR 
NOZ&ZKJK OUPe O AAK 6£ZORGP / H 
W&SHUIS ICNNeAtOReN POOK TOCH 
TZWRTEH OUJVOËRCN.. 


1 / 

iv 


’ToneelsUikkeii’ 
spelen ’Zussen’ 
• Brigitte Joosten en Karin 
Verschaeren. 

MAASTRICHT - 'De Toneelstuk¬ 
ken’, Brigitte Joosten en Karin Ver¬ 
schaeren, geven vrijdag 17, zaterdag 
18 en zondag 19 januari in de Löss 
theaterwerkplaats een voorstelling 
van ’Zussen’. Ze worden geregis¬ 
seerd door Mechtild Prins. 

De voorstelling is geïnspireerd op 
een foto van de fotografe Diane Ar- 
bus. De ongehuwde zusjes Merie en 
Rosa gaan jaarlijks op vakantie. Ze 
hopen dat ene avontuur te beleven 
dat hen zal bevrijden van hun alle¬ 
daagse leven. Omdat ze toch aan 
hun vertrouwde gewoonten vastzit¬ 
ten, lukt het allemaal niet zo best. 
Maar ook na vergeefs verlangen en 
teleurstelling blijft de hoop. Aan¬ 
vang 20.30 uur. 


Russisch 

*i 

belcanto ij 
in Mecc 

MAASTRICHT - De Stichtini 
Opera Limburg (SOL) geeft vrijdag 
17 januari een bijzonder opera- eD 
belcantoconcert in het Mecc ifl 
Maastricht. Vier Russische zanger* 
zullen beroemde operafragmente* 
uitvoeren. Het concert begint oH| 
20.00 uur. ; 

Drie jonge zangers uit Moskou e® 
St.-Petersburg, die in ’90 en ’91 M 
de prijzen vielen tijdens het Intert 
nationaal Vocalisten Concours val 1 
Den Bosch en een bas-bariton ui ( 
Moskou zijn de solisten tijdens de# 
opera-avond. Twee van hen, de së 
praan Marina Zhukova en de ten0 f 
Igor Ian waren ook vorig jaar reed 5 ] 
in het Mecc te gast, toen de SOF 
voor het eerst dit belcantoconcert 
organiseerde. Het kwartet wordt 
gecompleteerd door de mezztf 
sopraan Irina Romisheveskaya ek 
de bas-bariton Gennadi Pinyazhin- 
Op het programma van het concert . 
staan onder andere de waanzinscè¬ 
ne en de slotaria van Edgardo ui ( ; 
Lucia de Lammermoor van Don 1 - . 
zetti, de slotaria van Cenerentoj 5 , , 
van Rossini en de dood van Bof# 
uit Boris Godoenov van 
Moussorgsky. .] 

'j 

Voor dit concert rijden specia^j 
bussen vanuit Venlo (17.30 uum 
Roermond en Kerkrade (18.00 uutl' 
Sittard en Heerlen (18.30 uur) eP 
Valkenburg (18.45 uur). Voor me# 
informatie en reservering kunt ^ 
bellen 043-615390 en 04406-16104. ! 


Oplossing van gisteren Hl 

□ a 

HEM 
9 QQ 
QÜBQ 

o aai 
ra L EIB 


RE 


na_ 

□oh ra 

□ ar 


aaraot 

BI 


■■Dm ra rara 
inooa aaniü 
■aarag ui 
srag aan EIT U 


IS 

Baai 


puzzel van de dag Horizontaal: 1. rijstmesje (Ind ); 6. over¬ 
last, belemmering; 9. Europ. rivier; 10. 
stierevechter; 12. muziekstuk voor 6 stem¬ 
men; 15. soort palm; 16. siersteen; 19. 
tijdrekening; 20. livreibediende; 21. ijverig; 
25. spelleiding; 28. kunststuk; 29. bloed¬ 
vat; 30. sein; 31. genotmiddel; 32. graan¬ 
soort; 34. vrucht; 35. kleur; 37. mecha¬ 
nisch soort mens; 40. boomloze steppe; 
43. delfstof; 46. bouwgrond; 47. vr. munt; 
49. hinder veroorzakend; 50. handelaar; 
51. Nederlands vliegveld; 52. leurder; 53. 
verzoekschrift. 


Verticaal:- 2. Europeaan; 3. slotwoord; f 1 
afgod; 5. spotzieke grappenmaker - guit ’ 
6. granen/vruchtbaar mengsel; 7. weelde ! 
overvloed; 8. jammer, teleurstellend; 10; ; 
bruingele verfstof; 11. toespraak; 13. sloW 
14. telwoord; 17. tweetal; 18. tijdperk; 22' 
reukwater; 23. kubieke meter; 24. vis; 25-] 
redenaar; 26. muze v.h. minnedicht; 27- 
volkomen ontwikkeld insekt; 33. hard v®f' 
van runderen; 34. interval; 35. kleur; 36 
mallejan; 38. optisch hulpmiddel; 39' 
breekbaar; 40. biersoort; 41. welpenleid' 
ster; 42. opdracht; 44. modische bevliè' 
ging; 45. steun; 47. beek, wetering; 48 
tocht. 


UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Limburgs Dagblad bv 


Heb je dat puien ? Heb je penen hoe ik kan 
teKeerpaan! Ual vind Je d‘r van ?! Spaghetti wat aan de 
(lauwe Mant / 
M/UARixiR 
SNORK HéSFT 
OU PR SCHRIK 
Y#rnz v&t' 
lAorotH exföA 
VZZw ' 
SCHONKÉH. 


AAN ONS OOK 
HZ OOWROP! 


recept 


Supersnelle 
hamschotel 
met taille 

In de tijd dat u de builtjes snelkook¬ 
rijst gaar laat worden is de ham¬ 
schotel ook gereed, zodat binnen 
twintig minuten gegeten kan wor¬ 
den. 

Benodigdheden voor 4 personen: 2 


builtjes snelkookrijst, ■ 1 rode en 1 
groene paprika, 2 el olie, 2-3 dikke 
plakken ham, 100 g taugé, 2 dl 
bouillon, soja, allesbinder. 

Kook de rijst volgens de gebruiks¬ 
aanwijzing. Was de paprika’s, hal¬ 
veer ze, verwijder zaad en zaadlijs¬ 
ten en snijd het vruchtvlees in 
reepjes. Fruit de reepjes paprika in 
de olie. 

Spoel ondertussen de taugé in een 
zeef en laat goed uitlekken. Snijd de 


ham in repen. Voeg de taugé na en¬ 
kele minuten bij de paprika en 
schep alles enkele malen om. 

Voeg de ham toe en schenk de 
bouillon in de pan. Laat dit geheel, 
onder af en toe omscheppen, 3-4 
minuten zachtjes pruttelen en 
breng de hamschotel op smaak met 
soja en eventueel peper of sambal. 
Bind de saus met wat allesbinder 
tot de gewenste dikte en serveer dit 
hamgerecht bij de rijst. 


Directie: 

flir. F.A M. van Hellemond! 

K.J. Verwer 

Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 

Telefoon: 

Abonnementen 045-739881 
Advertenties 045-739886 

Algemeen 045-739911 

Piccolo-advertenties 045-719966 

Fax: 

Advertenties 045-739204 | 

Algemeen 045-739364 1 

Redactie 045-739264 

Banken: 

ABN Bank Heerlen 57 75 35 936 
Postbank 10 35 100 

Rayonkantoren: 

Brunssum 045-256363 

Geleen 046-746868 

Heerlen-Centnim 045-717719 
Kerkrade 045-452932/455506 
Maastricht 043-254477 

Roermond 04750-18484 i 

Sittard 046-515577 I 

Valkenburg 04406-15045 j 

Abonnementsprijzen: 

Bij vooruitbetaling te voldoen i 
bij automatische betaling: 
per maand ƒ 27,45 

per kwartaal ƒ 82,35 

Per acceptgiro: 

per maand ƒ 28,45 

per kwartaal ƒ 83,35 

losse nummers ƒ 1,60 

Bfr. 30 


(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen limburgs dagblad 


AMSTERDAM - Het aantal mensen dat 
door ontslag in de ww terecht komt is vo¬ 
rig jaar elke maand hoger uitgevallen dan 
in 1990. Dat verschil nam in de loop van 
het jaar bovendien toe. 

President-directeur dr E.P. de Jong van 
het Gemeenschappelijk Administratie¬ 
kantoor (GAK) maakte gisteren in zijn 
jaarrede bekend dat in de eerste elf maan¬ 
den van 1991 het aantal meldingen van 
ontslagwerkloosheid bij het GAK 14,2 
procent hoger lag dan in 1990. 

De toeneming doet zich in heel Nederland 
voor, en geldt vrijwel alle bedrijfstakken 
waarvan de werknemers via hun bedrijfs¬ 
vereniging bij het GAK zijn aangesloten. 


r < - : : . X<< > mgv; 


t 
Dinsdag 7 januari 1992 # Pagina 3 


m/bultenland 

T»b M Ontslagwerkloosheid 
neemt steeds meer toe 


Het aantal meldingen beliep vorig jaar 
282.000 tegen 236.000 in 1990. Eind 1991 
ging het om 109.000 werkloosheidsuitke¬ 
ringen tegen 98.000 in 1990. 

Het GAK registreerde in 1991 3.267.000 
ziektewetmeldingen, 134.000 meer dan 
het voorgaande jaar. Het risicopercentage 


(het aantal uitkeringsdagen per honderd 
verzekerde dagen) nam af van 7,54 pro¬ 
cent in 1990 tot 7,46 procent vorig jaar. 

De bij het GAK aangesloten bedrijfsver¬ 
enigingen kenden vorig jaar 55.000 nieu¬ 
we arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
(aaw of wao) toe, tweeduizend meer dan 


in 1990. Het aantal beëindigingen van die 
uitkeringen nam met 8.000 toe tot 47.000. 

Het GAK zal dit jaar de intensieve bege¬ 
leiding bij ziekte in bedrijven met meer 
dan 35 werknemers uitbreiden. Tot dus¬ 
ver doet het GAK dat al bij 1.300 bedrij¬ 
ven met in totaal 300.000 werknemers. 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat 
de resultaten van dit bedrijfsgebonden 
beleid blijvend zijn, aldus De Jong. De 
doelstelling is een vermindering van het 
verzuim met één procent en een stijging 
van de terugkeer in het arbeidsproces (bij 
de oude of een nieuwe werkgever) met 50 
procent. 


Regering en leger Suriname eens over wijziging grondwet 


Bouterse wordt niet ontslagen 


-I*X>R MAR'E ANNET van grunsven 


S PARAMARIBO - Legerlei- 
Bouterse zal niet wor- 
V eri ontslagen. Dit blijkt uit 
- e . en gezamenlijke verkla- 
je rin ê van de Surinaamse 
rt ^gering en de legertop die 
>fi ®i^eren werd uitgegeven, 
gr j;Het land heeft geen be- 
ii ^oefte aan een crisis over 
1 Positie van het leger,” al- 
* de verklaring. 

?°R ' s vastgesteld dat tussen de re- 
ering en het leger geen verschillen 
inzicht bestaan over de voorge¬ 
len grondwetswijziging, die de 
2*?* van het leger opnieuw moet re- 
ona ' ° ver Bouterses omstreden 
j^ejaarstoespraak wordt opge- 
s er kt dat ’afgesproken is dat toe¬ 
staken van de bevelhebber in na- 
«Jaal legerverband voortaan vrij 
lallen zijn van politieke uitspra- 

^ainenwerking 

b o 

gesprek tussen legertop en pre- 
^* e bt Venetiaan duurde twee en 
j! 1 half uur en vond plaats op aan- 
; dlbgen van legerleider Bouterse. 

'bister Gilds van Defensie zei nog 
■ fik voordat hij per vliegtuig naar 
' Ohaire reisde, dat ’zijn standpunt 
^gewijzigd bleef. De Surinaamse 
^'bister liet in het afgelopen week- 
*bde weten dat Bouterse ontslagen 
■boet worden ’als samenwerking' 
' ,b s sen leger en regering niet moge- 
1 bJk is’. 

t 

er Wyl Gilds zijn besprekingen be- 
son met zijn Nederlandse ambtsge- 
‘ s .° ot Ter Beek over militaire vraag- 
bakken, maa ^ ten Venetiaan en 
\ y°üterse een eind aan de 'crisis’. 

‘ t e betiaan: „Minister Gilds heeft ge- 
pgd: als er geen vertrouwen is. Er 
® geen enkele reden om aan te ne- 
Jb®b dat het die kant uitgaat. Als 
‘ ^bister Gilds terug is uit Bonaire, 

' er nogmaals worden gesproken 
: ,b zijn bijzijn.” Venetiaan denkt dat 
’ e grondwetsartikelen over het le- 
* n het parlement behandeld zul- 
j worden, vooruitlopend op een 
' ° t& le grondwetswijziging. 


Bomexplosie in Belfast # Een man 
loopt door de 
chaos die 
gisteren in het 
centrum van 
Belfast werd 
aangericht 
door een 
bomexplosie. 

De bom, die 
verborgen zat 
in een 

bestelbusje van 
de post , 
ontplofte voor 
het 

hoofdbureau 
van politie in 
de Noordierse 
hoofdstad. Het 
Ierse 

Republikeinse 
Leger had de 
politie kort 
voor de 
ontploffing 
gewaar¬ 
schuwd. 

Foto: EPA 


toespraak 


. e commotie over het Surinaamse 
, e fensiebeleid begon op oudejaars- 
^ a g met een toespraak van Bouter- 
zei dat er problemen waren 
minister Gilds van Defensie, 
le alle adviezen van legerzijde 
■ a ast zich neerlegde en weigerde 
Crtegenwoordigers van de legertop 
t? ee te nemen naar het overleg op 
^bbaire. Gilds raakte geïrriteerd en 
^6on te dreigen met het ontslag 
a n Bouterse. Bouterse reageerde 
P deze uitspraken tijdens een pers¬ 
conferentie, waarin hij aandrong op 
c 11 betere samenwerking met de 
^gering. 


Rijk: shuttlebus voor woon-werkverkeer 


DEN HAAG In opdracht van de 
Tweede Kamer gaat het onder¬ 
zoeksbureau NEA rijksambtenaren, 
medewerkers van banken en verze¬ 
keringsmaatschappijen in de regio 
Den Haag vragen hoe zij bij voor¬ 
keur de weg tussen huis en werk 
afleggen. Daartoe is een enquête 
opgesteld voor de in totaal 7500 
mensen, waarvan het resultaat in 
april wordt verwacht. Het onder¬ 
zoek moet leiden tot een vervoers¬ 
plan dat bij voorbeeld woon-werk- 
verkeer per shuttlebus mogelijk 
maakt. 


Voor de enquête gaat het onder¬ 
zoeksbureau de komende weken 
schriftelijk medewerkers van de 
Eerste en Tweede Kamer benade¬ 
ren. Ook ambtenaren van de minis¬ 
teries van Binnenlandse Zaken, 
Algemene Zaken, Justitie, Finan¬ 
ciën en Defensie en enkele banken 
en verzekeringsmaatschappijen 
krijgen een vragenlijst toegestuurd. 


Volgens projectleider Van Kuijken 
wil de Tweede Kamer met dit pro¬ 
ject een aanzet geven het aantal 


autokilometers binnen het over¬ 
heidsapparaat in 1994 met twintig 
procent te verminderen. Het kabi¬ 
net heeft daartoe onlangs besloten 
en het Vervoersplan Tweede Kamer 
is een uitvloeisel van dit besluit. 

Door middel van de mobiliteitsen- 
quete wil de Kamer eerst in kaart 
brengen hoe het woon-werkverkeer 
op dit moment plaatsvindt. Het re¬ 
sultaat moet aanwijzingen geven 
voor verbeteringen. Alternatieven 
voor de personenauto die de doel¬ 
groep worden voorgehouden zijn 


(ADVERTENTIE) 


Wie nu Bingo of Black Jack 
speelt, ligt straks misschien 
dubbel van het lachen. 


Voorstel minister ffirsch Ballin aan Kamer 

Bedreigde getuige onder 
voorwaarden anoniem 


> 


Tussen 8 en 15 januari 1992 
is het extra de moeite waard om bij '"wM ^ 
ons een kansje te wagen. 

Want als u in die periode bij 
Holland Casino Bingo 100 Mystery- vT ^ 
punten wint, of bij Black Jack als box- ^ 

houder drie zevens heeft, krijgt u twee p \ 
kaarten voor de spectaculaire André van JI 

Duin Revue van 22 januari. De actie geldt 
iedere dag tussen 14.00 en 20.00 uur en zolang rïj&jï* 
de voorraad kaarten strekt. /jkfj 0 

Wie dus binnenkort weer eens dubbel 0 

wil liggen van het lachen, moet eerst even bij 
ons komen spelen. 

*■ -Holland 

CasTnö - 

V—rf VALKENBURG 

In de Holland Casino’s kom je ogen tekort. 

0DAPARK, TEL.: 0440615550 . 

MOLU * D C*»WS: AMSTERDAM BREDA GRONNGEN - NIJMEGEN - ROTTERDAM SCMEVEMNGEN VALKENBURG ZANDVOORT 
LEEFTUO M — MAAL IB JAAR. CORRECTE KLEDING EN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT. 

• JACXROTCLUB MFORMATCLUN: 06-350.310.90, 30 CT. P.M. 


DEN HAAG - Getuigen die wor¬ 
den bedreigd kunnen onder voor¬ 
waarden anoniem worden ver¬ 
hoord, waarna hun verklaringen 
door de rechter als bewijs kunnen 
worden gebruikt. Dat is de kern van 
een nieuw wetsvoorstel dat minis¬ 
ter Hirsch Ballin van Justitie giste¬ 
ren naar de Tweede Kamer heeft 
gestuurd. Het voorstel moet voor¬ 
komen dat getuigen zich terugtrek¬ 
ken vanwege bedreigingen. 


Het is de rechter-commissaris die 
beoordeelt of een getuige als een 
bedreigde getuige kan worden aan¬ 
gemerkt die anoniem mag worden 
verhoord. Hij moet zich ervan ver¬ 
gewissen dat er sprake is van een 
daadwerkelijke bedreiging van het 
leven, de gezondheid, de veiligheid, 
of de ontwrichting van het gezinsle¬ 
ven of het maatschappelijk bestaan. 

Is een getuige eenmaal geaccep- 


Kabinet wil handel in 
lege bv’s aanpakken 


DEN HAAG — Minister Andriessen 
(Economische Zaken) en staatsse¬ 
cretaris Kosto (Justitie) hebben gis¬ 
teren een wetsvoorstel naar de 
Tweede Kamer gestuurd, dat het 
ontbinden van lege rechtspersonen 
eenvoudiger moet maken. Het kabi¬ 
net wil zo de handel in lege bv’s 
beter tegengaan. 

Tot nu toe kan alleen de rechter 
rechtspersonen ontbinden. Het 
wetsvoorstel maakt het mogelijk 
dat in bepaalde gevallen de Kamers 
van Koophandel deze bevoegdheid 
krijgen. 

Het gaat niet alleen om besloten of 
naamloze vennootschappen, maar 
ook om coöperaties en onderlinge 


waarborgmaatschappijen, vereni¬ 
gingen en stichtingen. 

Wanneer een onderneming gedu¬ 
rende een jaar niet voldoet aan de 
verplichting een jaarrekening of ba¬ 
lans met toelichting te publiceren, 
geen aangifte heeft gedaan voor de 
heffing van vennootschapsbelas¬ 
ting, haar handelsregisterbijdragen 
niet heeft betaald of geen bestuur¬ 
ders ingeschreven heeft staan, kan 
de Kamer van Koophandel de 
rechtspersoon ontbinden. 

Verenigingen en stichtingen kun¬ 
nen worden ontbonden als er een 
jaar geen bestuurders in het register 
staan ingeschreven of als zij in ge- * 


Vreugde 

Dct de vreugde o.-: 
piolseirge vet , 'er , „ 
Georg.se he ores der-! 
loosheid de boventoon voeren. 


socnoe-c.c g’c:s i 
grijpeii.k. Mc ui er 
SIS is OP Z' r " OIG-Jti 
vi^cht var at c cw 
nog ionc geen e r at 
men can ae cmt 
voorma:.ge Scu.c 
bhek, waar chaos er Uit 


Heiienvai 


carpooling, openbaar vervoer, fiet¬ 
sen en deshuttlebussen. 


Deze laatste vorm van woon-werk¬ 
verkeer mag zich in een toenemen¬ 
de belangstelling verheugen. Zo 
worden tussen Rotterdam en Capel- 
le aan den IJssel goede resultaten 
geboekt. Het gaat dan om een luxe 
touringcar - doorgaans met kranten, 
tijdschriften en koffie aan boord - 
die op vaste tijden vaste routes af¬ 
legt voor goeddeels geselecteerde 
groepen reizigers. 


teerd als bedreigde getuige, dan 
dient de rechter-commissaris er 
voor te waken dat de anonimiteit 
blijft gewaarborgd. Hij kan daartoe 
bijvoorbeeld de getuige onherken¬ 
baar laten vermommen, het verhoor 
op een geheime plaats afnemen, de 
getuige laten vervoeren in een ge¬ 
blindeerde auto en de getuige tij¬ 
dens het verhoor uit het zicht van 
de verdachte en diens verdediging 
houden. 

Voorzover nodig wordt het recht 
van de verdediging om de getuige 
te ondervragen beperkt. Zo kan de 
rechter-commissaris bepalen dat de 
verdachte en zijn verdediging het 
verhoor niet mogen bijwonen. In 
dat geval mag ook de officier van 
justitie er met bij zijn. De rechter¬ 
commissaris moet verder reken¬ 
schap afleggen omtrent de betrouw¬ 
baarheid van de getuige. 


breke blijven bij het betalen van het 
inschrijvingsgeld. 

De handel in en het misbruik van 
lege vennootschappen wordt nu zo¬ 
veel mogelijk tegengegaan door het 
openbaar ministerie, dat bij de rech¬ 
ter ontbinding vordert. Volgens het 
ministerie van Justitie betekent dit 
een extra inspanning van het OM de 
de rechterlijke macht in een tijd dat 
beide toch al zwaar belast zijn. 

De mogelijkheid van ontbinding 
door de rechter blijft gehandhaafd. 
Dit voor het geval de rechtspersoon 
aan haar wettelijke verplichtingen 
voldoet, maar er niettemin mis¬ 
bruik van wordt gemaakt. 

In het wetsvoorstel worden tegelijk 
nog een paar andere kwesties gere¬ 
geld. Zo wordt bepaald dat rechts¬ 
personen voortaan alleen nog voor 
onbepaalde tijd kunnen worden op- 
gencht (dat scheelt de minister van 
justitie werk, hij hoeft geen beslis¬ 
singen over duurverlenging meer te 
nemen). 


Gamsachoerdia's aftocht volgde op eer. noch» ven he'. ae be¬ 
schietingen van het parlementsgebouw in het centrum ,cn ct- 
hoofdstad Tbilisi. Zondag nog had de d ctato r een 'e’em ':;l m 
aangekondigd, waarin de bevolking zich zo~ moeten j rsc-'er o*' 
voor zijn aanblijven. Waarschi|n!i|k is dat siechts een ere dmeome 
noeuvre geweest om zijn vluchtplannen te camoufleren 

Gamsachoerdia, een Georgische nationa*ische inte ! 'ecGeei. wem 
in me: 1991 met zeer grote meerderheid gekozen tot pres -:;e r; -. c 
Georgië. Sinds de mislukte staatsgreep legen M ena ' Go’OoïS'Ca 
in augustus, waarbi| hij zich niet direct duidelijk afzette tece r a-r 
orthodoxe communisten, daalde zqn populariteit r,._-o. sne 1 - 
kentering zette eigenlijk al in no zijn uitverkiezing, toen hij o e 
macht naar zich toetrok en de - ook n.et ai te frisse - none-: - u 
hem al spoedig ging vergelijken met de Roemeense a c’atc- Cc-ciw 
sescu. Hij schakelde politieke tegenstanders uit aocr ze ge. er-pe -. 
te zetten en zelfs te martelen, knevelde ae pers en s.oct ae nem 
niet goedgezinde universiteiten. 

Oppositieleiders beweren dat de ma£ht nu m handen ,s .-ar 
nieuw gevormde militaire raad, die zat p r oberen ee r cm 
ring te vormen die al in april verkiezingen zou kenner’ _ - 

Wellicht dat er, zoals een van de opstandelmgen-eioe's goe l • - 
de, in de nieuwe regering een plaats is weggtiega .go- ,om- 
malige Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken, Sevctcrcoze 
Sjevardnadze is reeds eerder genoemd als mogelnke ccveme ■ v.-v- 
Gamsachoerdia. Hij is van Georgische afkomst e r ic r me' . • 
charismatische persoonlijkheid wellicht de gemoederen - Gec:: • 
tot bedaren brengen. 

Recht en orde zijn inmiddels nog lang met ho-ste c m de Geer - 
sche hoofdstad. De hele stad leeft in angst voor Gene e’er o e 
overvallen plegen, winkels plunderen en op anaere wiize van ae 
algemene verwarring gebruik maken Het zelfbenoemde o.e-u.ve 
stadsbestuur heeft zich vooral tot taak gesteid ae orce te remm 
len', maar wiens orde en tot welke prijs is vooralsnog o n du.ce » 

Niet te ontkennen valt dat er met het vertrek van Gamsochcerao 
weer enige hoop voor Georgië ts, maar nationa'o verzc-cmVc zc‘ 
de komende tijd het voornaamste probleem zmP, naast het oeros 
sen van het gebrek aan levensmiddelen, branastof. mecTci/ en t-n 
een aantal andere essentiële levensbehoeften. Da’ laatste g*„- jt 
echter in wezen voor alle voormalige Sov|et-repuDiieke r - S. 


Bukman predikt 
offensieve 
houding - van 
ministerie 

DEN HAAG - Het ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visse¬ 
rij moet veranderen van een geslo¬ 
ten, defensief departement in een 
open organisatie die het offensief 
kiest. Dat moet volgens minister 
Bukman dit jaar het goede voorne¬ 
men zijn van eenieder die op het 
ministerie werkt. 

Bukman zei dat gisteren tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op zijn departe¬ 
ment. Hij reageerde daarmee op een 
onderzoek uitgevoerd door de Wa- 
geningse Landbouwuniversiteit 
naar het imago van het ministerie. 
Daaruit blijkt dat de buitenwacht 
het Haagse departement ziet als een 
gesloten bolwerk dat steeds in het 
defensief wordt gedrongen. 

Volgens Bukman moet er zo snel 
mogelijk een eind komen aan alle 
kritiek die over zijn ministerie 
wordt uitgestort, omdat op den 
duur de motivatie van de ambtena¬ 
ren er onder te lijden heeft. Open¬ 
heid en een offensief beleid zijn 
daarbij noodzakelijk, aldus de mi¬ 
nister. 

Aantal moties 
Tweede Kamer 
flink gedaald 

DEN HAAG - Het streven van de 
Tweede Kamer veel terughouden¬ 
der te zijn met het indienen van 
moties begint resultaat te krijgen. 
Vorig jaar daalde het aantal inge¬ 
diende moties met ruim 170 tot 512, 
vergeleken met de cijfers van 1990. 
„Maar we zijn er nog niet. Het aan¬ 
tal moties is nog steeds te hoog,” 
aldus Kamervoorzitter Deetman tij¬ 
dens zijn nieuwjaarsbijeenkomst 
met de parlementaire pers. 

Deetman riep bewindslieden op om 
de Kamer duidelijk te maken dat 
een motie overbodig is als die niets 
anders doet dan het gevoerde beleid 
ondersteunen. Het streven naarver- 
mindenng van het aantal moties is 
ingegeven door het streven van der¬ 
gelijke Kameruitspraken weer een 
krachtig wapen te maken. Daar is in 
de huidige stortvloed van moties 
geen sprake meer van. 

Geen enkele keer waren alle 150 
Kamerleden het afgelopen jaar te¬ 
gelijk aanwezig in de Tweede Ka¬ 
mer. De maximale aanwezigheid 
was 147 op 19 februari bij de behan¬ 
deling van de Tussenbalans. 


(ADVERTENTIE) 
Als gevolg van de zware regen¬ 
val zijn in de Braziliaanse deel¬ 
staat Rio de Janeiro 25 mensen 
omgekomen in overstromingen 
en modderstromen Honderden 
mensen zijn dakloos geworden, 
aldus de Braziliaanse televisie. 
De meeste mensen neten het 
leven toen huizen en bewoners 
werden verzwolgeq door stro¬ 
men modder, die door de regen 
van de heuvels naar beneden 
kwamen. 


Directeur 


Het regionaal bureau fraude 
van de gemeentepolitie Den 
Haag heeft gisterochtend de di¬ 
recteur van de sticht ng Haags 
sociaal cultureel werk (.SHS. 
gearresteerd. De 46-jange J.R 
uit Voorschoten, was door de 
politie uitgenodigd zelf naai 
het politiebureau te komen. De 
directeur en enkele andere me¬ 
dewerkers van de SHS worden 
ervan verdacht onder meer via 
steunstichtingen gelden te heb¬ 
ben doorgesluisd en deze gel¬ 
den onterecht te hebber ge¬ 
bruikt voor pnvedoelei oden 
De directeur is de hoofdver¬ 
dachte in deze zaak en is aange¬ 
houden als verdachte var, ver¬ 
duistering en valsheid in ge¬ 
schrifte. Het gaat om een 
bedrag gedurende de afgelopen 
drie jaar van tenminste enkele 
honderdduizenden guldens. De 
politie verwacht dat m deze 
zaak de komende weken nog 
verschillende arrestaties zullen 
worden verricht. 


Stunt 


De Nederlandse Spoorwegen 
geven gratis retourtjes Schip¬ 
hol aan mensen du in de 
maand januari een vliegvakan¬ 
tie boeken bij een NS-reisbu- 
reau. De bedoeling var. de actie 
is om het treinverkeer naar de 
nationale luchthaven te stimu¬ 
leren. De aanbieding geldt voor 
iedereen die deze maand op 
éen van de 27 NS-reisbureaus 
een vliegvakantie vooi net ko¬ 
mende zomerseizoen boekt. De 
gratis treinkaartjes zijn te ge 
bruiken vanaf iedere NS-sta¬ 
tion in Nederland. 


Tsjaad 


B 


SCHOENSPECIALIST 


om ii ic i c 

i u u w cf— j — 


B 


OPRUIMING 
lO - 50% KORTING 

v. Bommel Napolina 

Mephisto Picardy 

Gamel Bunnies 

L’iniicomfort Renata 

(lanter, < 'larks I'iedro etc. 

Benzenraderweg 42, Heerlen 
Schuin t/o politiebureau. Tel. 045-710384 


Rebellen in Tsjaad, die vorige 
week een offensief in het land 
ontketenden en oprukten in de 
richting van de hoofdstad 
N’Djamena, hebben zich na 
grote verhezen teruggetrokken 
bij de grens met Niger. Dal is 
gisteren meegedeeld dooi 
bronnen binnen het Tsjaadi 
sche leger. Volgens de bronnen 
bevinden de rebellen zich nu 
bij de grenspost Souk-Hadje 
Het regeringsleger zou ten min¬ 
ste 400 rebellen hebben gedood 
en 144 voertuigen hebben ver¬ 
overd. 


Dinsdag 7 januari 1992 • Pagina 


limburgs dagblad 


opinie 


Maar sommige leiders van de op¬ 
positie hebben zeker zo’n twijfel- 
aehtige reputatie. Zo schoten ’de 
ridders van Georgië’ van Dzjaba 
Ioseliani onlangs op vreedzame 
demonstranten, die hun steun 
betuigden aan Gamsachoerdia. 
Het geweld tussen voor- en te¬ 
genstanders van de gevluchte 
president kostte de afgelopen 
^ drie maanden volgens officiële 
cijfers 80 mensen het leven. 


Zijn reputatie als voorvechter 
r voor de mensenrechten, gevan- 


Dictatoriaal optreden 


kost Gamsachoerdia kop 

VAN ONZE REDACTIE BUITENLAND 


MOSKOU - Zviad Gamsa¬ 
choerdia, een van de vaders 
van het Georgische nationa¬ 
lisme, werd in mei 1991 met 
meer dan 85 procent van de 
stemmen gekozen tot presi¬ 
dent van Georgië. Maar 
sinds de mislukte staats¬ 
greep tegen Michail Gor- 
batsjov in augustus, waarbij 
hij zich niet direct duidelijk 
keerde tegen de orthodoxe 
communisten die een greep 
deden naar de macht, kel¬ 
derde zijn populariteit. On¬ 
der druk van de oppositie, 
gesteund door een deel van 
de Nationale Garde en voor¬ 
malige politieke vrienden, 
heeft hij nu de benen moe¬ 
ten nemen. 


Tegenstanders verweten Gamsa¬ 
choerdia, een intellectueel die 
vorig jaar nog alom werd ge¬ 
roemd om zijn streven naar onaf¬ 
hankelijkheid van het centraal 
gezag in Moskou, dictatorschap. 
Inderdaad liet hij oppositieleden 
opsluiten en probeerde hij de 
pers de mond te snoeren. Arrestaties 


gen gezet in de jaren zeventig 
vanwege het oprichten van een 
groep die het naleven van de 
Helsinki-akkoorden controleert, 
gaf hem veel respect en leidde 
bij de Georgiërs tot de hoop dat 
hij de Sovjetrepubliek vreed¬ 
zaam naar een onfhankelijke 
democratische staat kon leiden. 
Voor de 5,4 miljoen inwoners 
van de bergrepubliek was dit 
een belangrijk doel nadat Sovjet¬ 
troepen in april 1989 op brute 
wijze een demonstratie voor on¬ 
afhankelijkheid had onderdrukt. 
Bij dit bloedbad verloren 20. 
mensen het leven. 


Maar na de verkiezingen verviel 
Gamsachoerdia in een onbehou¬ 
wen, irrationele politiek. Hij 
kondigde aan 'anarchie en een 
orgie van duistere krachten van 
Moskou’ niet te tolereren en liet 
oppositieleider Georgi Tsjantoe- 
ria van de Nationale Democrati¬ 
sche Partij arresteren op be¬ 
schuldiging van ’anti-sociale 
activiteiten'. Hij zette premier 
Tengiz Sigoea - een van zijn 
vroegere strijdmakkers - en mi¬ 
nister van Buitenlandse Zaken 
Georgi Chosjtaria aan de kant. 


tak van de KGB nam hij in eigen 
hand. En ook het beheer van het 
belangrijkste televisiestation 
nam hij over. De oppositie ging 
hem vergelijken met de Roe¬ 
meense dictator Nicolae Ceau- 


sescu. 


De leiding van de ministeries 
van Binnenlandse - en Buiten¬ 
landse Zaken, Justitie en Defen¬ 
sie, evenals van de Georgische 
achtergrond 


Gamsachoerdia werd bovendien 
ingehaald door de ontwikkelin¬ 
gen in de Sovjetunie, waarvoor 
het doek inmiddels is gevallen. 
Zijn gespierde anti-Sovjet-reto- 
riek die hem zoveel aanhang had 
bezorgd, was niet langer bruik¬ 
baar. En kennelijk kon hij de 
groeiende oppositie tegen zijn 
bewind weinig anders bieden 
dan het gebruikelijke tegenspel 
van leiders in het nauw. Zo liet 
hij bij anti-regeringsdemonstra- 
ties een overweldigende politie¬ 
macht aanrukken en sloot hij de 
universiteit van Tbilisi. 

Overal, tot in zijn villa toe, had 


hij zich omringd met een kordon 
van zwaarbewapende lijfwach¬ 
ten. Hij leefde in permanente 
vrees voor aanslagen en zag 
overal samenzweringen. Tijdens 
een persconferentie na zijn ver¬ 
kiezing liet hij zich ontvallen 
'nauwelijks tegenstanders te 
hebben, maar slechts vijanden’. 
Zijn imago van strijder voor 
mensenrechten, onafhankelijk¬ 
heid en democratie veranderde 
in dat van een leider die regeerde 
met een ijzeren vuist, een weinig 
tolerant mens die zich betrekke¬ 
lijk weinig gelegen liet aan de¬ 
mocratische principes. 


• Zviad Gamsachoer¬ 
dia verlaat omringd 
door lijfwachten de 
bunker onder het par¬ 
lementsgebouw in Tbi¬ 
lisi. 


maken. Zo kreeg hy steeds meer 
'vijanden', ofschoon van een 
volksopstand geen sprake was. . 


Voorbeeld daarvan is de onder¬ 
drukking van Zuid-Ossetië gele¬ 
gen in Georgië, dat aansluiting 
zocht bij Noord-Ossetië in Rus¬ 
land. De beloftes dat hij de repu¬ 
bliek uit het economisch slop 
zou trekken, kon hij niet waar- 


De overweldigende steun voor 
Gamsachoerdia bij de eerste 
vrije presidentsverkiezingen in 
de republiek toen duizenden 
Georgiërs naar het stadion in de 
hoofdstad trokken om hem met 
brandende kaarsen en uitroepen 
’Zviad, Zviad’ hun aanhankelijk¬ 
heid te betuigen, was echter al 
snel geschiedenis zoals zovele 
zaken in de voormalige Sovjet¬ 
unie. 


Ronnie Brunswijk tijdens bezoek aan Nederland: 


•) 


Suriname heeft 


geen leger nodig 


•) 


DOOR PIETER VAN DE VLIET 


TILBURG - Ronnie Brunswijk, 
de Robin Hood van de Suri¬ 
naamse bosnegers, hoort niet 
thuis in een flat. Maar bij gebrek 
aan jungle en gebrek aan geld is 
hij gedwongen bij zijn jongere 
broer Leo in Tilburg te logeren. 
„Denk je dat hij journalisten in 
zo’n onpersoonlijke woning zou 
ontvangen als hij écht betrokken 
was bij de drugshandel, zoals 
Bouterse beweert?”, fluistert één 
van de vele 'adviseurs', waarmee 
de leider van het Junglecom¬ 
mando zich tijdens zijn korte 
verblijf aan Nederland heeft om¬ 
ringd. 


„Natuurlijk heb ik hier ook con¬ 
tact met mijn aanhangers”, zegt 
hij in een benauwd zijkamertje 
waar jassen liggen opgestapeld. 
Daar in dat kamertje ontbreekt 
een beetje de bravoure van de 
jonge, nog geen dertig jaar oude, 
junglecommandant. Hij is onge¬ 
woon stil voor zijn doen, lacht 
niet zoals op Stoelmanseiland. 
Bij de Marowijnerivier hoort hij 
thuis. In de fantasieloze Tilburg- 
se flat verbleekt zijn glamour. 
„Aan flats wennen wij nooit.” 


werk van verklikkers en spion¬ 
nen moet verdwijnen”, zeggen 
Ronnie’s adviseurs. Zelf is Ron¬ 
nie niet bereid zulke boude uit¬ 
spraken te doen. 


Ronnie zelf daarover: „Duizend 
kilo cocaïne in het Surinaamse 
binnenland zijn geen cent waard 
als je macht zich niet uitstrekt 
tot de lucht- en zeehavens. Denk 
je dat ik op m’n blote voeten 
door het bos zou pinaren als het 
mij om de drugs te doen was?” 

Ronnie zegt dat voor hem 
slechts de liefde voor zijn volk 
telt. Uit liefde strydt hij tegen de 
drugsmafia. „Het wordt hoog 
tijd dat daar eindelijk effectief 
tegen wordt opgetreden in mijn 
land. Als het nog een jaar langer UpnCIICll 
zo doorgaat is Suriname verlo¬ 
ren.” 


Zijn broertje Leo is blij met die 
flat, voorlopig. Alles is beter dan 
Paramaribo. Daar heeft Leo ge¬ 
vangen gezeten. Van school ge¬ 
haald door de militaire politie, 
zonder vorm van proces gevan¬ 
gen gezet. Elf keer is hij, volgens 
de verhalen, voor het vuurpelo¬ 
ton gezet, schijnexecuties om 
hem te dwingen de verblijfplaats 
van zijn broer te verraden. „Elf 
keer denken te sterven is erger 
dan de dood.” Onder druk van 
het Rode Kruis en Amnesty In¬ 
ternational is Leo vrijgelaten. 
Via Frans Guyana is hij naar Ne¬ 
derland gevlucht. 


Wel wil hij kwijt dat de minister 
van Defensie Gilds voor hem 
heeft afgedaan als hij bezwijkt 
voor de druk van Bouterse. Die 
wil Gilds laten vergezellen door 
hoge Surinaamse militairen. 
Brunswijk: „Ik zou het buitenge¬ 
woon zwak vinden als Gilds dat 
zou toestaan. Ik vertrouw er op 
dat hij 'nee' durft te zeggen.” 
Soerinder, een Hindoestaan die 
geruime tijd in de jungle aan de 
zijde van Brunswijk heeft gestre¬ 
den, moet het allemaal nog zien. 
„Zo lang Bouterse de macht 
heeft, wordt Suriname geen de¬ 
mocratie. Zodra hij weg is ga ik 
terug naar Suriname.” • Ronnie Brunswijk: „Denk je dat ik op mijn blote voeten 
door het bos zou pinaren als het mij om de drugs te doen 
was?” 


Politiemacht 


eenvoudig is omdat Ronnie zich 
niet altijd even stipt aan de afge¬ 
sproken tijden houdt. „In de 
jungle telt de tijd anders”, is het 
commentaar als hij vijf uur te 
laat arriveert. 


Benauwd 


In een keurige lange jas met een 
sjieke leren pet vertelt Ronnie 
dat zijn plotselinge komst naar 
Nederland geen bijzondere poli¬ 
tieke betekenis heeft. Het is toch 
vooral bedoeld om zijn vrouw en 
kinderen in Tilburg weer eens te 
zien. 


Als het aan Ronnie Brunswijk 
ligt wordt het nationale leger van 
Suriname terstond opgeheven. 
De komende besprekingen op 
Bonaire tussen de ministers van 
Defensie van Suriname en Ne¬ 
derland steunt hij dan ook 'ten 
volle’. Ze beogen afslanking van 
het leger tot 1500 man en het te¬ 
rugdringen van de militaire in¬ 
vloed. Het leger moet worden 
hervormd en onder democrati¬ 
sche controle komen. „Het net- 


Wat de rol van Ronnie zal zijn in 
een democratisch Suriname 
blijft onduidelijk. Misschien dat 
hij deel zal uitmaken van de door 
het junglecommando voorgesta¬ 
ne speciale politiemacht die is 
bedoeld om rust en orde in de 
jungle te herstellen. Dit moet 
vooral worden uitgelegd als hard 
optreden tegen de drugsmafia. 


mogelijkheid bestaat de schuldi¬ 
gen te straffen. Zo lang Bouterse 
de macht heeft zal dat in Surina¬ 
me niet gebeuren. Het is het bes¬ 
te voor Suriname als de militai¬ 
ren letterlijk van straat verdwij¬ 


Dap is al 25 jaar leraar. „Ik heb 
Bouterse in de klas gehad, op het 
internaat van de fraters in Til¬ 
burg. Een voorbeeldige leerling, 
keurig in de rij, piekfijn gekleed. 
Aan zijn opvoeding kan het niet 
liggen.” 


nen. 


Bloedbad 


Eddie Dap, voorzitter van de 
welzijnsstichting Surinamers in 
Tilburg, bekend als adviseur bij 
de vredesbesprekingen tussen 
de Surimaamse regering en het 
junglecommando in Kourou 
(Frans-Guyana), heeft het door 
de komst van Ronnie nog druk¬ 
ker. Hij regelt de afspraken van 
de junglecommandant, wat niet 


Sinds Dap de lijken zag van het 
bloedbad dat het nationale leger 
in november 1986 in het bosne- 
gerdorp Moiwana aanrichtte, 
weet hij zeker aan de goede kant 
te staan. „Kinderen en zwangere 
vrouwen zijn als beesten afge¬ 
slacht. Ook een democratisch 
leger kan zich aan oorlogsmis¬ 
drijven schuldig maken. Maar de 


Tilburg herbergt ruim honderd 
gevluchte bosnegers. „Velen lij¬ 
den aan.oorlogstrauma’s. Kinde¬ 
ren kruipen onder de tafel als ze 
een helikopter horen of militaire 
voertuigen zien.” Zorgen' maakt 
Dap zich over het asielbeleid. 
„Zo dreigt de familie Alfaisi, een 
neef van Ronnie, op 11 januari 
het land te worden uitgezet. 
Waar moeten ze naar toe? Hun 
dorp Morakoudre bestaat niet 
meer, platgebrand, overwoekerd 
door het oerwoud. In de vluchte¬ 
lingenkampen in Frans Guyana 
zijn we niet meer welkom. De 
Fransen proberen de vluchtelin¬ 
gen met een oprotpremie van 
4000 francs te lozen.” 
lezers schrijven 


Midden-Oosten 4 


Dat de door mij genoemde - 
destijds verzwegen - feiten van 
de jaren zestig (interview van 23 
november jl.) hier en daar verba¬ 
zing wekten, kan ik mij goed 
voorstellen. Ook mijn collega’s 
en ik, met de traditionele sympa¬ 
thie voor het jonge Israël naar 
het Midden-Oosten gekomen en 
mentaal voorbereid op uitslui¬ 
tend Arabische agressie, waren 
geschokt bij het waarnemen van 
de Israëlische provocaties. Dit 
belette ons niet deze feiten te 
rapporteren. Door dit soort erva¬ 
ringen en door onze gesprekken 
met mensen aan beide zijden 
van de bestandslijnen leerden 
wij ook de keerzijde van de me¬ 
daille kennen. 


Het is het goede recht van de 
heer J.H.G. Smeets commentaar 
te leveren. Dat echter tot twee¬ 
maal toe (7 en 24 december) het 
commentaar mede gebaseerd 
wordt op een volstrekt onjuiste 
weergave van de organisatie, 
taak en werkwijze van de Israë- 
lisch-Syrische VN-bestandscom- 
missie - waar de geschiedenis 
van vastligt en waar ik notabene 
zelf deel van uitmaakte - dwingt 
mij tot reactie. Ik wil oprecht ge¬ 
ïnteresseerde lezers gaarne de 
juiste informatie geven. 

- Neen, er was niet elke 7,5 km 
een waarnemingspost. De tien 
VN-posten waren gesitueerd 
dicht bij de drie gedemilitari¬ 
seerde zones (DMZ’s). Dit waren 
de enige door Israël en Syrië be¬ 
twiste gebieden. 


- Neen, de posten lagen niet in 
onherbergzaam gebied, maar op 
de grens van een door Israël vol¬ 
ledig gecultiveerd gebied en de 
voet van de Golan. De vier pos¬ 
ten aan Israëlische kant lagen 
dicht bij kibboetsiem. Onze ver¬ 
standhouding met de bewoners 
was goed. Zij kwamen soms 
echter in onze tijd niet met opzet 

- in de vuurlijn te liggen als de 
Syriërs een illegale Israëlische 
landbouwactie in een DMZ be¬ 
antwoordden met vuur. 


- Neen, er was geen tekort aan 
VN-waarnemers. Israël en Syrië 
stonden niet toe, dat wij buiten 
het kader traden van het in 1949 
gesloten bestandsakkoord. De 
taak hield in: waarnemen, rap¬ 
porteren en zo nodig het tot 
stand brengen van een staakt- 
het-vuren. Soms ook het verrich¬ 
ten van een onderzoek na een 
ingediende klacht. Er waren 
steeds voldoende waarnemers 
om deze taken uit te voeren. 


- Neen, van optreden van onge¬ 
wapende VN-waarnemers tegen 
gewapende 'terreurgroepen' is 
nooit sprake geweest! 

De VN was destijds - mede door 
de vele veto’s van de Sovjetunie 
in de Veiligheidsraad - zeker 
geen krachtige organisatie. An¬ 
derzijds maakten alleen officie¬ 
ren van Westerse landen - met 
in de Midden-oosten-VN-staf wel 
Amerikanen, maar geen Russen 

- deel uit van van de vier be- 
standscommissies. Het is absurd 
te veronderstellen , dat de VN 
meer oog had voor de Arabische 
belangen en tijdens het diepte¬ 
punt van de Koude Oorlog naar 
de pijpen danste van de Sovjet¬ 
unie. De VN-taken werden maxi¬ 
maal en uiterst zorgvuldig uitge¬ 
voerd. De VN-documenten 
waarin alle feiten werden vastge¬ 
legd, geven een genuanceerder 
beeld dan het ’zwart-wit-plaatje’ 
dat onze media brachten. Tij¬ 
dens de Libanon-oorlog van 1982 
en de jaren erna was ik terug in 
het gebied. Ik constateerde dat 
de media-berichtgeving veel ob¬ 
jectiever was geworden. De za¬ 
ken zwart-wit bekijken kan ech¬ 
ter nog steeds. Het hoeft echter 
niet meer. Er is voldoende infor¬ 
matie beschikbaar om tot een 
gefundeerde mening te komen. 


OIRSBEEK J.C. Mühren 

(Discussie gesloten) 


Plan-Simons 


Naar aanleiding van het artikel 
’Het waarom van het Plan- 
Simons’ in de krant van zaterdag 
21 december jl., geschreven door 
ene Carel Goseling, wil ik een 
aantal opmerkingen maken. 


De bejaarde met een aow-tje 
plus een aanvullend pensioentje 
kan beschikken over een stan¬ 
daardpakketpolis en betaalde 
daar in 1991 ƒ140,- per maand 
voor. In bepaalde gevallen be¬ 
taalt men naast deze premie ook 
wettelijke bijdragen. 

Deze wettelijke bijdragen belo¬ 
pen een totaal van ƒ21,04 per 
maand. 

Derhalve betaalt de bejaarde in 
totaal maximaal ƒ161,04 per 
maand. 

Dat is ongeveer 50% van de dik¬ 
ke ƒ300,- zijnde het bedrag dat 
door Goseling werd genoemd. 


De alleenstaande werknemer die 
particulier verzekerd is, betaalt 
naast de premie voor zijn ziekte¬ 
kostenverzekering ook een twee¬ 
tal wettelijke bijdragen: de 
MOOZ-bydrage, een bijdrage die 
nodig is, omdat na de wijziging 
van het stelsel van ziektekosten¬ 
verzekeringen, in 1986, tijdelijk 
meer ouderen verzekerd zijn in 
het ziekenfonds dan in de parti¬ 
culiere verzekering. Daarnaast 
de bijdrage Omslagregeling 
WTZ. Deze bijdrage vloeit voort 
uit de wet op de toegang tot ziek¬ 
tekostenverzekeringen. poslbiis .‘5100 


In deze rubriek neemt de re¬ 
dactie brieven van lezers op. 
De redactie hoeft het niet 
eens te zijn met de inhoud. 
De brieven dienen betrekking 
te hebben op publicaties in 
deze krant en moeten kort en 
zakelijk zijn. Te lange brieven 
worden ingekort of geretour¬ 
neerd. Een ingezonden brief 
moet voorzien zijn van naam, 
adres en telefoonnummer. 
Brieven op rijm, of brieven 
die oproepen tot acties of 
aanzetten tot geweld of an¬ 
dere onwettige daden, wor¬ 
den niet geplaatst. Datzelfde 
geldt ook voor brieven met 
onwelvoeglijk taalgebruik en 
beledigingen. Anonieme 
brieven worden evenmin ge¬ 
plaatst. 


De WTZ stelt een standaardpak¬ 
ket vast, waarvoor de standaard¬ 
polis en de standaardpakketpolis 
zijn ontwikkeld. De tekprten op 
deze polissen worden verdeeld 
over alle particulier verzekerden. 
De Omslag-bijdrage 1991 be¬ 
droeg, voor de leeftijd 20-64 jaar, 
ƒ22,50 per maand. Totaal betaal¬ 
de de particulier verzekerde 
ƒ26,30 per maand aan wettelijke 
bijdragen. 

Daar Carel Goseling goed geïn¬ 
formeerd meent te zijn, wil ik 
hem verzoeken mij te informe¬ 
ren over een ziektekostenverze¬ 
keringsmaatschappij waarbij 
men voor ƒ3,70 premie per 
maand, zijnde ƒ30,- verminderd 
met ƒ26,30 een polis kan afslui¬ 
ten. 


Een polis waaraan dezelfde rech¬ 
ten ontleend kunnen worden als 
aan de standaardpakketpolis en 
waarbij bovendien de ingedien¬ 
de declaraties volledig zullen 
worden vergoed en derhalve 
geen rekening wordt gehouden 
met een in te houden eigen risi¬ 
co. 

Alleen dan is er sprake van de¬ 
zelfde verzekering. 

In 1992 wordt de premie voor de 
standaardpakketpolis verlaagd 
naar ƒ118,30 per maand. Daar¬ 
naast wordt de zogeheten nomi¬ 
nale premie AWBZ geheven. 
Gezien de grote onduidelijkhe¬ 
den in het plan-Simons wordt 
uitgegaan van een bedrag groot 
ƒ10,42 per maand. 

De wettelijke bijdrage voor 
65-plussers wordt verhoogd naar 
ƒ30,32 per maand. 

De bejaarde betaalt in 1992 in to¬ 
taal ƒ159,04 per maand, reke¬ 
ninghoudende met de thans 
bekendzijnde gegevens. 


Zoals de zaken er nu voorstaan 
wordt de premie van de particu¬ 
lier verzekerde niet verlaagd. 

De wettelijke bijdragen daaren¬ 
tegen wel verhoogd met ƒ11,70 
per maand. Met inbegrip van de 
in 1992 te betalen nominale pre¬ 
mie AWBZ, gaat de particulier 
verzekerde ƒ22,12 per maand 
meer betalen. 


Als ik Carel Goseling moet gelo¬ 
ven bestaat in 1992 voor de parti¬ 
culier verzekerde de mogelijk¬ 
heid geen premie ziektekosten¬ 
verzekering meer behoeven te 
betalen, maar misschien nog 
geld toe krijgt. 

Het is voor mij onbegrijpelijk 
hoe iemand een dergelijk artikel 
kan schrijven. 


BRUNSSUM J.H. Schreurs 
(Door redactie ingekort) 


Zalig 


We weten, hoe het bij ons gele 
gegaan is (en . nog gaat) met Y 
zogenaamde ’afbrokkelen’. F 
geloof werd (en wordt) niet 
één keer losgelaten of aan 
kant gezet. Maar kruimeltje vc 
kruimeltje, of stukje voor stuk 
brokkelde en brokkelt het af, ti 
dat er ten laatste weinig of ni< 
meer van over is. Dat hebben \ 
allemaal geconstateerd. 


Welnu: één van die afbrokke 
de kruimeltjes of stukjes 
dat men het vroeger zo algen 
'zalig kerstfeest’ en zalig Nie 
jaar’ ging vervangen door ’j 
tig kerstfeest, vrolijk nieuwj 
Het is geen zaak van gewe 
groot gewicht, maar zoals ik 
één van die afbrokkelende s 
jes of kruimeltjes. - 


Om kort te zijn: ik vraag: g 
'prettig’ kerstfeest, of ’vro 
nieuwjaar, de juiste betek 
aan van wat het kerstfeest 
nieuwjaar willen zijn? En 
wat wij als gelovigen ervan 
wachten? Voor mij is, om 
maar eens een groot woord te 
bruiken, dat 'prettig' kerstf 
en Vrolijk’ nieuwjaar een vai 
vele voorbeelden van het n 
heidens worden van onze m 
schappij, een van de vele afb; 
kelingen van ons geloof. 


Als we eerlijk willen of 
zijn, zullen we dat moetei 
ven. En het is eigenlijk ge 
nigheid. 

;KLIMMEN Paté 


Dinsdag 7 januari 1992 • Pagina 5 


Daf verwacht herstel na slecht jaar 1991 


EINDHOVEN - Vrachtwagen¬ 
fabrikant Daf zal in de eerste 
helft van dit jaar de produktie- 
omvang beperkt houden, wat zal 
leiden tot een verdere onderbe¬ 
zetting in de produktiebedrijven. 

Daardoor is werktijdverkorting 
dan ook nodig in de eerste maan¬ 
den van 1992, Dit zal het resul¬ 
taat over het eerste halfjaar nega¬ 
tief beïnvloeden. Daf verwacht 
dan ook een verlies te boeken. 
Voor heel 1992 verwacht Daf een 
belangrijke verbetering van het 
totale resultaat door de geplande 


hogere produktie en afleverin¬ 
gen enerzijds en het effect van 
de structurele kostenverlaging 
anderzijds. 

Voor Daf is 1991 een bijzonder 
slecht jaar geweest. Het aantal 
afgeleverde voertuigen daalde 
met 2.600 ten opzichte van 1990. 
In vergelijking met 1989 zijn 
7.500 voertuigen minder afgele¬ 
verd. De produktie van vracht¬ 
wagens is in overeenstemming 
gebracht met de aflevering en 
werd met meer dan 3.500 eenhe¬ 
den verminderd. In vergelijking 


met 1989 was de produktie 8.400 
eenheden lager. De totale pro¬ 
duktie van bestelwagens en 
trucks samen was in 1991 bijna 
6.000 stuks lager dan in 1990 en 
bijna 9.800 lager dan in 1989. 


De algemene economische situa¬ 
tie dwingt Daf tot voorzichtig¬ 
heid wat betreft uitspraken over 
een herstel in de nabije toe¬ 
komst. Vooral de stijgende infla¬ 
tie en de reptetarieven in Duits¬ 
land en Nederland kunnen, 
evenals de gecompliceerde toe¬ 


stand in Midden- en Oost-Euro¬ 
pa* een negatieve invloed uitoe¬ 
fenen. Positief' noemt Daf echter 
dat een marktgroei wordt ver¬ 
wacht in Groot-Brittannië en 
Spanje en een lichte verbetering 
van de markt in Nederland, Bel¬ 
gië en Frankrijk. In Duitsland, 
Oostenrijk en Zweden wordt 
echter een teruggang van de be- 
drijfswagenmarkt voorzien. 


De maatregelen die vorig jaar 
zijn genomen hebben geleid tot 
een verdere terugloop van het 


aantal personeelsleden. Midden 
1991 bedroeg het aantal mede¬ 
werkers 14.798, eind 1991 was dit 
aantal met meer dan 1.200 ge¬ 
zakt. Vergeleken met eind 1989 
is het aantal Daf-medewerkers 
over de gehele wereld met meer 
dan 3.000 gereduceerd. Eind no¬ 
vember kondigde Daf aan dat 
het personeelsbestand in de loop 
van 1992 en 1993 nog eens met 
1.600 indirecte medewerkers ten 
opzichte van eind 1991 zal wor¬ 
den verminderd. De genoemde 
1.200 arbeidsplaatsen die in de 
tweede helft van 1991 zijn verval¬ 
len geven volgens het bedrijf 
duidelijk het versnelde tempo 
van herstructurering en perso¬ 
neelsvermindering aan. 


Hoogovens 
wacht een 
moeilijk jaar 

b everwijk - Hoogovens Groep 
§aat er voorlopig van uit dat 1992 
^yenals 1991 een moeilijk jaar zal 
«orden. De conjuncturele ontwik- 
eling is nog onzeker. Het is nog 
~y e t te overzien of de inzet van de 
?hjuncturele opleving zal plaats- 
inden in de tweede helft van dit 

oT ° f zelfs pas in 1993 ' Dit ’ g ek °P~ 

Peld aan de onzekere ontwikkelin- 
® e n in Oost-Europa, maakt het nu 
P°E ónmogelijk een echte uitspraak 
I® doen over de te verwachten fi- 
i^nciële resultaten van 1992. 

*t zei bestuursvoorzitter ir 0*H.A. 

Royen z « n nieuwjaarsbood- 
c hap, dit jaar gegoten in een video. 

^°lgens de huidige inzichten ver¬ 
acht het metaalconcern dat er in 
99i een zeer bescheiden positief 
®sultaat uit de gewone bedrijfsvoe- 

is behaald. Het treffen van ver¬ 
ste voorzieningen voor onder 
jheer de aluminiumwalserij in het 
algische Duffel (waar fors wordt 
psneden), waarmee tientallen mil- 
t^ enen ëuldens zijn gemoeid, leidt 
£en verlies voor Hoogovens over 
Dit alles is overeenkomstig 
prder uitgesproken verwachtin¬ 
gen. 

P e internationale conjunctuur ver¬ 
konde in de tweede helft van 1991 
i'°g niet de van veel kanten aange- 
ondigde verbetering. De conjunc- 
hur van landen als Engeland en de 
lenigde Staten komt maar moei¬ 
zaam uit het dal. Positief noemde 
y an Royen de gang van zaken in 
Duitsland. 

hiervan heeft Nederland, van ouds- 
£er sterk georiënteerd op dit land, 
*hnnen profiteren. Als keerzijde 
de medaille noemde hij de pro¬ 
blematiek van de financiering van 
" e Duitse hereniging. 

specifiek belangrijke extreme 
3ctor voor Hoogovens vormen 
y °oral de ontwikkelingen in Oost- 
£dropa. Van Royen noemde het uit¬ 
gevallen van de Sovjetunie, waar¬ 
door dat land politiek en maat¬ 
schappelijk instabiel is geworden, 
-aardoor is ook de economische 
bedrijvigheid belangrijk afgeno- 

m en . 

«et gevolg van dit alles is dat de 
®^alexport van Oost-Europa rich- 
j*hg Sovjetunie is weggevallen. De 
betrokken landen oriënteren zich 
bü op West-Europa. 

y°or Hoogovens is vooral van be- 
Jbhg dat de Sovjetunie enorme hoe¬ 
veelheden primair aluminium naar 
'J'est-Europa exporteert tegen 
dumpprijzen, waardoor de wereld¬ 
marktprijs tot een desastreus laag 
biveau is gedaald. 


Honderden cliënten keren Rabobank de rug toe 

Forse groei van aantal 
rekeningen Postbank 


DEN HAAG - De maatregel van de Rabobank om voortaan 
geld te vragen van cliënten voor het betalingsverkeer, heeft 
geleid tot een grote toename van nieuwe giro-rekeninghou- 
ders bij de Postbank. Volgens Postbank-woordvoerder Groot 
is het aantal rekeninghouders vorige maand met 10.000 extra 
gestegen. De Postbank geeft bovendien de garantie dat de 
eerstkomende drie jaar geen geld van rekeninghouders zal 
worden gevraagd voor betalingshandelingen. 


Philips: geen hogere 
lonen in nieuwe cao 


EINDHOVEN - Ruim voor de da¬ 
tum waarop de cao-onderhandelin- 
gen beginnen, tekent zich nu al een 
botsing af tussen Philips en de vak¬ 
bonden. Binnen het concern is ge¬ 
suggereerd de huidige cao, die op 1 
april afloopt, ongewijzigd te verlen¬ 
gen. Dat zou betekenen dat er geen 
nieuwe loonsverhoging komt. Ge¬ 
zien de verwachte inflatie van 3,5 
procent zou dat neerkomen op fors 
koopkrachtverlies. 

De bonden reageren er schouderop¬ 
halend op. „Dit hoort bij het gebrui¬ 
kelijke wapengekletter vooraf’, 
meent een woordvoerder van de In¬ 
dustrie- en Voedingsbond CNV. 
Philips wil er zelf niets over kwijt. 
Philips is op het ogenblik bezig met 
een ronde langs de vestigingen in 
Nederland om wensen voor en 
ideeën omtrent de nieuwe cao te in¬ 
ventariseren. Daarbij zijn ook voor¬ 
stellen gedaan om in de nieuwe cao 
geen salarisverhogingen op te ne¬ 
men. Ook zou de inzetbaarheid van 
het personeel moeten worden ver¬ 
groot, wat consequenties zou heb¬ 
ben voor de arbeidstijden. 

Nico Broers, onderhandelaar van de 
Industriebond FNV, gaat er niet op 
voorhand van uit dat Philips inder¬ 
daad elke loonsverhoging achterwe- 


Groot maakte bekend dat in de 
tweede helft van december vorig 
jaar 15.000 nieuwe giro-rekeningen 
zijn geopend. Het jaar daarvoor was 
de toename ’slechts’ 5000. De Post¬ 
bank gaat ervan uit dat de medede¬ 
ling van de Rabobank (in decem¬ 
ber) om vanaf 1992 25 gulden te 
vragen voor het betalingsverkeer 
tot deze opmerkelijke groei geleid 
heeft. 

De Postbank gaat voorlopig geen 
geld vragen voor haar diensten, 
maar wil wel maatregelen nemen 
om de betalingen van de partculiere 
rekeninghouders efficiënter te laten 
plaatsvinden. Welke dat zijn, maak¬ 
te Groot niet bekend. 

Bij de Rabobank is het aantal be¬ 
taalrekeningen sinds de bekendma¬ 
king van de tarifering met enkele 
honderden gedaald. Dat blijft overi¬ 
gens ruim onder de verwachtingen 
die de Rabobank er zelf van zegt te 
hebben gehad. Bij de presentatie 
van de tarieven die de bank in reke¬ 
ning gaan brengen, werd gemeld 
dat een vertrek van tienduizend 


cliënten de bank zou teleurstellen. 
Dat aantal lijkt echter allerminst te 
worden gehaald. 

Wel zijn veel rekeninghouders bij 
de kantoren overal in het land aan 
de balie geweest om tekst en uitleg 
te halen. In vrijwel alle gevallen, al¬ 
dus de bank, konden de mensen 
worden gerustgesteld dat de gevol¬ 
gen voor hen beperkt zouden blij¬ 
ven of zelfs geheel niet merkbaar 
zouden zijn. 

Mercedes bouwt 
vrachtwagens in 
T sj echoslo wakij e 

PRAAG - Het Duitse automobiel- 
concern Mercedes Benz wil samen 
met de Tsjechische vrachtwagen¬ 
producent AVIA in Tsjechoslowa- 
kije bestel- en vrachtwagens gaan 
bouwen. Gisteren hebben de be¬ 
stuursvoorzitter van Mercedes 
Benz, en AVIA-directeur Devera 
een intentieverklaring ondertekend. 


(ADVERTENTIE) 

ons visitekaartje 


COSM'oS 


AUTOMATISERING 


coma 


Kwaliteit heeft 'n naam 


Vakeniwaard 

J.F.Kernedylaan 71,555S XC 
Pottbu» 11, 5550 AA 
Tal: 04902-46705 
Fax: 04902-17059 Haarlan 

In daCramw 1, 6411 RS 
Poatbu* 3074, 6401 DN 
Tal: 045-741222 
Fax: 045-740595 


Oude speelgoed-glorie • Ouderwets speelgoed, waaronder dit model van een stoomlocomotief, die Marklin in 
1905 op de markt bracht, zijn te zien en te kopen op een speelgoedbeurs annex veiling van 
Southeby’s op 22 en 23 januari in Londen. Deze loc is ingezet voor 25.000 pond. Foto: EPA 


ge zal willen laten. -Wel voorziet h(j 
dat de onderhandelingsruimte aan 
de kant van de werkgever uiterst 
klein zal zijn. Vanuit veel vestigin¬ 
gen is er door directies op aange¬ 
drongen te voorkómen dat de pro- 
duktiekosten stijgen. De industrie¬ 
bonden van FNV en CNV en de 
Unie BLHP raadplegen op het 
ogenblik ook hun achterban over de 
te stellen cao-eisen. De industrie¬ 
bonden gaan voor dit jaar uit van 
een algemene inzet van 4,5 procent. 
De Vereniging Hoger Philips Perso¬ 
neel (VHPP) eist 3,5 procent vanaf 
juli 1992 en 2 procent vanaf januari 
1993. Bovendien willen de bonden 
dat de negatieve inkomenseffecten 
van het plan Simons (ziektekosten) 
worden gecompenseerd. 

Rank Xerox 
tevreden 
over 1991 

VENRAY - Rank Xerox Manufac- 
turing is tevreden over de prestaties 
van het afgelopen jaar. De financië¬ 
le resultaten mogen gezien worden. 
Volgens voorlopige cijfers is de om¬ 
zet van het bedrijf in Venray over 
het boekjaar 1 november 1990 - 31 
oktober 1991 uitgekomen op f 1,4 
miljard, nagenoeg onveranderd ten 
opzichte van die in het voorafgaan¬ 
de boekjaar. Het is beter dan was 
verwacht. Dit zei F.J.J. M. Stolk 
man, algemeen directeur van het 
bedrijf tijdens een nieuwjaars¬ 
bijeenkomst. 

Stollman maakte gewag van de 
gunstige ontwikkeling in het ziekte¬ 
verzuim. Rank Xerox kent een bo¬ 
nusregeling dienaangaande en in 
het eerste jaar van de regeling daal¬ 
de het ziekteverzuim met 16 pro¬ 
cent. 

In het laatste halfjaar nam het ver¬ 
zuim af met nog eens 6,5 procent. 
Hierdoor waren er gemiddeld 20 
medewerkers meer aanwezig. Het 
bedrijf keerde ruim 1600 niet-ver- 
zuimbonussen uit, voor in totaal f 
900.000. De regeling is voorlopig 
verlengd tot 1 juni aanstaande. Ge¬ 
zien de wetswijzigingen zal het on¬ 
derwerp in de komende cao-onder- 
handelingen aan de orde komen, 
aldus Stollman. 

De werkgelegenheid bij deze Ne¬ 
derlandse dochter van de Ameri¬ 
kaanse Rank Xerox ontwikkelde 
zich in 1991 gunstig. Er werden 90 
nieuwe personeelsleden in vaste 
dienst genomen en dat was meer 
dan in de afgelopen 10 jaar het ge¬ 
val is gewweest. Op dit moment zijn 
in Venray 1850 mensen in vaste 
dienst. Verder hebben ongeveer 300 
mensen een tijdelijk dienstverband 
gekregen. Door deze ontwikkelin¬ 
gen was de behoefte aan uitzend¬ 
krachten duidelijk minder. 


ROTTERDAM - De banken die 
waren betrokken bij de financië¬ 
le ondergang van het OGEM- 
concern in 1980, gaan in op een 
schikkingsvoorstel van de cura¬ 
toren. Zij hebben een aanbod 
gedaan waardoor het faillisse¬ 
ment kan worden afgewikkeld. 
Het zou gaan om een bedrag van 
enkele tientallen miljoenen gul¬ 
dens. 

De Hoge Raad heeft in 1990 al 
bepaald dat de banken vlak voor 
de ondergang van OGEM in 1980 
zich te veel zekerheden hebben 
toegeëigend, waardoor zij andere 


Banken betalen 
in OGEM-affaire 


schuldeisers zouden hebben be¬ 
nadeeld. 

Een van de curatoren, prof.mr. 
drs. H.P.J. Ophof, zegt nog enke¬ 
le weken nodig te hebben voor 
de bestudering van het aanbod 


van de banken. Daarna kan pas 
de definitieve afrekening van het 
OGEM-faillissement worden ge¬ 
maakt. 

De curatoren zullen waarschijn¬ 


lijk ervan afzien om ex-bestuur- 
ders van OGEM hoofdelijk aan¬ 
sprakelijk te stellen voor de 
gevolgen van het door de Hoge 
Raad indertijd vastgestelde wan¬ 
beleid bij OGEM. Al vlak na de 
uitspraak van de Hoge Raad in 
1990 hebben de curatoren al ge¬ 
meld dat zij er niet in waren ge¬ 
slaagd met de ex-bestuurders 
een schikking te treffen. Boven¬ 
dien verwachtten zij dat het aan¬ 
tonen van de financiële aanspra¬ 
kelijkheid van de bestuurders 
uitermate ingewikkeld en moei¬ 
lijk zou worden. 
^flSTERDAM - Er was maandag 
: P de Amsterdamse effectenbeurs 
|een echte handel. Kopers lieten 
/Vh niet zien. Bij gebrek aan 
JPeuws richt de markt zich op het 
tlitenland. De voor de internatio- 
als belangrijke dollar was bijna 
Wee cent lager, de Financial Times- 
hdex van honderd aandelen op de 
fectenbeurs in Londen verspeelde 
v oor het middaguur een winst 
, a n zelfs 32 punten, die eerder in de 
Chtend was opgebouwd. Bij slui- 
ll *g van de markt in Amsterdam 
°nd de Londense index op 9 pun- 
jen verlies. Wall Street stond rond 
6-30 uur eveneens op verlies. 

P e EOE-aandelenindex van 25 
ooofdfondsen sloot op 279,41 ruim 
® en halve punt lager dan het slot 
an vrijdag. Het hoogste punt van 
JJf. dag lag op 281,25. De CBS-stem- 
rhógsindex algemeen sloot op 
p.ö, een tiende punt boven het 
tot van vrijdag. In de middag lag 
|! e t maximum op 113,9. De obliga- 
temarkt was in goede doen en zo’n 
tJf dubbeltjes hoger. De jongste 
^atslening van 8,75 procent no- 
•f e rde een slotkoers van 102,68 te- 
102,03 op vrijdag. 
e omzet op de effectenbeurs was 
an de magere kant. Aan obligaties 
* ln g voor bijna een miljard gulden 
aan aandelen een half miljard, 
jtulever werd met f 51 miljoen het 
«leest verhandeld. Koninklijke Olie 
Kw am op f 47 miljoen. 

P e hoofdfondsen lagen er verdeeld 
y. De gehele dag stonden de inter- 
ationals op verlies. Daf raakte, 
ooruitlopend op de nabeurs te pu- 
uceren resultaten over 1991 en de 
erwachtingen voor de eerste helft 
an 1992, dertig cent kwijt. Per sal- 
° zal de eerste helft van dit jaar 
°g een verlies te zien geven, aldus 
e ó bekendmaking van Daf maan- 

a agmiddag. 


Hoofdfondsen 

v.k. 

s.k. 

ABN Amro 

42,30 

42,40 

ABN Amro A.m F. 

79,00 

79,20 

AEGON 

121,30 

121,10 

Ahold 

78,20 

77.60 

Akzo 

127,90 

127,00e 

Alrenta 

189,40 

189,40 

Amev eert. 

52,60 

51,80 

Bols eert. 

43,90 

44.60 

Borsumij W.cert. 

57,00 

57,00 

Buhrm.Tet. c. 

41,80 

41,80 

DAF 

21,60 

21,30 

Dordtsche Petr. 

138,50 

136.40 

DSM 

90,60 

91,20 

Elsevier eert. 

102,30 

101,80 

Fokker eert. 

29,40 

29,00 

Gist-Broc. eert. 

31,90 

31,60 

HCS Technology 

0,65 

0,90 

Heineken 

158,00 

157,80 

Hoogovens nrc 

42,30 

44,00 

Hunter Douglas 

57,80 

58,90 

Int.Müller 

55,70 

55,90 

Int.Ned.Gr. c. 

46,40 

46,60 

KLM 

39,40 

39,30 

Kon.Ned.Papier 

47,30 

47,90 

Kon. Olie 

148,20 

146,00 

Nedlloyd 

55,60 

55,60 

Océ-v.d.Gr. 

64,00 

63,50 

Pakhoed eert. 

43,50 

43,20 

Philips 

29,60 

29,50 

Polygram 

41,30 

41,30 

Robeco 

95,20 

96,50 

Rodamco 

57,50 

57,20 

Rolinco 

97,30 

98,60 

Rorento 

70,10 

70,10 

Stork VMF 

40,60 

40,80 

Umlevereert. 

182,00 

180,90 

Ver.Bezit VNU 

72,70 

73.60 

Volmac Softw. 

23,50 

23,00 

VOC nrc 

40,40 

40,10 

Wessanen eert. 

80.50 

81,00 

Wolters-Kluwer 

63,80 

64,30 

Avondkoersen Amsterdam 

KLM 39,30-39,60 (39,30) Kon.Ohe 145,90-146,20 (146,00) 
Philips 29,40-29,60 (29,50) 


Binnenl. aandelen 


Aalberts Ind 

47,80 

47,50 

ABN AmroHld.prf. 

6,10 

6,16 

ACF-Holdmg c. 

32,00 

33,00 

Ahrend Groep c. 

117,50 

117,50 

Asd Options Tr. 

10,40 

10,40 

Asd. Rubber 

3,25 

3,25 

Ant. Verff 

420.00 

421,00 

Atag Hold. eert 

111.00 

111,30 

Athlon Groep 

46.00 

46,00 

Athlon Groep nrc 

46.00 

46,00 

AulInd.R’dam 

BAM Groep 

84.90 

81,30 

84.50 

81,80 

Batenburg 

122,50 

122.50 

Beers 

116.00 

116.00 

Begemann 

135,50 

134.50 

Belindo 

347,00b 

347.00 b 

Berkel's Patent 

1,00 

1.00 

Blydenst.-Will. 

32,50 

33.50 

Boer De, Kon. 

204,00 

223,00 b 


Boer De Winkelb. 
Boskalis Westm. 
Boskalis pref. 

Braat Beheer 
Breevast 

Burgman-Heybroek 
Calvé-Delft pref 
Calve-Delft eert 
Cindu Intern. 
Claimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert. 
CSM 

CSMdiv.9H)2 
CSM nrc 

CSMnrc div.91/92 
DAF eert. 

Delft Instrum. 

Desseaux 

Dorp-Groep 

Draka Holding 

Econosto 

EMBA 

Eriks Holding 
Flexovit Int. 

Frans Maas eert. 
Gamma Holding 
Gamma pref 
Getronics 
Geveke 
Geveke div’92 
Giessen-de N. 
Goudsmit 
Grasso's Kon. 
Grolsch 
GTl-Holding 
Hagemeyer 
idem div’91 
HAL Trust B 
HAL Trust Unit 
HBG 

Heineken Hold. 
Hoek’s Mach. 
Holl.SeaS. 

Holt Kloos 
Hoop Eff. bank 
Hunter D.pref. 

IHC Caland 
Kas-Associatie 
Kempen & Co 
Klene’s Suikerw 
Kondor Wessels 
KBB 

Kon. Sphinx 
Koppelpoort 
Krasnapolsky 
Landré & Gl. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 

Moeara Enim 
M.EnimOB-eert. 
Moolen Holding 
Mulder Boskoop 
Multihouse 
Mynbouwk. Werk. 
Naefï 
NAGR0N 


75.70 

23.40 
26,00 
31,00 

11.40 
2350.00 

800,00 

1160,00 

130,00 

331,00 

23.80 
30,90 
140,00 

87.60 

88,10 

85.50 

18.70 
24.00 

38.40 

38.50 

23.10 

25.40 
217,00 

80.80 
59,00 

75.50 

95.50 
- 5,55 

29.10 
38,00 
34,00 

98.50 

38.50 

102,10 

179.50 
197,00 

123.50 

120,00 

12.60 

12.70 
190,00 
139,00 
228,00e 

0,53 

408,00 

7,20 

2.30 

54.70 
35,20 

9.10 
798,00 

29.80 
71,10 

50.80 
396,00 
190,00 
51.00 

38.80 

120,00 

1205,00 

15600.00 

36.30 

55.00a 

5.30 
363,00 
475,00 

49.80 


11.40 
2350,00 

820,00 

1160,00 

130,00 

332.00 

24.00 

30.70 
140,00 

87.30 

87.60 

18.40 
24,00 
38,00 

38.50 

23.10 

25.40 
217,00 

78.50 

59.50 

74.50 

94.50 
5,55 

29.10 
38,00 
34,00 

99.50 
39,00 
102,10 
180,00 
197,00 

123.50 

120,00 

12.60 
12,60 

189,80 

141,00 

229,00a 

0,55 

408,00 

7,20 

55,00 

35.20 

9.10 
798,00 

29,60 

71.20 

50.70 
396,00 
193,00 
51,00 

39.30 
116,00 

1189,00 

15700,00 

36.30 

5,30 

363,00 

48.70 


NIB 

NBM-Amstelland 

NEDAP 

NKF Holding 

Ned.Part.Mij 

Ned.Springst. 

Norit 

NutrieiaGB 
Nutricia VB 
Nijv.-TenCate 
Omnium Europe 
Orco Bank eert. 
OTRA 
Palthe 

Philips div.'92 
Pirelli Tyre 
Polynorm 
Porcel. Fles 
Randstad 
Ravast 
Reesink 
Samas Groep 
Sarakreek 
Schuitema 
Schuttersveld 
Smit Intern. 
St.Bankiers c. 

Stad Rotterdam c 
Telegraaf De 
Textielgr.Twente 
Tulip Computers 
Tw.Kabel Holding 
Ubbink 
Union 

Un.Dutch Group 
Vereenigde Glas 
Verto eert. 
VolkerStevin 
Vredestein 
VRG-Groep 
Wegener Tijl 
West Invest F. 
West Inv.F. wb 
Wolters Kluwer 
Wyers 


595,00 

9,30 

381,00 

189,00 

50.50 
7050,00 

20.30 

147.30 

154.50 

90.50 
8,50a 

71,70 

299,00 

52,00 

29.40 

17.50 

124.10 
143,00 
39,00 

27.50 
67,00 
38,00 
14,90 

1580,00 

51.30 

42.40 
17,00 

39.20 
89,00 

84.50 

19.20 

120,00 

68.50 

64.20 

3.30 
446,00 

32.50 
59,00 

14.40 
45,00 

233,00 
19,50a 
116,00f 
254,00 

31.10 


Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 77,50 

ABN Amro Amer.F. 67,60 

ABN Amro Eur. F. 70,00 

ABN Amro Far EF. 53,50 

ABN Amro Liq.Gf 160,60 

ABN Amro Neth.F. 79,70 

ABN Amro Obl.Gf 172,20 

Aegon Aandeienf. 32,10 

Aegon Spaarplus 5,20 

ABN Beleg,fonds 58,40 

ALBEFO 50,80 

Aldollar BF $ 26,50 

Alg.Fondsenbez. 226,00 

AllianceFund 10,50 

Amba 11,00 

Amro North Am.F. 64.00 

Amvabel 77,20 

Asian Tigers F. 57,60 

Asian Select. F. 50,00 

Austro Hung. F. 4,50 

Bemco RentSel. 55,00 


596,00 

9,30 

383,00 

189,00 

50.50 

20.30 
147,00 
156,00 

91.80 
8,50a 

70.50 

299.50 
52,00 
29,20 

17.80 
125,00 
143,00 
39,00 

27.50 
67,00 

36.80 
14,90 

1580,00 

51.30 
43,00 
17,00 

39.30 
90,00 

84.50 

19.40 
118,00 

68.50 
64.00 
3,30a 

455,00 

32.50 
59,00 

14.40 

44.80 
233,50 

18,00a 

115,00a 

255,00 

31,10 


78,30 

66,00 

70.40 

55.40 

160.70 

79.70 

172.40 
32,10 

5.20 

58.70 
50,90 

26.50 
226,00 

10.50 

11,00 

64.20 

77.20 
58,60 

51.20 

55,00 


Bever Belegg. 

CLN Obl. Div. F. 
CLN Obl.Waardef 
Delta Lloyd Inv. 
DP America Gr.F. 
Dp Energy.Res. 
EGF Investm. 

EMF Rentefonds 
Eng-Holl.Bel.Tl 
Envir.Growth F. 
Esmeralda part. 
Eur.Ass. Trust 
EMS Growth Fund 
EMS Income Fund 
EMSOffsh. Fund 
EOE Dutch St.lF 
Eur.Growth Fund 
Euro Spain Fund 
Far EastSel F 
Gim Global 
Groeigarant 
Holland Fund 
HoU. Eur. Fund 
HoU. Obl.Fonds 
Holl. Pac. Fund 
Holl.Sel Fonds 
Innovest 
Interbonds 
Intereffekt 500 
Intereffekt wt 
Investa part. 

IS Himal.Fund $ 
Jade Fonds 
Japan Fund 
Jap.Ind.Alpha F. 
Jap.Sect.Rat.Yen 

Korea Pac.Tr. $ 
Mal.Capital F.$ 
Mees Obl.Div.F. 
Mexico Income F. 
MK Int.Ventures 
Mondibel 
Nat.Res.Fund 
Nedufo A 
NedufoB 
NMB Dutch Fund 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMBOblig.Fonds 
NMB Spaard.F. 
NMB Rentegr. F. 
NMB Vast Goed F! 
New Asia Fund 
NomuraWarr. F. 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentefonds 
Orange Fund 
Pac.Dimensions 
Pac.Prop.Sec.F. 
Pierson Rente 
Postb.Belegg.f 
Postb. Verm.gr.f 
Prosp.Int.HIP$ 
Rentalent Bel. 
Rentotaal NV 
RG Divirent F. 

RG Florente 
RG SP Groen 


3,35 

107.20 

111.90 

27.50 

35.90 
39,00 

121.50 

65.90 
10,00 
48,00 

33.90 
5,70 

102,00 

101.30 

100.50 
300.00 
48,00 

5,80 

53.00 

51,00 

1.58 

68.50 

46.20 

120.50 

100.00 

80.50 

81.50 
538,00 

31,00 

111.00 

68,40 

7.50 
146,00 

17.50 
8100,00 
6500,00 

9,00 

5,60 

115.20 

21.50 

9.50 
74.60 

1180,00 
123,00f 
124,00 

42.70 
53,65 
46,00 
3530 
100,81 

115.70 

37.80 
6,00 
1.10 

239,00 

13,05 

19.80 
82,00 

31.30 
111,40 

55.80 

53.20 

3.90 
144,90 

34.90 

48.20 
112,50 
54.00 


3,35 

107.40 

112.00 

27.50 

35.80 

121.50 
66,00 
10,00 

49.80 

34.30 
5,70 

102,70 

102,10 

101,10 

299,00 

48,00 

54.30 
51,00 

1,58 

68.40 

46.30 
120,80 
101,00 

80.50 

81.30 
540,00 
31,10 
113,00f 
68,00 

146,50b 

17.80 


115,10 

9,50 

74.60 
1170,00 

121 , 00 a 

124,00 

42.80 

53.80 

46.50 

35.40 

100,86 

115.80 

37.80 

1.15 

241,00 

11,15 

19.80 

82.50 

30.30 

111.60 

55.80 

53.30 

145.40 

34.80 

48.40 
112.60 
54,00 


RG SP Blauw 
RG SP Geel 
Rodin Prop.S 
Rolinco cum.p 
Schrod.Int.Pr.F 
ScéTech S 
Technology Fund 
Tokyo Pac.Hold. 
Trans Eur.Fund 
Transpae.F.Yen 
Um-Invest 
Unico Inv.Fund 
Umfonds DM 
Vaste Waard.Ned 
VastNed 
VIBNV 
VSB Mix Fund 
VSB Rente Fonds 
WBO Intern. 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
ZOM Florida F.$ 

Parallelmarkt 

Alanhen 

ABF 

Berghuizer Papier 
Besouw Van eert. 
Biogrond Belegg. 
Comm.Obl.F.l 
Comm.0bl.F.2 
Comm.0bl.F.3 
De Drie Electr 
Delta Ll.Dollarf. 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DOCdata 
Dutch Take Ov.T. 
Eheo-KLM Kleding 
E&L Belegg. 1 
E&L Belegg.2 
E&L Belegg.3 
E&L Belegg.4 
E&L Kap.Rente F. 
Free Record Shop 
Gaia Hedge I 
Geld Papier c. 
German City Est 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontmij 
HCA Holding 
Helvoet Holding 
Hes Beheer 
Highhght Dev. 
Homburg eert. 
Inter'View Eur. 
KuhneTHeitz 
LCI Comput.Gr. 
MeUe. van nrc 
Nedcon Groep 
Nedschroef 
Neways Elec. 

New Eur.Htls DM 
Newtron Hold. 


50.70 

47.50 
95,00 

71.70 

29.50 
14,00 

19.20 

220,00 

77.20 
310,00 

17,00 

76,00 

29.50 
65,40 

109.50 

59.80 

50.80 
108,10 
68.00 
116,00 
80,90 
46,30 


29.70 
107,30 
46,10 

56.70 

10.90 

96.70 
96,60 

96.70 

12,00 

62.50 

60.50 

58.50 

57.40 

55.50 
92,00 

6,00 

44.70 

40.20 

64.70 

71.20 

105.40 

75.20 
102,80 

27.80 

111.20 

69.70 
46,59 
78,00 

45.50 

48.80 
47,00 
38,00 
40,00 
17,00 
1,10 

3.10 

43.50 
5,30 

39,00 

39.90 

89.50 

6.10 

20,00 

1,70 


29,50 

14,00 

19,20 

215,00 

78,10 

325,00 

17,00 

76,00 

29.50 
65,40 

109.50 
59,80 
51,00 
108,10 

68.50 

115.50 
81,30 
46,00 


29,70 

107,30 

45,80 

50,00 

10.90 


12.20 

63.80 
60,60 

58.60 

57.40 

55.50 
92,00 

6.50 

44.70 

40.20 

64.80 

71.20 

105.40 
75,30 
102,90 

27.60 

69.70 

46.50 
78,00 

45.50 

48.80 
47,00 
38,00 
43,50a 
30.00b 

1.10 

3.20 

43.50 

5.50 

39.50 
40,00 

89.50 

6,10 

20,00 

1.60 


Pan Pac. Winkel 
Pie Medical 
Simac Techmek 
Sligro Beheer 
Suez Gr.Fund 
VHS Onr. Goed 
Vüenzo Int. 

Weina 

Wereldhave 

Weweler 

Wall Street 

alhed signal 
amer brands 
amer.tel.tel 
amoco corp 
asareo mc. 
bethl. steel 
boeing co 
can. pacific 
chevron 
chiquita 
Chrysler 
citicorp 

cons.edison 
digit.equipm. 
dupont nemours 
eastman kodak 
exxon corp 
ford motor 
gen. electric 
gen. motors 
goodyear 
hewlett-pack. 
int. bus.mach. 
int. tel.tel. 
kim airlines 
mcdonnell 
merek co. 
mobiloil • 
penn central 
philips 
primeriea 
royal dutch 
sears roebuck 
sfe-south.pac. 
texaco mc. 
umted teehn. 
westinghouse 
whitman corp 
woolworth 

Advieskoersen 

amenk.dollar 
austr.dollar 
belg.frank ( 100 ) 
canad.dollar 
deense kroon ( 100 ) 
duitse mark ( 100 ) 
engelse pond 
finse mark ( 100 ) 
franse frank ( 100 ) 
griekse dr. ( 100 ) 
ïerse pond 
ital. lire ( 10 . 000 ) 
jap.yen ( 10 . 000 ) 
joeg.din.t'm 100 
noorse kroon ( 100 ) 


11.00 

11.00 

4,60 

4.60 

12,80 

12,80 

47,80 

47,80 

52,20 

52,20 

0,80 

l,20f 

38,40 

38,00 

141,00 

241,00 

4,30 

- 

33.00 

33.51) 

03/01 

06 01 

42% 

43% 

44% 

44 

39% 

40% 

50% 

49V 2 

21‘/2 

21% 

14'/2 

14 

47% 

47% 

17% 

- 

69% 

68% 

39 1 4 

39% 

13% 

13% 

10% 

10% 

28% 

28% 

57% 

58% 

46% 

45% 

48 % 

48% 

60 Vs 

59% 

30% 

30% 

76% 

76 Va 

32% 

33% 

550 

54% 

56% 

56% 

90% 

92% 

55% 

55% 

22% 

23% 

74% 

74% 

168% 

167% 

69 V« 

68% 

25% 

25% 

17 Va 

17% 

39% 

39% 

85% 

85% 

38% 

38 % 

13% 

12% 

61% 

60% 

53% 

51% 

18% 

19% 

13% 

13% 

28% 

28 

1.650 

1.770 

1,24 

1.36 

5,31 

5,61 

1,430 

1.550 

27.45 

29,95 

110,00 

114,00 

3.C7 

3,32 

39,85 

42,35 

31,35 

34,10 

0.85 

1,05 

2,85 

3,10 

13,70 

15,40 

133,00 

139,00 

27,10 

29.60 


oost.schill ( 100 ) 
port.escudo( 100 ) 
Spaanse pes. (100) 
turkse pond ( 100 ) 
zweedse kr. ( 100 ) 
zwits.fr. (1001 

Wisselmarkt 

amenk.doUar 
antiU.gulden 
austr.doliar 
belg.frank ( 100 ) 
canad.dollar 
deense kroon ( 100 ) 
duitse mark ( 100 ) 
engelse pond 
franse frank ( 100 ) 
gnekse dr. ( 100 ) 
hongkdollar(lOO) 
ierse pond 
ital.lire ( 10 . 000 ) 
jap.yen ( 10 . 000 ) 
nwzeel.doUar 
noorse kroon ( 100 ) 
oostenr.sch. ( 100 ) 
saudiar.ryal(lOO) 
spaanse pes ( 100 ) 
surin.gulden 
zweedse kr. ( 100 ) 
zwits.frank ( 100 ) 
e.c.u 


15,75 1625 

1,17 1,35 

1,67 1,83 

0,0275 0,0435 

2920 31,70 

123,50 128,00 


1,71575-1,71825 

0.9440-0.9740 

1.3063-1,3163 • 

5,4685-5,4735 

1,49575-1,49825 

28,920-28,970 

112,6050-112,6550 

3,2090-3,2140 

32,970-33,020 

0,9260-1,0260 

21.8750-22,1250 

2,9890-2,9990 

14,895-14,945 

137,740-137,840 

0,9325-0.9425 

28,590-28,640 

15,9970-16,0070 

45,6250-45.8750 

1,7685-1,7785 

0,9420-0.9820 

30,875-30,925 

126,690-126,740 

2,2900-2,2950 


Index Amsterdam 

CBS-koersmdex( 1983 = 100) 

algemeen 196.00 

id excl.kon.oUe 186,00 

internationals 203.30 

lokale ondemem. 189,60 

id financieel 135,30 

id niet-fmanc. 242,20 

CBS-herbeleggingsmdex (1983=10 

algemeen 279,10 

id excl.kon.olie 250,10 

internationals 301,80 

lokale ondemem 254,50 

id financieel 199,40 

id met-finane. 307,50 


194,90 

185.70 

201,10 

189.70 

135.30 

242.30 


277,50 

249,80 

298.40 

254.60 

199.40 

307.60 


CBS-stemmingsmdex (1987=100) 

algemeen 113,50 113,60 

intemation 125,50 125,40 

lokaal 111,30 111.40 

fm.instell 119,20 118,90 

niet-fmanc 109,90 110,00 

industrie 117,80 118,10 

transpiopsl 129,70 129,20 

Goud en zilver 

Goud onbewerkt 19,080-19,680, vorige 
19,380-19,980, bewerkt 21,280 laten, vorige 
21.580 laten. 

Zilver onbewerkt 180-259 notering, vorige 
185-255, bewerkt 290 laten, vorige 300 la¬ 
ten. 


Dow Jones 


Industrie 3200,14 
•1,34 


OPTIEBEURS 

sene 

omzet 

v.k. ^ 

s.k. 

abnamro 

c jan 

40,00 

324 

2,30 

2,60 

abnamro 

pjan 

40,00 

213 

1,30 

1,20 

dsm 

c jan 

100,00 

308 

0.40a 

0,20 

eoe 

c jan 

275,00 

359 

6,90 

6.20 

eoe 

c jan 

280,00 

504 

3,20b 

2,50a 

eoe 

c jan 

285.00 

357 

1,30 

1,00 

eoe 

c feb 

280,00 

271 

7,00 

6,50 

eoe 

c feb 

285.00 

487 

4,40 

3,80 

eoe 

c feb 

290,00 

285 

2.50 

2,30 

eoe 

c okt 

300,00 

202 

6,50 

6.80 

eoe 

c n93 

230,00 

188 

55,00 

53,50 

eoe 

pjan 

275,00 

874 

1,20 

uo 

eoe 

pjan 

280,00 

2982 

2.40 

2,50 

eoe 

pjan 

285.00 

273 

5.00 

5,70 

eoe 

p feb 

285,00 

228 

6,70 

6,50 

eoe 

papr 

280,00 

198 

6,20 

620 

hoog 

c apr 

45,00 

184 

2,00 

2,80 

hoog 

pjan 

45,00 

291 

3,00 

1,50 

hoog 

pjan 

47.50 

380 

5,30 

3,50 

hoog 

pjan 

50,00 

283 

7,90a 

5,70 

hoog 

papr 

42,50 

655 

2,90 

1,90 

hoog 

papr 

45,00 

404 

4,20 

320 

hoog 

papr 

47,50 

265 

6,20 

4.80a 

hoog 

papr 

50,00 

305 

7,80 

6 , 00 b 

mg 

c j94 

47,80 

187 

5,30 

5,20 

mg 

papr 

47,50 

350 

1.60 

1,60 

kim 

c jul 

40,00 

606 

3,80 

4,00 

nedl 

pjan 

55,00 

214 

1,30 

0,80 

nlc 

c mei 

97,00 

2500 

3,65a 

3.80 

nlc 

c mei 

100,00 

1500 

1.45a 

1.55 

nlc 

p feb 

101.00 

500 

1,25a 

0.65 

nlf 

p feb 

102.00 

250 

0,45a 

0,30 

nlf 

p mei 

102,00 

250 

0,55 

0,30 

nlf 

p aug 

102,00 

250 

0,75a 

0.40 

phil 

c jan 

30,00 

590 

0,60 

0,50 

phil 

c o93 

30,00 

563 

6,10 

5,90 

phil 

pjan 

30,00 

255 

0,90 

-0,80 

phil 

pjan 

32,50 

340 

3,00 

3,00 

olie 

c jan 

160,00 

203 

0,10 

0,10 

olie 

c apr 

150.00 

203 

5,50a 

4.40 

olie 

c o94 

145,00 

344 

20,90 

19,50 

olie 

papr 

150,00 

187 

4.50 

5,50 

obe 

papr 

160,00 

275 

12,50a 

1320 

top5 

pjan 

540,00 

263 

4,00a 

420 

unil 

c jan 

170,00 

219 

13.00 

11,40 

urul 

c apr 

170,00 

246 

16,80 

15,80 

unil 

c apr 

175,00 

251 

12,40 

11,80 

unil 

c apr 

180,00 

698 

9,10 

8.20 

unil 

c o94 

150,00 

247 

46,00 

4520 

nnil 

papr 

175,00 

503 

2,60 

3,00 


a=laten g = bieden+e«-di*. 

b=bieden b=laten+ei-div. 

c=e«-claim k=gedaan -eb 

d=ei-dividend 1=gedaan eg 

e=gedaan+bieden vk slotkoers range dag 
t=gedaan + laten sk=slotkoers gisteren 
Limburgs Dagblad 


Limbury\DugblüJ 

ra piccolos 


Dinsdag 7 januari 1992 • Pagina 


4 


tin de Cramer 37, Heerlen 
; Postbus 3100,6401 DP Heerlen 
•Postgiro: 1035100 
jBank: ABN 57.75.35.935 
* Fax: 045-739364 


9 ■ 

inccoioi 

{Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
4 hóófdletters Ménknumhoogte: 1Ö millimeter. Prijs per 
|miümeter hoogte: ƒ 1,30. 

•Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
| Vermist/Gevonden ƒ 1,15 per mm, Onroerend Goed en 
* Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

| Diunpiccoto'i 

{Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
•minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
iMinim u mhoogte: 10 müttmeter. Foto's, logo's en 
j illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
j kolom: ƒ 1,80. 

| Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

I Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

I PrijMn exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acc ep tgi rokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND ó contant en mét 
legitimatie. 

j Telefonisch opgeven 

i 045-719966 


i M aand ag t/m vrijdag 8.30*17.00 uur. Opgave - in de 
* regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

i «cnnvnHjK opgovon 

|Opgave via de Ie post daags voor plaatsing. 

i f^reooviiijK opgtvon 

ï Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
*8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
! geldt donderdag 17.00 uur. 


■Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
ivoor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
‘«et tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 
ras 15 fa* m méér. 
Knookie 


, % :■■■ - ' 


Gefeliciteerd 

mijn zonnestraaltje 
met je verjaardag 
CAfé niatro Mrtg gotf zoekt t . 

vr.Compagnon 

afteensL tot 35 jr„ liefst i.b.v. Horeca-pap. 

Voor lm. 04755-1912. 


K.V.V. Wettania, spelend 3e klasse K.N.V.B. zoekt een 

TRAINER 

1. voor het trainen van de selectie (Ie en 2de elftal) 
nevens begeleiding ie elftal. SoM. naar: Dhr. D. Suppers 
Roggehof 39, 6416 KP Heerlen. Tel 045-420674 


Brood en/of banketbakker 

gavr. part-tkne, voor 2 dagen per week. 
lag ook vervroegd gepensioneerde zijn, goede verdtenste 
ör.o.nr. B-0134, LD., Poslbus 2610, 6401 DC Heerlen. 


City-Tax 424242 

vraagt voor drect, wegens uitbreiding activiteiten. 
fuN-time en part-time Taxichauffeurs 
Groepsvervoerschauftours 
CENTRALISTEN 
evt WAO-ere of deeltijdwerkers 
SoBdtatiee na tetefontscne afspraak. 


* Taxi Kölker ® 045-464545 

vraagt natte MHIme TAXICHAUFFEUR en eéri parttime 
CHAUFFEUR. Persoontijk aanmelden na tetef. afspraak. 


Limburgs Dagblad 

vraagt 

Bezorg(st)ers 

voor Heerlen en Ubachsberg 

xx meer info over de aard van het werk, de duur van de 
poule en de hoogte van de verdiensten en extra's, 
u tijdens kantooruren even langskomen of bellen. 
5, Heerlen. Tel. 045-717719. 


iaT 


ra 
Wij vragen een VERKOOP¬ 
STER voor bakken, voor 38 
uur per week. Bakkeri Ha- 

- «saus- *• 

i in Vlaams België. GROEPSVERVOER- 
opteidng vereist, min. CHAUFFEURS M/V gevr., 
18 jr., max leeft. 65 jr. fietst met ervaring. Taxi Ed 
inv este ring, zeer goe- Slangen en Zn , Puntelstr. 

32 A, Simpefveld. Tel. 045- 


Gevraagd ervaren 

Pizzabakker 

Balie¬ 

medewerkster 

va. 18 iaar, voor avonduren 
Tel. 045-740797 


Fa WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmerlie- 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 


BEZORGERS gevraagd 
voor ons weekblad. Tel. 
046-743055. Uw huis verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar 

Bel de onroerend goed lijn 

046 - 750 000 ! 

Peters & Partners Geleen 

Geen verkoop - 
Geen kosten 


15 jaar vaste rente! 6,9% of 
9,1% Bel. 045-712255. Na 
kanturen Dhr. J. Wetsete 
045-440731. STIENSTRA 
Hypotheek Service. 


Uw woonhuis verkopen? 
Woonhuizen gevraagd in 
alle prijsklassen, geen ver¬ 
koop geen kosten. BOPA 
O/G Td. 045-324133 


TV/video defect 

Binrten 24 u. Waar, pnjsopg. Sg T JTo 45-32< 
en garantie. 045-231340. 


TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrijkosten. Görgens. In- 
dustrieterr. Abdissenbosch- 


KADETT 13 Club '89; Kadett 
12 LS en 13 LS ’87 en '85; 
Kadett Sedan 1.3 LS 86; 
Kadett Caravan 1.3 LS en 
1.2 LS ’87 en ’85; Corsa 1.2 
S 87 ’84; Corsa TR 1.3 '87; 
Kadett 1.2 N coupé 77; Ka¬ 
dett 1.2 S '83; Ford Escort 
1.6 L '82. Automobielbedrijf 
Denneman Raadhuisstraat 
107, Hulsberg. 


Toyota COROLLA 1.8 diesel 
bwj. ’83, i.z.g.st. Tei. 046- 
525087. 


VW GOLF diesel met rev. 
motor, bwj. '81, grote ach¬ 
terlichten, APK '92, i.st.v.nw. 
ƒ 3.500,-. Tei. 045-323178., 


Zeer mooie gitzwarte GOLF 
te k. veel extra’s, ƒ 2.400,-. 
Jurastr. 3, Hri. (Zeswegen) 


O.K. CARS biedt aan: Gotf 
Sprint 1.6 '82; Golf diesel 
1.6 '84; Opel Kadett 1.2 '83, 
5-drs.; Opel Kadett 1.3 86 
LPG, 3-drs.; Corsa 1.2 '86, 
3-drs.; Kadett Beriina '81, 3- 
drs.; Ford Escort 1.1 '83; 
Ford Escort XR3i 85. Vert. 
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel. 
04492-5782. 
fïïTi Vk 1 : 


Te huur goed gemeub. zit/ 
slpk. te KERKRADE, Pan- 
nesheiderstr. 1. 


Gevr. KAMER in Geleen v. 2 
werkende meisjes. ' 046- 
745865. Wij zijn bereid 3 
mnd huur vooruit te betalen. 


KAMER te huur bij centrum 
Kerkrede. Tel. 045-461870. 


Pension de Hees heeft nog 
’n KAMER vrij voor werkend 
Dersoon. Tei. 045-416005. 


Te h. gevr. WONING 2-3 
slaapk., Heerien/Hoens- 
broek/Brunssum, huupr. v.a Te ruil grote FLAT in Heer- 
ƒ 400,-. Tel. 045-7148Ö2 len. Tel. 045-728377. 
Diepvries/koetkastreparatle 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorrij- 
kosten. Bel Geleen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 
Te koop uit Faillissement 

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubüair van zeer 
goede kwaliteit Nieuwe bureau s in diverse kleuren en 
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu¬ 
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas- 
ten v.a. ƒ255,-. Gebruikte bureau’s v a. ƒ 95,-. Diverse 
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ƒ 150,-. Laden- 
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4 
laden v.a. ƒ 150,-. Tekening ladenkasten Al en A0 v.a. 
ƒ 595,-, magazijn- en archtefstelling v.a ƒ75,- per mtr. 
Brandvrije archiefkasten • brandkasten met extra korting. 
Burostoeten v.a. ƒ 50,- per st Nieuwe burostoeton.met 
zeer hoge korting, tekentafels Al en A0 van ƒ 675,-. Flip- 
overe-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg 
ƒ825,-. Steekwagens luchtbanden ƒ 109,-. Industrie boor¬ 
machines 16mm 220 Volt ƒ425,-. Verder nog 1001 artikel 
teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m2 
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be- 
drijfeinventaris. 

ROCKMART, Kissei 46A, Heerten. 045-723142. 

Open maand. • vrijd. 9-18.30 uur. Zat 10.00 tot 16.00 u. 


Spectete AANBIEDING, 
nieuwe buro en direkttostoe- 
ten Rock type 295, adv.pr. 
ƒ345,- nu ƒ 195,-; Rock ty¬ 
pe 4050, adv.pr. ƒ495,- nu 
ƒ 295,-; partij zeer mooie di- 
rekttestoeten met hoge kor¬ 
ting; , tekentafelstoelen adv. 
f395,- nu ƒ295,-; confe- 
renttóstoeten Rock 240, adv. 
pr. ƒ 375,- nu ƒ245,-. Alles 
uit Voorraad leverbaar, bij. 
grote afname extra korting. 
Rockmart, Kissei 46a, Heer¬ 
ten. 045-723142. 


GEVRAAGD auto’s v.a. bwj. 
'80-'85, ook schade' met 
RDW vrijwaring. Gratis op¬ 
halen. Tel. 045-423199. 


F. v. OPHUIZEN autohandel 
biedt aan: Honda Accord 20 
EX '88 ; Honda Civic 1.3 5- 
bak'84; Ford Siërra 2.3 DL 
5-drs. '84; Fiat Uno 45 S, 5- 
bak. '85; Rover 3500 Van 
der Plas '83 Citroen Axel 12 
TRS '85; Suzuki Busgeef 
kent '83; Mercedes 200 D 
78; Nissan Cherry 1.3L12- 
'82; VW Golf GTi 5-bak 
sportw. '82; VW Golf diesel 
'82; Porsche 924 i.z. g.st 
76; Volvo 343 GL autom. 
'80; Nissan Sunny '83; Ford 
Escort 1.3 L '81; Opel Kadett 
Caravan 12 S '80; Mitsubishi 
Colt GL '82; Opel Manta CC 
2.0S autom. '80: BMW 316 
LPG '82; VW Jetta 4-drs 1.6 
S '80; BMW 320-6, LPG, i.z. 
g.st 78; Renault 18 TS 
Combi '80; Ford Taunus 16 
L '80 ƒ 950,-. Inkoop, Ver¬ 
koop financiering, <fiv. inrui- 
Iers. Akerstraat Nrd 52C 
Hoensbroek. Tel. 045- 
224425. Geop. van 10.00- 
18.00 uur, zat 10-17 uur 


Wij geven het meeste voor 
uw AUTO! U beft, wij komen! 
045-422610, ook ’s avonds. 


Toyota COROLLA bwj. '81, 
APK 7- 92, ƒ 2.150,- Wilhef- 
minastr. 56, Nieuwen hagen 


Ford TAUNUS 1.6 GL bwj. 
'80. APK dec. '92, ƒ 1.450,-. 
Tef. 045-218925. 


Ford SIÉRRA Sedan '88, 
zwart, ged. Cosworth uitv., 
LPQ. Tel. 045-215990. 


Te k. MERCEDES 230E, 
eiectr. ramen, schuif/kanteid 
sportv., alarm, autom., 
133.000km, i.z.g.st. bwj. nov 
'85, ƒ 27.500,-. 045-457845 


Opel ASCONA 16 S, 2-drs., 
nw.mod., bwj ’83, met LPG 
instaH., APK gek. S-IO-^, 
pr. ƒ 4.250,-. 045-323178 


Opel KADETT 1200, 2-drs, 
81, nieuwe APK, LPG in- 
stall. ƒ 2.450,-. 045-323178 


Te koop gevr. AUTO'S er 
bedrijfsauto’s, schade/defect 
geen bezwaar 045-720200. 


Te koop 

Vespa Ciao 
bwj. ’90, z.g.a.n. 
met sterwielen ‘ 
en verzek. Pr. 
ƒ 750,-. 

Tel. 045-428923 


Te k. VESPA Ciao, bwj. '89. 
*ö- i a-ri. Tel. 045-219493. 


Te koop VESPA Snorbrom- 
mer, 3 mnd. oud, km.st. 40. 
el. 045-231120. 


Te koop staten LEGBORD- 
STELUNG 30, 40 en 70 cm 
diep met 5 legborden, v.a. 
ƒ75,- p.mtr.; Pallet stelling, 
in staat van nieuw, 80 en 
110 cm diep. Zeer interes¬ 
sante prijs. Rockmart, Kissei 
46a, Heetten. 045-723142. 


Pesirt! 


VW LT 40, tO-W, dubb. 
cab. dubb. lucht, met kiep- 
insL Lgjt weg. overcompl. 
Tel. 045-750633. . Autocentrum VEENSTRA: 
VW Golf 1800 GT BBS-uitv. 
'88 ƒ 23.500.-; VW Golf 
1300 CL '87 ƒ13.900,-; 
Mazda 626 LX 5-drs. '89 
ƒ 20.900,-; Honda Accord 
2.0 EX '87 ƒ 17.900,-; Hon¬ 
da Civic 1.5 GL 
ƒ16.900,-; Nissan Sqnnx 

1.3 Trend '88 ƒ 15J9Q0.-; 
Ford Escort 1600 i type '88 
ƒ 14.250,-; Ford Escort -La¬ 
ser '85 ƒ 7.450,-; Forcf Esr 
cort 1300 veel ace.' *61 
ƒ 3.750,-; Ford Escort 1400 
CL '87 ƒ 12.250.-; Ford 
Siërra 1.6 CL 3-drs: type 'BÖ 
ƒ 14.900,-; Ford Siërra 1.6 
Special 4-drs. ' 69 

ƒ20.500,-; Opel Kadetr 

1300 dub '85 '87 va. 

ƒ10.500,-; Opel Ascona 1.6 
S 4-drs. '87 ƒ 12.500,"; 
BMW 316 1800 motor veel 
acc. *84 ƒ 12,900,-; <4ada 

HORECA BUREAU 

NEDERLAND BV 


Met spoed gezocht 

Voor interessant horeca-object : ondernemend echtpaar. 
Horecapapteren vereist, eigen kapitaal niet noodzatetijk. 
Postbus 3051, 6460 HB Kerkrade. 

Telefoon 045-427777; Telefax 045-413521. ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


Voer aan af uw vee het bij¬ 
voeder SAVfTA. Uw vee 
haalt met Savita 25% meer 
rendement uit uw ruw- en 
krachtvoeders. Hierdoor ho¬ 
gere produktie en betere ge¬ 
zondheid. Probeer het zelf 
maar uit. Reeds veten voe¬ 
ren Savita met sukses. Cus- 
ters, B.V. Die teren. 04499- 
1341. Ook het adres voor al 
uw veebenodigheden. 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 

Schadeauto’s 

Ik betaal de hoogste prijs in 


■ui >:» T ( »■ r;Ml 


Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto’s, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Kórter. Tel. 045-229045. 


Te k. gevr. loop-, 
SCHADE-AUTO’S de 
ste prijs van Umbu 
046-519637/046-51 


-_ CT - -- inruH, finan¬ 

ciering. Autocentrum P. 

Veenstra, VaJkenburgerweg Te k. M.H. PUPS, geënt en 
13, VoerendaaJ. Tel. 045- orrtw. Kwikstaartstr. 4, 
752999. Eygelshoven, 045-352260. 


Examengarantie 

Basiskennis boekhouten, Prakfijkdiploma boekhouden, 
MBA, NIMA-A, Prakfijkdploma Informatica 
met examengarantie! SPD. 

Informatie en oratiS^xxosoeotus G. Urseknann, 

077-520440. 
ké Leergangen. 


In jan. start de cursus 
VERKOOPKUNDE RhetOri" 
ca 078-130388 

CHAUFFEURSOPLEIDING JSS, ^dertSÏd 9 ruwt 

SS« Un ievirl& a stoSi to ’ ins * alatie - Ook ontkal- 

Sï^te^fcr^ 60 b0ters * 

voer. Verkeersschool Leo —-- 

Cremers en zn. Voor al u; New LOOK BV Schaes- 
opieidingen. Reeweg 139, berg. Geveireiniging uit- 
Landgraaf. Tel. 045-312558 - kaj^, 

huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. 


Kerp Inbouwcentrum 

UW INBOUWSTATION VOOR: 
autoradte's, boxen, antennes, 

CD-speters, CD-wisselaar, versterkers 
equalizers, alarmsystemen, etc. etc. 

Nu dok inbouw-autoteiefoons en tetefüonantennes. 
Kerp Heerlen, uw vakspecialist als om inbouwen gaat! 


m Uw RIJBEWIJS binnen , 8 
dagen op de Ned. Antillen 
via Saba Driving Organi^at^ 
on. Bei voör info. 010- 
4761506 (betaling na ontv. 
rijbewijs, vraag naar onze 
voorwaarden). 


Uw RUBEWUS op Saba in 
8 dagen via - 

Antillen. Inl. 

Niet geslaagd geld terug. 
Vr. naar onze voorwaaiden. Ptepvries en KOELKAST- 
REPARATE zonder voorrij- 
Bel Geieen, 046- 
senrice binnen 24 u. 


Ervaren vakman biedt zich 
aan voor straatwerk o.a. op¬ 
ritten, sierbestrating. Ook 
voor . jUw gehete tumaanteg, 
SCHERPE prijzen. 
5 offerte. 045-323178. 
S.D.L biedt u aan: RUBE 
WUS A-B-C of D binnen 8 KWAUTEITSKEUKENS, 
dagen op de Ned. Antillen, topkwafiteit voor een norma- 
vanaf ƒ3.500,- aü in, garan- te prijs. R/J Handelsonder- 
ties mog. Tef. 010-4626668 neming, Stationstr. 294, 
Of 4666535. r N«4h. Tel. 045-242602. 


nette FRITUREHULP 
wor 40 uur per week. 
tot 35 jr. ervaring ver- 
Het betreft een vaste 
Uw telefonische 
verw a ch ten wij zo 
mogefipt na ver- 
j van deze adver- 
Op tel.nr. 045-443464, Met spoed leuk MEISJE 
gevr. voor goed. privé-huis 
te Kerkrade. Hoge verdiens¬ 
ten !! Tel. 045-42S100. 


Dagblad zoekt BEZORGER 
voor Bleyerheide of Kerkra¬ 
de, 50 abonnee s, vergoe¬ 
ding ca ƒ 300,- per mnd. 
Tel. 045-410051. 


Gevr. mannelijke MEDE¬ 
WERKER voor div. keuken- 
werkzaamheden, event 
WAO-er omg. Kerkrade. 
Tel. 045-457845. 


Gevr. FRITURE-MEDE- 
WERKSTERS voor zowel 
overdag ais ’s avonds, liefst 
ervaring en eigen vervoer. 
Tel. 045-457845. 


Serieuze ervaren DAN¬ 
SERS m/v gezocht voor een 
Revue show, stijl Lido Paris. 
Tei. 045-211514. 


AUTO Kaktenbóm Wij beta¬ 
len ƒ400,- tot ƒ 30.000.- 
voor uw auto!! 045-411572. 


Te k. gevr. VW KEVERS 
1303, voor restauratie. Be¬ 
talen hoogste prijs! Tel. 045- 
423199. 


OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto's 
in alle Driisklasses v.a. 


Te k. MITSUBISHI CoH, '91. 
Tel. 045-257548. 


Ford GRANADA 2.5 dtesel, 
nw. motor, bwj. '83, iets 
spuitwerk, ƒ1.950,-. Tel. 
045-226433. 


Te k. GOLF diesel, bwj. '81. 
Tel. 045-456142. 


Weg. omsL te k. MERCE¬ 
DES 280 TE staionwagen 
'81, ƒ 8.950,-. Inr. mog. Tel. 

Te k. Citroën CX Dtezel, bwj. 
'87, tedere keuring toege¬ 
staan. Tel. 046-741102. Wï zoeken UNGER1E- 
VERKOOPSTERS voor het 
verzorgen van lingerieavon- 
den bf cfiënton aan huis. U 


werkt mét eigen tijdsindeling 
en goéde verdiensten. Bef. 
046-379773. 


CHAUFFEURS fultime M/V 
gevr. voor taxibedrijf. Sol. 
na 18 uur. Keekstr. 46, Hrl. 

MEISJE gevr. voor privéhuis 
, intem mog. Ini. 046-721759 


ttiKOOP alle merken auto’s. 
Wij betalen de hoogste prijs! 
045-416239 tot 21.00 uur. 


Te k. VW. JETTA diesel bwj. 
'89 km.sL 60.000, van Ie eig 
Tel. 04404-1476 na 17 u. 


Te k. mooie Opel KADETT 
GSHodk, bwj. '86, pr.n.o.(.k. 
Tel. 046-756144 na 18 u. 


Te k. AUDI Quaftro coupé 
GT 5, bwj. "81, in sL v. nieuw 
pr. n.o.Lk. 046-527125. 


TaftxX SAMBA, 7-82, APK 
7-'92, 3-drs. zeer mooi, 
geen roest, ƒ2.300,-. Tel. 
04455-2763. 


Opel KADETT 1.3, bwj. '86, 
i.z.g.st Koopje! ƒ 7.750,-. 
Tel. 045-226433. 


KOOPJE BMW 320-6, origi¬ 
neel zender, Recardo stoe¬ 
ten, zeldz, mooi, defect aan 
cabrateur. Vr.pr. ƒ 1.250,-. 
Tel. 045-422217. 


Wij betalen ƒ 500,- tot 
ƒ20.000,- voor uw AUTO 
S). Gratis afh. 045-422217 


AUDI 80, 1.8 S, 10-89, me¬ 
tallic, sportvlgn., ƒ23.800,-, 
i.z.g.st Tel. 046-523319. 


AUDI 90 E, bwj. 87, div. ex¬ 
tra’s, ƒ 22.750,-. Tel. 046- 
523319. 


INKOOP goede auto’s, cont. 
gekt. Joosten, Schamerweg 
3, Maastricht 043-634978. 


In ab& nw.st. Fiat RITMO, 
bwj. 79, APK 82, pr. 
ƒ 1^50,-. 045-226773. 


tn- en verkoop 2e-hands 
MEUBELEN. Oraqestr. 30, 
Hoenabroek. 045-231437. 


Voor afie 2e hands MEU¬ 
BELS ook antiek (veel keus) 
Kouvencterstr. 206, Hoens¬ 
broek 


KLEUREN-TVS, zeer grote 
sortering v.a. ƒ 125,-. Ook 
recente tv's met teletekst en 
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc- 
casioncentrum Geel, Gras- 
broekerweg 25, Heerlen. 
045-724760. 


Gezocht iemand met YIPECX, 

8 camera NTSC-systeem. 1 Te k. Recom XT COMPU- 
Tel. 046-374608. |TER 640 K.B. Ram, hard- 

dsk, VGA. monitor, 2 disk¬ 
drives. pr. te^Lb. Tel. 

Te k. M1ELE wasaut, 1000l 04405 ' 215Z 
L voN. gerev. met garantie! 

9. 


5ÜSÏ51 dl 


USK. ƒ 95,-; gasfomqjsl KACHELS, 20 tot 25% kor- 
ƒ 95,-; wasdr. ƒ160,-; , was? ting, gratis geplaatst. De 
auL ƒ175,-; dtejjvries Kachetemid, Watem 21, 
ƒ 150,-. 045-725595 ,v ' Kfimmea Tel. 04459-1638. Nieuw! Yamaha orgels keyboards 
en electronische piano’s! 

Door de komst \ran.de nieuwate moeteden orgels, 
keyboards en etectroniadve piano’s, dv. overige modellen 
me( TCf^-^1% kDrttog. 

Muziekhuis Lyana 

Mauritsweg 48, Stóte. Tel. 046-333227. 


Te k. TENORHORN. Tet;j T ___ _ ^ 

045-451553 tussen 18.00- /275,-. Tel. 

19.00 uur. 04405-3549. 


HONDE-, kippen- en konij¬ 
nenhokken vanaf ƒ 195,- 
Houtbouw Ubachs, ÉygeJs- 
hovergracht 39, Kerkrade- 
Tëi. 046460252. 


..iUe grootste KENNEL van 
Umbürg. Alle jonge ras¬ 
hondjes. Meer dan 60 ras- 
Sen phts gar. en tatoeage. 
-KJAmerica, Th.Watsonln 34 
AcheftB). 09-3211644489 

open maand. gesl. 


VOGELS, eenden, fazan- 
tdriv raskippen, duiven en 
papegaaien. Alle hoenders, 
hofdteren. Klein America 
Aehel(B) 09-32-11644489 


ïiTi ! a:; 7. r * ji i; J 


zwart, ingeënt en ontwormd. 
Tel. 04459-2870. SM Privé 

Apart met mannen en boys 
06-320.322.17 - 50 ct p/m 


Live Sex 

Onweerstaanbare 
vrijpartijen of SM. 

Kies wat je wilt 
06-320.330.65 - 50 ct p/m 


Sexbezoekje 

Bij wulpse Annet Trio! 
06-320.320.95 - 50 ct p/m 


Stoute sexafspraalqee 

meisjes 

kontaktiijn 

06-320830.16 • 50 Ct p/m 


Écht lesbisch 

of maar zo’n 50%. Voel je 
als vrouw behoefte aan 
contact met vrouwen? 

De box van vrouw tot vrouw 
06-320.327.78 - 50 Ct p/m 


Te k. GEVRAAGD antieke 
meubels en inboedels. P. 
Cortenraad, Riemst (B). 09- 
32.12261156. 


Te k. ant DRESSOIR, 
ƒ 650,-, trouwjurk mt. 40, 
nw. pr. ƒ1.500,-, vr.pr. 
ƒ 300,-. 045-318867. 


Piccolo’s in het Limburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 045-719966. 
Voor al uw oude METALEN. 
Frans v.d. Loop Recycling/ 
Methaalhandel, Kissei 12- 
14, Heerlen 045-726392 


Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerten. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
er/metaten. 045-422025. 


Gevr. CD, video VHS, ver¬ 
sterker, cass. deck, barok 
meubels, eik. meubels, 
bankstel, slaapk., kl. TV, 
antiek, enz. 045-725595 
Haar mond stond wag 
open. Ze zakte door 
knieën. 50 ct p/m 06-96. 

Op z’n trans! 


Rijpe dame, 38 jaar 
live geraffineerd! 50 ct p/ 


üü 


06-320.320.38 


im 


privé sexkontakt 

Je krijgt direkt een heet 
meisje of knul aan de fijn 
06-320.322.33 - 50 ct p/m 


Waarom 

wachten? 

Zoek de vriend of vriendin 
van je dromen. Bel snel 
06-320.320.33 - 50 ct p/m 


Hete meisjes willen een 

Sexafspraak 

06-320.320.44 - 50 Ct p/m 


Direkt snel sexkontakt 

Sex afspreekiijn 

06-320.320.55 - 50 ct p/m 


Hete meiden zijn op zoek 

, Porno dating 

06-320.321.44 - 50 ct p/m 


Bisex kontaktlijn 

Ook trio-sexkontakt 
06-320.325.01 - 50 Ct p/m 


Meisjes zoeken kontakt! 

Sexadvertenties 

06-320.325.80 - 50 ct p/m 


Gewillige meisjes en 
vrouwen willen aHes met jou 
doen. Vraag naar hun tel.nr. 
voor ’n hete 

Vrijpartij 

06*320.326.33 - 50 ct p/m 


Sex voor twee 

Direkt kontakt met meiden, 
vrouwtjes en stoere 
hete knullen. 

06-320.330.90 - 50 ct p/m 


Mannen en hitsige vrouwen 
willen samen met jou apart, 
voor een heerlijk heet.. 

Sexgesprek 

Doe mee 06-9570 - 50 c 


100 hete meisjes zoeken 

Sexkontakt 

06-320.326.66 - 50 ct 


[UUI 


Blonde Natasja 

doet het met 2 buurjongens 
06-320.327.77 - 50 Ct p/m 


Sexadressen 

van hete dames/meisjes 
06-320.328.00 - 50 ct p/m 


Wulpse Loesje 

Hoor haar tekeer gaan. 
06-320.330.96 - 50 ct p/m 


Monique 

Ze trilt van sexgenot 
06-320.330.97 - 50 ct p/m 


Bisex voor twee 

direkt apart met een heet 
meisje of met een lekkere 
jongen 

06-320.330.87 - 50 ct p/m 


Gay Privé 

WH jij snel een discreet 
afspraaiqe maken met een 
lekkere boy. 06-320.322.75 
Samen direkt apart 50 ct p/m 


Kleed me uit! 

Speel een heet stripspei met 
Suzanne 

06-350811.14 - 50 ct p/m 


EENZAAM..?? 

Bel Lente voor sexgesprek. 
Bj mij is alles mögeüjk. 
06-32 0.324 .96 (50 cpm) 


nu en live 

Een boot vol heet sexptezier 
Wij samen in een apart hu$e 
50 ct p/m 06- 

320.330.74 


Thais meisje 

wil jou beter teren kennen 
via een live sexgesprek. 
06-320.330.06 - 50 ct p/m 


Nymf Linda 

Geniet van 2 kanten, 50 cpm 

06-320.320.14 


Griekse Porno 

Marcha v. achter 50 cpm 

06-9618 


Een meid maakt kennis met 

SM 

Laat dat, tot ze geniet 
06-320.340.22 - 50 ct Gezocht onderdanige boys 
en strenge mannen. Bel nu 

SM voor twee 

06-320.329.99 - 50 ct p/m 


Versier 

’n afspraakje? De Flirtbox 
06-320.330.01 - 50 ct p/m 


Homokontakt 

Zoek je n hete jongen? 
06-320.330.18 - 50 ct p/m 


Luister naar hete meisjes 
die een jongen zoeken voor 

Sexkontakten 

06-320.330.66 - 50 Ct p/m 


Homojongens 

Hoor ze lekker tekeer gaan 
06-320830.88 -50 ctp/m 


Partnerruil 

Direkt apart met mannen en 
vrouwen voor ‘n orgie!! 
06-320.330.91 - 50 ct p/m 


Hete meisjes 

zoeken aflemaai sexkontakt 
06-320.320.36 - 50 Ct p/m 


Hete meisjes willen 

Sexkontakt 

06-320.330.42 - 50 ct p/m 


Bi-Sex Privé 

Zoek je ’n heet meisje of een 
lekkere boy? Direkt 
afspraken, ook voor trio 
06-320.330.46 - 50 Ct p/m 


Zoek jij snel sexkontakt? 

Tippellijh 

06-320.330.79 - 50 ct 


Val je voor dominante 
vrouwen. 50 ct p/m 

06-320.332.32 

Bel je meesteres 


Donkere vrouw 06-96.40 
Zapp Sex 06-96.92 
Harde praat 06-96.91 
Live met mij? 06-95.06 
Volte vrouwen 06-96.94 

Kort en lekker 

50 Ct p/m 


Kofitakten/Klul» 


..........N ieuw , nieuw, nieuw,********** 

Privé Yvonne 

Knappe sexy meisjes in Nylonkousjes. 
Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100. 

7 dagen geopend, 11-24 uur, zondags van 15-23 uur. 


Privéclub Amorosso 

Met Angeta, MicheHe, Deborah, Samantha, Meianie en 
NIEUW NIEUW: Tamara, Jolanda en Christien. 
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335 Club Mirabelle 
Club Nirwana . 

Bekend van tv en faam!!! 

Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastetenü! 
Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzofl 
Klant-koning-servicel! Meiden die aan de top willen staan 
Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer. 
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur. 

ESCORT 045-427120/463323 'i 

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tef. 045-427120 ; 
Nieuws traat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323. 


Door 1 of 2 nieuwe leuke jonge meisjes totale ^ 

ONTSPANNINGSMASSAGE 

eens geweest, je blijft echt komen!!! 045-353489. 


Ook in het nieuwe jaar, staan wij voor Uw wensen klaar. 

Riversideclub ; 

A2, afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak, 
100 meter voorbij Camping de Maasterp. Open van 
dag t/m vrijdag van 14.00 t/m 2.00 u. Creditcards ac 

Tevens vragen wij assistentes. Tel. 04755-1854. r 


Katja’s Relax-Place 

ƒ 50,- all in. 

Tel. 045-423608. Ik ben een sexy donkere 
vrouw, al wat ouder. 50 cpm 

06-320.320.91 


Lady B 

50 ct p/m 06-320.324.68 
Meesteres. Lekker ruig! 
met een P-koker. 


TopSex 

2 handen vol. 50 ct p/m 

06-320.325.25 


Adressen 

van dames privé, clubs en 
escorts, de dames vertellen 
je zelf wat ze te bieden 
hebben en geven ook hun 
adres ert telefoonnummer 
06-96.85 (50 cpm) 


Pikante 

Sexdating 

Plaats zelf een oproep of 
reageer op die van anderen 
06-320.350.75 - 50 ct p/m 


Ge liggen, ontspan je en doe 
reet je handen wat Wendy je 
vraagt... 

Wendy 

06-320.331.03 - 50 ct p/m 


Zal 

Bianca 

je met haar mond 
verwennen? Doe je ogen 
maar dicht 

06-320.331.07 - 50 Ct p/m 


Club 06- 
Special sex 

Draai eerst 06-320.320 
EN DAN VOOR 

SM 25 

onderdanig, ze doet wat je 
wilt 

Hetero 26 

onze meisjes zijn overal 
voor in 

Lesbisch 46 

mm meisjes onder elkaar 

Meesteres 46 

Schiet op! Ze zit te wachten 

Lolita 47 

v ondeugend 

Heerlijk live 48 

Sexen live opgenomen 

Meegenieten 60 

De spannendste sex 50 cpm 


Gratis 

real live gesprek 

0,50 p.m. p6- 

320.330.62 

Met beeldtelefoon kunt u 
onze meiden ook zien! 
VAN CLUB 06, DUS GOED. 


Love 

gehete dag relaxen voor 
ƒ 200,- aüin met alle meisjes 
Geop. ma t/m vr. 12-24uur 
Bart. Floriszstr. 37 HS, 
A’dam. 020-6762176 ' 


**045-326191** 
* Escort all-in * 


tcfïl 


Geslachtsziek- 

tenbestrijding 

24 uure infoiyn 
Tel. 045-740136 


S 045-320905 

Nieuw Saimanita. 


Buro Venus 

voor al uw privé-adres. tev. 
dames gevr. 043-257229 


Nieuw Escort 

Prisdlla en Snel bij 
u thuis of in hotel 

te 045-428849 


Dave 

voor heren 045-428856. 


S.M. Rachel 

Slavin aanwezig. 
Tel. 045-274810. 


Privé en esoort 

Anita 

tel. 045-352543 


ramona 

v.a 10 uur ook zat en zond. 
045-721759 meisje 


Escort Moniek 

Tel. 045-725778. Buro Geleen 


ABeriv Jn-ftdr. 046-748768»/ 
Inschr. dames gevr. 


Privé Brigitte en 

Nieuw Chantal 

v. 11-23 uur. 045-254596. 


Vëra 

Privé, tel. 04754-65818. 


Buro Yvonne nu 
buro Sittard 

Tei. 046-523203 


Meisjes!! Wie wil er 

werken bg < 

LYDIA... 

Intern mog. Chauffeur aanvi 
Ma. t/m vr. 11-23 u. zat v 
11-18 u. Tel. 046-749662. J Club Denise 

ontvangt u in een aangena¬ 
me stoer, er zijn meerdere 
leuke meisjes. Tevens 
escort. Industriestr. 13, 
Spekhoizerheide v.a. 18 t/m 
3 uur Tet. 045-413887 


Privé Brigitte 

Tel. 045-232069 of 212570 


2 films tegelijk zien? 

Videodub 

045-718067, meisje aanw. 
Frans mog. Nieuwe films 


Contactburo 

Maastricht v. discrete ; 
relaxadres. 043-635264. 


Escort Service 

voor een leuk meisje b| u 
thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 U 
Tel. 045-422685 NEER U ER WEL EENS MN 
GEDACHT MT IN DIE 
VERAFGELEGEN VILLA'S 
HELE RUKE MENSEN KUNNEN 
WONEN..? 

■Mt 

inlichlinq-en omtrent de servicerubnek 

Tel. 045-739381 


1 104)0 •• Journaal. 

104)5 (TT) Vrouw zijn. Gevarieerd 
[ vrouwenmagazine. Presentatie: Henk 
S Binnendijk en Tonneke Bijker. 

J°-55 TV-Frultmand. Geestelijke He¬ 
lderen op verzoek. 

11 >15-11.35 Een wereld van ver- 
- *chll. Praatprogramma over geloven 
in God. (herh.). 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 •• Journaal. 

16.08 Het kleine huis op de prairie. 

(Uttle house on the prairie), serie. 
Afl.: De dief van Walnut Grove. 

1?4)0 Kinderkrant Gevarieerd kin- 
dermagazine. 

1740 Tijdsein 1. Actualiteitenrubriek. 
Presentatie: Fijnvandraat. 

18.10 De kleine prinses. (A little prin- 
~ ces 8 ), 6 -delige Engelse serie. Afl.1. 
Sara Crewe leidt een zeer luxueus 
bestaan in India. Haar vader, een rij¬ 
ke kapitein, besluit zijn dochter naar 
een dure kostschool in Engeland te 
Muren. 

1845 Blackout Quiz. Presentatie: 
Bert van Leeuwen. 

18.03 Op weg naar Avonlea. (Road 
k> Avonlea), Amerikaanse serie. 
Afl.15: Ware liefde. De twee weeskin¬ 
deren Davey en Dora zijn er de oor¬ 
zaak van dat er verwijdering ontstaat 
: tussen Marilla en Rachl. Daarbij 
Mordt Rachel ook nog geplaagd door 
«en flinke kiespijn. 

1842 Mijmeringen. Overdenking. 
«.00 (••+TT) Journaal. 

«43 Overleven in de natuur. Serie 
hatuurdocumentaires. Afl. 12 : Van ge- 
herat» op generatie. 

•1*16 Tijdsein 2. Actualiteitenrubriek. 
«141 Gijzeling in Beiroet. Gedrama¬ 
tiseerde documentaire rond de gijze- 
. kng van CNN journalist Jerry Levin. 
1*2.21 Koorzang op z’n best. Liede- 
ren uitgevoerd door het christelijk' 
mannenkoor Albatros uit Nieuwe Pe- 
kela. 

*244 Antenne: Schaduw over Oost- 
! Tirnor, documentaire over de ge¬ 
schiedenis van een volk dat sinds 
1975 lijdt onder het Indonesisch juk. 
«44 Tenslotte. Kort slotwoord. 
«49-23.44 •• Journaal. 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.05 Bobobos. Tekenfilmserie. Afl.: 
De val van Frits. 

17.31 De grote .meneer Kaktus 
show. Kinderprogramma met Peter 
Jan Rens, Annemieke Hoogendijk en 
Hans van der Laarse. 

18.00 •• Journaal. 

18.16 Dubbeldekkers. Serie. De in¬ 
specteur struikelt over de lunch van 
Stan en raakt gewond aan zijn been. 

18.41 Daar komen de schutters. 
(Dad’s army), Engelse comedyserie. 
Onze helden doen mee aan een oe¬ 
fening. Ze moet ongezien een wind¬ 
molen in open veld overmeesteren. 

19.15 Lingo. Woordspel gepresen¬ 
teerd door Robert ten Brink. 

19.37 De baas in huis. Amerikaanse 
comedyserie. Afl.: Tony in de politiek 
(1). Tony wil opkomen voor de oude¬ 
ren in de samenleving en met name 
voor zijn oude vriend Chappy. Hij is 
bereid als woordvoerder voor de se¬ 
naat te vertellen hoe schrijnend de 
sftuatié is. 

20.02 Romuald en Juliette. Franse 
speelfilm uit 1989 van Coline Ser- 
reau. Met: Daniël Auteuil, Firmirie 
Richard, Pierre Vémier, e.a. Het le¬ 
ven van de naïeve zuivetgigant Ro¬ 
muald Blindet raakt in een stroomver¬ 
snelling als hij te maken krijgt met 
een Wraakactie van zijn vijanden. 
Dan ontmoet hij de zwarte schoon¬ 
maakster Juliette, een stevige alleen¬ 
staande vrouw met vijf kinderen. 

22.00 Achter het nieuws. Actualitei¬ 
tenrubriek gepresenteerd door Paul 
Witteman. 

2242 Golden girls. Amerikaanse co¬ 
medyserie. Afl.: Horen, zien en zwij¬ 
gen. Volgens Dorothy wordt Sophia 
een beetje doof. Maar bij de dokter 
blijkt dat niet Sophia maar Dorothy 
hardhorend is. 

2248 Impact: de magneet Docu¬ 
mentaire over de Scheveningse Duk- 
dalfstraat. 

23.45 Museumschatten. Prof. Henk 
van Os geeft achtergronden bij voor-. 
werpen uit Nederlandse musea. Van¬ 
daag: Gestoffeerde landschappen. 

23.55-24.00 •• Journaal. 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

11.30- 12.00 (TT) Nieuws uit de na¬ 
tuur. afl. 13. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.25 Japan na 1945. Afl. 6 . 

1745 Grieks voor beginners. Voor¬ 
lichtingsprogramma. 

17.35 Alg. voorlichtingsprogramma. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (••+TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 De Illegalen. 3-delige serie. 

19.30 Het gezicht van Nederland. 
Serie. Afl.: Hoorn. 

19.45 Hoogstandjes.- 

20.00 •• Journaal. 

20.25 Achter de dijk. Reportage over 
de visafslag te Scheveningen. 

21.05 Jansen & Co. Muzikale talk¬ 
show. 

21.49 Verhalenvertellers. Story of 
clear swamp, verteld door Rara Ru- 
miati (Indonesië). 

22.00 •• journaal. 

22.15 Studio $port journaal? 

22.30 NOS-LaaL 

23.00 Sprekend over de Middeleeu¬ 
wen. Afl.4. 

23.30- 23.35 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

• Willeke van Ammelrooy. 
(RTL4 - 21.40 uur). 


06.55 Nieuws. 

07.00 Cartoon. 

07.25 Nieuws. 

07.30 Cartoon. 

08.00 Nieuws. 

08.05 The bold & the beautiful. Ame¬ 
rikaanse soap serie. 

08.30 Nieuws. 

08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie. 

09.05 Nieuws. 

09.10 Love boat. Amerikaanse serie, 
(herh.). 

10.00 Goede tijden, slechte tijden. 
Nederlandse dramaserie, (herh.). 

10.30 As the worid turns. Ameri¬ 
kaanse serie. 

11.15 De 64.000 gulden vraag. Quiz. 
(herh.). 

11.40 Een eigen huls, een plek on¬ 
der de zon. Herh. 

12.10 Teletext 

12.45 The kidnapping of baby John. 
Amerikaanse speelfilm van Peter 
Genetsen. 

14.15 The Oprah Wlnfrey show. 
Amerikaanse talkshows 

15.05 Sons and daugtiters. Austrati- 

15.35 Thebokl & the beautiful. Ame¬ 
rikaanse soap serie.: 

16.00 Telekids. Kinderprogramma. 

16.30 Happy days. Amerikaanse se¬ 
rie. .... "■ 

17.00 5 uur show. Gevarieerd maga¬ 
zine. 

18.00 Nieuws. 

1840 Prijzenslag. 

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje. 

19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Nieuws., 

20-00 Goéde ttjden, slechte tijden. 
' Nederiandj^dramaserié. 

20.30 Httbfrigo. Showprogramma. 

21.40 Mag het iets meer zijn? Neder¬ 
landse comedyserie. 

22.15 Hunter Fever. Amerikaanse 
speelfilm uit 1987 van Craig Lahiff. 

23.45 Nieuws. 

00.00 Trial by jury. Amerikaanse se¬ 
rie. 

0045 M.A.S.H. Amerikaanse serie, 
(herh.). 

0040 The Oprah Wlnfrey Show. 
Amerikaanse talkshow, (herh.). 

0145 Teletext 


14.30-15.30 Schooltelevisie. 

16.00 Romance in mineur. (Roman- 
ze in Moll), Duitse speelfilm uit 1943. 

17.30 Mooi en meedogenloos. (The 
bold and the beautiful), Amerikaanse 
serie. Afl.332. 

17.55 Nieuws. 

18.00 Uk tak. Animatieserie. Afl.7. 

18.05 Uegebeest. 22-delig kleuterma- 
gazine. Afl.2: Even voorstellen. 

18.20 Het station. Kindermagazine. 
Afl. 19. 

18.35 Top Score. Spelprogramma 

19.03 Buren. (Neighbours), Australi¬ 
sche serie. Afl.757. 

1945 Lotto, mededelingen en pro- 
gramma-overzlcht. 

19.30 Journaal. 

20.00 Kwislijn. 

20.05 De drie wijzen. Quiz. 

20.40 Zeker weten? Praatprogramma 
met Jan van Rompaey. 

22.00 NV De Wereld. Reportagema- 
gazine met verhalen van mensen uit 
Vlaanderen en andere verre landen. 

2240 Vandaag/Sport 

2245 De jaren van vreugde en ver¬ 
driet: 1940-1960. Doe .serie over de 
periode die de basis vormde voor on¬ 
ze welvaartsmaatschappij. Afl.1: En 
toen was het oorlog. 

2340*23.25 Coda. Zebus, Johan Fa- 
voreel. 
Dpi 

niü/RTRF 1 

S|| 

h ui: 

’.Cllli 

ilüll 


ll 

m 

•••.. 


12.10 Vacatures. 12.25 La fête è la 
maison. (herh.). 13.00 Nws. 1345 La 
gagné (Big town), Amerikaanse speel-. 
film uit 1987.1540 Le jardin extraordi¬ 
naire. (herh.). 1540 Gónies en herbe. 
(herh.). Aansl.: Clips. 16.30 Nouba 
nouba. 1745 Duo d'enfer. 18.25 La fê¬ 
te è la maison. 19.00 Ce soir. 19.30 
Journal. 20.05 Doublé 7. 21.30 Babel 

22.45 Concert: Staatsymfonie Orkest 
Moskou. Aansl.: Nws. 


09.00 Breakfast news. 09.15 a Flash 
Gordon, sf-serie. Afl.: Doom the dicta-. 
tor. 09.30 a King of the rocket men,; 
sf-serie. Afl.: Wave of disaster, (herh.). 
09.45 Famous faces, favourite pi aces.! 
Afl.: Fred Trueman. (herh.). 09.55 The* 
travel show traveller: Legoland. 10.00- 
Chiidren of the Nile, doe. 11.00 a Ran- 
dom harvest, Amerikaanse speelfilm uih 
1942. 13.00 Choirboys, rep. 1340 A> 
year in the life .... serie. Afl.: 20 years* 
on: Craghead. (herh.). 1440 PC Pin-< 
kerton, animatie. Afl.: See you in the 
moming. (herh.). 14.25 Fireman Sam/ 
animatie. Afl.: Bam Fire. (herh.). 1445 1 
Ken Hom's Chinese cookery. 15.00, 
News. $ansl.: See hear! Herh. 1540 
WK Darts profs (16.00, 16.50 News).* 
18.00 Behind the headlines. 1840 The; 
gravediggers, rep. (herh.). 19.00 Hou-: 
se of. bamboo, Amerikaanse speelfilm!! 
uit 1955. 20.40 Animation now: To be. 
(herh.). 20.50 Leaming to fail. 21 . 3 CL 
Food and drink. 22.00 (TT) Quantum 
Leap, sf-serie. Afl.: Catch a falling star.* 

22.45 Our boys. Engelse speelfilm uif 
1950. 2340 10 x 10. Afl.: Impulse van, 
Eleanor Yle en David Charap. (herh.)j! 

23.30 Newsnight. 00.15 WK Darts 
profs. 00.55 Behind the headlines. 
0145-01.35 Weer. 
18.55 Nieuws. 

19.00 Een vreemde eend in de bijt. 

Integratieperikelen van een nieuwe 
leerling. 

1940 Het Capttool. (Capital), Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.304. 

19.53 Benny Hili. 

20.00 Programma van de C.D.O. 

20.30 National Geogrephlc. Docu¬ 
mentaire serie. Vandaag: De erfenis 
van L.S.B. Leaky. Het idee dat de 
oorsprong van de mens in Oost-Afri- 
ka gezocht moest worden, was een 
revolutie in het evolutie-onderzoek. 

21.30 Joumaal/Sport. 

22.00-23.35 De wurgers. (HiHside 

stranglers), Amerikaanse tv-film. 


Ö6*00 Heute. 

«•03 Der Denver-Clan. (Dynasty), 
0945 •• Teie-Gym. Fitness. Afl.21. 
jO.00 Heute. 

]6.03 Auslandsjoumal. 

]0*45 ZDF-info Gesundheit. 
tl.00 Heute. 

'1-03 (TT) Diese Drombuechs. Se- 
rie. Afl.: Um keinen Preés. 

<245 Umschau. 

«45 Persoverzicht. 

■3.00 ZDF-Mhtagsmagazine. Met 
Heute-Nachrichten. 

J*45 Wirtschafts-Teiegramm. 

■640 Tagesschau. 

]4.02 Zapp Zarapp. 

H40 Es war einmal... Amerika. Te- 
k kenfllmserie. Afl.2: Jëger und Samm- 
ler. 

11 5.00 Tagesschau. 

16.03 Spass am Dienstag. 

'540 In der Traumstadt let kein LA- 
cheln steh’ngeblieben. 3-delig por¬ 
tret van Schwabing. Afl.1. 

]6.00 Tagesschau. 

<6.03 Mutter & Sohn. Australische 
„ comedyserie. Afl.2: Milch ist gesund. 

16.30 (TT) Vale Tudo • Um jeden 
Prei*. Braziliaanse serie. Afl.30. 

*740 Punkt 5 - L£ rider report 
17*17 Tagesschau. 

1745 WWF-Studlo. 

•745 •• Baywatch - Die Ret- 
hrngsschwlmmer von Malibu. Se- 
rie. Afl.: Reissendes Wasser. 

1640 Hier und Heute. Actualiteiten. 
1645 Der Fahnder. Afl.: Mikado. 
1648 Programma-overzicht. 

*0.00 (TT) Tagesschau. 

«.15 (TT) Peter Strohm. Misdaadse- 
^rie. Afl.: Schnitzeljagd in Amsterdam. 
*1.04 Tagesthemen-TMegramm. 
*1.06 Mr. Bean. Engelse comedyse¬ 
rie. Afl. 1 . 

*140 Nedschmas Traum - von der 
Sahara in die Kashba. Documentai¬ 
re over een Algerijnse vrouw die in de 
JPdWek gaat. 

«•00 Fllm-PALAST. Filmmagazine. 
«40 Tagesthemen. 

*3.00 •• Boulevard Bio. Amuse¬ 
mentsprogramma. 

®040 Magnum. Amerikaanse mis¬ 
daadserie. Afl.: Der letzte Cowboy. 

0045 Tagesschau. 

00.50-00.55 Z.E.N. 


09.00 Zie Duitsland 1. • 

1345 Mlmml. 6 -delige Zweedse kin¬ 
derserie. Afl .6 (slot): Das Monster im 
Schrank. 

14 .IO Trilogie der vergangenen 
TfAuma. 3-luik over de American 
Dreint Afl. 1 : Los Angeles: Todeszo- 
ne Sóuth-Central. (herh.). 

14.45 Ganz pereönlich: Walter Kem- 
powski und Rostock. Portret van 
deze schrijver en deze stad. 

15.15 Wiedersehen macht Fraude. 
Terugblik op programma’s uit 1977. 

1548 Programma-overzlcht 

16.00 Heute. 

16.03 Neue Abenteuer mit. Black 
Bésilty. 1 Jeugdserie. Afl.: Eine aufre- 
gehde Retee. 

16.25 Logo. Jeugdjournaal. 

16.35 Die Rallers. 6 -delige jeugdse¬ 
rie, Afl.1: Reisefieber. 

17.00 Heute. 

'17.10 Sport Heute. 

17.16 •• LAnderjoumal. 

1745 Unsar Lehrer Dokter Specht 
13-detige serie. Afl.: Das Schwangere 
MAdchen. Aansl.: Programma-over- 
Zicht (VPS 18.50). 

1940 Heute. 

19.20 Regina auf den Stufen. 10 -de- 
lige serie. Afl.: Korken und Kamelte. 
München, 1956: De 22-jarige Regina 
Thorbeke is illegaal uit Dresden ge¬ 
komen en zoekt dringend een kamer. 
Ook de 35-jarige Martin Scholz moet 
zijn weg nog vinden. Hij is namelijk 
na 11 Jaar teruggekeerd uit Russiche 
gevangenschap. 

20.20 Studio 1 . Achtergronden en 
nieuws. 

20.55 (TT) Günter Pfitzmann: Der 
Mllllonenerba. 4-delige serie. Afi.1: 
Unter der Haube. Johannnes Redlich 
komt van een vakantie in Schotland 
terug, vergezeld van Irene Rimbach. 
Het was een aangename vakantie, 
maar Johannes is zeer verbaasd, als 
Irene vervolgens voorbereidingen 
voor hun huwelijk gaat treffen. 

21.45 Heute-joumal. 

22.15 Aapckte. Cultureel magazine. 

294Q Das kleine Femsehsplel: Dae- 
dalus. Tv-spel van Pepe Danquart. 
Met: Moe Thyssen, Stefan Merki, Ma- 
ja Maranow, e.a. 

0045 Heute. 


14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster- 
Platz. 15.30 Landesspiegel: Der Gale- 
rist Gottes - Friedhelm Mennekes. 
(herh.). 16.00 West 3 aktuell. 16.05 
Wie das Leben so spielt..., serie. 
Afl.40: Nix pass - nix leben. 16.30 Er- 
mordet meine Kinder nicht, reportage 
over straatkinderen in Brazilië. 17.00 
Die Geschichte des Streichtrio’s, docu¬ 
mentaire serie. Afl.1: Die Anfdnge. 

17.30 Cursus wiskunde. 18.00 Aktuelle 
Minute. 1841 Hallo Spencer, kinderse¬ 
rie. Afl.: Sechse kómmen durch die 
ganze Welt. 18.30 Die rote Zore und 
ihre Bande, jeugdserie. Afl.9: Brankos 
erste Liebe. 18.57 Programma-over- 
zicht. 1940 Aktuelle Stunde met om 

19.45 Raamprogramma's. 20.00 15 Mi¬ 
nuten International. 20.15 Auslandsre- 
porter, mHieu-magazine. 2045 Sonder- 
bar, rariteitenmagazine. 21.30 West 3 
aktuell. 21,45 Plus 3-Rei$ebüro, vakan- 
tjetips/22.15 Westpol. 22.45 Sport- 
Platz. 23.15 Deutschlandbilder: Amo- 
klëufer - der Fait des fünffachen Mör- 
ders Markus Bitsch, documentaire. 
00.00 Nieuws. Aansl.: Zur Nacht. 08.15 Tele Gym. 08.30 Cursus Wis¬ 
kunde. 09.00 Non-Stop-Fernsehen. 
1640 Kinder helfen Kindem, afl. uit de 
serie Gott und die Welt. 16.30 Cursus 
Engels. 17.00 Cursus Wiskunde, 
(herh.). 17.30 Sesamstraat 1748 Kin- 
der-Verkehrsspot. 17.59 Abenteuer 
überieben: Ein neugleriger Wal, docu¬ 
mentaire over walvissen. 1843 Philipp, 
kinderprogramma. Afl.: Alles hat zwei 
Seiten. 18.26 Das Sandmënnchen.kin- 
derserie. 18.30 Das Südwest-Journal. 
19.00 Schlüsselloch, serie. 1940 
Schlaglicht. 20.00 Lindens trasse, serie. 
Afl.: Frohes Fest. (herh.). 20.30 Lan¬ 
desspiegel. 21.00 Nieuws. 21.15 MuM: 
Volles Boot, leere Kassen? 22.00 La 
Storia, 3-delige mini-serie uit 1985 van 
Luigi Comencini. Deel 2 . Met: Ciaudla 
Cardinale, Andrea Spada, Antonio 
Degti Schiavi e.a. 23.30 Geschichte 
des Streichtrios, 6 -delige serie over 
strijktrio's. Afl. 1 . (herh.). 0040 Nieuws. 
00.05 Non-Stop-Femsehen. 


06.00 RTL Früh-Magazin. 06.05 
GekJMarkt; 06.30 Guten Morgen 
Deutschland; 0840 RLT aktuell. 

0845 Der Hammer. (Sledge Ham- 
mer). Afl.: Hëuem und feuem. 

06.55 Der Engel kehrtzurück. (High- 
way to heaven). Afl.: Selbstmitleid. 

09.45 Reich und schbn. (The bold 
and the beautiful), serie. 

10.10 Wetticmf mit dem Tod Run fbr 
your life). Afl.: Mërchenhaft. 

11.00 Die wilde Ros* (Rosa Salva- 
je), serie. 

11.45 Geminl man. Afl.: Flucht in die 
Freiheit. 

12.30 Immer, wpnn er Pillen nahm. 

(Mr. Terrific) r ,,Afi.: Der Spton, der 
mich liebte; ii s . ^ , i3 ' 

1245 RTL aktuell. 

13.00 Ein Vatar zuviel. (My two 
dads). serie. 

13.30 CalifomtaCten. (Santa Barba¬ 
re). Aansl.: ATbaktüdL 

1440 Die SpringfMd Story. (The 
guiding light). Aansl.: RTL aktuell. 

15.05 ONsilas. Aansl.: RTL aktuell. 

1545 Chips. Afl.: Bis ans Ende der 
Zeit. 

16.45 Riskant! Spelprogramma. 

17.10 Der Praia ist heisa. Spelshow. 

1745 DurehgedrphL Videoshow. 

17.55 RTL slftltall. 

18.00 Die wilds Rose. Serie. (herh.). 

18.45 RTLaÜwU. 

19.15 Knlght rider. Afl.: Duft einer 
Rosé. 

20.15 Attsr schützt vor Torheit 
nicht (Columbo: Dagger of the 
mlhd), Amerikaanse speelfilm. 

22.Q0 Exploslf - Der MMsss Stuhl. 

2240 LJLLaw - Starenwëlte, Tricks, 
Prozesse. Afl.: Das Zwei-MiHionen- 
Dollar-Ding. 

23.50 RTL aktuell. > 

00.00 Dienst In Vietnam. (Tour of dii- 
ty). Afl.: Befehlsverweigenjng. 

00.50 Kampf gegendtoMefia.(Wise- 
guy). Afl.: Der Maulwurf. 

0140 Twiüght zone. Afl.: Der wahre 
Schatz. '■ 

02.15 lm Schatten des Sieges. (The 
shadow of vlctory), Nederlandse 
speelfilm uit 1965. 

04.05 Mörder-THo. (three came to 
kill), Amerikaanee 8 peeifilm. 

06.15 After hoefri: 


/ 


• Robert Mitéhum als Vic- 
tor Henry in ’The Winds of 
War\ (Sat 1 - 21:15 uur). 


06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30 
a Bezaubemde Jeannie. Amerikaanse 
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05 
Elsstation Zebra Amerikaanse avontu¬ 
renfilm uit 1967. Herh. 1140 Glücks- 
rad. Herh. 1245 Teie-Börse. Tussen¬ 
door: SAT 1 Bliek. 13.35 Unter der 
Sohne Kalifomiens. Amerikaanse se¬ 
rie. 1440 a Bezaubemde Jeannie. 
Amerikaanse serie. Herh. 15.00 SAT I ’ 
Bliek. 15.05 Falcon CresL Amerikaan¬ 
se serie. 16.00 Die Schóne und das 
Biest (The beauty and the beast). Ame¬ 
rikaanse fantasieserie. Herh. 17.00 
SAT 1 Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze! 
Spelshow. 18.15 Bingo. 18.45 Guten 
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad. 
20.05 WetterNews. 20.15 Hallo Helno. 
Hits en humor met Heino en Hannelo- 
re. 21.15 Feuersturm. Amerikaanse 
serie. Herh. 2340 SAT 1 Bliek. 23.35 a 
Auf der Flucht. Amerikaanse misdaad¬ 
serie. 0045 Die Schóne und das Biest 
(The beauty and the beast). Ameri¬ 
kaanse fantasieserie. Heib. van 16.00 
uur. 0140 VorschauAfideotext 


15.55 Violon-passion: Pierre Amoyal. 
(herh.). 16.45 L’empreinte de Staline 
(3). (herh.). 17.40 Nouba nouba. 18.30 
Alfred Hitchcock présente: The mail or¬ 
der prophet 19.00 Radio 21 . 19.30 
Journaj, 20.00 La ronde de l’aube (The 
tamisbed angels), Amerikaanse speel¬ 
film uit 1957. 21.30 Nws. 22.05 Alice. 
(herh.). 22.55-2340 Ce soir. 


08.00 Eurobics. 08.30 Bowlen. 0940* 
Skiën. 09.30 Teleschuss 92 . 09.40* 
NHu Action. 10.30 Eurobics. 11.0G 
Rugby A’ X 111 .12.00 NBA Basketball., 

13.30 NBA action ‘92. 1440 Power- 
sports int. 15.00 Eurobics. 1540 Paar-! 
desport. 16.30 US Pro boksen. 18.00 
Volleybal. 19.00 Goals! 19.30 Tennis, 
21.00 The road to Albertvitte. 22.00' 
Matchroom pro boksen. 00.00 World* 
snooker classics. 
07.00 Nws. 07.40 Cursus Fr. 08.00 
Clin d’oeii. 08.05 Can. Nws. 08.20 
Nws. 08.30 Selection One worid. 08.55 
Eurojoumal. 0945 Bouillon de culture. 

11.10 Viva. (herh.). 11.50-1145 Nws. 
16.05 Nws. 16.15 Enjeux/le point. 
(herh.). 17.15 Culinair magz. 17.40 Kim 
et Clip en Casimir. 17.55 Cursus Fr. 

18.10 Le jeu des dictionnaires. 18.30 
Nws. 18.50 Clin d'oeil. 19.00 Le Cana¬ 
da sur deux roues. 19.30 Zw. Nws. 
20.00 Envoyé spécial. 21.00 Nws. 

21.30 Le tueur du dimanche, misdaad¬ 
film. 2340 Nws. 2340-0045 Bouillon 
de culture. 


09.00 Rally Parijs - Dakar, (herh.) 
09.30 W.K. skispringen. 11.00 Best o 
tennis. 13.00 Kickboksen. 14.00 Rally 
Parijs - Kaapstad. 1440 W.K. skiën, 
slalom dames. 16.00 Eurofun. 1640 
W.K. skispringen. 18.00 Eürogoals 
voetbal. 19.00 Eurotympics Albertvtlte. 
1940 Best of swimming. 21.00 Rally 
Parijs - Kaapstad. 2140 News. 2240 
Worstelen. 23.00 Best d'halterophilie. 
00.00 Rally Parijs - Kaapstad. 
0040-01.00 News. 
06.05 Ochtend- en middagprogramma 
18.00 Nws. 18.40 II mondo di quark.. 

19.40 Hist. dagkroniek. 20.00 Nws. 

20.40 TG Sette. 21.45 Vogilo vivere 
cosi. 22.45 Nws._.23.00 Vogilo vivere 
cosi. 00.00 Nws. 00.30 Mezzanotte e 
dintomi. 0040 DSE. 01.15 Pas mi mé- 
chant que sa, film. 02.50 Nineteen Ni- 
neteen, film. 
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news. 
10.05 Kilroy. 1040 Hot chefs. 11.00 
News. 11.05 Playdays, the playground 
stop. 1145 Pingu, animatie. Afl.: Barrel 
of fun. (herh.). 1145 No kidding with 
Mike Smlth, quiz. 12.00 News. 12.05 
Wildlife gems. Afl.: Tiny tanks and ar- 
moured animals. 12.30 Peopie today. 
(13.00 News). 1340 Pebbte Mili. 14.00 
News. 14.30 (TT) Neighbours, série. 

14.50 Going for gold, spel. 15.15 The 
Terry Fox Story, Canadese speelfilm 
uit 1983.16.45 Red and blue. The mi- 
crophone. 16.50 Joshua Jones, serie. 
1745 The new Yogi Bear Show, teken¬ 
film. Afl.: Misguided missile. (herh.). 

17.10 Chariie and the chocolate facto- 
ry. Afl.: The miracle. (herh.). 1745 
Fantastic max, série. (herh.). 1745 lp- 
so fado. Afl.: Fear. 18.00 Newsround. 

18.10 (TT) Grange HUI, jeugdserie. 
1845 (TT) Neighbours, serie. (herh.). 
19-00 (TT) News. 20.00 Hoiiday. 20.30 
(TT) EastEnders, serie. 21.00 (TT) Fall 
and rise of Reginald Perrin, serie. 
Herh. 2140 (TT) A question of sport, 
quiz. 22.00 (TT) News. 2240 (TT) 
Spender, serie. Afl.: Here we go again. 
2345 Film ’92. 23.55 (TT) Streetoop, 
speelfilm uit 1982. 0145-0140 Weer. 


0640 USA markot wrap. 06.40 Bust^, 
ness insiders. 07.05 Business view. 
07.30 Sports news. 07.35 News focus,, 
08.30 Spiegel tv. 09.00 The mix. 0940 
Super shop. 10.00 Victory. 1040 The 
mix. 11.50 Music news. 12.00 Super 
shop. 1240 Hang toose. 13.00 Japan 
business today. 1340 Survival. 1440 
All mixed up. 14.50 Music news. 15.00* 
Wantod. 16.00 On the air. 1740 Music 
news. 18.00 Wyatt Earp. 1840 I spy. 
1940 Inside edrtion. 2040 Prime sport 
21.00 The sdence show. 2140 Media 
Europe. 22.00 BBC news. 2240 Euro 
reports. 22.40 USA market wrap. 23.00 
■ Fiying bird, film. 00.15 Music news. 
0045 Blue night. 0045 Wantod. 01.55 
Supershop. 0245 The mix all night 07.00 Awake on the witdside. 1040 
Paul King. 13.00 Simone. 1640 Grea- 
test hits. 17.00 Report 17.15 At thq 
movies. 17.30 News at night 17.45 3 
trom 1 . 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps 
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co¬ 
kes. 2240 Greatest hits. 23.00 Report 

23.15 At the movies. 2340 News at 
night. 23.45 3 from 1. 0040 Poet mo¬ 
dem. 01.00 Kristiane Backer. 
0340-07.00 Night videos. 09.45 Newsroom. 1240 Business Mor- 
ning. 1340 Business day. 1540 Larry 
King. 1640 Worid day. 1740 Crier and 
Co. 20.00 World business tonight 
21.00 The int hour. 23.00 World busi¬ 
ness tonight 2340 Showbiz today. 
00.00 The worid today. 0140 Moneyü-'- 
ne. 0140 Crossfire. 0240 Prime news.** 
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today .' 1 


films 


BBC 2 VIDEO 


11.00 Random Harvest. Ameri¬ 
kaanse film uit 1942 van Mervyn 
LeRoy. Vrouw probeert haar man 
die aan geheugenverlies lijdt terug 
te winnen. Met Greer Garson en 
Ronald Col man. 

brti 

16.00 Romanze in Moll. Duitse film 
uit 1943 van Helmut Këutner. 
Vrouw van kantoorklerk wordt ver¬ 
liefd op musicus. De chef van haar 
man chanteert haar. Nazi-Minister 
van Propaganda! Goebbels, vond 
de film verwerpelijk. Met Marianne 
Hoppe en Paul Dahike. 

BBC 2 

19.00 House of Bamboo. Ameri- 
keanse film uit 1955 van Samuell 
Guller. Oud-sokjaten werken voor 
misdaadbende; legerofficieren en 
Japanse politieagenten proberen 
daar wat aan te doen. Met Robert 
Hyan en Robert Stack. ' • Marianne Hoppe en Siegfried Breuer in ■*Romanze in 
Molt’. (BRT 1 - 16.00 uur). 

V .ft 

\ ’ . ’ : . * 

, film uit 1989 van Coline Serreau. 

20.02 Romuald et Juliette. Franse Blanke bankdirecteur wordt verliefd 


op zwarte huishoudster. Met Daniël 
Auteuil én Rrmine Richard. 

RTL4 F' 

22.15 Hunted Fever. Eenvoudige, 
Australische actiefilm uit 1887 van 
Graig Lahiff. Rancuneuze sheriff 
achtervolgt zijn vrouw en haar min¬ 
naar. Met Gaiy Sweet en Mary 
Regan. 

Super Channei 

23.00 Fiying Blind. Amerikaanse 
spionagefilm uit 1941 van Frank 
MacDonald. Degetijké B-film over 
twee spionnen die proberen gehei¬ 
men van de luchtmacht te ont¬ 
vreemden. Met Richard Arien en 
Jean Parker. 

RTL Plus 

2.15 In de schaduw van de over¬ 
winning. Nederlandse Ülih uit 1986 
van Ate de Jong. De zovéelste film 
over het Nederlandse verzet tegen 
de Duitse bezetteir. Jeroen Krabbé 
als held. Rijk de Gooier speelt alle 
Duitsers. ,' ; v, 

RTL Plus c • 

4.08 Amerikaanse gangsterfilm uit 
1960 van Edward L. Cahri. Twee 
sluipschutters sóhietén' In New 
York een tolk üit her MkJöen-Oos- 
ten neer. Met Cameron Mitchell en 
Steve Brodie. 


Radio 1 

Elk heel uur nws. 7.07 Echo-maga- 
zkie (7.30 Nws. 7.53-7.58 Woord 
onderweg). 9.05 Van negen tot 
twaalf, met Column en M/V-maga- 
z«ne en Schone kunsten. 12.05 
Echo-magazine (12.30 Nws. 12.5$ 
Mededelingen t.b.v. land- en tuin¬ 
bouw). 13.35 Kruispunt 14.05 Ve- 
ronica nieuwsradio (17.30 Nws.). 
19.04 Veronica sportradio. 20.04 
Confrontatie. 21.04 Talk radio. 
22.53 be 1% regeling. 23.07 Met 
het oog op morgen. 0.02 De nacht 
klinkt anders. 2.02 Geen tijd. 4.02 
Rock & Roei. 5.02-7.00 VARA’s 
ochtendhumeur. 


Radio 2 

Bk heel uur nws. 7.04 Sugar in Ihe 
moming (7.04-7.10 en 8.04-8.20 
AVRO Radiojournaal). 9.04 De mu¬ 
zikale fruitmand. 10.04 Ik zou wel 
eens willen weten. 10.30 Vrouw 
zijn. 12.04 LunchSme. 13.04 Tfd- 
aein. 13.30 Als mensen verande¬ 
ren. 13.54 EO-Metterdaad hulpver¬ 
lening. 14.04 De Plantage, met om 
14.10 T nul van hat algemeen; 
14.43 De Jazz van Pete Fefleman; 
15.04 Het spoor terug; 16.04 Ischa; 
16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na¬ 
bije westen. 18.04 Boeken; 19.04 
Passages, passamen; 20.04 Tim- 
boektoe. 21.00-07.00 Zie RacÜP 1. 


Radio 3 

Elk heel uur nws. 6.02-24.00 VA- 
RA s Verrukkelijke Dinsdag. 6.02 
Doorloper. 7.04 Caroia op de radio. 
9.04 Denk aan Henk. 12.04 VA¬ 
RA’s Steen & Been show. 14.04 
Twee meter de lucht in. 16.04 
Voorheen VARA’e.Jackpot 16.04 


radio 


De avondspte. 19.04 Dubbeüisjes. 
20.04 VARA's vuurwerk. 21.04 
Popkrant 22.04-24.00 VARA's 
poppodium. 


7.00 Nws. 7.02 Een goéde morgen 
mei Oiga Zuiderhoek (8.00 Nws.).. 
9.00 Continu klassiek. 11.00 TROS 
concertzaal- Radio Symkxiie Otk 
mat hoorn. 12.20 Nieuwe klassieke 
oefe. 13.00 Nws. 13.02 De klassie¬ 
ke top 10.13.30 Belcanforium. De 
opera's van Mozart: Die Zauberflb- 
te (a). 16.00 Het grote werk. 17.00 
Leger dee I leüshwarttar. 17-15 Mu- 
ziek in vr^e tijd: Survento Brass¬ 
band Festival.. 18.00 Nws. 18.02 
Muziekjoumaal. 19.00 Orgelcon¬ 
cert 19.4$ Barokmuziek: Muziek 
voer hobo ah stri jke r s . 20.00 Nws. 
20.02 Het oonoert meto.a.: D Beüe- 
rofonto. opera van Myslivecek. 
22.30-24.00 Schuim en ae. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt IKON: 8.30 IKON vroeg. 9.00 
Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25 Wa¬ 
terstanden. RVU: 9.30 De wereld 
in Nederland. 10.00 De wereld 
zingt Gods lot 10.50 Tekst en uit¬ 
leg. 11.00 Studio 56. 12.00 Nws. 
12.05 Rondom het woord. 12.30 
MiddagpauzedieneL 12.50 Lied 
van de week. 13.00 Nws. 13.10 De 
verdieping 14.10 Dagvaardig. 
14.30 Ruimtevaart. 15.00 Radio 


Vrijplaats. 16.00 NOS recht IN¬ 
FORMATIE VAN DE RIJKSOVER¬ 
HEID: 17.35 Postbus 51 radio¬ 
magazine. 17.55 Mededelingen en 

l&rtOR^Wrt'^P: 16.20 Uitzen¬ 
ding van Groen Links. 18.30 Vertel 
me wat. 18.40 Taal en teken. 19.00 
Nteuws en actualiteitenrubriek in 
het Turks. 19.30 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Marokkaans en 
het Berbers. 20.15 Nieuws en ac¬ 
tualiteitenrubriek in hm Chinees. 
20.30 Britse en Amerikaanse litera¬ 
tuur. 21.00 Kennissystemen. 21.30 
Russisch, taal en volk. 22.00-22.30 
Integraal management 

O mro tep Limburg 

7.Ö0 Limburg Aktueel. 8.00 Over¬ 
name Radio 1 actualiteiten. 8.30 
Limburg op dinsdag. 9.00 Licht 
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs. 
12.00 Limburg Aktueel. 13.00 
Overname Radio 1 actualiteiten. 
17.00 Limburg Aktueel. 
18.00-18.30 Het podium. 


06.00 Nieuws. 6.05 De Ochtend¬ 
ploeg. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 
8.00 Nieuws. 8.10 Soes met de 
raad van tante Kaat en de soesa- 
toon. 10.00 Nieuws. 10.03 Antilo¬ 
pe: open blik op het dagelijkse 
leven. 11.50 Het koekoeksnest 
12.00 Radio 2 Regionaal. 13.00 
Nieuws. 13.10 KjokoeSsn. 14.00 
De gewapende man met Belgische 
muziek. 17.00 Radio 2 Regionaal. 
18.00 Nieuws. 18.10 De Kaskra¬ 
kers. 20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws. 
22.10 Haverklap: voor studerende 
jongeren. 23.30-06.00 Nachtradio 
( N ieuws om 24.00 en 5.00 uur). 
06.35 RadMrühMQck (7.15 Wun- 
schkasten; 8.30 agenda). 09.10 
Musikexprass. 10.00 Gut Aufge- 
legL 12.00 Mus* bei Tiach (om 
12.00 en 12.15 agenda). 13.00 Fri- 
schauf. vo*smuziek. 14.06 Mus*-' 
zeil heute: Orchaetertdftnge aus 
aller We». 15.00 Nachmktegsate- 
dk>. 16.05 Spotlight 17.05 Oldte- 
kiste. 16.10 BRF Aktes* 18.40 
Mustkjoumal. 20.00-20.05 Nieuws. 


RTL Radio 

04.00 FrühschichL Voor vroege vo-' 
gels. 6.00 Guten Morgan Deutedv 
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en. 
a ct ualiteite n . 12.00 RTL am Mittao.. 
14.00 RTL Café 16.00 Fetere- 
bend. 16.00 Classic Hts. 21.00 Je' 
faime. 24.00-4.00 Die Radio- 
Nacht 


WDR 4 

04.05 Radiowecher. 6.00 Nteuws. 

Limburgs1 J J 

agbiad voor 


os 


telijk Dinsdag 7 januari 1992 • Pagina 9 


het LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN. 

CHEF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5. TEL 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE. 

MARKT 42, TEL 045 - 455506 ; 6443 CB BRUNSSUM. RUMPENERSTRAAT si. tel. 045-256363; 


Verdachte doodslag spoorloos 


Van onze verslaggever 


GELEEN - Een Marokkaans 
staatsburger die op 13 decem¬ 
ber jl. in Geleen een in die 
plaats woonachtige landgenoot 
dodelijk heeft verwond, is nog 
steeds voortvluchtig. 

Dat is gisteren bekend ge¬ 


maakt door de politie van Ge¬ 
leen, die ook Interpol van een 
en ander in kennis heeft ge¬ 
steld. 

De gezochte man, die verleden 
maand op vakantie was bij een 
Marokkaanse familie in Ge¬ 
leen, sloeg tijdens een vecht¬ 
partij tussen meerdere Marok¬ 
kaanse jongeren bij jongeren¬ 


centrum De Boerderij de 
20-jarige A.R. met een fles op 
het hoofd. Aanvankelijk leek 
de verwonding wel mee te val¬ 
len. Het slachtoffer liet de 
hoofdwond in het ziekenhuis 
hechten en keerde huiswaarts. 
Na het weekeinde werd hij 
echter onwel en ging hij terug 
naar het ziekenhuis, waar hij 


werd opgenomen. Daar over¬ 
leed R. vier dagen na de vecht¬ 
partij. 

Volgens de Geleense politie is 
zijn dood rechtstreeks het ge¬ 
volg van de klap met de fles. 
De familieleden van de dader 
zijn uit vrees voor represailles 
door de familie van de ver¬ 
dachte ondergedoken. Vrijwel 
direct na het overlijden van R. 
hebben ze hun huis, dat schuin 
tegenover de woning van het 
slachtoffer ligt, verlaten. 


Twee jaar van onderzoek door GGD toont aan: 

Onrust Zeswegen over 
babysterfte onnodig 


Artsen debatteren 
over risico’s 
Oost-westbaan 


DOOR ERIC VAN DORST 

GELEEN - Ruim zestig artsen en 
psychologen en enkele gezond¬ 
heidsorganisaties in Zuid-Lim- 
burg willen 7 februari as. tijdens 
een studiedag samen met de ver¬ 
antwoordelijke lokale en landelij¬ 
ke politici diepgaand discussiëren 
over de gezondheidsrisico’s van 
de Oost-westbaan, en de maatre¬ 
gelen die daartegen genomen 
kunnen worden. 

De uitkomsten van die dag zou¬ 
den moeten meewegen bij de be- 
sluuitvorming in Den Haag over 
de Oost-westbaan en bij het on¬ 
derzoek naar geluidsnormen voor 
vliegverkeer. 


drie gemeenschappelijke gezond¬ 
heidsdiensten uitgenodigd. Het 
Riagg Westelijke Mijnstreek en het 
bestuur van de regionale groep ge¬ 
zondheidszorg Zuid-Limburg van 
de Abva/Kabo hebben al medewer¬ 
king toegezegd, evenals inmiddels 
nog zeker tien andere artsen. 

Het initiatief wordt geleid door kin¬ 
derarts S. de Bruine in Geulle en 
huisarts H. van Rens in Beek. Ze 
noemen de respons - gezien de kor¬ 
te tijd - Verrassend en onverwacht 
groot’. Directe aanleiding is de in¬ 
stemming van staatssecretaris Si- 
mons van WVC en minister Alders 
van VROM met het advies van de 
Gezondheidsraad over de schadelij¬ 
ke gevolgen van nachtvluchten 
voor de volksgezondheid. 


DOOR JOOS PHILIPPENS 

Heerlen — In de Heerlense 
Zeswegen sterven niet 
zuigelingen dan in ande- 
e wijken. Het CBS en de 
Sërneente Heerlen hanteren 
e& h andere registratie. De ver¬ 
gillen tussen de cijfers van 
^ e ide instanties kunnen hier¬ 
door geheel verklaard worden. 

blijkt uit een onderzoek van de 
gemeenschappelijke Gezondheids- 
J e nst in samenwerking met het 
ehtraal Bureau voor de Statistiek 
n d e gemeente Heerlen. Na ruim 
^ee jaar komt de GGD met een 
^ a Pport waaruit blijkt dat de onge¬ 
pastheid, die ontstond in 1989, on- 
aodig is geweest. 


In 


september van dat jaar kwam de 


'yükvereniging Het Fundament met 
mededeling naar buiten dat in 
^■eswegen enkele zuigelingen op 
^verklaarbare wijze waren overle- 
Bovendien zou de gemeente 
•teerlen niet alle sterfgevallen regis- 
re ren. De relatie met de PAKs-ver- 
J^iling van de wijk, gebouwd op 
voormalige mijnsteenberg, was 
gelegd. 

kwestie haalde de landelijke 
r® r s. Het Fundament haalde zich de 
j°ede op de hals van wethouder 
°s Zuidgeest, die van een hetze te- 
^ e h de gemeente sprak. Een Zeswe- 
^Oaar spande een kort geding aan, 
2* a ar de rechtbank bepaalde dat het 
Pndament niet behoefde te rectifi- 
Ce ren. 

Verschil 

GGD startte, samen met de ge¬ 
rente Heerlen, een onderzoek 
aar de babysterfte in Zeswegen. 
e gin 1990 wilde men de resultaten 
Publiceren, maar toen bleken er 
er schillen te bestaan met de cijfers 
Va h het CBS. 

H e t CBS checkte vervolgens geval 
Oor geval alle overlijdens in Zes- 
2 e 6on. Dat duurde volgens de GGD 
0 lang, omdat een medisch ambte- 
^ar als enige de zogenaamde ’gele 
hveloppe’ mag openen, waarin de 
°odsoorzaak staat. Dit uit oogpunt 
privacybescherming. 

^eindelijk bleek het volgende aan 
® hand: het CBS krijgt van alle ge- 
■P^enten de gegevens over overlij- 
e ns. Als een Heerlense baby in een 
Pdere gemeente sterft, wordt dit in 
, e betreffende gemeente geregis¬ 
terd. Het CBS heeft daar wel in- 
lc ht in, de gemeente Heerlen niet. 

^?lgens de GGD is het verschil in 
ijfers hierdoor te verklaren. Wel 
Ujft er een verschil bestaan tussen 
t> e sterftecijfers in de verschillende 
^lense wijken. Volgens de GGD 
hier sprake van toeval. 

g 1 °k de bodemvervuiling in Zeswe- 
^ P valt mee. Uit een groot onder- 
,(wjk va n de provincie bleek eind 
a 9 0 dat er slechts op een gering 
■ a Ptal plaatsen in Zeswegen sprake 
v an sterke vervuiling. De provin- 
e acht directe maatregelen daar¬ 


om 


niet nodig. 


Brilleglas in 

oog geslagen 

__Van onze verslaggever 

^ttard - Een 19-jarige Sittarde- 
v aar heeft het claxoneren op enkele 
oor zijn auto rijdende fietsers moe¬ 
it bekopen met ernstig oogletsel. 

Pt incident vond ’s nachts om 
:^ e uur plaats op de Paardestraat, 
P het centrum van Sittard. Eén van 
e fietsers dwong de bestuurder tot 
laf Pen en s t° e 6 hem vol in het ge- 
k a J- Door de klap sneuvelde diens 
r u en kreeg hij glas in een oog. Hij 
°est een operatie ondergaan. • Ze gingen gisteren na schooltijd weer langs de deuren, 
de ’Drei Keuninge’. Jongens en meisjes van basisscholen, 
zoals in de Maastrichtse wijken Heugem en De Heeg, die 
rondtrokken met hun ster en lampionnetje en aanklopten 
bij de huizen. Op de meeste plaatsen kregen ze fruit, snoep 


of geld. Opmerkelijk was dit jaar dat er niet alleen drie 
maar ook vier koninkjes de ronde deden. Zij zongen heel 
consequent ’Veer Keuninge, geef miech ene nuie hoed...’ 
Waarmee een oude traditie letterlijk nieuw leven werd in¬ 
geblazen... Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Voor de studiedag, die behalve een Cpvanr 
forumdiscussie ook lezingen van * ctcll 

deskundigen omvat, zijn ook de In dat rapport stelt het hoogste ad¬ 
viesorgaan van de regering dat de 
voor Luchthaven Maastricht geko¬ 
zen geluidnorm voor nachtelijk 
vliegverkeer de bevolking onvol¬ 
doende bescherming biedt. ’Deze 
stellingname betekent dus een col¬ 
lectief gevaar voor de volksgezond¬ 
heid in Zuid-Limburg’, aldus de in 
die regio werkzame medici in hun 
uitnodiging aan de drie gezond¬ 
heidsdiensten. 

Behalve dat gezondheidsschade ze¬ 
ker zal optreden, merken ze op dat 
vliegvelden tegenwoordig buiten de 
bebouwde kom aangelegd worden, 
en dat het dichtbevolkte gebied 
rond 'Beek’ extra door het vliegver¬ 
keer zal worden belast omdat het 
vliegverkeer op de nieuwe baan al 
cirkelend zal moeten landen en op¬ 
stijgen. Dit omdat het Belgisch 
luchtruim (vooralsnog) gesloten 
blijft. 


Klinieken 

Naast duizenden woningen liggen 
onder de aan- en afvliegroutes vier 
klinieken met mensen die extra- 
gevoelig zijn voor vliegtuiglawaai. 
Zeker niet het minst belangrijk is 
tenslotte de vaststelling, dat voor 
Luchthaven Maastricht eerst de 
soepele variant van de door het Rijk 
zelfbedachte Griefahn-norm zal 
worden, en pas ’op termijn’ de 
strenge variant. 

De gezondheidsdiensten zijn na¬ 
drukkelijk uitgenodigd omdat col¬ 
lectieve preventie (voorkomen ge¬ 
zondheidsschade) een van hun 
voornaamste taken is. De initiatief¬ 
nemers zijn als werkers in de ge¬ 
zondheidszorg van mening, dat op 
dit moderne probleem geen klas¬ 
siek antwoord gegeven kan worden 
in de zin van bevolkingsonderzoe¬ 
ken of vaccinaties. Efficiënte pre¬ 
ventie moet in dit geval naar hun 
mening tijdig gezocht worden op 
het niveau van kennis en inzicht bij 
de besluitvormers. Hier ligt volgens 
hen een verantwoordelijkheid voor 
de gezondheidsdiensten, die vanuit 
hun voorlichtende taak ook zo snel 
mogelijk informatie zouden moeten 
verschaffen over dB collectieve ge¬ 
zondheidsrisico's. ’Zodat we ade¬ 
quaat kunnen regeren op de vragen 
waarvoor we ons gesteld zien: de 
mensen worden ongerust.’ 


Böschule royeren na conflict Golf-prins Martin III 

Ex-prins mag niet mee 
in carnavalsoptocht 


Van onze verslaggever 


SIBBE - Oud-prins Martin Troisfon- 
taine van carnavalsvereniging De 
Böschule in Sibbe voelt zich ’diep ge¬ 
krenkt’ omdat hij niet als carnavals¬ 
prins mee mag rijden in de komende 
carnavalsoptocht. Het conflict is in¬ 
middels zo hoog opgelopen dat de 
carnavalsvereniging prins carnaval 
1991 heeft geroyeerd als lid van De 
Böschule. 

Volgens Martin Troisfontaine is het alle¬ 
maal begonnen toen vorig jaar duidelijk 
werd dat er vanwege de Golfoorlog geen 
carnaval gevierd zou worden en er dus 
ook geen optocht door het dorp zou trek¬ 
ken. „Tijdens besprekingen is mij toen 
nadrukkelijk' beloofd, - twee oud-prinsen 
zijn er getuige van geweest - dat ik bij het 
volgende carnaval alsnog een eigen prin- 
sewagen zou krijgen, samen met mijn 
zoon die jeugdprins was. Er zou in Sibbe 
wél een nieuwe prins gekozen worden. Ik 


ben daarmee akkoord gegaan, vooral voor 
mijn zoon was het een prima oplossing, 
voor hem was het niet doorgaan van car¬ 
naval toch al een heel grote teleurstel¬ 
ling”, aldus Troisfontaine. 

Maar het liep helemaal anders. En toen 
Troisfontaine ontdekte dat de voor hem 
duidelijke afspraak niet werd nagekomen, 
liet hij ook verstek gaan bij de opening 
van het carnavalsseizoen. En prompt 
daarop werd de ex-prins geroyeerd. „Maar 
ik laat het er niet bij zitten”, zegt Troisfon¬ 
taine verbolgen . 


Onwerkbaar 

Volgens Frans Vaessens, secretaris van de 
vereniging, is er nooit een afspraak ge¬ 
maakt over het meetrekken dit jaar in de 
carnavalsoptocht van de ex-prins. „We 
hebben alle moeite gedaan om het zo ge¬ 
zellig mogelijk voor hem te maken. We 
begrijpen best dat het een teleurstelling 
voor hem was dat de optocht niet door¬ 
ging. Maar dat kan toch niet betekenen 


dat je daarna al het mogelijke gaat doen 
om je zelf onmogelijk te maken binnen de 
vereniging”, aldus Vaessens. Met name 
het niet nakomen van afspraken wordt de 
oud-prins kwalijk genomen. 

Volgens de secretaris van De Böschule’ is 
de oud-prins altijd voorgehouden dat over 
het meetrekken in de optocht tijdens de 
gebruikelijke vergadering vóór de ope¬ 
ning van het nieuwe seizoen een beslis¬ 
sing zou worden genomen. „In die verga¬ 
dering, op 27 oktober, is hem meegedeeld 
dat hij geen wagen zou krijgen. Toen hij 
vervolgens op 9 november zonder geldige 
reden wegbleef bij de opening van het 
nieuwe seizoen, was de maat vol. Zo kon¬ 
den we niet verder, er moest een besluit 
genomen worden. We waren het er eigen¬ 
lijk gauw over eens dat ons geen andere 
keus bleef dan royeren”, aldus Frans 
Vaessens die benadrukt dat hij namens 
de gehele vereniging spreekt. 

Volgens Frans Vaessens is het te hopen 
dat de rust snel terugkeert. „Wij willen in 
alle rust werken aan een goed carnavals- • Prins Martin III (samen met zijn 
zoontje als jeugdprins) die vorig 
jaar over de Böschule heerste maar 
onlangs werd geroyeerd als lid van 
deze carnavalsvereniging. 


seizoen, en verder zonder rancune hoor”, 
aldus Vaessens. 

Afgelopen vrijdag riepen De Böschule tij¬ 
dens de proclamatie-zitting Armando 
Cavalieri 1 tot nieuwe prins uit. De jeugd¬ 
prins 1992 heet Prins Roel II. Zij rijden in 
ieder geval wel mee in de aanstaande car¬ 
navalsoptocht. 


Boete voor eigenaar 
van herdershonden 

HEERLEN - Een Heerlenaar Is giste¬ 
ren veroordeeld voor het onzorgvuldig 
omgaan met zijn herdershonden. De 
honden waren in maart 1990 uit zijn 
woning ontsnapt en kwamen terecht 
in een tuin waar zij een vijf jaar oude 
poedel doodbeten. De eigenaar van 
de dieren vertelde te hebben ver¬ 
zuimd de achterdeur van zijn huis op 
slot te doen. De man heeft de eige¬ 
naar van het poedeltje inmiddels drie¬ 
honderd gulden schadevergoeding 
betaaid. Officier van justitie K. Jans¬ 
sen verweet de man onzorgvuldig 
gedrag. Rechter Van Oppen veroor¬ 
deelde de Heerlenaar tot een boete 
van zeshonderd gulden, waarvan 
vierhonderd voorwaardelijk. 

Kledingdieven 
slaan hun slag 

HEERLEN - Het afgelopen weekein¬ 
de werd ingebroken in kleding zaak 
'Jeans' aan de Kouvenderstraat in 
Hoensbroek. De dieven gingen er met 
negenhonderd kledingstukken ter 
waarde van ongeveer 20.000 gulden 
vandoor. De daders verschaften zich 
toegang tot de boetiek, door het force- ; 
ren van het slot van de achterdeur, i 
De inbrekers stalen een grote partij 
merk-kleding, waaronder LOIS- en 
CHIORI-spijkerbroeken, Californian 
blouses, truien en Lycra-skibroeken. 
De Heerlense politie zoekt getuigen. 

Man springt 
op eigen auto 

HEERLEN - Een jongeman uit Heer¬ 
len is gisteren veroordeeld tot een 
boete van 110 gulden. Hij had staan 
springen op een auto. De reden van 
de boete was echter een geheel an¬ 
dere. De springende Heerlenaar gaf 
de politie een valse naam op. De jon¬ 
geman verkeerde in de veronderstel¬ 
ling in overtreding te zijn. Vandaar dat ■ 
hij zijn echte naam niet prijsgaf. Maar 
in het beschadigen van eigen bezit 
schuilt geen kwaad. Het opgeven van 
een valse naam is echter wel straf¬ 
baar, zo liet de rechter hem weten. 

Bon voor ontbreken 
van poepschep 

MEERSSEN - De rijkspolitie groep 
Meerssen heeft in het nieuwe jaar 
reeds twee hondebezitters verbali- 
seerd, die geen schepje bij zich had¬ 
den voor het verwijderen van honde- 
poep. Meerssen kent sinds april een 
hondenwachter. In juni werd boven¬ 
dien de APV veranderd: mensen die 
met hun hond op straat wandelen, 
moeten iets bij zich hebben waarmee 
de hondepoep opgeruimd kan wor¬ 
den. 

De hondenwachter beperkte zich het 
eerste half jaar tot waarschuwen. Dit 
jaar gaat hij echter ook bekeurend op¬ 
treden. 

Minder bedden 
in Midden-Limburg 

ROERMOND - Het aantal zieken¬ 
huisbedden in de regio Noord- en 
Midden-Limburg moet met 178 wor¬ 
den verminderd. Het huidige aantal 
bedden is namelijk hoger dan op ba¬ 
sis van landelijke normen is toege¬ 
staan. Het College voor Ziekenhuis¬ 
voorzieningen heeft staatssecretaris 
Simons (Volksgezondheid) daartoe 
maandag geadviseerd, conform de 
eerdere voorstellen van de provincie 
Limburg. Het ziekenhuis in yVeert 
moet 49 bedden inleveren, dat in 
Roermond 29 en het ziekenhuis in 
Venlo/Venray moet het met honderd 
bedden minder doen. Verder mogen 
er in de regio vier tot vijf specialisten 
bijkomen. 

Dames schieten met 
de buks in Haelen 

HAELEN - Omdat de Federatie be¬ 
zwaar maakt tegen het veelvuldig 
gebruik van de term mini-OLS, mag 
de schutterij St.-Agatha uit Haelen 
van de zomer geen concours voor 
vrouwen onder die naam organiseren. 
De Haelense schutterij heeft zich 
evenwel niet uit het lood laten slaan 
en gaat toch een provinciaal schut¬ 
tersfeest voor dames houden. Om de 
kans van slagen zo groot mogelijk te 
maken, wordt niet met zes- maar met 
drietallen geschoten. Aan de naam is 
ook gesleuteld: geen mini-OLS, maar 
Limburgs Dames Schuttersfeest: 
LDS. 

Stichting bezorgd 
over kasteel 

SITTARD - De stichting Kasteel Lim- 
bricht is bezorgd over de mogelijke 
herbestemming van het oude terpkas- 
teel. De stichting vreest nog steeds 
het vertrek van het Limburgs Volks¬ 
kundig Centrum dat in het kasteel is 
gehuisvest, ook al zijn de nieuwe 
plannen voor dit museum in Venlo 
door de provincie uitgesteld. J.Pil¬ 
gram van de stichting Kasteel Lim- 
bricht is er niettemin voor beducht dat 
het huurcontract, dat dit jaar afloopt, 
niet wordt verlengd. Limburgs Dagblad 


■ -ïï', • t ■; ; 

Moegestreden, maar dankbaar voer de vele 
mooie dingen waarvan h$ in dit leven heeft mo¬ 
gen genieten, heeft van ons afscheid moeten 
nemeiy mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader, opa, zoon, zwager, oom, neef en 
vriend 

Alfons Gerard 
* Quaedvlieg 

echtgenoot van 

Johanna Christina Beks 

Hij overieed in de leeftijd van 66 jaar. 

Heerterheide: J.Ch. Qnaedvtlcg-Bcks 

Heerlen: Yvesme de Greot-Qnaedvlleg 
• Arthur de Groot 

Aaitaen John 


Heerlen: Jooè Prfgsecn Qaeedvlleg Na een leven van toewijding en zorg vporlllen 
die hem lief waren is heden van ons heenge¬ 
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,, 
schoonvader, broer, schoonbroer, schoonzoon, 
oom en neef 

Pierre Knoben 

echtgenoot van 

Marga Breuer 

Hij overleed op de leeftijd van 62 jaar, in hét St 
Jozefciekenhuis te Kerkrade. 

•• Landgraaf:' M. Kaa^aBredar ; 

Landgraaf: Yvonneen Cor Kore ma n-Knoben 
Landgraaf: Paal Knoben 

Familie Knoben 
FWUh|BnÉev : 

Landgraaf, 6 januari 1992 

6374 JD Laura-Juliastraat 5 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden 

ppdotkfadag 9 -iapuari a.s. om 10.3G uur fin de 

St Jozefkerk te waubapjh, aansluitend bégrafe' 

nis aldaar. 

Samenkomst in de kerk, alwaar vanaf 10.10 uur 
gelegenheid is tot schriftelnke condoléance. 


woensdag 8 januari óml9.09uurwordtde over¬ 
ledene bijzonder bedadit in de avondmis in 
voorooemde kerk; vooraf om 18.40 Uur rozen¬ 
kransgebed. / - ’-p-x j 

0e dierbare erverieejsnej» opgebaardfe, in de 
oer te Nieuwcnhaguwt, 
dagelijks tu.~til8.0C 


deze annonce 
i \ \V:i ii i -vil 


te wiBen be- 


■ Na een leven gekenmerkt door eenvoud en alles opof-' 
ferende liefde, overleed mijn lieve echtgenote, ottze 
moeder, oma, zus, tante en nicht 

Maria van Loo 

•Schin op Geul 1-11-1918 t Heerlen 4-1-1992 
echtgenote van 

Frits de Graaf 

Zij droeg haar lijden geduldig en wij mochten haar 
hierbij begeleiden. 

Schin op Geuk Frits de Graaf 
Schin op Geul: MariMCf Jdigefc 
Tim 

Amsterdam: Mariëtte en Harry 

I j«« 1^ MIHn 

Vught: Marie-Loniae en Gerry 
. Jeroen • , 

Familie van Loo 
Familie de Graaf 
• Familie Martens 

6305 BB Schin o p Geul , ' • . 

; Kn^pkin ii • 

v ^ X^ ldM^ige uitvaartdienst zal gehoude n worden op 
voóndgNpag 1 9 januari as. om 1L00 uur in de H. Maur- 
te Schin pp Geul waarna aansluitend de be- 
wtefeS zal plaatsvinden op de rJc. begraafplaats 
aldaar. • 

Qöeenkomst in de kerk, alwaar geleg enh eid is tpt 
kt 'fip^^0c i co»doleren. • ■> 

Avondmis tot intentie van de overledené, zal gehou- 
i denw rden op woensdag om 19. 00 uur in voomoem- 
r'M'iatA. 

- Dè’ dierbare overledene is opgebaard in het mortua- 
v rium, gelegen aan de Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d 
Geul. ■■■*■ "'.j 4 -.'/• V'”* b '< j 

Bezoektijd dagelijks v» 18§® tot 20.00 ^ ’f ; §r 

Indien u geen kennisgeving mocht ontvaögen, gelieve 
u deze annonce als zodanig te beschouw»),? 


Dinsdag 7 januari 1992 • Pagi 


; Algemene kennisgeving 

v - '- 1 i--, .... . ,:V Vv; - 

v • ■ 

Na een langdurig ziekte oyerleed heden, nog vrij onverwacht op 
76-jarige leeftijd, voorzien van het sacrament der zieken, mijn man, 
onze pap en onze opa 


1- > • 'JTS' ,*£ \ s drager van de gouden «ren^edailte^ v 

. echtgenoot van , f 

i , ^ { ’“V* % ' v • ^ ^ ' 't? i t, J' v ■ r' * ** nif-*' • m* ^ T 

Wilhelpiine Thijsseris 

Heerlen: Wilhelmtne Huver-Thijssens 
Arnhem: Jozef en Elly Huver-Lewiszong 
Joris en Marije 

Gulpen: Jean en ClaraHoyer-Schnackers 
. ;t N' Ans, ElseaLlda 

Landgraaf: Giel en Annemie Hnver-Hartmax 
Monique en Leon 

Venlo: Paul en Astrid Huver Cupedo 
David, Ingrid, Bart en Simon 
Roermond: Bab «a Roos Huver»Veldman 
: .. _ _ ■, Hans en Rosemarie 

ij.’v-'-.; • , v v*vi ni OTtt^-''vFkmUleHuv«r. 

. ■ ■ * fvyz ;, j ,r ,j^ F^Uc.Thljmeus- 

6416AGHeerien^6>janvaÉ«'I99Sr'' i ‘ 

Voskuilenweg 15 / v. ;,Ik. • • 


huari a.8. om 10.30 titur ih de’dekenale kérk yan de H. Petrus te Gut* 
pen, waarna aansimtend de begrafenis zal plaatsvinden op' de r^.' 
begraafplaats aldaar. . 

Biieenkomstm de kerk^Èr M geen condoleren. - - 
Avondmis tot mÉehbe Van onze dierbare overledene w 
nauri a.s. om 19.00 uur in de parochiek<j^ ' 

5 SSS 30 S&' Ê&v* ^4* m *** 

ziekenhuis te Heerlen, dagelijks vah lOM tot 17.00 uur! ■ 


dén van onze collega iEangpr.en vriend 


smm 

. - . • ■ : i., > "i < i • v A 


/ ‘i. ; ii 

•pc \ 


Onze gedachten gaan^it mar zfjn echtgenote en kinderen. Wi} wen- 
sen hen veel sterkte in de komende dagen. . ? Joh^parmes 

•'% gah.l8okt.18n ovari ?jan. 19M 

• ’'»r & 


r .. ’ 


1 Mü VIS •BwmwH fn 

OiMiimiMdd 'om'mS Kh ^d te namen, dagthjka 
ltSOtotÜLJ9 dttf'kirksimortiiartumvan 
*i kst» ^ m\vm 

’ Ft 

K * 


ij Wt?'*™ 


l *mt ■*><« v ■» j 
AÏÏ1SV % 

- i <ii i i r mÉn id i aa r f'aMs 
«mpnppp9^.u 1111 ,l ' 1 wiiJ i..... tJ-.* 1 :-.. u ^ u ■ 1 . 
Dinsdag 7 januari 1992 • Pagina 11 


limburgs dagblad 


< 

é §§ MhuWniss Om te voldoen aan sterk toenemende vraag 

Vroedvrouwenschool 
wil meer studenten 


Van onze verslaggeefster 


HEERLEN - De vroedvrouwenschool in Heerlen kampt met 
voortdurend tekort aan verloskundigen. Van de 800 aan¬ 
meldingen die de drie opleidingscentra in Nederland jaarlijks 
Rijgen, kunnen er maar 80 studenten aangenomen worden. 
'We hebben lange tijd met veel te weinig verloskundigen ge- 
Ver kt. Er was zowel in het onderwijs als in de zorgverlening 
e Weinig capaciteit aanwezig. Gelukkig hebben we nu door 
'bdersteuning van de Rijksuniversiteit Limburg voldoende 
jachten om de vraag aan te kunnen, maar in vakantieperio- 
' es is het nog wel eens problematisch,” vertelt Door Spron- 
' e h, directeur opleiding van de vroedvrouwenschool in Heer- 

en. 


vroedvrouwenschool wil graag 
j? ar studentenaantal van ongeveer 
j: studenten uitbreiden en de oplei- 
^gsduur verlengen tot vier jaar. 
e landelijke commissie ’Beroeps- 
ac hten’ kon een aantal jaren gele- 


Weede verdachte 
aangehouden in 
Jhoordzaak Weert 

f EERT - Na ruim een week is be- 
Jhd geworden dat de politie in de 
® c ht van vrijdag op zaterdag 28 de- 
hiber jl. de 31-jarige J. P. uit 
^heren aangehouden. De man 
verklaard het wapen waarmee 
? hiaandag 23 december de 37-jari- 
T A. Lamain in Weert werd dood¬ 
schoten te hebben geleverd aan 
e chtgenoot van de vrouw, de 
Oarige J. A. uit Weert. 

J" 61 * hij na de moord weer in het 
kwam van het vuurwapen en 
F 0r de wat ermee gebeurd was, 
iJ?°ide hij dit in de Zuid-Willems- 
ter hoogte van Someren. Afge- 
Pp e n zondag zocht de duikploeg 
r 11 de Weerter brandweer op de 
L° r de verdachte aangegeven loka- 
,J?‘ Het moordwapen werd echter 
f et aangetroffen. De man blijft in 
]^°rlopige hechtenis, evenals de 
-jarige J. A. uit Weert. 

)rugs en vals geld 

föDELBURG - De politie heeft 
fandag na huiszoekingen in 
f'aalf panden in Zeeuws-Vlaande- 
m en één in Capelle aan den IJssel 
,. s . mensen aangehouden. By de 
ij^szoekingen zijn op verschillende 
ratsen valse bankbiljetten, hero- 
en cocaïne gevonden. 


te 


den niet voorzien dat het aantal 
geboorten zo zou stijgen. Toender- 
tijd was er eerder sprake van een 
dalende tendens. Maar nu groeit het 
aantal met ongeveer 2 % per jaar, 
terwijl wij geen subsidie krijgen om 
meer studenten op te leiden. De 
drie opleidingscentra voor verlos¬ 
kundigen hebben bij staatssecreta¬ 
ris Simons een voorstel ingediend 
om het curriculum te verzwaren, zo¬ 
wel in tijd als ook inhoudelijk. Zo¬ 
dra het benodigde miljoen daarvoor 
vrijkomt, kunnen we de opleiding 
aanpassen aan de recente maat¬ 
schappelijke ontwikkelingen, aldus 
de directrice. 

Veel studenten die nu afgewezen 
worden, proberen via een omweg 
alsnog het vak van zelfstandig ver¬ 
loskundige uit te oefenen. In België 
kan men met een tweejarige oplei¬ 
ding tot verpleegkundige en één 
jaar specialisatie, al verloskundige 
worden. Men wordt daar opgeleid 
om assistent van de gynaecoloog te 
worden, maar in Nederland kan 
men met dit Belgische diploma het 
beroep ook als zelfstandige uitoefe¬ 
nen. Sinds enkele jaren proberen 
steeds studenten via deze manier 
het gat in de arbeidsmarkt te vullen. 

„Onze studenten hebben in het 
tweede jaar van hun opleiding 
meestal al een baan te pakken. Dat 
is helemaal geen probleem. Maar 
het is wel jammer dat we een stuk 
wetenschappelijk onderzoek en 
nieuwe ontwikkelingen in de studie 
niet voldoende kunnen behandelen. 
De studielast bedraagt nu al 56 uur 
per week en dat is bijna niet op te 
brengen. Dat vierde jaar is dus hard 
nodig om op den duur nog beter 
opgeleide en voldoende verloskun¬ 
digen in deze regio te kunnen afle¬ 
veren,” besluit Spronken. 


DEN BOSCH - Bij het gerechts¬ 
hof in Den Bosch is maandag de 
behandeling in hoger beroep be¬ 
gonnen van een miljoenen-frau- 
de met omzetbelasting, die be¬ 
kend is geworden als de BTW- 
carroussel. In de afgelopen drie 
jaar zijn in die zaak zes mannen 
veroordeeld tot onvoorwaardelij¬ 
ke gevangenisstraffen van ander¬ 
half tot zes jaar. 

Volgens het openbaar ministerie 
lichtte de criminele organisatie 
de fiscus in 1986 op grote schaal 
op, onder meer met valse factu¬ 
ren van fictieve goederen. De 
zaak sleepte zich, door een inge- 


BTW - carroussel 
in hoger beroep 

wikkeld juridisch steekspel, ja¬ 
ren voort. Het hof verklaarde 
maandag de dagvaarding tegen 
een van de hoofdverdachten, de 
37-jarige A.v.H. uit Vmray, nie¬ 
tig. De man werd op 5 februari 
door de rechtbank in Den Bosch 
tot zes jaar on voorwaardelijk 
veroordeeld. Justitie zal de man 
opnieuw moeten dagvaarden. 

De zaak tegen een andere hoofd¬ 
verdachte. de 39-jarige J.v.D. uit Het interieur van de grote zaal van het nieuwe Vrijthof theater. 


MAASTRICHT - De bouw van 
het nieuwe theater achter het 
monumentale Generaalshuis is 
gereed. Op vrijdag 27 maart zal 
het nieuwe theater officieel de 
poorten openen. Voor het ope- 
ningisprogramma heeft de ge¬ 
meente 350.000 gulden uitgetrok¬ 
ken. De NOS-tv zal de openings¬ 
voorstelling rechtstreeks uitzen¬ 
den. 

Het nieuwe theater is geschikt 
voor alle podiumkunsten, van 
massale concerten tot grootscha¬ 
lige operaprodukties. De bouw, 


Culluurpaleis run 30 miljoen 

’ V rij thof - theater’ 
opent zijn poorten 


een schepping van architect Ar¬ 
no Meijs, heeft circa 30 miljoen 
gekost. In de grote zaal is plaats 
voor 950 toeschouwers. De na¬ 


men van de kleinere zalen zijn 
bepaald door de grote sponsors 
die hebben bijgedragen in de 
bouwkosten. Hun aandeel is on¬ 


Foto: FRITS WIDDERSHOVEN. 


geveer 6,5 miljoen. De gemeente 
Maastricht spendeerde 11 mil¬ 
joen aan de bouw en de provin¬ 
cie en Rijk samen nog eens acht 
miljoen. 

Zaterdagavond werd het theater 
voor het eerst in gebruik worden 
genomen. Burgemeester Philip- 
Houben heeft daarbij een one- 
manshow verzorgd met mede¬ 
werking van enkele orkesten en 
koren. Het was een avond voor 
de sponsors, die zelf honderden 
kaarten a raison van 100 gulden, 
aan de man hebben gebracht. 


Oss, die in december 1990 tot 
vier en een halfjaar werd veroor¬ 
deeld, is maandag door het hof 
terugverwezen naar de recht¬ 
bank. 

De zaak tegen de andere ver¬ 
dachten, A.v.A., W.W., G.V. uit 
Eersel, en R.W. uit Oss wordt 
voortgezet. De eerste twee kre¬ 
gen van de rechtbank vier jaar 
opgelegd, de andere twee respec¬ 
tievelijk achttien maanden waar¬ 
van zes voorwaardelijk en twee 
en een half jaar onvoorwaarde¬ 
lijk. Het hof heeft dertien zit¬ 
tingsdagen voor de behandeling 
van de BTW-carroussel uitge¬ 
trokken. 


Besluit van ; 
lokatiekeuze 
rechtbank 
vertraagd 

MAASTRICHT - De Rijksgebou¬ 
wendienst verwacht dat pas over 
enkele weken duidelijk is waar in 
Maastricht de nieuwe rechtbank' 
wordt gevestigd. Drs J. Barendregt 
van de afdeling Zuid van de Rijks- 
gebouwendienst spreekt van een 
nek-aan-nekrace tussen het Cérami- 
queterrein en het Annadalgebouwv 
„Het is niet zo simpel. We hadden 
verwacht half december de knoop 
door te kunnen hakken. Maar één 
offerte was te laat waardoor de zaak 
enigszins werd vertraagd.” 

Beide plekken voldoen volgens Ba¬ 
rendregt redelijk aan de gestelde 
eisen. Medio 1994 moet de recht¬ 
bank het nieuwe onderkomen be¬ 
trekken. Deze streefdatum komt 
door de vertraging niet in gevaar. 

Voor de nieuwe huisvesting van de 
Maastrichtse rechtbank is een be¬ 
drag van 55 miljoen gulden beschik¬ 
baar. Er wordt al geruime tijd ge¬ 
zocht naar een ander gebouw nadat 
uitbreiding op de Minderbroeders- 
berg niet doorging. 

Nieuwbouw 

Aanvankelijk ging de voorkeur uit 
naar een reeds bestaand gebouw 
dat eventueel zou worden aange¬ 
past. In eerste instantie werd daar¬ 
bij gedacht aan het voorste gedeelte 
van het Annadalgebouw. Dit pand 
is eigendom van belegger Muer- 
mans uit Roermond. Toen bleek dat 
de kosten vrij hoog zouden zijn om 
het pand aan te passen, kwam het 
idee van nieuwbouw op het Céramk 
queterrein naar voren. Dit terrein is 
eigendom van het ABP. 

De rechtbank heeft 15.000 vierkante 
meter nodig. Daarnaast moet er vol¬ 
doende gelegenheid zijn om indien 
nodig de capaciteit met nog eens 20 
procent uit te breiden. 


(ADVERTENTIE) 


’Even moeilijk als fusie tussen MVV en Roda./( 

Kamers van Koophandel 
willen krachten bundelen 


Wordt het u teveel als u meer 
gaat verdienen? 
!. Vreemd maar waar: veel 
mensen hebben moeite met 
het overschrijden van de loon¬ 
grens. Niet met het feit dat ze 
meer salaris krijgen. 

Maar wel met de stap uit 
het ziekenfonds en het vinden 
van de juiste particuliere ziekte¬ 
kostenverzekering. 

Voor u kan die overgang 
soepel verlopen. Wanneer uw 
bruto jaarinkomen stijgt tot 
boven de loongrens van 
f 54.400,-, kunt u kiezen voor 
VGZ. 

VGZ, dè Zorgverzekeraar 
van Nederland, is ontstaan uit 
de combinatie van een particu¬ 


liere verzekeraar en een aantal 
grote ziekenfondsen. 

Daardoor kunnen wij u niet 
alleen verzekeren van een soe¬ 
pele overschakeling naar de 


particuliere verzekering. Maar, 
dankzij onze kennis en contac¬ 
ten, ook van een perfekte 
medische zorg. 


VGZ streeft geen winst na. 


^Jaarsalaris f 54.400,- of meer? Benut de bon.^ 


Graag ontvang ik meer informatie en een geheet vrijblijvende offerte 
Naam 
Adres 
Plaats: 

Beroep:. 


_MA/ 


. Postcode 
.Tel_ 


Geboortedatum man 
Aantal kinderen:_ 


. Vrouw:.-— .. 

__ Waarvan boven de 18 jaar: 


Gewenst eigen risico: □ laag □ gemiddeld O hoog 

Gewenste klasse: - - - 

Huidige verzekeraar: .- 


Bon in ongefrankeerde envelop opsturen naar Zorgverzekeraar VGZ, 
| Antwoordnummer 292, 6500 VC Nijmegen 


ZORGVERZEKERAAR VGZ BESTEEDT MEER ZORG 


Dat vertaalt zich voor u in een 
gunstige premie. Waarvan u de 
hoogte ook nog eens kunt 
beïnvloeden doordat u de 
keuze heeft uit 8 eigen nsico- 
bedragen Elk jaar opnieuw 
ongeacht uw leeftijd en ge¬ 
zondheid. 

Voor nadere informatie en 
een geheel vrijblijvende offerte, 
benut u de bon. Of u belt gratis 
onze informatielijn: 06-0199. 

Op werkdagen van 8 uur 
's morgens tot 8 uur 's avonds 
en op vrijdag tot 5 uur zijn wij 
u van dienst. 


: 'l tr‘? f <;■- • • 
*0 ibj! 

V. 


Van onze redactie economie 

MAASTRICHT - De Kamers van 
Koophandel in Heerlen en Maas¬ 
tricht willen fuseren. De voorzitters 
en secretarissen van de Kamers zijn 
het eens over de noodzaak, om de 
krachten te bundelen. Alleen over 
de manier waarop de fusie tot één 
grote Kamer van Koophandel voor 
Zuid-Limburg gestalte moet krij¬ 
gen, bestaan nog veel vraagtekens. 
Verzet van de kant van het bedrijfs¬ 
leven wordt niet uitgesloten. „Ge¬ 
zien de sentimenten die er leven, zal 
het even moeilijk worden als een 
bundeling van MVV en Roda JC.” 

Dat zei voorzitter H. Versteegh van 
de Maastrichtse Kamer gisteren in 
zijn nieuwjaarstoespraak. Zoals het 
Limburgs Dagblad in november 
meldde, voeren de Kamers van 
Koophandel al bijna een jaar met 
wisselend succes gesprekken over 
een fusie. Versteegh: „De schaal 
waarop we nu opereren is niet meer 
van deze tijd. Willen we straks niet 
buiten de boot vallen, dan moeten 
we anders gaan opereren en Zuid- 
Limburg als één economisch ge¬ 
bied benaderen.” 


Een krachtenbundeling van de 
twee Kamers kan leiden tot een be¬ 
tere dienstverlening aan de bedrij¬ 
ven in Zuid-Limburg. Ook het mi¬ 
nisterie van Economische Zaken 
wil het huidige aantal van 36 Ka¬ 
mers in Nederland door samenvoe¬ 
gingen teruggebracht zien. 

Er is nog een groot aantal onder¬ 
werpen waarover geen overeen¬ 
stemming is bereikt. Kamervoorzit¬ 
ter Versteegh wilde daar gisteren 
niet al te diep op in gaan: „Een 
broedende kip moet je niet storen.” 
Versteegh hoopt dat het reeds dit 
jaar tot een akkoord komt, maar 
sluit niet uit dat de fusie nog lange 
tijd vergt. „Als het over drie jaar 
nog niet is gelukt, kun je spreken 
van een volledige mislukking.” 

De vraag is volgens Versteegh nog 
open in welke stad de hoofdvesti¬ 
ging van de gebundelde Kamers 
moet komen. Dat kan zowel in 
Maastricht als in Heerlen zijn. Toch 
lijkt Maastricht met een gloednieuw 
Kamergebouw op het ogenblik de 
beste troeven in handen te hebben, 
al wil Versteegh dat niet bevestigen. 
De Kamer van Koophandel in Heer¬ 


len kampt met ruimtegebrek en im 
het futuristische Kamerpand aan de; 
Maas is nog ruimte genoeg om 
eventueel ook staffunctionarissen; 
uit Heerlen te herbergen. 

Een vorig jaar nog spelend me¬ 
ningsverschil over tarieven lijkt 
inmiddels uit de wereld geholpen. 
De Maastrichtse Kamer vraagt tot 
nu toe de maximale bijdrage aan de 
ingeschreven bedrijven, de Heer- 
lense is met 78 procent stukken 
goedkoper. Versteegh maakte giste^ 
ren bekend dat de Maastrichtse ’ 
Kamer binnenkort ook het tarief zal« 
laten dalen om de Heerlense Kamer l 
tegemoet tekomen. * 

Een andere belangrijke kwestie is ; 
wie van de twee huidige secretaris- - 
sen straks de dagelijkse leiding over 
de gebundelde Kamers krijgt. Als ’ 
het aan Versteegh ligt, wordt het; 
gewoon de beste man. Haane gaf- 
gisteren te kennen 2ich in zijn lot te' 
zullen schikken als hij eventueel; 
tweede wordt. Wat Versteegh be-" 
treft wordt de Kamer van Koophan-;■ 
del in Roermond met bij de fusië* 
betrokken. „Dat Kamergebied ïsf; 
sterker op Noord-Limburg gericht.”' 


Extern onderzoek \technische keramiek 9 

Blijvende problemen 
voor Sphinx-afdeling 


MAASTRICHT - De nieuwe 
Sphinx-fabriek aan de Beatrixha- 
ven in Maastricht, waar technische 
keramiek wordt vervaardigd, 
kampt nog steeds met ernstige pro¬ 
blemen bij het op gang brengen van 
de produktie. Het werken met de 
ultramoderne ovens en computers 
valt tegen. President-directeur J.B. 
van Vliet erkende gisteren dat het 
slecht ging. „We zijn wat te optimis¬ 
tisch geweest over het tempo van 
de nodige aanpassingen,” aldus Van 
Vliet gisteren tijdens de nieuwjaars¬ 
receptie. 

Vorig jaar werd de nieuwe fabriek 
geopend. In het jaarverslag van juni 
werd melding gemaakt van aan¬ 
loopproblemen waardoor installa¬ 


ties met volgens de planning kon¬ 
den worden benut. De constatering 
dat de ontwikkeling van de divisie, 
die onder andere keramiek maakt 
voor de medische sector, met vol¬ 
gens plan verloopt, werd gisteren irr 
Van Vliet’s jaarrede herhaald. De 
divisie produceert vijf procent van 
de totale omzet van Sphinx. 

Midden vorig jaar schakelde de di¬ 
rectie een extern bureau in om te 
onderzoeken hoe de problemen ver¬ 
holpen konden worden. „Er waren 
vooral moeilijkheden met het be¬ 
dienen van de nieuwe computerge¬ 
stuurde ovens, opgeleverd naar de 
laatste stand van de techniek,” 
lichtte Van Vliet toe. 

De toespraak van Van Vliet was 


verder optimistisch van toon. 

Vooral de divisie sanitair gaat het; 
goed en in Duitsland is een nieuwe' 
onderneming opgerieht, 'Deutsche 
Sphinx gmbh’, om leiding te geven 
aan verdere uitbreidingen op die- 
markt. Van Vliet zei voorts dat hetl 
Maastrichtse bedrijf voorlopig door; 
zal gaan met het aankopen van an- • 
dere sanitair- en keramiekbedry-' 
ven, vooral op de groeiende Duitse, 
markt. „Als er iets aardigs langs¬ 
komt, zijn we zeker geïnteresseerd,”' 
aldus Van Vliet. 

De introductie op de Duitse markt 
van het afgelopen jaar noemde Van 
Vliet er een 'via de achterdeur’. 
Sphinx kocht een Waals bedrijf met I 
een aanzienlijk marktaandeel, en in; 
juni een verouderde fabriek in voor¬ 
malig Oost-Duitsland. Vorige week; 
kwamen daar de eerste produkten- 
uit de oven. „Nog niet verkoop-1 
baar,” aldus de president-directeur,; 
„maar we zijn op de goede weg.” 

In het boekjaar 1991/1992 verwacht 
de Koninklijke Sphinx NV een dui¬ 
delijk hogere winst te maken dah 
vorig jaar. \ 

t 


v .; " * -* 

' i . * i i> • j ^ * v p ; 'IK. 

.... -mi I\-!‘ 

•• ... *Vkiv 


i N'muu ;‘ï' 


j l OP ST»A.-V 

! | ZÖEKPi • 
i IN CHINA 

i I 

; j orvl HET 

WERKKAfel 

VRAGEN. 

GIRO ~i V) 
? OPRUIMING!!! 

■ 20 - 30 * 40% korting! 
SI TT AR D. Waistraat 37, tel 046-580314 
HELRLEN Dautzenbergstraat 39, tel 045-715806 


ZEG ER EENS WAT VAN 


Pa k m 

beet. 


De Da 


pe rente i \m nu , 3 ut D jaar vast met het 


Rerih/i ii.>[ Spücirpliin. 


l ikt- maand een \ bedrug .si S ■. 
5 jaar lanj» de/eifde hum* rent;-. 


u m k. >:tt- tijd oen flink kapitaal hij 
: -paren, want Je rente lipt voor Je hele 
:,vl \ a.-it. I w eet Jus ook precies op welk 
r.’ u /uit uitkomen. 

o- extra garantie kunt u desgewenst het 
v.iiae verzekeren tegen het risico van 
.iUi-n 1 betaalt hiervoor slechts een 
_ ■ ' premie ‘ TViiUu ii/iiiiucn \i). >rl>f!n'U.ii-:'. 

rr.a tuiste kenmerken van het Rentev ast 


- ro l. vaste hoge rente gedurende de gehele 

.. i 

- 1 ■■■ •; uid naar keuze 3 ot S jaar. 

- Aut. matis^h sparen met een vast bedrag per 

1 . . .1 A ! K 1 

- x p.ir - :t voor u/.elt ot voor iemand anders, bi|- 
- • •r.'eeSd uw iklein-jkinderen. 

■ lu'si-ntads opnemen ot veranderen van het 

a..P vdrag is mogelijk. 

- M veiüKheid het eindbedrag te verzekeren 

' 'pen ;.u een Rentevast Spaarplan en profiteer 
. n. ,;<■ h> 'ge rentestand. 

koo.t meer mtomiatie bent u van harte 

■ o.m bn de kantoren van de SXS bank. 


SNS» 


itü 'i p n 


■J 


HEEFT U ER WEL EENS AAN GEDACHT DAT IN DIE VERAFGELEGEN VILLA'S 

HELE RIJKE MENSEN KUNNEN WONEN...? 

Bel Spirai als t overal verspreid moet worden! SPI KM 


KORSETTERIE- 

LINGERIE 

MET EEN SPECIALE 
AFDELING ELASTIEKE 
KOUSEN EN MEDISCHE 
BANDAGES. 

OOK NAAR MAAT 

Levering ziekenfondsen 


Alcohol en verkeer dat kun je niet maken. 
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van 
die mensen die vinden dat zij zelf wel zuilen 
uitmaken of ze met een slok op gaan rijden. 

En wie durft er iets van te zeggen 7 
Niemand toch. daar bemoei je je toch niet 
mee. Maar door dat soort automobilisten 
worden er weljaarlijks bijna 500 mensen 
doodgereden. 

Daar moet wat aan veranderen. 

ZEG Ei 7 EENS WAT VAN VOOR ZE 
INSTAPPEN want 

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE 
NIET MAKEN 


m 

Y// Veilig Verkeer Neder.:v 

w 


■ 

f -V 

■ 

m 

V V N j 
A? ■ . 

V." ■ 

-Mm. 

U .. 

m '''' 
KQRSETTER1E-L1NGERIE 

KORSELETS met ruggesteun van 329,00 en 279,00 nu vanaf 98,00 
MEDISCHE RUGBAND van 180.00 voor 75,00 

PANTYLETS cntgewicht.van 189.00 voor 69,00 

PANTY'S met .ange pijp.van 69.00 voor 39,00 

PANTY’S s: pmodel.van 49.00 voor 29,00 

PANTY'S Kdtoen . van 29,50 voor 15,00 j.Üh 


j.lil 


BH ! -;t o o u».; t:: U-t-cur . ... .van 89.00 vw 

NACHTHEMDEN '79.00 - 139.00 - 99.00 - 79 00 . m 
PYJAMA'S 'Ou 00 - 109.00 - 79 00 ..nu w,m SM 

OUSTERS o.iitstut 299 00 - 229 00 - 169.00 


DUSTERS 

SLIPS 


11L 1 u i UJ 


00 - 295 00 - 1 99.00 


HALVE ■'RUL 

11L. .VOO ■ I,Of 
3 StUrc ' -J.ÜC 


Korsetterie Ramaekers-Houben 

DE SPECIAALZAAK WAAR U DESKUNDIG WORDT GEADVISEERD 


Saroleastraat 50. Heerlen, tel. 045 limburgs dagblad 
Limburg 
Dinsdag 7 januari 1992 • Pagina 13 Zonder al te veel spijt werd gisteren in Born en 
Helmond afscheid genomen van Volvo Car bv. Een 
immense kraan en een stel amateur-alpinisten 
onthulden de nieuwe naam NedCar, waarmee de 
autofabriek voortaan door het leven gaat. Een groot 
deel van de 5.000 personeelsleden in Born herinnert 
zich nog hoe de fabriek na de mijnsluitingen werd 
gebouwd om voor vervangende werkgelegenheid te 
zorgen. Wat toen begon met de produktie van kleine 
DaQes, wordt de komende jaren een hypermoderne 
fabriek die in staat zal zijn minstens 90.000 Volvo’s en 
90.000 Mitsubishi’s per jaar te produceren. En dat met 
evenveel mensen als waarmee nu 100.000 auto’s 
worden gemaakt. Dat één fabriek auto’s voor twee 
verschillende merken gaat fabriceren, is in Europa 
nog niet eerder vertoond. 


in het nieuws 


NedCar trekt een dikke streep door het verleden 

Twee keer zoveel auto’s 
met hetzelfde personeel 


DOOR PETER BRUIJNS 


In een feesttent speelt de Brass¬ 
band Limburg dat het een lieve 
lust is. Met hun handen diep in 
de zakken wachten enkele dui¬ 
zenden personeelsleden op de 
onthulling van de nieuwe naam. 
Het werk is een uurtje stilgelegd 
zodat weinig mensen het plechti¬ 
ge moment hoeven te missen. De 
jnuziek valt stil als de Bornse fa¬ 
brieksdirecteur Jacques Huberts 
net podium betreedt: „We staan 
v oor een enorme uitdaging”, ver¬ 
telt hij. Om de kosten te verlagen 
Zal het aantal produktie-uren per 
a uto ongeveer gehalveerd moe¬ 
ten worden, van 35 naar 17 uren. 
d3at stelt ons voor hoge eisen. 
Er zal nog veel moeten gebeuren 
v oor we daar aan kunnen vol¬ 
doen. Maar we hebben een enor- 
tee toekomst voor ons. Want 
'Velk bedrijf kan nou zeggen dat 
e r een verdubbeling van de pro¬ 
duktie in het verschiet ligt?” 

, Ha Huberts neemt de nieuwe 
President-directeur van NedCar, 
de 51-jarige Frans Sevenstern uit 
Maastricht, het woord. Hij volgt 
André Deleye op, die bijna 
twaalf jaar aan het roer van Vol¬ 
vo Car stond en in die tijd het 
schip langs een aantal gevaarlij¬ 
ke klippen loodste. Vooral het 
laatste 'tropenjaar’ heeft sporen 
bij de Belg achtergelaten. 

Plumpudding 

In de eerste vijf jaar onder De- 

! teyes bewind was het zijn groot¬ 
ste zorg om Volvo Car te laten 
overleven. In de vijfjaren daarna 
wilde hij de projecten goed op de 
rit krijgen. „En de periode vanaf 
1990 is de tijd van oogsten”, be¬ 
weerde hij steevast. Aan dat oog¬ 
sten kwam Deleye met Volvo 
Car echter niet meer toe. Juist in 
1990 zakten in de belangrijke af¬ 


zetmarkten Engeland en Zwe¬ 
den de verkopen als plumpud¬ 
dingen in elkaar. Het verlies 
bedroeg ruim 76 miljoen gulden. 
Ook 1991 werd een zeer slecht 
jaar. Volvo Car bleek te klein, 
had een te smalle financiële ba¬ 
sis om die knauw te kunnen 
doorstaan. 

Het was Deleye al snel duidelijk 
dat er een rijke partner moest 
komen. Volvo Zweden diende 
zich aan om de Nederlandse fa¬ 
briek voor 100 procent over te 
nemen. De schrik sloeg iedereen 
in Born en Helmond om het 
hart: dat nooit meer. De Zweden 
waren al eerder de baas geweest 
en dat was erg slecht bevallen. 
Na veel verwikkelingen kreeg 
Deleye gedaan dat Mitsubishi 
ging deelnemen in het bedrijf. 

Mitsubishi, Volvo Zweden en de 
Nederlandse Staat zijn nu, na het 
tekenen van ruim zestig docu¬ 
menten, ieder voor eenderde 
eigenaar van de vroegere Volvo 
Car bv. Omdat in Born behalve 
Volvo’s straks ook Mitsubishi’s 
van de' lopende band zullen rol¬ 
len, krijgt de fabriek een neutra¬ 
le naam: Netherlands Car bv, 
voor het gemak afgekort tot 
NedCar. Protesten van een Am¬ 
sterdamse autoverhuurder die 
zich al jaren Nedcars noemt, zijn 
met een onbekend geldbedrag 
afgekocht. 

Voor Deleye was nu de tijd geko¬ 
men om te vertrekken. Zijn klus 
is geklaard: het voortbestaan van 
de onderneming is verzekerd. 

Alles anders 

Voor Frans Sevenstern is het de 
eerste keer dat hij het personeel 
als president-directeur toe¬ 
spreekt. „Vanaf vandaag wordt 
alles anders”, vertelt hij. „We 
staan aan de vooravond van 
enorme uitdagingen. NedCar 
wordt een toeleverancier van • De nieuwe president-directeur Frans Sevenstern probeert het kersverse NedCar-personeel op te peppeyi voor de grote 
uitdagingen. Foto: peter roozen 


auto’s aan Volvo en Mitsubishi. 
De eisen zijn zwaar en veelom¬ 
vattend. Met hetzelfde aantal 
medewerkers zullen we dubbel 
zoveel moeten produceren.” 

Zijn toehoorders worden onrus¬ 
tig. „De schaft kunnen we 
voortaan wel vergeten”, mom¬ 
pelt een medewerker van de car- 
rosseriebouw. „We zullen wel 
weer een uur langer moeten wer¬ 
ken,” verwacht een ander. 


Als Sevenstern is uitgesproken 
laat de drummer van Brassband 
Limburg langzaam een enorm 
tromgeroffel aanzwellen. Opeens 
schieten drie vuurwerkpijlen de 
lucht in. „Oooooh,” roept het 
Volvo-personeel in ironische be¬ 
wondering. Met de jaarwisseling 
nog fris in het geheugen, zijn ze 
wel wat meer gewend. Het vuur¬ 
werk was bedoeld als startsein 
voor het onthullen van het nieu¬ 


we logo op de mast boven de 
fabriek. Staande op de mast ver¬ 
wijderen enkele leden van de 
Nederlandse Alpinistenvereni¬ 
ging de doeken. Het tromgerof¬ 
fel maakt plaats voor trompetge¬ 
schal. 

Forse zwarte letters vormen het 
woord NedCar. Een kromme ro¬ 
de lijn aan de bovenkant symbo¬ 
liseert het belang van Mitsubis¬ 
hi, de blauwe lijn onder staat 


voor Volvo. De neutrale witte 
achtergrond wijst op de derde 
aandeelhouder: de Nederlandse 
Staat. En alles bij elkaar symbo¬ 
liseert het logo de nationale vlag: 
NedCar blijft herkenbaar als een 
Nederlands bedrijf. 

Als de plechtigheid is afgelopen, 
spoedt het personeel zich naar 
binnen: daar wachten gratis ra- 
goutbroodjes. 


Architecten van mijnen gaven stad met opzet geen centrum 

Eïeerlen van Romeinen 

A 

tot kantorenboulevard 
# 4 
S DOOR JOOS PHILIPPENS 

fcERLEN - Er zullen weinig ste- 
te zijn met een zo verbrokkelde 
storie als Heerlen. De stad is ei- 

S ijk al bijna tweeduizend jaar 
maar het Romeins verleden 
g geen echt vervolg. Pas begin 
eeuw veranderden de mijnen 
. Heerlen is feitelijk erg oud, 
r qua stadsontwikkeling juist 
jong. 


In het Thermenmuseum is nog tot 
19 januari de expositie ’Van ge¬ 
huchten tot gemeente’ te zien, die 
onder meer duidelijk maakt dat het 
huidige Heerlen nog steeds kampt 
met de gevolgen van een onstuimi¬ 
ge groei. 

De Heerlense historie begint in de 
Romeinse tijd. ’Coriovallum’ is dan 
een versterkte verversingsplaats bij 
een kruispunt van handelswegen. 
Als de Romeinen in de vijfde eeuw 
vertrekken, wordt Heerlen vrijwel 
van de aardbodem gevaagd. Slechts 
wat gehuchtjes blijven over. 


Communicatie Lijfeigenen 

. . . i; Rond het jaar dui 

Ministerie UocW S gl S h Lf raaf 


PVas niet netjes’ 

I^Erlen - „De manier waarop 
?! ministerie van onderwijs en we¬ 
gschappen en in mindere mate de 
jr°vincie Limburg zijn omgegaan 
S e t de bekendmaking van hun 
k e eën over de huisvesting van onze 
jj^8eschool is niet netjes.” Dat zegt 
v an Giessel, voorzitter van het 
Uege van bestuur van de Hoge- 
^nool Heerlen. „Toch zijn we ver- 
g u gd over de positieve grondhou- 
van de betreffende overheden 
§’’ er de nieuwbouw,” aldus Van 
e ssel, „al zit er een voorwaarde 
Ete die niet vervuld kan worden. 

Is voor ons niet aanvaardbaar 
E** het doorgaan van de nieuw- 
L koppelen aan het op korte 

t^teijn uitwisselen van studierich- 
L ken met de Hogeschool Sittard.” 
jjjS Giessel reageerde gisteren in 
tjte nieuwjaarstoespraak op de 
jj **§ van zaken voor de Kerst, toen 
Lp ministerie en de provincie over- 
M^temming bereikten over een 
j°tocol waarin de route naar één 
p°Keschool Limburg werd vastge- 
§d. In dat overleg werd ook een 
. s Uief besluit genomen over de 
, e Uwbouw voor de hogeschool in 
j^S r ten, onder genoemde voor¬ 
aarde. De uitkomsten van het 
’^leg werden bekendgemaakt 
he°i rC * at hogeschool haar perse¬ 
is e l kon inlichten. „Dat betreuren 
*ei Van Giessel gisteren tegen 
n deel van het hogeschool-perso- 
“el. 


Rond het jaar duizend moet de Ka¬ 
rolingische graaf Udo van Herle- 
Toul de baas zijn geweest. Voor 
hem werkten ’servientes’, een ver¬ 
zachte vorm van lijfeigenen. 

De centrale beheerdershoeve groeit 
in de dertiende eeuw uit tot het 
Landsfort Herle van Dirk van Ahr 
Hochstaden. 

Dat Landsfort is een kasteelachtig 
garnizoenscentrum. De vestingmu¬ 
ren zijn omringd door een gracht. 
Daarbinnen ligt een deel van de 
huidige Pancratiuskerk en een aan¬ 
tal huizen. Ook buiten de vesting 
zijn een paar straten. Het Landsfort 
omvat het gebied dat tegenwoordig 
begrensd wordt door het Emma- 
plein, De Emmastraat, De Bongerd 
en het Glaspaleis. 

De bevolking binnen de vesting is 
vrijgesteld van bepaalde dorpslas- 


ten, in ruil waarvoor ze gehoor¬ 
zaamheid vereist zijn aan Hochsta¬ 
den. Heerlen mag zich een Vrijheid’ 
noemen, maar krijgt geen stads¬ 
rechten. 

De bekende Schelmentoren doet 
van 1534 tot 1870 dienst als gevan¬ 
genis. Ook het schepencollege ver¬ 
gadert er, feitelijk is de toren het 
eerste stadhuis. 

Hoensbroek 

In 1388 scheidt Hoensbroek, het 
toenmalige dorp In gen Broeck, 
zich af. Het wordt zelfstandig onder 
impuls van de familie Hoen die een 
vesting heeft op de plaats waar nu 
het kasteel ligt. Kasteel Hoensbroek 
dateert grotendeels pas van de ze¬ 
ventiende eeuw. 

Ook kernen als Schaesberg (in 1681) 
en Voerendaal scheiden zich af. De¬ 
ze laatste in 1815, gebruik makend 
van de aanwezigheid van Napo¬ 
leons troepen. 

Heel lang blijft Land van Herle een 
agrarisch gebied rond het landsfort. 
De aanleg van de spoorlijn Herzo- 
genrath-Heerlen-Sittard in 1896 
markeert de start van een nieuw 
tijdperk. Twee jaar later wordt de 
schacht opgeleverd van de eerste 
steenkolenmijn, de Oranje Nas¬ 
sau I. Op Heerlens grondgebied 
volgen later nog de ON III en IV en 
de Emma. 

De bevolking van Heerlen groeit 
explosief. In 1900 zijn er 6000 inwo¬ 
ners, tien jaar al het dubbele aantal. 
„ »-« ■ ■ %. ;■ 

• /'v - - -vi, 

V ^ 
Maquette van het Landsfort:, het dertiende eeuwse Heerlen. 


weer tien jaar later is dat getal bijna 
verdriedubbeld en in 1930 telt men 
46.000 burgers. 

In groot tempo worden mijnwer- 
kerskolonies gebouwd, als zelfstan¬ 
dige eenheden. De meeste mijnwer¬ 
kers waren van oorsprong boeren. 
Om hen zich thuis te laten voelen in 
Heerlen, krijgen ze ook een tuintje 
bij hun huis. 

Onrust 

Stadsvormmg wordt tegen gegaan, 
zo meldt de expositie in het Ther¬ 
menmuseum. De mijnen wilden 
geen centrum waar alles op elkaar 
gepakt lag en waar haarden van on¬ 
rust zouden ontstaan, zoals in ande¬ 
re industriesteden. 

Aan dat ontbreken van een echt 
centrum is de laatste decennia door 


de opeenvolgende stadsbesturen 
hard gewerkt. Het huidige centrum- 
plan, met als paradepaardje de Kan¬ 
torenboulevard, is daar een uitste¬ 
kend voorbeeld van. 

Toch heeft Heerlen deze eeuw van 
meet af aan 'stadse' verschijnselen 
vertoond. Zo start de gemeente in 
augustus 1913 een eigen vervoerbe¬ 
drijf met twee bussen van elk veer¬ 
tien plaatsen. En tot eind jaren ’4Ü 
doorkruisen trams de stad. 

Duitsers 

Van 10 mei 1940 tot 17 september 
1944 bezetten de Duitsers het mijn¬ 
stadje. Bij hun aftocht steken ze het 
station in brand en blazen ze de tur- 
bogeneratoren van de ON I op. „De 
ondergang van deze mijn dreigde, 
de energievoorziening in Zuid-Lim- 


bioscopen 


O • HEERLEN i 

□ Royal: Hot Shots, dl t m do 19 
___ en 21 uur Rivoli: Quigle.y down 
1_J under, di tm do 20.30 uur. De 

a Reddertjes in Kangoeroeland. 

wo 14 uur Maxim: All I want for 
| [ Chnstmas. di tm do 18.30 uur. 

Drop dead Fred. dl tm do 20.30 
I I uur. H5: The Addams Family, 
__ dag. 14 19 en 21.30 uur. Fievel in 
1—1 het Wilde Westen, wo 14.30 uur. 

a Don't teil Mom the babysitter 's 
dead, dag. 14.15 18.45 en 21.15 
r~l uur. Curly Sue, dag. 14 18.30 en 
21 uur. Doe Hollywood, dag. 

1 I 18.30 en 21 uur. di tm do ook 14 

a uur. Bingo, dag. 14 en 18.30 uur. 
Terminator 2. dag. 21 uur. 

E? • KERKRADE 

Wijngrachttheater: Assepoes- 

□ ter. wo 14 uur. 

Q • MAASTRICHT 

I | Mabi: Hot shots, di t m do 21.15 
—_ uur, wo ook 14.30 uur. Drop 
dead Fred. di tm do 21 15 uur. 
i—| wo ook 14.30 uur De Reddertjes 
in Kangoeroeland. wo 14.30 uur 
f~~* The Addams Family, di tm do 
21.15 uur. All I Want for Chnst- 
d mas. wo 14.30 uur. Cine-K: Thel- 

□ ma and Louise. dag 21 uur 
Cinema- Palace: Don't teil Mom 
O the babysitter 's dead. dag 18 45 
en 21.45 uur. wo ook 13 45 uur 
O fievel in het Wilde Westen, wo 
—_ 14 uur. Bingo, dag. 18.30 uur. wo 
L—I ook 14 uur Curly Sue. dag. 18.45 
r—i en 21.45 uur. The Fisher King. 
_ dag. 20 45 uur. Lumiere: Via Ap- 
□ pia. di 20 uur. Extramuros, wo 20 
uur The Outsiders, do 20 uur 
I I An angel at my table, dag 20.30 
|—I uur. Delicatessen, dag. 22 uur. 

O • geleen 

(•—"l Roxy: Don't teil Mom the baby¬ 
sitter 's dead. dag 20.30 uur. 

1 I Studio Anders: The Addams Fa- 

,. mily. dag. 20 30 uur De Redder- 

l—l tjes in Kangoeroeland. wo 15 
□ uur. 

!□ • SITTARD 

| Q Forum: Hot Shots, dag 20.30 
1 uur, wo ook 14 uur. Doe Holly- 
| ( I wood. dag. 20.30 uur. Fievel in 
Ij —i het Wilde Westen, wo 14 uur. 

I LJ Filmhuis Sittard: Awakemgs.” 
j—j wo 20.30 uur. 

C • ECHT 

1_J Royal-MicroRoyal: Curly Sue, 

. . , dag. beh. wo 20.30 uur. De Red 
L— ji dertjes in Kangoeroeland. wo 15 
j > __ uur. Dying Young. di en do 20.30 


• ROERMOND 

Royal: Hot Shots, dag 20.30 uur. 
De Reddertjes in Kangoeroe¬ 
land. wo 14.30 uur. Royaline: 
Don't teil Mom the babysitter 's 
dead. dag. 20 30 uur, wo ook 
14.30 uur Filmhuis Roermond: 
Awakenings. do 20.30 uur. Foto: FRANS RADE 

burg liep groot gevaar,” luidt een 
bijschrift. 

Het Thermenmuseum toont de hele 
geschiedenis van Heerlen aan de 
hand van foto’s, een maquette van 
het landsfort en de videofilms 
'Heerlen in vogelvlucht' uit 1952 en 
1990. Via foto's herleven de oude 
DSM-boerderij, het voormalige 
stadhuis, het oude station, de be- 
vnjding, maar ook het huidige cen- 
trumplan wordt geïllustreerd. 

Voor elke bewoner van Heerlen 
biedt deze tentoonstelling de moge¬ 
lijkheid om de historie van de eigen 
stad in vogelvlucht te leren kennen. 
En daarmee tevens het Thermu- 
seum, waar de gemiddelde Heerle- 
naar slechts uiterst zelden een be¬ 
zoek blijkt te brengen. 


HEERLEN: 

di. 7/1: Staatsoperetle Warschau 
met 'Maske in Blau'. 

- wo. 8/1: RO Theater met 'Tea and 
sympathy' van Rubert Andersom 

MAASTRICHT: 

- wo. 8/1: lunchconcert van Milenka 
Dzekova en Marijke van Duin (12.30 
uur). 

- wo. 8/1: 'Thyestes' door Zuidelijk 
Toneel. 

ROERMOND: 

- di. 7/1: Drums of the world, slag- 
werkconcert door Circle Percussion 

- wo. 8/1: jubileumconcert Laurens 
van Rooyen 

AKEN: 

- di. 7/1 en wo. 8/1: Die Affare Rue de 
Lourcine 

Tenzij anders aangegeven beginnen 
alie voorstellingen urn 20.00 uur 


Boekenbeurs 
voor school 
in Bolivia 


VENLO - Vincentiusvereniging 
Venlo en Roteryclub Venlo-West or¬ 
ganiseren van vrijdag 17 tot en met 
zondag 19 januari voor de zesde 
maal de jaarlijkse grote boeken- en 
platenbeurs. Onder het motto: ’Een 
boek voor een boek' vindt deze 
beurs plaats in de hal van het MBO- 
college Noord-Limburg. Groenveld- 
singel 40 te Venlo. 

Ruim 30.000 boeken van allerlei 
aard en van goede kwaliteit worden 
tegen schappelijke prijzen aangebo¬ 
den. De opbrengst komt geheel ten 
goede aan de schooljeugd in de 
Yungas (Bolivia), waar het meren¬ 
deel arme Aymara-indianen op de 
hoogvlakte van het Andesgebergtë 
zo’n 2.000 tot 4.000 meter hoog wo¬ 
nen. Lees- en leermateriaal is hier 
uiteraard van groot belang. »* 

De openingstijden zijn: vrijdag van 
19.00 tot 22.00 uur; zaterdag van 
11.00-17.00 uur en zondag van 11.00 
-16.00 uur. 

Financiële steun is mogelijk via re¬ 
keningnummer 11.77.22.316 Rabo 
Grubbenvorst t.n.v. ’Boeken-steu- 
nen-mensen-project Bolivia’. 


(ADVERTENTIE) 


Fusie HBO Heerlen en Sittard haalbaar 


Klein m 
meters 

GROOT in 

SERVICE 

GROOTSTE 

collectie 

20 meter 
in de 

Emmastraat. 

voortui 

ABN-bank 


Voor het 
allerbeste 
resultaat! 


U\ 


Hiliü : ; • 
Van onze verslaggever 

HEERLEN - Het haalbaarheidsonderzoek 
naar een besturenfusie tussen de hogescho¬ 
len in Sittard en Heerlen en de HEAO Sittard 
is gisteren afgesloten met een positief advies. 
Er wordt vanuit gegaan dat de drie scholen 
op 1 augustus van dit jaar onder een bestuur 
zullen vallen. 

Volgens een van de samenstellers van het 
rapport, collegevoorzitter Van Giessel van de 


Hogeschool Heerlen, zal een besturenfusie in 
eerste instantie geen gevolgen hebben voor 
de onderwijskundige kwaliteit van de scho¬ 
len. Hij verwacht vooral veel effect van een 
gezamenlijke belangenbehartiging als het 
gaat om het werven van studenten en het 
contact met provinciale overheid en het mi¬ 
nisterie. 

„Pas bij een echte instellingenfusie kunnen 
we goed gebruik maken van eikaars sterke 
punten,” aldus Van Giessel, die een dergelij¬ 


ke operatie op groof-Limburgse schaal ech¬ 
ter uitsluit. „Wel zou er in de toekomst spra¬ 
ke kunnen zijn van een soort holding, 
waaronder alle Limburgse hogescholen val¬ 
len. Dan sta je nog sterker naar buiten toe, 
bijvoorbeeld in de HBO-raad,.de vereniging 
van hogescholen, waar je nu^als 'kleintje’ 
geen stem hebt.” 

Het rapport van het haalbaarheidsonderzoek 
moet nog worden goedgekeurd door de be¬ 
sturen en medezeggenschapsraden van de 
drie scholen. 


Limburgs Dagblad 


Dinsdag 7 januari 1992 • Pagina 


, ' ' ’ ' , .... . ., mmmm 

WtMwfc/Wim 

wmm 

w» 


.. . , .,. .....,, . *,•-,•>„• __ , ✓ 

v'?' - ^;; ✓'"* r>4 '■///'//''ï 4/ ï r '',ï'Mv'ytyyt m-. P PIP- v%m 

. ... "\. . . ..' . ; 


wwWwiWM 

«■Mi 
HEMA : KANTOOR 


In Turkije word je opgepakt. In de cel gegooid. Gemarteld. Tot bekentenissen gedwon¬ 
gen. Voor de rechter gesleept. In de cel gegooid. Gemarteld. GIRO 454000 


LOOPLAWAAI 

Doe er iets oon! De Nederlondse 
Stichting Geluidhinder helpt bi| het 
vinden von een oplossing voor alle 
vormen van lawaai in en om huis. 
NSG, Postbus 381 
2600 AJ Delft. 


AMNESTY INTERNATIONAL Ontdek Nu 

IJwAndaelk. 


i i,. ik. 


(Met Een Gratis Tweede Bril.) 


Ideaal voor een tweede imago, maar ook perfect voor 
wie z’n eerste bril altijd kwijt is... Tegen inlevering van de 
bon krijgt u bij ons een tweede bril gratis. Compleet met 
glazen. Want, Pearle is Kijkplezier. 

Niet in het minst ook door de enorme keuze, het per¬ 
soonlijke advies en de snelle service. Kom langs met de 
' bon. En vergeet uw andere ik niet mee te brengen. 


Pearle 

OPTICIENS 


Pearlels Kijkplezier. 


BON VOOR *N TWEEDE BRIL GRATIS. 

Met deze bon krijgt u bij aankoop van een bril een tweede 


bril gratis. Dit aanbod la geldig In iedere Pearle- of Pearle 


Express-winkel, waar u tevens de exacte voorn aarden vindt. 


Beek, In de Makado (ingang Oost) - Heerlen, Promenade 129 - Maastricht, Vrijthof 16a - 

Sittard, Tempelplein 7b (naast EDAH) 


Blanco papier A4, 500 vel 


Telefaxpapier A4, rol 50 meter JLAT-ö" 14.75, rol 
30 meter ~~ Enveloppen, 100 stuks 


Kwarto schrijfbloks, 4 stuks 
Insteekhoezen A4,100 stuks 


Snelhechters A4,10 stuks 


■BUmkW 

'Ktil 

Koffer voor A4 hangmappen, incl. 5 hangmappen, Hangmappen A4, 5 stuks 

ruiters en schrijfstroken ^^7^0 _____ 

_-_ 
7.5C 


De normaalste zaak van de wereld 


BTW-bon verkrijgbaar bij de klantenservice Jiïïff 


burgs dagblad 


oostelijke mijnstreek 


Definitief besluit volgt pas deze zomer 

Boswachters blijven 
nog bij Streekgewest 


Dinsdag 7 januari 1992 • Pagina 15 


MAASTRICHT - De 
districtscommissie 
Limburg van Na¬ 
tuurmonumenten 
houdt op negen ja¬ 
nuari een bijeen¬ 
komst over de Lim¬ 
burgse ontgrondin¬ 
gen. De bijeenkomst 
wordt gehouden in 
het gemeenschaps¬ 
huis De Harmonie 
aan de Kruisheren¬ 
gang 4 te Maastricht 
en begint om 20 uur. 

Ir H. Vijverberg, di¬ 
recteur van de Stich¬ 
ting Milieufederatie 


Bijeenkomst over 
de ontgrondingen 


Limburg, gaat met 
behulp van dia’s en 
videobeelden in op 
de gevolgen voor de 
Zuidlimburgse na¬ 
tuur van grote afgra¬ 
vingen. 

Vaak worden ont- 
gronde gebieden aan 
instellingen als Na¬ 


tuurmonumenten 

overgedragen. 

Na de 

voordracht krijgen 
de aanwezigen dan 
ook ruimschoots de 
kans vragen te stel¬ 
len over de bescher¬ 
ming van de natuur 
en het milieu in Lim¬ 
burg. 


DOOR RIK VAN DRUTEN 

Heerlen - Het Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg 
handhaaft voorlopig het toezicht in de buitengebieden. De 
aanbeveling van een commissie met Streekgewest-voorzitter 
j - van Zeil en de Brunssumse oud-burgemeester L. Hoog¬ 
led om de drie boswachters in dienst van de Taakopdracht 
Recreatie ('Recreatieschap’) te ontslaan, wordt opnieuw beke¬ 
ken. 


° e zuinigingen van de rijksoverheid 
^°pen het Recreatieschap tot een 
^grijpende reorganisatie. De com¬ 
missie onder leiding van Van Zeil 
T e d vorige maand voorstellen over 


manier waarop dat moet gebeu- 


r en. 

van de in totaal zes aanbevelin- 

is het afstoten van het politio- 
• 1ee l toezicht en de brandpreventie 
m de bos- en heidegebieden die on- 
■? er toezicht van het Streekgewest 
f^an. Het Recreatiescha p heeft drie 
boswachters in dienst. 

breder 

Alleen over de Brunssumse golf¬ 
baan en de regionale aiValverwer- 
p hg i n Landgraaf nam liet Streek- 
® e West vorige maand al een besluit. 
e rest schoven de bestuurders 
° or zich uit. „Daarover- willen we 
"b r st in een breder kadler praten, 
[bet de burgemeesters en betrokken 
ethouders”, aldus Streekgewest- 
^retaris J. Geukers. 

’’Het verdwijnen van de boswach- 
brs op de Brunssummerheide, het 
^kijthagerbeekdal en de Schmveld- 
® bossen zou een ramp zijn”, zegt 
^h betrokkene die in ver band met 
^ onzekere situatie anoniem wil 
blijven. „Stropers bijvoorbeeld vor- 
m e n nu al een probleem. Als er 
boswachters meer ziijn, wordt 
bat nog veel erger.” 

^aast het beschermen en regelma- 
bg inventariseren van de wildstand 
gouden de boswachters toezicht op 
bet weren van gemotoriseerd ver- 
* ee r. „Dat is geen overbodige zaak”, 
*Hus de betrokkene. „.Sommige 
Mensen rijden als ze de kans krij- 
® e h met de auto heel de hei rond." 


Verder signaleren de boswachters 
overtredingen van de milieuvoor¬ 
schriften. 

Wie neemt het toezicht in de bossen 
over, als de boswachters bij het 
Streekgewest verdwijnen? „Dat is 
niet de kwestie”, vindt Geukers. 
„Ook wij vinden dat er toezicht 
moet blijven. De vraag is of we dat 
zelf moeten doen, of een andere in¬ 
stantie.” Zijn gedachten gaan daar¬ 
bij uit naar de lokale - en straks 
regionale - politiekorpsen. 

„Het ligt voor de hand dat het dan 
een taak van de betrokken politie¬ 
korpsen wordt”, zegt ook een 
woordvoerder van de gemeentepoli¬ 
tie Landgraaf. „Maar het is de vraag 
of het dan net zo effectief gebeurt 
als nu. De politiekorpsen hebben 
ook andere taken en het toezicht in 
de bossen zal zeker niet de hoogste 
prioriteit hebben.” 

Beslui! 

Het Streekgewest wil in ieder geval 
voor de zomer een besluit nemen 
over het toezicht op de Brunsum- 
merhei, het gebied Strijthagen en 
de Schinveldse bossen. Recht¬ 
streekse contacten tussen het 
Streekgewest en de politiekorpsen 
in de regio over overname van het 
toezicht zijn er volgens Geukers 
nog niet geweest. „Eerst moeten on¬ 
ze plannen duidelijk zijn.” 

Is hij dan niet bang dat het toezicht 
wel naar de politie verhuist, maar 
dat die niet in staat blijkt voldoende 
mensen en middelen te leveren?. 
„De korpschefs hebben regelmatig 
contact met hun burgemeester. En 
die zitten weer in het Streekgewest. 
Ze kunnen dus weten wat er op sta¬ 
pel staat,” aldus Geukers. 


Landgraafse korpschef Van Oosterbosch: 

Aanzienlijk minder 
verkeersslachtoffers 


A^ndgraaf - Het aa ntal ver¬ 
keersslachtoffers in de gemeente 
rundgraaf is vorig jaar met ruim de 
„elft gedaald. In 1990 vielen nog 112 
^chtoffers te betreuren, afgelopen 
(f ar waren dat er 53. Eén daarvan 
Verleed. Ook het aantal aanrijdin¬ 
gen daalde, van 711 naar 623. 

P at zei korpschef L. van Ooster- 
osch gisteren in zijn nieuwjaarsre¬ 
de. Volgens Van Oosterbosch bete- 
>ent de spectaculaire daling dat 
Landgraaf kan voldoen aan het lan- 
®H)ke streven om in het jaar 2000 
ph kwart minder verkeersslachtof- 
e^s te bereiken dan in het j aar 1990. 
j’ v ’e moeten daarom doorgaan met 
^et gerichte beleid waaraan de da- 
hg te danken is”, aldus de korps- 

v ef - 

l er groting van de verkeersveilig- 

$n lC * Was vor ‘ë J aar een van de 
leerpunten van de Landgraafse 
^°mie. Van Oosterbosch: „De aan- 
P k: aan alles een beetje doe n, heeft 
jjteleerd dat de resultaten daarvan te 
e inig invloed hebben. Daarom 
°hcentreren we ons op concrete 
g°blemen.” Naast het terugdrin- 
° e n van verkeersongelukken waren 
at woninginbraken en de drug- 
g^Hast. 

v e Landgraafse politie besdeedde 
0 ° r *g jaar 1300 uur aan projecten 
ff de verkeersveiligheid te vergro- 
e n - Bet toezicht op bepaalde wegen 
Sr! kruisingen werd verscherpt en 
felheid intensief gecontroleerd. 
s 9* projecten als 'Samen naar 
"doof en verscherpte alcoholcon- 
k°les hebben volgens Van Ooster- 
osch een bijdrage geleverd. 

maatregelen samen maakten 
a t het aantal uitgedeelde bekeurin- 
sf n flink steeg. In totaal 4792; men- 
gingen vorig jaar in Land'graaf 
c f* de bon, een stijging van 38, b pro- 
ent ten opzichte van het jaar er- 
voor. 

et effect van extra politie-inspan- 
. J ‘hgen op de andere 'speerpunten' 
, onduidelijker. Het aantal ïinbra- 
en in woningen bleef vrijwel on- 

• wee koeien in 
gierput beland 

HHTH - Twee koeien zijn zaterdag- 

inu n< ^ * n een sta * een woning 
e Belle-Nuth door de vloer gezakt 
a m een gierput terechtgekomen. 

brandweer van Heerlen verleen- 
, assistentie om de dieren uit hun 
koü^d^ P°sitie te bevrijden. Eleide 


veranderd (van 154 in 1990 naar 153 
vorig jaar), terwijl in 1991 liefst 
veertig maal proces-verbaal werd 
opgemaakt wegens handel in verdo¬ 
vende middelen. Een jaar eerder 
gebeurde dat slechts acht keer. 

„De reden daarvan is de verhoogde 
aandacht van de politie in Heerlen 
en Kerkrade voor huisdealers", al¬ 
dus Van Oosterbosch. „Dat heeft 
negatieve gevolgen voor het nog 
vrij rustige Landgraaf.” 

Desondanks vindt de Landgraafse 
commissaris het nog 'redelijk goed 
toeven’ in zijn gebied. „Per duizend 
inwoners vonden hier 55 misdrijven 
plaats. In de omliggende gemeen¬ 
ten ligt dat cijfer twee keer zo 
hoog.” 


' eien bleven ongedeerd. 


Gestripte’ kantoortoren 


• De gemeente Heerlen gaat ongeveer 500 
ambtenaren onderbrengen in de Eurostae- 
tetoren naast het stadhuis. Momenteel 
wordt de toren ontdaan van zijn zo ken¬ 
merkende lichtblauwe kleur. In vaktermen 


heet zoiets 'strippen. ’ Daarvoor in de plaats 
schijnt iets lichtgroens te komen. Voorlopig 
lijkt de toekomstige ambtenarentoren 
enigszins op een flink geattaqueerd pand in 
Kroatië. Foto: KLAUS TUMMERS 


Accordeonist Erich Böhmer (73) zoekt bandleden 

De Montevideo’s 
moeten herleven 


Van onze correspondent 


HEERLEN - „De scharnieren 
werken weliswaar niet meer zo 
best, maar een leuke tekst schrij¬ 
ven en daarbij wat vrolijke mu¬ 
ziek componeren is geen pro¬ 
bleem”, zegt de 73-jarige Erich 
Böhmer. 

De Heerlense muzikant plaatste 
zich tot veler verrassing bij de 
laatste 32 geselecteerde carna¬ 
valschlagers van het Limburgs 
Leedjeskonkoer. Echter, er is 
een probleem. De geluidscasset¬ 
te, die Böhmer opstuurde naar 
Radio Omroep Limburg, is van 
onvoldoende kwaliteit. „De 
klank en de teksten zijn goed, 
maar met louter accordeonmu- 
ziek haal je het niet”, erkent de 
met een hese stem kampende 
Heerlenaar. 


• Erich Böhmer (73) is op 
zoek naar muzikanten om 
alsnog te kunnen deelnemen 
aan de halve finale van het 
’ Leedjeskonkoer ’. 

Foto: FRANS RADE 


Böhmer genoot jarenlang be¬ 
kendheid als pianist-accordeo- 
nist van het beroepsorkest 'Fide- 
les Wien’ en trok volle zalen met 
de vijfmans formatie 'De Monte- 
video’s’. Aangezien alle Montevi- 
deo-maatjes helaas te vroeg zijn 
overleden, werkte hij na een 
'muzikale ingeving’ in zijn eentje 
aan de schlager-in-spé 'Ut is wèr 
Vasteloavend’. 

„Maar er is een gevarieerdere op¬ 
name nodig voor de uitzending”, 
besloot de jury van het liedjes¬ 
concours. 


Ilege 


monie 

Erich Böhmer, woonachtig aan 
de Peter Schunckstraat 664 in 
Heerlen, is dan ook op zoek naar 
een zangeres, trompettist, drum¬ 
mer, klarinettist en pianist: „Met 
een beetje professionele muzika¬ 
le ondersteuning ben ik ervan 
overtuigd, dat het zuiden van de 
provincie de Middenlimburgse 
hegemonie kan doorbreken.” 

Wie weet, krijgt 'zijn' Blauwe 
Sjuut-mars die een kwart eeuw 
in de kast lag en vijfjaar geleden 
toch op de plaat verscheen, een 
waardige opvolger. 


Valkenburg zet 
zaak voort tegen 
dief woonwagen 

VALKENBURG — Het college van 
Valkenburg zet de gerechtelijke 
procedure tegen de man die een ge¬ 
meentelijke woonwagen verduister¬ 
de, gewoon door. 

De politierechter heeft de betreffen¬ 
de man onlangs een dagvaarding 
gestuurd, maar Valkenburg vindt 
dit onvoldoende. De gemeente ver¬ 
wacht namelijk dat het bedrag dat 
via de dagvaarding wordt geïnd 
veel te laag zal zijn. 


Valkenburg verhuurde de wagen, 
met een nieuwwaarde van 45.000 
gulden, ruim een jaar geleden aan 
de betreffende man. De huurder 
verkocht de wagen een paar maan¬ 
den later in België voor 19.500 gul¬ 
den. 


Pastoor van 
Voerendaal 
naar Obbicht 

OBBICHT - Het Bornse kerkdorp 
Obbicht krijgt een nieuwe zieleher- 
der. De 68-jarige P. Pörteners ver¬ 
ruilt de Laurentiusparochie in Voe¬ 
rendaal voor de Obbichtse Willi- 
brordusparochie. Pörteners, gebo¬ 
ren in Born, volgt H. Bakker op die 
in september van het vorig jaar met 
emeritaat ging. Hij is verhuisd naar 
Amsterdam. 

Vredesactivist 
beboet voor 
het plakken 
van sticker 

Van onze verslaggever 

HEERLEN - Zeven bij tien centi¬ 
meter. Zo groot was de sticker die 
vredesactivist Leo de Groot in april 
1990 op een elektriciteitskast in 
Brunssum plakte. Gisteren werd hij 
voor de rechtbank veroordeeld voor 
het plakken van de zeventig vier¬ 
kante centimeter tot een voorwaar¬ 
delijke boete van 75 gulden. 

De Groot, een ’full time’ vredesacti¬ 
vist uit Heerlen, maakte in die tijd 
deel uit van een vredeskamp in 
Brunssum. Met een stapeltje van 
ongeveer 150 stickers met de tekst 
Niet het slopen van wapentuig is 
misdadig, maar de produktie ervan 
was hij op pad gegaan. Hij werd 
door de politie van Brunssum in de 
kraag gevat. 

„Elektriciteitskasten worden wel 
vaker beklad. In sommige gevallen 
noemen de daders het kunst, in an¬ 
dere gevallen wordt het uit ideële 
overwegingen gedaan. Maar er is al¬ 
tijd een eigenaar die dat niet goed 
vindt”, aldus officier van justitie K. 
Janssen. 

Koning 

De Groot denkt dat hy is aangehou¬ 
den vanwege de tekst op de sticker. 
Hy verwees daarbij naar de beken¬ 
de Kees Koning, die momenteel in 
de gevangenis zit wegens het ver¬ 
nielen van wapentuig. Hy denkt dat 
de politie en justitie het op de vre¬ 
desactivisten hebben gemunt. 

„Zo belangryk was die sticker op 
die elektriciteitskast nu ook weer 
niet voor de politie. Vier weken 
daarna zat die sticker er nog steeds 
op. Nee, op my komt het meer over 
als een aktie van overaktieve agen¬ 
ten die een stok zochten om de 
hond te slaan”, aldus De Groot tij¬ 
dens zyn verweer. 

Boete 

Naast de voorwaardelijke geldboete 
zijn alle in beslag genomen stickers 
verbeurd verklaard. Leo de Groot 
wil zijn actiemateriaal echter terug. 
Daarop antwoordde rechter Van 
Oppen: „Die zijn toch niet meer ac¬ 
tueel.” „Wat mij betreft wel”, liet De 
Groot weten toen hij de rechtzaal 
verliet. 

De geldboete moet vredesactivist 
pur sang De Groot betalen indien 
hij binnen een jaar eenzelfde over¬ 
treding begaat. Hy gaat niet in ho¬ 
ger beroep tegen de straf. Wel ver¬ 
wacht hij dat hy binnen het jaar wel 
weer een keer zal worden aange¬ 
houden. Want, zo liet hij weten, hij 
zal zijn activiteiten gewoon voort¬ 
zetten. 


Nachtmerrie ; 

• Een Heerlens gezin werd op 
Nieuwjaarsdag bijna ’van de 
sokken’ gereden toen de man en 
vrouw met hun drie kinderen 
het zebrapad op de Heerenweg 
wilden oversteken. Een haasti¬ 
ge automobilist wilde niet 
wachten voor een rood stop¬ 
licht en reed door, met levens¬ 
gevaar voor de familie Vossen. 
In deze kolom berichtten we al 
eerder over dit incident. Getui¬ 
gen kunnen contact opnemen 
met de politie van Heerlen. 


Belbus 


• Om nou te zeggen dat het vol¬ 
gende geval een nachtmerrie 
betreft, nee dat gaat te ver. 
Maar vervelend blijft het. Eind 
vorig jaar publiceerden we het 
bericht over de belbus voor be¬ 
jaarden en gehandicapten die 
in het voorjaar in Heerlen van 
start gaat. Helaas stond daarin 
een verkeerd telefoonnummer. 
De eigenaar van dat nummer 
werd talloze malen gebeld. En 
wordt nog steeds gebeld. Blijk¬ 
baar wordt het betreffende ar¬ 
tikel driftig gelezen en geko¬ 
pieerd. Daar is de organisatie 
van de belbus blij mee en wij 
ook. De meneer die suf gebeld 
wordt, denkt daar logischer¬ 
wijs anders over. Om hem ver¬ 
diende rust te gunnen, volgt 
hier het juiste belbusnummer: 
045-715530. Nader nieuws over 
de belbus wordt overigens in fe¬ 
bruari verwacht. 


Kampioenschap 

• Uitgerekend het Holtumse ge¬ 
zelschap KITZ veroverde vorig 
jaar het Limburgs kampioen¬ 
schap voor ’zaate hermeniekes’. 
KITZ staat voor ’Kepèl in ’t 
Zandj ', een groepje camavalis- 
ten dat de tijd van revue tot het 
echte carnaval te lang vond. 
Om dit gat te vullen begonnen 
ze maar te musiceren, met goed 
resultaat dus. Het succes heeft 
ook een schaduwkant: de ’ke- 
pèl’ moet dit jaar het kam¬ 
pioenschap organiseren. Geen 
geringe klus in zo’n klein dorp. 
KITZ riep dan ook de hulp in 
van diverse Holtumse organi¬ 
saties. Gezamelijk is een stich¬ 
ting opgericht en werden 150 
'hermeniekes' en ’joekskapellen’ 
uitgedaagd om dit jaar mee te 
dingen naar de hoogste eer in 
de Limburgse camavalswereld. 
Pas op zaterdag 4 juli is het zo 
ver: dan kunnen gezelschappen 
in maximaal 15 minuten voor 
een deskundige jury in Holtum 
bewijzen wat ze waard zijn. 
Wie nog geen brief heeft ont¬ 
vangen, maar wel mee durft te 
doen, kan zich nog aanmelden 
bij Ton Kamps, & 04498-52445. 


Bonnetje 


• Voor het kantongerecht in 
Heerlen stond gisteren een me¬ 
vrouw die in november 1990 
een parkeerboete kreeg. De 
vrouw had haar voertuig bij de 
schouwburg geplaatst en een 
parkeerkaartje gekocht. Ze be¬ 
dacht zich evenwel en reed ver¬ 
der naar het Homerusplein. 
Omdat op het parkeerkaartje 
geen plaats is vermeld, dacht 
de automobiliste dat ze met het 
schouwburg-kaartje ook op het 
Homerusplein terecht kon. Niet 
dus, want toen ze binnen de de 
betaalde parkeertijd terug¬ 
kwam bij de auto, ontdekte ze 
een bon. De Heerlense kanton¬ 
rechter achtte haar wel schul¬ 
dig, maar legde geen straf op. 
Blijft de vraag hoe de parkeer¬ 
wachter kon zien dat het kaart¬ 
je niet op het Homerusplein 
gekocht was. 


Buiten 


• Terwijl de doorsnee landge¬ 
noot de open haard opzoekt bij 
dit weer, of op z’n minst een 
warme ruimte verkiest als hij 
iets nuttigen wil, denken onze 
zuiderburen daar toch duide¬ 
lijk anders over. Dit bewezen 
twee Belgen gisteren weer eens 
toen ze op het terras van restau¬ 
rant ’Buitenlust’ in Vijlen neer¬ 
streken. De verbaasde eigenaar 
moest vaststellen dal de buiten¬ 
landse gasten buiten wilden 
eten, en ook nog uitgebreid. 
Hetgeen dus ook geschiedde: 
Rond kwart voor twee begon 
het tafelen, terwijl buiten de re¬ 
gendruppeltjes zich langzaam 
weer tot een bui vormden. We 
moesten meteen terugdenken 
aan moeder, die vroeger im¬ 
mers ook al zei: stel je niet aan, 
van die paar regendruppels ga 
je heus niet dood. WILT U DISKREET 
GUNSTIGE LENING? 

MET VRUI BESTEDING ? 

BEL 043-636200 


Enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor persoonlijke leningen en doorlopende 
kredieten. Andere bedragen en looptijden (1 2 t/m 120 maanden) zijn ook mogelijk. 

72 mnd. en langer ,s vooral bedoeld voor duurzame aanschaf. 

PERSOONLIJKE LENINGEN 


BEDkAG N 
MANDEN 

6 . 000 ,- 
1 2 . 000 ,- 
18,000,- 
24.000,- 
35.000,- 
50.001,- 


6 . 000 ,- 
! 1 . 000 ,- 
15.000,- 
26.000,- 
35.000,- 
50.100,- 


:e*ug te 

BET ALEN IN 

60 mnd 
60 mnd 
72 mnd 
72 mnd 
84 mnd 
84 mnd 


U BETAALT 
PEK MAAND 

120 ,- 

220 ,- 

300,- 

520,- 

700,- 

1002 ,- 


MND BEDRAG 
VOLGENS MINIMUM 

139,78 

275,75 

365,53 

487,37 

645,12 

915,07 


EFFEKTIEVE 

JAARRENTTE 

1 4.9% 
14.3% 

14.3% 

14.3% 

14.3% 

14.0% 


MND BEDRAG VOLGENS EFFEKTIEVE 
WETTELIJK MAXIMUM JAARRENTE 


149,86 

293,47 

380,72 

497,83 

653,65 

933,79 


18.7% 
17.5% 
16.1% 
15.2% 
14.8% 
14.8% 


DOORLOPENDE 

RENTE VOLGENS MIN TARIEF 
per maand eff joarrenle 


KREDIETEN 

THEOR ' RENTE VOLGENS MAX. TARIEF 

LOOPTIJD per maand eff. jaarrenle 


1.164% 
1.145% 
1.143% 
1.123% 
1 . 113 % 
1 . 100 % 


14.9% 
14.6% 
14.6% 
14.3% 
14.2% 
14.0% 


75 mnd 
75 mnd 
75 mnd 
74 mnd 
74 mnd 
73 mnd 


1.477% 
1.379% 
1.379% 
1.310% 
1.283% 
1.283% 


19.2% 
17.9% 
17.9% 
16.9% 
16.5% 
16.5% 


THEOR 

LOOPTIJD 

91 mnd 
85 mnd 
85 mnd 
82 mnd 
81 mnd 
81 mnd 


leningen vanaf ƒ. 1000,- tot/. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER 
onderpand of borg. Desgewenst met lange looptijd , DUS LAGE 
LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. 

WIJ REGELEN ALLES KEURIG ÉN VLOT, en bezorgen het geld óók 
kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen lopen? Dat hoeft géén 
bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. 


043 - 636200 * 

Dagelijks van 9 tot 21 uur 

Scharnerweg 108 Maastricht 


FINANCIERING SKA NTOOR 


i Lid van de Ned. Ver. van Finanóerings Adviseurs NVF 
30 jaar financierings-ervaring 


Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek. 
Tel.: 045-225000 vanll tot 20 uur 
OPRUIMING 

Restanten in onze 
heren- en dameskleding 


KERKRADE 

Emderstraat 44 
Tel 045-452600 
Voetgangersdomein 


we* 


WIJNEN ONDERWIJS 
GEEFT WERK 

VOOR MEER INFORMATIE: 

O 

terre des hommes 

TEL 070-363 79 40 

Doe ook mee! 

GIRO 646900 


fffifll Provincie 


Limburg 


! Bureau tv:,i.otriüok 
| Pooïbui» l700 
; -.u J. MA ..,.;.Latnel11 
; -^i. LMVo'J/ , ':36 


Schiesser 

voordeel! 


Dinsdag 7 januari 1 992 • Pagina 16 


FINANCIERINGEN J0RISSEN 

TCI IME 721781 SC HELSBERG 54 

1 ü ^ a "724l32 , HEERLEN 

PERSOONLIJKE LENINGEN 


mededeling 

.17 


Gedeputeerde Staten van Limburg 


boKcna. dat z»j voorne hens zijn aan Kante'; 
MiLcu Past Cramcrstra;: 1 . 2b. 6100 AB te El ht. 
onder een aanta- voor-.Air de' 1 een vc-rgunnmg 
in(jeolejo de Ar.a .;..a'e' v.c . .u verlenen v c o' 
net opncl'ten er. n - r.;; "eubon van een 
innchtim voor 'iet riA-iianiscr., iysi&cr. ut che¬ 
misch sc' 1 e. n ■;' ' c; . .;■)* o bun ii.sme’fe voo' 

het on:wa:cror. var: afvalstoffen m de W.iiom 
Aioxandomavon n r.e gemeente Roermond. 
bOKüe K nes. o3 en 79 FT al ontwerp van ceze 
beschikking m&modc de aanvraag en a uere 
ter zake zijnde stukke.-. o jijen ter inzage van 7 
januari 1992 tel 21 ; -naai 1992 on wei. - in 
hei Provincie 1 ’ 1 .:'-* Mans'.ra.l'.t U>i,ieau Siduo- 
tneora *;_ jo uc- v,C; r\ wj rez ' el yemeenle- 
huis van Roermona tijaons werkuren err bo¬ 
vendien iedere donderdag m de bodc-aamer 
ibestuursinga’-g van i 7 0Ó - 20.00 uur alsme¬ 
de tijdens de werkuren n.n laatstgenoemde da¬ 
tum op deze plaatsen m; "et e nde van de ter¬ 
mijn waart''men neroep «an worden ingesteld 
tegen cle oesch k<inc op oe «.-r vraag De aan¬ 
vrager. arsmeoö degenen, ene bezwaren heb¬ 
ben irUiuDracHi iic;:ii cu.i r ' GiQ.ncj vaii do aan¬ 
vraag en oor. ede' d o- aantocht, da: h:j daar¬ 
toe redel...-'tr. r W!;S ■•net ,u ;taat ra geweest. Kun¬ 
nen to; bovengenoemde «uturn g..-motiveerde 
schriftolijKe bezwaren innienyen tegen net ont¬ 
werp van de beschik* ng Degene die een be¬ 
zwaarschrift indieni, Kan verzoeken zijn per¬ 
soonlijke gegeven.;, met bCKend te maken Een 
bezwaarschrift r oe! worden mgedierid bij Ge- 
denuteurde Stalen Pcsibus 5700. 6202 MA 
Maastricht. Aiic-en aegen.cn die bezwaren 
hebben mgeoracnt op ao wijze als bovenom¬ 
schreven en een ieuer ene aantoont dat hij 
daartoe rededelijkerw.js met in staat is ge¬ 
weest. zijn later tot het instellen van beroep 
gerecht,gd. 


1 Beurag 

| in handen 

Terug te 
betalen in 

! - _ 


t) uJu 

I * , j yCjf 

-O I""' 1 
DOOI 

Krediet 

LI betaalt 

limiet 

per maand 

11 000 

3Z0 

18 000 

2 5 ono 
.18 000 

300 

: i . : 


Mnd bedrag 
volgens mm. 


Etfectieve 

jaarrente 


Mnd. bedrag 
vlg wet. max. KREDIET 


Rente volgens min. tarief 
per maand etl. |aarrente 
• Zeer goedkope tarieven. 

• Elk bedrag tot 200.000 en andere 
looptijd mogelijk. 

• Overlijdensrisico meestal gedekt. 

• Bestaande leningen geen bezwaar. 


• Gespecialiseerd in autofinanc. 

• Geen Inf ormatie werkgever. 

• Geen bij tomende kosten. 

• Lid Nedi Ver. Financ.adviseurs. 

I » 

• Alles in een dag geregeld. 


vrager, aismeue ar 
ben inoebracn; n« £ 


PEK* herenmode 
J. KERSTEN 

De iperiMliMl 


Saroleastraat 4 
Heerlen ALS ELKE SECONDE TELT 

Maak er verstandig gebruik van. 


WINTER * WINTER * WINTER * WINTER * WINTER * WINTER * WINTER * WINTER 


STOFFEN - OPRUIMI 


alle bedrukte 

winterstoffen 

m 


5 

gulden 

per meter 
150 cm breed 


10r, gulden 

per meter 
150 cm breed •]| 


mg coupons 
tegen 
spot¬ 
prijzen! 


<BEURCKENS modeste ff en 

daar ga je met plezier mee aan de slag! 
Maastricht: Wycker Brugstraat 57, 043-251504. Scharnerweg 79, 043-625706. 
Roermond: Ch. Ruysstraat31,04750-15683. 

Sittard Sitty Point: Paradijsstraat 3, 046-526933. Heerlen 't Loon: Homerusplein 6, 045-711676. 
Geleen naast Albert Heijn; Rijksweg Zuid 76,046-753343. 


Let ook eens op 

Je aantrekkelijke 

aanbiedingen j 

n onze zaken! 
OA 


C&èAi&ï 


Vooïde£üf&i! 


Nieuwe artikelen met nieuwe vlaggetjes. 


AKM Il9 Daihatsu- team botst frontaal op spookrijder in rally' Parijs-Kaapstad 


Jacques Blakenburg 
aan de dood ontsnapt 


• Het Duitse team 
WeberIHiemer 
dendert met zijn 
Mitsubishi door een 
dorp in de 
Afrikaanse staat 
Chad. 

Foto: AP 
Indische tijger 
heeft prooi 
te pakken 

^EGGIO EMILIA - Viswanathan 
^and kan de hele schaakwereld 
j n - Dat bewees de 22-jarige ex- 
*^ u gdwereldkampioen uit India 
fandag in Reggio Emilia, waar het 
l ^rkst bezette toernooi aller tijden 


de 


negende en laatste ronde beleef- 


j “'-gcuuc en lacu^ic iuiiuc utuetu- 

*■ Anand kwam uit de slotscher- 
^btselingen als de grote triomfator 
^voorschijn. Hij won van de onder- 
^nstaande Alexander Beljavski en 
er d met zes punten ongedeeld eer- 
De Indische tijger was op jacht 
11 had zijn honger gestild. 

A^and was vanzelfsprekend uitge- 
^ten over zijn succes in een toer- 
£.°°i met wereldkampioen Gari 
5>asparov (gedeeld tweede met Bo- 
J s Gelfand), oud-wereldkampioen, 
A na toli Karpov (vierde) en nog een 
i® Ur van vooraanstaande groot¬ 
meesters, die allen hun wieg had- 
t e n staan in de voormalige Sovjet- 
^nie. „Dit is mijn grootste succes 
nu toe”, zei Anand. „Maar ik ben 
eeer-ste, die toegeeft geen moment 
J_ e kening gehouden te hebben met 
winnen van een toernooi met 
as Parov en Karpov.” 


J^ndaag 

^ahelmma '08-Veloc 

«kavc-ems 

c himmert-HKDFC 

^ORGEN 

ö °rn-Rios '31 


oefenvoetbal 


19.30 uur 
19.30 uur 
19.00 uur 


Toni Nieminen 
favoriet voor 
Olympisch goud 

BISCHOFSHOFEN - De Fin 
Toni Nieminen is met zijn zes¬ 
tien jaar de jongste winnaar in 
de veertigjarige historie van de 
Vierschansentoernee gewor¬ 
den. Nieminen zegevierde gis¬ 
teren in het vierde en laatste 
onderdeel in Bischofshofen. 
Het was zijn derde zege in de 
toernee na overwinningen in 
Oberstdorf en Innsbruck. 

De nieuwe V-sprong heeft de 
klassementen een maand voor 
de Olympische Winterspelen 
in Albertville danig overhoop 
gehaald. Met Nieminen als de 
grote animator stonden aan¬ 
hangers van de nieuwe stijl bij 
alle vier de wedstrijden op de 
drie plaatsen van het erepo¬ 
dium. 

Nieminen werd de elfde Fin, 
die de Vierschansentoernee 
winnend afsloot. De scholier 
uit Lahti bombardeerde zich¬ 
zelf daarmee tot de grote favo¬ 
riet voor het Olympisch goud. 
Alleen Andreas Felder dreef 
een wig in de suprematie van 
Nieminen. De Oostenrijker 
won de wedstrijd in Garmisch 
Partenkirchen. 

In Bischofshofen vestigde Nie¬ 
minen met zijn tweede sprong 
van 122 meter een nieuw 
schansrecord. De eerste keer 
vloog Nieminen over een af¬ 
stand van 118 meter. De Oos¬ 
tenrijker Andreas Höllwarth 
werd met afstanden van 115,5 
en 118 meter tweede. Derde 
werd de Sloveen Franti Petek 
met 112,5 en 114 meter. 


Judoconflict escaleert 


DEN HAAG - André Bolhuis, chef 
de mission voor de Olympische 
Spelen, voert vrijdag een gesprek 
over wat zich heeft ontwikkeld tot 
de affaire-De Kok. Bolhuis wil van 
Frans Hoogendijk, voorzitter van de 
Judobond Nederland, weten welke 
criteria de JBN hanteert voor vorm¬ 
behoud. 

De nationale judowereld is al maan¬ 
den in opschudding over de Neder¬ 
landse afvaardiging naar de Olym¬ 
pische Spelen in de klasse tot 72 kg 
voor vrouwen. Marion van Dorssen, 
vorig jaar derde bij het EK en het 
WK, is voor het toernooi in Barcelo- 
na genomineerd. Sinds begin 1990 


is Van Dorssen twee keer verslagen 
door de op de mat teruggekeerde 
oud-wereldkampioene Irene de 
Kok, die niet de kans heeft gekre¬ 
gen zich bij internationale titeltoer- 
nooien te bewijzen. Bij toernooien 
om Europese en weredtitelsi mag 
per gewichtsklasse slechts één ju¬ 
doka worden gestuurd. 

Bolhuis heeft, ruim een maand gele¬ 
den, ook aan een aantal andere 
Olympische bonden een brief ge¬ 
stuurd. Een van de toernooien waar 
de genomineerde judoka’s hun 
vormbehoud moeten tonen is het 
Tournoi de Paris, op 1 en 2 februari. 
Volgens Hoogendijk kan naar Pa¬ 
rijs in principe niet meer dan één 


judoka per klasse worden gesturd. 
Hoogendijk zegde toe dat hij tijdens 
een bijeenkomst van de Europese 
Judo Unie komende week zal pro¬ 
beren meer startplaatsen te regelen. 

Het bestuur van de Judobond en de 
topsportcommissie vormden tot, 
voor kort een gesloten front voor 
Van Dorssen. In een vraaggesprek 
heeft bondscoach Leo de Vries ech¬ 
ter laten weten dat Van Dorssen te 
vroeg is genomineerd. In het verle¬ 
den was het altijd een bezwaar dat 
Olympische judoka’s te laat werden 
aangewezen. Hoogendijk heeft De 
Vries over zijn uitspraken op het 
matje geroepen. 


• Toni Nieminen tijdens 
zijn vlucht over 122 meter in 
Bischofshofen. Foto: EPA 


FRANCEVILLE - Limburgs enige deelnemer aan de mon- 
; sterrally Parijs-Kaapstad, Jacques Blakenburg, is gisteren tij- 
; dens de etappe Oyem-Franceville (Gabon) ternauwernood aan 
de dood ontsnapt. De 38-jarige ondernemer uit Arcen botste 
toet zijn teamgenoot Nol Eitens na 250 kilometer frontaal op 
e en spookrijder. De Daihatsu Feroza van het onfortuinlijke 
duo was na de crash met de tegenligger rijp voor de schroot¬ 
hoop. „Gelukkig hebben wij het ongeval ongedeerd over¬ 
leefd,” stelde Nol Eitens iedereen gerust. 


Franse organisatie wilde, ook 
aa dat Zaire uit het schema was ge- 
Jtorapt, een spectaculaire apotheo- 
j? door onder meer Zambia en 
f*.°tswana, met de Kalahari-woes- 
‘to op het menu. 


Als jullie maar op 16 januari in 
Rapstad zijn, zei de FISA, met de 


Meteen na de melding van de opga- 
j Ve Werd er over en weer druk gete¬ 
lefoneerd. De organisatie wist aan¬ 
hankelijk niets meer te melden dat 
Vten van een ziekenauto op het par- 
c ours de opgave had door gekregen. 

j^ e reden was echter onduidelijk. 
\*°1 Eitens maakte later aan die on¬ 
duidelijkheid een einde. Zij hadden 
^n aan de verkeerde kant van de 
^ e g rijdendende Nissan Patrol niet 
JUeer kunnen ontwijken. „Om er ze- 
* er van te zijn dat we geen controle¬ 
post hadden gemist, keerden we 
^rug op een weg die breed genoeg 
'*'Zs en reden zo op de spookrijder 

P°or de kracht van de botsing 
*bvam de motor scheef te liggen. 
?P e wagen is een stuk korter ge¬ 
worden en de wielen hangen er bij. 

is absoluut onmogelijk de rally 
ï.°£ te vervolgen,” aldus Eitens. 
>Joor de crash kwam in een klap 
einde aan de rally en aan de 
h^ch, waarmee Blakenburg en zijn 
?iaat al enkele dagen af te rekenen 
hadden. „Eergisteren ging het al de 
v erkeerde kant op doordat de achte- 
f as brak. We liepen daardoor dertig 
Uur straftijd op.” 

Auriol 

*yieen als Hubert Auriol achter het 
?tour in slaap valt, mist hij de zege 
Uh Parijs - Kaapstad. In een van de 
patste zware etappes, door de bos¬ 
elf 1 van Gabon, consolideerde hij de 
"Oorsprong op de ploeggenoten We- 
“ er en Shinozuka. 

Auriol mocht als klassementsleider 
jpt eerst van start, richting zuidelijk 
fjulfrond en Franceville. De Duitser 
'^eber, tweede, vertrok twee minu¬ 
ut 1 later. Hij zei: „Hubert maakte 
u^t tempo, ik volgde. Ik kon tot der- 
rjg seconden komen, maar dan zag 
p niets meer door het stof. Eigen¬ 
lik is alleen nog maar iets te verlie¬ 
pen.” 

slotweek van de rally is sportief 
pin of meer verknoeid door onenig- 
n aid met de FISA, de wereldbond. 


start van de rally van Monte Carlo 
een week later in gedachten. Waar¬ 
door organisator Gilbert Sabine 
noodgedwongen voor de kortste 
weg naar Kaapstad koos, door An¬ 
gola, Namibië en Zuid-Afrika. De 
tijd voor verkenning was te kort, 
zodat het aantal kilometers in klas¬ 
sementsproeven nog slechts onge¬ 
veer duizend is. 


Citroen 

Vandaar dat de Citroën-ploeg zich 
wat bedremmeld over Gabons ber¬ 
gen en dalen begeeft, ondanks de 
plaatsen een tot drie in de etappe 
van maandag voor Lartigue, Vata- 
nen en Waldegard. De Fin Vatanen, 
viervoudig winnaar van Parijs - Da¬ 
kar: „Ik heb fouten gemaakt in de 
beginfase. Dat kan ik alleen mezelf 
verwijten. Ik kan moeilijk het weer 
de schuld geven dat het hier in het 
regenwoud droog is gebleven.” 

Mitsubishi-manager Ullrich Breh- 
mer: „Iedereen was van de FISA- 
beslissing en de gevolgen voor de 
rally op de hoogte. De wedstrijd 
moest worden gemaakt in de eerste 
helft, zeg maar tot N’Djamena in 
Tchad.” 

Brehmer, die werkt met een geschat 
budget van dertig miljoen gulden 
(officieel zijn de bedragen topge¬ 
heim), is meer dan tevreden, niet 
alleen vanwege de topposities in de 
rangschikking. Er waren tot nog toe 
geen Technische problemen met de 
auto’s, de sfeer in de ploeg is uitste¬ 
kend. Het gezelschap bestaat uit 
zeventig mensen, onder wie dertig 
monteurs die elke dag naar de vol¬ 
gende finishplaats vliegen. Acht 
trucks nemen alle materiaal mee, de 
topcoureurs slapen in een hotel en 
krijgen goed voedsel binnen. In te¬ 
genstelling tot de echte 'amateurs’, 
die zelf soms de hele nacht in de 
buurt van de auto of motor liggen, 
slapen in de tent en zich wagen aan 
het eten van Africatours. 


Ad ran Gastel: 


’Waarschijnlijk geraakt door knikker' 


Keepersdrama levert 
KNVB kopzorgen op 


Van onze sportredactie 


EINDHOVEN/VELSEN - Van 
slachtoffer tot boosdoener. Ad van 
Gastel, de hoofdrolspeler uit het 
keepersdrama zaterdagavond tij¬ 
dens de beslissende strafschoppen¬ 
serie in het bekerduel Telstar-Eind- 
hoven, begrijpt weinig van de 
commotie die rondom hem is losge¬ 
barsten. „Ik ben wel degelijk ge¬ 
raakt. Door een klein, hard voor¬ 
werp, waarschijnlijk een knikker”, 
zo verweerde de 26-jarige goalie 
zich gisteren. Vandaag hervat de, al 
dan niet geraakte, doelwachter de 
training. 

„Denken ze nou echt bij Telstar dat 
je zoiets kan spelen? Ik zat goed in 
de wedstrijd, stopte de strafschop 
van Olde Riekerink, en er was op 
het bewuste moment nog helemaal 
niets beslist”, aldus de inwoner van 
het Brabantse Someren, die bij zijn 
afgang richting kleedkamer volgens 
eigen zeggen 'compleet verrot ge¬ 
scholden werd door de Telstar-spe- 
lers’. „Er hing al zo’n opgefokt 
sfeertje voor en tijdens de wed¬ 
strijd. Ze dachten het varkentje 
Eindhoven wel even te zullen was¬ 
sen. Dat viel tegen.” 


Protest 

Van Gastel en de clubleiding van 
Eindhoven, die gisteren een offi¬ 
cieel protest indiende bij de KNVB, 
zijn ook gevallen over de uitspraken 
van Telstar-trainer Niels Overweg. 

Voor de tv-camera’s verklaarde de 
43-jarige Amsterdammer dat we al¬ 
lemaal wel eens last van vetbultjes 
hebben en dat Van Gastel waar¬ 
schijnlijk niet bestand was tegen de 
spanning en daardoor omviel. Van 
Gastel: „Er zat een zwelling ter 
grootte van een duiveëi. Omdat ik 
er steeds een ijszak op heb gehad, is 
die bult flink geslonken. Tja, dan 
word je dus door Overweg afge¬ 
schilderd als een komediant. Hij 
zou als ex-voetballer toch beter 
moeten weten.” 

Overweg zelf was niet onder de in¬ 
druk van de kritiek uit het Brabant- 


Jaspers naar 
kwalificatie 

RHOON - Zijn status als nummer 
drie van de wereld geeft Dick Jas¬ 
pers blijkbaar geen extra privileges. 

De driebander moet zich bij de 
Open Nederlandse titelstrijd in 
Rhoon, van 15 tot 19 januari, via de 
kwalificatieronden in het hoofd¬ 
toernooi zien te spelen. 

Zelfs het feit dat de Willebrorder de 
vorige editie tweede werd in Rhoon 
hielp hem niet. Jaspers, die in de 
strijd om de wereldbeker als derde 
eindigde, had door de inmiddels bij¬ 
gelegde ruzie tussen de Vereniging 
van Grand Prix Spelers (WGPS) 
en de biljartbond niet ingeschreven 
voor het evenement. De vier vrij¬ 
kaarten werden aan anderen (Ceule- 
mans, Dielis, Bitalis en Mano) gege¬ 
ven. 

Jaspers heeft even overwogen hele¬ 
maal niet te verschijnen in Rhoon 
maar koos op het laatste moment 
eieren voor zijn geld. „Ik heb een 
deal gemaakt met de organisatie. Ik 
hoef als ik door het kwalificatietoer¬ 
nooi kom niet tegen een van de vier 
geplaatste spelers. Ze hebben me er 
van overtuigd dat ze het niet kon¬ 
den maken om een van de vier al 
uitgenodigde spelers af te zeggen. 
Ik speel toch. omdat er een hoop 
geld te verdienen valt. Als ik thuis¬ 
blijf weet ik zeker dat ik niks heb.” 


se land. „Als het zo willen spelen, 
prima. Er is helemaal geen voor¬ 
werp gevonden. We kunnen hoo¬ 
guit een boete krijgen omdat er tij¬ 
dens het duel met vuurwerk ge¬ 
gooid is.” 

Uniek 

De 'zaak Van Gastel’ is uniek in de 
Nederlandse voetballerij. Verschei¬ 
dene malen eerder werden er spe¬ 
lers bekogeld met voorwerpen, 
maar altijd duidelijk zichtbaar voor 
iedereen. Zoals bij voorbeeld het 
mes dat vlak langs het gezicht van 
Fred Bisschot vloog tijdens het na- 
competitieduel tussen FC Gronin¬ 
gen en Telstar, of de staaf die neer¬ 
kwam in het doelgebied tijdens het 
Europa Cup-duel tussen Ajax en 
Austria Wien. Nu lieten tv-camera’s 
(wel aanwezig maar tijdens het inci¬ 
dent gericht op Emdhoven-speler 
Kenneth Goudmijn die een straf¬ 
schop miste), arbitraal trio en 
KNVB-afgezanten het afweten. In 
het geval van Bep Thomas, die als 
officiële waarnemer aanwezig was, 
zelfs totaal omdat de ex-seheids- 
rechter al voor het begin van de 
penalty-serie sportpark Schoonen- 
berg verliet om op tijd voor een af¬ 
spraak te zijn. Donderdagavond 
buigt de tuchtcommissie van de 
KNVB zich over de affaire-Van Gas¬ 
tel. 

Tweejarig 
Roda-contract 
voor Ihalauw 

KERKRADE - Cederik Ihalauw, 
de talentrijke middenvelder van 
tweedeklasser Lindenheuvel, gaat 
akkoord met de tweejarige aanbie¬ 
ding die Roda JC hem heeft gedaan. 
De Geleender traint al enige tijd op 
proef mee bij de Kerkraadse ploeg 
en heeft in die periode het trainers- 
duo Koster/Versluys overtuigd van 
zijn kwaliteiten. 

Roda JC zal het morgenavond in de 
KNVB-bekerwedstnjd tegen FC 
Groningen zonder Berthil ter Avest 
moeten stellen. De aanvaller werd 
gisteren geopereerd aan de slijm- 
beurs van zijn knie. Ter Avest liep 
de blessure ruim een week geleden 
op in het vriendschappelijke duel 
tegen Nigeria. Met het herstel zijn 
tenminste tien dagen gemoeid. 

Naast Ter Avest speelt ook Michel 
Broeders met tegen de Groningers. 
De middenvelder zit morgen een 
schorsing van een wedstrijd uit 
naar aanleiding van zijn derde gele 
kaart. 

McEnroe denkt 
aan stoppen 

ADELAIDE - John McEnroe is een 
week voor het begin van de open 
Australische titelstrijd in een mi¬ 
neurstemming. De 32-jarige, links¬ 
handige Amerikaan kondigde 
maandag in Adelaide aan. dat zijn 
resultaten dit jaar van doorslagge¬ 
vende betekenis zullen zijn in zijn 
beslissing al of niet een punt te zet¬ 
ten achter zijn roemruchte loop¬ 
baan. 

„Het jaar 1991 was het slechtste in 
de periode van vijftien jaar, waarin 
ik deel uitmaak van het tenniscir- 
cuit”, zei Big Mac. „Als er geen 
drastische verbetering in mijn pres¬ 
taties komt stop ik er aan het eind 
van het jaar mee”. John McEnroe 
schreef tot nu toe 77 toernooien op 
zijn naam. Vorig jaar won hij alleen 
in Chicago. In de finale versloeg hij 
daar zijn broer Patrick McEnroe. De 
’tennisvlegel' bezet momenteel de 
28ste plaats op de wereldranglijst. 


Limburgse tennisters 
voelen zich genomen 


Van onze correspondent 
EDDY BUDÉ 


HEERLEN - In de tenniswereld is 
beroering ontstaan naar aanleiding 
van de verdeling van het prijzen¬ 
geld over de heren en dames tijdens 
de Limburgse kampioenschappen, 
die volgende maand in Roermond 
worden gehouden. De eerste prijs 
bij de heren Bl-categorie bedraagt 
duizend gulden, terwijl er voor de 
beste dames slechts driehonderd- 
vijftig gulden klaar ligt. 

Regerend Limburgs kampioene El¬ 
len Brutsaert vindt het verschil wel 
erg groot en overweegt een protest. 
„Indien andere dames het er ook 
niet mee eens zijn, zullen we een 


gezamenlijke actie ondernemen te¬ 
gen de organisatie”. 

De Kerkraadse Andrea Kriescher, 
vorig jaar verliezend halve finaliste, 
is ook boos. „Wij moeten er toch ze¬ 
ker even veel voor doen als de he¬ 
ren. Ik vind het maar een rare 
zaak”. Volgens Jan de Vries, een 
der organisatoren van het LK en pr- 
man van de provinciale bond, is er 
niets aan de hand. „In de damesca- 
tegorie is meestal sprake van een 
veel lagere werkdruk door het be¬ 
perktere aantal inschrijvingen. Wij 
passen het prijzengeld aan de groot¬ 
te van de schema's aan. Mocht blij¬ 
ken dat we daarbij een verkeerde 
inschatting hebben gemaakt, dan 
zijn we zeker niet te beroerd om de 
beschikbare gelden anders te verde¬ 
len”. 


19.30 uur 
Dinsdag 7 januari 1992 • Pagina 18 

Limburgse tafeltennistop niet in Voerendaal 

Heunen beste bij 
gebrek aan beter 


1 >• -Jt 


Van onze correspondent 
_ EODYBUDÉ _ 

VOERENDAAL - Robert 
Heunen uit Melick heeft het 
zeventiende Nieuwjaarsta- 
feltenmstoernooi van Voe¬ 
rendaal op zijn naam ge¬ 
schreven. Zijn belangrijkste 
concurrent Josef Scholtes 
was hij met 21-11 en 21-6 de 
baas. Bij de dames toonde, 
José Baumler zich opper¬ 
machtig. Haar zeven jaar 
jongere opponente Paula 
Steinbusch werd met 21-16 


en 21-14 teruggewezen. Op¬ 
vallend was dat de Lim¬ 
burgse top het massaal liet 
afweten op het toernooi, dat 
traditioneel een week voor 
het LK wordt gehouden. 

Robert Heunen toonde zich erg 
in zijn nopjes met de eerste 
plaats. „Ik heb tegen Scholtes 
met aanvallend spel de juiste 
taktiek van stal gehaald. On¬ 
danks dat hij zich slim verdedig¬ 
de bleek dat het doeltreffendste 
middel te zijn”. 

Ondanks dat de 33-jarige José 


Baumler zich een tijdje uit de ac¬ 
tieve wedstrijdsport had terug¬ 
getrokken, het zij zich zondag 
van haar beste zijde zien. „Ik was 
erg benieuwd naar hoe ik ervoor 
stond. Een week voor het LK is 
deze zege natuurlijk een uitste¬ 
kende opsteker. Mijn routine 
heeft me niet in de steek gela¬ 
ten”. 

Waarom veel toppers het Nieuw- 
jaarstoernooi links lieten liggen, 
legt Josef Scholtes uit. „De be¬ 
langrijkste reden is dat het prij¬ 
zengeld te laag is. Velen zijn niet 
bereid voor een beker of een 
vaantje een hele zondag op te 
opperen. Misschien is men wel 
een beetje verwend”. 


tl 
• Sfeerbeeld van het Voerendaalse tafeltennistoernooi waar de Limburgse top het mas¬ 
saal liet afweten. Foto: KLAUS TUMMERS 


Hoensbroekse badmintonners verliezen van Schijndel 

Victoria verspeelt titel 


Van onze correspondent 
JEAN SNIJDERS 


SCHIJNDEL — De badmintonners van het Hoensbroekse Vic¬ 
toria hebben vrijwel zeker dit weekeinde het kampioenschap 
van de overgangsklasse verspeeld. Door een 7-4 nederlaag te¬ 
gen Schijndel zijn de kansen voor de Hoensbroekenaren vol¬ 
gend jaar wederom in de eredivisie te kunnen spelen nage¬ 
noeg nihil geworden. Concurrent Nuenen wist tegen de reser¬ 
ves van Duin wij ck de volle drie wedstrijdpunten binnen te 
halen en staat hierdoor met nog maar twee wedstrijden te 
gaan vier punten voor op Victoria. 


KNVB huldigt bestuurslid 


Victoria-trainer Breuer was na af¬ 
loop danig teleurgesteld in enkele 
spelers van zijn ploeg: „In dit cru¬ 
ciale duel stonden enkele van ons 
ronduit slecht te spelen. Die kun¬ 
nen de hand in eigen boezem ste¬ 
ken. Als ze strijdend tenonder gaan, 
vind ik het geen probleem. Maar ze 
waren er vandaag duidelijk met 
goed met hun hoofd erbij”. 

Breuer relativeerde tegelijkertijd na 
afloop de verkeken kansen op het 
kampioenschap enigszins: „We heb¬ 
ben gelukkig nog een jonge ploeg. 
Dit jaar zijn we niet gestart om 
kampioen te worden. Maar als je er 
dan zo dicht bij bent is het jammer 
dat het op deze manier wordt weg¬ 
gegooid”. 

Voorbereiding 

De Victonanen hadden zich terdege 
voorbereid op het sleutelduel. Extra 
trainingen en deelname aan ver¬ 
schillende toernooien in de twee 
weken dat de competitie stil lag, 
bleken achteraf echter niet genoeg 
te zijn. In Schijndel troffen de 


Hoensbroekenaren een op en top 
gemotiveerde tegenstander. De 9-2 
nederlaag destijds in Hoensbroek 
zat de Brabanders blijkbaar niet 
lekker. De ex-eredivisieploeg kreeg 
met 7-4 haar revanche voor haar 
eerdere blamage. 

Victoria kwam met een 2-4 stand uit 
de singles. Ron Leunissen, Tom 
Regterschot en Renate Nolten kon¬ 
den geen vuist maken tegen hun 
tegenstanders. Alleen het dames- 
dubbel en een gemengddubbel wer¬ 
den nog winnend afgesloten. 

Volgende week zal de Limburgse 
derby tussen de twee hoogstspelen- 
de Limburgse clubs op het pro¬ 
gramma staan. Een duel waarbij 
niet alleen meer de titel wie zich de 
beste ploeg van het Zuiden op het 
spel staat. Roermond heeft de pun¬ 
ten nog hard nodig. Victoria kan 
alleen theoretisch nog kampioen 
worden. Breuer: „Cadeaus zullen er 
niet worden uitgedeeld. Wij zullen 
onze sportieve plicht doen en laten 
zien wie vogende week de sterkere 
ploeg is”. Heerlense basketbalsters uit degradatiezone 

Gevaar geweken voor Braggarts 


Van onze correspondent 


HEERLEN - Met 47-43 ein¬ 
digde in de Varenbeuk een 
basketbalthriller waarin zowel 
Braggarts als de gasten uit 
Maassluis maar zeer spora¬ 
disch tot scoren konden ko¬ 
men. Toch blijven de Heerlen¬ 
sen ondanks deze moeizame 
overwinning uit de buurt van 
de degradatiezone in de eerste 
divisie. Van de 14 wedstrijden 
in de eerste competitiehelft 
werden er maar 5 gewonnen 
waardoor het debuut in de da- 
mesliga niet echt succesvol 
kan worden genoemd. 

De winst op Deca'Eagles in het 
nieuwe jaar kwam op een goed mo¬ 
ment aangezien de reeks verlies- 
wedstrijden van de laatste weken 
leidde tot hangende hoofdjes bij de 
dames. Daar waar teams zich tus¬ 
sentijds versterken met Amerikaan¬ 
se speelsters (Festo 2) en herhaalde¬ 
lijk speelsters en coaches met de 
nodige eredivisieervaring de revue 
passeren daar worstelen de "wor- 
king girls" van Braggarts zich zon¬ 
der enige geldmiddelen door de 
landelijke divisie. 

Contributie, reiskosten en kleding, 
alles wordt uit eigen zak betaald, 
het enige wat dan rest is keihard 
werken. Coach Marcel Joosten: 
"Het is bij ons niet gebruikelijk om 
speelsters weg te halen bij andere 
verenigingen. Je kunt ze trouwens 
niets extra’s bieden omdat daar 
geen geld voor is.” 


De thuiswedstrijd tegen Deca/Eag- 
les uit Maassluis werd aangegrepen 
om het blazoen op te poetsen. Er 
moest gewonnen worden om de fBlBg 


\ marge niet te groot te laten worden, 
maar wat belangrijker was dan 
eventuele winst was het terugkrij¬ 
gen van het plezier in de sport. 
Zonder de beide guards Deserno en 
Bartels controleerden de Heerlen¬ 
sen toch een groot deel van de wed¬ 
strijd hoewel in het overgrote deel 
van de tweede helft het balverlies 
wel erg groot werd. Voor de rust 
nog liep Braggarts in drie minuten 


tijd uit naar een geruststel- lende 
voorsprong. "Onze zoneverdediging 
heeft ons gered. Deca/Eagles kwam 
maar zeer moeizaam tot scoren ter¬ 
wijl wij de bal keer op keer weer 
moesten inleveren. Geen mooi 
schouwspel maar er geldt nu een¬ 
maal een ijzeren wet dat je met een 
goede verdediging wedstrijden 
kunt winnen ook al laat je aanval¬ 
lend de kansen liggen". 


De Braggarts- 
dames aan de bal in het 
duel met Deca/Eagles. De 
Heerlense basketbalsters 
wonnen nipt. 

Foto: 

KLAUS TUMMERS 


# Hoogtepunt tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de 
KNVB afdeling Limburg, 
die in het Sportcentrum in 
Sittard werd gehouden, was 
het verlenen van het lid¬ 
maatschap van verdienste 
van de KNVB aan het be¬ 
stuurslid van de afdeling 
Limburg, Ger Lenting 
(links). Hij ontving deze ho¬ 
ge KNVB-onderscheiding 
uit handen van de voorzitter 
van het KNVB-amateur- 
voetbal, Ad Lansink 
(rechts). Heerlenaar Lenting 
begon in 1951 als scheids¬ 
rechter bij de KNVB en ver¬ 
vult bij deze bond inmiddels 
een groot aantal functies. 
Tijdens de nieuwjaarsrecep¬ 
tie werden verder de heren 
Ad Braam (Weert), Sjef 
Crijns (Roermond) en Wiel 
Janssen (Heerlen) onder¬ 
scheiden met de gouden 
KNVB-waarderingsspeld. 
Deze werd in zilver verleend 
aan de heren Horbach, Cor- 
nelissen, Lemeer en Martens. 
Vanwege de 'KNVB-pen- 
sioenleeftijd’ namen de he¬ 
ren Cornelissen (Herten), 
Janssen (Heerlen) en Boots 
(Roermond) afscheid. 

Foto: PETER ROOZEN 


• GOLFBILJART - De golfbil¬ 
jart vereniging ’t Knetje, dat de 
thuishaven heeft in de Harmo- 
niezaal aan de Julianastraat in 
Urmönd, houdt in het weekein¬ 
de van 18 en 19 januari een twee¬ 
daags toernooi. Zaterdag vindt 
het persoonlijk toernooi en op 
zondag 19 januari het koppel- 
toernooi plaats. 

• DAMMEN - De vier Limburg¬ 
se vertegenwoordigers in de lan¬ 
delijke damcompetitie deden het 
bedroevend slecht in de achtste 
ronde. Eerste klasser De Vaste 
Zet en de tweede klassers Dios, 
Schaesberg en De Ridder gingen 
allen kopje onder in het Brabant¬ 
se en Zeeuwse damgeweld. 
Vooral de onnodige 11-9 neder¬ 
laag van Schaesberg tegen HDR 
uit Rosmalen deed veel pijn. 


Te vroeg in 
startblokken 

SCHAESBERG - Het district 
De Oude Mijnstreek heeft de 
meerkamp golfbiljart tegen het 
bezoekende Midden-Limburg 
met 13-17 verloren. Door een 
communicatiefoutje zaten de 
Zuid-Limburgers om 14.00 uur 
al gereed voor de wedstrijd. De 
tegenstanders waren van me¬ 
ning dat de ontmoeting om 
16.00 uur begon. In zaal Oud- 
Schaesberg werd op vijf tafels 
gespeeld. De dames en heren A 
van De Oude Mijnstreek won¬ 
nen met 4-2. Midden-Limburg 
won bij heren B (1-5); heren C 
(2-4) en de 45-plussers (2-4). Er 
volgt nog een return in Mid¬ 
den-Limburg met de prijsuit¬ 
reiking. 


Oefenduels 
KNVB-jeugd 
in Montibrt 

MONTFORT — Maandag 13 januari' 
spelen de jongensteams onder 14 en' 
onder 16 jaar van de afdeling Lim-, 
burg oefenwedstrijden op sport-; 
park De Wiejerd van RKSNA in 
Montfort. Voor de selectie van on : ' 
der 14 jaar zijn opgeroepen: P.Tuy- 
chon, M.Reynders, R.Goffin, K- 
Hofland (Fortuna Sittard); B.Onol 
(VVM’88); D.Zafarin; M.Soltysüc 
(Roda JC); K.Limpens (Schinnen); 
H.Meuwissen, G.Peeters, R.vaP' 
Oyen en D.Joosten (VVV’86); R- 
Joosten (GFC’33); P.Ummenthurn 
(HBSV); M.Houben (RKSVO) en 
H.Rudge (Quick’08). De voorlopige 
selectie o. 16 jaar: R.Keulen, L.van 
Spijk, G.Klamerek, T.Langver 
(VVV’86); R.Aerts (Quick B.); A- 
Jeurissen; I.Pfennings; R.Dassenii 
B.Meulenberg (Fortuna Sittard); M- 
Cauberg; M.v.d. Essen (VVM’88); 
F.Ricksen; R.Doornen (Roda JC); 
E.Gorts (PSV); R.Lanckohr (Bek- 
kerveld); S.Vries (Swalmen) en B- 
Rosaria (Heerlen). 

Limburg onder 14 speelt tegen een 
selectie van de regio’s 1 en 2 en de 
A-jeugd van Fortuna Sittard is te¬ 
genstander voor de jeugd onder 16 
jaar. 

• MELICK - RFC heeft in de Apol- 
lohal in Melick haar Roermondse zaal- 
voetbaltitel geprolongeerd. De ploeg 
verspeelde slechts één punt, aaO 
RKAVC. De tweede prijs was voot 
EMS; de derde voor Victoria. Topsco¬ 
rers van het toernooi werden Marcel 
Janssen van RFC; Roland Driesen 
van RKAVC en Bert Beunen van Vic¬ 
toria met ieder vijf treffers. 

Toernooiwinst 
Van Loon-Beenen 

SCHAESBERG - Het koppeltoer- 
nooi van District De Oude Mijn¬ 
streek (NGB) in zaal Oud-Schaes- \ 
berg is gewonnen door Elise van 
Loon en Jan Beenen van Brand Ta¬ 
veerne uit Sittard. Zij wonnen in de 
finale van Willy Veurstaek-Lucien j 
van der Linden van BVC Chevre- 
mont. In de kleine finale wonnen 
Michel Moonen en Bert MagermanS 
van Brand Taveerne van René La- 
gros en Richard Vermaar van Fortu¬ 
na Sittard. 


Margralense handbalsters sprokkelen punt 

Debutant veel te 

> i 

I 

sterk voor Iason _ Van onze correspo ndent 

VALKENBURG - In de eer¬ 
ste divisie zaalhandbal hebben 
de dames van Auto Caubo/ 
Iason een dure misser ge¬ 
maakt bij hun bezoek aan de¬ 
butant Westlandia. In Naal¬ 
dwijk verloor de ploeg van 
trainer Ruud Huynen fors: 
24-10. Koploper Bevo won de 
derby bij Loreal (15-13), terwijl 
ook SVM broodnodige winst 
boekte bij rode lantaarndrager 
Velo: 15-12. Noav bleef, door 
fors verlies tegen Internos 
(14-24) nog steeds naast Iason 
in de bedreigde zone. 

Trainer Ruud Huynen kon niet erg 
ingenomen zijn met het resultaat 
dat zijn speelsters tegen Westlandia 
op de vloer hadden gelegd. ”Aan al¬ 
le kanten hebben we gefaald, daar 
was de groep het na afloop volmon¬ 
dig over eens. Van mijn kant uit 
gezien heb ik er van alles aan ge¬ 
daan om de ploeg nog enigszins in 
het gareel te krijgen. Omzettingen 
in de verdediging hadden echter 
niet het gewenste resultaat. Ik kan 
mijn ploeg dan ook geen gebrek aan 
inzet verwijten, maar wel een ge¬ 
brek aan inventiviteit.” 

Met name in het linker verdedi- 
gingsblok werden de Iason-speel- 
sters menigmaal simpel uitge¬ 
speeld. Toen op deze posities de 
zaak weer redelijk onder controle 
leek, ging het prompt elders in de 
dekking mis. „Sommige speelsters 
zitten in zo’n duel duidelijk aan hun 
plafond. Je wijst hun aan de kant 
op de fouten om vervolgens te moe¬ 
ten constateren dat ze in het veld op 
dezelfde manier verder gaan. Dat 
kan frusterend zijn”, aldus een te¬ 
leurgestelde Valkenburgse oefen¬ 
meester. 

Na een 3-0 achterstand liep de ploeg 
zoals gezegd volkomen achter de’ 
feiten aan. Het kwaad was al ge¬ 
schied en dat werd ook op het sco¬ 
rebord tot uitdrukking gebracht: 
12-5 bij de pauze. 

Na de hervatting toonde de ploeg 
geen vooruitgang. Gewillig liet men 
zich op bijna alle posities slachtoffe¬ 
ren en kon in aanvallend opzicht 
achttien minuten geen treffer plaat¬ 
sen: 22-5. In die tweede helft experi¬ 
menteerde Huynen weliswaar nog 
met andere speelsters op de plaats 
van aanvoerster Mariette Crutzen - 
zij stopt defintief na dit seizoen - 
maar veel hadden de mogelijke op¬ 
volgsters hier ook niet in te bren¬ 
gen. Uiteindelijk moest de Valken¬ 
burgse ploeg met gebogen hoofd de 
zaal verlaten: 24-10. Miranda Dirks 
scoorde vier keer voor Auto Caubo/ 
Iason, dat komende zondag het be¬ 


langrijke duel in eigen hal met de¬ 
gradatiekandidaat Velo wacht. ) 

Het in de derde divisie spelende - ' 
Plan Keukens/Margraten heeft in 
het uit-duel bij het fysiek sterke' 
Niobe een puntje weggekaap^ 1 
13-13. De ploeg trad aan zonder d^ 
geschorste Gemma Janssen en in 1 
aanvallend opzicht scheelt dit wel; 
een slokje op de bekende borrel- 
Via 3-3 en 4-7 moest Margraten een 
7-8 ruststand aan de thuisploeg toe-' 
staan. 

Na de thee scoorden beide ploegen» 
om en om, van enig krachtsverschil 
was nauwelijks sprake. Als de Lim-* 
burgsen hun vizier wat scherpe^ 
hadden afgesteld, zou de score ze¬ 
ker in eigen voordeel zijn uitgeval» 
len. Nu moest men bij het slotsigl 
naai tevreden zijn met een puntrl 
13-13. 

Komende zondag is koploper PSV A 
(13.10 uur) in sporthal de Hoven d^ 
volgende tegenstander. 

Limburgia 

beslist 

competitie ' 

ROERMOND - Doordat de kruis-' 
boogvereniging Limburgia de vijf* 
de wedstrijd in de wintercompetitie'! 
heeft gewonnen, is de spanning gro¬ 
tendeels weg. Robin Hood, Willem 
Teil en Rond Om Tien (Wessem); 
missen eenvoudig de kwaliteit om- 
Limburgia bij te benen. ! 

Bij Robin Hood schoot Limburgis 
(Jan van Chruchten 99, Reinhard 1 
Wagner, Jac. van de Beek, Tonny 
Balendonck, Jo Schuman 97 eJV 
Jean Schuman 96) een totaal vah’ 
583. Op grote afstand werd Robih 
Hood met 559 punten tweedé*/ 
Willem Teil met 557 derde en Roh' 

Om Tien met 553 punten vierde. - 

( 

De stand: 1. Limburgia 20/2933; %'\ 
Robin Hood 14/2839; 3. Willem Teil' 
8/2811 en 4. Rond Om Tien 8/279? 
punten. Op 18 januari is de volgenv 
de wedstrijd bij Limburgia in zaal} 
Schlicher aan de Nassaustraat in 
Roermond. 1 

Peeters 
voorzitter 
HV Noav : 

SUSTEREN — De handbalvereni-‘ 
ging Noav uit Susteren heeft een 
nieuwe voorzitter. Har PeeterS- 
neemt de functie van Ger Gehlen 1 
over. 

Met zijn 27 jaar is Peeters waar-' 
schijnlijk een van de jongste voor-' 
zitters binnen het Nederlands 
Handbalverbond. limburgs dagblad 


Blessure Vlijm 
valt mee 

GELEEN — De bii -... • 

V&L-speler en in*. : 

Martin Vlijm zondag ir. . u’ ■ 
baltopper tegen E en . 1 

blijkt mee te vallen. D. i 
per heeft zijn enkelb. :«r - ; 
scheurd. Aanvankek !. 1 .. 

gevreesd voor een : 

Vlijm wordt vrijdag \ ■ : ; % ar. 

het gips om zijn enk' . 'vr.ar*.a 
een bandage aangelego /ai wor¬ 
den. Zijn optreden hr on-r 
tien weken startende WK kwali¬ 
ficatie in Oostenrijk r;i dooi¬ 
de blessure niet in gevuw 

Golfteam 
naar Hongkong 

MONTPELLIER - Het Neder¬ 
landse profgolfteam heeft in 
Montpellier het pre-kwalificatie- 
toernooi voor de Dunhill Cup 
gewonnen. Chris van der Velde, 
Constant Smits van Waesberghe 
en Willem Swart bleven met 289 
slagen Finland (295), Oostenrijk 
(304) en Tsjechoslowakije (331) 
ruimschoots voor. Nederland 
mag nu tussen 26 en 29 maart in 
Hongkong uitkomen m het kwa¬ 
lificatietoernooi. In het verre 
oosten wordt in vier ronden ge¬ 
streden voor acht plaatsen in de 
eindronde op St Andrews, die 
tussen 15 en 18 oktober wordt 
gehouden. 

Kritiek op 
winterspelen 

ALBERTVILLE — Jarenlang 
hebben de Franse organisatoren 
keihard gewerkt om de zestiende 
Olympische winterspelen in Al- 
bertville tot iets bijzonders te 
maken. Een maand voor de ope¬ 
ningsceremonie ziet het organi¬ 
serende duo Killy en Barnier 
zich echter geconfronteerd met 
plotseling hoogoplaaiende kri¬ 
tiek. In de media van de buurlan¬ 
den krijgt de schade, die de 
organisatoren aan het milieu 
hebben toegebracht, steeds meer 
aandacht. In een open brief aan 
IOC-voorzitter Juan Antonio Sa- ' 
maranch hebben twintig leden 
van het Europees parlement de 
spelen zelfs veroordeeld als een 
„voorbeeld van hoe het ecolo- * 
gisch niet moet”. 


^LACHAU - Een dik pak sneeuw, glühwein en jodelmuziek. 
Grüss Gott’ staat er in koeieletters langs de hoofdweg, 'Wel¬ 
kom in Flachau’. De zonbeschenen almen van het skiparadijs 
lri het Salzburgerland vormen deze week de witte speeltuin 
v an de Nederlandse ski-elite. Tot en met vrijdag wordt er ge¬ 
streden om de nationale titels. Maar belangrijker nog dan 
Spud, zilver en brons is hoe de youngsters van bondscoach 
Brodinger de krachtmeting met het internationale deelne¬ 
mersveld doorstaan. „De tijd dat ik Nederlands beste wilde 
^Jn heb ik gehad”, vertelde de Schaesbergse Mascha Hellen- 
prand. De 18-jarige skiester werd gisteren eervol vierde in een 
^ternationaal veld en ontfermde zich bij gebrek aan tegen¬ 
standsters) over de Nederlandse titel. 


DOOR 

FRANS 

DREISSEN 


Skiën is een sport voor bergjon- 
8ens. De Nederlandse skivereni- 
ging probeert al jaren af te reke- 
JJ e n met dat onjuiste waarde-oor- 
^eel. Met wisselend succes 
hechts. „Een Nederlander moet 
P e t zo goed kunnen presteren als 
le hland die is opgegroeid in een 
sneeuwcultuur”, luidt de stelling 
rj® Prodinger al enkele jaren pro¬ 
eft te bewijzen. De progressie 
j'an het nationale keurkorps is on- 
ioochenbaar en bemoedigend. De 
Wedstrijd praktijk wijst echter nog 
steeds uit dat er nog een flinke 
kloof gaapt tussen plattelanders 
e h de internationale top. 

l^den ook waarom de skiërs on¬ 
danks de hooggeprezen opleiding 
]{an het skicollege (vooralsnog) 
floor het NOC te licht werden be¬ 
tonden om van de olympische 
hellingen af te dalen. „We verke- 
r ? n nog in een ontwikkelingspe¬ 
riode. Binnen twee jaar verwacht 
** toch dat iemand de internatio- 
aansluiting heeft gevonden”, 
^oent 'positivo’ Prodinger. 

Be druk op de ski-professor wordt 
steeds groter. Stilaan worden con- 
Cr ete resultaten geëist. Van de ski- 


bond, die jaarlijks 1,3 miljoen 
gulden uittrekt voor haar top- 
sportdisciplines. Van hoofdspon¬ 
sor Volvo, die vier ton per seizoen 
in het skicollege investeert. En 
uiteraard van de ouders van de 
ski-jeugd. 


Moeilijk 

De aanzienlijke financiële injec¬ 
ties ten spijt, blijkt de klim naar 
de top nog moeizaam en moeilyk. 

Het rendement laat te wensen 
over. Zo werd de WK verleden 
jaar in Saalbach/Hinterglemm een 
aaneenschakeling van malheur. 
Blunders, diskwalificaties en 
angst voor de afdaling. De natio¬ 
nale skitop prikkelde slechts de 
lachspieren. 

„We waren nog niet klaar voor een 
confrontatie met de wereldtop”, 
moest Prodinger erkennen. „Saal¬ 
bach/Hinterglemm was een nare 
maar zeer leerzame les”, voegde 
Andre van Schaveren, de direc¬ 
teur van de skibond eraan toe. 

De skivereniging greep het drama¬ 
tisch verlopen WK aan om de be¬ 
zem door het trainerskorps te 
halen. Enkele Joegoslaven moes¬ 
ten plaats maken voor een drietal 
nieuwe coaches. Met name met 
Milan Bernik werd een nieuwe 
autoriteit op skigebied binnenge¬ 
haald. De voormalige trainer van 
wereldkampioene Mateja Svet zal 
vooral Mascha Hellenbrand nieu¬ 
we impulsen moeten geven. „Van 
hem krijg ik meer aandacht en 


daardoor ben ik meer gemoti¬ 
veerd”. 


Aanluiting 

De Schaesbergse, die als een klei¬ 
ne zelfstandige door het leven gaat 
en full-time met skiën bezig is, 
gunt zichzelf nog zeker een jaar de 


tijd om de aansluiting met de top 
te bewerkstelligen. „Dit seizoen 
wil ik een goed resultaat boeken. 
Lukt dat niet en word ik uit de A- 
groep gezet, dan stop ik. Dan 
wordt het skiën onbetaalbaar”. 
Een seizoen kost in totaal circa 
een ton. Sponsor B&O (10.000 gul¬ 
den), de ouders (7.500) en het ski- 
merk Völkl (25.000 aan materiaal) 


nemen het grootste deel voor hun 
rekening. Daarnaast krijgt Hellen¬ 
brand steun uit het topsportfond 
en van de NSF. „Ik moet gewoon 
presteren, maar ben in wedstrij¬ 
den nog te gretig. Daardoor maak 
ik fouten. Deze week hoop ik mijn 
goede tramingsresultaten einde¬ 
lijk eens waar te maken”. 

Echt verguld met haar slalomtitel 


was Mascha Hellenbrand niet. 
„Met slechts twee Nederlandse 
skiesters in een veld van 56 is het 
niet moeilijk om te winnen. Zeker 
wanneer mijn enige concurrente 
in de eerste doorgang onderuit 
gaat". De vierde positie in het to- 
taalveld, achter een Japanse en 
twee Sloveense meisjes, beteken¬ 
de echter een lichtpuntje. 


Mascha Hellenbrand krijgt titel in schoot geworpen 

Nationale skitop op examen 


• Mascha 
Hellenbrand hoopt 
over een jaar de 
aansluiting niet de 
wereldtop te hebben 
bewerkstelligd. 

Foto: DRIES LINSSEN 


Anique Snijders 
uitgeschakeld 

JUSTIN - Anique Snijders uit 
j^leen is in de tweede ronde van 
■j e kwalificatie van het 10.000 
^ollar tennistoernooi in het 
phnerikaanse Austin (Florida) 
^geschakeld. Tegen de Zwit- 
^fse Rybysar verloor zij door 
^ee servicebreaks met 6-3, 6-3. 


P e kring Heerlen van de tennis- 
. °nd houdt komend weekeinde 
{? het Sportpaleis Hendriks de 
Pen Heerlense dubbelkam- 
^Oenschappen. Organisator 
oen de Jong laat daarnaast ook 
invitatie A/B-toernooi spe- 
.®h, waaraan achttien heren en 
^aalf dames mogen meedoen. 


ti-, 

de heren is de gehele Lim- 
Urgse B-top aanwezig. Zaterdag 
gorden vanaf twee uur de poule- 
"^d strijden afgewerkt. De finale 
laat voor zondag rond 15.00 uur 
Opland. 


trainerscarrousel 


yöUCHTEN - De vierdeklasser 
Armada en Jo Pepels heb- 
besloten aan het einde van 
*1 seizoen uit elkaar te gaan. Pe- 
j^ls, die Armada dan vier jaar 
eeft geleid, wordt opgevolgd 
oor Dick Zuidema, nu trainer 
tweedeklasser Schutters- 


. HEEL - W Heel, uitkomend 
h de eerste klasse F van de on- 
orafdeling heeft het contract 
2* e t Math Teeuwen verlengd, 
eewen en Heel gaan voor het 
®rde achtereenvolgend seizoen 
bovenwerken. 


ï BRUNSSUM - By RKBSV uit 
K ryossum volgt Piet Vogels aan 
Pr einde van dit seizoen Leo 
^endriks op. 

J BLESTRATEN - Peter van 
® Nieuwenhof blijft ook ko- 
tj£ n d voetbalseizoen trainer van 
^KUVC uit Ulestraten. 

J SCHINVELD - Wiel Bruis 
° r dt met ingang van volgend 
„ ^oen trainer bij vierdeklasser 
j^hinveld. Op dit moment is 
ruls nog werkzaam bij Welta- 


toto/lotto 


1 : le prijs geen winnaar; 2 e prys 4 
gj. n naars, bruto ieder 75.000,-; 3e prijs 
^j^^ifmaars, bruto 3.850,50; 4e prijs 
n*’ ieder 64,70; 5e prys 54.270 win- 
^«•s, ieder 5,00. 

gfrspe, i; 6 cijfers goed 1 winnaar; 5 
® rs goed 2 winnaars, 4 cijfers goed 20 
ciif aars ’ 3 cijfers goed 227 winnaars, 2 
ers goed 2.467 winnaars. Vaste prij- 


To*o 1. t • • 1 

lg 5n ie prys 7 winnaars, ieder 
35 41 ». o 2e priojs 257 winnaars, ieder 
’ o. oe prys 2395 winnaars, ieder 9,50. 

1 : le prys geen winnaar; 2 e 
Wint 2 w * nnaar s, ieder 115,10; 3e prys 9 
n a „* la ® rs - ieder 115,10; 4e prijs 324 win- 
° aars , ieder 5,20. 


Worstelaar veegt al jaren de vloer aan met concurrenten 

Arno Postma is de tel kwijt 


• Arno Postma heeft 
beet. De worstelaar uit 
Nieuwenhagen vecht 
voor uitzending naar 
de Olympische Spelen. 

Foto. FRANS RADE DOOR HANS STRAUS 


NIEUWENHAGEN - Arno 
Postma telt zijn nationale wor- 
steltitels allang niet meer. 
„Onbegonnen werk,” stelt hij, 
zonder te overdrijven. De 
Nieuwenhagenaar pakte bij 
het NK in Den Haag weer een 
gouden plak in ’zijn’ klasse tot 
negentig kilo, maar zijn uit¬ 
zending naar de Olympische 
Spelen is daarmee nog niet 
veilig gesteld. Daarvoor krijgt 
Postma, net als zijn collega- 
worstelaar Frans Snijders, bij 
het EK in Boedapest de laatste 
kans. Beide Simson-atleten 
zijn samen met Alkmaarder 
Van Tol de enige Nederlandse 
worstelaars die voor een trip 
naar Barcelona in aanmerking 
komen. 

„Voor buitenstaanders is het selec¬ 
tiebeleid van het NOC vaak erg 
ondoorzichtig. Vandaar dat nie¬ 
mand eigenlijk goed weet of we nou 
wel of niet een kans maken om te 
gaan. Ik weet in ieder geval zeker 
dat die kans aanwezig is. Bij het EK 
in april is een eerste of tweede plek 
meteen achter de vijf al gekwalifi¬ 
ceerde worstelaars voldoende voor 
uitzending, mits die vijf bij het WK 
al geplaatste worstelaars inderdaad 
allemaal voor mij eindigen.” 

In theorie is dat natuurlijk moge- 
lijk, maar Postma weet als geen 
ander dat hij en Snijders van veel 
factoren afhankelijk zullen zijn. 
„Zoals in meerdere disciplines in de 
sport zyn ook wij worstelaars afhan¬ 
kelijk van de loting. Er wordt in 
Boedapest in poules gestreden en 
de al geplaatste worstelaars worden 
ook gewoon in de loting opgeno¬ 
men. De kans bestaat dus dat je in 
een poule terecht komt met de 
nummers een tot en met vier van 
het WK. Dan kun je het wel verge¬ 
ten.” 

Eigenzinnig 

Ook de vorm van de dag zal een rol 
spelen. Voor de laconieke Postma 
een factor waar hij wel weg mee 
weet. De 25-jarige blonde reus (Tk 
kan by de Spelen van ’96 ook nog 
een rol van betekenis spelen) staat 
bekend om zijn nuchterheid. Een 
zekere eigenzinnigheid is hem ook 
niet vreemd. Bevalt hem het oefen¬ 
programma van de bond bijvoor¬ 
beeld niet, dan trekt hij zyn eiegn 
plan. Een karaktertrek die mis¬ 
schien wel nodig is om in een indi¬ 
viduele sport als worstelen het 
hoofd boven water te houden. 

„Ik ga het liefst zelf op zoek naar 
sparringpartners. Dat doe ik al en¬ 


kele jaren en het bevalt me prima. 
Met name in Duitsland zitten wor¬ 
stelaars waar ik nog veel van kan 
opsteken. De Rus Sabeev bijvoor¬ 
beeld, tien kilo zwaarder dan ik en 
oud-Europees kampioen. Om met 
hem de mat op te kunnen rijd ik 
wekelijks naar Bonn, verder heb ik 


in Wahlheim en Aldenhoven nog te¬ 
genstanders van formaat.” 

Postma worstelt full-time met steun 
van de NSF en het NOC, dat hem 
een auto ter beschikking heeft ge¬ 
steld. Allemaal voor de verwezenlij¬ 
king van de Olympische droom. 


Daarvoor moet voorlopig alles wij¬ 
ken, ook de landelijke competitie 
van Simson, de club van Postma. 
„Laat ik zeggen dat de competitie 
belangrijk is voor Simson en min¬ 
der voor mij. Voor mezelf valt er 
niets te leren, want de tegenstan¬ 
ders zetten hun zwakste worstelaars 


tegen mij in, omdat ze toch niet 
kunnen winnen. Net als bij het NK, 
waar ik het gevoel had dat mijn te¬ 
genstanders mij ontliepen. Niet 
goed voor het niveau, maar ik vlei 
mezelf met de gedachte dat ik het 
toch al zover heb geschopt dat men 
bang voor mij is.” 


NK -mountainbike 
in Helden 

HELDEN - Zaterdag wordt n 
Helden voor de eerste keer h< : 
Nederlands kampioenschap - 
voor ATB-èrs (mountainbikes) 
verreden. De organisatie is :';i 
handen van W Helden in sa¬ 
menwerking met de XWB Er ' 
komen zo’n zeventig renners aan 
de start, die om 15.00 uur worde n 
weggeschoten. Er wordt over; 
zestig minuten en een ronde- ge- 
reden. 

Tennisser raakt 
toeschouwster 

SYDNEY - Stefano l-V.-cosokao 
is gisteren gediskwalificeerd p.j 
de open kampioenschap) >> r. van 
Nieuw Zuid Wales. De iïuh.ianse 
tennisser verloor zijn zeifbv..i er- 
sing, gooide zijn racket m net 
publiek en verwondde uaariiy 
een toeschouwster. Na een 'ver¬ 
geefse poging eën ace te slauP *.p 
deuce bij 2-3 in de derde en :>e- 
slissende set koelde de Jü-.arige 
inwoner van Rome zijn woede 
op zijn racket. Het siagwapèn 
ontglipte zijn hand en schoot 
over de één meter hoge omhei¬ 
ning het publiek in. Een twintig¬ 
jarige toeschouwster werd aan 
het hoofd geraakt. Terwijl Pesco- 
solido toestormde om zijn exc u¬ 
ses te maken, werd de vrouw 
verbonden en naar het zieken¬ 
huis overgebracht voe r een of 
meer hechtingen boven het reen- 
ter-oog. 

Laudrup blijft 
bij Barcelona 

BARCELONA - Michael Lau¬ 
drup heeft bij FC Barcelona zrn' 
contract met twee jaar verlengd-. 
De Deense international zal over, 
die periode een bedrag van ongp- „ 
veer 5,8 miljoen gulden vo-rdic; 
nen. In een clausule staal. d':t 
Laudrup voor circa 16.5 miljoen 
gulden mag vertrekken 


sport korf 


• HANDBAL — Programma 
Limburgse clubs in de achtste fi¬ 
nales om de Nederlandse hand- 
balbeker bij de heren: SUtardia-' 
Swift Arnhem (vandaag 19.45 
uur), V&L-Sparta’75 (morgen 
20.45 uur), Blauw Wit-Esca (mör-‘ 
gen 20.30 uur) en Tachos-Lorea'1 
(morgen 19.45 uur). Bij de dames 
wordt gespeeld: V&L-Olympia 
Hengelo (vandaag 21.00 uur), 
Bevo-OSC 2 (donderdag 20.15 
uur) en Hellas-Swift Roermond 
(donderdag 20.45 uur). 

• BRIDGE - Het koppel Wim- 
mers-Philippens uit Klimmen en 
Eys is afgelopen weekeinde met 
de hoge score van 68,4% winnaar 
geworden van de tweede Drieko¬ 
ningendrive, die werd georgani¬ 
seerd door de bridgeclub 
Schweiberg uit Wittem. 
sport in cijfers 


TENNIS 

Sydney, 970.000 gulden: eerste ronde 
mannen: Javier Sanchez-Siemerink 7-5 
7-5, Wheaton-Masur 7-5 7-5, Caratti-Ros- 
tagno 6-4 6-2, Forget-Reneberg 6-3 3-6 

6- 3, Delaitre-Patrick McEnroe 6-4 4-6 

7- 6. 

Auckland, mannen, 320.000 gulden, eer¬ 
ste ronde: Haarhuis-Steven 3-6 6-4 6-3, 
Zöcke-Koevermans 4-6 7-5 6-3, Connell- 
Jonsson 6-3 6-4, Olsjovski-Oncins 6-3 
6-1, Tsjesnokov-Grabb 6-4 6-7 6-4, Cla- 
vet-Vajda 6-4 3-6 6-3, Yzaga-Fleurian 6-2 
1-6 6 - 2 . 

Sydney, vrouwen, eerste ronde: Muns- 
Jagerman-Po 6-3 6-1, McNeil-Schultz 
3-6 6-3 6-4, Sukova-Helgeson 7-5 6-1, 
Rittner-Byrne 7-5 7-5, Hack-Harvey- 
Wild 6-3 6-4, Kijimura-Godridge 7-6 6-1, 
Strnadova-Hy 6-4 4-6 6-3, Whitlinger- 
Rajchrtova 6-1 1-0 Rajchrtova trok zich 
terug, Appelmans-Stubbs 6-4 4-6 6-1, 
Dechaume-Durie 6-4 6-1, Frazier-Paulus 
6-0 6-2, Zardo-Stafford 7-5 6-3. 


AUTO/MOTORSPORT 

Franceville, Rally Parijs-Kaapstad, 
twaalfde etappe Oyem - Franceville, 770 
km, waarvan 570 km klassementsproef. 
Auto’s: 1. Lartigue/Destaillats 1.04.23 
straftijd, 2. Vatanen/Berglund op 1.07, 3. 
Waldegard/Gallagher 2.35, 4. Weber/Hie- 
mer 5.49, 5. Auriol/Monnet 6.58, 6. Ickx/ 
Lemoyne 7.16, 7. Shinozuka/Magno 7.17, 
8. Saby/Maimon 9.57, 9. Ambrosino/ 
Guehennec 21.20, 10. Servia/Puig 22.42, 
22. Tysterman/Tijsterman 1 34.30. 

Stand: 1. Auriol/Monnet 16.10.21, 2. We- 
ber/Hiemer 15.27, 3. Shmozuka/Magne 
18.02, 4. Waldegard/Gallagher 1.32.23, 5. 
Vatanen/Berglund 2.48.55, 6. Lartigue/ 
Destaillats 3.36.52, 7. Ickx/Lemoyne 
4.17.45, 8. Servia/Puig 5.15.23, 9. Ambro- 
sino/Guehennec 5.29.50, 10. Wamber- 
gue/Vantouroux 6.29.09, 23. Tijsterman/ 
Tijsterman 19.29.04. 


Motoren: 1. Charbonnel 5.29.51, 2. Mora- 
les 2.15. 3. Wagner 2.41, 4. LaPorte 2.56, 
5. Mandelli 3.48, 6. Peterhansel 3.56, 7. 
Magnaldi 4.46, 8. Lalay 5.32. 9. Cavando- 
li 5.42, 10. Arcarons 5.51. 

Stand: 1. Peterhansel 43.04.37, 2. LaPor¬ 
te 7.38, 3. Arcarons 27.33, 4. Morales 
31.09, 5. Mas 41.48, 6. Picard 59.08. 7. 
Lalay 1.13.08. 8. Magnaldi 1.26.15, 9. 
Wagner 1.26.37, 10. Orioli 3.06.19. 

SKISPRINGEN 

Bischofshofen, Vierschansentoernee, 
vierde en laatste wedstrijd: 1. Nieminen 
225,50 punten (118 en 122 m), 2. H511- 
warth 221,90 (115,5 en 118 m), 3. Petek 
213,60 (112,5 en 114 m), 4. Nikkola 205,30 
(109 en 113), 5. Jez 204.70 (110,5 en 

112.5) , 6. Goldberger 201.40 (110,50 en 
110,50), 7. Duffner 201.30 (116,5 en 

110.5) , 8. Martinsson 200 (111 en 109). 


Eindstand vierschansentoernee: 1. Nie¬ 
minen 902,4 punten, 2. Höllwarth 832,9, 
3. Rathmayr 832,9, 4. Petek 817,7, 5. Jez 
817,1. 

Stand wereldbeker na acht onderdelen: 
1. Nieminen 130 punten, 2. Rathmayr 
96, 3. Jez 79, 4. Zünd 71, 5. Felder en 
Vettori 59. 

SKI 

Flachau, Open NK, slalom vrouwen: 1. 
Bergoc 1.42.01, 2. Skerjanc 1.43.20; 3. 
Saeki 1.43.47; 4. Mascha Hellenbrand 
1.43.50; 5. Salchinger 1.43.70. Uitgeval¬ 
len: Esmeé van Vught. Hellenbrand 
Nederlands kampioene. 

GOLF 

Montpellier, pre-kwalificatietoemooi 
Dunhill Cup: Eindstand (2 beste scores 
per ronde): 1. Nederland (Van der Velde 
70 73, Smits van Waesberghe 77 71, 
Swart 75 76) 289 slagen, 2. Finland 295, 
3. Oostenrijk 304, 4. Tsjechoslowakije 
331. ': ;• .! a; !:■■:■ \ ■. /;■•>; : ? -;'Unói>« 

, ■ ,'- - 4 : v-■; 1 ■' 'r ' 

i ; •. • r?. • v"? •• > •" 

.y> ' •' vk:->' ; . >/.■. 

••*. ; M J'- 5- ?:*^; f* ,; 

■ ■> ■': 

"* r'^ïv^tV- Oi- k% • I %i> 4 

.'.' V ..#>::>*>• 

' —-'f 3 )tsari:"» 

•■:. .. • . .;■■■ -. '.XJM 

'!•• • - -V-- 


■i.; . ; ; ■ ■} ^ :>•'■* . 

• >,.•; ';>!.r?v ó;C»; 

, ... .. :. A 

■ ■': rt* fi./'J iiriij \ ^'JU'SC-i u 

r;.~. %•..• '* j j. .%■..•.•!: ■ 

■■ AVf ■ i-.--' jv: ' v '. • , ! f • '.*iït. ; ‘I-U’ 

i : V^ ' 

•■> '••>t' n-i s .: ' fiï./'i i» ■;•••■''•-: 

••‘.„V. ;•;." --n .if.' : 

•i:- >«'•;'. •'i-Vtjt'yV^ 

ViïOy/KiiïlV'■'■' 

■ '• .-• ,i.‘ W : .Vi • ;,•> ■'•; 

■. > 4:^ ; . !• '•’;. s.aï •.•'■■' . 5 !5, 

.;■; *tlSuyW j ' , !^.-f‘^i v : r ■••• '.' •: , ,‘ -.u : ;:v 


u':;;Yl.^i'-’'.:-" ■ . .! ' •••:•> - 

:M t -'lotf'Xi&i? t.;> ? ,.*<T 

*Wy* •' w 'f • &L''f*& -.'•; 'êi'tO* > 4 . */■'*%. 

trj$% & ; 'ÉU^.^ ’ AiV^' / „;. v, ; . >$&■ . \5~! V* : ‘ _♦\ -‘V $4! t£4$*> 

:*•«' f , /■ 1 • "•' '. > • ■ ■ . * ' 

, .* .*.;■..^ *fv V >*vt»*.»■•*«* 

11 ■ : ' "*■ • i -Vj va;. \ ,S ' ‘ ' ’ > •'» '*. * ' *’■ ' ' , '■' 

;, ’•'.• .. 'VS. H ■■ 5 ■ i <*>* ' * ' ■ •*: 

- mh; Hj : * w*im* f#sj *>*■ 

it ■■:■ '..$:■'. %v te'. ft*. . '% 
',,1 


M^fWJuhvFi»! 


v:>»i¥ié#. fjï ^ïr}.: 1 ^; 
'ï'tl-y 


wwmiimm 


% mi 


«<4*r 


SflpHteriféiï, #*>? 


Cs.;k'.'v5?'t?uï.a 
fciarïsr* 
<tc aat 


* y$u. $$i>.,' 


<&&#?«?$ 


m*mit 


"f % & 


MmKniï *!■* 

<$Üt af,; ■ **»■««•'• 

'ÏSk 
^sfsêMÏ 


£*.?: S*»«f