Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


Ambtenarijk bandag 13 januari 1992 74e jaargang nr. 10. 


Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


Van onze verslaggever 


HEERLEN - Burgemeester C. Nuytons van 
het Middenlimburgse Beesel is de grote 
kanshebber om dezelfde post in Valkenburg 
te gaan bekleden. Naar uit betrouwbare bron 
v erluidt heeft gouverneur E. Mastenbroek 
CDA’er Nuytens voor benoeming voorgedra¬ 
gen bij minister Ien Dales van Binnenlandse 
Zaken. De benoeming w'ordt eind deze week 
v erwacht. 

De post Valkenburg is al vacant sinds 1 juli 
v orig jaar. Op die dag kreeg Paul Gilissen 
degens ziekte eervol ontslag als burgemees¬ 
ter. Momenteel neemt oud-burgemeester H. 
Srneets van Kerkrade waar m Valkenburg. 


C. Nuytens (CDA) 
grote kanshebber 
voor Valkenburg 


Nuytens (49), afkomstig uit Borne in Overijs¬ 
sel, geldt als een zeer ambitieus man. Hij is 
een ervaren bestuurder. Sinds 1 oktober 1983 
hij burgemeester van Beesel. Daarvoor 


is 


was hij vier jaar lang kabinetschef van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. Nuy¬ 


tens is lid van het dagelijks bestuur van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 
voorzitter van de CDA-bestuurdersvereni- 
ging in Limburg. 

Valkenburg is met 18.000 inwoners niet eens 
veel groter dan het zich als milieu-gemeente 
profilerende Beesel (ruim 15.000 zielen). De 
Zuidlimburgse plaats, de grootste gemeente 
in het Heuvelland, geniet echter door de gro¬ 
te stroom toeristen internationale bekend¬ 
heid. Om die reden is de burgemeesterspost 
wel degelijk begeerd, al is het maar als op¬ 
stapje voor een verdere carrière. Nuytens 
wilde gisteren niet ingaan op het bericht 
over zijn benoeming. „Dat komt voor mij als 
een grote verrassing.” 


Nieuw Genker Toneel 
wint toernooi Elsloo 

PAGINA 2 

Frenken overtuigend 
winnaar in de 'buut' 

PAGINA 5 

Modder, zweet 
en erwtensoep 

PAGINA 10 


Fortuna mist 
gelijkspel 

PAGINA 11 

Roda JC onderuit 
in Volendam 

PAGINA 13 

Het weekeinde van 
Adrie van der Poel 

PAGINA 18 


i 


Verkiezingen Algerije geannuleerd na ajireden president Chadli Benjedid 

Leger paraat in straten Algiers 


Van onze correspondent 

t>GlERS - Terwijl gisteren in de Algerijnse hoofdstad Al- 
® er s tanks stonden opgesteld bij belangrijke openbare gebou- 
A heeft de Constitutionele raad de tweede ronde van de 
'Itemene verkiezingen aanstaande donderdag geannuleerd. 

meldde gisteravond een woordvoerder van de Constitutio- 
‘ e Raad, die na het aftreden van president Chadli Benjedid 
■erdag de feitelijke macht in Algerije in handen lijkt te heb- 
De tweede ronde van de verkiezingen zullen pas plaats¬ 
eden, als er een nieuwe president is gekozen. 

belangrijkste politieke kracht in 
Jtefije, het fundamentalistische 
V^fhitisch Reddings Front (FIS) 

Dde het aftreden van Chadli 
Lcliedid gisteren een poging 


re; 


om 


De politieke situatie in Algiers 
wordt door diplomaten als 'uiterma¬ 
te verwarrend’ gekwalificeerd. Nie¬ 
mand weet precies wie er na het 
aftreden van Chadli Benjedid de la¬ 
kens uitdeelt. De voorzitter van de 
Constitutionele raad, de 72-jarige 
Abdelmalek Benhabyles, is als inte- 
rim-president aangewezen en zal 
binnen 45 dagen presidentsverkie¬ 
zingen moeten uitschrijven. De rol 
- van het leger, dat onmiddellijk na 

schuld aldus het FIS, het aftreden van Benjedid strategi- 
deze verklaring blijkt geeft sc he plaatsen in de stad innam, is 
iii Ur geroorlog niet uit de weg te evenmin duidelijk. ,,De troepen 


v verkiezingsoverwinning van 
HlS te dwarsbomen. „Zijn ont- 
jflS is een toneelstuk met als doel 
L bevolking te onderdrukken en 
w ^sultuten van de eerste ronde 
C de verkiezingen teniet te doen. 
bloed gaat vloeien, is dat niet 
e h gaan. 

■> max. 5 2 C 


' * # * * 


min. 1 2 C 


Sber 

oC hogedrukgebied boven 
tC e omgeving blijft voor rus¬ 
teer zorgen. Een zwakke 
zorgt vanochtend nog 
^.^Veel bewolking en plaat- 
IiJJk motregen. Vanuit het 
Roosten komt opnieuw 
binnentrekken, die 
fynjjts plaatselijk oplost. De 
wjd is zwak veranderlijk. De 
( %* >eratuur schomme lt over- 
%/ Üssen 1 £ ra den in mistge- 
en 5 graden. Vannacht 
Vkjhimelt het kwik rond het 
V>Punt. 

1^ f informatie betreffende 
hu, 'veer in Limburg kunt u 
‘ teh 06-91122346. 

W‘ v DaaG: 
a °P: 08.43 onder: 16.53 

op: 11.22 onder: 01.30 

HGEN: 

°P: 08.42 onder: 16.54 

Pop: 11.45 onder: 02.47 


Pastoors helpen 
asielzoekers 
^et onderduiken n>il weer naar huis!...' 


stellen zich garant voor de openbare 
orde”, aldus premier Sid Ahmed 
Ghozali. 

Meerderheid 

Maar diplomaten in Algiers sluiten 
niet uit, dat het leger de straat op is 
gegaan om te voorkomen dat het 
FIS via verkiezingen aan de macht 
komt. Bij de eerste verkiezingsron¬ 
de van 26 december vorig jaar be¬ 
haalde het FIS 188 van de in 232 
beschikbare zetels en heeft dus nog 
maar 28 zetels nodig om Algerije 
met een absolute meerderheid te 
kunnen reageren. 

Na de overwinning in de eerste ron¬ 
de lieten FIS-leiders er geen twijfel 
over bestaan, dat zij een ïslamisti- 
sche staat zal uitroepen en met 
name westerse elementen in het da¬ 
gelijkse leven, zoals alcoholgebruik 
en arbeid door vrouwen, maar ook 
vrijheid van meningsuiting en een 
meerpartijensysteem zal afschaffen. 

President Benjedid maakte zater¬ 
dagavond zijn ontslag zelf via de 
nationale televisie bekend. Zonder 
de exacte redenen te noemen zei 
Benjedid dat hij ontslag had geno¬ 
men, ’omdat dat de beste manier is 
om de politieke crisis in het land 
het hoofd te bieden’. 


JYlittcrrand: 

’Europese 

kernmacht’ 

PARIJS - De Franse president Mit- 
terrand vindt dat het hoog tijd 
wordt om na te denken over een 
Europese nucleaire doctrine. Als de 
Europese Gemeenschap uitgroeit 
tot een zeer hechte politieke unie, is 
Frankrijk in principe bereid haar 
kernwapens onder Europese vlag te 
brengen, zo verklaarde Mitterrand 
afgelopen weekeinde in Parijs. 

„Als de Europese Gemeenschap op 
een dag een zeer sterke politieke 
eenheid heeft bereikt, waarom zou¬ 
den we dan onze kernwapens niet 
aan die Europese autoriteit overdra¬ 
gen?”, zo vroeg de Franse president 
zich af tijdens een forum over de 
Europese eenwording. 


j| f\ r !i ü f 

::} |fc Hf ij; . U 

‘UuH* W‘ ii wij} 
‘hu# 


jfiwiji virwipp 

!*’ M lij •!: i.T -! % k *!»:; I; "»!»!• H .n 

• Beeld van het 
drama en de 
ravage in 
Heythuysen 
afgelopen vrijdag 
even voor 
middernacht. 
Twee jongens, de 
zestienjarige A. 
Gorisssen en de 
zeventienjarige R. 
Heijnen, kwamen 
bij een zwaar 
auto-ongeluk om 
het leven. Heijnen 
bestuurde de auto 
zonder rijbewijs. 
Drie andere 
inzittenden 
raakten bij het 
ongeval zwaar 
gewond. 

Foto: JEROEN KUIT. 


Zie verder pagina 7 

• Auto kwam tegen 
boom tot stilstand 


Marechaussee verricht tientallen aanhoudingen 

Ambtenaren verdacht 
van oplichting staat 


Zelev wint 
verkiezingen 
in Bulgarije 

SOFIA - Zelu Zelev heeft gisteren 
in de eerste ronde van de presi¬ 
dentsverkiezingen in Bulgarije een 
duidelijke overwinning behaald. De 
zittende president kreeg echter net 
te weinig stemmen om al in de eer¬ 
ste ronde een absolute meerderheid 
in de wacht te slepen en het presi¬ 
dentschap veilig te stellen, zo bleek 
uit de eerste voorlopige uitslagen. 


Zelev, een voormalig dissident en 
de huidige leider van de regerende 
Unie van Democratische Krachten, 
behaalde gisteren 44 procent van de 
stemmen. De onafhankelijke kandi¬ 
daat Velko Valkanov, die wordt 
gesteund door de Socialistische 
Partij (de voormalige communis¬ 
ten), blijft volgens de eerste uitsla¬ 
gen steken op 31 procent. 

Verkiezingsfunctionarissen ver¬ 
klaarden dat meer dan 70 procent 
van de 6,3 stemgerechtigde Bulga¬ 
ren de gang naar het stemlokaal 
heeft gemaakt. De tweede ronde 
van de presidentsverkiezingen is 
komende zondag. 


Van onze Haagse redactie 


DEN HAAG - Zestig ambtenaren 
die in dienst zijn van de ministeries 
van Financiën en Defensie, worden 
verdacht van diefstal en verduiste¬ 
ring van goederen van de overheid. 
De waarde van de gestolen goede¬ 
ren beloopt in de honderdduizen¬ 
den guldens. Het gaat om overtollig 
legermateriaal opgeslagen bij de 
573 Verzamelplaatscompagnie in 
Soesterberg en door politie en justi¬ 
tie in beslagen genomen goederen, 
opgeslagen bij de Dienst der Do¬ 
meinen, eveneens in Soesterberg. 

Veertig ambtenaren moeten zich 
binnenkort voor de rechtbank in 
Utrecht verantwoorden, zeventien 
verdachten hebben inmiddels een 
schikking aangeboden gekregen. 
Zes ambtenaren zijn geschorst. 

Het is het voorlopig resultaat van 
een onderzoek dat de Koninklijke 
Marechaussee in mei vorig jaar 


Asiel voor 
Gamsachoerdia 

TBILISI - Armenië heeft de ver¬ 
dreven Georgische president Zviad 
Gamsachoerdia tijdelijk asiel ver¬ 
leend, aldus het onafhankelijke 
persbureau Interfax zaterdag. Zijn 
aanhangers die met hem mee¬ 
vluchtten moeten hun wapens inle¬ 
veren en terugkeren. 


startte. Aanleiding was het vermoe¬ 
den dat zowel militairen als burger¬ 
personeel van de Verzamelplaats¬ 
compagnie goederen stal en ver¬ 
kocht. Bij dit onderdeel van 
Defensie wordt het overtollige of 
onbruikbare materiaal van de land¬ 
macht ingeleverd en opgeslagen. 
Het gaat om vrachtwagens, hoog¬ 
waardig schroot, gereedschap, mo¬ 
toren. De bruikbare goederen gaan 
terug naar de onderdelen, de over¬ 
tollige en onbruikbare zaken wor¬ 
den overgedragen aan de Dienst der 
Domeinen ter verkoop. 

Tijdens het onderzoek werd al snel 
duidelijk dat een groot aantal mede¬ 
werkers van deze compagnie aan de 
diefstallen had meegedaan. Ver¬ 
duisterd werden onder meer benzi¬ 
ne, banden, accu’s en onderdelen. 
Volgens de Utrechtse officier van 
justitie mr. Van der Molen zijn er in 
totaal zo’n 60 verdachten. 

Tijdens het onderzoek bleek dat 
ook op het aanpalend opslagterrein 
van de Dienst der Domeinen (dat 
valt onder het ministerie van Finan¬ 
ciën) onregelmatigheden voorkwa¬ 
men. Naast de directe verkoop heeft 
Domeinen als taak het wettelijk be¬ 
waren van bewijslast van justitie. 
Dat betekent dat de dienst allerlei 
goederen opslaat die door politie en 
justitie in beslag zijn genomen. Als 
die goederen vervolgens door de 
rechter verbeurd worden verklaard, 
worden ze alsnog door Domeinen 
verkocht. Zes medewerkers van de¬ 
ze dienst worden beschuldigd van 


diefstal van kleding, huisraad, siga¬ 
retten, onderdelen en autoradio’s. 
De betrokkenen zijn inmiddels ge¬ 
schorst. 


’VS Wilden 
Saddam 

doden" 

WASHINGTON - De Verenigde 
Staten hebben in de laatste uren 
van de Golfoorlog geprobeerd de 
Iraakse president Saddam Hoes¬ 
sein te doden. Dat heeft het 
Amerikaanse blad 'US News and 
World Report' gemeld. 

Het blad berichtte dat op 27 fe¬ 
bruari de VS twee gevechtsbom- 
menwerpers van het type F-111F 
zware precisiebommen gooiden 
op een bunker waarin, zo ver¬ 
moedden de Amerikanen. Sad¬ 
dam Hoessein zich zou bevin¬ 
den. De bunker bevond zich bij 
een steunpunt van de Iraakse 
luchtmacht. 20 kilometer ten 
noordwesten van de hoofdstad 
Bagdad. 

De bommen, per stuk meer dan 
twee ton wegend, zouden na het 
begin van de Golfoorlog speciaal 
ontworpen zijn om de best ge¬ 
construeerde Iraakse bunkers te 
doen laten ontploffen. 


Akkoord over 
Zwarte-Zeevloot 

KIEV - Rusland en de Oekraïne 
hebben zaterdag een akkoord be¬ 
reikt over een verdeling van de 
Zwarte-Zeevloot. Ook spraken bei¬ 
de landen af de meningsverschillen 
over gevoelige militaire kwesties, 
die het pas opgerichte Gemenebest 
van Onafhankelijke Staten 'GOSi in 
zijn bestaansrecht bedreigen, op te 
lossen. 

Sergei Sjachrai. de leider van de 
Russische delegatie die zaterdag 
door president Bons Jellsin naar 
Kiev was gestuurd. voiKiamc.e dat 
het belangrijkste r.ie’ •.* i besu.an 
van de meningsverschil** r. is maar 
'het feit dat we ze oplossen door 
middel van onderhandelmgen.’ 
Rusland en de Oekraïne kwamen 
overeen een commissie in het leven 
te roepen die gaat bespreken welk 
deel van de Zwarte-Zeevloot. die in 
de Oekraïnse havenstad Sevastopol 
afgemeerd ligt, in Oekraïnse han¬ 
den komt. Beide landen waren het 
zaterdag met elkaar eens dat het 
grootste deel van de vioot een stra¬ 
tegische strijdmacht is; het andere 
kleiner deel is dat niet en kan zo¬ 
doende aan de Oekraïne gegeven 
worden. 

Omzetverlies 
Shell-pompen 
in grensstreek 

ROTTERDAM - De Shell-pompen 
in de grensstreek met België heb¬ 
ben fors omzetverlies geleden door 
de accijnsverhoging op benzine vo¬ 
rig jaar juli (gelode werd 31. ongelo¬ 
de 22 cent duurder). In Limburg is 
sprake van met dertig procent te¬ 
ruglopende verkopen. Voor de 
pomphouders aan de Duitse grens 
is nauwelijks iets veranderd. Hun 
omzetten zijn vrijwel gelijk geble¬ 
ven. 

Dat wordt gemeld in het bedrijfs¬ 
blad ’Shell-venster’. De Shell-pom¬ 
pen in een strook van 25 kilometer 
landinwaarts vanaf de Belgische 
grens leden tot op heden een omzet¬ 
verlies van zo'n 15 procent. Voor de 
pomphouders in Limburg, met na 
me die rond Maastricht, noteren een 
omzetdaling van rond de 30 pro¬ 
cent. De benzineprijs in België is 
ongeveer een kwartje lager. 

Elders in het land liep de benzine- 
verkoop slechts korte tijd terug 
door de accijnsverhoging. Vanaf 
september zijn de verkopen wet i 
vrijwel terug op het peil van 199u 
Shell heeft een marktaandeel van 
meer dan 30 procent in ons land. 


(ADVERTENTIE) 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 
Nü twee weken gratis 

Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 

Noteer mij als abonnee. 


Naam:. 

Adres:. 

Postcode/woonplaats: Telefoon:.(voor controle bezorging) 

giro/banknummer:. 

De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 

Daarna betaal ik O per kwartaal O per maand 

Stuur mij O de machtiging voor automatisch betalen, 

Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus 
O een acceptgirokaart 

De afgelopen dne maanden heb ik geen L D. (proei-)abonnemenl gehad 

Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar: 
Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 


VEX 


En... 
elke dag 
vóór 7 uur 
in de bus 


of bel gratis 06-0229941 


8 
Limburgs 


Toneel Sittard goede tweede 


Nieuw Genker 
wint toernooi 


T oneel 
Elsloo 


• Het 

toneelgezelschap 
’Het Nieuw 
Genker Toneel', 
dat zegevierde 
met Harold en 
Maude’. 

Foto: PETER 
ROOZEN 


DOOR MYA MAAS 


ELSLOO - Het 39-ste Toneeltoernooi der Lage Landen in 
Elsloo heeft zijn beslag gekregen. Winnaar werd ’Het 
Nieuw Genker Toneel’ met Harold en Maude van Collin 
Higgins, in de regie van René Swartenbroekx. Godelieve 
Truyers kreeg de actrice-prijs voor haar vertolking van 
Maude. De groep mag nu ook, gratis, gebruik maken van 
de Maastrichtse Stadsschouwburg voor een erevoorstelling. Het bekendmaken van de uitslag is 
ieder jaar een spannende aangele¬ 
genheid, met aan het slot verheugde 
èn teleurgestelde gezichten. Een 
competitie kan echter alleen maar 
winnaars opleveren als er ook ver¬ 
liezers zijn. Wat dit laatste betreft 
viel het overigens erg mee. De toe¬ 
gekende waardepunten lagen niet 
ver uit elkaar, ze balanceerden tus¬ 
sen 71 en 81. Hetgeen erop wijst dat 
dit toernooi zich op een vrijwel ho¬ 
rizontaal niveau afspeelde, zonder 
uitschieters naar boven of beneden. 
Toch was het een bittere pil voor 
M’46 Maastricht om met ’De Gijze¬ 
laar’ van Brendan Behan de laatste 
plaats te krijgen toegewezen, nadat 
de groep verleden jaar winnaar 
werd van het toernooi. Het Lim¬ 
burgs Toneel Sittard werd tweede 
met 'De Palestijnse' van Joshua So- 
bol in de regie van Jos Prop. Voor 
zijn sublieme vertolking van 'Hav- 
kin’, de dansleraar, ontving Max de 
Bruin de prijs als beste acteur. Ine 
Ottenheym ontving de actrice-prijs 
voor haar vertolking van de Dahlia/ 
Magda-rol. 

Voorts werd het LT eervol vermeld 
voor zijn natuurlijke en dynami¬ 
sche, geconcentreerde en alerte 
samenspel, ondersteund door een 
steeds volgehouden spanning. Op 
de voorlaatste plaats eindigde 'Gra¬ 
ficus', Apeldoorn, met Tramlijn 
Begeerte van Tennessee Williams. 
De vijfde plaats was voor KVT Har¬ 
lekijn uit Boom met Filumena van 
Eduardo de Filippo (74 pnt). Met de 
prijs voor de beste kleine rol van 
Sady Segers als Nocelka. Ook de 
Harrie Reubsaetprijs voor een bij¬ 
zondere rol kwam bij deze groep 
terecht. Johan Segers, Willy Wal- 
schaert en Luc van der Auwera ont¬ 
vingen hem als 'de drie zonen van 
Filumena'. Ex aequo, met 77 pun¬ 
ten, bezetten De Goudbloem’ uit 
St. Niklaas en 'Het Spiltheater’ uit 
Schoten de derde plaats. Dit laatste 
met de prijs voor de beste scenogra¬ 
fie. Het eerste met een eervolle ver¬ 
melding voor Marleen de Bruyne 
als ’Mimie’ em Achiel Schepens 
voor zijn rol van 'Joris Herreman.’ 

Wikken en wegen 

De jury erkende veel moeite te heb¬ 
ben gehad met het formeren van de 
plaatsen voor zeven zo sterk uiteen¬ 
lopende toneelstukken. Ook het for¬ 
muleren van haar motivering in de 
juryrapporten wekte die indruk. 
Zoals ieder jaar ontvingen de afzon¬ 
derlijke groepen een uitvoerig rap¬ 
port, dat in sterk-kritische, toch 
vriendelijke, bewoordingen is ge¬ 
steld. Daarin wordt het stuk in al 
zijn facetten ontrafeld, met als sa¬ 
menvatting de algemene indruk 
van de opvoering. Bedoeling is dat 
de verenigingen aan de hand daar¬ 
van hun peil verder opvoeren. 

Toch werkt de rapportage met zijn 
uitgebreide kritiek, afgewisseld met 
lof, vaak verwarrend. Wij kunnen 
uit het jury-rapport met conclude¬ 
ren dat de schriftelijke notities bij 
de opvoering van 'Harold en Mau¬ 
de’ het eindklassement dekken. 
Hoe is het mogelijk dat het NGT 
winnaar wordt met het hoogste aan¬ 
tal punten als men de aanmerkin¬ 


gen/bemerkingen doorneemt die 
het rapport te zien geeft? Citaat: ’De 
relatie tussen Maude en Harold (hoe 
treffend ook het personage Maude 
getekend was), was o. i. te zwak. Dit 
vond zijn oorsprong in een tekort 
aan emotionele inhoud bij Harold. 
Er was ook onvoldoende ontwikke¬ 
ling in de relaties merkbaar in het 
algemeen, zodat het samenspel, hoe 
goed er ook individueel werd ge¬ 
speeld, wat hinderlijk aan de opper¬ 
vlakte bleef hangen.’ Over Harold 
zegt het rapport bovendien: ’Zo ont¬ 
stond er een ietwat slome, soms 
apathische figuur zonder hartstocht 
en dynamiek...’ ...’Maar vooral de re¬ 
latie met Maude en de ontwikkelin¬ 
gen hierin kon hij niet voldoende 
duidelijk maken.’ 

Het gaat nota bene om twee hoofd- 
rolvertolkers, om de uitzonderlijke 
relatie van twee zeer verschillende 
mensen, die geladen moet zijn met 
gevoel en warmte, omdat ze anders 
onecht is. Het oproepen van emotie 
en ontroering bij de toeschouwer is 
primair. Daarvan hebben wij in de 
relatie Harold-Maude totaal niets 
kunnen bespeuren. 

De jury heeft zich kennelijk laten 
beïnvloeden door andere zaken dan 
de essentiële. Zoals de vele, zeer ge¬ 
slaagde technische snufjes. Ener¬ 
zijds merkt zij op dat ’de zuivere 
poëzie en eerlijke romantiek een 
meer subtiel aanvullen en sfeer 
vraagt, die moet ontstaan uit een 
voedingsbodem van echte emotio¬ 
nele kracht’, anderzijds ’dat dit zij¬ 
waartse bedenkingen zijn die het 
positieve beeld alleen maar wat 
nuanceren’. 

Moed 

Juryvoorzitter Pieter Hoes en Se¬ 
cretaris Wim Cremers prezen de 
moed van de groepen om zich in het 
toernooi aan kritiek te onderwer¬ 
pen. Er was dit jaar grote publieke 
belangstelling voor vrijwel alle 
voorstellingen van het toernooi. Het 
aantal vaste abonnementen daalde, 
daartegenover stond een forse stij¬ 
ging van de losse verkoop, in totaal 
een bezoekerstoename met vijftig 
procent. 


Concordia 
Treebeek op 
KRO-radio 

HEERLEN - Harmonie Orkest 
Concordia Treebeek onder leiding 
van Jan Cober is vanmiddag te be¬ 
luisteren in het KRO-radioprogram- 
ma ’Zin in muziek’. Van het orkest 
zullen drie composities worden uit¬ 
gezonden: Pomp and Circumstan- 
ces van Elgar, An American in Paris 
van Gershwin en Fiddler on the 
Roof van Bock. In het programma, 


MAASTRICHT - Een echte held is 
held uit vrije wil. Echte helden be¬ 
staan niet. Dat is de achterliggende 
gedachte in de produktie 'Tractor’, 
waarvan de première 17 januari 
1992 in het CCV-theater, Herbenus- 
straat, plaatsvindt. 'Tractor’ wordt 
in Nederland voor ’t eerst gespeeld 
in een voor theatergroep Het Her¬ 
stel gemaakte vertaling van Marcel 


vanmiddag op Radio 4 tussen 16.UU 
en 17.00 uur, zal ook het Daniël 
Speer Trombone Consort te beluis¬ 
teren zijn. 

Volgende week maandag (20 janua¬ 
ri) staat Zin in Muziek geheel in het 
teken van de kampioenswedstrijd 
lagere afdelingen van de Federatie 
van Katholieke Muziekbonden die 
een dag eerder in De Maaspoort in 
Venlo gehouden wordt. 

De week daarna komt in het pro¬ 
gramma de kampioenswedstrijd 
hogere afdelingen - op 25 en 26 ja¬ 
nuari in Amphion te Doetinchem - 
uitgebreid aan bod. Alle uitzendin¬ 
gen beginnen om 16.00 uur. 


Otten. Otten is samensteller en ver¬ 
taler van de Müllerbundel ’Het ei¬ 
land van het grote bloedbad’. 

Vlak na de oorlog moeten traetorrij- 
ders de met mijnen bezaaide akkers 
omploegen, opdat het volk weer te 
eten heeft. Tractorrijder Paul A. 
overleeft een ontploffing, maar 
raakt daardoor wel een been kwijt. 
Met suggestief taalgeweld tracht 
Heiner Müller (1929) de vertwijfe¬ 
ling te bezweren en de verschrik¬ 
king leefbaar te maken. ’Geen nihi¬ 
lisme, geen cynisme, maar con¬ 
structief defaitisme is de drijfveer 
achter zijn omvangrijk en geva¬ 
rieerd oeuvre’, aldus de vertaler. 

'Tractor’ werd door de auteur in fa¬ 
sen gerealiseerd. In 1955 schreef hij 
de dialogen, in 1961 voegde hij een 
aantal citaten toe uit socialistische 
klassiekers en voorzag dit in 1974 
van zijn eigen commentaar. Trac¬ 
tor’ gaat over het menselijk onver¬ 
mogen tot onbaatzuchtigheid. Spe¬ 
lers zijn Remco Melles, Jetze 
Jansma en Maike Meijer. Peer Wit¬ 
tenbols en Rob Ligthert regisseren. 
Try-outs zijn 14 en 15 januari in het 
•CCV-theater. Reprises op 18 en 19 
januari, aanvang 20.30 uur. Van fe¬ 
bruari tot mei reist de voorstelling 
door Nederland, maar 14 en 15 fe¬ 
bruari is ze nog ’n keer te zien in 
Maastricht. 


Herdenking 
Van Memel 

TILBURG - Het is dit jaar honderd 
jaar geleden dat de componist Os¬ 
car van Hemel in Antwerpen werd 
geboren. Op de vlucht voor het oor¬ 
logsgeweld vestigde hij zich in ok¬ 
tober 1914 definitief in ons land. 
Van Hemel leeft vooral in het zui¬ 
den voort als leraar en muzikale 
duizendpoot. Een speciaal opge¬ 
richte stichting 'Oscar van Hemel 
1992’ heeft voor dit jaar een aantal 
activiteiten in petto om zijn werk 
nu een grotere landelijke bekend¬ 
heid te geven. Behalve enkele con¬ 
certen moet ook een nog te verschij¬ 
nen monografie van drs Clemens 
Romijn het belang van Van Hemels 
leven en werk gaan onderstrepen. 
De NOS werkt bovendien aan een 
uitgebreid tv-portret van Van He¬ 
mel. 

Van Hemel (1892-1981) studeerde 
viool en harmonieleer aan het Ko¬ 
ninklijk Vlaams Conservatorium in 
zijn geboortestad. Hij kreeg in 1915 
werk als violist bij de Nederland- 
sche Opera in Amsterdam, maar 
koos in 1918 voor een verblijf als le¬ 
raar viool en piano aan de gemeen¬ 
telijke muziekschool in Bergen op 
Zoom. Hij zou die functie tot 1949 
vervullen. Van 1948 tot 1955 was 
Van Hemel bovendien verbonden 
als docent viool en algemene vak¬ 
ken aan de Katholieke Leergangen. 

De toonkunstenaar verzorgde tus¬ 
sen 1940 en 1948 kamerconcerten en 
speelde een belangrijke rol bij de 
samenstelling van Het Brabants Or¬ 
kest. Hij was verder actief als jury¬ 
lid bij concoursen voor harmonie¬ 
ën fanfare-orkesten en voor koren, 
rijksgecommiteerde voor het mu¬ 
ziekonderwijs en recensent voor de 
Gooi- en Eemlander. Na zijn verhui¬ 
zing naar Hilversum in 1949 hield 
hij zich voornamelijk bezig met 
componeren. 

De NOS-radio (Hilversum 4) 
schenkt zondag een uur lang aan¬ 
dacht aan de muziek van Oscar van 
Hemel (12.00 uur - 13.00 uur). # Remco Melles, Jetze Jansma en Maike Meijer in een scène uit 
'Tractor'. 


’Het Herstel’ met ’Tractor’ 


UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Limburgs Dagblad e v 

Directie: 

mr. F.A M. van Hellemond! 

K.J. Verwer 

Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 

Telefoon: 

Abonnementen 045-739881 
Advertenties 045-739886 

Algemeen 045-739911 

Piccolo-advertenties 045-719966 

Fax: 

Advertenties 045-739204 

Algemeen 045-739364 

Redactie 045-739264 

Banken: 

ABN Bank Heerlen 57 75 35 935 
Postbank 10 35 100 

Rayonkantoren: 

Brunssum 045-256363 

Geleen 046-746868 

Heerlen-Centnim 045-717719 
Kerkrade 045-452932/455506 
Maastricht 043-254477 

Roermond 04750-18484 

Sittard 046-515577 

Valkenburg 04406-15045 

Abonnementsprijzen: 

Bij vooruitbetaling te voldoen 
bij automatische betaling: 
per maand ƒ 27,45 

per kwartaal ƒ 82,35 

Per acceptgiro: 

per maand ƒ 28,45 

per kwartaal ƒ 83,35 

losse nummers ƒ 1,60 

Bfr. 30 


de tootootjes 


Tof wet Sushe 
dat we zomaar 
door de ruimte 
kunnen reizen 1 


In of! Zolang we 
maar in de buurt van 
de fee bleven Dan 
kunnen we ademen 
en kan er ons mets 
gebeuren. Je zejl zo 
ueimg. Jerom vnend doet 
larnbih 


Je moet weten dat ik hier de 
leiding van het spel heb 
Om mijn dapperheid en zo Trouwens , mijn 
voorkomen maf er 
ook znn, vtno 
je met ‘ 


Jk bedrup je met 
joed , i tmoik, wat 
wil je eidenluk 
zegden P 

recept 


|C) Standaard Uitgeverij Antwerpen 


DOOR HUUB MEIJER 


Appel met 
kruimeldeeg 
uit de oven 

Benodigdheden voor 4 perso¬ 
nen. 4 appels (Elstar), 2 tl ci¬ 
troensap, 75 g bloem, 75 g koude 
boter of margarine, mespunt 
zout, 100 g basterdsuiker, 1 zakje 
vanillesuiker, mespunt gember¬ 
poeder. 

Schil de appels en verwijder de 
klokhuizen. 

Snijd ze in blokjes en schep ze 
om met het citroensap om ver¬ 
kleuren te voorkomen. 

Vet een ovenschaal met een 
doorsnede van 24 cm in. 

Leg appelblokjes in de schaal. 
Vermeng de bloem, de kleinge¬ 
sneden boter, het zout, de bas¬ 
terdsuiker, de vanillesuiker en 
het gemberpoeder tot een korre¬ 
lig deeg. 

Verdeel dit over de appelblokjes. 
Zet de schaal ca 30 minuten in 
een voorverwarmde oven van 
200°C. - stand 4 - totdat de krui- 
mellaag goudbruin is. 

Schep de warme appeltjes in 
schaaltjes en serveer direct. 


Maandag 13 januari 1992 • Paginaj ... zal in het Museum Van Bommel- 
Van Dam, Deken van Oppensingel 
6 in Venlo tot en met 16 februari de 
expositie ’Expressions Céramiques’ 
te zien zijn. Open dinsdag tot en 
met vrijdag 10-16.30 uur en zaterdag 
en zondag 14-17 uur. 

Parallel aan deze tentoonstelling 
loopt er in cultureel centrum De 
Maaspoort een foto-expositie met 
werk van twintig fotografen uit 
Franstalig België. 

Deze expositie, getiteld ’Regards 
Croisés’, is tussen 12 en 30 januari 
te bezichtigen van maandag tot en 
met vrijdag van 10 tot 17 uur, op za¬ 
terdag van 10-14 uur. 


# Idole, sculptuur van Anto 1 
ne de Vinck; onderdeel van $ 
expositie ’Expressions Céra^' 
ques’ in Venlo. 


V rij thof- theater 
klinkt uitstekend 


DOOR JOS FRUSCH 


MAASTRICHT - De grote zaal van 
het Theater aan het Vrijthof in 
Maastricht klinkt uitstekend. Dat is 
de belangrijkste conclusie na het 
eerste concert dat het LSO in zijn 
nieuw onderkomen gaf. Negenhon¬ 
derd luisteraars - het was Volle 
bak’ afgelopen zaterdag - zijn te¬ 
vreden huiswaarts gekeerd. 

Tijdens de repetities was het al dui¬ 
delijk geworden, maar ook met 
publiek kan de akoestiek in het 
nieuwe Maastrichtse theater de 
toets der kritiek doorstaan. Door 
gebruik te maken van een ruime 
klankkast wordt het geluid op na¬ 
tuurlijke wijze in de hele zaal ver¬ 
deeld. Alle registers zijn goed hoor¬ 
baar en mengen uitstekend. Vooral 
het geluid van de blazers 'draagt’ 
perfect, de strijkers missen soms 
wat glans en het slagwerk klinkt 
nogal wollig. 


kon voltooien. Niet echt opW** 
kend allemaal, ook al worden 4 
composities met triomfantelijke * 
nales afgesloten. Maar misschi*' 
passen deze ambivalente gedacht* 
juist uitstekend bij het concert. 2* 
ker voor de musici moet de nieu^ 
zaal nog geroken hebben naar ’tfjf 
vrouw de minister’ die zov** 
kwaads van zins is. 

In ieder geval liet het LSO er g^j 


onduidelijkheid over bestaan blij j 
zien dat de deuren van de Staar#* 
voorgoed dicht zijn gegaan. So^ 
Theo Bruins werd op alerte en jj 
zinnige manier begeleid. I'' 


Maar als het LSO 
is aan deze zaal, 
worden dat het 
Vrijthof, bedoeld 
neel podium, de 
van Limburg is. 


helemaal gewend 
dan zal duidelijk 
Theater aan het 
als multifunctio- 
beste orkestzaal 


Het zal wel met het wennen aan de 
nieuwe omstandigheden te maken 
hebben gehad, maar de betrekkelijk 
kleine strijkersgroep van het LSO 
had zaterdagavond best wat dieper 
in de snaren mogen grijpen. Zeker 
in de Préludes van Liszt speelden 
de eerste violen niet energiek ge¬ 
noeg, zodat gastdirigent Roberto 
Benzi, die gekozen had voor tame¬ 
lijk langzame tempi en een heel ge¬ 
leidelijke opbouw, er niet altijd in 
slaagde de muzikale spanning vast 
te houden. Gelukkig werd dat in het 
verloop van het concert - met Bar- 
toks Derde Pianoconcert en de Vijf¬ 
de Symfonie van Tsjaikowski - 
steeds beter. 

Het programma van dit LSO-con- 
cert beantwoordde overigens niet 
helemaal aan het feestelijk karakter 
ervan. Liszts symfonisch gedicht is 
een prelude op de dood, Tsjaikows- 
kys symfonie een volledige overga¬ 
ve aan het noodlot. En Bartók over¬ 
leed voordat hij zijn pianoconcert 


Jammer dat de energiek en ritmis^ 
heel strak musicerende pianist 
de 'nachtmuziek’ uit het twe^ 
deel geen poëtische lading kon 
ven. 

Het klapstuk van de avond was 
getwijfeld de uitvoering van Tsj^ 
kowski’s Vijfde. Orkest en dirig* 1 ! 
bleken een hechte eenheid, die 4/ 
meesterwerk in een hartstochtelÜ*! 
en kleurrijke uitvoering vollef 
wisten te doorgronden. En het ^ 
een genot dirigent en musici 3^ 
het werk te zien. Vier keer 
Benzi terugkomen om de hulde v* 
het publiek in ontvangst te r\ern e j 
Het Theater aan het Vrijthof 
daarmee ingewijd, nog voordat h'* 
officieel open is. En zo hoort $ 
ook. 

Het LSO voert dit concert morg^ 
avond uit in de StadsschouwbJ” 
van Heerlen en woensdadavond f. 
De Oranjerie van Roermond. Bei" 
concerten beginnen om 20.00 uuf 1 


Oplossing van zaterdag 


n 

i 

e 

u 

w 

e 

9 

e 

i 

n 

. 

i 

s 

a 

:;r 

o 

• 

e 

. 

e 


e 


n 

. 

t 

. 

P 


dl 

9 

e 

n 

i 

e 

• 

n 

e 

d 

e 

r 

1 

a 

n 

!c 

a 


d 

. 

i 

. 

e 

. 

e 


a 


a 

. 

! t 

. 

m 

e 

t 

9 

e 

z 

e 

1 

. 

P 

o 

k 

e 


w 


k 

. 

. 

. 

e 


e 

• 

P 

. 

. 

. 

9 i ' 

a 

f 

k 

y 

k 

e 

n 


n 

e 

e 

t 

o 

o 


c 


e 


a 
. 


r 


V 

. 

M f 

h 

a 

r 

k 

s 

e 

i 


9 

e 

s 

t 

e 

ü 


t 

• 

. 

. 

s 

• 

y 


e 

• 

. 

. 

r 

, 


k 

n 

o 

e 

i 


k 

a 

s 

t 

e 

e 

1 

t 

• 

a 

. 

t 

« 

e 

. 

r 

. 

c 

. 

1 


o 

• 

1 1 

ro 

o 

t 

o 

r 

P 

e 

c 

h 

• 

a 

i 

P 

e 

; < 

e 

. 

e 

. 

e 

, 

d 

. 

u 

. 

n 

. 

e 

. 

i 

r 

a 

r 

e 

• 

V 

e 

r 

t 

e 

d 

e 

r 

e 

“ s 
puzzel van de dag ; ( 


Horizontaal: 1. Surinaamse pad; 3. vergis¬ 
sing; 6. vogel; 11. stevig gebouwd; 12., 
Moh. hoofddeksel; 13. plaaggeest; 14. 
verpakkingsmiddel; 15. rolprent; 17. deel 
v.h. hoofd; 19. zotskap; 22. zinnebeeld; 
25. uiterst; 28. bep. soort geweer; 30. vis; 
31. jong dier; 33. scheepsemmer; 35. bil- 
jartstok; 37. dessertwijn; 38. publieke aan¬ 
prijzing; 39. bep. ambtskleed; 40. verdie¬ 
ping; 41. grote plaats. 


i 1 

Verticaal: 1 . wijnsoort; 2. openbaar; \ 
doltijnachtige vis; 5. verwikkeling; 7. bl'J ; 
denschrift; 8. natriumcarbonaat; 9. 
chaamsdeel; 10. vrucht; 16. sterke rijzjj: 1 
v.h. zeewater; 18. vioolbouwer (lt.); A 
vr. titel; 21. oppervlaktemaat; 23. mo<^ 
24. kwab; 26. droevig; 27. bijzonder uit* 1 ! : 
mend; 28. bloeiend, gezond; 29. uit-, 
treksel; 32. schijf; 33. tegenspoed; “ 
vlek; 36. stuk grond, terrein. Ilmburgs dagblad binnen/buitenland 


Maandag 13 januari 1992 • Pagina 3 


_Van onze correspondent 


•LONDEN - De omstreden Brit¬ 
se historicus David Irving heeft 
haar eigen zeggen de hand weten 
te leggen op de memoires van 
Adolf Eichmann, een der meest 
Vooraanstaande oorlogsmisdadi¬ 
gers. Irving zegt het duizend 
Pagina’s tellende document var* 
een vriend van Eichmanns fami¬ 
lie te hebben gekregen. Hij toon¬ 
de de memoires aan het zondags¬ 
blad The Observer. 

Het document 'onthult’ volgens 
de historicus dat Adolf Hitler 
Persoonlijk opdracht gaf tot de 


Memoires Eichmann 
duiken op in Londen 


uitroeiing van joden. Voor de 
meeste historici zal die bewering 
niet als een verrassing zijn geko¬ 
men, voor Irving echter wel. In 
zijn laatste boek, ’Hitler’s War’, 
betoogde Irving nog dat Hitler 
niets had geweten van de slach¬ 
ting onder de joden. Irving geeft 
toe dat hij zijn visie nu 'moet 
herzien’. Lezing van de memoi¬ 


res was voor hem een 'aanzienlij¬ 
ke kwelling’ geweest, aldus de 
historicus. 

Adolf Eichmann, een van Hitlers 
naaste medewerkers, ontsnapte 
na de oorlog uit een Amerikaans 
gevangenenkamp om in 1958 in 
Argentinië weer boven water te 
komen. Daar werd hij door Israë¬ 


lische agenten ontvoerd om ver¬ 
volgens naar de joodse staat te 
worden getroond. Hij werd na 
een rechtszaak in 1962 te Tel 
Aviv geëxecuteerd. 

De memoires van Eichmann be¬ 
vatten beschrijvingen van 
massa-executies aan het oostelij¬ 
ke front. De oorlogsmisdadiger 
beschrijft hoe een moeder, staan¬ 
de voor het vuurpeleton, haar 
baby omhoog houdt en om gena¬ 
de vraagt. Nadat beiden zijn ge¬ 
dood, vermeldt Eichamnn dat 
zijn chauffeur hem helpt zijn 
’met hersenen bespatte’ jas te 
reinigen. 


Vertegenwoordigingen moeten ’strijdige kwesties ’ oplossen 


VVD ongerust over 
forse toename van 
islamitische scholen 


i 


uit 


Kranten 


Leg 


en Kroaten 


Van onze Haagse redactie 

DEN HAAG - De VVD is ge¬ 
schrokken van de cijfers van het 
ministerie van Onderwijs, waaruit 
blijkt dat het aantal islamitische ba¬ 
sisscholen in ons land fors is toege¬ 
nomen. Sinds de opening van de 
eerste twee islamitische basisscho¬ 
len in 1988 is het aantal scholen met 
deze identiteit gegroeid tot twintig. 

Het WD-kamerlid Franssen vindt 
deze toename 'tamelijk schokkend’. 
,,Ik geloof niet dat een proces waar- 


een eerste school voor voortgezet 
onderwijs. 

Volgens secretaris I. Taspinar van 
de Islamitische Scholen Besturen 
Organisatie hebben de naar schat¬ 
ting 500.000 islamieten in ons land 
een duidelijke voorkeur om hun 
130.000 kinderen naar eigen scholen 
te sturen. Het aantal islamitische 
scholen zal elk jaar met ongeveer 
vijf toenemen* aldus Taspinair. Uit¬ 
eindelijk zullen er zo’n honderd 
scholen met deze identiteit zijn. „De 
volgende stap zal zijn dat we verder 
willen met scholen in het voortgezet 


nader tot elkaar 


*• -“VU pi UUCb W Ctul * -- * * w *'-*‘ “1 V VUl 

bij het aantal islamitische scholen onderwijs en misschien zelfs een 
met deze aantallen toeneemt, bevor- universiteit.” 
derend werkt op het integratiepro¬ 
ces van culturele minderheden.” 

Alleen al vorig jaar kwamen er ze¬ 
ven aanvragen binnen voor erken¬ 
ning van islamitische basisscholen. 

Volgens woordvoerster Bestelink 
van het ministerie van Onderwijs 
liggen er op dit moment nog twee 
nieuwe aanvragen. Daarnaast zijn 
er verzoeken gedaan voor de ope¬ 
ning van een islamitisch pedago¬ 
gisch centrum en de opening van 


v_Van onze redactie buitenland I 


ÊLGRADO — Het Joegosla- 
■Jsche leger en de Kroatische 
ffrijdkrachten zijn in de nacht 
zaterdag op zondag over- 
^hgekomen vertegenwoordi- 
*hgen aan te stellen in respec- 
r e velijk Zagreb en Belgrado 
, 0t n strijdige kwesties op te 
j S sen’. Het akkoord werd ge- 
e Men na een eendaagse 
••Jeenkomst van vertegen¬ 
woordigers van het leger en de 
^“oatische Nationale Garde in 
Mwezigheid van medewer- 
van de waarnemersmissie 
de Europese Gemeen- 
ifhap in de Hongaarse stad 
p *cs. 

V ^ e bjkertijd werd besloten om een 
J ji er per week bijeen te komen in 
■A J-cs om de wederzijdse toenade- 
** te versterken. Bij de beraadsla¬ 
gen werden ook kwesties over 
. ^ behoud van de wapenstilstand 
k* de stationering van de vredes¬ 
ki 1 jJ* e Pen van de Verenigde Naties 
0 jv^proken. 

óf woordvoerder van de EG-mis- 
f r®. Joao Mida Gomez, noemde de 
Jktnoeting in Pees, die onder 
J^ënge veiligheidsmaatregelen en 
fi chter gesloten deuren plaatsvond, 
ji ^ccesvol’. 

«ML 

Jbstenrijk zal de komende week de 
& M ma lige Joegoslavische deelre- 
Ü j/Jblieken Slovenië en Kroatië er- 
H* ^nen als zelfstandige staten, ook 
^ ^zullen waarschijnlijk niet alle 
* Lidstaten daartoe overgaan. Dit 
$ de Oostenrijkse bondskanse- 
^ Li Franz Vranitzky gisteren ver- 

t r ard - 

( V? 0r . de Oostenrijkse televisie wees 
> ^ a nitzky erop dat in ieder geval 
groep Europese staten tot deze 
had besloten. Daarmee is voor 
J M* s tenrijk de voorwaarde tot er- 
t inning vervuld, aldus de kanse- 

J^bitzky zei dat volgens zijn infor- 
1 (M e °°k Italië, de Benelux-landen 
i ^aronder Nederland) en Dene- 
M* r ken op 15 januari tot erkenning 
V en overgaan. Minister Hans van 
Broek verklaarde echter dat de 
Jtenning van Kroatië wellicht 
u°et worden uitgesteld als de repu- 
niet voor 15 januari met af- 
k e Pde garanties komt voor de 
^cherming van de minderheden 
baar grondgebied. 

M referendum van de Albanese 
jj. Pderheid in de Joegoslavische re- 
Mjbliek Macedonië, dat aanvanke- 
Vj tot gisteravond zou duren, is 
C eg in de middag beëindigd. Dit 
ëft radio Belgrado gemeld, zon- 
v Q r overigens de reden voor de 
^ °rtijdige sluiting van de stembus- 
L* 1 te noemen. 

be steden was de opkomst zeer 
^ 0 °g, terwijl die op het platteland 
j^ënviel, aldus het radiostation. 

^nten in Belgrado meldden dat 
5 , Macedonische politie in ver- 
(j beidene stembureaus de stem- 
MQes in beslag had genomen, 
g Volksraadpleging die door de re- 
tj fi , dg in Skopje als ’ongrondwet- 
is betiteld, moet uitsluitsel 
vjën over de wens van de Albane- 

TH -i___ _ x _ 


Betoging tegen Jeltsin Kamer verdeeld 
over bezoek 

Lubbers aan 

✓ 

Zuid-Afrika 


ti 0 ‘ ib Macedonië voor meer auto- 
! ^ dtie en aansluiting bij de Albane¬ 
es ■ oe ders in de provincie Kosovo 
v‘ lri Albanië. De uitslag wordt niet 
° r vandaag verwacht. 


| Offensief tegen 
drugskoeriers 

wtTERDAM - De Rotterdamse 
6 b ee R i n vijf dagen tijd hon- 
processen-verbaal uitgedeeld 
W zogeheten runners, die Belgi- 
(le en f ranse drugstoeristen vanaf 
Srens begeleiden naar drugspan- 
^ d in de Maasstad. 

gidsen’ gingen op de bon, 
^jd^t ze op onder meer rijksweg 
r oekeloze manoeuvres uithaal- 
Pfai ° m Potentiële klanten - iri de 


DEN HAAG — Binnen de Tweede 
Kamer is verdeeldheid ontstaan 
over het voorgenomen bezoek van 
premier Lubbers aan Zuid-Afrika. 
De fracties van PvdA, D66 en Groen 
Links zijn van mening dat de minis- 
ter-president zijn bezoek moet op¬ 
schorten als de leiding van het ANC 
ie tijd nog niet rijp acht om Lub¬ 
bers in eigen land te woord te staan. 
CDA en WD ondersteunen het be¬ 
zoek, ook al zou het ANC weigeren 
de premier te ontvangen. 

Volgens de PvdA en Groen Links 
ontvalt de zin van het bezoek van 
Lubbers als op topniveau niet ook 
met het ANC gesproken kan wor¬ 
den. D66 wijst voorts op de gebrek¬ 
kige voorbereiding en coördinatie 
van het bezoek. 

„De coördinatie is niet alleen met 
het ANC, maar ook in Nederland 
tussen regering en parlement en 
tussen de regeringsfracties onder¬ 
ling ver te zoeken,” aldus een 
woordvoerder van de democraten. 

CDA en WD wijzen erop dat het 
hier om een tegenbezoek gaat op 
uitnodiging van president De 
Klerk, die evenals voorzitter Man- 
dela van het ANC, Nederland al een 
keer heeft bezocht. 

Beide fracties juichen een gesprek 
met de ANC-top van harte toe, maar 
het ANC is niet de uitnodigende in¬ 
stantie. 

Als de organisatie een gesprek met 
Lubbers zou weigeren is dat hun ei¬ 
gen verantwoordelijkheid, aldus de 
woordvoerders van de beide frac¬ 
ties. 


• ? ee L dan 10 000 conservatieven hebben gisteren gedemonstreerd tegen de Russische regering 
op het Manegeplein in het hart van Moskou. Ze beschuldigden Boris Jeltsin, de Russische presi¬ 
dent, van de vernietiging van de Sovjetunie en het Sovjet-leger en de verzwakking van het land. 
Met zijn economische hervormingen en de recente prijsverhogingen werden door de spre¬ 

kers je bekritiseerd. ,,Boris Jeltsin heeft Rusland verkocht aan de mafia” stond op een van de 
spandoeken. Kwade burgers blokkeerden een brug in het centrum om te protesteren tegen het 
gebrek van melk in de winkels. De demonstranten voor het Kremlin eisten dat de prijzen weer 
op hetzelfde niveau teruggebracht worden van voor twee januari, toen president Boris Jeltsin 
met een decreet het vrijlaten van de prijzen verordende. Het Russische Informatie Agenschap 
(RIA) meldde dat de voorzitter van het Russische parlement, Roeslan ChasboelatoV, inmiddels 
zijn teleurstelling heeft uitgesproken over de prijshervormingen. Foto- EPA 

(ADVERTENTIE) 


Kosto: conflict 
met Kamer over 
asiel is schijn 

DEN HAAG - Ook het kabinet wil 
verhinderen dat afgewezen asielzoe¬ 
kers de samenleving intrekken. De 
tegenstelling die zou bestaan met 
een Kamermeerderheid over het 
opsluiten van asielzoekers is eigen¬ 
lijk een schijntegenstelling. We zijn 
het erover eens dat afgewezen asiel¬ 
zoekers het land moeten verlaten. 
Dat zei staatssecretaris Kosto (Jus¬ 
titie) gisteren op een nieuwjaars¬ 
bijeenkomst van de PvdA in Den 
Haag. Volgens de bewindsman zal 
de Tweede Kamer binnenkort, in 
elk geval voor 1 maart, worden ge¬ 
ïnformeerd over de praktische 
maatregelen, die kunnen worden 
genomen om te voorkomen dat af¬ 
gewezen asielzoekers onderduiken. 
Kosto herhinnerde er nog eens aan 
dat het de Kamer zelf was, in grote 
meerderheid, die geen aparte geslo¬ 
ten centra wilde voor afgewezen 
asielzoekers. „Want dat zouden 
kampen der uitzichtlozen worden. 
Nu zegt de Kamer: maar je kunt de 
centra toch gedeeltelijk afsluiten. Ik 
ga ervan uit dat de Kamer gelijk 
heeft.” 

Nieuwe opname: 
Bush gaf over 

TOKIO - Het Amerikaanse tv-sta- 
tion ABC heeft zaterdag een video¬ 
band uitgezonden waarop president 
George Bush tijdens het Japanse 
staatsdiner over premier Kiichi 
Miyazawa overgeeft. 

Woendag zag de hele wereld hoe 
Bush op de grond lag na een aanval 
van buikgriep. De nieuwe band 
toont wat daaraan voorafging; Bush 
die onderuitgaat en begint over te 
geven over Miyazawa, terwijl Bar- 
bara Bush aangesneld komt en met 
een servet het gezicht van haar man 
schoonmaakt. Beide opnamen zou¬ 
den zijn gemaakt door een onbe¬ 
mande camera, die was aangezet in 
afwachting van de toespraken van 
Bush en Miyazawa. 

De Japanse staatsomroep NHK, die 
als enige met een televisieploeg tot 
het banket toegelaten, heeft de 
band niet uitgezonden. Volgens een 
afspraak met de Japanse regering 
mocht NHK alleen de toespraken 
en de toast die daarop zou volgen 
verslaan. 

(ADVERTENTIE) 


Sinds gisteren verschijnen er 
in Albanië voorlopig geen 
kranten meer. De oorzaak daar¬ 
van is papiergebrek, zo meldt 
het officiële persbureau ATA. 
Pas als de benodigde papier- 
hoeveelheid beschikbaar is, 
zullen de kranten weer ver¬ 
schijnen, aldus ATA. 

• Wapenopslag 

Britse veiligheidstroepen heb¬ 
ben grote wapenvoorraden van 
het verboden Ierse Republi¬ 
keinse Leger IRA gevonden. 
Tijdens zoekacties in huizen in 
het westen van Belfast vond de 
politie tachtig bommen, meer 
dan 18 kilo explosieven, vuur¬ 
wapens en munitie. De zoekac¬ 
tie gaat nog door, aldus een 
woordvoerder van de politie. 
De wapenvondsten zijn het eer¬ 
ste succes van de autoriteiten 
in hun pogingen een einde te 
maken aan de jongste bom- 
mencampagne van de IRA in 
Belfast. 


Veerboot 


Voor de kust in het zuidwesten 
van Japan zijn gisteren negen 
mensen om het leven gekomen 
nadat de veerboot waarop ze 
zaten kapseisde. Zo heeft de 
Japanse kustwacht gemeld. 
Het ongeluk gebeurde op 828 
kilometer zuidwestelijk van 
Tokio. Tweeëntwintig mensen 
werden door vissers uit het wa¬ 
ter gered of konden zich red¬ 
den door naar de kust te zwem¬ 
men. Twee personen liggen 
zwaargewond in het zieken¬ 
huis. 


Kermis 


De Nationale Bond van Kër- 
misbedrijfhouders in Neder¬ 
land (BOVAK) heeft een kort 
geding aangespannen tegen 
Veronica vanwege het tv-pro- 
gramma De Nederlandse Ker- 
mispornoshow van Theo en 
Thea. Dit bleek zaterdag tij¬ 
dens de 40e jaarvergadering in 
Apeldoorn van de BOVAK. De 
bond noemt het programma 
'onsmakelijk en beledigend 
voor kermisexploitanten’ en 
wil dat Veronica met het uit¬ 
zenden ervan stopt. Volgens 
voorzitter B. Donks associeert 
het programma de kermis met 
grove porno. Het geding dient 
vandaag om elf uur voor de 
Amsterdamse rechtbank. 


Moord 


De politie van Amsterdam 
heeft in het weekeinde een 
15-jange jongen gearresteerd in 
verband met de moord op een 
50-jarige vrouw uit Heiloo. De 
jongen meldde zich zelf op het 
politiebureau en werd na zijn 
verklaring direct in verzeke¬ 
ring gesteld. Het slachtoffer 
werd vrijdag in een woning aan 
de Utrechtsestraat in de hoofd¬ 
stad aangetroffen. Een zaterdag 
verrichte sectie heeft uitgewe¬ 
zen dat zij door messteken om 
het leven is gebracht. Volgens 
een woordvoerder van de poli¬ 
tie is waarschijnlijk diefstal of 
inbraak het motief voor de 
moord geweest. Schoonbrood regelt zakenreizen. Snel, correct en vooral 
vriendelijk Vanuit Maastricht over de hele wereld en dat al 
meer dan 32 jaar. 

Wij letten op details, maar houden ook van efïiciëncy. 
Daarom vormt de afdeling zakenreizen sinds kort een 
zelfstandige eenheid binnen onze organisatie. Zodat u 
Schoonbroods specialisten ook direct aan de lijn krijgt 
Want korte communicatielijnen garanderen een nóg 
vlottere verzorging van uw boeking. 

Noteert u even onze nieuwe nummers van de afdeling 
zakenreizen. Tel.: 043-259393. Fax: 043-258777. 
DE BANKSERVICE 
VAN DE BBL 
KENT GEEN GRENZEN. 

Een bankrelatie in België? Vlakbij. Geen gek idee. De zekerheid 
dat alles binnenskamers blijft, want uw geldzaken gaan niemand 
anders aan. 

De BBL is een Belgische grootbank, met een full-service die 
kan bogen op jarenlange internationale ervaring en dynamisch vak¬ 
manschap. 

Beleggen op korte of lange termijn in Nederlandse gulden, 
Belgische frank en andere deviezen, vermogensbeheer, een spaarre¬ 
kening of gewoon een advies, onze service kent geen grenzen. 

Kom ons eens opzoeken. Dan merkt u meteen dat een bezoek 
aan België niet alleen prettig maar ook voordelig kan zijn. 


REIS- EN PASSAGEBUREAU 

SCHOONBROOD B.V. 


Stationsplein IA-B, 
6221 BT Maastricht, 


Tel. afd. vakanties: 043-213972, Fax: 043-212759. 
Tel. afd zakenreizen: 043-259393, Fax: 043-258777. 


m P otentie l e klanten - iri de 
b(Tpt)k vrijwel iedere auto met een 
lyt^nlands kenteken - aan te 


UTRECHT - KNOV-voorzitter 
Kamminga heeft zaterdag gepleit 
•■-jo acmcivcu aan ue voor het handhaven van de Ver- 
Pen ' k° er * ers komen naast vroegde Uittredingsregeling, de 
Vaa k nietsvermoedende Belg of vut. Volgens de voorzitter van de 
Faa iri Srnan rijden ’ draaien het werkgevers in het midden- en klein- 
«oMhie open en informeren of hy bedrijf is de flexibiliteit van de re- 
SëvLn dru ^ s wd kopen. In andere geling belangrijk voor bedrijven. 

n seinen de koeriers met ' 

auM es of stappen zelfs over in de 
10 van een klant. 


Kamminga vóór handhaving van vut 


fing van de vut bepleitten. De KNOV kan de absolute-leeftijd van 
KNOV-voorzitter stelde dit zaterdag 65 jaar waarop mensen met pen- 
voor de VARA-microfoon. sioen gaan, op de helling. 

T . , .. Als iemand nog in staat is te werken 

Volgens Kamminga, in gesprek met en dat ook wil na die leeftijd, moet 
toekomstig CNV-voorzitter Wester- dat mogelijk zijn. De regeling moet 
laken, stelde dat de vut voor het meer gericht worden op het indivi- 
midden- en kleinbedrijf juist aan- du en op de omstandigheden in het 


1050 BRUSSEL 
Troonstraat 4 
09/32/2/517.31.81 
Briefwisseling: BP 948 BRU 5 B 

3930 HAMONT 
Stad 26 

09/32/11/44.58.71 

3500 HASSELT 
de Schiervellaan 10 
09/32/11/29.52.12 

3640 KINROOI- 
MOLENBEERSEL 
Weertersesteenweg 339/1 
09/32/11/70.14.43 


3620 LANAKEN 
Gemeenteplein 1 
09/32/11/71.44.77 

4000 LUIK 

rue G. Clemenceau 13 
09/32/41/20.25.11 


3680 MAASEIK 
Markt 36-37 
09/32/11/56.40.57 

3630 MAASMECHELEN 
Rijksweg 401 
09/32/11/76.47.73 

3770 R1EMST 
Tongersesteenweg 29 
09/32/12/45.18.26 

3700 TONGEREN 
Stationslaan 1 
09/32/12/23.39.71 

4600 WEZET (VISE) 
rue Haute 34 
09/32/41/79.18.32 


“ ■ r j mvmucumi juist aan- uu en op ae umsianaiBneaen in net 

trekkehjk is -.” W « vmden dat in bedrijf.” Westerlaken toonde zich 


de werkgeversorganisaties VNO en 
NCW die eerder in een nota afschaf- 


. — — — - -j • • ' * w», . ■*_ «1 fcV/V/l ivts. t—X V X 1 

sommige sectoren de vut-leeftijd verheugd over het standpunt van 

verlaagd kan worden. Voor het het KNOV. 


DE BANK DIE VERDER DENKT DAN EEN BANK JLimburgs Dagblad 


Maandag 13 januari 1992 • Pagi 


onvermijdelijke moment om Afscheid te ne- 
i van onze bijzondere moeder, schoonmoe- 
en oma is aangebroken. ■■■. 
jaren zonder vader, die zy zo heeft gemist, 
" nu voor altyd samen, 
ct mam en oma vocht alles, we zullen je 
Ontzettend missen. 


EmaEmilia 
Wilhelmina Lenz 

* 24 april 1907 110januari 1992 

weduwe van 

Hermann van Eek 


Hoensbroek: Erna van dm Betf-vafê Eek 
Gradus van den Berg 
Marcel en Marjolija 
' Maastricht: Herman van Bek 

Ciel van Eek-vaik Betuw 
- . ■ Nieole 

' Groningen: BasenPanny 

*10 januari 1992 

Corr^dres: Lijsterstraat 4,6432 JG Hoensbroek 

Be plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
woensdag 15 januari a.s. om 11.00 uur in deJcerk 
vim de kleine St Jan aan de markt te Hoens- 
hraclr, gevolgd door de begrafenis op de alge¬ 
mene begraafplaats aan de Bandweg te Hoens- 
broek. 

Bijeenkomst in de kek, alwaar gelegenheid tot 
schriftehjk condoleren vanaf 10.40 uur. 

De dierbare overledene zal bijzonder herdacht 
worden tijdens de avondwake van dinsdag 14 
januari aJ.' om 1900 uur in bovengenoemd* 
kerk. 

Gelegenheid tot afscheidnemen in eèn der 
rquwkamers van De Universele, Hoofdstraat 
100 te Hoensbroek, heden maandag van 1900 
tot 20.00 uur, dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur en 
van 19.00 tpt 20.00 uur. 

Zü die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te beschou- 


Wij geven met grote droefheid kennis van het 
overlijden van 


Adriana Johanna 
Theodora Ampts 

weduwe van 

Jelle Griëk > 

eerder weduwe Van 

PietdeRooy 

Zij overleed in de leeftyd van 67 jaar. 

Heerlen: JokedeRooy 

William en Dana, Bertle 
Genk: Corry v. Vlernen-de Rooy 
Albert v. Vlemen 
Kelly 

Familie Ampts 
Familie Griek . 


6444 DB Brunssum, 10 janüari 1992 
Stokhoes 57 ' ” 


De uitvaartmis zal plaatshebben op dinsdag 14 
januari a.s. om 13.30 uur in de Fstimakerk te 
Brunssum, waarna aansluitend crematie in het 
crematorium aan de Imstenraderweg 10 te 
Heerlen. -ï ■ 

Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot 
schriftelijk condoleren. r 

Maandag om 19.00 uur avondmis in voomoem- 
de kerk. 

Mam is opgebaard in de rouwkamer van het 
Uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolen¬ 
straat 30 te Heerlen. 

Bezoek maandag van 17.30 tot l&OOuur. 

Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten 
hebben ontvangen, gelieven doe annonce als 
zodanig te beschouwen. •; 


Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hy vopr ons is geweest, be¬ 
richten wy u, dat God tot Zich heeft genomen, voorzien van de sacra¬ 
menten der stervenden, in de leeftijd van 73 jaar, mijn goede man, 
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef 


Lei Hahn 

echtgenoot van 

Jans Westra 


Amstenrade: 

Heerlen: 

Gillrath: 

Amstenrade: 

Oirsbeek: 

Klein-Doenrade: 

Oirsbeek: 

Amstenrade: 

Amstenrade: 


JansHahn-Westra 

Jos en Olga Hahn-Hartkamp 

Leo en Annemie Hahn-Oftermanns 

Mariannc Hahn 

Harry en Yvonnc Hahn-Ensinck 
Jacqueline en Harry Christophe-Hahn 
Pieter en Ria Hahn-van Geel 
Bernadette en Jan Roberts-Hahn 
Manuela en Jan Meijers-Hahn 
en de Hunkinderen 
Familie Hahn 
Fkmille Westra 


Amstenrade, 11 januari 1992 
De Root 11, 6436 CZ De eucharistieviering is óp donderdag 15 januari as. om 10.00 uur in 
de kerk Maria Onbevlekt Ontvangenjn Amstenrade. * 

Aansluitend vindt de crematie plaats in het crematorium, Imstenra- 
derweg 10 te Heerlen. 

Woensdagavond 15 januari a.s. om 19.00 uur is in genoemde kerk een 
avondwake. 

De overledene is opgebaard in een dor rouwkamers van de Universe¬ 
le, Hoofdstraat 100, Hoensbroek.. V; ;» ^ t,. 

Gelegenheid tot afecheidnemenbéden maandag van LQ.OO tot 20.00 
uur en dinsdag en woensdag, vaplfjo tot 15X» uur etfevan 19.00 tot 
20.00 uur. 

Mocht u geen kennisgeving hebben ontvangen, wilt u dan deze an¬ 
nonce als zodanig beschouwen. 

In de kerk is gelegenheid tot s^hriftekjk condoleren. Heden is toch nog vry onverwacht van ons heengegaan, voorzien van 
de h. sacramenten, in de gezegende leeftyd Van byna 90 jaar, mijn 
dierbare zus, schoonzus, tante en nicht ' 


Juffrouw Caroline 


Ulestraten: Mathieu Duisings 
BertheDnisings-C 


Bertha Duisings-Clerz ( 
en al haar neven a nichten 


Beek, 12 janusjri 1992 
Huize Franciscus 

Corr.adres: Oenselerhof, Langs de Gewannen 75 
6235 NV Ulestraten 


De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats^ 
vinden op donderdag 16 januari om 11.00 uur in de parochiekerk van< 
de H. Catharina te Ulestraten. 


Er is geen condoleren. 


Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis gehouden in voor* 
noemde kerk. 


De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcentrum 
Daemen, Prins Mauritslaan 5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.30 tot 
19.00 uur. 

Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hepen wy dat deze an¬ 
nonce als kennisgeving beschouwd wórdt 


✓ 


Wegens sterfgeval is on*é . ; 

exclusieve damesmodezaak 


Dautzenbergstraat 38, Heerlen 

op donderdag 16 janoarf tot 13.06 nor gesloten. 

Jos en Olga Hahn-Hartkamp 


t- ' 

f': 

S • . K »•*:' 


Enige en algemene keimisgev 


Heden is op 91-jarige leeftijd van ons 
gaan, voorzien van de h. sacramenten der 
ken, onze lieve tante 


Maria Wagner 

weduwe van 

Julius Jakubek 


e 


Uit aller naam: 

Herzogenrath DL: Inngard Delack 

10 januari.1992 
LQckerbeidekliniek, 

St. Pieterstraat 145, Kerkrade 


Krummerweg 16,512 Herzogenrath Dld. 

pa^pjmhtige uitvaartdienst zal gehouden .. 
derf in de kapel van dè LQckerheidekliniek 
Woen sdag, 15 januari om 12.00 Uur, waarna 
c^wHedene in alle stilte overgebracht zal 
at® ftjaar het crematorium. .• v . 

ftynae tik o past in de kapeL waar gelegenhei 
vm tmn in het. condoléanceregister te 


w. •***. -V • &&&* 
Als een vóget op zijn vlucht 
koet hij vooreenandèr leven Naar Hvu 

O, wélk een heerlijk oord. 

Heden ov erlee d tot onze diepe 
onverwacht, na een liefdevolle 
Huize Waterstey, in de leeftyd van 67 jaar* mijn 
öeve zoon, onze broer, schoonbroer, e^tn-.ejnt 


Jacob Blattler 

De bedroefde fantiUe: 


F. Albrecht 

\ ^ ■ 


Familie BUttler 


9 januari 1992 


nes: Klbereveldstraat 36, 


gen, in de Moei van zijn leven op 23-jarige leef¬ 
tijd is «verleden, onze zoon* kleinzoon, broer en 
vriend 


Jean-Paul Marie 


«4» BW Roem^sk ' ■ " 1 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
woensdag 15 januari; a.s. om 15.00 uur in de gro¬ 
te St. Jan te Hoensbroek, aansluitend zal de 
begrafenis plaatsvinden op de algemene, be¬ 
graafplaats aan de Randweg te Hoensbroek. 
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
schriftelijk condoleren yanaf 14 .30 uur. 

De dierbare overledene zal bijzonder herdacht 
worden tijdens de avondwake van dinsdag 14 
januari a.s. om 19.00 uur in dè kerk van de kie¬ 
ne St Jan aan de markt te Hoensbroefc 
Gelegenheid tot afscheid nemen in een der 
rouwkamers van De Universele, Hoofdstraat 
HM) te Hoensbroek, dagelijks van 14X10 tot 15.90 
uur en van 19.00 tot 20.00 uur. 


Zy die geen keenifcgaêpüm^ 

gelieven deze gnhonce tm zodanig te beschou- 


' Frans WguUtlé 

Etienne, Debfcy, Cellne 
Margraten: Wiel St^wrt t 

Jojfoe, WHleke 

Scheukier Els vanOppen-Scfareun 
Wiel vaitOppen 

Boy . 


ri ■: 'sTn 


Sohreurs 


6269 ET Margraten, 10 januari 1992 
Groot Welsden 9 


wen. 


De plechtige eucharistieviering, gevolgd door 
de begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 15 
januari as. om 10.30 uur in de parochiekerk van 
de H. Maraarita te Margraten. 

Gelegenheid tot Schriftelijk condoleren in de 
kerlp. 

De ro z enkran s Wordt gebeden aan bet H. Kruis 
i«r Groot WMsdei b op -zaterdag en dinsdag om 
20.00 uurmrzmuSag om 12.30,uun, : 


Wageningen: Mauriee 

NijmegMi: C2ementTOèHeij ^ 
Familie Raemaeken 
Familie De Kfelng 
FamOle Heljtek 


•418 HG Heerlen, 10 januari 1902 


Paleatinastraat Wé 


De c rem at ie p lec htigheid zal plaatsvinden op 
dfcftsdae 14 januari om 15.30 mar te he t cremato- 
rinm te Heerlen, Imstenraderweg.. , y ,, 

mieeiifcuiiiut in de ontvangsthal'vah het crema- 
teteum vamf 15.10 uur, alwam gelpgrahr ld tot 
•cfartftrijjk condoleren. 

ZK die geen kennisgevtog mochten èdteangêb, 
jsiteven deze annonce als zodanig te^flïfen» 


De uitvaartmis zal ge h ou d en Worden op woèns- 

iwstnurani 32u w nêcrten, ws&sv 
na aansluitend begrafenis op de algemene 
begraafplaats'te Imstenrade. 

Samenkomst m de kerk waar gelegenheid is tot 
sduutélljk condoleren. , 

Dinsdkg om 10.00 uur avondmis tb voornoemde 
kerk. , , 


Groot is de leegte die hij achterlaat, 
mooi zijn de herinneringen die blijven. 

Na een moedig mi waardig gedragen lyderv 
heeft jn wijsheid de dood aanvaard mi is heden 

1SSS. 

liefde man, onze Bevb vader, schoonvader, opa, 
broer, zwager, ounsa nerf: . . 


hr Chbot Wmedteh op zaterdag en dinsdag om 
20.00 uur en zondag <mi 12.30, uur. ^ : 

Ma a nda g WOrdJtróam byzonder herdacht in de 
avondmis van 10.00 uur In voomomnde keric 
: Mam W opgehaard in mortuarium Walpot, Kerk¬ 
straat 17a te Ëjjsden; bezoekuren ven 19.00 tot 
20.» Uur. ^ 


Zij dië geen gewone kennisgeving mochten ont¬ 
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te' 
beschouwen. ' * 


Kinderen en Meinkinderea 

11 januari 1982 

L’Ortyestraat 8, ' ' 

Wijnandstdde 

t cmnatteplechtigheid zal [daatsvinden 
MMsëg '» januari a.s. .om 14.30 uur in het 
matorium te Heerlen^ Imstenraderweg 10. 
Bijeenkomst in voornoemd crematorium 
.Pap is odgebaard bij de Universele, Hooft 
100 y HdensMnek. Gelegenheid tot afeet 
men, dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur en 
19.00 tot 20.00 uur. 

Zy die onverhoopt geen kennisgeving moch 
ontvangen, gelieven deze annonce als 
tebesèhouWeh: Na een leven getekend door eenvoud, 
behulpzaamheid en levensblijheid is heden' 
een liefdevolle verzorging in Huize Vastrade 
Susteren en, later een liefdevolle verpleging 
de verple e g k ii n i ek In Via te Sfttanl, na < 
moedig gedfagen ziekte, omringd door ons 
lero nog vrij onverwacht van ons heen 
voorzien van de h. sacramenten, in de 
i van bijha 82 jaar, onze lieve en zorgzame 
der, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, 
en nielit .. 


I 


■T 


Jaap Bloebaum 

.. -;echtge^ ; ypn : ;; - 

Tonriy Habéts 


Johanna Hubertina 
J osephina Keulers 

' 'fi-, ; i echtgenote van wijk» \ ; . 

Leonard Joseph fopsch 


JeatePaul is opgebaard in de'rouwkamer van 
het Uitvaartcentrum v/h CTOmbach, Oliemolen¬ 
straat 30 te Heerlen. • 

Bezoek dagelijks van 19» tot 20.05 uur. 

-Zij die oovfriioopt geen kennisgevteg mochten 
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als 
zodanig te beschouwen. > ~ MM grote droefheid geven wij kennis, dat op 10 
januari 1992 is ovmledtei■ 


> .C -;** V. \ • i\- 


N.J. Vinken, 

geboren te Kerkraden 24 april 1889 
weduwe van '' 

Joseph Meys 

Heerlen, 7 januari 1992 “ 'M? 

CorrjKbas: mevr. VJOL v. Dinther-Bsggeft 

£ BISSÜL*.-; f 


•461 UB Kerkrade, IQ januao ii' : 


; 10pQsterraderplein 41 ^■■ 'g-j ^ 


uitvaartdienst en de crematie hebben in be- 
" * onden op ll jamiari jL . . 

STVf' 
t 


Maandag 1 13 januari zal de overledene bijzonder 
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00 
uur in bovengenoemde kerk. . limburgs dagblad ZZ 


Limburg 


Provincies en Noordrijn-Westfalen tekenen verklaring 

Grensoverschrij dende 
milieu - samenwerking 
Maandag 13 januari 1992 • Pagina 5 


^ Van onze verslaggever 

AASTRICHT - De provincies 
tfnburg, Gelderland, Overijssel en 
e Duitse deelstaat Noordrijn-West- 
en gaan intensiever samenwer- 
n op milieugebied. De samenwer- 
ig zal vooral gericht zijn op de 
waking van de luchtkwaliteit 
thog), vergunningverlening aan 
drijven en de controle daarop, 
fciligheidseisen bij installaties en 
^ afvalverwerking. De commissa- 
h "sen van de koningin van de drie 
ovincies en de minister van Mi- 
ü van Noordrijn-Westfalen zullen 
artoe op 9 maart in het provincie- 
Uis in Maastricht een gemeen- 
happelijke verklaring onderteke- 


e bedoeling is dat de al bestaande 
^hienwerking wordt versterkt en 
letuur krijgt. De drie provincies 
de deelstaat zullen gegevens 
uitwisselen en vaker met el- 
®ar overleggen. 


Hash in auto 
verongelukte 
jonge Duitsers 


Van onze verslaggever 


Heerlen - De politie heeft in 
de auto van de vorige week 
J^oensdag in Merkstein veronge¬ 
lukte vier jonge Duitsers (16 en 
D jaar oud) een paar gram hash 
Sevonden. Het viertal had die 
drugs waarschijnlijk net in Ne¬ 
derland gekocht. Onderzocht 
^ordt nog of de bestuurder en/of 
de andere inzittenden onder in¬ 
goed van drugs verkeerden. Al¬ 
cohol was in ieder geval niet in 
Het spel, zo hebben de Duitse 
a ütoriteiten laten weten. 

He vier jongelui wilden bij Haan- 
tede de normaal onbewaakte 
grensovergang met Duitsland 
°Versteken. Toen deze post on¬ 
verwacht toch bewaakt bleek, 
dopten zij niet, maar reden vol 
Sas Duitsland in. Wat verder in 
Merkstein reden zij zich te plet¬ 
ter tegen een woonhuis. De Duit¬ 
se politie verklaarde hun vlucht 
dit het feit dat de bestuurder nog 
Seen rijbewijs had en de auto bo¬ 
vendien van een vals kenteken 
'Vas voorzien. Mogelijk heeft ook 
a hgst voor ontdekking van de in 
Nederland gekochte hash (voor 
e igen gebruik) een rol gespeeld. 


Ook worden de Duitse en de Neder¬ 
landse juridische procedures voor 
planvorming en vergunningverle¬ 
ning vergeleken. De betekenis daar¬ 
van voor de burgers en overheden 
in het grensgebied moet eveneens 
duidelijk worden. Het gaat dan bij 
voorbeeld om inspraakmogelijkhe¬ 
den. 


Klachten 

Vooral aan Nederlandse zijde wordt 


de laatste jaren geklaagd over de 
geringe inspraakmogelijkheden in 
Duitsland bij grote projecten aldaar 
die grote invloed (kunnen) hebben 
op het milieu in Limburg. Dat zijn 
bij voorbeeld de bruinkoolwinning 
en de bouw van afvalovens net over 
de grens in Duitsland. 

Volgens een woordvoerder van de 
provincie Limburg zijn die klachten 
echter niet de reden voor de beoog¬ 
de samenwerking, al zullen ze wel 
een rol hebben gespeeld. De woord¬ 
voerder wijst erop dat de milieupro¬ 


blematiek niet bij de grens ophoudt 
en dus een gemeenschappelijke 
aanpak vergt. Hij wijst daarbij met 
name op de problemen bij smog. 

De wetgeving daarover loopt nogal 
uiteen. Bij wintersmog is de Duitse 
wetgeving strenger, bij zomersmog 
de Nederlandse. „Er moet meer lijn 
komen in het milieubeleid", zegt de 
woordvoerder. „Als hier de burger 
bij smog wordt gevraagd zijn auto 
te laten staan en een paar kilometer 
verderop niet, wordt dat niet begre¬ 
pen.” # Een triomferende Gér Frenken op de schouders van mede-kandidaten Pierre van Helder 
(links, tweede plaats) en Peter Vaassen (derde). Foto’s: PETER ROOZEN 


Ui Ecologisch plan 

aanrijding VOOF gTeilSStreek 


overleden 

JJ°ensbroek - De 61-jarige man 
Vlodrop, die op 29 december be¬ 
kken was bij een zwaar ongeval 
r He Randweg in Hoensbroek, is 
^ afgelopen weekeinde aan zijn 
'hvondingen overleden. 

b 

h ongeval werd veroorzaakt door- 
^ een auto vanaf de Zandbergs- 
de Randweg opreed en geen 
k °trang gaf aan een andere perso- 
^hWagen, die daardoor moest uit¬ 
leken. Deze auto botste frontaal op 
voertuig van het slachtoffer uit 
tedrop. 


Extra trein 
Maastricht 
naar Weert 


^ASTRICHT - De NS gaan vanaf 
^ januari in de ochtendspits een 
k tr a Incercitytrein inzetten op het 
b^ e ct Maastricht-Weert. Dze trein 
van maandag tot en met vry- 
S en vertrekt om 7.47 uur. 

^ NS hopen met deze maatregel 
t- °chtenddrukte op deze route be¬ 
te *e spreiden en overvolle treinen 
^ Vermijden. Na Weert rijdt deze 
Ijj h verder naar Heeze, Geldrop, 
JMhoven, Den Bosch en Utrecht 
als uiteindelijke bestemming 
^^hwarden. 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Voor de grens¬ 
streek tussen pakweg Aken en 
Roermond is een grensoverschrij¬ 
dend ecologisch basisplan in de 
maak. Het doel is om de natuurlijke 
huishouding in dit gebied daar waar 
mogelijk te verbeteren. Volgens 
vooral Duitse milieu-organisaties is 
het slecht gesteld met de natuurlij¬ 
ke omgeving voor planten en dieren 
in het betreffende grensgebied. Het 
plan zou eind april moeten verschij¬ 
nen. Probleem is alleen dat het nau¬ 
welijks enige juridische onderbou¬ 
wing heeft. 

De initiatieven tot het opzetten van 
het plan zijn medio 1989 ontstaan in 
de ’Arbeitsgruppe Wurm/Rode- 
bachtal’. De groepering is zeer ver¬ 
ontrust over de toenemende ver¬ 
keersdichtheid en het intensieve 
gebruik van landbouwgronden, 

Slagerij twee 
keer beroofd 

HEERLEN - Een slagerij aan de 
Schelsberg is gisterochtend tot 
twee keer toe beroofd. Rond drie 
uur ’s ochtends werd de ruit van de 
toegangsdeur vernield. De kassa 
werd gestolen. 

De eigenaar liet direct een nieuwe 
ruit inzetten, maar drie uur later 
werd de ruit opnieuw ingeslagen. 
Deze keer werd een hoeveelheid 
vlees gestolen. De daders en de buit 
zijn spoorloos. 


waardoor de leefomgeving voor 
planten en dieren steeds meer in 
het gedrang komt. Ook wordt gewe¬ 
zen op de achteruitgang in de bo¬ 
dem-, water- en luchtkwaliteit in 
het grensgebied. 

Het plan moet worden bekostigd 
door de Europese Gemeenschap, de 
provincie Limburg, de Duitse deel¬ 
staat Noordrijn-Westfalen, het mi¬ 
nisterie van Landbouw, Visserij en 
Natuurbeheer en de diverse ge¬ 
meenten aan beide zijden van de 
Duits/Nederlandse grens in de Eu- 


Ziggy Marley naar Sittard 
(ADVERTENTIE) _ 


DE EXPERT ACHTER EW VERZEKERINGEN 
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN! 


ST ■ - J VOOR GELD 


Vola Htaat voor deskundigheid op het ge¬ 
bied van consumptief en zakelijk krediet. 
Wilt u meer informatie over de vele 
finanr ie ringsmoge lijk heden van Vola, 
neemt u dan kontakl op met uw verzeke¬ 
ringsadviseur of hel Vola (020) 561 2205. 


’Weerp raatje' spreekt publiek in Sittard aan 

Frenken overtuigend 
kampioen in de ’buut’ 


" # Buuttekampioen Gér Fren- 

regio Maas-Rijn. De EG zal overi- ken laat zijn (vreugdetranen 
gens vijftig procent van de kosten de vrije loop. 
moeten subsidiëren. 

Het plan geldt voor het grondge- ----- 

bied van de gemeenten Selfkant, ^ ■ 

GangeU, Geilenkirchen, Ubach- Ger t PeriKCIl 

Palenberg, Herzogenrath, het wes¬ 
telijke deel van Würselen en het i | , ■ 

noordelijke deel van Aken. In Ne- DrCtvKl rGCOFCI 
derland betreft het de gemeenten 

Sittard, Schinnen, Onderbanken, SITTARD - Gér Frenken won 
Brunssum, Landgraaf, Kerkrade en de Groot Limburgse Buuttekam- 
Heerlen. pioenschappen met 357 punten 

Overigens is inmiddels ook enige met zijn buut ’de Waerman’. 
kritiek op de plannenmakers geuit. Hij behaalde de titel voor de 
De noodzaak van een ecologisch vierde maal en brak daarmee het 
plan wordt weliswaar door alle be- record. 

trokkenen onderschreven, maar het Tweede werd Pierre van Helden 
feit dat er nog geen juridische sta- uit Melderslo (’lèrke zien vakan- 
tus voor is, wordt als een groot na- sies’) met 317 punten, op kleine 
deel ervaren. Daardoor zouden de afstand gevolgd door nummer 
doelstellingen van het plan wellicht drie: Peter Vaassen uit Beegden 
‘niet kunnen worden gerealiseerd, (’Pierke haet zien riebewies’), 313 
vooral omdat de financiën niet rond punten, 
zouden komen, zo luidt het verwijt. ~ 


Van onze verslaggever 

SITTARD - Carnavalsstemming 
heerste er vrijdag, aan het begin van 
de avond, nog niet echt in de Sit- 
tardse stadsschouwburg. Niettemin 
hadden zich meer dan duizend 
mensen naar de cultuurtempel ge¬ 
spoed, om bijtijds bij het spektakel 
te kunnen zijn: de finale van de 
Limburgse buuttekampioenschap- 
pen. 

Het evenement trekt jaarlijks zo’n 
1.300 bezoekers. Dat moet dan een 
gemiddelde zijn, want vorig jaar 
waren het er in Nederweert veel 
meer. Sittardenaar Hein Coenen, 
uitkomend voor de stadscarnavals¬ 
vereniging ’de Marotte’, ging toen 
met de eer strijken. Een perfecte ti¬ 
ming, want zodoende mocht ’de 
Marotte’ in het jubileumjaar (de ver¬ 
eniging viert dit jaar het 111-jarig 
bestaan) de Groot Limburgse Buut- 
tekampioenschappen houden. 

Voor de stemming zorgde vrijdag¬ 
avond echter al gauw harmonie St- 
Jozeph uit Sittard, die onder leiding 
van dirigent Hardy Mertens, een 
welhaast swingend carnavalscon¬ 
cert) e gaf. De met een vlot ritme 
doorspekte Marotte-medley - waar¬ 
aan drummer Gian Prince sterk 
gestalte gaf - bereidde de toeschou¬ 
wers voor op een avondje pret. Het 
anderhalf uur tussen aanvang van 
de bijeenkomst en de eerste buut 
was in elk geval niet te lang, ook 
dankzij het duo Um&Um uit Horst. 
Maar uiteindelijk ging het toch om 
de buutten zelf. Zeven finalisten 
waren er, met (uiteraard) uiteenlo¬ 
pende onderwerpen. Vier voor de 
pauze en drie erna, met elk een 
kwartier de tijd. 

Pierre van Helden uit Melderslo 
beet het spits af met een parodie op 
vakanties in het buitenland. De 
keuze voor het land van bestem¬ 
ming (Oostenrijk) deed even den¬ 
ken aan de regenachtige tent-bele- 
venissen in een show van Toon 
Hermans: het grootste vermaak is 
leedvermaak. 


Ook enkele geraffineerde woord 
spelingen wekten de lachspierei 
van het publiek op. Zo was de (aan 
vankelijke) keuze voor Frankrijk al: 
vakantieland gewijzigd. Daar von 
den ze geen mieter-an, zo legde Vai 
Helden uit, daarmee een fonetischi 
kwinkslag makend naar de Frans* 
president. 

Qua inhoud stegen eigenlijk all 
buutten niet boven dit peil uit. He 
waren allemaal gemakkelijkë on 
derwerpen, variërend van een satir 
op de jeugd van vandaag (van Jai 
Geraedts uit Asenray) tot de buu 
over de boef van Tjeu Houben ui 
Holtum ('Compositiefoto’s, die hel 
ik nooit gemaakt. Ik doe niet aai 
muziek’). 

Maar wellicht is de Limburgse buu 
ook niet bedoeld voor zware kos' 
Met woordspelingen en nadenkei 
tjes moesten de meeste fmaliste: 
het applaus uit de grote zaal ontlok 
ken. 


Er is natuurlijk ook maar één or 
derwerpen dat de mensen, dag ii 
dag uit, weer boeit en dat is he 
weer. In de pauze, toen pas vier va: 
de zeven finalisten aan de beurt W£ 
ren geweest, werd al volop gespecc 
leerd over de winnaar. En er wen 
er slechts één getipt: Gér Frenke: 
uit Roggel. Als ’de Waerman’ speel 
de hij in op de belangstelling di 
iedereen voor het weer heeft (’ozor 
nige perioden’). Hij liet het publiel 
geluiden maken van storm, rege: 
en onweer. En ziedaar: het ijs wa 
gebroken. 

De kandidaten na de pauze konde 
aan de uitslag al niet meer tornei 
Toen even na middernacht in d 
foyer van de schouwburg de name 
bekend werden gemaakt, steeg he 
gejubel op toen duidelijk was dc 
Frenken wéér koploper was. Voc 
de vierde keer mocht hij zich Lirr 
burgs buuttekampioen noemer 
een nieuwe record, want hij is daa: 
mee tevens de enige die zo vaak d 
finale haalde. 


(ADVERTENTIE) Verse braadworst 

1 kilo 

Dikbevleesde vleesribjes 
1 kilo 

Slagersbalkenbrij 

500 gram 


8? 5 

8. 90 

2 50 Verse spruitjes 
netje a 750 gram nu 


Holland 


Hutspot 

500 gram 


r 

v? Eigen boter- 
hamworst 
150 gram 

169 


Grote 
appelvlaai 
±1000 gram 

WrSa C 


m :& 5 • De zoon van wijlen ’reggae-grootmeester’ Bob Marley treedt morgen op in de Sittardse Stads¬ 
schouwburg. Het optreden van Ziggy Marley & t/te Melody Makers vindt plaats op een bijzonde¬ 
re lokatie: de foyer van de schouwburg. Dat zal wel de nodige aanpassingen vergen, zo ver¬ 
wacht het organiserende Buro Pinkpop. De aanvang van het optreden staat gepland voor 20 
uur, het publiek wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn. Kaartjes kosten 30 gulden in de voor¬ 
verkoop en 35 gulden aan de kassa. 


Akties gelden van maandag 13- tlm woensdag 15 januari '92 

ïan finders 

't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs. 
^Limburgs Dagblad 


Totooae diepe droefheid overleed op 10 januari 
IMS, na een liefdevri&e verzorging in de Ham- 
bwMjnirtc te Kerkrade, onze lieve moeder, 
achoopmoedo, oma, tante en nicht 'v v 


Voor uw TOEKOMST en/of HOBBY! WIK ü een café, disco, kantine, cafetaria of 

I restaurant beheren of zelfstandig uitoefenen of in de HORECA gaan werken? 

Binnenkort starten weer de mondelinge morgen-, middag- en/of avondlessen in 
■ on. GELEEN, HEERLEN, KERKRADE, BRUNSSUM, MAASTRICHT, SITTARD en 
• ROERMOND. Een VMWpteWng Je niet verefet Examens 3 Juni 1992. 


Maria J osephina 
Hensen ;ï 

weduwe van 


^Tl VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF 
HANDELSKENNIS HORECABEDRIJF WH verzorgen eveneens de cursussen: VAKBEKWAAMHBO RESTAURANTBEDRIJF , 
- VAKBEKWAAMHEID 8UJTERSBEDRIJF I 

Vraag vrtjbltyvend een grafe prospectus éan b$ het: I 

Inatltutrt VakondéfWtyB, Sagtttalaan 24,8632 AL Eindhoven* - , " J 

Telefoon 040-425526 (pok ’s avonds) of Roermond 04750-15440. RiJkSOfkend | 

. Met Mttuut WÉPWderwQe » rn tme é d oor de Minister vtn Ondentfs en % to(n a'* 

Maandag 13 januari 1992 • Pagi 


Simons wil binnen enkele maanden maatresele 


I STjTj f5 


voor verzeKeraars 


i Zin in hat'Stadan ven b.v. café, pétft-reetaurant, disco of bent u 

graag goed geschööM werkzaam in de horeca? 

Begin dan met om» cursus en behaal héfejY' 

RUKSERKENOE DIPLOMAVAIffiEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF 

(Vooropleidingnietnoodzakal$4 ’ 

Binnenkort starten wij met 10 o M t a Mn e frasen o jl th? /Uh ■ 

Heerlen» Roermo n d • tSt a ri . Mmw |frto M KoetenaB-in CiVVl 

(Lesmateriaal, browirefHtmzo«lt, :, r^c^^-* , H en-cursusgarantia). 

De cursus is zowel mondeling ais schriftefQk te volgen. 

Bef voor vrijblijvende informatie: 
Het Centrum voor Consumptieve Opleidingen: 073-561441 


WOPIAWAAI 

Doe er iets oonl De Nederlandse 
Stichting Geluidhinder helpt bij het 
vinden von een oplossing voor alle 
vormen van lawooi in en om huis. 
f4$G. festbus 381. 

ISéOO Ai Delft. 1VXJ 
KANTOOR MEUBELEN 


GROTE FABRIEKSPARTU 

TEKENTAFELS 


: v . 


- doortapend voetpedaal 

- met veercompenaet» 

— met ptexi knielen 


,i - «anefing 170*100 

Normatepnp V.725.- nu 995 

•Ste V9Vf 

Directiefneubeien, kanbnetafefe en stoeten, Kasten enz. 

Kantoormeubelen 

Van Dooren bv -asus 


r ^ faaridétsstiaat !^^(hAH^sce78rurn Bèr§eh<9<j)j"SUflftdT 1 ' 
. Tel. 046-514867, fax 046-52360D 

’s Zaterdags geopend van 10.00-16.0C uur. 

Donderdag koopavond tot 2Q.0Guur 

2000 m2 SHOWROOM 


• •:./ J. 

uw Van onze parlementaire radactie 

DEN HAAG - Staatssecretaris. 
Simons van Volksgezondheid 
vindt dat de particuliere ziekte¬ 
kostenverzekeraars hun maat¬ 
schappelijke verantwoordelijk¬ 
heid ontlopen. Hij wil, sneller 
den gepland, bevoegdheden bij 
hen weghalen. Simons zei gis¬ 
teravond dat hij versneld poli¬ 
tiek overleg wil om de particu- 

. Mick Jagger 
voor vijfde 
keer vader 

LONDEN — - De lead-zanger 
van de Rolling Stones, Mick 
Jagger, is gisteren voor de vijf¬ 
de keer vader geworden. Zijn 
echtgenote JenyHa||J>rêchl1h. 
een jniYéf-kUnjek r^Ht^opdert 
een dochtertje ter wereld^ >v: 
De Londense agent Van Jagger 
zei dat de 47-jarige utiegL eh 
zijn 34-jarige vrouw blij wsjréfr;. 
met de geboorte van bun derde 
kind. Het meisje héét Géorgia 
May Ayeesha. Jagger en Hall 
hebben al een docfate^. van *e- 
vt.% eh een koon van zes jaar.' - 
Jagger heeft uit twee voorgaan¬ 
de relaties twee dochters. Jade 
en Karis, dié inmiddels volwas¬ 
sen zgnV 


liere verzekeraars binnen de ; 
sociale spelregels te laten func¬ 
tioneren. 

Volgens de staatssecretaris 
moeten de maatregelen binnen 
enkele maanden in de praktijk 
merkbaar zyn. Hy vindt dat de 
particuliere verzekeraars het 
overheidsbeleid bewust tegen- 
' werken. 

Simons önderhaiidelt donder¬ 
dag met de verzekeraars over 
de omstreden hoogte van de 
premies. Volgens, hem kunnen 
de premies van de ziektekos¬ 
tenverzekeraars met twintig tot 
dertig procent omlaag, volgens 
de verzekeraars is dat door de 
gestegen kosten onmogelyk. 
Beide partijen staan op dit 
ogenblik onverzoehlyk tegen¬ 
over elkaar. Voorzitter, Fruite- 
ma van het samenwerkingsver¬ 
band van de verzekeraars 
KLQZ, vindt dat Simons zich 
.. hoe . langer boe meer ontwik- 
kelt tet een 'agressieve poüti- 
èus’^Jh zét er vraagtekens bij 
of we bp^léze rhanier nog ver¬ 
der met elkaar om móéten 
: gaan'Y aldus Fruitema. 

‘Vorige week stelden woord¬ 
voerders van CDA ten PvdA 
voor óm de vefz6lie$*«£& met 
prijsmaatregelen Jé dwingen 
tot premieverlaging. Volgens 
het KLOZ zou een prijsmaatre¬ 
gel in strijd zijn met het Euro¬ 
pees recht Het PvdA-kamerlid 
Van Qtterloo vindt ookdat dui- 


E' 


delijkheid moet komen over 
vraag of de particulier v 
kerden voor medicijnen dui 
betalen. Enerzijds via de 
.ne premie, anderzijds via 
wettélyke bijdrage. 


9* 

i 


Het CDA-Eerste-Kam 
Boorsma zei gisteren dat 
mons te snel heeft gereag 
met zijn opmerking dat de 
mies omlaag kunnen. Boo 
vindt het vreemd dat Si 
niet heeft voorzien dat de 
ten in de gezondheidszorg' 
danig zouden stijgen, dat 
verzekeraars de premies 
niet omlaag zeggen te k 
brengen. „Simons had de 
ge signalen moeten opvai 
al hebben de verzekeraars 
gewaarschuwd voor een 
gendë tegenvaller,” Bo 
sluit niet uit dat de ve. 
raars een spel spelen. Hij 
wacht geen nieuw 1 
conflict. Boorsma heeft v 
jaar in de Eerste Kamer e 
ge kritiek op het plan-Sim 
geleverd. J 


* 


w 

* 

t 


& 

& 


$ 

• u 


Vrijwilliger# vinden geen aanknopingspunten 

wÉoekactie 


f & * a. 
Koeweit m 
einde aa 
perscensuur 

KOEWEIT-STAD - Koe* 


die bijna zes jaar geleden 
ingevoerd, op geheven, ze 


NA gemeld. 


tekent volgens minister * 
Informatie, 1 Badr J assem 
Yakub, een 'duidelijk 

' * - s *' V* r 


msftmr '— 


!»nnT 


1 itfi ‘ A ' ■ 


r il M | 
* f \ -M T ' 

7bTn|i t ij % r 


(■' '‘■‘is J J * ■ J . \ '»-> U' 


ïSèSS 

--.-•f j- 


^)Ij \ 4 »T 

' 9J i9 j** -■ *}4i 

H v - H l 

{.** o 


> »rrr IC-.ilüL'' - ? lü 

“ -- vm 

T; rv»TT 

'' swm 

i- vil’*,? -1 

l* Mm ' ‘ i * • 


defvedi 

misten 

ménsen 


It'jk». 


V.-.SW v.WM 


WILT U DISKREET 
EEN GUNSTIGE LENING? 

MET VRIJE BESTEDING ? 

BEL 043-636200 


afenblwindbBoir^n van min. en rncDc tarieven vcx>r pBrsooniijke leningen en doorlopende 
icredieton. Andere bedragen en looptifdni (12 t/m 120 maanden) zijn ook mogelijk. 

' jm 72 Miidt 9R itwóir n*i^oow| bndonld voor duurzame aarncjxJ. 


NLUKE LENINGEN 
hmm:l 


ZoniiBschermeiv 

Vrijblijvende prijsopgave 

Mica 

Zonwering 

Showroom 
Sittarderweg 116. 

Haèrfen Y 
Tal.: 045-721653 


RIKS 


RotUdk M 
BféettM 


Terratonrkepptofe* 
BMtkfw-mtridezM 
Vraag vrijkitjaaiMi aflarto 


V\)Z-A 


SIHPELVELD 


Alvorens u deuren en keuken 
uitbreekt en nieuw aanschalt, 
raadpleeg eerst pns. 'Het 
FORTAS-altematief: UM 

oud wordt .nieuw”, staal 
borg voor de beate kwakte*, 
een faire prijs en «epservice. 
Ook voor radiMorfcasten en 
badkamenneubeis. ^ «RB < 


bel op of bedoek o”s : 


Vmtï VM b.v. 


^gïcBÏMuideJou èn de dirai- 
te mist. „We hadden perma- 
drió^fnxtoSt' met politie- 

mmm 

vrijwilUgersJiet ZumteÉae’buL - Mlfijmjl ; . * . 

tengebied in om houtwallen, lng e Breugejmans (14) uit , 
heidegebieden en bospercelen Wuustwetel U op oudejaarsdag 
te doorzoeken. Aarx het eind verdweken. Niet vér van haar 

m&m Iti* is haar fiets ge- 
tastbMr resultaat geboekt. vonden. De politie vermoedt 

Aan Belgische zyde, rn Wuust- ^ ^ het slachtoffer is gewor- 
we^l, ^meldden ach s och- d en van een misdryf. Veertien 
temte hefet vierhond^dvyftig teV óren verween Ka- 

vt^jwUlig^s. Herid^d^jftig trien.de Cuyper (15) uit Sras- 
van hen keerden onverrichter s ch aat 
zake huiswaarts,' omdat er 

maximaal driehonderd mensen Vorige week hebben de Belgi- 


aan mee konden doen. Ook 
diaar leverde het speurwerk 
geen nieuwe aanknopingspun¬ 
ten op. 

Plaatsvervangend groepscom¬ 
mandant J. Gorissen Van . de 
Zundertse rijkspolitie, die zich 


sche rijkswacht en militairen 
de' omgeving van Brasschaat 
doorzocht en waren Nederland¬ 
se en' Belgische militairen ac¬ 
tief op dé Rucphênse Heide. 
Oók werden met öen politiehe- 
likopter vluchten boven het 


een jaar na het begin 
Golfoorlog is genormal 


Verdrag ove 
uitlevering 

met Surinam 

' / 

wordt herstel 

DEN HAAG - Het ui 
8verdrag tussen Suri 
ranp hêretefd.iJat 
nister Hirsch Ballin van J 
tie gisteren meegedeèld. 
verdrag maakt bet mogelijk 
verdachten over en weer k 
nen worden uitgeleverd. 
gens de minister is het V 
ook van belang voor het i 
selen van infbrmatie die 
bruikt kan worden in een 
proces. 

Ook zal Nederland steun . 
nen bij de bestrijding 
drugssmokkel in & 
Daarvoor wordt een justi 
missie geïnstalleerd in de 
derlandse ambassade in 
maribo. De missie zal de 
spanningen op het gebied 
de criminalitfitsbestrij 
coördineren. V 


eerder nogal kritisch uitliet grensgebied uitgevoerd. Ook 
over de zoekactie aan Neder- die zoekacties waren vruchtë- 
landse zyde, was aan het eind loos. Het onderzoek wordt 
van de dag opvallend mild in voortgezet • 5 


, Het herstellen van het 
ringsverdrag, heeft tot g 
dat verdachten weer ku 
worden uitgeleverd”; zo 
Hirsch Ballin gisteren 
„Belangrijker is echter < 
formatie kan worden uitg 
sdd die van nut kan zjjn in 
strafproces.” 


tri 139,79 

275,75 

365,53 

497/37 

645/12 
pi 

MiM 

Lw» ? iJrSs&gM :Y li " V - 


• ; ■ 'Y;+i *. *i., 

-A„h ■■ 

SX coisoÉ 

wïwSEl 

dacht onder de 
téris* informe 
van- dè vroéfi 

, 4 , . 

SWtfffiQpmd érvan ver- 

Oostduitse 
1*1,. te zijn 
mm aan 


J fkO^rl t 

gevobaj^htigde VóCff, 


Stasi- 
' ver- 
r van 


voor 


-/duidelijkheid over. de rol van 
i v Gysi zal pa»: deze week ver¬ 
schaft kunnen, worden, zei 
‘ Poppe. 'Hij meldde verder dat. 
•en vroegere Stasi-officier be¬ 
reid is zijn kennis prijs te geven 
aan het Gauck-bureau. Het 
* gaat daarbij om de begeleiding- 
sofficier van dè 'notaris’. Vol- 
‘. gens der Spiegel heeft hij in 
een beëdigde verklaring ge¬ 
zegd dat Gysi géén informele 
medewerker van het ministerie 
voor Staatsveiligheid was. 

Spiegel-tv uitte gisteravond 
. .zware. beschuldigingen aan het 
adres van de ex-burgemeeater 


ge. Veel details in deze ’gevaj 
lijke' dossiers zfjn ocdülstM 
niémand kan dé waarheid n 
achterhakm, betoogde Dién 

De vroegere Oostduitse mid 
ter 'van. Defensie sn Sbj 
slachtoffer Reiner Eppelmg 
sprak dasventegen van; m 
Verantwoorde omgang’ met^ 
'dossiers, -fi 


Tragedies 


i i 4 V • t l\ i N ’vJ S i 


\Tc? f \ n 

K\ - l ' KV ■ 043 - 636 . 200 * 

Dagelijks van a toi 21 uui 

| 

srhoTisrweg 108 Maastricht 

1 c‘. i iK3’! 1 < j ( Houfdbirortl 1"? Hoi: ih'jfOcK 

T :!.: 045-225000 vanl 1 tot 20 uur 


schaft. D1--»:-ctedr' Ö^èr van 
bet GatMdc-bureadjdeeKtejgiste- 
:ren mee dat thf^K^meilna- 
' menreWster geeti ' Stasl-agent 
. met ds naaam 'notaris' voor¬ 
komt die de Strijders van bur¬ 
gerrechten B&rbel BpWey en 
Gerd Poppe zou hebben be¬ 
spioneerd... ■ • •<.«<: • , ’v V ‘ 

Poppe, nu parlemMitarièr voor 
Bondgenocttschap 90/Groenen, 
waarschuwde ook voor een te 
Mandie veroordeling van Gysi. 
. H§ bevestigde dal er in zijn 

sprekken met Gysi. Maar totale 


vervalsing van de stembusuit- 
: slag bij de laatste gemeente- 

iSeevr 1 

van e» nasi zijtTgeweest.! öerg* 
hofér heeft volgens Spiegel-tv, 
onder méér eép oppositionele 
■' groep verraden, f . ' * "‘Ylv:- 

;. Nade • eerste ar aringen met 
' het openétellén vah de Stasi- 
archieven bepleitte de; laatste 
DDR-ministet-vanBinnenland- 
«e ZaVen D ie& tél eer üaep erl au g. 
van de mO g e Hjkhei d voor inza- - 


Bijna 14 dagen nadat de 
ven toegankelijk zijn g 
voor, menaeh die de dupe 
, geworden van de Stasi-pr 
kén, heeft .zich al. een,, 

. Aandeel tragedies afges 
De Stasi zou hebben i 
beerd met rpedkammiten 
huidige minister van Bin 
, ; Jandae Zaken van Saksen, 

ten dat ze door hun eigen 
her verraden zjijn. Een 
schoot haar man dood, 
hij haar twintig jaar juid 
spioneerd. Een'jongen 'gaf 
r ouders aan, ómdat zy hem 
dé Stasi hadden verraden 
hy pan. vluchtpoging vot 
reidde. • '"' v - anuari 1S92 # Pagina 7 


Aulo kwam 
tegen boom 
lol stilstand 


llt t viü'i.t! reed vrijdagavond in een 
dn- dan yi - ki .eiil.• itui.il. best uurd 
•ü '!«..•[: ;!. 11"p de 'a ' -g Aan iu 1 
Iv .cl: ii; hun a o. inplantDii is tril 
a" !iü.vt > 3;«• vreki! gebruikt 

ia.■v--rkvi ! tussen Hcyt 

lili'i V! '■!; ,\ r : -rWreft 


Volgens de politic had do auto ver- 
m.oedehjk een te hoge snelheid 
waardoor' het voertuig op de hnker- 
weghelft geraakte en tegen een 
Poort: tot stilstand kwam. De brand- 
weei van Roermond en Hvvthuysen 
inoe.st eraan te pas komen om de 
slachtoffers uit het wrak te tuilen. 

Vier ambulances waren ter plekke 
om eerste hulp te bieden en de ge¬ 
wonden te vervoeren 

Het zogeheten BOTT team. een 
team van medische specialisten, uit 
Kinuhoveu werd eveneens ingezet 
om kleine medische ingrepen te 
ven lehten 


MM 

i? 

f$p 

- 


! > * ~r -i 

•"■■■■ ■ 

- .;e. t ^?».1 


I wee branden 
in kerkrade 


wjÈÈrMW^^: 


ü»3 

» . c 1 


IjtsI betalen, daarna bezwaar maken 

Parkeerbelasting 
Heerlen gaat in f.WÏÓ:-: . 

•*« # 


S/r; 


èm0' 

• II % « 


Ver r.-rre ve'sia^gevur 

^ ti I’. t\I ,1’. X i)e ! iccrlcliSC 

piirkf.•i-p.nliie- gaat vanaf 1 fe- 
° r da:; w : m >giic belast mg- 
^Duip'ii ouder (.ie ruitenwis- 
' A ' r ' : stoppen van auto's die Bi 


'nieter - taan. 


volgt. 

leergeld 

v.ill be 


fltiim 
u Ge 
ij( -‘Uial 
Dl. d 


g Wie 

1’ t G ! . 

o! on-.:, ; 

' 1 t h ■ I K i G 

’! i -ie ? 

; 4 ’ * i 1 

? «»t ,T k r: 

;.L’t ggm. 

va 

ï: • :g. • 

i ■ t. • i a. ■ 111:. 

1 1 )ihi! 

!t ee 

r i < \ T ;• 

a i'G(i:sa; 

van (ia 

ii ir. rt 

• k • run 

g gehra,' 

!l! \’U(»!‘ 

Mn t i\ i* 

• k’ i. tri 

1 . 


t H 1 UiSl 1 

imCKitl; 

.lag kan 

contant 

i>! w ; ) 1', 

ie:: hl; 

! Irl : 1 1 M .»t 

Ihureau 

it po i r 

Ju- W; 

e dat uk 

■t doet. 

*-gh ;ir 

eet >'r:: 

- .Kaart t! 

•HLS Bi 

UI W11 

VflVlHI 

n van t 

letaiiug 

GG 1 E 

!; i n: 11 a ï 

H n Li t! 1 ' 

Ie luis. 

U» g\v: 

i t [ a 1 G i 

' if -!rU!'\ 

.vaaiairr 

V 

■ \). i k g , * 'hi.'iiCP 

M .'Git | 

iarkeerl.i 

'i-te niet 

!'Jf, ’A’G 

Ml \ OM 

" de kal:! 

• <i iiggIi 

"daagd 

I ).,,,!■( 

loer duurde het 


\ 1 1 ( 1 * 

( Ig \ M igIg. 

die vi t 

. ifced w 

as aai. 

het rijk. 

1 H'taald 

’ ; ! * ‘11?‘ 

Man vl 

ocU hi 4 j 

larkeer 

:■* het, 

T de | 

'a !'l\G( ‘i'l n 

■last mg. 


Raiurors 

beschermen 
hei bnmssum 


*U r N S S1 

.TM Hui 

■ 1 . I 1 O lil 

Ii '!'d jOll- 

Bangei 

■ van in ’’ 

Wereld 

Natuur 

riet 

i! >el . a’ e 

: i i. tg t 

ii ii til 11 >JeS 

'■'■kg. ia 

1 (i van de 

Hm: 

• n i. mer 

f'-i'ie 

Cl' re : e e! 

Jiea Ze 

, i, ■ heide 

Ren. 

abt. 1), 

;11 rii 

Weidt 

' :i; 'a;■ i r, 

■Jl' Hlileli I 

lour ei 

■n kudde 

dD • , 

•n door t.i 

met : 

uaeliines 

BSk'.k/; 

van af te 

-1 liraj; 

, 1 -H Maar 

e :p ' e. a 

reu d. 

iar ai te 

/•'•ot Voi 

De 'iki; 

i k 11 ; u 11' 

acht Re 

■;''ati, v; 

,n b.,-1 St: 

, -el: gi »\ 

vest was 

Bai-.-i ; . i 

i i 1 J niet 1 1 

e hul) 

> van de 

* l U] O,.e ,' 

ee! dl Zi • 1 

du.- Auto's gestolen 

^AASTKIi'HT 1: s Maastricht 

^'■‘deii ip het afgelopen Weekeinde 
. I( ' auto'.', gestolen. Vrijdagavond 
'•'■i'd tussen acht en negen uur een 
Volkswagen typ»' Dolt ge 
, Uj| cn vanaf de Statensingel. Ken 
later word m de avonduren van 
p *‘«ti parkeerplaats aan de Sint 
’ u r-kade een /warte auto van 
. D-olfde type ontvreemd, Tenslotte 
,., t( tWeen zaterdagnacht vanaf de 
Buteldaal een gri|/.e Kada-bestel 


;n 

i i g k 

. i. Va 11 

di- gem 

rente 

I leerleii 

bezwaar 

l io< 

•pi 

1 J (11'.' i 

■ manie 

r dit j; 

iai' min- 

de autoi: 

: Ig 

llD c 

■el. Rh 

; extra 

inkomsten te 


kn 

. 1 F G') 

et’. Mei 

■tl er d 

aai om 

alle be 

Bezwaar 

tan 

iM Fi 

i 1 i; i! 
fingsaan hij een 

I n 

tui 

Illeiiwi 

• systre 

m kan 

hi-roep 

moeten 

' 

i'Uv'ï 

i aaiigi 

■tekem! 

tegen 

de be- 

meerite 

;as 

Ftp;; 

MlKslag 

Maai 

■ dat 

Peroep 

ongel ijk 

W t.; 

reit 

a i leen 

gi -acre 

pteefd 

ais de 

roejj ga. 

aai 

i s 1 a 

; eerst 1 

oelaald 

wordt. 

Als het 

van het ' 


KKKKRADK Frans 
Haseher ontving zater¬ 
dag in het stadhuis van 
Kerkrade de onder- 
seheiding D'r Jullie 
Kompel. Hi; kreeg het 
beeldje van president 
Sjet Dur-ms van de 
Kirchri .al sjer V asiel»m- 
vendsveram. 

Krans I lastdier werd on¬ 
derscheiden wegens 
zijn verdiensten vooi de 
Kerkraadse gemeen 
schap Hij verwierf be 


Frans IlasiiuT 

Mukle KompeF 


Polilie biedi 
\ cr>laaï<le 


ki-: -i i keildneid ais dialect 
schrijver en buuttereeit 
ner 

De on ier.-i'i u-iumg >1 u > 
de Kompf; h'f.'ta.v 
sinds ÏIIÏL! en 'Aon.il 
hoogstens oen keer por 
jaar uitgereikt aan men- 


% Deze jruu t u iiycdoxic 
kleuter heejl al speelgoed 
uitgevocht. Kot., krans kadk. 


Kr was aanvankelijk geel 
school, geen winkel, geen en ft 
Kas na ruim vijf aar werd !a 
geineensehaplnus gohouwti. ei. 
recent ging een eerste artsen 
praktijk open. 


Van onze verslaggever 


HKKRKIvN In de wijk Zeswe 
gen is zaterdag de Speelotheek 
met enig feestelijk vertoon ge- 
i >[J< 'tui 

De Sjjt-elotheek is gevestigd in 
de noodlokalen hij het gemeen¬ 
schapshuis. Kr kan speelgoed 
geleend worden, en er wordt ook 
advies gegeven over de opvoe¬ 
ding. Bij de Speelotheek bevindt 
zich de Info en Advieswinkel, 
waar wijkbewoners terecht kun 
urn met de meest uiteenlopende 
vragen. 

De Speelotheek is een project 
van de stichting Wijkbeheer Zes 
wegen, die allerlei projecten So¬ 
ciale Vernieuwing bedenkt en 
begeleidt. 


Steeds meer voorzieningen in Zesirepen 

Feestje rond 
Speelotheek 


Zeswegen is een nog vrij jonge 
wijk. gebouwd vanaf 1981, met 
een bewogen historie. Ze is ge¬ 
bouwd op een voormalige mijns¬ 
teenberg en er is op enkele plaat¬ 
sen bodemvervuiling aangetrof- 
fen. Die is echter niet zo ernstig 
dat de provincie directe maatre¬ 
gelen noodzakelijk acht. 


Het stedebouwkundig ontwerp 
van de wijk was goed voor oen 
architectuurprijs. Maar m de vrij 
grote wijk deden zich op sociaal¬ 
maatschappelijk gebied al snel 
problemen voor. Kr waren te 
weinig voorzieningen voor de 
bewoners, die nauwelijks con¬ 
tact met elkaar hadden. 


Door het onthiekon van sociale 
controle werd Zeswegen een 
dankbare lokatu- voor drugdea 
Iers. Dit schrikte andere mensen 
at. er dreigde leegloop on de ver 
huurders werden steeds minder 
selectief bij het aannemen van 
huurders. 


i A't‘i K 1111 litiii 

De afgelopen jaren is een tegen¬ 
beweging ontstaan van bewo¬ 
ners die zich inzetten voor een 
heter leefklimaat in dt- wijk Me¬ 
de door geld en ambtelijke on¬ 
dersteuning uit het project So¬ 
ciale Vernieuwing neemt tiet 
aantal voorzieningen nog steeds 
toe Kr is inmiddels een fiets 
crossbaan, grote delen van d>- 
wijk worden JU kilometer, inu 
er is oen telefooncel gekomen. 
Allemaal zaken waar de bev. 
neus om gevraagd hadden. 

Kositieve ontwikkelingen kort¬ 
om. Toen zrn nog niet alit- pro 
blcmen npgolost. Kr ls ovofia-l 
van de heroine-prostitutie langs 
do in de buurt gelegen CBS weg. 
terwijl ook lie wat oudere jeugd 
onvoldoende bezig gcüouden 
kan worden. 

Voorzitter Kees Dekkers van ue 
stichting Wijkbeheer heelt ai ge- 
zegd te hopen dat de Soi'iale 
Vernieuwing met na een paar 
jaar oplmuiit. maar dat ze een 
voortdurenil proces wordt. Dat 
zou de enige manie’’ zijn om het 
toenemende initiatief van de be 
woneis niet te frustreren. Ambras spiegelt 
zich in herkenning 


nkriiM'luip ;ii» 

vooral U* ' :aiikt v. r, 
>\jk‘\ Wil. Wi; F:, 


licmoci/'u'k 


DOOR JOOS PHILIPPENS 


^KKRKKN DKN B( )SCH Ach- 
B'i' gesloten deuren vond vrijdag 
<J( ' eerste hjfelijke juridische 
f 'Jiitronlatie plaats tussen pm- 
•k'etontwikkelaai' llarrv Muit 
t!li ‘Us en vertegenwoordigers van 
1( 't ABB. Wie geen betrokkene 
>l J de zaak was. kwam niet ver 
^*'1 dan de portier van het Bos- 
■ih(- Cli'reeiitshof. Raadkamer. 
Jl 'haiulelmg heet z.i nets. 

-Muermans en het ABB kruisen 
■ degens over de omstreden 
ki'ondverkoop in het tieleendal. 
•Mgelopcn voorjaar deed het 
•vI.jK ilt-z.e 811 hectare weiland in 
ci, -‘ Uitverkoop 

0,J 't betaalde het pensioenfonds 

I JH.a miljoen voor met de be 
Uuelin^ er e.rootseheepse nieuw 
,"’UW ie plegen. Nu werden vijt 
J **(Iri: Ve 11 benaderd. waarvan 

j Biepiï'.aiis met 7.a miljoen het 
" ‘".Sle linil deed De gil 111111 lgs 
p 1111 tl ii 1 lej) at op 1 f> > 11 j i. maai 
■''-'t daarvoor verscheen de ge 
' 1 ' '■> u e Hl -erlell 'lilt het mets' en 

II * 1 (-111 * - doodleuk de grond weg 
w ” >: ham lei i \'ai: M lie: n lans. 


kBxl icimri i 


( j ' ’’ 11 Heerlen was 'ie i i\'e:',\ egi lig 
1 1 'et eigen ambitieuze een 

111 "iplan la'sellermd mm. 1 w(ir- 

(4 { .», * 

. ‘ mgen ongewenste Ixmw 
J ,'(luien van derden m het 
( M P'('iulal Mueriuans was zie 
II1 * dl Wilde weten of Heerlen 
ki'und kocht om z.e dooi' te 


Juridische strijd Muennaus-ABP barst los 

In de Geleendalwei 
zitten veel kuilen 


verkopen aan centrumplanpart 
ner Bouwfonds Woningbouw, 
dat tijdens de gunning maar 4,5 
miljoen had geboden. 

De Maastrichtse rechtbank bleek 
bereid tot een voorlopig getui¬ 
genverhoor Om de gang van 
zaken te reconstrueren moeten 
alle betrokkenen, waaronder het 
gemeentebestuur van Heerlen en 
de ABB-top. achter gesloten deu¬ 
ren gehoord worden 

Het pensioenfonds weert zich 
hier met alle beschikbare midde 
len tegen. De argumenten ko¬ 
men er in het kort op neer dat 
vort rouwe lij ke bedrijfsinforma¬ 
tie verstrekt zou moeten worden, 
dat het contract met Heerlen nu 
eenmaal gesloten is en dat een 
getuigenverhoor een veel te 
zwaar middel is. 


Voor het ABP zal meespelen dat 
de inmiddels uitgerangeerde di¬ 
recteur Onroerend Goed Bleijen- 
berg op de getuigenlijst staat Hij 
heelt het afgelopen jaar opposi¬ 
tie gevoerd tegen de hoofddirec¬ 
tie, met name tegen directievoor¬ 
zitter Snijders. 

Die tegenstelling kwam naar vo¬ 
ren m de kwestie van het steeds 
duurder wordende Haagse stad¬ 
huis, de beleggmgssamenwei- 
kmg met Rodamco en ook in de 
kwestie Geleendal. 

Gevaarlijk 

Bleijenberg vond dat de hoofddi¬ 
rectie zich met alle problemen 
had gerealiseerd hij verkoop aan 
Heerlen. Volgens Bleijenberg 
was het ABP tijdens de gun- 
mngsperiode met vrij om met 


derden te onderhandelen. Ken 
gevaarlijke uitspraak in het licht 
van de claim van Muermans. 

De bezwaren van het ABP tegen 
het verhoor worden door de 
rechtbank (dan ooki van tafel ge¬ 
veegd. Het ABP stapte toen naar 
het Gerechtshof. Terwijl de hei¬ 
de kemphanen achter de scher¬ 
men met elkaar m de clinch 
gaan. lijkt de gemeente Heerlen, 
voor zolang de impasse regeert, 
de grijnzende derde. 

De aankoop van het Geleendal 
was immers een puur defensieve 
zet. bedoeld om tijd te winnen. 
Na een zeer merkwaardige ver 
gadenng accepteerde een raads- 
ineerderheid het riskante devies: 
nu miljoenen investeren m de 
aankoop van het Geleendal. het 
eentrumplan afmaken en daarna 


proberen het Geleendal zonder 
verlies door te verkopen. 

De taktiek van de vorscurneHic 
(geleendal-iaai de die hef ABP 
toepast. komt Heerlen dus best 
gelegen: zolang de juridische 
procedure zich vnej tsieept. bh ft 
het Geleendal een maaitdelrk 
gn>ene wei. 

Kn mocht de rechter streks t e 
palen dat Muermans de reent::;a 
tige eigenaar van de erend is. 
dan zijn we in eik e 1 val minstens 
een jaar verder [Je • ml’A ikkelm.e 
van het Geleendal wordt dus een 
hele tijd uitgesteid Prm-,, at 
Heerlen beoogt! 


1 1 ., 


i'viuu f' <:a :. .■ 

/«. ! i vilt , 1 < 

opiui «pi. ::.( n-U :. 


viricit. !■;: w 

p*■!:vii■ Ft iD! ’ p 
iup' G t Wil. 
tu!; 

Kn ... ;■ 

met :t ik 

bi'Sl.iat oe n . ■ .a 
reei'.te: Hee: '. 

wtair. iii inze: 

( laini 

Als Mn-.-: ma:..- ■ . 
Gikeenil.il V. .; - . 
pum-.pe V.»..: • 

ne:: ük-ler : 
deal van He , 

de: r. M e -‘ m.u.- 

kan Hee"!.-:. ■ 

on. U tegen tl- 
K:. -tel V .- 

ge. .t .i ' * : 

He, , .. i 

D, . u_, . 

Jet : . 1 . ; i 'Ai - :. : ’ 


\ i,ii •: i en : i 

• r*' 

1 rH‘ 


I ’talagekraak 

t 

inisltikie 


v. • w.r: G-.:. at 


• ^ .4 


t\ G I K. . t . . ’ . Li' 

F -1-*; 

.a Kdpd -.tió:. Dt 
: t ’ g r. ; i < [ ( ..ti* 


Brand in 
IIS -üvbouw 


' t •' p j m )' ; \ I,; ^ 

::. ’.« * i /I'S : 


nieuwsanalyse J 


.... g » :. ; 
. r t ■ ’ U . r. \ 


a.:u : : -Kt t. 
al ■ • '• i t . V ld . m ' GiV 

T -i :< : r.:,d 
'•’ ' - ■• .: . .. al 

■ ■ m o An- 

>■ v. ■ ... : n :.d 
t : n >oi 
:m K- r :.alt 
'A e, : i r.e.i : lei 
v S, nmeud.ng 


u . I mg,. ; 

c.i ' LTS 


g( ur.ig 

K Wa5 

rut er- 

Limburgs Dagblad 


Maandag 13 januari 1992 • Pagina 8 


—j I imbuys DogblciJ 

A piccolo's 


Voor meer resultaat' 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 

Piccolo's 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Gevonden ƒ 1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzepiccolo’s 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto’s, logo's en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 
legitimatie. 

Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
meer dan 250.000personen van 15 jaar en ouder. 

(Bron Ceöoco S«nmo Scanner} 079 


Personeel gevraagd 


Taxi Kölker © 045-464545 

vraagt nette full-time TAXICHAUFFEUR en een parttime 
CHAUFFEUR. Persoonlijk aanmelden na telef. afspraak. 


Gevraagd 

bezorg(st)ers 


voor 


Nuth-Vaesrade 

ca. 1 uur werk per dag, prima vergoedingen, extra spaar¬ 
regeling voor mooie kado’s, provisie-mogelijkheden. 
Inl.: L D. Brunssum, tel. 045-256363. 


Dagblad ”De Telegraaf 

zoekt op korte termijn aktieve 

bezorg (st)ers 

voor werkzaamheden in: BEEK, SPAUBEEK en Stein. 
Inlichtingen over de aard van het werk en de verdiensten 
_kunt U krijgen onder nummer: 046-748937. 


Fa WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmerlie- 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 

BARDAMES gevr. v. bar in 
Hoesett Belg. int. mog. Tel. 
09-32.11492330._ 


Met spoed leuk MEISJE 
gevr. voor goedl. privé-huis 
te Kerkrade. Hoge verdiens¬ 
ten !! Tel. 045-425100. 


CHAUFFEURS fulltime MA/ 
gevr. voor taxi-bednjf. Soll. 
na 18 uur. Keekstr. 46, Hrl. 


Gevr. BROOD/BANKET¬ 
BAKKER en/of leerling 
brood/banketbakker. Bakke¬ 
rij Packbier, tel. 045-241202 


BARMEISJES gevr., garan¬ 
tieloon mogelijk en vervoer 
gratis. Tel. 045-217407. Na 
20.00 uur 045-458916. 


BOEKHOUDER gevraag 
voor landbouwbedrijf. Br.o. 
nr. B-0161 L.D. Postbus 
2610, 6401 DC Heerlen. 


POETSHULP gevraagd 
voor de woensdagmorgen te 
Schaesberg. 045-322117. 


KAPSTER gevr. met salon 
ervaring voor 23 uur per wk. 
Tel. 04493-3738. 


Euro bouw inc. zoekt MET¬ 
SELAARS, timmerlieden en 
1 uitvoerder voor werk in 
Duitsland. Tijdens kantoor¬ 
uren van 9.00 tot 17.00 uur. 
za. 16.00-17.00 uur. Tel. 
043-639710. 


Groot CHAUFFEUR part¬ 
time (uitgroei naar full-time 
mog.) gevr. voor Pizzaria 
Max te Kerkrade. Lftd. 20 jr. 
Bellen na 19 u. 045-454700. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Onr. goed te koop aangebJgevr. 


De Makelaar in tevredenheid 

Voor een plezierige en correcte behandeling bij: 
aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie. 

Nedu Makelaardij 

Emmaplem 12, Heerlen. Tel. 045-711500. 


Woonhuis verkopen??? 

Wij kopen woonhuizen direct zelf aan, 

100% zekerheid en geen makelaarskosten. 
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428. 


15 jaar vaste rente! 8,9% of 
9.1% Bel. 045-712255. Na 
kanburen Dhr. J. Wetsels 
045-440731. STIENSTRA 
Hypotheek Service. 


HUIZEN te koop gevraagd. 
Geen Makelaarskosten. 
Vrijblijvende prijsopgave. 
Wijman & Partners Vast- 
goed, Heerlen. 045-728671. 


Vooroorlogs WOONHUIS 
met spoed te koop gevr., 
opknappen geen bezwaar. 
040-520558. 


Te huur gevraagd 


Te huur gevr. haifvrijst. 
WOONHUIS te Treebeek. 
Tel. 045-229529 


Reparaties 


TV/video defect 

Binnen 24 u. klaar, prijsopg. 
en garantie; tel. 045-231340 
E & E Electronica Brunssum 


TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrij kosten. Görgens. In- 
dustneterr. Abdissenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 


Diepvnes/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorrij- 
kosten. Bel Geleen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 

•T 


Transactie® 

séHILDERUENGROOT- 
HANDEL, enorme nieuwe 
voorraad. Luikersteenweg 
416, Lommel-België. Tel. 
09-32.11.648346. 


Te huur FRITURE Om. Srt- 
tartf. Gunstige ligging, huur 
overn. inventaris. Br.o.nr. 
B-0173, L.D., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


tx»uiNma&^ 


Kanteldeuren en rolluiken 
bestellen? STRATEN Voe- 
rendaal bellen. Ook voor in¬ 
dustrie. Tenelenweg 8-10. 
Tel. 045-750187. 


KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compl. met zender voor uw 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 


Bedripsrulmte 


Wij vragen voor bemiddeling 
te koop of te huur: Hotels- 
ResL-Cafe's-Cafetaria's- 
Dagzaken-Recreatiebedrij- 
ven. Aanb. H.C.R. bem. 
05130-10565. 


Ksmsrs 


Pension de Hees heeft nog 
’n KAMER vrij voor werkend 
persoon. Tel. 045-416005. 


Te huur goed gemeub. zit/ 
slpk. te KERKRADE, Pan- 
nesheiderstr. 1. 


Heerlen-centr. KAMER in 
studentenhuis na 19 uur. 
043-251634. 


Landbouw 


ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


Voer aan al uw vee het bij¬ 
voeder SAVITA. Uw vee 
haalt met Savita 25% meer 
rendement uit uw ruw- en 
krachtvoeders. Hierdoor ho¬ 
gere produktie en betere ge¬ 
zondheid. Probeer het zelf 
maar uit. Reeds velen voe¬ 
ren Savita met sukses. Cus- 
ters, B.V. Dieteren. 04499- 
1341. Ook het adres voor al 
uw veebenodigheden. 


Winkel & Kantoor 


GROOTSE VERBOUWINGSOPRUIMING 
KORTING 10% - 20% - 30% - 40% 

Alle demo- en showroom¬ 
modellen gaan weg tegen sterk 
verlaagde prijzen 

Kasregisters, kopieermachines, faxen, kantoormeubelen, 
weegapparatuur, slagerijmachines etc. etc. 

Roltex 

alles voor winkel en kantoor 

Daelderweg 25 t.o. Makro Nuth. 

1.600 mtr. showroom 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30-17.30 uur 
donderdag tot 21.00 uur geopend. 

Tel. 045-242880. 


‘Ford ESCORT 1600 Ghia, 
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver- 
met., APK 5-7-’92, in nw.st., 
ƒ 4.250,-. Tel. 045-323178. 


Auto’s 


Jos Bogman Specials 

Mazda 626 2.0i, wit, 17.000 km. 1990 

Subaru Justy 1.1, metallic, 15.700 km. 1989 

Ford Siërra 2.0 Azur, blauwmet, 7.000 km . 1991 Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Wittem, Vaals e.o. 
_ Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030, _ 

Jos Bogman Specials 

Ford Escort 1.4 Bravo Combi bruinmet. 

45.000 km . 1989 

Mercedes 190 2.0 beige 140.000 km. 1986 

Ford Siërra 2.0i Spec. black 38.000 km. 1989 Officiële Ford deale- voor Kerkrade Simpelveld Willem. Vaals e o 

_ Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030. _ 

Jos Bogman Specials 

Ford Scorpio 2.4i, 5-drs., grijsmet. 70.000 km. 1990 

Ford Escort 1.6i GT, rood, 48.000 km. 1989 

Ford Escort 1.4 Bravo, grijsmet., 38.000 km . 1990 Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Wittem, Vaals e.o 
_ Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030. _ 

Occasions zoals 
het hoort. 

Renault 5 TL. 1985 

Volvo 340 autom. 1984 

Citroen Visa. 1986 

Nissan Micra autom. 1986 

Toyota Corolla. 1986 

CitroënAX. 1989 

Opel Kadett 5-drs. 1987 

Seat Ibiza 1200 . 1989 

Ford Fiësta 1100 . 1989 

VW Golf 1.3 div. extra’s . 1987 

Peugeot 309 . 1988 

Alfa Romeo 33 Bleu. 1989 

Mitsubishi Lancer. 1988 

Ford Fiësta 1.4. 1989 

Opel Kadett 1.4 5-drs. 1989 

Citroën BX 1400 . 1985 t/m 1989 

Citroen AX GT inj. 1990 


& 


Autobedrijf 

SONDAGHBV 

De Koumen 34-36 
Heerlen ( Hoensbroek) 


Autobedrijf 
Jasper BV, 
officieel 

Peugeot-dealer 

Peugeot 205 1.4 Accent, 89 
Audi 80 2.0E, '90 

Peugeot 205 1.1 Junior 
87-89 

BMW 316 1.8 '83-'84 
Peugeot 205 1.1 GL '87-89 
Citroën BX 1.4 88 
Peugeot 205 1.1 GR '91 
Citroèn BX 1.9 TRD 86 
Peugeot 205 1.4 XS '88-89 
Fiat Tipo 1.6 IE '88 
Peugeot 309 1.3 Profil 
’86-'87-’89-’90 
Ford Siërra 2.3 D VAN 87; 
Peugeot 309 1.4 XR '89-’90 
Mits. Galant 1.6 GL, 88 
Peugeot 309 1.9 GLD 87 
Nissan Bluebird 2.0 HB 88 
Peugeot 305 1.5 Break 86 
Mazda 323 F 1.6 coupé '90 
Peugeot 405 1.6 GLi 
'88-'89-'90 

Mazda 323 1.3 GLX '88 
Peugeot 405 1,6 GLi 
'88-'89-'90 

Opel Corsa 1.3 NB 88 
Peugeot 405 GRi break 
89-’90 

Opel Kadett 1.8 NB '88 
Peugeot 405 1.9 SRi 89 
Opel Ascona 1.8 E '88 
Peugeot 405 1.9 GRi 
automaat 89 
Renault 21 GTD 88 
Peugeot 505 2.2 GTi 87 
Rover 213 S 89 
Talbot Solara 1.6 SX '84 
Seat Ibiza 1.5 GLX '88 
Talbot Horizon 1.3 LS 84 
Volvo 340 1.7 GL '87 
Talbot Samba Cabriolet '83 
VW Golf 1.6 '87-'88-'90 
Dit alles alleen bij 

Autobedrijf 
Jasper BV, 
Wintraek 29, 

6153 AC, 
Munstergeleen. 
©046-521944 
Officieel 

Peugeot Dealer. 


OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto's 
in alle prijsklasses v.a. 
ƒ 500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant geld. 
045-727742 b.g.g. 723076. 


INKOOP alle merken auto's. 
Wij betalen de hoogste prijs! 
045-416239 tot 21.00 uur. 


Autohandel Johan 

SCHMIDT heeft diverse 
auto’s in voorraad van 
ƒ750,- tot ƒ6.000,-. Alles 
met APK. Tel. 04492-2888. 
Hommert 24, Vaesrade. 


Göttgens Sittard 

Haspelsestr. 20. 

Tel. 046-516565. 

Audi 80 18 S 87 
Escort 85 t/m '88 
Siërra '87 t/m '90 
Mazda 323 '88 
Seat Malaga '89 
Suzuki Swift 5-drs. GL 89 
Volvo 440 89/'90 
Isuzu Trooper 88 
opel Corsa '83 t/m '90 
Kadett 85 t/m '91 
Ascona '83 t/m 88 
Vectra '88 t/m '90 
Omega 87 t/m '90 Wij betalen ƒ 500,- tot 
ƒ20.000,- voor uw AUTO 
(’S). Gratis afh. 045-422217 


Te k. gevr. VW KEVERS 
1303, voor restauratie. Tel. 
045-423199. 


Auto KALDEBORN, wij be¬ 
talen ƒ400,- tot ƒ30.000,- 
voor uw auto! 045-411572. 


Te k. VW GOLF model 83, i. 
z.g.st., APK-06-92, 

ƒ 3.950,-. 045-253075. 


Te k. VOLVO 343 M80, i.z.g. 
St., ƒ 1.650,- 045-253075. 


Te k. Nissan PRAIRI, bwj. 
'88, ƒ 5.000,-. Tel. 045- 
324136 


AUDI 80 LS, 4-drs., bwj. 81, 
APK 2-'93, i.z.g.st., 

ƒ2.450,-. Tel. 045-232321. 


Te k. BMW 316 bwj. '78, 
APK jan. '93, trekh., sunroof, 
kl. wit, vr.pr. ƒ 2.000,-. Tel. 
04406-41813. 


INKOOP goede auto’s, cont. 
geld. Joosten, Schamerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 


Fiat RITMO dieSel, 4-drs., 
nw. model, APK 10-’7-'92, 
zeer goede motor, olievrij, 
bwj. 85, ƒ 4.500,-. Tel. 045- 
323178. 


In abs. nw.st. Fiat RITMO, 
bwj. '79, APK '92, pr. 
ƒ 1.250,-. 045-226773. 


I.v.m. aanschaf lease-auto 
te koop Ford SIËRRA Se¬ 
dan '88, zwart, ged. Cos- 
worth uitv., centr. vergrend. 
en alarm met afsbbediening, 
LPG. Tel. 045-215990. 


Ford TAUNUS 1600 GLX 4- 
drs., LPG-install. APK gek. 
8-10-’92, in st.v.nw., bwj. 
82, ƒ 2.250,-. 045-323178. 


Ford FIESTA 1100 L Bravo, 
bwj. 7-83, APK 12-’92, km. 
st. 78.000, vr.pr. ƒ 3.950,-. 
Tel. 045-273743. 


Ford ESCORT model Laser, 
84, APK '93, als nieuw, 
ƒ 5.450,-. Tel. 045-454087 


Te k. Ford ESCORT bwj. '83 
in absol. nw. st., ƒ4.750,-. 
Tel. 045-210911. 


Ford SIËRRA 2.0 Ghia, bwj. 
'83, alle extra’s, in nw.st., 
ƒ 6.500,-. Tel. 045-273743. 


Ford ESCORT 1300 L rood, 
bwj. '83, zeer sport. 
ƒ 4.800,-. Tel. 045-725984. 


Te k. Honda PRELUDE bwj. 
9-'80, APK nov. '92, voor 
lichte schade, vr.pr.' 
ƒ 1.750,-. Tel. 04406-41813 


Honda ACCORD aut., 4-drs 
APK 10-9-'92, zilvermet., 
bwj. 83, zeer mooie auto, 
ƒ3.250,-. Tel. 045-323178. 


Te k. Opel KADETT 1.2 S 
HB, bwj.'86, APK 11 -'92; 
Opel Kadett 1.6 D, station¬ 
car, 5-drs., bwj.87, tel. 
045-443642. 


Opel Vectra 1.8 i 4-drs. '90; 
Kadett aut. 5-drs. '90; Ka¬ 
dett GT 3-drs. 85; Kadett 
1.31 5-drs. 89; Kadett 1.6i 4- 
drs. '89; Kadett GSi 2.0 3- 
drs. 87; Corsa 1.3 3-drs. '88 
Inruil en financ. mog., 1 jaar 
garantie. Garage Hannes 
BUISMAN, Stenenbrug 6, 
Landgraaf. Tel. 045-323800 


Opel ASCONA diesel, bwj. 
83 van Ie eig. In pr.st. Vr.pr. 
ƒ 4.450,-, tel. 046-756324. 


Opel KADETT 1200 coupé, 
APK gek. i.g.st., ƒ 1.950,-. 
Tel. 04450-2826. 


Opel KADETT 1200, APK 
gek., i.z.g.st., bwj. '81, 
ƒ 2.750,-. Tel. 04450-4145. 


Te koop R 25 TS bwj. '84 i.z. 
g.st. met alle extra's. Prijs 
ƒ 7.250,-. Mauritslaan 33, 
Geleen na 13.00 u. 


Te k. Toyota TERCEL cou¬ 
pé bwj. 81, zeldz. mooi, 
ƒ2.250,-. Tel. 045-216470. 


VOLVO 340 GL special, bwj. 
1991, kl. rood, autom., 5-drs 
Mono. Vr.pr. ƒ 22.500,-, 
046-518595. 


Te koop gevraagd PERSO- 
NEN-AUTO’S en alle type 
bedrijfsauto’s. Autobedrijf 
Loek Schaepkens te Klim¬ 
men. Tel. 04405-2896. 


GEVRAAGD auto's v.a. bwj. 
'80-85. RDW vrijwaring. Tel 
045-423199. 


Div. Citroëns BX '14, 87 t/m 
'89; Citroën BX 16 TRi 87; 
Seat Ibiza 1.5 GLX '91; div. 
Lada Samara’s 87 t/m 89; 
Lada 2105 1.5 '88; Opel Ka¬ 
dett 1.3 GT '85; Toyota Celi- 
ca 2.0 XT '82; Ford Fiësta 
1.6 diesel '89; Ford Escort 
1.3 82; Nissan Micra DX '83 
CHIARADIA Autobedrijf, 
Trichterweg 122, Brunssum. 
Tel. 045-212843 


BMW 524 TD 88-89 Ie eig. 
va. ƒ39.500,-; 520i 12-88 
ƒ38.500,-; 525i 83-85 va. 
ƒ7.500,-; 320i Touring 89 
ie eig. ƒ34.000,-; 316. 323i 
'84-87 va. ƒ9.000,-; 732i 
82 va. ƒ 6.750,-; Porsche 
924 '80-'84 va. ƒ12.500,-; 
Mercedes 240 TD Combi 
'79-82 va. ƒ5.250,-; 200 

80 ƒ 5.000,-; Audi 100 cc 
2.3i m. '89 ie eig. ƒ 23.000,- 
100 cc Avant Quattro '86 
ƒ19.500,-; 80 Turbo D 88 
Ie eig. ƒ23.500,-; 80 D 88 
ƒ21.000,-; 80 S 88-’90 va. 
ƒ 21.000,-; Opel Omega 2.0 
GLi aut. '89 Ie eig. 
ƒ21.750,-; Omega Combi 

88 Ie eig. ƒ20.500,-; Ome¬ 

ga 18S, 2.0i '88-’90 va. 
ƒ 14.500,-; Senator 2.5i aut. 
12-88 Ie eig. ƒ26.500,-; 
Senator 3.0 '84-86 va. 

ƒ8.000,-; Rekord 2.0S 83 
ƒ4.250,-; Kadett GLD 5- 
drs. 89 ƒ15.750,-; Kadett 
1.2, 1.3, 1.6 '84-89 va. 
ƒ 5.500,-; Kadett Cabriolet 

81 ƒ9.750,-; VW Passat 
1.8 CL '89 ie eig. ƒ24.750,- 
Passat Combi Turbo D 87 
ƒ17.500,-; Golf D 86-88 
va. ƒ10.000,-; Golf 1.3, 1.6 
'84-89 va. ƒ 8.750,-; Golf 
GTi '77 exd. uitv. ƒ 4.750,-; 
Passat D, Jetta '84-85 va. 
ƒ 7.000,-; Kever '74 
ƒ 4.250,-; Alfa 164 Turbo D 

89 Ie eig. ƒ34.750,-; Ford 
Siërra combi D 85-’88 va. 
ƒ 9.500,-; Siërra D ’85-'90 
va. ƒ 7.500,-; Siërra ’83-’90 
va. ƒ 5.750,-; Scorpio 2.0 
DOHC '90 ƒ21.750,-; Scor¬ 
pio 2.0 GL 86-89 va. 
ƒ13.750,-; Escort 1.3, 1.6, 
1.6D 82-89 va. ƒ3.500,-; 
Escort aut. 85 ƒ 8.750,-; 
Escort combi 1.8 D '88 Ie 
eig. ƒ 14.750,-; Alfa 75 1.6, 

1.8 86-88 va. ƒ11.500,-; 
Fiat Tipo IE '90 Ie eig. 
ƒ17.500,-; Panda Fire '88 
Ie eig. ƒ8.900,-; Croma 
CHT 87 ie eig. ƒ 12.750,-; 
Ronda 1.2 GL 86 ƒ 6.500,-; 
Peugeot 309 GTi 1.9 89 Ie 
eig. ƒ23.500,-; 405 GR '89 
Ie eig. ƒ20.750,-; 205 Ju¬ 
nior '87 ƒ 10.000,-; Renault 

1.9 GTR, GTX i 89 Ie eig. 
va. ƒ 17.500,-; 21 GTL 86- 
88 va. ƒ 9.750,-; 11 GTX 
'86 ƒ 8.250,-; 25 GTS, GTX 
85-’90 va. ƒ 7.500,-; Ci¬ 
troën BX Break TRD Turbo 
'88 Ie eig. ƒ16.750,-; BX 
Turbo D '88-89 va. 
ƒ 15.750,-; BX Palmares '88 
ie eig. ƒ 13.500,-; BX, TRi 
'84-88 va. ƒ 5.000,-; BX 19 
D 87-’88 va. ƒ 9.250,-; Visa 
Chrono '85 va. ƒ 4.500,-; 
CX GTi aut. '87 ƒ14.000,-; 
Toyota Celica '83-85 va. 
ƒ 7.000,-; Carina '85 
ƒ 7.500,-. Tal van goedkope 
inruilauto's. Direkte 100% fi¬ 
nanciering. Han van SINT- 
MAARTENSDIJK, Trichter¬ 
weg 109, Brunssum. Tel. 
045-229080. 


Te koop gevr. AUTO’S en 
bedrijfsauto’s, schade/defect 
geen bezwaar 045-720200. 


Autohandel DE ANJELIER: 
in- en verkoop gebruikte au¬ 
to's, tev. laswerk voor APK- 
keuring. Anjelierstr. 123A, 
Heerlerheide. Tel. 045- 
223722 of 06-52.870500. 


Gebrs. DOMINIKOWSKI 
autobedrijf biedt aan: Opel 
Manta 400 Irmscher 2.4 L 
136 PK wit 87; Opel Rekord 
Caravan 2.0 S 5-drs. LPG 
85; Rekord 2.0S 4-drs 
blauw, '84; Opel Kadett Ca¬ 
ravan Diesel 5-drs. goudmet 
'85; Opel Kadett 5-drs. au¬ 
tomaat rood '84; Audi 100 cc 
div. extra’s goudmet. '83; 
VW Passat Variant Diesel 
wit '86; 4x VW Golf Diesel 
'81 '84 85 '86; 3x VW Golf 
CL 81 86 '88; VW Passat 
5-drs. groenmet. '84; Mer¬ 
cedes 190 E 87, 190 E au¬ 
tomaat '84, 190 D '87; Ford 
Siërra 2.0 GL 4-drs. blauw¬ 
met. LPG 87; Fiësta 1.1 
rood '83; Mazda 626 GLX 
2.0 12V groenmet. '88; Maz¬ 
da 323 GLX 3-drs. blauw¬ 
met. '88; Fiat Ritmo 5-drs. 
blauw 84; Seat Ronda div. 
extra’s rood '84; BMW 316 
als nw. type '84; Citroën BX 
1.6 TRS groenmet. '84; Nis¬ 
san Kingcab Diesel 86; Nis¬ 
san Sunny Diesel zilvermet. 
'88; Nissan Cherry blauw¬ 
met. 82; Mitsubishi Lancer 
Diesel antraciet '86. Div. in- 
ruilers va. ƒ 1.000,-. Auto¬ 
bedrijf Gebrs. Dominikowski 
Locht 38, Kerkrade. Tel. 
045-420209. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Mazda 626 GLX D '88 va. 
ƒ16.500,-; 626 GLX '88-89 
va. ƒ 15.000,-; 626 2.0 Cou¬ 
pé '88 Ie eig. ƒ 18.500,-; 
323 GLX '85 Ie eig. 

ƒ 7.250,-; RX 7 80 

ƒ7.500,-; Saab 9000 Turbo 
89 Ie eig. ƒ34.500,-; 900 
GLS '84 ƒ 6.500,-; Volvo 
440 GTL 89 Ie eig. 

ƒ22.750,-; 480 ES '87 

ƒ21.750,-; 740 GLE '84-87 
va. ƒ 10.750,-; 245 GLD 
Combi '84 ƒ 12.750,-; 240 
GL '83-85 va. ƒ 7.250,-; 
340 85 ƒ 6.750,-; Honda 
Aerodeck 2.0 '86-89 va. 
ƒ12.500,-; Accord 86-88 
va. ƒ 12.500,-; Integra aut. 
87 Ie eig. ƒ 14.500,-; Mit- 
subisi Colt GLX '85 
ƒ 7.250,-; Nissan Bluebird 
'88-89 va. ƒ 12.500,-; 
Cherry '85 ƒ 7.750,-; Sunny 
combi D '85 ƒ 6.750,-; 
Hyundai Stellar 85 
ƒ4.750,-; Suzuki Jeep 85- 
87 va. ƒ 10.000,-; Lada Sa- 
mara 1.3 '88 Ie eig. 

ƒ 7.500,-; Niva Jeep '84 
ƒ4.750,-; Skoda 105 S 87 
Ie eig. ƒ3.500,-; Daihatsu 
Carry '83 ƒ 2.500,-; Rocky 
'86 ƒ17.500,-. Tal van 

goedkope inruilauto’s. Direkt 
100% financiering. Han van 
SINT-MAARTENSDUK, 
Trichterweg 109, Brunssum. 
Tel. 045-229080. 


Ford Escort 5-drs. 1.3 '83; 
Opel Corsa TR '86; Opel 
Kadett 14i '90; Opel Ascona 
aut. '88; Opel Kadett GSi '85 
Toyota Camry 2.0 GLi '84; 
Opel Omega 2.0i 87; Opel 
Kadett GSi '88. Autobedrijf 
TER HARK, Sportstraat 26, 
Kerkrade-W. (Rodaterrein). 
Tel. 045-424890. 


Opel Vectra 1800 GT 89; 
VW Golf Memphis op LPG 
70.000 km '88; Ford Siërra 
Stationcar CLD Diesel '88; 
Audi 80 1.9 E met veel ex¬ 
tra's kl. zwartmet. '88; Lada 
2107 87 ƒ 4.900,-; Nissan 
Sunny 1300 '88; Ford Scor¬ 
pio GL aut. '86 ƒ 14.750,-; 
Golf GTi '82; Citroën Visa 
1400 GL 85 ƒ 5.500,-; Seat 
127 '85 ƒ 5.800,-; Opel As¬ 
cona '79 ƒ 1.500,-; Ford Es¬ 
cort diesel ’86; Fiat Regatta 
autom. ƒ4.000,-; Ford Tau- 
nus 2.0 GL '79 ƒ1.500,-. 
Autobedrijf WEBER. Inruil, 
financ., bovag-garantie. 
Baanstraat 38 Schaesberg. 
Tel. 045-314175. 


Autobedrijf Loek SCHAEP¬ 
KENS, speciale aanbie¬ 
dingen: Opel Kadett 13i, '90, 
ƒ 19.900,-; Alfa Sprint Qua- 
drifoglio '85, ƒ5.500,-; Alfa 
Sprint Veloce 1.5, ƒ 4.500,-; 
Opel Corsa 1200 S, '87, 
ƒ11.900,-; 3x Ford Escort 
'83 en '84, v.a. ƒ5.500,-; 
Mitsubishi Galant GLX turbo 
diesel, '84, ƒ 6.500,-; 4x 
Volvo 340 GL v.a. ƒ 3.500,-; 
Fiat Panda 750L, '86, top- 
cond. ƒ6.500,-; Ford Fiësta 
Laser '84, ƒ6.900,-; Merce¬ 
des 200 diesel, veel extra's, 
'84, ƒ 12.900,-; Volvo stat. 
car 245 GL, ƒ 9.000,-; Citro¬ 
ën Visa 11 RE '84, ƒ 5.000,- 
2x Opel Kadett v.a. 
ƒ 6.000,-; Opel Manta A 
Special Sport, ƒ 5.900,-; 
VW Golf MX 79, ƒ2.000,-; 
Nissan Cherry 1.3 GL '83, 
ƒ 4.950,-; Renault 30 TX al¬ 
le extra’s, ƒ3.950,-; Renault 
9 Louisiana 85, ƒ 7.950,-. 
Bedrijfsauto's: Mitsubishi L 
300 dieselbus, '86, 
ƒ 12.000,- excl.; grote Fiat- 
bus LPG, ƒ 3.500,- excl.; 
grote Peugeotbus ƒ2.000,- 
exd.; VW Pick-up ƒ 3.950,- 
excl. Bovaggarantie, APK- 
keuring, goede service. 
Klimmenderstraat 110, 
Kimmen. Tel. 04405-2896. 


Nissan King Cab bwj. 85 
Amer. uitvoerin, brede wie¬ 
len, benzine, grijs kent., i. 
nw.st.; Opel Kadett 1.3 bwj. 
'81 stationcar. Autobedrijf 
PIJPERS & Zn., Francisca- 
nerstr. 56-58, Kerkrade. 


Wij betalen ƒ 500,- tot 
ƒ20.000,- voor uw AUTO 
met vrijwaring. 045-423063 


O.K. CARS biedt aan: Golf 
Sprint 1.6 '82; Golf diesel 
1.6 '84; Opel Kadett 1.2 83, 
5-drs.; Opel Kadett 1.3 86 
LPG, 3-drs.; Corsa 1.2 86, 
3-drs.; Kadett Berlina 81, 3- 
drs.; Ford Escort 1.1 '83; 
Ford Escort XR3i '85. Verl. 
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel. 
04492-5782. 


Te k. CITROËN BX 1600 
TRS, bwj. sept. '84, kl. 
blauwmet., div. extra’s, nw 
banden, striping, i.st.v.nw., 
ƒ 5.250,-. Tel. 046-527379. 


CITROEN BX, bwj. '83, zr. 
mooi, APK '93. Vr.pr. 
ƒ 3.950,-, tel. 046-742359. 


Audi 80S '90; Nissan Sunny 
1.6 SLX '89; Honda Accord 
'88; VW-Golf Mephis '88; 
VW-Golf D '83; VW-Polo '86 
Fiat Panda 5-bak 87; Ford 
Fiësta 1100 85; Ford Fiësta 
85; BMW 315 '83; BMW 
316 '84; BMW 323i '83; 
BMW 318i '85; Mazda 323 
83; Alfa 33 1.5 Tl 88; Suzu¬ 
ki Carry bus '86; Suzuki Alto 
'88; Suzuki Alto '82; Porsche 
924 '78. Autobedrijf REUB- 
SAET, Op de Vey 47-49, 
Geleen, tel. 046-744944. 
Uw adres voor APK keuring, 
alle auto rep._ 


Te k. Ford ESCORT 1,1L, 
bwj. '84, APK tot 4-’92, 5- 
drs, 5-bak, ƒ 6.250,-. Tel. 
04454-2092. 


Ford ESCORT 1600 L auto¬ 
matiek, bwj. '84, ƒ 5.800,-. i. 
z.g.st. 045-724417. 


Te k. Mitsubishi GALANT 
2.0 GLS, bwj. aug. 83, kl. 
blauwmet., div. extra's, 
ƒ 3.850,-. Tel. 046-740382. 


Te k. Nissan SUNNY 1,5 
coupé, bwj. 6-82, APK tot 
8-'92, 3-drs, ƒ 4.500,-. 
Tel. 04454-2092. 


Te k. Opel CORSA 1,2S, 
bwj. mrt 84, 2-drs, APK tot 
mrt '92, ƒ 6.250,-. Tel. 
04454-2092. 


Opel KADETT 13 S, M '84, 
in topconditie, ƒ 4.800,-. Tel 
045-724417. 


Te k. RENAULT 5 GTL, bwj. 
80, i.z.g.st., APK '92, 
ƒ 1.450,-. 045-410750. 


Sloopauto's 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 

Schadeauto’s 

Ik betaal de hoogste prijs in 
Limburg. Tel.045-254049. 


Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto's, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Körfer. Tel. 045-229045. 


Te k. gevr. sloop- en 
SCHADEAUTO’S. Autoslo¬ 
perij Marxer, 045-720418. 


Wij geven U de HOOGSTE 
prijs voor Uw auto, sloop- en 
schade-auto. 045-228398. 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO'S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 


Te k. gevr. SCHADE- sloop- 
en loopauto’s, en verkoop 
gebr. auto-onderdelen Joep 
Wolters. Tel. 045-411480. 


F. v. OPHUIZEN autohandel 
biedt aan: Honda Accord 20 
EX '88 ; Honda Civic 1.3 5- 
bak’84; Ford Siërra 2.3 DL 
5-drs. '84; Fiat Uno 45 S, 5- 
bak, '85; Rover 3500 Van 
der Plas '83 Citroën Axel 12 
TRS '85; Suzuki Bus geel 
kent. '83; Mercedes 200 D 
78; Nissan Cherry 1.3 L 12- 
'82; BMW M 535i, sportbak 
zeer apart '80; Ford Siërra 
2.0 GL autom., '83; BMW 
323i 5-bak 79; 2x Audi 80 
LS '80, '83; Renault Fuego 
GTL '83; Porsche 924 i.z.g. 
st. 76; Volvo 343 GL autom. 
'80; Nissan Sunny '83; Ford 
Escort 1.3 L 81; Opel Kadett 
Caravan 12 S '80; Mitsubishi 
Colt GL 82; Opel Manta CC 
2.0S autom. '80; BMW 316 
LPG '82; VW Jetta 4-drs 1.6 
S '80; Ford Escort 1.6 GL 
'81; Renault 18 TS Combi 
'80; Ford Taunus 16 L '80 
ƒ 950,-. Inkoop, verkoop fi¬ 
nanciering, div. inruilers. 
Akerstraat Nrd 52C Hoens¬ 
broek. Tel. 045-224425. 
Geop. van 10.00-18.00 uur, 
zat. 10-17 uur 


Wij geven het meeste voor 
uw AUTO! U belt, wij komen! 
045-422610, ook 's avonds. 


Auto onderdelen en accessoires 


Draagkrachtige 

Bedrijfsimperiaals 

Voor elk type combi-, bestel en personenwagen 

* onwrikbare bevestiging op de auto 

* voorzien van anti-slip kunststofbekleding 

* Perfecte bevestigingsmogelijkheden 

* gratis twee spanbanden bij elke imperiaal 


B.V. 


In de Cramer 31, Heerlen. 
Tel.: 045 - 716951. Aanhangwagens 

AANHANGWAGEN dubbel 
asser merk Orbons, laad- 
verm. 1200 kg, afm. 3.45m x 
1.60m, bwj. '82, pr. 

ƒ1.750,- met reg.bew. Tel. 
045-323178. 

(Brom)fietsen 

Diverse gebruikte ATB, Hy¬ 
bride en City Bikes; sport ra¬ 
ce en kinderfietsen. Betaling 
mogelijk vanaf 3% per 
maand. Tweewielers Jan 
REKERS, Kouvenderstr. 

181, Hoensbroek. Tel. 045- 
212537. 

Vakantie 

Vrij op vakantie met een 
HUURAUTO van Bastiaans 
AutoRent v.a. ƒ 249,- per 
week. Ook campers en 9- 
pers. busjes. Spoorsingel 50 
Heerlen. Tel. 045-724141. 

Caravans 

Nu VOUWWAGEN voordeel 
bij H. Stassar, Heisterberg 
78 Hoensbroek 045-224200 

(Huisdieren 

De grootste KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras¬ 
hondjes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
KI.America, Th.Watsonln 34 
Achel(B). 09-3211644489 

Zond. open maand. gesl. 

VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 

Te k. nestje z. kl. POEDEL- 
TJES, ingeënt en ontw. Be¬ 
zorging mog. 04104-77823. 


Te k. ROTTWEILERPUPS 
stamb., ingeënt, getat. ontw. 
kamp. afstam., 1 jr. gar., 
H.D. vrij: 09-3211718333. 


In/om do tuin 


SCHUURTJES, tuinhuisjes, 
garage’s, hondenhokken, 
vele afm. reeds v.a. ƒ 195,-. 
Houtbouw Ubachs, Eygels- 
hovergracht 39, 6464 GA 
Kerkrade. Tel. 045-460252 


Opleidingen 


Goed gerichte studiebege¬ 
leiding in Heerlen en Hoens¬ 
broek. BIJLESSEN in alle 
vakken v.a. ƒ 15,- per uur, 
verzorgt door een ervaren 
team van docenten in Heer¬ 
len en Maastricht. Inl. E.C.H. 
045-741102. 


Uw RIJBEWIJS binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen 
via Saba Driving Organisati- 
on. Bel voor info. 010- 
4761506 (betaling na ontv. 
rijbewijs, vraag naar onze 
voorwaarden). 


Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen. Inl. 04750-32428. 
Niet geslaagd geld terug. 
Vr. naar onze voorwaarden. 


S.D.L. biedt u aan: RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- all in, garan¬ 
ties mog. Tel. 010-4626668 
of 4666535. 


Kapper/Cosm. 


Uw haar terug! 

Gezond groeiend eigen haar 
Levenslang garantie BOOMERHONDJES wit en 
bruin te koop. Thull 30A, 
Schinnen. 


Blonde BOUVIERPUPS te 
koop. Thull 30A, Schinnen 


Dierenartsenpraktijk Nuth, 
steril. HOND ƒ 170,-, poes 
ƒ 60,-. Tel. 045-244247. 


Te k. AIREDALE Terriër- 
pups met stamb., ingeënt en 
ontwormd. Tel. 046-756103. 


Te k. ong. 40 SCHARREL- 
KIPPEN en 3 ganzen. Tel. 
045-324249. 


Bel de Vakman 


Bost VERWARMING BV., 
Romeinenstr. 8, Kerkrade- 
West. Sanitair, gas. water, 
cv, badkamers, riolering, 
dakwerk. Tel. 045-412547. 


SCHILDERS kunnen nog 
behang en schilderwerk- 
zaamheden aannemen. Tel. 
045-210020. 


NEW LOOK BV Schaes¬ 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. 


Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorrij¬ 
kosten. Bel Geleen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 


Ervaren vakman biedt zich 
aan voor straatwerk o.a. op¬ 
ritten, sierbestrating. Ook 
voor Uw gehele tuinaanleg, 
zeer SCHERPE prijzen. 
Gratis offerte. 045-323178. 


Electriciën nodig? Wasm. en 
KOELKAST reparatie De 
goedkoopste. 045-725595 


Voor al uw SANITAIR, gas, 
water, c.v., badkamers. Ook 
aanleg. Tel. 045-441211 


NOBEL CLINIC, London 
Volledig gespecialiseerd 
Toonaangevend in Europa. 
01828-17441 Ook 's avonds 

ZATERDAG 18 JAN. A.S. 
CONSULT IN GELEEN. 


Wonen Totaal 


kwaliteitskeukens, 

topkwaliteit voor een norma¬ 
le prijs. R/J Handelsonder¬ 
neming, Stationstr. 294, 
Nuth. Tel. 045-242602. 


OPHEFFINGSUITVER- 


Zd. lil Geleen 046-750418 


Hulsh. artikelen 

IJSKAST ƒ 95,-, wasdr. 
ƒ150,-, wasaut. ƒ175,-, 
diepvr. ƒ 150,- 045-725595. 


meubelen en antiek. Tel. 
045-724943, Rotterdamstr. 
80a, Heerlen. 


Te koop witte Turbo-Quatro 
OVEN annex gasfornuis, 
merk Pelgrim./ Mogelijkh.: 
normale oven, hetelucht- 
oven, ontdooien, vlak- en 
rondomgrilleren en electro- 
nisch programmeren. Vr.pr. 
ƒ 1.000,-. 046-372743 na 

18.00 uur. 

Kunst en Antiek 


Te k. GEVRAAGD antieke 
meubels en inboedels. P. 
Cortenraad, Riemst (B). 09- 
32.12261156. 


Kachels/Verwarming 


KACHELS, keuze uit 200 st 
Jac. Köhlen, Rijksweg N. 
104, Sittard. 046-513228. ' 


KACHELS, 20 tot 25% kor*, 
ting, gratis geplaatst. De i 
Kachelsmid, Walem 21.' 
Klimmen. Tel. 04459-1638. ■ 


Muziek 


PIANO'S huur met koop* 
recht van ƒ 65,- tot ƒ 200,* 
p.m. Gratis transport. Alle : 
merken gebruikte piano’s 
ƒ450,- per jaar. Van Urk. 
Westersingel 42, R'darn. 
Tel 010-4363500. . 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Te k. antieke 
KAST, vaste pr. 
Tel. 04498-56534. 


Voor alle 2e hands MEU¬ 
BELS ook antiek (veel keus 
Kouvenderstr. 208, H'broek 


Braderieën/Markten 


Zaterdag, 25 januari 

Carnavalskleding-beurs 

In MAKODA-BEEK van 2de hands CARNAVALSKLEDING 
Van particulieren voor particulieren (geen handelaren) 
Voor inlichtingen en reservering marktkraam: 046-374669. 
Aanm. alléén tijdens werkdagen van 13.00 tot 15.00 uui^. 


Te koop gevr. 


Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
ijzer/metalen. 045-422025. 


KETTINGZAAG gevraagd. 
Tel. 04406-12875. 


Wij kopen alles. BEL na 
14.00 uur. Tel. 046-749842. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Diversen 


Te k. PFAFF industrie naai* ! 
machine, met krachtstr- 
naaldtr. en draadafs. I nl 
Gordijnenatelier RoeleveiV 
Geuskens, Heerlerweg 66- 
Hoensbroek. 045-229030. ' 


GEBIT gebroken Tandtech' 
nische praktijk Hoon hout 
voor nwe gebitprothese ej 
reparaties. Akerstr. N. 328 
Hoensbroek 045-228211 
06-lijnen 


352848. 


TV/video 


Rijpe 

Vrouwen 

320*325*45 

Ervaren vrouw 50 c/m 06- 

Bel uw eigen 

provinciebox 

voor Limburg! 

Babbel, klets, ratel roddel... 

50 ct p/m 

06-320.330.86 

Nymf Linda 

Geniet van 2 kanten, 50 cpm 

06-320.320.14 

Griekse Porno 

Marcha v. achter 50 cpm 

06-9618 

Dikke donkere vrouw stroop 
jij m’n rok eens op schat. 
Lekker he! 50 ct p/m 

06-320.323.46 

Ze is in de 40, elegant, tikkie 
pervers, tikkie dominant, 
pakt haar buurmeisjes en 
jongens en wil jou...Durf je? 

50 ct p/m 

06-320.323.56 

S&M Bizarbox 

Dien live je meesteres! Ze is 
er tussen 13.00 u en 17.00 u 
's-middags. 50 ct p/m 
06-320.320 65 

Hete ruige straatsex 

Sexy ding voor 50 ct p/m 

06-320.320.77 

Sexstandjes 

Wij doen elk standje Grieks, 
69, frans, vrijen. Probeer 't. 
Meisjes en vrouwen. Lekker 
vlug! 

50 ct p/m 06-320.320.59 

Live met mij bel 06-95.06 

Buurvrouw en haar buur¬ 
meid 

Ze geeft sexles! 50 ct p/m 

06-320.320.39 

Meisjesporno 

50 ct p/m 06-320.320.52 

Ruige Porno 

50 cpm HARD HARD HARD 

06-320.320.53 

Lesbische 

vrouwen 

50 ct p/m 06-320.320.37 

Lesbi meisje 

Klein en strak. De vrouw ziet 
dat ik een zwart doorzichtig 
slipje aan heb. Dan doet ze 
m'n rokje omhoog. Pak me. 
50cpm. 06.320.330.92 

EROX 

voor een livesex-gesprek! 

De madam verbindt je door! 
50 cpm. 06.95.06. 

Meisje in een witte 

Doorzichtige 

jas, zonder slipje eronder, 
ze bukt.50cm 06.320.330.93 

TELEROTICA 

Een bordeel vol rijpe vrou¬ 
wen waar je live mee kunt 
sexen. 50 cpm. 06-96.36 

Sex op z’n Grieks. 

Kies je prooi zelf. 50 cpm. 

06-320.327.17 

BUURVROUW 

Buk eens even! 

50 cpm. 06.320.324.14 

Homosex voor 2 

Draai eerst 06-320, en dan: 
SM Limburg ....325.18 

Jack Off Privé..321.16 
Darkroom....324.16 

Gay Pervers...329.16 
Travestie...325.09 
Transsexueel...321.36 
Bi-sex....323.36 
Jongens-sex....325.19 
Studenten-sex.. .327.56 

50 ct p/m Pb. 75141 A dam 


sortering v.a. ƒ 125,-. Ook 
recente tv’s met teletekst en 
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc- 
casioncentrum Geel, Gras¬ 
broekenweg 25, Heerlen. 
045-724760. 


VIDEO'S gevr., defect geen 
bezwaar. 04406-12875. 


06 Gay Café 
Limburg 

De box met al jaren lang 
de meest spannende 
afspraken! 50 cpm 

06-320.327.55 


SSSex meisjes 

22222 2 handen vol! 
50 Ct p/m 06-320.320.22 


Sex voor 2 

hete jongens & meiden 
direct apart, 50 cpm 

06-320.325.00 


Sex Top 10 ; 

De grootste en beste telesex; 
Computer van de Benelux , 
Kies de sexlijn die jij wilt j 
50 cpm 06- 

320.320.40 i 

VOOR ELK WAT WIL(D)S 
1 NUMMER 
10 MEISJES J 


Het ie nummer v Nederland ; 

Eroti-call 

06- 50 cpm 

320.320.69 


Het is wel slikken voor die ■ 

Knullen i 

Bel nu 06-320.327.01 i 
50 ct p/m_ ,1 


De Wiplijn 

Apart Kletsen en Sexen ' 
06-9555 | 

De Wipkrant 

Snelle Adresjes i 

06-9559 - 50 ct p/m 


Buurvrouw 

en haar hete buurjongens 
06-320.328.01 - 50 ct p/m 


Aangeboden ij 

meisjes met hun tel.numme 1, i| 
Bel 06-95.11 - 50 ct p/m^/ 


Het naakte meisje. De 

strenge mevrouw en de. 

zweep. 50 ct p/m 

06-320.340.45 


Life S.M. 

Geboeid vertelt Joke alles 
wat ze ondergaat 
06-320.340.69 50 ct p/m^ 


De vrouw knielt voor de 
jongen. Naakt door de stal!' 
50 ct p/m 

06-320.326.92 . 


Homo-Jongens 

Hoor ze lekker tekeer gaan 
06-320*330*88 - 50 ct p/m. 


Partnerruil 

Direkt apart met mannen en 
vrouwen voor 'n orgie!! 
06-320.330.91 - 50 ct p/rr^ 


Hete meisjes ] 

zoeken allemaal sexkontaKt- j 
06-320*320*36 - 50 ct p/rrij 


Hete meisjes willen f 

Sexkontakt 

06-320.330.42 - 50 ct p/ny 


★*1 


Bi-Sex Privé** 

Zoek je 'n heet meisje of 
lekkere boy??? Direkt ; 
afspreken, ook voor trio 1 
06-320.330.46 - 50 ct p/ry 


Zoek jij snel sexkontakt?? 

Tippellijn 

06-320.330.79 - 50 ct p/rn. 


Zoek je een hete boy? 

Gay Dating 

06-320.330.95 - 50 Ct p/rri. 


Triosex-kontakt 

06-320.320.92 - 50 ct p/m 
Ook voor partnerruil. 


Meisjes 

hoor je op sexadressenlijn i 
06-320*330*60 - 50 ct p/m,| 


100 hete meisjes zoeken 

Sexkontakt 

06-320*326*66 - 50 ct p/m. 


Blonde Natasja 

doet het met 2 buurjongens 
06-320*327*77 - 50 ct p/rn. 


Gewillige 

dames zoeken 'n slippertje' 
06-320.328.00 - 50 ct p/rri , 

Tessa is zo’n lekker 

meisje 

06-320*328*88 - 50 ct p/m. 
Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 14 limburgs dagblad 


televisie en radio maandag 


Maandag 13 januari 1992 • Pagina 9 


Nederland 1 


Duitsland 1 


Tagesschau. 


ml - Mona usa. 

45 Dayan Qigong. Afl.2. 

■ 00 Tagesschau. 

®-03 Weltspiegel. 

■•45 Recht in Deutschland. 

] 00 Tagesschau. 

'■03 (TT) Diese Orombuschs. Se- 
£ le - Afl.: Die treibende Kraft. 

*■35 Umschau. 

*•55 Persoverzicht. 

3.00 Tagesschau. 

3-05 ARD-Mittagsmagazin. 

3-45 Wirtschafts-Telegramm. 

4.00 Tagesschau. 

4.02 (TT) Die Sendung mit der 
Waus. Kinderprogramma. 

4.30 Es war einmat... Amerika. Te¬ 
kenfilmserie. Afl.5. 

■•55 Philipp. Afl.: Blumenschnupfen. 

'•00 Tagesschau. 

§•03 lm Dienste des Königs. (Dan- 
9erous exile), Engelse speelfilm uit 
'957 van Brian D. Hurst. Met: Loqis 
'Ourdan, Belinda Lee, Richard O’Sul- 
* lv an e.a. 

I|30 (TT) Vale Tudo - Um jeden 
^eis. Braziliaanse serie. Af 1.33. 

•00 punkt 5 - Landerreport. 

,'■15 Tagesschau. 

'•25 WWF-Studio. 

/35 Frikadelle - Tagliatelle. Afl.: Ar- 
7 ®itslos (1920/21); Ristorante da vito 
,1 19 21). 

^*■30 Hier und Heute. 

•45 Novak. Afl.: Das doppelte Lorc- 
n en. 

Programma-overzicht. 

. -00 (TT) Tagesschau. 

•• Die Goldene 1. 

3i'aÜ Ta 9 esthernen ‘Telegramm. 

2l !i Monitor. Actualiteiten. 

•45 Miami Vice. Amerikaanse mis- 
^aadsene. Afl.: Der Puppenmörder. 
jT- 30 Tagesthemen. Actualiteiten. 

•°0 Hundert Meisterwerke. Das 
!* a ssaker von Chios, van Eugène 

23 acro ‘ x (^ er h.). 

•10 Was würde Jesus dazu sa- 
9® n ? Portret van de in 1984 gestor- 
® n protestantse pastor Martin Nie- 
,ó» er . in 1961 een van de presiden- 
.® n van de Wereldraad van Kerken. 

00*c h >- 

Q-‘r~ Tagesschau. 

•OO-oi os Z.E.N. Shogun - Kunsts- 
Jlatze aus Japan: Prunkkimono. 


Nederland 2 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.00 Dokument. Serie documentai¬ 
rs. Vandaag: Alle mensen, docu¬ 
mentaire over de gehandicaptenzorg. 
De regeringsnota 'verstandig veran¬ 
deren' zet de gehandicaptenzorg he¬ 
lemaal op z’n kop. Bezuinigen is het 
slagwoord van de jaren negentig. 
Hoe de Protestant Christelijke Ver¬ 
eniging Philadelphia hierop reageert, 
loont Ger van Dongen in deze docu¬ 
mentaire. (herh.). 

15.30 Waar blijf je anders. Gesprek¬ 
sprogramma o.i.v. Ruud Foppen. 
Vandaag: Bidden, wie kan dat nog? 
Over oude geloofsgebeden en nieu¬ 
we manieren om te bidden, zoals 
yoga en Zen-meditatie. 

16.00 •• Journaal. 

16.07 Tom en Jerry. Tekenfilmserie. 
18-21 (TT) Servicesalon. Gevarieerd 
middagprogramma. Presentatie: 
Amanda Spoel e.a. 

17.32 Winnie the Pooh. Animatiese- 
r 'e. Afl.: Een goede vriend/Het geluk 
v an lejoor. 

18.00 Boggle. Woordspel. Presenta- 
lle: Hans Schiffers. 

18.28 Sport op 1. Sportprogramma 
met Christian Scheen. 

18.53 Toerismee. Magazine over va¬ 
kantie en vrije tijd. Vandaag: Kampe¬ 
ren en caravannen. 

19.21 De roze panter. Tekenfilmserie. 
9.29 (TT) Ha die Pa. Nederlandse 
comedy-serie. Afl. 14: Burgerwacht. 
<herh.). Norbert zit bij de burgenvacht 
®n om zijn eigen huis veilig te stellen 
'hstalleert hij vast een alarminstalla- 
l'e. Helaas houdt hij geen rekening 
met Matthijs. 

*6.00 (••+TT) Journaal. 

*6-25 Ted’s Familiespelshow. Spel- 
Programma voor gezinnen, gepre¬ 
senteerd door Ted de Braak. 
rl-29 Hier en nu. Actualiteitenrubriek. 
*2-07 (TT) Einstein. Quiz met Dodi 
Apeldoorn. 

**•41 Boek in Waterland. Literair ma¬ 
gazine. Presentatie: Hans Bom. 

*3-21 Miniatuur. Danseres Esther 
Mast danst op het thema angst en 

'vrijheid. 

*3.28-23.33 •• Journaal. 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.25 The big valley. Amerikaanse 
westernserie. Afl.: Jarrod toont be¬ 
rouw. Door Jarrod kwam een man 
negen jaar geleden onschuldig in de 
gevangenis terecht. Nu is hij weer 
vrij, en Jarrod wil het goedmaken. 

16.10 Santa Barbara. Amerikaanse 
soapserie. 

16.55 (TT) Explorer. Serie over avon¬ 
tuur en natuur. Afl.29. 

17.45 Veronica sport: Rally Parijs - 
Kaapstad, verslag. 

17.50 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: De 
vliegwedstrijd, (herh.). 

18.00 •• Journaal. 

18.15 •• Countdown extra. Muziek- 
special met Genesis. Presentatie: 
Wessel van Diepen. 

18.40 •• Countdown. Muziekpro¬ 
gramma. 

19.20 Veronica sport. Sportmagazi- 

ne. 

19.50 •• Married with children. 

Amerikaanse comedyserie. Afl.: Baby 
Bundy (1). Marcy is zwanger en dat 
geeft Al reden om af te geven op kin¬ 
deren en zich te verheugen op het 
naderende vertrek van zijn eigen kin¬ 
deren. Dan blijkt Peggy ook zwanger 
te zijn. 

20.20 Die 2 speciaal. Humoristisch 
programma met Harry Vermeegen en 
Henk Spaan. 

20.50 Nieuwslijn. Actualiteitenrubriek. 
Presentatie: Tom Egbers. 

21.15 Traffik. 3-delige Engelse mini¬ 
serie. Afl.2. De Britse minister Jack 
Lithgow sluit met Pakistan een over¬ 
eenkomst om de produktie van hero¬ 
ïne in te dammen. Hierdoor komen 
wel zijn huwelijk en zijn carrière in 
gevaar. De drugshandelaar Karl 
wordt gepakt en zijn vrouw ziet zich 
genoodzaakt de handel voort te zet¬ 
ten om het familiekapitaal veilig te 
stellen. 

23.00 Berg. Talkshow met Gert Berg. 

23.40 De Nederlandse Kermis Por- 
noshow: Petit populair, tv-impressie 
van het theaterprogramma van Arjan 
Ederveen, Tosca Niterink en Pieter 
Kramer. Deel 2. 

00.05-00.10 • • Journaal. 


Duitsland 2 


09.00 Zie Duitsland 1. 

13.45 Die Ewoks. Tekenfilmserie. Afl.: 
Wie die Ewoks ihren Wald retten. 

14.10 Peter Ustinovs Russland. 
6-delige serie over het geboorteland 
van deze acteur. Afl.2: Peter der 
Grosse und Katharina die Grosse, 
(herh.). 

14.55 Die Abenteuer des braven 
Soldaten Schwejk. 13-delige televi¬ 
siefilm naar de roman van Jaroslav 
Hasek. Met: Fritz Muliar, Brigitte 
Schwoboda, Helly Servi e.a. Afl.8. 

15.55 Programma-overzicht. 

16.00 heute. 

16.03 Neue Abenteuer mit Black 

Beauty. Jeugdserie. Afl.: Ein geheim¬ 
nisvoller Mann. 

16.25 logo. Jeugdjournaal. 

16.30 Querkopf. Jeugdquiz. Presen¬ 
tatie: Thomas Hegemann. 

17.00 heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• landerjournal. 

17.40 (TT) Ein Fall für Zwei. Mis¬ 
daadserie. Afl.: Der Versager. Aansl.: 
Programma-overzicht (VPS 18.50). 

19.00 heute. 

19.20 (TT) Diese Drombuschs. Se¬ 
rie. Afl.: Der Weg zurück. Tina is met 
Richy uitgeweken naar Holland en 
voelt er niets voor om terugkeren om¬ 
dat ze bang is dat ze Richy kwijt zal 
raken. Als Richy echter ziek wordt, 
komen de zaken anders te liggen. 

21.00 auslandsjournal. Buitenland- 
correspondenten doen verslag. Pre¬ 
sentatie: Ulrich Kienzle. 

21.45 heute-journal. 

22.15 Montagskino im ZDF: Explo¬ 
derende Traume (Out of the blue), 
Canadese speelfilm uit 1979 vari 
Dennis Hopper. Met: Linda Manz, 
Dennis Hopper, Sharon Farrell e.a. 
De tiener Cindy voelt zich niet echt 
gelukkig in het stadje waar ze woont. 
Haar vader zit een gevangenisstraf 
uit wegens het veroorzaken van een 
dodelijk ongeluk. Zowel Cindy als 
haar moeder hopen dat zijn vrijlating 
een nieuw begin voor hen zal beteke¬ 
nen. 

23.45 Filmforum: Dennis Hopper - 
einmal Holle und zurück, portret van 
Dennis Hopper. 

00.30-00.35 heute. 


Nederland 3 


RTL4 


cultuur. 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

14.30- 15.00 English spoken groep 

7. Afl. 5. 

16.40 Indonesië, taal en cultuur. 

Afl. 13. 

17.25 Thuis in geldzaken. Afl. 4. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (•• +TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 Russisch, taal en volk. Afl.9. 
19.49 (pa va. Voorlichtingsprogramma. 
20.00 •• Journaal. 

20.25 Verbazing. Een pleidooi voor 
de fantasie. 

20.35 The end. Tv-film uit 1987. Met: 

Peter Copley, Helen Fitzgerald e.a. 
21.00 Yoy: Skinheads, reportage. 

21.25 Resultaten van 35 jaar ruimte¬ 
vaart. Afl. 1. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio sport journaal. 

22.30 NOS-laat. Achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland. Presen¬ 
tatie. Charles Groenhuijsen. 

23.00 Britse en Amerikaanse litera¬ 
tuur. Afl.7. 

23.30- 23.30 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. • Lindsay Duncan in 
'Traffik’. (Nederland 2 — 
21.15 uur). 


06.55 Nieuws. 

07.00 Cartoon. 

07.25 Nieuws. 

07.30 Cartoon. 

08.00 Nieuws. 

08.05 The bold & the beautiful. Herh. 
08.30 Nieuws. 

08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie. 
09.05 Nieuws. 

09.10 Love boat. Serie. Herh. 

10.00 Goede tijden, slechte tijden. 
Nederlandse dramaserie. Herh. 

10.30 As the world turns. Ameri¬ 
kaanse serie. 

11.15 De 64.000 gulden vraag. Herh. 

11.40 Teletext. 

12.30 Survival. Engelse natuurserie. 
Afl.: Two in the bush. 

13.25 Dallas. Serie. Herh. 

14.15 The Oprah Winfrey show. 
Amerikaanse talkshow. Afl.: B.Y.O.B. 
- Bring your old boyfriend. 

15.05 Sons and daughters. Australi¬ 
sche serie. 

15.35 The bold & the beautiful. Ame¬ 
rikaanse soap rond twee families. 

16.00 Telekids. Kinderprogramma. 

16.30 Happy days. Comedyserie. Afl.: 
Summer colors (2). 

17.00 5 uur show. 

18.00 Nieuws. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje. 
19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Nieuws. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 

Nederlandse dramaserie. 

20.30 Spijkerhoek. Nederlandse dra¬ 
maserie. Afl.: De vergelding. 

21.05 Cobra. Amerikaanse speelfilm 
uit 1986. Met: Sylvester Stallone, Bri¬ 
gitte Nielsen, Reni Santoni, Andrew 
Robinson, Brian Thompson e.a. 

22.35 Met hart en ziel. Serie pro¬ 
gramma's over psychiatrische en 
psychologische onderwerpen. 

23.30 Nieuws. 

23.45 Dodelijke jacht. (L’Orfou). 
Franse film. Met: Niels Arestrup, 
Charlotte Very, Daniël Duval, Laura 
Favalli e.a. 

01.00 M.A.S.H. Comedyserie. Herh. 
01.25 The Oprah Winfrey show. 

Herh. van 14.15 uur. 

02.10 Teletext. 


Duitsland 3 West RTL Plus 


08.55 Seniorengym. 09.10 School-tv. 

11.40 Teletekst. 11.50 Das Recht zu 
lieben. Afl.54. 12.15 Landesspiegel: 
Holle auf Erden, doe. (herh.). 13.00 
Geschichte: Das ich Tscheche bin, ist 
nur Zufall, doe. (herh.). 13.45 Gott 
und die Welt. (herh.). 14.15 W3 aktuell. 

14.20 FensterPlatz. 15.35 Hier und 
Heute unterwegs. 16.00 W3 aktuell. 
16.05 Wie das Leben so spielt... Afl.44: 
Brieftragerspiel. 16.30 Expedition in 
magischen Welten, doe. Afl.: Sumba. 

17.15 Streifzüge: Hameln. 17.30 Cur¬ 
sus geschiedenis. 18.00 Aktuelle Minu- 
te. 18.01 Babar, tekenfilm. Afl.20: Tour 
de Celesteville. 18.30 (TT) Linden- 
strasse. Afl.; Der grosse Tag. 18.57 
Programma-info. 19.00 Aktuelle Stun- 
de, met om 19.45 Raamprogramma’s. 
20.00 Landesspiegel: Martin Niemöller, 
portret. 20.30 Auslandsreporter. 21.00 
Psst ... raadspel. 21.30 W3 aktuell. 

21.45 Monitor im Kreuzverhör. 22.30 
Paul Strand, Photograph, doe. 23.50 
Satirefest. 00.20 Nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Tele Gym. 08.30 Cursus ge¬ 
schiedenis. 09.00 School-tv. 10.25 This 
week. (herh.). 10.40 Actualités. (herh ). 
10.55 Programma-info. 16.00 School- 
tv. 17.00 Cursus geschiedenis, (herh.). 

17.30 Sesamstraat. 17.58 Kinder-Ver- 
kehrsspot. (herh.). 17.59 Spass mit 
Tricks und Tips: Die Curiosity-Show. 
18.23 Philipp. Afl.: Fröhliche Eiszeit. 

18.26 Das Sandmannchen. 18.30 SW- 
Journal. 19.00 Pssst ...!, quiz. 19.30 
Teleglobus, over de Duitse arts Detlef 
Enge-Bastien die na de Golfoorlog 
naar Irak ging. 20.00 Lindenstrasse. 
Afl.: Ein Unglück kommt selten allein. 

20.30 Output: Killerzellen lieben Bon¬ 
bons, onderzoek in lichaam en ziel. 
21.00 Nieuws. 21.15 La Storia, mini¬ 
serie. Deel 3 (slot). Met: Claudia Cardi- 
nale, Andrea Spada, Antonio Degli 
Schiavi e.a. 22.35 Nachtausgabe: Sei 
kein Narr, aber sei trotzdem einer, 
schrijver Jaan Kross over Estland. 

23.20 Gary Cooper - Eine amerikani- 
sche Legende, portret. 00.05 Nieuws. 
00.10 Programma-info. 


06.00 RTL Früh-Magazin. Met om: 

06.05 GeldMarkt; 

06.30 Guten Morgen Deutschland; 

08.30 RLT aktuell. 

08.35 Der Hammer. (Sledge Ham- 
mer), Amerikaanse misdaadserie. 
Afl.: 1-Million-Dollar-Frage. (herh.). 

09.00 Australian Open '92. Tennis¬ 
kampioenschappen te Melbourne, 
samenvatting. 

09.30 Australian Open ’92. Tennis¬ 
kampioenschappen te Melbourne, li¬ 
ve. 

12.55 RTL aktuell. 

13.00 Ein Vater zuviel. (My two 

dads), Amerikaanse serie. Afl. 12. 

(herh.). 

13.30 California Clan. (Santa Barba¬ 
ra), Amerikaanse serie. Afl.701. 
Aansl.: RTL aktuell. 

14.20 Die Springfield Story. (The 
guiding light), Amerikaanse serie. 
Afl. 1384. Aansl.: RTL aktuell. 

15.05 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.: 
Das Ende von Ewing Oil. Aansl.: RTL 
aktuell. 

15.55 Chips. Amerikaanse misdaad¬ 
serie. Afl.: Omelette Surprise. 

16.45 Riskant! Spelprogramma met 
Hans-Jürgen Baumler. Aansl.: RTL 
aktuell. 

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow 
met Harry Wijnvoord. 

17.45 Durchgedreht. Videoshow. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Dallas. Serie. (herh ). 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Das A-Team. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.: Garbers letzter Fang. (herh.). 

20.15 Mord ist ihr Hobby. (Murder 
she wrote), Amerikaanse misdaadse¬ 
rie. Afl.: Killer per Telefon. 

21.15 Sie nannten ihn Mücke. (La 
chiamavano Bulldozer), Duits-ltali- 
aanse speelfilm uit 1979 van Michel 
Lupo. Met: Bud Spencer, Raimund 
Harmstorf, Joe Bugner, e.a. (herh.). 

23.05 10 vor 11. Cultureel magazine. 

23.35 Mannermagazine M. 

23.50 RTL aktuell. 

00.00 Dienst in Vietnam. (Tour of du- 
ty), Amerikaanse serie. Afl.: Bis aufs 
Blut. (herh.). 

01.00 Australian open ’92. Tennis¬ 
kampioenschappen in Melbourne. 
Presentatie: Ulli Potofski. 


België/TV 1 


14.30- 15.30 Schooltelevisie. 14.30 

TV-Tam-Tam; 15.00 Chemie. 

16.00 Slightly honorable. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1940 van Tay 
Garnett. Met: Pat O’Brien, Edward 
Arnold e.a. 

17.30 Mooi en meedogenloos. Ame¬ 
rikaanse serie. Afl.336. 

17.55 Nieuws. 

18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 13. 

18.05 Plons. Plons en de mist. 

18.10 Bassie en Adriaan en de ver¬ 
dwenen kroon. Jeugdserie. Afl.20: 
Het computer-programma. 

18.35 Top Score. Spelprogramma. 

19.03 Buren. Australische serie. 
Afl. 761. 

19.25 Paardenkoers/mededelingen. 

19.30 Journaal/Sport. 

20.00 Kwislijn. 

20.05 Zeg ’ns AAA. Nederlandse co¬ 
medyserie. Afl.71. Jopie heeft een 
idee om snel veel geld te verdienen. 
Mien volgt een EHBO-cursus. 

20.30 Tien voor taal. Taalstrijd tussen 
museumdirecteuren. 

21.10 Tanamera. Australische serie. 
Afl.6. John wordt vermist en Julie 
wordt verliefd op een dokter van het 
militaire ziekenhuis op Ceylon. 

22.00 Op de koop toe. Consumenten¬ 
magazine. 

22.30 Vandaag/Sport. 

22.55 Programma SO. 

23.30- 23.35 Coda. Stefaan van den 
Bremt leest: Van de boom. 


België/TV 2 


18.55 Nieuws. 

19.00 Pippi Langkous. Jeugdserie. 
Afl. 1. 

19.30 Het Capitool. Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.318. 

19.53 Benny Hill. Humor. 

20.00 Programma KTRO. 

21.00 ABC-AUTO. 7-delige serie over 
de auto. Afl. 1: In den beginne... 

21.30 Journaal/Sport/Baraka. 
22.00-23.40 Klein Duiveltje. (Piccolo 

diavolo), Italiaanse speelfilm uit 1989. 
Met: Roberto Begnini, Walter Matt- 
hau, Nicoletta Braschi e.a. • ’Die goldene 1 ’ met Max 
Schautzer. (Duitsland 1 - 
20.15 uur). 


SAT 1 


06.00 ■ Guten morgen mit SAT 1. 
08.30 ■ Bezaubernde Jeannie. Ameri¬ 
kaanse serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 
09.05 Der Ruf des Herzens. Australi¬ 
sche tv-film uit 1986. Deel 2. Herh. 

10.50 klipp-klapp. Herh. 11.20 Wunder- 
bilder aus der Tierwelt. Herh. 11.55 
Glücksrad. Herh. 12.45 Tele- Börse. 
(13.00 uur SAT 1 Bliek). 13.35 Unter 
der Sonne Kaliforniens. Amerikaanse 
serie. 14.30 ■ Bezaubernde Jeannie. 
Amerikaanse serie. Herh. 15.00 SAT 1 
Bliek. 15.05 Falcon Crest. Amerikaan¬ 
se serie. 16.00 MacGyver. Amerikaan¬ 
se actieserie uit 1985. Herh. 17.00 SAT 
1 Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze! Spel¬ 
show. 18.15 Bingo. 18.45 Guten 
Abepd, Deutschland. 19.20 Glücksrad. 
20.05 WetterNews. 20.15 Shogun. 
Amerikaanse avonturenfilm uit 1980. 
Herh. 21.15 Love Story. Amerikaans lif- 
desmelodrama uit 1969. 23.05 SAT 1 
Bliek. 23.15 News & Stories. 24.00 3 
Jahre Kanal 4. 00.55 MacGyver. Ame¬ 
rikaanse serie. Herh. van 16.00 uur. 
01.50 Vorschau/Teletekst. 

12.10 Vacatures. 12.25 La fete a la 
maison. Her. 13.00 Nws. 13.35 La nef 
des fous, Amerikaanse speelfilm uit 
1965. Met: Simone Signoret e.a. 15.55 
Télétourisme. Her. 16.30 Autovision. 
Her. 17.00 Nouba nouba. 17.25 Duo 
d'enfer. 18.25 La fete a la maison. 
19.00 Ce soir. 19.30 Journal. 20.05 
Tucker: L'homme et son reve, Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1988. 23.15 Nws. 

23.40 Bourse. 23.45-23.55 Baraka. 


België/Télé 21 


14.00 School-tv. 16.10 Muzzy in Gon- 
doland 1. 17.10 Cursus Sp. 17.40 Nou¬ 
ba nouba. 18.30 Cursus Ned. 19.00 
Radio 21. 19.30 Journal. 20.00 Barba- 
rie et Indiens d'Amérique (1). 20.55 
Sindbad. 21.25 Nws. 22.00 Viva Maria, 
Franse speelfilm uit 1965. Met: Brigitte 
Bardot e.a. 23.50-00.25 Ce soir. 


TV 5 


07.00 Nws. 07.40 Cursus Fr. 08.00 
Clin d’oeil. 08.05 Can. Nws. 08.20 Nws 
08.30 Selection One world ch. 08.55 
Eurojournal. 09.05 Eglantine, film. 
(herh.). 11.25 Zone surveillée, video¬ 
film. (herh.). 11.50-11.55 Nws. 16.05 
Nws. 16.15 Sept sur sept. (herh.). 

17.15 Culinair magz. 17.40 Kim et Clip 
en Casimir. 17.55 Cursus Fr. 18.10 Le 
jeu des dictionnaires. 18.30 Nws. 18.50 
Clin d’oeil. 19.00 Carré vert. 19.30 Zw. 
Nws. 20.00 Enjeux/le point. 21.00 Nws. 

21.30 Tous è la une. 23.00 Nws. 
23.20-01.15 Ciel mon mardi. 


06.55 Ochtend- en middagprogramma. 
18.00 Flash. 18.05 Occhio al biglietto. 

18.15 Italia chiamo. 18.50 II mondo di 
quark. 19.40 Almanacco del giorno do- 
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele- 
giornale. 20.40 Un cane sciolto 3. 

22.20 Alfred Hitchcock presenta. 22.45 
Linea notte. 23.00 Emporion. 23.14 
Fantasy party. 00.00 Notte - Che tem¬ 
po fa. 00.30 Oggi al parlamento. 00.40 
Appuntamento al cinema. 00.50 Mez- 
zanotte e dintorni. 


BBC 1 


07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news. 
10.05 Kilroy, discussie. 10.50 Hot 
chefs. 11.00 News. 11.05 Playdays. 
The why bird stop. 11.25 Pingu, anima¬ 
tie. Afl.: Pingu delivers the mail. (herh.). 

11.35 No kidding with Mike Smith, quiz. 
12.00 News. 12.05 Rosemary Conley. 

12.30 People today, talkshow. (13.00 
News). 13.20 Pebble Mill, talkshow. 
14.00 News. 14.30 (TT) Neighbours, 
serie. 14.50 Going forgold, spel. 15.15 
Knots landing, soap. Afl.: Deserted. 
16.00 The odd couple, comedyserie. 
Afl.: You've come a long way baby. 

16.25 Bazaar. 16.50 Barney, tekenfilm. 
Afl.: Barney's hungry day. (herh.). 

16.55 Radio Roo. Afl.: It must be love. 

17.10 Night birds on Nantucket, serie. 

17.25 Fantastic max, serie. Afl.: Ben 
the blackmailer. (herh.). 17.35 (TT) 
Teenage mutant hero turtles, tekenfilm. 
Afl.: Usagi Xojimbo. 18.00 Newsround. 

18.10 (TT) The Blue Peter. 18.35 (TT) 
Neighbours, serie. (herh ). 19.00 (TT) 
News. 20.00 (TT) Wogan, talkshow. 

20.30 Some mothers do 'ave ’em, co¬ 
medyserie. 21.00 (TT) May to decem¬ 
ber, comedyserie. Afl.: The look of 
love. (herh.). 21.30 (TT) Wildlife on 
one, natuurserie. Afl.: Invasion of the 
killer mink. 22.00 News. 22.30 Panora¬ 
ma. 23.10 Cagney and Lacey, serie. 
Afl.: Power. (herh.). 00.00 (TT) Gar- 
dens by design, serie. (herh ). 00.30 


Skillshop. (herh.). 01.00-01.05 Weer. 


BBC 2 


09.00 Breakfast news. 09.15 Canvas, 
serie. Afl.: Sunflowers, Van Gogh. 
(herh.). 09.30 Antiques at home, serie. 
Afl.: Antony House. (herh.). 10.00 
School-tv. 14.20 Jimbo and the Jet Set. 
(herh.). 14.25 Penny Crayon, serie, 
(herh). 14.35 Bunyip, serie. (herh.). 

14.40 School-tv. (15.00 News). 15.15 
(TT) Songs of praise. (herh.). 15.50 
Waterways of China. (herh.). 16.00 
News. Aansl.: Himalayan pilgnmage. 
(herh.). 16.50 News. 17.00 Catchword, 
quiz. 17.30 Hidden worlds. Afl.: Em- 
broidery. 18.00 Behind the headlines. 

18.30 Film 92 with Barry Norman. 
(herh.). 19.00 (TT) A question of sport, 
quiz. (herh.). 19.30 Great sporting mo- 
ments: Paxhomova - Gorschkov. 19.40 
The fresh prince of Bel Air, serie. Afl.: 
Workmg it out. 20.05 Open to question. 

20.40 Voices from the past. Vandaag: 
Proud canvas. 21.10 (TT) Horizon, 
pop.wetensch.doc. Vandaag: Pest 
wars. 22.00 (TT) Goodbye cruel world, 
serie. 23.00 The Pallbearers' revue, 
one-man show met Jerry Sadowitz. 

23.30 Newsnight. 00.15 The late show, 
kunstmediamagz. 00.55 Behind the 
headlines, (herh.). 01.25-01.35 Weer. 


Sportnet 


08.00 Eurobics. 08.30 Basketbal. 09.30 
Powersports. 10.30 Eurobics. 11.00 
Voetbal. 12.00 Football. 14.00 Paarde- 
sport. 15.00 Eurobics 15.30 Voetbal. 

16.30 Ijshockey. 17.30 World sports 
special. 18.00 Basketbal. 19.00 Skiën. 

19.30 Voetbal. 22.30 Spaans voetbal. 
23.00 Voetbal. 00.00 Rugby. 01.00 
Basketbal. 


Eurosport 09.00 Road to Albertville. 09.30 We¬ 
reldbeker skiën. (herh ). 11.00 EK Ro¬ 
delen. 12.00 WK Usracen. (herh.). 
13.00 WK cross country skiëp. (herh ). 
14.00 Rally. (herh.). 14.30 Wereldbe¬ 
ker skiën. (herh.). 16.00 EK Rodelen. 
17.00 WK cross country skiën. (herh.). 
18.00 Boksen. 19.00 Eurofun. 19.30 
Boksen. 21.00 Rally Parijs - Kaapstad. 

21.30 News. 22.00 Eurogoals. 23.00 
Kickboksen. 00.00 Rally. (herh.). 
00.30-01.00 News. 


Super Channel 


06.30 USA market wrap. 06.40 Busi¬ 
ness insiders. 07.05 Business view. 
07.30 News focus. 07.55 Sports news. 
08.00 Euro reports. 08.30 E-Europe re- 
ports. 09.00 The mix. 09.30 Super 
shop. 10.00 Victory. 10.30 The mix. 

11.50 Music news. 12.00 Super shop. 

12.30 Video travel guides. 13.00 Japan 
business today. 13.30 Wild America. 
14.00 All mixed up. 14.50 Music news. 
15.00 Wanted 16.00 On the air. 17.50 
Music news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I 
spy. 19.30 Inside edition. 20.00 Prime 
sport. 21.00 Survival. 21.30 People in 
trouble. 22.00 World news. 22.30 
Sports news. 22.45 USA Market wrap 
up. 23.00 Survivor, film. 00.50 Music 
news. 01.00 Blue night. 01.30 Super¬ 
shop. 02.00 The mix all nigfjt. 


MTV Europe 


07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night. 17.45 3 
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps 
today. 19.30 Dial. 20.00 Ray Cokes 
22.00 Greatest hits 23.00 Report. 

23.15 At the movies. 23.30 News at 
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Rock 
block. 01.00 Kristiane Backer. 
03.00-07.00 Night videos. 09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor- 
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry 
King. 16.00 World day. 17.30 Crier and 
Co. 20.00 World business tonight. 
21.00 The int. hour. 23.00 World busi¬ 
ness tonight. 23.30 Showbiz today. 
00.00 The world today. 01.00 Moneyli- 
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news. 
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today. 


TV 

^‘tsland 1 

, °3 Dangerous Exile. Engelse 
^stüumfilm uit 1958 van Brian 
, srnond Hurst. Musketier voor- 
II ^ executie van koninklijke fami- 
Qefï 6ns ^ ranse revolutie, daarbij 
Vro ^ en ^oor moo ' e Engelse 
, w - Met Louis Jordan en Belin- 
Qa Lee. 

ÖRTi 

1R rv 

film Sl '9 ht| y H °norable. Redelijke 
uit 1 94o over een politicus die 
'rokken lijkt bij een aantal eige- 
e a ^ di 9e moorden. Met Pat O’Brien 
hett Ward Arnold. Regie: Tay Gar- 

«n- 4 

filCobra. Amerikaanse politie- 
rhat Uit 1986 van ^eorge P. Cos- 
Svi ' Dubieus verhaal over agent 
gaster Stallone die op geheel ei- 
h wi i 2e de openbare orde hand¬ 
de ^ tallone wordt daarbij terzij¬ 
de ® estaan door Brigitte Nielsen, 

Ven | r ° UW die ^ em in het echte le ' 
ater een poot zou uitdraaien. 

21 TL P,Us 

_Lo chiamavano Bulldozer. 
• Sylvester Stallone en Brigitte Nielsen in 'Cobra’. (RTL4 
— 21.05 uur). 


Italiaans-Duitse film uit 1978 van 
Michele Lupo. Bud Spencer steelt 
ditmaal de show als trainer van een 
aantal Italiaanse straatschoffies dat 


het in een Football-wedstrijd moet 
opnemen tegen Amerikaanse sol¬ 
daten. Uiteraard veel vliegwerk en 
degelijke stunts. 


BRT 1 

22.00 Picoilo diavolo. Italiaanse 
film uit 1988 van Roberto Benigni. 
Nadat duiveltje is uitgedreven bij 
een meisje, blijft hij op aarde rond¬ 
dolen en richt het de nodige scha¬ 
de aan. Met Walter Matthau en 
Roberto Benigni. 

Duitsland 2 

22.15 Out of the Blue. Amerikaan¬ 
se film van Dennis Hopper uit 
1980. Hopper schittert zelf als mo¬ 
torrijder annex bajesklant die met 
een verslaafde vrouw getrouwd is 
(Sharon Farell). Vooral de dochter 
des huizes kan de problemen niet 
aan. Helaas in het Duits. Aldaar uit¬ 
gebracht. als Explodierende Trau¬ 
me. Titelmuziek van Neil Young. 

Duitsland 3 West 

22.30 Strand Under the Dark Cloth. 
Canadese film uit 1989 van John 
Walker. Bijzondere documentaire 
over het leven van de legendari¬ 
sche fotograaf Paul Strand die rond 
1900 New York vereeuwigde. 

Super Channel 

23.00 The Survivor. Australische 
avonturenfilm uit 1981 van David 
Hemmings. Piloot stort neer en be¬ 
grijpt niet waarom hij als enige de 
vliegramp overleefd heeft. Mooie 
plaatjes, matige dialogen en flat- 
characters. Met Robert Powell en 
Jenny Agutter. 


Radio 1 

7.07 NCRV's Hier en nu (7.30 
Nws). 8.53 Woord onderweg 9.05 
NCRV's Hier en Nu, vervolg ( 
12.30 Nws. en 12.55 Mededelin¬ 
gen t.b.v. land- en tuinbouw). 13.45 
Kerk vandaag. 14.05 Veronica 
nieuwsradio (17.30 Nws ). 19.04 
Veronica Sportradio. 20.04 Klasse. 
21.04 KRO's Jazz connection. 
22.04 Op de eerste rang. 22.50 
Boekenwijsheid. 23.07 Met het oog 
op morgen. 0.02 Easy listening. 
2.02 AVRO Nachtdienst. 5.02 Van¬ 
nacht naar morgen. 6.02-7.00 Su- 
gar in the morning. 


Radio 2 

7.04 Maat in de morgen (8.04-8.15 
TROS aktua). 9 04 TROS gouden 
uren. 11.04 Nederlandse artiesten¬ 
parade. 13.04 TROS Aktua. 13.15 
Gewoon Anne. 15.04 Thank you 
tor the music. 16.04 Open huis. 
16.57 EO Metterdaad hulpverle¬ 
ning. 17.04 Het leeuwendeel 
18.04 Tijdsein. 18.25 Hallo Neder¬ 
land. 18.50 De grabbelton. 19.04 
Waar waren we ook al weer 19.20 
De besten van orkesten 19.35 He¬ 
melsbreed. 20 04 Licht op jonge¬ 
renkoren 20 40 Ronduit Radiaal. 
21.00-7 00 Zie radio 1. 


Radio 3 

AKN: 6.04 Wakker. 8 04 Popsjop 
10.04 Dolce vita 12.04 Eeh... 
13.04 Popparazzi. 15.04 Paperclip 
17.04 Basta. 18.04 De avondspits. 
AKN: 19.04 Forza. 20.04 Filter 
22 04 Rock City. 23.04-24.00 Lief¬ 
deslijn. radio 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00 
Nws). 9.30 Daar word ik stil van. 
10.00 KRO-Klassiek. Muz voor 
piano 12.00 In antwoord op uw 
schrijven. 13.00 Nws 13.02 KRO- 
Klassiek Schwetzinger Festspiele 
1991. 16.00 Zin in muziek. 17.00 
Pjotr lljitsj Tsjaikovski. 18 00 Nws. 
18.02 De klassieken I 19.15 De 
klassieken II: Allan Berg Kwartet. 
20.00 Nws. 20.02 De Vara-mati- 
nee: Rotterdams Philh. Ork. met 
piano. 22.00 Jazz op vier - Aad 
Bos. 23.00-24 00 Het zout in de 
pap. 


Radio 5 

6.30-6.49 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt IKON: 8 30 IKON vroeg 9 00 
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9 25 Wa¬ 
terstanden. RVU: 930 Grens¬ 
gevallen. 10 00 Faktor 5. 12.00 
Nws. HV: 12.05 De raad van oud¬ 
sten. 13 00 Nws. 13.10 Faktor 5 
met om 14.30 Gesproken portret; 
15.00 Bericht uit het koninkrijk: 
16.00 De eeuw van Edison. 16.30 
Verhaal. 17.00 NOS-taal. 17.30 
Start 17.55 Mededelingen en 
schippersberichten. 18 00 Nws 
18.10 Even muziek. P.P.: 18.20 
Uitzending van de PvdA. 18.30 
Overzicht. KZG: 18.40 7e dags ad¬ 
ventisten. 18.55 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Turks. 19.30 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Marokkaans en Berbers 20.15 


Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Chinees. IOS: 20 30 Een pro¬ 
ces voor twee. 21.30-22 20 Scoop 


Omroep Limburg 

7 00 Limburg Aktueel 8 00 Over¬ 
name Radio 1 actualiteiten 8.30 
Limburg op maandag. 9.00 Licht 
Limburgs 10 00 Blauwe maandag. 
12.00 Limburg Aktueel. 1300 
Overname Radio 1 actualiteiten. 
17 00 Limburg Aktueel. 
18.00-18 30 Het podium. 


België/Radio 2 

06 00 Nieuws 6.05 De Gouden 
Geeuw. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen 
8 10 Het vliegend tapijt: rond taal 
en verhaal 10 00 Nieuws 10.03 
Kwistig met muziek. 11 50 Het koe¬ 
koeksnest 12.00 Radio 2 Regio¬ 
naal. 13 00 Nieuws. 13.10 Pluche 
en plastiek. 14.00 De eerste dag. 
16 00 Vooruit achteruit 17 00 Ra¬ 
dio 2 Regionaal. 18 00 Nieuws. 
18.10 Hitrevue 20.00 Zaal Twee: 
amusementsmagazine over film en 
video, met veel muziek. 22 00 
Nieuws 22.05 Tweestrijd Oude 
muziekparels en nieuwe liedjes. 
23 30-06 00 Nachtradio (nieuws 
om 24.00 en 5 00 uur). 


België/BRF 

06.35 Radiotruhstück. 6.45 Wun- 


schkasten (7 45 Agenda: 8 30 
Besinnliche Worte) 9 10 Musikex- 
press 10 00 Gut aufgelegt 12 00 
Musik bei Tisch (om 12 00 en 
12 15 agenda) 13 00 Fnschauf, 
Volksmuziek 14 05 Musikzeit heu¬ 
te: Operette & Musical 15 00 
Nachmittagsstudio 1605 Spot¬ 
light: US-charts 17 05 Oidiekiste. 
18 10 BR F Aktuell 18 40-20 05 
Jazz 


RTL Radio 

4 00 Frühschicht Voor vroege vo¬ 
gels 6 00 Guten Morgen Deutsch¬ 
land. 9 00 Radio-Shop Muziek en 
actualiteiten 12 00 RTL-Mittag. 
14.00 RTL-Radio Café. 16 00 Feie- 
rabend 18 00 Neues aus Kino, 
Video und Musik 21 00 Je t aime 
24 00-04 00 Radio-Nacht 


WDR 4 

04 05 Radiowecker 6.00 Nach- 
richten 6.05 Morgenmelodie (8 00 
Nachrichten) 9 05 Der Musikpavil- 
jon (10.00 Nachrichten). 12 00 
Nachrichten 12 05 Zur Sache 
12.07 Gut aufgelegt (13 00 Mit- 
menschen) 14 00 Nachrichten. 
14 05 Sachwort Wirtschaft 14 07 
Auf der Promenade 15 00 Café- 
Konzert 16 05 Heimatmelodie 
17 00 Der Tag um Fünf. 17.07 Mu- 
Sik-Express (18 00 Nachrichten 
und Wetter) 20.00 Nachrichten 
20 05 Zwischen Broadway und Ku- 
damm 21 05 Musik zum tréumen 
22 30-04.05 ARD-Nachtexpress. 

Maandag 13 januari 1992 • Pagina 10 


(imbwrgs dagblad 


mens 


'Viyth i Omzet van koopbanden verviervoudigd 

’ Video is bibliotheek 
van de moderne mens DOOR PAUL STRAMROOD 

De koopvideo is bezig aan een opmars die sterke parallel¬ 
len vertoont met die van de compact disc. We verzamelen 
ze. Het oogt bovendien goed, een complete serie Laurel en 
Hardy’s of James Bonds. Het verschil is dat de koopvideo 
een nieuw verzamelobject is, waar de cd vaak dient als ver¬ 
vanging van de afgedraaide langspelers. 


Tenen lezen 

Voeten als 

* 

spiegels 

DOOR KITTYVAN GERVEN 


Je kunt op je tenen lopen en er¬ 
gens kromme tenen van krijgen 
en zelfs met je tenen omhoog lig¬ 
gen. Maar tenen lezen... Dat is 
nieuw. Heel nieuw zelfs, want al 
lijkt het op het eerste gezicht 
misschien een van die weten¬ 
schappen waarin de Chinezen 
zich al bekwaamden toen de Eu¬ 
ropeanen nog in berevel rond¬ 
huppelden, de theorie van het 
'tenen lezen’ werd pas de laatste 
tien jaren ontwikkeld. En niet 
door een mysterieuze Aziaat, 
maar door een 
Nederlander: Imre Somogyi. 

Onlangs publiceerde uitgeverij 
Fundament het boek 'Tenen Le¬ 
zen, voeten zijn spiegels’, een 
weerslag van Somogyi’s veelvul¬ 
dig geteste theorie en een uitvoe¬ 
rige reeks voorbeelden uit de 
praktijk. 

Somogyi introduceert het tenen 
lezen in zijn boek als een prima 
methode om iemand in zeer kor¬ 
te tijd goed te leren kennen. Te- 

! nen verraden namelijk heel wat 

i over de persoon die er aan vast 
zit. Uit de stand en de vorm er¬ 
van kan worden opgemaakt hoe 

I iemand met zijn of haar gevoel 

■ en verstand omgaat en op welke 
gebieden er iets aan schort. 

i Het zou dan ook niet zo onver- 

■ standig zijn om op een veijaar- 
dagsfeestje eerst eens de blote 

’ voeten van de andere gasten te 
bestuderen, alvorens een plaats¬ 
je in de kring te zoeken. Want ga 
bijvoorbeeld nooit naast iemand 
met een buiten-proportionele 
grote teen zitten. Zulke mensen 
praten namelijk aan één stuk 
door en kiezen zeker niet alleen 
interessante onderwerpen. Even¬ 
min kunnen zij bogen op een 
nuchtere realiteitszin. 

Maar hoedt u ook voor mensen 
met een erg korte grote teen. Zo 
iemand heeft namelijk de nei¬ 
ging van de hak op de hak te 
springen. En hecht weinig geloof 
aan allerlei wilde verhalen over 
'seksuele veroveringen’ van ma- 
cho-figuren met een kromme lin¬ 
ker kleine teen. Hun mond is 
namelijk even groot als hun sek¬ 
suele frustratie. 

De kenmerken van de verschil¬ 
lende tenen, die uitvoerig en op 
zeer begrijpelijke wijze in het 
boek worden besproken, zijn 
met zomaar verzonnen. Somogyi 
baseert zijn theorie op de stelling 
dat we in elk afzonderlijk onder¬ 
deel van het lichaam een afspie¬ 
geling van het totale lichaam 
kunnen terugvinden. Hij onder¬ 
bouwt deze stelling door te ver¬ 
wijzen naar onder meer de acu¬ 
punctuur, de voetreflexzonethe- 
rapie en de polariteitstherapie, 
welke juist zijn gebaseerd op de 
behandeling van reflexpunten 
(onder meer in het oor en de 
voetzolen), die corresponderen 
met andere delen van het li¬ 
chaam. 

In zijn theorie vertegenwoordi¬ 
gen de tenen de verschillende 
’ehakra’s’, een fenomeen uit de 
Oosterse geneeswijzen. Onder 
chakra’s (letterlijk ’wiel’ in het 
Sanskriet) worden de fysieke 
energiecentra in ons lichaam 
verstaan. 

Somogyi is in het dagelijks leven 
omroepmedewerker bij de 
NCRV. De kennis van de ver¬ 
schillende alternatieve genees¬ 
wijzen kreeg hij onder meer door 
zich vele jaren in zijn vrije tijd te 
verdiepen in zaken als heilpra- 
xis, homeopathie en 
polariteitsmassage. 

In de afgelopen tien jaren hield 
hij zich tevens regelmatig bezig 
met het lezen van tenen, hetgeen 
resulteerde in het boek. Een 
boek dat in kringen die zich met 
alternatieve geneeswijzen bezig¬ 
houden ongetwijfeld veel aan¬ 
dacht zal krijgen, maar dat zeker 
ook voor anderen de moeite 
waard is. Al was het alleen maar 
om op verjaardagsfeestjes wat 
verrassende onthullingen te kun¬ 
nen doen over de andere gasten. 
(’Tenen Lezen, voeten zijn spie¬ 
gels’, Imre Somogyi, Uitgeverij 
Fundament, prijs f 35,00, ISBN 
90-800737-1-7). 


De omzet van koopvideo’s is in 
twee jaar verviervoudigd, schat 
de Nederlandse Vereniging van 
Producenten en Importeurs 
(NVPI) in Hilversum. De vereni¬ 
ging heeft de cijfers over 1991 
nog met compleet, maar de om¬ 
zet komt om en nabij de 100 mil¬ 
joen gulden. Twee keer zoveel 
als in ’90 en dat was weer het 
dubbele van ’89. Voor dat jaar 
bestond de markt eigenlijk nog 
niet. 

De wisselwerking is in volle 
gang: het aanbod wordt interes¬ 
santer, dus de vraag groter, dus 
het aanbod groter en nog interes¬ 
santer. Warner Brothers heeft 
een basisprijs van dertig gulden. 
Voor ’89 waren maar enkele ti¬ 
tels te krijgen voor prijzen van 
rond de honderd gulden. 

Walt Disney heeft de grote 
'boom' in gang gezet. De teken¬ 
filmmaatschappij zette haar 
werkjes op handige wijze uit en 
zag ’De kleine zeemeermin’ en 
vooral 'Fantasia’ topverkopen 
halen. Fantasia eigenlijk een vi¬ 
deoclip avant la lettre is 99 dagen 
te koop in de winkels en ver¬ 
dwijnt dan voor eeuwig, althans 
in de oude versie. Disney maakt 
een nieuwe en als die draait dit 
jaar is het afgelopen voor de ou¬ 
de. 

Die ’99 dagen’ zijn bedoeld als 
verkooptruc. Een andere manier 
om de aankoop van een video te 
stimuleren, is het extraatje bij de 
speelfilm in de vorm van ’the 
making of en interviews met 
hoofdrolspelers. 

De motieven van de koper zijn 
nog niet wetenschappelijk on¬ 
derzocht. Eén ligt voor de hand: 
in welke bioscoop bepaalt de be¬ 
zoeker de begintijd van de 
hoofdfilm, de pauze, en wie hem 
mag zien? ’Dances with wolves’ 
kijken vanuit de leunstoel met 
alles bij de hand. Voor huurfilms 
geldt dat ook, maar daar moet je 
voor de deur uit en dan blijkt Het aanbod koopvideo’s wordt steeds groter. 


een ander hem te hebben meege¬ 
nomen. 

Een tweede motief is sentiment. 
„Mensen kunnen nu films kopen 
die ze ooit in de bioscoop heb¬ 
ben gezien, waaraan ze mooie 
herinneringen hebben,” zegt vi- 
deo-kenner Willem Goverde. Hij 
bepaalt vanaf volgende week 
mede wat te koop is bij de Free 
Record Shop, de grootste verko¬ 
per van video’s. „We hebben veel 
vraag naar oude Bogarts, de Lau¬ 
rel en Hardy-serie loopt heel 
goed.” Goverde noteert een ster¬ 


ke toename in de verkoop van 
muziekvideo’s. 

Die zijn populair bij de jeugd. 
Maar ook andere. Rob Smits van 
Esselte CIC in Woerden noemt 
de jeugd 'cinefiel’, al gaat het 
dan niet om werken van wereld¬ 
klasse. „Ze weten precies wat ze 
willen. Kinderen bouwen een 
verzameling op.” En, dat zullen 
alle ouders met cinefiele kinde¬ 
ren weten, ze bekijken hun films 
eindeloos. 

Volgens Smits is het publiek tus¬ 
sen de veertig en vijftig het 


moeilijkst bereikbaar. Het argu¬ 
ment bij de ouderen is vaak: 
’Wat moet ik nou met een film op 
video? Hoe vaak kijk ik daar¬ 
naar?’ Merkwaardig, want vraag 
de gemiddelde boekenverzame¬ 
laar hoe vaak hij zijn meester¬ 
werken doorneemt en het ant¬ 
woord komt zelden boven de 
twee uit. 


De video krijgt de status van 
boek en cd. De best verkochte in 
Europa is ’Callanetics’, een 
handleiding op beeld voor be- 


Met 1076 mountainbikes door het Heuvelland 

Modder, zweet en erwtensoep 


Foto: FRANS RADE 


houd van het goede figuur, in 
koppelverkoop met de boeken. 

De categorie 'handleidingen’ 
wordt een mooie populariteit 
voorspeld: afgelopen met de in¬ 
gewikkelde tekeningen, op de 
video laat de monteur zien hoe 
de Ferrari uit elkaar te halen en 
in elkaar te zetten. 

Zoals Goverde het formuleert: 
„De video is de moderne mens 
z’n bibliotheek.” 

En knappend haardvuur in 
boekvorm kost je een boek. 


# Halverwege de tocht 
worden de 
mountainbikes van 
modder ontdaan. 

Foto: FRITS 
WIDDERSHOVEN 


DOOR MARIËTTE STUIJTS 

Luid puffend komt de man voor¬ 
bij. Met een rood gezicht en be¬ 
zwete slapen beklimt hij het 
glibberige bospad. Zijn paarse 
jack is smerig en het is een won¬ 
der dat hij nog iets kan zien door 
zijn bemodderde brilleglazen. 
Maar hij fietst tenminste nog. 

Er zijn van die dingen waar je 
aan gaat twijfelen nadat je ze af¬ 
gesproken hebt. Een mountain- 
bike-toertocht door de Zuidlim- 
burgse heuvels op zondagmor¬ 
gen bijvoorbeeld. Zeker als je 
nog nooit een mountainbike van 
dichtbij hebt gezien en een halt 
jaar niet meer gefietst. Maar af¬ 
spraak is afspraak. En wandelen 
best een mooie sport, houd ik 
mezelf voor op een eindeloos 
lang lijkende helling. Alleen 
staat het zo vreemd met een stoe¬ 
re mountainbike aan de hand. 
Vooral wanneer je ingehaald 
wordt door een sportieve grijsha¬ 
rige dame die kijkt alsof ze even 
naar de bakker op de hoek fietst. 
In de pedalen dus maar weer. 

1076 mountainbikers leefden 
zich gisteren uit op modderige 
karresporen en bospaden tussen 
Margraten, Gulpen en Slenaken. 
Vanaf 8 uur wordt Margraten be¬ 
volkt door snelle types in neon- 
kleurige jacks en superstrakke 
broekjes. De meesten zijn ge¬ 
traind en kiezen zonder aarzelen 
voor de Rockhopper-tocht van 
50 kilometer, volgens de organi¬ 
satie bestemd voor ’de gevorder¬ 
de mountainbiker die goed met 
zijn bike kan omgaan’. Velen van 
hen zijn voor dag en dauw van 
huis gegaan. Fanatieke fietsers 
die elk weekeinde met de fietsen 
op de auto een heel eind rijden 
voor een toertocht. Ze komen 
onder meer uit Delft, Schoonho¬ 
ven, Wageningen en uit België. 

Stralend middelpunt van het 
evenement is Sjef Abers. De 
32-jarige Margratense fietsenma¬ 
ker èn mountainbiker stond aan 
de wieg van de toertocht, die in 

ï'? fe? 


vil V 


. Sr" 
v-,v 


vier jaar van 26 naar 1076 deelne¬ 
mers groeide en door de voetbal¬ 
club uit Margraten en de toer- 
wielerclub uit Gulpen wordt 
georganiseerd. Overal duikt zijn 
rode pet op; hij kijkt vertrekkers 
na, verwelkomt binnenkomers, 
neemt glunderend complimen¬ 
ten over het parcours in ont¬ 
vangst en helpt onderweg nog 
een deelnemer met pech. 

Een glimmend zwarte huur- 
mountainbike staat op me te 
wachten. Met een hele hoop ver¬ 


snellingen en verzetten die me 
de heuvels over moeten helpen. 
Gelukkig is er ook een Har- 
drock-tocht van 30 kilometer 
voor ’de meer recreatieve rijders’ 
die niettemin ook 'voor 99 pro¬ 
cent’ over onverhard terrein 
gaat. 

De modderkluiten vliegen me 
om de oren op het karrespoor 
dat naar Gulpen voert. Ze zijn af¬ 
komstig van links en rechts pas¬ 
serende mede-deelnemers. Als 
uitgelaten honden gaan sommi¬ 
gen dwars door diepe plassen, 
die ik voorzichtig glibberend 
ontwijk. 

Na een paar kilometer doemt in 
de verte kasteel Gulpen op. Op 
de oprijlaan staat een man in zijn 


... 

Vit/' 

Vx.. .. 


blote billen. Hij is over de kop 
gegaan en één van de meefiet¬ 
sende EHBO’ers behandelt een 
schaafwond. Met gescheurde 
helm gaat hij verder, een echte 
mountainbiker is niet flauw. Ook 
in de bochten gaan fietsers onde¬ 
ruit. „Eigenlijk moet je niet zo 
hard gaan,” geeft een van hen 
toe. „Maar modder is zacht.” 

Nog nooit heb ik zo duidelijk ge¬ 
voeld dat ik benen heb. Na een 
kilometer of tien heuvel-op-heu- 
vel-af en geploeter door de mod¬ 
der willen ze niet meer. Bij elke 
inspanning protesteren ze hevig. 
In het bos brengen twee mannen 
nieuwe gele markering aan. 
„Weggehaald. Door wandelaars,” weten ze zeker. Om dit soort pro¬ 
blemen te voorkomen wordt het 
parcours elk uur gecontroleerd. 
„Het is niet ver meer,” roepen ze 
nog bemoedigend. 

Op de rustplaats in Slenaken 
dampt al vanaf tien uur de erw¬ 
tensoep. Die gaat er vlot in, zij 
het bij sommigen met van in¬ 
spanning trillende handen. De in 
samenwerking met Staatsbosbe¬ 
heer uitgezette route is prachtig, 
daar is men het over eens. „Het 
lijkt hier wel buitenland,” vindt 
een enthousiaste Amsterdamse. 

Verkwikt stapt ze weer op haar 
fiets. De pauzeplaats betekent 
voor iedereen de helft van de 
route. Op één uitzondering na ... 


Haar Beste Vriendin 
te vriend houden 

DOOR HERMAN VU IJSJE 


Schounmoeder-ruoppen be¬ 
staan er bijna even veel als er 
schoonmoeders zijn. Welbe¬ 
schouwd zijn het meestal geen 
moppen, maar grimmige 
sprookjes, zoals die ook over 
boze stiefmoeders worden ver¬ 
teld. 

Waarom is de schoonmoeder in 
onze cultuur zo'n erkend gru- 
welpersonage? Omdat ze haar 
rol achter het toneel speelt, in 
de coulissen van het huwelijk, 
waar ze zonder dal je het ziet 
aan de touwtjes kan trekken. 
Soms is ze zelfs bij machte oni 
het doek te laten zakken. 
Cherchez la femme! Maar is de 
schoonmoeder werkelijk de be¬ 
langrijkste ongrijpbare vrouw 
op de achtergrond? Voor vrou¬ 
wen wel, maar voor mannen? 
Het is een raadsel dat er geen 
moppen bestaan over een veel 
inachtiger personage: de beste 
vriendin van je vrouw of ge¬ 
liefde. Elke vrouw heeft een 
Beste Vriendin, die haar be¬ 
hoedt voor misstappen en raad 
geeft in hartekwesties. 
Waarom bestaan er geen Beste 
Vriendin-moppen? Dat kan al¬ 
leen verklaard worden uit de 
domheid van mannen. Hoe het 
er binnen de vriendinnenma- 
fia aan toe gaat kunnen zij 
zich eenvoudigweg niet voor¬ 
stellen, omdat het zo oneindig 
ver af ligt van de manier 
waarop zij zelf met hun vrien¬ 
den omgaan. 
Waarover spreken zij. die Beste 
Vriendinnen? Niet over sport¬ 
uitslagen of werkprestaties. 
Ook niet over erotische topsco- 
res, onder het uitdelen van peu¬ 
ten in de zij en klappen op de 
schouder. Nee, zij houden zich 
onledig met het minutieus be¬ 
schrijven en analyseren van 
het karakter, gedrag en uiter¬ 
lijk van hun mannen en 
vriendjes. De Beste Vriendin¬ 
nenconversatie is een nimmer 
eindigende en verzengend eer¬ 
lijke gedachtenwisseling over 
de vraag: Was will der Mann? 
Als ik in een café een stel Beste 
Vriendinnen zie zitten, schuij 
ik gauw aan een naburig tafel¬ 
tje en spits mijn oren. En nooit, 
maar dan ook nooit heb ik die 
Beste Vriendinnen horen op¬ 
scheppen over hun veroverin¬ 
gen. Steevast moest ik aanho¬ 
ren hoe de ene na de andere 
echtgenoot of vriend op de snij¬ 
tafel werd gelegd en vervolgens 
met de fijnste scalpels en 
schaartjes tot op het bot werd 

ontleed- 

Hier zijn geen triomfalistische 
veroveraars aan het woord, 
maar samenzweerders of guer¬ 
rillastrijders. Beste Vriendin¬ 
nengesprekken zijn uitwisse¬ 
lingen van verbazing en twij¬ 
fel, waarbij vooral onzekerhe¬ 
den en mislukkingen over de 
tafel gaan. En de aard van die 
gesprekken brengt met zich 
mee dat geen detail daarbij on¬ 
besproken blijft- 
Als man doe je er dus goed 
aan. Haar Beste Vriendin te 
vriend te houden. De kennis¬ 
making met haar is bijna even 
belangrijk als die met je gelief¬ 
de. Ook de Beste Vriendin moet 
veroverd worden, anders ben je 
kansloos. Een paar tips aan het 
begin van het nieuwe jaar: 

- Probeer Haar Beste Vrien¬ 
din ’en passant’ van je charme 
te doordringen. Het mooiste 
watje kunt hebben is een Beste 
Vriendin die een beetje verkik¬ 
kerd op je is, zonder dat ze 
kunnen zeggen dat jij het erop 
hebt aangelegd. ,Nou, ik zou ’t 
wel weten’’ - als de beste vrien¬ 
din dat tegen je weifelende ge¬ 
liefde zegt, dan is je kostje 
gekocht. 

- Ga ervan uit dat Haar Beste 
Vriendin alles over je weet. Zeg 
dus nooit iets verkeerds over je 
geliefde tegen de Beste Vrien¬ 
din, tegen je geliefde over de 
Beste Vriendin, of tegen een 
van beiden over jezelf 
- Probeer nooit Haar Beste 
Vriendin te versieren. Ook als 
zij erop ingaat, wil dat hele¬ 
maal niet zeggen datje gelief¬ 
de van niets weet. Wil je het 
vrolijk houden, probeer het 
dan liever met je schoonmoe¬ 
der: 


(ADVERTENTIE) 

VA' SPORTIEF AFSLANKEN 

is ook voor u mogelij* 
met behulp var 1 

GEZONDE VOEDING 
en 

\ BETER BEWEGEN 

) Een diëtiste en eeO 

i ;l fysiotherapeute begeleiden u 1Ö 
„LX. weken lang op weg naar een 
„blijvend ideaal” gewicht 
De nadruk zal liggen op een gezond 
voedingspatroon in combinatie met 
verantwoord bewegen. 

JONG en OUD is welkom. 

Cursusdagen: Heerlen, 
maandagavond, dinsdagmorgen. 

Inlichtingen: Marjolijn v.d. 


Betsie Erkens ] 
(fysiotherapeute) 
tel. 045-420250 


Marjolijn v.d. 
Steenstraten 
(diëtiste) 
tel, 045-42536* 

3 ,. .3 


imburgs agblad 


Maandag 13 januari 1992 • Pagina 11 


Coach tijdens eindronde WK voetbal in Verenigde Staten 

Cruijff beschikbaar voor Oranje 


• Adne van der Poel 
zwoegend in 
Valkenswaard. 

Foto: DRIES LINSSEN 


ARCELONA - Johan Cruijff leidt het Nederlands Elftal bij 
^eindronde van de wereldtitelstrijd in de Verenigde Staten, 
^arschijnlijk in samenwerking met Dick Advocaat, die zich 
j°sitief over de constructie heeft uitgelaten. Oranje moet zich 
°°rdien nog wel kwalificeren. 


jMjff had in het weekeinde op ini- 
^ tle f van de KNVB in Barcelona 
Ij*! hveede gesprek met Martin van 
K^ajen, voorzitter van de sectie be- 
jjjpl voetbal, en Paul Boels, be- 
j/^rslid technische zaken. Een 
w Si Uef onderhoud. „Wij hebben se- 
met Cruijff gesproken over de 
Jang bij Oranje tijdens de ein¬ 
dde van het WK in 1994. We 


^“uen goede hoop dat hij dan be¬ 
vatbaar is”, meldde Boels na af* 
P Van het onderhoud. 

Akkoord 

J^ijff verklaarde in Barcelona tot 
^ akkoord te zijn gekomen over 
L ^riode. „Ik heb weliswaar geen 
v'dtekening gezet, maar wel mijn 
ju 0r d gegeven. Dat is voor mij net 
i °fficieel als het zetten van een 
^dtekening onder een contract.” 

^Amsterdammer liet weten geen 
lij5 te hebben in het trainerschap 
h ens de kwalificatiewedstrijden. 
^ strookt met de opvatting van de 
(v * B-bestuurders, die Dick Advo- 
1 graag tijdens die cyclus als 

(ADVERTENTIE) 

oP=OP VERKOOP! 
Honderden 
grootse koopjes 

Kortingen tot so% 

OP=OP 

SPORT HUTH 

Hovenstraat 1 

bbach o. Worms-Landgraaf 

tel. 045-312497 


leidsman willen hebben. De assis¬ 
tent van Rinus Michels heeft in eer¬ 
ste instantie positief reageerd op de 
voorgehouden constructie. „We 
gaan met het resultaat van het ge¬ 
sprek met Cruijff terug naar Advo¬ 
caat”, aldus Boels. 

Advocaat moet de leiding tijdens de 
kwalificatieronden in handen krij¬ 
gen. „Als hij met Cruijff kan wer¬ 
ken tijdens de eindronde van het 
WK, moet je daar gebruik van ma¬ 
ken”, verwoordde Boels de overtui¬ 
ging van het sectiebestuur. De 
constructie wordt geen goedkope 
voor de KNVB. „De cijfers zijn nog 
niet concreet ingevuld, maar voor 
Cruijff was dat van secundair be¬ 
lang”, verklaarde Boels. 

Volgens het bestuurslid is het uitge¬ 
sloten dat de voormalige vedette 
van Ajax eerder dan het WK in 1994 
bij Oranje de touwtjes in handen 
krijgt, bijvoorbeeld over zes maan¬ 
den in Zweden. „De eindronde van 
het Europees kampioenschap in 
juni is niet ter sprake gekomen. 
Waar geen problemen zijn, moet je 
ze ook niet maken”, meende Boels. 

Het contract van Cruyff bij Barcelo¬ 
na loopt tot juli 1993. De Nederlan¬ 
der zelf denkt het seizoen daarna 
ook nog in de Catalaanse stad werk¬ 
zaam te zijn. Twee functies gelijktij¬ 
dig bemannen, ziet de Amsterdam¬ 
mer niet zitten. „Ik wil niet dat mijn 
werk bij Barcelona wordt geschaad 
door de taak van bondscoach”, al¬ 
dus de trainer. 

Voorzitter Nunez van de Spaanse 
landskampioen verklaarde eerder 
niet toe te staan dat Cruijff zich ge¬ 
lijktijdig met zijn werk in Barcelona 
ook nog over het Nederlands elftal 
zou ontfermen. Dat gebeurde na de 
eerste flirt tussen de KNVB en de 
Nederlander, enkele weken gele¬ 
den. Nunez kende een gelijke situa¬ 
tie in 1974, toen Rinus Michels de 
twee jobs met elkaar combineerde. Stommiteiten kosten 
Fortuna gouden punt 


Liedholm verricht 
EK-loting 

GöTEBORG — De Zweed Nils 
Liedholm verricht vrijdag in Gö- 
teborg de loting voor de strijd 
om het EK voetbal, dat in juni in 
Zweden wordt gehouden. Daar¬ 
bij zijn Nederland als titelverde¬ 
diger en het gastland geplaatst 
als groepshoofd. Liedholm is 


momenteel bondscoach van de 
nationale ploeg. De 69-jarige 
oud-international kwam 23 keer 
voor zijn land uit. Bovendien 
werd Liedholm in zijn Italiaanse 
periode vier keer kampioen met 
AC Milan. 

Naast Nederland en Zweden ne¬ 
men Duitsland, Engeland, Joe¬ 
goslavië, Sovjetunie, Frankrijk 
en Schotland deel aan de titel¬ 
strijd. 


Adrie van der Poel 
kaarsrecht naar 
vierde crosstitel 


DOOR FRED SOCHACKI 


(w°NINGEN - Lang na de 
^ h r A° e tmg tussen FC Gronin- 
e h Fortuna Sittard (2-1) be- 
Ruud Hesp er nog niets 
Q' Steeds weer herhaalde hij 
hjoorval in de achttiende mi- 
Lp ; Hoofdschuddend, vol on- 
LSrjp en woe de. „Ik had de bal 
0 K°°r het oprapen. Op de een 
s^bdere manier sprong hij tus- 
j 0 ‘ ^ijn ribben en de grasmat 
c- Ik wist meteen dat die 
er catastrofaal was. Ik kon 
ik ih de grond kruipen. Maar 
^ koop je zo weinig voor.” 

§°ed dat Ruud Hesp besloot 
n de grond te blijven. De Sit- 
sluitpost dreef FC Groningen 
de rand van de wanhoop. 
!°ak n doelrijpe kansen, veertien 
ïcjj Sc hoppen; Ruud Hesp had 
yoorgenomen zijn misser op 
lij „ ei 6en manier te verwerken. Dat 
le ^ es ondanks Groningen niet van 
Ve rwinning kon weerhouden, 
*1 L n °g pijnlijker dan het slippertje 
, Oosterpark. „Ik had liever 
kty s ec hte wedstrijd gekeept en 
A? nen °f een punt gepakt, dan 
l^Alle lof wordt mij toegezwaaid, 
d at levert geen enkel punt 

Puten heeft Fortuna Sittard 
j1 n °dig. In de Groningse gelede- 
i] L^d men het competitieverloop 
gemaal uitgetekend. VVV en 
■\r 3 degraderen, terwijl Cam- 
e n Heerenveen volgend sei- 


r 

la Uroningen-Fortuna Sittard 2-1 - 

Tg' 1-0, 22. Anton Janssen 1-1, 

tW, tulband 2-1. Scheidsrechter: Van 
r^de- Toeschouwers: 13.377. i 
2y„r' r ° n ingen: Lodewijks, Boekwee, 
N^hantovitsj, Holband, Wilson, Van 
Olde Riekerink, Huizingh. 
en * Meijer, Djurovski. 
buut* Sittard: Hesp, Maessen, 
fV» mue *’ Usta, Mordang, Dries- 
Barmentloo), Paul Janssen, 
Kes > Boogers, Anton Janssen. 


zoen de eredivisie versterken. 
Spaart heel wat reizen en levert pri¬ 
ma derby’s op. 


Venijnig 


Dat Fortuna geenszins van plan is 
het bierpompgepraat in het persho¬ 
me meer waarde te verlenen dan 
het toekomt, bleek voor de pauze. 
FC Groningen had weliswaar goede, 
kansen en een overwicht; Fortuna 
evenwel prikte herhaaldelijk venij¬ 
nig door de laatste noordelijke ver¬ 
dedigingslinie. Andrei Zigmanto- 
vich werd er zo nerveus van dat ook 
hij enkele minuten nadat Hennie 
Meijer van de blunder van Ruud 
Hesp had geprofiteerd, grandioos in 
de fout ging. 


De ervaren verdediger verspeelde 
de bal in opperste nood in de breed¬ 
te voor het eigen doel langs. Anton 
Janssen nam het cadeau van Wi- 
trussische makelij in dank aan en 
schoot fraai in het verlaten doel. 
„Twee geschenkjes en een rust¬ 
stand die een goed beeld gaf van de 
verhoudingen de lijnen,” vond 
George Kessler na afloop. Over de 
tweede helft was de Fortuna-coach 
minder te spreken. „We kregen de 
zaak niet meer in de greep en vooral 
onze middenlinie kon geen moment 
meer zorgen dat de druk verminder¬ 
de.” 


Desondanks beukte FC Groningen 
vergeefs. Ruud Hesp bleef steeds 
weer overeind, hoe dol de taferelen 
in zijn doelgebied ook waren. Fortu¬ 
na leek lange tijd de eindgong zon¬ 
der al te grote kleerscheuren te 
halen, tot dat Huub Driessen plaats 
moest maken. „Hij heeft amper ge¬ 
traind deze week, omdat hij hinder 
ondervond van een geblesseerde 
achillespees,” motiveerde Kessler 
de wissel. 

Twee minuten later was het kwaad 
geschied. Hoekschop nummer zo¬ 
veel werd door de kopsterke Harris 
Huizingh verlengd en viel voor de 
voeten van de vrijstaande Grafton 
Holband. Zijn knal was zelfs voor 
Ruud Hesp een te zware opgave. • Henk Duut blijft overeind als hij belaagd wordt door Huizingh van FC Groningen. Jos Mor¬ 
dang ( 7) en Usta wachten af. Foto: Foto: BERT WIERINGA 


Hoe kon Holband zo schielijk en 
vrij opduiken tijdens een van te vo¬ 
ren zo uitgebreid doorgenomen 
standaardsituatie? Het hoekschop¬ 
penpatroon was bekend; de op¬ 
drachten ook. De speler die bij 
corners speciaal belast was met de 
bewaking van Holband, was twee 
minuten eerder naar de kant ge¬ 
haald. 


„Het niet uitvoeren van de opdrach¬ 
ten”, brieste René Maessen, „heeft 
ons de das omgedaan. Een wissel¬ 
speler moet de taken meteen over¬ 
nemen van zijn voorganger. Zeker 
in standaardsituaties.” 

En assistent-trainer Koek Voorn 
had al twee hoekschoppen afge¬ 
wacht voordat hij de wissel Dries- 
sen/Barmentloo plaats liet vinden. 


Alsof men in de Fortuna dugout het 
kwaad had zien aankomen. Weg 
punt en weg alle formidabele kee¬ 
perswerk van Hesp. Dertien keer 
voorkwam hij treffers en twee keer 
moest hij capituleren. Door eigen 
Fortuna-stommiteit. Een stommi¬ 
teit kan de ploeg zich gezien de 
stand op de ranglijst absoluut niet 
meer veroorloven. 


DOOR WIEL VERHEESEN 

VALKENSWAARD — Daags voor¬ 
dat in Valkenswaard het NK cyclo¬ 
cross plaatsvond, kon Adrie van der 
Poel amper lopen wegens een ge¬ 
blokkeerde wervel. Dat kwam om¬ 
dat hij zich tijdens een verkennings¬ 
tocht op het parcours verstapt had. 
Gistermiddag rond half vier pas¬ 
seerde de 32-jarige Brabander jui¬ 
chend en kaarsrecht de eindstreep. 
Het was de vierde achtereenvolgen¬ 
de keer, dat hij zich ’s lands beste 
veldrijder toonde. 

Huub Kools en ex-wereldkampioen 
Henk Baars werden naar respectie¬ 
velijk de tweede en derde plaats 
verwezen. Frank van Bakel eindig¬ 
de als vierde. 

Of genoemd kwartet over drie we¬ 
ken ook de vaderlandse WK-ploeg 
in het Britse Leeds vormt, staat nog 
te bezien. Van der Poel, Kools en de 
reeds in een vroeger stadium aange¬ 
wezen Van Bakel zijn zeker van een 
ticket. Voor de resterende plaats 
komen in aanmerking Henk Baars, 


Zes Nederlanders 
bijten spits af 

MELBOURNE — Van de tien Ne¬ 
derlanders in het Australian Open, 
het eerste grand slam tennistoer¬ 
nooi van het jaar, komen er vandaag 
op de eerste dag zes op de baan. 
Schapers, Eltingh en Koevermans 
openen het toernooi met hun par¬ 
tijen tegen respectievelijk Cham¬ 
pion, Braasch en Fitzgerald. Haar¬ 
huis en Siemerink staan in de derde 
partij van de dag. Haarhuis speelt 
op een showcourt tegen de Zwitser 
Hlasek, Siemerink op een achteraf- 
baantje tegen de Australiër Palmer. 
De laatste die maandag in actie 
komt, is Manon Bollegraf. Zij ont¬ 
moet in de slotpartij van de dag 
Michele Jaggard. Krajicek, Schultz. 
Jagermans en Kamstra spelen mor- 
, gen hun eerste partij. 


Martin Hendriks en Mare van Or- 
souw. Na de cross in het Zwitserse 
Wetzikon. op 26 januari, hakt 
bondscoach Hennie Stamsnijder de 
knoop door. 


Limburgse profs ontbraken giste¬ 
ren in het veld van eenentwintig 
deelnemers. Bij de amateurs, waar 
de 24-jarige Edward Kuijper zich 
zaterdag al de sterkste toonde, 
kwam René Kuhlman uit Baarlo 
niet verder dan de twaalfde plaats. 
Noël van der Leij en Pascal Alle- 
leyn werden respectievelijk acht¬ 
tiende en eenentwintigste. 


Zie verder pagina 1 8 

• Het weekeinde van 
Adrie van der Poel 


(ADVERTENTIE) 


Oók 


NedCar 

werd 

gerealiseerd 

door 


LElfO 

LICHTREKLAME 

SUSTEREN 

04499-1833 

Maandag 13 januari 1992 • Pagina 1? 

Vitesse-WV 
6-1 

Volendam-Roda JC 
3-2 

Feyenoord-Den Haag 
3-0 

PSV-Sparta 
4-1 

RKC-Twente 
4-1 

Gronmgen-Fortuna Sittard 


2-1 

Graafschap-Utrecht 
0-0 

SVV Dordrecht-WUlem 11 


0-3 

PSV 

20 

14 

6 

0 34 48- 19 

Feyenoord 

21 

13 

6 

2 32 32- 13 

Ajax 

20 

13 

3 

4 29 47- 15 

Vitesse 

20 

10 

6 

4 26 34- 16 

Groningen 

19 

9 

6 

4 24 29 - 18 

Twente 

21 

9 

5 

7 23 37-30 

Roda JC 

20 

8 

5 

7 21 28-28 

Sparta 

20 

7 

7 

6 21 31-35 

Utrecht 

21 

5 

11 

5 21 21-21 

RKC 

20 

6 

8 

6 20 38 - 33 

Willem II 

20 

7 

5 

8 19 26-26 

SVV Dordrecht '90 

19 

7 

3 

9 17 28-41 

MVV 

20 

5 

7 

8 17 19-29 

Volendam 

21 

6 

5 

10 17 21-31 

Den Haag 

21 

3 

7 

11 13 18-42 

Graafschap 

21 

3 

5 

13 11 18-37 

Fortuna Sittard 

19 

1 

8 

10 10 17-31 

VVV 

19 

1 

5 

13 7 18-45 

Vrijdag 20.00 uur: 

Roda JC-Feyenoord 

Fortuna Sittard-Graafschap Zaterdag 19.30 uur: 

WV-Volendam 
Willem Il-Utrecht 

Zondag 14.30 uur: 

Twente-Groningen 

SVVDordrecht-Vitesse 
Sparta-RKC 

Ajax-PSV 

Den Haag-MVV 


EREDIVISIE 

1. Bergkamp (Ajax) 18; 2. Decheiver (RKC) 
16; 3. Mulder (Twente) 12; 4. Kieft (PSV) 11; 
5. Kalusha (PSV), De Boer (Twente) 9; 7. 
Van der Laan (Den Haag), Wouden (SVV/ 
Dordrecht ’90), Loeffen en Van den Brom 
(beiden Vitesse) en Clayton (Volendam) 8, 
12. Winter (Ajax), Damaschin (Feyenoord), 
Boogers (Fortuna Sittard), Meijer (Gronin¬ 
gen). Vurens (Sparta), Smolarek (Utrecht) 
7. 

EERSTE DIVISIE 

1. Tammer (Excelsior) 23; 2. Van Roon (AZ) 
19; 3. Hoop (Telstar) 16; 4. Velten (Heracles), 
Mutsaers (RBC), Wubben (TOP) 15; 7. Van 
Hooijdonk (NAC), De Roode (Telstar), Ca- 
mataru (Heerenveen) 13; 10. Roelofsen 

(Heerenveen) 12; 11 De Gier (BW Den 
Bosch), Lammers (NAC) 11: 13. Regtop 
(Telstar). Keur (Haarlem). De Jonge (Em- 
men) 10; 16. Oostrom (Telstar). Van Schijn- 
del (BW Den Bosch) 9. 


Rood: Verberne (VVV). Geel: Anton Vries- 
de en Lems (Den Haag), Stuyt (Volendam). 
Van Leenders (VVV). De Wijs (De Graaf¬ 
schap), Van Hoogdalem (RKC), De Getrou¬ 
we (Sparta). Meeuwsen (Willem II); Bults 
(BW Den Bosch), Schenning en Piqué (Go 
Ahead Eagles), Taument en Ridderhof (Ex¬ 
celsior), Lok (NEC), Fühler (Veendam), 
Colmschot (Heracles), Van Galen (Haar¬ 
lem), Stroes, Ruitenbeek en Den Turk (AZ), 
Teuben en Frijns (Eindhoven). 


eerste divisie 


Heracles-Veendam 2-0 

Haarlem-TOP 1-0 

AZ-Eindhoven 0-2 

BW Den Bosch-GA Eagles 0-2 

Wagenmgen-Telstar afg. 

NEC-Excelsior 3-0 

RBC-Zeeland afg. 

Emmen-Cambuur uitg. 

Heerenveen-NAC afg. 

Cambuur 23 12 6 5 30 42-31 

Heerenveen 22 13 3 6 29 52-31 

Telstar 22 11 6 5 28 57-36 

NEC 23 11 6 6 28 41-26 

Haarlem 23 12 4 7 28 36-34 

RBC 23 10 7 6 27 42-33 

Wagenmgen 22 10 5 7 25 28-22 

BW Den Bosch 23 10 5 8 25 38-32 

GA Eagles 23 10 5 8 25 39-34 

Heracles 23 9 7 7 25 39 - 34 

AZ 23 9 6 8 24 43 - 30 

NAC 22 7 9 6 23 34 - 29 

Eindhoven 22 7 8 7 22 28-31 

Veendam 23 8 5 10 21 27-34 

Zwolle 24 6 8 10 20 31-39 

Emmen 22 5 8 9 18 23-38 

Excelsior 23 8 2 13 18 41-56 

TOP 24 4 7 13 15 28-48 

Helmond Sport 22 4 6 12 14 28-49 

Zeeland 22 3 3 16 9 23-53 

Heracles, Cambuur L. en Go Ahead Eagles 
periodekampioenen. 

VIERDE PERIODE 


BELGIE 


Eindhoven 532087-2 

RBC 5 3 2 0 8 11- 8 

AZ 5 3 1 1 7 13- 4 

NEC 5 3 1 1 7 11- 5 

Heerenveen 4 3 0 1 6 16-6 

Telstar 422069-2 

Heracles 5 2 2 1 6 6-5 

Haarlem 5 3 0 2 6 9- 10 

Veendam 5 13 15 3-3 

Cambuur L 5 13 15 10-11 

GA Eagles 5 2 1 2 5 7-9 

Emmen 412 147-6 

BW Den Bosch 5 1 224 8-9 

Zwolle 6 1 2 3 4 5- 11 

NAC 411237-7 

Helmond Sport 5 0 3 2 3 5- 12 

TOP 6 1 1 4 3 8- 14 

Wageningen 4 1 0 3 2 5-6 

Zeeland 4 1 0 3 2 5-13 

Excelsior 5 1 0425- 14 

Woensdag 19.30 uur: 

Heerenveen-Heracles 
Zaterdag 19.30 uur: 

Excelsior-RBC 
Telstar-NEC 
GA Eagles-Wagenmgen 
TOP-AZ 

Helmond Sport-Haarlem 
Veendam-Zwolle 
NAC-Cambuur 
Zeeland-Emmen 

Zondag 14.30 uur: 

Etndhoven-BW Den Bosch 


scoreverloop 


EREDIVISIE 

PSV - Sparta 4-1 (1-1). 9. Romario 1-0; 15. 
Gerard de Nooijer 1-1; 66. Kieft 2-1; 75. 
Hoekstra 3-1; 90. Romario 4-1. Scheidsrech¬ 
ter: Uilenberg Toeschouwers; 23.600. 

PSV: Van Breukelen; Gerets, Valckx (78. 
Prommayon), Van Tiggelen en Koeman, De 
Jong, Popescu en Van Mol; Kieft, Romario 
en Ellerman (29. Hoekstra). 

Sparta: Metgod; Faber, Van der Gaag, 
Veldman en Gerard de Nooijer; Sandel, 
Dennis de Nooijer en Valke; Vurens, De 
Getrouwe en Helder (65 Simons). 

SVV Dordrecht '90 - Willem II 0-3 (0-1). 36 
Van Gastel 0-1; 70. Stewart 0-2; 77. Van Geel 
0-3. Scheidsrechter; Luijten. Toeschou¬ 
wers: 1500. 

SVV/Dordrecht '90: Hiele, Boessen, Trust- 
full. Vonk (64. Breetveld) en Refos; Gorré, 
Van Wattum en Wilsterman; Simons, Lan- 
gerak en Wouden. 

Willem II: Jansen, Meeuwsen (87. Smits), 
Mallien, Dijkstra en Meijs; Feskens, Van 
Geel en Van Gastel; Stewart, Vincent en 
Overmars (81 Laros). 

RKC - Twente 4-1 (1-0). 45. Hoekstra 1-0; 48. 
Mulder 1-1; 58 Decheiver 2-1, 63. Decheiver 
3-1; 89. Beerens 4-1. Scheidsrechter: Reyg- 
wart. Toeschouwers: 2800. 

RKC: Teeuwen; Hutten, Nacimento, 

Brands en Richardson; Beerens, Van Hoog- 
daiem (77 Van Herpen) en Van Hintum; 
Luhukay, Decheiver en Hoekstra. 

Twente: Boschker; Gaasbeek, Karnebeek, 
Zwijnenberg (70. Van Halst) en Kool; Paus, 
Schmidt (70. Van Rabenswaaij) en Numan; 
Mulder, De Boer en Leurink. 

De Graafschap - Utrecht 0-0. Scheidsrech¬ 
ter: Blankenstein. Toeschouwers: 5.100. 

De Graafschap: Olyslager; Ten Hag, Tren- 
telman, Vreman en Van Kessel; Leeuwerik, 
Kraay en Godee, Koolhof (81. Van de 
Brink), Hofstede en De Wijs. 

Utrecht: Van Ede; Verrips, De Koek, Roest 
en Van der Meer; Van der Net, Oosterhuis, 
Bijl en Plugboer; Lindenaar en Smolarek 
(76. De Kruyff). ‘ 

Feyenoord - Den Haag 3-0 (1-0). 11. Van 
Gobbel 1-0; 68. Otto 2-0 (eigen doel); 76. Ot- 
to 3-0 (eigen doel). Scheidsrechter: Houben. 
Toeschouwers: 14.111. 

Feyenoord: De Goey; Van Gobbel, Fraser, 
Metgod en Heus; Sabau (46. Kiprich), Bosz 
(76. Troost), Scholten den Witschge; Tau¬ 
ment en Blinker. 

Den Haag: Stam; Purvis, Anton Vriesde, 
Lems en Schellevis; Van der Laan, Otto, 
Valk, Danen en Van Eykeren (72. Abben- 
huis); Houtman. 

EERSTE DIVISIE 

AZ - Eindhoven 0-2 (0-0). 71. Wasiman 0-1; 
80. Wasiman 0-2 (strafschop). Scheidsrech¬ 
ter: Jol. Toeschouwers: 3350. 

Haarlem - TOP 1-0 (0-0). 87. Van Galen 1-0. 
Scheidsrechter: Blommesteyn. Toeschou¬ 
wers: 1259. 

Heracles - Veendam 2-0 (1-0). 25. Holsgrove 
1-0; 83. De Vries 2-0. Scheidsrechter: 
Schaap. Toeschouwers: 1100. 

NEC - Excelsior 3-0 (0-0). 56 Van Wonderen 
1-0; 58. Paymans 2-0; 90. De Romijn 3-0. 
Scheidsrechter: Sterk. Toeschouwers: 1250. 
BW Den Bosch - Go Ahead Eagles 0-2 
(0-0). 60. Boere 0-1; 90. Bouwmeester 0-2. 
Scheidsrechter: Schuurmans. Toeschou¬ 
wers: 1398 


Anderlecht-Kortrijk 6-0 

Beveren-RWDM 1-1 

Club Luik-Cercle Brugge 2-2 

Lierse-Gent 1-0 

Ekeren-Charleroi 2-2 

Lokeren-Mechelen 1-4 

Club Brugge-Standard 0-0 

Eendracht Aalst-Antwerp 0-3 

,Waregem-Genk 2-2 

Stand: Anderlecht 18-29; Mechelen 18-27; 
Club Brugge 18-25; Standard 18-25; Ant- 
werp 18-21; Cercle Brugge 18-21; Gent 
18-20; Lierse 18-19; Waregem 18-17; Club 
Luik 18-17; Ekeren 18-17; Lokeren 18-15; 
Reveren 18-15; Genk 18-13; RWDM 18-13; 
Kortrijk 18-12; Charleroi 18-10; Eendracht 
Aalst 18-8. 

ENGELAND 

Arsenal-Aston Villa 0-0 

Chelsea-Tottenham 2-0 

Coventry-Queen’s Park 2-2 

Crystal Palace-Manchester City 1-1 

Liverpool-Luton 2-1 

Manchester United-Everton 1-0 

Norwich-Oldham 1-2 

Nottingham Forest-Notts County 1-1 

Southampton-Sheffield United 2-4 

West Ham-Wimbledon 1-1 

Sheffield Wednesday-Leeds 1-6 

Stand: Leeds 25-52; Manchester United 

23- 51; 24-49; Liverpool 24-41; Manchester 
City 25-41; Sheffield Wednesday 24-40; As¬ 
ton Villa 24-37; Arsenal 23-34; Crystal Pala- 
ce 23-34; Tottenham 23-33; Everton 25-33; 
Nottingham Forest 24-32; Chelsea 25-32; 
Queen’s Park Rangers 25-31; Norwich 

24- 30; Oldham 24-30; Coventry 24-28; Wim- 
bledon 24-27; Notts County 24-26; Sheffield 
United 25-24; Luton 24-22; West Ham 24-21; 
Southampton 24-19. 

SPANJE 

Logrones-Atletico Madrid 1-0 

Mallorca-Espanol 1-0 

Burgos-Real Sociedad , 0-1 

Albacete-Zaragoza 1-1 

La Coruna-Oviedo 0-0 

Gijon-Valencia 0-3 

Sevilla-Tenerife 4-1 

Athletic Bilbao-Cadiz 3-1 

Barcelona-Valladolid 2-1 

Real Madrid-Osasuna 5-2 

Stand: Real Madrid 17-29, Barcelona 17-24, 
Atletico Madrid 17-23, Zaragoza 17-22, Va- 
lencia 17-22, Sevilla 17-20, Burgos 17-19, 
Gijon 17-19, Albacete 17-19, Oviedo 17-17, 
Real Sociedad 17-16, Logrones 17-16, La 
Coruna 17-14, Athletic Bilbao 17-14, Teneri- 
fe 17-13, Osasuna 17-13, Cadiz 17-11, Valla- 
dolid 17-11, Mallorca 17-8 Espanol 17-8. 

ITALIË 

Cagliari-Juventus 1-1 

Foggia-Genoa 1-0 

Inter Milan-Bari 1-0 

Napoli-Fiorentina 1-0 

Parma-Ascoli 2-0 

AS Roma-Cremonese 3-0 

Sampdona-Lazio 1-0 

Tormo-Atalanta 1-1 

Verona-AC Milan 0-1 

Stand: AC Milan 16-27; Juventus 16-24; Na- 
poü 16-21; Lazio 16-18; Inter 16-18; Parma 
16-18; Atalanta 16-17; Foggta 16-17; Torino 
16-17; AS Roma 16-17: Genoa 16-17; Samp- 
doria 16-16; Fiorentina 16-14; Verona 16-13; 
Caglian 16-11; Cremonese 15-8, Ban 16-7; 
Ascoh 16-6. 


Lotto 2. Winnende getallen: 
2-13-20-27-33-36. Reservegetal: 30. Deelne¬ 
mers: 517.068. Prijzengeld: 1.073.511,00. 
Cijferspel 2. 756853. Deelnemers: 255.079. 
Vaste prijzen. 

Toto 2. Juiste kolom: 1-1-11-1-1-3-2-1-2-3-2. 
Deelnemers: 20.057. Prijzengeld: 51.210,00. 
Toto-gelijk 2.Winnende wedstrijden: 
12-13-17-20-27. Toegevoegd: 10. Deelne¬ 
mers: 2040. Prijzengeld: 5806,00. 

Belgische lotto. Winnende getallen: 
9-22-24-35-38-42. Bijkomend nummer: 1. 
Joker: 7 2 2 1 0 2 2. 

Duitse lotto. Winnende getallen: 
1-3-18-21 39-45. Reservegetal: 49. 

Spiel '77: 0275811. 

Joegoslavië wil 
toch naar Zweden 

BELGRADO - Joegoslavië is van 
plan toch mee te doen aan de ein¬ 
dronden van het EK voetbal in 
Zweden. Dat verklaarde de secreta¬ 
ris van de Joegoslavische bond, 
Dusan Marovic. „Wij voldoen aan 
alle voorwaarden van de Europese 
voetbalunie,” zei Marovic. De 
Zweed Lennart Johansson, voorzit¬ 
ter van de Uefa, verklaarde onlangs 
nog, dat hij zich niet kan voorstel¬ 
len, dat Joegoslavië gezien de oor¬ 
logssituatie in dat land aan het EK 
zal deelnemen. Op 16 januari zal het 
Uefabestuur zich over de kwestie 
Joegoslavië buigen. 


# BOKSEN - De Heerlense 
bokser Wim Thelen zal vol¬ 
gende maand opnieuw uit¬ 
komen voor Jong Oranje. 
De BVH’er is geselecteerd 
voor het Canabertoernooi 
dat van 14 t/m 16 februari in 
het Deense Mölse wordt ge¬ 
houden. 


* Geleense ploeg komt terug na 3-1 achterstand 

Eaters redt gelijkspel 


kaarten i 


buitenland i 


Van onze correspondent 
THEO KEYDENER 


GELEEN - Meetpoint/Eaters 
en Gunco Panda’s Rotterdam 
bleven in Geleen steken op 
een gelijkspel: 3-3 (0-0, 1-2, 2-1, 
0-0). De verlenging van vijf mi¬ 
nuten leverde eveneens geen 
winnaar op. Beide teams 
handhaafden zich met een ge¬ 
lijk aantal punten op de twee¬ 
de plaats achter Tilburg, dat 
van Heerenveen won. 

Eaterscoach Cliff Stewart was te¬ 
vreden over het resultaat. „De ploeg 
knokte op karakter terug na een 1-3 
achterstand. We ziten in een fase 
van moeilijke wedstrijden. Het re¬ 
sultaat komt nu op de eerste 
plaats.” 

Mari Saris (Eaters) en Joroslav Sec- 
vik (Panda’s) kregen van scheids¬ 
rechter Hoekstra na een vechtpartij, 
in de tweede periode ’rood’. 


Ofschoon de Eaters nog steeds de 
scherpte van de eerste competitie- 
helft missen, was er weer volop 
sfeer in de ijshockeytempel Glaner- 
brook. Beide teams gingen condi¬ 
tioneel tot het «iterste. De persoon¬ 
lijke duels werden op het scherp 
van de snede uitgevochten, vaak tot 
op het randje van het toelaatbare. Binnie 


Met een 0-0 stand sloten beide par¬ 
tijen de eerste periode af. In de 
tweede periode zette Troy Binnie de 
thuisclub op voorsprong, die echter 
veranderde in een 1-2 achterstand. 
Rotterdam profiteerde daarbij van 
spelersvoordeel (Van Rooy en Jans¬ 
sen op de strafbank). 


Meetpoint/Eaters kon in de derde 
periode met veel moeite de schade 
beperken tot een tegendoelpunt. In 
vierde minuut buitte Tij nagel een 
numerieke meerderheid (Boh op de 
strafbank) uit: 1-3. Eaters wankelde, 
maar hield het hoofd koel met pres- 
sie-ijshockey. Brant verkleinde tot 
2-3 en even later kwam gelijkmaker 
van de stick van Binnie. Hoewel 
Rotterdam heftig tegen de treffer 
protesteerde, bleef scheidsrechter 
Hoekstra onverbiddelijk: 3-3. 


# Rotterdam-doelman O’Brien (knielend) en de verdedigers Molenaar en Morisson kijken toe 
hoe Binnie (vierde van links) de 3-3 gelijkmaker scoort. Boh (tweede van links) ziet dat het raak 
is. Foto: JOHN SMEETS 


Dwaling en averij 
deren Auriol niet 


GROOTFONTEIN - Een dwaling 
en een oververhitte motor in Nami¬ 
bië hebben de voorsprong van Hu- 
bert Auriol in de Rally Parijs-Kaap-, 
stad nauwelijks gereduceerd. Vier 
dagen voor het bereiken van de fi¬ 
nish heeft de Fransman zes minu¬ 
ten en negentien seconden voor¬ 


sprong op de Duitser Weber. „Dat is 
genoeg,” hoopt Auriol. Slechts hon¬ 
derd kilometer tellen nog mee voor 
het klassement. 

Van de weinige klassementsproe¬ 
ven die overbleven, viel zaterdag 
een groot deel weg. Na 104 kilome- 


Of- *'■''/ * J'i -nm4 


■ 75*23 


Dirks leidt hier nog voor Keino. Aan de finish zijn de rollen omgekeerd. 

Lambregls elfde in Egmond aan Zee 

Keino aan de haal 


ter van Namibe in Angola naar Rua- 
cana, vlak over de grens met Nami¬ 
bië, werden eerst de motorrijders 
verrast. Een meestal droge rivier¬ 
bedding was door hevige regenval 
volgelopen met water, tot zestig 
centimeter diep. 

Leider Peterhansel en nummer 
twee Laporte probeerden de rivier 
te doorwaden. Dat lukte niet. Van¬ 
daar dat de twee een lift met de heli- 
copter kregen naar de overkant, 
waar anderen in spanning afwacht¬ 
ten. Op gezag van de organisatie 
keerde de hele meute daarop terug 
naar Namibe. 

Zondag was de etappe naar Groot- 
fontein. Auriol was de eerste die 
verdwaalde, omdat zich meer afsla¬ 
gen aandienden dan was verwacht. 
Bovendien moest hij een tijdje met 
een oververhitte motor langs de 
kant. Navigator Monnet wist dat na 
anderhalve kilometer een controle¬ 
punt moest volgen. Toen dat niet 
opdoemde, besloten de twee rechts¬ 
omkeer te maken, waardoor ze met 
hun Mitsubishi weer op de goede 
weg kwamen. 


Verkeersregel 

vergeten 

GROOTFONTEIN — In Namibië 
rijdt het verkeer links, net als in 
Engeland. De Franse motorrijder 
Francis Alti botste tijdens de ral¬ 
ly Parijs-Kaapstad in de etappe 
naar Grootfontein frontaal tegen 
een auto met toeschouwers, om¬ 
dat hij deze verkeersregel was 
vergeten. 

Alti liep breuken op in armen, 
bekken, benen en neus, en heeft 
voorts een hersenschudding. Hij 
is buiten levensgevaar, maar ver¬ 
keert in shocktoestand. 

Alti moet tien dagen in het zie¬ 
kenhuis blijven voor de nodige 
operaties. 


EGMOND AAN ZEE - In twintig 
halve marathons door de duinen en 
langs het strand van Egrnond aan 
Zee is het een loper nooit gelukt de 
wedstrijd twee jaar achtereen te 
winnen. Tonnie Dirks, de meervou¬ 
dige nationale kampioen veldloop, 
was er zondag bij het vierde lu¬ 
strum dicht bij. De Brabander, die 
met de Keniaan Joseph Keino het 
7.700 deelnemers tellende veld aan¬ 
voerde, moest in de slotfase echter 
buigen voor de Afrikaan. 


Simpelveld verslaat 
Maastrichtse Boys 

MAASTRICHT - Simpelveld is 
winnaar geworden van het Daalhof- 
voetbaltoernooi. 

In de finale bleef Simpelveld met 
4-2 de baas over Maastrichtse Boys. 
MVV 2 revancheerde zich gisteren 
voor de minder goede prestaties 
door een overwinning met 8-3 op 
De Heeg. MW 2 legde hiermee be¬ 
slag op de derde plaats. 

Bij de B-teams werd Simpelveld 2 
winnaar door Maastrichtse Boys 2 
met 4-2 te verslaan. 


Dirks en Keino kwamen na de veer¬ 
tien kilometer door de duinen als 
eersten het strand op. Het duo had 
een kleine voorsprong op een lang¬ 
gerekte groep van negen concurren¬ 
ten. Dirks kwam verscheidene 
malen enkele meters los, maar de 
soepele Keino slaagde er elke keer 
weer in aansluiting te krijgen om 
tenslotte het pleit in zijn voordeel te 
beslechten. 


Cor Lambregts werd elfde. Hij had 
gehoopt op een plaats bij de eerste 
tien. Tot vlak voor het strand kon 
hij zich in de kopgroep handhaven. 
Daarna verloor hij terrein. 

Nico Hamers werd 28ste in 1.07.15, 
Marco Gielen dertigste en Wil Pe- 
pels veertigste. Wilma Rusman 
deed van zich spreken met een tien¬ 
de stek bij de dames. 


sport kort 


• OVERLEDEN - In Jerevan is 
de voormalige schoonspringer 
David Ambarzoemjan overleden 
aan de gevolgen van een hartin¬ 
farct. De Armeniër, die in Split 
(1981) en Rome (1983) de Europe¬ 
se titel veroverde op de tien- 
metertoren, is 36 jaar geworden. 


Hoofdprijs voor Bokhorst 


Van onze correspondent 

HEERLEN - Tony Bokhorst heeft 
het invitatietoernooi van de tennis¬ 
kring Heerlen gewonnen. In de fina¬ 
le versloeg hij Pascal Savelkoul, 
omdat zijn service-volleyspel beter 
verzorgd was. Bij de dames toonde 
Jenny Tielman aan, dat zij weer te¬ 
rug is na haar blessure. De tot favo¬ 
riete aangewezen Andrea Kriescher 
ging in de poule onderuit tegen Ni- 
cole Sangers. Kriescher moest hier¬ 
door in de kwartfinale tegen Tiel¬ 


man spelen. Zij had niets in te- 
brengen en verloor met 9-2. 

In eindstrijd had Tielman het aan¬ 
vankelijk moeilijk tegen Rachelle 
Vingerhoeds. Na een 2-1 achter¬ 
stand herstelde ze zich, waarna ze 
het duel met 8-6 in haar voordeel 
besliste. 

Het Heerlense Winterdubbelkam- 
pioenschap leverde in het heren¬ 
dubbel C een zege op voor Berry 
Coumans en Richard Bastings die 
in de finale Bas Kemperink en Dick 
Schuurhoff met 9-7 versloegen. Het 
damesdubbel was bij de gong nog 


niet beslist. In de extra game scoor¬ 
den Melanie Bodeutsche en Saskia 
Bonnen het beslissende punt: 7-6 
tegen Goika Coenemans en Ilvy 
Wouters. 

In de kwalificatie van het Portugese 
Satellitecircuit in Vilamoura is Ro¬ 
gier Wassen goed van start gegaan. 
De nationale nummer één tot en 
met 16 jaar versloeg in de eerste 
ronde een twintigjarige Amerikaan 
met 3-6, 6-1, 6-1. Zijn tweede tegen¬ 
stander uit Duitsland versloeg hij 
met 6-1, 6-1. Ramon Lacroix verloor 
in de eerste ronde van een Italiaan. 


Poolbiljarüitel 
voor Guido Merx 

GELEEN - Guido Merx va 11 
het Kerkraadse Palleti Boys ü 
door een 4-1 zege in de final® 
tegen Marcel van Keeken vafl 
PBC Rolduc Nederlands pool' 
biljartkampioen in de C-klass® 
geworden. Van Keeken begon 
met een overwinning. Me# 
won daarna vier partijen op rij- 
John Onink (PBC de Sport 
Heerlen) en Toon Moerkerk 
(PBC Brandwapen Landgraaf) 
legde beslag op de gedeeld® 
derde plaats. Guido Merx 
Marcel van Keeken promoV®" 
ren automatisch naar de 
klasse. 

Duitse equipe 
wint Eitëlrally 

ADENAU - De Duitse equif* 
Andy Wetzelsperger-Klaus W*' 
cha zegevierde met een Toyot® 
Celica GT4 in de Eifelrally op 
en rond het Nürburgcirciiit 
Tweede op 5.21 werd het du® 
Depping-Wendel met Ford 
Siërra Cosworth 4x4 en derd® 
op 7.00 het Griekse koppel Jté' 
ger-Stevanis met Lancia Int 6, 
grale 18V. De Nederlanden 
Van den Hoorn (Putten) et> 
Sindhammer (Helden) viele® 
uit met een defecte versnel' 
lingsbak, opgelopen in de z®' 
vende klassementsproef. D* 
rally omvatte dertien klass®” 
mentsproeven. 

Dick Jaspers I 
strandt in finale 

TAASTRUP — De inspanni®' 
gen tijdens de wereldbeker 
toernooien hebben Dick Ja®' 
pers veel energie gekost. P e 
Brabantse driebander haald® 
bij het Europese Grand Pri*' 
toernooi in het Deense Ta 3 " 
strup overtuigend de final® 1 
maar kon daarin de concentr®' 
tie niet meer opbrengen d® 
voor eigen publiek spelend* 
Tonnie Carlsen in de probl®" 
men te brengen. Jaspers vef' 
loor in drie sets: 8-15 10-15 3-1* 

f 

Herkansing 
Edwin Moses ] 

LOS ANGELES - Edwin M®" J 
ses is nog niet verloren voor d® 
Olympische Winterspelen J 

Albertville. De Olympisch* , 
kampioen hordenlopen kr w \ 
een herkansing in de tw®*, \ 
mansbob. Moses, Gault & 
Harrell werden zaterdag do®* ] 
de arbitragecommissie van b® j 
Amerikaans Olympisch Cort®' , 
té in het gelijk gesteld. Het tri* . 
had protest aangetekend teg®! 1 | 
de manier waarop de Am®^ ( 
kaanse selectiewedstrijden °P|i 
de Olympische piste in LaK*!; 
Placid waren verlopen. Kor \ 
voor die trials waren de sel® c ’jl 
tienormen gewijzigd zond®* ' 
voorkennis van het drietal. ! 1 

Sabatini ' 

, ( 

in topvorm j J 

SYDNEY/ADELAIDE - G a jl 
briela Sabatini en Jim Coufi®* 
hebben op overuigende wij 2 * 
hun kandidatuur gesteld vb®* 
de titels in het Australisch* 
grand slam toernooi in M®*’ 
bourne. De Argentijn®*! 
schoonheid opende het j&r 
met de toernooiwinst in Sy®\ 
ney. In de finale stond ze teg®*| 
Aranxta Sanchez slechts tW®* 
games af, 6-1 6-1. Courier d®' l 
monstreerde in het exhibitjf r 
toemooitje van Adelaide zij 11 ! * 
topvorm. De speler uit Florid*: c 
stond tegen Sampras, Jobf / 
McEnroe en Chang geen set £*’ ^ 

k 

Coene rekent \ 
op uitzending \ 

TAIPEH - Eline Coene reke®‘ ö 
op uitzending naar het Oly 1 ^ 'j 
pisch badmintontoernooi f d 
Barcelona. Met haar derd* v 
plaats in het enkelspel en e®f ® 
tweede in het dubbel met pau 
ner Erica van den Heuvel in d 
Taiwan Open gaat ze er van U** 
voldaan te hebben aan df'/ 
NOC-norm van vormbehoud 
„Ik was genomineerd,” ald®* Q 
Eline Coene vanuit Taipeh. „j* s 
moest vormbehoud tonen. P s 
heb dat gedaan, want het 
een heel zwaar toernooi.” 

Knappe rentree 
Miijain Hooman 

BIRMINGHAM - MirjiUj 
Hooman-Kloppenburg he®-, 
’vanuit het niets’ de open Bh 
se titelstrijd tafeltennis gewo* 1 , 
nen. In de finale versloeg ze d‘ 
Roemeense Badescu in vier g 
mes. In de kwartfinales had 2 
zich ontdaan van de Europc^ 
nummer een, Csilla Batorfi, ®*| 
in de halve eindstrijd van d 
Japanse nummer een, Hosb* 
no. Hooman is pas terug na e®* 
hardnekkige blessure. TijdehJ 
het NK schoot ze nog te k o* 
tegen Bettine Vriesekob^ 
maar in Birmingham sloeg ^ 
knap toe. Maandag 13 januari 1992 • Pagina 13 


limburgs dagblad Onnodige nederlaag van ploeg Adrie Koster in 


Volendam 


Zuur verlies Roda JC 


• Ogechukwu 
probeert zittend in de 
slotfase in een uiterste 
poging te scoren. 


Ondanks nederlaag houden \ enlonaren moed 


VVV verpletterd 
door Vitesse 


^DQOR BERT GROOTHAND 

JOLENDAM - „Voetballend 
^bben we Volendam com- 
Meet van de mat gespeeld.” Zo 
JP het oog een krasse uit¬ 
spraak van Roda JC-trainer 
Mde Koster na de 3-2 neder¬ 
ig tegen de Noordhollan- 
J er s. Het was echter de volle¬ 
re waarheid en niets dan die 
^arheid. Probleem is echter 
je aan die wetenschap niet 
^ gek veel hebt als je tegen- 
^aiider meer doelpunten 
dan jijzelf. De 3-2 over¬ 
zetting van Volendam kan 
l et anders omschreven wor- 
er * dan Verschrikkelijk on- 
, e hliend’. De Kerkradenaren 
e oben gisteren evenwel een 
~®de kans laten liggen op een 
j nuttige overwinning 

w de vooravond van zware 
| üe ls tegen Feyenoord, MVV 

! e PPSV. 

is ongelooflijk triest dat we 
j£ 6r verloren hebben,” verklaarde 
laster gistermiddag. „De stijgende 
2at er duidelijk in en het is dan 
* heel zuur te verliezen door drie 
^ r Soonlijke fouten. We zijn na die 
(, achterstand in de tweede helft 
tjjV goed begonnen, maar als je 
^nen vijf minuten de derde goal 

krijgt, doet die je de das om." 

JC begon na rust met een 
yW beleg van het Volendamdoel. 
J* Berghuis kwam de bal bij de 
i ö Urf teur Smeets die op zijn beurt 
> (^'Fortunees Clayton in stelling 
Öftf Clayton kapte vervolgens 
i „ sta en met hem heel Roda JC 
sy 3-0. Einde hoop op een goed re- 
kat, einde verhaal. Vitesse-VVV 6-1 (2-1). 9. Hilgers 1-0; 31. Van de Brom (penalty) 2-0; 45. Van Leenders 
2-1; 58. Van de Brom (penalty) 3-1; 71. Latuheru 4-1; 80 Vermeulen 5-1; 85. Latuheru 
6-1. Toeschouwers: 4.065. Scheidsrechter: Van Dijk. Rode kaart: Juno Verberne 
(VVV, 30e min.). Gele kaart: Leenders (VVV) 

Vitesse: Van der Gouw, Sturing, Van der Brom. Bos, Vermeulen, Laamers. Loeffen 
(83. Krijgsman), Eyer, Latuheru, Hilgers, Cocu. 

WV: Roox, Verberne, Rayer, Polman, Teeuwen, Smits, Dnessen, Spee (59. One), 
Van Leenders, Haan, Venetiaan. 


Van onze correspondent 
HENK HAFMANS 


ARNHEM - „Toch kan ik WV nog 
in de eredivisie houden. Dan moet 
ik twee spelers aantrekken. Die ene 
is Mario Piqué die we kunnen hu¬ 
ren van Go Ahead Eagles. Een der¬ 
gelijke ’breker’ op het middenveld 
missen we. Die andere is een potige 
linkshalf wiens naam ik liever niet 
noem want er zijn meer kapers op 
de kust. Een kostenplaatje van circa 
honderdtienduizend gulden. Welke 
Venlonaar geeft me dat?” aldus trai¬ 
ner Henk Rayer na het verlaten van 
het pershome op weg naar de be¬ 
stuursruimte van het Vitesse-sta- 
dion. Een glimlach was niet te 
bespeuren op het gelaat van de veel 
geplaagde Venlose oefenmeester. 
Een s.o.s.-kreet van een roepende in 
de woestijn. 

Op Monnikkenhuizen ging VVV 
met 6-1 de boot in. De dertiende ne¬ 
derlaag van dit seizoen. De cijfers 
duiden op een flink pakslaag maar 
toch is de tot standkoming van deze 
score tot op zekere hoogte te verkla¬ 
ren. Kwalitatief was subtopper Vi¬ 
tesse het betere team. Een op elkaar 
ingespeelde eenheid boordevol au¬ 
tomatismen. 

Van dat ideaal kan Henk Rayer 
slechts dagdromen. „We moesten 
starten met een gehavend team 
(Vanderbroeck en Rutten ge¬ 
schorst, Janfada en Van der Kaay 


geblesseerd). Ook als we compleet 
waren geweest hadden we het hier 
moeilijk gehad,” aldus Rayer. Te¬ 
genslag bleef VVV in Arnhem niet 
bespaard. Voordat Vitesse op voor¬ 
sprong kwam had VW drie ideale 
mogelijkheden (Spee, Venetiaan en 
Van Leenders) onbenut galaten. Vi¬ 
tesse toonde zich echter veel alerter 
bij soortgelijke kansen. Knullig bal¬ 
verlies van Bert Spee, wat Henk 
Rayer omschreef als ’te traag en la¬ 
coniek uitverdedigen', gaf Latuheru 
de mogelijkheid Rick Hilgers in 
stelling te brengen; 1-0. Twee minu¬ 
ten later was VVV een geslagen 
ploeg. Na een te slappe terugspeel¬ 
bal van debutant Eric Teeuwen 
strandde Martin Laamers op de uit¬ 
lopende Roox. De sierlijke rebound 
van Latuheru leek in de gapende 
doelmond te zeilen maar aanvoer¬ 
der Juno Verberne nam de taak van 
John Roox maar al te letterlijk over. 

Opzettelijk hands, Verberne kon 
naar de douches, Vitesse op 2-0 en 
WV moest met tien man verder. 

Onbegonnen werk, zo leek net, 
maar de Venlonaren, met name Ste- 
fan Venetiaan gaven de moed met 
op. Op slag van rust gaf hij Pieter 
van Leenders een niet te missen 
kans voor open doel; 2-1. Het leek 
een opleving, maar werd het begin 
van het einde. Henk rayer: „Je 
hoopt dan dat de derde treffer zo¬ 
lang mogelijk uitblijft.” Die hoop 
bleek ijdel, met de bekende afloop. 


V ge 

n 0 kek het althans. Tenslotte is 
v hhaal gesproken drie doelpunten 
[) jphil een onoverbrugbare marge, 
fe Ki in derdaad een te grote mar- 
v Q kleek te zijn, mag Roda JC zich 
een dee ^ ze ^ aan t fe kken. Vo- 
tg c * ar n was weliswaar bereid mee 
klerken aan het éénrichtingsver- 
naar het doel van Zoetebier, 
Roda JC liet wel wat veel kan- 
°nbenut. Met name de spitsen 
Huiberts en later Ogechuk- 
toonden zich niet al te alert en 
Herp. Zoals de hele ploeg in de 
d h , an gsfase een weinig gretige in- 
maakte. 

fjjl't Was voor ons een hele belang- 
tw? Wedstrijd,” aldus Koster, „we 
ffes en dan °°k voor twee punten 
^ t^eld. Door winst hadden we 
lofuiting kunnen houden met de 
van de ranglijst. Iedereen was 
it^L^an doordrongen. Je moet dan 
begin wel scherp zijn.” Om er 
lt er toe te voegen: „We gokken ze- 
e t alleen op succes in het be- 
v Qok ernoo *‘" ^ie zich gisteren bij- 
fTbeeld wel vanaf de eerste 
* bewees, was Michel Boere- 
middenvelder was de eni- 
w^e voortdurend aanspeelbaar 
de u en d * e meestal iets goeds met 
^ deed - Hoewel dat door het 
v 0o ek aan slagvaardigheid in de 
kei; ?te linie niet altijd even gemak¬ 
lik was. 


Volendam - Roda JC 3-2 (2-0). 5. De 

Freitas 1-0, 34. Kromheer 2-0, 51. 
Clayton 3-0, 62. Hanssen 3-1, 76. Ver¬ 
hagen 3-2. Scheidsrechter: Bakker. 
Toeschouwers: 2000. Gele kaart; 
Stuyt (Volendam). 

Volendam: Zoetebier; Van Loon, 
Kromheer, Binken en Sier; Peters, 
Pastoor en Smeets; De Freitas (64. 
Burleson), Clayton en Berghuis (76. 
Stuyt). 

Roda JC: Bolesta; Senden, Trost (58. 
Ogechukwu), Verhagen en Luypers; 
Broeders, Boerebach en Hanssen; 
Hofman, Arnold en Huiberts. 


„Problemen bij ons voorin?,” rea¬ 
geerde Boerebach. „Ik denk dat er 
meer moeilijkheden bij ons in de 
verdediging zitten. Als je zelf twee 
keer scoort, maar dan toch door 
drie van <jie goals tegen verliest, is 
dat heel erg zuur.” Het mag type¬ 
rend genoemd worden dat beide 
Limburgse doelpunten door pure 
verdedigers gemaakt werden. Eerst 
was het Géne Hanssen die een voor¬ 
zet van Hofman binnenkopte, een 
kwartier voor tijd bracht Verhagen 
de achterstand ook uit een voorzet 
van Hofman terug tot één doelpunt. 
Volendam was op dat moment rijp 
voor de slacht en werd minutenlang 
met de rug tegen de muur gedrukt. 


Alle persoonlijk duels werden zon¬ 
der moeite door Roda gewonnen, 
het leidde evenwel niet tot de zeer 
verdiende gelijkmaker. 


Benauwd 

Roda was op voorhand vermoede- 
lijk extreem benauwd voor het ge¬ 
vaar De Freitas. De donkere Volen- 
damspeler had tijdens het duel in 
Kerkrade met zijn snelheid zo onge¬ 
veer in zijn eentje het pleit voor 
Roda JC beslecht. Een 5-1 neder¬ 
laag was het resultaat toen. Gisteren 
had De Freitas een baaldag opgeno¬ 
men en kwam in het stuk totaal niet 
voor. Al moet gezegd dat zijn bewa¬ 
ker Luypers bijna de hele wedstrijd 
uiterst geconcentreerd speelde. De 
verdediging had de zaken sowieso 
goed onder controle. Op drie on¬ 
achtzaamheden na; toen De Freitas 
de eerste treffer scoorde, toen 
Kromhuis een corner ongehinderd 
kon inkoppen en toen Clayton zijn 
al gememoreerd doelpunt kon ma¬ 
ken. Het bleek een te grote achter¬ 
stand voor de ploeg van Koster, 
waardoor de nederlaag onafwend¬ 
baar bleek. Zuur, heel zuur. Zeker 
als je je tegenstander zo wegspeelt 
zoals Roda gisteren het grootste 
deel van de wedstrijd in Volendam 
deed. 


Bosman bewijst zich eindelijk bij Anderlechl 

Wintertitel voor AC Milan 


ÏJ^AN - AC Milan heeft weer een 
mijlpaal bereikt. Voor het 
c kb S * nds !979 mag de roodzwarte 
2lc b winterkampioen noemen, 
symbolische prijs is de oogst 
Gj st &eri uitstekende seizoenshelft, 
bjj y r en verbruikte het sterrenteam 
h^t v er ° na echter ook weer wat van 
ke „ < ? or een landstitel onontbeerlij- 
l.Q ge ‘ u k. In de operastad werd met 
t khf eWonnen v * a een eigen doel¬ 
de A Van de °P Mil ane R° opgeleid- 
Vjj^^drea Icardi. Het was de vierde 
’kk de kike inzet in dit seizoen, die 
Veft°P|°per een kostbaar punt ople¬ 
eg L ^e boezemvriend van Baresi 
Sc hot Van * vera nderde een afstand¬ 
en c Van Ancelotti na een afgesta¬ 
an hoekschop, die ten onrechte 
Qe gasten was gegeven. 

Ac ju.. 

dan maakte een matte indruk 
C 0 *e afwezigheid van Tassotti, 
Albertini (allen ge- 
•W*) en Gullit (uitzieken). In de 
Se Van de eerste helft viel Mal- 
' htet u na een ongelukkige botsing 
Sc had ” et b°°fd - met Renica. De 
V vL bl £ ek na afloop mee te val- 
an Basten en Rijkaard vielen 


nauwelijks op. Invaller Simone trof 
in de tweede helft nog de lat. 

MADRID - Barcelona heeft geprofi¬ 
teerd van de uitglijer van Atletico 
Madrid (0-1 tegen Logrones) en zich 
opgewerkt naar de tweede plaats in 
de Spaanse voetbalcompetitie. De 
nadruk lag inderdaad op werken. 
De ploeg van Cruijff zegevierde 
voor eigen publiek slechts met 2-1 
over Valladolid. 

Barcelona mag voorlopig nog niet 
aan titelprolongatie denken, want 
de achterstand op de Madrileense 
rivaal Real bleef vijf punten. De Ko¬ 
ninklijke liet zich niet verrassen 
door Osasuna: 5-2. De Roemeense 
spelbepaler Hagi scoorde tweemaal. 


BRUSSEL - Een kleine maand rust 
heeft Johnnie Bosman goed ge¬ 
daan. De door Aad de Mos naar 
Anderlecht gehaalde spits had in de 
eerste helft van de Belgische com¬ 
petitie weinig hoogtepunten om 
naar terug te kijken. Bij de start van 
de tweede periode wees Bosman al¬ 
le kritiek naar de achtergrond door 


I 

|t' 

0' 

V 
« 
i 

* 

V 

t 

( r 

? 

9 


(ADVERTENTIE) 

ons visitekaartje 


COSMWS 


automatisering 


comm 


Kwaliteit heeft 7i naam 


^ 71, 6666 XC 

["oObu» 11,6650 AA 
I** : 0*802-46706 
F ** 04902-17068 Heerlen 

IndeCramer 1, 6411 RS 
Poetbue 3074, 6401 ON 
Tel: 046-741222 
Fax: 046-740595 


in het duel tegen Kortrijk met drie 
treffers de helft van de Brusselse 
produktie voor zijn rekening te ne¬ 
men. Van de concurrentie bleef al¬ 
leen KV Mechelen door ruime winst 
op Lokeren in het spoor van de 
koploper. Club Brugge en Standard 
Luik speelden in een onderling duel 

gelijk. Anderlecht speelde zaterdag¬ 
avond tegen Kortrijk een aantrek¬ 
kelijke wedstrijd, die zes treffers 
opleverde. Bosman, in de afgelopen 
maanden vaak door De Mos naar de 
reservebank verwezen, liet zien zijn 
scherpte niet verloren te hebben. In 
de eerste helft liep de thuisploeg uit 
naar 3-0, onder meer door een doel¬ 
punt van Bosman. De van PSV ge¬ 
haalde spits liet er in de tweede 
periode nog twee volgen. De andere 
doelpunten werden gemaakt door 
Nilis, Crasson en Boffm. 

De topper tussen Club Brugge en 
Standard Luik werd een anticli¬ 
max. De 13.000 toeschouwers zagen 
geen opwindende wedstrijd en ook 
geen doelpunten. Brugge-speler 
Disztl werd in de slotminuut na een 
tweede overtreding uit het veld ge¬ 
stuurd. Beide ploegen hebben na 
het gelijke spel vier punten achter¬ 
stand op Anderlecht. 

LONDEN - Leeds United heeft zijn 
status van nog wat wankele koplo¬ 
per in de Engelse eerste divisie dit 
weekeinde meer glans gegeven. 
Zondag leverde de uitwedstrijd te¬ 
gen subtopper Sheffield Wednes- 
day een eclatante zege van 6-1 op. 
Manchester United had een dag eer¬ 
der eventjes de leiding overgeno¬ 
men. Andrej Kantsjelskis hielp de 
Mancunians zaterdag langs Ever- 
ton. De rappe vleugelaanvaller uit 
de Oekraïne maakte het enige doel¬ 
punt in de wedstrijd. Het verschil 
tussen Leeds en Manchester United 
bleef daardoor één punt, waarbij 
moet worden aangetekend, dat 
Leeds twee duels meer heeft ge¬ 
speeld. 


Braziliaan absolute uitblinker bij matig PS V 

Overdonderende 
terugkeer Romario 


EINDHOVEN - Romario de Sou- 
za Faria heeft hét weer. PSV nog 
lang niet. De landskampioen ze¬ 
gevierde zaterdag weliswaar met 
4-1 over Sparta, maar de uitslag 
camoufleerde de werkelijkheid. 
En die was zaterdag dat het team 
van Bobby Robson nauwelijks 
boven modaal steeg tegen de 
Rotterdamse middenmoter. Met 
uitzondering van de in Brazilië 
afgeslankte Romario en de im¬ 
mer waardevolle Kieft. De twee 


aanvallers staken ver boven de 
rest uit. De Braziliaan scoorde 
twee keer. De Amsterdammer 
een keer. 

„Romario blijft een kanjer”, loof¬ 
de Rob Jacobs, trainer van Spar¬ 
ta, de Braziliaan. „Hij had het 
weer. De nederlaag is verdiend, 
maar we zijn niet weggespeeld, 
zoals de score doet denken. We 
kunnen met opgeheven hoofd 
uit Eindhoven vertrekken.” 


Collega Robson toonde zich te¬ 
vreden over de comeback van 
Romario, die voor het eerst sinds 
20 oktober tegen Ajax weer een 
volledige competitiewedstrijd 
speelde. Het was pas zijn derde 
dit seizoen. Tot zaterdag had hij 
slechts een keer raak geschoten. 
De vier weken revalidatie in zijn 
vaderland lijken de grillige spits 
goed te hebben gedaan. „Het 
doet me deugd dat Romario te¬ 
rug is. Hij is gretiger dan ooit”, 
stelde Robson vast. „Maar de uit¬ 
slag is geflatteerd.” 

Er werd het afgelopen weekein¬ 
de veel gescoord in de eredivisie. 
Vitesse versloeg degradatie-kan- 
didaat VW met 6-1. RKC verne¬ 
derde FC Twente met 4-1. Feye¬ 
noord blijft tweede op de rang¬ 
lijst. De Rotterdammers scoor¬ 
den tegen Den Haag slechts één 
keer (Van Gobbel), maar wonnen 
met 3-0 omdat Otto twee keer in 
eigen doel schoot. De Graaf¬ 
schap haalde door hard te wer¬ 
ken tegen Utrecht een belangrijk 
punt in de strijd tegen degrada¬ 
tie (0-0), Willem II zoekt de mid¬ 
denmoot na de zege bij SVV/ 
Dordrecht (0-3). Slechts Van 
Gobbel, manus van algezorgd. 
SVV/Dordrecht verloor voor de 
tweede keer dit seizoen op eigen 
veld. Na MVV versloeg dit keer 
Willem II de fusieclub aan de 
Krommedijk. Van Gastel, Ste- 
wart en Van Geel maakten de 
doelpunten voor de formatie van 
trainer Reker, die onlangs De 
Visser opvolgde. De overwin¬ 
ning voor de Tilburgers was ver¬ 
diend. • Romario op weg naar 1-0. Veldman van Sparta kan al¬ 
leen maar toekijken. Programma amateurvoetbal 


HEERLEN - Het programma in het amateurvoetbal voor het komende weekeinde luidt als volgt: 


Hoofdklasse C 
DESK-Wilhelmma 08 
TSC-Geldrop 
Panningen-Longa 

le klasse F 
Sittard-Blerick 
Heer-RKONS 
Roermond-FC Vinken¬ 
slag 

Volharding-Waubach 

Veritas-Limburgia 

Eijsden-Chevremont 

2e klasse A 

Kolonia-Bunde 

RKVVL-Standaard 

Caesar-Heerlen Sport 

RKVCL-Almania 

Miranda-SCG 

Schuttersveld-RVU 

2e klasse B 

PSV '35-Lindenheuvel 

Belfeldia-Haslou 

Quick ’08-De Ster 

Born-FCV 

VVV '03-RKMSV 

Susteren-Venlosche 

Boys 

3e klasse A 


Leonidas-Mheerder Boys 

RKMVC-SVM 

Polaris-Scharn 

LHBMC-MKC 

Berg '28-SC WW ’28 

Sanderbout-SV Hulsberg 

3e klasse B 
Minor-Groene Ster 
Bekkerveld-Heerlen 
Vijlen-Weltania 
Heksenberg-Vaesrade 
VKC '89-Voerendaal 
RKBSV-FC Hoensbroek 

3e klasse C 
Crescentia-Buchten 
EVV-Swift '36 
DESM-Rios ’31 
Merefeldia-FC Oda 
Obbieht-Megaeles 
Brevendia-KVC 

3e klasse D 
MVC T9-RKDEV 
Helden-lVO 
Meterik-SVEB 
HBSV-SV Meerlo 
SSS ’18-Vitesse ’08 
SC Irene-Tiglieja 

4e klasse A 
RKHSV-Amieitas 


Willem I-Iason 
Walram-Rapid 
Schimmert-RKASV 
RKUVC-St. Pieter 
SVME-Vilt 

4e klasse B 
Keer-RKVVM 
Wit Groen VC-GSV ’28 
Sportclub ’25-Banholtia 
Zwart Wit ’19-Simpelveld 
Klimmania-Gulpen 
Geertruidse Boys-Oranje 
Boys 

4e klasse C 

Waubachse Boys-Hopel 

Abdissenbosch-Centrum 

Boys 

Helios ’23-SVK 
Laura-Heilust 
KVC Oranje-Schinveld 
RKSVB-FC Gracht 

4e klasse D 

Passart-OVCS 

Coriovallum-Kluis 

RKSNE-KEV 

Heidebloem-RKDFC 

Stadbroek-SVE 

Langeberg-Manarade 

4e klasse E 


Roosteren-SVH ’39 
Armada-Linne 
Maasbracht-Vlodrop 
Holtum-RKSVW 
Stevens wee rt-I VS 
Urmondia-Thorn 

4e klasse F 

SC Leeuwen-Eindse 
Boys 

Victoria-Nunhem 

Haelen-RKVB 

RKSVO-Moesel 

Leveroy-RKESV 

Beegden-EMS 

4e klasse G 

Bevo-Baarlo 

Roggel-GFC '33 

Venlo-RKSVN 

VCH-Swalrr^n 

VOS-Quick Boys '31 

Egchel-Reuver 

4e klasse H 
Achates-RKDSO 
Koningslust-Melderslo 
Leunen-Wittenhorst 
Oostrum-Wanssum 
Stormvogels ’28-Swol- 
gense Boys 

Ysselsteyn-Montagnards 


trainerscarrousel 


SINT GEERTRUID - Na het opstappen 
van trainer Rousch bij Sint Geertruid is 
André Maas als nieuwe trainer aangetrok¬ 
ken Maas zal Sint Geertruid alleen de rest 
van het seizoen onder zijn hoede nemen. 

KONINGSBOSCH - Hein Raets (54) uit 
Schinveld verlaat aan het eind van dit sei¬ 
zoen Juliana. Hij is is dan vier jaar bij de 
club werkzaam geweest. 

HEERLERHEIDE - Na afloop van het sei¬ 
zoen vertrekt Piet Hirsch bij Groene Ster, 
dat naarstig op zoek is naar een opvolger. 

BAEXEM - Peter Munneeom en RKVB 
hebben de verbintenis verlengd Munne- 
com begint aan zijn vierde jaar bij de vier¬ 
deklasser. 

ECHT - Ad van der Wey blijft ook in het 
volgend seizoen w'erkzaam EVV Voor bei¬ 
de partijen betekent dit het vijfde jaar van 
samenwerking. 

HULSBERG — Ook in het nieuwe seizoen 
blijft L. Kuppers als oefenmeester aan 
Hulsberg verbonden. 


Nigeria wint 

DAKAR - Nigeria heeft haar eerste 
wedstrijd voor de Afrika Cup met 
2-1 gewonnen van gastland Senegal. 
Het team gecoached door Clemence 
Westerhof en Jo Bonfrère kwam in 
de eerste helft via Siasia op voor¬ 
sprong. Op slag van rust het de in 
Duitsland spelende Senegalees Su- 
hmansane de Nigeriaanse MW- 
doelman Aloy Agu kansloos. Vlak 
voor tijd kon Nigeria via Keshi toch 
nog de volle winst pakken. De ope¬ 
ningswedstrijd in de Afrika Cup 
tussen Kameroen en Marokko werd 
een 1-0 overwinning voor Kame¬ 
roen. 


oefenvoetbal 


Uitslagen van de het afgelopen weekeinde 
gespeelde oefenwedstrijden: 

RKONS-EHC 

1-1 

KEV - Miranda 

3-1 

Klimmania - KVC Oranje 

1-2 

Juliana K. - MHD 

4-2 

Heythysen-Maasbracht 

0-2 

Sp.Hulsberg - Heerlen 

1-0 

Nijswiller-Heerlen.Sp. 

0-3 

Egge - Conovallum 2 

3-3 

Eikenderveld - Laura 

0-1 

Groene Ster - IVS 

1-2 

GSV ’28 - Heidebloem 

2-2 

Epen - Haanrade 

0-3 

Havantia-Wijnandia 

1-4 

Kak.Boys - RKONS 2 

2-3 

Lindenh. - Fortuna C 

1-1 

Reuver - RIOS '31 

2-1 

De Leeuw - Slekker B 

3-2 

Amicitas - Lindenh 2 

3-1 

Treebeek - Nieuw Einde 

1-0 

Bunde - Bom 

1-3 

RKSVN - Heel 

4-3 

Haelen - SVH ’39 

3 5 

Beegden - RKSVV 

1-3 

Wilhelmina '08-De Valk 

0-3 

Schimmert-Cohovallum 

0-1 

Roermond - PSV '35 

2-0 

Boekoel - Victoria 

1-5 

Grathem - RKAVC 

0-0 

SVN - Vaesrade 

1-0 

BVC’28 - Troja 

6-0 

Chevremont-Sanderbout 

6-3 

OVCS-DVO 

3-1 

De Lier - De Ster 

2-2 

Nunhem - Linne 

6-0 

Langeberg - Sylvia 

1-1 

MVC '19 - Merefeldia 

0-3 

Stevens wee rt-Obbicht 

0-2 

Passart-Geertr.Boys 

3-0 

Polans - Willem I 

0-1 

RKHBS-RKSVG 

2-2 

RKMVC - Wit Groen 

1-0 

RKSNE - FC Gracht 

2-1 

Kolonia - RKTSV 

0-2 

Buchten-Armada 

3-0 

Limburgia - VV Keer 

3-1 

RKBSV - Kluis 

2-1 


oefenvoetbal 


MORGEN: 

Buchten - Linne 19.30 uur 
EMS - VOS 19.00 uur 
Heythuysen - Boekoel 19.45 uur 
EVV - De Ster 19.30 uur 


''Limburgs Dagblad 


Maandag 13 januari 1992 • Pagina, 
WTP i 


4 


h4MMMk 


Ma 


Gewillige meisjes en 
vróuwen ween allee met 


vrouwen wmen alles met jou 
doen. Vraag naar hun tei.nr. 
voor 'n hete 


ii ta 


Sexkontakt 


vrijpartij 


[i 


WAe zoekt er ’n ondeugend 
avontuurtje met ’n mesje? 
Veie msègfee zoeken sax. • 
06-320.330.66 - 50 ct 


- Altijd succes 

9 k jij een leuke vriend of 
■<+• vriendin? Afspreekïjn 
06-320.320.33-50ctfVm 


Bel gratis 

Lenie voor een sexgesprek. 
Bestel mijn cassetteband 
06-320.324.96 - 50 ct {Vm 


Adressen van dames privé, clubs en 
escorts, de- dames vertelen 
ie zelf wat ze te bieden heb¬ 
ben en geven ook hun adres 


NOG NOOIT ZAG U ZO N LAGE PRIJZEN , 

VOOR ZITMEUBELEN IN STOF EN LEER 


3 

,r> , VAN DEZE ÉÉNMALIGE OPRUIMING KUNTU 

PROFITEREN T/M 25 JAN. AS. DAT U HIER SNEL BIJ MOET ZIJN 
HOEVEN WIJ U NATUURLIJK NIET TE VERTELLEN, OP = OP! V ,n CV ^ 
J * n 


ben en geven ook hun adres 
en tel. nr. 06-96.85 (50 cpm) TIJDENS DEZE 14-DAAGSE OPRUIMING HANGT AAN TIENTALLEN 
BANKSTELLEN EEN PRIJSKAARTJE ’ 


tWjËyjiÈi+iMJWM 


f c ,, '°o h. 

ƒ/V- 

/ 4£- 

ƒ s «so 


Buco - Zit Wereld Kerkrad®, Hotzstraat 134 / Straterweg 47. Tel. 045 - 455151 * Bisex voor twee 


dfeekt apart met een heet 
meisje of ’n lekkere jongen 
06-320.330.87 - 50 ct p/ro 


*GAY-PRIVE* 


WH jjj snel een decreet 
afsprai^e maken meteen 

lekkere boy. 06-320.322.75 


Sex voor twee 

den HonuKi met menen, 
wouwfee en stoeten hete 
Z .. knulen . 


infc.’FlIi'iiniiiÉifliii 


Kleed me uit! 

Suzanne heeft zin in aan 
hels VTüDartii 

06-350^11.14^50 ct p/m Paradiso privé 045-317032 


Nrd. 158, Landgraaf v.a 14 uur t/m 04.00 uur. 
Vele leuke dames- 


Door 1 of 2 nieuwe leuke jonge meisjes totale 

Ontspanningsmassage 

aens geweest, je bfift echt komen 41045-353489. 


Maison d’amour, SimpelvekJ 

ook voor als Thaise massages 

trenen aüeenstaandenavonden 


ledsre vrijdag en zaterdag vanaf 21.00 uur. 
fdag s a we h o we door de moois, jonge, sexy frencaee 


KaJja’s Relax-Raee 

ƒ 50,- All in Provincie 

Limburg SS&'ÏÏLa». 

teL 043-897386 


HELAAS, UW DRUKKER LEVERT VANDAAG PAS. 


mi , i; HïXDlïl 


AT 16/3-32 


Ged epute e r d e Staten maken bekend, dat zij 
voornemens zijn aan de Naarnk^ Vennoot¬ 
schap DSM onder een aantal voorschriften 
vergunningen ingevotgede Hinderwet, de Wet 
inzake de TuchtverontreWging enrrte Wet ge¬ 
luidhinder te verlenen voor het uflarekterVWIj-, f 
zigen van de Chemische Bedrijver» met jhstaF • 
laties voor het beréidsn, opslaan en vertapen 
van KAS. NP-meWrioften en opéoemestetoffen 
gelegen op de loket® Noord te Opeen: Het 
gntwerp van deze beschikking, awmede de 
aanvraag en andere ter zake zttTde stukken 
Rggen ter inzage van 14 januwf 1M2 tot 28 
januari 1992 en web - b w wovlnciehuis té 
Maastrioht (bureau Bibliotheek) tijdens de 
werkuren;-in het gemeentehuis van Geleed 
tijdens de werkuren en bovendien woen o d ogs 
van 17.00 uur tot 20.00 uur, stenede tijdens « 
de werkuren na taetstgenOemde datum op de¬ 
ze plaatsen tot het einde van delermijn waar¬ 
binnen beroep kan worden ingéefew tegen de 


Bel Sniral als 1 Fabrieksstraat 7,5961 PK Horst, Postbus 6094.5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. 


sim 


bracht naar aanleiding vande aanvraag en 
een leder die aanloont, datnjj daartoe reden 
kerwijs niet in staat te geweest, kunnen tot b 


lijke bezwaren Inbreqpent 
van de bes^iiiédng. yaoe 
schrift indient, kim vmioel 
gegevens niet békend te .* 
zwaarechrift moét worden 


bezwaar 


rvbe- 
bij Gede¬ 


puteerde Staten, postbus 5700,6202 MA 
Maastricht Alleen degenen, die bezwaren 


hebben ingébracht oppe wijzèate bovenom¬ 
schreven en een ieder die aantobnt, dat hij 
daartoe redeHjkefw$» Net fel staat kt geweest, 
zijn later tot het jneteHen van beroep gerech¬ 
tigd. : 


Tel. 045-423606. 
Zuid 105. Gdeen. Tel 046-756335, 


Meuw, kieuw, kieuw 


Privé Yvonne 


virzorg(*t)irs 

Voor diverse instellingen in de omgeving 
van Kerkrad», De kandidates dienen In ; 
het bezit Ie zijn ven een <8pléma in de 
gezondheidszorg. De mogelijkheden 
variëren van full-Hme volgens rooster, J 
parttime tot aan J of .meerdere losse 
diensten. Onze gëdac&ten gaan onder 
^eer uit naar herintredende vrouwen. - 


Interesse? Neem voor meer informatie 


*y mefejes fet riy 
I. Kerkrade. Tel. 
11-24 uur, 


>425100 
vat» 15-23 uur 


Club Mirabelle 
Club Nirwana 


Bekend van U en faamti! J 
Met goed; gekt terugparanie i.p.v. lucrtkastetenil! 
Qedn praades, maar gaaiesft Erotieche shows op verzoskl 
WW won ing s o rvi co H M e iden cSe aan de top wtfen staanll 


g eh ee l vrijgevend in ongedwongen sfeer. 
Open van 22.G0tt pfea- 06.00 uur. 


II045-427120/463323 

«staal 4. Kerkrad» Tel. 045-427120 
147, Kerkrade. Tel. 045463323. 


Bpeene in wat andere! 


ADIAKESBl 

UtTÏINMUAO 


vestiging in Kerkrade of met een van de 
andere vestigingen.' 1 
Kerkrade, HoohÖroat 39, 045 46370D 
landgraaf, Streeperstraat 48, 
045-326595 

Hoensbroek, Kouvenderstroat 81, 

045-231680 

Heeften, Dr. Poekstraat 16, 

045-713120. 

Uiteraard kunnen zowel mannen erts Dralle Beauty 
doubteeffect shampoo 

dröogefmiW 


Peugeot 205 XE 


Ttanotei shampoo 

2 flacons 4200 ml 


vrouwen reageren. 


VOL 

DROP 


GuN shampoo en cremespoeUng 

div. soorten, f\QC 

duoverpakking, 37% 

2 flessen 4100 ml m 
< -iï'v-j V;. -n 


** ■■■ I ■ 


. ... .. .... v ,i£l 

I fy ■ ± aC 


compact broe 

div. 

soort@% 

9M9 a - Blits compact broeMuiers 

oir! Venco voldrop ^ n 

div. soorten, | O 

zak 4 250 gr, geen 1,99 I ■ 

Win iïu vrijkaarten voor do mus 
'Revue Revue’ 

Gala diner voor de hond 

div. soorten, ^ A 


div. soorten, ^ / 

schaalde 150gr 4£9 | ^ 

Gala cflner Voor de kat ; 

div. soorten, 

' schaaltje 100 gr* 


YchabeHe 


div. soorten 


Badedssdouchescnulin 

flacon4250ml, i* v -i'r 
n nf% 


PersllSupra 


div. geuren 4*25" r Jj 


m met gratfs sleutelhanger 

Sanex douchegel f 

flacon 900 ml ^ 


noraaai1i5kgfO;49 
nu 2 kg 

<o nn 

■ 


W* i -: 


Wllkinson Sword Duplo II plus of 

Confrii*» 099 
scheermesjes ■ 

10 stuks 


i 


11 (•]!' : • i \' : I • 


CHd Splce sensittve 
aftershavetOO ml_ 


Jaquefine 

10 uur ook zaL en zond 


is t Buro Yvonne nu 
buro Sittard 

TsL 046-523203. 


Alyssa Ashley Musk 
ÈaudeToHette ^ 

flacon 15 mt \ 

geen 17,50; I 


! *■ itiil .a.—k. 


Kevin Boy 


Meuw Escort 


‘'tra 


een PICCOLO in hef 


l'm jt ' frlfa Sr kj 


m eucfe épuieftes ’t snelst 
Mijt. Plooolö’s doen vaak 
sronderstv.'Probeer maar! 
Tet 045-7199861 * 


bezwaren inbrenger» tegen het eètwerp van de 
beschikking. Degene dw een befewaamchrift 
. Indient, kan^ve Roeken a^^sg^illjke 

Gede putee rde aaten!p^t^^y6^2 MA 

hebben ingebracht^dewijze aSboven- 
-■ genoemde en een leder die aantoont, dat hij 
daartoe redettjkerwijs niet fe» smat is geweest, 
zijn later tot het insteBen van beroep 
flerechfiocL . .. .... .. 


Eau de parfum 

jn d»v. heerlijke geuren 
Camelia, Samoa, m 
Exstasia of Alizia 
flacon 1Ó0 Ril 44i99 J 


Atrix creme / 

P0t4150ml; 4^5 ; ^ 

fSKSSSSaaS 

I 
I 

! «BSi* y 

| iichtverfrfesersnspreyln 

Jnormaal4*49 ■. 

{Tegen lole vertnflvande 

11 ,- korting 


iiJTvT 

Qodenk een reclame- 
siogan van maximaal 
10 woorden: 


t «in 

/iyrve : :iic» 

jv 

Jrl 


r*wV*r tJlT—'i 
voor de Pedgeof 2(» XE, 
SCHLECKER het recht krijgt de slogan voor haar 
reclame activiteiten ie oebruTten. 


NL zijn meer dan . 
HLECKER winkels 


. i^v’£'♦ r : l*M ïi*]L* nIM[ir 


Werknemers van de Fa. SCHLECkER zijn van de# 


‘«iK.rj'SHaAaoA*: 


OOG I. 

Hoensbroek 

Schinvolri 


. BiunssiJT! y ■ r '- ' Budel 

•.■ : , Kei * Vide A : *• < .' 

Sevenum " i; 


r.> jK h,r> nvo! s* 

•• f<lieuwpnhnq?n Gcm.Lar.rior.'iit 
en meerdere filialen m qeheel Necienanci 


'felden-Pani: iv;>'ii 
. 'v” '.I v. ' -. Hoiiver 


Hcythuyst.". 

. Rüerrnono Maandag 13 januari 1992 • Pagina 15 


/ 

m 1 

. ? * •• • • \ - ■v •• 


'M>,Y>s ?;<;>vy, ,\4>,**, y ,*/, y>- 

* - 


r ^ 

* 


.; ^ -r*- <? v • 


Wiclerdrukte 
in Limburg 


Van onze correspondent 
BAIR VERHEESEN 


HEERLEN - In Limburg is tij¬ 
dens het komende wielerseizoen, 
Aet als vorig jaar, opnieuw spra¬ 
ke van een grote drukte. Prak¬ 
tisch ieder weekeind wordt een 
Wedstrijd georganiseerd. In café 
Jan Donners in Welten/Heerlen, 
thuishaven van wielerclub Zuid- 
Himburg, presenteerde districts- 
consul Sjeng Duijckers zaterdag 
de nieuwe wielerkalender. 

Alvorens hij dit deed werd de 
v orig jaar in augustus plotseling 
overleden consul Gerrit Scholte 
herdacht. Sjeng Duijckers hield 
e en vurig pleidooi richting clubs 
on organisatoren om meer start- 
gelegenheid te bieden voor de 
Categorie nieuwelingen. 

Op de kalender dit jaar ont¬ 
breekt het traditionele Havencir- 
cuit-criterium van Stein. Secre¬ 
taris Dolmans van wielerclub 
Hergklimmers hierover: „Het 
kostte te veel, ook al omdat wij 
aog menige andere wedstrijd or- 
ianiseren. Bovendien, de deelna¬ 
me van de Limburgse amateurs 
aan genoemd criterium, laat in 
het seizoen, was in de voorbije 
Seizoen erg gering.” 

He districtskampioenschappen 
Mdrijden zijn dit jaar toegewe¬ 
ten aan wielerclub „Bergklim- 
mers” uit Stein. Plaats van han¬ 
deling (ergens in november), is 
v ermoedelijk op een parkoers 
Belegen rond manege De Klipper 
th Limbricht. 

h* Limburgse wielerkaiender 1992 na 
Ce trainmgsritten op 9/2 in Voerendaal; 
*6/2 Heythuysen; 23/2 Obbicht en 8/3 
"Maastricht: 15/3 clubkampioenschap- 
l*en; organisatie WV Heuvelland, plaats 
JJ'ordt nog bekend gemaakt: 22/3 Neer¬ 
beek A-a,nj; 29/3 Del/Gulpen A-a, A-b/ 
'(et.nj. 4/4 Hel van Mergelland promo- 
~eeompetitie A-aj.dames. 5/4 vrij. 8/4 
rirs.11/4 Teleflextour, proloog den 
'Sosch. 9/4 Schijndel-Helden; 10/4 Pan- 
^Wigen-Ulestraten en klimtijdrit Vaals- 
^aals; 11/4 Herzogenrath-Kerkrade. 11/4 
jjterkrade, afwachtingswedstryden in 
*eleflextour voor A-a.A-b/Vet. 12/4 Wol¬ 
ver (onder voorbehoud); 19/4 Broeksit- 
^rd A-a en dames. 20/4 A van Stein 
t-a,A-b/Vet,Nwln en jun. 20/4 Heel, 
Jeugdwedstrijd; 25/4 Amstel Gold Race, 
^rt in Heerlen, finish in Maastricht; 
j6/4 Schweiberg A-a, Vet,N en Jun. 30/4 
"laasbracht Omloop van de Grintme- 
A-a. 3/5 Berg en Terblijt A-a, A-b/ 
Jet.N en Jun.Hunsel, jeugdwedstrij¬ 
den; 9/5 Voerendaal, Tweedaagse van 
'bet Heuvelland N en Jun. 10/5 Voeren- 
C*al junioren; 17/5 Merkelbeek Omloop 
Yen Onderbanken A-a en A-b. 24/5 
kerk rade, Eurode-omloop A-a, A-b/Vet. 
r«5 Obbicht A-a, A-b/Vet, n en jun. 30/5 
btein Omloop van de Maasvallei, n en j. 
*1/5 Ronde van Limburg, start en finish 
"tein, topcompetitie A-amateurs, plus 
*f\vachtingswedstrijden A-b. 1/6 Stein, 
A-a. 7/6 Heerlen Districtkampioen- 
^ehappen. 8/6 Schinveld, Bedevaartron- 
*e. 12/6 Schinveld, avondcriterium A-a. 
|4/6 Heythuysen A-a, j,n,en jeugd. 20/6 
pUnstergeleen A-aj,n. 21/6 St.Geer- 
'biid A-a, A-b/Vet, eventueel dames. 
2*® Meerssen NK amateurs en dames; 
f*/6 Horst (Avondcriterium) A-a, Vet en 
”Cn. 28/6 Meerssen, NK profs; 4/7 Gen- 
A-a, A-b/Vet,dames. 5/7 Brunssum 
Z'3 en jun. 11/7 Valkenburg, etappe- 
■nish Tour de France; 11/7 Lottum, A-a 
j n jun. 12/7 Geleen/Lindenheuvel. A-a, 
J-b/Vet,N,Jun. 18/7 NK Tijdrijden N en 
9n; Plaats wordt nog bekend gemaakt. 
p/7 Siebengewald Tweedaagse Om- 
l?op van Noord Limburg) A-a. 19/7 Sie- 
phgewald, A-a en Jun. 19/7 Sweikhui- 
ph A-a, A-b/Vet,N,J,Dames. 22/7 Seve- 
b<un Avondcriterium A-a en Jun. 24/7 
.Oerendaal Avondcriterium A-a en N. 
p? Welten/Heerlen A-a. 26/7 Nuth A-a, 
A'b/Vet en Jun. 29/7 Well Avondcrite- 
hbm A-a, A-b, A-c en Skeelerwedstrij- 
S*h. 31/7 Heerlen Profronde. 1/8 Elsloo 
riofs en A-a. 2/8 Gulpen A-a,N en Da- 
T£s. 5/8 Panningen Profs en A-a. 8/8 
pierden A-a en b, recreanten; 8/8 Geul- 
int.koers A-a en Dames. 9/8 Bocboltz 
helandenomloop A-amateurs +af- 
!l a chtingswedstrijden voor A-b, Vet, 
jp,Dames. 12/8 Maastricht Profs en» 
15/8 Baarlo (Jeugdwedstrijden op 
? a an). 16/8 Vrij. 22/8 Gulpen Finish Pro- 
?°nde van Nederland. 23/8 Haelen A-a, 
l p.Jeugd. 30/8 Vrij. 5/9 Amstenrade A- 
/ "et en N. 6/9 Wessem A-a, A-b/Vet en 
a n, ii /9 Valkenburg Profs Tijdrit + 
■spterium. 13/9 Maastricht Grote Prijs 
„°fne Gense A-a, Ab/Vet en Jun. 20/9 
**0. 26/9 Neer Landelijk jeugdtournooi. 
ï/9 Neer A-a,N en Jun. 
j a is A-amateurs, A-b is B-amateurs, 
i • *s junioren, N. is Nieuwelingen, Vet. 
Veteranen). 


Haantjes 

ontvangt 

Bouwfonds 

^Eerlen - Na een korte pauze 
Ipginnen de zaalvoetballers aan 
s] e tweede competitiehelft. In de 
L a ë om de promotieplaatsen 
^bben de Brabantse ploegen op 
i lt hioment nog de beste troeven 
handen. Alleen ZW Wierts/de 
.Santjes vertoeft als enige Lim- 
brgse club op een promotie- 
jjfsats, de tweede. 

, • Meyers en ook Bouwfonds 
^bben al enige achterstand, 
hebben nog kansen bij een 
Y^rke tweede competitiehelft. 

snavond staat de belangrijke 
j> er by tussen ZW Wierts/de 
jantjes en Bouwfonds op het 
^ r °gramma. ' 

°Uwfonds kan zich geen verlies 
y er permiteren. Wierts/Haan- 
zal zijn fraaie tweede plaats 
Sn en behouden, zodat een 
..bannend duel in het verschiet 
u gt. 


t, °gramma: 
b^ste divisie C: 

de Haemen 20.45 Wierts/Haantjes- 
^hwfonds 

tpnssum Brunahal 21.15 Brikske-FC 

^hssum 

divisie: 

lupL 20.00 VTV Vaals-SZV 
&af. Stricht Daalhof 21.00 DC H.Anders- 
l^ st >ngs 

Las bracht 21.00 Perey-Bouwkompas 
,c k 21.00 EJA-Fermonia Boys 


Vijgeboom en Vreuls houden hoofd koel in zinderende slotfase 

Sittardia met de schrik vrij 


SITTARD — In de hoogste handbalklasse verslikte 
koploper VGZ/Sittardia zich bijna in Tachos. De Sit- 
tardenaren wonnen weliswaar met 23-20, maar de op¬ 
luchting waarmee de spelers na afloop richting kleed¬ 
kamer gingen sprak boekdelen. Sittardia deed overi¬ 
gens goede zaken dit weekeinde: Hirschmann/V&L 
verloor van Aalsmeer (16-19), terwijl Blauw Wit bij 
kampioen E&O geen been aan de grond kreeg: 21-13. 
De voorsprong op de nummer twee (E&O) bedraagt, 
met nog zes wedstrijden te spelen in de reguliere com¬ 
petitie, vier punten 


Sittardia had een droomstart en 
leidde na twintig minuten met 11-4. 
Spectaculair aanvalsspel en opper¬ 
ste concentratie in de verdediging 
deden het ergste vrezen voor Ta¬ 
chos dat in die periode tot slechts 
twee speldoelpunten kwam. Hoe¬ 
wel de Brabanders zich van lieverle¬ 
de iets herstelden van de eerste 
schok was er voor de thuisclub wei¬ 
nig verontrustends aan de 15-10 
stand bij de rust. 

In de tweede helft zou dat anders 
worden! Een dubbele mandekking 
op de Sittardia-opbouwers Consten 
en Benda haalde de vaart uit het 
Sittardse aanvalsspel en toen ver¬ 
volgens de dekking slijtagever- 
schijnselen ging vertonen rook het 
publiek onraad. 

Neven te 
sterk voor 
Groenendaal 

VALKENSWAARD - Vorig jaar 
gingen de twee neven nog met el¬ 
kaar op de vuist. Zaterdag stonden 
ze, de armen om de schouders ge¬ 
slagen, samen in Valkenswaard op 
het podium. Edward Kuijper als na¬ 
tionaal kampioen veldrijden der 
amateurs. Neef Wim de Vos als win¬ 
naar van de zilveren medaille. 

De gelijmde breuk was indirect de 
oorzaak dat Richard Groenendaal 
genoegen diende te nemen met het 
brons. De titelverdediger was op 
het mistige en vrieskoude Eurocir- 
cuit in Valkenswaard niet opgewas¬ 
sen tegen de familiecombine, die 
een jaar geleden onmogelijk leek. 

Overigens heeft Richard Groenen¬ 
daal (20) zichzelf een limiet van 
twee jaar gesteld. In die periode wil 
hij een profcontract als wegrenner 
hebben afgedwongen. Zo niet, legt 
hij zich volledig toe op het veldrij¬ 
den. Desnoods als amateur. „Er¬ 
gens moet je een streep trekken. Je 
kunt wel blijven gokken en hopen, 
maar dat zou niet realistisch zijn.” 

WK-selectie 

Aan het WK veldrijden voor ama¬ 
teurs op 1 februari in Leeds wordt 
door de navolgende Nederlandse 
ploeg deelgenomen: Kuijper, De 
Vos, Frank en Richard Groenendaal 
aan. Reserve is Gerritsen. Voor de 
junioren rijden in Engeland Van de 
Broek, Wolting, Gommers en Zand¬ 
beek. Coehorst is reserve. 

Prof Reinier Groenendaal gaat ook 
naar het WK. Bondscoach Stamsnij- 
der heeft zijn vroegere rivaal ge¬ 
vraagd als mecanicien de Oranje- 
selectie te vergezellen. 

De Bie 

ongenaakbaar 

DIKSMUIDE - Danny de Bie jaagt 
op eerherstel. Donderdag werd de 
Belgische veldrijder door de recht¬ 
bank beboet voor zijn dopingfraude 
van vorig jaar in Zillebeke, drie da¬ 
gen later haalde hij zijn gram door 
de concurrentie in de nationale ti¬ 
telstrijd op grote achterstand te rij¬ 
den. In Diksmuide zegevierde hij 
met een voorsprong van een halve 
minuut op Guy van Dijck. 

De Bie bewees in een voortreffelij¬ 
ke vorm te steken. H^j voerde na het 
startschot de eerste schifting door. 
Zijn tweede demarrage, halverwege 
de wedstrijd, was Van Dijck, De 
Brauwer en Museeuw teveel. Het 
was de derde titel op rij voor De 
Bie, die als gevolg van de nasleep 
van de doping-affaire moet afwach¬ 
ten of hij naar de wereldtitelstrijd in 
Leeds mag. 

In Spanje won een liefhebber de 
kampioenscross. Inigo Igartua fi¬ 
nishte op het parcours aan de Mid¬ 
dellandse Zee na bijna een uur als 
eerste. José Ramon Izaguirre volg¬ 
de hem op 35 seconden en verover¬ 
de de titel bij de profs. 

Bij de Duitse titelstrijd in Aken liet 
oud-wereldkampioen Mike Kluge 
weer eens van zich horen. Kluge, in 
1985 en 1987 mondiaal kampioen bij 
de amateurs, richtte zijn aandacht 
de afgelopen jaren op de mountain¬ 
bikes. Het traject in Aken paste in 
zijn straatje. Snel, met weinig loop¬ 
werk. Kluge ondervond geen tegen¬ 
stand en werd kampioen bij de 
profs. 

In Hlisenko streden de Tsjechoslo- 
waken om hün nationale titel. Ra- 
domir Simunek toonde zich sterker 
dan Petr Hric. De als derde eindi¬ 
gende Pavel Elsnic werd kampioen 
bij de amateurs. Prof Carl Camrda 
moest na een zware val opgeven. 


Tot 19-15, in de 43ste minuut, hield 
Sittardia stand maar in de volgende 
vijf minuten werkten Konitz en Vis¬ 
sers het verschil helemaal weg. 
Niets in het Sittardse spel herinner¬ 
de nog aan die sterke opening en 
zelfs doelman Dick Mastenbroek 
deelde in de malaise. Ruim tien mi¬ 
nuten duurde die inzinking waarna 
een strafworp, ingeschoten door 
Konitz en gestopt door diezelfde 
Mastenbroek, voor de ommekeer 
zorgde. Maurice Janssen verzilver¬ 
de een fraaie aanval, waarna topsco¬ 
rer Vijgeboom (7 treffers) koel een 
strafworp benutte en rust bracht 
binnen de ploeg. Toen Vreuls ver¬ 
volgens voor nog een Sittardse tref¬ 
fer zorgde waren de punten binnen 
en de schrik snel vergeten: 23-20. 

Zwak V&L 

Een onwaarschijnlijk mat spelend 
V&L ging onderuit tegen het en¬ 
thousiasme van Aalsmeer (16-19) en 
met de week wordt duidelijker dat 
er weinig is dat de verzameling Ge- 
leense handballers tot een team 
maakt. International Claus Veer¬ 
man hielp in de eerste de beste 
minuut al een gouden kans om zeep 
en het zou tot in de tweede helft 
duren voordat hij die mentale klap 
te boven was. 

Even leidde Hirschmann/V&L zelfs 
toen Peter Portengen een strafworp 
benutte (5-4), een situatie die zich in 
de tweede helft nog een zou herha¬ 
len toen Veerman, eveneens vanaf 
zeven meter, voor 11-10 zorgde. 
Voor de rest liep de thuisclub op 
een vaak klungelige manier naar 
vorm en samenhang te zoeken:' 
16-19. 

Tegen kampioen Haka/E&O kon 
Blauw Wit zijn hoge positie geen 
moment waar maken en moest met 
name constateren dat tegen het 
hoog op geschoten middenblok van 
de Emmenaren nog geen Beeks 
kruid gewassen is: 23-11. Hagreize 
(9 doelpunten voor E&O) en Nusser 
(5 voor Blauw Wit) waren de top¬ 
schutters. Guido Consten van 


Sittardia wordt hard aangepakt door de Tachos-verdedigers. 

Foto: PETER ROOZEN 


Swift geteisterd 
door blessures 


HEERLEN - De dames van ADB/ 
V&L hebben de nederlaag van ver¬ 
leden week tegen Quintus recht 
kunnen zetten in een saai duel te¬ 
gen rode lantaarndrager DSVD: 
28-8. Het kat-en-muis spelletje was 
niet zo bijster interessant. Immers, 
over anderhalve week treffen beide 
handbalploegen elkaar opnieuw in 
de strijd om de NHV-beker (kwart¬ 
finale). 

Welke waarde er aan dit eenzijdige 

duel toegekend moet worden, is 
niet zo duidelijk. De weinige tegen¬ 
stand van de Deurningse dames liet 
V&L toe over alle linies optimaal 
uit te pakken. Carla Kleintjens (16), 


Christel van der Velde en Astrid 
Hooghiem (elk 5) waren de trefze¬ 
kerste speelsters aan Geleense zij¬ 
de. 

Koploper Evic/Swift kampt de laat¬ 
ste tijd, zo lijkt het, met wat vorm- 
verlies. Na het gelijke spel tegen 
Aalsmeer bood het Schiedamse 
UVG in de Roermondse hal toch 
nog behoorlijke tegenstand: 19-14. 
Maar ook de blessurelijst speelt de 
Roermondse ploeg natuurlijk par¬ 
ten. 

Na een aanvankelijk prima opening 
(6-2 na een kwartier) haperde de 
aanvalsmachine behoorlijk. In de 
tweede helft had de produktie ho- ^ • : i <*•* H V- mir •' mém - 

■ WÊm mBm tmm mmm $$£«»** «BEEi WW gwi 

«m* ■ m mm -mm •mm M* *mm mm mm mm c W? ggp mm 

mm ü£% mm mm mm i mm mm- iMfl 

mmmmmmmmmmmmmm wêgZ* » mm- mmmm 
\pmmmwm * mm mm .mm 

mm wm ür w fSft mm, 

m mm- mm- mmmMmm mm • Chen Sung aan slag in de finale van het herendubbel, waarin John Dubislav als partner fun¬ 
geerde. Foto: WIDDERSHOVEN 

» 

Franssen eervol ten onder in tafeltennisfinale 

Chinees vuurwerk Chen Sung 


Van onze correspondent 
_ EDDYBUDÉ _ 

MAASTRICHT - Bartok maakt de 
dienst uit in de Limburgse tafelten¬ 
nis wereld. Dat onderstreepte de 
Bornse eredivionist tijdens het LK 
in de Maastrichtse sporthal Rand- 
wyck. Chen Sung was bij de heren 
oppermachtig, terwijl Guusje Hen¬ 
driks geen kind had aan de concur¬ 
rentie in de damescategorie. 

De Kluis-spelers Roel Frunt en 
Leon Houben waren dit weekend 
op en top gemotiveerd om een ein¬ 
de te maken aan de superieure rol 
van Bartok in het heren-tafeltennis. 
Helaas voor de Geleense club slaag¬ 
de het talentvolle duo daar niet in. 
Leon Houben kreeg in de voorron¬ 
den een ongenadig pak slaag van 
Chen Sung (Houben: „Ik stond in 
de eerste game met 18-1 achter. Ge¬ 
woon verschrikkelijk”), terwijl Roel 


Frunt in de halve finale op de men¬ 
tale veerkracht van Bartokker Pie- 
ke Franssen stuitte. Twee match¬ 
points verzuimde Frunt tot zijn 
eigen grote verbijstering te verzilve¬ 
ren. 

De heren-finale tussen Franssen en 
Sung behoorde tot de gedenkwaar¬ 
digste van de laatste jaren. Het re¬ 
delijk opgekomen publiek kreeg 
een waar spektakelstuk voorge¬ 
schoteld. De penhouder uit Peking 
stond regelmatig vier meter achter 
de tafel om de toch niet bepaald 
zachtzinnige smashes van Franssen 
succesvol te kunnen retourneren. 
Franssen ging eervol met 21-16 en 
21-14 ten onder. „Mijn petje af voor 
Sung. Zo goed als in dit toernooi 
heb ik hem nog nooit zien spelen. 
Zijn backhand-slagen zijn zo snel 
dat je eenvoudig geen tijd meer 
hebt voor een redelijk antwoord”. 
Sung glimlachte, zoals altijd. „Ik 
ken Pieke natuurlijk door en door. 


Van zijn mindere punten heb ik 
handig gebruik weten te maken”, 
liet de 'Chinese Muur’ bescheiden 
weten. In het dubbelspel redde hij- 
het samen met partner Dubislav 
niet. Richard Aarts en Pieke Frans¬ 
sen waren met 21-15 en 21-19 hun 
clubgenoten in een uitgekiende pot 
net te slim af. 

De Maastrichtse Corinne Marsman 
greep voor de tweede achtereenvol¬ 
gende maal net naast de eerste prijs 
bij de dames. Was vorig jaar Megac- 
les-huurlinge Patricia de Groot te 
groot, gisteren zat de voor de Til- 
burgse eredivisionist Besbo Irene 
uitkomende en bij Bartok trainende 
Guusje Hendriks met 21-14 en 21-7 
veel te sterk. „Dit is toch wel een 
beetje zuur”, vond Marsman. Peter 
Schoonbrood, voorzitter van het or¬ 
ganiserende TTV Maastricht, troost¬ 
te haar met de opmerking ’dat zij 
zich wel de beste Limburgse tijdens 
het LK had getoond”. 


ger kunnen en moeten zijn. Maar 
liefst elf maal trof de thuisploeg het 
houtwerk en kon opnieuw drie 
strafworpen niet achter de uitblin¬ 
kende UVG-doelvrouwe prikken. 
UVG was wel in voor een sensatie 
(13-12), maar gelukkig herstelde 
Swift in de slotfase de marge tot 
vijf: 19-15. 

De taak van trainer Gabrie Riet- 
broek is momenteel niet te benij¬ 
den. Liefst drie speelsters van de 
toch al vnj smalle selectie kampen 
met blessures. Jacqueline Curvers 
was afwezig wegens examen-besog- 
nes. Natasja Kivit heeft behoorlijk 
wat last van een ruggewervel en is 
voorlopig niet inzetbaar. De Hon¬ 
gaarse Katalin Szilagyi kampt met 
een vervelende schouderblessure 
en speelt op halve kracht. Voor Pe¬ 
tra Jordens lijkt er een einde te 
komen aan een langdurige achilles¬ 
peesblessure. Na het duel tegen 
UVG verdween de onfortuinlijke 
opbouwster naar het ziekenhuis 
waar zij vandaag onder het mes 
gaat. 


Selex krijgt 
top-zes weer 
in het vizier 


Van onze correspondent 
TIBERT LAGARDE 

WEERT - Selex/BSW heeft met de 
105-91-overwinning op BC Eindho¬ 
ven een belangrijke stap gezet naar 
een klassering bij de eerste zes, die 
straks recht geeft op een plaats in 
de Elite-A-groep. Om een plaats in 
die topgroep veilig te stellen zal de 
basketbaleredivisionist in de reste¬ 
rende vier wedstrijden zeker nog 
wat punten moeten pakken. 

Eindhoven maakte het Weert zater¬ 
dag nog knap lastig. De Braban¬ 
ders, met Raymond Botse in zijn 
gelederen, compenseerde in de 
wedstrijd het manco aan kwaliteit 
met een forse dosis agressie. Met fy¬ 
siek spel en enige dubieuze beslis¬ 
singen van scheid- rechter Goed¬ 
hart wisten ze een 9-19 voorsprong 
te verwerven. Maar enkele momen¬ 
ten later kwam Selex met een dunc 
van Wilson terug tot 25-24. Even la¬ 
ter straften de bezoekers enkele 
Weerter missers genadeloos af, het¬ 
geen een 30-40 stand tot gevolg had. 
Het was de uitblinker en topscorer 
(34 punten) Andy Kennedy die het 
tij deed keren bij rust: 52-50. 

In de tweede helft begon het hoge 
tempo en de strakke verdediging 
van Selex zijn vruchten af te wer¬ 
pen. BC Eindhoven had duidelijk 
zijn kruit verschoten. Met nog enkel 
ongecontroleerd spel probeerden ze 
op de been te blijven. In de vierde 
minuut was de eerste bouwsteen 
voor de Weerter winst gelegd. Voor¬ 
al de Amerikaan Kennedy was met 
vele assists de smaakmaker. De 
grootste voorsprong werd met 80-60 
in de tiende minuut gerealiseerd. In 
de slotfase werd het verschil wel 
iets kleiner maar de overwinning 
kwam geen moment meer in ge- 


sport kort 


# DAMMEN - Eddy Budé is met re¬ 
mises tegen Van der Stap en Sonde¬ 
ren de halve finales van het NK 
dammen slecht gestart. 

• ZWEMMEN — Bij wedstrijden in 
Almelo (25m-bad) heeft zwemster 
Kirsten Vliehuis van de Dinkel het 
nationale jeugdrecord op de 400 
meter wisselslag verbeterd tot 
4.50,1. 


Russin voor 
Martin us 

AMSTELVEEN - De Amstel- 
veense eredivisie volleybalver¬ 
eniging Martmus heeft grootse 
toekomstplannen. Het streven is 
met behulp van sponsor Veen¬ 
man opnieuw door te stoten naar 
de vaderlandse top en op iets 
langere termijn vooral met de 
dames naar de Europese subtop. 
Daarvoor is door de technische 
staf een plan ontworpen waarbij 
wordt uitgegaan van minimaal 
twintig uur training per week. 
Om de gestelde doelen te helpen 
bereiken is de 22-jarige Yelena 
Markina van Dynamo Moskou 
gecontracteerd. 

NK veldrijden 
naar Tilburg 

VALKENSWAARD - De Neder¬ 
landse kampioenschappen veld¬ 
rijden worden volgend jaar op 9 
en 10 januari in Tilburg gehou¬ 
den, Dit heeft de voorzitter van 
de KNWU Pieter Zevenbergen 
zaterdag in Valkenswaard be¬ 
kend gemaakt. De organisatie is 
in handen van wielerclub Pij¬ 
nenburg die een traject in de 
Beekse Bergen heeft uitgestip¬ 
peld. 

Erwin K lusters 
verslaat dames 

BEEK - Hij is inmiddels ge¬ 
wend om als enige jongen tussen 
allemaal jonge vrouwen te moe¬ 
ten strijden, maar Erwin Klus- 
kens had ze tot dusver nog niet 
kunnen verslaan. Afgelopen 
weekeinde werd de 14-jarige 
Klusters echter Limburgs kam¬ 
pioen dressuur voor pony’s en 
mocht hij uit handen van Wendy 
de Gelder de gouden plak in ont¬ 
vangst nemen. 

Daphne Jongejans 
pakt Austin Cup 

AUSTIN - Daphne Jongejans 
heeft voor de tweede keer in 
haar carrière de Austin Cup ver¬ 
overd op de 3-meterplank en 
ruim een half jaar voor de Olym¬ 
pische Spelen van Barcelona, 
waar ze haar rijke loopbaan wil 
beëindigen, een proeve van 
vormbehoud gegeven. De oud- 
Europees kampioene hield in de 
finale met een totaal van 512 
punten voor tien sprongen de 
drie overgebleven concurrentes 
royaal achter zich. Broer Edwin 
Jongejans kwam in Austin door 
een knieblessure niet op de 
plank. 

Spoorzicht in 
verkeerde tenue 

LANDGRAAF — Het bestuur 
van de poolbiljartclub Landgraaf 
heeft bij de Nederlandse Poolbil- 
jartbond protest aangetekend 
tegen het team van Spoorzicht B 
uit Geleen. De Geleners versche¬ 
nen in een duel in de derde be¬ 
kerronde niet in de voorgeschre¬ 
ven clubkleuren, noch in het 
zwart-witte neutrale tenue. 
Landgraaf won overigens met 
10-6, maar had de eerste wed¬ 
strijd met 12-4 verloren. Hier¬ 
door zou Landgraaf uitgescha¬ 
keld zijn in de derde bekerronde. 
Omdat door het protest die uit¬ 
slag aangevochten wordt, heeft 
Spoorzieht bij de Nederlandse 
Poolbiljartbond een verweer¬ 
schrift ingediend. 

Van Wely alleen 
aan de leiding 

WIJK AAN ZEE - Het ope- 
ningsweekeinde van het 54ste 
Hoogovens schaaktoernooi in 
Wijk aan Zee stond in het teken 
van de fraaie verrichtingen van 
Loek van Wely. De 19-jarige de¬ 
butant uit Heesch in Oost-Bra- 
bant versloeg achtereenvolgens 
de Engelse titelverdediger John 
Nunn en de Russische groot¬ 
meester Episjin. Met een score 
van 2,5 punten uit drie partijen 
heeft de middelbare scholier ver¬ 
rassend alleen de leiding in de 
grootmeestergroep A. 

Patrick Tolhoek 
ATB-kampioen 

HELDEN - Patrick Tolhoek uit 
Yerseke, die in de voorbije drie 
seizoenen voor de Bucklerploeg 
van Jan Raas uitkwam, is in Hel¬ 
den Nederlands kampioen ATB 
(mountainbike) geworden. In 
een door de NWB, in samenwer¬ 
king met de supportersvereni¬ 
ging van voetbalvereniging Hel¬ 
den georganiseerde wedstrijd 
was hij de sterkste in een veld 
van vijfenzeventig deelnemers. 
Bart Brentjens uit Haelen werd 
tweede. 

Osinga heeft nog 
hoop op Spelen 

ARNHEM - Pernette Osinga is 
vast van plan nog alles op alles te 
zetten om toch kwalificatie voor 
het Olympische schermtoernooi 
op het wapen floret af te dwin¬ 
gen. De Voorburgse juriste, spe¬ 
cialiste op het niet-Olympische 
onderdeel degen, verzekerde 
zich in Arnhem alvast van de na¬ 
tionale titel. In de finale won de 
gedreven schermster met 2-5 6-5 
5-2 van Marijke Lugthart. 


SSpsli 


IpÜ 

mm 


*ÜÈi&>il ll:v.kcm ttf> ' 5L 
'/«//. 


&* x 
' :«&& 


Zoveel mensen hadden we niet verwacht op onze verjaardag. En omdat we graag iedereen 
willen blijven trakteren, geldt voorlopig voor alle feestaanbiedingen maximaal 3 per klant. 


Jardinet wortelen 

extra fijn, 

pot 720 mt. 99r _ 


kiypawp. <W tutn 

m<t fsfu< ktühkn 
chocolade 
of vanille, 
rol 250 gram -W^. 


Carottes 


Edenfield 

toiletzeep 

pak 3 stuks 99" 


Abee zalmslaatje 

bakje 150 gram A-A9 _ 


Royco kippe-, groente 
tomaten- of 
juliennesoep 

pakje 4r99 _ 


Saksische 

smeerleverworst 

snijvers, 

per 100 gram 449"_ 


Raak gazeuse 

champagnepils 
of framboos, 
fles I liter ■99' _ 


Jaffa 

rode grapefruits 


Licht gepaneerde 
hamburgers, 
paprikaschijven, 
Koteletto’s of 
I tartaartjes 

Ik per 2 of per 
Ifco» 4 stuks verpakt, 
m. per stuk 


Kriel¬ 

aardappeltjes 

vacuüm verpakt, 
700 gram_ 


Dr. Tom eucalyptes 
mentholpastilles 

zakje 150 gram 


Beckers bami- 
of nasischijven 

diepvries, 

doos a 4 stuks 4S9 


Glorix navul-toiletblok 


|W/<V 


EDAH SERVICELIJN 


LjÏjhjj Van maandag t/m vrijdag van ^ 
tof 12 en van 2 tot 4 uur kunt 
gratis bellen met onze service-afdeling. Zet- 6 
drukfouten en prijswijzigingen t.g.v. overheb 
en/of fabrikantenmaatregelen voorbehoud 6 ^ 
Prijzen geldig t/m zaterdag 18 januari 1992. Zol3^ 
de voorraad strekt. Ondanks nauwkeüP? 
plannmgsaktiviteiten kan het soms voorkom 6 
dat bepaalde artikelen (tijdelijk) zijn uitverkod 1 
Hiervoor onze excuses. 


Sn ij worst 

snijvers, 

per 100 gram ■\rf J 9 


Mona 

dessertkwark 

diverse smaken, 
bakje 90 gram 4rtt 


Pannekoekmix 

pak 400 gram -99" _ 


limburgs dagblad sport Maandag 13 januari 1992 9 Pagina 17 


atletiek 

Osmond aan Zee halve marathon: Man¬ 
nen: 1. Keino 1 03.28, 2. Dirks 1.03.42, 3. 
Van Vlaanderen 1.04.10, 4. Kadlot 

1-04.20, 5. Golebiewski 1.04.35, 6. Mar¬ 
tin 1.04.41, 7. Vermeule 1.04.54, 8. Ten 
Kate 1.04.58, 9. Stigter 1.05.10, 10. Ngun- 
Ju 1.05.23, 11. Lambregts 1.05.51, 12. 
Hagelsteens 1.05.59, 13. Hazeleger 

1.06.05, 14. Prorokov 1.06.24, 15. Krysky 

1-06.29. Vrouwen: 1. Barocsi 1.12.17, 2. 
Lompe 1.12.27, 3. Grottenberg 1,14.57, 
*■ Ikonnikova 1.15.19, 5. Van Landeg- 
nem 1.15.40, 6. Rybicka 1.16.15, 7. Loon- 
e n 1.16.18, 8. Flymo 1.16.54, 9. Kleijweg 

1- 16.56, 10. Hombergen 1.19.13. 

Heijthuijsen, halve marathon: 1. Brus- 
Sel 1.09,50, 2. Jacobs 1.10.00, 3. Verhoe¬ 
ven 1.11.22, 4. De la Haye 1.11.45, 5. 
Nijens 1.12.32, 6. Van Eerden 1.13.20. 

Veldlopen Someren, 10.550 m.: 1. Mark 
■Jaspers 33.49, 2. Van Nunen 34.33, 3. 
Bader 34.55, 4. Van Gemeren 35.36, 5. 
Jacobs 35.50, 6. Raaijmakers 36.01. 
Vrouwen 3.880 m.: 1. Hombergen 14.04, 

2- Huijbers 14.31, 3. Schilder 14.43. 

SKIËN 

Schruns Wereldbeker afdaling vrou¬ 
wen, derde wedstrijd: 1. Suzinger 
}•18,01, 2. Ginther 1.18,12, 3. Gladisjeva 

1-18,17, 4. Zurbriggen 1.18,27, 5. Dedler 

1- 18,76, 6. Vogt 1.19,13, 7. Haas 1.19,29, 
®. Kronberger 1.19,31, 9. Zelenskaja 
1 19,38, 10. Wallinger 1.19,49. Stand we¬ 
reldbeker afdaling: 1. Seizinger 223 
Ponten, 2. Zurbriggen 195, 3. Kronber- 
ger 171, 4. Vogt 150, 5. Dedler 132. 
Wereldbeker slalom: 1. Ginther 1.53,32, 

2- Fernandez-Ochoa 1.53,54, 3. Coberger 

1-55,76, 4. Maierhofer 1.56,06, 5. Parisien 
1.56,07, 6. Eder 1.56,22, 7. Wiberg 1.56,24, 

8- Magoni 1.56,40, 9. Buder 1.56,66, 10. 
p erez 1.56,81. Stand wereldbeker sla¬ 
lom: 1. Femandez 240, 2. Schneider 180, 
“■ Ginther 147, 4. Kronberger 140, 5. 
Maierhofer 126. Stand wereldbeker al¬ 
gemeen: 1. Kronberger 419, 2. Seizinger 
*12, 3. Ginther 401, 4. Schneider 380, 5. 
Zurbriggen 361. 

Garmisch-Partenkirchen Wereldbeker 
afdaling mannen, derde wedstrijd: 1. 
Wasmeier 1.50,58, 2. Ortlieb 1.50,64, 3. 
Jauscher 1.51,35, 4. Stemmle 1.51,47, 5. 
Beinzer 1,51,54, 6. Mahrer 1.51,55, 7. 
^horsen 1.51,66, 8. Kitt 1.51,69, 9. Accola 
1.51,85, 10. GirardeUi 1.51,89 Stand we- 
Joldbeker: 1. Heinzer 211 pnt, 2. Kitt 
195, 3. Orlieb 178, 4. Stock (Oos) 160, 5. 
Wasmeier 140. 

Wereldbeker Super-G, tweede wed- 
®lrijd; 1. Holzer 1.17,09, 2. Accola 

1-17,12, 3. Rzehak 1.17,16,4. Senigagliesi 
1.17,21, 5. Tauscher 1.17,26, 6. Wasmeier 
j-17,38, 7. Lehman 1.17,52, 8. Stiansen 
j-17,77, 9. Thorsen 1.17,84, 10. GirardeUi 

1-17,90. Stand wereldbeker: l. Accola 
135, 2. GirardeUi 134, 3. Holzer 100, 4. 
*«ehak 86, 5. Skaardal 80. Stand we¬ 
reldbeker algemeen: 1. Tomba 800 pnt, 
f Accola 792, 3. GiradeUi 476, 4. Jagge 
3*6, 5. Furuseth 344. 

Landgraaf, Jeugd 11 t/m 14 jaar. l.Den- 
P*s Nieuwenhuizen 0.41.593. 2.Giovanni 
Belfi 0.41.920, 3.Jurgen Noorbeek 
“•*2.909. 

Lames D. l.Ulla Horst 0.53.939, 2.Paddy 
^onemans 0.59.067, 3.Ria Thijssen 
1^00.233, 4.Desiree Steyvers 1.02.390. 
deren D. l.Pustjens 0.44.791, 2.Kilkens 
“■49.903, 3.Bert in de Braekt 0.53.271, 
* Rob Goessen 0.54.257, 5-Pierre Stey- 
0.54.733, 6.Henk Horst 0.56.278. 
dames C. l.Wilma Martinussen 0.47.606, 
“Mirjam Heyendaal 0.49.640, 3.Anita 
Akkermans 0.49.804, 4.Tine Jacobsen 

9- 49.809, ö.Marianne v.d.Kraats 0.49.879, 
“■Manon Waaifoort 0.54.792, 7.Nancy 
dou 0.57.467. 

deren C. l.Mark Weyts 0.39.583, 2.San- 
9er Walta 0.41.380, 3.Rudy Cloudt 
“■43.708, 4.Ben Nieuwenhuizen 0.44.030, 
“ Jeroen Walta 0.45.244, ö.Adri Thijssen 
“■45.871, 7.Frans Bakker 0.46.013, 8.Jan 
~chreurs 0.48.304, 9.Dany Misere 
“ 49.953, 10.Frans Walta 0.51.789, 11.Jan 
“«rissen 0.55.845. 

deren B. l .Marco Lahaye 0.42.142, 2.WU 
p eters 0.48.483. 

dames A. l.Corrie Duchateau 0.41.959. 
deren A2. l.Luc Knebel 0.36.984, 2.Sa- 
Jjna Gottschalk 0.37.227, 3.Wim Meyer 
“•38.872, 4.Johny Radstake 0.38.950, 
“ Henry Mook 0.41.470, 6.Theo Kicken 
^*1.534, 7.Paul Ickenrodt 0.43.218, 8.Jos 
, arken 0.44.340, 9.Rowan Rosse 
*•49.767. 

deren Al. l.Jeu Smeets 0.32.689, 2.Rob 
an der Leek 0.33.431, 3.Frank van En¬ 
gelen 0.34.970. 

Auto/motorsport 

JL'Hy Parijs-Kaapstad 15e etappe van 
damibe naar Ruacana, 517 km (104 km 
klassementsproef): Auto’s: 1. Vatanen/ 
f?®rglund, Citroen 18.59 minuten straf- 
pld, 2. Waldegard/Gallagher, Citroen op 
^Linozuka/Magne, Mitsubishi 3.44, 5. 
,weber/Hiemer, Mitsubishi 3.49, 6. Ickx/ 
demoyne, Citroen 3.54, 7. Lartigue/Des- 
J^ulats, Citroen 4.06, 8. Auriol/Monnet, 
gdtsubishi 4.16, 9. Servia/Puig, Lada 
a “5, 10. Ambrosino/Guehennec, Citroen 
ïi‘6,33. Van Tuyl/Winkler, Toyota 22.11. 
jwotoren: 1. Morales, Cagiva 56.34, 2. 

. doli, Cagiva 0.37, 3. Arcarons, Cagiva 
H . 3, 4. LaPorte, Cagiva 1.15, 5. Magnal- 
Yamaha 1.39, 6. Mandelli, Gilera 1.42, 

■ Trolli, Cagiva 1.50, 8. Peterhansel, Ya¬ 
maha 2.04, 9. Picard, Yamaha 2.38, 10. 
^otelo, Cagiva 2.46. 

J®e etappe van Ruacana naar Grootfon- 
a ln > 634 km (263 km klassementsproef): 
puto’s: 1 . Servia/Puig 1.46.24, 2. Ickx/ 
demoyne 7.10, 3. Vatanen/Berglund 

4. Waldegard/Gallagher 11.57, 5. 
jminozuka/Magne 12.01, 6. Weber/Hie- 
tï er 12.06, 7. Ambrosino/Guehennec 
*“18, 8. Auriol/Monnet 16.10, 9. Ma- 
-“oko/Delferrier, 10. Torra/Selga 31.51, 
Van Tuyl/Winkler 1.36.40. 
o£ï oren: 1 Orioli 3.01.44, 2. Magnaldi 
S 'Z3, 3 . LaPorte 4.45, 4. Peterhansel 7.18, 
G Arcarons 15.23, 6. Morales 16.57, 7. 
rpdidelU 16.59, 8. Charbonnel (Fra) Su- 
fV*» 20.00, 9. Sotelo 21.50, 10. Charbon- 
Aler (Fra) Suzuki 26.32. 

2n^ nc * en: Auto’s: 1. Auriol/Monnet 
2 i l -67, 2. Weber/Himer 6.19, 3. Shino- 
f**Ka/Mag n e 19.16, 4. Waldegard/GaUag- 
p r 1.22.41, 5. Vatanen/Berglund 2.28.45, 
K Ickx/Lemoyne 4.09.51, 7. Lartigue/ 
5 ?staillats 4.50.04, 8. Servia/Puig 

5.34 6’ 9- Ambrosino/Guehennec 
7,4.29, 10. Wambergue/Vantouroux 
S Tp 32 , 44. Van Tuyl/Winkler 29.24.04. 

2 ,d motoren: 1. Peterhansel 52.06.30, 
vi LaPorte 27.25, 3. Arcarons 48.37, 4. 
50.03, 5. Magnaldi 1.32.49, 6. Pi- 

4 o r , d 2.00.28, 7. Orioli 3.09.55, 8. Sotelo 
•f 9 . 44 , 9. Charbonnel 4.37.09, 10. TroUi 

ö -13.44. 

^OKSEN 

*H»ert Duitse competitie. Halfzwaar- 

5 'vjcht: Zwezerijen wint KO eerste 
nc * e van Butterbrodt. 

Jennis 

f. J^vlen, Invitatie A/B toenooi: HE 1/2 
va T^khorst - de Jong 9-2; Savlekoul - 

g, n Oppen 7-4; fin Bokhorst - Savelkoul 
g' OE 1/2 fin Vingerhoeds - Sangers 

■ Tielman - Lochtman 7-3; fin Tiel- 
“d ' Vingerhoeds 8-6; 

1 » 

beR r * en ’. Open Heerlense Winter dub- 
^mpioenschappen: HDC Coumans/ 
HDo Es Kemperink/Schuurhoff 9-7; 
sennó GuUkers/Noteborn - Mevis- 
n "“drasse 9-8; DDC Bodeutsch/Bon- 
' Coenmans/Wouters 7-6; GDC 
BraT,^ rs/Cou mans - van Someren 
Sen/u D Slster mans 9-7; HDD Drees- 
( 3 o ,*?pdus - Hendrix/Romkens 7-7 
0 o “h HDD 30+ Smits/Florax - Van 
[sp'Tj^Schuurman 8-7; DDD Dupuits/ 
“^nporghs - Carels/Heuts 7-6; DDD 30+ 


Kaspers/Coolen - Schreurs/Jaspers op¬ 
gave blessure Jaspers: Verberne/Ste- 
vens - Dupuits/Dreessen 10-7. 

WIELRENNEN 

Nederlands kampioenschap cyclocross 
in Valkenswaard. Profs: 1. Adrie van 
der Poel 1.04.03, 2. Kools op 9 sec, 3. 
Baars 0.34, 4. Van Bakel 0.56, 5. Van Or- 
souw 1.08, 6. Hendriks 1.39, 7. Groenen- 
daal 1.46, 8. Jac. van der Poel 4.49. Op 1 
ronde: 9. Jan Siemons, 10. Hoffman, 11. 
Vos, 12. Akkermans, 13. Van de Akker, 
14. Schurer, 15. Mare Siemons, 16. Tom¬ 
my Post, 17. Talen, 18. Cornelisse, 19. 
Dekker, 20. Vink, 21. en laatste Mackay. 
Amateurs: 1. Edard Kuijper (Tilburg) 
52.29, 2. De Vos 0.11, 3. Richard Groe- 
nendaal 0.30, 4. Gerritsen 1.16, 5. Frank 
Groenendaal 1.17, 6. Bijnen 1.30, 7. Der 
Kinderen 2.10, 8. Martens 2.25, 9. Boeze- 
winkel 2.30, 10. Van Korven 2.47, 12. 
Kuhlmann 3.04, 18. Van der Leij 4.29, 
21. Alleleijn 5.16. Junioren: 1. Van de 
Broek (Veghel) 46.03, 2. Wolting 0.04, 3. 
Gommers 0.06, 4. Zandbeek 1.13, 5. Den 
Ouden 1.40. Vrouwen: 1. Den Ouden 
(Galder-Stnjbeek) 28.13, 2. Vink, tevens 
juniorenkampioene) 0.46, 3. Leijten 1.12, 

4. Knol 1.22, 5. Out 1.25. B-amateurs: 1. 
Dick Ariesen (Rhenen) 50.25, 15. F. van 
Rens op 3.33. 

Nationale kampioenschappen cyclo¬ 
cross, Spanje: 1. Izaguirre 59.08, 2. Muji- 
ca 0.47, 3. Duran 1.17. Amateurs: 1. Pla. 
België, profs: 1. De Bie 1.02, 2. Van 
Dijck 0.30, 3. De Brauwer, 4. Museeuw, 

5. Liboton. Duitsland, profs: 1. Kluge 
55.23, 2. Bickel, 3. Krukenbaum. Ama¬ 
teurs: 1. Berner 55.35, 2. Krenz. 

ATB-wedstrijd Helden: 1. Patrick Tol- 
hoek (Yerseke) 1.03.24; 2. Bart Bren- 
tjens; 3. Roger Smeets; 4. D. Crommen- 
tuyn; 5. Schuurmans; 6. L. van de Vin; 
7. M. van Beek; 8. Van der Heijden; 9. 
Verhoeven; 10. E. Schalkwijk; 11. Van 
de Ven; 12. A. Pieters; 13. J. Spronck- 
mans (Grevenbicht); 14. Frieke; 15. M. 
Stobbelaar. 

GOLF 

Sanctuary Cove mannen, 850.000 gul¬ 
den. Eindstand: 1. Davis 283 (72 67 67 
77), 2. Waite 285, 3. Woodland , Baran 
287, 5. Fowler, Warren 288, 7. Zorkic, 
Meshiai 290. 

Carlsbad mannen, 1.280.000 gulden. 
Stand na derde ronde: 1. Elkington 207, 
2. Mediate, Andrade , Faxon 209, 5. Cou¬ 
ples 210, 6. Azinger, O’Meara 212, 8. 
Love, Blake 213. 

BADMINTON 

Taipeh Open kampioenschappen Tai¬ 
wan mannen, halve finales: Susanto - 
Hoyer-Larsen 15-10 8-15 15-2, Wiranata - 
Permadi 15-11 15-12. Finale: Wiranata - 
Susanto 8-15 15-10 15-7. Dubbelspel, fi¬ 
nale: Soon Kit/Kiang - Sidek/Kim Her 

15-7 15-4. 

Vrouwen, halve finales: Sentosa - Aiko 
11-2 12-10, Magnusson - Coene 11-2 11-5. 
Finale; Sentosa - Magnusson 11-6 9-12 
11-9. Dubbelspel, halve finales: Coene/ 
Van den Heuvel - Clark/Bradbury 15-12 
18-16. Finale: Gil Young Ah/Shim Eun 
Jung - Coene/Van den Heuvel 15-6 15-9. 

SCHAKEN 

Wijk aan Zee. Hoogovenstoemooi, 
grootmeestergroep A, tweede ronde: 
Hübner - Sax 1/2-1/2, Nikolic - Gelfand 
1/2-1/2, Seirawan - Episjin 1/2-1/2, Van 
Wely - Nunn 1-0, Salov - Brenninkmei- 
jer 1-0, Van der Wiel - Piket 1/2-1/2, 
Romero - Kortsjnoj 1/2-1/2. 

Derde ronde: Brenninkmeijer - Hübner 
1/2-1/2, Nunn - Salov 1/2-1/2, Episjin - 
Van Wely 0-1, Piket - Seirawan 1/2-1/2, 
Gelfand - Van der Wiel 1/2-1/2, Kortsjnoi 

- Nikolic 1/2-1/2, Sax - Romero 1/2-1/2. 
Stand: 1. Van Wely 2 1/2, 2. Gelfand, Sa¬ 
lov, Seirawan 2, 5. Episjin, Nikolic, Pi¬ 
ket, Hübner, Kortsjnoi. Sax 1 1/2, 11. 
Brenninkmeijer, Romero, Van der Wiel 
1, 14. Nunn 1/2. 

DAMMEN 

Zwolle NK halve finales, mannen, eer¬ 
ste ronde, groep 1: Kloosterman - Van 
Zeist 2-0, Krajenbrink - Jansen 1-1, 
Linssen - Haagh 2-0, Van der Pal - Faber 

2-0, De Ruiter - Wiering 0-2. Tweede 
ronde: Van Zeist - Wiering 1-1, Faber - 
De Ruiter 2-0, Haagh - Van der Pal 0-2, 
Jansen - Linssen 2-0, Kloosterman - 
Kr^jenbrink 0-2. Groep 2: Westerveld - 
Oudshom 1-1, Scholma - De Leeuw 1-1, 
Van Berkel - Kosior 2-0, Bronstring - 
Klarenbeek 2-0, Goedemoed - Hoekman 

2-0. Tweede ronde: Hoekman - Wester¬ 
veld 2-0, Klarenbeek - Goedemoed 0-2, 
Kosior - Bronstring 1-1, De Leeuw - Van 
Berkel 1-1, Oudshoom - Scholma 2-0. 
Groep 3: Van Aalten - Tiemensma 2-0, 
Bor - Teer 2-0, Heusdens - Schuitema 

1-1, Hoopman - Rigterink 1-1, Ladage - 
Mooser 1-1. Tweede ronde: Tiemensma 

- Mooser 1-1, Rigterink - Ladage 1-1, 
Schuitema - Hoopman 0-2, Teer - Heus¬ 
dens 1-1, VAn Aalten - Bor 1-1. Groep 4: 
Lemstra - Van der Tak 0-2, Budé - Van 
der Stap 1-1, Dollekamp - Bollebakker 
0-2, Sonderen - Van der Koojj 0-2, Drent 

- Wesselink 0-2. Tweede ronde: Drent - 
Lemstra uitg., Sonderen - Budé 1-1, Dol- 
lekmap - Van der Stap 1-1, Van der 
Kooij - Wesselink 0-2, Bollehakker - Van 
der Tak 0-2. 

Vrouwen, eerste ronde, groep 2: Lanters 

- Rijndertse 1-1, Kokx - Verhoef 0-2, Van 
Kuijk - Van Dyk 2-0. Groep 3: De Vos - 
Schouten 1-1, Van Amsterdam - Van 
Setten 0-2, Graas - Hartkamp 1-1. 


VOETBAL 

Tampa oefenwedstrijd. Olympisch elf¬ 
tal Verenigde Staten -Paris SG (Fra) 1-1 
(1-0). 25. Reyna 1-0, 80. Ricardo 1-1. 
Scheidsrechter: Vars (VSt). Toeschou¬ 
wers: 1400. Gele kaart: Hereson (Paris 
SG). 

Mar del Plata oefenwedstrijd onder 23 
jaar. Argentinië - Mexico 3-0 (3-0). 9. 
Astrada 1-0, 15. Silvani 2-0, 22. Berizzo 

3-0. Toeschouwers: 16.000. 

TRIATHLON 

Oostburg Run Bike Run (4 km lopen, 20 
km fietsen, 4 km lopen). Mannen: 1. Ei- 
kelenboom 1.09.12, 2. Geensen 1.10.12, 
3. Oudeman 1.10.20. Vrouwen: 1. Heeren 
1.14.45, 2. Jansen 1.16.42. 

Milsbeek. Run Bike Run (7 km lopen, 
30 km fietsen, 3,5 km lopen). Mannen: 

1. Rademaker 1.54.33, 2. Rost 1.57.04, 3. 
Bluyssen 1.58.35. Vrouwen: 1. Suys 
2.19.03. 

SCHAATSEN 

Davos, wereldbeker mannen: 500 m za¬ 
terdag: 1. Jansen 36.72, 2. Mey 36.79, 3. 
Toshiyuki Kuroiwa 37.20, 6. Loef 37.50, 
9. Van Velde 37.65, 11. Brouwer 37.70. 
500 m zondag: 1. Mey 36.70 (evenaring 
baanrecord), 2. Jansen 36.86, 3. Miyabe 
37.02, 6. Van Velde 37.54, 7. Loef 37.58, 
32. Brouwer (Ned) 40.05 (met val). Klas¬ 
sement wereldbeker: 1. Mey 144 punten, 

2. Jansen 141, 3. Toshiyuki Kuroiwa 110, 

6. Van Velde 67, 12. Loef 38, 20. o.a. 
Boelsma 17, 27. o.a. Brouwer 10, 42. o.a. 
Biziuk 1. 

1000 m: 1. Flair» 1.14,04, 2. Toshiyuki 
Kuroiwa 1.14,09, 3. Mey 1.14,33, 5, Van 
Velde 1.14,70, 15. Loef 1.15,82, 25. Brou¬ 
wer 1.17,02. Klassement wereldbeker: 1. 
Toshiyuki Kuroiwa 64 punten, 2. Zjele- 
zovski 50, 3. Adeberg 46, 5. Flaim en 
Van Velde 40, 12. Loef 22, 18. o.a. Zand- 
stra 14. 

1500 m: 1. Zandstra 1.53,73, 2. Ritsma 
1.54,66, 3. Koss 1.54,91, 7. Schreuder 
1.56,11, 9. Veldkamp 1.56,63, 10. Bos 
1.56,74. Klassement wereldbeker: 1, 
Zandstra 66, 2. Ritsma 65, 3. Koss 60,10. 
Veldkamp en Van der Burg 20, 14. o.a. 
Schreuder en Visser 14, 17. o.a. Bos 11. 
5000 m: 1. Karlstad 6.48,82, 2. Veldkamp 
6.49,69, 3. Koss 6.51,14, 4. Zandstra 
6.53,18, 5. Bos 6.53,77, 6. HadschiefT 6.56,25, 7. Ritsma 6.58,77, Klassement 
wereldbeker: 1. Karlstad 92, 2. Veld¬ 
kamp 84, 3. Koss 83, 4. Bengtsson, Bos 
en Zandstra allen 54, 15. Vunderink 25, 

17. Ritsma 15, 18. Van der Burg 13. 

Collalbo Wereldbeker vrouwen: 500 m: 

1. Blair 40,15 (baanrecord), 2. Ye 40,20, 

3. Garbrecht 40,55, 4. Aaftink 40,62, 9. 
Meijer 41,29. Overige Nederlandsen: 12. 
Loorbach 41,49, 14. Stam 41,76, 20. Vel- 
linga 42,53. Klassement wereldbeker: 1. 
Aaftink 82 punten, 2. Blair 75, 3. Hauck 
71, 10. Voetelink 32. 

1000 m: 1. Blair 1.20,75 (baanrecord), 2. 
Aaftink 1.21,53, 3. Garbrecht 1.21,59, 9. 
Meijer 1.23,10. Overige Nederlandsen: 
12. Loorbach 1.24,21, 13. Stam 1.24,30, 

18. Velhinga 1.25,47. Klassement we¬ 
reldbeker: 1. Aaftink en Blair 75 punten, 
3. Garbrecht 64, 10. Voetelink 38. 

1500 m: 1. Hunyady 2.04,53 (baanre¬ 
cord), 2. Niemann 2.05,02, 3. Wamicke 
2.06,56, 6. Van Gennip 2.07,84, 8. Van 
Schie 2.08,54, 14. Zijlstra 2.10,57, 20. 
Stam 2.11,76, 21. Meijer 2.11,81. Klasse¬ 
ment wereldbeker: 1. Hunyady 94 pun¬ 
ten, 2. Niemann 72, 3. Antal 56, 7. Van 
Gennip 43, 9. Van Schie 41, 11. Voete¬ 
link 38. 

3000 m: 1. Niemann 4.17,41 (baanre¬ 
cord), 2. Warnicke 4.23,11, 3. Hunyady 
4.27,06, 4. Van Gennip 4.29,02, 6. Van 
Schie 4.30,65, 7. Zijlstra 4.31.39, Klasse¬ 
ment wereldbeker: 1. Hunyady 80 pun¬ 
ten, 2. Niemann 75, 3. Warnicke 62, 4. 
Van Schie 53, 5. Zijlstra 52. 

NK-marathon: vrouwen: 50 ronden: 1. 
Snel, 2. Groot, 3. Van der Heide, 4. Pas¬ 
veer, 5 . Moolhuizen. Mannen: 150 ron¬ 
den: 1. Rene Ruitenberg 2. Kasper, 3. 
Veenhof, 4. De Boer, 5. Stam. 


ZAALHANDBAL 

Dames eredivisie: Aalsmeer-Bollen- 
streek 19-20; Hellas-OSC 14-13; PSV- 
SEW 15-13; V&L-DSVD 28-8; Swift- 
UVG 19-14; 

Stand:; Swift 11-20; Quintus 10-16; V&L 
11-15; Aalsmeer 11-13; Hellas 11-13; Bol¬ 
lenstreek 11-12; UVG 11-8; SEW 11-8' 
□SC 11-7; PSV 11-6; DSVD 11-2; 

eerste divisie; Bevo-Noav 18-9; Inter- 
nos-Westlandia 14-15; Iason-Velo 16-10; 
OSC 2-Loreal 18-15; Sittard-Hermes 
18-12; 

Stand:; Bevo 10-18; Hermes 10-16; Sit- 
tard 10-15; Westlandia 10-12; Loreal 

10-11; OSC 2 10-11; SVM 10-10; Internos 
10-8; Iason 10-6; Noav 10-2; Velo 10-1; 

tweede divisie; Kwiek-Were Di 18-16; 
Achilles-Posterholt 17-12; Sittard 

2- OBW 12-12; V&L 2-Heeten 11-9; 
Blauw Wit-Esca 13-12; 

stand:; Kwiek 9-14; OBW 9-13; Achilles 

9-13; Blauw Wit 9-12; Esca 9-9; V&L 2 

9-8; Sittard 2 9-7; Posterholt 9-6; Heeten 

9- 4; Were Di 9-4; 

derde divisie; Rapiditas-Merefeldia 

10- 8; Zephyr-Niobe 16-8; Margraten- 
PSV 2 8-9; Leudal-Caesar 11-12; Swift 
H-HVT Eindhoven 16-22; 

Stand:; PSV 2 9-18; HVT Eindhoven 

9-16; Zephyr 9-14; Swift H 9-12; Margra¬ 
ten 9-9; Niobe 9-8; Rapiditas 9-5; Leudal 

9-4; Caesar 9-4; Merefeldia 9-0; 

ieugddivisie; Bevo-Esca 15-10; 
Meteoor-VHC 15-11; Iason-PSV 10-13; 
SVM-Noav '12-5; DVC-HVT Eindhoven 

9- 5; 

Stand:; Iason 10-18; V&L 10-15; PSV 

10- 14; Meteoor 10-14; Bevo 10-14; SVM 

10- 11; Esca 10-6; HVT Eindhoven 10-6; 
VHC 10-4; Noav 10-4; DVC 10-4; 

Heren eredivisie: Olympia-Bevo 22-21; 
Sittardia-Tachos 23-20; Esca-Hermes 
17-28; Hellas-OSC 25-20; V&L-Aalsmeer 

16-19; E&O-Blauw Wit 21-13; 

Stand:; Sittardia 16-28; E&O 16-24; 
V&L 16-23; Blauw Wit 16-21; Hermes 
16-20; Aalsmeer 16-19; Hellas 16-15; Ta- 
chos 16-14; Olympia 16-12; Esca 16-9; 
Bevo 16-7; OSC 16-0; 

eerste divisie; Aalsmeer 3-Pius X 25-23; 
Delta Sport-Noav 19-14; UDSV-Satur- 
nus 21-19; Quintus-PSV 31-23; 

Stand:; Delta Sport 9-15; Satumus 9-14; 
Noav 9-10; Loreal 9-10; UDSV 9-9; Quin¬ 
tus 9-8; Aalsmeer 3 9-8; WIK 9-7; Pius X 
9-6; PSV 9-5; 

tweede divisie; Rapiditas-UDI 22-19; 
Swift A 2-Blerick 16-20; Sittardia 2-Lar- 
ten 29-18; SVM-de Gazellen 12-13; 
Blauw Wit 2-Swift R 13-22; 

de Gazellen 9-18; Sittardia 2 9-14; Swift 
R 9-13; SVM 9-10; Rapiditas 9-9; Blauw 
Wit 2 9-7; Blerick 9-7; UDI 9-5; Swift A 2 
9-4; Laren 9-3; 

derde divisie; Jupiter-Bergeijk 20-16; 
VIOS-HW 16-15; V&L 2-HBS 20-26; 
Meteoor-Tremeg 17-21; Habo-Caesar 
20-27; 

Stand:; Caesar 9-16; Meteoor 9-12; V&L 
2 9-12; HBS 9-12; Vios 9-10; Jupiter 9-9; 
Habo 9-8; Tremeg 9-6; HW 9-5; Ber¬ 
geik 9-0; 

jeugddivisie; V&L-Esca 22-17; Bevo- 
Blerick 16-17; DVC-Kerkrade 5-0; 

Stand:; Blerick 7-11; V&L 7-10; Bevo 

7-9; Kerkrade 7-7; DVC 7-6; Esca 7-5; de 
Gazellen 7-4; Sittardia 7-4; 

VOLLEYBAL 

Heerlen,Dames le divisie B, 
Flamingo’s-Tonegido 0-3, Symmachia- 
Sarto P. 3-0, VCH-Rentokil 3-0, Henzo 
O.-EAW 3-2, Somas-Gevamy WC 2 

I- 3, Odulphus-Dos 0-3. Stand, VCH 

11- 30, DOS 11-23, Gevamy 2 11-23, Hen¬ 
zo 11-21, Symmachia 11-20, Tonegido 

II- 16, Rentokil 11-15, Odulphus 11-12, 
Sarto P.ll-12, EAW 11-11, Somas 

11-10, Flamingo’s 11-5. 

Dames 2e divisie D, Facopa-Autodrop 

3- 0, VCH 2-Normis 2-3, Henzo 2-Civitas 

I- 3, Moonen-Rapid 0-3, Peelpush-Voea- 
sa 0-3. Stand. Vocasa 11-29. Switch 

II- 27, Normis 11-25, Facopa 11-21, Ra- 
pid 11-21, Peelpush 11-18, Autodrop 

11-17, Trivos 11-17, Civitas 10-6, Henzo 2 
11 - 5 ,VCH 2 11-4, Moonen 10-2. 

Dames 3e divisie H. Sittardse-Rooyse 
0-3, Dynamic-Sondermeyer 3-1, VCH 

3 -Jokers 3-0, Velden-Hovoc 1-3, Gee- 
vers-Rapid 2 3-1, Voerendaal-Set Up 0-3. 
Stand. VCH 3 11-28, Rooyse 11-25, Voe- 
rendaal 11-22, Dynamic 11-21, Hovoc 
11-20. Velden 11-17, Set Up 11-14, Son- 
dermeyer 11-14, Geevers 11-13, Jokers 
11-12, Rapid 2 11-12, Sittardia 11-0. 
Heren 1® divisie B. BCS Comp.S.-Leyt- 
hon 3-1, Rünmond-Peelpush 1-3, Sleidr. 
Sp.-Vrevok 0-3, Gevamy-Geevers 3-2, 
Nokia-Delta 3-2, Odulphus-Vocasa 3-1. 
Stand. Vrevok 11-27, Sliedre.Sp. 11-23, 
Gevamy 11-22, Nokia 11-21, Delta 11-20, 
Geevers 11-20, Rijnmond 11-15, Odul¬ 
phus 11-14, Peelpush 11-12, Leython 
11-8, Vocasa 11-7, BCS Comp.S. 11-6. 
Heren 2e divisie D. Flamingo’s-Auto- 
drop 2 3-2, Hajraa-Hypotheker 3-1, 
VCH-Facopa 0-3, Gevamy 2-Somas 3-2, 
Polaris-Velden 3-2, Jola-Morres 3-1. 
Stand. Facopa Weert 11-26, Jola O. 
11-26, Hairaa 11-23, Polaris 11-23, Fla¬ 
mingo’s 11-20, Hypotheker 11-17, VCH 
11-16, Somas 11-13, Gevamy 2 11-12, 
Autodrop 2 11-9, Velden 11-8, Morres 
11-5. 

Heren 3e divisie H. Sittardia-Rooyse 

3-0, Kompro-Wevoc 3-0, Nuvoc-Janssen 
0-3, Vocas-Maasbracht 2-3, Revoc-Rapid 


1- 3, Ledub-Interkontakt 3-1. Stand. 
Janssen 11-31, Kompro 11-27, Rapid 
11-22, Nuvoc 11-17, Sittardia 11-16, Le- 
dub 11-15, Revoc 11-15, Vocas 11-15, 
Rooyse 11-14, Maasbracht 11-13, Wevoc 
11-13, Interkontakt 11-0. 

Dames Promotieklasse. Avoc-Dynamic 
2 0-3, Volharding-Dovoc 3-0, Elsloo- 
Furos 0-3, Geevers 2-BSV 0-3, Avoc-Fis- 
cus 3-1, VCH 4-Jokers 2 3-0, Dynamic 

2- Muvoc 1-3. 

Dames le klasse A. Sittardia 2-de Heeg 

3- 0, Voerendaal 2-Furos 2 1-3, Geevers 

3-BSV 2 3-0, Sjoahn-Elan 3-0, Vluco- 
Spartak 3-0. 

Dames le klasse B. Sittardia 3-Avanti 
3-1, Geevers 4-NAC 0-3, SEC-Grovoc 
3-2, Fiscus 2-Rapid 3 1-3, Dynamic 
3-Helpoort 0-3. Dames 2e klasse A. de 
Heeg 2-Dovoc 2 1-3, Sport en Spel- 
AMVJ 1-3, Geevers 5-Grovoc 3 3-1, Avoc 
3-Muvoc 2 1-3. 

Dames 2e klasse B. de Heeg 3-Nivoc 2-3, 
SEC 2-Grovoc 2 3-1, Avoc 2-Rapid 4 3-1, 
NAC 2-Jokers 5 2-3. Beker Heren. Jo- 
kers-Geevers 3-0. 

Heren Promotieklasse. Sittardia 2-A- 
vanti 1-3, SEC-Helpoort 0-3. VCH 3-Gee- 
vers 2 1-3, VCH 2-Jokers 2-3, Vluco- 
Muvoc 3-0, Voerendaal-SEC 2 1-3. 

Heren le klasse A. Fiscus 3-AMVJ 0-3, 
Sjoahn-Geevers 3 2-3, VCH 4-Sport en 
Spel 3-2. Heren le klasse B. de Heeg- 
Avanti 2 1-3, Helpoort 2-AMVJ 2 3-1, 
SEC 3-Rapid 2 1-3, Fiscus-Geevers 4 3-0, 
Avoc-Jokers 2 3-2. 

Heren 2e klasse A. Volharding-Dovoc 2 
0-3, Spartak A-Furos 2 2-3, Sjoahn 

2-Geevers 5 3-0, VCH 5-Sport en Spel 2 

2- 3, Vluco 3-Elsloo 2 3-2. 

Heren 2e klasse B. Sittardia 3-Avanti 3 

3- 0, Spartak 2-Nivoc 3-2. Fiscus 4-Gee- 
vers 6 0-3. Furos 3-Jokers 3 1-3. Mavoc- 
Muvoc 2 0-3. 

Heren 2e klasse C. Volharding 2-Bastion 

3-1, SEC 4-Grovoc 3-1, Avoc 2-Elan 1-3, 
VCH 6-Jokers 4 3-1, Phoenix-Helpoort 3 

2- 3. 

Heren 3e klasse A. Spartak 3-Sport en 
Spel 3 0-3. SEC 5-WS 2 3-1, VCH 7-PPT 

1- 3. 

Heren 3e klasse B. Elsloo 3-NAC 3-2, 
Avoc 4-Rapid 4 0-3, Avoc 3-Rapid 3 1-3, 
VCH 8-Jokers 5 3-0. Jeugdkompetitie. 
Meisjes A. Sittardia-VCH 3-0, Dynamic- 
Geevers 0-3, Sittardia-VCV 3-0, Rapid- 
Avanti 0-3, Geevers-BSV 1-3, SEC-Blok 
0-3, VCH-Sittardia 2 3-1, Dynamic-de 
Heeg 3-1. 

Meisjes B. Rapid 2-Grovoc 3-0, Furos- 
Elan 3-0, VCH 2-Sittardia 3 3-2, Vluco- 
Jokers 0-3, Sittardia 4-Avanti 2 3-0. 
Jongens A. Volharding-Sittardia 0-3, 
Sittardia-VCV 3-1, de Heeg-Vluco 3-1, 
Volharding-AMVJ 0-3. 

Jongens B. Rapid-Geevers 0-3, Furos- 
SEC 0-3, de Heeg 2-Elsloo 3-1, Elan- 
Avanti 3-0. Jeugd C. Dovoc-de Heeg 3-0, 
Sittardia-VCV m 3-0, VCV j-Avanti 3-0, 
Furos-Jokers 3-1. 

PAARDESPORT 

Beek LK dressuur ponys: Cat.B.B2: 1. 
Vera Geraedts met Bronco 2. Astris 
Franssen met Rocco Star 3. Loes Gee- 
len met Polly. Cat.B.L 1: 1. Lilian Tim¬ 
mermans met Nancy 2. Katja Leurs met 
Erna 3. Anouk Ruijters met Katja. Cat. 
C.L 1: 1. Miranda de Wit met Pascal 2. 
Cecile Aerts met Esme 3. Mieke Houben 
met Jolanda. Cat.C.B2: 1. Rianne Ver- 
dellen met Katinga 2. Patricia Staube 
met Goldwing 3. Ilona Bouwens met 
Rosa. Cat.A.B2: 1. Annemieke Keunen 
met Bobby 2. Lenneke ten Haaf met 
Dotje 3. Jacqueline v.d. Valk met Misty. 
Cat.L 1: 1. Susan de Wit met Ranco. Cat. 
A-B L2: 1. Joke Stappers met Natascha 

2. Inge Coenen met Smokey. Cat.C.L 2: 

1. Yvonne Peeters met Carine 2. Sylvia 
Stoffelen met Bayaos 3. Jolijn Grooten 
met Smokey. Cat.C.M 1:1. Anja Goertz 
met Hever Napoleon 2. Joep Derks met 
Wendy 3. Katja Hendriks met Daisy. 
Cat.D-E.B2: 1. Mirella Cornet met Vis- 
kro 2. Yvonne Houben met Geolien H 

3. Hilde Willems met Mr Mandela. 
Cat.D-E.Ml: 1. Janet Rens met Beauty 

2. Melanie Reinders met Kayal IBN 3. 
Irene Sanders met Rianke. Cat.D-E.Ll: 

1. Fabienne Schrombges met Flanigan 

2. Judith Pijnenburg met Pegy 3. Twig- 
gy Schlangen met Farabis. Cat. 
C-D-E.M2: 1. Lilian Kessel met Lichus 
2. Peter Goertz met Mon Ami 3. Edwin 
Verdeden met Mancho. Cat.D-E.L2: 1. 
Anka Fraaye met Silver Star 2. Joyce 
Mulleners met Illuster 3. Freek Mijling 
met Fart. Cat.D-E.Z.: 1. Erwin Kluskens 
met Edwin 2. Judith Janssen met Nave 

WORSTELEN 

Heerlen Hoofdklasse. Hercules Amster- 
dam-Simson Landgraaf 19-20, Olympia 
Utrecht-Simson KDO Den Haag 19-16, 
SSS Alkmaar-Halter Utrecht 9-29. 
Stand. Simson 6-12, Hercules 7-10, Hal¬ 
ter 6-6, Simson KDO 7-6, Olympia 6-4, 
SSS 7-2. Reseve klasse. Hercules Am- 
sterdam-Simson Landgraaf grieks ro- 
meins 20-16, vrije stijl 20-16. Olympia 
Utrecht-Simson KDO Den Haag grieks 
romeins 16-16, vrije styl 16-16. Stand. 
Simson 5-7, Hercules 5-5, Olympia 5-4, 
Simson KDO 5-3, Halter 4-2. 

BILJARTEN 

Heerlen, Drieb.A. Schinnen-Matchpoint 
7-0, Luip-Societeit 5-2, Keizer-Maas- 
band 0-7, Modem-Volkshuis 3 5-2, 
Tjoba-Modern 2 2-5, Volkshuis-Wolfrath 

5-2. Drieb.B. Eikhagen-Apollo 4-3, Wau- 
bach-Catennaccio 0-7, Matchpoint 

3- DJB 4-3, Vink-N.Klossen 5-2, Kantje- 
OHVZ 5-2. Drieb.C. Carambool-Acade¬ 
mie 4-3, VKC-Vink 7-0, DJB-OHVZ 0-7, 
BBC-BCV 2-5, St.Heerlen-Gebr.Höfke 
7-0. Drieb.D. Union-Apollo 2-5, OHVZ- 
Treflers 6-1, Brunssum-Cebusta 5-2, 
Touché-Kantje 5-2, Ven-Vink 7-0. 

IA. BCG-Volkshuis 3 3-4, Volkshuis 

2- Quick 7-0, Wolfrath-GONA 1-6, Hol- 
tum-Societeit 2 7-0. 1B. N.Klossen- 
Schaesberg 4-3, Carambool-Sibbe 4-3, 
St.Bavo-N.Klossen 2 5-2, BBC-St.Heer- 
len 5-2. IC. Volkshuis-Waubach 1-6, 
Kempke-BBC 5-2, BCH 70-Schaesberg 

3- 4. 2A. Sanderbout-Eikenboom 2-5, 
Kempke-Statie 3-4, HGK-Wolfrath 2-5, 
Tjoba-TIP 3-4, Maasband-Stein 3-4. 

2B. Bom-Holtum 0-7, Wilza-BVG 7-0, 
Wolfrath-Societeit 0-7, Heukske-TIP 2-5, 
HGK-Benelux 2-5. 2C. VKC-Ransdaal 

5-2, Sibbe-BCV 5-2, Schaesberg-Beatrix 
3-4, N.Klossen-Volkshuis 5-2. 2D. Los 
Band-Brunsssum 5-2, Hoefijzer-Keizer 

5- 2, Eikenboom-Ven 7-0, Schaesberg- 
Butting 2-5. 2E. Gebr.Höfke-Hoefijzer 
7-0, Schaesberg-Keizer 5-2, Apollo-N. 
Klossen 6-1, Juliana-Los Band 5-2, Zum 
Bl.Bock-Ven 7-0. 

2F. ABC-Steeds Hoger 0-7, OHVZ-Zum 
BI.Bock 4-3, Hoefijzer-Waubach 3-4, 
Keizer-Schaesberg 2-5, Eendracht-N. 
Klossen 2-5. 3A. Kempke-Wolfrath 5-4, 
Tjoba-Holtum 4-5, Meers-Heukske 7-2, 
Societeit-Jachthoes 0-9, Maasband- 
Benelux 9-0. 3B. Oase-Statie 4-5, Volks- 
huis-Sanderbout 7-2, HGK-Steeds Ho¬ 
ger 4-5, Eikenboom-Schinnen 9-0. 3C. 
DJB-ABP 4-5, Eikhagen-Sibbe 5-4, 
Klosje-Stad Heerlen 2-7, Academie- 
ABC 7-2, St.Hoger-Weustenrade 3-6. 3D. 
BBC-Treffers 4-5, DJB-Irene 5-4, Gebr. 
Höfke-Butting 2-7. 4A. Statie-Wolfrath 
9-0, Born-Nestje 7-2, Eikenboom-Luip 
0-9, Kempke-Heukske 4-5, Oase-BVG 

6- 3. 4B. Stadion-Lindenheuvel 2-7, 

Maasband-Modern 6-3, Heukske-Eiken- 
boom 2-7, Quick-Tjoba 2-7, Luip-Kemp- 
ke 7-2. 4C. Matchpoint-BCV 4-5, Keizer- 
Br. Wapen 7-2, Steeds Hoger-Lange 
Band 2-7, Beatrix-BCH 70 2-7. 4D. Kei- 
zer-Hoefyzer 2-7, N.Klossen-Eendracht 
0-9, Beatrix-Waubach 4-5, Eikhagen- 
DJB 2-7, BCH 70-Schaesberg 0-9, Wau- 
bach-Keizer 7-2. 4E. Apollo-Butting 2-7, 
Ven-Treffers 7-2, Eikhagen-Matchpoint 

7- 2, Vriendenkring-Niet Klossen 8-1, 
DJB-Maria Gew. 2-7. 5A. Modern-Oase 

2-7, TIP-Kempke 5-4, Tjoba-GONA 5-4, 
Holtum-Stadion 5-4, Stein-Heukske 9-0, 
Volkshuis-Sanderbout 9-0. 


5B. Modern-Lindenheuvel 7-2, Klosje- 
St.Bavo 4-5, Heukske-Oase 4-5. 5C. 
Brunssum-Irene 7-2, Maria Gew.-Eikha- 
gen 7-2, Beatrix-N.Klossen 9 4-5, DJB- 
Hoefijzer 3-6, N.Klossen 10-Carambool 

3- 6. 

Roermond Hoofdklasse A. Paerdstal- 
Montfort 2 2-4, Vriendenkring-Odilia 

4- 2, Blaakven-Riva 2-4, Stift-Boekoel 
0-6, Montfort-Roggel 6-0. Hoofdklasse 
B. M’Beek-OVU 2 4-2, Herkenbosch- 
DLV 2-4, Grathem-Thorn 4-2, Joppe- 
Los Band 2-4, OVU-Nunhem 4-2. le 
klasse A. Roggel 2-Hoek 6-0, Los Band 

2- Maneslust 4-2, Internos-Grathem 2 

3- 3, Wessem-Blaakven 2 0-6, Hapje- 
M’Beek 2 4-2. le klasse B. Roermond- 
Veldpoort 4-2, Beegden-Walhalla 4-2, 
Volharding-OVU 3 3-3, Ster-Swalmen 

4- 2, Boekoel 2-Taverne 3-3. 2e klasse A. 
ONA-Crescendo 4-4, Wessem 2-Mont- 
fort 3 6-2, Odilia 2-TOP 6-2, Joppe 

2-Beegden 2 2-6, Maasbracht-Robic 8-0. 
2e klasse B Ketelbink-Riddershof 4-4, 
Klumpke-Allerhand 4-4, Ramona-Bae- 
xem 6-2, Tramhalte-Vriendenkring 2 
0-8, Stevel-Meijel 2-6. 

2e klasse C. Walhalla 2-Leveroy 4-4, Ka- 
rot-DDD 6-2, Thom 2-Veldpoort 2 4-4, 
Maneslust 2-Prairie 4-4, Hoek 2-Caram- 
bola 6-2. 2e klasse D. Hom-Heukske 2-6, 
DDD 2-Wessem 3 4-4, Internos 2-Cres- 
cendo 2 4-4, Heel-KOT 6-2, Karot 
2-Montfort 4 2-6. 2e klasse E. Roermond 
2-OVT 4-4, Swalmen 2-Ster 2 5-3, OVS- 
Internos 3 6-2, TOP 2-Avanti 2-6, KOT 

2- Mijnheerkens 4-4. 2e klasse F. Ste- 
vensweert-DES 3-5, Herkenbosch 2-A- 
micia 6-2, Crescendo 3-Ramona 2 4-4, 
Odilia 3-DDD 3 6-2, Maasbracht 2-Vlo- 
drop 4-4. 2e klasse G. Robic 2-Thorn 4 

8-0, Grathem 3-Stift 2 2-6, Hoek 3-Prai- 
rie 2 4-4, Tramhalte-Servaas 4-4, Thom 

3- ONA 2 0-8. 2e klasse H. Nunhem 2-Ri- 
va 2 6-2, Meijel 2-Joppe 3 4-4, Beegden 

3- Ketelbink 2 6-2, Baexem 2-Buggenum 
2-6, Oranjeteam-Roggel 3 2-6. 

3e klasse A. OVU 4-Roermond 3 1-7, 
Vriendenkring 3-Boekoel 3 6-2, DMB- 
Volharding 2 2-6, TOP 3-Klumpke 2 2-6, 
Avanti 2-Brands Quelle 4-4. 3e klasse B. 
Maasbracht 3-Crescendo 4 4-4, Amicia 
2-Montfort 5 2-6, Veldpoort 3-0 VS 2 4-4, 
Ramona 3-Karot 3 0-8, Odilia 4-Poster- 
holt 6-2. 3e klasse C. Meijel 3-Nunhem 4 

6-2, Joppe 4-Heel 2 4-4, Baexem 3-Rog- 
gel 4 4-4, Bergske-Maneslust 3 6-2, Nun¬ 
hem 3- Ketelbink 3 4-4. 3e klasse D. 
Pumpke-Heel 4 2-6, Sport-Wessem 6-2, 
Kei-Beegden 4 2-6, Tramhalte-Hom 2 

6- 2, Heel 3-Wilhelminahof 8-0. 3e klasse 
E. Oude Molen-Los Band 3 6-2, Graan- 
beurs- Ster 3 8-0, TOP 4-Allerhand 2 4-4, 
Walhalla 3-DMB 2 6-2, Brands Quelle 
2-DES 2 1-7. 3e klasse F. Touche-Veld¬ 
poort 5 2-6, M’Beek 3-Odilia 5 4-4, OVS 

4- OVS 3 6-2, Amicia 3-Herkenbosch 2-6, 
Veldpoort 4-Stevensweert 2 6-2. 3e klas¬ 
se G. Leveroy 2-Sport 3 4-4, Hapje 
2-Tramhalte 4 2-6, Prairie 3-Wilhelmina- 
hof 2 4-4, Stift 3-Wessem 5 8-0, Sport 
2-Paerdstal 2 4-4. 3e klasse H. Graaf- 
Haelen 2 7-1, Stevel 2-Baexem 4 8-0, Ke¬ 
telbink 4-Peel 4-4, DLV 2-Meijel 4 0-8, 
Haelen-Robic 3 4-4. 

4e klasse A. Veld-Allerhand 3 4-4, Avan¬ 
ti 3-TOP 5 6-2, Klumpke-ABC 2-6, DDD 

4-Swalmen 3 4-4. Oude Molen 2-Herberg 
2-6. 4e klasse B Amicia 4-M’Beek 4 4-4, 
Tegel-OVT 2 8-0, Karot 4-Odilia 6 2-6, 
Montfort 6-Ramona 4 2-6, Vlodrop 2-Rit- 
ho 6-2. 4e klasse C. Stift 4-Riddershof 3 
8-0, Prairie 4-Tramhalte 5 2-6, Paerdstal 

4-Paerdstal 3 4-4, Riddershof 2-Pumpke 
2 6-2. 4e klasse D. Peel 2-Graaf 3 4-4, 
DLV 3-Joppe 5 2-6, Maneslust 4-Hoek 4 

8-0, Haelen 3-Oranjeteam 2 8-0, Graaf 

2- Buggenum 2 6-2. 4e klasse E. Vlodrop 

3- Graanbeurs 2 3-5, KOT 3-TOP 6 4-4, 
Volharding 3-Internos 4 0-8, Allerhand 

4- ABC 2 4-4, DES 3-Swalmen 4 4-4. 4e 
klasse F. Stift 5-Grathem 5 8-0, ONA 

4- Tramhalte 6 3-5, Paerdstal-Thorn 5 2-6, 
Wessem 6-Sport 5 4-4, Grathem 4-Tegel 

2 4-4. 4e klasse G. Jachthuis-Oranjeteam 

3 4-4, Maneslust 5-DLV 4 4-4, Graaf 

5- Graaf 4 2-6. 4e klasse H. Herberg- 
Vriendenkring 4 6-2, DMB 3-Ramona 5 
8-0, ABC 3-Klumpke 4 3-5, Ster-Herken- 
bosch 4 0-8, Boekoel-Walhalla 4 0-8. 
DB-klasse A. Vriendenkring A-Hapje A 
8-4, DMB A-Los Band A 5-7, OVS B- 
OVS A 4-8, Los Band B-M’Beek A 1-11. 
DB-klasse B. Avanti A-Grens A 8-4, 
OVS C-Beegden A 10-2, Ketelbink B- 
Ketelbïnk A 2-10, Heel A-Karot A 6-6. 
De Dubbele Cijfers. Kader. H.Janssen 
Blaakven 31.33, W.van Gemert Boekoel 
27.77, P.Smeets Odilia 20.00, E.Schmitz 
Vriendenkring 19.57. Hoogste serie. H. 
Janssen Blaakven 177. Libre. M.Puts 
M’Beek 64.28, D.Koelen OVU 55.00, M. 
Seerden Grathem 48.33, A.Dierx Thom 
37.66. Hoogste Serie. M.Puts M’Beek 
290, D.Koelen OVU 289, S.Burhenne 
OVU 166, A.Dierx Thom 162. 

DAMESVOETBAL 

Heerlen Interregionale klasse. Prinses 
Irene-Herptse boys 1-4. ODC-SSS ’18 

7- 0, Twinkle Stars-NOAD 1-1, BSC-Hul- 
sel 0-1, Hurwenen-Nooit Gedacht 4-2, 
SC WW ’28-Herpinia 0-0. 

BOWLEN 

Heerlen, BVH dubbelleague. No Spear- 
Vog 3-1, Stap In-Brugmans Ass. 2-2, 
TeamWork-Octopussy 3-1, Hejo-Strike 
Force 3-1, Terminators-Vajo 0-4. Kwar- 
tetten-league. Marastima-Sos 4-0, Raven 
Plum-Chip 1 - 3 , Spoilers-Ladies 3-1, 
Klim Bim-3+1 2,5-1,5, Roda-Obies 1-3, 
Wigrut-S’92 1-3. United Bears League. 
Polar Bears-Kodiaks 1-3, Koala’s-Ice 
Bears 3-1, American Cars-UD 2 4-0, 
Uitsrijkers-UD 1-3. Dubbelleague. WC- 
Kapelhof 3-1, Blind-Missers 0-0, Belle- 
fleurs-Optimisten 1-3, Tik-Pinhunters 
3-1, Anco-Fantasie 0-4, Volhouders- 
Lady's 3-1, Trekvogels-BZN 4-0, Riefie- 
Lablo’s 0-4. Jeugd league. Rubin 
39-6928, Robin 37,5-7593, Nadia 34-7554, 
Rob 31-5752, Roland 30,5-7181, Sandra 
29-6677, Silvy 28-6824, Veerle 27-7266. 
Super Jongen Cup’92. Vers afdelingen- 
Winkelpersoneel 0-4. Poedelprijs J.Stei- 


ZAALKORFBAL 

Heerlen, 2e klasse H. Tilburg-Keep Fit 

10- 11, NKV-Heerlen 15-10, OEC-GKV 
13-14. 3e klasse P. Ready-Excelsior 8-19, 
Sirene-Kanaries 10-6. Res 2e klasse P. 
NKV 2-Rust Roest 3 12-12, PSV 2-Top 2 

11 - 10 . 

Zuid 1. Fortuna-Deurne 7-6. Zuid 
Res.lB. Tilburg 2-Excelsior 3 19-7, 
Sportl.4-Rust Roest 5 7-4, Klimop 2-Ma- 
riarade 2 12-7. 

2e klasse A. Tilburg 4-Excelsior 4 10-8, 
Sirene 3-Top 4 5-7. 3e klasse B. Top 

5-Sportlust 7 12-10, Eindhoven 3-Oranje 
Wit 5 11-8. 4e klasse A. Ready 2-Rust 
Roest 8 10-6, NKV 5-Heerlen 3 8-2. 

5e klasse A. Sportlust 8-Wertha 7-6, 
Klimop 4-Geldrop 2 6-6. 7e klasse B. El- 
sene-Elsene 2 16-1. 

BRIDGE 

Bergen NK bridge individueel, man¬ 
nen: 1. Mulder 60,3 procent, 2. Post 60,2, 

3. Kelder 58,8 4. Koppes 58,6, 5. Groot- 
jen 58,4, 6. Westra 58,3. 

Utrecht NK vrouwen, koppels: 1. Bak- 
ker/Gielkens 56,5 procent, 2. Van der 
Pas/Schippers 55,8, 3. Van Ipenburg/ 
Van Winkel 54,2, 4. Bergsma/Keso 53,2, 
5. Amolds/Vriend 52,5. 

HOCKEY 

Heerlen Heren TOP klasse. Oranje 
Zwart-MEP 9-12, Tegenbosch-MEP 6-8, 
Oranje Zwart-Concordia 14-6. Eerste 
klasse. Geel Zwart-Maastricht 13-8. 
Vierde klasse A. DVS-Groen Wit 5-6. 
Dames. TOP klasse. Oranje Zwart-MEP 

8-3, MEP-Den Bosch 4-4, Oranje Zwart- 
EMHC 6-1. Eerste klasse. Waranda- 
Push 3-14, Tegenbosch-Waranda 12-2, 
Rapidity-Maastricht 6-7, HOD-Push 6-0. 
Tweede klasse A. DVS-Groen Wit 3-9. 
Derde klasse A. Venray-Mierlo 14-1. 

BASKETBAL 

Heerlen Heren. Eredivisie. Weert-DAS 
122-83, Donar-Akndes 57-71, Den 


Bosch-Eindhoven 106-81, Orca’s-Rotter- 
dam 83-97, Weert-Eindhoven 105-91, 
Basketiers-Donar 93-71, Den Bosch- 
DAS 71-68, Orca’s-Meppel 85-123, Den 
Helder-Canadians 78-77, Rotterdam- 
Akrides 64-87. 

Promotiedivisie Virtus-Voorburg 75-72, 
Tonego-Goba 58-99. Leiden-Weert 40-79, 
Lokomotief-Celeritas 92-96, Blue He- 
rons-Kimbria 68-76, Early Bird-Rac. 
Beverwijk 76-85, OSG-Wyba 88-81. 

Rayon Hoofdklasse Eindhoven 2-Black 
E. 78-67, Heerbaan-Braggarts 65-69, Ar- 
dito-Tantalus 100-91, Springfield-Jump. 
Crabs 74-93. 

Overgangsklasse B. Spnngfield 2 Atta- 
cus 72-65, Kimbria 2-Bladel 55-53, Kepu 
St.-Springfield 106-54, Hoppers-Brag- 
garts 2 81-53, Weert 3-Jasper Sport 
82-88, Quo Vadis-Dunatos 102-83. 

Eerste klasse A. Kimbria 4-Aeternitas 

55- 59, Kimbria 3-Dunatos 2 95-60, BSM- 
Kepu St.2 59-37, Braggarts 4-Weert 4 
49-56. 

Tweede klasse A. Aeternitas 2-Archers 
78-89, Patrick-Weert 5 66-68, Boeme- 
rang-Olympic 57-67. Derde klasse A. 
Alley Oop 2-Giants 61-74, Braggarts 

5- Springfield 3 62-30, Kepu St.3-Kim- 
bria 5 54-75, BSM 2-Dunatos 3 84-76. 
Derde klasse B. Aeternitas 

4-Jump.Giants 3 71-76, Heroes-Patrick 2 
52-86. 

Vrouwen, le divisie B. Dragons-Flash 
54-100, WSC-Agon 60-66, Braggarts- 
Black E. 63-58, Voorburg 2-Deca E. 
74-48. Rayon Hoofdklasse. Agon 2-Aalst 
51-31, High Five-ELBC 62-24, Dunatos- 
Virtus 51-29, Weert-Schijndel 63-61. 
Overgangsklasse B. Yellow Sox-Erp 

56- 85, Attacus-Lieshout 67-75, Bumpers- 
OBC Oss 49-68, Kepu St.-Tantalus 69-51, 
Quo Vadis-Aeternitas 91-31. le klasse A. 
Landgraaf-Venlo Sp. 59-37, Boemerang- 
Kepu St.2 58-26, Braggarts 3-Springfield 
2 24-34, Alley Oop-Archers 56-38. 

IJSHOCKEY 

Nationale competitie Heerenveen - Til¬ 
burg 2-10 (0-2 2-3 0-5). Nijmegen - 
Utrecht 2-9 (0-4 1-1 1-4). Geleen - Rotter¬ 
dam 3-3 n.v. (0-0 1-2 2-1 0-0). Stand: Til¬ 
burg 22-31 (142-86); Rotterdam 22-28 
(117-97); Geleen 22-28 (115-90); Utrecht 
22-26 (126-99); Heerenveen 22-11 

(106-156); Nijgemen 22-8 (79-157). 

WATERPOLO ’ 

Heerlen Distnctscompetitie. Dames le 
klasse. Treffers-Hellas 6-9, Krabben- 
Njord 7-8, Heygrave-Dokkelaers 8-8, 
Vennen-Waranda 7-9, TRB/RES-Storm- 
vogel 5-11. 2e klasse A. Nayade-Zeester 

7-5, Merlet-HZPC 5-6, Argo 2-Zon 2-5, 
RZ-Zegenwerp 4-10. 
le klasse. Ganze-HZPC 4-10. BZPC- 
Aegir 11-6, Schelde-Mosa 6-2, Treffers- 
Hellas 7-6, DEZV-RZ 5-5, TRB/RES- 
DZT 4-7. 2e klasse A. Hieronymus 
2-Marco Polo 8-11, Dio-Nautilus 9-10, 
Krabben-Gorgo 11-5, Heygrave-Nuenen 
11-16, Treffers 2-Eszet 8-8, WZV-Storm- 
vogel 2 8-7. 

2e klasse B. ZVH-ZEPS 7-13, Thalassa- 
Spio 10-7, PSV 4-Lutra 8-6, Glana-Rog 
13-6, Platella-Tempo 6-7, Merlet 2-Eszet 
2 2-6. Jeugd B. PSV-Tempo 18-4, 
Schelde-Zegenwerp 3-1, Arethusa-Gor- 
go 11-6, Treffers-HZPC 13-2, TRB/RES- 
Zeester 1-4. 

BADMINTON 

Heerlen Eredivisie. HHW-Duinwijck 

6- 5, BCH-Zijderveld 11-0, Velo-Drop 
Shot 8-3, Bali-Arnhem 1-10. Overgangs¬ 
klasse Afdeling B. Nuenen-Schijndel 

4- 7, SIO-BCH 3 5-6, Drop Shot 2-Duin- 
wijck 2 2-9, Victoria-Boonen/BC Roer¬ 
mond 7-4. 

Eerste klasse Afdeling 4. Veghel- 
Schijndel 2 5-6, Geldrop-United Venlo 

7- 4, Bavel-Zijderveld 3 9-2, Bali 2-Oss 

8- 3. 

Tweede klasse Afdeling 8. Whippet- 
Weert 6-2, Roat-United Venlo 2 4-4, Sit- 
tard-Boxtelse 3-5, Victoria 2-Nuenen 2 

5- 3. Derde klasse Afdeling 15. Whippet 
2-Schijndel 4 8-0, Geldrop 3-Veghel 2 

5-3, Kerkraadse 2-Alouette 6-2, Weert 
2-Heerlen 1-7. 

Derde klasse Afdeling 16. Drunen 2-Bo- 
choltze 7-1, Geldrop 5-BCH 4 4-4, Ker- 
kraadse-Geleen 3-5, Victoria 3-Boonen/ 
BC Roermond 2 7-1. 

Vierde klasse Afdeling 23. Scarabee- 
•Good Luck 0-8, Maasbree-United Venlo 
4 5-3, Terwaerden-Heel 0-8, Bocholtze 

2- Boonen/BC Roermond 3 4-4. 

Vierde klasse Afdeling 24. Whippet 

3- Someren 2-6, Olympia-United Venlo 3 

3- 5, Sittard 2-Challengers 7-L Victoria 

4- Roosterse 3-5. 

POOLBILJART 

LANDGRAAF, Derde bekerrronde. 
Louter Kabouter C-Wilhelmina B 22-10, 
Bastille B-Landgraaf A 11-21, Brou- 
werswapen B-Eykenboys C 11-21, 
Schachtwiel B-Spoorzicht G 28-4, 
ö.Hulsveld A-Wapen van Simpelveld 

17-15, Vraagteken A-Trepke B 13-19, Le 
Duc B-Spoorzicht C 27-5, All Stars A- 
Cafe Huizinga B 11-21, Stalletje B-Sjtoet 
B 20-12, Picasso A-Gildemeesters B 
27-5, Coriovallum A-de Poat B 20-12, 
Ouwe Herbergh B-Brunssum Noord B 
24-8, Tunnelboys A-de Ruif A 28-4, 
Gebr.Hofk’e A-Sport A 18-14, Spoorzicht 
A-Gildemeestersz A 24-8, Corner B- 
Brouwerswapen A 13-19, Keizer B- 
Ziejspoar B 14-18, Ziejspoar A-Cande- 
light A 20-12, Stenenkruis A-Karrerad A 

20- 12, Vogelzank A-Koetsjhoes A 15-17, 
Stenenkruis B-Le Duc A 12-20, Hofland 
A-Sjtoet A 14-18, Schachtwiel A-Bruns- 
sum Noord A 17-15, Vogelzank B-Boere- 
slot A 10-22, Heikaatsje A-De Poat A 

10-22. de Vink A-Brandwapen B 20-12, 
Willem Teil Boys A-Louter Kabouter D 

21- 11, Corner A-Krijt op Tijd A 7-25, 
Brandwapen A-Sjloes A 19-13, Roaed- 
hoes A-Keizer A 12-20, Louter Kabouter 
B-Fl.Dutchmen A 16-16. 


GOLFBILJARTEN 

Roermond, Ereklasse. Maasgolf-Brand 
Tav. 4-2, Maasvallei-Pint 3-3, SNA-BVO 

4-2, BVE-Heukske 4-2, Chevremont- 
Hollandia 4-2. Stand. Maasgolf 11-20, 
Chevremont 11-16, Brand Taveerne 

11-14, SNA 11-14, de Pint 11-12, Maas¬ 
vallei 11-9, HoUandia 11-8, BVO 11-8, 
BVE 11-7, Heukske 11-2. Nacompetitie 
beker 1992. Fortuna-Olympia 2-4. 
District Echt. Hoofdklasse. Montfort- 
Kerkzicht 11-1, Slek-Deelgaard 9-3, Cen- 
trum-Zuul 6-6, Zuul 2-Putbr.Boys 1-11, 
Greuske-Village 8-4. Eerste klasse. 
Heukske 2-Montfort 2 5-7, Deelgaard 

2- Slek 2 5-7, de Donck-Centrum 2 7-5, 
B.Aolders-O.Genoegen 10-2, Spee- 
Greuske 2 8-4. Tweede klasse. Zuul 

3- Stoba 4-8, Village 2-Paerdstal 6-6, Put- 
br.B.2-de Donck 2 9-3, Hingen-Spee 3 

9-3. Derde klasse. Spee 2-Village 3 5-7, 
Village 3-Hingen 2 6-6, Kerkzicht 2-Spee 

2 8-4. 

District Weert. Hoofdklasse. Schut- 
tersh.-BCB 2 10-2. Graswinkel-BCB 4-8, 
Anker-Stamgasten 3-9, BCB 2-Leike 5-7, 
Royal-Schuttershoeve 10-2. Eerste klas¬ 
se. de Hook-Luchtpost 8-4, Spijk 2-BCB 

3 7-5, Vriendenboom-Hoppers 7-5, An¬ 
ker 2-Luchtpost 6-6, Laar-Stamgasten 2 

6-6, Hook-Spyk 8-4. Tweede klasse, de 
Hook 2-Laar 2 7-5, Bach.Club-Anker 3 

9-3, Sw.Mill-Umbelderke 3-9, Royal 
3-Leike 2 8-4. 

District Midden-Limburg. Hoofdklasse. 
Hukske-Kwartel 8-4, Dennenoord-BVE 
2 7-5, BVO 2-OBKK 11-1, Inrit-Maasgolf 
2 6-6. Eerste klasse. Berg-Jagerslust 2 
17-5, Breer-SNA 2 5-7, Oad Hael-BCW 2 

8-4, BCW-Riva 10-2. Tweede klasse. 
BVED 3-Berg 2 7-5, Eikske-Kloss 5-7, 
BCW 3-Meijel 7-5, Hoove-BVO 3 4-8. 
Hook-Hukske 2 7-5. Derde klasse. Den 
Tup-Inrit 2 10-2, Leste Bal-BVE 4 4-8, 
OBKK 2-Zwaan 5-7, Pimpern.-Denne¬ 
noord 2 7-5, Kwartel 2-Eikske 2 9-3. 
■District Urmond. Hoofdklasse. Voske- 


Pappegey 2 3-3, Almama-Die Bayern 

4-2. Papp V.Aan-Maasvallei 2 3-3, 

Krietje-de Meule 5-1, Pappegey-Brand 
Tav.2 0-6. Eerste klasse. Brand 

Tav.3-Krietje 2 5-1, O Zitterd-Brandpunt 
4-2, Sparta-Almania 2 3-3, de Mert-A. 
Einekoeze 4-2, Sittardia-Fortuna 2 4-2, 
de mert-Sittardia 2 4-2. Tweede klasse. 
Brand Tav.5-Knetje 3 5-1, HoUandia 
2-Papp.V.Aan 2 3-3, Die Bayern 2-0.Zit- 
terd 2 2-4, Pappegey 3-Voske 2 4-2, 
Schopke-Brand Tav.4 2-4. 

District Oude Mijnstreek. Hoofdklasse. 
Eikske-Hanneman 7-1, Olympia-de Pint 
2 5-3, Pumpje-BGK 4-4, OBK-Stern 4-4, 
B.Balke-Chevremont 2 5-3 Eerste klas¬ 
se. G.Leeuw-Chevremont 3 7-1. Groene 
Dal-Olympia 2 6-2. de Pint 3-A gen Kirk 

2- 6. Hanneman 2-B Balke 2 2-6. Tweede 
klasse. A gen Kirk 2-Bocholtz 2-6, Mo- 
nument-OBK 2 1-7, Trefpunt-Pumpje 2 

3- 5. de Pint 4-G.Leeuw 2 2-6, Eikske 

2- Groene Dal 2 4-4. Derde klasse., OBK 

3- Pumpje 3 5-3. de Pint 5-Hofke 7-1, C. 
Corner 2-Dopgere 5-3, Hanneman 

3- Eikske 3 2-6. Vijfde klasse. Gr.Dal 

4- Voelender 2 5-3. Singel 2-O.Schaes- 
berg 3-5, Dopgere 2-C.Corner 3 8-0, Hof- 
ke 2-OBK 4 3-5, Auwe Maat-de Pint 6 
3-5. 

District Urmond. Standen. Hoofdklas¬ 
se. Brand Taveerne 2 12-21, Fortuna 

12- 19, Pappegey 12-16. Krietje 13-16, Al- 
mania 13-15, Die Bayern 13-14, Pappe¬ 
gey 2 13-10, MaasvaUei 2 13-9, de Meule 

13- 8, Voske 13-7, Pappegey Val.Aan 
13-5. Eerste klasse. Brand Taveerne 3 
13-20, Auwt Einekoeze 13-17, Oos Zit- 
terd 12-15, Knetje 2 13-14, Sittardia 
13-14, de Mert 13-12, Fortuna 2 13-11, 
Sparta 13-10, Brandpunt 13'-9. Sittardia 
2 12-7. Tweede klasse. Oos Zitterd 2 
13-20, Brand Taveerne 5 13-20, Pappe¬ 
gey 3 12-18, Brand Taveerne 4 13-16, Die 
Bayern 2 13-12, Voske 213-12. Krietje 3 
13-12, HoUandia 2 13-9. Papp.Val Aan 2 
13-9. Schopke 12-6, de Meule 2 12-6. 

SPORTSCHIETEN 

Heerlen, Afdeling pluim. Hoofdklasse. 
Luk Raak-Centrum 826-837, Missers- 
Lambertus 822-833, Revanche-Hofke 

835- 841, Sjeet-Missers 2 839-836, Nova- 
Juliana 834-833, Willem TeU-SVH 

836- 842. 

Eerste klasse A. Robin Hood-SVK 
821-830. Boekaniers-Lee Enfield 
828-825, de Zon-SVH 2 816-826, Reume- 
SVT 816-834, Hattrick-Hubertus 
821-813, Limburg-Diana 821-840. Eerste 
klasse B. Heros-de Leeuw 816-816, Mis¬ 
sers 3-Trepke 824-803, Sparta-Schutters 
827-811, Keulsteeg-Prins 808-827, Lam- 
bertus 2-Luk Raak 2 816-817, SVK 

2- Sjeet 2 809-809. Eerste klasse C. Julia- 
na 2-Ouwe Mert 820-806. SVT 2-Palet 
817-831, Hofke 2-Sportschutters 819-808, 
Stadion-RKWBCM 817-818, Op de 
Kamp-Reume 2 806-821. 

Tweede klasse A. Hiltonneke-Fortuna 
815-813, Oud Rompe-Merkelbeek 
773-601, Gluck Auf-Heros 2 790-819, 
RWB-Sjeet 3 809-785. Tweede klasse B. 
Tjoba-Wapen 814-814, Prins 2-SVE 
817-808, Rheingold-TYeffers 804-8-5. 
Tweede klasse C. Heros 3-John Wayne 
794-804. Emma Boys 2-Nova 2 799-796. 
Juliana 3-De Zon 2 794-796, Treffers- 
SVT 3 796-806, Franciscus-Boekaniers 2 
801-811. Derde klasse A. Hubertus 

3- Trianon 793-790, RKWBCM 2-Hoens- 
broek 808-790, Schutters 2-Stadion 2 
811-801, Star Club-Brigid 2 812-801, 
Valk-Tjoba 2 799-796. 

Derde klasse B. Luk Raak 4-Raadhuis 
797-779, SVT 4-Hattrick 2 788-802, Hof¬ 
ke 3-SVK 3 802-806, Reunie 3-Oud Rom- 
pe 2 799-784, Palet 2-Hiltonneke 2 
794-789, Leeuw 2-Rhemgold 2 802-787. 
Derde klasse C. Prins 3-de Roos 3 

801- 799. Sportschutters 2-Centrum 3 
780-797, Robin Hood 3-Watertoren 
786-776, Lee Enfield 2-Schachtwiel 
794-757, Trianon 2-Keulsteeg 2 790-788. 
Vierde klasse A. St.Bngid 3-Franciscus 
2 772-712, Treffers 2-Gluck Auf 2 
780-789, de Zon 3-Revanche 2 799-790, 
Leeuw 3-Oud Rompe 3 786-788, Fortuna 

2- The Hunter 797-756. Vierde klasse B. 

Wapen van Nuth-Op de Kamp 2 779-762. 
RKWBCM 3-Winchester 2 749-762, Sta¬ 
dion 3-Sparta 3 766-775, Schutters 

3- Boekaniers 3 784-784, Merkelbeek 
2-Tjoba 3 784-572. Vierde klasse C. Dal- 
tons-de Valk 2 776-738. SVT 5-Vizier 2 
775-796, Hoensbroek 2-Star Club 2 

786- 791, John Wayne 2-Rheingold 3 

787- 774. Vijfde klasse A. Oud Rompe 

4- Star Club 3 765-765, Rheingold 

4-RKWBCM 4 721-749, Keulsteeg 3-Dal- 
tons 2 771-757. 

Afdeling kogel. Hoofdklasse Trefpunt- 
Diana 836-852, Lambertus 2-Limburg 

802- 852. Diana 2-Wapengilde 836-761, 
Grunstroat-Lambertus 569-849. Eerste 
klasse. Diana 3-Trefpunt 2 810-782, 
SVH-Diana 4 796-762. 

TAFELVOETBAL 

Brunssum Beker. Loontjens-Hakkers 
0-8, Hook-Liewke 8-0, DAT boys-MiUe- 
ner boys 2-6, Boskabouters-Ouwe Mert 
2 7-1, Wien 2-Heide 6-2, Baekske-Bec- 
kerke 5-3, Karrewiel 2-Heer 4-4, V.Gogh 
2-Angelina b. 4-4, Victorie-Ouwe Mert 
8-0, Eck-O.Ey'sden 4-4, Scory boys-Bar- 
ney boys 7-1. Sjteiweg 2-Karrewiel 0-8, 
Auwt Aelse- Poart 6-2, Blauw Wit- 
Waardhof boys 5-3, Keulen-Smidter 
boys 2 4-4, Zwarte Ridders-Hakkers 2 

6- 2. Karrewiel 2, D'r Eek en Keulen naar 
volgende ronde 

Terugvalronde overgangsklasse. Millen- 
Miranda 8-0, Verdw.Vissers-Heister 3-5. 
Terugvallende eerste klasse. Camontag- 
ne boys-Tunnel 7-1, Leeuwenhoek-Eag- 
les 4-4, Koningswinkel 2-Dolomiet 6-2, 
Cramignon 2-Sjteiweg 2-6, Heukske- 
Drop inn 5-3. Leeuwenhoek naar vol¬ 
gende ronde. Terugvalronde tweede 
klasse. Cosy Corner-Smeed 4-4, Blauw 
Wit 2-Duuker 5-3. Smid-Eykenboom 

7- 1, Crazy Pie-Da Capo 5-3, Wien 3-An- 
gelina Boys 2 5-3, Bij de Bissjop 2-Sue- 
stra 0-8, Heide 2-Jojo Boys 8-0. Cosy 
Corner naar volgende ronde. 

Zuid-Oost Hoek. Hoofdklass. Nieuwen- 
hagen-Poortje 5-3, Scherp Vor-Olympia 
2-6, Bergzicht Boys-Corner 5-3, Smile 
Boys-Eck 3-5, Oud Schandelen-Petit 
Boys 4-4, Brouwkeetel-Kloppers • 2-6. 
Stand. Petit Boys ’68 13-22, Poortje 
13-19, Nieuwenhagen 13-18, Eek 13-17, 
Kloppers 13-15, Bergzicht Boys 13-14, 
Smile Boys 13-12, Olympia 13-10, Cor¬ 
ner 13-10, Brouwkeetel 13-9, Oud 
Schandelen 13-7, Scherp Vor 13-3. Eer¬ 
ste klasse A. Zoefjes-Stampers 2-6, 
Graefke-Mergelland Boys 2-6, Berg- 
schot-Brugske 5-3, Bergzicht Boys 
2-Galouppe 6-2, Eek 2-Zinkviulke 2-6. 
Stand. Stampers 12-22, Trappedoelies 

11- 18, Bergzicht Boys 2 12-14, Zinkviul- 
ke 12-13, Mergelland Boys 12-13. Eerste 
klasse B. Stalletje-Watertoren 2-6. Mep- 
pers-Nieuwenhagen 2 4-4, Oude Heide- 
Blue Angels 4-4, Pipo Boys-Vogelzank 
2-6, Torero-Kickereck 6-2. Stand. Torero 

12- 20. Vogelzank 12-20, Meppers 12-17, 
Blue Angels 12 15, Oude Heide 12-14. 
Tweede klasse A. Zoefjes-Scherp Vor 2 

7-1. Oriënt Boys-Joy 7-1, NijswiUer- 
Schuuvers 6-2, Leeuw-Oud Bocholtz 

4-4, Mechel-Sluipers 3-5. Stand. Zoefjes 
2 11-19, Bocholtz Oud 12-19, Oriënt 
Boys 12-16. Scherp Vor 2 12-13, Njjswil- 
ler 12-13, Nijswiller 12-13. 

Tweede klasse B. Poortje 3-Zoefjes 3 
4-4. Stampers 2-Brouwkeetel 2 0-8, 
Stnegiezer-Torero 2 7-1, Paniekzaaiers- 
Pipo Boys 2 4-4. Stand. Stnegiezer 
11-20, Brouwkeetel 2 11-20, Paniek¬ 
zaaiers 11-15, Centraal 10-14, Stampers 2 
11 - 10 . 

Tweede klasse C. Poortje 2-Kokkie 
boys 8-0, Molen-Brouwkeetel 3 6-2, 
Olympia 2-Brouwerswapen 8-0, Veld- 
hof-Bergzieht Boys 3 4-4. Stand. Olym¬ 
pia 2 11-21. Poortje 2 11-20, Molen 11-17, 
Brouwkeetel 3 11-10, Bergzicht Boys 3 
11 - 10 . 

Tweede klasse D. Watertoren 2-Cartou- 
che 2-6, Kloppers 2-Brandwapen 5-3, 
Petit Boys 2-Pipo Boys 3 8-0. Stand. Pe¬ 
tit Boys 2 10-20, Kloppers 2 10-15, Car¬ 
touche 10-13, Smile Boys 2 9-10. Brand¬ 
wapen 10-9. 


Tit elfavo riet Koss krijgt gevoelige tikjes uitgedeeld 

Zandstra en Veldkamp 
in supervorm naar EK 


Cowboy houdt eer van 
sprintploeg hoog 


• Falko Zand¬ 
stra in Davos 
op weg naar de 
hoofdprijs in 
de rit over 1500 
meter. 


Van onze sportredactie 

DAVOS — Een kleine week 
voor het Europees Kampioen¬ 
schap, dat vrijdag begint in 
Heerenveen, hebben Falko 
Zandstra en Bart Veldkamp 
de Noorse titelfavoriet Johann 
Olav Koss een paar gevoelige 
tikjes uitgedeeld. Zandstra 
was tijdens de World Cup in 
Davos een klasse apart op de 
1500 meter en leverde met zijn 
tijd van 1.53,73 minuten de 
beste wereldseizoen-prestatie. 

De Fries boekte in Zwitser¬ 
land zijn tweede WC-zege en 
mag zich vanaf nu kandidaat 
noemen voor olympisch goud. fe 
Veldkamp versloeg Koss gis- ** 
teren in een rechtstreeks duel 
op de vijf kilometer. 


Voor bondscoach Ab Krook blijft 
Koss desalniettemin over vier da¬ 
gen de te kloppen man in Thialf. De 
snelste slotronde van alle 41 deelne¬ 
mers op de 1500 meter kwam op 
nnam van de Noor, die achter het 
Friese duo Zandstra-Ritsma als der¬ 
de eindigde. Op de 5000 meter liet 
hij met het achterste van zijn tong 
zien. Krook: ,,De trainingen van 
Koss waren in verband met zijn 
voorbereiding op de Olympische 
Spelen tot nog toe afgestemd op de 
langere afstanden. Daardoor is hij 
op dit moment op de 1500 nog lang 
met op topniveau. Het is eigenlijk 
hetzelfde verhaal als vorig jaar vlak 
voor het EK in Serajewo. Toen 
werd hij ook geklopt in Davos om 
vervolgens zonder zijn topniveau te 
halen toe te slaan bij het EK. Ik ver¬ 
wacht dat nu weer van hem. Zand¬ 
stra kan tijd op hem winnen op de 
kortere afstanden, maar dat maakt 
Koss weer goed op de vijf en tien 
kilometer. Voor Bart Veldkamp 
geldt waarschijnlijk precies het om¬ 
gekeerde.” 

Veldkamp reed op de 5000 meter 
voortdurend een paar meter voor 
Koss, die geen moment aanstalten 
maakte zijn Nederlandse concur¬ 
rent te willen verslaan. Geir Karls- 
tad haalde even later in een curieus 
opgebouwde race wel de rem er 
vanaf en dook daardoor als enige 
nog onder de tijd van Veldkamp 
door. „Karlstad heeft op het EK 
mks te zoeken en kon hier voluit 
gaan. Ik heb ingehouden ge¬ 
schaatst, omdat ik me een paar da¬ gen voor Heerenveen niet over de 
kop wilde rijden. In tegenstelling 
tot Karlstad geef ik mezelf wel eens 
kans op een podiumplaats. Ten op¬ 
zichte van Koss en Zandstra kom ik 
te kort. Ik gok op de derde plaats”, 
aldus Veldkamp. 

Falko Zandstra wordt in het uitver¬ 
kochte Thialf Koss’ grootste bela¬ 
ger. Maar na zijn snelle 'mijl’ en 
goede vijf kilometer, waarop hij ver¬ 
uit de snelste slotronde liet noteren, 
hield de Fries zich in Davos op de 
vlakte over zijn EK-mogelijkheden. 
Zandstra: „Ik ben blij, als ik bij de 
eerste acht eindig. Met een eerste 
plaats zit je natuurlijk ook bij de 
eerste acht, maar voorlopig ga ik 
daar niet van uit.” 


COLLALBO - Gunda Niemann is 
„zo scherp als de brandweer”. De 
uitdrukking is van Arie Koops, de 
Nederlandse vrouwencoach. Met 
een verbluffende 3000 meter zette 
de beste schaatsenrijdster na de vo¬ 
rige Olympische Winterspelen de 
misstap op de 1500 meter goed. De 
4.17,41 tijdens de wereldbekerwed¬ 
strijden in Collalbo maakte diepe 
indruk. Niet meer dan vijf rijdsters 
- met inbegrip van wereldrecord- 
houdster Niemann zelf - waren ooit 
sneller. 

Niemann had zich zaterdag stukge¬ 
beten op de 1500 meter, die de Oos¬ 
tenrijkse Emese Hunyady (2.04,53) 
had neergezet. Het was op de mid- 
denafstanden niet alleen haar eerste 


Gunda Niemann 
haalt uit op 
drie kilometer 

seizoennederlaag, het was de eerste 
keer sinds 1988 dat de zege niet 
naar een Duitse ging. 

De perfecte omstandigheden stel¬ 
den Bonnie Blair in staat om te 
schitteren op de sprintonderdelen. 
De Olympisch kampioene op de 
kortste afstand noteerde 40,15 en 
1.20,75. Door intercontinentale rei¬ 
zen tot het uiterste te beperken en 


zich vaker dan voorheen op de 1500 
meter te testen, benadert de Ameri¬ 
kaanse haar niveau van „Calgary”. 

Yvonne van Gennip, Van Schie en 
Zijlstra zijn niet al te zeer geneigd 
een voorbeeld aan de agressief 
schaatsende Niemann te nemen. 
„Wy moesten dit weekeinde niet zo 
nodig te winnen”, zei bondscoach 
Arie Koops, wiens beste pupil (Van 
Gennip) als vierde eindigde. „Doe je 
dat wel, dan pleeg je een aanslag op 
de prestaties bij het EK. We moeten 
nog maar zien of de strategie van 
Niemann blijft renderen. Al is haar 
kracht op het ijs natuurlijk fantas¬ 
tisch. Maar voor Albertville ligt al¬ 
les nog open.” 


DAVOS - Dankzij een cowboy op 
schaatsen heeft de sprintequipe van 
Wopke de Vegt tijdens haar jacht op 
de olympische limieten eindelijk 
met scherp geschoten. Bij drie eer¬ 
dere pogingen om de door het NOC 
vastgestelde normen (37,30 secon¬ 
den op de 500 en 1.15,00 op de 1000 
meter) te halen, werden door Ge- 
rard van Velde, Arie Loef en Jan 
Jan Brouwer slechts losse flodders 
afgevuurd. Vier weken voor het be¬ 
gin van de Winterspelen dook Ge- 
rard van Velde in Davos onder de 
limiet op de kilometer, waardoor hij 
als eerste sprinter de zekerheid 
heeft gekregen, dat hij in Albertville 
aan de slag kan. 

De 20-jarige slagerszoon uit het Gel¬ 
derse Wapenveld werd zaterdag in 
1.14,70 minuten vijfde op de door 
Eric Flaim gewonnen kilometer. 
Van Velde had eerst niet in de ga¬ 
ten, dat hij de limiet te pakken had. 
Zijn coach, die tot dusverre alleen 
zijn vrouwelijke pupil Aaftink op de 
olympische startlijst had staan, had 
het wel meteen door en stak triom¬ 
fantelijk een vuist in de lucht. 

Chef de Mission Ard Schenk, een 
zeer aandachtig toeschouwer in Da¬ 
vos, liet er na de World Cup-wed- 
strijden geen enkele twijfel over 
bestaan, dat Van Velde zich net als 

Wasmeier heerst 
in afdaling met 
valpartijen 

GARMISCH PARTENKIRCHEN - 
Het alpine skicircus stond dit week¬ 
einde in het teken van Duitse suc¬ 
cessen en ernstige valpartijen. Met 
startnummer 38 meldde Markus 
Wasmeier zich zaterdag op de ijzige 
piste van Garmisch Partenkirchen 
als verrassende winnaar van de af¬ 
daling. Zijn landgenote Katja Seit- 
zinger zegevierde dezelfde dag in de 
afdaling van de Oostenrijkse plaats 
Schrunz, voor de Oostenrijkse Sabi- 
ne Ginther, die wel zondag de sla¬ 
lom won. De Italiaan Patrick Holzer 
werd in Garmisch eerste in de Su- 
per-G. 

De gevaarlijke omstandigheden bij 
de afdaling op de Kandahar van 
Garmisch Partenkirchen betekende 
voor drie slachtoffers bij valpartijen 
het einde van hun hoop op één van 
de Olympische medailles in Albert¬ 
ville. De ongelukkigen waren de 
Noor Atle Skaardal, die behoorde 
bij de favorieten, de Duitser Berni 
Huber en de Canadees Rob Boyd, 
die juist zijn come-back maakte na 
een rugoperatie. Skaardal liep ge¬ 
scheurde kniebanden op, waaraan 
hij zondag al werd geopereerd. Hu¬ 
ber brak onder meer de vijfde borst- 
wervel en ook Boyd raakte zwaar 
geblesseerd aan de kniebanden. 

Door ijsregen in de nacht en een 
plotselinge daling van temperatuur 
was de toch al moeilijke afdaling 
over 3455 meter een te zware opga¬ 
ve geworden voor tal van ervaren 
skiërs. 


DOOR WIEL VERHEESEN 

VALKENSWAARD - Het moet voor Nederlandse cyclo- 
crossers een frustrerend gevoel zijn. Telkenjare worden zij 
in de strijd om de rood-wit-blauwe trui verslagen door 
Adrie van der Poel, die toch op de eerste plaats wegrenner 
is. Het doet er zelfs niets toe, of hij voorafgaande aan het 
nationaal kampioenschap veel danwel weinig veldritten 
op zijn programma zet. In de titelstrijd regeert hij met ijze¬ 
ren hand. Daar kunnen Huub Kools, Henk Baars, Frank 
van Bakel, Martin Hendriks en de veel oudere Reinier 
Groenendaal niets aan veranderen. De specifieke wegren¬ 
ners, die alleen maar ter completering van het deelnemers¬ 
veld present zijn, uiteraard helemaal niet, al toont Mare 
van Orsouw, bijvoorbeeld, veel progressie. 


Adrie van der Poel 


„Angst voor de concurrentie had 
ik niet”, zei de 32-jarige Van der 
Poel gisteren, nadat hij zich op 
het Eurocircuit van Valkens- 
waard weer eens had laten huldi¬ 
gen. „Mijn enige vrees was een 
geblokkeerde wervel. De fysio¬ 
therapeuten, die ik sedert vrij¬ 
dag raadpleegde (meteen nadat 
hij zich bij een training verstapt 
had, red.) stelden mij weliswaar 
gerust, maar toen ik mij een paar 
uur vóór de wedstrijd testte was 
ik allesbehalve op mijn gemak. 
Als je je straks ook zo voelt, stap 
je af, hield ik mezelf voor." 

Na nóg een oefenrondje ging het 
echter beter. De stijfheid ver¬ 
dween. 

Van der Poel: „Ik reed in goede 
stemming terug naar het hotel 
om nog even te rusten. Aan het 
feit, dat ik juist door een wervel- 
aandoening ooit de Tour de 
France vroegtijdig moest verla¬ 
ten dacht ik niet meer.” 

De vroege aanval, die door 
Frank van Bakel ingezet werd 
interesseerde de latere kampioen 
evenmin. In gezelschap van Mar¬ 
tin Hendriks reed en liep hij in 
snel tempo naar de koploper. 
Reinier Groenendaal ('mijn laat¬ 
ste NK, over een paar weken 
stop ik als veertigjarige met 
koersen’! volgde meteen, net als 
Huub Kools, Mare van Orsouw 
en Henk Baars. Laatstgenoemde 
had er overigens een paar minu¬ 
ten meer voor nodig dan zijn col¬ 
lega’s. 

Huub Kools nam de rol van kop¬ 
loper over. Halverwege de wed¬ 


strijd - er werden in ruim één uur 
twaalf ronden afgelegd - bracht 
hij het tot een voorsprong van 
zes seconden. Zijn supporters 
raakten al in extase, zeker bij de 
herinnering aan het wapenfeit 
van hun favoriet een week gele¬ 
den in de Superprestige-cross 
van het Belgische .Asper. Daar 
legde hij immers op de overwin¬ 
ning beslag, met Van der Poel in 
tweede stelling. De reactie van 
laatstgenoemde liet echter niet 
lang op zich wachten. 

„Ik kon hem moeilijk verder la¬ 
ten weglopen. Klein als Huub 
Kools is, was hij op dit parcours 
in het voordeel ten opzichte van 
mij. Veel draaien en keren. Ik 
achterhaalde hem en ging met¬ 
een voluit door. Eenmaal koplo¬ 
per vroeg ik mij desondanks nog 
af, of ik wellicht niet te vroeg de 
wedstrijd naar mij toegetrokken 
had. Dat gevoel verdween, toen 
ik merkte hoe goed het allemaal 
liep.” 

Valt hem straks, op 2 februari in 
het Britse Leeds, eindelijk ook 
het wereldkampioenschap ten 
deel? Levert de speciale manier 
waarop hij de voorbije maanden 
zijn tijd heeft doorgebracht het 
grote succes op, na reeds een 
handvol zilveren plakken ver¬ 
overd te hebben? 

Van der Poel: „Ik kan op ieder 
parcours goed uit de voeten. Je 
kunt het een voordeel, maar net 
zo goed een nadeel noemen. Na¬ 
dat ik vorig jaar in Leeds op ver¬ 
kenning was gegaan, luidde mijn 
eerste conclusie: ’Dit WK-par- 
cours is niet superlastig.’ De ' , ; . j . 

' v -‘ • • 
aö v 

•; n’vA. 
• Het moment waarop 
Adrie van der Poel (links) 
aan de vroege uitval van 
Frank van Bakel een einde 
maakt. Foto: DRIES LINSSEN 


voorzitter van het organisatie¬ 
comité vergat echter om mij het 
hele traject te laten zien. Een 
paar weken geleden hoorde ik 
van bondscoach Hennie Stam- 
snijder, dat er zelfs twee heel las¬ 
tige obstakels overwonnen moe¬ 
ten worden. Vraag me niet 


waarom de Engelsen mij bedon¬ 
derd hebben, ik weet het ge¬ 
woon niet. In ieder geval, ik heb 
myn mening over de moeilijk- 
heidsfactor moeten herzien.” 

Het Nederlands kwartet, dat 
over een paar weken in Leeds de 
strijd aanbindt met de concur¬ 
rentie, titelverdediger Radomir 
Simunek uit Tsjechoslowakije 
voorop, heeft op dit moment al 
een bedrag van twintigduizend 
gulden te verdelen. Voorwaarde 
is „slechts", dat er een Oranjero¬ 
der wereldkampioen wordt. 


Zoals dat ook in wegwedstrijden 
gebruikelijk is, zal de titelwin- 
naar niet meedelen. Integendeel. 
Hij doet er uit eigen zak nog een 
bedrag bij, als premie voor de 
ploegmakkers. 

„Hoeveel ik er voor over heb?’’, 
herhaalt Van der Poel de vraag. 
„Ik moet er nog eens over den¬ 
ken. Bovendien, veel is afhanke¬ 
lijk van de afspraken, die binnen 
de ploeg gemaakt worden. In 
principe gaat uiteraard iedereen 
het liefst zijn kans. Zo was het 
ook een paar jaar geleden toen 


Wjj 


Henk Baars op de titel beslag 
legde. Nadat hij in de slotfase 
ontsnapt was had ik kunnen rea¬ 
geren, met alle risico’s vandien. 
De kans, dat geen van beiden 
had gewonnen was immers niet 
alleen denkbeeldig. Daarom liet 
ik het initiatief over aan de bui¬ 
tenlanders. Kortom, als je tevo¬ 
ren bepaalt, dat de hele ploeg 
volledig in dienst staat van één 
man, moet die ene beschermde 
renner er ook in financieel op¬ 
zicht meer voor over hebben dan 
wanneer hij zonder speciale hulp 
de titel pakt.” 


de elf andere, al eerder aangewezen 
schaatsers een olympisch schaats¬ 
pak mag laten aanmeten. Schenk 
zal binnen de begeleidings commis¬ 
sie kernploegen van de KNSB, waar 
hij zelf deel van uitmaakt, en bij het 
NOC tevens pleiten voor een start¬ 
bewijs voor Arie Loef. De Braban¬ 
der heeft weliswaar nog geen enke¬ 
le limiet gehaald, maar zijn zesde en 
zevende plaats op de beide 500 me¬ 
ters in Davos en zijn vijfde positie 
op de Wereldbeker-kilometer in 
Heerenveen hebben Schenk ervan 
overtuigd, dat Loef zich zeer rede¬ 
lijk kan handhaven temidden van ' s 
werelds beste sprinters. 

René Ruitenberg 
geeft peloton 
het nakijken 

ALKMAAR - Voor de verandering 
bleef het Nederlands kampioen¬ 
schap marathon-schaatsen ver¬ 
schoond van een massasprint- 
Bovendien werd de traditie door¬ 
broken dat de titel altijd wordt op¬ 
geëist door de oude garde. Voor 
René Ruitenberg (21) maakte het 
schaatspeloton zaterdag in Alkmaar 
een diepe knieval. Met nog drie ron¬ 
den overbrugde hij solo een 70 me¬ 
ter lange kloof naar de kopgroep 
van twaalf man en sloeg vervolgens 
in de eindsprint genadeloos toe. 

In de laatste bocht kwamen D e 
Marreiros en Pieterse ten val. 

Bij de vrouwen ging de overwin¬ 
ning naar Kitty Snel. De 25-jarig e 
doktersassistente uit Rockanje ver¬ 
sloeg in de eindsprint haar twef 
medevluchters Sonja Groot en Sn 
mone Van der Heiden. 

Meijer verdient 
ticket voor 
Winterspelen 

COLLALBO - Herma Meijer heeft 
zich verzekerd van deelname aan d e 
Olympische Spelen schaatsen in Al¬ 
bertville. De 22-jarige AssenS*- 
scoorde gisteren tijdens de World 
Cup-wedstrijd in Collalbo op de 
duizend meter een eindtijd va 11 
1.23,10 minuten en bleef daarmc e 
ruim binnen de NOC-limiet. D Ê 
kans is groot dat Meijer in Albertvd' 
le op twee nummers van start gaat 
aangezien ze zaterdag slechts ne¬ 
genhonderdste seconde verwijderd 
bleef van de olympische limiet oP 
de 500 meter. 

Nationaal sprintkampioene Christi" 
ne Aaftink bevestigde in Collalb 0 
haar kandidatuur voor olympisch 
eremetaal. In een rechtstreeks duy 
op de 1000 meter met Bonnie Bla# 
moest de Baambrugse wel de win s 
aan de Amerikaanse laten, maar d e 
tijd van Aaftink leverde niettemin 
een persoonlijk record (1.21,53) cP 
zilver op. Op de 500 meter eindigt 
ze als vierde. Ook hier ging de zeé e 
naar Blair. 


Op weg naar Leeds zal Adrie van 
der Poel zijn veldrit-activiteiten 
overigens nauwelijks opvoeren, 
althans niet qua starts. Hij is zon¬ 
dag van de partij in Chateau- 
briant en een week later, als de 
andere Nederlandse WK-deelne- 
mers in Wetzikon strijden, nóg 
een keer ergens in Frankrijk. Bo¬ 
vendien, er zijn ook andere ver¬ 
plichtingen, zoals vandaag. In 
Rosmalen vindt de presentatie 
plaats van de ploeg waartoe hij 
behoort: Tulip Computers. 

„Voordat ik naar het NK kwam, 
was ik slechts twee keer in een 
cross van start gegaan. De eerste 
keer in Zürich, meteen na afloop 
van het wegseizoen. De andere 
keer een week geleden in Asper. 
Tussendoor? Drie weken deed ik 
niks. Daarna hervatte ik de trai¬ 
ning. Op 20 december had ik al 
vijftienhonderd kilometer op de 
weg gereden, de helft meer dan 
een jaar tevoren toen ik aan mijn 
eerste wegkoers begon. Een 
hoogtestage heeft evenmin in 
mijn overwintering ontbroken. 
Niettemin, één ding staat vast. 
Ongeacht hoe straks het WK ver¬ 
loopt, een dag er na vlieg ik naar 
Andalusië waar weer een etmaal 
later de Ruta del Sol begint, mijn 
eerste etappekoers in het nieuwe 
seizoen.” 

Van der Poel ten voeten uit. De 
schoonzoon van de vroegere 
Franse Tourcrack Raymond 
Poulidor aast op goud in de cyc¬ 
locross, maar hij blijft voorals¬ 
nog toch wegrenner. „Minstens 
tot mijn zesendertigste”, zegt hij. 
„Daarna kan ik altijd nog een of 
twee seizoenen alles op het veld¬ 
rijden zetten.” 

P.S. De Nederlandse cross-kam- 
pioen heeft nog een vordering 
lopen bij zijn vroegere ploeglei¬ 
der Walter Godefroot, bij wie hij 
rechtstreeks onder contract 
stond. Het betreft enkele hon¬ 
derdduizenden guldens. Gode¬ 
froot op zijn beurt eist dit bedrag 
op van vorige sponsors, met na¬ 
me van het Zwitserse Weinmann 
waarvoor Van der Poel uitkwam 
voordat hij naar Tulip Compu¬ 
ters (chef d’equipe José de Cau- 
wer) vertrok. Van der Poel: „Ik 
wil Godefroot niet het mes op de 
keel zetten. Hij krijgt van mij de 
tijd om te proberen het geld bij 
zijn ex-bazen in ontvangst te ne¬ 
men. Dat ik bij mijn eis blijf ver¬ 
andert niks hieraan. Het is niet 
alleen een principe; het gaat uit¬ 
eindelijk ook om een flink be¬ 
drag.”