Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


5 


a 


nuari 1992 


Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Zoekt u zakenrelaties 
in de regio? 

Zie pag. 6 

Onze exclusieve pagina van bedrijf tot bedrijf 


74e jaargang nr. 11 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


Forse daling 
aan lal doden 
in verkeer 

TUBBERGEN - Het aantal ver¬ 
keersslachtoffers is in de eerste 
ftegen maanden van vorig jaar 
fors gedaald vergeleken met de¬ 
zelfde periode van het jaar er¬ 
voor. 

In 1990 vielen in dit tijdvak 1021 
doden in het verkeer, in 1991 wa¬ 
ren dat er 960; een daling van zes 
Procent. Het aantal gewonden 
door verkeersongelukken daalde 
*n de eerste drie kwartalen van 


vorig jaar met elf procent tot 
35.250. 

Minister Maij van Verkeer heeft 
dat gisteren bekendgemaakt. 
Volgens de minister blijkt uit de¬ 
ze cijfers dat haar verkeersveilig- 
heidsbeleid succes heeft. Met 
een reeks van maatregelen wil 
Maij in 2000 een daling van het 
aantal verkeersslachtoffers van 
25 procent bereiken. 

De cijfers tonen wel aan dat 
naarmate het einde van 1991 na¬ 
derde, het dalingspereentage ten 
opzichte van 1990 geringer werd, 
zo liet de minister weten. Een 
punt van extra zorg is volgens 
haar het stijgend aantal ver¬ 
keersslachtoffers in de leeftijds¬ 
categorie van 15 tot 19 jaar. 


Weer poging ioi 
massa-vhicht 
uil Albanië 

1IRANA — In Albanië hebben rond 
duizend mensen het afgelopen 
weekeinde opnieuw geprobeerd 
hun land te ontvluchten. Zij tracht¬ 
ten een politiekordon in de haven¬ 
stad Vlorë te doorbreken om aan 
boord van een Amerikaans schip te 
klimmen dat voedsel naar Albanië 
gebracht had, zo heeft de Albanese 
radio gisteren gemeld. 
Politie-eenheden slaagden er echter 
in de menigte uit het havengebied 
te weren, aldus de radio. 


Monsterfusie 
in jeugdhulp 

PAGINA 11 

Douaniers weer in 
de schoolbanken 

PAGINA 13 

Dodelijke ongelukken 
door minderjarigen 

PAGINA 14 


Tulip zet ploeg 
onder druk 

PAGINA 17 

Moeilijke start 
tennissers 

PAGINA 19 

Nieuwe rubriek: 

PAGINA 19 


Sinions pessimistisch orer gesprek 

Premieverlaging 
voor ambtenaren 


Kritiek op economische hervormingen in Rusland voert druk op 

’Jeltsin overweegt aftreden’ 


_ Van onze redacti e buitenland 

^OSKOU — De Russische president, Boris Jeltsin, overweegt 
Jn functie als regeringsleider deze week neer te leggen om zich 
q ^ kunnen wijden aan de politiek in het Gemenebest van 
[■ Afhankelijke Staten (GOS). Dit meldde het persbureau Inter- 
onder aanhaling van naaste medewerkers van Jelstin. Een 
Oordvoerder van de president sprak het bericht van Interfax 
^gen. 

Jj mogeUjke opvolgers van Jeltsin Chasboelatov. Deze had vooral kri- 
Cu ^ genoemd vice-president tiek op het economische beleid en 
Cu Roet.sk oj, de burgemees- riep de regering op af te treden. Di- 

van St-Petersburg Anatoli Sobts- recte kritiek op Jeltsin zelf had Chas- 
n JJ 11 ^ ls f er van Financiën Svja- boelatov echter niet. Volgens Chas- 
4ltc^ i} ü j 0 j 0V ' boelatov hebben de economische 

, n P os t van premier het hervormingen, met name het vrijla- 

4e _°Pon najaar overgenomen van ten van de prijzen begin deze maand 
k ge reden Ivan Silajev. De popu- de bevolking slechts armer gemaakt 
feu P resi( l en f W1 lde daarmee al zijn en de produktie verstoord. 

wicht gooien achter zijn hervor- 
. ëgen, die hij pijnlijk maar onver- 

‘‘Jdelijk noemde. Hij zei te zullen ., , . . 

^tappen als de hervormingen zou- KcmillUtenaal 

mislukken. NT , . . . 

Nucleair materiaal, zoals plutonium 

repenner war. Toitcir, en uranium, uit de voormalige Sov- 

fj aanbevallen door Jetunie wordt illegaal via Italië ver- 

^he SS o^rS handeld naar landen als Irak, Libië, 
parlementsvoorzitter Koeslan c vr ,a pn Alcmriie nit 


UTRECHT - De ziektekostenverze¬ 
keringen voor ambtenaren hebben 
hun premies per 1 januari 1992 ver¬ 
laagd. Bij de IZA’s (600.000 ver¬ 
plicht verzekerde gemeente-ambte- 
naren) is de procentuele werkne- 
merspremie, die per IZA verschilde 
en die vorig jaar maximaal 2,6 pro¬ 
cent was, voor alle verzekerden te¬ 
ruggebracht tot 1,3 procent. Het 
werkgeversdeel is met 4,12 procent 
(was maximaal 4,11) vrijwel gelijk 
gebleven. 

De nominale premie die de ambte¬ 
naren moeten betalen was vorig jaar 
156 gulden en is nu gestegen tot 
198, hetzelfde bedrag als de zieken¬ 
fondsverzekerden dit jaar betalen. 
De premies voor IZR (125.000 ver¬ 
plicht verzekerde provincie-ambte- 
naren) en GVP (125.000 politie-amb- 


Proces Widdershoven hervat 


iax. 6 9 C 

r 


'-*~ *<***£ . 

^ min. 4 - C 

v èEl BEWOLKING 

^ afgelopen nacht is zachtere 
Oh. Voc htigere lucht tot onze 
jfeeving doorgedrongen. In 
lucht is veel bewolking 
jj^hwezig waaruit, met name 
C de ochtend, wat motregen 
vallen. Plaatselijk is mist 
L^hwezig die vrij hardnekkig 
zijn. Er staat een zwakke 
veranderlijke wind. De 
'^dagtemperatuur wordt 
6 graden, maar in mist¬ 
beden enkele graden lager. 

^komende nacht daalt het 
y^k tot omstreeks 4 graden. 
^<k>r verdere informatie be- 
. Effende het weer in Lim- 
(Jc' r g kunt u bellen 
^1122346. 


bellen 


Ï^NDaaG: 

op; 08.42 
^ a an op: 11.45 

J*°RGEN: 

op; 08.42 
^Aanop: 12.17 


onder; 16.54 
onder; 02.47 


onder: 16.56 
onder: 04.05 


Kernmateriaal 

Nucleair materiaal, zoals plutonium 
en uranium, uit de voormalige Sov¬ 
jetunie wordt illegaal via Italië ver¬ 
handeld naar landen als Irak, Libië, 
Syrië en Algerije. Dit verklaarde een 
Zwitserse zakenman gisteren in de 
Italiaanse krant L’Unita. 

De handelaar met de pseudoniem 
Giacomo Bernasconi wordt door de 
krant aangeduid als een handelaar in 
kernmateriaal die woonachtig is in 
het kanton Ticino in Zwitserland. 

Amerikaan 

bekent 

kannibalisme 

MILWAUKEE - De Amerikaan¬ 
se massamoordenaar Jeffrey 
Dahmer heeft gisteren tijdens 
zijn proces in Milwaukee toege¬ 
geven 17 jonge mannen en jon¬ 
gens te hebben vermoord en 
delen van hun lichaamen te heb¬ 
ben opgegeten. 

Het gaat er nu tydens het proces 
om aan te tonen of de 31-jarige 
Dahmer toerekeningsvatbaar is 
of niet. Dit heeft woedende reac¬ 
ties ontlokt aan de familieleden 
van de slachtoffers, die het volle¬ 
dige relaas van de moordpartijen 
openbaar gemaakt willen heb¬ 
ben. 

Dahmer pikt zijn slachtoffers op 
voor seks. Vervolgens gaf hij hen 
verdovende middelen, ver¬ 
moordde hen en bedreef dan 
soms seks met hun lijken waar¬ 
na hy deze in stukken sneed. 
Krachtens de wet in de staat Wis- 
consin, die geen doodstraf kent, 
betekent de bekentenis van Dah¬ 
mer dat het proces er nu alleen 
nog om gaat of deze naar een in¬ 
richting moet worden gestuurd, 
met de mogelijke doch onwaar¬ 
schijnlijke kans ooit weer op 
vrije voeten te komen, of een le¬ 
venslange straf moet uitzitten in 
een reguliere gevangenis. 


. JR 

■ 

i ;% P* s| g 
k ^> 

1 \* ff nn \» 7 fwy meest terughoudend ten opzichte 

vV C/L, van erkenning van de afvallige 

Joegoslavische republieken. An- 

IIFIrlF pl'Lpfliiino' dere EG-landen schijnen inmid- 
IltlCli tyllVdilllIIg dels bereid de Duitse opstelling te 

t 1*1 volgen en tot erkenning over te 

Joegoslavische gaan 

_ . # - Dit ondanks het door waarnemers 

remihll<*kt*n geopperde gevaar dat erkenning 

tot een opIaaien en verheviging 

„ „ r-,. — van de burgeroorlog kan leiden 

ril 0 ^^ d /P i A ) RIJS “ De dag na * De EG bepaalde vorige maand 
dert dat de hdstaten van de Euro. dat zij Z1(?h Qp 15 dece ë mbei . aa ™ 

pese Gemeenschap zich moeten uitspreken over erkenning Zii 

h S H P ?«n e Si° Ver de onafhankeli j k - stelde wel als voorwaarde dat'de 
m ld Slovenie en Kroa tie. diverse republieken zich verpiieh- 
Woensaag nemen de EG-leden ten tot een democratisch bestuur 
een detenitief besluit over erken- het naleven van de mensenrech- 
mng van de twee republieken. De ten en het garanderen van de 
verwachtin g is dat de Gemeen- rechten van minderheden binnen 
schap de beslissing tot erkenning hun grenzen. 


• De twee Slowaakse verdachten in de moord 
op de Kerkraadse Gabriëlle Widdershoven 
worden in een rechtszaal in de Tsjechoslo- 
waakse stad Bratislava van hun handboeien 
ontdaan. Gisteren werd het proces na twee 
maanden uitstel hervat. Jan Molnar (links) en 
Lubor Masar worden ook verdacht voor po¬ 
ging tot moord op echtgenoot René Widdersho¬ 
ven. Het echtpaar werd in augustus 1990 in het 
Oostenrijkse Linz overvallen. Daarbij raakte 
René Widdershoven ernstig gewond. Zijn bijna 
een maand geleden op video opgenomen getui¬ 
genis werd gisteren getoond en liet niemand 
onberoerd. 

Zie verder pagina 13 

• 'Het zijn allemaal varkens' 


van Bosnië-Hercegovina en Mace¬ 
donië zal uitstellen. 

Frankrijk lijkt momenteel het 


tenaren) zijn vrijwel op hetzelfde 
niveau vastgesteld. 

Volgens woordvoerder drs. E Osin 
ga is daarbij gekeken naar de bere¬ 
keningen van de Ziekenfondsraad 
voor de ziekenfondsen en eigen 
waarnemingen inzake de kosten¬ 
ontwikkeling m de gezondheids¬ 
zorg. De premieverlagmg is moge- 
lijk doordat onder meer de kosten 
van geneesmiddelen (15 procent 
van het totaal) zijn overgeheveld 
naar de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). 
Staatssecretaris Simons (volksge¬ 
zondheid) verwacht geen enkel re¬ 
sultaat van het gesprek dat hij 
donderdag met de particuliere ver 
zekeraars in de gezondheidszorg zal 
hebben over de hoogte van de pre¬ 
mies. De bewindsman gaat er van 
uit dat het gesprek alleen zal neer¬ 
komen op een uitwisseling van ge 
gevens, zonder enig resultaat. Krin¬ 
gen rond Simons hebben dit giste¬ 
ren laten weten. 

De kans dat de overheid alsnog zal 
ingrijpen in de hoogte van de pre¬ 
mie voor particuliere ziektekosten 
verzekeringen wordt steeds kleiner 
Staatssecretaris Van Rooy (Econo 
mische Zaken) meent dat mdien er 
forse prijsstijgingen in de gezond¬ 
heidszorg zijn geweest, deze dan 
ook in de premie verdisconteerd 
worden. Voor de VARA-radio 
noemde zij dat 'begrijpelijk'. 

Op Economische Zaken wordt een 
wettelijke maatregel vrijwel uitge¬ 
sloten. Dat standpunt wordt ge¬ 
deeld door de adviseurs van pre¬ 
mier Lubbers. Ook op Algemene 
Zaken worden de mogelijkheden 
voor een overheidsingrijpen uiterst 
beperkt geacht. 

Automobilist 
rijdt door na 
dodelijk ongeluk 

PUTH - De 67-jarige M. Baggen- 
Courage uit Puth is in de nacht van 
zondag op maandag om het leven 
gekomen nadat zij door een auto 
geschept was. De bestuurder van de 
auto reed na het ongeluk door. 

Het slachtoffer liep om tien over 
half een samen met haar echtgenoot 
en twee vriendinnen over de Kerk- 
weg naar huis. Zij werd van achte¬ 
ren aangereden en overleed een uur 
later in het ziekenhuis van Sittard. 
De tot nu toe onbekend gebleven 
dader verdween over de Kerk weg 
richting Geleen in een ouder type 
personenwagen, vermoedelijke 
kleur rood. De wagen moet aan de 
rechterkant beschadigd zijn. 
Getuigen van het ongeluk en diege¬ 
nen die meer informatie hebben 
over de desbetreffende auto. wor¬ 
den verzocht contact op te nemen 
met de politie in Schinnen, telefoon 
04492-1555. 

Bush eist 

verlaging 

EG-subsidies 

GENEVE - De Amerikaanse presi¬ 
dent George Bush heeft de Europe¬ 
se Gemeenschap er gisteren van 
beschuldigd zich achter een Ijze¬ 
ren Gordijn van protectionisme' te 
verschansen en gezegd dat er alleen 
een akkoord over vrijere wereld¬ 
handel mogelijk is als de Europese 
landbouwsubsidies drastisch wor¬ 
den verminderd. 

In Geneve begonnen 108 landen gis¬ 
teren aan een nieuwe gespreksron¬ 
de over een internationaal handel¬ 
sakkoord in het kader van de 
GATT. 


(ADVERTENTIE) 


Parkeerbelasting 
•P Heerlen hoger _ (ADVERTENTIE) _ 

3 listen om aan gratis zachte 
contactlenzen te komen. 

Zie pagina 1 3 


(ADVERTENTIE) 
— ’hoger gaat niet!’... 


UITNODIGING 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor de Mijnstreek 

Dinsdag 14 januari 1992 

Stadsschouwburg Heerlen 

AANVANG 15.30 UUR 


Schunck voordeel 


Dameskonfektie 

Restanten uit onze winterkollektie. 

NU VOOR DE 
HALVE PRIJS 


(Geldt ook voor onze damesmodezaak te Geleen) 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 
Nü twee weken gratis 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. Gebruik de Schunck klantenkaart- de kaart met de vele voordelen! 


Naam:. 

Adres:. 

Postcode/woonplaats: 


Telefoon:.(voor controle bezorging) 

giro/banknummer:. 

De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 

Daarna betaal ik O per kwartaal O per maand 

Stuur mij O de machtiging voor automatisch betalen. 

Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus 
O een acceptgirokaart 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L D. (proef-)abonnement gehad 
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar 
Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 


En... 
elke dag 
vóór 7 uur\ 
in de bus 


of bel gratis 06-0229911 


8 710404 400017 

Dinsdag 14 januari 1992 • PaginaJ 


f limburgs dagblad i 


kunst i 


Choreografe met nieuwe produktie in Kerk rade en Maastricht 

Krisztina de Chatel niet 
bang voor verandering 


AMSTERDAM De Hongaar¬ 
se Krisztina de Chatel richtte 
in 1978 een gezelschap op dat 
al lang niet meer is weg te 
denken in het Nederlandse 
danspanorama. De Chatel pre¬ 
senteert op 25 januari in de 
Amsterdamse Stadsschouw¬ 
burg de première van ’Weep 
Cry and Tangle'. Zij gebruikt 
voor het eerst muziek van 
Sjostakowitsj en heeft Bart 
Stuyf benaderd voor het dé¬ 
cor. De choreografe bevestigt 
zo haar reputatie dat zij met 
bang is voor het inslaan van 
nieuwe wegen. Op 15 februari 
is deze voorstelling in Kerkra- 
de te zien, op 3 juni in Maas¬ 
tricht. 

Haar keus voor de heftige en emo¬ 
tionele muziek van de strijkkwar¬ 
tetten nr. 3 en 13 van Sjostakowitsj 
betekent een definitief afscheid van 
minimal music van componisten als 
Philip Glass. A! eerder gebruikte 
De Chatel muziek van Bach, Bartok 
en Purcell, maar dat kon nog wor¬ 
den beschouwd als een incidenteel 
uitstapje in de muziekgeschiedenis. 
In het beleidsplan voor de periode 
1993-1996 kondigt De Chatel echter 
aan dat zij voortaan wil onderzoe¬ 
ken hoe andere muzieksoorten haar 
stijl kunnen beïnvloeden en uitbrei¬ 
den. 

De Chatel is wel eens omschreven 
als ‘de kampioene van de minimale 
dans’. Deze richting beschouwt 
dansers primair als lichamen waar¬ 


* -»*- 


: * 

Dansgroep Krïsztina de Chatel met 'Keep, Cry and Tangle' ook in Limburg. 


voor je prachtige ruimtelijke en rit¬ 
mische patronen kan bedenken. 
Het uitdrukken van emotionele re¬ 
laties op het toneel staat op de ach¬ 
tergrond. 

In 1989 voelde De Chatel voor het 
eerst behoefte te onderzoeken of zij 


ook op een andere manier emoties 
kon uitdrukken dan door haar ma¬ 
thematische dansidioom en/of de 
vormgeving van een produktie. Het 
resultaat was ’Dualis’, een produk¬ 
tie waarin zeven tastende indivi¬ 
duen tenslotte versmelten tot een 
synchroon bewegende groep. 


Deze lijn werd voortgezet in 'Impe¬ 
rium’, de produktie die zij in 1990 
voor het Holland Festival maakte. 

Voor de weergave van de machts¬ 
strijd tussen vijf mannen en twee 
dominante vrouwen gebruikte De 
Chatel opnieuw haar bekende dan¬ 


sidioom van vernuftig gecon¬ 
strueerde ruimtelijke patronen, 
wervelende draaien, roterende be¬ 
wegingen van de onderarmen en 
herhalingen in de bewegingen van 
wisselende groepsformaties. 

De Chatel vertelt dat ’Weep Cry and 
Tangle’ opnieuw een abstract stuk 
wmrdt waarin heldere ruimtelijke 
patronen worden gebruikt: „Sjosta¬ 
kowitsj is echter allesbehalve koel. 
Zijn strijkkwartetten zijn muziek 
waar je kippevel van krijgt en daar 
kan ik niet omheen. Hij dwingt me 
op het toneel van gemengde vor¬ 
men en tempowisselingen gebruik 
te maken. De ruimtelijke structuren 
uit eerdere stukken keren terug, 
maar anders, meer beladen.” Toch 
moeten we nog steeds geen puur 
emotioneel stuk verwachten. „Ik 
houd het ingetogen,” zegt de cho¬ 
reografe. 


De Chantel heeft altijd gezocht naar 
een confrontatie van uitersten als 
harmonie en disharmonie, chaos en 
ordening en intuitie en intellect ge¬ 
zocht. Ook in haar nieuwe voorstel¬ 
ling voor zeven dansers kunnen we 
zo’n confrontatie verwachten: „Wat 
mij fascineert is de mate waarin 
vrouwelijkheid in een mannenwe¬ 
reld wordt toegelaten en hoe man¬ 
nelijk vrouwen zich moeten gedra¬ 
gen om daarin stand te houden. 
Daarin herken ik een aspect van 
mijn eigen strijd als vrouw die de 
artistieke leiding heeft. Als vrouw 
die ook als zodanig beschouwd wil 
worden, moet ik me niettemin soms 
als man manifesteren. Die splitsing 
man-vrouw wil ik nader onderzoe¬ 
ken." 

Het toneelbeeld van Bart Stuyf be¬ 
vestigt de behoefte van De Chatel 
aan een confronterende aanpak. „Ik 
verwacht van hem een vruchtbaar, 
stimulerend tegenspel,” zegt zij. 
Stuyf heeft haar niet teleurgesteld: 
hij bedacht een bewegend object 
van vijf meter hoog en acht meter 
breed dat voortdurend boven of 
naast de dansers hangt. De ontwer¬ 
per vertelt dat ’het ding’ staat voor 
het communististische DDR-regi- 
me: „Het is een in verval geraakt 
mechanisme dat niet meer echt 
functioneert, maar dat zijn burgers 
nog steeds confronteert met het feit 
dat er vijfenveertig jaar geleden een 
foute keuze is gemaakt.” 


Boeiende Carmen van Volksopera 


DOOR PETER P. GRAVEN 

MAASTRICHT - ’Een van de origi¬ 
neelste en meest vitale werken uit 
de operageschiedenis,’ oordeelt de 
Winkler Prins Opera-Encyclopedie. 
’Een Engelse wagen vol Engelse 
mannen,’ weet de crypto-fan. ’Sjeel 
is me zuster, mottig is me broor,’ 
zingt de Maastrichtenaar bij de be¬ 
kende toreador aria. Kortom: Car¬ 
men van Georges Bizet. 

In onze regio liepen, onafhankelijk 
van elkaar, in korte tijd twee totaal 
verschillende Carmen-produkties. 
Terwijl die van de Opéra Royal de 
Wallonië, die eind vorig jaar ook in 
Heerlen te zien w r as, eerder door 
glanzende bel canto dan door dra¬ 
matiek getekend was, vormde de 
Carmen van de Nederlandse Volk¬ 
sopera, die afgelopen weekeinde 
twee maal in een propvolle Bonbon- 
mèrezaal van de oude Maastrichtse 
stadsschouwburg werd opgevoerd, 
een boeiende combinatie van muzi¬ 
kale en dramatische elementen. 

Regisseur Frans Meewis had, net 
als zijn Luikse collega trouwens, ge¬ 
kozen voor een behoudend concept. 
Geen Zuidamenkaanse guernllero- 
toestanden dus op het toneel, maar 
een eenvoudig, doch functioneel 
decor waarin ouderwets-domme 
soldaten optraden, paffende fa¬ 
brieksmeisjes, vuige smokkelaars, 
onbetrouwbaar zigeunervolk of lief¬ 
tallige jongedames en brave heren, 
die de met het liefdevuur spelende 
Carmen tot haar laatste snik bij- 
stonden. 


UITGEVERSMAATSCHAPPIJ Scène uit de eerste acte van de Carmen-produktie van de Nederlandse Volksopera. 

Foto: WIDDERSHOVEN 


Een Carmen, die in de vertolking 
van Mariëtte Janssens soms, zoals 
in de Habanera en het Chanson Bo¬ 
hème, ietwat tekort schoot in die 
spottende vinnigheid, die je van de 
ervaren mezzo bij deze op haar lijf 
geschreven rol had mogen verwach¬ 


ten, Maar in de dramatische slotscè¬ 
ne was ze weer helemaal in vorm, 
waarbij Robert Bruins als Don José 
uitstekend tegenspel gaf. Een tenor, 
die al in het eerste bedrijf bij het 
prachtige duet met Micaëla zijn in¬ 
drukwekkend muzikaal-dramatisch 


'visitekaartje afgaf. Thea Vermeulen 
zette een excellente Micaëla op de 
planken; de befaamde aria in het 
derde bedrijf kwam net niet aan bis- 
sering toe... De andere rollen wer¬ 
den met veel overtuiging gebracht: 
Jean Segani was een betrouwbare 


Zuniga, Lambertus Lucas een sono¬ 
re Escamillo en Pieter Hannema 
een aanvaardbare Morales. Een aan¬ 
gename verrassing vormde onge¬ 
twijfeld het ongecompliceerd optre¬ 
dende kwartet Carla Schroyen 
(Frasquita), Ineke Lhoest (Merce¬ 
des), Edward Hoepelmans (Remen- 
dado) en Jo Janssen (Dancaire). 

Het begin van de voorstelling deed 
helaas niet erg professioneel aan. 
De lief, doch voortdurend uit de 
maat zingende Neerbeekse kinde¬ 
ren vormden zeker niet de ’gamins’ 
die Bizet voor ogen gehad heeft en 
die blijkbaar wel in Luik rondlopen. 
Het eigen koor van de Volksopera 
zong en acteerde zonder meer dege¬ 
lijk en kende naast vele goede ook 
enkele mindere momenten. Het bal¬ 
let van Nicoline Paquaij zorgde 
voor een beperkte, maar kleurige 
toevoeging aan het boeiend geheel. 
Een heel belangrijke rol was overi¬ 
gens weggelegd voor het niet met 
name genoemd symfonieorkest uit 
Vlaanderen, dat onder de duidelijke 
leiding van Peter Serpenti het plan- 
kenwerk muzikaal uitstekend on¬ 
dersteunde. 

De Nederlandse Volksopera zal zich 
mogelijk op de toekomst moeten 
beraden. Mocht onverhoopt de 
Raad voor de Kunst de minister ad¬ 
viseren het Limburgs Symphonie 
Orkest en Opera Zuid vanaf de Ser- 
vaasbrug in de Maas te deponeren, 
dan wachten in Limburg uitver¬ 
kochte schouwburgen op andere 
hoogstaande opera- en operettepro- 
dukties. Maar dan dienen wel alle 
onderdelen op niveau te zijn! 


Limburgs Dagblad b 


Directie: 

mr. F.A M van Hellemondt 
K.J. Verwer 

Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 

Telefoon: 

Abonnementen 045-739881 

Advertenties 045-739886 

Algemeen 045-739911 Piccolo-advertenties 045-719966 

Fax: 

Advertenties 045-739204 

Algemeen 045-739364 

Redactie 045-739264 

Banken: 

ABN Bank Heerlen 57 75 35 935 
Postbank 10 35 100 

Rayonkantoren: 

Brunssum 045-256363 

Geleen 046-746868 

Heerten-Centrum 045-717719 
Kerkrade 045-452932/455506 
Maastricht 043-254477 

Roermond 04750-18484 

Sittard 046-515577 

Valkenburg 04406-15045 

Abonnementsprijzen: 

Bij vooruitbetaling te voldoen 
bij automatische betaling: 
per maand ƒ 27,45 

per kwartaal ƒ 82,35 

Per acceptgiro: 

per maand ƒ 28,45 

per kwartaal ƒ 83,35 

losse nummers ƒ 1,60 

Bfr. 30 Kip-rijstschotel 

Houd u van extra pittig, dan 
kunt u ook nog een in zeer dun¬ 
ne ringetjes gesneden Spaans 
pepertje aan deze eenpansscho- 
tel toevoegen. Voeg deze tegelijk 
met de reepjes paprika en stuk¬ 
ken toe. 

Benodigdheden voor 4 perso¬ 
nen: 4 flinke kippebouten, pe¬ 
per, zout, kerriepoeder, 4 el olie, 
1 middelgrote ui, 250 g langkor- 
rel-rijst, 7'/2 dl kippebouillon, 1-2 
groene paprika’s, 4-5 vleestoma¬ 
ten en 1 klem blik doperwten 
Wrijf kippepoten in met peper 
en zout. Verhit olie en bak hierin 
kippebouten aan beide zijden 
goudkleurig. Snijd ui in ringen 
en fruit enkele minuten met 
stukken kip mee. Verhit kippe¬ 
bouillon. Laat rijst in pan met 
kip en uiringen glijden en schep 
rijstkorrels zolang dooreen tot ze 
bedekt zijn met laagje .olie. 
Schenk bouillon erbij en laat 
zo’n 15 minuten koken. 

Maak paprika’s schoon en snijd 
vruchtvlees in repen. Ontvel to¬ 
maten en snijd in stukken. Voeg 
paprika en tomaat bij rijstschotel 
en laat geheel nog minuut of 8 
zachtjes koken. Giet doperwten 
uit blik en schep door kip-rijsts- 
chotel. Warm geheel goed door 
en serveer schotel, even tueel be¬ 
strooid met fijngeknipte bies¬ 
look. 


k 


Alternatief 

orkest 

beslaat 

twintig 

jaar 


’De Volharding’ nog 
steeds springlevend 


AMSTERDAM - Op initiatief van 
componist Louis Andriessen werd 
de Nederlandse muziekwereld in 
1972 op stelten gezet door een stel 
muzikanten die zich verenigden in 
het orkest De Volharding. Hun op¬ 
tredens ademden een sfeer die type¬ 
rend was voor die tijd: muziek 
moest ook bereikbaar zijn voor het 
volk. De hegemonie van de geves¬ 
tigde en vastgeroeste muziekprak- 
tijk diende te worden doorbroken. 
De Volharding heeft het wegebben 
van het revolutionaire elan ondanks 
vele interne woelingen overleefd, 
en viert dit jaar zijn twintigjarig be¬ 
staan als door iedereen serieus ge¬ 
nomen bijdrage aan de Nederlandse 
muziekcultuur. 

Geheel volgens de heersende prin¬ 
cipes van die dagen koos het orkest 
voor werken zonder dirigent met 
een voor iedereen gelijke inbreng 
bij de repertoirekeus en repetities. 
In 1989 werd toch een dirigent be¬ 
noemd: de componist en pianist 
Cees van Zeeland. Ook die stap be¬ 


tekende echter geen wezenlijk 
breuk met het verleden. Naarma^ 
de gespeelde muziek complet 
werd, bleek het langzamerhand é e 
woon te veel tijd te kosten om zoF 
der dirigent te repeteren. Het orkeS 
heeft vanaf het begin voor 150 nie ü ' 
we composities en arrangement# 1 
gezorgd. Jonge Nederlandse én 
tenlandse componisten blekej 1 
maar al te graag een bijdrage te ' vl1 ' 
len leveren aan het repertoire v# 1 
het inspirerende ensemble. Dat $ 
daarbij rekening moesten houd# 1 
met het onorthodox samengesteld 
instrumentarium van fluit, hoo# 1 ’ 
drie saxen, drie trompetten, d# e 
trombones, piano en bas bleek g ee<> 
enkel bezwaar. . 

Het verschijnen van de nieuwe 
in april, de uitgave van een bladm 11 ' 
ziekserie in samenwerking met uk 
geverij Compusic en een voor okt# 

ber geplande televisiedocumentbF 

re onderstrepen dit jaar dat ™ 
Volharding een springlevende to# 
komst tegemoet gaat. 


Arlaque de Clerque 
schildert op 
Binnenhuis Beurs 


HEERLEN - Zij draait haar hand 
niet om voor een schilderij van vijf 
bij vijftien meter. Zij heeft niet al¬ 
leen een zuidelijk klinkende naam 
maar ook het temperament van 
iemand uit die streken. Arlaque de 
Clerque, een zwervende kat, zo 
noemt ze zichzelf, werd geboren in 
1948 in Dordrecht en woonde gedu¬ 
rende een lange periode in Heerlen 
en Maastricht. Tijdens de Binnen¬ 
huis Beurs in de Rotterdamse 
Ahoy, van 7 tot en met 16 februari, 
zal ze — in opdracht - haar immen¬ 
se schilderij maken. 

Een schilderij van dergelijke afme¬ 
tingen is voor haar totaal geen pro¬ 
bleem. „Ik werk zuiver abstract, 
groot en heel snel, met een krachti¬ 
ge penseelstreek en explosief kleur¬ 
gebruik. Ik schilder het onbekende 
in mezelf, ik voel steeds een onder- 
zoekingsdrang. Vandaar dat het 
schilderij op de beurs de titel Terri¬ 
toriumdrift’ zal dragen. Het heeft 
natuurlijk ook met die beurs te ma¬ 
ken, met ruimte en wonen,” aldus 
de kunstenares. 

Na lange tijd in Limburg te hebben 
doorgebracht - haar ouders wonen 
in Landgraaf - voelde Arlaque de 
Clerque een soort van benauwd¬ 
heid. Zij verliet onze provincie en 
zwierf als een kat door Nederland, 
verhuisde ’maar’ veertig keer van 
woonplaats en zag deze verhuizin¬ 
gen als inspiratiebron. „In Amster¬ 
dam staat op dit moment mijn ’kat- 
tenmand’, daar verblijf ik, daar is 
mijn thuis. Ik schilder in kraakpan¬ 
den in de hoofdstad, waar andere 
kunstenaars ook wonen en wer¬ 
ken.” 

Op de vraag hoe zij, zonder oplei¬ 
ding, ertoe gekomen is zich op de 
schilderkunst te storten, volgt een 


duidelijk maar ook ietwat verb 1 
terd antwoord. „Ik wist absolB 11 
niet wat ik met mijn leven moes 
Het verliep niet zonder spanning# 1, 
ik heb doodsangsten uitgesta# 1, 
voelde me eenzaam en ellendig- * 
heb behoorlijk moeten knokken 
te weten wat ik wilde. Het kunst^ 
naarsschap is me in feite opgedro 11 
gen door het leven van toen. Maf 
ik heb mezelf nu gevonden en vo®, 
me nu wel lekker in mijn eigen vel 

„Verder,” zo laat Arlaque wet#!' 
„wil ik me gaan richten op bedrf 
ven, die vaak koel ingerichte giy 
panden kunstzinnig willen aank^ 
den en verfraaien. Kunst heeft # 
middels een representatieve funktk 
gekregen, in het bedrijfsleven P r f 
fereert men een kunstwerk inruk* 
dels boven een poster.” 

Naast de opdracht die Arlaque $ 
Clerque in de Ahoy vervaardigt tl) 
dens de beurs, zal er ook een te 11 
toonstelling met aquarellen en tek^ 
ningen van haar te zien zijn. D eZ " 
expositie is dagelijks geopend v' 3 
10.00-22.0Ü uur. 


Oplossing van gisteren I 


iMWH 

QDBQAÉflHU 


BtaBBCaOB 

a 


BiLlE 


EJ UI K 

hhqbhbé 

19 B 
9 BQQ3] 

m 9 b Jfl 
aaaBQiaö 


maiaciEiWEi 

a n o 

DQ9Q 9QQ99 WtM Horizontaal: 3. pl. in N.-Brabant; 8. weg, 
welke over een dal o.i.d. wordt geleid; 9. 
vis; 11. onderwereld; 12. mnl. dier; 13. 
gebogen been; 14. ongeluksgodin; 16. 
smekend verzoek; 19. roofvogel; 21. bloe¬ 
ding in de hartspier; 23. lyrisch gedicht; 
24. lelieachtig plantengeslacht; 25. manne- 
tjesvis; 26. tweeslachtig dier; 30. nage¬ 
recht; 31. bindmiddel; 33. water in 
Utrecht; 35. jongste, laatst verlopen; 37. 
bakmiddel; 38. muzieknoot; 39. woonboot; 
40. boom; 41. ik; 43. opp.maat; 45. vro¬ 
me schroom; 46. insnijding; 47. weggetje. 


Verticaal: 1. bijkantoor; 2. jongere br o* 
of zuster; 3. ontbijt; 4. plaats; 5. jonfr 
stier; 6. behoeftig; 7. kennis; 10. soort pj 
pegaai; 15. vr. titel; 16. Ind. huisvoQr! 
17. pl. in Gelderland; 18. ongeluksgo# 
19. bep. afwisselende voorstelling; 20' 
prachtig; 21. vestibule; 22. zeehond; 
verlengstuk v.e. wissel; 27. wiel; 28. b* 
mellichaam; 29. trouwbreuk jegens leef 
heer; 31. vr. munt; 32. grappig; 33. god |P 
v.d. dageraad; 34. afstandsmaat; 36. hof 
ding; 39. zangstuk voor 1 persoon; 4 1 ' 
gravure; 42. afstammelingen; 44. vord^ 
ring. 


I 


- — . J fJkrT , 

binnen/buitenland If^'ï 


Dinsdag 14 januari 1992 • Pagina 3 


Si >U 


NIJMEGEN/LENT - Er zijn 
grote verschillen tussen kinde¬ 
ren waar het gaat om gezond¬ 
heidsklachten. Sommigen zien 
de huisarts bijna nooit, terwijl 
anderen regelmatig met proble¬ 
men op het spreekuur komen. 
Die verschillen komen het meest 
voor bij niet ernstige aandoenin¬ 
gen. Naarmate de ernst van de 
klacht toeneemt, verdwijnen de 
verschillen en zal het merendeel 
van de ouders hun kind naar de 
dokter sturen. 

Het klachtenpatroon van kinde¬ 
ren wijkt duidelijk af van dat van 
andere leeftijdsgroepen. Sommi¬ 
ge ziekten komen alleen maar 
voor bij kinderen; infectieziek¬ 
ten relatief het meest. Dat con¬ 
cludeert de Lentse huisarts W. 
van den Bosch. Hij deed over 


Jongetjes vaker 
ziek dan meisjes 


een periode van een kwart eeuw 
studie naar gezondheidsklachten 
bij kinderen waarmee de huis¬ 
arts wordt geraadpleegd en pro¬ 
moveert daar 22 januari op aan 
de Katholieke Universiteit Nij¬ 
megen. 

Van den Bosch onderscheidde in 
zijn onderzoek het klachtenpa¬ 
troon tussen jongens en meisjes, 
eerste en later geboren kinderen 
en de sociale achtergronden. Hij 
betrok daarbij factoren als ziek- 


tegedrag van de ouders, erfelijke 
factoren en geboortekwaal. 

Van den Bosch: „Uit al die gege¬ 
vens blijkt bijvoorbeeld dat jon¬ 
getjes in de leeftijd van nul tot 
vier jaar vaker met klachten bij 
de huisarts en specialist komen 
en dat ze ook vaker in het zie¬ 
kenhuis worden opgenomen dan 
meisjes in dezelfde leeftijdscate¬ 
gorie. Meisjes kampen echter 
meer met urineweginfectie. Ove¬ 


rigens doen in alle andere leef¬ 
tijdsgroepen vrouwen een groter 
beroep op de medische zorg dan 
mannen.” 

Een andere vaststelling uit het 
onderzoek is dat eerste kinderen 
vaker met gezondheidsklachten 
bij de huisarts komen dan twee¬ 
de en volgende kinderen. Ook 
zijn er verschillen in klachten bij 
kinderen uit verschillende socia¬ 
le lagen. „Het meest nadrukkelij¬ 
ke verband is echter dat tussen 
het ziektegedrag van de moeder 
en de gezondheidssituatie van 
het kind. Dat geldt ook, maar 
dan in mindere mate, voor de re¬ 
latie vader-kind.” Van den 
Bosch pleit op basis van zijn on¬ 
derzoek voor een gezinsgebon- 
den benadering van gezondheid¬ 
sproblemen door de huisarts. 


Zestal neemt bewind over van Constitutionele Raad 

Veiligheidsraad aan 
macht in Algerije 


Procederende 
Viëtnamezen 
moeten land uit 

ZWOLLE - De fungerend presi¬ 
denten van de rechtbank in Zwolle, 
mrs R. Weenink en M. Houben, heb¬ 
ben gisteren zeven Viëtnamezen het 
recht ontzegd in Nederland te blij¬ 
ven tot over hun herzieningsverzoe¬ 
ken is beslist. Eén echtpaar uit 
Zwolle mag wel het verzoek af¬ 
wachten. 

Alle negen - vier echtparen en een 
man, afkomstig uit Zwolle, Veen- 
dam en Putten - hadden kort ge¬ 
dingen tegen de Staat der Nederlan¬ 
den aangespannen. 

De toewijzing van het Zwolse echt¬ 
paar door president Weenink ge¬ 
beurt op dezelfde gronden als die 
vorige week door zijn collega mr 
D.J. van Dijk in een soortgelijke 
zaak werden gehanteerd. Het feit 
dat de mannelijke helft van het 
echtpaar bij terugkeer in Vietnam 
een zeer reëel risico loopt om in een 
heropvoedingskamp terecht te ko¬ 
men, zou kunnen leiden tot een 
onmenselijke behandeling in de zin 
van artikel 3 van het Europees Ver¬ 
drag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM). 

Terugzending naar Tsjechoslowa- 
kije, waar het echtpaar 4,5 jaar ver¬ 
bleef, mag van de fungerend presi¬ 
dent ook niet, omdat bekrachtiging 
van het EVRM door Tsjechoslowa- 
kije nog niet heeft plaatsgevonden 
en men zich daar mogelijk niet aan 
het EVRM zal houden. 


Van onze redactie buitenland 


^LGIERS - De nationale veiligheidsraad van Algerije, 
voor kort het militair adviesorgaan van de president, 
l^eft gisteren volledig de macht overgenomen in het 
**nd. In deze zes-koppige raad domineren drie militai- 
ton: minister van defensie generaal Khaled Nezzar, gene- 
toal-majoor Larbi Belkheir - die in juni van dit jaar 
toinister van Binnenlandse Zaken werd — en tenslotte 
^bdelmalek Guenaizia, de stafchef van het leger. De ci- 
v iele vleugel bestaat uit premier Sid Ahmed Ghozali, 
toinister van Justitie Hamdani Benkelil en minister van 
buitenlandse Zaken Lakhdar Ibrahimi. 

j^nkelil werd minister nadat zijn kent de grondwet geen voorziening 
'Oorganger Benflis was opgestapt voor de huidige situatie, 
pt protest tegen de overname van 
justitie door het leger, na de afkon- \erZCt 
,‘ging van de staat van beleg in juni 

dit jaar door Benjedid. Leiders van de Algerijnse moslim- 

L. , , , , fundamentalisten hebben gisteren 

jv "f* aftreden zaterdag van de in hun eerste officiële reactie op het 

Benje- afgelasten van de voor hen zo suc- 
ihai de veiligheidsraad Abdel- ce svolle parlementsverkiezingen de 
- lek Benhabyles benoemd als bevolking opgeroepen zich voor te 

Vn ri ^ n ‘P resi( ^ en ^ Df ze man was bereiden op verzet. 

Norzitter van de Constitutionele 

h a< *’ ^‘ e moes f beslissen welke wij roe p en het volk op voor zijn 


pni ‘-bten gegrond waren over onre- k euze Q p t e komen en alle manoeu- 
ku. eerst ^ vrije vres te verwerpen die beogen zijn 
Dof ? men i. sv tr^ ie , zin ®, en 0 P ^ ^e- wil te dwarsbomen”, aldus een 


^inber. De Raad is hier niet meer 
toe gekomen. Zondag annuleer- 


communique dat werd uitgegeven 
na een besloten vergadering van het 


\T 6 i u j - na een besloten vergadering van het 

VavN j veiligheidsraad de uitslagen leiderschap van het Islamitische 

b, eers * e v ® r ^ iezm ë sron Ue, die Reddingsfront FIS. Het communi- 
V»!! ë r °t e overwmi | in g te zien gaven q Ue r j e p het publiek op ’op alle 
h , Islamitisch Reddingsfront. eventualiteiten voorbereid te zijn’, 
* e t erootste aantal klachten was in-__ __i_::_ j _u 


*et grootste aantal klachten was in¬ 
ziend door de voormalige een- 
0e ‘dspartij FLN. 

G' 

j^sterochtend annuleerde de veilig- 
e idsraad ook Benhabyles’ benoe- 
omdat die in strijd zou zijn 
^ e t de grondwet. In werkelijkheid 


maar er werden geen bijzonderhe¬ 
den gegeven over de tactiek die het 
FIS wil volgen. 

1 . 

Zie verder pagina 5 

• Algerijnse democratie 
hangt aan een draadje 


Israëlische minister zinspeelt op doorbraak 

Optimisme over 
vredesoverleg 


^ uai wij ttn uuiiut 

ac hten”, aldus Levy. 


r e bilaterale besprekingen tussen bieden. Israël is tegen een opsplit- 
j r aël enerzijds en de Syrische en sing van de delegaties in dit sta- 
° r daans-Palestijnse delegatie be- dium. 


Shovelrijder 
trouwt vrouw 
om wie hij 
chaos maakte 

Beverwijk - De rit met een 
shovel (een grote schepmachine) 
Uie in de nacht van 17 op 18 juli 
y^>rig jaar een deel van de 
heemskerkse wijk Breed weer in 
® er > chaos veranderde, heeft het 
beoogde doel bereikt: shovelc- 
bauffeur Hans van W. en zijn 
l'b’iendin Sandra, om wie hij toen 
befdesverdriet had, gaan trou¬ 
wen. Het huwelijk wordt don¬ 
derdag 16 januari voltrokken in 
bet stadskantoor van Beverwijk. 


Van W. (28) uit Beverwijk maak¬ 
te zijn verwoestende rit vanaf 
het Hoogovensterrein naar 
Heemskerk, omdat hij zijn vrien¬ 
din verdacht van overspel. Met 
de vijf meter hoge, 96 ton zware 
shovel van de firma Heckett, 
waarbij hij werkte, schoof hij tal¬ 
loze personenwagens als speel¬ 
goedautootjes terzijde en ramde 
hij ten slotte het huis van de zus 
van Sandra, omdat hij dacht dat 
zijn vriendin daar was onderge¬ 
doken. 


De rechter veroordeelde Van W. 
op 8 november tot achttien 
maanden cel, waarvan zes voor¬ 
waardelijk, met een proeftijd van 
twee jaar. Bovendien kreeg de 
chauffeur een ontzegging van de 
rijbevoegdheid voor de duur van 
een jaar. i» 

VvL- 
Democratie 
j^SSABON/WASHINGTON - De gonnen zes dagen na de afgespro- 
i r aëlische minister van Buiten- ken datum, omdat de Arabische 
?bdse Zaken, David Levy, heeft delegaties hun aanwezigheid had- 
sisteren gezinspeeld op een door- den opgeschort in verband met de 
J^ak in het vredesoverleg over het Israëlische plannen twaalf Palestij- 
fb^den-Oosten. Het overleg dat vo- nen uit te wijzen. De besprekingen 
week had moeten beginnen, tussen Israël en Libanon zijn een 
v er d gisteren in Washington her- dag uitgesteld wegens ziekte van de 
Het overleg was op 18 decem- leider van de Libanese delegatie, 
opgeschort. 

De onderhandelaars bij de vredes- 
jhiister Levy verklaarde na een ge- besprekingen hebben slechts drie 
Jbek met zijn Portugese ambtge- dagen om het meningsverschil over 
Joao de Deus Pinheiro in Lis- de status van de Jordaans-Palestijn- 
^ bon dat hij 'optimistisch’ is over se delegatie op te lossen. De pre- 
verloop van de vredesbespre- mier van Israël, Yitzhak Shamir, zei 
>^bgen. Hij zei te verwachten dat zondag dat de Israëlische delegatie 
‘énen enkele uren’ een oplossing woensdag of uiterlijk donderdag uit 
jonden zou kunnen worden voor de Amerikaanse hoofdstad zal ver- 
kwestie van de Palestijnse deel- trekken, 
j^ipe aan de gesprekken. „Ik denk I 

J et dat wij tot donderdag hoeven De Palestijnen willen apart van de 


A In Algerije is de democratie 

~ voor zover je daar in dat 

\ J een op Iraanse leest ge- 
x \ { / schoeide islamitische dicta- 

( JQ Z tuur, te voorkomen. Geen 

| _ enkel democratisch inge¬ 

steld mens zal aan de in 
Algerije gekozen oplossing 
een schoonheidsprijs willen toekennen, maar het is de vraag of er 
inderdaad een andere mogelijkheid was om aan een dictatuur op 
basis van de fundamentalistische interpretatie van de Koran te 
ontkomen. 

Het fundamentalistische Islamitische Reddingsfront (FIS) behaalde 
op 26 december bij de eerste ronde van de inmiddels geannuleer¬ 
de verkiezingen een eclatante overwinning. De partij vergaarde 
ongeveer de helft van de stemmen en kwam slechts 28 zetels te 
kort voor een algehele meerderheid in het parlement. Ruim veertig 
procent van de stemgerechtigde bevolking bleef eind december 
echter thuis, hetgeen duideljk maakt hoe negatief er in Algerije 
over de politiek in het algemeen wordt gedacht Vooral jongeren 
uitten hun ongenoegen over de grote werkloosheid in het land en 
het onvermogen van de regering daar iets aan te doen. Economi¬ 
sche en politieke hervormingen hebben volgens hen te weinig re¬ 
sultaat opgeleverd. De grote verkiezingsoverwinning van het FIS 
kan dan ook voor een groot deel onder de noemer 'onvrede met 
het beleid' worden gecatalogiseerd. 

Er kleven uiteraard talrijke schoonheidsfouten aan het in Algerije 
door inmiddels ex-president Chadli Bend|edid gekozen scenario, 
dat er duidelijk op is gericht het FIS te stoppen. Zjn (lijdelijke) op¬ 
volging door de voorzitter van de Constitutionele Raad, Abdelma- 
lek Benhabyles, kwam op ongrondwettige wi|ze tot stond. De 
Algerijnse grondwet voorziet nameli|k niet in een situatie zoals die 
is ontstaan na het aftreden van president Bendjedid, op het mo¬ 
ment dat het parlement vorige week al (in het geheim) was ont¬ 
bonden. Ook die geheimzinnige ontbinding kan uiteraard niet 
door de - democratische beugel - beugel, maar Bendjedid heeft 
willen voorkomen dat parlementsvoorzitter Abdelaziz Belkhadem, 
die de islamitische fundamentalisten gunstig gezind is, tot president 
zou worden uitgeroepen. 

Toen de schending van de grondwet eenmaal duideljk was werd 
de benoeming van Benhabyles gisteren met spoed ongedaan ge¬ 
maakt, waarbij duidelijk werd dat de Hoge Veiligheidsraad onder 
leiding van premier Sid Ahmed Ghozali de macht heeft overgeno¬ 
men. Dat is mede gebeurd omdat de nieuwe machthebbers op 
korte termijn geen presidentsverkiezingen willen. Volgens de 
grondwet moet een waarnemend president binnen 45 dagen der¬ 
gelijke verkiezingen uitschrijven. 

Een democratie is mooi, maar tot welke prijs, ben je meteen ge¬ 
neigd er achteraan te zeggen. Als alles in Algerije volgens de 
democratische spelregels zou zijn gegaan had dat ogenblikkelijk 
geleid tot het stopzetten van diezelfde democratie. Vrjdag nog 
kondigde het FIS aan dat het de macht met met tegenstanders van 
een islamitische staat wilde delen en dat is in feite iedereen buiten 
het FIS. Daarmee was de kans op een democratie geminimaliseerd 
en stond de islamitische dictatuur voor de deur. 

Ex-president Chadli Benjedid heeft geprobeerd Algeri|e naar de 
democratie te leiden, maar de ironie wil dat juist hij de macht zou 
hebben moeten overdragen aan de islamitische fundamentalisten, 
als alles zo zou zijn gegaan als de ware democratie voorschrijft 

P.S. 


Ambassadeur 
Irak neemt 
ontslag 

DEN HAAG - De Iraakse ambassa¬ 
deur in Nederland, Al-Falaki, heeft 
gisteren zijn ontslag ingediend bij 
het Iraakse ministerie van Buiten¬ 
landse Zaken. Gevraagd naar de 
reden van zijn ontslagaanvraag ver¬ 
klaarde Al-Falaki dat de situatie in 
zijn land verslechtert en een nieuwe 
ramp mogelijk is. 

„Het is mijn historische verant¬ 
woordelijkheid hierop te wijzen”, 
aldus de ambassadeur. 

Al-Falaki heeft bij het Nederlandse 
ministerie van Buitenlandse Zaken 
een verblijfsvergunning aange¬ 
vraagd. Hij zegt in Nederland te 
willen blijven omdat zijn zoon hier 
studeert. 

In zijn ontslagbrief stelt Al-Falaki 
dat zelfs een minimale vrijheid van 
meningsuiting in officiële kringen 
niet meer mogelijk "is en dat hij het 
als zijn nationale plicht ziet af té tre¬ 
den. Hij wil de gebeurtenissen in 
Irak niet langer verzwijgen of ver¬ 
goelijken, zo stelt hij. 


Irak smeedt plannen voor een nieu¬ 
we aanval op Koeweit en de Koe- 
weiti’s moeten verenigd blijven om 
deze bedreiging het hoofd te bie- 

_ .. . .... . I den. Dit heeft kroonprins sjeik Saad 

ïerwijL gisteren op politiek niveau topoverleg plaatsvond, beschermde het leger met tanks de Al-Abdullah al Sabah gisteren ge- 


e 


uit 


• CVSE 

De toekomstige Parlementaire 
Assemblée van de Conferentie 
over Veiligheid en Samenwer¬ 
king in Europa (CVSE) vestigt 
haar permanente secretariaat 
in Praag. Dat heeft de Spaanse 
voorzitter van het CVSE-parle- 
ment, Felix Pons, gisteren be¬ 
kendgemaakt. Behalve Praag 
waren ook de Verenigde Staten 
en Kopenhagen in de race voor 
de zetel van het secretariaat. De 
beslissing viel tijdens een ver¬ 
gadering van afgevaardigden 
uit de 38 CVSE-lidstaten over 
de standplaats van het toekom¬ 
stige parlement dat volgens af¬ 
spraak in juni in Boedapest 
voor het eerst bijeen komt. 


Persfusie 


Jordaniërs met de Israëliërs praten 
over de toekomst van de bezette ge- 


belangrijkste gebouwen in Algiers. 


Oud-minister 
Van Doorn (76) 
overleden 


DEN HAAG - Oud- 
minister mr H.W. 
van Doorn is zon¬ 
dagmiddag op 76-ja- 
rige leeftijd in een 
ziekenhuis in 

Amersfoort overle¬ 
den. Hij was al enige 
tijd ziek. Van Doorn 
was van 1973 tot 
1977 minister van 
Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk 
werk namens de 
PPR in het kabinet- 
Den Uyl. Een woord¬ 
voerder van het Ne¬ 
derlands Centrum 
Buitenlanders, waar 
Van Doorn voorzit¬ 
ter van was, heeft 
dat gisteren beves¬ 
tigd. 

Van Doorn is lid ge¬ 
weest van verschil¬ 
lende politieke par¬ 


tijen. Hij was tot 
1968 lid van de Ka¬ 
tholieke Volkspartij 
(KVP). Van 1956 tot 
1968 zat hij namens 
die partij in de 
Tweede Kamer, van 
1954 tot 1962 was hij 
voorzitter van de 
KVP. In 1968 stapte 
hij over naar de 
PPR, later werd hij 
lid van de PvdA. 

Van Doorn was ook 
actief in omroe¬ 
pland. Hij was voor¬ 
zitter van de KRO 
(van 1961 tot 1973) 
en vice-voorzitter 
van de NOS. 

De jurist Harry van 
Doorn begon zijn 
loopbaan na zijn af¬ 
studeren in 1940 bij 
het openbaar minis¬ 
terie in Rotterdam. 


Na de oorlog werd 
hij hoofd Politieke 
Opsporingsdienst in 
Rotterdam. Daarna 
was hij advocaat-fis- 
caal bij het bijzonder 
gerechtshof in Den 
Haag (1947-1951) en 
subsituut-officier 
van justitie bij de 
rechtbank in Rotter¬ 
dam (1951-1961). 
Daarna hield Van 
Doorn zich vooral 
bezig met politiek en 
omroepzaken. 

Hij was als minister 
onder meer verant¬ 
woordelijk voor het 
mediabeleid in het 
kabinet-Den Uyl. Hij 
weigerde in die pe¬ 
riode (’73-’77) om een 
zend tij daanvraag 
van de ’piraat’ Vero- 
nica te honoreren, 
een beslissing die la¬ 
ter werd terugge¬ 
draaid door de Raad 
van State. 

Van Doorn slaagde 
er in die periode wel 
in om de commercie 
buiten het omroep¬ 
bestel te houden. 


Foto: EPA I zegd. 


Aantal doden door verslaving neemt toe 

VN: smokkel van 
drugs neemt toe 


WENEN - Ondanks grote succes¬ 
sen in de bestrijding van de drugs¬ 
handel, is er nog steeds sprake van 
een verontrustend groot gebruik 
van verdovende middelen. Het ge¬ 
bruik van heroïne neemt zelfs met 
’reuzestappen’ toe. Cocaïne vindt 
steeds meer zijn weg naar Aziati¬ 
sche gebruikers en marihuana heeft 
sterk aan populariteit gewonnen in 
Midden- en Oost-Europa. 

Dit schrijft de VN-organisatie voor 
bestrijding van verdovende midde¬ 
len in haar jaarverslag dat gisteren 
werd gepubliceerd. Het VN-rapport 
schetst een somber beeld: de smok¬ 
kel wint op alle gebieden terrein, 
het aantal doden door drugsgebruik 
neemt toe en het witwassen van 
winsten uit smokkel is steeds beter 
georganiseerd. 

Eén van de lichtpuntjes in het rap¬ 
port betreft Nederland, ’een van de 
weinige landen waar het aantal 
drugsdoden opnieuw is afgeno¬ 


men’. In de Verenigde Staten neen 
het drugsgebruik zich gestabili¬ 
seerd en is het mogelijk zelfs iets 
afgenomen. 

De drugshandel is steeds beter ge¬ 
organiseerd, meent de VN-organisa¬ 
tie: „De organisaties van handela¬ 
ren, die nauw samenwerken, be¬ 
schikken over enorme financiële 
reserves, zijn zwaar bewapend en 
blijven zich toeleggen op de pro- 
duktie en smokkel van cocaïne en 
heroïne. De cijfers van inbeslagna¬ 
mes tonen aan dat de handelaren 
hun operaties intensiveren en uit¬ 
breiden naar nieuwe gebieden.” 

De cocaïne dreigt een succes te 
gaan worden in Afrika en in het 
Verre- en het Midden-Oosten. Hero¬ 
ïne vindt volgens het rapport vanuit 
de Gouden Driehoek (Thailand, 
Myanmar, Laos) en de Gouden Hal¬ 
ve Maan (Afghanistan, Iran, Pakis¬ 
tan) steeds vaker zijn weg naar 
Europa via Afrika en de Balkan. 


Het kabinet ziet zeer waar¬ 
schijnlijk af van een regeling 
ter controle van persfusies. 
Ambtenaren en bewindslieden 
van WVC en Economische Za¬ 
ken kunnen het onderling met 
eens worden over zo’n regeling, 
die in het regeerakkoord werd 
aangekondigd. Via de regeling 
moest de pluriformiteit van de 
pers gewaarborgd worden. De 
afgelopen maanden is er achter 
de schermen hard gewerkt aan 
de opzet van een regeling. 
Daarbij werd ervan uitgegaan 
dat fusies waarmee een markt¬ 
aandeel van een bepaalde om¬ 
vang werd bereikt, verboden 
werden. De gedachten gingen 
daarbij uit naar een marktaan¬ 
deel van 25 of 33,3 procent. Nu 
heeft geen enkel krantencon¬ 
cern in ons land een dergelijk 
marktaandeel. De Holding¬ 
maatschappij De Telegraaf is 
met 18,6 procent van de markt 
de grootste. 


Bankbiljet 


Ruim 400.000 Britten zijn gis¬ 
termorgen 25 Surinaamse gul¬ 
dens (ongeveer twee gulden) 
rijker geworden. De gelukki¬ 
gen vonden een gloednieuw 
bankbiljet uit de voormalige 
Nederlandse kolonie in hun 
exemplaar van The Times, ’s 
lands eerbiedwaardigste dag¬ 
blad. Na het verzamelen van 
suikerzakjes, speldjes, sigare-- 
bandjes en andere trivialiteiten 
heeft zich volgens The Times 
nu een nieuwe rage van de na¬ 
tie meester gemaakt: het spa¬ 
ren van bankbiljetten. Om deze 
geheel nieuwe hobby een extra 
stimulans te geven, zo schreef 
de krant, werd alle lezers het 
Surinaamse bankbiljet cadeau 
gedaan. 


Limburgs Dagblad 


Dinsdag 14 januari 1992 • Pagina 4 


1. imbiiry \ DayblaJ 


•3 piccolo's 


Voor méér resultaat' 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 

Piccolo's 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hoofdletters. Mmimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Gevonden ƒ1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzepiccolo’s 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo’s en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 
legitimatie. 

Telefonisch opgeven 


Kamers 


l'Te huur goed gemeub. zit/ 
slpk. te KERKRADE, Pan- 
nesheiderstr. 1. _ 

Te h. centr. HEERLEN grote 
gem. kamer, liefst ouder 
pers. Tel. 045-442192 

Heerlen-centr. KAMER in 
studentenhuis na 19 uur. 
043-251634. 


Geldzaken 

Nieuw van LEGIO-LEASE 
maandelijks 5 kansen op 
ƒ1.000.000,- met het 
Legio-Premieplan. Geheel 
fisc. aftrekbaar, geen start¬ 
kapitaal nodig, premie-obli- 
gaties leasen. Bel voor de 
brouchure 071-225391. 


045-719966 


Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
meer dan 250.000personen van 15 jaar en ouder. 

(Bror Gsouco SufT>mo Scarmeo D7C 


Personeel gevraagd 


Gevraagd 

bezorg (st)ers 

voor 

Nuth-Vaesrade 

ca. 1 uur werk per dag, prima vergoedingen, extra spaar¬ 
regeling voor mooie kado s, provisie-mogelijkheden. 
_ Inl.: L.D. Brunssum, tel. 045-256363. _ 

Rest. Stap in éntree Heerlen 

Heeft ruimte voor enthousiaste, gemotiveerde en ervaren 
horeca medewerkers part-/fulltime in de functie van: 
serveerster/kelner, kok/leerlingkok. Ben je plm. 18 jr. hecht 
je waarde aan een leuke werkkring bel dan: 045-714344 
_Vr. naar dhr. Driessen._ 


Limburgs Dagblad 

vraagt 

Bezorg(st)ers 

voor Heerlen en Ubachsberg 

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de 
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra’s, 
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen. 
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719. 


Fa. WGW Bouw. Voor direct WERKSTER gevraagd voor 
gevr. voor Duitsland MET- 2 halve dagen. Aanmelden : 
SELAARS, betontimmerlie- Uterweg 129, Heerlen na 
den. Ook colonnes. 045- 13 00 uur 

S^'77 2 Sb f ^S mme, ' Uavenue Patlsserie-Lunch- 
terweg f7, Hoensbroek. _ room Vaals vraagt actieve 

BARDAMES gevr. v. bar in MEDEWERKSTER m/v. 
Hoeselt Belg int. mog. Tel. voor jaarbetrekking in druk- 
09-32.11492330. _ ke dagzaak; weekendhulp 

Gevr. BROOD/BANKET- mv v °°r 1 a 2 da 9en p wk. 
BAKKER en/of leerling Geïnteresseerd? Bel voor 
brood/banketbakker. Bakke- een afspraak. 04454-1480. 
rij Packbier, tel. 045-241202 Club Mirabelle vraagt een 
BARMEISJES gevr., garan- POETSVROUW voor 5x per 
tieloon mogelijk en vervoer week ' Tel. na 18.00 uur: 

gratis. Tel. 045-217407. Na 045-710037. _ 

20.00 uur 045-458916. _ WERKSTER gevr. 1 ocht. p. 

Gevr. part-time COUPEU- wk - Kerkrade-West. Tel. 
SE voor veranderwerk- 045-417966, na 18.00 uur 
zaamheden bij Afcent Brood en Banketbakkerij 
Schinnen; part-time perster Franssen, Kloosterstraat 40, 
gevr. voor Afcent Brunssum. Simpelveld. Vraagt per 1 fe- 

Inl. 045-253212. _ bruari of direkt: enthousiaste 

KAPSTER gevr. met salon BROODBAKKER m/v met 
ervaring voor 23 uur per wk 660 gezonde dosis ervaring 
Tel. 04493-3738. om een klein gezellig team 

Pu aI .r-ccri ii-,-TT- tt aan te vullen; 2e en 3e Ban- 

CHAUFFEUR part-time (uit- ketbakkers bediende’s m/v 
groei naar full-time mog.) jj e f s t met ervaring in een 

*°° r h IZ ^ na ^,1 6 ,uxe banket, welke in een 
Kerkrade Lft _20 jr. Bellen Jon g team crea j ie f aan 

na 19 u. 045 454700. s i a g w j|. Opleidingsplaats 

voor leerling m/v. Werktijden 
voornamelijk overdag, met 
een prima salaris. Geïnte¬ 
resseerd? Tel. reakties tus¬ 
sen 18 en 19 u.045-441470 


Aannemersbedrijf Belo 
vraagt ervaren BETONTIM- 
MERLIEDEN en metselaars 
voor Duitsland. Hoog loon. 
Tel. 045-250930/250238. 


Gevr. nette VROUW ca. 45 
jaar als hulp in Hamburger¬ 
restaurant in Heerlen, 4 hal¬ 
ve dagen per week. Tel. 
045-711129. 


Gez. HULP in de huishou- Leuke buffet- en BARMEIS- 
ding, op di en vrij van 9.00 JES gevr. Madame Butterfly 
tot 13.00uur. 045-310094. Vaesrade. 04492-1934. 


Onr. goed te koop aangetojgevr. 


Uw huis BETER verkopen? Dan kunt u het beste METEEN 
Makelaarskantoor Peters & Partners Geleen bellen 

S 046-750 000 
Geen verkoop - geen kosten 


Woonhuis verkopen??? 

Wij kopen woonhuizen direct zelf aan, 
100% zekerheid en geen makelaarskosten. 
DENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428. 


Te k. gevraagd klein perceel 
BOUWGROND of vooroor¬ 
logse woning 045-728671. 


Priveclub zoekt met spoed 
leuke MEISJES, leuke sfeer, 
hoge verdiensten, intern 
mogelijk. Vervoer aanw. 
045-228481. 


Reparaties 


TV/video defect 

Binnen 24 u. klaar, prijsopg. 
en garantie; tel. 045-231340 
E & E Electronica Brunssum 

TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrijkosten. Görgens. In- 
dustneterr. Abdissenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 


Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga- 
rantie. 045-460471 _ 

Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorrij¬ 
kosten. Bel Geleen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 


Te koop 

gevraagd 

woonhuizen in de prijs¬ 
klasse tot ƒ 150.000,-. 
Directe aankoop mogelijk!! 
Geen verkoop, geen kosten! 

LIVAC B.V. 

Akerstraat Nrd. 11, 
Brunssum. Tel. 045-220550 


Te huur gevraagd 


Te huur gevr. 
WOONHUIS te 
Tel. 045-229529. 


bouwmat/machines 


Mobiele benzine-agregaten 
15 jaar vaste rente! 8,9% of I SANKEY, 10 KVA, 220 V, 


9,1% Bel. 045-712255 
kant.uren Dhr. J. We 
045-440731. STIENS 
Hyixitheek Service. 

Vooroorlogs WOONI 


712255. Na 50 Hertz, p st. ƒ2.000,-; 5-6 
J Wetsels KVA, 220 V, 50 Hertz, p st. 
STIENSTRA / 1 -500,-, in nw.st., ex-leger 
ce Tel. 04923-61953. _ 

Mobiele dieselagregaten 
WOONHUIS BROCKHOUSE 10 KVA, 


™ te koc ? 9 evr • 220 V, 50 Hertz, in nw.st.’ 


geen uezwaar. e x-leger, per st. ƒ 3.500,-, 

040 ~ 520558 _ per 10 st. ƒ 3.000,- p.st. Tel. 

Door de enorme verkopen, 04923-61953. _ 

dringend woonh. te koop Mobiele dieselagregaten 
gevr. (alle prijsklassen!). MEADOWS 4 cyl. 27.5 KVA, 
N.M.W. QUADEN & ZN. 220/380 V, 50 Hertz ex-le- 
Makelaardij onroer. goed, ger, in nw.st. per st. 
Gelrestr. 4, Munstergeleen, ƒ4.500,-, per 10 st. 
lid NVM. Tel. 046-519644. ƒ 4.000,- p.st. 04923-61953 


bezwaar 


Winkel & Kantoor 


Te koop uit Faillissement 

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer 
goede kwaliteit. Nieuwe bureau’s in diverse kleuren en 
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu¬ 
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas- 
ten v a. ƒ 255,-. Gebruikte bureau’s v.a. ƒ 95,-. Diverse 
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ƒ 150,-. Laden- 
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4 
laden v.a. ƒ 150,-. Tekening ladenkasten Al en A0 v.a. 
ƒ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ƒ 75,- per mtr. 
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting. 
Burostoelen v.a. ƒ 50,- per st. Nieuwe burostoelen met 
zeer hoge korting, tekentafels Al en AO van ƒ 675,-. Flip- 
overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg 
ƒ 825,-. Steekwagens luchtbanden ƒ109,-. Industrie boor¬ 
machines 16mm 220 Volt ƒ425,-. Verder nog 1001 artikel 
teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m2 
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be- 
drijfsinventaris. 

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142. 

Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16.00 u. 


Speciale AANBIEDING, 
nieuwe buro en direktiestoe- 
len Rock type 295, adv.pr. 
ƒ345,- nu ƒ195,-; Rock ty¬ 
pe 4050, adv.pr. ƒ 495,- nu 
ƒ 295,-; partij zeer mooie di- 
rektiestoelen met hoge kor¬ 
ting; tekentafelstoelen adv. 
ƒ 395,- nu ƒ 295,-; confe- 
rentiestoelen Rock 240, adv. 
pr. ƒ 375,- nu ƒ 245,-. Alles 
uit voorraad leverbaar, bij 
grote afname extra korting. 
Rockmart, Kissel 46a, Heer¬ 
len. 045-723142. 


Te koop stalen LEGBORD- 
STELLING 30, 40 en 70 cm 
diep met 5 legborden, v.a. 
ƒ 75,- p.mtr.; Pallet stelling, 
in staat van nieuw, 80 en 
110 cm diep. Zeer interes¬ 
sante prijs. Rockmart, Kissel 
46a, Heerlen. 045-723142. 

Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes 't snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Transacties 

T.o.a. FRITUURRESTAU- 
RANT ”’t Kuipke", zonder 
woonruimte, goede klanten¬ 
kring. Tel. 0932-11753227. 


Landbouw 


ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


Voer aan al uw vee het bij- 
voeder SAVITA. Uw vee 
haalt met Savita 25% meer 
rendement uit uw ruw- en 
krachtvoeders. Hierdoor ho¬ 
gere produktie en betere ge¬ 
zondheid. Probeer het zelf 
maar uit. Reeds velen voe¬ 
ren Savita met sukses. Cus- 
ters, B.V. Dieteren. 04499- 
1341. Ook het adres voor al 
uw veebenodigheden. _ 

Te koop jonge HENNEN te¬ 
gen de leg. Vaesrade 43, 
Nuth. Tel. 045-241284. 

Te k. prima 3- en 4-jarige 
RIJPAARDEN. Tel. 04754- 
84117. 


Auto’s 10 x Panda div. uitvoeringen en kleuren .. 

9x Uno div. uitvoeringen. 

Uno Diesel beige 1986 . 

2x Fiat Tipo 1.4 IE 1989 . 

2 x Fiat Ritmo vanaf 1987 . 

Croma Turbo Diesel 2.5 blauwmet. 1987 

3x Citroen 2CV6 vanaf 1984 . 

Nissan Bluebird Turbo Diesel 1983 . 

Ford Fiësta automaat wit 1988 . 

Ford Escort 1.6 Ghia 1982 . 

Honda Jazz 1.2 automaat 1985 . 

Honda Civic 1.3 blauwmet. 1982 . 

Lada 1200 S LPG 1987 meeneemprijs! .. 

Mazda 323 1.3 LX 1986 . 

Mazda 323 1.5 GLX Cosmo 1988 . 

Mercedes 190 D 2.5 zwartmet. 1987. 

Mitsubishi Tredia 1400 GL 1983 . 

Opel Kadett 1.2 LS 1985 . 

Peugeot 104 1978 meeneemprijs. 

Skoda 105 S groen 1988 . 

Triumph Acclaim HL 1983 . 

Renault 21 GT Diesel 1986 . 

VW Polo 1982 . 


v.a. ƒ 
v.a. ƒ 
nu ƒ 
nu ƒ 
v.a. ƒ 
nu ƒ 
v.a. ƒ 
nu ƒ 
nu ƒ 
nu ƒ 
nu ƒ 
nu ƒ 


6.900, 

8.900, 

6.900, 

18.900, 

6.900, 

16.900, 

3.900, - 

3.900, - 

13.900, - 

4.900, - 

8.900, - 

4.700, - 
2.750,- 

9.700, - 

14.900, - 

39.900, - 
4.500,- 

9.900, - 
1.250,- 

5.900, - 

3.900, - 

12.900, - 
3.900,- 


Motorfiets 


Kawasaki ZZR 1100 zwartmet. 1991 ƒ 20.900,- 

Inruil - financiering - bovaggarantie (tot 2 jaar) 

Fiat Creusen Heerlen 

_ Parallelweg 34. Tel. 045-742121. _ 

Kerp Inbouwcentrum 

UW INBOUWSTATION VOOR: 
autoradio's, boxen, antennes, 

CD-spelers, CD-wisselaar, versterkers 
equalizers, alarmsystemen, etc. etc. 

Nu ook inbouw-autotelefoons en telefoonantennes. 

Kerp Heerlen, uw vakspecialist als het om inbouwen gaat! 


B.V. 


In de Cramer 31, Heerlen. 
_Tel.: 045-716951. 


Hoge beloning 

Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een 
misdrijf, gepleegd van 10 op 11 jan. en tot terugverkrijging 
van de VW GOLF GTi, kl. wit, kent. XN-36-HS, alles ont¬ 
vreemd v.a. de Hertogenlaan te Kerkrade. 

Inl. welke discreet zullen worden behandeld, 
schriftelijk of telefonisch aan de directie van A & M 
Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145, 

6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366. 


halfvrijst. 

Treebeek. 


OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto’s 
in alle prijsklasses v.a. 
ƒ 500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant geld. 
045-727742 b.g.g. 723076. 


Te k. gevr. VW KEVERS 
1303, voor restauratie. Tel. 
045-423199. 


Auto KALDEBORN, wij be¬ 
talen ƒ400,- tot ƒ30.000,- 
voor uw auto! 045-411572. 

Witte Toyota CARINA lift- 
back, '88, 60.500 km, veel 
extra’s, in nieuwstaat, prijs 
ƒ18.500,-. Auto Services 
Gooiker Apollolaan 154 
Heerlen. Tel. 045-740041 
b.g.g. 045-751632. _ 

Te k. Fiat UNO Diesel, bwj. 
'85, vr.pr. ƒ 4.000,-. Tel. 
045-219629. _ 

Te k. CORVETTE bwj. '87, 
autom. U.S.A. kent., ie eig., 
100% in orde, power contr. 
syst., Targa top, uitgeb., inj. 
motor, airco, dig. dashboard 
lederen inter, radio/cass., 
96.000 km, altijd in garage 
gestaan, vr.pr. ƒ 45.000,-. 
Te bevr. 045-227853. 


Weg. omst. te k. Opel VEC- 
TRA GL inj. Nova zw. met., 
getint glas, spoiler, radio, 
bwj. 01-'91, 23.850km, 

ƒ7.000,- onder nw pr. Tel. 
045-441028. 


Te k. Toyota STARLETT, 
super de Luxe, t '79, t.e.a.b. 
Tel. 045-314967. 


Te k. BMW 320i, bwj. '85, kl. 
wit, i.z.g.st., vr.pr. ƒ 13.500,- 
Tel. 046-334294 b.g.g. 
046-333158. 


Te k. MAZDA 323, bwj. '77, 
pr. ƒ 250,-. Tel. 045-716923 
na 18.00 uur. 


Wij betalen ƒ 500,^ tot 
ƒ 20.000,- voor uw AUTO 
('S). Gratis afh. 045-422217 


Te k. BMW 320, 6 cil., kl. 
diamantzwart, uitgeb. m. 
sportvelg, nw. motor, bwj. 
'79, tel. 045-310188. _ 

Te koop BMW 316, bwj. '80, 
pr. ƒ1.150,-. Tel. 045- 
316940. 


INKOOP goede auto's, cont. 
geld. Joosten, Scharnerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 

In abs. nw.st. Fiat RITMO, 
bwj. 79, APK ’92, pr. 
ƒ 1.250,-. 045-226773. 


Fiat Uno type 45 m. '84, kt. 
rood, veel extra's, inr. mog. 
Autobedrijf BOSCHKER, 
Heerlerweg 67, Voerendaal. 
Tel. 045-751605. 


FIAT 127, bwj. 78, APK, 
vr.pr. ƒ475,-. Haesenstr. 44 
Schaesberg, __ 

l.v.m. aanschaf lease-auto 
te koop Ford SIËRRA Se¬ 
dan '88, zwart, ged. Cos- 
worth uitv., centr. vergrend. 
en alarm met afst.bediening, 
LPG. Tel. 045-215990. 

Ford ESCORT 1300 L rood, 
bwj. '83, zeer sport. 
ƒ 4.800,-. Tel. 045-725984. 

Ford Siërra 5-drs. '83, 2.0 
GL, blauwmet., inruil mog. 
Autobedrijf BOSCHKER, 
Heerlerweg 67, Voerendaal. 
Tel. 045-751605. 


Te k. MERCEDES 190 D, 
bwj.9-'86, kl. donk. blauw, 
met ABS systeem, get. glas, 
Pullman bekleding, nw. uit¬ 
laat en nw. banden, pr. 
ƒ 24.950,-. tel 04498-58945 


Opel KADETT 1200, 2-drs, 
'81, nieuwe APK, LPG in- 
stall. ƒ2.450,-. 045-323178 


Opel ASCONA 16 S, 2-drs., 
nw.mod., bwj.'83, met LPG 
install., APK gek. 8-10-92, 
pr. ƒ4.250,-. 045-323178 


Opel ASCONA diesel, bwj. 
'83 van Ie eig. In pr.st. Vr.pr. 
ƒ 4.450,-, tel. 046-756324. 


Opel KADETT 1200 coupé, 
APK gek. i.g.st., ƒ 1.950,-. 
Tel. 04450-2826. 


Opel KADETT 1200, APK 
gek., i.z.g.st., bwj. '81, 
ƒ 2.750,-. Tel. 04450-4145. 


KADETT 13 Club '89; Kadett 
12 LS en 13 LS '87 en '85; 
Kadett Sedan 1.3 LS '86; 
Kadett Caravan 1.3 LS '87; 
Corsa 1.2 S '87 '84; Corsa 
TR 1.3 '87; Kadett 1.2 N 
coupé '77; Kadett 1.2 S '83. 
Automobielbedrijf Denne- 
man Raadhuisstraat 107, 
Hulsberg. 


Opel KADETT D-type 1200 
S, bwj. '81, 5-drs., ƒ3.000,-. 
Tel. 045-726175. 


Te k. Opel ASCONA 1.9, 
1981, met trekh., vr.pr. 
ƒ 1.400,-. Tel. 045-414277 
(na 18 uur) _ 

Te k. Opel ASCONA, bwj. 
'83, APK gek., tel. 045- 
415723 _ 

Te k. Opel KADETT, bwj. 79 
APK juli '92, i.g.st., pr.n.o.Lk 
045-441483 na 15.00 uur. 

Te k. Opel KADETT 12 N, 
HB, bwj. 10-79, APK 17-5- 
'92 i.z.g.st., ƒ 2.200,-. Tel. 
045-257188. _ 

Opel MANTA automatic, 1.6 
S, APK, bwj.79, vr.pr. 
ƒ 1.250,-. Tel. 045-422217 

Te koop R 25 TS bwj. '84 i.z. 
g.st. met alle extra's. Prijs 
ƒ 7.250,-. Mauritslaan 33, 
Geleen na 13.00 u. 

Renault 5 GTL '87, kl. zilver, 
Ie eig., perf. cond., lage 
prijs, inr. mog. Autobedrijf 
BOSCHKER, Heerlerweg 
67, Voerendaal. Tel. 045- 
751605. _ 

Toyota Corolla '82, veel ex¬ 
tra’s, kl. zilver, apart mooi, 
inruil mogelijk. Autobedrijf 
BOSCHKER, Heerlerweg 
67, Voerendaal. Tel. 045- 
751605. _ 

VW GOLF diesel met rev. 
motor, bwj. '81, grote ach¬ 
terlichten, APK '92, i.sLv.nw. 
ƒ3.500,-. Tel. 045-323178. 

Gitzwarte GOLF bwj. '80, 
nwe. APK, spoilers, get. glas 
mooi en goed! ƒ 2.750,-. Inl. 
045-726175. _ 

Te k. VW JETTA CL, bwj. 
'87. Tel. 045-457780 _ 

VW Jetta diesel m. '83, kl. 
wit, prima onderh., APK dec. 
'92, zeer zuinig, inr. mog. 
Autobedrijf BOSCHKER, 
Heerlerweg 67, Voerendaal. 
Tel. 045-751605. * _ 

Te k. VOLVO 245 Van met 
LPG, bwj. '82, i.g.st.; Volvo 
244 GL met LPG, bwj. '83, 
autom. met stuurbekr, 
schuifdak, i.g.st., pr. 
ƒ 5.250,- p.st. incl. BTW. 
Bouwk. bur. M. Peskens. 
Tel. 046-519423. 


GEVRAAGD auto's v.a. bwj. 
'80-85. RDW vrijwaring. Tel 
045-423199. 


Te koop gevr. AUTO'S en 
bedrijfsauto’s, schade/defect 
geen bezwaar 045-720200. 

Ford Escort 5-drs. 1.3 '83; 
Opel Corsa TR '86; Opel 
Kadett 14i '90; Opel Ascona 
aut. '88; Opel Kadett GSi '85 
Toyota Camry 2.0 Gü '84; 
Opel Omega 2.0i '87; Opel 
Kadett GSi '88. Autobedrijf 
TER HARK, Sportstraat 26, 
Kerkrade-W. (Rodaterrein). 
Tel. 045-424890. 


Caravc 
Colt G 
2.0S £ 
LPG 'f 
S '80; 
'81; R 
'80; Fi 
ƒ950, 
nancie 
Akersti 
broek. 
Geop. 
zat. 10 


Wij geven het meeste voor Te k. Mitsubishi GALANT 
uw AUTO! U belt, wij komen! 1600 EL, 1986, met LPG, Ie 
045-422610, ook 's avonds, eig. verk. in nw.st. ƒ6.250,-. 
“ 7 : Tel. 04951-26020. 


Opel KADETT 13 S, M '84, 
in topconditie, ƒ4.800,-. Tel 
045-724417. Te koop gevr. 


Voor al uw oude METALEN. 
Frans v.d. Loop Recycling/ 
Methaalhandel, Kissel 12- 
14, Heerlen 045-726392 

Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
/metalen. 045-422025. Tonnie en Gerard Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Proficiat met jullie 25-jarig huwelijk. Van Diana, 
Giovanni en Nicole. 


Wij betalen ƒ 500,- tot 
ƒ 20.000, : voor uw AUTO 
met vrijwaring. 045-423063 


Te k. allum. AUTOVELGEN 
4 st. voor alle types Fiat. Vr. 
pr. ƒ 300,-. Tel. 045-727546 


(Brom)fietsen 


Vespa CIAO met verzeke¬ 
ring, bwj. '86, i.z.g.st., 
ƒ375,-. Tel. 045-315825. 


PUCH maxi spec. Vfe jr. oud, 
200 km. met verz., nw.pr. 
ƒ1.850,- nu ƒ 1.375,- vaste 
prijs. Tel. 045-231120. 


Braderieën/Markten 


Zaterdag, 25 januari 

Carnavalskleding-beurs 

In MAKODA-BEEK van 2de hands CARNAVALSKLEDING 
Van particulieren voor particulieren (geen handelaren) 
Voor inlichtingen en reservering marktkraam: 046-374669. 
Aanm. alléén tijdens werkdagen van 13.00 tot 15.00 uur. 


Kunst en Antiek 


Gevraagd 

voor inbreng in komende 
veilingen kunst-antiek- 
inboedels. Veilinghuis, 
Lamber N.V., 043-620649 
ma. t/m vr. 9.00 tot 17.00 uur Diversen 


GEBIT gebroken Tandtech¬ 
nische praktijk Hoonhout 
voor nwe gebitprothese en 
reparaties. Akerstr. N. 328 
Hoensbroek 045-228211 


KABEUAUWVISSEN op 
Noordzee met m.s. Haring¬ 
vliet vanuit Stellendam. Tel. 
01883-17504. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Diverse AUTOMATEN 
snoep, frisdrank en sig 
ten; 3x diepvrieskist; ei 
wandm.; eiken TV/video 
moderne slaapk.; langz 
wasser en div. kleinmeu- 
Na 14.00 uur 045-314944. 


EXAMENMODEL gevra 
voor benen harsen. '' 
045-728093, na 17.00 uur 


Zeer mooie JUKEBOX 
K”, open speelwerk, 100 
Tel. 045-224225 


Te koop GOKAUTOM 
ƒ 850,-. Tel. 045-229589. 


Met een PICCOLO in 
Limburgs Dagblad raakt 
uw oude spulletjes ’t sri 
kwijt. Piccolo's doen v 
wonderen... Probeer rw 
Tel. 045-719966. 


Voor Piccolo's 
zie verder pagina 10 


Te k. Ford SCORPIO GL 2.0 * gg 

i, autom. bwj. 11-87. i.st.v. Te koop BUIKSPIERBANK, 
nw., 74.000 km., ƒ 19.000,-. als nieuw, ƒ50,-. Tel. 045- 
Tet. 04450-2325. _ 726804, na 18.00 uur. 


Vakantie en Rekreatie 


Voorlichtingsavond Indonesië 
met grote video-projectie 

Hartelijk welkom op do. 16 jan. in Motel Heerlen. 
Terworm 10 te Heerlen. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis. Individuele groepsreizen naar Indonesië, 
Thailand, Malesië. Maak kennis met RV/TC INDONESIA 
(lid SGR/ANVR). Info: 03404 - 51100. 


Te h. Luxe Recreatie BUN- NEW LOOK BV Schaes- 
GALOWS in Den Ham (O), berg. Gevelreiniging, uit- 
pr. p/w all-in: voorseiz. kappen, voegen, steigerver- 
ƒ230,-; Pasen ƒ 365,-; Mei huur. Tel. 045-312154 of 
ƒ310,-; Juni ƒ 350,-; Hoog- 045-312709. _ 

5 S’ Aun onn STOELMATTERIJ vern. rie- 

/ vm' • cpnf U9 f 5 3 v/rt ten en biezen stoelen met 

{gt'üSt7 sL 3 ' 0 ’- Wd 9^1.045^8820. 

--Diepvries en KOELKAST- 

(Hulsjdferen REPARATIE zonder voorrij- 

— —--- kosten. Bel Geleen, 046- 

HONDE-, kippen- en konij- 745230 service binnen 24 u. 

nenhokken vanaf ƒ 195,- - 

Houtbouw Ubachs, Eygels- Caravans 

hovergracht 39, Kerkrade- .. . 

Tel. 045-460252. _ Ook voor uw tentreparaties 

De grootste KENNEL van R STASSAR Heisterberg 
Limburg. Alle jonge ras- 78 Hoensbroek 045-224200 
hondjes. Meer dan 60 ras- Piccolo's in het Limburgs 
sen plus gar. en tatoeage. Dagblad zijn groot in RE- 
KI.America, Th.Watsonln 34 SULTAAJ! Bel. 045-719966 

Achel(B). 09-3211644489 - 

Zond, open maand, gesl. Kapper.'Cosm. 

VOGELS eenden, fazan- FJlËÜW! h Brunssum 
ten, raskippen, duiven en schoonheidssalon Kathy, wij 
papegaaien. Alle hoenders, vverken uitsluitend met pro- 

A^hpfrm n nq dukten van L’Oéal Plénitu- 

Achel(B) 09-32-11644489 de j e j 045-274526. 

Te k. ROTTWEILERPUPS -“ 

stamb., ingeënt, getat. ontw. Wonen Totaal 

kamp. afstam., 1 jr. gar., itfitqkpi ixfmq - 

H.D. vrij: 09-3211718333 KWALITEITSKEUKENS, 

—— -—— topkwaliteit voor een norma- 

9 ez voor DO' Ie prijs. Ft/J Handelsonder- 
BERMANN teef, 8 jr. Zeer neming, Stationstr. 294, 
lief en waaks. Weg. vertrek rstuth Tel 045-242602 
naar buitenl. 045-213834. ---- 

— , „ -———-- Te * k. VOORZETRAMEN 

Te k. Berner SENNEN pups me j aluminium lijst. Tel. 
met stamboom, ing., ontw. 

en getat., ouders HD-vrij. -— -- -- - . c n 

Tel. 04990-72723 Te k Zaanse STOELTJES- 

— ---KLOK, vr.pr. ƒ 75,-. Tel. 

Opleidingen 045-727546. _ 

7 ' “ tt;; “T Te k. mooi d.blauw BURO 

Overwïn * SDreetemast met bi i behorende boeken- 
RPRFFKVAARnfr^Vn 9 kast / I 25 .-: staande hou- 

aSs EK ^rs E a D „. 

het gehele land. Rhetorica /2baw ’ na a uu uur —- 
078-130388. Te k. nieuw wit LIGBAD in 

Gediol LERAAR heeft noo ori 9 inele v e r P akk ' n g. afm - 
„ ^ 160x70, merk Bette, nw.pr. 

«n ït f 300.- nu voor ƒ100,-. Tel 

6fi accofQGonlessen aan n^c tocotm na lAnn uur 
huis. Info. 045-210881. 045-726804, na 18.00 uur._ 

Rmes ZonnebankZ-hemel 

7TT iperuui ' ÏQ.Lnonn q Te k. GEZICHTSBRUINEa 

a on E ru> J NioH 3 n AnMi 8 slechts enkele malen gebr. 
dagen op de Ned. Antillen ƒ 50 j e j 045-726804, na 
via Saba Driving Orgamsati- 1 o nn 

on. Bel voor info 010- uur -- 

4761506 (betaling na ontv TV/VIdeo 

rijbewijs, vraag naar onze - — 

voorwaarden). KLEUREN-TV'S, zeer grote 

Uw RIJBEWIJS op Saba in ^ieVs mef teletekst^n 

8 dagen via autorijschool De R ee< jT 25 !r N cx: 

Antillen. Inl. 04750-32428. s 25 jr. tv oc 

Niet geslaagd geld terug, ««wnoenjvnri Gee! Gras- 

Vr. naar onze voorwaarden. 045-724760 ^ Heer e ' 

S.D.L. biedt u aan: RIJBE- wTnprvc 

WIJS A-B-C of D binnen 8 gee 

dagen op de Ned. Antillen, ^ aar 04406 - 12875 _ 

vanaf ƒ 3.500,- all in, garan- Akai 4000 SD TAPE-DECK 
ties mog. Tel. 010-4626668 18 om spoel, ƒ150,-. Cas- 
of 4666535. sette-deck Dolby ƒ85,-, i.z- 

g.st. Tel. 045-255843. 
Bel de Vakman 


HATÉ Verwarming 045- 
463441. onderhoud, repara¬ 
tie, installatie. Ook ontkal- 
ken van geisers en boilers, 
24 uur service 


Huisii. artikelen 


.IJSKAST ƒ 95,-, wasdr. 
ƒ150,-, wasaut. ƒ175,-, 
diepvr. ƒ 150,- 045-725595. 


Kachels/Verwaïmlng 


KACHELS, 20 tot 25% kor¬ 
ting, gratis geplaatst. De 
Kachelsmid, Walem 21, 
Klimmen. Tel. 04459-1638. 


Muziek 


Nieuw! Yamaha orgels keyboards 
en electronische piano’s! • 

Door de komst van de nieuwste modellen orgels, 
keyboards en electronische piano's, div. overige modellen 
met 10%-30% korting. 

Muziekhuis Lyana 

Mauritsweg 48. Stein. Tel. 046-333227. 

Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond. 


Te k. dig. ORGEL Yamaha 
MC 200, nw.pr. ƒ 4.995,- vr. 
pr. ƒ 1.800,-. 045-417378. 

ACCORDEON knop 120 
Bas, 3-korig, muzette stem¬ 
ming uit 1920 merk Frontali- 
nie, ƒ 650,-. 045-255843. 


Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes 't snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. GIRO 454000 


AMNESTY 

INTERNATIONAL 


Winter-, dóórwerk- en regenkleding 

o.a. ook voor thermoboven- en -onderkleding, 
PU-doorwerkkleding, bodywarmers + warm.-up-jacks, 
ctiauffeursvesten + origin. parka's 

HYDRAFLEX/NUTH 

Kathagen 4, tel. 045-243131 


inlichtingen omtrent de servicerubriek 
Tel. 045-739381 


L imburgs Dagblad 

gpiccoltfs 


Voor méér resultaat! 


045-719966 MAANDAG 30 MAART 1992 _ 

RODAHAL-KERKRADE 
aanvang 20.00 uur 

KARL MOIK PRESENTEERT 
VOOR ALLE VRIENDEN VAN ÏIF V 
DE VOLKSMUZIEK: 

* Patrick Lindner 

* Maria en Margot Hellwig 

* het Oberkrainer Sextet 

* de Münchner Zwietracht 

* en Hias, de komiek van de avond 

De muzikale ondersteuning wordt 
verzorgd door Wolfgang Lindner en zijn 
Stadlmusikanten. 

VRIENDENKORTING ƒ 7,50 p.p. 

Ie rang ƒ 64,- wordt ƒ 56,50, de 2e rang ƒ 55,- wordt ƒ 47,50, 
3e rang ƒ 42,- wordt ƒ 34,50. 

De kaarten zijn verkrijgbaar bij alle Limburgs Dagblad 
kantoren, bij de VW Vaals en Simpelveld. 


MUSIKANTENSTADL 

Op vertoon van uw vriendenpas en bij inlevering van 
deze bon geniet u ƒ 7,50 korting op alle rangen. Naam: 


Pasnr.: 


Aantal pers.:.max. 4 pers. 


De korting geldt alleen in de voorverkoop. 


Bent u nog geen lid van de vereniging .Vrienden van net LimDurgs Dagblad' 
dan kunt u ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal 
noteren. Als lezer van het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis 
Dinsdag 14 januari 1992 • Pagina 5 


timburgs dagblad opinie 


Algerijnse democratie 
hangt aan een draadje 
_ DOOR BERT HESSELINK 

HEERLEN - De democra¬ 
tie hangt in Algerije aan een 
zijden draadje. Nadat presi¬ 
dent Chadli Benjedid zater¬ 
dagavond zijn aftreden 
bekend maakte en de Con¬ 
stitutionele Raad 24 uur la¬ 
ter de voor donderdag op de 
agenda staande tweede ron¬ 
de van de parlementsver¬ 
kiezingen annuleerde, 

heerst er in Algiers ondui¬ 
delijkheid. Militairen nes¬ 
telden zich na het aftreden 
v an de president op alle be¬ 
langrijke punten in de Alge¬ 
rijnse hoofdstad. 

De verwachting is dat de Consti¬ 
tutionele Raad de verkiezingen 
v an 26 december jongstleden on¬ 
geldig zal verklaren. De Raad 
deelt dan een gevoelige tik uit 
aan het fundamentalistische Isla¬ 
mitische Reddingsfront (FIS) dat 
Jh de eerste verkiezingsronde 
uijna een absolute meederheid 
behaalde. Het FIS boekte bij de 
eerste vrije Algerijnse parle¬ 
mentsverkiezingen een onwaar¬ 
schijnlijk grote overwinning: 188 
2 etels, tegen 43 voor alle andere 
Partijen. De verwachting was dat 
net FIS bij de tweede ronde don¬ 
derdag de absolute meerderheid 
m het parlement zou halen. 

Beroering 

De opkomst van het fundamen¬ 
talisme in Algerije heeft voor 
Pogal wat beroering gezorgd. 
Niet alleen in het land zelf, maar 
°ok daarbuiten. In Algerije zelf 
Singen, na de verkiezingsover¬ 
winning van het FIS, vele dui- 
^nden mensen de straat op om 
tn betogen tegen de dreigende 
Islamisering. Een ontwikkeling 
die mede ontstond doordat bijna 
de helft van het kiezersvolk niet 
aan de verkiezingen deelnam om 
dezelfde redenen als waarom zo 
Velen wel op het .FIS stemden: 
Woede en wantrouwen jegens de 
Politiek. 

Buiten Algerije kwam de verkie¬ 
zingsuitslag van 26 december 
Vooral hard aan in Frankrijk. Re¬ 
gering en oppositie houden zich 
opvallend rustig over de gebeur¬ 
tenissen in de voormalige kolo¬ 
nie. Alleen de leider van de gaul¬ 
listische RPR en burgemeester 
van Parijs Jacques Chirac zie dat 
frankrijk en andere landen in 
Buropa 'bijzonder waakzaam’ 
moeten zijn als het FIS de over¬ komen, maar er niets voor voelt 
om de eenmaal verkregen macht 
voor iets anders te gebruiken 
dan voor de vestiging van een 
islamitische staat. 


Of 


nolging 


• Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Algerijnse hoofdstad Algiers praat een 
vrouw met een militair, die met een tank het gebouw bewaakt. 


winning behaalt in de tweede 
ronde van de verkiezingen. Maar 
zover zal het dus voorlopig nog 
niet komen. 


Altreden 

Daarvoor is de afgetreden presi¬ 
dent Chadli Benjedid deels ver¬ 
antwoordelijk. De president 
noemde zijn aftreden een 'beslis¬ 
sing in het belang van het land’. 

„Om het evenwicht opnieuw te 
herstellen en erger te voorkomen 
wil ik geen obstakel zyn in het 
streven naar eenheid,” aldus de 
62-jarige Benjedid. 

Chadli Benjedid werd geboren 
op 14 april 1929 in het dorpje Se- 
baa in het oosten van Algerije. 
Zoals zovele Algerijnse jongeren 
nieuwsanalyse 


I 


na de Tweede Wereldoorlog was 
hij actief in de strijd tegen de ko¬ 
loniale overheersing van Frank¬ 
rijk. In 1960 kreeg hij de leiding 
over het dertiende bataljon van 
het nationale bevrijdingsleger, 
dat langs de grens met Tunesië 
opereerde. Benjedid was een van 
de vertrouwensmannen van ko¬ 
lonel Boumediene en hij koos 
ook diens kant, toen deze in 1966 
de eerste president van het onaf¬ 
hankelijke Algerije, Ahmed Ben 
Bella, afzette. Als dank hiervoor 
mocht Beryedid toetreden tot de 
Revolutionaire Raad van het Na¬ 
tionale Bevrijdings Front (FLN) 
en op 1 januari 1979 werd hij na 
de dood van Boumediene una¬ 
niem door de Raad tot secretaris¬ 
generaal van het FLN, en dus tot 
derde president van Algerije, ge¬ 
kozen. 


Hervormingen 

Beryedid was een voorstander 


van een discussie binnen de par¬ 
tij over agrarische en industriële 
hervormingen. Het leverde hem 
in 1984 en 1988 een herverkie¬ 
zing op. Doorslaggevend voor 
zijn hervormingsstreven was de 
volksopstand van oktober 1988, 
die aan vele honderden mensen 
het leven kostte en duidelijk 
maakte dat het Arabisch marxis- 
tisch-leninisme van het FLN op 
een fiasco was uitgelopen. Ben¬ 
jedid zond de regering naar huis, 
maakte een voorzichtige liberali¬ 
sering van de economie mogelijk 
en kondigde een verder demo¬ 
cratiseringsproces aan. In juni 
1990 leidde dat tot de eerste vrije 
en algemene lokale verkiezingen 
in een van de Noordafrikaanse 
Magreb-landen. 

Ongelukkigerwijs voor Benjedid 
verliep dit proces parallel met de 
opkomst van het islamitisch fun¬ 
damentalisme, die democrati¬ 
sche verkiezingen slechts wil 
gebruiken om aan de macht te 


De tijdelijke opvolging van de 
Algerijnse president door de 
voorzitter van de Constitutionele 
Raad, Abdelmalek Benhabyles, 
is volgens veiligheidskringen in 
Algiers illegaal. De Constitutio¬ 
nele Raad heeft in de nacht van 
zondag op maandag geconsta¬ 
teerd dat de grondwet niet voor¬ 
ziet in een situatie zoals die is 
ontstaan door het aftreden van 
president Benjedid. De Algerijn¬ 
se grondwet, die sinds februari 
1989 van kracht is, voorziet er 
slechts in dat bij het aftreden 
van de president de voorzitter 
van het parlement zijn taak tijde¬ 
lijk overneemt en binnen 45 da¬ 
gen verkiezingen uitschrijft. 

De voorzitter van de Constitutio¬ 
nele Raad krijgt alleen de functie 
van interim-staatshoofd in het 
geval de president is overleden. 
Omdat de president ontslag 
heeft genomen is de voorzitter 
van de Constitutionele Raad dus 
niet bevoegd diens functie over 
te nemen. Het nationale parle¬ 
ment werd ontbonden door de 
president voordat deze aftrad en 
de parlementsvoorzitter is in dit 
geval dus ook niet bevoegd als 
interim op te treden. 

De Algerijnse moslim-funda- 
mentalisten hebben vooralsnog 
terughoudend gereageerd op de 
afgelasting van de verkiezingen. 
Partijleden van het FIS zeiden 
dat de leiding zich met name be¬ 
raadt over de vraag wat te doen 
indien de beweging door de 
nieuwe machthebbers wordt ver¬ 
boden. Politieke waarnemers en 
politici van verschillende kleur 
spraken naar aanleiding van de 
gebeurtenissen van het weekein¬ 
de van een verkapte staatsgreep. 

Volgens een partijlid van het FIS 
'zal onze reactie bestaan uit de 
verdediging van de wet en het 
recht’. Een reactie die in tegen¬ 
spraak is met de leuze van het 
FIS voor de eerste verkiezings¬ 
ronde eind vorig jaar: 'Geen con¬ 
stitutie en geen wetten. De enige 
regel is de Koran en de wet van 
Allah’. 

Veel hangt in Algerije nu af van 
de reacties van het FIS en het le¬ 
ger. Het is nu de vraag of het 
leger zich houdt aan de belofte 
trouw te zijn de democratische 
grondwet van 1989. Het meest 
waarschijnlijke is dat het leger 
de kant kiest van de Constitutio¬ 
nele Raad, dat zal blijven probe¬ 
ren het islamitische fundamenta¬ 
lisme terug te dringen, al zal 
daarvoor de democratie even op 
zij moeten worden gezet. 


^ DOOR HANS GELEIJNSE 

HiEV - Ivan Drattsj, voor¬ 
zitter van de Oekraïnse on¬ 
afhankelijkheidsbeweging 
Hoech, heeft het zaterdag 
Zelf van Henry Kissinger 
Sehoord. „Jullie jagen de 
Europese landen angst aan 
jhet je eigen krijgsmacht. 
Nederland bijvoorbeeld,” 
had de Amerikaanse Vip te- 
Sen zijn Oekraïnse ge¬ 
sprekspartners gezegd. 

Hat Kissinger Nederland noem- 
komt waarschijnlijk omdat 
'Hi zijn adviseur Paul Bremer III 
naar Kiev had genomen. 
**rerner was ambassadeur in Ne¬ 
erland. Ivan Drattsj zal dat een- 
® r 6 zijn. „Ik ben er eigenlijk wel 
beetje trots op dat we nu al 
° machtig zijn dat we anderen 
, e stuipen op het lijf jagen,” 
£ c ht hij. 

/T an , serieuzer: „Wat jullie in het 
jasten niet willen zien is dat de 
J||>dige Sovjet-krijgsmacht in de 
j®kraïne, zo’n anderhalf miljoen 
sterk, straks door ons met 
J^eederde wordt verminderd. 

dat de Oekraïne een kernwa- 
Panvrye staat wordt. Dat bete- 
2® n t dat er tussen nu en 1994 een 
poot aantal tactische en strategi- 
ehe kernwapens verdwijnen. 

jullie Hollanders dat begrij- 
jph, leer ons dan als beloning 
le lekkere kaas te maken.” 

Htnitro Pavlitsjko, vice-voorzit- 
P r van de Democratische Partij 
P voorzitter van de parlements¬ 
commissie voor Buitenlandse 

n Cen ’ stelt het nog scher Per. 
«De oude Sovjetunie steunde op 
?. rie Pijlers: communistische par- 
% KGB en leger. Daarvan is al- 
de krijgsmacht als verenig- 

e structuur overgebleven.” 

j?* e structuur moet, zegt Pavlitsj- 
orn Van h et toneel verdwijnen 
n m twee redenen: Oekraïne kan 
, ®oit op de eigen krijgsmacht 
^ou Wen zolang die wordt geleid 
oor officieren die het unie-idee 
‘Jven aanhangen. In de tweede 
jjj^ts zorgt de verweving tussen 
mtaire top en industrie ervoor 
t vanuit die hoek stevig op de 


Nationalisme brengt leger 
Oekraïne in problemen’ 


rem wordt gedrukt bij economi¬ 
sche hervormingen. 

Provocatie 

We treffen Pavlitsjko en Drattsj 
bij hun 'congres van democrati¬ 
sche partijen in de voormalige 
Sovjetunie’. Van de dertig verte¬ 
genwoordigers is de overgrote 
meerderheid uit Rusland en Oe¬ 
kraïne afkomstig. Daar blykt, 
dat het in Kiev niet alleen gaat 
om strijd tegen de conservatie¬ 
ven in het Sovjet-leger, die alles 
bij het oude willen houden. 

Het Russische parlementslid 
Grigori Bondarev bijvoorbeeld 
haalt fel uit naar Pavlitsjko: „Hy 
heeft voor de Oekraïnse tv ge¬ 
zegd dat Rusland zonder Oekraï¬ 
ne gewoon Azië is en heeft een 
vergelijking gemaakt met het 
conflict tussen Servië en Kroa¬ 
tië. Dat is gewoon een provoca¬ 
tie.” Roech-bestuurslid Tanjoek 
gooit olie op de dreigend hoge 
golven. „Zowel de centrale tele¬ 
visie als de Oekraïnse doen aan 
desinformatie. Wat de Oekraïnse 
betreft: daar werken geen vaklie¬ 
den maar voornamelijk vroegere 
partijfunctionarissen.” 

Dat brengt de democraten uit 
beide republieken weer bij el¬ 
kaar. Tanjoek: „Jullie moeten 
ook begrypen dat het probleem 
met de militairen in onze repu¬ 
bliek is dat ondanks de mislukte 
staatsgreep vorig jaar augustus 
er geen veranderingen in het of- 
ficierskorps hebben plaatsge¬ 
vonden. Daardoor blijft het ge¬ 
vaar voor onze democratie le¬ 
vensgroot aanwezig.” 

De Russen knikken. Ze weten 
dat hun president Jeltsin zijn ve¬ 
te met Michaïl Gorbatsjov 
slechts in zijn voordeel heeft 


kunnen beslechten door steun 
vanuit de krijgsmachttop. En dat 
binnen die top, al ondanks door 
opperbevelhebber Sjaposjnikov 
aangekondigde hervormingen, 
de wens naar één ongedeelde 
krijgsmacht niet zal verdwijnen. 
Bondarev, desgevraagd: „Die 
grote haast waarmee Oekraïne 
alle militaire installaties op zijn 
grondgebied heeft genationali¬ 
seerd en het afgedwongen afleg¬ 
gen van de eed van trouw, ver¬ 
oorzaken een felle Russische 
tegenreactie. Daar moeten ze 
meer op letten.” 

Roech-bestuurder Jemets daar¬ 
entegen: „Rusland draagt grote 
verantwoordelijkheid voor de 
golf van nationalisme in de Oe¬ 
kraïne. Rusland is groot, het eist 
alles wat eens Sovjet was voor 
zich op. Dat veroorzaakt nou 
juist de reactie hier.” 

Pavlitsjko wil echter ook de 
hand voor een deel in eigen boe¬ 
zem steken. „Wat nu gebeurt 
met de krijgsmacht in de Oekraï¬ 
ne, is een rechtstreeks gevolg 
van die golf van nationalisme. 
Wij democraten hebben het daar 
moeilijk mee.” Erg oprecht 
klinkt dat echter niet. Want de 
Oekraïnse democraten, in de 
minderheid in het door oud- 
communisten overheerste parle¬ 
ment, zitten op fluweel. Het zijn 
voormalige communisten, onder 
leiding van president Kravts- 
joek, die het spits afbijten in de 
strijd om een eigen Oekraïnse 
strijdmacht. 

De reden daarvoor is, zegt Pa¬ 
vlitsjko dat deze ex-communis- 
ten in wezen niets voelen voor 
economische hervormingen. Het 


zijn kolchoze- en fabrieksdirec¬ 
teuren die zich profileren als 
Oekraïnse nationalisten om hun 
posities te behouden. 


Sp 


oor 

Dat nu is voorlopig nog in het 
democratische belang. „De ge¬ 
meenschappelijke krijgsmacht 
in stand houden betekent dat de¬ 
zelfde mensen zeggenschap hou¬ 
den over de kernwapens. Dat is 
zeker niet in het belang van de 
wereldvrede en dient evenmin 
de Oekraïnse zaak,” zegt Pa¬ 
vlitsjko. 

De krijgsmacht kan nu volgens 
de Oekraïnse democraten wor¬ 
den aangepakt, omdat er geen 
angst meer hoeft te zijn voor een 
nieuwe staatsgreep. „De militai¬ 
ren hebben wat dat betreft hun 
lesje geleerd. Niemand voelt er¬ 
voor het lot te delen van Sovjet- 
defensieminister Jazov,” aldus 
Pavlitsjko. 

Om de militairen verder te ont¬ 
wapenen, wil Oekraïne nu ver¬ 
sneld van de kernwapens af. 
Tijdens de Gemenebest-top eind 
december in Minsk is afgespro¬ 
ken dat de tactische kernwapens 
in juli dit jaar van het toneel 
moeten verdwijnen en de strate¬ 
gische in 1994. 

De Oekraïnse democraten zijn 
nu zelfs bereid om de tactische 
kernwapens die tot de Zwarte- 
Zeevloot behoren, naar Rusland 
te laten transporteren. Dat 
maakt het in de Oekraïnse visie 
immers mogelijk het grootste 
deel van die vloot, als zijnde niet- 
nucleair, op te kunnen eisen in 
de expert-onderhandelingen die 
achtergrond 


I 


nu gaan komen tussen beide re¬ 
publieken. 

Daarbij proberen de democraten 
Kravtsjoek op rechte spoor te 
houden. „Ons doel is een onaf¬ 
hankelijke neutrale en kernwa- 
penvrije Oekraïne,” zegt Pavlitsj¬ 
ko. „In 1994, als alle kernwapens 
weg zijn willen we geen enkele 
militaire band meer met het Ge¬ 
menebest hebben. Dan blijven 
alleen de economische over.” 
Zowel Drattsj als Pavlitsjko zien 
dan ook niets in vervroegde par¬ 
lementsverkiezingen, die de 
machtsverhouding in de Oekraï¬ 
ne ten gunste van de democraten 
zouden kunnen verschuiven. 
„Dat is een luxe die we ons in de 
huidige situatie niet kunnen ver¬ 
oorloven,” zegt Drattsj. En Pa¬ 
vlitsjko: „Op dit moment zijn we 
al in de meerderheid, omdat de 
communisten uit lijfsbehoud on¬ 
ze kant hebben gekozen.” 
Kravtsjoek mag zijn rol als be¬ 
dwinger van Russische 'imperia¬ 
le neigingen’ spelen. Het levert 
hem een breekbaar bondgenoot¬ 
schap met de democraten op. 

De economische situatie is na¬ 
melijk in de Oekraïne net zo 
slecht als bij buur Rusland. Er is 
nog nauwelijks geprivatiseerd, 
de prijsliberalisering is er alleen 
afgedwongen door de Russische 
hervormingen. De weg naar de 
vrije markt moet nog worden in¬ 
geslagen, maar Kravtsjoek houdt 
dat tegen door zijn door de ex- 
communist Fokin geleide rege¬ 
ring ongewijzigd te laten. 
Pavlitsjko: „Onze economie 

moet verbeteren en Kravtsjoek 
dient daarvoor de regering te 
wijzigen. Hij moet tenminste 
met een nieuwe regeringsleider 
komen. Gebeurt dat niet, dan 
gaan we als democraten in de 
oppositie. We moeten Kravtsjoek 
onder druk houden.” 
lezers schrijven 


Plan Siinons 


Het PvdA-plan Simons is ondui¬ 
delijk en ingewikkeld. De ge¬ 
zondheidszorg moet gesociali¬ 
seerd worden zoals in Canada, 
zonder onderscheid des per- 
soons en gebaseerd op solidari¬ 
teit. (Kijk naar de USA: daar is 
de gezondheidszorg misdadig!). 
Elke particuliere bemoeienis 
moet worden afgeschaft, ook de 
hoge inkomens van artsen moe¬ 
ten aan banden worden gelegd. 
Daar gaat ook veel geld aan op. 
Voor een goede gezondheidszorg 
kan geen geld genoeg zijn; dan 
maar een paar miljard weghalen 
bij defensie. 


HEERLEN 


Ben Tarici 


• Rechtspraak 

In Nederland wordt recht ge¬ 
sproken in naam van de konin¬ 
gin. Rechtspraak wordt echter 
dikwijls gebruikt om feitelijk on¬ 
recht dat in bedachte wetten 
schuilt, criminaliteit namens re¬ 
geerders, te kunnen legaliseren 
en camoufleren. 

Gerechtsdienaren zijn niet kies¬ 
keurig in het dienen van instel¬ 
lingen of regimes waarvoor zij 
recht spreken. Dat kwam in de 
jaren veertig duidelijk naar vo¬ 
ren. Als wetten van het regime 
bij voorbeeld de jodenvervolging 
sanctioneerden en dat hen aan 
vervolging onttrekken, hen res¬ 
pecteren strafbaar is, dan gaven 
rechtbanken klakkeloos straf 
aan mensen die tegen die wetten 
in opstand kwamen, mensen die 
slachtoffers hielpen. In onze 
rechtspraak worden, net als 
toen, in veel zaken waarheid en 
werkelijkheid verdraaid: het 
streven naar vrede en ontwape¬ 
ning mag bij beschaafde mensen 
nooit een misdaad zijn. Bij ons 
en in andere landen, zijn pogin¬ 
gen om geïndustrialiseerde 
moord en doodslag te beletten 
strafbaar gesteld. Dat komt door¬ 
dat regeerders innig samenwer¬ 
ken met wapenfabrikanten en 
geldmachten. Het wordt tijd dat 
wij worden geregeerd door men¬ 
sen wier belangen zich niet laten 
verstrengelen met die van huidi¬ 
ge kwade machten, die het ver¬ 
vaardigen van wapens strafbaar 
stellen; en diegenen laten ver¬ 
oordelen die men moet veroor¬ 
delen: wapenfabrikanten en 

andere belanghebbenden 
Men zegt: de koningin is on¬ 
schendbaar, zij kan zich niet ver¬ 
dedigen. Dat is onzin. Gekun¬ 
steld. Zij is geen persoonlijke 
godheid. Krachtens haar functie, 
juist omdat er in haar naam recht 
wordt gesproken, kan ook zij 
medeschuldig en medeplichtig 
worden geacht aan onrecht je¬ 
gens mensen die goed doen 
omdat zij moordwapens willen 
omruilen voor goede en voor 
mensen nuttige zaken. Vermeen¬ 
de, onwaarachtige, inmiddels 
gestorven helden worden geëerd 
omdat zij goed konden stelen en 
moorden. Het heldendom van 
Kees Koning is waarachtig. Dat 
moet worden beloond met res¬ 
pect, eer en glans. 

VOERENDAAL GerritJetten 

(Door redactie ingekort) 


Vliegveld 5 


De heer Jense geeft toe dat het 
ook in Oirsbeek heel erg wordt 
met het vliegtuiglawaai. Me¬ 
vrouw Goudsmit van de Boze 
Moeders dacht dat ze een veilig 
plekje had uitgekozen. Maar nee! 
Jense zei: u bent dom dat u in 
Oirsbeek bent gaan wonen. Deze 
uitspraak van de directeur van 
het vliegveld betekent dat het in 
de wijde omgeving van de Oost- 
westbaan dus een enorme herrie 
wordt. Dank u wel, mijnheer 
Jense! Wij zijn met z’n allen dom 
dat wij hier in Zuid-Limburg wo¬ 
nen. 

OIRSBEEK 

Mevrouw C. Crasborn 


• Toerisme 

Slacht de VW de kip met de 
gouden eieren? Dat vraag ik mij 
serieus af. 1991 was het topjaar 
voor het Limburgs toerisme, zo 
wordt trots gemeld. Het Lim¬ 
burgs Dagblad schrijft op 
30-12-91: „Het gaat goed met het 
toerisme in Limburg. Om het 
toerisme nog meer te bevorderen 
zal ook de zogenaamde moedige 
toerist door de VVV naar Lim¬ 
burg gelokt worden. Dit houdt in 
dat onder meer mogelijkheid ge¬ 
boden wordt tot het ultralight- 
en zweefvliegen en het maken 
van een 'gewone’ rondvlucht bo¬ 
ven Limburg.” 

Met andere woorden plezier voor 
een enkeling en lawaai en ellen¬ 
de voor velen. 

Overigens een zeer merkwaardi¬ 
ge ontwikkeling, wanneer men 
bedenkt, dat juist het kleine 
vliegverkeer tot een groot aantal 
klachtenmeldingen leidde en mi¬ 
nister Maij-Weggen tot reductie 
wil komen van uitgerekend het 
kleine vliegverkeer (LD 8-9-90). 
Verder meldde het LD op 
29-10-91 het volgende: 'Onder¬ 
zoek beperking vlieglawaai Mer¬ 
gelland’, met daaronder de 
mededeling, dat het ministerie 
van Landbouw gaat onderzoe¬ 
ken hoe lawaai-overlast van In deze rubriek neemt de re¬ 
dactie brieven van lezers op. 
De redactie hoeft het niet 
eens te zijn met de inhoud. 
De brieven dienen betrekking 
te hebben op publicaties in 
deze krant en moeten kort en 
zakelijk zijn. Te lange brieven 
worden ingekort of geretour¬ 
neerd. Een ingezonden brief 
moet voorzien zijn van naam, 
adres en telefoonnummer. 
Brieven op rijm, of brieven 
die oproepen tot acties of 
aanzetten tot geweld of an¬ 
dere onwettige daden, wor¬ 
den niet geplaatst. Datzelfde 
geldt ook voor brieven met 
onwelvoeglijk taalgebruik en 
beledigingen. Anonieme 
brieven worden evenmin ge¬ 
plaatst. 


vliegverkeer voor dag- en verblij- 
frecreatievoorzieningen in het 
Mergelland kan worden beperkt. 
Heeft de VW hiervan geen weet 
of is het de bedoeling dat de zgn. 
laffe toerist plaats moet maken 
voor de moedige toerist? 

SCHINOPGEUL A.J. van Rhee 


• Peter Murphy 

Naar aanleiding van een sportbe¬ 
richt in het Limburgs Dagblad 
van zaterdag 4 januari jl. hebben 
wij behoefte aan een reactie. Het 
artikel, van uw correspondent 
Paul Demelinne, gaat over de 
volleybalbondscoach Peter Mur¬ 
phy. In dat artikel maakt Mur¬ 
phy een naar onze mening zeer 
onterechte vergelijking tussen 
zijn team en een sociale werk¬ 
plaats. Letterlijk zegt hij: „Om 
een winnaar te worden moet je 
uit het goede hout gesneden zijn. 
Het Nederlandse team is geen 
sociale werkplaats. Alleen de 
sterken blijven over.” 

De heer Murphy heeft volgens 
ons nog nooit een 'sociale werk¬ 
plaats’ bezocht. Had hij dit wel 
gedaan dan wist hij dat de socia¬ 
le werkvoorziening tegenwoor¬ 
dig een modern, dynamisch 
bedrijf is. Een bedrijf met een 
strak beleid en waar keihard ge¬ 
werkt wordt. Het is geen verza¬ 
meling van zielige, zwakke 
mensen. Onze mensen hebben 
weliswaar een handicap, waar¬ 
door ze niet in het ’vrije bedrijf 
terecht kunnen. Maar reken 
maar dat zij, ook in de sociale 
werkvoorziening, voortreffelijke 
arbeid en vakmanschap leveren, 
waar menige werknemer elders 
een voorbeeld aan zou kunnen 
nemen.' Wij nemen de heer Mur¬ 
phy zijn opmerking kwalijk 
maar wij nodigen hem van harte 
uit om eens een bezoek aan ons 
bedrijf te brengen. Als laatste 
moet ons van het hart dat het 
ons tegenvalt dat u, gezien de 
goede relatie die wij met het 
Limburgs Dagblad hebben, een 
dergelijke kop boven dit artikel 
heeft geplaatst. 

GELEEN J.G.F. Hendriks, 
algemeen directeur 
Werkvoozieningsschap 
Geleen en Omstreken 


• Handbaldagen 

Tijdens de tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar georganiseerde vierde 
editie Limburgse Handbaldagen 
’91 heb ik zeer genoten van de 
geboden kwaliteit handbal en de 
daar omheen georganiseerde 
show. Toch wil ik een tweetal 
kanttekeningen plaatsen naar 
aanleiding van het artikel in het 
Limburgs Dagblad. 

Om te beginnen wil ik de organi¬ 
satie wijzen op het feit dat de 
Sittardse sporthal veel sfeervol¬ 
ler is voor finales en dergelijke. 
Houdt dus deze wedstrijden in 
Sittard! In Geleen ontbreekt de 
feitelijke binding met het pu¬ 
bliek en het speelveld; te ver af 
en slecht zicht door vangnetten. 
Op de tweede plaats wil ik iets 
kwijt over de presentatie tijdens 
de (kruis)fmales. Mijn inziens 
was de presentator op het veld 
(Jan, dacht ik?) volledig overbo¬ 
dig, slecht te verstaan en niet 
terzake kundig. De organisatie 
doet er goed aan de normale 
wedstrijdsprekers van V&L en 
VGZ/Sittardia dit te laten doen. 
Tijdens de finale bleek al dat de 
presentator tijdens de wedstrijd 
veel meer in zijn mars heeft dan 
enkel en alleen de al door deze 
man gehanteerde creatieve ma¬ 
nier van standen etc. vermelden. 
Laat deze dame en heer meer 
doen in de toekomstige wedstry- 
den, zij weten waar ze over spre¬ 
ken en hebben tevens verstand 
van leuk entertainment! 

NIEUWSTADT 

Mevr. L. Schmeitz-Engelen 
bÉgap j^a 
i-¥& ïÊk>é 1 

| bedrijf tcftbadrijji 

NÉ 


ii-B^S 

pfbadrlïlotbedrigvd#badrijfldfbsdtlHva« JBdrijftolt?ndmfv#i |$ [Mm I f, v#$**A ? uv^’A:^ -'^ De enige limburgse specialist 
in bevestigingsmaterialen 


bevestigingsmaterialen <£ gereedschappen 


BoutervService Limburg b.v. 

Industrieterrein 'De Kouraen'*Wijnga»dsweg44*6412 PJ'Heerlen 


Yuor uili't hrndt' inldnnaiic: 
cunfcrnitir- en pariy-ifrvice, 
afdeling rrsrrviTinj'cn 
Kastfel Vaalsbrock \ aaisbrüfk 5 
6291 NHYaalb IVI 94454 Ü4H 
Fax llll.ïf- ilil i 

Software 
voor de 
zachtste prijs 


WordPerfect, Lotus, Ashton Tate 
en andere grote software mer¬ 
ken, Vogelzang Professioneel aan 
de Kruisstraat in Heerlen heeft ze 
stuk voor stuk in huis. 

Onze specialisten laten u graag 
zien hoe het werkt. Ze zorgen 
bovendien, indien gewenst, voor 
een perfect op uw bedrijf toe¬ 
gesneden advies. Want in soft- en 
hardware bieden wij een profes¬ 
sionele oplossing, voor elke 
vraag. 


SOFTWARE AANBIEDINGEN: 

EXCL' BTW 

WordPerfect 5.1 NL 899 

Excel 3.0 NL for Windows 999 

dBase IV 1.1 NL 1499 

MS/DOS 5.0 NL Upgrade 175 

Harvard Graphics 2.3 NL 799 
Lotus 3 1 NL 1249 

AmiPro NL 1345 

PC Tools de Luxe 7.0 295 

Norton Utilities 6.0 249 

WordPerfect 5.1 for 
Windows NL 


^^PROFESSIONEEL 

Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen. Tel. 045-740382. Fax 045-742528 

Openingstijden ma ümvr 09 30-18 00 uur. 


mm 

Nfijf 
■ 


■ 

i 


Talentvolle bedrijven 
weten waar 
ze terecht kunnen. 


Wilhelminasingel 110 
6221 BL Maastricht 
Telefoon 043 - 25 46 01 


TRN 

Bakker & Versteegh 


ONDERNEMEND IN ZAKEN 


oeorijfw ma^tm.Gmnp 

! lot bedrijf van beÉMMl I 


edrijftotb i n 

pirf; 

#m\ 

jedrgfl 

jttMT 

?M#) 

jsdrtjf 


wm\ 

MX»jsi 

»*8? 


imÊ 

wonjtj 

y«jn 

|l 

^dri|j 

}®|P| 


BkSIh 

bedrijf van bedriltJJ^vanSdrt]^ 
[badrijHot bedrijf van bedrijf tot bedrijf van bedrijf tot 1 

iïmê$é& bedre ven badrijftotbedrijf van bedrijftót] 


Wilt u 
inlichtingen 
over 

adverteren 
op deze 
pagina? 

Bel: 045-739354 INTERN TRANSPORT 


K0MATSU vorkheftrucks 
V0RA handpallettrucks 
LAFIS stapelaars 
ICEM orderpickers 
L0GITRANS 
hoogheffende 
palletstrucks 
DREXEL smalle- 
gangpadheftrucks 
DEXI0N rollerbanen 
DEXI0N 

magazijnstellingen 


frissen bv. 


Divisie Industrie 


Vroenhof 92 
Valkenburg-Houthem 
Tel.: 04406-40338 
Fax: 04406-42115 
Verkoop-informatie 
na 19.00 uur: 

P.Th. Smits, 04746-3006 


LITHO ZUID BV: 
VEELZIJDIG IN FULL-COLOUR 
EN ZWART/WIT LITHO’S 

MEERSSEN - In grafisch ondernemend Limburg is Litho Zuid BV 
een bekend en zeker gegeven. Het lithografische bedrijf groeide in 
de afgelopen tien jaar naar een veelzijdige grafische toeleveran¬ 
cier. Drukkers, uitgevers en vormgevers waarderen vooral het 
hoge ondersteunend vermogen, de onberispelijke kwaliteit en het 
in de grafische sector zo belangrijke respekt voor de te halen 
deadlines. 

Naast service, staan de begrippen KWALITEIT en KENNIS bij Litho 
Zuid BV centraal Veel investeringen zijn en worden gedaan in het op 
peil brengen en houden van kennis over de moderne hulpmiddelen 
waarmee het grafische werk tegenwoordig kan worden verricht. 

Na de aanschaf van het elektronische pagina-opmaaksysteem, heeft 
Litho Zuid BV nu de VIP (Visionary Interpreter for Post-Script) in huis 
gehaald, met in de laatste plaats om opdrachtgevers die met DTP wer¬ 
ken van dienst te kunnen zijn 

De drumscanner, de VIP en het elektronische pagina-opmaaksysteem 
betekenen volledig geïntegreerde tekst- en beeldverwerking. Maar er is 
meer dan tekst- en beeldverwerking: namelijk het uitdraaien van Apple- 
en MS Dos-bestanden tot A2-formaat. 

Verder kunt u voor alle voorkomende grafische werkzaamheden, zoals 
het maken van copyproofs, camera lijn- en rasterwerk, grafische mas¬ 
kers via ons CAD-systeem, micro- en macromontages, zwart/wit en 
full-colour scanwerk bij ons terecht Tevens kunnen wij voor u croma- 
linproeven en of gedrukte proef- en schaaldrukken maken. 

Meer informatie: Litho Zuid BV, Bunderstraat 252, 6231 EP Meers- 
sen, tel. 043-648787, telefax 043-649030. 
Uirijf va nb$dri)flot bedrijf van bedrijf tot bedrijf van bedrijf tot 

mmn 

bürifcvafl 

BmBh 


>w$f$var 


r W8 
Brouwers Bouw - en Industrie Services 


bed#) 
Pi 

■ij 

ii 

lilt 

" l i n riirirf \ 

■— 

ptt 

liirlrifn 

l t j .. ti j, 

■Ba 

mm nettel 306. 
yÊssï- 
\el 0^ 


HUUR of KOOP 

er al uw machines en 
tijdelijke huisvesting! 


MAASTRICHT W Alexanderweg2 Telefoon 043-684444'Fax 684488 
WIJLRE Industrieweg 5a Telefoon 04450-2220 Fax 2121 
SCHIJNDEL Rooiseheide 7a Telefoon 04104-74963 Fax 78000 
BILZEN (B) Maastrichtersfraat 6a Telefoon 011-411485 Fax 417035 


igfr L - =!L -‘‘ r ‘ •**' ! 


* I ♦*/ k . « » ' '' ' 


■ , . iii 

van Hooren| 
kantoorcentrum b.v. 

kantoorvakhandel 

kantoormachines 

buro-meubelen 

tekenkamerinrichtingen 

* Leverancier van: 

* Drentea, Giaioitti, Eeka, Vepa en 
Sedus kantoormeubilair. 

* Canon, Toshiba en P.T.T. Telefax apparatuur. 

* Canon, Toshiba kopieerapparatuur. 

* Brother, Nakajima en Philips tekstverwerkers en 
Personal Computers. 

* Atlanta, Acco en 3M Computer Supplies. 

* Leverancier van alle kantoorbenodigdheden. 

* Eigen technische dienst. 

Geleenstraat 40-48, 6411 HS Heerlen, tel.: 045-712741* 

fax: 045-741189 


fWM Wtmm van bednjftot bedrijf van bedrijf tot deorijt van bedrijf tot bedrijf van bedrijft 
ÉMIMMHtir varibedriffbedrijfvan bedrijf tot bedrijf van bedrijf tot bedrijf van MMM 


m 

sH 


Investeren 

OenS is daarbij de juiste 

partner 

in 

Consultancy 

Opleidingen 

mensen 

Trainingen 

T urn-key-projecten 

en 

i n de volgende specialismen 

processen 

Informatiekunde 

Automatisering 

Talen 

Economie 

Administratie 

Management 

Advies- en Studiecentrum 

Marketing 

Techniek 

Afdeling Bedrijfsopleidingen, Diepenbrockstraat 15, 6411 TJ Heerlen Telefoon (045) 718845 |y~Tïmburgs dagblad 77 


economie Dinsdag 14 januari 1992 • Pagina 7 Van onze redactie economie 
m 


AM - Het haven- en 
•tconcern Nedlloyd heeft 
1991 een positief nettoresul- 
behaald. Dit heeft directeur 
-Speld van Nedlloyd gisteren 
tterdam bekendgemaakt 
de presentatie van een 
soort containerschip. In 
ed het internationale con- 
)g een verlies van f 148 
gulden. Hoeveel de 
ver 1991 bedraagt, wilde 
iet zeggen. 

Lines, onderdeel van 
„ , verwacht voor dit jaar 


Winst Nedlloyd 


een groei van zeker acht procent 
in de handel met het Verre Oos¬ 
ten. V«f nieuwe containersche¬ 
pen, waarvan de „Nedlloyd 
Asia” de eerste is, zullen gaan 
varen op de lijn Europa-Verre 
Oosten. De ruim 250 meter lange 
schepen kunnen de marktgroei 
verwerken, „Er is dan ook geen 
sprake van overcapaciteit op de¬ 
ze route”, meent Speld. 


Tot de bouw van de schepen, die 
dit jaar klaar zijn, is besloten 
omdat de laad-, de los- en de reis¬ 
tijd ermee wordt bekort. Door de 
speciale constructie van de sche¬ 
pen kunnen de containers bij 
storm niet meer overboord slaan, 
omdat de containers in rijen in 
stalen frames worden gestapeld. 
Door deze constructie is vasts¬ 
jorren, waarby de containers 


vaak schade opliepen, overbodig 
geworden. Ook de kans op dief¬ 
stal wordt verkleind. 

De route Europa-Verre Oosten 
zal dit jaar voor het eerst onder 
de naam Tonnage Shipping Cor¬ 
poration (TSA) worden onder¬ 
houden. Dit doet Nedlloyd in 
samenwerking met Compagnie 
Générale Maritime (CGM) en 
Malaysian International Ship¬ 
ping Corporation (MISC). Het 
aandeel van Nedlloyd in het sa¬ 
menwerkingsverband is 50 pro¬ 
cent. In totaal zet dit samenwer¬ 
kingsverband 17 schepen in die 
de route Europa-Verre Oosten 
gaan onderhouden. 


Opnieuw toename 
van faillissementen Overstap naar grootste bank FS bijna zeker 


naar Citicorp 


DEN HAAG — Het aantal faillisse¬ 
menten in ons land is, na een dalen¬ 
de trend tussen 1983 en 1990, vorig 
jaar met 16 procent gestegen ten 
opzichte van 1990. Vooral de ont¬ 
wikkeling in het slotkwartaal van 
1991 zorgde voor deze stijging. Dat 
blijkt uit CBS-cijfers, die gisteren 
zijn gepubliceerd. 

Tegenover 3.519 faillissementen in 
1990, stonden er 4.065 in 1991. Ter 
vergelijking: in 1982 werden 8.640 
faillissementen uitgesproken. 

Het aantal faillissementen in het 
vierde kwartaal lag 44 procent ho¬ 
ger dan in het laatste kwartaal van 
1990. Over de eerste negen maan¬ 
den bedroeg de toename nog maar 
zeven procent. 

De stijging met zestien procent is 
het saldo van een toename van het 
aantal gefailleerde ondernemingen 


Van onze redactie economie 


ï HAAG - Voormalig minister van financiën Qnno Ruding 
aar) staat op het punt te worden benoemd als vice-presi- 
• yan de Amerikaanse Citicorp, moedermaatschappij van 
iT meer de Citibank, in New York. Volgens de Amerikaan- 
rant Thé Wall Street Journal is het de bedoeling dat Ru- 
i benoemd wordt na het beraad van de top van de grootste 
srikaanse bank op 21 januari aanstaande. Ruding was al 
missaris bij de Citicorp holding. 


gin nieuwe functie zou Ruding' 
pl belast worden met het strak- 
J&anhalen van het interne kre- 
fceleid. Het te ruime financiële 
Pd tot nu toe heeft de bank in 
Pemen gebracht en zij staat op 
Munt drastische herstructurerin- 
Ppor te voeren. De bank maakte 
pf derde kwartaal van 1991 een 
m van 900 miljoen dollar (onge- 
£ anderhalf miljard gulden). Dat 
jjto werd veroorzaakt door her- 
jptureringskosten (320 miljoen 


icholieren 
ijn slechte 
beleggers 


TTERDAM - Ouders die 
üWegen hun 'briljante’ 
bolgaande kinderen te raad- 
Ben over de manier waarop zij 
1 centjes moeten beleggen, 
toen dat beter laten. Neder- 
Öae scholieren zijn namelijk 1 
tde beste beleggers, blijkt uit 
beleggings wed strijd die de 
Eubank momenteel houdt 
* scholieren. Uit een< tussen»* 
Btd na drie maanden blijkt dat 1 
■tig procent van de 45 deelne- 
We scholen op verlies staat. 
Örts negen scholen wisten 
Pt te boeken op het vermo- 
t van 10.000 gulden waarmee 
ton de slag gingen. 

» ' 

RUddeld hebben de scholen 
kmaar 9217,99 gulden over, 
ijbetekent dat in drie maan- 
Miefst 7,8 procent verlies is 
gren. Ter vergelijking: in die- 
Mte periode daalde de CBS- 
ik, de officiële beursthermo- 
w, met 1,3 procent. 

»beste resultaat werd geboekt 
[*.' scholengemeenschap Ha- 
Phd in Winterswijk. Daar is 
[** 3600 gulden winst geboekt. 


dollar) en forse afschrijvingen op le¬ 
ningen aan Derde Wereldlanden 
(888 miljoen dollar). 

Noch bij Citicorp in New York, 
noch bij het Nederlands Christelijk 
Werkgeversverbond in Den Haag, 
waar Ruding voorzitter is, was men 
bereid commentaar te geven op de 
berichten^ de Amerikaanse krant. 
De krant baseert zich op welinge¬ 
lichte kringen in de wereld van 
banken en het Internationale Mone¬ 
taire Fonds (waar Ruding jarenlang 
voorzitter was yaft het zogenaamde 
'Interim Comittee’). 

In deze kringen wordt er van uitge¬ 
gaan dat Ruding is aangezocht door 
Citicorp om leiding te gaan geven 
aan een meer conservatief beleid. 
Ook de ervaringen van Ruding bij 
het monetaire eenwordingsproces 
van Europa zouden van betekenis 
zijn voor de bank, die de activitei¬ 
ten bditen de Verenigde Staten 
sterk wil uitbreiden. Omvangrijke 
herstructureringen moeten er toe 
leiden dat de bank in 1993 weer tot 
een acceptabel winstniveau komt. 
Voor hét lopende jaar wordt al weer 
een bescheiden winst verwacht van 
350 miljoen dollar. 

Voor zijn ministerschap in de kabi- lid van de rttéd varr bestuüf van de 
Amro Bank. In het voorjaar van 
1990 heeft het kabinet zich nogal 
beijverd om Ruding voorzitter te 
maken van de European Bank for 
Reconstruction and Development 
(de Oosteuropa Bank). Die slag ging' 
verloren aan de rechterhand van de 
Franse president Mitterand, Jac- 
ques Attali. 

In Nederland is Citicorp gevestigd 
als een kleinere investmentbank en 
financieringsmaatschappij met on¬ 
geveer 200 medewerkers. Een van 
de bekendste dochterondernemin¬ 
gen van Citicorp is de creditcard¬ 
organisatie Diners Club. Wereld¬ 
wijd heeft de bank 89.000 werkne¬ 
mers, verspreid over 3300 vestigin¬ 
gen in 90 verschillende landen. 


• Een onderonsje bij de top van Grasso: van links naar rechts: R. Eldink (voorzitter van 
de raad van Commissarissen) H. Kempers en K. Veldhuis (beiden lid van de Raad van 
Bestuur). 

Aandeelhouders mokken 
over bod GEA op Grasso. 


DEN £OSCH - Hoewel Bege- 
mann heel misschien f 105 of 
f 110 op de aandelen Grasso had 
willen bieden, was deze moge¬ 
lijkheid met zoveel onzekerhe¬ 
den omgeven dat bestuur en 
commissarissen van Grasso hier¬ 
in geen enkel alternatief zagen 
voor het door het Duitse GEA 
uitgebrachte bod van f 95, later 
verhoogd tot f 102,50. 

Bovendien was, toen Begemann 
enkele dagen voor Kerst aangaf 
een bod te overwegen, de over¬ 
eenkomst met GEA al rond. Vol¬ 
gens president-commissaris 
R.B.J. van Eldik heeft GEA een 
goed bod gedaan. De f 95 was 


zelfs nog hoger dan GEA eigen¬ 
lijk van plan was te betalen. 

Met deze woorden pareerde Van 
Eldik de ongezouten kritiek van 
de heer De Vries van de Vereni¬ 
ging Effecten Bezitters (VEB), 
die zich uiterst ontevreden toon¬ 
de over de manier waarop de 
aandeelhouders Grasso de laat¬ 
ste jaren zijn behandeld. „U hebt 
misbruik gemaakt Van uw macht 
door zoveel aandelen aan GEA 
uit te geven dat de kleine aan¬ 
deelhouders geen keus meer 
hadden. Dat GEA bovendien 
nog een optie op nog veel meer 
aandelen Grasso kreeg, grenst 


aan het belachelijke, zeker ge¬ 
zien de grote reorganisatiekosten 
die Grasso nog boven het hoofd 
hangen”, aldus De Vries. 

De-VEB acht de prijs waarvoor 
GEA het Bossche, in koeltech¬ 
nieken gespecialiseerde Grasso 
ovemeemt, veel te laag. Zeker 
gezien het gemak waarmee het 
aanvankelijke bod van f 95 tot f 
102,50 werd verhoogd met de be¬ 
doeling grootaandeelhouder Be¬ 
gemann buitenspel te zetten. Dit 
lukte, waarmee maar weer eens 
de geringe zeggenschap van aan¬ 
deelhouders in Nederland is aan¬ 
getoond, aldus de VEB-vertegen¬ 
woordiger. 


met 19 procent en een afname van 
het aantal gefailleerde natuurlijke 
personen en nalatenschappen met 
twee procent. 

Er werden vorig jaar 3.520 onderne¬ 
mingen failliet verklaard, tegen 
2.963 in 1990. Het ging om 1.604 een¬ 
manszaken en 1.916 vennootschap¬ 
pen en overige rechtspersonen 
(waar onder 1.642 bv’s). 

Vooral in de sectoren handel en ho¬ 
reca vielen relatief veel slachtnffw-® 


Belangstelling 
voor dagbladen 
Maxwell taant 

LONDEN - De belangstelling voor 
de dagbladen uit de Mirror-Group 
of Newspapers (MGN) van wijlen 
Robert Maxwell, zoals de Daily Mir- 
ror, is tanende. De Pearson-groep, 
die onder meer de Financial Times 
uitgeeft, zegt niet meer in MGN ge¬ 
ïnteresseerd te zijn. Ook de Lonrho- 
groep, de uitgever van de Observer, 
heeft geen belangstelling meer voor 
MGN. Al eerder had het Duitse uit¬ 
geversconcern Bertelsmann afge¬ 
haakt. 

Hierdoor blijft eigenlijk alleen nog 
de mogelijkheid over dat de leiding 
van de Daily Mirror, onder aanvoe¬ 
ring van de hoofdredacteur, de 
groep overneemt. MGN is niet erg 
gewild meer sinds bekend werd dat 
Robert Maxwell een forse greep in 
de pensioenkas van MGN had ge¬ 
daan waardoor een tekort van 400 
mijjoen pond was ontstaan. Boven¬ 
dien heeft de groep schaden tot 
een bedrag van 340 miljoen pond. 

Voordat de handel in de juuKjeten 
MGN werd gestaakt vertegenwoor¬ 
digde de groep een waardé van 500 
miljoen pond. Na de dood van Max¬ 
well wist MGN een forse koerswinst 
te boeken van 36 procent. De koers 
steeg met 28 pence tot 106 pence. 
MGN was een van de weinige 
winstgevende ondernemingen van 
het Maxwell-imperium. 


Behalve de kritiek van de VEB 
hadden aandeelhouders maan¬ 
dag maar weinig weerwoord op 
de plannen van GEA met Gras¬ 
so. Van Eldik legde uit dat op¬ 
gaan in een groter en kapitaal¬ 
krachtig concern in feite het 
enige is dat Grasso overbluft. 
Het concern is • verliesgevend, 
heeft vorig jaar f6 
lies geleden en zit hovend»» 
middenin een grondige reorgani¬ 
satie die. het bedrag van circa f25 
mihoen gaat kosten. Er is derhal¬ 
ve dringend behoefte aan nieuw 
kapitaal en dat brengt GEA in. 
De uitgifte van nieuwe aandelen 
Grasso aan GEA brengt direct al 
f 28 miljoen binnen. 

De overneming door GEA geeft 
een maximaal behoud van werk¬ 
gelegenheid. Grasso blijft rela¬ 
tief zelfstandig. Het bedrijf blijft 
intact en de kansen voor orders 
uit Oost-Europa stijgen, gezien 
de zaken die GEA daar al doet 
GEA verwacht dat Grasso vanaf 
1993 aan de winst van het con¬ 
cern zal gaan bijdragen. 


• Schade 

Transavia en Martinair willen 
dat de Spaanse luchtvaartauto¬ 
riteiten de schade vergoeden 
die de luchtvaartmaatschap¬ 
pijen hebben geleden als ge¬ 
volg van de gaten in de start¬ 
en landingsbaan op Tenerife. 
In totaal liepen 800 passagiers 
van Martinair en 700 van Tran¬ 
savia tijdens het weekeinde 
een dag vertraging op omdat 
een nieuw gat in de baan opstij¬ 
gen en landen onmogelijk 
maakte. Vliegtuigen moesten 
uitwijken naar Las Palmas op 
Gran Canaria. 

• G-7 en GOS 

De Duitse minister van econo¬ 
mische zaken, Jürgen Mölle- 
mann, heeft vertegenwoordi¬ 
gers van de G-7, de zeven 
grootste industrielanden, en 
van het Gemenebest yan Onaf¬ 
hankelijke Staten (GOS) uitge¬ 
nodigd voor tweedaags overleg 
in Munster, te beginnen op 8 
mei Het overleg zal gaan over 
toekomstige westerse hulp aan 
het gemenebest en aan Oost- 
Europa. Polen, Tsjechoslowa- 
kjje en Hongarije krijgen ook 
een uitnodiging, evenals de Eu¬ 
ropese Gemeenschap. 

• Bevroren 

Het loslaten van de prijzen in 
het Gemenebest van Onafhan¬ 
kelijke Staten (GOS) heeft 
sommige bevolkingsgroepen in 
zulke grote problemen ge¬ 
bracht dat Kazachstan en Tur- 
menië hebben besloten de prij¬ 
zen voor basisvoedssel weer te 
bevriezen. Een kg vlees mag 
niet meer kosten dan 45 roebeL 
Tot voor kort werd vlees in de 
winkels aangeboden voor 91 
roebel per kg. Voor worst be¬ 
draagt de. maximumprijs 38 
roebel per kg. De afgelopen 
week werd worst nog verkocht 
voor tussen de zestig en 76 roe¬ 
bel. 

• Karwei 

Intergamma in Baara heeft - 
Karwei Holland Nationaal in 
Nieuwegein overgenomen. De 
bundeling van de organisaties 
levert op de Nederlandse doe- 
het-zelf-markt een party, op 
met een winkelomzet van ruim 
f 1,2 miljard. Met een markt¬ 
aandeel van 24 procent is de 
combinatie de grootste in ons 
land. De samenwerking brengt 
geen verandering in de com¬ 
merciële identiteit van de twee. 
De verschillende winkelformu¬ 
les (Gamma Bouwmarkten, 
Lanser Winkelbedrijven. 
Bouwmaat, Karwei, Klus) blij¬ 
ven naast elkaar bestaan. 


Cargadoor 


Het Rotterdamse concern In¬ 
terna tio-Müller (eiectrotech- 
niek, handel en transport) praat 
met de Britse Inchcape-groep 
over de verkoop van de carga* 
doorsactiviteiten. By de bcr 
trokken bedrijven Werken vol¬ 
gens een woordvoerder van 
Internat» ongeveer 220 men¬ 
sen. ‘: 


t 


beurs 


7 
odstil 


vJl sJl 


DAM - De aandelenkoer- 
de effectenbeurs in Amster- 
bben hun vorige week opge- 
winst gisteren niet hoeven 
& . en. Het was een doodstille 
binnenlands nieuws was er 
■en dus volgde de markt het 
d, vooral Londen en New 


ABN Amro 
ABN Amro Aio F. 
AEG0N klom gisteren op van een 
Van twaalf punten onder 
-er»- van vrijdag naar rond dè 
.Punten winst op het moment 
effectenmarkt in Amsterdam 
r De effectenbeurs in New 
Mond toen op dertien punten 


' Vt 


^CBS-stemmingsindex alge- 
' Vrijdag gesloten op 116,2, 
o maandag op 115,8, maar 
de zich tot 116,8. In de loop 
middag zakte de index terug 
-16,6 in reactie op verwachtin- 
«•t New York lager zou openen 
invloed van een zwakkere 
hemarkt in de VS. De EOE- 
enindex eindigde op iets ho- 
883,46 tegen 283,05 op vrij- 
te dollar sloot maandag acht- 
oent hoger. 

f. 


Al»* 
Abold 

78,40 

71,70 

Alt» 

13340 

133,70 

Alrenta 

19040 „ 

19040 

Amevcert 

53,70 

5440 

Bés eert. 

43,70 

4440 

Boraumü W.cert 

(0,40 

60,70 

Bührm.Tetc. 

4240 

42,10 

DAF 

2240 

22,40 

DordtscbePetr. 

133,00 

13340 

DSM 

9640 

9640 

ElseviercerL 

B 

100,70 

Fokker eert 

28,40 

gsJjSmSf, v 


m*' 

Héniten 

Hoogovens nrc 

102,40 

4540 

% 

Hunter Douglas 

6740 

6640 

Int IliiHor 

5840 

5840 

IntNcd.Gr.c 

4740 

4640 

KLM 

4040 

40,70 

KooNed-Papier 

47,40 

47,10 

Kon. Olie 

142,70 

143,40 

Nedlloyd 

Océ-v.d.Gr. 

5440 

6740 

5440 

6740 

Pakhoed eert 

■ 454i 

4540 

Philips 

29,40 

29,10e 

Poiygram 

40,40 

39,60 

9540 

Robeco 

9640 

Bodamco 

57,10 

5640 

Rolinco 

9740 

9640 

Borento 

7040 

7040 

Stock VMF 

4140 

4140 

Unilever eert. 

17940 

179,00 

Ver.ReritVNU 

VolmacSoftw. 

79,50 

8140 

2340 

24,10 

VOCnrc 

4140 

4040 

Wessanencert. 

8240 

82,40 

Wolters-Kluwer 

6340 

6440 


Bnat Beheer 
Breevast 

Burgroan-Hey broek 
Calvé-Delft pref 
CaM-Delft eert 
Cindu Intepn. 
C hrimin do 
Content Béteer 
Credit LBN 
Crown v.Gceit 
CSU 

CSMdwil/82 

CSMnrc 

CSMnrc div.91/92 
DAT eert. 
Péftlnstnim. 
DeSseaux 


0640 87,00 

0540 

1150 18,50 

2540 25,50 

3*20 39,50 

38-50 


NKF Holding 
N«LPartMij 
NecLSpnngsL 
Norit 

NutriciaGB 

NutriciaVB 

Nyv.-TenCate 

Omnium Europe 

Orco Bank eert 

QTRA 

Pihhe 

Philips div.*92 
PirelBTyre 
Polynorm 
Portel. Fles 


187,00 

50,90 

7050)10 

2000 

149.50 

158.50 

94.50 
846a 
70,30 
297',50 


‘toï 


Tg?** in Amsterdam was met 
Jtodrag van f 2,4 miljard fors, 
«et betrof voor driekwart obli- 
vuim f 1,8 miljard). De obli- 
*^®wsen sloten bijna ónveran- 
"6 jongste staatslening van 
stond acht cent hoger 


AvoiNfcNnM Aanterdan 

KLU 40^041,00 (40,70) 

Kon. Olie 143,70-144,(0 (143,40) 

Philip» 294» (39,10) 

Unilever 179,00 (179,90) 


‘4 
opzienbarende op deze 
wr®*brs was de opschorting van 
in aandelen Medicophar- 
* Zaanse mediéijnengroothan- 
> «ader order in verband met 
Trwsricht. 


bandel in technisch installa- 
is maandag opgeschort jn 
toet ëen bericht GTI sloot 
PP f 197. Aalbertslnd 
ABN AmroHld.prf. 
ACF-Hokling c. 

' Ahrend Groep c. 
AsdOptionsTr. 
AkL Rubber 
Ant Verft 
AtagHokLcert 
Athlon Groep 
Athlon Groep nre 
Autlnd.R’dam 
BAH Groep 
Batenburg 
* . 
Begemann 
BeUndo 


MBA 

Eriks Holding 

hexovitlnt 

ftaw Haat eert 

Gamma Holding 

Gamma pref. 

Getrooics 

Geveke 

GevekediV92 

Giessen-deN. 

Goudanit 

Grasso’sKoa 

Grolsch 

Gfi-Holding 

Hagemeyer 

kWm div*91 

HAL Trust B 

HAL Trimt Unit 

HBG 

HeinekenHokL 
Hoek s Mach. 
HoiLSeaS. 
HolLKloos 
Hoop EfT. bank 
Hunter D.pref. 
IHCCaland 
Kas-Associatie 
Kempen Je Co 
Klene'sSuikerw 
Kandor Vesads 
KBB 

KoaSphinx 

Kopp^oact 

Krasnepobky 

Lindié&GL 

Macintosh 

Maxwell Petr. 

MóearaEnim 

MBnimORceit 

Mooten Holding 

Mulder Boskoop 

Mukihouse 

Mynbouwk. Werk. 

Naeff 

NAGB0N 

m 

NBM-AmstlUand 

NEDAP 


2M> 23,00 

2*W 25,70 

21!)» 214,00 

79,00 7940 

5740 57JOO 

7240 7240 

WO 9540 

545 545 

29,70 2940 

37,00 37)» 

Si» 3440 

9D» 9840 

3140 3940 

102,40 10240 

18040 180,00 

197,00 

13140 13040 

120.00 

1340 1340 

1340 1340 

1894» 18940 

14340 140,00 

230,00b 248.00b 
040 041 


40840 41040 

(40 040 

240 240 

57,40 5940 


Ra vast 

Reesink 

Samas Groep 

Sarakreek 

Scbuitema 

SdHittwvéd 

Smit Intern. 

StBankienc. 

Stad Botterdame 

Telegraaf De 

Textidgr.Twente 

Tulip Computers 

Tw Kabel Holding 

Ubbmk 

Union 

UnDutch Group 

VereenigdeGlas 

Vertocert 

VolkerStevin 

Vredestek 

VRG-Groep 

Wegener Tjjl 

West Invest F. 

West InvJ. wb 

Wollen Khmer 

Wyers 


29.10 
1840 
128,00 
143,00 
3940T 
28,70 
86J0 
35,00 
1440 

158040 

5140 

4240 

1840 

3840 

0040e 

8540 

1940 

11840 

6840 

6440 

340 

521,00 

3540 

( 0,00 

14,40 

4340 

233,00 

1940a 

IHOOf 

253.00 

31.10 


6740b 

28,80 

18.70T 

129,10 

143,00 

'.-'3840 

28,40 

6740 

3640 

1440 

160040 

5140 

4240 


CLN ObLWaardet 
DétaLloydlnv. 
DP America Gr ƒ. 
Dp Energy.Res. 
EGFInvestm. 
EMFRentefonds 
Eng-HolLBeLTl 
Envir.GrowthF. 
Esmeralda part 
EurAss. Triest 
EMS Growth Fund 
EMS Income Fund 
EHSOfEsh. Fund 
EOE Dutch SUF 
Eur .Growth Fund 
Euro Spain Fund 
FarEastSeLF. 
Qim Global 
Groégmnt 
Holland Fund 
HoB.Eur.Fbnd 
HoBOblFMa 
Hofl.Pac.Fund 

lonoveM . 


3440 3540 

m *00 

791)» 79840 
2140 2940 

7240' 7240 

5340 53,10 

39640 39640 

19240 19340 

5140 5140 

4140 40,70 

11440 11540 

1U040 119040 
1510040 1510040 
3540 3540 

5540a 

440 440 

36340 363,00 

475,00 

4940 5040 

59640 59840 
9,10 940 

331.00 ’ 33640 


ABN Amro Aand-F. 
ABN Amro AmerF. 
ABN Amro Eur. F. 
ABN Amro FarEF. 
ABN Amro Liq Gf 
ABN Amro NetbF. 
ABNAmroObLGt 
AegooAaodéenf. 
Aegon Spaarplus 
ABNBéegionda 
ALBEFO 
AidoUarBF» 
AlgJFondsenbez. 
AlbanceFund 
Am ba 

Amro North Am F. 
Amvabel 
AsianTigersF. 
Asian Select F. 
Austro Hung. F. 
BemcoRentSé. 
Bever Belegg. 
CLNObLDiv.F. 


IntenAktSOO 
laterefMriwt 
' Investaptet - 
ISHimfibod^ 
Jade Fond» ‘. 
jMgaPaod ■ '; - 
JaplndAlpbaF. 
)ipRectRat¥en 
Korea PacTr.l 
IfaLCapitalRg 
MeaObLDtvJF. 
Mexico Income F. 
MK Int Venture» 
Mondibé 
Nat Bet Fu nd 
NedufoA 
NedufoB 
NMB Dutch Fund 
NMBGddmaiktF. 
NMB Global Fand 
NMBObbcAndt 
MB-SpaardJ. - 
NMB Bwrtfgr F. 
NMB Vast GoedF. 
NeWAaaFtind 
Nonwr» Warr. F. 
Obtm, Belegg. 
OAMFBentefoods 
OrangeFund 
PacDunenakms 
PacProp^eci'. 
Pienon Bente 
PostbJéeggi. 
Postb VermgrX 
Prosp.lntHIPJ 
Rentaleot Be). 
Rentotaal NV 
BGDivirentF. 
RGFkarente 
RG SP Groen 
RG SP Blauw 
RGSPGeé 


11240 
28,00 
37,00 
39,00 
12240 
0640 
1040 
4940 
34,60 
540 
IO 24 O 
10340 
101,40 
299,00 
47,00 
540 
5440 
54,70 
... 148 
7040 

4*4» 

®40 

mm 

11,10 

wi 

5Q 0J 0d 
3140 
10640e 
«40 
740 
14540 
1140 
810040 
88 OO 4 O 
940 
540 
11848 
21JO 
84» 
7440 

113048 
123407 
112)10 ‘ 
4341 
5342 
4540 


Rodin PropJ 
Rolincocum.p 
ScbrodJntPrJ 
Sci/Tecb$ 
Technology Fund 
Tokyo PacKold. 
Trans Eur Jund 
TranspacF.Yen 
Uni-Invest 
Unicolnv.Fund 
UnifondsDlf 
Vaste WaanLNed 
VastNed 
VLB NV 
VSB Mix Fund 
VSB Rade Fonds. 
WBO Intern. 
WenüBuveNV 
Yen Value Fund 
ZOiinaridaFA 


94 O 

75,10 

113040 

l»40a 

11240b 

4340 

5344 

4540 

35,70 

10145 

11048 

2748 


Aianheri 

ABF 

Bergbunr Papier 
Besouw Van eert. 
Biogrood Belegg. 
CommOblFl 
Comm.ObLF.2 
Comm.ObLF.3 
DeDrieElectr. 
IMaLUMarf 
DétaUoydfiCU 
Delta Lkyd Mix 
Delta Lkqé Rent 
DdlaLioydVast 
Dico Intern. 
DOCdata 
Dutch TakeOv.T. 
H>co-KLM Kleding 

E&LBéaggJ 

E&LBeiegfJ 

KfcL Béeggl . 

KAL Belegg. 4 

E&LKipBeoteF 

Free Record Shop 

GxUHedgtl 

GeUPapérc. 

GermanCRyKst 

Gouda Vuurvast 

QroenendiJk 

Gr oatmü 

HCA Holding 

Hévoet Holding 

Hes Beheer 

HigblightDev. 

Homburg eert 

Inter/View Eur. 

KAhnetHeitz 

LCIComputGr. 

MeUe.vasnrc 

Ned con Groep 

Nedscbroef 

NewaysEiec, 

NewEuriitbDM 

NewtronHold. 

Pan Pac. Winkel 


djgjteptlipnL 
dupontomnours 
«aé—n kodak 
exxoncoip 
Oord motor 
gen.eiectric 
gen. motor* 


hewktt-pacfc 

intbusimek 
r? 

tH 


ktmauhnei 

2244 

214b 


75 

78% 

merckca 

163 

ltob 

mobilol 
penn central 
pbüpa 
pnmoka 


.tm 

25% 

Wé 

Wé 

royéduteb 

Wé 

Wé 

aeanroebnek 

Wé 

Wé 

aOMMdbkpec. 

1314 

11% 

texaromc. ’c 

.57% 

«% 

uÉutedtocbk 

53 Vt 

<51% 

irruijfhotm 

1844 

19 

wtitmanoerp 

14% 

14% 

woolwaïth 

3044 

30% 
amerikdoUar 

1,710 

1438 

austr.doUar 

144 

146 

belgAank(lN) 

541 

$41 

canad-doBar 

1,470 

1490 

deense kroon (100) 

27,45 

2945 

duitae mark (100) 

110,00 

11440 

engelse pond 

3,06 

341 

finse mark (100) 

3945 

4245 

franse frank (100) 

3145 

34,10 

grieksedr.(lOO) 

045 

1,05 

Ierse pond 

245 

3,10 

itaLUre (10.000) 

13,70 

15,40 

jap.yen (10400) 

13540 

14140 

joeg.din.tm 100 

- 

- 

noorse kroon (100) 

2740 

2940 


k Ubmucied 

idaitt-finaBC. 


18448 18440 
11748 U748 
11848 191,70 
182,40 m.40 
U848 13840 
24440 24549 


CBSMxktmtofat (lfO>t« 

algemeen 277,10 217,40 

tdeecüuKtoiie 25*30 252,10 

■teiMtkmah 294» 29440 

lokale oadernem. 25140 25140 

idfimodeé >. t&j» 203,40 

Mnietdtonc. . 2U40 11140 


tokMeoademeai 
idfinancieé 
idniet-fininc. . 


CB&éeooÉ«iate<lttl>ll6 


niet-financ 


ttaaspfopé 


11840 11(40 
ïsana imm 
11440 11470 
12240 122,40 
112,78 11340 
' 13949 «t , ia 
13140 132,10 


SooidMzilrar 

Goud- en zfl v etpó ia en Amster da m: 

■ ■ 

Zilver onheweéri 10MB. mag H52B, 
bewerkt 310laten, vorige 210 laten. 

Dinsdag 14 januari 1992 • Pagina 8 


Simburgs dagblad televisie en radio dinsdag 


Nederland 1 


Nederland 2 


10.00 • • Journaal. 

10.05 (TT) Vrouw zijn. Gevarieerd 
vrouwenmagazine. 

10.55 TV-Fruitmand. Geestelijke lie¬ 
deren op verzoek. 

11.15-11.35 Een wereld van ver¬ 
schil. Praatprogramma over geloven 
in God. (herh.). 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 • • Journaal. 

16.08 Het kleine huis op de prairie. 

(Little house on the prairie), serie. 
Afl.: Daar komt de bruid. Nellie is 
smoorverliefd op nieuwkomer Luke 
Simms. Haar moeder verbiedt de re¬ 
latie omdat Luke’s vader varkenshoe¬ 
der is. 

17.00 Ik ben Benjamin Ben. 

17.30 Tijdsein 1. Actualiteitenrubriek. 

18.10 De kleine prinses. (Little prin- 
cess), Engelse serie. Af 1.2. Er is groot 
feest voor Sara, maar dan is er het 
nieuws dat haar vader gestorven is 
en niets heeft nagelaten. 

18.35 Blackout. Quiz. 

19.03 Op weg naar Avonlea. (Road 
to Avonlea), Amerikaanse serie. 
Afl. 16. Oude ruzies. Avonlea ver¬ 
heugt zich op een gezellige trouwdag 
van Alice Hardy. Dan duikt er echter 
een oude vijand van Hetty op... 

19.50 Mijmeringen. Overdenking van¬ 
prof. dr. W.J. Ouweneel. 

20.00 (••-t-TT) Journaal. 

20.23 Het filmen van Overleven in 
de natuur. (The making of the Trials 
of life), kijkje achter de schermen van 
deze natuurserie. 

21.16 Tijdsein 2. Actualiteitenrubriek. 

21.50 Erfenis van een mafialeider. 

Documentaire over de moord op een 
mafiabaas. 

22.20 Praise. Verslag van de jubi- 
leumdag van de Ronduitclub met 
samenzang. 

22.40 Antenne: Op de drempel van 
het leven. Documentaire over de be¬ 
handeling van zieke en te vroeg ge¬ 
boren kinderen. 

23.20 Toren van Babel. Gesprek 
n.a.v. de documentaire Op de drem¬ 
pel van het leven’. 

23.50-23.55 •• Journaal. 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.05 Bobobos. Tekenfilmserie. 

17.32 De grote meneer Kaktus 
show. Kinderprogramma. 

18.00 •• Journaal. 

18.16 Dubbeldekkers. (On the bu- 
ses), Engelse comedyserie. De stort¬ 
bak van de wc stort in als Stan er 
gebruik van maakt. De hele familie 
gaat op zoek naar een nieuwe toilet¬ 
pot. 

18.41 Daar komen de schutters. 

(Dad’s army), Engelse comedyserie. 
Commandant Mainwaring vindt dat er 
meer gelopen moet worden en orga¬ 
niseert een aantal lange afstand mar¬ 
sen. Het peloton hoopt deze rage te 
stoppen door te rommelen met de 
schoenen van de commandant. 

19.15 Lingo. Woordspel gepresen¬ 
teerd door Robert ten Brink. 

19.39 De baas in huis. Amerikaanse 
comedyserie. Afl.: Tony in de politiek 
(2). Tony wordt door senator Weber 
benaderd om een lobby voor de min¬ 
der bedeelden te vormen. Met tegen¬ 
zin mengt Tony zich onder high so¬ 
ciety van New York. 

20.05 Tommy Cooper. Hoogtepunten 
uit optredens van deze in 1984 ko¬ 
miek. Vandaag is hij o.a. te zien als 
dominee, hondendresseur, varieté- 
artiest en raakt hij verwikkeld in een 
gokspel. 

20.32 Doet ie ’t of doet ie ’t niet. 

Spelprogramma met Peter Jan Rens. 
Gasten: Martine van Os, Vanessa en 
Marlijn Apituley. 

21.50 Achter het nieuws. Actualitei¬ 
tenrubriek gepresenteerd door Paul 
Witteman. 

22.22 Golden girls. Amerikaanse co¬ 
medyserie. Afl.: Bericht uit het verle¬ 
den. Rosé weet bijna zeker dat haar 
overleden ex-man haar terecht wil 
wijzen over haar liefdesleven. 

22.47 Met Witteman. Praatprogram¬ 
ma met Paul Witteman. 

23.33 Museumschatten. Prof. Henk 
van Os geeft achtergronden bij voor¬ 
werpen uit Nederlandse musea. Van¬ 
daag: Titus. 

23.45-23.50 • • Journaal. 


Duitsland 1 


Duitsland 2 


09.00 Tagesschau. 

09.03 Der Denver-Clan. (Dynasty), 
serie. Afl.: Entscheidungen. 

09.45 Dayan Qigong. Afl.3. 

10.00 Tagesschau. 

10.03 auslandsjournal. 

10.45 ZDF-info Gesundheit. 

11.00 Tagesschau. 

11.03 (TT) Diese Drombuschs. Se-, 
rie. Afl.: Der Weg zurück. 

12.45 Umschau. 

12.55 Persoverzicht. 

13.00 Tagesschau. 

13.05 ARD-Mittagsmagazin. 

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 

14.00 Tagesschau. 

14.02 Zapp Zarapp. Kinderprogram¬ 
ma. 

14.30 Es war einmal ... Amerika. Te¬ 
kenfilmserie. Afl.6: Die Azteken vor 
der Eroberung. 

15.00 Tagesschau. 

15.03 Alles Banane. Kinderhitparade. 

15.30 Starke Stücke. 

16.00 Tagesschau. 

16.03 Mutter & Sohn. Comedyserie. 
Afl.5: Arthur geht aus. 

16.30 (TT) Vale Tudo - Um jeden 
Preis. Serie. Afl.34. 

17.00 punkt 5 - Landerreport. 

17.17 Tagesschau. 

17.25 WWF-Studio. 

17.35 •• Baywatch - Die Ret- 
tungsschwimmer von Malibu. Se¬ 
rie. Afl.: Das Schift der Verlierer. 

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten. 

18.45 Der Fahnder. Afl.: Hallo Paula. 

19.58 Programma-overzicht. 

20.00 (TT) Tagesschau. 

20.15 (TT) Peter Strohm. Misdaadse¬ 
rie. Afl.: üeferanten des Todes. 

21.04 Tagesthemen-Telegramm. 

21.05 Mr. Bean. Comedyserie. Afl.2. 

21.30 Die Rache des Prinzen. Docu¬ 
mentaire over de gevolgen van de 
Golfoorlog voor de democratische 
beweging in Koeweit. 

22.00 Weltenbummler. Jamaica. 

22.30 Tagesthemen. 

23.00 •• Boulevard Bio. Amuse¬ 
mentsprogramma. 

00.00 Magnum. Misdaadserie. Afl.: 
Tödliche Tiefe. 

00.45 Tagesschau. 

00.50-00.55 Z.E.N. Shogun - Kunsts- 
chatze aus Japan: Blütenschau im 
Frühling. 


09.00 Zie Duitsland 1. 

13.45 Die Ewoks. Tekenfilm. Afl.: Wie 
die Ewoks die Thula-Hexe überlisten. 

14.10 Trilogie der vergangenen 
Traume. 3-luik over de American 
Dream. Afl.2: Florida: Die Orgie, 
(herh.). 

14.40 Ganz persönlich: Erich Loest - 
zurück in Leipzig, portret, (herh.). 

15.10 Die Pyramide. Spel. (herh.). 

15.58 Programma-overzicht. 

; 16.00 heute. 

16.03 Neue Abenteuer mit Black 
Beauty. Jeugdserie. Afl.: Das gesun- 
kene Schiff. 

16.25 logo. Jeugdjournaal. 

16.35 Die Railers. 6-delige jeugdse¬ 
rie. Afl.3: Wenn Freunde sich helfen. 

17.00 heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• landerjournal. 

17.45 Unser Lehrer Doktor Specht. 
Serie. Afl.: Sonntag mit Frauen. 
Aansl.: Programma-overzicht (VPS 
18.50). 

19.00 heute. 

19.20 Regina auf den Stufen. Serie. 
Afl.: Winterliebe und Flausen. Het ge¬ 
luk lacht Regina toe in de eerste twee 
weken van het nieuwe jaar. Ze heeft 
niet alleen Martin ontmoet, maar 
krijgt ook een baan bij de fotowinkel 
van de oude heer Brunnhuber. Ook 
Martin vindt al gauw werk. 

20.20 Kennzeichen D. 

20.55 (TT) Günter Pfitzmann: Der 
Millionenerbe. 4-delige serie. Afl.2: 
Ein neuer Anfang. Katherina besluit 
naar Berlijn te verhuizen en in een 
antiekzaak te gaan werken. 
Johannes gaat met haar mee. 

21.45 heute-journal. 

22.15 Warum ist Eugen Drewer- 
mann gefahrlich? Reportage uit de 
reeks Kontext over het conflict tussen 
de katholieke kerk en theoloog/psy¬ 
chotherapeut Eugen Drewermann. 

23.00 Das kleine Fernsehspiel: 
Schmetterlingsschatten. Twee do¬ 
cumentaires (’Begegnung’ en’ Ab- 
schied’) en twee gedramatiseerde 
stukken (’Erinnerung’ en Wieder- 
kehr’) over kinderen die aan kanker 
lijden en de manier waarop hun moe¬ 
ders hiermee omgaan. 

00.45 heute. 


Nederland 3 


RTL4 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

14.00-14.10 Skoalle-tv: De bisteboat. 

16.25 Japan na 1945. Afl.7. 

17.25 Pronto. Afl. 1. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (** + 77) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 De illegalen. 3-delige serie over 
de illegalen in Nederland. 

19.30 Het gezicht van Nederland. 
Serie portretten van Nederlandse ge¬ 
meenten. Afl.: Stein. 

19.45 Hoogstandjes: De cinemato- 
graaf van de gebroeders Lumière, 
documentaire. 

20.00 •• Journaal. 

20.25 Achter de dijk. Verkenningen in 
Nederland met Mieke Muts. Van¬ 
daag: Het Muziektheater, backstage. 

21.06 Jansen & Co. Muzikale talk¬ 
show. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport journaal. 

22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma¬ 
tie. Presentatie: Charles Groenhuij- 
sen. 

23.00 Sprekend over de Middeleeu¬ 
wen. Afl.5. 

23.30- 23.35 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. • Tommy Cooper. 
(Nederland 2 — 20.05 uur). 


06.55 Nieuws. 

07.00 Cartoon. 

07.25 Nieuws. 

07.30 Cartoon. 

08.00 Nieuws. 

08.05 The bold & the beautiful. Herh. 

08.30 Nieuws. 

08.35 M.A.S.H. Amerikaanse comedy¬ 
serie. 

09.05 Nieuws. 

09.10 Love boat. Serie. Herh. 

10.00 Goede tijden, slechte tijden. 

Herh. 

10.30 As the world turns. Ameri¬ 
kaanse serie. 

11.15 De 64.000 gulden vraag. Herh. 

11.40 Een eigen huis, een plek on¬ 
der de zon. Herh. 

12.05 Teletext. 

12.30 Stay the way you are. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1978. Met: Mar¬ 
cello Mastroianni, Natassja Kinski, 
Francisco Rabal e.a. 

14.15 The Oprah Winfrey show. 
Amerikaanse talkshow. 

15.05 Sons and daughters. Australi¬ 
sche serie. 

15.35 The bold & the beautiful. Ame¬ 
rikaanse soap. 

16.00 Telekids. Kinderprogramma. 

16.30 Happy days. Amerikaanse se¬ 
rie. 

17.00 5 uur show. 

18.00 Nieuws. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje. 

19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Nieuws. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 
Nederlandse dramaserie. 

20.30 Hitbingo. Showprogramma. 

21.40 Mag het iets meer zijn? Neder¬ 
landse comedyserie. 

22.15 A case of deadly force. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1986. Met: Ri- 
chard Crenna, Dylan Baker, Tom 
Isbell e.a. 

23.50 Nieuws. 

00.05 Trial by jury. Amerikaanse se¬ 
rie. 

00.30 M.A.S.H. Herh. 

00.55 The Oprah Winfrey Show. 

01.40 Stay the way you are. Herh. 

03.20 Teletext. 


Duitsland 3 West RTL Plus 


08.55 Seniorengym. 09.10 School-tv. 

11.40 Teletekst. 11.50 Das recht zu lie- 
ben, serie. Afl.55. 12.15 Monitor. 13.00 
Monitor im Kreuzverhör. 13.45 Six- 
Teen. (herh.). 14.15 W3 aktuell. 14.20 
FensterPlatz. 15.30 Landesspiegel: 
Martin Niemöller - ein Leben im Wider- 
spruch. (herh.). 16.00 W3 aktuell. 
16.05 Wie das Leben so spielt..., serie. 
Afl.45: Babettes Goldfisch. 16.30 Art 
Couture in Castrop-Rauxel, verslag, 
(herh.). 17.00 Die Geschichte des 
Streichtrios, doe.serie. Afl.2: Johann 
Sebastian Bach. 17.30 Cursus wiskun¬ 
de. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Hallo 
Spencer, kinderserie. Afl.: Das ist mein 
gutes Recht. 18.30 Die rote Zora und 
ihre Bande, jeugdserie. Afl.10: Unver- 
hoffter Reichtum. 18.57 Programma- 
overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde ( 19-45 
Raamprogramma’s). 20.00 15 Minuten 
International. 20.15 Umweltspiegel aus 
der Reihe Montagsreportage: Diskai - 
atme, doe. over de Bulgaarse stad Ru- 
ce en de luchtvervuiling. 20.45 Sonder- 
bar, rariteitenmagazine. 21.30 W3 
aktuell. 21.45 Frauenfragen: Vrouwen 
en werk. 22.30 plus 3 extra. 23.00 Ta- 
tort Europa: Noch ist Polen nicht verlo¬ 
ren. 00.00 Nieuws. Aansl.: Zur Nacht. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Tele Gym. 08.30 Cursus Wis¬ 
kunde. 09.00 School-tv. 10.40 Pro- 
gramma-info. 16.00 School-tv. 16.30 
Cursus Engels. 17.00 Cursus Wiskun¬ 
de. (herh.). 17.30 Sesamstraat. 17.58 
Kinder-Verkehrsspot. 17.59 Abenteuer 
überleben: Drachenmarchen, doe. 
18.23 Philipp. Afl.: Hoch hinaus. 18.26 
Das Sandmannchen, kinderserie. 

18.30 SW-Journal. 19.00 Schlüssel- 
loch, serie. 19.30 Schlaglicht. 20.00 
Lindenstrasse, serie. Afl.: Bargeld. 

20.30 Landesspiegel. 21.00 Nieuws. 

21.15 Nach Ladenschluss, consumen¬ 
tentips. 22.00 Auferstehung (Resurre- 
zione), Duits/ltaliaans/Franse speelfilm 
uit 1958. Met: Horst Buchholz, Myriam 
Bru, Edith Mill e.a. 23.40 Geschichte 
des Streichtrios, 6-delige serie over 
strijktrio's. Afl.2: J.S. Bach. (herh.). 
00.10 Nieuws. 00.15 Programma-info. 


06.00 RTL Früh-Magazin. Met om: 

06.05 GeldMarkt; 

06.30 Guten Morgen Deutschland; 

08.30 RLT aktuell. 

08.35 Der Hammer. (Sledge Ham- 
mer), Amerikaanse misdaadserie. 
Afl.: Selbst-Justiz. (herh.). 

09.00 Australian Open ’92. Tennis¬ 
kampioenschappen te Melbourne, 
samenvatting. 

09.30 Australian Open ’92. Tennis¬ 
kampioenschappen te Melbourne, li¬ 
ve. 

12.55 RTL aktuell. 

13.00 Ein Vater zuviel. (My two 

dads), Amerikaanse serie. (herh.). 

13.30 California Clan. (Santa Barba- 

ra), Amerikaanse serie. Aansl.: RTL 
aktuell. 

14.20 Die Springfield Story. (The 
guiding light), Amerikaanse serie. 
Aansl.: RTL aktuell. 

15.05 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.: 
Der neue Boss. Aansl.: RTL aktuell. 

15.55 Chips. Amerikaanse misdaad¬ 
serie. Afl.: Wochenend und Sonnen- 
schein. 

16.45 Riskant! Spelprogramma met 
Hans-Jürgen Baumler. Aansl.: RTL 
aktuell. 

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow 
met Harry Wijnvoord. 

17.45 Durchgedreht. Videoshow. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Dallas. Amerikaanse serie, 
(herh.). 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Knight rider. Amerikaanse se¬ 
rie. Af!.: Killer K.I.T.T. 

20.15 Columbo: Mein Tote - Deine 
Tote. (Columbo: A friend indeed), 
Amerikaanse misdaadfilm uit 1974 
van Ben Gazzara. Met: Peter Falk, 
Richard Kiley, Michael McGuire, e.a. 

22.00 Explosiv. Magazine met Olaf 
Kracht. 

22.50 L.A. Law - Staranwalte, Tricks, 
Prozesse. Amerikaanse serie. Afl.: 
Befehl ist Befehl. 

23.50 RTL aktuell. 

00.00 Dienst in Vietnam. (Tour of du- 
ty), Amerikaanse serie. Afl.: Leben 
ohne Chance. (herh.). 

01.00 Australian open ’92. Tennis¬ 
kampioenschappen in Melbourne. 
Presentatie: Ulli Potofski. FILMS 


mmiiti min 


VIDEO 


RTL4 

12.30 Cosi come sei. Italiaans- 
Engelse film uit 1978 van Alber- 
to Lattuada. Tuinman wordt ver¬ 
liefd op meisje dat - naar later 
blijkt - hoogstwaarschijnlijk zijn 
eigen dochter is. Ze verlaat 
hem op dezelfde wijze als haar 
moeder destijds. Met Marcello 
Mastroianni en Nastassja Kins¬ 
ki. 

BBC 1 

15.15 They Won’t Believe Me. 
Amerikaanse film uit 1947 van 
Irving Pichel. Advocaat probeert 
naam van een door de politie 
vermoorde zwarte te zuiveren. 
Met Robert Young en Susan 
Hayward. 

BRT 1 

15.45 Grosse Freiheit Nr 7. 
Duitse film uit 1944 van Heimut 
Kautner werd destijds door Dr 
Goebbels verboden. Mooie rol 
van de befaamde Hans Albers. 


Hans Albers en Ilse Werner in ’Grosse Freiheit Nr 7’. (BRT 1 - 15.45 uur). 


Een aantal matrozen probeert 
hem over te halen weer eens 
op de boot te werken. Hij heeft 
echter teveel verplichtingen aan 
de wal. 

Super Channel 

23.00 Hoosier Schoolboy. Ame¬ 
rikaanse film uit 1937 van Wil- 


liam Nigh. Onderwijzeres redt 
jongen uit de handen van zijn 
drankzuchtige vader. Met Mic- 
key Rooney en Anne Nagel. 

BBC 1 

23.35 Compromising Positions. 
Amerikaanse film uit 1985 van 
Frank Perry. Vrouw wordt erg 


nieuwsgierig als er een tandarts 
is vermoord. Al snel blijkt dat hij 
een notoire rokkenjager was. 
Met Susan Sarandon (Thelrna 
& Louise’) en Raul Julia. 

RTL4 

1.40 Herhaling van 12.30 


België/TV 1 


14.30-15.30 School-tv: 14.30 Wereld¬ 
oriëntatie; 15.00 Nederlands. 

15.45 Grosse freiheit nr. 7. Duitse 
speelfilm uit 1944. Met: Hans Albers, 
Ilse Werner e.a. 

17.30 Mooi en meedogenloos. (The 
bold and the beautiful), Amerikaanse 
serie. Afl.337. 

17.55 Nieuws. 

18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 14. 

18.05 Liegebeest. Afl.3: Studeren. 

18.20 Het station. Gevarieerd kinder- 
magazine. Afl.20. 

18.35 Top Score. Spelprogramma. 

19.03 Buren. (Neighbours), 

19.25 Lotto/mededelingen. 

19.30 Journaal. 

20.00 Kwislijn. 

20.05 De drie wijzen. Quiz. 

20.40 Zeker weten? Talkshow. 

22.00 NV De Wereld. Reportagema- 
gazine met verhalen van mensen uit 
Vlaanderen en andere verre landen. 

22.30 Vandaag/Sport. 

22.55 De jaren van vreugde en ver¬ 
driet: 1940-1960. 13-delige docu¬ 
mentaire serie. Afl.2: Jaren van ver¬ 
schrikking. 

23.20-23.25 Coda. Saltarello, J.D. Ar- 
tot. Uitgevoerd door Rik Vercruysse, 
hoorn, en Katrien Verbeke, piano. 


18.55 Nieuws. 

19.00 School-tv: Aardrijkskunde. 

19.30 Het Capitool. (Capitol), Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.319. 

19.53 Benny Hill. Humor. 

20.00 Programma Vlaams-Nationale 
Omroep Stichting. 

20.30 National Geographic. Docu¬ 
mentaire serie. Vandaag: Egypte. De 
monumenten van het land dat 3000 
jaar lang de wereld inspireerde, drei¬ 
gen thans verloren te gaan. 

21.30 Journaal/Sport. 

22.00-23.30 Jonge Catharina. 

(Young Catharine), 2-delige Ameri¬ 
kaanse tv-film. Met: Julia Ormond, 
Venessa Redgrave, Maximillian 
Schell e.a. Afl. 1. 


SAT 1 


06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30 

■ Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse 
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05 
Love story. Amerikaanse melodrama 
uit 1970. 10.50 Shogun, Amerikaanse 
avonturenserie. 11.50 Glücksrad. 
Herh. 12.45 Tele-Börse. Tussendoor: 
SAT 1 Bliek. 13.35 Unter der Sonne 
Kaliforniens. Amerikaanse serie. 14.30 

■ Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse 
serie. Herh. 15.00 SAT 1 Bliek. 15.05 
Falcon Crest. Amerikaanse serie. 
16.00 Die Schone und das Biest, Ame¬ 
rikaanse fantasieserie. Herh. 17.00 
SAT 1 Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze! 
Spelshow. 18.15 Bingo. 18.45 Guten 
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad. 
20.05 WetterNews. 20.15 Die goldene 
Hitparade der Volksmusik, gepresen¬ 
teerd door Ramona Leifi. 21.15 Feuer- 
sturm. Amerikaanse serie. Herh. 23.30 
SAT 1 Bliek. 23.40 ■ Auf der Flucht. 
Amerikaanse misdaadserie. 00.35 Die 
Schone und das Biest, Amerikaanse 
fantasieserie. Herh. van 16.00 uur. 
01.30 Vorschau/Videotext 


Radio 1 

7.07 Echo-magazine (7 30 Nws. 
7.53-7.58 Woord onderweg). 9.05 
Van negen tot twaalf, met om 9.54 
Column; 10.05 M/V-magazine; 
11.05 Schone kunsten. 12.05 
Echo-magazine (12.30 Nws. 12.55 
Mededelingen t.b.v. land- en tuin¬ 
bouw). 13.35 Kruispunt 14.05 Ve- 
ronica nieuwsradio (17.30 Nws.). 
19.04 Veronica sportradio. 20.04 
Confrontatie. 21.04 Talk radio. 
22.53 De 1% regeling. 23.07 Met 
het oog op morgen. 0.02 De nacht 
klinkt anders 2.02 Geen tijd. 4.02 
Rock & Roel. 5.02-7.00 VARA's 
ochtendhumeur. 


Radio 2 

7.04 Sugar in the morning 
(7.04-7.10 en 8.04-8.20 AVRO Ra¬ 
diojournaal). 9.04 De muzikale 
fruitmand. 10.04 Ik zou wel eens 
willen weten. 10.30 Vrouw zijn. 
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 
13.30 Als mensen veranderen. 
13.54 EO-Metterdaad hulpverle¬ 
ning. 14.04 De Plantage, met om 
14.10 'T nut van het algemeen; 
14.43 De ja 2 z van Pete Felleman; 
15.04 Het spoor terug; 16.04 Ischa; 
16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na¬ 
bije westen; 18.04 Boeken; 19.04 
Passages, passanten; 20 04 Tim- 
boektoe. 21.00-07.00 Zie Radio 1. 


Radio 3 

6.02-24.00 VARA's Verrukkelijke 
Dinsdag. 6.02 Doorloper. 7.04 Ca- 
rola op de radio. 9.04 Denk aan 
Henk. 12.04 VARA's Steen & Been 
show. 14.04 Twee meter de lucht 
in. 16.04 Voorheen VARA's Jack- België/RTBF 1 12.10 Vacatures. 12.25 La fete a la 
maison. Herh. 13.00 Nws. 13.35 Les 
amants du tage, tv-film. 15.05 Le jardin 
extraordinaire. Herh. 15.35 Génies en 
herbe. Herh. 16.15 Clips. 16.30 Nouba 
nouba. 17.25 Duo d’enfer. 18.25 La fe¬ 
te dans la maison. 19.00 Ce soir. 19.22 
Lotto. 19.30 Journal. 20.05 Doublé 7. 

21.30 Inedits. 22.30 Noms de dieux. 

23.35 Nws. 23.55-24.00 Bourse. 


België/Télé 21 


15.45 Jazz a Liège: Act Big Band, doe. 

16.45 Barbarie et Indiens d'Amérique 
(1). Herh. 17.40 Nouba nouba. 18.30 
Alfred Hitchcock présente. 19.00 Radio 
21. 19.30 Journal. 20.00 Comment tuer 
votre femme, Amerikaanse speelfilm 
uit 1964. Met: Jack Lemmon, Virna Li- 
si, Terry Thomas e.a. 21.50 Bourse. 

22.25 Mefiez-vous de vos voisins. 
Herh. 00.00-00.25 Ce soir. 


TV 5 07.00 Nws. 07.40 Cursus Fr. 08.00 
Clin d’oeil. 08.05 Can nws. 08.20 Nws. 
08.30 Selection One world channel. 
08.55 Eurojournal. 09.55 Caractères. 

11.10 Alice. 11.50-11.55 Nws. 16.05 
Nws. 16.15 Enjeux/le point. (herh.). 

17.15 Magz culinaire. 17.40 Kim et Clip 
en Casimir. 17.55 Cursus Fr. 18.10 Le 
jeu des dictionnaires. 18.30 Nws. 18.50 
Clin d'oeil. 19.00 Le Canada sur deux 
roues. 19.30 Zw nws. 20.00 Envoyé 
spécial. 21.00 Nws. 21.30 Rhapsodie 
en jaune, tv-film. 23.00 Nws. 
23.20-00.20 Bouillon de culture. 


RAI UNO 


06.55 Ochtend/middagpr. 18.00 Flash. 
18.05 Occhio al biglietto. 18.15 Italia 
chiamo. 18.50 II mondo di Quark. 

19.40 Almanacco. 19.50 Che tempo fa. 
20.00 Telegiornale. 20.40 TG sette. 

21.45 Alta classe (1). 22.45 Linea not- 
te. 23.00 Alta classe (2). 00.00 Che 
tempo fa. 00.30 Oggi al parlamento. 
00.40 Mezzanotte e dintorni. 01.00 
DSE. 01.30 Linea notte. 01.45 La lun- 
ga corsa, film. 03.15 Bunker, film. 
04.45 Linea notte. 05.00 Fuorilegge, 
film. 05.45 Divertimenti. 06.05 Davinia. 


BBC 1 


07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news. 
10.05 Kilroy, discussie. 10.50 Hot 
chefs. 11.00 News. 11.05 Playdays, 
the playground stop. 11.25 Pingu, ani¬ 
matie. Afl.: Hello Pingu. (herh.). 11.35 
No kidding with Mike Smith, quiz. 12.00 
News. 12.05 Wildlife gems. Afl.: Climb 
every mountain. 12.30 People today, 
talkshow. (13.00 News). 13.20 Pebble 
Mill, talkshow. 14.00 News. 14.30 (TT) 
Neighbours, serie. 14.50 Going for 
gold, spel. 15.15 ■ They won’t believe 
me, speelfilm uit 1947. Met: Robert 
Young, Susan Hayward, Jane Greer, 
e.a. 16.50 Joshua Jones, serie. 17.00 
The new Yogi Bear Show, tekenfilm. 
Afl.: Biker bear. (herh.). 17.10 Night 
birds on Nantucket, serie. Afl.: Talking 
to penitence. 17.25 Fantastic max, se-, 
rie. Afl.: Ben the blackmailer. (herh.). 

17.35 Ipso facto. Afl.: Pressure. 18.00 
Newsround. 18.10 (TT) Grange Hill, 
serie. 18.35 (TT) Neighbours, serie, 
(herh.). 19.00 (TT) News. 20.00 Holi- 
day. 20.30 (TT) EastEnders, serie. 
21.00 (TT) Fall and rise of Reginald 
Perrin, serie. (herh.). 21.30 (TT) A 
question of sport, quiz. 22.00 (TT) 
News. 22.30 (TT) Spender, serie. Afl.: 
Fly by night. 23.25 Film ’92. 23.55 (TT) 
Buddy Buddy, speelfilm uit 1981. Met: 


Jack Lemmon, Walter Matthau, Paula 
Prentiss, e.a. 01.25-01.30 Weer. 


BBC 2 


09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin- 
ster. 09.30 Antiques at home, doe. 
(herh.). 10.00 School-tv. 11.00 Over 
the moon. Afl.: Letters. 11.15 School- 
tv. 11.40 Let's see. 12.00 School-tv. 

13.55 A way with numbers, serie. 

14.20 PC Pinkerton, serie. Afl.: Slipper, 
(herh.). 14.25 Fireman sam, serie. Afl.: 
Trevor’s training. 14.35 Bunyip, serie. 
Afl.: Banshee. (herh.). 14.40 Outlook. 
15.00 News. Aansl.: You and me, se¬ 
rie. (herh.). 15.15 In the garden, 
(herh.). 15.30 See Hear! (herh.). 16.00 
News. Aansl.: Westminster live. 16.50 
News. 17.00 Catchword, quiz. 17.30 A 
little piece of England, serie. 18.00 Be- 
hind the headlines. 18.30 (TT) Old gar¬ 
den, new gardener. (herh.). 19.00 
Uncle Tom’s Cabin, Amerikaanse 
speelfilm uit 1987. Met: Avery Brooks, 
Phylicia Rashad, Bruce Dern e.a. 

20.50 Learning to fail. Staying power. 
Dl.2. 21.30 Food and drink. 22.00 (TT) 
Quantum Leap, serie. Afl.: A portrait of 
Troian. 22.50 (TT) 40 minutes, doe. 
over slachtoffers van chemicaliën, 
(herh.). 23.30 Newsnight. 00.15 The 
Late show. 00.55 Behind the -headli¬ 
nes. 01.25-01.35 Weer. 


Sportnet 


08.00 Eurobics. 08.30 Rugby. 09.30 
Ijshockey. 10.30 Eurobics. 11.00 Voet¬ 
bal. 12.00 Basketbal. 13.30 Basketbal- 
14.00 Powersports. 15.00 Eurobics. 

15.30 Voetbal. 16.30 Pro boksen. 

17.30 Watersport. 18.00 Basketbal. 
19.00 Sp. voetbal., 19.30 Voetbal- 

21.30 Matchroom pro boksen. 23.00 
Voetbal. 00.00 Snooker classics. 


Eurosport 


09.00 Road to Albertville. 09.30 We¬ 
reldbeker Skiën. (herh.). 11.00 Euro- 
fun. 11.30 EK Basketball, (herh.)- 
13.00 Eurogoals. 14.00 Rally. (herh.). 

14.30 Wereldbeker Skiën, (herh.)- 
16.00 EK Rodelen. 17.00 Wereldbeker 
skispringen, (herh.). 18.00 EurogoalS- 
19.00 Road to Albertville. 19.30 WK 
IJsracen. (herh.). 20.30 Rallysport. 
21.00 Rally Parijs - Kaapstad, live. 

21.30 News. 22.00 Worstelen. 23.00 
Autoraces, (herh.). 00.00 Rally, (herh.)- 
00.30-01.00 News. 


Super Channel 


06.30 Market wrap. 06.40 Business in¬ 
siders. 07.05 Business view. 07.30 
Sports news. 07.35 News focus. 08.30 
Spiegel tv. 09.00 The mix. 09.30 Super 
shop. 10.00 Victory. 10.30 The mix- 

11.50 Music news. 12.00 Super shop- 

12.30 Hang loose. 13.00 Japan busi¬ 
ness today. 13.30 Survival. 14.00 AH 
mixed up. 14.50 Music news. 15.00 
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Music 
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy- 

19.30 Inside edition. 20.00 Prime sport- 
21.00 Science show. 21.30 Media Eu- 
rope. 22.00 World news. 22.30 Euro 
reports. 22.45 Market wrap up. 23.00 * 
Hoosier schoolboy, film. 00.15 Music 
news. 00.25 Blue night. 00.55 Wanted- 
01.55 Supershop. 02.25 The mix. 


MTV Europe 


07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report. 17.15 At th® 
movies. 17.30 News. 17.45 3 from 1- 
18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps today- 

19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Cokes- 
22.00 Greatest hits. 23.00 Report- 

23.15 At the movies. 23.30 News- 

23.45 3 from 1. 00.00 Post modern- 
01.00 Kristiane Backer. 03.00-07 .00 
Night videos. 09.45 Newsroom. 12.30 Business Mof' 
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry 
King. 16.00 World day. 17.30 Crier & 
Co. 20.00 World business tonight- 
21.00 The int. hour. 23.00 World busi¬ 
ness tonight. 23.30 Showbiz today- 
00.00 The world today. 01.00 MoneyH' 
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news- 
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today- 


I 


pot. 18.04 De avondspits. 19.04 
Dubbellisjes. 20.04 VARA's vuur¬ 
werk. 21.04 Popkrant. 22.04-24.00 
VARA's poppodium. 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen 
met Ralph Inbar (8.00 Nws.). 9.00 
Continu klassiek. 11.00 TROS con¬ 
certzaal: Symf Ork. van de BR met 
fluit en viool. 12.30 Nieuwe klassie¬ 
ke cd's. 13.00 Nws 13.02 De klas¬ 
sieke top 10. 13.30 Belcantorium. 
De opera's van Mozart: Die Zau- 
berflöte (b) 16.00 Het grote werk. 
17.00 Leger des Heilskwartier 
17.15 Muziek in vrije tijd: Siperkov 
Ensemble. 18.00 Nws. 18 02 Mu- 
ziekjournaal. 19.00 Orgelconcert. 
19.45 Barokmuziek: Combattimen- 
to Consort Amsterdam met hobo. 
20 00 Nws. 20.02 Het concert met 
20.02 Radio Kamerork. met piano; 
21.30 Symf. muz. uit Mexico (III). 
22 30-24.00 Schuim en as. 

Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. IKON: 8 30 IKON vroeg. 9.00 
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa¬ 
terstanden. RVU: 9.30 Kleur be¬ 
kennen. 10.00 De wereld zingt 
Gods lof 10.50 Tekst en uitleg. 
11.00 Studio 55. 12.00 Nws. 12.05 
Rondom het woord. 12.30 Middag- 
pauzedienst. 12 50 Lied van de 
week. 13.00 Nws. 13.10 De verdie¬ 
ping. 14.10 Dagvaardig. 14.30 
Ruimtevaart. 15.00 Radio Vrij¬ 
plaats. 16 00 NOS recht. INFOR¬ 
MATIE VAN DE RIJKSOVER¬ 
HEID: 17.35 Postbus 51 radio- 


radio J 


magazine. 17.55 Mededelingen en 
schippersberichten. 18.00 Nws. 

18.10 Relevant. P.P.: 18.20 Uitzen¬ 
ding van de RPF. 18 30 Vertel me 
wat. 18.40 Taal en teken. 19.00 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Turks. 19.30 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Marokkaans en 
het Berbers. 20.15 Nieuws en ac¬ 
tualiteitenrubriek in het Chinees. 
TELEAC: 20.30 Britse en Ameri¬ 
kaanse literatuur. 21.00 Kennissys¬ 
temen. 21.30 Russisch, taal en 
volk. 22 00-22.30 Integraal ma¬ 
nagement. 

Omroep Limburg 

7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over¬ 
name Radio 1 actualiteiten. 8.30 
Limburg op dinsdag. 9.00 Licht 
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs. 
12 00 Limburg Aktueel. 13.00 
Overname Radio 1 actualiteiten. 
17.00 Limburg Aktueel. 
18.00-18 30 Het podium. 

België/Radio 2 

06.00 Nieuws. 6.05 De Ochtend¬ 
ploeg. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 
8.00 Nieuws. 8.10 Soes met de 
raad van tante Kaat en de soesa- 
foon. 10.00 Nieuws. 10.03 Antilo¬ 
pe: open blik op het dagelijkse 
leven. 11.50 Het koekoeksnest. 
12.00 Radio 2 Regionaal. 13 00 
Nieuws. 13.10 Kjokoesen. 14.00 
De gewapende man met Belgische 
muziek. 17.00 Radio 2 Regionaal. 
18.00 Nieuws. 18.10 De Kaskra¬ 
kers. 20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws. 

22.10 Haverklap: voor studerende 
jongeren. 23.30-06.00 Nachtradio 
(Nieuws om 24.00 en 5.00 uur). 


België/BRF 

06.35 Radiofrühstück (7.15 Wun- 
schkasten; 8.30 agenda). 09.1° 
Musikexpress. 10.00 Gul AufgS' 
legt. 12.00 Musik bei Tisch (od 1 
12.00 en 12.15 agenda). 13.00 Fri- 
schauf, volksmuziek. 14.05 Musik' 
zeit heute: Orchesterklange au 5 
aller Welt. 15.00 NachmittagsstJ' 
dio. 16.05 Spotlight. 17.05 Oldiö' 
kiste. 18.10 BRF Aktuell. 18.40 
Musikjournal. 20.00-20.05 Nieuws. 


RTL Radio 

04.00 Frühschicht. Voor vroege vo¬ 
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch' 
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek 0 d 
actualiteiten. 12.00 RTL am Mittag- 
14.00 RTL Café. 1600 Feierfl- 
bend. 18.00 Classic Hits. 21.00 J« 
taime. 24.00-4.00 Die Radio- 
Nacht. 


WDR 4 

04.05 Radiowecker 6.00 Nieuws- 
6.05 Morgenmelodie. (8.00 
Nieuws). 9.05 Der Musikpaviljod 
(10.00 Nieuws). 12.00 Nieuws- 
12.05 Zur Sache. 12.07 Gut aufge- 
legt. 14.00 Nieuws. 14.05 Sach" 
wort Wirtschaft. 14.07 Auf de f 
Promenade 15.00 Café-Konzert- 
16.05 Heimatmelodie. 17.00 De f 
Tag um fünf. 17.07 Musikexpress 
(18.00 Nieuws; 19.00 Auf ein Wort: 
19.30 Ohrenbar, voor de kinderen)- 
20.00 Nieuws. 20.05 ZwischeO 
Broadway und Kudamm. 21.0® 
Musik zum traumen (22.00 
NieuwsO. 22.30-04.05 ARD-Nacht' 
express (elk heel uur nieuws). 
Dinsdag 14 januari 1992 • Pagina 9 
7 Meer moet dat niet zijn ? bij VARA en VTM 

Urbanus en Goedele 

^ ^ - I • Goedeh 

9 * J ® en Urbam 

in nieuwe tv-serie 


• Goedele Liekens 
en Urbanus: 
vanaf dinsdag 28 
januari in ons 
land wekelijks bij 
de VARA te zien. 
JX)OR PETER VAN DE KRA ATS 

LONDERZEEL - Urbanus 
ls terug, dit keer samen met 
Goedele Liekens en Wert¬ 
her van der Sarren. Het 
drietal Belgen was in Vlaan¬ 
deren eerder een groot suc¬ 
ces als het immer aanwezi¬ 
ge trio in de VTM-versie 
Wie ben ik? De quiz stopte 
op zijn hoogtepunt, en nu 
gangen de drie de idioot uit 
In de comedyserie Meer 
Oioet dat niet zijn (Mmdnz, 
Ooemen de makers het pro¬ 
gramma gemakshalve). De 
c o-produktie van de VARA 
de Belgische commercië¬ 
le zender VTM brengt ’een 
half uur spetterende en 
Oooit geziene beelden’ uit 
de catacomben van de 
Vlaamse Televisie Maat¬ 
schappij te Londerzeel bij 
Brussel. 'Meer moet dat niet 
^ijn’ is al enige tijd bij de 
vTM te zien, maar de serie 
Wordt op dinsdag 28 januari 
0r b tien over acht voor het 
eerst door de VARA op de 
huis gebracht. 

»We hebben onze uiterste best 
| e daan om Mmdnz ook voor de 
j^ederlanders verstaanbaar te 
houden,” vertelt Urbanus, de 
grappigste Vlaming van heel 
j^olgië. Maar hij is net als zijn 
kompanen Werther van der Sar¬ 
jan, de nieuwste Vlaming, en 
|^oedele Liekens, de mooiste 
Vlaamse, zeer rap van tong. Een 
Cu rsus 'Vlaams voor de kijkers’ 
2 °ü voorafgaande aan de serie 
geen slecht idee zijn geweest. 

»Een paar jaar geleden was ik 
Voel beter op de hoogte van wel- 
woorden voor de Nederlan¬ 
ders niet te verstaan waren. Maar 
!* ben ook al twee jaar niet meer 
* n Nederland geweest. Het zou 
dus best kunnen dat ik wat 
yaamser ben geworden,” gaat 
'j’rbanus verder. „Maar ik denk 
dat we er de allerscherpste hoek¬ 
ss toch wel afgehaald hebben. 
e * r zitten misschien nog wel 
bukken in die de Nederlanders 
h!et helemaal kunnen volgen, 
h^aar ja, dat hebben wij ook als # Vanaf februari komt Si- 
mone Wiegel de gelederen van 
Service Salon versterken. Gezamenlijk magazine moet nog groeien 

Service Salon als 
Vuist’ tegen RTL4 


we naar ’julhe’ Freek de Jonge 
zitten te luisteren.” 

Aflevering één levert zeker een 
plezant half uurtje televisie op, 
maar Mmdnz komt pas echt op 
gang als de serie wat gevorderd 
is. „Toen zijn we, de co-scenario- 
schrijver Karei Vereertbruggen 
en ik, denk ik pas echt op gang 
gekomen,” vertelt Urbanus. „Je 
moet eerst een goed concept vin¬ 
den, dan pas begint het te lo¬ 
pen.” 

Oskaar 

Mmdnz is een razendsnel pro¬ 
gramma. In hoog tempo wisse¬ 
len sketches, grappen en wijze 
spreuken elkaar af. Een aantal fi¬ 
guren èn items keert iedere afle¬ 
vering weer terug. Goedele gaat 
bij voorbeeld iedere week een 


keer op bezoek bij bakker-krui- 
denier Oskaar (Urbanus). Urba¬ 
nus brengt, verkleed als de strip- 
Urbanus in een te grote rode kor¬ 
te broek, iedere keer een aantal 
visule grappen. „Mijn moeder 
heeft die broek expres wat te 
groot gemaakt. Als ik dan een 
erectie krijg, kom ik niet zo on¬ 
der spanning te staan.” 

Samen met Werther van der Sar¬ 
ren, van origine toneelspeler, 
verhaalt Urbanus ook iedere 
week over de lotgevallen van 
Klein Duimpje. Die verhaaltjes 
gaan in een extreem hoog tempo 
over het scherm. „Die verhaal¬ 
tjes hadden we veel te lang ge¬ 
maakt,” zegt Van der Sarren. 
„We dachten eerst dat het pro¬ 
gramma dertig minuten mocht 
duren. We hebben de scènes dus 
maar gewoon versneld.” 


Bij Meer moet dat niet zijn ko¬ 
men de Urbanus-fans zeer zeker 
aan hun trekken. Het is zijn 
show en dus ook zijn humor. 

Van der Sarre is met zijn zeer 
forse omvang („Hij is een typi¬ 
sche Chippendale,” zegt Goede¬ 
le) een perfect slapstick-maatje 
voor de Vlaamse komiek. En als 
zij elkaar uitschelden kan zelfs 
de best gebekte Nederlander 
daar nog wat van opsteken. 

Kostuums 

Voor de twaalf afleveringen zijn 
zestig opnamedagen uitgetrok¬ 
ken, vijf per uitzending. In som¬ 
mige afleveringen zijn meer dan 
zestig kostuums te zien. Er zijn 
in totaal 120 verschillende de¬ 
cors gemaakt. Mmdnz maakt 
gebruik van heel fraaie, opval¬ 


lende decors. Het zijn allemaal 
getekende striplandschappen. 

„Het figuurtje dat ik speel, het 
mannetje met de grote, rode 
broek uit de Urbanusstrip, past 
daar uitstekend in,” zegt de ko¬ 
miek. „Ik vond het daarom wel 
een goed idee de scenes in een 
stripdecor te spelen.” 

De onweerstaanbare humor van 
Urbanus maakt dat Mmdnz voor 
een heel plezant half uurtje zorgt 
dat beslist veel kijkers zal trek¬ 
ken. De eerste aflevering die de 
VTM uitzond moest het opne¬ 
men tegen een nieuwe komische 
serie van de BRT, maar trok toch 
1,2 miljoen kijkers, bijna de helft 
van het totaal aantal Vlamingen 
dat kan kijken. En de makers 
vinden de eerste aflevering nog 
niet eens de beste. 


Van onze rtv-redactie 

AMSTERDAM - „Dit is een 
vuist tegen RTL4 en een signaal 
naar politiek Den Haag om te la¬ 
ten zien dat de omroepen wel 
degelijk bereid zijn tot samen¬ 
werking.” Zo omschrijft Anneke 
Krijnen, manager informatieve 
programma’s bij de AVRO, het 
nieuwe middagprogramma Ser¬ 
vice Salon dat door AVRO, KRO 
en NCRV gezamenlijk werd be¬ 
dacht. In de nieuwe opzet heb¬ 
ben we inmiddels een weekje 
Service Salon achter de rug. 

„Dit is het eerste programma dat 
gemaakt wordt door drie omroe¬ 
pen gezamenlijk. Er is maar één 
redactie en één eindredactie en 
we gebruiken geen omroepna- 
men. Een historisch moment.” 
stelt Krijnen met nadruk. „Maar 
ook historisch wat betreft de ho¬ 
rizontale programmering. We 
zenden vier dagen per week op 
hetzelfde tijdstip uit. Alleen de 
dinsdag is voor ons een zwart 
gat.” Die dag is vast in EO-han- 
den en de omroep is volgens 
Krijnen niet benaderd om aan de 


gezamenlijkheid deel te nemen. 

Vanaf mei 1991 zijn AVRO, KRO 
en NCRV bezig geweest met de 
voorbereiding van het nieuwe 
programma met de vertrouwde 
naam. „Daarvoor hebben we de 
beste elementen uit het oude 
Service Salon en Kanaal 1 sa¬ 
mengevoegd.” Zo hoeven de kij¬ 
kers het bijvoorbeid ook nu met 
zonder Klazien uit Zalk te stel¬ 
len. 

Snelheid 

De presentatie van Service Salon 
is in handen van Mieke Lamers 
(KRO). Karin de Groot (NCRV), 
Amanda Spoel (AVRO), Tineke 
de Groot (AVRO) en Patrick van 
Mil (NCRV). Vanaf februari 
komt Simone Wiegel (AVRO) de 
gelederen versterken. De dage¬ 
lijkse uitzendingen maken het 
volgens Krijnen mogelijk om 
versterkt op de actualteit in te 
spelen. „Per uitzending zullen 
ongeveer zestien onderwerpen 
de revue passeren. Snelheid is 
dus van belang, maar we zullen 
de diepgang zeker niet uit het 
oog verliezen.” 


Thriller rond Gorbatsjov 

HILVERSUM - Het zit de TROS niet mee met de programmering 
van Red King, White Kmght, een politieke thriller rond de voormali¬ 
ge Sovjetpresident Gorbatsjov. Tot twee keer toe werd de omroep 
door de actualiteit ingehaald. 

In augustus vorig jaar programmeerde de TROS een spannende film 
die een mogelijke moord op Gorbatsjov tot onderwerp heeft. Een 
KGB-spion is zo ontdaan over de door Gorbatsjov veroorzaakte poli¬ 
tieke omwentelingen, dat hij een moordplan beraamt dat een eind 
moet maken aan de nieuwe, vreedzame betrekkingen tussen Oost en 
West. De mislukte couppoging in de voormalige Sovjetunie was 
toentertijd aanleiding voor de TROS om de film uit het zendschema 
te schrappen. Nu staat de film geprogrammeerd voor aanstaande 
vrijdag, een paar weken nadat Gorbatsjov is afgetreden als presi¬ 
dent... Tv-testbeeld nu te huur voor bedrijfsjournaal 


DOORSTELLA LEENDERS 

DEN HAAG - Het testbeeld is te huur. Iedereen die iets op 
televisie wil uitzenden, kan dat doen tijdens de zogenaam¬ 
de ’restzendtijd’ op Nederland 1, 2 en 3. Die zendtijd — per 
week 150 uur - wordt verhuurd door de Pressline Stich¬ 
ting, die van het ministerie van WVC een zendmachtiging 
heeft gekregen voor vijf jaar. ® Van Kooten en De Bie willen meteen op het laatste 
n ieuws uit het Journaal reageren. De STER , vanaf februa- 
Tl ook op zondag, komt nu na hun ’Keek op de Week'. 

STER buigt voor 
creativiteit 
Keek op de Week 


_ Van o nze rtv-redactie 

Beerlen - Reclameblokken 
Jylen in de toekomst het ’sa- 
u envv erkingsverband’ tussen 
e t NOS-Journaal en Keek op 
e Week niet verstoren. 

Bé VPRO heeft tijdens infor- 
atieve gesprekken over de 
Voering van reclame op zon- 
e a g de STER laten weten dat 
blok tussen die twee pro- 
n ani ma’s hinderlijk is, omdat 
ar» Kooten en De Bie altijd op 
e t laatste nieuws reageren. 

‘STER heeft alle begrip voor 
v et .verzoek en zegt de creatie¬ 
fs invulling van het program- 
a niet in de weg te willen 
^an. Besloten is om nu na 
bUiT °P de Week een reclame- 
°k van vijf minuten te pro¬ 
grammeren. 


februari ingevoerd, de dag dat 
Keek op de Week terug is van 
kerstreces. Na 5 april, als Keek 
op de Week met zomervakan¬ 
tie gaat, wordt deze afwijkende 
programmering van de STER 
opgeheven en wordt het Jour¬ 
naal op Nederland 2 wel ge¬ 
volgd door een reclameblok. 


Het is niet zo dat heel Nederland 
van deze programma’s kan mee¬ 
genieten, want voor de ont¬ 
vangst is een decodeerapparaat 
nodig- Aangezien een uitzending 
van een uur in totaal rond de 
50.000 gulden kost, zullen voor¬ 
namelijk grote ondernemingen 
geïnteresseerd zijn in deze vorm 
van abonnee-TV. 

Het eerste bedrijf dat zich voor 
’DM Abonnee TV’ heeft aange¬ 
meld, is de KLM. (DM staat voor 
'Direct Marketing’.) Bij wijze van 
proef wil de nationale lucht¬ 
vaartmaatschappij vanaf maart 
voor een klein deel van haar 
werknemers elke zaterdagoch¬ 
tend een bedrijfsvideojournaal 
gaan uitzenden. Zij krijgen een 
'decoder’ thuis waarmee het sig¬ 
naal van het videojournaal wordt 
losgernaakt van het testbeeld en 
de bedrijfsuitzending zichtbaar 
wordt. De rest van Nederland 
blijft op zaterdagochtend het 
testbeeld zien. 

Voor de verkoop van zendtijd 
heeft de Stichting Pressline het 
bedrijf Medialmpact Europe 
(MIE) in de arm genomen. Half 


november is men begonnen met 
het werven van klanten. Tot nu 
toe met weinig resultaat. Dirk 
Jan Meijer, verantwoordelijk 
voor het algemene beleid van 
MIE: „Bedrijven reagerend erg 
afwachtend, conservatief. Zij 
moeten eerst bekijken of het wel 
past binnen hun beleid.” Hij is in 
ieder geval optimistisch: „Ik 
weet dat veel bestuurders op 
zoek zijn naar nieuwe vormen 
van elektronische média.” 

Een uur DM Abonnee TV kost 
ongeveer 20.000 gulden. De pro- 
duktiekosten zijn hier nog niet 
bij inbegrepen. Afhankelijk van 
het soort programma schommelt 
het totaalbedrag voor een uitzen¬ 
ding van een uur rond een halve 
ton. Per decoder, die overigens 
door Pressline zelf is ontwik¬ 
keld, betaalt de klant een eenma¬ 
lig bedrag van honderd gulden. 
En het abonnementsgeld be¬ 
draagt 25 gulden per kijker per 
jaar. 

Om de kosten te drukken, mo¬ 
gen klanten per uur negen minu¬ 
ten reclame uitzenden. Dit is 
sinds kort mogelijk op grond 


• Via het testbeeld va?i de Nederlandse tv start de KLM in 
maart als eerste op zaterdagochtend met een bedrijfsvideo¬ 
journaal. Kosten: 50.000 gulden per uur. 


van de wet op de commerciële 
televisie. Van de reclame¬ 
opbrengst gaat de helft naar de 
Pressline Stichting. De tarieven 
van de reclametijd worden geba¬ 
seerd op de tarieven van de 
STER en RTL4. 

Consumentenbond 

De meeste bedrijven en instellin¬ 
gen die een bedrijfsjournaal heb¬ 
ben, verspreiden ze door video¬ 


banden rond te sturen. Bij de 
Rabobank bijvoorbeeld gaan 
elke woensdagochtend een paar 
auto’s op pad, om de videoban¬ 
den met het wekelijkse journaal 
naar de 800 filialen te brengen. 
Meijer vindt het grote voordeel 
van DM Abonnee TV boven de 
videobanden dat het actueler is. 

Anderhalf jaar geleden heeft de 
Rabobank bij wijze van proef 
geëxperimenteerd met satelliet- 


NOS overweegt geding tegen zondagskrant 


l eclam 


e op zondag wordt op 2 


Van onze rtv-redactie 

- f •• — — 

HILVERSUM - De NOS tracht 
door een kort geding te voorko¬ 
men dat de Krant op Zondag op 
2 februari start met een eigen tv- 
gids. Volgens uitgever Pieter 
Storms van de Krant op Zondag 
werd er bij dat bedrijf wel reke¬ 
ning gehouden met een kort ge¬ 
ding, maar hij noemt het verras¬ 
send dat de NOS het geding nu 


al wil aanspannen nog voor de 
eerste tv-gids is verschenen. 

De NOS beroept zich volgens 
Storms op Voorgenomen weder¬ 
rechtelijkheid’ en wil daarmee 
voorkomen dat er ook maar één 
exemplaar van de TV Krant op 
Zondag van de persen rolt. Eer¬ 
der heeft de NOS de Krant op 
Zondag verzocht een schriftelij¬ 
ke reactie te geven op het stand¬ 
punt van de NOS dat de tv-gids 


juridisch niet door de beugel 
kan. Toen er gistermiddag bij de 
NOS niet zo’n reactie binnen 
was, is besloten tot het geding. 
Volgens Pieter Storms is zijn be¬ 
drijf er klaar voor om op 2 fe¬ 
bruari met de gids voor pro¬ 
grammagegevens voor een hele 
week te starten. Tot dusverre 
mogen alleen de tv-gidsen van 
de publieke omroepen gegevens 
over een langere periode publi¬ 


ceren. Dagbladen mogen slechts 
de gegevens van de eerstkomen¬ 
de 24 uur publiceren. De NOS 
wil de gids van de Krant op Zon¬ 
dag voorkomen, omdat de pro¬ 
grammabladen een belangrijke 
bron van inkomsten vormen 
voor de publieke omroep. Vol¬ 
gens de NOS begaat de zondags¬ 
krant met publikatie van de 
gegevens een 'onrechtmatige 
daad’. Complicatie hierbij is dat 


die onrechtmatige daad nog met 
is uitgevoerd, maar alleen maar 
nog maar in voorbereiding is. 
Pieter Storms blijft ervan over¬ 
tuigd dat de Krant op Zondag 
het geding wint. „Anders waren 
we hier niet aan begonnen.” 

\ 

De Krant op Zondag heeft in¬ 
middels een proefnummer het 
licht doen zien van deze nieuwe 
tv-gids. 


verbindingen tussen 40 banken. 
Toen kregen de werknemers 
iedere dag een journaal doorge¬ 
straald via een schotel op het 
dak. Het bedrijf dat hierin is ge¬ 
specialiseerd is een dochter¬ 
onderneming van PTT Telecom: 
Satelite Business TV in Almere. 

Woordvoerder P. Munk-Mortier 
van de Rabobank: „Het experi¬ 
ment is goed bevallen. Wij weten 
alleen nog met of wij overgaan 
op een dagelijks bedrijfsjour¬ 
naal. Zo met, dan wordt het kie¬ 
zen tussen de sateliet en de vi¬ 
deobanden.” Hij is met erg te 
spreken over DM Abonnee TV: 
„Het decodeersysteem van Pres- 
sline is niet waterdicht. Je kunt 
er gemakkelijker op inbreken 
dan op het digitale systeem van 
een satelietverbmding. En uit¬ 
zenden via de satelliet is aanzien¬ 
lijk goedkoper." 

In maart begint de KLM met DM 
Abonnee TV. Het enige pro¬ 
bleem voor de Pressline Stich¬ 
ting en MIE is, dat er nog met de 
kabelexploitanten onderhandeld 
moet worden over de prijs voor 
het gebruiken van de kabel. 

Meijer hoopt dat er dit jaar nog 
veel grote klanten worden bin- 
nengehaald. Hij denkt vooral aan 
warenhuizen, postorderbedrij¬ 
ven, verzekeraars en organisaties 
als bijvoorbeeld de Consumen¬ 
tenbond. Instellingen dus, waar 
veel kijkers op aangesloten kun¬ 
nen worden. Hij acht het met 
uitgesloten dat er in de toekomst 
ook bedrijven met elkaar op één 
net kunnen komen. Instellingen 
die elkaar niet 'bijten', zoals een 
warenhuis en een werkgeversor¬ 
ganisatie. 

Ondertussen houdt de Presshne 
Stichting zich bezig met haar 
doelstelling: 'de verspreiding 
van cultuur en informatie in de 
ruimste zin des woords'. De op¬ 
brengst van DM Abonnee TV 
wordt door de stichting aange¬ 
wend voor verschillende projec¬ 
ten, die aangeboden kunnen 
worden aan scholen. Zo is Pres- 
sline nu bezig met een onder¬ 
zoek naar het zelfbeeld van etni¬ 
sche minderheden. Deze projec¬ 
ten hebben vooralsnog niets te 
maken met DM Abonnee TV. 

Limburgs Dagblad 


t 


=••: • jrrr^-iHh!::' inssisi-a^^iaitnüsiasiübn. J 


niWP^i^ •;• H^jj &j!{ 


Griekse Sex 

Lisa drink z. om 5Ó cpm 

06-320.325.55 


Sexlijn 10 

Ö n ew a w n ? 06-320.320.10 
Pe Jongste 06320.321.10 
tetondbnafr 06-320.323.10 
Sok Bok 06-320325.30 
M4tB 06320.320.50 
CaNne 069639?? 50 cpm. 


nu en live 

Êen boot vol h wé s exptezief 
N| samen in aan span nuje 
50 ct pén 06 

320.330.74 

1 .. - 


Thais meisje 

wijou beter Isran kennen 
via een Nve sexgesprek. 
06-320330.06 - 50 ct (Vm 


VM ja voer dominante 
vrouwen 50 ct prtn 

06-320.332.32 

DaI Ia m ftocfcosna 
DM Jv MlWowW 


Donkern vrouw 0696.40 
Zapp Sex 0696.92 
Harde praal 06-96.91 
Uwe met mij? 0695.06 
- Vdte vrouwen 06-96.94 

j Kort en lekker ’ 

' - 50 ct p/m 


‘ Hwr mond stond wagenwjd 
. open Ze zakte door haar 
hntoén. 50 ct pmi 0696.46 

Op z’n trans! ke oeraffineerd) 50 ct o/m 

! 06-320.320.38 


Qriafcs Stendto* Ze bukte! 
Zonder slpje over de tafel! 

06-320.320.62 

50 ct p/m 


Be ben een sexy donkere 
wouw. al wat ouder. 50 cpm 

'06-320.320.91 


Lady B 

- 50 d p/m 06320.324.68 
M ééste r es . Lekker ruig} 
meteen P-hoker.' 


'V'^Tópex- 

• 4 handen vut 50 ct p/m 

06-320.325.25 


Iwte jonQöos Q6An tot 
> h 0 t uünrsta 


Qub 06- 
Special êèxf 

Draai eerst 06320.320 
EN DAN VOOR 

SM 25 

onder d anig, ze doet wat je 
. wik 

Hetero 26 

onze meisjes zijn overal 
voor in 

Lesbisch 45 

mm meisjes onder efcaar 

Meesteres 46 

Schiet opl Ze zit te wachten 

Lolita 47 

:ondeugend 

Héérlijk live 48 

Sexen Sve opgenomen 

Meegenieten 60 

De spannendste sex 50 cpm 


Gratis 

real live gesprek 

0,50 p.m. 06 

320.330.62 

Met beekttetofoon kunt u 
onze meiden ook ztonl 

van ome 06 . dus goed. 


Tessa is zo'n lekker 

meisje 

06320*328*88 - 50 ct p/m 


Gezocht: Onderdanige boys 
en strenge mannén. Bet nu 

S.M. voor twee 

06-320.329.99- 50 d p/m 


Monique 

Ze trilt van sexgenot 
Bel 0695.30 - 50 ct 


Zoek j| snel sexkontakt?? 

Tippellijn 

06320.330.79 - 50 ct p/m 


Zoek je een hete boy? 

Gay Dating 

06320.330.95 - 50 Ct p/m 


« T /m 


llWeg met die onzekerheid!! 
Onze partnertest helpt, bij 
twijfel aan de trouw van uw : 

partner. Niet alleen de 
schuldvraag, veeleer voor¬ 
komt U zo ongegrond 

wantrouwen 

069588 50 ct p/m 


Homo-Jongens 

Hoor ze lekker tekeer gaan 
06320*330*88 - 50 ct p/m 60- 


100 hete meisjes zoeken 

Sexkontakt 

06320*326*66 - 50 d p/m 


Blonde Natasja 

doet het met 2 buurjongens 
06-320*327*77 - 50 d p/m 


Gewillige 

dames zoeken ’n slippertje. 
06320.328.00 - 50 ct p/m 


Hete meisjes 

zoeken allemaal sexkontakt 
06320*320*36 - 50 Ct Liberia 

Veel nieuwe meisjes aanw. 

Voor een perfect. 

3 x 1aH-in prijs. 
Measeikerweg 24,300 m. 
v.a. A2 richting Susteren. 
Tel. 04499-4346. 
Maandag - dinsdag en don¬ 
derdag 12.00 - 2.00 uur. 
Woensdag en vrijdag 
12.0618.00 uur. 


Privé 

HEERLEN CENTRUM 
Tel. 046714707. 


Vera 

Privé, tel. 04754-85818. 


Privé en escort 

Tel. 046720916, ook zon- 
_en feestdagen 


Kent u de meisjes van 

Lydia 

t is fjjrv goed en...discreet 
046749662. Meisje gevr - f 


Privé Brigitte 

>et. 046232069 of 212570 


Volslanke 

j. vrouw ontv. privé va. 10 u. 


Dave’s Privéclub Arnorosso 

it Angeta, Michelle, Deborah, Samantha, Meianie en 
NIEUW NIEUW:.Tamara, Jolanda qn Christien. 
Rjjksweg Zuid 105, Geieen, Tel, 046756335 


Club Mirabelle 
Club Nirwana 


Escort yoor iedereen die 
door één leuke boy verwent 
WiT worden. Tel. 04756 
27218. Tevens jongen en 


Sexkontakt 

Wie zoekt er ’n ondeug 
avontuurtje met ’n mete 
Vele mefef« zoeken si 


- : Homo Live 


: Mc ben Romy 

* tty ^ — _•--* ^ 

, lp rnf oMn BB nOnWiQ JO 

> kan zton of horen en doe 
Atüjd succes 

Zoek j) een leuke vriend of 
vriendin? AfsproekHjn 
06-320.320.33 - 50 d p/m 


Sexalspraakje 

Vraag naar haar telnu m mer 
06320.320.44 - 50 ct p/m 


Hete meiden zjpiop zoek 

*Pomo Dating* 

06320*321*44 - 50d p/m 


Bisex kontaktlijn 

Ook trio-sexkontakt 
06320.325.01 > 50ctp/m 


Bekend van tv en faanm 
Niet goed, geld terug-gaiantie Lp.v. luchtkastelenl!! 
Geen praatjes, maar gaatjes!! Eptófjhe#%f m op verzoek! 
Klant-koning-service!! Meiden dte&én df jbp, W#en staant! 
Allee geheel vrjbüjvend in ongèdwbngénéfeer. 

Open van 22.00 tot pik 06.00 uur. \- r '‘ 

ESCORT 045-4Z?120/463323 j 

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrad®.’ Tel. 045^427120 4 
Nieuwstraat 147, Kerkrede. TeMM6463323. 


SEX zoals SEX bedoeld tel 

** Riversidedub 

A2, afslag Echt, Ohé en Laak D$c 2, Oh* en 
100 mtr. voorbij camping de Maastorp. Gpert van 
t/m vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur.Crectocarcte < 
Tevens vragen wü assistentes. TeL 047561 


Door 1 of 2 nieuwe leuke jonge meisjes totale 

Ontspanningsmassage 

Eens geweest, je blijft echt komen!!! 046353489. Sex voor twéé 

f ht- 1 WnnÉnlrt inAi f.iLLm 

uraKt Kon*aw fnoc fweiOöf!, 
vrouwtjes en stoeten hete 

kndtenn.<i f»-..'* 
• 09320327.78 50 d 


De Wiptijn 

3 AfNVv BH dBXBn 

■» . * 069S56 ■ ^ p V' 

DeWipkrant 


Bel gratis 

Le nto vo or e en sexgesprek . 
Bestel jn|n CBssBQBbflnct 

06320324.96 - 50 


Adressen 

van dames prfcé, ctobe 'en 
escorts, de dames vért o é o o 
je zetf wat ze te bieden heb¬ 
ben en geven ook hun «riroa 
en tel nr. 069635 <50 


Buro Venus 

voor ai uw privé-adrès. tev. 


Peggy/Privé en 
Escort 

Ma-vr. 11.0622.30 uur wb. 
tot 19.00 uur. 046374393. 
oon! 

Stichting'Gokidhinder 
vinden van Mn optawing voor 
vormen van lawaai m>«n om t 
NSG.'föstbu* 381, v ‘ 

3*4* Ai om. . - 
Dinsdag 14 januari 1992 • Pagi 

m-mm v' ' •' f 

• 'r.. ; . V, V 


e rente van nu, 
• >■ 'k. 
msmamSm 


5 jaar lang dezelfde hoge rente. ^ ypor hele 

Spaarder^ grijp riu uw kans, want de rente is op joopBjd ji^w eet dus ook j^édes öj> welk 

dit moment- hoog. - En: met het Rentevast v ^ ^ ^ 4 .. v - 

Sp^arplan blijft d^ rènte even hoQfe,, %,[• <iesgewenst• het 
Gedurende tb hele looptijd Zaligt uiiaar keuste veiyeKerien tégen het ' "W 

3 of 5 jaayaMiwiiy>^ U 1 ^ It hieivoor sledit6 ,een 

van respec^«3|jk' of 7 */ 4 %V : ^ 7 premie. . 1 *rentevrij*igj^yoorbe^^ 

D.t is als u |Sg%5 maamst i keroner&nVih het tóitevast 


van oe . vaste hoge rente gedtuehde de gehele 

Of voor het opbouwen van een aasdige ■> t f 1 i 157* 

bijvoorbeeld aUde pensioengereAtigde leeftijd ‘ 0 ^^ 

nadert - Automatisch sparen met een vak bedrag per 

Kortom: het Rentevast Spaarplan helpt u, maand. V> 

^rde h^e v^m^uwdöelgoinaldceig-4 4 S pamnvooru2elfofVoorienM n d»rt^i»j- 
ker te bjeUce^óVendfen spaart u b„na .. voorbeelduw (klein-)tóhderèn. -5 . 

S M^ ^Sjdb^^".7?7^-Tlissentijdsbpnemen of vepmderen van het 
rekening tor hrtfeentevast Spaarplan ^^^&^®dlgteytó<tóen.' 

Het vaste bedrag dat u 3 of 5 jaar lanfc " Open nu eeé' Rentevast ^Spaarplan eft 
maandelijks spaart, moet ten minste f 50,^jfe' 1 j van de hpge , 7 ^ ^ * 

en mag (in vedvouden van (25,-) niethbj^li. Voor ntëef irimrmatie. befit u van-harte’ 
zijn dan f 1.000,-per maand. v ? Welkom bij de karitóreh Van de SN^bank! 

SNS» bank s , -'-’ 

. . : ' Wedoen’trtMbe^Jak'&ed. 


Bü beschikking <Ld. 19 der 
t99t van de arron- 


t is de heer G 


cLstfe fe Sittard aan dé 
'* “3;, benoond tot 

bewindvoer¬ 


der over Pfetre o ena Maria 
laWrii^rua^, geboren te 
Beek (L) op 10 oktober 
1920, wonende te 6171 EN 
Stein aan het Wilhelmlha- 
piein no 9, giet bepaling, 


lÉtEXMENGARMOTE 


Boekhouden 


NIMA-A ; HM* IMr 181 ,- 196 ,- v 22 *- 

! 2 tM*- 20 *- 302 ,- 325 ^ Wf 

M < - mr: « 0 ,- 62 ** 61 *- 

; 7 * 99 * «*- V 90 *- 97 *r - 114 *-, 

«OjOQ*- « 3 *r 12 


Fin-incieringskantoor r\nr?nr 

f\\ ij r Ji M Dage’ijks van 9 tot 21 uur 
Schanerweg 108 Maastricht 

Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoonsti r o r 'k 
Te! 045-225009 


MfeÉÉM 


L'C van o? ried. v'er. van Francienras Adv ! seurs nvf. 30 iaar financienrqs-ervanna 


—dat met betrek 

_^ tot de ondeHoewkidge- 

atelde goederen niet zonder 
medewerking van de be¬ 
windvoerder daden* van 
beheer én beschikking 
kunnen worden 0 verricht 
en, dat de schulden die de 


i*TTT» rr, i f T» f3 


deze publicatie mocht ma¬ 
ken, niet op de : onderbe- 
windgesteldè goederen 
kunnen worden verhaakLr. 
Mr. L. Jansen, 
advocaat en ixrocureur, 
Mauritslaan 8b, - 

«161 HV Geleen . 


io i :.c:; ► 


Assistent Controller 


Statistisch Assistent 


L00NADMNSTRATHJR 


Management Assistent 
PraktijkdipiOma 


Belastingrtvt . ,.r ! 


52Ö440(Venk)) en 046 
599559 (Sittard) of 
«cnqvcngBnwoonKr. 
5000 VB TUbug of u 
bezoekt een vaé de 


Yf ; > c i T : 11 

i>_i li..V- 1 tr^ff v i 1 -t« • 

k i 


1 1 ■ \t r - 
li) * i y :é: 


* ;.k- «. 
GSES 


D ti WM iOfli9choolK>lwM^L>9(gwQwitftoof 2b whil<Mid9Wf|iond9f<iiitioi|Éi¥Bi 

mdtorAuMai jMg jdwj ; m w agÉ g ij to*; m r w u vt4»to«p4i limét m 
Limburgs f 1 ƒ 

agblad voor 


ostelijk 


ui 


Dinsdag 14 januari 1992 • Pagina 11 


JET LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN. 

* H EF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5, TEL 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, 
^RKT 42, TEL 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81. TEL. 045-256363; 1 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Verzekeringsagent 
H Janssens in Brunssum krijgt 
2 es weken de tijd om polissen te 
overhandigen aan kantonrechter 
Oir Freyters waaruit moet blij¬ 
ken dat twee van zijn Marok¬ 
kaanse cliënten een autoverzeke¬ 
ring hebben afgesloten. 

He auto’s van de verdachten, S. 
uit Hoensbroek en K. uit Roer¬ 
bond, werden 'geflitst’ door de 
Rijksdienst van het Wegverkeer 
e n daaruit bleek dat zij niet ver¬ 
zekerd waren. 

Heide personen beweerden dat 
zij de premies keurig hadden be¬ 
taald aan de tussenpersoon. De 
Hoermondse kon het enige, gel- 


Prernie keurig betaald, maar geen poli’s 

V erzekeringsagent 
raakt in opspraak 


dige bewijs (een polis) echter 
niet overhandigen. 

Advocaat Moonen: „Zij heeft al¬ 
leen een nota, die door Janssens 
is ondertekend, bewaard. Een 
polis is er echter niet. Eigenlijk 
logisch als blijkt dat er nooit een 
verzekering is afgesloten. Ik heb 
de tussenpersoon twee brieven 
gestuurd, maar hij reageerde 


nooit. Daarna heb ik een brief 
geschreven aan de verzekerings¬ 
maatschappij waarin ik om op¬ 
heldering vroeg. Ik kreeg een 
schrijven terug waarin de maat¬ 
schappij meedeelt dat er nooit 
een verzekering is afgesloten. Ik 
zou het geld van mijn cliënt moe¬ 
ten terugvorderen via Janssens.” 
Janssens gaf toe dat hij niet op 


de brieven had gereageerd: „ik 
krijg zoveel post elke dag, ik ben 
er gewoon niet aan toe gekomen. 
Maar in beide gevallen is iets 
fout gegaan. Wat er mis is ge¬ 
gaan, moet ik nog uitzoeken. Ik 
zal echter zorgen voor een po¬ 
lis...” 

De politie in Brunssum geeft toe 
dat er vorig jaar enkele klachten 
zijn ingediend tegen verzeke¬ 
ringsagent Janssens. 

„Wij hebben die zaken tot op de 
bodem uitgezocht, maar wegens 
gebrek aan bewijs is de zaak in 
de doofpot gestopt,” aldus een 
woordvoerder van de Brunssum- 
se politie. Opvallend is dat Jans¬ 
sens onlangs zelf een bekeuring 
kreeg wegens onverzekerd rij¬ 
den. 


Jeugdhulp na januari 
volgend jaar onder 
één provinciaal dak 


Klachten over noodopvang asielzoekers 

Valkenburgs hotel wil 
geld zien van WVC 


Van onze verslaggever 

HEERLEN/MAASTRICHT - Een 
nieuwe grote provinciale organisa¬ 
tie op het terrein van jeugdbescher¬ 
ming, ambulante jeugdhulpverle¬ 
ning en pleegzorg moet per 1 januari 
1993 operationeel worden. 

Zeker drie instellingen in Limburg 
met in totaal 150 medewerkers heb¬ 
ben al een intentieverklaring, die 
tot fusie moet leiden, ondertekend. 
Het gaat om de stichtingen Begelei¬ 
ding Jongeren en hun Milieu uit 
Roermond, Jeugd- Jongeren- en 
Gezinsbelangen Zuid-Limburg te 
Maastricht en de Limburgse poot 
van de Stichting voor Jeugd en Ge¬ 
zin te Eindhoven. De drie stichtin¬ 
gen begeleiden op zeer veel manie¬ 
ren op dit moment bijna 2500 jonge¬ 
ren in Limburg. 

Directeur P. Jeurgens van de 
Stichting Begeleiding Jongeren in 
Roermond en zijn collega W. 

Habets van Jeugdbelangen Zuid- 
Limburg wilden of konden gisteren 
niet zeggen waar straks de hoofdze¬ 
tel van de nieuwe organisatie wordt 


Van onze verslaggever 

HAAG/VALKENBURG 
i Hotel De Wilgenhof in Val- 
^hburg wil dat het ministerie 


«Ü: Él* 3 

yliyi i 


sar aan het werl 


'j'*“ WVC net contract ver- 
dat beiden hebben geslo- 
over de noodopvang van 
'pölzoekers. In een kort ge- 
lri g voor de vice-president 
de Haagse rechtbank eiste 
hotelier gisteren dat het mi¬ 
serie zijn verplichtingen 
na Ko m t. 


contract 


ren dat het mi- 
verplichtingen 


^ tel De Wilgenhof kwam in de zo- 
n r van 1991 in opspraak, nadat 
,j e lzoekers hadden geklaagd over 
behandeling die ze kregen. De 
6f aa ltijden zouden met in orde zijn, 
v geen kindervoeding worden 
„strekt en het hotelpersoneel zou 
,j b discriminerend uitlaten. Na on¬ 
lang overleg tussen het ministe- 
j e n de hotelier leek de zaak ge- 
s t> maar dat was maar schijn. 

In . 

tjj ne t najaar ontstonden er op- 
P r °blemen, toen advocaten 
l>- hulpverleners opeens geen toe- 
meer kregen tot het hotel. 
Oji^mJien zouden de asielzoekers, 
*1 bun honger te stillen, zelf voed¬ 
ing Kopen en dat buiten op houts- 
s^vuui-tjes klaarmaken. Met 
L tjb van de Tweede Kamer werd 
H 0f oten tot ingrijpen. De Wilgen¬ 
en H ^ er d half november ontruimd 
Vreem delingen werden elders 
h Q !*^ r gebracht. Het contract met de 
e her werd niet meer verlengd. 

de advocaat van de hote- 
ater ’ mr ' Hfein, heeft zijn 
Cif* daardoor een enorme finan- 
tegenvaller opgelopen. Omdat 
Ui hotelier ervan uitging dat er op- 
d e asielzoekers in zijn zaak zou- 
kjj borden ondergebracht, sloot 
® een contracten af met tourope- 
e Qj ~ rs - Door de beëindiging van het 
? ract zit bij nu zonder klandizie 
2 °nder inkomsten. 

benadrukte dat er door WVC 
V ej .j Sgingen zijn gedaan over de 
^ poging van het contract. Na de 
g es te golf van publiciteit werd af- 
^jPfoken dat de klachten nooit 
re H en konden zijn voor beëindi- 
.,Er zijn verwachtingen ge- 
hse. en Hie moeten worden inge- 
> aldus Pfein. 

C dSadvocaat mr - G. Hoogvliet 
t eri Ke bde dat er toezeggingen wa- 
f e baan. „Er is duidelijk gezegd 
6 ernaar streefde de noo- 
cligl Va bg per 31 december te beëin- 
n ” Hoogvliet meende dat WVC 
2 ijn verplichtingen heeft vol- 
^ 1 door de hotelier tot aan die 
*** boor te betalen, ook na de 
Jb^iog- Bovendien wilde hij 
dat er nooit meer asielzoe- 
iila gullen worden ondergebracht 
Wilgenhof. „De Staat heeft im- 
^ de verantwoordelijkheid voor 
° r delijke en humane opvang 
^asielzoekers”, aldus Hoogvliet. 
P r aak volgt op 21 januari. 

\ 

m 


gevestigd: „Wij staan nog aan het 
begin van de rit: de naam van de 
stichting, de plaats van vestiging en 
ook de nieuwe directeur zijn zaken 
die nog geregeld moeten worden”. 

Bezuinigingen 

Jeugdhulpverlening is overigens 
een welzijnsdiscipline die na 1982 
nauwelijks nog onder overheidbe- 
zuinigingen heeft geleden en naar 
verwachting in de nabije toekomst 
zelfs nog wat meer armslag kan krij¬ 
gen (het wachten is op de resultaten 
van het project Heroriëntatie). Ver¬ 
regaande samenwerking wordt 
wenselijk geacht omdat de doelstel¬ 
lingen en visies binnen jeugdbe¬ 
scherming en jeugdhulp niet alleen 
gelijk bleken, maar ook dat er vaak 
dubbele arbeid wordt verricht. Zo 
heeft de Stichting Begeleiding 
Jeugd en Gezin uit Eindhoven nog 
steunpunten in Venlo en Maastricht 
en in die plaatsen hebben ook de 
Limburgse stichtingen een 'filiaal’. 
De besturen van de drie stichtingen 
verwachten dan ook zonder proble¬ 
men straks efficiënter te werken en 
vooral het hulpaanbod voor jonge¬ 
ren te verhogen. 

Met het interesseren van andere in¬ 
stellingen op het terrein van de 
jeugdhulp en de pleegzorg (Jeugd- 
adviescentra, Orion e.d.) voor de 
nieuwe organisatie hopen de drie 
stichtingen in de toekomst de hulp¬ 
verlening verder te verbreden. In 
elk geval, zo is al afgesprokem zal 
binnen de organisatie ook de pleeg¬ 
zorg een herkenbare plaats krijgen. 

Justitie 

De vertegenwoordigers van de ge¬ 
noemde instellingen wezen er giste¬ 
ren op dat het 'aanbod' van jonge¬ 
ren in Limburg die via Justitie bij 
de jeugdbescherming terecht ko¬ 
men stabiel blijft. Wel stijgt het aan¬ 
tal allochtone jongeren (tweede 
generatie) dat via justitie onder de 
zorgen van de Jeugdhulp wordt ge¬ 
plaatst. „Al is dat aantal in Limburg 
aanzienlijk minder dan in andere 
gewesten”, aldus Jeurgens. 


Symposium over 
voeding en kanker 

SITTARD - De Werkgroep Oncolo¬ 
gie Verpleging Limburg viert haar 
vijfjarig bestaan met een lustrum- 
symposium in het Nationaal Sport¬ 
centrum Sittard op 24 januari 1992. 

Op het symposium zullen twee the¬ 
ma’s worden behandeld; voeding 
als oorzaak van kanker en voeding 
bij kankerpatiënten. De organisato¬ 
ren proberen de waarde van voe¬ 
ding voor patiënten onder de aan¬ 
dacht van oncologie verpleegkundi¬ 
gen te brengen. 

Beide thema’s worden toegelicht en 
gevolgd door een drietal lezingen: 
mondhygiëne, chirurgische moge¬ 
lijkheden bij en psychologische 
gevolgen van voedingsproblemen. 
Inschrijven kan uitsluitend door 
een inschrijfformulier aan te vragen 
bij het Integraal kankercentrum 
Limburg, 043-25459. 


Frans Meijers uit Maastricht is marmeraar en calligraaf van zijn 
vak. Gisteren, op Koppermaandag, gaf hij een demonstratie van zijn 
kunnen op uitnodiging van boekdrukker Bert Weijermars in Eys. 
Marmeren is het aanbrengen van een marmerstructuur op papier dat 
wordt gebruikt als schutblad in boeken. Frans Meijers heeft het tot 
een kunst verheven. Hij ’marmert’ ook kunstkaarten en schilderstuk¬ 
ken in allerlei maten. 

Om te marmeren heeft men een platte, rechthoekige bak, een kleine 
hoeveelheid Iers mos, aluin, water en uiteraard papier en olie- of 
waterverf nodig. Verder hulpmiddelen zijn even simpel als goedkoop: 
een stuk of wat stokjes en kammen van verschillende afmetingen. Wie 
al eens een chocoladesaus door naturel yoghurt heeft gemengd kent 
het principe van marmeren. In de bak met water waarin een hoeveel¬ 
heid lijmafgevend Iers mos is gekookt laat de marmeraar druppeltjes 
verf vallen met een stokje. Die druppels gaan spontaan uit elkaar lo¬ 
pen. Met behulp van stokjes en kammen brengt hij structuren aan in 
de verf. De verfstructuren blijven op het water drijven. Zij hechten 
zich op vellen papier die even op het water worden gelegd en daarna 
te drogen worden gehangen. 

De demonstratie op Koppermaandag in het atelier van Bert Wijer- 
mars trok enkele tientallen geïnteresseerdem, vooral leerlingen van 
zijn cursus boekbinden. Koppermaandag is een heel oud gebruik in 
de drukkerswereld. Op de eerste maandag na Driekoningen gingen 
de drukkers, boekbinders en vakgenoten vroeger langs de deuren met 
wenskaarten in ruil voor een fooi. De prent kregen de bezoekers giste¬ 
ren ook. Het was heel toepasselijk een afbeelding van een vrouw die 
een jurk draagt vervaardigd uit gemarmerde stukken stof. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Strenge eisen gesteld 
aan Barge Terminal 


Nieuwe show Toon 
Biogelijk op televisie 


_ Van onze rtv-redactie 

Beerlen - ’lk heb je lief, 

t* e nieuwe show van Toon 
fj errn ans die gisteravond in 
^•aarlem in première is 
^gaan, zal na afloop van de 
^Urnee vermoedelijk op tv 
0r den uitgezonden. 


De onderhandelingen voor 
een registratie, op dinsdag 28 
en woensdag 29 april in het 
Theater aan het Vrijthof in 
Maastricht, zijn in een 
vergevorderd stadium. 

De VARA, met wie Toon 
Hermans afgelopen jaar in 
zee is gegaan, heeft als eerste 


een claim om de show op het 
scherm te mogen brengen. 

De voorstellingen van Toon 
Hermans in Sittard (28 
januari en 2 februari) zijn, 
zoals bekend, uitverkocht. 
Dat geldt sedert gisteren ook 
voor die van woensdag 22 
januari in het Cultureel 
Centrum van Hasselt. 

Daar zijn overigens plannen 
om de 75-jarige Limburgse 
cabaretier terug te vragen op 
woensdag 4 maart. Toon 
heeft echter nog niet 
toegezegd. 


Van onze verslaggever 

DEN HAAG/BORN — Barge Termi¬ 
nal in Born mag een aantal gevaar¬ 
lijke stoffen niet op haar terrein 
toelaten. Ook moet het bedrijf een 
vloeistofdichte vloer aanleggen op 
de plek waar de containers door een 
hijskraan worden opgetakeld. 

Tot dat oordeel kwam de Raad van 
State gisteren. Tegen de vorig jaar 
verleende vergunning voerden de 
Regionale Milieu-inpectie en het 
Graetheidecomité in november een 
spoedprocedure. 

Staatsraad E. Berg stelde de eisers 
in praktisch alle opzichten in het 
gelijk. Hij stelde een aantal extra 
voorwaarden aan de op- en overslag 
van gevaarlijke stoffen bij het ha¬ 
venbedrijf. Ook de stof acrylonitril 
mag het terrein niet op. Barge Ter¬ 
minal had gevraagd om voor deze 
stof een uitzondering te maken, ge¬ 
zien het grote economische belang 
dat het bedrijf bij overslag daarvan 
heeft. 

Directeur J. Verstoep van het be¬ 
drijf ziet de toekomst met vertrou¬ 
wen tegemoet. „Er moest alleen nog 
een risico-analyse komen voor acry¬ 
lonitril. Dat rapport is inmiddels 
opgestuurd. We kunnen gewoon 
verder werken. Ik denk dat aange¬ 
toond is dat het een goede installa¬ 
tie is,” stelt hij. | 


Tijdens de zitting in november gin¬ 
gen Barge Terminal, de gemeente 
Born en de twee bezwaarmakende 
partijen al akkoord met aanscher¬ 
ping van de vergunningsvoorwaar¬ 
den voor overslag van gevaarlijke 
stoffen. Verder werd toen al afge¬ 
sproken dat het terrein dat ligt bin¬ 
nen het bereik van de hijskraan, 
moet zijn voorzien van een vloei¬ 
stofdichte vloer. Dit moet grondwa- 
tervervuiling door ongelukken met 
containers voorkomen. 

Blauwzuur 

Barge was echter ontevreden over 
het op- en overslagverbod op de ge¬ 
vaarlijke stof acrylonitril. Bij onvol¬ 


ledige verbranding veroorzaakt 
deze stof het zeer giftige blauwzuur. 
Raad van State-rechter Berg vindt 
de door Barge gewenste uitzonde¬ 
ring voor acrylonitril echter niet 
aanvaardbaar. 

Het college van B en W van Born zal 
de voorwaarden alsnog moeten op¬ 
nemen in de hinderwetvergunning 
van het containerbedrijf. 

De gemeente had tijdens de zitting 
in november aangevoerd dat de ver¬ 
gunning een pakket veiligheids¬ 
voorschriften bevat dat toereikend 
kan worden geacht. De voorschrif¬ 
ten kwamen, aldus de gemeente, tot 
stand na een risico-onderzoek bij 
Barge. 


Scherper toezicht 
op asielzoekers 

ECHT — Het toezicht door de poli¬ 
tie op woningen waarin asielzoe¬ 
kers zijn ondergebracht, zal worden 
verscherpt. Dit omdat daar vrij veel 
illegale asielzoekers ondergedoken 
zouden zijn. Dat is de stellige over¬ 
tuiging van coördinator Herman 
Gaal van de Vreemdelingendienst 
in Echt. 

Deze maakte afgelopen zaterdag in 
deze krant melding van het feit dat 


veel uitgeprocedeerde asielzoekers 
in die woningen verborgen worden 
gehouden door andere asielzoekers. 
Volgens Gaal is het toezicht op die 
woningen verwaarloosd, mede om¬ 
dat Justitie zich niet realiseerde 
hoeveel mensen daar onderdoken. 

Het ministerie van Justitie stelt ove¬ 
rigens dat er geen sprake is van een 
besluit dat voorziet in extra contro¬ 
les. „Elke Vreemdelingendienst 
heeft zijn eigen verantwoordelijk¬ 
heid”, aldus een woordvoerder. 
Deze bevestigt wel dat er illegalen 
onderduiken in voor opvang be¬ 
stemde woningen. 


Paard rent 
snelweg op 

HEERLEN - Een paard dat normali¬ 
ter staat te grazen in een wei aan de 
Beitel, is gisteravond rond acht uur 
uitgebroken en richting autosnelweg 
gegaloppeerd. Op de snelweg tussen 
Heerlen en Bocholtz, heeft het paard 
een kwartier lang voor enige op¬ 
schudding gezorgd. 

Aanvankelijk dacht de brandweer het 
ros middels een geweerschot te kun¬ 
nen kalmeren. De eigenaar van het 
dier liet echter weten dat dat bij paar¬ 
den niet mogelijk was. Uiteindelijk 
ving de man zijn dier zelf. 

Hond op 
snelweg 

VOERENDAAL - Een loslopende 
hond heeft gistermorgen omstreeks 
negen uur voor flinke ravage gezorgd 
op de autosnelweg Voerendaal Heer¬ 
len (A79). Drie auto's raakten ter 
hoogte van Voerendaal betrokken bij 
een kop-staart-botsing toen ze het 
dier wilden ontwijken. Niemand raak¬ 
te gewond. De blikschade loopt in de 
duizenden guldens. 

De Voerendaalse politie slaagde erin 
de hond - die was weggerend - te 
vangen. Het dier is inmiddels overge¬ 
dragen aan zijn baas. 

Pitbulls moeten 
Voorkomen’ 

HEERLEN - De zaak van de twee 
pitbulls die de politie in beslag heeft 
genomen, dient komende maandag 
voor het kantongerecht in Heerlen. 
De twee honden hadden op de Kas- 
tanjelaan in Hoensbroek voorbijgan¬ 
gers aangevallen. Het was niet de 
eerste keer dat de dieren voor over¬ 
last hadden gezorgd. 

Op dit moment zijn de twee honden in 
handen van een verzorger, die ze te 
eten geeft. Het is mogelijk dat de kan¬ 
tonrechter maandag zal besluiten de 
honden een spuitje te geven. Officier 
van justitie mr J van Opstal weet 
nog niet wat hij zal eisen. 

Kritiek Tonnaer 
op ondernemers 

SITTARD - Burgemeester J. Ton¬ 
naer van Sittard zegt het jammer te 
vinden dat de plaatselijke midden¬ 
standers zo bang zijn voor een ruime¬ 
re winkelsluitingswet. Door hun win¬ 
kels s avonds langer open te houden, 
komen de bezoekers meer gespreid 
en kunnen de verkeersstromen naar 
Sittard beter verwerkt worden, aldus 
Tonnaer. 

De burgemeester uitte de kritiek aan 
het adres van de winkeliers in de in¬ 
formatiekrant van de Kamer van 
Koophandel. „Ze (de winkeliers, red.) 
.hoeven in totaliteit niet langer open te 
zijn, maar wel op wat andere tijden.” 
Het gemiddeld aantal bezoekers aan 
de Sittardse binnenstad is van 
146.000 per week in 1985 gestegen 
naar zo’n 225.000. 

Drughandelaren 


ingesloten 


MAASTRICHT - De projectgroep 
Openbare Orde van de Maastrichtse 
politie heeft in het weekeinde een 
goede vangst gedaan. Een 29-jarige 
en een 43-jarige bewoner van een 
pand aan de Franciscus Romanus- 
weg werden aangehouden toen bij 
een inval verdovende middelen wer¬ 
den aangetroffen, 1200 gram hashish 
en 500 gram marihuana. Voordat de 
politie de inval deed, had zij gecon¬ 
stateerd dat twee Fransen er drugs 
hadden gekocht. De twee Fransen 
werden geverbaliseerd op grond van 
de Opiumwet. Zij hadden 250 gram 
hashish bij zich. 

De dealers maakten weinig proble¬ 
men en overhandigden de drugs bij 
eerste vordering. Zij werden na aan¬ 
houding ingesloten. 

Overval casino 
Chaudfontaine 

LUIK - Een man, uitgedost met bi¬ 
vakmuts, grote motorhelm en donke¬ 
re zonnebril, heeft gistermorgen een 
overval gepleegd op het casino van 
Chaudfontaine bij Luik. Met een zwa¬ 
re revolver drong de onbekende da¬ 
der een kantoor binnen. Hij bedreigde 
de vier daar aanwezige personen, on¬ 
der wie een ambtenaar van financiën. 
De dader kon twee miljoen Belgische 
frank buitmaken. Vooraleer hij het op 
een lopen zette, spoot hij nog traan¬ 
gas naar de vier slachtoffers. 

Vier gewonden 
bij ongeval 

MAASMECHELEN (B) - Op de E314 
tussen Genk en Maasmechelen heeft 
zich gistermorgen een zwaar ongeval 
voorgedaan. Een vrachtwagen ramde 
daar een legervoertuig die in een co¬ 
lonne reed. De legerwagen kwam 
tegen de vangrails terecht en sloeg 
over de kop. Drie militairen werden 
daarbij gewond. Ook de bestuurder 
van de vrachtwagen liep verwondin¬ 
gen op. 

Het ongeval zorgde de hele voormid¬ 
dag voor flinke verkeershinder. 
Limburgs Dagblad 


t 

Heden ovoleesdtot pnMdle ne And ha d in do 
l eeU B d van 80* jaar voomw WEFW* hrsacK- 
menten, mijn lieve man, onze lieve vader, 
schoonvader, opa, l?toer, zwa^ r ^pe^ peef 

Leonardus Johajmes 
Broekmarié' ‘ f 4 -•* 

' «^drtgenoot ^ f ^ v&sR; 

Heintje ButinJk- ƒ " 


Dinsdag 14 januari 1992 • Pagi 


Heerlen: 

Hèerlfen:' 


Mare ca Aadrea, Rob, 
Canüeiii, Madeleine 
Simpel veld: Karei Broekman» 


Tom, Max, Armand 
VoerendaaL Herman Broekmans 

Trudy Broekmans-Dickhoff 
Mirjam, Matten 

1419 AA Heerlen, 12 januari 1992 
Douvenrade 35 

De uitvaartmis zal plaatshebben op donderdag 
16 januari a.s. om 12.00 uur in de dekenale Sint 
P an rrat iusk eT k te Heerien-eentrum, waarna 
aansluitend de crematieplechtigheid zal plaats¬ 
vinden in het crematorium te Heerlen, Imsten- 
raderweg 10. 

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is 
om schrütelijk te condoleren. 

Avondwake, woensdag 15 januari a.s. om 18.30 
uur, in de devotieruimte Van buize Douvenrade, 
Valkenburgerweg 1, Heerlen. 

Vader is opgebaard in de rouwkamer van de 
Bt¥. Be g rafeni s- en Crematieverzorging Heer¬ 
len e.o_ Obemolenstrast 30, Heerlen. Bezoek: 
16J0-19.00 uur. ‘ > 

Vilt u, indienwijvergeten hebben tteen ken- 
Jiiimig te stunm, deze annonce afa aodangg 
beschouwen. 

v '?V i 'v ■ ‘ t' - ' ■ • • i 


Belaas moesten wij afscheid nemen van ons 
m*r gewaardeerd Md en collega, de heer - 

L.J. Broekmans ; 

W|j wensen zjjn echtgenote en familie van harte 
veel sterkte toe. .' ,v 


Bedr o efd delen wq u mede dat heden, thuis, 
omringd door de kinderen en zuster Agnes 
'een, gesterkt-door het sacrament der zie¬ 
le overleden, onze lieve moeder, schoon¬ 
moeder, oma, zus en schoonzus 


Met. diejjeyerslagehheid, maar dankbaar voor 
de f|jne jareia die wij samen met hem mochten 
beleven, geven wij kennis dat God tot Zich 
beetgenomen, voorzien van de h. sacramenten, 
in de leeftijd van 70 jaar, mijn lieve man, onze 

vader, opa, broeer, zwager, oom en neef 

• - .. • . , . 

Giel Prevoo 

echtgenoot van 

Marietje Wanschers 

i' Heerlen: MarietjeBrevoo-Wanschers 
•* ‘ Heerlèn: OdiliaJteikien-Prevoo 
Harrie Reikten 
Rogier, Raimond 

Amsterdam: Rita Schutters-Prevoo 
Charles Schatters 
Dennis, Nadine 

Landgraaf: Lisa Lumeij-Prevoo 
Pierre Lumeij 
Henrloo, Patrieia, Linda, 
Geneviève 

Klimmen: Hub Prevoo 

Marij Prevoo-Eussea 
Lotte, Sam 
Familie Prevoo 
, Familie Wanschers 

Heerlen, 11 januari 1992 

Corr.adres: Pleyweg 27, 6415 RE Heerlen 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de 
begrafenis, zal plaatsvinden óp vrijdag 17 janua¬ 
ri a.s. om 13.00 uur in de St-Jozephkerk te 
Heerlerbaan. 

Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is 
tot schrütelijk condoleren. 

Donderdag a.s. om 19.00 uur is eenavondmis in 
voomoemdé kerk. 

Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka¬ 
mer van lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 
4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur. 

Zjj die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te willen be¬ 
schouwen. 


"...onder zijn vleugelen een schuilplaat* zonder weerga ”. 

Psalm 61 

Wij namen afscheid van onze lieve man, pa, opa en broer 

Leo Claassens 

echtgenoot van 

Fieil ROUwette overleden op 4 december 1958 
levensgezel van 

Annie Giesberts 

Gesterkt door het sacramènt van de zieken overleed hij op 11 januari 
1992 in het bejaardencentrum de Wolfskoele te Vaals. 

Pa werd bijna 92 jaar óud. Het was een voorrecht hem zovele jaren in 
ons midden te mogen hebben. 

Vaals : Annie Giesberts 

i Cadier en Keer: Trees Vaessens-Claassens 

Piet Vaessens 
Joos 

MarÜlleenAd 
Marie-Thérèse en Stan 
Heerlen : Harry Claassens 

Marita Claasseus-Smeets 

Tom 

Ltly 

Laura 

Heerlen : Frans Claassens 

Maastricht : Jean Claassens 

Pa stelde z$n lichaam in dienst van de medische wetenschap. 

Wij zullen hem eren en gedenken in een eucharistieviering op zater¬ 
dag 18 januari om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.H. Nicolaas 
en Barbara te Valkenburg a.d. Geul 

Familie Claassens ~ 

Kapelweg 51 

6867 BV Cadier en Keer , 


& 


Het afscheid is een jaar geleden; 

ondanks de leegte die je achterliet, ben je nabijer dan ooit ; 

De mooie herinneringen verzachten het verdriet 
Je bent er niet meer, maar toch altijd aanwezig. 

Wij gedenken onze onvergetelijke man en vader 

Jel Jongen 

in de jaardienst van zaterdag 18 januari as. om 19.00 uur in de St- 
Gerardus Majellakerk te Heksenberg-Heerlen. ' 

Zus Jongen en kinderen - 


t Marie Ka mmaan, oud 87 jaar, weduwe van H. 

Bouwmeester. Maastricht,. Bejaardencentrum 
Achter dé Hoven. Corr.adres: Op de Varsen 14b, 
6223 GH Maastricht De uitvaartdienst «I plaats¬ 
hebben op donderdag 16 januari om 10.30 uur in 
de kerk van de H. Martinus te Itteren-Maastricht 
& is geen condoleren. 


t Antonins de Roy, oud 79 jaar, echtgenoot van 
Cornelia Crommentuyn. 6226 EV Maastricht. A. 
van Schamlaan P3. De uitvaartdienst zal plaats¬ 
hebben op woensdag 15 januari om 11.00 uur in de 
parochiekerk van de H. Antonius van Padua te 
Scham-Maastricht Gelegenheid tot schrütelijk 
condoleren achter in de kerk. 

t Pierre. pihjens, oud 74 jaar, weduwnaar van An¬ 
nie Hermans. Maastricht, Huize Licht en Liefde. 
Corr. adres: Felix Bockenstraat ï, 6213 HN Maas¬ 
tricht. De uitvaartdienst zal plaatshebben op 
woensdag 15 januari om 11.00 uur in de parochie¬ 
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Wolder-Maa- 
stricht & is geen condoleren. » •. 


van Jeske Wilh 
Maastricht 
adres: Min. Aal- - 
straat 32, 6221 
Maastricht De 
vaartdienst zal p 
hebben op woe 
15 januari om 1 
uur in de pa 
kerk van J< 
Bosco te Akerp 
Maastricht Er is 
condoleren. 


% 


fTTr 

Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend 
geven wij u met droefheid kennis dat heden, na 
een liefdevolle verzorging in het Verpleeghuis 
St.-Odilia te Gefeen, Van ons & heengegaan, 
mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder, lieve opisa, zus. Schoonzus, tapte 
en-nicht jF ? 

Anna Damoiseaux 

echtgenote van 


' fl. * « • . * ' 

Gesterkt door het h- sacrament der zieken over¬ 
leed ztf op 73-jarige leeftijd. 


Hlfcrbig delen wij U'lro^ie dat heden oyerlej^n {£ 
odzeïlevemoeder enoma,mevrouw 

Paulina Elisa 
, Josephina , . 
jQrijerig-Crijns 

Zij word geboren, op 10 februari 1905 te Ohé en 
Laak mi overleed te Amstenrade op 13 janp^i 
1992. 

De uitvaartdienst: Mlplaatsvinden in de paro- 
éHekeik O.L. V.% Qbbevlekt Ontvangen van 
Amstenrade op vrijdag 17 januari om 11.00 uur. 
Daar is ook gelegenheid tot schriftelijk 


Johanna Clara Louisa 


weduwe van 

Jacobus Wilhelmus 
Hübertus Maria Dols 

» 3 maart 1898 f 12 januari 1902 


Tot onze grote droefheid, maardankbaar voor 
het vele dat zjj voor ons betekend heeft, delen 
wij u mede dat heden van ons je heengegaan, 
voorzien van de h.h. saaa i héW la ó^ oipetttjK^ 
en zorgzame moeder, scbèpnmoed ét, gró******^ 
der, o veiytxrtmoeder , iq t rt ft 
tante .... : % 


zal hosjMtoftélülE ’ 1 
V 4. 


Laure: 

Moegestreden, maar dankbaar ypor de i 
mooie dingen, Waarvan hij in zijii leven hi 
mogen genieten, heeft hij van ons afscheid rr 
ten nemen, mijn lieve man, onze zorgzame 
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom 


Peter Breüer 

echtgenoot van 

Anneliese Kielholz 

Hij .overleed op de leeftijd van 67 jaar. 

Heerlen: A. Breiter-Kielho 
- . .. ._ Heerlen: Anne ea Jan 

* ' Randy . 
Kerkrade: Dieter en Magdk 
s* Justin ■ 

-Kérkradé: Peter v: 

' Kerkrade: Martlri eu Umla ■■ 

- Domenlk 

^|aj^l992- •* 

O^Möfj^eerleh, Peter Schunckstraat 454 

jMHnge uitvaartdienst zal géhoudèh 
idfea^jÜ vf^dag 17 januari 'a.s. om 11.00 uu 
bO t^P fak èrk van de Heilige Andreas te 
^ylijp gjfcya lestinastraat te Heerlen, waarna 
begrafenis zal plaatsvinden o; 
^éfiüte^Bts Schüferheide té Kerkrade-W 
nbt inde kérk, alwaargelegenh 


m Landgraaf: Tinil 
Nuthr Teea 
Schinnen: Mia i 
44 -i iT- f • n 'ïbulii 

■■ Nuth: Sjhr] 
Hoensbèoek: TM4 
Hoénsbroek: Janl 
Hoensbroek: Jeani 


! Familie Dols 
Familie Pre v 
> v? 


Ji 
i: wH&i & ïi 

LM 


condoleren bestaat 


»gplem;u,<431 BJ Hgënabroj^j^Kg-f .>1 

eplechtigc Uitvaartdienst zal plaatj^f™* 
mderdag;^f| jahüari om M.OQ tuur 
artkerk te 1 .' Hoensbroek-Marvarade, 

tie te Heerlen. % Y :prr 
in de kerk. Overtuigd van uw mè- 


WoenSdag ks. om 19 06 uur avondwake in de 
cvyp«ei^MCd(nómnde kérk. *■- 
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers 
van de Uniyers^e, Hoofdstraat 100, Hoens¬ 
broek. BéZoekgelegenheid dagelijks van 
17A6-UK30uür.: ;: ; ' 

Zü> 4ie geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonde als zodanig te beschou- f. 


onze diepe droefhOpd overlfd446vf6 januari 

m de Ham- 
t;pëÉMf<Oe, onze lieve nuaeder, 
4 öma, tante en nicht 

Maria Josephina 
Hensen 

i.jè . v.AWeduwevan ■ ,Y j;. 

uiuftHtó&ertus Sa' 


Opa, broer, zwager, oom en naaf 


echtgenoot Van 


Bmn ss nmr AM^ P ee tsTs- Kampennan» 
Brunssum: Jacquet Pèetcm 

>■ lidajheéte nO as e l 


Zij overleed, vóóraan van het h. 
leeftijd van 82 jaar. 

Keikrade: kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 

......: ... Defa«iu« . . , 

Keikrade, 10 januari 1992 

K&pellaan 2 h 

C^^^I g jnyraversiraat 

De pledit^e eucharistieviering zal plaatsvinden 
op woensdag 15 januari a.s. om 11.00 uur in de 
dekenate^kerjg St Lambertus te Kerkrade-cen- 
trum, waaknaaansluitend begrafenis op de alge- 
m^begraaffclaats SchfcKerfceide^ 

v|k uw mgdegfevaii r» aÉ gdsn condo- 


uwiuwJ^jk condo. 
WÖt u, indlèn wij 
ving te zenden, i 
schouwen." Voor vervoer van de kak naar de begraafpkats 
en terug is geaorgd. 


en terug is j 
ititoadng 14 


Roggel: Sjef Poeiers - 
- . f Netty Peetearo-Vleufels ’ 

Meehyd en Walter 

.a. - 1 ^4 Ejof.-*.... - —i ■■ t 


ód zat de overledene bijzonder 
: t3Qdens .de avondmis van 19.00 
seinde kerk. 


wij heden ketmis van 


het overlijden vqhdc. heer 

. L. Hahn ;w 

oud-wéthóüder van cte gemeente Amstenrade 


in herinnering 
bijzondere deetase- 
en kinderen. 

tetsl^^^M^asfom 19.00imrin de H. Pa» 4 
tbór van Arskerk, Hopd. ‘!Tr*Ci Y* : 

■y ' 


• weduwitbairvah 4 

CJertrud Goebbels 

In dankbare herinnering 
Vaals; R*eta 

Alphenjud.itijn: Cl ia yk* Hofman 

_.HdDBttamDederida 

__... CaraiiaaeaMicbmi . - 

AkenDld.; Amstèrdam: 


1 . UitHi, ' '. ';»y V OomadréK 


1 i . ■' J 


Bo’j^bac 

* Ppfpr P;jn 


fiu -ft-*- oo Ouitsw testen o* 
tecie ‘ dumpprijzen, 
en 0 gjn-en gcr roei 

Over;'o ‘ 0 ‘.' '7 • S;Ua. 

iü. fj4p- c -2!541 Dinsdag 14 januari 1992 • Pagina 13 H 


rs. 

;th 

:M 

en 

ist 

en 

ari 

it.' 

ul- 

Lid 

ia! 

js- 

rr- 

■je- 

rJ 

lit- 

ts- 

aé 

30 

ie- 

ei 

Ti- 

en 


HEERLEN - Iedere weggebrui¬ 
ker die in de provincies Limburg 
en Brabant een lichte verkeerso¬ 
vertreding begaat, krijgt vanaf 
morgen te maken met een nieu¬ 
we wet: de Wet Mulder. 

Door de nieuwe wet vallen lichte 
verkeersovertredingen voortaan 
buiten het strafrecht. Afhande¬ 
ling van de overtredingen vindt 
ban plaats via een administra- 
tief-rechterhjke procedure waar¬ 
door de officier van justitie en de 
kantonrechter voortaan alleen 
nog maar fungeren als orgaan 
Waar men in hoger beroep kan 
gaan. 

Het grote verschil voor de over¬ 
treder is dat hij vanaf 15 januari 


Nieuwe verkeerswet voor 
lichte overtredingen 


zelf actie moet ondernemen als 
hij het niet eens is met de schik¬ 
king. Automobilisten die hun 
proces verbaal niet betaalden 
hoorden in veel gevallen nooit 
meer iets van de zaak. Vanaf 
morgen kunnen ze er niet meer 
onderuit komen. 

De Wet Mulder is al ingevoerd in 
het noorden en het oosten van 
Nederland en in de provincie 
Utrecht. In de loop van 1992 zal 


de wet in heel Nederland van 
kracht zijn. 

Hij het constateren van een over¬ 
treding wordt de betrokkene 
aangehouden en is verplicht zijn 
naam, adres en geboortedatum 
op te geven. Vervolgens krijgt 
hij een kennisgeving van be¬ 
schikking uitgereikt. (Tot nu toe 
is dat een procesverbaal). Op dat 
formulier staat waarom hij is be¬ 
keurd en dat een boete moet 
worden betaald. 


Kort hierna krijgt de automobi¬ 
list een zogenaamde beschikking 
thuis gestuurd. De boete moet 
binnen acht weken worden be¬ 
taald. Wanbetalers kunnen aan¬ 
gepakt worden door een deur¬ 
waarder die beslag kan laten 
leggen op iemands goederen, 
zijn loon of bank- en giro-tegoed. 
De auto of het rijbewijs kunnen 
voor maximaal een maand in be¬ 
slag worden genomen. 

Als de automobilist het niet eens 


is met de schikking dan kan hij 
binnen zes weken na toezending 
ervan een gemotiveerd beroep¬ 
schrift indienen bij de officier 
van justitie. 

De nieuwe wet heeft alleen be¬ 
trekking op de lichtere feiten 
waarbij geen schade aan perso¬ 
nen of goederen is aangericht. 
Verkeerd parkeren valt hieron¬ 
der, rijden door rood licht en te 
hard rijden (niet meer dan 30 ki¬ 
lometer te hard anders valt men 
weer onder strafrecht). 

In de provincies waar de wet al 
is ingevoerd, werd door deze 
snelle afhandeling van ver¬ 
keersovertredingen een vermin¬ 
dering van de werklast bij politie 
en justitie tussen de 20 en 65 pro¬ 
cent geconstateerd. 


Toehoorster tijdens proces moord Widdershoven: 

Het zijn allemaal varkens 
(ADVERTENTIE) 

.. . . 1 Ir ■■ - I fl I WW) 

l e list Voor 

"Pap, 
kan échtréié 


Milieujurist gaat 
rechtshulp geven 


Van onze verslaggeefster 


DOOR FRANK SEUNTJENS 

BRATISLAVA - „Arme stakker.” Onderdrukt snikkend keek 
h huisvrouw van middelbare leeftijd op de publieke tribune 
de rechtbank in Bratislava gisteren naar de op een tafel 
eergezette televisie. De video-band van de bijna een maand 
gleden in Heerlen opgenomen getuigenis van Kerkradenaar 
ené Widdershoven op de moord op zijn vrouw Gabriëlle liet 
Ue mand onberoerd. 


ROERMOND — Limburg krijgt een 
superspecialist op het gebied van 
het milieurecht. De Limburgse bu¬ 
reaus voor rechtshulp kunnen bin¬ 
nenkort beschikken over een mi¬ 
lieujurist die specialistische rechts¬ 
bijstand gaat verlenen. De bureaus 
hebben hiervoor subsidie gekregen 


in de zomer van 1990 op 
in Oostenrijk namelijk 
drie Slowaken met een 


° r al toen Widdershoven aan het 
ijrid van verhoor in tranen uit- 
ijj^stte, werden er veel zakdoeken 
V°°rschijn gehaald. Widdersho- 
k 1 ? had toen net verteld dat hij 
abriélle misschien wel uit de 
L 0or denaarsh an den van Jan Mol- 
r (49) en Lubor Masar (32) had 
,> en redden als hij wat meer ge- 
^ had gehad. 

!S hij 

Urt^antie 

IS de _ 

V° es naar hun camper was gelokt 
daar op een vreselijke manier 
iw* een bijl werd toegetakeld, had 
J het pleit toch nog bijna in zijn 
s 0r deel beslecht. Maar zijn ont- 
d^Pingspoging mislukte, omdat 
deur van de camper klemde. 

^appelingeir 

jSrdoor kregen ze me toch nog te 

■ *«ken. Eigenlijk waren het maar 
ib, Spelingen, die ik normaal ge- 
ijj r oken makkelijk de baas had 
'lfe nnen blijven”, zei Widdershoven. 
jju iar uiteindelijk trokken de Slowa- 

■ d aan het langste eind. Widders- 
° v en werd geblinddoekt en met 

^(gebonden polsen onder een 
Vf k van de camper geschoven. Ga- 
|i he werd niet veel later naar bin- 
L t ' gesleurd, verkracht en ge- 
^gd. Haar lijk werd pas enkele 
!tL ken daarna onder een hooimijt 
ilt) g£ ev °nden. 

J^Vu Vensg evaarlijk gewonde Wid- 
^ fca Saoven werd al veel eerder door 
'jUiddelaars ontdekt in een Oosten- 
V s bos. Uit doktersverklaringen 
tL, aru h rechtbankpresident Kan- 


daarvoor simpelweg te klein was 
Maar de rechtbank-president wilde 
niks van een reconstructie weten. 
„Dan zou Widdershoven toch naar 
Tsjechoslowakije moeten komen en 
dat kunnen we niet van hem verlan¬ 
gen.” 

Vragenlijst 

Masar had eerder op de dag ook al 
eens de kous op de kop gekregen 
toen hij vroeg waarom zijn persoon¬ 
lijke vragenlijst bij het verhoor in 
Nederland niet aan Widdershoven 
was overhandigd. „Wij zijn naar Ne¬ 
derland gegaan om met Widdersho¬ 
ven te praten. Niet om voor jouw 
vrijspraak te pleiten,” luidde het 
bitse antwoord aan het adres van 
Masar. 

Vandaag zal officier van justitie 
Hanniker laten weten hoe lang de 
twee Slowaken in zijn ogen achter 
de tralies moeten worden opgebor¬ 
gen. Hij heeft het vooral gemunt op 
Molnar die volgens hem de moord 
op Gabriëlle op zijn geweten heeft. 
Molnar wurgde in 1980 ook al zijn 
eigen vrouw Rosalia. 

Volkomen onverwacht stopte Han¬ 
niker de rechtbank-president een 
doek in de handen waarop enkele 
vrouwenfiguren waren geborduurd. 
De lap was gevonden tussen de per¬ 
soonlijke bezittingen van Molnar. 
Maar Kandera wist niet goed wat hij 
met het borduurwerk aan moest. 
„De vrouwen op dit doek zijn toch 
niet vermoord,” zei hij. 


W “ gisteren uitvoerig citeerde, 
Ven Wel duidelijk dat Widdersho- 


Verklarinjf 


hooit meer de oude zal worden: 


> 

Af. — 

.^ rechterarm is blijvend verlamd, 
|VL/ en za l hij nooit meer kunnen als 

k Uc * s en rest van z 0 n l even 
hij regelmatig ten prooi vallen 
. 11 depressieve buien. 

M 01 

nj^har en Masar hoorden het alle- 
onbewogen aan. Zij eisten 
WT een reconstructie van de 
btparty in het keukentje van de 
Volgens hen kunnen ze 
fri'dershoven nooit zo ernstig heb- 
‘sL hiishandeld, omdat de ruimte 


De rechtbank sloot het dossier gis¬ 
termiddag af met het voorlezen van 
een verklaring van de directeur van 
de gevangenis in Bratislava. De 
man beschreef Molnar als een mo- 
del-gedetineerde die nooit eens uit 
de pas loopt. Masar daarentegen 
was volgens hem een lastige jongen 
die al meer dan dertig keer discipli¬ 
nair gestraft is, omdat hij zich niet 
aan de regels van het ’huis’ houdt. 
De vrouw op de publieke tribune 
nam ongevraagd het laatste woord: 
„Het zijn allemaal varkens”. Om 
haar heen werd instemmend ge¬ 
knikt. 


(ADVERTENTIE) 


2 e list voor gratis lenzen: 

"Schat, ik heb zó’n leuk 
montuur voor je gezien" 


t • C I > N ft 


’ A ---- 

: ^nbeveling verpleegkundige na onderzoek: 

Bejaarden helpen bij 
seksualiteitsbeleving 


, V^STRICHT - Verplegenden en 
f hm 0r genden zouden bejaarden be- 

, ^it.sh aarn moeten zi J n bij seksuali- 
eleving. Nemen ze daaraan 
e 5 e ^ deel dan zouden ze anderen 
tQu ten inschakelen: bijvoorbeeld 
Voor s ’ P r °stituées of instellingen 
J-he hlternatieve relatievorming. 
,'flig e aa hb eve li n g doet verpleegkun- 
Janssen op basis van een 
rz oek naar de houding van ver- 
;V er ^ g ku n digen en verzorgenden in 
en verpleeghuizen ten 
van seksualiteit bij oudere 

^ëf SS f n deed onderzoek in het ka- 
zi Jn studie verplegingswe- 


iö? 


aan de Rijksuniversiteit 


ftbhburg i n Maastricht. Er namen 


tegenover staat blijkt niet uit Jans- 
sens meldingen. Van de onder¬ 
vraagden vindt twee procent wel 
dat de bewoners bij de masturbatie 
een helpende hand zou moeten wor¬ 
den verleend. 

Ongeveer de helft van de onder¬ 
vraagden verklaarde in ieder geval 
te zullen helpen als bewoners en 
hun partners seksueel contact met 
elkaar willen hebben. Die hulp kan 
dan bestaan uit het assisteren met 
(uit)kleden en/of het in bed leggen. 
Opmerkelijk is dat 70 procent van 
de ondervraagden meent dat sek¬ 
sualiteit in verpleeg- en verzor¬ 
gingshuizen niet voorkomt. 

Bij deze uitkomst tekent Janssen 
aan dat verplegenden en verzorgen¬ 
den de signalen van seksuele be 


"'men " T, v aen de signalen van seksuele be- 

in Hfi aan deel, die werkzaam hoeften bij bewoners wellicht niet 
*h e ] ri “ de directe patiëntenzorg — .. 


hot , —;—t» zo altijd herkennen of er geen aan- 

..... wekblad Verpleegkun- dacht aan willen geven. Dit is een 

’ T ... __ conclusie die spoort met de brochu- 

ond^ Sen T J ,1° P u OCen ! re ’ Seks °P leeftijd’ van de PSVG, 
! :>tact °bde r v ra a gd en dk seksued d e Protestantse Stichting voor 
‘ Hoe 31 bewoners/verpleegden Voorlichting en Vorming omtrent 
e de overige 40 procent daar Relaties en Seksualiteit. 


j: Vo7i euws 

■V a „ ge ds 
de Aandachtig luisteren de cursisten naar de docent. 


Polilie-opleiding voor 23 Limburgse douaniers 

Terug naar schoolbanken 
wel 


Foto: JAN PAUL KUIT 


van het ministerie van justitie voor 
een periode van twee jaar. Met het 
subsidiebedrag van 100.000 gulden 
hopen de bureaus een door de wol 
geverfde specialist in huis te kun¬ 
nen halen, die de grote milieuvraag¬ 
stukken projectmatig gaat behande¬ 
len en adviezen geeft aan de 
Limburgse milieugroepen en bu¬ 
reaus voor rechtshulp. 

Mr Th. M. Werter, bestuurslid van 
de Landelijke Organisatie Bureau's 
voor Rechtshulp (LOB) en coördi¬ 
nator van het bureau voor rechts¬ 
hulp in Roermond verwacht dat de 
superdeskundige in februari aan de 
slag kan gaan. De sollicitatieproce¬ 
dure is eind vorige week begonnen. 
Via het LOB, dat het ministerie var. 
Justitie ervan wist te overtuigen dat 
extra geld voor miheurechtshulp 
nodig was, hebben ook de bureaus 
voor rechtshulp in Gronmgen/Fnes- 
land, Zuid-Holland en Gelderland 
ieder een subsidie van een ton ge¬ 
kregen. 

Het is de bedoeling van de bureaus 
voor rechtshulp dat dit experiment 
na de proefperiode van twee jaar 
wordt verlengd. Ook wil het LOB 
dat ook in andere provincies dit 
specialisme aan de bureaus voor 
rechtshulp wordt toegevoegd. Uit 
een onderzoek dat de bureaus voor 
rechtshulp hebben laten verrichten 
door een extern deskundige bleek 
duidelijk dat milieugroepen en pro¬ 
vinciale milieufederaties behoefte 
hebben aan rechtsbijstand op het 
gebied van milieu. 

Het is overigens niet de bedoeling 
dat de 'superjunst' binnen de korts¬ 
te keren tot over zijn nek in de klei¬ 
ne milieuproblemen zit. Particulie¬ 
ren kunnen met hun problemen 
gewoon bij de juristen van de Lim¬ 
burgse bureaus voor rechtshulp te¬ 
recht, aldus advocaat Werter. 

De deskundige zal gaan zorgen voor 
scholing van de eigen advocaten en 
juristen. Daarnaast zal hij vooral de 
grote milieuvraagstukken behande¬ 
len. Wat zijn eerste klus wordt, is 
nog niet bekend. „Er liggen diverse 
problemen op de plank. Limburg is 
een bedreigde provincie op het ge¬ 
bied van het milieu. De prioriteiten 
zullen in overleg met de Limburgse 
milieugroepen en de Limburgse mi¬ 
lieufederatie worden vastgesteld”, 
aldus Werter. 


IS 


eventjes wennen 


Van onze verslaggeefster 


andere mogelijkheden heb ik niet”, 
vertelt Wim Vonk. Hij werkt al 14 
jaar bij het douanedistrict Roer¬ 
mond. Net als bij de meeste doua¬ 
niers, ontbrak het ook bij Vonk aan 
motivatie om verder te gaan met het 
douanewerk. 


ROERMOND - In een hoekje van de kantine van het 
regionale douane opleidingsinstituut in Roermond, ge¬ 
nieten de cursisten van een ’bakkie’ koffie. Ze hebben 
net het tentamen 'politie en samenleving’ achter de rug. 

De stemming zit er goed in bij de 23 douaniers, die voor Lessen 

^, e !^ aa T den 6en P° lltie , cur fl ls ™'g en en daarvoor te- De verkorle polillecursus verschllt 
ruggekeerd zijn naar de schoolbanken. • - - 


„We kregen bij de douane af en toe 
wel bijscholing, maar toch is het 
wel vreemd om weer op de school¬ 
banken te zitten”, vertelt douanier 
Guus Lacroix. Net als bij de andere 
cursisten, is het ook voor hem 
'eventjes wennen’ aan het drukke 
lesprogramma. De meeste cursisten 
reizen elke dag op en neer en ook 
dat wil nog wel eens tegenvallen. 
Toch ontbreekt het niet aan motiva¬ 
tie bij de douaniers. „Het is een pri¬ 
ma alternatief voor ons, vooral 
omdat politiewerk goed aansluit bij 
ons beroep als douanier”, meent La¬ 
croix. 

Binnengrenzen 

Met het wegvallen van de binnen¬ 
grenzen vanaf 1 januari 1993 verval 
len ongeveer 1400 arbeidsplaatsen 
bij de Nederlandse douane. Voor 
het Limburgse douanepersoneel be¬ 
tekent dat ongeveer 250 arbeids¬ 
plaatsen minder. Om de boventalli¬ 
ge douaniers aan een baan te hel¬ 
pen, zijn de ministeries van Justitie 
en Financiën vanaf 1 januari gestart 
met een eenmalige verkorte politie- 
cursus voor douaniers. 

„Vanuit de beide ministeries is er 
gekeken of de boventallige doua¬ 
niers niet bij de rijkspolitie aan de 
slag konden gaan als politieagent. 
Ongeveer 350 douaniers hebben ge¬ 
solliciteerd om in aanmerking te 
komen voor een baantje bij de poli¬ 
tie”, vertelt de projectleider van de 
rijkspolitie afdeling personeelsza¬ 
ken R. Delwig. 

De sollicitanten kregen eerst een 
voorgesprek, waarbij de motivatie 
een belangrijke rol speelde. „Uitem- 
delijk bleven er nog 75 mensen over 


die nu verspreid over het hele land 
de cursus volgen”, aldus Delwig. 


Linclexanien 


Waar de cursisten na hun eindexa¬ 
men komen te werken, kan Delwig 
met zeggen. De kans is echter groot 
dat veel douaniers gewoon in hun 
eigen woonplaats als politieagent 
kunnen operen. 'Opvallend’ noemt 
hij het aantal sollicitanten uit de re¬ 
gio Limburg. 

Voor de geselecteerde douaniers is 
de opstapcursus de kans van hun 
leven. „Dit is mischien de laatste 
kans die ik in mijn leven krijg voor 
een behoorlijke baan. Als 34-jarige 
ben ik een van de oudsten en veel 


niet veel van de 19 maanden duren 
de opleiding aan de politiescholen. 
Het lesprogramma wordt in 26 we¬ 
ken verdeeld over zeven maanden, 
waar ook nog twee maanden stage 
bij komen. Of de verkorte opleiding 
ook nog enig nadeel zal hebben 
voor de cursisten, is nog afwachten. 
Volgens vakdocent P. Tijs valt het 
echter allemaal mee. 

Achteruit op hun huidige positie 
gaan de cursisten zeker niet. Met 
hun ervaring als douanier hebben 
ze zelfs een voorsprong. Bovendien 
nemen de cursisten hun dienstjaren 
bij de douane gewoon mee naar de 
politie. Tijs: „Iemand die er vijfjaar 
bij de douane op heeft zitten, kan 
bij de politie als eerste klas wacht¬ 
meester beginnen. Terwijl een 
nieuwkomer gewoon wachtmeester 
kan zijn.” 


(ADVERTENTIE) Proef nachttrein 
krijgt vervolg 


Van onze verslaggever 


HEERLEN - Het nachttrem-expe- 
riment in Zuid-Limburg krijgt bin¬ 
nenkort een vervolg. Dit gebeurt 
dan weer op speciaal verzoek van 
de Vervoerregio Zuid-Limburg, 
waarin onder andere VSL, het 
Maastrichtse stadsbussenvervoer 
en uiteraard de NS een rol spelen. 
Zetten de NS vorig jaar op de route 
Maastricht-Sittard-Heerlen-Maas- 
tricht in het weekeinde zes weken 
lang een nachttrein in, dit jaar duurt 
het experiment drie maanden. Dit 
gebeurt ook al omdat de Groen- 
Links jongeren uit Geleen ervan 
overtuigd zijn dat er voor zo’n pro¬ 
ject een markt is. 


6 


Gratis zachte lein 
van een nieuwe 

Rinck geeft gratis zachte eontactleoMp «regl 
1 Originele Bauseh & Lomb l e uzen * {Rits nor* 

-VL"' •’ •. - : -j 

maal al gauw * n 'paar honderd guMen kosten. 

| Gratis bij elke brikincfaA 
sief aanpassing, fhn dit 
ts dé, gelegenheid ' om die 
oude lens-wens eindelijk in vervulling te 
laten gaan. Voor uzelf (naast uw bril) of vopfc 


(ADVERTENTIE) 

J 


O G 


N A N O P E S 

Heerlen, Akerstraat 2, 045-711456. 


NS-woordvoerder Joost Groen van 
het district zuidoost liet desge¬ 
vraagd weten dat het een gezamen¬ 
lijk produkt is. waarmee zo snel 
mogelijk moet worden gestart. 
Groen: „Het duurt beslist geen 
maanden meer. We moeten het wel 
goed regelen en de 'kandidaten’ 
snel inseinen om hen in de gelegen¬ 
heid te stellen de boodschap tijdig 
in zich op te nemen. Morgenoch¬ 
tend (vandaag - red.) komen we in 
Maastricht bij elkaar om een en an¬ 
der nog eens goed onder de loep te 
nemen. Financieel moet nog het een 
en ander worden geregeld." 


O V -jaarkaart 

De NS hadden vorig jaar f 9.000 
over voor dit project en de betrok¬ 
ken gemeenten samen 6.000 gulden. 
Hoewel het aantal nachtreizigers 
vorig jaar redelijk te noemen was. 
viel het financiële plaatje achtera! 
toch tegen. De kosten bleken groter 
dan de baten. De oorzaak hiervan 
lag voornamelijk in het grote aantal 
bezitters van een OV-jaarkaart. Een 
onlangs gehouden enquête heeft 
uitgewezen dat deze jaarkaartbezit- 
ters best bereid waren voor de 
nachttrein bij te betalen. 


’Disco-treiii' 


De behoefte aan de nachttrein, ook 
wel ’disco-trein' genoemd, was vo¬ 
rig jaar redelijk groot. Zo'n 3.000 
reizigers maakten er gebruik van. 
Met name de laatste trein op zater¬ 
dag was erg gewild. Op vrijdag¬ 
avond w’as de behoefte een stuk 
minder. 

lintburgs dagblad - . • ' 


/ 4 
Limburg 
Dinsdag 14 januari 1992 • Pagina Ij 
De afgelopen weken werd Limburg maar liefst 
drie keer geschokt met berichten over zeer 
ernstige auto-ongelukken met dodelijke afloop. 
De bestuurders en inzittenden waren in alle drie 
de gevallen niet ouder dan 16 en 17 jaar. 

’Joyriden’ kun je het niet noemen. 
Minderjarigen die zonder rijbewijs en zonder 
rijervaring achter het stuur kruipen, denken 
blijkbaar niet aan de noodlottige ongevallen die 
ze kunnen veroorzaken of waarvan ze zelf 
slachtoffer kunnen worden. Is het bravoure en 
baldadigheid? Zijn het alleen zogenaamde 
probleemjongeren die dergelijke vergaande 
kattekwaad uithalen of zijn het ’hele gewone 

jongens’? 


Minderjarigen veroorzaken dodelijke ongelukken 

’ Groep sdwang speelt 
vaak belangrijke rol' 


DOOR CINDY JASPERS 


HEERLEN - Vlak voor midder¬ 
nacht, afgelopen vrijdag, botste 
in Heythuysen een auto met een 
enorme snelheid tegen een 
boom. Twee van de vijf slachtof¬ 
fers vonden de dood, terwijl de 
overige inzittenden direct naar 
het ziekenhuis vervoerd werden. 
Op het moment zijn twee jon¬ 
gens buiten levensgevaar. Een 
ligt nog op de intensive care af¬ 
deling. 

Vier Duitse jongeren van 16 en 
17 jaar verongelukten vorige 
week toen zij in Merkstein de 
grens over wilden steken en wer¬ 
den verrast door de douane. 

Bij een ongeval in Meerssen, en¬ 
kele weken geleden, vonden de 
inzittenden, twee zestienjarige 
jongens, de dood. 

Drie gevallen op een rij van min- 
deijarigen die autorijden wel¬ 
licht als een spannende spel 
zagen. Een spel dat een aantal 
van hen met de dood moest be¬ 
kopen. Gaat het om de kick? Is 
er sprake van gebrek aan verant¬ 
woordelijkheid? Of valt het ge¬ 
drag dat onder is te brengen in 
de categorie 'gevaarlijke spelle¬ 
tjes’? 

Justitie en politie zijn zeer voor¬ 
zichtig met het formuleren van 
antwoorden op bovenstaande 
vragen. Verklaringen voor derge¬ 
lijk gedrag blijven gissingen, 
meent Huub Janssen van het 
Bureau Alternatieve Sancties 
Mindeijarigen. „Ik geloof echt 
niet dat hier sprake is van een 
bepaalde rage onder de jeugd. Je 
kunt de voorvallen van de afge¬ 
lopen weken beslist niet over 


Milieudienst 
voor gevaarlijke 


stoffen 


in het nieuws ] 


een kam scheren met verhalen 
die bijvoorbeeld uit Engeland 
komen overwaaien over jonge¬ 
ren die weddenschappen afslui¬ 
ten om zonder lichten aan met 
een enorme snelheid over een 
kruispunt razen.” 

„Je moet heel erg voorzichtig 
zijn met het trekken van conclu¬ 
sies. Afwijkend gedrag van jon¬ 
geren, in dit geval autorijden 
zonder rijbewijs, hangt vaak sa¬ 
men met een complex van facto¬ 
ren. Ik denk niet dat je de drie 
ongevallen van de afgelopen we¬ 
ken onder een noemer mag bren¬ 
gen. Je kunt waarschijnlijk wel 
stellen dat in veel gevallen 
groepsdwang een belangrijke rol 
speelt. Maar soms is het ook een 
vorm van aandacht trekken,” 
meent ook M. Hermans, unit- 
hoofd van de Stichting Jeugdbe- 
langen Zuid-Limburg. 

„Gelukkig heeft rijden zonder 
rijbewijs niet altijd dodelijke ge¬ 
volgen,” meent kinderrechter J. 
Verjans in Maastricht. „Boven¬ 
dien komen dit soort zaken niet 
veel voor.” 

Het hangt vervolgens van de om¬ 
standigheden of hoe er gestraft 
wordt. „Je moet goed bekijken 
waarom iemand tot een bepaalde 
daad is gekomen. Met de strafop¬ 
legging moet je in eerste instan¬ 
tie proberen iets te veranderen 
in de houding van de jeugdige. 
Het besef dat ze schade aan kun¬ 
nen richten, dringt vaak te laat 
door. Je moet ze laten zien wat 
de gevolgen van hun ondoor¬ 
dacht gedrag kunnen zijn. De 
doelstelling daarbij is jongeren 
zo lang mogelijk buiten het straf¬ 
rechtelijk apparaat te houden. 
De veroordelingen zijn dan ook 
meestal voorwaardelijk met bij¬ 
zondere voorwaarden.” De ontredderde brandweer- en politiemensen bij de totaal vernielde auto in Heythuysen. 


Jongeren, die wegens 'kleine’ 
vergrijpen met justitie in aanra¬ 
king komen, worden vaak ver¬ 
plicht de cursus 'Slachtoffer in 
beeld’ te volgen. De cursus is 
ontworpen door het Bureau Al¬ 
ternatieve Sancties voor Minder-, 
jarigen. Volgens Huub Janssen 
heeft de cursus in de meeste ge¬ 
vallen het gewenste effect. 

„In¬ 
derdaad zitten er jongens bij die 
verkeersovertredingen hebben 
begaan, maar ook minderjarigen 
die zich schuldig hebben ge¬ 


maakt aan openbare geweldple¬ 
ging of zedendelicten.” 

De cursus moet bewerkstelligen 
dat men meer gaat nadenken 
over het effect van strafbare han¬ 
delingen. „De cursus 'Slachtoffer 
in beeld’ is een groepscursus. De 
jongens leren van elkaar. Het is 
opvallend dat ze elkaar, bijvoor¬ 
beeld in een rollenspel waarin de 
een officier van justitie speelt en 
de ander verdachte, heel hard 
straffen. Dat geeft in ieder geval 
aan dat ze anders tegen hun ge¬ 


drag aan zijn gaan kijken en het 
ook afkeuren.” 

Janssen is van mening dat afwij¬ 
kend gedrag nooit op zichzelf 
staat. „Ook die jongens van 16 of 
17 jaar die met een auto op stap 
gaan, daar zit vaak meer achter. 

Meestal is een overtreding geen 
losstaand feit. Bij de gevallen die 
mij bekend zijn, was er vaak 
sprake van een conflictsituatie 
thuis of op school. Ze krijgen 
daardoor het gevoel een 'misluk¬ 
keling' te zijn. Het verantwoor- 


Foto: JEROEN KUIT 

delijkheidsbesef vervaagt steeds 
meer. Wij proberen met alterna¬ 
tieve straffen dat verantwoorde¬ 
lijkheidsbesef weer op te krik¬ 
ken.” 

De reactie van de politie in Heyt¬ 
huysen luidt als volgt: „We zijn 
natuurlijk diep geschokt door 
het ongeluk van vorige week. 
Maar je zou eigenlijk een voor¬ 
lichtingsfilm moeten laten ma¬ 
ken van dit voorval. Dat klinkt 
hard, maar hiermee bereik je 
denk ik wel het gewenste effect 
bij de jeugd.” 


GULPEN - Rampen waarbij ge¬ 
vaarlijke stoffen vrijkomen, moeten 
met deskundigheid worden aange¬ 
pakt. Voor dit doel heeft de alarm¬ 
centrale van de regionale brand¬ 
weer in Gulpen een speciale milieu¬ 
dienst in het leven geroepen. De 
WVD ( Waarschuwings- en Verken- 
nings Dienst) zal voortaan op het 
rampengebied de vrijgekomen ge¬ 
vaarlijke stoffen meten. 

„Gevaarlijke stoffen werden eerst 
door de brandweer gemeten, maar 
bij rampen is het onmogelijk om 
mensen op twee functies te laten 
werken ”, vertelt coördinator 
ing. F. Goossens. 

Hij is van mening dat met de WVD 
enige deskundigheid en structuur 
zal komen in de manier van aanpak¬ 
ken van gevaarlijke stoffen bij ram¬ 
pen. Goossens: „Met de apparaten 
die we hebben, kunnen we onge¬ 
veer 120 stoffen in zeer korte tijd 
meten en als het nodig is, maatrege¬ 
len nemen.” 

De WVD bestaat uit tien milieudes¬ 
kundigen, die gesteund worden 
door 46 verkenners in verschillende 
Zuidlimburgse gemeenten. Bij een 
ongeluk in een fabriek of een lek¬ 
kende tankwagen, zal de WVD bin¬ 
nen een half uur melding moeten 
doen, over de aard van de vrijgeko¬ 
men chemische stoffen. Ook zal de 
WVD advies geven aan de burge¬ 
meesters en bestuurders, bijvoor¬ 
beeld over het evacueren van de 
burgerbevolking en andere maatre¬ 
gelen. 

In maart of april zal de WVD op ze¬ 
ven meetpunten het gehalte aan 
radioactiviteit in de lucht controle¬ 
ren. 

De metingen worden dagelijks 
doorgestuurd naar de centrale. De 
kosten van de benodigde appara¬ 
tuur komen voor rekening van de 
overheid en de gemeenten. 
"X 


Bestuur handhaaft lokaties Agrarisch Opleidingscentrum 

’Venlo’ wil niet als 
joker worden gebruikt 
R /=r v 

i Vr ' 

*• \ 


-NPv' .\5>$ 
ROERMOND - „Wij wensen niet als joker voor anderen, 
niet levensvatbare scholen te worden uitgespeeld.” Dat 
was fris van de lever het commentaar van Hein Herijgers 
uit Sevenum, woordvoerder van de voormalige mede¬ 
zeggenschapsraad van de Middelbare Tuinbouwschool 
in Venlo op het 'definitieve’ besluit van het bestuur van 
de Vereniging voor het Voortgezet Onderwijs in Lim¬ 
burg (WOL) om de hoofdzetel van het Agrarisch Oplei¬ 
dingscentrum (AOC) in Roermond te vestigen en neven¬ 
vestigingen in Heerlen en Horst te lokaliseren. 


Staatssecretaris De Graaff-Nauta 


Fusie provincies Dat heeft staatssecretaris De 

* Graaff-Nauta van Binnenlandse Za- 

I - | | lpkirlfkn ken ë isteren gezegd tijdens een 

IClUCll lUl congres in Heerenveen. Volgens de 
I |. . bewindsvrouw zouden tot landsde- 

Ciecentralisatie len ë efu seerde provincies meer 

moeten zijn dan vergrote provin- 
DEN HAAG — „De vorming van eies. 
landsdelen in plaats van provincies 

komt nadrukkelijk in beeld als de De landsdelen zouden de bestuurs- 
samenwerking tussen provincies laag tussen rijk en gemeente moe- 
een breed scala van wezenlijke ta- ten blijven, maar daarnaast een 
ken gaat omvatten. En ik denk aantal taken en diensten van het 
daarbij niet alleen aan de huidige rijk moeten overnemen, daar waar 


provinciale taken.” 


(ADVERTENTIE) 


Klein m 
meters 

GROOT in 
SERVICE J 
GROOTSTE I 

collectie I 

20 meter 1 
m de 

Emmastraat, 

voorbij 

ABN-bank 


TE VEEL ZON 
bij wintersport is 
schadelijk voor uw 
ogen. Zorg voor de 
JUISTE BESCHERMING. 


decentralisatie naar de huidige pro¬ 
vinciale schaal problematisch is. 

De bewindsvrouw vindt dat bij het 
samenvoegen van provincies tege¬ 
lijk moet worden bezien of de gren¬ 
zen van de landsdelen ook moeten 
samenvallen met de bestaande pro¬ 
vinciegrenzen. „Het lijkt mij logisch 
dat als je bezig bent met een zo in¬ 
grijpende wijziging van de provin¬ 
ciale indeling, dat je dan ook alle 
grenzen aan een onderzoek onder¬ 
werpt.” 

Of de provincies daadwerkelijk tot 
fusies moeten overgaan valt vol¬ 
gens de staatssecretaris nu nog niet 
te zeggen. „Het voornaamste is dat 
provincies nu komen tot een sterke 
onderlinge samenwerking”, aldus 
De Graaff-Nauta. 


'Venlo' ging eind juli van het vorig 
jaar akkoord met een fusie met de 
biologische scholen in Heerlen, 
Horst en Roermond en de middel¬ 
bare agrarische scholen in Horst en 
Roermond onder voorwaarde dat 
het plan tot situering en spreiding 
van het agrarisch onderwijs in Lim¬ 
burg nader door een onafhankelijke 
deskundige zou worden bezien. Het 
besluit van het VVOL-bestuur om 
de hoofdzetel van het AOC-Lim- 
burg in Roermond te vestigen en de 
nevenvestigingen in Heerlen en 
Horst te situeren betekende immers 
het einde van de Middelbare Tuin¬ 
bouwscholen in Venlo. 

Medezeggenschap 

Een begeleidingscommissie van 
vertegenwoordigers van het WOL- 
bestuur en de Voorlopige Medezeg¬ 
genschapsraad van het AOC-Lim- 
burg, welke wordt gevormd door de 
medezeggenschapsraden van de zes 
participerende scholen, trok dr ir 
August de Vries, hoogleraar onder- 


Landbouwer 

doodde 

schoonzoon 

AKEN - De 36-jarige Horst van 
Reimersdahl uit Würselen is op 5 
november niet door inbrekers 
maar door zijn schoonvader, de 
61-jarige boer Wilhelm R. dood¬ 
geschoten. R. leefde al langer in 
onmin met zijn schoonzoon. Dat 
heeft de officier van justitie in 
Aken bekend gemaakt. De 
moordbrigade in Aken heeft vele 


wijskunde aan de Landbouwuni¬ 
versiteit te Wageningen, als deskun¬ 
dige aan. Hij kwam met twee opties. 
Door concentratie van alle middel¬ 
bare agrarische scholen in Roer¬ 
mond, de eerste optie, zou de conti¬ 
nuïteit van de opleiding produktie 
tuinbouw in Noord-Limburg niet 
kunnen worden gewaarborgd. 
Daarom gaf hij de voorkeur aan de 
twee optie: om de hoofdvestiging 
van het AOC-Limburg in Roer¬ 
mond te lokaliseren met nevenves¬ 
tigingen in Heerlen en Horst. Na 
Horst zou dan de produktietuin- 
bouw moeten worden overgehe¬ 
veld; naar Roermond de diensten- 
tuinbouw: opleidingen die tot nu 
toe in Venlo worden gegeven. 

Het VVOL-bestuur koos voor de 
tweede optie. Per brief heeft het de 
Voorlopige Medezeggenschapsraad 
van zijn 'definitief besluit in kennis 
gesteld. De raad heeft twee maan¬ 
den de tijd om daarop te reageren. 
De leden van de Voormalige Mede¬ 
zeggenschapsraad van de Middelba- 


weken met succes aan de oplos¬ 
sing van deze lange tijd zeer 
mysterieuze moordzaak ge¬ 
werkt. 

Gebleken is dat R. enkele dagen 
voor de moord het wapen, een 
geweer voor kaliber 22 munitie 
bij kennis heeft geleend zoge¬ 
naamd omdat hij op fazanten 
wilde jagen. In de nacht van 5 op 
6 november was een schot door 
het hoofd van de slapende Horst 
van Reimersdahl voldoende om 
hem van het leven te beroven. 
Enkele dagen voor het fatale 
schot waren schoonvader en 
schoonzoon nog met elkaar op 
de vuist gegaan. 


7 bioscopen 


P • HEERLEN 

p_ Royal: Hot Shots, di t/m do 19 
L— I en 21 uur. Rivoli: Harley David- 
r--i son and the Marlboro man, di 
1 — 1 t'm do 18.30 en 20.30 uur. De 
o Floddertjes in Kangoeroeland, 
■ wo 14 uur. Maxim: Drop dead 
O Fred, di t/m do 18.30 en 20.30 
p—> uur. H5: Ricochet, dag. 14.30 19 
1—| en 21.30 uur. Fievel in het Wilde 
|—| Westen, wo 14 uur. Don’t teil 
__ Mom the babysitter ’s dead, dag. 
I I 14.15 18.45 en 21.15 uur. Curly 
Sue, dag. 18.30 en 21 uur, di do 
M ook 14 uur. The evil empire, dag. 
18.30 en 21 uur, di do ook 14 uur. 
Bingo, wo 14 uur. The Addams 
f~T Family, dag. 14 18.30 en 21 uur. 

P • KERKRADE 

I I Wijngrachttheater: The unbe- 
lievable truth, wo 20 uur. 


Q • MAASTRICHT 

__J Mabi: Hot shots, di t/m do 21.15 
I—» uur, wo ook 14.30 uur. Drop 
dead Fred, di t/m do 21.15 uur, 
wo ook 14.30 uur. Toto le Heros, 
I | dag. 21.15 uur, wo ook 14.30 uur. 

, - ■-* The Addams Family, dag. 21.15 
C3 uur. De Reddertjes in Kangoe- 
roeland, wo 14.30 uur. Ciné-K: 
Thelma and Louise, dag. 21 uur. 
r“ri Cinema- Palace: Ricochet, dag. 
’ * 19 en 21.30 uur. Don’t teil Mom 

the babysitter ’s dead, dag. 18.45 
■ ^ en 21.30 uur, wo ook 13.45 uur. 

L—1 Fievel in het Wilde Westen, wo 
14 uur. Bingo, dag. 18.30 uur, wo 
ook 14 uur. The Fisher King, 
|—( dag. 20.45 uur. Lutnière: La dou- 
ble vie de Veronique, dag. 20 

I_( uur. An angel at my table, dag. 

21 uur. Nog niet bekend, dag. 22 
uur. 

P • GELEEN 

□ Roxy: Don’t teil Mom the baby- 
sitter ’s dead, dag. 20.30 uur. 
I — J Studio Anders: Ricochet, dag. 
20.30 uur. De Reddertjes in Kan- 
goeroeland, wo 15 uur. 


• SITTARD 

Forum: Hot Shots, dag. 20.30 
uur, wo ook 14 uur. The Addams 
Family, dag. 20.30 uur. Fievel in 
het Wilde Westen, wo 14 uur. 
Filmhuis Sittard: Sur, wo 20.30 
uur. 

• ECHT 

Royal-MicroRoyal: Curly Sue, 
dag. beh. wo 20.30 uur, wo ook 
15 uur. De Reddertjes in Kan- 
goeroeland, wo 15 uur. Dying 
Young, di en do 20.30 uur. 

• ROERMOND 

Royal: Hot Shots, dag. 20.30 uur. 
De Reddertjes in Kangoeroe- 
land, wo 14.30 uur. Royaline: 
Don’t teil Mom the babysitter ’s 
dead, dag. 20.30 uur, wo ook 
14.30 uur. Filmhuis Roermond: 
Sur, do 20.30 uur. 


P • VENLO 

I I Perron 55: Sur, di 20 uur. re Tuinbouwschool in Venlo zijn 
het met het besluit van het VVOL- 
bestuur niet eens. 

Voorwaarde 

„De voorwaarde, waaronder wij ak¬ 
koord zijn gegaan met de vorming 
van een agrarisch opleidingscen¬ 
trum, zijn met ingewilligd”, lichtte 
in Sevenum woordvoerder Hein 
Herijgers, desgevraagd, toe. „De uit¬ 
spraak van de Geschillencommissie 
die vond dat de medezeggenschaps¬ 
raad niet hoefde in te stemmen met 
het besluit dat het VVOL-bestuur 
toen nam en nu weer heeft geno¬ 
men, is niet gerespecteerd. Ook 
werd overeengekomen dat de mid¬ 
delbare agrarische scholen zouden 
worden geconcentreerd. De agrari¬ 
sche scholen in Horst en Roermond 
blijven echter bestaan. Wij wensen 
echter niet over die beide scholen te 
worden opgesplitst. Op korte ter¬ 
mijn biedt het mogelijk soelaas; op’ 
langere termijn betekent het echt 
de nekslag voor het agrarisch on¬ 
derwijs in Limburg. Wij zullen daar¬ 
om naar de rechter stappen. Niet als 
medezeggenschapsraad, maar als 
personeel. Alle personeelsleden 
hebben ermee ingestemd dat wij, 
leden van de Voormalige Medezeg¬ 
genschapsraad, naar goed dunken 
handelen.” 


HEERLEN: 

- di. 14/1: Limburgs Symphonie Or¬ 
kest onder leiding van Roberto Benzit 
solist Theo Bruins, piano. 

MAASTRICHT: 

wo. 15/1: lunchconcert met Paul 
Komen, piano (12.30 uur). 

- wo. 15/1: Cultureel Café, Freek de 
Jonge. 

ROERMOND: 

- di. 14/1: ’Maske in BLau’, operette 
van Fred Raymond door de Staats- 
operette Warschau. 

- wo. 15/1: Limburgs Symphonie Or¬ 
kest onder leiding van Roberto Benzi 
met de solist Theo Bruins, piano. 

AKEN: 

- di. 14/1 en wo. 15/1: ’Die Affare Rue 
de Lourcine’, Eugêne Labiche. 

- wo. 15/1: Die verkaufte Braut, Be- 
drich Smetana. 

Tenzij anders aangegeven begin¬ 
nen alle voorstellingen urn 20.00 


Ds Hallewas 
predikant 
in Limburg 

HEERLEN - Ds C.F.G.E. Hall*' 
was uit Rotterdam wordt predi' 

kant van de evangelisch-lutherS^ 

gemeente Zuid-Limburg. Hil 
heeft het beroep dat op hem wa s 
uitgebracht, aangenomen. D® 
Hallewas (49) werd 14 maart 197* 
in Nijmegen in het ambt beves¬ 
tigd. 

In 1976 werd hij predikant i* 1 
Haarlem en vandaar ging hij i* 1 
1986 naar Rotterdam. Hier beëih' 
digde hij eind vorig jaar zü 11 
werkzaamheden. 

Ds Hallewas was van 1988 tot 
mei van het vorig jaar voorzittef 
van de synode. 


(ADVERTENTIE) 

Vinger-aan-de-pols 

mei een medische checlcup 

Dr. Keulenkliniek in Maastricht en Tilburg, is een gerenommeerd 
centrum voor preventief onderzoek, medisch advies en behandeling 
voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen. 


Het diepgaand medisch basisonderzoek omvat: 

• Uitgebreid lichamelijk onderzoek.* Speciaal bloed-, urine- en 
ontlastingsonderzoek.* Elektrocardiogram ('hartfilmpje'). 

Aanvullende onderzoeken: 

• Longfunktietesten.* Echografie van hart, vaten, buik of borsten. 

• Inspanningsonderzoek (ECG tijdens fietsen).* Extra bloedmetingen. 
Binnen 10 dagen ontvangt u een uitgebreide rapportage met 
persoonlijk advies van de arts. Voor meer informatie, een gratis 
brochure of een afspraak kunt u kontakt opnemen met 


Dr. Keulen Kliniek 

Ó22Ó GV Maastricht, Burg. Cortenstraat 26, tel. 043-623474 limburgs dagblad oostelijke mijnstreek 


Ambtenaren wachten op uitslag chemisch bodemonderzoek 

Koop van Geleendal 
loopt vertraging op 


PvdA Nulh 
bezorgd over 
verlaadstation 

Van onze verslaggever 


NUTH - De plaatselijke PvdA- 
afdeling maakt zich zorgen over 
de komst van een afval-verlaad- 
centrum nabij de Geiteweg in 
Nuth. 

In een brief aan B en W schrijft 
Huub Kockelkoren van die partij 
Dinsdag 14 januari 1992 • Pagina 15 


dat snel gereageerd moet wor¬ 
den alvorens NS en de uitvoe¬ 
rende firma met de bouw gaan 
beginnen. Hij vraagt zich af of 
het bestemmingsplan zulke be¬ 
drijfsmatige aktiviteiten toelaat 
en waarom de buurtbewoners 
niet zijn geïnformeerd. 

Kockelkoren is verbaasd over de 
uitspraak van NS-woordvoerder 
Mulder (’er is geen hinderwet¬ 
vergunning nodig’): „Er moet 
wel degelijk worden gelet op 
stank- en geluidoverlast.” 

De PvdA verzoekt het college 
om meer inlichtingen te ver¬ 
schaffen tijdens de raadsverga¬ 
dering van 28 januari. 


Van onze verslaggever 

Heerlen - Omdat eerst het chemisch onderzoek naar de 
testeldheid van de grond moet zijn afgerond, loopt de koop 
het Geleendal vertraging op. De Heerlense ambtenaren 
S)n gestopt met het opstellen van een koopovereenkomst. 
J^rst willen ze het volledige rapport over het chemisch onder¬ 
dek bestuderen, voordat ze er mee verder gaan. Overigens 
Jordt dat bodemonderzoek volledig betaald door het ABP, 
nog steeds de eigenaar van het Geleendal is. 
Zegels 


Verboden auto’s in Strijthagen 


mim staat in een brief van het college 
&n Heerlen aan de fractie van 
V. r °en Links in de raad, naar aanlei- 
van berichten in deze krant 
jj'fcr het chemisch onderzoek. In 
geheime notitie werd daar mel- 
<n g van gemaakt. 

De 

gemeenteraad van Heerlen be- 
°ot begin december vorig jaar, 
°or 7,5 miljoen gulden het Geleen- 
r*jte kopen, omdat de gemeente 
j^uers vreest dat projectontwikke- 
j^s er kantoren en woningen gaan 
P°Uwen. Dit zou de ontwikkeling 
*** het centrum van Heerlen zeer 
fthaden. Heerlen wil geld van het 
J^htrumplan gebruiken voor de 
rjhkoop, maar dat vindt GS van 
^burg niet goed. 

tijdstip 

Socialistiese Partij (SP) heeft 
college gevraagd wanneer het 
jJ 8 * dat GS niet zou toestaan dat de 
^bleente geld uit het Centrumplan 
gebruiken voor de aankoop van 
^ Geleendal. Als het college nog 
de raadsvergadering van 4 de- 
y~jhber op de hoogte was van dat 
J^hdpunt van GS, dan hadden 
j^dsleden wellicht een ander 
oghdpunt ingenomen, zo stelt de 
l * Het college van Heerlen ont- 
J®bt echter in alle toonaarden dat 
y? c h de brief, noch de inhoud daar- 
."h bekend was bij B en W, voordat 
brief op het Heerlense stadhuis 
^hveerde. 

b 

®®rlen probeert overigens GS op 
j^dere gedachten te brengen, want 
et betalen van de 7,5 miljoen uit 
Ben zak zou tot onaanvaardbare 


^alkenburgerweg 
tijdelijk dicht 

g^ERENDAAL - De Valkenbur- 
k *^eg in Voerendaal wordt door 
^leringswerkzaamheden met in- 
(jpbg van vandaag afgesloten in 
jL. richting Heerlen. Donderdag 
^ Januari wordt de weg eveneens 
^Besloten in de richting Klim- 

gen, 

^ Werkzaamheden gaan - afhan- 
van bet weer ~ onge¬ 
il 1 " ^ februari duren. Tot die 
Wordt het verkeer ter plaatse 
t^Seleid. Auto’s dienen gebruik 
htaken van de snelweg Maas- 
C ht-Heerlen. 


hoge rentelasten leiden waardoor 
mogelijk belastingen in Heerlen 
verhoogd moeten worden. 


Geen antwoord 

Hoewel het ABP altijd heeft volge¬ 
houden dat voor kerst 1991 de koop 
van het omstreden dal rond moest 
zijn, lijkt de pensioengigant er nu in 
te berusten dat het allemaal wat la¬ 
ter wordt. In ieder geval wil ook het 
ABP nu eerst het rapport van het 
bodemonderzoek afwachten en be¬ 
studeren, voordat er verder aan het 
koopcontract wordt gewerkt. 


Groen Links heeft van het gemeen¬ 
tebestuur géén antwoord gekregen 
op de vraag waarom een chemisch 
onderzoek van deze agrarische 
grond noodzakelijk is. Wat de aard 
van de mogelijke bodemvervuiling 
is, kreeg de oppositiepartij evenmin 
te horen. 


Frontale botsing 
met tegenligger 

HEERLEN - Een 27-jarige Heer¬ 
lense automobilist is zondagnacht 
frontaal in botsing gekomen met 
een tegenligger. Het ongeluk ge¬ 
beurde ter hoogte van tenniscen¬ 
trum Kaldeborn op de Kerkrader- 
weg in Heerlen. Bij de botsing 
raakte niemand gewond. Wel was er 
grote materiële schade. 

Omstreeks middernacht reed de 
Heerlenaar met zijn auto over de 
Molenberglaan, toen hij plotseling 
geconfronteerd werd met een Opel- 
Kadett op zijn rijstrook. Deze was 
bezig een Citroen in te halen. 

Om een botsing met de Kadett te 
voorkomen stuurde de 27-jarige 
Heerlenaar zijn auto naar de rech- 
terrijstrook. Maar om de bomen aan 
die kant te ontwijken moest hij zijn 
auto weer naar links sturen, waar¬ 
door hij frontaal tegen de Citroen 
botste. 

De bestuurder van de Opel-Kadett 
reed na het ongeluk met gedoofde 
lichten door in de richting van Ter- 
winselen/Kerkrade. De politie van 
Heerlen verzoekt getuigen van het 
ongeval contact op te nemen met 
^045-731731. Bekend is dat in het 
kenteken van de Opel-Kadett de let¬ 
ters HF voorkomen. ® Prins Paul II van De Lot- 
bfoeJeers. 


VTcamavai J 


^Als Prins Michel I zal Mi- 
hel Gaemers samen met prin¬ 
ts Lizanne de narrenstaf 
gaaien over de Hulsbergse 
. e Umerwalders. Op zondag 19 
^huari houden de Beumerwal- 
er s om 11.11 uur voor de zes- 
_ e maal de Hierezitting in het 
^* e meenschapshuis Hulsberg. 

p Paul Hopman gaat als Prins 
aul de Tweede het rijk van de 
°tbroekers in Hoensbroek re- 
Op zondag 26 januari 
l om 1111 uur receptie 

broek 1 MFC Gebr00k te Lot ' 

^ Afgelopen zaterdag 11 ja- 
. u ari is Jillis Brouwer gepro¬ 
beerd tot prins Jillis I van 
, unssurn se CV de Brikke- 
be kkesch. • Autoverkeer is uit den 
boze in het Strijthager 
beekdal. Regelmatig ne¬ 
geren automobilisten ech¬ 
ter de verbodsborden die 
het Streekgewest heeft la¬ 
ten plaatsen. De slagbo¬ 
men vormen geen pro¬ 
bleem, want die zijn 
vaak niet afgesloten om 
bestemmingsverkeer 
naar bijvoorbeeld de 
Overste Hof mogelijk te 
maken. De politie treedt 
echter streng op. Overtre¬ 
ders gaan onverbiddelijk 
op de bon. Alleen zondag 
al kregen acht automobi¬ 
listen een proces-verbaal. 

Foto: KLAUSTUMMERS 


Hoge geldboetes voor 
’crimineel’ rijgedrag HEERLEN - Kantonrechter J. 
Freyters heeft gisteren drie automo¬ 
bilisten fors beboet voor ’crimineel’ 
rijgedrag. In twee gevallen kregen 
de bestuurders zelfs een voorwaar¬ 
delijke ontzegging van de rijbe¬ 
voegdheid. 


Een man uit Nuth presteerde het 
om in Aalbeek ’s nachts een vlucht¬ 
heuvel links te passeren met ge¬ 
doofde lichten. Zijn stuntrit eindig¬ 
de tegen een wegafbakening. „Zul¬ 
ke chauffeurs horen eigenlijk niet 
op de weg thuis,” zei P.Frénav. offi¬ 


cier van justitie. Hij eiste 400 gulden 
boete en een drie maanden voor¬ 
waardelijke ontzegging van de rij¬ 
bevoegdheid. Freyters week niet 
van de eis af: „U mag van geluk 
spreken dat er geen strafblad is. Die 
boete is alleszins redelijk.” 


Het verwisselen van een cassette¬ 
bandje liep slecht af voor een Kerk¬ 
radenaar. Hij botste om half vijf ’s 
nachts met een viertal pilsjes op te¬ 
gen een stilstaande auto. „Gelukkig 
voor u is alcoholgebruik niet ten 
laste gelegd”, voegde Frénay er aan 


toe. Hij eiste 350 gulden. Freyters 
nam de eis over: „U heeft gemerkt 
dat de wereld er diep in de nacht 
anders uitziet. Zeker na het drinken 
van een ’paar’ pilsjes.” 

Een automobilist uit Klimmen mis¬ 
te na enkele levensgevaarlijke ca¬ 
priolen twee voetgangers op een 
haar. Op de Mesweg in Hulsberg 
sloeg hij met hoge snelheid linksaf, 
vloog rechts de parkeerplaats op, 
raakte in een slip en kwam pal 
naast twee voetgangers tot stil¬ 
stand. Frénay: „Weer iemand die 
flink te keer is gegaan. Gelukkig 
vielen er geen gewonden. U boft dat 
het de eerste keer is. Vijfhonderd 
gulden boete en zes maanden voor¬ 
waardelijk niet rijden.” De kanton¬ 
rechter vond die eis ’iets’ te hoog en 
legde de Klimmendenaar een boete 
op van 300 gulden en drie maanden 
voorwaardelijke ontzegging van de 
rijbevoegdheid. 


ykjr J| 


• Prins Michel I en prinses Lizanne van de Beumerwal- 
ders. 
F 7 ^n^esprek 


Landgraaf Èf' . . •... 

■lift 


■§& 

‘ v «V 


**$&&**.; ... 

Hl. 

fik: # Prins Jillis I van de Brik- 
kebekkesch. 

• Funs I van de Vasteloa- 
vend-Verain. 

Foto: FOTO RIJSSEMUS 

• Prins Henry I en rozenkoningin Jacqueline I. 

Foto: JO PöTTGENS 

• Het Heerlense Heksenberg 
wordt dit carnavalsjaar gere¬ 
geerd door Funs van Dronge- 
len. Zaterdag 1 februari houdt 
Funs I van de Vasteloavend- 

Verain van 19 tot 21 uur recep¬ 
tie in het gemeenschapshuis 
aan de Heigrindelweg. 

• CV de Rozeböck heeft Jac- 

queline Lurken en Henry Jon¬ 
gen uitgeroepen tot rozenko¬ 
ningin Jacqueline I en prins 
Henry I. Zaterdag 18 januari 
houdt het tweetal vanaf 20.11 

receptie in de Narrentempel 
van de Rozeböck. Alleen voor 
vrouwen is de Dameszitting op 

8 februari, die om 20.11 begint 
in de Narrentempel. 


In het Limburgs Dagblad van don¬ 
derdag 9 januari 1992 staat een stuk 
over de gemeente Landgraaf, be¬ 
treffende Omroep Landgraaf en 
haar radioprogramma’s c.q. de tv- 
uitzendingen. 

Zij zullen moeten stoppen met de 
uitzendingen per radio en dat de tv- 
uitzendingen tot een minimum zul¬ 
len worden teruggebracht als er niet 
vlug een oplossing wordt gevonden 
voor een schuld van A50.000 die is 
ontstaan door het wegvallen van 
een aantal sponsors. 

Nu weten we dat de gemeente 
Landgraaf een armlastige gemeente 
is, dit hebben we kunnen lezen in 
dit blad. Bijvoorbeeld schoolzwem¬ 
men is reeds afgeschaft, de GGD 
moet bezuinigen en wat dies meer. 
Maar, burger van Landgraaf, daar 
krijgt u voor terug: een voet tussen 
de deur van de Draf- en Renbaan, 
die dan de lieve som van fl 100.000 
heeft gekost en waar niemand wat 
aan heeft; een burgemeester die uit 
de gemeentekas A260.000 kan laten 
verdwijnen, zonder dat iemand daar 
iets aan doet, en een aantal raadsle¬ 
den dat wegloopt uit de raadsverga¬ 
dering voordat de burgemeester het 
einde heeft bepaald. 

Nu heb ik als socialist de oplossing 
misschien voor het probleem van 
de Omroep Landgraaf: een raadslid 
van Landgraaf heeft een raadsver- 
goeding van A1590 per maand en 
een onkostenvergoeding van A2780 
per jaar. Indien nu alle raadsleden 
in Landgraaf eens zeiden en doen, 
laten we dit geld nu eens ter be¬ 
schikking stellen van de gemeente 
Landgraaf, dan kon de wethouder 
dit jaar bijna A600.000 meer uitge¬ 
ven aan bijvoorbeeld de omroep, 
het schoolzwemmen en de GGD, 
zodat dit werd opgelost. 

De dames en heren raadsleden kon¬ 
den dan meteen laten zien dat ze er 
voor het volk zitten door wie ze zyn 
gekozen en niet om hun zakken te 
vullen. 

LANDGRAAF, G.P, van Bekkum % Als de bladeren vallen, gaat 
de Nederlandse schooljeugd de 
deuren langs om voor het goede 
doel kinderpostzegels te slijten. 
Inmiddels is het januari, tijd 
derhalve om de balans op te 
maken en vervolgens diverse 
goede doelen met een gift te ver¬ 
blijden. In heel Nederland 
bracht de actie veertien miljoen 
gulden op. De gemeente Bruns- 
sum bijvoorbeeld kocht voor 
fll 1.630 wenskaarten en 
f24.024 aan kinderpostzegels. 
Met de opbrengst — overigens 
hoger dan het jaar ervoor - 
zullen verschillende projecten 
in de gemeente worden onder¬ 
steund, maakt Jacq Walraven 
van het plaatselijke Kinder- 
postzegelcomité vorige week 
bekend. Ook het Heerlense co¬ 
mité is begonnen de opbrengs¬ 
ten te verdelen. Gisteren reikte 
burgemeester Piet van Zeil een 
cheque ter waarde van fllO.OOO 
gulden uit aan het bestuur van 
speeltuin De Beere Bergh in de 
wijk Beersdal. 

Bokkerijders 

• Het tnas ons al eens opgeval¬ 
len dat de stroom boeken over 
de Bokkerijders niet te stuiten 
is. In het huis-aan-huisblad de 
Zuid-Limburger lezen we een 
recensie van de nieuwste bun¬ 
del van de Noordlimburgse 
schrijver Ton van Reen, De Vu¬ 
rige Ruiter. Een lovende recen¬ 
sie; naar onze smaak terecht, 
want Van Reen weet hoe span¬ 
nende verhalen verteld moeten 
worden. Eén element misten wij 
toch in het artikel in de Zuid- 
Limburger: nergens staat dat 
De Vurige Ruiter een jeugdboek 
is. Toch geen onbelangrijke in¬ 
formatie voor de aspirant- 
koper. Maar goed, volwassenen 
worden er zeker niet slechter 
van als ze or bedoeld eens een 
kinderboek lezen. Al willen de 
meesten er niet voor uitkomen. 
Maar nou we het er toch over 
hebben: wanneer las u voor het 
laatst een kinderboek? Zie je 
wel! 


Uitbreker 


• Wat inbrekers zijn weten we 
allemaal, maar wat zijn uitbre¬ 
kers? Dat zijn mensen die met 
alle geweld hun huis uit willen. 
Een bewoner van een apparte¬ 
ment op de Molenberg in Heer¬ 
len had afgelopen zaterdag de 
merkwaardige ervaring dat hij 
zijn huis met meer uit kon. Zijn 
appartement heeft slechts één 
deur en die zat dicht en was 
niet meer open te krijgen. De 
goede man stond met de sleutel 
te freubelen dat het een lieve 
lust was, maar wat er ook ge¬ 
beurde . de deur ging niet 

open. Gelukkig heeft hij tele¬ 
foon in zijn appartement. De 
huisbaas werd gebeld. Deze 
deed hem het idee aan de hand 
een slotenmaker te bellen. In 
heel Heerlen bleek er eentje te 

zijn, maar .die werkt niet 

op zaterdag. ,Maandagmorgen 
bent U de eerste,” zei de sloten¬ 
maker. Gejammer aan de ande¬ 
re kant, maar dat hielp niets. 
Net toen de radeloze bewoner 
de bloempotten aan de kant be¬ 
gon te zetten ontwaarde hij de 
huisbaas. Deze maakte het dro¬ 
ge slot weer nat en toen ging de 
deur in alle eenvoud open. 


Klok 


# Gisteren verscheen een jonge¬ 
man uit Heerlen voor het kan¬ 
tongerecht. Hij was vijfmaal 
gepakt voor het rijden zonder 
rijbewijs en verzekering. On¬ 
langs heeft hij het rijbewijs 
gehaald. Kantonrechter Frey¬ 
ters mas blij. ’Laten we voor 
deze verdachte de klok luiden’, 
zei hij. Nu nog een verzekering 
en Freyters is helemaal geluk¬ 
kig. 
Kamerbrede - vensterhoge 

BALANSOPRUIMING 


Dinédag 14 januari 1992 • Pag Prachtig fijn bouclé tapijt 

Matador 

jute. 400 on breed, 

3 kleuren NU 


3 kleuren NU Owj* p. mtr. 


Laatste wollen coupons 


Ovorgerdijnstef 

(weet) 120 cm breed.4 C AC 
nw 39,95 mor IvjwV p n#. 


Kauwrfcoge 

REMBRANDT, 

de meester en zijn werkplaats 


Unieke tentoonstelling van etsen, en 
schilderijen van Rembrandt van Rjjn en 
zijn leerlingen, waaronder schilderijen die 
lang niet in Nederland te zien waren. 

SPECIUE VRIENDENPRIJS f 45,00 

Busreis inclusief entreebewijs 


Extra dagen 
zondag S-2r*9Z 


zondag l$-2-"92 
■;' 


t , .* V \l : - V Minimum inlegf 10.000-.Elk kwartaal f 25.000,-zonder kosten direct 

Met ingang van 1 januari 1992. 


v. * • 


/. ^ ' J Cv 


'X- r ■ 

' ? -V - - - 
n.knntoor JORI 


-^jr 


NDERE 

EDING 

Rosmalen - Raymond Meijs 

‘S de enige eerstejaarsprof in het 
Tulip-team. De bijna 24-jarige 
renner uit Valkenburg is daar¬ 
mee een van de weinige Neder¬ 
landse topamateurs die dit jaar 
m het profpeloton zijn debuut 

maakt _ , . 

Ondanks een representa¬ 
tieve prestatielijst heeft de oud- 
'vereldkampioen der junioren 
hemel een aarde moeten bewe- 
len om als beroepswielrenner 
aan de slag te kunnen gaan. Het 
hesluit om Meijs alsnog in het 
Tulip-team op te nemen heeft de 
Limburger te danken aan een 


Raymond Meijs dankt 
profdebuut aan oom 


oom, die zijn salaris betaalt. 

„Ons budget was op en daarom 
hadden we geen geld meer om 
Meijs een contract aan te bie¬ 
den,” verduidelijkt Tulip-mana- 
ger Ludo Voeten de bijzondere 
constructie. „Omdat hij absoluut 
prof wilde worden, heeft Meijs 


toen zelf gevraagd of hij alsnog 
in de ploeg kon komen indien 
zijn oom voor het salaris zou zor¬ 
gen. Met dat voorstel zijn we 
akkoord gegaan.” Raymond 
Meijs kost Tulip derhalve geen 
gulden. Voeten: „Maar indien 
Meijs presteert en de ploeg vol¬ 
gend jaar blijft bestaan, is Ray¬ 


mond wel de eerste renner die 
een contract krijgt aangeboden.” 

Ploegleider José de Cauwer stelt 
’winstpakker' Meijs in het voor¬ 
seizoen vooral op in wedstrijden 
waaraan kopman Luc Roosen 
deelneemt. „Meijs start in wed¬ 
strijden als de Ronde van Sicilië, 
Tirreno-Adriatico, de Waalse Pijl 
en Luik-Bastenaken-Luik. Daar¬ 
in kan hij laten zien wat hij 
waard is. Als hij het goed doet, 
stel ik hem wellicht ook op in de 
Amstel Gold Race. Voor de Tour 
komt hij nog niet in aanmer¬ 
king,” aldus De Cauwer. 


Nunez bekritiseert Cruijff 


BARCELONA — Barcelona-voorzitter Josep 
Luis Nunez heeft kritisch gereageerd op het be¬ 
sluit van trainer Johan Cruijff als bondscoach 
van het Nederlands elftal op te treden bij de ein¬ 
dronde van het wereldkampioenschap in 1994 
in de Verenigde Staten, als Oranje zich daarvoor 
kwalificeert. 

Nunez richtte zich vooral tegen de manier waar¬ 
op het nieuws naar buiten werd gebracht door 


de Catalaanse en Spaanse media. „Het is niet 
mijn stijl zaken die Barcelona aangaan, via de 
pers uit te dragen,” zei Nunez. Hij verklaarde 
ontgoocheld te zijn door het feit dat Cruijff niet 
eerst hem als clubvoorzitter van zijn voornemen 
op de hoogte had gebracht. 

Nunez voegde er nog aan toe, dat Cruijffs con¬ 
tract loopt tot juni 1993. Mocht die verbintenis 
ook voor 1994 worden verlengd, dan wordt zijn 
totale inzet voor FC Barcelona geëist. 
Voortbestaan wielerploeg afhankelijk van prestaties in voorjaar 

Tulip stelt ultimatum 


# Tijdens de presentatie 
van de Tulip-ploeg ziet 
de Deense aanwinst 
Brian Holm (links) het 
wel zitten. Adrie van der 
Poel (midden) en Luc 
Roosen (rechts) zijn de 
andere kopmannen van 
het team van José de 
Cauwer. 


DOOR BENNIE CEULEN 

^SMALEN - Met de start van het nieuwe wielerseizoen 
Kj, 0r deur werd gisteren alvast het traditionele presentatie- 
pugramma van de profploegen ingezet. In het Brabantse Ros- 
aien beet het onder Belgische vlag uitkomende Tulip Com- 
j. ters Team de spits af. Zoals zo vaak bij dergelijke voorstel¬ 
len werd de Tulip-presentatie aan een show-element 
ykoppeld. Manager Ludo Voeten en ploegleider José de Cau- 
b* r hadden speciaal voor de gelegenheid goochelaar Richard 
gSf ln ë ehuurd - En zanger/entertainer Albert West praatte het 
heel aan elkaar. Ondanks de ontspannen sfeer van de pre¬ 
statie werd snel duidelijk, dat de Tulipformatie een heel 
. angrijk voorjaar voor de boeg heeft, want eind april beslist 
e sponsor over de toekomst van de wielerploeg. 

^ druk die op de schouders van wij nog steeds het volste vertrou- 
|J* r ie van der Poel en zijn collega- wen in het wielrennen, ondanks de 
^Pmannen rust, is derhalve bijzon- dopingaffaires die deze sporttak 
groot. „Maar dat mag ook wel,” geen goed hebben gedaan. Wieler- 
v^d manager Ludo Voeten, nadat sponsoring levert nog steeds veel 
^'ip-directeur Rob Romein ver- publiciteit op. Niettemin hadden 
rydelijkt had waarom de komende we van ons eerste jaar als hoofds- 
w hode zo belangrijk is. ponsor meer verwacht. In totaliteit 

V was vorig jaar de publicitaire op- 

brengst aan de magere kant. Maar 
“rirOUWGIl het heeft ons met in paniek ge- 

jjij zullen onze verplichtingen ten bracht, 
i Juichte van de wielerploeg hele- _ 

. J^l nakomen,” vertelde Romein. «Sponsor Romein bestempelde de 
j ■ jfLewel het in de computerbranc- a f wezi gheid van zijn ploeg in de 
. i Slecht gaat, presteert ons bedrijf Tour de France als hoofdoorzaak 
, Voorlijk goed. Bovendien hebben d? geringe aandacht in de me- 
1 dia. Desondanks behoudt hij het 

( -volste vertrouwen in de ploeg voor 

]i dit jaar. „Ik hoop einde april be- 

X Vilt Nederlanders kend te „kunnen maken, dat Tulip 

Ï " nog enkele jaren de wielerploeg 

ln Tlllm-nlnpo* blijft sponsoren. Daarbij ligt ook 
xj ll I J een belangrijke rol voor de media 

: ^SMALEN - De Tulip-ploeg weggelegd, want zonder hun steun 
in vergelijking met het eerste kunnen we het niet maken,” bena- 
° p zes P laatsen gewijzigd en drukte Romein. 

R een man minder. Zeven ren- 

| h f rs vertrokken naar een andere 

onder wie Michel Zanoli. ncsUlldlCH 

Onn Staan eenentwin bg coureurs Volgens manager Ludo Voeten, 
Rpi er contrac f van w ^ e elf de hangt de beslissing over het voort- 
Viif’ 1 T f c * ie nat ionaliteit hebben. bestaan van de Tulip-ploeg - bud- 
W Nederlanders, twee Denen, ge t: 4,5 miljoen gulden - niet alleen 
Duitser, een Australiër en a f van de prestaties van de renners 
Engelsman completeren het j n de voorjaarsklassiekers. „Eerst 
m - worden de bedrijfsresultaten van 

* Dp bet eerste kwartaal bekeken. Zijn 

Samenstellin S : Jerry Coo- die goed en heeft de ploeg ook naar 

•Het ’ J ° hnny Dauwe > Tom Des- verwachtingen gepresteerd, dan 

Rm ’ H ^ rman Frison, Brian wordt de sponsoring met twee jaar 

Ro/u 1 ’ o- ,'J en t zsc h. Adrie verlengd. Gebeurt dat niet, dan is er 

* g 6 Sören Lilholt, Harry Lod- volgend jaar geen Tulip-ploeg meer 

pA f* u dy Patry, Allan Peiper, en stap ik ook uit de wielersport.” 

H e ter Pieters, Rudy Rogiers, Luc 

S e l s > Jim van de Ludo Voeten verwacht niet dat het 

^ r Raymond Meys, Adrie van zover zal komen. „We hebben op 

Poel, Jac. van der Poel, Ron- papier een sterke ploeg. Vooral in 

f van Holen en Stephan van de breedte hebben we het team 

Uwe - goed kunnen versterken. Alles 

hangt niet meer af van de prestaties 
YA/!«yï A van Luc Roosen en Adrie van der 

TT IIII /\I I da Poel. Brian Holm, Herman Frison 

• • en Soren Lilholt zijn de belangryk- 

mecanicien ste aanwinsten. Met dit potent eel 

moeten we naar verwachting kun- 
i SMALEN - Na een afwezig- nen presteren. Bovendien realiseert 
, kt van meer dan twee jaar iedereen zich wat de komende 
*5* Wim Arras terug in het maanden op het spel staat.” 

*s T;® r Peloton. De 28-jarige Belg 
j bij de Tulip-wielerploeg van T 
.^sé d e Cauwer als mecanicien 1 OUI* 

f 1Lred u n - Aan d ? 1 loop - Deelname aan de Tour is dit jaar 

C b l an , q A r kwam op 11 sep- een absolute must . Ploegleider De 

CnhH emde Cauwer zegt dat hij zich daarover 

aut o h werd gïsch^pt^Hh °hSd nu geen ZOrgen maakt ’ aan ê ezien 
*a n I i £ P Li J u V zl J n team als nummer veertien in 

^ verlig ^ een gedeel ^ llJ - het FICP-klassement genoteerd 

Voe ?ol ™ g Z1Jn re er ‘ staat - -* We ™eten er in het vooraar 


trainerscarrouset 


i. 

Y ER “ Vierdeklasser Reuver 
n Timmermans uit Swalmen 
ook in het komende seizoen 
verder. De 36-jarige trainer 
«mt aan zijn tweede jaar. 

‘ PSppn 

~ Cor van Dommel uit 
‘ ^RSVrf Ze en vierdeklasser 
^ , V D hebben hun contract ver- 
^•Vm Bommel is thans bezig 
kla Ss Zl j n eerste jaar bij de vierde- 

~ Na twee J aar gaat Jo 
toen j aan bet einde van dit sei- 
derdeklasser W Vijlen verla- 


, tiji? lNN EN - Huub America heeft 
° Veree nkomst met VV Schin- 
: tha n ee n jaar verlengd. Hij is 
b ii h S bezig aan zijn eerste seizoen 
- de club. 


Tour 

Deelname aan de Tour is dit jaar 
een absolute must. Ploegleider De 
Cauwer zegt dat hij zich daarover 
nu geen zorgen maakt, aangezien 
zijn team als nummer veertien in 
het FICP-klassement genoteerd 
staat. „We moeten er in het voorjaar 
alleen voor zorgen dat we bij de eer¬ 
ste zestien blijven, zodat we weer 
niet afhankelijk worden van een 
wild-card,” aldus De Cauwer, die 
ook de Ronde van Italië op het pro¬ 
gramma van zijn renners heeft ge¬ 
zet. 

Indien Tulip Computers in april be¬ 
sluit de wielerploeg tot en met 1994 
voort te zetten, komen van het hui¬ 
dige rennersbestand Adrie van der 
Poel, Brian Holm, Luc Roosen en 
Jim van de Laer meteen voor con¬ 
tractverlenging in aanmerking. 

„Op dit viertal hebben we een op¬ 
tie,” zegt manager Voeten, die eraan 
toevoegt, dat voor minimaal vijf 
renners in 1992 zeker geen werkge¬ 
legenheid meer zal zijn. „Want José 
de Cauwer en ik zijn het erover 
eens, dat de ploeg eigenlijk te groot 
is. In plaats van eenentwintig ren¬ 
ners zullen we in de toekomst met 
een ploeg van zestien man gaan 
werken. Dat staat nu al vast.” 
ij.' 

Zme&i' :* • * ■ 


w * 

\ * 


% Limburg hoog te paard Van onze correspondent 

_ HANS SINNiGE _ 

WOLVEGA - Op de drafbaan in 
het Friese Wolvega werd tijdens de 
traditionele huldiging van de Ne¬ 
derlandse draf- en rensportkam- 
pioenen een beetje jaloers naar de 
Limburgse inbreng gekeken. Vrij¬ 
wel alle belangrijke titels gingen 
naar zuidelijke vertegenwoordigers. 
Hennie Grift werd voor de derde 
keer in successie de meest verdie¬ 
nende trainer van het jaar. Hij reed 
met zijn stal ruim zeven ton aan 
prijzengeld bijeen. 

De nationale rijderstitel moest hij 
inleveren. Die kwam voor het eerst 
terecht bij Hugo Langeweg. In de 
rensport was de zuidelijke over¬ 
heersing compleet. Jan Pubben uit 
Sevenum werd voor de negende 
keer de meest winnende trainer, ter- 


GOS en Joegoslavië 
doen mee aan EK 


Hennie Grift, meest verdienende draftrainer en pikeur 
van het Paard van het Jaar. Foto: Foto: dries linssen 


ZÜRICH - De voormalige Sov¬ 
jet Unie mag als het Gemenebest 
van Onafhankelijke Staten mee¬ 
doen aan het EK voetbal in Zwe¬ 
den in juni. Ook Joegoslavië 
krijgt van de UEFA en de FIFA 
toestemming als een eenheid op 
te treden bij het EK. De naam¬ 
kaartjes van beide ploegen gaan 
vrijdag gewoon in de champa- 
gnekoeler voor de loting van de 
eindronde van het Europees 
kampioenschap. 

De voorzitters van beide over¬ 
koepelende organen, de Brazi¬ 
liaan Joao Havelange en de 
Zweed Lennart Johansson, wa¬ 
ren van mening dat de opvolger 


1 van de al gekwalificeerde Sovjet¬ 
unie moet worden toegelaten. De 
officials kwamen in Zürich ook 
tot de slotsom, dat de bestaande 
Joegoslavische voetbalbond nog 
steeds functioneert in het ver¬ 
scheurde land. Daarom is er 
momenteel géén reden Joegosla¬ 
vië te weigeren. 

Het IOC laat de wintersportatle- 
ten van het GOS toe bij de Olym¬ 
pische Spelen in Albertville, als 
opvolgers van de Sovjet-atleten. 
Dat kwamen IOC-voorzitter 
Juan Antonio Samaranch en 
praeses Vitali Smirnov, van de 
raad van Olympische comité’s 
van het GOS, overeen. 


Algerije strandt 
op Ivoorkust 

ZIGUINCHOR - Het voetbalelf- 
«tal van Ivoorkust heeft voor de 
eerste verrassing gezorgd in het 
toernooi om het Afrikaans kam¬ 
pioenschap door in groep C titel¬ 
verdediger Algerije met 3-0 te 
verslaan. Abdoulaye Traore en 
Youssof Fofana scoorden in de 
eerste helft. Een minuut voor 
tijd schoot Joel Tiehl nogmaals 
raak voor de Ivorianen. Algerije 
moest in de 27ste minuut met 
tien man verder doordat Kamel 
Adjas, die na een kwartier al geel 
had gekregen, uit het veld werd 
gestuurd na een smerige overtre¬ 
ding op Omar Ben Salah. Het 
slachtoffer volgde de boosdoe¬ 
ner op een brancard, keerde nog 
wel terug, maar moest zich vlak 
voor rust toch laten vervangen. 


Brikske boft 
tegen Brunssum 


Van onze correspondent 


BEEK — Na een korte onderbre¬ 
king is de zaalvoetbalcompetitie 
weer hervat. In Beek eindigde de 
derby tussen Wierts/Haantjes en 
Bouwfonds in een teleurstellend, 
doelpuntloos gelijkspel. Door dit re¬ 
sultaat blijft Wierts/Haantjes voorlo¬ 
pig tweede en mag Bouwfonds nog 
hopen op een promotieplaats. 

De Brunssumse derby tussen ’t 
Brikske en FC Brunssum, die in het 
teken van de degradatie stond, 
werd gelukkig door ’t Brikske ge¬ 
wonnen, 2-1. Koploper Bunga ver¬ 
sterkte zijn koppositie door winst 
bij Molier: 2-3. 

De derby tussen Haantjes en Bouw¬ 
fonds trok weer een behoorlijk volle 
zaal. De beide teams boeiden de 
toeschouwers echter nauwelijks. 
Enige moment van spanning voor 
rust was het schot op de paal van 
Bouwfonds-spits Merk, na rust eve¬ 
naarde Ihalauw die prestatie. 

De derby in Brunssum was ook van 
pover gehalte. Hekkesluiter Bruns¬ 
sum had bij vlagen het betere van 
het spel en kwam zelfs op voor¬ 
sprong. Na de pauze kwam Brikske 
langszij dankzij een benutte straf¬ 
schop en een eigen doelpunt van 
Niemark. 


rz 


sport in cijfers 


wijl Adrie de Vries uit Eys voor de 
derde keer de nationale titel bij de 
beroepsjockeys pakte. Marianne 
Devies uit Geleen werd voor'' het 
eerst in haar loopbaan kampioene 
bij de amatrices. 

Volbloed van het jaar werd Roy, in 
training bij Jan Pubben. Hij had 
met winst in de Hengsten Produk- 
tenren en de Derby een ongekend 
seizoen en kreeg dan ook de meeste 
stemmen van het publiek. Bij de 
dravers was het moeilijk kiezen tus¬ 
sen Carisma Darby en Floris Bos. 
Uiteindelijk bleek, dat met slechts 
twee stemmen verschil de titel naar 
laatstgenoemde ging. 

De driejarige hengst van eigenaar 
Juul Smit werd door Hennie Grift 
het afgelopen jaar onder andere 
naar een Derbyzege gestuurd en is 
in de acht starts in eigen land nog 
nooit geklopt. 


ZAALVOETBAL 

Eerste divisie: ZW Wierts/Haantjes- 
Bouwfonds 0-0. Brikske-FC Brunssum 2-1 
(0-0) - M. Berends 0-1; R. Bachaus 1-1; Nie¬ 
mark 2-1 (eigen doelpunt). Molier-Bunga 
2-3. Stand: 1. Bunga Melati 12-20 (51-21); 2. 
ZW Wierts/Haantjes 12-16 (38-28); 3. Hoog- 
huis Sport 11-15 (32-25); 4. Schoenenreus 

11- 14 (42-36); 5. Molier 12-14 (24-29); 6. 
Bouwfonds 12-12 (31-24); 7. H. Meyers 11-12 
(37-21); 8. Brikske 12-9 (25-37); 9. Van der 
Zande 11-8 (30-39); 10. Dousberg 11-8 
(26-35); 11. Tongelreep 11-8 (18-39); 12. FC 
Brunssum 12-2 (14-44). 

Tweede divisie F: VTV Vaals-SZV 4-0 (1-0) 
- N. van Weersch 1-0; L. Vaessen 2-0; J. 
Merx 3-0; L. Vaessen 4-0. DCH Anders-Bas- 
tings 0-1 (0-1) - L Niesten 0-1. EJA-Fermo- 
nia Boys 4-4 (4-1) - J. Keltjens 1-0 en 2-0; S. 
van Sinderen 2-1; J. Keltjens 3-1; M. Col- 
bers 4-1; F. Fermont 4-2; E. Fermont 4-3; T. 
Fermont 4-4. Perey-Bouwcompas 3-2 (1-1) - 
H. Kiesman 1-0; Meulenberg 1-1; Huyve- 
neers 1-2; H. Kiesman 2-2 en 3-2. Stand: 1. 
FCD Roermond 11-20 (49-17); 2. DC Hans 
Anders 12-16 (49-28); 3. Fermonia Boys 

12- 15 (49-30); 4. SZV 12-14 (45-38); 5. VTV 
Vaals 12-13 (39-36); 6. Cosmos 11-12 (45-42); 
7. Bouwcompas 12-12 (40-40); 8. EJA 12-12 
(51-55); 9. Bastings 12-8 (24-31); 10. Perey 
12-8 (32-46); 11. Amicitia 11-6 (22-46) 12 
Haöfke 11-4 (22-58). 

Hoofdklasse zuid: B. Stap In-Laumen- 
Stampede 2-3; BW Filmclub-Bastmgs II 8-1; 
Eijsden-Renekam 0-4. ODV Yerna-Bouw- 
fonds II 2-3; Sportclub'25-Sport Maastricht 
0-4. Stand: 1. Filmclub 12-20 (41-16); 2. Re- 
nekam 12-17 (41-22); 3. Laumen-Stampede 
12-17 (34-22); 4. Egor 11-16 (38-23); 5. Bouw¬ 
fonds II 12-16 (41-32); 6. Sport Maastricht 
12-11 (36-25); 7. ODV Yerna 12-11 (28-28); 8 
B. Stap In 12-9 (43-39); 9. Sportclub 12-9 
(21-28); 10. Brunssum II 11-6 (18-33); 11. 
Eijsden 12-5 (21-44); 12. Bastings II 12-4 
(19-58). 

Hoofdklasse noord: Altweerterheide-Wit- 
tenhorst 6-3; ZVV Spee-Nederweert 2-2, 
Heel-’t Huukske 3-3; ZW Postert-R 
Meyers II 5-2 Stand: Peeters Geluidsban¬ 
den 11-17 (37-26); 2. H. Meyers II 12-17 
(48-29); 3. ZVV Postert 12-15 (53-36); 4. Heel 
12-15 (48-38); 5. Neeritter 11-13 (20-16) 6 ’t 
Huukske 12-13 (46-34); 7. ZVV Spee 12-12 
(39-40); 8. Altweerterheide 12-12 (41-47); 9. 
Roermond II 11-8 (31-44); 10. Wittenhorst 
12-8 (26-40); 11. Nederweert 12-7 (25-36)- 12 
Apollo 11-3 (27-53). 

SCHAKEN 

Wijk aan Zee, Hoogovenstoernooi. groot- 
'meestergroep B, eerste ronde: Fmegold- 
Kuijf 1-0, Wolff-Van Mil 1-0, Nijboer- 
Ermenkov 1-0, De Boer-Bronstein 1/2-1/2, 
Toekmakov-Cifuentes 1-0. 


oefenvoetbal 

limburgs dagblad k 


WmmËËmk 


sportk 


* 


Dinsdag 14 januari 1992 # Pagina Iji ^ 


Joostelijke mijnstreek/ 


Van onze correspondent 

_ PAUL DEMELINNE _ 

* 

VUGHT - De derde plaats op de 
ranglijst vormde in Vught de in¬ 
zet van de krachtmeting tussen 
Gevamij/VVC en het opmarche¬ 
rende Geevers/VCL. De volley - 
balcombinatie uit Landgraaf 
ging uit van een kansrijke posi¬ 
tie omdat de thuisploeg voor de 
winterstop was blijven steken op 
drie achtereenvolgende nederla¬ 
gen. Na een prima, open partij 
van bijna twee uur moest Gee¬ 
vers/VCL echter erkennen dat de 
Brabantse accu weer op solide 
bednjfsspanmng vonkte: 3-2 
(15-12, 10-15, 15-6, 13-15, 15-10). 

In het taktische strijdplan kreeg 
de gevaarlijkste WC aanvaller: 
Alex Vermeulen, speciale bewa¬ 
king van Jan Grimberg en dien¬ 
de een diep geplaatste service als 
stoorzender te fungeren. Het 
concept pakte redelijk goed uit. 


I olleyballers VCII aan teugel van koploper VC Weert 

VCL rekent zich 
te vroeg rijk 


Pas in de eindfase van de ope- 
ningsronde kon WC doordruk¬ 
ken. Assistent-coach Wim Rei- 
naerts van Geevers/VCL: „Het 
verschil was terug te brengen tot 
een iets attentere rallieverdedi- 
ging van WC. Dat koste ons uit¬ 
eindelijk zowel de eerste als de 
laatste set”. Met Pascal Haan als 
versterking aan het net beet 
VCL van zich af (10-15) en de¬ 
monstreerde opnieuw veer¬ 


kracht nadat het aanvalsvizier in 
de derde doorgang (6-15) totaal 
verkeerd stond afgesteld. WC 
werd onder druk naar de buiten¬ 
kant gedwongen en daar blokke¬ 
rend in toom gehouden: 13-15, 
na een 9-14 tussenstand. In de 
barrage bleef het scoreverloop 
tot 10-10 in balans, voordat Gee- 
versVCL door stop- en aanvals- 
fouten de vlag diende te strijken: 
15-10. 


Alle goede voornemens ten spijt 
slaagde de herenhoofdmacht van 
VCH er niet in om zand te 
strooien in de perfect geoliede 
wielen van koploper Facopa/VC 
Weert. De nog niet volgroeide 
Heerlense ploeg kwam pure 
reactiesnelheid tekort tegen de 
flitsende combinaties van het 
hechte Weerter collectief: 0-3 
(4-15, 3-15, 14-16). De absentie 
van aanvalslengte compenseert 


de Middenlimburgse equipe al 
enige jaren moeiteloos met een 
zeer hoog technisch niveau, flair 
en bekeken variaties aan het net. 

VCH coach Peter Arets: „De 
kracht van die ploeg stoelt op 
het feit dat men in staat is het ei¬ 
gen tempo aan de tegenstander 
op te dringen. Een taktiek van 
overrompeling die alleen te pare¬ 
ren is met identieke middelen, 
zoals overzicht en een extreem 
lage foutenlast. Aspecten waarin 
Weert inmiddels volgroeid is en 
wij in deze opbouwfase nog hard 
aan moeten werken”. Het pleit 
voor VCH dat men zich niet zon¬ 
der meer wenste neer te leggen 
bij de superiore demonstratie 
van Facopa/VC Weert. Liefst tien 
matchpoints werden in de derde 
set afgeweerd en de stand opge¬ 
trokken van 9-14 naar 14-14. De 
beloning voor een gezonde por¬ 
tie vasthoudendheid bleef even¬ 
wel achterwege: 14-16. 


Landstitel weer binnen handbereik 

Simson worstelt 
en komt boven 


Volleybalcoach: ’We spelen misschien wel té degelijk’ 

Spijkers niet blij 
met zegereeks VCH 


De volleybalsters 
van Rentokil 
moesten in het 
duel met de 
Heerlense dames 
van VCH diep 
buigen. 

Foto: 

FRANS RADE 


Van onze 

_ volleybalcorrespondent 

HEERLEN - VCH blijft de lakens uitdelen in de zuidelijke 
eerste divisie. Onverstoorbaar raapte de Heerlense volleybale- 
quipe zaterdagmiddag weer de draad op tijdens de eerste klus 
na de winterstop. Het treffen tegen Rentokil/ZVH vormde te¬ 
gelijkertijd de laatste ontmoeting uit de heenronde. Evenals 
alle overige concurrenten daarvoor, diende de ploeg uit Ze¬ 
venhuizen een diepe knieval te maken voor de lijstaanvoerder: 
3-0 (15-8, 15-9, 15-12). 


De fraaie zegereeks zorgt voor am¬ 
bivalente gevoelens bij hoofdcoach 
Ger Spijkers: „We spelen degelijk, 
misschien wel té degelijk. Bepaalde 
zaken zijn zo rotsvast ingeslepen, 
dat de ploeg nauwelijks meer uit 
het evenwicht te krijgen is. Ik vraag 
me af wat er gebeurt indien we wel 
een keer op onze neus gaan”. 
Bewust van de collectieve kracht en 
technische capaciteiten straalt VCH 
rust uit. Zo ook tegen het even on¬ 
stuimige als onberekenbare Rento- 
kil/ZVH. VCH aanvoerster Erna 
Spijkers erkende vooraf een tikje 
nerveus te zijn geweest. Die ge¬ 
moedstoestand bleek snel onnodig. 
ZVH demonstreerde weliswaar veel 
strijdlust, maar het Zuidhollandse 
spel ontbeerde diepgang en creati¬ 
viteit. In tegenstelling tot de thuis¬ 
ploeg, die twee sets lang overtui¬ 
gend domineerde (15-8, 15-9) en pas 
bij 9-0 in de laatste reeks even gas 
terugnam. Fel verdedigend kwam 
ZVH langszij: 12-12. Om niettemin, 
na twee ziedende service-aces van 
Sally Dormans en een in het net 
eindigde aanvalspoging, weer on- 
verrichterzake richting douches af 
te druipen: 15-12. 


VCH 2 liet een uitgelezen kans op 
onverwachte puntenoogst glippen. 
Ondanks aanzienlijke versterking 
door de komst van aanvalster Gaby 
Kaszmarek verzuimden de Heerlen¬ 
se reserves om de uiteenzetting met 
het hooggeklasseerde Normis/Orion 
doeltreffend af te ronden: 2-3 (16-14, 
15-13, 4-15, 12-15, 9-15). De zin ach¬ 
ter de vele wissels van coach Henk 
Pastoor was niet altijd even helder.- 
Behalve het inzetten van aanvalster 
Jolanda Faessen. Zij stond aan de 
basis van de eerste twee, krappe 
setzeges. Vanaf de derde reeks gaf 
VCH 2 de licht aangeslagen oppo¬ 
nent uit Doetinchem evenwel de 
gelegenheid om terug in de wed¬ 
strijd te komen. Door een falende 
service en weinig doordacht aan- 
valsspel, met Monique Lintzen als 
positieve uitzondering, werd de 
thuisploeg in het defensief gedwon¬ 
gen en uiteindelijk gevloerd. 

In de derde divisie werd VC Voe- 
rendaal achtervolgd door pure 
pech. Alle spelverdeelsters uit de 
VCV selectie verbleven afgelopen 
weekeinde in de ziekenboeg. Het 
ongemak werd vertaald in een kan¬ 
sloze 0-3 (3-15, 13-15, 6-15) nederlaag tegen Set Up uit Meerslo. Geevers/ ken. De inspanningen leverden graafcombinatie. Koploper VCH 3 
VCL coach Kees Bosch heeft voor meteen rendement op, want het be- tenslotte walste zonder noemens- 
de tweede kompetitiehelft alle be- langrijke duel tegen NMS/Rapid 2 waardige inspanning over Jokers 
schikbare krachten gemobiliseerd eindigde in een 3-1 (15-12, 7-15, 15-8, VC heen: 3-0 (15-5, 15-8, 15-6). 
om uit de bedreigde zóne te gera- 15-9) overwinning voor de Land- 


Van onze correspondent 
_ HARRY SCHOLTES _ 

AMSTERDAM - De worstelaars 
van Simson behaalden zaterdag¬ 
avond in Amsterdam een zwaar 
bevochten 20-19 zege op een verras¬ 
send sterk Hercules. De Amster¬ 
dammers vochten vertwijfeld voor 
hun laatste kans en schoten maar 
net te kort. Nu ook de naaste con¬ 
current Hercules moet afhaken 
staat bijna niets meer een prolonga¬ 
tie van Simsons landstitel in de 
weg. 

In de 52 kilogram klasse kreeg Sim¬ 
son een domper te verwerken aan¬ 
gezien Ralph Norder niet opgewas¬ 
sen bleek tegen Sahid. Norder 
verloor op touché, 4-0. Hierna be¬ 
trad trainer-worstelaar Hubert Bin- 
dels de matras in de 100 plus kilo¬ 
gram klasse. Terry Bakker legde 
Bindels werkelijk het vuur aan de 
schenen en slaagde er zelfs in met 2 
tegen 0 punten te winnen, totaal¬ 
stand 3-0. Simson was even de kluts 
kwijt, maar Yaya Düzgun stelde 
snel orde op zaken en won de 57 ki¬ 
logram klasse met 4-0. Arno Postma 
bracht tenslotte de partijen weer op 
gelijke voet. Hij opereerde tegen 
Eef van Zeelandt werkelijk over¬ 
donderend en won met 17 tegen 1 
punt, 0-4. In de 68 kilogram klasse 
was Frans Snijders heer en meester. 
Hij klopte Joffrey Fallah met 0-4. 
René Geelen tornde in de 82 kilo¬ 
gram klasse op tegen routinier Hans 
Berkenbosch. René kwam er niet 
aan te pas en verloor tenslotte met 
3-1 op punten. 

Hercules trok na de gewonnen par¬ 
tij van Robbie Nuy op Hussein Güll 
weer gelijk, want toen Marcel 
Quaedvlieg moest aantreden tegen 
de Nederlandse kampioen Freddie 
van Kalsbeek luidde de stand 14-14. 
Het was de fanatiek worstelende 
Marcel Quaedvlieg die voor de ver¬ 
rassing van de dag zorgde. Hij 
slaagde erin de Nederlandse kam¬ 
pioen met 5 tegen 4 op punten te 
kloppen. De laatste minuut van de¬ 
ze partij verliep sensationeel, Mar¬ 
cel Quaedvlieg gaf zijn krappe voor- 


sport kort j 


• GOLFBILJART - Het golfbil- 
jarttoernooi van ’t Groene Dal uit 
Weustenrade-Klimmen is in de ca¬ 
tegorie A/B-spelers gewonnen door 
Michel Moonen van Brand Taveer¬ 
ne uit Sittard. Hij won de finale van 
Fred Revenich van Hollandia (Sit¬ 
tard). Henk Geurts van BVC Che- 
vremont werd derde door een zege 
op Rudy Niekamp van ’t Eikske uit 
Heerlen. 

• GEWICHTHEFFEN - Bij de Ne¬ 
derlandse kampioenschappen ge¬ 
wichtheffen tweede klasse is door 
de gewichtheffers van Helios Sim- 
pelveld goed gepresteerd. Roger 
Jongen en Ruud Middelhoven leg¬ 
den beslag op de eerste plaats in 
respectievelijk de 52 kg en 75 kg 
klasse. John Spronck haalde zilver 
in de 110 kg klasse. 


sprong niet meer uit handen 
won. Simson kon weer juichen d 
leidde met 14-17. Eric Bos, die vrij 
dagavond vader was geworden, Ü* 
zijn ploeg niet in de steek. Zijn j* 
genstander Dannis van de BuriP 
dolf met 3-1 het onderspit. Met 
een partij te worstelen groeide 
voorsprong van Simson daarin^ 
naar 20-15, een onoverbrugbaPj 
kloof. Simson gaf daarna de 74 ki|j 
gram-klasse prijs zodat AmsterdOT 
mer Rick van Zaanen reglement 3 *! 
met 4-0 won. 


Eindschot 

Braggarts 

beslissend 


Van onze correspondent 

MARCEL JOOSTEN _^ 

BREDA - Even leek het er op d 3 * 
de basketballers van Braggarts j*; 
Breda de wedstrijd uit handen g&\ 
gen geven, maar een fabuleu^j 
eindsprint bracht voor de Heerlen*; 
ren alsnog de verdiende overwi 3 ': 
ning. Het damesteam van de He&‘ 
lenaren deed eveneens goede zak** 
en won met 63-58 van Black Eagl** 
Kepu Stars had in eigen huis ge**; 
moeite met promovendus Sprint; 
field en won met de alleszeggend*; 
cijfers 106-54. 

„Ik heb het vooraf gezegd. Als j** 
hier wilt winnen, moet je de h e *j 
wedstrijd op je tellen passen,” d* 
waren de profetische woorden va* 
Braggartscoach Kersjes na afloof 
van de belangrijke winstpartij teg** 
de Heerbaan/Pioniers. De Bra£ 
gartscoach, die overigens maar rnd 
moeite in de dichte mist de sportk^ 
kon vinden, zag vooraf de bui * 
hangen. In de sporthal Heerba 3 *! 
hing een onheilspellende atmosfe**'! 
Voorwedstrijden met vechtpartij* 11 
betonnen muren, publiek dat pdj" 
vocerend aan de rand van het spe*£ 
veld plaats nam en de eigen wed'; 
strijd die 40 minuten te laat beg* 1 * 
Geen lekkere ambiance om teg** 
de hekkesluiter aan te treden en d* 
nog eens zonder topschutter 
Bams. Toch openden de Heerle- b* 
ren sterk. De eerste schoten va* 
buitenaf vielen perfect waardoor ** 
binnen 3 minuten een 2-11 voof 
sprong op het scorebord prijkt*' 
Het enige wat de Pioniers daaft* 
genover konden stellen was opp°* ^ 
tunistisch spel onder de borden i** 
waar de Heerlenaren toch moed* 
mee hadden. Het reboundoverwi*^ 
van de hekkesluiter was er dan o°* 
debet aan dat er steeds vanuit tw**j 
de instantie kon worden gescoo** 
waardoor Braggarts zich- zelf oni^ 
dig in moeilijkheden bracht (rU* 
34-32). In de tweede helft vonden * 
Heerlenaren weer de balans terug- ! * 
Het veerkrachtige Braggarts liet *fj 
Brabanders uitrazen om in de si**' 
minuten orde op zaken te stellen- 


Kampioenen Kerkrade gehuldigd I Hoensbroekenaren winnen in badrnintonderby van Boonen/BC 

Victoria, hoop doet leven 


• Turner Richard Wnuck, kegelaarster Marjon Scheepers en het damesteam van Kegelvrung ’69, waren 
de grote triomfators tijdens de vrijdag gehouden kampioenenavond van de gemeente Kerkrade. Voor de 
vijftiende keer organiseerde de Sportraad Kerkrade het jaarlijkse sportgala, met daaraan gekoppeld de 
verkiezing van de Kerkraadse sportlieden van het jaar. Richard Wnuck, lid van Eendracht, behaalde de 
natinale tumtitel in de C-klasse. Marion Scheepers werd ondermeer derde tijdens de wereldkampioen¬ 
schappen kegelen, terwijl de dames van Kegelvrung tweede werden tijdens diezelfde WK. Bij de heren 
werd geen eervolle vermelding toegekend. Bij de dames kreeg kegelaarster Marjon Berens een eervolle 
vermelding. Bij de teams ging een eervolle vermelding naar de herenploeg van gymnastiekvereniging 
Eendracht. De juryprijs werd toegekend aan Doris Sterk. Ondanks haar 50 jaar speelt Doris nog steeds 
in het eerste team van volleybalclub Furos. Foto: THEO GIJZEN 


Van onze correspondent 
_ JEAN SNIJDERS _ 

HOENSBROEK - De titel- 
kansen voor Victoria zijn' na 
dit weekeinde aanzienlijk ge¬ 
stegen. Vóór de op een na laat¬ 
ste competitieronde nog een 
achterstand van vier punten 
hebbende, zijn de Hoensbroe¬ 
kenaren nu ingelopen tot op 
één punt. Koploper Nuenen 
wist thuis tegen Schijndel niet 
verder dan 4-7 te komen. Zelf 
wonnen de Hoensbroekenaren 
met 7-4 van degradatiekandi¬ 
daat Boonen/BC uit Roer¬ 
mond. 


Weliswaar speelt Nuenen komend 
weekend tegen een op papier aan¬ 
zienlijk zwakkere tegenstander dan 
de Hoensbroekenaren, echter door 
een blessure van Esmee Albinus, de 
sterkste dame bij Nuenen, is de 
Hoensbroekse ploeg zeker niet 
kansloos. 

Victoria-trainer Breuer blijft echter 
realistisch: „In theorie hebben we 
nog een kans op de titel maar dan 
moeten wij komend weekeinde en¬ 
kele punten halen tegen Duinwijck. 
Dat zal geen eenvoudige opgave 
worden tegen die ervaren ploeg”. 

»v . 


# Victoria-speler Wiel Hanssen weet nog net de shuttle te berei¬ 
ken in zijn partij tegen Roger Rennenberg. Foto: frans rade 


Tijdens de Limburgse derby stond 
voor beide teams veel op het spel. 
Victoria kon door. winst nog mee¬ 
dingen naar het kampioenschap, 
Roermond had de punten hard no¬ 


HEERLEN/KERKRADE - Het team van 
BVC Chevremont is momenteel nog de enige 
formatie, die Maasgolf uit Wessem van de 
prolongatie van de landstitel golfbiljart kan 
afhouden. BVC won de thuiswedstrijd tegen 
het Sittardse Hollandia met 4-2 door over¬ 
winningen van Henk Geurts, Frans Houben, 
Rob van Ree en Lucien van der Linden. Pe¬ 
ter en Fred Revenich scoorden tegen. BVC 
staat op vier punten; SNA en Brand Taveer¬ 
ne op zes punten achterstand. Maasgolf ont¬ 
deed zich op eigen biljart van een der laatste 
concurrenten: Brand Taveerne uit Sittard: 
4-2. Elise van Loon, de Sittardse, deed het 
knap door Rob Steffanie te verslaan; Bert 


Chevremont mag 
blijven hopen 

Magermans klopte Henk van de Runstraat 
en bracht het tweede punt op de scorelijst. 
Peter Roumen, Joost en Wicher Drenth en 
Math van Veldhoven hadden voldoende re¬ 
serves in huis om de zege veilig te stellen. Op 
■ 7 februari speelt Maasgolf thuis tegen BVC 
en dan kan in feite de competitie worden be¬ 
slist. 

Maasvallei (Urmond) en De Pint (Heerlen) 


hielden elkaar in evenwicht. Marcel Wy- 
nands, Wies en Ton Bergers wonnen voor 
Maasvallei; Clive en Raymond Koster en 
Jean-Pierre Ritzen voor de Heerlenaren. 
SNA won de Nederweertse derby van BVO 
met 4-2. Score SNA: Leon Beyes, Math Smo- 
lenaers, Iwan Hendrickx en Rick Scheepers. 
BVO. Jan Vaes en Jan Smolenaers. BVE-’t 
Heukske eindigde in 4-2. De Echter rode lan¬ 
taarndrager opende via Peter van Wegberg 
de score. Daarna tilden Peter Terium, Harry 
Heymans en Mart Jacobs BVE naar 3-1. Toi- 
ne Vergoossen won toen voor ’t Heukske, 
maar Robert Klaus bepaalde de eindstand op 
4-2. 


VAALS - Het eerste Euregiobrig- 
detoernooi is met een score van 
68.00 % gewonnen door het koppel 
Kompels-De Rechter uit Goes. Zij 
werden op minimale afstand (0.08 
%) gevolgd door moeder en dochter 
Van der Linden uit Sittard. Het Ge- 
leense echtpaar Furmanek eindigde 
met 58.85 % als derde. De 50-plus- 
sers hadden hun eigen toernooi. Het 
werd een prooi voor de Belgen 
Schellingmans en Wynands met 
65.03 %. Ook hier legde een dames- 
paar beslag op de tweede plaats, het 
Maastrichtse duo Ramaker-Schel- 
lingen, met een score van 63.16 %. 


dig in haar strijd tegen degradatie. 
De Hoensbroekenaren trokken uit¬ 
eindelijk aan het langste eind waar¬ 
door Boonen/BC met een kater 
weer huiswaarts kon keren 


Limburgers op 
tweede plan 
in Vaals 


Het brons was voor de Duitsers Bie- 
nen en Guttmann met 62.45 %. Het 
bekende Heerlense echtpaar Van 
der Haar kwam 0.09 % tekort voor 
een plaats op het erepodium. 


Victoria-trainer Breuer was uiteE 
tevreden na afloop van het du*' 
„Een eventueel kampioenschap ^ 
nog binnen handbereik maar d 3 ; 
moet concurrent Nuenen ook Y* 
gende week tegen het Haagse Vï°l 
Shot een steekje laten vallen. 
we zijn dit jaar niet begonnen 
het doel kampioen te worden. Het^ 
misschien beter voor deze jow 1 
ploeg om nog een of twee jaar te f*\ 
pen in de overgangsklasse”. 


Limburgse jeugd 
tegen Brabant 


ROERMOND - Het jongensteel 
onder 16 jaar van de afdeling Ld 1 / 
burg van de KNVB speelt maand 3 *! 
20 januari in het kader van het 
derlands kampioenschap in frj. 
gemeentelijk sportpark van Bud^ 
tegen de afdeling Brabant. De 
strijd begint om half acht. 

Voorlopige selectie: R.Keulen, L.van SP# 
T.Langver en G.Klamerek (VW’86); V 
Doornen, F.Ricksen (Roda JC); M.Caube r *; 
M.v.d. Essen (WM’88) A.Jeurissen, R.P ,| 


sen, I.Pfennings.B.Meulenberg (Fort dj' 1 
Sittard); B.Rosaria (Heerlen); H.Aejtj 
(Quick Boys); S. Lanckohr (Bekkerveld) *; 


S. Vries (Swalmen). 


Als het aan gastheer Harry van 
Peppel ligt, wordt er over een 
opnieuw in Hoog-Vaals gebridg*jj 
„We hadden 180 paren verdek 
over de open klasse en de 50-pl^ 
sers. Voor Nederlandse begripP^ 
is dat een vrij groot aantal. Onze br 
zet, een goed toernooi voor de F. 
wone speler, is geslaagd. VanweL 
de tombola bleef bijna iedereen L 
na de prijsuitreiking. De dames d 
de tiendaagse reis naar Wenen W* 1 
nen, konden hun geluk niet op”- 
Meer over dit toernooi komeUN 
vrijdag in de technische rubriek v3> 
Wiel Gielkens. ‘ J 


ccr>?u=icir>tv 2 r>5>r>£-r’&Z5>g3 SSTf s> •?> 3 & P -r r B 3 TfV.BSB % S -3 ■'‘5 P £/? ™ P f? P V g g? JP P g 3 & jS 3 êf F&PE £& C? 


limburgs dagblad i 


sport k 


* Mare Koevermans en Manon Bollegraf meteen uitgeschakeld Toch 


Tafeltennis 

fcu* Str ' c ht> Limburgs kampioenschap ta- 
« J tennis. Dames A/B: 1. Hendriks; 2. Mars- 
an. C: 1 . Boessen; 2. Janssen. D: 1. 
v ai ^b; 2. Lucassen. E: 1. Theunissen; 2. 
u°t^ e ** coren F: 1. Van Delden; 2. Rouwet- 
rnp r mes k Hendriks; 2. Marsman. Da- 
a,J H: 1 . Lucassen; 2. Rimens. Dubbel 
■ 1. Finders/Paumen; 2 . Hendriks/Wage- 
* l \ s - Dubbel C/D: 1 . Frunt/Simons; 2. 
l*“ s/Luc assen. Dubbel E/F: 1. Verheg- 
»* Rimens; 2. KockelkorerVRaumans. 
“£nn en H: 1 . Bos; 2. Bex. G: 1. Waters- 
p. , ’ Daniels. F: 1. Wellink; 2. Ketelaars. 
Ah ■ ^ an de Werken; 2. Weltens. D: 1. 
2^*1 aans; 2. Hendriks. C: 1 . Gomes; 2. Tille- 
Sm? S k Scholtes; 2. Copier. A: 1. Chen 
w ng: 2. Franssen; 3/4. Frunt en Houben. 
o n 2 en °P en 1 ; 1- Chen Sung; 2. Frunt; 3/4. 
Sm uben en Franssen. Open II: 1. Gomes; 2. 
Tv"* ts °P en Hl: 1. Huynen; 2. Elschott. 
Sim /r! L Aarts/Franssen; 2. Chen 

Sirn g/Dubislav ' Dubbel C: 1. Gomes/ 
^ ons; 2. Tilmans/Van Lier. Dubbel D: 1 . 
E' 1 ^Jongen; 2. Engelen/Janssen. Dubbel 
DuKw Frissen/Van Lierop; 2 . Penders/Vos. 

Dbel F: 1 . Erckens/Houben; 2. De Bruin/ 
h USce- Dubbel G: 1. Witjes/Moonen; 2. 
2 in 6 sd - oos - Dubbel H: 1. Odekerken/Bos; 
leugels/Onstenk. 


r> 

lonv'ï' S n b ’ Far * enk * rc * i en. wereldbeker sla- 
137 A- H'anchi 1.37.21 (47,79/49,42), 2. Strolz 
49 of , 7 W8,92/48,75). 3. Tumba 1.37,72 (48,54/ 
ÏW’ 4 ' Staub 1-37,84, 5. Fogdoe 1.37,90, 6 . 
la 1-37,93, 7. Bittner 1.38,02, 8 . Acco- 

l-39 ln’i 4 ,’ 9 Jagge 1-38,40, 10. Gerosa 
Tomh "l ass ement wereldbeker slalom: 1 . 
4. p , a 520 P n t. 2. Jagge 383, 3. Accola 377, 
2137, 5. Bittner 215. Combina- 


Koude start in warm Melbourne 


MELBOURNE - De als redelijk aantrekkelijk ingeschatte 
loting voor de eerste ronde van de open Australische ten¬ 
niskampioenschappen is de Nederlanders toch niet mee¬ 
gevallen. Om een score van tachtig procent te halen heb¬ 
ben Jan Siemerink, Paul Haarhuis en Jacco Eltingh op het 
warme hard-court in Melbourne vijf sets moeten knokken. 
Michiel Schapers, na John McEnroe de oudste in het en¬ 
kelspel, had er aan eentje minder genoeg. Mare Koever¬ 
mans stond er maar drie op de baan, maar behoeft in het 
enkelspel, na verlies tegen de Australiër Fitzgerald, niet 
meer terug te komen. Manon Bollegraf ook niet. 


l’ 0mK wereiaoeKer siaiom: 1 . 

4. p , a 520 P n t. 2. Jagge 383, 3. Accola 377, 
tiet] ruse * b 2137, 5. Bittner 215. Combina- 
18 92 semer >t (afdeling/slalom): 1. Accola- 
5]’ 3 7 P un ten, 2. Furuseth 48.63, 3. Strolz 
* 4 - Eberharter 54,17, 5. Wasmeier 63,27. 
c ola Q^ ent a| gemene wereldbeker: 1. Ac- 
4. P„„ pnt ’ 2- Tomba 860, 3. Girardelli 476, 
*uruseth 471, 5. Jagge 383. 

Tennis 

Sc ban >Urne ’ °P en Australische kampioen- 
PPen; mannen enkelspel, eerste ronde: 

^ r o Ü ! s Hlasek 6 ‘° 2-6 2-6 6-4 6-2, Sieme- 
^raaTu „ er 6 ' 4 4 6 6-3 4-6 6-2, Eltingh- 
pion a c ?' 6 5-7 6-4 8-4 7-5, Schapers-Cham- 
^-6 (» «, 6-1 8-2 6-4, Fitzgerald-Koevermans 
ro k.r 8-4 7-6 (7-4), Patrick McEnroe-Cier- 
6-1 p 8-4 6-4, Tsjerkasov-Kühnen 6-3 7-6 

6 - i’ 7 ^ ne „Elack 6-4 6-4 6 - 1 , Koslowski-Anas 
^lorin?/-. 6 ' 0 ’ Dendl-Fromberg 6-4 6-2 6-2, 

7- 6 R° rriz 6-7 6-2 6-0 6 - 1 . Pioline-Frana 
1-6 e o c 1 8-1. Rostagno-Limberger 2-6 6-3 
6-2 .jr. 4. Mezzadri-Morgan 4-6 4-6 6-3 6-4 
Stmm Jesnokov Fontan g 6-3 7-6 6 - 1 , Clavet- 
^2 p a ?“ 2 7 '6 2-6 7-5, Steeb-Furlan 6-4 6-4 
Öeik o eed ' Marcellno 8-4 2-6 4-6 6-2 6-4, 
fi ateJ* Gu nnarsson 6-1 6-4 6-2, Edberg- 
6-1 p °-4 6-2 6-4, Novacek-Pate 2-6 7-6 6-4 
t 3eu^ eSCosolid °- Nestor 6-4 6-4 7-5, Muster- 
6 -i T an 7-6 6-1 7-5, Baur-Kroon 6-3 6-4 6-7 
I*ret! r £ ngo_Korda 4 6 4-6 6-3 6-3 6-3, Cam- 
len.r ogstedt 3 -6 6-2 6-2 2-6 6 - 1 . Rahu- 
^üvtc°e 1 n S 4 '8 3-6 6-4 6-3 6-4, Reneberg- 
6-2 g 9 'J : 2 6-4 7-5, Masur-Vajda 4-6 6-4 4-6 
Wahi„’ Eoliakov-Pistolesi 6-3 3-6 4-6 6-3 6-3, 
ïta 0 „* r o n Gl,bert D 6 6-2 6-1 3-6 6-2, Youl- 

8- 2. 8-2 6-2 6 - 2 , Volkov-Woodbridge 6-3 


De speelster uit Ermelo verknalde, 
tegen Michelle Jaggard haar kansen. 

, Na een gewonnen set werden zowel 
in de tweede als de derde een voor¬ 
sprong van 4-1 weggegeven en ten- 1 
slotte ook nog drie wedstrijd-punten. 

Coach Franker vond het een wonder- 
baarlyke dag. „Haarhuis komt in 
kansloze positie en wint.” Het op¬ 
merkelijke herstel van de Brabander 
tegen Hlasek heeft de coach overi¬ 
gens gemist, omdat hij teleurgesteld 
verdween, toen de stand inderdaad 
bijna uitzichtloos was. 


Tl» 

j We ° enkelspel, eerste ronde; 

talf^-HoUegraf 2-6 6-4 9-7, Seles-Kijimu- 
Mim 8 ' 8 > Limmer-Zardo 6-3 6-2, Kidowaki- 
6-4, Savtsjenko-Neiland - Appel- 
s ‘-5 6-2, Capriati-Medvedeva 6-2 6-0, 
iv ?® Va -Fragniere - Helgeson 4-6 6-3 6 - 1 , 
Mom atlk - Nldeff er - Rubin 6-4 6 - 1 , Testud- 
C^eil 6-2 3-6 6-4, Stubbs-Bobkova 6-0 6-1, 
7-e r 'Herreman 6-0 6-1, Lindq vist-Daniels 
lp s TT 2 , Rehe-Sviglerova 6-2 6-4, Alter-Pau-' 
P 0 (j 6-0, Habsoduva-Fernandez 6-4 6-4, 
Puj^th 6-4 2-6 6-1, Durie-Labat 7-5 6-1, 
6-2 iiP° mer 6-3 6-2, Van Lottum-Kamio 6-4 
tw p Hbnez-Staf'ford 6-3 6-1, Shriver-Sta- 
8-0 6 - 1 , Huber-Zivec-Skulj 2-6 6-3 6-1, 
6.3 Ï^ns-Szabova 6-4 6-2, Basuki-Tarabini 
G av "O■ Dahlman-Faber 2-6 6-3 7-5, Meskhi- 
babft! on 6 - 2 6-2, Sharpe-Meier 6-2 7-5, 

. 8-2 6-4, Arendt-O’Reilly 6-3 6-4, 
®-4 un.^''® abe ' 6-2 6-4, Zvereva-Thuren 6-4 
HLu. ‘‘bnger-Rinaldi 6-1 5-7 6-4, Fang Li- 
a * 1 6-2 6-4, 


Derde keer 

Na de helft van de eerste ronde is het 
al zeker, dat tegen het einde van de 
week tenminste één Nederlander 
voor de derde keer op de baan komt, 
Miehel Schapers of Jacco Eltingh. 
Het tweetal ontmoet elkaar in de 
tweede omloop. 

Schapers gebruikte tegen Thierry 
Champion, na een wat moeilijk be¬ 
gin, niet al te veel tijd. Met degelijk 
spel plus een sterke service en een 
betere conditie strafte hij de noncha¬ 
lance van zijn tegenstander af. 
Champion leek na de gewonnen eer¬ 
ste set lekker op weg te zijn. 

Jacco Eltingh moest veel langer wer¬ 
ken, bijna drieëneenhalf uur tegen 
Karsten Braasch. Eltingh had een 
verkeerde keuze gemaakt, maar leg¬ 
de na de eerste set zijn zwaar bespan¬ 
nen racket aan de kant om met een 
lichter verder te gaan. Hij had nog 
één set voor de aanpassing nodig, 
maar vond daarna het gevoel terug. 

«Eltingh, die nog nooit een vijfsetter 
heeft verloren, maar evenmin ooit 
met 0-2 achterkwam, haalde het ren¬ 
dement uit zyn machtige conditie 
tegen Karsten Braasch. „Het heeft 
toch onnodig lang geduurd. Ik had 
de tweede set al kunnen winnen.” 


Toevalligheden 

De strijd tussen Haarhuis en Hlasek, 
vorige week winnaar tegen Krajicek, 
was een duel vol toevalligheden. 
Haarhuis had een vliegende start en 
won de eerste zeven games om ver¬ 
volgens diep weg te zakken. In de 
derde set maakte de Brabander een¬ 
entwintig fouten op zijn backhand, 


maar ook Hlasek was verre van con¬ 
stant. 

Jan Siemerink 

Jan Siemerink overwon de hinder 
van een polsblessure, die zijn trai- 
ningsactiviteit de laatste weken aan¬ 
zienlijk heeft beperkt. Tegenstander 
Jared Palmer dwong hem vijf sets af 
en de Rijnsburger had in de laatste 
al zijn servicemacht nodig voor de 
winst. 

Koevermans heeft in de training met 
redelijk succes zijn enigszins gewij¬ 
zigde greep voor de fore-hand toege¬ 
past. „Wedstrijden zijn echter heel 
anders,” constateerde hij. Het bleek 
tegen Fitzgerald op de allerachteraf- 
ste baan, waar de Australiër zich 
voortdurend ergerde aan een piepje 
in de luidsprekerinstallatie. Hy bleef 
desondanks bij de les en haalde als 
sublieme dubbelspeler veel en be¬ 
slissende punten aan het net. 


Aangetast 


Het toch al beperkte vertrouwen van 
Koevermans werd daardoor nog 
meer aangetast. Aan het einde van de 
derde reeks bleek dat het duidelijkst. 
Hij miste drie setpunten en kan zich 
verder richten op het dubbelspel met 
Paul Haarhuis. 

De eerste dag in Melbourne is zonder 
grote verrassingen voorbijgegaan. 
Van de zes geplaatste mannen, die 
op de baan kwamen, verloor alleen 
de nummer negen, Petr Korda, in 
vyf sets tegen Jeff Tarango. Het 
vrouwenveld verloor Sabine Appel- 
mans door toedoen van Larisa Savts- 
jenko. Paul Haarhuis maakt een vuist na zijn overwinning op Jacob Hlasek. 


Bianchi slalom! 
langs favorieten 


GARMISCH-PARTENKIRCHEN 
- De wereldbekerwedstrijd slalom 
in Garmisch-Partenkirchen heeft 
met Patrice Bianchi een verrassen¬ 
de winnaar gekregen. De Fransman 
had pa twee races in de eindrang¬ 


schikking een ruime voorsprong op 
veteraan Hubrt Strolz, die voor de 
veertiende keer tweede werd in zijn 
loopbaan, en Olympisch kampioen 
Alberto Tomba. 

Voor Bianchi, die als thuisbaan de 


Olympische piste in Val d’Isère 
koestert, was het zijn eerste triomf 
in het wereldbekercircuit. Zijn bes¬ 
te klassering dit seizoen was de ze¬ 
vende plaats. Bianchi nam na de 
eerste manche de tweede positie in 
achter Thomas Stangassinger. 

De Oostenrijker maakte in de twee¬ 
de wedstrijd een fout bij het passe¬ 
ren van een poortje en moest in het 
eindklassement genoegen nemen 
met de elfde klassering. Wereld¬ 
kampioen Mare Girardelli verspeel¬ 
de zijn kansen tijdens de eerste 
race. Vlak voor de finish kwam hij 
ten val. 


sportprijsvragen 


HEERLEN - Winnende bedragen sport¬ 
prijsvragen 

Lotto 2; eerste prijs: geen winnaar; tweede 
prijs: drie winnaars ƒ 100 . 000 ; derde prijs: 
75 deelnemers ƒ 2817,90; vierde prijs: 3418 
deelnemers ƒ 61,80; vijfde prijs: 55.962 
deelnemers ƒ 5,00. Cijferspel; eerste prijs: 
1 winnaar ƒ 100 . 000 . 

Toto; eerste prijs: vijf winnaars ƒ 3073,20; 
tweede prijs: 134 deelnemers ƒ 76,40; derde 
prjjs: 1530 deelnemers ƒ 16,70. 

Toto Gelijk; eerste prijs: geen winnaar: 
tweede prijs: 1 winnaar ƒ 227,20; derde 
prijs: 13 winnaars F 87,40, vierde prijs: 366 
deelnemers ƒ 4,90. 


verlenging 


Ali vechl nog sleeds ® Muhammad AU, vijftig. 

^ijn beroemde shuffle is veranderd in stram ge¬ 
schuifel. In 1976 stapte hij uit de ring als beste 
°kser aller tijden. Daarna openbaarden zich in het 
gesloopte lichaam de symptomen van een slepen- 
e ziekte. De man die ooit danste als een vlinder en 
tak als een bij, vecht tegen een onverslaanbare te¬ 
genstander. Hij kan nauwelijks meer lopen, maar 
eze week behaalt hij een van zijn mooiste over- 
Riningen. Cassius Clay, alias The Greatest, alias 
^tuhammad Ali, wordt vrijdag vijftig. 

j^Rhammad Ali lijdt aan het Syndroom van Par- 
Rison. Om zijn onwillig geworden vingers te oefe- 
en doet hij goocheltrucs. Zijn spraakorgaan is 
r nstig gestoord. Dat belet hem niet om zijn religie 
r e P re diken. Nog intenser dan toen hij zich als we- 
e mkampioen bekeerde tot de islam. Ali, voor wie 
edereen ’s nachts uit bed kwam als hij op de tele- 
isie aan de slag ging, leeft teruggetrokken in een 
oerderij in Berrien Springs, ten oosten van Chica- 
s°- Mentaal is hij ongebroken. „Ik bid vijf keer per 
a 8- Het geloof geeft mij grote kracht.” 

^ de nadagen van zyn carrière, toen de reflexen 
mder werden, liep hij zware klappen op. Toch is 
edisch nooit bewezen dat zijn hersenbeschadi- 
»mg een gevolg is van de mokerslagen op het tra- 
ser reagerende hoofd. 

Volgens Arnold Vanderlijde is de ziekte mogelijk 
fcler zichtbaar geworden door het geweld. „Hij 
ad al coördinatiestoornissen op achtentwintigjari- 
f toen hij nog weinig stoten hoefde te 

casseren. Het boksen heeft het proces misschien 
crsneld. Als hij geen bokser was geworden, was 
^^aaHschijnlijk pas op latere leeftijd ziek gewor- 

V an d e Hijde Heeft groot respect voor Ali. 
heeft voor mij veel betekend. Hij fascineerde 
Hjoenen mensen en gaf de bokssport een nieuwe 


Trappatoni klapt dicht 

Niet het puntverlies dat Juventus afgelopen 
weekeinde moest incasseren (1-1 gelijkspel bij 
Cagliari), waardoor de achterstand op Milan tot 
drie punten opliep, maar de Berlusconi-media 
houden de gemoederen by Juventus het meest 
bezig. Trainer Giovanni Trapattoni is de stem¬ 
mingmakerij van de tv-kanalen van de Milan- 
voorzitter zat (Juventus zou meer geluk dan kwa¬ 
liteit hebben in dit seizoen) en weigert een woord 
te wisselen met de journalisten van het concern. 
„Ik kan tegen kritiek, maar ik laat me niet meer 
elke week beledigen.” 


Veerkracht 

Aan de lijdensweg van Alexander Tutsjkin, 's we¬ 
relds beste handballer in 1990, lijkt een einde geko¬ 
men. Ruim een jaar geleden verhuisde de Witrus 
van Minsk naar Essen om in Duitsland munt te 
slaan uit zijn onnavolgbare kwaliteiten. Maar in de 
eerste weken van zijn verblijf in het Westen sloeg 
het noodlot toe. Zijn vijfjarig zoontje werd levens¬ 
gevaarlijk gewond bij het inruimen van een boe¬ 
kenkast, die omviel en de kleuter op het hoofd trof. 
De lange linkshander zelf raakte niet veel later 
zwaar geblesseerd, toen hij na eén fraai sprong- 
schot verkeerd terechtkwam. Resultaat: drievou¬ 
dig afgescheurde enkelbanden. Zondag waren vijf¬ 
duizend fans, incluis zijn weer redelijk herstelde 
zoontje, afgekomen op zijn come-back. Na een 
kwartier viel hy in, kreeg de bal aangespeeld, en 
scoorde. Een jaar ellende was met één veerkrachti¬ 
ge klap vergeten. hilariteit van het publiek zomaar tijdens een rally 
over de afzetting om vervolgens drie keiharde 
smashes van opponent Pieke Franssen met succes 
te retourneren. „Sung speelde als God”, was het 
commentaar van een verbijsterde Franssen. 


Per fiets 


# De Wimbledon-winnaars van 1991, Steffi 
Graf en Michael Stich. Ondanks de char¬ 
mante pose niet meer dan vrienden. 


Rummenigge zaagt door Partner gezocht 


Het gezaag aan de stoelpoten van Sören Lerby gaat 
ook tijdens de winterstop van de Duitse Bundesliga 
gewoon door. De positie van de trainer van Bayem 
München is uiterst wankel, zeker nu vice-voorzitter 
Karl-Heinz ’Kalle’ Rummenigge zich by de Zesdaag¬ 
se van Bremen heeft laten ontvallen dat hij Otto 
Rehhagel van Werder ’een heel goede trainer voor 
Bayern vindt.’ Rummenigge stelt desgevraagd ’dat 
de positie van Lerby niet ter discussie staat.’ De ver¬ 
vanger ook niet. Die is er al. 


’De Advocaat’ overleden 

Lode Anthonis heeft de eindstreep van het leven be¬ 
reikt. Op 69-jarige leeftijd overleed de vroegere Bel¬ 
gische wielerprof, die destijds in het peloton ’De 
Advocaat’ werd genoemd. Hij dankte deze bijnaam, 
aan het feit, dat hy niet alleen een aardig stukje kon 
fietsen, maar ook uitstekend van de tongriém gesne¬ 
den was. Tot de voornaamste successen van Lode 
Anthonis behoorden de Belgische titel in 1951 en de 
overwinning in de Omloop Het Volk vier jaar later. 


De Duitse natie maakt zich grote zorgen over Steffi 
Graf. Het eerste optreden van ’Fraulein Vorhand’ 
bij de Open Australische kampioenschappen staat 
voor de deur en Graf is ten prooi gevallen aan een 
diepe depressie. Volgens het Duitse boulevardblad 
Bild lacht ze niet meer, praat ze niet meer met 
vrienden en is haar tennis te ouderwets om nog 
aanspraak te kunnen maken op de nummer één 
positie op de wereldranglijst. Bild heeft al een pas¬ 
klare oplossing voor Grafs problemen gevonden: 
ze moet aan de man. Vertwijfeld vraagt het blad 
zich af 'waar de man is die haar weer gelukkig kan 
maken en op het ju«ste spoor kan zetten.’ 


Chen Sung speels 

Voor tafeltennisser Chen Sung, bijgenaamd de 
'Chinese Muur’, was de vier meter ruimte tussen 
de tafel en de afrastering tijdens de finale van het 
LK afgelopen zondag in Maastricht niet voldoende. 
De 28-jarige sportleraar uit Peking sprong tot grote 


Presentaties van wielerploegen zijn aan de orde 
van de dag. Zo’n gebeurtenis, waarbij het program¬ 
ma en de verwachtingen van het team centraal 
staan, worden meestal afgesloten met een goede 
hap en drank. Daarna gaat ieder zijns weegs. Bij 
Helvetia, de Zwitserse formatie waar Paul Koechli 
de scepter zwaait, wijkt men niet af van de regel. 
Alleen het 'afzakkertje’, dat de renners krijgen, is 
pittiger. Als zij over twee weken in Genève aan de 
verzamelde sportpers zijn voorgesteld, moeten zij 
meteen op de fiets. Paul Koechli heeft bepaald, dat 
zyn ploeg etappegewijs per fiets en niet per auto 
de afstand naar de startplaats van de eerste wed¬ 
strijd moet overbruggen. Tot de Helvetiaploeg 
behoren onze landgenoten Henri Manders en Peter 
Stevenhaagen. 


Etentje als uitsmijter 

De Belgen maken zich op om afscheid te nemen 
van de grootste Vlaamse voetballer aller tijden, 
Jan Ceulemane. De blonde reus uit Uer heeft grote 
verdiensten voor het Belgische voetbal gehad en 
mag volgens de bond rekenen op een gepast ere¬ 
saluut. Voorzitter D’Hooghe zegt 'geraakt te zijn 
door de aankondiging van Ceulemans afscheid te 
willen nemen.’ Vrijdag 24 januari krijgt Ceulemans 
een «tentje voorgeschoteJd an op 22 april verricht 
hij de aftrap van de WK-kwalificatiewedstrijd Bei- 
glê-Cyprus. Misschien toch een te schamel gebaar 
voor zo’n grote voetballer. Jean-Marie Pfaff kreeg 
tenminste nog een benefletwadatrijd. 


Driedubbele pech 

Het AA Gent van trainer René Vandereycken heeft 
een moeilijk weekeinde achter de rug. De ploeg die 
in Erik Viscaal een soepel scorende spits heeft, 
moest zaterdagavond ’op verplaatsing’ aantreden 
in Lier bij de plaatselijke SK. Door een technisch 
malheur aan de spelersbus arriveerde de ploeg veel 
te laat en moest het aanvangstijdstip van het duel 
in de Belgische eerste klasse tien minuten uitge¬ 
steld worden. Vergeefse moeite, want de wedstrijd 
moest wegens mist afgelast worden. Toen het tref¬ 
fen een dag later alsnog gespeeld werd, ging AA 
Gent met 1-0 de boot in. Een ongeluk komt zelden 
alleen. 


voor Ben Bergs 

POSTERHOLT - Het bestuur 
van de Posterholtse tweedeklas¬ 
ser PSV ’35, dat trainer Ben 
Bergs voor het seizoen 92/93 
geen nieuw contract wilde aan¬ 
bieden, gaat alsnog overstag. 
Drie weken lang heeft een meer¬ 
derheid van de selectiegroep 
zich pal achter de trainer opge¬ 
steld en geëist, dat Bergs ook 
volgend seizoen voor de groep 
zou staan. Beide partijen hebben 
bij besprekingen en tijdens ver¬ 
gaderingen tot zondagmorgen 
geen krimp gegeven. De spelers 
dreigden zelfs met een boycot. 
Het contract van Bergs, die door 
het bestuur verweten werd te 
amicaal met de spelersgroep om 
te gaan, werd tenslotte toch ver¬ 
lengd, zij het 'onder voorwaar¬ 
den’. 

Anique Snijders 
op dreef 

MISSION - Anique Snijders 
heeft in het 10.000-dollar tennis^ 
toernooi in het Texaanse Mission 
de derde ronde van de kwalifica¬ 
tie bereikt. In de eerste ronde 
zegevierde zij door tweemaal de 
ti-break te winnen van de Ameri¬ 
kaanse Heidi Djanogly (7-6, 7-6). 
In de tweede partij was zij nog 
beter op dreef en schakelde zij 
de Amerikaanse Tory Plunkett 
uit met 6-1; 6-2. 

Neckermann 

overleden 

DREIEICH - Op 79-jarige leef¬ 
tijd is in zijn woonplaats 
Dreieich-Götzenhain Joseph 
Neckermann overleden. Hij was 
in 1964 en 1968 met de Duitse 
dressuurploeg Olympisch kam¬ 
pioen. Neckermann was ook een 
centrale figuur in de veel ge¬ 
roemde Duitse Sporthilfe voor 
topsporters. Deze organisatie 
keerde in 24 jaar rond 295 mil¬ 
joen mark uit ter ondersteuning 
van Duitse atletes en atleten. 

Vrienden in 
beide kampen 

MADRID - Robert Prosinecki 
zal onder geen beding voor Joe¬ 
goslavië voetballen tijdens de 
eindronde van het EK in Zwe¬ 
den. De burgeroorlog in Joego¬ 
slavië is de reden voor de weige¬ 
ring van de middenvelder van 
Real Madrid. „Ik wil geen pro¬ 
blemen veroorzaken, omdat ik 
mezelf nog altijd beschouw als 
Joegoslaaf,” aldus Prosinecki. 
„Ik heb vrienden in beide kam¬ 
pen. Mijn vader is Kroaat, mijn 
moeder Servische. Het enige dat 
ik belangrijk vind, is vrede.” 

Coureur gedood 
door echtgenote 

VARSOVIE - De Poolse motor¬ 
coureur Edward Jancarz is in 
zijn flat in Wielkopolski door zijn 
echtgenote Katarzyna van het le¬ 
ven beroofd. De 43-jange spee- 
dwayspecialist kreeg tijdens een 
ruzie met zijp dertien jaar jonge¬ 
re vrouw enkele messteken toe¬ 
gediend, waarvan er een zijn hart 
raakte. Jancarz overleed op weg 
naar het ziekenhuis in de ambu¬ 
lance. Jancarz veroverde in 1968 
tijdens het WK speedway de zil¬ 
veren medaille. Hij won bij we- 
reldtiteltoernooien in totaal 
twaalf plakken. 

Brons voor skiër 
uit V alkenburg 

FLACHAU - De negentienjarige 
Jelle Jansen heeft bij het Open 
NK skiën in Flachau een bron¬ 
zen plak gepakt. Hij eindigde als 
derde in de combinatie van de 
onderdelen slalom, reuzenslalom 
en super-G. Jansen, die eerder al 
Nederlands kampioen slalom 
was bij de junioren, is naarstig 
op zoek naar een sponsor om 
tenminste nog twee maanden in 
de sneeuw te kunnen trainen. 


sport kort 


0 GESCHORST - De tuchtcom- 
missie van de KNVB heeft de 
Fortunezen Marco Boogers en 
Dominik Vergoossen voor een 
wedstrijd geschorst. 

• ZAALVOETBAL - Vierde¬ 
klasser EMS won in Jülich een 
internationaal zaalvoetbaltoer- 
nooi. In de finale versloegen de 
Roermondenaren SV Jülich met 
4-3. 

• VOETBAL - Trainer Fritz 
Korbach heeft zijn contract bij 
Heerenveen, dat twee jaar gele¬ 
den inging, met een seizoen ver¬ 
lengd. 

• VOETBAL - Excelsior zal het 
contract met trainer Sandor Po- 
povic dat aan het einde van het 
seizoen afloopt, niet verlengen, 
De bij NAC voortijdig vertrok¬ 
ken Cor Pot is een mogelijke 
opvolger. De Rotterdamse club 
overweegt een oefenmeester op 
part-time-basis aan te trekken. 

0 ONTSLAGEN - De Italiaanse 
voetbalclub Lecce, uitkomend in 
de Serie B, heeft trainer Albertw 
no Bigon wegens tegenvallende’ 
prestaties op straat gezet. De 
voormalige coach van Napoli, 
die in 1990 met Maradona lands¬ 
kampioen werd, was aan zijn 
eerste seizoen bezig bij Lecce.