Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


Boeiende haan 


imbum 

onderdag 16 januari 1992 ^ Ê 


s 


a 


itgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


74e jaargang nr. 13. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 
Lubbers gaal 
toch naar 
Zuid-Afrika 


ËN HAAG/JOHANNESBURG - 
f^mier Lubbers blijft bij zijn voor- 
•tlomen bezoek met minister Van 
‘n Broek (Buitenlandse Zaken) 
^ Zuid-Afrika. Maar de premier 
^dt wèl dat het ministerie van 
'litenlandse Zaken opnieuw een 
^ging moet doen om de bezwaren 
het Afrikaans Nationaal Con- 
(ANC) tegen de reis weg te 
'hien. Dat heeft de woordvoerder 


van de premier gisteravond desge¬ 
vraagd mee gedeeld. 

Gisteren faalde een eerste verzoe¬ 
ningspoging van de Nederlandse 
ambassadeur Van Buuren in Zuid- 
Afrika. Tijdens een gesprek met 
Van Buuren in Kaapstad noemde 
de ’schaduwminister’ van Buiten¬ 
landse Zaken van het ANC, Thabo 
Mbeki, het bezoek 'onaanvaard¬ 
baar’. Van Buuren zal na rugge¬ 
spraak met Den Haag ’op korte 
termijn’ opnieuw contact opnemen 
met het ANC. 

Tegen de komst van minister Van 
den Broek heeft het ANC geen be¬ 
zwaar. Maar een staatsbezoek van 
de premier gaat de anti-apartheids- 
organisatie te ver. 


Ainblenaar tijdens 
eerste werkdag 
geboeid afgevoerd 

STEIN - Een inwoner van Ge- 
leen, die dinsdag net aan zijn 
eerste werkdag als ambtenaar in 
dienst van de gemeente Stein be¬ 
gonnen was, werd al na enkele 
uren geboeid afgevoerd door po¬ 
li tie-agenten uit zijn woonplaats. 
De man, die aangesteld was als 
gemeentebode, wordt verdacht 
van meerdere inbraken en dief¬ 
stallen. De aanhouding vond 
plaats in het gemeentehuis van 
Stein. 


Nieuwe studies 
RL Maastricht 

PAGINA 11 

Dochter vecht voor 
uitkering vader 

PAGINA 13 


Omwonenden 
gevangenis bang 

PAGINA 13 


Ruud Gullit 
zet Milan 
onder druk * 

PAGINA 17 

Schapers naar 
deriie ronde 

PAGINA 17 

Telekom droomt 
van Tour 

PAGINA 19 


Zelfs 1 junuari 1993 lijkt onluialbaar 

Wao - maatregelen 
niet op 1 juli 


Van onze poriementaire redactie 

DEN HAAG - Het kabinet slaagt er 
niet in de wao-maatregelen waartoe 
men vorig jaar zomer besloot, op 1 


Duitsland opent als eerste ambassades in Ljubljana en Zagreb 

EG erkent Slovenië en Kroatië 


Van onze correspondent 

teuSSEL — De twaalf EG-landen hebben gisteren 
^oatië en Slovenië als onafhankelijke staten erkend. 

besluit over Bosnië-Herzegowina en Macedonië is 
^tgesteld. Oostenrijk, Zwitserland, Malta en Noorwegen 
^ölgden meteen het EG-voorbeeld. Verwacht wordt dat 
Jog meer landen dat snel zullen doen. In totaal hebben 
al 23 landen de twee republieken erkend. 


Jeltsin in de knel 


groot aantal EG-landen, waar- 
Jider Nederland, zal echter uitvoe- 
rS van de erkenning van Kroatië 
yhouden totdat voldoende garan- 
jïs verkregen zijn voor de bescher- 
van de Servische minderhe¬ 
id in Kroatië. Zij sturen voorlopig 
Jdn diplomaten. Alleen Duitsland 
j^nde gisteren direct al ambassa- 
in de hoofdsteden Zagreb 
^oatië) en Ljubljana (Slovenië). 

officiële besluit over de erken- 
i^g door Nederland zal worden 
rdomen in een speciale zitting van 
r Rijksministerraad, volgende ax. 82 C 
min. 42 C 


'^CHT EN SOMBER 

het weer boven onze pro- 
/dcie zijn we afhankelijk van 
T ^angevoerde lucht die van 
C Noordzee komt. Deze lucht 
? Vochtig, zacht en stabiel en 
J^i*om is er veel bewolking, 
k^aruit in de namiddag wat 
fhte regen kan vallen. De 
bjhö wordt zwak noordweste- 
De maximumtempera- 
ciir loopt op tot 8 graden en 
kwik daalt in de nacht 
vd** 4 graden. In de loop van 
J^jdag en zaterdag kunnen er 
c^Ven Limburg wat meer op- 
'•^ingen voorkomen. 

l^or informatie betreffende 
weer in Limburg kunt u 
^llen 06-91122346. 


MNdAAG: 
> op; Oï 
^non; 13 


08.41 

13.02 


Ï^ÖRgeN: 

> op: 08.40 

^«lanop: 14.03 


onder: 16.57 
onder: 05.22 


onder: 16.59 
onder: 06.32 


week vrijdag. Daaraan nemen dan 
ook de gevolmachtigde ministers 
van Aruba en de Nederlandse Antil¬ 
len deel. 

Wachten 

De erkenning van Slovenië stuit 
nergens op problemen. Servië en 
Montenegro hebben geen erken¬ 
ning gevraagd. Gisteravond waren 
Kroatië en Slovenië behalve door 
de twaalf EG-landen erkend door 
Oostenrijk, Zwitserland, Noorwe¬ 
gen, Malta, Ijsland, de Oekraïne, 
Estland, Letland, Litouwen, Vati¬ 
caanstad en San Marino. De Ver¬ 
enigde Staten hebben laten weten 
nog met erkenning te zullen wach¬ 
ten. Servië noemde de erkènning 
door de EG gisteren in strijd met 
het internationale recht. 

Het EG-besluit werd gisteren in Lis¬ 
sabon genomen door hoge diploma¬ 
ten van de twaalf lidstaten, nadat zij 
het rapport hadden bestudeerd dat 
is opgesteld door de speciale com¬ 
missie van de EG-vredesconferen- 
tie, onder leiding van de Franse 
oud-minister Badinter. Die uit ove¬ 
rigens in zijn rapport kritische ge¬ 
luiden over Kroatië en de behande¬ 
ling van de grote Servische minder¬ 
heden. 


’Coiiden letters’ 

De Sloveens minister Rupel toonde 
zich zeer dankbaar voor de Duitse 
opstelling van de laatste maanden. 
Bonn gold als de grote voorvechter 
voor onafhankelijkheid van de twee 
republieken. ,,Duitsland heeft Slo¬ 
venië geleid op de weg naar Euro¬ 
pa”, zei Rupel. Hij kondigde aan dat 
Slovenië het lidmaatschap van de 
EG zal aanvragen. De Kroatische 
president Tudjman zei ,,dat deze 
dag in gouden letters in de Kroati¬ 
sche geschiedenis zal worden ge¬ 
schreven.” 

Tegen de erkenning van Macedonië 
maakt de commissie-Badinter geen 
bezwaar, maar die erkenning stuit 
op fel verzet van Griekenland, dat 
wil dat Macedonië een andere naam 
aanneemt. De Grieken stellen dat 
die naam alleen gebruikt mag wor¬ 
den voor de Griekse provincie Ma¬ 
cedonië. Het gebruik van die naam 
houdt volgens Athene in dat Mace¬ 
donië (door de Grieken 'Skopje’ 
genoemd, naar de hoofdstad) nog 
steeds aanspraken maakt op Griek¬ 
se grond. juli te doen ingaan. De wetsvoor¬ 
stellen waarin de besluiten zijn ver¬ 
vat zijn pas onlangs op Sociale 
Zaken afgerond en naar de minis¬ 
terraad gezonden. 

Na besluitvorming in het kabinet 
moet nog advisering door de Raad 
van State volgen voordat de voor¬ 
stellen, eventueel aangepast, naar 
de Kamer gaan. Invoering van de 
maatregelen op 1 juli is daarmee 
uitgesloten. Het is zelfs de vraag of 
1 januari 1993 wel haalbaar is. ge¬ 
zien de tijd die Tweede en Eerste 
Kamer nodig hebben v'oor een 
schriftelijke en mondelinge behan¬ 
deling van de maatregelen. 

Al tijdens de algemene politieke be¬ 
schouwingen over de rijksbegroting 
1992, in oktober 1991, uitte premier 
Lubbers in de Kamer twijfel over 
de haalbaarheid van 1 juli. Die vrees 
wordt nu bewaarheid. 

Uitstel betekent dat de toename van 
het aantal wao’ers niet in het voor¬ 
ziene tempo teruggedrongen kan 
worden. Tot nu toe werd uitgegaan 
van een daling met 125,000, te berei¬ 
ken in 1996. 

Ook voorziene bezuinigingen wor¬ 
den door het uitstel pas later ge¬ 
haald. Meer wao'ers hebben ook 
een negatieve invloed op de verhou¬ 
ding tussen het aantal werkenden 
en niet-werkenden. Die v’erhouding 
is bepalend voor de houdbaarheid 
van de koppeling tussen lonen en 
uitkeringen. 

Op Sociale Zaken wordt overigens 
ontkend dat de wao-besluiten van 
het kabinet in de wetsvoorstellen 
zijn verzacht. Eerder deze week liet 
FNV-voorman Stekelenburg weten 
daar aanwijzingen voor te hebben 


Vliegtuig 
VS vermist 

WASHINGTON - Een Amerikaans 
verkenningsvliegtuig (U-2) wordt 
vermist voor de kust van Zuid- 
Korea. Alle radio- en radarcontact 
met piloot en me.tel zijn gisteren 
verbroken. Dat heeft het ministerie 
van Defensie in Washington gezegd. 
Volgens woordvoerster Susan 
i Strednansky is er geen aanleiding 
te denken aan een vijandelijke actie 
tegen het vliegtuig. De U-2 wordt 
door de Amerikanen gebruikt voor 
fotomissies ten behoeve van spiona- 
gedoeleinden. 

(ADVERTENTIE) 


GROTE MERKEN.... 
KLEINE PRIJZEN!!! 

ALLES HALVE 
PRIJS 


• Woedende betogers in St-Petersburg omringen 
de Russische president Boris Jeltsin om met hem 
te discussiëren over de economische hervormin¬ 
gen. De mensen zijn boos over de prijsverhogin¬ 
gen van de artikelen in de winkels. De president 
waarschuwde op zijn beurt tegen provocaties 
door plaatselijke overheden tegen zijn hervor¬ 
mingen. Hij örkende dat het vrijlaten van de 
prijzen en de privatisering hebben geleid tot een 
ongecontroleerd proces, dat soms uitmondt in een 
ernstig misbruik maken van de situatie. Overal 
in het land neemt de ontevredenheid toe. In ver¬ 
scheidene kolenmijngebieden, die van essentieel 
belang zijn voor de Russische economie, is ge¬ 
waarschuwd voor stakingsdcties tegen de prijs¬ 
verhogingen. 


Hoge eisen in 
zaak Kerkraadse 
drugsmokkelaars 

DOOR FRANK SEUNTJENS 


GRAZ - De Oostenrijkse en Zwit¬ 
serse politie hebben een speciaal 
legertje undercover-agenten op de 
been gebracht om drugtransporten 
vanuit vooral Nederland te onder¬ 
scheppen. De eerste resultaten zijn^ 
al geboekt: drie mannen en een 
meisje uit Kerkrade stonden giste¬ 
ren terecht in de Oostenrijkse stad 
Graz op verdenking van de smokkel 
van vijf kilo cocaïne. Aan het einde 
van een zitting van ruim twaalf uur 1 


eiste officier van justitie Wenzl een 
gevangenisstraf van 15 jaar tegen 
Cor S.(26) en George K. (42). Hun 
hulpjes Mark A. (25) en Ilona H. (17) 
verdwijnen als het aan hem ligt 
voor vijfjaar achter'slot en grendel. 

Vandaag nog volgt de uitspraak. De 
vier Kerkradenaren werden eind 
april vorig jaar tot hun stomme ver¬ 
bazing in de boeien geslagen door 
de kopers van de drugs. Het bleken 
rechercheurs die de Limburgers 
met behulp van infiltranten die de 
cocaïne hadden besteld naar Oos¬ 
tenrijk hadden gelokt. 


Zie verder pagina 11 

# Cor S. beschouwd als 
brein achter transport 


bij Carita in 

Maastricht en Heerlen. 

Profiteer van onze 
Wintercollectie 1991, exclusief 
voor Limburg in Maastricht en 
Heerlen Hoofddealer van 

onderstaande topmerken: In 

Wear - Esprit - Radio Boy and 
Girl • Matinique - Ciao - Mexx • 
Diesel - Sissy Boy - Patl-Two - 
Monique Brouns etc 

Mode-centre 

CARITA 

With the best choice in 
the middle of the town. 

Kleine Staat 6 Maastncht-City 
Amorspietn 16 Maastricfit-City 
Saroleastraat 3 Heerlen-City 


(ADVERTENTIE) 


(ADVERTENTIE) 


(ADVERTENTIE) 


Per jaar 90.000 
banen erbij Schunck voordeel 


Herenkonfektie 

Restanten uit onze winterkoUektie. 

NU VOOR DE 
HALVE PRIJS DE GROENE. 


Op onze bloemenafdeling vindt u meer dan 
15 verschillende soorten groene planten. Nu voor een 
belachelijk lage prijs. Kies maar! 


imhurgs agblad 

de duidelijke krant 

Nü twee weken 


Groene planten, 1 

3 stuks Xk/“ 

Aanbieding is geldig |in winkels met een bloemenafdelingi 
tot en met zaterdag 18 januari 1992 


Oh Gebruik de Schunck klantenkaart- de kaart met de vele voordelen 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 


Naam:. 

Adres:. 

Postcode/woonpl aats: 


Telefoon:.(voor controle bezorging) 

giroAjanknurrvner:. 

De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 

Daarna betaal ik O per kwartaal O per maand 

Stuur mij O de machtiging voor automatisch betalen. 

Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus. 

O een acceptgirokaart 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L D (proe(-)abonnement gehad 

Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar: 
Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 


En... 
elke dag 
vóór 7 uur \ 
in de bus 


of bel gratis 


8 "710r.04%0001 
Donderdag 16 januari 1992 • Pagina 2 


llfitburgs dagblad LL 


kunst Verbaal geweld 


DOOR JOS FRUSCH 


Met veel woorden weinig zeggen. 
Of onzin verkopen. Hel begint 
een echte rage te worden, ook in 
de kunstwereld. Verbijsterend 
hoe sommige mensen telkens 
weer proberen indruk te maken 
met loos verbaal geweld of ge¬ 
zwollen taal. 

Wat dacht u van deze formule¬ 
ring uit het juryrapport van het 
Nieuw Genker Toneel, de win¬ 
naar van het 39-ste Toernooi der 
Lage Landen? ’De tekst werkte 
niet genoeg naar de binnenkant, 
zodat de replieken onvoldoende 
geladen werden door een met 
reactie op de innerlijke verwer¬ 
king gekleurde respons’. Zo, die 
zit. Het prototype van on-taal, 
deze bemerking, waarvoor de 
maker zou moeten worden ge¬ 
straft. Arme Belgen die deze on¬ 
zin over zich kregen uitgestort. 
Zou je van die Ollanders geen 
complexen krijgen? 

En dan Hedy dAncona, onze cul¬ 
tuurminister. Ze was hier vorige 
week op werkbezoek om te luiste¬ 
ren naar de grieven van de Lim¬ 
burgse culturele wereld. En om 
haar beleid nader toe te lichten. 
Geen hond die er wijzer van is 
geworden. Mevrouw de minister 
babbelde dat het een lieve lust 
was. deelde complimentjes uit, 
strooide zand in de ogen en hield 
zich door middel van de kleur- 
rijkste bewoordingen verder op 
de vlakte. 

Zij had een excuus: ze wordt 
daarvoor betaald. Dat iemand 
als deputé Ger Kockelkorn, toch 
zelf ook een politicus, uit dit soort 
taal nog een sprankje hoop kan 
putten... 

Bij die gelegenheid heb ik me ook 
verwonderd over een opmerking 
uit de mond van een zekere 
Willem Klaassen, voorzitter van 
de Vrienden van het LSO. Een 
ietwat belegen man wiens muzi¬ 
kale voorkeuren erg beperkt zijn, 
getuige zijn bede aan de minis¬ 
ter: 'Als het LSO werkelijk ver¬ 
dwijnt, dan wordt deze provin¬ 
cie één grote harmonie’. Een echt 
voorbeeld van asociaal gedrag, 
vind ik, je eigen hagje proberen 
te redden ten koste van anderen. 
Het mag duidelijk zijn dat deze 
bobo weinig gevoel heeft voor 
verhoudingen. Zou hij trouwens 
vergeten zijn dat zijn stichting 
nog onlangs de Limburgse Bond 
van Muziekgezelschappen expli¬ 
ciet - en met trots - noemde als 
gewaardeerde deelnemer aan de 
Red-het-LSO-actie? 

De meest opmerkelijke uitspraak 
kon echter worden opgetekend 
uit de mond van Jan Riezen- 
karnp, directeur kunsten van het 
ministerie van WVC, die zich be¬ 
vond in het gevolg van de minis¬ 
ter. Verveeld hing hij er maar 
wat bij en de toon van een van 
zijn opmerkingen maakte duide¬ 
lijk waarom: ’Al deze poespas, 
het IS toch allemaal al beslist’. 

Om bang van te worden, deze 
uitspraak, hoewel Riezenkamp 
niet wilde vertellen wat hij er 
precies mee bedoelde. Maar een 
goed verstaander zou hieruit 
kunnen afleiden dat de wil van 
de Raad van de Kunst, die zoals 
bekend op inhoudelijke gronden 
beslissingen neemt en niet be¬ 
paald gecharmeerd is van de 
artistieke draagkracht van de 
activiteiten van het LSO, wet zal 
worden. 

De woorden van de minister — 
'Het heeft geen zin om nu met z’n 
allen te zitten somberen’ - krij¬ 
gen dan een onheilspellende bete¬ 
kenis. Zo van: 'Daar krijgen jul¬ 
lie nog genoeg tijd voor’. Onuit¬ 
gesproken verbaal geweld, heet 
dat. Luikse opera 
met ’Walkure’ 


• Scène uit 
’Die 

Walkure’ 
zoals die 
door de 
Opéra Royal 
de Wallojiie 
wordt 
gebracht. 


LUIK - Terwijl de luch¬ 
tige klanken van Rossi- 
ni’s 'Italiaanse in Algiers’ 
Luik en omgeving al eni¬ 
ge tijd in vervoering 
brengen, dienen zich 
reeds de dramatische ak¬ 
koorden van Wagners 
’Die Walküre’ in alle he¬ 
vigheid aan. Met deze 
opera vervolgt de Opéra 
Royal de Wallonië (ORW) 
zijn programma; de te¬ 
genstelling had niet gro¬ 
ter kunnen zijn. De nieu¬ 
we produktie gaat op 31 
januari om 19.00 uur in 
première in het Luiks 
operagebouw. Reprises 
zijn er op 2 februari om 
15.00 uur en op 6 en 8 fe¬ 
bruari om 19.00 uur. In 
Charleroi staat ’Die Wal¬ 
küre’ op 15 februari van¬ 
af 19.00 uur op het pro¬ 
gramma. 


’Die Walküre’ is de tweede opera 
uit Wagners tetralogie ’Der Ring 
des Nibelungen’. Het is een werk 
met gigantische dimensies en 
een onmiskenbare Germaanse 
geest. Of je nu van Wagner houdt 
of niet, de kracht en de gewaagd¬ 
heid van concept en constructie 
blijven opmerkelijke en fascine¬ 
rende aspecten van dit opus 
magnus. En de eerste acte met 
de ontmoeting tussen Sieglinde 
en Siegmund is van bijtengewo- 
ne schoonheid. 

Mythologische en theosofische 
elementen gaan hand in hand in 
deze opera, die in een eigen, 
nieuwe produktie van de ORW 
wordt gebracht. 

Twee opmerkelijke solisten dra¬ 
gen deze opera-uitvoering: Janet 


Opnieuw festival 
voor kinderkoren 

HEERLEN - Wegens succes gepro¬ 
longeerd. Het Limburgs Kinderko¬ 
renfestival, dat vorig jaar voor het 
eerst gehouden werd, krijgt in 1992 
een vervolg. Op 24 mei in De Maas¬ 
poort in Venlo en op 21 juni in de 
Stadsschouwburg van Heerlen 
wordt de tweede editie van dit eve¬ 
nement gehouden, waaraan vorig 
jaar meer dan 9000 kinderen deelna¬ 
men. 

De organisatoren - Omroep Lim- Hardy van de Wiener Staatsoper, 
ooit gevierde zangeres tijdens de 
Salzburger Festspiele onder Ka¬ 
rman, zingt Brunhilde. Carmen 
Reppel, een van de meest ge¬ 
vraagde operasterren van dit 
moment, is Sieglinde. In de an¬ 
dere rollen zingen en spelen Kat- 
herine Ciesinski (Fricka), Mi- 
chaél Pabst (Siegmund), Hans 
Peter Scheidegger (Hunding) en 
Peter Wimberger (Wotan). 


burg, de Verenigde Nederlandse 
Korenorganisaties, district Limburg 
en de beide theaters - hebben het 
tweede festival in hoofdlijnen onge¬ 
wijzigd gelaten. Per lokatie kunnen 
zich twaalf kinderkoren aanmelden. 
De koren mogen uitsluitend met 
pianobegeleiding deelnemen. 

Elk kinderkoor krijgt van Omroep 
Limburg een bandopname van het 
optreden. Voor meer informatie of 
voor schriftelijke aanmelding kan 
contact worden opgenomen met het 
Secretariaat Kinderkorenfestival 
Limburg 1992, Postbus 2014, 6447 
ZG Merkelbeek. 


Het versterkt orkest van de ORW 
staat onder leiding van Ernst 
Marzendorfer, de regie is van 
Paule Goltier. 

In dezelfde periode als in Luik 
deze Wagner-opera te zien is, 
presenteert Opera Zuid in Lim¬ 


burg een werk van Wagners Itali¬ 
aanse rivaal Guiseppe Verdi, La 
Traviata. Deze operaproduktie 
gaat zaterdag 25 januari in de Sit- 
tardse Stadsschouwburg in pre¬ 
mière en wordt in totaal tien 
keer in Limburg en Brabant uit¬ 
gevoerd. 


(ADVERTENTIE) 


INTERNATIONAAL DESIGN 


EEN VAN OE 8 5PECIAAUAKEN IN NEDERLANDS GROOTSTE WOONCENTER. 


Studium Chorale 
hervat concertreeks 


MAASTRICHT 
Het vocaal ensemble 
Studium Chorale 
hervat zondag om 
15.30 uur in de con¬ 
certzaal van het 
Maastrichts Conser¬ 
vatorium de vorig 
jaar afgebroken con¬ 
certreeks. Het pro¬ 
gramma onder de 
titel 'Volksmuziek, 
kunstmuziek?’ gaat 
dan onder leiding 
van de inmiddels 
van zijn ziekte her¬ 


stelde dirigent Eric 
Hermans. 

Het betreft in feite 
een inhaalconcert, 
omdat het kamer¬ 
koor de geplande 
optredens in Maas¬ 
tricht en Heerlen 
van november jl. 
vanwege het plotse¬ 
ling overlijden van 
koorlid en ’inval- 
dirigent’ Harry 

Frings moest annu¬ 
leren. 


Het programma met 
composities yan 
Poulenc, Diepen- 
brock. Voormolen, 
Vaughan Williams, 
Bardos, Bartók en 
Kodaly, koorwerken 
waarin invloeden 
van volksmuziek op 
kunstmuziek duide¬ 
lijk aanwezig zijn, is 
na zondag ook nog 
te beluisteren in 
Kerkrade (Wijn- 
grachttheater, zon¬ 
dag 26 januari, aan¬ 
vang 20 uur) en in 
Weert (Munttheater, 
woensdag 29 januari, 
aanvang 20.15 uur). 


B&B Itolia - Saporiti - deSede • Montis ■ Leolux - Cassina • Moroso - Behr • Molleni ■ Rolf Benz 
Creotion - ArRex - Artifort • Gelderland ■ Cappelini - Tonon - Pasfoe - Costelijn - Arco - 
Metaform - Hennie de Jong - Karlell • Rosenthol • Durlet - Banz Bord - Ligne Roset - Grange - 
Bielefelder Werkstötten - CasHe Furnilure - JAB - Heidense ■ Sahco Hesslein - Swissflex - 
Mer llalio ■ Alessi - Koekoek - Ghyczy • Gosparucci - Ploeg - SieMotic - van Besouw - Flos - 
Boley • Art_mide ■ Exclusiv - Svedex • Arteluce ■ Harvlnk - Musterring - Young - Tecno ■ Knoll ■ 
Minotti - Bench • Möller Design - Jori - Galllno • Frighetto - Danskino. 


SIJBEN 

ROERMaiMD 
Maasnielderweg 33, Roermond Telefoon 04750-16141 

Openingstijden Maandag 13 00 ■ 18 00 uur 
Dl t/m vr 9 00 - 18 00 uur Za 9 30 - 1 7,00 uur. 
Donderdag koopavond 


de tootootjes (C) Standaard Uitgeveri) Antwerpen 


recept 


Kaassoep inet 
room en paprika 

Laat deze soep na toevoeging ge¬ 
raspte kaas niet meer koken, maar 
houd temperatuur tegen kook aan, 
anders wordt kaas korrelig en taai 
en trekt ’sliertjes’. 

Benodigdheden voor 4 personen; 50 
g boter, 50 g bloem, 1 1 groente- of 
vleesbouillon, 1 kleine rode of groe¬ 
ne paprika, 200 g geraspte Goudse 
kaas, nootmuskaat, 4 el slagroom. 

Was paprika, halveer en snijd 
vruchtvlees in piepkleine blokjes. 
Breng water aan de kook, laat hier¬ 
in stukjes paprika glijden en giet 
deze afhankelijk van de grootte na 
2-4 minuten af door een zeef. Over¬ 
spoel paprika direct met koud stro¬ 
mend water en laat daarna goed 
uitlekken. 

Maak een blonde roux, smelt boter, 
voeg bloem toe tot een samenhan-' 
gende bal ontstaat. Laat 2 minuten 
zachtjes pruttelen. Schenk al roe¬ 
rend bouillon erbij en laat ’soep’ 2-3 
minuten doorkoken. 

Draai warmtebron laag en laat kaas 
al roerend smelten. Breng soep op 
smaak met nootmuskaat, verdeel ze 
over 4 borden en schep in elk bord 
een lepel slagroom. Bestrooi ieder 
bord soep met paprikablokjes. 

MAASTRICHT - In Theater het 
Vervolg aan het Vrijthof 47a zul¬ 
len vanavond, vrijdag en zater¬ 
dag 'Vrouwentongen’ en 'Koud 
Hier!’ gespeeld worden door 
theatergroep Het Vervolg. 

Gitarist Dale Kavanagh geeft 
vanavond om 19.30 uur een con¬ 
cert in de concertzaal van het 
Conservatorium. 

In de Cellebroederskapel brengt 
het Trio Philidor morgenavond 
om 20 uur en zondagmidddag 
om 15 uur een programma met 
Franse barokmuziek. 

In het Löss Theater, Achter de 
Barakken 31a wordt vrijdag 
(20.30 uur), zaterdag (20.30 uur) 
en zondag (14.30 uur) de voor¬ 
stelling 'Zussen’ gespeeld. De 
regie is in handen van Mechtild 
Prins. 

In het kader van het Amster¬ 
dams Kleinkunst Festival speelt 
Arno van der Heyden morgen 
om 23 uur in Theatercafé Achter 
de Comedie ’De Voorkant Van 
Het Ongelijk’. 


Bach-Insütuut 

’Stasi-frei’ 

LEIPZIG - De 'Nationale For- 
schungs- und Gedenkstelle J.S. 
Bach’ in Leipzig, die onder andere 
het hoofdkwartier van de Neue 
Bach Gesellschaft herbergt, zal 
worden ontbonden. De directeur 
van de instelling, de musicoloog 
Werner Felix, wordt aangerekend 
dat hij ten tijde van het communis¬ 
tische SED-regime talloze activitei¬ 
ten voor de gehate Staatssicher- 
heitsdienst (Stasi) heeft ontwikkeld. 
Naar verluidt is de man zelfs offi¬ 
cier van de Stasi geweest. 

De Neue Bach Gesellschaft is een 
internationale studie-organisatie die 
het leven en oeuvre van de Duitse 
barokcomponist Johann Sebastian 
Bach tot onderwerp heeft. Ten tijde 
van de ’Wiedervereinigung’ van 
Oost- met West-Duitsland slaagde 
Felix erin om in de algehele verwar¬ 
ring een document aan het nieuwe 
niet-communistische stadsbestuur 
van Leipzig te ontfutselen waarin 
hij in zijn funktie werd gehand¬ 
haafd. 

Felix werd vorig jaar al door de we¬ 
tenschappelijke staf van het Bach- 
Instituut van grove incompetentie 
beschuldigd. Niet zozeer weten¬ 
schappelijke bekwaamheid maar 
het bezit van een lidmaatschaps¬ 
kaart van de SED was uitgangspunt 
van het personeelsbeleid yan de di¬ 
recteur. 

De leider van de wetenschappelijke 
afdeling van de instelling, dr Hans- 
Joachim Schulze, zal als interim- 
directeur aantreden. Plannen tot 
verregaande hervormingen zijn in 
de maak. De instelling zal »in het 
vervolg ’Bach-Archiv’ gaan heten 
en blijft gevestigd in het historische 
Bosehaus, tegenover de Leipziger 
Thomaskirche waar J.S.Bach van 
1723-1750 als cantor heeft gewerkt. 

De huidige Thomascantor Rotsch is 
inmiddels uit zijn funktie ontsla¬ 
gen. Ook al vanwege activiteiten 
voor de gehate Stasi. 


Belcan (o - concert 
geannuleerd 

MAASTRICHT - Wegens ge¬ 
brek aan belangstelling zal het 
opera- en belcantoconcert dat 
vier Russische zangers morgen 
in het Mecc in Maastricht zou¬ 
den geven, niet doorgaan. 

Organisator Roberto Antoniani 
van de Stichting Opera Limburg, 
die vorig jaar voor het eerst Rus¬ 
sische zangers naar de provincie¬ 
hoofdstad haalde, is tot annule¬ 
ring overgegaan omdat slecht 
130 mensen belangstelling ble¬ 
ken te hebben voor dit concert. 


verder in 


SITTARD - In Theater Sirkel 
aan de Putstraat 22 wordt zater¬ 
dag het stuk 'Memories van een 
zak’ gespeeld door Hans Dagelet. 
De solovoorstelling begint om 
20.30 uur. • Hans Dagelet, met 
mories van een zak’ in Si^' 
tard. 


VAALS - Museum De Koper* 
molen, von Clermontplein 
biedt zaterdag een gevarieerd 
programma geboden door jeug' 
dige amateurstrijkensembleS- 
Aanvang 15.30 uur. In hetzelfd® 
museum speelt het blokfluit; 
ensemble 'Trés Dous CompainS 
zondag werken uit de middel¬ 
eeuwen, renaissance en heden¬ 
daagse repertoire. De aanvang 
van dit concert is 20 uur. 

URMOND — In de hervormde 
kerk van Urmond, Grotestraat 6"^ 
geeft het Trio Philidor zaterdag¬ 
avond om 20 uur een concert 
met werken uit de Franse barok- 

BUNDE — In het kader van de 
serie 'Kamermuziek Limburg’ 
speelt het Matty Niël Consort 
zondag om 14 uur in de ’Au''^ 
Kerk’ aan de Burchtstraat wer¬ 
ken van Beethoven en anderen- , 


Oplossing van gisteren 


, B B BBQDQ □ 
IBQQBQ 1 Q BiaSr® 


lüBlEi iiifiiiillïïiüi^3Ei cji^sRi 

§ □ BB B S 
dg BDBBBBB BESg 
B B B 3 B D 
BCHaQQIl BOBIDBr 
BDBBfil Hiaf glt , 

B H BBBBa BI ^ Horizontaal: 1. oudenwets kookgerei; 10. 
scheidsrechter: 11. beslag op vreemde 
schepen; 12. zekere slaapziekte; lï li- 
chaamsvloeistot; 14. hofbal: 17. partij in 
rechtsgeding; 18. gewapend geleide; 19. 
ijzeren hefboom; 22. lekkerbij; 24. hand¬ 
schrift voor de pers; 25. kleur: 26. ge¬ 
woonterecht (Ind.); 29. gevoel v. bewon¬ 
dering; 30. dag, adieu (Eng.); 31. iem. 

, met wie men een briefwisseling onder-' 
houdt 


Verticaal: 2. nalatenschap; 3. vreemde;*' 
deel v.h. onderricht; 5. muziekinstrurnej 
6. één v.d. Ned. Antillen; 7. kuis, zed*»! 

8. gierigaard, vrek, bekrompen persoéj^' 

9. grenspost; 15. buit; 16. spade; ^ 
Spaans gras; 21. Hongaarse dans; 22. ^ 
der Ned. Antillen; 23. op de bodem: 2'' 
beest; 28. verdriet. 

AMSTERDAM - Tien KLM- 
yliegers worden strafrechte¬ 
lijk vervolgd wegens belas¬ 
tingontduiking en valsheid in 
geschrifte. Zij zouden begin 
jaren tachtig de fiscus voor 
niiljoenen guldens hebben 
benadeeld. De FIOD meent 
bü, na een drie jaar durend 
Onderzoek, genoeg bewijzen 
tegen de vliegers te hebben 
'verzameld. 

zaak kwam in 1988 in de pu¬ 
bliciteit onder de naam ’Shan-, 
bon-constructie’. Een groep van 
^’n 160 vliegers wa.s door de 
KLM naar de Ierse plaats Shan- 
bon gestuurd om trainingen te 


KLM-vliegers 
vervolgd wegens 
belastingfraude 


volgen. Een vijftigtal vliegers, 
van wie een aantal instructeurs, 
gaf Shannon als woonplaats op. 
Zij hielden hun adressen in Ne¬ 
derland echter aan. De KLM 
maakte hun salaris naar Shan¬ 


non over. Daar waren zij nage¬ 
noeg geen belasting verschul¬ 
digd. 

De fiscus meent echter dat Shan¬ 
non slechts als brievenbusadres 
fungeerde. De vliegers zouden 


een groot deel van de tijd in Ne¬ 
derland woonachtig zijn. Tegen 
tien vliegers denkt de FIOD (Fis¬ 
cale Inlichtingen en Opsporings 
Dienst) belastingontduiking 
hard te kunnen maken. De eer¬ 
ste KLM-vlieger moet zich op 21 
januari voor het arrondisse-, 
mentsrechtbank verantwoorden. 
De FIOD kwam de zaak in 1988 
op het spoor. Er werden invallen 
gedaan op de woonadressen van 
de vliegers in Nederland. Ook in 
Shannon is een onderzoek inge¬ 
steld. Aan de hand van de bij de 
huiszoekingen in beslaggeno¬ 
men benzinebonnen en credit- 
kaart-afschriften meent de FIOD 
aan te kunnen tonen dat de ver¬ 
dachten een groot deel van hun 
tijd in Nederland doorbrachten. 


WöUgens zet SER en Stichting van de Arbeid op de helling 

’Andere opzet van 


overleg-economie 


5 


’Maffia 

vermoordde 

Kennedy’ 


NEW YORK - President John 
F. Kennedy is vermoedelijk ver¬ 
moord in opdracht van enkele 
maffiabazen uit het zuiden van 
de VS. Dit heeft de advocaat 
Frank Ragano, die een aantal 
van de betrokken criminelen ja¬ 
renlang als cliënt had, tegen het 
dagblad de New York Post ver¬ 
klaard. 

Ragano, die geen onbesproken 
reputatie heeft en momenteel als 
verdachte verwikkeld is in een 
proces wegens oplichting van de 
fiscus, zegt dat hij m 1963 een 
boodschap overbracht van zijn 
cliënt Jimmy Hoffa, een onder- 
wereldfiguur die indertijd aan 
het hoofd stond van de Team- 
sters-vakbond, aan twee maffia¬ 
bazen in Florida en New Or- 
leans. Ragano (68), die werkt aan 
een autobiografie waarin hij ook 
de rol van zijn cliënten bij de 
Kennedy-moord zal belichten, 
zegt dat in de boodschap op¬ 
dracht werd gegeven tot de 
moord. 


Van onze parlementaire redactie 

HAAG — De Stichting van de Arbeid, overlegorgaan van 
driegevers en vakbonden, moet opgaan in de Sociaal Econo- 
jische Raad (SER). Tegelijk dient de SER een nieuwe rol te 
^Jgen. De raad moet over veel minder zaken gaan adviseren 
^ zij nu doet. Bovendien moeten de kroonleden een onafhan- 
l^^kjker positie binnen de SER krijgen. Zij moeten zelfstandig 
^nen gaan adviseren over de hoofdlijnen van het economi- 
beleid. 


Zegt PvdA-fractieleider in de 
Kamer, Thijs Wöltgens, in 
blad De Werkgever van de 
jj^telijke werkgeversorganisatie 
L W. Wöltgens’ ideeën sluiten aan 
j^l^edachten van VVD-voorman- 
. Ikestein en van SER-voorzitter 

j“*gens de sociaal-democraat is de 
Oj®’‘leg-economie zoals wij die in 
land kennen te ver doorgescho- 
de aanpak van maatschap- 
problemen moeten eerst 
(^derd-en-één adviesorganen ge- 
vJ^Pleegd worden. Dat kost veel te 
tijd. Bovendien verwateren 
y.'^n in het proces of verworden 
j^tot wazige compromissen waarin 
^ ^teen zich kan herkennen. 

'^^gens Wöltgens worden te veel 


onderwerpen behandeld door een 
opeenvolgende rij van adviesorga¬ 
nen waarin in feite allemaal dezelf¬ 
de mensen zitten, dan wel vertegen¬ 
woordigers van dezelfde organisa¬ 
ties. Daar moet de bezem door, 
aldus Wöltgens. De advisering moet 
gestroomlijnd worden. 

In de sociale zekerheid wil Wölt¬ 
gens een veel betere scheiding van 
beleidsmakers, uitvoerders en con¬ 
troleurs. Op regionaal niveau kan 
daarbij gedacht worden aan een be¬ 
stuur van overheid, werkgevers en 
vakbonden samen. Bij de uitvoe¬ 
ring van het beleid moeten werk¬ 
gevers en vakbonden een stap terug 
doen. Controle dient door een onaf¬ 
hankelijke toezichthouder te ge¬ 
schieden. 


tevel in coalitie neemt toe rondplan-Simons 

PvdA dreigt 
met crisis 


onze parlementaire redactie 

HAAG - Staatssecretaris 
^^ons voorspelt in een inter- 
met het weekbad Vrij Ne- 
«D grote spanningen in de 
jj^itie als het CDA in haar op- 
v.ding over de ziektekostenpre- 
k® Volhardt. PvdA-fractieleider 
Tweede Kamer Thijs Wölt- 
voorziet zelfs een breuk in 

Moordaanslag op 
^ oud-politicus 

jj^ENCIA - De Spaanse oud- 
li^^ssecretaris Manuel Broseta 
is gisteren in Valencia bij een 
•“obc ^ om het leven gekomen. De 
5 ^be schrijft de terreurdaad toe 
W.de Baskische afscheidingsbe- 
^Jging ETA. 

w Seta (60) werd in het hoofd ge- 
Ij^^dten toen hij de universiteit ver- 
(1^ ’ ^aar hij handelsrecht doceer -1 
Vf’ Le daders, een man en een 
\ K ’ "bisten te ontkomen. In hun 
Vq j^tauto, die even later werd ge- 
e^^den, ontplofte een bom, waarbij 
V^Pohtieman licht gewond raakte. 

1980 tot 1982 was Broseta 
L Issecretaris onder een conserva- 
® regering. 

Overleg over 
Anüllen 
muurvast 

iji^CEMSTAD - Na maandag en 
ligdag in totaal tien uur lang te 
l(^dben vergaderd, is er over de 
van de staatkundige her- 
^cturering van de Nederlandse 
l^dllen in het geheel geen vooruit- 
geboekt. Dat bleek uit een 
'Communiqué, dat werd uitge- 
verklaringen, die door 
Nederlandse en Antilliaanse af- 
H^f^drdigden op een gehouden 
l|^.^^onferentie werden afgelegd. 

. overleg, waaraan een Neder- 
1 delegatie onder leiding van, 

^'hster Hirsch Ballin (Antilliaanse 
IVq Arubaanse Zaken), vertegen- 
digers van de Antilliaanse re- 
Vjjj.^Pg en afgevaardigden van de 
"vl ^^l^oden deelnamen, was het 
zaak nadrukkelijk eens: de 
W'^^de koninkrijksbanden die- 
V worden voortgezet. De me- 
lopen echter geheel uiteen, 
'Vat betreft de staatkundige 
structurering van de Antillen. 
Realiteiten 


de coalitie als het CDA niet loyaal 
meewerkt aan de uitvoering van 
de stelselwijziging gezondheids¬ 
zorg (het plan-Simons). Hij heeft 
dat gisteren kenbaar gemaakt. 

„De PvdA zit in de regering om 
een aantal doelstellingen, waaron¬ 
der dit plan-Simons te realiseren. 
En het spreekt vanzelf dat, als je 
de indruk krijgt dat dat niet mo¬ 
gelijk is, je je op je positie moet 
bezinnen”, aldus Wöltgens voor 
de VARA-radio. 

In Vrij Nederland zegt Simons: 
,,Het plan dient nu door het CDA 
in Eerste en Tweede Kamer ge¬ 
dragen te worden. De proef op de 
som wordt de uitvoering ervan. 
Ontstaan daarover weer proble¬ 
men met het CDA, dan is mijn 
stelling dat we in de coalitie op 
een breder front spanningen krij¬ 
gen. Dan zullen de meningver- 
schillen niet tot het plan-Simons 
beperkt blijven.” 

Als voorbeeld noemt de bewinds¬ 
man de komende wetsvoorstellen 
over de aanpak van de wao, waar¬ 
bij de PvdA dan wel eens dwars 
zou kunnen gaan liggen. Hij pleit 
voor een loyalere opstelling van 
CDA en PvdA tegenover elkaar 
’maar het is zeer de vraag of er 
voldoende vertrouwen ontstaat’. 
Wöltgens stelde naar aanleiding 
van de commotie rond de premies 
voor particuliere ziektekostenver¬ 
zekeringen, dat er een goed geor¬ 
ganiseerde lobby bezig is het 
plan-Simons onderuit te halen. 
Volgens hem heeft die lobby veel 
gehoor gekregen bij de Eerste Ka¬ 
mer. 

De PvdA’er legde daarbij een ver¬ 
band tussen commissariaten die 
veel CDA- en WD-senatoren 
naar zijn mening bij verzekeraars 
hebben, en de opstelling van bei¬ 
de fracties in de Senaat. Wöltgens 
betichtte de betrokkenen er indi¬ 
rect van geen onderscheid te 
maken tussen het algemeen, en 
het eigen belang. De fractieleiders 
van CDA en WD in de Eerste 
Kamer, Kaland en Luteijn, wezen 
de opmerkingen van de PvdA’er 
meteen van de hand. 

In Vrij Nederland zit Simons op 
dezelfde lijn als Wöltgens. Hij be¬ 
ticht alle betrokken partijen van 
dubbelhartigheid. „Binnenska¬ 
mers betuigt men steun aan de 
voornemens, om vervolgens el¬ 
ders een heel ander verhaal te 
houden.” f yw Na Duitsland gaan nu alle 

/ VK / lidstaten von de Europese 

I/^r Gemeenschap en een reeks 

V J andere londen, wooronder 

Y I het Voticaon, over tot erken- 

\ Slovenië en Kroo- 

< Y \ \ Eindelijk heeft Europo de 

\ JO realiteit onder ogen durven 

zien. De Joegoslovische , 
eenheidsstaat hod al lang 
geleden opgehouden te be¬ 
staan. Desondanks bleef het buitenland vasthouden aan de idee- 
fixe dat het uiteindelijk met zo'n voort zou lopen en dat erkenning 
voorbarig zou zi|n, omdot er wel een kons was op de vorming van 
een nieuw Joegoslavisch staatsverband in de vorm van een losse¬ 
re associatie van soevereine republieken. De afwachtende opstel¬ 
ling van Europa, de besluiteloosheid, of moet men zeggen het 
bijna tegen beter weten in proberen te redden wot er nog te red¬ 
den viel, zijn mede debet geweest oon het kolossale oorlogsleed 
dat door toedoen van het door Servië gedomineerde 'federale' 
leger oon Slovenië en veel meer nog aon Kroatië is toegebracht. 

Er is thans ontegenzeggelijk sproke van ontspanning in het conflict 
op de Balkan, al is het gevaar voor hernieuwde escalatie onver¬ 
minderd groot. Toezicht van de VN ter voorkoming van verdere 
gewelddadigheden is onontbeerlijk voor het op gang komen van 
noodzokelijke onderhandelingen over politieke en staatkundige 
oplossingen ter plekke. 

De rechten van minderheden moeten worden geëerbiedigd en 
nageleefd. Over deze kwestie mog geen verschil van mening be¬ 
staan. De ontwikkelingen wijzen thons in de richting van een romp- 
Joegoslavië, waarin Serviërs en Montenegrijnen met elkaar optrek¬ 
ken, Valt daar dan ook de omvangrijke Servische minderheid in 
Bosnië-Hercegovina onder? Betrokkenen zelf ijveren daar wel 
voor, maar het mag duidelijk zi|n dat deze republiek onder geen 
beding territoriale afsplitsing accepteert. Een andere potentiële 
brandhaard is Macedonië, dat geen deel wil uitmaken van een 
verkleind Joegoslavië onder Servische dominantie. Door de kriti¬ 
sche opstelling van Griekenlond jegens (Joegoslavisch) Macedo¬ 
nië dreigt deze kwestie zelfs internationaal te escoleren. Resteert 
de in Sen/ië gelegen provincie Kosovo, waar de door de Serviërs 
geknechte Albanese meerderheid moed heeft geput uit het voor¬ 
beeld van Slovenen en Krooten, zich eveneens onafhankelijk heeft 
verklaord en ook naor erkenning streeft. Alles bi| elkaar een ge- 
vaorlijke hoeveelheid springstof, die in een oorlog op de Balkan 
kon resulteren, als radicale krochten het winnen van gezond men¬ 
senverstand. 


Gamsachoerdia 

vertrokken 

MOSKOU/JEREVAN - De afgezel- 
te president van Georgië, Zviad 
Gamsachoerdia, is gisteren verras¬ 
send per vliegtuig uit Armenië ver¬ 
trokken. De eindbestemming van 
het vliegtuig was onbekend. Dat, 
heeft een woordvoerder van het Ar¬ 
meense ministerie van Binnenland¬ 
se Zaken verklaard. 

Gamsachoerdia stapte gistermiddag 


in gezelschap van zijn familie en' 
lijfwachten op het vliegveld bij de' 
Armeense hoofdstad Jerevan in een ■ 
gereedstaande Toepolev-134. De vo-) 
rige week verdreven president ver-! 
bleef de afgelopen negen dagen in > 
de Armeens-Georgische grensplaats! 
Idzjevan. 

Gamsachoerdia bedankte kort voor ' 
zijn vertrek de Armeense president J 
Levon Ter-Petrosjan en het Ar- ■ 
meense volk voor de geboden gast-: 
vrijheid. Hij zei voorts het 'niet; 
nodig’ te vinden zijn reisdoel be- ’ 
kend te maken. 


Joodse kotonisten stichten drie nederzettingen 

Palestijnen willen 
overgangsregering 


WASHINGTON/TUNIS - Bij de 
vredesonderhandelingen in Was¬ 
hington hebben de Palestijnen ei¬ 
gen voorstellen ingediend voor een 
overgangsregering in de door Israël 
bezette gebieden, meldde de Was¬ 
hington Post gisteren. 

De krant zegt in het bezit te zijn van 
een kopie van de voorstellen die 
voorzien in terugtrekking van het 
Israëlische leger, het inzetten van 
een VN-vredesmacht en verkiezin¬ 
gen voor een overgangsregering. 
Deze regering zou de bezette gebie¬ 
den moeten besturen totdat er een 
definitief besluit is genomen over 


de uiteindelijke status van deze ge¬ 
bieden, die in 1967 als Jordaans 
grondgebied door Israël werder? 
veroverd. 

De krant schrijft dat de voorstellen 
aan de Israëlische delegatie bij de 
Midden-Oostenconferentie werden 
voorgelegd. Het overgangs¬ 
parlement zou uit 180 leden bestaan 
die de voorzitter van een uitvoerend 
comité moeten kiezen. 

Als voorwaarde voor een akkoord' 
over de voorstellen menen de Pales¬ 
tijnen dat het noodzakelijk is dat de 
uitbreiding en nieuwbouw van 
joodse nederzettingen in de bezette 
gebieden stopt. 


FLN: staatsraad 
ongrondwettig 


ALGIERS - De voormalige Alge¬ 
rijnse regeringspartij FLN heeft gis¬ 
teren verklaard dat het huidige col¬ 
lectieve presidentschap ongrond¬ 
wettig is. Secretaris Abdelhamid 
Mehri gaf tijdens een persconferen¬ 
tie in Algiers voor het eerst een offi¬ 
ciële reactie op de instelling van de 
nieuwe zelfbenoemde ’Hoge Staats¬ 
raad’. 

„Ik geloof dat de instelling van de 
hoge raad voor het presidentschap 
en de daarvoor gebruikte methode, 


het wel een krachtdadige macht 
maken maar niet een grondwettelij¬ 
ke macht,” zei Mehri. 

Hoewel onduidelijk is wie in Algeri¬ 
je de ’Hoge Staatsraad’ uitgevonden 
en benoemd heeft, lijkt het erop dat 
de voormalige nationale veilig¬ 
heidsraad, het defensie-adviesor- 
gaan van de afgetreden president 
Benjedid, deze raad heeft ingesteld 
als een soort collectief president¬ 
schap. De Algerijnse grondwet kent 
geen collectief presidentschap. Bo- 


• Met het plaatsen van 
caravans stichtten Joodse 
kolonisten de nederzettin¬ 
gen in de bezette gebie¬ 
den. 

In de bezette gebieden hebben ko¬ 
lonisten in de nacht van dinsdag op 
woensdag echter drie nieuwe ne¬ 
derzettingen gesticht, in antwoord 
op een terreuraanslag op een Israë¬ 
lische bus. De bus werd dinsdag¬ 
avond onder vuur genomen in de 
buurt van Ramallah. Zes passagiers 
en de bestuurder van een passeren¬ 
de auto raakten gewond. Twee van 
de gewonden, onder wie een 7-jari- 
ge jongen, zijn er ernstig aan toe. 
Onmiddellijk na de aanslag eisten' 
kolonistenleiders dat Israël zijn de¬ 
legatie bij het vredesoverleg terug¬ 
trekt. 


Zie verder pagina 4 

• Israëlische politici in ban van 
verkiezingen 


vendien moet de president demo¬ 
cratisch gekozen worden. 

Mehri zei de raad om twee redenen 
in strijd te achten met de grondwet: 
„De grondwet stelt dat het de presi¬ 
dent is die de regering (het kabinet) 
benoemt en niet dat de regering de 
president aanwijst.” Het collectieve 
presidentschap ’kan zeer ernstige 
problemen met zich meebrengen, 
vooral als dit orgaan lange tijd aan¬ 
blijft,’ zei Mehri. 

De Hoge Staatsraad heeft zichzelf 
een mandaat gegeven tot december 
1993, dat wil zeggen totdat de 
ambtstermijn van Benjedid zou zijn 
verstreken. 


Zie verder pagina 4 

• 'God is groot, we wachten 
wel af' Er is al een Multi Media PC vanaf ƒ3.295,- ex. O.B. 

Pl^iypj^l Philips komt als eerste muziek En de bediening? Die is zó 

smet de Multi Media PC: eenvoudig dat iedereen-van jong tot • 

EHHBSMide PC om naar te kijken oud - er direct mee uit de voeten kan. 

èn te luisteren! Deze nieuwe PC Kom dus snel bij ons langs voor een 

heeft een ingebouwde CD-speler. complete PC-demonstratie in beeld . 

die niet alleen zorgt voor feilloze en geluid! En... als u nü een Multi 

beeldinformatie, maar ook voor een Media PC aanschaft, krijgt u alvast 

geluidsweergave van absolute CD- 5 CD-informatieschijven van ons 

kwaliteit Voortaan kunt u via uw PC cadeau. Nou: hoe klinkt dat? 


even makkelijk een talencursus vol¬ 
gen als genieten van uw favoriete 


Liever ’n Philips. 


Heerlen: Buro Tronic, Wijngaardseweg 22. Maastricht: EKB 
Kantoormachines, Hoogbrugstraat 2. Roermond: Kiel B.V., 
H. Geeststraat 25. Simpelveld: Equa Electronics B.V., Irmstraat5. 
Sittard: Nieuwenhuis, Wilhelminastraat 44. 


PHILIPS 
limburgs dagblad 


•IWIP I I 

hlnn«^liM«nd 


Donderdag 16 januari 1992 • Pagina 4 

Rectiiicatie 


Als gevolg van een storende fout 
ter redactie is gisteren op deze 
pagina bij het interview met de 
Iraakse ambassadeur in Neder¬ 
land Safa Salih Al-Falaki een 
verkeerd portret geplaatst. De 
redactie biedt daarvoor haar op¬ 
rechte excuses aan. Op de foto 
hieronder staat Al-Falaki wel af- 
gebeeld. DOORADBLOEMENDAAL 


TEL AVIV - De gedachten 
van de Israëlische politici 
zijn, zo lijkt het, niet meer 
bij het vredesproces. Vrede 
kan nog jaren op zich laten 
wachten, maar het staat 
vast dat later dit jaar de 
stemlokalen zullen open¬ 
gaan. Een kabinetscrisis 
zou alleen maar betekenen 
dat de voor november ge¬ 
plande verkiezingen zullen 
worden vervroegd. 


De extreem-rechtse partijen Te- 
chiya en Moledet hebben ge¬ 
dreigd een eind te maken aan de 
regenng-Shamir zodra de Israëli¬ 
sche delegatie bij het vredesover¬ 
leg een plan voor Palestijns zelf¬ 
bestuur op tafel legt. Maar dat 
zelfbestuur is bijzaak. De diepere 
oorzaak van de crisis is het verlan¬ 
gen van de ultra-rechtse partijen 
zich herkenbaar te maken voor de 
kiezers. Door hun volstrekte af¬ 
wijzing van het plan willen ze la¬ 
ten zien hoe pal ze staan voor het 
behoud van ’het hele Land Israël’. 
Het omstreden Israëlische voor¬ 
stel voor Palestijns zelfbestuur 
mag dan gebaseerd zijn op de Ak¬ 
koorden van Camp David, het is 
er hooguit een verwaterde versie 
van. De Israëlische regering heeft 
vastgesteld dat de omstandighe¬ 
den van dit moment fundamen¬ 
teel verschillen van die in 1978, 
het jaar waarin de Akkoorden met 
Egypte en de Verenigde Staten tot 
stand kwamen. Op grond van die 
conclusie heeft ze het autonomie- 
plan - bedoeld voor een vijf jaar 
durende overgangsperiode naar 
een definitieve regeling - zodanig 
aangepast, dat het zelfs voor Mole- 


Vredesoverleg ondergesneeuwd door regeringscrisis 

Israëlische politici in 
ban van verkiezingen 


det en Techiya aanvaardbaar zou 
moeten zijn. 

Volgens het nieuwe voorstel zou 
het Israëlische leger zich welis¬ 
waar terugtrekken uit Palestijnse 
bevolkingscentra, maar voor het 
overige alle vrijheid behouden. Is¬ 
raël meent dat de Golfoorlog, toen 
de Palestij nen de kant kozen van 
Irak, laten zien dat het niet anders 
kan. De terugtrekking uit de ste¬ 
den kan pas worden ondernomen 
als de Palestijnen een eind maken 
aan alle geweld. En dat is dan, 
zegt men in Jeruzalem, de les van 
de Palestijnse opstand. 

Bestuursraad 

Een andere ingrijpende verander¬ 
ing sinds 1978 betreft de verhou¬ 
ding tussen Palestijnen en Israë¬ 
liërs in de bezette gebieden. 
Veertien jaar geleden woonden er 
3.000 kolonisten, nu zijn het er 
meer dan 100.000 (Oost-Jeruzalem 


niet meegerekend). Het gevolg 
daarvan is dat het Palestijnse zelf¬ 
bestuur volgens het nieuwe plan 
beperkt moet blijven tot de 'per¬ 
soonlijke levenssfeer’. De Pales¬ 
tijnse woordvoerster Hanan Ash- 
rawi heeft die vorm van autono¬ 
mie ooit omschreven als ’het recht 
van de Palestijnen hun eigen vuil¬ 
nisophaaldienst te organiseren.’ 

De gekozen Palestijnse bestuurs¬ 
raad krijgt geen enkele zeggen¬ 
schap over bijvoorbeeld land en 
hulpbronnen, infrastructuur of 
gemeentelijke planning. ,,Het is 
niet mogelijk dat de Palestijnen 
het leven van joden, in welke 
vorm dan ook, zullen beïnvloe¬ 
den”, citeerde afgelopen zondag 
het dagblad Ma’ariv een rege- 
ringsbron. 

I» 

Het is moeilijk in te zien waarom 
Techiya en Moledet zich zo fel te- 


nieuws j 


anolvse 


gen deze voorstellen keren, al was 
het alleen al omdat ze voor de 
Arabische kant toch onaanvaard¬ 
baar zijn. De Nationaal Religieuze 
Partij (NRP), ook een groepering 
met een flinke aanhang onder de 
kolonisten, kan er heel goed mee 
leven. De NRP-krant, Hatzofeh, 
schreef gisteren in een commen¬ 
taar dat het jongste Israëlische 
voorstel voor Palestijns zelfbe¬ 
stuur in feite niet meer behelst 
dan een terugkeer naar de situatie 
van vóór de intifada. „Er is geen 
enkel verband met het Camp Da- 
vid-plan voor autonomie, hoewel 
de Palestijnen het zullen beschou¬ 
wen als een stap in die richting.” 

Techiya en Moledet zouden er 
goed aan doen de twee plannen 
niet door elkaar te halen, advi¬ 
seert Hatzofeh. 

Tactisch 

Als de twee extreem-rechtse par¬ 
tijen de regering onderuit halen, 
heeft dat weinig te maken met 
diepgaande ideologische tegen¬ 


stellingen. Net als Techiya-leider 
Yuval Ne'eman en Moledet-voor- 
man Rechavam Ze’evi meent pre¬ 
mier Jitschak Shamir dat de 
Westelijke Jordaanoever en de 
Gazastrook moeten worden inge- 
lijfd. Het verschil is tactisch. 
Shamirs Likud steunt officieel de 
Akkoorden van Camp David, 
waarin staat dat na een overgangs¬ 
periode met Palestijns zelfbestuur 
de definitieve status van de bezet¬ 
te gebieden zal worden bepaald 
door onderhandelingen. In die on- 
derhandelingen, zegt Shamir, zul¬ 
len wij vasthouden aan 'ons recht 
op het hele land Israël.’ 


Techiya en Moledet menen dat Is¬ 
raël zich mets moet aantrekken 
van opgedrongen verdragen of de 
wereldopinie en onmiddellijk - 
dus zonder autonomie als camou¬ 
flage - de Westelijke Jordaanoe- 
ver en de Gazastrook moet inlij¬ 
ven. Ze willen in de komende 
verkiezingen dat standpunt kun¬ 
nen uitdragen, niet gehinderd 
door compromissen met de Li¬ 
kud. Want waarom zou een kiezer 


op een kleine rechts-radicale pat- 
tij stemmen als de grote en dus 
invloedrijke Likud hetzelfde 
biedt? Voortijdig vertrek uit de 
regering zou politici als Ne’eman 
en Ze’evi het voordeel bieden dat 
ze met verhoogde geestdrift kun¬ 
nen aantrappen tegen het ’capitu- 
latiebeleid’ van Shamir. 

Indruk 

De Likud wil zich in de komende 
stembusslag wederom presente¬ 
ren als ’het nationale kamp’. Daar¬ 
in verenigen zich volgens de 
Likud alle Israëliërs die niets 
moeten hebben van linkse en an¬ 
dere 'anti nationale’ partijen, die 
immers ’samenspannen met Is- 
raëls ergste vijanden’, zoals Sha- 
mir het vorige maand nog treffend 
uitdrukte. De Likud-leider wil zo¬ 
veel mogelijk kiezers trekken 
door de indruk te wekken dat hiJ 
aan het hoofd staat van een cen- 
trum-partij. Aan links kan hij l3' 
ten zien dat de regering niet banê 
is voor onderhandelingen, aan 
rechts dat hij pal staat voor een 
Groot Israël. Vrede met de Ara¬ 
bieren en behoud van alle bezette 
gebieden, dat is het streven van 
het nationale kamp. 

Als het kabinet valt - aanstaande 
zondag of wanneer dan ook - 
dat weinig invloed hebben op het 
vredesproces. Shamir en zijn mi¬ 
nisters zullen, zoals dat heet, ’d^ 
lopende zaken waarnemen’ en d® 
Israëlische delegaties kunnen blU' 
ven onderhandelen. Er zijn zelts 
optimisten die erop wijzen dat de 
Israëlische premier zonder de eX' 
treem-rechtse partijen meer poli¬ 
tieke bewegingsruimte zal heb¬ 
ben. Theoretisch is dat ook zo¬ 
maar de kans dat de aanvoerder 
van het nationale kamp die extra 
ruimte zal gebruiken voor het lan¬ 
ceren van gedurfde initiatieven 
mag niet hoog worden aangesla¬ 
gen. 


FIS-aanhangers in Algerije houden zich angstvallig stil 

’God is groot, we wachten wel af 


DOOR TACO SLAGTER 


ALGIERS - Zwijgend kijken de drie voor zich uit. Hun gezichten staan 
somber. Hun uiterlijk laat geen twijfel bestaan over de politieke voor¬ 
keur. Pluizige baarden en gehaakte kapjes vormen het handelsmerk van 
de Algerijnse fundamentalisten, verenigd in het Islamitisch Reddings- 
ftont (FIS). Maar dit drietal, gezeten aan een tafel op het plein voor een 
tot moskee omgebouwde katholieke kerk - een onbeholpen imitatie 
van de Sacre Coeur in Parijs - in het centrum van Algiers, is tot geen 
ehkele politieke uitspraak meer te verleiden. „Nee, we zeggen niets”, 
zegt één van hen. ,,God is groot, we wachten wel af.” 


Die bescheiden opstelling is, in 
vergelijking met de strijdbaarheid 
van de FIS-aanhangers een week 
geleden, op z’n zachtst gezegd 
nogal opvallend. Toen schreeuw¬ 
den honderdduizenden fanatieke 
moslims zich nog naar de over¬ 
winning op de ’ongelovige barba¬ 
ren’ die Algerije zowel materieel 
als moreel in het verderf hadden 
gpstort. Zo zeker waren de FIS- 
leiders ervan dat via vrije parle- 
róentsverkiezingen de koran en 
cte sharia (islamitische wetgeving) 
voor altijd de leefwijze van de Al¬ 
trijnen zouden bepalen. 

A^ar de legertop maakte het afge¬ 
lopen weekeinde van de droom 
van het FIS een illusie. Tenslotte 
hadden de islamieten bij de eerste 
verkiezingsronde, eind vorig jaar, 
al 188 van de 430 parlementszetels 
veroverd. Na het aftreden van pre¬ 
sident Chadli Bendjedid annu¬ 
leerde de Hoge Veiligheidsraad 
(een presidentieel adviesorgaan 
van leger en sleutelministeries) 
echter de tweede ronde en ver¬ 
klaarde de eerder behaalde ver¬ 
kiezingsresultaten ongeldig. Bo¬ 
vendien dreigde het nieuwe 
regime onmiddellijk de noodtoe¬ 
stand af te kondigen, zodra het 


FIS haar aanhang tot oproer zou 
aanmoedigen. 


Angst 

Die onheilspellende boodschap is 
tot op dit moment goed begrepen. 
In de straten van de Algerijnse 
hoofdstad vertonen de 'barbus' 
(baarden) zich sinds begin deze 
week nauwelijks meer. De FIS- 
leiding weigert elk commentaar 
op de gespannen situatie. Buiten¬ 
landse verslaggevers worden nog 
slechts in het portiek van het 
hoofdkwartier te woord gestaan. 
Geen buitenstaander mag meer 
de burelen van de fundamentalis¬ 
ten betreden. En de kern van de 
conversatie beperkt zich slechts 
tot de zin: we beraden ons. Duide¬ 
lijk is dat angst nu de toon zet. 
Bang als de fundamentalisten zijn 
voor de ontbinding van hun partij. 
Bovendien zijn zij bevreesd dat 
onwelgevallige uitspraken ten 
aanzien van de nieuwe machtheb¬ 
bers tot massale arrestaties zullen 
leiden. 

Alhoewel leger en politie zich af¬ 
zijdig houden - in het centrum 


achfergronc/l 


surveilleren slechts wijkagenten 
- is de sfeer toch gespannen. 
Groepjes jongeren lezen zwijgend 
de kranten die bij de kiosken zijn 
opgehangen. Discussiëren over de 
inhoud doen ze op gedempte toon 
in portieken of op hoeken van 
straten. Daarbij kijken ze spie¬ 
dend om zich heen. Het is geen 
geheim dat de ’moechaberaat’, de 
binnenlandse veiligheidsdienst, 
alom op straat is vertegenwoor¬ 
digd. Daarom laten ook zij zich 
niet verleiden tot meningen te¬ 
genover 'vreemden'. Ze lachen 
wat op vragen of halen de schou¬ 
ders op. 

Said, een 24-jarige biologie-stu- 
dent, vormt daarop een uitzonde¬ 
ring. Voor iedereen hoorbaar 
ventileert hij op een terrasje aan 
de hoofdstraat zijn opvattingen. 
Al snel mengen anderen zich in 
het gesprek, overgehaald door 
zijn openhartigheid. Alle koffie¬ 
drinkers - niet één van hen heeft 
zelfs ook maar een snor - zijn het 
er unaniem over eens dat het leger 
er goed aan heeft gedaan het FIS 
de weg naar de macht af te snij¬ 
den. „Het land is op die manier 
voorlopig gered”, zegt Said. ,,Die 
baarden zouden anders in één 
klap een eind hebben gemaakt 
aan het Algerijnse democratisch 
experiment.” 

Voor de student zijn de maatrege¬ 
len van het nieuwe regime niet in 
tegenspraak met de democrati¬ 
sche principes. ,,Het kon toch niet 
de bedoeling zijn”, vervolgt hij, 
„dat bij de eerste de beste vrije 
verkiezingen er een partij zou zijn 
die meteen weer aan die vrijheden 
een eind zou maken. Ik zie het op¬ 
treden van de veiligheidsraad als 
een voorzorgsmaatregel, juist als 
een bescherming van een prille 
democratische staat.” 

De student en zijn toehoorders 


y 


zijn ervan overtuigd dat het alle¬ 
maal wel los zal lopen. Een bur¬ 
geroorlog houden ze praktisch 
voor onmogelijk. „Geen sprake 
van”, zegt Said. „Denkt u nu wer¬ 
kelijk dat een werkloze vader van 
een gezin met acht kinderen de 
barricades opgaat? Nee, de Alge¬ 
rijnen mogen dan politiek sterk 
zijn verdeeld, elkaar afslachten 
ligt niet in onze mentaliteit.” 

Het is een wat al te optimistische 
visie op de nabije toekomst. Want 
het is eveneens een bekend gege¬ 
ven dat een Algerijn niet snel ver¬ 
worven macht opgeeft. En zeker 
niet de FIS-leiders en hun aan¬ 
hang die zich uit wanhoop mas¬ 
saal tegen de politieke kracht van 
de fundamentalisten hebben aan¬ 
gevleid. Bovendien zijn niet voor 
niets de straten van Algiers na 
acht uur ’s avonds uitgestorven, 
staan pantserwagens bij de minis¬ 
teries, de radio- en televisie¬ 
studio’s en andere cruciale pun¬ 
ten in de hoofdstad opgesteld. En 
controleert de gendarmerie bij 
wegversperringen het in- en uit¬ 
gaande verkeer. 
• Op tal van plaatsen in Algiers hebben leden van het FIS posters opgehangen - zoals op 
muur achter enkele Algerijnse vrouwen die goud verkopen - waarin zij de bevolking oproep^ 
tot gewapend verzet. Foto: EP^ 


Commissie schept banen op papier en zwijgt over financiering 

Wolfson: terug naar oude PvdA-idealen 


DOORCARELGOSEIING 


DEN HAAG - De aanval is de beste verdediging. Onder dit motto tim¬ 
mert de electoraal zwaar gestrafte PvdA sinds korte tijd aan de weg. 
Staatssecretaris Kosto tegen CDA’er Krajenbrink over asielzoekers, zijn 
collega Simons tegen de particuliere ziektekostenverzekeraars, minister 
Kok en de milieuheffing op energie. Eergisteren was het de beurt aan 
de commissie-Wolfson. Een stu¬ 
diegroep die de PvdA van advies 
moest dienen over de toekomst 
van de verzorgingsstaat. Wie veel 
nieuws had verwacht, kwam be¬ 
drogen uit. Zoals Wolfson ook zelf 
erkende. Het door zijn commissie 
uitgebrachte rapport stond vol 
r»et dingen die we al wisten. ,.Al¬ 
leen zijn ze nu in een dwingend 
verband gebracht”, meende de 
PvdA’er. 


Recept 


Wolfson en de zijnen gingen enke¬ 
le maanden geleden aan de slag. 
Aanleiding vormden de kabinets¬ 
besluiten over de wao en de enor¬ 
me commotie die daarover in de 
PvdA ontstond. Was er nog een 
uitweg, of moest er nu maar wild 
gesneden worden in tot dan toe 
'heilige' uitkeringen om de verzor¬ 
gingsstaat voor de toekomst te 
behouden?, luidde de vraag. 

De commissie heeft een simpel re¬ 
cept bedacht. Als je meer werkge¬ 
legenheid schept, zijn er minder 
mensen afhankelijk van een uit¬ 
kering. Tegelijk betalen zij via het 
loon dat zij verdienen belastingen 
en sociale premies. Centen die 
weer gebruikt kunnen worden om 
de sociale zekerheid voor degenen 
die er echt van afhankelijk zijn, te 
behouden. 

Liefst 90.000 banen per jaar wil de 
commissie zo doen ontstaan, zo¬ 
wel in het bedrijfsleven als bij de 
overheid. Zo’n 50.000 daarvan om 
het nieuwe aanbod op de arbeids¬ 
markt te bedienen, de overige 
40.000 ten behoeve van bestaande 


uitkeringstrekkers: werklozen en 
arbeidsongeschikten vooral. 

Op papier ziet het er mooi uit. Ne¬ 
gentigduizend banen per jaar er¬ 
bij. Vraag is alleen waarom ze dan 
nu niet ontstaan in bedrijven en 
kantoren. Geen nood. De commis¬ 
sie weet daar wel iets op. Je moet 
er gewoon voor gaan zorgen dat 
die banen wel tot stand komen. 
Daarvoor zijn mooie trucs te be¬ 
denken. 

Zo kun je een werkgever een sub¬ 
sidie geven van 50 procent in de 
loonkosten als die een werkloze of 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte in 
dienst neemt. Kun je bestaande 
banen splitsen in een deel waar¬ 
voor een hoge opleiding wordt 
gevraagd, en een deel waarvoor 
minder intelligentie nodig is. Daar 
kunnen werklozen met een gerin¬ 
ge scholing dan terecht. 

Werkgevers moeten ook de plicht 
krijgen gedeeltelijk arbeidsonge¬ 
schikten zoveel mogelijk in het 
bedrijf te houden. Het werken in 
deeltijd moet een wettelijk recht 
worden. Korter werken moet ver¬ 
der worden bevorderd. En men¬ 
sen zonder werk die scholing 
volgen of werkervaring opdoen, 
moeten een toeslag van tien pro¬ 
cent op de uitkering krijgen. 

Alsof bestaande systemen van 
loonkostensubsidies werken. De 
daarvoor bestaande wet Ver- 
meend-Moor (ook PvdA) leverde 
10.000 banen op. Nu kun je stellen 
dat de subsidie (10 procent) in die 
wet niet genoeg is. Dan maar 50 
procent. Kijken of dat wel lukt. 
Wellicht. Feit is wel dat die subsi¬ 
die over 40.000 banen per jaar zo’n 
miljard gulden kost. Kosten waar¬ 


over de commissie zwijgt. Net als 
over de houdbaarheid van de mid¬ 
dels overheidssteun kunstmatig 
geschapen banen. Want vanzelf 
ontstaan ze nu niet. Zouden werk¬ 
gevers soms geen behoefte heb¬ 
ben aan die banen? Is dat werk er 
wellicht niet? Vanwege de, ook 
door de PvdA, zo geroemde 
'marktwerking'. 

Machines 

Vragen die de commissie niet aan¬ 
roert. Zoals men ook zwijgt over 
de mogelijkheid bestaande banen 
te splitsen in een hoog- en een 
laag-gekwalificeerd deel. Alsof 
werkgevers de laatste jaren niet 
banen voor lager opgeleiden bij 
tienduizenden hebben laten ver¬ 
dwijnen. Machines konden het 
beter. En goedkoper. 

Deeltijd en arbeidsduurverkor¬ 
ting, niemand zal ertegen zijn. Al 
blijft de vraag hoe dat uitwerkt op 
het functioneren van ondernemin¬ 
gen. En hoe afgedwongen kan 
worden dat beide maatregelen in¬ 
derdaad leiden tot meer banen. 
Een probleem dat al jaren speelt. 
Lokpremies voor mensen zonder 
werk om iets te gaan doen aan 
hun eigen kennis en ervaring, 
ogen mooi. Ook hier echter weer 
de vraag wie dat gaat betalen 
(overheid en werkgevers, luidt het 
antwoord) en waarom dat nodig is 
als tegelijk wordt gesteld dat 
iedereen de morele plicht heeft 
zelf het maximale te doen om aan 
de slag te komen. 

Banen op papier. Hogere lasten 
voor overheid en werkgevers. En 
als sluitstuk nog het verlagen van 
lasten voor de laagste inkomens, 
gekoppeld aan een verhoging van 
lasten voor hogere inkomens. 
Minder aftrekposten in de belas¬ 
tingen, een sterker stijgende be¬ 
lasting naarmate het inkomen 
hoger wordt, hogere woonlasten 


voor eigenaar-bewoners van hU*' 


Nivellering 


Inkomensnivellering gekoppc*^ 
aan een werkgelegenheidspf^ 
gramma. Restauratie van de jarc|| 
zeventig. Joop Den Uyl veert oP 
in zijn graf En dat alles om ing*’^ 
pen in de sociale zekerheid, zoal* 
met de wao, in de toekomst ^ 
voorkomen. En uitkeringstreK' 
kers vooral niet te hoeven 'straf 
fen’ als men niet snel genoeg 
aan de slag gaat. 

Geen mini-stelsel in de sociale 2^ 
kerheid, geen lager minimuh'" 
loon, geen basisinkomen. Het p3® 
allemaal in het beeld. Vooral ni®, 
ingrijpen. Daar waar de overhei*' 
kleiner wil worden en het Kabin^' 
werkt aan subsidieverminderio^’ 
komen Wolfson en de zijnen 
met het omgekeerde recept. 
marktwerking wordt vervang^i’ 
door meer overheidsinvloed. 
maakbaarheid van de samenl^ 
ving is terug. 

Bij het CDA wordt intern al g^j 
speculeerd over het einde van 
Kabinet indien de PvdA de2^ 
koers werkelijk inzet. De vraag *.* 
of de sociaal-democraten met dl 
mooi-weer-spelen uit het dal kul?' 
nen komen. Bij verkiezingen h** 
halen ze 17 procent van de steh*' 
men: 25 kamerzetels tegen de 
nu. 

Wellicht was het symbolisch 
vlak voor de presentatie van h^' 
rapport-Wolfson de PvdA-vlaé’ 
gemonteerd op een futuristisch 
aluminium vouwbaar buizenstej' 
sel, met donderend geraas in 
kaar zakte. En niet één PvdA’^J 
die moeite deed het drapeau 
op te hangen. De boodschap 
kennelijk begrepen. 


nieuws i 


analvse 
Donderdag 16 januari 1992 • Pagina 5 


limburgs dagblad economie 


i< 


Werkgeversvoorzitter gaat tegen heersend pessimisme in: 

’Vooruitzichten nieuwe 
iaar niet zo somber’ haag - De economische vooruitzichten voor 1992 zijn 
^6t somber. Voorzitter Rinnooy Kan van het VNO corrigeerde 
^steren in zijn nieuwjaarstoespraak het beeld dat 1992 met 
economische groei van 1,8 procent veel slechter zou zijn 
'*an 1991 met een groei van 2,2 procent. 

gevoel overheerst ook in het 
^stuur van de grootste organisatie 
de grote bedrijven in Neder- 
Halverwege dit jaar wordt een 
jtislag ten gunste verwacht. Alleen 
® Werkgelegenheid zal wellicht 
later aantrekken. 

I^^l zal overigens afhangen van de 
^‘ernationale conjunctuur en de 
l^^teldhandel. Van de binnenlandse 
^stedingen moet de Nederlandse 
'^Ohomie het dit jaar niet hebben. 

Lijstje 

^nooy Kan gaf gisteren in een no- 
het verlanglijstje van de 


Bedrijfsleven 
Vs profiteerde 
''an Golfoorlog 

I^EWEIT - Het Amerikaanse be- 
l^fsleven heeft vorig jaar de 
^chten kunnen plukken van de 
^Ifoorlog. Ondernemingen uit de 
ij®fenigde Staten wisten voor meer 
^ twee miljard dollar aan orders 
)^Pen te halen in Koeweit. Dat was 
keer zoveel als in 1989. Cijfers’ 
^ 1990 zijn in verband met de 
^«oorlog onvergelijkbaar, 
wj^erick Volcansek van het Ame- 
^3nse ministerie van handel zei 
^teren dat er nog meer kansen lig- 
Voor het Amerikaanse bedrijfs- 
Volcansek is op tournee door 


Golf met een delegatie van 17 
j^'^erikaanse bedrijven in zijn kiel- 


Winst Porsche 
fors gedaald 

^TTGART - De winst van de 
^tse sportwagenfabrikant Por- 
^ke is in het eind juli 1991 afge- 
?Pen boekjaar flink gedaald van 
J miljoen mark tot 17,1 miljoen 
c^k bij een bescheiden vermin- 
^ring van de omzet met 1,2 pro- 
tot 3,1 miljard mark. 
ij®t dividend wordt met drie 
^rk verlaagd tot tien mark per 
Referent aandeel en negen mark 
gewoon aandeel. 

1 ® autoverkoop verminderde 
afgelopen boekjaar van 
^•203 tot 26.179 wagens. De or- 
^fontvangst is gedurende de 
ptste maanden van het lopende 
afgenomen onder invloed 
^ de internationale economi- 
>ke zwakte. Porsche verwacht 
^^arom een verdere vermindé- 
van de afzet. 


werkgevers voor het kabinetsbeleid 
in de komende jaren. Aan de vereis¬ 
ten van de Europese Monetaire 
Unie ten aanzien van financierings¬ 
tekort, rente, staatschuld en inflatie 
zal Nederland kunnen voldoen, 
mits er nog het nodige gebeurt met 
terugdringen van de lastendruk en 
verkleining van de ’wig’, het ver¬ 
schil tussen bruto loonkosten en 
het schone salaris. 

Met een verwijzing naar het recente 
landenrapport van de OESO signa¬ 
leerde de VNO-voorzitter dat de wig 
in procenten negen punten boven 
het gemiddelde van Europa ligt en 
13 punten boven het gemiddelde 
van de industrielanden van de OE¬ 
SO. 


De vakbeweging krygt ook door dat 
hier wat aan schort, aldus Rinnooy 
Kan. Hij verwees naar een recente 
nota van Industriebond-econoom 
Piet Vos die grensoverschrijdende 
cao’s bepleit per bedryfstak. Dat 
vergt niet alleen verkleining van de 
wig, maar ook een hogere produkti- 
viteitsgroei in Nederland, waar¬ 
schuwde de VNO-voorzitter. 

Vóór 1997, als de Europese Monetai¬ 
re Unie van start gaat, dient Neder¬ 
land voor 32,5 miljard gulden op 
overdrachtsuitgaven (subsidies, uit¬ 
keringen) en belastinginkomsten 
ombuigen, vindt het VNO. 

Milieubelasting 

pe ecotax (milieubelasting) snijdt 
in eigen vlees, aldus Rinnooy Kan. 
In de actuele sfeer riep Rinnooy 
Kan FNV-voorzitter Stekelenburg 
op om de Voedingsbond FNV op de 
vingers te tikken die verlaging van 
het ziekengeld tot 70 prqcent in de 
eerste zes ziekteweken en het inle¬ 
veren van vakantiedagen by ziekte 
volledig wil compenseren in nieuwe 
cao-afspraken. 


Metaal werkgevers: 
hogere vut|3remie 
onontkoombaar 

UTRECHT - Onderhandelaar 
L. Vonk van de werkgeversor¬ 
ganisatie in de metaalnijver¬ 
heid (FWM) blijft erbij dat de 
vut-premie van werknemers 
omhoog moet als de vut-leef- 
tijd in de sector gehandhaafd 
blijft op 59 jaar en als werkne¬ 
mers die veertig jaar in de me¬ 
taalnijverheid werken ook met 
vut kunnen. Binnenkort star¬ 


ten de onderhandelingen voor 
een nieuwe cao voor de 275.000 
werknemers. 

De Industriebond FNV en de 
Unie BLHP zetten in die on¬ 
derhandelingen in op handha¬ 
ving van de vut op 59 jaar. 
Vonk denkt in dat geval aan 
een combinatie van ,,sleutelen 
aan de regeling zodat die min¬ 
der kost en een hogere premie 
voor de werknemer”. 

Verder voelt Vonk voorlopig 
weinig voor een bovenw'ettelij- 
ke uitkering op de Ziektewet. 

Startsein voor eerste 
industriële mestfabriek 


Van onze verslaggever 


• Minister Bukman gaf het startsein voor de bouw van de 
nieuwe fabriek in Helmond. Hij vulde daartoe een zak met 
mestkorrels in de nabijgelegen proeffabriek van Promest. 

Foto: JEROEN KUIT 


HELMOND — De minister van 
landbouw, natuurbeheer en visserij, 
drs Piet Bukman, heeft gisteren in 
Helmond het startsein voor de 
bouw van de eerste industriële 
mestfabriek van Nederland gege¬ 
ven. Hij deed dat door een zak van 
50 kilo te vullen met mestkorrels 
die in de nabijgelegen proeffabriek 
van Promest BV waren geprodu¬ 
ceerd. Die proeffabriek werd in 
1989 door zijn voorganger, drs Ger- 
rit Braks, geopend. 

In de proeffabriek worden per jaar 
100.000 ton varkensmest verwerkt, 
in de nieuwe fabriek, die in 1993 in 
gebruik zal worden genomen, 
500.000 ton. Er vanuitgaande dat 
een vleesvarken om zijn slachtge- 
wicht te komen circa 400 liter mest 
produceert, dat overeenkomt met 
een zak van 50 kilogram mestkor¬ 
rels, kan by Promest in Helmond de 
mest van ongeveer 1,5 miljoen var¬ 
kens worden verwerkt. Dat zijn 
anderhalf miljoen zakken van elk 50 
kilogram; ofwel, bij een continue 
bedrijfsvoering één zak per 18 se¬ 
conden, zo rekende Promest-direc- 
teur, ir Bert Hilberts, zijn gehoor 
voor. 

In het Promest-project, dat in totaal 
ƒ 110 miljoen vergt, participeren 
ook de Limburgse Land- en Tuin¬ 
bouwbond en de Limburgse coöpe¬ 
raties Landbouwbelang en Coveco. 
Het Limburgse aandeel bedraagt 
een achtste deel. De overige aan¬ 
deelhouders zijn de Noordbrabant- 
se Christelijke Boerenbond, de 
CHV in Veghel, de Chemische Be¬ 
drijven ih Son, de Vleescentrale van 
de NCB in Boxtel, zuivelgigant 
Campina Melkunie, Interpolis en de 
Rabobank. 

Met de openingshandeling wilde 


Van onze redactie economie 

HEERLEN - NedCar (voorheen 
Volvo Car) heeft het Belgische 
bedrijf Volvo Car Sint-Truiden 
nv verkocht aan de Begemann 
Groep. Dat heeft NedCar giste¬ 
ren bekend gemaakt. Over de 
prijs die Begemann moet beta¬ 
len, is nfets medegedeeld. 

NedCar had 64 procent van de 
aandelen Volvo Car Sint-Truiden 
in handen. 55 Procent is naar Be¬ 
gemann gegaan, de resterende 9 
procent is verkocht aan Belgi¬ 
sche investeringsmaatschap¬ 
pijen, die daarmee hun gezamen¬ 
lijk minderheidsbelang in Volvo 
Car Sint-Truiden konden verho¬ 
gen van 36 naar 45 procent. 


Begemann neemt Volvo 
in Sint Truiden over 


By Volvo Car Sint-Truiden wer¬ 
ken 900 mensen. Er worden 
stuurinrichtingen, versnellings¬ 
bakken, aandrijfassen en tand¬ 
wielen gemaakt. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in verspanende 
technieken. 

Volvo Car Sint-Truiden blyft een 


belangrijke toeleverancier van 
onderdelen aan NedCar in Born, 
waar Volvo’s in de 400-serie wor¬ 
den gemaakt. 

De Begemann Groep bestaat op 
het ogenblik uit 134 bedrijven in 
meer dan 25 landen. De bedrij¬ 
ven zijn met name actief in sec¬ 
toren als transport, energie en 


milieu. Vorig jaar deed Bege¬ 
mann al een poging om de in 
moeilijkheden verkerende Ne¬ 
derlandse autofabrikant Volvo 
Car in zyn geheel over te nemen. 

Dat is toen mislukt. De overna¬ 
me van Volvo Car Sint-Truiden 
lijkt nu op een troostprijs. 


Promest-directeur Hilberts aanto¬ 
nen dat men de technologie om van 
varkensmest mestkorrels te maken 
beheerst, maar dat de afzet van de 
mestkorrels ’de volgende uitdaging' 
is. 

NCB-voorzitter ir Ad Latijnhou- 
wers bepleitte een centrale aanpak 
van dit probleem door de Landelij¬ 
ke Mestbank en de Nederlandse 
Vereniging van Industriële Mestfa- 
brieken. 

Minister Bukman verklaarde zich 
bereid om geld in voortgezet markt¬ 
onderzoek te steken. 

In de Limburgse gemeenten Neder- 
weert, Sevenum, Wanssum en Ys- 
selsteyn hebben coöperaties van 
veehouders inmiddels de gronden 
voor de bouw van industriële mest- 
fabrieken met een capaciteit van 
plusminus 250.000 ton per jaar aan¬ 
gekocht. De milieu-effecten-rappor- 
tage-procedures zijn opgestart. 
Eind maart/begin april zal de proef¬ 
fabriek voor de verwerking van kal- 
vergier en zeugenmest op de Kro- 
nenbergerheide in Sevenum in 
gebruik worden genomen. 


Groei Duitse 
economie sterk 
verminderd 

FRANKFURT - De reële groei van 
het bruto nationaal produkt (bnp) 
van West-Duitsland is vorig jaar 
verminderd tot 3,2 procent. In 1990 
was er nog een groei van 4,5 pro¬ 
cent, het hoogste niveau in veertien 
jaar. De toeneming van de particu¬ 
liere consumptie halveerde vorig 
jaar tot 2,4 procent. 

De president van de Bundesbank, 
Helmut^ Schlesinger, voorspelde in 
het weekeinde dat de toeneming 
van het Westduitse bnp dit jaar ver¬ 
der zal afnemen tot 1,5 a 2,5 pro¬ 
cent. In het gebied van de voormali¬ 
ge DDR voorziet hij een groei van 
ongeveer tien procent, maar dat zal 
voor het hele land weinig gewicht 
in de schaal leggen. 

Uit de gisteren gepubliceerde cij¬ 
fers blijkt dat de bijdrage van Oost- 
Duitsland aan het totale Duitse bnp 
(vorig jaar 2.807 miljard mark) min¬ 
der dan zeven procent bedraagt. 

Het Duitse begrotingstekort steeg 
vorig jaar als gevolg van de kosten 
van de hereniging van 46,5 miljard 
mark tot 87 miljard mark, het hoog¬ 
ste niveau sinds de oorlog. Het 
overschot op de handelsbalans van 
West-Duitsland ging met 9,6 miljard 
mark omhoog naar 76,3 miljard 
mark. munt 


• Miljoeiienorder 

Het Delftse kassenbouwbednjf 
Dace heeft een miljoenenorder 
voor de bouw en de renovatie 
van tuinbouwkassen in Qatar 
en Kuwayt in de wacht ge¬ 
sleept. Het gaat om een op¬ 
dracht van f 10 miljoen in Qatar 
en een order van f 1 miljoen in 
Koeweit. 

• No.vi 

De Noordelijke OntwikkelingSr • 
maatschappij (NOM), een zus;'j 
terinstelling van het LIOF^j 
heeft vorig jaar een winst ge-- 
boekt van ruim f 10 miljoen.! 
Dat is bijna f9 miljoen meer 
dan in 1990. De forse stijging is- 
vooral te danken aan de ver-! 
koop van aandelen van bedrij! 
ven waarin de NOM partici= 
peerde. Bij de bedrijven in hei 
noorden waarvan de NOM aan! 
delen bezit of waaraan zij lenih- 
gen heeft verstrekt, werkeri 
ruim 5600 mensen. 


pn 


De PTT investeert enkele tien¬ 
tallen miljoenen guldens in het 
nieuwe telefoonnet in de Oe! 
kraine en verwacht daarvan 
over ongeveer vijf jaar dé 
vruchten te plukken. Dit bleek 
gisteren toen Ben Verwaayen, 
algemeen directeur van PTT 
Telecom, terugkeerde uit Kiev 
waar een contract werd geslo¬ 
ten tussen de staat Oekraïne, 
het Amerikaanse concern 
AT&T en het Nederlandse be¬ 
drijf Volgens AT&T-directeur 
Wilcoxon wordt in de Oekraïne 
zo’n 150 miljoen dollar geïnves¬ 
teerd. Het Amerikaanse con¬ 
cern levert dertien telefooncen¬ 
trales en neemt een belang van 
37 procent in de nieuwe teler 
foonmaatschappij die gaat zor¬ 
gen voor het internationale 
telefoonverkeer van de Oekraï¬ 
ne en het overgrote deel van 
het interlokale verkeer. In die 
maatschappij krijgt de PTT Te¬ 
lecom een belang van 10 pro¬ 
cent, terwijl de overheid van de 
Oekraïne 51 procent in handen 
neemt. 

• Tantième 

De Ibis Hotelgroep heeft voor 
haar 300 werknemers in Neder-, 
land een ,,unieke tantiëmerege- 
ling” in het leven geroepen. Als 
gestelde doelen worden be¬ 
haald. keert de hotelketen vier 
keer per jaar een bonus uit. Het 
unieke aan de regeling is vol¬ 
gens Ibis dat de bonussen aaij 
de hand van de resultaten ieder 
kwartaal kunnen worden uitge¬ 
keerd. 

• Tachograaf 

De Vervoersbond FNV wil af 
van de tachograaf in vracht¬ 
auto’s en bussen. Dit apparaat, 
dat rij- en rusttijden, snelheid 
en afgelegde kilometers regis¬ 
treert, is te fraudegevoelig. Lie¬ 
ver ziet de vervoersbond dat de 
tachograaf wordt vervangen 
door een moderne boordcom¬ 
puter. Die is wel fraudebesten- 
ding. ': 


J^TERDAM - Het Damrak heeft 
l))j^hsdag een uiterst willige stem- 
te zien geven. De koersen op 
lj| *hidwintermarkt gingen vooral 


ochtenduren met guldens te- 
omhoog waarbij de stem- 


l^Ssindex een hoogste stand van 
bereikte. Het slot kwam op 
■■ “ wat 2,3 boven het slot van 
g lag. De CBS-koersindex 
ii)rt S 4,4 punt tot 200,9 en de EOE- 
sloot 5,58 hoger op 291,47. 

n waren de vaste stemming 

York en Londen, en de zeer 
stijging van de dollarkoers 
1? j'^ijf cent. De handel was derma- 
iftj^vendig dat veel handelaren 
di^lten van een ouderwets drukke 
Voor hget eerst sinds geruime 
\ .ëen de aandelenomzetten bo- 
V van de obligaties. In aande- 
f 1,2 miljard om en in obli- 
(waar de prijzen gemiddeld 
W *twart punt hoger waren) f 1,1 
P^d. 

hoofdfondsen viel Hoogo- 
^ Op met een vooruitgang van 
^Procent of f 3,10 tot f 49,90 onn- 
een bekendgemaakte pro- 
C^ebeperking. De internationale 
\ '^elen gingen door de vaste dol- 
‘Ors omhoog. Unilever werd 
f 5 duurder op f 185, Koninklij- 
I boekte een winst van f 4 op 
l3'jip>20 en Akzo won f 2,70 op f 
Philips deed dapper mee 
^ j. acht dubbeltjes winst op f 
Een hele reeks hoofdfondsen 
C ^te twee tot vier procent om- 
daaronder waren Stork, Gist, 
t^er, Bols, DAF, ING, KNP, 
,C^pyd, DSM, Ahold en Hunter 

de lokale markt deed het goed. 
procent vooruitgang of f 1 
voor HAL op f 14,50. Tulip 
meer waard op f21,80 en 
c.6o^ ging f 4,60 vooruit naar f 
cle parallelmarkt won 
10 procent op f 2,20. Op de 
^beurs was het ook druk. 


Hoofdfondsan 

ABN Amro 

ABN Amro A.in F. 

AEGON 

Ahold 

Akzo 

Alrento 

Amev eert. 

Bols eert. 

Borsumij Weert 
Bührm.Tet e. 

DAF 

Dordtsehe Petr. 
DSM 

Elsevier eert. 
Fokker eert. 
Gist-Broe. eert. 
HCS Technology 
Heineken 
Hoogovens nrc 
Hunter Douglas 
IntMüller 
IntNed.Gr. c. 

KLM 

Kon.Ned.Papier 

Kon. Olie 

Nedlloyd 

Océ-v.d.Gr. 

Pakhoed eert. 

Philips 

Polygram 

Robeeo 

Rodamco 

Rolinco 

Rorento 

Stork VMF 

Unilever eert 

Ver.BezitVNU 

VolmacSoftw. 

VOCnrc 

Wessanen eert. 

Wolters-Kluwer 


v.k. s 
44,lu 
79,30 

125.20 

79.30 

134.90 

190.40 

55.10 

44.60 

61.30 

43.70 

22.40 

135.20 
97,00 
100,80 

28.70 

33.50 
1,60 

164.10 

46.80 

66.90 

60.50 

47.20 
41,00 

47.40 

145.20 

56.30 

67.60 

46.70 
29,30f 

39.50 

96.20 
57,00 

97.10 

70.90 
43,00 

179.90 
81,00 

23.80 

41.70 
83 JO 

64.20 


k. 

45,UU 

79.60 

127.20 
81,10 

137.60 

190.50 

55.20 
45,90d 

61.50 
45,00 

22.90 
139,00 

99.20 

101.20 

29.70 

34.50 
1,75 

164.80 

49.90 
68,20 
61,00 

48.50 
41,40 

48.70 
149,20 

57.80 


46,60 

30.10 

40.20 

98.40 

56.90 
99,30 

71.20 

44.90 
185,00 

81.10 

23.90 

42.40 
84,50 

65.40 


Avondkoersen Amsterdam 

ABN AMRO Hold. 45,00 (45,00) 

Akzo 137,80 (137,60) 
lntNed.Gr. 48,40 (48,50) 

KLM 41,30-41,70 (41,40) 

Kon.Olie 149,10-150,30(149,20) 
NedLIoyd 57,60 (57,80) 

Philips 30,10-30,30f (30,10) 

Unilever 185,00-185,50 (185,00) 

Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind 
ABN AmroHld.prf. 

ABN AmroHId.div. 

ACFHoldingc. 

Ahrend Groep c. 

Asd Options Tr. 

Asd, Rubber 
Ant. Verff. 

Atag Hold. eert 
Athlon Groep 
, Athlon Groep nrc 
AutInd.R’dam 
BAM Groep 


Batenburg 

Beers 

Begemann 

Belindo 

Berkel’s Patent 

Blydenst-Will. 

Boer De, Kon. 

Boer De Winkelb. 
Boskalis Westm. 
Boskalis pref. 

Braat Beheer 
Breevast 

Burgman-Heybroek 
Calvé-Delft pref 
Calvé-Delft eert 
Cindu Intern. 
Claimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert 
CSM 

CSM div.91/92 
CSM nre 

CSM nrc div .91/92 
DAF eert. 

Delft Instrum. 

Desseaux 

Dorp-Groep 

Draka Holding 

Econosto 

EMBA 

Eriks Holding 
Flexovit Int. 

Frans Maas eert. 
Gamma Holding 
Gamma pref. 
Getronics 
Geveke 
Geveke div’92 
Giessen-de N. 
Goudsmit 
Grasso's Kon. 
Grolsch 
GTI-Holding 
Hagemeyer 
idem div’91 
HAL Trust B 
HAL Trust Unit 
HBG 

Heineken Hold. 
Hoek’sMach. 
HoltSeaS. 
H 0 II.KI 00 S 
Hoop Eff.bank 
Hunter D.pref. 


121.00a 

120,50 

NEDAP 

348,00 

348,00 

116,00 

116,70 

NKF Holding 

188,00 

189,20 

125,00 

129,50 

Ned.Part.Mij 

51,20 

51,50 

'345,00 

346,00 

Ned.Springst 

7050,00 

- 

1,10 

1J20 

Norit 

19,70 

20,00 

33,00 

33,80 

NutriciaGB 

148,00 

151,50 

230,00 

230,00 

Nutricia VB 

157,00 

159,50 

75,50 

76,00 

Njjv.-Ten Cate 

95 JO 

95,80 

23,90 

23.80 

Omnium Europe 

8,50a 

8,50a 

26,10 

26,10 

Orco Bank eert. 

70,20 

70,30 

33.00b 

34.00b 

OTRA 

299,50 

302,00 

11,20 

11.10 

Palthe 

65,00b 

69,60 

2350.00 

2350,00 

Philips div.’92 

28,90 

29,80 

800,00 

800,00 

Pirelli Tyre 

18,70 

19,10 

1140,00 

1174,00 

Polynorm 

129,00 

128,50 

150,00b 

150,00b 

Porcel. Fles 

143,00 

143,00 

331,00 

332,00 

Randstad 

39,30 

39,50 

23,90 

24,00 

Ravast 

28,70 

28,50 

30,30 

31,00f 

Reesink 

67,50 

67,70 

142.00e 

143,00 

Samas Groep 

37,00 

37,00 

86,60 

87,30 

Sarakreek 

14,90 

15J0 Schuitema 

1620,00 

1600,00 

86,80 

87,80 

Schuttersveld 

51,30 

51^0 

85,50 


Smit Intern. 

42,30 

42J0 

18,50 

18,50 

St.Bankiers c. 

16,00 

16,00 

25,40 

25,60 

Stad Rotterdam c 

39.30 

39,50 

39 JO 

39,30 

Telegraaf De 

90,00 

91,50 

39,00 

38,60 

Textielgr.Twente 

85,00 

85,00 

22,90 

22,90 

Tulip Computers 

20,30 

21,80 

26,40 

26,80 

Tw.Kabel Holding 

118,50 

118,50 

214,00 


Ubbink 

68,50 

69,00t 

78,00 

78,70 

Union 

63,50 

64,00 


57.50 
75,00 

95.50 
5,55 

29.90 
38,00 

34.50 
98,00 
39,00 

102.50 

179.50 
197,00 
130,00 
128,00 

13.50 
13,50 

190.50 
146,00 
250,00 

0,48 

411,00 

6.90 

2.90 


59,80 

75.70 

96.50 
5,55 

30,30 

38.70 

35.50 

97.50 
39,00 

102.50 

182.50 

200,00 

135.50 

14.50 
14,50 

192,00 

146,00 

259,00 

0,48 

420.00b 

7,00 


48,40 

48,40 

IHC Galand 

58,50 

58,70 

6,13 

6,11 

Kas-Associatie 

35,50 

35,90 

- 

4330 

Kempen & Co 

8,70 

9,00 

31,80 

31,60 

Klene's Suikerw 

798,00 

798,00 

115,50 

117,50 

Kondor Wessels 

2930 

2930 

10.20 

10,10 

KBB 

72,00 

73,00 

3,25 

3,30 

Kon. Sphinx 

5330 

53,50 

420,00 

- 

Koppelpoort 

396,00 

395,00 

113,40 

114,00 

Krasna polsky 

193,00 

196,00 

4630 

4630 

Landié & Gl. 

5130 

51,30 

45,50 

4530 

Macintosh 

40,50 

41,50 

84,50 

84,50 

Maxwell Petr. 

115,60 

116,40 

82,50 

8 I 3 O 

Mueara Enim 

1190,00 

1200,00 


Un.Duteh Group 
Vereenigde Glas 
Verto eert. 
Volker Stevin 
Vredestein 
VRG-Groep 
Wegener Tyi 
West Invest F. 
West Inv.F. wb 
Wolters Kluwer 
Wyers 


3.30 
521,00 

35,70 

60,00 

14.30 
42,40 

233,00 

19.50a 

114,00f 

251,00 

31,50 


Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 77,50 

ABN Amro Amer.F. 68,00 

ABN Amro Eur. F. 72,00 

ABN Amro Far EF. 53,10 

ABN Amro Liq.Gf 161,00 

ABN Amro Neth.F. 80,50 

ABN Amro Obl.Gf 173,70 

Aegon Aandelenf 33,00 

Aegon Spaarplus 5,25 

ABN Beleg, fonds 58,90 

ALBEFO 51,20 

AldollarBF$ 26,70 

Alg.Fondsenbez. 226,00 

AUiance Fund 10,50 

Amba 11,00 

Amro North Am.F, 6520 

Amvabel 7950 

Asian Tigers F. 59,20 

Asian Select. F. 52,20 

Austro Hung. F. 4,50 

Bemco RentSel. 55,00 

Bever Belegg. 3,30 


520,00 

33,50 

60,00 

14,30 

43,40 

235,00 

18,00f 

IH.OOf 

254,00 

32,00 


78,00 

72,00 

73,00 

53.70 
161,00 

81.40 
173,80 
33,20 

5,25 

59.70 

51.40 


230,00 

10,50 

11,00 

66,90 

80,30 

61,00 

53,80 

55,00 

3.30 


CLNObl-Div.F. 
CLN Obl.Waardef 
Delta Lloyd Inv. 
DP America Gr.F. 
Dp Energy.Res. 
EGF Investm. 

EMF Rentefonds 
Eng-Holl.Bel.Tl 
Envir.Growth F. 
Esmeralda part 
Eur.Ass, Trust 
EMS Growth Fund 
EMS Income Fund 
EMS Offsh. Fund 
EOEDutchSUF 
Eur.Growth Fund 
Euro Spain Fund 
FarEastSel.F, 

Gim Global 
Groeigarant 
Holland Fund 
Holl. Eur. Fund 
Holl. Obl.Fonds 
Holl. Pac. Fund 
Holl.Sel.Fonds 
Innovest 

Interbonds 
Intereffekt 500 
Intereffekt wt 
Investa part. 

IS Himal.Fund 5 
Jade Fonds 
Japan Fund 
Jap.Ind.AlphaF. 
Jap.SectRat.Yen 
Korea Pac.TY. $ 
MaLCapital F.$ 
MeesObl.Div.F. 
Mexico Income F. 
MK IntVentures 
Mondibel 
NatRes.Fund 
Nedufo A 
Nedufo B 
NMB Dutch Fund 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMB Oblig.Fonds 
NMB Spaard.F. 
NMB Rentegr. F. 
NMB Vast Goed F. 
New Asia Fund 
Nomura Warr. F. 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentefonds 
Orange Fund 
Pac.Dimensions 
Pac.Prop.Sec.F. 
Pierson Rente 
Postb.Belegg.f 
Postb.Verm.gr.f. 
ProspIntHlP» 
Rent^ent Bel. 
Rentotaal NV 
RG Divirent F. 

RG Florente 
RG SP Groen 
RG SP Blauw 


108.40 

112.30 
28,00 

36.50 
39,00 

124.50 

66.40 

10,00 

50.30 

34.50 

5.90 

103.10 

103.40 

101.70 
303,00 

47.50 

6.30 
•54,00 

52.20 
1.58 

70.50 

46.20 

121.50 

100.00 

81.40 

81.50 

502,00 

30.60 
103,50 

69.20 

7.50 
145,30 

18,00 

8100,00 

6500,00 

9.00 

5.80 
116,40 

21.50 
9,60 

75.10 
1130,00 

I23.00f 

112,00 

42.50 
53.94 
45.00 

35.80 
101,08 

116.60 

37.80 
6.00 
0,75 

243,60 

11.50 

20.10 

83,00 

30.50 
112,00 
56,30 

53.50 

3.90 

148.20 
35.10 

48.70 
113,00 

54.20 
51,00 


108.40 

112.30 

28.50 

37.50 

125.50 
6650 
10,00 

50.30 
34,90 

5,90 

103,10 

103.40 
101,70 
309,00 

49,00 

7,00 

54.50 

52.30 
1,57 

71.20 

47.50 

121.50 

101.00 

81.20 

81.50 
502,00 

31.50 
108,00 

69.50 

147.50 
1750 


116,70 

9,60 

7550 

1170,00 

119.80 
114.00b 

43.40 
53,94 
4520 

35.80 
101,11 
116,70 

3750 

0,95 

247.80 
11,25 
2020 
84,00 

30.80 

112,10 

56.40 

5350 

148,30 

3520 

48.80 
113,00 
5420 
5120 


RG SP Geel 
Rodin Prop.t 
Rolinco cum.p 
Schrod.lntPr.F 
SciiTechJ 
Technology Fund 
Tokyo Pac.Hold. 
Trans Eur.Fund 
Transpac.F.Yen 
Uni-Invest 
Unico Inv.Fund 
Unifonds DM 
Vaste Waard.Ned 
VastNed 
VIBNV 
VSB Mix Fund 
VSB Rente Fonds 
WBO Intern. 
Wereldhave NV 
Yen Val ue Fund 
ZOMFIondaF.$ 

Parallelmarfct 

Alanheri 

ABF 

Berghuizer Papier 
Besouw Van eert 
Biogrond Belegg. 
Comm.Obl.F.1 
Comm.Obl.F.2 
Comm.Obl.F.3 
De Drie Electr. 

Delta U.Dollarf. 
Delta Uoyd ECU 
Delta Uoyd Mix 
Delta Uoyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DCXklata 
Dutch Take Ov.T. 
Ehco-KLM Kleding 
E&L Belegg. I 
E&LBelegg.2 
E&L Belegg.3 
E&LBelegg.4 
E&L Kap.Rente F. 
Pree Record Shop 
GaiaHedgel 
Geld. Papier c. 
German City Est 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontmü 
HCA Holding 
Helvoet Holding 
Hes Beheer 
Highlight Dev. 
Homburg eert. 
Inter/View Eur. 
Kühne-rHeitz 
LCI Comput.Gr. 
Melle, van nrc 
Nedcon Groep 
Nedschroef 
Neways Elec. 

New Eur.Htls DM 
Newtron Hold. 

Pan Pac. Winkel 


47.80 
94.00a 
73,00 

29.70 
14,00 
19,20 

215,00 

78.70 
308,00 

15,00 

76.70 

30.50 
65,00 

109.50 

59.80 

51.40 

108.40 

68.50 

117.50 

80.80 
45,80 


29.80 

110.00 

46.50 

47.50 

10.90 

96.90 

96.80 

96.90 
13,00 
64,00 

61.50 
5920 

57.90 

55.90 
92,00 
6,50f 

4420 

3920 

6520 

7220 

105.50 
76,00 
104,10 

27.80 
112,60 
68,60 
47,30 
78,00 
4620 
53,00 

45.70 
38,00 

40.70 
17,00 

1.00 

3,00 

4320 

4,60 

3620 

40.50 

89.50 
5,90 

20.00 

2.00 

10,00 


4820 

93.00a 

73,50 

29,70 

14,00 

1920 

215,00 


308,00 

14,00 

76,70 

3120 

6520 

109.50 

59.80 

51.50 
108,40 
6820 

118.80 

82.50 
45,80 


29,80 

110.00 

45,40 

4720 

10,90 


12.50 

64.60 

61.60 

59.60 

57.90 

55.90 
87.00a 
6,00 
45.00 
3920 

65.60 
72,40 

105.50 

76.20 

104.20 
27,80 

69,00 

47,30 

78,00 

4620 

54.00 

46,00 

38,00 

42,00 

l.OOf 

3.00 

4320 

4.20 
3420 
41.00 

90.50 
5,90 

20.00 

2.20 

10.00 


Pie Medical 
Simac Techniek 
Sligro Beheer 
Suez Gr.Fund 
VHS Onr. Goed 
VUenzolnt. 
Weina 
Wereldhave 
Weweler 

Wall Street 

allied signa] 
amer.brands 
amer.tel.tel 
amoco corp 
asarco me. 
bethl. steel 
boeing co 
can.pacific 
chevron 
chiquita 
Chrysler 
citicorp 
cons.edison 
digitequipm. 
dupont nemours 
eastman kodak 
exxon corp 
ford motor 
gen. electric 
gen. motors 
goodyear 
hewlett-pack. 
int bus.mach. 
int tel.tel. 
klmairlines 
mcdonnell 
merek co. 
mobü oil 
penn central 
philips 
prunenca 
royal dutch 
sears roebuck 
sfe-south.pac. 
texaco inc. 
United techn. 
westinghouse 
whitman corp 
woolwoith 


Advieskoersen 

amenk.dollar 
austr.dollar 
belg.frank (100) 
canad. dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (lOO) 
engelse pond 
finse mark (100) 
franse frank (1001 
griekse dr, (100) 
lerse pond 
itallu^ (10.000) 
jap.yen (10.000) 
joeg.din.t/m 100 
noorse kroon (100) 


4.70 

12.70 
4820 
52,60 

1,50 

37.70 
241,00 

4,30 

3220 


45 V 2 
44 Vb 
40V8 
48 V 4 
20 % 
13V8 
50% 
17% 
68’/8 
39% 
13% 
13 
27% 
56 
47V8 
48% 
60% 
31V 2 
76% 
32 
57% 
60% 
92% 
56% 
23% 
76‘/2 
160V8 
66 % 
25% 
16V2 
40% 
82 V 2 
39 
13% 
61 Ve 
53 Ve 
19% 
14% 
31 


1,755 

1,29 

5,31 

1,510 

27,45 

110.00 

3,06 

39,85 

31,35 

0.85 

2,85 

13,70 

138,00 


4,70 

12.50 

50.50 
53,00 

1.60f 

37,70 

241,00 

32,00 


46% 
44% 
40% 
48% 
23% 
14% 
51 Vs 

68 % 
39 
14% 
15 Vs 
26 V 2 

593/8 

47V8 
493/B 
59 V 2 
32 Vb 
76% 
32% 
58% 
633/8 
95% 
58% 
223/8 
77 
156% 
663/8 
25‘/2 
16% 
40 Vb 

82 Vg 

393/8 

133/a 

6 IV 2 

54 V 2 
19% 
143/8 
31% 


1,875 

1,41 

5,61 

1,630 

29,95 

114,00 

3.31 

42.35 

34,10 

1.05 

3,10 

15,40 

144,00 


CKDStSChlll.dOOl 
port.escudodOOl 
Spaanse pes. (100) 
turkse pond (100) 
Zweedse kr, (100) 
zwits.fr. (100) 

Wisselmarkt 

amerik.dollar 
antill.gulden 
austr.dollar 
belg.frank (100) 
canad.dotlar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
franse frank (100) 
griekse dr. (100) 
hongk.dollardOO) 
ierse pond 
ital.lue(lO.OOO) 
jap.yen (10.000) 
nwzeel.doUar 
noorse kroon (100) 
oostenrsch. (100) 
saudi ar.ryal (100) 
Spaanse pes. (100) 
sunn.gulden 
Zweedse kr, (100) 
zwits.frank (100) 


15,75 

1,17 

1.68 

0,0265 

29,30 

124,25 


16,25 

1.35 

1,84 

0,0425 

31,80 

128.75 


1,82185-1,82435 

1,0035-1,0335 

1,3454-1.3554 

5,4665-5,4715 ' 

1,57825-1.58075 

29,020-29,070 

112,5800-112,6300 

3,2070-3,2120 

32,985-33,035 

0,9280 1,0280 

23,2250-23,4750 

2.9935-3,0035 

14.910-14.960 

142,215-142,315 

0,9786-0.9886 

28,615-28.665 

15,9%0 16,0060 

48,4750-48.7250 

1,7680-1,7780 

1,0010-1,0410 

30,890-30,940 

126,845-126,895 

2,2920-2,2970 


Index Amsterdam 

CBS-koersindex( 1983=100) 

algemeen 


id excl.kon.olie 
internationals 
lokale ondernem 
ld financieel 
id niet-financ. 


196.50 200,90 
188.60 192,30 
200,70 206,30 

193.50 196,70 

139.10 141.80 

246.30 249,90 


27,10 29,60 


CBS-herbeleggingsmdex (1983=100 
algemeen 279,70 286.00 

ld excl kon.olie 253.70 258,70 

internationals 297,80 306,10 

lokale ondernem 259,70 264,00 

ld financieel 205,00 209,00 

ld niet-financ. 312,60 317,20 

CBS-siemmingsindex (1987=100) 

algemeen 118,00 120,3(1 

mlemation 128,00 132,10 

lokaal 116.10 118,10 

fminstell 123,40 125,40 

met-financ 114,70 116,70 

mdustrie 122,40 124,80 

transp/opsl 134,80 136,50 


Goud en zilver 

Goud onbewerkt 20.530-21.130, vorige 
19.740-20.340, bewerkt 22,730 laten, 
vorige 21,940 laten 

Zilver onbewerkt 205-275, vorige 190-260, 
bewerkt 320 laten, vorige 300 latea 


Dow Jones 

Industrie 3258,50 
-r 12,30 


OPTIEBEURS 

serie 

omzet 

v.k 

s.k 

abn amro 

c jan 

42.50 

627 

1.60 

2,40 . 

abn amro 

c apr 

45,00 

798 

1.00 

1.40 

abn amrc c jul 

45,00 

943 

1.20 

1,60 

abn amro c j93 

40,00 

1365 

5,10 

6.00 

abn amro 

pjul 

45,00 

1115 

2,00 

1.70 

aegn 

c apr 

130,00 

1088 

2,50 

3,60 

eoe 

c jan 

275,00 

900 

10,80 

16.90 

eoe 

c jan 

280,00 

1032 

6.00 

12,00 

eoe 

c jan 

285,00 

1877 

1.90 

7.00 

eoe 

c jan 

290,00 

2632 

0.30 

2,80 

eoe 

c feb 

285.00 

1726 

6.10 

10,90 

eoe 

c feb 

290,0(1 

1569 

3.50 

7,00 

eoe 

c feb 

295,00 

2240 

1.70 

4.60 

eoe 

c apr 

290.00 

622 

7.30 

11,70a 

eoe 

c apr 

300,00 

1147 

3,60 

6,60 

eoe 

p jan 

280.00 

1415 

0,30 

ü.lü 

eoe 

pjan 

290,00 

1433 

4,30 

0,80 

eoe 

pjan 

300.00 

615 

14,00 

8,40 

eoe 

p feb 

280,00 

1469 

1,80 

1,00 

eoe 

p feb 

285.00 

1249 

3,10 

1.80 

eoe 

p feb 

290.00 

1768 

5.60 

3.10 

eoe 

p mn 

280.00 

1099 

2,60 

1,90 

eoe 

papr 

290,00 

1334 

7.20 

5,20 

hoog 

c jan 

50,00 

664 

0.10 

0,60 

hoog 

c apr 

50,00 

662 

1.80 

3.20 

mg 

c jan 

47.50 

1269 

0,30 

0,90 

mg 

e jan 

50,00 

1318 

O.IOa 

0,10 

mg 

c apr 

50.00 

685 

0,90 

1,30 

mg 

c jW 

47.80 

1147 

5,50 

5,90 

mg 

pjW 

47,80 

1280 

3,40 

3.10 

kim 

c jan 

40.00 

675 

1,30 

1,30b 

nlc 

c mei 

102,00 

750 

I.40a 

1.20 

phil 

c jan 

30,00 

1173 

0.10 

0,30 

phil 

c apr 

32.50 

3268 

0.90 

1.10 

phil 

c apr 

35,00 

673 

0,40 

0,50 

phil 

c o93 

30,00 

1337 

5,80 

6.40 

phil 

papr 

30,00 

1148 

1,80 

1.40 

phil 

p o93 

30,00 

1066 

3,40 

2.90 

ohe 

c jan 

145,00 

1215 

1 .20a 

4.20 

olie 

c jan 

150.00 

1495 

0,30 

1.10 

olie 

c apr 

145,00 

635 

6,40 

9.00 

olie 

c apr 

150.00 

924 

3,80 

5,50 

olie 

c apr 

155,00 

778 

1.80 

3.30 

ühe 

c apr 

160,00 

621 

0,90 

1.60 

olie 

c okt 

135,00 

1368 

15,00 

18,60 

olie 

p apr 

150.00 

839 

5.60b 

3,80 

ohe 

p o96 

160,00 

1015 

17,00a 

13,50 

top5 

c jan 

550.00 

893 

2,50a 

13,50a 

unil 

c jan 

180,00 

866 

1.10 

5,40 

unü 

p ükt 

140,00 

632 

0,30 

OiO 


a laten 
b= bieden 
c ei-claim 
dei-dividend 
gedaan e bieden vk 


bieden-1 ex-dif. 
laten -i ei-div. 
gedaan + h 
gedaan eg 
slolkoers vorige dag f = gedaan e laten sk slotkoers gisteren 


Hanteer Immer de strenge versheids- en kwaliteitsnormen van 
Jan linders. 


Handhaaf steeds onze speciale snit, d.w.z. bewerk en verwerk voor elk 
artikel alleen het juiste stuk vlees, precies op de aangegeven wijze. 


Verkoop vers vlees- en verse kipprodukten alléén als je 120 procent 
achter de kwaliteit staat. 


Werk volgens een gedegen planning, zodat klanten van onze perfecte 
vers-kwaliteit verzekerd zijn. 


Controleer vlees en kip minimaal 3x per dag op versheid en 
mogelijke verkleuring. 


Zorg voor een kraakheldere produkt- en prijsaanduiding. 


Haal vlees en kip alléén uit de vitrine met vleesvork, pouletschep of 
gehaktspaan. Nooit met je handen. 


Wees streng voor nieuwe medewerkers. Laat ze al onze kwaliteits¬ 
normen uit het hoofd leren. 


De vitrine moet altijd overzichtelijk en hygiënisch zijn. De Indeling 
wordt strikt gehandhaafd. Evenals orde en netheid. 


ZEER BELANGRIJK. We zijn specialist Dus adviseer onze klanten 
perfect en vriendelijk. Sterker nog: dat zijn we verplicht! 


Magere varkensfrikando 

hele kilo 

Wienerschnitzel 

per 100 gram 

Verse cordon bleu's 

per 100 gram 
InEU) 


Verse 

soepkip perküo 


Bami- of nasivlees 

per 500 gram 


Vers gehakt 

half om half, per 500 gram Verse blinde vinken 

± 100 gram per stuk 

Verse spaghetti bolognese 

hele kilo Limousin 

stooflapjes per 100 gram 
VLUGKOKENDE# 

ntacamnt 

\ ^ ELLEBOOGJES 
Honig vlugkokende macaroni 

pak 4 500 gram 1 

+ 25% gratis inhoud X.L/O 
Lupack grote knakworsten 

10 stuks. 1 

Glas 4400 gram 1 ^ ^ ^ Raak kindercola 


verpakt per 6 flesjes 4 250 ml. 
Remia frituurvet 

pak 4 500 gram-0:99^ 


79 Pampers boy en girl mini, midi, maxi, 
maxi-plus of de nieuwe A 

junior. Per pak 26:99 ^ ^ 6kg 

itooren door schoon p^j. 6lcgl 

^or en door schoon 


Omo reuze-pak 

5 kilo+1 kilo gratis 24:95 O O 

Met gratis theedoek ^ 3 Gouda's Glorie halvarine 


500 gram 4-:ö9' Croky chips uitdeeldoos 

naturel of paprika. 

Met 12 zakjes 4 25 gram-^c49 ^ Zwan: boterhamworst; Cieffirse 
gekookte of palingworstl QQ 

per 150 gram 2r:49" 

»^SS! 5 S*^—' Hak groenten in glas 4 370 ml. 

Rode bietjes -4t29' 99 Bruine bonen X-ri^ 99 
Bladspinazie 449" 99 Witte bonen 445" 99 


Appelsientje 
^et vruchtvlees 

4 y4 lite r-hSV 1.59 

^onzo voordeelvriend 

'^kes of hart/pens. 

Literblik 249' 1.89 

NIEUW: Xyli Fresh 

kaUVrPOm 9 cnnrtpr» 


^er2stuks-2:39 

1.99 

Jphma verse 


huzarensalade 


^000 gram 498' 

2.99 


Perfekt tomaten of 

erwtensoep 

literblik 4:89' 1.69 

Heinz Sandwich- 
spread4 soorten. 

Pot 4 300 gram 2.29 

Schutters bier 

thuisplezier! 

Krat 4 24x0,31.43:95 12.95 

Lila pause 2 soorten. 

1 gratis bijverpakt. 

pak 4 3 stuks 1.99 


Koffie Hag Classique 
Cafeïnevrij snelfilter. 
Pak 4 250 gram 3rt5' 2.95 

De Ruyter chocolade¬ 
vlokken melk/puur. 200 
+ 15% gratis 4r?9" 1,69 

Maggi drinkbouillon 

naturel,kip of tomaat. 

Pakje 4 5 stuks 1.35 


Friskies gourmet zalm 

of kalkoen, kuipje 4 85 gr 95 

Nu 2 kuipjes voor 1.50 

St. Moret kaas 

4 

'n frisse Franse kaas, verpakt 

per 150gram-3T49 2.99 
Mora Viandel 

krokante snack, doosje 4 4 

stuks 4 70 gram 248'2.50 


Melkunie vruchten¬ 
vla rum-rozijnen of perzik/ 

passie Viliter4-:8Cr 1.59 

Nescafé roodmerk 

pot 4 200 gram-9r59 8.95 
Palmolive shampoo 

goud, iedere dag of anti roos. 

Flacon 400 ml -2rt5 1.89 


Akties zijn geldig van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 1992 

gmn VHIW 'VH 

lan Dnders 

t Allerbeste voor 'n vnendelijke prijs Heco kippevlees in bouillon 
glas 340 ml 449" 1.50 Rijstevlaai met verse slagroom 

± 1500 gram 14:45 10.95 Yoplait met vruchten 

4 bekertjes 4125 gram met rode 1 
^f gele vruchten assorti 249' JL • ^ ^ Zoete Navelina sinaasappelen 

"zeepaardje” O 

netje 4 1 '/2 kilo 495" ^ Kool is méér dan gezonde winterkost! 
Groene, rode of witte kool ^ g 


per kilo 

Boerenbruinbrood 

gesneden en voorverpakt. 

per stuk 4rt9 1.99 

Kaiserbrötchen 5 stuks 
of volkorenpuntjes 
6 stuks verpakt i-r79" 1,50 

Verse 

slagroomschnitt 
± 350 gram 6:46' 5.75 

Heïë 

slagersleverworst 
500 gram-2:45' 1.98 


Onze eigen 
slagersham 

100 gram 


1.79 


MonaYokiDoki 

pak 4 6 stuks van 60 gram 

Per pak4:99 2.59 

Bieze schepsalades 

sellery, komkommer, farmer 

of rauwkost. 100 gr 449" 99 

Timson 

appelstroop 

beker 4 350 gram 4^49" 99 rgs Dciqoicid 


Donderdag 16 januari 1992 d Pagina 8 VITRAG Pfi 

W I I I 


TOTALE COLLECTIE 
”Egger” 
Franse voile 
kant stores 
vitrages met 
loodveters 
hele voorraad 


Industriestraat 
modern en klassiek 
meubelen - slaapkamers 
tel 046 - 511743 


SITTARD 


GORDIJNEN 


UITLOPENDE 
COLLECTIE ’91 
Aristo 
Deja 
Chintz 
Satijn 

méér dan 40.000 meter! 
alles moet weg 


Brandstraat 
Tapijten - karpetten 
Gordijnen - Rolluiken 
Meubelen - Slaapkamers 
Tel 046 - 512843 


Boude 


ijzersterk merktapijt 
voor stevig gebruik met jute rug 
dit tapijt is antistatisch 
met ’n garantie van 7 jaar 
kJeur o.a.: grijs - beige - bruin - blauwgrijs 

30% KORTING 
normaal 95.- 


nu 66-- 


gratis vakkundig gelegd 


U I r ONZE 
CÓLIECTIE 


Velours 


fantastisch mooi tapijt 
in 6 zachte pasteltinten 
antistatisch en 7 jaar garantie ! 
hele voorraad 

40% KORTING 

gratis vakkundig gelegd 


f . ..y ,- 

r'-: f 
i ^ V - v* "'r: 


Galax> 


multicolor pasteltinten en jute rug 
zeer luxueus tapijt 
in 5 verschillende kleuren 
hele voorraad nu 

30% KORTING 

** 

{ jTfr?58 

gratis vakkundig gelegd 


.. • I ■•uf'- 


fantastisch mooi Berbertapijt 
deze aanbieding is uniek ! 
wegens collectiewisseling 

40% KORTING 

nnrma al 249.- 


gratis vakkundig gelegd 


VITRAGES 


OVERGORDIJNEN 

LimburgsJ 1 ƒ 

agblaa voor 


osteJijh Donderdag 16 januari 1992 • Pagina 9 


fi 


CMcc OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR RON BROWN 

Mad DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911 SERVICEKANTOOR; 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 EO KERKRADE 

ARKT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL 045-256363; 


Margraten - De gemeente Margraten te¬ 
kent nog deze maand bezwaar aan tegen de 
afgravingsplannen bij ’t Rooth. Het plan van 
de provincie om de bestaande groeve bij ’t 
Rooth met ongeveer dertig hectare uit te 
breiden is volgens Margraten volledig in 
strijd met de letter en de geest van de nota 
Gegrond Ontgronden’. Gaan de plannen 
door dan is het buurtschap ’t Rooth ge¬ 
doemd te verdwijnen. 

In de nota ’Gegrond Ontgronden’ spreekt de 
regering zich uit over de oppervlakte-delf- 
stoffenvoorziening op de langere termijn. 
Het beleid moet volgens de regering er op 
gericht zijn dat de bestaande groeve niet 
Wordt uitgebreid vanwege de aantasting van 
het plateau van Margraten. Maar de regering 


MargTaten tekent 
bezwaar aan 
tegen afgraving 
bij ’t Rooth 

zal zich niet zal verzetten als de provincie 
besluit tot een laatste uitbreiding. Het ge¬ 
meentebestuur van Margraten vindt echter 
dat een verdubbeling van het bestaande win- 
gebied absoluut m niets meer lijkt op een 
laatste, al'rondende uitbreiding. 


In het bezwaarschrift herhaalt het gemeente¬ 
bestuur verder alle al eerder gehanteerde 
argumenten tegen verdere uitbreiding. Het 
gaat daarbij voornamelijk om de noodzaak 
van winning van kalksteen. Volgens het ge¬ 
meentebestuur is er geen nationale of regio¬ 
nale behoefte daartoe, de te winnen kalks¬ 
teen is alleen bestemd voor maalindustrie. 

Verder is er geen rekening gehouden met 
import en toekomstige vervangende materia¬ 
len en is niet aangetoond dat er op basis van 
afspraken uit 1969 recht bestaat op uitbrei¬ 
ding. Vanzelfsprekend voert Margraten ook 
nu weer aan dat er veel te weinig rekening 
wordt gehouden met ecologische, agrarische, 
landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden van het gebied. 


Nieuw plan voor beveiliging ’de Geerhorsf 

Sittardse gevangenis 
wil een miljoen extra 


H alerpakl: alerkivaliteit moei verbeteren" 

Zalm haalt neus 
op voor de Maas 


DOOR EGBERT HANSSEN 

UTRECHT — Door de slechte wa¬ 
terkwaliteit zal de zalm voorlopig 
niet terugkeren in de Maas. Er moet 
meer worden gedaan dan het aan¬ 
leggen van vistrappen en grindban- 
ken. Deze maatregelen zijn welis¬ 
waar nodig, maar niet voldoende. 
De slechte waterkwaliteit vormt 
een onneembare hindernis omdat 
trekkende zalmen hun weg via de 
geur van het water vinden. .Voor de 
smerige Maas haalt de zalm zijn 
neus op. 

Dat stelt het Waterpakt in een brief 
aan minister Maij van Verkeer en 
Waterstaat en staatssecretaris Ga- 
bor van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij. 

Het vuile water tast volgens het Wa¬ 
terpakt, een samenwerkingsver¬ 
band van de landelijke vereniging 
tot behoud van de .Waddenzee, de 
stichting Reinwater, de stichting 
Werkgroep Noordzee en de Vereni- 


v^DOOR HAN BRINKMAN 

^^l*rARD - De directie van 
strafgevangenis ’de Geer- 
;^st’ in Sittard wil één mil- 
gulden extra om de 
^^Waking van het complex 
v^der te verbeteren. Volgens 
ifecteur ing. J. Gorissen is 
N geld nodig, bovenop de 
miljoen gulden die al zijn 
j/^gezegd. Hij wil het extra 
^drag steken in een zogehe- 
omtrekbeveiliging, rond- 
^ de in 1990 gebouwde ge- 
^^genis. 

^Meken is dat het schort aan een 
signalering van verdachte 
Q "'^gingen in de omgeving van het 
l^^angrijke complex. Volgens di- 
1 ^ teur Gorissen ligt er een pankla- 
d oplossing gereed voor dit knel- 
ij at. Het nieuwe beveiligingsplan 
t^Ook al voorgelegd aan het minis- 
Van justitie, maar een toezeg- 
om nog eens met extra geld 
liet komen is er nog 


f^ofessioneel 
A 


directie van de Sittardse gevan- 
noemt de ontsnapping door 
vuurgevaarlijke gevangenen 
Ve^^dagavond jl. een professioneel 
rbereide actie. De gevangenen 
de handlangers hadden er 
^hts vier minuten en 20 seconden 
nodig. 

. ontsnapte gevangenen bevon- 
^ zich in de fitness ruimte buiten 
extra beveiligde cel, elders in 
W oomplex. De handlangers moe- 
L dat vantevoren hebben gewe- 
u^dat zij de ladders niet plaats- 
(l^ oij de extra beveiligde cellen, 
in de buurt van de sportruim- 
iij' ^aar kunnen de ramen, net zoals 
de vier cellenvleugels, gewoon 
j^E*ond worden maar zitten er 
ijjA tralies voor. „Daar is destijds 
Mri ^ bouwconcept 
Gorissen. 


voor gekozen,” 


ï^^inre tijd werd vermoed dat één 
C.^dgene zich nog op de vlucht- 
bevonden. Een van de drie 
was afgebroken en dat zou 
ti^P Kunnen duiden, dat een gedeti- 
het niet had gehaald. Uitein- 
V^K bleek toch dat de beide ge- 
Jijl^onen verdwenen waren. De 
gealarmeerde politie kon drie 
^ de vier of vijf verdachte helpers 
Gloren. Ze hebben geweigerd 
'verklaring af te leggen. 

(1^. 'van de gevluchte gevangenen, 
^^d'jarige Colombiaan, is in hoger 
ifj Oep veroordeeld tot zestien jaar 
grote IJmuidense cocaïnezaak 
L februari 1990. Toen werd 2658 
(een Europees record) 
^hden in de haven van IJmui- 
ïl Acht mensen zijn in deze zaak 
®*"oordeeld tot langdurige cel- 
Een andere 35-jarige Co- 
?ej,‘diaan, die negen jaar had gekre- 
vJ’ ontsnapte eerder uit het huis 
bewaring in Arnhem. 

-— 

l'Verder pagina 1 1 

i^ltsnapping Sittard is een Hennie Grift, nog in de stallen die hij over enige tijd gaat verlaten. 


Archieffoto; .DRIES LINSSEN. 


Op Cura^ao 
vier jaar cel 
geëist tegen 
Brunssummers 

WILLEMSTAD (C) - Tegen de 
uit Brunssum afkomstige ver¬ 
dachten J.C. en R.S. is gisteren 
in Willemstad op Curafao vier 
jaar gevangenisstraf geëist. De 
21-jarige J.C. en de 24-jarige R.S. 
werden in oktober vorig jaar op 
het eiland aangehouden, omdat 
zij in het bezit van cocaïne waren 
en deze probeerden uit te voe¬ 
ren. 

Het tweetal had de cocaïne ver¬ 
stopt in de as van een auto. Het 
was de bedoeling om de wagen 
in zijn geheel naar Nederland te 
verschepen. 

Naar eigen zeggen waren de 
twee met vakantie op het eiland. 
Tijdens de behandeling van hun 
zaak kwam echter naar voren dat 
zij in opdracht handelden. 
Strafrechter in eerste aanleg mr 
J. Bosch zal woensdag 29 janua¬ 
ri om half negen plaatselijke tijd 
uitspraak doen. 


Hennie Grift wijst nieuw huurcontract van de hand 

Draverstrainer vertrekt 
van Draf- en Renbaan 


Van onze verslaggever 


LANDGRAAF - Trainer Hennie 
Grift wil vertrekken van de Draf- en 
Renbaan in Schaesberg. De twee¬ 
voudig nationaal kampioen bij de 
draverstrainers heeft een nieuw 
huurcontract afgewezen, maar wil 
wel dat de DRL hem de tijd gunt 
zijn stallen te ontruimen. Daarvoor 
wil hij desnoods de rechter inscha¬ 
kelen. 

Grift is niet alleen boos over de 
huurverhoging van fl47,- naar fl75,- 
per box. Daarvan huurt de draver¬ 
strainer er overigens 75. Hij heeft 
ook een aantal onopgeloste klach¬ 
ten over de DRL, waarvoor hij een 
schadevergoeding wil. 

Grifts advocaat, mr A. Bissche- 
roux, somt op: „De DRL wil de 
schade van een brand in een loods 
van mijn cliënt niet vergoeden, ter¬ 


wijl de brand door haar schuld was 
ontstaan. Verder werd tijdens koer¬ 
sen Grifts hooi en stro voor alle 
paarden gebruikt, zonder dat Grift 
daarvoor werd betaald. Ook raakte 
een kostbaar paard gewond door de 
gebrekkig onderhouden stallen.” 
Grift is voorts teleurgesteld over het 
uitblijven van concrete verbeterin¬ 
gen aan de accommodatie. Het in¬ 
ternationale trainingscentrum dat 
de DRL bezig is in te richten nu er 
geen koersen meer op Schaesberg 
worden gelopen, zag Grift wel zit¬ 
ten, „maar onder het bestuur dat er 
nu zit, zie ik dat niet van de grond 
komen”, aldus Grift. 

DRL-voorzitter Huub Haenen trekt 
zich Grifts verwijten niet aan. „Daar 
moet de rechter maar over oorde¬ 
len. Het trainingscentrum draait 
naar onze tevredenheid en we heb¬ 
ben er alle vertrouwen in dat het 
een groot succes zal worden.” 

Over het omstreden nieuwe huur- 


geen 


contract maakt Haenen zich 
zorgen: „Grift kan blijven zitten, 
maar dan wel onder onze voorwaar¬ 
den.” 


ging tot behoud van het IJsselmeer, 
de reukzin van de zalm aan. Het 
Waterpakt vraagt de bewindslieden 
dan ook de waterkwaliteitseisen 
aan te scherpen. 

Tijdens een symposium gisteren te 
Utrecht gaf Gabor toe dat de zalm 
nog niet terug is in de Maas en de 
Rijn, maar dat gebeurt volgens hem 
nog wel. Obstakels voor de zalm om 
terug te keren naar de paaiplaatsen 
in de riviertjes van de Ardennen 
worden momenteel geslecht. Bij al¬ 
le zeven stuwen in de Maas worden 
vistrappen aangelegd. 

Gabor roemde in dit kader het werk 
van de Vereniging Nederlandse 
Vliegvissers, die volgens hem het 
ecologisch denken in Nederland 
aanmerkelijk heeft versneld. Vlieg¬ 
vissers pleiten voor betere biotopen 
voor zalm, zee- en beekforel en vlag- 
zalmen. Ook de Sportvissersfedera- 
tie kreeg een pluim voor het maken 
van een ’sportvisserij-ontwikke- 
lingsplan’ voor de Maas. waarin be¬ 
langrijke aanbevelingen worden 
gedaan. 

Gabor worstelt nog met de beroeps¬ 
vissers. Deze hebben visrechten op 
de Maas en Rijn. De ontwikkeling 
van de salmonidenstand mag niet 
worden gehinderd of vertraagd 
door het wegvangen van jonge of 
paairijpe zalmen, zei Gabor. De 
staatssecretaris bekijkt of er in dit 
kader maatregelen nodig zijn om de 
vissen te beschermen. 

De Maas is volgens ing. Wiel Muy- 
res van het ministerie van Land¬ 
bouw, Natuurbeheer en Visserij 
verbindingsweg tussen de zee en de 
paai- en opgroeigebieden van de 
zalm in de Belgische Ardennen. Hij 
pleitte dan ook voor intensiever 
overleg en samenwerking met de 
Belgen. De umversiteiten van Luik 
en Namen hebben reeds meer dan 
150.000 jonge zalmpjes in de zijri¬ 
viertjes van de Maas uitgezet. De 
Belgen hebben evenwel nog geen 
geld beschikbaar gesteld om ook vi¬ 
strappen volgens de laatste inzich¬ 
ten te bouwen. 


Samenwerking 

ziekenhuizen 

noodzakelijk 

MAASTRICHT/KERKRADE - Ge¬ 
deputeerde Staten blijven erbij dat 
samenwerking tussen de ziekenhui¬ 
zen van Kerkrade en Heerlen nood¬ 
zakelijk en onvermijdelijk is, met 
name ook op het bestuurlijk vlak. 
Het provinciebestuur schrijft dit in 
een reactie op het bezwaar van het 
St. Jozefziekenhuis in Kerkrade te¬ 
gen het voorontwerpplan zieken¬ 
huizen Zuid-Limburg. 

Het St. Jozefziekenhuis probeert al 
jarenlang een bestuurlijke samen¬ 
werking met Heerlen/Brunssum af 
te houden. Nog onlangs maakte het 
bestuur van het Kerkraadse zieken¬ 
huis duideljk wel met De Weverzie- 
kenhuis te willen samenwerken, 
maar dan alleen op medisch niveau. 
Het bestuur moeten volgens ’Kerk- 
rade’ door onafhankelijke stichtin¬ 
gen gedaan worden. 

In het provinciaal ziekenhuisplan 
staat dat de vorming van een zie- 
kenhuisorganiatie in Oostelijk 
Zuid-Lmburg op den duur noodza¬ 
kelijk en onvermijdelijk is. Het St. 
Jozef deelt die opvatting van het 
provinciebestuur niet en maakte 
bezwaar tegen deze stelling. Dit be¬ 
zwaar is ongegrond verklaard door 
GS. 


^STRICHT - „Zonder de 
^Ohieme getuigen is het open- 
^ar ministerie nergens en komt 
W in ernstige bewysnood”. Met 
j^ze stelling van raadsman mr 
Moszkowicz sr. op tafel 
de Maastrichtse rechtbank 
fleren de op een Gordiaanse 
^ gelijkende vechtpartij in 
Valkenburg gepro- 
. eerd te ontwarren. De recht- 
Ahk moet vaststellen of inder- 
aad de jonge Willy N. (20) de 
is geweest die met een 
j^^mscherp stiletto twee man- 
^©n lever heeft gesto- 


Advocaat hekelt ’inzet’ 

\ 

van anonieme getuigen 


De rechtbank maakt daarbij ge¬ 
bruik maken van de getuigenis¬ 
sen die de twee anonieme getui¬ 
gen bij de rechter commissaris 
hebben afgelegd. 

N. ontkende in alle toonaarden 
en ook zijn raadsman ontrafelde 
minitieus alle verklaringen in 
een poging om aan te tonen dat 


Willy nooit de man kan zyn die- 
men zocht. De officier van justi¬ 
tie eiste op grond van met name 
de anonieme getuigenissen drie 
jaar gevangenisstraf tegen N. 

De vechtpartij ontstond voor de 
Rapsodie in Valkenburg na een 
nieuwe confrontatie tussen vaste 
bezoekers en bewoners van het 


plaatselijke 

trum. 


woonwagencen- 


Moszkowicz had al op 17 decem¬ 
ber tevergeefs geprobeerd de 
anonieme getuigen op de te¬ 
rechtzitting te horen. Het werd 
hem niet toegestaan. 

Ook zijn idee om die twee getui¬ 
gen voorzien van masker en val¬ 
se pruik te horen, leden schip¬ 
breuk. De rechtbank onder 
voorzitterschap van mr Symons- 
ma vindt dat de getuigen teveel 
gevaar zouden lopen. 

Uitspraak over veertien dageii. 


(ADVERTENTIE) 


VAWAVOiV/o fiv 

^^ttaro 


WELKOM OP DE 

INFO-DAG 


Wij nodigen u graag uit op onze Info-Avond. 
Hier krijgt u vrijblijvend alle informatie. 
Welkom! Een kopje koffie staat voor u klaar. 

• INFORMATICA 

• TECHNIEK 

• MANAGEMENT 

• ONDERNEMERS- 


donderdag 

^6 jan. 

^^■00-21.00 uur 

sittard 

Pafk/aan 4 


OPLEIDINGEN 

□ 

O □ 


HRSITE 


erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenscheppen op 
grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen, voor zover 
het onderwijs binnen de reikwijdte van de Wet valt. 

SITTARD, PARKLAAN 4 

INFO NUMMER 046-5904441 


Fransen met hasj 
aangehouden 

MAASTRICHT - Drie personen die 
in een aan de Wilhelminasingel ge¬ 
parkeerde auto lagen te slapen heb¬ 
ben gistermorgen rond vijf uur de 
aandacht getrokken van de Maas¬ 
trichtse politie. Na hen gewekt te heb¬ 
ben doorzocht de politie de wagen en 
trof in de kofferruimte 700 gram has- 
hish aan. Het drietal, van Franse na¬ 
tionaliteit, respectievelijk 21,26 en 28 
jaar, werd aangehouden en ingeslo¬ 
ten. 


Ex-man schiet 
op vrouw 

MAASTRICHT - De 39-jarlge me¬ 
vrouw Bosch uit Maastricht is gisteren 
vermoedelijk door haar ex-man, de 
54-jarige A.B., beschoten. Nadat de 
man was gevlucht, belde het zwaar¬ 
gewonde slachtoffer zelf de politie. Zij 
werd overgebracht naar het AZM, 
waar zij een spoedoperatie onder¬ 
ging. 

De dader drong gistermorgen rond 
acht uur de woning aan de Kasteel 
Hillenraadweg binnen. Hij richtte zon¬ 
der enig woord te zeggen een vuur¬ 
wapen op haar en schoot enkele 
keren van kortbij, waardoor de vrouw 
meerdere keren werd geraakt. Na de 
politie gealarmeerd te hebben werd 
zij door de DGD naar het ziekenhuis 
gebracht. Over de toestand van de 
vrouw was gisteravond nog mets be¬ 
kend. De dader is nog steeds voort¬ 
vluchtig. 


Verdachte moord 
op baby vrij 

ALSDORF - De 31-jarige Duro Ph. 
uit Alsdorf, die wordt verdacht van het 
mishandelen en doden van zijn 9 
maanden oud dochtertje Linda, is gis¬ 
teren weer op vrije voeten gesteld. De 
verdachte, een asielzoeker uit Nige¬ 
ria, blijft ontkennen. Het onderzoek 
wordt voortgezet. 

Inbreker had 
uitzet nodig 

HEYTHUYSEN - De politie in Heyt- 
huysen heeft de 21-jarige N.H. uit die 
plaats gearresteerd in verband met 
vier inbraken in sportkantines. De 
man verklaarde dat hij het had ge¬ 
daan om een "uitzet” bij elkaar te 
sparen. De gestolen goederen wer¬ 
den bij de man thuis aangetroffen. De 
politie heeft de spullen aan de sport¬ 
verenigingen teruggegeven. 


Poging tot 
aanranding 


GELEEN - Een 30-jarige vrouw uit 
(Seleen is afgelopen dinsdag het 
slachtoffer van een aanranding cq po¬ 
ging tot verkrachting geworden. De 
vrouw werd aan de Veeweg (Holle- 
weg) om 12 uur door enkele jeugdige 
personen van haar bromfiets getrok¬ 
ken. Door een klap op haar hoofd 
raakte het slachtoffer buiten bewust¬ 
zijn. Toen zij bij kennis kwam bemerk¬ 
te zij dat haar kleiding op diverse 
plaatsen stukgetrokken was. 

Het slachtoffer weel zich alleen te 
herinneren dat zij, nadat zij weer bij 
bewustzijn was, een vrouw op een 
fiets, gekleed in een jack met opval¬ 
lend bloemmotief is tegengekomen 
De afdeling Zedenzaken van de Ge- 
leense politie (046-78444) is op zoek 
naar deze vrouw en naar eventuele 
andere getuigen. 

Schade bagage 
niet vergoed 

GELEEN - Touroperator Pendel Ex¬ 
press uit Amsterdam zegt niet aan¬ 
sprakelijk te zijn voor de schade aan 
de bagage van de passagiers na het 
uitbranden van een door haar inge¬ 
huurde touringcar op 4 januari van dit 
jaar. Volgens het bedrijf moeten de 
reizigers de schade verhalen bij hun 
eigen reisverzekering. Dat staat in de 
reis voorwaarden. 

In het motorcompartiment van de 
bus, eigendom van een touringcarbe- 
drijf uit Maastricht, deed zich tijdens 
de terugreis uit Andorra, een ontplof¬ 
fing voor, waarna het voertuig volle¬ 
dig uitbréindde. De 38 passagiers en 
twee chauffeurs konden de bus onge¬ 
deerd verlaten, maar de bagage kon 
niet meer gered worden. De touring¬ 
car die de volgende groep reizigers 
naar Andorra had vervoerd is direct 
na het ongeval opgeroepen en heeft 
de 38 reizigers overgenomen. 


Gestolen auto in 
vijver gevonden 

WIJNANDSRADE - Met behulp van 
een takelwagen heeft de politie gis¬ 
termorgen tegen negen uur een auto 
uit de kasteelvijver in Wijnandsrade 
gehaald. 

■Oe auto, een Volkswagen Golf, was 
dinsdagmorgen in Vaals gestolen. 
Hoe het voertuig te water is geraakt, 
kon de politie nog niet meedelen. 


I Mmhurgs Dagblad 


^ ' ■ ■■ "l*' ^ 


V Eu oltiKt it het zo gewee^ 

dat de haar eigen. 
diepte niet kent dan op 
uuir.^ schetdni0 

kaliZil ^bran 

Lxtms verdrietig delen wjü u mede dat. Ondanks 
zQn wilskracht en moed, hü zijn strijd heeft ver¬ 
klaren 

Loek Stevens 

* 22 septexnher 1948 114 januari 1982 

. 'f. ■ 

dierbare echt|^oot vim ' 


idleriu^^ pa 4 >pa vm > ï’ 

8194 €B Crfee n, 14 jafauari 1992 
Ghfeqrinstraat 7 ■ • ' 

JKs pleiriri^ tiitvaairtdiiensf zal plaatsvinden za- 
tcraic l^jaÉüuud aA^^x^ ll.09^ixr in de Pastoor 
van Jmlesilt te Oêfeeii i^evolipl door de begra- 
flehftrop.de ilffanené bègrasd^aats VouersvéldL: 
-aUlaar,- 

ia 49 ked^ ié er gde^enhèid tcd schr^i^jk ccMi^ 
doteten vimaf 19^ uur. 

^ • • 

Avondwakë vrijdaigavond osh 19:00 uur in voor- 
noemde Jreik.' ■ : " 


Groet tt de le« 0 te die kü ochter loot. 

; Moolz^dekëritmerinpendie^OHjveib. 

Ve^tb vreegeri.;^ jkMi iM ^ o 

zgn vader, UriMbieh 'aftck!#d moeten neknm 

vdhomBe lieve zoon, sefad^nzóon# Imièr, zwaii^‘ 

«doom . . ... , '. 


frN' • . • ■ . a '•» '■ ^ ‘ïV :<f 

Bü werd alecbts 43 jaai, 

ziin danldbaaf' voc» de JarM waurin wij van 
rijn ganidhfsid tut leyemWijhieid nuxmtmi geme- 
tin / 

h ; Baarto:* Aèdle caa-fwqma t' " - 


dfagvadi 


B«wk>t:Pd|d 


,JNieTnan4 leeft voor zichzelf. 

Niernand steift voor ziiAzelf. 

Wij leven en sterven voot God ome Heer; 
aan Hem behoren wij toe'^r , 

' ■ I ■ . ■ y 

Na een intens en welbesteed leven van liefde, 
goedheid en-rergzaamheid, is'te midden van 
ons allen heeng^aan, onze lieve inoeder, 
schoonmoeder, oma^ riister, schoonzuster, tante 
en nicht 

Hubértina 

Zaad-Engeien 

w«luwévan 

Peter Zaad 

Zh bereikte de ieeftijd vah 80 jaaren is voohdéh 
van de li. sacramenten der ziekem 

, Brunssum: Fieny en. Jo Boea-Zaad 
. Edwin^^ 

Spaubeek: Bep emWfan Fal{iii-Z9ad 
■Jos. ' , 

Geleen: Elly enPanl v,d,'Zwaan>Zaad * 
TanjaenMarc 

Oirsbeek: Wiel en TinekeZaad-^ta < 
Pietje, Murtje^Jojannclie. 
G^een: Jan eii Bla Zaafd^tten 
Esther en peter.- 

Brunssum: Wilamen Janjpfainaaa-Zaad, 
rfemke.,' 

. FamilieEngelan.,. 

■■ Famille-Zaad; 

15 januari 1992 . . 

Hokk^nbórgstradt 5,6444 AE Brunssum. 
Geiagenheki om afsidiad te némèn, dag^ks 
van l?dO tot 18.30 um m.hei nuntumjtmi van; 
het Sti^Gregoriusziekenhuile te Brunssum. 

; Avondwake, vrijdag om 19.00 uur in de hierna 
vte;noèmen keik.' ■: .. / 

Iii de Eatimakérie, aan de EksenaiaBat te Bnma- 
zal' de ptecjiitig^ uitvaaitdiangt g^ouden 
Worden,op zaterd^ 18 januari otn 11.00 uur. 
Samepkomst in de kerk, waar ^egenheid is 
uw naam in het condOléanccsreiriter te schrij¬ 
ven. ■ . 

De begrafenis vindt uitsluitend plakts oin de ge¬ 
meentelijke begraafplaats aan (ie;Mtek«bedter-; 
atreati ■ ■ . ■ ^ ■ 

' 2^, die geen kennisgeving mochien öntvsaigeh, 
jgelieven deze anponce.als zodcsrig^e beBChon- 
Met iprote droefheid geinm 
heel cmverwadit uit ona mld9 
men mijn lieve man, oi^cm 
kchocmvaderenopa ' t/' 


-ur® 


bvteic^ Voccriafn 
de:lfë^d vaÊtJ74 janr. 


Op 14 januari 1992 overleed in overgave aan Gods wil, 
onze lieve ma, schoonmoeder en oma , 


geboren op 15 mei, 1906 
weduwe van 

Joep Wolak 

Zij stierf, in het bijzijn van haar kinderen, in het be- 
ja^envèrzorgingstehuis De Dornüg, waar zij véle 
jaren met veel persoonlijke aandacht en BeMevollè 
zorgwerd omringd. 

Eygelshoven: Jo Wolüdi 

PUel Wolak^ubben 
Maiy 
.Theo 

Ewyk: Theo Wolak 

Jacqyieline Widak-Moonen 

BbeenTim 

MlepenPetor 

Bunde: GertdeBrayteWolak 

. LeödeBni;rii 
Milimine 

^ ,-;CalJa : 

Correspondentieadres:. 

Braamstraat’S, 63^1 K)? Bunde ' 

De uitvasurtdiehst^zal worden gehouden op zaterdag 
18 januari a.s. om 11.00 uur in dé parochiekerk van St 
' Joannes de Doper te Eygelshoven, waarna aanslui¬ 
tend de Itegrafeni» rid pl^tsviaden op het nai^gele- 
gen kerkhof: 

Bijeenkomst in de kok, alwaar gelegenheid is tot 
sphriftelijk en pei^oondijk cohdplonen, voorafgaand 
aan de eucharistie^ering. 

Gebedsdienst tot intentie van de overledene op vrij^ 
dag 17 januari a.& om 18.15 uur hs De Dgrinig, Op dé 
’He^den^op, Srihaésbc^. . 0 ' v' 

Griegenhrid tot'bfitohéid nemen m <le roüwlmpel vah 
'Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwen- 
hagen, dagelijks van 19.00 tot 19.15 uur. 

Zij die geen kennisgevii^g mochten ontvangen, gelie- 
vmi dezezmnonce als zodanig te willen beschouwen.^ 

'■'■j- —■'■/r-'r •: ' 'v ... ' v? • • • 
; »■ v*, ■ , ... , V. 
?<ï 


Hf 
■£ 


'W 
m 
Donderdag 16 januari 1992 •P 


. Grootjs de leegte die hij achterloop 


Na een langdurige riekte is thuis in rile mst vredig ihgeslapen, 
43-jarige leefrijd, mün inniggeliefde man" 

Hans Hollanders 

echtgenoot van 

en vader van 

Annet._ . , 

ïn dankbare herinnering:; 
iftiilüe BéllandenJedriasen , 
' / . Anaet llóllandera 

Familie HoUanidcn 

'V Fanrilie Jeuiisaen 

15 januari 1992 ' V 

Koelmoer 27,6372 MG Lwdgraaf. 

Voorafgaande aan de begrafenis zal op' zaterdag 18 januari a.s. 
10.30 um leen afsobeidsdienst worden getuMide» in de aula vam 
crematorium te Imrieérade-Heerlen. "^^.^^^ '^ ^ 

Na aBoóp zuhen wij in fa^^eilcte famjOiekri^^Hans naar z^ 
rustplaatsbegrieiden, • ' ' V • '' 

Samenkomst in de ontvangkamer van vébrn<temd érematoriiuh 
af 10.15 uur, alwaar g«4eg«Qheid is tot jtehriftelijk condoleren; 

Hans is opgebaard m de rouwkamer vah het Uitvaartcentrum v 
Crombacb, Oliemolenstraat 30, Ikmrlen (ingang St, Antoniusw 
Gelegenheid tot afimlteidnemén 19.80 tipt gO^OO'uur. 

Zij die onverhoopt geen kennisgeving mocht^ tiebben cmtv 
gelieven deze annonce als zodanig te willen beschouwen. 


Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat .hü voor ons.is; 
weesp berichten wij, dat God in het St Gregoriusziekenhuis 
Brunssum tot" Zich heeft genomen, onze lieve vader, schoonvae 
gioot-en overgroótvader ' ï \ 

ItelnHUte -'i J 

' ■ ' .lÜreduwh^ van . ' ' • * 

Christma Vinsken 

jaar, vani hS k. 


roldèkBosIta 

GaMoÉmt AkWid 
IriMiéilMiirJo: : 
'*.vv 


'hééft de.lL mis,erf de 


ïdj I» m* I „j j I s f. 


toe. De 
... «I ' r 


' 41 


r^v 


V 41. 


üic-'Vi 


roenstragt 936 
mm 


''<*•* *■ 


tv 

...j. 


\ . \ :l ’ 11 


sv -.iififn: 


1 


w 


0 


2 


S 


Ai '^1 


,i,T$ 
'y;' * '’-w'''. 
■.r.r, 
! êiV'. 
isÉ- 
if 
ti(MIOf€fl 
i» 


SI'VtT 
tpototnzie 


d<^. wil'jii''niade^;ri^i 
ff i 

; èik'TÏr* 


P 'i 


:*St- 


: ¥;,yi4iï 


ïï ( 


T-H' 


. _ _ 


. ... 


Mi 
1 ^, 


.. f f ♦ ‘ ■ r*' ‘' t- 
’ * 1 w...: W'.. 


» f 


-.. . - 
pr.' -r. . 


Hmhwgs dagblcidt 
Limburg 


Ook Walramcollege kan rekenen op ’positieve’ minister 

Toch bedrijfskunde en 
econometrie voor RL Donderdag 16 januari 1992 • F-*agina 11 

• Minister Jo Ritzen probeert 
een van de machines in het 
nieuwe laboratorium Materi¬ 
aaltechnologie dat hij gisteren 
in het Walramcollege in Sit- 
tard officieel in gebruik stelde. 
Rechts mr E. Rongen van DSM, 
achter de minister burgemees¬ 
ter J. Tonnaer van Sittard. 
Ritzen sprak tijdens de ope- 
ning over de problemen in het 
middelbaar beroepsonderwijs. 
In Maastricht bezocht hij de 
Rijksuniversiteit Limburg. 

Foto: PETER ROOZEN 


Van onze verslaggever 


^AASTRICHT/SITTARD - Minister Ritzen van onderwijs en 
^^tenschappen is gisteren tijdens een werkbezoek aan Lim- 
alsnog akkoord gegaan met de start van de twee nieuwe 
^Udierichtingen econometrie en bedrijfskunde aan de Rijks- 
■J^iversiteit Limburg. Wat betreft bedrijfskunde heeft hij wel 


de 


• Voorwaarde gesteld dat het een studie 'internationale’ be- 


^^Jfskunde wordt. 

^•tzen bezocht naast de RL ook het 
zijn maatregelen in financiële 
p ^eilijkheden verkerende Walram- 
oilege voor middelbaar beroepson- 
^hvijs in Sittard. „U bent niet de 
die problemen heeft met het 
®Vwe stelsel. Maar we komen er 
^nt Wel uit,” sprak hij daar gerust- 

§?nend. 

^ecteur J. Voorbraak van het Wal- 
^*hcollege hield Ritzen voor dat 
'normale’ overgangsregeling 
uitkomst zou bieden. „We heb- 
extra omzet nodig. Ik stel voor 
de minister speciale scholings- 
^•‘ojecten in deze regio vooral door 
pze school laat uitvoeren.” 

, uzen zei niet onwelwillend tegen 
voorstel te staan. Daarnaast 
^•^d hij het Walramcollege hulp 
. ^ bij het in de wacht slepen van 
. ntractonderwijs voor het bedrijfs- 
DSM, dat de bedrijfsoplei- 
wil uitbesteden, werd met 
genoemd. 

Ziekenfondspremie 
DSM voorlopig 
niet aangepast 

Nrlen - De premie van de col- 
J^tieve verzekering van de DSM- 
j^^^knemers bij Het Zilveren Kruis 
^rdt voorlopig niet aangepast, 
gaan wel binnen enkele maan- 
i samen met de verzekeraar be- 
^Jken hoe de ziektekostenontwik- 
^ bng is,” aldus een woordvoerder 
DSM. „Op het ogenblik spelen 
ipk premiestelling chaoti- 

' be taferelen af en worden vele 
Q^bingen naar buiten gebracht. 
. bs streven is om tot een reële pre- 
jj^stelling te komen. Wij hebben 
ook alle vertrouwen in.” 

®^nrf heeft Philips voor de 

I ^00 werknemers boven de zie- 
j)j.bfondsgrens een verlaging van de 
^binie met tien procent kunnen be- 
Sph bij de verzekeringsmaat- 
Nieuw Rotterdam. Bij 
Shr 1 daar dus vooralsnog geen 
*^fake van. 


Walram-bestuursvoorzitter L. Fris¬ 
sen pleitte voor de school als toe¬ 
komstig regionaal opleidingscen¬ 
trum ROC. Vanaf augustus 1993 wil 
de minister alleen nog grote con¬ 
centraties van beroepsopleidingen. 
Ritzen zei gisteren echter geen toe¬ 
zeggingen te kunnen doen, maar 
liet zich ontvallen dat de school 
'binnenkort wellicht in een ander 
jasje’ zou steken. 

Aan de RL in Maastricht praatte 
Ritzen met het college van bestuur. 
Hèt onderwerp was de ontwikke¬ 
ling van de universiteit, waarover 
de Maastrichtse bestuurders en 
'Den Haag’ de laatste maanden 
schriftelijk regelmatig redetwistten. 
De RL wil groeien, om op gelijkere 
voet te kunnen samenwerken met 
de universiteiten in Aken en Luik, 
en meer vrijheid om die uitbouw te 
verwezelijken. Ritzen wilde echter 
de RL klein houden, mede met het 
oog op het onderwijssysteem, dat 
volgens hem kleinschaligheid ver- 
eisde. Over de aanvragen voor nieu¬ 
we studierichtingen had hij zich 
eerder 'uiterst terughoudend' ge¬ 
toond. 

In Maastricht bleken gisteren de te¬ 
genstellingen vrijwel overwonnen. 
„Ik heb nog eens goed gekeken 
naar de argumentatie voor de twee 
opleidingen. Econometrie zal wel 
degelijk een zinvolle aanvulling zijn 
van de economiestudie,” zei hij nu. 
Maar wat betreft bedrijfskunde 
moet de RL haar huiswerk over¬ 
doen en zorgen dat het een oplei¬ 
ding met meer internationaal per¬ 
spectief wordt. Als dat het geval is, 
wordt ook die studie toegestaan. 

De RL reageerde vanzelfsprekend 
zeer verheugd. Komend studiejaar 
kan econometrie al starten, terwijl 
voor (internationale) bedrijfskunde 
1993 het streefjaar is. „We kunnen 
in mei het bijgestelde plan aan de 
minister overhandigen,” zei college¬ 
voorzitter drs L. Vredevoogd, „dan 
kan hij in het najaar definitief be¬ 
slissen.” Cor S. beschouwd als 
örein achter transport 


v-_ _ Vervolg van pagina 1 _ 

- Cor S. wordt beschouwd 
L bet brein achter het cocaïne- 
ji^^ort. De bordeelhouder staat 
L bet hoofd van een grote Zuid- 
w^b^'gse drugbende. Wekelijks 
blende hij gemiddeld 40 mille 
be handel van heroïne en cocaï- 
(jA bleek uit bankafschriften. 

zijn broers maakten deel uit 
^ bende. Zij zitten inmiddels 

Ve oberland vast. Maar Cor S. kon 
gebrek aan bewijs nooit in 
Vaderland worden opgepakt. 

^.senover de rechtbank bekende 
^j^J^iterlijk dat hij een belangrijk 
t^j^bel in het transport naar Oos- 
had gehad. „Ik zorgde voor 
L j^bcaïne en regelde het vervoer. 
0 >b schuldig.” 

Sfjjj .'^borge K. wordt gezien als een 
Icgj ^b de internationale drugsmok- 
&i,j\ Volgens justitie onderhoudt hij 
^ ruim een jaar nauwe contac- 
dej.ibiet enkele Turken die in Ne- 
Ovr-^bd en Zwitserland heersen 


een gigantisch drugimperium. 


George K. deed ook zaken met de 
twee Zwitsers en de Oostenrijker 
die eveneens in de beklaagdenbank 
zaten. Zelf probeerde de man zijn 
rol te bagatelliseren. „Ik heb alleen 
meegewerkt aan het transport naar 
Graz. Ze hadden een fortuin be¬ 
loofd. Ik kon de verleiding niet 
weerstaan, ik had Lotto-koorts.” 

Ook Mark A. was gezwicht voor het 
geld, al was dat een aanzienlijk klei¬ 
ner bedrag. Hij zou zevenduizend 
gulden krijgen als hij de cocaïne 
met zijn auto naar Oostenrijk zou 
brengen. „Ik hapte toe omdat ik 
schulden had,” zei hij. 

Zijn vriendin Ilona H. maakte de rit 
mee. Het meisje stond trillend als 
een espenblad voor de rechtbank. 


„Ik wist niet dat we drugs gingen 
wegbrengen. Mark had me verteld 
dat we op vakantie zouden gaan. 
Het zou een soort huwelijksreis 
worden,” stamelde ze. De bruidssui- 
ker bleek cocaïne te zijn. 


Heerlen krijgt in augustus Limburgse primeur 

’lslam-school geeft onze 
kinderen betere kansen’ • Heerlen krijgt de primeur voor Limburg, per 1 augustus gaat 
school van start. 


Van onze verslaggeefster 


HEERLEN - De Stichting Islamiti¬ 
sche Basisschool is 'dolblij’ met de 
goedkeuring van het ministerie van 
Onderwijs voor de oprichting van 
een islamitische basisschool in 
Heerlen. De school, die per 1 augus- ReclümC 
tus mag starten, wordt de eerste 
islamitische school voor basison¬ 
derwijs in Limburg. 


van de stichting gaat uit naar een 
plaats in de directe nabijheid van 
het Heerlense centrum. „Die lokatie 
is gemakkelijk bereikbaar voor de 
meeste kinderen”, zegt een woord¬ 
voerder van het bestuur. 


Het bestuur van de stichting wil op 
korte termijn met de gemeente 
overleggen over onder meer de lo¬ 
katie voor de school. De voorkeur 


(ADVERTENTIE) 


ïrwn\ terug te 
betalen in 

mnd. bedrag 
volgens mininnum 

effekiieve 
jaarrente ' 

mnd. bedrag volgens 
wettelijk maximum 

eflektieve 

jaarrente 

SOmnd 

139,78 

14.9% 

149,86 

18.7% 

60innd 

275,75 

14.3% 

293,47 

17.5% 

72nind 

365,53 

14.3% 

380,72 

16.1% 

72tnnd 

487,37 

14.3% 

497,83 

15.2% 

84mnd 

645,12 

14.3% 

653,65 

14.8% 

84innd 

915,07 

14.0% 

933,79 

14.8% 


DOORLOPENDE KREDIETEN 


Ubetaat 
per maand 

rente volgens min. tarief 
per maand ett. jaarrente 

Thoor. 

looptijd 

rente volgrens max. tarief 
per maand efl. jaarrente 

Theor. 

looptijd 

120,. 

1.164% 

14.9% 

75 mnd 

1.477% 

19.2% 

91 mnd 

220,. 

1.145% 

14.6% 

75 mnd 

1.379% 

17.9% 

85 mnd 

300,. 

1.143% 

14.6% 

75 mnd 

1.379% 

17.9% 

85 mnd 

520,. 

t.123% 

14.3% 

74 mnd 

1.310% 

16.9% 

82 mnd 

700,. 

1.113% 

14.2% 

74 mnd 

1.283% 

16.5% 

61 mnd 

1002,. 

1.100% 

14.0% 

73 mnd 

1.283% 

16.5% 

61 mnd 


-1-1_I_I_ 

' ^eregeld. Ook bezorgen wij hel geld kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen 
hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies, 
vindt u enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor pers. leningen en 
jjV^Psnde kredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mrid) zijn ook mogelijk. 

vanaf ƒ. 1000,- tot ƒ. 200.000,- zijn mogelijk ZC)NDéR onderpand of borg. 
J^®Wenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. 


krediet 

bedrag 


zonder taxatiekosten 


looptijd in 
maanden 

lehyp. 

360x 


2d en 3e hypoth. 

240x I80x 


120x 


10.000,> 

m 

117,- 

127,- 

149,- 

15.000,- 

125,- 

181,- 

195,- 

228,- 

25.000,- 

209,- 

302,- 

325,- 

381,. 

40.000,- 

334,- 

484,- 

520,- 

610,- 

75.000,- 

625,- 

908,- 

976,. 

1144,- 

100.000,- 

833r 

1210,- 

1301,- 

1525,- 


Enz. 


Ett. jaarrente Ie hyp. in voorbeeld 9,2 %, 2e en 3e Hyp. 13,5% 1 


043 - 636200 * 

Dagelijks van 9 tot 21 uur 

Scharnerweg 108 Maastricht 
Bijkantoor; Moofdstraat 9 Hoensbroek 
Tel.: 045-225000 


Tot nu toe heeft de stichting 241 
aanmeldingen binnen van Turkse 
en Marokkaanse kinderen die les 
willen volgen op de school. En dat 
zonder al te veel 'reclame’. „De 
school mag in augustus starten, dus 
we moeten nu plannen gaan maken 
voor de toekomst. Een informatie¬ 
dag hoort zeker bij die plannen. 

Dan krijgen we misschien nóg meer 
leerlingen.” 

De woordvoerder is overtuigd van 
de noodzaak van een islamitische 
basisschool in Heerlen. „Onze kin¬ 
deren blijven achter op de scholen 
die ze nu bezoeken. Dat komt voor 
een groot gedeelte door de taalach¬ 
terstand. Hun Nederlandse klasge¬ 
nootjes blijven altijd één stapje 
voor.” 


Gedeputeerde 
in adviesraad 

MAASTRICHT - De Limburgse 
gedeputeerde drs Jef Pleumeekers 
wordt adviserend lid van een nieu¬ 
we landelijke raad die toezicht gaat 
houden op de waardebepaling en 
waardevaststelling van onroerend 
goed. Staatssecretaris Van Amels- 
voort heeft hem benoemd op voor¬ 
dracht van het Inter Provinciaal 
Overleg. De Voorlopige Raad voor 
de Waardering van Onroerend Goed 
is overigens ingesteld nog voordat 
de wetgeving op dit gebied is afge¬ 
rond. 


in de gemeente een islamitische 

Archieffoto; PETER ROZEN 

De Stichting Islamitische Basis 
school wil vooral de afstand tussen 
Nederlandse en islamitische kinde¬ 
ren verkleinen. „De meeste buiten¬ 
landse kinderen hebben weinig 
diploma’s, bij de LTS houdt het op 

Wij willen ze stimuleren, zorgen dat 
ze niet op straat terechtkomen en 
dat ze meer kansen hebben dan al¬ 
leen een baan in een fabriek.” 

Wethouder Jo Evers van onderwijs 
juicht de islamitische basisschool 
niet echt toe. „De ideologie is be 
grypelijk, maar het lijkt mij niet per 
se goed voor de integratie.” De ge 
meente, die alleen met de school te 
maken krijgt als het gaat over huis¬ 
vesting, zal wel haar volledige mee¬ 
werking verlenen bij de realisering 
van de bijzondere basisschool. 

Onwetendheid 

Volgens de woordvoerder van de 
stichting zijn er geen argumenten 
tégen een islamitsche school. „Wij 
willen onze kinderen niet weghou¬ 
den van de rest. Veel mensen den¬ 
ken dat, maar dat is pure onwetend¬ 
heid. Óp de islamitische schoo 
kunnen we méér aandacht besteden 
aan de specifieke problemen die on 
ze kinderen hebben met bijvoor 
beeld de Nederlandse taal en cul 
tuur. Op een 'gewone’ basisschool is 
daarvoor geen tijd. Natuurlijk 
wordt ook het lapd van herkomst 
niet vergeten.” 

I 

Een aparte school staat de Integra 
tie in de Nederlandse maatschappij 
dus niet in de weg? „Integendeel 
onze kinderen moeten het gemak 
kelijker krijgen dan wy het hier 
hebben gehad. Een deel van de pro 
blemen, met taal bijvoorbeeld, kun 
nen we voor ze uit de weg ruimen 
zodat ze betere kansen hebben in de 
maatschappij. Bovendien zyn ook 
Nederlandse kinderen van harte 
welkom.” Gevangenii 


Met een helikopter ontsnap¬ 
ten in februari vor g jaar 
enkele gedetineerde i uit de 
gevangenis van Ltreuwar- 
^ sctacu- 

Icire ontvluchting, cue mis¬ 
schien wel te vocirkomen 
was geweest als de gevan¬ 
genis de beschikking had 
gehad over een rac arinstal- 
latie. Deze week wisten 
twee gevangenen uit het complex in Sittard te ontkomen op een - 
om met de Sittardse politiecommissaris E. NicoH te sprekcm - mid¬ 
deleeuwse wijze: ze klommen over de muur met behulp van een 
paar ladders. 

Middeleeuwse toestanden in een twmtigste-eeuwse strafiri richting? 
Zo zag het er bij het gereedkomen von de bouw von 'cle Geer- 
horst', twee jaor geleden, beslist niet uit. Sterker nog, de pievange- 
nis heeft de beschikking over de modernste elektronisch'e bewa¬ 
kingsapparatuur. Met in het voorportooi een centrole me Idkamer, 
uitgerust met monitoren en enkele personai computers als afstand- 
bedieningsappa raten. 

De moderne elektronica wekt de mdruk dot 'de Geerhiorst' een 
degelijke vesting is, waaruit misschien wel eens iemand zou kun¬ 
nen ontsnappen, maar met zo eenvoudig. De praktijk i s anders: 
vier ontsnappingen in twee jaar tijd, waarbn acht gevang enen ont¬ 
kwamen. Dat lijkt veel, moor het gaat niet zozeer om dit aantal 
dan wel de wi|ze waarop de gevangenen er tussenuit k:nepen. Is 
het in Sittard daadwerkeiijk zo eenvoudig ols het ti|kt? 

No twee ontsnappingei^ achter elkc:ar m 1991 kreeg de Sittardse 
gevangenis extra gold om de ve iigno.d te verbeteren. [ )ie 1,3 tot 
2 miljoen gulden zi|n du'deii|k met voldoende gebleken om blijvend 
iets aan de veiligheid van het complex te doen. Er is méér voor 
nodig om de veiligneid m en rond 'de Geerhorst' ocizienlijk te 
verbeteren. Het is aan Justitie en de Tweede Kamer om die verant¬ 
woordelijkheid op Zich te nemen. 

H.B. 


(ADVERTENTIE) 


WDMCCIiyLLE yflEL STADSSCHOUWBURG 

Zaterdag 18 januari, 20.11 uur 

GROOTS JUBILEUMIi'EEST 

met orkest Sergio Popovski, Steelband v.d. Rijkspolitiekapel,Troöt i n de Goot e.v.a. 
Entree: f44, - inci alle consumptie.'. 

Zondag 19 januari, 12.30 uur 


Minister Jo Ritzen, Thijs Wöltgens en Pierre V 

HEÊLESJ CAFÉ CHAN 


m.m.v. Wiel Knipa, Klumpkes Blumkes, Koninklijk Heerlcins Mannenkoor 
St. Pancratius, Miserabel, Koninklijk Heerlens Harmonie-Orkest e.v.a. 

Entree: f 11 inci. koffie met iets erbij 

(Vanaf 16.11 uur jubileumreceptie) 

* 

Kaartverkoop: Schouwburg Heerlen, SNS-Bank Geerstraat, :l>porthuis Diana, 
Math Douven Sportprijzen, Café 't Brandpunt. Café 't Duuvelke Pülitieconunissaris hek(4t bereiliging 

’Ontsnapping Sittard is 
een klassiek voorbeeld’ 


DOOR HANS GOOSSEN 


Vervolg van pagina 9 

SITTARD — Ook naar het oordeel 
van de Sittardse politiecommissaris 
E. Nicoll zijn de ontsnappingen in 
de Sittardse gevangenis alleen aan 
de slechte beveiliging te wijten. Het 
personeel treft volgens hem geen 
blaam. „De beveiliging van de ge¬ 
vangenis voldoet niet aan de eisen 
van deze tijd. De extra maatregelen 
zijn alleen maar lapmiddelen geble-, 
ken,” meent hij. 

Volgens Nicoll moet er dringend 
iets aan de bewaking van het com¬ 
plex gedaan worden. „Het wordt 
hoog tijd dat de heren in Den Haag 
zich eens bewust worden dat een 
bijzondere inrichting ook om bij¬ 
zondere veiligheidsmaatregelen 
vraagt. De twee zijn op een klassie¬ 
ke manier ontsnapt, met laddertjes 
en zo. Dat was in de middeleeuwen 
mogelijk, maar dat kan toch niet 
meer in deze tijd.” 


Het was deze week de vierde ont¬ 
snapping sinds de gevangenis in 
199(1 in gebruik werd genomen. In 
totaal vluchtten acht mensen, van 
wie er nu nog drie of vier voort¬ 
vluchtig zijn. 

Tw'ee ontsnappingen achter elkaar 
in 1991 waren aanleiding voor vra¬ 
gen in de Tweede Kamer. Sittard 
kreeg vervolgens., net zoals enkele 
andere nieuwe gevangenissen in 
het land. geld van Justitie om de 
veiligheid te verbeteren. Vooruitlo¬ 
pend daarop w'erden voorlopige' 
voorzieningen aangebracht, zoals 
prikkeldraad op de (vermoedelijke) 
vluchtwegen. 

Aanvankelijk is 11,3 miljoen gulden 
toegezegd voor het nemen van defi¬ 
nitieve veiligheidsmaatregelen. Dat; 
bedrag is inmiddels opgetrokken, 
tot twee miljoen, maar zou nog ver-' 
der omhoog moeten naar drie mil¬ 
joen gulden. Volgens gevangenisdi¬ 
recteur Gorissen is met de uitvoe¬ 
ring van die masitregelen een begin' 
gemaakt, maar zal het nog een jaan 
duren v'oordat alle voorzieningen^ 
zijn getroffen. 


Directeur: fiikseu rerielt grote onzin ’ 

Verhuurder wil af van 
Eef Borger Cop)^ right 


HEERLEN - Riksen BV, verhuur¬ 
der van bedrijfsruimte in Land¬ 
graaf, wil met een kort geding voor 
de kantonrechter in Heerlen een 
einde maken aan de huurovereen¬ 
komst met het keramisch bedrijf 
EBC, Eef Borger Copyright. EBC 
huurt van de BV een hal aan de 
Ampèrestraat in Landgraaf. Vol¬ 
gens de advocaat van Riksen, mr 
Th. Oostdijk, is het de eerste keer 
dat een van de nieuwe bepalingen 
in het Nieuw Burgelijk Wetboek 
over bescherming van eigendom in 
de praktijk getoetst wordt. 


hal en betaalt h g de huur niet. De 
vastgoedverhuui der maakt zich ook' 
kwaad over het Telt dat hij bedreigd 
is, toen hij dezé week de hal in wil¬ 
de. 

Directeur Van Breugel van EBC 
wijst de beschuldigingen van de, 
hand; „Het gaat alleen om de huur 
van december. In het contract staat 
dat wc die uiterk.jk deze week moe-, 
ten betalen en <ïat zullen we ook 
doen Dat we >:taar troep zouden^ 
maken is grote onzin. En Riksen, 
had geen toestemming om ons pandl 
te bezoeken.” ‘ 


Volgens Riksen maakt zijn huurder Hel kort geding dient volgende* 
er een puinhoop van in de fabrieks- week donderdaj; 


Limburgs Dagblad 

SOMS WORDT ER 
OM UW ADVERTENTIE 
GEVOCHTEN. 


Het komt in de beste families voor, zo’n knokpartijtje om de krant. En dat is 
heel begrijpelijk. Veel mensen worden nu eenmaal pas wakker als 
het ontbijt vergezeld gaat van een vers ochtendblad. Of voelen zich 


Voor de vele blijken van medeleven bij het 
overlijden, de uitvaart en de crematie van 

Riet 

Bos ch-Hellenbrand 

zeggen wij ii oprecht dank. 

Ben Bosch en kinderen 

Susteren, ja .nuari 1992 

De zeswekendienst zal gehouden worden op za¬ 
terdag 18 januari 1992 om 19.00 uur in de paro¬ 
chiekerk van Mariaveld, Susteren. 


Groot IS het verdriet 
mooi zijn de herinneringen 

Diep ontroer d, de volle kerk, de vele condoléan- 
cesen bloem en, waren voor ons een grote steun 
en troost. Et* n mooier afscheid van onze zoon en 
broer 

Cjilian Raats 

hadden we c ns niet kunnen wensen. Het heeft 
ons goed gedaan te zien hoeveel mensen hem 
waardeerden. 

Hartelijk dar.k aan allen. 

J i)s, Elly, Roman, en Kirsten Raats 

De zesweken dienst voor Gilian is op zaterdag 18 
januari a s. om 19.00 uur in de St. Remigius- 
kerk. te Schiinmert 


Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne¬ 
ming, ons betoond bij het overlijden en de be¬ 
grafenis van onze lieve moeder, schoonmoeder, 
groot- en overgrootmoeder 

Lucia 

Krimpmann-Feller 

betuigen w'ij onze oprechte dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 

Kerkrade, januari 1992 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou¬ 
den op zondag 19 januari 1992 om 11.00 uur in 
de parochiekerk van O.L. Vrouw' Onbevlekt 
Ontvangen te Terwinselen-Kerkrade. 


Al heeft hij ons verlaten 
hij laat ons niet alleen 
wat wij in hejn bezaten 
is altijd om ons heen 

Het IS alweer een jaar gelèden dat wij afscheid 
moesten nemen van mijn geliefde man, pleegva¬ 
der, schoonvader en opa 

Hein Peelen 

De plechtige jaardienst wordt gehouden op zon¬ 
dag 19 januari a.s. om 10.00 uur in de parochie¬ 
kerk van O.L, Vrouw van de Berg-Carmel te 
Landgraaf-Schaesberg. 

Mevr. A.M. Peelen-Habets 


t Tjeu Stemhens, echtgenoot van To Bongaerts, 
EngelmansU.raat 35, 6086 BB Neer. De plechtige 
uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag 17 ja¬ 
nuari om 10.3(1 uur in de parochiekerk van de H. 
Martinus te Noer. 

t Martinus F rijns, oud 88 jaar, weduwnaar van 
Maria Goossens. 6223 BJ Borgharen, Kasteel¬ 
straat 2. De eucharistieviering zal plaatshebben op 
vrijdag 17 janua ri om 11.00 uur in do parochiekerk 
van St. Cornelius te Borgharen. 


t Hubertus Ma 

Mathilde Lar 
weg 8. Corr.adi'i- 
JP Maastricht, 
houden vrijdag 
Lambertuskapel 
tricht. Schriftelii 


assen, oud 70 jaar. weduwnaar van 
ners. Maastricht, Brandenburger- 
s: Antüon van Elenstraat 90b, 6217 
De uitvaartdienst zal worden ge- 
17 januari om 11.30 uur in de St. 
, Viclor de Stuersstraat 17 te Maas- 
j k condoleren in de kapel. 


4-Joannes Aarus, oud 72 jaar, echtgenoot van 
' Maria van Doorn, weduwnaar van Louisa 
Weerts. Eijsden 6245 BE, Graaf de Liedekerke- 
straat 4. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op za¬ 
terdag 18 januari om 10.30 uur in de kerk van de 
H. Martinus te E:reust-Eijsden. 

t Maria Augusitin, oud 94 jaar, weduwe van 
Johannes Hol 'anders. Maastricht, Verpleegkli- 
niek Klevarie. Cc rr.adres: St. Servaasbolwerk 45E, 
6211 NA Maastricht. De uitvaartdienst zal worden 
gehouden op vrij dag 17 januari om 14.00 uur in de 
basiliek van O.L. Vrouw te Maastricht. Schriftelijk 
condoleren m de basiliek. 


t Anna Mans, ou d 94 jaar, weduwe van Hendrikus 
Smal. Maastricht, Reinaartsingel 70. Corr.adres: 
Schaliedekkersdr eef 89, 6216 RT Maastricht. De 
uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag 17 ja¬ 
nuari om 11.00 uur m de parochiekerk van St. Jo¬ 
zef te Belfort-Maastricht. Schriftelijk condoleren 
achter in de kerk. 

t Maria van Lijf, oud 69 jaar. Rothem. Corr.adres: 

Klinkenberg MO, 6231 BG Rothem. De eucharis¬ 
tieviering zal worden gehouden op zaterdag 18 ja¬ 
nuari om 14.00 uLir in de parochiekerk van he< H. 
Hart van Jezus te Rothem. Er is geen condoleren. 


Bij deze willen wij u bedanken voor de vele blij¬ 
ken van medeleven bij het overlijden van onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma 

Lenie 

Schmeitz-Clemens 

De plechtige zeswekendiensl vindt plaats op za¬ 
terdag 18 januari 1992 om 19.00 uur in de paro¬ 
chiekerk Onze Lieve Vrouw Geboorte te Broek- 
sittard. 

Kinderen en kleinkinderen 
Schmeitz 


Langs deze weg willen wij eenieder bedanken 
die ertoe bijgedragen heeft dat de laatste levens¬ 
jaren van mevrouw 

To Dronkers-de Visser 

enigszins draagbaar verlopen zijn. 

Onze bijzondere dank en grote waardering voor 
de mensen die haar dagelijks verzorgd hebben. 
Ook de vele belangstellenden bij de crematie 
willen wij hartelijk bedanken. 

Spijkenisse, 15 januari 1992. 

H. v.d. Akker 

N. v.d. Akker-de Visser 


Dankbetuiging 

Voor uw blijken van medeleven na het overlij¬ 
den en bij de begrafenis van mijn lieve man, 
onze vader en opa 

Antoon Gorissen 

betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Gorissen 

Heerlen, januari 1992 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou¬ 
den op zaterdag 18 januari as. om 19.00 uur in 
de St.-Josephkerk te Heerlerbaan-Heerlen. 


De eerste jaardienst voor 

Rein Wensten 

vindt plaats op zondag 19 januari 1992 om 11.00 
uur in de Petrus en Pauluskerk te Schaesberg. 

T. Gulpers 
L. Weusten 
Josje en Loes 


Dooi tussen Korea’s 
treedt langzaam in 


Van onze correspondent 

UTRECHT - Met de onderteke¬ 
ning door de Zuidkoreaanse pre¬ 
mier Chung Won Shik van een 
intentieverklaring die moet lei¬ 
den tot een atoomwapenvrij Ko- 
reaans schiereiland, zijn de 
gezworen vijanden Seoul en 
Pyongyang deze week opnieuw 
een stap dichter tot elkaar geko- 


Wij gedenken in de plechtige eerste jaardienst 

Martin Nooyen 

De dienst zal worden gehouden op zondag 19 
januari as. om 11.00 uur in de St.-Barbarakerk te 
Treebeek Brunssum. 

Brunssum, januari 1992 

Familie Nooyen 
Kinderen en kleinkinderen 


De plechtige eerste jaardienst voor mijn dierba¬ 
re man, onze lieve vader, schoon- en grootvader 

^Hein Dreissen 

zal worden gehouden op zaterdag 18 januari a.s. 
om 19.00 uur in de St.-Lambertuskerk te Kerk- 
rade-centrum. 

Lies Dreissen-Krewinkel 
Kinderen en kleinkinderen 


BENT U ER OOK 
ZO ÉÉN DIE ’T VERKEER 
MET ÉÉN VINGER 


PdbliKdiu: ddfiyebuden ddjr üii Diad -n sdrrienwefi<(ny mei de Sdcbimg löeeie Reclame SRE 


Het is nog te vroeg te speculeren 
over het tijdstip van een mogelij¬ 
ke hereniging tussen Noord en 
Zuid. Maar de afgelopen maan¬ 
den is wel duidelijk geworden 
dat de twee landen, die officieel 
nog altijd geen vrede hebben ge¬ 
sloten na de onderlinge oorlog 
(1950-1953), het nog nooit zo 
goed met elkaar konden vinden. 
De snelheid van de toenadering 
is verrassend. 

Eind vorig jaar sloten de twee 
landen een non-agressie- en ver- 
zoeningspact, en de Noordko- 
reaanse regering verklaarde 
bovendien akkoord te zullen 
gaan met inspectie van haar nu¬ 
cleaire installaties door het Inter¬ 
nationale Atoomenergie Agent¬ 
schap (lAEA). Waardoor de vrees 
voor een atoombom in handen 
van het ultra-stalinistische Pyon¬ 
gyang (die angst leefde vooral in 
de Verenigde Staten) althans 
voor een deel is weggenomen. In 
februari tekenen beide landen 
het formele verdrag, dat kernwa¬ 
pens verbiedt op het schier¬ 
eiland. 

De premiers van Noord- en 
Zuid-Korea mogen elkaar dan 
het afgelopen jaar een aantal ke¬ 
ren hebben ontmoet; hoe betrek¬ 
kelijk de toenadering vooralsnog 
voor de gewone Koreanen is, 
bleek vorige week. Een Zuidko¬ 
reaanse studentenleider werd 
door een rechtbank in Seoul ver¬ 
oordeeld tot een gevangenisstraf 
van zes jaar. Dit omdat hij twee 
leden van zijn organisatie naar 
Noord-Korea had gestuurd voor 
het bijwonen van een jongeren¬ 
festival. Op dit soort onderlinge 
contacten staat binnen de Zuid¬ 
koreaanse wetgeving nog altijd 
zware straffen, in het uiterste ge¬ 
val zelfs de dood. 

KI u i zenaarsstaat 

De dooi in Korea treedt lang¬ 
zaam in. Reden voor de verbeter¬ 
de onderlinge relatie is de positie 
waarin de kluizenaarsstaat 


Noord-Korea na de beëindiging 
van de Koude Oorlog terecht is 
gekomen. Met de ineenstorting 
van het Sovjet-imperium is ook 
de hulp uit Moskou weggevallen. 
En doordat ook China, die ande¬ 
re communistische reus die het 
bewind van Kim 11 Sung over¬ 
eind hield, steeds meer interesse 
is gaan tonen voor een economi¬ 
sche relatie met Zuid-Korea, kan 
de noordelijke helft onmogelijk 
blijven volharden in zijn isolatio¬ 
nistische politiek. 

Tot ver in de jaren zestig ontwik¬ 
kelde de planeconomie van 
Noord-Korea zich beter dan die 
van het Zuiden. Kims 'eigen weg 
naar het socialisme’, juche, be- 
helste een autarkische economie. 
Maar omdat in Zuid-Korea de 
politieke chaos werd overwon¬ 
nen, is een Zuidkoreaan inmid¬ 
dels vijf keer zo rijk als zijn 
noorderbuur en is de export van 
Seoul dertig maal groter dan die 
van Pyongyang. Naar verluidt 
draait het produktieapparaat van 
Noord-Korea nog maar op veer¬ 
tig procent van zijn mogelijkhe¬ 
den. 

Het Noorden kan dus wel een fi¬ 
nanciële injectie gebruiken. Het 
lonkt daarbij nadrukkelijk naar 
Japan, maar Tokio heeft als eis 
gesteld - door de VS ongetwij¬ 
feld ingefluisterd - dat eerst de 
verstandhouding met het Zuiden 
moet worden genormaliseerd. 


Alleenheerser 

Zo heeft het er dus alle schijn 
van dat ook het laatste produkt 
van de Koude Oorlog, de Ko¬ 
reaanse deling, zijn langste tijd 
heeft gehad. Maar hoe snel het 
tot een daadwerkelijke eenwor¬ 
ding komt, lijkt vooral afhanke¬ 
lijk van de luimen en de gezond¬ 
heid van de Noordkoreaanse 
leider Kim 11 Sung. De nu 79-jari- 
ge leider, die sinds mensenheu¬ 
genis president en partijleider is, 
is een absolute alleenheerser. 

Hij heeft zichzelf getooid met 
eretitels als 'Grote Leider’ en 
’Zon der Mensheid’ en heeft offi¬ 
cieel nog nooit één fout gemaakt. 
Aangezien Kim de aanblik van 
fietsen in de hoofdstad vindt 
misstaan, het gebruik van de me¬ 
tro is voorbehouden aan partijle¬ 
den, auto’s alleen door de aller¬ 
hoogste regeringsfunctionaris¬ 
sen mogen worden gebruikt en 
vervoer per bus als een verspil¬ 
ling van benzine wordt be¬ 
schouwd, is het op straat in 


Pyongyang doodstil. I 

De 21 miljoen Noordkoreanen ; 
moeten allen een badge met de | 
beeltenis van de 'Grote Leider 
op hun kleding dragen en whC 
een krant met een foto van de 
man weggooit, loopt grote kans 
in een strafkamp te verdwijnen- 
Amnesty International schat hei 
aantal politieke gevangenen op 
honderdduizend. 

Volgens het gezaghebbende tijd' 
schrift Far Eastern Econonnf 
Review presenteert Kim, nu ni] 
in het nauw is gedreven, de non t 
malisatie van de betrekking | 
met Zuid-Korea als de voltooiing 
van zijn levenswerk. 

Boerenontbijt i 
als protest 

GENK - Ongeveer honderd bo^ 
ren en vertegenwoordigers va 
de Belgische Boerenbond bem 
ben gistermorgen vijf van de z® ! 
Belgisch-Limburgse depuw 
thuis bezocht om hen een boer®" 
nontbijt te presenteren. De boC' , 
ren protesteerden zo tegen n 
getreuzel bij het uitreiken va» 
vergunningen voor het bouv^. 
of uitbreiden van landbouw!^' 
drijven in de varkens- of in “ 
pluimveesector. ; 

Telefoonzoiie 

in België 
opgesplitst 

HASSELT - Vanaf 1 juli wordt 
de Belgisch-Limburgse telefoor*' 
zone 011 opgesplitst. Voor d 
sector Hasselt blijft 011 bestaad- 
maar de sector Genk en alle 
meenten van het Maasland, 
men rond de 80.000 abonnee^ 
krijgen dan het zonenumh'®' 

089. 

Het gaat om de gemeent® 
Genk, Bree, Kinrooi, Opglabee»’ i 
Maaseik, Dilsen-Stokkem, j 
mechelen, Lanaken, Bilzen, 2^ j 
tendaal en een deel V^ 
Meeuwen-Gruitrode. Voor te* 
foon en faxberichten blijvf 
evenwel het zonetarief geldig’; 1 
Ook de prijs van interzonale | 
sprekken wijzigt niet. ' 

Bij wijze van overgang worde , 
abonnees die op 1 juli de nieOiv | 
regeling vergeten toe te 
nog tijdens een aantal maand®" 
automatisch doorgeschakeld. 


’s avonds niet eerder op hun gemak dan nadat de krant grondig is 


doorgenomen. En kunt u zich een forens voorstellen zonder krant 


als trouwe reisgenoot.' 


Nederlanders lezen geen krant, ze verslinden hem. De gemiddelde krantelezcr 


besteedt dan ook al gauw zo’n drie kwartier aan z’n dagblad. Aan 


het nieuws en de showpagina’s. Het sportkatern en de boekbespre 


kingen. De beursnoteringen en de familieberichten. En vanzelf 


sprekend kan ook uw advertentie op zijn warme belangstelling 
rekenen. 


Of het nu om uw tijdelijke aanbieding gaat of om een langlopende themacam- 


pagne, de krant garandeert u de grootst mogelijkc aandacht van 


een uiterst breed en toegewijd publiek. Een publiek dat de tijd 


voor u neemt. Dat u niet ziet als een irritante stoorzender. En dat 


elke dag opnieuw reikhalzend naar u uitkijkt. 


Voor meer informatie over de uitgebreide en flexibele advertentiemogelijkhe¬ 


den van de krant, kunt u contact opnemen met de advertentie 


exploitatie van het Limburgs Dagblad te Heerlen, telefoon 


045-739336, of met het Cebuco, Marketing Services, Postbus 


20112, 1000 HC Amsterdam, telefoon 020-6242316. 


De krant kunt u niet missen, geen dag. 

Donderdag 16 januari 1992 • Pagina 13 


# Marleen Habets met het dossier over de silicose-zaak. Naast haar de foto van haar in¬ 
middels overleden vader. Foto; frits widdershoven 


brieQe dat de overheid niets te 
verwijten viel. De Valkenburgse 
kon alsnog een aanvraag voor 
schadeloosstelling indienen bij 
de Sociale Verzekeringsbank. 
Dat gebeurde op 5 november 
199U. De afwijzing van de Sociale 
Verzekeringsbank volgde een 
klein jaar later, op 2 augustus 
1991. De argumentatie: de wette¬ 
lijke termijn voor de aanvraag 
van een silicose-uitkering was 
reeds ruimschoots verstreken. 
Habets had al op het moment dat 
hij kon weten of vermoeden dat 
hij aan silicose leed, een uitke¬ 
ring moeten aanvragen. 


De mijnartsen hebben echter al¬ 
tijd over bronchitis gesproken, 
voert Marleen Habets aan. ,,De 
mensen waren in die tijd zeer 
volgzaam, gingen niet in beroep 
tegen zo’n uitspraak.” Haar hoop 
is nu gevestigd op het door een 
provinciale stuurgroep aan Ter 
Veld uitgebrachte advies om de 
wettehjke termijn voor de aan¬ 
vraag voor een silicose-uitkering 
te laten vallen. Anders is ook het 
door haar ingestelde beroep bij 
de Raad van Beroep in Roer¬ 
mond (en de aanvragen van 
bijna alle silicose-patiënten) 
kansloos. 


Marleen Habets hoopt vurig dat 
de staatssecretaris het advies 
overneemt en dat Nederland 
daarmee bewijst een echte 
rechtsstaat te zijn. Hel gaat haar 
niet om de uitkering (die naar 
haar nog levende moeder van 71 
zou gaan), maar om de erken¬ 
ning van onrecht en leed. ..Ik wil 
recht voor mijn vader, voor de 
silicose-patienten die nog le\'en. 

Er zijn langzamerhand met veel 
echte mijnwerkers meer o\-er. 
Als Den Haag nog langer wacht, 
is het niet meer nodig. ' 


Symposium Sillard moet meer duidelijkheid ^ei eu 

Wantrouwen bij ’ Groenen’ 
over plan voor Maasdal 


• DOOR EGBERT HANSSEN 

ROERMOND - De Limburgse 
natuurbeschermingsorganisaties 
geloven het nog niet. Natuuront¬ 
wikkeling door grindwinning; 
een droombeeld of werkelijk¬ 
heid? Met die vraag worstelen 
velen momenteel. Een duidelijk 
’njet’ zoals de boeren al hebben 
laten horen, is er niet van de 
'Groenen'. Omarmen doen ze het 
plan Ooievaar, dat voorziet in het 
maken van meren, kreken, moe¬ 
rassen en ooibossen in het Maas¬ 
dal door middel van grindwin¬ 
ning, evenmin. 

Hoe kan dat? De nota 'Toekomst 
voor een grindrivier’ van het bu¬ 
reau Stroming is toch een 
prachtkans om van het gehele 
Limburgse Maasdal een uniek 
natuurgebied te maken? 

De terughoudendheid ten aan¬ 
zien van dit plan van natuurbe¬ 
schermingsorganisaties in deze 
provincie is volgens drs Hub Be- 
melmans van de overkoepelende 
stichting Milieufederatie te wij¬ 
ten aan wantrouwen. En dat is 
volgens hem niet eens zo ver¬ 
wonderlijk. 


„We hebben in de afgelopen 
maanden alle betrokken organi¬ 
saties zoals het Limburgs Land- 
schap, Natuurmonumenten, het 
Natuurhistorische Genootschap, 
Stevol Nee en dergelijke gecon¬ 
sulteerd. Daar is geen concreet 
standpunt uitgerold. Men heeft 
te slechte ervaringen; diepe 
grindgaten, het walsen over de 
bel'angen van de bevolking en 
het ondergeschikt maken van de 
belangen van de natuur aan die 
van de grindproducenten, de re¬ 
creatie en de boer. Dat heeft ge¬ 
leid tot een flinke portie wan¬ 
trouwen voor dit plan. Men 
vraagt zich ook af; is dit mis¬ 
schien een truc om het moei¬ 
zaam tot stand gekomen grind- 
convenant tussen provincie en 
rijk open te breken? Ook heeft 
men ontzettend veel twijfel over 
de politieke haalbaarheid. Alge¬ 
meen wordt verwacht dat de be¬ 
langen van de grindproducenten 
en van de boeren weer zullen 
prevaleren. Daarnaast zijn er vra¬ 
gen over de uitvoering. Wordt 
het gehele Maasdal aangepakt, of 
blijft het maar beperkt tot enkele 
plekken? Tenslotte hebben di¬ 
verse organisaties kontakt ge¬ 
zocht met de ops.tellers van het 
plan, buro Stroming, met de 


vraag of het plan zoals het gepre¬ 
senteerd IS wel realistisch is. Er 
zijn kortom nog veel vragen 
Men weet het nog met ', aldus 
Bemelmans. 

Om enige duidelijkheid te krij¬ 
gen in de standpunten heeft de 
Milieufederatie in samenwer¬ 
king met het Natuurhistorisch 
Genootschap, Natuurmonumen¬ 
ten en Limburgs Landschap op 
woensdag 19 februari aanstaan¬ 
de een symposium over het on¬ 
derwerp georganiseerd in de 
Sittardse Schouwburg. Alle be¬ 
trokken partijen, provincie, land¬ 
bouw en milieu-organisaties zijn 
dan van de partij. 

,,Het is natuurlijk met per se 
noodzakelijk dat er bij natuurbe¬ 
schermingsorganisatie consen¬ 
sus komt”, zegt Bemelmans. 
„'Van de andere kant is het goed 
als alle betrokkenen hierover 
met elkaar praten. Het sympo¬ 
sium is ook bedoeld om druk uit 
de oefenen. Op die dag worden 
belanghebbenden gevraagd hun 
mening te ventileren en argu¬ 
menten te onderbouwen. Als die 
niks waard blijken te zijn. dan 
komt dat tijdens dat symposium 
tot uiting." 


Minister Alders wil voor mei afspraken 

Kunststofindustrie moet 
zelf hergebruik regelen 


__ Van onze re dactie economie 

ÖEEK - Minister Alders van Mi- 
.‘^ubeheer eist dat de kunststof¬ 
industrie binnen vier maanden 
^®lf met een helder plan komt 
Oor het hergebruik van aanzien- 
tJk meer kunststofafval dan nu. 
j^obeurt dat niet, dan volgen 
”^ottelijke maatregelen. De mi¬ 
nister dreigt dan met reguleren- 
^0 heffingen en met het verbie- 
?®n van kunststoffen die moei- 
Dk te recyclen zijn. 

^ders zei dat gisteren in Beek 
de uitbreiding van het recyc- 
^gbedrijf Reko, een volle doch- 
Van DSM. De verwerkingsca¬ 
paciteit van Reko is verdubbeld 
.'if 30.000 ton kunststofafval per 
l^ar. Dat heeft 20 miljoen gulden 
s^kost. 

^nister Alders wees met kracht 
suggestie van dr ir J. Gee- 
^ds van DSM van de hand dat 
e overheid zelf te weinig mee- 
, Ofkt om knelpunten bij de 
hnststofrecyling op te lossen, 
oerards verweet Alders dat die 
j voornamelijk richt op meer 
2 banneling van kunststofafval, 
hder dat er over wordt nage- 
^cht hoe en aan wie herver- 


werkte kunststoffen weer kun¬ 
nen worden verkocht. 

Volgens Geerards kunnen her- 
verwerkte kunststoffen in 
marktaandeel groeien van 7 pro¬ 
cent nu naar rond 25 procent. Of 
dit ooit bereikt wordt, hangt af 
van onder meer de kwaliteit van 
de afvalstromen en het tijdig be¬ 
schikbaar komen van een goede 
infrastructuur voor gescheiden 
inzameling van kunststoffen. En 
daar moet de overheid volgens 
Geerards aan meewerken. 

Failliet 

Het beleid van de minister is er 
op gericht dat in 2000 de helft 
van het kunststofafval wordt ge¬ 
recycled. Op dit moment wordt 
echter nog maar een fractie van 
deze afvalstroom herverwerkt. 
Alders wees er daarbij op dat re¬ 
cent al een aantal recylingbedrij- 
ven failliet is gegaan of in finan¬ 
ciële problemen is geraakt door 
onvoldoende aanbod en door 
sterk concurrerende prijzen voor 
nieuwe kunststoffen. 

Hij noemde het 'essentieel' dat 
de kosten van herverwerking in 
de prijs van een produkt worden 
méegenomen. Uiteindelijk zal de 


consument dat moeten betalen. 
Nieuwe kunststoffen moeten 
dus duurder worden om een vol¬ 
ledige kringloop van kunststof¬ 
fen te bekostigen. Bovendien 
dimuleert die aanpak de keuze 
zoor milieuvriendelijker alterna- 
ieven, zo stelde de minister. „De 
aren zijn voorbij dat de kunst- 
itofindustrie met de armen over 
dkaar de situatie kan gade slaan 
ïn kan roepen dat het veelal toch 
liet primair hun verantwoorde- 
ijkheid is”, zo dreigde Alders. 
,Als producenten zich 'onvol¬ 
doende bewust zijn van hun ver¬ 
antwoordelijkheden, dan is het 
in ieder geval mijn verantwoor¬ 
delijkheid om de zeer forse groei 
in de stroom kunststofafval te 
bestrijden.” 

Treurig 

De hoeveelheid kunststofafval 
bedraagt, nog los van het ver¬ 
pakkingsafval, 300.000 ton per 
jaar. Zonder maatregelen neemt 
die toe tot 460.000 ton aan het 
eind van de eeuw. Dat is drie¬ 
maal zoveel als voorzien was 
voor de gemiddelde jaarlijkse 
groei van het totale afvalstoffe¬ 
naanbod in deze periode, aldus 
Alders. 


# Minister Alders, midden, 
krijgt van J.v.d. Goorbergh, 
directeur van Reko, tekst en 
uitleg over het recyclen van 
kunststof. Ook de heer Van 
Bree, lid van de Raad van 
Bestuur van DSM luistert 
aandachtig. 

Foto; PETER ROOZEN 


Namens de stichting Natuur en 
Milieu vertelde A. van den Big- 
gelaar hoe droevig het gesteld is 
met hoogwaardige recycling van 
kunststoffen. Globaal wordt hoo¬ 
guit volgens hem 10 procent van 
het jaarlijkse kunststofafval her¬ 
gebruikt. Dit percentage steekt 
erg mager af bij het hergebruik 
van glas, papier en metalen. Vol¬ 
gens hem heeft de kunststofin¬ 
dustrie dit aan zichzelf te wijten. 
Van den Biggelaar bepleitte uit¬ 
banning van alle schadelijke 
stoffen. Het kunststofafval moet 
met grotere voortvarendheid 
worden aangepakt en er moeten 
meer mens- en milieuvriendelij¬ 
ke alternatieve stoffen worden 
gebruikt. 

Van den Biggelaar bepleitte 
overheidsingrijpen wanneer de 
industrie niet op korte termijn 
de vereiste saneringen door¬ 
voert. De stichting Natuur en 
Milieu verwacht spoedig afspra¬ 
ken over heffingen, statiegeld, 
logistiek voor hergebruik en het 
vermijden van schadelijke stof¬ 
fen. „Wanneer na jaren vergade¬ 
ren en honderden rapporten de 
situatie onveranderd blijft, dan 
is er,” aldus Van den Biggelaar, 
„sprake van een failliet van het 
doelgroepenoverleg.” 


Motoragent 

aangereden 

MAASTRICHT ~ Een motor¬ 
agent van de Maastrichtse ge-, 
meentepolitie is gisteravond op 
de Wilhelminasingel door een 
auto met Belgisch kenteken aan¬ 
gereden. De politieman werd 
van de weg gedrukt en kwam te¬ 
gen een geparkeerde auto te¬ 
recht nadat hij de bestuurder 
van de auto om zijn papieren had 
gevraagd. In de auto zaten vier 
personen die geld uitwisselden. 

De agent hield een pijnlijke 
schouder over aan het incident. 
De bestuurder van de auto wordt 
gezocht wegens opzettelijk toe¬ 
brengen van letsel. 

Getuigen van het voorval wor¬ 
den verzocht contact op te ne¬ 
men met de gemeentepolitie in 
Maastricht, telefoon, 043-292222. 


Gids over 
Reformatie 

MAASTRICHT - In de kantine van 
de stadsbibliotheek in Maastricht 
wordt vrijdag 24 januari het eerste' 
exemplaar aangeboden van de 
'Gids voor de studie van de Refor¬ 
matie, Contra-Reformatie en Katho¬ 
lieke Herleving in Limburg 
1520-1700.’ De gids is samengesteld 
door prof. dr M. G. Spiertz van het 
Instituut voor Geschiedenis van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen 
en drs. L. J. J. Willems. De uitgave 
is mogelijk gemaakt door het Rijks¬ 
archief Limburg. 


(ADVERTENTIE) 


llitiburgs dagblod 


Limburg 


VAN ilLOUN 


JUWELIERS-DIAMANTAIRS 


Bmnssum 

winkelcentrum De Parel i 
telefoon 045-271771 


f 25-70% 
KORTING 

op aile artikelen in onze 
speciale uitverkoopetalages 


Off. deal^ van o.a. 

Ebel, Omega, Bouchard. M. Lacroix, Seiko, 
Pulsar, Swatch, LeChic. Steffin. Desiree, 
C. Bauer, Flamingo, Anjer 


Dochter zet strijd om uitkering voort na dood oud-ndjnwerker 

’ Vader kreeg stoflongen 
in mijn, niet in de tuin’ 


Pie Habets stierf twee jaar geleden 
zoals zoveel andere oud-mijnwerkers 
met 'stof: aan de zuurstoffles, 
snakkend naar adem, badend in het 
zweet. In de overtuiging dat hem 
groot onrecht was aangedaan. Een 
uitkering voor silicose, het resultaat 
van 32 jaar ondergrondse arbeid, 
werd Pie om formele redenenen 
geweigerd. „Hij heeft wel honderd 
keer gezegd dat hij bedonderd was”, 
zegt dochter Marleen (40). 

Na de dood van haar vader op 19 
januari 1990 zette zij de juridische 


strijd voor een silicose-uitkering 
voort. Niet om het geld, maar om de 
erkenning van aangedaan onrecht. 
Pie had zijn dochter op zijn sterfbed 
in het Heerlense De 
Weverziekenhuis gevraagd het 
gevecht met de autoriteiten te 
vervolgen. Voor het eerst gloort 
daarbij wat hoop. Een provinciale 
stuurgroep heeft kort geleden aan 
staatssecretaris Elske Ter Veld van 
Sociale Zaken geadviseerd, een 
belangrijke wettelijke hindernis voor 
het verkrijgen van een 
silicose-uitkering weg te nemen. 


DOOR THEO SNIEKERS 

Valkenburg - 'Bronchitis'. 

Dat kreeg Pie Habets steevast te 
horen bij de jaarlijkse keuringen 
door de artsen van het Longin- 
stituut voor de Mijnindustrie in 
Treebeek. Toen de oud-mijnwer- 
ker eindjaren zeventig (acht jaar 
ha zijn pensionering) uiteindelijk 
hij de Heerlense longarts dr Mae- 
sen terechtkwam, luidde de dia¬ 
gnose: tachtig tot honderd pro¬ 
cent silicose. 

Een uitkering daarvoor was hem 
ih 1967 geweigerd. Reden: de 
h^ijnwerker werkte inmiddels op 
de postkamer van de staatsmijn 
^aurits en daarom zou geen re¬ 
den voor een schadeloosstelling 
aanwezig zijn. Om diezelfde re¬ 
den werd begin jaren zeventig 


ook in hoger beroep een uitke¬ 
ring geweigerd. 

Habets kreeg in 1964 na een zwa¬ 
re leverziekte werk op de postka¬ 
mer. „In 1963 werd hij na de 
keuring op het Longinstituut 
voor de Mijnindustrie zwaar 
ziek”, verklaart dochter Marleen. 
„Dat gebeurde ook met twee an¬ 
dere mijnwerkers die op die dag 
werden gekeurd. Die twee over¬ 
leden korte tijd later.” 

De Valkenburgse vermoedt dat 
de mijnwerkers op het Longin¬ 
stituut een infectie hebben opge¬ 
lopen, maar kan dat niet bewij¬ 
zen. Tot haar grote woede moest 
zij later in een brief van de mij¬ 
nartsen lezen dat de leverziekte 
het gevolg zou zijn van drank¬ 
misbruik. „Mijn vader kwam 
niet eens in het café”, briest ze. 


Pie Habets was anderhalf jaar uit 
de roulatie. Toen hij in 1964 was 
opgekiiapt kreeg hij op de Mau- 
rits te horen dat hij ondanks zijn 
kortademigheid, weer onder¬ 
gronds moest. „Als jij je werk 
niet kunt hervatten, moet je 
maar ontslag nemen, werd mijn 
vader gezegd. Zo ging dat in die 
tijd. Vader is nog twee keer on¬ 
dergronds gegaan, maar moest 
telkens onwel naar boven wor¬ 
den gebracht. Als 'gunst' kon hij 
toen op de postkamer gaan wer¬ 
ken. Hij durfde dat niet te weige¬ 
ren, want hij moest een gezin 
met zeven kinderen onderhou¬ 
den”, vertelt dochter Marleen. 
Toen de oud-ondergronder in 
1967 bij de invoering van de wao 
toch een silicose-uitkering aan¬ 
vroeg, werd dat geweigerd om¬ 
dat hij aangepast werk had. Na 
het verloren hoger beroep be¬ 


rustte Habets aanvankelijk. Hij 
werd echter steeds zieker, en 
kwam in 1979 bij dr Maesen te¬ 
recht. Silicose, luidde het von- 


„Naarmate mijn vader zieker 
werd, ging het gevoel bedonderd 
te zijn steeds zwaarder wegen”, 
zegt Marleen Habets. „Volgens 
mij is hij mede daardoor hartpa¬ 
tiënt (drie infarcten) geworden. 
Sinds 1979 heeft hij zo’n twintig 
keer in het ziekenhuis gelegen 
voor hart- en longklachten. De 
laatste jaren had hij altijd een 
zuurstoffles thuis. Op het laatst 
zat hij in een rolstoel. Als het te 
warm of te koud was, kon hij het 
huis niet meer uit. Als er op ver¬ 
jaardagen werd gerookt, kon hij 
niet gaan. Voor de bruiloft van 
mijn jongste zusje mocht hij 
eventjes het ziekenhuis uit. Mijn 
moeder helpen met de afwas 
ging uiteindelijk niet meer.” Het 
is slechts een kleine greep uit 
een dik pak huiselijke ellende. 

In 1988 besloot de oud-mijnwer- 
ker, na een radio programma 
over de problemen van oud- 
mijnwerkers met silicose, de 
strijdbijl weer op te graven. Door 
zijn ziekte kwam daar niet veel 
van. Dochter Marleen zette de 
strijd na de verschrikkelijke 
dood van haar vader (op 73-jari- 
ge leeftijd) voort. In juni 1990 
vroeg zij in een lange en emotio¬ 
nele brief aan staatssecretaris 
Ter Veld om genoegdoening 
voor haar vader. „Mijn vader liep 
de silicose in de mijn, niet in de 
tuin op”, kreeg de bewinds¬ 
vrouw te lezen. Ter Veld ant¬ 
woordde in een koel, formeel 
iimbyrgs dagblad Limburg 
Donderdag 16 januari 1992 # Pagina 1^ 
Bijna twee jaar staan in Sittard de penitentiaire 
inrichtingen ’De Geerhorst’. In die tijd zijn bij vier 
ontsnappingen acht mensen ontkomen. De eerste 
ontsnapping gebeurde al twee maanden na de 
opening van het ƒ 63 miljoen kostende gebouw. 
De laatste vond dinsdagavond plaats. Twee 
gevangenen wisten met behulp van drie ladders en 
vier of vijf handlangers over de muren te 
klauteren. Laurel en Hardy hadden het plan zó 
kunnen bedenken, zo leek het. De omwonenden 
van de cellenblokken vragen zich af hoe het 
mogelijk is dat men ogenschijnlijk zo gemakkelijk 
uit deze als superveilig voorgestelde gevangenis 
kan ontsnappen. Ze zijn er niet gerust op. 


^Gevangenis van 63 miljoen gulden lijkt wel hotel’ 

Angstige sfeer Sittard na 
’Laurel & Hardy-vlncht’ 


bioscopen DOOR GEERTJAN CLAESSENS 


SITTARD - „Het is een schan¬ 
de,” vindt mevrouw Collé. Ze 
woont aan de Sittardse Handels¬ 
straat, op enkele honderden me¬ 
ters van gevangenis ’De Geer¬ 
horst’. Volgens haar wordt het 
de gedetineerden wel erg gemak¬ 
kelijk gemaakt te ontsnappen. 

De eerste twee uitbraken kon ze 
vanuit haar huis gadeslaan. 
„Hier op de stoep stond het bus¬ 
je om de mannen op te pikken. 
De ontsnapte gevangene liep 
hier langs het huis. Hij zwaaide 
nog naar me. Ik dacht dat het 
iemand was die ik kende dus 
zwaaide ik terug.” 

Pas later realiseerde ze zich dat 
dit 'die crimineel’ moest zijn ge¬ 
weest en sloeg de schrik haar om 
het hart. Collé is er met gerust 
op, die grote gevangenis in haar 
achtertuin. „Ik ben toen het ge- 
opiend werd gaan kijken, tijdens 
de open dag. ’Nee, er kon niets 
gebeuren. Alles was perfect be¬ 
veiligd’, verzekerde iedereen mij. 
In het begin geloof je die verha¬ 
len. Maar nadat ik ze bezig zag te 
ontsnappen wist ik beter.” 

Vanuit haar huis ziet deze 'bajes- 
buur’ hoe gevangenen elkaar via 
hun ramen van alles doorgeven, 
van eten tot complete beddespij- 
len. „En dat gebouw heeft 63 
miljoen gekost. Het lijkt wel een 
hotel! Ze hadden dat geld beter 
aan beveiliging kunnen uitgeven 
dan aan al die luxe. Die crimine¬ 
len kunnen alles wat ze willen en 
dan klagen ze ook nog.” 

Wat je ook van de 'spectaculaire’ 
ontsnapping kunt denken, waar¬ 
schijnlijk is dat de beide 'vlucht¬ 


gevaarlijke verdachten’ ervan 
hebben genoten. De omgeving 
van ’De Geerhorst’ is een mooi 
glooiend heuvelachtig terrein. In 
een zee van groen ligt de b^es 
als een soort wit eiland. 

Ook op die donkere dinsdag¬ 
avond moet dat een mooi gezicht 
zijn geweest, toen de twee die 
zichzelf in vrijheid stelden en 
nog één keer omkeken naar hun 
’hotel’. 

Op enkele honderden meters 
van de gevangenis ligt de Han¬ 
delsstraat, in één van de indu¬ 
strieterreinen die Sittard rijk is. 
Wie hier rondloopt kan zich goed 
voorstellen hoe ’de twee’ het ’m 
geflikt hebben: tussen de gebou¬ 
wen zijn genoeg paadjes om een 
heenkomen té zoeken. 

Er staan nog een stuk of zes hui¬ 
zen aan de straat, ingeklemd tus¬ 
sen de grote bedrijfshallen. Vol¬ 
gens mevrouw Collé willen veel 
bewoners na de komst van ’De 
Geerhorst’ liever verhuizen. 
Twee gezinnen zijn al vertrok¬ 
ken. 

Een andere bewoonsters wil lie¬ 
ver niet met haar naam in de 
krant. „Je kunt niet voorzichtig 
genoeg zijn.” Ook zij is bang; de 
achterdeur is meestal op slot en 
als het donker wordt gaan deu¬ 
ren, ramen en gordijnen dicht. 
Ze heeft ook een alarminstallatie 
laten aanleggen. 

Op de bewuste avond was ze niet 
thuis. Omdat ze geen oppas kon 
krijgen zaten haar kinderen al¬ 
leen. Dat zal ze geen tweede keer 
laten gebeuren. „Als je bedenkt 
wat er allemaal kan gebeuren.” 
Ook zij vindt de gebrekkige be¬ 
veiliging te gek voor woorden. 
„Die muur kan toch best wat ho¬ 
ger?” 
' ■ X ^ 


Ze ziet er niets in om met de an¬ 
dere bewoners op maatregelen' 
aan te dringen. „Als je op een in¬ 
dustrieterrein woont, pak je je 
niet zo gauw samen. Je spreekt 
elkaar niet zo gauw. 

Haar buurvrouw, ook anoniem, 
is niet erg bang uitgevallen. „Ik 
geloof niet dat die criminelen 
hier binnen zouden komen. Die 


zorgen natuurlijk meteen dat ze 
weg zyn,” zegt ze nuchter. Ook 
deze mevrouw foetert, net als al¬ 
le bewoners, op het tekort aan 
beveiliging. „Ze hebben er alleen 
aan gedacht dat het gebouw 
mooi moest zjjn, niet aan de vei- 
ügheid.” 

Een andere buur, G. Kessels, 
gaat. nog verder. „Ze zouden de 
mensen die dit hier gebouwd 


hebben eens flink moeten aan¬ 
pakken,” foetert hij. Al toen de 
eerste plannen voor de gevange¬ 
nis bekend werden was Kessels 
er als de kippen bij om te protes¬ 
teren. Nu heeft hij de moed ver¬ 
loren. Weer naar de gemeente 
stappen heeft geen zin, denkt hij 
mismoedig. 

De Handelsstraat is al ongerust 
over de volgende ontsnapping. 


# Gevangenen dinsdag¬ 
avond achter de tralies van 
de twee jaar geleden ge¬ 
bouwde gevangenis ’De 
Geerhorst’ in Sittard: ’Ze 
zijn al lang weg, hoor!’ 


Foto: PETER ROOZEN HEERLEN 

# De Verzamelaar houdt op zon¬ 
dag 19 januari van 13.30 tot 17 
uur een ruilbeurs in het HKB- 
gebouw. Pater Beatusstraat 3. 

# In galerie ’t Wevertje houdt de 
Heerlenaar Joop van Rees tot en 
met 29 februari een expositie. 

LANDGRAAF 

# De IVN-afdeling De Oude 
Landgraaf houdt vanavond om 
20 uur een dia-lezing over 'Maas¬ 
tricht Vestingstad'. Deze bijeen¬ 
komst wordt gehouden in het 
gebouw van speeltuinvereniging 
St.-Tarcisius in Nieuwenhagen 
en de toegang is voor iedereen 
gratis. 

HOENSBROEK 

# De Hoensbroekse muziekver¬ 
enigingen willen 'nieuw bloed’ 
in hun gelederen. Wie lid wil 
worden van de harmonie kan op 
maandagavond terecht in de 
brandweerkazerne aan de 
Nieuwstraat. Die Gebrooker 
Sanghers repeteren op dinsdag¬ 
avond in het Trefcentrum. 

NUTH 

# Het IVN maakt zondag een 
vogelexcursie naar Schin op 
Geul / Valkenburg. Men vertrekt 
om 8 uur aan de Markt te Nuth, 
of om 8.15 uur aan de kerk te 
Schin op Geul. De route is vier 
kilometer lang en goed begaan¬ 
baar. Voor meer informatie: 
*045-242253. 

EYGELSHOVEN 

# De oudste vereniging van Ey- 
gelshoven, de Schuttersbroeder- 
schap St.-Sebastianus, houdt op 
maandag 20 januari het pa- 
troonsfest. Om 9 uur is er een 
mis met aansluitend een bezoek 
aan het kerkhof. In besloten 
kring vinden de koffietafel, de 
jaarvergadering en het konings- 
diner plaats. Om 20.30 uur is 
iedereen welkom op dé feest¬ 
avond in restaurant D’r Toere. 
De entree is een vrije gave. 

MARGRATEN 

# In jongerencentrum Camion 
speelt zaterdag de Apeldoornse 
Bluesrockband ’ZUMA’, aan¬ 
vang acht uur. 

BANHOLT 

# Leon Simons is benoemd tot 
dirigent van harmonie Amicitia. 
Vrydagavond vindt onder zijn 
leiding de eerste repetitie plaats. 


carnaval i 


Gala - ordedrager 

# In zaal Frijns in Simpelveld 
wordt maandag 20 januari het 
Gala bal van de ex-prinsen der 
Woeësjjoepe gehouden. Hoogte¬ 
punt is de proclamatie van de 
nieuwe Gala-ordedrager. Het 
Gala-bal wordt omlijst met een 
gevarieerd carnavalistisch pro¬ 
gramma. Er zijn optredens van: 
buuttereedner Huub Janssen, 
het Belgische duo Sjunne en 
Fienge, De Lausbuben uit Keu¬ 
len, schlagerzanger Charles Fath 
en de René Krans Band. Aan¬ 
vang 20.11 uur. Kaarten zyn ver¬ 
krijgbaar bij de oud-prinsen en 
in zaal Frijns. 

Prinsengalerij 

• Bert Hanssen werd uitgeroe¬ 
pen tot prins Bert I van de CV 
De Wespelle in Rimburg. Bert is 
in het dagelijks leven als materi¬ 
aalkundig onderzoeker verbon¬ 
den aan de Technische Universi- 
teit te Delft. 

Samen met wijnkoningin Bianca 
(Groeneveld) en de Raad van Elf 
. houdt prins Bert op zaterdag 18 
januari vanaf 20.33 uur receptie 
in zaal D’r Eek in Rimburg. I Prins Bert I van CV Chalet. > 

Foto: HENRY PETERS 

monteur, werd afgelopen zater¬ 
dag geproclameerd. Op zondag 
19 januari houdt hij van 18 tot 20 
uur receptie in het Chalet, Ko-, 
meetstraat 25a te Treebeek. 


# Het rijk van de Klimmense 
carnavalsvereniging Molmuus 
wordt sinds afgelopen zaterdag 
geregeerd door Andy Habets. 
Prins Andy wordt bijgestaan 
door zyn verloofde prinses San¬ 
dra (Lemmens) uit Schin op 
Geul. 

Carnavaria 

# De Berguule Vcin Molenberg 
houden zaterdag om 20 uur voor 
het eerst in 33 jaar een prinsen¬ 
proclamatie. Deze vindt plaats in 
café Wilhelmina aan de Molen- 
berglaan. 

# De CV De Droepnaze in Vaes- 
rade heeft zaterdag haar grote 
dag. ’s Middags om 14.11 uur 
wordt in het Pomphuuske de 
kindermiddag gehouden en ’s 
avonds om 20.11 uur vindt er de 
prinsenproclamatie plaats. 

# Prins Paul I van de Berghoek 
in Huls is herbenoemd in ver¬ 
band met de Golfoorlog in 1991. 
Ook jeugdprins Tim I regeert 
een jaartje langer. 


Het gouden paar Greten- Smeets. Foto: klaus tummers 


per persoon 


Gouden paar 

# De heer en mevrouw Jaap en 
Tiny Greten-Smeets, Laurentiu- 
splein 32 te Voerendaal, vieren 
op vrijdag 17 januari hun gouden 
bruiloft. De mis tot dankzegging 
wordt om 15 uur opgedragen in 
de St.-Laurentiuskerk en de re¬ 
ceptie vindt van 18 tot 19.30 uur 
plaats in Huize Laurentius, 


Spekhouwerstraat 2 te Voeren¬ 
daal. 


Geslaagd 


• Aan de Rijksuniversiteit Lim¬ 
burg slaagden Pauline Evers 
(Kerkrade) en Mariëlle Snijders 
(Wijnandsrade) voor het docto¬ 
raal examen gezondheidsweten¬ 
schappen, studierichting Bewe¬ 
gingswetenschappen. Red Hot bij Omroep 

VALKENBURG - De Valkenburgse band Red Hot is zondag te 
gast bij Omroep Limburg. 

In het bekende programma 'Trefpunt’, dat op locatie wordt opge¬ 
nomen, zal de band vier nummers ten gehore brengen. 'Trefpunt’ 
begint om elf uur in café de Perroen aan het Vrijthof in Maastricht 
en wordt rechtstreeks uitgezonden. 


Sterrenwacht maakt 
stoorliehtkaart 


HEERLEN - Ster¬ 
renwacht Schrie- 
versheide vraagt 
iedereen die een fo-' 
totoestel heeft, mee 
te werken aan het 
maken van een pro¬ 
vinciale stoorlicht- 
kaart. Deze kaart 
moet inzicht ver¬ 
schaffen in de hoe¬ 
veelheid en de ver¬ 
spreiding van stoor- 
licht. Dit is overtol¬ 
lig ücht, er is energie 


voor opgewekt en er 
is voor betaald, maar 
hert wordt ’wegge- 
gooid’. Het licht 
komt 'terecht' op 
plaatsen waar het 
niet hoort en dat le¬ 
vert storing op. Deze 
'vervuiling’ is vooral 
te zien als een licht- 
sluier die zich over 
steden en industrie¬ 
gebieden uitstrekt. 

De opzet van het on- 


•derzoek is vrij een¬ 
voudig. Op een groot 
aantal plaatsen wor¬ 
den foto’s gemaakt 
met een gewone ca¬ 
mera en op een dia- 
film. De dia’s en 
foto’s worden door 
een deskundige 
doorgemeten. Wan¬ 
neer er voldoende 
gegevens zijn over 
verschillende plaat¬ 
sen in de regio kan 
een goede stoorlicht- 
kaart worden ge¬ 
maakt. Wie aan het 
onderzoek mee wil 
werken kan contact 
opnemen met de 
sterrenwacht 
@045-225543. • HEERLEN 

j —» Koyal: Hot Shots, di t/m do 19 
L~1 on 21 uur. Rivoli: Harley David- 
son and the Marlboro man, di 
L'm do 18.30 'en 20.30 uur. De 
□ Reddertjes in Kangoeroeland, f J 
WO 14 uur. Maxim: Drop dcad 
LJ Fred, di t/m do 18.30 en 20.30 
»—• uur. H5: Ricochet, dag. 14.30 19 
en 21.30 uur. Fievel in het Wilde 
CD Westen, wo 14 uur. Don t teil 
Mom the babysitter 's dead. dag. 

1 1 14.15 18.45 en 21.15 uur. Curly 

Sue, dag. 18.30 en 21 uur, di do 
ook 14 uur. The evil empire, dag. 

18.30 en 21 uur, di do ook 14 uur. 

_ Bingo, wo 14 uur. The Addams 

D Family, dag. 14 18.30 en 21 uur, 

O • KERKRADE 

a Wijngrachttheater: The unbe- 
hevable truth, wo 20 uur. 

Q • MAASTRICHT 

—.f Mabi: Hot shots, di t/m do 21.15 
L-4 uur, wo oók 14.30 uur. Drop 
dead Fred, di t/m do 21.1a uur. 

_ wo ook 14.30 uur. Toto Ie Heros, 

I i dag. 21.15 uur, wo ook 14.30 uur. 

The Addams Family, dag. 21.15 
L_ uur. De Reddertjes in Kangoe-; 
roeland, wo 14.30 uur. Cine-K: ; 

1 Thelma and Louise, dag. 21 uur. 
f~~| Cinema- Palace: Ricochet. dag. 

19 en 21.30 uur. Don’t teil Mom 
a the babysitter 's dead, dag. 18.45 
en 21.30 uur, wo ook 13.45 uur. 
Fievel in het Wilde Westen, wo 
[--1 14 uur. Bingo, dag. 18.30 uur. wo 
*~T~ ook 14 uur. The Fisher King. 
a dag. 20.45 uur. Lumière: Da dou- 
. . ■ ble vie de Veronique, dag. 20 
1—4 uur. An angel at my table. dag. 

21 uur. Nog niet bekend, dag. 22 
uur. 

• GELEEN 

Cd Roxy: Don’t teil Mom the baby- ïd 
j—_. sitter ’s dead. dag. 20.30 uur. 
Studio Anders: Ricochet. dag. 

20.30 uur. De Reddertjes in Kan- 
goeroeland, wo 15 uur. 

• SITTARD 

Forum: Hot Shots, dag. 20.30 
j l ^ uur, wo ook 14 uur. The Addams 
jUtaj Family, dag. 20.30 uur. Fievel in 
l—J het Wilde Westen, wo 14 uur. 

Filmhuis Sittard: Sur, wo 20.30 
*“4 uur. 

D • ECHT 

Royal-MicroRoyal: Curly Sue, 

—dag, beh. wo 20,30 uur, wo ook 
l—-! 15 uur. De Reddertjes in Kan- 
j~~|' goeroeland, wo 15 uur. Dying 
Young, di en do 20.30 uur. 

5 • ROERMOND 

. Royal: Hot Shots, dag. 20.30 uur. 
a De Reddertjes in Kangoeroe- 
p..: land, wo 14.30 uur. Royaline: 

L-4 Don’t teil Mom the babysitter ’s 
dead, dag. 20.30 uur, wo ook 

14.30 uur. Filmhuis Roermond: 
a Sur, do 20.30 uur. 

C| • VENLO 

1 1 Perron 55: Sur, di 20 uur. 

O . 

Nigerianen wisten 
alles over 
betalingsverkeer 


DOOR ROB PETERS . 


MAASTRICHT - Opsporingsi^; I 
stanties hebben de stellige oveft^*' 
ging dat een criminele organisat*^ 
vanuit Londen Nigerianen als asi^*' ' 
zoeker naar Nederland stuurt otn ^ 
in hoog tempo frauduleuze rekefR^ 
gen leeg te zuigen. De rechercheur® 
J. Thijssen en P. van der Lind^*’ 
van de Recherchedienst Betaling®' 
verkeer in Den Bosch hebben d^ 
gisteren in de marge van een stra*' 
zaak tegen vier op 9 april in Gele®” 
gearresteerde Nigerianen bevestiê*^' 

„De kennis van het IpetalingsV^^ 
keer in Nederland en van het reil^J; 
en zeilen van respectabele firma’s i*; 
Engeland was zo groot, dat die 
aan arme asielzoekers kan word^u 
toegeschreven” , aldus de rech®^ i 
cheurs, die tot hun teleurstelli*'^ I 
gisteren bij de rechtbank in 
tricht moesten vaststellen dat d 
voornamlige bewoners van 
Asielzoekerscentrum in Echt 
gen waren. Althans dat gold voU 
twee van hen: een ontsnapte uit 
politiebureau in Weert; de andf 
wandelde gewoon Nederland UU’ 
De overige twee zijn door de vreeiU' 
delingendienst op het vliegtuig na^* 
Nigeria gezet. 

De schade die zij in Nederland ac^*' 
terlieten was slechts 120.000 guld®*^ 
Want zo bleek gisteren, in totaal 
het viertal het voorzien op 1,2 
joen gulden die via ingenieuze 
nalen op 25 bij vele banken geop^" 
de rekeningen waren geboekt. K 
vluchtelingen gebruikten liefst vil*' 
tien verschillende namen en vals® 
paspoorten. ■ 

Officier van justitie mr J. Attevel 
roemde de Geleense politie die vo*' 
gens hem er debet aan was dat ^ 
landelijk een grootscheeps ond®‘” 
zoek op gang kwam. In Geleen gid» 
het viertal aan de slag met gestold" 
creditcards, maar het 
cheteam Betalingsverkeer kwaïti ® ; 
al snel achter dat het om hele gru^^ j 
zaken ging. De verdwijning van l*® i 
viertal voor de behandeling van ^ 
strafzaak is overigens terug te vo^ 
ren op een door de rechtbank ^ 
oktober genomen beslissing dat U 
officier van justitie een nietige 
vaardiging had uitgebracht. P® 
raadslieden Van Asperen, Gorten 
Marchal hekelden het feit dat de u*' 
ficier na die uitspraak niet had ku**^ 
nen voorkomen dat hun client^’J 
het land uitgezet waren. Zij eist^’J 
namens hen het woord te moëf 
voeren maar dat wees voorzitter 
J. Wortmann omdat nauwelijks aaJV 
nemelijk werd geacht dat er 
contact was geweest, op af 

Als mosterd na de maaltijd eiste 
Atteveld wel nog straffen van j 
maanden tegen drie en van * 
maanden tegen een verdachte. 

Voor de leden van het RDB ^ 
maanden intensief speurwerk 
schrale troost; „Dit onderzoek he®? 
wel aangetoond dat niet alle asi^^ i 
zoekers met eerlijke motieven k^, 


Donderdag 16 januari 1992 • Pagina 15 


z 


p^^^GRAAF - De Socialistiese 
(SP) in Landgraaf maakt zich 
*^en over het gebruik van geïm¬ 
poneerd hout in haar gemeente. 
^ Partij heeft in een brief aan het 
en de gemeenteraad ge- 
^^d het gebruik van geïmpreg- 
hout te stoppen, omdat het 
“^‘'adelijk is voor het niilieu. 

maand wordt er aan de Hof- 
"^t-Heistraat in Landgraaf een 
puidwerende schutting geplaatst. 
^ SP wgst op het feit dat de schut- 
^ is behandeld met het zogeheten 
^Q^anzout. Dit is een bestrijdings- 
^Qdel dat moet voorkomen dat het 
een prooi voor de schimmels 

gordt. 

ijf^chting Natuur en Milieu in 
J^^ht deelt de ■ zorgen van de 
^dgraafse partij. „Wolmanzout is 


SP bezorgd over 
impregneren hout 


een houtverduurzamingsmiddel. 
Bij de produktie ervan wordt de bo¬ 
dem verontreinigd en by het ge¬ 
bruik van het bewerkte hout lekt 
het spul in het oppervlaktewater. Er 
zit zoveel arseen in, dat de norm 
van de Wet Chemisch Afval met een 
factor tien lot dertig wordt overger- 
schreden. Op grond van de Wet 
Bestrijdingsmiddelen is het zout 
echter toegestaan”, aldus ' een 


woordvoerder van Natuur en Mi¬ 
lieu. 

i,Na de landbouw komt de verduur- 
zaming van hout op de tweede 
plaats wat betreft het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. Op het minis^ 
terie denkt men eraan om arseen te 
verbieden, maar ik denk dat ze dan 
ruae krijgen met de EG”, aldus de 
milieuman. Hij vindt daarom dat 
gemeentes zelf met een verbod 


moeten komen. „Als gemeentes 
hun eigen, plaatselijke milieubeleid 
willen voeren, dan is dit een prima 
mogelijkheid.” 

Alternatieven zijn er genoeg vol¬ 
gens Natuur en Milieu. „Als het 
voor erfafscheiding wordt gebruikt, 
kun je ook heesters of coniferen ne¬ 
men. Als het om een fundering in 
de grond gaat, is steen of beton te 
gebruiken. Gerecyclede plastic 
paaltjes zijn ook geschikt. Maar je 
kunt ook hout nemen dat van natu¬ 
re duurzaam is, zoals de Europese 
houtsoort robinia. Die kan ook in 
Nederland geteeld worden.” 

De afdeling milieu van de gemeente 
Landgraaf onderzoekt momenteel 
wat er met het signaal van de SP zal 
worden gedaan. 


■w 

1993 dreigt rampjaar te worden 

Moeizaam akkoord 
over begroting GGD 


Erkens verhuist naar Brunssums industrieterrein 

GS steunen nieuwe 
lokatie bakkerij 


HEERLEN — Met één tegenstem en 
één voorbehoud hebben de elf ge¬ 
meenten uit Oostelijk Zuid-Lim- 
burg de begroting van de GGD 
goedgekeurd. Landgraaf (tegen) 
bleef erbij dat de GGD zijn signalen 
om te bezuinigen onvoldoende 
heeft opgepikt. Heerlen (voorbe¬ 
houd) heeft problemen met de over¬ 
schrijding van de begroting, in het 
afgelopen jaar. 

De Landgraafse tegenstem heeft 
g^n gevolgen voor de dienstverle¬ 
ning van de GGD in die gemeente. 
Tegenstemmers in het regionale sa¬ 
menwerkingsverband hebben zich 
neer te leggen bij de meerderheid. 
„Bij de behandeling van de Voor¬ 
jaarsnota zullen we in de gemeente¬ 
raad moeten bepalen waar Land¬ 
graaf het geld vandaan haalt”, zei 
They Gybels, wethouder in die ge¬ 
meente. 

Gybels gaf eerder te kennen dat 
Landgraaf een duidelijk signaal aan 
de GGD heeft willen geven dat be¬ 
zuinigen nodig is. „Die geluiden 
hebben we al lang geleden laten ho¬ 
ren, maar we proefden in de reactie 
van de GGD nauweUjks bereidheid 
om mee te werken aan de cultuur¬ 
omslag die daarvoor nodig is.” 


— Von onze versioggever 

^ÏIIJNSSUM — De Bruns- 
bakkerij Erkens kan 
J^>*hui 2 en naar industrieter- 
Rode Beek. De provincie 
^ieent, net als de gemeente, 
half miljoen gulden ver- 
S^subsidie. Wethouder Toon 
V^iik hoopt dat de al jaren 
i^^nde problemen rond de 
^**ery nu opgelost kunnen 
Worden. 

Frans Erkens, die ruim 
^^ honderd mensen in dienst 
vatte drie jaar geleden het 
op om zijn gebouw aan de 
^üw bergstraat uit te breiden. Hy 
j^Wachtte eeii groeiende stroom 
S***^chten uit het buitenland die 
^ ^®t de huidige capaciteit niet 
** kunnen uitvoeren. 


^horsing 


8®meenteraad ging akkoord met 
'^tbreiding, maar omwonenden 
^oen dat er dan te veel overlast 
Ontstaan. Ze gingen in beroep 
Stat*' besloot de Raad van 

de bouwvergunning te schor- 
de bakkenjj zou te dicht bij de 
^ïïwyk liggen. 

^f^oor zat een snelle uitbreiding 
^^et in en Erkens overwoog naar 
te verhuizen. Volgens Pierik 
^ hy daar zelfs vergevorderde 
•"«Uien voor. 

J^^die 240 banen voor Brutissum 
j. o^ouden zyn we met hem, het 
en de provincie gaan overleg- 
En mgt goed resultaat”, zegt de 
^^ouder. „Wy geven Erkens een 
^oen gulden verhuissubsidie, 
de provincie ons de helft van 
^jkoedt. Deze oplossing is in het 
van Erkens, de omwonen- 
“ en de gemeente.” 

^Raien 

Als - 

^ geen bezwaren komen tegen 
J^®uwe hinderwetvergimning 
de nieuwbouw op Rode Beek, 
^ kan Erkens daar al snel zyn af- 
oT^en .paneermeel en vlaaien 
(jj^^rbrengen. Hy wil al in april of 
(jjr de nieuwbouw beginnen, 
t^ongeveer tien miljoen gaat kos- 

^^^^joodbakkery blyft voorlopig 
^ «e huidige plaats, maar zou over 
j^Jaar ook naar het industrieter- 
moeten verhuizen. Erkens 


daar in totaal 2,2 hectare 
*^d gekocht c. q. in optie. 

blij 

Hf 

Hj^^voerder Potgieter zegt na- 
omwonenden ’erg bly’ te 
4e deze oplossing. Wel zetten 
4e ijl^onenden het beroep tegen 
4et^*°^*ding formeel voort, maar 
volgens Potgieter alleen voor 
to^*®yal de verhuizing onverhoopt 
met Zou doorgaan. 

^*traks ook Erkens’ broodafde- 
de industrieterrein Rode 
verhuisd, wil de gemeente 
op de oude lokatie wo- 
bouwen. 


Dertig procent 
te hard gereden 

■ ^^INVELD - Tijdens een ver- 
j^jmcontrole op de Bouwberg- 
Schinveld zyn gisteren 
de*a van de 308 gecontroleer- 
automobilisten bekéurd. Zy 
allen harder dan de ter 
h^^^jSeldende maximum-snel- 
is byna dertig procent 
gecontroleerde auto’s. 

Oqu 

Geleenstraat in Puth 
ihet'L®® rijkspolitie opgesteld 
dto radarwegen. Daar wer- 
op rtf. V de 408 automobilisten 
ölekv • «eslingerd. Wie niet ter 
kon^ bekeurd, kan binnen- 


ipiiiiilpi 

ilpiM 
I . 'M «II "W I I- , | ||if[WH| , n n7 ' .. . . . 

tenen van Bnils 
^ .1^ 

V. • Op de hoek 
Heerlenseweg/Dassen- 
laan in Landgraaf is 
een kunstwerk 
geplaatst van de 
Spauheekse 
kunstenaar Huub 
Bruis. Zijn sculpturen 
zijn vaak tweebenige, 
robuuste, verticale 
vormen. Het in 
Corten-staal 
uitgevoerde 
kunstwerk wordt 
zaterdag 1 februari 
onthuld door 
gedeputeerde Ger 
Kockelkom. 

Foto: KLAUS TUMMERS 


Rechter beslist over inkrimping veestapel 

Geen akkoord buren 
met boer Kleijnen 


_ Von on ze versloggevef 

HULS/SIMPELVELD - De familie 
Muytjens uit Simpelveld heeft geen 
akkoord kunnen bereiken met de 
buren,, het boerengezin Kleynen. 
De twee gezinnen zouden onderling 
afspraken maken over de inkrim¬ 
ping van de veestapel, het slopen 
van een stal en het plaatsen van een 
28 meter lange en zes meter brede 
groenvoorziening. Nu zal in een 
kort geding de knoop worden door¬ 
gehakt. 

John en Monique Muyljens proce¬ 
deren al jaren tegen de bedrijfsacti¬ 


viteiten van Kleynen in verband 
met gierstank, een onverzorgde 
aanblik en de overlast van mestwa¬ 
ter dat zich via de straat een weg 
baant. 

Het wensen- en eisenpakket dat ge¬ 
machtigde Meyers gisteren voorleg¬ 
de aan het boerengezin was voor 
Gerard en Ans Kleynen echter on¬ 
aanvaardbaar. 

Zy wachten nu de uitspraak van de 
rechter in het kort geding af. Recht- 
bank-presideht mr P.Broekhoven 
beslist op 21 januari of boer Kley¬ 
nen zyn veestapel verder moet in¬ 
krimpen en een aantal stallen moet 
afbieken. 


D66 Landgraaf beducht 
voor fouten uit verleden 


_ Von onze vefsloggever _ 

LANDGRAAF - Een Land¬ 
graafse afdeling van D66 
moet steunen op leden die 
oprecltt voor die partij Reb¬ 
ben gekozen. Deze bood¬ 
schap van het D66-regiobe- 
stuur hebben de Land^a- 
yenaars die tot de oprich¬ 
ting van een plaatselijke’ 
afdeling kohien, ter harte 
genomen. Dat bleek giste¬ 
ren öp een vérgadering van 
zéstien van de 26 Land¬ 
graafse D66-leden. 


De Landgraafse D66’ers vallen 
nu nog onder de afdeling 
Brunssum. M. Verheij, Land¬ 
gravenaar en lid van het 
Brunssumse afdelingsbestuur, 
waarschuwde ervoor dat poli¬ 
tiek opportunisme ge«i kans 
moet krijgen. „Groeiende 
steun is mooi, maar het moet 
wel duidelijk zyn dat die steun 
uitgaat naar het gedachten¬ 
goed van D66.” 

Vreemd 

Dé scepsis vanuit de partij is 
niet zp vreemd, gezien de ge¬ 


schiedenis van D66 in Land¬ 
graaf. Tien jaar geleden was er 
al een plaatselyke afdeling, die 
zelfs een raadszetel wist te ver¬ 
werven. Het betrokken raads¬ 
lid verliet echter kort na de 
verkiezingen met ruzie de par¬ 
ty. Daarna was het met de af¬ 
deling snel gedaan. Van de 
aanvankelijk 45 leden bleven 
er slechts vier over. 

Alleen als de regio Limburg 
van D66 daarmee akkoord 
gaat, kan èen plaat^lyke afde¬ 
ling worden opgericht. De 
Landgraafèe werkgroep die 
een en ander voortereidt, wil 


Meyers: „De voorstellen waren ons 
inziens acceptabel. De voornaamste 
voorwaarden waren: het slopen van 
een oude stal, het zorgen voor slui¬ 
tende deuren en ramen aan de oost¬ 
zijde van de woning, het goed af¬ 
dekken van de mesthoop en het 
betalen van 5000 gulden aan Muyt¬ 
jens als tegemoetkoming in de pro- 
cedeerkosten, die inmiddels zyn 
opgelopen tot 42.000 gulden. Helaas 
kon geen akkoord worden bereikt. 
Als de familie Kleijnen het kort ge¬ 
ding verliest, zyn ze veel verder van 
huis. Temeer omdat er nog drie za¬ 
ken tegen' hen lopen, twee by de. 
Raad van State en één by de provin- 
cie.” 

Ans Kleynen vond de voorstellen 
niet reëel: „Zy hadden best wat wa¬ 
ter bij de wijn kimnen doen. Maar 
in totaal negentien voorwaarden op 
tafel deponeren, was voor ons on¬ 
aanvaardbaar. Wy gaan toch geen. 
groenvoorziening van byna dertig 
meter lengte en zes meter breed 
aanleggen waarbij Muytjens moet 
beslissen welke bomen en struiken 
wy moeten gebruiken. Belachelijk. 
Nu maar hopen op een positieve 
uitslag van de rechter.” 


op 15 februari een verzoek 
daartoe indienen. 

Twee leden van de werkgroep 
zitten momeiiieel namens 
plaatse^ke politieke groepe¬ 
ringen in de raad, Jef Horbach 
(fractie Bertram^orbach) en 
Hans Erfkempcr (Burger Be¬ 
langen Landgraaf). 

„Wij steunen D66, maar op 
plaatseliik niveau was er een¬ 
voudig geen mogelijkheid om 
vanuit deze party politieke in¬ 
vloed uit te oefenen, omdat 
D66 by de gemeenteraadver- 
kiezingen niet was vertegen¬ 
woordigd”, maakten beide 
raadsleden duidelijk. Ook 
raadslid (Bertram/Horbach)^ 
D66-lid John Bertram sb^e 
zich op dat standpunt 
Burger Belangen Landgrattf 
beraadslaagt deze Week over 
de politieke'éonsequenties van 
een Laftdgfaafsé D66-a£deling. 
Dit weekeinde maken de party 
en zyn Vertégenwoordigetis de 
resultaten daarvan bekend, zei 
Erfkemper. 


Dat signaal bleek wel de andere ge¬ 
meenten bereikt te hebben. Alle elf 
gemeenten die samenwerken in de 
GGD maakten duidelijk dat deze 
gemeenschappelijke dienst volgend 
jaar niet ontkomt aan ingrijpende 
bezuinigingen. 

Soelaas 

De GGD heeft inmiddels een werk¬ 
groep ingesteld die zich bezint op 
het takenpakket van de gezond¬ 
heidsdienst. Dat zal waarschijnlijk 
leiden tot het afstoten van een of 
meer taken. „Met als consequentie 
dat er vier of vyf arbeidsplaatsen 
verloren gaan”, aldus GGD-direc- 
teur R. Hagenouw! 

Het was Landgraaf echter niet al¬ 
leen te doen om een signaal. „We 
hadden gehoopt dat de GGD dit 
jaar al soelaas had kunnen bieden”, 
aldus Gybels, die in zyn eigen ge- 
meénte kampt met steeds krappere 
financiële marges. 

EUy Coenen, voorzitter van het al¬ 
gemeen bestuur van de GGD en 
burgemeester van Nuth, waar¬ 
schuwde dat de echte confrontatie 
pas volgend jaar te verwachten is, 
als met de gemeenten moet worden 
afgerekend over 1992. „We moeten 
gezamenlijk werken aan een betere- 
en diepere besluitvorming over de 
toekomst van de GGD”, betoogde 
zij. 

Kaasschaaf 

Aan ingrijpende maatregelen valt 
niet te ontkomen, waarschuwde 
Coenen. „De geschrapte PNL-subsi- 
dies voor de GGD dwingen al tot 
bezuinigingen en de k^schaaf 
werkt niet meer. We dreigen een 
van de poten van de GGD af te 
knippen.” 


Trias nieuwe 
stichting voor 
hulpverlening 


MAASTRiCirr ~ De stichtingen 
Sint Maartenspoort in Maastricht 
en Koningin Emma Kinderhuis in 
Heerlen zyn per 1 januari officieel 
een fusie aangegaan onder de naam 
Stichting Trias. 

Sint Maartenspoort richtte zich op 
hulpverlening aan vrouwen met of 
zonder kinderen en meisjes in de 
leeftijd van 14 tot en met 21 jaar. 
Het Emma Kinderhuis hield zich 
uitsluitend bezig met hulpverlening 
aan jongehs en meisjes in de leeftijd 
van 13 tot en met 21 jaar. 

Het centraal gedeelte van de nieuwe 
stichting en de afdeling jeugdhulp¬ 
verlening zijn gevestigd in Heerlen, 
terwijl het zogeheten F.I.O.M.-huis 
en Begeleide Kamerbewoning in 
Maastricht blijft. 

Overheid 

Door de landelijke en provinciale 
overheid wordt momenteel druk 
mtgeoefend om over te gaan tot 
schaalvergroting binnen de hulp¬ 
verlening. Dit moet de kwaliteit van 
de hulpverlening en de efficiëntie 
van de organisatie bevorderen. Met 
deze Limburgse fusie wil men meer 
adequaat en doelgericht het beoog¬ 
de hulpaanbod in praktijk brengen., 

Het centraal adres van Trias is aan 
dé Kampstraat 90 in Heerlen, tele¬ 
foon 04^212594. 


Wiel Mulders 
terug in raad 

LANDGRAAF - Het Land- 
graafse raadslid Wiel Mulders 
(CDA) heeft zyn politieke acti¬ 
viteiten hervat. Mulders moest 
enkele maanden geleden het 
raadswerk tydelyk staken we¬ 
gens ziekte. 


Tasjesrover 

aangehouden 

VALKENBURG — De rijkspolitie 
groep Valkenburg heeft een 21-ja- 
rige man aangehouden die maan¬ 
dagavond een vrouw in deze 
plaats van haar tas beroofde. 

De vrouw wist een goed signale¬ 
ment van de dader te geven.De 
politie kon na een zoekactie de 
man snel aanhouden. 

Motor 

uitgebrand 

MEERSSEN - De rijkspolitie 
groep Meerssén heeft een motor 
opgespoord, dié geheel was uitge¬ 
brand. Later blè^ dat het voer¬ 
tuig gestolen was vanaf het ter¬ 
rein van een motorhandelaar in 
Meerssen. # ’Na 42 jaar hard iverken, éin¬ 
delijk ambtenaar’. Deze tekst 
prijkte op een plakkaat dat 
was bevestigd op een fraaie 
koets. Het niet-aUedaagse ver¬ 
voermiddel stond gereed bij de 
kunststoffen- en rubberfabriek 
ENBt in Nuth om Jean Eggen 
voor het eerst in zijn leven niet 
per fiets naar zijn huis in Grij- 
zegrubben te rijden. Jean Eg¬ 
gen nam gistermiddag afscheid 
van het bedrijf waar hij 22 
jaar werkte als produktiemede- 
werker. Daarvoor had de' 
'eeuwige vrijgezel’ uit Gryzè- 
grubben twintig jaar als hoü,- 
wer gewerkt op de staatsmijn 
Emma in Hoensbroék. 


Afscheid 2 

# Zowel naar de ’koel’ als naar 
de ENBI ging niet-automobilist 
Jean Eggen steeds per fiets, 
^jn racekarretje, dat door de 
jaren heen bijna niet meer van 
antiek is te onderscheiden, 
werd heel voorzichtig aan de 
koets vastgebonden. Vergezeld 
van zijn vrienden beleefde de 
VUT-ter, die nu nog meer tijd 
heeft om zich tn te zetten voor 
de plaatselijke Zonnebloem- 
afdeling, een schitterende toefct 
per koets langs de Kamp, Nier- 
hovén en Grijzegrubben. De 
nieuioe 'ambtenaar’ was zo blij 
en verrast, dat een enkel traan¬ 
tje over zijn wangen vloeide. 
Voortaan neemt hij weer zijn 
stalen ros. 


Privacy 


• De Heerlenze gemeenteraad 
bezocht dinsdag het politiebu¬ 
reau. Na een uitgebreide rond¬ 
leiding toerden dia’s gedraaid. 
Op een bepaald moment zou 
een plaa^ getoond worden 
van de nieuwe interne kabel¬ 
krant. Daar stonden voel foto’s 
van verdachten op, maar de 
politie vond het verantwoord _ 
die te vertonen en vertroutode 
in deze de dames en heren van 
de raad geheel 


Privacy 2 

• Toen greep de allerhoogste 
politiebaas, burgemeester Van 
Zeil, in. Hij vroeg letterlijk een 
time out aan. Het licht werd 
ontstoken en na een kort over¬ 
leg met korpschef Tukker wer¬ 
den de gewraakte beelden niet 
vertoond. Nou, dat viel niet 
goed bij een aantal raadsleden. 
Ze vatten de ingreep van Von 
Zeil op als een motie van wan¬ 
trouwen, iemand sprak zelfs 
van 'Middeleeuwse' toestanden. 


Privacy 3 

• Op een, heel ander terrein 
heeft de gemeenteraad Van 
Zeüs vertrouwen recent een 
aantal fceren beschaamd, maar 
de burgemeester is deze keer 
toel erg strikt. Minstens even 
Rooms als de paus. Vindt hij 
zeif ni^? ,Jk wilde de politie 
erop wijzen dat er nimmer pri¬ 
vacygevoelige informatie naar 
buiten mag tvorden pebrackt 
Ook niet als het de gemeente¬ 
raad betreft. Er waren ook 
raadsleden die daar alle begrip 
voor hadden.” O/dat begrip bij 
de teruggefloten politie even 
groot totis, dat toeten we niet. 


Pech 


• And for something com- 
pletely different. We hebben al¬ 
lemaal tvel eens pech. Maar het 
tappunt van pech is toch tvel 
een eendagsvlieg die zijn dog 
niet heeft. WDErntt. 


Wij staan donderdag’s 
tot 20.30 uur voor U klaar 
■•.•;/.':->/y.v/>/->^^i 


•>//.<r/y'"^<^*>’//. 


J >0M OW^ MCWiMeNMI^ < 

\3//M/wt/\//ffMj^/jiifim/////mm///w//m^^ 

VM» U’i, m' m iö S»« #»W -i5*? 
//WA 


*//^//j>/y« / »//»//>/ ////A< / 


••.'!*//y///y^////-y/;v//>////////►//■": 
^4 •" s « <»s I < ] > ^; 


• Alle prijzen DM prijzen 

• Aanbiedingen maximaal 2 stuks per klant 

• Aanbiedingen zoiang de voorraad strekt 
afwijkingen in de afbeeldingen en kennelijke 
drukfouten voorbehouden 


m-i-. .4- 

''M^. 

«y. 


\' ^ 4 

V' ' ? f 
\ '<x J /' 

I, ■v-mM'' 


■' y / ; 


4 . - X"' - '■ 

, ''>4. ' ' I 

1?;^ 

'■ ' // ''w ' // ”■ / 


//V*V ' M»’ /««z f' 


ê0y' 

W ' 

É-y 

rf 

P'- f"- ; 
' \ 
Stereo-radiorecorder met CD 
van SHARP QT-CD 60 H 

FM/MG/LG/KG, graphic-equalizer, cd-speler pro¬ 
grammeerbaar, dubbel cassette-deck, afneembare luid¬ 
sprekers, batterij en netvoeding 
per stuk 


Luidspreker HECO Interior 505 Plus 

140/180 Watt, 4 Ohm, Test: STEREOPLAY 9/90 
TOPKLASSE IV - 


W&alamzkhith 


Ubach-Pallenberg 


Uitzoeken, 
betalen, 
meenemen, 
en geld sparen 


Europa’s grote speciaalmarkt voor Video • TV- HiFi • Eiektro - Foto - Computer 

Herzogenrath • StraB Voccartstr. 66 (0949)-(024 06)2094 

Ma-Vr van Q^o-IS^^Uur • Do van 930-2030Uur • Za van 9-14Uur • La. Za van 9-18 Uur 


O imburgs agblad 
Donderdag 16 januari 1992 • Pagina 17 


■^'ïi 

: 

m' 
Komst buitenlanders zit Nederlands trio niet lekker 

Gullit dreigt Milan 


Succes voor Tom Nijssen 

MELBOURNE - Tom Nijssen is het herendubbel sterk be¬ 
gonnen. Met zijn Tsjechische partner Cyril Suk klopte de 
nummer acht van de plaatsingslijst het Amerikaanse duo 
Middleton/Scherman met 6-3, 6-7, 7-5. Hiermee staat Nijssen in 
de ronde van de laatste tweeendertig. 


^LAAN - Ruud Gullit heeft ervoor gewaarschuwd dat hij en 
Nederlandse collega-internationals Frank Rijkaard en, 
^arco van Basten misschien het besluit nemen op te stappen 
AC Milan wanneer hun Italiaanse werkgever besluit meer 
^^itenlanders te contracteren. ^aanvoerder van Oranje doelt met 
d'i uitlating in een interview met 
dagblad Gazetta dello Sport op 
e berichten dat AC Milan op het 
^'^ht staat Deja Savicevic over te 
^lïien van Rode Ster Belgrado. Het 
. a de tweede Joegoslaaf zijn van 
naast Zvonimir Boban die 


Seles tennist 
tegen Connors 

^ELBOURNE - Monica Seles 
'*'*1 dolgraag tegen Jimmy Con- 
tennissen. ,,Het moet egn 
^hte wedstrijd worden”, ver- 
^l^rde ’s werelds nummer één 
de wereldranglijst bij de 
J^ouwen. Connors, 39, heeft al 
^gestemd. Het zoeken is nu 
*^ar een datum en een regelaan- 
Psssing. Maar daar is Seles op 
*®gen. „We spelen een normale 
Partij of helemaal niet”, verklaar- 
zij zelfbewust, ,,het wordt een 
"^dstrijd op hoog niveau.” Een 
Potsing man-vrouw op de tennis- 
P^an heeft zich één keer eerder 
'Voorgedaan. De toenmalige 
PPtnmer één Billie Jean King 
^on voor 30.000 toeschouwers in 
^ouston met 6-4 6-3 6-3 van de 
“0-jarige Bobby Riggs. 

^Jtrecht lijtY 
Van der Ark in 

^Trecht - Willem van der 
moet de scorende spits wor- 
die de FC Utrecht nodig 
Poeft. De 28-jarige aanvaller 
'Verd voor rond een half miljoen 
|Plden overgenomen van het 
^ohotse Aberdeen. Hij tekende 
P*j Utrecht een contract voor 
'''veeëneenhalf jaar. Van der Ark 
^oldt zich maandag bij zijn 
|Peuwe werkgever op de trai- 
P'hg. Bij Aberdeen deed de vorig 
^izoen langdurig geblesseerde 
jSn der Ark vooral dienst als in- 
aller; elf maal op een totaal van 
“Phttien competitie-duels. 

Ivoorkust in 
kwartfinales 

^akar ~ Ivoorkust heeft zich 
S^plaatst voor de kwartfinales 
de strijd om het Afrikaans 
..^tbalkampioenschap. Het ge- 
^kspel (0-0) tegen (Jongo was 
r^rvoor toereikend. Eerder had 
Voorkust verrassend gewonnen 
titelverdediger Algerije, 3-0. 
^3 die zege gokte het land tegen 
'r.Pngo nadrukkelijk op een ge- 
plk spel. Het in vergelijking met 
®t Vorige duel op veel plaatsen 
«^Wijzigde team slaagde in de 
P^t. Eerder bereikten Kame- 
en Nigeria de laatste acht. 
^gerije heeft in groep C morgen 
overwinning op Congo no- 
om verder te mogen spelen. 

heCry se speler 
^an het jaar 

^twerpen - Mare DeGryse 
Uitgeroepen tot voetballer van 
jaar in België. De speler van 
^derlecht werd gekozen door 
Portpers, toptrainers en ma¬ 
aiers. De verkiezing vond in 
SU ^ termijnen plaats. Na de eer- 
gehouden in juni, stond 
^Gryse op de achtste plaats, 
achter zijn toen toonaange- 
^nde ploeggenoot Nilis. Nilis, 
^.^heens international, eindigde 
j-^indelyk als derde. Albert van 
v Mechelen werd tweede. 

^ssistenttrainer 
'Veg bij VVV 

{JëVTHUYSEN - De in Heyt- 
jJUysen woonachtige Hans Leus- 
verlaat aan het einde van 
seizoen WV. De Venlose 
^divisieclub kon met de assis- 
ht-trainer geen financiële over- 
^Ustemming bereiken voor het 
Pbiende seizoen. 

^ï^uvelland 
^ï'ganiseert NK 

^AALS - Wielerclub Heuvel- 
beeft de organisatie toege- 
gekregen van de Neder- 
Udse titelstrijd voor junioren, 
j. ^'^'velingen en dames-junio- 
p , ■ Het parcours is uitgestip- 
ba ^ uabij Vaalsbroek, Epener- 
'v^ j Vijlen. De wedstrijden 
gehouden op zondag 21 


momenteel op uitleenbasis bij Bari 
speelt. 

Het Nederlandse supertrio dreigt 
daardoor uiteen te vallen. „Het is 
erg belangrijk geweest spelers van 
dezelfde nationaliteit bijeen te bren¬ 
gen. Dat hebben de resultaten de 
laatste jaren wel aangetoond. Het 
zou riskant zijn die balans te versto¬ 
ren”, aldus de aanvaller die destijds 
door ^ilvio Berlusconi voor zeven¬ 
tien miljoen gulden bij PSV werd 
weggehaald. 

Gullit zei te zullen wachten tot het 
einde van het seizoen voordat hij 
wil praten over een eventuele ver¬ 
lenging van zijn contract dat in juni 
1993 afloopt. Hij voegde eraan toe, 
dat als één van de Milanese Neder¬ 
landers besluit geen nieuwe verbin¬ 
tenis te tekenen de anderen dat 
voorbeeld wel eens zouden kunnen 
volgen. „We trekken veel met elkaar 
op en ieder van ons afzonderlijk wil 
weten wat de andere twee van plan 
zijn”, aldus Gullit. 

De Nederlandse internationals had¬ 
den een belangrijk aandeel in het 
Italiaanse landskampioenschap 
(1989) en de daaropvolgende Euro¬ 
pa Cup-triomfen (’89 en ’90). Ook dit 
seizoen is het drietal uitstekend op 
dreef, al zag Gullit zijn opmerkelij¬ 
ke vormstijging na alle knieproble- 
men uit het verleden even onder¬ 
broken door een griepje. 

Het is de Italiaanse clubs in de Se¬ 
rie A toegestaan slechts drie buiten¬ 
landers op te stellen in competitie¬ 
wedstrijden. Milan-baas Berlusconi 
kwam onlangs met het opzienba¬ 
rende plan komend seizoen met 
twee teams in de slag te gaan: één 
voor de nationale competitie en één 
voor een Europese. 

Gullit, nu 29, schetste vorig jaar als 
toekomstbeeld Italië op zijn 30ste te 
verlaten om nog enkele jaartjes in 
de nieuwe Japanse competitie zijn 
geluk te beproeven. De Engelse 
aanvaller Gary Lineker ging hem 
onlangs daarin voor. ,,Ik voel me 
nog steeds jong. Toch heb ik Japan 
niet uit mijn hoofd gezet. Eén ding 
is zeker: ik zal daar veel scoren met 
het hoofd..., al die Japanners komen 
bij mij immers niet verder dan 
borsthoogte.” 

Vonk verlaat 
FC Twente 

ENSCHEDE - Het bestuur van FC 
Twente heeft laten weten dat de on- 
derhandelingen met technisch di- 
rekteur Theo Vonk niet het gewens¬ 
te resultaat hebben opgeleverd. 
Vonk vindt de nieuwe aanbieding 
niet acceptabel. Het bestuur van FC 
Twente betreurt het vertrek van 
Vonk en oriënteert zich over de op¬ 
volging. 

Theo Vonk werd in 1986 door Kees 
Rijvers naar FC Twente gehaald. De 
ex-trainer van Sparta nam al na een 
half jaar de training en coaching 
van Rijvers over. In het eerste sei¬ 
zoen onder zijn leiding eindigde FC 
Twente op de zevende plaats. De 
drie daaropvolgende jaren legden 
de Enschedeërs beslag op de derde 
plaats. In het vorige seizeon greep 
FC Twente net naast Europees voet¬ 
bal, omdat de ploeg toen achter FC 
Utrecht als vijfde eindigde. 
' \‘t vV. ■'v 


■ o’’;/'/.;'- ’i-- '-v-' Sanchez bezorgt Rotterdammer bange voorgevoelens 

Schapers op verkenning 


MELBOURNE - Michiel Schapers 
heeft er bij de open Australische 
tenniskampioenschappen een lange 
werkdag van gemaakt. Met plezier, 
want de Rotterdammer wil nog niet 
in de VUT. ’s Morgens ging hij in 
het eerste ’blok’ de baan op voor het 
Oranjeduel met Jacco Eltingh, ’s 
avonds was hij bij de laatste partij 
op het center-court: Pat Cash en 
Emilio Sanchez. Winnaar Sanchez 
is zijn tegenstander in de derde ron¬ 
de. 

Michiel Schapers moet het center- 
court met bange gevoelens verlaten 
hebben. Zijn wens tegen Sanchez te 
spelen werd werkelijkheid, maar de 
oudste van de Spaanse tennisfami-' 
lie speelde ijzersterk. Sanchez was 
de onbetwistbare koning van de 
achterlijn. In vijf lange sets scoorde 
hij vijf punten aan het net, Cash 
meer dan zestig. Toch ging de partij 
naar Sanchez, die na bijna drie uur 
pas zijn eerste opslagbeurt moest 
afstaan, omdat zijn passeerslagen 
zelfs een krachtpatser aan het net 
als Cash te veel waren. 

Schapers bezat genoeg rek om zich 
weer tegen Jacco Eltingh op te rich¬ 


ten nadat hy m de eerste onder de 
voet was gelopen. ,,Het was even 
moeilijk. De eerste set ging gewoon 
langs mij heen.” Verliezen met 1-6 
is natuurlijk niet niks, maar toen 
Eltingh in de tweede set zelf zijn 
mogelijkheden vergooide, stond de 
oude meester weer overeind. Niet 
met krachttennis, niet flitsend, zo 
speelt Schapers nu eenmaal niet, 
maar wel degelijk in de slagenwis¬ 
selingen en met een opmerkelijk 
verlangen naar een plaats aan het 
net. 

Eltingh: „Ik heb mijn kansen ge¬ 
mist, zelf de fouten gemaakt. De 
werkelijkheid is dat ik in de eerste 
plaats de wedstrijd verloren heb en 
dat Schapers hem pas in de tweede 
plaats heeft gewonnen. Ik hoop van 
harte dat hij in de derde ronde net 
zo goed speelt.” 

Schapers, die al weer voorzichtig 
denkt aan een plaats bij de beste 
vijftig, laat niets aan het toeval over. 
Twee keer (Champion en Eltingh) 
in Melbourne heeft hij de medewer¬ 
king van zijn tegenstanders ge-, 
noemd op zijn weg naar de overwin¬ 
ning. Het is niet helemaal waar, of 


,7 
# De Italiaan Orioli (links) en de Amerikaan Laporte leggen de laatste kilometers af in 
de voorlaatste etappe van de rally Parijs-Kaapstad. 


zoals Eltingh zei: „Michiel heeft alle 
mogelijkheden die hij bezit ge¬ 
bruikt en dat heb ik niet gedaan.” 

Siemerink 

Siemerink, die een belangryk deel 
van zijn voorbereiding op Melbour¬ 
ne door een polsblessure zag mis¬ 
lukken, had desondanks geen reden 
trots te zijn op zijn prestatie tegen 
de Australische dertiger, toegelaten 
als een van de keuzespelers van de 
organisatie. De Rijnsburger kon de 
strijd geen moment naar zijn hand 
zetten. In het begin liep de eerste 
service van geen kant, waardoor hij 
nimmer druk kon uitoefenen. In 
zijn service-beurten sloeg Sieme¬ 
rink slechts 48 eerste ballen in, zijn 
tegenstander, die minder voor 
macht dan voor richting koos, bijna 
twee keer zo veel. 

Het was een beslissend verschil. 
Fitzgerald, door alle wateren gewas¬ 
sen, profiteerde degelijk. Hij zocht 
de weg naar het net en vond, als de 
beste dubbelspeler van de wereld, 
geregeld de goede plek. 

Siemerink kon het vuur niet opsto- 


Kaapstad moet 
bruisend slot 
van matige 
rally worden 

KAAPSTAD - Zuid-Afrika is 
weer welkom op internationale 
sportfeesten. De laatste etappe 
van de rally Parijs - Kaapstad is 
vandaag de eerste grote partij op 
eigen bodem, met volgens de or¬ 
ganisatie 200.000 gasten. 

De milieubeweging wist te voor¬ 
komen dat de deelnemers tij¬ 
dens cje slotfase van 12.973 kilo¬ 
meters het Bloubergstrand 
zouden malen. ' In de plaats 
kwam een klassementsproef 
over vier kilometer, de laatste 
200 meter op het Milnerton- 
strand. Met als winnaars de 
Fransen Stephane Peterhansel 
(motor) en landgenoot Hubert 
Auriol (auto), die van zijn voor¬ 
sprong op de Duitser Weber na 
de etappe naar Springbok 4.53 
minuten overhield. 

Het programma op de slotdag 


Heerenveen-Heracles 

Heerenveen 23 14 3 6 31 55 32 

CambuurL 23 12 6 5 30 42- 31 

Telstar 22 11 6 5 28 57-36 

NEC 23 11 6 6 28 41 - 26 

Haarlem 23 12 4 7 28 36-34 

RBC 23 10 7 6 27 42- 33 

Wageningen 22 10 5 7 25 28 -22 

Den Bosch 23 10 5 8 25 38-32 

GAEagles 23 10 5 8 25 39-34 

Heracles 24 9 7 8 25 40 - 37 

AZ 23 9 6 8 24 43 - 30 

NAC 22 7 9 6 23 34- 29 

Eindhoven 22 7 8 7 22 28-31 

Veendam 23 8 5 10 21 27-34 

FC Zwolle 24 6 8 10 20 31 - 39 

Emmen 22 5 8 9 18 23 - 3B 

Excelsior 23 8 2 13 18 41-56 

TOP 24 4 7 13 15 28 48 

Helmond Sp 22 4 6 12 14 28-49 

Zeeland 22 3 3 16 9 23-53 

Heracles. Cambuur en GA Eagles 
periodekampioenen 


# Michiel Schapers treft 
in Emilio Sanchez een 
lastige tegenstander in 
Melbourne. 


ken, werd er zelfs een beetje moede¬ 
loos van en liet de tweede set lopen. 
„Ik had het idee deze set gaat waar¬ 
schijnlijk verloren, laat ik mij dan 
maar concentreren op de derde. 
Toen ging het inderdaad beter en 
met hem iets minder. Eén door- 
braakje zou genoeg zijn geweest.” 

Zonder service-verlies werd 6-6 ge¬ 
haald, in de tie-breaker leverde Sie¬ 
merink het eerste punt in, Fitzge¬ 
rald scoorde twee keer en droeg de 
voorsprong van drie punten opge¬ 
lucht over de eindstreep. 


# MADRID - In Barcelona is de 
eerste extra politiemacht gesta¬ 
tioneerd. Hiermee is de wacht 
over de veiligheid van deelne¬ 
mers, officials, media-vertegen- 
woordigers en publiek begon¬ 
nen. In totaal wordt de politie¬ 
macht voor de Spelen met 10.000 
extra politiemannen en 5000 
beambten van de Guardia Civil 
versterkt. Daarnaast worden nog 
eens 9000 manschappen uit het 
Spaanse leger ingezet. De ETA 
heeft in openlijke verklaringen 
de Olympische Spelen in Barce¬ 
lona tot doel van hun aanslagen 
genoemd. 

duurt twaalf uur. Surfers die de¬ 
monstreren hoe ze mensen kun¬ 
nen redden, bootwedstrijden, de 
nieuwe FISA-voorzitter Max Mo- 
sley, het Zuidafrikaanse volks¬ 
lied, een straaljagershow, finish 
en optocht van deelnemers en, 
tot slot, een popconcert van vijf 
uur. De ontvangst kan de spor¬ 
tief matige wedstrijd nauwelijks 
verbloemen. Auriol, Weber en 
Shinozuka (Mitsubishi) hadden 
in de woestijn afstand genomen 
van Waldegard, "Vatanen, Ickx, 
Lartigue en Ambrosino (Citroen) 
en koersten vervolgens behou¬ 
dend door het regenwoud van 
donker Afrika. Dat was moge¬ 
lijk, omdat de tegenstander nau¬ 
welijks koH aanvallen vanwege 
de smalle, stoffige wegen. 


De Fransen, jaren met Peugeot, 
later met Citroën, konden slecht 
tegen hun verlies. In het kamp 
klonken zelfs geluiden komend 
jaar weg te blijven, als het spor¬ 
tieve niveau niet omhoog gaat. 
Winnaar Hubert Auriol wimpelt 
de kritiek simpel af. „Iedereen 
bij Citroën was vooraf op de 
hoogte van de route en de moge¬ 
lijkheden. Ze hebben het in de 
woestyn gewoon laten liggen.” 


Heerenveen - Heracles 3-1 (1-0). 13 Andone 
1-0. 49. Vellen 1-1. 56. Camataru 2-1. 85. Ca 
mataru 3-1. Scheidsrechter: Luinge Toe¬ 
schouwers: 7100. Gele kaart: De Vries (He 
racles). Bijzonderheid: Henk ten Catr. 
trainer van Heracles. werd in de 62 minuut 
naar de tribune verwezen wegens commen¬ 
taar op de leiding. 


ENGELAND 
Derde ronde FA Cup: 

Leeds - Manchester United 


Vijf kandidaten 
EK voetbal 1996 


GOTEBORG - Vijf landen, waan 
onder Nederland, hebben zich offi¬ 
cieel kandidaat gesteld voor de 
organisatie van de Europese titel 
strijd voetbal in 1996. De UEFA zal 
zich vandaag in Göteborg voor dt 
eerste keer over de gegadigden uit- 
spreken. 

Naast Nederland zijn Engeland 
Portugal, Oostenrijk en Grieken 
land in beeld. „We zullen in eerslt. 
instantie de toestand van de sta 
dions en de mogelijke veiligheids¬ 
problemen onder de loep nemen , 
verklaarde woordvoerder Braun 
van de UEFA. Daarnaast spelen za 
ken als hotelaccommodatie, infra¬ 
structuur, werkomstandigheden 
voor de media en comfort van toe¬ 
schouwers een voorname rol. 

De UEFA zal zich tevens bezighou 
den met het voorstel van vice-voor- 
zitter Neuberger, die in 1996 de 
eindronde met 16 deelnemers wil 
afwerken. In Zweden zijn dat er in 
juni van dit jaar nog acht. Door re¬ 
cente politieke ontwikkeling heeft 
de Europese voetbalunie binnen¬ 
kort meer dan 40 leden. Neuberger 
vindt daardoor uitbreiding noodza 
kelijk. 

Het bestuur van de Europese voet 
balunie bevindt zich momenteel in 
Zweden voor de loting van de ein 
dronde van het EK van dit jaar De 
loting vindt vrijdag in Goleborg 
plaats. Naast gastland Zweden heb¬ 
ben zich Nederland, Engeland, Joe¬ 
goslavië, Sovjetunie, Frankrijk, 
Duitsland en Schotland voor het 
evenement geplaatst. 


Blauw Wit 
werkt aan 
doelsaldo 

BEEK - Met de alleszeggende 
33-18 overwinning op Olympia 
toonde handbalclub Blauw Wit 
de nederlaag van afgelopen zon¬ 
dag snel te hebben vertv'erkt. 
Vanaf de eerste seconde maakte 
de blauwwitte equipe de weinige 
toeschouwers duidelijk dat er 
niet getwijfeld hoefde te worden 
aan de goede voornemens. Bij 
rust leidde de thuisclub al met 
15-8. 

Kort voor de wisseling blesseer¬ 
de Tom Klein Ganzeij van ülym- 
pia zich zo ernstig (enkelbreuk?) 
dat hij voor onderzoek naar het 
ziekenhuis moest worden over¬ 
gebracht. Met hem verloren de 
gasten de speler die tot dat mo¬ 
ment vijf keer had gescoord en 
nog voor enig verweer zorgde. 

De tweede helft had veel weg 
van een training en concentratie- 
oefening. Het tegenspel van 
Olympia verflauwde met de mi¬ 
nuut en het was Cremers die 
vlak voor tijd het dertigste doel¬ 
punt scoorde. Remco Jongen 
werd topscorer met negen tref¬ 
fers. 

Ook HirschmannV&L klopte 
OSC met 14-19. Claus Veerman 
(6) en Gerd Klinkers (4) waren 
topscorers. 


VANDAAG 
RKONS-Fortuna 2 


20 00 uur himburgs Dagblad 


Donderdag 16 januari 1992 • Pagina 


^Linibury\Dagblad 

€piccolo>^ 
fel cte Cramer 37, Heerlen 
Poetbue 3100,6401 DP Heerlen 
PDCtgiio: 1035100 
‘Behk: ABN 57.75.35.935 
'Fex: 045-739364 


.Pfpcolo's 

,Pyêr 1 kokxn, tn kleine letters met één woord in 
'hboMletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
,injlinw(er hoo^e: / 1,30. 

Alwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vérmist/Gevonden ƒ 1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Trarisakties ƒ 1,80. 


Over 1 of 2 kolommen, in 4 rrKrgelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte; 10 millimeter. Foto's, lo^’sen 
Wustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

^Advertenties onder nummer; ƒ 7,50. 

.Bgw^snummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

ferl|*anaxclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
'aëeaptgirolcaart cHe u wordt toegezoiKlen. 


.Enkele rut 
.legiUmaiie. 


njbrieken UITSLUITEND é contant en mét 


'Telefonisch opgeven 

OiS-719966 


‘ M aanda g t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave • in de 
-faigW • tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

9chrlflai||fc opgevan 

Opgave via de Ie post daags voor plaatsing. 

Paraoonli|k opgewan , 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag .. 
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterc^ en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 
kunrten geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
'vqpr schade van welke aard dan ook. ontstaan door niet. 
'Qle| tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.. Limburgs Dagblad 

vraagt 

bezorg(st)ers 

voor 

Nuth-Vaesrade 

1 uur werk per dag tussen 5.30 uur en 7.00 uur, 
prlrfia vergoeding, extra’s spaarregeling voor mooie kado’s 
ptovisie-mogeliikheden. 

^ • W.: Limburgs Dagblad, Biunssum. Tel. 
Rest. Stap in éntree Heerlen ' 

Hééft ruimte voor enthousiaste, gemotiveerde en érWUen 
horeca medewerkers part-/fulltime in de ftjnctie van: 
■arV eo iet e i/kelner. kok/leertingkok. Ben je pim. 18 jr. hecht 
jéwaarde aan een Iguke werkkring bei dan; 045-714344 
Vr. naar dhr. DriMsen. 


Limburgs Dagblad 

''raas* 

Bezorg(st)ers 

voor Heerlen en Ubachsberg 

Veer rneer info ousr de aard van hél werk, dé duur van de 
bezpigroi^ en de hoogte van de vercfensten en extra’s, 
hUQt u tijdsns Jcantooruren even langskomen of beien. 
Géerstaat 5. Heertea Tel. 045-717719. 


Chauffeur kraanwagen 

Zond. eiv. onmdig te sol. Tel. 045-411063. 


Gevr. CHAUFFEUR/meu- 
beibezorger voor 1 of meer 
dagen p. week. 045-323077 


FRITURE-MEDEWERK- 
STERS gevr. voor 2 avon¬ 
den per week, liefst met erv¬ 
aring en eigen vervoer. Tel. 
045-457845. 


Nette FRITUREtlULP gevr. 
(vr.) voor ma., di., wo., liefet 
met erv. Tel. 045-451453. 


Gevr. POETSVROUWEN 
en kassamedewerkster tb.v 
Bar-Dancing te Kerkrade, 
aanm. tussen 17-20 uur. 
045-458236. 


Gevr. BLOEMENVER- 
KOOPSTER te Roermond, 
Iftd. pIm. 18 jr. Inl. 02205^ 
1715 na 19 u. 


Nette SERVEERSTER ge¬ 
vraagd voor 1 é 2 avonden 
per wk., ervaring gewenst. 
Ift. 20-35 jaar. Café Extase 
Echt tel. 04754-81782. 


B.E.M. bv. gevr. METSE¬ 
LAARS & betontimmerl. 
voor Nederl. en Duitsl. met 
Ned. Voorz. Inl. Tel: J.C. v. 
TiRxiFg, 04450-4565. 


Wolf Europabouw vraagt 
voor Duitsland ervaren 
METSaAARS. Tel. 045- 
214500; na 13.00 uur 
04489-4479. 


Cemsip. Schoonmaakbedrff 
vraagt dantes^ieren voor 
uilvoering van SCHOON- 
MAAKWERKZAAMHEOEN 
in Heerien voor de avond- 
dfén. TeL aanmelden tussen 
9.0917.00 uw 043-21^1661. 


Fa. i^meinan; ' 

Wé9 125 ts Kérkrïcie zM. óp 
korte tenihi|n «en ervaren 
M-tlms CENTRAPST en 
tasd^haufiéurs. Péisoon^k 
aanm. tussen 10.0916.00 


Uw huis vedopen 
. met béhidp Smn de 

echte makelaar 

Bei de onroerend goed l|n 

^ 046 - 750 000 ! 

Pé é b c s 4 Partners Geieen 

Geen vérkoop - 
Geen kosten 


Te koop 

gevraagd. 

woonhuizen in de pr^ 
klasse lol ƒ 159000,-. 
Dkede aankoop riwgeliikf! 
Geen verkoop, geen tbaien! 

LIVAC B.V. 

Akerstraat Nrd. 11, 
Brunssura Tel. 045-220S5Ó 


15 jaar vaste rente! 8,9% of 
9,1% Bel. 045-712255. Na 
kanLuien Dhr. J. Wetsels 
045440731. STIENSTRA 
Service. Te huur gevr. haifvrqst 
WCX>NHUIS te Treebeek. 
Tel. 045229529. 


6 ï 


Te h. AMSTENRADE, win¬ 
kel/kantoorruimte, 7Ö m2. 
met toilet keuken, rhagazqn, 
evt. met bovenwoning. Td. 
04492-1776. 


Laat je hart spreken op Va¬ 
lentijnsdag Via een PICCO¬ 
LO vanaf ƒ 13.25 Voor meer 
info 045719966 


Kerp Inbouwcentrum 

uw INBOUWSTATION VOOR: 
autoradio’s, boxen, antennes, 

CD-spelers, CD-wisselaar, versterkers 
^ualizers, alarmsystemen, etc. etc. 

Nu ook inbouw-autolelefoons en telefoonantennes. 
Kerp Heerlen, uw vakspecialist ais het om inbouwen gaat! 


B.V 


In de Cramer 31, Heerlen. 
Tel.: 045716951. Wilt u ook iemand verrassen óp 
VALENTIJNSDAe? 

Plaats dan een piccolót 

Al vanaf 4 13f2S staal ii arMj 

Opgave geschiedt via alle kantoren 
van het Limburgs Dagblad. 

MEER INFO? 045-719966 

Contante betsHng vereist. Légitimatié ven^L Occasions zoals 
het hoort 

CttioönBX19TRDrood. 1984 

Renault 5 TL wit... 1985 

Citroen 14 Basis grijs.. 1985 

Citroën Visa 11 RE rood. 1986 

Citroën 1400 Leader 2x. 1986 

Toyota Corolla 1.3 DXgrqsmet. 1986 

Citroën BX16 TRI grijsmet.. 1987 

Citroën 14 RE rood..... 1987 

VW Golf 1.3 met Im-velgen... 1987 

Citroën 14 met spoiler blauwmet. ..'. 1988 

Citroën 19 TRi Break wit.... 1988 

Mitsubishi 1.5 Lancer GLX grijs. 1988 

Citroën BX 19 GTi wit.. 1988 

Ford Fiësta 1.1 Vinesse. 1989 

Opel Kadett 1.3 i 5-drs. wit . 1989 

Seat Ibiza 1.2 XL wit.... 1989 

Ford Fiësta nw. model 1.4 i rood. 1989 

Citroën AX 1.1 wit. 1989 

CttioënAXI.1 lr^.2x. 1990 

Citroën AX 1.4 GT grijsmet. 1990 

Automaten 

Nissan Micra met Im-velgen ... 1986 

Volvo 340 DL.. 1984 


Autobedrijf 

SONDAGH BV 

Do Kournen 34-36 
Hcorlon ( Hoensbroek) 


De actiefste Citroën-dealer in Zuid-Umburg 
Kanteldeuren en roHuiken 
besteUen? STRATEN Voé- 
tendaai belan. Opjc ifoor in- 
Teh é t on w o g 5ia 
Gevraagd WOONHUIS 
ƒ 120.000,- Schinnen 
omgev. Tel. 045649393. 


Te k. 

èiJjL'. 
B, V 


zoekt voor de afdefeig veikoop binnendienst: 

een technisch commerdête 
medewerker 

* oplekfng op M.B.O.-niveau 
* atffiniiBit tnet de automobreitechniek 
* leeft|d 20-30 jaar 
* oomthercieie ervaring gewenst • 

* actieve, enftxxisiasle en fteMbele insMing 

Heeft u Interesse, stuur dan uw 
solicitalielxlef met C.V. aan: 

KERP BV. tav. de Dtrektie. 
IndeCramer 31,6411 RS Heerlen 


' 2 Metselaars 

Ataor dverse projecten in 
ZukKimburg. Metseiwer- 
kari Van de Kleut B.V.. tel. 
045311625. na 17.30 uur 


Fa^WGW Bouw. Voor dkect 
gévr, voor Duitsland MET- 


dVL Ook ootonrres. 045 
230477. Hommer- 
MfwegT?, Hoensbroeic 


AvepCosmetics Nederland 
WRigt vrouweéPm CONSU- 
LBfiÊS, goede bijverdton- 
sNk iNadertandse boeNea 
151104620-50375 


BARDAMES gevr. v. bar in 
t te seeft Belg. rnt mog. Tel, 
08^11482330, CHAUFFEUR part-time (uit- 
Moai. naar Ü-time mog.) 
gsvr. voor Pizzeria Max te 
Ksfllanpde. Lft. 20 jr. Beien 
nrt 16 u. 045454700. 


Club MkabeBe vraagt een 
POETSVROUW voor 5x per 
week. TeL na 1500 uur 
045740037. 


Gevr. 2 part-time KAP¬ 
STERS. Friüur u. Kbsmetik 
Studo Giseia SchlOeser. 
0949.24047666 Of 22627. 


Privedub zoekt met spoed 
leuke MEISJES, leuke sfeer, 
hoge verdteneten, intern 
mo(Nl4k- Vervoer aanw. 
045228481. 


Leuke buffet- en BARMEIS¬ 
JES gevr. Madame Butterfly 
Vaesiade. 04492-1934. 


Brood en Bankett>akkeri| 
Franeaen. Kloostersiraat 40, 
Simpeiveid. Vraagt per 1 fe¬ 
bruari of (tirekt: enthousiaste 
BROODBAKKER nVv’ met 
een gezonde dosis ervaring 
om een klein gezeNig team 
aan te vuflen; 2e en 3e Ban¬ 
ketbakkers becflende’s mN 
Metet met ervaring in een 
luxe banket, wélke m een 
jong team creatief aan de 
slag wI; Opleidingsplaats 
voor ieerflngm/V. WérMIden 
voo momo ip overddg, met 
een prima eatarie. Geinle- 
reaseerd? Tei. reakties tus¬ 
sen 18 en 19 UJD45441470 


Edab Slagérij Landgraaf 
zoekt een part-time SLA- 
GERU-MEDEWERKSTER 
niet alieen voor de zatérdag. 
Heb je imeresse kom dan 
even langs voor een ga- 
spralqe. VrMen naar 
Wevers. Edah slagerij, 
Raadhuispiein 14, Land- 
045 


Door de enorme Vértiopen. 
dringend wbonh. 1» koop 
gevr. (alle pt|sklassen!). 
N.M.W. QUAOEN & ZN, 
Makeiaaidl onroer. goed, 
Gelrestr. 4, Munstergeleen. 
Hd NVM. TeL 046-519644. 


Te k, gevraagd betere 
WOONHU&EN ca. /200,- 
tot ƒ300.000,-. Brieven on¬ 
der postbus 817, Heerlen. 


Te k. groot WINKELWOON¬ 
HUIS met daarin modeMne 
goed lopende videotheek 
annex koffieshop omg. 
H oorio n/Brunssum, 
/400.000.< Br.o.nr. BC211 
Ld., Postbus 2610, 6401 
DC.Heeitea 


Te h. oentr. HEERLEN grote 
gsm. kamer, lie^ ouder 
pers. Tel. 045442192 


Dringend tsr overname aan¬ 
geboden, wegens ongeval 
bkwiende 

Dancing 

etVof café. Vofledige 
inboedel, zeer lage huur en 
overname. Instap klaar. 

. Dandrig Bananes, Leirt, 
Maasmechelen. Tel. 09-32. 
12263700. 


KAlVrELDEUREN, rokteu- 
ren, sectiedckiien met of 
zonder alstahdsbediening In 
23 maten direkt ieverbéar. 
Afstandsbediening oompu- 
tef gestuurd, grachikt voor 
alle soorten garagedeuren 
oompl. met zender voor uw 
auto. Fa. Sraten, Eijkskens- 
18, Geulle. 043-641044 


Mobiele cüeselagregaten 
MËAOOWS 4 cyl. 27.S KVA, 
220/3&0 V, 50 Hertz ex-le- 
gér, in nw.st. per st. 
ƒ 4.500,-, 04923-61953. 


Mobiele benzine-agtegaten 
SANKEY, 10 KVA, 220/380 
V, 50 Hertz, p.st. ƒ2.000,-: 
56 KVA. 220/380 V. 50 
Hertz, p.sL ƒ 1.500,-, in nw. 
8t, ex-leger. 04923-61953. 


fiENAULT KERRES 

Kerftrade 045-452424 
Oom. Mijnfetraat 25 
Heerien 045-724200 
Béeredaiweg 97 

Topoccasions 

Overse merken met 1 jaar garantie. 
RENAULT-dEALER voor de OOSTEUJKE MIJNSTREEK 


Voivo 940 GLE Turbo diesel ic 

wtt, april ’91, alle accessoires o.a. autom., akoo, ABS, ASD 
cruise controle, alarm, I. metalen velgeh, eiec. bed. ruiten, 
elec. bed, en verw. spiegels, oentr. vefgrendetirig, 4 boiran, 
eiec. bécL eplénhe, kCpiamp wiseera, tordeiiMrueting 
' bëhC^ tééSis'sét éxira velgen iriel wbdaimnderi. ^ 
z.g.é.nw., ,42:000 km, valt nog onder lébrieksgarantie. 
Prijs en betaling n.o.tk Tel. 046-512986. 


, ' OHiaële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpeiveid.'Wiltem. Vaals e.o 
. Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030. 


Hoge beloning 

Voor aanwijzingen die teklen tot de oplossing van eeri 
misdrijf, gepleegd op 14 jan. en tot terugverkrijging 
vén de GOLF kleur nródmeiallic, kent. JS-(^DS, 
'alles ontvreemd V.é. de Lpenheerstraat te Vaals. 

Inl. welke disoraét ztiKeri worden behandeld. 

' schrifteli|k öf telefonisch aan de directie van A & M 
Verzekering Maatséhajspi NV, Postbus 1145, 
6201 BC Maastricht Tel. 043-217366. 


Mazdpkroon Occasions 

Mazda 3231.6i GLX rood en zwart. 1990/1991 

Mazda 3231.3 LX Sedan, vee) «(tra’s. 1988/1989 

Mazda 3231.5 HB GLX tiilgebouwd*. 1986 

Mazda 3231^5 HBenvoy en ensign. 1988/1989 

Mazcfa 3231.3 HB LX veel «(tra’s*.. 1988 

Mazda 6262.21 GLX coupé p.8.: 24.000 km . 1990 

Mazda 626 2.0 GLX coupé allé extra’s. 1988 

Mazda 626 2.0 GLX HB ... 1988/1989 

Mazda 6261.8 Sedan GLX*.... 1990 

Mazda6262.0SedanGLX . .. 1986 

Andere merken: 

Audi 801.8S 5-dr8.. 1e eig. schuifdak *.. 1989 

Renault 11 Broadway 1.2. Ie,eig. ..:.... 1986 

Renault 21 TL 4-drs. Ie eig. *.:.. 1988 

MitsubisN CoH 1.2 EiÏE knalrood.. 1987 

Nissan Mtera 1.2 LX eh 1.0 OX... 1990/1985 

Nissan Survty 1.3 DX Sedan..... 1984 

Nissan Bhjebird 1.8 GLautofnaaf. 1984 

Toyota Corola 1J SLX schuifdak... 1986 

Fi6rdËécórtlitir<3ric^ 1984 

Uw Mazda Dealer AUlb LEYMBORGH B.V. 

2-8 LlMBRICHT. Tel. 045515838. 


vreemde metken: 

Toyota Starlet 1.3 Xü. 1990, 
wit 

Peugeot 205 1.4i XS 1990. 

• antraciet 
Voivo 340 DL 1988, 
antraciet 

Hyundai Pony XP 1500, 
1988, wit 

Alfa Romeo 1.3 Junior, 
1987, zilvermetallic 

Volkswagen Golf 1.3, 1987, 
ro(xl/bruin 

Nissan Sunny 1.7 D HB, 
1967, rood 

Toyota Corolla 1.3 aut., 
1984 wit 

Mazda 323 HB, 1983, 
zilvermetallic 

Citroen: 

BX 16TGi. 1991, 
grijsmetallic 

BX 14 TE Palais LPG, 1990, 
blauwmetallic 
BX 14 Chamonix, 1989, 
grijsmetallic 
BX 16 Leader, 1966, 
blauwmetallic 
BX 14 RE. 1988, 
zilvermetallic, 

BX 14 E. 1988, blanc rneye 
BX 19 TRS, LPG. 1988, 
blanc meye 

BX Break 19 turbo diesel, 
1990 blanc meye 
BX Break 16 TGi. LPG. 
1990 blanc meye 

Inruil. garantie en finémcie- 
ringsmogel|khedenll! 

Van Leeuwen 


Strijthagenweg 129 
Keikrade. 7' 


l iyOÖTTQENB BfTTA^ l 


OPGELET, gevr. voor 
port, pers. en bedrijfeal 
in alle prijsklasses 
ƒ500,- . Schade (j) 
geen bezw. Contant 
045727742 b.g.g. 7 


Witte Toyota CARtNA 
back, ’88, 60.500 km, 
extra’s, in nisuwstaaL 
ƒ 18.500,-. Auto S 
Gooiker ApoHofaan 
Heerien. Tel. 0457 
b.g.g. 045751632. 


DAIHATSU Feroza 
top EL II irij., 14.000 km; 
’91, div. extra's o.a. Sr^ 
softtop two tone grijs 
ƒ 7.000,- onder nw - 
Jurgen Autocentrrum 
rade 045452570. 


Te k. AHa ROMEO 
Velooe 1.5, bwj. '60, 
ƒ2.200,-. APK 07-’92 
045440732 (na 17. 


V(X)r Piccolo's : 
' zie verder pagina 20 


I 


GROTE KEUKEM-OnmiUNC 


Mobiele dieselagregaten 
BROCKHOUSE 10 KVA. 
220/380 V, 50 Hertz, in nw.st 
ex-ieger, per si ƒ3.500,-. 
Te(. 04923-61953. 


Te k. VLOERTEGELS van 
zeer bekende merken, 1e 
keus 30x30 cm., ƒ 29,50 
p.m2, IHm, voe^el en- thuis 
bezoigd gratis. De Hut 7, 
tel. 044651970 ONOEROELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


Voer aan al uw vee het b(|- 
voeder SAVITA. Uw vee 
haalt met Savita 25% meer 
rendement uit uw ruw- en 
krachtvoeders. Hierdotx ho¬ 
gere produktie en betere ge¬ 
zondheid. Probeer het zelf 
maar uit Reeds velen voe¬ 
ren Savita met sukses. Cus- 
ters, B-V. Oieteren. 04495 
1341. Ook het adres voor al 
uw 
TVAfideo defect 

Binnen 24 u. klaar, pr^sopg. 
en garantie; tel. 045231340 
E & E Elecftonica Brunssum 


tV/VIDEO reparatie. Zónder 
voorr^koetsn. Görgens. Iri- 
dustrMsrr. Abdisserflxjsch- 
Diepvriesriroélkasfteparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkostën met ga¬ 
rantie. 045-460471 


Te k. VOEDERWORTELEN 
J. Schaepkens, KHmmen- 
deratr. 106, KlimnDen. 
Tei. 044051359. 


Te koop jonge HENNEN te¬ 
gen de leg. Vaesiade 43, 
Tel. 045241284. fnali kiNVlttft kMkM uitgevoerd m 
•nnenstruktiHir met btimssende houtUeurlge 
grepen en zywanden. uikhctef bypassend werkMad 
en spoeUnk. Afm: 270 cm. 


alle bekende merken inbouw apparaten 


Uitgwoenl met eriesak m wtomatisdw 


^ 2M Mtir Iflftéflm M fftfeiHi atmikap 

voormootam ustdeur. imt 9^ 
wmoiien en. kipelniNNle 


Nieuw van LEGIO-LEASE 
maandeiyks 5 kansen op 
ƒ1.000.000,- met het 
Legio-Prefriieplan. Geheel 
fisc. aftrekbaar, geen start¬ 
kapitaal nodig, premie-obli- 
gaties leasen. Bei voor de 
orouchure 071-225391. 


tiftf ton NiBMStnktwif kMkM waartiij de 
deuren zi|n afgewerkt met houtkleuflge Usten. 
Geheel kompieec met btipassend werkUad en 
spoettak. A^: 330 cm. . 


238 Mtir Iflftéflm Mftfei N nB koilntt 

WMfeeeg te eerkeif adiier kastdeur, vwiaien 
«an 185 Iter kbekuimte metvoiMtamatisthe ont- 
doolin rt ctitin a en apart 
45 Nltf wMak. ^ 


raa 


etoMtUd» tfftStok kMkftLWaartll de vritte 
softline deuren zijn voonlen van bijpasende beug 
grepen. Geheel kompleet mét wertdiiad. spoelbak, 
Hebt- en kroonlijsten. Afm: 300 cm. 


HETIM |M4flfeonm kioMlut 

VMnM «an cnergie-iiiinige tnnikrs mnueedeiige 
pannendrager. ^ ^ — 
Ht£ 


m. 


aseti: ^ 
lUMId MStMtHM kMtIWMl 

Konvfleet (titgevoerd inet diverse retRM. hoek^ 
kasten, Hebt- en kroontijsten. werkblad en spoé 
extra^hoge hangkasten enz. Afm: 2i6,sy250 oé. 


Jos Bogmah Specials 

Mazda 626 2.01, wit, 17.000 km .. 1990 

SubaruJusty 1.1, metsrilc, 15.700 km .. 1989 

Ford Siërra 2.0 Azur, biauwmeL, 7.000 km. 1991 


■Ittt fTNpton kOlkkMkM voorzien van 
extra hoge hangkasten, moderne schouw, voorraad¬ 
kast en voorraadkorven, werkblad en spoelbak. 

Afm: 225 x257 cm. _ 
4m 


ÏN454-148Ö. |P?*^ 


Ervaran BUFFETHULP gevr 
M/V voor vr|dég en zatenleig 
Telef. aanm. 045213360. 


Caf«aria/8nackbar zoekt 
parttime MEDEWERKSTER 
18 tot 2Sjr. voor maandM 
en/of woensdag plus 1 of 2 
afwisssiendé dagen. TeL 
045^3451. 


weric in één BABYSIT gevr. voor enkelé 
‘bnze vrinketa t» Vaals of daoon en avonden per week 
Sol. na teL af- Isfst boim 30 k- met eigen 
venroer. TeL 0454S7B45. 


!Jos:Bo<mdO^ 


Officiète ^ord*dea<er voor Kerkrade. Simpeiveid. WNtém. Vaala e.o. 
Hamstraat 70, Kerkradel Tel. 045423030. 


Jos Bogman Specials 

Ford Escort 1.4 Bravo Gombi briwimeL. . 


■OStallISMM Bittl ftoMkMkM mtgevoerd 
piet diverse open regalen, extra hoge hangbsten, 
lictit- en kroonMten, werkblad en spoelbak. 

Afm: 216,5x220 cm. ^ m 


■K ilkM laidlMisttiil ImIm Geheet 
kompleet met bHpassend werkblad en spoettM. 
Afm; 350 cm. 
31 $ 
Hu: 
■QdtirM itrM altti imkkMMM cebeei 
kompleet met dfeeise voorraadkasten, hoekkast, 100 
cm hoge hangkasten^ moderne schouw, werkblad, 
spoelbak, lictit-en krooititisten. Afm: 267x250 cm. 


Horn biedt u meer 


I sy Hom koopt U zondér risico en met een 
prima servKe, 

I Horri Is landelUk erkend instaiiateur. 

I Hóm plaatst uw keuken oerieei voioeris uw 
wensen en afspraken. 

I Hom levert keukens en intxxjwapparatuur 
direkt uit voorraad. 


W Hpm levert cHrekt ven «abrlek.naar 
consunjent 

■ Hom oiedtu een keus van meer dan 2CK) 
modellea. 

w Hom Medt u een gratis wizekerings- 
ceroricaat voor een perfea èflevérlng van 
uw jiieu«ve keuken (Vraag naar de Hom-Plus- 
. OarantM 

w vanaf siactits fZS:- per week kunt u al in net 
' twzK iHNiwn vair uw dioornkeuken. (Vraag 
naar onze comfortabele manier van oetaien) 


yiMto ftikM kMkM li iMdtoipistui c 

kflompléot met biüMssefld wakMad en spom- 
Afm: 270 cm. 


AM'' 


FopdSitirra^OiSpec. 
Jui: 


sm 


GOEDKOPER DAN ANDEREN - GEGARANDEERD GOEDE SERVICE! 


KEUKENSUPERS IN: AN1VVBiPEN(8). ARNHEM, 

OEN bOSCH, ECHT, EINOHOVSN, CENKIBI, HASPEL 
HEERLEN, MAASTRICHT, MECHeLBiKBI, NUMECEN, 
ROmnMONO, R(X)SENOAAL, ROTTBiOAM, SCHELLE! 
SCHIEbAM,SnTARD.TllSURG, UTRECHT, VENLO , 


ORióéle Ford-Oeaie' voorKerkrade. Simpeiveid. Witteié. Vaals e.o. 
HaiinsIraatTD, Keriorade. Tel,'045423030. 


fnato tiiitltMll fcMkfcukM waarbo de 
oeuicn zgn voorzien van nonmeunge grepen en 
ziiwanoen. muusieT wemiao, spowDak en niipasseR- 
de Idit- en krooftiisten. Afm: 280x160 cm. JOIT UHHnwg 8 OITSéNiM 


O 


Sdnmmwg ss-70 (MFezsses 


« 60 % 
kartlui 


/jfcoliBtiaatlz-si 01750^1 wwisara 
HseiMaaiZTSOiséiMW tooMsdS 

sirraiB ’ - SMÉraoïKedi 

.IfeqHNWV S1/SS'(M6-$1177S Xom W ééW, 

vwéiioMiiioiidnstraitTon-siNis 
«wnMOONOPZDMMOPail WWlw rnWt 

e em inniwi its mm wh IPTIVW s esB ins 

12.ai>-1l.l»llur.I(l;0l»tHSS$7S .( ON-SHTTS 

Donderdag 16 januari 1992 • Pagina 19 Favoriet Johann Olav Koss: ’lk heb meer plezier dan ooit’ 

* 

EK botsing tussen twee stijlen 


Van onze verslaggever 

HEERENVEEN - Elf maanden, nadat hij Thialf klap- 
JJ^iekend als een adelaar verliet, is wereldkampioen Jo- 
^ann Olav Koss opnieuw neergestreken in Heerenveen. 
Pe spierbundel uit Oslo doet op doorreis naar Albertvil- 
Friesland even aan om zijn tweede Europese schaat- 
^titel op te pikken. Als alles volgens plan verloopt vormt 
driedaagse het begin van een grote geld- en prijzen- 
iacht, die in februari zijn beslag moet krijgen. De Viking 
^oet de Noorse schaatsers, die zestien jaar geleden 
(Stensen en Storholt in Innsbruck) voor het laatst suc- 
^esvol waren tijdens de Winterspelen, in Albertville ein- 
’^elijk weer eens aan olympisch goud helpen. 

heeft in de Haute Savoie zijn 
jH^hen gezet op de 1500, 5000 en 
”•000 meter. Mocht hij op die disci- 
inderdaad toeslaan, dan 
®&dt de 23-jarige medicijnen-stu- 
®ht in de voetsporen van zijn be- 
°emde landgenoot Hjalmar Ander- 
die veertig jaar geleden op 
®2elfde olympische afstanden 
*^himer 1 werd. 

Scandinaviërs beseffen dat ze 
j^delijk weer dicht bij nieuwe his- 
.^ische successen zijn en laten 
?^om niets aan het toeval over. In 
besloten knng wordt naar de 
^vmpische Spelen toegeleefd. 

^Noorse schaatsers doen momen- 
een beetje denken aan de Ne- 
l^dandse volleyballers, die al jaren 
, afzondering zijn om het heilige 
1 ^ 1 , een olympische titel, te berei- 
In Barcelona moet de droom 
Zwerver c.s. in vervulling gaan; 

^ van de Koss, Karlstad en Sön- 
in Albertville ’92 en Lilleham- 
’94. De Noren, die vier jaar 
r.®den gefrustreerd en met lege 
Uidel Calgary verlieten, willen on- 
leiding van hun kopman bewij- 
^ dat ze weer tot de toonaange- 
®hde schaatsnaties behoren. 


Vgelijki 


X o j ■-***?:? 

^ ploeg van Brokking/Selinger 
ordt wel eens vergeleken met een 
j^te, die geen invloeden van buite- 
tolereert. Kristiansen is ook erg 
j^^gericht bezig, hetgeen in een 
vividuele sport als schaatsen on- 
l^oon is. In zijn ogen leveren al- 
L h een sterk collectief en groeps-. 
I^sef sterke schaatsers op. Op de 
^®dstrijden na, die nu eenmaal in- 
.'^idueel moeten worden afge- 
lj.?*'lït, doen de Noorse schaatsers 
Wa alles in ploegverband. De af- 
lopen week was dat nog eens 
zichtbaar in Davos. De Vikin- 
[j.^ 'Werden bijna overal gezamen- 
^1^ gesignaleerd. 

^istiansen gaat in zijn opvattingen 
dan welke schaatscoach ook. 
^Oss sluit zich van harte aan bij de 
y^’k- en denkwijze van zijn coach, 
kan als individu alleen maar 


goed presteren als we als groep op¬ 
timaal functioneren. We jutten el¬ 
kaar op naar een hoger niveau, 
stimuleren elkaar geweldig. Als je 
het goed wilt doen, heb je elkaar 
nodig.” 

Koss, onlangs voor de tweede keer 
gekozen tot Noors sportman van 
het jaar, heeft vooral een sterke bin¬ 
ding met Geir Karlstad; de veteraan 
van de ploeg, die het Noorse schaat¬ 
sen enkele jaren geleden door een 
moeilijke fase heen sleepte. „Karls¬ 
tad en ik zijn heel goede vrienden. 
We hebben alles voor elkaar over en 
trekken dag en nacht met elkaar op. 
Toen ik net begon, was hij mijn gro¬ 
te voorbeeld. Ik ben misschien wel 
net zo gelukkig met een plak voor 
hem als voor mezfelf.” 

’Funnv’ 

Hoewel het leven zich in beperkte 
kring afspeelt, heeft wat Koss be¬ 
treft de verveling nog lang niet toe¬ 
geslagen. De wereldrecordhouder 
op de drie, vijf en tien kilometer en 
nummer twee op de wereldranglijst 
neemt voortdurend het woord ’fun- 
ny’ in de mond. „Ik schaats met 
meer plezier dan ooit. Hetgeen alles 
heeft te maken met de sfeer, de 
vriendschap en de samenwerking 
bij ons.” 

Met gymnastiek en skitraingen pro¬ 
beert Koss zijn gespierde lichaam 
leniger te maken. Vergeleken met 
Koss is Falko Zandstra, die nog 
maar net is begonnen met kracht¬ 
trainingen, een luciferhoutje. Het 
EK belooft dan ook een confronta¬ 
tie te worden tussen Friese souples¬ 
se en Noorse kracht, tussen een 
gespierde spijker en een gespierde 
boomstam, tussen een flyer en een 
power-schaatser. 

Koss laat in het midden of de rege¬ 
rend wereldkampioen allround of 
junioren na drie dagen wordt gehul¬ 
digd. „Het ligt helemaal open. Het 
WK van ’91 was voor mij fantas¬ 
tisch, maar ik heb het al weer uit 
mijn hoofd gezet. We moeten vorig 
jaar vergeten. Het is nu 1992. Een 
nieuwe winter, een nieuwe compe¬ 
titie.” Titelverdediger Johann Olav Koss: „Ik heb het EK van vorig jaar weer uit mijn hoofd gezet”. 'Seizoen zonder Tour zou rampzalig zijn voor ploeg’ 

Godefroot heeft lot 
Telekom in handen 


^CLlter Godefroot: deze ploeg moet het lukken 


pp ALLE CAMERA'S 10% EXTRA KORTING.' 


i I m p Q^t Korting-Voorbeeld 

Olympus IS 1000 

Revolutionaire spiegelreflexcamera met auto¬ 
matische scherpstelling, 35-135 mm zoomlens en 
automatische flitser. Uitgebreide mogelijkheden, 
eenvoudig te bedienen. Incl. lithium batterij. 
Normale Filmpost-prijs 1,198.- 
OP=OP PRIJS lj078;o 


post 


Schiftelerstraat 2b. Brunssum. 045-254166 • Gravenhof 5, Geleen. 046-746089 
emmenade 60c. Heerlen, 045-719484 ■ Hoofdstraat 91, Kerkrade. 045-451598 • Burg. 
—ortenstraat 6. Maastricht-Heer. 043-620770 • Limbrichterstraat 61. Sittard. 046-525363 


DOOR WIEL VERHEESEN 

BONN - Walter Godefroot heeft 
het startbewijs voor de ploeg in de 
Ronde van Italië al op zak. Als hij 
echter zijn bazen in een later sta¬ 
dium moet vertellen dat Team Tele¬ 
kom niet voorkomt op de deelne¬ 
merslijst van de Tour de France, 
hoeft hij niet te raden wat de gevol¬ 
gen zijn. Het tweede jaar, waarin de 
geprivatiseerde Duitse PTT als 
sponsor van een profwielerploeg 
optreedt, wordt dan vrijwel zeker 
het laatste. Gistermorgen, tijdens 
de presentatie van Duitslands wie- 
lertrots in hotel Königshof in Bonn, 
zei Godefroot: „Een seizoen zonder 
Tour zou rampzalig zijn voor het 
voortbestaan van de ploeg.” 

De 48-jarige Belg is er echter van 
overtuigd, dat het zo ver niet komt. 
Hij noemde in dit verband de huidi¬ 
ge klassering op de wereldranglijst 
(een plaats bij de beste zestien, die 
automatisch tot de Ronde van 
Frankrijk worden toegelaten), maar 
daarnaast onderstreepte hij de aan¬ 
wezige kwaliteit. Die ziet hij als een 
garantie voor deelname wanneer 
Telekom onverhoopt toch nog van 
een van de zes wildcards afhanke- 
lyk moet zijn. 

„Ik denk niet, dat tweeëntwintig 
ploegen betere papieren dan wij 
kunnen overleggen”, aldus Gode¬ 
froot. „Zuiver op sportieve gronden 
kan de Tourdirectie moeilijk heen 
om een selectie waartoe Ampler, 
Kappes, De Wilde, Madiot, etcetera 
behoren.” 

Genoemde renners zijn in de plaats 
gekomen van Freuler en een contin¬ 
gent Nederlanders uit de ploeg van 
1991, zoals Nijboer, Wijnands, Arntz 
en Veldscholten. Het aantrekken 
van Ampler c.s. kon uiteraard ge¬ 
realiseerd worden, doordat het bud¬ 
get beduidend werd opgeschroefd. 

Een bedrag van zes miljoen mark 
(inclusief materiaalwagens) werd 
door Godefroot als reëel gekwalifi¬ 


ceerd. Vorig jaar was het een paar 
miljoen minder. 

Toen Telekom in het voorbije sei¬ 
zoen de sponsoring van de reeds 
twee jaar onder de naam Team 
Stuttgart opererende formatie over¬ 
nam, werd er oók al hardop over 
deelname aan La Grande Boude 
gesproken. Ijdele hoop. De destijds 
nog onder het commando van Hen- 
nie Kuiper koersende groep werd te 
hcht bevonden. Resultaat; einde 
dienstverband Kuiper. De Tukker 
vond intussen bij Motorola in Ame¬ 
rika een nieuwe uitdaging. 

„Ik kon er niets aan doen, dat hij in 
Duitsland weg moest”, aldus Gode¬ 
froot. „Reeds tijdens de voorbije 
Tour werd ik al benaderd om de lei¬ 
ding in 1992 over te nemen. Jammer 
voor Kuiper, maar zo gaat het nu 
eenmaal in beroepssport. Ik heb in 
de voorbije jaren met de sponsors 
van mijn teams ook niet altijd pret¬ 
tige ervaringen gehad. Tevens 
maakte ik in een nóg eerdere fase 
mee, dat ik bij een ploeg werkte 
(Lotto, red.) die een beperkt budget 
had, maar het bedrag opeens flink 
verhoogde toen Jean-Luc Vanden- 
broucke mijn functie overnam.” 

Godefroot riep nog andere zaken in 
herinnering. „Ik vermoed boven¬ 
dien”, zei hij, „dat Kuiper dezelfde 
fout gemaakt heeft, die ik destijds 
ook maakte toen ik een jaar of tien 
geleden in Duitsland de Capri 
Sonne-ploeg leidde. Ik was zo kort 
na mijn eigen loopbaan nog te veel 
renner in plaats van ploegleider c.q. 
manager. Vooral het contact met je 
bazen is van groot belang. Kuiper 
had daarbij nog de pech, dat er geen 
structuur in de ploeg was toen hij 
begon. Tot overmaat van ramp 
raakte manager Holtmann, die de 
tussenpersoon tussen Kuiper en de 
sponsor was, door een hartinfarct 
enkele maanden uit de running. Hij 
heeft met de huidige ploeg geen be¬ 
moeienis m^er.” 

Günter Bilgmann, marketing-direc- 
teur van Telekom, keek eveneens 
nog even terug op het minder ge¬ 


slaagde 1991. Hij stak daarbij ook 
de hand in eigen boezem. „Mis¬ 
schien hadden wij te veel verwacht 
van de vrij jonge ploeg, waarvan 
vooral de Duitse renners kersvers 
uit de amateurcategorie kwamèn”, 
zei hij. „Officieel is 1992 het laatste 
jaar waarin wij als sponsor optre¬ 
den, maar er ligt e^n meerjarenplan 
gereed naast de optie, die er reeds is 
voor 1993.” 


Achttien man in 
Team Telekom 

BONN — Walter Godefroot en 
zyn twee assistenten Frans van 
Looy en Juul de Wever hebben 
in Team Telekom achttien ren¬ 
ners onder hun hoede. 

Hiervan hebben dertien de Duit¬ 
se nationaliteit: Uwe Ampler, 
Udo Bölts, Peter Gansler, Bern 
Grone, Christian Henn, Jens 
Heppner, Josef Holzmann, An- 
dreas Kappes, Robert Matwew, 
Markus Schleicher, Remig 
Stumpf, Carfeten Wolf en baan¬ 
renner Michaël Hübner. 

De vijf niet-Duitsers zijn de ge¬ 
broeders Mare en Yvon Madiot 
(Frankrijk), alsmede Etienne de 
Wilde, Wilfried Peeters en Peter 
Farazijn (België). 

Merekx co-sponsor 
in Duitsland 

BONN - Evenals vorig jaar is 
Eddy Merekx als co-sponsor aan 
de Telekomploeg verbonden. 
Het wielerfenomeen uit de jaren 
zestig en zeventig fungeert als 
constructeur. 

Telekom is niet de enige ploeg 
waarvan de renners op fietsen 
rijden van het merk Eddy 
Merekx. 

Ook in België (Lotto en La Wil- 
liam) alsmede Amerika (Motoro¬ 
la) en Spanje (Kelme) gebeurt 
dit. 


Gerard Kemkers 
assistent Krook 

HEERENVEEN ~ Gerard Kem¬ 
kers zal korhend weekeinde bij 
de Europese schaatskampioen- 
schappen optreden als de bege¬ 
leider van de Nederlandse man- 
nenploeg. Kemkers, die in 1989 
tweede werd bij zowel de Euro¬ 
pese - als de wereldtitelstrijd, zal 
het nationale EK-team naast en 
op het ijs terzijde staan. Tevens 
zal hij Krook helpen bij het coa¬ 
chen van de rijders. De 24-jarige 
Drent, die zijn schaatsloopbaan 
vorig seizoen noodgedwongen 
afbrak wegens een veelbespro¬ 
ken voetafwijking, ziet zijn bege¬ 
leidende functie vooralsnog als 
incidenteel. 

Sandra Voetelink die na het Ne¬ 
derlands afstandskampioen- 
schap door bronchitis geveld 
werd, lijkt fit genoeg om morgen 
aan de EK-start te verschijnen. 


sport in cijfers 


TENNIS 

Melbourne Open Australische kampioen¬ 
schappen, derde dag compleet: Mannen 
enkelspel, tweede ronde: Schapers - El- 
tingh 1-6 6-4 5-7 6-1 6-3, Fitzgerald - Sieme- 
rink 7-5 6-1 7-6, Edberg - Mezzadri 6-1 6-2 
6-1, Wahlgren - Rostagno 6-1 7-5 7-6. Ko- 
slowski - Cane 6-2 1-6 7-6 6-2, Camporese - 
■youl 6-3 6-4 7-6, Lendl - Rasheed 6-3 6-2 6-3, 
Patrick McEnroe - Tarango 6-1 4-6 6-4 6-3, 
Tsjesnokov - Bloom 4-6 6-3 6-4 6-4, Decker - 
Pozzi 7-5 7-5 6-2, Ferreira - Novacek 3-6 6-3 
Wheaton - Kuiti 6-3 5-7 6-4 2-6 8-6, Woodfor- 
de - Clavet 6-7 6-4 6-1 3-6 7-5, John McEnroe 

- Tsjerkasov 7-5 3-6 6-4 6-3, Zoecke - Pioline 

3- 6 6-2 7-6 7-6, Emilio Sanchez - Cash 7-6 6-2 
6-7 3-6 6-1. 

Dubbelspel, eerste ronde: Miniussi/Rosset - 
Haarhuis/Koevermans 1-6 6-2 9-7, Nijsseru 
Suk - Middleton/Scherman 6-4 6-7 7-5, Oos- 
ting/Kuhnen - Stich/Riglewski 7-6 7-6. 
Vrouwen enkelspel, tweede ronde: Seles - 
Date 6-2 7-5, Sanchez Vicario - Testud 6-1 
6-1, Whitlinger - Lindqvist 6-3 7-6, Fairbank 

- Emmons 6-4 6-2, Po - Limmer 3-6 6-4 7-5, 
Li Fang - Stubbs 7-6 6-2, Basuki - Field 6-7 
6-3 6-4, Manuela Maleeva - Habsudova 6-3 
6-3, Mesjki - Arendt 6-1 6-2, Huber - Jaggard 
6-0 6-1, Novotna - Alter 6-3 6-2, Kochta - Ki- 
dowaki 6-3 6-1, Martinez - Rehe 6-1 6-2. 
Dubbelspel, eerste ronde: Muns-Jagerman/ 
Fulco-Villella - Berger.'Smith 6-3 6-3, Bolle- 
graf/Adams - Sviglerova'Szabova 7-6 3-6 6-2. 

VOETBAL 

Dakar Afrikaans kampioenschap: Groep C: 
Ivoorkust - Congo 0-0. Stand: Ivoorkust 
2-3(3-0); Congo 1-1 (0-0); Algerije 1-0 (0-3) 
Resterende wedstrijd: 17 januari: Algerije - 
Congo. 

SKIËN 

Hïnterstoder Wereldbeker vrouwen, reuze- 
slalom: 1. Merle 2.34,00 (1.16,15-1^1.17,85), 2. 
Compagnon) 2.36,72 (1.17.75-1-1.18,91), 3. 
Schneider 2.37,44 (1.18,25-H.19,19), 4. Roffe 
2.37,64, 5. Wiberg 2.37,68, 6. Maier 2.38.08, 7. 
Gerg 2.38,39, 8. Seizinger 2.38,73, 9. Twardo- 
kens 2.38,91, 10. Guignard 2.39,19. 

Stand wereldbeker algemeen, na 13 wed¬ 
strijden: 1. Schneider 520 punten, 2. Kron- 
berger 505, 3. Seizinger 452, 4. Merle 404, 5. 
Ginther 401, 6. Zurbriggen 383, 7. Fernan- 
dez-Ochoa 356, 8. Compagnoni 306. Reuze- 
slalom, na 3 wedstrijden: 1. Schneider 260, 
2, Compagnoni 240, 3. Merle 211, 4. Roffe 
155, 5. Wiberg 134, 6. maier 114. 

AUTO/MOTORSPORT 

Parijs-Kaapstad. etappe Gobabis-Spring- 
bok. 103 km: Auto's: 1. Vatanen/Berglund, 
Citroen 12.47 straftijd, 2. Waldegard/Gallag- 
her op 1.37, 3. Weber/Hiemer, Mitsubishi 
2.10, 4. Ickx/Lemoyne . Citroen 2.31. 5. Lar- 
tigue/DestaiUats, Citroën 2.44, 6, Shmo- 
zuka/Magne, Mitsubishi 3.12, 7. Aunol/Mon- 
net. Mitsubishi 3.36, 8. Servia/Puig, Lada 
6.04, 9. Ambrosino/Guehennec, (Jitroën 
6.14, 10. Torra/Selga, Nissan 7.34. Klasse¬ 
ment: 1. Aunol 20.42.30 straftijd, 2. Weber 
op 4.53, 3. Shinozuka 18.52, 4. Waldegard 
1.20.42, 5. Vatanen 2.25.09. 6. Ickx 4.08.46, 7. 
Lartigue 4.49.12, 8. Servia 5.12.54, 9. Ambro- 
sino 5.37.07, 10. Wambergue/Vcintouroux 
7.34.38. Motoren: 1. Morales, Cagiva 45.45, 
2. Arcarons, Cagiva 0.42, 3. Orioli, Cagiva 
1.32, 4. Charbonnel, Suzuki 1.53, 5. Sotelo, 
Gilera 2.37, 6. Picard, Yamaha 3.05, 7. Mag- 
naldi, Yamaha 3.18, 8. Charbonnier, Suzuki 
3.21, 9. LaPorte, Cagiva'3.42, 10. Trolli, Cagi¬ 
va 4.00. Klassement: 1. Peterhansel 52.59.14, 
2. Laporte op 24.08, 3. Arcarons 42.20, 4. 
Morales 43.04, 5. Magnaldi 1.29.08, 6. Picard 
1.56.34, 7. Orioli 3.04.28, 8. Sotelo 4.22.22, 9. 
Charbonnel 4.32.03, 10. Trolli 8.10.45. 

HOCKEY 

New Delhi Indira Gandhi-toernooi man¬ 
nen, vijfde dag: India - Kenya 4-0 (1-0), 
Nieuw-Zeeland - Zuid-Korea 2-1 (1-1), Ja¬ 
pan - Polen 3-2 (2-1). New Delhi. Indira 
Gandhi-toernooi mannen: India - Kenya 

4- 0, Nieuw-Zeeland - Zuid-Korea 2-1. 

BADMINTON 

Tokyo Open Japanse kampioenschappen 
Vrouwen enkelspel, eerste ronde: Van der 
Knaap - 0’Neill 11-0 11-3, Coene - Silwer 
11-1 11-3, Van den Heuvel - Stuer-Lauridsen 
11-6 12-10. Tweede ronde: Van der Knaap - 
Feng Mei Ying 11-0 11-8, Lee Heung Soon - 
Coene 11-6 4-11 11-8, Ye Zhao Ying - Van 
den Heuvel 11-5 11-3. 

SCHAKEN 

Wijk aan Zee Hoogovens toernooi: Groot- 
meestergroep A, vijfde ronde: Nunn - Hüb¬ 
ner 1/2-1/2, Episjin - Brenninkmeijer 1-0, 
Piket - Salov afgebroken, Gelfand - Van 
Wely 1/2-1/2, Kortsjnoi - Seirawan 1/2-1/2, 
Sax - Van der Wiel 1/2-1/2, Romero Holmes 

- Nikohe 1/2-1/2. Stand: 1. Van Wely 4 pun¬ 
ten, 2, Salov 3 en 1 afg., 3. Gelfand, Hübner 
en Seirawan 3, 6. Kortsjnoi, Nikolic, Sax en 
Episjin 2 1/2, 10, Brenninkmeijer en Van 
der Wiel 2, 12. Piket 1 1/2 en 1 afg., 13. Ro¬ 
mero Holmes 1 1/2, 14. Nunn 1. 
Grootmeestergroep B, derde ronde: Wolff - 
Kuijf 1-0, Nijboer - Finegold 1-0, De Boer - 
Van Mil 1-0, Toekmakov - Ermenkov 1-0, 
Winants - Bronstein 1-0, Moskalenko - Ci- 
fuentes 1-0. Stand; 1. Nijboer 3 punten, 2. 
De Boer , Toekmakov en Wolff 2 1/2, 5. Mos¬ 
kalenko en Winants 1 1/2 (uit 2), 7. Finegold 
1 1/2, 8. Bronstein 1, 9. Cifuentes en Kuijf 
1/2, 11. Ermenkov en Van Mil 0. 

VOLLEYBAL 

Amstelveen, Europa Cup II vrouwen, der¬ 
de ronde eerste wedstrijd: Martinus - USC 
Münster 0-3 (12-15 9-15 11-15). 


lotto 


HAMBURG - Resultaat trekking Duitse 
Mittwochslotto: lotto Trekking A: 15 -16- 
17 - 27 - 33 - 38. Reservegetal: 44. Trekking 
B; 15 - 21 - 30 - 35 - 41 - 43. Reservegetal; 7. 
Spiel ’77: 0474744, 

(onder voorbehoud) 


Ijshockeyer 

overleden 

COURMAYEUR - De Italiaanse 
ijshockeyspeler Miran Schrptt 
van Gardena is overleden nadat 
een tegenstander hem met zijn 
stick in de borststreek raakte. De 
19-jarige ijshockeyer zakte in el¬ 
kaar nadat Jimmy Bono, de aan¬ 
voerder van Courmayeur, hem 
iets boven het hart raakte tijdens 
een wedstrijd voor de tweede di¬ 
visie. Schrott werd in allerijl 
naar het ziekenhuis in Chamonix 
gebracht, maar hij stierf kort ria 
aankomst. 

Boete voor 
IVIarseille 

PARIJS - Olympique Marseille 
heeft een boete gekregen van 
van ongeveer 17.000 gulden we¬ 
gens de ondoorzichtige transfer 
van de Joegoslaaf Allen Boksic 
die voor het begin van het sei¬ 
zoen werd overgenomen van 
Hajduk Split. De 21-jarige aah- 
valler werd vorige maand door 
Hajduk opnieuw ,.verkocht” aeÊói 
Cannes. Boksic zelf, die rnaar 
één keer voor zijn nieuwe wefk- 
gever speelde, dacht dat hij dat 
op uitleenbasis deed. Mogeüjk 
wordt de zaak ook nog aange¬ 
kaart bij de FIFA. “ 

lAAF steunt 
Oost-Furopa 

BOEDAPEST - De internationa¬ 
le atletiekfederatie (lAAF) zal'de 
Oosteuropese landen de konleh- 
de drie jaar ondersteunen rhet 
een jaarlijks bedrag van een njil- 
joen dollar (1,8 miljoen gulden). 
De bonden uit het Oostblok die 
Grand Prix-wedstrijden organi¬ 
seren krijgen uit dat potje pef_ 
keer 100.000 dollar. Met dat be¬ 
drag kunnen steden als Moskou,. 
Boedapest en Bratislava hun at- 
letiekevenementen aantrekkelijk 
houden. 

Zw emzilver voor 
Dekker en Masseurs 

ST PETERSBURG - Ron Dek, 
ker (100 meter schoolslag) en 
Manon Masseurs(400meter vrije 
slag) hebben op de tweede dag 
van de zwemwedstrijden voor de 
wereldbeker een zilveren me¬ 
daille toegevoegd aan het eerder 
behaalde goud. Behalve dit 
tweetal mocht van de niet impo¬ 
nerende, kleine Nederlandse af¬ 
vaardiging bij het sterk gedeva¬ 
lueerde evenement verder alleen 
schoolslagzwemster Kira Bulten 
zich melden voor een huldiging. 
Ze werd derde op de 50 meter in 
33,29 seconden. Op een inciden¬ 
teel Duits, Pools, Canadees, Itali¬ 
aans en Nederlands succesje na 
werd het toernooi beheerst door 
de selectie van het Gemenebest' 
van Onafhankelijke Staten. 


Carole Merle 
wint reuzeslalom 

HINTERSTODER - De Franse 
skiester Carole Merle heeft de 
reuzeslalom voor de wereldbe¬ 
ker in Hinterstoder gewonnen. 
Ze was in beide manches de 
snelste. De Italiaanse Deborah 
Compagnoni eindigde als twee¬ 
de op ruim tweeënhalve seconde 
van Merle. De derde plaats was 
voor Olympisch kampioene Vre- 
ni Schneider uit Zwitserland. 

Rustig weekeinde 
voor Eaters 

GELEEN - Op papier lijkt het 
het een makkelijk weekeinde. 
Morgenavond uit naar Bakker 
Bart Nijmegen, zondagavond 
18.00 uur thuis in Glanerbrook 
tegen Forbo Flyers Heerenveen. 
Beide degradanten mogen geen 
struikelblok voor de Meetpoint/, 
Eaters zijn, die kost wat kost de 
tweede plaats op de ijshockey- 
ranglijst willen verdedigen. Ris- 
to Mollen waarschuwt vooral 
voor onderschatting van de te-^ • 
genstanders. „Nijmegen en Hee-j" 
renveen blijven onberekenbare ^ 
tegenstanders. Bovendien hebv 
ben wij de scherpte van voor de - 
winterpauze nog niet helemaal" 
terug. Enkele spelers hebben- 
nog problemen met hun condi-- ’ 
tie”. Bij de Eaters ontbreek Marf ‘ 
Saris vanwege een schorsing. 


trainerscarrousel 


MHEER - Trainer Gelissen -eft- 
Mheerder Boys hebben beslofétf 
om ook het volgend seizoen mef ei--' 
kaar verder te gaan. Het wordt hét 
tweede seizoen voor Gelissen 
Mheerder Boys. 

ROERMOND — Jacques Weeres.zal 
ook volgend seizoen bij Roermond- 
als trainer fungeren. ' “ 


sport kort 


9 TENNIS - Dit jaar worden dé 
Limburgse Indoor Kampioen¬ 
schappen voor tennisspelers 
boven de 35 en boven de 50 jaar 
weer gehouden. In het weekein¬ 
de van 20 t/m 23 maart zullen ih 
drie hallen - Sportpaleis Hen- ;| 
driks. Ten Esschen en Tennishal 
Kerkrade - worden gestreden om 
de titels. 

# VOETBAL - Vanavond zal . 
MVV-trainer Sef Vergoossen eem 1 
demonstratietraining voor dA- 
mes verzorgen op het terrein varf 
de W Rapid. Aanvang 18.45 uur.^ 
Dames die geïnteresseerd zijn 
kunnen deze training meenia- 
ken. ' Limburgs Dagblad 


Donderdag 16 januari 1992 # Pagina 


Onderstaande bedrijven feliciteren reko 
De 


Innovatief in kunststof recycling 


WEUSSEN VAN EGTEREN 
BOUW HIIEIEIBLEM BV 


STORK 

Kleinestraat 2a 
Postbus 2646 
6401 DC Heerlen 
Telefoon: 045-421041 
Telefax: 045-421223 
Telex: 56511 
KvK Heerlen 42210 


Stork Nolte: 


SULZER 

mmÊmmÊÊÊm 


I 


Vanaf het prille begin reeds partner van 
DEKO bv bij de ontwikkeling en bouw van 
Kaar fabriek. 


Nelissen Van Egteren 
Bouw Heerlen bv is 
onderdeel van de divisie 
Utiliteitsbouw van 
NBM-Amstelland NV 


in eigentijdse 
elektrotechniek en 
instrumentatie. 


WERKTUIGBOUWKUNDIGE IN 


m. 


Ss. 

Wr 


m ,! 

^ \ 

7 ’ 


Postbus 170, 6400 AD Heerlen, Voski 
Telefoon (045) 71 70 21, Telefax (045) 


StorkNolte E&l Maastricht 


DE BRUYN B.V 


Transformatoren geleverd 
door: 


PAUWELS INTERNATIONAL N.V. 

f ■ . 


Stork Nolte E&l Maastricht, Griend 3,6221 AJ Maastricht. 
Telefoon: 043-254500. 


Neerbeek (Beek) 


Antwerpsesteenweg 167 
B-2800 Mecheien • België 


Aannemersbedrijf 
van grondwezen 
VeZuur van 
grondvenetmachines Tevens voor 
at uw inritten Proficiat! 
Als het zaakje moet draaien 1 


mm 


SALDEN ELEKTRO BV 


lEMARt UNB«ES I MRH 


1.1 0*4R8SI02a 


zuid-nederlandse 

transportwerktuigenfabriek 

kerkrade 


Wijngdardsweg 22, 6412 PJ Heerlen 


Wij varzorgen voer Reko B.V. ,he( preventief 
ondertMud aan de ntektroniotc^. fiet wttdcalen nn 
mparnren wvnn, an het léveren van de motoren tot 
160 Kw uit voorraad. Dake darvleo is van vitaal 
Mang bidian hal produktiaprocas niat mag 
ttilvallan. 


Langheckweg 5 
Kerkrade. 045-453115 


Tel. 045*231484 


fax 045-223463 


MECH. en CONSTRUCTIEBEDRUF Oe complete tsolerende stalen 
gevelbeUeding en de stalen dakbeplanting 
werden wederom door ons getealiseetd. 


Sectro Automatisering-Graus 


ClBCPo OfoothancM 


wq leverden de SIEMENS PLC’S 


Aannemings- m handelsmaaitscbappii 

DAELMANSB.V. 

GELEEN Gebr. Stelnbusch bv 
Bocholtz 


Wij wMBen directie ea nedeweiken 
tan Reko kV. 


Kommerotraat 49 
Pcrotbus 20008 
6350 AA BoChoitz schildersbedrijf I. f. wagemans b.v. 


Napoleonbaan Nrd. 10,6163 HH Geleen. Tel. 046-749127 


en progiwnineerapparatuur 


Graveren, copièren, cnc-draaieh, cnic-frezen, 
rnatrijran voor rubber en kunststof, snij- en 
ponsstempeis, mech.-, las- en constructiebediijf 


ei w e g ao 

NHMaastiichl 


Teie«oon 043630155 
TeiefSDC 043635899 


Parallelweg 35b, 046-745028, fax 046-750237 


Te koop Rxd SiÉRRA 2j0, 
bwi. *90, kiasL 40.000, 5- 
<ks., blauwmet, get. glas, 5-. 
verso., pr. ƒ16.500,-. Tel.* 
046636473 - 


>AV GOLF dieeel niet tev. 
motor, tmj, '81, grote, ach- 
tarftchten, APK iet.v.nw. 
ƒ 3.500,-. Tel, 045-323178. 


Ford ESOOFTT 1.3 model 
Laser, '84, APK zeer mooi, 
ƒ 4.950,-. Tel. 045-454087. Postbus 1218 
6333 ZJ Schimrhert 
Telefooh 04404 -1692-2528 
Fax 04404-2146 


* Luchtkanah 

* fMaatwerk 


Helrweg 10, 6 


eto merken auto's. 
b e W< n de hoogste pr|s! 
16289 tel 21.00 uur. VW DERBY 1XÏ. APK nov. 
'92, pr. ƒ2.250,-. Roose- 
vekstr. 55, Bamssum. 


JEEP Nissan Klng Cab, *88, 
nieuwstaaL met Hardtop, in¬ 
teressante prfs. Hótzstr: 67. 
Kerkrede. 


JEEP N atten Patrol, 6-cyl., 
Benz, B9, alle ecoes., geel 
kent,,, knie uitroeiing. Holz- 
str. 67, Kertgade. 


MAZQA 62B coupé hardtop 
2.0, bug. 79, ixg,st, pr. 
1250.-. VosIcuileNiweg 


tteet KADETT D, bwi. 
T«l 046.7S2156 ' na 
Suf. ' • Té K. VW golf GLS, bwj. 
78. APK, vele extra’s, iede¬ 
re, keur. toegeet, vaste. pr. 
ƒ1.650,- tevens motorblok 
plus 5 versn. bak van GTi. 
Voor 6.00 uur of ra 19.30 
uur 046426766. 


VOLVO 340 '83, i.z.g.8t, 
APK, ƒ1.900.-. Teredau- 

■^■OOOOvOOICw 


GEVRAAGD auto’s v.a. bwj. 
’80-'85. RDW vrijwaring. Tet 
046423199. 
AUTOMAAT Honda Civic. 
bwj. 81, l^-dre, rvteoie auto, 
beslist geen. olieverbr.;^ 
'3250,-. Tel. .045:323^6 
9:9-06-52981666. 


MERCEDES 280 TE station^ 
bwj. 81, div. extra's, 
ƒ 8.750.-. Tel. 045-226433. 


Te k. Mftsubishi GALANT 
160QEL, 1966, fnet LPG, Ié 
eig. veric in nwet / 6.250,-. 
Tet. 04951-26020. 


Nissan King Cab bwj. '85 
Amer. uHvoerin, bréde wie¬ 
len, benzira, gr|B kent., i. 
nW.8L; Opel Kadett 1.3 bvq. 
''81 stationcar; Ope) Kadett 
SIN. telt.: bwj. 78. AUtolte^ 
drV PUPERS & Zn., Frari- 
ciscanerstr. 56-58 Kerkrade 
Ink. verk. goede gebnjikte 
AUTOBANDEN Passartweg 
38. Heerlen. 046222675. 


Te k. ‘ Arrierik. CQCKER- 
SPANIEL, teeQe, 12 , wkn., 
ld. zwart, ingeënt en ont¬ 
wormd met stamboom. Tel. 
046-230062 


Te; k. DuNse HERDERPUPS 


Te k. automate Toyota 
COROLLA 30, Last, pr, 
ƒ 2.000,-. Tel. 045-751501. 


LUCAR Kerkrade, 15 kvuil- 
wagens vante ƒ 1250,^ tot 
/6.000,-, ook inmit en «- 
rangdhekL 045-456963 
MNSubiahi LANGER 1.5 
Ntouwf Mhsubishi | GLX, bwi.85, tel. 045- 
OOLT, type '92.1362786. 


Opel KADETT 1200, 2-dr8, 
'8t, nteuwe AFK, LPG n. 
janbtodtegl. NIS- iste|L /Z450,-. 045-323178 
tuy NX Targa, knulL 


torli^ Hoizstr. 
Calebdiy 83, 
ZJL, autom. gr^nrat. 
ra 17.00 uur. |Te koop Opte KADETT 1.6 
_na 17.00 mr. «umL eind 85. TeL 047(»- 
é k, gSteL VW KEVERS I86606B6978. 
voor msiauralte. Tte. 


. ^9a 


k. BMW 316 bwj. 76. Opel CORSA, Bdra., bwj.83 
fdt rood. spórtv.. '^14, 
teaen. V. acc., pr. ƒ ftSOO,-. 
Tte. 046-751250 na 17 mr 
Swuki ALTp. bwj. '89. 
30.000 kffv in nfW4L, 
' 9.500,^. TeL 046^38606. ' 


pt-Hve . 

4 « F. V. OPHLHZEN autohandel 
biedt aan: VW Paeate C 
Diesel 5^ '86; Nissan 
Biuebird 30 LX '88; Audi 
100 CC 5 E apL m. 84; 
Honda Civic 1.3 5-bak '84; 
Ford Siérra 33 DL 6drS. 84 
Fiat Uho 46 S 6bak '85; 
Rover 3500 Van der Plas 83 
Qtroén Axel 12 TRS 85; 
Suzuki Bus geel kanL '83; 
MeroedeeZOO Cf Nissan 
Cherry L 12-82; BMWM 
S35i sporibek zéér apsut '80; 
Ford Siérra 30 GL autom:. 
‘83) MM 1000 81; 2x Audi 
80 L$ 80. 83; Renault Fue- 
go GTL '83; Pbréche j924 ix 
gte. 76; VolvQ 343 GL ate. 
80;, Nissan S(^ '83; Fbid 
Escort 1.3 L '81; Opel Kadtet 
Carakan 12 8 80; RMsubishi 
GoN QL 83 Opel Manta CC 
30S autom/BMW 316 
LPG 83 VW JMte 4^ 16 
S 80rFd^ Escort 1.6 GL 
81. Inkoop, verkoop- finan¬ 
ciering, div. inruBera. Aker- 
Shete Nrd 52C Hoensbioek. 
TeL 046-224425. Geopend 
van 1066-16.00 uur, zaL 
10,06Tl7.0auür. 


Autocentrum N^ENSTRA: 
Mazda 626 LX 1.8 stationcar 
L '89 ƒ 20.500,-; Toyota Co- 
roüa 1300 GL SkITs '86 
ƒ 10,900,-; VW Gofr 1800 

QT bbshjuv. '88 /aisoo.- 
vw Golf 1300 CL '87 
ƒ 13.900,-; Mazdé 626 LX 
5-drs. '89 ƒ 20.900,-; Maz¬ 
da 626 GLX 30, autom. '88 
ƒ18.500.-; Fite Tipo 1600 
DGT '88 /16.600.-. Honda 
Accoid 2.0EX '87 ƒ 17.9Q0;- 
Honda Civic 1.5 GL '88 
ƒ16.900,*; . Nissan Supny 
1.8 Trend '88 ƒ15.900,*; 
Ford Escort 1600 i typb- '88 
ƒ 74650,-; 1 Ford Escort 
1400 CL ‘87 ƒ12650.-; 
Ford Siërra 16 CL S-drs. 


Te k. gevr. Hoop-, sloop- en 

Schadeauto’s 

Ik betaal de hpogste prqs in 
Uriiburg. Tel.045-2S4049. 


Te k, gevr. SLOOP- en 
schade auto’s, tev. in- én 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Kö^. Tél. 046229045. 


Te k: AUTO-AMBULANCE 
merk Equipe, dubb. ass. met 
Mte; vr^x. ƒ 2.500,-. Tel. 


(tairen); stamb., ingèënL ge- 
tat., ontw. Tei: 046^109. Te k. Hollandse HERDER, 9 
maanden, reu, 3»er Hef ka- 
raider. Tel. 046-^8667: 


ALLEENSTAANDE: heden 
gezellige dans- en contact- 
te«nd met DJ Richard in 
Chalet Treebeek. Toegang 
boven 30 jaar, legitknatte 
verpHcht Het bestuur. 


JONGEHEER, vrijgezel, m. 
niveau, sportief t^, bezit 
rrieefdere wpningen; z. 


Keukeninbouw-epparaten 
Perfectie in schoonheid en techniek. 
Vraag uw leverancier of Halos B.V. 
Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479. 


Honda SHADOW VT llOO, 
bm. april '91, /15.000,-. 
Tèf. 046710185. 


14 februari Valentijnsdag 
Verras jé lief met ’n Have 
wens Via een FlCCClO 
vanaf ƒ 13.25 Voor meer in¬ 
fo 046719966 


T*Ji 


r. loop- sloob- 
AUT^S. Gra- 


Te koop gevr. MOTOR liefst 
Custom, max. /10.000,-. 
Tel. 046463285. 


|r. cHe 
voor samenwonen. 
Directe inwoning is mogeiqk. 
Br. met foto .o.nr. B-0182, 
L.D. Postbus 2610, 6401 DC 
Heerlen. • 


tis afhalen, Tel. 046-525759 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO’S de hoog¬ 
ste pr|s van Limburg. Tel. 
046519637/046512924 


Te kpop Carmont SKF 
SCHOENEN mate 9; skTs 
merk Benrier en stoMno, 
èamen ƒ 50.-. Tei. ' 046 
726804, na 18.00 uur. . Te ft^Luxe Recreatie BUN¬ 
GALOWS in Den Ham (O), 
pr. p/W aH-in: vpori^. 
ƒ230,-; Pasen ./are,-; Mei 
ƒ310,-; Juni ƒ 360,-; Hoog- 
seiz. ƒ 590,-; 22 tot 29 «jg. 
ƒ 440,-: 29 aug. tot 6aug. 
ƒ370,-; sept, ƒ310,-. ^ 
Hoék. 052967590. 


Juffr. 58 jaar, zit.in. néite 
HEER ,ot dariie tjiet:'vertind 
gen óm naar Ctelforriié te 
emigrerBn, géért : sex. Br.o. 
nr. B-021(jt, Loi, , Posbus, 
2610, 6401 DC Hèerlen. 


KWALITEITSKEUKEN8, 
topkwaHtéit vpor epn norma¬ 
le prijs. R/J Handélsonder- 
neming, Stetionstr. 294, 
Nuth. Tél. 0462426G2. 


.opHEFFiNQSUrryER- 
KÖOP Roten Msnou pitriet 
meiiMen en alle soorten 
martden, alles mqet weg. Nu 


ÜiUiilaütlj 
NEW LOOK BV 
berg. Gevebeiniging, 
kap^, voegen, steigei: 
huur. Tel. 046312154 
045r612709. 


zd 111 Geleen 


Etvaran vakman biedt 
aan voor: straatwerk o.a.! 
ritten,.' aterfaestra ti ng. 
voor uwf - - - 


I 


PTTTrirr 
type '88 /14.900,-; Ford 
Siërra 16 Spatiai 4^ '89 


Wq ruknen onze 1991 nrodéllen met korting opl, 

Rijwielservice 4 yan Tintelen 

KöningswM«eistrate-Stetefilaan.- Btoekhem-Valkenburg. 
Bijvoorbeeld: SpédaNzed ATB van ƒ 995,- voor ƒ 695.-. 

Peugeot Jeu^ City-bike's van ƒ 779,- voor ƒ 599,-. 
Diverse ATB's in dames Of herart modalen voor ƒ 449.- 
enz. enz. Gespreide teteling mogeNik. Dinsdag gesloltet. 

koopevcmd. 
Zeg wat u wHt zeggen! 
Overwfo ^spreekangst 
SPREEKV/y\ROÏ&tElD 
Cursus stért itteteo jan., (n 
het gehele land.. RhteCNtci' 
076130388. 


Uw 

8 dagèn via ' 

AntNten: Int _ 

Wet géteaagd gete terugt 
Vr. naar ong» voonvaarden. 
Ti: k- mooi <Lblauw BURO 
ttM bjjbehorenda boekan- 
kast ƒ 125,-; staande hdu- 
ten kapstok z.g.aji. ƒ75,*, 
jt>46726804. na 16.00 utf. 
ƒ 20.500,-Opel Kadétt 1300 
dUb '85 '87 va. ƒ 16500»-; 
Opel Asoona 16 S 4-dró. 
'87 ƒ13500.-; BMW 316 
1800 motor vete acc. '84 
ƒ13900.-; Lteia 1300 type 
'87 ƒ 4.900,-. Bovagijeranr 
tié, Inrul, firiaitciérlng, Auto- 
cenlrun, P Vsertsfra. VaF. 
kenburgerweg 13, Voéren- 

Te koop BUlKSPtERBANK. 
als nieuw, ƒ 50,-.'tel. 046 
726804, na 18.00 uur. 


Te h. Carorrlbeol-BIUARTS 
merk WHheinHna. tem. 260x 
1.15 m.. Ind: allé abc., huur- 
pr 7150,-pLmnd. Tte. 046 
72W62nal7uur 


pE-, kippen- en kohq- 
nenhókken vanaf ƒ,195,- 
HóulbOMw Lfoachs^ Ëygelé- 
hovergracht 38, Kerkrade- 
Tte. 045-460252. 


UbalLwIlcomartt 
0454226t<^ ook ’a aMjnda: 


/ 20600.* voor atv AUTO 
met telMKfni). 045423063 


tte. 04^62925. 


Autohandel de ANJEUER. 
Anjélierter. 123A,; Héerler- 
heidé biedt te koop aan: Ftat 
Croma 30 l; bwL 67; Kadett 
LS bwj; '87; Kadett 1300 bwi 
63; Escort bwij. '83; Surny 
dn^ broj. '87; Mercedes 
190E. bite. '86 zaniteniitv.; 
Oorsa 1^, kntte. 31;00Q. 
bwj. 69; toytea CoroHa. 16V 
t XU km:sL 30.000, tmj. '90; 
Talbot Samba . bwi. 

Manta tMj. ,79; MazdA 9» 
eou^ bwj. 61; OéNatsu 
Charade. 046223722 / 

0652870500 


Nu VOUWWAGEN voordeel 
bij H. Stassar,^ Heiateiberg 


De grootete KENNEL van 
Ümbuig. AHa jonge ’ras- 
tKtet9es. Mëer out 80 ras- 
seri. pfcis gar.. en tatoeage. 
KtArnerioa, Th.Watscinln 34 
Ac^B). ' 09-3211644489 


ANWB en Bovag erk. Vér- 
kaeraschooi WISCHi)4ANN 
& Zn voor te Uw rqbéwl^r 
tttofor, iteto, vrachtaiÉb, bus 
trekker en optegger, auto an 
vradtteMto met aarteangwa- 
gén, opleiding voor aHe 
bhauffotesqiploma's. 045- 
321721 Lartdgtate 8 en- 10 
daagse opiteding voor per- 
sonetteuto oök mogteiik. 
Start avondcursus oiauf- 
feuradiploma 62-‘92. 


worteVjwriBlliiiteKl afigéne- 
men. Bo^j; et^ 
school th. v.. eantum. Tid 
046217487' ■ l»> Mi» Erik wahat zjjn iteya 

flnot vttrifM 3 flii' 21^®^PIsstBt 
m PICCOLO op 

£ Mote vSItefSSBdïSt , Vanaf J 

6ud NU ƒ 3^.-: Tte^ 04S 


ffi't ''''l.'lpL.i',; r,. i-i 


In- en verkbop 2e hands 
MEUBELS. Oranjestr. 30, 
Hoensbroék. Tte. 046 
231437 ri'ÉL’ifli'-'-■ **' 
Odk voor uw^-tentreparatiés 
H. STA8SAR Hteteerberg 
78 Hoensbioek 046224200 


VOGELS, eanden; fazan¬ 
ten;. laskippeni duiven en 
AHe hoendérs, 
Klein AMèrtoa 


2 fmrl( jeans of jednsh^dièh 
halön t b^lön! ' 


è k. TV KAST. tajéfoon- Kleoflén TVé 6-12 kid.. 
bank en gevalkach o ly éÉnMi ƒ 65,*.’Afébbed. v,a. ƒ 


ƒ 750,-. Tel. 045*324786 oa: / PhHj»; 

Pracht Jdasaiek .BANKSTEL SSÜSmwJto 
ƒ975.-. 2 jr. oud. (nw.pr. HeérlerhéKjé. 04621 

'3400,7046323630. 
té k. zeer mooie Hobby 
PrtESTïQÈ 4;65 

mé; fhte vobrtérïL ƒ 6.950;-.’ 
Tte. 04642S39Di ‘ ^ 


Léat je hart spitecèn óp Va- 
tentijnsdag Via een PICCO¬ 
LO vara? ƒ1366 . Voor 
meer info 046719966 


Te k. Bethér BENNEN püps 
mal stemboom, ing., ontw. 
an - getat*, oudata 
Tte; 6489672723 


VSsooee broteteh, teéuBanrïéweaters. damea-en harén* 
.irulte% vèslan teixITiapmarlte^ halen 1 betalen 

: ÓF is ÖF / OP is ÖP 


loirinén gphilM wbidan 
ValTéSifiem of Itear rttet aén 
wük gebaar Via een PICCO¬ 
LO vanaf f iZJiSi VOor 


Ta koop Bankstel 62-i 
ztts, j kL .. bordeauxrood 
ƒ 300,-. TeL 045*420956. . 


:r 


■ HIJ ï ; H i.' ■ fX 11 :X, >■.«. 

• - ■ ■'1-1* .1", l' 
jv. t,:. 
J 


J 


l; 


% 

■pmlp 


burgs Dagblad 


Donderdag 16 januari 1992 • Pagina 21 


15 in Beek 


met het VO-jarig bestaan en 

* . ' ■ . ' ■ ' ’ ■ 

de opening van de uitbreidingen 119 


NS 


INDUSTRIEEL 


Hofkamp 20, 6161 DC Geleen 


M««r don 25.000preduklmt voer 
industrie en bou w wereld 


m onftdüMtf ofi o^iKan^ 
onsHnKgnsotBWOonÊiauiotun 
knhiontm 

hoqklmhRBOBXhBMkweóem 

gdbzMimri^^ 

nskMedmJinsoIBbnnokl. SnmnniiisiMuriis 

DfuiSHNsnuAnB 

BRAHDOmimiSYSTEaiN 

Gasmussysteiien 


UHI- 

POEKHUISSYSIEMIN 


Onderhoud 


lavgbUken op oen uRslokonéo relatie on 

jawhigesonimimkingm^KBIOBX. 

AnsitiWermMwenaBêlOBXéan^ 

welsuaKnettiegeieiiseenleuh- 

brenSngmlmprodühieafarM. 


tVflNSUL WORMfILD BV TnumoleitlrtOM 5,3447 GZ IMKnien Postbus 283, 
BRANDBEVEILIGING 3440 AG Woerden, TeL 03490^1414, Fok mOO^WO 


Zuid-Ümburg 
Aircatering 
Service bv 


Horsterweg 7a, 6191 RX Beek 
Telefoon 043 - 64 24 23 
Telefax 043 • 64 19 91 
Telex 56738 (sita code MSTZHKL) 


Het adres voor uw 
bedrijfscaterhig en 
consumptieautomaten. 


TFWNSPORT ^ 

EXPEOtTIE 

0PEN0VERSUU3 


# 


Efflons 

Transport 

nationaal en 
internationaal 
goederenvervoer 


Rijksweg 4a 
6596 AB Mtlsbeek 
Tel.: 08851-16555 
Fax: 08851-14734 Emons yertorgt ook voor Reko, conform de 
ISO-9002 kwaïneitsnorm, de logistieke dienstverlening 
f046-372953 
371973 


Aannemer van installaties voor industrie en utiliteit 

NA| A eiektrotechniek 

\ H E L.1 DS \ ^ SERVICE EN ONDERHOUD 

\ I U Nb ki I %# V \ industriële AUTOMATISERING • Maastricht 


. Telefoon: OA3-é19090 Ho»év^55 TéL^^#246a8 

.6131^ Slttörd 046-524876 ^ Kombifort-Units ^ 

een flexibele, snelle oplossing voor uw ^ 
ruimteprobleem in kantoor, school of bedrijf, 
(koop, huur, lease! S/oot meer informatie; 


ormat»; 

BOUfWItUNDIG ADVIESBifflO 

Boscimeg 1, Bande. Postbus 35,6240 DA 8bndo. Teiefootr 

A^DINGS- en BLIkSEMBEVEILIGING, 
lOMTHOblSCHE BESCHERiMING 
Uw partner in beveiligingstechnieken 
zit bij u in de buurt. 

Pr oitac t laid e rWhniech adviseur 

H.M.Th.M. RAMAKERS 

^ 

feyon Zuid, Veld^traat 48, 6371 AX Landgraaf 
1W045-310857 - Telefax 045-321920 IE 


Te itf 


um 


miasézqnverkoop 
V6n Gfuizenci6n ^paraten 

yriaaert, wassen, .Nfi, stereo, kteutsn-tv, video’s 
' olc^ * 

> i WITTE HAL 
y srrTARD EN 
K MAASTRICHT 

.. 


kachels, ^ IM 25% tor^ 
1 ^’ 9^ geplaalst De 

K4cheiemld, Walem 21, 

, Kjlmnien. Tet 044ö9-ie38. 

790/, _yiaep e ya. / 1 ^^-. AtéSbbAuf^a w. 


CD-spéters vé. f t 49 ,*;lfilff^^^^MDER te kbo|p>. 
eonfini aaluldsihet. ua 1^~-Q4S-752383 


en 
öevretóigd i 

voor Jebreng in komende 
» ;^W«t. ^i,:p 


msm 


i'worden 


of dvéijlii^ 
meldanvem 


araten uit' 
tot liefst 


dtenst, aiteS ntet volle ga- 

ïae*- E" •" "«TSS; 

ouccdS. 


, 1:1 


aillÉHa- - ■ •,41! 
. ■ “ ■ ■ Kl'iii 


■ilülii 


60% KORTING 

-tke dag nieuwe aanvoer. 


Nieuw! Yamaha otgGls keyboards 
eh electronisc^ piano’s! 


>‘1 Door de komst van de nwuwu^jBiBsiwion oige», 
aanpieOingen.. I keyboénls en etecMtilsctte. d^ToVerkie modelen 
SLEGHtS ENKBE StlfKS 
Bpvete voorbeelden uit om» duizelden koopjes: 

kdr luxe köet/vriés kornbina^^ 

Bter Inhodd. automatisctie ontdooiing, 

^ ' ■' aparte diepvites 

O' -; geen ƒ 90p.r öf ƒ 799^-.maar' ,r/.' “ ■ 

^r\ ƒ m-; 

|É^ssf luxe wasautomaat 

monoknop bedtenit^ 4^kg «ihoWd'^ 
P ' ■ geen ƒ 9»,- of ƒ TW.-mate' ' 

l-. ^,:./''498r ; 

Pp^Whirlpool rn£@n^noveit^’ : 

I jA^ 730, 32 liter, geecWIk tmor 2 borden ' 
pr/ - géén ƒ 999,-. of ƒ 799,- maar 


ilenorgele. 
Voor al uw oude METALEN. 

v.d. Loop Recydjngr ' ,, 

t 4 .Hggrsik^^^ ' nu en live 

GIÉr. ver. Een bodtyol hét^eteïllBEier 

hwl^‘ riaer' ^ e^- 74. Wi -aamefiineenegart txRe 
Mo irt en . yq bótaien de SOcIp/mgS^ 

“ “ 320.33074 

Wél VÉRKOPBV? Adver¬ 
teer Via: 045-719966. 


tWg, Cdverttend (nlel^ met 
werk (ook IntomaL) zoekt 
GITARIST.r.Jresresiee? Bel 
048418703. T 


!iil iiMiiijiiiliiliiii'^ 


■'* WALHALLA’S 06 PARADIJS^* 
Leöbi Hard Pomo-06.320.321 99 


Live 3t^ease*<i6.32O.322;d0 , 
Kieedme aan>Olg.320.323J^ 
Triosex Trek?-ö6.32Q:32!6.56 
Sanhes porno Mix-:^.ltó0;370.00 
Dé Sexmachien-GÖ:320.326.80 

. • - p/m*y****** j *,** 


Sex Top 10 J Val je vodr dotnitente 
Wikwen, SO cijym 


mren^Mlnénnn 

D9I 19'fnMBWn^: , 


' OiQrtk(eea.vro(iiitr 0646.40 


Gratis 

real live gesprek 

640 p.m. 0 &. 

320.330.62 

Met b oeWto l ot bon kur< u 
onze meiden ook zien! 
VAN CXUB 06. OUS GOED, 


24-uurs sex 

live de lekkerste 

heergk. intiem en apen 
50cpm06- 

320.370.07; 


GsUgitte 

SÖcpm08820.32Sj05 


Nteüwtiet 

Telebordeel 

M e h je e doen wat jij wijten 
gewen ook hun geheime 
IstJir. aan je door 


KABELiAUWVÏSgEN f.; Op IIl I * t . ; 


WK 


Philips si^utgér 

).' 11 Q 0 WaiL oornpleel met acoesstk^ 
gew ƒ 396 .-.Of/ 24 i,-meer Wpr^+iAL 


vast vitenuit Stelendam. • Tef.' 
01883-17S04. 


huzü moterblock 
2l06f D; geiser ButeQesiVZ 
ijskasten; h.druk reiniger; 
etotziAlsr KaïiSier; broef. 
kasi iMMkse elIjiBr; 2 accu's; 
OuHee. eethoek; 2 mountain- 
snoép, fiiédrank en sigate^ lbiltee. Te bévr. Joe Maanera 


bepéldn sater dOnheie 

vróute. ;ai etet Ouder. SOOpe 


SOOpiri 

51-53 tedUaltteliÉ#^ 
. moderne eteapk.; langzaam 

^ . wasser érv div. kleinmeubel. 
1.066-518192 Na 14.00 uur 045-314844. 


6-70 acht# Hbm kei|tehiaup8Ré4$433^ 
K^Vooriteulc^^ 


Itl'lllil "'‘,i I, ‘ Ji|,: söcfcpmw 

320.32Q.4b:: 

V(x>reik%.wii(d^^A^^^ 

1 iitómmér^:^ 

10 meisiés 


Cjiriokss^Ssx -xeoSex 
06-320.325.55 [ 06-320.325.25 
Ik ben Rött^ 

Bel ml aieén als niemand je 
kan zien of boren en doe 
precieSwatikjevraaov.. 
06-320B31.04 - 50 ct I 


UM 


Club 06- 
Spèdalsex 

ovaal eerst 0&420.320 
' ^ ENJQAN VCX3R 

SM» 

onderdanig, zé doet wat je 
w» 

Hetero 26 

onze meisies zijn overal 
voorin , 

Lesbisch 45 

mm mei^ onder eScaar 

Meestéres 46 

Schiet op! Ze zit te wachten 

Uolita47 

ondeugend. - 

Heerlijk live 48 

Sexan ire opfericnien 


Oevrauw knielt voorde ' 
jbngsa Naald dobr de staif! 

. SOctpAn 

06-320.3Z6.92 


mmmm 


tw|felaandilBnir‘vélhuw' - 
partner. Niet al^ de 
schuldvraag, veeteer voor- /. 
komt U zp o o gmond . 

wantrouwen . j 

06-9568 50 Ctp/m.-: 


HomcKJongens; S 

Hoor ze lekker tekeer geaiT ~ 
06-320*330*88 


PartnenruH. ; ^ 

Direkt apBl'met mannen en,r~ 
vrouwen voor 'n orgiefi 4 
06420.330.91 - 5pct p/m **Bi-Sex Prive*^’:' I 

Zoek je b heel meMe of ee^l 
toWsBmboVTTTOield-:"* 
ateorekèn. ook voor Mo- * 
06320^.46 - 50 CtpMl 


S -' 
-:i y 


7 toO,?; waeaut. I vaiT8.30 tot 17.00 uür, 

u uw PiCCXXXÏ IMefohisch j voor Mlohlingen én resééverfnig 


irXnWaTTr. 
A- ». 't'.-.r ’ 1' -' ^.- 1 . AS '■ • J tl; • L.' 
yjF.N 


Als je houdt vanMdwr 

Metsjèsköhtakt 


Wulpse Léesje 

Hóór haar tekeer gaan 
06-320.330.96 - 50 ctpAn 


oi^asom-sixiDfni | d6-32D.321.32 


BBas. Ihhaar kooAMpje 
gsHB ze vopf de man dé trap 
op. SOctpfm^ 

06^.330.17 


S€0(bezo9l^ 

hl wulpee AnrèL Triol 


'Eeo vipuw pp naaldhakkerv 
leert Ada wat Ledsieoh SM. 
betokaré. 60 ct pAn ■ 


zoek j| snel sexkontakt?? 

Tippellijn 

Sexkontakt 
t» ■ -iltAfn - 


I •iïinïT*l 


^*44- 


ISisék l^ontakt^ 


11 iy*'; tK< 


046374^ 


opgevm. Tel. 0i^719966. j , AphiTt éMért wérMagen vw^ 13.00 tot 15.00 


LIL .* lii. 

TnkcVT,14 
06320420.92 


Ook voer 


0632042880 - 50nt pén 


. voor twee 
VoorPiooatos «->•- 
zte ve n ter p eil n a 23 v t Edah Yoordeelweek O 


■ 


DE JANUARI TOPPERS 


DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M I FEBRUARI 1992 


Café Cruz Aroma 

vacuum, gemalen, 1 QQ 
} gram 


pak 250 gram •ir3^5‘. 


Snelkookrijst 

pak 400 gram 
.39 


Krokante muesli 


naturel, 


pak 375 gram 


1.99 


Erwten- of bruine 
bonensoep 

blik 800 ml. 4:^_ 


1.49 


Rode kool 
met appel 

pot 720 mi. _ 


Luncheon meat 

blik 340 gram 
2.49 


Fritessaus 

emmertje 1000 ml. 
1.99 


Tonijn in pikante saus 

blik 185 gram 4r9^_ 


99 


ixARn 


H ^ P O t 


i 
5UPEH 
Dart 

wasmiddel 

supergeconcentreerd, 
pak 1,25 kilo _ 


Riche rundvlees 
voor de hond 

blik 1250 gram 


.99 
Hagelmix 

pak 400 gram 


1.79 


Reforma rijstwafels 

pak 90 gram _ 


69 


Sun-O-Sun vitamine C 
vruchtenlimonadesiroop 

fles 500 ml. _ 


.39 


Milka chocoladetablet 

melk of hazelnoot, 
tablet 100 gram A:^ _ 


.39 


Kiene muntdrop 

zakje 200 gram 

4r9^ 


1.49 
KlPPlï 
• SOEP- 

Volkoren biskwie 


met sesam 


pak 250 gram 4r?9'_ 


.29 


Witlof 

per 500 gram 
m 


Chain borrelkroepoek 70 

zak 80 gram 4r+^_ / 7 


Sinaasappelsap 

pak I liter 

Are^ _ 


1.39 


Blanke 


Royco kippe-, groente-, 
tomaten- of 
juliennesoep 


pakje 4r?9'. 


kilo 


Bibello luiers 

girl of boy, 
diverse soorten, 
draagtas -34 .95 ~_ 


17.95 


Hona biogar^ 

-1^ \ 


Saksische 

smeerleverworst 

snijvers, per 100 gram AA^... 


roe^ 


,pak 


Abee zalmslaatje 

*bak]e 150 gram 4r4^_ 


75 
75 


Toiletpapier 


extra tissue 


pak 8 rollen -4.6^. 


3.69 


Notenkaasje 

verpakt, 50 gram -9^ _ 


DE SCHOONHEIDS PRIJS VAN EDAH. 


Frijling 

appelsterren 

pak 6 stuks A9^. 


w 


\ 


r 


Afwasmiddel 


citroen 

flacon 1 liter 


.99 


’Estrea 
maxi verband 

pak 20 stuks A9^ _ HCTHElEHUlSé- 

miSTtwwor' 


Boterhamzakjes 
200 stuks 4ri5'_ 


1.49 

_79 


Koffiemelk halfvol 

pak 500 mi. 


4r«'. 


1.19 


Vruchtenkorfje yoghurt 

houdbaar, diverse smaken, 
bekertje 150 gram 

éi _ i«rw 


49 


Plantenmargarine 

pakje 250 gram 39 

FOSfMIWfi ■ 


Goldberg boerenkool 

diepvries, 70 

pak 450 gram Aé^ / 7 


Schoonmaakpakket bestaande uit; 

Andy flacon 500 ml., Jif flacon 500 ml., 

Jif multi-reiniger flacon 500 ml. met pistool, . ^ _ 

en Super Ballerina reinigingsdoek per pakket XAriJ 


Kanis & Gunnink koffie 

vacuüm, gemalen, ' 

pak 500 gram 4r4^_ i 


3.75 


Jonge kaas 

puntstuk, vacuum verpakt, 7 
kilostuk, per kilo __ / • ^3 w 


Snijworst 


snijvers, per 100 gram Arti^ 


75 


Shiral douche-shampoo 

mild of sport, 
flacon 300 ml. 

_ 


Rookworst 

verpakt, 

400 gram _ 
Licht gepaneerde 
hamburgers, 
paprikaschijven, 
koteletto’s of 
tartaartjes 
per 2 of per 4 stuks 
verpakt, per stuk 


Zuurkoolspek 

vacuüm verpakt, 
per 500 gram ArAi _ 


3.49 


Grof volkorenbrood 

gesneden, verpakt, 

heel •3r?5’._ 


1.79 


2.99 


Casino wit 

gesneden, verpakt, 
heel -ir+S-_ 


1.79 


Bruine puntjes 

zak 8 stuks 4:09". 


1.49 


I 


t Is al 75 jaar feest bij Edah. 
Krentenbollen 

zak 4 stuks 4759".. 


Houdbare melk 

halfvol, pak I liter 4:65"_ 


.19 

95 Boodschappenkrat 

van hoogwaardig kunststof 

uitklapbaar, 
per stuk 

9éi _ 


Groko doperwten/wortelen 

diepvries, | j 

zak 450 gram 4:09* I • 


Aviko Rösti 

diepvries, 
zak 600 gram 

4:09-_ 


.49 


Bami-nasivlees 

per 100 gram 

4:09"_ 


1 . 19 ' 


Varkensfricandeau 

per 500 gram 

ééi _ 


7.95 Krielaardappeltjes 


vacuüm verpakt, 
gram_ 


Jaffa Rode grapefruits 7n 

net a 3 stuks, NU _ / ^ 


Handappelen ”Elstar” A 

draagtas 1,5 kilo __ ■•J'' 


Boerensoepgroenten 

verpakt, zak 300 gram 


1.99 


EDAH SERVICELIIN 


"j" Van maandag t/m vnjd. 
tot 12 en van 2 tot 4 u 


; bellen met onze service-afd 
drukfouten en prijswijzigin 
heids- en/of fabnkantenm 
behouden. Pnizen peldig t/m 2 
-s!r 


4) 


,A 

burgs Dagblad 


Donderdag 16 Januari 1992 ^ Pagina Ballet P.I. Ti^aikowsky 
uitgevoerd doojr 

et Litouws Ba] 


^ Woensdag 29 j^uazi 
[. aanv^g 20.00 uar 

Radsschouwburg Heerl^ 

boENPENKORTltlG ƒ I,- 


itlitouwsBaltet^aMt je»r(»>aiitiacltepai»Iiiüde Mawieke 
awlnnwt vanuit d» eeuwenlange Litqiiwée ballettrfdiiie. Dit 
i wten ae in ble paart predaie ^eabtfli t i ^ aan een origineel. 
beiq?end kandrter. 

> vnrtoon van nw vdencÏBiq^ ei inlevezkig vim oiid^^ 
llingabonktlkrtttaan'dekaséavanttoStaidiiMHk^^ . 

korting cq;» de entieeprtja van / 43,-. 
i kassa: 048-716607. Qpeningadiden knêa:lMK^^t^ vtü.; 
W-iS.00 uur; sa.: 10.00-12.00 mrt. 


N HET ZWAïi^ïMEER 

nu 


nuuL « 


OewilliM meines en 
vrouwen «Mén atleé mét Kxi 
doen. VriaAg naar hun tal.i«r. 
voor’n hele -J 

vrijpartij 

06-320‘326*33 - 50 ct p/m 


Sex voor twee 

Oireld kontakt met meiden, 
viouvifties en stoeran hêe 
knMien 

06-320S30.90 - 50 ct pmi 


^1 gratis 

Lenie vcxir een sexgespiak. 
Bestel mqn cassettaband 
06-320.324.96 - 50 ct p/m 


*GAY-PRIVE* 

Wil j| snel eön dbcreet 
afspraéd^e ihaken met een 
leM^ boy. OS^.322.75 

Sarnen dfeekt 


Bisex voor twee 

dkektiapapt met een heet 
inêi^.of li lekim jongen 


Ben overdaad aan knce en hygieiMi^ i 
karhers. Video, liefdeeschornmel en 
voor groepen. 


bar, shows 
^ itit ** Riversldecteib ** 

A2. afslag BM, Qhé en I^O|k.2, ^ 

10Ö meter voorbl cwitping de Maastsip. Open van ' 
maandag Vin vrijdag van 14,00 Vm SDO^üMr. CredMoards 


Tevens 


Tel. 0475S>1854. 


f Adressen 

ven dames privé, duba en' 
eeooda» de dames veiteleri’ 
ie zelf wat 28 te bieden heb^ 
ben en geven oók hun adres 
eri tel, rv. 06-96.85 (50 cpm) 


(S)extreem 


Libeiia Sïjsterari^ 

Heren op naar Ubérta want Vandaag kunt'^if ^Sx relBNen 
voor 1 aM4n pr|s. VSal smiy nte je faS m Ingeiia dl toptasa.’ 
W| zijn ook gastee, in ta^ Donna mu elevin 

voor SM. Nieuwe mohi i es aiitk Ook teab. an trio's. Ma. 
dtesd. an dond. 12 hQS uur. an viid. tot ISSO aur. 

Maaaalwwea 24. 300 iriir. m ^ ri dhin g SuBtereh 
04499-4346. Privé pari^ Vlaa an Burocaid wd hpr n . 

; Paren Club Übèrta 

Ontmoet mooie gezeWge menasin..PBiteemjl op hoog ni¬ 
veau. ANId ive eredag Shi^ Vr|d. 17^ show door 
Xodde'. Zat iSjan. Xtee/IMtealeR^eP!^ 

Patrida 04499492B. MADAME BUtreRFLY 

r meines, ’n gezelllga bjÉr op dé Hommei 
Vaeerade. Open vanaf 14JOO uur.^ 


Privéclub AriiorbsSQ 


en haar meines, ’n gezeWge hiér op dé Hommert 24 in 
Vaeerade. Open vanaf 14JOO uur.^ 


I wordan «an 4é vèrenigWg';Vrieruttn van het Utniwfigs OagbM’? Nsim 
' op iTWt oiite San^sMsHng: td,945-7398B1 (tiWin lentori^^ 
yah hrt Limburgs DighttirisMliémsStehajll^^ Atoorhma Tel 
413616. pMen eeoiÉI 
varaf 11 tol 20 uur. 


maUnwi 114jNl4asf^M4^ 

' easiiiHipeé m «se eneéUmsvvfev^èrivMeaaa^^ 
Limburgs Dagblad 


Donderdag 16 januari 1992 • Pagina 2^ 

[/é:é§ fefeiifrpMi 

wÊrnÈ 


De laatste 2 weken van onze onstuimige 
liquidatie-leegverkoop breken aan. Wij 
hebben de voorraad weer onder de 
loupe genomen en vele artikelen nog 
^eens extra afgeprijsd ! Want het MOET 
4|weg... Dus doen we niet kinderachtig 
n met de prijzen. Benut deze laatste 
koopkansen. Leg een knoop in uw 
i zakdoek want zulke specta culai re 
inc 


'mmmswcmsm 


KWALITEIT TAXATlES^^jjfjp^ 

^ VENDUHUIS DICKHAUT ö» 

VEILINGEN 


BETROUWBAARHEID 


ROEREND (;OED 

brp:destraat 2 ; 3 / 2 ;}a - 62 ii ha Maastricht - tel. 043-213095 

VEILING 

van KUNST, KUNSTNIJVERHEID, ANTIEK, DESIGN en CURIOSA 
op maandag 20 januari 1992 om 16 eri 19 uur op bovenvermeld adres, 
t.o.v. mr. Jean Marie Ruyters, notaris te Maastricht. 


Meubilair: rustiek, Willem lil, Louis Philippe, 
Mechels, Henri II: kaasrek, vitrinekast, etagère- 
kast, buffetkast, meidenkast, Ipdikant, hangvitri- 
ne, theekastje, cilinderbureau, nachtkastje, ta¬ 
fels, stoelen, salontafels, fauteuils, schommel- 
wieg, spiegels. 

Klokken: staande klok, regulateur, pendules, 
pendulestel, staartktokje. 

Perzische tapijten: Afghan, Baloudj, Hamadan, 
Heriz Kashan, Shiraz e.a. 

Art nouveau/art deco: enig meubilair, glas¬ 
werk, plateel, kopenwerk, verchroomde stukjes, 
brons MG Riviere Paris. 

Divers koper, tin en ijzer. 

Enkele zilveren en gouden voorwerpen. 
Exotische voorwerpen uit o.a. Chili en Mexico, 
Azië en Afrika: gebruiks- en siervoorwerpen. 
Porselein/aardewerk: o;a.' Delft, R. Copenha- 
gen, Limoges, Maastricht, Tsjechoslowakije, 
Weimar, Würtemberg etc. 

Kristel en glas: diverse serviezen en ander ta¬ 


felgoed. 

Speelgoed: Mërklin locomotief, teddybeer, pa¬ 
pier maché pop, enkele stuks blikken speel¬ 
goed. 

Aziatica: porselein w.o. Chinees en Japans 
Imari, Kotani; Chinese piëdestal, bruidskastje, 
bruidskist; email cloisonné; enkele stuks ivoor. 
Schilderijen: o.a. H. Boulenger, M. Caron, P- 
Daenen, H. Dijkman, Ch. Hollman, E. Jaarts- 
veid, Janssen (België), J. Hul, H. Jonas, J. Mels. 
S. Prins, diverse primitieven. 

Aquarellen, tekeningen, grafiek: o.a. A. Goc- 
kej, H. Jonas, A. Heyboer, F. Klement, F. Mase- 
reél, M. Robbe, J. Toorop. 

Plastieken: mozaïek P. Creyghton, brons P* 
Killaars, terra cotta Aqhuilo, F. Tuinstra; enkele 
stuks ivoor. 

Varia: encyclopedie, piano Rippen, precisie- 
weegschaal Mettler, grote partij mineralen en 
halfedelstenen, enkele fossielen, schildpad 
doosje, antieke krissen. 


Kijkdagen: 18 en 19 januari van 14 tot 17 uur op bovenvermeld adres. 
_^Afhelen: na do tweede zitting en dinsdag van 11 tot 16 uur. 


Volgende veiling: 24 februari. Inbreng vanaf 23 januari tot uiteriijk 14 februari. 


KWALITEIT 


BETROUWBAARHEID 


KWALITEIT 


BETROUWBAARHEID Marktstraat 33H, 
Kerkrade, 

TeL 045-453098. 

40 meter etalages!! 


NED.lUWELEN 

V o D R H I 


t O R C f 


Openingstijden; 

maandag van 13.00 tot 18.00 uur, 
dinsddg tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 18.00 uur. 
Donderdag tot 21.00 uur en 
zaterdag van 10.00 tot17.00 uur. 
Voor méér resultaat! 


opruiming 


Grandeur SG35 matrassen: 


80 X 190 cm 
80 x 200 cm 
80x210 cm 
90 X 190 cm 
90x200 cm 
90x210 cm 
90x220 cm 
120 X 190cm 
130 X ISKlcm 
140x190cm 
140 x 200cm 
160x2(X)cm 
180 X 200cm 


f 195,- 
f220,- 
f 250,- 
f 220,- 
f 230,- 
f 265,- 
f290,- 
f 295,- 
f 325,- 
f 350,- 
f 380,- 
f460,- 
f 530,- 


Matras SG30 citytijk: 


80 X 190 cm 
80 x 200 cm 
90 X 190 cm 
90 x 200 cm 
120 X 190cm 
130 X 190cm 
140 X 190cm 
140 x 200cm 


f 159,- 
f 179,- 
f 179,- 
f 195,- 
f240,- 
f 265,- 
f 289,- 
f 305,- P^dies dekbedden 
70% eendedons: 

135 x 200J-aWr f 198.- 
200x200.-£-345;=' f298,- 

240 x 200.f-430;r- f398,- 


Paradies dekbedden 
65 % eendedons: 

135 X 200 van f 259,- voor f 175,- 


Paradies dekbedden: 
synthetische light-city 

135 x 200 f79,95 
200x200 f 139,- 
240x200 f 159,- 


2 veren kussens f 39,95 


Badstof hoeslakens: 
90 x 200 cm f 19,95 

140 x 200cm f29,95 

180x200cm f39,95 Dekbedovertrekken: 
.140 x 200 f 25,- 
200 x 200^45,- 
240 x 200 f55,- 


berden 

M E U B E L E N 

2e 3e 4e verdieping in schunck 
promenade 12 • • Heerlen 


GEGARANDEERD T GOEDKOOPSTE IN KWAUTEITS MEUBELEN 


IE 


JOEGOSLAVIË 


GIRO 9600 


UTRECHT 


Uw hulp is nodig! Stort uw bijdrage voor 
h umanitaire hul p aan de slachtoffers 
van het conflict in Joegoslavië. 

Memisa - Mensen in Nood - Nederlandse Rode Kruis 
Stichting Oecumenische Hulp - Unicef Nederland 


1^ 


vogg 


ALS U WILT KIEZEN UIT 3 VERSPREIDMOMENTEN PER WEEK, 
WAAROM ZOU U DAN GENOEGEN NEMEN MET MINDER... 

Bel Seiral als 1 flexibel verspreid noet worden! 

Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. SPIl 


vereniging van ouders 
en verwanten van mensen 
met een verstandelijke handicap 


Voor broers, zussen, verwanten, vrienden 

Niet alleen ouders, maar ook broers, zussen en 
andere verwanten en vrienden hebben vragen en 
problemen rond het samen leven met iemand met 
een verstandelijke handicap. Ook zij hebben 
behoefte aan informatie, een klankbord of vormen 
van praktische dienstverlening. De VOGG is er 
nadrukkelijk ook voor hen. 

Vraag om de gratis brochure. Bel of schrijf: 
VOGG, postbus 85274, 3508 AG Utrecht. 
Telefoon 030-36 37 44. Voor efficiënt en veilig handsfree 
telefoneren in de auto levert 
PTT Telecom een speciale inbouwset: 
de Pocketline car-kit. 


elektronisch slot tegen misbruik, 
enz. De hier afgebeelde Pocketline 
8100 heeft nog meer func- 
ties, met één toetsaanslag 
op te roepen. ^ ^ 
ï®* ^ as 


^ Ook in de auto. 

1 Met de Pocketline bent u 

I aangesloten op het auto- 
telefoonnet. Logisch dat u 
hem dus ook in de auto 
zult willen gebruiken. 

Pockedine 8100 


Pocketline is vlakbij, 
ook met service. 

Vraag nadere informatie bij een van 
onderstaande adressen of bij een van 
de 700 andere verkooppunten. Ook 
onze 17 Service Centers staan 
altijd voor u klaar. Voor adres- 
sen en documentatie belt u 
gratis 06-0403 of u faxt gratis 06-0433. 


Met de Pocketline® 
steekje de hele wereld in je zak 


pttltelecom 


PTT Telecom verkooppunten: Primafoons: Heerlen, Maastricht, Roermond, Sittard, Venio, Venray; Verkoopadviescentrum: 
Noormannensingel 45, Maastricht; Service Centars: Beersdalweg 93, Heerlen; Wylrehofweg 11, Venio. Ook te koop bij: Vogelzang 
Professioneel B.V., Kruisstraat 12, Heerlen; alle BMW en Volvo dealers. iimburgs dagblad 


Donderdag 16 januari 1992 • Pagina 25 


#i/cf/e vrif 


De skyline van Benidorm lijkt geknipt voor 
een speciale, Europese, aflevering van 
Miami Vice. Flats van dertig verdiepingen 
langs brede boulevards, wuivende palmen, 
speedboten in de jachthaven, en een zeker 
zestigjarige Don Johnson als onvervaarde 
bestrijder van het kwaad aan de Costa 
Blanca. Want jonger mag hij zeker in de 
wintermaanden niet zijn. In dit jaargetijde 
overheerst de 'derde leeftijd’ in deze 
belangrijkste badplaats van Spanjes Witte 

Kust. 


Op ontdekking langs de Costa Blanca 

Winters Benidorm 
ideale uitvalsbasis DOOR PIETER LAMBERTS 

Ouderen uit alle streken 
van boven de Pyreneeën 
zijn hun nat-koude thuis¬ 
land ontvlucht en koesteren 
zich hier in een weldadig 
zonnetje. Een wandeling 
langs de Playas de Levante 
of Poniente roept de Toren 
van Babel in herinnering, 
na de bijbelse spraakver¬ 
warring welteverstaan. 
Frans, Nederlands, Duits en 
vooral veel Engels, naast 
Spaans en het Valenciaans 
van de autochtonen, zijn er 
te horen. 

Die veeltaligheid is ook terug te 
vinden in het straatbeeld. Eetca¬ 
fé Apeldoorn probeert in compe¬ 
titie met de Scottish Corner en 
Chez/Bij Max de Bruxelles - zo 
ver van huis lijken Frans- en Ne¬ 
derlandstalige Belgen de taal¬ 
kundige strijdbijl te hebben 
begraven - om de van hun pen¬ 
sioen genietende Noordeuropea- 
nen het terras op of naar binnen 
te lokken. 

Daar worden ze bediend door 
landgenoten of Spanjaarden die 
de omgang met nauwelijks een 
woord Spaans sprekende buiten¬ 
landers gewend zijn. „Ik wil een 
sinas. En doe mij maar een pils¬ 
je,” geven twee oudere dames in 
het Nederlands ten antwoord op 
de vraag van een Spaanse ober 
wat ze willen gebruiken. Zand- 
voort, Benidorm: wat doet het er 
toe? Nederlands verstaan ze 
overcil, lijken ze te denken. En ze 
hebben wat Benidorm betreft 
nog gelijk ook. 

Hebben de dames hun consump¬ 
tie genuttigd en hun teint wat 
bijgekleurd, kunnen ze de benen 
strekken op de ruim Aangelegde 
boulevards of met de voetjes van 
de vloer in de dancings met le¬ 
vende muziek. Die zijn zo popu¬ 
lair dat ze tegen twaalf uur ’s 
niiddags al praktisch uitpuilen 
met danslustigen van vooral de 
Vrouwelijke kunne. Het vrou¬ 
wenoverschot is groot bij zestig- 
- plussers. 

Penón 

Zo op het eerste oog lijkt het 
daarom of vakantiegangers voor 
wie de vut nog in een ver ver¬ 
schiet ligt ’s winters in Beni¬ 
dorm weinig te zoeken hebben. 
Maar niets is minder waar. De 
stad - ruim opgezet en van alle 
gemakken voorzien - is een 
ideale uitvalsbasis om de Costa 
Blanca en haar achterland te ver¬ 
kennen. Vanuit het 
van alle 
gemakken 
voorziene 
Be7iidorm 
kan men de 
omgeving 
goed per 
auto of 
openbaar 
vervoer 
verkennen. 


Wie geen auto wil huren kan ge¬ 
makkelijk per bus of trein ande¬ 
re badplaatsen of grotere steden 
bereiken. Zo verbindt de smals- 
poorlijn van de Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana de ten 
zuiden van Benidorm gelegen 
provinciehoofdstad Alicante 
(Alacant in het Valenciaans, de 
streektaal) met Denia, noordelij¬ 
ker aan de kust. De route is in 
totaal 93 kilometer lang en doet 
onder andere het bijzonder 
mooie kustplaatsje Altea aan op 
een kwartier afstand van Beni¬ 
dorm. 

Altea’s charme is met name te 
vinden in het hoog gelegen deel 
van het stadje. Daar torent het 


voor de Valenciaanse regio ken¬ 
merkende koepeldak van de 
kerk boven alles uit. Deze daken 
doen denken aan die van Byzan¬ 
tijnse kerken en zijn bijna altijd 
van blauw geglazuurde dakpan¬ 
nen gemaakt. Ook hebben ze 
vaak geometrische figuren in 
een andere kleur. 

Hoog-Altea - 257 treden leiden 
naar boven - biedt een mooi uit¬ 
zicht over de omgeving, van de 
soms dertig verdiepingen tellen¬ 
de torenflats van Benidorm in 
het zuiden tot de op de rots van 
Gibraltar lijkende penón de 
Ifach (Valenciaans: penyal d’I- 
fac) bij Calpe (Calp) in het noor¬ 
den. 


Een uitzicht dat, hoe mooi ook, 
tegelijkertijd een beetje triest 
maakt. De tol die de Costa Blan¬ 
ca voor haar toeristische boom 
heeft moeten betalen is enorm. 
De uitgestrekte vlakten waar tot 
misschien dertig jaar geleden al¬ 
leen maar boerderijen lagen tus¬ 
sen plantages met citrus- en olijf¬ 
bomen en moestuinen zijn nu 
volgebouwd met appartementen 
en bungalows. En aan de bouw¬ 
woede lijkt nog geen eind geko¬ 
men. 

Palmbomen 

Ook per trein bereikbaar, maar 
sneller nog met de bus, zijn Ali¬ 
cante, en vandaar uit steden als 


Elche (Elx) en Murcia. Alicante 
is vooral een moderne stad, met 
een prachtig gerestaureerde 
overdekte markt uit 1921, het bo¬ 
ven de stad uittorenende kasteel 
Santa Barbara en de mooiste fi¬ 
cussen van de wereld. Deze heb¬ 
ben een ongeëvenaarde hoogte 
en omvang. Woudreuzen ver¬ 
dwaald in een steenwoestijn. 
Elche is enorm indrukwekkend 
vanwege zijn palmbossen. De 
aardrijkskundeles waar vroeger 
werd en misschien nog steeds 
wordt geleerd dat Elche Euro¬ 
pa’s grootste palmenbos heeft, 
doet geen recht aan dit natuur¬ 
wonder. De stad is aan drie kan¬ 
ten omsloten door naar schatting 
300.000 .tot 400.000 palmbomen. 


Het exacte aantal is niet bekend, 
want het is niet te tellen. In Elc¬ 
he lijkt het of er op de hele aarde 
geen andere boomsoorten be¬ 
staan. Voor die palmbomen al¬ 
leen loont het al de moeite om 
het vliegtuig naar Alicante en de 
bus naar Elche te nemen. Een 
busrit kost vanuit Alicante 160 
pesetas, ongeveer drie gulden. 
Een koopje voor wat met recht 
een wereldwonder mag heten. 


Baksteen 

De stad Murcia, met de snelbus 
één uur vanaf Alicante, is de 
hoofdstad van een aparte regio: 
de región Murciana. De sfeer is 
hier anders dan in het Valen¬ 
ciaanse Alicante. Murcia is in de 
eerste plaats eentalig Spaans, in 
tegenstelling tot de regio Valen- 
cia die tweetalig is. 

Ook in bouwstijl - die uit vroe¬ 
ger eeuwen dan wel, want net als 
elders staat in Spanje moderni¬ 
teit gelijk aan uniformiteit - 
wijkt de stad af van het tachtig 
kilometer noordelijker gelegen 
Alicante. De geglazuurde koepel¬ 
daken van de kerken zijn hier 
minder prominent aanwezig en 
ingetogener. Het gebruik van 
baksteen - de Spaanse soort is 
gelig van kleur, de stenen zijn 
platter dan de Nederlandse - is 
in Murcia beduidend populair¬ 
der dan in Alicante. 

Boegbeeld van Murcia’s boeien¬ 
de oude centrum is wel de goti¬ 
sche kathedraal met zijn klokke- 
toren en schitterende barokke 
fa^ade. Deze moest begin acht¬ 
tiende eeuw helemaal worden 
herbouwd toen de oorspronkelij¬ 
ke voorgevel door een fikse over¬ 
stroming van de rivier Segura 
onherstelbaar was beschadigd. 

Aantrekkelijk is in Murcia ook 
de manier waarop het stadsbe¬ 
stuur het herstel van de oude 
binnenstad ter hand heeft geno¬ 
men. De auto is er geweerd, oude 
panden zijn mooi gerestaureerd, 
nieuwe aangepast aan hun om¬ 
geving. De autolawine die 
Spaanse steden zo teistert is hier 
- althans gedeeltelijk - een halt 
toegeroepen. 

Alicante, Elche, Murcia en Altea 
zijn slechts een greep uit de 
trommel toeristische trekpleis¬ 
ters die vanuit Benidorm snel 
bereikbaar is. Om dit deel van 
Spanje te leren kennen, hoeft 
iemand dan ook niet te wachten 
tot hij of zij in aanmerking komt 
voor een bejaardenpas. De Costa 
Blanca is voor alle leeftijden aan¬ 
trekkelijk. Zeker in de winter als 
de zon flink schijnt, de tempera¬ 
tuur aangenaam is en het aantal 
toeristen relatief schaars. 


(ADVERTENTIE) 


Dat tikkeltje meer 
vindt u natuurlijk alleen 
in het buitenland. 


Op de Vakantie¬ 
beurs in Utrecht is 
de nieuwe Zuid-Afri- 
kagids ten doop ge¬ 
houden. Het reis- 
handboek van au¬ 
teur Ad van Bentum 
verscheen in de be¬ 
kende Dominicus- 
reeks en vult een 
leemte die lange tijd 
heeft bestaan. 

De gids, opgesplitst 
in twee delen schetst 
in de eerste hoofd¬ 
stukken een alge¬ 
meen beeld met 


Zuid-Afrikagids 
goed reishandboek 


brede achtergrond¬ 
informatie over be¬ 
volking en geschie¬ 
denis. Daarbij is aan 
schaduwzijden van 
de afgelopen periode 
niet voorbij gegaan. 
Het tweede deel be¬ 
vat uitvoerige infor¬ 
matie over het land, 
de vele wildparken, 
stranden en bergge¬ 


bieden en inheemse 
culturen. De auteur 
geeft tips voor een 
bezoek aan Soweto 
en raadt de Zuid- 
Afrikabezoeker aan 
om van de gebaande 
paden af te wijken 
en contact te zoeken 
met de bevolking. 
De prijs bedraagt 
39,90 gulden. DONDERDAG 16 JANUARI: 

LANDGRAAF: IVN de' Oude 
Landgraaf houdt een lezing over 
'Maastricht, vestingstad’, door de 
heer Machiels. Aanvang 20 uur 
in het St.-Tarcisiusgebouw aan 
de Beatrisstraat in Landgraaf. 

VRIJDAG 17 JANUARI: 

MAASTRICHT: Carillonconcert 
vanuit de toren van het Stadhuis 
door stadsbeiaardier Matthieu 
Steins. Van 11.30-12.30 uur. 

ZATERDAG 18 JANUARI: 

MAASTRICHT: Antiek- en 

vlooienmarkt in de Stationstraat, 
van 10-16 uur. 

MAASTRICHT: Chalet Ber- 

grust, Luikerweg 71. Rondlei¬ 
ding in de grotten St.-Pieters- 
berg. Noordelijk Gangenstelsel. 
Duur ongeveer 1 uur. 

STEYL (gem. TEGELEN): Ten 

toonstelling ’De geschiedenis 
van de Kamerplant’. In de bota¬ 
nische tuin Jochum-Hof. T/m 26 
januari. 

GRONSVELD: Torenmolen 

Gronsveld aan de Rijksweg 90. 
Bij voldoende wind is de molen 
in bedrijf en te bezichtigen van 
10-16 uur. 

ZONDAG 19 JANUARI: 

MAASTRICHT: Rederij Stip¬ 
hout, Maaspromenade 27 ver¬ 
zorgt om 11.30 uur een brunch- 
boottocht op de Maas. Reserve¬ 
ren noodzakelijk, 043-254151. 
LUIK (B): De Luikse zondags¬ 
markt La Batte. 

MAASTRICHT: Casino Slavan- 
te, Slavante 1 (nabij de ENCI). 
Om 14.30 uur een rondleiding in 
de grotten St.-Pietersberg, gan¬ 
genstelsel Zonneberg. Duur on¬ 
geveer 1 uur. Toegangsprijzen 
voor volwassenen 4 gulden, kin¬ 
deren tot 12 jaar 2 gulden en 25 
cent. 

MAASTRICHT: Aan de Caber- 
gerweg, tegenover ingang Vrede- 
stein start om 15 uur een rondlei¬ 
ding in de zogenaamde 'Linie 
van Du Moulin’, onderdeel van 
de oude vestingwerken van 
Maastricht. Duur 1 uur. 

GULPEN: Rondleiding in de mo¬ 
numentale Neubörger watermo¬ 
len. Aanvang 11 uur, duur onge¬ 
veer 1 uur. 

MAASTRICHT: Podium Posjet, 
Vijverdalseweg 1. Voorstelling 
-door Ruben’s Poppentheater De 
Kleine Wereld; ’Ben jé Bang 
voor Boe Gebeuren’. Reserveren 
043-685444. 

BERG EN TERBLIJT: Traditio¬ 
nele jaarhjks terugkerende 
vlooien- en rommelmarkt in zaal 
’t Vöske, naast het Kermisplein. 
Van 10-18 uur. 

HOENSBROEK: Automobiel- 

club ’Grensland’ houdt winterrit, 
een puzzelrit voor het hele gezin. 
Start in hotel Amicitia, Markt 9, 
vanaf 12.45 uur. 

ST. GEERTRUID: VTC 'Zuid 
Limburg’ gaat wandelen. Ver¬ 
trek om 12 uur aan de kerk in 
St.^Geertruid. 


WOENSDAG 22 JANUARI: 

BERG EN TERBLIJT: Wande¬ 
ling VTC 'Zuid Limburg’. Ver¬ 
trek om 13 uur aan de kerk van 
Berg en Terblijt. 


Wij raden onze lezers 
aan er rekening mee te 
houden dat de in deze 
rubriek opgenomen 
evenementen zonder ons 
medeweten afgelast, 
verplaatst dan wel 
uitgesteld kunnen 
worden. 
. ■ 
Geldbelegger!. Een ernstige aangelegen¬ 
heid. Wij van de Kredietbank, de grootste 
Vlaamse bank, kunnen u daarbij helpen. 

Net over de grens krijgt u van 
ons in uw eigen taal deskundig 
en professioneel advies. Over 
rendabel beleggen, op korte of 
lange termijn, vastrentend of 
risicodragend. Alle beleggings¬ 


vormen worden afgewogen. Duidelijk, door¬ 
zichtig, efficiënt en met de grootste dis¬ 
cretie. 

En om u nog meer van dienst te 
zijn, hebben wij, speciaal voor u, 
een brochure hierover klaarlig¬ 
gen. Kom snel eens langs en u 
zult begrijpen waarom u dat tik- 
® keltje meer alleer\ bij ons vindt. 
Sauerland 


JXEMBURG 


FRANKRIJK 


DUITSLAND 


OOSiaiBUK 


ZWITSERLAND 
Zwitserse Alpen 


^OosferijkseAlpen 


KREDIETBANK 

• 3500H/ASSf/.?; Gouverneur Verwilghensingel 100 tel. 09 - 3211 240601 «3620 V£/.DWfZf/.7; Tweede Carabinierslaan 122 
! I 712131 • 3680 MAASEIK, Markt 34 tel. 09 - 3211 565361 • 3620 SMEERMAAS, Maaseikersteenweg 27 

tel. 09 - 3211 714636 *3770 VROENHOVEN, Maastrichtersteenweg 220 tel. 09 - 3212 451849 *3620 LANAKEN 
Stationsstraat 12 tel. 09 - 3211 714957 * 3630 MAASMECHELEN, Deken Bernardstraat 2 tel. 09 - 3211 76433Ó 


ITALIË 


LD infographic Karei Gerrits 


De sneeuwcondities in de Alpenlan¬ 
den zijn goed. In de dichtbijgelegen 
ski-gebieden in België en Duitsland 
ügt nagenoeg geen sneeuw. Op kor¬ 
te termijn is in deze situatie geen 
verbetering te verwachten. 

BELGIË 

Ardennen: geen sneeuw. 

DUITSLAND 

Eifel: geen sneeuw. 

Sauerland: geen sneeuw. 

Harz: geen sneeuw. 

Zwarte Woud: matig, 10-40 cm rond 
Feldberg, geen afdaling in dal mo¬ 
gelijk. 

Duitse Alpen: redelijk 0-170 cm. 

OOSTENRIJK: 

van redelijk op de lage tot uitste¬ 
kend op de hoge pistes, 30-290 cm. 

ZWITSERLAND: 

van redelijk op de lage tot uitste¬ 
kend op de hoge pistes, 15-200 cm. 

ITALIË: 

van redelyk op de lage tot uitste¬ 
kend op de hoge pistes, 15-200 cm. 

FRANKRIJK: 

van redelijk op de lage tot uitste¬ 
kend op de hoge pistes, 40-255 cm. 

ANDORRA: 

redehjk tot goed, 20-60 cm. 
Limburgs Dagblad 


Donderdag 16 januari 1992 • Pagina l^ddijk een ander 
thuis gezocht. 


Jaarlijks zijn er duizenden kinderen en jonge- [* 
ren die voor korte of lange tijd niet door hun eigen i 
ouders verzorgd kunnen worden. Voor hen zoeken de | 
Centrales voor Reegzorg geschikte pleegouders. | 
Wilt u weten wat het is om pleegouder te zjjn? Stuur | 
dan de coupon in een open envelop naar: L 


Haam: dhr./mevr.. 


F\)stcode. 


Plaats_ _ 

U hoeft geen postzegel te plakkea. 


Centrale voor Herbezinnen. 

Antwoordnummer 1100,6130 VB Sittard. AHORN KUNSTSTOF 
KEUKEN 
BEIGE KUNSTSTOF 
KEUKEN MET. 
DONKERBRUINE 
OMLIJSTING 

Afm.: 152 x 295 cm. Kompleet 
met gas/elektrocombinatie. geiht. 
afzuigkap, koelkast, blad, spoel¬ 
bak. kraan, krans- en lichtlijsten. 

van 1 voor 


WITTE 
KUNST¬ 
STOF KEU¬ 
KEN MET _ 
ZWARTE LIJST 
Afm.: 270 X'265 cm. Kompleet 
met gas/elektrocombinatie, 
schouw met unit. koelkast, blad 
spoelbak, kraan, krans- en 
lichtlijsten. 
van f I 


koelkast wSbT? • 

'^engl^n, krans- en 

Jig- Ook leverbaar m wit ''edich- 
^"^^^Snjzebies. 


^57 Afm. 280 X 160 cm. Kompleet 
met gaskpokplaat afzuigkap, 
oven op ooghoogte, koelkast, 
werkbM, spoelbak, mengkraan, 
krans- en lichtlijsten en verlich¬ 
ting. Ook leverbaar in beige, 
van f IjJVS,— voor 
Afm. 165 X 285 cm. Kompleet 
met gas/elektrocombinatie, 
afzuig-kap, koelkast, werkblad, 
spoelbak, mengkraan. krans- en 
lichtlijster) en verlichting. Ook 
leverbaar in kunststof teuken. 
van f 


Verkrijgbaar in filiaal Heerle n. ^ 

I--- 
Verknjgbaar in filiaal Heerlen. 
WITTE 

KUNSTSTOF 

LANDHUISKEUKEN 

Afm.; 260 x 260 cm. Kompleet 
met gaskookplaat met topbe- 
diening, koelkast geiht. afzuigkap 
blad, spoelbak, kr^n, krans- en 
lichtlijsten. 

van f 2(L49S,~ voor 


Verkrijgbaar in filiaal Heerlen. Verkrijgbaar in filiaal Heerlen. 


WITTE KUNSTSTOF 
KEUKEN 

Afm.: 271 x 128 cm. Kompleet 
met elektro/elektroconnbinatie. 
koelkast vlakscherm afzuigkap, 
blad, spoelbak, krcjan, krans- en 
lichtlijsten. 

van f M>44S,— voor 


^^ o^kkbuken 

gas/etektrtjcom^^^'^ 


•■voor 


^ 995 ,. 


9952 


Verkrijgbaar in filiaal Heerlen. 

DONKEREIKEN 

LANDHUISKEUKEN 

Afm.: 325 x 260 x 250 cm. 
Kompleet met gaskookplaat met 
topbediening, solo oven, schouw 
met unit, koelkast, vriezer, blad, 
spoelbak, kraan, krans- en licht¬ 
lijsten. 

van f voor 


495 if 


Verknjgbaar in filiaal Heerlen. WITTE DIAGONAAL 
KEUKEN 

Afm.: 225 x 280 cm. Kompleet 
met gas/elektrocómbinatie. 
afzuigkap, koelkast werkblad, 
spoelbak, mengkraan, krans- en 
lichtlijsten en veHichting. Lever¬ 
baar in 8 verschillende kleuren, 
van f ljL49l^—voor 


-nlsNOGVE 

a.iob.><i «nbiedibgen en 0 


Het verschil zit *m écht niet 


"iaouwApp ^ 'berken 

rECEN ZEER 1 


prijs 


ALKMAAR*. Noorderkade I. 072-156793. AMERSFOORT. Amsterdamseweg 10, 033-613448. AMSTERDAM, Stadhouderskade 74, 020-6752956. ARNHEM, Venlosingel 17 (Woonboulevard ). 085-w 
812112. BEVERWIJK*. Parallelweg 95 (Meubelboulevard). 02510-24299. CAPEaE a/d IJSSEL*. Hoofdweg 46, 010-4585040. DEN BOSCH. Reitscheweg 38 (Meubelboulevard). 073-411595. DEN’' 
HAAG. Binckhorstlaan 113. 070-3477985. DORDRECHT. Archimedesstraat 10, 078-146900, EINDHOVEN, Boschdijk 233, 040-452972. ENSCHEDE, Schuttersveld IB (Meubelplein), 053-337955.:7; 
GOES. J A. van der Goeskade I. 01100-50255 GRONINGEN* Peizerweg 82 (Meubelboulevard), Q50-250553. HASSELT (B). Genkersteenweg 278, 09-3211228787. HEERLEN*. In de Cramer 166^ 
(Woonboulevard), 045-754240. HOOFDDORP*. Kruisweg 785, 020-6533462. HULST, Absdaalseweg 19, 01140-20080. LEEUWARDEN*, Franklinstraat 48 (Winkelptein De Centrale). 058-130383; j 
Huiden, Pampusweg 2 (naast Maxis), 02940-19718. NUMANSDORP. Industnestraat !, 01865-3772 PEER (B), Baan naar Bnee 12la (naast Meubelcentr. Heylen), 09-3211634670. ROOSENDAAL'.! 
Stationsstraat 49. 01650-69852. SPIjKENISSE. Kolkplein 21 (Novicentèr) 01880-18118. TURNHOUT (B) Gierlesteenweg 210, 09-3214438371. UTRECHT*. Hollantlaan 14 (Meubelboulevard SI 
Kanaleneiland), 030-888471. VEENENDAAU Kemreactorstraat 28, 08385-50025. ZOETERWOUDE-RIJNDIJK*. Hwe Rijndijk 195, 071-892086? ZUTPHEN, Genitsenweg II (Woonboulevard:^ 
Eijerkamp), 05750-17025. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag + de koopavond. ENSCHEDE. GRONINGEN. HEERLEN, MUIDEN en ZUTPHEN ook op maandagmiddag geopend. HULST dinsdag'.! 


Eijerkamp), 05750-17025. Qpenin^tijden: dinsdag t/m zaterdag + de koopavond. ENSCHEDE. GRONINGEN. HEERLEN, MUIDEN en ZUTPHEN ook op maandagmiddag geopend, 
gesloten; geen koopavond. De Belgische vestigingen op maandag geopend en op dinsdag gesloten. Zondagmidd:^ geopend: HASSELT (B),4-IULST (NL), PEER (B) en TURNHOUT (B). 


BADKAMERVESTIGINGEN IN : ALKMAAR - BEVERWIJK - CAPELLE AD IJSSEL - GRONINGEN - HEERLEN - HOOFDDORP LEEUWARDEN UTRrCHT - ZOETERWOUPt j 


Uw hu» op dit formaat in 
de krant kost meestal 
minder dan een maand 
hypotheekrente en 
verkoopt sneller, want: 


TE KOOP 

houten verplaatsbare schoolunit 

bestaande uit 4 klaslpkalen met gangen en 
bergingen, totaal ± 250 inclusief instaNatles, 
onderdelen van elektra en sanitair. 

INUCHTINGEN: 

H.J.W. Amkreutz 
plv. rector College Sancta Maria 
EIbereveldstraat 105, Kerkrade 
Tel. 045-413964 


Je huis 
in de krant 
Nbrengt mensen 
[ over de vloer. 
pegasus PARKET * Specialist in 

brede eiken planken (geborsteld) 

* Eiketi lamellenparkct 

van 119 voor Wj*" p/m- 

* Opknapbeurt voor uw parket 

NU 20% KORTING 

* Dealer Lamett>Star Laminaat, 

de supersterke vloer uit Zweden. 
Nu parket reserveren. 

Prijsgarantie tot 1>B-1992 


GELEEN. RIJKSWEG-ZUID 233 - TELEFOON 046-746675 

open: hele week v,^n 10 Oü 18.00 mir. 
donderdag tol 21,00 uur. woensdag gesloten |i 
MO D E H als het een maatje 
meer moet zijn 

GRANDIOZE 

OPRUIMING 

kortingen van 

10% tot 50% 


Voor degrotere maten (46-60) 
de grootste speciaalzaak van 
Nederland en België 

Op 220 m2 verkoopruimte vinA U 
een ruim assortiment 
MODIEUZE DAMESCONFEaiE 
voor jong en oud 


Koppelstraat 24, ROGGEL 
Tel. 04749-3762 
OPENINGSTIJDEN 

maandag t/m vrijdag 
9.00 tot 1230 en 
13.30 tot 18.00 uur 
zaterd^ van 9.30 tot 16.30 uur, 
vrijdag koopavond 


TOTALE OPHEFFINGS 
UITVERKOOP!!! 


WU HEBBEN OPNIEUW AFGEPRIJSB 
De speclaaixaak In 


SUèDE, LEDER EN UMMY/ 
LAMSVACHTKLEDING 


modieuze en sportieve modellen voor 

hBin en voor haar. Ook grote mated 


KORTINGEN TOT 

50 % 


De speciaalzaak in 

SUèDE-, LEDER- en LAMSVACHTKLEDING 

LEDERMODE 

Rijksweg-C. 20, Geleen. Telefoon: 046-745580. 
Donderdag 16 januari 1992 • Pagina 27 ’Reporter van het eerste uur’ begon tv-carrière in Limburg 

Jan de Roode verlaat 
’Van Gewest tot Gewest’ 


_ DOOR ALE VAN DIJK 
Maastricht - ais vut- 

gerechtigde verlaat Jan de 
Roode bij de NOS op 2 fe¬ 
bruari de rubriek ’Van Ge- 
'vest tot Gewest’. „Een 
Vedette, beroemd van tv, 
beb ik me nooit gevoeld. 
Öat ligt ook niet in mijn ka- 
fakter. Maar ik werd in de 
jaren zestig wel mooi tot 
Ridder in de Orde van Ga¬ 
stram uitgeroepen. Een jaar 
tevoren was deze hoogste 
Onderscheiding van de 
Maastrichtse carnavalsvier¬ 
ders aan Toon Hermans toe¬ 
gekend. Kun je nagaan.” 

^ooral in de beginjaren van het 
t^OS-programma ’Van Gewest 
Jot Gewest’ was Jan de Roode in 
Oeel Nederland bekend als de re¬ 
porter, die in dienst van het 
^achtige wondermedium tv’ de 
I^fovincie Limburg doorkruiste. 

27 jaar later, is de tv allang 
dat machtige wondermedium 
’^et meer. Ook in de provincie 
diet. Maar goed ook, want dat 
oeeld was zwaar overtrokken,” 
^gt De Roode (61). 

J^aar dat betekent geenszins, dat 
he Roode ook het einde van het 
Nationale regio-programma in ’t 
l^orschiet ziet. „De identiteit van 
^oderland,” zegt hij, „is samen 
^ vatten in de veelvormigheid 
Van kleine stukjes land. Als je op 
een spiegel van onze samenle¬ 
ving wilt zijn en cultureel gevoe- 
dg wilt blijven dan moet dus een 
Programma als ’Van Gewest tot 
Gewest’ tot in lengte van jaren 
gemaakt worden.” 

^ijna 27 jaar heeft verslaggever 
”3n de Roode uit alle hoeken van 
bimburg en later ook vanuit 
"oord-Brabant en Zuid-Holland 
’‘oportages aan het nog altijd 
veelbekeken NOS-magazine ge- 
leverd. Twee jaar lang was hij 
^ok eindredacteur; „Maar dan 
pen je manager en moet je einde¬ 
loos vergaderen. Dan liever met 
Pe camera het land in.” 

Rej^ionaal 

^en kleine 30 jaar geleden waren 
in Hilversum bang, dat regio¬ 
nale tv-stations kijkers van de 
nationale omroepen zouden gaan 
'Vegsnoepen. „Als we nu gauw 
aen wekelijkse rubriek gaan star¬ 
en, waarin beelden uit de elf 
provincies te zien zijn, kunnen 
'Ve dat proces afremmen,” zo 
'Vas de gedachte van de omroe- 
Pleiders van toen, vertelt De 
koode. 

de Roode paste precies in 
Pot profiel van de reporter, die 
Vanuit Limburg moest gaan be- 
, bchten, meende Roel Renssen, 


^ DOOR HANS VISSER 

RRERLEN - De AVRO zoekt 
leuwe vormen van televisie- 
.niusement. Geen spelletjes, 
'bissen en showtjes - dus nog 
.Oei meer van hetzelfde - maar 
anders. Het experiment 
. prdt niet geschuwd, hetgeen de 
^.VRO siert. Zelfs al wordt de 
JJker daardoor wel eens gecon- 
ijfjpriteerd met een mislukking. 
Medialand’ bij voorbeeld. Maar 
w^ar staat dan het succes van ’De 
Hdaging’ tegenover. Een nieuw 
Probeersel van de AVRO is het 
Programma 'Paradijsvogels’, dat 
apavond voor de eerste maal 
Jn 22.30 uur op Nederland 1 
Prdt uitgezonden. 

i» 

programma is ontwikkeld 
, Oor Arnold Jan Scheer, die in 
ot verleden onder meer perso- 
Sftu' aandroeg voor het legendari- 
npe NCRV-programma ’Sho- 
room’. Scheer noemt zijn bij- 
^Ondere Nederlanders paradijs- 
-Pfiols, omdat zij anders zijn dan 
yOers, ’iets’ hebben dat anderen 
Pak missen; iets extra’s, iets 
noois, iets unieks. 

Jnderdaad, wie herinnert zich 
^ ot de Bugatti-rijder, de man 
vj ^ kapotte lampen weer aan de 
y aat krijgt, de vliegtuigspotters, 
j^oniaar wat Nederlanders die 
^Pogst eigenzinnig een mooi ver¬ 
baal te vertellen hebben. En wie 
Q zich niet de tranen uit de 
^gep, zowel van pret als van aan- 
,P®ning, bij het denken aan de 
g Pr Scheer georganisseerde 
opden 'Paradijsvogels in Para- 
So’, waar hij amateurartiesten 
ka ®^^reme zonderlingen bij el- 
^ ar bracht. Voorstellingen die 
fot^ spontaniteit uitliepen 

1 *n de Amsterdamse 

'Paradijsvogels' is ook de 

van het boek, waarin hij een 
, ntal van deze mensen portret- Jan de Roqde: „Een vedette, beroemd van tv, heb ik me nooit gevoeld.” 


de van het toenmalige NTS- 
Journaal (nu NOS-Journaal ge¬ 
heten) losgeweekte adjunct- 
hoofdredacteur, die belast werd 
met het opzetten van de regiona- 
le^rubriek. 

Ex-Volkskrant-journalist Jan de 
Roode (geen familie van de be¬ 
roemde socialistische voorman 
met dezelfde naam) was driejaar 
voorlichter bij de toen nog flore¬ 
rende Staatsmijnen: „Als gebo¬ 
ren Amsterdammer woonde en 
werkte ik op het moment van 
mijn sollicitatie drie jaar in Lim¬ 
burg. En elke avond als ik thuis 
kwam vertelde ik mijn vrouw en 
kinderen, die in Amsterdam wa¬ 
ren opgegroeid, welke wonderlij¬ 
ke dingen ik die dag weer in 
Limburg had ontdekt. Ik denk 
nog steeds, dat dat de aanleiding 
is geweest om mij uit een groot 


aantal sollicitanten te halen. Ze 
zochten iemand, die met ver¬ 
wondering kennis nam van wat 
hij in een provincie waarnam.” 

De Roode herinnert zich nog hel¬ 
der de eerste reportage, die hij 
na zijn opleiding in Hilversum 
maakte; een beeld- en geluids- 
verslag van een nieuwe methode 
om spreeuwen uit oogstrijpe vel¬ 
den te verjagen. „Als ik door 
Limburg reed hoorde ik overal 
luide knallen, ’t Bleken carbiet- 
kanonnen te zijn. Op die manier 
kwamen onze reportage-onder- 
werpen tot stand. We hadden lak 
aan de actualiteit. En we ver¬ 
schilden ook van het Journaal 
omdat we de mensen voor de ca¬ 
mera’s langdurig lieten uitpra¬ 
ten. In de nieuwsjournaals 
komen mensen 40 tot 50 secon¬ 


den aan het woord en wat ze zeg¬ 
gen wordt voor de opnamen of in 
de studio meestal ook nog eerst 
gedicteerd door de interviewer. 
Wij monteerden de leukste frag¬ 
menten uit langdurige gesprek¬ 
ken. Wij waren op zoek naar de 
werkelijkheid.” 

IVloiilereii 

De reporters van ’Van Gewest’ 
togen wekelijks naar Hilversum 
om daar de opgenomen beelden 
te monteren. De Roode; ,,Wij za¬ 
ten naast de montage-kamer 
waar Brandpunt werd gemon¬ 
teerd. Ze hadden ’iets heel leuks’ 
uit Polen, riepen ze door de 
deuropening. In Polen hadden 
ze mensen gefilmd, die op een 
kerkhof grav^en aan ’t versieren 
waren. Toevallig had ik dat bij 


Serie over mensen die zichzelf durven zijn 

’Paradijsvogels’ nieuw 
soort tv-amusement Ex-operettezangeres Grace Maddy is vanavond met haar hondjes in 'Paradijsvogels’ 
zien. 


* is intussen al weer een 

§ Z' of wat geleden en nu is 
i roet zijn curieuze Neder- 


te zien. 

landers bij de AVRO aangeland. 
Ze worden 'gebracht' in een - 
aanvankelijk maandelijkse - se¬ 
rie, die met ingang van 16 april 
een wekelijkse frequentie krijgt. 
Het zou best eens een succesje 
kunnen worden. Rik Felderhof 
bewijst dat al enige tijd met ’De 
Stoel’, in een wat voorzichtiger 
formule, dat Nederlanders graag 
naar andere Nederlanders kij¬ 
ken. 

Voor Scheer is het verzamelen 


van dergelijke paradijsvogels 
een soort hobby. Als eerste toont 
hij uit zijn collectie de Rotter¬ 
damse hondenlietbebster en 
oud-operettezangers Grace Mad¬ 
dy. Ze vertelt dat er eens tijdens 
een optreden onverwacht een 
hond op het toneel verscheen. 
Ze begreep onmiddellijk dat zo’n 
dier veel leuker moest zijn dan 
een zingende juffrouw. 

Voor haar hondjes heeft ze een 


complete garderobe, die wordt 
gedragen tijdens de voorstellin¬ 
gen die ze overal geeft onder het 
motto; hondenshow met zang. 
Ze wonen met z’n allen in een 
gewoon rijtjeshuis in een weinig 
aanzienlijke Rotterdamse straat. 

Veel van de paradijsvogels wo¬ 
nen in zulke doorsnee straten, 
zoals ook Fabienne, het levende 
kunstwerk uit Alkmaar die in 
een van de komende aflevering 


de viering van Allerzielen, een 
week tevoren in Maastricht ge¬ 
zien en de reportage daarover 
was een week voor de uitzending 
van Brandpunt in ’Van Gewest’ 
geweest.” 

De Roode filmde in Limburg - 
behalve het onvermijdelijke car¬ 
naval - ook veel over de mijnen: 
„Al het zwart-wit materiaal in de 
omroeparchieven over dit onder¬ 
werp zijn door mij gemaakt.” 
Toen De Roode Noord-Brabant 
er als gewest bij kreeg verhuisde 
hij van Hulsberg naar Beegden, 
bij Roermond en toen hij Zuid- 
Holland introk verkastte hij naar 
Utrecht; „Wij doen ons werk 
vanuit een speciaal ingerichte 
huiskamer. Alleen voor de mon¬ 
tage gaan we een dag naar Hil¬ 
versum.” De laatste reportage 
van zijn hand was te zien in de 
’Van Gewest’-aflevering, die 8 ja¬ 
nuari op Nederland 3 verscheen. 
Onderwerp; Het verdwijnende 
beroep van marconist. 

De Roode; „Voordat ik bij De 
Volkskrant kwam had ik 18 jaar 
als marconist bij Radio Holland 
gewerkt. Zeven jaar gevaren, 
waarvan drie jaar op die grote 
passagierschepen naar Indone¬ 
sië. Aan boord ving ik nieuws¬ 
bulletins van onder meer de 
BBC op en daarvan maakte ik 
lokale scheepsomroep-program- 
ma’s. Als passagier had ik ook 
eens de toen beroemde journa- 
list-schrijver Piet Bakker aan 
boord en die zei; „Jij moet jour¬ 
nalist worden.” 

Als ik aan wal was had ik thuis 
ook allerlei technische apparaten 
om berichten van over de hele 
wereld te ontvangen, waaronder 
The Voice of Amerika. Toen er 
ergens een schip gestrand was 
heb ik de toenmalige hoofdre¬ 
dacteur van De Volkskrant eens 
opgebeld; ze bleken nog van 
niets te weten, ook de persbu¬ 
reaus hadden nog niets gemeld. 
Hij zorgde er toen voor dat ik op 
de krant technische apparatuur 
kon installeren, waarmee ik 
nieuws uit de hele wereld kon 
ontvangen. Het overlijden van 
paus Pius de Twaalfde had ik als 
eerste in Nederland. Zes jaar heb 
ik bij De Volkskrant gezeten, de 
laatste jaren op de redactie bui¬ 
tenland.” 

Vanaf 2 februari wordt De 
Roode ’s avonds thuis niet meer 
opgebeld door feestvierende le¬ 
den van een dorpschutterij, zoals 
hem in zijn Limburgse tijd wel 
overkwam; „Ze vonden dan, dat 
ze op tv moesten.” En De Roode 
zal geen brief meer krijgen waar¬ 
in een kijker bijvoorbeeld vraagt 
waar hij de introductie-muziek 
van 'Het Gewest’ kan bemachti¬ 
gen. Die kijker wilde de muziek 
bij zijn begravenis laten opklin¬ 
ken. 

Regionale tv kennen we na 27 
jaar nog altijd niet in Nederland. 
De Roode verwacht ook niet, dat 
die er alsnog snel zal komen, 
misschien met uitzondering van 
De Achterhoek waar ex-Nos- 
Journaal-hoofdredacteur Carel 
Enkelaar het geld bijna bijeen 
heeft om er een regionaal station 
op te starten. De Roode; „In en 
om steden zullen eerder lokale 
tv-stations ontstaan of verder 
uitdijen. ’Van Gewest tot Ge¬ 
west’ kan dus nog geruime tijd 
voortbestaan.” In zijn vrije tijd 
gaat De Roode na 2 februari aan 
de slag als amateur-boekbinder; 
„Altijd al een grote liefhebberij 
van me.” 


aan de beurt is. Ze voelt zich zeer 
betrokken bij hen die sterven. 
Niemand was dan ook verbaasd 
toen ze tijdens de persvoorstel¬ 
ling van de serie Paradijsvogels 
kwistig haar op rijm gestelde 
ode aan de pas overleden Fred¬ 
die Mercury ronddeelde. 

Veel van de mensen die Scheer 
verzamelde waren indertijd voor 
'Showroom' te 'extreem'. De 
71-jarige sexapostel Freddie 
Lodder oftewel Frederica, afhan¬ 
kelijk van welke kleren hij op 
zeker moment aanheeft. Of min¬ 
der bizar, maar wel heel aardig: 
de Amsterdamse verzamelaar 
van tramongelukken. Kortom: 
mensen die meer ruimte verdie¬ 
nen dan het gat tussen de schuif¬ 
deuren van hun rijtjeshuis. 

Bizar is ook Frank Marshal, de 
Bredase drumkampioen die zich 
op allerlei manieren in topcondi¬ 
tie houdt, in het bos boomstam¬ 
men verzamelt voor het geval 
Nederland ooit zonder gas zal ge¬ 
raken en die zich omregelmatig 
blauw schminkt voor een optre¬ 
den met zijn theatergroep. Hij en 
zijn secretaresse komen van¬ 
avond aan bod. Veilig thuis is 
het smullen van zo’n man. 
Paradijsvogels is de moeite van 
het bekijken waard, maar het is 
een programma op de grens. Er 
mag worden gelachen bij het 
zien van al die bizarre mensen. 
Zolang het maar geen uitlachen 
wordt. Scheer en de zijnen hou¬ 
den blijkbaar van die mensen. Er 
is zichtbaar een zeker vertrou¬ 
wen, een band tussen de makers 
en de paradijsvogels. 

Scheer denkt met de mensen 
mee, geeft geen commentaar, 
maar laat hen zichzelf zijn en ge¬ 
woon hun verhaal doen, een en¬ 
kele schalkse knipoog van de 
cameraman daargelaten. Daar¬ 
door komen die mensen een 
beetje dichterbij de kijker en 
kan er zelfs een zekere warmte 
overkomen en zelfs waardering. 
Want wie durft er vandaag de 
dag nog anders dan een ander te 
doen? Anders gezegd; iemand 
die zichzelf wil zijn, die moet 
maar durven. STER (loet 
proef met 
comnieivials 

Van onze rtv-redactie 


HILVERSUM - Dc STEK doet 
in januari en februari een proef 
waarbij gekeken wordt in hoe¬ 
verre een tv-coinmi'rcial met een 
’06-nummer’ telefonische reac¬ 
ties kan opwekken. Voor de ad¬ 
verteerders is dit voordelig, 
omdat de prijs van de reclame¬ 
boodschap in vee! gevallen met 
meer gekoppeld wordt aan de 
kijkdichtheid, maar aan het 
daadwerkelijke aantal bellers. 

Volgens STER-directeur Paul 
Kennick is do STER hiertoe 
overgegaan omdat de adverteer¬ 
ders steeds meer behoefte heb¬ 
ben aan deze direct marketing- 
service. Om de kosten voor de 
adverteerder niet de pan uit te 
laten rijzen, kan deze met de 
STER een maximum aantal re.s- 
pondenten (en dus een maxi¬ 
mumprijs) afspreken. Een onaf 
hankelijk marketingbureau 
registreert het aantal bellers. 

Ook de STER heeft bij deze 
proef veiligheidsmaatregelen in- 
gebouwd. Zo gaat de stichting 
volgens Kennick alleen maar 
met professionele ad verteerd eis 
in zee. Reclamefilms die met ge¬ 
noeg respons opleveren, verdwij¬ 
nen van het scherm. 


TROS in beroep 
Cegen sanetie 
('oiniiiissariaal 


Van onze rtv-redactie 

HILVERSUM De TROS gaat 
in beroep bij de Raad van State 
tegen een boete van zeventigdui¬ 
zend gulden die hét Commissa¬ 
riaat voor de Media de omroep 
heeft opgelegd. 

Het Commissariaat legde de 
sanctie op omdat in het tv-pro- 
gramma Belfleur te nadrukkelijk 
de \'oürdelen \an haarv'erzor- 
gingsprodukten van de firma 
Schwarzkopf werden besproken. 
Volgens het Commissariaat werd 
het onderwerp niet afgewogen 
behandeld in de uitzending. De 
TRCDS IS het met de zienswijze 
niet eens en probeert de beslis¬ 
sing van het Commissariaat vig 
de Raad van State te laten ver¬ 
nietigen. 


AVRO start 
met nieuwe 
spurt k wis 

Van onze rtv-redactie 

HEERLEN - De AVRO start 
vanat 4 april met een nieuwe 
sportkwis, 'Kijk op sport’ geti¬ 
teld. De eerste opnamen voor de 
kwis, die gepresenteerd zal wor¬ 
den door Bas Westerweel, vin¬ 
den volgende week al plaats. 

Per uitzending moeten twee 
teams, elk bestaande uit een cap¬ 
tain. een bekend sporter en een 
oud-topsporter allerlei sportvra- 
gen beantwoorden. De steeds 
wisselende teams hebben als 
\aste captains Gerrie Knete- 
inann en Marjolein EijsvogeL 
De kandidaten voor de eerste af¬ 
leveringen van de 14-delige kw'is 
zijn onder anderen Hans van 
Breukeien, Regilio Tuur, Ada 
Kok. Marcella Mesker en John 
de Wolf 
' > *1* X* ^ V 


# Swiebertje oftewel Joop Doderer, zoals hij in de jaren 
zeventig op tv te zien was. 


Mogelijk 

comeback 

Swiebertje 

Van onze rtv-redactie 


HILVERSUM De kans dat 
Joop Doderer als de beroemde 
zwerver Swiebertje terugkeert 
op de televisie wordt steeds gro¬ 
ter. Volgens Henk Bos, film- en 
tv-producent en in deze ook ad 
viseur van Doderer, wordt op dit 
moment gewerkt aan een scena¬ 


rio voor een proefuitzending vair' 
één uur. Naar aanleiding vnn de-i 
ze pilot zal gepraat worden met 
verschillende zendgemactitigeh 
over het weer oppakken van de 
Swiebertje-reeks. 

..Maar er hebben zich op dit mo¬ 
ment nog geen gegadigdi.m ge¬ 
meld,” zegt Bos. „Het scenario is 
waarschijnlijk pas over een 
maand af. Dan gaan wc? met 
mensen rond de tafel zitte n. Pas 
als iediueen het een goed idee 
vindt kunnen we defintie-f mel¬ 
den of. en bij welke omn iep de 
nieuwe Swiebertje wordt uitge¬ 
zonden.” 

De laatste aflevering wercii op 25 
april 197.5 bij de NCRV uitgezon¬ 
den. 


(ADVERTENTIE) 
DEZE WE] OVERAL VERKRIJGE AAR 

TUNERS/VERSTERKERS PHILIPS FR 675RECEIVER 

Kwarts PLL syntnesizer tuner 
mei digitale uitlezing, 30 voor- 
keurzenders od FM, lange en 
middengolf, automatische zoek- 
atstemming. random oproepen 
en preset scan Oe versterker 
heeft een «vermogen van 2 x 75 
liVatt, aansluitingen voor 6 audio 


O‘O O 
PHILIPS FA 880 VERSTERKER 

2 X 80 Watt uitgangsvermogen, 
aansluitingen voor audio/video- 
Dronnen, CD speler, platenspe¬ 
ler en 2 recordersiAUX, schakel- 


bare uitgangen voor 2 stereo 
luidsprekersystemen, ah.™, ise™ 
579 


DAT-RECORDBi 


JVC 


B9 


CD SPELERS 


CAMCORDER 


LUIDSPRB(Bi 


ligmuil MISSION 761 LUIDSPREKER 

Een kompakte luidsprekerbox, 
prima geschikt voor HiFi installa¬ 
ties, met een met al te groot ver¬ 
mogen. Gesloten tweeweg sys¬ 
teem met 175 mm bas/midden 
speaker en 19 mm kunststof 
dome tweeter Atm. 38 x 12 x 22 
cm. Geschikt voor versterkers tot 
80 Watt. Goed getest. An.». 12730 


es -sncso, 

I I I j M M • « • 


TECHNICSSL-PG100ACD 
SPELER Deze aantrekkelijke CD 
speler is uitgerust met vier 1-bit 
MASH D/A convertors met 

00 PIOfXiEEfr 


32-voudige oversampling, waar¬ 
door een heldere en ruimtelijke 
geluidsweergave gwvaarborgd 
is. CD-editing en Disk Link funk- 


ties zorgen voor optimaal bedie¬ 
ningsgemak in kombinatie met 
de piekzoekfunktie en digitale 
piekmeter. ah.™. 14454 

EiLl'XM A\ 


jW5r- 


299 
219 


BLAUPUNKTCCR820 
(= SONYCCDTR50) 
HANDYCAMTRAVELLER 

De 8x motorzoom met maoro- 
mogelijkheid brengt de fijnste 
details haarscherp in beeld Via 
de Auto üDckover voorziening 
kunnen alle lunktles automa¬ 
tisch worden geregeld voor een 
maximaal komfort en gebruiks 


gemak. Uiteraard beschikt u met 
deze Blaupunkt over geluid in 
HiFi kwaliteit. Door het lage ge 
wicht van 950 gram is deze 
camcorder gemakkelijk te han¬ 
teren. Ail.nr. 11224 


J499,- 


1699 


Mia-SET 


TB£mE 
HIFÊSETS l-l • I ^ [-} 


HIFÊSETS 


JVC MIDI W-35 CDM MIDISET 

Bes taande uit: chro start. 

VE;»STERKER met 2x55 \tott CD SPELER wisselaar met een 
verrnogen, video/TV-geluids- magazijn van 6 CD’s, random 
aan:rluiting, 2x5 bands equalizer, play, 2x editing, programmeren 
TUMER met 40 FM voorkeur- in maximaal 32 stappen. Inklu- 
zenclers. si^ atstandsbediening. ah.!», msn 

DUEBEL DECK met enkel re- ^ ^ 

versvt systeem, Dolby B, kopie- 
ren cip dubbele snelheid en syn- i299r* %/%i 


ülillltMuJBgWj - * = > - = 


J299r* 


999 

VIDEORECORDERS «O 


«ai UI K* «PUK» c:) sa vak ca I SHEl^WOOD RA 1141 RECEI- 

VER De tuner/versterker heeft 
een viïrmogen van ruim 2 x 30 
Watt [3 er kanaal, 24 radiozenders 
programmeerbaar op FM of 
AM. tï(tra aansluiting vioeo/AUX 
om bijvoorbeeld het geluid van 
uw T\( video aan te sluiten. Sur- 
round sound funktie en hoofd- 
teletocinaansluiting An.nr 11174 
299 


SHERWOOD RA 1146 RECEI- 

VER 2 X 57 Watt, 20 zenders 
Inklusief atstandsbediening. 

Ail.nf. 11176 


m;- 


399 


SONYD105 MIDISET 

Eenvoudig in bediening maar 
met vele specifikaties. Bestaan¬ 
de uit: 

VERSTERKER met 2x40 Watt 
4 audio aansluitmogelijkheden, 
regelbare surround sound en 
volumeregeling. 

TUNER met 30 presets, mono 
switch en auto tuning. 

CD SPELER 1 bit pulse D/A 


converter, 12 direct keuzetoet 
sen, shuttle, music scan en 
peak search. 

CASSEHEDECK met dubbel 
cassettegedeelte, Dolby B en au¬ 
tomatische instelling opname- 
niveau. Inklusiet atstandsbedie 
ning. An.™. 14343 


jm- 


799 


LUXMAN TOP HIFI SET 

Klasse HiFi set bestaande uit de 
volgende kwaliteits komponen- 
ten: 

LUXMAN T111 TUNER digitale 
tuner met 20 voorkeurzenders 
op FM en middengott, aufo-scan 
funktie, MPX fitter. An.™ 134» 
LUXMAN LV 121 VERSTER¬ 
KER heeft een vermogen van 
45 Watt per kanaal. CD-direct 
schakeling, bass en treble rege¬ 
ling, loudness schakelaar. 

Ait.nr. 11185 


LUXMAN DZ121 CD SPELER 

met aansluiting voor andere di¬ 
gitale apparatuur, muziek pro- 
grammeertunktie met een ge¬ 
heugen van 32 tracks, hodd 
telefoonuitgang met volumere¬ 
geling. Inklusief afstandsbedie¬ 
ning. Art.nr. 11186 


,2294;- 


999 


JVC HR-S 5000 S-VHS HIFI 
STEREO VIDEORECORDER 

Super-VHS, waarmee een beeld¬ 
weergave geëvenaard wordt op 
NOS-kwaliteit. HiFi stereo geluid 
op het kwaliteitsniveau van CD 
Uitermate geschikt als montage 
recorder met insert, zero frame 
editing, audio-dubbing en audio- 


mBtWBU WWLZANG 

Nieuw bij Vogelzang: het 
Zes jaarGarantieplanNatuur- 
^ lijk wilt u er zeker van zijn dat uw 
n ieuwe CD speler, tuner, TV, video- 
of camcorder jarenlang zorgenloos 
kijk - en/of luistergenot geeft. Daarom 
heelt Vogelzang een nieuwe service: 
het unieke Zes Jaar Garantieplan. Voor 
een gering bedrag krijgt u een garantie- 
certificaat. Vraag ernaar in onze winkel. OPENINGSTIJDEN: MA. 13.00-18.00 UUR, Dl. T/M VR. 09.30-18.00 UUR. ^ 

DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 09.00-17.00 UUR. 

AANBIEDINGEN ZOLANG DE VÓÓRBAAD STREKT AFWIJKINGEN IN DE AFBEELDINGEN ALSMEDE KENNELUKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN 


1899 


I (1 n 


Daar kun je niet omheen 

O 

PVthMk 1 

m 

1 ■iiniH» 


B[555fil i|_ 
AUTORADIO’S 


Vogelang Mmiwcentnun 

Voor het inbouwen van uw autoradio, auto¬ 
telefoon, enz. kunt u terecht in ons service¬ 
centrum aan de Kruisstraat 12 in Heerlen. 


BLAUPUNKT gggi|ing^i|Rgnn]pj 

ELEKTRONIKA 


SONY 


SONY 


SONY 
SONY E180VHG^ VHS 
VIDEOBAND Met een speel 
duur van 3 uur per band 2 

Stuks Art.nr. 445 


mix, 48 X voorkeuze. Timer met 
8 programma’s tn 365 dagen. 
Speelduur 4 tot 8 uur. Inklusief 
draadloze afstandsbediening 
met USD display. In zwarte uit¬ 
voering. Art.nr. 13133 


- 22 ;- 

pïe£X£( 


18 


SONY E-240VHGFA VHS 
VIDEOBAND Met een speel¬ 
duur van 4 uur per band. 

2 Stuks Art.nt. 498 _ 

« 24 


ALECTO UDM 390 MICRO¬ 
FOON, Dynamische spraak mi¬ 
crofoon, wit. Art.nr,6637 


,^9^9^ 


19 


pïecXó ALECTO FM 52 INTERCOM baby-oppas en interne kommu- 
Modern intercomsysteem met 2 nikatie. An.™. 3199 
kanalen. Uitgevoerd met oproep Q 

en blokkeertoets. Ideaal voor ,-99;- UKUMTVOORTAAM 
SMELEMGEMAKKEUM 
BETALEN MET UW PIN-CODE! 


I VOliELZANG: OOK TIJDENS DE OPRUIMING DE GROOÏSTE SPEaALIST IN HIFI, VIDEO. TELEVISIE. COMPUTERS EN ELEKTRONIKA || 


Eindhoven: Hermanus Boexstraat 22, Heerlen: Akerstraat 19. Maastricht: Hifi, video- en Technische Dienst, Wolfstraat 11, Afd. Elektronika, M. Smedenstraat 25. 

limburgs dagblad 


Donderdag 16 januari 1992 • Pagina 29 


TH fateWste en radio donderdag 


Nederland 1 

VIDEO 


^2.35 The Harder They Come. Mu- 
uit Jamaica (1972) van 
®'’ry Henzell. Aangrijpend verhaal 
Ver het leven van de koning van 
'■eggae, Jimmy Cliff, maakte de- 
® muziekstijl bekend in de Ver- 
®'9de Staten. Met Jimmy Cliff en 
'^9net Barkley. 

ÖBc 1 

,^•15 Not Now, Comrade. Ameri- 
l?9nse klucht uil 1976 van Harold 
^^oad en Ray Cooney. Verhaal 
een naar het westen overgelo- 
Russische balletdanser biedt 
^®'egenheid tot veel flauwe grap- 
Met Leslie Phillips en Roy 
•^'hnear. 

ÖRt 1 

IP'Oo The Big Wheel. Amerikaanse 
m uit 1949 van Edward Ludwig. 
in Rooney wil als autocoureur 
Qe voetsporen van zijn vader tre- 
Mooie film. 

»BC2 

. 00 Big Top Pee-wee. Ameri- 
. anse film uit 1988 van Randal 
^ eiser. Vreemd verhaal over man 
® o.a. hot-dog-bomen kweekt. 


Nederland 2 


13,00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 •• Journaal. 

16.07 Tom en Jerry. Tekenfilmserie. 

16.20 (TT) Service salon. 

17.28 Wordt vervolgd. Stripprogram- 
ma. Presentatie: Judith de Bruijn. 

17.58 Boggle. Woordspel. Presenta¬ 
tie: Hans Schiffers. 

18.23 Forza. Lifestijlmagazine. Pre¬ 
sentatie: Jessica Broekhuis en Hum- 
berto Tan. 

18.52 (TT) De uitdaging. Angela 
Groothuizen probeert een schijnbaar 
Ónmogelijke opdracht te vervullen 
Voor een goed doel. 

^.00 (••+"□■) Journaal. 

^•25 (TT) Opsporing verzocht. Pro¬ 
gramma bedoeld om in samenwer¬ 
king met politie en justitie misdrijven 
Op te lossen, gestolen voorwerpen te- 
mg te brengen bij de eigenaren en 
misdrijven te voorkomen door middel 
Van voorlichting. Presentatie: Nelleke 
Van der Krogt en Jan Schollens. 

*1.18 AVRO Televizier. Actualiteiten¬ 
programma. Presentatie: Karei van 
Po Graaf of Ria Bremer. 

^.00 (TT) Hoe voelen wij ons van¬ 
daag? Nederlandse comedy-serie. 
Af).3 : Zinderende hartstocht. Wouter 
ieest een romatische doktersroman 
On droomt weg bij de gedachte dat 
oen knappe, charmante verpleegster 
Voor zijn charmes zal vallen. Zijn ka¬ 
mergenoten helpen hem al snel uit 
die droom en vertellen hem dat zoiets 
l^h nooit in het echt gebeurt. Ze lij¬ 
ken echter ongelijk te krijgen, want 
Opeens toont één van de verpleeg¬ 
sters veel interesse voor Wouter. Nu 
stort Rudie zich op het boek om aan 
de hand van wat hier in staat Wouter 
Ie adviseren in zijn affaire. 

^•30 Paradijsvogels. Programma 
vvaarin bijzondere mensen aan het 

^oord kómen. Afl.1. 

”55 Hollands decor. Een wandeling 
of fietstocht n.a.v. een boek. Presen- 

^tie: Willem Nijholt. Afl.: Rotterdam. 

^•05 Opium magazine. Kunst- en 
oultuurmagazine. Presentatie: Petra 
den Heuvel. 

^■45-23.50 •• Journaal. 


Juitsland 1 


^.00 Tagesschau. 

“03 Der Denver-Clan. (Dynasty), 
Serie. Afl.: Zu allem entschlossen. 
t 8.45 Dayan Qigong. Afl.5. 

8.00 Tagesschau. 

0.03 ARD-Ratgeber. (herh.). 

0.35 ZDF-info Verbraucher: Antiek; 
venwarmen en luchten in de winter. 
11.00 Tagesschau. 

'1.03 Der Unschuldsengel. Tv-spel. 
■^el 2 (slot), (herh.). 

12.35 Umschau. 

12.55 Persoverzicht. 

18.00 Tagesschau. 

13.05 ARD-Mittagsmagazin. 

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 

14 .O 0 Tagesschau. 

,.^•82 •• Hallo Spencer. Kinderserie. 

4.30 Es war einmal ... Amerika. Te¬ 
kenfilmserie. Afl.8: Amerika. 

^55 Philipp. Afl.: Der Ritter der 
Sandburg. 

5.00 Tagesschau. 

^3 Kein Tag wie jeder andere, 
^cumentaire over de Bunyip. Afl.3. 

5.30 Bahnhöfe Europas. 12-delige 
documentaire serie. Afl.: London: 
cinsteigen nach Paris. 

.®.80 Tagesschau. 

8-03 Mutter & Sohn. Comedyserie. 
.Afl.7: Maggies Testament. 

'6.00 Tagesschau. 

^30 (TT) Vale Tudo - um jeden 
-.^•■eis. Braziliaanse serie. Afl.36. 

7.00 Punkt 5 - Landerreport. 

..7.15 Tagesschau. 

'7.25 WWF-Studio. 

7.35 •• The young riders - 7 für 
Gerechtigkeit. Afl.: Das Duell. 
la ^ Hier und Heute. Actualiteiten. 
^45 Jetzt oder nie - Die aktive 
Show. Met Ingo Dubinski. 

58*58 Programma-overzicht. 

^.00 (TT) Tagesschau. 

^•15 Kühl bis ins Herz? Portret van 
jdeTreuhand-presidente Birgit Breuel. 
^•59 Tagesthemen-Telegramm. 

2 *80 (TT) Der 7. Sinn. Verkeerstip. 
1*03 Die Manner vom K3. Misdaad- 
^he. Afl.: Auf Sand gebaut. 

C*30 Tagesthemen. Actualiteiten. 
'^80 Kulturwelt: Zar Nikolaus II. von 
“ussland und seine Familie, portret 
jd.a.v. geopende KGB-archieven. 
•jr*55 Tagesschau. 

^•00-00.05 Z.E.N. 


Duitsland 2 


09.00 Zie Duitsland 1. 

13.45 Gefahrdete Paradiese. Docu- 
mentaireserie over natuurreservaten. 
Afl.2: Nationalpark Hochharz. 

14.15 Ouvertüren: Klassieke muziek: 
Ein Sommernachtstraum, van Men- 
delssohn-Bartholdy: Oberon, van 
Weber; Akademische Fest-Overtüre, 
van Brahms; Manfred-Overüre, van 
Schumann. Uitgevoerd door o.a. Chi- 
cago Symphony Orchestra o.l.v. Sir 
George Soiti en de Wiener Philhar- 
moniker o.l.v. Leonard Bernstein. 

15.05 Unsere Hagenbecks. Serie. 
Afl.: Familienzwisf. Met: Tilly Lauen- 
stein. Peter Striebeck, Heidemarie 
Wenzel e.a. 

15.58 Programma-overzicht. 

16.00 heute. 

16.03 Neue Abenteuer mit Black 
Beauty. Jeugdserie. Afl.: Die Flug- 
maschine. 

16.25 Logo. Jeugdjournaal. 

16.35 Die Railers. Jeugdserie. Afl.4: 
SOS nach Budapest. 

17.00 heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• landerjournal. 

17.50 Ein Heim für Tiere. Jeugdserie. 

Afl.: Die Promenadenmischung. 

Aansl.: Programma-overzicht (VPS 
18.50). 

19.00 heute. 

19.20 •• Liebe auf den ersten Bliek. 

Spelprogramma met Elmar Horig. 

20.00 (TT) Expedition Könlgsfl- 
scher. Reportage over de Afrikaanse 
ijsvogel. 

20.45 •• 10 oder geh’n. Reisquiz. 
Vandaag: Gambia. Presentatie: Inoolf 
Lück. 

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma¬ 
gazine. 

21.45 heute-journal. 

22.15 Vom Elend der Nutz-Tiere. Re¬ 
portages en discussie rondom het 
thema dierenbescherming. Presenta¬ 
tie: Wolf-Rüdiger Schmidt en Karl 
Schnelting. 

23.30 ZDF Sport extra. Basketball, 
Europaliga. TSV Bayer 04 Leverku- 
sen - Aris Saloniki. 

23.50 Liebe Melanle. Tv-film van Mi- 
chael Verhoeven. Met: Melanie Hore- 
schovsky, Senta Berger, Eva Mattes 
e.a. (herh.). 

01.35-01.40 heute. 


f 


Nederland 3 


RTU 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.30 After school special. Thema¬ 
tisch jongerenprogramma. Vandaag: 
Van ruilen komt huilen. 

16.15 Santa Barbara. 

17.00 Zorro. Amerikaanse serie. Afl.: 
Liefde in tijdnood. Victoria wil einde¬ 
lijk een gezin stichten en gaat op 
zoek naar een geschikte kandidaat. 
Hierdoor zou Zorro zijn grote liefde 
wel eens kwijt kunnen raken. 

17.25 Starstreet. Animatieserie. Afl.: 
Hoe hoger en beter? 

17.40 Veronica sport. Parijs - Kaap¬ 
stad. verslag van deze rally. 

17.50 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: Brief 
aan Boulette. (herh.). 

18.00 •• Journaal. 

18.15 B.O.O.S. Jongerenmagazine 
met Bart de Graaff. 

18.45 Top 40. Popmuziek gepre¬ 
senteerd door Erik de Zwart. 

19.20 Veronica film & video. Filmma- 
gazine gepresenteerd door René 
Mioch. 

19.50 Veronica award. Registratie 
van de feestelijke uitreiking van deze 
award, die in drie categorieën zal 
worden vergeven: meest populaire 
Nederlandse groep, Nederlandse 
zanger en Nederlandse zangeres. 
Per categorie drie genomineerden. 

21.05 Nieuwslijn. Actualiteiten. Pre¬ 
sentatie: Hans Emans. 

21.35 (TT) In de Vlaamsche pot. Co¬ 
medyserie. Afl. 15: Cocaïne. Frits be¬ 
gaat een stommiteit: hij neemt een 
snuifje cocaïne. Dat heeft grote con¬ 
sequenties voor zijn humeur en nog 
meer voor de manier waarop hij de 
klanten in het restaurant bedient. 

22.05 Kans voor een kind. Program¬ 
ma’s t.b.v. Unicef over kinderen in de 
Derde Wereld. Afl.3. Het doel van de 
serie is donateurs te werven, die voor 
twintig gulden per maand levens kun¬ 
nen redden. Tevens bevat het pro¬ 
gramma een spel waarin drie beken¬ 
de Nederlanders tegen elkaar spelen 
om geld te winnen voor UNICEF. 

23.30 Stop de persen. Media pro¬ 
gramma. Presentatie: Tom Egbers. 

00.00-00.05 •• Journaal. 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (••+TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 Binnenland. Actueel magazine 
voor buitenlanders in Nederland. 

19.30 Freddy & Max. Engelse serie. 

20.00 •• Journaal. 

20.25 Clowns. Engelse tv-film uit 
1988 van David Maloney. Met: Harry 
Andrews, Angela Down, Stephen 
Moore e.a. 

21.31 Tyl Uilenspiegel. Slotconcert 
van de Europese Internationale Diri¬ 
genten Meesterklas. 

21.47 Verhalenvertellers. Serie ver¬ 
halen. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sportjournaal. 

22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma¬ 
tie. Presentatie: Charles Groenhuij- 
sen. 

23.00 Kennissystemen. Afl.6. 

23.30-23.35 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. Duitsland 3 West SAT 1 


08.55 Seniorengym. 09.10 School-tv. 

11.40 Teletekst. 11.50 Das Recht zu 
lieben, serie. Afl.57. 12.15 Mittwochs 
um 8. (herh.). 13.45 Sieben Weltwun- 
der der Technik, doc.serie. Afl,6. 14.15 
W3 aktuell. 14.20 FensterPlatz. 15.30 
Landdesspiegel: Das Hermannsdenk- 
mal. (herh.). 16.00 W3 aktuell. 16.05 
Sonne, Wein und harte Nüsse, serie. 
Afl.2: Die Sache mit dem Koffer (2). 

16.30 Expedition in magische Wellen, 
doc.serie. Vandaag: De regenmakers 
in Burkina Fasso. 17.15 Streifzüge: 
Das Münsterland. 17.30 Cursus na¬ 
tuurkunde. 18.00 Aktuelle Minute. 
18.01 3:0 für Barte, poppenspel. Afl.2: 
Die wundersame Reise. 18.57 Pro¬ 
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle 
Slunde (19.45 Raamprogramma’s). 
20.00 Der rote Engel (The scarlet an¬ 
gel), Amerikaanse speelfilm uit 1952. 
Met: Yvonne de Carlo, Rock Hudson, 
Richard Denning, e.a. 21.18 Filmtip: La 
belle Noiseuse (Die schóne Querulan- 
tin) van Jacques Rivette. 21.30 W3 
aktuell. 21.45 Linie K, cultureel magazi¬ 
ne. 22.15 Dempsey and Makepeace, 
misdaadserie. Afl.: lm Dunkeln. 23.00 
Geschichte: Preussens Osten, Russ- 
lands Westen, doe. 23.45 Nieuws. 
Aansl.: Zur Nacht. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Tele Gym. 08.30 Cursus natuur¬ 
kunde. 09.00 School-tv. 10.40 Pro- 
gramma-info. 16.00 School-tv. 16.30 
Cursus Russisch. 17.00 Cursus natuur¬ 
kunde. (herh.). 17.30 Die Sendung mit 
der Maus. 17,59 Es war einmal ... das 
Leben, tekenfilm. Afl. 19: Knochen und 
Skelett. 18.26 Das Sandmannehen. 

18.30 SW-Journal. 19.00 Service um 
sieben. 19.15 Bruderstreit im Kauka- 
sus, reportage. 20.00 Lindenstrasse, 
serie. Afl.: Die Hochzeit. 20.30 Deut- 
schhausplatz. 21.00 Nieuws. 21.15 
Sport unter der Lupe. 22.00 Kulturzeit 
Et Zetera. 22.55 Jetzt schlagfs Rich- 
ling, satire. 23.00 ‘a Die gute alte Zeit 
(The old-fashioned way), Amerikaanse 
speelfilm uit 1934. Met: W.C. Fields, 
joe Morrison, Baby LeRoy e.a. 00.10 
Nieuws. 00.15 Programma-info. 
CHICAGO - The heart of Chicago 

De grote succes songs van Chicago ver 
zameld op één CD. Meer dan een uur 
genieten van o.a. "If you leave me now", 
"Hard to say l'm sorry", "You're the 

# Charles Dance en Meryl Streep in 'Plenty'. (BRT 2 — 
22.30 uur). 


DIVERSE AFtTIESTEN- 
Classic Moments 

Klassieke momenten beleef je met 
muziek van Thijs van Leer, Berdien 
Stenberg, Cleo Laine & James Galway 
Clannad, Rondo Veneziano. m 
Zeer gevarieerde CD. NU 


met Kris Kristofferson en Pee-wee 
Herman. 

Duitsland 3 West 

20.00 Scarlet Angel. Amerikaanse 
western uit 1952 van Sidney Sal- 
kow. Jaren '60 vorige eeuw. Dan¬ 
seresje vertrekt met geheel nieuwe 
identiteit naar het westen om daar 
bij zogenaamde schoonfamilie in te 
trekken. Met Yvonne De Carlo en 
Rock Hudson. 

RTL Plus 

22.15 Shakedown. Amerikaanse 
politiefilm uit 1988 van James Glic- 
kenhaus. Agent en advocaat trek¬ 
ken samen ten strijde tegen het 
onrecht in de grote stad. Met Peter 
Weller en Sam Elliott. 


BRT 2 

22.30 Plenty. Amerikaanse film uit 
1985 van Fred Schepisi. Meryl 
Streep als ex-verzetsvrouw die als 
echtgenote van een saaie diplo¬ 
maat niet kan aarden. Over de hele 
lijn matig, met af en toe een bijzon¬ 
dere grap. Andere rollen voor zan¬ 
geres Tracey Ullman en Sting, let¬ 
terlijk als dekhengst. 


BBC 1 

22.40 Thunderbolt & Lightfoot. 
Amerikaanse film uit 1974 van Mi- 
chael Cimono (o.a. ’Taxidriver’ en 
'The Deer Hunter’). Clint Eastwood 
en Jeff Bridges als resp. bandiet en 
zwerver zijn samen op zoek naar 
het grote geld. Leuke film. 


TOON HERMANS-75 jaar 

Groot aantal Nederlandse liedjes en 
conferences verzameld uit vele one man 
shows van Toon Hermans. "Gala banket", 
"Vader gaat op stap”, "Snieklaas”, 

"24 Rozen” en vele, — 

vele andere. NU ^ 

UOEEUHnC 

Daark un je niet omheen 

AKERSmAT 19, HEERLEN 


06.55 Nieuws. 

07.00 Cartoon. 

07.25 Nieuws. 

07.30 Cartoon. 

08.00 Nieuws. 

08.05 The bold & the beautiful. Herh. 
08.30 Nieuws. 

08.35 M.A.S.H. Amerikaanse comedy¬ 
serie. 

09.05 Nieuws. 

09.10 Love boat. Serie. Herh. 

10.00 Goede tijden, slechte tijden. 

Herh. 

10.30 As the world turns. Herh. 

11.15 De 64.000 guiden vraag. Herh. 

11.40 Bios.Herh. 

12.15 Teletext. 

12.35 The harder they come. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1972 van Perry 
Henzell. Een film over jamaica met 
reggae-muziek, die tevens een realis¬ 
tisch beeld geeft van een andere cul¬ 
tuur. Met: Jimmy Cliff, Janet Bartley, 
Carl Bradshaw, Ras Daniël Hartman, 
Bobby Charlton e.a. 

14.15 The Oprah Winfrey show. 
Amerikaanse talkshow. 

15.05 Sons & daughters. Australi¬ 
sche serie. 

15.35 The bold and the beautiful. 

Amerikaanse soap. 

16.00 Telekids. Kinderprogramma. 

16.30 Happy days. Amerikaanse se¬ 
rie. 

17.00 5 uur show. 

18.00 Journaal 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje. 
19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Journaal. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 

Nederlandse dramaserie. 

20.30 Wedden dat. Spelprogramma. 
22.05 Kans voor een kind. Zeven 

programma’s ten bate van Unicef. 
Afl.3: Noodhulp voor de Filippijnen’. 

23.25 Match: Barend & van Dorp. 
Sportprogramma met Frits Barend, 
Henk van Dorp en Elles Berger. 

00.15 Journaal. 

00.30 Booker. Amerikaanse serie. 
01.20 M.A.S.H. Herh. 

01.45 The Oprah Winfrey Show. 
02.30 Teletext. 


06.00 Guten Morgen mit SAT 1.08.30 
■ Bezaubernde Jeannie, Amerikaanse 
serie. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05 Unser 
kleines Theater. Herh. 10.35 Booker. 
Herh. 11.35 Glücksrad. 12.15 Vorsicht, 
Kamera! Herh. 12.45 Tele-Börse. (Tus¬ 
sendoor om 13.00 SAT 1 Bliek). 13.35 
Unter der Sonne Kaliforniens. Ameri¬ 
kaanse serie. Herh. 14.30 ■ Bezau¬ 
bernde Jeannie. Amerikaanse serie. 
Herh. 15.00 SAT.1 Bliek. 15.05 Falcon 
Crest. Amerikaanse serie. 16.00 Rück- 
kehr nach Eden. Australische serie. 
17.00 SAT.1 Bliek. 17.05 Geh aufs 
Ganze! Spelshow. 18.15 Bingo. Spel- 
prog ram ma. 18.45 Guten Abend, 
Deutschland. 19.20 Glücksrad. 20.05 
WetterNews. 20.15 Wahre Wunder, 
een nieuwe reeks van de Wunder- 
Show. 21.15 Hunter. Amerikaanse mis¬ 
daadserie. 22.15 Spiegel TV - Reporta¬ 
ge. 22.50 SAT 1 Bliek. 23.00 Testa¬ 
ment in Blei. Italiaanse mafiafilm uit 
1973. 01.05 AKUT, politiek magazine. 
Herh. 01.35 Programmaoverzicht/ 
Videotext. 


(ADVERTENTIE) 


Voorspeel^ 

momentaigaK 


België/TV 1 


14.30-15.30 Schooltelevisie. Geva¬ 
rieerd programma. 

16.00 The big wheel. Amerikaanse 
speelfilm uit 1949 van Edward Lu¬ 
dwig. Met: Mickey Rooney, Thomas 
Mitchell e.a. 

17.30 Mooi en meedogenloos. 

17.55 Nieuws. 

18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl.16. 

18.05 Plons. Afl.: Plons en de wekker. 

18.10 Draaimolen. Kinderserie. 

18.20 Prikballon. Kleutermagazine. 

18.35 Top Score. Spelprogramma. 

19.03 Buren. Australische serie. 

19.25 Mededelingen en programma- 
overzicht. 

19.30 Journaat/Sport. 

20.00 Kwislijn. 

20.05 Schwarzwaldklinik. Duitse zie¬ 
kenhuisserie van Alfred Vohrer. Met: 
Klausjürgen Wussow, Gaby Dohm, 
Sascha Hehn e.a. 

20.50 Het huis van Wantrouwen. Te¬ 
levisieserie. 

21.30 Panorama. 

22.30 Vandaag/Sport. 

22.55 Programma van ACV-Informa- 
tief. Je werk of je leven. 

23.10-23.15 Coda. Tempo dl Marcia, 
Paganini. 


18.55 Nieuws. 

19.00 Van nu en straks. Serie 

19.30 Het Capitool. Amerikaanse se¬ 
rie. 

19.53 Benny Hill. 

20.00 De nieuwsjongens. Britse ko¬ 
mische serie. 

20.30 Tekens. Kunstdocumentaires. 

21.30 Journaal/Sport. 

22.00 Première Film & Video 

22.30-00.30 Plenty. Amerikaanse 

speelfilm uit 1985 van Fred Schepisi. 
met: Meryl streep, Charles Dance, 
John Gielgud e.a. De Britse Susan 
Traberne werkt tijdens WO II in het 
Franse verzet. Ze ontmoet er Lazar 
en beleeft met hem een 24 uren du¬ 
rende passie. Lazar verdwijnt even 
plotseling als hij opgedoken is. 


06.00 RTL Früh-Magazin. Met om: 

06.05 GeldMarkt; 

06.30 Guten Morgen Deutschland; 

08.30 RLT aktuell. 

08.35 Der Hammer. (Sledge Ham- 
mer), serie. Afl.: Der Babyhandel. 
(herh), 

09.00 Australian Open ’92. Tennis¬ 
kampioenschappen te Melbourne, 
samenvatting. 

09.25 Das Ende der Welt. (End of the 
world). Amerikaanse sf-film uit 1977 
van John Hayes. Met: Christopher 
Lee, Kirk Scott, Sue Lyon, e.a. 
(herh.). 

10.55 Electric Dreams - Heisse com- 
puterliebe. Engels-Amerikaanse 
komedie uit 1984 van Steve Barron. 
Met: Lenny von Dohlen, Virginia 
Madsen, Maxwell Caufield, e.a. 

12.55 RTL aktuell. 

13.00 Ein Vater zuviel. (My two 
dads), serie. (herh.). 

13.30 California Clan. (Santa Barba¬ 
ra), serie. Aansl.: RTL aktuell. 

14.20 Die Springfield Story. (The 
guiding light), serie. Aansl.: RTL ak- 
tuetl. 

15.05 Dallas. Serie. Afl.: Der Kampf 
um John Ross. Aansl.: RTL aktuell. 

15.55 Chips. Serie. Afl.: Das 
Baseball'Team. 

16.45 Riskant! Spelprogramma. 
Aansl.: RTL aktuell. 

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow. 

17.45 Durchgedreht. Videoshow. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Dallas. Serie. (herh.). 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 21, Jump Street - Tatort Klas- 
senzimmer. Serie. Afl.: Auf die harte 
Tour. 

20.15 Mini-Playback Show. 

21.15 Die grosse Freiheit. Serie. Afl.: 
Liebe, Krach und Phantasie. 

22.15 Blue Jean Cop. (Shake down), 
Amerikaanse speelfilm uit 1987 van 
James Glickenhaus. Met: Peter Wel¬ 
ler, Sam Elliott, Patricia Charbon- 
neau, e.a. 

23.50 RTL aktuell. 

00.00 Dienst in Vietnam. (Tour of du- 
ty), serie. Afl.: Vermisst, aber nicht 
aufgegeben. 

01.00 Australian open ’92. Tennis¬ 
kampioenschappen in Melbourne. 


Radio 1 

7.07 AVRO radiojournaal ( 7.30 en 
12.30 Nws. 12.55 Mededelingen 1. 
b.v. land- en tuinbouw). 15 07 NOS 
aktueel. 16.05 Echo-magazine 
(17.30 Nws ) 19.04 Goal 20.04 
Voor wie niet kijken wil 23.06 Met 
het oog op morgen. 0 02 Voor wie 
niet slapen kan. 1.02 Zingen in de 
nacht. 2.02 Als mensen verande¬ 
ren. 2.30 Mag ik even. 3.02 Go¬ 
spels van toen. 4.02 De ochlend- 
mix. 5.02-7.00 Wakker op weg. ië/RTBF 1 TV5 


07.00 Nws. 07.40 Cursus Fr. 08.00 
Clin d’oeil. 08.05 Can. Nws. 08.20 
Nws. 08.30 Selection. 08.55 Europur- 
nal. 09.55 Bouillon de culture, (herh ). 

11.15 Découverte. 11.50-11.55 Nws. 
16.05 Nws. 16.15 Temps présent, 
(herh.). 17.15 Magz culinaire. 17.40 
Kim et Clip en Casimir. 17.55 Cursus 
Fr. 18.10 Le jeu des dictionnaires. 

18.30 Nws. 18.50 Clin d’oeil. 19.00 Té- 
létourisme. 19.30 Zw. Nws. 20.00 Faut 
pas rever.21.00 Nws. 21.30 La marche 
du siècle. 23.00 Nws. 23.30 Viva. 
00.10-00.40 Dossiers justice. 


06.55 Ochtend- en middagprogramma. 
18.00 Flash. 18.05 Occhio al biglietto. 

18.15 Italia chiamo. 18.50 II mondo dl 
Quark. 19.40 Almanacco del giorno do- 
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele- 
giornale. 20.40 Creme Caramel. 22.45 
Linea notte. 23.00 Poliziotti in citta, 
film. 00.00 Che tempo fa. 00.30 Oggi 
al parlamento. 00.40 Mezzanotte e din- 
torni. 01.25 Amarsi da morire, film. 
03.00 Linea motte. 03.15 È tornato 
sabata...hai chiuso un’altra volta, film. 
05.00 Linea notte. 05.15 Su en giu’ per 
Beverly Hills. 05.40 Divertimenti. 06.05 
Davinia, film. 


BBC1 


07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news. 
10.05 Kilroy, discussie. 10.50 Hot 
chefs. 11.00 News. 11.05 Playdays. 
The patch stop. 11.25 Stoppit and Ti- 
dyup, serie. Afl.: I said no. (herh). 

11.35 No kidding with Mike Smith. quiz. 
12.00 News. 12.05 Moneywise, tips, 

12.30 People today, talkshow. (13.00 
News). 13.20 Pebble Mill, talkshow. 
14.00 News. 14.30 (TT) Neighbours, 
serie. 14.50 Going for gold, spel. 15.15 
Not now, comrade. Engelse speelfilm 
uit 1976. Met: Leslie Phillips, Roy Kin- 
near, Windsor Davies e.a. 16.40 Te¬ 
kenfilm. 16.50 Melvin and Maureen's 
Music-a-Grams, muziekmagazine. 
17.05 Night birds on Nantucket. Afl.4.: 
Kidnapped. 17.20 The further adventu- 
res of SuperTed, tekenfilm. Afl.: Dofs 
entertainment (1). (herh ). 17.30 (TT) 
Kevin’s Cousins, serie. 17.55 News- 
round. 18.05 (TT) Blue Peter. 18.35 
(TT) Neighbours, serie. (herh.). 19.00 
(TT) News. 20.00 Top of the pops. 

20.30 (TT) EastEnders, serie. 21.00 
(TT) Last of the summer wine, comedy¬ 
serie. Afl: Come in Sunray Major, 
(herh ). 21.30 (TT) The Brittas empire, 
comedyserie. Afl.: An inspector calls. 
22.00 Uitzending Liberal Democrats. 

22.10 (TT) News. 22.40 Thunderbolt 
and Lightfoot, Amerikaanse speelfilm 


uit 1974. 00.30 Spenser for hire, serie 
Afl.: Mary Hamilton. 01.20-01.25 Weer. 


BBC 2 


12.10 Vacaturebank. 12.25 La fete è la 
maison. 13.00 Nieuws. 13.35 Rien ne 
sert de courir, Amerikaanse speelfilm. 

15.25 Noms de dieux. 16.20 Clips a la 
une. 16.30 Nouba nouba. 17.25 Duo 
d'enfer, politieserie. 18.25 La fete dans 
la maison. 19.00 Ce soir. 19.30 Jour¬ 
nal. 20.10 Autant savoir. 20.40 Iron- 
weed, Amerikaanse speelfilm. 23.05 
Grand écran. 23.55 Nieuws. 00.15 
Bourse. 00.20 Reflets du libéralisme. 


België/Télé 21 


15.40 Christo a Paris. 16.40 Jazz a Liè- 
ge. 17.40 Nouba nouba. 18.30 Le PRL. 
19.00 Radio 21. 19.30 Journal. 20.00 
Coup de film. 20.25 Planète des Hom¬ 
mes - Les Mende. 21.25 Nieuws. 22.00 
La bonne occase, Franse speelfilm uit 
1964. 23.35-00.00 Ce soir. 


09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin- 
ster. 10.00 School-tv. 10.10 Standard 
grade studies: On your head be it! 

10.30 School-tv. 13.10 Let s see. 13.30 
School-tv. 14.20 Charlie Chalk. Afl.: 
The mountain that moaned. 14.35 Bu¬ 
nyip, serie. Afl,: Wood Nymph. 14.40 
School-tv. 15.00 News. Aansl.: You 
and me, serie. (herh ). 15.15 Advice 
shop. 16.00 News. Aansl.: Westminster 
live. 16.00 News. 17.00 Catchword, 
quiz. 17.30 West on two: Coma, a li¬ 
ving death? (herh.). 18.00 Behind the 
headlines. 18.30 Food and drink, 
(herh ). 19.00 Big Top Peewee, Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1988. Met: Pee 
Wee Herman, Kris Kristofferson, Pene- 
lope Ann Miller e.a. 20.20 Tekenfilm. 

20.30 Regio, programma's. 21.00 The 
tweed, doe. 21.30 (TT) Perpetual mo- 
tion, serie. 22.00 (TT) A bit of Fry and 
Laurie, sketches. 22.30 (TT) Gulf Hy- 
potheticals. 23.30 Uitzending Liberaal 
Democraten. 23.40 Newsnight. 00.25 
The Late show, kunst-en mediamaga- 
zine. 01.05 Behind the headlines. 
01.35-01.45 Weer 


Sportnet 


08.00 Eurobics. 08.30 Ski special 
09.00 Paardesport 09.30 Golf 10.30 
Eurobics. 11.00 Voetbal. 12.00 Mat¬ 
chroom pro boksen. 13.30 Skiën. 14.00 
Basketbal. 15.00 Eurobics. 15.30 Voet¬ 
bal:. 16.30 NHL Ijshockey. 18.30 The 
road to Albertville. 19.30 Voetbal. 

21,30 Ski report. 22.30 Olympische 
Spelen '92 23.00 Voetbal. 00.00 

Spaans voetbal. 01.30 Ski special 


Eurosport 09.00 Rally, (herh.) 09.30 WK cross 
country skiën, (herh.) 10.30 Eurofun. 
(herh.). 11.00 Autoraces. 12.00 Euro¬ 
top evenement, (herh ). 13.00 Worste¬ 
len. 14.00 Rally. (herh ). 14.30 WK 
IJsracen. (herh ), 15.30 Road to Albert¬ 
ville. 16.00 Best of figure skating 18.00 
Paardesport. 19.00 Trans world sport. 
20.00 EK Basketbal 21.00 News 
22.00 Rally Parijs - Kaapstad, live. 

22.30 Voetbal. 00.00 Motorsport. 00.30 
Rally (herh ) 01.00-01.30 News. 


Super Channel 


06.30 USA market wrap 06.40 Busi¬ 
ness insiders. 07.05 Business view, 
07.30 Euro reports. 07.55 Sports news. 
08.00 News focus. 08.30 Media Euro- 
pe. 09.30 Super shop. 10.00 Victory. 

10.30 The mix, 11.50 Music news. 
12.00 Super shop. 13.00 Japan busi¬ 
ness today. 13.30 The travel magz. 
14.00 All mixed up. 14.50 Music news. 
15.00 Wanted. 16.00 On the air 17.50 
Music news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I 
spy. 19.30 Inside edition. 20.00 Prime 
sport. 21.00 Beyond tomorrow. 21.30 
E-Euro reports. 22.00 World news. 

22.30 Euro reports. 22.45 USA Market 
wrap up. 23.00 ■ Private buckaroo, 
Am. speelfilm uit 1942 00.20 Music 
news. 00.25 Blue Night The Mix. 01.25 
Supershop. 01.55 The mix all night. 


MTV Europe 


07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night. 17.45 3 
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps 
today 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co¬ 
kes. 22.00 Greatest hits 23.00 Report. 

23.15 At the movies. 23.30 News at 
night. 23.45 3 from 1 00.00 Post mo¬ 
dern, 01.00 Kristiane Backer. 
03.00-07.00 Night videos 


CNN 


09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor- 
ning. 13.30 Business day 15.00 Larry 
King. 16.00 World day. 17.30 Crier and 
Co. 20.00 World business tonight. 
21.00 The int. hour. 23.00 World busi¬ 
ness tonight. 23.30 Showbiz today. 
00.00 The world today 01.00 Moneyli- 
ne. 01.30 Crossfire, 02.00 Prime news. 
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today. 


radio i 


Radio 2 

7.04 Goedemorgen Nederland. 
7.53 Het levende woord. 8.04 Hier 
en nu. 8.20 Goedemorgen Neder¬ 
land. 9.04 Wie weet waar Willem 
Wever woont? 10.04 Plein Publiek 
12.04 Ted s lunchpakket, met om 
13.04-13.20 Hier en nu. 14.04 
NCRV's Belspel. 15.04 Beste Beer. 
16.04 Discogram. 16.47 Iets an¬ 
ders. 17.04 De Veronica award. 
18.00 De Veronica award, vervolg. 
21 .00-07.00 Zie Radio 1 


Radio 3 

6.02 De TROS op 3. 7.04 De ha- 
vermoutshow. 9.04 TROS gouden 
uren. 12.04 50 Pop of een envelop. 
14.04 Popformule presenteert de 
nationale top 100, 18.04 De 

avondspits. 19.04 TROSdancetrax. 
2104 De CD show. 23.04-24.00 
Sesjun. 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming. 


(8.00 Nws.) 9,00 Veronica's mees¬ 
terwerken t. Berliner Symphoniker 
met fluit en zang. 10.42 Muziek 
voor miljoenen. 12.00 Veronica's 
meesterwerken II. Muz. voor piano. 
13.00 Nws. 13.02 Nederland mu¬ 
ziekland klassiek. 14.00 Metrono- 
mium. 15.30 Zeggen en schrijven 
16.00 De beweging: 16.00 De gro¬ 
te oversteek; 18 00 Nws; 18.02 
Muziekjournaal; 19.00 Concert; 
Rotterdams Philh. Ork. 20.00 Nws. 
20J02 Het podium: 20.02 De wan¬ 
delende tak; 21.00 Voorland; Wien 
modern 1991. 22.00 Downbeat. 
23.00-24.00 Audio Art. Electroni- 
sche muz. uit Canada (2) 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 8.30 De fascinatie. 9.00 Nws. 
9.02 NOS Sportief 9.25 Waters¬ 
tanden. 9.30 Maanmysteries. 
10.00 Dilemma. ii OO Gezond¬ 
heid, een zorg. 12 00 Nws. 12.05 
Aardewerk. 13.00 Nws. 13.10 Em- 
mastraat 52. 14.00 Gasten van de 
KRO. 15,00 Ezelsoor. 15.30 Een 
ijsje op zondag. 15.50 Het levende 
woord. 16.00 NOS Cultuur special. 
17.00 De ronde tafel van Pam. 
17.25 In gesprek met de bisschop. 
17.35 Postbus 51 radio-magazine. 
17.55 Mededelingen en schippers- 
berichten. 18 00 Nws. 18.10 Pop- 
Eye. 18.40 Dinimiz islam. 19.00 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het 1\irks. 19.30 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Marokkaans en 
het Berbers. 20.15 Nieuws en ac¬ 


tualiteitenrubriek in het Chinees 
20 30 Indonesië, taal en cultuur 
21.00 Russisch, taal en volk 21 30 
Pronto? Italiaans voor beginners 
22.00 Grieks voor beginners 
22.30-23.00 Sprekend over de 
Middeleeuwen. 


Omroep Limburg 

7,00 Limburg Aktueel. 8 00 Over¬ 
name landelijke aktualiteiten op 
Radio 1. 8.30 Limburg op donder¬ 
dag. 9.00 Licht Limburgs 10 00 
Voor gebruik schudden. 12 00 Lim¬ 
burg Aktueel op donderdag 13 00 
Overname landelijke aktualiteiten- 
rubrieken 17 00 Limburg Aktueel 
18 00-18 30 Het Podium. Program¬ 
ma over en rond de kunst. 


Belgiö/Radio 2 

6.00 Nieuws. 6 05 De eerste ron¬ 
de. Programma dat je op dreef 
helpt met muziek en spelletjes 
(6.30, 7.00 en 7.30 nws) 8.00 
Nieuws 8.10 Bistro & Co. 10 00 
Nieuws 10.03 Parkeerschijf met Ri- 
ta Jaenen. 11.50 Het koekoek¬ 
snest. 12.00 Radio 2 regionaal. 
13.00 Nieuws. 13.10 Het schurend 
scharniertje 13 15 Roddelradio 
14.00 Hitbox 17.00 Radio 2 regio¬ 
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 Over 
stuur. 20 00 Het gelag: pop, folk en 
kroegverhalen. 22.00 Nieuws 
22.05 Boem boem, zwarte en blan¬ 
ke pop. 23.30-6.00 Nachtradio 


Belgiö/BRF 

6.35 Radiofrühsiuck (7 15 Wun- 
schkasten; 8 30 Veranstaltungska- 
lender), 9.10 Musikexpress 10.00 
Gut Aufgelegt 12 00 Musik bei 
Tisch (om 12.00 agenda voor Brus¬ 
sel; 12 15 agenda voor het Ostkan- 
ton) 12 30 BRF Aktuell 13 00 Fri- 
schauf Volksmuziek 14.05 Musik- 
zell heute: country & western 
15.00 Nachmittagsstudio 16 05 
Spotlight 17 05 Oldiekiste. 18.10 
BRF-Aktuell 18 40-20 05 Jazz a la 
BRF 

RTL Radio 

4 00 Fruhschicht Weckdienst. 6 00 
Guten Morgen Deutschland 9 00 
Radio-Shop Muziek en actualitei¬ 
ten 12 00 RTL MItlag. 14 00 RTL 
Radio Café 16 00 Feierabend die 
Abend in den Feierabend 18.00 
Radio Bar Classic Hits 2i 00 Lie¬ 
be ist Das zartliche Mageizine 
24.00-4 00 Radio-Nacht. Die Nacht 


WDR4 

04.05 Radiowecker 6 05 Morgen- 
melodie (nieuws om 7 00 en 8 00 
uur). 8 55 Overpeinzing 9 05 Mu- 
sikpavlllon. 12.00 Nieuws en weer 
12.05 Gut Aufgelegt, Zur Sache 
(13,00 nieuws) 14.00 Nieuws 
14.05 Stichwort Wirtschaft Auf der 
Promenade 15.00 Cafê-Konzert 
16.05 Heimatmelodie 17 00 Der 
Tag um tunf, aansluitend Musikex¬ 
press (18.00 en 19.00 nieuws, 

19 30 Ohrenbar) 20 00 Nieuws 

20 05 Zwischen Broadway und Ku- 
damm. 21 00 Musik zum traumen 
22,30-4.05 Nachtexpress 

Koopcentrum 


Limburgs Dagblad 


Donderdag 16 januari 1992 • Pagina 


0P8UIMING: K0RTIN6EN TOT 75% 


Afdeling keukens 


Hoek-aanDouwkeuren Progra'^rra Polo 

front Deuken decor 'rame en //erKOiad 

antracieigr ;s. ca 185 x 275 cm hk 

edeistalen neteiucnto>en i\ooxp;aat. 

koelkast met 3-sterfer.ur:esvaK 

geïntegreerde af-ruigxap e" Damiad 

kroonli|St en mdirekte verlicnt.ng 10178,- 

Hoek-aanOouwKeuker ProQ'amm.a °o’o 
met hoge hangende ivastcn *ront wit 
eiken imitatie ca 2co x 290 cm ,-kI 
kroonliist en indirexte xeMcnti-'q xoei-.ast 
met 3-sterrenvriesvdk -e'e ucr-'oven 
Ceran kookplaat wit. qen'.tey reurde 

afzuigkap afwasmacCiPe 16748,- 

Hoek-aanDouwkeuken Programma 
Corona, platinagrijs cnroom 
Deugelgrepen. ca 332 x 212 cm nk 
kroonli|St. verliCPIingsrist Koelkast 
vrieskast, edeistaien hete'uchthoven, 

Oko afwasmachine en geïntegreerde 

afzuigkap - alles AEG ■ merkappaatuur 18766,- 

Hoek-aanDouwkeuken Programma 
Mainz, wit eiken dekor ca 260 x 210 cm. 
inkl kroonlijst. verlic,ntings.;;bt. koelkast. 

Oven wit geemailieerde kOOKpiaat 

afzuigkap 6178,- 

Hoek-aanDouwkeuken Programma 

Royal, front eiken, massieve omranding, 

ca 325 X 300 cm mklusief kroon ijSt, 

verlichtingsiijst. afzuigkap, schouw 

koelkast ca 220 ' oven en kookplaat 16723,- 

Hoek-aanbouwkeuken Progra.mma 
. Trento. echt rustiek eiken, ca 210x260 
cm, inki kroonlijst, verlichtingsiijst, AEG 
koelkast met 3-sierrenvriesvak. AEG 
heteluchtoven. Ceran Kookplaat, AEG 
afwasautomaat 13178,- 

Keukenblok Delta, wit essen ‘ront dexor 

ca 280 cm breed nkl kroonlijst 

verlichtingsiijst Koelkast met 

3-sterrenvriesvak witte oven kookplaat 

en geïntegreerde afzuigkap 5023,- 

Bio hoek-aanbouwkeuken. mode 
Modena met massief vuren frame, 
massief front en massief front en massief 
Deuken werkblad, ca 225 x 245 cm, inkt 
kroonlijst, verlichtingsiijst, afwasmachine. 

Oven, kookplaat koelkast 12164,- 


6178,- 


16723,- 


13178,- 


5023,- 


Afdeling keukens 

Inbouwkeuken model Bergamo. front 
esdoorn dekor, ca 212 x 278 cm, 
koelkast ca. 220 1 met 3-sterrenvriesvak, 
witte heteluchtoven, kookplaat wit 
geemailieerd, afwasmachine, afzuigkap 
en magnetron, mkl kroonlijst en 
verlichtingslijsl 

8612,- 

Origineel Siematic Programma 1001, 
hoogglans wit. messing knoppen met 
hangende kasten tot plafond, 
hoekaanboLwkeuken in U-vorm met 
barbiad en slagersblok, werkblad 
zwartgrijs hoogglans, ca, 250 x 3l0 x 

215 cm, kompleet en luxueus uitgevoerd, 
mklusief uitgebreide elektrische 
apparatuur. 

41225,- 

Origineel Siematic 

hoek-aanbouwkeuken, model 5005 K wit 
met kamerhoge hangende kasten, ca 

238 X 238 cm met uitgebreide AEG 
elektroapparatuur 

19315,- 

Origineel Siematic 

hoek-aanbouwkeuken. model 3003 E 
essen graniet ca. 250 x 230 cm met 
apart vitrine-element, inkI kroonlijst, 
verlichtingsiijst, allerlei extra accessoires 
en AEG edelstalen eleklroapparaten, 
koelkast met 3-sterrenvriesvak, 
heteluchtoven, Ceran kookplaat, 
geïntegreerde afzuigkap, afwasmachine 
en magnetron 

29417,- 

Origineel Siematic 

hoek-aanbouwkeuken Programma SL 

202, hoogglans wil met zwart afgezet en 
zwart granieten werkblad, ca. 290 x 165 x 

113 cm. met kamerhoge hangende 
kasten, mklusief verlichte kroonlijst en 
verlichtingsiijst, AEG Black Line 
bovenbouw bakoven met hetelucht, AEG 
keramische kookplaat, schakeletement 
en NEEF edelstalen afzuigkap 

35432,- 

Origineel AIno Programma Alnory, front 
massief eiken, ca 240 x 325 cm, mkl. 
kroonlijst, verlichtingsiijst, koelkast met 
3-sterrenvriesvak, heteluchtoven, Ceran 
kookplaat, geïntegreerde afzuigkap, 
Villeroy -i- Bosch keramische bak, 
bordenrek en kasten met draadglas 

17651,- 


Afdeling keukens 

Origineel AIno Programma Alnofresh, 
front sambabeige, blank eiken dekor, ca 

245 X 185 cm, mkl kroonlijst, 
verlichtingsiijst, koelkast met 
3-sterrenvriesvak. heteluchtoven, Ceran 


kookplaat, geïntegreerde afzuigkap, 
jafwasmachine 

11721,- 

'Keukenblok Bergamo, front essen dekor, 
wit grijs afgezet. ca 270 cm breed met 
koelkast, oven, kookplaat, afzuigkap. 

3618,- 

Keukenblok, front glanzend wit, met 
zwarte kroonlijst en verlichtingsiijst. ca, 

280 cm breed, mkl koelkast, oven, 
kookplaat, afzuigkap 

5127,- 

Keukenblok, front witte lak, beugelgrepen 
goud. ca 280 cm breed, mkl koelkast 
met 3-sterrenvriesvak. oven, kookplaat, 
afzuigkap, afwasmachine. 

4815,- 

Keukenblok, eiken front, omranding 
massief wit, ca 280 cm breed, mkl 
kroonlijst, koelkast met 3-sterrenvriesvak, 
oven, kookplaat, afzuigkap, 
afwasmachine 

5298,- 


- I 

Eetkamers 

Ambachtelijke en stijlvolle 
hoekbankgroep met bergruimte, 
bestaande uit hoekbankgroep. 
uittrektafel en 2 stoelen 

2468,- , 

Eetkamer, zwart essen, bestaande uit: 
uittrektafel ca 110 cm doorsnede en 4 
stoelen. 

1098,- 

Hoekbankgroep. wit essen, ca 151 x 

151, tafel ca 90 x 90 cm en 2 stoelen 

2941,- 

representatieve, geloogd eiken, 
eetkamer, bestaande uil uittreklalel ca 

160 X 90 cm, 4 stoelen met leren 


bekleding en 2 stoelen met armleuning 
en leren bekleding 

6998,- 


Uitverkocht voorbehouden. 


Spektakulaire eetkamer, beuken zwart 

essehout, bestaande uit: 1 uittrektafel. 6 

stoelen 2298,- 

Representatieve eetkamer echt 
kersehout, bestaande uit: 1 uittrektafel 

ovaal, 4 stoelen 2491 ,- 

Eetkamer, massief beuken, bestaande 

uit: uittrektafel met 4 stoelen met 

armleuning inkI zitkussens 3677,- 

Bijpassend 2-deurs buffet met 
vitrineopbouw. massief beuken, ca 110 

cm breed. 3316,- 

Bijpassend 3-deurs buffet met 

opbouwconsole, ca 160 cm breed 2912,- 


Badkamermeubels 

Badkamer meubelkornbinatie chroom wit, 
ca 205 crn breed met wastafel met 
console, keramiek wasbak, rond 
planchetle, wastafelonderkast, spiegel 
met verlichting en 2 hoge kasten met 
glazen deuren 

1 

4731,- 

Badkamer meubelkornbinatie wit dekor 
essen, ca 172 cm breed, wastafel met 
console, geemailieerde bak, onderkast. 2 
hoge kasten en spiegel met verliclitmg 

1791,- 

Badkamer meubelkornbinatie witgrijs, 
ca 110 cm breed, spiegelkast mkl 
verlichting, wastafelonderkast, keramiek 
wasbak en handdoekhouder 

1812,- 

Badmaker meubelkornbinatie wit gelakt, 
frame in hoogglans, ca. 138 cm breed, 
bestaande uit hoge kast, wastafel met 
console mkl keramiek wastalel, 
wastafelonderkast, handdoekhouder. 
facettenspiegel mkl. verlichting 

3962,- 

Badkamer meubelkornbinatie, grijs essen 
dekor, ca 140 cm breed, bestaande uit. 
wasbak keramiek wit, wasbakonderkast, 
hoge kast. wandspiegel, onderkast en 
ombouw met verlichting en spiegel met 
planchetle 

2176,- 


EN VERDER NOG 60 SHOWROOMKEUKENS VOOR SENSATIONELE OPRUIMINGSPRIJZEN 


Trandshop 

Eetkamers - modern en klassiek 
Bedden voor de jeugd, slaapbanken 
Draaistoelen 
Beddegoad 

Slaapkamers voor de jeugd 
Badkamermeubels 


Woon kamervarl ichting 
Inbouwkaukans 
Kaukanbloks 
Babywareld 

Keukentechniek-centrum 

Tafels 

Media Markt 


Trend Markt 

Debatz Reisservice 

Klainmeubeia 

Halmeubals 

Spiagelshop 

Restaurant - Bistro 

Administratie 

Speelhoek voor kinderen met 
videofilms voldoende parkeerruimte 


Wonen Modern 
en Klassiek 

Slaapkamers- kasten 
met spiegeldeuren 
Bureaumeubiiair - zitmeubels 
Bedden - metalen bedden 
Oosterse tapijten 
Losse fauteuils / TV-fauteuils 
Rolf Benz studio Forum en creatie 


Slaapkameraccessoires 

Matrassenstudio met 

computerdiagnose 

Cadeauboutique en huishoudelijke 

artikelen 

Glaswerk 

Salontafels 

Deichmann Schoenenmarkt 
ALDI Levensmiddelenmarkt 
Let op: 

alle grenstormaliteiten worden geheel door ons verzorgd 
en , 4.5% BTW-verschil krijgt u van ons 


KADO 

imburgs Dagblad 


Donderdag 16 januari 1992 • Pagina 31 
tl 


Service als 
zekerheid B'E 

' ‘IIII - I' I (I (' II c t‘ III (• r 

ARCAM 

8&0 

BNS 

DENON 

DRIADE 

DUAL 

EPOS 

KENWOOD 

LINN 

MAGNAT 

MC 

MITSUBISHI 
MONITOR P.C. 

NAD 

NORDMENDE 

ONKYO 

PANASONIC 

PIEGA 

ROGERS 

ROTEL 

SCYLLA 

SIEMENS 

SONY 

SYNTHESE 

T+A 

TANNOY 

LUISTERKAMERS 

AANWEZIG 

^''’iburgiastraat41, Heerlen 
Tel. 045-720560 


SUPER LAGE WINTER- 

PRIJZEN 

Arrow 
Ambizz 
Melko enz. 

Veel winterfiemden 
van deze topmerken, 
in uni en gedessineerd 

Arrow/Mörz 
Ganl/Melka 
Cario Colucci 

Alle wintertruien 
en sweaters van 
deze meHcen 

Van Gils 

Er zijn veel kostuums, 
kolberts en 
pantalons van 

Van Gils en andere 
merken 

Tenson 

Gant 

Melka 

Alle resterende 
winterjacks 

Leeds 

DENIM 

BROEKEN 

Gematigd wijd 
model 
van 99,95 

Levi's 

Alle Levi's broeken 
van de modellen 
515-508-401 -407 
in denim en gekleurde 
uitvoering, van 139,90 

Salty-Dog 

Levi's-New 

Chevignon 

Alle jacks, sweaters, 
wintertruien en 
bbuses van dit 
seizoen 

NU 

1/ 

/j pri|s 

NU 

1 1 

NU 

NU 

NU 

NU 

NU 

1 / •• 

/j P”is 

1 / •• 

Y pri|s 

Vj «*■■*■* 

39,®® 69,®® 

1/ .. 

/j «*”■* 


WIE 


menskin. KERKSTRAAT 45 BRUNSSUM 


Uit oud wordt **nieuw 

het PORTAS renovatie-systeem. 

^ beste voor oude deuren 
^ •'eukens Nieuw: radlalorkasten en 
^bkamermeuóels Vele mogelijkheden - 
^fdevol materiaal. Niet gelijmd Snel, 

en voordelig Kwaliteit waarvan u ''3 
“b de duur veel plezier zult hebben. Bel L ' 

op PORTAS uw renovatiespecialist. 

^ nr 1 in Europa 
VERDIEN GELD ALS WATER! 


^ nr 1 in Europa _ PORTkr 

Van Wel BV J 


GELD NODIG? 

f^in.kantoor JORISSEN 


Terug te Mnd bedrag Effectieve Mnd. bedrag | Effectieve 
betalen in volgens min. jaarrente vig. wet. max. I jaarrente 48 mnd 
60 mnd. 
60 mnd 
72 mnd 


doorlopend krediet 
jJ lisflraa tol 200.000 en 
Q «ere looptijd mogelijk. 
jeriijdensrisico meestal 
«ekt. Bestaande leningen 
^^en bezwaar. 


Geen informatie bij werkge¬ 
ver Geen bijkomende kos¬ 
ten. Binnen een dag alles 
geregeld Goedkope tarie¬ 
ven. Vraag gratis advies. 


SCHELSBERG 54. HEERLEN 

.. 045-721781 - 724132 
Spreekuren voor 
(ex-)pendelaars tussen 
Nederland en België 

Pendelaars, "ex-pendelaars en andere 
belanghebbenden die informatie wensen over 
de op hen van toepassing zijnde regelingen 
betreffende de sociale zekerheid en de 
bijzondere regelingen voor grensarbeiders, 
kunnen elke eerste en derde vrijdag van de 
maand terecht bij de Sociale Verzekeringsbank, 
district Maastricht, Gaetano Marlinotaan 75. 

Medewerkers van het Bureau voor Belgische 
Zaken te Breda zijn op die dag van 10.00 tot 
14 00 uur aanwezig om u alle gewenste 
Inlichtingen te verschaffen. 

Voor de behandeling van persoonlijke 
problemen dient u alle bewijsstukken en andere 
papieren mee te brengen. 

Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken: 
tel. 043-821600. 


I ALARM 
.svj;--»»-'-. ... 


; ^ 5,,^- 


•'-t«S^OCV,S ASV. s > 

. 1#» 


■••WSMI:;-' j 

„„„ " ft.' 

^ 4 

,^1 


^ ^ \ 
£ 


ï’SsÈ*' 'W - ■ ... 

' •• •■ V-' -v V ' 

V _ w'-- 


ms ELKE SECOniDE TELT 

er verstandig gebruik van. 


ULDEN PER JAAR. SCHOONS 


ECO-SELECT* VOOR DE COMPLETE WONING. 


VlBR0'/%‘ 


Massagsdoiiche. besparing met extra comfort 
StraaJbreker met 

ingebouwde water- 
hoeveelheid sregelaar 


WatorlirMnapnMiM’. 

zwenkbaar naar alle kanten 


Enkele energiebedrijven bieden een waterbesparende hand- 
douche aan voor f 24,95. OLYMPIA® heeft al een water¬ 
besparende handdouche voor f 19,95. Die 5 gulden is mooi 
meegenomen, maar er is meer. 

Met het unieke en complete Olympia ECO-SELECT® 
programma bespaart u water in de hele woning, de keuken, de 
wastafel, bad en douche. U gebruikt slechts half zoveel water 
als voorheen. En omdat het ongebruikte water niet hoeft te 
worden verwarmd, spaart u ook nog eens flink aan energie¬ 
kosten. 

ZONDER VERLIES VAN COMFORT BESPAART EEN GEZIN 
AL SNEL 200 GULDEN PER JAAR!! 

Goed voor het milieu — beter voor uw portemonnee. 
Conventioneel 


Eco-Select* 


Douciwslang. met ingebouwde water- 
hoeveelheidsregelaar 


KrMmlang. met mgebouwde waterhoeveelheids- 
regelaar 


U. DEZE PRODUKTEN VERBRUIKEN SIM MINDER WATER EN ZUN 
GECERIIHCEERD DDOR NET NEDERUNDS MEETINSTITUUT UKWEZEN. 
Alle ECO-SELECT* produkten zorgen ervoor, dat u niet meer dan 
8 liter water per minuut gebruikt. Conventionele produkten ge¬ 
bruiken gemiddeld 15 liter per minuut of meer. 

TEL UIT JE WINST!!! 


OLYMPIff 


010-4120145 


Wolraven, Burg. Janssenstraat 17: BLERIC. F,rma van Enckevort, Pontanusstraat 13 • Geurts Bouwmarkt. Otiostraal 19. BRUNSSUM Fiuivi Vromen 
w ih f P'^'^ 2 ^'''s-Martens. Cramignonstraat 7: GELEEN. Ackermans. Mauntslaan 110* Firma Bakkers. Bloemenmarkt 23 • Techn Biiieau Gesit, Daalstraat 23 HEERLEN Firma Mullet 

rhv^t ^^dq^maaodda^uT a?’, HELDEN-PANNINGEN. Techn InstalL bureau R. Hermans. Molenstraat ia: HOENSBROEK. Paumen Onderdeden Centrum. AkersUaaf-Noord 210a 

Tc^'li iTkPV'^*''^ \.7olters-D:nqs Sanitair Kalverstraat 1: MAASTRICHT. Formido BoLuvmai kt, Ni|verheidsweq 40 • Super Doe Boiu-. mark; Fr Romanuswec 2 ROERMOND 

TEGELEN Inst. oedr. Beurskens. Bonqerdstraai 16-18 VALKENBURG Loodq. bedr, Schetters. Gosewijnstraat 6: VENLO Inst “ 


5uper 

beer. Madens, Stalde'qr 


en G1 : WEERT VVebo Bouwmarkt S* 


Handy Markt 
Joaeflafan 108. 


HORST In 

Schipper&waï 


^ 'i 'V- 

^ .< 

A ^-v • ‘^•^>.‘- • v ' 

<• * '^4 ' * 

' tl...'fc^liltiitf-i v'■■ ■■ .=■ .■ ■■■■'tff ■•^>fyf■■ 


’ '' ^ ^ '‘Ht-'T'* Jtir'* 

V. ? '.-'■ >i-' ■"' ^''' ‘ *%, 

• •; <->-,'-i\f,:'':^ ; % 

'r ‘ • • '"-.C, ‘/\. 

i *'i ^ ^ ^ y -. V ' JV V J. 


TK'f’ 

\iK 13»4 ; 9 
^^ : V‘^ 

•X J " '. «■^'' ' J?„ "A «fl 


,lf. >V - M 

^Ï 4l^' 

.-mJ' *-^ * t» i..-<..-4»^-j '"^-.ji'.V ^ V- x.i,.-7^ .•-. . 1 .* •. ^'«aELiV .-•».■ H 


•< ■.,*i’.-V?t*'?,vx-Vf, ._'•vil ” 

' - «k •*''' ''V ■■ ■ 

.M... v.‘v.. t 


\ T>J. r> 

;ï.4,';.^^4c.:i^''.,',|’''‘iv4‘■S 

ti^\ JMr' . > , ., . 

:«, ? . ....'..xx ■•;:■ ...;* a*'- a . 

^ ■ \ "'t".' - ’’'; '^.' V ’ *■ ^ 


til 


%/> '■l'l 


V-.S' .< 


-""r -U •■ , - 

■•* f ^ 
r ' r'* ■* 

» » 4-S 


\'.;V** 

.'V, --•!*. •, 


« • J, 


■ >•' 'J. 

•■•'•.'v*V- ■• '#'è-. 

1 *: 

^A ^.31 


fr 
« f '*<»»» ^ ï »« ' ^*'«*•<•1 

ft V •.! -y-il l* *i^I ‘JV,v-<. •• .>.'t 
f:: *< ' 


" VA . 


'** T 
4vi -'b‘ 


t .1 
^#4j. ï, 


^l^uvft 


I ' ^>,..,*7:7, , 
fJ’^ % t 


^^yy.. 


8^5 


r# 


3f*‘VïiS»i K^- A 


,,s-.‘; ^ 

, V 'Uv 
y 1^, : ■■ ,''. 


♦