Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


Leger s 


a Vrijdag 31 januari 1992 


Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


74e jaargang nr. 26. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 Koningin 54 jaar 

Koningin Beatrix wordt 
vandaag 54 jaar. Ze viert 
^ haar verjaardag in beslo¬ 
ten kring in paleis Huis ten 
Bosch. De nationale vie¬ 
ring is op 30 april. Beatrix 
gaat nu haar dertiende 
jaar in als staatshoofd. 

Amerikanen 
weg uit 

0 Tapijnkazerne 

Maastricht - De Amerikaanse 

^ilitairen, werkzaam in de Tapijn- 
^zerne in Maastricht, zullen daar 
^•tinenkort verdwijnen. De Tapijn- 
^zerne wordt als kantorencomplex 
^^bruikt door de Afcent in Bruns- 
Een woordvoerder van Afcent 
^i gisteravond laat niets van de 
Wannen te weten. „Maar ik kan me 
Moeilijk voorstellen dat de kazerne 
^kinenkort wordt gesloten.” 

'barder op de dag meldde een 
[^Oordvoerder van het Pentagon dat 
^ciliteiten’ in Europa, waaronder 
%astricht, vervroegd worden te- 
^ggehaald als onderdeel van po- 
^'ngen meer te bezuinigen. 

^ de Tapijnkazerne werkt een on¬ 
bekend aantal administratief perso¬ 
neel. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur is 
^ volop bedrijvigheid. Op het ter- 
jein staan een kleine hoeveelheid 
jegervoertuigen en ander materieel, 
faast bewakingspersoneel werken 
^ ook technici. max. 0- C 


min. -l^C 


^ËWOLKING EN MIST 

h 

pOven onze omgeving is voch- 
'{ffe en stabiele lucht aanwe- 
Hierin komt op uitgebrei- 
schaal laaghangende 
^cwolking en mist voor. De 
^>st is plaatselijk dicht tot 
^er. dicht. Uit de aanwezige 
l^wolking kan wat lichte mo- 
^*'egen vallen. De mist en de 
c® laaghangende bewolking 
^hnnen zich vrijwel overal de 
^hele dag handhaven. De 
"'ind is zwak uit een overwe- 
^nd oostelijke richting. De 
Maximumtemperatuur ligt 
i^ts boven het vriespunt en' 
r^t kwik daalt.’s nachts tot 
*®ts onder het vriespunt. 

Voor informatie betreffende 
|[®t weer in Limburg kunt u 
'^llen 06-91122346. 


'Meer vrouwen 
op hoge posten’ Neerofiel wekt 
lijk tot leven 

BOEKAREST - Een dronken 
bewaker van een mortuarium 
heeft m het noorden van Roeme¬ 
nië de schrik van zijn leven ge¬ 
kregen toen het lijk waaraan hij 
zich vergreep, plotseling tot le¬ 
ven werd gewekt. Dit meldt het 
Roemeense blad Expres Maga- 
zin gisteren. 

De bewaker wilde ontucht be¬ 
drijven met het dood gewaande 
lichaam van een 18-jarig meisje 
alvorens het voor een autopsie 


voor te bereiden, toen het meisje 
plotseling rechtop ging zitten. 
De verkrachter viel terstond 
flauw. 

Na een hartstilstand was het 
meisje voor dood aangezien. Zij 
had een overdosis slaappillen en 
alcohol ingenomen na ruzie met 
haar vriendje. De artsen poog¬ 
den haar nog tot leven te wek¬ 
ken, maar meenden dat ze al was 
heengegaan. 

De bewaker is inmiddels gear¬ 
resteerd, meldt het blad. Maar de 
ouders van het nreisje pleiten 
voor zijn vrijlating: ,,Als hij haar 
niet had verkracht, zou onze 
dochter voor eeuwig dood zijn 
geweest!” 


Al Pacino nu wel 
klaar voor Oscar 

PAGINA 2 

Afslanking directie 
Maaslandziekenhuis 

PAGINA 15 


Politie wijst op 
gevaren XTC-pil 

PAGINA 18 Al Pacino 


Roda JC'er Trost viert 
verjaardag op bank 

PAGINA 21 

Gullit wil liever 
met Advocaat naar WK 

PAGINA 21 

Daviscupteam zonder 
Richard Krajicek 

PAGINA 23 


PvdA en CDA leggen akkoord verschillend uit 

Legitimatieplicht op komst 


Van onze parlementaire redactie 

DEN HAAG — Er komt voor 
burgers een wettelijke legiti¬ 
matieplicht bij financiële 
transacties, in voetbalsta¬ 
dions, op het werk en in geval 
van zwartrijden. Bewindslie¬ 
den van CDA en PvdA zijn dat 
in een besloten bijeenkomst 
overeengekomen. Ook zijn af¬ 
spraken gemaakt over de legi¬ 
timatieplicht voor vreemdelin¬ 
gen. Die afspraken worden 
inmiddels door PvdA en CDA 
verschillend uitgelegd. 

Volgens CDA-woordvoerder Van 
den Burg is overeengekomen dat de 
huidige legitimatieplicht voor lou¬ 
ter vreemdelingen moet worden 
vervangen door een ruimere rege¬ 
ling, waarbij in principe iedereen 
door de politie staande kan worden 
gehouden ter vaststelling van de 
identiteit. Hij vindt de huidige rege¬ 
ling discriminerend voor vreemde¬ 
lingen. Ook volgens minister 
Hirsch-Ballin (Justitie) kleven er 
bezwaren aan. 

Volgens PvdA-Kamerlid Kalsbeek 
is echter afgesproken dat de huidi¬ 
ge legitimatieplicht voor louter 
vreemdelingen Voorlopig’ wordt 
gehandhaafd, omdat die in de prak¬ 
tijk redelijk zou werken. De PvdA 
vreest dat een verruiming van die 
regeling de weg vrijmaakt voor een 
legitimatieplicht voor iedereen. Een 
deel van het CDA en de VVD voe¬ 
len daar veel voor. 

• 

Onduidelijkheid is er ook nog over 
de afspraak dat er een legitimatie¬ 
plicht op het werk komt. Volgens 
de PvdA gaat het erom dat iemand 
bij het tekenen van een arbeidscon¬ 
tract aan de werkgever verplicht 
een legitimatiebewijs laat zien. Vol¬ 
gens minister Hirsch Ballin gaat de 
eis verder en moet iedereen zich 
ook tijdens het werk kunnen identi¬ 
ficeren. De maatregel is bedoeld om 
illegale arbeid tegen te gaan. 

Over een wettelijke plicht tot het 
tonen van een legitiematiebewijs bij 
financiële transacties bestaat geen 
verschil van mening tussen CDA en 
PvdA. De huidige regeling berust 
op een overeenkomst tussen ban¬ 
ken. 


Zwartrijders 
Samantha va7i Wersch 


VAALS - Jolanda en Peter 
van Wersch in Vaals zijn. sa¬ 
men met diverse instellingen, 
wanhopig op zoek naar een 
plaats waar hun dochtertje Sa 
mantha verder behandeld kan 
w'orden. 

Het vijfjarig kind moet van¬ 
daag weg uit khmek De 
Hondsberg in OisterwijK. Daar 
is het meisje anderiiad jaar 
lang geobserv'eerd. 

Een nieuwe plaats is echter, 
ondanks alle mzet. nog steeds 
niet gevonden. 

Samantha van Wersch is vijf 
jaar en doet zichzelf voortdu¬ 
rend pijn. De Hondsberg is 
niet toegerust om het zwaar ge¬ 
handicapte kind nog langer 
onderdak te bieden. 

„Bovendien zijn we daar ook 
niet voor. Wij observeren en 
geven aan het instituut waar 
het kind uite.nde ijk terwi-ii 
komt een aantal handreik'mgeTi 
voor verdere behandeling." 
zegt dokter Romijn, leider van 
het begeleidende team. 


Zie verder pagina 1 5 

• 'Er moet hoe dan ook 
een oplossing komen' 


Eensgezindheid is er ook over een 
legitimatieplicht voor zwartrijders. 
De mogelijkheid tot het ter plekke 
fouilleren van zwartrijders is in de 
nieuwe overeenkomst beperkt. Dat 
mag slechts wanneer degene die 
zijn legitimatiebewijs moet laten 
zien, het kapot of zoekmaakt. 

Het CDA ziet hiermee af van de veel 
ruimere mogelijkheden tot fouille¬ 
ring, waar het in november nog 
voor pleitte. Dat voorstel maakte 
het mogelijk dat een ieder die ver¬ 
dacht werd van een overtreding ter 
plekke gefouilleerd kon worden. 
Een Kamermeerderheid, bestaande 
uit D66, VVD en PvdA maakte daar 
fel bezwaar tegen. 


Eenderde deel 
PvdA steunt 
Van der Louw 

DEN HAAG - Bijna eenderde deel 
van de kiezers (27 procent) die bij 
de laatste verkiezingen op de PvdA 
hebben gestemd, steunt de oprich¬ 
ting van een nieuwe sociaal-demo- 
cratische partij, zoals de zogeheten 
Rode Hoed-beweging. 

Eén op de vijf kiezers zegt zelfs op 
die nieuwe partij te zullen stem¬ 
men. Een en ander blijkt uit een 
enquête onder PvdA-kiezers die het 
Buro Ifiterview in opdracht van Ve- 
ronica Nieuwslijn heeft gehouden. 

Van der Louw reageerde gister¬ 
avond verheugd op de uitslag van 
de enquête: „Dat geeft ons een gro¬ 
te verantwoordelijkheid. Volgens 
deze gegevens zouden we goed zijn 
voor zo’n tien zetels.” 


Groot- Brittannië 
en Rusland gaan 
samen werk en 

LONDEN - Rusland en Groot-Brit- 
tannië hebben gisteren een verkla¬ 
ring opgesteld waarin de twee lan¬ 
den afspreken met elkaar samen te 
werken op politiek, economisch en 
militair gebied. Dit gebeurde aan 
het eind van een vier uur durend 
gesprek tussen premier John Major 
en president Boris Jeltsm. 

Premier Major zegde zijn Russische 
gast kredietgaranties toe tot een be¬ 
drag van een miljard gulden. Dit 
bedrag is tevens bedoeld als garan¬ 
tie voor investeringen in Rusland 
en andere ledenrepublieken van het 
Gemenebest van Onafhankelijke 
Staten. 

Jeltsin deed een dringend beroep 
op het westen de voormalige Sov¬ 
jetunie te helpen. 

Major en Jeltsin kwamen overeen 
dat tussen het Kremlin en de 
ambtswoning van de Britse premier 
een speciale telefoonleiding wordt 
aangelegd, vergelijkbaar met de 
’hot line’ tussen het Witte Huis en 
het Kremlin. 


# De Russische president Boris Jeltsin (links) en de Britse pre¬ 
mier John Major overhandigen elkaar het gisteren in Londen 
door beide landen ondertekende vriendschapsverdrag. 

Foto: REUTER 

(ADVERTENTIE) 


(ADVERTENTIE) 


fj 


^ S' 
O 


5^ (ADVERTENTIE) BETER MEUBEL PEER IN BELGIË 


OPRUIMING BI. 

R MEUBEL! 


AAATSTB WECK! 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 
Nüiweeiüdcmgmtis^^^^,.,^^ 
Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 

Naam: 

Adres: 

Postcode/woon plaa ts: 


Telefoon: 

giro/banknummer: 


(voor controle bezorging) 


ETER 


wmsrMMM 

aivA-14^ *tsiirinrTT!i^iAi 


[zondags' 

OPEW’ 
BETER MEUBEL 
Dc eerste twee weken ontvtMit ik de krnnt •ratis. 

O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch, 
jk ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82 .^5 

□ automatisch per maand ƒ 27.45 
O Stuur mi) een acceptgirokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28.45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L D (proef) abonnement gehad 
Deze bon in open enveloppe zonder fx>slzegel zenden naar 
Limburgs Dagblad. 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 


Qnsdag | Baan naar Bree 127,3990 W PEER BELGIË, tel.09-32.11 63.38 05 | 

Gesloten DE ZUINIGSTE lElG VOOI HiÉl'NEDEtLAN 


of bdgmtis 06-0229911 


8 "710404'%0001 7' 
Vrijdag 31 januari 1992 • Pagina 2 bioscopen 


• HEERLEN 

Royal: Hot Shots, vr t m zo 19.30 
en 21.30 uur, ma t m do 19 en 21 
uur, za zo ook 15 en 17 uur, zo 
ook 17 uur. Rivoli; Frankie & 
Johnny, vr L'm zo 18 30 en 21 
uur, ma tm do 20.15 uur. De 
Reddertjes in Kangoeroeland, za 
zo WO 14 uur, za zo ook 16 uur. 
Maxim: Harley Davidson and 
the Marlboro man, dag. 19 en 21 
uur, za zo ook 14 30 en 16.30 uur. 
H5: Shattered, dag. 14.30 19 en 

21.30 uur, za zo ook 16.45 uur. 
The Addams Family, dag. 14.15 
18.45 en 21.15 uur, za zo ook 

16.30 uur. Don't teil Mom the ba¬ 
bysitter 's dead. dag 18.30 en 21 
uur, vr ma di do ook 14 uur, Fic- 
vel in het Wilde Westen, za zo 14 
en 16 uur, wo 14 uur. Ricochet, 
dag. 18.30 en 21 uur, vr ma di do 
ook 14 uur. Bingo, za zo 14 en 16 
uur, WO 14 uur. V.I. Warshawski, 
dag. 21 uur. Curly Sue, dag. 14 
en 18.30 uur, za zo ook 16 uur. 


Q • SCHAESBERG ^ 

C? Autokino: Curly Sue, vr za 20 :i;”J 

uur. Ricochet, vr za 22.15 uur, —^ 

a a 

a • KERKRADE Q 

a Wijngrachttheater; In bed with 
Madonna, zo 20 uur. Torch Song 
la Trilogy, wo 20 uur. O 


• MAASTRICHT 

Mabi: Frankie & Johnny, vr bm : 
zo 18,30 en 21.15 uur, ma t/m do i 
21.15 uur, za zo wo ook 14.30 uur. 
The Addams Family, vr L'm zo 

18.30 en 21.15 uur, ma Lm do 
21.15 uur, za zo wo ook 14.30 uur. 
Toto Ie Heros, dag. 21.15 uur, vr 
Lm zo ook 18,30 uur. De Redder¬ 
tjes in Kangoeroeland,za zo wo 

14.30 uur. Hot shots, vr Lm zo 

18.30 en 21.15 uur, ma Lm do 
21.15 uur. za zo wo ook 14.30 uur. 
Ciné-K: Thelma and Louise, 
dag. 21 uur. Cinema- Palace: 
Harley Davidson and the Marl¬ 
boro man. dag. 19 en 21.30 uur. 
Don't teil Mom the babysitter ’s 
dead, dag. 18.45 en 21.30 uur, za 
zo ook 13.45 en 16.15 uur, wo ook 

13.45 uur. Fievel m het Wilde 
Westen, za zo 14 en 16.15 uur, wo 
14 uur. Bingo, za zo 14 en 16.30 
uur, WO 14 uur. Ricochet, dag. 
18.30 uur. The Fisher King, dag. 

20.45 uur. Lumière; Merci la vie, 
dag. 20 uur. City hfe 2, dag. 20.30 
uur. La doublé vie de Veroni- 
que, dag. 22 uur. Stanno tutti 
bene, vr za 23 uur. 

Scene uit ’Shattered 


a • GELEEN 

Roxy; Curly Sue, dag. 20.30 uur. 
Don’t teil Mom the babysitter 's 
I t dead, dag. 20.30 uur. Bingo, za zo 
WO 15 uur. 

Q • SITTARD 

Forum: Hot Shots. dag. 20.30 
L-l uur. za zo wo ook 14 uur. The 
f—*! Addams Family, dag. 20 30 uur. 

De Reddertjes in Kangoeroe- 
i ^ land, za zo wo 14 uur. Filmhuis 
Sittard: Sta, sterf, verrijs, wo 
L-J 20.30 uur. 

^ • ECHT 

I—4 Royal-MicroRoyal: Doe Holly- 
j’“; wood, vr Lm zo 20.30 uur. Do’nt 
teil Mom the babysitter ’s dead, 
p**: vr Lm zo 20.30 uur. Bingo, za zo 
y i WO 15 uur. De Reddertjes in 
Kangoeroeland, za zo wo 15 uur. 

^ • ROERMOND 

a iloyal: Thelma & Louise, dag. 

20.30 uur, zo ook 16.30 uur. De 
r*~T Reddertjes in Kangoeroeland, zo 
a WO 14.30 uur. Royaline: Hot 
. - Shots, dag. 20.30 uur, zo ook 
LJI 16.30 uur. Bingo, zo wo 14.30 

a uur. Filmhuis Roermond: Sta. 
sterf, verrijs, do 20.30 uur. 

5 • VENLO 

; : i Perron 55: Sta, sterf, verrijs, za 
1 t 20 uur, dl 20.30 uur. 


UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Limburgs Dagblad bv 


Directie: 

mr. F.A.M. van Hellemondt 
K.J. Vereer 

Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 

Telefoon: 

Abonnementen 045-739881 

Advertenties 045-739886 

Algemeen 045-739911 


Dikke & Dunne-matinee in Heerlen Om gepast stil te staan bij 
de honderdste geboortedag 
van Oliver Hardy wordt zon¬ 
dag 9 februari in de oudste en 
mooiste bioscoop van Lim¬ 
burg en wijde omgeving, 
namelijk Royal in Heerlen, 
een ouderwetse Dikke & 
Dunne-matinee gehouden. 

Oliver Hardy 


Samen met Heerlenaar Math 
Lenzen, voorzitter alias grote 
sjeik van ’Them Thaf Hills’ 
ofwel de fanclub van het ko¬ 
mische filmduo Stan Laurel 
en Oliver Hardy, is Royal- 
directeur Van Bergen erin 
geslaagd vier speelfilms op 
de kop te tikken. Behalve 
’Below Zero’ uit 1930, ’Towed 


in a Hole’ uit 1932, ’Them 
Thar Hills’ uit 1934 wordt ook 
hun beste speelfilm ver¬ 
toond: ’Way out West’ uit 
1937 met daarin onder meer 
het legendarische dansje van 
Stan en Ollie voor een saloon. 
Dit mini-filmfestival begint 
’ouderwets’ om twee uur. En¬ 
tree f 7,50. Al Pacino nu wel 
klaar voor Oscar 


DOOR HANS TOONEN 

Niet dat Al Pacino, 52 en goed 
voor vijf miljoen dollar per rol, 
er op loert. Maar de Oscar, 
waar hij steeds naast grijpt, 
zou dit jaar best eens op zijn 
schoorsteenmantel kunnen 
glitteren. 

Want met zijn rol als de verliefde 
kok Johnny in de romantische film 
’Frankie & Johnny’ warmt hij ook 
de uitgespeelde, bejaarde besjes in 
Hollywood op, wier stem vaak door¬ 
slaggevend is bij de toekenning van 
’s werelds meest begeerde filmon- 
derscheiding. 

Wie terugbladert in de historie van 
de Oscar moet het opvallen dat ster¬ 
ren met gedurfde prestaties enJot 
een uitgesproken mening vaak heel 
lang op dit gouden schouderklopje 
moeten wachten. Pas wanneer zo’n 
acteur/actrice of regisseur kiest 
voor een zogeheten middle-of-the- 
road-film ( = gelikt en toch succes¬ 
vol) strijkt Hollywood over zijn 
hart. Neem Liz Taylor. Voor haar 
prestaties in ’Cat on a hot tin Roof 
en zeker voor ’Suddenly Last Sum- 
mer’ had zij een Oscar verdiend. ^ 
Hollywood sloeg haar echter over. 
Maar maakte het jaren later goed 
met een Oscar voor ’Butterfield 8’, 
een film die ver achterblijft bij de 
twee andere. # Pacino als Don Corleone in 
’Godfather IIP. 

Dustin Hoffman voor ’Kramer Vs. 
Kramer’. 

Al Pacino, de man die in menige 
film altijd de stad als slagveld kiest, 
glijdt weg in drank en langslepende 
liefdesaffaires met Marthe Keiler en 
Diane Keaton. 

De jaren tachtig beginnen wrang. 
De politiethriller ’Cruising’ (1980), 
hoe gedurfd ook, levert zijn geld 
niet op. ’Author! Author!’ (’82) is 
wel te pruimen, maar geen dijen¬ 
kletser. ’Scarface’ (1983) van regis¬ 
seur De Palma en scenarioschrijver 


Oliver Stone lijkt Pacino’s ver¬ 
bleekte roem op te fleuren. Maar 
met ’Revolution’ (1985) over de ge¬ 
boorte van Amerika als natie schopt 
hij zichzelf onderuit. De film oogt 
als een bidprentje: mooi maar 
doods. 

Pacino krabbelt overeind in een 
omgeving waar hij zich meer thuis 
voelt dan in Hollywood: het toneel 
in New York. 

(;okje 

Net als menigeen hem als superstar 
heeft afgeschreven, komt hij scherp 
terug met ’Sea of Love’ (1989), een 
thriller met de smikkelmooie Ellen 
Barkins. Alleen in Amerika brengt 
deze film 28 miljoen dollar op, bijna 
net zoveel als ’Godfather 11’ (31 mil¬ 
joen dollar), maar beduidend min¬ 
der dan ’Godfather 1’ ($ 87 miljoen). 
Ineens blijkt Pacino weer ’banka- 
ble’. Nog geen jaar later speelt hy 
bijkans Warren Beatty van het doek 
als Big Boy Caprice in ’Dick Tracy’. 
Vervolgens snoert hij eenieder de 
mond met zyn onsterfelijke rol van 
Michael Corleone in ’Godfather III’. 
Opnieuw wordt hij genomineerd. 
Maar de dans om de gouden Oscar 
wordt gewonnen door Kevin Cost- 
ner voor ’Dances with Wolves’. 

Toch durf ik nu te gokken op een 
Oscar voor Johnny uit ’Frankie & 
Johnny’. Pacino kan alvast een 
plekje vrij maken boven de open 
haard. 


Reputatie 


Met Al Pacino heeft Hollywood bo¬ 
vendien wat goed te maken. In de 
jaren zeventig, direct na zijn debuut 
in ’Me, Natahe’ (1969), heeft de in 
april 1939 als Alfredo James Pacino 
in New York geboren zoon van Sic- 
liaanse ouders een roestvrije repu¬ 
tatie als anti-held opgebouwd. ’The 
Godfather’ (1972) draait weliswaar 
om Marlon Brando die dan ook een 
Oscar kreeg (en weigerde) voor Don 
Corleone. Maar achteraf gezien is 
het Pacino die er als Michael Cor¬ 
leone met de bal vandoor gaat in 
deze meesterlijke maffia-film. 

Een jaar later wordt Pacino genomi¬ 
neerd voor zijn meeslepende rol als 
rechtschapen New Yorkse wout in 
’Serpico’, geregisseerd door zijn 
maatje en stadsgenoot Sidney Lu- 
met. Helaas, Jack Lemmon mag de 
Oscar omarmen voor ’Save the Ti- 
ger’. 

Even duikt Pacino onder in de New 
Yorkse theaterwereld om, zoals hij 
zelf beweert, bij te tanken voor het 
slopende werk in Hollywood. Op¬ 
nieuw weet Sidney Lumet hem te 
strikken voor een anti-heldhaftige 
rol. In ’Dog Day Afternoon’ (1975) 
zet hij de schlemiel Sonny neer die 
samen met Sal (John Cazale, met 
wie hij oók speelde in Peetvader I 
& II) op klungelige wijze een bank 
gijzelt. En opnieuw wordt hij voor¬ 
gedragen voor een Oscar. En weder¬ 
om moet hij opzij. Dit keer graag en 
terecht voor Jack Nicholson in ’One 
Flew Over the Cuckoo’s Nest’. 

Dank zij zijn rol als advocaat in 
’...And Justice for All’ (1979) mag 
Pacino weer in de rij staan voor Os¬ 
car. Maar de winnaar is dit keer . # Pacino als Bobby Deerfield in de gelijknamige ’flop’ uit 
1977, samen met Marthe Keiler, jarenlang zijn vriendin. ! 


de tootootjes 


PIccolo-advertenties 045-719966 

Fax: 

Advertenties 045-739204 

Algemeen 045-739364 

Redactie 045-739264 

Bankan: 

ABN Bank Heerlen 57 75 35 935 
Postbank 10 35 100 

Rayonkantoren: 

Brunssum 045-256363 

Geleen 046-746868 

Heerten-Centrum 045-717719 
Kerkrade 045-452932/455506 
Maastricht 043-254477 

Roermond 04750-18484 

Sittard 046-515577 

Valkenburg 04406-15045 

Abonnementsprijzen: 

Bij vooruitbetaling te voldoen 
bij automatische betaling: 
per maand ƒ 27,45 

per kwartaal ƒ 82,35 

Per acceptgiro: 

per maand ƒ 28,45 

per kwartaal ƒ 83,35 

losse nummers ƒ 1,60 

Btr. 30 ^ msf/t D£ Amm oht- 
voiAne Avroerm wfenr mAnme 

BITT£A£ TAANirt. 


Snik lal ik mon kraosl 
ooit nof uecrxiln ?Sniki t: f vit** # De inmiddels 90-jarige, even omstreden als intrigerende 
Duitse regisseur Leni Riefenstahl. Foto: anp 

Onzuivere poging 
tot eerherstel 


Leni Riefenstahl 


Slerren Derde ^ 
Rijk centraal 
in Filininuseuin S 

z: 


Van onze filmredactie ' 

__ I < 

h 

Het Filmmuseum in Amsterdam v 
heeft voor de maand februari eeP z 
programma samengesteld waariP 
filmsterren centraal slaan die tij- _ 
dens het Derde Rijk miljoenen ^ 
Duitsers naar de bioscopen trok- ^ 
ken. De beroemdste was de donke ^ 
re Zweedse Zarah Leander, die met ^ 
haar warme hese alt in ’Die grosse V 
Liebe’ in 1942 voor het grootste kas- J’ 
succes uit de filmgeschiedenis vafl ^ 
Hitler-Duitsland zorgde. Opvallend ^ 
genoeg waren echter ook andere ^ 
topactrices van buitenlandse kom- ^ 
af. 'Grensgevallen’, zo heeft het l 
Filmmuseum dit programma daar- 
om terecht dubbelzinnig genoemd. ^ 
De carrière van Zarah Leandel 
(1907) kan echter als schoolvoor¬ 
beeld van collaboratie van filmster¬ 
ren met de nazi’s dienen. Leander 
debuteerde in 1929 en kreeg in de 
jaren daarna ook buiten Zweden 
bekendheid als actrice en zangeres. 
Haar grote doorbraak volgde in | 
1935 samen met Max Hansen in de I 
filmoperettè ’Axel an der 
Himmelstür’, een succes dat ook de 
UFA-bestuurders opviel. Door het 
vertrek van Mariene Dietrich naar| 
de Verenigde Staten moesten de 
Duitse producenten op zoek naar 
een nieuwe ster. De koele donkerej 
schoonheid Leander leek de oplos-! 
sing om in deze lacune te voorzien. 

Zij bleek gevoelig voor het aange¬ 
boden hoge salaris en maakte vanaf 
1938 de ene film na de andere. 

Goebbels ^ 

Goebbels heeft midden in de oorloj 
nog geprobeerd Leander over te ha- 
len de Duitse nationaliteit aan te 
nemen. Zij weigerde dat door zich ' 
te beroepen op haar vaderlandslief- 
de, maar laten we dat vooral niet alS J-' 
een rechtvaardiging voor haar ge- Ko 
drag zien. Zij verontschuldigde zieb Uj' 
na de oorlog met het argument dat 
zij a-politiek was, maar bovendien ^ 
’van niets wist’, een gebruikelijk eX- ^ 
cuus dat zelfs de zwaarste collabc^ 
rateurs niet schroomden te gebrul- ^ 
ken. I Ijt 

Het filmprogramma 'Grensgevallen' lïi 
duurt van 1 tot en met 27 februari, 


DOOR ROB DE KAM 

Ze acteerde in tien speelfilms, maar 
ze is vooral beroemd en berucht ge¬ 
worden door haar vriendschappelij¬ 
ke relatie met Adolf Hitler en de 
twee documentaires die ze in de ja¬ 
ren ’30 onder de hoede van de nazi’s 
maakte: Leni Riefenstahl, de inmid¬ 
dels 90 jaar oude maakster van 
’Triumph des 'Willens’ en ’Olympia’. 
Voor . het grootste deel van de na¬ 
oorlogse wereld lag de zaak simpel: 
zij was vooral heel erg ’fout’ ge¬ 
weest. De Nederlandse publicist 
Thomas Leeflang schreef onlangs 
een monografie over haar, waarin 
hij probeert dat beeld te nuanceren. 
Het is een vreemd boekwerk gewor¬ 
den, deze studie over leven en wer¬ 
ken van Leni Riefenstahl. Niet zo¬ 
zeer omdat Thomas Leeflang het 
zwarte beeld van de filmmaakster 
wat schoon probeert te poetsen. We 
zijn immers (gelukkig) gewend ge¬ 
raakt aan de constatering dat er in 
de Tweede Wereldoorlog meer tus¬ 
sen goed en kwaad lag dan we lang 
voor mogelijk hielden. Het is meer 
de manier waarop Leeflang het bla¬ 
zoen van Riefenstahl probeert te 
zuiveren, die zwaar op de maag ligt. 


Warrig 


Leeflangs boek levert helaas ook 
het bewijs voor de stelling dat de 
stijl vaak een afspiegeling is van de 
inhoud. Leeflang gebruikt namelijk 
de meeste warrige redeneringen om 
Riefenstahl te beschermen, soms op 
het onsmakelijke af. Zo is hij zeer 
bedreven in het zwart maken van 
mensen die ooit iets onaardigs ge¬ 
zegd hebben over de Duitse film¬ 
maakster, een geijkte retorische 
truc die de aandacht afleidt van de 
zaak waar het werkelijk om gaat. 


Ut stoppen böeenOrootOe- 
bouv, een s(Krt sadm. Uat 
zi/n ze met ons iran plan ? Pikiee maar.. ?? Uat dot 
jij hier ? Jk daiht dat 
jij een van hen uas! (O Standaard Uitgeveni Antwerpen 


recept 


Volendamse 

palingseholel 


DOOR HUUB MEIJER 


Palingschotel in al zijn eenvoud 
met boter en azijn. In Volen¬ 
dams dialect; 'Zootje met butter 
’n eek’. 

Benodigdheden: ca. 800 g aard¬ 
appelen, 600 g gestroopte paling 
(schoongemaakt gewicht), 2,5 dl 
water, peper en zout, 1 dl azijn, 
100 g boter. 

Schil aardappelen, snijd in stuk- 
’ ken en leg op bodem in pan. Leg 
daarop schoongemaakte paling 
en kruid met peper en zout. 
Schenk water in pan en breng al¬ 
les aan de kook. Draai hittebron 
lager en laat aardappelen en pa¬ 
ling in ongeveer 30 minuten gaar 
worden. 

Schep aardappelen en paling 
met schuimspaan uit pan in dek¬ 
schaal. Laat kookvocht inkoken 
tot ongeveer 1 dl. Schenk hierbij 
azijn en voeg boter in kleine 
stukjes toe. Kruid met versgema¬ 
len peper. Breng dit azijn-boter- 
sausje al roerend aan de kook. 
Schenk saus in kommetje en zet 
dit kommetje in het midden van 
aardappel/paUngschotel. 


34 Ook de suggestieve manier waarop 
Leeflang beweringen van Riefen¬ 
stahl in zijn tekst verwerkt, werkt 
zeer versluierend. Een voorbeeld: in 
1939 is Riefenstahl bij de Duitse in¬ 
val in Polen getuige geweest van 
het zonder vorm van proces dood¬ 
schieten van een aantal mannen. 
Leeflang schrijft daarover: „Riefen¬ 
stahl moet van die slachtpartij da¬ 
nig geschrokken zijn. Ze heeft, 
zoals ze zelf meedeelde, nog gepro¬ 
beerd verbaal een eind te maken 
aan de gewelddadigheden.” Hier is 
sprake van een subtiele kunstgreep 
die Leeflang vaker toepast: formeel 
laat hij de versie van wat er gebeur¬ 
de voor Riefenstahls rekening, 
maar hij suggereert voortdurend 
dat die woorden wel waar zijn. 
Hopelijk is er bij dit alles geen spra¬ 
ke van kwade wil. Leeflang schreef 
eerder een aardig boek over de ge¬ 
schiedenis van het Nederlandse 
bioscoopbedrijf in de Tweede We¬ 
reldoorlog. Het lijkt er meer op dat 
Leeflang zich dit keer danig verga¬ 
loppeerd heeft, wellicht omdat hij 
zich teveel in het onderwerp heeft 
vastgebeten. Leni Riefenstahl was 
in de jaren ’30 fameus om haar char¬ 
me, zo lezen we bij Leeflang. Zelf 
vijftig jaar later kon de schrijver 
zich daar blijkbaar nog niet aan ont¬ 
trekken, met als gevolg dat we nog 
steeds wachten op een echt verhel¬ 
derende Nederlandse studie over 
deze op zijn minst intrigerende 
vrouw. 

Thomas Leeflang. Leni Riefenstahl. 
Uitgeverij Anthos, 160 pagina’s. 
Prijs: fl. 34,90. Horizontaal: 2. deel v.d. hals; 4. Jap. gor¬ 
del; 7. geboden som; 10. duivenhok; 12: 
nerveusheid; 17. riv. in Duitsland; 18. on- 
bep. vnw.; 20. leerling (Frans); 21. niets 
uitgezonderd; 23. Europ. rivier; 24. jong 
dier; 26. ik; 27. boodschapper; 29. deel 
v.d. voet; 30. muzieknoot; 31. de onbe¬ 
kende; 32. vogeiprodukt; 33. heilige; 35. 
gemeen; 38. opbergplaats; 41. spoedig; 
42. tennisterm; 44. streling: 45. vaartuig; 
47. afwateringsbuis; 49. dom; 50. deel v. 
Sumatra; 52. luchtregeling; 56. Ned. pers- 
buro; 57. bouwland om dorp; 58. onge¬ 
bonden; 59. sprookjesfiguur. 


Verticaal; 1. 'n gemeentelijke belasting; 3' 
bijb. figuur; 5. het kortstondig neervallen 
V. regen; 6. bergplaats: 7. smekend ver¬ 
zoek: 8. tweegevecht; 9. bep. onderwijs! 
10. drank; 11. waterplant; 13. onbarmhar¬ 
tig; 14. bewijsstuk; 15. vervoermiddel; 16- 
middeleeuws genootschap; 19. open pie^ 
i.e. bos; 22. woud; 25. water in N.-Bra¬ 
bant; 28. nauw; 29. klapje; 34. pl. in Gel' 
derland; 36. fijne geur v. spijzen; 37. wat®' 
in Friesland; 39. positieve elektrode; 40- 
niet geraakt: 42. soort verlichling/lamP' 
43. deel v.e. trap; 46. onbehouwen; 48' 
gekheid; 49. groente; 51. trechter v. net' 
werk; 53. houding; 54. rondhout; 55. vrij' 
gevig. j 


llmburgs dagblad Vrijdag 31 januari 1992 • Pagina 3 '■ 

m 

en 

in 

«• 

en 

k’ 

;e' 

et 

se 

IS' 

UI 

ld 

re 

li¬ 

et 

IT- 

i. 

ef 

iT- 

tT- 

er 

Ie 

;n 

■s. 

in 

Ie 

te 

et 

U 

Ie 

U 

•e 

S' 

n- 

E'! 

ïfi 


NIJMEGEN — Het risico dat een 
extreem-rechtse partij in Neder¬ 
land snel vaste voet aan de grond 
zal krijgen is zeer klein. Neder¬ 
land blijkt namelijk veel minder 
racistisch dan Vlaanderen, waar 
het Vlaams Blok vorig jaar no¬ 
vember een opvallende verkie¬ 
zingswinst boekte. 

Tot die conclusie komen dr R. 
Eisinga en dr J. Lammers van de 
Katholieke Universiteit in Nij¬ 
megen. Samen met drs A. Carton 
Van de Katholieke Universiteit 
in Leuven onderzochten de we¬ 
tenschappers het racisme in 
Nederland en Vlaanderen. 

In het najaar van 1990 en het 
daaropvolgende voorjaar kregen 
1185 Nederlanders en 444 Vla¬ 
mingen de vraag voorgelegd te 


Nederland minder 
racistisch 
dan Vlaanderen 


verklaren waarom er maatschap¬ 
pelijke ongelijkheid bestaat tus¬ 
sen autochtonen en allochtonen. 
Ruim 21 procent van de Vlamin¬ 
gen bleek die ongelijkheid toe te 
schrijven aan een 'bovenwereld¬ 
lijk’ motief: autochtonen zouden 
tot een superieur ras behoren. 
Deze Belgen vonden ook dat 


God verschillende soorten men¬ 
sen heeft geschapen. 

In Nederland koestert vijf pro¬ 
cent van de ondervraagden der¬ 
gelijke ideeën, zo leert het onder¬ 
zoek. Zesendertig procent van 
de Nederlanders denkt dat de 
ongelijkheid voortkomt uit so¬ 
ciale en culturele verschillen: al¬ 


lochtonen worden gediscrimi¬ 
neerd en hebben maatschappe¬ 
lijk daarom minder kansen dan 
autochtonen. In Vlaanderen 
denkt 21 procent van de onder¬ 
vraagden er zo over. 

De opvattingen van het Vlaams 
Blok - dat een onafhankelijke 
staat wil stichten en migranten 
wil uitzetten - slaat in Vlaande¬ 
ren aan. De drie wetenschappers 
stelden vast dat de strijd tussen 
Vlaanderen en Wallonië - en de 
daaraan gekoppelde nationalisti¬ 
sche gevoelens van Vlamingen - 
een voedingsbodem vormen 
voor racistische denkbeelden. In 
Nederland stuiten racistische op¬ 
vattingen op veel meer weer¬ 
stand dan in Vlaanderen, conclu¬ 
deren de onderzoekers. 


GOS-staten toegelaten tot veiligheidsorganisatie 

CVSE wil ingrijpen in 
Europese conflicten 


¥ 

PvdA eist terechtwijzing van Lubbers 

Andriessen keert zich 
tegen energieheffing 


Van onze parlementaire redactie 

DEN HAAG — De PvdA-fractie in 
de Tweede Kamer wil dat premier 
Lubbers zijn minister van Economi¬ 
sche Zaken, Andriessen, openlijk 
terechtwijst. Aanleiding vormen 
zeer negatieve uitspraken van de 
bewindsman, gisteren in Baarn, 
over de invoering van een energie¬ 
heffing. Andriessen heeft steun van 
alle werkgeversorganisaties; VNO, 
NCW, KNOV en NCOV. De milieu¬ 
beweging heeft daarentegen woe¬ 
dend gereageerd. 

Bij de opening van een kantoor 
voor de bouwwerkgevers NVOB 
noemde Andriessen de energiehef¬ 
fing gisteren 'een bot mesje dat ra¬ 
felige wonden kan maken’. Ons 
land moet er dan ook niet toe over¬ 
gaan. Zo er al een energieheffing 
moet komen, kan dat volgens de 
minister alleen in EG-verband en 
dan nog zal het qua timing en om¬ 
vang heel omzichtig moeten gebeu¬ 
ren. 

„Een heffing op alle energiedragers 
alleen in Nederland zou zo desa¬ 
streus zijn voor onze economie, dat 
ik er niet eens over wil praten,” al- 


DOOR HANS DE BRUIJN 


^HAAG - Bij ernstige conflic- 
in of tussen landen in Eu¬ 
ropa moet een vredesmacht 
®bder de paraplu van de 
“VSE tussenbeide kunnen 
•^Omen. Die kan dan bestaan 
'^t eenheden uit heel Europa, 
*^et logistieke ondersteuning 
de NAVO of de Westeuro- 
^®se Unie, die daarvoor nu 
^nmaal het apparaat hebben. 

oprichting van zo’n vredes- 
?^acht zal echter nog enkele 
^^fen in beslag nemen. 

Jnder de inmiddels 48 landen van 
2^ Conferentie voor Veiligheid en 
^menwerking in Europa groeit 
''ereenstemming over deze ge¬ 
achte. De Oost-West-tegenstelling 
^ Weliswaar verdwenen, maar er 
^^men nieuwe bedreigingen op 
®or de Europese veiligheid. Etni- 
conflicten in met name Oost- 
f'Uropa kunnen al gauw uit de hand 

w. 

j'&arbij zou de CVSE een bemidde¬ 
lde en vredebevorderende rol 
J^nen spelen, zo bleek gisteren op 
ministersbijeenkomst van de 
ySE in Praag. Het voorstel van 
^bister van Buitenlandse Zaken 
den Broek voor de aanwijzing 
^ een 'Hoge Commissaris’ voor 
^sche minderheden vond hier 
^ ook vrij algemene instemming. 

Uden 

^ Praag werden in één klap tien 
^^Uwe leden tot de CVSE toegela- 
[■b: de republieken van het Geme- 
^best van Onafhankelijke Staten, 
^orgië, dat geen GOS-lid is, heeft 
enige nog niet om toetreding ge- 
||*^agd. Dat hebben Kroatië en Slo- 
^®bië wel gedaan, maar zij moeten 
J^orlopig genoegen nemen met de 
Waarnemersstatus. 


Voorlopig geen 
Vn - vredesmacht 
Joegoslavië 

J^Lgrado - Er gaat voorlopig 
vredesmacht van de Verenig- 
Naties naar Joegoslavië. Dat 
f^ft de speciale VN-afgezant, Mar- 
Goulding, gisteren gezegd tij- 
een tussenlanding in Wenen. 
jj^'^Ulding sprak afgelopen week 
j de verschillende partijen in de 
'^^goslavische burgeroorlog. 

komst van vredestroepen is 'eer- 
een kwestie van maanden dan 
weken’, aldus Goulding. 'Grote 
^|!®Panningen’ zijn volgens hem no- 
^8 om vooral de Serviërs in Kroatië 
te overtuigén dat een vredes- 
^cht wenselijk is. 

^‘bnenkort doet de- Britse voorzit- 
van de EG-vredesconferentie, 
Jar Joegoslavië, Lord Carrington, 
^b nieuwe poging om de Serviërs 
w Kroatië van gedachten te doen 
anderen. 

Servische minderheid in Kroatië 
^Ide gisteren echter nieuwe voor- 
^^rden aan hun medewerking 
het vredesplan van de VN. 
^^k in het Kroatische West-Slavo- 
moeten vredestroepen komen, 
Iljia Sasic, de 'minister van 
^bitenlandse Zaken’ van het ’Auto- 


•lO; 


'bie Servische Gebied Slavonië’. 


(ADVERTENTIE) 


wasmachine 
' ondefdelen 
vooralle 
merken 

unu) 

ONOEROELENSHOP 

Heerlen Saroleastraat 1 

045-710100 Wereldleiders onder toezicht # Een Zwitserse veilig¬ 
heidsagent controleert de 
hoofdingang van het con¬ 
grescentrum in Davos, 
waar meer dan 25 staats¬ 
hoofden en regeringslei¬ 
ders aanwezig zijn om 
deel te nemen aan het 
World Economie Forum. 

Foto: EPA 


’Maitresse’ 

Clinlon 

ontslagen 

LITTLE ROCK — De onthullingen 
over de twaalfjarige affaire die ze 
met de Democratische presidents¬ 
kandidaat Bill Clinton zou hebben 
gehad, hebben Gennifer Flowers 
haar baan gekost. Zij is ontslagen 
als assistente bij de rechtbank van 
Little Rock (Arkansas) omdat zij 
drie dagen niet op haar werk was 
verschenen. 

Het ontslag heeft niets te maken 
met de ontboezemingen over haar 
liefdesleven, verzekert Don Barnes, 
voorzitter van een commissie voor 
ambtenarenzaken in Arkansas. 
„Een reglement van deze staat be-, 
paalt dat als je drie dagen niet op je 
werk komt opdagen, je je baan hebt 
opgegeven.” 

Flowers was afwezig sinds maan¬ 
dag, de dag dat zij een persconfe¬ 
rentie in New York gaf om de ont¬ 
kenning door Clinton van hun lief¬ 
desaffaire tegen te spreken. 


TelefootiHchandaal werd partijleider fataal 

Ierse premier Charles 
Haughey treedt af 


DUBLIN - De Ierse premier Char¬ 
les Haughey heeft gisteren aange- 
kondigd dat hij volgende week zal 
aftreden. Haughey maakte zijn be¬ 
sluit bekend tijdens een ontmoeting 
met pbrlementsleden van de rege¬ 
rende partij Fianna Fail. 

Haugheys positie is vorige week op 
de tocht komen te staan door een 
schandaal uit 1982. De premier zou 
toen de telefoons van twee journa¬ 
listen hebben laten afluisteren, om 
er achter te komen wie van zijn 
toenmalige kabinetsleden belangrij¬ 
ke informatie naar de pers liet uit¬ 
lekken. Minister Sean Doherty van 
Justitie nam toen de schuld op zich, 
maar zei vorige week dat Haughey 
op de hoogte was van de afluister¬ 
praktijken. 

„Ik ben alleen geïnteresseerd in een 
ordentelijk en waardig vertrek,” zei 
de 66-jarige Haughey na een emo¬ 
tioneel beraad met afgevaardigden 
van zijn partij Fianna Fail (Soldaten 
van het Lot). De aankondiging 
maakt het voor de partij mogelijk 
nog dit weekeinde verkiezingen te 
houden voor een nieuwe regerings- 
en partijleider. 


De premier heeft de beschuldigin¬ 
gen altijd ontkend. Maar voor de 
Progressieve Democraten, de partij 
die Haugheys coalitieregering de 
noodzakelijke parlementaire meer¬ 
derheid geeft, was het afluister- 
schandaal de druppel die de emmer 
deed overlopen. Deze partij eiste 
zijn aftreden, of zijn schuld nu al of 
niet bewezen kan worden. De Pro¬ 
gressieve Democraten dreigden 
anders uit het kabinet te stappen en 
het land daarmee onregeerbaar te 
maken. 


Miljonair 


Volgens politieke tegenstanders is 
de 66-jarige flamboyante miljonair. 


die voor de westkust van Ierland 
een privé-eiland bezit, een niets en 
niemand ontziende machtswelluste¬ 
ling. Hij zou in Ierland een klimaat 
van geldzucht, oneerlijkheid en cor¬ 
ruptie hebben geschapen. 

Iedereen is het er echter over eens 
dat ’Charlie’ Haughey een politiek 
overlevingskunstenaar is. Hij wordt 
lerlands Houdini genoemd omdat 
hij in staat is zich te redden uit de 
meest onmogelijke crises, "io heeft 
hij een decennium lang het poli¬ 
tieke leven van Ierland gedomi¬ 
neerd. 

Haughey is een republikein in hart 
en nieren die de Britse overheersing 
van Noord-Ierland als niet levens¬ 
vatbaar afwijst. 


(ADVERTENTIE) 


Klem in 
meters 

GROOT in 

SERVICE 

GROOTSTE 

collectie 

20 meter 
m de 

Emmastraai 

voorbil 

ABN-bank 
contactlenzen- 

1 

brillenspeciaalz^ak 

HOPPENBROUWERS B.V. 

1 

Dat zit wel m 

GOED! M 

EMMAPLEIN 11 

HEERLEN. Tel. 7119B4 

Met onze bekende 
garanties 


PvdA-fractie in 
Senaat wil uitstel 
ingrepen wao 

DEN HAAG - Het kabinet moet 
minstens tot medio 1993 wachten 
met ingrepen in de hoogte van de 
wao-uitkering. Tegen die tijd moe¬ 
ten de maatregelen om het aantal 
wao’ers te beperken geëvalueerd 
worden. Het is zeer waarschijnlijk 
dat dan daarna afgezien kan worden 
van de ingreep in de hoogte van 
wao-uitkering. Deze mening is de 
PvdA-fracie in de Eerste Kamer toe¬ 
gedaan. 

De sociaal-democraten reageren op 
het wetsvoorstel van het kabinet 
voor het terugdringen van het aan¬ 
tal wao’ers. De wet staat bekend als 
TAV 1. De PvdA-fractie meent dat 
de doelstelling van het kabinet - 
60.000 minder wao’ers in 1994 - te 
halen is door uitvoering van de 


TAV 1 gecombineerd met extra in¬ 
vesteringen in begeleiding, scholing 
en arbeidsbemiddeling voor betrok¬ 
kenen. 

De PvdA’ers wijzen er op dat de 
groei van het aantal arbeidonge- 
schikten in 1991 sterk is afgenomen. 
De sociaal-democraten baseren zich 
daarbij op cijfers van de Sociale 
Verzekeringsraad (SVR) en de Ge¬ 
meenschappelijke Medische Dienst 
(GMD). Eerder heeft staatssecreta¬ 
ris Ter Veld (Sociale Zaken) vraag¬ 
tekens gezet bij deze cijfers. 

De CDA-fractie in de Eerste Kamer 
heeft bezwaren geuit tegen het plan 
om bedrijfsverenigingen te ver¬ 
plichten gegevens door te geven 
naar de GMD indien een werkne¬ 
mer zes weken ziek is. Na vier 
maanden zou dan een reintegratie- 
plan gemaakt moeten worden. Dit 
plan moet volgens het CDA alleen 
worden uitgevoerd in bedrijven 
waar het ziekteverzuim boven 9 
procent ligt (het landelijk gemiddel¬ 
de). 


dus de minister. Vooral de PvdA 
wil naar een energieheffing; de last 
zou dan via lagere arbeidskosten 
gecompenseerd moeten worden. 
Een commissie onder leiding van 
PvdA’er Wolfson studeert voor het 
kabinet op de mogelijkheden daar¬ 
toe. 

De PvdA-Kamerleden Feenstra en 
Van der Vaart willen dat Lubbers 
komende dinsdag in de Kamer uit¬ 
leg komt geven over Andriessens 
optreden. 


Kamer kritisch 
over Schengen 

DEN HAAG - De Tweede Kamer 
blijft grote moeite houden met het 
Akkoord van Schengen. Daarin 
wordt het vrije verkeer van perso¬ 
nen mogelijk gemaakt tussen de 
Benelux, Italië, Duitsland, Frank¬ 
rijk, Spanje en Portugal. 

Een grote meerderheid toonde gis¬ 
teren grote bezorgdheid over de 
mogelijkheden tot democratische 
controle op de vergaande afspraken 
over bijvoorbeeld politie en vreem¬ 
delingenverkeer, die in het kader 
het Akkoord gemaakt moeten wor¬ 
den. Alle partijen vinden in meer of 
mindere mate dat de regering in 
overleg met de andere deelnemen¬ 
de staten moet zorgen voor een be¬ 
tere democratische controle. 

Volgens Dankert kunnen daar op 
nationaal niveau wel afspraken over 
gemaakt worden. De eis van de Ka¬ 
mer dat er ook een rechtelijke toet¬ 
sing moet komen is door Dankert 
wel geaccepteerd. 

Dankert stelde dat de Tweede Ka¬ 
mer voor juni moet besluiten tot 
ondertekening van het verdrag. An¬ 
ders is er onvoldoende tijd voor de 
Eerste Kamer om dat ook te doen, 
en wordt de beoogde ingangsdatum 
van 1 januari 1993 niet gehaald. 
Dankert hield een vurig pleidooi 
voor ondertekening van het ak¬ 
koord. Zo niet, dan dreigt Neder¬ 
land zich te isoleren van de rest van 
Europa, en valt er een terugslag in 
de Europese samenwerking te ver¬ 
wachten, aldus Dankert. 

De Tweede Kamer ziet dat grote 
probleem ook wel, maar is ander¬ 
zijds zeer bevreesd voor een situatie 
waarin de betrokken regeringen on¬ 
gecontroleerd belangrijke besluiten 
nemen. 


V erpleegkundigen 
onwel na eten 
van hasj taart 

UTRECHT - De politie van 
Zaanstad heeft twee recher¬ 
cheurs ingeschakeld om te on¬ 
derzoeken waarom een patiënt 
in Ziekenhuis De Heel enkele 
verpleegkundigen heeft laten 
eten van een hasj taart. Vier ver¬ 
pleegkundigen raakten eerder 
deze week onwel na het eten van 
een stuk chocoladetaart. Inmid¬ 
dels is duidelijk dat het gebak 
cannabis bevatte. 

Het ziekenhuis is gisteren naar 
de politie gestapt, na de uitslag 
van laboratoriumonderzoek in 
Groningen waarheen urine- en 
taartmonsters per koerier waren 
gebracht. 

De politie ziet de patiënt, een 
22-jarige Zaandammer, voorals¬ 
nog niet als verdachte. Het is 
mogelijk dat de patiënt zelf niet 
wist dat het om een hasjtaart 
ging. Ook twee zaalgenoten 
mochten een vorkje meeprikken, 
maar die hebben nergens last 
van gehad. 

In het ergste geval kan de Zaan¬ 
dammer artikel 174 lid 1 van het 
Wetboek van Strafrecht worden 
aangerekend: het uitdelen van 
voor de gezondheid schadelijke 
stoffen waarbij het karakter van 
die stoffen werd verzwegen, dan 
wel mishandeling middels het 
toedienen van voor het leven of 
de gezondheid schadelijke stof¬ 
fen. 


Tekst politieke 
unie EG is af 

BRUSSEL - Na enkele weken wer¬ 
ken is de tekst van het verdrag over 
de politieke eenwording van de Eu¬ 
ropese Gemeenschap definitief af. 
EG-functionarissen hebben dit gis¬ 
teren gezegd. 

Het document, dat voorziet in een 
losse politieke federatie tussen de 
twaalf EG-landen, zal formeel op 7 
februari in Maastricht worden on¬ 
dertekend. Daar was het ook dat de 
leiders van de EG-landen begin de¬ 
cember hun grote geschillen over-, 
brugden en een akkoord bereikten 
over een politieke en monetaire 
unie die de komende jaren gestalte 
moet krijgen. Het nieuwe grondver- 
drag moet door de parlementen van 
de EG-landen worden geratificeerd 
als de ministers van Buitenlandse 
Zaken en Financiën het eenmaal 
hebben ondertekend. 
Onderhandelaars zijn gisteren na 
meer dan twee weken overleg klaar 
met het redigeren van de tekst. In 
de oorspronkelijke tekst, waarover 
in Maastricht overeenstemming 
werd bereikt, zijn slechts kleine ver¬ 
anderingen in de verwoording ge¬ 
bracht, aldus de- functionarissen. Oormerk 


Het aanbrengen van een oor¬ 
merk bij pasgeboren kalveren 
blijft verplicht. Dat heeft 
staatssecretaris Gabor van 
Landbouw de Tweede Kamer 
gisteren laten weten. Volgens 
de staatssecretaris is ujt onder¬ 
zoek gebleken dat er mets 
mankeert aan het oormerk. 
Problemen, zoals oorontstekin¬ 
gen en ziekten, zijn niet te wij¬ 
ten aan het felgele plastic label, 
maar aan de veehouder zelf. 
Sinds 1 oktober vorig jaar moe¬ 
ten kalveren binnen drie dagen 
na de geboorte worden voor¬ 
zien van een oormerk met 
streepjescode. Het nieuwe sys¬ 
teem van registratie is bedoeld 
om besmettelijke ziekten beter 
te bestrijden en illegale import 
van rundvee aan banden te leg¬ 
gen. 


Akkoord 


Noord-Korea heeft gisteren na 
zes jaar van veel internationale 
druk een akkoord getekend 
over de inspectie van zijn nu¬ 
cleaire installaties. Volgens het 
Zuidkoreaanse persbureau 
Yonhap werd het akkoord op 
het hoofdkantoor van het VN- 
atoombureau (lAEA) in Wenen 
onderschreven. Het lAEA zal 
nu in Noord-Korea periodieke 
inspecties kunnen gaan uitvoe¬ 
ren van atoominstallaiies daar. 

• Paalwoningen 

Bij een enorme brand in Malei¬ 
sië zijn gisteren duizend wo¬ 
ningen verwoest. De brand 
deed zich voor in een buurt 
met in zee gebouwde paalwo¬ 
ningen in Sandakan, een ha¬ 
venstad in de regio Sarawak op 
het eiland Borneo. Volgens het 
nationale persbureau Bernama 
heeft de brand ruim 3.000 men¬ 
sen, voornamelijk Filippijnen, 
dakloos gemaakt. Tien perso¬ 
nen liepen lichte brandwonden 
op. 


Sp 


lonnen 


De chef van de KGB, de gehei¬ 
me dienst, van Wit-Rusland 
heeft gisteren gezegd dat zijn 
land wordt overspoeld door 
spionnen van aangrenzende 
Oosteuropese landen, westerse 
inlichtingendiensten en voor¬ 
malige Sovjetrepublieken. In 
een vraaggesprek met de krant 
van de vakbeweging vait Wit- 
Rusland zei Edoeard Sjirkovs- 
ki dat honderden topagenten 
zijn land aan het infiltreren 
zijn. 

• Kerncentrale 

In een kerncentrale in het Bul¬ 
gaarse Koslodui heeft woens¬ 
dag een brand gewoed. Vol¬ 
gens het persbureau BTA had 
men het vuur 'bijtijds’ onder 
controle en werden de beveili¬ 
gingssystemen van de reacto¬ 
ren niet beschadigd. In de cen¬ 
trale doen zich regelmatig 
ongelukken voor. De installatie 
staat als zeer onveilig te boek. 

• Democratie 

De Burmaanse militaire leiders 
zullen het kabinet uitbreiden 
en willen een nieuwe grond¬ 
wet. De junta heeft dat woens¬ 
dagavond meegedeeld via de 
staatsmedia. De veranderingen 
moeten leiden tot een nationale 
conventie die een 'solide 
grondw'et’ moet opstellen waar¬ 
op een democratie gebouwd 
kan worden. Het is met duide¬ 
lijk of de militairen, die in 1988 
de macht grepen, daadwerke¬ 
lijk van plan zijn concessies te 
doen aan de oppositie. In 1990 
weigerde de junta na een zware 
verkiezingsnederlaag de macht 
af te staan, waarna de oppositie 
monddood werd gemaakt. 

• Zuiveldranken 

Yoghurt- en melkdranken be¬ 
vatten in bijna de helft van de 
gevallen slechts circa één pro¬ 
cent vruchtesap. Dit is geble¬ 
ken uit een onderzoek dat 
Konsumenten Kontakt heeft 
gehouden. KK nam 18 yoghurt- 
dranken, twee dranken op ba¬ 
sis van melk, twee dranken op 
basis van wei en een drank op 
basis van sojabonen onder de 
loep. De hoeveelheid suiker in 
de onderzochte dranken va¬ 
rieert van 9,1 tot 13,5 procent, 
met uitzondering v'an één 
’light’-drank. In alle yoghurt- 
en melkdranken worden 
smaakstoffen gebruikt. Slechts 
minder dan een kwart van de 
onderzochte dranken bevat 
geen kleurstoffen. 

• Maaltijddienst 

Ouderen met een inkomen op 
minimum niveau betalen in de 
meeste gevallen teveel voor 
hun maaltijddienst. ondanks 
het feit dat circa 80 procent van 
de gemeenten zegt een inko¬ 
mensbeleid te voeren. Deze 
conclusie trekt Konsumenten 
Kontakt (KK) naar aanleiding 
van een onderzoek onder maal- 
tijddiensten in 216 gemeenten. 
KK dringt daarom aan op een 
intensiever minimabeleid met 
betrekking tot de maaltijd voor¬ 
ziening. 

Vrijdag 31 januari 1992 # Paginaj 


Noodzaak 


Meer dan veertig jaar werd 
de confrontatie tussen Oost 
en West gekenmerkt door 
een ongebreidelde bewa¬ 
peningswedloop. Daaraan 
lijkt een eind te zijn geko¬ 
men. Er is zelfs gerechtvaar¬ 
digde hoop op een tegen¬ 
gestelde ontwikkeling. 

Nauwelijks heeft president 
George Bush radicale re¬ 
ducties in het vooruitzicht gesteld, of zijn Russische tegenvoeter 
Boris Jeltsin voelt zich geroepen hetzelfde te doen. 

Jeltsin heeft voorgesteld het Amerikaanse SDI-project, voor de tot¬ 
standkoming waarvan de Sovjetunie steeds uitermate beducht is 
geweest, om te zetten in een gemeenschappelijk Amerikoans-Rus- 
sisch strategisch verdedigingsconcept. De Verenigde Staten heb¬ 
ben in positieve termen op dit idee gereageerd. Gegeven de 
complexe materie die in het geding is, zullen concrete resultaten 
op dit vlak nog wel even op zich laten wachten, hetgeen onverlet 
laat dat zich in het proces van verdergaande ontspanning een fun¬ 
damentele verandering in denken en doen aftekent. 

Gedurende zo'n twee generaties hebben politici en militaire bevel¬ 
hebbers het principe van de afschrikking als middel ter voorkoming 
van oorlogen gehuldigd. Nu is dan toch het besef doorgebroken 
dat veiligheid niet door 'deterrence' moet worden afgedwongen, 
maar slechts kan worden bereikt door hechte samenwerking. 

Bush en Jeltsin kunnen geen andere kant op. Het zijn bovenal eco¬ 
nomische en sociale motieven die ten grondslag liggen aan de 
noodzaak het roer om te gooien. Voor het Amerikaonse staats¬ 
hoofd gaat het erom nog in dit verkiezingsjoar de in het slop ge¬ 
raakte economie nieuw leven in te blazen en ook in de binnenland¬ 
se en sociale politiek hervormingen door te voeren. 

Jeltsins problemen zi|n aanzienlijk ernstiger van aard. In grote de¬ 
len van het GOS wordt deze winter honger geleden en leiden mil¬ 
joenen mensen een volstrekt uitzichtloos bestaan. Onder die 
erbarmélijke omstandigheden is een radicale besnoeiing van de 
jaarlijks miljarden verslindende defensiebegroting niet minder dan 
vanzelfsprekend. Aan begrippen als welvaart en individueel men¬ 
selijk welzijn is onder de communistische heerschappij in de voor¬ 
malige Sovjetunie nooit bijzondere waarde toegekend. Het ophef¬ 
fen van dit manco is een van de zwaarste opgaven, waarmee 
Jeltsin in de toekomst te maken krijgt. Het buitenland is bereid de 
helpende hand'toe te steken, maar het grote werk zal toch door 
de bevolking moeten worden verricht. Het is aan Jeltsin en andere 
leiders in het GOS de beproefde, ontevreden volksmassa's van 
die noodzaak te overtuigen. Inderdaad een kolossaal karwei. 

F.S. 


Hulp komt lerechl bij elite rondom Saddatn 

Voedselgebrek treft 
miljoenen Irakezen 


AMMAN - In Irak wordt 
steeds meer honger geleden 
en de kindersterfte is met 
sprongen omhoog gegaan. 
President Saddam Hoessein 
probeert de schuld daarvoor 
te leggen bij de Verenigde 
Naties, die anderhalf jaar ge¬ 
leden een economisch em¬ 
bargo tegen Irak afkondig¬ 
den, vertellen reizigers uit 
Irak. 

Deze week werden VN-inspec- 
teurs, die in Irak naar verborgen 
wapens zoeken, in Bagdad be¬ 
laagd door deelnemers aan een 
demonstratie tegen de VN-sanc- 
ties. De politie keek toe en deed 
niets. Of de Iraakse bevolking in 
haar geheel de VN verantwoorde¬ 
lijk stelt is de vraag. Mensen die 
elke dag vechten om de eindjes 
aan elkaar te knopen zien hoe de 
schaarse goederen verdwijnen 
naar de militairen en de heersen¬ 
de elite. 

Een aanbod van de VN-Veilig- 
heidsraad om Irak toe te staan een 
beperkte hoeveelheid olie te ver¬ 
kopen is door Saddam Hoessein 
afgewezen, omdat 30 procent van 
de opbrengst moet worden afge¬ 
staan aan Koeweit, ter vergoeding 
van de door de Iraakse invasie ge¬ 
leden schade. 

„Ik kan mijn gezin van drie perso¬ 
nen niet meer onderhouden”, zegt 
Abdul Wahab, die na zijn ontslag 
uit het leger naar de Jordaanse 
hoofdstad Amman is getogen. „Ik 
heb mijn gezin achtergelaten om 
van de rantsoenbonnen rond te 
komen en ben zelf naar Jordanië 
gegaan om werk te zoeken.” 

BonnensysCeem 

Het voedsel wordt in Irak gedistri¬ 
bueerd via een bonnensysteem, 
maar volgens Irakezen die in ho¬ 
tels in Amman werden geïnter¬ 
viewd zijn de hoeveelheden voor 
een gemiddeld gezin niet toerei¬ 
kend. Er moet op de vrije markt 
worden bijgekocht, maar de prij¬ 
zen die daar worden gevraagd zijn 
voor de meesten van de 17 mil¬ 
joen Irakezei) niet op te brengen. 

Hoewel de VN dat bestrijden, ko¬ 
men veel van de internationale 
hulpgoederen bij de heersende 
elite terecht, zeggen de Irakezen. 
Voedsel dat aan maatschappelijke 
organisaties en ziekenhuizen 
wordt gegeven gaat vaak recht¬ 
streeks naar de huizen van be¬ 
langrijke leden van deze groepen 
en functionarissen van de zieken¬ 
huizen. Ook op de zwarte markt 
wordt veel van de uit internatio¬ 
nale donaties afkomstig voedsel 
voor hoge prijzen verkocht. Een 
drie-kiloblik melkpoeder, dat 
voor de Golfoorlog 27 cent kostte, 
gaat nu van de hand voor 5,50 gul¬ 
den, een half maandsalaris gere¬ 
kend naar de enorme geldont¬ 
waarding van de afgelopen tijd. 
„Het voedsel dat de regering te¬ 
gen gesubsidieerde prijs ter be¬ 
schikking stelt is nog niet vol¬ 
doende om de helft van mijn 


gezin te voeden”, zegt een Irakees 1 
die zich voorstelt als Waheed. „W® . 
hebben ons kunnen redden m®' 
het spaargeld dat we nog haddeO' 
Maar dat is nu op. Veel menseij 
hebben hun huisraad verkoel*! 
om aan geld voor eten te kome**- 
Maar de prijzen op de zwart® 
markt zijn zo gestegen dat we oo^ 
niets meer kunnen veroorloven.’ 

Hel 

Een Iraakse student, die zich b®' 
kendmaakt als Abbas, zegt: „Al® 
er een hel op aarde is, is dat Iral* 
voor het gewone gezin. WelK® 
misdaad heeft het Iraakse voll^ 
begaan om dit te verdienen?” 
Volgens een van de reizigers hee** 
Saddam Hoessein niet echt sU®' 
ces met zijn pogingen de Verenig' 
de Naties tot zondebok te make**- j 
Hij zegt dat de regerende Baatl*' ' 
partij bepaalde groepen uit d® 
maatschappij gebruikt om in Bal' 
dad massale demonstraties ^ 
hongerstakingen tegen de VN' 
sancties op de been te brenge**' 
Maar op de eerste veijaardag va** 
de Golfoorlog waren voor een def' 
gelijke protestactie niet meer da** 
10.000 man te porren. 

De VN hebben gezegd de sanctie® 
te zullen handhaven tot Sadda*** 
Hoessein is afgezet. Maar het leg®® 
dat de president aan de macl*! 
houdt heeft van tekorten niets t® 
vrezen. De soldaten genieten al' 
lerhande toelagen en krijgen r®' | 
gelmatig loonsverhoging. 1^ 
Bagdad, waar Saddam de meest® 
steun heeft, is tegen redelijke prO' 
zen voldoende voedsel te krijg®**' 

Het Iraakse regime neemt e®** 
steeds vijandiger houding aan t^ 
genover de westerse pers en ge®" 
geen visa meer af voor belangrijk® 
persbureaus als Associated PresS- 
Een team westerse deskundig®** 
dat Irak afgelopen herfst bezocht- 
schatte dat 900.000 kinderen oh' 
dervoed waren - 118.000 zo erh' 
stig dat zij verhoogde kans liep®** 
om te overlijden. Volgens h®* 
team is de kindersterfte opgei®' 
pen van 22,7 op de 1.000 voor d® 
Golfcrisis tot 80 nu. Irak heeft ni®* 
alleen dringend voedsel en med*' 
cijnen nodig, aldus de deskund*' 
gen, maar ook onderdelen o*** 
elementaire voorzieningen al® 
elektriciteit, drinkwater en riol®' 
ring te herstellen. 


Telefoonnummer 
informatie over 
basisverzekering 

Het artikel over de Stichting 
Ombudsman dat gisteren op 
pagina 7 van deze krant is ve*"' 
schenen, bevat een storend® 
fout. Het daarin vermelde tele¬ 
foonnummer voor informatie 
over de basisverzekering ziek¬ 
tekosten van staatssecretaris 

Simons is niet 06-13, maar 
06-0613. De redactie biedt haar 
verontschuldigingen aan voor 
deze onjuistheid. 


# In het Palestijnse vluchtelingenkamp Ain El-Helwi werd deze week geprotesteerd tegen het vredesoverleg in Moskou. 
Twee gewapende Palestijnse strijders kijken toe hoe kinderen het overwinningsteken maken. 


Foto: EPA 


zijn bereid tot het uiterste te gaan 
om hun Amerikaanse baas te be¬ 
hagen”, schreef een cynisch ge¬ 
stemde commentator in de Israëli¬ 
sche krant Ha’aretz. „En de 
Saoedi’s betalen in petrodollars 
voor een Amerikaanse paraplu om 
hen te beschermen tegen Saddam 
Hoessein. Bush heeft misschien 
toch winst geboekt door het werk 
in Irak niet af te maken.” 

Ironie 

Met bitterheid moeten de Palestij- 
nen constateren dat de Golfoorlog 
en het erop volgende vredespro¬ 
ces tot nu toe alleen vruchten 
heeft afgeworpen voor Israël. Als 
een neveneffect van de onderhan- 
delingen heeft het nu diploma¬ 
tieke banden met de Sovjetunie, 
China en India. De Israëliërs on¬ 
derhandelen met Saoedi-Arabië 
en andere Golfstaten, die daarvoor 
een alibi hebben gevonden in de 


Palestijnse deelname aan het vre¬ 
desproces. Ironie kent geen gren- 


Het enige Palestijnse succesje was 
de toevoeging van een werkgroep 
'Vluchtelingen’ aan de commis¬ 
sies over water, economische sa- 


me 


menwerking, milieu en wapenbe¬ 
heersing. Maar de Israëliërs 
hebben al laten weten dat ze niet 
zullen toegeven aan het Ameri- 
kaans-Russische verlangen daar 
ook Palestijnen uit de diaspora toe 
te laten. Ze vinden trouwens dat 
het onderwerp 'vluchtelingen' niet 
in het multilaterale overleg thuis¬ 
hoort, maar moet worden bespro¬ 
ken bij de bilaterale onderhande- 
lingen in Washington. 

Voor de Israëliërs vormen de hon¬ 


derdduizenden Palestijnse vluch¬ 
telingen een ongemakkelijk en 
wel degelijk met schuldgevoelens 
beladen onderwerp. Het 'recht op 
terugkeer’ mag dan voor de meest 
pragmatische Palestijnen niet 
meer betekenen dat ze hun huizen 
in Haifa of Jaffa opeisen, maar wel 


’M..^monalvse 


degelijk dat ze zich willen vesti¬ 
gen in een toekomstige Palestijnse 
staat. 

Bijna 45 jaar na de Arabische inva¬ 
sie van de prille staat Israël beta¬ 
len de Palestijnen nqg steeds de 
rekening. Voor hun is het vluchte¬ 
lingenprobleem niets meer of min¬ 
der dan de kern van de zaak. Maar 
in Moskou voerden vertegenwoor¬ 
digers van landen als China, Cana¬ 
da en Turkije het woord, terwijl de 


Palestijnse vluchtelingen (de be¬ 
langrijkste slachtoffers van het 
conflict) alleen maar naar de tele¬ 
visie konden kijken. 

De multilaterale onderhandelin- 
gen over regionale vraagstukken 
zijn mede bedoeld om het directe 
overleg tussen Israël en zijn buren 
te vergemakkelijken. Maar men 
kan zich afvragen of Moskou niet 
het tegendeel heeft bewerkstel¬ 
ligd. Scherper dan ooit tekent zich 
nu een as Amerika-Israël-Jordanië 
af, tegenover een combinatie van 
Syrië, Libanon en de PLO. En de 
verkiezingskoorts in de Verenigde 
Staten en Israël schept evenmin 
de juiste sfeer voor de bilaterale 
gesprekken, die volgende maand 
in Washington moeten worden 
hervat. Het ziet ernaar uit dat de 
Israëlische oppositieleider Simon 
Peres, die wil dat het overleg 
wordt opgeschort, binnenkort zijn 
zin zal krijgen. 


die niet meer gelooft in vreed¬ 
zaam overleg en de apartheid al¬ 
leen nog maar met geweld wil 
bestrijden - onderstreept dat al¬ 
leen maar. In het geval van 
Alexander was de reden voor de 
arrestatie veel onschuldiger. Hij 
nam deel aan een betoging in de 
zwarte woonwijk Ennerdale bij 
Johannesburg en werd opgepakt 
omdat hij de politie belemmerd 
zou hebben. Bennie Alexander 
kwam echter snel vrij na het beta¬ 
len van een borgsom van slechts 
33 gulden. 

Ook het PAC staat bekend om 
bloedig optreden. Het afgelopen 
jaar voerde de militante tak van 
het 'congres' een campagne tegen 
de officiële onderhandelingen. 
ANC-leider Mandela wil in de 
ogen van de volgelingen van 
Alexander te veel macht delen 
met de blanken. Het PAC streeft 
naar zwarte alleenheerschappij in 
Zuid-Afrika. De campagne ging 
het afgelopen jaar gepaard met di¬ 
verse aanslagen, waarbij een on¬ 
bekend aantal doden viel. 

Politie 

Dat het De Klerk menens is bleek 
vorige week nog maar eens. Tij¬ 
dens de openingsrede van de 
'vierde zitting van het negende 
parlement’ kondigde hij een uit¬ 
breiding aan van het Zuidafri- 
kaans politieapparaat en verklaar¬ 
de dat 'er geen reden meer is voor 
geweld of revolutie’. 

Voor de toekomstige machtheb¬ 
bers zijn een goed functionerende 
politie en de Zuidafrikaanse 
strijdkrachten (South African De- 
fence Forces, SADF) van het aller¬ 
grootste belang. Parallel aan de 
vredesonderhandelingen vinden 
thans besprekingen plaats over de 
toekomst van het SADF en de 
ontmanteling van de gewapende 
vleugels van de verschillende par¬ 
tijen. 

Deze week bewees De Klerk dat 
het geen loze kreten zijn. Terre- 
blanche is het eerste slachtoffer 
van de nieuwe harde lijn van Pre¬ 
toria. 


Palestijnse leider: ’We zijn te zwak om regeling aj te dwingen’ 


DOOR AD BLOEMENDAAL 


Maar wat in Palestijnse kring gro¬ 
te bitterheid heeft gewekt, was de 
opstelling van de Golfstaten en de 
gretigheid waarmee met name 
Jordanië zich naar de Amerikaan¬ 
se eisen schikte. Dat de Palestijn¬ 
se delegatie zich de luxe kon ver¬ 
oorloven het overleg te boycotten, 
was uitsluitend te danken aan het 
wegblijven van Syrië. 


De multilaterale conferentie, de 
derde fase in het vredesproces, is 
in het leven geroepen door de 
Amerikaanse minister van Buiten¬ 
landse Zaken, James Baker, als 
een gebaar naar Israël. Het idee is 
een vorm van regionale samen¬ 
werking te creëren, vooruitlopend 
op het sluiten van vredesverdra¬ 
gen. Wat de regering-Shamir be¬ 
treft, is regionale samenwerking 
een zaak van landen en regerin¬ 
gen. Vandaar dat minister van 
Defensie Moshe Arens dinsdag 
onmiddellijk uitriep, dat niemand 
in Moskou de Palestijnen zou mis¬ 
sen. „Ze vormen geen regering en 
ze zullen ook nooit een regering 
vormen”, profeteerde hij. Israëli¬ 
tische onderhandelaars lieten niet 
na extra zout in de Palestijnse 
wonden te strooien door omstan¬ 
dig mee te delen hoe plezierig 
('bijna in een vriendschappelijke 
sfeer’) ze in de werkgroepen had¬ 
den kunnen praten met hun Jor¬ 
daanse gesprekspartners. 


De Jordaanse televisiekijkers kon¬ 
den via twee televisienetten de 
toespraken in Moskou recht¬ 
streeks volgen. Ook die van de 
Israëlische minister van Buiten¬ 
landse Zaken, David Levy, kreeg 
een Arabische simultaan-verta- 
ling. De televisiekijkers konden 
zelf zien dat geen van de Arabie¬ 
ren de vergaderzaal verliet toen 
het bordje met de vermelding 
’Jordaans-Palestijnse delegatie’ 
werd vervangen door de tekst 
'Jordanië'. Het tekende de verhou¬ 
dingen van na de Golfoorlog. 


„De Jordaniërs en de Egyptenaren 


liifilHirgs dagblad 


blnnen/bvifehland 


TEL AVIV - Faysal Hussay- 
ni, de Palestijnse leider uit 
Oost-Jeruzalem, zegt het in 
bijna elk vraaggesprek: „We 
zijn te zwak om een vredesre¬ 
geling af te dwingen, maar 
we kunnen iedere ongewens¬ 
te oplossing boycotten.” Hoe 
zwak de Palestijnen staan, is 
de afgelopen dagen opnieuw 
gebleken bij de multilaterale 
conferentie in Moskou. Het 
was niet verrassend dat de 
VS en Rusland zich bleven 
verzetten - op aandrang van 
Israël - tegen deelname aan 
het vredesoverleg door Pa¬ 
lestijnen uit Oost-Jeruzalem 
en de diaspora. 


Vredesoverleg Moskou laat 
bittere nasmaak achter 


Extreem-rechtse Terreblanche (AWB) dreigt ^beslissende slag^ te missen 


DOOR MATH WIJNANDS 

HEERLEN - Een opmerkelijke 
actie van de Zuidafrikaanse rege¬ 
ring begin deze week. Zowel de 
leider van het radicale zwarte Pa- 
nafhkaanse Congres (PAC), Ben¬ 
nie Alexander, alsook de beruchte 
’grootleier’ Eugene Terreblanche 
van dè extreem rechtse blanke 
Afrikaner Weerstandsbeweging 
(AWB) werden door de politie op¬ 
gepakt en tijdelijk achter slot en 
grendel gezet. De officiële reden 
luidde in beide gevallen: geweld¬ 
dadig optreden tijdens betogin¬ 
gen. Maar vriend en vijand weet 
dat Pretoria op deze wijze een 
krachtige daad wilde stellen tegen 
het gewelddadige verzet tegen de 
onderhandelingen tussen regering 
en ANC over een nieuwe grond¬ 
wet (Conventie voor een Demo¬ 
cratisch Zuid-Afrika, CODESA). 
Want het PAC en de AWB voelen 
niets voor een democratisch over¬ 
leg, ze willen elkander slechts met 
wapens te lijf en prediken de com¬ 
plete oorlog als het onderhande¬ 
lingsresultaat hun niet zint. 

Vooral de racistische AWB ruikt 
bloed. „Als de regering de macht 
overdraagt aan de zwarten zal de 
AWB met geweld de vervallen or¬ 
de herstellen. Wij zullen de vijan¬ 
den van de boerenstaat verplette¬ 
ren”, luidt het credo. 

Eugene Terreblanche is het proto¬ 
type van een leider met nazi- 
ideeèn. Een volksmenner die mid¬ 
dels opzwepende retoriek zijn 
blanke aanhang (de 'boeren') tij¬ 
dens byeenkomsten in meestal 
overvoUe zalen in vervoering 
brengt. Hij organiseert veelvuldig 
militante parades met veel vlag¬ 
vertoon en wapengekletter. De 
vlag en het embleem van de AWB 
lyken als twee druppels water op 
het hakenkruis van de nazi’s. 


De Klerk duldt verzet 
splintergroepen niet 


Echt veel aanhang lijkt de pro- 
apartheidsgroepering niet te heb¬ 
ben, want Terreblanche weigert 
het aantal leden bekend te maken. 
Waren dat er veel, dan zou hij daar 
ongetwijfeld mee te koop lopen. 
De beweging doet het vooral goed 
op het platteland, bij de groot¬ 
grondbezitters. Het grote streven 
is het stichten van een 'supe¬ 
rieure' blanke boerenstaat in de 
provincies Transvaal, Oranje Vrij¬ 
staat en delen van Natal, de Kaap 
en zelfs het onafhankelijke Nami¬ 
bië. Want dat is allemaal 'boeren 
bloedgrond’. 

Hoofdtaak 

Daarnaast ziet de beweging het 
'keren van het zwarte gevaar’ in 
heel Zuid-Afrika als een hoofd¬ 
taak. Bovendien is er in het den¬ 
ken van Terreblanche en zijn 
’boereseune’ in het land geen 
plaats meer voor 'de joodse geld¬ 
magnaten die zich verrijken ten 
koste van de Afrikaner.’ 

De woede van de AWB richt zich 
voor een groot deel op de regering 
De Klerk, want die laat de apart¬ 
heid verwateren. „De hervormin¬ 
gen zijn het tragische begin van 
het einde van de blanke in Zuid- 
Afrika, van het Afrikanerdom, 
van mijn volk. Zonder apartheid 
is er geen orde. Ik bereid mijn 


achtergrond i 


• EUGENE 
TERREBLANCHE 
...prototype van neo-nazi... 


Afrikaners erop voor de macht te 
grijpen als er een zwart meerder- 
heidsbewind voor de deur staat. 

De AWB zal het ANC vernietigen, 
vermorzelen. Want wij kennen 
geen compromis tussen Afrika¬ 
nerdom en het ANC, die zwarte 
communistische moordenaars¬ 
bende”, zo gaf Terreblanche in 
persinterviews zijn mening over 
de politieke ontwikkelingen in 


Zuid-Afrika weer. 

Hij ontkent evenwel de Afrikaan¬ 
se Hitler te zijn. ,,Ek is nie Hitler. 
Ek is een boer. Ik ben opgegroeid 
op het platteland in Transvaal. Al¬ 
les wat ik doe, heb ik geleerd uit 
mijn grond, mijn gras en uit de 
genade van God mijn Schepper.” 

Aanklacht 

Of hij erbij is als het ooit zover 
komt dat de AWB ten strijde 
trekt, is nog maar de vraag. De ar¬ 
restatie van Eugene Terreblanche 
en negen van zijn trawanten heeft 
namelijk te maken met het ge¬ 
welddadig verstoren van een toe¬ 
spraak van De Klerk op 9 augus¬ 
tus 1991 in Ventersdorp. Daarbij 
kwamen drie mensen - mede¬ 
standers van de AWB overigens - 
om het leven. Hoewel de tien. 
dinsdag op borgtocht werden vrij¬ 
gelaten, moeten ze op negen 
maart voor de rechter verschij¬ 
nen. Aanklacht: moord. Het is dus 
heel goed mogelijk dat Eugene 
Terreblanche de komende ont¬ 
wikkelingen in zijn land vanuit 
een gevangeniscel moet gade¬ 
slaan. 

De aanhouding is tevens een sig¬ 
naal van Frederik Willem de 
Klerk in de richting van radicale 
zwarte groeperingen. Zij zullen er 
rekening mee moeten houden dat 
geweld niet gedoogd wordt. De 
aanhouding van leider Bennie 
Alexander van het PAC - een mi¬ 
litante afsplitsing van het ANC 
limburgs dagblad Vrijdag 31 januari 1992 # Pagina 5 


Voor maximaal honderd miljoen gulden 

Mega Limburg geeft 
waardepapieren uit 


Van onze redactie economie 


Maastricht - Het pro¬ 
vinciaal bedrijf voor elektri¬ 
citeit en gas (Mega Lim¬ 
burg) in Maastricht gaat 
Waardepapieren uitgeven. 

Gisteren deelde Mega mee 
öat zij Bank Mees & Hope 
NV opdracht heeft gegeven 
een Commercial Paper Pro¬ 
gramma te arrangeren van 
inaximaal honderd miljoen 
gulden. 

Met ingang van 31 januari 1992 is 
Mega Limburg gerechtigd onder dit 
programma Commercial Paper uit 
te geven met looptijden van 14 da¬ 
gen tot maximaal 24 maanden. 

het Commercial Paper wordt op 
discontobasis geplaatst en verhan¬ 
deld. De coupures bedragen mini- 
rftaal een miljoen. Bank Mees & 
Hope verzorgt de plaatsing van het 
Commercial Paper bij beleggers en 
^ er tevens een markt in onder¬ 
houden. 

Het programma komt in plaats van 
het bestaande Commercial Paper 
Programma van de PLEM dat in 
1986 van start ging. Indertijd be¬ 
hoorde PLEM tot het eerste Nuts¬ 
bedrijf dat gebruik maakte van de 
door de Nederlandsche Bank ge- 
i Creëerde mogelijkheid tot uitgifte 
[ Van Commercial Paper. 

Mega Limburg is tot stand geko- 
hien uit een fusie van NV Limburg- 
sche Maatschappij voor Gasdistri¬ 
butie (Limagas) en NV Provinciale 
Limburgse Elektriciteits-Maat- 
schappij (PLEM). Het bedrijf ver¬ 
borgt de energiedistributie in geheel 
Limburg, met uitzondering vém het 
leveringsgebied van de Nutsbedrij¬ 
ven van de gemeente Heerlen, 
Maastricht en Weert. Medio 1990 
Vond de aandelenfusie tussen Lima- 
8as en PLEM plaats. 

Per 1 januari 1992 werd de juridi¬ 
sche fusie tussen beide bedrijven 
€erealiseerd. Mega Limburg is een 
Vennootschap, waarvan de aande¬ 
len in bezit zyn van de provincie 
Limburg (63%o) en nagenoeg alle 
Limburgse gemeenten (37%). 


Parijse Mickey startklaar economie 


Slecht jaar 
luchtvaart 

BRUSSEL - De Europese 
luchtvaartmaatschappijen heb¬ 
ben vorig jaar zeven miljoen 
passagiers minder vervoerd 
dan in 1990. Het totale vervoer 
(passagiers en vracht) vermin¬ 
derde met zes procent, zo heeft 
de Association of European 
Airlines (AEA), waarin 22 Eu¬ 
ropese lijdienstmaatschap- 
pijen zijn verenigd, bekendge¬ 
maakt. Volgens de AEA is met het af¬ 
gelopen jaar de groei van de 
twee voorgaande jaren verlo¬ 
ren gegaan. Het totale vervoer 
was iets kleiner dan in 1989. De 
sterkste achteruitgang (25 pro¬ 
cent) deed zich voor ten tijde 
van de Golfoorlog en kort daar¬ 
na, terwijl bovendien het her¬ 
stel in het passagiersvervoer 
maar langzaam op gang kwam. 


In Europa was er van een groei 
in het passagiersvervoer eigen¬ 
lijk pas in december sprake, 
aldus het AEA. 


Textielbond wil 
een deeltijd-vut 


• Euro Disney Resort in 
Parijs nadert zijn vol¬ 
tooiing. Bij het 'moeder¬ 
bedrijf nabij Orlando in 
Florida wordt de laatste 
voorbereidingen getrof¬ 
fen voor de openijig in 
april. Vooral bij de Ame¬ 
rikaanse media is een 
enorme belangstelling 
voor het Europese avon¬ 
tuur en daarom ook 
wordt in Parijs een meer 
dan normale pr-deputa- 
tie gestationeerd voor die 
opening. In Parijs wordt 
al gewerkt aan een enor¬ 
me openingsshow. Foto: ap 


Van onze redactie economie 

ALMELO - „De vut in de textiel 
moet blijven. Daar zijn werknemers 
èn werkgevers het over eens. Maar 
om dat mogelijk te maken is wel 
een verandering van de regeling no¬ 
dig”. Dat zegt Dick de Valk, cen¬ 
traal onderhandelaar van de Indu¬ 
striebond FNV, in een toelichting 
op het gisteren door de bond inge¬ 
diende cao-voorstel om in de tex¬ 
tielindustrie (22.000 werknemers) 
een deeltijd-vut in te voeren. 

De vut in de textiel - de huidige re¬ 
geling loopt tot eind dit jaar - dreigt 
onbetaalbaar te worden. De premie 
bedraagt nu al 8,25 procent (waar¬ 
van 2,23 procent door de werkne¬ 
mers wordt opgebracht). „Bij onge¬ 
wijzigd beleid komt de vut-premie 
boven de tien procent”, weet De 
Valk. Het belangrijkste bezwaar 
hiervan is, zegt hij, dat dan verbete¬ 
ring van andere onderdelen van het 
arbeidsvoorwaardenpakket in de 
knel komt. 

Bij de laatste cao-onderhandelingen 
hebben partijen afgesproken dat zèl 
worden bekeken hoe de regeling 


Het bedrijfsleven 
verkent Z-Afrika 


Intercai koopt 
adviseur Formaat 


GELEEN — Intercai 
Holding in Geleen 
heeft adviesbureau 
Formaat bv in Rot¬ 
terdam overgeno¬ 
men. Formaat zal 
onder de eigen naam 
binnen Intercai bly- 
ven werken. Het 


Rotterdamse bedrijf 
haalde in 1991 met 
zes werknemers een 
omzet van 1 miljoen 
gulden. 

Formaat levert stra¬ 
tegisch advies over 
het gebruik van in¬ 
formatiesystemen en 


-diensten. Intercai 
en Formaat werkten 
het afgelopen jaar al 
samen voor Rijkswa¬ 
terstaat aan een ver- 
keerscentrale voor 
een tunnel onder de 
Noord. In de toe¬ 
komst gaan Intercai 
en Formaat samen 
nieuwe telematica¬ 
toepassingen ont¬ 
wikkelen voor met 
name de bankwe¬ 
reld. 


DOOR HANSVERBRAEKEN 

AMSTERDAM - Het bedrijfsleven 
in Nederland loopt zich warm voor 
Zuid-Afrika. Een rondgang langs 
grote en kleine bedrijven maakt 
duidelijk dat ondernemend Neder¬ 
land kansen ziet. Het definitieve 
einde van het apartheidssysteem 
lijkt nabij te zijn en internationaal 
en binnen Nederland raakt het weer 
geaccepteerd om op grotere schaal 
activiteiten in Zuid-Afrika te ont¬ 
plooien. Zo heeft dé Europese Ge¬ 
meenschap op 27 januari het verbod 
op invoer van ijzer, staal en gouden 
munten vanuit Zuid-Afrika inge¬ 
trokken. 

Voorlopig is er geen sprake van in¬ 
vesteringsplannen, maar willen de 
Nederlandse bedrijven een plaats 
op de markt van 38 mihoen Zuida- 
frikanen veroveren. In de periode 
januari tot en met november vorig 
jaar bedroeg de Nederlandse export 
naar Zuid-Afrika f 675 mihoen en 


dat kan veel meer worden. „Het 
land is al westers georiënteerd. Er is 
al een infrastructuur, er zijn wegen, 
er zijn grote winkels en er is koop¬ 
kracht. Je hoeft niet meer te gaan 
pionieren”, luidt het commentaar 
by de levensmiddelenketen Unigro 
en zo ongeveer klinkt het ook by 
andere ondernemingen. 

Aardverschuiving 

Het gaat nog om een fase van ver¬ 
kenning zonder al te hechte banden 
aan te gaan. Het is immers nog niet 
zeker wat het resultaat zal zijn van 
de politieke aardverschuiving die 
zich momenteel in Zuid-Afrika vol¬ 
trekt, en of dat resultaat Neerlands 
entrepreneurs zal bevallen. Het kan 
uitlopen op een instabiele situatie 
van gedeelde macht tussen blank 
en zwart of op een zwarte meerder¬ 
heidsregering. Over een eventuele 
investeringscode van zo’n zwarte 
meerderheidsregering is nog weinig 
bekend. 


s 

Nadat de Tweede Kamer zich vorig 
jaar maart uitsprak voor normalise¬ 
ring van de handelsbetrekkingen en 
voor het toestaan van nieuwe direc¬ 
te investeringen van Nederland in 
Zuid-Afrika, wordt op verschillende 
niveaus druk gewerkt aan een 
„come-back” van ondernemend Ne¬ 
derland. Op ministerieel niveau, bij 
diverse ondernemersorganisaties, 
bij instellingen die het bedrijfsleven 
voorlichten en natuurlijk in de on¬ 
dernemingen zelf. Als het allemaal 
lukt moet er begin februari boven¬ 
dien een Nederlandse Kamer van 
Koophandel in Zuid-Afrika zijn op¬ 
gericht, met kantoortjes in Zuid- 
Afrika en Den Haag. 

Een duideiyk signaal ging uit van 
de eerste handelsdelegatie naar 
Zuid-Afrika sinds de jaren zeventig, 
onder leiding van drs. F.A. Enge- 
ring, topambtenaar bij Economi¬ 
sche Zaken. Toen die in juni vorig 
jaar met goede berichten in Neder¬ 
land terugkeerde, zyn veel Neder- 


moet worden aangepast om de vut 
vanaf 1 januari 1993 veilig te stellen. 
De Industriebond FNV meent een 
goede oplossing te hebben met een 
règeling, waarbij werknemers van 
59 jaar voor 20 procent in de vut 
kunnen (gemiddeld één dag per 
week), 60-jarigen voor 50 procent en 
werknemers van 61 jaar en ouder 50 
tot 100 procent. Vanaf hun 61ste 
zouden werknemers dus zelf kun¬ 
nen uitmaken op welke leeftijd en 
voor welk percentage zij in de vut 
gaan. 

Nu ligt de vut-leeftijd in de textiel 
op 60 jaar, „maar dan is het ook al¬ 
les of niks”, aldus de vakbondsbe¬ 
stuurder. Hij zegt dat de animo voor 
de vut in de textiel ook erg hoog is, 
omdat de mensen nooit weten of de 
regeling over een jaar nog wel be¬ 
staat. Daarom wil de bond nieuwe 
afspraken over de vut voor min¬ 
stens drie en als het kan voor vijf 
jaar maken. Ook zou het maximum 
van de (80 procent) uitkering moe¬ 
ten worden gehalveerd tot ruim f 
60.000 per jaar. Wijziging van de vut 
dient volgens de bond gepaard te 
gaan met de invoering van een goed 
ouderenbeleid. 

landse ondernemingen serieuzer 
gaan denken over hun mogelijkhe¬ 
den op de Zuidafrikaanse markt. 

Diverse ondernemers zijn ook met 
Engering mee geweest. 

De toenemende belangstelling van 
het Nederlands bedrijfsleven voor 
Zuid-Afrika blijkt uit de aanmel¬ 
ding van circa 45 Nederlandse be¬ 
drijven, voor deelneming aan een 
handelsbeurs die van 4 tot en met 7 
maart in Johannesburg wordt ge¬ 
houden. De belangstelling komt uit 
allerlei branches, zoals machine¬ 
bouw, textiel, bouw, dranken, bloe¬ 
men, vlees en agro-industrie. Henzo 
Fotoalbums (310 werknemers) uil 
Roermond naast Philips Electro¬ 
nics Holding, KLM naast borrelpro- 
ducent Johs. De Kuyper & Zoon uit 
Schiedam. Sommige bedrijven ex¬ 
porteren allang naar Zuid-Afrika, 
andere zijn nieuwkomers op de 
markt, voor weer andere betekent 
het een weerzien. Op de lijst \'an 
deelnemers aan de tentoonstelling 
staan verder onder meer Bols en 
Heineken, koolstofproducent Norit 
en fabrikant van kopieerappara- 
tuuur Océ-van der Grinten. Ze ex¬ 
porteren allang haar Zuid-Afrika en 
maken daar gebruik van lokale dis¬ 
tributeurs. Zij zijn actief buiten de 
sfeer van ijzer-, staal-, olie-en wa¬ 
penhandel, waarvoor sinds medio 
jaren tachtig door de Europese Ge¬ 
meenschap en de Verenigde Naties 
uitgevaardigde handelsverboden 
gelden. munt 


uit 

HDM 


De RDM hééft een voorgeno¬ 
men bezoek aan Taiwan om 
verdere afspraken te maken 
over de bouw van onderzeebo¬ 
ten voor dat land uitgesteld. De 
werfdirectie zou samen met de 
algemeen-directeur van Wilton- 
Fijenoord deze maand naar 
Taiwan afreizen om een begin 
te maken met een concrete uit¬ 
werking van de bouworder. De 
directies wachten nog steeds 
op uitsluitsel of de Nederland¬ 
se overheid in beginsel bereid 
is een exportvergunning voor 
de schepen af te geven, of dat 
er slechts toestemming komt 
voor de levering van compo¬ 
nenten. 


Hoog' 


ovens 

Hoogovens Groep gaat ir. M.C. 
van Veen per eind december 
1992 benoemen tot voorzitter 
van de raad van bestuur. De 
huidige voorzitter O.H.A. van 
Royen treedt dan af omdat hij 
de leeftijdsgrens van 62 jaar 
heeft bereikt. Van Veen wordt 
ais voorzitter van de directie 
Staal (Hoogovens IJmuiden) 
opgevolgd door A. van der Vel¬ 
den, die nu nog directeur Pro- 
duklie is. 


OPC 


De vakbonden liggen in de 
clinch met de directie van 
OPG, dal delen van Medicop- 
harma wil overnemen. De par¬ 
tijen zijn het niet eens gewor¬ 
den over de arbeidsvoorwaar¬ 
den en garanties voor behoud 
van de werkgelegenheid bij 
Medicopharma-dochter Phar- 
bila m Zaandam. 


Signaal 


Philips heeft haar resterend be¬ 
lang van twintig procent in de 
Hengelose Hollandse Signaal¬ 
apparaten overgedragen aan de 
Franse meerderheidsaandeel¬ 
houder Thomson-CSF. Daar¬ 
mee heeft Philips zich ontdaan 
van alle Europese defensie- 
activiteiten. Een boekwinst 
heeft Philips niet op het pakket 
gemaakt. 


Baderij 


De batterijfabrikanten Duracell 
(VS), Varta (Duitsland) en Tos¬ 
hiba (Japan) hebben een sa¬ 
menwerkingsovereenkomst 
ondertekend voor de ontwikke¬ 
ling van nikkel-hydride-batte- 
rijen. Deze energiebron vindt 
vooral toepassing in energie¬ 
verslindende elektronica als 
mobiele telefoons, camcorders 
en schootcomputers. 


Zeep 


China heeft zes zeepproducen- 
ten, waarvan één uit Hong¬ 
kong, veroordeeld wegens het 
namaken van Lux-toiletzeep. 
De bedrijven kregen boetes op¬ 
gelegd variërend van 3.676 tot 
36.764 dollar. China wil hier¬ 
mee aantonen dat het serieuze 
pogingen in het werk stelt bui¬ 
tenlandse merken te bescher¬ 
men. Aanleiding hiertoe vormt 
toenemende kritiek, vooral 
vanuit de Verenigde Staten, 
dat het land het niet zo nauw 
neemt met de protectie van 
buitenlandse merkartikelen. Herstel 

Amsterdam - op een wat on- 
S^animeerde Amsterdamse effec- 
^hbeurs waren donderdag vooral 
uitgevers gevraagd. Er ging 
Slechts voor een half miljard gulden 
^n aandelen om. De totale omzet in 
®Hecten bedroeg f 1,75 miljard. De 
^bligatiemarkt was per saldo een 
‘factie beter. 

de ochtend was Amsterdam arm 
Jh arm met Frankfurt en Londen in 
herstel. De CBS-stemmingsindex 
bereikte rond 12.00 uur een hoogste 
Punt van 121,4. In de middag kwa- 
Jhen van de buitenlandse beurzen 
^gengestelde impulsen. Londen 
^kte weg en veerde weer op aan 
het eind van de middag. Frankfurt 
®loot donderdag acht punten fioger 
bh Wall Street opende fors lager. In 
Amsterdam zakte de CBS-stem- 
{hingsindex weg en sloot 0,1 punt 
*ager op 121. De EOE-aandelenin- 
uex steeg met 0,27 punten tot 

292,66. 

de hoofdmarkt eindigde slechts 
b®n tiental fondsen met winst. Else- 
'^ler liep voorop met een koersstij¬ 
ging. Akzo raakte f 1,70 kwijt op f 
i35,30, Philips verloor twee dubbel- 
Jjes op f 31,50 en Olies twee kwar¬ 
tjes op f 146,60. KLM eindigde 
bnveranderd op f 40,10. Ook in de 
unanciële hoek werd verlies gele¬ 
den. Aegon zakte vijftig cent op f 
t25,10, Amev en ING een dubbeltje, 
^spectievelyk op f 55,50 en f 49,90. 
Hunter Douglas leed het grootste 
^erlies. Ondanks de bijna 2,5 cent 
hogere dollar sloten drie internatio- 
hals donderdag lager en één onver- 
^derd. Op de lokale markt viel 
Verto op met een koersdaling van f 
^ tot f 32. Het door de banken be- 
''oogde computerfonds HCS zakte 
hen stuiver op f 1. Op de parallel- 
hiarkt kon Free Record Shop op de 
Positieve publiciteit over hogere re¬ 
sultaten omhoog met f 1,20 tot f 
H,20. DOCdata steeg twee dubbel- 
iJes tot f 6,30. 


Hoofdfondsen 

v.k. 

s.k. 

ABN Amro 

45,90 

45,90 

ABN Amro A.in F. 

80,30 

80,20 

AEGON 

125,60 

125,10 

Ahold 

78,80 

78,90 

Akzo 

137,00 

135,30 

Alrenta 

192,10 

192,10 

Amev eert. 

55,60 

55,50 

Bols eert. 

46,90 

46,60 

Borsumij W.eeit 

62,20 

61,50 

Bührm.Tet. c. 

43,00 

43,10 

DAF 

24,80 

24,90 

Dordtsche Petr. 

136,00 

135,30 

DSM 

104,80 

104,50 

Elseviercert 

103,00 

105,40 

Fokker eert 

30,00 

29,80 

Gist-Broc. eert. 

32,80 

33,40 

Heineken 

168,70 

168,50 

Hoogovens nrc 

51,60 

51,50 

Hunter Douglas 

73,50 

72,00 

IntMQUer 

63,00 

62,00 

IntNed.Gr.c. 

50,00 

49,90 

KLM 

40,30 

40,30 

Kon.Ned.Papier 

45,70 

45,30 

Kon. Olie 

147,10 

146,60 

Nedlloyd 

58,70 

58,40 

Océ-v.d.Gr. 

67,40 

67,50 

Pakhoed eert. 

46,00 

45,90 

Philips 

31,70 

31,50 

Polygram 

39,80 

39,80 

Robeco 

98,70 

99,20 

Rodamco 

54,50 

54,40 

Rolinco 

98,60 

98,90 

Rorento 

71,50 

71,60 

StorkVMF 

44,90 

44,90 

Unilevercert. 

185,00 

185,40 

Ver.BezilVNU 

82,50 

83,00 

Volmac Softw. 

26,40 

26,60 

VOqnrc 

42,90 

43,00 

Wessanencert. 

84,70 

84,50 

Wolters-Kluwer 

6520 

65,80 


Avondkoersen Amsterdam 

ABN AMRO Hold. 46,00-46,10 (45,90) 
DSM 105,00 (104,80) 

KLM 40,30-40,40 (40,30) 

Kon.Oüe 146,50-148,00 (147,10) 

Philips 31,50-31,70 (31,70) 

Unüever 184.10-186.50(185.00) 

Binnenl. aandelen 


Aalberts Ind 

48,50 

48,50 

ABN AmroHld.prf. 

6,12 

6,12 

ABN AmroHld.div. 

44,10 

44,10 

ACF-Holdingc. 

31,60 

31,60 

Ahrend Groep e. 

127,00 

12820 

AsdOptionsTi. 

10,50 

10,80 

Asd. Rubber 

. 3,55 

3,70 

Ant Verff. 

420,00 

- 

Atag Hold. eert 

115,00 

114,00 

Athlon Groep 

47,50 

47,00 

Athlon Groep nrc 

46,00 

46,00 

Autlnd.R’dam 

87,60 

87,60 

BAM Groep 

86,00 

86,50 

Batenburg 

120,50 

121,50 

Beers 

121,00 

121,50 

Begemann 

123,00 

123,00 


Belindo 

345,20 

345,20 

Berkel’s Patent 

1,05 

1,05 

Blydenst.-Will. 

31,00 

31,00 

Boer De, Kon. 

229,00 

229,00 

Boer De Winkelb. 

73,60 

73,10 

Boskalis Westm. 

23,80 

23,70 

Boskalis pref. 

26,60 

26,60 

Braat Beheer 

34,30 

34,30 

Breevast 

10,90 

10,90 

Burgman-Heybroek 

2500,00 

2500,00 

CalvéDelft pref 

800,00 

800,00 

Calvé-Delft eert 

1173,00 

1173,00 

Cindu Intern. 

160,00 

160,00 

Claimindo 

339.00b 

340.00 

Content Beheer 

24,50 

24,50e 

Credit LBN 

32,50 

33,00 

Crown v.G. eert 

130,80 

129,00 

CSM 

87,50 

87,70 

CSMdiv.91/92 

- 

_ 

CSM nrc 

87,60 

87,60 

CSM nrc div.91/92 

86,00f 

_ 

DAF eert. 

18,90 

18,40 

Delft Instrum. 

26,20 

26,50 

Desseaux 

39,60 

39,80 

Dorp-Groep 

40,00 

40,00 

Draka Holding 

22,60 

22,80 

Econosto 

28,90 

28,40 

EMBA 

214,00 


Eriks Holding 

76,80 

76,50 

Flexovit Int. 

61,00 

61,00 

Frans Maas eert. 

77,00 

76,80 

Gamma Holding 

102,50 

102,50b 

Gamma pref. 

5,65 

5,65 

Getronics 

30,40 

30,80 

Geveke 

41,00 

40,50 

Geveke div’92 

37,50 

37,50 

Giessen-de N. 

99,80 

99,80 

Goudsmit 

38,00 

38,00 

Grasso’s Kon. 

102,50 


Grolsch 

183,00 

182,50 

GTI-Holding 

214,00 

214,00 

Hagemeyer 

139,00 

139,50a 

idemdiv’91 

133,50 

134,00 

HAL lYust B 

14,70 

14,50 

HAL Trust Unit 

14,60 

14,50 

HBG 

202,20 

202,00 

HCS Technology 

1,05 

1,00 

Heineken Hold. 

150,00 

150,00 

Hoek’s Mach. 

250,00 

251,00 

HollSeaS. 

0,46 

0,46 

Holl. Kloos 

460,00 

460,00 

Hoop Eff.bank 

7,20 

7,20 

Hunter D.pref. 

2,90 

- 

IHCCaland 

60,80 

61,20 

Kas-Associatie 

39,00 

38,80 

Kempen & Co 

9,00 

9,20 

Klene's Suikerw 

794,00 

794,00 

KondorWessels 

29,40 

29,20 

KBB 

71,50 

70,00 

Kon. Sphinx 

51,10 

51,00 

NAGRON 

50,00 

50,50 

NIB 

601,00 

601,00 

NBM-Amstelland 

8,90 

8,80 

NEDAP 

340,00a 

334,50 

NKF Holding 

203,00 

202,80 

Ned.Part.Mij 

52,10 

52,10 

Ned.Sprmgst. 

7050,00 

- 

Norit 

23,00 

23,00 


Nutricia GB 
Nutricia VB 
Nutricia VB div92 
N(jv.-Ten Cate 
Océ vd Gr.div92 
Omnium Europe 
Orco Banlc eert. 
OTRA 
Palthe 

Philips div.’92 
Pirelli Tyre 
Polynorm 
Porcel. Fles 
Randstad 
Ravast 
Reesink 
Samas Groep 
Sarakreek 
Schuitema 
Schuttersveld 
Smit Intern. 
SCBankiers c. 
Stad Rotterdam c 
Telegraaf De 
Textielgr.Twente 
Tulip Computers 
Tw.Kabel Holding 
Ubbink 
Union 

Un.Dutch Group 
Vereenigde Glas 
Verto eert. 

Volker Stevin 
Vredestein 
VRG-Groep 
Wegener 
West Invest F, 
West Inv.F. wb 
Wolters Kluwer 
Wyers 


148,50a 

147,00 

157,00a 

156,00 

96,90 

95.80 

66,40 

66,00 

8,50a 

8,50a 

69,50f 

69,40 

330,00 

327,00 

71,00 

70,50 

30,90 

30,90 

19,90 

19,80 

129.00 

128,50 

144,00 

144,00 

43,80 

43,50 

2830 

28,40 

71,80 

71,80 

41,70 

40,50 

14,50 

14,50 

1600,00 

1600,00 

50,70 

49,50 

45,50 

46,50 

15,80 

15,80 

43,00 

43.00 

91,00 

91,40 

92,40 

92,Ö0 

22,70 

23,00 

120,00 

120,00 

74,00 

74,00 

65,20 

65,70 

2,90 

2,90 

523,00 

522,30 

34,00 

32,00 

58,00 

58,00 

14,80 

1430 

45,00 

4630 

58,40 

5830 

16,80 

1730 

I14,00f 

114,00a 

253,00 

257,00 

32,50 

3230 


Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 81,00 

80,00 

ABN Amro Amer.F. 

70,00 

6830 

ABN Amro Eur. F. 

74,00 

73,50 

ABN AmroFarEF. 

54,60 

55,00 

ABN Amro Liq.Gf. 

161,40 

161,40 

ABN Amro Neth.F. 

84,30 

83,30 

ABN Amro Obl.Gf. 

174,90 

174,90 

Aegon Aandelenf 

34,20 

33,60 

Aegon Spaarplus 

5.25 

535 

ABN Beleg.fonds 

60.60 

6030 

ALBEFO 

51.60 

51,60 

AldoUarBF$ 

26,70 

26,60 

Alg.Fondsenbez. 

233,00 

- 

AllianceFund 

10,60 

10,60 

Am ba 

11,30 

11,30 

Amro North Am.F, 

67,20 

67,00 

Amvabel 

81,90 

82,40 

Asian Tigers F. 

62,00 

6230 

Asian Select. F. 

56,50 

56,00 

Austro Hung. F. 

4,45 

4,25 

Bemco RentSel. 

•56,00 

56,00 

Bever Belegg. 

330a 

3,20a 

CLNObl.Div.F. 

109,10 

109,30 

CLN Obl.Waardef. 

112,80 

112,80 

Delta Lloyd Inv. 

29,00 

28,80 


'DP America Gr.F. 

3630 

36,70 

Dp Energy.Res. 

39,10 

- 

EGF Investm, 

130,00 

130,00 

EMF Rentefonds 

67,50 

67,50 

Eng-Holl.Bel.Tl , 

10,20 

1030 

Envir.Growth F. 

52,00 

51,50 

Esmeralda part 

35,40 

3530 

Eur.Ass. Trust 

6,10 

6,10 

EMS Growth Fund 

104,00 

104,10 

EMS Income Fund 

105,00 

105,00 

EMS Offsh. Fund 

103,30 

103,40 

EOE Dutch StlF 

313,00 

311,00 

Eur.Growth Fund 

4930 

49,10 

Euro Spain Fund 

7,40 

- 

FarEastSel.F. 

57,00 

57,00 

Gim Global 

53,10 

52,70 

Groeigarant 

1,55 

1,56 

Holland Fund 

71,00 

70,20 

Holl. Eur. Fund 

48,00 

47,70 

Holl. Obl.Fonds 

123,50 

123,50 

Holl. Pac. Fund 

98,00 

99,00 

HoU.Sel.Fonds 

82,30 

8230 

Innovest 

80,00 

8030 

Interbonds 

505,00 

505,00 

Intereffekt 500 

31,10 

31,50 

■Intereffekt wt 

100,80 

103,50 

Investa part. 

71,50 

70,80 

IS Himad.Fund $ 

7,60 

7,50 

Jade Fonds 

151,90 

156,00 ' 

Japan Fund 

19,40 

19,40 

Jap.lnd.Alpha F. 

8100,00 

- 

Jap.SectRatYen 

6500,00 

- 

Korea Pac.Tr, $ 

9,00 

- 

Mal.Capital F.$ 

7,20 

7,20 

MeesObl.Div.F. 

116,80 

117,00 

Mexico Income F. 

21,50 

- 

MK IntVentures 

9,50 

9,50 

Mondibel 

75,80 

75,90 

Nat.Res.Fund 

1200,00 

1180,00 

Nedufo A 

119,80 

119,80 

Nedufo B 

112,00 

117,0flb 

NMB Dutch Fund 

44,50 

44,40 

NMB Geldmarkt F. 

54,08 

54,09 

NMB Global Fund 

46,00 

45,50 

NMB Oblig.Fonds 

36,00 

36,00 

NMB Spaard.F. 

101,42 

101,45 

NMB Rentegr. F. 

11730 

117,20 

NMB Vast Goed F. 

37,90 

37,90 

New Asia Fund 

6,00 

- 

Nomura Wair. F. 

0,80 

0,80 

Obam, Belegg. 

248,70 

249,50 

OAMF Rentefonds 

11,25 

1135 

Orange Fund 

20,70 

20,70 

Pac.Dimensions 

8730 

86,90 

Pac,Prop.Sec.F. 

31,00 

31,00 

Pierson Rente 

112,60 

112,60 

Postb.Belegg.f. 

56,90 

5630 

Postb. Verm.gr.f. 

53,70 

53,70 

ProsplntHIPS 

3,90 

- 

Ren talent Bel. 

149,00 

149,30 

Rentotaal NV 

35,40 

35,40 

RG America F. 

104,50 

104,00 

RG Divirent F. 

49,10 

49,10 

RG Europe F. 

9730 

97,10 

RG Florente 

113,40 

113,40 

RG Pacific F. 

95,60 

9630 

RG SP Groen 

5430 

54,30 

RG SP Blauw 

51,40 

51,40 


RG SP Geel 

48,50 

48,50 

Rodin Prup,$ 

90,00 

90,00 

Rolinco cum.p 

74,80 

75,20 

Schrod.lnt.Pr.F 

29,20 

29,20 

Sci/Tech$ 

14,50 

14,50 

Technology Fund 

19,20 

19,20 

Tokyo Pac.Hold. 

212,00 

213,00 

Trans Eur.Fund 

80,00 

8030 

Transpac.F Yen 

295.00 

300,00 

Unilnvest 

16.00 

16,00 

Umco Inv.Fund 

77,10 

77,10 

Unifonds DM 

30,80 

30,80 

Vaste Waard.Ned 

65,50 

65,50 

VastNed 

110,70 

110,50 

VIBNV 

59,50 

59,30 

VSB Mix Fund 

52,60 

52,30 

VSB Rente Fonds 

108.90 

108,90 

WBO Intern. 

68,50 

68,00 

Wereldhave NV 

123,00 

122,50 

Yen Value Fund 

82,80 

83,50 

ZOM Florida F.$ 

45,30 

45,30 

Parallsimarift 

Alanheri 

29,70 

29,40 

ABF 

110,30 

110,30 

Berghuizer Papier 

45,50 

45,50 

Besouw Van eert. 

47,20 

47,70 

Biogrond Belegg. 

11,00 

11,00 

Comm.Obl.F.1 

97,70 

97,80 

Comm.Obl.F.2 

97,80 

97,90 

Comm.Obl.F.3 

97,90 

98,00 

De Drie Electr. 

12,00 

12,00 

Delta U.Dollarf 

63,70 

63,10 

Delta Uoyd ECU 

63,00 

63,00 

Delta Uoyd Mix 

60,40 

60,10 

Delta Uoyd Rent 

58,40 

58,50 

Delta Uoyd Vast 

56,00 

56,00 

Dico Intern. 

89,00 

89,00 

DOCdata 

6.10e 

6.30e 

Dutch TakeOv.T. 

45,60 

45,60 

Ehco-KLM Kleding 

39,20 

3930 

E&LBelegg.l 

67,60 

6730 

£&LBelegg.2 

73,50 

73,30 

E&LBelegg.3 

105,70 

105,80 

E&L Belegg 4 

76,90 

76,90 

E&L Kap.Rente F. 

104,60 

104,70 

Free Record Shop 

30,00 

31,20 

Gaia Hedge 1 

109,30 

- 

Geld Papier c. 

71,20 

71,20 

German City Est. 

47,00 

45,00a 

Gouda Vuurvast 

77,20 

77,20 

Groenendijk 

46,30 

46,30 

Grontmy 

54,00 

53,80 

HCA Holding 

46.50 

46,70 

Helvoet Holdmg 

37,70 

37,70 

Hes Beheer 

41,30 

41,70 

Homburg eert 

1,20 

1.25e 

Inter/View Eur. 

3,20 

3,20 

Kuhne+Heitz 

44,00 

4430 

LCI Camput.Gr. 

5,10 

5,20 

Melle, van nrc 

35,50 

35,30 ' 

Nedcon Groep 

43,50 

4330 

Nedschroef 

82,00 

82,50 

Neways Elec. 

6,30 

6,50 

New Eur.Htls DM 

20.00 

20,00 

.Newtron Hold. 

l,80f 

1,70 

Pan Pac. Winkel 

10,50 

10,50 


Pie Medical 

4,90 

4,90 . 

Simac Techniek 

11,80 

11.50 

Sligro Beheer 

55,50 

55,00 

Suez Gr.Fund 

53,10 

53,00 

VHS Onr. Goed 

1,60 

1,60 

Vilenzo Int. 

41,50 

41,50 

Weina 

242,00 

242,00 

Wereldhave 

4,30 

_ 

Weweler 

37,00 

36,50 . 

Wall Street 

allied signal 

48 Vz 

48''/B 

amer.brands 

45 

45*/. 

amer.tel.tel 

37% 

37'/2 

amoco corp 

47% 

46% 

asarco inc. 

21V8 

22 

bethl. steel 

13% 

14'/2 

boeing co 

50% 

52% 

can.pacifie 

17% 

- 

chevron 

64 

63% 

chiquita 

38 Va 

37% 

Chrysler 

14% 

14% 

citicorp 

15V4 

15'/. 

cons.edison 

28% 

28% 

digitequipm. 

50% 

50% 

dupont nemours 

48% 

47% 

eastman kodak 

48'/. 

49% 

exxon corp 

59% 

59 

ford motor 

31'/. 

30% 

gen. electric 

77% 

76V8 

gen. motors 

32% 

32% 

goodyear 

57% 

58% 

hewlett-pack. 

60 

60% 

int bus.mach. 

91% 

91% 

mt tel.tel. 

57% 

57% 

kim airlines 

22'/z 

22% 

mcdonnell 

69^. 

68'/. 

merek co. 

152'/2 

155 */4 

mobil oil 

66'/. 

65'/8 

penn central 

25'/. 

25% 

philips 

17‘/2 

17% 

pnmehea 

40% 

41% 

royal dutch 

81% 

80% 

sears roebuck 

40% 

41% 

sfe-south.pac. 

11% 

12 

texaco inc. 

60% 

59% 

United techn 

49 

50V8 

westinghouse 

18% 

193/8 

whitman corp 

14% 

14% 

woolworth 

29^/. 

29% 

Advieskoersen 

amerik.doUar 

1,735 

1,855 

austr.dollar 

1,28 

1,40 

belg.frank(lOO) 

5,31 

5,61 

canad. dollar 

1,470 

1,590 

deense kroon (100) 

27,50 

30,00 

duitse mark (100) 

110,00 

114,00 

engelse pond 

3,10 

3,35 

finse mark (100) 

39,85 

42,35 

franse frank (100) 

31,40 

34,15 

gneksedr.(lOO) 

0,85 

1,05 

ierse pond 

2,85 

3,10 

ital.lire(lO.OOO) 

13,80 

15,50 

jap.yen (10.000) 

139,00 

145,00 

joeg.dm.üm 100 noorse kroon (100) 

27,10 

29,60 


oostschill.dOO) 

15.75 16,25 

port.escudodOOl 

1.19 1,37 

Spaanse pes. (100) 

1.70 1,86 

turkse pond (100) 

0,0265 0,0425 

Zweedse kr 1100) 

29,45 31,95 

zwits.fr. (100) 

123,75 128,25 

Wisselmarkt 

amerik.doUar 

1,80375-1.80625 

antill.gulden 

0.9935-0,0235 

austr.dollar 

1,3365-1,3465 . 

belg.frank (100) 

5,4645-5,4695 

canad.dollar 

1,53425-1,53675 

deense kroon (100) 

29,020-29,070 

duitse mark (100) 

112,5800-112,6300 

engelse pond 

3.2365-3,2415 

franse frank (100) 

33,025-33,075 

gnekse dr. (100) 

0,9250-1,0250 

hongk.dollardOO) 

23,0250-23.2750 

ierse pond 

2,9965-3,0065 

ilaLUre (10.000) 

14,960-15,010 

jap yen (10.000) 

143,650-143,750 

nwzeel.dollardOO) 

96,860-97,860 

noorse kroon (100) 

28.690-28,740 

oostenr.sch. (100) 

15,9970-16.0070 

port. escudos (100) 

1.2880-1,3280 

Spaanse pes. (100) 

1,7845 1,7945 

surin.gulden 

0,9915-1,0315 

Zweedse kr.dOO) 

30.985-31,035 

zwits.frankdOO) 

126,510-126,560 

e.c.u. 

2,2975-2,3025 

Index Amsterdam 

CBS-koersindex( 1983 = 100) 

algemeen 

201.40 201.10 

ld excl.kon.olie 

194.50 194,50 

internationals 

205.20 204,70 

lokale ondemem. 

198,90 199,00 

ld financieel 

144,40 144,30 

ld niet-financ. 

251,80 252,20 

CBS-herbeleggmgsmdex (1983=100 

algemeen 

286,70 286,40 

ld excl.kon.olie 

261,60 261,60 

internationals 

304.60 303,70 

lokale ondernem. 

267,00 267.10 

ld financieel 

212,90 212,60 

ld niet-financ. 

319,60 320,10 

CBS-stemmingsmdex (1990= 100) 

algemeen 

121.10 121,00 

internation 

133,80 133,20 

lokaal 

118,70 118,70 

ün.instell 

126,90 126,60 

niet-financ 

117,20 117,20 

industrie 

125,30 125.40 

transp/opsl 

135.90 135,70 


Goud en zilver 

Goud onbewerkt 20.410-21.010, vorige 
20.130-20,730, bewerkt 22,610 laten, 
vorige 22,330 laten 

Zilver onbewerkt 210-280, vorige 205-275, 
bewerkt 320 laten, vorige 320 laten. 


Dow Jones 

Industrie 3244,87 
+ 19,91 


Optiebeurs sene 

omzet 

v.k 

s.k 


abn amro c apr 

45,00 

187 

2,00 

2,00 

abn amro c apr 

47,50 

238 

0,70 

0;M 

abn amro c okt 

45,00 

138 

2,40 

2.60 

abn amro c j93 

37,50 

225 

9,10 

<J0 

abn amro c j95 

45,00 

146 

5,60 

5.76 

akzo 

c feb 

135,00 

206 

4,20a 

3.60 

akzo 

papr 

130,00 

203 

1.50 

2,00 

akzo 

p apr 

135,00 

140 

2,90 

3,90 

buhr 

c apr 

45,00 

261 

•1,30 

1J6 

daf 

c jul 

25,00 

158 

2,20 

2.MI 

d'fi 

c jun 

195,00 

350 

2,30 

2J5 

d'fi 

p mrt 

180.00 

383 

3.50 

2.60 

els 

c apr 

100,00 

580 

5.90b 

8.00 

els 

c apr 

105,00 

217 

2,90 

440b 

els 

c apr 

110,00 

226 

1.30 

2.M 

els 

c okt 

105.00 

505 

5.80 

7.06 

els 

papr 

105,00 

198 

3.80 

246 

els 

P apr 

110,00 

202 

7.50a 

5.70 

eoe 

c feb 

290,00 

827 

5,90 

5,90b 

eoe 

c feb 

295,00 

1243 

3,00 

3,00 

eoe 

c feb 

300,00 

353 

1.40 

140 

eoe 

c mrt 

295.00 

595 

5,50 

5.70 

eoe 

p feb 

280,00 

1753 

0,60 

0,60 

eoe 

p feb 

285.06 

165 

I.IO 

1.10a 

eoe 

p feb 

290.00 

1165 

2,20 

240 

eoe 

p feb 

295,00 

535 

4.40 

446a 

eoe 

p mrt 

285,00 

161 

2,10 

24* 

eoe 

p mrt 

290,00 

521 

3,50 

346 

eoe 

p mrt 

295,00 

281 

5,70 

546 

eoe 

papr 

280,00 

250 

1,90 

2,00 

eoe 

papr 

290,00 

263 

4,90 

440 

eoe 

p nov 

285,00 

195 

7,50a 

7.» 

eoe 

p n94 

290,00 

158 

15,00 

1546 

gist 

c apr 

35,00 

169 

0,90 

140 

hoog 

c apr 

50,00 

161 

3,80 

340 

mg 

c apr 

47,50 

413 

3,50 

340 

mg 

c apr 

50,00 

259 

1,70 

1,70 

mg 

c 

47.80 

196 

6,70 

6.60 

mg 

papr 

50,00 

212 

l.ID 

140 

phil 

c apr 

25.00 

155 

7.30a 

7,10 

phil 

C o96 

35,00 

230 

8,50 

840 

phi! 

p o96 

35,00 

259 

5,70 

540 

olie 

p feb 

145,00 

132 

1.40 

1,70 

olie 

p feb 

150,00 

137 

3,80 

446a 

olie 

P apr 

140,00 

150 

1.20 

140 

olie 

papr 

145,00 

142 

2,40 

240 

olie 

p okt 

135,00 

190 

2,80 

240 

olie 

p o96 

160,00 

270 

1640 

17,40 

top5 

p feb 

560.00 

175 

4.20 

4.7Db 

top5 

p feb 

570,00 

197 

9,00 

1640 

1 a - 

laten 

gebieden -ri 

ei-div. 


1 b= 

bieden 

h=latefl-eei 

i-ditr. 


c - 

ei-ctaim 

k gedaan-» 

h d ei-dividend l^sedun-rg 
e gedaans bieden vk slotkeers mige dag 
t gedaan ^ laten $k slotkoers gistcree 
Lwibiirgs Dag blad 


Vrijdag 31 januari 1992 • Pagina 6 
The Giant Suzuki 
SwiftShow 

Op 30 en 31 januari, en 1 en 2 februari 

presenteren wij de gehele SWIFT ’92-LUN 
die natuurlijk uit voorraad leverbaar is. 
Kom eens kijken naar zyn ^gantische 
ruimte en ma^ een uitgebreide proefrit 

NATÜÜRLUK Bü UW 
GIANT SUZUKI-DEALER 


SUZUKI H.L.M. 


Rijksweg>Zuid 212a 6134 AG Sittard 

^ : Tel. 046-521215 
Auto VmA&i b.v. 


"Occasioncentrum" 

Prins Mauhtslaan 171 
' 6191 EE beek 

tel. 046-372882 

Veneken BBmk 

Audi IN cc 2.3 E, grijsfflct. ..19N 

Aidl IN cc 2.0 E, orommct.19N 

6oW M aO l M ii 1.81N pk. xêêwH .1N0 

BcnPMadoiwI.SiNpk, wN .1901 

AiidiN1.88Nkillvcr .ION 

CMf PMadcni 60 pk. diesel, 

5-dn., blammet.. INI 

Jeaa ION, 4-drs.. bleuwmet.1987 

Aedl N 2.0 E, sirtomaet, veel 

extan’t, belgemet.ION 

Aedl N 1.9 diesel, promiiiet.ION 

VMf Pele Jelea 1300 ceepé, wit.1000 

6elf13N.wit ..1987 

VW Jene ION, d-drs., sportlef, 

leed.1987 

FistllBe45.wN.1087 

net Uee45 IE. prtjsmet.ION 

SeN ION setoiMil, beifeiMt.ION 

6elfCL10N,beifMRet. .ION 

aelf10N,wit .11987 

fielf GX 16N. grilsmet..ION 

Posset Cl 1.8 i. N pk. 4-dis.. 

Sedee, bleewoMt..ION 

Velve3NDL.gr4smet.1087 

Aedi IN cc turbo diesel, mver.1987 

BeN 13N i Uedisoe, zwsrtmel. ...... ION 

Pssnt CL ION, 4-drs.. sedee, wH .. ION 

ABdrN1.9E.oriisinel.1N7 

Ms ic ddesEN diesel, bissw.ION 

Polo, S*dis., Fox, wit . ION 

VWJellBPscific13Ncc.|riisiiiet. .ION 

AediN1.80,wit. ION 

Ferdtiem, 4-drs., 1.0, diver .ION 

0eNlleBlietlee1.3.wtt .ION 

Bell Meehsttse 1.81.4-drs., wit.ION 

DEMO: Pssssi CL 4-dis.. 1.01, 

V WÊ Ê ML 7-'91 

Audi N 1.01 wit, c OHit ert oditioa .... S-’91 

n ee e ell 11 8TX. iHvereieL .1904 

Veive 2M BL In. okiMiU...ION 


vo 

RVWAl 171 ITS 
Dl ALFP 


"Occasionkelder’’ 
Leyenbroekerweg 27 
6132 CN Sittard 
tel. 046-515777 

VBnekon Sittard 


Audi N. ION cc. bordeexreed umL ION 
Audi N, ION cc. N pk. 


Audi N, 1.8 S. grllseiet.ION 

Audi IN, 5 cyi. 133 pk. bleuwmet. . 1907 
VW BeH UediSOB, ION i, 

zwertmet.ION 

VW Bolf Msdison, ION cc, zwert.... ION 
VW Bolf 16N cc, «iteeiest, 

bieuwmet.ION* 

VWBolf1BNcc.wn.1004 

VW8oll13Ncc.wit.ION 

VW Belt diesel, bleuw.1007 

VW Jelie ION cc. wH ..1007 

VWJelle13Ncc.roed.1007 

VWBoffBTI.zilvermeL .ION 

VWPelo.3-dis..wit .ION 

VW Pesset a. ION cc. N pk. 

reed. ION 

Citrela Axel 11N cc, 17.0N hm, 

reed. 1087 

OpelKedett1.2 8. wit.ION 

Opel Kedett 18N cc, 3-drs., reed .... ION 

Ford Escert 1.4 CL. 4-drs.. wN ..1987 

Ford Escort 1.3 L, 3-dii.. z U ve r mo L ION 
DEMO: Aedi N 1.8 8. N pk. 

tereedoroed.1-6-‘01 

Pesset CL 18N cc. N pk.. 
bfeewmU.24-S-’01 
BMW-OCCASIONS 
vnn uw ZLudlimburqso BMW-duiilurs 


KMfcndwWMiiiHg 9. W. 046^21 

t3162dis, beige met 112 000 km....’83 

316i 2dr5. automaat blauw met 5)4000 km..'86 

316i wit, radiovooib, mooie auto, 7SOOO km.'88 

316i2drs. beige met..'89 

31614dis. Mauw met. .....'89 

3ia 2dis. grijs met 5200phm.'89 

316i 2(ks, gr^ met RHeckdedgn.'90 

32Si4drs. met.lak, sdi.dak, de, l.vtg, 89000 km.'87 

32512drs, rood m-tedi design, 69000 km.:..'89 

52Si 24v, met.lak, abs, radiovooib, 23000 km.....'91 

73Siaut., met.lak, radiov. d.ramen,.....'87 


O GEGAGEEEN 

OMtoSaal 31, W. 0417470» ^ 

' 316imet.lak,iiadiovoorb,gcl.glas, 75000 km.'88 

I 316imet.lak.radiovoorb,get.glas. zeer mooi, 74000 km.'89 

318i mei lak, radiovooib. gdglas, 75000 km.'87 

320i md.lak, scb.dak, div.Qplies. zeer mooi, 65000 km.'87 

32Se 2.7ltr, met.lak, bn.vlg, gel.glas. apart, 75000 km.'88 

520i met.lak, get.glas, ladnwoorb, bn.vHi, 107000 km.'87 

' 518i met.lak, get.gias, ladiovoorb, nw.model, 62000 Ign.'89 

520i met.Uc, get.glas, radlonoib, 60000 km../N 

524td zwart met dér opbes..'89 

316 Mauw, gat.glas, ladküb, scli.dak, 160000 km Ipg. M 

316mel.W(. Odgtoi radkivooib, ajart, 50000 km...........'N 

316i 4dis, trekhaak, ladiovoorb., mooie auto, 20000 km .....'N 

31614di$. rood, 76000 km kn in velgen get.glas mistiainpeN 'N 

318i 4dis, geLglas, radiovooib.. 87000 km.'87 

320i mel.lak, get.glM: ladioimorb., 78000 km.'85 ■ 

520imet.lak, get.gla8, schdak, radiovooib. 115000 km......'85 

520i iiwl.lak, oet.glas. ladkNioorb, 80000 km.........,.'87 

N4td aut, met-lak, aiioo, bn.vlg, viel opOes, 108000 tan ....'N 
53Sifflet.lik, M.beki. abco. hn.dg. b.GQfflp, 100000 km....'N 


r- PERSONENAUTO^ 

-EXCLUSIEVE OCCASIONS-- 

—VOOR EEN INGEREDEN PRIJS— 

BMW 3201, nw. model, metallic.INI 

Opel Calibra 2.0i, zwart, div. acc.INI 

Renault 19 6TX, 5-drs.19M 

Audi 80 S, Serret-uitv., servo, etc..1990 

Opel Kadett 1.61 Gabrio.1NO 

Volvo 440 Turbo, zwartmetallic......19N 

Fiat Uno 75 ie, nw .staat.19N 

Peugeot 405 Mi16. spec. uitvoering. 1989 

Volvo440GLT. 5-drs.. metallic. 19N 

Honda CIvic 14 6LX. 4-drs.19N 

Suzuki SwÉ 1.0 GL. 3-drs.. rood..19N 

VW Passat 1.8 GL, 4-drs. 19N 

Ford Siërra 2.0i, 4-drs..2x 19N 

Opel Kadett 1.3 S. 3-drs.!..igU 

Honda Civiel.Si GT, 3-drs.. 1N8 

isuzu Trooper, 4x4. metallic...1988 

Toyota Ceiica 16 GTI, rood. 19M 

VW Golf GTi, 3-drs., rood, l.m. velgen.19N 

Opel Omega 2;O LS,.rNr.staat.1N7 

Afla751.8 Itr.1N7 

Ford Scorpio 2.4 Gftia, 5-drs...1N7 

Mazda 929 stationcar. motaHic.1N7 

Volvo 340GL, 5-drs. ;...,1N7 

Honda Prelude EX automaat.19M 

Honda Accord 1.6 L, 4-drs..1986 

Citroèn Visa 11 RE, Ie eigenaar..1984 

CitrqènCXGT.1983 

Opel Ascona, 1« eigenaar..u..ig84 

Rènault 5 GTt , leuk automobiel.1984 


Mercedes 200 D, div. acc. 

Mercedes IN E, 1.8 Itr., div. acc. 

Mercedes IN E, schuifdak, etc. 

Mercedes IN 0, l.m. velgen, 5-bak. 

Mercedes 3N El outomaat, schuifdak... 
Mercedes 2N D, 5-bak, metaUic, etc.... 
Mercedes IN E, schuifdak, l.m. velgan 

Mercedes IN D, metallic etc. 

Mercedes IN E automaat, schuifdak.... 
lllMeede02NGE,4x4, metallic. 


.199Q 

.19N 

.19N 

.19N 

.19N 

.igN 

.19N 

A* 19W 

.1N7 

.1N7 
Alle auto's met een Oevag-NmaflebewHs 
HEERLBItEWEB 2N. LANOORAAF. TB.. 040-7284M 

MutoA'Ziseeaoadenlael ^ 
wm uw ZuidliOÊlHÊigse BMW-Oeam OCCASIONS 


WU BIEOEN U AAN: : 

AucHSOI.SSmMallicaclitorspoiler 1987 

AudiSOI.SNSvofsnefflngen ..1988 

Audi801.8Szwartmetaliic . 1989 

Audi 801.8SspoUer,(liv«rM «tra’s .1990 

Ford Siërra 2.0Itr LPG. 3-drs.. 1988 

Ford Escort 1.6 Itr, S-dra.nMtaHic ..1988 

Ford Siena 4-dra. metaUic. 1989 

m4>eto1.3ttr. 3-dre. F«rmtMlic . 

VW-Pok>1.3&, 3-lb. Fmrodd . 1990 

VW-Poio1.3ltr.3-dra. Shopperwit .. ... 1986 

OpelCorsaS-dra. 1.2S. U. vit . 1986 

O^Corsa1.3GL, 3-dra. .. 1987 

Opel Kadett 1.3 HB rood . 1987 

0^ Kadett 1.6i sedan met Lirë ....1988 

Opel Oinega 2.0 SE zwartinetallic, diverse extra’s .. 1987 

VW-JettoC diesel. 4-dra.. 5 versn., schuifdak, 46.000 km .. 1989 

VW-JettaCdiesel, 2-dra., rood. 34.600 ktn...1989 

VVV-JeltoaTurtwdiesel. 4-dra. biauwmetaHic ...r.. 1989 

Mercedes 190 diesei, 5 versn., diverse extra’s. mataWe ..1988 

Mercedw 190 E 2.0 Kr. werl. ato-vMoen. veel extra’s ......... 1989 

VW-Passat CL Variant 1.6 Kr. metalfe... . . 1985 

VW-Passata 4-dra.. 1.8/90 pk. LJ^.roodmetalHc .1989 

VW-Golf Turt» dtosel, org. schuÜM, 64.000 km, Uauwmaialiic 1991 

BMW 3201 automaat, 4-dts.,. metallic, veel extra's .. 1986 

LanciaYpstonGT.aki-velgen.melaliic ..1989 

VMvo 440 GL. 4-dra.. rood. ais nieuw ..1990 

Renault 19TR5-dra.. MauvirrmAallic . 1990 

VW-6olfai.8ltr.5-dra..atlasorljs . 1987 

VW-GolfC 1.6 Itr, 3^ira., rood .... 1988 

VW-GoBC 1.3 Itr, Srdn.. meUWc ...... 1988 

VW-GoHManhattan 1.3ilr.34lra..nielallic . 1989 

VW-GolfC3Hks, diesel. Mauw . 1989 

VW-Golf Manhattan 1.6 Itr, S-dra., 5 venh. .1989 

Den auto’s worden door ons voNedig gegarandèsrd. 
autocaubo <s>€ 

Uw partner voor al uw autozaken 
Provincie 

Limburg 


Bureau BibKotheek 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
tel. 043-897386 


Uitvoering wwt Personenvervoer 
I Audi Veneken B.V. 


. thKC'Cf-'C-i-''' 

Ho! rnoolsl' '.■p''.oof>iniLii!cC!"!'L;:'n v.m Z;, J i i:rt 


PeRor SchuncliÉtr. Hmmrlewi, tal. 045^12641 


14 februari 
Vateatijnsdag 

Eert kaar P« jaar, een 
lief gebaar. Via een 
piocotojfanaf-/ 13.25. 
VóoT maar info 
045-719956 
ii 


Europcar 

AUTOVERHUUR 

Maastricht 043-645430 SCHMIDT REIFEN 

Aucfmn-Bnnd, ftordstiate 78 
TM. 09-4n41522041 ^ 

bto.^. 8.00-1740, Sa. 8.30^13.W Uhr. 


Obet Asoona 1.0 9 traveller, 4-daur8.i. ..'88 

oiiMHuianto 2.0 crr/E... ..*83 

ÓkMfManIÉ 1.8 6 QT, S-deura....................'K 

OfMl k4onza 2.5 E.....^....,......„.,.'83 

Opel Senator 3.0 E, LPG ..........’83 

Opel Omega 1.8 S, LPG ...;.........'87 

Opel Kadett Sedan.. .'86, '87 

Opel Kadett, 3-deurs.....:.........*84, '85, -86, *87, '88 

Opel Kadett l.pi + l.3i, 3-deurs.1989 

Opel Kadett 1.3», S-deurs (13.000 km).'89 

Opel Kadett 1.3 N stationcar..'89 

Opal Corsa 1.3 N, Ardeurs....'87 

Opal Kadatt innscher... '88 

BMW 316,2-daurs. .....'83 

Honpa Jazz, rood.....'85 

A/olvO 340 Spec., 5-deurs. . ..'88 

TOyola Cattea 16 V 1600..~....‘86 

Aualin mm, rood..........‘86 

MKaubiahi Turbo, diesel.. ...'85 

IMitsubiatg QalanL i-FG. ....../86 

VW Jotta 1800,4-deurs.. ....'88 

Ford Siërra 2.0i CLX, stationcar...'91 

Opeiyeotra 1.6i GL, LPG .....;.....’90 

Opel Vaottm 2.0i GT, 5-dauta. .‘$9 

MitoubiaM Galant, automaat.. '90 

Boorpio 2.41 GL. '88 

FHMFUmoeO. '88 

Alfa Romeo 33.. ’86 


IHpawBi 11, Bni m TnM^ Tol. M40M17n. 


ToL 0M9M1 13449^13210 
nai Hirtailanila 


GELD 

LENINGEN 

VAN 1000,- TOT 200.000,- 


BEL VANDAAG NOG 

043-63Ó200* 

TOT 21.00 UUR 


FiNAWCiERttIGSKA KTOOR 

SdianiBrwBg 108 6224>U liaMirlelit 


O odap u toarda staten van Limburg maken 
bekend, dat zij hun besluit van 28 januari 
1992 voor onbepaalde tijd vergunning hebben 
verleend tot het verrichten van taxi-vervoer, 
binnen en vanuit het vervoergebied Limburg, 
aan: 

- de heer P.C.J. Thijssen, Schoolstraat 2,8081 
BL Hom met ten hoogste twee taxi’s; 

- mevrouw I.M J. Kleuskens-H 


1989, zodaf thans aan de heer J.A. Helgers, 
Keerweg 24,6122 CL Bom, voor onbefMuMe 
Hjd vergunntog is Vérteend voor het verrichten 
Imnpersonerivervoer met ten hoogste zes , 
taxi’s, binnen en vanuit het vervoergebied 
Jiil it-i»/i.-TïrUfiTO > 


- mevrouw P.M.M. Willems en de heer G.J. 
WUiems ^axi Willems V.O.F.), Heinsberger- 
weg 25,6061 AG Posteiholt met ten hor^e' 
vjjf taxi’s (uitbréiding met óóri taxi). Deze Be- 
8Chikklng(en) ll(^ vanaf heden, gedurerKle 
dertig dagen, voor iedere beiartghebbende ter 
inzage In de BibHotheelcin het Provinciehuis, 
Lbnburglaan 10 te Maastricht Tegen dez» 
beschilddng staat voor degene, die daardoor 
rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen 
beroep open binnen een termijn van otertig 
dagen na de openbaarmaking. Het beroep 
schrift dient te worden gericht aan het Coiiegé 
van Beroep voor het bedrijfsleven. Postbus 
20021,2500 EA *8 Gravenhage (artikel 65 Wet 
Personenvervoer). Voorts kan de indiener van 
een beroepschrift, bij een met redenen om¬ 
kleed verzoekschrift in afwachting van de be¬ 
slissing in hoofdzaak, aan de voobritter van dit 
College aan voöriqpige voorzieriin(r vmgenv 


fclilf -lil 


Wet administratieve rechtspraak bedrijfs¬ 
organisatie). Tevens is ingetrokken het besluit 
van 19 september 1969 waarbij aan mevrouw 
M.J. Lucasseri-Swinketa, Boeaórheide 13, 
6855 EA Wall voor onbepaalde vergunning 
is verleend voor het veifichten van personen- 


is verleend voor het veifichten van personer 
vsrvosr met ton hoogste één taxi nnnsn sn 
vanuit hst vsrvoergeoied Limburg (ttedrips- 
beëindiging). “ 


imuMfi WT woM iwgi imteitt 

VEAIINi vl* HIGMKUHMEiSlClb wBlslHB 

br^MWttirite Kunst-, antiek-, meubilair-, goud-, 
{Uw-. juwalcMv a.a. inboedelgoederenvejiing 
t.Q.v. gerechtsdeuiwactfider N.A. Hofman in 
de Ruwenbeigstraat 12-14 te St. Michiatoge- 
stel. tel. 04105-12403, op maandag 3 februa¬ 
ri en volgende dagen. 

Wegens vëitrek o.a. 2 17*eeuw8e brozen 
kandelaars ± 115 cm, is-eeuwee maubele, 
W.O. wortelnot. knitovoet kabinM - 5 ant. bu- 
reaux ^ ant. kuasankasten - ant. Hnnenpers 

- W.lll zilverkast - bonheure - chin. meubels 
-ant. bankstellen - ant. klokken - ± 50 ant. 
acheepsattributen - 9nt. ivoör - brons - ko¬ 
per - tin - porsel e i n - kristal - ant karaffen 

- zijden perzen - ant. marmer en bronzen 
beelden - ± 25 ant. kruiken -dhr. eethpeken 

- veel spiegele - buitenlampen - ent. Mstèn 

- banken - wijntafels - secretairesoommo- 
des -r veel iebilderiien- wapens - ant tsgeis 

- boKkers - zuilen - poppen - kop. kelela. 
lampen en kronen - serviezen - knari - 
Oelfis blauw - limpges - bestek, era. enz. 

Kl j k dto g w n: varxfaag - zaterdag 1 en zondag 
2 februari van 10.00 tot 19.00 uur. 
VallIr t Bi to pa sl i r: A.C. Pi^ienburg. 


Open huis iri Residentie 'Aida di Vèrdi' - Veldwezelt In centrum v«n 
VpkjvNzelt. met optimale rust en 
privacy. Uitstekend tiereikbaar en 
direct bij het grootste 
winkeloéntrum in de regio, 
bpmiddelen wij bij dp verkoop van 
nog enkele stijlvolleèpparteme- 
ntSn. Alle appartemsnten hebben 
eèn terras met een mooi uiUicht. 


appartementen, mét 1 dfi^sleap- 
kamere. zijn onderdeel van de 
prachtige residentio'Alda di 
VeiitJi'. Een stijlvol vórmgegéven 
complex, goed geb 9 uwd,en 
degelijk Ug&m&t met 
kwaliteitsmateriaien. Wanden, 
vlosfeh en daken zijn hoogwaardig geteoleerd; de 
tuttenwenden en vloeren 2t|n 
akpustisch gMsoieerid. In de ^ 
apparteiiwnten is opvattend veel 
taalwerk toegepast 

KoopprttMn 

vanal Bfis. 2800800,% end. B1W. 


RUIJTERS 


CBtEDiMMtWI 
Vrijdag 31 januari 1992 • Pagina 7 


lilfiburgs dogblad auto 


Slimme ontwerpers vinden nog meer ruimte 

Opleggers zoeken 
het aan onderkant 


DOOR NOL VAN BENNEKOM 

Hoe vindingrijk de fabrikanten 
van vrachtwagencombinaties 
zijn blijkt uit de introductie op 
de RAI van trucks met opleggers 
die belangrijk lager zijn dan nor¬ 
maal. In veel Europese landen 
mag een oplegger niet hoger zijn 
dan vier meter. Dat zijn ze dus al 
jaren. Ook lengte en breedte zijn 
vastgesteld. Wie dus nog aan 
laadruimte wil winnen zal de 
laagte in moeten. Welnu, dat is 
gelukt. 

Het is een van de noviteiten 
waarmee onze eigen fabrikant 
PAF Trucks op de proppen 


komt. Maar ook Renault, Volvo 
en M.A.N. hebben het voor el¬ 
kaar. 

Nodig was de drastische verla¬ 
ging van het trekkerchassis en 
de oplegger. Bepalend was ook 
de koppelschotelhoogte. Dat is 
het (draai)punt waar de oplegger 
aan de truck is bevestigd. 

Alle producenten gaan er prat op 
dat ze ’de eerste’ of ’een van de 
eersten’ zijn die de koppelscho¬ 
telhoogte van 95 centimeter in¬ 
troduceert. 

De DAF 95 ’Low Deck’ is de 
trekker die schotelhoogtes van 
93 tot 99 centimeter mogelijk 
maakt zonder concessies te doen 
aan motorvermogen en treinge- illl 
'*IH 1 
’*•!! 1 
ifl 1 
# De DAF 95 Low Deck, waarmee aan de onderzijde van 
de oplegger laadruimte kan worden gewonnen. 


wicht. Daardoor kunnen groot- ge inwendige hoogte van drie 
volume opleggers, de zogenoem- meter worden aangehaakt, 
de ’mega-trailers’ met een nutti- Ook in de maat van de wielen 


Gasbedrijf N. -Holland doet proef met tliuisvulstations 


Rijk moet rijden op 
aardgas stimuleren 


0 Bij het Gasbedrijf 


Kop Noord-Holland 


rijden deze Peugeot 
bestelwagens op 


aardgas dat via een 


speciaal vulstation op 


het terrein van het 


bedrijf wordt getankt. 


Het rijk moet automobilis¬ 
ten die hun auto op aardgas 
willen laten rijden fiscaal 
bevoordelen. Dat vindt het 
gasbedrijf Kop NoordHol- 
land (GKNH) dat ervoor 
ijvert om particuliere auto¬ 
mobilisten massaal te laten 
overschakelen op aardgas 
als alternatieve brandstof. 
Omdat het rijk auto’s op 
aardgas fiscaal zwaarder be¬ 
last dan de meer vervuilen¬ 
de benzineauto’s, zien wei¬ 
nigen er vooralsnog brood 
in en kiezen voor de betere 
infrastructuur van benzine 
of Ipg. „Pas als het rijk het 
rijden op schoon aardgas 
van eigen bodem gaat pro¬ 
moten heeft het toekomst,” 
gelooft directeur J.P. Mo¬ 
lenkamp van de GKNH. 

Als eerste in Nederland heeft het 
Gasbedrijf Kop NoordHolland in 
Alkmaar eind verleden jaar een 
klein thuisvulstation op de 
markt gebracht. Rijden op aard¬ 
gas wordt hiermee voor particu¬ 
lieren mogelijk. 

lILstorie 

Vóór de Tweede Wereldoorlog 
reed Van Gend en Loos reeds op 
aardgas en enkele landen open¬ 
den stations waar aardgas ge¬ 
tankt kon worden. De Neder¬ 
landse particulier heeft zich tot 
nu toe altijd verre gehouden van 
aardgasautomobielen. Maar de 
milieuproblematiek én de toene¬ 
mende mobiliteit spelen een 
steeds belangrijker rol omdat 
auto’s op aardgas een forse bij¬ 
drage leveren aan het terugdrin¬ 
gen van de milieuvervuiling en 
daardoor meer aandacht verdie¬ 
nen. 

Het Utrechtse Gasbedrijf Cen¬ 
traal Nederland (GCN) startte om die reden begin jaren tachtig 
een studie naar rijden op aard¬ 
gas. Dat resulteerde in het om¬ 
bouwen van ruim 25 eigen Ford- 
bedrijfswagens. Ook het Gasbe¬ 
drijf Kop NoordHolland laat 
naar tevredenheid haar mon¬ 
teurs en controleurs rondrijden 
in Peugeots en Renaults op aard¬ 
gas. Op dit moment rijden er een 
kleine 200 auto’s en zeventien 
bussen op aardgas door Neder¬ 
land. Het break-even-point, het 
moment dat het financieel inte¬ 
ressant wordt om over te schake¬ 
len op aardgas, ligt op vijftien- 
tot twintigduizend kilometer per 
jaar. Een volle tank gas bevat 
momenteel veertien kubieke me¬ 


ter gas. De pakweg zeven gulden 
per tank wordt doorberekend in 
de gasrekening. 

Volgens berekeningen van het 
GKNH schommelt de kilometer- 
prijs bij een aardgasauto rond de 
vier cent, tegen zestien cent bij 
een benzineauto. De ombouw 
van benzine naar aardgas kost 
ruim drie mille; voor de huur 
van een thuisvulstation berekent 
het GKNH per maand fl 88,50 
(exclusief btw). 

Het milieu is met een aardgas¬ 
auto zeer gebaat. De uitstoot van 
C02, dat verantwoordelijk is 
voor het broeikaseffect, daalt 
spectaculair. Bij een aardgasauto 


ligt deze ongeveer dertig procent 
lager dan bij een benzineauto. 

Prijs stabiel 

Ook de Nederlandse economie 
pikt bij gebruik van aardgas een 
graantje mee. Tot ver in de een¬ 
entwintigste eeuw beschikt de 
vaderlandse bodem over een 
aardgasbron. Door aardgas te ge¬ 
bruiken als brandstof voor ver- 
voers- en transportdoeleinden 
wordt de afhankelijkheid van 
buitenlandse olieleveranciers 
aanzienlijk minder en wordt en 
passant de staatskas gespekt. 
Groot voordeel voor de particu¬ 
lier is de stabiele prijs. Terwijl 


viel nog hoogte te winnen. De 
DAF 95 kan worden geleverd 
met 19,5 inch en 22,5 inch wie¬ 
len. 

Volvo brengt een trekker met 
een schotelhoogte van 95 centi¬ 
meter in combinatie met zoge¬ 
noemde 60 procents banden. Dat 
laatste is nieuw. De trekker is 
een puur Nederlandse ontwikke¬ 
ling, maar het concept is inmid¬ 
dels overgenomen door Volvo 
Truck Corporation. Volvo zegt 
met de introductie van de lage 
trekker, Low Tractor geheten, te 
hebben gewacht tot de 60-pro- 
cents banden beschikbaar wa¬ 
ren. Die zijn er nu op beperkte 
schaal. Men voelde weinig voor 
’compromis-oplossingen’. Het 
toepassen van een 70-procents 
band op 19,5 inch velgen werd 
als zodanig ervaren. 

Ook M.A.N. heeft zijn dekker¬ 
programma uitgebreid met een 
truck die een schotelhoogte van 
96 centimeter heeft. De trekker 
wordt standaard af fabriek gele¬ 
verd. 


verleden jaar de prijs voor Ipg 
bijna verdubbelde, bleef het 
aardgas op precies hetzelfde ni¬ 
veau. 

Aan het rijden op aardgas kleven 
ook nadelen. De zestig litertank 
die in de auto wordt gemon¬ 
teerd, geeft een actieradius van 
slechts 160 kilometer. Daarnaast 
verliest de omgebouwde benzi¬ 
nemotor tot vijftien procent van 
zijn vermogen. 

Tanken kan alleen thuis, en dan 
nog alleen als de eigenaar van de 
gasauto beschikt over een eigen 
terrein of een plek bij het huis 
waar hij een vulstation kan neer¬ 
zetten. Het Canadese slowfiH 
thuisvulstation dat GKNH aan¬ 
biedt doet er ongeveer vijf uur 
over om een tank te vullen. 

Vooral bedrijven met veel auto’s 
als de overheid, nutsbedrijven 
en het openbaar vervoer, zijn nu 
al met een wagenpark op aard¬ 
gas gebaat, meent GKNH-chef 
Molenkamp. Daarom is het be¬ 
leid van zowel GKNH als GCN 
erop gericht vooral deze zogehe¬ 
ten fleetowners binnen te halen. 


Taiikiiet 

Volgens GCN-directeur L.P.H. 
Mobers vormt het ontbreken van 
een uitgebreid tanknet het be¬ 
langrijkste obstakel voor de 
doorbraak naar de particuliere 
autobezitter. „Oliemaatschap¬ 
pijen zijn terughoudend met de 
bouw van een aardgastanknet. 
Daardoor ontstaat een vicieuze 
cirkel. Want klanten schakelen 
niet over op aardgas voordat ze 
er zeker van zijn dat ze aardgas 
kunnen tanken. En tankstations 
verkopen geen aardgas, want er 
zijn nog geen klanten voor. Een 
beruchte kip-en-ei-situatie die de 
overheid met doelgerichte maat- 
regelwi kan doorbreken.” 

De overkoepelende organisatie 
van gasbedrijven VEGIN riep 
eind ’89 een projectgroep ’Motor- 
voertuigen op aardgas’ in het 
leven. Doel van de projectgroep 
is de mogelijkheden van aardgas 
te onderzoeken en als platform 
op te treden voor een gecoördi¬ 
neerde aanpak in Nederland. Pas 
als de gasbedrijven hun krach¬ 
ten bundelen kan er een lobby 
plaatsvinden in de richting van 
Den Haag. Ook internationaal 
wordt aan invoering gewerkt. In 
Stockholm is verleden jaar een 
internationale kerngroep van 
mensen uit de gaswereld opge¬ 
richt die invoering op Europees 
niveau moet stimuleren. 


/\ 
# De diverse 
extra’s geven de 
nieuwe Peugeot SX 
een sportief 
uiterlijk. Nieuwe sportieve Peugeots 309 

Het Peugeot 309-gamma wordt binnenkort uitgebreid met twee nieu¬ 
we modellen; de 3-deurs XS en de 5-deurs SX. 

Beide auto’s zijn uitgerust met een 1360 cm3 schone monopoint m- 
jectiemotor die 55 kW (75 pk) ontwikkelt en is voorzien van een drie¬ 
weg katalysator met Lambdasonde. 

Uiterlijk zijn deze sportieve auto’s herkenbare aan de verstralers 
vóór, een achterspoiler zoals op de 309 GTI, brede stootstrips op de 
zijkanten, getint glas en turbine wieldoppen. 

Het interieur heeft kuipstoelen en een 4-spaaks sportstuur. De stof¬ 
fen bekleding is donkergrijs met een design van kleurrijke smalle 
strepen. 

Leverbaar tegen meerprijs extra’s als lichtmetalen velgen en mist¬ 
lampen in de voorbumper. 

De prijzen van de XS en SX zyn respectievelijk fl 29.425,- en 
fl 30.500,- (incl.btw). • Citroen XM Break, stijlvolle stationwagen, nu ook in 
Nederland te koop. 

Citroën XM Break 
mooie stationwagen 


DOOR SIEM LEEUWENKAMP 

Met veel genoegen zal menigeen 
nog terugdenken aan de Citroèn 
CX Break. Dat uitgerekte, brede 
en platte strijkijzer op wielen ex¬ 
celleerde vooral in de Tour de 
France, met wild gebarende me¬ 
caniciens en ploegleiders. Of 
langssuizend als witte ambulan¬ 
ce met blauwe signaleringen tij¬ 
dens je vakantie in Frankrijk. 

Die 492 cm lange CX is niet meer 
leverbaar, daarmee is geschiede¬ 
nis van zeventien jaar afgesloten. 
Het was immers al in 1974 toen 
de eerste CX als opvolger van de 


Degelijkheid loont voor Spaanse fabrikant 

Seat Toledo scoort in 
hoger marktsegment 


DOOR NOL VAN BENNEKOM 

Het lijkt erop dat het Spaanse 
merk Seat zijn ambities waar 
gaat maken. De intrede in een 
hoger marktsegment via de Seat 
Toledo, aanvankelijk met lichte 
scepsis bij sommigen ontvangen, 
gaat het concern geen windeie¬ 
ren leggen. Geldschieter en 
(nieuwe) baas V.A.G. (o.a. Volks¬ 
wagen) heeft de zaken niet voor 
niets groot aangepakt. 

Dat is ook in Nederland het ge¬ 
val, waar de PON-Holding met 
de reputatie van Volkswagen-, 
Audi- en Porsche-importeur, ook 
voor Nederland het 'betere ima¬ 
go’ van de nieuwe loot aan de 
stam gestalte moet geven. Naast 
grote broer Pon’s Automobiel¬ 
handel staat in Leusden het 
spiksplinternieuwe pand van 
Pon Car, de Nederlandse resi¬ 
dentie van Seat. 

De komst van de Toledo bete¬ 
kende voor de Seat-dealers een 
hele omschakeling, want het 
tijdperk van de Ronda’s en de 
Fura’s was voorbij. 

Pon Car startte met zijn dealers 
in maart vorig jaar de voorberei¬ 


dingen door middel van de actie 
’400 dagen voor de Toledo’. Dat 
hield niet alleen technische trai¬ 
ning in, maar ook de zogenoem¬ 
de kapitalisering. De meeste 
dealers moesten immers een 
gang maken naar hun bankier 
om de toetreding tot het hogere 
marktgebied financieel rond te 
breien. 

Start 

De Toledo kwam in september. 
Effectief waren er in 1991 nog 
drie maanden om de Toledo te 
verkopen. In dat laatste kwartaal 
werden er 1.111 stuks verkocht, 
waarvan er 617 in januari op ken¬ 
teken werden gezet. Een veelbe¬ 
lovende start. Pon Car denkt er 
dit jaar meer dan 5.000 aan de 
man te brengen. Meer dan de 
aanvankelijke prognose. 

Wat spreekt de Toledo-rijder nu 
zo aan? Om dat na te gaan heb¬ 
ben we de Seat Toledo 1.8 GL 
een tijdje bereden. Niet de duur¬ 
ste, ook niet de goedkoopste. 
Deze versie heeft stuurbekrach¬ 
tiging en voorts een aantal ex¬ 
traatjes, zoals getint glas, ver¬ 
licht handschoenenkastje, een 
digitaal klokje en een toerentel- 
ler. 


Een van de grote pluspunten van 
het model is, dat hij eruit ziet als 
een sedan, maar toch vijf deuren 
heeft. 

Die achterklep heeft de klassie¬ 
ke en representatieve lijnen geen 
geweld aangedaan. De eerste in¬ 
druk is dat het een verzorgde 
auto betreft van een Zuideurope- 
se snit maar met Duitse degelijk¬ 
heid. Dat laatste is vooral te zien 
aan het interieur met het donke¬ 
re dashboard. De deurbekleding 
is benut door er afsluitbare op- 
bergvakjes in aan te brengen. 
Ook boven het dashboardkastje 
is een extra vak vrijgelaten. 

De Toledo biedt een grote baga¬ 
geruimte van 550 liter. Met neer¬ 
geklapte achterbank wordt dat 
1.350 liter. De achterbank is niet 
deelbaar, wat in deze klasse ei¬ 
genlijk wel geëist zou mogen 
worden. 

Stoelen zijn zonder meer goed 
en hebben voldoende stelmoge- 
lijkheden. Voor lange personen 
zit dan de versnellingspook wat 
onhandig ver weg. Maar daar 
staat tegenover dat de vijfbak 
buitengewoon licht schakelt. 

De 1.781 cc motor met monojet- 
injectie levert 88 pk, waarmee hij 
breed omspringt. Dat blijkt uit • De Seat Toledo 1.8 GL is een vijfdeurs auto, die er uitziet 
geruimte. 


het koppel van 140 Nm bij 3.000 
toeren. De auto blijft in alle ver¬ 
snellingen pittig do<^rtrekken. 

Als men met honderd kilometer 
per uur in de vijfde versnelling 
rijdt, dan heeft de motor trek¬ 
kracht genoeg om bij gas geven 
flink weg te komen. Heel belang¬ 
rijk bij inhalen. Waar bij ver¬ 
schillende auto’s dan terugge¬ 
schakeld zou moeten worden, 
gaat de 1.8 Toledo resoluut door 
in de hoogste versnelling. Trou¬ 


wens niet alleen de motor biedt 
een veilig gedrag, de gehele han¬ 
delbaarheid is safe. Remmen 
(voor schijven, achter trommels) 
zijn uitstekend en het weggedrag 
is nergens ’zoekerig’. 

Met een topsnelheid van meer 
dan 180 kilometer per uur komt 
de wagen goed voor de dag. Bij 
120 kilometer per uur moet men 
rekenen op een brandstofver¬ 
bruik van 7,5 liter op de 100 kilo¬ 
meter, ofwel 1 liter op 13,2 kilo¬ 
meter. 


als een sedan, met grote baga- 


De Seat Toledo is een wagen met 
een aangenaam geluid. De motor 
is wel hoorbaar, maar blijft een 
bescheiden gebrom produceren. 
Windgeruis is redelijk buiten de 
portieren gehouden. 

De prijs van de Seat Toledo 1.8 
GL (met driewegkatalisator en 
Lambdasonde) is per 7 januari 
1992 vastgesteld op 33.395 gul¬ 
den. Er is al een Toledo te koop 
voor 29.395 gulden. 


legendarische DS en ID op de 
markt verscheen. In de plaats 
van die laatste uitvoering van de 
CX komt nu vanaf 29 januari de 
XM Break bij de dealers te staan. 

Het is een uiterst stijlvolle sta¬ 
tionwagen van 496 cm, waarbij 
de extra 25 cm lengte m vergelij¬ 
king met de XM Berline geheel 
ten goede komt aan de laadruim¬ 
te. Evenals de CX en BX komt 
dit model van de firma Heuliez, 
die er beter dan bij de BX in is 
geslaagd symmetrie in het ont-> 
werp aan te brengen. 

Deze 'boeiende vrachtvervoer¬ 
der’, zo genoemd bij de presenta¬ 
tie in de Citroën Galerie in 
Amsterdam, hoort thuis in het 
bovenste marktsegment. Daar 
gaat het jaarlijks om 5.000 auto’s 
en daarvan neemt deze Break er 
dagelijks één voor zijn rekening. 
Voor fl 59.900,- is de 2-ltr. versie 
met Comfort-pakket leverbaar. 
Op de Bedrijfsauto RAI staat een 
goedkopere door de firma 
Snoeks omgebouwde Van-uit- 
voering. 

Momenteel vindt er een behoor¬ 
lijke verschuiving plaats van de 
stationwagen naar de luxueuzere 
busjes die onder de noemer APV 
vallen. Een ’All Purpose Vehicle’ 
hoort eigenlijk ook in het H-seg- 
ment van de XM Break thuis. 
Het gaat dan om 8.000 auto’s 
waarvan 40 procent op conto van 
de APV’s, waarbij Chrysler 
Voyager en Renault Espace de 
lijst aanvoeren. Meest succesvol¬ 
le aanbieder is Opel met zijn 
Omega Stationwagen die vanaf 
46 mille leverbaar is; als Van 
kost die 38 mille. 

Groot voordeel van deze XM is 
natuurlijk de standaard hydrac- 
tieve vering. Daardoor blijft ook 
bij volle belading - 720 Itr nor¬ 
maal en 1.960 Itr met opgeklapte 
bank - het weggedrag ongewij¬ 
zigd goed. Verder kan het zinvol 
zijn de achterzijde te laten zak¬ 
ken of hoger te stellen, om mak¬ 
kelijker te kunnen beladen. 


Technisch is de auto die op de¬ 
zelfde wielbasis van 285 cm staat 
gelijk aan de Berline. Er zijn al¬ 
leen dikkere torsiestangen ge¬ 
monteerd, verder zitten er 
standaard dakrails op en is de 
laadruimte met 1/3 vaste plaat en 
2/3 rolscherm afgedekt. Naast de 
4 cilinder benzineversie is er een 
V6 Ambiance van 87 mille, een 
diesel van 65 mille en een turbo¬ 
diesel van 75 mille. 


Limburgs Dagblad 


Vrijdag 31 januari 1992 # Pagina j 


TT, _ /. imburiis DüablaJ 

^ piccolo^ 


Voor meer resultaat' 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100,6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 

Piccolo’s 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Gevonden ƒ 1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties / 1,80. 

Reuzepiccolo’s 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: /1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: / 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND é contant en mét 
legitimatie. 

Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 

Wij kunnen geen énkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 


meer daa 250.000persoaea vaa 15 /aar ea ouder. 

(Bioit Cebuco SufTwno Scanosri 


PefBoneei aanbod 

Vrachtauto-chauffeur met 
chauffeursdiploma "SOLO" 
zoekt vaste baan, met inter¬ 
nationaal. Tel. 045-718927. 


OomfiHinie 


Te k. zeer mooi zalmkleurig 
COMMUNIEJURKJE, lang 
en wijd. Tel. 045-719132. 


Peraoneel gevvMgd 


Baanbrekend 

1 februari 1992, van 10.00 tot 16.00 uur: 

De Nationale Banendag 

Baanbrekend voor technici 

Kom ook naar: 

Techno Time 

Nobelstraat 1, Heerlen, 
telefoon 045-717183. 


Wij zoeken 

Lingerie-consulentes 

voor het verzorgen van lingerie-avonden bij dienten aan 
huis. U werkt met eigen tijdsindeling en goede verdiensten. 
Bel 046-379773. 


Wegens uitbreiding 

Commercieel medewerker MA/ 

leeftijd tot 30 jr. voor onmiddelijke indiensttreding. 
Opleiding: MEAO C.E. MBA en ervaring in computer- 
boekhouden. Woonachtig Gieleen of omgev. Sdiriftel. soll. 
event. met pasfoto richten aan; Vervoer Onderneming 

Guus Baggen Limburg BV 

_ Postbus 71, 6160 AB Geleen. 


Hulp gevraagd voor friture 

pim 18 jr., 32 uur per week. "Het Smulhuis" Kerkeveldstr. 2 
_Brunssum. Voor telef. afspraak 045-252961. 


"Doublé T’s” 

Select ladies vraagt met spoed: representatieve dames 
(min. C-size, max. 40 jr.) voor dienstverlening OP NIVEAU. 
Zeer hoge verdiensten gegarandeerd. 

Als Selected lady u aanspreekt!! 

_Bel: 0652-900953 (open 10.00-16.00 uur) 


Full-time medewerker 

zoekt rxjg futl-time medewerkers, min. leeftijd 20 jaar, voor 
38 uur per week, ook de weekenden. Vaste werktijden of 
wisseldiensten. Soll. na tel, afspraak 045-717310. 


Beddenspeciaalzaak 

Ruwette 

Bongerd 29, Heerlen, 
vraagt op korte termijn: 

Verkoopster 

Wij zoeken een enthousiast iemand van 25-35 jaar, 
liefst afkomstig uit het beddenvak, maar in ieder geval 
met veel interesse in slaapkomfort en bedtextiel. 
Opleiding HAVO-nivo. 20 è 25 uur per week. 

Uw telef. reaktie: 045 - 717324. 


Gevraagd ervaren 

Pizzabakker 

en gemotiveerde 

verkoper m/v 

t.b.v. Ital. spec., vereist: 
zelfstandigheid en ervaring, 
30 uur per week, leeft. pIm. 
30 jaar. Spaghetteria Bella 
Mamma II, Promenade 52, 
Heerlen. Tel. 045-740797. 


Leuk MEISJE gevr. voor 
privé en escort. Tel. 045- 
225333. Intern mog._ 


Met spoed leuk MEISJE 
gevr. voorkeur blond, voor 
goedl. privé-huis te Kerk¬ 
rede. Hoge verdiensten !! 
Tel. 045-425100. 


Leuke TELEFONISTE ge¬ 
zocht voor privéhuis te 
Kerkrade. Tel. 045-425100. 


BARMEISJES gevr., garan¬ 
tieloon mogelijk en vervoer 
gratis. Tel. 045-217407. Na 
20.00 uur 045-458916. 


Gevr. zelfst. werkende KOK, 
of leert, kok, 045-443208. 
Na 16.30 uur 04454-5874 


Rest.houder zoekt M/V 
BUFFETBEDIENDE en/of 
serveren. Tel. afspraak 046- 
374330/374076, 043- 

218917. 


Fa. WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmertie- 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
tenweg 77, Hoensbroek. 


Euro bouw zoekt vakbekwa¬ 
me METSELAARS, timmer¬ 
lieden ijzervlechters voor 
werk in Duitsland. Tel. van 
9.00-17.00 uur: 043-639710 


Nieuw ’gevraiagd’ dames, 
heren en echtparen. Wie 
thuis wil ontvangen via foto¬ 
boek. Stuur foto en telefoon¬ 
nummer t.a.v. Sandy, Maas- 
eikerweg 24, 6114 JP 

Susteren. 04499-4346. 


KAPPER/STERS, voor full¬ 
time baan. Inl. tel. 045- 
353665 vragen r^aar Marton. 


gevr. nette FRfTUREHULP 
m/v voor 40 uur per week. 
Leeftijd tot 35 jr. Ervaring 
vereist. Betreft een vaste 
betrekking. Uw tel. reaktie 
venwachten wij zo spoedig 
mogelijk op tel.nr.: 046- 
517774. 


Gevr. beslist ervaren vr. 
FRITUREHULP voor de ma, 
di en vr. Tel. 045-418725. 


BARDAMES gevraagd. Bar 
La Mirage. Tel. 04492-4663 
na 20.00 uur. 


Go to FINLAND. Grijp je 
kans. Om Finland te leren 
kennen. Via werk en vakan¬ 
tie (18-25 jr). Goed Duits 
kunnen spreken. Internatio¬ 
nale uitgeverij. Tel. 046- 
746576. 


In onze van Melik Slagerij te 
Stein is plaats voor een 
ZATERDAGHULP cq. koop¬ 
avond, heeft u enige ver- 
koopervaring, kom dan even 
langs of bel voor een af¬ 
spraak. Sla^rij van Melik, 
Raadhuisplein 57, Stein. 
Tel. 046-332139. 


Welke ged. WAO-er of ge¬ 
pensioneerde SLAGERS- 
VAKMAN heeft nog enkele 
uren vrij om zijn "hobby" het 
slagers-vak uit te oefenen 
voor ca. 16 uur per week in 
onze slagerij te Geleen. 
Bent u geïnteresseerd kom 
dan even langs of bel voor 
een afspraak. Slagerij van 
Melik, winkelcentrum Zuid- 
hof te Geleen. 046-742044. 


Gevr. en/aren VERKOOP¬ 
STERS en chef slag^s voor 
diverse slagerijen. Te bevr. 
tussen 9.00 en 12.00 uur of 
na 19.00 uur 046-334317. 


Gevr. voor a.s. seizoen 
KELNER m/v met ervaring. 
Prettige werkkring. Hotel 
Bel-Air, Houthem. 04406- 
40415 na 19.00 uur. 


ERVAREN serveerster of 
kelner en chauffeur voor 
Pizzeria in Kerkrade. Bellen 
na 17.00 uur, 045-452817. 
Ervaren friture-hulp voor 
Kerkrade, 045-353735. Er¬ 
varen friture-hulp voor Vaals 
04454-2203. 


En/aren COLPORTEUR ge¬ 
vr. voor de leesmap: bel 
voor info: 05700-35474. 


MEDEWERKSTER gevr. 
voor slagerij Smeets. Tel. 
043-215758. Volksbondweg 
7, Maastricht. 


Bouwbedrijf SITTARD BV 
vraagt metselaars: beton- 
timmertieden en ijzervlech¬ 
ters. Loon 700 DM per week 
24 verlof dagen en 8% 
vakantietoeslag. Aanmelden 
04492-1719 


Parttime GASTVROUW 

voor privéclub. Tel. 046- 
745814. 

MEISJE gevr. voor privé- 
adres, geen club, leuke hui¬ 
selijke sfeer, tel 045-229091 

Te huur gevraagd 

Te h. gevr. GARAGEBOX. 
Tel. 045-728192 

Te huur woonhuis nabij 
centr. Heerlen, 2 sipk, 
ƒ 600,- excl. Tel. 0932- 
12453388. 

Wij zijn een klein transport- 
bedr. en zoeken op korte 
termijn tussen Echt en 
Roermond een weiland te 
huur. Liefst met stal of loods 
van pim. 40 m2. Tel. tijdens 
kanLuren: 045-213760. 

Echtpaar zkt. met SPOED 
woonhuis, 3 slaapk., in regio 
Sirtard. Max. ƒ 700,-. Tel. 
08342-3295. 

Te h. gevr. WOONHUIS 
omgev. Vaals, Simpelveld, 
Hoensbroek, hr. tot ƒ800,-. 
Tel. 045-213872. 

Met spoed te huur gevr. 
loods of bergruimte, plusm. 
I00m2 in Sittard of directe 
omgeving. Dranken en ver¬ 
huurservice Frans de Klein 
en zoon. Tel. 046-518655. 

OG ta huur 

CAFÉ Safir over te nemen, 
startklaar, dadelijk vnj. 
Maastrichterstr. 101, Has¬ 
selt (B). 0932-11241993. 

Vernieuwde KLEDINGZAAK 
zonder stock over te nemen. 
Hasselt (B). Dadelijk vrij met 
woonst, pim. 50 m2. Tel. 
0932-11229191 

Te h. centr. Geleen ZOL¬ 
DERKAMER met kitchenet¬ 
te, evt. gemeub. 50m2 vloer 
ƒ560,- (borg ƒ400,-) 046- 
519388 tot 10 u. en na 18 u. 

WOONHUIS te Geleen met 

4 gestoft, sipks. en kmrs., 
badk., garage en tuin voor 
periode van pim, 1 jr., huur 
ƒ 800,- per mnd. Br.o.nr. 
B-9975 L.D., P.B 2610, 

6401 DC Heerlen, 


Onr. goed te koop aengediigevr. 


De Makelaar in tevredenheid 

Voor een plezierige en correcte behandeling bij: 
aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie. 

Nedu Makelaardij 

Emmaplein 12, Heerlen. Tel. 045-711500. 


Snel en goed Uw huls verkopen? 

Jos Storms O.G. Past.Vorx:kenstr.44 Geleen 046-742550 

Geen Verkoop! Geen kosten 


Landgraaf, riante ligging 

Ruim vrijstéiand woonhuis. Ind.: Ruime hal, gr. woonkamer, 
keuken, 3 'sipks., badkamer met ligbad, garage, grote tuin. 
Pr.n.o.t.k. Inlichtingen: 045-313791. 


Woonhuis verkopen??? 

Wij kopen woonhuizen direct zelf aan, 

100% zekerheid en geen makelaarskosten. 
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428. 


Te koop 

gevraagd 

woonhuizen in de prijs¬ 
klasse tot ƒ 150.000,-. 
Directe aankoop mogelijk!! 
Geen verkoop, geen kosten! 

LIVAC B.V. 

Akerstraat Nrd. 11, 
Brunssum. Tel. 045-220550 


Heerlen 

Keurige halfvrijst. woning 
(bwj. ’85) m. kantoorruimte 
en tuin. Ind.: beg.gr. hal, toi¬ 
let, woonk. met open keuken 
Verd.: 3 sipks, badk., c.v.. 
Pr. ƒ 118.000,- k.k.. Over¬ 
name subsidie mog.! 

Hoensbroek 

Sfeervol herenhuis met ber¬ 
ging en binnenplaats. Ind.: 
beg.gr. hal, toilet, U-vormige 
woonk. (44m2), mooi geïn¬ 
stalleerde keuken. Verd.: 3 
sipks, badk., vaste trap naar 
zolder c.v. Pr ƒ 135.000,-k.k 

LIVAC bv 

Akerstraat Nrd. 11 
Brunssum, tel. 045-220550. 


Lanaken 
Smeermaas (B) 

te koop 

Vrijst. appartementenblok, 8 
app. in opbouw, 1-2 slaapk., 
reeds 4 app. verkocht. 
Woonklaar mei ’92. 

Te bezichtigen na tel. afspr. 

0932-11465882 of 
0932-11611622 na 18.30 u. 


15 jaar vaste rente! 8,6% of 
8,9% Bel. 045-712255. Na 
kant.uren Dhr. J. Wetsels 
045-440731. STIENSTRA 
Hypotheek Sen/ice. 


WOONHUIZEN te koop ge¬ 
vraagd. Mogelijk blijven wo¬ 
nen tot u andere woonruimte 
heeft. Wijman & Partners, 
Heerlen. 045-728671. 


Woonhuis te koop gevraagd 
in SCHIMMERT of omgev. 
tot ƒ 140.000,-. 04404-2014 


Te koop gevraagd: BOUW¬ 
TERREIN voor een of twee 
woonhuizen. Simpelveld of 
naaste omgeving. Br.o.nr. 
B-0291 L.D., Postbus 2610, 
6401 DC, Heerlen. 


Te k. vrijstaand WOONHUIS 
met vrijst. garage op perc. 
1135 m2. Pr.n.o.t.k. Tel. 
04759-2404 b.g.g. 3061. 


HEERLEN, Pasteurstr. 12, 
goed onderhouden eenge¬ 
zinswoning met o.a. tuin, 
badk. niet ligbad, achterom 
bereikbaar, ƒ 109.000,- k.k. 
Wijman & Partners. Tel. 
045-728671. 


LANDGRAAF, Koempel 20. 
Eengezins hoekwoning met 
3 slaapkamers en vaste trap 
naar zolder, ƒ 149.000,-k.k. 
Wijman & Partners. Tel. 
045-728671. 


LANDGRAAF. Briandstr. 45. 
Goed onderh. woonhuis met 
garage, 3 sipks., badkamer 
met ligbad en 2e toilet, 
ƒ 118.000,-k.k. Wijman & 
Partners. Tel. 045-728671. 


ONDERDELEN wasmach. 
drogers en centrif. Europa- 
wg Nrd 181 Ubach o Worms 


L^Ikiuw en Veete^ 


Heren veehouders en akkerbouwers voor: 

Zedebemesting 

Bouwlandinjectie 

willen wij u graag van dienst zijn met ons 4 wielaangedre- 
ven Moerasvoertuig de Terra Gater of onze getrokken 
veenhuismachine. Voor inlichtingen Loonbedrijf L.Snijders, 
tel. 04459-1254, H.Andriën tel. 04407-1450. 


ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


RUITER (L dressuur en M 


Te k. 4- en 5-jarige betuigde 
PAARDEN en recreatie- 
paarden. Tel. 04754-84117. 
Gem. kamer. Anjelierstr 131 
HEERLEN. Tel. 045- 
214246 na 18 uur 


6e€lriffsrul«ite 


GEMEUBILEERDE kanto¬ 
ren tijdelijk of permanent 
incl. receptiefadliteiten, 
postadres, telefoonbeant- 
woording, tekstverwerking, 
vertalingen. Maastricht, Am¬ 
sterdam, Utrecht. Bel Euro- 
Business-Center 043- 
821500. 


HEERLEN, Thorbeckestr. 
36, goed onderh. woning 
met 3 sipkmrs. c.v. vaste 
trap naar zolder, ƒ96.000,- 
k.k. Bij 100% finarK. is de 
netto mnd.last ca. ƒ595,-. 
Wijman & Partners. Tel. 
045-728671. 

Uw woonhuis verkopen? 
Woonhuizen gevraagd in 
alle prijsklassen, geen ver¬ 
koop geen kosten. BOPA 
0/G Tel. 045-324133 

Te koop fraa gelegen 
BOUWTERREIN nabij cen¬ 
trum van Nuth. Event. met 
achterliggend weiland van 
ruim halve Ha. 045-241574. 

Vooroorlogs WOONHUIS 
met spoed te koop gevr., 
opknappen geen bezwaar. 
040-520558. 

WoflIngrutI 

Wij wil er van het dorp naar 
de stad in het har^e vvan 
HEERLEN zeer mooie een¬ 
gezinswoning. 045-722917. 

BpifweiVVeibotiMferi 

Te koop garage/KANTEL- 
POORT (ijzer) met loop- 
deur, 2.35 x 2.35 mtr. Ro- 
meinenstr. 19, Kerkrade- 
West. Tel. 045-411924. 


Kanteldeuren en rolluiken 
bestellen? STRATEN Voe- 
rendaial bellen. Ook voor in¬ 
dustrie. Tenelenweg 8-10. 
Tel. 045-750187. 

KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compl. met zender voor uw 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 

Te k. stalen ROLSTEIGER 9 
elementen, compl. ƒ 1.400,- 
Tel. 045-221217 na 17 uur. 

ZIJ-LADER Henley TDC 
2712 E, 5 ton, h. 3.65 mtr. 
met gerev. Ford motor, 
ƒ25.000,-. 04923-61953. 

ZEECONTAINERS diverse 
maten te koop. Tel. 045- 
351243. 

nepaiatlBB 

TV/video defect 

Binnen 24 u. klaar, prijsopg. 
en garantie: tel. 045-231340 

E & E Electronica Brunssum 

TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrijkosten. Görgens. In- 
dustrieterr. Abdissenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 

Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 

REPARATIE huish. app.: 
Toenbreker Wasautomaten. 
045-325819, gespec. Miele. 


_ /uito's _ 

Daihatsu Quaijflieg 
Terreinauto 

Daihatsu Feroza EL Resin Top. 1991 

Daihatsu Rocky Wagon HR D . 1985 

Ford Siërra 2.3 Diesel Combi. 1988 

Austin Metro Van. 1 990 

Mitsubishi Galant 23 TD. 1983 

Automaat 

latsu Applause Xi Autom. 

Occasions 

Daihatsu Charade GT Ti 3.000 km. 1990 

Daih. Charade diesel TS special. 1988 

Daihatsu Charade TS 50.000 km . 1987 

VW Passat GL 18, grijsmet. 41 OOOkm. 1989 

BMW 316 black line 101.000 km . 1987 

Honda Accord 2.0 EX 40.000 km . 1989 

Opel Kadert 13 LS 41.000 km. 1989 

VW Polo Sedan blauwmet. 11 .OOOkm. 1989 

Mazda 1.3 LX 3-drs. 1989 

Ford Fiësta 1.1 lux, rood . 1988 

Nissan Sunny Twincam coupé rood. 1987 

Alfa 33, kl. wit, zeer mooi . 1987 

Ford Siërra 2.0 CL Sedan 98.000 km. 1987 

BMW 316 4-drs. sportvelgen . 1984 

Mitsubihi Colt 15 GLX sport . 1986 

Ford Escort 1.4 CL 5-drs. 1987 

Ford Escort 1.3 CL kl. bruin 57.000km. 1987 

Opel Kadert 12 LS Sedan kl. zilver. 1987 

Opel Kadert 13 LS 5-drs. 1987 

Opel Kadert 13 GLS 75.000 km rood . 1986 

Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver. 1987 

Opel Kadert 12 LS 3-drs kl. rood. 1984 

Mitsubishi Cordia 1.6SR. ,1983 

Renault 11 TL 5-drs kl. blauw . 1983 

Citroën BX 1.4 RE, 98.000km, rood . 1985 , 

Citroën BX TR diesel spec. uitv. zilver. 1984 ƒ 

VW Golf GTS veel acc. 1983 

Ford Escort 1300 laser kl. blauw. 1984 

Fiat Panda White 34. 1985 

Subaru Mini Jumbo 5-drs. 1987 

Opel Ascona 16S, 5-drs, kl. blauw. 1983 

Ford Escort 1.3L kl. blauw. 1983 

Fiat Uno 70S 5-drs kl. groenmet. 1983 , 

Opel GT speciale uitv. 2.2i. 1969 óp 

Skoda 120 LS coupe 43.000km. 1983 

Skoda 120 LS Sedan 58.000 km. 1984 

Diverse inruilers v.a. ƒ 500,- 
_ Reeweg 112, Landgraaf Tel. 045-321810 

Jos Bogman Specials 

Mazda 626 1.8i, grijmet. HB, 49.000 km. 1989 

Opel Omega 2.0L aut. bruinmet. LPG 97000km. 1987 

Austin Mini Magie Wauw 17.800 km. 1989 


1991 

ƒ 

27.900,- 

1985 

ƒ 

18.750,- 

1988 

ƒ 

18.900,- 

1990 

ƒ 

7.950,- 

1983 

ƒ 

6.900,- 

1989 

ƒ 

22.900,- 

1990 

ƒ 

23.900,- 

1988 

ƒ 

11.900,- 

1987 

ƒ 

11.750,- 

1989 

ƒ 

29.900,- 

1987 

ƒ 

18.900,- 

1989 

ƒ 

23.750,- 

1989 

ƒ 

16.750,- 

1989 

ƒ 

16.900,- 

1989 

ƒ 

16.750,- 

1988 

ƒ 

12.900,- 

1987 

ƒ 

18.900,- 

1987 

ƒ 

12.900,- 

1987 

ƒ 

14.750,- 

1984 

ƒ 

10.900,- 

1986 

ƒ 

10.900,- 

1987 

ƒ 

13.900,- 

1987 

ƒ 

12.900,- 

1987 

ƒ 

13.750,- 

1987 

ƒ 

13.750,- 

1986 

ƒ 

10.900,- 

1987 

ƒ 

14.750,- 

1984 

ƒ 

5.950,- 

1983 

ƒ 

6.750,- 

1983 

ƒ 

4.750,- 

1985 

ƒ 

6.950,- 

1984 

ƒ 

6.950,- 

1983 

ƒ 

7.950,- 

1984 

ƒ 

6.950,- 

1985 

ƒ 

6.750,- 

1987 

ƒ 

7.950,- 

1983 

ƒ 

4.750,- 

1983 

ƒ 

6.500,- 

1983 

ƒ 

5.950,- 

1969 

op 

aanvr. 

1983 

ƒ 

2.950,- 

1984 

ƒ 

2.950,- OHiciele Ford-deale" voor Kerkrade. Simpelveld. Wilterr. Vaals e o 

_ Ramstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030. 


Jos Bogman Specials 

Seat Ibiza rood 35.000 km. 1988 

Mitsubishi 1.5i GLX Sedan groenmet. 32000km. 1989 

Ford Orion 1.6 CLX grijsmet. 35.000 km . 1990 

IL^.llUjiÏÏin 

OHiciele Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld. Willem. Vaals e.o 

Ramstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030. _ 

Jos Bogman Specials 

Ford Siërra 2.0 GL grijsmet. Sedan 60000 km. 1988 

Ford Siërra 1.8 CL aut. HB grijsmet. 32.600 km. 1989 

Ford Siërra Combi 2.0 CL blauw 66.300 km . 1988 

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Willem. Vaals e o 

Ramstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030. 


Uw VW Au(ji dealer 
Ploemen-Schols B.V 

Audi 80 1.8 S Comfort Edition demo . 

Audi 80 1.8 S v.a. 1987 tot (pr. v.a.) . 

Audi 80 1.6 CC . 

Audi 100 2.3 E div. acc. 

Audi 100 CD 2.3 div. acc. 

Audi coupé 2.3 E 24.000 km. 

Audi 100 2.3 Edemo. 

BMW 316i, 2 drs. 42.000 km. 

Mercedes 190 E. 

Volvo 440 GLT. 

Volvo 440 CLE.. 

Mazda 626 2.2i GLX. 

Ford Siërra 1.6 Laser 1984 tot (pr. v.a.) .... 

Ford Escort 1.6. 

Citroën AXGT 1.4. 

Opel Corsa 1.2 S. 

VW Pok) Jeton 1.3i. 

VW Passat CL 1.8. 

VW Golf v.a. (pr. v.a.). 

Volvo 340 CL 1.7 5-drs. 

Mazda 323 1.5 Envoy . 

VW Golf GTS 1.6. 

Ambyenweg 2, Meerssen 

S 043 - 644888. 


1991 1990 

ƒ 

22.500,- 

1986 

ƒ 

14.500,- 

1989 

ƒ 

39.500,- 

1990 

ƒ 

49.500,- 

1989 

ƒ 

49.500,- 

1991 

ƒ 

59.000,- 

1989 

ƒ 

28.500,- 

1985 

ƒ 

24.500,- 

1989 

ƒ 

26.500,- 

1990 1990 

ƒ 

31.500,- 

1986 

ƒ 

8.750,- 

1987 

ƒ 

15.950,- 

1989 

ƒ 

16.950,- 

1987 

ƒ 

11.500,- 

1990 

ƒ 

18.500,- 

1990 

ƒ 

29.950,- 

1986 

ƒ 

12.500,- 

1988 

ƒ 

16.500,- 

1988 

ƒ 

16.950,- 

1986 

ƒ 

14.500,- 


Göttgens Sittard 

Haspelsestr. 20. 

Tel. 046-516565. 

Audi 80 18 S '87 
Escort '85 t/m '88 
Siërra '87 t/m '90 
Mazda 323 '88 
Seat Malaga '89 
Suzuki Swifl 5-drs. GL '89 
Volvo 440 ‘89/’90 
Isuzu Trooper '88 . 

Opel Corsa '83 t/m '90 
Kadert ’85 t/m '91 
Ascona ’83 t/m '88 
Vectra '88 t/m ’90 
Omega '87 t/m ’90 Autohandel Johan 

SCHMIDT heeft diverse 
auto’s in voorraad . van 
ƒ750,- tot ƒ6.000,-. Alles 
met APK. Tel. 04492-2888. 
Hommert 24, Vaesrade. 


Te k. Toyota CELICA XT, 
bwj. ■81, mooie betrouwbare 
auto, ƒ 2.250,-. 046-743480 


Te k. GOLF GTI, bwj. '78, 
spoilers en l.meLvelg., i.z.g. 
st-, ƒ 3.000,-. 046-755248. 


MERCEDES Benz 280 cou¬ 
pé, bwj. ’77, zilvermet., div. 
extra's, in perf. st., pr. 
ƒ 15.000,-. 045-723020. 


VW GOLF 1.6 Diesel '86, 5 
gang i.nw.st., p.n.o.t.k. Tel. 
04450-2325. 


Te k. BERLINA Rekord 2.0 
S, Pullman inter., bwj. '83, 
vr.pr. ƒ 6.500,-. Tel. 045- 
728924 of 045-455754. 


Automobielbedrijf 

Hensgens B.V. 

Nieuwstadt, Kruisweide 3. 
MAZDA dealer, steeds de 
nieuwste modellen in voor¬ 
raad. Tevens bieden wij te 
koop aan. Een keur collectie 
inruil auto's. Mazda 626 
1800 1.8, 4-drs groen ’91; 
Mazda 626 2.0 L GLX 4-drs 
met P.S. grijs '90; Mazda 
626 1600 LX 4-drs groen 
'83; Mazda 626 2.0 L GLX 
HB blauw '88; Mazda 626 
2.0 L GLX HB zilver '87; 
Mazda 626 1600 GLX HB 
zilver '83; Mazda 626 2.0 L 
GLX coupé autom. PS zilver 
■88; Mazda 626 2.0 L GLX 
coupé rood '89; Mazda 626 
2.0 L GLX coupé wit '89; 
Mazda 323 1500 LX 4-drs 
zilver '87; Mazda 323 1300 
GLX 4-drs '90; Mazda 323 
1300 Iris 4-drs wit '90; Maz¬ 
da 323 1300 GLX 4-drs grijs 
'87; Mazda 323 1300 GLX 
4-drs metal.blauw '86; Maz¬ 
da 323 1500 GLX 3-drs wit 
'88; Mazda 323 1300 3-drs 
sport wit '87; Mazda 929 4- 
drs 2.0 L blauw '82; Mitsubi¬ 
shi 2.0 L GLS Galant wit '88; 
Mitsubishi Colt EX rood '88; 
Mitsubishi 1500 GL combi 
rood '89; Nissan Sunny 
1600 GT 3-drs beige '90; 
Opel Kadert 1200 3-drs wit 
'84: Opel Kadert Combi 
1200 groen '82; Opel Asco¬ 
na 1600 4-drs bruin '82; 
Peugeot 505 GL met schuif- 
dak groen '86; Peugeot 303 
GL grijs '82; Peugeot 205 
XR 3-drs zilver '88; Renault 
R 11 GTX rood, '84; Skoda 
1300 Luxe groen '86; Suba¬ 
ru Jumbo 5-drs l.blauw '89; 
Toyota Corolla 1800 XL die¬ 
sel HB blauw '88; Ford Gre¬ 
nada 2300 z.metal '84; Ford 
Taunus 1600 2-drs autem. 
beige '81; Ford Escort 1400 
3-drs rood '89; Ford Escort 
3-drs beige '85; Ford Siërra 
2300 Ghia autom. blauw ’84; 
Ford Siërra 1800 5-drs met 
LPG blauw '87; Fiat Uno 3- 
drs blauw '88; VW Passat 
1600 5-drs wit '88; Honda 
Civiv 1400 autom. 4-drs wit 
'89; Citroën BX 1400 wit '88; 
Lada Sumara 1500 GL 5- 
drs '89; BMW 326 1800 2- 
drs wit '87. Inkoop, verkoop, 
inruilen. Financiering. Te¬ 
vens APK keuringsstation. 

Tel. 04498-53055. 


Foref Siërra 

Sedan, ged. Cosworth uitv., 
zwart, centr. vergrend. en 
alarm met afst.k^iening, 
LPG, bwj. 6-'88. 

Tel. 045-215990. 


Autobedrijf 
Jasper B.V. off. 
Peugeot Dealer 

biedt aan met Leeuwekeur 
garantie 

Peugeot 205 1.4 Accent '89 
Audi 80 2.0 E '90 
Peugeot 205 1.1 Jun.'87-'89 
Citroën BX 1.4E '88 
Peugeot 2.5 1.4 XS '88-'89 
Fiat Uno 45 '86-'88 
Peugeot 405 Mi 16 '88 
Fiat Tipo 1.6 ie '88 
Peugeot 205 diesel ’86 
Ford Escort 1.6 Bravo '84 
Peugeot 309 1.4 XL Profile 
'89-'90 

Ford Siërra 1.6 Laser '87 
Peugeot 309 1.3 GL Profile 
'86'87 

Mitsubishi Galant 1.6 GL '88 
Peugeot 309 1.9 GL D '87 
Nissan Bluebird 2.0 HB '88 
Peugeot 405 1.6 GL '88-'89 
Mazda 323 1.3 GLX '88 
Peugeot 405 1.6 GRI '90 
Opel Kadert 1.8 E '88 
Peugeot 405 1.9 GRI aut.'89 
Opel Corsa 1.3 '88 
Peugeot 405 1.9 GRI Break 
■89-'90 

Opel Ascona 1.8E '88 
Peugeot 405 1.9 SRI '89 
Opel Omega Combi aut. '89 
Peugeot 505 GR '83-'85-'87 
Renault 5 L '87 
Talbot Samba GL '83 
Renault 21 GT D '88 
Talbot Horizon 1.3 LS '84 
Rover 213 S '89 
Talbot Solara 1.5 GLX '84 
Saab 90 '85 

Talbot Samba Cabriolet '83 
Seat Ibiza 1 .5 GLX '88 
Volvo 340 1.7 GL '87 
VW Golf 1.8 C '87 
VW Golf 1.6 CL '85-'89 
Dit alles alleen bij 

Autobedrijf 
Jasper B.V. Off. 
Peugeot Dealer 
Wind raak 29 
6153 AC 
Munstergeleen 
S 046-521944. 


Peugeot 

Janssen 

Kerkrade 

Nu 2 jaar garantie op auto’s 
jonger dan 5 jaar 

Audi 80 1.8S div. extra's '89 
Escort 1.4 CL sch.dak '89 
Ford Siërra 1.6 Laser '85 
Ford Siërra 2.0 CL K6 '88 
Honda Civic 1.4 GL '88 
Mitsubishi Colt 1.5 GLX '87 
Opel Corsa 1.2S TR '87 
Kadert 1.3 Exclusief '86 
Peugeot 106 XR 1.1 10-'91 
Peugeot XE Accent 1.1 '89 
Peugeot 205 GT 1.3 '86 
Peugeot 205 XL 1.1 '89 
Peugeot 205 XR 1.4 '89 
Peugeot 205 Junior '89 
Peugeot 309 GR 1.6 '86 
Peugeot 309 XR automaat 
'88 

Peugeot 405 GL 1.6 '88 
Peugeot 405 1.6 sch.dak '90 
Peügeot GR 1.9 sch.dak '88 
Peugeot 405 SR 1.6 '88 
Renault 9 GTL Louisiane '86 
Renault 21 RX 2.0i '87 
Toyota Corolla 1.3 SXL '87 
VW Golf 1.6 GTi Im-vig. '82 
VW Golf 1.6 Manhattan '89 
* Financieren al vanaf 
ƒ 100,- p/m 
’ Peugeot privé lease 
Peugeot Janssen 
Eygelshovergracht 64 
6464 GB Kerkrade 
045-460500. 


Renault 19 GTR groen '91, 
Renault Clio 1.2i RL wit '92 
Honda Civic 1.5i GL 16V '90 
Toyota Corolla 1.3 XLI '90 
Mazda 121 1.1 DX wit'88 
Ford Siërra 1.8 CL aut. '88 

Ford Fiësta l.li rood '91 
VW Polo 1.3i wit 1 e eig. '89 
Fiat Tipo 1.4 i.e blauw '90 
Fiat Uno 45 S groenmet. '89 
Lancia Y10 Fire i.e '89 
Opel Kadert 1.3i antr.met '89 

BMW 324 D champ.met. '87 

Peugeot 305 GR break '86 

Opel Corsa grijs kent. '85 
Ford Escort 1100 Bravo '84 
Mini 1000 HL automatic '82 
Alle auto’s zijn i.z.g.st. 

Tevens div. inruilers en 
reparaties, onderhoud, APK 
keuringen mogelijk. 100% fi¬ 

nanciering, inruil, Bovac-ga- 
rantie mogelijk. Autobedrijf 

J. Osojnik & ZN 

Eygelshovergracht 65, 
Kerkrade. Tel. 045-460734 
b.g.g. 464980. Saab occasions 
tegen 
betaalbare 
prijzen 

90, 2-drs. roseq.met. '86 
90 2-drs. odoardometallic 
schuif/kanteldak '87 
900 GL 3-drs. blauwmetallic 
sunroof '84 

900 C 4-drs. blauwmetallic 
LPG '86 

900i 2-drs. roseq.metallic, 
stuurbekrachtiging '86 
900 4-drs. odoardo '86 
900i 4-drs. brons stuurbekr. 
alu-velgen, airco '87 
900 Turbo 4-drs. zwart, 
elec. schuifdak, alu-velgen, 
stuurbekr., alarm '88 
900i 5-drs. wit, stuurbekr., 
radio/cass. alarm '89 
9000 Turbo 5-drs. zilvermet. 
cruise-controle, alu-velgen, 
stuurbekrachtiging '85 
9000 Turbo 5-drs. roseq. 
cruise controle alu-velgen, 
stuurbekr. airco '85 
9000i 5-drs. odoardo, alarm, 
radio/cass. stuurbekr. '87 
9000 Turbo 5-drs. grijsmet. 

alu-velgen, airco, cruise 
contr. alarm, stuurbekr. '87 
9000 CD 4-drs. odoardo 
cruise controle, radio/cass. 

alu-velgen, airco '89 
Automobielbedr. KOMPIER 
’n begrip in SAAB 
Akerstr. 150, Heerlen. 
Tel. 045-717755. 


O.K. Cars 

Golf D 1.6 nw. type, 5-drs., 
bwj. '84; 

Opel Kadert 1.2 '83, 5-drs.; 
Kadert 1.3S HB bwj '86 LPG 
Kadert Stationcar, 5-drs. 
bvifj. '83; 

Corsa 1.2 HB bwj. '86; 
Opel Rekord aut. bwj. '81; 
Rekord aut. Stationc. bwj’81 
Kadert Stationc. bwj. '81: 
Opel Ascona 4-drs 16i '82; 
Volvo 343 aut. bwj. '81; 
Ford Escort XR3i '85; 
Escort 1.1 '83; 

Ford Capri, 6 cyl., bwj. '79, 
zeer mooi; 

Ford Siërra 1.6 '86 Laser; 
Ford Escort 1.6 L '85; 
Honda Civic, bwj. '84 3-drs.: 
Mercedes 200D '82 
Fiat Panda type 750; 
Jeep Rancho Matra bwj. '83; 
Jeep Samorai bwj. '88, 4w. 
drive. 

Inruil en financ mog. 
Verlengde Lindelaan 23, 
Oirsbeek. 04492-5782 


Audi 80 1.8i S '90 ƒ 29.750,- 
Chevrolet Corsica LT excl. 
autom. airco enz. '89 
ƒ 32.000,-; Ford Scorpio 
2.0i CL Sedan '90 
ƒ31.000,-; Ford Scorpio 2.0 
CL '89 ƒ 23.000,-; Ford 
Scorpio 2.0 GL autom. '86 
ƒ 17.750,-; Ford Siërra 2.0 
CL 3-drs. '88 ƒ 14.750,-; 
Ford Siërra 1.6 Sedan Spec. 
'90 ƒ 23.750,-; Ford Siërra 
1.6 CL Sedan '89 ƒ21.750,- 
Ford Escort 1400i CL '91 
ƒ23.750,-; Ford Fiësta l.li 
CL 3-drs. '90 ƒ 16.900,-; 
Opel Omega 2.0i LS '89 
ƒ25.000,-; Opel Manta 2.0i 
GT 3-drs. '89 ƒ 23.500,-; 
Renault 25TX '88 ƒ 23.900,- 
Citroën BX 1.4 RE '88 
ƒ14.500,-; Volvo 340 1.7 
DL '86 ƒ11.000,-; Peugeot 
405 GLi LPG '90 ƒ 24.250,-; 
Peugeot 205 XS div. acces. 
'90 ƒ 21.500,-: Mazda 626 
2.0 Coupé GLX '90 
ƒ26.500,-: Mazda 626 LX 
HB '90 ƒ 23.900,-; Mazda 
626 1.6 LX 4-drs. aut '85 
ƒ9.750,-; Volvo 340 2.0 
GLS '84 ƒ 7.500,-. Inr., fi¬ 
nanc. en Bovag-garantiebe- 
wijs. Autobedrijf en APK 
keuringsstation P. van DIJK 
& Zn, Hompertsweg 33 
Landgraaf. 045-311729. 


Mazda 323 1.6i GLX "F" 
rood en zwart ’90/'91; Mazda 
323 1.5 HB Ensign '88/’89; 
Mazda 323 1.5 HB GLX ge¬ 
heel uitgeb. '86; Mazda 323 
1.5 en 1.3 Sedan '85, '86, 
'88, '89; Mazda 626 2.2i 
GLX coupé 24.000 km ps 
verl. '90; Mazda 626 2.0 
GLX coupé alle extra's '88; 
Mazda 626 2.0 HB veel ex¬ 
tra’s '88; Nissan Micra 1.0 
DX en 1.2 LX '85, '89; Nis¬ 
san Sunny 1.3 DX Sedan 
'84; Nissan Bluebird 2.0 au¬ 
tomaat 4-drs '84; Ford Es¬ 
cort 1.6 HB schuifdak '84; 
Ford Escort 1.3 CL HB 
18.000 km '89; Opel Ascona 
1.8S LPG van part. '88; Opel 
Corsa 1.2 TRS sportv. 
ƒ 7.5(W,- '85; Opel Kadert 
1.2 HB ƒ2.500,- '81; Mitsu¬ 
bishi Colt 1.2 HB 3-drs rood 
'87; Toyota 1.3 HB SXL 
schuifdak '86; Subaru Justy 
1.2 HB 3-drs veel extra’s '87 
Volvo 340 1.4 Sedan wit '84; 
VW Jetta 1.3 C katalysator 
'87; Audi 80 1.8S schuifdak 
Ie eig. '89; Renault 11 1.2 
Ie eig. broadway uitv. '86; 
Mazda Dealer Auto LEYM- 
BORGH B.V. Bornerweg 
2-8 Limbricht. 046-515838. 


F. V. OPHUIZEN autohandel 

biedt aan: Audi 80 1.8 S m. 

'88; VW Passat C Diesel 5- 

drs. '86; Nissan Bluebird 2.0 
LX '86; Opel Rekord 2.0 
GLS LPG '86; Audi 100 CC 
5 E aut. m. '84; Honda Civic 

1.3 5-bak '84; Ford Siërra 

2.3 DL 5-drs. '84 Fiat Uno 
45 S 5-bak '85; Rover 3500 
Van der Plas '83; Citroën 
Axel 12 TRS '85; Suzuki Bus 
geel kent. '83; Mercedes 
200 D '78; Honda Accord 
1.6 EX autom. m. '83; Ford 
Escort 1.6 D '85; Opel Ka¬ 
dert 1.2 S '83; Mercedes 190 
E airco '83; Ford Escort 1.3 
L RS uitgeb. '83; Ford Siërra 
2.0 GL autom., '83; Datsun 
Stariza 1.8 GL autom., '83; 
Audi 80 LS '80; Renault 
Fuego GTL '83; Porsche 
924 i.z. g.st. '76; Volvo 343 
GL aut. '80; Nissan Sunny 
'83; Opel Kadert Caravan 12 
S '80; BMW 316 LPG '82; 
VW Jetta 4-drs 1.6 S '80; 
BMW 320-6 ƒ1.500,-. In¬ 
koop, verkoop financiering, 
diverse inruilers. Akerstraat 
Nrd 52C Hoensbroek. Tel. 
045-224425. Geopend van 
10.00-18.00 uur, zaterdag 
10.00-17.00 uur. 


Bovag autobedrijf Loek 
SCHAEPKENS. Aanbiedin¬ 
gen: Opel Combo diesel 
'90 grijs kent. ƒ14.900,-; 
Opel Kadert 1.3i nw. st. '90 
ƒ 19.900,-; E Kadert Luxe 
'87 zeer mooi ƒ 10.900,-; 
Corsa 1.3i veel extra’s. Ié 
eig. '89 ƒ 15.750,-; Corsa 
diesel '88 Swing ƒ12.250,-: 
Corsa 1.2 S '87 zeer mooi 
ƒ 11.900,-: 3x Kadert D '81 
t/m '84 v.a. ƒ 3.250,-; Kadert 
coupé ƒ1.950,-: 3x Volvo 
345 GL '82 t/m '84 v.a. 
ƒ3.500.-; Volvo 440 LPG 
'90 i.nw.st. ƒ 18.900,-; Fiat 
Panda 750 Luxe '86 

ƒ 6.250,-: Citroën Visa 11 
RE '84 ƒ 4.950,-; Renault 9 
duurste uitv. '85 ƒ 7.950.-; 
2x Toyota Celica '84 zeer 
mooi ƒ6.950,-; Toyota Co¬ 
rolla GL diesel '85 ƒ 6.500,-; 
Ford Siërra 5-drs. 2.0 

ƒ 5.250,-; Ford Escort diesel 
'86 ƒ11.900,-; Suzuki Jeep 
zeer mooi ƒ8.500,-; Honda 
Civic type '86 ƒ 8.750,-; VW 
Golf diesel 4-drs. blauwmet. 
veel extra's ƒ5.500,-; Golf 

'87 LPG zeer mooi 
ƒ12.250,-; Passat 5-drs. 
GLS Ie eig. zeer mooi 
ƒ3.950,-: Golf MX '79 

ƒ2.500,-: Mitsubishi Galant 
Turbo diesel nieuwe APK 
ƒ2.950,-: Nissan Cherry 1.3 
GL '83 ƒ 4.900,-. Diverse in¬ 
ruilers v.a. ƒ 750,-. Klim- 
menderstraat 110, Klimmen. 
Tel. 04405-2896. 


LOVEN Heerlen BV biedt 
aan zeer interessante occa¬ 
sions: Mazda 626 Sedan 
GLX 1.8 '88; Mazda 626 
Sedan 2.0 GLX '88 met 
stuurbekr.: Mazda 626 Se¬ 
dan 2.0 LX Diesel '84; Maz¬ 
da 626 coupé 2.0 GLX 12 V, 
8-10-’87 nw. model; Mazda 
626 Coupé 2.0 GLX '88 div. 
opties weinig km; Mazda 
626 HB 2.0 GLX LPG '88; 
Mazda 626 HB 2.0 GLX met 
stuurbekr. '88; Mazda 626 
HB 2.2i LX '88 met stuurbekr 
airco cruisecontroll Amerik. 
uitv.; Mazda 626 HB 2.0 
Diesel '86; 2x Mazda 323 
Sedan 1.3 LX '86; Mazda 
323 Sedan 1.5 GLX '86; 
Mazda 323 F Coupe 2x '90; 
Mazda 323 HB 1.3 LX au¬ 
tom. '87; Mazda 323 HB 1.3 
LX 5-drs. automaat '89; 
Opel Kadert 1.2 S ’85/’86; 
Opel Kadert 1.3 S ’86/’88; 
Ford Escort 1.4 CL '89; Ford 
Siërra 2.0 Laser '85; Honda 
Civic aut. '82/’83; Lancia 
Y10 Touring '86; Mitsubishi 
Colt 1.5 GLX '87; Mitsubishi 
Galant 1800 GL '88; Nissan 
HB 1.5 GL '85; Peugeot 405 
SRi 1.9 9-l0-’87; Peugeot 
205 GR 1.6 aut met stuur¬ 
bekr. schuifdak 6-11-’87; 
Volvo 340 GL '88; VW Golf 
CL 1.6 '87; VW Jerta 1.8i 3- 
10'89. Div. goedkope inruil¬ 
auto’s: Ford Capri 1.6 '79 
ƒ3.500,-; Hyundai Pony '82 
ƒ2.750,-; Opel Kadert 1.3 
'80 ƒ 2.750,-; Opel Kadert 
1.2 N LPG '80, ƒ2.750,-; 
Mazda 323 '78 automaat 
ƒ1.500,-. Eigen financiering 
APK-keuringsstation. Pale- 
migerboord 401, Heerlen. 
Tel. 045-722451. 


Autocentrum VEENSTRA: 
Mazda 323 GLX 1.5 aut. '89 
ƒ17.400,-: Mazda 626 LX 
1.8 stationcar t. '89 
ƒ 20.500,-; Toyota Starlet 
’86/’87 v.a. ƒ8.500,-: VW 
Golf 1800 GT BBS-uitv. '88 
ƒ23.500,-VW Golf 1300 CL 
'87 ƒ13.900,-; Mazda 626 
LX 5-drs. '89 ƒ 20.900,- 
Mazda 626 GLX 2.0, autom. 
'88 ƒ18.500,-; Fiat Tipe 
1600 DOT '88 ƒ16.500,-. 
Honda Accord 2.0EX '87 
ƒ 17.900,-Honda Civic 1.5 
GL '88 ƒ 16.900,-: Ford Es¬ 
cort 1600 i type '88 
ƒ 14.250,-; Ford Escort 
1400 CL '87 ƒ 12.250.-; 
Ford Siërra 1.6 CL 3-drs. 
type '88 ƒ 14.900,-; Opel 
Kadert 1300 club '85 '87 va. 
ƒ10.500,-; Opel Kadert 1.3 
GL 4-drs. '87 ƒ 14.250,-; 
Opel Corda 12S 4-drs. '86 
ƒ8.750,-; Opel Ascona 1.6 
S 4-drs. '87 ƒ 12.500.-; Bo- 
vag^garahtie, inruil, finan¬ 
ciering. Autocentrum P. 
Veenstrai Valkenburgenweg 
13 Voeréndaal. 045-752999 


OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto’s 
in alle prijsklasses v.a. 
ƒ500.- . Schade of defect 
geen bezw. Contant geld. 
1045-727742 b.g.g. 723076. 


Wij betalen ƒ 500,- tot 
ƒ ^.000,- voor uw AUTO 
( S). Gratis afh. 045-422217 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADEAUTO'S. Tel. 
04455-2689. 


Auto KALDENBORN wij be¬ 
talen ƒ400.- tot ƒ30.000,- 
voor uw auto! 045-411572. 


Inkoop-verkoop auto's. Te¬ 
vens laswerk en poetswerk. 
Autohandel DE ANJELIER, 
Anjelierstr. 123 A, Heerler- 
heide. Tel. 045-231448. 


Te k. Suzuki SWIFT 4 
'86, 64.000 km, 

ƒ 8.250,-. 045-256003. 


Te k. AUDI 80 SL. trfl{ 
sunr., APK 10- '92. 
ƒ 2.750,-, inruil m( 
045^164785. 
Te k. Ford TAUNUS 
Bravo, bwj. '81 ƒ 1 
tel. 045-223465 na 17.00 
Te k. exclusieve MEW 
DES 190 E, bwj. '85, Zf 
vele extra’s, ƒ 27.5®. 
Achter den Winkel W 
Schaesberg-Landgraaf. j 


Alfa 33 1.3 Junior, rood 
eigenaar, '87, ƒ 8.7S| 
Volvo VEDERS Saf 
046-510342. _ 

Alfa SUD Tl bwj. '80, A^ 
'92, zeer mooi, pr. ƒ1.' 
Tel. 045-415528. 


AUDI 80, 4-drs.. t.’81, 
st., APK, ƒ 2.100,-. 
045-217202 


Moet weg! AUDI 100 
bwj. '83, t.e.a.b. Tel. 
227894. 


Te k. AUDI 80 LS, bwj. 
t.e.a.b. Tel. 045-315253. 
bwj. 


Te k. BMW 320i, 

Tel. 04498-58213. 

BMW 316 1800 cc. LPG.I 
mooie auto, J 
ƒ10.750,-. Volvo VEDP" 
Sittard, 046-510342. 

Te k. BMW 320 O-cyTl 
APK febr. '93, ƒ 2.950,'- * 
045-254139. _ 

Citroën AXEL 8-'86. API^ 
'92, duurste uitv., S-vsfj 


79.000 km., 
verbr. 1:15, 
04455-2763 


weg.bel. ƒa 
ƒa950,- * 


Daihatsu CHARADA * 
bwj. juni '85, kl. zwart/W 
sportvelgen, 5-gang, 3-W 
km.st. 42.000, i.z.g.st., r 
ƒ 4.250,-. Tel. 046-5273^ 

INKOOP goede auto's, dl' 
geld. Joosten, SchameiK* 
3, Maastricht. 043-634978 ; - 

Ford TAUNUS 1600 GL> * 
drs., LPG-install. APK (^ 
8-10-’92, in sLv.nw., P 
'82, ƒ 2.250,-. 045-32317^ - 

Ford ESCORT 1.3 
Laser, '85, zeer 
ƒ 5.750,-. Tel. 045-4540^ 

- i 


Te k. FORD Taunus, 
bwj. '80, pr. ƒ 1.250,f 
04499-4529. ! ^ 

Te k. Siërra 1600 LASEIJ^. 
drs. bwj. '82, pr. ƒ 2.9^9^ 
Gar. Schaepkens, \ ^ 
menderstr. 110, Klimrtai 
Tel. 04405-2896. 


Te koop Ford FIÉSTA 1 y, 
bwj. '79, APK 9-2;^ 
ƒ 1.400,-. Tel. 045-2538^ 


1 


Te k. Ford ESCORT - . 
bwj. '81, nwe banden en 3 
laat. APK 1-'93, m 
ƒ 3.000,-. Tel. 043-2584^ 

Nissan PATROL Turbo | 
mod. '90, 57.000 km, 
ƒ32.000,-. na 16.00 * 
Laanderstr. 85, Heerlen. 


Van part. Nissan PATP 
3.3 turbo diesel, bwj. '87,J 
kleine diesel mog. Tel. 
519343. 


Te k. MAZDA 626, bW) 
z.g.a.n., APK 16-1-1‘^l 
km. 47.000, vr.pr. ƒ 
Tel. 045-325646, KapitWj 
20, Landgraaf van 17-20 jz 

Te k. MAZDA 626, allej; 
tra’s, bwj. '83, ƒ 2.9^ 
Autobedr. Loek Schaepl^ 
Klimmenderstr. 110, ^ 
men. Tel. 04405-2896. ^ 

Te koop MAZDA 626 CO^ 
2.0 GXL, bwj. 8-'83, 
extra's, in st 
Tel. 


met., div. 
nw., pr. ƒ5.500, 
740382. 


MERCEDES 450 SLC, 

'73, moet nog ing* 
worden, tel. 046-338473 :. 

Te koop MERCEDES 

zilver, verl., alu velgen: 

D rood '87; 190 D rookZ^ 
amg-uitv.; 190 E rood ‘j, 
'86 veii. alu velgen; 1^' 
aut. blauwmet. Inr. ^ 
Kerkraderweg 198, Heen^' 
045-414372. 

"V 


MITSUBISHI 2300 GLX 
bo diesel, 4-drs. Ie 
st. 120.000, bruinmet. 
i.nw.st. bwj. '82, ƒ3.5^^' 
045-323178. _ 

Te k. Mitsubishi GAlM 
1.6 GL, bwj. 2-’88, APN 
'93, LPG, roest en schéS 
vrij, vr.pr. ƒ 9.950,-. 
event. mog. 04754-856^ 


Mitsubishi PAJERO, 

LB 2300 TD, pr. ƒ 27.50^’ 
Tel. 045-352391 


1 .' 


4 

m 


MITSUBISHI Bus L300, 
Panil-Van, benz. i.nw.st. 
'88, pr. ƒ 12.500,-. Autol 
Loek Schaepkens. 
menderstr. 110, Klimn’^l 
Tel. 04405-2896. _ 

LANCER 

77.000 ^ 


Mitsubishi 
GLX, wit. 1986, 

Ie eig., radio-cass., trt , 
i.z.g.st., vaste pr. ƒ 9.^’ 
04492-4680, na 18.00 

Nissan BLUEBIRD 1-6 Si, 
4-drs., bwj. '87, nw. moSir 
kl. wit, stuufbekr., APK^ , 
radio-cass., 5-gang. 
banden, in st. van nw.. ^ 
ƒ 9.250.-. Tel. 046-7406 gV 

Te k. Classic Car 
RIAN bwj. 1981, Turbo, 
ƒ85.000.-. Tel. 046-747^ 


Opel Vectra 1.8 i 4 -drs. 
Kadert aut. 5-drs. '90: 
dett 1.3i 5-drs. '89; K» 
GSi 2.0 3-drs. '87; Corsa . 
3-drs. '88; Passat Stations 
1.800 '91; BMW 318i ’9l . 
ruil en financ. mog., ^ f 
garantie. Garage Harii 
BUISMAN. Stenenbrug 


lOIVJAM ld Ik/* '^7 ^ 

Landgraaf. Tel. 045-323 g^ 
■- Opel KADETT, 


Te k. 

vr.pr. ƒ 12.250,- met ^ 
auto als nieuw. 045-419g ^ 

Opel KADETT E 1.3 S, 

'86, sportvign., i.z.g.st. ' 
04493-3315; na 17.00 

Opel ASCONA 16 S, 2'd^, 
nw.mod.. bwj.'83, rnet 
install., APK gek. 8-10-^' 
pr. ƒ 3.750,-. 045-32317 ^' 

Opel KADETT 1200, 

'81, nieuwe APK, LPG . 
stall. ƒ 2.450,-. 045-32317*’ 


Voor Piccolo's 
zie verder pagina 10 


Vrijdag 31 januari 1992 • Pagina 9 


iimburgs dagblad televisie en radio vrildag 13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 •• Journaal. 

16.07 Tom en Jerry. Tekenfilmserie. 

16.21 (TT) Service salon. Gevarieerd 
middagprogramma. Presentatie o.a. 
Karin de Groot. 

17.30 Ereprijs 17. Familieprogramma. 

18.00 Boggle. Woordspel. Presenta¬ 
tie: Hans Schiffers. 

18.28 Ja, natuurlijk extra. Natuurfilm- 
serie. Vandaag: De Octopus Dofleini, 
de grootste octopussoort. 

18.58 De roze panter. The pink pant- 
her, tekenfilmserie, (herh.). 

19.02 Different world. Amerikaanse 
comedy-serie. Dwayne gaat lesgeven 
op Hillman, maar dat gaat nogal an¬ 
ders dan hij zich voorgesteld had. 

19.29 Cosbyshow. Amerikaanse co¬ 
medy-serie. Cliff en Clair zijn diep 
geschokt als Vanessa verteld dat ze 
wil gaan trouwen. 

20.00 (••-!-TT) Journaal. 

20.25 Night of the fox. Amerikaanse 
mini-serie van Charles Jarrot. Met: 
George Peppard, Deborah Raffin, Mi- 
chael York e.a. Deel 1. Lente 1944. 
Een Amerikaanse soldaat met vitale 
kennis over D-day spoelt aan op het 
door Duitsers bezette eiland Jersey. 
De geheim agenten Harry Martineau 
en Sara Drayton krijgen de opdracht 
hem van het eiland te krijgen of des¬ 
noods te liquideren. 

21.57 Cheers. Amerikaanse comedy¬ 
serie. Afl.: Rat girl. Lilith is totaal van 
slag als een van haar proefdieren 
overlijdt. Sam is van slag omdat hij 
een vrouw niet kan versieren. 

22.23 Dokument. Hoppen in de pol¬ 
der, reportage over het Sidhadorp in 
Lelystad waar tweemaal per dag ge¬ 
mediteerd wordt. 

23.02 Mercule Poirot. 5-delige serie 
misdaadverhalen naar het werk van 
Agatha Christie. Slot: The third floor 
flat. Bij thuiskomst na een theaterbe¬ 
zoek ontdekken Poirot en Hastings 
dat er een vrouw op de derde verdie¬ 
ping vermoord is. 

23.50 Miniatuur. Mooie beloften, 
(herh.). 

23.59-00.04 •• Journaal. 


Nederland 2 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 •• Journaal. 

16.08 Muziek uit duizenden. Beken¬ 
de muziek uit opera’s en musicals 
met o.a. het Promenade Orkest o.l.v. 
Jan Stulen. Herh. 

16.55 Derrick. Duitse misdaadserie. 
Afl.: Diebach's vrouw. De mooie 
Maria Diebach is getrouwd, maar 
heeft een verhouding met haar ex- 
baas Haffner. Tijdens haar bezoek 
wordt hij echter vermoord en Derrick 
moet in actie komen om de moorde¬ 
naar te zoeken. Herh. 

17.54 TV dokter. Herh. 

18.00 •• Journaal. 

18.20 De bal is rond. Jeugdsportpro- 
gramma. Presentatie; Walter Tiemes- 
sen. 

18.58 De teenage hero turtles. Te- 

19.26 Wetenswaardevol met Wubbo 
Ockels. Populair-wetenschappelijk 
magazine. Presentatie: Wubbo Oc¬ 
kels. Afl.2: Het belang van dieren. 
Over dierentherapie, verschillende 
aspecten van dierproeven en bionica. 

20.00 (TT) Op goed geluk. Spelpro- 
gramma waarin Carry Tefsen vrijge¬ 
zellen koppelt. 

20.45 (TT) Medisch Centrum West. 

Nederlandse ziekenhuisserie. Afl.: De 
waarheid. Internist Victor Brouwer 
komt in conflict met zijn collega of zij 
wel of niet een opgegeven kankerpa¬ 
tiënte de waarheid moeten vertellen. 

21.41 TV dokter. Medische tips van 
Ferdinand Zwaan. 

21.42 TROS tv show. Talkshow met 
Ivo Niehe. 

22.35 Crime time. 2-wekelijks maga¬ 
zine over alle facetten van de mis¬ 
daad. Presentatie: Jaap Jongbloed. 

23.15 Maximum overdrive. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1986 van Ste- 
phen King. Wanneer de aarde in de 
staart van komeet Rhea-M geraakt, 
heeft dat desastreuze gevolgen voor 
de aardbewoners. Electrische appa¬ 
ratuur en motoren raken dermate ont¬ 
regeld, dat zij de mensen aanvallen 
en doden. Met. Emilio Estevez, Pat 
Hingle, Laura Harrington e.a. 

00.50-00.55 •• Journaal. 08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.00 (TT) Nieuws uit de natuur. 

Afl. 16. 

10.30 Computerjournaal. Afl.4. 
11.00-11.30 (TT) Schooltv-weekjour- 

naal. Afl. 18. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (••+TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het Klokhhuis. 

19.00 Wat doe jij nou? Programma 
over school en beroepskeuze. 

19.30 Schilderpaletten: Aft.4: Oproer, 
van Eugène Dalacroix. 

19.54 Uitzending van de D’66. 

20.00 •• Journaal. 

20.25 Rotland. 6-delige serie over de 
Belgisch-Nederlandse popscene. 
Afl.5: Bloed zweet en gitaren met 
Claw Boys Claw en Spo Dee O Dee. 

20.54 Hartseerland. Extreem rechtse 
organisaties in Z-Afrika, portret. 

21.44 Epiloog op Hartseerland. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport journaal. 

22.30 NOS-Laat. Met om 23.00 Ge¬ 
sprek met de minister-president. 

23.10 About Truus Bronkhorst. Por¬ 
tret van deze kunstenares. 
23.55-24.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

4 


‘U. 


# Emilio Estevez. (Neder¬ 
land 2 - 23.15 uur) 


RTU 


6.55, 7.25, 8.00, 8.30 en 9.05 
Nieuws. 

7.00 en 7.30 Cartoons. 

8.05 The bold & the beautiful. Serie. 
Herh. 

8.35 M.A.S.H. Serie. 

9.10 Love boat. Afl.: My mother, the 
chaperone (1). 

10.00 Goede tijden, slechte tijden, 

Herh. 

10.30 As the worid turns. Serie. 

11.15 De 64.000 gulden vraag. Herh. 

11.50 Hitbingo. Herh. 

12.50 Clips. 

13.00 Match extra: Davis Cup. Een 

rechtstreeks verslag van de Davis 
Cup, die wordt gehouden in de Hou- 
trusthallen in Den Haag. Het Neder¬ 
lands team, bestaaride uit Haarhuis, 
Siemerink, Koevermans en Kraijcek 
komt uit tegen het team van Zwitser¬ 
land. 

17.00 5 uur show. Presentatie: Cat- 
herine Keijl. 

18.00 Zes Uur Nieuws. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje. 

19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Avondnieuws. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 

20.30 Wie ben ik? Spelprogramma 
waarin twee teams van Ron Brands- 
teder en André van Duin, het tegen 
elkaar opnemen. 

21.10 De prins van Bel Air. Ameri¬ 
kaanse comedyserie. 

21.40 Get a life. Amerikaanse come¬ 
dyserie. 

22.05 Spies like us. Amerikaanse 
speelfilm uit 1985, geregisseerd door 
John Landis. De aartsleugenaar Em- 
mett Fitz-Hume en de playboy Austin 
Millbarge worden door de Amerika¬ 
nen in dienst genomen om in Rus¬ 
land te spioneren. 

23.50 Nieuws. 

00.05 Match extra: Davis Cup. Sa¬ 
menvatting. 

00.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie. 
Herh. 

01.00 The Oprah Winfrey Show. 

Amerikaanse talkshow. Herh. 

01.45 Teletext. Selectie van pagina’s 
uit -Text met het geluid van Radio. 


België/TV 1 


14.30-15.30 Schooltelevisie. 14.30 
Mundiale vorming; 15.00 Nederlands. 

15.45 L’invitation. (De uitnodiging), 
Zwitserse speelfilm uit 1973 van 
Claude Goretta. Met: Jean-Luc Bi- 
deau, Jean Champion, Michel Robin 
e.a. 

17.30 Mooi en meedogenloos. (The 
bold and the beautiful), Amerikaanse 
serie. Afl.350. 

17.55 Nieuws. 

18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl.31. 

18.05 Postbus X. Jeugdserie. Van¬ 
daag: Zwart goud. 

18.30 TV 1 - Top 30. 

19.03 Buren. (Neighbours), serie. 

19.25 Mededelingen. 

19.30 Journaal/Sport. 

20.00 Sledge Hammer. Amerikaanse 
serie. Afl. 17: Verloren broeder. 

20.25 De sleutels van het Fort 
Boyard. Spelprogramma. 

21.30 Matlock. Amerikaanse mis¬ 
daadserie. Afl.: Volbloed. Aansl.: 
Paardenkoersen. 

22.30 Vandaag/Sport. 

22.55 De vrije Fransman. (The free 
Frenchman), 6-delige serie. Afl.3. 

23.40-23.45 Coda. Stefaari van den 
Bremt: Beginselen. 


België/TV 2 


18.55 Nieuws. 

19.00 500 Jaar Latijns-Amerika. 

Afl.1: Het Tawantinsuyu, een oude 
wereld. 

19.30 Het Capitool. (Capitol), Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.332. 

19.53 Benny Hill. 

20.00 Vlaanderen vakantieland. 
20.35 Kijk uit! Verkeerstip. 

20.40 In het rusthuis. Documentaire 
over oude mensen in een rusthuis. 

21.30 Journaal/Sport. 

22.00 Affiche. Informatief programma 
over het kunstaanbod. 

22.20-23.25 Die schone . Müllerin. 
Liedcyclus van Schubert op teksten 
van Wilhelm Müller. Uitgevoerd door 
Zeger Vandersteene en Levente 
Kende. België/RTBF 1 


12.10 Vacatures. 12.25 La fete dans la 
maison. Herh. 13.00 Nws. 13.35 Tu 
m'as sauvé la vie, Franse speelfilm uit 
1950. Met: Fernandel e.a. 15.00 Strip¬ 
tease. Herh. 16.00 Autant sa'voir. Herh. 

16.20 Clips. 16.35 Nouba nouba. 17.25 
Serie. 18.25 La fete a la maison. 19.00 
Ce soir. 19.30 Journal. 20.05 Jours de 
guerre, doe. 21.15 La grande evasion 
(The great escape), Amerikaanse 
speelfilm uit 1962. Met: Steve 
McQueen, Richard Attenborough e.a. 
00.05 Nws. 00.25-00.30 Bourse. 


België/Télé 21 


14.00 Cursus Ned. 14.30 Cursus En¬ 
gels. 15.00-15.15 Muzzy in Gondoland 
4. 16.50 Haida (Le deporter de i'enfer), 
doe. 17.10 Azimuts. Herh. 17.40 Nou¬ 
ba Nouba. 18.30 A Amenager 19.00 
Radio 21. 19.30 Journal. 20.00 L lle 
mystérieuse (Mysterious island). Ame¬ 
rikaanse speelfilm uit 1961 van Cy 
Endfield. 21.40 Journal. 22.15 Art 21: 
Marguerite Duras. 23.10 Ce soir. 
23.25-23.45 Coup de film. 


TVS 


07.00 Nws. 07.40 Cursus Fr 08.00 
Clin d'oeil. 08.05 Can Nws. 08.20 Affi¬ 


22.00 (TT) News. 22.30 (TT) Love 
hurts, serie. Afl.: Cured! 23.20 (TT) 
Gallipoli, Australische speelfilm uit 
1981 van Peter Weir. 01.10 The stren¬ 
ger within, Amerikaanse speelfilm uit 
1974 van Lee Philips. 02.20-02.25 
Weer. 


BBC 2 


09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin- 
sterm. 10.00 School-tv. 11.20 Around 
Scotland. Afl.: Story of a story part 3. 

11.40 School-tv. 14.20 Greenclaws, 
kinderserie. Vandaag: Greenclaws 
gaat op vakantie. Herh. 14.35 Crystal 
Tipps and Alistair, kinderserie Afl.: 
Surprise. Herh. 14.40 School-tv. 15.00 
News. Aansl.: Words and pictures. 

15.15 Cursusinformatie. 15.20 Sport on 
Friday. Met: cricket; snooker; FA Cup; 
schaatswedstrijden van de Olympische 
spelen in Albertville. Met om 16.00 
News. 16.50 News. 17.00 Catchword, 
quiz. 17.30 Behind the headlines. 
18.00 Cricket:The second test match. 

18.35 The clothes show. Herh 19.00 
(TT) Thunderbirds, serie. Afl.: Cry wolf. 

19.50 Dr. Who, sf-serie. Afl.: The mind 
robber. Herh. 20.10 100 Percent, jon¬ 
gerenmagazine. 21.00 Public eye. 

21.30 (TT) Old garden, new gardener. 
22.00 Victoria Wood as seen on TV, 
comedyserie. Herh. 22.30 Arena: Mes¬ 
ters of the canvas. 23.30 Newsnight. 
00.15 Persoverzicht. 00.30 Scrunity. 
01.00 Weer. 01.05-01.40 Behind the 
headlines. Herh. 


Sportnet 


08.00 Eurobics 08.30 Skiën. 09.00 
Basketball. 10.30 Eurobics. 11.00 
Paardesport. 12.00 Ijshockey 14.00 
Paardesport. 15.00 Eurobics 15.30 
Skiën. 16.00 Rodelen. 17.00 Tennis. 

17.30 Pilote. 18.00 Skiër. 19.00 Bas¬ 
ketbal. 19.30 Dragracen. 20.30 World 
sports special. 21.00 Go. 22.00 Front 
runner, film. 22.30 Basketbal. 00.00 
Boksen. 


Eurosport 


Duitsland 1 


09.00 Tagesschau. 

09.03 Der Denver-Clan. Serie. 

09.45 T’ai chi chuan. 

10.00 Tagesschau. 

10.03 ...wenn Schnee liegt, sieht es 
ja kelner... Reportage vanaf Olympi¬ 
sche locaties in Frankrijk. Herh. 

10.50 Hundert Meisterwerke. Das 
Jagdfrühstück, van Gustave Courbet. 
Herh. 

11.00 Tagesschau. 

11.03 (TT) Killer. Komedie van Gert 
Steinheimer. Herh. 

12.35 Umschau. 

12.55 Persoverzicht. 

13.00 Tagesschau. 

13.05 ARD-Mittagsmagcizin. 

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 

14.00 Tagesschau. 

14.02 •• Sesamstrasse. 

14.30 Leben unter dem Eis. Natuur¬ 
film over de Groenlandse kustgebie¬ 
den. 

15.15 Tagesschau. 

15.20 Rübezahl und der Wijderer. 

Kinderfilm. 

15.35 Die kleine Meerjungfrau. 

Sprookjesfilm naar het verhaal van 
Andersen. , 

17.00 punkt 5 - Landerreport. 

17.15 Tagesschau. 

17.25 WWF-Studio. 

17.35 Heidi und Erni. Serie. Afl.: Alles 
für die Fische; Rosa oder blau. 

18.30 Hier und Heute. 

18.45 Knastmusik. Serie. Afl.: Streik. 

19.20 •• Herzblatt. Show. 

19.58 Programma-overzicht. 

^.00 (TT) Tagesschau. 

^0.15 (TT) Die Bestechlichen. (Les 
ripoux), Franse speelfilm uit 1984 van 
Claude Zidi. 

|1.S9 Tagesthemen-Telegramm. 
^.00 ARD-Brennpunkt; Die neue 
KSZE - ein Dach für ganz Europa? 
Discussie. 

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten 
fhet Bericht aus Bonn. 

23.00 Die lieben Verwandten. Serie. 
Afl.; Die Rache der Gerechten. 

23.25 Sportschau. 

23.50 Die Intriganten. (Executive sui¬ 
te), Amerikaanse speelfilm uit 1953 
Van Robert Wise. 

01.30 Tagesschau. 

01.35-01.40 Z.E.N. Beobachtungen in 
Marokko; Der Drechsler. 


Duitsland 2 


09.00 Zie Duitsland 1. 

13.45 EURO. Europees magazine. 

14.30 Herr Sanders lebt gefahriieh. 
Duitse speelfilm uit 1943 van R.A. 
Stemmie. Met; Paul Verhoeven. Else 
V. Möllendorf, GretI Schörg e.a. 
Aansl.: Ratschlag für Kinoganger 
(VPS 15.55). Vandaag. Herr Ober 
(Rufz.) van Gerhard Polt. 

16.00 Heute. 

16.05 Der Kurier der Kaiserin. Serie. 
Afl.: Ein freier Hollander. Wanneer de 
koerier op Pruisisch grondgebied 
door een vijandelijke patrouille wordt 
opgepakt, doet hij zich voor als een 
Hollandse koopman. 

16.30 Pfiff. Sport voor de jeugd. 

16.55 ZDF-Glückstelefon. 

17.00 Heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• Landerjournal. 

17.55 en 18.25 Die Simpsons. Te¬ 
kenfilm. Afl.: Der Versager/ Das Mas- 
kottehen. Aansl.: Programma-over¬ 
zicht (VPS 18.50). 

19.00 Heute. 

19.20 Der Landarzt. Serie. Afl.: Arzt 
im Zwielicht. 

20.15 (TT) Ein Fall für zwei. Politiese¬ 
rie. Afl.: Harter als Glas. Meubelma¬ 
ker Lohse wil het recht in eigen hand 
nemen als de man die volgens hem 
zijn dochter heeft vermoord door de 
politie wordt vrijgelaten. Zijn vrouw 
roept de hulp in van advocaat Franck. 

21.15 Die Reportage: Das Inserat. 
Eerste van drie reportages over de 
woningnood in Duitsland. 

21.45 Heute-journal. Aansl.: Politba- 
rometer (VPS 22.10). 

22.20 Ein verrücktes Paar. Sketches 
met Grit Boetteher en Harald Juhnke. 

22.50 Die Sport-Reportage. Met o.a. 
atletiek: int. indoor in Karlsruhe. 

23.20 Allein gegen die Mafia. 28-deli- 
ge serie. Afl.5. Corrado moet de aan¬ 
wijzingen van de ontvoerders precies 
opvolgen en niets over de zaak be¬ 
kend maken. Als Cirinna vrij is, zal 
ook zijn dochter worden vrijgelaten. 

00.25 Heute. 

00.30-02.20 Asphalt Dschungel. 

(The asphalt jungle), Amerikaanse 
speelfilm uit 1950 van John Huston. 
Met: Sterling Hayden, Jean Hagen, 
Sam Jaffe e.a. 


Duitsland 3 West 


08.55 Gymnastik im Alltag. 09.10 
Schooltelevisie. 09.40 Natuurkunde. 

10.10 Schooltelevisie. 11.40 Teletekst- 
overzicht. 11.50 Das Recht zu lieben 
(68), serie. 12.15 Wetenschap en aids. 
13.00 Portret kunstenares Tremezza 
von Brentano. 13.45 Feierabend in 
Halle? Reportage. 14.15 West 3 ak- 
tuell. 14.20 FensterPlatz. 15.25 Linie 
K, cultureel magazine. 15.55 Sport Ak- 
tuell. 16.00 West 3 aktuell. 16.05 Son- 
ne, Wein und harte Nüsse (13), serie. 

16.30 Schooltelevisie. 17.30 Bedrijfs¬ 
economie. Les 7. 18.00 Aktuelle Minu- 
te. 18.01 Degrassi Junior High, jeugd¬ 
serie. 18.25 Jongerenmagazine. 19.00 
Aktuelle Stunde. 20.00 Reportage over 
de toenemende populariteit van de 
Amerikaanse levensstijl. 20.45 Ge¬ 
schiedenis van Silezië. 21.30 West 3 
aktuell. 21.45 Weekoverzicht. 22.30 
Merry-go-round, Franse film (1978) van 
Jacques Rivette. Ben en Léo raken be¬ 
trokken bij een complot rond een erfe¬ 
nis van 6 miljoen. 01.03 Laatste 
nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Telegym. 08.30 Cursus econo¬ 
mie. 09.15 Schooltelevisie. 10.40 Pro¬ 
gramma-overzicht. 16.00 This week. 

16.15 Actualités. 16.30 Zoom - Your 
English magazine. 17.00 Cursus eco¬ 
nomie. 17.30 Robbi, Tobbi und das 
Fliewatüüt, kinderserie. 17.55 Philipp. 

17.58 Der Doktor und das liebe Vieh. 
18.26 Das Sandmannehen. 18.30 Sü- 
dwest-Journal. 19.00 Toeristische tips. 

19.15 Alles was Recht ist. 20.00 Lin- 
denstrasse, serie. 20.30 Culturele ka¬ 
lender. 21.00 Nieuws. 21.15 Documen¬ 
taire over het leven van een gehandi¬ 
capte. 22.00 Harald und Eddi, sketches 
met Harald Juhnke en Eddi Arent. 

22.30 ■ Der Boss und sein Engel (Le 
caid), Franse speelfilm uit 1960 met 
o.a. Fernandel. Filosofieprofessor Gus¬ 
tave Migonnet is een wereldvreemde 
vrijgezel. Op weg naar een congres 
merkt hij in de trein niet eens dat een 
bankrover zijn buit in zijn tas verstopt. 
00.00 Laatste nieuws. 00.02 Pro- 
gramma-informatie. 


RTL Plus 


06.00 Früh-Magazin. 6.05 GeldMarkt; 

6.30 Guten Morgen Deutschland. 

08.55 Der Engel kehrt zurück. (High- 
way to heaven), serie. Afl.: Rufmord. 

09.45 Reich und Schön. (The bold 
and the beautiful), serie. 

10.10 Dr. med Marcus Welby. Serie. 
Afl.: Die Kehrseite der Medaille. 

11.00 Lieber Onkel Bill. (Family af- 
fairs), Amerikaanse serie. Afl.: What 
did you do in the west, uncle? Herh. 

11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma. 

12.00 Familieduell. Spelprogramma. 

12.30 Der Hammer. (Sledge Ham¬ 
mer), serie. Afl.: Der Justiz-Hammer. 

12.55 RTL aktuelL 

13.00 Ein Vater zuviel. (My two 
dads), serie. Herh. 

13.30 California Clan. (Santa Barba- 
ra), serie. 

14.20 Die Springfield Story. (The 
guiding light), serie. 

15.05 Dallas. Serie. Afl.; Das Löse- 
geld. 

15.55 Chips. Misdaadserie. Afl.: Lü- 
gen haben kurze Beine. Herh. 

16.45 Riskant! Spelprogramma. 

17.10 Der Preis ist helss. Spelshow. 

17.45 Durchgedreht. Videoshow. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Elf 99. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Pazifikgeschwader 214. (Black 
sheep squadron), serie. Afl.: Ein Bie- 
nenschwarm. Herh. 

20.15 Midnight run - 5 Tage bis Mit- 
ternacht. Amerikaanse speelfilm uit 
1987 van Martin Brest. Met; Robert 
de Niro, Charles Grodin, Yaphet Kot- 
to e.a. 

22.25 Hamburger Hill. Amerikaanse 
speelfilm uit 1987 van John Irving. 
Met; Anthony Barriie, Michael Patrick 
Boatman, Don Cheadle e.a. 

00.15 Pension zur freien Liebe. (La 
pension du libre amour), Franse 
speelfilm uit 1974 van Jack Angel. 
Met: Colette Mareuil, Gérard Mara. 
Christine Lacquin e.a. 

01.45 Hamburger Hill. Film. Herh. 

03.25 Der Tod fahrt mit. Westduitse 
speelfilm uit 1962 van Denis Scully. 
Met: Sonja Ziemann, Tony Wright, 
Helmut Schmid e.a. 

04.45 After hours. Magazine. 

05.10 Der Hammer. Herh. 

05.35 Ein Vater zuviel. Serie. Herh. # Barbara Stanwyck als 
Julia Treedivay in ’Executi¬ 
ve Suite’. (Duitsland 1 — 
23.50 uur). 


SAT1 


06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30 
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse 
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05 
Rückkehr nach Eden. Australische se¬ 
rie. Herh. 10.00 Wahre Wunder. Show- 
programma. Herh. 10.55 Hunter. Ame¬ 
rikaanse misdaadserie. Herh. 11.55 
Glücksrad. Spelprogramma. Herh. 

12.40 Tip des Tages. 12.45 Tele-Börse 
(13.00 SAT 1 Bliek). 13.35 Unter der 
Sonne Kaliforniens. Amerikaanse se¬ 
rie. 14.00 Tennis; Davis Cup, Brazilië - 
Duitsland, live. 17.00 SAT 1 Bliek. 
17.05 Geh aufs Ganze. Spelshow. 

18.15 Bingo. Spelprogramma. 18.45 
Guten Abend, Deutschland. 19.20 
Glücksrad. Spelprogramma. 20.05 
WetterNews. 20.15 Der Morgen da- 
nach. Amerikaanse thriller uit 1986. 
Herh. 22.05 Spottschau. Satirisch pro¬ 
gramma. 22.35 Der Weisse Hund von 
Beverly Hills. Amerikaanse griezelfilm 
uit 1982. Herh. 00.00 SAT 1 Bliek. 
01.10 Bademeister - Report. Duitse 
sexfilm uit 1973. Herh. 01.40 Vor- 
schau/Videotext. 


che/Nws. 08.30 Selection One world. 
08.55 Eurojournal. 09.55 La marché du 
siècle. Herh. 11.25 Magellan. 11.40 
Science cartoon. 11.50-11.55 Nws. 
16.05 Nws. 16.15 Faut pas rever. 
Herh. 17.15 La vérité est au fond de la 
marmitte. 17.40 Cursus Fr. 18.00 La 
compete, tekenfilm. 18.30 Nws. 18.50 
Clin d’oeil Affiches. 19.00 Trente mil- 
lions d'amis. 19.30 Belg. Nws. 20.00 
Strip tease. 21.00 Nws. 21.30 Récital 
Patrick Bruel. 23.00 Nws. 23.20 Média 
Sud. 23.35-00.25 Résistances. 06.55 Ochtend-Zmiddagprogr. 18.00 
Flash. 18.05 Occhio al biglietto. 18.15 
L'ltalia chiamo. 18.50 II mondo di 
Quark. 19.30 Una storia di Enzo Biagi. 

19.50 Che tempo fa. 20.00 Giornale. 

20.40 La sporca dozzina. 21.40 Borsa- 
valori. 23.00 Linea none. 23.15 25 anni 
la nostra storia. 00.00 Che tempo fa. 
00.30 Oggi al parlamanto. 00.40 Mez- 
zanotte e dintorni. 01.00 DSE. 01.30 
La provinciale. 03.20 Linea notte. 
03.35 Urio Selvaggio. 04.55 Hopper- 
man, 05.20 Linea notte. 05.35 Diverti- 
menti. 06.05 Una donna si ribella. 


BDCI 


07.00 Teletekst. 07.30 Ontbijttelevisie. 
10.05 Kilroy, discussie. 10.50 Hot 
chefs. 11.00 News. 11.05 Playdays. 
The tent stop. 11.25 Stoppit and Ti- 
dyup, serie. 11.35 No kidding with Mike 
Smith, quiz 12.00 News 12.05 Travel 
show extra. 12.30 People today, talk¬ 
show. 13.00 News. 13.20 Pebble Mill, 
talkshow. 14.00 News. 14.30 (TT) 
Neighbours, serie. 14.50 The last hunt, 
Amerikaanse speelfilm uit 1956 van Ri¬ 
chard Brooks. 16.30 Lifeline. Herh. 

16.40 One mother’s family, tekenfilm. 
Herh. 16.50 Bitsa. 17.05 Mr Nobody's 
eyes, verhaal. 17.20 The further ad- 
ventures of SuperTed, tekenfilm. Afl.: 
Bubbles bubbles everywhere 2. Herh. 

17.30 Take two, kinderprogramma. 

17.55 Newsround extra. 18.05 (TT) 
Grange Hill, jeugdserie. 18.35 (TT) 
Neighbours, serie. Herh. 19.00 (TT) 
News. 20.00 Wogan, talkshow. 20.35 
(TT) Harry and the Hendersons, serie. 
Afl.: The bigfoot that ate Seattle. 21.00 
(TT) Grace and favour, serie. 21.30 
(TT) Caught in the act, homevideo's. 


09.00 EK Basketball. Herh. 10.30 Road 
to Albertville. Herh. 11.00 Motorsport 
news. 12.00 Trans world sport. Herh. 

12.30 Voetbal Herh. 14.00 Kickbok¬ 
sen. Herh. 15.30 Tennis: Davis Cup. 

21.30 News 22.00 Boksen Herh. 

23.30 Tennis Herh. 01.00-01.30 News. 


Super Channel 

06.30 US market wrap. 06.40 Business 
insiders. 07.05 Business view 07.30 
Sports news. 07.35 News focus. 08.30 
Spiegel tv. 09.00 The mix. 09.30 Super 
shop 10.00 Victory. 10.30 The mix. 

11.50 Music news. 12.00 Super shop 

12.30 Hello Austria Hello Vienna. 13.00 
Japan business today. 13.30 Beyond 
tomorrow. 14.00 All mixed up. 14.50 
Music news. 15.00 Wanted. 1B.00 On 
the air 17.50 Music news. 18.00 Wyatt 
Earp. 18.30 I spy 19.30 Inside edition. 
20.00 Inside golf. 20.30 Tennis maga¬ 
zine. 21.00 Wild America. 21.30 Spie¬ 
gel TV, 22.00 World news. 22.30 
Sports news. 22.45 US Market wrap 
up. 23.00 Sundowners, film. 00.35 Mu¬ 
sic neWs. 00.45 Blue night. 01.15 Su¬ 
pershop. 01.45 The mix all night. 


MTV Eufope _ 

07.00 Awake on the wildside 10.00 
Paul King. 13.00 Simone 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night 17.45 3 
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps 
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co¬ 
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report. 

23.15 At the movies. 23.30 News at 
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Post mo¬ 
dern. 01.00 Kristane Backer. 
03.00-08.00 Night videos. 09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor- 
ning. 13.30 Business day 15.00 Larry 
King. 16.00 World day 17.30 Crier and 
Co. 20.00 World business tonight. 
21.00 The int. hour. 23.00 World busi¬ 
ness tonight. 23.30 Showbiz today. 
00.00 The world today. 01.00 Moneyli- 
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news. 
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today. 


1 

[TVJ 

1 
BBC 1 

14.50 The last hunt (1956-USA). 
Western van Richard Brooks, waarin 
een kudde bizons verwoestingen 
aanricht. Met o.a.: Robert Tayior, 
Steward Granger en Lloyd Nolan. 

BRT 1 

15.45 L'Invitation (1973-CH/F). 
Schijnbaar simpele, maar munitieus 
geobserveerde film van Claude Go- 
retta van vergelijkbare kwaliteit met 
het werk van Tsjechov. Onopvallende 
kantoorbediende verrast zijn colle¬ 
ga's in buitenhuis. 

Buitsland 1 

20.15 Les Ripoux (1984-F). Vrolijke 
komedie zonder moreel van Claude 
2idi over een filosofische en inschik¬ 
kelijke politie-inspecteur, die zich er¬ 
gert aan een nieuwe, plichtvolle colle¬ 
ga. 

RTL Plus 

20.15 Midnight Run (1988-USA). 
Snelle actiefilm over premiejager en 
ex-smeris Robert de Niro. Subliem 
Spel van de hoofdrolspelers, scherp 
Script van George Gallo, eersteklas 
actie-opnamen. • Philippe Noiret en Thierry Lhermitie in ’Les Ripoux’. 
(Duitsland 1 — 20.15 uur). 


RTL4 

22.10 Spies like Us (1985-USA). On¬ 
derhoudende lachfilm van John Lan¬ 
dis waarin Chevy Chase en Dan 
Ackroyd spion willen worden. Dan 
blijkt dat ze aangenomen zijn om als 
lokvogel te dienen. 


RTL Plus 

22.25 Hamburger Hill (1987-USA). 
Koele, prekerige reconstructie door 
John Irving van een slachtpartij in 
Vietnam. Vakkundige vechtscènes. 
Met o.a.: Anthony Barrile en Michael 
Parlick Boatman. 


Duitsland 3 West 

22.30 Merry-go-Round (1979-F). Man 
en meisje, elk onafhankelijk van el¬ 
kaar op zoek naar dezelfde verdwe¬ 
nen vrouw, kruisen eikaars pad in 
deze film van Jacques Rivette. Met; 
Maria Schneider en Joe Dallessan- 
dro. 

Super Channel 

23.00 The Sundowners (1950-USA.) 
Film van George Tempiton over ban- 
dieten-broertjes. Winton C. Hoch 
zorgt voor mooie beelden. Verder 
met Robert Preston, John Barrymore 
jr en Robert Sterling. 

Nederland 2 

23.15 Maximum Overdrive 
(1986-USA). Regiedebuut van Ste- 
phen King, die zelf het scenario 
schreef. Vrachtwagens en elektrisch 
gereedschap komen tot leven als een 
komeet de aarde passeert. Absoluut 
dieptepunt van King. 

Duitsland 1 

23.50 Executive Suite (1954-USA). 
Knap verhaal van Robeil Wise over 
de machtsstrijd in een groot bedrijf 
naar de roman van Cameron Hawley. 
Met O.a.: William Holden, Barbara 
Stanwyck en June Allyson. 

RTL Plus 

00.15 La pension du fibre amour 
(1974-F). Regie van Jack (Eddy) An¬ 
gel (Matalon) Seksniemendalletje 
met Colette Mareuil en Gérald Maro 
in de beklagenswaardige hoofdrollen. 
Elk heel uur nieuws, behalve om 
7.00 uur. 7 00 Gelukwens t.g.v. de 
verjaardag van H K.H. koningin 
Beatrix, ca 7,02 Nws. 7.10 Het 
Gebouw met om 709 Afdeling 
nieuws (7 30 Nws ) 8 30 De tafel 
van NL, 9.30 Het archief. 10.05 De 
reddeloze reportage 11.05 De do¬ 
cumentaire. 12,05 Afdeling nieuws. 
(12.30 Nws,) 12.34 Informatie voor 
de vissers. 12.55 Mededelingen t, 
b.v. land- en tuinbouw. 13.10 Hier 
en Nu (om 13.45 Kerk vandaag). 
16.05 VARA Radio I vrijdageditie 
(17.30 Nws). 20.04 NCRV-Bulletin. 
21.04 NCRV-vrijdag-sport. 23.07 
Met het oog op morgen, 0.02-7.00 
Veronica’s Oh, Wat een nacht, met 
om 0.02 De stemband. 2 02 Oh, 
wat een nacht 5.02-7 00 Ook 
goeiemorgen. 

Radio 2 

Elk heel uur nieuws, behalve om 
7 00 uur 7.00 Gelukwens t.g.v. de 
verjaardag van H.K.H. koningin 
Beatrix, ca 7.02 Nws. 7 10 KRO's 
ontbijtshow. 8.30 Postbus 900. 
8.50 Het levende woord. 9.04 
Adres onbekend. 10 04 In ant¬ 
woord op. 11 50 Postbus 900, 

12.04 Alleen op vrijdag 14.04 Ra¬ 
tel plus. 15.30 Binnenlandse za¬ 
ken. 16.04 Gerard de Vries draait 
op verzoek. 17.04 Nederlands hit- 
werk 18 04 Gesprek met de minis¬ 
ter-president. 18.09 Opium radio 
20.30 Hersengymnastiek. 21.00 
Zie Radio 1 (tot 7.00). 

Radio 3 

Elk heel uur nieuws, behalve om 
7.00 uur. 6.02 Ook goeiemorgen. 
7,00 Gelukwens t.g.v, de verjaar¬ 
dag van H.K.H. koningin Beatrix, 
ca. 7.02 Nws. 7.10 Ook goeiemor- 
radio 


gen, 9.04 Goud van oud, 12.04 
Van Diepen draait door. 15 04 De 
top 40. 18,04 De avondspits. 19 04 
Dinges en Van Inkel. 22.04-24.00 
Countdown café 

NOS Sportief. 9 25 Waterstanden 

9.30 Sporen in het verleden 10.00 
In gesprek 10 55 Vrijzinnig vizier, 
11.00 Een leven lang. 12 00 Nws. 
12.05 Toegift. 12.15 Hobbyvitami- 
nen. 13 00 Nws, 13,10 Het Ge¬ 
bouw deze week met om 13.10 Het 
interview; 14.00 Het onderzoek; 

14.30 Muziek uit het Gebouw; 

Radio 4 

7.00 Gelukwens t.g.v. de verjaar¬ 
dag van H K.H. koningin Beatrix, 
ca, 7.02 Nws. ca. 7 10 Vroeg och- 
tendconcert 1: Beroemde klavier- 
pedagogen 8 00 Nws. 8.02 Vroeg 
ochtendconcert 2; Variaties over 
Spanje. 9 00 Grote Russische 
meesters (7): Kirill Kondrasjin (1) 
9.55 Franse muziek uit deze eeuw. 
11 05 Het internationale concertcir- 
cuit: Boedapest Festival Ork met 
piano. 12.30 Jazz op vier - concert 
13.00 Nws 13 02 Operette: Uit de 
Biedermeiertijd. 14.00 Orgelbespe¬ 
ling. 14.30 Songs of praise. 15.00 
Klein bestek. 15 45 Uit de schat 
der eeuwen. 16 15 Crème du baro- 
que 17.00 De psalmen. 17 20 
Concertante. 18.00 Nws, 18,02 
Muziekjournaal. 19.00 Uit het mu¬ 
ziekarchief. 20.00 Nws. 
20.02-24.00 Supplement: A De 
grote oversteek. B. Aandacht voor 
de October Meeting 1991. 

Radio 5 

6 30-6,50 Scheepvaart- en markt¬ 


berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 8.30 De onderstroom 8 55 
Scheepspraat 9 00 Nws. 9 02 
1500 Het idee: 16 36 Welingelich¬ 
te kringen. 17.35 Postbus 51 radio¬ 
magazine 17 55 Mededelingen en 
schippersberichten 18,00 Nws, 
18.10 Paulus de boskabouter 
18.20 Uitzending van het GPV 
18 30 Homonos 19 00 Nieuws en 
actualiteitenrubriek m het Turks 
19.30 Nieuws en actualiteitenru¬ 
briek in het Marokkaans en het 
Berbers 20 15 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Chinees 20 30 
De bijbel open 20.55 Beigie totaal 
21 05 Schoolagenda 21.20 Zicht 
op Israël. 21 40-22.00 Theologi¬ 
sche verkenningen 

Omroep Limburg 

07.00 Limburg Aktueel 8.00 Radio 
Euregio, 8.30 Limburg op vrijdag 
9 00 Licht Limburgs. 10 00 Op de 
valreep 12 00 Limburg Aktueel. 
13,00 Overname landelijke zender 
17 00 Limburg Aktueel. 18.00 Het 
Podium. 18.30 Vasteloavesleed- 
jeskonkoer 

België/Radio 2 

06.00 Nieuws. 6 05 Voor dag en 
dauw. 8.00 Nieuws 8 10 Het leven 
IS mooi. 10 00 Nieuws 10.03 Pla¬ 
tenpoets. 11 50 Het koekoeksnest 
12.00 Radio 2 regionaal 13 00 
Nieuws 13 10 Goed op vrijdag. 
14.00 Het Algemeen Belang 17 00 
Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws 
18.10 Hitriders Toppers en platen 
van vroeger 20.00 Het eenzame 
hartenburo 22.00 Nieuws 22 05 
Country-side. 23 30 Nachtradio. 


Belgiö/BRF 

06.35 Radiotruhstuck 7 15 Wun- 
schkasten (7.45 Veranstattungska- 
lender 8 30 Besinnliche Worte). 
9 10 Müsikexpress 10.00 Gut Auf- 
gelegt 12 00 Musik bei Tisch 
(12.15 Veranstaltungskalender). 
13 00 Tretfpunkt Frischaut 14 05 
MuSikzeit heute: Klassik leicht ser- 
viert 15 00 Nachmittagsstudio. 
16 05 Spotlight: Euro-Tops 17.05 
Oldiekiste 18.10 BRF-Aktuell -i- 
Sportvorschau 18.40-20 05 Kon- 
zertabend 


RTL Radio 

04 00 Frühschicht Voor vroege 
vogels 6 00 Guten Morgen 
Oeutschland 9 00 Radio Shop 
Muziek en actualiteiten 12 00 
RTL-Mittag 14.00 RTL-Radio Ca¬ 
fé 1600 Feierabend 18 00 Neues 
aus Kino, Video, Musik 21 00 Je 
t'aime. 24.00-04.00 Radio-Nacht. 


WDR 4 

04.05 Radiowecker 6.05 Morgen- 
melodie 8 07 Morgenmelodie und 
Wetterbencht 9 05 Musikpavillon. 
12.00 Nachrichten und Wetter 
12 05 Zur Sache 12.07 Gut aufge- 
legt (13 00 Mitmenschen) 14 00 
Nachrichten 14 05 Stichwon Wirt- 
schafl 14 07 Auf der Promenade. 
15 00 Café-Konzert 16 05 Heimat- 
melodie 17.00 Der Tag urn Funf 
17 07 Musikexpress 20 00 Nach¬ 
richten 20 05 Zwischen Broadway 
und Kudamm. 21 10 Musik zum 
traumen 22 30-4 05 Nachtex- 
press. 
aq 3: januar, # Paqina 10 
■» f • ' W C". 

r--''^B’‘^; C ' -V’V- * ;''’-‘'W^S L'.im 


ir>i’ ■£'^»'^:' 


'•■ - -’-v -• ■ •• . ^ *«•/i 


Wfffi 


V\ I »i ■ FÉif Ti 
Mami^ 


CONTÜ 

Vashic 

IPENTA'I 


'■fe' 

■Ife 


RiC 

Qb 


c 

N 

iP* 
fJÊÊJsÉüi 


y^i 

'tar' 
ibbi 

5 

jkiria I 

^*oltei 

> . j... I 

tMPÜSil 

[- .v'A-i - ■•',• ... 

ff/kinri 


i^lamfycir 
Bgri'9sy^-y. ^ 

3-'*-" %% « ■ '1^ 

d i - ■ '< J , ^■•.. ’? « 

ffirS'Swi^''"“tóJtm 'ii- rl .WWÏTiB 
BKlm'iifi j) ü tt », I, .4 ; v.'w 

V V"'' 

! J*.5|V .' j ?'i' ^'' ' ■ ^ 1 ■ ■] j * 3 J 

Ji', ■■■.Jjl 


■ -.iti;;- 3i;y. \> ' - ::&é^ 

■«i'^sü'; ■'??"-® 3!«É 

—<: / « «r^.» AAv-.'ttarfnvud* imi «.ar»> ■• •'•« • .• ' 


• ♦ * 


•\ \ . ^.- 
'\ \/^\ 

'A r 


i!. r 


m 


|1\ »V.-= 

V.xr 

\>- A 


MET UW BABT \F1LK, OP >TAP 


idiia 


nU'-t^- -;5^. 


‘ J i/<- ; :M(j..k*o-i V' 

>''*•’ I. si 1 • V t.i '• ■ 


.1 :" ''. ' ,s \ i u ,; u f -: w\\ ! ^ il' MAXI COSI 


GS 


■ai: kt',; m •' ,f 1 
boby 2ooo 

VI:ii ic*nbii> irsjBi ( .Kin rsi 


iïï 


Cirai.l;f ■ 


Aachen, Annuntiatenbach 30 
Aachen, HIT-Markt, Gut Kullen 


o 

a M 

r-? 

r ^ 


'k 


/i-7; i'irten 


GRATIS KATALGGUS ‘>2 Baliy 2()<)() 

V\ t.‘! X t T( 11.1.1 n 'i 11 1 ‘ A () /.IX t ‘Mti '1 n 


■ ïi'-l 1 '/F75 

;; E'ixcrifi^rlcil 


Baby-artikelen direkt uit Duitsland. Dat scheelt stukken! 


Baby - Par adies 

Alles für Ihr Baby i Kind /# 

5100 Aachen 

KloinrTiarschief str 40 4b 

Tel. 0949-24133186 


De grote speciaalzaak voor baby en kind in het centrum van Aken 1 


WOHNKLASSIKER 
iauj ï 


':'ll 


WARRINGS 

N T i K I t L K l<S¥öl|SBIS 


de prijsREUS — de prijsREUS 

129,95 f. _ 

Büca.. «f ‘te*^ 


J Cosi 

AA Baby-Auto- 

./ f 'Mf / sitz huDschc 


as»T2. 


DM 90.50 

'»«V: 

vO.-ios niv.G: tlJ: 

; !.iii.'i..rlMoii.-; 


Buggy- 

sportwagen 

mii Sil.' 

vorslellung 


r Herlag 
’ Reisewagen 

^ DM 298,” 


ï.4..^/> Kombi- 
|C Kinderwagen 

Ir. Ou.icln-, Art 


^ < 'Al .>v X.' o ' 

' .'x> --" - -' ■'-. - -■ - - 


r-'/v / 

. Strr.lt.ir 

lOxHir’: 

ni 


298,-&-iï,e:_S 


99,95 ' I ^ ^ 


K.i-.: ■,■- 


' -'9 


T ussen 
Dom en 
theater 


DM 359,” 


Buggy 


79,95 


[ DM 198,” 

^ Reisebett 
Pack'n Play 


Hochstuhl 

—ik\ '•"'■'PP Trapp 

:/; '\j^\ urii)ir’.,il ïitükKc 

w OM 209,- 


.11 


11 kTTk*-’A •. 11 (*j ■ t K U • 1 


I iir^acKi I] 


Dom en 
theater 


parkeergelegenhei' 


Baby-artikelen direkt uit Duitsland. Dat scheelt stukken! 


Jin 


.jlnlrT;. 

.'IT2|:0 

sli? 

G4:iT 


jLijiSaa? M 
/ 
2:unj ^ 
hVj&-^ï üüilii 

Nutzen Sie 
Ihre Chance - 
greifen Sie zu! 
Noc.h warten 
folie Angebote 
im Mode- Lind 
Stoffbereich 
Quf Sie! 

Wo Mode chic und preiswert ist 

I:lóo;iiiC(' 


K®ïX?111|Wi 


4.- •'■. i '- • ■ '■ j- 


r,' ■ ■'’ Ir •• • 


r.///.'' 


Mfi BRUISTEN 
mLZUVIGHEI D! 


Auto's 


■^U.^GEO^ d'^r.. J...r';,ur 

: /- ''Jct IL'. ■.^•to- 


’.'/< X_ixDL-F Oi'jb.j. '‘Oc' 'o. '. . ,', , b, 

'’Ji-^tor 0/y'j öi '.troto' j.._' ' ..i,,[.,j,; ,,...ji 

ter ,r.^iter‘i APK 94 - x>t \ r.r. i . .jtj'x x-■. 
1' 2 9-jö • Té, G.'l5-323t7K .,i jc 

Te vécc VW GOLF Mem- x Tjj./' 


- - „ ,-, , r-,^ tjttm ' 3 ü'A] 1 jo9 4c üL/.j .F. ■.I 4, 

A^D j, _ ._ . ,,3 ;;r,,b f tö 5ÖC T:.'i .1 ' . n;. 

_3 3F5F'5-2d-' Vti;i'-v 

, EZER .9 Sif.arx':) 4Vv' GOLF t3 S, P r;x.',; "T-->-'.-' 


'.-Ji- /I JGb yt..^' IO''' 'JÜ 


••G-',/Gb42 ''■^*'. 34, APK t^r‘ ’•» .’ ...l '3', ], 

. J. ^ _ _ tuGf'.. bu'f't ,T.!ddt, ƒ i3 'JOg • L.l'*- • ' 

>— —■ J L_ w' t 9 y t..i ^ I gA *0 Ü ^ . ■' 1 ' r-, ^ 

I u4o-JttJ42 J- H- •, , ‘ u- 

' F. I..,-, .i-arb . , ■ . : , , . - , ,, 

mi" •,-■ Ti’j't.X' AF^'K UEFiBY ‘GL co. Ar'K t.r.i ■•i,, ■ . xr. 

;V' 'A G E'jOC ' 'pr "PÖ radio moo eO :;,,ec ■,. 

-.'FC - 'G .j-tc-FcGcOF, / ' 1';'' Ü4.>,2ct7c oé, i ,-,x '.o x 

.r c 'v'Vv GOLF tjwi d.’ , ' ■''■'■■ ' ‘’ ' -', 

■r ! 4 L té'.' C.2 -, ., , . X l|,. ' r . , 

.„ . . ■ . Z g X. O.aU.X . ._.' .- , • 

, ,?4'' '-^Ai -, él M4300- iéi G45--’'Ü'J'4 ól éo-;.; ,/ ..Pr, xxx' '■ 

- ' Y ■'■ VvV DERBY GlS ‘ '/xxL'v'Xx ,.4,, : 

x.é.. : o«r;,LiAA - .x4 x\PK .-, - . y p„ ,,. , , ■.,, o, i 

éc é,t JC':, .’eér -noe, ^ 1 750 , ü4o-2573Tt ’ F"' 'Foo 

- - ' /GG K' ' vV'JL. [ju I • r ^ m ‘ I . r - * 

xr, ■ .e'Or • -o ; '• JOO - VW GOLF ■ J LS APK ; . ,‘.V ..'.' / 7 , 

X x4.t-o-_mo3 JCxébb b'.V! 80 jxt , . , - ; 

' h’>0 - fér 04c-22>j7F,5 ' .. 

or./^ Ceh^i G'_ :6V ^ ortxxtarvt.c;- K.,.g„i.: 701 VG 44F 

X- ^ G o:', ,'xOxdé,- WQ|^,^,Q 3|_ 3 3^ .09 .-A I’,•' I 

•J x4D'J7,0.! .17 OüO KOI or ■', X.' t r. O-to- ‘'''b ."' ' ' ''''’ 

G',,o7.:i COROLL/a Jlrjóggoqq G45-314o72 tj4-t m ■ .'x 

DX cc j j'b AfW 9- VOLVO 345 I PA, c' . . ■ :., 

-G • G’ ..4 Gt. Jl.. 1 .. _ . I,.,*.^. G .. o . X. 


_:.Gl [ gAMPA hb AF''K 

■jJ. .v.l j-cyra /G'-G 'IlL/Ut 
-- 'jGG k'' vV'J'G [juI 


i ^ ...L : . M I 4UG, 


Gr ■ VOLVO 345 L OA; x, 
r'é'. A.i^K 4-i.Gs Zéx'f ."".eij 
X- '.j4c-Jt42b' 


■* -X r) A ■ 8'e , tj OLCtc Xit.lt.l yr'.X.l.r ^il.* 

c,,. x-'i ,r' x;';i..'-vi..j.' r ' cciF ■ Au’xDtLxdr ce..- 'vV., 

4 . jt c...’x;x-[.,-XX '3 Ki'r.r’ixr;.:!;'7' ’ - 

-xccd' 'a ‘c'-O ^..r I ■runen 0-!4uc Cb'.J'j 


y V ■: . 'I ■ 1 . 


tx.: FF Jé x .1 T crt 
xi'.': ; St.i! .„ox.ir (FlD 

're xA.,.., ;i 1 'x B 

s rx. Z’/. 

A,.ir-i S.m.iry- 1300 0 Ö, 

i i bJ C ir,jér' 'vcXi 

ii cc r c '..XX) - C)i;,i; 
.■ ' 'j nuu ■ Fi;r..l bc- 

.'■ ■■jt) r iit o,,.,j.^.rr,j 

'■■t f ■’• v.O'F' P)r,.i 

■ , .. -j X. L ."j I 1 Jrr'U ■ 

.. t ,1 ■ I ;x ö 7 

..'■ é'X)L v't-t.-i x'Alr.is 
x’1'7. ’.ici bb ,f o 900 - 
7' ....jic; 1'-jéü .83 

■ O;,'/ Kdxlt.-tt i2Ü0 

■ .tLU.x'dri|■ '7vt f)LH ir'- 

x.i' I j-i [.-irtlillie 

.ut j" .Ax’’U'.'xée'g 

■ iJO! ixtuCG 0 cy. X 3 

■ A] 84 I / q at 

■ ] 

cN CX YOJü Reflex 
• ..i!i Af^K p nU.-Kjéb 

' ■ U4c 44494 7 

■ I.. GrFAH/AlJL T.S tur- 

X'. 'xA rTi'ji) J'A. <r.,ij 
' 'J .''H) - ..’Xt JKJCl 

c;-l.) 

I i.lt) r.iljricj Bé-Ycné 
' '4 7‘.lil - Bovag- 
.■ é4:)-24-tj47 

F .' i ESCORT ^ 3 
La cj ƒ 4 oOO - 
t-x 4771 04 


Div Citruerib BX 14 87 t m 
89. Citroen BX 16 TRi 87; 
Seat Ibiza 1.5 GLX 91, div. 
Laüa Samara s 87 lm 90, 
Ldoa 2105 15 88, Toyota 
Celica 2 0 XT 82. Autobe¬ 
drijf CHIARADIA. Seat en 
Citroen Dealer, 1 nchtonAeg 
122 Brunsbum 045-212843 

Suzuki Sciriiurai Catjrio de 
luxe met geoi kenleken, km 
st 23 000. bw] 89, Suzuki 
SJ 413 VJX. grijs kenteken. 
65 000 xm . bA'j 85, Mitsu¬ 
bishi Pajerr.) Turbo inter- 
cooler daj 90 40 000 Km . 
Mitsubisfii Colt Turbo bwj. 
84 Rondti Civie 1400 Se¬ 
dan Autom , 4-drs , 23 000 
km bwi 68 Austin Metro 
UOÜ Suri. 3-ars Dwj 87 
Mitsubishi Lancer ^200, bwj. 
öl Autobedrijf HAVE Indu- 
•Stiiestr 31 Sittard Tel 046 
515195 Tevens fiel axires 
voor verhuur spuitcabine, 
reparatie en APK II 

To Koop gevr AUTOS en 
bedrijfsauto s, schade defect 
geen bezwaar 045-720200 

Te K 'vvegens vertrek naar 
buitenland GOLF Memphis 
bwj okt 88 58 000 km on 
BMW 51 81 . Dwj 90 67 000 
kmi beide auto s schadevrij 
Ini d 4G71 j 80 ci tussen 
i09 9-13 UO uur 1 


Wij geven het meeste voor 
uw AUTO' U belt wij Ktjineii' 
045-422610, ook s avonds 

Cont. geld bet wij vuui AU¬ 
TOS vanaf bwi 81 045 

414372 06-52981872 

Te K zeer rriooie NISSAN 
Patrol turbo diesel, bwj 88 
alle extra s vr pr ƒ 28 500.- 
inr, mog Tel 045-420119 

Nissan SUNNY 1 5 Sedan. 
1985, ƒ 6.500,-. stereo. 5- 
bdk. Bovag-gar 045 2*4*1947 

Te k. Opel Rekord 4-dts, 8-1 
VW Jetta, bwj. '82, Volvo 
340 DL 5-drs bwj 83 enz 
Garage Piet DE LW ROY & 
ZN. Hoofdstr 114, t-lbroek 
Tel. 045-212896 

PEUGEOT 205 GL b dt.s 

84, 92.000km. rood, [tovaq- 
gar ƒ 7.750.- 045-244947 

Te k VOLVO 360 GLS. t)wj 

85. 1 z g st , / 7 OÜO, lel 
045-243714 


Sloopauto’s 

Te k, gevr loop- sloop en [ 

Schadeauto’s 

Ik betaal de fioogste prijs in 
Limburg. Tel 045-254Ü49 

Ie K gevr sloop on 
SCHADEAUTO S Autoslo- i 
perij Marxor, 045-720418 

Wij geven U de HOOGS f E i 
prijs voor Uw auto. sloop- en' 
schade-auto. 046-228398 

RAP IE .Stiba lid vraagt looji- 
slüop- er. schadeauto's, met 
vrijwanngsbewijs Locht 70 
KerKrade Tel. 045-423-123 i 

'■ ü ",üüp gevr loop- sloop 
en SCHADE-AUTO S Iel 
0-16 52,5759 

Té K gevr ioüjf-, sIüüj) tm 
SCE-IADE-AUTO S de tioocj 
ste prijs van Limburg tel 
0-16 519637 046-51292-1 


Ie K Ml I tiUBIor il i.,,inii-' Aut. . 1 '.x.n 'v ‘ t NSTP , 
bwj 85 dk.-'.x-!, ; tvor., :i,i,id M.u'J.i :,,x--dé ..'j-; iliest’i, ' 
klep gi.xsi Icudtj.tx -1 ;;iti nn ' VFiihenbL' 

Qé-WICllI t-i t'ivl k.J I.-i xi-l'. .S-r A'i-.: ' ■ V: lerf'ndar’ 

719-lM o' 72h4.Y) P-! J-l‘. ‘ 


Auto onderdelen en accessoires 

__ 

Kerp Electrocentrum 

Hrreft vorK elke vrar htw,igei; .i,.Ui n.ix .F- j.xste staFr*’' 
ot dvnum.i rg.i 1 , 1 , 1 ’ 

Rep.ir,itu.'dii,'nxi -vur)! ,ilié xtu.'le'r, .-i .i.'iamos 
Voo! ét-n v.iKKunitkj ,ixl-viéS g.i.il ,. na.ii 


B . V 


i; i fjt ■ (. u. jf ri( •' ' ' ii -t '-K 'f. 

! I.;f U 4 g ,'' ■ Oh<G i 

lllk V t T k i, )i )L,'t it.' LJI Klu' I I I ( t ' 11 / ■, ;; G( -1 l_ iHl 

/\LJ I (3[iAN[ )[.. N ti ili'x 1 r J j (),ii)Gi,uJ .'i'.' .JTlUi! ui 
SS Mctukui tM:-) SSgS;/Ij ISlJI 1 .A.A 1 ' [m i fi4‘. 7 199^^^' 


Bedrijfswagens 

150 Bestelbussen, Vans en 
Personenbusjes aanwezig. 

Alle merken, pnisKl.isijen en bouwjaren aai'.'A.eziig"' 

"Bedrijfswagencentrum" 

VültdWéC) 11. [.c;h' mtjoig Iel 0-175-l-ri79xi3 F.ix B/o-.H 


Aanhangwagens | Mo 

C jesi A / \ N f IA Nr. W AC) t NS lx ku. ) I Ir i' 

Ixtirxti 2il0xi Oxx 1 dO m ;.u .x, 

rriét deui ixl,.ixn t 30x1 t)-,:. .ju'.; 

L) H5 m [I 1 ..-I vlx-xxel . : j -....liii. '. 

0-lt)--l 1 51-lo i'i.i ' 8 UÜ i)Uf hell. -i - 11 ,, ’ ,h 

f'ii i’olor. in liét limMixix lU .'N! ))7 
1 J,ijt)l,li.] Z.Jli n'..,-.i! . 1 ; t'l Wé‘il.i.; 

S 1 I ,AA I Bi-i 0-1-) 7. '-it.ij . Ii-' 04-. Y 


Motoren 

i i- KOi -i) llr njlr.A (,93 750 F-, 
;>w- iiO 'ri.tix' ■.■e’ketTi 
Zééf poe.;. ‘.t.kl! P, 


.-It. 5801 


Umburgs Dagblad Vrijdag 31 januari 1992 • Pagina 11 
tm 

zm 
Möbel, Mode, Kunsthandwerk auf drei Etagen 

ü L 


dansk»^ 

mobethus 


^-donjK j 


V 


nrl 


PeterstraBe 44-46 Ecke BlondelstraBe 


in Aachen 


IS Bushof Tel: 09.49.241.49077 m 


NAAIMACHINES 

met onder- en boven¬ 
transport 

met 21 programma's 

hti 1.248j” 

Overlcxik 786 

hfl 1.298," 

Eigen servicedienst in 
Nederland 


AMp Wim 

I ^ Heinrichs 

Büchel 46 • Aken 

(bl) Horten t.o. parH.gar, Böctiei) 
Tel. 0949-241-3443a 


LAMPENFIEBER 

Vaalserstr. 37, Aken, tel. Ü9 49 241.74333 EA'CL I SIE I E I (,R() TE SOR TERI\(. 
VERUCHTISG I HAl.Ot.EESLWIRES 

Diverse 
schitterende 
AANBIEDINGEN 
TOT 30% KORTING 


Winter-Schluss-Verkauf! 


Damen-Shirts 

in reiner Baumwolle 
1/4 Arm 


Damen 

Long-Shirts 

in 5 aktuellen Farben 


15 .- 


Damen 

Glanzgarn-Pullover qq 

mit Applikation 49,— • * 


Damen-Blusen 

diverse Modelle 
einfarbig oder gemustert 


Damen-Hosen 

aus Viskose-Mischung mit 
Bundfalten und Gürtel 
in vielen Unifarben 


Damen-Blusen 

aus Viskose in chiccn Drucks 
aktuelle Hemdenform 


Damen-Röcke 

hochwertige Markenware 
modische Kurzform uni 
oder gemustert 


29 


29 .. Mom 27.1 bis 8.2. 

BIoR nicht verpassen^ 


Aktuelle Herren-Pullover 

verschiedene Jacquarddessins €% 4% 

Wollmischung ^ jP • * 


C A V O R I 

Herren-Hemden 

in modischcn Ausführungen 


49 .- 


Herren Stonewash-Jeans 

Five-Pocket-Form A 

Gr. 46-56, 24-28, 90-106 A •' 


Herren Baumwoll-Mantel 

Trenchcoat und Hanger 4^42 

auch mit AusreiBfutter ^O •' 


Herren Flausch-Saccos 

mit Cashmiranteil, Farben: M 

anthrazit, bordeaux ^ ( 


Herren City-Anzüge 


ein- und zwcireihig 
Uni und Streifendessins 


249 .. 


39 .- 


I Hochwertige I 

j Damen-Kombi-Einzelteile j 

I Blusen, Röcke, Hosen I 

I und Jacken ^ | 

l^tark reduziert z. B. * * J 


Herren T-Shirts 

reine Baumwolle 
groBe Farbpalette 


10 .- 


Herren Lederblousons 

softiges Rindsnapjja in 

modischer Form, auch in €% A A 

Ziegenvelours 


49 .- 


Herren Sweat-Shirts 

in verschiedenen 


Uni-Farben 


19 .- 


Attraktive Krawatten 

in vielen Dessins ^ 

Reine Seide ^ i 


Aachen, GrofikölnstraBe 15-31, Am Markt 
Morgen langer Samstag bis 18 Uhr geöffnet 


P 


MostardstraBe, direkt am Haus 
Ca. 1000 Parkplatze rund um Sinn (Hul$)dleien 


A De Kynologenclub Geleen 

^^biseert m.i.v. 2 maart 1992 bij café Vroemen te Groot 
5 l^[|nout voor alle ras- en niet rashonden: puppytrainir^, 
l[ 0 ®ntaire gehoorzamheid 1, 2 en ringtraining. Inschrijf- 
;j^!j9 lieren en info: 04750-40206 of 04406-41886. _ 

triP^DE-, kippen- en konij- VOGELS, eenden, fazan- 
Hod^'^ken vanaf ƒ 195,- ten, raskippen, duiven en 
Ubachs, Eygels- papegaaien. Alle hoenders, 
Kerkrade- hofdieren. Klein America 


1 ^, 045 ^ 46025 ^_ 

'te ^ langharige TECKEL- 
teefjes, 3 en 2 jaar 
|io Schandelerstr. 18, 
Tel. 045-725644. 

lÖl^SHIRE-TERRIER, 11 


Achel(B) 09-32-11644489 

Caravans 


zeer lief, uiterste pr. —— ...... _ _ 

(sOo,-. Tel. 045-228869. VOUWWAGEN voordeel 

kT— r.iAii^DOQiM/->LJc:p hij H Stassar, Heisterberg 

78 Hoensbroek 045-224200 

IV 2 jaar oud. tel. 046- -—;-—--- 

^ 5 . Te k. Adria TOURCARA- 

A 2 VAN 3-4 pers., i.z.g.st., vr.pr 

^ grootste KENNEL van ƒ3.750,-. Tel. 045-320614 
llo;^ 9 rg. Alle jonge ras- 's morgens. 

Meer dan 60 ras- — oVa -: 

1^. plus gar. en tatoeage. STA-CAF^VAN met 

cSerica Th.WatsonIn 34 warm/koud water, als 

09-3211644489 ,'"^1?'’ 

open maand. gesl. ƒ 12 . 000 .-. Inr. middelgrote 

— - - - - tourcaravan tot pim. 

iLk- Yorkshire TERRIËR- ƒ2.500.- mog. Info. 046- 


Te k. gevr. TOURCARA- 
— VANS va. bwj. 1980. Tel. 
'1 04492-5296. 


^^ 1 V 2 jaar oud. tel. 046- 

- 

lil grootste KENNEL van 
\)h 9 rg. Alle jonge ras- 
i.'dies Meer dan 60 ras- 


09-3211644489 
>)^o^n maand, gesl. 


Yorkshire TERRIËR- ƒ2.500. 
kennel Oosheim, 373145. 


^himmert, 14 februari Valentijnsdag. 

ty — _ De dag voor de liefste wen- 

ti, k. DOBERMANNPUPS sen. Ook via een PICCOLO 
Hfc^rner Sennenpups. Tel. vanaf ƒ 13.25. Voor meer in- 
^86-2483. to 045-719966. 


Opletdlngen 


ANWB en Bovag erk. Ver¬ 
keersschool WISCHMANN 

6 Zn voor al Uw rijbewijzen, 

motor, auto, vrachtauto, bus 
trekker en oplegger, auto en 
vrachtauto met aanhangwa¬ 
gen. opleiding voor alle 
chaufteursdiploma’s. 045- 
321721 Landgraaf 8 en 10 
daagse opleiding voor | 3 er- 
sonenauto ook mogelijk. 
Start avondcursus chauf- 
feursdiploma 6-2-’92. _ 

Goed gerichte studiebege¬ 
leiding in Heerlen en Hoens¬ 
broek. BIJLESSEN in alle 
vakken v.a. ƒ 15,- per uur, 
verzorgt door een ervaren 
team van docenten in Heer¬ 
len en Maastricht. Inl. E.C.H. 
045-741102. 

Kacheis/VenMartiiing 

KACHELS, keuze uit 200 st. 
Jac. Köhlen, Rijksweg N. 
104, Sittard. 046-513228. 

KACHELS, inzethaarden, 
grote keus, gratis geplaatst. 
De Kachelsmid, Walem 21 , 
Klimmen, 04459-1638. 

Itadio e,d. 

Te k. complete STEREO- 
INSTALLATIE, merk B & O, 

7 jaar oud. Tel. 04,5-722297. 


Bel de Vakman 


Hans LIPS voor timmer-, 
dak en zinkwerk met garan¬ 
tie. Vraag vrijbl. advies/ 
offerte. Bel 045-453818. 

SCHILDERS kunnen nog 
behang en schilderwerk- 
zaamheden aannemen. Tel. 
045-210020. _ 

NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. _ 

Voor al uw SANITAIR, gas, 
water, c.v., badkamers. Ook 
aanleg. Tel. 045-441211 

Mode Totaal 

Te k. excl. BRUIDSJURK 
mt. 36 met jasje, pr. ƒ 800,-. 
Tel. 045-728193. 

—...—__ 

_ Rijles _ 

Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen. Inl. 04750-32428. 
Niet geslaagd gekt terug. 
Vr. naar onze voorwaarden. 

S.D.L. biedt u aan: RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- all in, garan¬ 
ties mog. Tel. 010-4626668 
of 4666535. 


HuwJK«»itsfn. 

Welke lieve eenv. VROUW 
tussen 60-65 jr., die nog in 
geluk en liefde gelooft en net 
als ik dit erg mist, schrijft mij 
eens. Ben weduwnaar 69 jr. 
Mijn hobby’s: fietsen, natuur 
wandelen en sport. Br. met 
tel.nr. Br.o.nr. B-0318, LD, 
Postbus 2610, 6401 DC 
Heerlen. _ 

MAN 65-plus, zkt. vrouw 
voor inwoning, om een¬ 
zaamheid op te lossen, 
huidskleur onbelangrijk. 
Br.o.nr. B-0319 L.D., Post¬ 
bus 2610, 6401 DC, Heerlen 

Tv/video 

KLEUREN TV grote sorte¬ 
ring vanaf ƒ 65,-. Nieuwe 
KTV’s v.a. ƒ 298,-, betaling 
v.a. ƒ25,- p.mnd. Radio/TV 
van Voorst, Ganzeweide 48 
Heerlerheide. 045-213879, 

Goede KLEUREN-TV’S met 
gar. Philips grootbeeld v.a. 
ƒ 125,-. Ook zeer recente 
TV’s. Reeds 25 jaar TV-Occ 
Centr. Geel, Grasbroêkerw. 
25, Heerlen. 045-724760. 

Kleuren TV’s 8-12 kan. v.a. 
ƒ65,-. Afst.bed. v.a. ƒ 125,- 
oa. Philips. Radio/TV 
FRANK BV, Bokstr. 33 
Heerlerheide. 045-213432. 


Cmnputers 


2onnetenk/-N»nd 


Te k. AMIGA 500, kl. moni- Te k. ZONNEHEMEL merk 
tor, 1 Mb geheugen, disk- Rio 1 jr. oud. Tel. 045- 
drive, diskettes. Tel. 045- 324249. 

317226, na 17.00 uur. -- 


Te k. XT P.C. merk RECOM 
met 20 MB HD, 5 V 4 ” drive 
incl. monochr. monitor, vr.pr. 
ƒ 800,-. Tel. 04450-2393. 

Te k. COMMODORE 128, 
ind. diskdrive, portable KTV, 
Final Cartridge, Joystick en 
veel programma's, ƒ 850,-. 
Tel. 045-426322 na 18.00u. 

Te k. COMMODORE 64 met 
veel toebehoren, pr.n.o.t.k. 
Tel. 045-320954 na 17uur. 

Laat je hart spreken op Va¬ 
lentijnsdag. Via een PICCO¬ 
LO vanaf ƒ 13.25. Voor 
meer info 045-719966. 


in/cmüdetuin 

SCHUURTJES, tuinhuisjes, 
garages, hondenhokken, 
vele afm. reeds v.a. ƒ 195,-. 
Houtbouw Ubachs, Eygels- 
hovergracht 39, 6464 GA 
Kerkrade. Tel. 045-460252 

Ktpsten Antiek ; 

Te k. GEVRAAGD antieke 
meubels en inboedels. P. 
Cortenraad, Riemst (B). 09- 
32.12261156. _ 

Te koop antieke EETHOEK, 
pr.n.o.Lk. Tel. 045-224363. 


BradeH^n/Markt en 

Hulsbergse vrije Paasmarkt 
2e Paasdag 20 april 

Voor iedereen toegankelijk, zowel marktkooplieden als 
vrije handel. Wilt u uw spulle^es, die reeds jaren op zolder 
liggen, kwijt, dit is uw kans!! 
Standwerkersconcours met fraaie prijzen. 

Antiek-, curiosa- en rommelmarkt. Voor elk wat wils. 

In een overdekte en verwarmde ruimte de gehele dag non- 
stop muziek en show. Diverse eetkramen en groot buffet. 
Heeft u interesse of wilt u nadere informatie, neem dan¬ 
contact op met: F. de Bruyn 04405-3031 of 
R. Veriaan 04405-2548 


Muziek 


Super Aanbieding 

uil onze midi-afdeling 

Roland JX1 Synthesizer 
van ƒ 1.860,- voor ƒ 999,- 

KOOP BIJ DE MAN, DIE HET OOK BEDIENEN KAN! 


STALMEIER 
"'-'SIC 

dtmyzMispcciallsi 


hoofdstraat 32 TEL 04S 214253 HOENSBROEK 


_ Donderdag koopavond 

Gezocht DIRIGENTE voor 
div. amateurkoren in Lim¬ 
burg, opleiding niet noodza¬ 
kelijk maar wel een pre, bv. 
opleiding S.N.K. amateur 
koor-dirigent. Tevens zoe¬ 
ken wij nog 2 (kerk)organis- 
ten voor de regio Sittard. Inl. 

Smit Koor en Dirigenten 
Contact, Millenerweg 43, 

6118 BT, Nieuwstadt of tel. 
na 20.30 uur 04498-56050 
of 54202. _ 

Te k. YAMAHA-PIANO, als 
[nieuw. Tel. 045-414697. 


Huish. artIkMen 


USK. ƒ95,-; gasfom. ƒ95,- 
diepvries ƒ 150,-; wasautom 
ƒ 175,-. 045-725595. _ 

Te k. Miele WASMACHINE, 
ƒ 100,-. Tel. 045-259962. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 
Mooie TROMPET incl. kof¬ 
fer plus toebehoren, ƒ 200 ,-. 
045-712372, na 13 00 uur. 
Compl. DOKA-UITR., vergr. 
Philips PCS 1000 incl. alle 
toebeh., ƒ 200,-. Tel. 045- 
712372, na 13.00 uur. 


PIANO of vleugel? Kopen of Als u ons voor 12 uur 
huren? De grootste keuze ’s morgens belt, staat uw 
bij Van Urk. Vraag offerte. PICCOLO de volgende dag 
Bel. 010-4363500. Van Urk, al in het Limburgs Dagblad. 
Westersingel 42, R’dam. Tel. 045-719966. 


Te koop gevr. 


Gebr SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor a\ uw oud 
ijzer/metalen. 045-422025. 


POSTZEGELS, munten, te¬ 
lefoonkaarten aan en ver¬ 
koop. Postzegelhandel Kern 
Locht 100 A, Krade-west, 
Tel. 045-410911 


Te k. gevr. spelende en DE¬ 
FECTE KTV'S v.a. 1982. 
Tel. 045-213432. 


Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 20 


14 februari 
Valentijnsdag 

Wens je vriend(in> 
het allerbeste. 

Al vanaf / 13.25 plaats 
je een piccolo. 
Voor meer info 
045-719966 


G 


E 
Voor jnlichtingen/reservering advertenties 


op deze pagina. Els Swaans 045-739383. 


t U 


restaurant V 

Wit Peert 


restaurant 


voor uw diner of 
gezelschapsfeest 

- menu’s vanaf ƒ 39,50 

- iedere week wisselende menu's 

- op aanvraag sturen wij u een offerte met 
diverse menu’s waaruit u zelf een keuze 
kunt maken. 

Telefonische inlichtingen; 
043-251262 

Boschstraat 93 - Maastricht 


UiUmilllllHHlUlliUiimtlIllHHIIIIIIItlIHmilKIMIHIHIIHlHilHtt 


DISCOTHEEK 


Las Vegas 

Sunplein 2, Landgraaf, tel. 045-312445 

Gezelligheid kent geen grenzen! 
Zaterdag, zondag 
geopend vanaf 20.00 uur 

DJ MARCO.. 


WIJNGflltCHT,lt>^ll£ATER 

KERKRADE lel. kassa 045-454141 

Zondag 9 februari 1992, 20.00 uur Sopraan Miranda van Kralingen 


Pianist Dido Keuning 

Werken wan o.a. Wolf, Brahms en Schubert 


drive-in-bioskoop 

nUTOKINO 

LANDGRAAF 

Vr en za 20 00 u. 

Zo 20.30 u. 

^ URLY 


h 


■.iACtIKIN, CilERKIX 
EJV KKlJUJCrW. 

Vr. en za. 22 15 uur 

Gebrandmerkt als moordenaar. 

Alleen de gek die hem 
wil doden, kent ziin onschuld... 

Van de makers 
van "Die Hard". 

RICQCHET 


Een verdwaalde kogel: 
start van een dodelijk spel. 


Dancing 

Gorissen 

BRUNSSUM 

Zaterdagavond 
dansen met 

Formule 3 


ALCOHOL 

EN 

VERKEER 
OAT KUN IE 
NIH 
NAKEN 
’t Wieltje 

A.s. zaterdag 1 februari 

DANSEN 

De muziek wordt verzorgd 

door Winando 


L.\ DILIGENCL 
RQMA|s| 


vrij. t/m zon. om 
19.30 en 21.30 uur 
ma. t/m don. om 
19.00 en 21.00 uur 
za. ookom 15.00 en 
17.00 uur zon. ook 
om 17.00 uur 
vrij. t/m zon. om 18.30 en 21.00 uur 

ma. t/m don. om 20.15 uur pgj»|j|Q 

MicliEllE PlEiffEr 

franlile 
^Johnny 

THE BEST COMEDY OF THE YEAR. 

THE BEST LOVE STORY 

AND MAYBE THE BEST MOVIErPERIOD." 

\/ander«9*^ , 

^’PreltyWonm 


You never cboose love. 
Love cboosesyou. 


CENTRALE KASSA; 045-714200 


za. - zon. en woe om 
14.00 uur za. en zon. 
ook om 16.00 uur dagelijks om 19.00 
en 21.00 uur 
zat. en zon. ook om 
14.30 en 16.30 uur JMliEv MAN 

DISCO 

* 

DANCING 


DE SMID 

Reymerstok 


zaterdag i februari 

Lou and the New Stars 

in bovenzaal 

Disco in benedenzaal 

DE SMID 2 ONDER 1 DAK 

Tot ziens in DISCO-DANCING DE SMID 

Dorpstr 92, Reymerstok, telefoon 04457-1321 

Limburgs goedkoopste dancing 
waar de consumpties nog betaalbaar zijn met rechtstreeks Uit Fhrida : 5 mannelijke strippers 
met een absolute super-sbow UI 

THE TOUCH OF CLASS 

... even better than the chippendoles... 


Aanstaande vrijdag : SURRRISE NIOHT 


Vrijdag 14 februari : HOUSEPARTY 


Open : Vrij - Zat - Zon 

Burg. Jonssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) 


ooT/iieorv 

lehr als nur Discothek Eschweiler 

iedere vrijdag 

Duitslands beste dansorkest 

FRONT PAGE 

en BIER 1.50 DM 

ZATERDAGS DISCO INFERNO 
Tel. 046-379297 


★ ★★★★★★★ 

★ 


Méér dan 2000 amusement 
2 discotheken, 8 bars, restaurant, podium 

Geopend: vrijdag en zaterdag van 20.00 • 6.00 uur 
Königsbenden 42,5180 Eschweiler, Tel. 09^9240327419 
Autobaan Aken-Keulan, afslag Eschweilar/Weisweiler. Rechtsaf richting Eschweiler 
♦ ★★★★★★■* ★★★★★★★★★★★★★★ 


* 

* 

* 

♦ 

¥ 

¥ 

¥ 

¥ 

¥ 

¥ 

★ 

★ 

★ 


Zaterdag 1 februari 

THE SPIKES 

Eldorado-infolijn: 04493-4848 voor orkestinformatie. 
H5-THEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 


FILMS 


VRIJDAG 31 JANUARI T M 
DONDERDAG 6 FEBRUARI 1992 


FILMS 


3 

^ 3 

3 in 

CD 3 ^ 
^ 1/3 O 

o ^ r) 

co CM ^ 
CO o ^ 
^ ^ c 

g,is 

■ ■ c «o 

o N 


■s 


Wu] 

i§ 

Ew 

UJ^ 

LUZ 

CC UJ 


— O 

z cn 

ü UJ ^ 

15- 

_j en in 
UJ UJ 

h- oc o 


< 

w 

w 

é 

2 z 2 
z < 

Z U) £L 

9^0 

Q o ^ 
O - UJ 

^ ^ 

00 > N 


LanUem 


STHEHTERS IN 1 


S Zalen met een voor ‘elk wat wils' programma. 
Dat is HS, de meest komplete bioscoop van ‘t Zukl* 


NEDERLANDSE PREMIERE 

Spanning en erotiek in een beklemmende thriller 
SHATTERED 
dagelijks: 14.30, 19.00 en 21.30 uur 
zaterdag en zondag óók 16.45 uur 


KATHLEEN TURNER in 

V.l. WARSHAWSKI, 
DETECTIVE IN HIGH HEELS 

dagelijks: 21.00 uur 


Van de makers van 'Die Hard"; 

RICOCMET 

Alleen de gek die hem wil doden kent zijn onschuld.. 

dagelijks: 18.30 en 21.00 uur 

vrij., ma,, di. en do. óók 14.00 uur 


Een jong dom blondje? Vergis je niet! Nu is zij 
de baas. Een hele klus voor grote zus... 

DON'T TELL MOM 

THE BABYSITTER'S DEAD 

met de ondeugende Kelly uit ‘Married with children' 
dagelijks: 18.30 en 21.00 uur 
vrij., ma., di. en do. óók 14.00 uur 


Uit 1 circus gegooid... 7‘n vriendje kwijtgeraakt... 
Hij is Hip, Coofen Heel Eigenwijs; 

BINGO 

zaterdag en zondag: 14.00 en 16.00 uur 
woensdag: 14.00 uur 


Je loopt met haar weg. 
maar intussen luist ze je er in. 

CURLY SUE 

met JAMES BELUSHI en KELLY LYNCH 
dagelijks: 14.00 en 18 30 uur 
zaterdag en zondag óók 16.00 uur 


THE ADDAMS FAMILY 

dagelijks: 14.15, 18.45 en 21.15 uur 
zaterdag en zondag óók 16.30 uur 


De nieuwste tekenfilm van STEVEN SPIELBERG 
Pas op jongens, er is een nieuwe muis in de stad! 

FIEVEL IN HET WILDE WESTEN 

Nederlands gesproken en gezongen 
zaterdag en zondag: 14.00 en 16.00 uur 
woensdag: 14.00 uur 


Spanmoeneiolieliiii 

eenbelileniineiiilellifllle! Eietd 
Scdcchi I 

i) H I ü H: [ M ■ ; m ■ 

shuiieiii 

”lfie Plastic Nigtitfiiafe Elke bezoek(st)er ontvang' 
een GRATIS kleurplaat Dancing HOUSMANS Montfort 
ZATERDAG 1 febr. UNDERBERG en 
WALTER NITA Heerlen 

Beitel 90, Heerlen, telefoon 045-417890 

Vanavond CENTRECOURT 

zondag 2 februari geopend 
i.v.m. geweldige HOUSE-PARTY 


Voorverkoop 

aan de kassa 


THE LONDON 
KNIGHTS 


De "Royal Suite" ook te huur voor feestavonden 


Geopend vrijdag en zaterdag van 21.00 - 05.00 uur. 


>, fé 

A.ónop inn 


KlHXHaUl HUOfOSIHAAI .’/> 


Een begrip in Limburg 


Do. - vr. • za. - zo. geopend 

Hét uitgaanscentrum 
van Kerkrade. 

zondag 2 februari 

PARTY TIME: 

midnight house party 

De absolute rage in Nederland, met de 
meest waanzinnige house music. 

VANAVOND DE TOPPER 

UNITY 

Woensdag 5 februari 

NEW FOUR 

Woensdag 12 februari 

UNTERBERG 


Het doek gactt uoor u Heerlen 


VRIJDAG 31 JANUARI 


Dramatische Kunstkring: twee eenacters 
en een monoloog van Tsjechov - 20.30 
u. (Kleine Zaal) 


Kerkrade 

Het Litouws Ballet: Het Zwanenmeer 

Kerkrade 

Joebielejoem 5X11 joar Tsirkes, carna¬ 
valesk circus t.g.v. 5X11 jarig bestaan 
van de Kirchröatsjer Vasteloavends Ve- 
rain - 20.11 u. (Rodahal) 

Sittard 

Les Funambules: Flic Flac, familievoorst. 

- 19 00U. 


ZATERDAG 1 FEBRUARI | 

Heerlen 

Douwe Heeringa & Kompagnie: Douwe 


zingt.chansonprogr. - 20.30 u. (Kleine 


Zaal) 

Kerkrade 

Opera Zuid: La Traviata UITVERKOCHT 

llllll 

ZONDAG 2 FEBRUARI | 

Heerlen 

Limburgs Jeugdtoneel; Het betoverde 


kasteel - 14.30 u. 

Kerkrade 

In Bed with Madonna, film 

Sittard 

Toon Hermans UITVERKOCHT 

,1 DINSDAG 4 FEBRUARI | 

Heerlen 


Aanvang 

voorstetlingen 20.00 uur, tenzij ande 

[ien 

1 ü graag in < 


Kerkrade Grigory Znisiin, viool, & Nina Kogan, pia 
no 

Sittard Luka Bloom, popconcert 


WOENSDAG 5 FEBRUARI 


Kerkrade 

Vincent en ik, kinderfilm -14.00 u. 

Kerkrade 

Torch Song Trilogy, film 

Sittard 

Private Lives, komedie met o.a. Willem 

Nijholf en Trudy Labij 

UB 

VRIJDAG 7 FEBRUARI | 

Sittard 

Flairck: De Optocht, theaterconcert 

■ZZ 

ZATERDAG 8 FEBRUARI | 

Heerlen 

Joe Pass & Paco Pena, jazz- en flamen- 
cogitaar 

Heerlen 

Mars Teunisz: ’t Erelid, cabaret - 20.30 u. 
(Kleine Zaal) 

IHI 

ZONDAG 9 FEBRUARI | 

Heerlen 

Lydia Gitana: Musica de Espana. gitaar- 
concert -12.00 u. 

Kerkrade 

Miranda van Kralingen. sopraan; liede¬ 
renavond 


in} vitTnMé rsMTcïïroTi 


stadsschouwburg 

heerien 

tel. kassa: 045-716607 
wijngi;3chtmuziektheater 

kerkrade 

tel. kassa; 045-454141 'de stadsschouwburg’ 
sittard 

tel. kassa: 045-510616 


ïm 


Limburgsi J J 

agblad voor 


ostelljk 


u; 


Vrijdag 31 januari 1992 • Pagina 13 


LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR: RON BROWN 
®HEF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5. TEL 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRAOE. 
I^ARKT 42. TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM. RUMPENERSTRAAT 81, TEL 045-256363; 


j_ Van on ze verslaggever 

I SITTARD - De directie van de 
i strafgevangenis ’de Geerhorst’ 
^ heeft tot woensdag 5 februari de 
tijd om de beperkende maatrege¬ 
len in te trekken voor de gedeti- 
, fleerden in de extra beveiligde 
' uirichting. Na die datum spant 
I advocaat H. Peters uit Sittard 
\ namens vier gedetineerden een 
I kort geding aan tegen de Staat 
i der Nederlanden en de directie 
; Van de gevangenis. 

Volgens de vier gevangenen, die 
nog in voorarrest zitten, is hun 
bewegingsvrijheid na de ge¬ 
ruchtmakende ontsnapping van 
1 twee weken geleden, drastisch 


Advocaat Peters dreigt met kort geding 

Ultimatum gevangenen 
aan directie Geerhorst 


ingeperkt. „Mocht de directie de 
beperkingen niet versoepelen of 
instemmen met een gesprek, dan 
stap ik naar de rechter,” zei mr 
Peters. 

„Voor deze maatregelen ont¬ 
breekt iedere wettelijke basis. 
De mogelijkheid tot communica¬ 
tie voor de gedetineerden in de 
extra beveiligde inrichting is 


bijna minimaal. Zij hebben, in 
tegenstelling tot andere gevange¬ 
nen, geen gelegenheid om hun 
klachten te deponeren bij de be- 
klagcommissie voor gedetineer¬ 
den. Dit specifieke geval is des te 
schrijnender, omdat deze vier 
gevangenen nog niet veroor¬ 
deeld zijn.” 

Per 1 februari wordt het telefo¬ 


neren vanuit alle extra beveilig¬ 
de inrichtingen (EBI) aan ban¬ 
den gelegd. Een woordvoerder 
van het ministerie van justitie 
verklaarde dat een aantal inci¬ 
denten binnen het gevangenis¬ 
wezen aanleiding was voor deze 
maatregel: „Inderdaad, een van 
die incidenten was de laatste 
ontsnapping uit ’de Geerhorst’. 
De beveiliging wordt keer op 
keer getoetst. Het telefoonver¬ 
keer binnen de inrichtingen was 
iets te vrij, daarom hebben we 
een verscherping aangebracht.” 
Volgens de nieuwe regels mag 
een gedetineerde in de EBI nog 
maar twee keer per dag tien mi¬ 
nuten telefoneren en worden alle 
gesprekken opgenomen en afge¬ 
luisterd. 


Actiegroep weer 
in strijd tegen 
vakantiepark 


^uidgeest voelt zich gepasseerd door collega-wethouders 

Politieke rel in Heerlen 

ft 

\ 

\ 

irond renovatie stadhuis 


Van onze verslaggever 

LANDGRAAF - De stichting Na¬ 
tuurbehoud Strijthagen verzet zich 
tegen de nieuwe plannen van de ge¬ 
meente Landgraaf om in het Strijt- 
hagerbeekdal een vakantiepark aan 
te leggen. Voorzitter Paul Baur zet 
grote vraagtekens bij het onderzoek 
dat zou aantonen dat de geplande 
bebouwing het natuurlijk milieu in 
het kwetsbare beekdal niet ver¬ 
stoort. 

Baur; „Nu is er ineens een onder¬ 
zoek van een mij volkomen onbe¬ 
kend bureau met een conclusie die 


galowpark, nadat uit een onderzoek 
van het Rijksinstituut voor Natuur¬ 
beheer in Leersum was gebleken 
dat de watertoevoer naar de beek 
ernstig zou lijden onder bebouwing 
en bestrating langs de oevers. 
Verscheidene raadsleden hebben 
het college woensdag tijdens een 
besloten vergadering van de com¬ 
missie Algemene Bestuurlijke Aan¬ 
gelegenheden al gevraagd om inza¬ 
ge in het rapport. Dat is opgesteld 
door CSO Adviesburo voor Milieu¬ 
onderzoek. 

De stichting Natuurbehoud Strijt¬ 
hagen handhaaft onverkort het ou¬ 
de standpunt dat er geen vakantie- 


haaks staat op het onderzoek dat de Strijthagen moet komen. De 

Raad van State destijds liet uitvoe- dat het park een open 

ren. Ik vrees dat dat een onderzoek p^^^^ter krijgt en de Landgraafse 


__Van onze verslaggever 

^erlen - In Heerlen is 
rh politieke rel orttstaan rond 
^ verbouwing van het stad- 

J'^thouder Jos Zuidgeest 
k^lt zich gepasseerd door an- 
collegeleden. Deze zou- 
achter zijn rug om de 
Vchitect andere opdrachten 
^geven hebben. Zuidgeest 
veest dat deze manoeuvre de 
^hieente veel geld gaat kos- 
Hij stapt daarom op als 
L^orzitter van de stuurgroep 
de hele operatie coördi¬ 
neert. 

I|^rlen wil ruim 500 ambtenaren 
I j^derbrengen in het Eurostaetege- 
;^tiw, meteen naast het stadhuis, 
afspraak was dat het stadhuis 
Voornamelijk gereserveerd zou 
I e^den als vergaderruimte. 


j^*6ens Zuidgeest kwam de archi- 
op 17 januari ineens met twee 
fdere varianten op de proppen, 
J^bij het bovenstaande uitgangs- 
verlaten is. 

'?t mijn verwondering heeft de ar- 
Ij^ct, buiten mij om, gesprekken 
^oerd met bestuurder» en ambte- 
|P®h. Dit heeft hem kennelijk de 
^heid gegeven een andere op¬ 
lacht uit te werken dan mij be- 
^d was. Buiten het officiële cir- 
om werd gewerkt aan een 
!^ere visie.” 

^genoegen 

1^21 januari verwoordde Zuid- 
^st zijn ongenoegen in de college- 
^gadering. Maar blijkbaar met 
IjAoldoende respons, waarop hij 
5^. voorzitterschap neerlegde. 
IzUiclgeest blijft wel lid van de 
^hrgroep. 

ik 

Weg die nu gevolgd wordt, be- 
^®nt vertraging van het bouwpro- 
dat inmiddels in de toren be- 
l^*^en is, of minstens onzorgvuldi- 
besluitvorming. De beoogde 
j^j-üinigingen bij Interne Zaken 
ij^en niet of nauwelijks gehaald 
L^tden, en daarmee dreigt de dek- 
voor ongeveer twee miljoen 
' ^jT^ouwingskosten weg te vallen,” 
Zuidgeest gisteravond tijdens 
r® Commissie Financiën, 
ik- 

Uc^'fractievoorzitter Hans Goijen 
zich af waarom Zuidgeest 


Ï *J-A ■ ■ 4 m %/ ^ I . •J M ■ V ■ I ■ ■ ^ is geweest, waarvan de conclusies bevolking het gebied kan blijven 

W y ■ I V V ^ B. m I m J I ^ B B I I I >1 fl bij voorbaat vaststonden.” bezoeken, is onvoldoende, stelt 

^ ^ blokkeerde in 

1990 eerdere plannen voor een bun- zeggen ze al negen jaar. Mis¬ 

schien komt er niet meteen een hek 
omheen, maar na de vijfde inbraak 
zegt de politie eenvoudig; 'een hek, 
of we komen niet meer’ en dan is 
het gebeurt met het de toeganke¬ 
lijkheid voor de Landgraafse bur¬ 
ger.” 

^ Rubberfabriek 
gaat failliet 

I KERKRADE - De fabriek van rub- 

^ I berprodukten Ruplex in Kerkrade 

ÉHI gisteren failliet verklaard. Direc- 

^ I Schilder laat weten dat er 

JBBBBH^n^^iH..^ onderhandellngen gaande zijn over 

^BBBbII^^HBBBBHI^^^^m^ overname van Ruplex en de ze- 

’^cn werknemers. Hij wil nog niet 
meedelen welk bedrijf Ruplex mo- 
^^bjk zal overnemen. 

Ruplex heeft naar verluidt vorig 
grote order verloren van 
I^^iltse naar 

ding van de Golfoorlog en de ohe- 
crisis. Volgens Schilder IS dat ech- 

WÊÊfr ►T"*'*".' heeft zich hersteld. We hebben or- 

yl I i I I i I I i ders uit andere industrietakken 

tt ; ' " ; ' : , gekregen. We draaiden voluit, de 

Ii ; ' ' fj prognoses waren goed en er waren 

' Ir ^ genoeg mogelijkheden. De banken 

è Ir ■ k':'''"'’'*' ' wilden echter niet meewerken”, al- 

^ ^ . I aangehouden 

I i^B """'''I^êISSÊÊÊÊÊÊ^^K KERKRADE Een man 

1111L iSKÊ 

overvallen de 
door de 

De man kwam twee de 

onder be- 
een van 

Toen de vrouw 

BHBBHBBHHBBBHflBflflflBBBBBBBBHBBBHHHRHHHBRHRHHHHHHHHEHIBI^^ verwondde haar 

• Een automobilist (32) uit Geleen verloor gistermiddag om- maakte. De hongerige chauffeur van de BMW raakte licht ge- vrouw kwamen 

streeks vijf uur de macht over het stuur, toen hij bezig was een wond. Zijn passagier, een 33-jarige Sittardenaar, is met zware den^d^o^e^ if^ d *"^ overmeester- 
portie kip te verorberen tijdens het autorijden. Zijn personen- hoofdpijn ter observatie opgenomen in het Heerlense De Wever- te vluchten Omdat^^de'^pohfie'een 
wagen raakte in een slip en ramde vervolgens een lantaarn- ziekenhuis. nauwkeurig signalement van de da- 

paal aan de rechterzijde van de Parallelweg in Heerlen. De man heeft waarschijnlijk een scheurtje in de schedel opgelo- der had, kon hij later op de Ahorn- 

Een 57-jarige Landgravenaar kon de wagen niet meer ontwij- pen. De autobestuurder uit Landgraaf kwam met de schrik straat worden aangehouden. 
ken en botste achterop, waardoor de BMW nog een koprol vrij. Zijn wagen liep flinke blikschade op. Foto. KLAUSTUMMERS verdachte is een bekende van de 


1 V , 


&>V So- 


de collegevergadering van 11 
jj^bruari heeft afgewacht. Daarin 
jjl^ï'den de andere varianten gepre- 
;(jbteerd, die op dit moment nader 
'gewerkt worden. 

^cthouder, u moet zich als een 
y-Hegiaal bestuurder gedragen,” 
k^en zyn pinnige woorden. Arie 
^^per nam het namens de PvdA- 
^ctie op voor Zuidgeest. 
j; ^rop Goijen weer boos werd: „Ik 
j^ctesteer ten felste. Hier wordt de 
^•’uk gewekt dat andere collegele- 
^ zich onbehoorlijk hebben ge- 
^gen. Ook de andere varianten 
^Ven binnen het gestelde bud- 


’Slaanverbod’ blijft gehandhaafd in APV 

Bijna geen terras meer 
in centrum Maastricht 

resultaten van gehouden inspraak vinden in de Algemene Politie Ver- 


-politie. 

(ADVERTENTIE) 
dV«n)A 
vatt 


leen terrassen toe op plaatsen waar verwerkt. ordening 

een strook van tenminste anderhal- Met geen woord wordt in de nota ,, 

ve meter overblyft voor voetgan- gerept van een verbod dat ten tijde gemeentewege werd desge- 

gers en ander verkeer, zoals hulp- van de inspraak veel tongen en pen- toegelicht dat dit meer be- 

diensten. Voor terrassen is, op nen in beweging heeft gezet het “°®td is als een 'kapstokartikel’ ter 
enkele uitzonderingen na, geen verbod namelijk om ’op een terras beteugeling van eventuele uitwas¬ 
plaats in het voetgangersdomein alcoholhoudende drank te verstrek- sen. By dergehjke gelegenheden zal 
van het kern winkelgebied. aan personen die geen gebruik f'^erigens ook worden opgetreden 

maken van op het terras aanwezige 

Dat blykt uit de gemeentelijke Ter- zitplaatsen’. kotlie of glaasje fris consumeren ... 

rassennota die burgemeester en Dat verbod is weliswaar in verband r-.- , .. , . 

wethouders van Maastricht hebben gebracht met de terrassennota, gemeente geeft de uitzonderm- 
vastgesteld. In de nota zijn ook de maar is in werkelijkheid terug té aan voor terraslokaties in het 

directe kern winkelgebied. Zo wor- 
'' den in de Platielstraat op beperkte 

op tournee in Griekenland zaterdagmiddag en buiten topdagen 

zoals de zogenaamde Belgendagen. 

staat onder contract van hetzelf- leden nog niet officieel om goed- 9.^ plaats voor 

de impresariaat. „Het LSO kan keuring gevraagd van deze plan- , mogen de stoe- 

inderdaad op uitnodiging naar nen. „Maar ik heb gemerkt dat 

Griekenland,” aldus Sharon. mijn collega’s zo’n trip wel zien ^ aa i,* + 

„Dat betekent dat de hele tour- zitten,” aldus de concertmeester, 2.n HcLfnP de Markt tus- 

nee door de Grieken geregeld zal die verwacht dat de Grieken de Boschstraat 

wprden. Momenteel zyn we met door het orkest gestelde finan- 

de impresario over financiële za- ciële voorwaarden binnenkort voor yo g ngers gehandhaafd en 

ken in onderhandeling. Het be- zullen accepteren. Amorsplem wordt de 

treft kleinigheden, de kans dat Het LSO zal tydens als de tour- ïfirtu-rf 7^^' 

de tournee doorgaat, is groot.” nee doorgaat in ieder geval op- 

treden in Athene, Patrls en op bekeken of op dit 

De LSO-directie heeft de orkest- Kreta. P*®'" parasols vervangen kunnen 

worden door semi-permanente 

' '' iii M i II —J overkappingen. 


jphi Hummel (Groepering Heerlen- 
y^ord) en Peter van Zutphen (SP) 
y^gen de kwestie te agenderen 
^yOr de volgende raadsvergadering. 
IjMidgeest zei dit verzoek binnen 
college te bespreken. : 


van het kern winkelgebied. 

Dat blijkt uit de gemeentelijke Ter- 


t Maastricht - De kans is 
^ fiToot dat', het Limburgs Symfo- 
fhie Orkest in juli een concert- 
^Aoumee door Griekenland gaat 
f Jhaken. Het orkest heeft van een 
[Griekse impresario een uitnodi- 
' Öng ontvangen om een serie van 
. ^rie tot vyf concerten te geven 
;?P Kreta en het Griekse vaste- 
'l^d. 

iRet LSO kwam in contact met 
^e Grieken via concertmeester 
LSO mogelijk op tournee in Griekenland 


staat onder contract van hetzelf¬ 
de impresariaat. „Het LSO kan 
inderdaad op uitnodiging naar 
Griekenland,” aldus Sharon. 
„Dat betekent dat de hele tour¬ 
nee door de Grieken geregeld zal 
wprden. Momenteel zijn we met 
de impresario over financiële za¬ 
ken in onderhandeling. Het be¬ 
treft kleinigheden, de kans dat 
de tournee doorgaat, is groot.” 

De LSO-directie heeft de orkest¬ 


leden nog niet officieel om goed¬ 
keuring gevraagd van deze plan¬ 
nen. „Maar ik heb gemerkt dat 
mijn collega’s zo’n trip wel zien 
zitten,” aldus de concertmeester, 
die verwacht dat de Grieken de 
door het orkest gestelde finan¬ 
ciële voorwaarden binnenkort 
zullen accepteren. 

Het LSO zal tydens als de tour¬ 
nee doorgaat in ieder geval op¬ 
treden in Athene, Patras en op 
Kreta. 


Hoe leuk is vrije tijd nog als je er teveel van hebt...? 

In dezelfde tijd kun je aan een nieuwe toekomst bouwen. 

'Hoensbroeck' verzorgt beroepsopleidingen voor mensen die door een lichamelijke 
handicap arbeidsongeschikt zijn. Na twee jaar studie ben je in bezit van een officieel 
diploma op MBO-niveau en vind je vrijwel zeker een baan. Ben je geïnteresseerd? Tussen 
de 18 en ca. 40 jaar? En vooral: gemotiveerd om aan je toekomst te bouwen? Kom dan 
naar onze Open Dag. Volg in Hoensbroek de pijlen. Zaterdag 1 februari, van 10.00-16.00 uur. 
Zandbergsweg 111, Hoensbroek. Telefoon 045 • 239670. 

hOBTEBrOELft 

0«nlttim B«oo(Moph^^ 

Als je liever aan een nieuwe toekomst bouwt. 


Busbanen in 
stad Heerlen 

HEERLEN - Vrije busbanen en een 
betere doorkruisbaarheid. Dat zijn 
twee concrete suggesties die het bu¬ 
reau Goudappel Coffeng doet voor 
het Heerlense centrum. 

Volgens het bureau moet het centrum 
per fiets en openbaar vervoer beter 
bereikbaar worden. Alleen in dat ge¬ 
val kan de verkeersgroei binnen de 
perken blijven. 

Heerlen heeft binnen de centrumplan- 
nen een bedrag van 14,5 miljoen ge¬ 
reserveerd voor verkeerstechnische 
verbeteringen. Op dit moment wordt 
berekend of de voorstellen van Gou¬ 
dappel binnen dat budget passen. 

Winkeldief gepakt 
na achtervolging 

MAASTRICHT - Doordat twee Maas¬ 
trichtse ondernemers een winkeldief 
hadden gevolgd tot op de Markt, kon 
deze door de politie worden aange¬ 
houden. Daar passeerde een passe¬ 
rende politiepatrouille die door de 
winkeliers op de hoogte werd gesteld 
van de winkeldiefstallen. De verdach¬ 
te, een 25-jarige inwoner van Schin- 
nen, bleek voor 900 gulden aan ge¬ 
stolen goederen bij zich te hebben. 

inbreker op 
heterdaad betrapt 

MAASTRICHT - De Maastnchtse po¬ 
litie heeft een 32-jarige uit Maastricht 
afkomstige persoon Ingesloten, nadat 
deze betrapt was bij inbraak in een 
pand aan de Mergelweg De dader 
werd vanuit de omgeving gesigna¬ 
leerd in het pand waarna de politie dit 
omsingelde en aan de achterzijde de 
man sommeerde naar buiten te ko¬ 
men. Deze opende aan de voorzijde 
een raam op de eerste verdieping en 
klom vervolgens naar buiten. Toen hij 
zich uit de voeten maakte, liep hij in 
de armen van de daar verdekte opge¬ 
stelde politie. Hij bleek een geldbe¬ 
drag en een aantal sieraden buit te 
hebben gemaakt. 


Videotheekhouder 
in arm geschoten 

ECHT - Woensdagavorxl rond half 
tien vond in Echt een gewapende 
overval plaats op een videotheekhou¬ 
der. De daders belden aan aan de 
achter de videotheek gelegen woning. 
De eigenaar opende de deur waarna 
de overvallers binnenkwamen. In de 
woning ontstond een worsteling, 
waarbij door een van de daders met 
een vuunwapen geschoten werd. De 
kogel doorboorde de arm van de vi¬ 
deotheekhouder. Na het afgaan van 
het schot sloegen de daders op de 
vlucht. Er werd niets meegenomen. 
De videotheekhouders moest in het 
ziekenhuis worden opgenomen. 


Samenwerking 
tussen klinieken 

SITTARD - Het Maaslandziekenhuis 
gaat op het gebied van revalidatie sa¬ 
menwerken met de Lucaskliniek in 
Hoensbroek en Frainciscusoord in 
Valkenburg. 

Directiesecretaris J.ter Huume legt uit 
dat twee revalidatie-artsen uit Hoens¬ 
broek en Valkenburg in het ziekenhuis 
van Sittard of Geleen gedetacheerd 
worden. Het ziekenhuis beschikt zo 
over een full-time revalidatie-arts: drs 
M.Hanen van de Lucaskliniek voor 80 
procent, revalidatie-arts D.Jaeken 
voor 20 procent. 

De samenwerking zal in pnncipe twee 
jaar duren. Daarna zal bekeken wor¬ 
den of zij voorlgezef en mogelijk zelfs 
uitgebreid kan worden. 


Hulptransport 
snel naar Moskou 

BEEK - De stichting bejaardencen¬ 
trum Beek verwacht uiterlijk de twee¬ 
de week van februari al naar Moskou 
te vertrekken met een busje hulpgoe¬ 
deren. De kleding- en voedingsmidde¬ 
len zijn bestemd voor de gezinnen 
van de Russische theatergroep TAM 
die afgelopen zomer tijdens het Lim¬ 
burgs straattheaterfestival optrad. De 
acteurs van TAM leenden toen het 
volkswagenbusje van verzorgingste¬ 
huis Sint Franctscus. Als dank hier¬ 
voor gaven zij een uitvoering voor de 
bewoners van het Beekse bejaarden¬ 
tehuis. Om TAM de winter door te 
helpen is nu een spontane hulpactie 
op touw gezet. Tijdens hun bezoek 
aan Moskou zal het organiserende 
viertal ook proberen contacten te leg¬ 
gen met bejaardencentra aldaar. 
Iedereen die deze actie wil steunen, 
kan een bedrag overmaken op reke¬ 
ningnummer 10.49.94.207 van de 
Rabobank Beek onder vermelding 
van TAM. Ook staat in de hal van Sint 
Franciscus aan de Mauritslaan een 
speciale bus voor donaties klaar. 


Limburgs Dagblad 


Hoera! 

vréugde geven «vQ 
kennis'van de geboorte 
van 

Bjpm I^ns 

zoon van 
Anita en Hub 

Heerlen, 28 Januari 1992 
Kampstraat % 

6466 BW Kerkrade 


Vrijdag 31 Januari 1992 • Pagina 


Wij z^n erg 

de geboorte van onze 

zoon 


Geboreriop 
27 januari 1992 


René en Mariaiine 
Ünden-^^iQpen 

» • 

.RQnzaer8trBat22 
6311AK Ranedaai 


Geen méns is onmieboar, 

;; r i «Wirt fcet lenen gaat vóórt, 

maar nu jij niet meér 'bónt 
icrtrU lenen nerstoord. 

Na een, liefilevoUe veirple^ging liebben wtj af- 
soMid ptoeteniieioén vaiijDöiLlicare tn^w, onze 
vader, 8dMH>ny ( 9 a, brotf, zwa- 
Cer,ooii^c!n neef 

: Jan Werniriers 

• echtgenoot van - ' 

Jans Meijer 

ra onleed,'vpwaieii vpn 4e1t* aakraméntèii 
mr züdcen, op v2' jarige legtijd temidden vaH 
l^diertaen. 

jPe bedro ^ ^a»naie: , 
Létndgraaf 13. W«iuiim»J|ldi|er 


Moegestreden, maar danicbaar voor de velé 
mooie di^en waarvan hti ^ dit leven heeft mo¬ 
gen genieten, eh geheel vol overgave aan de 
Heer, heeft, na een leven van hard wei^n, af¬ 
scheid moeten nemen, mijn lieve levensgezel, 
onze broer, zwager, oom en neef 

JanBodifee 

weduvma^.van 

Greet van Dyken 

levensgezel van 

Mienie Helsen-Lammers 

Hg ovmrleed in de leeftgd van 71 jaar, voorzien 
Van het h. sacrament dér zieken, in-het De We- 
yerziekenhiüs'te Heerlen. 

f . - . 

Heerlen; M. Helaói-Laiiimers 
Heerlen: Frans H^aen ~ 

-^1 MarMHében^ikors 

Patriok ei Daniël • 

. Heerien: Hein^Msmi 

WmidycsiDattny 

FamiHeBodUbe 

. ’s' ■■ /■ -^' '^' '^FimUiïVjinÏMJken '- 
5 -'^''FkmilieHeken'i . " 

Familie Lammers 

6415 BR Heerlen, 29 januari 1992 
ZwoUestraat 6 . < . . 

De plechtige nitvaartdiei^ zai worden gehou¬ 
den op maandag 3 febru^ aft. om li.OO in de 
parochiekerk van de H; Driévtddi^dwid, Vehk- 
straat te Heerlmi, waarna aanshiifend de begiia' 
fcmis zal plaakvinden öp de a^gmnene'begiaaór- 
plaatp. Imsiemade te Heérkst, / ƒ 
Bijeenkomst in de kerk, abr^jk éék^enheid ra 
tot sduiftelgk coadolerén. 
4iik;diaxhfiikoivided^^ wojrden 

.. héi)difedrt«itt.<ie eueharisliévieriiag zaterdagd 

. fébruazi om 19.00 uur in voornoemde parochie¬ 
kerk. 

Gelegenheid tot aftcheid nemén in de rouvdca- 
pel van het De Weverzi^eihura te D^erlen, 
dag^ks van'16.00 tot 17.00 uur. ' * 

Voor vervoér keik-begraafylaats v.v. is gezorgd. 
Zg (ie gecm kennisgeving'inoéhten ontvangen, 
gdiéven deze. annonce als Zodhxig k willen ber. 
schouwmt. 


In demoeilijkste dagen van mijn leven 
■ wist ik dat ik niets weet 
en God alles 

Dankbaar voor alle mooie en ftjne heriimeringen die zg ons achter¬ 
laat, geven Wg u kennis dat geheel onverwacht van ons is heenge¬ 
gaan 

Helena Maria iiubertina 


ecditgenote van 

Peter Bréxikers 

Zg overleed in de leeftijd van 78 jaar. 

Bninssum: Péter Breiikers 
Brunssum: Leny en Jotkx-Brenkers 
Bruhssum: Hein en Mlep Breukers>Habet8 ' 
Hoog«rheide: ItayenEgimVissers-Breukers 
En haar kletnklndcrwo- 
eg ackterklelnkiiideren 
Familie SchilBrérs-. 

Familie Bpreukers 

6443 AB Brunssum, 30 januari 1992 , 

’ Doorvaartstraat 16 

< Gklegenheid om afschei<i te nemen, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur 
in het .mortuarium van het. St. Gtégoriusziekenhuis te Brunssum. 
Avondwake zaterdag om 19.0Ö uur in de hirama te noemen keik. 

Zn de <St Vincentiuakeikv^ aan de Pr. Hendriklaan 378 te Brunssuihi 
zal de plechtige uitvaartdienst g^ouden worden op maandag 3 fc> 
iHuari a.s. om léiOOtiur. 

bé (drematieplechtitdkid Wdt aansluitend plékts in hét crematorium 
jljs Hellen aan de Inratenradmweg. ^ 

Sam^dcomst in de kml^ waar gelegenheid rauw niion in het condo-'^ 
léanceregister te schrgvm. L . 

Zij die ^en kennisgeviilg mochkn oiitvaiigéË, geheven dezo annon- 
- :<kalsz(idanigté)^h6gw^ . vï 


Volkomen onverwacht is, in d|jn S6e levensjaar, van - 
qns weggencjmeii nogn lieve man, mgn pfi, m go? 
sdhoonpÉ ' t:\ 


Na een werkzaam en lieftlevol lev«i voor het gezin, 
dat alles voor Inrar betekende, geven wg met droef», 
h^ kennis, dat geheel onverwant van ons is heenge- < 
gaan, mgn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en . 
Schoonmoeder, oma, zus, schcxmzus, tante en nicht ^ 


vdoeé, Ctaraftd eu Jte 

' Beerten:( ABeeuNkk 


Laigikraéf 39 januari 19^ 

{fl éi |i iiy ratra|it3S - 

uityaartdüenst, gevolgd doctr de: 
tcrema^ zm upcadmi oveMe dr agmi op zatetdag' 
-1 fghtüpri (gn 14i)0 juur in de prarochi^erk van 
H.1!hew5>ia en Don Bosco te Lauiadcarp. 

In de Imti^' alwaar vanaf 13.40 uuir 
ia tot iKmriftdUjlm condoléance. 

II ifsuiaH wortBdedierfaare overljedêMé 
ir herdacdft. in .eufihaxistkviexing om 
.Msmria voomoemdekmk. • v v., , ' 

dwérledaneis (mfebaard in.<krouvrtmB»er te 
JNSauwénhagen, Beuteweg H, alwaar van 1&15 

MÊm'W lifniftfc.• .'.v' ..... .if.. //nBasdn dépe anins^ ata 


igtebeachou- 
Jo 


JeanÉle llkóiiatssmirGoltstein, 
MarcénMarion 


6471 CN Kmkindle-EygckhiïVen, 29 janüart^l992 
Veldhofirtraat 140 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op 
malandag 3 februari a.s. om 11.00 uur. in de parcxdiie- 
kerk St. J[ohaniies de Dopm* te Eygelshoven, waarna 
aansluitend crematie in het crematorium te Heerlen. 
Samenkomst in voomoemde k«rk, waar v(x>raf gele¬ 
genheid is tot s(duiftelgk condoleren. 

Vöor vgrvQi» van de kerk naar het (»mnatorium v.v. 
is gezorgd 

Avondwake zaterdag 1 februari om 19.00 uur in bo¬ 
vengenoemde k^r. 

Wilt u, indien wjj vecicten fijn u een kentUsge>dng te 

zended deze ab zodimidjNé^);^^ 


Gloudemans-de Méy 

echtgeiibte van 

Harry- Gloudemans , 

Zg overleed gesterkt door de h. sacramenten, in de 
leeftgd van 71 jaar. 

. V, Bygelshoven: Harry Gloudemans 
, 1 'Homrabroek: Ton en Trans 

Gloodemaiis-JaadBoa 

Iris 

Carmen 

Maya 

Familie de Mey 
Famllie'GlOHdemaos 

6471 AB Eygélshbven, 29 januari 1992 
Wimmerstraat 4.'. ^ ' 

De plechtigereuc^raristieviering zal gehou(ten worden 
.op zaterdag I i^ruaii om 12.30 uur ki dé parochie¬ 
kerk H. Johamiencb Doper in g^ gftlyKrywn i 
om 14.00 uur de èrématiepiéchtigheid zal pbatsvin- 
dën in hét crematorium in H é é tte n, Imstmiradnrw^ 

■ 10 . 

Ssznenkomst in de kc^k, alvraar gdégetdwtd is 
schiiftelgk condoler«ai. j 

De ovinied^é zf^ b^aónclér irardafdit wpidé^ 

\ avondmis van v^dag 'oih 19.0Ó uur in eerder g^oem* ^ 
' de .kerk. . , ' ■ , . " .1 

De dierbare Overledene is opbdrai^ in het sbéek-| 
,^mortuarium in Chèvi«nu>nt,:St. Pieterstraat 145. (Go-j 
letffen op het terrein Van de ^riteri«rild f>Wlinu»ir) ^ 

Gelegehheid tot a&cbeidnemen vigdag'van 18.00 totJ 
19.30 uur. 1 

OevV géén bezoek aan huis. È 

. Wilt u, indien wg vergeten zgn u een keiuiisgeving te-^ 
zenden, deze aai^ondiging als zodanig besrmouwen. 1 

' ' ' . ■ 'r ■ 


Met grote verslageirheïd vmnamen wg het plotsdhig ovéHijcten vaii ^ 

Wiesje Gioii<ifiiïians-de Mey_ 

•écfatgenote vah . , - : j 

Harry Gloudemans vi 

Moge haar familie de kracht vinden dit verlies té (Iragen. \. 

Leden Oranje Comitii Eygel 


Met verslagenheid hgmen wg kmihis van- 
overigden van 

» . . I • • • ƒ ' ■ . : 

Wiesje Gloudemans 

echtgenote van ome beschermheer 

Hairy Gloudemans 

Sa|Mn hébben zg ons vele jaren gesteund 

Pf/èreÉNn HaW eg^^zijn fiunilie ve^ stéil 

... ■, ■ • ■ 

/y! Ji^détttr enledminnltenTandN») 
';-‘'v'.:i;i3()^GenoeIéH*l9^Bigélah0veii’" 


I 
a.ft egt IMiO uur ia 

Hkaè artaahittettd 
zalpIaaMkfndén (^^et r.k kcackr 

Üi ix-< > <>' , , j 


irail'k'aartai 


Kaalhmde, wnaiga aamduiténd. de crematie zaj 
t^tsyihdmt ih het crematorium ito Heerlen. 
libstetiMuterweg 10.' - ' ^ ' 

Bijééhitomst ia ite kkk alvtraar giteigéifiheid Is 
totschiiAelijk(wndoler^ ' ' 

AvohtElnk tot intesftto oinzediaharé overie- 

] • ' i ' 

. . t. i U 
limburgs dagblad Limburg 


Van onze verslaggever 

STRICHT - De ruzie die vorig 
de fusie tussen administratie- 
toren voor het onderwijs in 
astricht en Meerssen begeleidde, 
®eft in Maastricht geleid tot de 
Pening van een nieuw kantoor van 
6 VBS, de landelijke vereniging 
'an bijzondere scholen op algeme- 
'e grondslag. Twintig scholen, 
'aarvan het merendeel katholiek, 
^ben hun administratie bij de 
oS ondergebracht. 

^Orig jaar fuseerden de (katholieke) 
Merwijsbureau’s van Meerssen en 
Maastricht, die samen ongeveer 
onderddertig scholen bedienden. 
^ ontstond echter onenigheid, 
'aarna de Maastrichtse directeur 
On Henrar ontslag nam. Tegelij- 
®rtijd kondigde een twintigtal 


Nieuwe concurrent voor onderwijsbureau ’s 

VBS in Maa&tricht 
door fusieperikelen 
Vrijdag 31 januari 1992 • Pagina 15 


scholen aan geen gebruik meer te 
willen maken van de diensten van 
het fusieverband, het nieuwe On¬ 
derwijsbureau Zuidelijk Limburg 
(OZL) in Meerssen. Henrar is toen 
met het VBS in Den Haag gaan pra¬ 
ten, met als uitkomst het nieuwe 
kantoor dat vandaag in Maastricht 
geopend wordt. „Ik heb er wel aan 
gedacht om helemaal voor mezelf te 
beginnen, maar het bleek beter om 


ons ergens bij aan te sluiten,” aldus 
Henrar. 

Volgens directeur mr S. Steen van 
de VBS in Den Haag spelen in 
Zuid-Limburg ook veranderingen 
in het katholieke karakter van de 
scholen een rol. „Een aantal van on¬ 
ze huidige twintig klanten zijn al 
halfweg met de overstap van katho¬ 
liek naar algemeen bijzonder onder¬ 
wijs,” aldus Steen. 


VBS-directeur Henrar in Maastricht 
denkt daar echter anders over; „Tij¬ 
dens de fusie zijn er afspraken niet 
nagekomen en bovendien waren er 
veel klachten over de dienstverle¬ 
ning van het OZL. Daarom zijn de 
scholen nu bij ons.” 

Voorzitter W. Appelboom van de 
stichting OZL betreurt het vertrek 
van de scholen naair de andere orga¬ 
nisatie, maar het ligt volgens hem 
niet aan de kwaliteit van het OZL. 
„Het kantoor in Maastricht voelde 
zich tijdens de fusie overdonderd 
door het grotere en wat modernere 
kantoor in Meerssen en dat is nooit 
meer goed gekomen. Henrar heeft 
de scholen meegenomen waar hij 
een bijzondere relatie mee had.” 
Door het plotselinge vertrek van 
eenzesde van de klanten zullen er 
volgens Appelboom bij het OZL ar¬ 
beidsplaatsen verloren gaan. 


Directeur drs Derckx wordt niet opgevolgd 

Ziekenzorg Sittard 
slankt directie af • De duw/sleepboot Pandora van schipper 
Vaes is gisteren op een scheepswerf te Maas- 
hracht bijna gezonken. Volgens de rijkspo¬ 
litie te water was er een kraan van het 
koelwatercircuit kapot gegaan waardoor 


de boot snel vol water liep en slagzij maak¬ 
te. Door de kraan weer te plaatsen en het 
ruim leeg te pompen kon worden voorko¬ 
men dat de Pandora zonk. 

Foto: JEROEN KUIT 


Van onze verslaggever 


PiTTARD - Het bestuur van 
^ stichting Ziekenzorg Wes- 
pMijke Mijnstreek in Sittard 
^et onder meer het Maas- 
^dziekenhuis) wil de directie 
Fslanken. Op dit moment be- 
^at het directieteam uit vier 
j^en en vanaf volgend jaar 
Poeten dat er drie zijn. De af- 
*^nking wordt bereikt door 
vacature van directievoor- 
Mlter drs J.Derckx, die begin 
afscheid neemt, niet 
Meer op te vullen. 


Mort geleden wilde bestuursvoorzit- 
f ir S. de Bree niet bevestigen 
pi er plannen waren om een derge- 
*'^0 maatregel te nemen. De Bree 
°hd toen dat hij er niets over 
M^est zeggen, omdat de kwestie 
onderwerp van overleg met de 
Pdernemingsraad was. 

afslanking van het directieteam| 
®en vervolg op de eerder ingezet- 
i^Mtoers om geleidelijk meer verant- 
J*Ordelijkheid bij het zogeheten 
l|p®ede echelon te leggen: dienst- 
h'^ofden, instellingsdirecteuren en 
p^'gelijke. 

^Usie 

de fusie tien jaar geleden van de 
®tyds zelfstandige ziekenhuizen 
;■ Verpleegklinieken in Sittard en 
j^'^leen ontstond een team van ze- 
directeuren. Dat aantal is in de 
der jaren al teruggebracht tot 
' terwijl ook allerlei andere on- 
^ï'delen van met name de twee zie- 
^hhuisorganisaties werden gereor- 
I ^iseerd c.q. gecentraliseerd. 


.^tmeel is nog steeds sprake van 
Voornemen van het bestuur van 
Sittardse stichting. In de onder- 
[j^Poingsraad heeft de directievaca- 
^ al ter discussie gestaan, maar 
!w/Mgens directiewoordvoerder 

J. ter Huurne heeft de OR nog 
advies uitgebracht. Ook met 
J^Pder andere de diensthoofden 
i^PPdt nog over het afslankings- 
Jy^Ofnemen overlegd, aldus de 
U Oordvoerder. 


Belg slaat 
automobilist 
uit Limburg 
ersenschudding 

Ï^RK-DE-STAD - Een automobi- 
uit Nederlands-Limburg en een 
^Igische vrachtwagenchauffeur 
Ogen het met elkaar aan de stok 
Herk-de-Stad. De Nederlander 
Orde zich zo aan het rijgedrag 
‘ de Belg, dat hij dit op ondub- 
M^nnige wijze kenbaar maakte. 

0 fikse woordenwisseling die 
.^rop volgde resulteerde uiteinde- 
[k in een knokpartij. Daarbij werd 
Nederlandse chauffeur ernstig 
^ond. Hij werd met een flinke 
Psenschudding opgenomen in het 
okenhuis. De rijkswacht ging ach- 
P de Belgische vrachtwagenchauf- 
Or aan om hem de les te lezen en 
h verbaal te overhandigen. 


(ADVERTENTIE) 


Klachten over de 
bezorging op 
zaterdag? 

Bel dan 

alléén het hoofdkantoor 

045-739911 

ou97 tussen 8 en 12 uur. 


Start nieuwbouw Eurocontrol Maatschappelijk werkster over opvang kind: 

’Er moet hoe dan ook 
een oplossing komen’ 


Vervolg van pagina 1 

VAALS - Samantha werd in 1990 
in de Hondsberg opgenomen. Vol¬ 
gens dokter Romijn was bij de op¬ 
name bekend dat Samantha een 
achterstand had in haar geestelijke 
ontwikkeling. Bovendien toonde ze 
ernstige gedragsstoornissen. 

Medio 1991 was de observatie-tijd 
eigenlijk voorbij. „Maar omdat we 
nog niet voldoende inzicht hadden 
in de mogelijkheden of onmogelijk¬ 
heden van Samantha hebben we 
toestemming aan de ouders ge¬ 
vraagd om verder te zoeken. We 
hebben nog een enkele externe des¬ 
kundigen hun mening gevraagd. 
Uiteindelijk hebben wij het advies 
gegeven om Samantha te plaatsen 
in een zwakzinnigen-inrichting.” 

Daarna begonnen de problemen 
pas echt. „Wij doen in onze kliniek 
alleen aan diagnostiek en op een 
bepaald moment houdt dat op. Wij 
willen zeker waar dan ook en met 
wie dan ook praten en denken over 
een oplossing. Maar meer kunnen 
wij ook niet. De oplossing zelf héb¬ 
ben wij niet,” zegt Romijn. 

Hoe moet het nu verder met Sa¬ 
mantha? Anke van Heesch, maat¬ 


schappelijk werkster bij de Sociaal 
Pedagogische Dienst in Heerlen be¬ 
middelt bij het zoeken naar een op¬ 
lossing: „Wij zijn bijna ’uitbemid- 
deld’, maar er nog niet in geslaagd 
een instituut te vinden dat de be¬ 
handeling van Samantha op zich 
wil nemen. Het kind kan absoluut 
niet terug naar huis. Wij blijven het 
proberen. Er moet hoe dan ook een 
oplossing komen. Maar eens houdt 
het zoeken wél op.” 

De vader van Samantha is wanho¬ 
pig; „Samantha is pas geleden een 
dag hier geweest. Ze heeft de hele 
dag geschreeuwd, gebonkt, zichzelf 
geslagen. Wij kunnen dat echt met 
aan. De situatie wordt echt onhoud¬ 
baar als wij haar weer moeten opne¬ 
men.” 

De vraag wat er met het kind moet 
gebeuren, houdt ook de djrecteur 
Rutten van de Paulus-stichting in 
Sittard, bezig. „Het gaat er niet al¬ 
leen om wat er nu direct moet ge¬ 
beuren, maar vooral ook wat op 
langere termijn het beste voor het 
kind is.” 

Op dit moment is nog intensief 
overleg gaande. „Ik weet zeker dal 
we er wel uit zullen komen,” aldus 
de heer Rutten. 


• De directeur van Eurocontrol in Beek, P, Stalpers, gaf gis¬ 
teren in het bijzijn van een groot aantal genodigderi het offi¬ 
ciële startsein voor de nieuwbouw van het luchtverkeerslei- 
dingcentrum. Stalpers schepte een kruiwagen vol met leem, 
op de plek waar medio 1995 tweehonderd verkeersleiders met 
nieuwe computer- en radarapparatuur het vliegverkeer zul¬ 
len leiden. Hun werkterrein beslaat het luchtruim van de 
Benelux en noord-Duitsland. 

Het huidige gebouw is te klein en de apparatuur is binnen¬ 
kort ook aan veiwanging toe. In het bestaande centrum wor¬ 
den over drie jaar waarschijnlijk simulatoren geplaatst voor 
de opleiding van luchtverkeersleiders. 

Met de bouw en de aanschaf van apparatuur is een investe¬ 
ring van ongeveer f 100 miljoen gulden gemoeid. Het geld 
wordt opgebracht door Nederland, België, Duitsland en Lu¬ 
xemburg. 

Bij Eurocontrol werken in totaal 550 mensen. Het centrum 
bestaat in februari twintig jaar en wordt in stand gehouden 
door twaalf lidstaten. Italië, Zwitserland, Oostenrijk en Hon¬ 
garije zullen zich waarschijnlijk spoedig ook bij Eurocontrol 
aansluiten. Foto: frits widdershoven 


Limburgers 
aangehouden 
in Marokko 
en Italië 

Van onze verslaggever 


HEERLEN - In de Marokkaanse ha¬ 
venstad Tanger zijn twee Limbur¬ 
gers gearresteerd nadat in hun 
vrachtwagen 2500 kilo hasj was ge¬ 
vonden. Het gaat om P. uit Rooste¬ 
ren en G. uit Kerkrade. 

Het heeft er alle schijn van dat hun 
aanhouding in verband staat met de 


eerdere arrestatie in de Italiaanse 
grensplaats Aosta van W. uit Vlo¬ 
drop en een inwoner van Helmond. 
De laatste is in het Belgische Neer¬ 
pelt directeur van een im- en ex¬ 
portbedrijf. De. Helmondenaar 
huurde voor zijn transporten regel¬ 
matig een expeditiebedrijf in dat op 
naam stond van P. uit Roosteren en 
W. uit Vlodrop. De firma is inmid¬ 
dels failliet verklaard. Twee jaar 
geleden werd in Marokko in een 
vrachtwagen van het bedrijf een 
grote partij hasj aangetroffen. De 
chauffeur zit momenteel een gevan¬ 
genisstraf van zes jaar uit. 

De Helmondenaar zou het brein 
achter de hasjsmokkel zijn. De Bel¬ 
gische politie heeft huiszoeking 
gedaan bij zijn bedrijf in Neerpelt, 
maar wil over de resultaten daarvan 
niets kwyt. 


Verontruste Plateaubewoners hekelen plan GS 

Bezwaarschrift tegen 
afgraving van ’t Rooth 


Van onze verslaggever 

MARGRATEN — De stichting 
Verontruste Plateaubewoners 
heeft bij de provincie een lij¬ 
vig bezwaarschrift ingediend 
tegen een verdere afgraving 
van het Plateau van Margra¬ 
ten. Zoals bekend willen GS 
het bedrijf Ankersmit toe¬ 
stemming geven nog eens der¬ 
tig hectare kalksteen te win¬ 
nen waardoor het dorp ’t 
Rooth definitief van de kaart 
wordt geveegd. De stichting 
vindt dat onaanvaardbaar en 
in strijd met eerdere toezeg¬ 
gingen. Eerder tekende ook 


Raad van State bekritiseert Geen Uitbreiding Vliegveld: 


Van onze correspondent 

DEN HAAG/BEEK - „Het lijkt 
in beide zaken of U tegen wind¬ 
molens vecht.” Dit zei staatsraad 
mr P. van Dijk van de Raad van 
State gisteren tegen advocaat H. 
Waelen van de Vereniging geen 
uitbreiding vliegveld Beek. 

De vereniging voerde twee pro¬ 
cedures voor de afdeling recht¬ 
spraak van deze hoogste admini¬ 
stratieve rechter. Een procedure 
betreft een door de Rijkslucht¬ 
vaartdienst verleende ontheffing 
voor het gebruik van een deel 
van het noord-oost platform. In 
de tweede procedure vecht de 
vereniging de onttrekking van 
de afritten bij Beek op de rijks¬ 
weg aan. 

De procedure rondom het noord- 
oostplatform is het gevolg van 
een fout bij de aanwijzing van 
het rijksluchtvaartterrein in 
1971. Bij deze aanwijzing werd 
gebruikt gemaakt van een kada¬ 
strale kaart en lijst, die niet ge¬ 
heel overeenkomen. Daardoor 
behoort een gedeelte van het 


’Het lijkt er op of U 
tegen windmolens vecht 


platform niet tot het luchtvaart¬ 
terrein. 

De Rijksluchtvaartdienst heeft 
dit opgelost door een tijdelijke 
ontheffing voor dit stuk grond 
van 250 vierkante meter te verle¬ 
nen. Eind dit jaar hoopt het mi¬ 
nisterie van verkeer en waters¬ 
taat dit deel van het platform 
definitief als luchtvaartterrein 
aan te wijzen. 

Deze gang van zaken zette bij de 
afdeling rechtspraak vraagte¬ 
kens ten aanzien van het proces¬ 
suele belang van de vereniging 
bij ongedaan making van de ont¬ 


heffing. Walen liet weten dat de 
vereniging veel waarde hecht 
aan een correcte toepassing van 
de regels vanwege de geluidzo- 
nering rond de luchthaven. 
Omdat door het betrekken van 
de 250 vierkante meter de lucht¬ 
haven wordt uitgebreid, zou een 
aanwijzings- en zoneringsproce- 
dure moeten plaats hebben. 

„Het gaat om een procedure, die 
met veel waarborgen is omgeven 
en waarbij de belangen van de 
omwonenden van een luchtha¬ 
ven kunnen worden afgewogen,” 
zei Waelen. Een ontheffing van¬ 
wege een tijdelijke situatie is 


volgens Waelen geen reden om 
de uitbreiding van de luchtha¬ 
ven met een deel van het plat¬ 
form te accepteren. 

De vereniging en Rijkslucht¬ 
vaartdienst verschillen van me¬ 
ning of het omstreden deel van 
het platform daadwerkelyk door 
vlie^uigen gebruikt wordt. Vol¬ 
gens advocaat Waelen heeft op 6 
januari vorig jaar een vliegtuig 
op' dit deel van het platform 
proefgedraaid. Volgens de Rijk¬ 
sluchtvaartdienst wordt het plat¬ 
form slechts gebruikt om vlieg¬ 
tuigen te parkeren en naar de 
start- en landingsbaan te taxiën. 


Een schorsingsverzoek van de 
vereniging werd in september 
1990 door de voorzitter van de 
afdeling rechtspraak afgewezen 
omdat in de praktijk nauwelijks 
vliegtuigen op het stukje grond 
zullen komen. 

Afritten 

De onttrekking van de twee af¬ 
ritten staat volgens Waelen in 
verband met de aanleg van twee 
afritten voor het bedrijvenpark 
Technoport. Dat goed van pas 
komen voor een uitbreiding van 
de luchthaven. Volgens Rijkswa¬ 
terstaat zouden de twee nieuwe 
afritten echter ook zonder de uit¬ 
breiding van het vhegveld zijn 
aangelegd, omwille van de ver¬ 
keersveiligheid. 

Volgens Waelen is het argument 
van de verkeersveiligheid er met 
de haren bijgesleept. Hij vond 
echter weinig gehoor bij de Raad 
van State. „De vereniging heeft 
geen concreet belang bij handha¬ 
ving van de huidige afritten,” zei 
staatsraad P. van Dijk. 

De afdeling rechtspraak doet 
over enige tijd uitspraak. 


het gemeentebestuur van Mar¬ 
graten al bezwaar tegen verde¬ 
re afgraving van het Plateau 
aan. 

Volgens de stichting gaan GS volle¬ 
dig voorbij aan het streekplan Zuid- 
Limburg. Daarin staat dat het ge¬ 
bied waar de afgraving is gepland 
een hoge landschappelijke waarde 
heeft waar recreatie en toerisme 
zouden moeten worden uitgebreid 
De stichting kan zich niet aan de in 
druk onttrekken dat de provincie 
eigenlijk altijd voorstander is geble¬ 
ven van afgraving van ’t Rooth, ook 
al sprak de regering twee jaar gele¬ 
den het 'onaanvaardbaar’ uit. 

Een ander verwijt aan het adres van 
GS is ze het economisch belang van 
Ankersmit te zwaar hebben laten 
wegen. Bij het bedrijf zou de werk -; 
gelegenheid van 200 mensen op het 
spel staan als er niet verder mag 
worden afgegraven. De stichting 
betwijfelt dat en verwijst in dat ver¬ 
band naar Enci. Dat bedrijf beweer¬ 
de enkele jaren geleden ook dat er 
banen zouden verdwijnen als hel 
niet langer op het Plateau van Mar- 
garaten aan de slag mocht. „Nog 
geen twee weken na de afwijzing 
legde Enci een alternatief op tafel 
waarbij bedrijf én werk behouden 
konden blijven”. 

(ADVERTENTIE) 


hardhout, aluminium, kunststof 

RAMEN 

DEUREN 

VERANDA’S 

SI KEUR-PRODUKTEN 

Showroom geopend 
dl. im vr. 10 00-13 00 uur 
14 00-18 00 uur 
za. 10 00-15.00 uur 
Hommerterweg 35 
Hoensbroek-Hrl 

045-213928 

Showroom Eindhoven Zeeislerstraat 177a 

Limburgs Dagblad 


Vrijdag 31 januari 1992 • Pagina 


Politie dreigt met 
ingrijpen in Algiers 


ROTTERDAM — By twee schiet- 
part^en in de nacht van woens¬ 
dag op donderdag op verschil¬ 
lende plekken in Rotterdam zyn 
twee mensen om het leven geko¬ 
men. Het gaat om het zesde en 
zevende slachtoffers van een 
misdrijf dit jaar in de Maasstad. 
Vorig jaar verloren in Rotterdam 
22 mensen het leven door een 
misdrijf. 

Een 25-jarige Rotterdammer 
blijkt het slachtoffer te zijn van 
een schietpartij in de wijk Over- 
schie. De man werd dood in zyn 


Twee doden bij 
schietpartijen 
in Rotterdam 


auto gevonden en is volgens een 
politiewoordvoerder of vlakbij of 
in ^n auto neergeschoten. De 
politie heeft in de buurt van het 
misdrijf een zeventienjarige 
vrouw aangehouden. De aanlei¬ 
ding tot en de toedracht van het 


misdrijf onderzoekt de politie 
nog. 

Eerder in de nacht werd in de 
Proveniersstraat een mcin dood¬ 
geschoten. De schietpéirtij in de 
Proveniersstraat vond plaats in 
een café. De identiteit van het 
slachtoffer is nog niet vastge¬ 
steld. 

De politie heeft zeven bezoekers 
van het café aangehouden en wil 
via hen het hoe en waarom ach¬ 
terhalen. Op een steenworp af¬ 
stand van het café is een hand- 
vuurwapen gevonden. 


.^GIERS - De Algerijnse politie heeft gisteren gedreigd dat 
zij geweld met geweld zal bestrijden, nadat een dag eerder be¬ 
togers en politie-agenten slaags raakten. Door de waarschu¬ 
wende taal van de politie wordt in Algiers druk gespeculeerd 
dat het vrijdaggebed opnieuw uit zal lopen op gevechten tus¬ 
sen islamitische fundamentalisten en de politie. 


nAlle politie-eenheden zullen ge¬ 
weld, alle geweld, met alle beschik¬ 
bare middelen beantwoorden,” 
verklaarde een hoge politiefunctio¬ 
naris op de staatstelevisie. Zijn aan¬ 
kondiging volgde op botsingen in 
de wijk Bacharah waarbij, volgens 
het Algerijnse persbureau APS, 
woensdag ten minste één dode is 
gevallen. 

Kranten meldden dat bij de Sunna- 
moskee in de wijk Bab-el-Oued, die 
geldt als een bastion van het Funda¬ 
mentalistische Islamitische Red- 
dingsfront (FIS), incidenten van¬ 
daag vrijwel niet uit kunnen blij¬ 
ven. 


Zusjes misbruikt 
door broer 

MEOEMBLIK - Ejen 22-jarige man 
üit Medemblik is woensdag in zijn 
Woonplaats door de politie aange-, 
■houden op verdenking van incest 
cn verkrachting. De man zou vanaf 
zijn elfde jaar zyn twee zussen 
. meerdere malen hebben misbruikt 
De aanhouding werd verricht nadat 
. beide zussen bij de politie aangifte 
' hadden gedaan van de zedencmlic- 
'ten. De verdachte zou sedert 1980 
zijn zusjjes een groot aantal malen 
seksueel hebben misbruikt. 


De krant ’El Watan’ bericht, onder 
aanhaling van welingelichte bron¬ 
nen, dat de moskee onder controle 
van de staat is gesteld. De staat 
heeft in de moskee een nieuwe 
imam benoemd die het vrijdagge¬ 
bed, waarin normaal een FIS-leider 
voorgaat, zal leiden. 

„Voor morgen (vandaag, red.) ziet 
het er niet naar uit dat de ’roekelo- 
zeii’ met de armen over elkaar zul¬ 
len toekyken bij het offensief van 
de autoriteiten om het normale le¬ 
ven te herstellen,” stelt El Watan. 


„In ieder geval doet de installatie 
van een nieuwe imam het ergsta 
vrezen.” 

De krant ’El Moudjahid’ voegt daar 
nog aan toe dat het FIS schoolkin¬ 
deren gevraagd heeft voor het vrij¬ 
daggebed naar de Sunna-moskee te 
gaan. „Wil (het FIS) dat zij als een 
schild fungeren,” vraagt de krant 
zich af. 

De tweede man van het FIS, Rabah 
Kebir, die dinsdagavond gearres¬ 
teerd werd, is gisteren voorgeleid 
aan het parket en ovefgebracht naar 
de Serdkadji-gevangenis in Algiers. 

Zijn advocaat vertelde dat hij be¬ 
schuldigd wordt van het aanzettert 
tot rebellie. ' Gemeenten willen 
meer geld voor j 
stadsvernieuwing! 


DEN HAAG - De gemeenten vin¬ 
den dat er nog een bedrag van twin¬ 
tig miljard gulden nodig is om de 
stadsvernieuwing te voltooien. Dat 
is negen miijard meer dan staatsse¬ 
cretaris Heerma (Volkshuisvesting) 
daarvoor wil uittrekken. Bovendien 
willen de gemeenten afspraken met 
het rijk maken over wat er moet ge¬ 
beuren als zich onvoorziene tegen¬ 
vallers aandienen. 

Dat blijkt uit een reactie op de ont- 
werp-nota Belstato (Beleid voor 
stadsvernieuwing in de toekomst), 
die de Vereniging van Nederlandse 
(^meenten (VNG) gisteren heeft 
gepresenteerd. Volgens Belstato is 
stadsvernieuwing het wegwerken 
van achterstanden in oude wijken. 


Heerma meent dat daarvoor nog i 
miijard nodig is en dat het pro<| 
rond 2005 voltooid kan zijn. | 

Toen Belstato vorig n^aar gepi 
senteerd werd, liet de VNG wefjj 
dat niet 11, maar 15 miijard op tm 
moest komen. Na uitvoerige be^ 
keningen komt de vereniging tot 
conclusie dat die veronderste'^ 
nog te optimistisch was. 


Volgens de VNG ontbreekt in 
stato voor een bedrag van 3,9 
jard voor zaken die niet ger 
maar wel noodzakelijk zijn. 
gaat onder meer om de gemeen 
ke bijdragen voor aanvuUi 
nieuwbouw en reserveringen 
de naoorlogse woningvoorraad. 


' ^ i 

\ \ 
^vi 


5E 

E 


• Twéé Algerijnse polilfie-agenten surveilleren, met het oog op mogelijke ongeregeldheden tij¬ 
dens het vrijdag-gebed, in de hoofdstraat van Algiers. Foto: EPA 


Georges Hahache verpleegd in Frans ziekenhui 

Zieke terrorist kan 
niet vervolgd wordei 


Deskundigen nodig voor 
betere opvang Jolanda 


ASSEN - Het Hendrik van 
Boeijenoord in Assen stelt een 
commissie van drie desktmdigen 
in die het personeel moet bege¬ 
leiden bij de opvang van de ern¬ 
stig gedragsgestoorde Jolanda 
Venema (26). Dat is gistermiddag 
met de ouders van Jolanda over¬ 
eengekomen. De commissie zal 
bestaan uit het pavRjoenhoofd, 
een orthopedagoog en een zoge¬ 
noemde casemanager. 


De ouders van Jolanda Venema 
schakelden deze week opnieuw 
de publiciteit in pm een betere 
behandeling van hun zwakzinni¬ 
ge dochter af te dwingen. Vader 
Venema zei gisteravond alle ver- 
trouwen te hebben in deze oplos¬ 
sing. „De commissie krygt ver¬ 
gaande bevoegdheden binnen 
het Van Boeyehoord. Dat is no¬ 
dig ook, want met name by het 
middenlfader zullen heel wat 


heilige huisjes omver moeten,” 
stelt hy. 

Vooral na de overplaatsing van 
z^n^ocHter in ^ptertli6tei'"iiSaÉr 
een ander paviljoen, heeft het 
volgens Venema danig geschort 
aan een goede begeleichhg van 
het personeel dat met de dage¬ 
lijkse zoig van Jblanda is belast. 

Door verloop en ziekte onder de 


medewerkers werd nieuw perso¬ 
neel ingeschakeld dat niet de 
gelegenheid heeft gekregen om 
zich de behandelmethode, zoals 
die door de zogenoemde com- 
mlssie-Noorda is ontwikkeld, 
eigen te maken. 


Door de minder intensieve bege¬ 
leiding is Jolanda de afgelopen 
maanden zo nu en dan terugge¬ 
vallen in haar oude (soms desr 
tructieve) gedragspatroon. . De 
ve ri aete in gen dank aë bataoge-,,., 
noemd Very Intensive (ilarepro- 
ject (VIC) dat in 1989 is begon¬ 
nen en nog duurt tot volgend 
jaar, wil Venema echter niet on¬ 
der stoelen of bainken steken. Hy 
wil dan ook zeker niet spreken 
van een mislukt project 


Nederlanders 
. met cocaïne 
aangehouden 

PERPIGNAN - Twee Nederlan¬ 
ders zyn dinsdag aan de Frans- 
Spaanse grens aangehouden met 
3,3 kilo cocaïne in hun auto. De aan¬ 
houding had plaats tijdens eeh rou¬ 
tinecontrole bij de grenspost Pert- 
hus, zo is gisteren uit goed ingelich- 

-p f 

De Nederlanders, van 26 en 36 jaar, 
zyn in voorlopig arrest geplaatst, Ze 
hadden de verdovende middelen, 
met een waarde van ruim één mil¬ 
joen gulden, in plastic zakken onder 
hun trui Verborgen. Ze kwamen uit 
Spaiye en wilden waarschijnlijk 
naar Nederland. Georges Habache 


(ADVERTENTIE) 


SEATIBCACOUIRS 


EENKLEURIG 
s'*’ ^ 


COLORS Hou je je portemonnee goed in de gaten en 
wil je toch een knappe auto rijden? Dan is 
de Seat Ibiza Colors jouw auto. Nog los van 
de aantrekkelijke, rentevrije financiering en 
z’n toch al scherpe prijs (onder de 20 mille!), 
biedt de Ibiza Colors veel extra. Rij maar 
even een stukje mee. ■ 1.2L Motor System 
Porsche ■ 52 kW (71 pk) ■ multipoint injectie 
■ 3-weg katalysator ■ 5-bak ■ ruitewisser 
met interval ■ make>up spiegeltje ■ dak¬ 
spoiler ■ wis/was installatie achter ■ De 
Seat-dealer maakt graag een kleurig reken¬ 
sommetje met je. 


DOOR HANS GERTSEN 

PARIJS - Georges Habache, de M 
. der van het Volksfront voor de B 
vryding van Palestina die sin< 
woensdagavond in een Parys zi 
kenhuis wordt verpleegd, he< 
niets te vrezen vein de Franse ju? 
tie. Volgens president Mitterral 
loopt er noch een nationaal, nd 
een internationaal arrestatieb^ 
tegen de oprichter van de radidi 
Palestijnse beweging. De FraH 
autoriteiten beschouwen de kolf 
van Habache als ’een puur mej 
sche zaak’. ^ 

Habache wordt algemeen • 
schouwd als het brein achter ^ 
reeks van vliegtuigkapingen en • 
roristische acties in de jaren zev4 
tig en tachtig. De leider van ^ 
Volksfront staat bovendien bekg 
als een fervent tegenstander van^ 
vredesproces voor het Midden-0# 
ten. ‘ 1 

Georges Habache werd woensda 
avond met een speciaal vliegtM 
van het Franse Rode Kruis vai^ 
zyn woonplaats Tunis naar Pajfl 
vervoerd, nadat hy maandagav^ 
was getroffen door een hersenbl^ 
ding. Het Franse Rode Kruis wa^ 
hulp geroepen door haar Palestjj^ 
zusterorganisatie, de Rode 
Maan. De broer van Yasser Arafa^ 
president van die organisatie. ^ 

Georges Habache is opgenomei^ 
het Rode Kruis-ziekenhuis 
Dunant in Parys. Daar zou hy • 
operatie moeten ondergaan. J 
komst van de beruchte terrori?)® 
leider heeft vooral in Franse ópj^ 
tiekringen verbating en verbij® 
ring gewekt. Zowel de FtiM 
ministeries van binnenlandse zsM 
als buitenlandse zaken hebt^ 
vooraf goedkeuring verleend aaii ^ 

komst van Habache. "S 

\ _ 

Volgens het Franse Rode Kruis ^ 
het om een ’puur humanitaire 
en blijft het Rode Kruis trouw_?3 
haar principe van neutraliteit. 
de toestand van Habache is 
bekend. De leider van hét VoM 
front, die in 1979 al eens door ^ 
beroerte werd getroffen, ^ 
spraakproblemen hebben. Rond ^ 
ziekenhuis hebben de Franse ai^ 
riteiten scherpe veiligheidsmaatn 
gelen getroffen. 1 


n 


d’Ancona wil^ 

structurele I 

. ■; .• 

op vang voor j 
nieuwkomer^ e .1 


NU F. 19.995,- 


Volkswagen Groep 

Gedreven Door Ambitie 


BEEK, Automobielbediijf Coumans-Beek B.V, DSM-straat 7,046-371243. BRUNSSIJM/Autxibednjf Chiaraclia,Trichterw^l22,045-212843. HEERLEN, Autosport BrounsB.V, Scdielsbeiig 
175,045-725507. KERKRAI^ Auto Aarts, Bestraat 211,045-412545. LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Sdiuijren B.V (subdealer), Röts(dierweg 60,045-313588. MAASTRIOfT, 
Autobedrijf Peter Banck^ HeerderdwarsstiRat 25,043-635454. SnriARD, Automobielbedrijf Primair, Indiistriestraat 25 (Handels(:entrum Betigerweg), 046-514^ 


Pryxen inclnsief BTW, eacfaisief bwten djUiar iBÉto en anti-roesadiaiiddiiig. Wyzigiiigen vooiitehcwdHL Het iiiiaiKderingBaanbod betreft 

voor het 1^ inniil bij te betalen bedrag, met een maainiiiin van 10.000 gulden. Minimale aanbetaling 25%. De aanbieding geldt alleen bij de aanadiaf van een niéuwe Seat Ibiaa of MarbeUa personenwagen voor 31 maart 1902 en registratie voor 15 april 1992. Importeur Pon Car EV, Leuaden, tel: 033-951550. 


UTRECHT -- Minister d’Anct 
(WVC) zal zich blyven inzetten v 
een structurele opvang van alle 
granten die Nederland binnér 
men. Na een aanvankelijk mo« 
me werving onder vrouwen 
deze opvangprojecten, blykt nu 
ook vrouwelyke nieuwkomers -, 
enthousiast aan deelnemen. .V: 

De bewindsvrouw zei dit don<^' 
dag in Utrecht by de opening .y„ 
het Landelijk Steuntpunt Buit^ 
landse Vrouwencentra. | 

Dit nieuwe steunpunt moet vol8^ 
d’Ancona een brug zyn tussen W 
diverse groepen vrouwen: de vOm 
loopsters en de vrouwen die S 
maatschappelijke ontwikkeling ^ 
zo goed kunnen byhouden. i., liltiburgs dogblad Limburg 


Wethouder Savelsbergh over toename trek naar de stad 

Meer wooncomplexen 
in centrum Heerlen 
Vrijdag 31 januari 1992 • Pagina 17 


MAASTRICHT — De 48-jarige 
ontwerper van stenen diers- 
culpturen Evert Borger heeft 
het kort geding verloren dat hij 
in Maastricht had aangespan¬ 
nen tegen Jo Bongers in die 
plaats. Hij verweet deze door 
het namaken van genoemde 
sculpturen en het verhandelen 
daarvan inbreuk te maken op 
aan hem, Borger, toekomende 
auteursrechten. 

President mr P. Broekhoven van 
de rechtbank te Maastricht deelt 
deze opvatting echter niet. Vol¬ 
gens hem zijn de in geding ge- 


Ontwerper 
verliest 
kort geding 


brachte sculpturen te weinig 
oorspronkelijk om ze te kunnen 
onderbrengen onder de strek¬ 
king van de Auteurswet, 

Deze keramische produkten be¬ 
zitten naar zijn mening 'te wei- 


Van onze verslaggever 

Heerlen - In het centrum van Heerlen moeten meer woon¬ 
complexen gebouwd worden om te kunnen voldoen aan aan 
de behoefte van mensen die terug willen keren naar de stad. 
Hat is de mening van wethouder Hub Savelsbergh, die pleit 
Voor 'massalere’ woningbouw. „We moeten meer plaats inrui- 
hien voor woningbouw in het centrum. De praktijk is dat veel 
Ouderen daar willen gaan wonen, waar alle voorzieningen op 
Oen loopafstand zijn. Daar moeten we ons centrumplan op aL 
stemmen.” 


'.De zogenaamde Corioveste, een 
Oatcomplex aan de Parallelweg is 
bijvoorbeeld enorm in en wordt nog 
^ns met 81 appartementen uitge¬ 
breid. Maar dat is slechts een drup¬ 
pel op een gloeiende plaat." 

Tuin 

Ook voor startende gezinnen zou 
bet centrum aantrekkelijk zijn. Bij¬ 
voorbeeld voor mensen die nog niet 
per se een tuin hoeven, maar die 
'Vel winkels, cafés en allerlei andere 
Voorzieningen bij de hand willen 
bebben. 

Savelsbergh memoreert een plan 
Van MBO/Ruyters en aannemers’ 
Muyres voor een woontoren op het 
jan Grunsvenplein bij de schouw¬ 
burg. 

^aar er wordt niet alléén gedacht 
woontorens. Op de plaats waar 
•'u nog het Missionair Centrum 


staat, moet eind 1993 de bouw van 
start gaan van luxe woningen, mét 
een tuin. 

Daarnaast is het streven erop ge¬ 
richt om leegstaande verdiepingen 
boven winkels bewoond te krijgen. 
„Veel ondernemers vrezen dat ze 
huurders die voor overlast zorgen, 
niet meer kwijt raken. Ook wordt 
door het maken van een aparte in¬ 
gang de etalage smaller.” 

,,Veel eigenaren kijken alleen naar 
het rendement van hun pand. Ik bel 
ze wel eens op; 'Doe iets aan je 
pand. Dan brommen ze instem¬ 
mend, maar er gebeurt niets.’” 

Toch neemt het aantal panden dat 
grondig wordt opgeknapt, inclusief 
kamers op de bovenverdieping, toe. 
„Voor zo’n pand kun je maximaal 
59.000 gulden subsidie krijgen. Van 
dat potje wordt optimaal gebruik 
gemaakt,” zegt Savelsbergh. 


Akkerbouwers gaan 
over op fruitteelt 


_ Van onze verslaggever 

HottUM - Behalve in akkerbouw- 
*batig te telen groenten hebben 
^kerbouwers, die vanwege de da- 
'J^hde graanprijzen op zoek naar al- 
l^natieve teelten zijn, plots ook 
^^langstelling in machinaal te oog- 
fruit; te weten: bakpruimen en 
forellen. 

Jot die constatering komen vrucht- 
Pornenkwekers, onder wie Jan Rul- 
uit Maasbracht, de voorzitter 
Van de ruim 300 leden tellende Lim- 
Pürgse Boomkwekersvereniging 
b'e gisteren in Lottum de algemene 
Vergadering hield. 

fp zijn jaarrede concludeerde Rul¬ 
lens dat in 1991 'goede afzetrasulta- 
^n werden geboekt’. „Ook de ver- 
,popverwachting voor het vooijaar 
^^92 is redelijk positief” 


Gezamenlijke 
Vverving MECC 
en Eurogress 

^EN - Het Eurogress in Aken het 
bet MECC in Maastricht zijn een ge- 
^hienlijke reclamecampagne ge- 
^Wt bij 3000 bedrijven in de Eure- 
Sio Maas-Rijn. Dit is de eerste grote 
^ezamenlyke actie van de beide 
Congrescentra sinds zij in septem¬ 
ber vorig jaar afspraken hadden 
gemaakt over samenwerking. 
Yolgens Eurogress-evenementen- 
jeider Eugen Rider, is het de bedoe- 
bhg in de toekomst op veel gebie¬ 
den samen te werken. „We denken 
ban aan het gezamenlijk organise¬ 
ren van grote congressen, gemeen¬ 
schappelijke internationale wer- 
V'hg, uitwisseling van technische 
hulpmiddelen en afspraken bij gro- 
^ investeringen.” 


Het totale areaal van de Limburgse 
boomkwekers omvatte in 1:991 1429 
ha. Het areaal vruchtbomen werd 
met 96 ha tot 400 ha ingekrompen; 
het areaal rozestruiken met 17 ha 
tot 358 ha. Tegenover die inkrim¬ 
ping stond een forse uitbreiding 
van het oppervlak ’bos- en haag- 
plantsoen’. Het werd van 147 ha in 
1990 tot 242 ha in 1991 uitgedijd. 

In navolging van voorzitter Rulkens 
bepleitte de voorzitter van het Pro- 
duktschap voor Siergewassen, Jaap 
van der Veen, ’dat de grondont- 
smetting in de boomkwekerij snel 
terug moet’. „Indien dat niet ge¬ 
beurt, ontlok je een standpuntbepa¬ 
ling door milieugroepen, waardoor 
je aan de muur wordt genageld,” 
waarschuwde hij opstandigen. 

In navolging van Van der Veen 
raadde Rulkens de leden aan om al¬ 
le medewerking te verlenen aan een 
enquête die het Centraal Bureau 
voor de Statistiek instelt naar het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen, 
in de boomkwekerij. Door middel* 
van deze steekproef hoopt het mi¬ 
nisterie van Landbouw, Natuur en 
Visserij een referentieniveau te 
kunnen vaststellen. Er zit verder 
niets achter, stelde Rulkens kop- 
schuwen gerust. De verbouwing van de kleuterschool tot revalidatiecentrum stagneert door geldgebrek. 


Inlernalionale Bouworde start inzametingsactie 

Nederlanders bouwen in 
Polen kinderkliniek 


_ Van onz e verslaggever 

HEERLEN - Met Nederlandse 
hulp wordt op dit moment in Po¬ 
len een kleuterschool verbouwd 
tot revalidatiecentrum voor ge¬ 
handicapte kinderen. De afgelo¬ 
pen rnaanden hebben vrijwilli¬ 
gers die via de stichting Interna¬ 
tionale Bouworde in Nijmegen 


wéren uitgezonden, een deel van 
de bouw voor hun rekening ge¬ 
nomen. Het revalidatiecentrum 
verrijst in het gehucht Mikos- 
zow, in de buurt van de stad 
Wroclac. 

Het gaat om een initiatief van de 
Poolse zusjes Malgorzata en 
Krystyna Kobel. De eerste is 


iE 

Idf BFirRr 


RABYSPECIAALZAAK' ft 4 De orglnele | 
T RIPP-TR^PP_ 
De perfekte 
doorgroei- 

V stoel 
v.a. 

279,= Kouvenderstraat 141 
Hoensbroek.Tel.045-221263 # Mgr Bar, bisschop van Rotterdam samen met de overste buiten dienst Verharen nadat de eer¬ 
ste de oud-Heerlenaar de versierselen behorend bij de pauselijke onderscheiding had opgespeld. 

Foto: ANP 


St. - Silvesterorde 
voor Oud-Heerlenaar 


HEERLENAVOENSDRECHT - De 
Stichting Militair Lourdes Bede¬ 
vaart heeft gistermiddag in Woens- 
drecht afscheid genomen van haar 
oud-voorzitter luitenant-kolonel 
b.d. J.M.J. Verharen. Bij die gele¬ 
genheid mocht de oud-Heerlenaar 
Jan Verharen uit handen van mgr 
drs R. Ph. Bar, bisschop van Rot¬ 
terdam en van de Nederlandse 
Krijgsmacht, de pauselijk onder¬ 
scheiden in de Orde van Sint Silves- 
ter ontvangen. 

De heer Verhagen kreeg deze on¬ 


derscheiding vanwege zijn jarenlan¬ 
ge verdiensten voor de organisatie 
van de militaire Lourdesbedevaar- 
ten. Als voorzitter van het militaire 
Lourdescomité vervulde hij een 
spilfunctie tussen mfinister, bevel¬ 
hebbers, het krijgsmacht ordina¬ 
riaat en de deelnemers aan de mili¬ 
taire ontmoetingen in Lourdes. 
Verharen is inmiddels opgevolgd 
door legeraalmoezenier P.C.M.L. 

Vermeulen ofm. 

De Stichting militaire Lourdes Be¬ 
devaart organiseert jaarlijks een in¬ 


ternationale militaire ontmoeting in 
het Zuidfranse bedevaartsoord. Dit 
jaar gebeurt dat in mei en het ver¬ 
trek is zoals gebruikelijk vanuit 
Maastricht. Naast enkele honder¬ 
den Nederlandse militairen en De- 
fensie-ambtenaren, komen er dit 
j^ar ruim 20.000 militairen uit zo’n 
twintig Europese landen in Lourdes 
bij elkaar. 

By zijn afscheid toonde oud-voor¬ 
zitter Verharen zich bezorgd over 
de toekomst van de militaire bede¬ 
vaart. „In zekere zin spelen ons de 
veranderde oost-westverhoudingen 
parten. De ontspanning brengt een 
verminderde motivatie met zich 
mee om naar Lourdes te gaan”, al¬ 
dus de oud-Heerlenaar, die tot slot 
niet uitsloot dat de belangstelling 
mede door de verkorting van de 
diensttijd terugloopt. 


moeder van een gehandicapt 
kind, de tweede arts. Omdat ze 
van de Poolse autoriteiten geen 
subsidie krijgen, hebben ze hulp 
in het buitenland gezocht. Uit¬ 
eindelijk kregen ze die van de 
Internationale Bouworde die 
bouwvakkers stuurde. Maar de 
bouw vordert maar langzaam 
omdat er in Polen gebrek is aan 


LSO steunt plan 
orkestvoorziening 


Van onze verslaggever 


MAASTRICHT - Het Limburgs 
Symphonie Orkest in Maas¬ 
tricht schaart zich achter het al¬ 
ternatieve plan voor de muziek- 
voorziening 'Een keuze voor 
Kwaliteit’. Dit plan biedt, met 
steun van de betrokken provin¬ 
ciale en gemeentelijke besturen, 
de beste uitzichten op een ade¬ 
quate structuur voor de regiona¬ 
le orkestvoorziening in Neder¬ 
land en de positie van het LSO 
daarin. 

Dat is het resultaat van intensieve 
besprekingen tussen bestuur en di¬ 
rectie van het LSO enerzijds en de¬ 
legaties van het Noord Nederlands 
Orkest, het Gelders Orkest en het 
Brabants Orkest anderzijds. 

Het alternatieve plan is een reactie 
van de regio-orkesten op de voorne¬ 
mens van minister d’Ancona van 
cultuur. 

Daaruit blijkt dat er in de orkest¬ 
voorziening opnieuw moet worden 
bezuinigd. Gezelschappen in de 
Randstad blijven evenwel buiten 
schot. 

Het rapport ’Een Keuze voor Kwali¬ 
teit’ is gericht op het behoud van de 
bestaande muzikale infrastructuur, 
behoud van de vijf standplaatsen, 
behoud van werkgelegenheid en 
vooral op verbetering van de kwali¬ 
teit van de symfonische muziek in 
Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. 

Het alternatieve plan sluit aan op de 
gezamenlijke beleidsplannen van 
het Brabants Orkest en het Lim¬ 
burgs Symphonie Orkest en voor¬ 
ziet naast drie.regionale orkesten in 
Groningen, Arnhem en Eindhoven 
onder meer in een opera-produktie- 
kern in Maastricht. 

Bovendien blijft het LSO zelfstan¬ 
dig, waarbij het symfonische aan¬ 
deel tenminste zestig procent be¬ 
draagt. 


bouwmateriaal en gereedschap. 
En als er al wat te krijgen valt, is 
het meestal peperduur. 

Binnenkort zendt de Internatio¬ 
nale Bouworde weer een aantal 
bouwvakkers uit. Verder is de 
vrijwilligersorganisatie met een 
inzamelingsactie begonnen. Niet 
alleen om, de bouw af te kunnen 
ronden, maar ook om de revali- 
datiekliniek aan geld te helpen 
voor de aanschaf van appara¬ 
tuur, medicijnen, keukeninrich- 
ting etcetera. 

De Internationale Bouworde 
heeft daarvoor een speciaal reke¬ 
ningnummer geopend. 

Donaties kunnen worden over¬ 
gemaakt op postbanknummer 
860700 van de Stichting Bouwor¬ 
de Nederland, St. Annastraat 
172, 6524 GT Nijmegen onder 
vermelding van revalidatiecen¬ 
trum Celestyn. 


mg onderscheidend vermogen 
ten opzichte van de talloze, in 
eindeloze variatie aangeboden 
soortgelijke produkten van an¬ 
deren’ om ze te kunnen bestem¬ 
pelen tot werken van kunst zoals 
door de Auteurswet bedoeld. 

Ook in ander opzicht heeft Bon¬ 
gers naar het oordeel van de pre¬ 
sident niet onrechtmatig ten 
opzichte van Borger gehandeld. 

Op grond van dit alles wijst mr 
Broekhoven de door Borger in- 
gediende eisen volledig af en 
veroordeelt hij hem in de kosten 
van het geding. 


Siudent betrapt 
Maastrichtenaar 

LANAKEN - Bij een inbraak in 
een studentenhuis in Veldwezelt is 
een man uit Maastricht op heter¬ 
daad betrapt. Een student, die thuis 
kwam, stond plots oog in oog met 
de dief, die hem met een dolk be¬ 
dreigde. Deze Maastrichtenaar zette 
het op een lopen toen hij de imid- 
dels gealarmeerde rijkswacht zag 
aankomen. Bij zijn aanhouding 
bleek dat hij gestolen goederen op 
zak had, voornamelijk juwelen, alle¬ 
maal eigendom van studenten uit 
hetzelfde home. De man werd na 
verhoor naar huis gestuurd. 

Nieuw centrum 
voor hulp aan 
grensregio’s 

GRONAU - In Gronau is 
woensdag het Euregiohuis offi¬ 
cieel geopend. Hel centrum 
helpt de 54 Europese grensre¬ 
gio’s bij de aanpak van de sa¬ 
menwerking op sociaal, econo¬ 
misch en cultureel gebied. Het 
is ondergebracht in het gebouw 
van Euregio in Gronau omdat 
deze Duits-Nederlandse organi¬ 
satie de meeste ervaring heeft 
met .grensoverschrijdende sa¬ 
menwerking. 

Het samenwerkingsverband Eure¬ 
gio telt 105 gemeenten m Oost- 
Nederland en het aangrenzende 
deel van Duitsland, Het bevordert 
sinds 1958 de contacten tussen de 
mensen aan de weerskanten van de 
grens. Dat gebéurt door culturele¬ 
en sportuitwisselingen en het met 
steun van de Europese Gemeen¬ 
schap, nationale en regionale over¬ 
heden uitvoeren van actieprogram¬ 
ma's voor economie, milieu en 
onderwijs. 

Euregio heeft tevens een ombuds¬ 
functie voor onder andere consue- 
menten. 

De organisatie wordt bestuurd door 
een raad waarin bijvoorbeeld PvdA 
en SPD de socialistische fractie, en 
het CDA en de CDU de christelijke 
fractie vormen. 

■Vele andere grensregio’s in Europa 
kennen zo’n gestructueerde samen¬ 
werking nog niet. "Vooral in Zuid- 
Europa laten de contacten te wen¬ 
sen over,’ verklaart Wim van Gef- 
fen, secretaris van Euregio en de 
Werkgemeenschap van Europese 
Grensregio’s (WVEG), een belan¬ 
genorganisatie die in het Euregio¬ 
huis domicilie houdt. 

Alle grensregio's kunnen voor in¬ 
formatie over scholing, aanvragen 
van subsidies en dergelijke bij het 
Euregiohuis aankloppen. Januari droog en somber 

De eerste maand van hete jaar en de tweede van de winter was droog 
en erg somber. De zon bleef 17 dagen geheel onzichtbaar, daar ston¬ 
den slechts vier heldere dagen tegenover. 

Januari, ook wel louwmaand genoemd, bood weinig opzienbarends. 
Het was zeker geen spectaculaire wintermaand, daarvoor ontbraken 
de noodzakelijke ingrediënten: sneeuw en strenge vorst. 

Toch heeft elke maand wel iets wat het vermelden waard is op weer¬ 
gebeuren zoals: 

1) de totaal gevallen hoeveelheid neerslag. Normaal valt er 64 mm, 
dit jaar precies de helft. 31.8 mm en dan nog uitsluitend als regen. 

2) de gemiddelde luchtdruk bedraagt in onze omgeving in januari 
1015 mba. Dit jaar wordt de uitzonderlijk hoge luchtdruk van 1030 
mba in de logboeken opgenomen. 

3) het vrij grote aantal dagen met mist; normaal 3 nu 8 dagen. 

4) na 20 januari kon de ijsmuts op, vanaf die datum heeft het elke dag 
gevroren, helaas niet hard genoeg waardoor de schaatsen meesten¬ 
tijds in het vet bleven staan. 

De hoogste temperatuur werd met 12.7° bereikt op 9 januari, het 
koudst werd het in de nacht van 24 januari toen de thermometer -8.1° 
aanwees. 

Toch bleef januari iets aan de zachte kant, de gemiddelde tempera¬ 
tuur kwam uit op 2.4°, tegen 2.1° normaal. 

Er werden 15 vorstdagen en 2 ijsdagen (dagen waarop hel kwik in 24 
uur niet boven hel vriespunt uitkwam). In vergelijking met voor¬ 
gaande jaren is januari 1992 de somberste en de koudste van de laat¬ 
ste vier jaar; alleen januari 1989 was nog droger (26 mm). 

Deze week was het precies 50 jaar geleden toen de laagste tempera¬ 
tuur ooit in Nederland werd gemeten. In Winterswijk vroor het op 27 
januari 1942 27.4°. 


weerspreuk 


Komt de wind uit het Noorderland 
lang houdt het weder stand iimburgs dogblad Limburg 
Vrijdag 31 Januari 1992 • Pagina 1 


Het zijn kleine roze, gele of bruine tabletjes 
en je kunt er urenlang van dansen. Volgens 
een hardnekkige mythe zouden de 
veelkleurige pilletjes de 
seksualiteitsbeleving verhevigen en daarom 
wordt het ook wel de ’love-drug’ genoemd. 
Het gaat om ‘Ecstasy’ of XTC, de populaire 
drug die jongeren slikken om een ruimer 
blikveld en een enorme stoot energie te 
krijgen. Het is puur chemisch spul dat in 
verscheidene laboratoria onder meer in de 
grensstreek wordt gefabriceerd en 
vervolgens voor het tienvoudige wordt 
verkocht. Het is niet te controleren wat voor 
kwaliteit je koopt en de drug is nog zo nieuw 
dat het effect op lange termijn volslagen 
onbekend is. Bij proeven op ratten hebben 
Antwerpse wetenschappers ontdekt, dat het 
hoofdbestanddeel van XTC, safrol, binnen 
twee jaar kanker veroorzaakt. Een te hoge 
dosering kan leiden tot acute opname in een 
psychiatrisch ziekenhuis of zelfs dodelijk 
zijn. Intussen blijven honderden jongeren 
tussen de 17 en 26 jaar onbezorgd feesten 
en zit de politie met de handen 
in het haar. 


in het nieuws 


’XTC-gebruikers te herkennen aan de open autoraampjes’ 

Over de liefdespil met 
het macabere naspel DOOR ANGELI POULSSEN 


HEERLEN - „Wij herkennen 
gebruikers van XTC aan het feit 
dat ze met open raampjes rijden 
in de winter. Zodra we ze 
proberen aan te houden, rollen 
de tabletten al over straat,” 
vertelt G. Kammermans, 
hoofdinspecteur van de 
narcoticabrigade in het 
Belgische Hasselt. In de stad zelf 
speelt het probleem niet direct. 
Ecstasy circuleert veelal in de 
kleine grensdorpen, waar in 
grote discotheken 
’House’-muziek wordt gedraaid. 
Om uren achter elkaar de 
dreunende beat van die muziek 
te kunnen volgen, om 
remmingen kwijt te raken en 
sneller in contact te komen met 
anderen, slikken de tieners in 
toenemende mate XTC. En 
vervolgens stappen ze in de 
vroege ochtend 

doodgemoedereerd weer in hun 
auto om huiswacirts te keren. 

Kammermans; „Wanneer de 


pillen nog niet uitgewerkt zijn is 
het zeer gevaarlijk om auto te 
ryden. Het pepmiddel maakt dat 
je roekeloos wordt, harder gaat 
rijden en vaak onaanvaardbare 
risico’s neemt. Gelukkig kunnen 
we tegenwoordig via een 
urinetest binnen 48 uur laten 
vaststellen dat er XTC gebruikt 
is. Wanneer we iemand in België 
oppakken die XTC gebruikt of 
dealt, krijgt hij een een 
minimum straf van drie 
maanden gevangenis en bijna 
5000 gulden boete. Maar het is 
een probleem om gebruikers of 
dealers te herkennen. 

Meestal wordt het in 
vriendenclubjes verkocht pf in 
een thuissituatie. We moeten al 
echt razzia’s houden en heel snel 
mensen in de kraag vatten om 
hen met het spul in bezit te 
betrappen.” Jongeren kunnen urenlang blijven dansen op de dreunende House muziek na het nemen van een XTC-tabletje. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Agressie 


Volgens de hoofdinspecteur is 
het dealen in XTC-tabletten ’big 
business’. Het produceren van 
een tablet kost een kwartje. In de 


discotheken en op de feesten 
worden deze verkocht voor 30 
tot 50 gulden. Dealers verdienen 
duizenden guldens per weekend. 
Uiterlijk en grootte van de 
tabletten verraden niets over de 
werking ervan. De echte XTC 
bestaat uit een chemische 
combinatie die MDMA wordt 
genoemd. Maar er worden ook 
andere combinaties op de markt 
gebracht onder dezelfde naam. 

De gebruiker weet eigenlijk 
nooit wat hij slikt. „Gelukkig 
hebben we na afloop van een 
feest nog geen lijken hoeven te 
verzamelen, maar soms flippen 
mensen echt uit en kan de 
energie zich uiten in agressie. 
XTC is niet zo onschuldig als het 
lykt, alle drugs blijven 
gevaarlijk,” aldus Kammermans 
van de Hasseltse politie. 


Nu de Belgische politie haar 
toezicht verscherpt, verplaats de 
’ecstasy-scene’ zich weer 
richting Nederland. De 
Maastrichtse politie heeft zeer 
recent nog éen partij van 25.000 
tabletten in beslag genomen. 
„Het gebruik van de drug XTC 
levert weinig overlast op. De 
mensen slikken het op feestjes 
in besloten kring en het komt 
zeer gelden voor dat men gaat 
stelen om aan geld te komen 
voor de pillen. Maar XTC is 
sinds 1988 opgenomen in de 
opiumwet en dus strafbaar,” 
aldus een agent van de 
Maastrichtse narcotica-afdeling. 


liippietrip 


Volgens een woordvoerder van 
.het Maastrichtse 


Consultatiebureau voor Alcohol 
en Drugs (CAD) is het 
XTC-gebruik bij jongeren 
inderdaad een groeiend 
probleem. „Van onze 
veldwerkers in de scene 
begrijpen wij dat er steeds nfieer 
ecstasy geslikt wordt. Omdat het 
gebruik vaak incidenteel is en 
met grote tussenpauzes, is het 
vaak zo dat men er niet aan 
verslaafd is. Maar het spul kan 
wel tot verslaving leiden en in 
combinatie met alcohol, tot 
agressie. Bovendien gaat bij 
langdurig gebruik de polsdruk 
en de bloeddruk omhoog en 
treden er in de afbouwfase 
uitputtingsverschijnselen en 
angstgevoelens op. Mensen die 
astmatisch zijn kunnen er zelfs 
ademhalingsproblemen door 
krijgen.” 


Ecstasy is een oude drug in een 
nieuw jasje. Het produkt MDMA 
werd in 1914 al ondekt en 
gebruikt als 

vermageringsmiddel. Later werd 
het in het Amerikaanse leger 
gebruikt als ’waarheidsserum’ en 
in de psychiatrie onder andere 
als middel om patiënten met 
fobiën te behandelen. 

Tegenwoordig worden de pillen 
in allerlei aantrekkelijke vormen 
op de markt gebracht als zijnde 
een onschuldig pepmiddel voor 
wilde feestjes. Werd het 
verschijnen van XTC in het 
begin nog afgedaan als een 
overleefde hippietrip uit de 
zestiger jaren, inmiddels zijn 
politie en hulpverlenende 
instanties zeer serieus bezig met 
preventie en bestrijding van dit 
fenomeen. Teiefooncirkel 
bestaat 5 jaar 

SIMPELVELD - In bejaarden-! 
centrum Bocholtz werd onlangSj 
het eerste lustrum gevierd vanj 
de Teiefooncirkel. ! 

Oprichtster Tiny Scheepers en 
de dames Vliegen, Nievelstein, 
Gardier en Schiffelers werden 
door Betty de Wert van de Stich¬ 
ting Welzijnswerk voor Ouderen 
in Simpelveld/Bocholtz bedankt 
voor hun inzet. Van de Teiefoon¬ 
cirkel maken voornamelijk al¬ 
leenstaande ouderen gebruik. 
Volgens mevrouw Conjaerts uit 
Bocholtz is de teiefooncirkel een 
prima idee. „Ons groepje binnen 
het telefooncircuit bestaat uit ze¬ 
ven dames. Wij bellen elkaar 
elke morgen tussen negen en 
half tien. Als iemand niet rea¬ 
geert, is er iets aan de hand en 
gaat iemand een kykje nemen in 
de woning. 

Nog niet zo lang geleden kreeg 
ik geen gehoor by een bejaarde 
dame. Ik heb toen meteen de 
huisarts gebeld. Zy bleek inder-; 
daad ziek te zijn en was niet 
meer in staat om zelf de dokter 
te raadplegen. Op die manier 
werkt de teiefooncirkel uitste¬ 
kend.” 

Lang keuvelen of elkaar via de 
teiefooncirkel de laatste nieuw¬ 
tjes vertellen, is volgens me¬ 
vrouw Coryaerts niet de bedoe¬ 
ling. „In eerste instantie gaat het 
er om naar eikaars gezondheid te 
informeren en of er hulp van der¬ 
den moet worden ingeroepen. 
Lange verhalen worden dus niet 
verteld. Op die manier neemt de 
telefonische cirkel immers te 
veel tyd in beslag. En bovendien 
is dat veel te duur.” 


’Van Sempievei 
tot Simpelveld’ 

SIMPELVELD Heemkunde- 
vereniging ’De Bongard’ houdt 
dinsdag 4 februari in zaal Dac- 
kus aan de Irmstraat in Simpel¬ 
veld een lezing met als thema 
’Van Sempievei tot Simpelveld’. 
De lezing wordt verzorgd dooor 
drs. H. FYanssen en begint om 
20 uur. In de geschiedenis van 
Simpelveld en Bocholtz komen 
onder andere aan de orde de 
oudste bronnen, de Romeinen, 
kerken, veldnamen en boerde¬ 
rijen. Niet-leden betalen fl 3,50 
entree. 


De ’Ow Wiever' van Simpelveld. 


carnaval 


• Tot nieuwe prins van de 
Hoensbroekse CV De Bistroja- 
nen ’77 werd Sjef Frissen uitge¬ 
roepen. Prins Sjef I houdt zater¬ 
dag van 19.30 tot 21.11 uur recep¬ 
tie. Tevens is er dan gelegenheid 
om Piet Smulders te feliciteren 
met zijn elf-jarig lidmaatschap. 
Na de receptie wordt het Oud- 
prinsebal gehouden. Op deze 
avond wordt de nieuwe ordedra- 
ger van de serieuze humor uitge¬ 
roepen. 

.1 

• Eric Douven is de nieuwe 


heerser over ’t Keescheriek va 
Bengelder’. Prins Eric I houdt 
carnavalszondag 1 maart vanaf 
11.33 uur receptie in het Ont¬ 
moetingscentrum in Bingelrade. 

• Zondag is het 33 jaar geleden 
dat in Simpelveld een ’Ow Wie- 
ver’-vereniging werd opgericht. 
Ook T. Bosch-Knops viert dan 
haar 33-jarig jubileum. Om 11 
uur is er een mis in de pcirochie- 
kerk. Van 14 tot 16 uur is er re¬ 
ceptie in café De Kroon, Kloos¬ 
terstraat 11. 

• Vanavond wordt vanaf 20.11 
uur in het gemeenschapshuis. 


Oudenboschstraat 50, in Wij- 
nandsrade de nieuwe heerser 
over het Veldkretserrijk geproc¬ 
lameerd. Entree fl8. 

# Zaterdag houdt CV Sjilvend 
Alaaf vanaf 20 uur de jaarlijkse 
bonte avond in gemeenschaps¬ 
huis ’t Kloeëster. Kaarten kosten 
fl7,50 aan de kassa, een gulden 
minder in de voorverkoop. 

# Mathieu Mertens heerst als 
Mathieu II over het Soeplumme- 
leryk van Heerlerbaan. Zaterdag 
houdt hij van 20.11 tot 21.30 uur 
receptie in Narrentempel ’t Drie¬ 
luik in Heerlerbaan. HEERLEN 

• De gemengde recreatieve bad¬ 

mintonclub zoekt nog enkele 
leden vanaf 18 jaar. Men komt op 
woensdag van 20 tot 22 uur 
bijeen in de gymzaal aan de 
Schimmelpenninckstraat. Voor 
informatie: G.Stoffels, 

®045-218608 of H.van Kuyk, 
®045-722332. 

• In het Kreativiteitscentrum 

kan de cursus Certificaat A Vi¬ 
deo worden gevolgd. De cursus 
begint 1 maart en het examen 
wordt op 11 april afgenomen. Op 
maandag 3 februari om 19.30 uur 
wordt geheel vrijblijvend uitge¬ 
breide informatie verstrekt. Voor 
inlichtingen: John Herstein, 

@045-718072. 

• Ten bate van de SOS-kinder- 
dorpen wordt op carnavalsdins- 
dag, 3 maart, een grote bridge¬ 
drive gehouden in Auberge de 
Rousch, Kloosterkensweg 17. In¬ 
schrijven by dhr. Cox, 
@045-725738, mevr. Pilz, 
@717562 of mevr. Hollman, 
@711990. 

• In maart start Fiom-Limburg 
weer met gespreksgroepen voor 
gescheiden ouders. De groepen 
bestaan uit acht personen, die 
tien keer een wekelijkse bijeen¬ 
komst van twee uur houden. 
Aanmelden kan tot 10 februari 
via @045-740082. 

• Zymose houdt op verschillen¬ 
de plaatsen in Heerlen en Hoens- 
broek cusussen zelfverdediging 
voor vrouwen.* De kosten voor 
de tien lesbijeenkomsten bedra¬ 
gen fl30. Voor aanmelding: Zy¬ 
mose, @045-227400. 

• In de aula van Huize De Berg 
wordt vandaag, vrijdag, om 19.30 
uur een oecumenisch avondge¬ 
bed gehouden met als thema 


journaal kort j 


'Reik een hand naar de gevange¬ 
nen’. 

HOENSBROEK 

• In Ons Huis wordt maandag 3 
februari van 14 tot 16 uur spreek¬ 
uur van burgerraadslieden ge¬ 
houden. 

KERKRADE 

• Het spreekuur voor ex-mijn- 
werkers wordt maandag 3 fe¬ 
bruari van 14 tot 16 uur gehou¬ 
den in het CMW, Kloosterrader- 
straat 20. 

• In het Credozaaltje van de Jo- 
seph en Norbertuskerk wordt 
dinsdag 4 februari een informa- 
tie-avond gehouden over de leer 
van Bruno Gröning. 

BRUNSSUM 

• Tot en met 4 maart exposeert 
Therese Vossen uit Bunde in het 
bestuurscentrum van Brunssum. 
Het betreft een overzichtsten¬ 
toonstelling met kleurrijke mo¬ 
tieven. Kyken kan op werkda¬ 
gen van 9 tot 12.30 en van 13.30 
tot 17 uur. 


Geslaagd 


WIJNANDSRADE - Eric Plas 
uit Wijnandsrade studeert 6 fe¬ 
bruari af aan de Erasmusuniver- 
siteit in Rotterdam als bedryfs- 
kundige. 

HEERLEN - H.M.J. QuaedvUeg 
uit Heerlen studeerde 30 januari 
af aan de Rijksuniversiteit van 
Leiden, aan de faculteit van de 
Rechtsgeleerdheid. 
HOENSBROEK - Aan de Rijks¬ 
universiteit Limburg slaagde Jos 
Kleyntjens uit Hoensbroek voor 
zijn doctoraal examen Gezond¬ 
heidswetenschappen, afstudeer¬ 
richting Beleid en Beheer. 


• Prins Sjef I van de Bi¬ 
stro janen. 


# Prins Eric 
Keescheknup. 


• Prins Mathieu II van de 
Soeplummele. 


Kerkraadse kanarie sleept titels weg 

KERKRADE - K. van Hoof uit Kerkrade heeft met zyn kanarie de 
hoofdprijs in de wacht gesleept bij de Landelijke Speciaalclub Har- 
zards. 'Twee weken geleden was de vogel van Van Hoof ook al Neder¬ 
lands kampioen. 

Tijdens het kampioenschap van de Speciaalclub komen de beste vo¬ 
gels van Nederland by elkaar. De Kerkraadse kanarie - die overigens 
nog geen naam heeft, maar alleen een ringnummer - kreeg daar het 
meeste aantal punten. Het vogeltje zong het mooist. Hy kon knorren, 
kloeken, fluiten en ander geluiden maken. Hy kreeg de titel ’meester- 
zanger’. • Snorkelen 

De Maastrichtse onderwater- 
sportclub ’t Piepke die twee¬ 
maal per week in zwembad De 
Dousberg by elkaar komt, wil 
geïnteresseerden het snorkelen 
en het gebruik van perslucht 
bil brengen. Daartoe wordt ook 
in februari weer gestart met 
een cursus. Voor diegenen die 
verder willen worden dan op¬ 
leidingen gegeven voor het 
snorkel- en duikexamen van de 
Nederlands onderwatersport 
Bond. Voor meer informatie: 
Tom Cornips (043-472492) of 
Han Bergs (043-431376). 


• ’Focolare’ 

’Het groeit verder’. Dat is het 
thema van een aantal avond- 
byeenkomsten in Heerlen, 
Venlo en Stramproy die de Fo- 
colarebeweging binnenkort in 
.Limburg houdt. De drie avon¬ 
den op 4 (Heerlen), 5 (Venlo) en 
12 februari in Stramproy vin¬ 
den allemaal van 20 tot 22 uur 
plaats in respectievelijk het ge¬ 
meenschapshuis Welten (Wel- 
tertuynstraat 44), het Jeugdge- 
bouw ’Vogelhut’ (Merelweg 1) 
en in de zaal van Oudertrefcen- 
trum Frans Strouxstraat 13a. 
Inlichtingen: Henno en Anne- 
miek Kurstjens (045-272678), 
Hans op ’t Veld (040-411630) en 
zr. Brunhilde Anger 
(04956-1350). 


Open dag 


Voor (toekomstige) medewer¬ 
kers in de vlees(waren)indus- 
trie, slagersbedry ven en pluim- 
vee-industrie worden in alle 
cursusplaatsen van de ’SVO, 
Opleiding voor de Vleessector’ 
open dagen gehouden voor ge¬ 
ïnteresseerde jongeren (en hun 
ouders). Ook decanen, mede¬ 
werkers en cliënten van studie- 
en beroepskeuze-, arbeids- en 
migrantenbureaus zijn welkom 
om kennis te maken met de 
verschillende beroeps- en op¬ 
leidingsmogelijkheden in de 
vleessector. Door heel Neder¬ 
land, ook in Heerlen, zijn der¬ 
tien SVO-cursusplaatsen. Er 
worden demonstraties gegeven 
en leerlingen en docenten zyn 
aanwezig om vragen te beant¬ 
woorden. Tijdens de open dag 
in Utrecht, waar ook de MBO- 
opleiding is gevestigd, wordt 
tevens de nationale vakcompe- 
titie voor leerlingen gehouden. 
De open dag op de SVO Heer¬ 
len, Voskuilen weg 127, vindt 
op maandag 16 maart plaats 
van 14.00 tot 20.00 uur. De 
vleessector in Nederland heeft 
een groot tekort aan vakkundi¬ 
ge medewerkers, met name in 
verkoopfuncties en op midden- 
kaderniveau. Inlichtingen: mw- 
IJ. Geerts, tel. 030-717121. 

• Paragnosten 

Met als thema ’Paranormaal ge¬ 
nezen en helderziendheid’ 
houdt de praktijk voor para¬ 
normale geneeswijze en para- 
gnosie Verstappen-Vandeberg 
(Hiemstenrade 50 te Sittard) op 
woensdag 5 februari een lezing- 
Deze lezing, in gemeenschaps¬ 
huis Ophoven (Landwering-- 
straat 112) te Sittard, wordt 
gegeven door mevrouw M- 
Vandeberg en de heer J. Ver¬ 
stappen, paranormale genezers, 
paragnosten. Aanvang 20.30 
uur; kaarten (f 8,50) zyn ver¬ 
krijgbaar aan de kassa. Info: 
046-581596 of 045-320322. 


Dyslexie 


De afdeling Limburg van Ba¬ 
lans, de landelijke vereniging 
van ouders met kinderen en 
van (jong-)volwassenen met 
ontwikkelings-, gedrags- en 
leerstoornissen, waaronder 
m.b.d. en dyslexie, houdt op 4 
februari om 20.00 uur in Maas¬ 
tricht een thema-avond over 
’Dyslexie’ (woordblindheid). 
Deze avond, in Le Grand Café 
’De Herremenie’ aan de Kruis¬ 
herengang 4, wordt verzorgd 
door de kinder- en jeugdonder- 
wyspsycholoog, de heer Russ- 
Naast de aanwezigheid van 
mensen van de Vereniging 
’Woortblind’ zullen er ook in¬ 
formatieve films worden ver¬ 
toond over begeleiding, onder¬ 
zoek en ook de beleving van 
dyslextische mensen naar vo¬ 
ren komt. Kosten zyn: f 3,50 
voor leden en f 5,00 voor niet- 
leden. Informatie en/of aanmel¬ 
ding mevrouw T. Tummers, 
045-271964 of de heer J. Herre- 
godts, 04750-19842. 


• Maria 

Tijdens een Mariaviering op 
zondag 2 februari, wordt in de 
nieuwe Mariakapel van More¬ 
snet het genadebeeld ’Maria, 
Hulp der Gristenen’ geplaatst. 

• Lezing COC 

Tineke de Haan houdt op zon¬ 
dag 2 februari in het COC Heer¬ 
len (Honigmanstraat 2) een le¬ 
zing over het verenigingswerk 
en haar toekomst. Na de lezing, 
die om 15.00 uur begint, is et 
discussie. 

n 


liihburgs dagblad 


tfostolijke mlinsfreèk Vrijdag 31 januari 1992 0 Pagina 19 


fl 


weekend 


agenda \ 


apotheken 


De avond-, weekend- en zon¬ 
dagsdiensten beginnen op vrij¬ 
dagavond en eindigen de volgen¬ 
de week vrijdagochtend om 8.30 
Uur. 

Brunssum - Schinveld. 

Schinveld, A ge Water 20, 
®272899. 

Heerlen. 

De Hesselle, Bongerd 25, 
S7 19545. B.g.g. ®711400. 
Landgraaf. 

Landgraaf, Pasweg 6 Schaes- 
berg, ®326900. Voor spoedgeval¬ 
len dag en nacht bereikbaar. 
Kerkrade - Eygelshoven. 

Van Wersch, Hoofdstraat 41, 
*452010. 

Kerkrade-West. 

Snijders, Kampstraat 114, 
*420777. 

Hleijerheide. 

Hoodapotheek Pricksteenweg. 
Zaterdag van 10.30 tot 16 uur en 
Zondag van 12 tot 13 uur en van 
18 tot 19 uur. Voor spoedgeval¬ 
len dag en nacht geopend. 
Simpelveld - Bocholtz. 

Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Sim¬ 
pelveld, ®441100. Zaterdag van 
11 tot 15 uur en zondag van 14.30 
tot 15 uur. Voor spoedgevallen 
kan men terecht van 22 tot 22.30 
uur. 

Hoensbroek - Heerlerheide. 
Heerlerheide, Corneliusplein 2, 
*211377. 

Nuth. 

Voor spoedgevallen eigen apo¬ 
theek (b.g.g. ®711400). 

HGH - Heerlen. 

*711400. (Informatie over 
evond- en weekeinddiensten van 
^sen, tandartsen, apothekers 
het Groene Kruis.) 


g fiOENE KRUIS _ 

Jl'lachtdienst voor spoedgeval¬ 
len: Heerlen: ®713712. Nuth- 
Voerendaal-Simpelveld: 
*04405-2995. Brunssum-Schin- 
Veld-Jabeek: ®259090. Hoens- 
hroek-Merkelbeek-Bingelrade: 
*225588. Kerkrade: ®459260. 
Sygelshoven-Landgraaf: 

*323030. 


Artsen 


Heerlen. 

Voor spoedgevallen ®711400 
^brandweercentrale) bellen. 
Herkrade-Oost. 

J'ot zaterdag 12 uur vlg. telefoon 
beantwoorder van eigen huis- 
^s. Voor spoedgevallen éérst 
telefonisch contact opnemen 
hiet de dienstdoende arts. Van 
^terdag 12 uur tot zondagmor¬ 
gen 10 uur Passage, ®452012. 
Van zondagmorgen 10 tot maan- 
'lagmorgen 8 uur Van de Poel, 
*452913. 

Simpelveld - Bocholtz. 

Vrijdag en zaterdag Schiffelers, 
*04451-1500. Zondag Mom, 
*443938. 

Schaesberg. 

Zaterdag Ypenburg, ®322072 en 
bondag Ypma, ®320660. 

Hatiënten gezondheidscentrum 
Hoensbroek-Noord kunnen dag 
nacht bellen, ®214821. Uit¬ 
fluitend voor spoedgevallen: 
*231800. 

^Overigen dienen in geval van 
hood eerst de eigen huisarts te 
bellen.) 

^NDARTSEN. 

^eerlen - Hulsberg - Voerendaal. 
De Ponti, Hogeweg 14 Voeren- 
^aal, ®750417. Spreekuur zater¬ 
dag en zondag van 11 tot 12 uur. 
H g.g. bel TIGH, ®711400. 
Herkrade - Ubach over Worms - 
Hieuwenhagen - Eygelshoven. 
Hos, Bleijerheiderstraat tegen¬ 
over de apotheek, ®452500. 
Spreekuur van 11.30 tot 12 uur 
van 19 tot 19.30 uur. 
Simpelveld - Bocholtz - Gulpen - 
Vaals - Wylre - Wittem. 

"Snssen, Hofstraat 9 Wittem, 
*04451-1969. Spreekuur van 
|L30 tot 12 uur en van 17.30 tot 
J8 uur. 

Hrunssum - Schinveld - Nuth - 
Hoensbroek - Schinnen. 

Schmitz, Mozartstraat 20a 
Hrunssum, ®252536. Spreekuur 
yan 11.30 tot 12 uur en van 17.30 
tot 18 uur. 

Hulpdienst sos 


Dag en 
*719999. 


nacht bereikbaar. 


Deslachtsziektebestrijding: 
24-uurs infolyn, @740136. 


Van onze verslaggever 


LANDGRAAF - Landgraafse asielzoekers 
krijgen een ontmoetingsruimte in de voor¬ 
malige kleuterschool 0,p gen Hei. De stich¬ 
ting Vluchtelingenwerk Landgraaf krijgt in 
het gebouwtje kantoor- en vergaderruimte. 

Ouders van leerlingen van de naast het ge¬ 
bouw gelegen basisschool Op gen Hei pro¬ 
testeerden tevergeefs tegen de ontmoetings¬ 
ruimte. Zij pleitten voor een openbare speel- 
gelegenheid op de plaats van het kleuter¬ 
schooltje. 

Van de beoogde integratie van asielzoekers 
met de Landgravenaren zou bovendien niets 


Ontmoetingsruimte 
voor asielzoekers in 
oude kleuterschool 

terechtkomen. „Op deze wijze komen zij niet 
in contact met volwassen allochtonen, maar 
alleen met zeer jeugdigen”, schreven enkele 
ouders aan de raad. 

„Verziekte elementen zaaien onnodige on¬ 
rust”, veroordeelde Marga Kölgens (Vrouwe¬ 
nappèl), toen de raad het voorstel voor de 
ontmoetingsruimte behandelde. „De buurt 
heeft meer te vrezen van racistische mede¬ 


burgers dan van asielzoekers.” Ook Rob Sil- 
vertand (Gulpers) 'liepen de rillingen over de 
rug’ bij dergelijke reacties op de komst van 
de ontmoetingsruimte. „Onze enig juiste 
reactie is plaatsvervangende schaamte.” 
Wethouder Thei Gybels zei best te begrijpen 
dat ouders zich zorgen maken. „Maar de 
Landgraafse ervaringen uit het verleden met 
asielzoekers geven geen enkele aanleiding 
om daaraan allerlei angsten te koppelen.” 
Alleen de fractie Landgraaf '81 trachtte nog 
de ontmoetingsruimte te verplaatsen naar 
het oude wijkgebouw De Kleikoel. Wethou¬ 
der Gybels maakte echter duidelijk dat slui¬ 
ting daarvan onontkoombaar is, waarna de 
gehele raad instemde met de komst van de 
asielzoekers-sociëteit naar de voormalige 
kleuterschool. 


Heerlense primeur begin 1993 opgeleverd 

Heksenberg krijgt 
eerste seniorenhof 


Schuur Oude 


Hopel volgens 
raad geen huis 

LANDGRAAF - Het gebouwtje 
aan de Hopelerweg 192 in Land¬ 
graaf is een schuur en geen woning. 
De gemeenteraad nam gisteren het 
advies van de Arob-commissie over 
om de bestemming 'agrarisch ge¬ 
bied met hoge landschappelijke 
waarde’ niet te wijzigen. 

De bewoners van het huisje, Cor en 
José Timmermans, spanden een 
Arob-procedure tegen de gemeente 
aan, toen ze vorig jaar geen toestem¬ 
ming kregen voor een verbouwing. 
De gemeente stelde verv'olgens dat 
het optrekje zelfs helemaal met als 
woonhuis mag dienen. 

Volgens de gemeentelijke Arob- 
commissie past een bestemming als 
woonhuis niet in het geldende be¬ 
stemmingsplan voor de Oude Ho¬ 
pel. 

Wethouder Wiel Heinrichs zei zich 
gebonden te achten aan de door de 
raad ingestelde Arob-commissie. 
Bezwaren van Vrouwenappèl, Ab- 
dissenbosch 2000 en VVD legde hij 
naast zich neer. 

De familie Timmermans kan echter 
nog beroep tegen de raadsbeslis- 
smg aantekenen bij de Raad van 
State. 


Van onze verslaggeefster 


HEERLEN — Woningbouw¬ 
vereniging De Volkswoning 
start in april van dit jaar met 
de bouw van de eerste senio¬ 
renhof in de gemeente Heer¬ 
len. 


Het complex komt te liggen op het 
voormalige voetbalterrein van 
Groene Ster aan de Bruinkooiweg/ 
Hei-Grindelweg in de wijk Heksen¬ 
berg. Het project voor 55-plussers 
gaat volgens directeur Léon Meij 
van De Volkswoning ruim vier mil¬ 
joen gulden kosten. Begin 1993 
wordt het complex opgeleverd. 

De seniorenhof bestaat uit 27 zelf¬ 
standige woningen, gebouwd rond¬ 
om een gemeenschappelijke ont¬ 
moetingsruimte. „De huizen zijn 
gelijkvloers en goed toegankelijk 
voor mensen met een handicap, 
door bijvoorbeeld extra brede deu¬ 
ren”, zegt Meij. Hij noemt het com¬ 
plex ’een overgangsfase tussen de 
eensgezinswoning en een bejaar¬ 
denhuis’. 

Juist in Heksenberg zou grote be¬ 
hoefte bestaan aan woningen voor 
55-plussers. „In de wijk is geen be¬ 
jaardenhuis. De bewoners hebben 
jarenlang voor de komst van de se¬ 
niorenhof geknokt, ze zijn dolgeluk¬ 
kig met de plannen. In elk geval 
zijn er nu mogelijkheden om ook op 
latere leeftijd zelfstandig in de wijk 
te blijven wonen.” 

Huur 

De indeling van de huizen in Heer¬ 
lens eerste seniorenhof bestaat uit 
een woon- en eetkamer, een keu¬ 
ken, twee slaapkamers en een dou¬ 
che. Volgens voorlopige berekenin¬ 
gen wordt de huur van de woningen 
in ieder geval niet hoger dan 645 
gulden. Dit bedrag is exclusief gas, 
water en licht en servicekosten. 

De Volkswoning verwacht ruim 
350.000 gulden aan subsidies voor 
het project. „Een deel daarvan, 
waarschijnlijk zo’n 50.000 gulden, 
krijgen we van de gemeente Heer¬ 
len. Het leeuwenaandeel van drie 
ton komt van de provincie”, meent 
Meij. Het project in de wijk Heksen¬ 
berg krijgt voorlopig geen vervolg. 
Meij: „Naar mijn weten blijft het 
voorlopig bij deze seniorenhof.” Gezondheidszorg Kerkrade schaft busjes aan 

Verpleging vervoert 
’rolstoelers’ zelf 


9 Rolstoelpatiénten, die een 
kliniek in Kerkrade moeten 
bezoeken, worden voortaan ge¬ 
haald en gebracht met eigen 
'taxibusjes’ vajL het ZVBM. 

Foto: KLAUS TUMMERS. 


Van enze verslaggever 


KERKRADE - Mensen die zijn 
aangewezen op medische dagbe¬ 
handeling in Kerkrade worden 
voortaan vervoerd met eigen busjes 
van de Kerkraadse gezondheids¬ 
zorg, ZVBM. Voorheen werden de¬ 
ze, voornamelijk, rolstoelpatiënten 


gehaald en gebracht door een parti¬ 
culiere taxi-onderneming. De 
ZVBM heeft nu drie aangepaste 
busjes aangeschaft. 

Met de aanschaf van de busjes is 
een investering van om en nabij de 
twee ton gemoeid. Omdat het taxi¬ 
vervoer wordt uitgespaard en om¬ 
dat met de busjes ook goederen 
vervoerd zullen worden, verwacht 


de ZVBM dat de kosten terugver¬ 
diend worden, ,,Maar de kosten zijn 
van ondergeschikt belang. Ook als 
we er geld op toe zouden moeten 
leggen, hadden we het gedaan. Het 
gaat om het belang van de patiënt”, 
verklaart voorlichter W. de Rouw 
van de stichting. 

De behoefte aan vervoer is de laat¬ 
ste jaren sterk toegenomen binnen 


de Kerkraadse gezondheidszorg. 
Dagelijks worden vele patiënten 
vervoerd tussen de diverse klinie¬ 
ken van de stichting, maar ook van 
ver buiten de regio Kerkrade naar 
de Hambos- of Lückerheidekliniek. 

Omdat de passagiers ouder en hulp¬ 
behoevender worden, neemt de 
vraag naar goede begeleiding on¬ 
derweg toe. De kans is aanwezig dat 
een gewone taxichauffeur bij cala¬ 
miteiten te weinig adequate hulp 
kan bieden. Het eigen rolstoelbusje 
wordt nu bestuurd door een verple¬ 
ger annex chauffeur. 


in gesprek 


Rimburg 


Procureur wil 
vrijspraak 

Dbin BOSCH - „Ik kan niet aanto¬ 
on dat deze twee mannen de 35-ja- 
organisator van een feest, tij- 
j^hs een vechtpartij hebben gemo- 
^sieerd”, aldus mr A. Franken, 
wocureur-generaal bij het Ge- 
^htshof in Den Bosch. 

man uit Voerendaal (24) en een 
l^^nsbroekenaar (22) waren in ho- 
«ér beroep gegaan tegen straffen 
de politierechter in Maastricht, 
'^iden werden veroordeeld tot een 
^ete van fl 1.500 of 3Q dagen ver¬ 
lagende hechtenis 
j ® mannen zouden op 26 juni 1988 
• ^ Schimmert deel hebben geno- 
aan een vechtparty waarbij een 
l^'jarige man werd gemolesteerd. 
,5®lfs na verhoor van 7 getuigen 
dit niet vast te staan. De pro- 
Ureur-generaal' meende dan ook 
zij, door gebrek aan bewijs, vrij- 
'l^taak diende te vragen. Uitspraak 
februari. 


Alles gaat weg uit ons prachtig 
dorpje. Eerst de post, toen het tank¬ 
station en nu de bibliobus nog, 
want daar heeft de gemeente geen 
geld voor. Maar wel voor uitbrei¬ 
ding van Op de Kamp, dat zonder 
auto ook nog moeilijk te bereiken is 
vanuit Rimburg. 

Voor de oudere mensen hier wordt 
het alsmaar erger, het sociale con¬ 
tact is verloren gegaan toen de post 
dicht ging. Je ziet ze niet meer onze 
oudjes, want ze geven nu volmach¬ 
ten om hun geld af te halen. 

De weg naar Waubach is zeker in de 
winter voor vele van hen zeer om¬ 
standig. Verschillenden gingen nog 
wel naar de bibliobus, maar dat kan 
binnenkort ook niet meer. Heb je 
een lege tank, duw de brommer dan 
maar naar Waubach. 

Ook naar de asbestbuizen die ze ge¬ 
plaatst hebben op op de Rimburger- 
weg kraait geen haan meer. Maar ja, 
we hebben nooit meegeteld en wé 
zullen ook nooit meetellen in de ge¬ 
meente Landgraaf. Waarom plak¬ 
ken ze ons niet met kranten dicht, 
dan zijn ze tenminste van ons af. Of 
met een paar asbestbuizen meer, zo 
lukt het ook! 


RIMBURG, 


Elly Wassen 


• Dansfestival 

Naar aanleiding van uw artikel over 
het dansfestival van 26 januari jl. in 
de Stadsschouwburg Heerlen dit 
schrijven. U geeft in het artikel uw, 
nogal negatieve mening over een 
demonstratie stijldansen. Tot onze 
spijt en grootste ongenoegen wordt 
deze mening later in het artikel niet 
opgevangen, integendeel u kraakt 
het hele stijldansen af op het mo¬ 
ment dat u letterlijk schryft „Op de 


marmeren vloer van de foyer laten 
de leerlingen van dansschool De¬ 
genkamp zien dat stijldansen en 
stijldansen soms dicht bij elkaar lig¬ 
gen. ’ Dat er dansscholen zijn die 
het totale tegendeel bewijzen valt in 
het hele artikel niet te lezen. 
Vreemd! 

Ik kan mij niet voorstellen dat u na 
het zien van een slechte voetbal¬ 
wedstrijd het recht heeft een nega¬ 
tief artikel over voetbal in het alge¬ 
meen te Schrijven. U zult zich 
moeten beperken tot uitsluitend de¬ 
ze wedstrijd. 

Sinds jaar en dag hebben dansscho¬ 
len veelal het stempel ’styf en 
ouderwets’. Onze dansstudio pro¬ 
beert daar al jaren iets aan te doen. 
Wy verkopen een ongedwongen 
sfeer, moderne muziek, moderne 
dansen, moderne en sfeervolle ac¬ 
commodatie, kortom gezelligheid. 
Gemma Klerckx, presentatrice in 
de foyer belde ons en zei: „Jullie 
show was vernieuwend, verrassend 
(zoiets verwacht men duidelijk niet 
van een dansschool), zeer geva¬ 
rieerd.” Ze vond het vooral leuk dat 
we geen gebruik maakten van de 
geijkte kostuums. (Het publiek 
heeft nu eenmaal een bepaalde ver¬ 
wachting van een dansschool, 'stijf, 
ouderwets’). Marcel Simones, de 
podiumcoördinator, reageert nogal 
ontzet:„Jullie show was helemaal 
niet stijf, van het begin tot het eind 
zat er vaart en leven in. De show 
was dynamisch, bruisend, dat voel¬ 
de je gewoon.” Fiedel van der Hij- 
den de organisator van het dansfes¬ 
tival reageerde na afloop enthou¬ 
siast: „Uitstekend! Professioneel in 
elkaar gezet. Goed getimed, af’. In 
uw artikel staat weliswaar „de 
warmbloedige lambada heeft zich 
meester gemaakt van het massale 
publiek”, maar er wordt niet bij ver¬ 
meld dat deze show een onderdeel 
is van een dansschool, namelijk de 
onze. 

KERKRADE, Dansstudio Lotus, 
Richard en Leonie Kebeck 


Einde lokale omroep 
angstig dicht genaderd 


Van onze verslaggever 


LANDGRAAF - Media Profile, het 
produktiebedrijf van Omroep Land¬ 
graaf, gaat bekijken of het nog zin 
heeft de samenwerking met deze lo¬ 
kale omroep voort te zetten. Dat zei 
Karl Kamperman van Media Profile 
gisteravond nadat de Landgraafse 
gemeenteraad niet bereid was ge¬ 
bleken de financiële tekorten van 
de omroep te dekken. 

„Het enige dat de raad heeft willen 
doen, is nu al betalen voor diensten 
die Omroep Landgraaf later nog 
moet leveren, zoals het uitzenden 
van de raadsvergaderingen”, zei 
Kamperman. „Dat maakt de kans 
dat de omroep uiteindelijk ver¬ 
dwijnt, angstig groot.” 

Ook omroep-voorzitter Anka Frins 
reageerde teleurgesteld. „De radio- 
uitzendingen kunnen we nu in ieder 
geval vergeten. Bovendien wordt 
onze onderhandelingspositie met 
mogelijke sponsors en adverteer¬ 
ders veel zwakker. We kunnen hun 
immers niet garanderen dat we in 
augustus nog in de lucht zijn.” 

Kamperman vult aan: „Ons marke¬ 
tingplan ligt klaar, maar nu stapt 
geen weldenkende zakenman erin.” 

Omroep Landgraaf had zijn hoop 
gevestigd op de raad, omdat het 
voorstel van het college de omroep 


onvoldoende ruimte geeft om radio- 
en televisie-uitzendingen normaal 
voort te zetten. 

B en W willen echter niet verder 
gaan dan nu al 30.000 gulden beta¬ 
len voor de raadsuitzendingen en 
nog nader te bepalen produkties. 
Daarnaast gaat het gemeentebe¬ 
stuur proberen kabelexploitant 
CAI-Landgraaf te bewegen het ta¬ 
rief met een kwartje te verhogen, 
ten gunste van de lokale omroep. 
Voor 1 juli moet het bestuur tenslot¬ 
te met een doortimmerd plan voor 
de toekomst komen. 

Alle fracties beaamden dat Omroep 
Landgraaf vrijwel niet meer valt 
weg te denken in het Landgraafse 
medialandschap. 

Met name Rob Silvertand (fractie 
Gulpers) uitte daarbij echter ook 
scherpe kritiek. „De gemeente heeft 
in 1990 al een ton investeringssubsi¬ 
die in de omroep gestoken. Nu 
blijkt uit het accountantsrapport 
dat het nog steeds een puinhoop is. 

Bovendien is niet het bestuur, maar 
Media Profile de baas bij Omroep 
Landgraaf” 

Zo erg is het nou ook weer niet, sus¬ 
te Jan Bonten (PvdA). Ook zijn par¬ 
tij schaarde zich echter achter het 
collegevoorstel, tot onsteltenis van 
Marga Kölgens: „Terwijl wij discus¬ 
siëren of een touw of een ladder 
zullen gebruiken om hem te redden, 
gaat de drenkeling kopje onder.” 


In een laatste reddingspoging vroeg 
Kölgens een schorsing aan, waarin 
Abdissenbosch 2000, Vrouwenap¬ 
pèl, Horbach/Bertram en VVD ij¬ 
lings een alternatief voorstel produ¬ 
ceerden: een extra financiële injec¬ 
tie van 68.000 gulden om het 
Omroep Landgraaf mogelijk te ma¬ 
ken het tot juli uit te zingen om dan 
met gedegen voorstellen terug te 
komen naar de gemeente. 


Wethouder Thei Gybels hield vast 
aan het collegevoorstel. Er zijn tevel 
onzeker factoren, vond hij. „Als de 
lokale omroep CAI-Landgraaf er 
niet van weet te overtuigen dat het 
tarief met een kwarte verhoogd 
moet worden, en als de inkomsten 
uit sponsoring en reclame tegenval¬ 
len. is ook 68.000 gulden onvoldoen¬ 
de om Omroep Landgraaf te red¬ 
den.” 


Daarna was de zaak snel bekeken. 
Alleen de indieners van het alterna¬ 
tieve voorstel gaven daaraan hun 
steun, een stemming over de door 
het college beoogde marsroute was 
niet eens meer nodig. 

De op de publieke tribune ruim ver¬ 
tegenwoordigde medewerkers van 
de lokale omroep verlieten hoofd¬ 
schuddend het raadhuis. „We be¬ 
grijpen er niets van. Iedereen zegt 
dat Omroep Landgraaf moet blij¬ 
ven, maar dit doet ons de das om. ” 

Alleen 


%Je bent al luer jaar alleen 
staand. Dan nog kun je in 
Kerkrade een afralsloffenreke- 
nitig krijgen die gebaseerd is 
up een volledige gezin. Dat 
oi'erkwam Kerkradenaar J 
Sturtz. Deze maakt zich boos. 
want zijn toiletgebruik en wa¬ 
terbehoefte zijn - natuurlijk - 
niet conform de rekening. De 
gemeente is wel op de hoogte 
van zijn thuissituatie en ook 
van die van andere alleen¬ 
staanden. Maar deze kennis is 
nog niet tot alle afdelingen 
dóórgedrongen. ..Het ben/- 
kingsregister is met automa¬ 
tisch doorgekoppeld naar het 
belastingenregister", laat amb¬ 
tenaar Kutten welen. 

Alleen (2) 

% Om het financieel' recht te 
trekken moeten alleenstaanden 
naar het gemeentehuis. Daar 
kunnen zij op de afdeling be- 
i’olknig een briefje u/7igU n 
waarop staat dat zij inder¬ 
daad alleenstaand zijn. Dat 
briefje moet vervolgens ver¬ 
stuurd worden naar het zuive¬ 
ringsschap dat de rekeningen 
verstuurd. En het zuiverings¬ 
schap stuurt ten slotte een - 
hopelijk - correcte rekening. 
.,De automatische doorkuppe- 
ling zit eraan te komen. Dat 
zou voor ons een zegen zijn", al¬ 
dus de ambtenaar. En voor vele 
alleenstaanden.' 


Bloemen 


0 Met de aanstaande verkie¬ 
zing van de 'Bloemist van het 
Jaar' zijn spannende weken 
aangebroken voor bloemist 
Cynthe van Aken uit Vaals Hij 
IS een van de tien genomineer 
den die kans maken op deze ti¬ 
tel. De verkiezing van de 'Bloe¬ 
mist van het Jaar' is een initia¬ 
tief van Bloemenbureau 
Holland, een organisatie die 
actief IS op het gebied van mar¬ 
keting en promotie van de Ne¬ 
derlandse sierteeltsector. Dit 
bureau zet daarom ook jaar¬ 
lijks de bloemist die het beste 
blijk geeft van klantgericht on¬ 
dernemen. in hi‘t zonnetje. Op 
zaterdag 14 maan zak de uit- 
eindelijke winnaar bekend 
worden gemaakt. In de jury zit¬ 
ten mensen i'au de Vereniging 
Bloemist Winkeliers. Bloemen 
Bureau Holland, veilingen en 
handel- en marketing- en ad¬ 
viesbureau 's. 

Bloemen (2) 

# Hoe komt zo'n verkiezing nu 
tot staiid'.^ Ongeveer driehon¬ 
derd 5(oe77ii.sre7i reageerden op 
de oproep om zich kandidaat te 
stellen. Van dit aantal stuur¬ 
den er uiteindelijk 180 de uitgc- 
breide vragenlijst in. Na .selec¬ 
tie bleven zestig bloemisten 
over. die naar de volgende ron 
de gingen. Verschillende malen 
uwrden deze zestig kandidaten 
door een anonieme bezoeker be 
zocht en opgeheld. Daarvan 
werden rapporten opgesteld 
waarin een beoordeling werd 
gegeven over punten aks orga¬ 
nisatie. personeel, inrichting, 
produkten. presentatie, promiv 
tie, communicatie en serince 
En op basis van dit gedegen en 
herhaald onderzoek werden 
uiteindelijk de tien genomi 
lieerden gekozen. 


Drol 


• Cü77ipurers- kunnen 'rare 
sprongen’ maken. In een be 
kend. 'wild' omroepblad spelen 
acteurs en actrices met langer 
de hoofdrol in een film V’oor 
dat karweitje heeft de compu¬ 
ter een andere naam bedacht 
Ladies and gentleman, dit is de 
hoof-drol van vanavond. Ligt 
er natuurlijk aan wie de ster 
ren van de hemel speelt... 

Kerstaktie 

0 Misschien wat vroeg ni het 
jaar. óf juist iets te laat. Via dit 
'nakomertje' iaat Vredeskoor 
Nuth weten dat de kerstaktie 
'Help PooLse kindertehuizen' 
een groot succes is geworden 
VT'rscfulieiide collectes brachten 
1095 gulden in het laatje van de 
Stichting Witam. Dit geld 
wordt gebruikt om voor Poolse 
kinderen een vakantie in ons 
land te organiseren. 

Kerstaktie (2) 

• Voor mensen die belangstel¬ 
ling hebben om een kind i'oor 
de zomervakantie (18 juli tot 8 
augustus) te 'adopteren', orga 
niseert de Stichting Witam een 
informatiebijeenkomst op 7 fe¬ 
bruari in herberg De Zwarte 
Ruiter in Gulpen Belangstel¬ 
lenden kunnen bellen met L. 

Jaspar •^045-244219 of W. 
Embrachts ^045-241253. 
I 


Limburgs Dagblad 


Hr , 1 » - 

« ‘..\¥ -.ft {„itónlife 

^AUTEiTSKEUKENS, 
JDpioMiteil voor een norma- 
1i pr|s. R/J Handelsonder- 
nerning, Stationstr. 294, 
HMh. Tel. 045-242602. 


Inr en verkoop 2e HANDS 
RiBUbeien en airiiek. Tel. 
645-724943, RoOerdamstf. 
aOe. Heerlen. 


Te koop diverse SHOW 
DOOMKEUKENS in zowel 
Idtwiiiinlr als modem tegen 
zeer aanlrekkel^ prezen. 
Te bevr.: Plan Keukerw bv 
tt jk o w o g 21 Gulpen. Tel. 


al Uw 2e hands MEU- 
ÉELS ook antiek (veel keus) 
-fGouvendsrsIr. 206, Kbroek 


Te k. stereo TOREN in kast 
don oor , vr^x. ƒ275,-; sa- 
Ip n l ato l doorsn. 90 cm 
Oueen Anne ƒ 100,-; salonL 
dooran. 90 cm marmer vr.pr. 
ƒ 175,-. W. 045-722004. 


SHOWROOMKEUKENS en 
cKv. apparaten tegen zeer' 
spec. kortingen. Cema BV, 
Burg. Lernmenssti; 216, 
Geleen, tel. 046-747575. 


Te k. wollen KARPET alm. 
2.00 X 3.00 mk., z.g.ajf!w. 
Tel. 046-520246. 


Te k. oompL moderne irv 
richting (woonk. en eeth.), 
tel. 046-521063. 


Pracht zwaar eiken EET- 
HOEK, jnd. 6 eik. stoelen 
ƒ 975,-, als nw. 045-323630 


Weg. omsL te k. massief ei¬ 
ken Limburgse HAND- 
WERKMEUBELEN ^ o.a. 
wandkast ƒ650,-, kaaskast 
ƒ450,-, salontalel ƒ450,-. 
Tel. 04492-6062. 


In- en verkoop 2 hatxls 
MEUBELS, ook kleingoed. 
Oranjestr. 30, Hoensbtoek. 
Tel 045-231437 


Het Ie nummer v Nederlarxl 

Erotl-call 

06- 50 cpm 

320.320.69 


Het is wel slikken voor die 

Knullen 

Be^ nu 06-320.327.01 


Gezocht: Onderdanige boys 
en strenge mannen. Bet nu 

S.M. voor twee 

06^.329.99 - 50 Ct 
Homokontakt 

Zoek je 'n hete jongen? 
06-320*330*16 - 50 ct 


1.4*1 


r'_^ i‘|l’ rM-H. r. 


t’' ' 1 ‘ u^ilL I_U LM ^ Lui. [iVi i 

> Werkkleding 

Overals, broeken, jassen, jacks, hemden, truien, 
bodywarmers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook met 
stalen neus enz. enz. Bij K. Stienstra en Zn., 

--21, Palemig-Heerlen. Tel. 046-722334. 
r Te koop wegens opheffing 

Oonieclierekken en standaards chroom - Ups brandkast 
ladepan dubfautauls - boekenkast - grootbeeld kleuren TV 
diroom staarxle lamp en kapstok - tafelnaaimach. ^nieuw) 
Hüsqvama met stoei - Gazeie sportfiets Tour de France. 

De Zwaluw 

■ Promenade 137, Heerlen 


GEBIT gebroken? Tand- Te k. oompl. 2-peis. slaap- 
techn. praktik Hoonhout kamer, gebr. alt; jongens 
nwe gebitpralhese en communiepalw mL 140, 
Aketslr. N. 326 zeer mooi (Chateiaine) Tel. 
045-228211 045-351653 


1 GASCOMFORT 4-pit8 
bruin; 1 gaaoomfort 3j3il8 
wit; versch. artieslenkleding; 

2 gr. flessen 4 3l6 Itr. 1 vir|n- 
brand en 1 cognac; 1 con^. 
body-buidng app.; 1 strijk- 
mach.; 2800 singiw en LRs 
t kirxlermountainbNce, Con- 
venhjelanstraat 4. Kaal- 
hekte-Kerkrade-W. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via; 045-719966. 


Altijd succes 

Zöek j| een leuke vrierKl of 
vriendin? Afspreekljn 
06-320.320.33 - 50 ct p^m 


Sexafspraalge 

Vraag naar haar telnummer 
06-320.320.44 - 50 ct p/m 
' ,Li' 1r.' “J ’*1 
,i ■■! r-iijj-.-- 1 - 1,1 n. „1, 


- Si»;:.: 

.ïi i*.; 


h i; 

, 1-1 ' f4,3‘ , 


Beluweigen 

provinciebox 

voorUmburgI 

■ fiebbel. Mets, ratel roddel... 
) 50ctp/m 

' 06-320.330.86 


TELEROTICA 

Een bordeel vol r|pe vrou¬ 
wen waar je Ivë mee kunt 
sewn. 50 cpm. 06-96.36 


Sex op z^n Grieks. 
Kies je prooi zetf. 50 cpm. 

06-320.327.17 


PORNOFOON 

06-320320.76 (50 cl p/m) 


Mai e i eo zoeken konlaktll 

S^xadvertenties 

06920.32530 - 50 Ct p/m 


OowIBqo meisjee en 
vrouwen amen alee rnejt jou 
doen., Vraag naar hun teLnr. 
voor'n hete 

vrijpartij 

06320*326*33 - 50 ct p/m 


Sex voor twee 

Dkekt koniakt met meiden, 
vrouwtjes en stoeren hele 
knulen 

06320330.90 - 50 ct p/m 


' Adressen 

van damee privé, dubs en 
esoöitB, de dames verleflen 
je zelf wat ze te biëdsn heb¬ 
ben en geven ook hun adres 


2 Meiden 

1 man, 1 zweep en 
zin bizarre methode... 
06-320330.51 (50 cpm) 


Adressen 

(nieuw) van dames én he¬ 
ren privé, dubs en escortsl 
Zé vertellen zélf wat ze te' 
bieden hebben en geven 
hun adres en tei.nr. 06-9558 
50dp/m 


Veitxxlent Pomosex Ik ben 
Marteen en. doe dingen die 
eigenlek niet z^n toege¬ 
staan! Doe je met me mee? 
(75 ct p/m) 

06-340.320.80 


HotUpe Livetapes! Ruw, 
vergcand, bloectetollend en 
maximale porno? Dat hoor 
je 24 uur per dag via 
nummer (75 cl p/m) 

06-340.340.40 


245 Hele M efa j o s geven hun 
tel.nr. aan je door en willen 
dan graag ’n (sexjafepraak 
maf je maken (75 ct p/rn) 

06-96.45 


Zin in een Avontuur? Vrije 
vrouwen & meisies ^ op 
zoek naar een avontuur op 
sex/gebied! Heb j| odk zin? 

(75ctp/m) 

06-340.340.95 


Nu al: 6101 Vrouwtjes vertel¬ 
len wie ze Z|n, wat ze lekker 
vinden en geven dan hun 
taLnr. aan je doori (75 cpm) 

06-340.310.10 


Tcktzoenen Kan Livel 
Lel^ Ive telezoenen tot 
dep ei-de nacht met Apneke 
Qomiiikrö&AnitB en 
Mpree? ct p/hri) 

Oé^.340.50 


Uve/Tde Piepehow! WH jl 
dat Nota. MIe k e, TInga of 
NWd zich lm uMdedan door 
de tet;? Oraal dan; (75 cpm) 

06-340.340.25 


Dames de keus 
is aan U! Druk 
op een 0 voor 
een andere 
partner- De 
Wiplijn 06-9555 
(50 ct p/m) 


Life S.M. 

Geknield vertelt Helen 
alles wat ze orxIeigaaL 
06-320.340.69 (50 cpm) 


De 06-Wallen 
06-9644 

M.O.O.O.S. 50ct 


Bisex kontaktlijn 

Ook trio-sexkontakt 
06-320.325.01 - 50 Ct p/m 


Echt LESBISCH 

of maar zo’n 50%. 

Voel jé behoefte aan 
contact met vrouwen? 

De bm van vrouw tot vrouw. 
Club Merci 

Ook het nieuwe jaar gaan wï^er vol tegenaan. 
R^ksweg Zuid 241, Gateen. Tel. 046-745814. 
_Wjj hebben plaats voor 2 leuke meiqes. 


Paradiso privé 045-317032 

Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a 14 uur t/m 04.00 
Vete leuke damee aanwezig. 


Video Express 

Erotische films bij U thuis gebracht en opgefwald. 
Dtecrette verz. 4 films 7 dagen ƒ 30,-. Ook Hómo en S-M. 
Tevens Movie-box verhuur. Tel. 045-426833. 


Privéclub Anrwrosso 

Met Angela, Michelte, Deborah, Samaniha, Melante en 
NIEUW NIEUW; Tamara, Jolanda en Chrisfien. 
Zuid 105, Geteea Tel. 046-756335 Privéhuis Brigitte 
Of 045-212570. Jonge dames 
ontvangen thuis 

varxiaag topless. 

Tel. 045-229091 


Nieuwe meisjes bq 

Privé Yvonne 

Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 
04&42S100, 7 dgn geopend 
11-24 u. zond. 15-23 u. 


Club Dolce Vita 

Hedenavond in onze exdu- 
. sieve, romantische dub, se¬ 
xy lingerie. Ongelooflijk 
mooi toezicht in onze gezel¬ 
lige dub. Tevens vragen wij 
nog een leuke assistente. 
Tel. 04750-30746, Rijksweg 
15, Linne. Limbu^. 


Pret met Shirley 

in bed. 045-727538. 


Buro Gefeen 

: Bern. in adr. 046-748768 


gezellige Escort 

Bel dan 045-727854. 


Privé Daisy 

: van ma. t^. vrid. vanaf 11 
uur, iedere dag n verrassing 
Tel. 045-229091. 


. 2 films tegel|k zien? 

Videoclub 

045-718067, meteje aariw. 


ISplinternleuw! 
Bij Angel 

Nieuw Veronica (22), Pris- 
dHa, nieuw Boy (26) voor 
dames! Ook voor heren! Met 
nieuw Dino (23 jr.) Voor te¬ 
der wat wHs: Hmeliows, 


Totale Ontsp. Massage 
door 1 of 2 

Jonge Meisjes 

045-353489 


Vrijdag 31 januari 1992 • Pagina 


Donna 


Cindereila 

Niéuwe meines aanwezig. 
Oude Rijksi^ Nid. 56. 
Susteren. Naast tennishal. 


Nieuw Escort 

Pridlla en snel bi u thuis of 
in hotel. 

& 045-428849. 


Privé en escort 

Anita 

Tel. 045-352543 


Escort 

Tel. 045-428856. 


Club '’La Belle” 

De Nr. 1 in,Kerkrade. 
tedere dag geopend van 
20.00 tot 04.00 uur. 
Iedere dc^ shows. 
Relaxen va ƒ 100,-. 
Vete sexy meis^ 
venvachten u in een 
gezellige siéer. 
K’rade/Spmholzerheide 
Graversir. 13.045-416143. 


SM TESSA 

TeL 04488-59513. 
Wegens drukte slavin gevr. 
Intem mogel^ 


privé en escort 
Tel. 045-727158 


Meesteres 

Kalja 

043-254163. 


Escort 

AH rfght service v.a. 
22.009.00 u 045-462257 


Sacha’s Escort 

v.a ƒ 100,- all-in 
Tel. 06-52980255. 


^tf&CORSTEIia- 
JaT VERSCHUREN 
frplp^ Helmond koopt 

Zat. 1 febr. mankanaries 
lichte kleur 10 donkere 7 
popjes alle kleuren 7 rode & 
roodzalm man & popjes 15 
kneu- & sijsbast 11 putter- 
besr 27.50 pst. GLOSTER. 
WITTE A KUIVEN SPEC. 
.PRUS d. duiven 10 
meeuwen 4 zebra’s 7 parkie¬ 
ten 10 engelse 15 valken 25 
witte etc. 35 roseicollis 20 
pp. Brengen: SITTARD 
10.30-11.15 Putelr. 10 
HEERLEN 12-12.30 Em- 
mastr. 7a TERBLUT 1.15-2 
Rqksw. 46 BEEK 2.303.15 
Maastrichterln. 7. 


Rolluiken 

(Heroal-systeem) 

Zonwering 

Kimststofranwi 


Th. Hendrik 


P. Greymansstraat 1 
SCHINVELD 
tel. 045-256371 
Vraag vrijblijvend 
• prijsopgave 


AMNESTY 

INTERNATIONAL Die schönste VeriMiidung von Leben und Wohnen 


I*■ I^^. I»».- 11iT:'Ii*!i 


bies, trio’s, Vib shows, strip- 
tsoee. 'Attentie* voor een 
spec. piM erotisch iche- 
rep. Bel voor ir|Qt Nymf Linda Homosex voor 1 ‘QAY^^PRIVÊ* 


Teie(lJm) Maséage? Lekker 
Hve een masaaga met Desi- 
ree, Carfa, Inge df Jo^ 
door dé teMpoh? OrBaf,dan: 
(i^Ctp^ 

06^.340.11 


Sttokem Uvevrflen. Tot dtep 
in da nadit toM^ 100% Live 
/vrlanmet Debby, Myia of 
Jdan?'iRl dan anef (75 cpm) 

06:340.340.10 


Het kost 


Ka^’s Pelax-place 

ƒ 50,-aH-in 

Tel. 045423606. 


Maison d’amour Simpelveld 

Met mooie meisjee. ook voor aHe THAISE MASSAGES. 
Open ma. t/m vr. 14 uur. 045445120, Df. PbelSptein 33. 

Paren en alleenstaanden Parties 

Iedere vrjdag en zMerdag vanaf 21 uur met Sexy Shows 


Club Pstilas 

Rijksweg 1. LBmter8-Vaa|& 04454-1195. v.& 11.00 uur. 
Tevens dames gevraagd. Intern mogéRk, vanroer aanwez. 


Leuk meiajé welkom, 
tedere woensd. en dond. 
IGespierde Boy! 


Met nieuw Dino (23) voor 
dames met lef en neren met 
moed- komen w| U tegen 
moeL *111 staar o^l&n’ 
voor trio’s, ssoort sn privé. 

045-274587. Gevraagd 


'QenM van 2 kanten, 50 cpm 

f, 06-320.320.14 .OUw donkare viouw stroop 
R m'n rok eens op schat 
Lekker hal 50 ct p/kn 

06-320.323.46 


Ze ia in da 40. otoga nt, tikkie 
^panreta^ tlMadomirianL 
jpakt haar buur m eM e s en 
Jengana an wH jou...Durf Je? 


06^.323.56 


|S&M Bizartx>x 

iMwi Hva je maootorosl Ze ia 
wkiaaan 13.00 u en 17.00 u 
’a-middaga. 50 ct 
J. 06^320:e5 


IH Hela ruige akaaisex 
^irSsfqf dng voor 50 ct p/m 

5^^06-320.320.77 Meisjespomo 

aoctpftn 06320320.52 


iS; Ruige Porno 

flgcpm HARD HARD HARD 

iW-^.320.53 


f ëSSex meisjes 

22222 2 handen voil DrasH eerst 06-320, en dan: 
SM Limburg ....^.18 
Jack Qff P^..^.16 
Darkroom....324.16 
Gay Panrore...329.16 
Travestie...32S.OO 
Transsexueei...321.36 
Bi-sex....323.36 
Jongens-sex....325.19 
Studentaivaax .327.56 
50 ct fVm Pb. 75141 Adem 


06 Gay Café 
Limburg 

De box met ai jaran lang 
de meest spannende. 
ateprakeni 50 cpm 

06320.327.55 


Sex voor 2 

hete jongens & meiden 
direct apart 50 cpm 

06-320.325.00 


Twee hels jongsps gaan lot 
het uMwate 

Homo Live 

06-320.330.12(50 ct p/hi) 


Buurvrouw 

en haar hele buurjongens, 
06320328.01 - 50 ctp/kn 


Aangeboden 

mota j os met hun lel.numrnar 
Bel 0695.11 - 50 ctp/lfn 


Homo-Jongens 

Hoor ze lakker tekeer gaan 
Partnerruif 

Dirakt apart met mannen en 
vrouwen voor'n otgtell 
06320330.91 -50 ct p/m 


Hete meisjes 

zoeken alamaai sexkoiitakL 
rïLiii 


WH énel een d teerwH 
atepraSHe maken met een 
lekkere boy. 06320322.75 


Kleed me uit! 

* Suzarme heelt zin kt een 
heievilparti 
06350311.14-50 et Meisje, 24 jr. 

Zbekt gratie sex per t o l of oo r i 
of biml thuis. 
06320.^4.96 (50 cpm) APART APART 

De enige echte ChanM ie 
weeTterug, van 16.06tot . 
23.00 uur. Tel. 045-213457. 


Sappig, eroliaeh fruit b| 

LYDIA 

Onvergelellk........... 

046-74966211 lot23i]Kjr. 


**045-326191** 
* Escort alHn * Tet 04464-1195,^ 


^QOrt Service 

r voor een toUt mei^ b| u 
thuie€i(hotélv.a. 18 t/rn 3 u. 
TeL 046422685 
Nieuwe meisjes 

Privé en Escort ma- 


- lil! ■■ 


Tel. 046374393. 


Buro Yvonne nu 
buro Sittard 

Tel. 046-523203. 


HEERLEN 

MOTEL 

SnelwegN281 

atslagCramar 

11-17 uur 


ZATERDAG 1 FEBRUARI jwi Chesterfield-SHOW Heetlen-centrum van 11.00 
tot 18.00 uur. 045-714707. 


• iMhiMnckt VM 4e IMMIl 
PttUSVOOUBBLD 

3zit8-l-2zits+l zits 

f3995.- 


Lesbi méisje 

.^MM'en sbek. De vrouw ziet 
cM k een zwart doorzichtig 
Jne aan heb. Oen doet ze 
ypRi roHe omhoog. Pak me. 
V^Sfliopm. 06t32M3032 


Sexkontakt 

06320330.42 - 50 ct 


**Bi-Sex Privé** 

Zbek je’n heet meM of een 
tei^ boy?7?l3iirakt 
afspraken, ook voor trio . 
06-320330.46-50 01 D/nr 


Zoek J| snel e eekónt a k i ??. 

Tippellijn 

06-320330.79-50 ct NWI|B VI Mfl iMIlB 

Doorzichtige 

llM, zonder, ataje eronder, 
11 bukL50cm 06.32033693 


tegen, ontspan je en doe 
je^handen wat Wendy je 
Vé vraagt... 

? Wendy 

.09 - 50 ct Meines 

hoor je op 


100 hete meiHiae zoeken 

Sexkoniald 
.wa - OU g pwn 

S«v Tnh 1 n NaÈa^ 

I UJJ IV/ doel het met 2 buujongene 

06320*327*77 - 50 ct oAn 


i^Oompuler ven de Benelux 
,^(iae dé satdin dte jij wHt 
SOepm 06- 

:? 320320.40 

; VCXDR BX WAT WiL(D)S 
V. 1 NUMMER 

r 10 MEISJES ; 


Gevolge 

dameezoeicsn ’n attaoertte. 
063211328.00 - 50 ct p/m 


Teaaa ie Zo’n tekkar 


MHI 


DE LUXE BX PROGRESS 
ALLEEN BEPERKT 
IN Z’N OPLAGE 
Éwiiiüirt 


Z. ^ WJ is de Citroën BX Progiess het voorbeeld 
van betaalbare luxe? Er vaR veel voo|^ te 
zeggen. Zoals de soepde 1.6 liter iiqecÊe- 
motor. Het uiterat comfortabele 
hydropneumatische veersystema- En niet 

C I T R O é I 


te vergeten de luxe aankleding. Een paar 
vombeekfon: getint glas rondom, inetallic 
lak, in hoogte vè^lbare voorstoelen, 
vafouia bekleding en ahuninhun velgen, het 
is aUeniaal (rtandaard. Evenals z’n 6 jaar 


carrosserie garantie. Ibch kost de Citroën 
BX Progress biet meer dan f 30:950,-*. ^ 
Klein ininpun^: de oplage. Pfo ié zeer be¬ 
perkt. Maar abu er zó op vooruit kunt gaan, 
hééft u toch niet veel bedenkt^ nodigt 


B X P R O G 


E S 8 . 


3 0 ‘ 9 5 


^ Pril iad. BTV, ead. Jtoden igÜMr aialkM. Plr4i*,tcldt lot lé.92. Wjpoiiiif» vooibeboudcti. Citroen prefarorrt ToUL 


meisje 

06320*328*88 • 50 ct pén 


MLUNSSUM, Chiaradia, Trichterweg 122, tel. 045-212843. GULPEN, Van Roosmalen, föjksw^ 113, tel. 04450-1450. ^ 
HEERLEN, l^ndagh, De Koumen 36, tel. 045-223300. KERKRADE, Van Leeuwen, Str^'tbagenwegf 129, tel. 045-45^55. 
MAASTRICHIi Van Roosmalen, ^X^eiminasingel 58-62, tel. 043-215154. SFITARD, Njizet, Industrie^ teL 046-511051.1 


oda JC’er tegen PSV voor het eerst in vier jaar gepasseerd Kessler tekent bij 


Jarige René Trost 

naar bank verbannen 


KERKRADE - Met in het achterhoofd nog het fraaie spekta¬ 
kel, twee weken geleden, tegen Feyenoord is Roda JC er van¬ 
avond (aanvang 20.00 uur) op Kaalheide veel aan gelegen de 
kwalificatie ’reuzedoder’ verder eer aan te doen. Dat zal dan 
gebeuren zonder René Trost, die precies op de dag dat hij zijn 
vijfentwintigste verjaardag viert voor het eerst in vier jaar ge¬ 
passeerd is voor het basisteam. 


Een maatregel van trainer Adrie 
koster, die de verdediger totaal niet 
2int. „Het is net alsof iemand je par¬ 
does met een hamer op de kop 
slaat. Ik had met gedacht dat ik zo 
'Veinig krediet had. Ik kan me niet 
'binden in deze maatregel en de trai- 
'ler heeft ook geen duidelijke reden 
gegeven waarom ik ernaast sta. Hier 
I *s het laatste woord zeker nog niet 
Over gesproken, want mijn vertrou- 
"^en in de trainer is behoorlijk aan¬ 
getast”. 

I^lgens Adrie Koster hoeft René 
Trost zich niet druk te maken. „Het 
|s puur een taktische maatregel, die 
Ie maken heeft met de wijze waarop 
''^e PSV willen aanpakken. Verder 
jhoet Trost hier niets achter zoeken. 
Ee volgende keer staat hij wellicht 
''^eer in de basis”. Trost kan zich 
^ *tiet neerleggen bij de motivering 
j. J'an Koster. „Ik werk keihard en 
lieb de laatste vier jaar alleen wed¬ 
strijden gemist wegens blessures of 
Schorsingen. Daarom vind ik deze 

| *^aatregel toch wel vreemd”. 

Eert Verhagen debuteert na een 
^horsing van een wedstrijd weer in 
JJct hart van de Roda JC-defensie. 
,‘Marc Luypers schuift op naar de 
j linkerzijde, waardoor René Trost 
het basiselftal is verdwenen. 

: Voor de rest geeft Koster de voor- 
; keur aan dezelfde spelers die afgelo- 
i l^n zondag MVV bedwongen. Niet 
■ de selectie zijn opgenomen Oge- 
^hukwu (ziek), Paul Janssen, Dili- 
l^erto en Ter Avest (blessures). 

^drie Koster ziet voldoende per¬ 
spectief om tegen PSV egn fraai 
“"Csultaat te behalen. Het publiek 
gelooft daar blijkbaar ook weer in. 
lp de voorverkoop werden al ruim 
'vierduizend kaarten aan de man ge- 
“facht en Roda JC-directeur Servé 
iyuijer verwacht vanavond zeker 
Eenduizend bezoekers. „We zullen 
trachten de draad van het duel te¬ 
gen Feyenoord door te trekken, 
"oen hebben we prima gevoetbald, 
|daar ontbraken de doelpunten”. 

dat doel te bereiken, weigert 
poster zijn team aan te passen. „Ro- 
Ea JC moet weer een ploeg worden, 
j die voor ontzag bij de bezoekende 
'^lub zorgt. We spelen voor eigen 
Publiek. Dan moeten we proberen 
Spektakel te bieden”. 


Ook vrouwen 
achter halters 
in Bocholtz 

^OCHOLTZ - In de sporthal van 
*^ocholtz zijn zondag de Nederland- 
kampioenschappen gewichthef- 
^h. Aan de titelstrijd doen naast de 
Eiannen ook vrouwen mee. In totaal 
Ecmen vierentwintig deelnemers 
Plaats achter de halters. De leden 
'Van de organiserende krachtsport- 
Jvcreniging Helios maken een reële 
kans om enkele medailles in de 
''vacht te slepen. 

zuidelijke favorieten bij de he- 
zijn Pascal Lataster, Ruud Mid¬ 
delhoven, Eric Dokter, Roger God¬ 
schalk en Wiel Frijns. Bij de dames 
Eoudt Mariet Spronk uit Margraten 
de Limburgse eer hoog. Het toer¬ 
nooi duurt van 12.00 tot 17.00 uur. 

Agu niet 
tegen VVV 

JjlAASTRICHT - De Nigeriaanse 
doelman Alloy Agu van MVV zal 
Jhorgen niet kunnen aantreden in 
de derby tegen VVV. De keeper ver¬ 
blijft nog in Senegal, waar hij met 
de Nigeriaanse nationale ploeg vier¬ 
de werd bij de Africa Cup. Agu zal 
^Vervangen worden door Erik de 
liaan. 


sport kort 


• BASKETBAL - De basketbal¬ 
lers van landskampioen Den 
Helder zijn er niet in geslaagd te¬ 
gen Estudiantes Madrid voor een 
tweede verrassing te zorgen. Het 
duel in de halve finales van de 
Europa-cupstrijd (groep B) ging 
in Madrid met 87-98 verloren. 


Wellicht daarom ook ligt Koster 
niet wakker van het al of niet spelen 
van Romario. De Braziliaan kampt 
met een spierblessure en is vandaag 
niet van de partij, „Natuurlijk is Ro¬ 
mario een klasse apart, maar in 
wezen verandert er niets aan de 
speelwijze. De andere aanvallers 
zijn ook van grote klasse. Ook als 
Romano wel had gespeeld, was de 
taktiek niet veranderd”. Behalve 
Romario, kan PSV ook geen beroep 
doen op Van Beukelen, Van Aerle, 
Scheepers en De Jong. 

Gerald Vanenburg, die in elk geval 
zal opdraven, verkondigde deze 
week dat Roda JC vanavond een 
flink pak slaag krijgt. „Dat komt 
prima uit”, aldus assistent-trainer 
Ad Versluys. „Met dergelijke uit¬ 
spraken zijn we alleen maar blij. 
Dat maakt de motivatie om PSV 
een hak te zetten er alleen maar be¬ 
ter op”. 


Roda JC gaat 
de zaal in 

KERKRADE - Roda JC zal 
morgen, zaterdag, deelnemen 
aan een zaalvoetbaltoernooi in 
het Westduitse Warendorf in de 
buurt van Münster. Tegenstan¬ 
ders zijn onder meer Arminia 
Bielefeld en Hertha BSC. De 
Kerkradenaren treden aan met 
zeven spelers, te weten Water¬ 
reus, Senden, Hanssen, Hofman, 
Van der Luer, Romero en Stefan 
Jansen. 

In mei naar 
buitenland 

KERKRADE - Roda JC zal na 
afloop van de competitie, die op 
3 mei al eindigt, enkele weken in 
het buitenland vertoeven om 
deel te nemen aan internationale 
toernooien. Vrijwel zeker zullen 
de Kerkradenaren twee weken 
naar de Verenigde Staten reizen 
terwijl bovendien nog wordt on¬ 
derhandeld over deelname aan 
toernooien in Marokko en Zuid- 
Italië. 

7 februari 
tegen Groningen 

KERKRADE - Het competitie¬ 
duel Roda JC-FC Groningen 
aanvankelijk gepland op 21 fe¬ 
bruari, zal nu definitief gespeeld 
worden op vrijdag 7 februari 
Het duel is verplaatst, omdat op 
woensdag 19 februari op Kaal¬ 
heide het inhaalduel tegen Vites- 
se op het programma staat. De 
KNVB-bekerontmoeting tegen 
FC Utrecht wordt gespeeld op 
woensdag 26 februari. SITTARD - Georg Kessler heeft zijn contract bij Fortuna Sittard 
met een jaar verlengd. Hij blijft in elk geval tot het einde van het 
seizoen 1992-1993 in dienst van de club. Kessler zal als technisch 
directeur leiding geven aan het totale technische gebeuren bij 
Fortuna. Tevens zal hij voor het komende seizoen de veldtrainin- 
gen voor het eerste elftal blijven verzorgen. 

Bij Mönchengladbach is de Nederlandse assistent-manager Rob- 
bie Hanssen op non-actief gesteld. Hanssen, die tijdens het EK 
voetbal in 1988 in West-Duitsland als teambegeleider van Oranje 
was aangesteld, werd het slachtoffer van een slepende controver¬ 
se tussen manager Rolf Rüssmann en trainer Jürgen Gelsdorf. 
Hanssen was sinds 1981 jeugdtrainer in Duitsland. 


Een op vijf 
atleten naar 
dopingcontrole 

MADRID - Een op de vijf atleten 
zal tijdens de Olympische Spelen in 
Barcelona een dopingtest moeten 
ondergaan. In totaal zullen er 1850 
onderzoeken naar het gebruik van 
verboden middelen plaatsvinden. 
Dit is tien procent meer dan vier 
jaar geleden in Seoul. 

Een laboratorium in Barcelona is 
belast met het uitwerken van de tes¬ 
ten. Het instituut moet de resulta¬ 
ten binnen 24 uur klaar hebben. Bij 
de individuele onderdelen zullen de 
nummers één tot en met vier van 
een finale zich steeds bij de controle 
moeten melden. Bij de teamsporten 
worden twee leden van een ploeg 
uitgeloot. 


ProgTamiiia 

betaald 

voetbal 


eredivisie J 


1 Vandaag 20.00 uur 
Roda JC - PSV 

PSV 

22 

15 

6 

1 36 50- 21 

Feyenoord 

23 

14 

7 

2 35 37- 14 

Ajax 

22 

14 

4 

4 32 50- 17 

Vitesse 

22 

12 

6 

4 30 38- 17 

Twente 

23 

10 

6 

7 26 41 - 31 

Groningen 

20 

9 

6 

5 24 30 - 22 

Roda JC 

22 

9 

6 

7 24 30 - 28 

Utrecht 

23 

6 

12 

5 24 23 - 22 

RKC 

22 

7 

9 

6 23 43- 37 

Sparta 

21 7 21 33- 38 

WiUem II 

22 

7 

5 

10 19 27- 30 

Volendam 

22 

7 

5 

10 19 22- 31 

MVV 

22 

6 

7 

9 19 21 - 32 

SW, Dordrecht 

20 

7 

3 

10 17 28- 42 

’90 

Fortuna Sittard 

21 

2 

9 

10 13 21-33 

Den Haag 

23 

3 

Y 

13 13 20- 46 

De Graafschap 

23 

3 

C 

14 12 19- 40 

WV 

21 

1 

5 

15 7 19-51 

LI 

rodaic~psv J 


Vandaag ZO.00 uur 
Scheidsrechter: Wegereef 

Roda JC (opstellingi Bulesla, Senden. 
Verhagen, Hanssen, Luypers. Broeders, 
Boerebach. Van der Luer, Hofman. Ar- 
nold, Huiberts. Reservebank Smits. 
Trost, Stefan Jansen. Romero. 

PSV (opstelling); De Ron, Ge.-ets. Hemt- 
ze. Popescu, Van Tiggelen. \’alckx. 
Koeman. Vanenburg. Kalusha. Eller- 
man, Kieft. 


BARCELONA — Voorzitter 
Juan Antonio Samanranch 
van het Internationaal Olym¬ 
pisch Comité heeft de hotelei¬ 
genaars in Barcelona aange¬ 
spoord de prijzen voor de 
kamers tijdens de Zomerspe¬ 
len drastisch te verlagen. 

De Spanjaard verklaarde na een 
vergadering met de burgemeester 


Prijzen hotelkamers 
Barcelona te duur 


van de Catalaanse stad en zaken- aan populariteit inboet. 
mensen uit de stad, dat Spanje De hoge hotelkosten zijn een 
door de prijsverhogingen flink voortdurende bron van onenig- 


Kans HlV-besmetting 
in sport minimaal 
DEN HAAG — De baas van de 
Olympische beweging, Sama- 
ranch, heeft de medische com¬ 
missie van het Internationaal 
Olympisch Comité (IOC) ge¬ 
vraagd of er bezwaar is tegen 
deelname van de Amerikaanse 
basketballer ’Magic’ Johnson 
aan de zomerspelen in Barcelo¬ 
na. Johnson draagt het HIV- 
virus, waardoor hij Aids zou 
kunnen krijgen - is dat een risico 
voor andere spelers? 

De lOC-commissie kan eigenlijk 
maar één antwoord geven: John¬ 
son is welkom, zijn virus vormt 
geen enkel beletsel om mee te 
doen aan de Olympische wed¬ 
strijden. In kringen van het Aus¬ 
tralische basketbal denken 
sommigen daar anders over. Het 
hoofd van de medische commis¬ 
sie van de Australische basket- 
balbond en enkele nationale 


spelers hebben geprobeerd een 
Olympische deelname van de be¬ 
kende Amerikaan te verhinde¬ 
ren. 

Wiebe van der Woude van de Na¬ 
tionale Commissie Aidsbestrij- 
ding; „Er zijn geen gevallen 
bekend waarbij iemand tijdens 
sporten is besmet met het HIV- 
virus”. 


Het risico besmet te raken met 
het HlV-virus tijdens sporten is 
nog vele malen kleiner dan in de 
gezondheidszorg. Van der Wou¬ 
de: ,,En in de gezondheidszorg is 
die kans al extreem klein. Be¬ 
smetting kan plaats vinden bij 
bloed-bloed contact. Zo’n con- 
f^ct moet ook nog eens langdu¬ 
rig zijn, zonder dat er verder 
hygiënische maatregelen zijn ge¬ 
nomen.” 
Ook de Wereldgezondheidsorga¬ 
nisatie (WHO) acht het HIV- 
besmettingsgevaar in de sport 
„zeer klein”. Een goede hygiëne 
en juiste verzorging van bloe¬ 
dende sporters is wat betreft de 
WHO voldoende om HIV- 
besmetting tegen te gaan. 

Rob de Haas, coördinator van 
het project ’Bloedhygiène in de 
sport’: „Wij wijzen sportbonden 
en sportscholen op twee zaken. 
Hoe kun je open wonden bij 
sporters het beste verzorgen en 
wat is de beste spuithygiëne.” 
Per jaar worden in de Neder¬ 
landse sportwereld tussen de 
250.000 en 400.000 injecties gege¬ 
ven. De Haas: „Het gaat ons in 
dit geval slechts om één ding: 
het besmettingsgevaar tegen¬ 
gaan door schone spuiten te ge¬ 
bruiken, als je dan toch wil injec¬ 
teren.” ’Na het EK moet Dick het gaan doen * 

Gullit verkiest Advocaat 


• René Trost, voor het eerst in vier jaar gepasseerd. ,Tiet is alsof iemand je pardoes met een 
hamer op de kop slaat’\ 

Foto: DRIES LINSSEN 


Van onze sportredactie 

DEN HAAG — Ruud Gullit, aan¬ 
voerder van het Nederlands elftal, 
gaat het liefst met Dick Advocaat 
als coach naar de VS, waar in 1994 
de eindronden van het wereldkam¬ 
pioenschap worden gehouden. Dat 
zegt hij in een interview met het 
weekblad Nieuwe Revue. Gullit: 
„Na het Europese kampioenschap 
moet Dick het gaan doen. Ik vind 
hem een goeie. Als hij de voorronde 
doet, moet hij erbij blijven, als we 
de VS halen. Ik zal hem dus advise¬ 
ren de taak van Michels over te 
nemen.” 

Marco van Basten kan zich vinden 
in de mening van zijn clubgenoot. 
De spits van AC Milan en Oranje 
formuleerde zijn gedachten ker¬ 
nachtig: „Ik vind dat een bonds¬ 
coach die de kwalificatie afdwingt, 
ook het eindtoernooi moet doen. Ik 
vind het wel heel erg makkelijk als 
Cruijff zegt dat hij alleen de eind¬ 
ronden wil doen. Een bondscoach 
behoort altijd bij het elftal te zijn. 
Platini en Beckenbauer hebben ook 
hun nek uitgestoken toen Duitsland 
en Frankrijk hen nodig hadden. Ik 
ken Johan goed en ik weet dat hij 
graag bondscoach had willen wor¬ 
den. Dat had hij in zijn hoofd. Ik 
heb een grenzeloos respect voor 
hem, maar ik vind niet, dat hij nu 
goed bezig is.” 

In het bewuste artikel uit Gullit ook 
kritiek op de handelwijze van het 
bestuur betaald voetbal van de 
KNVB, om Cruijff voor de functie 
als bondscoach tijdens de eindron- 


heid tussen het IOC en het organi¬ 
satiecomité COOB ’92. Sportoffi- 
cials betalen tijdens de Spelen bij 
de duurste hotels gemiddeld 450 
dollar (ruim 900 gulden) per 
nacht. 

In september gingen de hotelei¬ 
genaars akkoord met een prijsver¬ 
laging van vijftien procent voor 
één overnachting. „Ik hoop dat ze 
die lijn voortzetten”, aldus Sama- 
ranch. 
’Magic’ Johnson. 


den te polsen. ..Die beslissing is 
genomen door de KNVB. Die vind 
ik heel dom. Maar het is nu eenmaal 
gebeurd. Iedere coach die de eind¬ 
ronden haalt, wordt in Amerika 
ondergesneeuwd door Cruijff' 

In de loop van volgende week 
neemt Advocaat de beslissing of hij 
beschikbaar is voor de post- 
Michels, die na het EK m Zweden 
met pensioen gaat. 


Schuniacher stelt 
afselieid uit 

MÜNCHEN - Toni Schumacher 
heeft op verzoek van de clublei¬ 
ding zijn afscheid bij Bayern 
München uitgesteld. De doel¬ 
man, die in de bundesliga terug¬ 
keerde om de plaats in te nemen 
van de langdurig geblesseerde 
Raimond Aumann, blijft in elk 
geval tot 8 februari bij de selectie 
van Sören Lerby. De 37-jarige 
sluitpost meldde eerder door de 
aanstaande rentree van Aumann 
te stoppen. Na 8 februari blijft 
Schuamcher wel op afroop be¬ 
schikbaar. 

Dynamo Dresdeii 
neemt maatregelen 

DRESDEN/BERLIJN Dyna¬ 
mo Dresden heeft maatregelen 
getroffen tegen medewerkers die 
in het verleden voor de geheime 
Oostduitse politie (Stasi' hebben 
gewerkt. Teamarts Wolfgang 
Klein en fysiotherapeut Horst 
Friedel kregen te horen dat een 
vertrek op pnjs werd gesteld. 
Het tweetal nam ontslag. De 
twee spelers die eveneens voor 
de Stasi actief zijn geweest, blij¬ 
ven echter in training. Van dit 
duo heeft Frank Lieberam in¬ 
middels een proeftrainmg afge¬ 
werkt bij een club uit Zuid- 
Korea. Aanvaller Torsten Gut- 
schow heeft geen plannen Dres^ 
den te verlaten. 

Nieuwe wielerbaan 
Oslo van de baan 

OSLO - De baanwedstrijden bij 
de wereldtitelstrijd wielrennen 
in 1993 zullen plaatsvinden in 
het schaatsstadion van Hamar. 
In een brief aan UCI-voorzitter 
Hein Verbruggen schrijft minis¬ 
ter Kleveland van Cultuur, dat 
de piste in het stadion van Ha¬ 
mar op tijd in orde zal zijn voor 
het houden van wielerwedstrij¬ 
den. 

Swaziland hoopt 
op medaille 

MSABANE - Swaziland hoopt 
in Albertville een indrukwek¬ 
kend debuut te maken op de 
Olympische Winterspelen. Het 
Afrikaanse land heeft een deel¬ 
nemer ingeschreven. Een skiër. 
Keilh Fraser, geboren Schot, 
hoopt op een medaille voor het 
dwergstaatje. waar in 1960 voor 
de laatste keer een sneeuwvlokje 
werd gesignaleerd. Hij neemt 
deel aan de slalom en de reuzen¬ 
slalom. 

„Ik heb getramd met Zwitsers, 
Italianen, Nederlanders en Oos- 
tennjkers", verklaarde de 23-jari- 
ge Fraser. „Van hen heb ik veel 
geleerd.” 

Limburgs Dagblad 


Vrijdag 31 januari 1992 • Pagina 22^ 


Limburgs Dagblad 

lezersservice 


• • • • 


BLACK FOOSS 

concert ’92 

Rodahal - Kerkrade 

zaterdag 27 juni 1992, aanvang 20.00 uur 
Entree ƒ 30»- (vrije plaatskeuze) 

Voorverkoop bij alle Limburgs Dagblad kantoren, 
de VW Simpelveld en VW Vaals. 


Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. 

hn de makelaar weel van wanten en kranten. 


TOTALE UITVERKOOII 


pracht BANKSTEL 

romp antiek wit, met dralon stof 
van 10,890.'nu koopje 

LOUIS XV EETKAMER ~ 

in antiek wit. 4 stoelen -f tafel, met oudenA/etse 
interieurvefinp en velours stof 
van 3290?' nu 


4998 . 


1999 .- 


schitterende NOTEN LOD. XV-EETKAMER 

ronde tafel met tuimelblad + 4 stoelen Lod. XV 

in kalfsleder OdlOO 

van 3590.' nu kompleet i 


meer dan 100 losse EETKAMERSTOELEN 

in diverse uitvoeringen van 400.- tot 900.- p. stuk 
nu meenemen p. stuk v.a. 


ook FAUTEUIL 

in dralon stof.in 3 kleuren 
van 1495.' meenemen 


NOTEN PORSELEINKAST 

2-deurs van 2495., koopje 


NOTEN TV-KAST 

met schuifdeuren + videovak 
van 1695.' nu afhaien, koopje 


meer dan 400 

LATTENBODEMS + MATRASSEN 

In alle maten en uitvoeringen, verstelbaar en vast 
de^ehete voorraad afhalen voor 


125.- 


798 .- 


1399 .- 


998 .- 


Vz prijs 


enkele rollen MEUBELSTOF 

mohair van 149.'p.mtr. nu p.mtr. 


TOOGKAST 

volledig massief Frans eiken 
van 6190.'nu 


losse LEDIKANTEN 

in diverse maten voor 


59 , 


4398 . 


spotprijzen 


PERZEN + NEPALS, BERBERS, 
KUSSENS etc. 

de gehele voorraad 


Vz prijs 


Er is nog veel meer. 

Te veel om op te noemen, uit voorraad leverbaar. 


Sehreurs Meubelen b.Vi 


Vanaf Eindhoven 
afslag Volvo Bom 
rechtsaf nchtmg Born 


Eindhoven 
i Roermond 

ö 


Molenstraat 10, Llmbrlcht, telefoon 046-516961 
Langs de grote weg Sittard-Born, ruime parkeergelegenheid. 

Geopend: di. t/m vrij. van 9.30-16.00 uur, zat. 9.30-17.00 uur. 
Maandags gesloten. IEDERE VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. 


Vana, MaasirK;hi hmcmo ‘V i 

E9 volgen tol afslag Ufmond Bo.n/ 
rechtsaf nchiing Sittard 0 I J 

* LIMB HICHT SCHREURS 

Vanaf Aken E39 Uimona Ijif 

volgen lot afslag 

Urfhona Geieen 

rechtsaf nchlmg SittarO o,!'/**'.. 


KUCHEN 


DOBERG 


- SPEZIALIST 
GARANTIERT: 

AUCH IN 
KÖNNEN SIE IHRE TRAUM- 
KÜCHE EINDEN. 


SELFKANT-WEHR 

doberg-viethen 


Aflfahrt: 

Von Sittord ouf die B5Ó in 
Richtung Gangell 1 km 


Mo-Fr9'^M3^ 

14K..18-' 

Sq 


Landstr 6, 

51 35 Selfkanf-Wehr, 
Tel, 0 24 56/12 Ó7 


fietsers ond enfb postbus 2150 

3440 DD Woerden 
tel. 03480-23119 


, COWGRATULATIONS TOUR 

BZN 25 JAAR 

JUBILEUMCONCERT RODAHAL-KERKRADE 

zondag 5 april 1992 
aanvang 20.30 uur 

Een sfeervol concert voor jong en oud, dat geheel in het teken van 
vqféntwintig jaar samen muziek maken staat. Voor de CD/MC 
'Ccmgratulations' heeft BZN reeds een gouden én een platina plaat 

ontvangeiL 

VSIENDENKORTING / 3,50 

Entreeprijs / 27,50 (geen rangen), Vrienden van het Limburgs Dagblad 
betalen ƒ 24,00. 

Op vertoon van uw viiendenpas en bij inlevering van onderstaande 
ingevulde bon kunt u kaarten met vriendenkorting kopen bij alle 
Limburgs Dagblad-kantoren, bij de VW Simpelveld en de VW Vaals. 

rTUl 

-•y ' : 

Vrienden van he 

STEUN DE 
ARTSEN 
ZONDER 
GRENZEN 

GIRO 4054 
AMSTERDAM 
Wilt u lid worden van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad’'?’ Neem 
dan contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantooruren) 
Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis 
'MTSiM zoHDta ematM 


Wie niet wenst op te gaan in de massa, her¬ 
kent zichzelf in de bijzondere klasse van de 
Alfo 33 die, zoals elke Alfa Romeo, karokter 
en een eigen gezicht durft te tonen. En die 
door zijn toptechniek, comfortabele uitrus¬ 
ting en verrassend gunstige prijs de gevestig¬ 
de orde ver achter zich loot. Zo combineren 
de uitvoeringen met 1.7 16-kleppen motor 
een hoge topsnelheid met een ongekende 
souplesse. Moor ook met de 1.4 injectie- 
motor levert de Alfa 33 het hoogste vermogen 


ALLE RECHTEN VOOR WIE ALEA ROMEO KIEST 


AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN 

Rijksweg Zuid 310, Geieen 
046 - 75 62 22 

AUTOCENTRUM SANDERS BV 

Akerstraat 128, Brunssum 
045 - 25 16 •4 


in zijn klasse. De dynamisch gelijnde Alfo 33 
is niet alleen royocl met prestaties, ruimte 
en techniek. Ook zijn uitrustingsniveau is 
ongekend hoog: elektrische ramen vóór, 
getint glos, in hoogte verstelbaar sportstuur, 
neerklopbore achterbonk, toerenteller, van 
binnenuit verstelbare buitenspiegels en 
close-ratio 5-versnellingsbak zijn standaard. 
Bovendien zijn zes von de acht uitvoeringen 
standaard voorzien van stuurbekrachtiging 
en centrale deurvergrendeling. Afwerking en 


kwaliteit zijn - onder meer door de toepos- 
sing von elektroverzinkt plaotstool - van 
hetzelfde hoge niveoo als de techniek. 

Kom kennismaken met het vermogen om 
ofstond te nemen en ontdek dot het kiezen 
van een auto eenvoudiger is don ooit: 
de Alfa 33. 


Alfa33v.a.Fi.2^^- 
incl. BTW of importeur. 
GARAGE CREEMERS 

Raadhuisstraat 16, Roermond 
- 04750 - 2 10 92 

AUTOBEDRIJF VLEUGELS BV 

Weerhuiswftg 1, Maastricht 
Ö43 - 63 48 95 


rmxaA/ c£e 


XUTOM.BEDR. EJK. KOZOLE BV 

Edisonstraat 23, Landgraaf 
045 - 32 10 88 

AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN 

Oudeweg 30, Linne 
04746 ■ 19 68 (sub-dealer) iiinburgs liltgblad 


sport 


■I Vrijdag 31 januari 1992 • Pagina 23 


^EN haag - Het Nederlandse Daviscupteam moet het dit 
'veekeinde in de wedstrijd voor de eerste ronde van de wereld- 
êroep tegen Zwitserland doen zonder Richard Krajicek. De 
20-jarige ’thuisspeler’ ondervindt nog te veel last van een tij- 
l^ens de open Australische titelstrijd in Melbourne opgelopen 
^lessure aan de rechterschouder. Jan Siemerink en Paul Haar- 
Ijuis komen nu voor Nederland in de enkelspelen uit, Haar¬ 
huis en Mark Koevermans vormen naar alle waarschijnlijk¬ 
heid het dubbel. 


Daviscupteam zonder Krajicek • Polshlessure hindert Siemerink 

Gehavend tegen Zwitserland 


resultaat van de loting in het 
pUrhaushotel te Scheveningen lo- 
Ung was, dat Siemerink vandaag in 
*loutrust Sport de openingspartij 
®Peelt tegen de Zwitserse nummer 
tWee Mare Rosset. Haarhuis neemt 
.Pet vervolgens op tegen Jakob Hla- 
de nummer achttien van de 
'''ereld. Zaterdag staat het dubbel¬ 
spel op het programma, zondag 
jjorden Siemerink - Hlasek en 
Uaarhuis - Rosset gespeeld. De defi- 
Pitieve samenstelling van de dub¬ 
bels moet pas een uur voor het 
;Pegin aan de Franse hoofdscheids- 
•^chter Claude Richard worden 
^Pgegeven. Voor de vorm gaf de 
Zwitserse coach Roland Stadler 
Voorlopig de namen van tweede 
Pous Claudio Mezzadri en Ignace 
‘botman op. 


a 

beslissing over het niet meedoen heel ernstige blessure. Het is geko- 


eserve 


hun vermoedens gehad hebben, 
dus een echte verrassing was het 
nou ook weer niet.” Reserve Jacco 
Eltingh werd vanuit Monte Carlo 
opgetrommeld om zich bij de ploeg 
te voegen. 

Krajicek sprak in het met belang¬ 
stellenden uitpuilende zaaltje van 
het Kurhaus, waar Betty Stöve de 
loting verrichtte, van een geweldige 
tegenvaller. „Ik heb dinsdag voor 
het eerst weer wat geserveerd. Het 
voelde eigenlijk best wel goed aan. 
Ik had minder last. Maar ’s avonds 
kwam de pijn weer opzetten. Toen 
hebben we de knoop doorgehakt. 
Het had geen zin langer te wach¬ 
ten”, aldus de nationale kampioen, 
die de blessure omschreef als eeiï 
lichte ontsteking van de biceps¬ 
pees. „Dat is een hele fragiele pees. 
Die kun je niet zonder risico extra 
belasten. Anders wordt het echt een 


Van Krajicek was dinsdagavond al 
S^vallen. „Maar dat wilden we nog 
®Ven voor ons houden”, zei coach 
Ptanley Franker. „We wilden de 
j^itsers niet wijzer maken dan ze 
P* Waren. Ze zullen trouwens wel 


Schaatsers 
de boot in 

^AVOS - Als het aan sprinttrai- 
Per Wopke de Vegt ligt, gaan de 
Schaatsers deze zomer de roei¬ 
boot in. Voortdurend zoeken 
schaatscoaches naar manieren 
oo training tijdens de langdurige 
Voorbereidingsmaanden te varië¬ 
ren. 

guiten het seizoen bestaat de oe¬ 
fenstof hoofdzakelijk uit fietsen 
skeeleren. ,,De beweging 
Vergt explosiviteit en coördina- 
oe”, aldus De Vegt. „Dat maakt 
fpeien tot een geschikte trai- 
Pingsvorm. Al zullen we in eer¬ 
ste instantie wel moeite hebben 
^P de boot te blijven.” Ook bin- 
Pen de kernploeg van de vrou- 
V'en allrounders zijn er plannen 
Ppr in het vooijaar en zomer het 
'Vater op te gaan. 


sport kort 


• AUTOSPORT - De Neder¬ 
landse autocoureur Arie Luyen- 
^yk, woonachtig in de Verenig- 
Po Staten, is op zoek naar een 
Pleuwe renstal. Zijn huidige 
p&m, geleid door Vince Grana- 
plli, heeft voor het komende 
thdy Cart-seizoen onvoldoende 
Geldschieters gevonden. 

• WIELRENNEN - Zonder na¬ 
dere uitleg heeft de Russische 
'Vielerbond zijn vier deelnemers 

het WK veldrijden voor 
Profs en amateurs komend 
jVeekeinde in Leeds teruggetrok- 
Pen. Financiële problemen lig- 
Gcn waarschijnlijk ten grondslag 
Ppn de afmelding. 

• WORSTELEN - Zondag 
'Vordt in Deventer het NK wor¬ 
stelen Grieks-Romeinse stijl ge- 
PCüden. Simson Landgraaf komt 
{P actie met Huub Kessel, Frans 
^Pijders en Eric Bos. 

• SQUASH - Zondag speelt 
Ppploper Squashelub Maastricht 
f^gen de nummer twee, Squash- 
jvorld Amsterdam. Nationale 
Pampioen Lucas Buit speelt te- 
Gen Raymond Scheffer; Eric van 
Per Pluym tegen Michael Verto- 
Gcri en Miller Pocorni tegen 
^ans Frieling. Aanvang 14.30 
Pur. 

^ Boksen - De finales van de 
^üidnederlandse bokskam- 
Pioenschappen vinden op 11 
Ppril in Maastricht plaats. De 
Voorrondes worden in vijf plaat¬ 
sen gehouden, waaronder Bruns- 
Sum (21 maart). 

• TAEKWONDO - Zondag wor¬ 
den in de sporthal Rumpen in 
örunssum de Open Limburgse 
taekwondo-kampioenschappen 
Gehouden. Aanvang 10.30 uur. 
finales tussen 14.00 en 16.00 uur. 

•busreis - De Vrienden- 
Pring Fortuna Sittard organi¬ 
seert bij voldoende deelname 
^terdag een busreis naar Til¬ 
burg voor het duel Willem ll- 
^ortuna. Aanmelden tot vandaag 
tS.OO uur bij mejuffrouw L. Dou- 
Ven, Vaart te Oirsbeek of bij de 
familie Brassé, Jupiterstraat 38 
Geleen. Vertrektijden zater¬ 
dag; Geleen om 17.00 uur, Sit- 
fard 17.15 uur. 

• HANDBAL - In de zaalhand- 
balcompetitie bij de heren wor¬ 
den morgen de volgende wed¬ 
strijden gespeeld: Sittardia-Esca 
119.45 uur. Stadssporthal Sit- 
fard); Bevo-Hellas (20.30 uur, 
ï^iushof Panningen) en Tachos- 
V&L. Zondag: OSC-Blauw Wit. 

s_ 


men door overbelasting. Ik heb de 
zaak tegen Michael Stich teveel ge¬ 
forceerd.” 

Krajicek zal zich voor alle zekerheid 
nog in het Dijkzigt-ziekenhuis in 
Rotterdam aan zijn kwetsuur laten 
onderzoeken. „Afhankelijk van het 
genezingsproces hoop ik toch wel 
weer vanaf 10 februari in Brussel en 
daarna in Stuttgart te spelen” Jan SiemeTink komt vandaag ondanks een lichte polsblessute in actie tegen de Zwitser Rosset. 


Foto; ANP 


Het scheelde maar weinig of ook 
Jan Siemerink was wegens een 
blessure (pols) niet beschikbaar ge- 
weest. De Rijnsburger, die zich ook 
het onderzoeken, kon Franker- 
woensdag pas geruststellen na een 
trainingspartij van anderhalf uur. 
„Ik heb er al sinds Kerstmis, toen ik 
in Australië was, last van.. Het was 
heel vervelend, want het ging weg 
na een weekje rust, maar het kwam 
daarna toch weer terug. Ook begin 
deze week hinderde het me bij de 
backhandslagen en de volley’s. Met 
serveren had ik geen last gelukkig. 
Eigenlijk moet ik er niet mee door¬ 
spelen, want als ik heb gespeeld 
wordt de pols wel wat dikker. Maar 
zoals het nu aanvoelt is het te doen 
Ik kan er tegenaan.” 


Zellverlrouwen 

Stanley Franker betreurde het ener¬ 


zijds, dat Krajicek niet mee kon 
doen. „Die jongen barstte na zijn 
goede prestaties natuurlijk van het 
zelfvertrouwen. Aan de andere kant 
heef! hij nog nooit een partij op su¬ 
prème court gewonnen. Dat kun je 
van iemand als Hlasek niet zeggen. 

Baaiisoori 

Die heeft zelfs vier toernooien op 
die baansoort op zijn naam ge¬ 
bracht. Haarhuis en Siemerink kun¬ 
nen op supreme goed uit ^e voeten. 
Het wordt een heel moeilijke, on¬ 
voorspelbare wedstrijd. Van groot 
belang is daarbij, dat Siemerink 
met winst begint tegen Rosset”. 

De tennisbond maakte gisteren na 
de loting van de gelegenheid ge¬ 
bruik om de nieuwe hoofdsponsor 
te presenteren. De bank Credit 
Lyonnais gaat voor een jaar als 
geldschieter fungeren en vervangt 
ABN/Amro. 


van onze correspondent 

HORN - Roger Wassen is een 
tevreden man. De tennisser kan 
terugblikken op een geslaagd 
optreden in het Portugese Satel- 
lite circuit. Wassen wilde er 
vooral ervaring opdoen. „Het is 
een goede leerschool geweest. Ik 
wilde weten hoever ik stond ten 
opzichte van andere spelers. Ik 
heb gemerkt dat ik nog een jaar 
nodig heb om zonder problemen 
mee te kunnen in het Satellite- 
circuit”. 

Wassen heeft m de drie toer¬ 
nooien in de kwalificatie steeds 
verloren van spelers die in het' 
hoofdtoernooi enige ronden wis¬ 
ten te overleven. In het eerste 
toernooi in Vilamoura verloor hij 
van de Amerikaan Wervie, de 
nummer 600 van de wereld, die 


Roger Wassen: 
’Menlaal nog 
sterker worden’ 


vervolgens het hoofdtoernooi 
won. In het tweede toernooi won 
hij van spelers die in het eerste 
toernooi tot de tweede ronde van 
het hoofdschema waren doorge¬ 
drongen. Wassen weet waar het 
nu nog aan ontbreekt. .,Zij berei¬ 
den zich mentaal beter voor op 
de wedstrijd. Dat doe ik nog niet. 
Ik zal dat ook moeten gaan 
doen.” 

Coach Geert Quaedvlieg beaamt 
dit. „Hij laat zich nog te veel inti¬ 
mideren door zijn tegenstander. 


Dit zal hij nog moeten leren. 
Speltechnisch kan hij ze wel al 
aan”. 

Het is de bedoeling dat de 15-ja- 
rige Wassen dit jaar nog op de 
ATP-ranking zal komen. Quaed¬ 
vlieg: „Ik hoop dat hij de kans 
krijgt van Stanley Franker, de 
bondscoach, om het Nederlands 
Satellite circuit te spelen. Hij 
moet hem dan wel de wild-cards 
voor het hoofdtoernooi geven”. 


Voor Wassen wachten nog enige 
drukke weken. Het eerste week¬ 
einde in februari moet hij trach¬ 
ten de nationale titel bij de jon¬ 
gens tot en met 16 jaar in Weert 
te veroveren. Daarna gaat hij 
met het nationale team naar een 
toernooi in het Franse Lille als 
voorbereiding op de toernooi om 
de Novotel Cup in Veldhoven. 


Volleyballers graag terug in Oranje, ’maar niet als Jojo's’ 

Zoodsma en co spelen het hard MOERS — De vier in Italiaanse dienst spelende en sinds vorige week 
weer voor het Nederlands volleybalteam gekandideerde Ronald Zoods¬ 
ma, Rob Grabert, Peter Blangé en Jan Posthuma steken morgen de kop¬ 
pen bij elkaar om eensluidende voorwaarden te formuleren voor hun 
terugkeer in Oranje. Het viertal wil daarmee voorkomen dat het in indivi¬ 
duele gesprekken met afgevaardigden van de Nederlandse volleybalbond 
tegen elkaar wordt uitgespeeld. 


„Leer mij de bond kennen. Wij spe¬ 
len het nu hard en zakelijk,” aldus 
Jan Posthuma in het Duitse Moers, 
waar hij samen met Ronald Zoods¬ 
ma voor Gabeca Montichiari uit¬ 
kwam in de Europacupwedstrijd 
tegen de Moerser SC. 


Bedragen 


Aan de voorwaarden die het kwar¬ 
tet stelt, valt niet te tornen. „Wij zijn 
gevraagd om terug te keren en kun¬ 
nen bepalen wat voor ons accepta¬ 
bel is of niet,” aldus Ronald Zoods-, 
ma. ,,Gooit de bond vervolgens de 
deur dicht, dan is dat jammer. Meer 
voor de bond en het team dan voor 
ons. Want wij redden ons wel. Dan 
pakken we gewoon het extra geld 
mee dat na de reguliere competitie 
in de strijd om het open Italiaans 
kampioenschap te verdienen valt. 
Dat zijn geen lullige bedragen.” 

De voorwaarden zijn hard en liggen 
redelijk voor de hand. De volleybal¬ 
bond moet de bodemprocedure 
over de transfergelden van Rob 
Grabert en Peter Blangé staken en 
de geëiste transfervergoeding voor 
beide spelers laten schieten. Boven¬ 
dien moet de bond de door beide 
spelers gemaakte kosten voor juri¬ 
dische bijstand vergoeden. De Ita- 
lië-gangers verwachten van de bond 


sport in cijfers 


# ^nald Zoodsma (tweede van links) en Robert Grabert (toekijkend) confronteren de vollev- 
balbond met harde eisen. ^ j y 


VOETBAL 

San Salvador Vriendschappelijke wed¬ 
strijd. El Salvador - Gemenebest van Onaf¬ 
hankelijke Staten (GOS) 0 3 (0 2). 8. Tsjerys- 
jev 0-1, 22. Tsjerysjev 0-2, Sjljostov 0-3. 
Kuala Lumpurtweede ronde Olympisch 
kwalificatietoernooi: Zuid-Korea - China 
3-1 (1-0), Qatar - Japan 1-0 (0-0), Koeweit - 
Bahrayn 3-0 (3-0). Eindstand: 1. Qatar 5-8, 2. 
Zuid-Korea 5-7, 3. Kuwayt 5-6 (8-3), 4. China 
5-6 (7-5), 5. Japan 5-3, 6. Bahrayn 5-0. Qatar. 
Zuid-Korea en Koeweit gekwalificeerd 
voor Olympische Spelen m Barcelona. 

ATLETIEK 

Mannheim Internationale indoorwcdstrij- 
den. Mannen 60 m: 1. Görmer 6,72, 2. Bring- 


ook een meer dan redelijke finan¬ 
ciële vergoeding voor hun inspan¬ 
ningen voor het Nederlands team. 

Jan Posthuma en Ronald Zoodsma 
willen naast een aantal financiële ei¬ 
sen ook bedingen dat ze niet als jo¬ 
jo’s worden gebruikt. Het team dat 
geselecteerd wordt voor het pre- 
Olympisch toernooi, moet na kwali¬ 
ficatie ook naar Barcelona worden 
afgevaardigd. Zoodsma: ,,Ik wil me 
in de training best nog even meten 
met jongens als Basje Koek, al moe¬ 
ten ze niet de illusie hebben dat we 
niet sterk genoeg zijn voor het 
team. Met ons vieren er bij, staat er 
weer een wereldteam. Een keiharde 
selectie? Akkoord. Maar als het 
team er staat, gaat dat team ook ver¬ 
der. Welke twaalf er dan overblij¬ 
ven, is aan Selinger. Dat wij bij die 
twaalf horen, staat voor mij als een 
paal boven water.” 

De Italiaanse clubs zullen hun Ne¬ 
derlandse werknemers geen stro¬ 
breed in de weg leggen. Trainer- 
coach Stelio de Rocco van Monti¬ 
chiari: ,,Ze horen in het Nederlands 
team thuis, omdat ze gewoon goed 
zijn. Vooral de terugkeer van spel¬ 
verdeler Peter Blangé is een absolu¬ 
te noodzaak. Wij zullen de jongens 
geen strobreed in de weg leggen.” 


mann 6,76. 3, Burkart 6,80. 6, De Kom 6,88. 
200 m: 4. De Kom 21,57. 

GOLF 

Bangkok Johnnie Walker Classic. 800.000 
gulden. Stand na eerste ronde: 1. Richard- 
son 63 slagen (negen onder par), 2. Balleste- 
ros, Lanner beiden 65. 4. Palmer, Hunter 66, 
6. Price, Kase. Langer, Senior. McLean, 
Spencer, Rafferty, Gimson allen 67, 116. o.a. 
Van der Velde 73. 

TENNIS 

Tokio, 650.000 gulden. Vrouwen, enkelspel, 
tweede ronde: Shriver - McNeil 6-4 6-1, Su- 
kova - Shi Ting 7-5 6-4. Magdalena Malejeva 
- Capriati 6-1 6-2, Sanchez - McQuillan 3-6 
6-3 6-2, Sabatini - Endo 6-2 6-5. 

Auckland, 180.000 gulden. Vrouwen, enkel¬ 
spel, tweede ronde: Strnadova - Gomer 6-3 
6-3. Reggi ■ Faber 6-4 6-4. 


Laiida adviseur 
S>ij Ferrari 

HEERLEN - Voormalig wereld¬ 
kampioen Niki Lauda keert wel¬ 
licht terug in de Formule 1-we- 
reld. De Oostenrijker is met de 
Italiaanse renstal Ferrari, waar¬ 
voor hij in de jaren zeventig 'ui- 
kwam, in gesprek over een func¬ 
tie als adviseur. Lauda stapte !n 
1985 uit de autosport en begon 
een eigen vliegtuigmaatschappij. 

l’opbiljarCen 
ii) IJlestrateii 

ULESTRATEN - Dit weekeinde 
is er drie dagen topbiljarten in 
café Walk-Inn te Ulestraten. 
Vandaag, morgen en zondag 
wordt het Zuidnederlands kam¬ 
pioenschap eerste klasse libre 
afgewerkt, met de vier Limburg¬ 
se finalisten Labatzki, Liebregts, 
Gielen en Meessen. Vanavond en 
morgenavond, telkens om 19.30 
uur, komt Willems Koeltechniek 
met Jean Bessems voor de com¬ 
petitie driebanden in actie tegen 
respectievelijk Teletronika 2 en 
Sint Willebrord. Catenaccio 
treedt zaterdag (13.30) aan tegen 
Zutex met Rini van Bracht. Zon¬ 
dag (13.30) caramboleert Tristar 
tegen Poppeliers, de ploeg van 
Raymond Ceulemans. 

Verongelukt op 
weg naar W K 

KOPENHAGEN - Twee jeugdi¬ 
ge Deense veldrijders en een 
begeleider zijn op weg naar het 
vliegveld in Kopenhagen om het 
leven gekomen bij een auto- 
ongeluk. Het drietal was op weg 
naar Leeds, waar in het weekein¬ 
de de wereldtitelstrijd plaats-J 
vindt. Twee andere inzittenden- 
raakten zwaar gewond. De vijf 
zaten in een busje, dat door de 
gladheid slipte en op een tege¬ 
moetkomende vrachtwagen 
knalde. Het busje vloog direkt in 
I brand. De twee veldrijders wa- 
® ren zestieh en zeventien jaar 
oud, de begeleider 32. 

A-lijst met drie 
nieuwe Limburgers ' 

HILVERSUM - Op de nieuwé 
A-lijst, de hoogste categorie v^nj 
Nederlandse tennisspelers, is 

1 Limburg met zeven namen ver-A 
tegenwoordigd. Stephan Ebritt,*^ 
Pascalle Druyts en Mara Eijken- 
boom zijn van de lijst verdWe-jll 
J nen. Nieuw zijn Hans Peter van* 
Oirschot, Gijs Verheijen en Ani- 
que Snijders (allen A-2). De e%ïi 
ge Limburger op de A-1 lijst is 
Tom Nijssen. Armand Custei 
heeft een klein stapje terug gé? 

I daan, hij is nu A-2. Deze kwallig* 

® catie geldt ook voor ^Evelii^' 
Hamers en Marinka Bartels. t •. 

r. 

('oudooms even 
niet bereikbaar 

BRIDES-LES-BAINS - Voór 
condooms kan de plaatselijke 
bevolking van Brides-Les-Bains U 
een poosje niet terecht in de vei* 
ligheidszone rond het Olympisch 
dorp. In de weken vóór en ty* 
dens de Winterspelen is dat ge¬ 
bied tussen 22.00 uur en 09,00 ^ 
uur voor onbevoegden hernag* 
tisch afgesloten. Ook de eón-^ 
doomautomaat op de grens van 
de enclave mag met door buurt¬ 
bewoners worden aangeraakt. 
Die ontnuchterende ervaring 
deed deze week een vrouw uit 
het Franse Alpenstadje op. Vei--J. 
ligheidsagenten hielden haar op 
weg naar de automaat resoluut 
tegen. Een arts van het Franse 
organistiecomité bracht uit¬ 
komst. Hij verstrekte de vrouw 
enkele condooms uit zijn privé- 
apotheek. 

Zandstra: 'Liever 
geen 500 meier' 

DA vos - Falko Zandstra vo^t 
er weinig voor tijdens de Olym¬ 
pische Spelen te starten op de 
500 meter. De kortste afstand in 
Albertville is twee dagen na de 
5000 meter en daags voor de 1500 
meter, twee onderdelen waarop 
de Europese kampioen zeker wel 
start. Zandstra is wel in voor een 
optreden op de 1000 meter. Op 
die afstand is de Heerenvenei* 
nationaal kampioen. „Ik rijd lie¬ 
ver geen 500 meter”. 

Honderd gewonden 
bij voetbalduel 

DHAKA - Bij voetbalgeweld in 
Bangladesh zijn honderd men¬ 
sen gewond geraakt. Tijdens een 
competitiewedstrijd gingen twee 
spelers met elkaar op de vuist na 
een omstreden arbitrale beslis: 
sing. Daarna stormden suppor¬ 
ters van beide teams het veld op 
om zich in de strijd te mengen. 
Pas na twee uur kon de veldslag, 
waarbij stenen en bamboestok¬ 
ken werden gehanteerd, worden 
beëindigd. De politie moest 
traangas en rubberkogels gebrui¬ 
ken. 

Lerste Limburgse 
sehaalsmarathoii 

GELEEN - Woensdag 26 Te-' 
bruari vindt in Geleen de eerste 
internationale schaatsmarathon 
in Limburg plaats. De wedstrijd 
telt mee voor de KNSB-marat- 
honcup en wordt gehouden in 
het recreatiecentrum Glaner- 
brook. 


t. Vrijdag 31 januari 1992 • Pagina 24 
foostellike miimtmekg 


Legendarische Limburgia-speler kijkt met genoegen terug 

Piet bruist van herinneringen 


Van onze correspondent 
EDDYBUDÉ 


BRUNSSUM - Piet Bruist 
(69) is een begrip in Brunssum 
voor diegenen die de glorieja- 
ren van voetbalclub Limbur¬ 
gia hebben meegemaakt. Het 
was in de zomer van 1950 toen 
de blauw-witten in een uitver¬ 
kocht Olympisch Stadion met 
een vernietigende 6-0 zege op 
Ajax als eerste Limburgse 
club de landstitel binnen¬ 
sleepten. Ruim veertig jaar na 
dato blikt de nog altijd kwieke 
Piet Bruist met zijn onafschei¬ 
delijk twinkelende ogen met 
genoegen terug op tien jaar 
lopvuetbal in Brunssum. 

„Ik ben begonnen bij» Schutters¬ 
veld”, vertelt Piet Bruist, jarenlang 
werkzaam op het hoofdbureau van 
de Staatsmijnen in Heerlen. „Op 
mijn veertiende stapte ik over naar 
Limburgia, toen al een club van 
naam. Toch duurde het nog negen 
jaar voordat ik in het eerste zat. Dat 
weet ik nog goed. Het was in 1945 
en de oorlog was net afgelopen. We 
moesten uit tegen Go Ahead. In een 
heel oude LTM-bus, die viel zowat 
uit elkaar, reisden we naar Deven¬ 
ter. Daar maakte ik mijn debuut.” # Een van de dierbare herinneringen van Piet Bruist, de teamfoto van het legendarische Lim¬ 
burgia. Foto: FRANS RADE 


Opmars 


Piet Bruist groeide als speler mee 
.met de unieke opmars van de Lim- 
burgianen. Eerst fungeerde hij als 
verdedu’or, later kwam hij als voor- 
Ier veel beter uit de verf. 
Bruist was snel. kopsterk en had 
het in zich met onnavolg*bare bewe¬ 


gingen tegenstanders op het ver¬ 
keerde been te zetten. Maar ook zijn 
tactische inzicht werden een veelge¬ 
roemd facet van het spel dat de 
Brunssummer op de grasmat neer- 
zelte. 

Zo herinnert Piet Bruist zich nog 
schaterlachend hoe hij in 1950 te 


Venlo de vermaarde PSV-speler 
Franssen in de kampioenswedstrijd 
om de 'afdeling’ een rad voor ogen 
draaide. „Franssen was mijn bewa¬ 
ker en hij wist dat ik snel was. Het 
maakte niet uit waar ik liep, of hij 
zou mij volgen. Het eerste half uur 
hield ik mij bewust erg stil. Ik deed 


eigenlijk nauwelijks actief mee met 
het spel. De aandacht van Franssen 
voor mij verslapte, maar toen ik 
vlak voor rust de bal kreeg, ging ik 
er als een hazewind vandoor en 
scoorde na een lange rush met een 
ontzettende pegel in de rechterbo¬ 
venhoek 1-0. We wonnen overigens 


met 2-1.” 

Enschedese Boys, Heerenveen, 
Ajax, Blauw Wit, Maurits en Lim¬ 
burgia, dat waren de ploegen die in 
1950 streden om de hoogtse natio¬ 
nale voetbaleer. Piet Bruist had met 
vijftien treffers een belangrijk aan¬ 
deel in het behalen van de Neder¬ 
landse titel. „Als beloning zijn we 
drie weken op kosten van de club 
naar Spanje gegaan. Een onvergete- 
lijke tij^. Daar alleen al had ik een 
boek over kunnen schrijven. Zo 
sliepen we in een tent. We maakten 
de gekste avonturen mee. Met 
ploeggenoot Frits Cox kwam ik on¬ 
dermeer in een piepklein bootje ki¬ 
lometers van de kust vandaan in 
een verschrikkelijke storm terecht. 
We hebben toen de dood letterlijk 
in de ogen gezien.” 

Piet Bruist straalt als hij eraan te¬ 
rugdenkt. Hij kreeg aanbiedingen 
van het Spaanse Sabadell en Hee¬ 
renveen, de club van de legendari¬ 
sche Abe Lenstra. „In 1954 kreeg ik 
bij Limburgia mijn eerste profcon- 
tract. Voor een overwinning kreeg 
ik vijfendertig gulden, voor een ge¬ 
lijkspel twintig gulden en als we 
verloren vijf gulden. Achteraf denk 
ik wel eens, 'stom datje niet op die 
Spaanse aanbieding bent ingegaan’. 
Ik kreeg toen tachtigduizend gul¬ 
den g,eboden, maar ik durfde niet.” 

In 1955 speelde Piet Bruist zijn laat¬ 
ste wedstrijd. Ajax-Limburgia 0-1. 
„De tijden zijn veranderd. Vroeger 
stonden alleen maar vrienden in het 
veld. Dat had zijn uitwerking op het 
publiek, dat dolenthousiast was. Nu 
bestaat het gros van de voetballers 
uit louter individualisten. De agres¬ 
sie op het veld slaat over naar het 
publiek. Het geld heeft veel kapot 
gemaakt. Vroeger was het zo slecht 
nog niet.” 


Abdijcross Kerkrade 
ongekend populair 


Tennisteams 
op weg naar 
kruisfinales 

HULSBERG - In de eerste 
klasse van de Hans Schaefer 
Wintercompetitie in tennishal 
Hulsberg wordt morgen uitge¬ 
maakt welke teams elkaar op 7 
maart ontmoeten in de krui- 
singswedstrijden. Het kan nog 
spannend worden, maar nor¬ 
maal gesproken spelen GTR/ 
NIP en SLTC in de ene kruisfi¬ 
nale en Van Home en Nieu- 
wenhagen in de andere. 

GTR/NIP kan de eerste plaats 
in poule A niet meer ontgaan. 
De equipe van Norbert Offer- 
mans is duidelijk favoriet te¬ 
gen hekkesluiter Kimbria. In 
.de andere wedstrijd spelen 
Ready en Brunssum 2 tegen el¬ 
kaar. Beide duels beginnen om 
half twaalf. 

In poule B die om half vier 
start, ontmoet Van Home de 
enig overgebleven rivaal 
SLTC. Blerick en Kerkrade 
maken onderling uit wie als 
vierde en vijfde eindigen. 

Schaaktalent 
Leko geeft 
simultaan 

HOENSBROEK — De twaalfjari¬ 
ge, talentvolle schaker Peter 
Leko geeft morgen in het multi¬ 
functioneel centrum in Hoens- 
broek simultaan. De schaakver¬ 
eniging Hoensbroek heeft de 
jonge Hongaar weten te strikken 
voor dertig borden vanaf 14.00 
uur. Leko behaalde onlangs op 
een toernooi in Hongarije zijn 
eerste meestersresultaat. 


Van onze correspondent 
MICHEL FRANSSEN 


KERKRADE - De atletiekvereniging Achilles-Top houdt zon¬ 
dag op Rolduc de laatste wedstrijd van het Limburgse Cross 
Criterium (LCC). De eerste vijf crossen werden in Belgisch-j 
Limburg gehouden. Degenen die mee willen dingen naar de 
hoofdprijzen, 600 gulden bij de heren en 350 gulden bij de 
40-plussers, kunnen zondag niet wegblijven. Omdat de kans¬ 
hebbers bijna allemaal Belgen zijn die nog niet eerder in Kerk¬ 
rade hebben gelopen, zal de 28ste Abdijcross vermoedelijk 
een recordaantal deelnemers trekken. 


Mevrouw Rhoen vindt het jammer 
dat er geen andere Nederlandse or¬ 
ganisatoren in het LCC zijn gestapt. 
„We hebben alle clubs aangeschre¬ 
ven, maar helaas zonder respons. 

Van AVON kregen we te horen, dat 
zij hun kerstcross in een ander cir¬ 
cuit hoopten onder te brengen. Als 
ze zondag komen kijken, verande¬ 
ren ze misschien wel van gedach¬ 
ten.” Ze voegt eraan toe, dat er ook 
grote belangstelling . is onder de 
schooljeugd. Eén school was zelfs 
goed voor 125 inschrijvingen. 
Toppers 


dat Marco Gielen en Nico Hamers 
bij ons zullen starten.” 


Programma 


Toppers 


In de vorige 27 edities zijn heel wat 
toppers naar het seminarie geko¬ 
men. Op de erelijst staan grote 
kampioenen als Ray Crabb, Klaas 
Lok, Cor Lambregts en Theo van 
den Abbeel. Marcel de Veen, die de 
invitaties regelt, houdt nu een slag 
om de arm. „We hebben concurren¬ 
tie aan een cross in Uden, die als’ 
selectiewedstrijd geldt voor het WK' 
in Boston. Daarom is het niet zeker 


Gielen en Hamers zijn op dit mo¬ 
ment de beste Limburgse crossers, 
omdat Cor Lambregts in de winter¬ 
maanden liever op de weg loopt. De 
Veen: „We laten deze keer de din¬ 
gen wat meer op ons afkomen. Ik 
reken wel op Mark Jaspers, die vo¬ 
rig jaar bij ons gewonnen heeft.” 

De Kimbriaan, in Weert tweede ach¬ 
ter Gielen op het Zuidnederlands 
kampioenschap, kan op tegenstand 
rekenen van de Duitser Michael 
Reuel en de Belgische koplopers 
van het LCC-klassement: André 
Decolfmaker, Maurice Swennen, 
Jacques Kerkhofs, Alex Persoons 
en Jack Scheelen. De heren starten 
om 15.00 uur voor 9900 meter. 

De 40-plussers lopen om 14.30 uur 
5500 meter. Unitasatleet Michel Vis- 
schers stat derde in het klassement 
van deze groep. Hij neemt het op 
tegen de Belgen Leo Brusselmans 
en Valentin Nassen. De dames be- 


• De atleet Mark Jaspers, een van de favorieten voor de eind¬ 
zege van de Kerkraadse Abdijcross. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


ginnen om 14.05 uur aan hun race 
over 4100 meter. Van de voorin- 
schrijfsters is Vivian Ruijters van 
Unitas de te kloppen atlete. 

De 28ste Abdijcross wordt op een 
nieuw parkoers gehouden. De 
Veen: „Het park is vanwege festivi¬ 
teiten niet beschikbaar. De atleten 
lopen nu rondjes om de Abdy. Om¬ 
dat er stukken verharde weg in zit¬ 
ten, kan er niet meer op spikes 
worden gelopen.” 


agenda 


I AariKondjgingeri vóór woensdag 
/ naar sponreoacite Limourgs Dagblad 
I postbus 3 T 00. 6401 OP Heerlen, 
Onder vermelding van ‘agenda' 


MORGEN 

Volleybal, Landgraaf, sporthal 
Baneberg, 16.30 uur: Geevers/ 
VCL-Peelpush. Voerendaal, 
sporthal De Joffer, 13.45 uur: VC 
Voerendaal-Geevers/VCL (da¬ 
mes). 

ZONDAG 

Oefenloop telematica, Heerlen. 
Start om 10.00 uur vanaf het Em- 
maplein in Heerlen. Vanaf 09.30 
uur gezamenlijke warming up. 
Kung F'u, Heerlen. Sporthal Kal- 
deboi n, vanaf 13.00 uur stijlwed- 
stnjden, 

r.u'ku ando, Rrunssum. Rumpe- 
iii'ispoithai vanaf 10.30 uur, in- 
tei'n,iln.)naal taekwando-toer- 


Ex-Limburgs kampioen Hennie Beurskens, coach bij Merkelbeek: 

’Taekwando biedt meer dan judo’ 


Van onze correspondent 
PIERRE FRAMBACH _ 

MERKELBEEKSCHINNEN - 
„Het Limburgs taekwondo moet 
uitkijken dat het niet de weg van 
het judo opgaat. Dat is alleen 
vechten en punten scoren. Taek¬ 
wondo biedt heus wel iets meer, 
dan dat.” Het is de visie van ex- 
Limburgs kampioen Hennie' 
Beurskens op het taekwondo. 
Het zal uiteindelijk ook wel de 
toekomstige gedachtengang bij 
taekwondovereniging Hwarang 
Merkelbeek te worden. Vanaf 
het begin van dit jaar is Beurs¬ 
kens leider van deze club gewor¬ 
den. Eigenlijk tot zijn eigen ver¬ 
rassing. -De trainer van Hwarang 
Merkelbeek, de vijfde danhou¬ 
der May Douven, gaf te kennen 
dat hij met de sport stopt. Om 
geloofsredenen, die niet meer in 
overeenstemming . te brengen 
waren met het vechten. 

Een beslissing die niet alleen bij 


Hwarang Merkelbeek wordt be¬ 
treurd, maar eveneens door de 
hele Limburgse taekwondo- 
wereld. Hennie Beurskens: „May 
Douven heeft een duidelijke 
stempel op het Limburgse taek¬ 
wondo gezet. Een groot aantal 
leraren heeft onder May getraind 
en is door hem gevormd. Dat 
was steeds ten goede van het 
taekwondo. Niet alleen hier in 
Limburg, maar ook in de rest 
van Nederland liep May Douven 
voorop.” 

Complimenten 

Hwarang Merkelbeek gaat nu 
verder onder de leiding van Hen¬ 
nie Beurskens. Ook hij is ge¬ 
kneed en gevormd door May 
Douven. Ook bij hem staan de 
technieken hoog in het vaandel. 
Zo kreeg hij verleden jaar bij het 
examen voor de derde dangraad 
extra complimenten van de jury 
voor de bijzonder mooie poom- 
see’s die hij liet zien. May Dou¬ 
ven kon met een gerust hart zijn 


'levenswerk’ in handen van Hen¬ 
nie Beurskens geven. „Er is nog 
heel wat meer werk op me afge¬ 
komen dan ik had kunnen ver¬ 
moeden. Ik steek heel veel tijd in 
de voorbereidingen van de trai¬ 
ningen. Er is een groot leeftijds¬ 
verschil tussen de leerlingen. De 
jongste is zes jaar terwijl de 
oudste binnenkort vijftig wordt.” 

Hennie Beurskens kwam zelf op 
een ietwat merkwaardige wijze 
bij het taekwondo terecht. Een 
klap tijdens het carnaval maakte 
hem ervan bewust dat hij zelf 
iets weerbaarder moest worden. 
Dat gebeurde dan ook prompt. 
In ’88 werd hij zelfs Limburgs 
kampioen, stond in vertegen¬ 
woordigende teams en reikte tot 
aan de subtop van het Neder¬ 
landse taekwondo. „Ik heb het 
taekwondo als wedstrijdsport 
niet zo nagestreefd. Ik ben er wel 
voor dat iedereen in wedstrijden 
uitkomt, maar na een eerste of 
tweede dan moet je er mee op¬ 
houden. Er zijn echt nog heel 


veel dingen buiten het wedstrijd- 
gebeuren om. Het lopen' van 
poomsee’s en de zelfverdedi- 
gingstechnieken zijn bijzonder 
mooi om te doen. Gelukkig den¬ 
ken de andere danhouders in 
onze club daar hetzelfde over. 
Toch ga ik wel degelijk aandacht 
aan het wedstrijdgebeuren ge¬ 
ven. Bij Hwarang Merkelbeek 
lopen een aantal talentvolle jon¬ 
geren rond en die mag je niet de 
kans onthouden om zich in het 
wedstrijdgebeuren te bewijzen.” 
„Overigens komen er zondag tij¬ 
dens de Limburgse taekwondo- 
kampioenschappen in Bruns¬ 
sum nog geen jongens van onze 
vereniging uit. Ze zijn nog niet 
goed voorbereid en ik wil abso¬ 
luut niet hebben dat ze ook maai 
enig risico lopen. Dat was ook al¬ 
tijd de stelling van May. Overi¬ 
gens, zou Douven nog ooit terug¬ 
komen als trainer, dan sta ik 
weer onmiddellijk mijn plaats af 
Het is in deze sport een traditie 
dat de leraar altijd meestei 
blijft.” 


In de halve finale van het NK hebben 
enkele spelers zich al nadrukkelijk ge¬ 
meld voor de eindstrijd. Auke Schol- 
ma begon slecht maar ging er daarna 
eens goed voor zitten. Hij won vier 
keer achter elkaar en bevestigde zo 
zijn faam van halve finale-specialist. 
Verder lijkt voor Geert van Aalten de 
toch zware halve finale niet meer dan 
een verplicht nummer. 

Wesselink, die ik tot de nieuwe Neder¬ 
landse top reken, won in de halve fi¬ 
nale o.m. van de moeilijk te kloppen 
theoreticus Wim van der Kooy. 

Van der Kooy-Wesselink 
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 
10-14 4. 41-37 14-19 5. 34-29 23x34 6. 
39x30 5-10 7. 44-39 10-14 8. 30-25 18-23 
9. 40-34 12-18 10. 46-41 7-12 11. 34-29 
23x34 12. 39x30 1-7 13. 50-44 17-22 14. 
44-39 11-17 15. 32-28 18-23 16. 45-40 
23x32 17. 38x18 12x23 18. 33-28 23x32 
19. 37x28 7-12 20. 39-33 12-18 21. 40-34 
8-12 22. 34-29 20-24 23. 29x20 15x24 24. 
43-39 18-23 25. 42-37 23x32 26. 37x28 
13-18 27. 39-34 18-23 28. 31-26. 

De décorwisseling die hiervan het ge¬ 
volg is blijkt gunstig voor zwart. Mo¬ 
gelijk had Van der Kooy daarom ach¬ 
teraf i.p.v. 27. 39-34 toch liever 27. 
48-42 gedaan. 

28... 23x32 29. 34-29 32-38 30. 29x20 
38x29 31. 30-24 19x30 32. 35x33 16-21! 

Onaangenaam voor wit, Wesselink 
gaat op het belangrijke veld 27 af en 
zal daarna zijn centrumpositie met 
eenvoudige maar krachtige zetten uit¬ 
bouwen. 

33. 41-37 21-27 34. 47-42 6-11 35. 42-38 
2-7 36. 20-15 17-22 37. 33-29 9-13 38. 
29-24 12-18 39. 37-31 18-23 40. 49-44 
23-28 41. 44-40 7-12 42. 48-43 12-18 43. 
43-39 11-17 44. 40-34 13-19 45. 24x13 
18x9 46. 34-29 9-13 47. 38-33 27-32 48. 
29-24 13-18 49. 33-29 17-21 50. 26x17 
22x11 51. 25-20, 

Zo komt wit nog op dam maar Wesse- In de 2e Divisie Zuid heeft V.M.1 het 
helaas niet kunnen redden. De 4 ande¬ 
re Zuidlimburgse teams wisten zich 
veilig te stellen, zij het dat slechts 
V.M.2 boven het gemiddelde eindig¬ 
de. De ereplaatsen gingen naar BC’70 
3, BC ’70 4 en De Meierij 2, alle Noord- 
brabantse teams, die hier, evenals 
voorgaande jaren, weer heer en mees¬ 
ter waren. 

De aanmoediging in de rubriek van 
verleden week om de tegenstanders te 
verleiden en de problemen voor je op 
te lossen heeft minstens één speler 
zich ter harte genomen. In de wed¬ 
strijd tegen De Meierij 2 kwam onder¬ 
staand spel voor. 

♦ VB82 
4^ AIO 

♦ AV64 
«►H105 


♦ 3 

^ VB964 

♦ B109 
4b A876 


#76 

VH985 

♦ H752 

# V93 


# AH 10954 

4^72 

#83 

4»B42 

Na een ISA-opening van Noord kwam 
deze, via een transferbod van 2 H bij 
Zuid, in 4 Sch terecht. Oost startte 
met troef en toen de dummy open 
ging overwoog de leider zijn mogelijk¬ 
heden. Aangezien hij altyd 1 klaver- 
slag maakt kan hij 9 slagen tellen. 
Mocht ruitenheer goed zitten dan het 
contract dus niet down; in het andere 
geval moeten klaveraas én vrouw bij 
West zitten (of Vx doubleton). Maar 
wie weet is de tegenpartij bereid een 
handje te helpen. Vanuit die visie won 
de leider de uitkomst in dummy en 
speelde vandaar uit meteen een kleine 
harten naar de 10. Oost won de heer 
en ging in trans. Denkt u maar eens 
even mee. Heeft de leider niet zoiets 
als harten AVBIO en gaat hy nu niet 


Het voorprogramma: 11.00 uur ba¬ 
sisscholieren t/m 10 jaar, 1.200 me¬ 
ter; 11.05 uur basisscholieren t/m 12 
jaar, 1200 meter; 11.15 uur voortge¬ 
zet onderwijs, 2650 meter; 11.30 uur 
recreanten 5550 meter; 12.00 uur 
MPH/C 1200 meter; 12.10 uur MPA; 
12.20 uur JPB/C; 12.30 uur JPA; 
12.40 uur MO; 12.50 uur JD; 15.00 
uur MC; 13.10 uur JC 2650 meter; 
13.25 uur MA/B 1500 meter; 13.35 
uur JB 4100 meter en JA 55550 me¬ 
ter. 


link handelt het komende over- 
machtseindspel even geduldig als 
deskundig af. 

51... 14x25 52. 24-19 32-38 53. 19-14 
38-42 54.14-10 42-48 55. 39-34 48x26 56. 

10- 5 26-48 57. 5x32 48x30 58. 32-16 

11- 17 59. 16-2 30-43 60. 2-19 43-16 6l. 
19-5 16-2 62. 36-31 18-22 63. 31-26 2-1 
64. 29-24 7-2 65. 24-20 25x14 66. 5x32 
2-7 67. 32-19 7-1. 

Wit geeft het op, want zwart gaat (1-6) 
en (22-27)+ doen. Om zelf op te lossen het diagram, een 
probleem gelicht uit het laatste num¬ 
mer van het blad DAMMEN. Wit 
speelt en wint, oplossing volgende 
week. 

De oplossing van vorige week: 

Wit, tien schijven, op 20, 24, 27, 28, 31i 
37, 41, 42, 48 en 49. Zwart, tien schÜ* 
ven, op 7, 12, 15, 17, 18, 22, 26, 33, 34 
en 39. 

Winst via 1. 28-23 18x29 2. 27x18 12x23 
3. 48-43 39x48 4. 37-32! en nu na bijv. 

4... 48x46 5. 49-43 26x28 6. 43-38 33x42 
7. 24x2 15x24 8. 2x5! +. 

Auteursduo: J. Scheijen en L. de 
Rooij. 


snel 2 verliezers ruiten of klaver in 
dummy écarteren? Om dat laatste te¬ 
gen te houden zou partner West 
klaver AH moeten hebben, maar in 
ruiten hoeft hij slechts het aas te heb¬ 
ben om het plan van de leider te ioc 
pederen. Dus? „Dus” speelde Oost ii’ 
slag 3 meteen ruiten na, zo noodzak^ 
lijk voor het geval Noord inderdaad 
de ingeschatte hartens heeft, maar z® 
dramatisch in het onderhavige spel> 
want hij gaf daarmee nu het contract 
cadeau, oost schreef in gedachten al 
10 negatieve imp’s op zijn conto. Maaf 
dat hoefde niet, want aan de andere 
tafel werd 4Sch eveneens gemaakt 
Niet op dezelfde manier, want de 
Noordbrabantse Noord had zijn litera¬ 
tuur kennelijk niet zo serieus bijg®j 
houden. Maar hij realiseerde zich wel 
dat een ruitensnit altijd nog kon wo^ 
den genomen en dat het geen kwaad | 
kon vooraf maar eens van slag te gaal>' 
Hij won de troefuitkomst en speelde 
nu hartenaas en de 10 na. oost, bané 
dat de 10 zou houden, won met de 
heer en speelde nu, evenals aan de am 
dere tafel, ruiten na, met hetzelfde ef¬ 
fect, Ziet u hier de denkfout? Als West 
niet boven de 10 kan, dan moet de lö' 
der harten AVBIO hebben gehad- 
Maar leren we niet in onze eerste Ic®' 
sen speeltechniek dat je dan de heer 
moet snijden i.p.v het aas uit de hand 
spelen? Kortom: wat Noord ook heem 
zeker niet hartenvrouw. Dus mo®; 
Oost de 10 gewoon laten lopen; WeSJ 
komt dan aan slag en het contract 
van nature 1 down gaan. HoeW®‘ 
Noord het hier dus niet echt moeilü^ 
maakte, was hij toch wel verheugd 
met dit succes. En omdat succes som® 
een gezond oordeel in de weg staar 
meende hij dat hij best een slimm® 
truc had verzonnen. Aangezien ztm 
partij de wedstrijd dik won (25-31 
stond dit nadien ook niet meer ter d>S' 
cussie. Wie weet, loopt er in Noord- 
Brabant nu nog altijd iemand naaS* 
zijn schoenen. 


De stelling van het probleem van vori¬ 
ge week was afkomstig uit de partij 
Jevdokimov-Dreev, Oviedo 1991. Wit: 
Kgl, Db3, Tal, Tdl, Ld2, Le2, Pf3, a2, 
b2, e3. 12, g3, h2; Zwart: Kg8, Dh3, 
Ta8, Tffi, Lb8, Pe5. Pe4. a7, b7, d5, f7, 

g7, h7. Zwart speelt en wint. 1.P:I2! 

Met het idee 2. K: f2, Pg4+ 3. Kgl ( 3. 

Kel,L:g3+ 4. h:g3,Dhl+) 3.L:g3 (De 

dreiging is 4. ...,L:h2+ en 5. ...,Pf2 
mat.) 4. Tfl (of 4. Lel,L:h2+ 5. 
Khl,Lg3+ 6. Kgl,L:el 7. P:el,Dg3+ 8. 
Pg2,Dh2+ 9. Kfl,Dhl mat.) 4. ..., 
L:h2+ 5. Khl,Ld6+ 6. Kgl,Dg3+ (6. 
...,Ph2 7. Tf2,Dg3+ 8. Tg2,P:f3+) 7. 
Khl,Tae8. De party ging verder met 2. 
Pg5,Df5 3. e4.P:e4 4. P:e4,D:e4 5. 
Tel,Lc7 en wit gaf op. 

De partijen zijn afkomstig uit het 
nieuwjaarstoernooi in Boekarest. 
Pessi-Ionescu Siciliaans 
1. e4,c5 2. Pc3,Pc6 3. f4,g6 4. Pf3,Lg7 5. 
Lb5,Pd4 6. P:d4,c:d4 7. Pe2,Db6 8. 
Ld3,Pf6 Wit heeft een opzet gekozen 
welke hem niet veel belooft, sterker 
nog, voorzichtigheid is geboden om 
niet nu reeds in het nadeel te geraken. 
Een „logische” zet als 9. 0-0 wordt 
sterk beantwoord met 9. ...,d5 9. b3 Nu 
gaat na 9. ..., d5 10. e5,Pe4 11. Lb2 pion 

d4 verloren. 9.d6 10. a4,0-0 11. 

a5,Dc7 12. Lb2,e5 13. 0-0,Ld7 14. 
Del,Lc6 richt zich op de witte archil- 
leshiel, pion e4 15. f:e5,d:e5 16. 
Dh4,Pe8 17. La3,Pd6 De ontstane stel¬ 
ling is ongeveer in evenwicht. Wel 
moet wit rekening houden met een 
zwarte aanval welke ingeleid wordt 
met ...,f7-f5. Om dit te verhinderen 
kiest wit voor een combinatie. 18. 
Lc4!,P:c4! Het beste. 19. L:f8,P:d2 20. 
L:g7,K:g7 21. Df6+,Kg8 22. Pg3! In¬ 
dien wit zich aan zijn kwaliteit vast¬ 
klampt met b.v. 22. Tfel dan verliest 
hij een tweede pion op e4 met slechte¬ 
re stelling. 22. ...,P:n 23. T:fl,Te8 
Zwart dreigt nu 24. ...,De7 met voor¬ 
deel. Maar wit heeft nog een tactische 
pointe. 24. Ph5! en de spelers kwamen 
remise overeen. B.v. 24. ...,g:h5 25. 


Dg5+,K£8 26. Dh6+,Kg8 (maar niet 

26...,Ke7 27. T:n+,K:17 28. D:h7+). 

lonescu-Moldovan Onregelmatig i 
1. d4,d6 2. e4,Pf6 3. f3,e5 4. d5,Le7 S j 
Le3,0-0 6. c4,Ph5 7. Dd2,h6 Om de 
zwartvelderige lopers te ruilen. *'i 
Pc3,Lg5 9. g3! Met een dubbeloofi' 
merk: Het ontneemt het zwarte paard: 
veld f4... 9. ...,L:e3 10. D:e3,Dg5 !*• 
D:g5,h:g5 12. Lh3! ...en wit kan zijd 
slechte loper ruilen. 12. ,..,g6 l’* 
L:c8,T:c8 14. Ph3,f6. Op het eerste ge-' 
zicht lijkt het of zwart geen serieuZ^j 
problemen kent, maar niets is mindef 
waar. 15. g4!,Pf4 16. P:f4,e:f4 l"?' 
h4,Pd7 18. h:g5,f:g5 19. Ke2. De pion j 
nenstructuur geeft wit een beslissend 
voordeel in het eindspel. 19. ...,Kg7 
Th2,a6. Om dit tempo komt zwart ni^t 
heen, hij moet Pb5 verhinderen. 
Tahl,Th8 22. T:h8,T:h8 23. T:h8,K:l*" 

24. Pdl!,Kg7 25. Pf2,Kf6 Of 25. 

26. b3,Kf6 27. Pd3 en het zwarte paatf 
moet wijken, omdat het pionneneind' 
spel verloren is. 26. Pd3,b6 2l-l 
Kd2,Ke7 28. Kc3,Kf6 29. b4,Ke7 30- 
Kd4,Kf6. I 


^ Hl llill Hl A 

llllll lllllllAllllilll' III 
Hl A BI A ■l A 


31. e5!,d:e5 Ook 31.P:e5 32. 

5,d:e5 33. Ke4 verliest. 32. Ke4 Züg' 
zwang! 1-0.