Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formatsdag 10 maart 1992 


mas $!*! 


isr-r-i;:’* 


a 


CIO( 


Goudvies 


74e jaargang nr. 59. 


versmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummérs ƒ 1 


’SWI 


iimoer over 
goudvissen 

LINGTÖN - Cocktails met teven- 
>ud vissen è raison van 10 Nieuw- 
ihdse dollars (ongeveer , tien. gut 
stuk hebben geleid tot een rel 
w-Zeeland en een stroom ; van 
sn bij de Dierenbeschèitblng. 
t Boute 66 in Wellington keelt 
ajn klanten een ’Goldfiah Lay- 
Ln de aanbieding dat is samenge- 
uit tequila, citroensap ... en een 
i Chinese karper. „Het lyktmy 
een zieke grap’ 1 , zo zei de direc- 
yan de Nieuwzeelandse dierenbe- 
Ross McLauchlan. . 


. ; -UMe 


Gemeenten: 

vliegverbod 

luchtmacht 


DEN HAAG - De Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) Wil dat de bewindslie¬ 
den van Defensie op korte 
termyn een verbod afkondi¬ 
gen voor oefenvluchten van 
de luchtmacht boven de be¬ 
bouwde kom en andere plaat¬ 


sen waar veel mensen bijeen 
zijn. 

Ook zal het aanvliegen en stij¬ 
gen boven de bebouwde kom 
zbveel mogelijk moeten wor¬ 
den vermeden. 

De VNG heeft dat aan de 
Tweede Kamer geschreven 
met het oog op de plannen 
ten aanzien van militaire oe¬ 
fenterreinen. 

Onbekenden hebben in de 
nacht van zondag op maan¬ 
dag vernielingen aangericht 
aan de landingslichten van de 
vliegbasis Gilze-Rijen. 
Zangeres Rattel 
nieuw fenomeen 

PAGINA 7 

Inspraak Limburgers 
bij bruinkoolwinning 

PAGINA 13 

' uv .. •.’=•. y;%.' 1 ' 

Buurtbewoners Gaberg 
voor het blok gezet 

PAGINA 14 


sfiiort 


-H I. 

; Vrijspraak voor 
> Cees den Braven 
PAGINA 17 


i Cipolflni Wipt tweede 
etappe Par|Js-Ntee , 

• PAGIN*17 

; • • , !>... .. ; jl; ! 

Hans Jorrilsma pakt 
; hockeyers harder aan 

! PAGINA 19 


Kabinet volgt houding China argwanend 

Taiwanese order 
naar Duitsland Nog geen tekenen van herstel in eerste maanden van dit jaar 

inst DSM daalt veertig procent 


Van onze redactie economie 

tlLEN - DSM heeft de winst in 1991 met 40 procent zien 
naar ruim een half miljard gulden, om precies .te zijn: f 515 
n. De eerste maanden van dit jaar hebben geen teken van 
ering te zien gegeven. Integendeel, de winst zal dit eerste 
aal waarschijnlijk nog eens 55 procent dalen. 


nia.' 
rij' 


het volgens bestuursvoor- 
Van Liemt 'onbevredigende’ 
1991'blijft DSM een dividend 
V8 uitkeren. Naast een uitkering 
IfOotanten kan voor het eerst ook 
®zen worden voor een deel van. 
TOnstpremie in aandelen. Van 
‘*tt maakte dat gisteren bekend. 


pt de eerste helft van 1991 al niet 
«ver naar huis te schrijven was, 
J DSM het vooral in de tweede 
* erg slecht Met als gevolg dat 
.Nettoresultaat uit gewone be- 
vuitoefening over 1991 f 503 mil- 


fMür 


g. | mln.4 a C 

Innemende bewol- 

PG, GEVOLGD DOOR 

liet oplossen van de plaat- 
FJk aanwezige mistbanken, 
i er eerst nog perioden met 
P*Op nadering van een sto¬ 
ft zal de bewolking toene- 
PJ» in de late middag en 
Pd gevolgd door regen. De 
^dagtemperatuur loopt op 
|*«geveer 9 graden. De ko- 
Ne nacht daalt het kwik 
P omstreeks 4 graden. De 
N is matig uit zuidelijke 
pting mpar draait in de 
fJW naar een westelijke 
loting. Na vandaag blijft 
[J Wisselvallig weer met in 
r algemeen veel bewolking 
en dan regen en veel 


f verdere informatie be¬ 
ende het weer in Limburg 


joen bedroeg, 38 procent minder dan 
in 1990 (f811 miljoen). Het bedrijfsre¬ 
sultaat van f 630 miljoen is 42 pro¬ 
cent minder dan in het voorgaande 
jaar. De nettowinst komt uit op f 516 
miljoen, dat is f 343 miljoen minder 
dan in 1990 (f 849 miljoen). Het is het 
tweede achtereenvolgende jaar dat 
DSM een forse Winstval boekt In 
1989 bedroeg de nettowinst nog f 
1380 miljoen. 

DSM bleek vorig jaar erg gevoelig 
voor de stagnerende groei in met na¬ 
me de Verenigde Staten en Enge¬ 
land. De vraag naar de chemische 
produkten nam flink af, terwijl het 
aanbod van de gezamenlijke chemie- 
fabrikanten juist steeg, omdat net 
een aantal nieuwe fabrieken voor 
kunststoffen in gebruik werd geno¬ 
men. De petrochemische industrie 
kampt zodoende met een enorm ove¬ 
raanbod. Het gevolg is dat alle che- 
i miefabrikanten scherp met hun pry- 
' zen zijn gaan stunten. DSM deed dat 
vorig jaar ook en zag daardoor dé; 
winstmarges zienderogen inkrim¬ 
pen. 

Het Limburgse concern had daar¬ 
naast behoorlijk veel last van concur¬ 
rentie uit Oost-Europa en de Ver¬ 
enigde Staten. De Oosteuropese 
producenten dropten hun prod uk¬ 
ten, waaronder het voor DSM be¬ 
langrijke caprolactam, spotgoedkoop 
in West-Europa. En Amerikaanse 
chemiefabrikanten, die op de thuis¬ 
markt weinig kwijt kon den, pro¬ 
beerden hun spullen eveneens in 
West-Europa af te zetten. 


Negatief Het wordt lente 
../Heb je ’n 
bouwvergunning?’... 


Wat DSM verder de das omdeed, was 
de gestegen inkoopprijs voor nafta, 
een van de belangrijkste grondstof¬ 
fen, terwijl de olie, die DSM eerder 
duur had ingekocht, aanzienlijk in 
waarde daalde. Ook de fluctuerende 
dollarkoers en een bijna verdubbelde 
rentelast hadden een negatief effect 
op het resultaat. Door de gezakte ver¬ 
koopprijzen en de verminderde afeet 
zag DSM de omzet in totaal met 8 
procent dalen, van f 10,1 miljard 
naar f 9,3 miljard. 

Van Liemt durfde gisteren geen ver¬ 
wachting uit te spreken voor het re¬ 
sultaat in 1992. Het herstel van de 
economie is nog te onzeker. In zjjn 
nieuwjaarsboodschap van enkele 
maanden geleden voorzag hij overi¬ 
gens nog dat het in de tweede helft 
van 1992 beter zou gaan met DSM. 
Die .uitspraak trok hij gisteren in. 


Zie verder pagina 15 

• Winst DSM bli|ft 
achteruit hollen 


Man pleegt 
zelfmoord 
in politiecel 

ROERMOND - In een cel van 
het politiebureau in Roermond 
is zondagmorgen omstreeks half 
elf het stoffelijk overschot aan¬ 
getroffen van een 25-jarige man 
uit Eindhoven, die tjjdelijk in 
Roermond verbleef. 

De man was afgelopen vrijdag 
gearresteerd op verdenking van 
poging tot zware mishandeling. 
Hy verbleef in de politiecel in af¬ 
wachting van overplaatsing naar 
het Huis van Bewaring. 

Naar het zich laat aanzien heeft 
de man zelfmoord gepleegd door 
zich op te hangen, zo laat persof¬ 
ficier mr J. Eland weten. 

} 

In opdracht van de hopfdofficier 
van justitie in Roermond-stelt de 
rijksrecherche een onderzoek in. -—---:-- acht het kabinet zich niet langer ge- 

Van onze parlementaire redactie bonden aan de afspraak geen wa¬ 
pentuig aan Taiwan te leveren. Dit 
DEN HAAG - Indien China mets ]j e t een zegsman van minister An- 
ondemeemt tegen een levering van drïessen (Economicshe Zaken) gis- 
Duitse marineschepen aan Taiwan, teravond weten. 

- Aanleiding vormde het besluit van 

Taiwan om in Duitsland tien onder¬ 
zeeboten en tien kleine fregatten te 
bestellen. De schepen zouden voor¬ 
zien moeten worden van Ameri¬ 
kaanse wapens. Met de bestelling 
wil Taiwan een deel van de marine¬ 
vloot moderniseren. De Taiwanezen 
zouden de schepen alleen verdedi¬ 
gend inzetten en willen gebruiken 
om de vaarwegen rondom Taiwan 
voor westerse schepen vrij te hou¬ 
den. 

Op Economische Zaken wilde men 
formeel nog niet reageren Op de Tai¬ 
wanese order voor Duitsland. Amb¬ 
tenaren volgen de zaak nauwlet¬ 
tend. Onlangs keerde het kabinet 
zich tegen de export van vier onder¬ 
zeeboten naar Taiwan op basis van 
een in 1984 met China gemaakte af¬ 
spraak. Daarbij werd vastgelegd dat 
ons land geen militaire goederen 
aan Tawian zou leveren in ruil voor 
Chinese investeringen in ons land 
eep en uitbreiding van de weder¬ 
zijdse handel. 

Het kabinetsbesluit kwam mede 
onder grote druk van China tot 
stand. Het land dreigde zelfs de di¬ 
plomatieke betrekkingen met ons 
land te verbreken als de afspraak 
uit 1984 geschonden zou worden. 

Naar verluidt twijfelt het kabiriet- 
Kohl nog over de Taiwanese order. 
De opdracht kan echter de redding 
betekenen van een aantal werven 
aan de Oostzee in de voormalige 
DDR. De Taiwanese order beloopt 
een waarde van circa 15 miljard gul¬ 
den en levert tienduizenden men¬ 
sen jarenlang werk op. 


Staatsgreep 
verijdeld 
in Egypte 

CAIRO - De Egyptische justitie 
heeft een complot ontdekt van 'reli¬ 
gieuze extremisten’ die in Egypte 
een islamitische staat wilden vesti¬ 
gen. Dit heeft het Egyptische pers¬ 
bureau Mena gisteren gemeld. 

Onder aanhaling van 'betrouwbare’ 
bronnen zegt het persbureau dat de 
inmiddels gearresteerde samen¬ 
zweerders door Iran en Irak werden 
gefinancierd. 

De organisatie had zeker 75 leden in 
Egypte en werkte samen met een 
internationaal netwerk met vertak¬ 
kingen in Irak, Iran, Pakistan, Tur¬ 
kije en Afghanistan, aldus justitie. 


’Comiptie al 
bij de top 
aanpakken’ 

AMSTERDAM - De aanpak van 
corruptie moet beginnen by de top. 

Op het niveau van het leiderschap, 
maar ook by belangrijke personen 
in de samenleving, zoals politie¬ 
chefs en docenten. Als zy het juiste 
voorbeeld geven, is dat de meest 
krachtige weg om afglyden te voor¬ 
komen. Dat zei minister van Justitie 
Hirsch Ballin gisteren by de ope- 
ning van de Internationale Anti- 
Corruptie . Conferentie, die deze 
week plaatsvindt in Amsterdam. 

De minister noemde corruptie een 
veelhoofdig monster, 'omdat het 
zich op vete manieren manifesteert 
„De groei van de georganiseerde 
misdaad in het Westen, ook in Ne¬ 
derland, brengt het risico van cor¬ 
ruptie met zich mee. Overal waar 
het grote geld is, afkomstig van cri¬ 
minele praktijkén, loert corruptie 
om de hoek”, aldus de minister. 

Het is de vijfde keer dat een derge- 
lyke tweejaarlijkse bijeenkomst 
wordt gehouden. De eerste keer 
was in 1983 in Washington, gevolgd 
door conferenties in New York, 
Hong Kong en twee jaar geleden in 
Sidney. De 270 deelnemers in Am¬ 
sterdam zyn afkomstig uit 65 lan¬ 
den. Naast politiemensen en juris¬ 
ten, bevinden zich onder de deelne¬ 
mers ook regeringsvertegenwoordi¬ 
gers, academici en captains of 
industrie. 

Als centrale thema’s van de confe¬ 
rentie gaat het met name om de 
georganiseerde criminaliteit en de 
ontwikkelingen in Europa. 


• Het slechts in een gebedsdeken gehulde lichaam 
van de Israëlische oud-premier Menachim Begin, 
die in de nacht van zondag op maandag op 78-jari- 
ge leeftijd overleed, wordt door oude strijdmakkers 
die met hem in de jaren veertig voor de onafhanke¬ 
lijkheid van Israël vochten, naar zijn laatste rust¬ 
plaats gedragen. Zijn eenvoudige graf lipt naast 
dat van zijn vrouw Aliza op de Olijfberg in het ge¬ 
annexeerde oosten van Jeruzalem. De begrafenis 13 
uur na zijn overlijden was een sobere en strenge 
plechtigheid. Op eigen verzoek kreeg de oud-pre¬ 
mier geen staatsbegrafenis. Toch waren zeker tien- 


(ADVERTENTIE) 


duizend mensen op de been. Opi alle scholen in 
Israël werd gisteren aandacht geschonken aan de 
verdiensten die Begin voor de joodse staat heeft ge¬ 
had. Ook op radio en tv werd uitgebreid stilge¬ 
staan bij Begins overlijden. Het Israëlische kabinet 
kwam in speciale zitting bijeen. Foto: AP 


Zie vérder pagina 4 

• Menachim Begin: Israéls 
laatste echte staatsman 


(ADVERTENTIE) 


‘ GROOTSTE TEXHELOPHEmNGSUITVERKOO 
VAN NEDERLAND IN 
MOTEL HEERLEN - JACHTZAAL 

Uitsluitend op woensdag 11 maart van 9.00-18.00 uur, 
donderdag 12 maart van 9.00-21.00 uur 
(koopavond), 

vrijdag 13 maart van 9.00-12.00 uur. 

T-shirts - 18 kleuren - Nu: 7,50. De beste van Nederland. 
Sweat-shirts in 8 modellen - Nu: 20,00/25,00 
Herenpolo’s in nieuwe zomerkleuren - Nm 10,00 
T-shirt-melange - Nu: 15,00 
Kinder-T-shirts - Nu: 2,50 

en nog veel om op te noemen ... 


r~ Limburgs Dagblad 

! de duidelijke krant slechts 3 dagen geldig 


Modestoffen 

Zuiver linnen stoffen in 7 uni vooijaarskleuren. 
Dubbelbreed. 

Normaal ƒ 49,- 


Voordeelprys 


39 ,- 


p. m. daar winkel je voor je plezier! 


Politicus 
was nazi 

POTSDAM - Een politicus in 
hét oostelijke deel van Duitsland 
die er van is beschuldigd tijdens 
de Tweede Wereldoorlog asin de 
executie: van joden té hebben 
deelgenomen, heeft gisteren aan- 
gekondigd het voorzitterschap 
van een partementscommissie 
neer te leggen. Maar ilO yrii zijn 
zetel in het parïemé&t van «té 
deelstaat Brandenburg «dkt pp? 


De TO-jarlge QuatiHrJus* van de 
Sociaal-DémoeMrtött gaf toe 4vt 
hij als 20-jarige soldaat had deel¬ 
genomen élan een éxecuttepelo- 
ton dat in 1941 zesmeaamdoqd’ 
schoot tijdens de invasie van 
Nazi-Duitsland in de Sovjetunie- 


Pfn* r; , j 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 

Naam: . 

Adres:. 

Postcode/woonplaats: . 

Telefoon:..(voor controle bezorging) 

giro/banknummer.10-S 

D* eerste twee weken ontwant Ik de krant gratis. 

O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ82,35 

□ automatisch per maand ƒ 27,45 

O Stuur mij een acceptc p rokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen LD.(proef)-abonnement gehad. 

Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar. ^ 

Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 
Dinsdag 10 maart 1992 • Pagina 


kunst 


Boeiend topografisch document in Rijksmuseum 


Geschetst reisverslag 


van Franse kunstenaar 


• Het marktplein 
in Middelburg, 
schilderij van 
Antoine-lgnace 
Melling. 


Foto: AP 


V 

iv 
GS geven 
siibstdie voor 
letterkunde jOOk FRANCOISE LEDEBOER 


AMSTERDAM 


Melling (1703-1 dd 1 


maar had ook t-id. ..: 
combinatie vaii de/.-, 
slag door ons land er 
een uniek topngiah 
het Rijksmuseum te 
seerde plaatjes van 1 
gen, maar een u.m .• 
deze plaatsen aan la 


ie Franse kunstenaar Antoine-lgnace 
■'.'as met aileen een uitstekend tekenaar, 
picidmg in de architectuur gevolgd. De 
■ passies maakt zijn geschetste reisver- 
i ia i noorden van Duitsland uit 1812 tot 
seh iiocument. Een tentoonstelling in 
out de kijker dan ook geen geromanti- 
Iroek in Waterland, Arnhem of Gronin- 
'kcurige weergave van het aanzien van 
-t begm van de vorige eeuw. 


prentenkabinet de waardevolle tip 
dat een Parijse kunsthandelaar 36 
tekeningen en een aantal schetsboe¬ 
ken van Melling te koop aanbood. 
Melling-expert Boschma liet zich 
dat geen twee keer zeggen en reisde 
spoorslags af naar Parijs, waar hij 
nog net op tijd een groot deel kon 
aankopen. 


HEERLEN - Het college va? 
Gedeputeerde Staten van Lih| 
burg heeft ruim elfduizend 
den ter beschikking gesteld voo 1 
twee letterkundige activiteiten 
een boekuitgave over het leven 
van de vorig jaar overleden 
Neerlandicus Jacques Kersten 
(ƒ 5200,-) en een tentoonstelling 
over Ton van Reen (ƒ 6000,-). 


GS dringen er bij de initiatief^ 
mers van deze projecten op 
nauw samen te werken met h e 
Letterkundig Centrum Limbuif 


Nauwgezet 


Melling verwelkte 
terugkeer in Parijs t; 
idyllische. kleurrijke 
waarvan helaas alleen 
van Grote Markt :r. M 
gezichten op) Broek ;; 


seretsen na Arnhem, Kampen, Leeuwarden en 
>' een reeks Altuna bij Hamburg voor het nage- 
iMuaehes. slacht bewaard zijn gebleven. Oud- 
1 h- ueergave directeur Kees Boschma van het 
ui'ielburg en Fries Museum kreeg in 1983 echter 
■ Waterland, van de directeur van het het Rijks- 


Juist aan het tekenwerk is goed te 
zien hoe nauwgezet Melling te werk 
ging. Hij verdeelde het oppervlak 
veelal met lijnen in vakjes, gaf de 
vakjes nummers en noteerde pre¬ 
cies welke kleuren de gebouwen 
later moesten krijgen. De kunste¬ 
naar was echter in alle opzichten 
een pietje precies. Zo krijgen we 
door zijn werk ook een uitstekende 
indruk van het natuurschoon en de 
kleren en gebruiken van de mensen 
uit die tijd. De stichting 'Varia T’ wil in s* 
menwerking met het openba^ 
bibliotheekwerk een rondreizefl' 
de tentoonstelling organiser^ 
rond persoon en werk van To" 
van Reen. De 'initiatiefgroep 
Jacques Kersten’ wil een bo^ 
uitgeven over deze Heerlen# 
Neerlandicus. Kersten was van^ 
de jaren zeventig werkzaam $ 
docent Nederlands aan het B&' 
nardinus College in Heerlen. 


gyy| 

Boschma heeft zijn jarenlange on¬ 
derzoek naar Melling inmiddels af¬ 
gerond met een fraaie publikatie 
van uitgeverij Uniepers. In samen¬ 
werking met de Franse Melling- 
expert Jacques Perot en een aantal 
andere auteurs wordt daarin ook 
ruim aandacht besteed aan de ande¬ 
re reizen van Melling. 


Poot je kop 
in Lösstheatef 


s 


>% 

-*%*, 

MAASTRICHT - In het LÓS?’ 
theater Maastricht presente^ 
het Makadam Theater zondag ^ 
première van jeugdtheaterpr 0 ; 
duktie 'Poot je kop’. ’Makadafl 1 
maakt deel uit van de Stiehtinf>|ï 
Confetti, die eerder straatthe 3 ' 
terprodukties verzorgde. 


Reis 


Deze telg uit een Lotharings kun¬ 
stenaarsgeslacht begon op 19-jarige 
leeftijd aan een reis die hem via Ita¬ 
lië, Egypte en Klein-Azië voor een 
verblijf van 18 jaar in de hoofdstad 
van het Ottomaanse rijk Constanti- 
nopel deed belanden. In Constanti- 
nopel stond hij lange tijd in hoog 


aanzien bij sultan Selim III en zijn bieden daarmee genoeg materiaal 
zuster. Na zijn tocht door onze stre- voor een paar uurtjes romantisch 
ken trok hij bovendien naar Enge- mijmeren over voorbije tijden, 
land en bereisde de Pyreneeën. 


De samenstellers van de expositie De tentoonstelling in het Rijksmu- 
’Voor Sultan en Keizer’ zijn er in seum (Stadhouderskade 42) duurt 
geslaagd van al deze reizen visuele tot en met 10 mei. De openingstij- 
indrukken bij elkaar te halen en den zijn van dinsdag tot en met za¬ 


terdag van 10.00 tot 17.00 uur en op 
zon- en feestdagen van 13.00 tot 
17.00 uur. Maandag gesloten. De pu¬ 
blikatie ’Antoine-Ignace Melling. 
(1763-1831), reizend kunstenaar’ 
door Cornelis Boschma en Jacques 
Perot is mogelijk gemaakt met fi¬ 
nanciële steun van het Prins Bern- 
hard Fonds en kost 139 gulden. 


De voorstelling is geschikt vo0 f 
publiek van 7 tot 97 jaar. Ze ^ 
clownesk, mimisch, vol muziek 
met straattheatertechnieken $ 
korte acts en acrobatiek. Acteur? 
zijn Kees Rullens, Ans Peter?' 
Marion Prieckaerts. De eindreg* e 
is van Bim Mason. 

De premièrevoorstelling begi^ 
om 14.30 uur. Zondag 22 maart i? 
op hetzelfde tijdstip een reprise- 


# Scène uit Zurbu de Griek , te zien in het Luiks Opera- 
theater. 


Zuidelijk Toneel dwingend en meeslepend 
Opera en ballet 


DOOR ERIC VAN DER VELDEN 


Voor een acteur valt daar bijna 
niet tegenop te spelen. 


in Luiks theater 


LUIK - Het Theól.iv K. 
Liège is voor de l.efi.- t t 
muziekspektakel k< m.en 
gen een 'must' Dei >pt*n 
de Wallonië begin? vrijdag 
een serie van zes voorsteiii 
van de opera La Si.rin 
van Yincenzo Beilini. He 
balletgezelschap Theater 
Oosten present--er* , • .g 

en 29 maart het balie! /.- 
Griek van Mikn T:.e»r.l.>i 


.: 1 de 
s van 

■ da 
to.val 
; aan 
ngen 
. 1 > u! a 
’ools 
n het 
:7, 28 

)a de 


Bellini heeft er ii< zin: composi¬ 
ties naar gestree; i na. L n te ra 
ken en oren te ben. .gen De op 
34-jange leeftijd gestorven com¬ 
ponist bereikt m zijn opera's 
ongekende lyrisme .-xpressie en 
een hoge mate van puurheid en 
harmonie. 'Gezien r.\ .-norm ta¬ 
lent bent u net als Mo/art . n Je¬ 
zus voorbestemd n. vroeg te 
sterven.' heeft licmrich Heine 
bij wijze van gr,.p tu.u-iis a-ii di¬ 
ner in Parijs Bolhui toegevoegd. 
Enkele weken later 23 septem¬ 
ber 1835 was de 'componist 
dood. 


de meester behoort. De bijzon¬ 
der virtuoze titelrol wordt inge¬ 
vuld door de sopraan Daniela 
Lojarro. Thérése Martin is Tere- 
sa en Corinne Segrette Lisa. De 
mannelijke rollen worden ge¬ 
speeld en gezongen door Ignacio 
Encinas (Elvino), Vladimir de 
Kanel (Rodolfo) en Wei Yu Mao 
(Alessio). De enscenering is van 
Marie-Claire van Vuchelen, voor 
de regie en muzikale leiding te¬ 
kent het duo Voli-Rossei. 


EINDHOVEN - Holy cow! Echte 
koeien op het toneel. Dat is altijd 
goed voor hilariteit, bijvoorbeeld 
als zo’n roodbonter zijn ontlasting 
laat lopen. Maar of een dergelijk 
opmerkelijk staaltje van super¬ 
realisme iets bijdraagt aan de ge¬ 
loofwaardigheid van het drama 
blijft altijd maar afwachten. Bees¬ 
ten en kinderen hebben nu een¬ 
maal de eigenschap om zeeën van 
aandacht naar zich toe te trekken. 


Het Zuidelijk Toneel laat de bees¬ 
ten in Eugene O’Neills ’Het bege¬ 
ren onder de olmen’ de hele 
avond op het toneel staan. Dat 
maakt verschil. Zo wordt het on¬ 
gewone na verloop van tijd toch 
nog gewoon. En meer nog dan 
dat: de onverstoorbaarheid van in 
twee rijen tegenover elkaar staan¬ 
de koeien komt gaandeweg in een 
melancholisch contrast te staan 
met de strijd van O’Neills getour¬ 
menteerde figuren. De mens wikt. 


Het beest kauwt. Wie valt er nu 
eigenlijk het meest te benijden? 
De 75-jarige boer uit het stuk 
(prachtig gespeeld door Gerard 
Thoolen) weet in welk gezelschap 
hij het liefst verblijft. Bij de 
koeien. „Ze weten wat ’t is, de 
boerderij en ik. Zij zullen me rust 
geven.” 


Eugene O’Neill (1888-1953). De 
Strindberg van Amerika, wegbe¬ 
reider voor mensen als Tennessee 
Williams en Edward Albee. Zijn 
psychologisch realisme combi¬ 


neert de heftigheid van een pulp- 
krant (de inhoud van ’Het bege¬ 
ren onder de olmen’ laat zich 
correct samenvatten met: ’Derde 
vrouw van stokoude boer doodt 
eigen kind om liefde voor pleeg¬ 
zoon te bewijzen’) met de mythi¬ 
sche kracht van de Griekse trage¬ 
dies. Ook zijn figuren strijden met 
een verbeten titanenmoed tegen 
het zuigende noodlot. En ook zij 
verliezen. Want ook bij hen is er 
’iets’ dat sterker is dan zijzelf. 


Arne Sierens zette het 
kaanse dialect om in een 
klinkend boertig Vlaams. 
goed gedaan ook, helemaal lekK* 
zit die vertaling in het afgemet^ 
Stijn Streuvels-idioom mij ni^ 
Het romantische clichébeeld m 
de boer die voortploegde, WOn 
er wat al te dik mee bevestig 
Maar dat doet verder niets af 
de constatering dat het een dw’i 1 ’ 
gende en meeslepende voorst 
ling.is geworden. 


(ADVERTENTIE) 


Uitvoeringen van La Sonnambu- 
la staan geprogrammeerd op 13, 
19 en 21 maart om 20.00 uur, op 
15 maart om 15.00 uur en op 24 
maart om 19.00 uur, steeds in het 
Luiks operatheater. Op 17 maart 
(20.00 uur) wordt La Sonnambu- 
la opgevoerd in het Palais des 
Beaux Arts in Charleroi. 


LIMBURGS SYMPHONIE 01 

Zevende concert in de serie A 


Dirigent 

Soliste 


Thomas Sanderiing 
Vera Be tbs, viool 


Brahms 
Andnessen 
Dvorék 


Akademische Festouvertüre 

Vioolconcert 

Symfonie nr. 8 in G 


\ 


De Luikse opera' ui vmj van de 
geniale componist La Sonnain- 
bula, die met N-anai en I 1’unta- 
ni tot de bekendste onera's van 


Muziek, dans en zang vormen 
een geslaagde combinatie in het 
ballet Zorba de Griek. Sinds de 
première van het werk - in 1988 
in de Arena van Verona met Vla¬ 
dimir Alexev in de titelrol - 
heeft het werk een ware triomf¬ 
tocht gemaakt door Europa. De 
uitvoeringen in Luik zullen dat 
succes ongetwijfeld continueren. 


Roermond 


C.C. De Oranjerie 
do. 12 maart 20.00 uur 
res. 04750-34724 


Heerlen 


Stadsschouwburg 
vrij. 13 maart 20.00 uur 
res. 045-716607 


Ui 


Ivo van Hove weet voorbeeldig 
raad met dat ’iets’. Hij slaagt er in 
om een vreemde, latente dreiging 
in de lucht te laten hangen. Het 
bij vlagen klinkende geluid van 
een metronoom zet je op het 
spoor van wat er misschien met 
deze personages mis zou kunnen 
zijn. De acteurs reageren traag en 
loom als je snelheid van ze ver¬ 
wacht, en impulsief en aange¬ 
brand op momenten dat rust en 
bezinning wordt gevraagd. Hun 
denken en handelen bezitten een 
onvoorspelbare grilligheid, zijn 
a-ritmisch. Hoe harder ze probe¬ 
ren in de maat te komen met het 
leven van de geslaagde Ameri¬ 
kaan, hoe fouter het gaat. Dat ont¬ 
roert. En maakt je op andere 
momenten juist weer aan het la¬ 
chen. 


Nog te zien in Weert (27 maa^ 
Maastricht (14 april), Heerlen 1 
mei) en Venlo (15 mei). 


Oplossing van gisteren 


* m *. 2> 


C 0 R 

op E 

w“f> 

BRE 

K A ï> 
K'l e 
e.«e 

L I N 


P US|Z 
OlSlBE 
I pB A S 
NC E Rl 

tMsk a 
e>Sa| 

R R A5| 

■ ■4 

NNI 5 K 
E K|a| 
UpS TE 
RAA 
1 pP R I 
E RpE N 
N EÏÏlK 


■ CA N 
FpA A 

i spr> 

N E P E 

ArpL 

LpM I 
E L E G 

B A T I 
A>E L 
N 0|L 
KLEI) 
E'MJBS 
TpW I 
■GE E 


U L l 

ipN 

em' 


r i y 
i l o 
TP 6 
E PW 


Maastricht 


Theater a/h Vrijthof 
za. 14 maart 20.00 uur 
res. 043-293828 


puzzel van de dag pezige peekah 


recept Groentenfondue met 
vlees en toiïi 


16 17 I H8 I 118 


DOOR HUUB MEIJER 


Benodigdheden voor 4 personen: 
500 g runderfxlet, 600 g groente bij¬ 
voorbeeld Chinese kool, paprika, 
selderij, bloemkoolroosjes, cour¬ 
gette, broccoli, venkel en wortel, 
300 g uitgelekte tofu, 2 1 kippe- 
bouillon, 2 lenteuien, 1 el Japanse 
sojasaus en nog 2 pikante oosterse 
sauzen. 


uaTriju 

uHrU 


28 129 


30 31 


Laat runderfilet door de slager in 
dunne plakken snijden. Rol deze 
uit en leg ze op een schaal. Snij 
groenten in stukken. Selderij, 
bloemkoolroosjes, courgette, broc¬ 
coli, venkel en wortel ieder apart 
ongeveer 7 minuten koken. Len¬ 
teuien in dunne ringen snijden en 
toevoegen. 


ÜTITUi 


Op smaak brengen met de soja¬ 
saus. 


De bouillon in de fonduepan gie¬ 
ten en op de rechaud zetten. Het 
vlees, de groente of de tofu wordt 
met een fonduevork of in een netje 
in de bouillon gedoopt. Tofublok- 
jes 1 tot 2 minuten verwarmen; de 
groente vergt 1 tot 3 minuten. De 
plakken rundvlees hebben maar 
korte tijd nodig om gaar te wor¬ 
den. 


Horizontaal 

2. vrouwenbeweging; 8. voldoende ge¬ 
kookt; 9. kleine woonplaats; 10. persoon 
die sprekend op een ander lijkt; 11. schil, 
dop; 13. bijbels figuur; 16. duurzaam, be¬ 
stendig; 20. vaarwel (Fr.); 21. trompetvo- 
gel; 22. bedevaartplaats; 23. leefregel; 24. 
beersoort; 25. staat in USA; 26. strijdwerk- 
tuig; 27. snedig, welbespraakt; 28. ge¬ 
schikt om te nuttigen; 32. rekening; 35. 
met rede begaafd wezen; 37. springhaas; 
38. kerkelijk gebruik; 39. zin; 40. zitstok 
voor kippen. 


Verticaal 

1. hofbal; 2. roofdiertje; 3. in hoge 
4. rijkaard; 5. inhoudsmaat; 6. Oudnoö^ 
proza; 7. regelmaat; 11. alcoholische draj' 
ken; 12. deel van een theeservies; 
humus; 15. luiaard; 16. gemalin van ^ 
sultan; 17. vermakelijk; 18. staat in USj* 
19. Engels/lndisch matroos; 29. slot; 
naakt; 31. het af-, wegrijden; 33. bradjr 
stof; 34. emmer; 35. zuivelprodukt; 3» 
vogelverblijf. 


(Cl Standaard Uilgeveni Aniwerpen 

e 


m 


■* 


De Vries (Sociale Zaken) 
dit gisteravond op een CDA- 
mst in het Groiiingse Mid- 
gezegd. Indien de 40.000 
banen er komen betekent dit 
grote bijdrage aan de hóud* 
i van ons sociaal en econ- 
h stelsel, betoogde dë be- 
an. „Zo'n investering vér- 
zichzelf dus dubbel en dwars 
» meende hij. 


«m 
*4 
**« 


Meervoudige moorden in 
Eindhoven en Rotterdam 


centrum voor vrouwen, fn het 
verleden is dé vrouw diverse ma¬ 
len bedreigd dóór de man. Gis¬ 
termiddag wachtte hij haar op de 
Hoogstraat op, vlakbij het Rita- 
huis. Op straat ontstond een 
vechtpartij waarbij de man eerst 
zijn vrouw neerschoot en daarna 
zichzelf verwondde. De man 
overleed ter plaatse, de vrouw 


korte tijd later in het ziekenhuis. 
Wat betreft de vondst in Rotter¬ 
dam wist de politie nog niets te 
vertellen over de identiteit van 
de slachtoffers. Volgens de 
woordvoerder was de politie 
naar het pand toegegaan omdat 
zij er door omwonenden op op¬ 
merkzaam was gemaakt dat het 
er zo stonk. De lijken moeten al 


enige tijd in het pand hebben ge¬ 
legen. 

De moord op de drie mannen, 
van wie de grotendeels verbran¬ 
de stoffelijke overschotten vrij¬ 
dag bij het Brielse Meer werden 
gevonden, is een liquidatie in de 
onderwereld. Volgens politie¬ 
woordvoerder W. de Rooij dui¬ 
den de omstandigheden waaron¬ 
der de lijken zijn aangetroffen 
daarop. 

Uit sectie op de drie verkoolde 
lichamen is inmiddels duidelijk 
geworden dat de slachtoffers zijn 
doodgeschoten, enkele dagen 
voordat ze werden gevonden. 


Waarschuwing tegen te hoge verwachtingen 

Astmafonds kritisch 
over Engelse vondst 


tegen extra 


UTRECHT - Het zal eerder decen¬ 
nia dan enkele jaren duren voordat 
astmapatiënten kunnen profiteren 
van de resultaten van het genetisch 
onderzoek naar de oorzaak van hun 
ziekte. Om overspannen verwach¬ 
tingen by de honderdduizenden 
patiënten te voorkomen heeft hét 
Nederlands Asj^na Fonds (NAF) de¬ 
ze waarschuw&g gisteren laten ho¬ 
ren naar aanleiding van berichten 
uit Engeland. . 

Daar maakten onderzoekers in Ox¬ 
ford dit weekeinde bekend dat ze 
een gen helften gevonden dat een 
rol speelt by Ifet ontstaan van aller¬ 
gische astma. ■ 

De genetische factor die allergie 
veroorzaakt kan leiden tot klachten 
van de neus (hooikoorts), darmen 
(voedselallergie) en .luchtwegen 
(astma). Dus de genetische aanleg 
voor allergie hoeft zich volgens het 
astmafonds rüet altijd in astma te 
uiten. Daar: Zijn overgevoelige 
luchtwegën Vppr nodig en.de oor¬ 
zaak daarvan zal naar alle waar- 


i ónze parlementaire redactie 


HAAG - Het kabinet 
voor 1993 afzien van las- 
zwaringen voor een be- 
I van zo’n 1 miljard gul- 
Op die manier moet de 
icht in stand blijven, 
k zal dé belastingaftrek 
arbeidskosten voor 
nden (het arbeidskos- 
ait) met 700 gulden bru- 
hoog moeten. Dat vergt 
f l,5 miljard gulden* Beide 
egelen samen kunnen 
40.000 extra banen zor- nmaüging 

es wees op het grote belang 
unatiging voor de groei van 
gelegenheid. LastenVerzwa- 
vërdragott «4ch daar niet 
o nes hij. Die tasten de koop- 


ff, 

A 


lü'è’op te vóereh. fti dit ver¬ 
noemde De Vries loonstijging 
“eer dan 4 procent die in cao’s 
vastgelegd'te veel’. ' 
m 


afzien van lastenverzwaringen 
1993, óf het compenseren er¬ 
door enige verlaging van de 
' jkan hier een oplossing beteke- 
eende De' Vries. Hij noemde 
orstel ’niet gemakkelijk’ ge- 
I kosten. Over een echte las- 
’ wilde dé. minister 
s spreken. 


• De aanhangers van Draskovic steken tijdens de demonstratie in 
Servische teken. v > 


straten van Belgrado drie vingers omhoog; het 

Foto: REUTER 


hogere arbeidskostenforfait 
fie De Vries ’een echte priori- 
Het zal dan voor veel uitke- 
rechtigden aantrekkelijk 
een baan te accepteren. Bo- 
. kunnen de laagste loon- 
weer wat dichter bij het 
oon. worden gebracht 
zal oófe steun bieden aan 
ér sanctiebeleid in de so- 
_erbeid. 


1 


extra banen zullen op 
gé termijn ontstaan, zo 
Vries aan. Zy vormen een 
me bijdrage aan het kabinets- 
dat erop, gericht is jaarlijks, 
extra wnen te scheppën. 
waaHichuwde de minis¬ 
poor te hooggespannen ver¬ 
ingen. Qè'resultaten van het 
I 'hem beplrite beleid zal pas 
tiépige jaren te mérken rijn. 

fries kwam met zijn Voorstellen 
de vooravond van de begro-, 
^besprekingen 1993 waarmee 
.kabinet amnmÊfpxt start. Dje 
kken 'kreunen eh steunen’, 
Ie minister. Werk zalhoe dan 
boven inkomen moeten blijven 
n. Alleen door meer baiumkun- 
veel andere beleidsdoelstellm- 
COhaald worden- , 


r voor paniek, lag De Vries 
- Het gaat economisch allemaal 
minder maar de onderliggende 
ding ia gezand, gaf hij te 
. Websutien: wyonze inspan- 
—. op een aantal terreinen moe- 
Opvoeren. Tegelijk vergeleek hij 
• echter met een mam- 
Koerswy aigingen doen 
pas tijden later merken. .. 


Van óme redactie buitenlond 

BRUSSEL - Vertegenwoordi¬ 
gers van de zes republieken van 
Joegoslavië hebben gisteren op 
een door de Europëse Gemeen¬ 
schap onderéteunde conferentie 
in Brussel enige vooruitgang ge- “■ 
boekt naar een oplossing voor W 
hun geschillen. „Er is enige JL 
vooruitgang geboekt”, zei VN- 
bemiddelaar Cyrus Vance, Con- 
ferentievoorzittër Lord Carring- conf 
tón-zei dat-er Schot zat in de Slav 
besprekingen over de bescher- ten 1 
ming van minderheden in de begi 
republieken, maar voegde er aan minj 
toe dat ’er nog een hoop te doen staal 
valt’. ! cons 

In 1: 

Vooruitgang werd ook gemeld m 8 en 
de afzonderlijke besprékingen de h 
tüssen de leiders Van de drie et- Heit 
nische gemeenschappen van ' tenj 
Bosnië-Hercegovina.L . Volgens van 

—****** I té II n' KI I mf+mmrn—mmmé, 

DEN HAAG - Pas in zomer wordt jjj 
duidelijk met wélk percentage het -* 1 
huurwiardefbrfait op 1 janauari 
omhoog gaat. Dan'is namelijk het 1 
inflatiecijfer' bekend waarop die ;] 
stijging zai woitien gebaseerd. Dat j 
heeft nét ministerie van financiën 
gisteren meegedeeld. 

WD“KameriSd R. de Korte zei in rl 
het weekeinde dat het kabinet voor- M. J 
lopig moet a£riéh,van een verdere 
stijging yan het huurwaardefprfait, 
de bdastüi^‘.Voor huiseigenaren, besta 
Twor dé hogè inflatie stijgen dereë- 5,5 pr 
le huren minder dan verwacht, zo- gen 3 
t huorwaardeforfait ook Om < 
omhoog hoeft, aldus De hulsei 
.Kortst .' ! ' :■ - ‘T • oen .1 


Betogers eisen aftreden Milosevic 


conferentiedeelnemers waren de 
Slavische moslims en de Kroa- 
ten het eens geworden over een 
beginselverklaring voor dë vor¬ 
ming van een onafhankelijke 
staat 'bestaande uit een aantal 
constituerende eenheden’. 

In hun beginselverklaring zeg¬ 
gen de moslims en Kroatéftdat 
de huidige grenzen van Bó^hië- 
Hercegóvina gehandhaafd Cfhoe- 
• ten worden.. „Noch de regering 
van Bosnië^Hercegovina, noch 


het bestuur van de constitueren¬ 
de eenheden zal aanspraken op 
enig gebiedsdeel van naburige 
staten aanmoedigen of onder¬ 
steunen”, luidde de verklaring. 


Betoging 


De leidèr - van' de*; ojjpridtie in 
'Servië,VukDraskdvrti/liec^tgis- 
teren qpgeroepéP tot een alge¬ 
mene staking om daarmee de 


Ktibinet wacht eerst inflatiecijfer af 

besloot het kabinet de puren met Dat zal stapsgewijs gebeuren. Vorig 
5,5 procent per jaar té vte£hogen (te- jaar steeg het forfait WSh 1,8 naar 2,1 
gen 3 Wocent in vÏNSrgavnicfe jaren). procént. Op I jam^ért dit jaar ging 
Om dm kOst^n .vin miördem en het verder omhoog naar 2,5 procent, 
huiseigér sren in ditpfc§ Wlaten lp- • = , ..i. _... . . 


OOP hët htiOrtvaardefor- Op 1 janavpri volgend jaar wordt het wordt daardoor ’qitgejhold’, *0 stelt 

j ‘ nn0otrnlrlr<A.<iABr 9. Q waar. Ytat IfomortW 


.Ip‘tta Tussenbalans van vorig jaar fait p^öog, vond ^et pabinet opgetrokké%naar 2,9 procent, waar- hét Kamerlid. 


■«•ra 
Uranium in AUGSBURÖDé. Duitse autoritei¬ 
ten hebben in Aüjfeburg tWee bur- 
gers uit 4e* Voormalige Sdtöetónië 
gearresteerd die^probeerden 1,2 kilo 
uranium te verkopmi, zo hééft dé 
politie gisteren meegsNieeld. De ai*- 
ffestéües vterdeh vetlëdén week 
donderdag verricht; maar zijn pót iiix 
toe om' véiligheidsredehen geheim 
gehouden. ’-'V' 

% >'' ..» i * • • • ’.. ' 

Dé ''twéé mannen, wier identiteit 
niet is onthuld, vroegen 1,9 mijjoen 
mark voor het uranium dat zO; in 
lood vjeip^ct, ft eeataa in dekoffer- 
bak 4 yi«.hun (auto hadden zittel 
Waar hst uranium vandaan komt is 
PQg niet bekend.. 


(ABfëERTENTIE) 

gMgili ' 1 ' ——‘———^—————- —T* 

Gratis zachte lenzen voor uzelf of 
voor een ander bij aanschaf van een 
nieuwe bril, of 100 r korting 

Rinck geeft gratis zachte contactlenzen acg! Kwa- een familielid, de buurvrouw of wie oog, 
liteitslenzen* die normaal al gauw een' paar Al» niemand in uw omgeving die gratis lenzen wil, 
honderd gulden kosten. Gratis • en ( uw eigen hoofd er ook niet naar staat, kunt u 
Wjjm hij elke bril, inclusief aafjjflgjtf;'' kiezen voor 100,- korting op uw nieuwe bril. 

sing. Dus dit i« dé gelegenheid , tc * # 

om die oude lens-wen» eindelijk in vervulling te 
y«v laten gaan. Voor uzelf (naast uw bril) of voor *&****£ e t i c • ■ n t 

•EnksIvoüdWacoiusctlsnmn.ueritte+St/m-S.A sn blsa ni asMIit/mmaraui^serll 1992 


■/c_ 
O 9 T 1 C 


1 Enkstvoudl^s contscdsnun, tterkte +5 t/m -S. AanbiaObug jsldlg t/m msntef 4 sprN 1992 

O G, E N G A A N . O £ E N ’ 0 

Heerlen, Akerstraat 2,045-711456. 


schynlijkheid met het Britse onder¬ 
zoek niet wórden opgespoord, aldus 
het NAF. 

Het voegt hieraan toe dat hét lokali¬ 
seren van de genetische'factor nog 
maar ten dele resultaat heeft 'gehad. 
De onderzoekers vermoeden dat 
één, twee of drie genen op het elfde 
chromosomenpaar /een rol spelen 
by allergieën die tot' astmatische 
klachten kunnen leiden. 

Pas als het lukt de 'schuldige’ ge¬ 
nen te identificèren kan worden 
onderzocht wat er mis mee is. Dan 
moet nog worden nagegaan of er 
iets te doen valt aan het schadelijk 
functioneren van dit genetisch ma¬ 
teriaal en pas daarna kan eventueel 
worden begonnen met het ontwik¬ 
kelen van medicynen. 

Politie vindt 
gestolen guillotine 
van Hitlep 

HAMBURG - De politie van 
Hamburg heeft een guiüotine in 
beslag genomen die nazi-dictator 
Adolf HiÜer cadéau ‘ had gekre¬ 
gen voor zjjn 50-ste vegaardag. 
De politie dealde ..mee dat de 


rmfï~ 


"i^-arr 
_ hgVcsiwerd ge- 
rtolep. s ■ • 

Ook werd een evenééns gestolen 
concertvleugel van Hitler terug*- 
gevönden. Twee mannen van 54 
en g 0 jaar werden gearresteerd 
en bekenden de diefstal. De 
waarde van de guillotine werd 
geschat op 450.000 mark (506.000 
guldén), die van de vleugel op 
100.000 maric (112.500 guldén). 
Volgens de politie werden beide 
geschenken voor de führer de af¬ 
gelopen tyd te koop aangebo¬ 
den. Een verslaggever veinsde 
interesse en nam contact met de 
dieven op. Hij waarschuwde ech¬ 
ter ook de politie. " 


Aanval Armenën 


°P 


Servische president Slobodan ■ 
Milosevic tot aftreden^ te dwin¬ 
gen. Hij deed dat tijdens een 
massabetoging in het centrum 
van Belgrado. „Opdat 1 heel Ser¬ 
vië zich gedurende ehkele dagen 
omvormt tot een zwijgend en ge¬ 
stold gebied”, aldus Draskovic, 
de leidér van de BeWéging voor 
Servische Vernieuwing. Hy 
vroeg de bevolking niét aan het 
werk te gaan en riep scholen, 
theaters, bioscopen én restau¬ 
rants op hun deuren gesloten te 
houden. - \ •;> •>: < 

Schattingen óver hét aantal t ma¬ 
nifestanten liepen sterk, uiteen! 
Een woordvoerder van de party 
van Draskovic sprak Van 60.000 & 
70.000 betogers. Het persbureau 
Tanjug hield het op 30.000 de¬ 
monstranten. Woordvoerders 
van .de oppositie spraken vooraf 
de hoop uit dat 200-000 mensen. 
zouden opkomen. 

na hét in 1994 op 3,8 procent moet 
uitkomen. 

Het kabinet, heeft :ecbi& in.de Èter* 
ste .Kamer toegezegd ftrt de stijgmg 
yan het fortait getémperd zaLwor- 
den als dé inflatie ho^r uitVaR dan 
verwacht Als het' geld minder, 
waard wordt, is de reële huursty- 
ging immers ook geringer. 

Het. kabinet ging vorig, jaar uitscan 
een inflatie van 2*5 procent Maar 
volgens De Korte bedraagt die infla¬ 
tie inmiddels 3,5 procent en hij 
houdt rekening met een verdere 
styging. De ’koppelingsgrondslag’ 
tussen huren en huurwaardeforfait 


MOSKOU Tientallen Armeense 
militanten hebben een voormalige 
Sovjet-rakethajiis m Anspemé aan¬ 
gevallen en daarby twee öOS-sol- 
daten gedold- <Zfj riairiéit de tmféi- 
hebber van de basis by Artik : m 
gijzeling, zo meldde het persbureau 
ITAR-TASS gisteren. 

De circa 60 Armeniërs vielen de ba¬ 
sis aan met automatische wapens. 
By de schietpartij kWimén twee 
soldaten van het GOJS om en raak¬ 
ten anderen gewond. Voor de aan¬ 
val begon, was hoge officieren ge¬ 
vraagd naar de gemeenteraad té 
komen. Daar werden zy in gijzeling 
genomen. 

In Georgië kwamen Iwö een ontplof¬ 
fing gisteren in> een regeringsge¬ 
bouw drie politiemensen Om en 
vielen verscheidene gewonden. Na 
de explosie kwam het tot straatge¬ 
vechten in dë stad Zoegdidi, in het 
hart van Megrelia. In dit deel van 
Georgië beschikt de afgezette presi¬ 
dent Zviad Gamsachoerdia nog 
over aanzienlijke steun 
Volgens het persbureau is de ont¬ 
ploffing, in «en gebouw van het 
ministerie vén Binnenlandse Za¬ 
ken bet werk van aanhangers van 
Gamsachoerdia. . „. 

Onderzoek naai** 

ziektekosten 
duurt langer 

DEN HAAG — Een onderzoek naar 
de kostenontwikkeling in de ge¬ 
zondheidszorg gaat teng«- duren 
dan voorzien. Het onderzoek zal nu 
zeker tot eind maart .en mogelyk 
begin april duren. Bas daarna zal de 
Algemene Rekenkamer de resulta¬ 
ten van het onderzoek kunnen veri¬ 
fiëren. / • ;: s. 

■ . ;• " ' ' 

PvdA' steiint plan 
van Lubbers over 
ontwikkelingshulp 

DEN HAAG — De fedAfracte in 
de Tweede Kamer ziet in de! uitla¬ 
tingen van pcemier r Ikd»bers over 
het op een andere leest schoeien 
van de Nederiands ontwikkebngs- 
hulp een ondersteuning van haar 
eigen gedachten, PP CDA-fractie 


men in de 'brede? $*eussie swr bat 
Nederlandse hulpbeleid. 

Luhbers deed afgelopen weekeinde 
voor de NCRV-radio de suggestie 
tot de vorming van een breed minis¬ 
terie : va» Ontwikkelingssamenwer¬ 
king en Buitenlandse Economische 
Betrekkingen. Dat ministerie zou 
zich behalve met de traditionele’ 
ontwikkelingslanden ook moeten 
bezighouden met landen in Mid- 
den- én OoetiEuropa. Ook de intar- 
nationide milieuhulp zou by (ht 
bracht. • -- ; 

PvdA-Kameriid Vénspaget wees er 
gisteren op dat dé PvdA . énige 
maanden geleden by. de- behande¬ 
ling va&de begroting van ontwikke- 
lingssanMehwertriiig M de mogeiyite 
instelling van een efficiënt eh brééd 
opererend ministerie na st yOéan 
heeft gebracht. Zo fean er iets wor¬ 
den gedaan aan cte . versnippering 
van het hulpbeleid over de verschil¬ 
lende betrokken ministeries. 


ii 


punt 


uit 


Wetgeving 


De Tweede Kamer moet een 
aparte commissie krygen die 
wetsvoorstellen op hun techni¬ 
sche inhoud bekijkt. Daarnaast 
moet de schriftelyke behande¬ 
ling van eén wetsvoorstel, 
voordat het in een debat aan de 
orde komt veel korter en zake- 
lyker. Het duurt nog onnodig 
lang. Dit stelt professor C, 
Kortmann, hoogleraar staats¬ 
recht en voorzitter van een 
commissie die voor het kabinet 
wetten op hun inhoud bekykt 
in het blad CDAKtueel. Kort-, 
mann noemt de Nederlandse 
procedures rond wetgeving dé 
meest ingewikkelde en om¬ 
slachtige van alle EG-landen. 


Eyskens 


Dat niet elk hd van.de voorma¬ 
lige Belgische regering het * 
goed kan verkroppen dat hy nu 
geen minister meer is blykt tut: 
een brief van Mark Eyskens. 
Hy was in de regering-Martens 
minister van Buitenlandse Za¬ 
ken. Eyskens, een partijgenoot 
van de nieuwe eerste-iftinister 
Jean-Luc Dehaene, hééft een 
aantal van zyn relaties een brief 
geschreven. Daarin zegt hy on¬ 
der meer: „Ook na de vorming 
van een ’noodregering’, blyf ik 
vastbesloten een actieve rol te 
spelen in de Belgische en inter¬ 
nationale politiek.” 


Bezetting 


Dertig vrouwen hebben gister¬ 
middag het kantoor van de 
Reclame Code Commissie in 
Amsterdam Zuidoost voor kor¬ 
te tyd bezet. Zij protesteerden 
daarmee tegen het toelaten, van 
seksistische reclame. De groep 
vroeg aanpassing van de recla¬ 
mecode om misbruik van vrou¬ 
wen in réclame tegen te gaan. 


Geweld 


By gevechten tuisen verschil¬ 
lende zwarte facties zyn afgelo¬ 
pen weekeinde en gisteren in 
Zuid-Afidka zeker 27 mensen 
om het leven gekomen. De 
gjédéërikaanse politie zei dat 
de doden vielen by gevechten 
tussennanhangers van Inkaths 
en het ANC in de woonoorden 
rondom Johannesburg en in de 
provinccie NataL 


Witwassen 


De Rotterdamse politie ver¬ 
moedt dat criminele organisa¬ 
ties de opbrengsten uit de 
handel in verdervende midde¬ 
len witwassen door ze toe te 
schryven aan de winst op de 
exploitatie van speelautoma¬ 
ten. „Niets wast witter dan een 
fruitautomaat, zou hier de slo¬ 
gan: kunnen zyn”, zo zei de 
plaatsvervangend korpschef 
van de Rotterdamse politie C. 
Ottevanger gatieren op het 
sympoaium 'Horeca eh crimi¬ 
naliteit’ in Rotterdam. 


• EmmyHuf 

In Amsterdam is vrijdag de 
schrij&ter/cabaietière Emmy 
Huf overleden. Ze wad 69 jaar. 
Dat heeft haar familie gisteren 
bekendgemaakt Huf stond on¬ 
der meer een seizoen lang op 
de planken met Wün Sonne- 
veld, toen deze legendarische 
cabaretier nog een * heel gezel¬ 
schap leidde. Huf publiceerde 
verder diverse artikelen over 
mode, toneel en restaurants. 
Over haar vader, de in 1961 
overleden acteur en regisseur 
Paul Huf, schreef zy het boek 
Ik wil nu warm vlees’. 

• Overleg 

Noord- en Zukl-Korea hebben 
gisteren op de eerste bijéén¬ 
komst van een nieuw tezamen-, 
lyk politiek comité geen nieu^ 
we vooruitgang geboekt Dat^ 
heeft de Zuidkoreaanse delega¬ 
tie bekendgemaakt Het comtié^ 
is in het leven, geroepen voor 
de uitvoering van een niet-aan- ,<i 
vals- en verzoatings v ar d r a gv 
tussen de twee Korea*». Het^ 
enige waar de twee delegatie*^! 
het over eens werden is een dw. 
tum voor nieuwe gesprekken 
(27 maart). 


Doden 


De Libanese politie heeft g 
. ren beyestigd dat in de Lih 
se burgeroortOg, dié vijf 
jaar heeft • geduurd, in te 
144.240 mensen zijn omgi 
men. Voègëns de politie \ 
den er IffAOe gewonden 
tekL Het werkelijke aa 
«ewondeh^is waarschijnlijk 
vee^rbud grotear, omdat aU 


in de statistieken zijn opgeno 1 
dpdt Van gewonden stott* 
dwi er 13.455 als verminkt te 
Hoek. Er, worden 17.416 in|W 
sén vermist, ohtiter wié 13 j*É 
Libanezen die rijn ötitV o wd 
door christelijke en ninriilii 
milities. Aanj^nomen wordt 
dat de meerit venuiaton dood 

mmm 


mm 


limburgs dagblad opinie 


Menachim Begin: Israëls 


laatste echte staatsman Van onw correspondent 


TEL AVIV — Israël heeft in 
' zijn 44-jarige geschiedenis 
een heel leger politici ver¬ 
sleten, maar niet meer dan 
twee staatslieden. De eerste 
; was de socialistische vader- 
des-vaderlands, David Ben- 
Gurion (1886-1973), en de 
tweede Menachem Begin. 
In die volgorde, want hoe¬ 
wel de gisteren gestorven 
nationalistische leider kon 
rekenen op het respect van 
; alle Israëliërs, écht geliefd 

* was hij alleen in eigen 
| kring. Daarvoor zorgden 

* zijn radicale politieke op¬ 
vattingen, ook al won de 
pragmatiek het steeds va- 

> ker na 1977, toen hü na vele 
jaren oppositie het premier- 
; schap veroverde. 


I Begin werd in 1913 geboren in 
bet Russische Brest-Litovsk en 
'■ s tu d eer de rechten aan de univer- 
■ « R eit van Warschau. Als kind 
; was hü lid van de socialistische 
: Hashomer Hatzair (’De Jonge 
> Garde*), maar al snel koos hij 
voor de rechtse Betar-jeugd orga¬ 
nisatie. Betar vertegenwoordig¬ 
de de revisionistische stroming 
in het zionisme, waaruit later in 
Israël de Cheirut zou voortko¬ 
men. Het revisionisme voerde 
onder meer actie voor de vesti¬ 
ging van, een jóódse staat in het 
hele Britse mandaatsgebied, dus 
inclusief het huidige Jordanië. te zich onder meer tegen Israëls 
aanvaarding van het delingsplan 
van de Verenigde Naties, dat 
voorzag in een joodse en een 
Arabische staat ten westen van 
de Jordaan. In felle'redevoerin¬ 
gen noemde hij het gebied ten 
oosten van die rivier ’hét zoge¬ 
naamde Hashemitische Konink¬ 
rijk Jordanië’. 


Minister 


Als leider van de Cheirut zwierf 
Begin vele jaren rond in de poli¬ 
tieke wildernis, tot hij in 1967, 
aan de vooravond van de Zes¬ 
daagse Oorlog, werd benoemd 
tot minister-zonder-portefeuüle, 
in een kabinet van nationale een- 
heid. Maar hij vertrok daaruit 
schielijk toen de Israëlische re¬ 
gering zich in 1970 bereid ver¬ 
klaarde vredesonderhandelingen 
te openen. 


Menachim Begin: , 

...Pas laat in zijn leven tot compromissen bereid... 

' • foto: GPD 


zijn vrijlating in 1942 vertrok hij 
aül ( gbldSftt in bet Poolse leger 
van generaal Ander naar Palesti- 
na. Dasr^werd hij een jaar later 
commandant .van EtzeL 


Omstreden 


Geweld 


Begin bewonderde Ze’ev Jabo- 
tmsky, de grondlegger van Betar 
en de revisionistische beweging, 
m a ar raakte met hem in conflict 
omdat hij de koers niet radicaal 
genoeg achtte. 

In- september 1940 - hij was in¬ 
middels hoofd van de Poolse 
Betar - werd Begin in Vilna ge¬ 
arresteerd door de Russen, op 
Ver denkin g van spionage. Na 


De verzetsacties van Etzel waren 
omstreden, ook bij de joodse ge¬ 
meenschap in Palestina, want de 
leden gingen terreur niet uit de 
weg. Op 22 juli 1946 betrad een 
Etzel-command o het King David 
Hotel In Jeruzalem voor het uit¬ 
voeren van een spectaculaire ac¬ 
tie, waarmee Begin het radicale 
joodse verzet bekendheid wilde 
gevenin de hele wereld. 


In* een van de vleugels van het 
hotel was een kantoor van de 


Britse recherche gevestigd. De 
Etzel-saboteurs brachten melk¬ 
bussen met e»plosieven het ge¬ 
bouw binnen en stelden een tijd-* 
schakelaar in werking. De ont¬ 
ploffing kostte 91 mensen - 
Britten, Arabieren en joden - het 
leven. / • 

Begin zou later vertéllen dat de 
Britten tijdig telefonisch op .de 
hoogte waren gebracht, maar 
van Britse kimt is dat steeds ont¬ 
kend. 

Begin en Ben-Gurion voerden 
vooral in éè. beginjaren van de 
staat felle debatten in de Knes- 
set, het Israëlische parlement. 
De Irgun-leidèr had in augustus 
1948 de Cheirut ('Vrijheid’)- 
beweging opgèricht, een poli¬ 
tieke partij met een radicaal revi¬ 
sionistische koers. E^egin verzet- 


Begins tijd kwam in 1977. De Li- 
kud (’Unie’) - een in 1973 ge¬ 
vormd rechts blok waarvan de 
Cheirut het grootste bestanddeel 
vormde - behaalde onder zijn 
leiding een klinkende overwin¬ 
ning op de Arbeiderspartij: On¬ 
danks zijn Oosteuropese achter¬ 
grond genoot'de nieuwe premier 
grote populariteit onder de me¬ 
rendeels arme en laag geschool¬ 
de Immigranten uit Arabische 
landen, ook wel aangeduid als 
’het tweede Israël’. Die groep 
voelde zich tekortgedaan en ver¬ 
nederd door de paternalistisch 
optredende Arbeiderspartij. 


Respect 


Hoewel Begin als premier veel 
van rijn oude strijdvaardigheid 
behield - zijn toespraken bleven 
doorspekt met verwürihgen naar 
de nazi-tijd - bleek al direct dat 
enig, pragmatisme /hem niet 
vreemd was. Zo benoemde hij de 
betrekkelijk liberale Moshe 
Dayan tot minister van buiten¬ 
landse zaken. Dat kwam goed 
van pas in de vredesonderhande¬ 
lingen met Egypte, na het spec¬ 
taculaire, bezoek van president 
Anwar Sadat aan Jeruzalem in' 
november 1977. De concessies 


VATICAANSTAD - De 
abortus-kwestie die Ierland 
op zijn religieuze grondves¬ 
ten deed schudden, is een 
ernstige waarschuwing aan 
het adres van het Vaticaan. 
De kans zit er in dat op¬ 
nieuw een rooms-katholiek 
land legaliseert wat de Kerk 
verafschuwt- 

5’)*' 


> I 


voor 


Ierland, dat even roocns-katho- 
Uek als groen is, heeft een spe¬ 
ciale betekenis voor het Vati¬ 
caan. De invloed van de kerk op 
hét dagelijks leven is er min¬ 
stens zo groot als in paus 
Johannes Paulus’ eigen Polen. 
Ierse priesters hebben overal het 
geloof gebracht, van Bolsward 
tot Botswana. 

De paus en het Vaticaan hebben 
zich opmerkelijk rustig gehou¬ 
den terwijl heel Ierland op zijn 
kop stond omdat een 14-jarig 
zwanger meisje aanvankelijk 
geen toestemming kreeg om in 
Engeland een abortus te" onder¬ 
gaan. Nadat Dublin internatio¬ 
naal beschimpt was, vernietigde 


het hooggerechtshof hét besluit 
en mocht het verkrachte meisje 
Ierland tijdelijk verlaten. 

Het enige commentaar dat er tot 
nog toe aan gewijd is, kwam van 
een onbekende Franse moraal- 
theoloog die Radio Vaticaan ver¬ 
telde dat abortus, in elke situa¬ 
tie, moord is. 


Kerkelijke waarnemers wijzen 
erop dat het Vaticaan weet dat 
de kwestie de wereld nog niet uit 
is: Vaticaanse officials weten bo¬ 
vendien dat de gevolgen ervan 
ook buiten Ierland merkbaar zul¬ 
len zijn. Spar\je overweegt op dit 
moment het abortus-beleid te 


versoepelen, in het post-commu- 
nistische Polen worden' pogin¬ 
gen gedaan om abortus opnieuw 
te verbieden. 

„De meeste katholieken zeggen: 
ik ben tegen abortus, maar ik be¬ 
grijp de positie van dit meisje. 
Maar dat is volstrekt tegenstrij¬ 
dig. Dat kun je niet zeggen. Als 
je tegen abortus bent, ben je te¬ 
gen abortus”, zegt een Vaticaan¬ 
se ethicus die de zaak nauwlet¬ 
tend heeft gevolgd. 

Ierland en Malta zyn de enige 
katholieke landen in Europa met 
een volledig verbod op abortus. 


aan hun godsdienst, is in Ierland 
het katholicisme geworteld in 
het nationale bewustzijn. In de 
optiek van het Vaticaan tekent 
zich er dan ook een beangsti¬ 
gend scenario af, nü enquêtes 
uitwijzen dat een meerderheid 
van de Ierse bevolking, in bij¬ 
zondere gevallen, voor abortus 
is. 


Het Vaticaan realiseert zich dat 
ook in Ierland dé Abortuswetten 
gewijzigd kunnen worden. Maar 
dit zal de kerk er niet van weer- aan Egypte - met name de terug¬ 
gave van de Sinai - stuitten bin¬ 
nen de Likud op hevig verzet 
van radicalen als Jitschak Sha- 
mir en Moshe Arens. Het vredes¬ 
verdrag bezorgde Begin en Sa¬ 
dat de Nobelprijs voor de Vrede. ■ 
Na de tweede verkiezingsover-, 
winning van de Likud, in 1981, 
benoemde Begin met tegenzin 
de omstreden ex-genêraal Ariel 
Sharon tot minister van defen¬ 
sie. Sharon ontwierp een ambi¬ 
tieus plan dat was gericht op het 
vestigen van een ’nieuwe orde’ 
in Libanon, door het verdrijven 
van de Palestijnse organisaties 
en het sluiten van een vredesver¬ 
drag met de door christenen 
beheerste regering in Beiroet. 
Met Begins toestemming pro¬ 
beerde Sharon dat plan ten uit¬ 
voer te brengen na de mislukte 
moordaanslag op Israëls ambas¬ 
sadeur in Londen; in juni 1982- 
De aanvankelijk succes volle in¬ 
vasie liep uit op een dramatisch 
fiasco. 


Ontruiming 


De dood van vele honderden Is¬ 
raëlische soldaten en de uitzicht- ; . 
loosheid van de qorlog zorgden 
voor grote verdeeldheid in het 
land en Begin trok zich dat per¬ 
soonlijk aan. Ook de met veel 
emoties gepaard gaande ontrui¬ 
ming van de Israëlische neder¬ 
zetting Yamit - noodzakelijk 
gewordenMoor de teruggave van 
de Sinal aan Egypte - was Vóór 
de man die zo veel waarde hecht¬ 
te aan grondgebied een bij ha 
traumatische ervaring. Zijn 
zwakke gezondheid - drié hart¬ 
aanvallen, een lichte beroerte en 
een gébroken heup in de loop 
van zijn premierschap - en de 
plotselinge dood van zijn vrouw 
Aliza droegen verder bij aan zijn 
depressieve stemming. 

Op 15 september 1983 kondigde 
Begin tijdens de wekelijkse, 
bijeenkomst van de tninisteijaad- 
zijn ontslag aan, tot algemene 
verbijstering; 


Smeekbeden van zijn miiGsters 
baatten niet, zijn besluit stond 
vast Sinds die tijd leidde hij een 
kluizenaarsbestaan. 


èsJÈ&iïk.. X -V vvV' 


rrT.ï 


houden om abortus te .blijven 
veroordelen en steun, te geven 
aan acties tegen abortus. 


„In dé meeste landen heeft de 
Kerk tegen - abortus gevochten 
en in de meeste landen heeft rij 
verloren”, zegt de Vaticaanse 
ethicus. „Maar dat betekent niet 
dat haar invloed in morele kwes¬ 
ties is afgenomen. De Kerk zou 
haar invloed pas verliezen als ze 
begint te krakelen en zegt: dit is 
toegestaan in zus of zo’n geval.” 


Nationaal 


Terwijl in Italië veel katholieken 
sléchts lippendienst bewijzen 


mêüws /S75SS1 DOOR FWTS SCHILS 


ATHENE - Het staat onom¬ 
stotelijk vast dat minister 
Van den Broek tijdens de 
vergadering van de EG- 
bewindslieden van Buiten¬ 
landse Zaken op 17 februari 
in Lissabon inzake de kwes¬ 
tie van de erkenning van de 
republiek Macedonië (in de 
Griekse terminologie Skop¬ 
je} geen afwijkend stand¬ 
punt heeft ingenoinen. Het 
Portugese voorzitterschap 
van de ministerraad heeft 
hierover in een officiële ver¬ 
klaring geen twijfel laten 
bestaan. Van den Broek 
hééft niet expliciet aange¬ 
drongen op rappe erken¬ 
ning van Macedonië onder 
die benaming; hij heeft zich 
bh die. gelegenheid zelfs 
niet wezenlijk in de discus- 
;sies rond dit hete hangijzer 
gemengd. 


Griekse pers 


onckmks in de 
ook in de enkele 


serieuze dagbladen - verhalen 
verschijnen over de anti-Griekse 
houding van de. Nederlandse be¬ 
windsman u Lissabon is er spra¬ 
ke van kwade opzet zonder meer 
of van een zeer ernstig misver¬ 
stand. Wij wïQei* t vooralsnog 
op het tweede houden. 

De enige van wie de Grieke jour¬ 
nalisten na 4e ministerraad hun. 
informatie konden betrekken, 
was dé Griekse bewindsman An- 
tonis Samaras. Het is mogelük 
dat deze als overambitieus be¬ 
kend Raamde- minister vanuit 
een zekere (gefundeerde) arg¬ 
waan jegens ons land in het alge¬ 
meen en Van den Broek in het 
bijzonder ’zjjn indrukken’ over 
de opstelling vanzjjn Nederland¬ 
se collega in Lissabon heeft 
weergegeven. Bovendien lijkt 
het voor de hand liggend dat Sa- 
maras en zijn delegatie zich heb¬ 
ben geërgerd aan enkele uitlatin¬ 
gen van Van den Broek onmid- 
dellijk na hét beraad in Portugal 
In een reactie op de onwrikbare 
Griekse houding in dé kwestie 
Macedonië (Skopje) verklaarde 
Van deii Breek toen merkbaar 
geïrriteerd dat „de Grieken moe¬ 
ten beseften dat het geduld van 
de Gemeenschap met hen begin* 
op te raken.?: Gegeven dé grot? 


gevoeligheid waarmee het Mace¬ 
donische vraagstuk in Grieken¬ 
land omgeven is - iets dat Van 
den Broek had moeten weten - 
had de minister zich van dit 
soort uitspraken moeten onthou¬ 
den. Andere Europese ministers 
zelfs de bij de revolutionaire 
omwentelingen op de Balkan zo 
'agressief betrokken Duitse be¬ 
windsman Hans-Dietrich Gen- 
scher - deden er het zwijgen aan 
toe. Waaróm moest Van den 
Broek dan zo nodig de Grieken 
tegen de haren In strijken? 


Het heeft er alles van Wég dat 
Nederland wegéns zijn vermeen¬ 
de ttukofièle (anti-Griekse) op¬ 
stelling als bestrafQngsobject 
voor die boycot werd uitgekozen. 
De Grieken ergeren zich al lang 
aan Van dep Broek, onder ande¬ 
re omdat hü zich langdurig hééft 
verzet tegen de toetreding van 
Athene „ tot de Westeuropese 
Unie. De Nederlandse bewinds¬ 
man deed dot met het argument 
dat hij Turkse irritaties’ wilde 
voorkomen. Het was niet toeval¬ 
lig dat .net vorige week WEU- 
voorzitter Wim van Eekelen op 
uitnodiging naar Athene kwam 
en er vérkliar&è dat Griekenland 
zo snel mogelük - als het kannog 


voor het in principe overeenge¬ 
komen jaar 1993 - deel moet gaan 
uitmaken van de WEU. Grieken- 
lands kwetsbare positie in de op 
drift geraakte Zuideuropese sec¬ 
tor vraagt daar ook om. Het zou 
te gek zün voor woorden, indien 
Europa Griekenland als enig 
land van dé Gemeenschap dat 
hauw bü bet inferno op de Bal¬ 
kan is betrokken, blijvend bui¬ 
ten de- (WEU-)dëur houdt On¬ 
langs nog heeft ,de Griekse 
minister van defensie, Ióannis 
VarvRsiotis, uiting gegeven qjan 
zün vrees voor een kolossale in- 
stroqrg * van vluchtelingen en 
asielzdekere uit de Oosteuropese 
en omliggende landen, in het bij¬ 
zonder vanuit Albanië, de Kóso- 
vo en Bulgarije. Griekenland 
wordt al bijna door 300.000 bui¬ 
tenlanders overstroomd. 


Hans van den Broek 

.Allang bron van ergenis voor 


foto: EPA 


Voor de Griekse strijdvaardig¬ 
heid en vastbeslotenheid in de 
Macedonische kwestie kan men 
best/begrip opbrengen. Volstrekt 
misplaatst daarentegen is de 
boycèt tégen Nederland als be¬ 
straffing voor het feit dat ons 
land niet solidair genoeg met de 
Grieken zou zün geweest De 
boycot verdraagt zich niet met 
de letter en de geest van de Eu¬ 


ropese samenwerking, zonder 
welke samenwerking met name 
het; hulpbehoevende Grieken¬ 
land volledig in de lucht komtte 
hangen. Terecht heeft premier 
Mitsotakis de anti-Nederlandse 
actie veroordeeld. Maar het 
kwaad is geschied. Friesland- 
Hellas, bü voorbeeld, de Griekse 
vestiging van FricoDomo, die de 
Griekse markt al veertig jaar 
lang met hoogvaardige produk- 
ten verrijkt, beleeft sombere da¬ 
gen.. Voer deze ?n alle andere 
Nederlands-Griekse •vestigingen 
blüft slechts de hoop datde emo¬ 
ties onder de bevolking snel lu¬ 
wen en de toestand normaliseert. 


lezers schrijven 


LSO-Casino 


Met stügende waardering volg ik 
de terechte ’strijd’ van provincie 
(deputé Koqkelkorn) en gemeen¬ 
te Maastricht (burgemeester 
Houben) om het LSO voor Lim¬ 
burg te behouden. De kritiek op 
het advies van de Cultuurraad is 
terecht: Den Haag, de Randstad, 
wil ons doen geloven, dat we een 
raar stelletje zijn. De cultuur- 
moord is met recht zo genoemd. 
Daarom is het helaas zo jammer 
dat de aangehaalde wegzuiging 
in feite óók al jarenlang plaats¬ 
vindt in onze eigen zo verguisde 
provincie. Want het - ik herhaal 
- terecht bestreden d’Ancona- 
plan doet zich evenzeer voor in 
ónze eigen provincie. De Rand¬ 
stad wil alles, Maastricht wil al¬ 
les! Een intens bevochten wijzi¬ 
ging van de Wet op de Kansspe¬ 
len deed èn de Kamer van 
Koophandel èn gemeente Maas¬ 
tricht indertijd besluiten: Maas¬ 
tricht MECC, Valkenburg Casi¬ 
no. En nu gaat het eens niet om 
een afstand van 200 kilometer 
tussen Limburg en de Randstad, 
maar om 12 kilometer tussen 
Valkenburg en Maastricht. 
Daarom is het wellicht goed te 
memoreren, dat eind jaren zes¬ 
tig, begin jaren zeventig alle 
Limburgse gemeenten op voor- 
treffeUjke wijze de vestiging van 
de universiteit in Maastricht 
steunden. En ongekend „voortref¬ 
felijk is de enorme samenwer¬ 
king binnen de Euregio: Hasselt,, 
Luik en Aken. Intussen blijkt 
zoiets binnen de ljj-kilometer- 
grens, met betrekking tot. het 
Casino, niet mogelük te zjjn. 
Laat Jan Hoen, wethouder van 
Maastricht, niet en nooit zeggen, 
dat ’hü er ook niks aan kon doen. 
Dat Holland Casino’s meende 
enzovoorts.’ Gezien de vele nega¬ 
tieve uitingen uit heel Limburg 
over de 'machtshonger’ van 
Maastricht, lijkt mü een actie - 
als destijds voor de universiteit 
in. Maastricht - nog nauwelgks 
mogelük. Dat is heel jammer. 
Geweldig, dat velen geen blad 
voor de mond nemen inzake de 
Raad voor de Kuhst en de minis¬ 
ter ten aanzien van het LSO. 
Móar dan wel correct zün en in 
de eigen, veelgeprezen regio (we 
moeten het immers allemaal sa- / 
men doen) elkaar de vliegen niét 
afvangen.- . 

Die vliegen zijn al in enorme 
aantallen terecht gekomen in het 
beslist goede Stede Maastricht. 
Maastricht zou - om de Rands- 
tad-vijandigen tot inkeer te bren¬ 
gen — haar buurgemeenten wat 
beter moeten behandelen. : 
Wellicht ontstaat toch weer ééns 
die grootse steun, zoals toén, 
toen het ging om de universiteit 
M aastri ch t heefLyèéï*kéél postbus 3100 


Oud-mariniers 


Gaarne wil ik reageren op het ai 
tikel ’Oud-mariniers klagen ove 
optreden politie’ in uw dagblM 
van 4 maart, de reden is dat m« 
door deze publiciteit de eer ei 
goede naam van de marinier i 
het algemeen aantast. Ik med 
met zekerheid te mogen stelle 
dat het Korps Mariniers en ouC 
gedienden van het Korps Mari 
niers deze negatieve publicitè 
niet op prys stellen. Ik heb n® 
er zeer aan geërgerd dat men d 
naam 'marinier’ denkt te kunne 
gebruiken als een vergoelijkin 
van hun handelen. Als deze pel 
sonen (ooit!) ’oud-mariniers’ zot 
den zijn geweest, zouden ze geel 
behoefte meer hebben om nq 
'soldaatje’ te spelen. Tot sk 
mijn compliment en dank aan d 
Belgische politie. 


VALKENBURG 

Léon Hogen! 


Iers meisje 2 


bepalende Casino! Zo kuht u 
mevrouw d’Ancona nog een le^je 
Ieren wat rechtvaardige verde¬ 
ling betreft! In LSO-geval èn 
...Casino-geval! 


Vanuit zijn visie mag briefschrdj 
ver A. Janssen wat mü betreft 
best zeggen dat hü vindt dat h« 
Ierse meisje van 14 jaar geeft 
abortus mag ondergaan. Ik bril 
net als hü, geboren en opga 
groeid in een Rooms-Katholiéji 
gezin. Ik heb de Tien GebodeJ 
ook nog moeten leren, maar m 
ga er wel anders mee om. Ik kali 
ze niet meer van buiten opdretff 
nen, maar ik heb ze in nujn grij 
heugen opgeslagen en ik denk £§ 
vaak over na. ^ A 

Dit noopt mü óm zo nu en daft 
de fouten van anderen te corrig^j 
ren. Ik vind dat wü dat allen véw 
plicht zün. We zyn op de wereld 
om elkaar te helpen en zo nodig 
bij te staan. 

Dat moet ook gelden yoor dri 
14-jarig kind. Als een onverlaat 
haar ie^ts aandoet, moeten v/% 
haar niet straffen door haar een 
abortus te onthouden. ~ J 
Ik weet niet hoe of wie dat mi^ 
dadige feit had moeten voorkop 
men. Als we kunnen moeten wél 
het echter wel corrigeren. j 
Laat dat kind haar abortus hem 
be n en laten we hopen, dat dé 

wondingen heeft opgelopen V flf 
wens haar een goedé toekomst'j 


ELSLOO 


J.G. S< 


MAASTRICHT 

Eug. Schoonbrood 
(Door redactie ingekort) 


Kousbroek 


Spijsolieproces 


In de ingezonden brief ’Spüsolie- 
proces’ van mevrouw A. Grolle- 
Khjn in de rubriek 'lezers schrij¬ 
ven’ van zaterdag 7 maart op 
pagina 7 is een storende fout ge¬ 
slopen. In de veertiende regel 
staat: ’Dat is juist’. Hier had 
uiteraard moeten staan ’Dpt is 
/onjuist’, want dat was de correc¬ 
te weergave van de, brief ge¬ 
weest. 


Redactie 


Akjstehuis 


In het op zich objectief en de 
huidige stand van zaken juist 
weergevend artikel in uw krant 
van 3 maart hoort volgens ons 
zeker de orde-stichteres van de 
Conununio in Christo mét de 
haar verleende haam Móeder 
Maria' Therese te worden ge¬ 
noemd. Zü is onder die naam bü 
veel 'mensen bekend, niét in de 
laatste plaats door haar tot nu 
versehéneh 22 boeken bij de 
Duitse Pattlóch-uitgeverij. Zij 
wordt ondertussen zelfs door de 
hoogste kö-kelyke persoonlijk¬ 
heden aangesproken en aange-> 
schreven. V 

Moeder Marie Therese'draagt de¬ 
ze haam terecht, daar zif op 
8.12.1964 ih Mechemich - bin¬ 
nen de kafoplieke kérk - voor 
priesters, zusters en leken de 
Communió ih Christo als kloos¬ 
terorde gesticht beèft en in de 
geschiedenis van Kloosterorden 
de benaming 'móeder' voor eèn~ 
stichteres gebruikélük is. Als 
stichteres Van de Communio 
Christo is Moeder Marie Therese 
het hoofd van alle reeds bestaan¬ 
de en nóg op te richten sociale 
weiken* waartoe oog dè voofge- 
nomen aidskliniek behoort. Het 
is geen idee van Modder Marie 
TherescC maar wel' niet haai: roe¬ 
ping als stichteres van de Com¬ 
munio in Christo verbonden. 

Het moet óók nogmaals bena¬ 
drukt worden, dat deze stichting . 
gefundeerd is op dp leer van de 
katholieke kerk, zich hierin be¬ 
weegt en uitbreidt, ter verwezen- 
lüking van hét Tweede Vaticaan¬ 
se Concilie. Dat blükt uit het feit 
dat katholieke priesters voor de 
Communio in Christo werkzaam 


Gaarne zóU ik willen reageren ofn 
uw artikel in de krant van zatehj 
dag 7 maart en een VPRO-uiift 
zendhig waarbij Adriaan van DiM 
de schrijver Rudy Kousbroek ii$9 
terviewde. » J 

Ondergetekende is evenalM 
Kousbroek in 1930 geboren. Ooli 
heb ik mün jeugd dóorgebraclp| 
op Surnatra. Er is nog een overfl 
eenkomst: wü hebben onze oo^l 
logsjaren in een Jappenkan)|| 
doorgebracht. Er rijn twee dimj 
gen die ik niet begrijp. Koukfl 
broek zegt dat de koelie van zijn 
fiets diende te stappen wannerii 
hü een Hollands kind passeerdai 
Dit heb ik nooit mèegemaakt OH 
denk dat dit niet waar is. Hril 
tweede dat ik niet bégrüp is daH 
Kousbroek hét doet voorkomen 
alsof de ellende die we meft 
maakten in de kampen fUti« 
was, vergeleken bü de eUencm 
die hét Nederlands regime heefll 
teweeg gebracht in de tüd doft 
■ Nederland het gezag Vestigde ufl 
de kolonie. Dat riü waar zijn,! 
maar het doet niet af aan de eLj] 
lende die wü meemaakten ondri| 
de Japanse héerschappü- De e|| 
lende; die wij meemaakten ih del 
Jappenkampen is onbeschrü£j 
hjk- Zo onbeschrijflijk dat münj 
kinderen' 'zeggen: .Mamma, je] 
hebt eigenlijk nooit vertéld ovetl 
jouw Jappentüd”. V, J 

BRUNSSUM Sonja van de Wa>( | 


Snelheid 


MECHKRN1CH Heimut Weber 
voorzitter Communie 
v in Christo 


. 'Duitse automobilist raasde foell 
211 kilometer per uur over 4ë ; 
A16 tussen MoercUjk en ’s-G»-) 
vendeel’, zo meldt uw blad van'! 
zaterdag 29 februari op pagina 
Men nam zün^automobiel nietirri 
beslag om de doodeenvoudigs:( 
reden dat het een te duur voei^s 
tuig was (waarde ongeveer een * 
kwart miüoen gulden). Ik voiri/ 
me dan toch een arme sodemk 
ter. Want als ik met nujn karrrij 
Van ampRr duizend gulden 100 
kilometer per uur rijd, dan wordt 
die auto wel'in beriag genomen 
en verbeprd verklaard. Hoe zR 
dat nou, mag'die- rijke stinkend 
wel en ik niet hüjven rijden? Ba 
snelheidsmaniak kreeg ’n schik-* 
king van 1100 giilderi aangebo¬ 
den. Als men mü en andere 
weggebruikers wei de, auto af- 
neemt voor een snelhridSovcsV ( 
treding dan rijn we doodonge-* 
lukkig, misschien- wel geruftj 
neerd. Is dit klasse-Justitië óf: 
het dat niet? Aan de lezer 
antwoord. ... * - . 


i 


HEERLEN 


HX Yestjens 
ABU DHABY - De Verenigde Staten heb¬ 
ben hun export naar Iran vorig jaar veracht¬ 
voudigd, zo blijkt uit gisteren gepubliceerde 
cijfers van het Amerikaanse consulaat in Du- 
bai. De uitvoer vanuit de VS naar Iran be¬ 
droeg in 1990 nog maar 66 miljoen dollar. 
Vorig jaar liep de export op tot 527 miljoen 
dollar. 

Het gaat grotendeels om de uitvoer van koel¬ 
kasten, fornuizen, wasmachines, reserve¬ 
onderdelen en sigaretten. In de cijfers is de 
indirecte export vanuit de VS naar Iran niet 
iheegerekend. Die goederenstroom loopt on- 


Export VS-Iran 
verachtvoudigd 

der meer via Dubai en had een omvang van 
meer dan 700 miljoen dollar. 

Iran was tot de islamtische revolutie in 1979, 
die een einde maakte aan het bewind van de 
sjah, een belangrijke handelspartner voor de 
VS. De handelscontacten liepen sterk terug 
door de gijzeling van Amerikaans ambassa¬ 


depersoneel in Teheran, van november 1979 
tot eind 1980. Tijdens de oorlog tussen Iran 
en Irak (1980-1988) bereikten de Amerikaans- 
Iraanse betrekkingen een dieptepunt. 

Sinds Iran zich uitsprak tegen de Iraakse in¬ 
vasie van Koeweit in augustus 1990, worden 
de banden tussen Teheran en Washington 
weer inniger. „Amerikaanse ondernemingen 
ontdekken dat ze meer kunnen exporteren 
naar Iran. Iran is een grote markt en bevindt 
zich in een fase van wederopbouw,” aldus 
een woordvoerder van het Amerikaanse con¬ 
sulaat. 


Stekelenburg wijst idee Kamminga van de hand 

KNOV wil wettelijk 

ingrijpen in Ziektewet 


FNV: niet werken 
bij kleine winkelier Industrie 


DEN HAAG — De Dienstenbond 
FNV gaat volgende maand jongeren 
aanraden bij grootwinkelbedrijven- 
met-een-cao als Ahold, KBB of Ven- 
dex werk te zoeken. Daarmee haalt 
de bond de gezamenlijke actie van 
werkgevers en werknemers om 
winkelpersoneel te werven onder¬ 
uit. Vorig jaar hielden de diensten¬ 
bonden FNV en CNV een soortgelij¬ 
ke actie om winkeliers te bewegen 
een cao af te sluiten. 

De Dienstenbond FNV is boos over 
het feit dat de werkgeversorganisa¬ 
ties KNOV en NCOV vorige week - 
ondanks een principe-akkoord - 
hebben besloten af te zien van een 
basiscao voor het winkelbedrijf. 

De Dienstenbonden FNV en CNV 
hebben gisteren een verzoek inge¬ 
diend om het Hoofd Bedrijfschap 
Detailhandel (HBD) op te heffen, 
een samenwerkingverband van 
werkgevers en werknemers in deze 
sector, dat onder meer is bedoeld 
om afspraken te maken over lonen 
en arbeidsvoorwaarden. 


HAAG - Het kabinet moet bij wet verplichte wachtdageri 
ziekte invoeren, alvorens zieke werknemers een uitkering 
gen. Die wettelijke uitkering, van 70 procent van het loon, 
g dan niet langer worden aangevuld tot 100 procent, zoals nu 
JWel overal gebeurt. Dat heeft voorzitter Kamminga van het 
[OV, de werkgeversorganisatie in het midden- en kleinbe- 
)f, gisteren in Den Haag gezegd. 


1 

SS 


Nieuw transportsysteem 


Volmac verkoopt 
belang World 
Software Group 

Necht - Het automatiserings- 
J^hjf Volmac heeft zijn belang 
l* 1 twintig procent in World Soft- 
Group verkocht. WSG heeft 
^ belang voor f 20 miljoen overge¬ 
ven. Op de transactie wordt geen 
^kwinst- of verlies geleden. Dit 
Volmac gisteren bekendge- 

°bhac kocht in 1989 voor f 20 mil- 
H **een belang van twintig procent 
WSG. Daarmee, zo schreef Vol- 

V toen, kreeg het Utrechtse soft- 
^ebedrijf recht op twintig pro- 

V van de resultaten van WSG. Er 
sprake zijn van 'aanzienlijke 

jjïstkansen’. 

ac en WHG hadden over en 
belangen in elkaar. Zowel Vol- 
[* c en WSG waren opgericht door 
' v ^n Oosterom en J. Mol. Het be- 
p van Volmac in WSG is overbo- 
geworden door de onlangs 
rkend geworden fusiebesprekin- 
P 1 tussen Volmac en Cap Gemini 
Jj^elux, zo verklaarde een woord- 
K^ r der van Volmac maandag. 
Irjëens de voorlopige plannen zou 
K bïac de Benelux-activeiten van 
Gemini overnemen waardoor 
1 Franse moederbedrijf Cap Ge- 
bi indirect een 'aanzienlijk be- 
‘g’ kan verwerven in Volmac. 
er de besprekingen wilde de 
Ssfnan niet veel loslaten: „We zijn 
lo P in bespreking.” 

'’lfhac heeft, in tegenstelling tot de 
pachting, nooit dividend ont¬ 
ogen over het belang in World 
ttware Group. Door de malaise in 
Ijpoftware-industrie kampte ook 
pG met tegenslagen. In het jaar¬ 
dag van Volmac over 1990 liet 
jb Post niet-geconsolideerde deel- 
^ingen een min van bijna f 2 
poen zien. Daaronder vielen on- 
p meer MID uit Zeist, Unit 4 Hol- 
èn World Software Group. 


Hy zal dit voorstellen als minister De 
Vries op korte termijn met sociale 
partners om de tafel gaat zitten om 
de teleurstellende uitkomsten van de 
cao-onderhandelingen te bespreken. 

Werkgevers en werknemers zouden 
in de cao’s 'vrijwillig’ positieve en 
negatieve prikkels opnemen om het 
verzuim terug te dringen. Een lagere, 
niet onmiddellijk ingaande uitkering 
zou er voor zorgen dat werknemers 
zich wel twee maal bedenken, alvo¬ 
rens het bed te houden. 

Daar is volgens Kamminga, en de 
cao-uitkomsten geven hem daarin 
gelyk, niets van terechtgekomen. 

Vorig jaar legde het kabinet een zo¬ 
genoemd paraplu-wetje op tafel, dat 
een streep haalde door alle bestaan¬ 
de cao-afspraken. Werknemers 
moesten dan maar proberen om de 
aanvullingen terug te krijgen; werk¬ 
gevers konden dan pogingen doen 
hen daarvoor te laten betalen. Dat 
zou de kosten moeten drukken. 


Bespreekbaar 


Sociale partners wezen deze wet 
eensgezind af, onder het mom van 
ongewenst overheidsingrijpen. Al¬ 
leen het KNOV spartelde eind vorig 
jaar nog een volle week tegen. Alle 
mogelijke positieve en negatieye 
prikkels om het verzuim terug te 
dringen moesten bespreekbaar zyn. 

Kamminga wil dat de politiek nu de 
knoop doorhakt en zal hier sterk 
voor pleiten tegenover het kabinet. 
Kamminga pleit voor een 'harde wet¬ 
geving’: bijvoorbeeld niet meer dan 
90 procent doorbetaling by ziekte, en 
het verbod wachtdagen te schrap¬ 
pen. 

FNV-voorzitter Stekelenburg wijst 
de klaagzang van de KNOV-voorzit- 
ter resoluut van de hand. Hij verwijt 
Kamminga dat hy een verminderde 
loondoorbetaling en het schrappen 
van vrye dagen bij ziekte minder als 
middel en eerder als doel op zichzelf 
beschouwt. Over vier weken zou een grote cam¬ 
pagne van bonden en werkgevers 
van start gaan, de 'Week van de 
Winkel’, bedoeld om winkelperso¬ 
neel te werven. Door het slechte 
imago van het werken in een winkel 
- matige betaling, lange werktijden, 
saai werk - hèeft de detailhandel in 
toenemende mate problemen om 
voldoende personeel aan te trek¬ 
ken. 

De vijf miljoen gulden kostende ac¬ 
tie zou daaraan tegenwicht moeten 
bieden. Volgens de bonden is dat 
nu niet meer zo nodig: de slechte 
betaling bijvoorbeeld zal met het 
uitblijven van een basiscao niet 
gauw verleden tijd zijn. 

Door de nieuwe basis-cao zouden 
ongeveer 150.000 werknemers in 
het winkelbedrijf per 1 april een 
’echte’ cao krijgen. Zij moeten het 
tot dusver stellen met een verorde¬ 
ning die een aantal secundaire ar¬ 
beidsvoorwaarden regelt. Daarin 
staat niets over de lonen, met als 
gevolg dat veel personeel niet meer 
dan het minimumloon krijgt. 


Airbus op waterstof 

HAMBURG - De vliegtuigfabriek 
Deutsche Airbus, onderdeel van 
MBB en Deutsche Aerospace, gaat 
samen met de Russische fabrikan¬ 
ten Toepolev en Kuznetsov een 
vliegtuig ontwikkelen dat op water¬ 
stof vliegt in plaats van kerosine. 

De eerste Airbus op waterstof kan 
volgens de Duitsers binnen vijf jaar 
vliegen. De waterstofmotor voor 
vliegtuigen wordt gezien als een ge¬ 
weldige doorbraak. 

Waterstof is reukloos en niet giftig. 


Het aantal werknemers in de 
industrie bij bedrijven met 
meer dan 10 werknemers nam 
in het vier de kwartaal van 1991 
met 6310 af tot 840.700. Het is 
de eerste maal sedert 1985 dat 
het aantal industriële werkne¬ 
mers ten opzichte van het ve- 
reenkomstige kwartaal van het 
voorgaande jaar afnam. 

• Akkoord Akzo 

Het algemeen bestuur van de 
Unie BLHP, de kleinste vak¬ 
bond bij Akzo, heeft gisteren 
ingestemd met de aanpassin¬ 
gen in het eind januari ovreen- 
gekomen principe-akkoord 
over een nieuwe cao voor het 
chemische concern. De komen¬ 
de dagen zullen de leden van 
de Unie zich over het bijgestel¬ 
de prinicipe-akkoord uitspre¬ 
ken. Naast de loonsverhogin¬ 
gen van 4 procent (per 1 februa¬ 
ri 1992) en 1,2 procent (per 1 
januari 1993) ontvangen de 
22.500 werknemers in april ook 
nog een eenmalige uitkering 
van 0,33 proc ent. 

• Unilever 

Unilever is geheel eigenaar ge¬ 
worden van het Finse voe¬ 
dingsmiddelenbedrijf Jalost^ya 
Oy. Het Nederlands-Britse con¬ 
cern bezat sinds begin vorig 
jaar al een belang van 49,9 pro¬ 
cent en heeft nu de rest van de 
aandelen overgenomen van de 
voormalige eigenaar Huhtama- 
ki Oy. Jalostgja in Turku heeft 
een omzet van 434 miljoen Fin¬ 
se mark (ongeveer f 200 mil¬ 
joen). 


(ADVERTENTIE) 


Perfecte combinatie 
van prijs en prestatie 

* Apple 1 
Telefonisch 
bestellen 
kan ook: 
045-716055 
# Op het sporwegemplacement 
in Veendam staat een op het 
eerste gezicht gewone vracht¬ 
wagencombinatie naast de 
rails. De oplegger staat echter 
op de (tweede) en is daarmee 
veranderd in een Coda-E trein. 
Coda-E betekent Combinatie 
oplegger ' Draaistellen Alpha 
Engineering. Een geheel nieuw 
milieuvriendelijk en energie¬ 
zuinig transportsysteem voor 
opleggers op spoorrails. De op¬ 
legger (op de foto rechts) wordt 
omhoog gekrikt en treinonder- 
stellen worden eronder gere¬ 
den. Met de banden omhoog 
wordt de reis over de (inter-J 
nationale spoorbaan voortge¬ 
zet (links). Foto: ANP. 


eepf 


Toch referendum 
in Zwitserland 
over spoorwegen 
door Alpen 

BERN - In Zwitserland wordt toch 
een referendum gehouden over de 
wenselijkheid van nieuwe spoor¬ 
wegverbindingen 'horizontaal’ door 
de Alpen. Dat heeft de Bondskanse- 
larij gisteren bekendgemaakt in 
Bern. 

Ruim een maand geleden conclu¬ 
deerde de Bondskanselarij nog-dat 
er net te weinig handtekeningen 


waren opgehaald om een referen¬ 
dum af te dringen. Maar bij hertel¬ 
ling bleek dat milieuactivisten en 
bewoners van toegangsvalleien ze¬ 
ker 50.051 handtekeningen hebben 
verzameld. Een minimum van 
50.000 is vereist. 

Het referendum kan de Zwitserse 
regering in verlegenheid brengen in 
haar onderhandelingen met de Eu¬ 
ropese Gemeenschap. Brussel eist 
van Zwitserland en Oostenrijk dat 
zij onmiddellijk voorzieningen tref¬ 
fen voor beter transport door de 
Alpen. 

De constructie van nieuwe tunnels, 
die vooral bestemd zijn voor het 
transport van vrachtwagens per 
spoor, moeten worden afgerond 
tussen het jaar 2000 en 2015. 


Vogelzang levert diverse typen Apple 
computers waaronder deze interessante 
aanbieding. 

APPLE MACINTOSH CLASSIC 2/40 

Door zijn kompieetheid, veelzijdigheid en 
bedieningsgemak is de Apple Macintosh 
een ideale computer voor thuis. Zetfs een 
onervaren computergebruiker kan met 
behulp van de meegeleverde introduktie- 
diskette snel wegwijs raken op de 
computer. 


Technische gegevens: 8 Mhtz 68000 
processor, 40 MB hard disk, 2 MB RAM, 
3V?" disk drive (1,4 MB), beeldresolutie 512 
x 314 monochroom, muis, best jringssoft- 
ware en toetsenbord. Afm. 25 .< 34 x 29 
cm. Art.nr. 7409. Prijs inklusief BÏW 

3499 ,- 


iipuieiyeuruiKei Kan mei 

meegeleverde introduktie TL (Ijk 

wegwijs raken op de 

f3 U0GELZMIG 


Heerlen: Akerstraat 19. \fogelzang Professioneel: Kruisstraat 12. beurs SM 


ij^STERDAM - DSM en Philips 
^ hden gisteren aan het Damrak in 
^ schijnwerpers. Hoewel de winst 
1991 van D.SM fors lager was, 
t^bde het chemiefonds toch flink 
uper, omdat het onveranderde di- 
, £*®bd de beleggers meeviel. De 
van f 116,50, die in het eerste 
van de handel werd bereikt, 
J*st later echter worden verruild 
k° r een aanzienlijk lagere prijs als 
L V °lg van winstnemingen. Het slot 
op f 112,50 tegen f 112,30 op 
3)dag. 

(L 

ju omzetten in DSM waren fors. 
. voerde daardoor de ranglyst 
Jv 1 * met een omzet van bijna f 48 
^Hjoen. Daarbij was de begin van 
» maand officieel als hoofdfonds 
^Promoveerde chemiereus goed 
■ rpr meer dan 10 procent van de 
k.'® aandelenomzet die op f 414 
rOoen bleef steken. Op de optie- 
^ Urs kwam de omzet uit op 5100 

Ctieg 

•ta 

^ 1 elektronicafonds Philips was 
/ëneens blikvanger. Niet zozeer 
S* koersvorming want die lag 
^ar f 0,30 boven het slot van vrij- 
op f 36,80, maar wel wat omzet 
v treft. Op de aandelenmarkt werd 
L° r ruim f 34 miljoen aan 'flippen’ 
JHiandeld, waarby Philips direct 
[Ater Koninklijke Olie op de omze- 
^hglijst belandde. Op de optie- 
LjPrs werden 5000 contracten ver¬ 
edeld. 

de rest van de markt viel eigen- 
jn niet veel te beleven. Wel goed in 
l hïarkt lag reder Nedlloyd die bij 
omzet van f 11,4 miljoen of 
L^OOO stuks een vrij drukke dag 
|| loefde. De koers klom daarbij f 
^0 naar f 64. De stemmingsindex 
aan het eind van de dag 0,2 punt 
Sor op 127,9. De EOE-index lag op 
W 93 een splintertje onder het 
begaande slot. De koersindex 
^®g met 0,3 punten tot 206,6. 


Hoofdfondsen 

ABN Amro 

ABN Amro A.m F. 

ABN Amro Obl.Gr.f. 

AEGON 

Ahold 

Akzo 

Alrenta 

Amevcert 

Bols eert. 

Bührm.Tet. e. 

CSM eert. 

DAF 

Dordtsche Petr. 
DSM 

Elsevier eert. 

Fokker eert. 
Gist-Broc. eert. 
Heineken 
Hoogovens nrc 
Hunter Douglas 
Int.Muller 
IntNed.Gr. c. 

KLM 

Kon.Ned.Papier 
Kon. Olie 
Nedlloyd 
Océ-v.d.Gr. 

Pakhoed eert. 

Philips 

Polygram 

Robeco 

Rodamco 

Rolinco 

Rorento 

StorkVMF 

Unilever eert 

Ver.Bezit VNU 

VOC nrc 

Wessanen eert. 

Wolters-Kluwer 


v.k. s.1 

47.60 

80.50 

176.80 

127.40 
88,00 
150,00 

193.50 

57.90 

47.50 

46.40 
93,00 
26,10 

132.50 

112.30 

113.80 

35.30 

34.30 
177,00 

55.80 
72,00 
62,20 
52,00 

37.90 

49.20 

141.80 

63.60 
75,00 

48.90 
36,50 
45,00 
100,10 
52,70e 

99.40 

72.30 

47.80 

187.20 

83.10 
44,00 

90.40 

72.10 


Avondkoersen Amsterdam 

Akzo 149,90-150,30 (150,30) 

KLM 37,80 (37,80) 

Kon.Olie 141,50-142.00 (14220) 

Philips 36,70-37,00f (36,80) 

Unilever 188,40 (188,40) 

Binnenl. aandelen 

Aal beits Ind 55,00 55,00 

ABN AmroHld.prf. 6,11 6,11 

ABN AmroHld-div. 45,80 45^80 

ACF-Holding c. 33,30 33,80 

Aegon div.92 

Ahrend Groep c. 131,00 130,50 

Asd Options Tr. 10,80 lo|80i 

Asd. Rubber 3,50 3,30 

Ant. Verff. 420,00 

Atag Hold. eert 119,00 118,50 

Athlon Groep 47,50 47,50 

Athlon Groep nrc 45,50 45,50 

AuUnd.R'dam 90,00 90,00 

BAM Groep 89,50 89,50 

Batenburg 122,50 123,5» 

Beers 119,80 119,80 

Begemann 108,20 108,00 


Breevast 

Burgman-Heybroek 
Calvé-Delft pref 
Calvé-Delft eert 
Cindu Intern. 
Claimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert 
CSM 
DAF eert. 

Delft Instrum. 

Desseaux 

Dorp-Groep 

Draka Holding 

Eeonosto 

EMBA 

Eriks Holding 
Flexovit Int. 

Frans Maas eert. 

Gamma Holding 

Gamma pref. 

Getronics 

Geveke 

Gevekediv’92 

Giessen-de N. 

Goudsmit 

Grolsch 

GTl-Holding 

Hagemeyer 

idem div’91 

HAL Trust B 

HAL Trust Unit 

HBG 

HCS Technology 
Heineken Hold. 
Hoek's Mach. 
Holl.Sea S. 
HoRKloos 
Hoop Eff.bank 
Hunter D.pref. 

1HC Caland 
Kas-Associatie 
Kempen & Co 
Klene’s Suikerw 
Kondor Wessels 
KBB 
KNPdiv. 

Kon. Sphtnx 
Koppel poort 
Krasnapolsky 
Landré&Gl. 
Macintosh 
Maxwell Petr. 
Moeara Enim 
MEnim OB-cert. 
Moolen Holding 
Mulder Boskoop 
Mulühouse 
Mynbouwk. Werk. 
NaefT 
NAGRON 
NIB 

NBM-Amstelland 
NEDAP 
NKF Holding 
Ned.Part.Mij 
Ned.Springst 


10.30 
2500.00 

817,00 

1190,00 

163,00 

309,00b 

24.20 

32.20 

122,00 

93.10 

18.90 

27.70 

42.50 

41.50 
24,00 

29.50 
214,00 

79.90 

57.50 
81,00 
104,00 

5,65 

34.90 
40,00 

37.50 
110,00 
36,00 
196,00 
224,00 
149,00 
145,00 

13.90 
13,90 

218,00 

1,00 

162.80 

236,00 

0,48 

455,00 

7.60 
2,70 

60.70 

36.30 

9.60 
1089,00 

32,00 

77.80 

46.50 
53,00 

388,00 

240.00 

53.80 

41.50 

116.80 
1171,00 

15100,00 

38.30 
54,00 

5,30 

360.50 
525,00f 

56.50 
618,00 

9,20 

348,00 

199.50 

57.10 
7200,00 


10,20 

2500.00 

817,00 

1192,00 

163,00 

309,00b 

24,40 

31.50 

122.50 
9380 
18,80 
27,10 
42,00 
42,00 
24,20 

29.50 


60.50 
36,00 

9,50 

1089,00 

33,00 

76.00 

46.50 
53,00 

388.00a 

235.00 

53.50 
41,20 
116.80 

1171,00 

15000,00 

38,60 

54,00 

5,40 

360.50 


Nont 23,00 

Nutncia GB 167,00 

Nutricia VB 175,00 

Nutncia VB div92 168,00 

Nijv.-Ten Cate 105,00 

Océ vd Gr.div92 73,60 

Omnium Eurupe 8,50a 

Orco Bank eert. 70,00 

OTRA 339,00 

Pal the 63,00 

Philips div.’92 36,00 

Pirelli Tyre 20,90 

Polynurm 145.00 

Porcel. Fles 146,00 

Randstad 47,90 

Ravast 27,00 

Reesmk 74.60 

Samas Groep 40,00 

Sarakreek 15,00 

Schuitema 1610,00 1 

Schuttersveld 49,60 

Smit Intern. 45,30 

St.Bankiers c. 15,40 

Stad Rotterdam c 42,90 

Telegraaf De 85,50 

Textielgr.Twente 87,00 

Tulip Computers 24,30 

Tw.Kabe) Holding 126,00 

Ubbrnk 73,80 

Union 71,00 

Un.Dutch Group 3,20 

Vereenigde Glas 527,00 

Verto eert. 30,80 

Volker Stevin 62,30 

Volmac 28,80 

Vredestem 15,50 

VRG-Groep 47,10 

Wegener 63,80 

West Invest F. 17,50 

Westlnv.F. wb 116,50 

Wolters Kluwer 280,00 

Wyers 28,80 

Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 81,00 

ABN Amro Amer.F. 70,20 

ABN Amro Eur. F. 75,40 

ABN Amro Far EF. 53,50 

ABN Amro Liq.Gf. 162,20 

ABN Amro Neth.F. 87,40 

Aegon Aandelenf. 35,70 

Aegon Spaarplus 5,35 

ABN Beleg.fonds 63.80 

Albefo 48.90 

Aldollar BF $ 26.50 

Alg.Fondsenbez. 235,00 

AllianceFund 10.30 

Amba 11,80 

Amro North Am.F. 70,00 

Amvabel 84,70 

Asian Tigers F. 66,00 

Asian Select. F. 60,40 

Austro Hung. F. 5,30 

Bemco RentSel. 56,00 

Bever Belegg. 3,10 

CLN Obl. Div. F. 110,40 

CLN Obl.Waardef. 114,20 

Delta Lloyd lnv. 30,50 


DP America Gr.F. 
Dp Energy. Res. 
EGF Investm. 

EMF Rentefonds 
Eng-Holl.Bel.Tl 
Envir.Growth F. 
Esmeralda part. 
EurAss. Trust 
EMS Growth Fund 
EMS Income Fund 
EMS Offsh. Fund 
EOE Dutch St.IF 
Euro Growth Fund 
Euro Spain Fund 
Far East Sel.F. 

Gim Global 
Groeigarant 
Holland Fund 
Holl. Eur. Fund 
Holl. Obl.Fonds 
Holl. Pac Fund 
Holl. Sel.Fonds 
lnnovest 
lnterbonds 
Intereffekt 500 
Intereffekt wt 
Investa part. 

IS Himal.Fund $ 
Jade Fonds 
Japan Fund 
Jap.Ind.Alpha F. 
Jap.Sect.Rat.Yen 
Korea Pac.Tr. $ 
Mal. Capital F.$ 
Mees Obl.Div.F. 
Mexico Income F. 
MK Int.Ventures 
Mondibel 
NatRes.Fund 
Nedufo A 
Nedufo B 
NMB Dutch Fund 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMB Oblig.F. 
NMBSpaard.F. 
NMB Rentegr. F. 
NMB Vast Goed F. 
New Asia Fund 
Nomura Warr. F. 
Obam. Belegg. 
OAMF Rentefonds 
OrangeFund 
Pac.Dimensions 
Pac.Prop.Sec.P 
Pierson Rente 
Postb.Belegg.f. 
Postb. Verm.gr.f. 
Prosp.Int.HIP $ 
Rentalent Bel. 
Rentotaal NV 
RG America F. 

RG Divirent F. 

RG Europe F. 

RG Florente 
RG Pacific F. 

RG SP Groen 
RG SP Blauw 


36,10 

3680 

39,30 

- 

132,90 

133,90 

68,60 

68,70 

1080 

10,20 

53,60 

53,60 

35,00 

34,70 

6,50 

6,50 

105,20 

105,00 

107,10 

106,90 

104,70 

104,50 

328,00 

326,00 

49,80, 

50,00 

7,70 

- 

57,40 

55,70 

54,00 

53,70 

1,51 

1,52 

73,00 

72,50 

49,30 

48,70 

125,50 

125,00 

99,00 

99,50 

84,30 

8480 

66,00 

65,00 

510,00 

510,00 

31.40 

31,30 

98,20 

94,40 

74,30 

73,60 

9,80 

- 

153,70 

154,70 

18.10 

17,70 

8100,00 

- 

6500,00 

- 

9,20 

- 

7,10 

7,10 

118,20 

- 

22,00 

- 

10,30 

10,40 

76,90 

76,90 

1195,00 

1195,00 

118,00 

116,00a 

119,00 

119,00 

45,50 

45,80 

54,42 

54,44 

46,50 

46.10 

36,50 

36,50 

102,29 

102,36 

118,20 

118,20 

37,80 

37,90 

6,50 

- 

0,68 

0,65a 

258,50 

257,60 

11,05 

11,10 

21,50 

21.50 

9480 

9480 

31,50 

31,50 

113,60 

113,60 

57,60 

57,60 

54,10 

54,10 

3,90 

- 

151,40 

151,40 

35,70 

35,70 

108,00 

106,80 

49,30 

• 49,30 

99,80 

99 80 

114,00 

114,00 

95,00 

93,50 

54,60 

54,50 

51,70 

51,50 


RG SP Geel 
Rodin Prop.t 
Rolinco cum.p 
Schrod.lnt.Pr.F 
ScüTech$ 

Suez Liq.Grf. 
Technology Fund 
Tokyo Pac.Hold. 
Trans Eur.Fund 
Trans pac.F.Yen 
Um-lnvest 
Umco Inv.Fund 
Umfonds DM 
Vaste WaardNed 
VastNed 
VIBNV 
VSB Mix Fund 
VSB Rente Fonds 
WBO Intern. 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
ZOM Flonda F.$ 


Parallelmarkt 

Alanheri 

ABF 

Berghuizer Papier 
Besouw Van eert. 
Biogrond Belegg. 
Comm.Obl.F.1 
Comm.Obl.F2 
Comm.Obl.F.3 
De Drie Electr. 
Delta Ll.Dollarf. 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DOCdata 
Dutch Take Ov.T. 
Ehco-KLM Kleding 
E&L Belegg. 1 
E&L Belegg,2 
E&L Belegg.3 
E&L Belegg.4 
E&L Kap.RenteF. 
Free Record Shop 
Gaia Hedge I 
Geld. Papier c. 
German City Est 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontmü 
HCA Holding 
Helvoet Holding 
Hes Beheer 
Homburg eert. 
Inter/View Eur. 
Kühne+Heitz 
LCI Comput.Gr. 
Melle, van nrc 
Nedcon Groep 
Nedschroef 
Neways Elec. 

New EurJitls DM 
Newtron Hold. 


Pan Pac. Winkel 
Pie Medical 
Simac Techniek 
Sligro Beheer 
Suez Gr.Fund 
VHS Onr. Goed 
Vilenzolnt. 

Weina 

Wereldhave 

Weweler 

Wall Street 

allied signal 
amer.brands 
amer.tel.tel 
amococorp 
asarco inc. 
bethl. steel 
boeing co 
can.pacific 
chevron 
chiquita 
Chrysler 
citicorp 
cons.edison 
digitequipm. 
dupont nemours 
eastman kodak 
exxon corp 
ford motor 
gen. eleetric 
gen. motors 
goodyear 
hewlett-pack. 
int. bus.mach. 
int. tel.te). 
kim airlmes 
mcdonnel) 
merek co. 
mobil oil 
penn central 
phihps 
primerica 
royal dutch 
sears roebuck 
sfe-south.pac. 
texaco inc. 
umted techa 
westinghouse 
whitman corp 
woolworth 

Advieskoersen 

amenk.dollar 
austr.dollar 
belg.frank(lOO) 
canad dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
finse mark (100) 
franse frank (100) 
grieksedr.(lOO) 
iersepond 
itaLlire (10.000) 
jap.yen (10.000) 
joeg.din.t/m 100 
noorse kroon (100) 
oostschill. (100) 


11,00 11,00 

4,90 5,00 

14,00 14,00 

55,70 55,50 

54,00 53,60 

1,50 180 

39,00 39,00 

260,00 260,00 

4,30e 4,30e 

39,20 40,50 


port. escudo (100) 
Spaanse pes. (100) 
turkse pond (100) 
zweedse kr. (100) 
zwits.fr. (100) 


Wisselmarkt 

amenk.dollar 
antill.gulden 
austr.dollar 
belg.frank(lOO) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitse mark (100) 
engelse pond 
franse frank (100) 
grieksedr. (100) 
hongk.dollar(lOO) 
iersepond 
ital.lire (10.000) 
jap.yen (10.000) 
nwzeel.dollar(lOO) 
noorse kroon (100) 
oostenr.sch.(100) 
port. escudos (100) 
spaanse pes. (100) 
surin.gulden 
zweedse kr. (100) 
zwits.frank(lOO) 
e.c.u. 


180 1.38 

1,70 1.86 

0.0265 0,0385 

29.50 32,00 

121.50 126,00 


1.87335-1.87585 

1.0320-1.0620 

1,4113-1,4113 

5.4685-5,4735 

1,57125-1,57375 

28,995-29,045 

112,4850-112,5350 

3,2255-3,2305 

33,100-33,150 

0,9260-1,0260 

23.9250-24.1750 

3,0000-3,0100 

14,985-15,035 

142.050-142,150 

1.0213-1,0313 

28.680-28,730 

15,9840-15,9940 

1,2870-1,3270 

1,7815-1,7915 

1,0300-1,0700 

31,005-31,055 

124,205-124,255 

2,2990-2,3040 


Dow Jones 


Industrie 3.215,12 


Index Amsterdam 

CBS-koersindex( 1983=100) 


algemeen 
id excLkon.olie 
internationals 
lokale ondemem. 
id financieel 
id met-Cnanc. 


20680 206,66 
205,20 205,46 

204.70 205,56 
209.90 209,86, 
149,10 148,96 

268.70 268,66 


CBS-herbeleggmgsmdex (1983=100 


algemeen 
id excl.kon.olie 
internationals 
lokale ondemem. 
ld financieel 
id niet-finane 


293,70 294,30 
276,00 276.40 

303.80 305,00 

281.80 281,70 
. 219,80 219,50 

341,30 34180 


CBS-stemmmgs index (1990=100) 

algemeen 128,00 127,90 

intemation 141,90 142.40 

lokaal 125.40 125,30 

fin.instell 131,10 131,00 

niet-financ 124,30 124,10 

industrie 133,30 133,20 

transp/opsl 139,80 140,00 


Goud en zilver 

Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur Goud 
onbewerkt 20.760-21,360. vongc 
20,900-21,500, bewerkt 22960 laten, vongt 
23,100 laten, zilver onbewerkt 210-280, vn 
nge 215-285, bewerkt 320 laten, vorige 336 
laten. 


OPTIEBEURS 

sene 

omzet 

v.k. 

s.k 

abnamro 

c apr 

4780 

399 

1,10 

1.10 

abn amro c jul 

50.00 

170 

0.60 

0,60 

ah 

c apr 

90,00 

126 

1.40 

180 

daf 

papr 

25.00 

174 

0,60 

0,90 

d/n 

c jun 

185,00 

411 

7.90 

8,00 

d)fl 

p mrt 

185.00 

146 

0.80 

0,70 

d'fl 

p mei 

180,00 

400 

1.20a 

UO 

dsm 

c apr 

105,00 

470 

11,80b 

8,50 

dsm 

c apr 

110.00 

345 

^ 1,60b 

4,40 

dsm 

c apr 

115.00 

1002 

) .90 

1,70 

dsm 

c apr 

120,00 

329 

0,70 

0,60 

dsm 

c jul 

110,00 

281 

4,80b 

4,70 

dsm 

c okt 

110,00 

226 

5 70b 

5.50b 

dsm 

c okt 

115,00 

570 

3,50b 

3.50 

dsm 

c jan 

115,00 

330 

4.20 

4.40 

dsm 

papr 

85,00 

297 

0.:iOa 

0.01 

dsm 

papr 

100.00 

141 

0.70 

0,30 

dsm 

papr 

105.00 

231 

1.110 

1.40 

dsm 

papr 

110,00 

235 

4,f»0a 

3,50 

eoe 

c mrt 

295.00 

249 

15,O0ia 

1580 

eoe 

c mrt 

305,00 

219 

6.20 

680a 

eoe 

c mrt 

310,00 

314 

2,90 

2,80a 

eoe 

c mrt 

315.00 

326 

1,20 

1,00 

eoe 

c mei 

300.00 

307 

11,80 

11.50 

eoe 

p mrt 

290.00 

707 

0,31 la 

0,20 

eoe 

p mrt 

305.00 

442 

1,20 

1,00 

eoe 

papr 

260.00 

175 

O.ICa 

0.10 

eoe 

papr 

300.00 

235 

1.60 

1.60 

hem 

c apr 

170.00 

153 

8.80 

10.00 

mg 

c okt 

55,00 

202 

1.30 

1,40 

mg 

c jan 

60,90 

140 

0.80 

0.80 

nedl 

c apr 

60,00 

260 

5,00 

580 

necLI 

c apr 

65,00 

143 

2,00 

2,50 

nedl 

c jul 

65,00 

175 

4,80 

5,10 

phil 

c apr 

32,50 

130 

4,20 

4.40 

phil 

c apr 

35,00 

297 

2,20b 

2,40 

phil 

c apr 

37,50 

939 

0,80 

0,80 

phil 

c jul 

37,50 

170 

1.70 

1,80 

phiJ 

c okt 

37.50 

567 

2,50 

2,70 

phil 

c okt 

40.00 

157 

1.60 

1,60 

phil 

c o93 

30,00 

459 

9.80 

9,80 

phil 

c o94 

45.00 

510 

3.30 

3.50 

phil 

c o95 

20,00 

127 

17.90 

18.10 

phil 

c o96 

35.00 

143 

9M0 

9,40 

phil 

papr 

32.50 

269 

0.30 

0,20 

phil 

papr 

35,00 

380 

0,60 

0,60 

phil 

p o93 

30,00 

194 

1,40 

1.40 

olie 

c apr 

145,00 

199 

2,10 

280 

olie 

c apr 

150,00 

376 

0,80 

0.80 

uml 

c mrt 

190.00 

140 

1,60 

1,70 


a= laten 9=bieden + e«-di». 

b=bieden h-laten+ ei-div. 

cex-claim k = gedaan + h 

dei-dmdend ingedaan tg 

e-gedaan «bieden vk slotkoers vorige dag 
t = gedaan * laten sk = slotkoers gisteren Dinsdag 10 maart 1992 # Pagin 


-jTi Limburg > DtyblaJ 

g ptccoids 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100,6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax:045-739364 


Piccolo’s 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hóófdletters. Minimum hoogte. 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
-Vermist/Gevonden ƒ 1,15 per mm. Onroerend Goed en 
Bedrijven Transaktes ƒ 1,80. 


Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal dén woord in grotere letter (14-punts). 
«Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto’s, logo's en 
illustraties zijn mogelijk. prijs per millimeter hoogte per 
«kolom: ƒ 1,80. 

'Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

O e wijs n u m m ore op aanvraag: ƒ 4,75. 

«Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceotoirakaart die u wordt toea ezo nden 

Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mót 
; legitimatie. 


Telefonisch opgaven 

045-719966 

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de ; 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schrtfteiljk opg a ve n 

‘Opgave via de Ie post daags voor plaatsing. 
^Persoonlijk opgaven 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
I8.3b-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 


Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
■voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
.niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 
Gevr. 1-GEZINSWONING, 
particulier, huur plm. ƒ 550,- 
exl. of te ruil tegen benederv 
flat in Kerkrade 045-462771 


Woonhuis verkopen??? 

Wij kopen woonhuizen direct zelf aan, 
100% zekerheid en geen makelaarskosten. 
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428. 


In kader van 

Uitbnpl. Giesen/Bautsch 

van particulier te koop, bouwkave! voor vrijst. huis. 
Tel. 045-410808. 


Uw huis verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar 

Bei de onroerend goed lijn 

046 - 750 000 ! 

Peters & Partners Geieen 

Geen verkoop - 
Geen kosten 


Te koop 

gevraagd 

woonhuizen in de prijs¬ 
klasse tot ƒ 150.000,-. 
Directe aankoop mogelijk!! 
Geen verkóop, geen kosten! 

LIVAC B.V. 

Akerstraat Nrd. 11, 
Brunssum. Tel. 045-220550 


Weg. omst. te koop gedeelL 
gerenov. vrijst 

Boerderijtje 

met grote garage (80 m2), 
rustig gel., dir. over de 
grens te Neeroeteren op 16 
are grond. Vaste prijs 
ƒ 96.000,-. 04496-56525. 


15 jaar vaste rente! 8,6% of 
8,8% (pensioenfonds). Bel. 
045-712255. Na kantoor¬ 
uren Dhr. J. Wetsete 045- 
440731. STIENSTRA Hypo¬ 
theek Service. 


Voor al uw TAXATIES en 
onroerend goed. Beëdigd 
taxateur en makelaar, tel. 
045425574 en 729323. 


Vooroorlogs WOONHUIS 
met spoed te koop gevr., 
opknappen geen bezwaar. 


Gem. kamer. Anjelierstr 131 
HEERLEN. Tel. 045- 
214246. 


KAMER te huur. Schaes- 
bergerweg 55, Heerlen. Tel. 
045-722893. 


Te h. mooie gemeub. KA¬ 
MERS met gebr. van tele¬ 
foon, keuken en douche te 
Kerkrade. Tel. 045-443380 


KAMER te huur, Dr. Calsstr. 
13, Schaesberg, bij station. 
Tel. 045-721658, na 18.00 
uur 045-313898. 


KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compi. met zender voor uw 
auto. Fa. Straten, Eijkskens- 
18, GeuUe. 043-641044 

Vermist Katertje 

4 maart. ca. 22.30 uur. Landgraaf, Eikske nabij Supermarkt 
Jo Bertram. Klein kantertje, Pers, pas geschoren. 
Kleur: wrt/grijs (Bteupoiflt). 

: W* u mijn vriendje PIPT alstublieft terugbrengen??? 
Tessa Franssen, Prem 3, Landgraaf. Tel. 045-326200. 
BELONING BU TERUGBEZORGING. 


Kleine Marga 

Dinsdag Bijsmans: 

Ik heb je gpmisl 
Groot ‘ 


i/Ai iim 


Gratis taxatie, wanneer wij 
Uw hypotheek mogen ver¬ 
zorgen. Rente vanaf 8.8%. 
WUMAN & Partners. Tel. 
045-728671. 


Als u ons voor 12 uur 
's morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. 


TV/video defect 

Binnen 24 u. klaar, prqsopg. 
en garantie; tel. 045-231340 
E & E Electronica Brunssum 


Diepvries/koelkastreparatie 
meestel binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrqkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorrij- 
kosten. Bel. Geieen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 


Voor al uw BADKAMER- 
RENOVATIES of cv-pro- 
blemen. Belt u 04498- 
52691/52150. Gratis offerte. OPPASGEZIN aangeb. te 
SimpelvBld. zeer goede ref. 


Te koop uit Faillissement 


pi 

wm ^ m 


1 

11 

mit.-.i 
-. ■ : 

! ËËjij-jamjgi 


1 1 lÊllinillllllillIlflIllllliÉf 1 Uil ÉÉllHIlMiiidMl 

e 

fcli 

Sil 

fflü« Limburgs Dagblad 

vraagt 

Bezorg(st)ers 
voor Voerendaal 

Voor meer info over de aanj van het werk, de duur van de 
bèzorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra’s, 
kunt u lodens kantooruren even langskomen of beien. 
Ctoorgtrnnt 5, Heerlen. TeL 045-717719. 


Gevraagd voor zo apoeQg mogeBk 1 

Reisleidster voor Kreta 

' Goede Duitse en Nederlandse taalbeheersing vereist 
i Inlichtingen: Tel. 0949.24138331. 


! EIT Nederland BV 

* Hekerweg 41, 6301 RJ Valkenberg. Tel. 04405-2853. 
Vraagt voor dverse projecten 

Elctro-monteurs 

met entering in industrie en/of utiliteit 

Hulp-monteurs 
Instrumentatie Technici 
I Instrumentatie Monteurs (E en I) 

of tetef. naar bovenstaand adres. 


Dagblad ”De Telegraaf 

zoekt op korte termijn aktieve 

bezorg(st)ers 

vóór werkzaamheden in: BRUNSSUM en HOENSBROEK. 
Informatie over de aard van de werkzaamheden en de ver¬ 
dansten kurt U krijgen onder teinr. 045-251875. 


i Bouw en metsetoedrijf J. Voor dkekt gevraagd nvV 
•Wouters vraagt 2 è 3 erv. ADMINISTRATIEVE kracht, 

; Metselaars 

voor werkzaamh. in Limburg 6422, PB, Heerlen, tel. 
. Correcte afdracrino RBS. 045421941 


Fritura/cafetaria omg. Hrt. 
zkL eer. MEDEWERKSTER, 
fiefet met erv., min. 2 avon¬ 
den p.wk. 045-414175. 


Gevr. CAFETARIA-MEDE- 
WERKSTER voor 2 avon¬ 
den per week. 045457845. 


Mistery Escort Service zoekt 


bureau’s v.a. ƒ 95,-. Grote partij diverse kantoorkasten, 
ook schuifdeurkasten vanaf ƒ150,-. Ladenbloks voor 
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ƒ 150,-. 
Tekening ladenkasten Al en AO v.a. ƒ 595,-; magazijn of 
archiefsteiling v.a ƒ 75,-; brandvrije kasten, brandkasten 
met extra hoge korting. Nieuwe burostoeten met extra hoge 
hoge korting. Inruii burostoeten vanaf ƒ50,- pet stuk 
tekentafels van ƒ 675,-; verder groot assortiment roi- 
blokken 2 of 3 laden, flipovers,. whrtborden. Industrie 
boormachines 16mm snel kop ƒ445,- B.T. paltetwagens 
2000 kg ƒ 1.045, p a l otat etiing 90 cm breed, prijs óp aanvr. 
Venter nog 1001 é rt Maeta n , 0 *v «p-fe- «mmmm 

1000 m2 showroom, 1200 m2 magazijn. Alles uit voorraad 
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair. 

RÖCKMART, Ktssei 46A, Heerlen. 045-723142., 
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat 10.00-16.00 uur. 


Speciale AANBIEDING. 
Nieuwe buro's en directie 
stoelen Rock Type 295 adv. 
ƒ 395,- nu ƒ 195,-, Rock 
Type 4050 adv. ƒ 495,- nu 
ƒ295,-. Zeer mooie lederen 
en gestoffeerde directie 
stoeten tot 40% korting. Le¬ 
deren conferentie fauteuils 
van ƒ 795,- voor ƒ 425,-. 
Conferentie fauteuil code 
240 adv. ƒ 375,- nu ƒ 245,-. 
Alles uit voorraad leverbaar. 
Rockmart Kissel 46A, Heer¬ 
len. Tel. 045-723142. Faxapparatuur 

Autotelefoon 
Telefoonsystemen 
Advtes/InstaHatte/senrice. 
Tej. 043-68 66 16 


Ter overname gevraagd. 

Gunstig gelegen privehuis/dub. Reacties met de 
inf. aan: Br.o.nr.B4801, L-D, Pb. 2610, 6401 DC 


RtWGWBouw. Voor dkectl r 


W rmLrnTT rFr te DAMES. 
R 1 * 8 *”** M f r " 52820714. 


den. Ook colonnes. 045 
201336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 


T-’VIVf 


irtèkiéiiteMitM 


Expl. Mergelend BV 
Gulpen vraagt adm. me- 
w wricBter en metselaars 
DL Tel. 04450-4565. 


SPOED gevr. reetau* 
kelner of serveerster 
erv., Ifl 18-23 jr., iaar- 
Sol. na teler, af- 
046-518815. Rest 
Markt 4, SMard. 


• CO-2 LASSERS voor 
goed loon. Tel. 
45. « . » r 

P. 3 ;ir f: 1 i' d 


('l 

P 


Groepsvervoer-CHAUF- 
FEURS M/V gevraagd voor 
het vervoeren van rtverse 
schoolkinderen. B| interes¬ 
se kunt u beien vxi.f. Loo- 
Tax tol. 045411150. 


Gevr. SERVEERSTERS of 
kelners, aleen voor zater¬ 
dag; tevens voor ale voor¬ 
komende werkzaamheden 
poetshulp en keukenhulp 
gevr., ook voor zondag. Tel. 
045-352406. 


Wij zoeken voor ons goedto- 
pend Privé-huis nog een 
leuk MEISJE. Wl je goed 
verdtenen en een leuke 
werksteer. Ból dan eens 
, evt intern mog 


Ervaren PORTIER gevr. 
voor Dancing, voor vrijdag 
en zaterdag. 045-213350. 


AUTOMONTEUR, leerfing- 
m oo to ur, poetser voor dract 
ook perMferna Tel. 045 
466963. 


i^t! " iEiji 'if-l 


Heerlen te h. SMarcterweg/ 
Qrasbroeker w e g APPAR¬ 
TEMENT, woonk. keuken, 
balkon, badk., 2 sipkrs, ber- 
Huur en servicekosten 
-. tanl. tal. 046-743275 


Te koop 
-Fendt voortader 
-Fendt 106-LS 
-Fendt 106-S 

-Same Explorer 70 DT en 
80 DT 

-Stayer 8160 
-Vicon kuitvoersroiders 
UZ-165 

-Redrock uitkuiibak voor 
voortader 

-Vicon getrokken maaier 
OM-240 

-Welgerpers AP-61 
en AP-71 

-PZ-cydomaaier CM-165 

-Lely kunstmeststrooiers 21 
M 

-Mengele ladewagen 
LW-360. 

Mechanicatiebedrijf 

; Frissen B.V. 

i Vroonhof 92, 6301 KJ 

! Valkenburg-Houthem 

; Tel. 04406-40338 

; Tel.vért 04406-13233. 

LANDBOUWERS opgelet! 
Voor het zaaien van uw bis¬ 
ter), door chauffeur met rui¬ 
me ervaring of voor het zo¬ 
de») bemesten van uw wei¬ 
land en andere loonwerk- 
zaamheden. Beleefd aan¬ 
bevolen F. Jeurissen Suste¬ 
ren. Tel. 04499-2851. 


Te koop 

-Amazone lOtons 
kalkstrooier 
-Amazone schudegg 
RE-Vario 301 
•3 en 4 schaar wentef- 


-3m nokkkenaszaai machine 
•Douven veldspuit 15 m. 
-Rabewerk verkruimelro 
12,90 m. 

-Grimme 2 R. bunkerrooter 
-Fëse 4 R mafepianter met 
kunstmestbakken z.g.a.n. 
Frissen B.V. 

Vroonhof 92, 6301 KJ Val¬ 
kenburg-Houtehm 
Tel. 04406-40338 
Tel, vert.04406-13233 

Over het bijvoeder SAVITA 
kunnen onze klanten en wij 
U heel wat aardigs vertellen. 
Bel: Custers b.v., D iet er en, 
04499-1341. Allen prod. v.d. 
Met spoed WEILAND te 
huur gevr. omg. Heerlen, 
Hoensbroek, Oirsbeek, 
Doenrade Brunssum en 
Schknen. Tel. 04492-1332. 
JURGEN Autoverhuur. Tel. 
045-463333 Langheckweg 
36, Kerkrade (ind.terrein 
Dëntgenbach) 


Auto KALDEBORN, wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
uw auto! 045-411572. _ 

Te koop gevr. AUTO’S en 
schadeauto's v.a. ƒ 500,-. 
Tel. 045-423199 / 427835. 

Te k. Nissan SUNNY 13 
SLX, 4-drs., bwj. 10-’87, 
APK 2-’93, Ie eig., i.z.g.st., 
ƒ 13.250,-. Tel. 04454-2092 

BMW 730i, nw. model, t. '88, 
in abs. nw. st, vele extra's, 
kl. d.blauw, pr. ƒ 36.500,-. 
Evt. inr. mog. 04498-55824 

Te k. BMW 323i model '82, 
vr.pr. ƒ2.500,-. Tel. 045 
214343. _ 

INKOOP goede auto’s, cont. 
geld. Joosten, Schamerweg 
3, Maastricht. 043-634978. 


"NESUD” inkoop, verk., imp. 
exp. Bern. service. De hoog¬ 
ste prijs voor uw auto. Bwj. 
'82 t/m '87, (ook schade). 
Te». 045518401. 


Fiat UNO t. 45 S '86, Ie eig., 
77.000 km, 5versn., vr.pr. 
ƒ 4.900,-. 045422217. 


ESCORT 1.3L Bravo, '84, 
als nw. Ie lak, ƒ4.950,-. 
Kerkraderweg 166, Hrt. 


MAZDA 323 4-drs., nw. 
mod., '82, APK, zeer mooi, 
vr.pr. ƒ 2.600,-. 045422217 


In nw.st Mitsubishi COLT 
EL, bwj.'80, APK, pr. 
ƒ .1.650,-. Tel. 045226773, 
na 17.00 uur. 


Te koop Opel KADETT City 
Berlina 1.6 S bwj. '79, pr. 
ƒ 2.750,-. 045227887. 


Te k. Opel KADETT Cara¬ 
van 1.7 diesel, 5-drs., bwj. 
'89, in optimale staat ind. 
BTW. Koningsweg 37, Kerk¬ 
rade. Tel. 045455432. 


Mooie Toyota CELICA cou- 

? é '82, APK '93. ƒ4.350,-. 
el. 045225913. 


Te koop VW GOLF II 1.3 C, 
bwj. '84, 3-drs., i.z.g.st, 
81.000 km, vr.pr. ƒ7.750,-. 
Tel. 045460259. 


Te koop VW GOLF bwj. 79, 
APK gekeurd. Tel. 045 
210335, na 18.00 uur. 


VOLVO 340 '84, 5drs. met 
of zonder gasinstali. 
ƒ 4.250,-. Tel. 045512138. 


Opel Corsa '89; Opel Ome¬ 
ga 2.0T '87; Mazda 626 '84; 
Porsche 924 '78; BMW 315 
'83; BMW 316 '84; BMW 
3181 '85; VW Polo '86; Fiat 
Panda 5-bak '87; Nissan 
Sunny SLX '89; Honda Ac- 
cord '88; Ford Fièsta 1100 
'85; Ford Fiësta '85; Alfa 33 
1.5 '88; Audi 80 '88; Suzuki 
Swift '89; Suzuki Alto '86. 
Autobedrijf REUBSAET, Op 
de Vey 47-49 Geieen. Tel. 
045744944. Uw adres voor 
APK keuring en alle autore- 


Autohandel De ANJELIER 
heeft voor u: Mazda 626 bwj 
'84 gas; Escort XR3 t. '82; 
Audi 80 CD aut. bwj. '83; 
Peugeot 205 bwj. '86; Re¬ 
nault 5 LS bwj. '85; Rat Rit- 
mo bwj. '87; Nissan Sunny 
diesel bwj. '87; Rat Croma 
2L bwj. '87; Kadett SR bwj. 
'81; Kadett LS bwj. '83; Ka¬ 
dett diesel bwj. '83; BX 1400 
bwj. '87; Renault Fuego uit¬ 
bouw bwj. '81; Opel Kadett 
bwj. '81; Datsun Cherry GL 
bwj. '81; Samba bwj. '82; 
Mercedes diesel t. 200 bwj. 
'84; Mazda 323 bwj. ’82; To¬ 
yota Corolla bwj. 83; mazda 
626 bwj. '81; Hunday pony 
bwj. '81. Inruil-financiering 
mog. Anjelierstr 123a Heer- 
lerheide. 045231448. 


Wij betalen ƒ 500,- tot 
ƒ 20 000,- voor uw AUTO 
met vrijwaring. 045423063 


Autocentrum VEENSTRA: 
Toyota Corolla 1300 XU 5 
drs. bwj. '90 ƒ 19.900,-; Nis¬ 
san Micra 1200 GL bwj. "91 
ƒ 16.900,-; BMW 318i t '88 
ƒ19.750,-; Mazda 626 LX 
1.8 stationcar t. '89 
ƒ20.500,-; VW Golf 1800 
GT BBS-uitv. '88 ƒ 23.500,- 
VW Golf 1300 CL bwj. '87 
ƒ 13.900,-; VW Pok) '87, 
ƒ 9.900,-; Mazda 626 LX 5 
drs. '89 ƒ 20.900,-; Mazda 
626 GLX 2.0, autom. '88 
ƒ 18.500,-; Mazda 323 GLX 
1.5 '87 ƒ11.500,-; Fiat Tipo 
1600 DGT '88 ƒ16.500,-; 
Ford Escort 1600 i type '88 
ƒ 14.250,-; Ford Escort 
1400 CL '87 ƒ12.250,-; 
Ford Siërra 2.0 stationcar 
’86 ƒ13.900.-; Opel Corsa 
12S 4-drs. '86 ƒ8.750,-; 
Volvo 340 bwj. '84 automaat 
ƒ4.750,-; Nissan Micra GL 
*89 ƒ12.750,-; Lada 2105 
1200 '80 ƒ 5.900,-. Bovag- 
garantie, inruil, financiering. 
Autocentrum P. Vee ns tra, 
Valkenburgerweg 13 Voe¬ 
rendaal. Tel. 045752999 


Autobedrijf Van AMELN bv 
biedt aan: Mazda 626 1.8 
GLX 5-drs. ‘89; Mazda 626 
2.0 GLX coupé '89; Ford Es¬ 
cort 1.6 CL 5-drs. '90; Opel 
Kadett 1.2 S 5-drs. '85; Opel 
Kadett 1.3 LS stationcar '88; 
Fiat Tempra 1.6 S met LPG 
'91; Fiat Tipo 1.4 DGT '89; 
Rat Panda 1000 CL ie '89; 
Rat Uno 45 '89; VW Polo 
GT-coupé '90; Suzuki Swift 
1.3 GL ’86; Rat Regatta 85 
S '85; Honda Civic 1.4 '86; 
Nissan Sunny 1.6 SLX 4- 
drs. '89; Lada Samara 1.1' 
'89; Lada 2105 GL '86; Lada 
2104 stationcar '87; Lada 
Samara Special demo ‘91. 
Diverse goedkope inruiJers. 


OPEN dag, Ivo Mavo Kon. 
Beatrix, Schaesbergerweg 
58, Heerlen, 14 maart van 
11.0514.00 uur. 


OPEN dag, Ivo Mavo Kon. 
Beatrix, Schaesbergerweg 
58, Heerlen, 14 maart van 
11.0514.00 uur. 


■ fünl 1 if Hl'iillMlIl 1 1 j i lliüilil ntUliiJlUiüüiluUniluillHiMiw HiHlttW 


Uw RUBEWUS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen. Inl. 0475532428. 
Niet geslaagd geld terug. 
Vr. naar onze voorwaarden. Te koop zeer mooie FIESTA Te k (mvr kvwv 
1100 eind '81 APK '93 vr. pr. e k ioo ^< sto0|> •* 

Kad ?«Ji?? 0 Schadeauto's 

81 APK 93 vr.pr. ƒ 2.750,-. lle 

RniHnn i 7 n ct Astarstr ofi Ik betaal de hoogste prijs m 
Beiden _ i.z.g.st. Asterstr. 26. umburg. TelïoS-254049. 


Heerierheide. 
Te k. gevr. lóóp-, sloop- en 
SCHADE-AUTOS de hoog¬ 
ste prijs van Umburg. Tel. 
045519637/045512924 


VOORJAARS- 

AANBIEDING 

Piccolo's en reuzepiccoh's 
plaatsen kan nu nóg voordoliger! 

Voor piccolo's gekit ! 

Zx plaatsen, V/zx betalen en : • 


voor reuzepiccolos 
3 X plaatsen, 2 x betalen 
(fïLu.Y. enkele rubrieken). 

BEL NU 045-719966 Haal uw rijbewijs voor auto 
in 8, 10 dgn. of 3,6,9 wkn. 
motor in 8 dgn. of 3 wkn. 
vrachtauto in 6 dgn. of 6 wkn 
met aanhangwagen in 10 
dgn. of 10 wkn. Tevens 
theorieopl. A-B C-D en alle 
chauffëursdipkxna's. Duur: 
ptusm. 8 wkn. voor inl. Bo- 
vag-erk. verkeersschool 
Theo v. Bentum 045 
217467 in Hoensbroek. 


S.D.L biedt u aan: RUBE¬ 
WUS AB-C of D binnen 8 
'dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ3.500,- all in, garan¬ 
tie en financ. mog. Tel. 015 
4626668 of 4666535. 


Beschaafde heer zoekt ken¬ 
nis met leuke VROUW om 
samen een relatie op te 
bouwen. Br.o.nr. B-0855 
LD., Postbus 2610, 6401 
DC Heerlen. 


Te k. BUGGY tot 1 Vz jr. div. 
kinderkleding, z.g.a.nw, 
maat 52 t/m 86, nw. dames 
W. mt 3538. 045224143. 


NEW LOOK BV Schaes¬ 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steige(ver¬ 
huur. Tel. 045312154 of 
045312709. 


STOELMATTERU vem. rie¬ 
ten en biezen stoelen met 
gar. Bel. 045418820. 


Voor al uw SANITAIR, vloer, 
wandtegeis en installatie 
Hekem sanitair Kantstr. 85, 
Landgraaf. Open ma. t/m vr. 
van 13.00 tot 18.00 uur en 
za. van 1Ö.00 tot 14.00 uur. 
045327368 b.g.g. 311473. 


Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorii- 
kosten. Bel Geieen, 045 
745230 service binnen 24 u. 


Riet- en BIEZENSTOELEN, 
repareren ƒ50,- p. st. met 
Ervaren vakman biedt zich 
aan voor straatwerk o.& op¬ 
ritten, sierbestrating. Ook 
voor Uw gehele tuinaanleg, 
zeer SCHERPE prijzen. 
Gratis offerte: 045323178. 


37= 


KWALITEfTSKEUKENS, 
topkwaliteit voor een norma¬ 
le pr|8. R/J Fjandetsonder- 


Voor al uw 2e hands MEU¬ 
BELS ook antiek (veel keus) 
Kouvenderstr. 208 H'broek. 


Te k. eiken KAST half hoog 
en div. andere eiken artike¬ 
len. Tel. 045230914 


Koopje: zwaar eiken BANK¬ 
STEL 52-1 met rendieren 
kuipkussens ƒ3.450,- (nw. 
pr. ƒ5.800,-), zwaar ovaal 
eiken salontafel ƒ 375,-. 
(nw.pr. ƒ 600,-) alles 6 mnd 
oud. 045715619. 


Te k. blank eiken robuuste 
EETHOEK met 6 stoelen, 
br. 81 I. 2m, nw.pr. ƒ 5.000,- 
Nu ƒ1.350,-, als nieuw; 
blank eiken mimiset, ƒ 125,- 
Tel. 045273627. 


Nieuw! Yamaha orgels keyboards 
en electronische piano’s! 

Door de komst van de nieuwste modellen orgels, 
keyboards en electronische piano’s, div. overige modellen 
met 10%-30% korting. 

Muziekhuis Lyana 

Mauritsweg 48, Stein. Tel. 045333227. 

Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond. 


Te koop TENORSAX merk' 

Dolmet, i.g.st., ƒ400,-. Tel. 

045227800. 

=-. , — - Te k. dubbeldeurs IJSKAST, 

ï e . ORGEL, ladendiepvries, diepvrieskist 

Tel. 04492-4209. en tafel model ijskast. Tel. 

045753152. 


Hartelijk Gefelidta 

OMA 

met je 80e verjaar 


KACHELS, opruiming. Hon¬ 
derden guldens voordeel. 
De Kachelsmid, Walem 21, 
Klimmen. Tel. 04459-1638. 


USK. ƒ 95,-; gasfom. ƒ 95,- 
diepvr. ƒ 150,-; wasautom. 
ƒ 175,-. 045725595. 

U 
Voor al uw oude METALEN. 
Frans v.d. Loop Recycling/ 
Metaalhandel, Kissel 12-14, 
Heerlen 045726392 


Te k. gevr. GOUD en mun¬ 
ten, de hoogste prijs. J. 
Reumkens, Comeliusln. 28, 
Heerierheide. 045228037. 


Inkoop GOUD tegen contant 
geld. Defect of heel geen 
bezwaar. Verneveld Saro- 
leastr. 80A, Heerlen. Tel. 
045714666. 


De hoogste prijs voor oude 
metalen IRIK oud papier en 
metaalhandel, Papperjans 
36, Heerierheide. Tel. 045 
212913 na 18.00 u. 253209 


Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste pr$s voor al uw oud 
ijzer/metaten. 045-422025. 


Hallo handelaren. Te k. 
T-SHIRTS, top kw., dubb. 
gestikt, 140 gr, 8 modekleu¬ 
ren é ƒ 3,50; badjassen lust- 
vast, 6 kleuren é ƒ24,60; 
herentreien 30/70 kw. a 
ƒ16,-; herenhemden; Soltn- 
gen bestekken en vele an¬ 
dere artikelen. Onze show¬ 
room is open do en vr van 
10.00-17.00 uur. Kom eens 
Idjken bij Schmeiko Ned. b.v 
Riddertaan 20, Pey-Echt. 
Tel. 04754-87502 of fax 
04754-88013. 


OPEN dag, Ivo Mavo Kon. 
Beatrix, Schaesbergerweg 
58, Heerlen, 14 maart van 
11.0514.00 uur. 


OPEN dag, Ivo Mavo Kon. 
Beatrix, Schaesbergerweg 
58, Heerlen, 14 maart van 
11.0514.00 uur. 


Let op nieuw! Manicure en 


Te k. GEVRAAGD antieke 
meubels en inboedels. P. 
Corfenraad, Riemst (B). 05 
32.12261156. 


Kinderen en kleinki 


Een PICCOLO in het' 
burgs Dagblad helpt < 
weg naar snel succes: 
045-719966. 


Voor Piccolo's 
zie verder pagina 8] 
FONTEINPOMPEN 

en alle soorten sproeiers voor grote 
en kleine waterpartijen, alsmede 
vijverfolie, filters, koppelingen, 
slangen en verlichting uit voorraad. 

Verder alle typen waterpompen. HYDRAFLEX/MUTH T*L0452431 


* 

if* 


inlichtingen omtrent de servicerubriek 
Tel. 045-739T81 ROM RIVOLI MAXIM THEATER 


Wij zoeken op korte térmijn 

i 

2INTEMEURVERZORGSTER 

* A 

Bent u tussen de 18 en 25 jaar en heeft u 
ihteresse in deze vacature, dan kunt u vanaf 
woensdag 11 maart tussen 10.30 en 11.30 uur 
telefonisch een afspraak maken voor een 
sollicitatiegesprek. Tel. 045-714200. 


BELANGRIJKE VEILING TE HEERLEN : 

Op donderdag 12 maart a.s. te 10.00 u vm zal de ondergenoemde ge*j 
rechtsdeurwaarder overgaan tot de verkoop bij opbod van een aantal! 
inboedels, diverse meubilaire goederen w.o. antiek meubilair, gcA 
bruikte computers^ kl^yren.tv’s. videorecorders, stereo-installaties^ 
nieuXve bankstellen, koper,, glas, serviezen en klein antiek enz. enz! ,|J 

het betreft zowel vrijwillig ingebrachte goederen als executieverkoop] 
ten laste van F.M. Frings te Heerlen en de echt. Wöltgens te Kerkra- 
de. * i 

Plaats verkoop: HKB-gebouw, Pater Beatusstraat 3, Heerlen. ! 

Kijkdag: woensdag tl maart a.s. tussen 12.00 u vm en 16.00 u nm. ’ 
Catalogus te verkrijgen ter plaatse. j 

■ • ■! 

Toezichthoudend gerechtsdeurwaarder: 

G. Oude Nahuis 

ê STEPH. MJ. QUAED VLIEG 
GERECHTSDEURWAARDER 

Grupdlostraat 8a, Kerkrade 1 

Td.:045-453252 


Kerp Electrocentrum 

Heeft voor elke vrachtwagen, auto of bus de juiste s 
of dynamo'op voorraad! 

* Reparatiedienst voor alle starters en dynamo’s 
Voor een vakkundig advies gaat u naar 


B.V 


In de Cramer 31, Heerlen. 
Tel. 045716951. SUZUKI 850 GS met kuip, VELUWE en Zeeland Sta- 
windsch. en radio, bwj. '81, caravans. Pasen/pinksL/h. 
i.z.g.st 045213872. vaart v.a ƒ 240,-. Voor 4-7 

50 plus korting, bezet 257 
tot 8-8. Inl. 0252517129. 


ERMELO Vel uwe Stacar., 
bosr. omg., voorseiz. 60 
plus korting; Zeeland, sta- 
car./vak. huizen geen kor¬ 
ting. Tel. 0252517129. 
•] 

alqjf 
hESÜ 


Opel KADETT 1.2 S, bwj. 
■83, in nw st, APK apr. *93, 
ƒ4.250,-. Tel. 045210911. 


Opel KADETT, APK 8e mnd 
*92, ƒ950,-, zien is kopen.. 
Notarisstr. 24, Susteren. BROMSCOOTER Peugeot 
SC 50, ƒ 3.995,- een parel- 
tje van toptechnologie, 
maak een proefrit bij Huub 
Arets, Rdr. Hoenstr. 118, 
Hoensbroek. Tel. 045 
211893. bonderdag na 
13.00 uur gesloten. 


SNORFIETS-SCOOTER 
Rapido Peugeot ƒ 3.395,- 
Luxe en comfort voor het 
hoogste niveau. Kom hem 
bekijken en maak een proef¬ 
rit bjj Huub Arets, Rdr, 
Hoenstr. 118, Hoensbroek. 
Tel. 045211893. Donder- 
na 13.00 uur gesloten. 


Te k. PUCH Maxi met ver¬ 
zekering en helm. Eisenho- 
werstr. 15, Eygelshoven. 
ï' ■'>v mm rn; !■!!! ilk. Wl z . 

■Tg?!;- 


Te k. Opel KADETT 12 S 


Opel KADETT City, type 79, 
APK, ƒ 1.250,-. Baron Mac- 
65, HrinJMaezenbfoek 


[i y/x 


Hafchback, bwj. '80, APK 2- iTe koop MITSUBISHI Colt, 

bwj. '80, vr.pr. ƒ 750,-. Tel. 


045275005. HONDE-, lappen- en konij¬ 
nenhokken vanaf ƒ 195,- 
Houtbouw Ubachs, Eygeis- 
hovergracht 39, Kerkrade- 
Tel. 045460252. 


VOGELS, aenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papagaaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 


De grootete KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras¬ 
hondjes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
Kl America, Th.Watsonln 34 
Achel(B). 09-3211644489 
Jonge * POSTDUIVEN (12) 
tegen spotprijs. Hubertusstr. 
9, Brunssum. 045253305. van neef eyckglet 


Brandstraat Sittard llct l,ir 

toot Sittara 
omsfri'lccn 


046 - 516333 


Dinsdag 10 maart 199 


Nog geen ’ krachtenbundeling’ van s lands populairste zangers 


^ DOOR LOUIS DU MOULiN 

Rotterdam - Ahoy’ dient 

komend najaar meer dan ooit 
als etalage voor Nederlandse 
Artiesten. Naast Lee Towers’ 
Gala of the Year’ komen er 
prestigeconcerten’ van An¬ 
dré Hazes, Anita Meyer en 
René Froger op de affiche 
van het Rotterdamse sport¬ 
paleis te staan. 

Laatstgenoemde - voor wat een 
Avondvullend optreden in Ahoy’ 
betreft de enige nieuwkomer - is 
net verst gevorderd met zijn plan 
ne campagne: de Amsterdamse 
^Anger heeft gekozen voor een ex- 
trA-feestelijke afsluiting van zijn 
nerfsttournee op woensdag 11 no¬ 
vember. 

Anita Meyer, in december 1990 
voor het laatst in het sportpaleis 
Als duo-partner van Lee Towers, 
m ikt ’solo’ op enkele avonden ’er- 
I^ns in oktober’, terwijl André 
Hazes (na 1984 niet meer in Ahoy’ 
geweest) een bezoek in september 
gedachten heeft. 

Lee Towers, de meest trouwe 
klant van Nederlands belangrijk¬ 
ste muziektempel, houdt vast aan 
d® maand december voor het 
beerzetten van zijn jaarlijkse spek- 
^Akelshow. 

Leze invulling van de agenda 
boudt in dat diens pleidooi voor 
® en ’Gala of the year Festival’ van 
s lands meest populaire artiesten 
megin december, met telkens 
>eder zijn/haar eigen avond) nog 
biet tot een krachtenbundeling 
beeft geleid. „Jammer, want ik 
ben er nog steeds van overtuigd 
j*At we met elkaar tot betere resul- 
j-Aten zouden kunnen komen. Aan 
kosten kan er een hoop worden 
bespaard dan wel meer worden 
leïnvesteerd. Daarnaast betekent 
2 o’n festival iets nieuws, waardoor 
«cht alle ogen op Kwatta worden 
gericht,” aldus Lee Towers, die nu 
a * kan verklappen dat zijn huidige 
biaatje Bart ’B.O.O.S.’ (van het 
succesvolle ’Tover’-liedje’) in 
Aboy’ zeker niet zal ontbreken. 
■.Hoewel ik begrepen heb dat 
jodereen inmiddels zijn eigen plan 
beeft getrokken, beschouw ik 
büjn suggestie nog steeds niet als 
geheel van de baan. En komt het 
er dit jaar niet van, dan toch zeker 
°P de langere termijn.” 

Voorlopig echter staat Lee Towers 
t°ch nog alleen in zijn veronder¬ 
stelling dat van de 'grootste Ne¬ 
derlandse namen’ met elkaar meer 
Aantrekkingskracht uitgaat dan af¬ 
zonderlijk. In de woorden van 
Anita Meyers man(ager) Ton de 
Leeuwe: „Door zo dicht op elkaar 
te gaan zitten, wordt de kans datje 
olkaar gaat beconcurreren volgens 
°ns veel groter. Het gros van de 
biensen kiest dan toch voor één 
Avond en gaat heus niet twee of 
drie keer in een week naar Ahoy’.” 


Nederlandse artiesten 
ieder voor zich in Ahoy’ EG subsidieert 
tekenfilmserie 
rond Urbanus 
Lee Towers 


Anita Meyer André Hazes 


AMSTERDAM - De Duitse om¬ 
roep ZDF en de Britse stations 
ITV en Channel 4 zijn in Amster¬ 
dam onderscheiden met de tv- 
prijs Prix Niki. Deze tweejaar¬ 
lijkse Europese prijs, die werd 
uitgereikt door minister d’Anco- 
na van WVC, is bestemd voor 
programma’s die er het beste in 
zijn geslaagd een positief beeld 
weer te geven van de maatschap¬ 
pelijke positie van de vrouw. 
„Met deze prijs hopen we het 
imago van de vrouw op televisie 
te verbeteren,” aldus F. Deshor- 
mes la Valle van de Europese 
Gemeenschap. „Nog te vaak 
worden vrouwen in program¬ 
ma’s afgebeeld als inferieur.” 

De prijs moet voor programma¬ 
makers een stimulans zijn om 
René Froger 


Europese tv-prijs voor 
ZDF, ITV en Channel 4 


beter te letten op de verhoudin¬ 
gen tussen de seksen in de pro¬ 
gramma’s. Zesenveertig pro¬ 
gramma’s uit twaalf Europese 
landen deden mee aan de com¬ 
petitie. Aan de prijs, ingesteld 
door de Europese Gemeenschap, 
is een bedrag verbonden van 
5000 ecu, ongeveer 15.000 gul¬ 
den. De Nederlandse genomi¬ 
neerden, Avro’s jongerenpro¬ 
gramma Pauze TV, het program¬ 
ma ’De Advertentie van 18 


november’ uit de RVU- 
documentairereeks Weerwerk en 
de NOS-documentaire Koeman 
en Co, over het leven van een 
Nederlandse veeboer, bleven on 
bekroond. 

In de categorie kinderprogram¬ 
ma’s ging de onderscheiding 
naar het programma Starke 
Madchen van de Duitse publieke 
omroep ZDF. Het programma, 
een aflevering uit de reeks Sie- 
benstein, is bedoeld voor kinde¬ 


ren van 4 tot 8 jaar. In de catego¬ 
rie drama-amusement werd de 
miniserie Prime Suspect van 
ITV onderscheiden. De serie ver¬ 
haalt over de belevenissen van 
een politievrouw die een moord- 
onderzoek leidt en daarbij con¬ 
stant voor de voeten wordt gelo¬ 
pen door haar eigen mannelijke 
ondergeschikten. 

In de categorie documentaires 
won het Channel 4-programma 
Rites of Passage, over een ritueel 
dat in 26 landen buiten Europa 
wordt uitgevoerd: het wegsnij¬ 
den van de clitoris bij meisjes en 
vrouwen. Het is nog niet bekend 
of de bekroonde programma's 
ook in Nederland op het scherm 
zullen verschijnen. 


• Urbanus binnenkort als 'Het lustige kapoentje’. 

BRUSSEL - De Belgische filmproducent Erwin Provoost start bin¬ 
nenkort met de vervaardiging van een Urbanus-tekenfilm naar het 
stripverhaal ’Het lustige kapoentje’. Het project krijgt een bijdrage 
van 35.000 ecu van de Europese Gemeenschap. Het gaat om een zes¬ 
entwintig minuten durende film, die afzonderlijk op televisie en in 
de bioscoop kan worden vertoond. Het zal de eerste aflevering van 
een reeks van dertien programma’s worden. 

Regisseur van de tekenfilm is tekenfilmer Jimmy Murakami. De op¬ 
namen zullen worden gemaakt in studio’s in Ierland, Engeland en 
Boedapest. Urbanus zelf gaat de film inspreken. 

Produktiebedrijf 'Trampoline Junior’ van Provoost, wil de film in elk 
geval in september klaar hebben voor de ’Cartoon'-bijeenkomst van 
Europese animatiefilmproducenten in Sicilië. 


Achter het Nieuws 
over opheffen LSO 

HEERLEN - In Vara’s actualiteitenprogramma Achter het Nieuws' 
wordt vanavond tussen 21.58 en 22.33 uur op Nederland 2 uitgebreid 
aandacht besteed aan de plannen om het Limburgs Symphonie Or¬ 
kest op te heffen. Een camerateam filmde hiervoor gisteren in de 
repetitieruimte van het Theater aan het Vrijthof in Maastricht. 
Voorts gaat Paul Witteman van Achter het Nieuws nader in op een 
onderzoek waaruit blijkt dat een groot aantal gedetineerden in de 
jeugdgevangenis van Vught kampt met psychische stoornissen. 


’lk blijf realistisch en met beide benen op de grond’ 

Zangeres Plattel nieuw 
fenomeen in muziekland 


DOOR JOB BOOT 

ARNHEM - Ze rookt graag een sigaar, drinkt daarbij een 
goed glas cognac, maar ontleent haar allergrootste plezier 
aan het maken van muziek. Plattèl uit Arnhem is een 
nieuw fenomeen in de wereld van de amusementsmuziek. 
Eerder deze maand werd in het Amsterdamse theater de 
Kleine Komedie haar debuut-cd Tn a gentle way’ gepre¬ 
senteerd. 


Plattèl heeft haa^repertoire aan¬ 
vankelijk in eigen beheer en dus 
voor eigen rekening opgenomen, 
maar een grote platenmaat¬ 
schappij raakte bij het beluiste¬ 
ren van enkele nummers bezeten 
van het ontluikende talent van 
deze multi-muzikale zangeres en 
componiste, dat een platencon¬ 
tract snel was getekend. 

..Ik blyf heel realistisch en met 
beide benen op de grond staan,” 
luidt haar nuchtere visie op de 
golf van positieve reacties, die 
haar tijdens de cd-presentatie in 
Amsterdam overspoelde. „Men 
is vol lof. Ik voel me zeer ver¬ 
eerd. Al die loftuitingen zijn 
haast vertederend, maar ik reali¬ 
seer me al te goed dat het nu aan 
het publiek is om te oordelen 
over mijn liedjes. Het publiek 
moet de cd kopen en straks naar 
het theater komen.” 

Plattèl is 31 jaar. Ze schrijft al 
twaalf jaar liedjes, is geschoold 
in het theater, maar komt uit het 
onderwijs. „Ik heb jaren voor de 
klas gestaan. Muziekles gegeven. 
Maar daar ben ik verschrikkelijk 
op afgeknapt, doordat muziek¬ 
onderwijs als een rotvak wordt 
behandeld. Het geldt als hekke- 
sluiter. De schoolleiding kent er 
Absoluut geen prioriteit aan toe 
en dat frustreert op den duur zó 
hevig, dat je er maar beter mee 
kunt stoppen. Al tijdens m’n on¬ 
derwijsjaren schreef ik liedjes, 


onder andere voor het Vocaal 
Ensemble waarvan ik deel uit 
maakte. De samenwerking met 
de andere leden van dat Ensem¬ 
ble verliep niet altijd even soe¬ 
pel, omdat ik nogal eigenreid 
ben. Ik houd er een eigen kijk op 
na, die niet altijd door anderen 
wordt gedeeld. En dan heb je de 
poppen aan het dansen. Laten 
we zeggen dat er binnen de 
groep tegengestelde belangen 
waren, dat klinkt wat vriendelij¬ 
ker. Maar de werkelijkheid is, 
dat ze me uit het ensemble heb¬ 
ben geknikkerd vanwege mijn 
eigenwijze gedrag.” 

Opleiding 

Plattèl besloot hierna in Amster¬ 
dam een opera-opleiding te gaan 
volgen. Maar al snel kwam ze tot 
de slotsom dat opera niet de eni¬ 
ge muzikale manier is om de in 
haar bruisende dramatiek en 
passie vorm te geven. Ze wilde 
meer en vooral anders. Opvallen 
door een eigen stijl van muziek 
maken. Dat lukt haar op haar de¬ 
buut-cd ’ln a gentle way’ buiten¬ 
gewoon goed. Daarop zijn acht 
eigen composities te beluisteren, 
waarin verschillende muziekstij¬ 
len zijn terug te vinden: klassiek, 
jazz en funk. Zelf zegt ze daar¬ 
over: „Geen heavy metal, maar 
heavy plettal. Ik wil me onder 
geen beding in een hokje laten 
drukken. Plak me geen etiket 
op. It’s me! Begrijp je. Het is 


muziek, die reflecteert hoe ik me 
voel.” 

Plattèl zingt gepassioneerd, lief¬ 
devol en swingend. Ze beschikt 
over een krachtige, volle stem, 
waarmee ze flink kan uithalen, 
maar ook heel subtiele nuances 
aanbrengt. „Ik componeer mijn 
liedjes thuis. Soms ’s nachts, 
soms overdag. Dat hangt af van 
stemmingen en de aard van het 
liedje, waarmee ik bezig ben. Ik 
weet altijd precies wanneer het 
resultaat naar behoren is. Dan 
ben ik na afloop drijfnat onder 
mijn oksels. Ik wil emotie in 
mijn liedjes leggen. Als de rillin¬ 
gen niet over mijn eigen rug lo¬ 
pen, dan is het gewoon niet 
goed. Er moet iets met mezelf 
gebeuren, vind ik. Alleen dan 
kun je dat gevoel, die emotie 
overbrengen op het publiek. Ik 
leg mijn liedjes nooit eerst aan 
anderen voor, ik ben mijn eigen 
criterium. Als ik niks met een 
song heb, verdient hij de prulle- 
mand en daarin verdwijnt hij 
dan ook.” 

Plattèl is geboren in Rotterdam, 
heeft zestien jaar in Friesland ge¬ 
woond en opereert nu vanuit 
Arnhem. Boven een kroeg, zodat 
ze het musiceren ook tijdens 
nachtelijke uren ongehinderd en 
ongestoord kan voortzetten. „Er 
komt genoeg herrie naar boven, 
ik mag gerust eens wat terug¬ 
doen,” meent de zangeres, die 
zorgvuldig, maar met beleid aan 
haar carrière werkt. Als er geen 
platenmaatschappij bereid was 
gevonden om haar nummers op 
cd uit te brengen, dan had ze niet 
geaarzeld daartoe zelf over te 
gaan. Ook al is de kostenfactor 
een lastige bijkomstigheid. „Ik 
heb me echt in de schulden moe¬ 
ten steken om deze nummers op 
te nemen. Maar dat deert mij ab¬ 
soluut niet. Ik vind datje risico’s 
moet durven nemen. Anders 


kom je niet vooruit in het leven.” 
De zangeres heeft inmiddels de 
beschikking over vijf vaste muzi¬ 
kanten, met wie ze de podia bes¬ 
tijgt. Dat zijn Ton Snijders (toet¬ 
sen), Frank Stehle (gitaar), Carlo 
van Rijswijk (drums), Paddy van 
Rijswijk (basgitaar) en Sandra 
Sahupala (percussie en backing 
vocajs). Plattèl en haar band 
hebben al enkele optredens ver¬ 
zorgd en zijn ook zeker van zins 
daarmee door te gaan. „Alleen,” 
reageert de zangeres, „wachten 
we nu even af wat de cd gaat 
doen. Daarna hopen we vaak te 
gaan optreden. Bij voorkeur in 
de theaters, omdat ik denk dat 
mijn muziek daar het beste tot 
zijn recht komt. Maar ook andere 
lokaties komen beslist in aan¬ 
merking, mits de faciliteiten, 
zoals het licht, naar behoren zijn. 
Optreden voor publiek is het al¬ 
lerleukste dat er is.” 

Belangstelling 

De belangstelling voor Plattèl bij 
de Hilversumse omroepen is dui¬ 
delijk waarneembaar. Frits Spits 
adopteerde haar single ’Who 
wants to dance with me’ tot plaat 
der Nederlanden, zodat hij een 
week lang elke dag in zijn popu¬ 
laire Avondspits is gedraaid. 
Vorige week trad Plattèl op in de 
tv-show Leonie & Co met Leome 
Janssen en voor de komende we¬ 
ken staan ook diverse andere 
optredens voor radio en televisie 
op het programma. „Ik laat het 
maar op me afkomen. Voorlopig 
ben ik reuze trots op mijn eerste 
muzikale boreling. Ik heb er 
hard voor gewerkt en intensief 
naar toegewerkt. Nu moet het 
publiek maar oordelen. Ik schrijf 
intussen nieuwe liedjes voor een 
volgende cd. Daarvoor is al meer 
dan voldoende repertoire voor¬ 
handen. De voorbereidingen 
voor een derde cd zijn in mijn 
.hoofd al in volle gang.” • Plattèl: „Ik heb jaren muziekles gegeven. Maar daar ben ik verschrikkelijk op afge¬ 
knapt. ” ■ :.ÏT r.lshiifXiC. 


WELCOME TO A WORLD us 


The exdysive Burberry 
coüection, the vety essence of 
taste and sfyle. 

Voor hetto: regenjassen, 
kostuums, blazers, pantalons, 
jacks, schoenen, shirts, dassen 
en accessoires. 

Voor dames; regenjassen, 
mantelpakjes, blazers, rokken, 
pantalons, jacks, puDovers, 
en accessoires. v Nieuw! nieuw! nieuw! nieuw! 

Jacky’s escort 

24 uur service 

Herèn wilt u een jonge, rijpere, slanke of volslanke dame, 
bel ons dan, wij hebben wat u zoekt, 
voor een vriéndelijke prijs. Tev. chauffeur gevraagd. 

© 045 - 21 88 42 

ook voor striptease en trio. 

Tevens leuke assistente gevr. voor dag/nacht 70/30 basis 


Club Pallas 

Rijksweg 1, Lemiers-Vaals, 04454-1195 v.a. 11.00 uur. 
NIEUWE MEISJES AANWEZIG. üb 

00 


**045-326191** 
* Escort alf-in * 


Buro Geleen 

Bern. in adr. 046-748768. 


Ontspanningsmassage 


Sachè’s Escort 

; va ƒ 100,- aN in 


jenoeg meiden d» 
iet bed in wien 
75ctfl/m .4 Vrouwtjes 


Meisje 24 jr. 

Ik wd graag telefoonsax 
Je mag t)i me thuiskomen. 
06-320.324.96 75 


é*®® iuown vuur 

Lettor 100% Live tétowfan. straks sesddontala, vraag 

tmet blonde Lisa f gJttflSBS r 

'4 *. ' Bel dan snel 
J v 06-320.320.83 

m 06-320.320.83 
boven de 18 jr)(1 


o g e N 00 d 
06-9605 

Hete meisjes wien sex- 
kontakt met tel.nr (75 ct p/m) 


Volle donkere 
Vrouw, 75 cpm 

06-320320.91 Heike ö weer terug in . 

Club Rüstica 

v.d. Weijerstr. 9 . Spekte* 
zefhekte-Kerkrade, tel. 045- 
412762. Open ma t/m vrij 
11-24 uur. Erotische mas¬ 
sage door: Conny, Mariska 
tfGei & 


door 1 of 2 

Jonge meisjes 


gezellige Escort 

Bel dan 045-727854. 


Een heerlijke 

ontsp. massage 

voor dames en heren. 
Tel. 045-218156 


Love 

Gehele dag relaxed met 
onze nieuwe marsjes voor 
ƒ 200,- dNn. Geog. ma tffn 
zat 12-24 uur. B.Horiszëlr. 
37 Hs. Gevr. dames, meis¬ 
jes, studentes eriectep. vast 
loon ƒ 1.500,- p:w. Bel. 020- 
6762176. woonruimte aanw. 


Privé 

Heerlen-centrum van 11.00 
tot 18.00 uur. 045-714707. 


Altijd diverse leuke metsnes 
aanwezig al vanaf ƒ 100,- 
att-in bij 

Maastricht 

Privé 

Deze maand tot 18.00 uur 
sexschommel als gratis 
exfaMje en vandaag gratis 
erotische massage bij ’n 
bezoek v.a 3 kwartier. 
Open v.a 12.0001.00u. 
Jodenstr. 2 Tel. 043-254183 


Shirley privé 

ook zond. 045*727538 


Contactburo 

SITTARD 

S 046-523203. 

Nieuw* inechr. gevr. Erdt Massage 

Tel.045-229091. Een paar uren tijver? 

Heren op naar 

LIBERTA.LAND 

SUSTEREN 

De lol houdt niet op. Drinken 
dansen, knuffelen, vrijen, 
film kijken en natuurlijk 3x 
relaxen voor 1 all-in-prijs 
met 8-10 sexy dames (18- 
28 jaar) in pikante lingerie. 
Liberta Land biedt u een 
heerlijke erotische en com¬ 
plete open sex of privé in 
een van onze sfeervolte 
kamers. Alles kan, niets 
moet Wij verzorgen ook uw 
privé-parties. Maand, dinsd. 

• en oonderd. 12.0002.00 
uur. Woensd. en vrjjd. tot 
18.00 uur. Maaseikerweg 24 
Susteren. Tel. 04499-4346. 


Beauty 

Escorts 

zoekt enkélé representatie¬ 
ve iheisjes, die het eeg v 
prettig idéé vinden om bjj: 
een organisatie te werken 
dte sfl *10 jaar bestaat. Als jë. 
het type bent dat zelfstandig 
«éü wélken op beter rüvo en 
bijvoorbeeld niet je t(d in 
clubs wtt verdoen, bel dan; 

077-548887. 


Kevin Boys 

Privé en escortservice 
045-225333. 


Privé en Escort 

Anita 

Tel. 045-352543. 


Nieuw 

Privé Sandra 

nu met Sylvia. Ma t/m vrijd. 
10-22 uur. Tel; 046-757517. 


Privé Daisy SM Rachel 

onze nieuwe spetter Inga meesteressen en slavinnen 

blond, 18 jaar. 045-229091 
Dinsdag 10 maart 1992 # Pagin 


t/m 


BENT U ER OOK 
ZO ÉÉN DIÉ T VERKEE 
MET ÉÉN VINGER 


EER S T DEN KEN, DAN DOEN. 


Pubbkatie aangeboden door dn blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame 


Ina vlucht n een donkere 
schuur. 2 Mén vinden haar. 

Grieks. 

06-320.323.85 (50 ctp.Vferh) Wie durft een stripëpel te 
'' spelen tot 

Carofier^e 

06-35032233 -.50 kt Echt lesbisch 

of maar zo'n 50%. Vpei je 
behoefte aan content met. 
vrouwen? De box van vrouw 
tot vrouw. 

06-320327.78 (50 ctp.lfcn) 

GRIEKSE PORNO 

Ze bukte: 

zónder sfipje over de tafel? 

75 cpm. iSjr. teze 
.. 06-320320.62 


Call-girts 


NymfUnd? 

Vooruitlopend op de geleidelijke invoering van 
een nieuw stelsel va.n gezondheidszorg, neemt Zorgverzekeraar 

y • :•^' ..' . ‘ y : 4 • y n ; ; : v ’ ? r : 

i’ ■ • - ... • • . 

VGZ alvast een belangrijk initiatief voor haar zieken^j8|i^: 

* : ’ ’ -. V- [' . . ‘ ’ . ' . 

verzekerden. Een initiatief dat u meer keuze biedt 


voor kronen en bruggen afsmedé de ruime vergoedingen y 

• , v’ ., .* . •. , . . ... 

lenzen en brilleglazen. '[} 
srMT^rei 
Ik lust ze allemaal! 75 cpm. 

** 06-96.46 ** 


Ripedamelve opgenomen 
toen m op bed lag. 75 cpm 


*JK •VjkXD'l 


Zéveitet tiaar *■: 

tetefoonnr.. 

over tfr ze*, haar adtes. 
met een meisje of jongen, 
voor ’n heet sexgesprek. 
06-320.330.81 - 50ct p/m 


Homo-jongens 

Hppr ze heet TEKEER gaan 
0532033038 - 50 Ct pén 


Partnerruil * 
—(; - v i 
■ »r- >* * bestaande ziekenfondsverzekering introdu- ; 

• • .;„■■■■ || 

ceert VGZ een drietal verzekeringen waarmee f 


u een meer individueel p’akkët kürit'Sami^™ 
steÖen: Anders gezegd; u kunt uw basispakket 


Vl£ 


>, 4;<*. ’v 


^04. ff is eveneens niéuw 


kent een volledige vergoedihg van tweede 
u 


aandacht voor de patiënt zelf. In de vorm 
eën rustige kamer. Eén meer gevari menü: flexibele bezoektijden:;, 


een meer particulier karakter geven. Teder» 
een aantrekkelijke premie. -^0 


%' 
' * ■■ ■ .'** 

jke premie. ' $ . . 

Met de inmiddels al4&ddê :: M- 
■ i :•? 


5 -t ‘ i: 


' >■ •«'v* I 

«T v • h * 

Dat juist VGZ met dit 'parti 
li# initiatief fe niet jojyreèlpd al 
bedenkt dat VGZ zelf ontstaan is uÉs 


m 


rtrculièrë verzekeraar. We brenger! n 


r-tr«t*n 
'■***. t 


* . S* 
v /50;^ aï-irr 
Dinsdag 10 maart 1992 


limburgs dagblad televisie en radio dinsdag 


derlMid 1 


Nederland 2 


Nederland 3 


RTL4 


Belqië/TV 1 


•®-00 (TT) Vrouw zijn. Gevarieerd 
vrouwenmagazine. 

TV-»Fruitniand. Geestelijke lie¬ 
deren op verzoek. 

I '*10*11.35 (TT) In de voetsporen 
U* Jnc. P. Thijsse. Natuurfilmserie. 
Usseldelta. Herh. 

.. yO‘ 13.12 Nieuws voor doven en 
Nechthorenden. 

•• Journaal. 

Het kleine huis op de prajrie 

vJttle house on the prairie), Ameri¬ 
kaanse serie. AA.: De erfenis. Char¬ 
ta koopt in zijn enthousiasme over 
aan erfenis allerlei goederen op reke- 
•ang. Totdat hij zich afvraagt hoe 
fltoot die erfenis eigenlijk is. 

'•00 Ik ben Benjamin Ben. Kinder¬ 
serie. 

g0 Tijdsein 1 . Actualiteitenrubriek. 
Presentatie: Janny Fijnvandraat. 

^10 50 kamers, soms met uitzicht. 
(Jongerenmagazine. Presentatie: Ber¬ 
ied van den Bosch en Mare Dik. 
P-36 Blackout. Woordspelprogram- 
P*a. Presentatie: Bert van Leeuwen. 
(g 3 Op weg naar Avonlea (The 
(jead to Avonlea), serie. Afl.23: De ijs- 
F°ckeywedstrijd. Archie organiseert 
f*an hockeywedstrijd voor de piaatse- 
[■J*® jeugd, waar alleen jongens aan 
g'ae mogen doen. 

^OO Mijmeringen. Overdenking van 
SJmf- dr. W.J. Ouweneel. 

IJ0 (ee+TT) Journaal. 

*** De Stille-Zuidzee-eilanden. 
‘•-delige Nieuwzeelandse natuurdo- 
entaire. Deel 2: Bescherming 
aagd. 

Tijdsein 2. Actualiteitenrubriek. 
1 Terug naar de straat. Portret 
v an de ex-crimineel Keith Bakker, die 
J]M in de rosse buurt van Amsterdam 
langoren in nood opvangt. 

*5 Koorzang op zijn best, vanuit 
Grote Kerk in Vollenhove. 

0 Antenne: Terreur - Het verval 
•pin de democratie. Documentaire 
de Brigate Rosso in Italië. 
Muren van mijn hart. (Walls of 
.. heart), psychologisch magazine. 
Jf^klaag: Manipuleren. Presentatie: 
e Thompson. 

24.00 ee Journaal. 


13.00*13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.03 Bobobobs. Tekenfilmserie. Aft.: 
Schatgraven. De ruimte-avonturen 
van een kaboutervolkje. 

17.31 De grote meneer Kaktus 
show. Kinderprogramma met Peter 
Jan Rens, Annemieke Hoogendijk en 
Hans van der Laarse. 

18.00 •• Journaal. 

18.16 Comedy Krakers met om: 

18.16 Dubbeldekkers (On the buses), 
Engelse comedy-serie. De schrik van 
het openbaar vervoer. Stan kan er 
niet langer omheen. Hij is heel erg 
verliefd op Sally, de nicht van de in¬ 
specteur. 

18.41 Daar komen de schutters 

(Dad’s army), Engelse comedyserie. 
Herh. Commandant Mainwaring ziet 
groen van jaloezie als hij hoort dat 
sergeant Wilson wordt gepromoveerd 
tot bankmanager van een groter fi¬ 
liaal. 

19.13 Vijf tegen vijf. Spelprogramma. 

19.41 De baas in huis? (Who's the 
boss), Amerikaanse comedyserie. 
Aft.: Ja, nee, ik wil wel niet (2). Weer 
thuis van een desastreus ski-week- 
end besluiten de geliefden elkaar wat 
meer ruimte te geven. 

20.09 Urbanus. Meer moet dat niet 
zijn. Komische serie gepresenteerd 
door Urbanus, Goedele Liekens en 
Werther van der Sarren. 

20.38 (TT) Belastingshow. Informa¬ 
tief programma waarin vragen over 
het aangiftebiljet 1991 beantwoord 
worden. 

21.58 Achter het nieuws. Actualitei¬ 
tenrubriek door Paul Witteman. 

22.33 Golden girls. Amerikaanse co¬ 
medyserie. Afl.: Een golf van liefde. 
Wanneer Bill uit'de Golfoorlog terug¬ 
keert, gaat hij gelijk naar Blanche, 
zijn innige geliefde. Wanneer zij hem 
echter ziet, herkent zij hem niet 

23.03 Met Witteman. Praatprogram¬ 
ma met Paul Witteman. 

23.52 Museumschatten, prof. Henk 
van OS geeft achtergronden bij voor¬ 
werpen uit Nederlandse musea. Van¬ 
daag: Catharina als naamheilige. 

00.034)0.08 •• Journaal. 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden... 

10.00 Warreltaai. Afl. 21. 

10.30 (TT) West-Europa en Noord- 
Amerika vergeleken. Afl.1. 

11.00-11.30 (TT) Nieuws uit de na¬ 
tuur. Afl.20. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

14.00-14.20 Skoalle tv. 

16.55 Ca va. Frans voor beginners. 

17.25 Prontó. Italiaans v. beginners. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. _ 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 De dichter Wu. Portret van de 
78-jarige Chinese dichter Wu Chee 
Ting uit Amsterdam. De film geeft 
een beeld van zijn leven en bevat 
een door hemzelf voorgelezen selec¬ 
tie uit de gedichten die hij schreef in 
de jaren dat hij aan de Zeedijk in 
Amsterdam woonde en werkte. 

19.30 Het gezicht van Nederland. 
Serie portretten van Nederlandse ge¬ 
meenten. Vandaag: Gouda. 

19.45 Hoogstandjes. Vandaag: De 
spoorlijn van Stephenson. Deze afle¬ 
vering laat met behulp van historisch 
filmmateriaal zien hoe het allemaal 
begon met de stoommachine van 
Stephenson in 1814. 

20.00 •• Journaal. 

20.25 Recht voor z’n raab: Blinde 
woede, tv-spel van Gerard Soete- 
man. Met: Harry van Rijthoven, Chiel 
van Berkel en André van den Heuvel. 
Vandaag over de vraag of wraak ge¬ 
rechtvaardigd is. 

20.55 Jansen & Co. Special met Phi¬ 
lip Freriks. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport journaal. 

22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland. Presen¬ 
tatie: Charles Groenhuijsen (Met om 
23.00 Den Haag Vandaag). 

23.15 Computers in het primair on¬ 
derwijs, afl.3. 

23.45-23.50 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


06.55 Nieuws. Met Jan de Hoop. 
07.00 Cartoon. 

07.25 Nieuws. 

07.30 Cartoon. 

08.00 Nieuws. 

08.05 The bold & the beautiful. Ame¬ 
rikaanse soap. 

08.30 Nieuws. 

08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie. 

09.05 Nieuws. 

09.10 Lovë boat. Serie. Herh. 

10.00 Goede tijden, slechte tijden. 

10.30 As the worid tums. Serie. 

11.15 De 64.000 gulden vraag. Herh. 
12.05 Een eigen huis, een plek on¬ 
der de zon. Herh. 

12.30 RTL4 text. . 

12.40 In love and war. Amerikaanse 
speelfilm uit 1987. 

14.15 The Oprah Winfrey show. 
15.05 De draagmoeder. Braziliaanse 

telenovela. 

15.35 The bold & the beautiful. Ame¬ 
rikaanse soap. 

16.00 Telekids. Kinderprogramma. 
17.00 5 uur show. 

18.00 Zes uur nieuws. Presentatie: 
Jeroen Pauw. 

18.20 Prijzenslag. Quiz met Hans Ka- 
zèn. 

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje. 
Met Manon Thomas. 

19.00 Rad van fortuin. Presentatie: 
Hans van der Togt. 

19.30 Avondnieuws. Presentatie: Lo- 
retta Schrijver. 

19.50 Weer. Presentatie: John Ber- 
nard. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 
Nederlandse dramaserie. 

20.30 Hitbingo. 

21.40 Mag het iets meer zijn? Neder¬ 
landse comedyserie. 

22.10 The killihg of Randy Webster. 
Amerikaanse film uit 1981. 

23.50 Laatste nieuws. 

00.05 Trial by jury. Amerikaanse se¬ 
rie. 

00.30 M.A.S.H. Amerikaanse' serie. - 
Herh. 

00.55 The Oprah Winfrey Show. 
01.40 De draagmoeder. Braziliaanse 
serie. - Herh. 

02.05 RTL4 Text. 


itslandl 


Tagesschau. 

Der Denver-Clan (Dynasty). 
Hjet: John Forsythe, Linda Evans, 
Joan Collins, Gordon Thomson e.a. 
45 Sport treiben - fit bleiben. Chi¬ 
pte heilgymnastiek. Afl.6. 

°-°0 Tagesschau. 

Jj*03 Auslandsjoumal. 

0.45 ZDF-info Gesundheit Medi- 
*che tips. 

^•00 Tagesschau. 

1*03 Dingsda. Quiz met Fritz Egner. 
1.55 Tod auf Bali. 2-defige tv-film. 
*-55 Persoverzicht. 
f-00 Tageeschau. 

ARD-Mittagsmagazin. 
Wlrtschafts-Telegramm. 

J-00 tagesschau. 

4.02 Zapp Zarapp. Kinderprogram¬ 
ma. 

4.30 Der Trotzkopf. Serie. 

5.00 Tagesschau. 

5-03 Alles Banane. Kinderhitparade. 
5-30 Hey Biss-Kids! Talkshow. 

.5.00 Tagesschau. 

15.03 Mutter & Sohn. Serie. 

*M0 (TT) Vale Tudo - Urn jeden 
i^tele. Soapserie. 

'•00 Punkt 5 - Lënderreport. 

'•15 Tagesschau. 

'•25 WWF-Studio. 

'^35 Jolly Joker. Afl.: Die Galerie 
5*0r Schönheit. 

Hier und Meute. Actualiteiten. 
Der Fahnder. Afl. Endspiel. 

(TT) Tagesschau. 

15 (TT) Oppen und Ehrlich. Afl.3: 
P*e Macht der Presse. 

-59 Tagesthemen-Telegramm. 

*00 Herr Rogier und Herr Busse. 
-Cabaret. 

*••25 Winnetous Erben. Wasco- 
-Paiute indianen in Oregon. 

*•■55 Voetballen.Duitsland - Schot¬ 
land, samenvatting. 

Tagesthemen. 

Boulevard Blo. Amusement¬ 
sprogramma. 

5-00 Tafeltennis. Europacup Duits¬ 
land - Zweden. 

w -20 Magnum. Amerikaanse detecti- 
J'eserie met Tom S el leek. 

JU-05 Tagesschau. 

*1*10-01.15 Zuschauen • Entspan- 
h*n - Nachdenken. Lanzarote: Insel 
des Ursprungs, das weite Land. 


TV 


llllllllll HUM 


Brt 1 

16.15 In Letzter Minute (1939-D). 
Pllm van Friedrich Kirchhoff over 
Pen man die in oude treincoupé 
'gaat wonen zonder te weten dat er 
smokkelwaar in verborgen zit. Met 
Walter Steinbeck en Elga Brink. 

BBC 2 

19.00 Love is a many spiendbred 
Jftng (1955-USA). Goed opge- 
opuwd melodrama van Henry King 
dat speelt in Hong Kong ten tijde 
v an de Koreaanse Oorlog. Dokter 
Jennifer Jones wordt veriiefd op 
correspondent William Holden. 

ÖRT2 

22.00 Runaway heart (1969-USA). 
Pilm van James Frawiey met Jill Ei- 
*enberry, Gordon Clapp, Ray Wlse 
a.a. Na de dood van haar beste 
ydendin, beseft Bunny pas goed 
doe leeg en vastgeroest haar leven 
eigenlijk wel is. Voor haar man en 
twee kinderen is ze niets meer dan 
een onbetaalde meid. Wanneer 
Bunny in aanraking komt met een 
bankrover, krijgt het leven voor 


09.00 Ochtendprogramma ARD/ 
ZDF. Zië Duitsland 1. 

13.45 Die Ewoks. Tekenfilmserie. 

14.05 Kalles Kleister Kompanie. Kin¬ 
derprogramma met verkeerstips. 

14.10 Charles M. Schulz. Vater der 
berühmten Peanuts, portret. 

14.40 Ganz persönlicfn Portret van 
de cabaretier Dieter Hildebrandt. 

15.10 Die Pyramide. Woordspel. 

15.58 Programma-overzicht 

16.00 haute. 

16.03 Farien auf Saltkrokan. Serie. 

16.25 Logo. jeugdjournaal. 

16.35 Zauber urn Romans. Serie. 

17.00 heute. 

17.10 Sport heute. Sportprogramma. 

17.15 •• Landerjournal. 

17.45 Unser Lehrer Doktor Specht. 
Serie. Afl.: Hier spricht die Polizei.. 

18.50 ZDF - Ihr Programm. Pro¬ 
gramma-overzicht. 

19.00 heute. 

19.20 Regina auf den Stufen. Serie. 
Afl.: Heb deine Schwingen und flieg. 
Janos kan door een erfenis eindelijk 
een film maken en reist naar Rome 
om zijn oude liefde Linda te vragen 
voor de hoofdrol. Tot groot ongenoe¬ 
gen van Ruth krijgen Janos en Linda 
weer een verhouding. 

20.20 Kennzeichen D. 

20.50 Lilli Lottofee. 6-delige serie. 
Afl.2: Wie ( Lilli zaubem lernt und 6 
Richtige hat. Lilli heeft haar vriend 
Harry verlaten en is als assistente 
voor haar oude vriend, de goochelaar 
Leo gaan werken. Alles gaat prima, 
maar het duivennummer bezorgt 
haar nogal wat problemen. 

21.45 heute-joumal. 

22.15 Ich brenne, ich singe. Portret 
van de Canadese rockmusicus- en 
dichter Bruce Cockburn. 

23.00 Leas Hochzelt. Toneelstuk van 
Judith Herzberg in de regie van Ha- 
rakJ Clemen. Rolverdeling: Lea: Ma- 
rianne Nentwich, Nico: August Zrmer, 
Simon: Horst Dieter Sievers, Ada: 
Marien Degler. Het bruiloftsfeest van 
violiste Lea en arts Nico wordt uitbun¬ 
dig gevierd. Al gauw wordt duidelijk 
dat haar traumatische prvaringen in 
de Tweede Wereldoorlog Lea nog 
steeds parten spelen en ook haar hu¬ 
welijk met Nico bedreigen. 

00.40 heute. 


haar weer inhoud. Een alledaags 
verhaal met een slecht scenario. 


08.55 Tele-Gym. Fitness. 09.10 
Schooltelevisie. 09.40 Cursus geschie¬ 
denis. 10.10 Schooltv. 11.40 Teletekst. 
11.48 Programma-overzicht. 11.50 
Das Recht zu lieben, Braziliaanse 
soapserie. 12.15 Panorama. 13.00 Re¬ 
portage over de illegale jacht op olifan¬ 
ten in Zimbabwe. 13.45 Sixteen. Jon¬ 
gerenmagazine. 14.15 West 3 aktuell. 

14.20 FensterPlatz. 15.25 Den Kreb- 
stod besiegen. 15.55 Sport aktuell. 
16.00 West 3 aktuell. 16.05 Jörg Preda 
berichtet. Serie. 16.30 Schooltv. 17.30 
Cursus wiskunde. 18.00 Aktuelle Minu¬ 
te. 18.01 Huisdierenmagazine. 18.30 
Besuch aus Lilliput. Jeugdserie. 18.57 
Progr.-overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde 
met om._49.45 Raamprogramma’s van 
de landelijke studio’s. 20.00 Die Li- 
tauer: Wer sind wir eigentlich?, reporta¬ 
ge. 20.15 Reportage over dierproeven 
in een universiteitskliniek.. 20.45 Amu- 
sementsprogr. met humor en muziek. 

21.30 West 3 aktuell. 21.45 Econo¬ 
misch magazine. 22.15 Westpol. 22.45 
Sportmagazine. Vandaag: Gesundglei- 
ten? 23.15 Deutschlandbilder: Ein Offi- 
zier der nationalen Volksarmee nach 
der Wende, reportage. 00 JX) Laatste 
nieuws. Aansl. Zur Nacht. 


PuWslania swr 

06.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus 
wiskunde. 09.00 Sprache und Literatur. 
09.15 Tiere und Pflanzen. 09.30 Family 
Album, USA. 10.00 Eingriffe in den Na- 
turhaushalt. 10.20 Massentourismus 
aus aller Welt. 10.35 Non-Stop-Fernse- 
tten. 16.00 Eingriffe in den Naturhaus- 
halt. 16.30 Cursus Engels. 17.00 Cur¬ 
sus wiskunde. 17.30 Sesamstrasse. 

17.58 Kinder-Verkehrsspot. 17.59 
Abenteuer überleben. 18.23 PhHipp. 

18.26 Das Sandmënnchen. 18.30 Das 
Südwestjournal. 19.00 Schlüsselloch. 

19.30 Schlaglicht. 20.00 Lindenstras- 
se. Serie. 20.30 Landesspiegel. 21.00 
Journaal. 21.15 MuM. Vandaag een 
kijkje achter de schermen bij reisorga¬ 
nisaties. 22.00 Shoah. Documentaire. 

23.50 Zusammenleben. Documentaire- 
serie. 00.35 Laatste nieuws. 00.40 
Non-Stop-Femsehen. 


06.00 Guten Morgen Deutschland 

met om 6.30 Frühmagazin met Geld- 
Markt en om 8.30 Treff am Alex 

09.05 Veter Murphy (Father Murphy), 
Amerikaanse serie. 

09.55 Reich und schön (The bold 
and beautiful), Amerikaanse serie. 

10.20 Dr. med. Marcus Welby (Mar¬ 
ais Welby M.D.). Amerikaanse serie. 

11.10 Lleber Onkel BHI (Family af- 
fairs), Amerikaanse serie. 

11.35 Tic Tac Toe. Spelprogramma. 

12.00 Familienduell. Spelprogr. 

12.30 Dar Hammar. ' (Sledge Ham- 
mer). Amerikaanse serie. Herh. 

12.55 RTL aktuell. 

13.00 Eine schrecklich nette Familie 
(Married ... with children), Amerikaan¬ 
se serie. Afl.: Die Urlaubermörder (2). 

13.30 California Clan (Santa Barba- 
ra), Amerikaanse serie. 

14.20 Die Springfieid Story (The gui- 
ding light), Amerikaanse serie. 

15.05 Dallas. Afl.: Zeitbombe. 

15.55 Chips. Afl.: Der Wikingër. Herh. 

16.45 Riskant! Spelprogrammë. 

17.10 Der Praia ist helss. Spelpro¬ 
gramma. 

17.45 Durchgedreht. Video-show. 

17.55 RTL aktuell. 

18*00 Elf 99. Live-magazine. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Knight rider. Afl.: Aus Spass 
wird bitterer Ernst. Herh. 

20.15 Columbo: Tödliches Come¬ 
back (Columbo: Forgotten lady), 
Amerikaanse misdaadfilm uit 1975 
van Harvey Hart. 

22.00 Ëxplosiv - dér heisas Stuhl. 
Discussie. Presentatie: Olaf Kracht. 

22.45 L.A. Law - Staranwëlte, Tricks, 
Prozesse. Am. advocatenserie. 

23.50 RTL akhiell. 

00.00 Dienst in Vietnam (Tour of du- 
ty). Amerikaanse serie. Afl.: Einer 
bleibt übrig. 

00.50 Kampt gegen die Mafla (Wise- 
guy). Afl.: Eine neue Schlacht. Herh.. 

01.40 Twilight zone. Amerikaanse sf- 
serie. Herh. 

02.05 Sturm auf Höhe 4 (Vrhovi Ze¬ 
lengo re), Joegoslavische oorlogsfilm 
uit 1976 van Zdravko Velimirovic. 

03.25 Nur für Offiziere (The America- 
nization of Emily), Amerikaanse ko¬ 
medie uit 1964 van Arthur Hiller. 

05.15 Elf 99. Live-magazine. Herh. 


Super Chdhnel 

23.00 The Day of the Triffids 
(1963-GB). 

Griezelfilm van Steve Sekely met 
wisselvallige specale effekten. Me¬ 
teoor verblindt iedereen en veran¬ 
dert experimentele planten in cö- 
pieerapparaten van mensen. Mpt 
Howard Keel en Nicole Maury. . 

RTL Plus 

02,05 Vrhovi Zelengora (1976-YU). 
(Peaks of Zlengora) Heidenfilm van 
Zdravko Velimirovic over Joegosla¬ 
vische partizanen die een bergpas 
open moeten houden. Het bekende 
kooksel van romantiek, opoffe¬ 
ringsgezindheid en lafheid die om¬ 
slaat in moed. 


RTL Plus 

03.25 The Americanization of Emily 
(1964-USA). Cynische zwart-witfilm 
van 'Arthur Hiller over de in Londen 
gestationeerde marine tijdens de 
Tweede wereldoorlog. Mét o.a.: 
James Gamer, Julie Andrews en 
Melvyn Douglas. 


• Jill Eikenberry en Mt- 
chael Tttckèr in ’Runaway 
heart*. (BRT 2 - 22.00 uur). 


14.30 Schooltelevisie. Animatieserie 
met sprookjes uit zes Europese lan¬ 
den. 

15.00-15.30 Schooltv. Biologie. 

16.15 In letzter Minute. Duitse speel¬ 
film uit 1939 van Friedrich Kirchhoff, 

17.30 Plons. Serie. 

17.35 Liegebeest. Kinderserie. 

17.50 Duupje. Vandaag: Parkiet. 

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl.69. 

18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedogenloos (The 
bold and the beautiful). Am. serie. 

18.35 Top score. Spelprogramma. 

19.03 Buren (Neighbours), Australi¬ 
sche serie. 

19.25 Lotto-winnaars, mededelingen 
en fïrogramma-overzicht. 

19.30 Journaal. 

20.00 De drie wijzen. Spel. 

20.35 Zeker weten? Praatprogr. 

22.00 NV De Wereld. Reportage. 

22.30 Vandaag en Sport. 

22.55 De jaren van vreugde en ver- 
driet: 1940-1960. Reeks over de be¬ 
langrijke schamierjaren die de wor¬ 
tels vormden voor onze maatschap¬ 
pij- 

23.20-23.25 Coda. What if a day. 


Belflië/TV 2 


18.50 Journaal. 

19.00 Europese verhalen. Animatie¬ 
serie. In dit programma aandacht 
voor de rol die beren spelen in het le¬ 
ven van de stad Bern. 

19.30 Het Capitool (Capital), Ameri¬ 
kaanse serie. Judson wil zijn relaties 
inschakelen om de vader van Amy op 
te sporen. 

19.53 Benny Hill. Komische sketches. 

20.00 Progr. van Groene Omroep. 

20.30 National Geographic. Portret¬ 
ten van Japanse ambachtslui en kun¬ 
stenaars die de eeuwenoude tradities 
in stand houden. 

21.30 Journaal en Sport. 

22.00-23.30 Runaway heart (Archie’s 

wife), Am. tv-film van James Frawley. 
Pas na de dood van haar vriendin 
beseft Bunny hoe leeg haar leven is. 
SAT1 06.00 Guten Morgen mit Sat.1. 08.30 
Bezaubernde Jeannie. Am. serie. 
09.00 Sat.1 Bliek. 09.05 Die Ente klin¬ 
gelt urn halb acht. Duits/ttaliaanse 
speelfilm uit 1968 met Heinz Rühmann 
e.a. 10.35 Shogun. Serie (9). 11.30 
Glücksrad. Herh.. 12.15 Auf und da 
von. Reizenshow. Herh. 12.40Ttp des 
Tages. 12.45 Tele-Börse. (13.00 Sat.1 
Bliek). 13.35 Unter der Sonne KaNfor- 
niens. Am. serie. 14.30 Bezaubemde 
Jeannie. Am. serie. 1455 Sat.1 Bliek. 
15.05 Falcon Crest. Arn. familieserie. 
16.00 Die Schone und das Biest. Am. 
serie. 16.55 Sat.1 Bliek. 17.05 Geh 
aufs Ganzel Spelshow. 18.15 Bingo. 

18.45 Guten Abend, Deutschland. 

19.20 Glücksrad. 20.05 WetterNews. 

20.15 Die goldene Hitparade der 
Volksmusik. Met o.a. Margit Sponhei- 
mer, Pat und Paul en de Hot Dogs. 

21.15 Die letzte Schlacht. Amerikaanse 
speelfilm uit 1965 met Charles Brqnson 
e.a.. 23.40 Fünf vor zwëif, milieurepor- 
lage. 00.10 Sat.1 Bliek. 00.20Auf der 
Flucht. Am. krimiserie. 01.15-01,25Vor- 
schauA/ideotext. 


Radio 1 

.7.07 Echcwnagazine (7.30 Nws.). 
8.35 Kruispunt. 9.05 Dingen die 
gebeuren. 10.05 M/V-magazine. 
11.09 Schone kunsten. ■ 12.05 
Echo-magazine (12.30 Nws. 12.55 
Medadaiingen t.b.v. land- en tuin¬ 
bouw). 14.05 Veronica nieuwsradio 
(17.30 Nws.). f9.04 Veronica spor¬ 
tradio. 20.04 Confrontatie. 2104 
God zij met ons. 22.53 De 1% re¬ 
geling. 23.07 Met het oog op mor¬ 
gen. 0.02 For thé record. 2-02 
Geen tijd. 4.02 Rock & Roel. 
5.02-7.00 VARA s ochtendhumeur. gen taxibedrijf begint. 23.30 Filmmaga- 
zine. Vandaag: Hear my song, van 
Peter Chelsom. 24.00 Second chance. 
00.15 Spenser for hire. Misdaadserie. 
01.05 Cheltenham Festival 1992. 
01.25-01.30 Weerbericht. 03.00-03.15 
The way ahead. Informatieve serie. 12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house, 
Am. serie. 13.00 Nieuws. 13.35 The fu- 
gitive rind, Am. psychologisch drama 
uit 1960 van Sidney Lumetq. Met o.a. 
Marlon Brando. 15.30 Natuurmagazi- 
ne. 16.00 Génies en herbe. 16,40 
Clips. 16.45 Nouba nouba. 17.40 Be- 
verly Hills 90210, Am. serie. 18.30 Full 
house. Am. serie. 19.00 Actualiteiten. 
19.22 Lottatrekking. 19.30 Journaal. 
20.05 Spelprogramma. 21.25 Inédits, 
amateur-films. 22.30 Noms de dieux. 
Interview. 23^5 Laatste nieuws. 
23.50-23.55 Beursberichten. 


Beisiü/Téié 21 


15.15 Muzikaal portret van componist 
Rossini. 16.45 Documentaire over de 
strijd om water. 17.40 Nouba nouba. 
18.30 The cure, misdaadserie. 19.00 
Radio 21. 19.30 Journaal. 20.00 Kid 
Galahad, Am. speelfilm uit 1961 van 
Phil Karison. Met o.a. Ehris Presley. 

21.35 Laatste nieuws. 22.10 Program¬ 
ma rond het thema strijd in de film. 
23.15-23.50 Ce soir, actualiteiten. 


07.45-08.10 Open universiteit. 09.00 
Breakfast news. 09.15 Westminster. 
10.00 Schooltv. 11.00 Over the moon. 
Inf. serie. 11.15 Schooltv. 11^0 Kin- 
dermagazine. 12.00 Schooltv. 13v55 
Cursus rekenen v. ouders. 14.20 en 
14.25 Animatieseries. 14.35 Kinderse¬ 
rie. 14.40 Hawk s eye. 15.00 Nieuws 

15.15 Medical matters.15^0 Budget 
'92. 19.00 Lpve is a many-splendored 
thing. Am. speelfilm uit 1955 van Henry 
King. 20.35 Animation now. 20.45 As- 
signment. Documentaire serie. 21.30 
Food and drink. Vandaag o.a. een tra-' 
ditionele maaltijd in de periode vooraf¬ 
gaand aan vastentijd. 22.00 Quantum 
leap. Am. sf-serie. 22.50 40 Minutes, 

23.30 Budget broadcast. 23.40 News- 
night. 00.25 The late show. 01.05 
Weerbericht. 01.10-01.40 Open univer¬ 
siteit. 02.00-02.55 Business Club. 08.00 Eurobics. 08.30 Go. 09.30 NHL 
Ijshockey. 10.30 Eurobics. 11.00 Bo¬ 
dybuilding. 12.00 NBA Basketball. 

13.30 NBA Basketball. 14.00 Power- 
sports int. 15.00 Eurobics. 15.30 Duitse 
Masters Latijns-Am. dansen. 16.30 
Prof. boksen. 18.00 Golf. 19.00 
Spaans voetbal. 19.30 Watersport. 
20.00 Skiën. 20.30 WK Usracen 1992. 

21.30 Zwaargewichtwedstrijd. 23.30 
Forte snooker league 1992. 
01.30-02.00 Spaans voetbal. 07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans. 
07.55 Clin d’oeil. 08.00 Canadees 
nieuws. 08.20 Nieuwsflits. 08.30 
Progr.‘s uit One World Channel. 09.00 
Eurpjoumal. 10.00 Caractères. Literair 
magazine. 11.15 Altce. Eur. magazine. 
11.50-11.55 en 16.05 Nieuws. 16.45 
Enjeux/Le Pint. Magazine. 17.15 Culi¬ 
nair magazine. 17.40 Cursus Frans. 
18.00 Questions poür un Champion. 
Spelprogr. 18.30 Nieuws. 18.50 Weer¬ 
bericht. 19.00 Toeristisch magazine. 

19.30 Zwitsers nieuws. 20.00 Envoyé 
spécial. 2T.00 Nieuws. 21.30 Funeraria 
Funera-Rio. politiefilm van Murnlio Sal- 
les naar de roman van Maxime Dela- 
mare. 23.00 Nieuws. 23.20-00.50 
Bouillon de culture. 
06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 
TGl flash. 18.05 Vuoi vincere. 18.30 
Ora di punta. 19.50 Che tempo fa. 
20.00 Teiegiornale. 20.40 TG sette. 

21.50 Hitchcock. 22.15 Elezioni 1992. 

23.10 TGl linea notte. 23.25 Profili. 
00.05 TGl notte - che tempo fa. 00.35 
Oggi al parlamento. 00.45 Mezzanotte 
e dintomi. 01.10 DSE.,01.40 Un diffidle 
caso per il tenente long. 03.05 TGl li¬ 
nea notte. 03.20 Weekend di terrore. 
04.55 Casa caruzzeili. 05.25 TGl linea 
notte. 05.40 Divertimenti. 06.05 La ca¬ 
mera deHe signore. 


09.00 Kunstrijder op de schaats. 11.00 
WK Biathlon. 12.00 Ski Woridcup-wed¬ 
strijden. 13.30 Eurofun. 14.00 WK 
Schaatsen v. vrouwen vanuit Heeren- 
veen. 15.Q0 Tafeltennis. Kwalificatie- 
toem. O.S. 16.00 Tennis. ATP toer¬ 
nooi. 18.00 Voetbal. Eurogoais. 19.00 
Rallyecross. 20.00 Moto trial indoor. 

21.30 Eurosportnieuws. 22.00 Worste¬ 
len. 23.00 Supercross. 00.00 Euro¬ 
fun. 00.30-01.00 Eurosportnieuws. 


Soper Chanael 


06u30 Business insiders. 07.00 Busi¬ 
ness view. 07.30 Europe reports. 07.55 
Supersports news. 08.00 ITN Nieuws. 
08.30 Spiegel TV. 09.00 Inf. magazine. 
09.30 Super shop. 10.00 The mix. 

11.50 Music news. 12.00 Super shop. 

12.30 Hang ioose. sportmagazine. 
13.00 Japan business today. 13.30 
Survival. Natuurfilmserie. 14.00 Alt 
mixed up. 14.50 Music news. 15.00 
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Music 
news. 18.00 Wyatt Earp. Westernserie. 
18^01 spy. Detectiveserie . 19.30 Insi- 
de edition. 20.00 Prime sport. 20.50 
Supersports news. 21.00 The Science 
show. 21.30 Media Europe. 22.00 
Nieuws. 22.30 News focus. 22.35 Su¬ 
per events. 22.45 US market wrap up. 
23.00 Day of the triffids. Engelse tv-film 
van Steve Sekely. 00.50 Music news. 
01.00 Blue night. 01.30 Super shop. 
02.00 The mix all night. 
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news. 
10.05 Kilroy. 10.50 Hot chefs. 11.00 
Nieuws. 11.05 Pfaydays. 11.25 Anima¬ 
tieserie. 11.35 Spelprogramma. 12.00 
Nieuws. 12.05 Tips voor een ontspan¬ 
nen dag zonder stress. 12.30 Peopte 
today. Met om 13 00 Nieuws. 13.20 
Pebbie Mill. Talkshow. 13.55 Reg. 
nieuws. 14.00 Nieuws. 14.30 Neigh¬ 
bours. 14.50 Cheltenham Festival 
1992. 17.20 Against the storm. 17.35 
Natuurmagazine voor de jeugd. 18.00 
Jeugdjournaal. 18.10 Grange hiN. 

18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws. 

19.30 Reg. nieuws.' 20.00 Holiday. 
Vandaag brengt David Jesse! een be¬ 
zoek aan de Malaysische hoofdstad 
Kuala Lumpur. 20.30 EastEnders. 
21.00 Just good friends. 21.30 Sport¬ 
quiz. 22.00 Nieuws en weerbericht. 

22.30 Toespraak van de minister van 
financiën. 22.40 Rides. Serie over een 
vrouw die na jaren in het leger een ei¬ 


07.00 Awake on the wüdside. 10.00 
Paul Ktng. 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night. 17.45 3 
From 1. 1&00 Prime. 19.00 Yo! Raps 
today. 19.30 Ray Cokes. 22 j 00 Grea- 
test hits. 23.00 Rep6rt. 23.15 At the 
movies. 23.30 News at night. 23.45 3 
From 1. 24.00 Post modem. 01.00 
Kristiane Backer. 034)0-07.00 Videos. 09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business 
moming. 13.30 Business day. 15.00 
Larry King. 164)0 World day. 17.30 
Crier and Co.. 20.00 Worid business 
tonight. 21.00 The int. hour. 23.00 
World business tonight. 2340 Showbiz 
today. 24.00 The worid today. 01.00 
Moneyline. 01.30 Crossftre. 02.00 Pri¬ 
me news. 03.00 Larry King. 
05.00-09.45 Showbiz today. 


radio i 


Radio 2 

7.04 Sugar in the morning (7.04 en 
8.04 AVRO Radiojournaal). 9.04 
De muzikale fruitmand. 10.04 Ik 
zou wel eens willen weten. 10.30 
Vrouw zijn. 12.04 Lunch time. 1&04 
Tijdsein. 13.30 Als mensen veran¬ 
deren. 13.S4 EO-Metterdaad hulpr 
verlening. 14.04 De Plantage, met 
om 14.10 T nut van het algemeen; 
14.43 De jazz van Pete Félleman; 
15.04 Het spoor terug; 16.04 Ischa; 
16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na¬ 
bije westen. 18.00 De Plantage, 
vervolg. Met om; 18.04 Boeken; 
19.04 Passages, passanten; 20.04 
Timboektoe. 21.04 Music atl In. 
22.00-07 00 Zie Radio 1 


Radio 3 

6.02 VARA's Verrukkelijke Dinsdag 
met om 6.02 Doorloper. 7.04 Caro- 
la op de radio. 9.04 Denk aan 
Henk. 12.04 Steen & Been show. 
14.04 Twee meter de lucht in. 
16.04 Happy Hour. 18.04 De 


avondspits. 19,04 DubbeUisjes. 
20 04 VARA's vuurwerk.' 21.04 
PopkranL 22A4-24.00 VARA's 
poppodiu m . 

Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen 
met de burgemeester van Middel¬ 
burg mr. C.G.J. Ruiten (8.00 
Nws.). 9.00 Continu klassiek. 10.45 
TROS concertzaal: Prage Sym- 
phoniker met viool. 12.30 Nieuwe 
klassieke od’s. 13.00 Nws. 13:04 
De klassieke top 10.13.30 Beican- 
Axium: Alcyooe, Opera van Marais. 
Les Musiciens du Louvre o.l.v. 
Mare Minkowski mat sol. 16.00 Hat 
grote werk; Pianomuz. en badaren. 
17.00 Leger des Hebskwartier. 
17.15 Muziek in vrije tijd (vocaal). 
18.00 Nws. 18.04 Muziakjoumaal. 
19.00 Orgelconcert. 19.45 Barok¬ 
muziek. 20.00 Nws. 20.02 Het con¬ 
cert: Mozart in Parijs. 21.30 Daniöl 
Speer Trombone Consort. 

22.30- 24.00 Schuim en as. 

Radio S 

6.30- 6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten én uttgebreid weerbe¬ 
richt 8.30 IKON vroeg. 8.55 Snip¬ 
pers. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 
9.25 Waterstanden. 9.30 Kleur be¬ 
kennen. 10.00 De w ere ld zingt 
Gods lof. 10.50 Tekst en uitleg. 
11.00 Studio 95. 12.00 Nws. 12.05 
Rondom bet woord. 12.30 Middag- 
pauzedtemt. 12.50 Lied van de 
week. 13.00 Nws. 13.10 De verdie¬ 
ping. 14.10 Dagvaardig. 14.30 
Ruimtevaart. 15.00 Radio Vrij¬ 
plaats. 16.00 NOS recht 17.35 
Postbus 51 radio-magazine. 17.55 
Mededelingen en scMpperabertcb- 


tan. 18.00 Nws. 18.10 Relevant 
18.20 Uitzending van de RPF. 
18.30 Vertei me wat. 18.40 Taai en 
teken. 19.00 Nieuws en actualitei¬ 
tenrubriek in het Turks. 19.30 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Marokkaans en het Berbers. 
20.15 Nieuws en actualiteitenru¬ 
briek in het Chinees. 20.30 Britse 
en Amerikaanse bleraluur. 21.00: 
Japan na 1945. 21.30 Russisch, 
taal en volk. 22.00 Effectief verga¬ 
deren. 22.30-23.00 Stoppen met 
roken. 


Omroep Limburg 

7.00 Limburg AktueeL 8.00 Over¬ 
name Radio 1 a ctua lit ei ten. 8.30' 
Limburg op dinsdag. 9.00 Licht 
Limburgs. 10.00 De nabeurs. 
12.00 Limburg Aktueef. 13.00 
Overname Radio 1 actualiteiten. 
17.00 Limburg AktueeL 
18.00-18,30 Het podium. 


BolgM/Rodio 2 

06.00 Nieuws. 6.05 De Ochtend¬ 
ploeg. (6.30. 7.00, 7.30 nieuws). 
8.00 Nieuws. 8.10 Soes met de 
raad van tartte Kaal en de soeea- 
foon. 10.00 Nieuws. 10.03 Antilo¬ 
pe: open blik op het rtngalükae 
leven. 11.50 Hat koekoeksnest 
12.00 Radio Z Regionaal. 13.00 
Nieuws. 13.10 Kjafcoesan. 14.00 
De gewapende man met Beigiache 
muziek. 17.00 Radio 2 Regionaal. 
18.00 Nieuws. 18.10 De Kaskra¬ 
kers. 20.00 Lukraak. 22.00 Ni o u ws . 
22.10 Haverklap: voor studerende 
jongeren. 23,30-06.00 Nachtradio 
(Wauw s om 24.00 en 5.00 uur). 


Bulgié/BRF 

0635 Radiotnjhstuck (7.15 Wun- 
schkasten; 8.30 agenda). 09.10 
’ Musfcexpress. 10.00 Gut Auiga- 
iagt 12.00 Mus* bei Tach (om 
12.00 en 12.15 agenda). 1300 Fri- 
schauf. vofcsmuziek 14.05 Musik- 
zert heute: Orchesterkl&nge aus 
afler Weit. 15.00 Nachmitügsstu- 
dio. 16.05 Spotlight 17.05 Otdw 
kiste. 18.10 BRF Aktuett. 16.40 
Musirjoumal. 20.00-20.05 Nieuws. 


RTL Radio 

04.00 Friihtchicht. Voor vroege vo¬ 
gels. 6.00 Guten Morgan Deutsch¬ 
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en 
actuaMeken. 12.00 RTL am Mtttag 
14.00 RTL Caté 16.00 Feiera- 
bend. 18.00 Ctaaaic Hits 21.00 Je 
t'aime. 24.00-4.00 Die Rado- 
Nacht. 


WDR 4 

04.05 Radkwwcker. 6.00 Nieuws. 
6.05 Morgenmetodie (8.00 
Nieuws). 9.05 Dar Mu se pavifjon 
(10.00 Nieuws). 12.00 Wauws. 
12.06 Zur Sachs. 12.07 Gut aufge- 
tagt 14.00 Nieuws. 14.05 Sach- 
wort Wktschek. 14.07 Auf dar 
Promanada. 15.00 C aftt Kommt' 
16.06 Heimalmeiodie. 17.00 Oir 
Tag urn tünf. 17.07 MuaakaspMaa 
<18.00 Nieuw e ; 19.00 Aul ain WOrt 
1930 Ohrenbér, voorde hi n deren). 
2000 Wauws 2005 Zeróohan 
Broadway urid Kudamm. 21,00 
Mus* zum trSumen (22 M 
Nieuws). 22.30-0405 ARO-Nacht- 
aspre aa (e* heel uur nieuws). 


Limburgs Dagblad 


Dinsdag 10 maart 1992 • Pagina 1 DE OPEL VECTRA FRISCO WAT ZIT DE EKONOMIE TOCH 
mm -HtljlC 

-T& ..J 

fRlSCO 


| ijil! 

:*■ >„<> 

- ;- ? V< 

- < V- 

^ ^ \ 'W' •;Vf'-\ 

i 'v ; : ;.:V 

■ ': ;; ~ . OPEL. EURO '92 
: OFFICIAL SPONSOR 


Af geboeid: de Vectra Irisa) 4-deurs. 


De Opel Vectra Frisco laat zien hoe helder het eko- 
nomisch denken in elkaar steekt. Véél waar voor uw geld. En 
dat is eigenlijk nog zacht uitgedrukt, als u denkt aan de fanta¬ 
stische kompleetheid van de Opel Vectra Frisco in relatie tot 
zijn uiterst sympathieke prijsstelling. Gaat u maar na. 

De Opel Vectra is van huis uit al behoorlijk 
aangekleed, met o.a. getint glas, radiovoorbereiding met 
antenne en 6 speakers en in hoogte verstelbare veiligheids¬ 
gordels voor en achter. De Frisco-uitvoering doet daar nog 


een riante schep bovenop. Met centrale deurvergrendeling en 
anti-diefstalsysteem. Met buitenspiegels in de kleur van de 
karrosserie en een set sportieve velgen. 

Met een in delen neerklapbare achterbankleuning, 
voorzien van armsteun en skiluik. Met speciale antraciet¬ 
kleurige Frisco-bekleding. 

Met Frisco-striping en -badge... Een pakket extras 
waarvoor u slechts een gering bedrag betaalt. U ziet het, de 
ekonomie zit soms heel mooi in elkaar. De Opel Vectra, en 


niet alleen de Frisco, is nu trouwens leverbaar met een nieuwe 
geavanceerde Turbo-Dieselmotor! 

Een proefrit zal u bewijzen dat deze 1.7 Turbo-Diesel 
(60 kW/82 DIN-pk) met katalysator, niet alleen fluisterstil en 
zuinig is, maar ook ongelooflijk krachtig. De Vectra Frisco 
is leverbaar vanaf ƒ 34.950,-. . , -{} / 


OPKI.-FINANCIERING. Uw partner in geldzaken. 

Prijzen indiiskl B. I ,\\ exclusie! kosten rijklaar maken. 
Prijs- en specitikaticwi|/igingen voorbehouden. 

OPEL.- 0 - 


ONTDEK HET GROTE VOORDEEL VAN DE KOMPLETE VECTRA FRISCO! 


i-BOEKENWEEK BI) V&D-1 

INDONESIË: HUMOR, HEIMWEE EN MELANCHOLIE 


Van 11 t/m 21 maart is het Boeken¬ 
week. Met als thema: Indonesië. 
Wieteke van Dort stelde speciaal 
voor V&D een bundel samen, geti¬ 
teld 'De Weduwe van indië'. 

• 

A. Alberts schreef het boekenweek 
essay. En het boek 'Weerborstels' 
van A.F.Th. van der Heijden ontvangt 
u gratis bij aankoop van ƒ 19.50 aan 
boeken. Keus genoeg, bij V&D. 

En even rijk geschakeerd als het 
prachtige rijk van Insulinde. 


'^lÊrn De weduwe van Indië. 

Een gevarieerde selectie 
\ van teksten en liedjes 
I die Wieteke van Dort, als 
I Tante Lien, zo liefdevol 
I voordraagt. Bijna vijftig 
I teksten, mede samen- 
1 gesteld door Ernst van 
:| Altena. Ook verkrijg- 
-1 baar op CD: 29.95 
r .ï (muziekafdeling). 


i fjeerborsleh 


5.95 


BOEKENWEEKGESCHENK 


Weerborstels. Geschre¬ 
ven door A.F.Th. (Adri) 
van der Heijden. (96 
I pagina's). Over een man 

I die zijn zoon de afgrond 
|| in duwt, en daarmee 

II zichzelf en zijn gezin te 
[1 gronde richt. 

J| Gratis bij aankoop 

Sr 19.50 

aan boeken. HELLAS T1AASSE 

Heken van 
1 deThee 


Roman 

Êi; Heren van de Thee. 

Hella Haasse verwerkt 
in deze roman authen- 

S * ; eke gegevens uit 
amiliearchieven. Géén 
dorre geschiedenis; 
maar hoofdpersonen 
yan vlees en bloed, 
op mysterieus lava. 


I Indonesische 
I Sprookjes. De mooiste 
I Indonesische sprookjes 
ijl uit de wereldliteratuur. 
*1 Vol goede geesten zo- 
M wel als onheil 
El brengende demonen 
b| Gerangschikt naar 
Mi eiland van herkomst. 


ÉjWy 
iU KRIP" 


35.- 
9.90 


Tropenkoorts. Neemt 
de lezer mee in een fas¬ 
cinerende literaire reis 
door de gordel van 
; smaragd. Indonesië op 
§ z'n mooist, door de 
| ogen van de beste 
1 schrijvers. O.a.: Breton 
H de Ni|S, Van Dis, Du 
|| Perron, Springer, Vuyk 
en Wolkers. 

14.90 Twee jaargetijden 
minder. Het Boeken¬ 
week 1992 essay, ge¬ 
schreven door A Alberts 
(Constantijn Huygens- 
prijs 1975). 'Het is de 
bedoeling mensen 
van nu een duidelijk 
beeld te geven van de 
samenleving die 
Nederlands-lndie 
heem'. ^ nr 


honden van Slipi. 

i jonge Indische 
>uw op zoek met haar 
an en kind naar fami- 
tleden in Indonesië, 
ooral een gewetens- 
olle roman, van 
Aarion Bloem. 


29.90 


Aanbiedingen geldig Lm zaterdag 21 maan of zolang de voorraad strekt. 


V&D, UW WARENHUIS 


Lim burgs Dagblad 


ra piccolos 


Voor méér resultaat! 


Als u ons voor 12 uur 

«©/ \ 

’s ochtends belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag al 
in het Limburgs Dagblad. 


11281192 


£<56 


GELD 

LENINGEN 

VAN 1000,- TOT 200.000,- 


VLOT EN DISKREET GEREGELD- 
Lage lasten, voor elk doel 


BH. VANDAAG NOO 

043 - 636200 * 

TOT 21.00 UUR 


FINANCIERINGSKANT00R 
1 
Scharnerweg 100 6224 JJ Maastricht 


FAILLISSEMENT 

Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Utrecht 
d.d. 4 maart 1992 is het navolgende faillissement 

UITGESPROKEN: 

TA ZO EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V., 

statutair gevestigd te Zeist, ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en 
Omstreken, dossiernummer: 93460, Corr. adres: Oude 
Molenweg 73, 6417 GW Heerlen. 
Rechter-Commissaris: Mr H.G. Ruijs. 

Curator: Mr C.F.M.P. Spreksel, Schinkelstraat 25, 
Postbus 174, 6400 AD Heerlen, Tel: 045-71 23 51. 

De griffier. Provincie D 

Bureau Bibliotheek 

Limburo postbus5700 

1-llllUUiy 6202 MA Maastricht 

tel. 043-897386 

mededeling Commissie Beroepszaken Administratieve 
m 75 / 11-92 Geschillen 

Op woensdag 11 maart a s om 09.30 uur 
vindt een openbare hoorzitting plaats ter be¬ 
handeling van ingekomen beroepschriften in 
het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maas¬ 
tricht. 


Limburgs] ] ] * 

agbiad voor te P n,T U | R C 2L^ S DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN. 

f! EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5. TEL. 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE 
42. TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM. RUMPENERSTRAAT 81. TEL 045-256363; 


Van onze verslaggever 


!*ERLEN - Kantonrechter mr J. Wijnen 
sft gisteren een 23-jarige Landgravenaar, 
•^zich volgens de politie in kennelijke staat 
dronkenschap had bevonden, vrij ge¬ 
kken wegens gebrek aan bewijs. 

vader van de jongen verscheen voor de 
'tonrechter om uit de doeken te doen wat 
plu precies was gebeurd. 

jn zoon had in die periode mentaal een r 
Mine inzinking. Maar op die bewuste dag' 


Pillen met pils weggespoeld 

’Dronken’ van 
één fles bier 


was hij niet dronken. Hij had wel honderd 
slaaptabletten, die bestemd waren voor zijn 
grootmoeder, ingenomen en weggespoeld 
met een flesje bier. Logisch dat de politie bij 


de aanhouding alcohol heelt geroken en dat 
hy op dat moment niet aanspreekbaar was.” 
De vader van de 23-jarige Landgravenaar 
kon geen begrip opbrengen voor de handel¬ 
wijze van de politie. „Zy hebben hem als het 
ware op de stoep gedumpt. Met spoed is 
.daarna een arts erby geroepen en korte tyd' 
later lag mijn zoon in het ziekenhuis. Aan¬ 
sluitend is hy zes weken verpleegd in Welter- 
hof.” 

Kantonrechter mr Wijnen trok zyn uitleg 
niet in twyfel en ontsloeg de Landgravenaar 
van alle rechtsvervolging. 


eglement van bisschop in statuten geweigerd 

MOL-schol en niet 

langer ’ katholiek’ 


College ziet af van verlaging ogb-tarief 

Heerlen houdt zelf 
belastingmilj oenen 


* -*■—\ M r~r+ - 


Van onze verslaggever 


HEERLEN — Het Heerlense 
college wil dat de gemeente de 
jaarlijkse drie mihoen gulden 
extra opbrengst aan de onroe- 
rend-goedbelasting zelf houdt. 
Daarmee moet het dreigende 
tekort op de gemeentelijke be¬ 
groting verminderd worden. 

Als de gemeenteraad daar van¬ 
avond meé instemt, moeten de bur¬ 
gers vanaf dit jaar gemiddeld twaalf 
procent meer onroerend-goedbelas- 
ting betalen. 

By een recente hertaxatie bleken de 
Heerlense gebouwen gemiddeld 
twaalf procent in waarde te zyn ge- 


lSTRICHT - De 22 scholen in Limburg die bij het 
Idelbaar Onderwijs Limburg (MOL) zijn aangesloten, 
Jen zich niet langer katholiek noemen, zo heeft bis- 
>p dr Jo Gijsen bepaald. De scholen hebben gewei- 
in hun statuten het reglement van.de bisschop voor 
^.katholieke onderwijs (ARKOR) over te nemen, waar- 
’het predikaat katholiek geacht moet worden te zijn 
|cdlen’, heeft de bisschop eind vorige week aan het 
’ iur van het MOL laten weten. 

lOL is de grootste organisatie 
atholieke middelbare scholen 1 
provincie Limburg. Zo zyn 
andere het Sint Janscollege 
et Broeklandcollege in Hoens- 
en het Jeanne d’Arccollege in 
T^tricht aangesloten bij het 
In de oude statuten, die tot 
ï najaar golden, werd de band, 
de scholen met de* Rooms-’ 

“olieke Kerk min of meer expli- 
v ermeld. In de nieuwe statuten 
i* dat de scholen onderwys op 
nolieke grondslag beogen. Het 
“L-bestuur heeft op deze manier 
r^ning willen houden met de plu- 
Pithiteit van de leerlingen die de 
a olen bevolken. 

* *herneming van het door Gysen 
«stelde reglement was voor de 
Besloten scholen onaanvaard- 
aldus MOL-voorzitter J. van ’t 
hn’ ou ,d-burgemeester van Hel- 
^anmngen. De scholen ver- 
"Pèn de 'ridicule’ eis van de 
c hop, dat het door hem be- 
J**hde lid van het schoolbestuur 
1 v etorecht zou krygen. Ook gaat 
reglement van Gysen eraan 
rb y dat er naast katholieke leer- 
velen met een andere levens- 
'ouwing zyn. 

jj.t Hooft is niet bang dat.scho- 
nu by de MOL zyn aangeslo¬ 
ten organisatie zullen verlaten, 
at de scholen veel leerlingen 
verliezen. De besturen en 
aden van deze scholen heb- 
Lunaniem de voorwaarden van 
~ i verworpen. „Er is geen vóe- 
t)odem aanwezig voor scholen 


die het model van Gysen volgen”, 
meent Van ’t Hooft. 

De woordvoerder van het bisdom 
Roermond bevestigt dat de scholen 
zich niet meer katholiek mogen 
noemen. Hy spreekt tegen dat mgr 
Gysen het predikaat katholiek aan 
de scholen heeft ontnomen. De bis¬ 
schop constateerde slechts dat zy 
niet aan de normen van zijn regle¬ 
ment wilden voldoen. 

Gysen heeft de scholen in Limburg 
tot 1 januari 1993 de tyd gegeven 
hun statuten aan te passen aan het 
ARKOR. ‘ Dit reglement geeft niet 
alleen de bisschoppelijke afgevaar¬ 
digde een veto-recht in het bestuur, 
maar ontneemt ook de besturen de 
zeggenschap over het benoemen of 
ontslaan van godsdienstleraren. De¬ 
ze leraren mogen niet aan katholie¬ 
ke PABO’s worden opgeleid, maar 
aan speciale instituten van de bis¬ 
schop van Roermond. Ook wordt de 
zeggenschap van het schoolbestuur 
beperkt doordat van de leerkrach¬ 
ten wordt geëist dat hun levenswan¬ 
del in overeenstemming is met de 
bepalingen van het ARKOR. 

Met zyn eigen reglement week Gy¬ 
sen af van het minder strikte regle¬ 
ment van de overige zes Nederland¬ 
se bisschoppen. Een, beroep van 
Gysén op het Vaticaan om uit te 
spreken welk reglement aan de nor¬ 
men van Rome voldeëd, haalde 
niets uit. Het Vaticaan sprak uit dat 
beide reglementen acceptabel wa¬ 
ren. 


[Ontbreken openbare 
toiletten Kerkrade 


slecht 


voor vrouwen 


Van onze verslaggever 

iDE - ’Het ontbreken van 
'bare toiletten in Kerkrade is 
name voor vrouwen een groot 
'co’. Dat wordt geconstateerd in 
discussienota Emancipatiebeleid 
'rade. In de nota wordt aan de 
'dente dan ook het advies gege- 
openbare toiletten te plaatsen 
centrum en daar waar winkel- 
Voorzieningsconcentraties zijn. 
ander concreet idee dat wordt 
['gedragen is het plaatsen van te- 
^ncdlen bij bushaltes en sta- 

^e discussienota wordt een groot 
'tal suggesties gedaan om de 
'cipatie van vfouwen te bevor- 
£n. Het merendeel betreft het 
rbeteren van de positie van de 
^Uw binnen de samenleving. Dat 
bijvoorbeeld door te zorgen 
ir goede kinderopvang, meer 
'Uwen aannemen voor hogere 
'cties en positieve discriminatie 
vrouwen. De gemeente Kerkra- 
, spreekt by sollicitaties de voor- 
voor vrouwen al uit. 
de discussienota wordt nog een 
a Pje verder gegaan. Bij selectiege- 
?^ekken zouden als er meerdere 
ïhikte vrouwelyke kandidaten 
alleen die vrouwen opgeroepen 
Sleten worden voor een gesprek. 
^ moet meer voorlichting komen 

E “r emancipatie en het veiligheids¬ 
pal van vrouwen moet verbeterd 
Wj*‘den, aldus de nota. Uiteraard 
gh de politie een grote rol spelen 
F^rby, maar er zou ook iets gedaan 
j£**m.en worden aan de verkeersvei- 
|*heid waardoor vrouwen gemak- 
^ijker kunnen deelnemen aan het 
keer. 


gen zodat geen als onveilig ervaren 
gebiedjes ontstaan, goed openbaar 
vervoer, goed verlichte bushaltes en 
telefooncellen bij bushaltes en sta¬ 
tions. ’Op die manier wordt ook de 
werkplek van de vrouwen beter be¬ 
reikbaar, dat maakt deeltijdarbeid 
gemakkelijker en dat bevordert het 
inzetten van vrouwen in het ar¬ 
beidsproces.’ 

In het kader van de prostitutie zou 
de gemeente zeer alert moeten zyn 
op mogelijke vrouwenhandel en 
slachtoffers daarvan goede opvang 
bieden. Geld zóu beschikbaar ge¬ 
steld moeten worden aan activitei¬ 
ten gericht tegen vrouwenhandel en 
sextoerisme. 

Kerkrade komt binnenkort met een 
nota over de prostitutie in deze 
grensgemeente. 


Boom op 


* $ 


& 

f. • Muren vormen nu niet bepaald de meest ideale ondergrond voor een boom, maar er zijn 
gewassen die niet van wijken weten en oberal doorheen dringen. In de Stationstraat te 
Simpelveld ontworstelde deze boom zich, aan de stenen barrière die hem in de weg werd 
gelegd. Het lijkt nu net alsof de boom op de muur groeit. Foto: KLAUS TUMMERS 


stegen ten opzichte van 1986. De 
meeste woningen zyn zelfs tussen 
de 15 en 22 procent duurder gewor¬ 
den, andere gebouwen slechts ruim 
zes procent. 

De afgelopen week is druk overlegd 
wat er met de extra opbrengst moet 
gebeuren. Een aantal fracties in de 
raad wil dat het -ogb-tarief verlaagd 
■wordt, omdat de woonlasten voor 
de burgers toch al flink stygen. De 
coalitiefracties PvdA en VVD, on¬ 
der meer, hadden zich eerder al te¬ 
gen nieuwe belastingverhogingen 
.uitgesproken. 

Maar (een meerderheid binnen) het 
college vindt dat de financiële posi¬ 
tie van de gemeente van dien aard 
is dat de gemeente de drie miljoen 
geheel zelf moet houden. Het colle¬ 
ge wijst er ook op dat nog voor tien 
miljoen bezuinigd moet worden. 
Een bezuiniging die tot stand zou 
moeten komen door het afslanken 
van het ambtenarenapparaat. 
Burgemeester en wethouders stel¬ 
len de raad nu voor om het ogb- 
tarief niet te verlagen. De tarieven 
blyven f 6,02 voor gebruikers en 
f 7,52 voor eigenaren, dit steeds per 
f 3000,-. - 

Door de gestegen waarde van de 
huizen betekent dit dat de burger 
toch meer belasting moet betalen. 
Daarby komt voor bepaalde groe¬ 
pen dat ze meer inkomstenbelas¬ 
ting moeten gaan betalen. 

Als de gemeenteraad ermee instemt 
dat de drie miljoen gulden naar de 
gemeentelijke kas vloeien, zal de 
raad in juni een besluit moeten ne¬ 
men over de concrete besteding van 
dat bedrag. 

Tydens die vergadering wordt na¬ 
melijk het Heerlense financiële be¬ 
leid voor de komende jaren in be¬ 
langrijke mate bepaald. 

Zo moet ook een besluit genomen 
worden over de voorgenomen amb- 
tenarenvermindering, terwyl het. 
college beloofd heeft dan ook het 
geld op tafel te hebben voor de her¬ 
inrichting van het Hoensbroekse 
winkelcentrum. 


David Byrne, 
Pearl Jam en 
Rowwen Hèze 
naar Pinkpop 


GELEEN - De fonkelnieuwe 
band van David Byrne, gewezen 
voorman van de legendarische 
Talking Heads, de jongste Ame¬ 
rikaanse gitaarrock-sensatie, 
Pearl Jam en de snel rijzende 
.Limburgse sterren van Rowwen 
Hèze. Ziedaar de eerste drie na¬ 
men die directeur Jan Smeets 
van Buro Pinkpop heeft ge¬ 
strikt voor een optreden tijdens 
de 23-ste editie van het gelijkna¬ 
mige, en tevens Europa’s oudste 
popfestival in de openlucht. 

Pinkpop ’92 voltrekt zich op Pink¬ 
stermaandag 8 juni, met opnieuw 
de Landgraafse draf- en renbaan als 
decor. Met het aantrekken van 
Rowwen Hèze en Pearl Jam komt 
Srpeets traditiegetrouw tegemoet 
aan de ’vox populi’: beide bands 
scoorden bijzonder hoog in een zo¬ 
pas gehouden populariteitspoll on¬ 
der potentiële Pinkpop-bezoekers. 
Dank zy zijn jongste, goed ontvan¬ 
gen album Uh-Oh staat ook David 
Byrne momenteel in het brandpunt 
van de internationale media-belang- 
stelling. 

De namen van de overige zeven — 
en mogelyk acht - bands die op het 
festival-affiche zullen figureren, 
worden door Smeets de komende 
weken 'druppelsgewijs’ bekend ge¬ 
maakt. 

De voorverkoop van het festival 
start overigens op 11 april. 


i 


Zo zouden er bewaakte 
-^nstallingen aangelegd kunnen 
trottoirs met voorzieningen 
-°° r invaliden en kinderwagens, 
doordachte groenvoorzienin- 


N5S 


Coup-poging in Japans bedrijf van de hand gewezen 

Mr Libotte spreekt van hulpaanbod voor Teikyo 


DOOR GEERT DEKKER 


MAASTRICHT — De poging die enkele we¬ 
ken geleden ondernomen werd om de lei¬ 
ding van Teikyo Europe BV te Maastricht 
onder curatele te stellen, is volgens de 
Maastrichtse advocaat Roger Libotte, een 
van de betrokkenen, niets anders geweest 
dan een hulpaanbod. Libotte ontkent dat er 
sprake was van een ’coup-poging’. „Ik ben 
alleen door Teikyo Japan uitgenodigd om 
op te treden als adviseur van de heer Schol- 
ten, die een volmacht had van concempresi- 
dent Okinaga. Ik ben geen coup-pleger.” 
Teikyo Europe BV, eén bedrijf dat vanuit 
het voormalige ziekenhuiscomplex Anna- 
dal in Maastricht op commerciële basis 


onderwys en gezondheidszorg opzet, heeft 
vanaf het begin van zyn activiteiten proble¬ 
men ondervonden, met name in het perso¬ 
neelsbeleid. De Amerikaan Philippe Schol¬ 
ten, in dienst van Teikyo in Amerika, heeft 
by verschillende bezoeken aan'Nederland 
kennis genomen van die problemen en wil¬ 
de in samenwerking met O. Nakai, een an¬ 
dere Teikyo-employé, ingrijpen. Dat deed 
hy, in de week van 17 februari, met een vol¬ 
gens de Nederlandse wet onvoldoende ge¬ 
autoriseerd document. Dat is althans de 
mening van de advocaat van Teikyo Europe 
BV, mr F. Tripels. Deze stelde vast dat er 
sprake was van een illegale actie, waarop 
Scholten zich moest terugtrekken. Net zoals 
adviseur mr Libotte ontkent ook de Ameri¬ 
kaan dat er sprake was van een soort 


machtsovername. „Ik heb een week voordat 
dit stond te gebeuren een lang gesprek ge¬ 
had met directeur Van Beers waarin ik hem 
minstens zes keer heb gevraagd te blyven 
en niet naar Japan af te reizen. Zyn aanwe¬ 
zigheid was zeer gewenst, we hebben niets 
buiten hem om willen doen,” aldus Schol¬ 
ten. Mr Libotte zegt enigszins in verwarring 
te zyn over het feit dat een opdracht uit Ja¬ 
pan vier dagen later ineens herroepen werd. 

Afgezien daarvan ontkent hy dat de nauwe 
banden van Teikyo met het Academisch 
Ziekenhuis Maastricht aanleiding waren tot 
de actie. „Integendeel, die contacten 
hoog gewaardeerd.” 


zyn 


Hy zegt ook dat het onzin is dat hy samen 


met de Amerikaan Scholten heeft voorge¬ 
steld het bedryf naar België te laten verhui¬ 
zen. In deze krant was gisteren gemeld dat 
dat blijkt uit documenten die zy hadden 
opgesteld. Het gaat echter om een brief van 
mr Tripels aan Teikyo Japan, waarin hy dat 
idee noemt als dreigement van Scholten. 
„Waanzin,” zegt Scholten daarover, „dat is 
helemaal niet in het belang van Teikyo en 
daar is het ons om te doen.” 

De directeur van het Academisch Zieken¬ 
huis Maastricht, dr J. Carpay, heeft be¬ 
zorgd gereageerd op de ontwikkelingen by 
Teikyo. Wat betreft de samenwerking tus¬ 
sen ziekenhuis en bedryf heeft Carpay ech¬ 
ter geen weet van tegenstanders’. „Ook de 
heer Nakai heeft zich altijd in positieve zin 
over de contacten uitgelaten,” aldus Carpay. 


Negende slachtoffer i 
van meningitis 

SUSTEREN - Voor de negende keer 
dit jaar is bij een jeugdige uit de Wes- 
telijke Mijnstreek meningitis-sepsts 
geconstateerd. De directie van het 
Sittardse Maasiandziekenhuts beves 1 
bgde dat gisternacht een meisje uit 
Susteren met besmettelijke hersen¬ 
vliesontsteking, in de volksmond ook 
wel aangeduid ais nekkramp, is opge- 
nomen. Over haar gezondheidstoe- 
stand kon hij geen mededeling doen: 
Meningite-sepsis is een vorm van 
hersenvliesontsteking d» gepaard 
gaat met bloedvergiftiging. Een symp^ 
toom is dan ook de aanwezigheid van 
kleine, puntvormige huidbtoedinkjes. 

Politie vindt 
43 kilo hasj 

VENLO - De politie van Venio heelt 
in het weekeinde in de woning van 
een 24-jarige man 43 kik) hasj en 33 
gram heroïne ontdekt. De straatwaar¬ 
de van de aangetroffen verdovende 
middelen bedraagt 268.000 gulden. 
De man was eerder aanhouden vlak 
bij zyn flatwoning aan de Drie Decem- 
bersingel in Bierick toen hij een 
draagtas bij zich had waarin tien kilo 
hasj zat. Dit was voor de politie aan¬ 
leiding voor een huiszoeking waarbij 
ook een complete hasj-persfabriek 
werd aangetroffen. In de slaapkamer 
werden potten, zeven en eten koffie¬ 
molen gevonden. In de kelderruimte 
stond een professionele anderhalve 
ton persmachine met de nodige mal-,, 
ten. De aangehouden verdachte, die. 
verklaarde de fabriek ingericht te heb¬ 
ben om de goede en de slechte kwalh 
teit te mixen en vervolgens'weer als 
goede kwaliteit te kunnen verkopert, 
werd in verzekering gesteld. 

GS steunen 


VN-project 


MAASTRICHT - Het coflege van Ge¬ 
deputeerde Staten (GS) van Limburg 
heeft een bedrag van 43.000 gulden 
uitgetrokken voor het project *MMeü 
en ontwikkelingssamenwefking'. Dat 
project is een initiatief van het Cen¬ 
trum voor Ontwikkefingssamsnwer- 
king Noord- en MiddeMJmburg, het 
Centrum voor Vrede en Ontwftk*- 
tingssamenweriang Maastricht en de 
Stichting Instituut voor Ontwikkelings¬ 
samenwerking. In april, mei en juni 
organiseren die drie instellingen een 
aantal activiteiten rond hel genoemd* 
thema. In die tyd vindt namelijk in 
Brazilië een conferentie van de Ver¬ 
enigde Naties plaats over Milieu en 
Ontwiidreflngssamenwertcing. In Lim¬ 
burg wordt dan een campagne rond 
dat thema gevoerd. In bezoeken aan 
Venray, Sevenum, Heiden. MaasF 
bree, Roermond, Heetten en Maas¬ 
tricht wordt het publiek op de proble¬ 
matiek opmerkzaam gemaakt. 

Spekholzerheide 
zonder stroom 

KERKRADE - Een deel van SpeK- 
hoizerherde is zondagmiddag gein* 
fen door een stroomstoring. Pas in dé 
loop van de avond wisten medewer¬ 
kers van Mega Limburg de storing te 
lokaliseren en te herstellen. Een on¬ 
bekend aantal woningen aan <te Sint 
Jansganck kwam zonder stroom te 
zitten. Volgens een Mega-medewer 
ker was een laagspanntogskabel ge¬ 
troffen door een 'spontane kabel- 
breuk'. * 

Drug vangsten 
door douane 

HEERLEN - De douane heeft zon¬ 
dagavond in de fljnbus Heetten-Aketv 
een 32-jarige man uit Keulen aanga-: 
houden. De Duitser werd tydens de 
controle bij de grens in Kerkrade be¬ 
trapt toen hij op ruim twee kilo hasj 
zat H(j is voor nader onderzoek over¬ 
gedragen aan de potte van Kerkre¬ 
de. Dezelfde avond werd bij een 
benzinestation in Nuth een 2Ëjsrige 
Fransman aangehouden. De potte 
ontdekte bij hem 10 gram heroïne en 
10 gram hasj. Ook hij werd voor na¬ 
der onderzoek overgedragen, aan de 
rijkspotte te Nuth. De totale straat¬ 
waarde van de In Kerkrade en Nuttt in 
beslag genomen drugs bedraagt on¬ 
geveer 20.000 gulden. 

Oproep tot verzet ; 
tegen aaw-plannen 

STTTARD/HEERLEN - Be Sociale- 
Hese Partij (SP) roept gemeenten pp 
zich te verzetten tegen de ragerings- 
ptannen voor de aaw. Volgens dis 
plannen moeten gemeenten vanaf 
volgend jaar zei de hutpmiddeten, 
aanpassingen en vergoedingen voor 
chtontoch zieleen en ge ha ndfc a pten 
regelen. Volgens de SP hefteen <te 
gemeenten daar geen geld voor dp 
VNG zou een tekort van 640 rrfljoep 
bij de gemeenten hebben bec^erd. 
Daarom ml de SP dat gemeenten 
zich verzetten tegen de regeftng, dte 
zou betekenen dat er elders bezui¬ 
nigd moet worden. Ais gevolg van de 
plannen zouden minder mensen een 
aangepaste auto of 


door gehandicapten wft moei worden 
betaald. Limburgs Dagblad 


t 


Dinsdag 10 maart 1992 • Pagi 


i 


Na een leven getekend door liefdevolle zorg, 
eenvoud en hulpvaardigheid, is, na een moedig 
gedragen lijden, van ons heengegaan, temidden 
van zijn lieve vrouw, kinderen, broer en vriend, 
in de leeftijd van 72 jaar, mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en grootvader 

Lammert 
van der Meulen 

echtgenoot van 

Bertha van Heumen 

In dankbare herinnering: 
Hoensbroek: B. van der Meulen-vaa Heumen 
Hoensbroek: Marianae 

Sittard: Ger, Mar Je en Malou 
Hoensbroek: Cathariaa, Cer en Mareo 


9 maart 1998 

Corradres: Paludestraat 12 
6431 NT Hoensbroek 

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 13 
maart as. om 12.00 uur in de Goede Hercterteerk, 
gelegen aan de Kastanjelaan te Hoensbroek. 
Aansluitend vindt de crematie plaats in het cre¬ 
matorium te Heerlen. 

Bijeenkomst in voomoemde kerk, alwaar gele¬ 
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten 
Ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig 
te beschouwen. - 


liet verslagenheid vernamen wij dat op 9 maart 
1992 is overleden onze oud-voorzitter en erelid, 
de heer . 


Hij zal 


Ik van der Meulen 

v, ? t 

\ ' , > • .• v 

al st e eds in onze herinnering bl i j ven. 


Na een zorgzaam leven is heden, stil en beschei¬ 
den, zoals hij was, van ons heengegaan, mijn 
lieve echtgenoot, onze zorgzame vader, lieve 
opa en overgrootvader 

Harry Knuth 

echtgenoot van 

Maria Laven 

Hij overleed na een kortstondige ziekte, voor¬ 
zien van de h.h. sacramenten der zieken, op 
73-jarige leeftijd. 

Kerkrede: Maria Knuth-Laven 
Kitty Plum-Knuth 
Frans Plum 
Harry Knuth 
Bis Knuth-Vecsteeg 
Mirlam, Wim en Garijn 
JudithenMeta 
Familie Knuth 
Familie Laven 

Kerkrede, 7 maart 1992 
Bleijerheiderstraat 41 
Corradres: Prins Bemhardstraai 28 
6461 BG Kerkrede 

De plechtige uitvaartdienst zal Worden gehou¬ 
den op donderdag 12 maart as. dm 11.00 uur in 
de parochiekerk van de K Maria Goretti te 
Kerkrede-Nulland, waarna aansluitend de be¬ 
grafenis zal plaatsvinden op dé begraafplaats 
Schifferheide. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

De avondwake tot intentie van 'dé dierbare over¬ 
ledene, zal Warden gehouden op woensdag 11 
maart om 19.00 uur in voomoemde parochie¬ 
kerk. ■ 

Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is ge¬ 
zorgd. : * :• . 

Bij die geen kennisgeving mochten Ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te willen be- 
, schouwen. 


Met grote droefheid ontvingen wty het bericht 
Van het overlijden van ons koorlid de heer 


Enige en algemene kennisgeving 


Na een moedig en geduldig gedragen lijden, is mijn dierbare man, 
onze goede vader, schoonvader, opa en overgrootvader, broer, zwa¬ 
ger, oom en neef 

AndréKoch 

echtgenoot van * 

Eliza van de Kleut 

vandaag ingeslapen. 

Hij was 71 jaar. 

Heerlen: E. Koch-van de Kleut 
Heerlen: JoenTreesKoeh-Smeijstere 
Ctndy en Arno 

Heerlen: André en Ml» Koch-Stroucken 
John en Nicole, Sidney, Kyle 
Bonen Senja 
Familie Koch 
Familie Van de Kleut 

6413 VM Heerlen, 6 maart 1992 
Huisbergerstraat 46 

Overeenkomstig de wens van.de dierbare, overledene, heeft de cre¬ 
matie, op maandag 9 maart in het crematorium in Heerlen, in alle 
stilte plaatsgevonden. 


T 


-j-Annie Wljns, oud 
I 66 jaar, wèduwe 
van Willy Schaap- 
kens. Maastricht 
Corr.adres: Meers se- 
nerweg 104, 6222 AK 
Maastricht. De uit¬ 
vaartdienst zal wor¬ 
den gehouden op 
woensdag 11 maart 
om 10.30 uur in de pa¬ 
rochiekerk van het H. 
Hart van Jezus (Koe¬ 
pelkerk) te Maas¬ 
tricht . Schriftelijk 
condolèren achter in 
de kerk. 


i oud 79 jaar, echtge¬ 
noot van Jeanne Ga- 
diot Adelbert van 
Schamlaan 50. f, 6226 
HV Maastricht De eu¬ 
charistieviering zal 
worden gehouden op 
woensdag 11 maart 
om 11.30 uur in de pa¬ 
rochiekerk van St 
Antonius van Padua, 
Scham-Maastricht In 
de kerk gelegenheid 
tot schriftelfik condo- 
H. Knuth 


d to ri^r t^ jna ^ ja^met hart enriel voor onze 


Enige en algemene kennisgeving 

"Leifde waar de drietfv&er in uch laeve, 
dao höb geer héél vööl van gepaeve, 
és geer van hiejboave nog erts aoot wenke, 
zulle veer altieddao aan blieve denke.” 

i ' \ . 

Heden overleed, tori) nog vrij onverwacht, 

Bertha Cpenen 

* 31-10-1911 t 9-3-1992 
weduwe van • 1 

ZefBackus 

Namens: 


Na een leven dat getekend Werd door eényodd, 
goedheid en behulpzaamheid, is heden geteel 
onverwacht op 66-jarige leeftijd van ons heenge¬ 
gaan, voorzien van het h. oliesel, mijn lieve 
man, onze zorgzame yader, schoonvader, lieve 
opa, broer, zwager, oom en neef 


i .. • : 


Dankbaar voor het vele goede dat hij onl 
dens zijn leven heeft gegeven, hebben wfl 
scheid moeten nonen van mijn lieve I 
broer, schoonbroer, oom en neef 

Wiel Kusters ’ 

echtgenoot van 

Jeanne Cramers i 

drager van de eremedaille in goud - 
in de orde van Orai)je-Nassau 

Hü overleed geheel onverwacht, in de lee 
van 70 jaar. Wij vragen een aandachtig gé 
voor zijn zielerust j 

Grevenbicht: AJUL Knstere-Craml 
Familie Kosters 
m ■ Familie Cramers 

8 maart 1992 % 

6127 CW Grevenbicht 

Dr. Duysenslaan 4 H 

De plechtige eucharistieviering, gevolgd i 
de begrafenis, zal plaatsvinden op donderda 
maart as. om 10.30 uur ia de parochiekerk- 
de H. Catharina te Grevenbicht ' 

Wü zullen hem gedenken in. het roz~~ 
bed, gevolgd door de avondmis, op 
11 maart as. om 18.45 uur in bovengen 
kerk. V 

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren een! 
uur voor beide diensten. 

Wiel is opgebaard in het mortuarium van 
ziekenhuis te Sittard; bezoek dagelijks ' 
tot 18:16 uur. ’ 

Zij die geen kennisgeving mochten on 
gelieven déze annonce als Zodanig te l 
wen. 


m 


loot valt 


oh»ip~ Indankbare herinnering: 


... * p .L' 's\ - ■ ■ *:■: j&sc,. . • i 

Heden overleed tot onmidiépe droMhekt, na een 
liefdevolle verzorging in bejaaidénveïxdrging» ■ 
centrum De Regenboog, voorzfep yloK de.il sa¬ 
cramenten, onze vader, échoonvadt^, opa, broer 

en oom ■ • ‘' ;. %f. 

Sjaak |f Ja^èr ^ 

weduteHpm^mi .\ ' f-’ 


. Familie Coentn 

Corradres: Grachtstraat85 V'.',- 
ÖllSABNieuWstodt 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb- 
ttti donderdag 12 mafrt as. om 10D0 uur in de 
parochiekerk Christus Hemelvaart, Vrangén- 
dael-Sittard, waarna de begrafenis op de bé- 
graaf^Lsats aan deLahrstraat te Sittard. 
BOem^mstin^ekérii; 

Daar wij overtuigd zjjn Van uw medeleven, is er 


Tbt intentie van de dierbare overledene, zal een 
avondmis worden opgedragen woensdag 11 
n^wirt.om 19.00 uur in voomoemde kerk. 

De overledene is opgebaard in de rouwkapel 
van biet Maaslandziekenhui8, Barbarastraat l te 


aWün Kamp-Florakx 
^Martii 

ÉUny Florakx-Clootz 
<*ï- Esther, Brwia 
m Trans 4 Mièhljë Thij ssen 

Oirsbeek: M.W. Florakx-Thijssen 
Oirsbeek: Loufeen Riet Fterakz-Peters 
Eria, Pascal 

Sittard: BerHanenHenk 


Hsknirnbrnr , 

Grieen: 


InSmilö libeekL.; 

Griritenhetèmfe afe«brid te nemen, 'dagelijks 
vaapi.00 totif uw en van 19.00 tot 20.00 uur 
%T&uWkamer, HooSj^traat 100 te Hoensbroek. 

19 00 UUr “ 06 ^ 

Lambérriii^ci^k' te Girsbéek,'zal de’ 
i4f^aritiii4in»t,gehouden worden op 
P<M8| M BiWl2maart orftll.oo uur. 


WHSHSBig ggfiBSPBi 


bestuurslid van verdienste 

De overledene maakte méér dan 40 jaar d 
van onze vereniging en fungeerde van 1962- 
als actief bestuurslid. 

Voor rijn voorbeeldige irizet en langdurig 
enigmgritriuw zijn hem Véél daric 
digd.-'/)*,,,/-. ; ; , ••• . . _..,‘- 

Ons mniiEdéven gaat uit naar zijn 
steririe toewmuten in de 


r 

* 
grote verslagenheid hebben w# 
nomen van het onvèrwachte overiijdén van 
lid van het r.-k. kerkbestuur, de heer m 


üine 


plaate cp hèt 
ISr ! f. v 


T’’>T< i ■ "■ 


t Jade 
Willy en 


lT20, M^lLASittard 
-M'*' V.l 

:vs. 
Met verslagenheid,, toch nog. onverwachts, 
men wij kennis van hét overlijden van 


Harrie Quicken 
HU # 1 » 32 jaar lid en, vl^- j^m secr. penn. 


4 
WAl'. 
limburgs dagblad 


"> ; - •' 


Limburg 
Dinsdag 10 maart 1992 • Pagina 13 Van onze verslaggever 


tners 


VENLO - De Ameri¬ 
kaanse luchtvrachtex- 
Pediteur Air Expres 
International (AEI) gaat 
Europees distribu¬ 
tiecentrum bouwen in 
Venlo. Dat meldt 
Nieuwsblad Transport. 
ppftÜ ; ^ e Amerikaanse onder¬ 
in nem i n ë heeft vooral 
® eu j voor Venlo gekozen 
v anwege de strategi¬ 
sche ligging tussen de 
iüchthavens van Am¬ 
sterdam, Düsseldorf, 
Frankfurt en Brussel, 
daarnaast is de belang- 


ïü 'Limburgers volledig gelijkgerechtigd bij bruinkoolwinning’ 


insg^ 
asd 

emdlsi 


n ha Ie, 

n W 
val 

ageü 

ïhoü 

mm** 


V ervoerder 
luchtvracht 
naar Venlo 


rijke Duitse markt na¬ 
bij. AEI heeft ook nu al 
een kleine vestiging in 
Venlo. 

Het distributiecentrum 


zal een oppervlakte van 
6000 vierkante meter 
krijgen en moet eind 
1992 in gebruik zijn. 
Het zou enige tientallen 


miljoenen guldens kos¬ 
ten. 

Het nieuwe centrum 
moet een belangrijke 
functie gaan vervullen 
bij de verspreiding in 
de EG van hoogwaardi¬ 
ge technische produk- 
ten uit de VS en het 
Verre Oosten. Er wordt 
zowel zeevracht (Rot¬ 
terdam. Antwerpen) als 
luchtvracht aange¬ 
voerd. AEI gaat voor 
het vervoer van goede¬ 
ren gebruikmaken van 
de diensten van een 
tiental wegvervoerders, 
maar heeft ook zelf een 
truckdienst. 


Bezuinigingen 
treffen molens 
in Limburg 

Van onze verslaggever 


HEERLEN - De voorgestelde be¬ 
zuinigingen op de monumenten¬ 
zorg hebben hun weerslag op de 
restauratie van Limburgse molens. 
Dat zegt voorzitter Van Laar van de 
Molenstichting. Van de 150 molens 
in Limburg moet een aanzienlijk 
gedeelte gerestaureerd worden. De 
kans dat het daadwerkelijk tot res¬ 
tauratie komt, wordt door de bezui¬ 


nigingen kleiner. „De gemeenten 
bepalen namelijk wat het meest ur¬ 
gent is. En dat zijn meestal niet de 
molens.” 

Volgens Van Laar is het ook van 
belang dat de molens bemand blij¬ 
ven. Door de bezuinigingen zou bij¬ 
voorbeeld de opleiding voor vrijwil¬ 
lige molenaars gevaar kunnen 
lopen. 

Voor restauratie en behoud van mo¬ 
lens stelt de rijksoverheid jaarlijks 
drie tot vijf miljoen gulden beschik¬ 
baar. Volgens waarnemend voorzit¬ 
ter J. van Es van ’De Hollandsche 
Molen’ wordt daarop de komende 
jaren één miljoen bezuinigd. 

Van de 987 wind- en 81 watermo¬ 
lens in ons land, is ongeveer een 
derde binnen tien jaar aan restaura¬ 
tie toe. 


Milieuminister Matthie - 
.' e n van Noordrijn-Westfa- 
> 71 , gedeputeerde Pleumee- 
trs van Limburg, de Gel- 
fknse commissaris van de 
wningin Terlouw en diens 
Overijsselse ambtgenoot 
ïïendrikx (v.l.n.r.), vlak na 
kun ondertekening van een 
ÜTensoverschrijdend milieu¬ 
gedrag. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Duitse milieuminister 
geeft harde garanties 

Cj cj Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Limburgse overheden, organisaties en 
burgers hebben exact dezelfde rechten als die in Noor- 
drijn-Westfalen, als het gaat om de - materiële en ande¬ 
re - gevolgen van de geplande grootschalige uitbrei¬ 
ding van de bruinkoolwinning in de Duitse grensstreek. 
Die verrassend stellige garantie gaf milieuminister Klaus 
Matthiesen van Noordrijn-Westfalen gisteren in Maas¬ 
tricht, na afloop van de ondertekening van een grens¬ 
overschrijdend samenwerkingsverdrag op het gebied 
van milieubescherming. 


ia- 


ifi 


Afdelingen: aanbevelingen nieuwe banen aan.sc/ierpen 

Steun PvdA - Limburg 
voor rapport-Wolfson 


Matthiesen benadrukte overigens 
dat de besluitvorming omtrent de 
ook in Limburg fel omstreden 
bruinkoolgroeves (waaronder die 
van Garzweiler II) ’nog volledig 
open’ en bovendien een zaak ivan 
lange adem is. 

In het gisteren gesloten convenant 
tussen de provincies Limburg, Gel¬ 
derland en Overijssel enerzijds en 
de Duitse deelstaat anderzijds ver¬ 
plichten genoemde partijen zich tot 
een intensieve samenwerking op 
milieugebied. Centraal daarbij 
staan de grensoverschrijdende be¬ 
waking van de luchtkwaliteit en een 
wederzijdse afstemming van het af¬ 
valstoffenbeleid, vergunnings- en 
handhavingsprocedures, milieu¬ 
effect rapportages en veiligheids- 
voorschrilten voor de industrie. 
Eerder al heeft Limburg een soort¬ 
gelijke overeenkomst met Duits¬ 
land gesloten op het gebied van het 
waterbeleid en de ruimtelijke orde¬ 
ning. 

Evenals Commissaris van de Ko¬ 
ningin Jan Terlouw van Gelderland 
en diens Overijsselse ambtgenoot 
Jan Hendrikx beklemtoonde de 
Limburgse gedeputeerde Jef Pleu- 
meekers gisteren de bittere nood¬ 


zaak van een dergelijke afstemming 
van het milieubeleid. Noch de pro¬ 
vincie- noch de landsgrenzen mo¬ 
gen daarbij nog langer een barrière 
opwerpen. 


Stortplaats 


Als lichtend voorbeeld uit ’eigen 
keuken’ noemde Pleumeekers de 
geplande aanleg van een regionale 
stortplaats in Landgraaf. De Duitse 
autoriteiten zijn uiterst beducht 
voor schadelijke effecten voor de 
waterwinning nabij het even over 
de Duits-Limburgse grens gelegen 
Stahe-Niederbush. 


Maar de Limburgse gedeputeerde, 
die voor de gelegenheid gouverneur 
Mastenbroek verving, stelde Matt¬ 
hiesen meteen gerust: „Zodra in 
mei de definitieve gegevens (ten 
aanzien van de milieu-effecten van 
de Landgraafse stortplaats, red.) op 
tafel liggen, zullen wij niet alleen de 
Nederlanders maar ook de meest 
betrokken Duitse instanties volle¬ 
dig informeren. Vanaf dat moment 
kan iedereen zijn verlangens ken¬ 
baar maken volgens onze inspraak¬ 
procedure.” 


r Geloofwaardig 

'Willen schoolbesturen ge¬ 
loofwaardig blijven, dan zul¬ 
len ze de moed moeten 
hebben om 'nee' te zeggen 
tegen het reglement dat de 
bisschop von Roermond 
voor de katholieke scholen 
in zijn diocees heeft opge¬ 
steld.' Deze ernstige woor¬ 
den werden in |onuon uitge¬ 
sproken door Albert Ver- 
reck, districtscatecheet bij de Stichting Katechese Oosteli|ke 
Mijnstreek. Hij kan tevreden zijn. Verreck weet waar hij met een 
groot aantal schoolbesturen aan toe is, nu mgr Gi|$en de 22 scho¬ 
len die bij het Middelbaar Onderwi|s Limburg (MOL) zijn aange¬ 
sloten, verboden heeft zich nog langer katholiek te noemen. Deze 
scholen hebben met recht en reden geweigerd in hun statuten het 
reglement van de bisschop voor het katholieke onderwi|s (ARKOR; 
over te nemen, waarmee het predikaat katholiek is komen te ver¬ 
vallen. 

Het is ook te gek voor woorden: de bisschop wil dat de door hem 
benoemde leden van het schoolbestuur een vetorecht krijgen. Bo¬ 
vendien ontneemt het reglement de besturen de zeggenschap over 
het benoemen of ontslaan van godsdienstleraren, die overigens 
oan speciale instituten van mgr Gi|sen moeten zijn opgeleid. Van 
de overige leerkrachten wordt verwacht dat hun levenswandel m 
overeenstemming is met de bepalingen van de bisschop. Absurde 
eisen van een totalitair katholiek regime, dat geen enkele tegen¬ 
spraak duldt en daardoor volkomen uit de tijd is; een anachronis¬ 
me pur sang, derhalve. 

Voor veel goedwillende katholieken is er niettemin weer een stuk|e 
hoop de bodem ingeslagen. Het heeft er namelijk even op geleken 
dat ook in het bisdom Roermond sprake zou zijn van wat meer 
openheid, wat meer inspraakmogelijkheden voor die gelovigen die 
twijfelen tussen de eigen manier van geloofsbeleving en datgene 
wat de bisschop hen dwingend voorschrijft. No de schandalen, die 
vorig jaar rond pasgewi|de priesters naar buiten kwamen en de 
misstanden in Rolduc, leek de positie van Gijsen wat te wankelen. 
Hij scheen enigszins tot bezinning te komen en bereid te zijn de 
teugels iets te laten vieren. 

In wezen is er in het bisdom echter nauwelijks iets veranderd. De 
komst van twee nieuwe vicarissen naar Roermond heeft met datge¬ 
ne opgeleverd waar velen op hoopten. Nogal wat trouwe katho¬ 
lieken, die met de lijn-Gijsen aanhangen, zijn bedrogen uitgeko¬ 
men. De bisschop regeert weer met harde hand in Limburg over 
een slinkend aantal gelovigen. Het is lammer dat mgr Gi|sen kan¬ 
sen op een dialoog heeft laten liggen. Hij en zijn fanatieke aanhan¬ 
gers raken steeds meer vervreemd van die mensen in Limburg, die 
zich ondanks alles katholiek willen blijven noemen. jDf dat van de 
bisschop wel mag is een tweede. Maar gedachten zijn gelukkig 
nog altijd vrij en zijn niet onder reglementen te vangen. 

PS. 
Grimmig welkom run grote menigte 

Zwervers onder gejoel 
naar centrum Caberg 


Van onze verslaggever 


MAASTRICHT - Ongeveer twintig 
dak- en thuislozen hebben gister¬ 
avond om kwart over tien onder 
gejoel van bewoners van Caberg, 
maar zonder dat er geweld aan te 
pas is gekomen, het tijdelijk op¬ 
vangcentrum in de sporthal van 
deze woonwijk betrokken. De poli¬ 
tie hoefde niet in actie te komen. 


na bijeengekomen te zijn aan de 
Van Hasseltkade, naar Caberg ge¬ 
bracht. Daar stonden rond de sport 
zaal aan de Prestantstraat honder¬ 
den bewoners in een gespannen 
sfeer de zwervers op te wachten. 

De chauffeur van de stadsbus had 
enige moeite om de toegang tot het 
gebouw te bereiken, maar slaagde 
daarin na een omtrekkende bewe¬ 
ging te hebben gemaakt. 


Met een Stadsbus en onder begelei 
ding van een achttal medewerkers Ol)IllC*rkilli' > l*l) 
van het Leger des Heils werden ze * 


Van onze verslaggever 


De PvdA-afdelingen in 


i^jTARD 

lh gewest Limburg staan vrijwel 
f J! a niem achter het door de com- 
* as sie-Wolfson uitgebrachte rap- 
d, over de toekomst van de ver- 
. r gingsstaat. Wel vindt de PvdA- 
,/hburg dat bepaalde aanbevelin- 
b duidelijker moeten worden uit- 
Werkt. Dat is de uitkomst van een 

Ï 1 Westelijke vergadering die afgelo- 
9 zaterdag in Sittard werd gehou- 
m. 


l commssie-Wolfson bracht on- 
■ a gs advies uit aan de PvdA over 


toekomst van de verzorgings- 
a t. Volgens de commissie moe- 


er per jaar 90.000 banen bijko- 


i,. e h. Alleen dan blijft het stelsel 
*9 sociale zekerheid betaalbaar, 
° r deelde ’Wolfson’. 

commissie deed een aantal sug- 
lf Sties over de wijze waarop dg 
püwe banen moeten worden ge¬ 
beerd. Het verschil tussen bruto 

hetto loon zou bij de lagere inko- 
e Os moeten worden verlaagd. Er 
9 een wettelijk recht op deeltijd- 
ffbeid moeten komen, de atv moet 
jjven. Werkgevers mogen gedeel- 
^ ijk arbeidsongeschikten alleen 
°g maar ontslaan als ze echt hard 
’-'Onen maken geen werk voor hen 
e hebben. 

} 

e commissie keerde zich verder 
Jgen een aantasting van het mini¬ 
mumloon en een zogenoemd mini- 
J ^Isel in de sociale zekerheid. 

Limburgse afdelingen vinden 
l^t het rapport-Wolfson op sociaal- 
£°nomisch gebied de lijn voor de 
Inkomst moet worden, zegt Piet 
i a h de Donk. Hij is een van de afge¬ 
vaardigden van de PvdA-Limburg 
r* e volgend weekeinde op het con- 

K-___- 


gres in Nijmegen over het rapport 
Wolfson gaan spreken. 

De PvdA-Limburg wil echter wel 
dat duidelijker wordt gemaakt hoe 
de grotere deelname aan het ar 
beidsproces (van werklozen, 
wao’ers en vrouwen) gestalte moet 
krijgen. Ook zou een nieuwe PvdA 
commissie moeten bekijken welke 
andere middelen er zijn om een zo 
evenwichtig mogelijke economi 
sche groei (verenigbaar met het mi¬ 
lieubelang) te bereiken voor het 
scheppeft van meer banen. 

Die standpunten zullen op het con¬ 
gres naar voren worden gebracht. 
De PvdA-Limburg zal zich daar ook 
verzetten tegen het voorstel van het 
partijbestuur kandidaten voor de 
Tweede Kamer centraal aan te wij¬ 
zen. Nu gebeurt dat in de gewesten. 
De Limburgse afdelingen zullen 
een compromis-voorstel steunen: 
de helft van de kandidaten centraal, 
de andere helft in de gewesten aan¬ 
wijzen. 


In Aken minder 
faillissementen 

AKEN - In de regio Aken zijn in 
1991 aanzienlijk minder bedrijven 
failliet gegaan dan in het jaar er¬ 
voor. Het aantal faillissementen 
nam af met 142, twintig procent. 
Dat meldt de Kamer van Koophan¬ 
del in Aken. 

De ontwikkeling in de regio Aken 
loopt ongeveer één jaar achter bij 
die in andere delen van de deelstaat 
Noordrijn-Westfalen. Daar is het 
aantal faillissementen in 1991 in¬ 
middels alweer licht (1,5 procent) 
toegenomen. Verwacht wordt dat 
de regio Aken deze trend zal volgen. 


(ADVERTENTIE) Klem in 
meiers 

GROOT m 

SERVICE 

GROOTSTE 

collectie 

20 meter 
m de 

Emmastraat 

voorbij 

ABN-bank 


Gloednieuwe ’Gras-wagen’ omver • Bij parkeerplaats 'Het Anker’ in 
Bom kantelde gistermiddag een 
vrachtauto met een gloednieuwe op¬ 
legger, beladen met graszoden. De op¬ 
legger kwam zó van de leverancier en 
had net zijn eerste uur op de weg be¬ 
leefd. Bij het ongeluk dat rond drie 
uur op de A76 gebeurde, raakte nie¬ 
mand gewond. 


De politie vermoedt dat de oplegger te 
zwaar beladen was met de graszoden 
waardoor de wagen begon te slinge¬ 
ren. 

Eerst moest de brandweer er aan te 
pas komen om de dieseltank leeg te 
pompen. Uit de lekgeslagen tank 


stroomde brandstof en op deze manier 
voorkwam de brandweer verdere bo¬ 
demverontreiniging. De vervuilde 
grond zal worden afgegraven en weg¬ 
gevoerd. Pas om half zevert gister¬ 
avond kon de wagen worden terugge¬ 
kanteld, een karwei waarvoor de 
politie de weg moest afsluiten. 

Foto: PETER ROOZEN 


Bij het verlaten van de bus kregen 
de daklozen minder vleiende op 
merkingen naar het hoofd geslin 
gerd, zoals junks, heb je de spuiten 
met vergeten!’, maar onder politie¬ 
bescherming konden ze vrij onge¬ 
hinderd hun tijdelijke slaaphuis 
betreden. Vandaar zullen ze van 
morgen met de stadsbus worden 
opgehaald en naar de binnenstad 
gebracht. Een deel van hen brengt 
de dag door in het koffiehonk van 
het Leger des Heils aan de Jeker- 
straat. 

Bewaakt 

De politie heeft de gehele nacht het 
gebouw bewaakt en zal dat de ko 
mende dagen nog blijven doen. Bij 
het ter perse gaan van deze editie 
was de rust aanmerkelijk terugge 
keerd. 

Tijdens een nieuw overleg gister 
avond van gemeente en politie met 
vertegenwoordigers van de buurt, 
werd opnieuw ingegaan op veilig¬ 
heidsaspecten, werd nogmaals de 
tijdelijkheid van het opvangcen 
trum benadrukt en werd afgespro 
ken binnenkort opnieuw bijeen te 
komen. De pers werd op verzoek 
van de buurtbewoners met bij het 
gesprek toegelaten. 


Zie verder pagina 1 4 

• Buurtbewoners Caberg 
voor het blok gezet 


(ADVERTENTIE) 


SLAAP LEKKER 
STRAKS. 


Als U daar problemen mee 
heeft, wordt het tijd uw slaap- 
voorlichter te raadplegen j 


beddeft/petioolioQh 

GEERUHGS bu 

Roermond: luifelstraat 42 

tel 04750-18624 
Heerlen: Gringelstraat 9 

t.o nutsbedrijf 
tel 045-722493 


UW SLAAPVOORLICHTER* 
HEEL LIMBURG 


VOOR iimburgs dagblad i' : ii' ' 

«V ' - V \ X. ■* ■ : ■ • ' ' 
*. 


Limburg 
Dinsdag 10 maart 1992 • Pagina „De fik gaat erin, is het niet deze maand, dan wel de 
volgende.” Dat is de mening van een buurtbewoner van de 
sinds kort meest besproken wijk van Maastricht, Caberg. 
Op 24 februari besloot de gemeente om van de sporthal aan 
de Prestantstraat een tijdelijke op vang voor daklozen te 
maken. Dat nieuws werd de volgende dag per brief aan de 
buurtbewoners meegedeeld. Die waren woest en kwamen 
in opstand. Zij vrezen dat het slaaphuis niet alleen 
daklozen, maar ook veel drugverslaafden naar de wijk zal 
brengen. „Wanneer er hier een zwerver aan de deur komt, 
dan kan hij van mij een 
boterham krijgen, maar die verslaafden, die 
moeten we hier niet.” 

Een paar honderd bewoners van Caberg Verwelkomden’ 
gisteravond om tien uur de eerste bezoekers van het 
nieuwe slaaphuis in hun buurt. Een paar uur daarvoor had 
een kleine delegatie van buurtbewoners een gesprek gehad 
met gemeentesecretaris Rutten en het hoofd van de groep 
openbare orde van de gemeentepolitie Snijders. Zij hadden 
de bewoners beloofd dat er geen verslaafden in het 
slaaphuis zouden komen. De bewoners voelen zich 
bedrogen, want ze hebben zojuist zelf een paar 'bekende’ 
verslaafden herkend. 


DOOR CINDY JASPERS 


MAASTRICHT - „Ze hebben 
ons voor het blok gezet,” meent 
buurtbewoner A. Zeegers. „Eerst 
besluiten ze dat hier een cen¬ 
trum voor daklozen komt en 
daarna krijgen de bewoners nog 
eens zogenaamd inspraak. En nu 
blijkt dat het allemaal niets voor¬ 
stelt.” 

Dinsdag om drie uur viel de brief 
van de gemeente in de bus. „Bin¬ 
nen vijf minuten stond het bij de 
sporthal al zwart van de mensen 
die protesteerden en de volgen¬ 
de nacht stond het al in de fik. 
En dat gebeurt zeker weer.” 

Niet alleen de, buurtbewoners 
zijn verontrust. Ook de ongeveer 
twintig daklozen in de bus op 
weg naar hun nieuwe slaapplaats 
voelen zich onprettig. „We gaan 
naar Caberg, al aan de zee,” zingt 
een van de passagiers nog over¬ 
moedig bij het vertrek aan de 
van Hasseltkade. Maar hoe dich¬ 
ter de bus bij Caberg komt, hoe 
stiller iedereen wordt. De dak¬ 
loze passagiers schrikken zeer 
van de honderden mensen aan 
de kant van de weg. 

Een buurtbewoner verwoordt 
het ongenoegen van velen. „Deze 
buurt heeft dan mischien geen 
goede naam, maar ik woon hier 
al 35 jaar en heb nog nooit pro¬ 
blemen gehad. We vinden nu 
ook wel eens spuiten in de ste¬ 
gen, en we klagen al jaren bij de 


in het nieuws 1 


politie over die dealer die hier in 
de buurt woont. Maar met zo’n 
slaaphuis maak je het voor deze 
buurt alleen maar erger.” 

Het slaaphuis was de afgelopen 
drie maanden gevestigd aan de 
Boschstraat 69. Dit gebouw 
moest worden verlaten, omdat 
daar de Internationale School 
voor de Journalistiek komt. Een 
woordvoerder van het Leger des 
Heils tracht aan een aantal bewo¬ 
ners de noodzaak van een derge¬ 
lijke opvang uit te leggen. „Na 
die strenge winter van vorig jaar 
hebben we aan de gemeente dui¬ 
delijk gemaakt dat er op vang 
moest komen. Bij het Leger slie¬ 
pen de mensen in de keuken en 
onder het biljart. Dat ging niet. 
Wij zijn ook niet echt gelukkig 
met deze plek, maar het is maar 
tijdelijk.” 

Evert Pater, luitenant van het 
Leger des Heils en als adjunct 
directeur van het Maatschappe¬ 
lijk Centrum Maastricht verant¬ 
woordelijk voor uitvoering van 
de nachtopvang van daklozen, 
denkt en hoopt dat het uiteinde- 
lyk allemaal wel mee zal vallen. 
„In de Boschstraat waren ook 
protesten, toen de plannen be¬ 
kend werden. Maar de buurtbe¬ 
woners hebben toch weinig last 
gehad van de daklozen. Ik woon 
zelf in die buurt, dus ik weet 
waar ik over praat." 

Een medewerker van het slaa¬ 
phuis voegt daaraan toe: „Ik kan 
best begrijpen dat de mensen nu 


Zeventig banen weg bij omroep 

Braks: ’Overleg KRO 
met bisdom Roermond’ 


Van onze rtv-redactie 

HEERLEN - De KRO stelt achter 
de schermen pogingen in het werk 
om met het bisdom Roermdnd en 
een enkele deken in Limburg op¬ 
nieuw in gesprek te komen. Dat zei 
de voorzitter van de katholieke om¬ 
roep, ir Gerrit Braks, gisteravond in 
Heerlen. De contacten tussen het 
bisdom Roermond en de KRO zijn 
ai jarenlang ronduit slecht. 


Zeer groot was gisteravond in de 
Heerlense Stadsschouwburg de be¬ 
langstelling voor de ledenvergade¬ 
ring van de KRO in het bisdom 
Roermond. Ber Daemen uit Roer¬ 
mond nam na bijna negen jaar af¬ 
scheid als afdelingsvoorzitter. In 
een korte toespraak noemde hij het 
'onbegrijpelijk dat de kerkelijke lei¬ 
ders in Limburg tot nu toe alle over¬ 
leg over een samenwerking met de 
KRO uit de weg zijn gegaan’. 


Buurtbewoners Caberg 
voor het blok gezet Boze buurtbewoners wachten de bus op die de daklozen gisteravond naar hun nieuwe onderkomen moest brengen 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


protesteren, maar dat komt om¬ 
dat het nog vreemd voor hen is. 
De mensen die hier slapen ko¬ 
men hier ’s avonds om tien uur 
met de bus vanaf het centrum 
naartoe, en worden ’s morgens 
om zeven uur weer naar het cen¬ 
trum van de stad gebracht. Zo¬ 
dra iedereen binnen is gaat de 
deur op slot.” 

De kans dat iemand zich uit ei¬ 
gen beweging in het slaaphuis in 
Caberg komt melden is volgens 
hem erg klein. „We kennen de 


meeste daklozen. Ze weten alle¬ 
maal dat, wanneer je hier wilt 
slapen, je je moet melden bij de 
bus en dat je niet binnen wordt 
gelaten wanneer je zelf hier naar¬ 
toe komt.” 

De bewoners zijn niet overtuigd 
van het bussysteem. Zeegers: 
„Vorige week hebben we al een 
zwerver hier gevonden in het 
portiek van een flat. Die had na¬ 
tuurlijk in de krant gelezen dat 
het slaaphuis zou worden ge¬ 
opend en wist niet dat het door 


onze acties was uitgesteld. We 
hebben de politie gebeld, maar 
die zei alleen maar ’jaag hem 
maar weg’. 

Een van de buurtbewoners vindt 
het niet alleen onzorgvuldig van 
de gemeente om een opvanghuis 
voor daklozen tegen de wil in 
van de bewoners in een ’dicht 
bevolkte wijk’ te plaatsen, maar 
ook onverantwoord tegenover de 
mensen die daar moeten gaan 
slapen. „Het gebouw is nu al een 


paar keer in de fik gestoken, als 
die jongens er straks in zitten en 
dat gebeurt weer, dan heb je echt 
problemen.” 

Het slaaphuis is geopend, maar 
de buurtbewoners zijn niet van 
plan om het hierbij te laten. „De 
politie zal nog van ons horen. Ze 
hebben extra bescherming be¬ 
loofd, daar zullen we dan ook om 
vragen. Iedere avond mogen ze 
op komen draven, tot ze er moe 
van worden.” 


Voorafgaande aan zijn speech over¬ 
handigde Ber Daemen KRO-voor- 
zitter Braks een schriftelijk protest 
met handtekeningen van de Stich¬ 
ting Limburgse Vrouwenraad. De 
Limburgse vrouwenorganisaties, 
met zo’n 27.000 leden, protesteren 
tegen het opheffen van het KRO- 
programma Man/Vrouw (M/V). Ir 
Braks (ex-minister van Landbouw), 
die en passant ook Heerlens burge¬ 
meester mr P. van Zeil (ex-staatsse- 
cretaris) begroette, z^l de makers 
van het betreffende radioprogram¬ 
ma alsnog vragen of zij daar wel 
goed aan hebben gedaan. „Meer toe¬ 
zeggingen wil ik hier in Heerlen 
zeker niet doen.” 

Als opvolger van Ber Daemen als 
afdelingsvoorzitter van de KRO in 
het bisdom Limburg werd gister¬ 
avond drs Joep Berghuis, werk¬ 
zaam bij de gemeente Heerlen, 
voorgesteld. Van de bijna 650.000 
leden telt de KRO er 65.000 in Lim- Kamerlid: LSO 

moet blijven 


Gerrit Braks: „Betere tv-programma’s maken.” Foto: kippa 


burg: in Heerlen 5.000 en in de Oos¬ 
telijke Mijnstreek 13.000. 

Braks kondigde aan dat bij de KRO 
tot 1995 zo’n zeventig arbeidsplaat¬ 
sen zullen verdwijnen. Dat is nodig 
om het voortbestaan van de katho¬ 
lieke omroep in Nederland verder 
te kunnen garanderen. Van de mil¬ 


joenen guldens die, door overigens 
niet gedwongen ontslagen vrijko¬ 
men, wil de KRO betere tv-pro¬ 
gramma’s maken om de concurren¬ 
tie met de commerciële omroep te 
kunnen aangaan. Bij de omroep in 
Hilversum werken ruim 300 perso¬ 
neelsleden. 


HEERLEN - Het Limburgse 
PvdA-Kamerlid Servaes Huys 
vindt dat het Limburgs Sym- 
phonie Orkest (LSO) moet 
blijven. Het advies van de 
Raad voor de Kunst het LSO 
op te heffen, noemt Huys ’de 
druppel die de emmer doet 
overlopen’. Die emmer is vol¬ 
gens Huys al vol door het be¬ 
ëindigen van de PNL-subsi- 
dies aan Limburg waartoe 
minister Hedy d’Ancona van 
WVC vorig jaar besloot. Die 
maatregel kost in de Limburg¬ 
se welzij ns- en cultuursector 
600 banen. 

Ook voor Opera Zuid in Maastricht 
moet structureel (en niet inciden¬ 
teel, zoals de Raad voor de Kunst 


Van onze verslaggever 

ROERMOND - Een uitspraak van 
de Raad van State van 5 juli 1989 
met betrekking tot de omstreden 
ontgronding van het Stevol-gebied 
(280 Hectare) tussen Ohé en Laak en 
Laak heeft minister Hanja Maij- 
Weggen uiteindelijk overstag doen 
gaan om alsnog een Milieu-Effecten 
Rapportage (MER) voor een aantal 
ryks wegen op te laten stellen. Daar¬ 
onder zijn de A73 (Venlo-Maas- 
bracht) en de stadstraverse van de 
A2 in Maastricht. 

Dit blijkt uit de brief die de minis¬ 
ter afgelopen vrijdag aan de Tweede 
Kamer heeft gestuurd over dit on¬ 
derwerp. 

De argumenten indertijd van het 
comité Stevol Nee, dat tegen de ont¬ 
gronding vecht, om een MER te ei¬ 
sen, heeft Maij nu gebruikt voor de 
A73. De strekking van de kwestie 
was dat - ook al is er voor een be¬ 
paalde activiteit een besluit geno¬ 
men vóór de MER-regelgeving in 


werking trad - er toch een MER 
nodig is als er voor de activiteit nog 
nadere besluitvorming moet plaats¬ 
vinden. 

Voor wat betreft de Rijksweg 73 ligt 
de zaak tamelijk gecompliceerd, zo 
laat Maij weten. In overleg met de 
Landsadvocaat wordt op dit mo¬ 
ment nagegaan of kan worden vol¬ 
staan met een Milieu-Effecten 
Rapport in het kader van de be¬ 
stemmingsplannen van de gemeen¬ 
ten waar de autosnelweg komt te 
liggen, of dat een geheel nieuw 
tracé-/MER-procedure moet worden 
gevolgd. In dat laatste geval zullen 
ongetwijfeld opnieuw tracé’s op de 
westoever onder de loep worden ge¬ 
nomen. 

Variant 

In een MER-procedure is de initia¬ 
tiefnemer verplicht de meest- 
milieuvriendelijke variant aan te ge¬ 
ven. Tegenstanders van de weg op 
de oostoever zeggen dat de A73 veel 
beter op de westoever aangelegd 


kan worden, omdat het milieu daar 
minder geweld wordt aangedaan. 
Bovendien zouden de kosten dan 
aanmerkelijk geringer zijn. In het 
gekozen tracé op de oostoever zijn 
dure voorzieningen nodig om voor¬ 
al stank- en lawaai-hinder te mini¬ 
maliseren omdat de weg in onder 
meer Tegelen, Swalmen en Roer¬ 
mond dwars door de bebouwde 
kom gaat. Zoals de zaken er nu voor 
liggen kost het circa dertig kilome¬ 
ter lange A73-traject (Venlo-Maas- 
bracht) 750 miljoen gulden. 

Vanwege die hoge kosten is het niet 
verwonderlijk dat de minister geen 
haast heeft. Ze heeft de aanleg van 
het zuidelijkste stukje A73 al eens 
uitgesteld, maar op aandringen van 
Limburg was ze bereid de aanleg 
toch te versnellen. Dan moest de 
provincie wel zelf een flinke duit in 
het zakje doen. De twintig miljoen 
gulden, die met veel pijn en moeite 
op tafel is gekomen, vindt ze veel te 
weinig. Limburg moet dieper in de 
beurs grijpen, zo luidde haar bood¬ 
schap toen ze onlangs in Venray het 


startsein gaf voor het noordelijke 
stuk van de A73. 

De MER-procedure lijkt haar nu ei¬ 
genlijk goed van pas te komen. De 
voorwaarde van de stichting ’Mid- 
den-Limburg, hart van Limburg’ tot 
voor- en medefinanciering mits de 
A73 voor 2000 gereed is, komt nu 
wel heel erg onder druk te staan. 
Zonder een MER is dit al nagenoeg 
onmogelijk, zo had Rijkswaterstaat 
te Maastricht, die met de voorberei¬ 
ding van de A73 in de weer is, al 
laten weten. Er is dus geen enkele 
haast meer om met Limburg een 
convenant voor een versnelde aan¬ 
leg af te sluiten zolang de MER niet 
klaar is. De MER-procedure bij het 
Stevol-project leert dat hier mini¬ 
maal twee jaar mee gemoeid zijn. 

Niet verrast 

Bij Rijkswaterstaat in Maastricht 
was men niet zo verrast. Daar had 
men het min of meer aan zien ko¬ 
men, zo laat plaatsvervangend di- 
rectie-secretaris Kue Chean Wu 
weten. Hij verwacht dat de minister 


binnen enkele weken een beslissing 
zal nemen of een MER moet wor¬ 
den gemaakt op basis van de ge¬ 
meentelijke bestemmingsplannen 
en uitgaande van het gekozen tracé, 
of dat er een geheel nieuw tracé- 
mer moet komen. Het bestuurlijk 
overleg met de betrokken gemeen¬ 
ten ten aanzien van de inpassing 
van de weg gaat volgens Wu ge¬ 
woon door. „Ik heb nu nog geen 
reden om aan te nemen dat het an¬ 
ders zal gaan,” aldus de woordvoer¬ 
der van Rijkswaterstaat. 

Een zegsman van het ministerie van 
VROM laat weten dat bij een MER 
in het kader van het bestemmings¬ 
plan het tracé inderdaad niet meer 
ter discussie staat, maar dat wel nog 
enigszins naar links en rechts ge¬ 
schoven kan worden en nadrukke¬ 
lijk gekeken wordt waar geluid- 
schermen moeten worden ge¬ 
plaatst. 

„In het andere geval begin je ge¬ 
woon van voren af aan en wordt 
zowel naar de linker- als de rechte- 


bioscopen 


• HEERLEN { 

Royal: JFK, dag. 20 uur. Rivoli: ^ 
De Johnsons, dag. 18.45 en 21 I 
uur. De Reddertjes in Kangoe- £ 
roeland, wo 14 uur. Maxim: Bil- P 
ly Bathgate, dag. 18.30 en 21 uur. | 
H5: The prince of tides, dag. 14 f 

18.30 en 21.15 uur. The Addams | 
Family, dag. 14.15 19 en 21.30 £ 
uur. Don’t teil Mom the babysit- I 
ter ’s dead, dag. 18.45 en 21 uur. | 
De Notenkraker, wo 14.30 uur. f 
Fievel in het Wilde Westen, wo I 

14.30 uur. Ricochet, dag. 21 uur. 

Curly Sue, dag. 14.30 en 18.45-J 
uur. Dead again, dag. 18.45 en 21 
uur, di do ook 14.30 uur. 1 


$\ 


wil) subsidie ter beschikking ko¬ 
men, zegt Huys. Het Kamerlid kan 
zich goed vinden in het alternatieve 
plan dat vorige week werd gepre¬ 
senteerd door vier orkesten buiten 
de Randstad, waaronder het LSO. 
In dat plan blijft het Limburgse or¬ 
kest bestaan met als taak de bege¬ 
leiding van een nieuwe operavoor- 
ziening in het zuiden van het land. 

De kunst zal zijn om voor zijn 
standpunt een meerderheid te vin¬ 
den in de PvdA-fractie, zegt Huys. 
PvdA-woordvoerder Frits Niessen 
is in ieder geval zeer verbolgen over 
het advies van de Raad voor de 
Kunst omdat hierdoor ’de regio’ 
geld moet inleveren voor de Rand¬ 
stad. 

Begin mei neemt minister d’Anco¬ 
na een besluit over het advies van 
de Raad van de Kunst over het 
Kunstenplan 1993-1997. 


Minister twijfelt nog over vorm Milieu-Effecten Rapportage 

Aanleg A73 vóór 2000 nu wel erg onzeker 


roever gekeken. Hoe dan ook, een 
beperkt MER bestaat niet. Een 
MER is altijd volledig. Alleen staat 
bij een MER op basis van de be¬ 
stemmingsplannen natuurlijk min¬ 
der ter discussie. De beslis-ruimte is 
dan kleiner”, aldus de woordvoer¬ 
der. 

’TeleurstelIend’ 

Gedeputeerde ir Michel Lodewijks 
vond het 'hevig teleurstellend’ in¬ 
dien een MER tot vertraging van de 
aanleg van de A73 zal leiden. Uit¬ 
gangspunt blijft nog steeds dat de 
provincie de weg versneld wil aan¬ 
leggen. De volgende week woens¬ 
dag gaat Lodewijks naar Den Haag 
om met minister May over de kwes¬ 
tie te praten. 

Ook secretaris Pennings van de Ka¬ 
mer van Koophandel en Fabrieken 
in Roermond vindt het ronduit te¬ 
leurstellend als dit opnieuw vertra¬ 
ging tot gevolg heeft. „De weg is zo 
cruciaal voor heel Limburg”, zegt 
hij. 


O • KERKRADE | 

j—[ Wijngrachttheater: Meeting Ve- | 
nus, wo 20 uur. I 

° • MAASTRICHT j 

Mabi: JFK, dag. 20 uur. Frankie 1 
CU & Johnny, dl t/m do 21 uur. Ba- 1 

□ bar, wo 14.30 uur. Hot shots, di | 
t/m do 21 uur, wo ook 14.30 uur. | 
|—| De Johnsons, di t/m do 21 uur, I 
~~ wo ook 14.30 uur. Ciné-K: Baton 1 
I 1 Fink, dag. 21 uur. Cinema-Pala- I 

C ce: The prince of tides, dag. 18,1 
en 21.15 uur, wo ook 14.30 uur.>J 
|— Dead again, dag. 19 en 21.30 uur.*! 
__Don’t teil Mom the babysitter ’s^ 

O dead, wo ook 14 uur. Fievel in| 
het Wilde Westen, wo 14 uur! 
f*—1 Shattered, di t/m do 19 en 21.30 
uur. Lumière: Goodfellas, dag. 

I 1 beh. di 20 uur. The Hit, dag. beh. 

r _. di 20.30 uur. Der Amerikani- 

1—J scher Freund, dag. beh. di 22 
j—~j uur. 

O • GELEEN 

□ Roxy: Hot Shots, dag. 20.30 uur. | 

Q Harley Davidson and the Marl- 
boro Man, dag. 20.30 uur. Babar, 
y —1 wo 15 uur. 

Ö • SITTARD 

f““| Forum: De Johnsons, dag. 20.30 
fci uur. Frankie & Johnny, dag. 
l__ 20.30 uur. De Reddertjes in Kan-|f 
»— goeroeland, wo 14 uur. Filmhuik:| 
Sittard: Bij nader inzien, di (2 Ff 

20.30 uur. Dead Poets Society, j 
tel wo 19.30 uur. The Third Man, do | 
|~*~*1 20.30 uur. | 

Q • ROERMOND ? 

CU Royal: The Addams Family, di 1 

O t/m do 20.30 uur. Filmhuis Roer- I 
mond: Camille Claudel, di 20.30 I 
n uur. The Matchfactory Girl, do I 
tel 20.30 uur. * 

O ? 

q • VENLO -j 

Perron 55: Dead Poets Society, I 
.I di 20.30 uur. 1 HEERLEN: 

- di. 10/3: uitlegavond van de Opera 
van Krakow. I Pagliacci/Cavalleria 
Rusticana, opera’s van Leoncavallo en 
Mascagni (19.30 uur. 

- wo. 11/3: Opera Forum met PelléaS 
et Mélisande, opera van Claude De- 
bussy. 

MAASTRICHT: 

- di. 10/3: het toneelstuk 'Wanneer wij 
doden ontwaken’ van Henrik Ebsen, 
gespeeld door de toneelgroep Amster¬ 
dam. 

- wo. 11/3: lunchconcert met Saskia 
Kingma, harp en Josine Buter, fluit 
(12.30 uur). 

SITTARD: 

- di. 10/3: de rockmusical Hair. 

ROERMOND: 

- di. 10/3 en wo. 11/3: Revue Revue! 
musical van Jos Brink en Frank San¬ 
ders. 

WEERT: 

- di. 10/3: Lamda London brengt ’On 
the Razzle’, een luchtige komedie van 
Tom Stoppard in de Engelse taal 
(20.15 uur). 

- wo. 11/3: tweede cabaretprogramma 
van Vincent Bijlo, getiteld ’De knal 
van half zeven’ (20.15 uur). 

AKEN: 

- di. 10/3 en wo. 11/3: 'Karate -Billi 
kehrt zurück, Klaus Pohl. 

_ wo 11/3 (20 uur): Wiener Blut, ope¬ 
rette van Johann Strauss. 

Tenzy anders aangegeven beginnen 
alle voorstellingen om 20.00 uur. 


TT 


exposities Ij 


HEERLEN 


Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein 
19. De Collectie, keuze uit de kunst¬ 
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open di 
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur- 
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf 5- 
Expositie van Lex Timmermans. T/m 
29/3. Open za en zo 14-17 uur. Ther- 
menmuseum , Coriovallumstraat 9- 
'Zoals de ouden bouwden. T/m 17/5, 
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17 
uur. 


• HOENSBROEK 

Kasteel Hoensbroek. Schilderijen van 
Alphons Winters en Foen Winters. Ke¬ 
ramiek van Silvia O’Prinsen. T/m 29/3, 
open dag. van 10-12 en 13.30-17 uur. 


• BRUNSSUM 

D’r Brikke-oave, Lindeplein 5a. Gli- [ 
cias, fotocollages van Glicia Rodri- f 
gues. T/m 29/3, open ma t/m vr 10-12, 
14-17 en 19-21 uur, zo 15-17 uur. 


• LANDGRAAF 

Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposi¬ 
tie van de Duitse kunstenaar Frank 
Ermschel. T/m 19/4, open vr 17-20 uur, 
za en zo 14-17 uur. Galerie Gaudi, He- 
reweg 83. Werk van Mare Hendriks. 
T/m 29/3, open do t/m zo 10-17 uur. 
Raadhuis. Werk van Hans Giessen. 
T/m 25/3, open ma t/m vr 9-12 uur, ma 
en do ook 14-16 uur, do ook 17-19 uur. 


• NUTH 

Atelier Jac Vinken, Stationsstraat 
282. Schilderijen van Gerda Haag- 
mans en beelden van Rini Dado. T/m 
4/4, open di t/m vr 9-18 uur en za 9-17 


• LIMBRICHT 

Limburgs Volkskundig Centrum, Al¬ 
lee la. Tentoonstelling 'Alle gekheid 
op een stokje’. T/m 3/5, open di t/m vr 
13-17 en za en zo 14-17 uur. Tevens 
vaste presentatie volksgeneeskunde, 
religieuze volkscultuur, levensloop en 
carnaval. Exlibris galerie, Allee 1. 
Exlibris op het thema religie. T/m 
22/3, open do en zo 14-23 uur, andere 
dagen 17-23 uur, ma gesloten. 


limburgs dagblad 

extra 


insdag 10 maart 1992 • Pagina 15 


Hoofd kantoor 
blijft in Heerlen 

HEERLEN - Zelfs burgemeester 
Piet van Zeil had al in paniek 
°Pgebeld: de afgelopen weken 
circuleerde een hardnekkig ge¬ 
dicht dat DSM het hoofdkantoor 
Heerlen zou verkopen en dat 
ne concerntop zou verhuizen 
Haar een nieuw kantoor in Sit- 

tard. 

Gisteren drukte lid van de raad 
^an bestuur Ad Timmermans 
Het verhaal met kracht de kop in. 
»Van een verhuizing is absoluut 
§cen sprake. We zitten hier fan- 
^stisch en in Sittard hebben we 
sowieso geen plaats." 

Het gerucht is volgens Timmer¬ 
mans ontstaan door de nijvere 
bouwactiviteiten van DSM in 
Sittard. Die nieuwe kantoren 
Hjn echter alleen bedoeld voor 
He divisies en de Limburgse be¬ 
drijfsonderdelen, niet voor de 
concerntop, die vanuit het Heer- 
.tense hoofdkwartier de DSM- 
a ctiviteiten over de hele wereld 
’JHoet leiden. 

GSM koestert overigens wel 
Wannen om een oud kantoor¬ 
mand in de Heerlense binnenstad 
v an de hand te doen. Daarin is 
Ondermeer een deel van het ABP 
'gehuisvest. 
DSM 


üfvdend ƒ 8,' per aandool 


1,380 


nettowinst 

in miljoenen guldens 


412 442 


Dit jaar duizend mensen minder 

Afslanking levert 
150 miljoen op 


Boetseren 1986 1987 1988 1989 1990 1991 


Omzet 

tri miljoenen guldens 

8.993 8978 


10.772 


ili 


9.347 


1986 1987 1988 1989 1990 1991 & 

Het verloop van de nettowinst laat duidelijk zien dat het jubeljaar’ 
1989 zoals topman Van Liemt het pleegt te noemen, letterlijk en fi¬ 
guurlijk een uitschieter was. De Nederlandse Staat mag zich wel 
erg gelukkig prijzen dat 'toevallig’ net in dat jaar het staatsbedrijf 
DSM naar de beurs werd gebracht. Sindsdien hebben de aandeel¬ 
houders de winst gestaag zien afkalven. 


HEERLEN - De reorganisatie 
bij DSM, die nu in volle gang 
is, levert het chemieconcern 
vanaf 1993 een besparing op 
van 100 tot 150 miljoen gulden 
per jaar, al zal het effect voor 
de organisatie in effectiviteit 
en flexibiliteit waarschijnlijk 
veel groter zijn. Overigens be¬ 
lopen volgens directeur E. 
Rongen van DSM Limburg BV 
de kosten van de reorganisatie 
op dit ogenblik zo’n 150 mil¬ 
joen gulden. 

Vorig jaar zijn door het reorga¬ 
nisatieplan Concern 2000 375 
arbeidsplaatsen in Limburg 
verdwenen. Aan het eind van 
dit jaar zal DSM in Limburg 
nog eens duizend medewer¬ 
kers minder hebben. 


Slagkracht 

Met het een half jaar geleden 


Eerste kwartaal stukken slechter dan jaar geleden 

Winst DSM blijft 

achteruit hollen 


gepresenteerde plan Concern' 
2000 wil DSM meer slagkracht 
ontwikkelen. Alle aandacht 
wordt op de kernactiviteiten 
gericht. Met de produkten 
waar DSM goed in is, wil het 
bedrijf internationaal leiding¬ 
gevende posities innemen. De 
bevoegdheden worden gede¬ 
centraliseerd. De bedrijfseen¬ 
heden krijgen meer verant¬ 
woordelijkheden. 

Bovendien moet het concern 
flexibeler worden. Dat wil het 
concern onder andere bereiken 
door met name in 1992 perso¬ 
neel af te stoten. Voor een deel 
gebeurt dat door activiteiten 
die niet tot de kern behoren, 
uit te besteden. Op die manier 
vervallen bij DSM Limburg 
BV 1000 tot 1500 van de ruim 
11.500 arbeidsplaatsen. 

Ontslagen 

Verder worden zo’n 1000 ar¬ 
beidsplaatsen gewoon ge¬ 
schrapt. Daarnaast worden 
1200 mensen in Limburg in¬ 
tern verplaatst van divisieni- 
veau naar de bedrijfseenheden. 


Een en ander gebeurt zo moge¬ 
lijk zonder gedwongen ontsla¬ 
gen, zolang de economische 
omstandigheden dat toelaten, 
aldus DSM. 

Vorig jaar steeg het totale 
DSM-personeelsbestand we¬ 
reldwijd met 320 tot 25.170. Bij 
DSM Limburg bv daalde de 
bezetting van 11.935 naar 
11.560. 


V | DSM-topman Hans van 

V Liemt gaf hef gisteren open- 

hartig toe: „In onze bednjfs- 
^tak kunnen de resultaten 

hoog stijgen, moor ook diep 
r 1 A s zakken." Van Liemt kon ook 

l moeilijk anders. Met een for- 

/ J se winstval sloot DSM in 

/jwj 1991 een relatief korte vette 

periode of. De vooruitzich¬ 
ten zijn zo mogelijk nog 
slechter. Alleen tussen 1988 en 1990 heeft het Limburgse chemie¬ 
concern onstuimige winsten gekend. In 1991 werden echter weer 
omzetten en resultaten behaald die vergelijkbaar zijn met de cijfers 
van 1987. De van golfbewegingen zo bekende 'zeven vette |aren' 
hebben bij DSM dus eigenlijk maar drie por geduurd. 

Is DSM nu weer terug bij af? Nee, zeggen de topmannen, er is de 
afgelopen pren juist veel bereikt. Het beleid is al pren gericht op 
het uitbouwen van de sterke punten. Door wordt driftig oan ge¬ 
boetseerd. DSM heeft uitbundig geïnvesteerd in nieuwe fabrieken 
voor de kernactiviteiten. Het bedrijf geeft al jaren meer geld uit dan 
er binnenkomt. De 'oorlogskas' van 1,5 miljard die DSM een paai* 
jaar geleden creëerde voor grote overnames, is al bijna leeg Een 
'grote vis' heeft men echter met gevangen. De interne organisatie 
krijgt ondertussen een afslonkingskuur en de produkten die ande¬ 
ren beter kunnen produceren, worden afgestoten Zowel m de 
Verenigde Staten als in het Verre Oosten heeft het bedrijf boven¬ 
dien nadrukkelijk aan de weg getimmerd. 

Alles goed en wel, moor na al dat vormen en boetseren is de klei 
blijkbaor nog steeds met hord. DSM blijkt immers opnieuw veel 
gevoeliger voor economische schommelingen dan topmon Van 
Liemt lange tijd heeft willen toegeven. Zelfs het relatief kleine beet¬ 
je economische tegenwind bleek in 1991 al voldoende om het 
fundament van het DSM-standbeeld te loten verzakken. 

Het verontrustende is nu, dat de economie er in 1991 nauwelqks 
slechter voorstond dan in 1987, toen DSM 'oude stijl' al vergelijk¬ 
bare resultaten wist te realiseren. Je kunt p dus afvragen welke 
vooruitgang DSM in de afgelopen pren don wel heeft weten te 
boeken. DSM anwoordt daarop dat het verschil met 1987 is dot 
er nu veel concurrentie en daardoor overcapaciteit is. DSM is ech¬ 
ter zelf mede-schuldig aan die overcapaciteit. De afgelopen pren 
heeft het bedrijf enorm geïnvesteerd in nieuwe fabrieken. Sommige 
installaties, zoals de nieuwe melaminefabriek in Geleen, hebben m 
verband met overcapaciteit nog nauwelijks gedraaid Dat lijkt ons 
geen schoolvoorbeeld van verstandig toekomstbeleid. 


Vervolg van pagina 1 

^EERLEN - Na een slecht 1991 ziet het er niet naar uit 
DSM het binnenkort beter gaat doen. Integendeel, in 
Het eerste kwartaal van dit jaar zullen het bedrijfsresultaat 
de nettowinst uit gewone activiteiten met respectieve- 
njk bijna 60 en 55 procent kelderen ten opzichte van het 
eer ste kwartaal van 1991. 


bedrijfsresultaat in het eer- 
kwartaal zal uitkomen op 
°Hgeveer 100 miljoen (eerste drie 
banden vorig jaar 205 miljoen) 
e H de nettowinst op ongeveer 80 
JHHjoen (vorig jaar 182 miljoen). 
Pat bleek gisteren tijdens de toe- 
jkhting van DSM-topman Van 
P'emt op de cijfers over 1991. 

,H het verleden waren de eerste 
Jaartalen bij DSM altijd de bes- 
^ Dat belooft dus niet veel 
^°eds voor de rest van het jaar. 
j^an Liemt’s collega Timmer 
JHans hield de moed er in: „In 
|j e ze bedrijfstak moet je tegen 
c hokken kunnen, anders kun je 
beter uitblijven.” 
resultaten zouden nog slech¬ 
te 1 ’ zijn, als DSM vorig jaar niet 
^Hd kunnen profiteren van een 
j- r g lage belastingdruk, omdat 
. bedrijf een aantal onbelaste 
Hkomsten had, zoals aardgasba- 
j^H en WIR-premies. Door derge- 
’lke voordelen daalde de belas- 
‘Hgdruk van 35 naar 18 procent. 
U SM is somber over de econo¬ 
mische ontwikkelingen in 1992. 
e rivijl de OESO (Organisatie 
°or Economische Samenwer- 
jbhg en Ontwikkeling) een eco- 
H°nrusche groei van 2,2 procent 
°orspelt voor de mdustrielan- 
^ e h, houdt DSM het op één a 
Wee procent. De chemische in- 
HUstrie zal niet sneller groeien 
de economie, zo meldde Van 
Hiemt. Hij heeft nog geen teke- 
van herstel gezien en sprak 
HSarom van 'windstilte’. 

D SM doet haar best zich te ont- 
r ekken aan de op- en neergang 
v an de economie door meer zo- 
jteheten anti-cyclische activitei- 
» e n m huis te halen, zo zei Van 
biemt. „Er is al iets van een ba- 
?hs, maar nog lang niet voldoen- 
Het is een lange weg waar we 
blijven werken”. 

Ge slechtst lopende activiteiten- 
[p’oép vorig jaar was die van de 
koolwaterstoffen, kunststoffen 
e H synthetische rubbers. In het 
Verleden waren dat altijd de 
jekkers van het chemieconcern, 
? e zorgden meestal voor ruim de 
Hol ft van het bedrijfsresultaat. 
Gok in 1990 was dat nog zo. Maar 
Hh een bedrijfsresultaat van f 520 
biljoen in 1990, werd in deze 


Voor personeel 
lage winstpremie 

Heerlen - De aandeelhou¬ 
ders krijgen ondanks de gekel¬ 
derde winst evenveel dividend, 
•daar het personeel van DSM 
Gimburg BV moet fors inleve- 
r en. Vorig jaar bedroeg de winst¬ 
uitkering nog 2,5 procent van het 
bruto salaris, dit jaar moet het 
Personeel genoegen nemen met 
ee n half procent. 

y°lgens B. van de Boom van de 
Industriebond FNV is dat wel 
^ r g zuur voor het personeel. „Op 
bet ogenblik zijn de medewer¬ 
kers toch al niet zo gelukkig, in 
verband met de reorganisatie. 
Gan is het pijnlijk om te zien dat 
de winst wel naar de aandeel¬ 
houders gaat, maar niet naar de 
mensen die er voor hebben ge¬ 
werkt.” 


sectoren vorig jaar niet meer dan 
f 68 miljoen verdiend. In de 
tweede helft van het jaar kwam 
er zelfs een verlies van f 30 mil¬ 
joen uit de bus. De omzet in deze 
groep daalde van 3,9 miljard in 
1990 naar 3,4 miljard in 1991. 
„Deze activiteit is veel cyclischer 
dan we een jaar geleden gedacht 
hadden”, bekende bestuurslid 
Timmermans. 

Vooral in koolwaterstoffen deed 
DSM het heel slecht. De vraag 
naar krakerprodukten stagneer¬ 
de door de tegenvallende econo¬ 
mie. Er is minder etheen ge¬ 
maakt dan in 1990 en de nafta- 
krakers waren gedurende enkele 
maanden onderbezet. Verder 
was er overcapaciteit waardoor 
de prijzen en marges daalden. 
Eind vorig jaar heeft DSM ook 
een dure onderhoudsstop van 
een van de krakers gehad. 

Ook voor kunststoffen vielen de 
resultaten drastisch terug omdat 
door overcapaciteit de prijzen 
onder druk kwamen te staan. 
DSM kon minder synthetische 
rubbers verkopen omdat een van 
de belangrijkste afnemers, de 
auto-industrie, een recessie door¬ 
maakt. 

In de groep basis- en fijnehemie 
had DSM eveneens een moeilijk 
jaar. Desondanks was het de eni¬ 
ge activiteitengroep die het be¬ 
drijfsresultaat wist te verbete¬ 
ren: f 267 miljoen (1990: f 242 
miljoen) op een omzet van f 3,2 
miljard. De vanouds belangrijke 
produkten melamine en capro- 
lactam kampten met enorme 
concurrentie. Een nieuwe mela¬ 
minefabriek in Geleen draait 
daardoor nog lang niet op volle 
capaciteit. Bij de meststoffen, 
die moeilijke tijden doormaken, 
is het resultaat door hogere mar 
ges per saldo wel verbeterd. • Avondopname van de naftakraker nabij DSM’s 
kunststoffenfabrieken in Geleen. De vraag naar kra¬ 
kerprodukten stagneerde door economische tegenval¬ 
lers in Europa en de VS. Tegelijk namen de concurrenten nieuwe krakers in 
gebruik in de VS en Zuid-Korea. Gevolg was dat DSM 
minder van de belangrijke grondstof etheen produ¬ 
ceerde dan in 1990. 


DSM houdt vast aan dividend 

Melchior kan 
gerust zijn 


• De raad van bestuur van DSM moest gisteren voor het tweede achtereenvolgende jaar 
een flinke winstdaling melden. Het dividend blijft echter onveranderd. 


HEERLEN — De Limburgse 
bouwtycoon in ruste Leon Mel¬ 
chior kan gerust zijn. DSM keert 
als vanouds een dividend uit van 
f 8 per aandeel. Dat betekent dat 
Melchior, op een maandagmid¬ 
dag in maart, zonder dat hij daar¬ 
voor van zijn zeiljacht moest 
komen, het aardige sommetje 
van 16 miljoen gulden (exclusief 
belastingen) mag incasseren. 

Vorige week werd bekend dat 
Melchior via zijn Antilliaanse be¬ 
leggingsmaatschappij Hacor 
bijna zes procent van de aande¬ 
len van het chemieconcern in 
handen heeft. Zijn waardepapie¬ 
ren kosten op de beurs meer dan 
f 200 miljoen gulden. 

Melchior is niet de enige die een 
groot belang in DSM heeft. De 


Staat bezit nog steeds 31 procent 
van de aandelen van het voorma¬ 
lige staatsbedrijf. En dat houdt 
in dat de minister van Financiën 
straks f 87 miljoen aan dividend 
in de Staatskas mag storten, als 
de Staat tenminste niet kiest 
voor extra aandelen. 

De beleggers hebben dit jaar na¬ 
melijk voor het eerst de keus 
tussen een volledig contante uit¬ 
kering en een uitkering deels in 
aandelen. Voor DSM heeft dat 
het voordeel dat het bedrijf een 
deel van het geld van de winst¬ 
uitkering kan houden als de aan¬ 
deelhouders liever nieuwe aan¬ 
delen willen hebben. Dat be¬ 
spaarde geld kan DSM goed 
gebruiken voor de investeringen 
ter waarde van 1,3 miljard die dit 
jaar nog worden gedaan. DSM 


Teksten: 

PETER 

BRUIJNS 


Staat gedoogde 
belastingtruc 
in België 

HEERLEN - DSM heeft toen 
het nog een staatsbedrijf was. ja¬ 
renlang de Nederlandse fiscus 
deels weten te omzeilen. Met me¬ 
deweten van de Staat verrichtte 
DSM zijn internationale finan¬ 
ciële transacties via een kantoor¬ 
tje in België, waar voor deze acti¬ 
viteiten een veel milder belas- 
tingklimaat heerst. Daardoor is 
de Nederlandse fiscus waar¬ 
schijnlijk vele miljoenen misge¬ 
lopen. De Staat, die tot 1989 alle 
aandelen DSM in handen had, 
liet de belastingtruc oogluikend 
toe. 

Dat maakte DSM-bestuurslid A. 
Timmermans gisteren bekend 
tijdens de presentatie van het 
jaarverslag. DSM maakt voor de 
financiële transacties nu nog 
steeds met succes gebruik van 
het Belgische kantoor, een zoge¬ 
noemd 'coördinatiecentrum'. 
Overigens benadrukte Timmer¬ 
mans dat DSM met deze ’België- 
route' mets onoirbaars doet. 

Wettelijk is er niets op tegen om 
de financiële transacties via Bel¬ 
gië te laten verlopen als dat fis¬ 
caal voordeel oplevert. De mees¬ 
te grote Nederlandse bedrijven 
hebben een coördinatiecentrum 
in België. Staatssecretaris Van 
Amelsvoort van Financiën gaf 
enkele weken geleden nog toe 
dat hij machteloos staat. 


gaat er al stilletjes vanuit dat de 
Staat zo vriendelijk zal zijn een 
deel van het dividend in aande¬ 
len te nemen. 

DSM houdt daarnaast vast aan 
een dividend ter waarde van 8 
gulden. Dat lijkt een erg dure be¬ 
slissing, want nu wordt meer 
dan de helft van de winst (54 pro¬ 
cent) weggegeven aan de aan¬ 
deelhouders. „Dat mag best wel 
eens een keer, want de afgelopen 
jaren hebben we een vrij laag 
percentage van de winst uitge¬ 
keerd,” vertelde de financieel 
deskundige binnen de DSM-top, 
mr A. Timmermans gisteren. 
DSM wil de aandeelhouders niet 
verjagen met de pieken en dalen, 
die nu eenmaal inherent zijn aan 
de chemiebranche. Daarom 
wordt de winstuitkering zoveel 
mogelijk op gelijk niveau gehou¬ 
den. 

Er is nog een tweede reden voor 
het hoge dividend. Timmer¬ 
mans: „Dit weerspiegelt ons ver¬ 
trouwen op een herstel van de 
resultaten in de komende jaren. 
Dan worden de investeringen en 
aankopen die we recent hebben 
gedaan, rendabel. Tegelijkertijd 
proberen we op de kosten te be¬ 
sparen en de efficiency te verbe¬ 
teren.” Volgens Timmermans 
mag uit zijn beloftes overigens 
met worden afgeleid dat het al in 
1992 een stuk beter zal gaan. Dinsdag 10 maart 1992 • Pagi Von onze venrioggever _ 

HOENSBROEK - Woningver- 
eniging Hoensbroek hoopt nog 
dit jaar te kunnen beginnen met 
<Je bouw van 25 woningen in het 
gebied Feronlaan, Verzetstraat, 
Burgemeester Willemstraat. In 
totaal moeten daar tachtig hui¬ 
zen verschenen. 

In 1986 kwamen de flats aan de 
Feronlaan en omgeving, met in 
totaal 144 appartementen, slecht 
in de markt te liggen. Een ingrij¬ 
pende renovatie bleek even duur 
als nieuwbouw. 


Woningcorporatie De Voorzorg 
zat met hetzelfde probleem in de 
.Marconistraat, Overbroeker/ 


WV Hoensbroek sloopt huidige complexen 

Aan Feronlaan nog 
dit jaar nieuwbouw 


Heerlerweg en de Mgr. Hanssen- 
laan, goed voor 140 woningen. 

De beide corporaties besloten de 
zaak samen aan te pakken. Ze 
helpen elkaar bij het elders on¬ 
derbrengen van bewoners om zo 
sloop mogelijk te maken. Aan de 
Marconistraat is de vervangende 
nieuwbouw al gereed, terwijl 


momenteel aan de Heerlerweg 
hard gewerkt wordt. 


Sloop 


Van de 144 woningen aan de Fe¬ 
ronlaan e. o. zijn er nog 25 be¬ 
woond. De resterende blokken 
worden gesloopt zo gauw er nie¬ 
mand meer woont. 


In totaal komen daar zo’n tachtig 
laagbouwhuizen voor in de 
plaats. De nieuwe woningen zijn 
geschikt voor gezinnen, maar 
ook voor bejaarden. De badka¬ 
mer en mogelijk ook een slaap¬ 
kamer komen op de begane 
grond. 

WV Hoensbroek heeft voor dit 
jaar al 25 contigenten toegewe¬ 
zen gekregen. Bij de gemeente is 
een bestemmingsplanwijziging 
aangevraagd. 

„Als het even meezit, kunnen de 
eerste multifunctionele wonin¬ 
gen nog in 1992‘gebouwd wor¬ 
den,” zegt directeur Peters dan 
ook. Als zekerheid bestaat over 
aanpassing van het bestem¬ 
mingsplan gaat een archtitect de 
plannen nader uitwerken. 


Interesse Hema 
voor Op de Kamp 


Landgraaf komt mét goedkope 50-badenkaart 

Alternatief plan voor 

!het schoolzwemmen 


WEESP/LANDGRAAF - Hema wil 
een vestiging openen in de gemeen¬ 
te Landgraaf, wanneer die besluit 
tot uitbreiding van het winkelcen¬ 
trum Op de Kamp. Dat heeft R.N. 
de Haas, hoofd Kleine vestigingen 
van de Hema, bevestigd. 

„Het wachten is eigenlijk op de ge¬ 
meente”, aldus De Haas. „We weten 
dat er plannen zijn om het winkel¬ 
centrum uit te breiden. Nog voor de 
zomer willen we daarom met dë ge¬ 
meente overleggen over de komst 
van een Hema-vestiging.” 

In de Landgraafse Hema is geen 
’food’-afdeling voorzien. „Winkel¬ 
centra als Op de Kamp zijn meestal 
al voorzien voor een of twee flinke 
supermarkten”, aldus De Haas. 
„Het zou onzin zijn om als Hema 
nog eens hetzelfde assortiment aan 
te bieden. Maar de rest van het 
Hema-assortiment is juist vaak on¬ 
dervertegenwoordigd. Dat maakt 
Op de Kamp voor ons aantrekke¬ 
lijk.” 

Om politieke redenen bracht de ge¬ 
meente de grootte van Op de Kamp 
destijds terug van 12.000 naar 7.000 
vierkante meter. Het gemeentelijke 
beleidsplan voor ruimtelijke orde- 


* Von onze verslaggever 

• ** " " " “ - 

f 

LANDGRAAF - Landgraafse basisschoolleerlingen van 
.groep 6 die het A-diploma nog niet hebben, krijgen een 
r 50-badenkaart voor de helft van de prys (normaal 0200). 

Dp die manier denkt het Landgraafse gemeentebestuur dat 
hlle kinderen kunnen leren zwemmen, ondanks het afschaf- 
fen van het schoolzwemmen. 


■ * 


Éi ’ ! 


I;.;.;; . . .. .IJHI 

I: . 


* /■ ■ : >C- 


* * 

* 


liet in samenwerking met de Sport- 
: stichting ontwikkelde plan woedt 
■ Vanavond besproken met vertegen- 

e oordigers uit het basisonderwijs. 

at reageerde vorig jaar oktober fti- 
heus toen de gemeente het school¬ 
zwemmen wegens bezuinigingen 
fnet ingang van het volgende 
schooljaar besloot af te schaffen. 

r pp aandringen van de Sportstich- 
iting wil de gemeente de scholen 
-.betrekken bij het voorgestelde al- 
i fenaatief. Op die manier denkt de 
gemeente de beste toegang te krjj- 
.gen tot de doelgroep. Bovendien 
>. «ouden de scholen gezamenlijke re- 
t telingen kunnen treffen voor het 
. vervoer van de kinderen. 

Pe gemeente verwacht dat jaarlijks 
<150 kinderen van de kortingsrege- 


iVrouwenappèl 

LANDGRAAF - Het Vrouwenap¬ 
pèl Landgraaf houdt vanavond een 
apenbare vergadering, ter voorbe¬ 
reiding van de raadsvergadering 
van aanstaande donderdag. 

.* 

Pe bijeenkomst vindt plaats in café 
The Corner, Oranje Nassaustraat 40 
foSchaesberg. 


ling gebruik zullen maken. De 
zwemlessen zouden moeten plaats¬ 
vinden op woensdagmiddag en op 
zaterdag. 

Reactie 

In een eerste reactie op het plan 
heeft raadslid Harry Erkens (Burger 
Belangen Landgraaf) het college 
van b en w in een brief gevraagd het 
afschaffen van het schoolzwemmen 
opnieuw te overwegen. Erkens 
vindt dat de door de gemeente ge¬ 
boden alternatieven - naast het nu 
gepresenteerde plan kunnen ouders 
ook een beroep doen op het Mini- 
mafonds - niet afdoende zijn om 
alle Landgraafse basisschoolleerlin¬ 
gen te leren zwemmen. 

Erkens wil daarom al tijdens de 
raadsvergadering van komende 
donderdag het schoolzwemmen aan 
de Wdé stellen. Het .college heeft 


Ook de niet in de gemeenteraad ver 
tegenwoordigde Socialistiese Partij 
heeft een alternatief schoolzwem- 
plan ingediend bij b en uf. De SP 
stelt voor een vereniging op te rich¬ 
ten waarvan alle kinderen tot 12 
jaar tegen een kleine vergoeding’ 
lid kunnen worden. De leden van 
deze vereniging zouden ’s woens- 
dagmiddags voor een gulden een 
kaartje moéten kunnen kopen bij 
zwembad In de Bende. • Een patiënt wordt de MRI-scanner ingeschoven, die zich 
bevindt 

J . - 

Reuzescanner in Heerlen 


maandag bezoek van een dertien 
meter lange wagen. Het is een 
zogeheten mobiele Magnetic Re- 
sonance Imaging-scanner. 

Dit apparaat kan afwijkingen 
aan de hersenen en het rugge- 
merg in beeld brengen, terwijl 
ook defecten aan botten, ge¬ 
wrichten meniscus zonder kjjko- 


Met de mobiele MRI-scanner 
worden elke maandag tien pa¬ 
tiënten onderzocht Volgens ra¬ 
diologen leidt deze methode niet 
alleen tot betere onderzoeksre¬ 
sultaten maar ook tot kostenbe¬ 
sparingen. Bij het gebruikelijke 
onderzoek moest meestal ge¬ 
prikt worden eh contrastvloei- 


in een l&meter lange wagen 
SW KLAUS TUMMÉRS 

stoffen ingespoten worden. 
Daarvoor was vaak opname no¬ 
dig. nnti fmttn . . ' 

als horloges of ritssluitingen 
door de sterke magneet aange¬ 
trokken zouden worden. 

De mobiele scanner is. een tijde¬ 
lijke oplossing, dié voortkomt 
uit geldgebrek. De Heerlense ra¬ 
diologen zouden graag eén vaste 
scanner hebben, magr deze kan 
pas in 1995 aangeschaft worden. 


’Elk in 


zijn eigen 


Veel mensen sparen postzegels, suikerzakjes of bierviltjes. Henk 
Plettenberg heeft een vreemdere hobby : het verzamelen van inkt» 
potjes. In een grote glazen kast staan inbar liefst 250 verschillende 
potjes uitgestald. De allermooiste exemplaren hebben een specia-, 
Je plaats in de huiskamer. „Voor een léék zien ze er allemaal het¬ 
zelfde uit, maar voor mij hebben ze stuk voor stuk iets aparts.” 


• Henk Plettenberg 
toont een van de 
pronkstukken uit zijn 
inktpotten-verzameling: 
een antiek exemplaar, 
compleet met pen en 
zandhouder voor het 
drogen van de inkt 

Foto: KLAUS TUMMERS 


DOOR FRANK VAN DC HEUVEL 


.KERKRADE - Henk Pietten- 
berg heeft een baan als tech- 
! msch onderwijsassistent aan het 
Kerkraadse Sancta Mariacollege. 
Maar in de vrije tijd stort de 
Kerkredenaar zich vol overgave 
,pp zijn hobby amateur-archeolo- 
gie. 

, „Daaruit is ook mijn passie vocht 
inktpotten voortgevloeid”, zegt 
. ’ Plettenberg. „Ik spaar ook ande¬ 
re dingen die ik in dë grond 
; vind, zoals eeuwenoude stenen 
en hoefijzers. Inktpotjes intrige¬ 
ren mij echter in bijzondere ma- 
' te.” Zijn pronkstuk is een potje 
uit de Romeinse tijd, een klein, 
rond, bronzen ding. Maar ook uit 
. de achtste en zestiende eeuw 
x staan voorbeelden in de kast 
, '*JBjjna allemaal zelf gevonden, er 
l|t .worden zelden potjes te koop 
/^aangeboden. Ik verkoop ze zelf 
{ ook niet de gevoelswaarde js 
< niet in geld uit te drukken.” 
.„Wanneer ik een potje in handen 
krijg, duik ik de archieven in om 
er alles over te weten te komen. 
Omdat de.meeste potjes niet in¬ 
dustrieel maar met de hand Ver- 
- vaardigd zijn, is er geen één 
■ hetzelfde. Achter elk détail zoek 
ik de oorzaak en dan ontstaat na 
£gen tijdje een soort band”, zegt 
Shf’letténberg. Henk Pletteaberg is 
^lid van de Archeologische Ver- 
! eniging Limburg (AVLX Deze 
organisatie maakt gebruik van 
: verschillende contactpersonen. 

Plettenberg is de correspondent 
| voor Kerkrade. „Wanneer in deze 
riegio iets interessants gevonden 


wordt, geef ik dat door aan de 
ROB (Rijksdienst Oudheidkun¬ 
dig Bodemonderzoek). Die ma¬ 
ken dat bekend .in het vereni¬ 
gingsblad eh soms drukken ze 
een gevonden exemplaar af.” 

De inktpotjes zijn erg moeilijk te 
krijgen. Plettenberg: „Dat komt 
omdat het verbruiksartikelen 
zijn. Die worden niet bewaard 
maar na gebruik weggegooid. Ik 
ben blij dat we in dé buurt wo¬ 
nen van het uitde twaalfde eeuw 
stammende klooster Rolduc. In 
de velden en vijvers daaromheen 
heb ik al veel gevonden.” 

Elk maand klopt Plettenberg bij 
de gemeente aan en vraagt of er 
nog bouwvergunningen zijn af¬ 
gegeven. Vervolgens gaat hij op 
onderzoek uit: wat heeft er vroe¬ 
ger op de betreffende plaats ge¬ 
staan? Is er een kans dat er wat 
gevonden wordt? 

De aannemer moet de gemeente 
laten weten wanneer er met de 
bouw begonnen wordt. „Omdat 
aannemers dit nogal eens verge¬ 
ten, kom je vaak te laat en zijn de 
graafmachines al één of twee da» 
gen bézig. Zonde! Gelukkig zijn 
gemeenten, aannemers en arc¬ 
heologen druk doende om . dit 
beter te coördineren,” aldus Plet¬ 
tenberg. 

Henk Plettenberg is duidelijk 
gefascineerd door zijn Verzamel- 
tic’. „Het intrigeert me vooral dat 
er aan het onderzoek nooit een 
einde komt Elk potje heeft zijn 
eigen historie. Op verschillende 
exemplaren staan dingen waar¬ 
van ik nog steeds niet weet wat 
het betekent Het is geweldig om . 
dat uit te pluizen.” ning, de Kademota 2015, vóórziet 
echter alsnog in een uitbreiding van 
winkelcentrum. 

„Mogelijk al in 1992”, aldus een 
woordvoerder van de gemeente. 
„Hema heeft als een van de eerste 
bedrijven belangstelling getoond 
voor een vestiging in Op de Kamp.” 
Een Hema-vestiging zou goed pas¬ 
sen in de gemeentelijke plannen. 
„In de Kademota staat dat er alleen 
nog ’non-food’ winkels gevestigd 
mogen worden.” 

De mogeljjke komst van Hema naar 
Landgraaf is een uitvloeisel van het 
zogenoemde Expansieprogramma 
kleine vestigingen van het waren¬ 
huisconcern. „De bedoeling daar¬ 
van is vooral in kleinere plaatsen »- 
van 15.000 tot 25.000 inwoners - 
een Hema te vestigen”, aldus De 
Haas. ” 

Niet betalen 
omroepbijdrage 
dubbel bestraft 

.r ^ 

HEERLEN - Het niet betalen van 
de omroepbijdrage kreeg gisteren 
voor een 48-jarige Heerlenaar een 
staartje bij de kantonrechter. 

De man had de nota kijk- en luister¬ 
geld (fl 168.- per jaar) in de luist la¬ 
ten liggen omdat zijd televisietoe¬ 
stel defect was. Geld om de tv te 
laten, repareren was er evenmin. 
Kantonrechter Wijnen veroordeelde 
de man tot een boete van 35 gülden, 
een tientje minder dan de eis van 
officier van justitie Hermans. De 
Heerlenaar heeft trouwens ook enen 
nieuwe omroepbijdrage ontvangen,. 
inclusief 84 gulden 'strafport’. Verhuizen 


• Het zag er even naar uit ** 
de vader en moeder van 
Heerlense jongetje Jasper ■ 
Veenendaal zouden verhuiz 
Pa kon daar een heel aard 
baan krijgen en binnensh 
werd er driftig gespeculet 
over een mogelijke verhuizi 
paar het midden des la 
Zeer tot spijt van de 10-ja 
Jasper die het helemaal n 
zag zitten om zijn vriend 
van school achter te laten 
naar zo’n wildvreemd gebi 
deel van ons land aan de an 
re kant van de grote rivieren 
gaan. ’lk ga niet mee verhui 
hoor,’ zei hij op een avond U 
zijn pa en ma, ‘dan word 
nog liever zwerver’. Maar 
zien Jasper nog niet met 
pungeltje aan een stok rond 
pen binnenkort, want de 
huizing gaat niet door. Ja 
pa en ma blijven lekker 
Heerlen wonen en leveren z 
ongewild - een bijdrage aan 
oplossing van het probleem v 
de zwerfjongeren. 


Strijthagen (6) Ziek 


Met haast gênante, rücksichtlose 
taaiheid blijft het college proberen 
het natuurgebied Strythagë»} te gel¬ 
de te maken. Nu wordt dë bUrger de 
zaak aantrekkelijk gemaakt door 
het allemaal klein en bescheiden te 
etaleren. Als we echter de voorge¬ 
stelde verhoudingen toepassen op 
andere gebieden dan zien %e dat 
het allerminst een bagatel Is; inte¬ 
gendeel- 

Als Zuid-Afrika dit parkje Zpé ma¬ 
ken dan beslaat het een oppervlakte 
van twee keer Nederland. „Stop 
met kappen”, zeggen wij dan ihet 
boter op ons hoofd. Zou Duitsland 
de plannen uitvoeren dah' is Lu¬ 
xemburg voor driekwart. naar de 
. * ibo 


meente Landgraaf. 

Kijken we naar de bewoners en We 
passen de Landgraafse verhoudin¬ 
gen toe op het parkje Nederland 
dan zien we vierhonderdduizend 
(400.000) mensen. Zou een beter mi¬ 
lieu volgens Landgraafsë begrippen 
altijd ergens anders beginnen, nee 
toch zeker? 


• Half Limburg is ziek zo 
horen. Nu is dat niets nieuws 
deze tijd van het jaar, want 
tijd in de periode na cama 
duikt een groot aantal li* 
het bed in, omdat de g 
groots en omvangrijk toesl 
Maar nu maken we ons 
wel enige zórgen, aangez 
steeds meer bekenden om 
heen omvallen en slachtq 
worden van een geheimzin 
virus. Hoge koorts, hoes 
pijn op de borst; pijn in de 
spierpijn in de ledematen, . 
en branderige ogen, keelpijn 
hoofdpijn. Kan een mens 
„meer hebben? Enige n 
t bed.kouden, medicijnen 
]é 'góed latén 'herwennen doof 
wederhelft en sinaasappelsa 
..vooral veel sinaasappelsap. 


landgraaf 


C. sturtx 


Spel 


Parkeersores 


DOCXOOOSTHIUPftNS 

' ■ I ' * » ' ■ « T " . . 

.1 

Het parkeren van de dames en 
heren gemeenteraadsleden blijft : 
als ^en flinterdunne rode draad 
door het Heerlense politieke mé¬ 
tier heen lopen. De discussie is 
wellicht bekend. Groen Links" 
gaf een paar maanden geleden in 
een brief aan het college de on¬ 
genoegen^ weer van nogal wat 
burgers weer: wij .moeten voor, 
het parkeren betalen, terwijl de 
raadsleden era gratis ontheffing 
krijgen. En dat terwijl ze not»be¬ 
ne ook nog maandelijks een leu¬ 
ke onkostenvergoeding op hun, 
bankrekening ontvangen. Dus: 
dat parkeren moeten ze maar 
van dat geld betalen. Tegen deze 
logica konden de raadsleden niét 
óp. Vooruit dan maar, we dok¬ 
ken wel. •' 

Hét college heeft au bedacht dat 
de raadsleden 15 gulden per 
maand inlevéren* in ruil voor vajj 
parkeren op hét-Van der Maes- 
senplein ra het Van Grunsven- 
plein. Burgemeester VaA - Zeil 
vroeg de commissie ABA of dat 
zo in orde was. Her en der ver¬ 
schenen enige grijnzen- Als 
straks het ambteaarengebouw 
naast het stadhuis klaar is, krij¬ 
gen wé daar eigen parkeerplaat¬ 
sen.” De ondertoon: is het wel 
zinnig om veel ihoeite te doen 
voor dat betaald parkeren, als 
onze bolides begin volgend jaar 
lekker helemaal hoog en droog 
'staan. CDA’er ; Hans Goijen 
stuurde aan op een vrijwillige 
overforuggingsbijdrage. Na wat 
heen en weer gepraat Werd de 
zaak weer terugverwezen naar 
burgemeester ra wethouders. 
Als vpri uitstel maar geen afstel 
komt. Trouwens, hét is toen ze¬ 
ker geen wet van Med en, eh Pér¬ 
zen dat die nieuweparkeefplaat- 
sen straks gratis zgn? ' 

Zielig 

DOOK HANS ROOUAKKEJtS 

l . i ■ i. «!■ — *«■ MM I < ■■ ■ ; 

Het is al geruime tijd geen uit- 


pitbulietin 


zondering meer dat een (kanton) * 
rechter bezwijkt voor eén zielig r 
klinkend verhaaltje of een goéde ’ 
smoes van de verdachte. Eén 
43-jarige man uit Sibbe had zon¬ 
der kaartje mét de trein gereisd. 
In Landgraaf liep de zwartrijder, 
die bovendien dronken was, ech¬ 
ter tegen de lamp. „Ik heb geen 
geld”, was het verweer van de, 
man gisteren in het Heerlense 
gerechtsgebouw. Daamdast was 
hij volgens eigen zeggen geschei¬ 
den, dakloos en overspannen. 
Een hondje was zijn enige bezit. 
Officier van justitie mr Hermans 
toonde echter geen medelijden. 
Hij eiste een boete Van 6$ gul¬ 
den- Kantonrechter mr Wijnen, 
kennelijk onder de, indruk van 
het verhaal van de Sibbenaar, * 
vond de man wel schuldig maaf 
hü legde geen boete' op. Tech 
vreemd dat zo’n man wel geld 
heeft om flink dronken te wor¬ 
den. 


Ratten 


En een 30-jarige man uft Bruns-' 
sum ging gisteren bij de kahton- * 
rechter in Heerlen tot zijn eigen 
verbazing praktisch vrijuit. Hij 
had vorig jaar in zijn tuin aan de 
Molenstraat na de afbraak van! 
een kippenhok geruime tijd een 
énorme puinhoop achtergelaten, 
inclusief rondlopende ratten. 
Brieven van de woningveieni- 
ging om hem pan té sporen alle. 
rommel op te ruimen, waren te» 
Vergeefs. ’De rattenkweher\^ 
zoals dé officier van justitie hém 
betitelde, kreeg toen de politie 
op zijn dak. „Ik kan al die troep 
toch niet op mijn flets , nhar liët 
stort brengen. Ik heb gewaéMjri^ 
de vuilnisman. Nii ligt de t«iffi|r 
weer netjes bij,” luidde het Wer 
weer. Dé officier van justitie 
toonde met diverse, foto’s aan dat 
de man er inderdéad éenjwtit» 
hoop van had gemaakt. Hshtiëte 
een geldboete van 300 guMen. 
Op de vraag van de jeantonflri^r 
ter aan dé verdachte wat tiif 
de eis vond, antwoordde Ji 
zeg niks, hét heelt toch ‘gfra 
zin.” „Dat. weet ik nog riiétJ* 
vulde de kantonrechter m Rfi 
legde de boete geheel voofaMur- 
delijk op. 'We vragen, ons af wet 
voor puinhoop je moet maken 
om écht gestraft te worden.^. 


• Na triviant hebben we 
weer kennis mogen maken 
.een ander spel. Niet ae k 
baar, maar voorlopig wel 
leen maar verkrijgbaar 
Amerika en Canada. Drie k 
ne plastic varkentjes wei 
door de spelers (meestal 4) 
beurten eds dobbestenen op 
tafel gegooid. De manier 
op het varkentje -blijft lig 
geeft recht op een aantal 
ten. Vier pootjes omhoog . 
voorbeeld 10, met de pootjes 
tafel (15 punten}. Op de 
pootjes en de snuit is 20 pu 
en op één voorpootje, smnit 
een oor zelfs 25 punten, De 
ste speler roept tijdens de < 
worp ’hoog’ of 'laag’ en 
mee wordt aangegeven of 
speler die de meeste punten' 
wie de minste punten 
wint. Er kunnen natuurif 
meerdere rondes gespeeld 
den. En wie verliest moet 
van tevoren ingeschonken 
rel leegdrinken. En als de 
petjes op elkaar terecht kan 
dan heet dat ’pig-shit’ en da 
moet er opnieuw gegooid u* 
den. Wat je met varkens al n 
kunt doen. Geef mij maar 
karbonade. 


Wennen 


* 

& 

$ 


• Alle begin is moeilijk, ze 
voor een nieuwe burgem 
John van Dijk, nieuwe 
burger in Vaals, zal dat na 0- 
teren ongetwijfeld beamen. Ar 
gezien van de sleuteloverhandi 
ging óp camavalszondag aa 
de prins carnaval was 
planten van de eerste stnr 
voor het labyrint op de Vaa 
berg zijn eerste officiële d< 

En dat maakt natuurlijk 
een tikkeltje nerveus. In zi. 
toespraak vérsprak hij : ‘ 
heel even toen hij zei te ho 
dat dé Brunssumse ondei 
mers volop mogen meeprofi 
ren van de nieuwe attracti 
Hij corrigeerde ziek welisi 
snel, maar de verspreking —, 
aan dat een week burgci 
terschap in Vaals de ba 
met het verleden, toen hij 
houder was te Brtinssum, 
niet volledig doorgesneden zij 
Rustig even ’doorgraven’ bu 
gemeester, dan liggen Vaals 
de Vaalsenaar spoedig vè 
aan op de tong. 


Hysen is rijbewijs 
een jaar kwij( 

LIVERPOOL - De Zweedse in¬ 
ternational Glen Hysen is zijn rij¬ 
bewijs voor een jaar kwijtgeraakt. 
De 32-jarige speler van Liverpool 
kreeg de nj-ontzegging gisteren 
door de rechter opgelegd, omdat 
hij bij een alcohol-controle weiger¬ 
de een ademtest af te leggen. Hy¬ 
sen, die bij Liverpool mag vertrek¬ 
ken, kreeg tevens een boete van 
ruim achthonderd gulden. 

Kohier in 
lappenmand 

TURIJN - Jürgen Kohier, verde¬ 
diger van Juventus, is zeker vier 
weken uitgeschakeld. De Duitse 
international liep zondag tegen 
Napoli een vrij zware blessure aan 
de enkel op. Hij mist daardoor on¬ 
der meer het oefenduel van de 
Duitse ploeg, eind maart in Turijn 
tegen Italië. 

Rutemöller 
coach Rostock 

ROSTOCK - Erich Rutemöller is 
met onmiddellijke ingang be¬ 
noemd tot trainer van Hansa Ros¬ 
tock. Er was een vacature by de 
Bundesligaclub na het ontslag van 
Uwe Reinders, eind vorige week. 
Rutemöller heeft voorlopig een 
overeenkomst ondertekend tot 
het einde van het seizoen. De oe¬ 
fenmeester was eerder actief bij 
FC Köln. Daar moest hij eerder 
deze competitie opstappen. 

Pettersson heeft 
niets gebroken 

AMSTERDAM - De blessure aan 
het hoofd van Stefan Pettersson, 
opgelopen tijdens Feyenoord- 
Ajax, blijkt mee te vallen. Onder¬ 
zoek in het ziekenhuis wees uit 
dat de Zweedse aanvaller mets 
heeft gebroken. Pettersson viel in 
de bekerwedstrijd na ongeveer 
een half uur uit nadat hij door Fra- 
ser in het gezicht was geraakt. De 
oogwond werd in Rotterdam ge¬ 
hecht. Gevreesd werd echter dat 
er in het gezicht van de aanvaller 
iets gebroken zou zijn. Dat bleek 
niet het geval. Normaal gesproken 
kan Pettersson zaterdag in het 
competitie-duel met FC Twente 
spelen. 

Lobanovski wordt 
trainer Oekraïne 

KIEV - Valeri Lobanovski wordt 
de nieuwe trainer van het nationa¬ 
le voetbalelftal van de zelfstandige 
republiek Oekraïne. De voormali¬ 
ge bondscoach van het nationale 
team van de Sovjetunie verdient 
momenteel zijn geld als trainer 
van het nationale elftal van de 
Verenigde Arabische Emiraten. 
Lobanovski (52) vertrok bij de 
Sovjetunie na de voortijdige uit¬ 
schakeling tijdens de wereldtitel¬ 
strijd in Italië, twee jaar geleden 


Katrin Krabbe 
hervat training 

MEUBRANDENBURG - Barcelo- 
na blijft ondanks de dopingaffaire 
3n de door de Duitse atletiekbond 
opgelegde schorsing van vier jaar 
het doel van tweevoudig wereld¬ 
kampioene Katrin Krabbe en haar 
collega’s Grit Breuer en Silke Möl- 
ler. Het drietal heeft na een week 
vakantie gisteren de training hervat 
in Neubrandenburg, onder leiding 
van de door de Duitse bond ge¬ 
royeerde coach Thomas Spring-, 
stein. 

In Duitsland worden dit jaar 4000 
dopingcontroles uitgevoerd. Atle¬ 
ten worden in het Olympische jaar 
scherp in het oog gehouden. In die 
tak van sport worden 1000 controles 
op het gebruik van dope gehouden. 
Zeilers en kunstschaatsers staan 
slechts twintig onderzoeken te 
wachten. Verdere aantallen: bok¬ 
sers (90), zwemmen (430), worstelen 
(270). De Duitse Sportbond (DSB) 
verwacht van elke sportorganisatie 
een bijdrage van 55 mark (zestig 
gulden) in de kosten. 


(ADVERTENTIE) 


Verkoop en bewerking van 
kunststofplaat en staf. 
PMMA - PVC PC PE PTFE enz 

EÜ ÜKEMNEM 


KUNSTSTOF Ff N r 

Daemen Kunststoffen 
Hofdwarsweg 7 Geieen 
Industrieterrein Krawinkel 
Tel 046 753865 


^ORDRECHT - Voorzitter 
? e es den Braven van SVV/ 
Dordrecht zal door de officier 
Va n justitie in Dordrecht niet 
borden vervolgd. Den Bra- 
uitlatingen over een aan- 
gekleurde spelers van 
^V/Dordrecht, die vorige 
j^ek nogal opzien baarden, 
Minnen volgens de officier 
'Met worden aangemerkt als in 
jtet openbaar gedane, opzette- 
Mk beledigende uitlatingen 
over een groep mensen we- 
Sfcns hun ras, zoals omschre¬ 


ven in artikel 137c van het 
Wetboek van Strafrecht. 

De afgelopen week heeft de Dordt- 
se politie degenen gehoord die aan¬ 
wezig waren bij het gesprek waarin 
Den Braven bedoelde uitlatingen 
zou hebben gedaan. Daarbij ging 
het om Den Braven zelf, trainer Van 
der Pluijm van BW Den Bosch, 
twee spelers van de club en een 
journalist van het Brabants Dag¬ 
blad die de uitlatingen van Den 
i Braven wereldkundig maakte. 

Dat Den Braven daarbij over een 
aantal gekleurde spelers van SVV/ 
Dordrecht in termen als „bajesklan¬ 
ten en drugsgebruikers” heeft ge- 


Theunisse weer 
op de fiets 


Van onze sportredactie 

BERGHEM - Gert-Jan Theunis¬ 
se heeft de training hervat. De 
TVM-coureur, die enige tijd het 
bed moest houden met een zwa¬ 
re longontsteking, stapte zater¬ 
dag voor het eerst weer op de 
fiets. Langer dan een klein uur¬ 
tje hield Theunisse het echter 
niet uit. 


„Ik moet helemaal weer bij nul 
beginnen. Ik heb vrij zware me¬ 
dicijnen gehad en mijn spieren 
zijn behoorlijk aangetast. Zater¬ 
dag ben ik weer voorzichtig be¬ 
gonnen, ik wil het nu iedere dag 


een kwartiertje langer probe¬ 
ren”. Verhalen als zou hij nog 
ruim een maand uitgeschakeld 
zijn, onderschrijft Theunisse 
niet. „Ik ben nog steeds erg moe, 
maar eind van deze week hoop 
ik toch dat ik het drie uur op de 
fiets volhoud. Over een week of 
twee wil ik weer gaan koersen. 
£elf denk ik aan de Catalaanse 
Week of zo”, aldus de beroeps¬ 
renner uit Berghem. „Ik ben' 
mijn conditie werkelijk heel snel 
kwijtgeraakt, vaak heb je die dan 
ook wel weer vrij vlot terug. Als 
ik het in de Catalaanse Week 
achterin het peloton bij kan be¬ 
nen, dan denk ik dat ik op 5 april 
de Ronde van Vlaanderen ook 
wel aankan”. 


sproken, kan volgens Justitie uit de 
verhoren inderdaad worden vastge¬ 
steld. Ook laakte de voorzitter van 
de SW/Dordrecht de naar zijn me¬ 
ning onjuiste mentaliteit van een 
aantal gekleurde spelers waarbij het 
hem met name ging om spelers die 
afkomstig zijn uit de gelederen van 
SVV, dat vorig jaar met de FC Dor¬ 
drecht fuseerde. 

Volgens Justitie uitte Den Braven 
zijn kritiek echter niet alleen ten 
opzichte van gekleurde spelers 
maar had hij met zijn opmerkingen 
ook een aantal blanke spelers uit de 
SVV/Dordrecht-selectie op het oog. 
In het gesprek prees hij bovendien 
ook enkele gekleurde spelers. Daar¬ 
uit leidt Justitie af dat zijn negatie¬ 
ve uitspraken geen betrekking 
hadden op elke willekeurige speler 
met een getinte huidskleur en dus 
niet als discriminerend tegen een 
bepaalde groep kunnen worden be¬ 
schouwd. 

Ook twijfelt Justitie aan het open¬ 
bare karakter van Den Bravens uit¬ 
latingen. Het ging volgens de voor¬ 
zitter om een gesprek onder colle¬ 
ga’s van de club. Dat er een journa¬ 
list bij was, kon hij volgens eigen: 
z ^ggen niet weten, omdat deze zich; 
niet als zodanig bekend heeft ge¬ 
maakt. 


Justitie vindt uitlatingen niet opzettelijk beledigend 


# Mario Cipollini wint d la 
Poeske Scherens de tweede 
etappe in Parijs-Nice. Foto: AFP 


moest capituleren voor Cipollini. 
Een tweede plaats mag een wielren¬ 
ner in de regel dan frusteren, Veen- 
stra toonde zich in Nevers wèl te¬ 
vreden. „Het begint weer te komen, 
dat is voor mij hier de winst. Het 
werd trouwens tijd ook, want de be¬ 
langrijke koersen staan voor de 
deur en als je met presteert, kom je 
daar niet voor in aanmerking. Zet 
Raas je gewoon reserve”. 


* ’ wr ^ W 


Truc speciaal van Cipollini valt Fries rauw op het dak 

Wiebren Veenstra 
glimlachende verliezer 


00 ^ 


***** 


Cees den Braven 
wordt niet vervolgd 


Bondscoach üe Ruiter: 5 Dat zorgt alleen maar voor onrust 

Premiestelsel netelig 
onderwerp bij olympiërs 


^_ Van onze sportredactie 

^ElST - Bondscoach Nol de Ruiter 
^et er gisteren geen misverstand 
over bestaan. In de aanloop naar de 
beslissende kwalificatieduels tegen 
^Weden dient bij de selectie van het 
Olympisch team de eerzucht te pre¬ 
bieren boven het financiële gewin, 
daarom geeft het volgens de verant¬ 
woordelijke man geen pas om over 
Premies te praten. 

!>Bat zorgt alleen maar voor onrust 
Fh de groep”, wond De Ruiter er tij¬ 
dens de persconferentie in Zeist 
ëeen doekjes om. „Het gaat om de 
b r - Wat is er mooier om de Spelen 
^ halen en voor het oog van de hele 
Wereld te voetballen”? 

^te Ruiter is tijdens zijn verblijf in 
°te Zeister bossen door schade en 
s ehgnde wijs geworden op dit ter- 
r ëin. „In de voorbereiding van 


Oranje naar het WK in Italië werd 
ook veel over geld gepraat en dat 
leverde niets dan ellende op. Dat is 
één van de oorzaken geweest waar¬ 
om het zo slecht is gegaan op het 
WK. Dat is een les geweest”. Vol¬ 
gens hem is er niet één speler die 
zich op dit moment met de financië¬ 
le aspecten bezighoudt. „Daar is het 
de groep niet naar. Deze jongens 
hoeven zich trouwens op dat gebied 
geen zorgen te maken. Ze krijgen 
nog genoeg tijd om geld te verdie¬ 
nen”. 

Arthur Numan onderschreef de 
woorden van de bondscoach. „Op 
dit moment telt alleen de kwalifica¬ 
tie voor Barcelona, over dat geld 
valt altijd nog te praten”. De aan¬ 
voerder van het Olympisch team 
annex Jong Orarye genoot van alle 
publiciteit. „Twee jaar geleden was 
er nauwelijks aandacht voor ons. 
We werden nogal negatief bena¬ 
derd. Er zou te weinig kwaliteit in 


de groep zitten. Maar nu merk je dat 
het serieus wordt genomen en dat 
het leeft onder de mensen”. 


De middenvelder van FC Twente 
maakte alle zes de kwalificatieduels 
in groep 6 van de eerste tot en met 
de laatste minuut mee. Daarnaast 
was hij ook in alle vriendschappelij¬ 
ke ontmoetingen van de partij. „Het 
team is door de jaren heen gegroeid. 
De selectie bestaat nu uit bijna alle¬ 
maal volwaardige eredivisiespelers. 
Het is een uitgebalanceerd geheel. 
We hebben mandekkers, spelers 
met een individuele actie en scoren¬ 
de mensen. En het feit dat we Por¬ 
tugal hebben uitgeschakeld, geeft 
toch ook iets aan. Laatst speelden 
veel van de gasten uit dat Portugese 
team met het A-elftal tegen Oranje”. 


Morgen kan Oranje, dat in Erik 
Meijer (MVV), Mare Luypers en 


# De training van de olym¬ 
piërs. V.l.n.r. Arthur Numan, 
Mark Luypers, Gaston Tau- 
ment, Nol de Ruiter en Max 
Huiberts. Foto: ANP 


.Max Huiberts (beiden Roda JC) drie 
Limburgse vertegenwoordigers 
heeft, een eerste stap richting Bar¬ 
celona zetten door Zweden in 
Utrecht te verslaan. Over twee we¬ 
ken volgt dan de return in Vaxjö. 
Mocht Nederland overigens het on¬ 
derspit delven, bestaat er nog altijd 
de mogelijkheid om via een achter¬ 
deurtje binnen te komen op het 
Olympisch toernooi. In beginsel 
plaatsen de vier winnaars van de 
kwartfinales zich. Maar de beste 
verliezer, die via byna wiskundige 
berekeningen wordt aangewezen, 
behoudt ook nog altijd uitzicht op 
Barcelona. Van cruciaal belang 
hierbij is de kwartfinale-wedstrijd 
Duitsland-Schotland. Wanneer 
Duitsland van Schotland wint, 
speelt de beste verliezer van de 
kwartfinales tegen Australië voor 
één plaats in het Olympisch toer¬ 
nooi. Plaatst Schotland zich voor de 
halve finales, dan zal de beste ver¬ 
liezer van de kwartfinales de plaats 
van Schotland op de Olympische 
Spelen innemen. De Schotten heb¬ 
ben namelijk besloten geen eigen 
ploeg naar Barcelona te sturen. De 
nummer twee uit het klassement 
van verliezers speelt dan tegen Aus¬ 
tralië. 


NEVERS — Ritnummer twee 
van Parijs-Nice had koersdi- 
rectrice Josette Leuillot op 
maat gemaakt voor de heren 
sprinters. Mooie asfaltwegen 
in het land van Loire et Cher 
en geen obstakels van enige. 
betekenis. En jawel, zij grepen 
de geboden kans gretig aan in 
rNevers, waar een bleek, maar 
aangenaam zonnetje de alter¬ 
natieve naam van deze etappe- 
wedstrijd (Koers naar de Zon) 
alle eer aandeed. 

Johan Lammerts, de Nederlandse 
compagnon van Greg LeMond, 
mocht weliswaar kilometers lang de 
orde verstoren, toen de prijzen wer¬ 
den verdeeld, zat hij weer opgebor¬ 
gen in de schoot van het peloton. 
Op de rue Henri Barbusse was het 
prime time voor de snelle rakkers 
van wie Mario Cipollini, bijge¬ 
naamd ’de cowboy’, de rapste be¬ 
nen had. De Italiaan voerde een 
staaltje op waaraan Poeske Sche¬ 
rens, de Belgische snelheidskoning 
van van weleer, zijn faam had te 
danken: de ultieme jump (katte- 
sprongetje) vlak voor de meet. 

Die truc speciaal viel rauw op het 
dak van Wiebren Veenstra, spurter 
van dienst in de Buckler-ploeg. De 
Fries tekende voor zijn beste sprint 
van dit seizoen, hield alom erkende 
toppers als Moncassin (derde), Ca- 
piot (vierde),.Museeuw (vijfde), Fi- 
danza (zesde), Baffi (negende) en 
Zanoli (tiende) achter zich, maar 

Jan Raas op 
sponsorjacht 

NEVERS - Jan Raas zit sinds het 
begin van het wielerseizoen minder 
achter het stuur van de ploeglei- 
dersauto dan voorgaande jaren. De 
Zeeuw heeft de laatste maanden an¬ 
dere, maar ook belangrijkere zaken 
aan zijn hoofd. In Parijs-Nice laat 
hij zich vertegenwoordigen door 
Joop Zoetemelk. Tirreno-Adriatico 
zal hy pas van volgende week 
maandag volgen. De chef d’equipe 
is op jacht naar een nieuwe sponsor 
die de plaats van Buckler moet in¬ 
nemen. 

Volgens perschef Harrie Jansen 
hebben tot nu onderhandelingen 
met zeven kandidaten plaatsgevon¬ 
den. De contacten hebben tot dus¬ 
verre niet tot contracten geleid. 
„Sponsors voor een jaar zijn er vol¬ 
doende, maar wij zoeken een bedijf 
dat bereid is drie jaar met ons in zee 
te gaan. En ongeveer tien miljoen 
jaarlijks wil investeren”, aldus Jan¬ 
sen. 


Twijfels 


De afgelopen weken was de in het 
Brabantse Klein Zundert neerge¬ 
streken Fries aan twijfels ten prooi 
gevallen. Kon hij eigenlijk nog wel 
sprinten, vroeg hij zich meermalen 
af na een paar teleurstellende uitsla¬ 
gen. Sprintfestivals in de Ronde 
van de Middellandse Zee, Kuurne- 
Brussel-Kuurne en Fayt-le-Franc 
brachten de Harekiet, zoals de men¬ 
sen in Harkema Opeinde worden 
genoemd, slechts klasseringen tus¬ 
sen de vijfde en tiende stek. Bene¬ 
den zijn stand. Veenstra: „En ik 
weet wel, het is nog maar vroeg in 
het seizoen, maar ik wilde toch wel 
wat meer laten zien”. 

Het nipte verlies vond hij derhalve 
'goed voor de moraal’. Veenstra: „Ik 
heb nu weer het gevoel gekregen 
dat ik weer kan sprinten voor de 
eerste plaats. Wie weet lukt het me 
deze week nog een ritje te pakken”. 
Hoe dan ook, van Cipollini verlie¬ 
zen is geen schande. De 24-jarige 
Italiaan geldt momenteel met Van 
Poppel (niet aanwezig in Parijs- 
Nice) als de snelste man van het he¬ 
le internationale peloton. 

Veenstra kwam afgelopen seizoen 
tot tien overwinningen, evenals in 
1990 trouwens. Maar in echt grote 
sprintgala’s, zoals in de Tour de 
France, heeft hij nog nimmer potten 
kunnen breken. Raas weet dat voor¬ 
al aan zijn leeftijd. Nu hij stilaan 26 
is geworden en zo’n beetje in de 
kracht van zijn sportleven is geko¬ 
men, moet Veenstra zo zachtjes op 
een hoger plan gaan scoren. Giste¬ 
ren was hij er heel dicht bij, liet hij 
in elk geval zien dat hij ook zijn 
mannetje staat temidden van de wa¬ 
re sprintelite. 


Jelle Nijdam 


Hij werd gelanceerd door Jelle Nij¬ 
dam, die in de finale Veenstra aans¬ 
poorde in zijn wiel mee naar voren 
te rijden. Vervolgens zocht de Fries 
Museeuw als mikpunt uit. Vanuit 
die positie overvleugelde hij de 
Franse coming man Moncassin en 
dacht-ie dat de buit al binnen was. 
Cipollini heette de waard waarop 
hij niet meer had gerekend. 

Johan Lammerts mocht in Nevers 
het podium betreden om de prijs 
voor de strijdlustigste renner in ont¬ 
vangst te nemen. De steun en toe¬ 
verlaat van LeMond in de Franse 
Z-ploeg had zich urenlang uitge¬ 
sloofd in een solo van 139 kilome¬ 
ter. „Ik heb nooit het idee gehad dat 
ik wel eens kon gaan winnen. Toch 
heb ik geen moment gedacht te 
stoppen, want daar schiet je ook 
niet veel mee op. Bovendien weetje 
het maar nooit”. limburgs dagblad 


basketbal 

bulletin Dinsdag 10 maart 1992 • Pagina 


z Heren 
Eredivisie 
Elite A 

Akrides- Donar 83-77 

Dell Bosch-Den Helder 79-78 

Meppel-Weert 90-87 

EtiteB * 

Cariadians-Basketiers 81-73 

Oca’s-DAS 87-99 

Einghov.-Rotterd. 133-88 


Handjeklap 


PToatotieklasse 
Weert 2-Beverw. 
Vhrtus-OSG 
Wybe-Goba 
Celeritas-BlHerons 
Lpkomotief-Tonego 
Early b.-Leiden 
Voofburg-Kimbria 


66-65 

118-95 

88-112 

89-78 

112-86 

78-92 

71-76 


Rajren Hoofdklasse 

Tantalus-Rush 70-55 

Heerbaan-Den Bosch 2 77-73 

Jomp.Crabs-SVH 95-64 

Bragg.-Black E. 81-54 

Overgangsklasse B 

Attacus-Dunatos 88-77 

Springf.2-Kimbria 2 101-32 

Springf.'75-Jasper 75-94 

Kepu St-Quo Vadis 51-55 

Hoppers-Weert 3 65-118 

Bragg.2-Bladel 65-71 

le Misse A 

Weert 4-Dunatos 2 94-66 

Jujnp>Giants-Kimbria 3 72-66 
Bragg-3-Kepu St.2 63-74 

BSM-Kimbria 4 75-61 

2e klasse A 

Aetemitas 2-Timson St. 109-64 
A^hers-Bumpers 2 127-29 

L^indgr.-Olympic 90-94 

Pat rick -Boemerang ’ 62-56 

Weért 5-J.Giants 2 99-48 

Sf klasse A 

Giants-Alley Oop 2 75-75 

Springf.3-Kepu 3 38-77 

Springf.2-Dunatos 3 73-51 

Kirnbria 6-Kimbria 5 45-79 

2e klasse B 

Venlo sp.-Weert 6 69-55 

Aetemitas 3-Jump.G.3 59-56 


le divisie B 

Dragons-Agon 
WSC-Black E. 
Brqggarts-Deca E. 
Voorburg 2-Flash 

Rayon Hoofdklasse 

Vbssingen-Schyndel 
Vetns-Aalst 
High F.-Weert 
Dunatos-Almonte 2 
WSC 2-Agon 2 

Overgangsklasse B 

Oss-Aetemitas 
Tantalus-Lieshout 
Kimbria-Erp 
Kepu St-Quo Vadis 
Jump.Giants-Attacus 


ls klasse A 

Spaingf^-Boemerang 
Sprmgf.-Archers 
Landgraaf-Kepu St.2 
FSroitics-Venlo Sp. 


hockey I 


Laren-Amsterdam 
Kampong-Oranje Zwart 
Groningen-Zwolle 
Hibossum-HGC 
Den Bosch-Bloemend. 
HDM-MOP 


Alliance-Hurley 
Upwaïd-Ede 
Union-Kl.Zwitserl. 
Venlo-SCHC 
Tilburg-Ring Pass 
l^CHG-Rosmalen 

ljffthase C 

SM-lhgenbosch 

Iqapidity-Best 

ZpW-HUAC 

Bfctk.Ënsch.-Maastr. 


2j klasse E 

E ïUme-Nuenen 
B enck-Horst 
G sldrop-DVS 
iRdHC-Concordia 
Tkgden-Weert 

2} klasse F 

G deen-Gemert 
G txfrl Wit-Civicum 
H !XAS-Boxmeer 
C anend.-Venray 
11 ertSsen-Hockeer 

4i UpiseP 

S. inbom-Mierio 
B ngen-Sittard 
B ikri-Kerkrade 
H «apBosdael 


ie Zw.-SCHC 
-Hattem 

nend.-KLZwitserl 

«EP 

kU- Amsterdam 
peng-TUburg 


aische-Forward 
te^xi.-Groningen 
megen-Venlo 

S b.-Den Bosch 
j-Breda 

MMrdia-Upward 


klaaseC 
JAC-Were Di 
nstricht-Keep Fit 
len-Rapidity 
4HC-HOD 
tenen-Bierick 

nray-Gemert 
sko-HMHC 
ixrOeer-Geldrop 
ttanl-Deume 
gelen-Son 


SF 

rEersel 

Heeze 

:as 


lert-Groen Wit 

klasse F 

sdael-Meerssen 

rgen-Crsnend. 

kêï-Kerkrade 

eriörBoekel 

Iden-Hockeer 


Iggpj-hn 

nobert-Hofke 
itrum-Missers 2 
laak-Juliana 
uers-W.Tell 
ranche-Nova 


glK!bSVH2 

Ioo4-Hubert 
ksniers-Limburg 
^Hattrick 


IsneB 

»ke-Schutters 
JW-Prins 
so>L.Raak 2 


828-832 

822-826 

826-823 

815-823 

817-829 


814-800 

819-821 

809-818 


n|M 

M l Mj® 
1;f .f,1. 

■ a ; Ai < A i 

««0-r a. • In het streekduel in de overgangsklasse B van 
de basketbalcompetitie tussen j Hoppers en Selext 
BSW 3 was geen sprake van de vooraf verwachte 
gelijkopgaande strijd. De Hertense heren waren 
geen partij voor de reserves uit Weert. Zij verlo¬ 
ren met maar liefst 65-118. Als excuus voor de 
Hoppers kan gelden dat zij het zonder drie basis¬ 
spelers moesten stellen die doof de griep waren 
geveld. Foto: JAN PAUL KUIT 


BCV 

DJB 

Gebr.Höfke 

BBC 

Brunssum 

Vink 

VKC 

Br.Wapen 
Stad Heerlen 
Volkshuis 

Drieb.D 

Apollo 

Br.Wapen 

Brunssum 

Carambool 

Union 

Kantje 

Touche 

Cebusta 

Vink 

OHVZ 

Ven 

IA 

Holtum 

Volkshuis 2 

Volkshuis 3 

GONA 

Sociëteit 2 

Benelux 

Bom 

Wolfrath 

Sociëteit 

BVG 

Quick 


Missers 3-SVK 2 
Sparta-Lambert.2 
Keulst-Sjeet 2 

le klasse C 

Palet-Sportschutt. 
OMert-RKWBCM 
Juliana 2-Diana 2 
SVT 2-O.d.Kamp 
Hofke 2-Vizier 
Stadion-Reunie 2 

2e klasse A 

Merkelb.-Brigid 
Fortuna-Missers 4 
Hiltonneke-Heros 2 
O.Rompe-RWB 
SVH 3-Gl.Auf 
Hubert2-Sjeet 3 

2e klasse B 
SVE-Sparta 2 
Wapen-Treffers 
Tjoba-L.Raak 3 
Prins 2-Centrum 2 
Brunssum-Winchester 
Rheing.-Emma B. 

2e klasse C 

J.Wayne-SVT 3 
Heros 3-R.Hood 2 
Juliana 3-Roos 
Treffers-Boekaniers 2 

3e klasse A 

Hoensbr.-Stadion 2 
Trianon-Missers 5 
Hubert.3-Brigid 2 
RKWBCM 2-Valk 
Schutters 2-St.club 
Phoenix-Tj oba 2 

3e klasse B 

Raadh.-O.Rompe 2 
L.Raak 4-Hilton.2 
SVT 4-Leeuw 2 
Hotke 3-Palet 2 
Reunie 3-Rheing.2 


805-824 2e klas 

830-802 Dms.de Jong-Lemmens 61.25 
827-821 2/3 gelijk Ozek v.d.Weijer 

Mr.Gremmen-de Jong 57.29 


828-808 

815-821 

920-812 

818- 814 

819- 780 
817-8131 


814-811 

819- 813 
811-805 
807-799 

820- 572 
811-789 


818-810 

819-803 

792-796 

825-813 

794-813 

812-815 


802-803 

760-815 

792-818 

775-798 


763-818 

808-790 

806-809 

795-810 

810-804 

802-803 


773-800 

767-774 

789-790 

799-804 

798-786 


Stand na 2 wedstrijden 
1/2 gelijk echtHohenhaus 

110.35 

3.Mw.Gremmen 104.51 

3e en 4e klas en thuisbrid- 
gers. 

Groep C. 

Dms.Karsten-v.Wijk 66.67 
Dms.Benders-Hendriks 61.98 
Groep D 

Echtp. de Boer 68.75 

Dms.Moonen-Pelzer 67.64 

Stand na 2 wedstgrijden 

1/2 gelijk Dms.Benders-Hen¬ 
driks 117.93 

3/4 Echtp.Kooreman 110.02 

Viertallentoe rnooi 

l.Team Offerman 154; 2.Laas 
153; 3.Dopharma 147; 4.Van 
der Haar 147; 5.Gorissen 146; 
6.R.van Wel 143; 7.Van de Pep¬ 
pel 143; 8.Gielkens 142; 9.Ha- 
mers 137; lO.Klein 136. 


Dames: 1. Hendriks (Atlaijta 
Maasbracht) 45.03; 2.Hannen 
(Heythuysen) 46.50; 3. M. 

Royakkers (Heythuysen) 
47.33; 4.Vleeschouwers 

(Weert) 49.12; S.Konings 
(Weert) 49.37. 


biljarten I 


beugelen 


3e klasse C 

Roos 2-Centr.3 793-789 

RWB 2-Watert. 787-768 

Diana 3-Schachtw. 789-767 

Prins 3-Trianon 2 778-776 

Sportschut.2-L.Enfïeld 2 

786-789 

R.Hood 3-Keulst.2 784-792 

4e klasse A 

GLAuf 2-Revanche 2 786-803 

Francisc-2-O.Rompe 3 768-772 

Treffers 2-Fortuna 2 772-777 

Zon 3-S.VE 2 797-788 

Leeuw 3-Hunter 781-766 

4e klasse B 

Winchester 2-Sparta 3 770-778 
O.d.Kamp 2-Boekaniers 3 

776-776 

w.v.Nuth-Tjoba 3 770-769 

RKWBCM 3-Wapen 2 737-781 

Stadion 3-Merkelb.2 272-766 

4e H«««» C 

Vizier 2-Hofke 4 786-776 

VALK 2-eMMA b.3 729-761 

Dahons-Star cl.2 789-790 

SVT 5-J.Wayne 2 765-778 

Sonja B.-Hoensbr.2 785-762 

5e klasse A 

Star cL3-Sonja B.2 778-759 

Sportschut. 3-RKWBCM 4 

763-760 

O.Rompe 4-O.Mert 2 748-767 

Afdeling kogel 


uitslagen district zuid: 
Hoofdklasse: 

Ospel-Neer 3-3 

EU-Kessenich 2-4 

Voorshoven-Grathem 4-2 

Beek-Leveroy 5-1 

Beek-Stramproy ’ 4-2 

Bree-Roermond 4-2 

Eerste klasse: 

Hunsel-Baexem 3-3 

Ospel 2-Neer 2 6-0 

Eli 2-de Port 3-3 

Tweede klasse: 

Bree 2-Baexem 2 3-3 

Ospel 3-Neer 3 2-4 

Meeuwen-Kessenich 2 5-1 

Molenbeersel 2-Heyth. 2 2-4 

Derde klasse: 

Beek 3-Leveroy 2 5-1 

Beek 4-Leveroy 2 3-3 

Meeuwen 2-Neer 4 2-4 

Hunsel 2-Roermond 2 5-1 

Molenbeersel 3-Heyth. 3 4-2 

Voorshoven 4-Roermond 2 4-2 


handboog 


Beker, ereklasse 

1. Volgelingen 

2. Sint Hubertus 

3. Willem Tril II 


850-843 

845-840 

840-833 

852-831 

829-824 

835-838 


Lambert-Grunstroat 849-594 
Diana-Trefpunt 851-830 

Limburg-Lambert.2 860-822 
Wapeng.-Diana 2 766-832 


le klasse 

Diana 3-Grun 


804-816 


bridge 


Caumerhron Bridge Toernooi 
Uitslag en stand na t wed¬ 
strijden 

Hoof en le klas Groep A. 

Hamers-Hermans 63.75 

Dms.Crombach-Hendriks 

60.83 

Stand na 2 wedstrijden 

Hamers 126.25 

| 2/3 echtp.Habets 117.08 


atletiek 


Uitslagen Posno-marathon 
AV Weert 

Heren halve marathon: l.Gre- 
gory (Roem) 1.05.37; 2.Sael- 
mans (Bel) 1.05.40; 3.Paumen 
(Bel) 1.05.55; 4.Driessen (De ur¬ 
ne) 1.07.59; 5.de Veen (Achil- 
les-Top) 1.08.08; Ö.Klerkx 
(Weert) 1.09.28; 7.Verhiel (Ach. 
Top) 1.10.18; S.Franssen (Bel) 
1.11.39; O.Visschers (Unitas) 
1.11.42; lO.Parren (Weert) 
1.11.45; ll.Bierens (Veldho¬ 
ven) 1.11.47; 12.P.van Zant- 
voort (Weert) 1.11.49; 13.Pollen 
(Reuver) 1.12.09; 14.Van der 
Eerden (Unitas) 1.12.10; 
15.Beijnsberger (TV Roer¬ 
mond) 1.12.11; 

Dames: 1. Janssen (Eersel) 
1.21.43; 2.Ketelaars (Deume) 
1.24.15; 3.Borghouts (Maris- 
heem) 1.27.12; 4.Caris (Weert) 
1.30.23; S.Steeghs (TV Weert) 
1.31.29. 

Heren 10.55 km: l.Pepels 
(Caesar) 32.44; 2.Kurvers (Cae¬ 
sar) 33.00; 3.Finders (Ach.Top) 
34.12; 4.Palant (Unitas) 34.22; 
5. Akkermans (Wessem) 34.32; 
Ö.Lenaars (Swift) 34.54; 7.de 
Greef (Weert) 35.17; 8.Kley»en 
(AV 34 Maastricht) 36.33; 

9. Belmers (Helmond) 36.14; 

10. Van de Kerkhof (Weert) 
36.30. 


District Maastricht en om¬ 
streken 
C2-A 

Haverput-Keer 5-2 

MBV-KOT 2 0-7 

DAS-Geertruid 2 7-0 

Bunde-Klos 5 3-4 

Banholt-Ulestr.3 2-5 

C3-A 

Eijsden-A.Wolder 2 7-2 

Borgharen-Eijsden 2 5-4 

Wolder 2-Itteren 3 6-3 

BC Oost-B’home José 7-2 

Bookvink-Rheingold 3 9-0 

C3-B 

Geulle-DOT 2 5-4 

Rheing.4-Bookvink 2 7-2 

MBV 4-Eendracht 2 5-4 

Nazareth 2-DAS 3 7-2 

Berceuse 4-BAM 3 2-7 

A.Wolder 3-Voliere 2 4-5 

C3-C 

Banholt 3-MergeU. 7-2 

Heer 3-KOT 4 2-7 

Eendracht-Sjaan 3 4-5 

Kl.Vier 2-Eijsden 2 9-0 

C4-A 

W.van Berg-Rheingold 5 9-0 

Noorb.4-Haverput 2 2-7 

Geertr.3-Alt.Raak 2 6-3 

KOT 5-Diekske 2 2-7 

KI. Vier 3-BC Oost 2 7-2 

C4-B . 

Rheingold 6-Victorie 2 0-9 

Sabena 2-DAS 4 7-2 

Heukske 2-Vriendenkr.3 94) 

BAM 5-Heer 4 2-7 

Haverput 3-Nazareth 3 9-0 

C4-C 

Wolder 3-Ketsers 3 2-7 

Nazareth 4-A.Wolder 4 5-4 

B ook vink 4-BCM 2 5-4 

BAM 4-DOT 3 5-4 

Borgharen 2-Heukske 3 0-9 

DAS 5-Ridder 2 7-2 

C4-D 

BC Oost 3-Heer 5 4-5 

Berceuse 5-Duuker 3 2-7 

DOT 4-Heugem 3 4-5 

Klos 7-Geertruid 4 4-5 

Aayt Wolder 5-Noorb.3 3-6 

C5-A 

Voliere 3-Ulestr.5 9-0 

Ey sden 4-BC Oost 4 0-9 

KOT 6-Nazareth 5 9-0 

Eysden 4-MBV 5 2-7 

Diekske 3-Vilt 2 7-2 


District Zuid-Limburg 

Eindstanden 

Drieb-A 

Maasband 

Matchpoint 

Modem 

Modem 2 

Schuinen 

Volkshuis 

Sociëteit 

Volkshuis 3 

Luip 

Tjoba 

Wolfrath 

Keizer 


22-101 

22-88 

22-85 

22-81 

22-81 

22-77 

22-74 

22-72 

22-69 

22-68 

22-65 

22-63 


22-100 

22-92 

22-89 

22-89 

22-79 

22-78 

22-78 

22-76 

22-72 

22-68 

22-22 


20-102 

20-90 

20-82 

20-67 

20-66 

20-64 

20-64 

20-64 

20-63 

20-54 

20-54 


DriebJ} 

Catenaccio 

Kantje 

DJB 

OHVZ 

Matchpoint 

Niet Klossen 

Vink . 

Z.Bl.Bock 

Waubach 

Eikhagen 

Apollo 

Carambool 

Drieb.C 

Academie 

OHVZ 

Carambool 


22-110 

22-95 

22-87 

22-86 

22-85 

22-78 

22-75 

22-75 

22-68 

22-64 

22-56 

22-45 


24-111 

24-100 

24-98 


Eikenboom 

20-88 

Ijoba 

22-83 

Statie 

20-80 

HGK 

• 20-75 

Sanderbout 

20-63 

Maasband 

20-61 

Stein 

20-60 

Wolfrath 

20-57 

Kempke 

20-56 

Quick 

20-55 

2B 


Holtum 

20-105 

Sociëteit 

20-85 

Benelux 

20-77 

HGK 

20-73 

TIP 

20-71 

Ijoba 

20-70 

Wilza 

20-69 

Bom 

20*68 

Wolfrath 

20-55 

BVG 

20-53 

Heukske 

20-44 

3A 


Jachthoes 

20-117 

Heukske 

20-103 

Oase 

20-95 

Kempke 

20-93 

Meers 

20-92 

Maasband 

20-86 

Tjoba 

20-85 

Sociëteit 

20-82 

Holtum 

20-81 

Wolfrath 

20-80 

Benelux 

20-76 

3B 


Oase 

20-115 

Modem 

20-113 

Eikenboom 

20-107 

Statie 

20-93 

TIP 

20-92 

Steeds Hoger 

20-86 

Sanderbout 

20-84 

Volkshuis 

20-84 

Tjoba 

20-76 

Schinnen 

20-70 

HGK 

20-68 

1B 


Schaesberg 

20-92 

Sibbe 

20-87 

Stad Heerlen 

20-87 

Carambool 

20-82 

Niet Klossen 

20-80 

Vriendenkring 

20-72 

Keizer 

20-71 

StBavo 

20-66 

Niet Klossen 2 . 
BBC 1 ~ ‘ 

4te 

Juliana 

20-30 

IC 


Schaesberg 

20-86 

BCH 70 

20-78 

Volkshuis 

20-72 

BBC 

20-72 

Waubach 

20-58 

Kempke 

20-54 

2C 


Beatrix 

20-91 

Niet Klossen 

20-81 

BCV 

20-76 

VKC’91 

20-71 

Sibbe 

20-69 

Volkshuis 

20-66 

Br.Wapen 

20-56 

BCH 70 

20*52 

Ransdaal 

20-52 

2D 


Eikenboom 

18-79 

Schaesberg 

" 18-74 

Maria Gew. 

18-71 

Brunssum 

18-66 

Butting 

18-63 

Ven 

18-61 

Hoefijzer 

18-58,5 

Keizer 

18-57 

Los Band 

18-56 

Vriendenkring 

18-44,5 

2E 


Gebr.Höfke 

20-94 

Keizer 

20-91 

Apollo 

20-82 

Hoefijzer 

20-79 

Niet Klossen 

20-75 

Ven 

20-73 

Schaesberg 

20-69 

Zum Bl.Bock 

20-69 

Matchpoint 

20-50 

Juliana 

20-44 

Los Band 

. 20-44 

2F 


Waubach 

20-85 

Kantje 

20-81 

Schaesberg 

20-77 

Hoefyzer 

20-76 

OHVZ 

20-76 

Steeds Hoger 

20-73 

Eendracht 

20-68 

Zum Bl.Bock 

20-64 

Keizer 

20-62 

ABC 

20-59 

N.KI ossen 

20-49 

3C 


Academie 

20-133 

Weustenrade 

20-108 

Steeds Hoger 

20-106 

Stad Heerlen 

20-97 

Sibbe 

20-95 

DJB 

20-89 

ABP 

20-85 

Eikhagen 

20-85 

Klosje 

20-72 

abc 

20-65 

Juliana 

20-55 

3D 


Gebr.Höfke 

20-109 

Buttting 

20-108 

Irene 

20-99 

Treffers 

20-92 

DJB 

20-77 

BBC 

20-55 

f f worstelen 1 

Hoofdklasse 


Sim son Landgr.SSS Alkm. 


20-10 

Stand 


Simson 8-16 


Hercules 

9-14 

Halter 

9-8 

Olympia 

8-6 

Simson KDO 

9-6 

S.S.S. 

8-2 

r / golfbiljarten J 


| Centrum-Village 
Slek-Putbr.b. 
Kerkzicht-Zuul 
Montfort-Deelgaard 

le klasse 

Greuske 2-O.Genoegen 
Spee-Centrum 2 
B.Aolders-Slek 2 
Donck-Heukske 2 
Deelgaard 2-Montfort 2 

2e klasse 

Zuul 3-Paerdstal 
Putbr.b.2-Spee 3 
Village 2-Montfort 3 
Stoba-Donck 2 

3e klasse 
Hingen 2-Stoba 2 
Village 3JCerkzicht 2 

District Weert 
Kamp.comp.Hoofdklasse 

Schuttersh.-Stamg. 

Degr.comp.Hoofdklasse 

Royal-Anker 
BCB 2-Graswinkel 

le klasse 

Vriendenkr.-Royal 2 
Spijk 2-Anker 2 
BCB ,3-Laar 
Luchtpost-Hook 
Hoppers-Spyk 

2e klasse 
Bach.Club-Hook 2 
Swing Mill-Laar 2 
Royal 3-Anker 3 
Hoppers 2-Umbelderke 
Laar 2-Royal 3 


3e ronde 

Dis trictsbe kerw innaars 

Olympia-Montfort 

District Echt 
Hoofdklasse 

Zuul 2-Greuske 


zaalvoetbal 


le klas A 

Tunnel-Pottebr. 

Delta-Gul pen 
Flaterke-Compa SL 
Wiegert-Up Quelle 
Br.wapen-Kanaries gest. 
Erka-Dousberg 2 

le klas B 

Theunissen-Soleil 
Egor 2-Bouwkomp.2 
Joffer-Quelle 
Kolonia-Marathon 
Cosmos 2-Meetp. 

Vissers A.-Hadow 
Soleil-Vissers A. 

le klas C 
Wager W.-Soleil 2 
SZV 2-Bouwkomp.3 
v.v.Venne-Postert 2 
Keigel-Tukcon 
PSM-Roerm.3 
Phoenix-Meetp.2 
Postert 2-Keigel 

2e klas A 

Delta 2-Gulpen 2 
Kaanen-Filmcl.2 
Maasv.-Pottem. 

2e klas B 

H. Anders 2-Sjefke 
Billy B.-Pottebr.2 
Kilo-Diekske 
Bastings 4-Up Quelle 2 
Maasv.2-Circolo gest. 
Yema 2-La Boheme 

2e klas C 

Brikske 2-Rood W.2 
Theunissen 2-Filmcl.2 
Hadow 2-Brunssum 3 
Vaals 2-Postw. 

Vissers 2-Laumen 2 


2e klas D 

Brikske 3-Rood Wit 
Reneman 2-Vaals 3 
Eendr.-DWS Boys 
Laumen 3-Brunss.4 
Cosmos 3-Hadow 3 
Soleil 3-Egor 3 

2e klas E 

Maximiliaan-Zwaluw 
Geleen 2-Makassar 
Zw.Schaap-Bom 
Fam.Boys-Intern. 
Bouwkomp.4-Jabeek 2 
Phoenix 2-Lacroix Ass. 

2e klas F 

Jabeek-v.d.Venne 2 

Geleen-Adveo 

Laumen 4-Oberje 

Groen W.-SZV 3 

Puth-Neerb. 

Sante-Hanckm. 

Neerb.-Sante 

3e klas A 

Pottebr.3-Sjefke 2 
Sjotter-Delta 3 
Eijsden 2-Vrecan 
Wiegert 2-AVS 
B.Stap In 4-H.And.3 
Br.wapen 2-Sport 2 

3e klas B 

Sjotter 2-Filmcl.4 
Bovens-Delta 4 
Kilo 2-Eijsden 3 
H. Anders 4-Dousb.3 
Pottebr.4-Sport 3 

3e klas C 
Willem I 2-MW 
Pottebr.ö-Sjotter 3 
Company St.2-Colson 
DBSV-Up Quelle 3 
Keer-Eijsden 4 
Yema 3-Sport 4 


6-1 3e klas D 

8- 3 Mattini B.-Tunnel 2 
6-5 /FLaterke 3-Eijsden 5 

4- 1 'Vrecan 2-Hermsen 

1- 4 Willem I-Sjotter 4 

5- 2 H.Anders 5-DBSV 2 

3e klas E 

5- 1 Sjotter 5-Tunnel 3 
4-4 Voliere-Maasb. 

2- 3 Hermsen 2-Colson 2 

6- 5 Tornado B.-Kanaries 2 
2-14 Eysden 6-Boheme 2 

4-1 Erka 2-B.Stap In 2 

3- 2 

3e klas F 

Kaanen 2-Maasb.2 
2-1 Vici 2-Boemerang 

4- 4 Tornado B.2-Voliere 2 

9- 3 Sunshine-Pottemen.2 
2-0 

9-0 3e klas G 

5- 1 Quelle 2-Centraal 
2-6 Paco 2-Diekske 2 

Hadow 4-Vissers 3 
Diekske 2-Quelle 2 
4-10 Centr.-Varenb. 

2- 4 Eendr.2-H’heide 

3- 2 Fortuna-Kolonia 2 

Reneman 3-Paco 2 

15-3 3e klas H 

4- 5 H’hei 2-Varenb.2 
10-6 Kolonia 3-Filmcl.5 

4- 4 Laumen 5-Fortuna 2 
0-2 Goasewey-Holz 

3- 3 Soleil 4-WDZ 2 

3e klas I 

5- 5 Jessica B-Soleil 5 

1- 1 Varenb.3-TheunlSsen 3 

4- 3 Kolonia 4-Cosmos 4 

2- 6 Fortuna 3-Laumen 6 gest. 
4-4 Joffer 2-Paco 


3e klas J 

Holz 3-Rood w.3 5-1 

Joffer 3-Laumen 7.6-3 
WDZ-Kolonia 6 4-2 

3e klas K 

Tukcon 2-Makassar 2 2-4 

Aztecs-v.d.Venne 3 4-2 

Oberje 2-Bom 2 3-8 

PSM 2-Likopa 2 4-5 

Puth 2-Geleen 3 3-3 

3e klas L 

Brunssum 5-Tukcon 4 3-f 

Groen W.2-Bom 3 4-2 

Keigel 2-SWC 8-2 

Bouwk.5-v.d.Venne 4 8-0 

Zwaluw 2-Adveo 3 3-9 

3e klas M 

Inter.2-Makassar 3 4-3 

Zw. schaap 2-Bizzie B. 1-3 

Puth 3-SZV 4 1-6 

Adveo 4-Postw.2 1-3 

Phoenix 3-Likopa 4-9 

3e klas N 

Beek-SZV 5 13-3 

Zw.schaap 3-Marebos 2 1-4 

Keigel 3-Egor 5 8-2 

Bouwkomp.6-Postw.3 4-1 

Meetp.3-Groen W.3 1-2 

9 a |rl<ac 4 ) 

Puth 5-Jabeek 3 5-6 

Beek 2-Bouwkomp.7 8-2 

Zw.schaap 4-Novus 2-2 

PSM 3-Wagter 2 7-0 

Wagter 2-Likopa 3 gest. 0-2 

Dames Zuid 

Sport-Jabeek 6-0 

Zw.schaap-Geleen 2-5 

PSM-Filmcl. 0-3 

Meetp.-Pottebr.2 12-1 

Pottebr.-Sport 2-1 

Pottebr.2-Pottebr. 2-4 

Midden-Limburg: 

1D: 

Laso Weert-de Baog 4-2 

ZW Wierts 2-MVC 5-2 

Perey 2-Kesjotje 1-4 

Peters Gel. 2-Roermond 4 3-4 

Gastronoom-Homerhof 5-4 

2 G: 

Heel 2-Lasco 2 0-0 

Perey 3-Roermond 5 3-4 

Altw’heide 3-Haofke 2 3-3 

ZW Spee 2-Riva 2 4-7 

Kesjotje 2-Hercules 0-2 

DESM 2-Bremboys 3-3 

2 H: 

Vesta-Nederweert 2 8-4 

Riva-DESM 3-1 

Neeritter 2-Kesjotje 3 3-4 

Knipuigske-Amicitia 2 4-1 

Altw’heide 2-v.Seggelen 2-0 

Tomado-Peters Gel. 3 6-1 

3 P: 

St.O’berg-Peters 4 3-1 

Riva 4-Willie Bar 3-7 

Nederweert 3-Vesta 2 8-2 

Hercules 2-Neeritter 7-1 

3Q: 

SVH-Altw’heide 5 4-3 

St.O’berg 2-Brevendia 1-4 

Roermond 7-Gastronoom 3 5-4 
Neeritter 4-Vesta 3 2-5 

3 R: 

Olympus-Knipuigske 2 4-2 

Roermond 8-Spee 3 3-5 

Z W Wierts 3-FC Oda 2 4-4 

3 S: 

Homerhof 2-Fermonia B. 2 0-8 
Fermonia kampioen 
Hercules 4-Willie Bar 2 1-5 

Heiputters-Heel 3 5-4 

Juliana-01ympus2 6-0 

(ADVERTENTIE) 


3 T: 

Brevendia 2-JuIiana 2 
Amicitia 3-Fermonia 3 
Altw’heide 7-Heiputters 2 

3 U: 

Homerhof 3-Perey 4 
Z WD-Olympus 3 
Vesta 4-Haelen 2 
Hakkie- Altw’heide 8 


zaalhandbal 


DAMES 
prov. klasse 

Gemini-Iason2 10-5 

Blerick-GHC 3- 9 

Vesta-Polaris 8-10 

IA 

HVN/DES-Bevo 2 7- 7 

Sittard 3-Br.Sport 10-17 

Ospel-Loreal 3 11-9 

Patrick-GHC 2 sno 

1B 

BDC-Vilt 13- 5 

2A 

Groene Ster-Blerick 2 16- 9 

Wittenhorst-HVN/DES 2 5- 5 

SWH-Br.Sport 3 11- 7 

Hercules-HBS 15-19 

2B 

Leudal 2-Br.Sport 2 17- 4 

Maasbracht 2-Rapiditas 3 7- 6 

Merefeldia 2-Noav 2 13-14 

Swift 3-IVS 2 12- 9 

Sittard 4-Posterholt 3 11-15 

Stamproy-Linne 21-12 

2C 

Heerlen 2-ESC 2 14- 2 

Wijnandia-Zwart Wit 12- 5 

Sittard 5-Wilskrkcht 24- 8 

Gemini 2-Blauw Wit 2 5-11 

2D 

BeQuick-Roda 5- 8 

Olympia 2-Esia 15-15 

Vebios-MVC 8-12 

Margraten 2-Heerlen 15- 3 
BDC 2-Polaris 2 11-10 

PK jun. 

Loreal-Rapiditas 7- 3 

Minor-Sittard 5- 7 

Margraten-ESC 8- 8 

Blerick-Gemini 8- 9 

HEREN 
prov. klasse 

Eksplosion-Zwart Wit 15-13 

Gemini-Loreal 2 17-17 

Caesar 2-ATSV 19-19 

IA 

Br.Sport-Kerkrade 18-25 

Wittenhorst-Hercules 10-16 

DES ’59-Blerick 2 sno 

1B 

Olympia-Minor 20-21 

Kerkrade 2-Olympia 17-16 

Kerkrade 2-WUskracht 

gest 13-18 

2A * 

Br.Sport 2-Vios 2 13-28 

Stramproy-Manual 11-16 

Popeye-GHC • 12-14 

2B 

GHC 2-V&L 3 16-21 

Viós 3-Bom * 15-23 

Manu al 2-Vesta 2 18-19 

Rapiditas 4-Sittardia 3 12-25 


Wilskracht 2-Rapiditas 2 20-25 
Zwart Wit 3-Blguw Wit 3 13-15 
Gemini 2-ESC 21-16 


2D 

Gulpen-BDC 2 
Heerlen 2-MVC 
Kerkrade 3-ESC 2 
Iason-Be Quick 


Hoofdklasse 

Petit boys 

Nieuwenhagen 

Poortje 

Kloppers 

Eek 

Bergzicht boys 

Smile boys 

Brouwkeetel 

Corner 

Olympia 

O.Schandelen 

Scherp Vor 

le klasse A 

Stampers 

Trappedoelies 

Zoefjes 

Bergz.boys 2 

Zinkviulke 

Mergell.b. 

Brugske 

Bergschot 

Eek 2 

Graefke 

Galouppe 

le klasse B 

Torero 

Vogelzank 

Blue Angels 

Meppers 

Oude Heide 

Pipo boys 

Nieuwenh.2 

Kickereck 

Watertoren 

Corner 2 

Stalletje 

2e klasse A 

Zoefjes 2 

Bocholtz Oud 

Scherp Vor 2 

Oriënt b. 

Nyswiller 

Mechel 

Joy 

Sluipers 
Schuuvers 
Brugske 2 
Leeuw 
2e klasse B 
Striegiezer 
Brouwk.2 
Centraal 
Paniekzaaiers 
Stampers 2 
Torero 2 
Pipo b.2 
Molen 2 
Poortje 3 
Zoefjes 3 
2e klasse C 
Olympia 2 
Poortje 2 
Molen 
Brouwk.3 
Brouwersw. 
Bergz.boys 3 
Hopel 
Veldhof 
Bergschot 2 
Kokkie boys 
2e klasse D 
Petit boys 2 
Kloppers 2 
Cartouche 
Brandwapen 
Geulke 
Smile b.2 
Olympia 3 
Watertoren 2 
Pipo b.3 


I-~ ■ ■ - ■ 

m, w Am. m 


4i \ 


r— - “—m i- i ——, ■ MS 

tMwÈËmm ' fAmmm mmmmm/mÊ 

, / •<*/,, ' * / 

immmmmas-mi ' r.. *rf# '. 

«BBMimlaEEiM-awom : f«-* tuk . " »ih 

nat >•’ ft» 


'm2XtNKEl£iBSAf2l- 

Reislustige landgenoten opgelet. Want in de maand maart kost de Rail- 
Aktief-kaart maar f 98,- en de Jongerenkaart f 89,-. 

Dat is f 10,- korting op kaarten die al zoveel voordeel betekenen. Want zij 
geven een jaar lang recht op 40% korting op elke treinreis in de z.g. voordeel- 
uren: na negen uur ’s ochtends en in het hele weekend. 

Bovendien komt u alleen met deze kaarten in aanmerking voor de 
supervoordelige avond- en weekendretpurs. 

Het bovenstaande schema geeft u voorbeelden van wat u zo allemaal 
kunt besparen. Dus vóór 1 apHl snel naar het NS-loket. 


Heel maart f 10,-korting op 
Jongeren- en Rail-Akdef-kaart. aj- 


1— 


limburgs dagblad 


spórt 


l» 

1» 

1» 

lH 

1» 

li 

IS¬ 

IS- 

IS 

ll 

ll 
Hockeyer Man rits Crucq bedankt voor Oranje 

Jorritsma zegt 
internationals 
de wacht aan Dinsdag 10 maart 1992 # Pagina 19 


Van onze sportredactie 


i> LOEMENDAAL — In twee uitbundige evaluatiegesprekken 
}* de nationale hockeyselectie, het afgelopen weekeinde, 
^ k° ndscoac h Hans Jorritsma duidelijk gemaakt dat hij 
}®^ in de voorbereiding op de Olympische Spelen harder zal 
°P s t eden - De teleurstellende verrichtingen tijdens de 
iVharnpions Trophy in Karachi (4e plek) hebben Jorritsma ge- 


i. 1 ^ J 111 Avai nc juiieiv; ucuucn u ux x iLüiiid gcr- 

^•^erd dat er een andere koers moet worden gevaren. In zijn 
^Ptiek schort het bij de nationale ploeg aan mentale weerbaar- 
i* ontbreekt de creativiteit en valt er nog het nodige bij te 
{£ ^haven aan de conditie van de internationals. 


iH 


heb iedereen in Pakistan de 
|j. ^.°§elijkheid geboden zich te be- 
tfjpïwi”, luchtte hij zijn hart, „maar 


1M 


,s een aantal spelers dat die kans 


gepakt. In principe blijft 
1 feif reen er voorlopig nog bij. Maar 
gil® krijgen een pakket huiswerk mee 
J 1 Wie dat niet goed doet, valt af. Ik 

16 - i Ka niet meer op ze zitten wachten.” 
l fr ; h. 

opstelling hanteert Jorritsma 
18 - Ba - * en aanz i en van de negen inter- 

1 7 - l C tionals « die met de aantekening 
1 < ^ vormbehoud al voor Barcelona 
iSj^aren genomineerd. „Als ze den- 

. etl dat ze in het beschermde milieu 
ijH ^ het Nederlands elftal de kantjes 
iÜj ^ Vana I kunnen lopen, hebben ze 
jg. mis”, merkte hij op. „Zo werkt 

17 - niet. Wanneer ze afvallen, heb- 

18- J ze dat geheel aan zichzelf te 
r il h^^en. Ik zal de definitieve olym- 

j 7 rSche selectie dan ook pas heel 
zeg maar na het vijflandentoer- 


> 

% 

5 - 1 ' 

1* 

& 


sport kort 


J ijshockey — De Duitse ijs- 
hockeybond (DEB) heeft de aan¬ 
valler Andreas Ludwig geschorst 
k>t 2005. De speler van ES WeiB- 
^asser had tijdens het duel met 
nedos München lijnrechter Win- 
klmeyer in het onderlijf gesla¬ 
gen. Ludwig moet tevens een 
geldboete van 2000 Mark beta¬ 
len. 


nooi in Amstelveen in juni, bekend 
maken.” 

Vooralsnog bestaat die groep uit ze¬ 
ventien man. Jorritsma wil dat aan¬ 
tal met tenminste vijf man uitbrei¬ 
den om de interne concurrentie op 
te voeren. Voor elke linie zal hij er 
één of twee spelers bijtrekken. Ver¬ 
der komen er vanaf 6 april extra 
conditie-sessies. „Er zal harder ge¬ 
werkt moeten worden. In Karachi is 
opnieuw gebleken dat het verschil 
aan de top tussen de clubs en de 
nationale elftallen enorm groot is. 
Dat besef is er ook bij de spelers. Ze 
zien zelf nu ook in wat er moet ge¬ 
beuren om goud te halen op de 
Spelen. Van paniek is er overigens 
geen enkele sprake. Ik ben alleen 
geschrokken. Op zich is dat niet 
erg. We zijn op tijd wakkergeschud 
en hebben onze maatregelen geno¬ 
men.” 


Desondanks werd Jorritsma giste¬ 
ren opnieuw met een tegenslag ge¬ 
confronteerd. Na de (nieuwe) knie¬ 
blessure van 221-voudig internatio¬ 
nal Tom van ’t Hek meldde Maurits 
Qrucq dat hij zijn internationale 
hockeycarrière als beëindigd be¬ 
schouwt. De 24-jarige speler van KZ 
en 101-voudig international treedt 
op 18 mei als piloot in dienst van de 
NLM, een dochtermaatschappij van 
de KLM, en ziet geen mogelijkheid 
meer zijn werk met het bedrijven 
van topsport te combineren. 


• Hans Jor¬ 
ritsma heeft 
zijn internatio¬ 
nals huiswerk 
meegegeven. 
„Wie dat niet 
goed doet, valt 
af’. Foto: ANP Krajicek sloeg 
begin dit jaar 
twee ton bijeen 

MONACO - Richard Krajicek heeft 
van de groep Nederlandse tenmsve- 
detten in de eerste maanden van het 
jaar het meeste verdiend. De Hage¬ 
naar, met de 27ste plaats ook de 
beste Nederlander op de ATP-hjst, 
sloeg in januari en februari ruim 
122.000 dollar (twee ton) bijeen. 
Krajicek wordt nauw op de voet ge¬ 
volgd door Paul Haarhuis, die iets 
meer dan 100.000 dollar aan prijzen¬ 
geld verdiende. De salarislijst wordt 
aangevoerd door de Amerikaan Jim 
Courier met 398.570 dollar. Bij de 
vrouwen incasseerde Monica Seles 
382.000 dollar. 

Sporters als 
’stemvangers’ 

MILAAN - RAI, de nationale TV- 
zender in Italië, heeft het afgelopen 
weekeinde op het laatste moment 
twee programmaonderdelen ge¬ 
schrapt, namelijk een bokspartij 
met Francesco Damiani en de ma¬ 
rathon van Monza met Gelindo Bor- 
din. De twee sportmensen behoren 
tot de kandidaten bij de parle¬ 
mentsverkiezingen van volgende 
maand. 

De RAI stelt zich op het standpunt 
dat het geregeld noemen van de bei¬ 
de sporters invloed zou kunnen 
hebben op de uitslag van de verkie¬ 
zingen. De Italiaanse partijen pro¬ 
beren meer en meer bekende na¬ 
men op hun kandidatenlijsten te 
krijgen als ’stemvangers’. 

De RAI heeft nog geen beslissing 
genomen over de Davis-bekerwed- 
strijd, eind maart, tegen Brazilië, 
waarin Paolo Cane uitkomt. De ten¬ 
nisser staat kandidaat voor de socia¬ 
listen. 


Derbyzege Wierts/Haantjes 


Van onze correspondent 


BEEK/MELICK - In de landelijke 
eerste divisie C van de zaalvoetbal- 
eompetitie heeft ZVV Wierts/de 
Haantjes de derby tegen H. Meyers 
met 5-2 gewonnen. Door dit resul¬ 
taat klimt Haantjes naar de tweede 
plaats, terwijl de Geleense ploeg 
zijn promotiedromen nu wel kan 
vergeten. 

Wierts/Haantjes en H. Meyers hiel¬ 
den elkaar zeer lang in evenwicht. 

Beide teams speelden gereserveerd, 
waarbij de gasten met uitblinker 
Virdis nog het meeste teamverband 


toonden, maar niet erg sterk waren 
in de afwerking. Na 2-2 kwam de 
thuisclub na een fraaie combinatie 
met Ihalauw als middelpunt en af- 
werker op voorsprong. Er ging dui¬ 
delijk hands aan vooraf, maar dat 
ontging de arbiter. Met nog vijf mi¬ 
nuten te spelen zette coach Hen¬ 
driks een spelende keeper in, maar 
dat werd door de Haantjes genade¬ 
loos afgestraft. 

Eerste divisie C: ZW Wierts/Haantjes-H. 
Meyers 5-2 (1-1). Haenen 1-0, v.Lieshout 1-1, 
P.Bastiaans 2-1, Geurts 2-2, Ihalauw 3-2 en 
4-2, Lenferink 5-2. 

FC Brunssum-Dousberg Pare 1-3 (1-2). 
Rokxs 1-0, Boerema 1-1 en 1-2, Wijnands 
1-3. 

Stand: l.Bunga Melati 17-29 (67-30) 

2.Wierts/Haantjes 18-22 (55-44) 3.Schoenen- 


Voor de vuist weg 


Mart Smeets, TV-pre- 
sentator bij onder meer 
Studio Sport, in Panora¬ 
ma: „Ik weet ook niet 
Waarom mensen altijd li¬ 
chamelijk contact met 
me zoeken. Iedereen wil 
aan me zitten. Ik ben de 
nationale knuffelbeer.” 


John Metgod en Willem 
van Hanegem, respectie¬ 
velijk voetballer en ex- 
voetballer van Feye- 
noord, in samenspraak 
over hun AZ-tijd in Voet¬ 
bal International: Met¬ 
god: „Ik trof bij voor¬ 
beeld regelmatig slag- 
roompunten in m’n 
schoenen aan. Ik kan me 
niet aan de indruk ont¬ 
trekken dat jij daar iets 
mee te maken had, 
Willem.” Van Hanegem: 
„Nee, echt niet. Ik ben 
juist gek op slagroom- 
Punten. Ik zou het zonde 
vinden om die in schoe¬ 
nen te stoppen.” 


Marciano Vink, Ajacied, 
in Nieuwe Revu: „De 
eerste keer dat mijn ou¬ 
ders met Cruijff spraken 
zei hij tegen hen: uw 
zoon is een hele goeie 
voetballer, als hij wil kan 
hij het maken. Toen mijn 
ouders dat ’s avonds te¬ 
gen me zeiden, stond 
mijn hoofd op springen. 

Youp van ’t Hek, colum¬ 
nist, in NRC-Handels- 
blad: „Als je besturen 
van alle betaalde voet¬ 
balclubs op een rijtje zet, 
kan de Bijlmerbajes er zo 
een toren bijbouwen.” 

Frans Derks, ex-arbiter, 
in Elf: „Laat de Mobiele 
Eenheid op volle sterkte 
maar eens lekker rauzen 
door die supportersvak¬ 
ken. Het is toch schanda¬ 
lig dat de zogenaamde 
supporters fïetskettin- 
gen, messen en bommen 
meenemen naar een 
voetbal wedstrij d. ” 


Terugkeer Steenbergen 

Joop Steenbergen, jaren geleden als directeur/ 
eigenaar van Kwantum Hallen sponsor van de ge¬ 
lijknamige wielerploeg van Jan Raas, keert terug 
in het cyclisme. En wel op een bijzondere manier. 
Steenbergen, die Kwantum verkocht aan Macin¬ 
tosh, gaat met zijn nieuwe handelsonderneming 
Hamarc een nieuwe Nederlandse amateurwieler- 
ploeg runnen, waarvoor uitsluitend renners uit het 
Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) zul¬ 
len uitkomen. Een van de co-sponsors, sportkle- 
dingfabrikant Gowa, is oud-professional Rini 
Wagtmans. 

Wouters gekraakt 

Het Duitse boulevard¬ 
blad Bild had gisteren 
geen goed woord over 
voor Jan Wouters. 

'Kromme Jan’ had vol¬ 
gens de krant rood ver¬ 
diend in het duel met 
Kaiserslautern (4-0) af¬ 
gelopen weekeinde, 
toen hij spits Vogel on¬ 
deruit haalde. „Er was 
geen opzet in het spel,” 
repliceerde Jan die 
slechts geel kreeg, maar 
de blessure van Vogel 
loog er niet om. Per 
brancard afgevoerd en 
maar liefst drie ge¬ 
scheurde banden in de 
getroffen enkel. De 
Duitse ex-international 
Paul Breitner was kei¬ 
hard in zijn oordeel en 
kraakte de ex-Ajacied • Jan Wouters 

openlijk. „Dat was geen 
overtreding, maar ge¬ 
weldpleging. Wouters 
mag zeker niet eerder 
op de velden terugke¬ 
ren dan slachtoffer Vo¬ 
gel.” 
verlenging 


I. 


reus 17-21 (64-52) 4.Hooghuis Sport 17-21 
(54-43) 5. Bouwfonds 17-20 (54-34) 6.Molier 
17-20 (55-52) 7.H.Meyers 18-18 (51-38) 

8.Dousberg Pare 18-16 (46-51) 9.v.d.Zande 
17-15(53-60) lO.Tongelreep 17-13(28-53) ll.’t 
Brikske 17-9 (35-60) 12.FC Brunssum 18-4 
(24-71) 

Tweede divisie F: Fermonia Boys-Cosmos 
6-6 (3-4). T.Fermont 1-0, E.Fermont 2-0, v. 
Sinderen 3-0, P.de Mey 3-1 en 3-2, R.de Mey 

3- 3, Labayed 3-4, T.Fermont 4-4, Labayed 

4- 5, T.Fermont 5-5, Labayed 5-6, M.Jejanan 
6 - 6 . 

Perey-FCD Roermond 1-1 (0-0). BaetsenO-1, 
Paal 1-1. 

SZV-’t Haofke 6-4 (5-1). v.Duynen 0-1, Eh- 
len 1-1, Gubbels 2-1, Ehlen 3-1, Wilms 4-1, 
Queiss 5-1, Gubbels 6-1, Brouwer 6-2, v. 
Duynen 6-3 en 6-4. 

VTV Vaals-DC H.Anders 3-4 (1-1). Keuven 
0-1, Vaessen 1-1, L.v.Wersch 2-1, N.v. 
Wersch 3-1, Keuven 3-2, Rapati 3-3, Keuven 
3-4 

Bouwkompas-Bastings 5-4 (1-1). Huyve- 


neers 1-0, Louhanepessy 1-1, Niesten 1-2. 
Huyveneers 2-2, Breikers 3-2 en 4-2, Klom¬ 
penhouwer 5-2, v.Venendaal 5-3, Louhena- 
pessy 5-4. 

De stand: l.FCD Roermond 18-27, 2.DC H. 
Anders 18-26, 3.Cosmos 18-24 . 4.Fermonia 
Boys 18-22, ö.Bouwkompas 18-21, 6.SZV 
18-19, 7.Bastings 18-16, 8.VTV Vaals 18-16. 
9.EJA 17-14, lO.Amicitia 17-12, ll.Perey 
18-12, 12.’t Haofke 18-4. 

Hoofdklasse zuid: B.Stap in-Egor 1-0, ODV 
Yerna-Eysden 2-1. Sportclub-BW Filmclub 
1-4, Sport M-Laumen/Stampede 6-3, Bouw¬ 
fonds 2-Bastings 2 2-4, FC Brunssum 2-Re- 
neman K. 1-1. 

De stand: l.BW Filmclub 18-29, 2.Reneman 
K. 17-25. 3.Laumen/Stampede 18-25, 4.Egor 
18-22, 5.Sport M. 18-20, 6.ODV Yerna 18-20. 
7.Bouwfonds 2 17-18, 8.B.Stap in 18-15, 
9.Sportclub 18-12, 10.Brunssum 2 18-12. 
ll.Bastings 2 18-8, 12.Eysden 18-7. 
Hoofdklasse noord: Apollo-Neeritter 5-3, 
Nederweert-Roermond 2 4-5, 't Huukske- 
Nederweert 8-2, ZW Postert-Apollo 8-2, 
Altweerterheide-Heel 2-2. 

De stand: 1.Peters Geluidsb. 17-26, 2.ZW 
Postert 18-23. 3.Heel 18-22. 4.’t Huukske 
18-21, 5.H.Meyers 2 17-20, 6.Neeritter 17-18, 
7.ZW Spee 17-16, 8.Roermond 2 17-16. 
9.Altweerterheide 18-16, lOWittenhorst 
17-14, 1 l.Nederweert 18-11. 12.Apollo 18-7. naar Marakesj # De Trabant heeft 
nog lang niet afge¬ 
daan. De overdekte 
bromfiets uit het voor¬ 
malige Oost-Duitsland 
wordt zelfs nog voor 
de zwaarste rally’s in¬ 
gezet. Dat bleek weer 
eens toen zondag 15 
Trabantjes werden 
uitgezwaaid in Mag- 
deburg voor de start 
van de 6000 kilometer 
lange rally Magde- 
burg-Marakesj-Mag- 
deburg. De racemon- 
sters die snelheden 
van 120 kilometer per 
uur niet schuwen, rij¬ 
den heen via Barcelo¬ 
na en terug over Pa¬ 
rijs en Brussel en 
hopen daar niet meer 
dan zo’n twaalf dagen 

over te doen. „ . 

Foto: EPA Gunda Niemann 


Smaak 

Jammer voor Yvonne 
van Gennip en consor¬ 
ten, Gunda Niemann 
denkt nog lang niet aan 
stoppen. De Duitse 
schaatsenrijdster, die 
zondag in Heerenveen 
voor de tweede keer 
wereldkampioene all¬ 
round, heeft de smaak 
nu pas goed te pakken. 
„Ik zal er bij de Olympi¬ 
sche Spelen van Lille- 
hammer in 1994 nog 
één keer bij zijn.” 


Hoe laat is het? 

Het zal je maar gebeuren. Je wordt na een voetbal¬ 
wedstrijd door supporters van Genua aangehou¬ 
den met de vraag hoe laat het is en je kunt niet 
’half elf in het Italiaans zeggen. Dat overkwam 
Dick Wittenberg, verslaggever van NRC/Handels- 
blad na de Europacup-ontmoeting Genua-Liver- 
pool. De gevolgen waren dramatisch. Wittenberg 
werd in het kruis getrapt en kreeg een jaap in het 
gezicht met een kapot geslagen fles. „Ik sloeg op 
de vlucht, terwijl het bloed maar bleef stromen.” 
Wittenberg liep uiteindelijk een agent tegen het 
lijf, die meteen een ambulance waarschuwde. De 
dienstdoende arts steltje hem gerust: ’Dit was maar 
een licht geval van voetbalvandalisme’. 


In Valkenburg is 
het goed fietsen 

Valkenburg aan de Geul is Nederlands wielerstad 
bij uitstek. De toeristenplaats was vaak strijdtoneel 
van NK’s, wereldkampioenschappen en andere be¬ 
kende en minder bekende koersen. Dit jaar komt 
zelfs de Tour de France naar Valkenburg. Het 
schilderachtige stadje aan de Geul telt onder zijn 
inwoners ook prominente renners. Profdebutant 
Raymond Meijs bijvoorbeeld. Tot enkele maanden 
geleden woonde er ook een van ’s werelds snelste 
coureurs, Olaf Ludwig. De nummer negen op de 
mondiale ranglijst is inmiddels met zijn gezin naar 
zijn nieuwe huis in het bij Aken gelegen plaatsje 
Kornelimünster verhuist. Toen zijn vriend en voor¬ 
malige DDR-makker Jens Heppner een nieuw 
onderkomen zocht, gaf Ludwig hem de wijze raad 
naar de Limburgse gemeente te verhuizen. Dankzij 
de hulp van het plaatselijke gemeenteraadslid en 
Ludwigs steun en toeverlaat Jo Römling vond 
Heppner een woning. Ja, precies, in de voormalige 
huurflat van Olaf Ludwig. 

Geldkraan dicht 

* 

De Oliemagnaten van de Verenigde Arabische 
Emiraten hebben het geld ook niet meer voor het 
opscheppen. Althans zo lijkt het nu de regering in 
Dubai de geldkraan heeft dichtgedraaid voor de 
renstal Randall die met vier jaguars uikomt in het 
WK voor sportwagens. De 5 miljoen dollar die Ran¬ 
dall zou krijgen worden niet uitgekeerd. Een strop 
voor de Britten, want zonder het geld van de Ara¬ 
bieren kunnen ze niet aan het WK deelnemen en 
blijven de Jaguars droog staan. 


Lessen voor Fortuna-keepers 

• Gisteravond was 
Nico van Zoghel, ex- 
doelman van Go 
Ahead, DOS, Amers¬ 
foort en De Graaf¬ 
schap in de Baandert 
aanwezig om aan on¬ 
geveer honderd be¬ 
langstellenden uit het 
Limburgse voetbal 
theorieles te geven. 

Maar omdat een voet¬ 
baller op het veld nog 
altijd het meeste leert, 
gaf hij daarna nog 
praktijkles aan de 
doelmannen van het 
tweede elftal en de lan¬ 
delijke A-jeugd van 
Fortuna Sittard. Arno 
van Zwam en Ruud 
Hesp, beiden van het 
eerste team, waren ’s 
middags al onder handen genomen. ’De lange’ zoals Van Zoghel wordt genoemd, traint 
wekelijks de keepers van FC Twente en De Graafschap. „Ik hoop nog eens trainer te wor¬ 
den in het betaald voetbal,” aldus Van Zoghel. Om er dabn lachend aan toe te voegen: 
,Misschien kunnen ze mij hier bij Fortuna gebruiken?” Foto: PETER ROOZEN Kick Boh 
naar huis 

GELEEN - Eaters-aanvaller 
Rick Boh vertrekt vandaag naar 
Canada. Gisteren werd hij nog 
door het bestuur en spelers ge¬ 
huldigd als topscorer in de natio¬ 
nale ijshockeycompetitie. De 
overige Canadezen zullen aan 
het eind van deze week vertrek¬ 
ken, maar hebben inmiddels de 
toezegging gedaan om komend 
seizoen in Geleen te spelen. 
Bondscoach Larry van Wieren 
heeft Leo van de Thillart, Marcel 
Houben, Rob van Steen en Risto 
Mollen geselecteerd voor het na¬ 
tionale ijshockeyteam, dat van 2 
tot en met 13 april deelneemt aan 
het WK in Oostenrijk. 


BC Tristar 
kansloos 

ULESTRATEN - Het biljart- 
team Tristar verloor het duel te¬ 
gen Poppulier II met 8-0. Wil- 
lems Koeltechniek is in degrada- 
tiezorgen gekomen door de 
nederlaag van 6-2 tegen Sprun- 
del. Vrijdagavond om half acht 
speelt Willems Koeltechniek te¬ 
gen Van Looy Schilders. Louis 
Truyen werd gisteren Zuidelijk 
kampioen in de discipline 
bandstoten. Truyen, lid van BC 
Ulestraten, neemt in Helmond 
deel aan de gewestelijke kam¬ 
pioenschappen. 

Moiinners naar 
bokstoernooi 

NIEUWEGEIN - Sjeng Mom- 
mers uit Maastricht zal deze 
week als scheidsrechter in actie 
komen tijdens het Inter-France 
bokstoernooi in Berche. Dit is te¬ 
vens een kwalificatie-toemooi 
voor de Olympische Spelen. De 
Nederlandse boksers die in actie 
komen zijn Arthur Santana, Wil- 
fred Hertz en Ronald Vos. 


Lou Ho ver 
WKA- kampioen 

GRONINGEN — Tijdens d( 
open Europese WKA-all style 
kampioenschappen in Gronin 
gen werd Heerlenaar Lou Hoyei 
eerste met de wapensets. Bij he 
onderdeel vuistsets behaalde hi 
brons. Sylvester Roos uit Land 
graaf werd op de beide onderde 
len vierde. 


lotto 


HEERLEN - Uitbetalingen Nederland¬ 
se lotto 10: eerste- en tweede prijs, geen 
winnaar; derde prijs: 69 winnaars, bruto 
f. 1586,20; vierde prijs: 3983 winnaars, f. 
27,40, vijfde prijs; 63469 x f. 5,00. 


sport in cijfers 


WIELRENNEN 

Parijs-Nice Tweede etappe Gien- 
Nevers: 1 Cipolhm 180 km in 4.06.20 
(gem: 42.381 km/u), 2. Veenstra, 3. Mon- 
cassin, 4. Capiot, 5. Museeuw, 6. Fidan- 
za, 7. Colotti, 8. Adri van der Poel, 9. 
Baffi, 10. Zanoli, 11. , 12. Coomans, 13. 
Capelle, 14. Heyndenckx, 15. Mare Sie- 
mons. 16 Boucanville, 17. Bouvatier, 18. 
Verschueren, 19. Marie, 20. Kindberg, 
Nederlanders: 37 Mulders, 52. Schurer, 
67. Poels, 70. Jac. van der Poel, 79. De 
Vries. 81. Pieters, 86. Hoffman, 87. Nij- 
dam, 96. Solleveld, 120. Eyk, 125. Lam¬ 
mens allen z.t. als Cipollini,J36. en laat¬ 
ste Dernies 4.51. 

Klassement: 1. Rominger 4.13.05. 2. In- 
durain 0.04, 3. Montoya 0 06. 4. Colotti 
0.08, 5. Bernard z.t.. 6. Marie 0.09, 7. Lan- 
ce 0.10. 8. Gölz 0.12, 9. Manin 0.13, 10. 
Mottet z.t., 11. Museeuw 0.14, 12. Bauer 
z.t.. 13. Kindberg 0.15, 14 Moncassin 
0.16, 15. Andreu 0.17, 16. Cipollini z.t., 
17. Moreau 0.18, 18. De Vries z.t., 19. Fi- 
danza 0 19, 20. LeMond z.t., Nederlan¬ 
ders: 28. Solleveld 0.21, 29. Veenstra 
0.22, 35. Schurer z.t., 81. Hoffman 0.36, 
85. Pieters 0.38, 86. Eyk z.t., 87. Adri van 
der Poel 0.39, 92. Lammerts 0.40, 100. 
Zanoli 0.44. 102. Poels 0.46. 107. Mulders 
0,48, 127. Mare Siemons 1.04, 129. Jac. 
van der Poel 1.08, 133. Nydam 2.10, 136. 
en laatste Zanatta 5.56. 

GOLF 

Miami Mannen, 2.6 miljoen gulden, 
eindstand: 1. Floyd 271 (67 67 67 70), 2. 
Couples 273 (66 69 69 69), Clearwater (68 
67 70 68), 3. Love, Green 274, 5. Twitty 
275, 6. Nelson, Irwin, Kite, O’Meara 276. 
Poway Vrouwen, 800.000 gulden, eind¬ 
stand: 1. Dickinson 277. 2. Mallon 279, 
3. Currier, Crosby, Massey 284. 

DAMMEN 

Parthenay EK dammen, mannen, der¬ 
tiende ronde: Valnens - Borghetti 1-1, 
Marek - Jansen 0-2, Foerman - Hubner 
2-0, Wigman - Koyfman 0-2, Issalene - 
Van der Zee 1-1, Schwarzman - Mefjer 
.1-1. Boezinski - Machado 2-0, Chmiel - 
Vandeberg 2-0. Ribakov - Clerc 0-2, Cor- 
dier - Uhlig 2-0. Stand: 1. Jansen 21, 2. 
Koyfman, Valneris 20, 4. Clerc, Foer¬ 
man 19, 6. Boezinksi 18, 7. Schwarzman, 
Van der Zee 17, 9. Meyer 15, 10. Ribakov 
14, 11. Chmiel 13, 12. Cordier, Hubner 
11, 14. Borghetti, Wigman 10, 16. Vande¬ 
berg 9, 17. Issalafie 8. 18. Machado, Uh- 
lig 3, 20. Marek 2. 

SCHAKEN 

Linares Afgebroken partijen: negende 
ronde: Ljubojevic - Gelfand 1/2-1/2; tien¬ 
de ronde: Timman - Speelman 1-0. 
Stand: 1. Kasparov 7 1/2 punten, 2. Kar- 
pov, Beljavski, Timman 6, 5. Ivantsjoek 
5 1/2, 6. Joesoepov, Salov, Illescas. 
Anand, Gelfand 5, 11. Barejev 4 1/2, 12. 
Short 3 1/2, 13. Speelman, Ljubojevic 3. 
Ter Apel Klooster-toernooi, eerste ron¬ 
de: Van der Sterren - Adams 0-1, Chris- 
tiansen - Episjin 1-0, Sosonko - Vagan- 
jan 1/2-1/2. 

BILJARTEN 

Rotterdam Briljant-toernooi: groep A: 
Blomdahl - Van Cromvoirt 50-25 (28/ 
1,785-0,892), Ceulemans - Weijenburg 
50-40 (30/1.667-1,333), Blomdahl - Wei¬ 
jenburg 50-27 (27/1,851-1,000). Stand: 1. 
Blomdahl 2-4, 2. Ceulemans 1-2, 3. Van 
Cromvoirt 1-0, 4. Weyenburg 2-0. groep 
B: Burgman - Stroobants 50-26 (44/ 
1.136-0,590), Van Bracht - Jaspers 50-33 
(30/1.667-1,100), Van Bracht - Stroobants 
50-49 (42/1,190-1,167). Stand: 1. Van 
Bracht 2-4, 2. Burgman 1-2, 3. Jaspers 
1-0, 4. Stroobants 2-0. 
Limburgs Dagblad 


Dinsdag 10 maart 1992 • Pagina 


r 


OVERLEDEN 


i4* Jef Duchateau, oud 56 jaar, echtgenoot van 
' * Truus van Leendert. 6212 NJ Maastricht, Mer- 
! gelweg 483. De uitvaartdienst zal worden gehou- 
2 den woensdag 11 maart om 14.00 uur in de paro- 
■ chiekerk van St Petrus Beneden, Maastricht. 
{Schriftelijk condoleren achter in de kerk. 


,+ Jean Pan is, oud 65 jaar, echtgenoot van Thea 
J * Benedictus. Maastricht 6216 TD, Voldersdreef 1. 

• De .eucharistieviering zal worden gehouden op 
! donderdag 12 maart om 14.00 uur in de parochie- 

* kerk van St. Jozef Belfort-Maastricht. Schriftelijk 
i condoleren in de kerk. 

i 

1 

;+Chrit Wintjens, oud 61 jaar, echtgenoot van 
» i Maria van Can. 6261 NZ Nheer, Burg. Beckers- 

2 weg 79. De eucharistieviering zal worden gehou- 
•den op woensdag 11 maart om 11.00 uur in de 
2parochiekerk van St Lambertus te Nheer. Er is 
.geen condoleren. 

t Lucia Petuens, oud 41 jaar echtgenote van Vic- 
,tor Snel. Maastricht Aert van Trichtweg 37,6214 
PR [ Maastricht De eucharistieviering is heden 
di nsd ag 10 maart om 14.00 uur in de parochiekerk 
van de H. Anna, via Regia-Maastricht. In de kerk 
gelegenheid tot schriftelijk condoleren. 


De notarissen 

prof. mr. A.FI. Gehlen 

en 

mr. R.M.J. van Gent 

te Heerlen, zullen op dinsdag 17 maart 1992 om 15.00 
uur in café „De Kroon", Gravenstraat 2 te Heerlen in het 
openbaar ex-artikei 1223 lid 2 BW (oud), bij opbod en 
afslag in één zitting, verkopen: 
het woonhuis te Heerlen, Nautiluserf 7, kad. bek. als 
gem. Heerlen sektie U nummer 204 groot 1.37 are; 
indeling: entree, toilet, woonkamer met open keuken¬ 
ruimte, Ie verd. 3 slaapkamers en badkamer, 2e verd. 
zolder; 

aanvaarding: terstond en in eigen gebruik, na betaling 
koopprijs en kosten, eventueel met behulp van de gros¬ 
se van de akte van veiling. Het pand is niet verhuurd; 
betaling koopprijs: uiterlijk 1 mei 1992; 
gemeentegarantie: degene die voormeld pand wil ko¬ 
pen en deze aankoop wenst te financieren met ge¬ 
meentegarantie, dient vóór de veiling in het bezit te zijn 
van een positief advies van het Bemiddelend Orgaan 
Limburg; 

algemene voorwaarden: op deze veiling zijn de Alge¬ 
mene Veilingvoorwaarden Onroerend Goéd 1987 van 
toepassing, behoudens die uitzonderingen zoals ver¬ 
meld in de veilingakte; 

bezichtiging en nadere inlichtingen: resp. te regelen 
en te verkrijgen bij genoemd notariskantoor. Temps- 
plein 25 te Heerlen (tel.nr.: 045-719430). 


Nieuwe regeerstijl in België dankzij Dehaene 

Krachtdadig maar 
zonder openheid 


DOOR HANS DE BRUUN 

BRUSSEL - De verandering van gezichten in de nieuwe 
rooms-rode coalitie in België betekent ook een verandering 
van regeerstijl voor onze zuiderburen. Na bijna dertien jaar 
onder Wilfried Martens begint nu het tijdperk van Jean-Luc 
Dehaene. Gisteren bleek meteen al dat de wazige, gemoedelij¬ 
ke toon van Martens heeft plaatsgemaakt voor een in België 
ongebruikelijke vastberadenheid. Na in een korte ceremonie het roer 
van zijn voorganger (die niet meer 
dan senator wordt) te hebben over¬ 
genomen, legde Dehaene voor de 
beide kamers van het parlement 
zijn regeringsverklaring af. Net zo 
kort en krachtig als zijn beknopte 
regeerakkoord. In nauwelijks een 
kwartier schetste de christendemo¬ 
craat Dehaene de plannen van zijn 
ploeg, die hü nadrukkelijk als een 
’team’ presenteerde. 

Maar de'ogenschijnlijke daadkracht 


heeft al tot gemor geleid, vooral 
omdat Dehaene niets blijkt te voe¬ 
len voor de openheid van bestuur 
die door Martens is geïntroduceerd. 
Geen wekelijkse persconferenties 
meer na de ministerraad, contacten 
rrtet de pers (en dus het publiek) al¬ 
leen via schriftelijke verklaringen 
door de rijksvoorlichters en een slot 
op de mond van te loslippige be¬ 
windslieden. 

Volgens Dehaene kan zijn ’team’ al¬ 
leen regeren, als ministers elkaar 


Harkin staakt strijd 
om presidentschap v 

si 


ill HfII 

ruil 

"•ïlÜIWi 


'' . 

ï V* i ... 

’“ * , '. - ‘ , 

: :• ••• 

V • . 

II . : . ' ' 

I 


ALARM ALS ELKE SECONDE TELT 


WASHINGTON - Senator Tom 
Harkin uit Iowa heeft gisteren 
meegedeeld dat hij zich terug¬ 
trekt uit de race om de Democra¬ 
tische nominatie voor de presi¬ 
dentsverkiezingen. De resteren¬ 
de kandidaten zijn nu Bill 
Clinton, Paul Tsongas en Jerry 
Brown. 

Harkin, die zijn besluit meedeel-, 
de tijdens een toespraak in Was¬ 
hington, zei alles te zullen doen 
om de Democratische kandidaat 
te steunen die het bij de presi¬ 
dentsverkiezingen in november 
zal opnemen tegen de Republi¬ 
keinse kandidaat, waarschijnlijk 
president George Bush. „Ik zal 
mijn best doen om te zorgen dat 
een Democratische kandidaat in 
1992 tot president wordt geko¬ 
zen”, zei hij. 


eer mijn 

‘Jtw 


‘ ' ’ • \-.<v > daten dat zij hun zaak zo goed 
hebben gedaan. Door hun succes 
ben ik na vandaag niet langer 
kandidaat voor het president¬ 
schap van de Verenigde Staten”, 
zei hij. Harkin, een linkse Demo¬ 
craat, had tijdens de meeste 
voorverkiezingen die sinds me¬ 
dio februari zijn gehouden, 
slechte resultaten behaald. Hij 
verdedigde zijn programma en 
zei: „De omstandigheden kun¬ 
nen veranderen maar het werk 
van zorg gaat Voort. De armen 
zijn niet in de mode in de poli¬ 
tiek, maar zij hebben ondanks 
alles menselijke behoeften.” 

Afscheidsrede 

Harkin opende zijn afscheidstoe¬ 
spraak in de Gallaudet-universi- 
teit voor slechthorenden in 
Washington in gebarentaal. Zijn 
broer Frank, die lijdt aan doof- 
h<rid, introduceerde hem. 


niet via publieke verklaringen in de 
haren zitten, zoals de voorbije jaren 
maar al te vaak is gebeurd. Dus 
wordt de informatievoorziening aan 
banden gelegd. De burger krijgt van 
het kabinet-Dehaene alleen nog te 
horen wat het kabinet zelf kwijt wil. 
Dezelfde burger op wie Dehaene 
gisteren een dringend beroep deed. 
Want die burger kiest wel zijn 
volksvertegenwoordigers, maar 
daarmee is zyn verantwoordelijk¬ 
heid voor het landsbestuur niet 
voorbij. Dat is een zaak van burgers 
èn gekozenen, zei Dehaene. ’Het 
contract met de burger’, heet dat 
'volgens een nieuwe, modieuze 
term. Maar wat dat precies inhoudt 
liet premier Dehaene in het midden.' 
Hij stelde \yel vijf prioriteiten voor 
het regeringsbeleid. 

De veiligheid van de burger, een 
betere rechtsbedeling, beheersing 
van de immigratie, het milieubeleid 
en een solidair sociaal stelsel. Daar 
moet de burger ’een correct rijge- 


Harkin is de tweede Democraat 
in vijf dagen die zich uit de wed¬ 
loop om de nominatie terugtrekt. 

Super Tuesday 

Senator Bob Kerrey uit Nebras-. 
ka wierp vorige week donderdag 
de handdoek in de ring. Net als 
Kerrey moest Harkin door geld¬ 
gebrek zijn campagne opgeven. 

Met Harkin verlaat de enige uit¬ 
gesproken linkse Democraat de 
race. De Senator had gehoopt te 
bewijzen dat een traditionele ’U- 
beral’ het etiket van verliezer 
kon teboven komen na eerdere 
zwakke resultaten tijdens verkie¬ 
zingen om de zetel in het Witte 
Huis. 

Aan de Democratische voorver¬ 
kiezingen in elf zuidelijke staten 
op ’Super Tuesday’ nemen van¬ 
daag de gouverneur van Arkan- 
sas, Bill Clinton, oud-Senator 
Paul Tsongas uit Massachusetts 
en ex-gouvemeur Jerry Brown 
van Califomië deel. CÜnton en 
Tsongas zijn de grootste kans¬ 
hebbers. Clinton maakt de groot¬ 
ste kans in de meeste zuidelijke 
staten terwijl Tsongas volgens 
voorspellingen Illinois én Michi- 
gan voor zich zou kunnen opei¬ 
sen. . , 

• iö*‘ «-T -*♦ 4 y f' ----» Hoir?rr 


drag’ (Dehaene was minister \ 
Verkeer), een milieubewuste hl 
ding, solidariteit onder elkaar 
het afzien van (belasting)fraude 
genover stellen. Concrete maatrfl 
len ontbraken in de regeringsl 
klaring. 

Zo liet hij ook vaag wat ’beheersl 
van de immigratie’ inhoudt. Hij 1 
wees Vel naar ’het onbehagen’, i 
1 de kiezers op 24 november heb 
geuit door massaal op het ra< 
sche Vlaams Blok te stemmen, 
willen het signaal dat de burgerj 
24 november gaf begrijpen, niet 
misbruiken”, zo gaf hij aan geef 
gen de buitenlanders in België 
richt beleid te willen voeren. 

De Kamer van Volks vertegen wC 
digers en de Senaat debatteren 
komende dagen over de rege 
verklaring. Naar verwachting ■: 
coalitie van zestien ministers * 
slechts één staatssecretaris -zo 
problemen de steun van een n 
meerderheid krijgen. 


r 


Indonesië voer 
vlootsterkte ron 
Oost-Timor op 


@r 


m 


i 

& 


JAKARTA - Indonesië heeft 
marineschepen naar de wa 
rondom Oost-Timor gestuurd om 
voorkomen dat een Portugees ’v 
desschip’ de komende dagen 
Indonesische wateren binnenvi 
Dit heeft het persbureau Antara 
teren bekendgemaakt. Een mai 
woordvoerder deelde mee dat 
karta inmiddels zes oorlogsbodi 
in de Straat van Wetar, de toeg 
tot de hoofdstad Dili, heeft Ügge 
De Lusitania Expresso deed zon 
Darwin in het noorden van Aiu 
lië aan en vertrok gisteren met 
stemming Dili. Oost-Timor is o 
veer anderhalve dag varen 
Darwin. De passagiers, afkom 
uit 21 landëh, aan boord van de. 
sitania willen in de hoofdstad 
Oost-Timor van boord om een k 
te leggen ter nagedachtenis van 
tientallen doden die vielen toen 
donesische militairen het vuur 
neden op een rouwstoet. Een o: 
cieel rapport stelt dat 50 mens 
tijdens het bloedbad omkwamen 
dat tientallen mensen worden v* 
mist. Ooggetuigen maken rneldu 
van een veelvoud daarvan. 

'V — * - -. • "» *v k - ' f - <* 


é 

ï 

:iï 
IW': 

• •' ■ ‘C; " { 

y , ; ; . v 

' \ * . 

' : - ' .« : * Ui; 

■: ,' V : t ' / 
Lenen 
is geen 
punt. 


Autoverzekering 

Waarom 
betaalt 
unog 
te veel 

Wij zijn er zeker van u 
een autoverzekering aan 
te kunnen bieden met 
zeer gunstige voorwaar¬ 
den, voor een premie die 
meestal lager ligt dan u 
nu betaalt. Neem vrijblij¬ 
vend de proef op de som 
en bel vandag nog. 


lift' 


Nieuwstraat 22-24 
tel. 045-211668/221090 


. 1 = ■ 11. 1 V.l.jlt 11 3: 


Nieuwstraat 116 
tel. 215458 


I ï =ï jici =1 :T*I a "4 


Hoge concentratie dioxine 
GFT” afval schokt gemeente 


Van onze ( 


ROTTERDAM — Het groente-, fruit- en 
tuinafval, dat wordt ingezameld in de Rot¬ 
terdamse wijken Hoogvliet, Crooswijk en 
Middelland, blijkt dioxine te bevatten. De 
aangetroffen concentraties van deze kan¬ 
kerverwekkende stof zijn hoger dan de 
alarmerende hoeveelheden, die in het na¬ 
jaar van 1989 werden gemeten in de zui- 
velprodukten uit de Lickebaert, het pol¬ 
dergebied tussen Vlaardingen en Maas¬ 
land. 

Hoe alarmerend de gemeten waarden zijn, 
kan projectleider P. de Klerk van de ge¬ 
meentelijke Reinigingsdienst (Roteb) niet 
zeggen. „Daarvoor ontbreekt het ons nog 


aan voldoende gegevens en vergelij' 
materiaal”, zegt De Klerk. De dioxin 
centraties zijn aangetroffen in de c 
post, die van het groente- fruit- en tu 
val (GFT-afval) is gemaakt. De Ro 
damse wethouder drs. P. Hoogendo 
(Gemeentebedrijven) is erg geschrok] 
van de dioxine in het organisch afval 
Hoogvliet, Crooswijk en Middell 
Want als het in het afval zit, zal dio 
ook voorkomen in de groente en het 
zelf, vreest Hoogendoom. 

Het aantreffen van dioxine kan een i 
bleem vormen bij de afzet van comp 
Het ministerie van VROM stelt kwali— 
seisen aan de compost. Voldoet de co: 
post hier niet aan, dat moet het organ: 
afval alsnog worden verbrand by de 
valverwerking Rijnmond (AVR). 


w 


Bij de SNS bank wordt het goed en deskundig geregeld. 

Geld lenen is een normale zaak. En de SNS bank is ook daarvoor een 
vertrouwd adres. Wilt u eens praten over een lening, dan geven we u 
graag advies. Immers: iedere situatie is weer anders. Dus kijkën we samen 
welke kredietvorm het best bij u past. In ieder geval bent u bij ons voor¬ 
delig uitl Wilt u meer weten? Kom gerust langs op een van de kantoren. 
Of vul de bon in en stuur hem op. Dan krijgt u alle informatie plus een 
aanvraagformulier snel thuisgestuurd Audi btMMVt inlifvmnl iOr MfUNfrisociw 


Haarpraxls Stuppl 

Cc cv.e’ «-Kcs-re* < 

S'C: Aac K (j" ; p sa eo*S8 
Zr n< c - o ■ 5082 ■’B 


Nieuwe aanklacht tegen Mielke 


BERLIJN - De voormali¬ 
ge chef van de Oostduitse 
geheime dienst (Stasi) 
Erich Mielke zal zich ook 
moeten verantwoorden 
.voor strafbare feiten be¬ 
gaan tydeiis zijn ambtspe- 
1 riode. Dft is gisteren ver¬ 
nomen in justitiële krin¬ 
gen in Berlijn. Vorige 
maand begon een proces 
tegen de oud-Stasi-voor- 
man op beschuldiging van 


moord op twee politiemen¬ 
sen in 1931. 

De nieuwe aanklacht te¬ 
gen Mielke heeft betrek¬ 
king op het leveren van 
luxe-goederen uit het wes¬ 
ten aan Wandlitz, een woo¬ 
noord voor de elite in de 
voormalige DDR even bui¬ 
ten Berlijn. Ook moet de 
84-jarige zich verantwoor¬ 
den voor het geven van de 
opdracht geen aanklach¬ 


ten in te dienen weg 
het vervalsen van de 
slagen van de gemee_ 
raadsverkiezingen van 
mei 1989 en het afluisti 
van de telefoon van 
Oostduitse oppositie. 


m 


Het is nog niet .bek 
wanneer het nieuwe p 
ces tegen Mielke, die gedU' 
rende 32 jaar de Stasi leid* 
de en onlangs in de b*j 
klaagdenbank een ziek*?] 
indruk maakte; zal begin" 


I \ Stuur naij informatie over de leningen van de SNS bank 
Naam: _ ' _ . 


Adres: _ 

Postcode: 


Plaats: 


Zend de bon in een envelop zonder postzegel naar 

SNS bank Limburg, Antwoordnummer 1235,6200 VB Maastricht. 

■ . SNS bank Limburg è 

Mé doen ’t graag beter dan goed. ^ • : 


Modehuis Baks 

Uw adres voor exclusieve damesmode 

Onze 

VOORJAARSCOLLECTIE 

is binnen 

Speciale voorjaarsaanbiedingen 

REGENJACKS vanaf 1195° 

REGENMANTELS vanaf 1495° 

BLAZERS vanaf 1299° 

Ook uw adres voor grote maten (36-60), korte maten, 
tuaeenmaten en rouwkleding. 

Donderdag koopavond tot 21.00 uur. 

SITTARD, Watetraat 37, tel. 046-580314. 

HEERLEN, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806. 


Hervatting dialoog 
in Noord-Ierland 

BELFAST - Protestantse en roomskatholieke' 
leiders in Noord-Ierland hebben gisteren dis¬ 
creet de dialoog over de politieke toekomst her¬ 
vat. De besprekingen, die acht maanden gele¬ 
den werden afgebroken, werden in de Stor- 
mont, het vroegere plaatselijke parlement in 
een buitenwijk van Belfast, weer opgenomen 
Onder voorzitterschap van de Britse minist er 
voor Noord-Ierland, Peter Brooke. 

De vier belangrijkste partijen in de provincie 
zoeken naar een formule om het plaatselijke 
zelfbestuur, na 18 jaar direct bestuur door Lon- 
derf, terug te halen naar Noord-Ierland. 

De Noordierse dialoog wordt verdaagd op het 
moment dat de verkiézingsdatum in Groot-Brit- 
tannié wordt bekendgemaakt, Wat volgens poli¬ 
tieke kringen in Westminster woensdag of 
donderdag het geval zal zijn. Deze eerste be¬ 
sprekingen hebben een beperkt doel: het op¬ 
stellen van een schema voor onderhandelingen 
na de verkiezingen. 

De deelnemers hielden zich ver van de persver¬ 
tegenwoordigers. Na een dag van overleg zeiden 
zij in een gezamenlijke verklaring: „Alle deelne¬ 
mers verwelkomen hartelijk het begin van nieu- * 
we besprekingen en kijken uit naar eerlijke en . 
constructieve uitwisseling van meningen in de 
komende maanden.” 


V~1 

b* 


limburgs dagblad 


sport 


m 

ot 
6 
1 1 

■e 

Lui 

'& 


Verdediging sterkste wapen basketballers Kimbria 

Braggarts lijkt over 
slechte start heen Dinsdag 10 maart 1992 # Pagina 21 


O- 'j9 

_r 

f 

r 


Van onze correspondent 
MARCEL WERRY 

LEIDEN - Gewicht- 
hef'tverenigmg Helios 
heeft teleurstellend ge¬ 
presteerd in de derde 
ronde van de nationale 
competitie. De Simpel- 
veldenaren bleven m 
Leiden steken op een 
gedeelde tweede plaats 
samen met de Nijmeeg¬ 
se ploeg Atlas. Ondanks 
de deelname van de 
Poolse topper Wilczak 
kon Helios wederom 
geen vuist maken tegen 
het dit seizoen opper¬ 
machtige Apollon uit 
Den Haag. 


Helios kan titel 
vrijwel vergeten 


Tramer-coach Piet Stro- 
lenberg had zich wel 
even wat meer voorge¬ 
steld van de derde com- 
petitieronde. In een 
druk bezette sporthal 
bij LKV De Spartaan 
bleef het presteren van 
zijn mannen ver onder 
de maal. Zo lieten Ro- 
ger Godschalk en Wiel 
Frijns met beiden 290 
punten zien ver van 
topvorm verwijderd te 


zijn. „Ongrijpbare facto¬ 
ren hebben ons de das 
omgedaan,” vond voor¬ 
zitter Jan de Boer. 
Helios reisde met een 
gehavende ploeg af 
naar Leiden. Pascal La- 
taster werd op het aller¬ 
laatste moment geveld 
door een griepje. Mi- 
chel Caubo kon met 232 
punten de weggevallen 
atleet onvoldoende ver¬ 
vangen. De Pool Jozef 


Wilczak was met 304' 
punten Helios' sterkste 
man. maar kun hiermee 
niet opboksen tegen 
een kanon als Yves Vi- 
valdi (Apollon) die de 
ongelooflijke score van 
340 tilde. 

Voor Helios is het sei¬ 
zoen nu eigenlijk afge¬ 
lopen. De achterstand 
op de Haagse koploper 
is met nog een ronde te 
gaan vrijwel niet meer 
te overbruggen. De 
tweede plaats is nog het 
hoogst haalbare. Stand 
na drie ronden: 1. Apol¬ 
lon 78 pnt; 2. Helios en 
Atlas 08 pnt; 4. LKV De 
Spartaan 60 pnt. 


f 

r 
r 

r 
r 
» 

p 

t 
r 
t 
t 

t 
t 


Van onze correspondent 
MARCEL JOOSTEN 


t Heerlen Braggarts Heerlen lijkt af te stevenen naar een 
drie positie in de basketbalhoofdklasse bij de heren. Na 
slechte competi- tiestart hebben de Heerlenaren de smaak 
Pakken. Black Eagles was zondagmiddag dan ook volledig 
^hsloos (86-45). In de promotiedivisie leverde Kimbria verde¬ 
lgend goed werk af en won verdiend in Voorburg van Festo 
*P'76) terwijl in de overgangsklasse het Kerkraadse Kepu 
„pars in eigen huis met 51-55 onderuit ging tegen Quo Vadis. 
de dames eerste divisie won Braggarts met 50-49 van de 
^irimer drie op de ranglijst Deca Eagles en in de hoofdklasse 
^rloor Dunatos na twee verlengingen met 53-55 van de reser- 
Ve s van PSV/Almonte. 

Heerlense rolleybalsters wint twee duels 

Druk reisschema 
deert VCH niet 


v^ Van onze volleybalcorrespondent 

Joorburg - Met de naderende 
Atknoping van de competitie tre- 
(J en er af en toe slijtplekjes op in de 
^genaakbare vorm die de volley- 
a lsters van VCH al maandenlang 
^rnonstreren. De ploeg heeft wat 
/‘h scherpte en elan ingeboet. Niet- 
• *hin beschikte de Heerlense titel- 
a ndidaat in het afgelopen week- 
kkie, ondanks' een druk reissche- 
jjja, over voldoende vaste basiskwa- 
Q te iten om de ongeslagen status 
, Ve reind te houden. Zaterdag capi¬ 
tuleerde in Zevenhuizen het taaie 
, ^tokil/ZVH pas na vijf sets: 2-3 
5-15, 15-10, 7-15, 10-15). Een 
phaal later werd de inhaalklus in 
v °orburg tegen Tonegido met meer 
.^rtuiging geklaard: 1-3 (6-15, 4-15, 
15 -7, 9-15). 

V Ch kampte blijkbaar nog met de 
aweeën van carnaval tijdens het 
Juffen tegen ZVH. Een trage verde- 

W, 

th 


ging en weinig felheid aan het net 
e rden door de gemotiveerde 
'hisploeg aangegrepen om het heft 
. handen te nemen. Met het ser- 
deevak als stookplaats werd VCH 
het defensief gedrongen: 15-12. 
pb situatie die zich na de vlot ge- 
■ ^rinen tweede set (5-15) zou herha- 
15-10. VCH coach Ger Spijkers: 
ploeg heeft de laatste tijd te 
Hnig ünc jer druk gestaan. Daarom 
, er d er naar mijn smaak veel te 
r s tig, bijna gelaten op een dergelij- 
e situatie gereageerd”. Spijkers 
ar h maatregelen en liet de basisop- 
^Hling drie plaatsen doordraaien. 

I . ® ingreep resulteerde in een be¬ 
idend betere pass. Daarmee was 
Meteen de angel uit het spel van 
I jpH: de harde service, verwijderd, 
j e zuidelijke koploper controleerde 
a arna het strijdverloop relatief ge- 
^kkehjk: 7-15 en 10-15. 

y^n de geleverde inspanningen was 
dag later weinig te merken. 
CH acteerde degelijk en vooral 
^hsequenter. Het fysiek sterke, 
^ a ar technisch matige Tonegido- 
I ej ctet schoot twee sets lang met 
°sse flodders: 6-15 en 4-15. In de 
v ertuigmg dat de buit al binnen 
Inspande VCH in de derde omloop 
i.5-7) te vroeg. De krachtsverhou- 
j”bgen werden bij 5-4 in het laatste 
j^drijf hersteld via een lange op- 
* a gserie van Jackelien Witlems en 
e h attent reagerend blok: 9-15. 

Belangstelling 
neemt af voor 
boksiinales 

[iEERLEN - Voor de Zuidneder- 
kindse bokskampioenschappen die 
°P zaterdag 21 maart in Brunssum 
J'an start gaan, hebben veel minder 
boksers ingeschreven dan in het 
^rieden. Hierdoor heeft de Zuidne- 
derlandse Boksbond zich genood¬ 
zaakt gezien om de eerste avond 
v an de wedstnjdreeks in Breda te 
&c hrappen. Ook voor de derde 
j* v ond, in het Brabantse Helmond 
*0n slechts negen partijen in het 
Programma opgenomen. De finales 
J^an deze Zuidnederlandse boks- 
*atnpioenschappen worden op za- 
^rdag 11 april door het Maastricht- 
Se MTS in de Belfort sporthal 
behouden. 


„Eerlijk gezegd hebben we nogal 
opgezien tegen deze zware, twee¬ 
voudige opgave. Ook zonder spran¬ 
kelend spel heeft de ploeg zich 
aardig uit de affaire weten te red¬ 
den,” concludeerde Ger Spijkers 
enigszins opgelucht. 

In de derde divisie wist NMS/Rapid 
2 twee winstpunten weg te kapen 
bij het hooggeklasseerde Rooyse 
VK: 2-3 (15-8, 15-9. 13-15, 15-17, 
10-15). Een onverwachte oogst die 
de Maastrichtse reserveploeg een 
ultieme strohalm biedt in de strijd 
om klassebehoud. De basis voor de 
zege werd gelegd in de eindfase van 
de derde set. Bij 13-10 bleek een ri¬ 
sicovolle service een doeltreffend 
wapen waarmee Rapid 2 niet alleen 
de set overleefde, maar uiteindelijk 
ook de thuisploeg op de kniën 
kreeg. De herenhoofdmacht van 
NMS/Rapid beheerste souverein de 
ontmoeting tegen Rooyse VK: 0-3 
(7-15, 7-15, 9-15). Huub van de Oever 
voldeed vanaf de tweede periode 
uitstekend als stand-in voor spel¬ 
verdeler Pedro Duyx. 


De heren van Braggarts weten wat 
ze willen, wat bleek uit ide walk 
over tegen Black Eagles. Enkele 
maanden geleden verloren de Heer¬ 
lenaren nog kansloos van de ploeg 
uit Rosmalen nu waren het de Bra¬ 
banders die diep in het stof moes¬ 
ten bijten. Na de rust (34-27) hield 
Braggarts de gasten uit Rosmalen 
negen minuten lang van de scores 
af en liepen de Heerlenaren uit naar 
een 50-27 voorsprong. Jaap Kersjes: 
"Verdedigend klopte het bij ons 
voortreffelijk en in de aanval waren 
wij onder het bord heer en meester. 
Maar ik moet zeggen dat Black Eag¬ 
les het ons wel erg gemakkelijk 
heeft gemaakt, want hiin verdedi¬ 
ging was wel erg slecht verzorgd.” 

Verdedigen was wél het motto van 
Kimbria en Festo. Bijj Kimbria vier¬ 
de Adrian Palmer zijn come back, 
maar de lange Amerikaan kon toch 
geen stempel drukken op het Kim¬ 
bria spel. De onbetwiste leider van 
dit moment is guard Ronald Wolfs, 
die niet alleen de lijnen uitzet, maar 
daarnaast de topscorer van de te¬ 
genstander uitschakelde en ook nog 
eens 20 punten scoorde. 

Een geweldige vechtlust en een dito 
wilskracht bracht voor het dames¬ 
team van Braggarts de volle winst. 
Nog steeds wordt de reboundkraeht 
en puntenmbreng van de langdurig 
geblesseerden Postuma en Dietzen- 
bacher node gemist, maar bij de 
overige dames komen daarentegen 
andere krachten vrij. De opening 
verdiende het predikaat miserabel 
en Braggarts mocht de handen 
dicht knijpen dat de gasten uit 
Maassluis niet profiteerden van het 
vele balverlies. De foutenlast van de 
centers Haagmans en Crombach 
deed daarna het ergste vrezen maar 
met 5 kleine speelsters en een flinke 
portie werklust nam Braggarts vlak 
voor tijd een optie op de overwin¬ 
ning. 

In Meerssen mistte Dunatos maar 
liefst 23 vrije worpen maar toch had 
de ploeg van coach Lahaye nog alle 
winstkansen. In de tweede verlen¬ 
ging nam PSV/Almonte een 6 punts 
voorsprong en dat was net iets te¬ 
veel voor Dunatos dat na een reeks 
van 7 gewonnen wedstrijden de ti- 
telkansen niet meer in eigen hand 
heeft. Simson weer 
op weg naar 
worsteltitel 


Van onze correspondent 
HARRY SCHOLTES 


SCHAESBERG - De wedstrijd tegen SSS Alkmaar was voor 
Simson een makkie. De regerende landskampioenen w orstelen 
wonnen met 20-10. Simson trad met in sterkste bezetting aan. 
want Yaya Düzgunn, Hussein Güll en Arno Postma ontbraken 
op het appèl. Dat vormde voor het knap worstelende Simson 
echter geen belemmering, want de suprematie van Simson was 
die avond gewoonweg te groot. 


• Doorbraakpoging van Black Eagles in het basketbalduel 
met de Heerlense Braggarts. Foto: DRIES LINSSEN 


sport kort 


p JUDO - Judoclub Benjo Sport 
Grnburg is er na de laatste team- 
°mpetitiedag in Markelo in ge- 
j a agd om in de overgangsklasse als 
L er de te eindigen. Benjo Sport kan 
^ J erdoor deelnemen aan de promo- 
le/degradatiewedstrijden voor twee 
Plaatsen in de hoofdklasse. Deze 
edstrijden worden zaterdag in de 
v *aaspoort in Den Bosch gehouden. 


Wielerclub Zuid-Limburg klaar voor de start 

’We zijn sterker geworden’ 


Van onze correspondent 
BAIR VERHEESEN 


HEERLEN — Wielerclub Zuid-Lim- 
burg is er klaar voor. Voor het nieu¬ 
we seizoen wel te verstaan. Afgelo¬ 
pen zondag vond in Motel Heerlen 
de presentatie plaats van de renners 
-en hun nieuwe outfit- die actief zul¬ 
len zijn op zowel binnen- als buiten¬ 
landse wegen. Hoofdsponsor Bed¬ 
denspeciaalzaak Ruwette werd bij 
die gelegenheid opgevolgd door 
Cycles John Willemsen uit Bo- 
choltz, voorlopig voor een jaar. 

Ook co-sponsor Autoschade De 
Vries BV uit Heerlen tekende voor 
een jaar, naast verdere co-sponso- 
ren die gevonden werden in Rij- 
wielfabriek Giant en AA Brink. Wat 
het wedstrijdgedeelte betreft, wordt 
het een belangrijk jaar. „Dit sei¬ 
zoen,” zegt ploegleider Jo Moonen, 
„staan de wedstrijden tellend voor 
de promotiecompetitie op het eer¬ 
ste plan, te beginnen met de Hel 
van het Mergelland. Vervolgens de 
Dr. Pepperace, Omloop van de 
Grindmeren, Omloop van Onder¬ 
banken en de Omloop van Noord- 
Limburg. De Omloop van de Maas¬ 
kant, Omloop van het Zuiden en de 
ploegentijdrit in Roeien zijn even¬ 
eens wedstrijden tellend voor de 
promotiecompetitie.” 

„Met de komst van Jos en Frank 
Ackermans, John Troisfontaine, 
Math Bovens, Edward Farenhout 
en Ad van der Made denk ik,” aldus 
Moonen, „dat we, zoals men dat ook 
vaak in voetbaltermen hoort, in de 
breedte sterker zijn geworden.” 

Wielerclub Zuid-Limburg telt 33 ac¬ 
tieve leden; een junior dame, twee 
nieuwelingen, vier junioren, zeven 
B- en negentien A-amateurs. Naast 
de organisatie van districtskam- 
pioenschappen op tweede pinkster¬ 
dag 8 juni het Zuidnederlands 
kampioenschap voor veteranen, 
junior dames en dames -en sinds 
enkele jaren ook de traditionele 
Nacht van Welten- is men verder 
fietsend actief in de Teleflex Toer, 
Drielanden Omloop en de Eurode- 
Omloop in Kerkrade. Vertrokken 
wordt eveneens in Seraing-Aken- 
Seraing, Triptique Ardennais, Ron¬ 
de van Luik en Hasselt-Spa-Hasselt. 
Verder hopen de renners te preste¬ 
ren in Rondom Düren en in Frank- 
furt. .. 


1 
# De Wielerclub Zuid-Limburg is in de breedte sterker geworden en heeft een nieuwe hoofdspon¬ 
sor gevonden. Foto: DRIES LINSSEN 


Huub Kessel was in de 62 kilogram 
vooral in de slotfase van de partij 
tegen Mieldijk heer en meester. 
Tien seconden voor het verstrijken 
van de tijd plaatste Kessel een 
prachtige touché, 4-0. Marcel 
Quaedvheg moest met 0-3 de meer 
dere in de uitstekend voor de dag 
komende Stef ten Haaf erkennen. 

Frans Snijders won de 74 kilogram 
klasse reglementair. De jeugdige 
Daniël Schoonewille bewoog hemel 
en aarde om van Rich Danklof te 
wonnen. De grotere routine van de 
Alkmaarse atleet gaf evenwel na vijf 
minuten de doorslag. 0-3. Eric Bos 
slaagde er in meteen na het begin- 
signaal twee schitterende grepen te 
etaleren die hem met op een 4-0 
voorsprong brachten die niet meer 
in gevaar kwam. Rene Geelen wor¬ 
stelde in de 90 kilogram tegen Tak 
zeer verdienstelijk, hij won uitein¬ 
delijk makkelijk op touché. 4-0. 

Tramer-w'orstelaar Hubert Buidels 
deed wat van hem werd verwacht 
en toucheerde na 45 seconden op 
simpele wijze Rik van Houten. De 
plus 100 kilogram klasse gaf Sim¬ 
son op, zodat Herman van Tol regle¬ 
mentair met 4-0 won. De jeugdige 
Simson-atleet Ralph Norder was 


Björn Samson 
skiet sterk 

ZELL-AM-SEE — De veertienjarige 
Björn Samson uit Sehaesberg, die 
deel uit maakt van het Volvo Ski 
Collegeteam, boekt opvallende uit¬ 
slagen. Op 28 februari eindigde 
Björn Samson in de Kidscup te 
Zell-am-See in de reuzeslalom op de 
tweede plaats. Op 4 maart vond in 
Lofer de reuzeslalom om de Kids¬ 
cup plaats en andermaal stoof Björn 
als tweede over de streep. Op 5 en 6 
maart tenslotte vonden in Lofer de 
Nederlandse jeugdkampioenschap¬ 
pen categorie scholieren II plaats. 
Samson won brons op de reuzensla¬ 
lom en op de slalom. 

Olympia gelijk 
tegen Montfort 

KERKRADE - GBC Olympia uit 
Kerkrade heeft in de eerste finale¬ 
wedstrijd voor de districtsbeker 
tegen het team van de golfbiljart- 
club Montfort thuis met 3-3 gelijk 
gespeeld. Op zaterdag 21 maart is in 
Montfort de return. De winnaar van 
die wedstrijd speelt op 27 maart om 
de landelijke beker tegen De Maas- 
golf uit Wessem. 


een tikkeltje te zwaar. Aangezien 
Alkmaar in diens klasse geen tegen¬ 
stander had opgesteld eindigde de¬ 
ze partij in 0-0 gelijk. 

Zaterdag 14 maart kan Simson Jnj 
winst op Olympia Utrecht, voor ei¬ 
gen publiek het Nederlandse kam¬ 
pioenschap behalen. 

Iason: ergste 
leed geleden 


Van onze correspondent 
FRITS FEULER 


VALKENBURG — In de eerste di¬ 
visie zaalhandbal heeft Auto Caübo 
Iason met haar vierde overwinning 
weer twee punten aan het totaal 
kunnen toevoegen. In de Wiegerd, 
werd het ervaren OSC 2 in een doel¬ 
puntrijke wedstrijd met 22-20 ge¬ 
klopt en lijkt de zorg voor degrada¬ 
tie defintief voorbij. SVM verraste 
koploper Hennes (14-13), zodat Be-, 
vo. door 18-17 winst op Internos, nu' 
alleen aan de leiding gaat. Stauder 
Smeets Sittard verzuimde naast de 
Heidense ploeg te komen door een 
gelijkspel in de slotminuten. Een 
11-14 voorsprong kon niet worden 
vastgehouden zodat Internos alsnog . 
de gelegenheid kreeg de gelijkma¬ 
ker te scoren: 14-14. Noav werd 
door hekkesluiter Velo afgeschoten 
(19-5) en lijkt al met de gedachten in 
de afdeling te vertoeven. 

Auto Caubo Iason heeft gedurende- 
de hele wedstrijd initiatief getoond.. 
Ook qua score bleef de ploeg van 
Ruud Huynen steeds aan de positie-, 
ve kant van de score, al was het 1 
verschil bij tijd en wijle niet groter 
dan twee treffers. Vanaf het begin 
zat de Valkenburgse ploeg goed in ■ 
het ritme en buitte aanvallend rede¬ 
lijk optimaal de scoringskansen uit. 
Maar omdat de dekking af en toe; 
wat minder attent reageerde op de¬ 
inzetten van ex-international Han- 
neke van Eijl - zij scoorde negen 
maal - bleef het verschil bij de pau-; 
ze op een treffer hangen: 10-9. 

De tweede helft toonde de thuis- [ 
ploeg wat meer agressiviteit en'dat 
gaf de ploeg moed. Balverlies in’de , 
snelle tegenaanval van onder ande¬ 
re Miranda Dirks en Monique 
Brands was des te jammer, maar de ; 
ploeg wast dit met hard w'erken i 
weer te egaliseren. OSC kon haar 
ervaring niet uitbuiten en moest i 
toezien hoe Iason in de slotminuten ' 
via 21-19 naar 22-20 doordrukte. Ma- 
nette Crutzen scoorde 12 keer, 1 
waaronder 6 strafworpen. Ellen : 
Brands trof 4 keer de Amsterdamse 
roos. 


Van onze correspondente 
LISETTE MEYRINK 


HEERLEN - De Heerlense heren- 
hockeyploeg heeft het seizoen met 
een krachtmeting tegen naaste bela¬ 
ger Heeze heropend. Met winst zou 
Heerlen steviger op de tweede posi¬ 
tie komen te staan en dichter naar 
koploper HCAS toe kruipen, maar 
dat lukte niet. In eigen haven kwam 
Heerlen niet verder dan een 2-2 ge¬ 
lijkspel. Ook Kerkrade speelde ge¬ 
lijk, 1-1 tegen Bakel. De dames van 
Maastricht deden het beter en won¬ 
nen met 2-1 van Berkel Enschot, de 
heren versloegen Keep Fit even¬ 
eens met 2-1. De Meerssense heren 
tenslotte wonnen met 3-0 van Bo- 
schdael. 

Luuk Horck zette Heerlen op een 
1-0 voorsprong, Servaas van de Eer¬ 
den scoorde het tweede doelpunt 
uit een rebound van een strafcor- 
ner. Coach Paul Beurskens was 
ondanks het gelijkspel niet ontevre¬ 
den over de wedstrijd. „We hebben 
enorm hard gewerkt, maar we mis¬ 
ten de gebroeders Mennens die 


Zowel Maastrichtse hoekevherea als -dames u'innen 

Gehandicapt Heerlen 
blij met gelijkspel 


voor de rest van het seizoen hebben 
afgezegd. Wladdy Scheffer sprong 
in en keepte een prima wedstrijd. 
Zelf heb ik ook nog meegespeeld op 
de midvoorplaats.” 

Coach Nick Kooien van de Heerlen¬ 
se dames had minder reden tot te¬ 
vredenheid over zijn Heerlense 
ploeg. In eigen haven moesten de 
dames met 3-0 verlies van Geel 
Zwart teleurgesteld het veld verla¬ 
ten. Ondanks een goede voorberei¬ 
ding konden de dames geen echte 
vuist maken. De ploeg had meerde¬ 


re kansen, maar die werden niet 
benut. Geel Zwart oefende vanuit 
het middenveld hoge druk uit op de 
Heerlense verdediging en kon ver¬ 
scheidene strafeorners forceren die 
ook benut werden. 


Kerkrade 

Na de 2-1 winst vorige week tegen 
Helden kwam de ploeg zondag niet 
verder dan een 1-1 gelijkspel tegen 
Bakel. De ploeg kwam al snel via de 
strafcorner van Serge Brouns op 


een 1-0 voorsprong. Daarna volgden 
vele kansen die onbenut bleven. 
„We konden het niet afmaken," al¬ 
dus aanvoerder Piet Korten. „We 
hadden zeven tot acht kansen voor 
het oplepelen, maar het lukte ge¬ 
woon niet. Je merkt dat veel ploe¬ 
gen zich terugtrekken in de verde¬ 
diging en mikken op de counter, 
gewoon omdat we hoog op de lad¬ 
der staan. Daardoor krijg je weinig 
ruimte. Coach Musschon haalt alles 
eruit wat er in zit, maar fysiek zijn 
we wat minder sterk. Dat heb je 
soms gewoon tegen.” Voorlopig 


staat Kerkrade twee punten achter 
op Hockeer, op de tweede plaats in 
de competitie. 

De Meerssense heren blijven na de 
3-0 winst die ze zondag in Reuver 
behaalden, hun derde plaats behou¬ 
den. 

Maastricht 

De kop van de tweede helft van de 
hockeycompetitie is eraf voor Maas¬ 
tricht. Zowel de heren als dames 
boekten winst. De dames wonnen 
de uitwedstrijd met 2-1 van hekke- 
sluiter Berkel Enschot. De heren 
wonnen eveneens met 2-1 van Keep 
Fit in eigen huis. Dank zij deze 
winst houden zowel de dames als 
heren aansluiting met de bovenste 
gelederen in de eerste klasse. 

De Maastrichtse heren misten wed¬ 
strijdritme waardoor veel fouten 
werden gemaakt „Het bleef span¬ 
nend tot het einde." aldus coach 
Sarabèr. „Toen Keep Fit in de voor¬ 
laatste minuut uit een strafcorner 
scoorde, moesten we op onze qui 
vive blijven. Keep Fit was sterk en 
bleef drukken. We hebben gewoon 
geluk gehad” 

Limburgs Dagblad 


Wat zetten we 


deze week op tafel? 


•:| ; p;: 

"*iv 


m^toar^rine, ^ 


F^g :,0 : :i 


‘ 4 't / i' / - 
t&s > ?&: . -v* - H :‘’<c >■■■’■ 


ChHazelnootpasta, . ; 

pot 70Q fOTr fc V , 3.79 


s!/ - - * » 

4; ' p: - 4 :-' 


• • 

tó#\ *' 


>t ; *. V >^ 4 r >-*: 
tngsafdeling: 
Épen, ....*# 


Ch Chocolademelk, 

vol 12£9) of 

halfvol (L89), - crv 

pak 1 titer 1.59 Pinda’s, 
gezouten of 

ongezouten, -. Af% 
zak 250 gram 1791.49 


Liga Switch, 

appel/haver, krenten/havèr: 
of muesll/honing, o c A 
pak <sa$o J^9[X«59. 


Crlspy chips, 

diverse smaken, 

jolt ' @@®® 

200 gram 179 1.39 


«M»* ***• 06-0305. 

Artikelen waar kleine cijfertjes bij staan kunt u 
alléén kepen m ah- winkels «aar een van die cijfers 
op de deur staat. Prijzen gelden van dinsdag 10 t/m 
zaterdag 14 maan a s. * Zolang de voorraad strékt. Provincie 

Limburg 


inwtoMing Verordening grondwaterbescherming Llm- 
m 74 / 1 1-92 burg 1989. Kennisgeving van diverse aan¬ 
vragen en van da ontvaaip-beschikkingen 
naar aanleiding van deze aanvragen om 
ontheffing. 
Voornamen. 

Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan: 

1. J.J.H. van Kan, Toustruwe 6 te Maastricht, 
•onder voorschriften- ontheffing te vertenen 
voor het hebben van een champignonkwekerij 
op het adres Toustruwe 6 te Maastricht 
(BU 10597/92/3557); 2. J.J.H. Gielen, Vonkel- 
weg 1 te Broekhuizenvorst -onder voor¬ 
schriften- ontheffing te verlenen voor het 
maken van een pompput op het perceel hoek 
Lottumse- en Stokterweg te Broekhuizen (BU 
11344/92/4854); 3. P.J. Tholen, Lozerweg 6 te 
Baexem -onder voorschriften- ontheffing te 
verlenen voor hét verrichten van een grond¬ 
boring op het perceel kadastraal bekend ge¬ 
meente Baexem, sectie E, no. 755 te Baexem 
(BU 9382/92/4643); 4. Mts. J. en P. Vertinden, 
Dekeshorst 1 te Heiden -onder voorschrif¬ 
ten- ontheffing te vertonen voor het maken 
van een pompput op het perceel gemeente 
Helden, sectie D', no. 4625 te Helden (BV 
244/92/4642); 5. A.M.C. Peeters-Berghs, 
Bosstraat 2 te Baexem -onder voorschriften¬ 
ontheffing te verlenen voor het maken van een 
beregeningsput op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Baexém, sectie A, no. 1453 
te Baexem (BU 10212/92/4640); 6. M.L.J. 
Vaes, Eind 47 te Nederweert -onder voor¬ 
schriften- ontheffing te verlenen voor het ma¬ 
ken van een grondboring op een perceel aan 
de Visdijk te Nederweert-Eind (BU 54193); 

7. P. van den Beuken, Hollander 2b te 
Heythuysen -onder voorschriften- ontheffing te 
veriehen voor het maken van een boring op 
een perceel kadastraal bekend gemeente 
Heythuysen, sectie LI, no. 378 te Heythuysen 
(BU 54258); 8. J.H. Faassen-Hekkens B.V., 
Heideweg 11 te Reuver -onder voorschriften¬ 
ontheffing te verlenen voor het maken van een 
boring aan de Heideweg te Reuver (BU 
51971); 9. J.A.M. op 1 Root, Pasweg 17 te 
Bgnde -onder voorschriften- ontheffing te ver¬ 
tonen voor het oprichten van een handels- en 
dressuurinrichting op het adres Bonaertsweg 
(ongenummerd) te Bunde (BV 449/92/4959). 


TérvteMegging. 

De aanvragen, ontwerp-beschikkingen en an¬ 
dere relevante stukken liggen ter inzage vanaf 
11 maart 1992; a. ten provinciehuize (biblio¬ 
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente¬ 
huizen van Maastricht (ad 1.), Broekhuizen (ad 
2.). Heythuysen (ad 3., ad 5. en ad 7.) Helden 
(ad 4.), Wederweert (ad 6.), Beeset (ad 8.) en 
Mèerssen (ad 9.) tijdens de werkuren en daar¬ 
buiten op de in deze gemeenten gebruikelijke 
plaatsen en tijden, tot het einde van de termijn 
waarbinnen beroep Rangorden ingesteld te¬ 
gen dé beschikking op de aanvraag. 


Bezwaren. 

Gemotiveerde bezwaren kunnen door eenie¬ 
der tot 13 april 1992 schriftelijk worden inge- 
diend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700, 
6202 MA Maastricht. Degene die daarom tele¬ 
fonisch verzoekt (043-897656) kan tot 6 april 
1992 mondeling bezwaren inbrengen. 


Geheimhouding. 

Degene die bezwéar maakt kan verzoeken zijn 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. 


FAILLISSEMENTEN 


Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht-d.d. 5 maart 
1992 jshet fatW a oor nent uitgesproken van; 

M.HJjQ» flakker, J.F, KennedyteSn 301, 641.9 XZ 


j, H * (' r* r 
broucklaan 27, 6417 CC Heerién, tel. 045-718962 
(«nr. 13998) ' 


Provincie 

Limburg 


Verordening bodembeschermingsgebied 
u 73711-92 Mergelland 1991. Kennisgeving van diverse 
aanvragen en van de ontwerp-Eeschlkkin- 
gen naar aanleiding van deze aanvragen 
om ontheffing. 


Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan: 

1. Maatschap Jammens, Gropt Haasdal 7 te ; 
Muth -onder Voorschriften- ontheffing te ver¬ 
lenen voor hèf maken vaneen mestopslag op 
het adres Groot Haasdal 7 te Nuth (BV 
669/92/4960); 2. E. Knots, Grote Bbsweg 3 te 
Slenakèn -onder Voorschriften- ontheffing te 
vettenen voor het bouwen van een mestopstag 


op het adres Grote Bosweg 3 te Stenaken (I 
9/57/92/441); V, 


Tervisteiegging. 

De aanvragen, ontwerp-beschikkingeh en an¬ 
dere relevante stukken Nggen ter inzage vanaf 
11 maart 1992; a: ten provinciehuize (biblio¬ 
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente¬ 
huizen van Nuth (ad 1.) en Wlttem (ad 2.) tij¬ 
dens de werkuren en daarbuiten op de in deze 
gemeenten gebrufcelijke pteatsén en tijden, tot 
het einde van de termijn waarbinnen beroep 
kan worden ingestekt tegen de beschikking op 
de aanvraag. 


Bezwaren. • ?. 

Gemotiveerde bezwaren kunnen door eenie¬ 
der tpt 13 april 1992 scttrifteüjk worden i 
8202 MA Maastricht. Degene die daarom tele¬ 
fonisch verzoekt (043-897656) kan tot 6 april 
1992 mondeling bezwaren inbrengen. 


Geheimhouding. 

Degene rite bezwaar maakt kan verzoeken zijn 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. 


Dinsdag 10 maart 1992 • Pagin 


ë 


SLAAPKAMERS 


KOM, KIJK EN VERGELIJK ONZE PRIJS 


In onze slaapkametspeciaalzaak Heerierbaan vindt u een keuze uit meer dan 50 slaapkamers in de kleu 
ren: wit - zwart - wit essen - kersen - mahonie. Tevens een grote collectie in schuifdeurkasten, matrassen 
spiralen, tattenbodems en ledikanten. Bezoek ook onze andere zaken. VEGERS MEUBELEN 


Eiken klassiek 
Honigmanstraat 47 
Heerlen 


Slaapkamers Moderne Meubelen 
Heerierbaan 235 Locht 2 

Heerlen Kerkrade 


PRIVATE NUMBER 


DE NIEUWE GEUR VAN ETIENNE AIGNE 


Wij nodigen U uit kennis 
te komen maken met 
Private Number, het nieuwe 
succes van Etienne Aigrier. Voor de eerste 25 kopers 
hebben wij een speciale 
verrassing. 


Tot ziens bij 


PARFUMERIE 

— m 

m / 


i' * V v 


Promenade 29 - 6411 J[B Heerlen 
Tel. 045-716952 !**m. ' j: 

éi GELD NODIG? 


Fin.kantoor J0RISSEN 


UvBCuM 

javrante DOORLOPEND KREDIET 


votgeui.'nwr. 
MÉT toopHd Elk bednq <o* 200 (ICO si 
andere Iccptijc mngehjk 
fl'.c:) [tferftrisiCP mees'a! 
gedo* B2staar.de leningen 
geen bezwaar 

fiwiWit. 


Dt BIOSCOOP 

,11 HUIS 


HAAL NU DE BIOSCOOP IN HUIS 
MET EEN AMSTRAD SATELLlETSCHOTEL! 


Houdt u van een goede film? Haal dan met FtlmNet de bioscoop iri huis yia «én Aflntrad 
satellietschotel. Koopt u in maart zo'n schotel, dan kijkt u de eerste maand vanB# 

FilmNet jaarabonnement gratis. Humor, aktie, spanning, romantiek, erotiek. 

In de komende maanden kunt u genieten van bovengaande HN 

en tientallen andere films. 

Amstrad dealer geeft u graag meer informatie . 
over, FilmNet en over de massa's andere 
zenders die u met een Amstrad schotel in 
haalt» Sport; muziek, actualiteiten, soap series; 
meteen Amstrad schotel beeftu voor slechts r '' ■ SS 

Dfl. 799.- Alles in één'pakket voor uitstekende 
ontvangst. Inclusief de gloednieuwe Amstrad' 

SRX300E tuner met maar liefst 39 audiö- - 

kanalen. Vraag ook naar de nieuwe SAT 
GUARD schotel met gratis 5 jaar garantie. 

Pnrfiteer van dit 


ifhi 


0£ specialist 
, IN SAtELUEfr 
\ 0NTVAN8ST-.. 

aapparatuuk; 

L\ i 
SCHELSBERC. 54. HEERLEN 

TEL. 045-721781 - 724132 


, fantastische aanbod: 


ga snel langs bij de 
Amstrad dealer en neem 
(leze advertentie mee! 


GEEFT TV-KIJ KERS 
DE RUIMTE! 


Mffll